LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Legea 1 / 05.01.2011

inferior clasele I-IV clasa pregătitoare Primar 3-6 ani Preşcolar 0-3 ani Antepreşcolar © 2011 GV ISJ Alba .superior clasele V-IX Secundar .NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT clasele X-XII/XIII Secundar .

NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT Post universitar Universitar Terţiar nonuniversitar Învăţământ postliceal/de maiştri Clasa a XIII-a Clasa a XII-a Clasa a XI-a Clasa a X-a Clasa a IX-a Clasa a VIII-a Clasa a VII-a Clasa a VI-a Clasa a V-a Clasa a IV-a Clasa a III-a Clasa a II-a Clasa I Clasa pregătitoare Grupa mare Grupa mijlocie Grupa mică 19 Învăţământ liceal FR 18 Învăţământ secundar 17 Învăţământ superior (liceal) profesional 16 15 Învăţământ 14 secundar Învăţământ secundar inferior 13 (gimnazial) 12 11 10 9 Învăţământ 8 primar 7 6 5 Învăţământ preşcolar 4 3 Educaţia timpurie 2 Antepreşcolar 1 0 Învăţământ obligatoriu © 2011 GV ISJ Alba .

FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT învăţământ cu frecvenţă învăţământ cu frecvenţă redusă învăţământ la domiciliu învăţământ pe lângă unităţi medicale © 2011 GV ISJ Alba .

de timp liber. pentru consolidarea competenţelor activităţi de accelerare a învăţării. precum şi activităţi de învăţare remedială statul poate finanţa programul pentru copiii şi elevii din grupurile dezavantajate © 2011 GV ISJ Alba Unităţile de învăţământ pot să îşi extindă activităţile cu elevii prin programe “şcoala după şcoală” . recreative.“ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ” prin decizia consiliului de administraţie după orele de curs în parteneriat cu autorităţile publice locale şi asociaţiile de părinţi eventual şi în parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale activităţi educative.

EFECTIVE Grupă preşcolară: Clasă primar: 10 < 15 < 20 Grupă antepreşcolară 12 < 20 < 25 5<7<9 Clasă gimnaziu: 12 < 25 < 30 Învăţământ special: 8 < 10 < 12 Clasă postliceal: Clasă liceu: 15 < 25 < 30 15 < 25 < 30 © 2011 GV ISJ Alba .

CURRICULUM Primar %2 0 Ş DC 20 de ore pe săptămână Liceal Gimnazial Maxim bo e nl p cs d i i i de ore pe săptămână nl p cs d i i i 25 de ore pe săptămână %7 0 © 2011 GV ISJ Alba Maxim 30 %8 0 %3 0 Ş DC Maxim .

ştiinţe şi tehnologie. – competenţe antreprenoriale. – competenţe de comunicare în limbi străine. în cazul minorităţilor naţionale. • Disciplina Tehnologia Informaţiei şi Comunicării constituie o disciplină opţională pentru elevii din clasele I-IV şi este disciplină obligatorie în învăţământul gimnazial şi liceal. – competenţe de a învăţa să înveţi. – competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere.COMPETENŢE CHEIE • Curriculumul naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial vizează următoarele competenţe: – competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă. – competenţe de bază de matematică. – competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală. © 2011 GV ISJ Alba . – competenţe sociale şi civice.

EVALUAREA Cadrul didactic Unitatea şcolară MECTS Unitatea şcolară MECTS MECTS a XII-a / a XIII-a pregătitoare a VIII-a a VII-a a IV-a a VI-a a IX-a a XI-a a III-a a V-a a X-a a II-a Raport de evaluare I Scris. matematică Evaluare naţională eşantion Limbă şi comunicare. citit. Matematică şi ştiinţe Evaluare naţională a tuturor elevilor Examen naţional de Bacalaureat © 2011 GV ISJ Alba .

profesorasociat. • în unităţile de învăţământ. profesorsociolog. • în centrele logopedice interşcolare şi în cabinetele şcolare: profesor-logoped. profesor-logoped.RESURSE UMANE • în educaţia antepreşcolară: educator-puericultor • în învăţământul preşcolar: profesor pentru învăţământ preşcolar • în învăţământul primar: profesor pentru învăţământ primar • în învăţământul gimnazial şi liceal: profesor. profesorantrenor. antrenor. psiholog. © 2011 GV ISJ Alba Personal didactic . profesor-logoped. profesor-psiholog. psihologie sau pedagogie. psihopedagog. consilier şcolar. cu calificarea în psihopedagogie specială. profesor de psihodiagnoza şi kinetoterapeut. pentru asigurarea formării iniţiale şi a inserţiei profesionale a cadrelor didactice: profesor mentor. • în casele corpului didactic: profesor-metodist. • în învăţământul special: profesor itinerant şi de sprijin. • în cluburile sportive şcolare: profesor. profesor-psiholog şcolar. formator. logoped. • în centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică: profesor-psihopedagog. • în centrele de documentare şi informare: profesor documentarist. mentor de dezvoltare profesională. profesor-psihopedagog.

documentarist. instructor-animator.RESURSE UMANE • • • • • • • • • • • • • bibliotecar. instructor de educaţie extraşcolară. administrator financiar (contabil). pedagog şcolar. asistent social. secretar. redactor. informatician. laborant. administrator de patrimoniu. mediator şcolar. corepetitor. Personal didactic auxiliar Personal administrativ (nedidactic) © 2011 GV ISJ Alba . tehnician.

formarea personalului din educaţia antepreşcolară se realizează prin liceele pedagogice © 2011 GV ISJ Alba . realizat într-o unitate de învăţământ. în cadrul unor programe acreditate 2 master didactic cu durata de 2 ani 3 stagiul practic cu durata de un an şcolar. realizată prin universităţi. în specialitate. sub coordonarea unui profesor mentor 4 prin excepţie. teoretică.FORMAREA INIŢIALĂ Formarea iniţială pentru ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar cuprinde : 1 formarea iniţială.

ÎNCADRAREA A cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată: • cei titularizaţi prin concurs naţional unic de titularizare • cei cu repartiţie guvernamentală. şi care au ocupat prin concurs validat de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ un post didactic vacant • cei care funcţionează pe catedre rezervate • persoanele aflate în perioada stagiului practic de un an şcolar © 2011 GV ISJ Alba . profesori debutanţi. • cei care reuşesc la concursurile ce vor fi organizate de şcolile cu personalitate juridică B cu contract individual de muncă pe perioadă determinată: • pentru candidaţii care nu au dobândit definitivarea în învăţământ.

CONDUCERE În În unităţi inspectorat În unităţi În unităţi funcţii de conducere © 2011 GV ISJ Alba .

ÎNDRUMARE ŞI CONTROL În minister În unităţi În În unităţi inspectorat funcţii de îndrumare şi control © 2011 GV ISJ Alba .

NORMA DIDACTICĂ un post pentru învăţământul primar şi preşcolar 18 ore/săptămână pentru profesorii din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar 24 ore/săptămână pentru profesorii de instruire practică 16 ore/săptămână în învăţământul special. pentru profesorii de predare 20 ore/săptămână în învăţământul special. pentru profesor educator/ de instruire practică un post pentru profesorii documentarişti © 2011 GV ISJ Alba .

PENSIONAREA 1 Personalul didactic beneficiază de pensie în condiţiile prevăzute de legislaţia de asigurări sociale şi pensii care reglementează sistemul public de pensii. după împlinirea vârstei standard de pensionare. © 2011 GV ISJ Alba . 2 După data împlinirii vârstei legale de pensionare. de îndrumare sau de control. 3 Cadrele didactice pensionate pot desfăşura activităţi didactice. salarizate prin plata cu ora. se interzice îndeplinirea oricărei funcţii de conducere.

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 2012 măsura introducerii clasei pregătitoare în învăţământul primar intră în vigoare începând cu anul şcolar 2012-2013 2015 măsura introducerii clasei a IX-a în învăţământul gimnazial intră în vigoare începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012 2016 examenul de bacalaureat se va desfăşura conform prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar 2012-2013 2016 admiterea la liceu se va desfăşura conform prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012 2013 măsura acordării a 500 de euro pentru educaţia permanentă a fiecărui nounăscut se aplică începând din anul 2013 2012 măsura privind introducerea costului standard per elev şi a principiului “finanţarea urmează elevul” se aplică din anul 2012 © 2011 GV ISJ Alba .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful