คณิตศาสตร์ เพิม่ เติม ภาคเรียนที่ 2/2553

ชื่อ-สกุล............................................................
ชั้น ม. 3 / .............. เลขที่ ...................

ใบความรู้
บทที่ 4 เรื่อง “เศษส่วนของพหุนาม”
4.1 การคูณและการหารเศษส่วนพหุนาม
A, B, C ,D เป็นพหุนามโดยที่ B และ D ≠ 0 𝐴 𝐵 𝐶

𝐴
= 𝐷
𝐵 𝐶 𝐷 𝐴 𝐵 𝐶

𝐴
= 𝐷
𝐵 𝐷 𝐶

ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลคูณของ
วิธีทา

ตัวอย่างที่ 2 จงหาผลหารของ
วิธีทา

อ.มาลีดา

เปาะจิ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

โรงเรียนดารุสสาลาม

คณิตศาสตร์ เพิม่ เติม ภาคเรียนที่ 2/2553

4.2 การบวกและการลบเศษส่วนพหุนาม
A, B, C เป็นพหุนามโดยที่ C ≠ 0 𝐴 𝐶 𝐵

𝐴 𝐵
= 𝐶 𝐶 𝐴 𝐶 𝐵

𝐴 𝐵
= 𝐶 𝐶

ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลบวกของ
วิธีทา

ตัวอย่างที่ 2 จงหาผลลบของ
วิธีทา

อ.มาลีดา

เปาะจิ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

โรงเรียนดารุสสาลาม

คณิตศาสตร์ เพิม่ เติม ภาคเรียนที่ 2/2553

ใบงาน
บทที่ 4 เรื่อง “เศษส่วนของพหุนาม”
จงหาผลลัพธ์ของพหุนามต่อไปนี้
1.
วิธีทา

2.
วิธีทา

3.
วิธีทา

ชื่อ-สกุล.............................................................................................
ชั้น ม. 3 / .............. เลขที่ ...................

อ.มาลีดา

เปาะจิ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

โรงเรียนดารุสสาลาม

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful