Ekonomi dhe ndermarresi

1.Cka perfaqeson konsumi? ? -Konsumi perfaqeson shpenzimet e konsumatoreve privat per mallra konsumi,pra per mallra qe perdoren per te nxjerr dobi ne periudhen korente(tanishme). 2.Nga qka percaktohet konsumi? -Konsumi percaktohet nga te ardhurat e disponueshme. 3.Cka paraqet kursimi? -Kursimi paraqet pjesen e pa shpenzuar te te ardhurave te disponueshme. 4.Vendet e varfera ne cka me se shumti i shpenzojn te ardhurat e tyre? -Pjesen me te madhe te te ardhurave te tyre I shpenzojne per te mira me rendesi jetike si ushqim dhe strehim. 5.Konsumi qfar proqesi eshte? -Konsumi eshte proqes ne te cilen shpenzohen te mirat materiale,produktet dhe sherbimet qe plotesohen ne treg dhe sherbejn per permbushjen e nevojave te konsumatoreve. 6.Kush e perben tersin e konsumit? -Individet,familjet,grupet ,institucionet,organizatat(firmat)etj.

7.Cka kuptojm me konsumator? -Pjesemarresit ne sferen e shpenzimeve,te perdorimeve dhe te shfrytezimeve kane nje emer te perbashket:konsumator. 8.Cilat jan dy teorit baze moderne te konsumit? - 1.Teoria e ciklit jetesor te konsumit dhe kursimit - 1.Teoria e ciklit jetesor te konsumit dhe kursimit 2.Teoria e te ardhurave permanente(qendrueshme) 9.Cka tregon teoria e ciklit jetesor te konsumit dhe kursimit? -Se njerzit kursejn shum kur te ardhurat e tyre jan te larta ne krahasim me te ardhurat mesatare te jetes dhe e kunderta. 10.Cka argumenton teoria e te ardhurave permanente? -Se konsumi nuk eshte I lidhur me te ardhurat korente por ne nje vlersim me afatgjat te te ardhurave. 11.Pse eshte e dobishme konkurenca per konsumatorin? -Konkurenca eshte e dobishme per konsumatorin sepse ajo ndikon tu afrohen produkte dhe sherbime cilesore konsumatoreve me qmime te volitshme. 12.Cka nenkuptojme me sjelljet e konsumatoreve? -Reagimet e individeve,te grupeve,te institucioneve qofshin positive apo negative qe kan te bejne me marrjen vendimeve per blerje ose per mosblerje. 13.Cka eshte e nevojshme per te kuptuar sjelljet e konsumatoreve?

-Te dihen se cilat jan pamjaftueshmerit e tyre,ne cilat segmente jane te kufizuara dhe sa eshte shkalla e domosdoshmeris,dhe e dobis se tyre,burimet e te erdhurave,kursimet etj. 14.Nga cilat aspekte munde te veshtrohet sjellja e konsumatoreve? -Ekonomik(parimi i racionalitetit ),psikologjik(emocional)dhe sociologjik(shoqeror). 15.Nga qka varen investimet ne nje vend? -Nga konsumi dhe kursimi 16.Shpenzimet per investime ne sa kategori ndahen? -Investimet fikse te biznesit,investimet per banesa,investimet per inventar. 17.Nga qka perbehen investimet per banesa? -Nga ndertesa per nje familje te veteme ose godina per shum familje te cilat I quajm shtepi banimi. 18.Banesa ku dallon nga pasurit e tjera ? -Per nga jetegjatesia e tyre . 19.Cka na meson teoria e investimeve per shtepite e banimit? - I Sa me te pasur te jene individet aq me shum shtepi deshirojme te kem. II Kerkesa per banesa si nje pasuri nvaret nga perfitimet reale te pasurive te tjera.

III Kerkesa per banesa nvaret nga te ardhurat materiale(neto reale) te perfituara nga zoterimi I biznesit. 20.Prej qka perbehen investimet per inventar? -Nga lendet e para,te mirat ne proqesin e prodhimit si dhe te mirat e perfunduara te mbajtura nga firmat ne parashikim te shitjes se produkteve. 21.Ku qendron aspekti qenderor I investimeve per inventar? -Ne dallimin ne mes investimeve te parashikuara (te destinuara)apo te deshiruara dhe te paparashikuara (te pa deshiruara). 22.Cka eshte paraja? -Cdo gje e pranuar ne menyr te pergjithshme ne pagesa per te mira dhe sherbime. 23.Cilat jane funksionet e paras? - 1.Paraja si mjet shkembimi 2.Si matese e vleres 3.Si ruajtese e vleres (deponuese) 24.Si krijohet paraja? -Banka Qendrore,shitjes se produkteve dhe te sherbimeve ne treg ,puna e rregulltmeditja,huat e marrura ne banke etj.

25.Cili institucion financiar e emeton parane? -Banka Qenderore. 26.Si ndahet paraja? -Te letres(kartmonedha)dhe matalike. 27. Kur jane paraqit kartmonedhat per here te pare? - Ne shek XVII 28.Cilat jane vetit e parase? -Qendrueshmeria,jetegjatesia,lehtesia ne perdorim dhe njellojshmeria. 29.Cka eshte stoku monetar (I parase)? -Sasia e parave e cila qarkullon ne nje ekonomi quhet stok I parave. 30.Oferta monetare ne baze te cilave komponentet mund te shprehet? -Nepermes agregateve monetary. 31.Agregati monetary M1 qka perfshine? -Parat e gatshme,qeqet e udhetimit,depozitat e kerkushme dhe depozitat e tjera te qekueshme. 32.Agregati I dyte monetar M2 si quhet? -Paraja e gjere. 33.Agregati monetar M1 si quhet? -Paraja e transaksioneve

Cka kuptojme me rritjen reale te Pr komb.Cka tregon multipliktori i depozites? -Multiplikatori i depozites tregon madhesin me te cilen oferta monetare mund te rritet si rrjedhim i nje depozitet bankare.Motivet e ruajtjes se paras 3. .Cilat jane motive e mbajtejes se paras? . 38. 37.1. 35. 39.Ne cilin agregat monetar bejne pjes depozitat afatshkurtera? -M2(paran e gjere) 36.Si ndikon niveli i qmimeve ne kerkesen per para? -Kur rriten qmimet duhet te rritet sasia e paras per nevoja transaksioni dhe e kunderta ndosh kur ulen qmimet. Bruto? -Nenkupton sasi me te madhe te mallrave dhe te sherbimeve te cilat do te kembehen prandaj kerkon edhe sasi me te madhe te parave per nevoja transaksioni.Cka kuptojme me likuiditet? -Lehtesin dhe shpejtesin e kthimit te nja aktivi ne para transaksionesh.34.Motivet e portfolios(diversitetet apo shumellojshmeris).Motivet e transaksioneve 2.

Cili eshte funksioni kryesor i bankes afariste? -Qe te beje kreditimin e ndermarrjeve ekonomike dhe komitenteve te tyre.Cka eshte multiplikatori i paras? -Shuma e paras te cilat I krijon sistemi bankar nga cdo euro i rezervave quhet multiplikatori i parase.Kush e percakton rezerven e detyrueshme te bankes afariste? . 45.Qka kuptojme me qarkullimin monetar? -Me qarkullomin monetar (paras) nenkuptojme gjith sasine e mjeteve te qarkullimit dhe te pagimit ne forma te ndryshme te cilat em aftesin e tyre ne qdo moment munde te sherbejne per rregullimin e obligimeve financiare. 43.Banka Qendrore(BQ) .40. 41. 42.Cka e perbejne potencialin financiar te bankes afariste? -Te gjitha pozicionet e burimeve te mjeteve ne poziten e bilancit te bankes. 44.Cka nenkuptohet me sasin e monetare (parave)? -Me sasin monetare (te parave)nenkuptohet sasia e parave e cila ne nje moment te caktuar akziston. -Me qarkullomin monetar (paras) nenkuptojme gjith sasine e mjeteve te qarkullimit dhe te pagimit ne forma te ndryshme te cilat em aftesin e tyre ne qdo moment munde te sherbejne per rregullimin e obligimeve financiare.

48.Sipas afatit kohor qfar lloje te kredis ka? .Cka eshte krediti? -Nje marrveshje me te cilen bankat u huazojne individeve apo ndermarrjeve mjete financiare per nevoja te ndryshme. 49. 51.Shpejtesia e rrotullimit te paras qfar indikatori eshte? -I politikes monetare kreditore .46.Sasia e kerkuar e parave per transaksion nga qfar nvaret? -Niveli real i Produktit Kombetar Bruto(GNP) -Niveli i qmimeve -Niveli i norms se interesit.Cka kuptohet me qarkullimin (rrotullimin )e parase? -Numrin e rrotullimit (te kalimit te paras prej dore ne dor)per te cilen perdoret nje njesi e paras gjate nje periudhe te caktuar. 50. 52.Kush e kontrollon masen (sasin)monetare ne qarkullim? -Banka qendrore (BQ) 47.Pse ndahet rezerva e likuiditetit nga ana e bankes afariste? -Duhet ta ndaj prej mjeteve te saja me qellim qe te ruaj likujditetine vet dhe te kryej me rregull dhe me koh obligimet e veta .

Niveli I qmimeve(t1) Niveli I qmimeve (t-1) 58.kostoja e lartee prodhimit apo ngarkesa e shtetit me borgje te jashtme.emetimi I tepert I parave .Inflacioni me cka eshte i lidhur? -Me paran.Cka kuptohet me normen e interesit? -Norma e interesit(kamat)eshte perqindja qe bankat paguajne per depozitat e klienteve te tyre dhe e kunderta. 54. 55. 53.afatmesem. 57.Banka per dhenien e kredis qka merr? -Interes(kamat).afatgjat. 56. .Cila eshte formulae normes se inflacionit? -Norma e inflacionit(t)=Niveli I qmimit (t).Cka eshte inflacioni? -Inflacioni eshte renia e vleres se paras pra shkakton uljen e fuqis blerse te paras.-Afatshkurter.Nga cka tjeter mund te lind inflacioni? -Kerkesa e madhe . 59.Cka ndikon ne paraqitjen e inflacionit? -Ndyshimi I pergjithshem I nivelit te qmimeve .

hiperinflacioni.Cka eshte kerkesa agregate (AD)? -Sasia e pergjithshme e mallrave dhe sherbimeve perfundimtare qe konsumatoret.Nga cka percaktohen normat e inflacionit dhe niveli i produktit? -Nga kerkesa dhe oferta aggregate.Inflacioni si ndikon ne konsum e si ne kursim? -E stimulon konsumin dhe e destimulon kursimin.Cka kuptojme me ofert agregate? -Vellimin e pergjithshem te te mirave dhe te sherbimeve te cilen prodhuesit jane te gatshem dhe ne gjendje te ofrojne ne treg ne nje periudh te caktuar kohore me nivele te ndryshme te qmimeve.Inflacioni cilat shtresa me se shumti i godet?Pse? -Shtresat e varfera sepse te ardhurat e tyre reale zvogelohen kurse cm. 61. 65. 64. 63. rriten me shpejt se sa ngriten te ardhurat e tyre.Cka tregon kurba e kerkeses agregate? --sasine e te gjitha te mirave dhe sherbimeve te kerkuara ne nje ekonomi ne nje nivel te caktuar te cmimemeve 66. 62.60.firmat. .qeveria jane te gatshme te blejne per qdo nivel te dheneve te qmimeve.Cilat jane llojet e inflacionit? -Inflacioni I permbajtur.Inflacioni galopant.

Cfare mardhenie ekzistojne ne mes te inflacionit dhe papunsis? -Inverze .Cilat jane llojet e papunsis? -Papunsia friksionale. 3.Cial eshte formula per llogaritjen N.punuese|popullata ne moshe pune x 100 69. 73.Cka paraqet papunsia strukturore? .papunsia strukturore.kalimi ne pune te re .Qeveria I humb tatimet dhe taksat 2.Norma e inflacionit dhe niveli i produktit nag cilat pozicione varen? -Norma e inflacionit dhe niveli I produktit varen nag pozicionet e kurbave te kerkeses dhe ofertes aggregate. 71. se pjesmarrjes se forces se punes? -Norma e pjesemarrjes se f. 68.papunsia ciklike dhe papunsia e fshehte .Cka paraqet papunsia friksionale(ferkimit)? -Llogaritet si papunesi e perkoshme.punuese=F. 72.Firmat I humbin fitimin te cilin do ta krijonin te papunit sikur te ishin te punesuar.Cfar i kushton vendeve papunsia-arsyet? -1. 70.67.Punetoret I humbin pagen shtes.

Cka paraqet papunsia e fsheht? -Ata te cilet deshirojn pune por nuk perpiqen ne menyr aktive te gjejn pune. 74. 76.-Kjo shkaktohet nga ndryshimet e kushteve te tregut ne nje industri. 75.Te punesuar.Si karakterizohen njerzit sipas njesis se statistikes se punes? . papunsuar dhe jashte forces se punes.Cila eshte formula e normes se papunsis? -Norma e papuneasise= Nr.punuese x 100 79. I te papuneve| F.Cila eshte mosha e afte per pune e forces punuese? -Prej 16-64 vite 78. .Cili eshte raporti ne mes inflacionit dhe papunsis ? -Inflacioni nuk mund te eliminohet pa e rrit papunsin per disa koh dhe papunsia nuk mund te zvoglohet pa rrezikun e zbritjes se inflacionit.Cka paraqet papunsia ciklike? -Lidhshmeria ne mes te kerkeses per pun dhe produkte. 77.

Kostot ekonomike te papunsis 2.Kjo qon ne uljen e nivelit jetesor te te papunit dhe familjes se tij pasi ata do te konsumojne me pak te mira dhe sherbime 83.Humbja e vendit te punes per nje kyefamiljar qka paraqet? -Perben nje kosto ekonomike.80.Kostot e papunsis si klasifikohen? -1.Papunsia ndikon ne uljen e 84.1.Papunsia shkakton zhvlersimin e kapacitetit human 2. 85.Cka nenkuptohet me punsimin e plote? -Punsimi i plot nenkuptohet qe papunsia te jete zero% 81. 3.Cka nenkuptohet me buxhetin e ekujlibruar? -Kur te hyrat e grumbulluara jane te barabarta me shpenzimet publike.Cka paraqet suficiti buxhetor? -Tejkalimin e te hyrave ne krahasim me shpenzimet publike .Rritja e papunsis mund te sherben si shkak per rritje te kriminalitetit.Cili eshte prioriteti themelor I politikes fiskale? -Sigurimi i nje buxheti te ekuilibruar(stabil). 82.Kostot sociale te papunsis.Kostot sociale ne qfar forma mund te paraqiten? . 86.

87.Si arrihet proqesi e pershtatjes? .Ne studimin e ofertes agregate qka eshte e rendesishme te dallojme? -Periudhat afatshkurtra dhe afatgjata 90.Kurba e ofertes agregate ne afat te shkurter si e ka drejtimin? -Ka drejtimin pozitiv nga posht lart.politika monetare fiskale dhe faktoret e tjer. 93.Ne periudhen afatshkurter pagat si jane te rregulluara? -Me kontrat te punes dhe te tilla jan te pandryshuara. 92.Oferta agregate per qka nvaret? -Nga kerkesa agregate e cila shpesh shumene shpenzimeve te konsumatorve ne sektorin afarist dhe qe varet nga niveli I cmimeve.Periudh afatshkurter ne kuptimin makro-ekonomik qka eshte? -Ajo periudh gjat te ciles me ndryshimin e kerkeses apo te ofertes agregate ndyshojn cmimet e mallrave dhe te sherbimeve por jo edhe pagat 91.Cka paraqet deficiti buxhetor? -Tejkalim I shpenzimeve ne krahasim me te hyrat publike 88.Deficiti buxhetor cka ka per pasoje? -Paraqitjen e inflacionit 89. 94.

Cfare munde te jete borxhi qeveritar? -Borxh I mbrendshem 100.-Kur te gjitha cmimet ne ekonomi rriten bashkarisht ateher nuk ka ndryshime ne sasin e te mirave dhe produkteve te ofruara ne pergjithesi.Cka eshte borgji qeveritar? -Kur qeveria shpenzon me shum per nje periudh me te gjat dhe nuk munde ti mbuloj nga tatimet te cilat I mbledh dhe nga te ardhurat jo tatimore ajo detyrohet qe te hyj borxh 97.Cka konsiderohet borxhi I mbrendshem? -Kur shteti hyn borxh te qytetaret e vet 99.Cka eshte borxhi I jashtem? -Kur shteti u ka borxh vendeve te jashtme apo organizatave te jashtme finansiare 98.Deficiti buxhetor nga qka mbulohet(plotesohet)? -Nga huat (borxhet)si dhe nga ngitja e 96.Kush udheheq politiken monetare-kreditore? -Banka Qendrore . 95.

fitimi.qeveritare? -mikroekonomi 3)Cfar ekonomie ka nje vend nese shperndarjen e burimeve dhe percaktimine cmimeve e bene ne baze te ligjeve te kerkeses dhe te ofertes -ekonomi e tregut 4)Cilat jane shtyllat kryesore te ekonomise se tregut -dominimi i prones private.Pyetje: 1)Kur exporti eshte me i madhe se importi atehere kemi. -bilanc tregtar pozitiv 2)Si quhet pjesa e ekonomise qe merret me studimine njesive indivudale ne ekonomi si: individet.firmat.familjet.agj.zgjedhja e lire e aktivitetit.konkurenca 5)Deget me te perhapura te ekonomise se Kosoves jane -tregtia dhe ndertimtaria .

tregtare dhe sherbyese .6)Ne llogaritjen e GDP perfshihen -vetem produktet dhe sherbimet perfundimtare 7)Si ndikon rritja e norms se interesit ne nivelin e investimeve -zvoglohen investimet 8)Cfar kuptojm me inflacion -ngritjen e cmimeve pothuaj te te gjithe artikujve 9)Kerkesa eshte -sasia e produkteve qe konsumatoret jane ne gjendje ta blejn me cmim te caktuar gjate nje periudhe te dhene 10)Grafiku i ofertes 11)Si eshte realizuar shkembimi i produteve para lindjes se parase -me ane te trampes 12)Nese te hyrat jane me te medha se sa shpenzimet publike atehere kemi -suficit buxhetor 13)Cka kuptojm me tatime Pagesat e detyrueshme te cilat I cakton shteti per subjektet e ndryshme 15)Si klasifikohen ndermarrjet sipas veprimtarive -prodhuese .

16)Kur importi eshte me i madhe se exporti atehere kemi bilanc tregtar -bilanc tregtar negativ 17)Si quhet pjesa e ekonomise qe merret me studimin e problemeve ekonomike ne nivel te vendit si:inflacioni. papunesia .efikasitetit ekonomik dhe drejtesia sociale 20)Ne llogaritjen e GNP perfshihen -te hyrat e rezidenteve te vendit te fituara ne boten e jashtme 21)Cka kuptoni me dividend -perqindja e fitimit ne baze te aksioneve 22)Si ndikon ulja e norms se interesit ne nivelin e investimeve -rriten investimet .buxheti etj -makroekonomi 18)Cfar ekonomie ka nje vend ne shperndarjen e burimeve dhe percaktimin e cmimeve e bene nga nje organizem qendror planifikues(shteti) -ekonomi te komanduar-{centralizuar} 19)Cilat jane detyrat kryesore te shtetit ne ekonomin e tregut -sigurimi i stabilitetit.shoqeror .produkti i pergj.

23)Cka kuptojm me deflacion -uljen e cmimeve te pothuajse te gjitha artikujve 24)Oferta eshte -Sasia e produkteve qe shitesit jane te gatshem te ofrojn per shitje brenda nje periudhe te caktuar 25)Grafiku i kerkeses 26)Cilin funksion te parase e kryen paraja nese ajo sherben si mjet per te matur apo per te llogaritur vleren e produkteve dhe te sherbimeve -paraja si njesi matese 27)Nese shpenzimet publike jane me te medha se te hyrat publike ateher kemi -deficit buxhetor 28)Cka kuptojm me taxa -pagesat per sherbime qe i kryejn organet qeveritare per qytetaret 29)Nese kemi zvoglim te pagave atehere -punetoret dote zvoglojn oferten per pune 30)Si klasifikohen ndermarrjet sipas pronesise -individuale.ortakeri dhe shoqeri aksionare 31)Cilat jane shoqerit komandite? ? .

vogla mesme dhe te medha mikrondermarrje.zgjedhja e lire e aktiviteteit.vogla mesme dhe te medha 37)Cilat jane karakteristikat e ekonomise private(tregut) ) -prona private mbi mjetet e prodhimit.-i perbere nga te pakten nje ortak i pakufizuar dhe nje ortak i kufizuar 32)Ca kuptojm me koorparata? ? -shoqeri aksionare dhe shoqeri me pergjegjesi te kufizuar 33)Ndermarrjet individuale a jane subjekte juridike apo fizike? -fizike 34)Franshiza cka eshte? -sistem i shperndarjes se produkteve 35)Nese eshte vdekjeprures per ekonomin e nje vendi cfar inflacioni eshte? -hiperinflacioni 36)Llojet e ndermarrjeve sipas madhesise? -mikrondermarrje.konkurenca dhe fitimi 38)Buxheti i balancuar quhet .

-kur te hyrat publike jane te barabarta me te dalat publike 39)Me export kuptojme -shitjen e produkteve dhe sherbimeve vendeve te tjera 40)Me ekuilibrin e tregut kuptojm -kur kerkesa eshte e barabart me oferten 41)Obligacionet paraqesin letra me vlere ne forme -pronesie .

alkool etj .aparate teknike.alkool etj eshte cmim shtese i cili paguhet per produkte te caktuara te importit si derivate te naftes.kafes.aparate teknike.kafes.Cka eshte? 42)Akciza eshte cmim shtese i cili paguhet per produkte te caktuara te importit si derivate te naftes.

43)Aftesi konceptuale eshte te kuptuarit e ndryshimeve ne rrethine dhe aftesi per te ofruar ide dhe zgjidhje te reja per te drejtuar organizaten eshte te kuptuarit e ndryshimeve ne rrethine dhe aftesi per te ofruar ide dhe zgjidhje te reja per te drejtuar organizaten 44)Aftesi tenike jane diturit dhe njohurit profesionale te arritura nga shkollimi dhe pervoja jane diturit dhe njohurit profesionale te arritura nga shkollimi dhe pervoja 45_Agjent ekonomik eshte drejtori.ministri etj. qe krijon maredhenje ne treg 46)Agjensi e reklames eshte agjensi e specializuar qe ofron sherbime te ndryshme te reklames eshte agjensi e specializuar qe ofron sherbime te ndryshme te reklames 47)Analize e konkurences eshte qasja e organizuar per vleresimin e perparsive dhe dobsive te strategjise se konkurenteve actual dhe potencial eshte qasja e organizuar per vleresimin e perparsive dhe dobsive te strategjise se konkurenteve actual dhe potencial 48)Asortimenti i prodhimit eshte tersia e produkteve qe ofron ndremarrja per plotesimin e nevojave te kjonsumatoreve . qe krijon maredhenje ne treg eshte drejtori.ministri etj.

eshte tersia e produkteve qe ofron ndremarrja per plotesimin e nevojave te kjonsumatoreve 49)Aftesi sipermarrese eshte aftesia per te drejtuar ndermarrjen qe u nevojitet shumices se firmave per te prodhuar te mira dhe sherbime eshte aftesia per te drejtuar ndermarrjen qe u nevojitet shumices se firmave per te prodhuar te mira dhe sherbime 50)Agjensi eshte njesia ekonomike esherbimeve qe vepron si perfaqsuese e nje institucioni ose kompanie qendrore si ndermjetsuese e tyre ose si njesi e pavarur sherbimesh per banoret e nje zone te caktuar eshte njesia ekonomike esherbimeve qe vepron si perfaqsuese e nje institucioni ose kompanie qendrore si ndermjetsuese e tyre ose si njesi e pavarur sherbimesh per banoret e nje zone te caktuar 51)Aksionar eshte cdo person juridi apo fizik qe eshte pronar aksionesh ne nje ose me shume shoqeri aksionere eshte cdo person juridi apo fizik qe eshte pronar aksionesh ne nje ose me shume shoqeri aksionere 52)Aksion eshte nje leter me vlere qe emetohet nga shoqeria aksionare dhe u shiten individeve ose institucioneve me qellim te grumbullimit te kapitalit per themelimin e shoqerise eshte nje leter me vlere qe emetohet nga shoqeria aksionare dhe u shiten individeve ose institucioneve me qellim te grumbullimit te kapitalit per themelimin e shoqerise .

53)Aksione te zakonshme jane letra me vlere qe tregojne pronesin ne nje koorparate jane letra me vlere qe tregojne pronesin ne nje koorparate 54)Aktive eshte dicka me vlere pasuri qe zotrohet nga nje firme familje ose individe eshte dicka me vlere pasuri qe zotrohet nga nje firme familje ose individe 55)Amortizim eshte pakesimi gradual i vleres se mjeteve kryesore-aseteve e cila vlere kalon ne fondin per riperteritjen e tyre eshte pakesimi gradual i vleres se mjeteve kryesoreaseteve e cila vlere kalon ne fondin per riperteritjen e tyre 56)Cmimi eshte vlera monetare e nje te mire apo sherbimi eshte vlera monetare e nje te mire apo sherbimi 57)Ceqet jane urdhera te shkruar qe e detyrojne nje banke te paguaj ne cdo kohe nje person ose nje biznes me nje shume te caktuar parash jane urdhera te shkruar qe e detyrojne nje banke te paguaj ne cdo kohe nje person ose nje biznes me nje shume te caktuar parash .

punes.punes.58)Cmimi i ekuilibruar eshte cmimi i nje te mire ose sherbimi net e cilin sasia e kerkuar barazohet me sasin e ofruar ne treg eshte cmimi i nje te mire ose sherbimi net e cilin sasia e kerkuar barazohet me sasin e ofruar ne treg 59)Cmimi i tregut esht cmimi me te cilin shiten te mirat dhe sherbimet dhe ku oferta barazon kerkesen esht cmimi me te cilin shiten te mirat dhe sherbimet dhe ku oferta barazon kerkesen 60)Cmimet psikologjike jane caktimi i cmimeve ne menyre qe te terheqin klientet potencial si psh 199.99. 99. 99.kapitalit dhe aftesive per sipermarrje jane burimet prodhuese te tokes.kapitalit dhe aftesive per sipermarrje 63)Diskont eshte ulje-zbritje e cmimeve nga lista e shitjes qe shitesi ua lejon bleresve .99.99 euro etj 61)Dobishmeria margjinale zbritese eshte njesia e fundit e nje te mire te konsumuar e cila do te sjelle me pak knaqesi se njesia paraardhese eshte njesia e fundit e nje te mire te konsumuar e cila do te sjelle me pak knaqesi se njesia paraardhese 62)Faktoret e prodhimit jane burimet prodhuese te tokes.99 euro jane caktimi i cmimeve ne menyre qe te terheqin klientet potencial si psh 199.

eshte ulje-zbritje e cmimeve nga lista e shitjes qe shitesi ua lejon bleresve 64)Dogane eshte pagese tasash – tatim doganor per te mirat dhe sherbimet qe importohen-blehen nga vendet e tjera eshte pagese tasash – tatim doganor per te mirat dhe sherbimet qe importohen-blehen nga vendet e tjera 65)Kapital njerezor jane aftesit mendore dhe fizike qe nevojiten per te prodhuar te mira dhe sherbime jane aftesit mendore dhe fizike qe nevojiten per te prodhuar te mira dhe sherbime 66)Kartemonedhe eshte para e emetuar nga Banka Qendrore me vlere nominale te shtypur ne siperfaqen e letres se posaqme e detyruar per pranim nga te gjithe vandasit si mjet pagese eshte para e emetuar nga Banka Qendrore me vlere nominale te shtypur ne siperfaqen e letres se posaqme e detyruar per pranim nga te gjithe vandasit si mjet pagese 67)Karte krediti eshte nje karte plastike e kodifikuar qe leshihet nga bankat dhe disa institucione te tjera kredito-finansiare me qellim te lehtesimit te veprimeve te klienteve te tyre ne blerjen e mallrave dhe te sherbimeve eshte nje karte plastike e kodifikuar qe leshihet nga bankat dhe disa institucione te tjera kredito-finansiare me qellim te lehtesimit te veprimeve te klienteve te tyre ne blerjen e mallrave dhe te sherbimeve .

firmave dhe qeverise per te bler produktet dhe sherbimet qe ofrohen ne treg 70)Kerkese primare eshte kerkese e tregut per nje kategori te pergjithshme te produkteve per dallim nga kerkesa selective per nje market e caktuar produkti eshte kerkese e tregut per nje kategori te pergjithshme te produkteve per dallim nga kerkesa selective per nje market e caktuar produkti 71)Konkurenca eshte rivaliteti ndermjet bleresve dhe shitesve ne blerjen dhe shitjen e produkteve dhe sherbimeve eshte rivaliteti ndermjet bleresve dhe shitesve ne blerjen dhe shitjen e produkteve dhe sherbimeve 72)Konkurenca monopoliste eshte kur ne nje treg net e cilin shume firma shesin produkte te ngjashme por jot e njejta .68)Karte debiti eshte arte e plastifikuar qe sherbejn per terheqjen e parave nga aparatet automatike dhe per blerje ne kompanit me te cilat banka ka marreveshtje te posaqme eshte arte e plastifikuar qe sherbejn per terheqjen e parave nga aparatet automatike dhe per blerje ne kompanit me te cilat banka ka marreveshtje te posaqme 69)Kerkese agregate jane shpenzimet e pergjithshme te konsumatoreve.firmave dhe qeverise per te bler produktet dhe sherbimet qe ofrohen ne treg jane shpenzimet e pergjithshme te konsumatoreve.

kostoe lendes se pare.menyres se sherbimeve e tj.kostoe lendes se pare.pagave te punetoreve etj 77)Kosto fikse jane kostot qe mbeten te pandryshueshme. Nga firmat per te konkuruar me njera tjetren paraqet metoden e konkurences perms reklames.pavarsisht se sa prodhin nje firme 78)Kostoja e teresishme paraqet shumen e shpenzimeve te tersishme(fikse dhe variabile) . Nga firmat per te konkuruar me njera tjetren 74)Kontrolli i cilesise paraqet mbajtjen e cilesise ne prodhim ne nivele te pranueshme e te besueshme paraqet mbajtjen e cilesise ne prodhim ne nivele te pranueshme e te besueshme 75)Konsumator eshte kushdo qe perdore te mira dhe sherbime eshte kushdo qe perdore te mira dhe sherbime 76)Kosto e ndryshueshme jane kostot qe varen nga sasia e prodhimit.pavarsisht se sa prodhin nje firme jane kostot qe mbeten te pandryshueshme.menyres se sherbimeve e tj.pagave te punetoreve etj jane kostot qe varen nga sasia e prodhimit.eshte kur ne nje treg net e cilin shume firma shesin produkte te ngjashme por jot e njejta 73)Konkurenca pa cmime paraqet metoden e konkurences perms reklames.

paraqet shumen e shpenzimeve te tersishme(fikse dhe variabile) 79)Kostoja mesatare jane shpenzimet e tersishme pjestuar me sasin e produkteve pra shpenzimet per njesi jane shpenzimet e tersishme pjestuar me sasin e produkteve pra shpenzimet per njesi 80)Koorparate eshte shoqeri aksionare eshte shoqeri aksionare 81)Koorparate shteterore krijohet per te siguruar sherbime te cilat ndermarrjet private nuk eshte e afte ose e gatshme te i ofroj krijohet per te siguruar sherbime te cilat ndermarrjet private nuk eshte e afte ose e gatshme te i ofroj 82)Kosto opportune paraqet sasin e te mirave dhe sherbimeve nga te cilat duhet hequr dore qe te merren te mira dhe sherbime tjera paraqet sasin e te mirave dhe sherbimeve nga te cilat duhet hequr dore qe te merren te mira dhe sherbime tjera 83)Kredi eshte nje marreceshtje qe i jep konsumatorit para me obligim kthimi me interes per nje periudhe te caktuar eshte nje marreceshtje qe i jep konsumatorit para me obligim kthimi me interes per nje periudhe te caktuar 84)Kreditor eshte ai qe jep hua nje tjetri eshte ai qe jep hua nje tjetri .

85)Kerkese eshte gatishmeria dhe aftesia e konsumatorit per te blere nje produt apo sherbim ne kohe dhe vend te caktuar eshte gatishmeria dhe aftesia e konsumatorit per te blere nje produt apo sherbim ne kohe dhe vend te caktuar 86)Keshilli drejtues jane perfaqesues te zgjedhur nga shoqeria aksionare jane perfaqesues te zgjedhur nga shoqeria aksionare 87)Keshilli i guvernatoreve eshte organ drejtues i Banes Qendrore i cili percakton politikat e bankes eshte organ drejtues i Banes Qendrore i cili percakton politikat e bankes 88)Kuotat jane kufizime ne numrin e te mirave qe mund te hyjne ne nje vend nga jasht jane kufizime ne numrin e te mirave qe mund te hyjne ne nje vend nga jasht 89)Kursi i kembimit partaqet cmimin me te cilin shitet nje valute e caktuar ne term ate nje valute tjeter partaqet cmimin me te cilin shitet nje valute e caktuar ne term ate nje valute tjeter 90)Kurba e kerkeses eshte paraqitje grafike e kerkeses per mallra dhe sherbime eshte paraqitje grafike e kerkeses per mallra dhe sherbime .

organizimit. pra eshte orintim i punonjesve per realizimin e qellimeve te perbashketa eshte process i planifikimit.91)Ligji i kerkeses –sipas ketij ligji me uljen e cmimeve rritet sasia e te mirave dhe sherbimeve –sipas ketij ligji me uljen e cmimeve rritet sasia e te mirave dhe sherbimeve 92)Lakorja e kerkeses shpreh sasine e produkteve qe ofrohen me cmime te ndryshme ndryshe quhet edhe kurba e kerkeses shpreh sasine e produkteve qe ofrohen me cmime te ndryshme ndryshe quhet edhe kurba e kerkeses 93)Ligji i ofertes eshte shitesit ofrojne me shume produkte kur cmimi eshte i larte dhe e kunderta eshte shitesit ofrojne me shume produkte kur cmimi eshte i larte dhe e kunderta 94)Likuiditeti eshte lehtesia me te cilen mjetet shendrrohen ne para eshte lehtesia me te cilen mjetet shendrrohen ne para 95)Menaxhmenti eshte process i planifikimit. drejtimit dhe kontrollit. drejtimit dhe kontrollit. pra eshte orintim i punonjesve per realizimin e qellimeve te perbashketa 96)Menaxheret jane persona te cilet marrin detyra dhe funksione qeverisese ne cfardo niveli apo cfardo forme organizative .organizimit.

jane persona te cilet marrin detyra dhe funksione qeverisese ne cfardo niveli apo cfardo forme organizative 97)Marka tregtare paraqet fjalet.zakonisht te nje koorparate ose te qeverise ndaj mbajtesit te saj eshte qertifikate qe tregon detyrimin.simbolet ose shenjat e regjistruara juridikisht per perdorim nga nje ndermarrje tregtare 98)Obligacioni eshte qertifikate qe tregon detyrimin.simbolet ose shenjat e regjistruara juridikisht per perdorim nga nje ndermarrje tregtare paraqet fjalet.zakonisht te nje koorparate ose te qeverise ndaj mbajtesit te saj 99)Ortakeria eshte organizate biznesi ne pronesi te dy ose me shume personave eshte organizate biznesi ne pronesi te dy ose me shume personave 100)Outputet-daljet paraqesin transformimet e burimeve ne prodhime apo ne sherbime -daljet paraqesin transformimet e burimeve ne prodhime apo ne sherbime 101)Operacionet ne tregun e hapur paraqesin shitjen dhe blerjen e letrave me vlere paraqesin shitjen dhe blerjen e letrave me vlere 102)Oligarki eshte forme e udheheqjes eshte forme e udheheqjes .

103)Politika monetare eshte perdorimi i pushtetit te BQ per te kontrolluar oferten monetare ne treg eshte perdorimi i pushtetit te BQ per te kontrolluar oferten monetare ne treg 104)Politika fiskale eshte perdorimi i fuqise se qeverise per te tatimuar dhe per te rregulluar sistemin e tatimeve eshte perdorimi i fuqise se qeverise per te tatimuar dhe per te rregulluar sistemin e tatimeve 105)Potenciali i tregut eshte sasia e produkteve qe nje segment i tere i tregut mund ta pranoj eshte sasia e produkteve qe nje segment i tere i tregut mund ta pranoj 106)Prodhueshmeria-produktiviteti eshte sasia e te mirave dhe dhee sherbimeve per njesi produkti.shpenzime kapitale etj 107)Produkt jane te mirat dhe sherbimet qe merren perms kembimit jane te mirat dhe sherbimet qe merren perms kembimit 108)Produktivitet i punes eshte sasia e prodhimit per numer te punetoreve ose ore pune eshte sasia e prodhimit per numer te punetoreve ose ore pune .kohe.shpenzime kapitale etj -produktiviteti eshte sasia e te mirave dhe dhee sherbimeve per njesi produkti.punetore.punetore.kohe.

109)Proceset-operacionet perbejne aktivitet perms te cilave inputet shendrrohen ne outpute operacionet perbejne aktivitet perms te cilave inputet shendrrohen ne outpute 110)Rabat-zbritje paraqet kompenzimin ose kthimin e nje pjese te mjeteve finansiare konsumatoreve pas blerjes -zbritje paraqet kompenzimin ose kthimin e nje pjese te mjeteve finansiare konsumatoreve pas blerjes 111)Substitute produkte zevendsuese qe i ofrojne klientit nje zgjidhje tjeter produkte zevendsuese qe i ofrojne klientit nje zgjidhje tjeter 112)Shpenzimet variabile jane shpenzimet te cilat ndrushojne ne vartesi nga ndryshimi i sasise se prodhimit apo te sherbimeve jane shpenzimet te cilat ndrushojne ne vartesi nga ndryshimi i sasise se prodhimit apo te sherbimeve 113)Shpenzimet fikse jane ato shpenzime te cilat mbeten te pandryshueshme pavaresisht a prodhon apo jo firma jane ato shpenzime te cilat mbeten te pandryshueshme pavaresisht a prodhon apo jo firma 114)Shpenzimet opportune eshte sasia e te mirave dhew sherbimeve nga te cilat duhet hequr dore qe te merren te mira dhe sherbime te tjera .

eshte humbje e vleres se mjeteve themelore per nje periudhe te caktuar 118)Si quhet metoda ekonomike e cila fillon me mblesdhjen.eshte sasia e te mirave dhew sherbimeve nga te cilat duhet hequr dore qe te merren te mira dhe sherbime te tjera 115)Tregu eshte vendi ku takohen shitesit dhe bleresit eshte vendi ku takohen shitesit dhe bleresit 116)Valuta eshte para ne leter apo monedhe e konvertuar eshte para ne leter apo monedhe e konvertuar 117)Zhvleresimi i MTH. eshte humbje e vleres se mjeteve themelore per nje periudhe te caktuar .perpunimin dhe analizene te dhenave ekonomike dhe vazhdon me zbulimin e lidhjeve midis variablave ekonomike? ? -metoda e induksionit 119)Politikat te cilat kane te bajne me rritjen apo zvoglimin e taksave.tatimeve dhe sh[enzimeve qeveritare i quajm: -politika fiskale 120)Cili nga faktoret e me poshtem ka ndikuar ne zhvendosjen e kurbes se ofertes nga O ne O1? .

kur cmimi i saj ndryshon 124)Vleren e tregut te produkteve dhe sherbimeve perfundimtare te prodhuara ne nje vend.efektshmeria 122) Ligji i ofertes tregon: : -sasin e produkteve qe shitesit jane ne gjendje ta ofrojnre ne treg me nje cmim te dhene 123)Cka kuptojm me elasticitet te ofertes? -shkallen ndjeshmerise te ndryshimit te sasise se ofruar te nje te mire.minus te hyrat e fituara nga jorezidentet ne ekonomin vendore e tregon: -GNP(produkti kombetar bruto) 125)Produkti I mbrendshem bruto(GDP) eshte i barabart me : -GDP= konsumi individual+konsumi qeveritar+investimet+exporti-inporti 126)Ne periudhat e expansionit ekonomik kemi: -rritje te prodhimit .punesimi.te te ardhurave dhe zvoglim te papunesise .ne nje periudhe te caktuar kohore .-Progresi teknologjik 121)Synimet themelore te nje ekonomie jane: -stabiliteti i cmimeve.rritja ekonomike.plus te hyrat e rezidenteve jasht vendit.

jetegjatesia dhe lehtesia ne perdorim 131)Si i klasifikojm shpenzimet buxhetore sipas karakterit funksional? -ne shpenzimet e njesive administrative-ministrive qe kane perdorur burimet buxhetore 132)Bilanci tregtar ne llogarin e tij i regjistron: -te gjitha transaksionet finansiare ndermjet banoreve te nje vendi dhe pjese tjeter te botes 133)Si quhet me toda ekonomike e cila per realizimin e qellimeve te veta niset nga epergjithsjmja per te arritur te konkretja? -metodae deduksionit 134)Politikat te cilat udhehiqen nga BQ dhe kane te bejne me rritjen apo zvoglimin e sasise se parave ne qarkullim i quajm: : .127)Cili nga faktoret esht shkaktari me i shpesht i deflacionit: : -rritja e pagave 128)Te drejten emetimit te eurove simjete ligjore te pagesave ne kosove eka: -Banka qendrore europiane 130)Vetit kryesore te cilat duhet ti kete paraja jane : -qendrueshmeria.

sasia qe bleresit jane te gatshem dhe ne gjendje ta blejne dhe anasjelltas 139)Cka kuptojm me elasticitet te kerkeses? -shkallen e reagimit te konsumatoreve ndaj ndryshimit te cmimeve 140)Vleren e tregut te produkteve dhe sherbimeve finale te prodhuara brenda vendit ne nje peridhe te caktuar e tregon: -GDP(produkti i brendshem bruto) 141)Produkti kombetar bruto(GNP) eshte i barabarte me : .-politika monetare 135)Politikat monetare te cilat realizohen nga BQ per arritjen e objektivave te veta ne stabiliziminb e e ekonomise i perdorin keto instrumente: -rezervat e detyrueshme.refinancimi dhe operacionet ne tregun e hapur 136)Cili nga faktoret ka ndikuar ne zhvendosjen e kurbes se kerkeses nga K0 ne K1? -rritja e te ardhurave te konsumatoreve 137)Detyrat e ekonomise permblidhen ne : -maximizimin e efekteve te prodhimit perms shfrytzimit te burimeve materiale ose minimizimin e kostove 138)Ligji i kerkeses tregon: -kur cmimet e produkteve ulen.

njesi matese dhe depozituese vlerash 146)Si klasifikojm shpenzimet buxhetore sipas karakterit ekonomik? -ne shpenzimet korente dhe shpenzimet kapitale 147)Cka eshte inflacioni? -ngritja e nivelit te pergjithshem te cmimeve -inflacioni permbajtur.-GNP=GDP+te hyrat e rezidenteve jasht vendit-te hyrat e e fituara nga jorezidentet ne ekonomine vendore 142)Ne periudhat e recesionit ekonomik : -rritje te papunesise.zvoglim te prodhimit dhe te ardhurave 143)Cili nga faktoret eshte shkaktari me i shpesht i inflacionit: -emitimi i tepert i parave ne ekonomi 144)Sistemi banker i Kosoves perbehet nga keto nivele te institucioneve finansiare: : -banka qendror e Kosoves dhe bankat komerciale 145)Funksionet kryesore qe duhet ti kete paraja jane: : -si mjet shkembimi.galopant dhe hiperinflacioni .

reale dhe relative 153)Llojet e papunesise jane -papunesia friksionale.strukturore.148)Cka eshte deflacioni? -renia e pergithshme e cmimeve 149)Cka eshte monopoli? -kur ne treg paracitet vetem nje shites 150)Cka eshte duopol? -kur ne treg paraqiten dy shites 151)Cka eshte oligopol? -kur ne treg paraqiten me shume shites 151)Cka eshte paga? -eshte cmim i punes 152)Format analitike te pages jane: -nominale .ciklike dhe fshehte .

.

qe krijon maredhenje ne treg eshte agjensi e specializuar qe ofron sherbime te ndryshme te reklames eshte qasja e organizuar per vleresimin e perparsive dhe dobsive te strategjise se konkurenteve actual dhe potencial eshte tersia e produkteve qe ofron ndremarrja per plotesimin e nevojave te kjonsumatoreve eshte aftesia per te drejtuar ndermarrjen qe u nevojitet shumices se firmave per te prodhuar te mira dhe sherbimeeshte njesia ekonomike esherbimeve qe vepron si perfaqsuese e nje institucioni ose kompanie qendrore si ndermjetsuese e tyre ose si njesi e pavarur sherbimesh per banoret e nje zone te caktuar eshte cdo person juridi apo fizik qe eshte pronar aksionesh ne nje ose me shume shoqeri aksionere eshte nje leter me vlere qe emetohet nga shoqeria aksionare dhe u shiten individeve ose institucioneve me qellim te grumbullimit te kapitalit per themelimin e shoqerise jane letra me vlere qe tregojne pronesin ne nje koorparate eshte dicka me vlere pasuri qe zotrohet nga nje firme familje ose individe eshte pakesimi gradual i vleres se mjeteve kryesore-aseteve e cila vlere kalon ne fondin per riperteritjen e tyre eshte vlera monetare e nje te mire apo sherbimi jane urdhera te shkruar qe e .alkool etj eshte te kuptuarit e ndryshimeve ne rrethine dhe aftesi per te ofruar ide dhe zgjidhje te reja per te drejtuar organizaten jane diturit dhe njohurit profesionale te arritura nga shkollimi dhe pervoja eshte drejtori.vogla mesme dhe te medha) eshte cmim shtese i cili paguhet per produkte te caktuara te importit si derivate te naftes.??mikrondermarrje.aparate teknike.kafes.ministri etj..

firmave dhe qeverise per te bler produktet dhe sherbimet qe ofrohen ne treg eshte kerkese e tregut per nje kategori te pergjithshme te produkteve per dallim nga kerkesa selective per nje market e caktuar produkti eshte rivaliteti ndermjet bleresve dhe shitesve ne blerjen dhe shitjen e produkteve dhe sherbimeve eshte kur ne nje treg net e cilin shume firma shesin produkte te ngjashme por jot e njejta paraqet metoden e konkurences perms reklames.99.99 euro eshte njesia e fundit e nje te mire te konsumuar e cila do te sjelle me pak knaqesi se njesia paraardhese jane burimet prodhuese te tokes.kapitalit dhe aftesive per sipermarrjeeshte ulje-zbritje e cmimeve nga lista e shitjes qe shitesi ua lejon bleresve eshte pagese tasash – tatim doganor per te mirat dhe sherbimet qe importohen-blehen nga vendet e tjera jane aftesit mendore dhe fizike qe nevojiten per te prodhuar te mira dhe sherbime eshte para e emetuar nga Banka Qendrore me vlere nominale te shtypur ne siperfaqen e letres se posaqme e detyruar per pranim nga te gjithe vandasit si mjet pagese eshte nje karte plastike e kodifikuar qe leshihet nga bankat dhe disa institucione te tjera kredito-finansiare me qellim te lehtesimit te veprimeve te klienteve te tyre ne blerjen e mallrave dhe te sherbimeveeshte arte e plastifikuar qe sherbejn per terheqjen e parave nga aparatet automatike dhe per blerje ne kompanit me te cilat banka ka marreveshtje te posaqme jane shpenzimet e pergjithshme te konsumatoreve.detyrojne nje banke te paguaj ne cdo kohe nje person ose nje biznes me nje shume te caktuar parash eshte cmimi i nje te mire ose sherbimi net e cilin sasia e kerkuar barazohet me sasin e ofruar ne treg esht cmimi me te cilin shiten te mirat dhe sherbimet dhe ku oferta barazon kerkesen jane caktimi i cmimeve ne menyre qe te terheqin klientet potencial si psh 199.punes. Nga firmat per te konkuruar me njera tjetren paraqet mbajtjen e cilesise ne prodhim ne nivele te pranueshme e te besueshme eshte .menyres se sherbimeve e tj. 99.

kushdo qe perdore te mira dhe sherbime jane kostot qe varen nga sasia e prodhimit.zakonisht te nje koorparate ose te qeverise ndaj mbajtesit te sajeshte organizate biznesi ne pronesi te dy ose me shume personave-daljet paraqesin . drejtimit dhe kontrollit.simbolet ose shenjat e regjistruara juridikisht per perdorim nga nje ndermarrje tregtareeshte qertifikate qe tregon detyrimin.pavarsisht se sa prodhin nje firme paraqet shumen e shpenzimeve te tersishme(fikse dhe variabile) jane shpenzimet e tersishme pjestuar me sasin e produkteve pra shpenzimet per njesi eshte shoqeri aksionare krijohet per te siguruar sherbime te cilat ndermarrjet private nuk eshte e afte ose e gatshme te i ofroj paraqet sasin e te mirave dhe sherbimeve nga te cilat duhet hequr dore qe te merren te mira dhe sherbime tjera eshte nje marreceshtje qe i jep konsumatorit para me obligim kthimi me interes per nje periudhe te caktuareshte ai qe jep hua nje tjetrieshte gatishmeria dhe aftesia e konsumatorit per te blere nje produt apo sherbim ne kohe dhe vend te caktuar jane perfaqesues te zgjedhur nga shoqeria aksionare eshte organ drejtues i Banes Qendrore i cili percakton politikat e bankes jane kufizime ne numrin e te mirave qe mund te hyjne ne nje vend nga jasht partaqet cmimin me te cilin shitet nje valute e caktuar ne term ate nje valute tjeter eshte paraqitje grafike e kerkeses per mallra dhe sherbime –sipas ketij ligji me uljen e cmimeve rritet sasia e te mirave dhe sherbimeve shpreh sasine e produkteve qe ofrohen me cmime te ndryshme ndryshe quhet edhe kurba e kerkeses eshte shitesit ofrojne me shume produkte kur cmimi eshte i larte dhe e kundertaeshte lehtesia me te cilen mjetet shendrrohen ne para eshte process i planifikimit.pagave te punetoreve etj jane kostot qe mbeten te pandryshueshme.organizimit.kostoe lendes se pare. pra eshte orintim i punonjesve per realizimin e qellimeve te perbashketajane persona te cilet marrin detyra dhe funksione qeverisese ne cfardo niveli apo cfardo forme organizative paraqet fjalet.

eshte humbje e vleres se mjeteve themelore per nje periudhe te caktuar?::::: PYETJE MAKROEKONOMI 1.Deflacioni dhe desinflacioni a jane te lidhura ngusht me ndrysshimin e nivelti te qmimeve? .punetore.kohe.transformimet e burimeve ne prodhime apo ne sherbime paraqesin shitjen dhe blerjen e letrave me vlereeshte forme e udheheqjes eshte perdorimi i pushtetit te BQ per te kontrolluar oferten monetare ne treg eshte perdorimi i fuqise se qeverise per te tatimuar dhe per te rregulluar sistemin e tatimeve eshte sasia e produkteve qe nje segment i tere i tregut mund ta pranoj-produktiviteti eshte sasia e te mirave dhe dhee sherbimeve per njesi produkti.shpenzime kapitale etj jane te mirat dhe sherbimet qe merren perms kembimit eshte sasia e prodhimit per numer te punetoreve ose ore puneoperacionet perbejne aktivitet perms te cilave inputet shendrrohen ne outpute-zbritje paraqet kompenzimin ose kthimin e nje pjese te mjeteve finansiare konsumatoreve pas blerjesprodukte zevendsuese qe i ofrojne klientit nje zgjidhje tjeter jane shpenzimet te cilat ndrushojne ne vartesi nga ndryshimi i sasise se prodhimit apo te sherbimeve jane ato shpenzime te cilat mbeten te pandryshueshme pavaresisht a prodhon apo jo firma eshte sasia e te mirave dhew sherbimeve nga te cilat duhet hequr dore qe te merren te mira dhe sherbime te tjera eshte vendi ku takohen shitesit dhe bleresiteshte para ne leter apo monedhe e konvertuar.

4.Ne ekonomine e tregut a eshte zgjidhur dilema midis infalcionit dhe papunesis? -Jo.Format kryesore te depozitave jane? a)Depozitat e qekueshme dhe b)depozitat me afat. fondet bamemirese dhe pagesat e tjera te transferueshme. 3.qmimeve? -PO 2.Cilat faktore ndikojne ne rritjen e inflacionit nga kerkesa? a)rritja ne oferten e parase .Kostoja ekonomike e papunesise shprehet? Shpreh pra hendekun e prodhimit. 5. shpreh diferencen midis produkti aktual dhe produktit potencial.Ruget te cilat ndikojne ne kufuzimin e tregtise se jashtme jane? a)kuotat dhe b)tarifat 6. 7.Cilet jane stabilizatorët e biznesit qe veprojne ne kuader te sistemit fiskal? a)ndryshimet automatike te te ardhurave nga taksat b)pagesat per papunesine. dhe ne rastet e papunesise kjo diference merr vlera negative.

8. b)M2-quhet paraja e gjere dhe perfshin M1 dhe depozitat afatshkurtera.Cilet jane agregatet monetare nepermes te cileve llogaritet oferta monetare? a)M1-perfshin parane e transakcioneve si kartmonedhat.Me nocionin infalcion nenkuptojme rritjen e vazhdueshme te qmimeve? -PO. parat ne dore ETJ. d)L-eshte nje agregat monetare qe perfshine M3.b)rritja e shpenzimeve qeveritare per te blere mallra dhe sherbime. 11.perfshin M2 dhe depozitat e kursimit afatgjate. llogarite e fondeve te tregjeve monetare ETJ. 10.Norma e inflacionit (t) eshte e barabart? . bonot e thesarit ETJ. c)M3.Norma e papunesise llogaritet(formula)? 9.

i moderuar dhe hiperinfalcioni.Deflatori i GNP? -Qe llogaritet si raport i GNP nominal me GNP real. uljen e dinjitetit ETJ.Llojet e infalcionit jane? -Inflacioni galopan. 18. Paraqet inflacionin negativ. rritejen e kriminalitetit.Indeksi i qmimeve te konsutmarit(CPI) paraqet? -Eshte tregues qe perdoret per matjen e infalcionit.Rritja e papunesise mund te rrise? .Deflacioni pasqyron? -Procesion e renies se qmimeve mesatare nen periudhen paraardhese. 14.12.Indeksi i qmimeve te prodhuesit jane? -Ky indeks mat nivelin nivelin qmimeve te shitjes me shumice. 16. 17. 13. 15. per nivelin e qmimeve ne stadin e prodhimit. dhe mat koston e nje shporteje tregu mallrash dhe sherbimesh qe konsumohen nga nje familje tipike qytetare gajte nje periiudhe te caktuar kohe.Papunesia shkakton? Zhvlersimin e kapitalit human. shprehur ne perqindje.

22.Me para kuptojme? Qdo mjet standard pergjithsisht te pranuar. d)papunesia e fshehte 21. qe sherben si mjet kembimi ose page. c)funksion si mjet kursimi. 24.Llojet e papunesise jane? a)papunesia e ferkimit.Arsya kryesore per papunesin e detyruar eshte? Eshte natyra administrative e përcaktimit te pages.Funksionet e parase jane? a)Funksion si mjet kembimi b)funksion si mjet llogarie. 23. b)papunesia strukturore. 20.-Edhe kriminalitetin ne vendin perkates.Paraja leter quhet ndryshe edhe? Paraja e dekretuar. c)papunesia ciklike.Forca punetore = te punesuartit + te papune. 25.Nje model teorik te raportit te papunesise jep? Kurba e Filipsit. . 19.

32.Instrumentet kryesore te politikes fiskale jane? a)projektet e investimeve publike. 28. 27. 29.26. 33. 30.Inflacioni inercial a eshte i ndrelidhur ne menyren e percaktimit te qmimeve dhe pagave.Llojet e buxhetit jane? a)Buxheti aktual. indeksi i qmimeve te prodhimit(PPI) dhe deflatori i GDP-s.Llojet e bankes jane? Bankat tregtare dhe Banat e kursimeve.Qka perfshine aktiva e bilancit te bankes? Rezervat dhe Huatë. PO. b)Projektet publike te punesimit c)ndryshimi I normave te taksave 31.Cila jane indekset e qmimeve? CPI(indeksi i qmimeve te konsumatorit).Me qka eshte i barabart defiqiti aktual? . b)buxheti strutkuror dhe c)buxheti ciklik.Ne suksesin e kapitalizmit ne krahasim me socializimin ka ndikuar? Paraja private.

Kush i ka vendosur keto para ne qarkullim? Bankat dhe sistemi bankar e monetar jane nena e të gjitha Inflacioneve!! . Praktikisht konsiston ne renien e vazhdueshme të çmimeve. dhe shpesh vjen pas nje fllucke spekuative. dhe si rrjedhoje konsumatoret nuk kryejne blerje por shtyjne per më vone blerjen e mallrave të ndrysheme me shprese se çmimi do të ulet më tej (dhe atehere ata mund të blejne). Deflacioni eshte nje fenomen i kundert i Inflacionit.Defiqiti aktual = defiqiti strukturor + defiqiti ciklik Deflacioni. Kush e krijon Inflacionin? Nese çmimet rriten do të thote se ka shume euro/ para ne qarkullim.