You are on page 1of 8

A tartalomból

Visszaemlékezések (2. oldal)


Iskolafelújítási program (3. oldal)
20 éves a Szamos Kft. (4. oldal)
Almavirág Ünnep képekben (5. oldal)
Egészséghét iskolánkban (6. oldal)
CSENGER ÉS A VÁROSKÖRNYÉK
KÖZÉLETI HAVILAPJA
Mezeifutó sikerek (7. oldal)
XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Szomorú szombatok (8. oldal)
2010. áprlilis - ÁRA: 130,- Ft

III. Almavirág Ünnep Árvízi emlékmûvet avattunk


Harmadik alkalommal, idén
május 1-jén került megrendezésre
néptánctalálkozón és a könnyû-
zenei koncerten keresztül minden
40 éve öntött ki medrébõl a Szamos
az Almavirág Ünnep. A nyári korosztály találhatott magának 2010. május 1-jén az 1970-es
meleg felvonzotta az embereket a szórakozást. árvíz 40 éves évfordulója al-
programokra, amiben a szentelés kalmából az újtelepi parkban
mellett a népi ételek fõzésétõl a (folytatás az 5. oldalon)
az egykori, Csengert Kom-
lódtótfaluval összekötõ híd
kicsinyített mását avatta fel
Csenger Városa.
A képviselõ-testület határozata
értelmében az újtelepi park az
ünnepség napjától az "Árvízi
emlékpark" nevet viseli.
Az ünnepségen megjelentek az
árvízi védekezésben annak
idején résztvevõ hivatalos
szervek, a megyei önkor-
mányzat képviselõje, a ter- szorúzták az emlékmûvet, encébe. A rendezvény az Al-
vezõ, az építõk és az árvizet majd egy-egy szál virágot dob- mavirág Ünnep programjaival
megélt helyi lakosok. hattak a részvevõk a híd folytatódott.
Az avatást követõen megko- lábainál kialakított vizes med-
A hagyományokhoz híven a központban felvonuló mazsorette-csoport
nyitotta meg az Almavirág Ünnepet. (Felk. Pappné Szabó Judit)
20 éves a Szamos Kft, az ország legnagyobb cipõgyára
Interjú a cég ügyvezetõjével, Juhász Jánossal
- 1990. március 20-án 46 fõvel
alakult meg a Szamos Kft. A
csengeri cipõgyár akkor már több
tulajdonosváltáson ment keresz-
tül, s nem volt célja egyiknek
sem önálló csengeri üzem létre-
hozása. Ekkor döntött úgy az
említett kis csoport, hogy saját
céget alapít. A kezdet nehéz volt.
A helyi önkormányzattól vásá-
rolt, az 1970-es árvíz idején épült
barakk épületben láttunk neki a
megélhetést alig, vagy kocká-
zatosan biztosító munkának.
Idén Gaál Gedeon gazda kertjében szentelték és áldották meg a
Akkor még nem gondoltuk, hogy
történelmi egyházak papjai az almavirág ágakat. A szentelést követõen
a kezdeti 46 fõ 560-ra duzzad
Gaál Gedeon és Szécsi Ferenc gazdák egy-egy tál étellel kínálták meg A készáru gyártás indítása a 90-es évek elején
majd, vagy a napi szinten elõállí-
a vendégeket
tott 400 pár ma már napi 4000, és
munkat. Az elsõ bõvítés 1992-re rozási szükségletek megnöve-
az eredeti 800 m2 helyett 12.000
tehetõ: építettünk egy új 800 m2- kedésével egy 1800 m2-es csar-
m2-en termelünk majd- emlék-
es üzemcsarnokot a focipálya nokot húzunk fel, illetve egy új
szik vissza a kezdetekre Juhász
mellett. Ugyanekkor vette meg a üzem is szerepel a terveink kö-
János.
jelenlegi gyárat egy vállalkozó, zött.
- Hogyan jutottak el a mai ered-
aki kis idõ elteltével kivonult - A bérmunkát nagyban befolyá-
ményekig?
Csengerbõl, így 1995-ben sike- soló forint-deviza piac kiszá-
- Folyamatos megújulással, de
rült visszakerülni abba a gyárba, míthatatlansága, a gazdasági
mindig átlátható, kis lépésekben
melyet 1990-ben elhagytunk. válság, az ázsiai olcsóbb bér-
tervezve.
Hamarosan ez a hely is szûkössé munka, olyan kockázati tényezõk,
1991-ben több más bérmunkáz-
vált. 1995-tõl minden 2., illetve amelyek nehezítik a cégek fenn-
tató mellett megismerkedtünk a
3. évben bõvítettünk. Hol új maradását és a jövõ tervezését. A
német Josef Seibel GmbH ter-
üzemrészt állítottunk be, hol új Szamos Kft. létét a fent említett
mékeivel és elkezdtünk nekik is
raktárcsarnokot, hol gépi beruhá- külsõ nehézségek mellett ve-
dolgozni. Ettõl a dátumtól a Sei-
zást hajtottunk végre. Azt gondo- szélybe sodorta a 2007-es de-
bel és Szamos sorsa összeforrt. A
lom, hogy eredményeink, haté- cemberi tûzeset, ami óriási ká-
Seibel folyamatos növekedésé-
konyságunk egyik alapja az új rokkal járt.
bõl adódóan mi is folyamatosan
technológiák bevezetése. Jelen-
növeltük termelésünket és létszá-
Az iskolai néptánccsoport egyik vezetõjükkel, Filep Lászlóval leg is terjeszkedünk: a raktá- (folytatás a 4. oldalon)
2. CSENGERI HÍRMONDÓ 2010. április

Árvízi emlékmû avatás Visszaemlékezések a 40 éve történtekre


Apáti György polgármester: 1970-ben már három gyermeket ne-
"Az 1970-es Szamos-Tisza árvíznek veltünk. Anikó 7, Zsolti 5 és fél, Árvízi fotókiállítás
immár 40 éve. Ez az idõ elegendõ Jancsi pedig 3 éves volt ekkor. Ezen
Reprezentatív fotókiállítás fo-gadta
ahhoz, hogy az emlékek megkopja- a tavaszon, május elejétõl riasztó hí- a népes vendégsereget május else-
nak, és sokat felejtsünk. Az évfor- reket hallottunk. A hirtelen olvadás jén a Múzeum galériatermében,
duló kapcsán nem tudom az élmé- és a sok esõ megduzzasztotta a fo- melyet Apáti György polgármester
nyeimet megosztani, mert sorkato- lyókat. Áradtak a romániai folyók, és nyitott meg.
naként szolgáltam Nyírbátorban. De ijesztõen nõtt a Szamos, a Kraszna és
híradós lévén pontosan tudtam, hogy a Tisza vízállása is. Május 10-étõl
mi történik szülõhelyemen. A május naponta jöttek Csengerbõl is rém-
12-én jött óránként 1 métert emel- hírek. Elrendelték az árvízi készült-
kedõ árhullám nagyon gyors intéz- séget, mert a Szamos vize egyre
kedéseket követelt. Azonnal mozgó- emelkedett. A töltések átnedve-
sítva lett minden ember a védõgát sedtek, és 13-ától lezárták a Szamos-
megerõsítésének munkáira. Aki ké- hidat, mert az átkelés már veszélyes
pes volt egy homokzsákot megtöl- volt. Tizennegyedikén este a helyzet
A hídavatáson többek között visszaemlékezést tartott Apáti György teni, már be is vonták a védekezésbe. még fenyegetõbbé vált. Géc alsó
polgármester és Bodnár Gáspár a megyei vízügyi igazgatóság elnöke A gyermekeket, idõseket biztos hely- utcáiból kiköltöztették a lakosságot.
re szállították. Mindeközben megér- A falu közepén gyülekeztünk a maga-
kezett a katonai segítség is, a Debre- sabb helyen lévõ házakban. Az idõs
ceni Katonai Dandárállomány. Má- emberek - így apósom, Juhász Mi-
jus 13-án este 10 körül a védekezés- hály is - azt mondta, hogy olyan víz
ben résztvevõ vízügyi, katonai szak- még nem tört be a faluba, ami a tem-
emberek arra készültek, hogy Csen- plom magasságát elérte volna. Még-
ger megmentése érdekében Óvári és sem mert senki levetkõzni, lefeküd-
Csenger között felrobbantják a gátat, ni. Éjfél tájban eltûntek az ácsorgó A nagyméretû fényképek fel-
de jött a hír, hogy lassú apadás kez- férfiak, mert kiderült, hogy a Hajnal idézték az 1970-es árvíz döb-
dõdött. Ekkor még nem tudhatták, utcán, a tó felõl betört a víz, homok- benetes látványát, a pusztulást, a
hogy Szatmárnémetinél két helyen zsákokkal kell védeni a házakat. Alig mentést. Egy külön falrészen lé-võ
átszakadt a gát. kezdték el a védekezést a férfiak, az
fotók az egykori - az árvíz elõtti -
Komlódtótfalu és Nagygéc, s az ott
Csengerben a védekezés megállt, Erge medrén át és mindenünnen zú- élõk mindennapjait láttatják. Nagy-
csak ügyeletet tartottak. Május 14-én dult az árvíz a falura. Rohantak a fér- méretû TV-n pe-dig korabeli hír-
hajnal 4 óra magasságában félrevert fiak, hogy az evakuálást megkezd- adófilmeken lehetett nyomon kö-
harang ébresztette a nagygéci, kom- jék. Az alsó utcákat már elöntötte a vetni az akkori eseményeket.
A hidat megáldották és megszentelték a történelmi egyházak lelkészei lódtótfalusi embereket. Hátulról jött víz, és 10 perc alatt átbukott a kö- A kiállítás egész nyáron át látható.
a víz, és 44 települést rombolt le. In- vesúton is. A fényképek egy részének átjut-
nen 31 befogadó helyre kerültek a la- A készenlétben álló ZIL teherautókra tatásáért köszönet dr. Nóta Jó-
kosok. Problémát jelentett az ivó- felrakták a férfiak az idõs embereket, zsefnek és Papp Gyulának. A tárlat
víz-, gyógyszerellátás, az élelem biz- az anyákat a gyermekeikkel. Anyó- a késõbbiekben bõvíthetõ. Ezért
szívesen fogadunk további képeket,
tosítása. Az árvíz hírére sokan keres- som, apósom is arra a teherautóra akár az árvízrõl, akár Komlódtót-
ték az országból rokonaikat, de vá- került, ahol én álltam a gyerme- falu és Nagygéc egykori életének
laszt nem volt, aki adjon. Az elöntött kekkel, akik reszkettek a félelemtõl. bemutatásáról.
területeken rekedt emberek, állatok, A víz meg már elborította a köves-
vagyontárgyak kimenekítése és biz- utat, már nem látszott más, csak a ladhattunk Jánkmajtisig. Mi min-
tonságos helyre szállítása óriási fela- sötéten csillogó víz, amelyik az utca denképpen szerettünk volna tovább-
datot rótt a mentõcsapatokra. A ki- egyik oldalától a másikig ért. Még el menni, de nem hitték el nekünk,
menekítést többek között a vízi jár- sem indultunk, már hallottuk, hogy hogy nagyon nagy tömegû víz elõl
tassággal rendelkezõ csengeri ka- egy-egy ház nagy robajjal omlott menekültünk, ami utánunk fog jönni.
vicstermelõ csoport tagjai végezték a bele az áradatba. Végre elindultunk, Délután három órakor bekövetkezett
helyi vállalatok, szövetkezetek jár- és sikerült a férjemnek is felka- az újabb tragédia. Utánunk jött az
mûveivel és a magyar, román, orosz, paszkodni az autóra. Hajnali egy árvíz. Velünk együtt már a jánkiak-
Az emlékmûvet Farkas Miklós és Orha József (Pallér2 Kft., Káll- nak is menekülni kellett. Ponyvás
Trade Kft.) tervezte és kivitelezte. Az önkormányzat emlékérem örmény katonai egységek segít- volt, mikor ez a szomorú gépko-
ségével. csikonvoj elindult. Nagyon erõs volt teherautók és buszok menekítettek
átadásával köszönte meg a munkát
Az újjáépítés megkezdésénél már a víz sodrása, láttuk a felszínén úszó bennünket. Fehérgyarmaton áthalad-
tudtuk, hogy öt település sorsa - köz- tárgyakról. A kultúrház elé érve va hallottunk, hogy már ott is víz van
tük Nagygécé is - végleg megpecsé- megláttuk, hogy Papp László helyi a kövesúton. Gyötrelmes autózás
telõdött. Csenger segítõ jobbot nyúj- lakos az árokból integetett kétség- után, még sötétedés elõtt Beregsu-
tott. A legfontosabb cél új lakóházak beesetten, derékig érõ vízben küzdve rányban álltunk meg. Együttérzõ
építése volt. A tsz egy negyven hek- a sodrással. Megálltunk, hogy felve- emberek segítettek le bennünket az
táros fiatal telepítési területet ajánlott gyük. Sikerült felszállnia, sáros vizet autókról, és bevittek az iskolába. Itt a
fel parcellázása. Ide, a mai Újtelep zúdítva az autón szorosan egymás fal mellé vastagon leszórt szalmán
területére települtek le az árvízi káro- mellett állókra. Ekkor jött az újabb végre elhelyezhettük a gyermekein-
sultak és családjaik. Mintegy 1500 rémület. Míg álltunk, befolyt a víz a ket.
fõvel nõtt Csenger lélekszáma. A motorházba. A motor köhögött, A reménytelenséget, az elkeseredést
katonaság hordta az építõanyagot, prüszkölt, de nem indult. Kitört a lassan felváltotta az újrakezdés
amit a csengeri tûzép fogadott és pánik. Kiáltozni, sikoltozni kezdtek vágya. Csengersima, Csenger, Máté-
osztott el. A lakosság elhelyezésével az emberek. Egyesek kezeiket tör- szalka és Nyíregyháza ingyen tel-
párhuzamosan áthelyezték a kritikus delve imádkoztak: "Istenem, segíts! keket biztosított az építkezésekhez.
védõgátszakaszt, majd megemelték a Belesodor a víz bennünket az árok- A Magyar Vöröskereszt jelentõs
gát koronaszintjét. A befogadó gesz- ba! Itt halunk meg mindnyájan!" - összegekkel támogatta a családokat,
Áll a Szamos híd! A híd elkészítésének ötletétõl a kivitelezésig az
önkormányzat részérõl Halászi Gáborné intézményi referens nyújtott tusért sok gazdasági fejlesztési ígé- hangzottak a borzalmas mondatok. és ezekkel az építési kölcsönöket is
az építõknek segítséget, aki a megrendelõi oldalt képviselte és retet kapott Csenger, amibõl végül A gyerekek sírtak. A férjem késõbb csökkentették. Akinek volt biz-
koordinálta szinte semmi nem valósult meg. Sõt, elmondta, hogy életében még nem tosítása, megkapta a kártérítést. Mi is
a Szamos-híd lerombolásával "Isten élt át ilyen szörnyû pillanatokat: "Ha így tudtunk bútorokat venni. Az a
háta mögötti település" lettünk. Az felborulunk, csak két kezem van és 3 szeretet, ahogyan az emberek mel-
elmúlt 40 év nemcsak fájó múlt, ha- gyermekem, és még itt van a fele- lénk álltak a bajban, csomagokkal,
nem értékteremtõ jelen is: folyama- ségem és az idõs szüleim is. Hogy takarókkal, ruhanemûvel, anyagi és
tosan azért küzdünk, hogy újra visz- tudjak mindegyikõjüknek segíteni?- erkölcsi támogatással segítve át min-
szacsatoljuk településünket az or- gondolta szinte tébolyultan. Ebben a ket a kétségbeesésünkön, példás és
szág vérkeringésébe. teljesen reménytelennek látszó hely- megrendítõ volt. Mindemellett szív-
zetben megjelent Forján Sándor, a fájdító a mai napig, hogy Nagygécet
Juhász Zsigmondné, volt nagy- fiatal traktoros a zetorjával, és lassan nem építhettük újjá.
géci lakos: elhaladva mellettünk, a gépkocsink Mi a felkínált lehetõségek közül
1959. augusztusától Nagygécben elé állt és kihúzatta a teherautókat Csengerben települtünk le. A meg-
dolgoztam óvónõként. Rövid idõ sorban a falunk kívüli, még száraz rázó események átélés után megta-
alatt megszerettem ezt a kedves kis kövesútra. Ha õ nem segít, beleso- pasztaltuk, hogy minden reményte-
falut. 1962-ben férjhez mentem a fa- dorta volna a víz a gépkocsit az árok- lennek látszó helyzetbõl van kiút, ha
lubeli Juhász Zsigmondhoz, aki ba, mert a kocsi hátsó része már el- együttérzés, szeretet és magasfokú
akkor gyári munkás volt. Késõbb a kezdett csúszni a felázott talajon… segítõ szándék veszi körül az embert,
helyi TSZ hivatásos gépkocsivezetõ- Szép kis falunkat így szerencsésen abban a közösségben, ahova a sorsa
Az árvízet átélõk nevében Juhász Zsigmondné osztotta meg gondola-
je lett. elhagyhattuk, s akadálytalanul ha- vezérli.
tait a résztvevõkkel. Az ünnepségen fellépett az iskolai néptánccsoport
2010. április CSENGERI HÍRMONDÓ 3.

Visszaemlékezések a 40 éve történtekre


Zolnai Katalin: vízben állt a híd felé vezetõ út, s
Mostanában szinte nap mint nap az utat már lezárták. Örültünk, Köszönetnyilvánítás
az 1970-es árvízre való visszaem- hogy a gyerekeket idõben haza- Nagy tisztelettel szeretném meg- falu volt. Én mai napig gyakran thetnek-e valamiben?
lékezéseket lehet hallani-olvasni, kísértük, nem gondoltuk, hogy köszönni Csenger Város Önkor- kimegyek szülõfalumba. Az ott Ez a megemlékezés felszakította
s ezért úgy gondolom, hogy sza- éjfél után - mint árvízi menekültek mányzatának, vezetõinek a május eltöltött percek nyugalmat, pihe- a régi sebeket, amelyek most is
porítom ezek számát, annál is - ismét Csengerben lesznek. 1-jén szervezett megemlékezést nést, de erõt és feltöltõdést adnak nagyon fájnak. De láttam az em-
az árvíz 40. évfordulója alkal- a mindennapi terhek és problé- berek könnyezõ szemébõl, hogy
inkább, mert ezt Budapestrõl Akkor nap (13-a) már egész nap
mából. Tisztelem azokat az em- mák elviseléséhez. Ha az emlék- szeretik egymást, hogy egymás-
küldte levélben Zolnai Katalin, raktuk a homokzsákokat, még a
bereket, akik kigondolták, meg- mûre ránézek, úgy érzem, hogy hoz tartozunk, egy közösség tag-
akire a középkorúak - mint kisgyerekek is segítettek, tartották tervezték, kivitelezték ezt a cso- újra szabadon és korlátok nélkül jai vagyunk. Kívánom, hogy ez a
úttörõvezetõre - is jól emlé- a zsák száját, a nagyobbak lapá- dálatos emlékmûvet. Ez az em- hazamehetek a régi falumba, de híd kösse össze az árvízzel be-
kezhetnek. toltak. Most is csodálattal adó- lékmû hûséges kapocs a tragédiát vissza is tudok térni új otthonom- települt embereket a tõsgyökeres
A visszaemlékezések mozaik- zom a szervezõknek, akik biztosí- elszenvedett emberek és az új ott- ba. Drága szüleim mindig azt csengeriekkel.
darabjai összeállva adják ki tották az udvarokban (a töltésnél hont biztosító embertársaim kö- mondták, hogy embertársaidat Még egyszer szeretném megkö-
igazán ennek az eseménynek a F.L.) a zsákokat, homokot, lapátot zött. segítsd és szeresd. Megfogadtam szönni a megjelent vendégeknek -
valódi tragédiáját, az emberi stb. Késõ este a töltés már ki volt Ha gondolatban átsétálok ezen a szüleim tanácsát és segítõkészsé- megyei, városi, egyházi szemé-
hídon, eszembe jut a gyermekko- gemmel és munkámmal próbálom lyeknek -, távolból érkezõknek,
helytállást, a segítõkészséget. világítva. /…/ Éjfél felé lecsen-
rom. Szüleim gyakran engedtek szolgálni Csenger minden egyes és minden egyes ott lévõ ember-
Természetesem mindenki a saját desedett a hullámzás…Majd el bennünket biciklivel Csenger- lakosát. Nap, mint nap megta- társamnak, valamint barátaimnak,
szemszögébõl láttatja az megkondultak a harangok, s jött a be, ami számunkra mindig valami pasztalom, hogy a helyiek is elfo- hogy átérezve a rendezvény jelen-
eseményeket, netán az apró hír, hogy a túloldalt elmosta a víz különleges és felemelõ érzés volt. gadtak, szeretettel és tisztelettel tõségét jelenlétükkel megtisztel-
momentumokban ellentmondá- /…/ Mi pedagógusok az iskolában Nagygéc egy csodálatos termé- fordulnak hozzám. A legnagyobb ték és támogatták azt.
sok is vannak - de mindez együtt töltöttük a szalmazsákokat a szük- szeti környezettel, emberi össze- boldogság számomra az, amikor Boros Lászlóné, sz.:
adja az egészet. ségszálláshoz…a mai Múzeum tartással és szeretettel megáldott megkérdezik, hogy vagyok, segí-
Juhász Éva volt nagygéci lakos
"…Május 13-án hulladékgyûjtés épületében részt vettünk a
volt, majd az átvétel után
kitakarítottuk az udvart /…/ hal-
közétkeztetésben.
Néhány nap múlva behívtak a
Csengeri iskolafelújítási program
lottuk a kiabálást a töltés felõl, Mátészalkai Járási Tanácshoz, az tájékoztató
hogy jön a víz, kiöntött a Szamos! árvízvédelmi bizottsághoz, s meg-
Csenger Város Önkormányzata
Átmentünk megnézni a vizet, bíztak, hogy 32 község árvízkáro- 2009. július 9-én aláírta azt a tá-
ahogy egyre fentebb ért a töltés sult gyerekeinek üdültetését mogatási szerzõdést, amelyben az
oldalán, minden szünetben szervezzem meg. Naponta 3-4 Új Magyarország Fejlesztési Terv
leszúrtunk egy ágat és a üdülõ ajánlotta fel segítségét. Észak-alföldi Operatív Program
következõ óra után láttuk, hogy Csengerbõl 80 gyereket vittünk fel keretében 393.359.429,- Ft támo-
10-15 cm-t emelkedett /…/ Sok a budapesti BM üdülõbe, fõleg gatást kapott.
tanuló járt Tótfaluból, Becsrõl és alsósokat. /…./ 1970. nyarán A pénzeszközt "a Csenger Város
Önkormányzat Petõfi Sándor Ál-
Tatárfalváról, sõt néhányan Harkályfürdõben volt a tábor,
talános Mûvelõdési Központ és
Gécbõl, s mivel 11 órakor a töltés ezen 665 tanuló vett részt. Szinte
Könyvtár Pedagógiai Szakszol-
felénél már magasabb volt a víz, pihenés nélkül teltek a napjaim, gálat integrált oktatásának fej-
az iskolavezetés úgy döntött, hogy szívesen csináltam, sokat segítet- lesztése, infrastrukturális beruhá-
haza kell engedni ezeket a tanu- tek a tantestületi tagok. Anyagi zás és eszközbeszerzés" címû,
lókat….Akik biciklivel jártak át, ellenszolgáltatást senki sem ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0030
azok társaikat is vitték, mivel a kapott." jelû pályázat révén kaptuk a Re-
busz már nem járt. /…/ Már Fábián László gionális Operatív Program Irá-
nyító Hatóságától. sát. A kerékpáros Kresz-tanpálya lakítása gazdaságilag alkalmatlan,
A projekt teljes bekerülési költ- elkészült, gyermeknapon már így egy teljesen új épület ki-
sége 414.062.557,- Ft volt, a közlekedési versenyt szervezünk. vitelezésére kerül sor. A bontási
támogatás mértéke 95 %. Megszépült az iskola belsõ favá- költségeket Szamosbecs Önkor-
A projekt során a csengeri Petõfi zas szerkezete a tûzvédelmi festés mányzat vállalta magára. Az épít-
Sándor ÁMK felsõ tagozatos által. kezés során környezetbarát be-
iskolájának, konyhájának, sport- Az SNI gyermekek fejlesztését szerzéseket részesítünk elõnyben,
udvarának infrastrukturális fej- biztosító új eszközök és bútorok az épület teljes körûen akadály-
lesztése valósult meg. A fej- beszerzésével hozzájárultunk a mentesített lesz. Az óvodába járó
lesztéstõl legalább 40 %-os költ- versenyképes tudás megszerzé- gyermekek fejlõdéséhez és fel-
ségmegtakarítást várunk. Az Ady séhez. A tantermekben hálózati zárkóztatására, beszerzésre kerül-
utcai iskolaépületben fûtéskor- csatlakozás lett kiépítve, ami köz- nek SNI és az oktatás tartalmát
szerûsítés, a nyílászárók cseréje, a vetlen internet hozzáférést biz- fejlesztõ eszközök.
külsõ homlokzat hõszigetelése, tosít. A projekt a TÁMOP-3.1.4 jelû
korszerû vakolása történt meg. A Az ÁMK konyhájának infrastruk- pályázatból 64.000.000,- Ft-tal
téli idõszakban megtapasztaltuk, turális fejlesztése az épület vizes egészült ki, a kompetencia alapú
hogy sokkal melegebb az épület, blokkjait és annak víz- és csatorna oktatás bevezetésére és új mód-
a nyílászárók jól zárnak, és sokat vezetékeit foglalta magában. Az szerek kialakítására, alkalma-
számított a külsõ szigetelés is. A épületben akadálymentesítés va- zására. Ugyancsak a folyamat
legkritikusabb pont a tanári szoba lósult meg, az eszközbeszerzés és része lesz TIOP jellegû pályáza-
volt, ahol évek óta a fûtési sze- konyhai gépek vásárlása a jó tokon való részvétel, mely révén
zonban mindössze 14-15C fok minõségû étkeztetést biztosítja. 300 db gyermek méretû laptop
volt. A felújítással ez a probléma A szamosbecsi tagóvoda intéz- számítógép kerül a gyermekek
megszûnt, a tanári szoba meleg, ményi társulás keretében épül újjá mindennapi használatába, megva-
és a non plus ultra az itt megépült Csenger Város, mint Gesztor Ön- lósítva ezzel az IKT (Infokom-
galéria, ami tárgyaló helyszín- kormányzat közremûködésével. munikációs terv) végrehajtását.
ként, illetve külön kis dolgozó- A munkálatok már elkezdõdtek, Újabb kapcsolódó pályázat az
szobaként funkcionál. várhatóan az új nevelési évet már esélyegyenlõségi terv végrehaj-
Az udvar akadálymentesítése is Becsen kezdik az ovisok, akik je- tására 45.000.000,- Ft projekt
megtörtén. Biztonsági kerékpár- lenleg Csengerben veszik igénybe összeggel, melyet szintén Csen-
tároló épült, ezzel megkönnyítet- a szolgáltatást. ger Város oktatásában, nevelésé-
tük a tanulók iskolába járását, 1965-ben épült ez az óvoda, ben résztvevõ gyermekek haszno-
egészséges életmódjuk kialakítá- állapota leromlott, felújítása, áta- síthatnak.

A homokzsákokkal körberakott hídlábaknál az árvízet átélt lakosok


egy-egy szál virágot dobtak a jelképes folyóba
4. CSENGERI HÍRMONDÓ 2010. április

20 éves a Szamos Kft. - interjú a cég ügyvezetõjével Juhász Jánossal


(folytatás az 1. oldalról) nokot. Az újrakezdésben nagy szönhetõen, akik hatékony szer- gusztusában a Szamos Kft. be- séhez. A gyermekcipõbõl idén a
segítséget jelentett a bizalmát vezéssel, megfelelõ elõkészí- indított tehát egy új termékka- várható szám 40-45 ezer pár, a 3-
Rendkívül gyorsan talpraálltak velünk szemben megerõsítõ Sei- tettséggel biztosítják a munkával tegóriát, amely immár a gyerme- 4 év múlva szeretnénk elérni a
és a cég fejlõdése máig töretlen, bel cég is. 2008-ban nem gondo- való folyamatos ellátottságot. keket és rajtuk keresztül a 100 ezer párat. A célország Ma-
sõt az ország legnagyobb cipõ- ltuk, hogy 2010-ben újra bõví- Meg kell még említeni az üzleti szüleiket célozza meg. A 2006-os gyarországon kívül, a Josef Sei-
gyárává nõtte ki magát. Mi a tünk. A magyar gazdaság hely- tisztességet és a jó minõségû ter- indulás nem járt sikerrel, ezért belen keresztül Németország,
magyarázat? zete egyébként sem kedvez a mékek elõállítására való törek- 2007-ben saját ügynöki hálózat majd Oroszország.
- A szerencsétlenségben a sze- könnyûiparnak: sajnos az utóbbi vést is. kiépítésével elkezdtük forgal- - Milyen terveik vannak még a
rencsénk az volt, hogy nem kel- években a cipõgyártás sok sze- - Pár éve saját termékkel is meg- mazni a "Szamos kölyök" cipõt, jövõt tekintve?
lett leállítani a termelést, így replõje tönkrement. Hogy miért jelentek a piacon, a "Szamos Kö- mely a legjobb anyagokból, szi- - Elérni a 30 évet. A jövõ ala-
gyártási veszteség nem ért ben- tud a Szamos Kft. alacsonyabb lyök" cipõvel. Mi vezetett a saját gorú minõségi elõírásoknak meg- kításán most munkálkodunk, per-
nünket. Az állam által nyújtott bérmunkával is fennmaradni, fej- anyagos termelés bevezetéséhez? felelõen, és magas színvonalú sze ehhez kell az elmúlt 20 év
segítségbõl és a biztosítási díjból lõdni? Egyrészt a legmodernebb - A gazdaság negatív változásai technológiával készül. tapasztalata. A sikerek, az ered-
felépítettük, és augusztusra átad- technológia használata miatt. és a bérmunka-gyártás csökkenõ
Másrészt annak a kicsiny vezetõi - Hol tartanak most a kölyökcipõ mények, közös érdemeink. Itt
tuk a 4000 m2-es raktárcsar- nyereségtermelõ képességébõl
magnak - összesen hét fõ - kö- gyártásával? szeretnék köszönetet mondani a
következett, hogy bele kell vágni - 2008-ban újítottunk: ún. supi- cég menedzsmentjének és min-
egy olyan tevékenységbe, ami nált, vagy kifelé döntött (ter- den dolgozónak, hogy azt a
megfelelõ nyereséget produkál a mészetes labilitást okozva tor- bizonyos szekeret két évtizede
fejlesztésekhez is. Így jutottunk náztatja a talpizmokat) eljárás- egy irányban és nagy erõvel húz-
el a saját anyagos termelésig, ami sal készítjük a gyermekcipõket. zák
a legkomolyabb döntéseink és le- Ez a technika hozzájárul az
hetõségeink egyike. 2006 au- egészséges gyermekláb fejlõdé- MJB

CSENGER A MAGYAR IRODALOMBAN II.


Jókai Mór: A csengeri kakas (novella)
(megjelent: Üstökös 1876, XVIII. évf. 38. szám, szeptember 16.)
1876-ban neves vendége volt a mint mondotta "a kereszt elviseli
szamosangyalosi Domahidy-kas- a kokast, de bizony a kokas nem
A jelenlegi gyár alapkõ letétele télynak: nem kisebb, mint a mag- viselné el a keresztet!" Ily módon
yar írófejedelem, az országos hírû megvédte a kálvinisták egyik
Jókai Mór. A mindenki által nagy- jelképét, az éber kakast, bizo-
rabecsült író azon évben erdélyi nyítván annak hatalmát. A püspök
utazáson volt, s visszatértében jót nevetett ezen az okoskodáson,
meglátogatta Domahidy Ferenc s minden maradt a régiben.
és Domahidy István ország- Ennek a történetnek oklevelekkel
gyûlési képviselõtársait is. Do- is igazolt valóságtartalma van.
mahidy Ferenc meg is hívta az Ugyanis a templom tornyáról a
írót Szamosangyalosba, az ottan reformációt követõen nem távolí-
nemrég felújított kastélyába, ahol tották el a keresztet: a közép vas-
Jókai több mint egy héten át kereszt rajta maradt (a szájhagy-
vendégeskedett. Ez idõ alatt több- omány és más adatok szerint nagy
ször kikocsikáztak a környékre, kõkereszt), és erre egy vasból vezett torony 1854-dik évi au-
ismerkedtek a tájjal, emberekkel. készült kakast szereltek fel a gusztus 18-án ismét megfoszta-
Jókai sok érdekes történetet hal- protestáns hit jelképeként. tott, mert egy erõs szélvihar által
lott. Ezen benyomásait késõbbi
Szabászat, 1993 regényeibe is beleszõtte (A lõcsei
fehér asszony és az Új földesúr).
Csengerben is járhatott és itt,
vagy - az irodalomtörténeti kuta-
tások adatai alapján - a Doma-
hidy-család egyik tagjától hallotta
a csengeri kakasról szóló anek-
dotát. Akár így, akár úgy került
hozzá ez a történet, az írói kép-
zelete rögvest novellát kerekített
belõle, s "A csengeri kakas" cím-
mel meg is jelentette még azon
1876-os évben az Üstökös címû
"képes élczlap" hasábjain. Ez az
újság 1858-tól egészen 1918-ig
élt, sõt 1882-tõl maga Jókai lett a
fõszerkesztõje.
Szabászat, 2010 Ezek után kellõen felcsigázva, mi Ezt az egyedi egyházi jelképrend- a gomb, vitorla és csillag rólla
csengeriek is ismerkedjünk meg szert láthatta a püspök úr is. Ám levettetett s a nagy romlásban
vázlatosan ezzel a történettel. 1835. július 11-én az égiek mindegyik nagy romlást szenve-
Történt az 1830-as évek elején, megoldották a problémát, mert dett..."
hogy Csengerbe megérkezett a "…délután 5 órakor tornyunk vas Én még láttam ezt a vaskakast: a
református püspök, hogy szoká- keresztjét egy sebes száraz ménkû régi gimnázium gyûjteményében
sos vizitációját megejtse. öszve törvén…Isten akaratával volt, ám a költözködés zûrza-
Megrökönyödve tapasztalta, hogy távolíttatott el!" Már egy év varában a földön hevert, senki
a templom tetején a pápista ke- múltán, 1836-ban felkerült a sem figyelt rá - sajnos, jómagam
reszt díszeleg még most is, bár kereszt és a kakas helyébe a ma is sem, máig sem bocsátva meg
egy vasból készült kálvinista látható sisakdísz, a gömbbel, egykori önmagamnak - értéktelen
kakas van ugyan ráügyeskedve. vitorlával és aranyozott csillag- szélkakasnak tekintve. Fájó, egy-
De a kereszt láttán a püspök igen gal. Nem valami tökéletesen lett ben tanulságos példa, hogy sem-
feldühödve felelõsségre vonta a elvégezve a munka, mert ezt írta milyen jelentéktelennek tûnõ
gyülekezet fõkurátorát, Hadady 1854-ben Darabanth János lel- tárgy mellett sem szabad elmenni.
uramat, hogy miként van ez?! A kész, amikor összefoglalta a tem-
csavaros eszû csengeri öreg atyafi plom történetét: "...ezen tetemes
Tûzöde, 2010 fortélyosan vágta ki magát, mert költségbe került díszétõl a ne- Fábián László
2010. április CSENGERI HÍRMONDÓ 5.

Kakasszó az ünnepen! III. Almavirág Ünnep képekben


Különleges színfoltja volt a május BRAHMA, COCHIN, ITÁLIAI,
1-i III. Almavirág ünnepünknek a WYANDOTTE, JAPÁN kaka-
"Kakas-szépségverseny". sok. A zsûri "Különdíjban" része-
Az ÁMK Mûvelõdési Központ- sítette: Fodor László, Kazamér
jának munkatársai hetekkel a ren- Krisztián, Ferenczi Csaba (Csen-
dezvény elõtt meghirdették a gersima) és Fehér Sándor szár-
megmérettetést a díszbaromfi tar- nyasait.
tók nagy-nagy örömére. A ver- I. helyezést Lakatos Zoltán, II.
senyre 7 tulajdonos 20 szebbnél- helyezést Szabó Henrik, III. he-
szebb kakast nevezett be. lyezést Osváth Zoltán díszba-
A "nagy" napon a szakavatott zsû- romfija ért el.
ri Dr. Bokor Gyula elnökletével, A szervezõk a jövõben további
Csizmadia-Szûcs Ágnes és Orosz díszbaromfik, díszmadarak ver-
Mihály tagságával nehéz helyzet senyét tervezik a nagy érdeklõ-
elé lett állítva. A "zsûrizõ-ládába" désnek köszönhetõen, hiszen
A színpadon fellépett a Megasztárból ismert mátészalkai Szatmár
egyenként kerültek szemrevétele- szépszámú látogatót vonzott a kü-
Kamara együttes is. Vezetõjük Filep László, iskolai csoportunk egyik
zésre az ORPINTON, óriás lönleges látványosság. vezetõje

FÖLD NAPJA
" A Föld nem a mienk, csak kölcsön kaptuk"
A TÁMOP 3.1.4-08/2-2009- Biciklitúra
0132-es jelû projektben a Kör-
nyezetvédelem-Szelektív hulla-
dékgyûjtés féléves modulban
résztvevõ két osztály kezde-
ményezésével az alsó tagozatos
gyerekek megünnepelték a Föld
Az Ököritói Fergeteges
Napját.
A 2. t osztály rövid jelenettel
készült, melyben a környezetünk
megóvására hívták fel a figyel-
met, ami a Mûvelõdési Házban
került megrendezésre. A megem-
lékezés prezentációval kezdõdött,
mely során olyan képeket láthat-
tak a tanulók, amelyek azt mutat-
ták be, hogy bolygónk nagy ve- gozat aulájában kerültek kiállítás- tenni környezetünk védelméért. A
szélyben van, és felhívták a fi- ra. Ezután a modulban résztvevõ legfontosabb az lenne, hogy eljut-
gyelmet a káros tényezõkre. A két osztály, a 2.t és a 3.t osztály tassuk tanulóinkat arra a pontra,
rendezvénysorozat az elõzetesen biciklitúrára indult. Ezek a prog- hogy ne csak ünnepeljük a Föld
meghirdetett plakátverseny érté- ramok megpróbáltak kicsit rámu- Napját, hanem tetteinkkel, életvi-
kelésével folytatódott, melyre tatni, milyen lenne a helyes és telünkkel mutassunk példát.
minden osztályból érkezett pá- követendõ életmód, és hogy
lyázat. Az alkotások az alsó ta- egyénileg mit tudunk, tudnánk Erdõsné Papp Judit pedagógus A romániai Control Dance

TAVASZ PROJEKT
A TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-
0132-es jelû pályázata háromhetet
meghaladó projekt keretében az
alsó tagozaton a Tavasz címû pro-
jekt került bevezetésre, mely már-
cius 1-tõl május 2-ig tartott. A
projektben részvett az 1.c, 3.t, 4.a,
és a 4.b osztály, Pappné Szabó
Judit, Erdõsné Papp Judit, Magos
Lászlóné, Csáki Klára vezetésé-
vel.
Március a tavasz elsõ hónapja.
Ébred a természet, csalogat a nap-
sugár, ünnepelni látszik minden Fazekasmester Májusfa a fõtéren
és mindenki. Jó alkalom és lehe-
tõség kínálkozott arra, hogy a
gyermekekben felébresszük a A projekthez húsvéti nyuszit és talicskát készített Gereben József, a
kíváncsiságot a természet apró GESZ dolgozója, akinek ügyes kezét dícséri többek között a pár éve
szépségei és a tavaszi ünnepek felépített almatemplom, az Egészséghét piramisa, karácsonyfa díszek,
iránt. Március elején készültünk a betlehem, stb. Köszönjük!
nemzetközi nõnap megünnep-
lésére, amit a legnagyobb nemzeti megfigyelésekkel, kirándulások soknak való örömszerzés. Sok-
ünnepünk az 1848-49-es forra- alkalmával mélyítettünk el. A sok tevékenységgel, játékkal,
dalom és szabadságharc ünnepe gyerekek széles körben megis- mozgással kísérve bõvítettük
követett. Ezután következett a merkedhettek a tavaszi ünnepkör tanulóink ismereteit. Az együtt
húsvét, ami igazán közel állt népszokásaival, hagyományaival, végzett tevékenységek során
ehhez a korosztályhoz. Záró he- ünneplési szokásainkkal. fejlõdött a gyerekek egymás iránt
tünk az anyák napi ünnepség Erõsödött hagyomány tiszteletük, érzékenysége, közösséggé for-
elõkészületeivel és az ünnepi mû- társaikkal való együttmûködésük. málódása, szocializációja.
sor elõadásával fejezõdött be. A A technikai tevékenységek során
két hónap alatt tanúi voltunk a ter- fontossá vált számukra az ünne- Erdõsné Papp Judit Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán Az ünnepet a Fate-rock retro
mészet megújulásának, melyeket pekre való felkészülés és a má- pedagógus zenekar zárta
6. CSENGERI HÍRMONDÓ 2010. április

Föld és tavasz témák Hátrány kompenzálás


a szamosbecsi oviban Csenger Város Önkormányzata -
mint fenntartó - és a városi intéz-
TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0132 A Föld Napja alkalmából tablót mények minden pályázati lehetõ-
jelû pályázat keretében a sza- készítettünk. Fákat, bokrokat séget megragadnak annak érde-
mosbecsi óvodában áprilistól a ragasztottunk különbözõ tech- kében, hogy a költségvetésüket
Föld õselem került feldolgozás- nikák segítségével. külsõ forrásból kiegészíthessék.
ra, amely változatos, játékos Megismerkedtünk a szelektív Már több éves sikeres közoktatási
cselekedtetéssel sok ismeret hulladékgyûjtéssel. Az udvaron pályázat - az iskolai és az óvodai
megszerzését biztosította a gyûjtöttük a szemetet (alma-pa- nevelésre vonatkozóan - az esély-
egyenlõséget szolgáló intézke-
gyerekek számára. Megismer- pír, körte-fém, szilva-mûanyag,
déseket és az integrációs rend-
kedtünk az emberek lakóhelyé- szõlõ-üveg) csapatokat alkotva,
szerben részt vevõ intézmények-
vel, a Földdel, a csoportba bevitt a jellel ellátott szemetesekbe ben dolgozó pedagógusokat tá-
földgömb segítségével bemutat- helyeztük el, majd összehasonlí- mogató projekt. E tanév vonat-
va, majd játékkal eljátszva. tottuk, az összegyûjtött meny- kozásában 14 663 680 Ft nagy-
ságrendû összeg kerülhet fel-
használásra. Kazamér Tibort az
ÁMK és az általános iskola igaz- rés a HHH-s tanulók osztályon Továbbá konkrét, kézzelfogható
gatóját arról kérdeztük, hogy mi is belüli aránya között. A tanév juttatásokat is kapnak a diákok.
ez az IPR s ezt a komoly összeget során a pénzbõl rengeteg olyan Karácsonyra játékot, könyvet,
mire fordítják? dolgot kiviteleztünk, amely míg éppen most tavasszal "Joma"
"Az integráció együtt nevelést egyébként nem valósulhatott vol- márkájú tréning alsót. A felzár-
jelent, ami azt foglalja magában, na meg. Vásároltunk tan- és kóztatásban résztvevõ pedagógu-
hogy a hátrányos helyzetû, hal- sporteszközöket, sportruházatot, saink havi bontásban kiegészítõ
mozottan hátrányos helyzetû és táncruhát, alakítottunk ki tan- illetményben részesülnek.
SNI-s tanulókat is együtt oktatjuk ulóbarát környezetet új polcok, Összességében egy olyan sikeres
a többi diákkal. Ez a képzési mód iskolabútorok, szõnyegek, füg- programnak értékelem amiben
kiváló lehetõséget biztosít a tanu- gönyök vásárlásával. A szociális szülõ, diák, pedagógus, fenntartó
lásban lemaradók felzárkózta- hátrányok enyhítésére kulturális egyaránt jól jár". További sok
tására. programokba, osztálykirándulá- ilyen volumenû sikeres pályázatot
Fontos, hogy egy évfolyamon sokba, úszásoktatásba kapcsolód- kívánva köszönjük meg Igazgató
belül a tanulócsoportok között hattak be az érintett tanulók, a Úr nyilatkozatát.
Ezt követõen megnyitottuk az nyiség alapján, melyik csapat 25%-nál nem lehet nagyobb elté- szüleik számára ingyenesen.
átfogó innovációban készített végezte jól a munkáját és kik
"Itt a tavasz örülhetünk, sok voltak a legeredményesebbek. “Egészséghét” Iskolánkban
virágot hozott nekünk…" három Májusfát állítottunk az óvoda
hetet meghaladó projektünket a udvarán. “Ha az vagy, amit megeszel, és nem tudod, mit eszel, tudod, ki vagy?”
Föld Napján. Az almavirág napra virágzó A mai rohanó világunkban egyre
kevesebb idõt fordítunk az egész-
séges táplálkozásunkra. Sajnos ez
kihat a felnövekvõ nemzedékek
életmódjára is. Ezért gondoltuk
úgy, hogy egy héten át bevezetjük
diákjainkat és az érdeklõdõket az
egészségmegõrzés titkaiba. Az
"EGÉSZSÉGHÉT" fogalma már
nem ismeretlen szûkebb és tágabb
környezetünkben, a hagyomá-
nyokat követve minden évben
megrendezésre kerül. A szeptem-
berben indított TÁMOP 3.1.4.
pályázat újra lehetõséget adott
céljaink megvalósítására, hiszen
változik körülöttünk a világ,
újabb és újabb problémák vetõd- - Közel állt hozzájuk a kozmetikai meglepetésére a tanárokból álló
Az elsõ héten " A szebb a világ almafát készítettünk wc papír- hetnek fel, így már tovább bõvít- tanácsadás, hiszen ebben a korban kis csapat is részt vett a megmé-
anyák napján…" címmel anyák gurigából, amelyet megfestet- hettük eddigi ismereteiket, ta- ki nem akar szép lenni. - Az rettetésen.
pasztalataikat. Természetesen, ügyességi sportvetélkedõ is - A hét produktumai - plakátok,
napjára készülõdtünk. Készítet- tünk, ez volt a fa törzse.
nagy gondot fordítunk a preven- összekovácsolta a gyerekeket, rajzok, egészségpiramis, élelmi-
tünk meghívót, ajándékot, szí- Vágással elkészítettük a lomb- hiszen évfolyamonként küzdöttek szerkör - mindenki számára meg-
cióra, hogy felnõtt korukban
neztünk, virágokat ragasztot- koronát és virágot ragasztottunk meg egymással. tekinthetõk voltak. Az aktív részt-
tudják hasznosítani a hét alatt
tunk. rá. - "Ételed az életed" címmel orszá- vevõk munkáját oklevéllel és
elsajátított ismereteiket. Gazdag
programajánlatunkból választha- gok hagyományos ételei sorakoz- ajándékcsomaggal jutalmaztuk.
tott mindenki érdeklõdésének tak az osztályok asztalain, ame- Szeretnénk köszönetet mondani
megfelelõen. Ezen a héten min- lyet rövid ország ismertetõ köve- minden pedagógusnak, segítõ fel-
den reggel nagy tetszést aratott a tett. nõttnek, diáknak, akik hozzájárul-
diákok körében a zenés reggeli - A csütörtöki szellemi vetélkedõn tak a hét sikeréhez.
torna. Eleinte félénken, de a számot adhattak tudásukról. Játé-
következõ napokban már jó kos, ügyességi formában tovább Papp Veronika és
kedvû gyerekektõl volt hangos az bõvülhetett a témával kapcsolatos Nagy Katalin
aula. tudásuk. A diákrésztvevõk nagy szervezõ tanárok

A víz témakörrel foglalkozunk a 3-as oviban


"A Kompetencia alapú óvodai A cica csoport
nevelés bevezetésével a víz téma-
kör feldolgozása során a tavacs-
kát, és a tóban élõ állatokat fes-
tették a meg nagyörömmel a csen-
Verseket, dalokat, körjátékot Az óvoda gyakorlókertjében ül- geri Cica csoportba járó gyerme-
tanultunk, és mûsorral köszön- tettünk, hagymát, virághagy- kek. Az emlékezet, a dondolkodás
töttük az édesanyákat, kereszt- mát, vetettünk magvakat, palán- fejlesztése, a belsõ vizuális kép
anyákat, nagymamákat. A má- táztunk paprikát és paradicso- megjelenítése is volt a célja a pe-
sodik héttõl a közvetlen kör- mot. dagógusoknak a játékos tevékeny-
nyezetünk megóvására, védelmé- Szécsiné Váczi Mónika kedtetéssel. A festést megelõzte
re fordítottunk nagy figyelmet. szakmai vezetõ az elõzõ napon tett természetes
környezetben történt látogatás."
2010. április CSENGERI HÍRMONDÓ 7.

Gyermeknapi Országos elsõk Diáksport - atlétika


rendezvények Mezeifutó sikerek - országos szinten is
programtervezete Március utolsó napján rendezték Gáspár Dávid) valamint (Osváth
a mezeifutó diákolimpia megyei Krisztina, Gaál Izabella, Beczõ
Május 18. Író olvasó találkozó a döntõjét a nyíregyházi repülõ- Alexandra, Pesti Enikõ, Apáti
könyvtárban Gyárfás Endre íróval téren. Iskolánkat 18 fiú és lány Renáta)
atléta képviselte négy csapattal. A Az országos döntõ április 15-én
Május 27 -28. hosszú felkészülés kiemelkedõ lett megrendezve a gödöllõi re-
Mûvelõdési Központ (belsõ eredményeket hozott. A III. kor- pülõtéren. A nagy szél és a hideg
udvar, esõ esetén benti termek) csoportos fiúk csapatban a 3. esõ dacára korcsoportonként és
helyen végeztek (Ecsedi Gábor, nemenként 30-40 csapat és mint-
Adorján Márk, Varga Krisztián, egy 220 diák állt egyszerre a
Május 27.
Szedlacsek Mátyás) A lányok 2. rajthoz. A petõfis diákok ismét
09.00 Gyermekszínház: A helység helyezést értek el ugyanebben a bizonyítottak, mert mindhárom
kalapácsa - Interaktív elõadás korcsoportban, így továbbjutottak döntõs csapatunk bekerült az
10.00 - 14.00-ig Kézmûves fog- az országos döntõbe (Juhász Lei- ország 10 legjobb csapata közé.
lalkozások Barcsay Vivien és Szilágyi Fruzsina a budakalászi Magyar la, Szabó Kitti, Lakatos Andrea, A IV. kcs. lányok a 9 helyezést ér-
10.30 Táncház Látványtánc Szövetség által szervezett országos moderntánc versenyen Szabó Zsófia) A IV. korcsoportos ték el, a fiúk a 7. helyen végez-
11.00 Kerékpárverseny - Kresz elsõ helyezést értek el, amivel továbbjutottak az európa bajnokságra "legtapasztaltabb" fiú és leány tek. A III. kcs. lányok nagy
tanpálya csapat most sem talált legyõzõre, hajrában a 6. helyre küzdötték fel
13.30 Gyermekszínház: A cigány, és mindkét csapta a dobogó leg- magukat, így megérdemelt volt az
aki becsapta a sárkányt Önök küldték magasabb fokára állhatott, és oklevél.
Az öreg halász és az aranyhal • Erdõs Klára (Molnár J. u.)
Szivárvány Színház által adott fotó is kapcsolódik
14.00 LAN parti a felnõtt az árvízhez, konkrétan a tót-
könyvtárban falusi harangláb látható rajta,
14.00 FIFA - interaktív futball mely az árvízkor bizony
megdõlt.
vetélkedõ
• Papp József (Foglár u.) mint
14.30 Fakanál bábkészítés a belsõ
régi tótfalusi focista, mega-
udvaron jándékozott egy, a legendás
15.00 Tûzoltó bemutató és vetél- tótfalusi csapatot ábrázoló kép-
kedõ, Gyermeknapi sakkverseny pel.
16.00 "A mi folyónk a Szamos" • Zolnai Katalin (Budapest) az
címû rajzpályázat kiállítása, ered- árvízi visszaemlékezéséhez
ményhirdetés kapcsolódó képet küldött,
16.30 Író-olvasó találkozó Oláh amelyen a gyerekek az áradó továbbjutott az országos döntõbe. Gratulálunk a kiváló sportolók-
Andrással a gyermekkönyvtárban vizet nézik - illetve ez esetben (Juhász Balázs, Páskuly Gergõ, nak, és felkészítõ tanáruknak,
a lencsébe néznek. Székely Gergõ, Szedlacsek János, Papp Szilárd testnevelõnek.
17.00 Macska szépségverseny
17.30 Aszfalt rajzverseny
18.00 Családi mozi: Így neveld a Korai búcsú a kupából
sárkányodat Már az elsõ akadályon elbukott gyei III.osztályú, a Kisvárdai
futballcsapatunk, s igen korán Csoportban elsõ helyezett Gelé-
Május 28. kiszálltunk a Magyar Kupa küz- nes csapatától szenvedtünk 3-0
17.00 Kerékpártúra delmeibõl. Április 13-án a me- (1-0 ) arányban vereséget.

Június 03.
Ünnepi Könyvhét alkalmából -
Kézilabda
Kezd magára találni a kézilabdac- április 3. Demecser - Csenger
gyermekkönyvtár
sapat, a mérkõzések utolsó har- 35-24 (15-14)
10.00 Lauku Laura gyermekíróval madában ismét visszaállt Szabó Ez a meccs nem vonul be kézi-
író-olvasó találkozó József és Barcsay Ferenc, rutin- labdásaink szép emlékei közé, a
juk és játékerejük meghatározó félidõ után nagyon elfáradtunk
Anyakönyvi hírek volt a meccseken. A fiatalok is április 10. Csenger -Nyíregy-
egyre jobban épülnek be a csa- háza Tan.képzõ Fõiskola 33-38
Újszülöttek patba. (13-19)
Csenger A pontveszteség nélkül élen álló
Szakács Elizabet Eredményeink: testnevelés szakosok ellen ez
(an.: Szakács Andrea), Farkas február 20. Baktalórántháza - ugyancsak elfogadható eredmény
Armand (an.: Lukács Orsolya) Csenger 24-43 (12-20) április 17. Csenger - Nagykálló
Csengerújfalu A gólarány talán kissé megle- 41-38
Gál Zoltán petés, a gyõzelem azonban telje- Az NB II-esekbõl álló kállóiak
(an.: Márton Andrea) sen jogos és megérdemelt volt. nem bírtak lelkesedésünkkel - no
Eltávoztak közülünk március 28. Csenger - Ópályi és a még lelkesebb szurkolóink
Csenger 27-34 (10-16) buzdításával.
Széles Ferenc (1927), Demján Félidõig még álltuk a sarat, de az április 20. Kisvárda - Csenger
Endre (1926), Magyar Endre NB-s szalkai játékosokkal mege- 31-26 (14-7 )
(1923), Papp Róza (1943), rõsített ellenféllel szemben nem Nagyon sovány volt a csengeriek
Csengerújfalu volt keresnivalónk csapata
Páskuly István (1947)
Szamosangyalos
Nagy Ernõ (1933)
Az ifik eredményei
Mátészalka - Csenger 3-1, Csenger - Nagyszekeres 2-2
SZÁNTÓFÖLD Múzeumi hírek Csenger -Sonkád 6-0 Tisztaberek - Csenger 5-0
Kocsord-Csenger 4-3
• Osváth Józsefné (Béke u.) egy
ELADÓ dossziényi hímzésmintát, ún.
31.11 aranykorona értékben,
a csengeri 0269 hrsz-ú,
"drukkolómintát" adott. Köszönet Jó hírek az utánpótlásról
az értékes gyûjteményért. Eddig jól szerepelnek a megyei I. gyerekeknek megszokni a het-
38 hektáros táblában. • A még tavaly megtalált szamos- osztály keleti csoportjában az U- enkénti tétmérkõzéseket. Mint azt
Irányár: egymillió forint. becsi késõbronzkori telep szemét- 13-as fiúk, azaz az 5-6-7 osztá- megtudtuk, a csapat Nyírbátor
Érdeklõdni: Nagy Lajos gödrébõl elõkerült csésze im- lyosok Molnár Csaba edzõ irá- mögött az elõkelõ 2. helyen áll,
06/30/239-5000 máron - helyi erõvel kirestaurálva nyításával. Ide ugyan nem kö- tavasszal még vereség nélkül
telefonszámon. - várja tárlóba helyezését. telezõ a benevezés, de nem árt a fociztak.
8. CSENGERI HÍRMONDÓ 2010. április

tosabb sonkádiak kerekedtek bózták magukat, hogy elhitték, gyér és erõtlen támadásaink nem
A legmagasabb kitüntetés felül, és a 15. percben egy szél- hogy ellenünk gyõzelem is lehet- jelentettek különösebb veszélyt.
"A "Jó tanuló-jó sportoló díj" a büszke Önökre." rõl benyesett labdát vágtak há- séges. Lassanként átvették az A 76. percben Szilágyi buk-
magyar diákok számára adható A megyébõl heten vehették át a lónkba (0-2). Látszott azonban, irányítást, és a 25. perc körül tatásáért megítélt büntetõt
legmagasabb kitüntetés, amely a díjat: ebbõl négyen a "Petõfi hogy csapatunk nem roppan szabadrúgásból szerencsétlen Jónás értékesítette (1-3), de lát-
tehetséges nemzet legtehetsége- Sándor" ÁMK általános iskolájá- össze. A 20. percben Halász módon pattogott be hálónkba a szott, hogy ez csak szépségta-
sebbjeinek teljesítményét ismeri nak tanulói, városunk büszke- mentett meg egy elveszettnek labda (1-0). Mostmár hiába pró- pasz lesz, mert alig pár perc
el." - hangsúlyozta az oktatási és ségei. Juhász Balázs 7.a, Gaál vélt labdát, beadását Szilágyi báltuk mi vezényelni a meccset, múlva egy szögletbõl pazar
kulturális miniszter a Magyar Izabella 8.a, Beczõ Alexandra sarokkal tette vissza Csontos- támadásaink mindinkább gör- fejesgólt remekeltek a vendégek
Köztársaság jó tanulója-jó spor- 8.e és Busák Alex 6.a osztályos nak, aki laposan gurított a csösebbé váltak a nagy igye- (1-4). Innentõl már gáláztak,
tolója-cím" díjátadó ünnepségén tanulók. Mindannyian kitûnõ kapuba (1-2). A 23. percben kezettõl. Hiába egykapuztunk ahány támadásuk volt, annyi gól
március 22-én Budapesten, az tanulmányi eredménnyel és vala- megtörtént a kisebb csoda, végig, a hazaiak kontrái lettek esett (1-5), majd nem sokkal a
Uránia Filmszínházban. A tár- milyen diákolimpiai sportágban kiegyenlítettünk. Orosz jó lab- eredményesek, egy baloldali lefújás elõtt jött a kiütés (1-6).
cavezetõ így fogalmazott: "Önök országos bajnoki címmel ren- dát kapott, pontos beadását védelmi rövidzárlat utáni bead- A harmadik gól után a szer-
egy egész ország számára pél- delkeznek. Jónás perdítette be (2-2). Aztán ásból növekedett a kocsordi vezettebb vendégek ellen széte-
daképek lettek, egy egész ország Gratulálunk a díjazottaknak! a 35. percben már mi vezettünk! elõny (2-0). Még semmi nem sett motiválatlan csapatunknak
Orosz egy mélységbõl jövõ lab- látszott elveszettnek, mert a 40. esélye sem volt.
dát csípett el, lecsapott rá és perc táján Orosz Fecó balol-
valahogyan a hálóba terelte (3- dalon megszerzett labdát ve- IV.17. Már tõlük is??
2). Most a mi perceink követ- zetett a 16-osig, majd a hosszú- Tisztaberek - Csenger 4-0 (2-0)
keztek, elõször Szilágyi próbál- ba tekerte (2-1).
kozott háttal, majd az üresen A második félidõben sem tudtak A mindenkori sereghajtók ellen
lévõ Orosz lõtte bele a kapusba a eredményessé válni a meddõ tá- tavaly tavasszal otthonukban
labdát a 44. percben, hej, ha csak madásaink, egyre fogyott az idõ, kétgólos gyõzelmet kasszíroz-
egyik is bemegy… mi talán már nem is hittünk tunk be, ebben a szezonban vi-
Szünet után rögvest a kapufát igazán az egyenlítésben, a hazai- szont õsszel a csengeri pályán is
tesztelte Szilágyi, majd rá 3 per- ak pedig egyre vakmerõbben csak kínkeservesen,egyetlen Os-
cre egy szokásos szélvészgyors kezdtek akciózni, nemhiába, váth góllal tudtunk nyerni.
ellentámadásból a vendégek mert egy gyors kontrából be is Most, a tabella utolsó helyezett-
egyenlítettek (3-3). A drámai állították a végeredményt (3-1). jéhez utazva azért a kocsordi
küzdelem folytatódott, a 60. Bizony, ez egy kellemetlen, nem fiaskón elgondolkodva nem volt
percben Szilágyi beadását az várt vereség volt… annyira magától értetõdõ a mi
érkezõ Jónás röptében vágta a gyõzelmünk esélye. Tudtuk,
hálóba (4-3) Örömünk rövid IV. 10. ritka arányú vereség hogy a hazaiaknak semmi külö-
volt, mert 2 perc múltán egy Csenger - Nagyszekeres 1-6 nösebb vesztenivalójuk nincs,
szabadrúgásból a mi hálónk pontra éhesen esnek nekünk,

Szomorú szombatok…. rezgett (4-4). A 67. percben Szi-


lágyi óriási helyzete következett,
Harmad ízben kaptunk ennyi
gólt ezen a hazai pályán, és az is
egyszóval nehéz lesz a dolgunk.
De ilyen dicstelen végrõl azért
Legalábbis a mi számunkra. Jónás a hosszúba fejelt (2-1). de sikerült a kapust eltalálnia, ezt érdekes, hogy éppen egy éve még csak nem is gondoltunk. Az
Focicsapatunk sajnos a mély- Az egyenlítés azonban nem jött az ellenfél a 73. percben újabb itthon ugyancsak Nagyszeke- sem volt éppen jó elõjel, hogy
ponton van, a hetedik mecs- össze, hanem a hazaiak húztak el góllal torolta meg, szélrõl jövõ restõl kaptunk ki (1-2). De most nagyon tartalékosan, öt-hat
csünkön sem tudtunk nyerni, az megint, egy jobboldali szök- labdájuk teljesen üresen talált talán máshogy is alakulhatott a kulcsembert nélkülözve kezd-
utolsó helyezetteknek is siker- tetésre talán feleslegesen futott egy csatárt (4-5). De az elõadás- mérkõzés végkifejlete, ha a 7. tünk. Nem is rosszul, mert az
élményt nyújtottunk. ki kapusunk (3-1). nak még nincs vége, a csereként percben Szilágyi nem a kapus elsõ tíz percben már két kapufát
Az általános szurkolói vélemény A szünet után is jól játszottunk, s beállt Kondor a 80. percben ölébe teszi lágyan a labdát. A 13. is rúgtunk, s jó húsz percig a mi
szerint mostanra már a támadó- újra a sarkukban voltunk, Szilá- egy keservesen megszerzett percben viszont a mi felsõ kapu- akaratunk érvényesült. De a focit
sor is elbizonytalanodott, vé- gyi jó érzékkel vágta hálóba a labdát a kapuba juttatott ( 5- fánkon csattant egy lövés, de a gólra játsszák. A 25. percben
delmünk pedig meccsrõl-mecs- labdát (3-2). De megintcsak 5). Sonkád rákapcsolt, védel- 15. percben egy baloldali bea- efgy gyors hazai kontratámadás
csre csõdöt mond. Kész csoda, nekünk kellett futnunk az ered- münk egyszerûen tehetetlennek dásból már megszületett a ven- góllal fejezõdött be (1-0). A
hogy ennyi vereséggel még mény után, mert a 60. perc táján bizonyult a kontráikkal szem- dégek gólja (0-1). Ettõl kezdve tisztaberkiek a lehetõ legegy-
"csak" a 8.helyen állunk (április lelohadtak reményeink egy hazai ben, így jutottak a 86. percben aztán már teljesen a vendégek szerûbb - ám a leghatásosabb
30), igencsak sovány vigasz, góltól (4-2). De ismét mi követ- 11-eshez, amit kapusuk kivédett, irányítottak, sõt még egy jogos mószerrel küldtek minket pad-
hogy azért ki csak nem fogunk keztünk, Oroszt buktatták a de a kipattanóra nem volt hazai 11-est is kaptak buktatásért, de lóra, hosszan-hosszan elõrevá-
esni. büntetõn belül, amit õ maga védõ (5-6). kapusunk kétszer(!) is hárított. A gott labdájukat egy csatár egy-
Most nézzük ezeket a szomorú torolt meg (4-3). Már a 91.percben jártunk, mikor 24. percben megint neki kellett szer-másszor csak elkapja, és a
szombatokat sorra…. Menetrendszerûen a 80. perc- mi javunkra fújtak 11-est, a bravúrt bemutatni, mert védel- védõket lefutva gólt szerez. Ez a
ben következett a szalkaiak végrehajtó Kondor azonban a münk ekkor sajnos már átjáróház recept ugyancsak bevált, így
III. 20. Majdnem meglepetés újabb találata (5-3), de nem kapus kellõs közepébe bombá- volt, az ellenfél kénye-kedvére esett a második góljuk is a félidõ
Mátészalka - Csenger 5-4 (3-1) sokáig maradt ez az eredmény, zott. Ritka lehetõség maradt cikázhatott köztük. Hiába volt végén (2-0).
mert a csereként beállt Jakab el…. még Szilágyinak egy veszélyes Kényszerû cserékkel próbálkoz-
Még élénken emlékezhetünk rá, beadásából Kondor kapás- Drámai, fordulatokban és gólok- lövése, a vendégek szépen meg- tunk, de ez sem segített. Igaz
mikor õsszel itthon háromgólos lövéssel lõtt a hálóba (5-4). ban gazdag meccset láthattunk, játszott támadásból növelték elõ- végig támadtunk, de hitehagyot-
vezetésünk ellenére Szalka Mindent kockára téve kitámad- sajnos a csatárok nem tudnak nyüket (0-2). Innentõl teljesem tabban az idõ múlásával.
egyenlíteni tudott. Talán kicsit tunk az egyenlítés reményében, annyi gólt rúgni, hogy a védelem zavart lett csapatunk, a labdát Védõink nem tudtak mit kezdeni
egy hasonló bravúrban bíztunk, Szalka teljesen beszorult, de eggyel többet ne hozna össze. képtelenek voltunk megtartani, a gyors kontrákkal, a rávezetett
és majdnem valóra váltak hamarabb lefújták a meccset, olykor-olykor Szilágyi lövései labdákból általában a csatár jön
álmaink. Már az elsõ percektõl mielõtt kiegyenlíthettünk volna IV. 3. Most alulmaradtunk jelentettek némi reményt. Szünet ki gyõztesen, Örömmámorban
egyértelmû volt, hogy itt ki- (...ezt a hazai szurkolók mond- Kocsord - Csenger 3-1 (2-1) után sem ment jobban a játé- úszott Tisztaberek, mikor az 55.
egyenlített erõk nyílt sisakos ták…) Így is szép fegyvertény, Kocsord néha kellemetlenül kunk. Rögtön két helyzettel percben már 3-0 volt az ered-
küzdelme. Jellemzõ, hogy két igazi férfimunka volt a vereség meg tudta már tréfálni csapa- kezdtek a vendégek. mény, hát még mikor a
kapufával kezdtünk, elõször ez ellenére is. tunkat, máskor viszont szinte Egyfolytában támadtak, negyed- belelkesült hazai csatár a 70.
Csontosnak sikerült, majd Szi- komolytalan, edzõpartnernek is óráig egyetlen támadásunk nem percben beállította a végered-
lágyi vitte egy az egyben a III. 27. Drámai küzdelem gyenge volt, így például tavaly volt. A szekeresiek még nagyobb ményt (4-0).
kapusra a labdát, sajnos felé Csenger - Sonkád 5-6 (3-2) áprilisban 15 góllal tömtük ki sebességre kapcsoltak, elmélázó Ennyi gólt még egy élvonalbeli
emelt. Érlelõdött valami, de õket a Kraszna partján, itthon védõink között becselezték csapattól sem szoktunk nagyon
nem nekünk, a hazaiak a 6. perc- Nehéz meccsnek ígérkezett a 2. pedig Bunca mesterhármasával újabb góljukat (0-3). Ez aztán kapni - legalábbis eddig így volt
ben egy jól eltalált szabadrúgás- helyezett ellen, és így is lett. hetet adtunk. Az utolsó elõtti már a végsõ összeomlást hozta, ez. Tudomásul kell venni, hogy
ból elõnyhöz jutottak (1-0), Már a 2. percben vezetést sze- helyezett ellen sima gyõzelmet csapatunk a sok hiba mellett nem elég a támadásszövögetés,
majd a 12. percben ugyancsak reztek a vendégek, pedig ka- remélhettünk az elõzõ hetek jó mostmár kedvetlenül is játszott, gólokat kell elérni.
pontrúgásból ezt növelték (2-0). pusunk után a kapufa is mentett, csatárteljesítményeibõl követ-
Szerkeszti: a Szerkesztõ Bizottság
Az volt az egészben a kellemet- de védõink tétlenkedtek (0-1). keztetve. Hát bizony nem jöttek Fõszerkesztõ:
len, hogy szinte helyzet nélkül Nemsokára mi hagytunk ki egy be az optimista jóslatok, talán a Mesterné Juhász Beáta
Szerkesztõség címe:
kaptuk az elkerülhetõ gólokat. 100%-os helyzetet, majd Szilá- kelleténél nagyobb mellénnyel 4765 Csenger, Ady u. 14.
Szerencsére lélektanilag feldol- gyi 20 méteres lecsapódó lövését léptünk pályára. Mintha hagy- Kiadja: Csenger Város Önkormány-
zata, Csenger Ady u. 14.
goztuk ezt, mert a 15. percben kellett védeni. Voltak tehát lehe- tuk volna õket szép lassan be- Felelõs kiadó: Dr. Simai Zoltán,
lelkesedni, olyannyira feltur- Csenger és a városkörnyék Csenger Város jegyzõje
válaszként Szilágyi szögletébõl tõségeink, de lassan a labdabiz- közéleti havilapja ISSN 0866-2576