You are on page 1of 6

A tartalomból

Õsrengetegek a Szamos mentén


(2. oldal)
-
Beszámoltak a tûzoltók
(3. oldal)
-
Petõfi-hét eredményei
(4. oldal)
-
Szamos szépe szépségverseny
CSENGER ÉS A VÁROSKÖRNYÉK (5. oldal)
KÖZÉLETI HAVILAPJA -
XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Hûvös tavaszkezdet...
2008. március - ÁRA: 130,- Ft (6. oldal)

Városi megemlékezés az Aprópénzzel a


Meghívó
1848-49-es forradalom gyermekekért
az I. Almavirág Ünnepre
160. évfordulóján
A Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat az egy és két forintos
érmék bevonása elõtt gyûjtést 2008. május 3. (szombat)
szervezett a csengeri beteg gyer- Tervezett program
mekek megsegítésére. A jótékony
célú felhívásra a lakosság összesen I. helyszín: Almáskertek megtekintése
40.000 forint értékû aprópénzt 09.00 Gyülekezõ a városközpontban
adományozott. A beváltást követõen
Mazsorett felvonulás, kisbíró ismerteti a nap programját
az intézmény Katona Patriknak és
Papp Péternek adta át az összeget.
09.15 Zenei kísérettel kivonulás traktorral, kisvasúttal a Bagossy
Mindkét családra nagy terhet ró a úti almáskertekbe
gyermekek gyógyíttatása, ezért min- 10.00 Almavirág-szentelés a történelmi egyházakkal
denfajta támogatás segítséget jelent. 10.30 - 14.00 Kertlátogatás, vendéglátás, közben a városközpontban
Figyelem! Az akciót tovább folytatja kulturális és gasztronómiai programok
a Szolgálat! A pénzérméket az
intézménynél elhelyezett dobozban II. helyszín: Múzeum udvar
gyûjtik. 10.00 "Bemutatkozik az Avasság" - néprajzi, népmûvészeti nap
- Testvérvárosunk, Negresti és környéke néprajzi,
A március 15-i megemlékezést a mazsorett csoport nyitotta meg népmûvészeti kiállítása a Galéria-teremben
- Az Avasság kulturális egyesületeinek, szervezeteinek
produkciói az udvaron
- Fazekas bemutató és vásár Lászlófi Géza vámfalusi
fazekasmester segítségével
- Avassági ételek készítése és vására

III. helyszín: Petõfi ÁMK parkja


10.00 Hagyományos ételek bemutatója és vására
11.00 I. Almavirág Néptánc Találkozó
Közben: kézmûves bemutató az étkezde elõtt
Katona Patrik 14.00 - 16.00 Hõlégballonos függeszkedés a futballpályán
(kicsiknek és nagyoknak egyaránt)
16.00 Egyházi kávésátor
Õszinte vallomások fája
16.45 Közös lufieregetés a színpad elõtt
Hagyomány, hogy a gimnázium és az általános iskola énekkara közös
18.00 Szamos Szépe Szépségverseny az általános iskola aulájában
produkciót ad elõ. A szokásokhoz híven a szavalat sem maradt el.
- benne helyi tehetségek
20.00 Sztárvendég: Roy és Ádám
22.00 Retro Party a Retro Boys közremûködésével

A rendezvényt megnyitja: Apáti György


polgármester
A rendezvény fõvédnöke: Dr. Gráf József
Földmûvelésügyi- és Vidékfejlesztési miniszter
A nap vendége: Dr. Maár András
szakállamtitkár
Papp Péter

Az integráció gyümölcse
Szemet, fület, lelket gyönyörköd-
Az irodalmi színpad mellett az iskola volt fiú diákjai verbunkost jártak tetõ látványos mûsort mutattak be
az urai tagiskolában a csengeri
"Petõfi Sándor" ÁMK tanulói a
március 15-ei nemzeti ünnepünk
alkalmából.
Az ünnepi szónok, Erdõsné, dr.
Harkai Erzsébet körjegyzõ asszony
kronológiai visszaemlékezése
rendhagyó történelem órának is
megfelelt. A település nagyszámú
érdeklõdõ lakója részvételével a
kegyelet koszorúi is elhelyezésre
kerültek az emlékmûnél.
Mosolygó Miklós, Ura település
polgármestere szerint az iskolai
integráció egyik szép gyümölcse
volt ez a megható, közös emlé-
Az ünnepi szónok Gazda László az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési kezés.
Tanács elnöke volt, aki részt vett a koszorúzáson is
2 CSENGERI HÍRMONDÓ 2008. március

Õsrengetegek a Szamos mentén A galambok fiatal röptetõje


Ha valami csoda folytán alig
háromszáz évvel visszakerülnénk
legtöbbje, de a folyót végig, mind-
két oldalon úgynevezett ligeterdõk
Beszélgetés Kovács Norberttel
erre a vidékre, bizony rá sem övezték, melyek pl. Vetésnél, és
ismernénk. Hatalmas erdõségek, fentebb Angyalosnál-Tatárfalvánál versenyzõk, a harmadikban a fia- - A szerencse azért Veled van, mert
ligetes részek, mocsarak, nádasok kiszélesedtek. Ezek legtöbbje árté- talok kapnak helyet. ahogy hallottam, nagyon szép
borították a tájat. Persze az ter- ri fûz és nyárfaligetek volta buja - Mióta foglalkozol versenyez- eredményeket értél el.
mészetes folyamat, hogy az ember, aljnövényzettel, mint komló, vad- tetéssel is? - 2006-ban egy csapattal (10
az életterét növelvén ezeket ritkítja, szõlõ, szerbtövis és süntök. - Két évvel ezelõtt beléptem a galamb) indultam a fiatalok õszi
újabb és újabb területeket sza- Visszatérek újfent a térkép szöve- csengeri egyesületbe, az Észak- versenyén. Ez azt jelenti, hogy a
kasztván ki belõlük, megélhetését ges mellékletére, s vegyük sorba Kelet Tagszövetség T21-be, galamb gyûrûs, és az azévi költés-
biztosítandó. Ugyanakkor értékes, miket írtak a Szamost követõ fal- aminek tíz tagja van. Velük bõl származik. Itt egyesületi 3. let-
néha vissza nem hozható ter- vaknál a fentebb említett erdõkrõl: versenyzek egyesületi, kerületi tem. 2007-ben már három csapat-
mészetes kincsek fogyatkoznak, sõt Tatárfalva: "Ritka, magastörzsû
a mai esztelen "megélhetési stílfû- szinten, és indulok a Várda tal neveztem a fiatalok versenyén.
tölgyfaerdõ és némi bozót is."
részes"- korszakban az is kétséges, Röpcsoport versenyein is. Rövidtávon Gödöllõn egyesületi,
Csenger: "Az áradást kivéve a rétek
hogy egyáltalán fennmaradnak. szárazak. A Szógotta félsziget a
- Melyik galambból lesz jó kerületi és Várda Röpcsoport 1.
Látva, hogy már a karvastagságú folyó áradásakor víz alá kerül, versenyzõ? Hogy választod ki? helyezést ért el az egyik galam-
fácskákat sem kímélik, elképzel- majd egy állandó mocsár marad - Nagyon nehéz kiválasztani. Ha bom. Középtávon, a gyõri
hetõ, hogy párszáz év múlva az vissza." vásárolok, akkor elõször meg- versenyen egyesületi, kerületi és
arab sivatagokat idézõ képet láthat- Géc: "Nagyerdõ: magastörzsû, nézem az izomzatát, az íriszét, a Várdánál 3. helyen végeztem. A
nak utódaink. nagyon sûrû tölgybõl áll." kiállását, és hát fontos a vérvonal katowicei Országos Emlékver-
Norbi még csak tizenöt éves, de
A Szamos-menti erdõségek õsi Becs: "A falu mellett, a folyónál is, amibõl persze rengeteg van. senyen pedig egyesületi második
képére még visszatekintést adnak különleges hobbija, a galamb-
kissé magastörzsû tölgyéger erdõ." röptetés mára versenyeket Sokat segítettek és segítenek az lettem.
az I. Katonai Felmérés (1782-85)
Dara: "A Vizsoly Vitné erdõ és a nyerõ komoly tudás és szenve- egyesületi tagok, aztán Apa és - Melyik helyezésre vagy a leg-
színes térképlapjai, de leginkább az
Zilboka erdõ magastörzsû tölgybõl Nagypapa, de én döntök a büszkébb?
azokat kiegészítõ szöveges leírá- dély. Házukban, a nappali falán
áll, sûrû bozót növi be. Mindenütt versenyzõkrõl. Ha a saját dúcom- - A gödöllõi fiatalok versenyére.
sok, bár ezek fõként katonai - bekeretezve különbözõ okle-
nagyon mocsaras, csak a kijelölt ról van szó, ott valahogy a jó Itt öt úton négyszer futott be
stratégiai szempontból vizsgálták a velek, díjak, kupák. Büszkén
tájat. Az adott idõszakban a utakon könnyû szekérrel járható." versenyzõ kiválik a többi közül. elsõként a galambom, ezért el-
Az egykor hatalmas tölgy és ve- számol be mindegyikrõl.
települések szerkezete, rendszere, a - Nyáron lesz öt éve, hogy Nem tudom megmagyarázni, de nyerte a Fiatal Sampion díjat,
táj képe itt Szatmárban megõrizte a gyeserdõk lassan visszaszorultak, s
elkezdtem. A bátyám akkor ez látszik, és okosabb is a tár- illetve az egyesületi 1. díjat.
középkori állapotokat, mely az mára már szinte semmi nem maradt
belõlük a környéken. Még gyer- készült középiskolába, és volt 25 sainál. Amikor készülünk a - Említetted a készülést, a gondo-
Alföldön a török hódoltság miatt versenyekre, akkor elvisszük egy zást. Naponta mennyi idõt szánsz
megsemmisült. mekkoromban ismert volt a röpposta galambja. Elvállaltam a
Tölgyes - vagy ahogy mondták a gondozásukat. Eleinte csak etet- bizonyos távolságra a galambokat. a galambokra?
Ha megnézzük a térképszelvények
közül a Csenger környékére Tõgyes. Ez a Szamos akkor már tem, itattam õket. Zavart, hogy be Lehet, hogy több is jó idõt fut, de - Mivel elkerültem középiskolába,
vonatkozókat, szembetûnik, hogy levágott egykori kanyarjában fekvõ vannak zárva, ezért egyszer csak az okos repül be a dúcba, ami Papa gondozza hétközben a
milyen hatalmas kiterjedésû erdõ- Sanyi-kert északi részén volt, a már kiengedtem mindet. Az elsõ dúc- a versenynél elengedhetetlen felté- madarakat. Én hétvégén foglalko-
ségek húzódtak itt, melyeket csak a említett, Csengertõl Szatmárnéme- nak csak a fele maradt meg. Így tel. zom velük. Nyáron öt körül enge-
falvak körüli irtások (szántók-le- tiig nyúló tölgyerdõ utolsó indultam. Kezdetben ajándékba - Hogy gondolod, jól döntesz a dem ki õket elõször. Aztán nap-
gelõk) szakítanak meg. Az erdõk- mohikánjaiként. Egyik idõs adat- kaptam a galambokat. Mezei Laci versenyzõk kiválasztásánál? közben még 5-6 alkalommal. A
ben alig járható utakat találunk, ám közlõm emlegette, hogy itt táboroz- - Kell egy kis szerencse is. versenyzõk kondícióját külön
bácsitól, más csengeri galambá-
bennük szállásokra is lehetett talál- tak le 1848-ban a huszárok. Az Elõfordul, hogy azt gondolom, takarmánnyal segítjük, és fontos a
szoktól, a börzés ismerõsöktõl,
ni. Vetésnél, a Szamos melletti iskolai osztályok kirándulóhe- hogy az adott galamb nem fog jól dúcok takarítása is, amit heti 3
Gyülvészerdõrõl ezt írta a hajdani lyeként sokszor felkeresték a szóval sok helyrõl. Most már
vásárolok is, de bevett szokás a teljesíteni, így a versenyhez szük- alkalommal végzünk. Szeretek
hadmérnök: "Magas fás erdõség, Madarak és Fák Napján. Egykori
sûrû bozóttal vegyes, a szállások csere-berélés is. séges gumigyûrût nem teszem rá, velük foglalkozni, nekem ez nem
gazdájáról "Kun tõgyese" néven is
melletti magastörzsû erdõvel…sok emlegették, s az öt utolsó, méternél - Hány, illetve hányféle galambod aztán versenyen kívül várakozá- teher. Már most készülök a
mocsár szeli át, az utakon kívül is nagyobb átmérõjû példányait a van? son felüli idõt repül. Persze az versenyekre. Április közepén
járhatatlan": Tsz a '60-as években vágatta ki. - Három dúcban 90 röppostám idõjárás, a földrajzi adottságok is elkezdjük az edzõfutamokat, majd
van. Ennek egy része tenyész- sokszor beleszólnak a teljesít- élesben. Idén rövidtávon 30,
galamb. Õk nem repülnek, csak ménybe. középtávon 10, a gyorsversenyen
költenek. A másodikban a is 10 galambbal indulok.

Dióhéjban a kistérségrõl
A híradásokban egyre gyakrabban fejlesztési tanács és bizottság tag- szeres házi segítségnyújtás és
fordul elõ a "kistérség" fogalma, jaként igyekszik segíteni a kis- támogató szolgálat elõzõ évben a
és egyre nagyobb a jelentõsége is térség fejlõdését. A többi tíz tag a családsegítés, házi segítségnyúj-
a kistérségi gondolkodásmódnak, kistérség tíz polgármestere. tás, szociális étkeztetés és nappali
intézményrendszernek. A Tanács fontos feladata az eddig ellátás feladatok közös ellátásával
Dióhéjban, néhány sor keretében elkülönült fejlesztési elképzelé- egészültek ki. Az intézményi
érdemes áttekinteni az aktuális sek összehangolása, a projektlis- reformok számos gyümölcsöt
helyzetet, eseményeket, lehetõsé- ták egyeztetése, az átfedések hoztak: az így elért kiegészítõ
geket. megszüntetése. támogatások háromszorosára, kö-
Csenger Többcélú Kistérségi Bár sok a párhuzam is, a korábbi zel 1 milliárd Ft-ra emelték a Tár-
Társulás járási rendszerhez képest két sulás költségvetését, ami a felada-
A Csengeri Kistérség jelenlegi fontos különbség látható: önkén- tok ellátására, a színvonal növe-
Tüzetesebben tanulmányozva a Végezetül, miután a cikk hajdani
térképet, az is kitûnik, hogy a leg- formájában a 2004. évvel alakult tesség, azaz mindenki maga vá- lésére fordítható. Emellett az in-
erdõségekrõl szól, úgy érzem a
nagyobb erdõség a Csengertõl meg, a Város és a környezõ tíz laszthatja meg partnerét a közös tézmények tapasztalatcseréje,
"kiserdõkrõl" is szólnom kell. Ezek
induló, s szinte Szatmárnémetiig tulajdonképpen elvadult akácfa- település igazgatási-területfej- vállalásokban, másrészt a döntési kölcsönös feladatmegosztása is a
húzódó több egységbõl álló sûrûség sorok voltak, melyek az egy- lesztési társulásaként, élve az szabadság: a fejlesztési kérdések hatékonyság növelését hozta.
volt, amit csak a Szógotánál, az benyúló telkek végén húzódtak, Önkormányzati Törvényben biz- tárgyalásakor minden polgármes- Az egészségügyi feladatok terén -
akkorra már elpusztult Senye falu mintegy telekhatárként. Hamar tosított lehetõséggel. A haté- ter szavazata egyenértékû. bár az orvosi ügyelet vezetõje a
(Sanyikert) egykori határa szakított besûrûsödtek, elvadultak, s töké- Város Önkormányzata - koordi-
konyság növelése a fõ cél, ezzel Fejlesztési lehetõségek
meg, de ugyanúgy a hajdani letessé váltak mindenféle gyermeki náló szerepet tölt be a Társulás: a
Vizsoly falu körüli irtás is kitûnik halad párhuzamosan az intéz- A közös feladatok ellátásában
kalandozásokra. Gyermekkorom megalakulás ösztönzõ támoga-
Óvári felett. Ezt a nagykiterjedésû szép emlékei - s gondolom ezzel mények átszervezése. Közokta- fontos intézményi változások
tási, szociális, belsõ ellenõrzési, történtek a 2007. évben. Csenger- tásából fontos egészségügyi esz-
erdõt leegyszerûsítve Darai- többen is így vannak - a tekergések,
erdõként emlegették. Gécnél látunk közmûvelõdési és területfejlesz- újfalu és Ura a közoktatásban közbeszerzés és fejlesztés való-
csavargások bennük, a katonásdi, a
egy kisebb részt, N. Erdõ (Nagy- bandaharcok, s késõbb a "randik" tési feladatok közös ellátására Csengerrel, óvodai nevelésben sult meg. A Város által tervezett
Erdõ) néven. Komlódtótfalu és kapcsolódnak hozzájuk. Tyukoddal lépett partnerségre, járóbeteg-szakellátó fejlesztésé-
alakult a Társulás, ami utóbb
Sima között is volt két kisebb A mai gyerekeknek pedig nem míg Csengersimának Gacsállyal nek projektjét is támogatják a
kiegészült közmunkaprogramok
erdõség, melyen a Garand - késõbb marad más lehetõségük, minthogy sikerült megegyeznie oktatási kistérség települései.
szervezésével, pályázati tevékeny-
Erge - folyik keresztül. Ezek csak a Szamos árterére lemenve, a régi Pályázati forrásból négy sikeres
séggel, vállalkozások és civil intézmény közös fenntartásáról.
maradványai voltak akkorra a hon- füzesben barangolva igen halvány közmunkaprogramot bonyolított
foglaláskor itt talált hatalmas töl- szervezõdések segítésével. Szamosangyalos Pátyoddal látja
fogalmat alkossanak a még a Társulás az önkormányzatok
gyeseknek, melyre Tótfalu régi A Társulás elnöke Pethõ András, el az óvodai nevelést. A szociális
véletlenszerûen megmaradt ligeter- közremûködésével, melyek kere-
neve Dombó (a szláv: tölgy) utal. dõk hangulatából és látványából, az Pátyod polgármestere, aki többek gondoskodás is újjászervezõdött:
Csenger és Porcsalma központok tében több mint 260 ember ideig-
Rendszeresség látszik abban, hogy egykori erdõségek halvány vissz- között a Megyei Kistérségi Fó-
a Szamos belsõ kanyarjaiban voltak megtartásával a korábbi gyer- lenes foglalkoztatása valósult
fényeként. rum elnöki tisztét is betölti, és
találhatóak a nagyobb erdõk Fábián László mekjóléti szolgálat, jelzõrend- meg egy év alatt.
számos megyei illetve régiós (folytatás a 4. oldalon)
2008. március CSENGERI HÍRMONDÓ 3

2007-ben 126 esethez vonultak ki a tûzoltók Csengeri "Szent Flórián"


megyei kispályás tûzoltó lab-
darúgó bajnokság. Indultak,
Tûzoltó és Vízimentõ Egyesület
oklevéllel tértek haza. Az utolsó,
amin képviseltették magukat a
Pénzügyi beszámoló 2007.
LÉPCSÕ 2007 nevû verseny volt, Bevételek:
ami szintén sok idõpont-csúsztatá-
- Tûzoltószövetség:................................................................150.000.-
son esett át. Ez a verseny a nyíre-
gyházi Bánki Donát Szakközép- - Nemzeti Civil Alapprogram:.............................................. 450.000.-
iskola Kollégiumának külsõ lép- - Tagdíj befizetés:.................................................................... 63.000.-
csõjén került végrehajtásra. Kilenc - Csengeri Önkéntes Tûzoltóság:....................................... 1.665.291.-
emelet és 191 lépcsõfok bevetési (rezsi ktg-ek átszámlázása)
öltözetben, légzõkészülék haszná- - Egyéb bevétel (kamat):.............................................................. 664.-
latával, valamint egy sugár meg- Összes bevétel:...................................................................2.328.955.-
szereléséhez szükséges felszere-
lésekkel. A két fõs csapat egyik
tagja Jakab Róbert volt, a másik Költségek:
pedig Gaál Zsolt. Itt is a hivatásos - Téliesített Dzseki vásárlás: ................................................ 224.400.-
2008 februárjában tartotta meg Az elmúlt évben bõvítették fel- tûzoltókat is maguk mögé utasítva - Zubbony, nadrág vásárlás:.................................................. 244.560.-
éves beszámolóját a Csengeri szereléseiket is. Pályázattal nyer- jó teljesítményt értek el a helyi Beruházások összesen:......................................................... 468.960.-
Szent Flórián Tûzoltó és tek Vetter emelõpárna készletet, tûzoltók. - Gázfogyasztás:................................................................. 1.067.441.-
Vízimentõ Egyesület. A tûzoltók Sthil motoros gyorsdarabolót, 3 db Idén a személyi feltételek a - Villamos energia:.................................................................257.404.-
és a vízimentõk nemcsak össze- új légzõkészüléket, Lucas típusú növekvõ munkáltatói terhek és az
- Telefondíj (Matáv + mobilkártya):......................................180.654.-
foglalóval szolgáltak, hanem vágó-feszítõ berendezést, Honda energiaárak ellenére nem változ-
nak. Kiesett egy tûzoltásvezetõ, - Élelmiszer, vendéglátás:........................................................49.726.-
tájékoztatták a tagságot és a áramfejlesztõt. Az év második
jelenlévõket a 2008-as tervekrõl felében Pethõ András polgár- helyette jelenleg is tanfolyamra jár - Tagdíj:................................................................................... 25.000.-
is. mester segítségével hollandiai két tûzoltónk. Az elmúlt évben - Biztosítási díj:......................................................................... 5.040.-
"A cipõgyári tûzzel egy nehéz évet tûzoltóktól használt, de jó állapotú kiderült, hogy a mûködéshez a lét- - Egyéb költségek:.................................................................163.717.-
zártunk egy nagyon nehéz esettel. eszközöket kaptak: Holmatro szám elegendõ. Ebben az évben is, Mûködési költségek:.......................................................... 1.748.982.-
Remélem, hogy a "kis" tûzoltósá- elektromos vágó-feszítõ beren- bízva az Önkormányzat(ok)
- Bankköltség:..........................................................................35.359.-
gunk, amely Magyarország dezést, védõruházatot, sisakokat további segítõ szándékú hozzáál-
lásában, 16 fõállású tûzoltó meg-
Összes kiadás:................................................................... 2.253.301.-
legkeletibb tûzoltósága, még 10db Dräger légzõkészüléket,
nagyon sokáig fenn tud maradni, rádiókat, komplett szivattyúval tartása a cél. A kiképzett létszám
és egyre hatékonyabban tudja felszerelt utánfutót stb. Azért van szinten tartásának érdekében 2008. évi költségvetés tervezete
ellátni a mûködési területén az még mit fejleszteni. A gépjár- további önkéntesek képzését is Bevételek:
állampolgárok mentõ tûzvé- mûvek idõsek, lassan elhasználód- tervezik. Éves tagdíj befizetés:.............................................................. 73 000.-
delmét. Ezért mindent elkövetünk. nak, cserére vagy felújításra A feladatellátáshoz szükséges Vízimentõ szolgálat tagjainak támogatása: ..........................130 000.-
A vonulásokat figyelembe véve szorulnak. A ruházat is lassan technikai eszközpark folyamatos
Támogatások:.........................................................................100 000.-
2007-ben 126 esetben kellett bea- elhasználódik. Az eszközöket is fenntartása is fontos szerepet kap a
vatkozást végrehajtani - tudtuk szervizelni kell idõnként. 2008-as évben. A 2005 szeptem- Pályázatok: ........................................................................... 500 000.-
meg Karacs Gyulától, a helyi Versenyek: Több megmérettetésen berében kiírt pályázat teljesítése Tûzoltói készenléti szolgálat: ............................................1.620 600.-
köztestületi tûzoltóság parancs- is részt vett a csengeri tûzoltóság tavaly 100%-ban megtörtént. Új SZJA 1% felajánlásából származó bevétel:...........................150 000.-
nokától." Bár nem minden ellátott 2007-ben. Elõször Újfehértón a pályázatuk van bent, amelynek kb. Csengeri Önkéntes Tûzoltóság:..........................................1.600 000.-
településen volt szükség bea- Megyei Tûzoltó Szövetség által 4-4,5 millió Ft az önereje. Ebben a 2008. évi Szamos túra részvételi díja: ................................. 240 000.-
vatkozásra, de valamennyi hely- szervezett versenyen, ahol bár az pályázatban szerepel egy felújított 2007. évi pénzkészlet felhasználás:.......................................434.040,-
ségben megfordultak hely- idõjárás beleszólt a lebonyolításba gépjármûfecskendõ, valamint
ismereti foglakozások, vagy ren- Összes bevétel:...................................................................4.847.640,-
a köztestületi kategóriában tized, egyéni védõfelszerelések, és a
dezvény biztosítások kapcsán. A sõt századmásodperceken dõltek vízi-mentéseket segítõ motorcsó- Költségek:
mûködési terület 78%-ára, azaz a el a helyezések. A harmadik nak is. A laktanya felújítása, Motorcsónak vásárlás+80 000,-Ft felújítás:.........................450. 000.-
kistérség 9 településére esett a helyen végeztek, derekasan helyt korszerûsítése is további ten- Nyílászárók cseréje:..............................................................300. 000.-
riasztások nagy része. 31% volt a álltak és öregbítették Csenger nivalókat kíván, ami remélhetõleg Védõfelsz., védõeszközök beszerzése:.................................300. 000.-
mûszaki mentés, 58% a tûzeset és hírnevét. Ezek után Fehérgyar- támogatók bevonásával megvaló- Gázfogy. 2007. évi szinten "nyílászáró":...........................1.067. 000.-
11% a vaklárma vagy téves jelzés. maton került megrendezésre a sul. Villamos energia:................................................................. 280. 000.-
Telefon díj:........................................................................... 200. 000.-
"A vízimentõ szolgálat feladata nemcsak a vízimentés” Élelmiszer, vendéglátás:.......................................................150. 000.-
Tûzoltószövetség éves tagdíj:................................................ 25. 000.-
Ezekkel a szavakkal nyitotta meg fõvárosból is. A túra Nagy-Kun-Szolnok Megyei Ren- Szatmár Helyi Közösség tagdíj: ............................................10. 000,-
éves beszámolóját az egyesület elõkészítéseként 50 tûzoltó és dõrfõkapitánysággal. A partner- Költségek:
elnöke, Gönci József. "Fontos vízimentõ összefogásával építet- ség a készenléti szolgálat felál- Biztosítási díj:.............................................................................5040,-
kötelességünk többek között az tünk lejárót, illetve kikötõt a lítására épül, ami a Vásáros- Készenléti szolgálat éves díja:............................................1.620.600,-
árvíz, illetve katasztrófa esetén a Szamos partján azért, hogy a túra naményi Vízirendészeti Rendõr- Egyéb költségek:................................................................... 400.000,-
személyek és tárgyi eszközök résztvevõi kényelmesen és biz- õrs teljes területén keresõ kutató
mentése, a környezet-, és tonságosan tudjanak vízre szállni. Mûködési költségek összesen:.............................................4.057.640,-
tevékenység végzésére (vízi bale-
állatvédelem, vagy a turisztikai A túra teljes idõtartama alatt Bankköltség:............................................................................40.000,-
setben elhunytak, illetve eltûntek
programok tervezése, szervezése, foglalkoztunk a környezet védel- Összes kiadás: .................................................................. 4.847.640,-
felkutatása, vízzi balesetek esetén
koordinálása és lebonyolítása. A mével: flakonokat, üvegeket, és a sérültek szakszerû mentése,
turisztikával kapcsolatban meg egyéb uszadékokat gyûjtöttünk. vizek és vízi élõhelyek védelme,
kell említeni, hogy Csenger
régebben a Szamos-Tisza túrák
Terveink között szerepel a
Szamos-túra határon átnyúló
vízbefulladások megelõzése, FELHÍVÁS
folyóvizeken és azok partjain
egyik kiindulópontja volt. kiterjesztése, és hagyományainak
lévõ vagyontárgyak figyelemmel
Szerettük volna újra felhívni a megõrzése."
kisérése). A vízimentõ szolgálat
Felhívom a gazdálkodók figyelmét, hogy a területalapú
figyelmet a folyó szépségeire, A beszámoló érintette a vízimen- támogatás beadása 2008-ban elektronikus úton történik a
felállásának technikai feltétele
ezért 2005-ben kis létszámmal tés újjászervezését is. A Magyar Kistérségi Irodában a falugazdász és az agrárkamarai
egy motorcsónak volt. Tavaly
ugyan, de elindítottuk az elsõ Vöröskereszt támogatását élvezõ
Szamos-túrát. 2006-ban már a 16
pályázat útján sikerült egy tanácsadó segítségével.
szolgálat 16 évnyi mûködés után
helyett 56 fõ jelentkezett, és használtat beszerezniük. Erre az
2002-ben megszûnt. Az ezt
indult el a II. Szamos túrán. 2007- évre tervezik még a Szamos parti A támogatáshoz szükséges dokumentumok:
követõ években csoportos men-
ben a szervezésnek köszönhetõen lejáró és kikötõ felújítását, a vízi-
tõõri feladatellátására felkérés - korábban beadott térképek másolata
pedig már 120 fõvel vágtunk neki mentõk okleveleinek, orvosi al-
nem történt. Habár voltak
kalmassági vizsgálatainak rend- - 2008-ban étvett boríték /a 3 db meghatalmazás
az 50 km-es magyarországi táv- próbálkozások, ez a technikai
nak. A létszám itt már szük- betételét, nyárra elvégzik a mo- és az azonosító, jelszó)!
eszközök, és a pénz hiánya miatt
ségessé tette a rendõri és vízimen- torcsónak idõszakos mûszaki
eredménytelen maradt. A vízi-
tõ biztosítást is. A III. Szamos vizsgáztatását, és befejezik a rajta A támogatás beadási határideje: 2008. május 15.
mentõk partnereket kerestek. A
túrán már nem csak csengeriek elkezdett munkákat, amihez
csengeri tûzoltó egyesületbe
vettek részt, hanem szép számmal eddig 470 óra társadalmi munká-
tagozódva együttmûködési meg- Gaál Pál
érkeztek más Szamos menti val, és személyenként 5.000 Ft
településekrõl, valamint a
állapodást készítenek elõ a Jász-
támogatással járultak hozzá. falugazdász
4 CSENGERI HÍRMONDÓ 2008. március

A Petõfi hét eredményei Dióhéjban a kistérségrõl


A hagyományosan megren- (folytatás a 2. oldalról) tok írhatók ki a program kere-
dezésre kerülõ Petõfi-hét 2008. tében.
március 10-13-ig tartott. A felsõs Számos lehetõséget rejt a "Nem Fontos lehetõség rejlik a határ-
és alsós versenyekre több mint mondunk le senkirõl" elnevezésû mentiségben is: a szomszédos
400-400 diák jelentkezett Csen- "zászlóshajó" program, mely Szatmárnémetivel és térségével
gerbõl, a környezõ településekrõl keretében az ország 33 leghát- érdemes gazdasági, kulturális és
és Szatmárnémetibõl. rányosabb helyzetû kistérségének egyéb kapcsolatokat kiépíteni
(melybõl sajnos a 4. helyen vagy fejleszteni: egyrészt min-
Alsó tagozatos eredmények: állunk) plusztámogatást nyújt a dannyian érezzük a trianoni
Matematika verseny: költségvetés, EU-s és hazai for- határok "légiesedését", a shengeni
Gyorsanszámoló verseny 1-2. rásból. Ennek tervezett nagyság- bõvítés elõnyeit; másrészt az
évfolyam, Feladatmegoldó rendje, tehát a 33 kistérségre Európai Területi Együttmûködés
verseny: 3-4. évfolyam vonatkozóan: 120-130 milliárd (ETE) magyar-román vonalon
I. évfolyam: Ft. A támogatás pályázatai még (korábbi "Interreg"-alapokon)
1. Juhos Viktor Csenger egyeztetés, "társadalmasítás" alatt 2013-ig összesen 224 millió eurót
2. Gere Gábor Csenger állnak, nem késõ az érdek- tartogat a közös fejlesztésekre, az
3. Szalay Csenge Mátészalka lõdõknek újabb ötleteket, észre- érintett megyéknek.
III. évfolyam: 6 osztály vételeket tenni. Ezt egyébként A Kistérségi Iroda 10 új munka-
II. évfolyam: 1. Bíró Angelika, Nagyecsed 1. Földi Kristóf, Mátészalka egy újabb fórumban is megte- helyet jelentett: a munkaszervezet
1. Tóth Adél Nagyecsed 2. D Nagy Fruzsina, Porcsalma Kálvin János Általános Iskola hetik: március 6-án megalakult a és a sokak által látogatott falu-
2. Pelyvás Dorottya Nagyecsed 3. Sarkadi Mária, Nagyecsed Mátészalka kistérség Fejlesztési Bizottsága, gazdászi iroda mellett két régi-új
3. Polyák Petra Nagyecsed 2. Bodó Máté, Mátészalka Kálvi melyben a vállalkozók, civilek kistérségi koordinátor és fejlesz-
I. évfolyam: János Általános Iskola mellett a polgármesterek, ország- tési tanácsadók segítik a hozzá
4. Papp Glória Csenger Mátészalka gyûlési képviselõ, a fõbb
III. évfolyam: betérõket ötleteik megvalósítá-
5. Szabó Levente Csenger 3. Horváth Kata, Tyukod intézményvezetõk, LEADER-
1. Sarkadi Mária Nagyecsed sában.
Tóth Péter, Mátészalka 3. Karácsony Klaudia, Csenger tagok és kisebbségi vezetõk ér-
2. D Nagy Fruzsina, A megtett út párhuzamosan halad
6. Csontos Réka, Csenger 3. Koroknay Zsuzsa, Csenger tekezhetnek a fejlesztési elképze-
Kanyó Zsolt, Porcsalma a közigazgatás és a területfej-
Bereczky Fanni, Szatmárnémeti 4. Somlyai Ádám, Csenger lésekrõl.
3. Bíró Angelika, Nagyecsed lesztés reformjával, és ebben a
Búrás Gréta, Mátészalka 5. Szárók András, Mátészalka Rendkívüli lépés a "LEADER"-
Varró Dóra, Csenger jelenlegi és a korábbi - politikai
Kálvin János Általános Iskola program, mely egy vidékfejlesz-
II. évfolyam: 5. Kovács Szimonetta, Csenger és szakmai - résztvevõk érdemeit
tési kezdeményezés: 75 település
IV. évfolyam: 1. Gaál Tamara, Csenger 5. Kiss Kinga, Csenger is ki kell hangsúlyozni. Már ön-
összefogásával 3,3 MRD Ft
1. Juhász Leila, Csenger 2. Juhos Patrik, Csenger magában az is kiemelkedõen
támogatás helyi felhasználásáról
2. Némedi Kristóf,Nagyecsed Orosz Dániel, Tyukod 8 osztály fontos dolog, hogy egyáltalán
fognak dönteni a legérintet-
3. Csontos Erzsébet, Tyukod 3. Mester Marcell, Csenger 1. Nagy Márk, Csenger megmaradhatott az ország egyik
tebbek: a térségbeli civilek, vál-
Pelyvás Dorottya, Nagyecsed 2. Heinrich Viktória, legkisebb kistérsége, és magunk
lalkozók, önkormányzatok. Szót
Szépen olvasó verseny: Szatmárnémeti dönthetünk a minket érintõ
érdemel, hogy az elnökség dön-
I. évfolyam: IV. évfolyam: 3. Tarczali Dóra, Csenger kérdésekben. Bízom benne, hogy
tésének megfelelõen a kistérség-
1. Papp Glória, Csenger 1. Papp Viktória, Nagyecsed 3. Lendvai Alexandra, Csenger jó döntésekkel további fejlõdést
ben, Pátyodon lesz a program
2. Szabó Levente, Csenger 2. Némedi Kristóf, Nagyecsed 3. Czibere Diána, Csenger érhetünk el.
székhelye, mely újabb munkahe-
Tóth Péter, Mátészalka Becsei Anikó, Mátészalka 3. Illyés Benjámin, ifj. dr. Nóta József
lyeket jelenthet. Készül a három
3. Csontos Réka, Csenger 3. Zeller Márió, Csenger Szatmárnémeti munkaszervezet-vezetõ
kistérség Helyi Vidékfejlesztési
Bereczky Fanni, Szatmárnémeti Plébán Viktória, Csenger 4. Seletye Norbert, Csenger Többcélú Kistérségi
Stratégiája, mely alapján a feltárt
Búrás Gréta, Mátészalka Szatmárnémeti
problémák orvoslására pályáza- Társulás
Felsõ tagozat: 5. Mester László, Csenger
II. évfolyam: Informatika verseny 5. Koncz Anna, Csenger
1. Gaál Tamara, Csenger V -VI. évfolyam
1. Porcsalma (Kanyó Szilárd,
5. Boldizsár Szabina, Csenger
5. Koroknai Bernadett,
Tarr János kiállítása
2. Juhos Patrik, Csenger
Szász Bálint, Szénás Gergõ) Szatmárnémeti Mint évtizedek óta szokásos, a mondhatni meglepetésként Fábián
Orosz Dániel, Tyukod
2. Csenger (Koroknay Zsuzsa, nagyobb nemzeti ünnepeink befe- László, mint házigazda három
3. Mester Marcell, Csenger
Czine Enikõ, Bélteki Gergõ) Anyanyelvi verseny 2008. jezõ aktusaként a múzeumban korai, 1953-ben készült Tarr János
Pelyvás Dorottya, Nagyecsed
3. Tyukod (Hõgye András, 5 osztály képzõmûvészeti kiállítás megnyi- által készített rajzot adott át a
Szabó Roland, Páskuly Péter) 1. Szilágyi Fruzsina Csenger tása kedveskedünk az ideláto- mûvésznek. Ezek a "zsengék" már
III. évfolyam: gatóknak. A koszorúzás után gyü- jelezték akkor is, hogy igazi tehet-
1. Plébán Patrícia, Csenger 2. Szabó Zsófia Csenger
VII-VIII. évfolyam 3. Papp Bernadett, Csenger lekeztek a vendégek a tavaly ség lappang. Tarr János itt,
2. Papp Eszter, Csenger felújított Galériában. A város Csengerben ismerkedett meg a
D Nagy Fruzsina, Porcsalma 1. Csenger (Kimák Gréta, Szabó 3. Beregi Péter, Csenger
Bence, Koroknai István) 4. Szabó Gréta Csilla , Szabó nevében dr. Komlódi Miklós kö- rajzolás-festés alapjaival, de a
3. Hajdú Márta, Csenger szöntötte az összegyûlteket, kie- késõbbi dekoratõri munkássága
2. Tyukod (Somlyai Gábor, Kitti, Paládi Bernadett, Csenger
Nagy Szabolcs, Márián Zoltán) melte a múzeum ama törekvését, ebben még tovább jutatta.
IV. évfolyam: hogy helyi, avagy innen, e tájról Képeirõl csak igen röviden (fest-
3. Mátészalka (Bálint Gábor, 6. osztály
1. Juhász Leila, Marozsán Nóra, elkerült mûvészek mutatkozhas- ményekrõl írni a leghálátlanabb
Harcsa Alex, Kiss Máté) 1. Czibere Dóra Porcsalma
Csenger sanak be. Ezután a vajai Vay dolog, látni kell õket!), igen ben-
2. Szabó Barbara Csenger
2. Zeller Márió, Balogh Enikõ, Ádám Múzeum igazgatója, Mol- sõséges hangulatú akvarellek,
Matematika verseny, 2. Horváth Kata Tyukod
Csenger nár Sándor mondta el meg- többnyire tájképek, finom lírai
5-8. évfolyam 2. Varga Dorottya Nagyecsed
3. Boér Blanka, Szatmárnémeti nyitóját. Üdvözölte Apáti György megfogalmazással. A mûvész
7. osztály: 3. Bulyáki Zsanett Nagyecsed
1. Kovács Adrienn, Papp Katalin polgármester urat, s Gazda Lász- évek óta rendszeres résztvevõje a
Anyanyelvi verseny: írás, lót, városunk vendégét, s min- vajai Téli és Nyári Alkotótá-
(Csenger) 7 osztály
helyesírás. Szépen író verseny denkit, akit a mûvészet szeretet boroknak. Valamikor a '90-es
2. Bihari Júlia, Porcsalma 1. Apáti Szabina Csenger
1. évf., helyesíró verseny 2-4. hozott ide. Beszédében méltatta a évek elején már volt itt egyszer
3. Mosoni András, Szatmárné- 2. Kovács Krisztina Nagyecsed
évfolyam mûvészt, részletezte és méltatta szintén nagysikerû kiállítása.
meti, Kelemen Dóra, 3. Tordai Kitti Csenger
munkásságát. Záróeseményként, A képek megvásárolhatók.
Nagyecsed 3. Sarkadi Marianna Nagyecsed
I. évfolyam: 4. Kazamér Tibor, Csenger 4. Bíró Krisztina Csenger
1. Dálnoki Melinda, Csenger Prém Arnold, Szatmárnémeti
Tóth Péter, Mátészalka Biró Mariann, Nagyecsed 8. osztály
2. Kocsis Máté, Nagyecsed 5. Király Csilla, Csenger 1. Tõsér Edina Csenger
Osztolykán Dóra, Csenger 2. Koncz Anna, Csenger
Maródi Gergõ, Nagyecsed 5 osztály 3. Kulcsár Boglárka, Csenger
3. Bilkai Evelin, Csenger 1. Barcsay Vivien, Csenger 4. Pintye Bernadett, Tyukod
Simon Vivien, Csenger 2. Juhász Balázs, Csenger 5. Tarczali Dóra Csenger
3. Bíró Balázs, Nagyecsed
II. évfolyam: 3. Lázár János, Szatmárnémeti Petõfi Labdarúgó Kupa
1. Nagy Erika, Csenger 4. Csordás Levente, 1. Csenger
Paragh Helga, Nagyecsed Szatmárnémeti 2. Mátészalka Képes G Iskola
2. Simon Ágnes, Csenger 4. Bajnai Dávid, Porcsalma 3. Mátészalka Kálvin J Iskola
Szõllõsi Krisztián, Csenger 5. Kiss József Szatmárnémeti 4. Szatmárnémeti 10- es Iskola
3. Sárosi Máté, Mátészalka 5. Darabont Adrienn Csenger 5. Porcsalma
A mûvész megkapta ajándékba az elsõ zsengéit
2008. március CSENGERI HÍRMONDÓ 5

Röviden Olvasói levél Konfirmáció 2008


Tisztelt Szerkesztõség!

Egy igen fontos közérdekû prob-


lémát szeretnék felvetni. Vártam,
hogy ezt elmondja a Képviselõ-
Testület, vagy az önkormányzat
vezetése. Sajnos, nem tették meg!
Így a városlakókkal folytatott
beszélgetések alapján én teszem
meg. Nagyon örülünk neki, hogy
már két gyógyszertárunk van!
Sajnos annak nem, hogy hétvégén
egyikben sincs ügyelet.
Városunkban és környékén van- Idén március 16-án 41 gyermek konfirmált Csengerben
nak olyan idõsek, akik nem
• Térkõvel burkolta le a Coop elõtti biciklitárolásra használt területet
tudnak szombat éjjel, vagy vasár- Családi örömhír
nap Mátészalkára, Fehérgyar-
a Csenger Térségi Kht. A lakosságot ezzel sok bosszúságtól mentesítet-
matra utazni az ügyeleten felírt,
ték, illetve javult a városközpont esztétikai képe is.
sürgõ gyógyszereiket kiváltani.
• Keresztbefordult egy kamion a Szamos hídon március 26-án reggel. Nincs mindenkinek kocsija,
A Románia felõl érkezõ jármû 25-30 m-en felszaggatta a szalagkorlá- illetve nem mindenkinek lakik a
tot. Személyi sérülés nem történt. gyereke Csengerben, hogy elve-
• Kedves gyerekek! 2008. április 8-9-10-én rendezzük meg VII. zessen a 30 km-re lévõ gyógy-
Nemzetközi Versmondó Versenyünket Tavaszi Zsongás címmel. szertárba. Csengerben szombaton
14.00 után erre már nincs mód, és
A nagy napok az üzemanyag is bizony 300 Ft
felett van.
A tavaszi szünet után mozgalmas Levente, 3. Juhász Sándor. Csenger Nem értem, miért van ez így!
napok elé nézett a csengeri Ady Város különdíját, a közönség által a Csak úgy kellett volna engedélyt
Endre Gimnázium diáksága. Azon legjobb szavalónak járót, Riczu kiadni, ha ügyeletet is vállalnak!
túl, hogy 2008. március 26-án diák- Csaba kapta.
Mivel két gyógyszertár van, be-
nap, az ezt követõ két napon is Iskolánkban már korábban kihirde-
érdekes programok várták az érdek- tésre került egy történelmi pályázat
oszthatnák egymás között.
lõdõket a már hagyományos Ady- az 1848-as forradalom és szabad- Kérdésem az illetékesekhez! Mit
napok keretén belül. ságharc 160. évfordulójára. A diákok szándékoznak tenni ebben az 2007. október 2-án született meg Oláh Rebeka, Bartha Gyula esperes-
A diáknap is hagyományos ren- három megadott cím közül választ- ügyben, mivel ez bizony 5-7 ezer lelkipásztor unokája. A kislányt március 2-án keresztelték meg a csen-
dezvény iskolánkban. Az idén sok- hattak. A pályamûvek minimum 4-5 embert érint a közvetlen térsé- geri Református templomban. Szülei: Oláh-Bartha Eszter és Oláh
színû programmal csalogatták az oldal terjedelmûek lehettek. Továbbá günkben. Vagy osszák be a kis- István, egykori segédlelkész. Keresztszülõ: Dr. Kovács Tamás és
érdeklõdõket: fõzõverseny, film- pályázatot hirdettünk a nagy történel- térség települései (Csengersima, Bartha Lilla. Szerkesztõségünk ezúton gratulál a családnak!
nézés, kosárlabda, csocsó és hálózati mi eseménnyel kapcsolatos illusztrá- Porcsalma, Pátyod, Tyukod és
fociverseny is. A bombameglepetés a ciók versenyére is. A beküldött
gyarmati íjászok produkciója volt, versenymûvek közül a legjobb három
Csenger), hogy melyik hétvégén
ki ügyel. Mégsem 30 km-re,
Egészséghét a suliban
akik ízelítõt adtak a nomád magyarok került értékelésre. Egy biztos, a
életmódjából. Az íjászat történelmi zsûrinek nem volt könnyû dolga! A illetve oda-vissza 60-ra kellene "Egészséges, mondd, akarsz-e ballkupára nevezhettek be az
vetélkedõvel egészült ki. Mindent következõ helyezések születtek: menni. lenni?" - ez volt a mottója a ta- osztályok. A délutánba felnõt-
egybevetve tartalmas napok elé Történelmi pályázat:1. Boros vaszi szünet elõtt megrendezésre teknek szóló elõadásokat is ter-
néztünk. Zsanett, 2. Hegedûs Rita, 3. Hadi Gábor, kerülõ "Egészségnap"-nak. Az veztünk. A témák között szerepelt
Alig hevertük ki a diáknap "fáradal- Záborszky Dóra a munkáspárt titkára általános iskola tanárai és diákjai a fényterápia, az RSI - egészséges
mait", ismét érdekes programoknak Rajzverseny: 1. Varga Dóra, 2. Szabó
egyaránt kivették a részüket a élet receptjei, ingyenes vérnyo-
néztünk elébe. Az Ady-napokat vers- Adrienn, 3. Fekete Fatima
és prózamondó versennyel kezdtük. Másnap hagyományosan futball- Rendezvények 2008-ban szervezésbõl és a lebonyolításból más, vércukor mérés, testtömeg
Iskolánként két tanuló jelen- versenyt rendeztünk. Ez az esemény is. index számítás, vagy a pecsétvi-
Május 3. Almavirágzás ünnep A napot közös tornával indították. asz gomba és hatásai.
tkezhetett, hogy ringbe szálljon a nemcsak a helyi csapatokat, hanem a
díjakért. Három helyezés és több környezõ települések csapatait is
Május 21. Kihívás Napja A rövidített órákat követõen meg-
különdíj került kiosztásra. A verseny vonzza. A színvonalas meccsek mel- Május 24-25. Gyermeknap: nyílt az "egészségpiac", ahol min- A szervezõk remélik, hogy a tu-
csütörtök reggel 9 órakor kezdõdött. lett a hangulat is segítette a tartalmas Biciklitúra, Éjszakai, denki kedvére válogathatott a datosan egészségre nevelõ nap,
Érdemes volt megtekinteni az ifjú kikapcsolódást. kincsvadászat, Családi mozi. kínálatból. Volt itt salátakóstolás, talán éppen egy nappal, vagy egy
mûvészeket, hiszen felejthetetlen (Eredmények a sportoldalon) Gyermekszínházi elõadások, szépségápolási tanácsok, mani- új szemlélettel hosszabbítja meg
élményt nyújtottak, nem beszélve Kézmûves foglalkozások, kûr, masszázs, elsõsegély-nyúj- az emberek életét.
arról, hogy diákjaink mindig számí- Boros Zsanett, Táncház és énektanulás
tanak a közönség szavazataira is. Gimnáziumi tanuló
tási ismeretek. A szellemi-lelki Tegyünk érte közösen! Köszönet
Sztárvendég: COZOMBOLIS
Helyezések: 1. Berki Anikó, 2. Oláh meggyõzés mellett nagy hangsú- a szervezõnek, Nagy Katalin ta-
Vízifoci és egyéb érdekességek
lyt fektettünk a mozgásra is. A nárnõnek!
Augusztus 12-20. Csengeri
sportcsarnokban különbözõ ü- Katona Anita
SZAMOS SZÉPE Napok
Augusztus 12-20. X. Szatmári
gyességi vetélkedõkre, illetve fut- pedagógus

Szépségverseny a térségben élõ Zenei Napok


Gyerekszínház
Augusztus 15. Zsigmond napi
18-35 éves nõk és férfiak részére vásár
Április 21.
A Szamos Szépe szépségversenyre Augusztus 19. X. Szatmári
08.30 és 10.00 Az oroszlán foga mesemuzical
magyar állampolgárságú 18 és 35 év közötti (aki 2008. április. 12- Zenei Napok zárókoncertje a
ig betölti 18. életévét, és eddig az idõpontig nem tölti be 36. református templomban Matyi Mûhely Bábszínház, Nagyvárad
életévét) hölgyek és urak jelentkezését várjuk. Augusztus 20.
Magassági korlátozások nincsenek.
Városi Ünnepség Május 15.
A jelentkezést kizáró ok Szórakoztató mûsorok 10.00 "János vitéz" hiteles története képekben elbeszélve
• Ha a jelentkezõrõl aktkép, vagy egyéb
Sztárvendég: REPUBLIC - Boka Gábor és zenésztársa, Kálmán Péter elõadásában
kompromittáló
témájú felvétel jelent meg a médiában. Szeptember 26-27. VII.
• A hamis adatokat közlõ versenyzõket
kizárjuk a versenybõl.
Szatmári Almanapok Szakmai,
gasztronómiai és szórakozató
Mozimûsor Múzeumi hírek
mûsorok Április 17. 18.00 Az elmúlt hónapokban sem maradt a
A jelentkezés menete:
1. Jelentkezési adatlap kitöltése,
visszaküldése.
Sztárvendég: P-MOBIL 9 és fél randi múzeum felajánlások nélkül. Molnár
Erik (Csenger, Kossuth u.) egy kiste-
Október 23. 1956-os emlékmû- Színes, magyar vígjáték
2. Minimum 3 db fotó, ebbõl 1 db egész- sor és ünnepség herautónyi néprajzi anyagot
alakos fürdõruhás, és 1 db portrékép Fõszereplõk:
Október 30. Hõsök napi adományozott a múzeumnak.
elküldése Fenyõ Iván, Kovács Patrícia, Balla Zoltán ismét régi fényképeket
megemlékezés Söptei Andrea, Kaszás Géza,
Nevezési díj: 2000 Ft juttatott el, melyek régi utcaképeket
December 17. Adventi hang- Kéry Kitti, Jordán Adél, Tallós
Elõdöntõ: 2008. április 12. is ábrázolnak.
Döntõ: 2008. május 03. verseny és ünnepség Rita, Pásztor Erzsi, Máté Gábor Nagy Béla (Molnár J. u.) két pár
www.szamosszepe.on.hu A mûsorváltoztatás joga fenntartva! Belépõdíj: 500 Ft rogyósszárú csizmát ajándékozott.
6 CSENGERI HÍRMONDÓ 2008. március

Hûvös tavaszkezdet Új csapattagok


Elkezdõdött hát a tavaszi for- feladva a leckét. Egyáltalán nem Csenger -Kemecse 1-4
duló, még hosszú a végkifejletig omlottunk emiatt össze, sõt fel- Nem egy súlycsoport….
az idõ, sok minden közbejöhet. paprikázva vehemensen támad- Csak idézni tudom Szilágyi S.
tunk. Bulyáki szépen passzolt edzõ nyilatkozatát, s sok mindent
III. 9. Értékes pont, avagy Pálfinak, aki önzetlenül Juhász ehhez nem is lehet, és kell tenni:
elszalasztott lehetõség. P. elé tette a labdát, és máris "Mindent elkövettünk az õszhöz
Záhony - Csenger 2-2 egyenlítettünk. 1-1. Csapatunk képest, annyit fejlõdtünk, hogy
tovább is mutatósan, okosan ját- csak négyet kaptunk, de egyet már
A kezdés után rögvest nagy szott, több szép helyzetünk is rúgtunk " És az is igaz amit a
sebességbe kapcsolt a csengeri K.M. írt, hogy "..Küzdött, akart a
adódott. Ezt a lendületet törte
csapat, ahogy mondani szokták, lelkes amatõrökbõl álló hazai
meg a második félidõ elején egy Asztalos Gergõ Botos Balázs Bulyáki Ádám
jók kezdtünk. Védelmünk jó és csapat, - ennyire volt elég a jobb
újabb kapott gól -ami igen lessza-
pontosan zárt, megértették egy- játékerõt képviselõ profi Kemecse
mást a fiúk. Támadójátékunk is gú volt, de a bíró ezt a szabolcsi ellen." Nézzünk már bele a
jól beindult, egyre-másra vezettük szemüvegével látta, s így 1-2 re kemecsei csapatba, kik is ját-
veszélyes kontráinkat, aminek be vezetett Karász, s ez is maradt a szanak ott? Lippa, Szatke,
is érett a megérdemelt gyümölcse. végeredmény minden erõfeszí- Karkusz, Ádámszki. Minden foci-
A 20. percben egy ilyen szép tésünk ellenére is. hoz értõ tudja kik õk, milyen
kontraakciónk végén Pálfi J. játékerõt képviselnek. Egy is elég
csodálatosan betalált a hálóba. III. 23. lenne nálunk. Ennek tükrében jól
0-1. Mint ez várható volt, a záho- Kótaj -Csenger 4-2 fogalmazott edzõnk.
nyiak óriási akarással igyekeztek Régi futballista hagyomány: a Összegezve a három meccset; bár
legalább szépíteni, hatalmas nyo- meccs két félidõs… nem fényes az eredmény, de azt
más nehezedett védelmünkre, Az elsõ félidõben ragyogóan ját- feltétlen meg kell állapítani, hogy Juhász Ferenc Magos Tamás Mándi Attila
akik igen jól állták ezt. Eközben, szottunk, ami az eredményben is az akarattal, a hozzáállással nincs
avagy éppen emiatt a nagy akarás tükrözõdött. De kezdjük sorjában. gond a csapatban, még túl fiatal a
miatt Jóbi Zs. Begyûjtötte Juhász P. bedobását Pálfi csúsz- gárda, több rutin kell.
második sárgáját, ami a kiállítást tatott fejessel juttatta az ellenfél Amennyiben a hibákból tanulnak
jelentette. A megfogyatkozott hálójába, s ezzel máris - mert ezek az erõs ellenfelek
csapat a második félidõ 20. per- vezettünk 0-1. Támadásainkat ezeket szépen kihozzák - akkor
céig még bírta, ám egy jól eltalált még semmi nincs veszve.
feldobta a szerencsés gól olyan-
záhonyi lövés bekerült kapunkba,
nyira, hogy egy igen szép akció
és ezzel egyenlítettek. 1-1. Ez
végén gól is koronázta ezt.
megzavarta csapatunkat, s emiatt
Volkán szöktette Pálfit, aki Kiss IFI - Kissé megtört
10 perc múlva újabb gólt kotort ki
kapusunk, vezetettek a hazaiak. Z. nek átpaszolta s õ pegig a lendület… Miklos Raul Pálfi József Varga Valentin
Vesztenivalónk nem lévén, min- könyörtelenül belõtte másodi
dent kockáztattunk, kitámadtunk, gólunkat. 0-2. Kell e ennél szebb Záhony - Csenger 1-3 Atlétika
sõt három cserével még bele is elsõ félidõ idegenben? Csenger -Kemecse 3-1
erõsítettünk, Katona elõre húzó- Igen ám, de volt még egy félidõ Kótaj - Csenger 3-0 Nyíregyházán, a fedett pályás Juhász Leila (4.a): 600 m-es sík-
dott, s így meg is történt az sajnos hátra. Mintha nem is Csenger - Kemecse 1-3 gyermek atlétika pályabajnoksá- futás, 2. hely
egyenlítés 2- 2. ugyanaz a csapat jött volna fel a gon bajnoki címet nyertek, illetve Szabó Zsófia (5.a): 600 m-es sík-
SERDÜLÕ szép sikereket értek el a csengeri futás, 3. hely, 50 m-es síkfutás, 5.
pályára, vagy ebbõl ez édes álom-
Csenger - Tiszabecs 23 (!) - 0 diákok. hely
III. 16. ból nem ébredt volna fel. Hibát- Nyírkarász -Csenger 2-3 Felkészítõjük: Papp Szilárd Osváth Krisztina (6.a): 600 m-es
Csenger - Nyírkarász 1-2 hibára halmoztunk, aminek a
Nem szeretnek bennünket a …. Eredmények: síkfutás, 3. hely, 50 m-es síkfutás,
várható vége az lett, hogy elkerül- U. 13. Juhász Balázs (5.a): 600 m-es 4. hely
A nézõk egy része még be sem ért hetõ gólokat szenvedtünk be Tovább menetel Moldvay János síkfutás, 1.hely, megyei bajnok Pesti Enikõ (5.a): 600 m-es sík-
a pályára, amikor egy igencsak magunknak, s ebbõl alakult ki a csapata… lett. futás, 5. hely
elkerülhetõ gól "sikeredett" be végeredmény 4-2. Tiszabecs -Csenger 1-11 Adorján Márk (4.a): 600 m-es Paládi Bernadett (5.a) 600 m-es
kapunkba, 0-1., ezáltal már korán III. 30. Csenger -Nagyecsed 6-1 síkfutás, 1.hely, megyei bajnok síkfutás, 4. hely
lett. Medgyessi Mirjam (3.b) 600 m-es
A
MÛSZAKI-VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET Beczõ Nóra (Csengerújfalu
Tagiskola): 50 m-es síkfutás, 1.
síkfutás, 7. hely
Páskuly Gergõ (5.a) 600 m-es
Boros Sándor
CSENGERI hely, megyei bajnok lett. 150 m- síkfutás, 8. hely
Csenger, Rákóczi u. 2/A. Tel.: 44/342-294 HÍRMONDÓ es síkfutás, 2. hely. Boros Adrienn (5.a) 150 m-es sík-
HIRDETÉSI TARIFÁI Székely Gergõ (5.a): 600 m-es futás, 8. hely
2008-ban síkfutás, 2. hely
TAVASZKÖSZÖNTÕ AKCIÓK!
• motoros háti permetezõk..................................36.990,- Ft-tól
• rotációs kapák...................................................87.990,- Ft-tól
Apróhirdetés: 40 Ft/szó A Diáknap és Ady-napok sporteseményei
Keretes hirdetés: 130 Ft/cm2
• motoros fûkaszák..............................................51.990,- Ft-tól Reklámcikk: 2008. március 26-án került esetben tanár-diák meccs zárta.
(damilos fejjel, fûvágó lappal) lásd keretes hirdetés tarifái, megrendezésre gimnáziumunk- A másik nagy sportesemény a
illetve megegyezés szerint ban a hagyományos diáknap. héten az Ady-napok hagyomá-
• robbanó motoros fûnyírók.................................36.990,- Ft-tól Idén az általános iskola is
Gyászhírek: apróhirdetési tarifa nyos labdarúgó-tornája. Ilyenkor
• elektromos fûnyírók...........................................11.990,- Ft-tól Családi események: esküvõ, képviseltette magát a programo- nemcsak a megyébõl, hanem az
• vízszivattyúk......................................................12.590,- Ft-tól házassági évforduló stb. kon. A csocsó-bajnokság és a ország másik végébõl, sõt a
(fotóval): keretes hirdetés, hálózat-bajnokság mellett sport- határon túlról is érkeznek csapa-
RENDKÍVÜLI AKCIÓ! illetve megegyezés szerint rendezvények is színesítették a tok. A tornát a Gépészeti Szak-
• Husquarna motoros fûrész.................................... 49.990,- Ft Az árak az ÁFA-t tartalmazzák! napot. A fiúknál természetesen a középiskola nyerte megverve a
foci volt a sláger, de akadt aki a
Érdeklõdni: Nagykároly csapatát. A csengeri
TOVÁBBÁ: villanyszerelési anyagok, lámpatestek, háztartási Petõfi S. ÁMK Mûvelõdési kosárlabdát részesítette elõnyben.
fiúk az elõdöntõben, hetespár-
gépek, mezõgatdasági kisgépek, locsolástechnika Központja A lányok a kosárban jeleskedtek.
bajban kaptak ki Nagykárolytól,
Csenger, Ady E. u. 13-17. A fiú foci nagyon izgalmas csatát
de a bronzmeccsen hengerelve 4
ÁRUVÁSÁRLÁSI HITEL! 44/520-005 hozott, fõleg a döntõ. A mezõny
góllal verték az Esze Tamás
két legjobb csapata a 12.a és a
12.g osztály versengett az elsõ Gimnáziumot és a harmadik
Fõszerkesztõ:
Mesterné Juhász Beáta
NÕI TORNA helyért. A mérkõzés döntetlen helyen zárták a tornát. Dicséret
a Mûvelõdési Házban eredménnyel zárult, a hetes-pár- illeti még Balassagyarmat csa-
Szerkesztõség címe:
bajt a 12.g osztály bírta jobban és patát akik a legmesszebbrõl ér-
4765 Csenger, Ady u. 14. a tükrös teremben elvitte az elsõ helyet. kezve tették tiszteletüket a tornán.
Kiadja: Csenger Város Önkor-
mányzata, Csenger Ady u. 14. Hétfõ, péntek: 18.30 tae-bo A nõi kosárlabdát a 12.a osztály A gyõzteseknek gratulálunk és
Csenger és a városkörnyék Felelõs kiadó: Dr. Simai Zoltán, nyerte megverve a hetedikeseket, jövõre ugyanitt találkozunk!
Csenger Város jegyzõje Kedd: 18.00 senior torna a fiúknál a 11.a diadalmaskodott
közéleti havilapja
Szerkeszti: a Szerkesztõ Bizottság Szerda: 18.30 aerobic a 10.g ellen. A tornát mindkét Szabó János 11/b
ISSN 0866-2576