You are on page 1of 72

Subota i

www.glassrpske.com nedjeqa
27. i 28.
novembar 2010.
Broj 12.377
Godina LXVIII
Cijena
0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

VIJESTI SNSD i SDP BIZNIS Rafinerija KULTURA Uzaludno


o otvorenim za dvije godine tra`ewe
pitawima preradila romana
sqede}e dva miliona Emira
sedmice tona nafte Kusturice
странa 2 странa 13 странa 24

Najavqeno poskupqewe za 20 odsto


SPECIJALNI SUD U BEOGRADU IZREKAO KAZNU VO\I
KRIMINALNE GRUPE IZ ISTO^NOG SARAJEVA
FOTO: AGENCIJE

Nema osnova
za pove}awe
cijene mesa странa 7

Specijalni sud u Beogradu


Medicinska
{kola Bawaluka DANAS

DARKU ELEZU Topli


DEVET странa 3
radijatori
ili prekid
nastave
странa 23

GODINA Oko 8.000 saobra}ajnih nesre}a u 2010.

ZATVORA Potpredsjednik PDP-a Slobodan Nagradi}


tvrdi da stranku potresa duboka kriza

Poziv kompletnom
vrhu PDP-a da Najopasnija
podnese ostavke vo`wa od
Pozivam Ivani}a, Borenovi}a, \eri}a i Peki}a da podnesu
ostavke, jer ako to u~inim samo ja, zalud }e se radovati da
Kla{nica do
su rije{ili problem u PDP-u, poru~io Nagradi}
странa 5
Prwavora странa 6
2 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE

Nisam politi~ki mrtvac.

Vijesti dana Milanko Mihajlica, predsjednik


Srpske radikalne stranke RS

FOTO: A. ^AVI]
Zoran Tegeltija o nominaciji za ministra
Priznawe za
dosada{wi rad
MRKOWI] GRAD - Na~elnik op{tine Mrkowi} Grad
Zoran Tegeltija izjavio je da odluku mandatara za sastav
nove Vlade Republike Srpske Aleksandra Yombi}a da ga
predlo`i za ministra finansija do`ivqava kao veliko
priznawe za sve {to je u proteklih {est godina radio kao
na~elnik mrkowi}ke op{tine.
Yombi} je u ~etvrtak potvrdio da }e za svoj kabinet kandi-
dovati Tegeltiju, koji bi trebalo da obavqa du`nost minis-
tra finansija.
- O planovima i prioritetima Vlade ne mogu da govorim,
dok ne obavim razgovor sa mandatarom i vidim koji je to pro-
gram i kakav }e biti buyetski okvir za idu}u godinu - rekao
je Tegeltija. Naglasio je da }e ako bude imenovan za minis-
tra finansija, podnijeti ostavku Centralnoj izbornoj komi-
siji BiH na funkciju na~elnika op{tine i da }e do izbora
novog na~elnika na ~elu op{tine biti wegov sada{wi za-
mjenik Radomir Popadi}.
S. D. Zlatko Lagumxija
i Milorad Dodik

Sastanak rukovodstva SNSD-a i SDP-a BiH u Bawaluci

O spornim pitawima
sqede}e sedmice
Na sastanku }emo poku{ati da vidimo koji su mogu}i odgovori na pitawa u vezi
Zoran Tegeltija FOTO: S. DAKI]
sa ustavnim promjenama, dr`avnom imovinom, Br~ko distriktom, popisom
Selmo Cikoti}, ministar odbrane BiH stanovni{tva i drugim otvorenim pitawima, rekao Dodik
Vojnu imovinu rije{i}e PI[E: VAWA [TRBAC
vanjas@glassrpske.com
gla snos ti oko for mi rawa funkcionisawe organa BiH istakao je Lagumyija.

novi Savjet ministara BAWALU KA - Vi so ki


Savjeta ministara BiH.
- Razumijemo izborne re-
u ve zi sa tu `i la{ tvi ma i
sudovima - istakao je Dodik.
On je kazao da je na sas-
tan ku na pravqena ne ka
SARAJEVO - Ministar od- On je istakao da ima razli- fun kci one ri SNSD-a i zultate. SDP je nezaobila- Lider SDP-a Zlatko La- vrsta “in ven tu re“ po li ti -
brane BiH Selmo Cikoti} ~itih mi{qewa o tome kako SDP-a BiH dogovorili su zna u for mi rawu vlas ti. gumyija rekao je da je sagla- ~kih stavova uo~i nastavka
ocijenio je u intervjuu Srni neke stvari urediti, organi- se u petak u Bawaluci da SNSD ima dogovor sa SDS- san sa Dodikovim stavom da razgovora.
da }e pitawe kwi`ewa per- zovati i kojim pravcem i}i na krajem sqede}e sedmice u om i iz tog razloga za nas je su ove dvije partije nezaobi- - Nije nepoznato da nam
spektivne vojne imovine na putu ka ovim integracijama. Sarajevu razgovaraju o for- i ta partija nezaobilazna - la zni fa kto ri u daqem se politi~ki stavovi u ve-
dr`avu, kao posqedwi uslov Povodom obiqe`avawa pet mi rawu vlas ti na ni vou kazao je Dodik. for mi rawu vlas ti, ali je likoj mjeri razilaze, me|u-
za pris tu pawe prvom go - godina od osnivawa Oru`a- BiH i mo gu }im za je dni - SNSD i SDP odbacio mogu}nost koalici- tim, postoji mnogo toga na
di{wem ci klu su iz Akci - nih sna ga BiH Ci ko ti} je ~kim odgovorima na otvo- je {est velikih stranaka. ~e mu se mo `e mo ve} da nas
rena pitawa.
nezaobilazni u
onog pla na za ~lan stvo u ocijenio da ove snage pred- - SDP ni je za mje na za “na}i“ - istakao je Lagumy-
formirawu vlasti
NATO biti rije{eno sa for- stavqaju jedan od najboqih - Na sastanku }emo poku- Stranku za BiH niti sam ja ija. Kada je rije~ o Savjetu
mirawem novog Savjeta mi- pri mje ra fun kci oni sawa {ati da vidimo koji su mo- Napomenuo je da je SNSD za mje na za Ha ri sa Si - ministara BiH, Lagumyija
nistara BiH. dr`avnih tijela u BiH. gu}i odgovori na pitawa u ranije razgovarao sa drugim lajyi}a. Ako ne ko pi ta da je istakao da je prije svega
vezi sa ustavnim promjena- po li ti ~kim par ti ja ma iz li je mogu}a koalicija dva potrebno vidjeti “na kom }e
ma, dr`a vnom imo vi nom, FBiH i usaglasio odre|ene HDZ-a, SDA i SDP i se projektu praviti, ne samo
Josip Peri} Br~ko distriktom, popisom stavove u okviru RS. SNSD sa SDS-om ka`em da Sa vjet mi nis ta ra, ne go i
HEP u BiH krade stanovni{tva i svim otvo-
renim pitawima koja bi da-
- Imamo namjeru da de-
blokiramo odre|ena pitawa
je mogu}a, ali bez SDP-a - kompletna vlast u BiH“.

milione maraka la mo gu }nost da se


re la ksi ra no u|e u for mi -
koja stoje na putu ka evrop-
skim integracijama. Spre- Parlament BiH
TOMISLAVGRAD - Hrvatska elektroprivreda (HEP) ko- rawe vlasti na nivou BiH - mni smo da damo efikasan
ri{}ewem hidroakumulacije Bu{ko jezero, za koju op{tina- re kao je po sli je sas tan ka odgovor na pitawe “Sejdi} Lagumxija je izrazio o~ekivawe da }e na sjednici u utorak biti
ma Tomislavgrad i Livno pla}a mizernu naknadu, svake godine predsjednik SNSD-a Milo- i Fin ci“, da se pi tawe izabrano rukovodstvo Predstavni~kog doma Parlamenta BiH.
ukrade milione maraka, tvrdi delegat u Domu naroda federal- rad Dodik. dr`a vne imo vi ne ri je {i - SDP i SNSD imaju svoje kandidate. Ne bismo `eqeli da pra-
nog Parlamenta Josip Peri}. Dodao je da }e odgovori sporazumom kako je to i pre- vimo nepotrebne nesporazume sa drugim partijama prije nego
On je optu`io vlasti u BiH da ni ove godine nisu u~inile na ta pro gram ska pi tawa dvi|eno i da vidimo koja su {to s wima razjasnimo koje su to zajedni~ke teme na kojima mo-
ni{ta kako bi se napokon i na adekvatan na~in rije{ilo pi- biti osnova eventualne sa- druga pitawa koja blokiraju `emo da sara|ujemo - kazao je Lagumxija.
tawe kori{}ewa najve}e vje{ta~ke akumulacije u ovom dijelu
Evrope, iako HEP proizvodwom struje od vode iz Bu{kog jeze-
ra godi{we zaradi oko 70 miliona maraka, javila je Srna.
Pred narodnim poslanicima inicijativa SNSD-a za promjenu Ustava RS

www.glassrpske.com NSRS dobija tre}eg potpredsjednika


Da ~ovjek ne povjeruje koliko se novca “obrnulo“ u ra- BAWALUKA - Inicija- }u, navodi se, izme|u ostalog, }nosti za dosqednu primjenu vatnije prihvatiti.
znim humanitarnim organizacijama, a prije svega u tiva za promjenu Ustava Repu- da je sada Ustavom propisano Ustava RS, kao i za adekva- [ef Klu ba po sla ni ka
“Merhametu“. Ko zna u ~ijim su xepovima zavr{ili mi- bli ke Srpske, ~i jim bi da konstitutivni narodi i tniju zastupqenost parlamen- DNS-a Spomenka Stevanovi}
lioni koji su bili namijeweni sirotiwi i nesre}nom usvajawem Narodna skup{ti- ostali ravnopravno i bez dis- tarne strukture u rukovodstvu ka za la je u pe tak “Gla su
narodu koji je nastradao u ratu. Sa ovakvim pravosu- na RS (NSRS) umjes to dva kri mi na ci je u~es tvu ju u NSRS - navedeno je u prije- Srpske“ da }e poslanici te
|em ne vjerujem da }e odgovorni ikada biti ka`weni. imala “do tri potpredsjedni- vr{ewu vlasti u Srpskoj. dlo gu Klu ba po sla ni ka stranke podr`ati inicijati-
mirjana.lazicicjovic@gmail.com ka“, na}i }e se pred poslani- - S obzirom na to da je u SNSD-a. vu za izmjenu Ustava RS koji
cima na drugoj sjednici novog NSRS zastupqeno vi{e poli- PREDLO@ENA se odnosi na pove}awe broja
I 25. novembar pokazao je sve podjele u BiH i koliko saziva zakazanoj za srijedu. ti~kih partija i da je savre- potpredsjednika NSRS.
se Bo{waci trude da Srpskoj nametnu ono {to oni `e- Promjenu Ustava RS pre- me ni de mo krat ski inicijativa ide ka - Predlo`ena inicijati-
le. Daleko od toga da 25. novembar nije zna~ajan isto- dlo`ili su klubovi poslani- parlamentarni princip da u demokratizaciji va ide u pravcu demokratiza-
rijski datum, ali smatram da je dan na koji je potpisan ka SNSD-a i SDA-SDP BiH. rukovodstvu parlamenta budu Iako svi klubovi posla- ci je dru{ tva i ra da
Dejtonski mirovni sporazum pravi dan dr`avnosti BiH U obra zlo `ewu ko je su zastupqeni i predstavnici ni ka jo{ ni su ra zma tra li Skup{tine - rekla je Steva-
i tu je kraj pri~e. Sve ostalo je prekrajawe istorije. klubovi dostavili predsje- opozicionih partija, ovom iz- inicijativu, ve}ina }e je, ka- novi}eva.
chedomir_mg_789@yahoo.com dniku NSRS Igoru Radoji~i- mjenom se stvara vi{e mogu- ko sada stvari stoje, najvjero- V. K.
GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 3

Su|ewe supruzi Ratka Mladi}a po~iwe 3. decembra


BEOGRAD - Su|ewe supruzi ha{kog bjegunca Ratka Mladi}a, Bo- je, prema Krivi~nom zakoniku Srbije, zaprije}ena kazna od jedne do
siqki, zbog nedozvoqenog dr`awa oru`ja u wihovoj porodi~noj ku}i deset godina zatvora. Oru`je je prona|eno 4. decembra 2008. godi-
na Banovom brdu trebalo bi da po~ne 3. decembra, pred Prvim ne u ormaru wenog supruga tokom pretresa wihove ku}e na Banovom
osnovnim sudom u Beogradu, javio je Tanjug. brdu u Beogradu. Prona|ena je tada lova~ka pu{ka, automat “hekler
Mladi}eva supruga se tereti za nedozvoqeno dr`awe oru`ja za koje i koh” i ~etiri pi{toqa “zastava“ sa vi{e desetina metaka.

Specijalni sud u Beogradu izrekao kaznu vo|i kriminalne grupe iz Isto~nog Sarajeva

Elezu devet godina zatvora


Elez bio optu`en da je tokom 2009. godine u Beogradu i BiH organizovao kriminalnu grupu ~iji su
~lanovi bili petorica kojima je izre~ena presuda i vi{e osoba za koje se postupak vodi pred organima
BiH. Grupa optu`ena da je imala ciq vr{ewe te{kih krivi~nih djela - {verc i prodaju droge i iznude
ranije objavio “Glas Srpske“,
na ve de no je da je Elez iz -
vr{io dva neuspje{na atenta-
ta na @dra lu u apri lu i
oktobru 2006. godine. Zbog
prvog po ku {a ja ubis tva
@drale policija je podigla
Darko Elez prijave protiv Eleza, wegovog
tje lo hra ni teqa An |el ka
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI]
Veqan~i}a i wegove djevojke
ntomasevic@glassrpske.com
Slobodanke To{i}.
BEOGRAD - Vo|a krimi- Poslije toga uslijedila je
nalnog klana iz Isto~nog serija krvavih obra~una dvije
Sarajeva Darko Elez osu|en kri mi nal ne gru pe, ko je su
je u petak u Beogradu na de- predvodili Elez i @drale u
vet go di na za tvo ra zbog Isto~nom Sarajevu, a polici-
{ver ca i pro da je dro ge, ja u Srbiji 18. novembra 2006.
iznude i drugih krivi~nih godine spre~ava wihov veliki
djela. sukob u Beogradu.
Specijalni sud osudio je Pre ma po li cij skim sa -
pe to ri cu ~la no va Ele zo ve znawima, poslije atentata na
kriminalne grupe na kazne od @dralu 13. aprila 2006. go-
jedne do {est godina zatvora. dine Elez uz pomo} “sokola-
Na {est godina zatvora ~ke grupe“ napu{ta Republiku
osu|en je Vladimir Pandure- Srpsku i odlazi u Srbiju, gdje
vi}, na pet godina i jedan mje- ostvaruje bliske veze sa Slo-
sec Vasa Qubibrati}, a na bodanom Ne{kovi}em, zvanim
~e ti ri go di ne Ale ksan dar Kobac, i jednim od najja~ih
Specijalni sud u Beogradu FOTO: AGENCIJE
Lu~i}. Branko \uri} je osu- beogradskih dilera Pejovi-
|en na go di nu i po, dok je presuda, kao i vi{e osoba za tonici wegovog klana sa su- [apcu. Istom presudom 7. no- Gavrilovi} se potom, po optu- }em zva nim Pe ka. Pre ma
Slobodanu Pjevcu izre~ena koje se postupak vodi pred parni~kom kriminalnom gru- vembra 2008. godine sada ve} `nici, sa Ra{etom, Dalibo- MUP-u RS, sa Elezom je u So-
kazna od jedne godine. organima BiH. pom koju je predvodio wegov po koj ni Ele zov sa ra dnik rom Risti}em Dabom i jo{ kocu radila ]ehina grupa,
Presudu je saop{tio sudi- Grupa je optu`ena da je u kum \or|e @drale. Strahiwa Ra{eta osu|en je na jednom nepoznatom osobom do- ~iji je vo|a ubijen u sa~eku{i
ja Posebnog odjeqewa Vi{eg du `em pe ri odu ima la ciq Direktor policije Srbi- ~etiri godine i {est mjeseci govorio o planu ubistva, obe- na Jahorini u qeto 2007. go-
suda u Beogradu Du{an Vojno- vr{ewe te{kih krivi~nih je Milorad Veqovi} rekao je zatvora. Ra{eta je mjesec ka- zbijediv{i ilegalni prevoz dine. Za ubistvo ]ehe poli-
vi}. Elez je bio optu`en da djela - {verc i prodaju droge tada da policija utvr|uje ko je snije poginuo u poku{aju da Ra{ete preko Drine iz Srbi- ci ja RS je 2008. go di ne
je tokom 2009. godine u Beo- i iznude. sve bio mogu}a meta za likvi- postavi eksploziv ispod yipa je u Republiku Srpsku. Apela- po dni je la iz vje {taj Tu `i -
gradu i na teritoriji BiH Elez je uhap{en u Beogra- da ci ju pri pa dni ka wego ve svog prijateqa i saizvr{ioca ci oni sud uki nuo je i la{tvu protiv Milenka La-
or ga ni zo vao kri mi nal nu du u septembru pro{le godine kriminalne grupe. u brojnim ubistvima Milana osloba|aju}e presude Gavrilo- ki }a iz Bi jeqine, ko ji je
grupu ~iji su ~lanovi bila nakon {to je policija osuje- U BiH je tada uhap{eno Miti}a. vi}u i Risti}u, koji su optu- ne da vno uha p{en kao ~lan
petorica kojima je izre~ena tila obra~un u srpskoj pres- 13 ~lanova Elezove kriminal- ELEZ ^EKA `e ni kao sa iz vr{i oci, te kriminalne grupe Zijada Tur-
ne grupe, ali su svi kasnije Zoranu Mitrovi}u, optu`e- kovi}a iz Sarajeva.
pu{teni na slobodu.
obnovqeno su|ewe nom za pomagawe u poku{aju Mje sec po sli je ubis tva
PLAN Policija Srbije je posli- za podstrekivawe ubistva. ]e he u Is to ~nom Sa ra je vu
je hap{ewa Elezu oduzela 13 ubistva @drale Elez je i u BiH imao de- ubijen je @dralin najbli`i
Elez je priznao u istrazi da “Glasu Srpske“ izvor blizak luksuznih automobila koji su Elez je sa @dralom u{ao beo kri mi nal ni do si je, a saradnik Govedarica, a prema
je wegov klan pripremao li- srpskom timu istra`ilaca. bili vlasni{tvo rentakar u sukob u qeto 2005. godine, wegova grupa osumwi~ena je saznawima policije, ubistvo
kvidaciju na~elnika CJB Is- Policija je prije hap{ewa agencije “Red lajn“ registro- po jednoj verziji, zbog raspo- za 12 ubistava. je 30.000 KM pla tio Elez.
to~no Sarajevo Zorana Eleza presrela wegov tele- vane na Elezovu suprugu Ratku djele plijena od pqa~ke Pa- U pe to go di{wem “ra tu Ubice Miti} i Ra{eta puca-
Mandi}a. fonski razgovor s jednim Mo~evi}. vlovi} banke, a po drugoj zbog ku mo va“ Ele za i @dra le le su u Govedaricu iz automo-
- Elez se slomio iznenada i pripadnikom kriminalnog Elez u pritvoru ~eka i po- djevojke. stradali su @dralini sara- bi la ko ji je ukra den u
po~eo da pri~a. Priznao je klana iz Pala. Elez sa svo- ~etak obnovqenog su|ewa za Wemu je optu`nicom tu- dnici Boris Govedarica (26), Beogradu. U avgustu 2008. go-
da su ubijali, koga, po ~ijim jim ortakom razgovara o pod stre ki vawe na ubis tvo `ioca u [apcu stavqeno na Vlatko Ma~ar (31) i Zoran dine u Lukavici je ubijen i
nalozima. Rekao je da je pri- ubistvu Mandi}a i pita ga: @drale u Isto~nom Sarajevu teret da je po~etkom oktobra Golub ^arlama (41), ali i Zoran Golub ^arlama, a poli-
premao ubistvo na~elnika “Ho}u li?”, a ovaj odgovara: 2006. go di ne na kon {to je 2006. godine podstrekao An- Elezov “saborac“ Mladen ]e- cija sumwa da je u}utkan, jer je
policije u Palama Mandi}a, “Nemoj jo{“, budu}i da se Apelacioni sud u Beogradu driju Gavrilovi}a da prona|e ha, vo|a sokola~kog klana. trebalo da svjedo~i u procesu
koji im je zadavao mnogo Mandi} u tom trenutku nala- nedavno ukinuo osloba|aju}u i anga`uje osobe koje }e ubi- U strogo povjerqivoj in- pro tiv Ra {e te za po ku {aj
problema - rekao je ranije zi u wegovoj blizini. presudu koju je izrekao sud u ti @dralu za 150.000 evra. formaciji MUP-a RS, koju je ubistva @drale.

Ovjerene kandidatske Odba~en Tihi}ev zahtjev Srbija od SAD tra`i


liste za delegate iz RS SARAJEVO - Ustavni sud BiH izru~ewe naciste
odbacio je na plenarnoj sjednici
SARAJEVO - Centralna izborna komisija (CIK) BiH BEOGRAD - Srbija je u petak od SAD zatra`ila izru~ewe Pe-
odr`anoj u petak zahtjev Kluba
ovjerila je u petak kandidatske liste za Vije}e naroda Na- Bo{waka u Vije}u naroda RS i tera Egnera, osumwi~enog da je kao pripadnik nacisti~kih
rodne skup{tine Republike Srpske i Dom naroda Parla- lidera SDA Sulejmana Tihi}a za okupacionih snaga za vrijeme Drugog svjetskog rata u Srbiji
mentarne skup{tine BiH iz RS. ocjenu ustavnosti ~lana 52. Poslovnika o radu Ustavnog suda u~estvovao u ubistvu 17.000 Jevreja, Srba i Roma, izjavila je srp-
Za Vije}e naroda RS ovjerene su 23 kandidatske liste na RS, zbog nenadle`nosti za odlu~ivawe. Tihi} je zahtjev pod- ski ministar pravde Sne`ana Malovi}.
kojima se nalaze 74 kandidata. nio u septembru ove godine i tada je pojasnio da poslovnik o Ona je izrazila uvjerewe da }e se ameri~ke vlasti u najskori-
U CIK-u navode da je za Dom naroda Parlamenta BiH iz radu Ustavnog suda RS propisuje dvotre}insku ve}inu glasova jem roku pozitivno izjasniti o zahtjevu s obzirom na te`inu
Republike Srpske ovjereno osam kandidatskih lista, odno- da bi se utvrdilo kr{ewe, odnosno prihvatio zahtjev za za{ti- zlo~ina za koje je Egner optu`en, javila je Srna. Prema optu-
sno 20 kandidata. Provjeru CIK-a pro{le su sve liste i tu vitalnog interesa nekog naroda u RS. Tihi} je tvrdio da `nici, Egner je od kraja 1941. do sredine 1942. kao pripadnik
svi kandidati koje su im stranke dostavile. “zbog to ga do sa da go to vo ni je dna ini ci ja ti va Klu ba zloglasne nacisti~ke policije Gestapo u Beogradu u~estvovao u
N. T. Bo{waka nije uva`ena na Ustavnom sudu RS“. N. T. odvo|ewu Jevreja, Srba i Roma u koncentracione logore.
4 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE

FOTO: A. ^AVI]
Komentar dana

Pi{e:
Neda
SIMI]-@ERAJI]

Odlazak akademika
Istaknuti kwi`evnik, uglednik akademik Nedeqko - Ne-
|o [ipovac umro je u subotu, 20. novembra, u Beogradu.
Wegova smrt pet dana je bila #neprovjerena glasina#, kako
bi rekao proslavqeni srpski re`iser Emir Kusturica.
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske nije oba-
vijestila javnost o odlasku svog uglednog ~lana, niti je or-
ganizovala komemoraciju kao {to je to red.
Generalni sekretar Akademije Dragoqub Mirjani}, koji
je dobio obavje{tewe Aleksandar Xombi} i Ranka Mi{i}

Generalni sekretar iz Beograda o odlasku Mandatar sa liderima Saveza sindikata i Udru`ewa penzionera RS
Ne|e [ipovca, dani-
Akademije Dragoqub ma se nije udostojio
Mirjani}, koji je

iz Beograda o
odlasku Ne|e
da izgovori nijednu
dobio obavje{tewe rije~ o smrti takvog
stvaraoca, wegovom
doprinosu Akademiji,
Vlada ne}e bje`ati od
[ipovca, danima se kwi`evnom `ivotu,
nije udostojio da
izgovori nijednu
kulturi, ali ni o sop-
stvenoj krivici.
Aka de mik Mir ja -
reforme javne uprave
rije~ o smrti takvog ni}, javnosti poznat Iz Sindikata zatra`ili smawewe nezaposlenosti, a u Udru`ewu penzionera
stvaraoca, wegovom kao biv{i rektor ko- u{tede u javnim ustanovama i otvarawe javnih radova koji }e pospje{iti ekonomiju
doprinosu ji je na ~elu Bawalu- PI[E: SVJETLANA TADI]
~kog uni ver zi te ta - U ovom trenutku nema- duze}a koja mogu opstati i da stranom delegacijom od su-
Akademiji, svjetlanat@glassrpske.com mo vre me na da raz dvo ji mo iz buyeta ne}e biti izdvajana dbine radnika u odre|enom
ostvario zavidan pu-
kwi`evnom `ivotu, noqetni sta`, o~i- BAWALU KA - Bu du }a Ministarstvo rada od bora- sredstva za privredne subjekte preduze}u. Istakla je i da kod
kulturi, ali ni o gledno ne smatra da Vlada Republike Srpske bi- ~kih pitawa, ali to ne zna~i koji ne izvr{avaju obaveze. reforme penzijskog sistema
sopstvenoj krivici oni ko ji pri pa da ju }e potpuno otvorena za re- da se ne trebamo dogovoriti ne smije biti pomjerawa sta-
eliti jednog dru{tva for mu ja vne upra ve, ka ko o odre|enoj dinamici u budu- REFORMA rosne granice za odlazak u
u`ivaju neku vrstu apriornog autoriteta. Poreske uprave, Inspektora- }em periodu i razdvojiti ta penzijskog sektora penziju.
Prijem~ivost za wihove poruke naro~ito je velika kod ta, ta ko i Za vo da za za - dva pitawa. Tako bismo vje- prva na tapetu Yombi} je predstavnici-
onih koji ne ~itaju, ili malo ~itaju, jer oni ne}e provjera- po{qavawe, Fonda penzij- rovatno dobili boqi kvali- ma Udru`ewa penzionera RS
vati validnost rije~i koje izgovara nesumwivi i neospor- skog i in va lid skog osi gu - tet i odgovore na sva pitawa Predsjednik Saveza sin- rekao da }e reforma sistema
ni autoritet. rawa i same strukture u Mi- - istakao je Yombi}. dikata RS Ranka Mi{i} is- penzijsko-invalidskog osi-
To nije bilo va`no Dragoqubu Mirjani}u. On je smatrao nistarstvu rada i bora~ko- Istakao je da je SP-u po- takla je da budu}a Vlada mora gurawa biti prva kojoj }e se
da je svoju misiju ispunio tako {to je oti{ao na sahranu invalidske za{tite RS. nu|eno Ministarstvo rada i omo gu }i ti otva rawe no vih pristupiti.
svom kolegi u Beogradu. Nije mu bilo va`no ni to {to se Rekao je to u petak u Ba- bora~ko-invalidske za{tite, radnih mjesta i smawiti broj Pred sje dnik Udru `ewa
ni u jednim novinama niti u jednoj TV ili radio-emisiji walu ci man da tar za sas tav ali da }e taj resor najvjero- ne za po sle nih sa sa da{wih penzionera Rade Rakuq izja-
nije mogla pojaviti vijest o smrti wegovog kolege. Jer smrt no ve Vla de RS Ale ksan dar vatnije voditi ministar iz oko 143.000. Mi{i}eva je na- vio je da su u RS “prebukira-
Ne|e [ipovca danima je bila #neprovjerena glasina#. Yom bi}, ko ji je nas ta vio SNSD-a. glasila da je od mandatara za- ne“ ja vne us ta no ve i da bi
Svugdje u svijetu jedan akademik predstavqa veli~inu od kon sul ta ci je o for mi rawu Yombi} je istakao da }e tra`eno se ne desi da budu sredstva dobijena u{tedom u
povjerewa, svijest i savjest naroda, ali u Republici Srp- kabineta sa predstavnicima nova Vlada RS podr`ati pre- va`niji sastanci sa nekom tom sektoru tre ba lo preus-
skoj ne. O~igledno svjestan da je povjerewe naroda davno Sa ve za sin di ka ta i Udru - mjeriti u javne radove koji
prokockao, akademik Republike Srpske Dragoqub Mirja- `ewa penzionera RS. }e pospje{iti ekonomiju.
ni} dozvolio je sebi luksuz da se ne javqa na telefon ni u - Spreman sam da u|em u NDS U petak nije bilo rije~i
trenutku kad je smrt Ne|e [ipovca prestala da bude #ne- re or ga ni za ci ju Po res ke o imenima budu}ih minista-
upra ve i In spe kto ra ta RS Xombi} se ju~e sastao i sa }em periodu imati neposre- ra, a za sada je potvr|eno da
provjerena glasina#.
kako bi smo ra di li na po - predstavnicima Narodne de- dan kontakt i dobru sa- }e mi nis tar fi nan si ja u
^esto se mo`e ~uti da mnogi srpski kwi`evnici i nau-
boq{awu wiho vog ra da i mokratske stranke (NDS) ko- radwu sa Vladom - kazao je novoj Vladi biti aktuelni
~nici za `ivota nisu dobili mjesto koje im pripada kako u
stvarawu bo-qih rezultata - jima je iznio koncept, ciqeve Xombi}. na ~el nik Mrkowi} Gra da
kwi`evnosti, tako i u dru{tvu. Akademija nauka i umje-
rekao je Yombi}. i strate{ka dokumenta koja Predsjednik NDS-a Krsto Jan- Zoran Tegeltija i da }e mi-
tnosti Republike Srpske i wen generalni sekretar Dra-
Dodao je da je sasvim lo- treba da budu usvojena u idu}e dri} rekao je da }e ta stranka nistar zdravqa i socijalne
goqub Mirjani} oti{li su korak daqe.
gi~an zahtjev Saveza sindi- ~etiri godine. podr`ati sve ono {to je u in- za {ti te os ta ti Ran ko
Oni su prestali da iskazuju zaslu`eno po{tovawe i oni-
kata RS da se Ministarstvo - NDS nije uputila zahtjeve teresu stanovnika RS i da pri [krbi}, a ministar saobra-
ma koji sa ovozemaqskog svijeta odu. Ako je i od akademika,
ra da i bo ra ~ko-in va lid ske za ministarska mjesta u bu- tome kao uslov ne}e tra`iti }aja i veza Nedeqko ^ubri-
mnogo je.
za{tite podijeli. du}oj vladi, ali }e u budu- funkcije u vlasti. lovi}.
Ali nije #najopasnije# Mirjani}evo }utawe. Poraznija je
gotovo op{ta }utwa javnosti koja danas vi{e govori o nama
od svake pri~e o kulturi i obrazovawu, pa i o akademicima Apelacija u “slu~aju Alijagi}i“ stigla na dnevni red Ustavnog suda BiH
takvim kakve imamo.
Srpska o~ekuje pozitivnu odluku
Milorad Dodik, BAWALUKA - Na dnevnom miliona KM. `albe Pravobranila{tva RS zlazi da Alijagi}ima treba
redu sjednice Ustavnog suda Presudom Okru`nog suda presudu trebiwskog Okru`nog da bude ispla}eno dodatnih
predsjednik BiH koja je po~ela u petak, a iz Trebiwa iz 2004. godine suda preina~io je Vrhovni sud blizu pet miliona maraka. Na
Republike Srpske zavr{ava u subotu je i “predmet na lo `e no je RS, op {ti ni RS, nalo`iv{i da Alijagi}i- tu odluku Ustavnog suda BiH
Alijagi}i“, a Pravobranila{- Tre biwe i “Me tal cu“ da ma bude ispla}eno 1,2 miliona apelaciju je podnijelo Pravo-
tvo RS, na osnovu novih dokaza, Ali ja gi }i ma is pla te bli zu KM nadoknade za pri~iwenu branila{tvo RS.
25. novembar nije dan dr`avnosti BiH, jer BiH nije dobila o~ekuje pozitivnu odluku u vezi 36 miliona KM naknade za {tetu plus ne{to vi{e od po- Pravobranilac RS Slobo-
status dr`ave na zasjedawu ZAVNOBiH-a 25. novembra 1943. sa svojim zahtjevom za preispi- materijalnu {tetu za oduzeti la miliona maraka za kamate. dan Raduq rekao je da je ohra-
godine. tivawe ranije odluke tog suda u re pro ma te ri jal, ma {i ne i Na osnovu presude Vrhovnog bren da sjednici prisustvuju i
pomenutom predmetu. nastale kamate. suda RS Alijagi}ima je ispla- strane sudije, te da je uvjeren
Bra}a Alijagi} su tvrdi- }eno oko 1,8 miliona maraka. da }e novi dokazi koje su pri-
@eqko Kom{i}, la da su u maloj radionici u EVENTUALNA Ustavni sud BiH je posli- lo`ili biti dovoqni da pre-
~lan Trebiwu imali vi{e od ~eti- nadoknada {tete u je toga prihvatio apelaciju suda bude u korist Srpske.
ri tone srebrnih elektroda obveznicama bra }e Ali ja gi} i pot vrdio On je is ta kao da bi na
Predsjedni{tva BiH koje su im pokradene u ratu. dio presude Okru`nog suda osnovu nedavne sudske odluke,
Oni su Osnovnom sudu u Od te sume {est miliona Trebiwe iz 2004. godine, koji ukoliko predmet bude okon~an
Trebiwu tu`ili RS, op{ti- KM se odnosilo na naknadu za se odnosi na isplatu naknade u korist Alijagi}a, {teta bi-
Obiqe`io 25. novembar kao dan dr`avnosti BiH iako BiH la ispla}ena u obveznicama, a
nu Trebiwe i dr`avnu fir- izuzeti repromaterijal, oko 2,2 za materijalnu {tetu za odu-
nikada nije proglasila dan svoje dr`avnosti i nema zakon o mu “Metalac“ radi naknade miliona za ma{ine, a ostatak ze ti re pro ma te ri jal. Iz te ne u gotovini kako su oni za-
dr`avnim praznicima. {te te u izno su od sko ro 36 otpa da na ka ma te. Po sli je presude Ustavnog suda proi- htijevali. G. M.
GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 5

Slobodan Nagradi} tvrdi da stranku potresa ogromna kriza Malo procesuiranih slu~ajeva
Za `ene `rtve rata
Poziv vrhu PDP-a jo{ nema mira
SARAJEVO - U BiH je u toku rata silovano do 50.000
`ena, a sudovi su za ove zlo~ine izrekli presude u samo

da podnese ostavke 12 predmeta, upozorila je u petak u Sarajevu specijalni


predstavnik generalnog sekretara UN za pitawa seksual-
nog nasiqa tokom rata Margot Valstrom.
Ona je konstatovala da postoje zakoni koji se bave ovom
Pozivam Ivani}a, Borenovi}a, \eri}a i Peki}a da podnesu ostavke, jer ako to u~inim vrstom zlo~ina, ali da je problem u wihovom sprovo|ewu,
samo ja, zalud }e se radovati da su rije{ili problem u PDP-u, poru~io Nagradi} te naglasila da 15 godina poslije potpisivawa Dejton-
skog sporazuma “za `ene `rtve rata jo{ nema mira“, javi-
PI[E: @EQKA DOBRI] la je Srna.
zeljkad@glassrpske.com - Zakon je onoliko dobar koliko je dobra wegova primje-
BAWALUKA - Potpred- na - poru~ila je specijalni predstavnik generalnog se-
sjednik Partije demokrat- kretara UN.
skog pro gre sa (PDP) Kao razloge za mali broj procesuiranih i presu|enih
Slobodan Nagradi} pozvao zlo~ina seksualnog nasiqa tokom rata u BiH ona je nave-
je ~lanove Predsjedni{tva la i ne dos ta tak tu `i la ca i su di ja te pro blem za {ti te
stranke, ~iji je ~lan, da za- svjedoka.
jedno podnesu ostavke.
On je u petak Srni izja- Mitropolit dabrobosanski Nikolaj
vio da je kriza u stranci, a
na ro ~i to u wenom ru ko vod -
stvu, mnogo ve}a nego {to se
Delo`acija kardinala
to mo`e naslutiti u izjavama
nekih ~elnika PDP-a.
Puqi}a neprihvatqiva
SARAJEVO - Mitropolit podr{ku u ovom slu~aju, ja-
- Kriza u PDP-u se o~i-
da bro bo san ski Ni ko laj vila je Srna. Kako je saop-
gle dno ne mo `e ri je {i ti
sma tra ne pri hvatqivom {te no iz In for ma ti vne
bez os tav ke kom ple tnog
sudsku odluku o delo`aciji slu`be Mitropolije dabro-
Pred sje dni{ tva PDP-a,
na dbis ku pa vrhbo san skog bo san ske, sa go vor ni ci su
ukqu~u ju }i i pred sje dni ka
kardinala Vinka Puqi}a. izrazili nadu i optimizam
stranke Mladena Ivani}a -
^lanovi Predsjedni{tva PDP-a FOTO: ARHIVA Mitropolit Nikolaj je u da }e za nas ta li pro blem
rekao je Nagradi}.
petak u razgovoru sa zamje- bi ti pro na |e no pra ve dno
biti prvi koji }e podnijeti taj moj prijedlog vi{e nije nikom visokog predstavni- rje{ewe za sve.
NAGRADI]: ostavku na mjesto potpredsje- do bro do {ao - re kao je Na - Izjave ka u BiH i supervizorom za Mur, kao izu ze tno do bar
Ostavke jedino dnika stranke - rekao je Na- gradi}. Br~ko distrikt Roderikom po zna va lac si tu aci je u
rje{ewe za krizu gradi} Srni. On je rekao da lo{i odno- Na opasku da kr{i odluku Murom istakao da je neda- SPC, is ta kao je da ve oma
Na gra di} je za “Glas si koji vladaju u PDP-u nisu Predsjedni{tva PDP-a vno po sje tio kar di na la po{tuje wenu i ulogu svih
On je po zvao ~la no ve Srpske“ istakao da je red da posqedica samo lo{eg izbor- koje je, poslije izno{ewa Puqi}a i li~no mu iskazao vjerskih zajednica u BiH.
Predsjedni{tva PDP-a koje svi ~elnici stranke ponude nog re zul ta ta ne go i ne kih
pored wega i Ivani}a ~ine u javnost detaqa o rasko-

FOTO: SRNA
ostavke, jer bez toga PDP-u drugih problema.
Branislav Borenovi}, Zoran lu u toj stranci, donijelo
nema oporavka. - Sve to se u vrijeme izbo-
\e ri} i Sla ven Pe ki}, da - Na jednoj od prvih sje- ra i poslije wih samo multi- odluku da wegovi ~lanovi
smognu snage da zajedno po- dni ca Pred sje dni{ tva pli ci ra lo - izja vio je ne istupaju pojedina~no u
dnesu ostavke na predstoje}oj PDP-a po sli je izbo ra po - Nagradi} za “Glas Srpske“. javnosti Nagradi} je re-
sjednici Glavnog odbora. kre nuo sam ini ci ja ti vu da Iako insistira na odgo- kao da se ne boji “ni `i-
- Moja inicijativa o smje- zbog katastrofalnog izbor- vornosti kompletnog strana- vih vukova, a kamoli
ni Predsjedni{tva, ukqu~uju- nog re zul ta ta ~la no vi po - ~kog vrha Nagradi} je istakao mrtvih ko`etina”.
}i i Ivani}a, jednom je bila dne su os tav k u. U tom da nije daleko od odluke da - [ta se imam koga pla-
prihva}ena, ali do sjednice trenutku se niko tome nije napusti stranku i u slu~aju da {iti i misliti kako }e
Glavnog odbora nije do{lo. otvoreno protivio, ali kako ostali ~lanovi Predsjedni{- reagovati. Nije ovo jedno-
Ako ona bude zakazana ja }u vrijeme prolazi iz gle da da tva ne podnesu ostavke. partijski sistem, mada u
- Pozivam Ivani}a, Bore- PDP-u ima nekih koji u`i- Mur i mitropolit Nikolaj
novi}a, \eri}a i Peki}a da vaju u tome da iskqu~uju
FUNKCIJE po dne su os tav ke, jer ako to druge - rekao je Nagradi}. Srpska pravoslavna crkva
u~inim samo ja zalud }e se ra-
Nagradi} je izjavio da nije
ta~no da je na posqedwoj sje-
Za kandidata za delegata u
Vije}u naroda iz Predsje-
dovati da su rije{ili pro- nudi kolektivnu ostavku zbog
Orden ministru
blem u PDP-u - po ru ~io je
dnici Predsjedni{tva PDP-a
odbio kandidaturu za delega-
dni{tva PDP-a predlo`en je
Peki}, dok je za delegata u
Nagradi}.
lo {eg izbor nog re zul ta ta -
rekao je Peki}.
Velimiru Kuni}u
Pri je odlu ke o mo gu }em On nije htio da komenta- DRVAR - Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne
ta u Vije}u naroda RS kao Domu naroda Parlamenta odlasku iz PDP-a Nagradi}
BiH nominovan Ivani}. \e- ri{e Nagradi}eve tvrdwe o crkve (SPC) odlikovao je ministra razvoja i preduze-
{to je to ranije ustvrdio \e- je najavio da }e sa~ekati rea-
ri} je ranije imenovan za
lo{im odnosima unutar PDP- tni{tva Federacije BiH Velimira Kuni}a Ordenom Sve-
ri}. kciju ostalih ~lanova Pred- a tvrde}i da nema nikakvih tog Save drugog reda.
- Niko od mojih strana~kih {efa Kluba poslanika u Na- sjedni{tva. problema u stranci. Orden je Kuni}u u petak na prigodnoj sve~anosti u crkvi
kolega na sjednici Predsje- rodnoj skup{tini RS u kojoj je Peki} je rekao da ~lanovi Pot pred sje dnik i ~lan Svetog Save u Drvaru uru~io vladika biha}ko-petrova~ki
dni{tva PDP-a nije bio poslanik Borenovi}. Predsjedni{tva ne}e pisati Predsjedni{tva PDP-a Bra- Hrizostom, javila je Srna.
spreman da spomene moje ime Izrevoltiran time da su ga pojedina~ne ostavke. nislav Borenovi} rekao je da
strana~ke kolege zaobi{le u Vladika Hrizostom naglasio je da je Kuni}u orden dodi-
za kandidatsku listu, a ja i - Gla vni odbor stran ke nije u Bawaluci i da ne zna
raspodjeli funkcija Nagra- jeqen za izuzetan doprinos obnovi pravoslavnih hramova na
nisam `elio da se sa mnom odlu~i}e o zakqu~ku Predsje- {ta je Na gra di} izja vio, a
di} je sjednicu napustio ra- podru~ju Biha}ko-petrova~ke eparhije i u FBiH.
na taj na~in licitira - rekao dni{tva donesenom poslije Ivani} i \eri} nisu odgova-
nije. Kuni} je izjavio da je Orden Svetog Save za wega velika
je Nagradi}. izbora kojim Predsjedni{tvo rali na pozive. ~ast i jo{ ve}a obaveza da sa novim entuzijazmom nastavi da
radi u interesu srpskog naroda.
Policijske agencije utvr|uju ko stoji iza prijetwi Miloradu Dodiku
Provjere na podru~ju Federacije BiH Indijska policija saop{tila je u petak da je na istoku
BAWALUKA - Direktor va ju o sva kom po ma ku i na - istrage i za{titu (SIPA), kao ganu ^ovi}u stigla je i u cen- Indije uhapsila ~ovjeka koji se `enio, a supruge potom
Policije Republike Srpske pretku u istrazi - kazao je Va- i sa MUP-ovima i policij- tralu te stranke u Mostaru. prodavao bordelima.
Gojko Vasi} izjavio je u petak si}. skim agencijama kantona - ka- - Dodiku i ^ovi}u sigur- Dvadesetsedmogodi{wak je uhap{en u dr`avi Zapadni
da su u toku provjere na podru- Po li ci ja Re pu bli ke `e Kreso. na smrt. Fa {is ti }e bi ti Bengal. On se posqedwih pet godina la`no pred-
~ju Federacije BiH s obzirom Srpske u saradwi sa Federal- PRIJETWE ubijeni u najskorije vrijeme.
stavqao kao dobro pla}eni vojnik indijske armije.
na to da je na jednom prijete- nom upravom policije i kan- uputio “Patriotski Najve}i fa{isti svih vreme-
}em pismu upu}enom predsje- tonalnim MUP-ovima obavqa na za BiH i bo{wa~ki narod - Obi~no se predstavqao kao vojnik koji se vratio ku-
dni ku Srpske Mi lo ra du provjere kako bi u{la u trag front BiH“ - navedeno je, izme|u ostalog, }i na odmor i `eli da se o`eni prije nego {to se po-
Dodiku bio po{tanski pe~at po{iqaocu prijete}eg pisma. “Glas Srpske“ objavio je u dopisu. novo vrati na posao - objasnio je {ef lokalne
Lukavca. Portparol FUP-a ]amil da je prijetwe smr}u Dodiku U prijete}em pismu spo- policije Debendra Prasad Sing navode}i da su wego-
- Tu bi se moglo do}i do Kreso ka`e da se na tom pre- 8. novembra uputio “Patriot- miwu se i vi so ki fun kci - ve `rtve bile uglavnom djevojke iz siroma{nih seos-
traga koji bi omogu}io da se dmetu radi aktivno. ski front BiH“ po slav {i one ri SNSD-a Ne boj {a kih porodica.
ide daqe prema licu koje je - Svakodnevna je i ubrzana pisma Glavnom odboru SNSD- Ra dma no vi}, Ni ko la [pi - Prevarant se o`enio sa najmawe 60 `ena prije nego
poslalo prijete}e pismo. Ko- na{a saradwa o tom pitawu i a. Is ta pri jetwa upu }e na ri}, Du{anka Majki} i Mi- {to ih je prodao bordelima po cijeni koja se kretala
lege iz FBiH nas obavje{ta- sa pripadnicima Agencije za predsjedniku HDZ-a BiH Dra- lica Markovi}. G. M. izme|u 1.150 i 1.650 dolara.
6 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE

Povratnici u FBiH te{ko nalaze posao


LIVNO - Slu`be za zapo{qavawe u tri povratni~ke op{tine za zapo{qavawe. Najvi{e nezaposlenih evidentirano je u op-

Dru{tvo na podru~ju Livawskog kantona - Drvaru, Bosanskom Grahovu i


Glamo~u na kraju septembra evidentirale su ukupno 1.865 ne-
zaposlenih, {to je za 54 lica ili oko tri odsto vi{e nego u
{tini Drvar - 1.077, zatim u Glamo~u - 551, a najmawe u Bo-
sanskom Grahovu - 237 lica. Ovakvo stawe posqedica je
izuzetno te{ke ekonomske i socijalne situacije i katastro-
istom periodu pro{le godine, podaci su kantonalnog Zavoda falnog stawa u privredi op{tina.

U RS ove godine dogodilo se oko 8.000 saobra}ajnih nesre}a

Najopasnija dionica
Kla{nice-Prwavor
Na dionici Kla{nice-Prwavor dogodile se 152 saobra}ajne nesre}e, a na pravcu Nova Topola - Kla{nice 150. Najvi{e qudi
poginulo u saobra}ajnim nesre}ama koje su se desile na putnim pravcima Drakseni}-Vrba{ka i Nova Topola - Srbac, rekla [oja

FOTO: ARHIVA
4
3

U saobra}ajkama ove godine poginulo 117 osoba

1 Srpskoj tokom godine orga-


nizovala niz preventivnih
ju nesre}a nalazila na tre-
}em mjestu sada predwa~i, a
akcija ~iji je ciq pove}awe na problemati~nost ovog pu-
ste pe na bez bje dnos ti u~e - tnog prav ca uka zu je se ve}
snika u saobra}aju. du`e vrijeme - kazao je Ja}i-
- Rezultat tih aktivnos- movi} i dodao da se na ovoj
ti je smawewe broja saobra- dionici saobra}ajne nesre-
}aj nih ne sre }a, kao i }e de{avaju zbog ogromnog
stradalih - kazala je [oja. broja prevoja i o{trih kri-
1. Kla{nice-Prwavor, 2. Nova Topola - Kla{nice, 3. Gradi{ka - Nova Topola, 4. Drakseni}-Vrba{ka, 5. Nova Topola - Srbac Pred sje dnik Udru `ewa vina.
za unapre|ewe i bezbjednost Ja}imovi} je dodao da se
PI[E: MARIJANA MIQI] No va To po la - Kla {ni ce 4,9 odsto mawe nego u istom |enih za 15,8 odsto u odnosu sao bra }a ja Bawalu ka Mi - na ovoj re la ci ji po ve }a va
marijanam@glassrpske.com bilo 150 nesre}a. periodu lani kada se dogo- na 2009. godinu, dok je la- lenko Ja}imovi} kazao je da broj saobra}ajnih nesre}a u
BAWALU KA - Na jo pa - Dodala je da se na putu dilo 8.382 saobra}ajnih ne- k{e po vri je |e nih mawe za je prethodne godine najopa- zim skom pe ri odu, ka da se
snije dionice na putevima Gradi{ka - Nova Topola ove sre}a. 15 odsto. snija dionica bila Bawalu- stvara poledica.
Republike Srpske, na koji- godine dogodilo 105 nesre- Mawi je i broj nesre}a ka-Kla{nice-Topola gdje je Prema wegovim rije~i-
ma je ove godine evidenti- }a. MAWI BROJ samo sa materijalnom {te- zabiqe`eno 197 saobra}aj- ma, di oni ca Kla {ni ce-
rano najvi{e saobra}ajnih - U prvih deset mjeseci saobra}ajnih tom, i to za 2,5 odsto. nih nesre}a. Prwavor opasna je zbog toga
ne sre }a su pu tni pra vac najvi{e qudi poginulo je u nesre}a nego lani [oja je naglasila da je - Iako se lani dionica {to voza~i na wenim poje-
Kla{nice-Prwavor, zatim saobra}ajnim nesre}ama ko- po li ci ja u Re pu bli ci Kla{nice-Prwavor po bro- dinim dijelovima razvijaju
Nova Topola - Kla{nice i je su se de si le na pu tnim - Na pu te vi ma Srpske velike brzine kretawa, {to
Gradi{ka - Nova Topola. pravcima Dra kseni}-Vrba - ove godine poginulo je uku- je glavni krivac saobra}aj-
Ovo je “Gla su Srpske“ {ka i Nova Topola - Srbac, pno 117 lica, te`e je povri-
SAOBRA]AJNE TRAKE nih nesre}a.
rekla portparol Ministar- gdje je ukupno poginulo de- je |e no 565, a la k{e 1.919 - Da bi se smawio broj
stva unu tra{wih po slo va set lica - kazala je [oja. oso ba - is ta kla je [o ja i Milenko Ja}imovi} rekao }a. saobra}ajnih nesre}a treba
RS Mirna [oja i dodala da Ona je naglasi la da su dodala da je broj poginulih je da saobra}ajne trake na - Izgradwom mre`e auto- anga`ovati vi{e policij-
su se na dionici Kla{nice- se u prvih deset mjeseci ove mawi za 41 ili 25,9 odsto u velikom broju putnih pra- puteva u Srpskoj zna~ajno skih patrola na putevima, te
Prwavor u ovoj godini dogo- godine u Republici Srpskoj odnosu na isti period lani. vaca u Srpskoj nemaju po- }e se poboq{ati bezbje- uvesti ve}i broj stacionar-
di le 152 sao bra }aj ne dogodile 7.972 saobra}ajne Prema wenim rije~ima, trebnu {irinu {to je dnost saobra}aja - dodao nih radara - kazao je Ja}i-
ne sre }e, dok je na prav cu nesre}e, {to je za 410 ili mawi je i broj te`e povrije- uzrok velikog broja nesre- je Ja}imovi}. movi}.

Srpska pravoslavna crkva Od 1. januara na snazi pro{irena lista lijekova u RS


Po~iwe Besplatni lijekovi za srce i plu}a
bo`i}ni post BAWALUKA - Na pro{i-
renoj A listi lijekova koji
odsto cijene lijeka - kazala je
Du{ani}eva.
je komisija predlo`ila i ko-
je je usvojio Upravni odbor
- Pri li kom do no {ewa
odluke o pro{irivawu liste
BAWALUKA - [estosedmi~ni bo`i}ni post po~iwe se izdaju na recept od 1. janu- Ona je naglasila da }e se Fonda po~e}e da se primje- uzi ma ju se u ob zir pri ja va
28. novembra i traja}e do Bo`i}a, 7. januara, u svim pra- ara idu}e godine na}i }e se na pro{irenoj B listi lije- wuju od 1. januara 2011. godine proi zvo |a ~a i zas tu pni ka
voslavnim crkvama koje vrijeme ra~unaju po julijanskom pojedini lijekovi za kardi- kova od 1. januara na}i lijek - kazala je Du{ani}eva. farmaceutskih ku}a, kao i
kalendaru. ovaskularni sistem i za lije- za lije~ewe oboqewa kostiju potrebe i prijedlozi raznih
~ewe opstruktivnih plu}nih i bolesti oka. Lijekove sa NA LISTI B udru`ewa oboqelih. Tako|e,
S obzirom na to da je praznik ro|ewa Isusa Hrista ne-
pokretni praznik koji se slavi 7. januara po novom kalen- bolesti. ove liste FZO RS finansira lijek za lije~ewe uzima se u obzir i to za koje
daru, tako i bo`i}ni post po~iwe uvijek 28. novembra. Ovo je “Glasu Srpske“ re- sa 50 odsto. bolesti kostiju i oka se lijekove naj~e{}e podnose
kla portparol Fonda zdrav- - Lista lijekova koji se zahtjevi za refundaciju - ka-
Srpska pravoslavna crkva podsje}a da tjelesni post sam
stve nog osi gu rawa RS izdaju na recept u Srpskoj se Ona je dodala da je osno- zala je Du{ani}eva.
po se bi ni je do voqan, ve} mo ra da ga pra ti i du ho vni Nikolina Du{ani}. po pravilu pro{iruje jednom vni ciq pro {i rewa lis te Ona je podsjetila da se
post, pod kojim se podrazumijeva kako uzdr`avawe od sva- - Te lijekove Fond fi- godi{we. U ovoj godini ko- lijekova da se osiguranim li- trenutno na listi lijekova
kog grijeha, tako i ~iwewe dobrih, posebno milosrdnih nansira sto odsto za one koji misija za lijekove je zasjedala cima u~ine dostupni oni li- koji se izdaju na recept nala-
djela. su oslobo|eni participacije, nekoliko puta, a odluke o pro- je ko vi ko ji se ko ris te za zi vi{e od 1.100 lijekova.
M. Mi. a oni koji nisu pla}aju deset {irivawu liste lijekova koje naj~e{}a oboqewa. M. Mi.
GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 7

Bosna i Hercegovina {esta u svijetu po broju debelih


SARAJEVO - BiH je, prema broju gojaznih qudi, na {estoj poziciji, samo Prema istra`ivawu SZO, BiH ima 62,9 odsto gojaznih, a glavni uzro-
dva mjesta iza SAD, pokazala su istra`ivawa koja je sprovela Svjetska ~nici su pu{ewe, opijawe i konzumirawe nezdrave hrane. Prva na listi
zdravstvena organizacija u periodu od 2000. do 2009. godine, prenose najdebqih zemaqa je Ameri~ka Samoa, na drugom mjestu su Kiribati,
agencije. tre}em SAD, a za wima slijede Wema~ka i Egipat.

Vijesti
Pojedini poqoprivrednici najavili poskupqewe mesa i mesnih prera|evina za 20 odsto
ANURS

Nema realnog osnova za Kuzmanovi}


u Kijevu
BAWALUKA - Predsje-

poskupqewe mesa u RS
Nije logi~no da do|e do poskupqewa mesa jer prvo treba da poskupi sirovina, pa tek onda krajwi
dnik Akademije nauka i
umje tnos ti Re pu bli ke
Srpske (ANURS) Raj ko
Ku zma no vi} na po ziv
pred sje dni ka Svjet ske
proizvod. O~ekujemo sastanak sa predstavnicima Vlade RS kako bismo razmotrili zbog ~ega poskupquje asocijacije pravnika bo-
ravio je u petak i subotu
sto~na hrana i meso u marketima, a `iva stoka ostaje iste cijene ili pojeftiwuje, istakao Maq~i} u Kijevu, gdje je trebalo
PI[E: DRAGANA KELE^ da potpi{e Sporazum o
draganak@glassrpske.com pris tu pawu Udru `ewa
BAWALU KA - Za pos - pravnika RS u ovu pres-
kupqewe mesa i mesnih pre- ti`nu asocijaciju, pre-
ra |e vi na u Re pu bli ci nose agencije.
Srpskoj nema realnog osnova
zbog toga {to su cijene stoke OC "Jahorina"
po kilogramu `ive vage ove
godine duplo ni`e nego pro- Besplatno
{le. skijawe
Re kao je ovo “Gla su
JAHORINA - Olimpij-
Srpske” predsjednik Udru-
ski cen tar "Ja ho ri na"
`ewa uz ga ji va ~a sviwa RS
or ga ni zo va }e u su bo tu
Mi{o Maq~i}, reaguju}i na
bes pla tno ski jawe na
najave pojedinih poqoprivre-
lo ka ci ji “Raj ska do li -
dnika da }e poskupqewe sto-
na“, a skija{i }e mo}i
~ne hrane i ovogodi{wi rod
da ko ris te lif to ve
`itarica koji je znatno po-
“@eqo“ i “Olimpik“ u
dbacio direktno uticati na
ter mi nu od de set do 15
poskupqewe mesa za 20 odsto,
~a so va. Prvo ski jawe u
ali ne i stoke.
ovoj zimskoj sezoni or-
U mesnicama u Srpskoj
ga ni zo va no je po vo dom
rekli su da je izvjestan rast
otvarawa Berze turizma
cijena mesa od deset do 20 od-
i ugostiteqstva pod na-
sto, ali da ne treba o~ekivati
zi vom “U su sret zi mi
nagli skok.
2010/2011“, koja }e traja-
- Nije logi~no da do|e do
ti do 28. novembra.
pos kupqewa me sa jer prvo
treba da poskupi sirovina, pa
tek on da krajwi proi zvod. DNK laboratorija
O~ekujemo sastanak sa pred- Otvarawe u
stavnicima Vlade RS kako
bismo razmotrili zbog ~ega
Meso poskupquje, a stoka pojeftinila FOTO: G. [URLAN ponedjeqak
poskupquje sto~na hrana i me- dnika zbog nastale situacije koji na na{e tr`i{te donosi kamioni koji prevoze meso poqoprivrednika, jer na to BAWALUKA - U pros-
so u marketima, a `iva stoka “gasi” svoju proizvodwu. On ogro mne ko li ~i ne me sa preko granice budu obiqe`e- meso niko ne pla}a ni PDV, a torijama Zavoda za sud-
ostaje iste cijene ili pojef- je naglasio da mnogi seqaci i sumwivog kvaliteta. ni mawom vrijednosti tona, kamoli neke druge da`bine - sku me di ci nu RS u
tiwuje - istakao je Maq~i} i poqoprivrednici propadaju i Sli~nog mi{qewa je i tako da su veoma nezahvalne kazao je Usorac. Bawaluci u ponedjeqak,
dodao da ve}ina poqoprivre- zbog nekontrolisanog uvoza, predsjednik Udru`ewa poqo- procjene koliko je mesa iz Dodao je da zbog nekontro- 29. novembra, sve~ano }e
pri vre dnih proi zvo |a ~a i uvoza - istakao je Usorac. Do- li sa nog uvo za me sa na {i biti otvorena laborato-
sto~ara RS Vladimir Usorac, dao je da se, prema nekim pro- proizvo|a~i veoma te{ko mo- rija za DNK analizu, za
Ukidawe carina koji ka`e da se ~esto de{ava cjenama, vi{e od polovine gu da budu konkurentni viso- ~ije opremawe je Vlada
Sto~ari u RS strahuju da }e smawewe ili potpuno ukidawe da se meso u Srpsku uvozi pod mesa u RS ilegalno uvozi. kosubvencionisanom mesu iz RS obe zbi je di la oko
carina na uvoz proizvoda iz EU po~etkom idu}e godine do- nazivom drugih artikala, kao USORAC: Evrope i svijeta. 600.000 KM, potvrdio je
vesti do lan~anih zatvarawa doma}ih poqoprivrednih gaz- {to su krompir i sli~ne si- Polovina mesa u RS - Neophodno je uspostavi- Srni di re ktor Za vo da
dinstava. rovine. ti o{triju grani~nu slu`bu, @eqko Karan. On je re-
- Meso se nekontrolisano ilegalno uvezena ali i samu kontrolu nadle- kao da je la bo ra to ri ja
- Ukidawe carina dove{}e do pove}awa uvoza, {to }e doma-
}e poqoprivrednike, koji svoje proizvode i sada prodaju u uvozi u Srpsku, odnosno ne- - [vercovano meso pred- `nih institucija, kako bi se koncipirana kao op{ta
bescjewe, dovesti do potpune propasti - isti~u sto~ari. provjereno, pod artiklima ko- stavqa jedan od najve}ih pro- smawio nelegalan uvoz mesa u forenzi~ka DNK labo-
ji mu ne pri pa da ju. ^es to blema na{ih proizvo|a~a i Srpsku - dodao je Usorac. ra to ri ja ko ja }e mo }i
prihvatiti slu~ajeve ko-
Prosje~na mjese~na primawa u RS ove godine iznosila 781 KM ji se ti ~u ut vr|i vawa
iden ti te ta, o~in stva i
Plate u Srpskoj ve}e nego u Srbiji i Makedoniji dobijawa DNK profila.

BAWALUKA - Prosje~na 1.050 maraka. ktor i daqe biqe`i najve}a odbrane, te u sektoru zdrav- ni `e i naj vi {e pro sje ~ne Bawaluka
ne to pla ta u Srpskoj za - U odnosu na prvih deset primawa, gdje je prosje~na stvenog i socijalnog rada. plate ~ak je 690 maraka, dok
Mladi iz RS
prvih deset mjeseci ove go- mjeseci pro{le godine, pla- plata ove godine iznosila RAZLIKA IZMEЂU je razlika izme|u najmawe i
dine iznosila je 781 marku, te u RS mawe su za 0,8 odsto. 1.221 marku - podaci su Zavo-
najni`e i najvi{e prosje~ne plate 250 maraka. u Zagrebu
podaci su Republi~kog zavo- Iako su primawa u sektoru da za statistiku RS. Pro fe sor Eko nom skog BAWALU KA - Pred -
da za statistiku. finansijskog posredovawa Pro sjek pla ta iznad plate 690 KM fakulteta u Bawaluci Vujo sta vni ci Omla din skog
Od dr`a va u re gi onu smawena za 3,1 odsto u odno- 1.000 maraka zabiqe`en je i - I po red po ve }awa od Vukmirica ka`e da su plate sa vje ta RS u~es tvo va }e
mawa primawa ima Makedo- su na pro{lu godinu, taj se- u sektoru dr`avne uprave i skoro deset odsto, plate u ho- u Srpskoj veoma niske. tokom vikenda u Zagrebu
nija, gdje je prosje~na neto telijerstvu i ugostiteqstvu - U uslovima kada je pri- na Me|unarodnoj konfe-
pla ta bi la 645 ma ra ka, te OKTOBAR i daqe su najni`e u RS i u sutna kriza i recesija logi- renciji “U~e{}e mladih
Srbija sa prosje~nim mjese- prosjeku iznose 531 marku. ~no je da se uvede socijalna i akti vno gra |an stvo“,
~nim primawima od 625 ma- Prosje~na oktobarska plata odnosu na prosje~nu platu u Sli~na situacija je i u pre- politika koja bi br`e i vi- ja vi la je Srna. Omla -
raka. u RS iznosila je 779 mara- oktobru pro{le godine, te ra|iva~koj industriji, gdje {e pod sticala rast najni - dinski savjet RS jedina
Primawa u Crnoj Gori ka, {to je za 15 maraka za 1,1 odsto u odnosu na go- su plate pove}ane za pet od- `ih plata, da ne bi do{lo je omladinska organiza-
vi {a su u odno su na Re pu - mawe nego u septembru. di{wi prosjek iz 2009. go- sto, ali su i daqe ispod pro- do situacije da qudi ne mogu cija iz BiH koja je po-
bliku Srpsku za oko 120 ma- - Primawa u oktobru ove go- dine - navodi se u izvje{taju sje ka i kre }u se oko 550 pokriti osnovne tro{kove - zva na da u~es tvu je na
ra ka, u Hrvat skoj za 635 dine mawa su za 1,3 odsto u Zavoda za statistiku RS. maraka - stoji u izvje{taju rekao je Vukmirica. ovom skupu.
maraka, a u Sloveniji za ~ak Zavoda. Razlika izme|u naj- N. L.
8 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE

Op{tina ^elinac realizovala 86 odsto buxeta


^ELINAC - Buxet op{tine ^elinac za devet mjeseci ove Na~elnik op{tine Mom~ilo Zeqkovi} najavio je rebalans

Panorama godine realizovan je u iznosu 4.140.094 maraka, {to je


86 odsto od plana, navodi se u informaciji koja je usvoje-
na danas na sjednici Skup{tine op{tine.
ovogodi{weg buxeta zato {to je tokom godine Vlada Repu-
blike Srpske, podr`avaju}i vi{e projekata u ovoj lokalnoj
zajednici, ulo`ila jo{ oko 3,5 miliona maraka. B. M.

Regionalno takmi~ewe “Misli mine“ U~iteqica Adela Beser-Kladar poslije 60 godina sa svojim u~enicima
U~enicima iz

FOTO: Z. [UKI]
Mili}a prvo mjesto
ZVORNIK - U~enici Osnovne {kole “Aleksa [anti}“ iz
Mili}a osvojili su prvo mjesto na regionalnom takmi~ewu
pod nazivom “Misli mine“, koje je u petak odr`ano u Zvorni-
ku. Drugo mjesto pripalo je u~enicima O[ “Nikola Tesla“ iz
Pilice kod Zvornika, a tre}e u~enicima O[ “Petar Petro-
vi} Wego{“ iz Srebrenice. Odr`ano je i regionalno takmi-
~ewe iz “Poznavawa pokreta Crvenog krsta“ na kojem su
u~enici O[ “Nikola Tesla“ iz Pilice pokazali najboqe
znawe. Drugoplasirana ekipa je iz O[ “Aleksa [anti}“ iz
Mili}a, a tre}a O[ “Vuk Karayi}“ iz Vlasenice. S. S.

Problemi metalaca i rudara


Neizmirene obaveze
prema radnicima
SREBRENICA - S ciqem dikata metalske industrije i
prevazila`ewa problema u rudarstva RS Tane Peuli}.
srebreni~kim preduze}ima Ru- - U Rudniku boksita, koji
dnik boksita i “11. mart“, te zapo{qava 46 radnika, obave-
preduze}u “Tehni~ki remont“ ze pre ma ra dni ci ma ni su Uru~ivawe zbornika

u tra`ewu gre{aka
Bratunac sindikalna organi- izmirene od juna ove godine, a Adeli Beser-Kladar
zacija op{tine Srebrenica zdravstvene kwi`ice ne mogu
organizova}e sastanke sa di- se ovjeriti od pro{le godine
rektorima, vlasnicima kapi- - rekao je Peuli} i dodao da
tala, te pred sjednicima ima problema i u “11. martu“,
upravnih i sindikalnih odbo- kao i “Tehni~kom remontu“ Udaj se za nekog u~iteqa, ostani sa nama, {ta ti ovdje nedostaje imamo ~ist vazduh,
ra u tim preduze}ima. Rekao je gdje od ukupno 177 zaposlenih
ovo predsjednik Granskog sin- wih 54 dolazi na posao. K. ]. vodu, zdrav `ivot.... A meni je mislite bilo do ~ista vazduha i vode, prisje}a se
Adela odlaska iz Berkovi}a
PI[E: ZORAN [UKI] - Do ~e ka li su me qeli jer je organizovala pred- u {ali u~iteqica.
Takmi~ewe pjeva~a amatera u Rogatici krozrs@glassrpske.com
Jovana i Milo{
pra{wavi drumovi, oronule stave poslije ~asova. Sa smije- I prvi primjerak zbor-
BERKOVI]I - Kada se u~ionice, a radila sam i prije {kom se sje}a kada je odlazila nika sve~ano je uru~en Ade-

najboqi vokali
na nedavnom proslavqawu i poslije podne, a u ve~erwim iz Berkovi}a u Sarajevo da su li, a uru~io ga je profesor
sto dvadeset godina {kole u satima podu~avala odrasle - joj govorili “Udaj se za nekog doktor Radivoje Ivkovi}, je-
Berkovi}ima, pojavila deve- pri~a Adela Beser-Kladar, ne u~iteqa, ostani sa nama, {ta dan od wenih prvih u~enika.
ROGATICA - Jovana Uji} i Milo{ \eri} pobjednici su desetogodi{wa Adela Beser- kriju}i suze radosnice {to je ti ovdje nedostaje imamo ~ist Na proslavi bilo ih je sve-
{estog tradicionalnog takmi~ewa pjeva~a amatera koje Kla dar, ko ju je unuk poslije nepunih 60 godina do- vazduh, vodu, zdrav `ivot... “ ga troje-~etvoro wenih |aka,
je u organizaciji Centra za kulturu odr`ano pro{log ~et- specijalno za tu priliku do- {la me|u svoje malobrojne |a- i jo{ ne ko li ko onih ko ji
vrtka u ve~erwim ~asovima u Rogatici. ke.
POSLIJE pam te te os ku dne po ra tne
vezao iz Sarajeva, izazvala je
Pjevaju}i pjesmu Biqane Krsti} “Ne goni kowa more momi- pravo odu{evqewe me|u pri- Ade la je pre da va la ~ak ~asova organizovala godine u kojima je ona dava-
ce“ Uji}evu je za prvi glas Rogatice 2010. proglasio stru~ni sutnima i pokoju suzu rado- {est predmeta iako je bila predstave la doprinos {kolstvu. Po-
`iri kojim je predsjedavao gu- sni cu wenih ma lo broj nih nastavnica matematike. Ka`e sma tra ju }i zbor nik i
slar i veliki zaqubqe- u~enika. da joj nije bilo te{ko jer je - A meni je mislite bilo po sve tu ispi sa nu u wemu,
nik u narodnu i epsku Adela je kao dvadesetogo- bila mlada, a u~enici su je vo- do ~ista vazduha i vode - ka`e Adela je gledala ima li gre-
pjesmu Miladin Pandu- di{wakiwa do{la u Berkovi- {a ka i svo jom re ~e ni com
re vi}, dok je Mi lo{ }e i, pored redovne nastave, u izmamila osmijeh na licima
\eri}, interpretira- ve~erwim ~asovima organizo- POZIV prisutnih.
ju}i pjesmu [abana vala i izvodila nastavu za - Eto dragi moji, ~itav
[auli}a “Otvo- odrasle i bila pokreta~ boga- Ispri~ala je da je u sara- - Kao mala sam sawala da `ivot sam provela tra`e}i
ri mi svo ja tog kulturnozabavnog `ivota jevskoj gimnaziji bila budem u~iteqica, ta `eqa gre{ke. Takav je `ivot u~i-
vrata“, bio u~enika i omladine. Time je odli~an |ak, mogla je stu- mi se ostvarila i ne `alim teqice. A, opet, kad se prisje-
najboqi uva`ena nastavnica Adela, dirati medicinu ili bilo zbog toga - ispri~ala je tim i onog vre me na ov dje,
po ocjeni ne samo postavila, nego posta- koji drugi fakultet, ali se Adela i dodala da je davne koliko god da sam bila stroga,
gle da la - la i ostala temeq vaspitawa i opredijelila da bude u~i- 1949. godine bila raspo- niko me nikada nije poprijeko
ca, koji su obrazovawa u starijim razre- teqica. re|ena u Berkovi}e. pogledao, a kamoli uvrijedio -
dvoranu bi- dima {kole. pri~a Adela.
os ko pa na pu -

Stamenka iz {upe uselila u ku}u


ni li do Op{tina Kotor Varo{ i mje{tani Doweg Lipqa obradovali staricu
po s q ed w e g
mjesta. S. M.
KOTOR VARO[ - [ezde- Na ~el nik op {ti ne Ne - jer socijalna pomo} koju pri- mi u~estvovali u opremawu no-
Milo{ \eri} i Jovana Uji} FOTO: S. MITROVI]
setjednogodi{wa Stamenka deqko Kne`evi} rekao je da je ma ni je do voqna za pre - ve ku}e, zahvalni op{tini i
U Umjetni~koj galeriji u Doboju Popadi} iz Doweg Lipqa u Stamenka godinama `ivjela u `ivqavawe. na~elniku Kne`evi}u {to su
op{tini Kotor Varo{ koja je neuslovnim prostorijama i da Sekretar mjesne zajednice po mo gli ovu hu ma nu akci ju.
Izlo`ba fotografija godinama `ivjela sama u {upi,
bez struje i vode, uselila se u
se na zahtjev mjesne zajednice
pristupilo rje{avawu ovog
Miodrag Vasi} rekao je da su
mje{tani Lipqa, koji su i sa-
Stamenki su ju~e uru~eni i pa-
keti sa hranom. D. K.
poslije dvije decenije novu ku}u, izgra|enu uz pomo}
op{tine i mje{tana.
problema.

DO BOJ - U Umje tni ~koj aktivno radi u klubu.


GODINAMA
- Puno sam radosna - rekla
galeriji Centra za kulturu - Zadovoqstvo nam je {to je sa suzama u o~ima Stamenka `ivjela bez
i obrazovawe u Doboju u ~et- smo poslije punih 20 godina prilikom useqewa u novi dom. struje i vode
vrtak uve ~e otvo re na je priredili izlo`bu umjetni- Nakon {to je rano ostala
izlo `ba umje tni ~ke fo to - ~ke fotografije dobojskih bez oba roditeqa, Stamenka je - @eqeli smo da Stamenka
gra fi je ~la no va Foto- autora. Tema je bila po izbo- godinama `ivjela sama u {upi, prije zime dobije koliko-toli-
kino kluba “Doboj“. ru tako da se mogu vidjeti bez struje, vode i {poreta, od ko adekvatan smje{taj. Sma-
Ovo je prva izlo`ba otka- por tre ti, pej za `i i dru gi skromne socijalne pomo}i. Na tram da smo u tome uspjeli -
ko je klub u fe bru aru ove motivi. Fotografije su nas- pri je dlog mje sne za je dni ce rekao je Kne`evi}.
godine obnovio rad, a pred- ta le ugla vnom u pro te klih Lipqe, op{tina je odlu~ila da U Administrativnoj slu-
stavilo se 28 autora od uku- godinu - ka`e predsjednik Stamenki izgradi i opremi `bi op{tine ka`u da }e nas-
pno pe de se tak ko li ko ih Kluba, Zoran Lazi}. Sl. P. ku}u, u koju je dovedena struja. taviti da poma`u Stamenki, Stamenki uru~eni i paketi sa hranom FOTO: D. KEREZOVI]
GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 9

Poqski vojnici obradovali dobojske |ake


DOBOJ - Vojnici LOT tima poqskog kontingenta iz sastava EU snaga u dbal i odbojka{ke lopte i loptice za tenis. Poseban poklon predat je
BiH, u petak su Osnovnoj {koli “Petar Ko~i}“ u Dowoj Pale`nici kod desetogodi{woj u~enici ove {kole koja zbog bolesti odlazi na hemote-
Doboja poklonili opremu za slobodne aktivnosti u~enika. rapiju - rekao je predsjednik Savjeta MZ Dowa Pale`nica, Miroslav
- Poqski major Dariu{ Panasiuk uru~io je trena`ni bicikl, stoni fu- Milo{evi}. Sl. P.

Vijesti
Kako stanovnici grada na Sani provode svoje slobodno vrijeme Dom kulture Prwavor
Aplauzi
Prijedor~ani se vra}aju za “Izume“
PRWAVOR - Dramska se-

pozori{tu i velikom kcija “Prosvjete“ izvela je


pozori{nu predstavu “Moji
~udesni izumi” u re`iji
Brankice Radowi}. Predstav-
qawe mladih glumaca, pola-
znika prwavorskih osnovnih
i sredwih {kola, napunilo je
dvoranu Doma kulture.
Razne izlo`be, - Prihod od ulaznica ulo-
promocije kwiga, `i}emo u nabavku kostima, a
ve} pripremamo i nove pred-
imaju svoju vjernu stave za novogodi{we dane -
publiku, a u sali ka`e Radowi}eva i dodaje da
dramska sekcija okupqa tri-
prijedorskog desetak polaznika. B. R.
pozori{ta uvijek
se tra`i karta Op{tina Prijedor
vi{e. Filmove u Dvorani
prijedorskom ukqu~eno
bioskopu “Kozara“ grijawe
od qetos pogledalo PRIJEDOR - Op{tina
Prijedor je rebalansom
gotovo sedam buyeta udvostru~ila stavku
i po hiqada sredwim {kolama i spor-
U sali prijedorskog pozori{ta uvijek se tra`i karta vi{e FOTO: S. TASI] tskim klubovima za kori{-
qubiteqa sedme }ewe Sportske dvorane
umjetnosti po zo ri {ta uvijek se tra`i rektor Centra za prikazivawe jim danima posjeta biti sve teqa pisane rije~i i isti~u da “Mladost“ i ona sada iznosi
karta vi{e. Filmove u prije- filmova Safira Karahoyi}. ve}a - rekla je Karahoyi}eva. oko 1.500 Prijedor~ana ima 80.000 KM, rekla je na~elnik
dorskom bioskopu “Kozara“ od BIOSKOP Bioskop “Kozara“ nekada ~lansku kartu ove ustanove. op{tinskog Odjeqewa za fi-
PI[E: SNE@ANA TASI] qetos, ka da je re no vi ran i “Radnik“ smje{ten je u centru - Dnevno kroz na{u bibli-
krozrs@glassrpske.com nije radio nansije Biqana Malba{i}.
adaptiran, pogledalo je gotovo grada, za posjetioce je otvoren oteku pro|e oko 30 ~lanova, ko- - S obzirom na to da je dvo-
PRIJEDOR - Da sve br`i sedam i po hiqada qubiteqa punu deceniju po~etkom qeta, a u wegovo re- ji redovno ~itaju kwige, dok je rani, zbog dugova, iskqu~eno
tempo `ivota nije uzeo svoj sedme umjetnosti. Ona je dodala da su u ovom novirawe op{tina Prijedor posje}enost ~itaonice koja je grijawe, odlu~ili smo da po-
“danak“ me|u Prijedor~ani- - U prosjeku to je oko 63 periodu organizovane i {kol- je ulo`ila oko pola miliona smje{tena u drugom objektu ne- ve}amo stavku kojom dotira-
ma potvr|uju ~iwenice da ve- gledaoca po danu {to uop{te ske predstave koje je pogledao maraka. Bioskop ima 161 mjes- {to ve}a jer radimo cijeli mo kori{}ewe sale da bismo
liki broj stanovnika grada ni je lo {e ako se zna da se gotovo tri hiqade |aka {to je to, a cijena ulaznica za sve dan i nudimo brojna enciklo- sredwim {kolama i klubo-
na Sani posje}uje kulturna qudi naj~e{}e odlu~uju za gle- u prosjeku oko 59 u~enika po projekcije tri marke dok je za pe dij ska iz dawa i dne vnu vima omogu}ili rad - rekla
de{avawa, dok mla|i najvi- dawe filmova u ku}nom ambi- danu. grupne posjete {kolaraca ci- {tampu - istakla je direktor- je Malba{i}eva. S. T.
{e odlaze u bioskope. jen tu, kao i da su se mno gi - Najve}a posje}enost je jena karte dvije marke. ka ove ustanove Mara E}im.
Razne izlo`be, promocije odvikli od odlaska u bioskop bila u avgustu kada je bioskop I u Narodnoj biblioteci Di re ktor Po zo ri {ta
Prijedor Zoran Baro{ isti~e Derventa
Za vi{e
kwiga, imaju svoju vjernu pu- koji u Prijedoru nije radio posjetilo 1.897 Prijedor~ana, “]irilo i Metodije“ ka`u da
bliku, a u sali prijedorskog ~itavu deceniju - rekla je di- ali se nadamo da }e sa hladni- su zadovoqni posjetom qubi- da tokom sezone ova ku}a ima
pet ili {est premijera koje su
najposje}enije, {to zna~i da se `ena u
DA LI STE ZADOVOQNI KULTURNIM DE[AVAWIMA U PRIJEDORU u sali od 350 mjesta tra`i i savjetima MZ
karta vi{e. DERVENTA - Derventsko
[to se ti~e izlo`benih
Predrag Zoran Smiqka prostora u gradu, Muzej Kozare
Udru`ewe `ena konstatovalo
je da je od 230 izabranih ~la-
Marjanovi}, Sekuli}, Paukovi}, i “Galerija 96“ svakog mjeseca nova savjeta mjesnih zajedni-
organizuju izlo`bu, promociju
akademski slu`benik ekonomski kwige ili neki koncert kla-
ca, samo devet `ena. Od 30
- U Pri je do ru ima do - mjesnih zajednica u samo dvije
slikar voqno kulturnih doga-
tehni~ar si~ne muzike.
predsjednici savjeta su `ene.
- Smatram da su akti- - Smatram da kulturnih sa- - Imamo svoju stalnu pu-
|aja, ali nemam prilike Ovo Udru`ewe je pokrenulo
vnosti u oblasti dru{tvene, dr`aja ima dovoqno i da svako bliku, to je nekih dvadesetak
da ~esto posje}ujem te kulturne doga|a- projekat kojim bi trebalo da
odnosno kulturne, djelatnosti daleko is- mo`e na}i pone{to za sebe, {to ga i zanima. qudi koji redovno dolazi na
je, pa ni da ~itam kwige. Ne znam da li bude izmijewen na~in izbora
pred svega onoga {to se de{ava u gradu Budu}i da moj sin ima sklonosti ka slikarstvu, otvarawa, a ostatak je publika
bi bilo koji razlog koji bih naveo mo- ovih organa. Jedno od predlo-
i bio bih sre}an da se bilo {ta drugo ~e{}e sam na izlo`bama nego na promocijama raznih generacija zavisno od
gao da me opravda, ali jednostavno toga koji je autor ili umjetni-
`enih rje{ewa je propisi-
pribli`i tom kvalitetu. Posebno mi je kwiga mada rado pogledam predstavu u na{em vawe obaveze kandidovawa
drago {to se veoma ~esto organizuju ve- tempo kojim `ivimo je uzeo svoj danak, pozori{tu. Nastojim da na|em vremena za to, ~ki pravac u pitawu - rekao je
tako da nemam dovoqno vremena da direktor Muzeja Kozare Mi- najmawe jedne tre}ine `ena
oma dobre izlo`be slika i fotografija, kao i da svoju djecu usmjerim ka tome, pa im na listama za izbor ~lanova
a qubiteqima pozori{ta je omogu}eno svoj `ivot obogatim i nekim kulturnim preporu~ujem da dosta ~itaju te da zajedno lenko Radivojac dodaju}i da je,
sadr`ajem, a to bih volio - ka`e Seku- budu}i da je vrijeme krizno, savjeta MZ. ^. V.
da pogledaju zanimqive predstave - re- odemo u bioskop da se sve ne bi svelo na te-
kao je Marjanovi}. li}. leviziju - rekla je Paukovi}eva. zadovoqan da se neko uop{te
interesuje da gleda izlo`be. Mrkowi} Grad
Otklawaju
[panska vlada }e finansirati projekat zapo{qavawa
propuste u
Posao treba da dobije do 700 mladih qudi poslovawu
MRKOWI] GRAD -
PRIJEDOR - Potpred- sleno 40 do 50 qudi, a osim stranke kojoj pripada anga- nekima je jo{ i gora situ- koji `ive ovdje i onima ko- Odbornici SO Mrkowi}
sje dnik Re pu bli ke Srpske Prijedora, u RS su u proje- `ovati sredstva za Prijedor acija nego ovdje. Ima qudi ji `ele ulagati u ovaj grad. Grad na sjednici u petak
Enes Suqka no vi} na ja vio ktu Do boj, Pa le, Tre biwe, budu}i da su mnoge ku}e ob- koji su u 21. vijeku bez stru- - Ne za po sle nost je naj - usvojili su izvje{taj o revi-
je da }e Prijedor u}i u pro- Bawaluka i Bijeqina. Pro- novqene, a prazne i da povra- je - dodao je Suqkanovi}. ve}i problem kojim se mo- ziji finansijskog izvje{ta-
je kat za po{qavawa ko ji jekat je ve} zapo~et i bi}e tak mora pratiti odr`ivost. Na ~el nik op {ti ne ra mo ba vi ti svi od ja op{tine za pro{lu
fi nan si ra {pan ska vla da in ten zi vi ran - re kao je PRIJEDOR Pri je dor Mar ko Pa vi} op{tine do dr`ave. Prije- godinu. Glavna slu`ba revi-
i ko jim bi u BiH tre ba lo Suqka no vi} u Pri je do ru izja vio je da je za je dno sa dor je op{tina sa najve}im zije javnog sektora RS kon-
op{tina sa najvi{e
da bude zaposleno od 500 do poslije sastanka sa na~el- Suqkanovi}em konstatovao brojem povratnika, ali i sa statovala je odre |ene
700 mla dih qudi sa sre- ni kom op {ti ne Pri je dor povratnika da je po li ti ~ka i bez bje - oko 20.000 raseqenih lica propuste u finansijskom po-
dwom stru~nom spremom. Markom Pavi}em. dno sna si tu aci ja u Pri je - koji su obaveza samo lokal- slovawu op{tine i nalo`i-
- O~ekujem da bi u Pri- On je obe}ao da }e, po- - Posjeti}u i srpska na- do ru ve oma po voqna i da ne zajednice - podsjetio je la otklawawe uo~enih
jedoru trebalo da bude zapo- sredstvom ministarstava i seqa u Federaciji BiH. U pru `a ga ran ci je i svi ma Pavi}. S. T. nedostataka. S. D.
10 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE OGLASI

“[IPAD-KRAJINA“ A.D. KOMUNALNO PREDUZE]E


BAWALUKA “GRADSKA ^ISTO]A“ a.d.
GRADI[KA
Na osnovu ~lana 272. stav 1. i 4. i ~lana 304. (stav 1. ta~ka v) Zakona o privrednim
dru{tvima (“Sl. gl. RS“ br. 127/08 i 58/09), te ~lana 22. Statuta “[ipad-Krajina“ a.d. Broj: 02-532-3/10.
Bawaluka Upravni odbor Dru{tva je na sjednici odr`anoj dana 24.11.2010. godine Datum: 8.10.2010.
donio
Na osnovu ~lana 7. stav 1. ta~ka g). Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glas-
ODLUKU nik RS“, broj: 75/04), a u vezi sa ~lanom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i dru-
gim imenovawima Republike Srpske (“Sl. glasnik RS“, broj: 41/03), te ~lana 41.
O sazivawu 11. redovne sjednice Skup{tine akcionara “[ipad-Krajina“ a.d. Bawa- Statuta Komunalnog preduze}a “Gradska ~isto}a“, a.d. Gradi{ka, Odluke Nadzornog
luka za dan 30.12.2010. godine (~etvrtak) u prostorijama Uprave dru{tva u Bawaluci, odbora KP “Gradska ~isto}a“ a.d. Gradi{ka, o raspisivawu Konkursa za izbor i
Ul. Paje Jovanovi}a bb sa po~etkom u 12 ~asova. imenovawe ~lanova Odbora za reviziju, raspisuje se
Za sjednicu se predla`e sqede}i

DNEVNI RED
PONOVNI JAVNI KONKURS
1) Izbor radnih tijela za izbor i imenovawe ~lanova Odbora za reviziju
a) komisije za glasawe KP “Gradska ~isto}a“ a.d. Gradi{ka
b) ovjeriva~a zapisnika
c) predsjedavaju}eg Skup{tine I - Osnov
d) zapisni~ara U Odbor za reviziju KP “Gradska ~isto}a“ a.d. Gradi{ka vr{i se izbor i imeno-
2) Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja komisije za glasawe vawe 1 (jednog) ~lana, diplomirani pravnik, u skladu sa Zakonom o javnim
3) Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa 10. redovne sjednice Skup{tine preduze}ima i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike
4) Razmatrawe i usvajawe finansijskog izvje{taja za 2009. godinu sa mi{qewem neza- Srpske.
visnog revizora II - Nadle`nost
5) Razmatrawe i usvajawe izvje{taja o radu Upravnog odbora Nadle`nost, poslovi, obaveze i odgovornosti ~lanova Odbora za reviziju utvr|eni su
6) Razmatrawe i usvajawe izvje{taja o radu Nadzornog odbora Zakonom o javnim preduze}ima i Statutom Dru{tva.
7) Dono{ewe Odluke o pokri}u gubitaka III - Mandat
8) Razmatrawe i usvajawe Statuta Dru{tva uskla|enog sa Zakonom o privrednim Mandat ~lanova Odbora za reviziju KP “Gradska ~isto}a“ a.d. Gradi{ka traje 4
dru{tvima RS (~etiri) godine.
9) Dono{ewe Odluke o razrje{ewu Upravnog odbora IV - Kriterijumi
10) Dono{ewe Odluke o izboru Upravnog odbora A) Op{ti uslovi:
11) Dono{ewe Odluke o razrje{ewu Nadzornog odbora - da su dr`avqani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
- da su stariji od 18 godina
Ukoliko se sjednica ne odr`i zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica - da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost
Skup{tine }e se odr`ati isti dan sa po~etkom u 15 ~asova i sa istim dnevnim redom. - da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be po osnovu disciplinske mjere na bilo kom
Materijali za 11. redovnu Skup{tinu dostupni su u Upravi Dru{tva svakim radnim osnovu vlasti u RS i BiH, u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavqivawa Javnog
danom od 10 do 15 ~asova. konkursa
Dru{tvo }e, svakom akcionaru koji to zahtijeva, obezbijediti kopije finansijskog - da se ne nalaze na izdr`avawu kazne izre~ene presudom Me|unarodnog tribunala za
izvje{taja, zajedno sa izvje{tajem nezavisnog revizora, izvje{tajem upravnog odbora, biv{u Jugoslaviju i da nisu pod optu`nicom tog tribunala, a nisu se povinovali na-
kao i tekst bilo kog drugog akta u skladu sa ~lanom 272. stav 5. Zakona, u sjedi{tu redbi da se pojave pred tribunalom (~lan 9. stav 1. Ustava BiH)
Dru{tva u redovno radno vrijeme, od 10 do 15 ~asova. - da nisu osu|ivani i da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak za krivi~na djela
koja su neophodna za obavqawe du`nosti u Odboru za reviziju KP “Gradska ~isto}a“
Predsjednik Upravnog odbora a.d. Gradi{ka
- da nemaju privatni (finansijski) interes u KP “Gradska ~isto}a“ a.d. Gradi{ka
- da ne obavqaju du`nosti ili aktivnosti koje dovode do sukoba, kako je to propisano
~lanom 5. Zakona o sukobu interesa (“Sl. glasnik RS“, broj: 34/02), ~lanom 13. Zakona
“KRISTAL“ A.D. o javnim preduze}ima (“Sl. glasnik RS“, broj: 75/04) i ~lana 5. Zakona o ministar-
BAWALUKA skim, vladinim i drugim imenovawima (“Sl. glasnik RS“, broj: 25/03)
B) Posebni uslovi:
Na osnovu ~lana 272. stav 1. i 4. i ~lana 304. (stav 1, ta~ka v) Zakona o privrednim - visoka stru~na sprema, 1 (jedan) ~lan - diplomirani pravnik
dru{tvima (“Sl. gl. RS“ br. 127/08 i 58/09), te ~lana 45. Statuta “Kristal“ a.d. Ba- - najmawe 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticawa visoke stru~ne spreme na
waluka Upravni odbor Dru{tva je na sjednici odr`anoj dana 24.11.2010. godine istim ili sli~nim poslovima
donio
- da posjeduje stru~na i profesionalna znawa i sposobnost za obavqawe poslova iz
nadle`nosti Odbora za reviziju
ODLUKU - dokazani rezultati, ostvareni tokom dosada{weg rada.
V - Potrebna dokumenta
O sazivawu 13. redovne sjednice Skup{tine akcionara “Kristal“ a.d. Bawaluka za dan Uz prijavu na Javni konkurs sa adresom prebivali{ta i brojem telefona kandidati
29.12.2010. godine (srijeda) u prostorijama Uprave dru{tva u Bawaluci, Ul. Paje Jova- su du`ni dostaviti original ili ovjerene kopije o ispuwavawu op{tih i posebnih
novi}a bb (Dervi{i) sa po~etkom u 12 ~asova. uslova:
- uvjerewe o dr`avqanstvu
Za sjednicu se predla`e sqede}i
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih
DNEVNI RED - qekarsko uvjerewe
- ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli – VII stepen stru~ne spreme
1) Izbor radnih tijela - biografiju o kretawu u slu`bi
a) komisije za glasawe - uvjerewe da nisu osu|ivani
b) ovjeriva~a zapisnika - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak
c) predsjedavaju}eg Skup{tine - dokaz o radnom iskustvu
d) zapisni~ara - izjavu da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be, ukoliko su bili zaposleni u
2) Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja komisije za glasawe dr`avnoj slu`bi ili izjavu da nisu bili zaposleni u dr`avnoj slu`bi
3) Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa 12. redovne sjednice Skup{tine - izjavu da nije izre~ena presuda i da nisu pod optu`nicom Me|unarodnog tribunala
4) Razmatrawe i usvajawe finansijskog izvje{taja za 2009. godinu sa mi{qewem neza- - izjavu o nepostojawu sukoba interesa i privatnog (finansijskog) interesa KP
visnog revizora “Gradska ~isto}a“ a.d. Gradi{ka.
5) Razmatrawe i usvajawe izvje{taja o radu Upravnog odbora
6) Razmatrawe i usvajawe izvje{taja o radu Nadzornog odbora
Sa svim kandidatima koji ispuwavaju uslove Konkursa i u|u u u`i izbor Nadzorni
7) Dono{ewe Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2009. godinu
8) Razmatrawe i usvajawe Statuta Dru{tva uskla|enog sa Zakonom o privrednim odbor KP “Gradska ~isto}a“ a.d. Gradi{ka }e obaviti intervju, o ~emu }e kandidati
dru{tvima RS biti blagovremeno obavije{teni.
9) Dono{ewe Odluke o razrje{ewu Upravnog odbora VI - Objavqivawe Konkursa
10) Dono{ewe Odluke o izboru Upravnog odbora Ovaj Konkurs }e biti objavqen u “Slu`benom glasniku Republike Srpske“ i dnev-
11) Dono{ewe Odluke o razrje{ewu Nadzornog odbora nom listu “Glas Srpske“.
Ukoliko se sjednica ne odr`i zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica Skup{tine VII - Rok za podno{ewe prijava
}e se odr`ati dana 30.12.2010. godine sa po~etkom u 12 ~asova i sa istim dnevnim Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od posqedweg objavqivawa.
redom. Materijali za 13. redovnu Skup{tinu dostupni su u Upravi Dru{tva svakim Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.
radnim danom od 10 do 15 ~asova. Prijave se mogu dostaviti li~no na protokolu u upravi KP “Gradska ~isto}a“ a.d.
Gradi{ka, ulica Kraji{kih junaka bb, ili po{tom na istu adresu, sa naznakom: “Na-
Dru{tvo }e, svakom akcionaru koji to zahtijeva, obezbijediti kopije finansijskog dzornom odboru za izbor ~lanova Odbora za reviziju KP “Gradska ~isto}a“ a.d.
izvje{taja, zajedno sa izvje{tajem nezavisnog revizora, izvje{tajem upravnog odbora, Gradi{ka, sa naznakom: “NE OTVARATI“.
kao i tekst bilo kog drugog akta u skladu sa ~lanom 272. stav 5. Zakona, u sjedi{tu
Dru{tva u redovno radno vrijeme, od 10 do 15 ~asova. Predsjednica Nadzornog
odbora:
Predsjednik Upravnog odbora Sredojevi} Jadranka, s.r.
GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 11

FOTO: S.SAVI]
Talentovana mlada Zvorni~anka osnovala etno-grupu Vijesti
Sokolac

Anastasija Gostovale
“Princes
krofne“

podarila SO KO LAC - Po prvi


put, dje~iji hor iz Saraje-
va “Princes krofne“ gos-
to vao je u So ko cu.

"Veroniki" Ustanova za kulturu “Pero


Kosori}“ iz Sokoca orga-
nizovala je ovo gostovawe
u okviru programa “Kultu-

zvonki glas
Devetnaestogodi{wa Anastasija Te{i} veoma
ra za ra zvoj“. Izvo de }i
autorske kompozicije i hi-
tove zabavne i pop muzike,
hor iz Sarajeva nai{ao je
na odu{evqewe publike.
B. G.
uspje{no se bavi glumom i pjevawem. Ona i wege
drugarice osnovale su etno-grupu “Veronika”, Trebiwe
bez koje ne mo`e pro}i nijedna manifestacija Anastasija Te{i} Ultrazvu~ni
PI[E: SLOBODANKA SAVI] na Eri}“. dodav{i da je grupa osnovana pregledi
krozrs@glassrpske.com - Glumila sam u predstava- uz blagoslov vladike zvorni- `ena
ma “Uspavana qepotica“, “Ba- ~ko-tuzlanskog Vasilija, a la- Studirawe TRE BIWE - U Do mu
ZVORNIK - Devetnaesto- no vi} Stra hiwa“, “Bo ing ni su snimile spot za pjesmu
godi{wa Anastasija Te{i} Anastasija je od ove godine student U~iteqskog fakulteta zdravqa u Trebiwu u petak
boing“, “Heroj nacije“, “Euta- “Vezak je vezla djeva Marija“.
iz Zvor ni ka se u slo bo dno u Bijeqini. Povodom odlaska na studij wene koleginice su prvi put u ovom gra du
na zi ja“, “Uspa va ni Dje da Da je umije}e ~lanica “Ve-
vrijeme bavi glumom i pje- iz grupe i zvorni~ka “Prosvjeta“ priredile su pozdravni obavqeni ultrazvu~ni pre-
Mraz“ i u ovim amaterskim ronike“ cijeweno i van grani-
vawem i do sada je pokazala koncert. Me|utim, Anastasija najavquje da ostaje u voda- gledi petne kosti kod `e-
gluma~kim vodama sam, prakti- ca Srpske, potvr|uje to {to su
da je veoma talentovana i za ma u kojima je bila i do sada. na s ciqem ot kri vawa
~no, ve} oko pet godina - pri~a ove godine boravile u Rusiji,
jedno i za drugo. Anastasija. na poziv qubiteqa etno-muzi- - Grad u kojem studiram je blizu, tako da mogu dolaziti os te opo ro ze, izja vio je
Gotovo da nema manifes- ke iz te zemqe. kad treba, a i po zavr{etku studija glumi}u i pjeva}u, jer Srni di re ktor Do ma
tacije u gradu u kojoj ne u~es- ODU[EVILE - Pro{le godine u qeto to volim i to me ispuwava. Smatram da }e mi to budu}i zdravqa Dra gan Ko va~ i
tvuje glume}i ili pjevaju}i, publiku u Rusiji pjevale smo u manastiru Sve- poziv omogu}iti, jer rad sa djecom zahtijeva i pjevawe i dodao da je primqeno oko
zaslu`ila je to svojom akti- tog Nikolaja na Ozrenu, gdje su glumu - najavila je Anastasija. 200 pa ci je na ta. Pre ma
vno{}u, a svojom skromno{}u Nakon {to je otkrila svo- u obilasku bili i turisti iz wegovim rije~ima, zbog ve-
predstavqa i pravi uzor mla- je gluma~ke sposobnosti, Anas- Rusije. Oni su nas slu{ali ka- vo“, nas je pozvala da do|emo u tira, a nastupu je prisustvovao li kog in te re so vawa i u
|ima od sebe. tasija je pokazala i pjeva~ko ko pjevamo i gospo|a Nade`da, Moskvu. Nastupile smo na aka- i am ba sa dor BiH u Ru si ji sqede}em periodu bi}e or-
Sve je po~elo kroz Dram- umije}e. Osim {to pjeva tokom koja je direktor fonda “Slo- demiji koja je u okviru manas- @eqko Jawetovi} - pri~a ganizovani ovi pregledi.
sku se kci ju u Gi mna zi ji i slu`bi u horu pri zvorni~koj Anastasija. R. Mi.
sredwoj stru~noj {koli “Pe- crkvi, sa tri drugarice, Jele- Neispuwena joj je
tar Ko~i}“, ali je ubrzo posta- nom Eri}, Jovanom Kova~evi} `eqa da zavr{i mu- Bijeqina
la ~lan Po zo ri {ta mla dih i Jovanom Luki}, prije dvije zi~ku akademiju, a
Zvor nik ko je je pre ra slo u go di ne po ~e la je da vo di i spri je ~i lo je to Istra`ivawa
Zvorni~ki teatar “Kapitali- crkveni dje~iji hor “Sveti {to je zakasnila
sa upi som u
o zdravoj
Serafim Sarovski“.
- Nas ~etiri smo se osno vnu mu zi - hrani
Naziv grupe slu ~aj no sre le ta ko ~ku {kolu, dok BI JEQINA - ^et vrti
{to nas je vjerou~i- o stu di rawu nacionalni sastanak u~e-
Kada su Anastasija i teq Marko Danojlo- glu me ni je sni ka pro je kta “Fo kus
wene drugarice odlu~i- vi} organizovao da pu no ra - Balkans“, pod nazivom “Na-
le da formiraju grupu, vodimo dje~iji hor. zmi{qala, uka o potro{wi hrane na
lako su se slo`ile koje Imali smo nastupe jer se glu - Balkanu“, odr`an je u petak
ime da izaberu. sa djecom, a na jednoj mom, ka ko u Bijeqini, javila je Srna.
- Grupi smo ime dale po manifestaciji smo r e ~ e , - Do sa da{wa is tra `i -
`eni koja je, kad su Isu- odlu~ile da i mi ot- ozbiqnije vawa o sta vo vi ma po tro -
pje va mo ne ko li ko ba vi od - {a~a, gdje smo ciqnu grupu
sa odnijeli na raspe}e,
etno-pjesama. Publi- skora. imali starije osobe i maj-
obrisala wegovo lice
pe{kirom na kojem je ka nas je nagradila ke, pokazuju razlike gdje za
ostao krvav trag i po burnim aplauzom, stariju populaciju nutri-
tom liku se rade ikone pa smo odlu~ile da tivne izjave ne zna~e mno-
Isusa Hrista - ka`e osnu je mo etno- go dok majke o wima vode
~lanica “Veronike“. grupu pod nazi- ra~una - rekla je koordi-
vom “Veronika“ - Anastasija, tre}a slijeva, sa na tor ovog pro je kta za
ka`e Anastasija, koleginicama iz grupe “Veronika“ BiH Miqana Cvetkovi}.
Obnova turisti~ke pruge Mokra Gora - Vi{egrad
Zvornik
"]iro" dogodine po redu vo`we Pomo} djeci
sa posebnim
VI [E GRAD - Po sli je `ini od 18 kilometara i do- gus ta ove go di ne u grad na vozna sredstva (lokomotive vnog saobra}aja na ovoj turis- potrebama
obnove uskotra~ne pruge od laska prvog voza, koji je vukla Drini i Rzavu, “@eqeznice parwa~e, putni~ke vagone i ti~koj pruzi donese dobrobit
Vardi{ta do Vi{egrada u du- lokomotiva parwa~a, 28. av- Republike Srpske“ su organi- ostalo) kako bi se samostalno wihovom gradu jer “}iro“ na ZVORNIK - Stru~ni tim
zovale kompletirawe infras- organizovao redovan saobra- “[arganskoj osmici“ obara ko ji bi imao za da tak da
trukture. }aj za turiste na relaciji Vi- sve rekorde u prevozu putnika. djeci sa posebnim potreba-
- O~ekujemo da upotrebnu {egrad - Mokra Gora. Portparol “Osmice“ Ale- ma pomogne u radu i snala-
dozvolu od nadle`nog minis- ksandra Stameni} potvrdila `ewu u nastavi uskoro }e
tarstva dobijemo do kraja go- ZA JEDAN DAN je da je “}irina“ kompozicija biti formiran u Zvorni-
dine, a poslije toga slijedi prevezeno od 3. aprila do 15. novembra ku, potvrdio je koordina-
potpisivawe ugovora sa “@e- 900 turista ove godine od Mokre Gore, tor pro je kta “Ka ko
leznicama Srbije“ o eksplo- preko pru`ne petqe “[ar- poboq{ati uslove za izvo-
ataciji pruge od Vardi{ta do - Idu}e godine planiramo ganske osmice“, do [argan |ewe inkluzije“ Bojan Mi-
Vi{egrada prevoznim sred- da kompletno rekonstrui{emo Vitasa prevezla rekordnih le ti}. Is ti ~u }i da bi u
stvima “[arganske osmice“ - i zgradu `eqezni~ke stanice 77.000 putnika. Lokomotiva ti mu bi lo pet-{est
ka `e ge ne ral ni di re ktor u Vi{egradu, koja je izgra|ena parwa~a je na ovoj relaciji stru~waka iz ove oblasti,
“@eqeznica Srpske“ Zdravko 1906. godine kada je pruga od ostvarila 717 vo`wi. Oboren Mi le ti} je izra zio na du
Savi}. Sarajeva “stigla“ u ovaj grad - je i rekord u broju prodatih da bi sa ovolikim brojem
On dodaje da }e “@eqe- ka`e Savi}. karata, pa je za samo jedan dan ka dro va bi le za do voqene
znice Srpske“ do 2012. godine Vi {e gra |a ni s pra vom prevezeno 900 turista. sve po tre be ove dje ce u
Uskoro redovan saobra}aj za turiste FOTO: R. TASI] kompletirati sopstvena pre- o~ekuju da uspostavqawe redo- R. T. nastavi. S. S.
12 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE

Aukcijska prodaja “Telekoma Srbija“ krajem februara


BEOGRAD - Aukcijska prodaja ve}inskog paketa akcija “Te- 10. decembra, produ`i rok za otkup tenderske dokumenta-

Biznis lekoma Srbija” bi}e organizovana krajem februara idu}e


godine, rekao je u petak dr`avni sekretar u Ministarstvu
finansija Srbije Vuk \okovi}, prenijele su agencije.
On je dodao da je Vlada odlu~ila da za dvije sedmice, do
cije za kupovinu 51 odsto kapitala “Telekoma“ jer, pored
“Doj~e telekoma“, “Telekoma Austrija“ i “Frans telekoma“
postoji interes jo{ nekoliko kompanija da se takmi~e za
preuzimawe ve}inskog vlasni{tva u srpskoj kompaniji.

Volfgang Kulterer, biv{i {ef uprave Hipo Alpe Adrija banke

FOTO: ROJTERS
ZVANI^NA KOTACIJA
Sredwi Promjena Vrijednost
Dioni~ko dru{tvo kurs kursa

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 14.84 -0.06 14,044.25

KOTACIJA FONDOVA
Zvani~ni Promjena
Dioni~ko dru{tvo kurs kursa Vrijednost

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 3.09 0.25 2,445.60


ZIF FORTUNA FOND D.D. BIHA] 3.50 0.00 1,750.00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE


Sredwi Promjena Vrijednost
Dioni~ko dru{tvo kurs kursa

SPARKASSE BANK D.D. 134.99 -9.40 269.98


BH TELEKOM D.D. SARAJEVO 18.65 -0.84 3,824.43
ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO 8.00 0.38 1,424.00
FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO 70.00 0.00 9,100.00
POBJEDA RUDET D.D. GORA@DE 3.17 -1.06 1,583.00
RMU BANOVI]I D.D. BANOVI]I 35.63 1.80 1,354.00
[IPAD KOMERC D.D. SARAJEVO 2.30 0.00 1,067.20

Nova Qubqanska banka


Dokapitalizacija Kulterer na konferenciji
od 250 miliona evra za novinare u Klagenfurtu

QUBQANA - Skup{tina akcionara Nove Qubqanske


banke (NLB) odobrila je dokapitalizaciju od 250 miliona
evra, s ciqem ja~awa kapitalne stabilnosti banke, prenije-
le su agencije.
Predsjednik uprave NLB-a Bo`o Ja{ovi} rekao je da je za-
`rtveno jagwe"
Katastrofa sa gubitkom milijardi evra u Hipu se dogodila poslije mog odlaska
dovoqan odobrenom dokapitalizacijom za koju novac mora
da bude obezbije|en najkasnije do marta 2011. godine. iz banke, a pravi skandal i uni{tavawe svih poslovnih vrijednosti dogodili se
Dokapitalizaciju nije podr`ao jedino drugi najve}i vla-
snik belgijska banka KBC. onda kada je Hipo banka prodata bavarskoj Bajern LB, rekao Kulterer
Iz KBC-a nagla{avaju da }e u dokapitalizacijama u~estvova- KLAGENFURT - Nevin hrvatski portali. Balkanu, a sa Hajderom, koga terer mo`e biti pu{ten na
ti samo ako budu donosile odgovaraju}e vrijednosti, te podsje- sam po svim ta~kama - Katastrofa sa gu- etiketiraju kao politi~kog slobodu uz kauciju od pola
}aju da wihovih 31 odsto udjela u NLB-u jo{ nije na prodaju. optu`nice. Ja sam izabran bitkom milijardi evra u pokroviteqa ekspanzije miliona evra.
za `rtveno jagwe, dok su Hipu se dogodila poslije Hipo Alpe Adrija grupe, Ovog 56-godi{weg
pravi krivci za lo{e mog odlaska iz banke - rekao nisam imao blizak odnos - biv{eg bankara, koji je 15
poslovawe Hipo Alpe je Kulterer i naglasio da se rekao je Kulterer. godina bio na ~elu Hipo
Adrija banke moji nasqed- pravi skandal i Na pitawe novinara Alpe Adrije, austrijsko
nici u upravi, te bavarska uni{tavawe svih poslovnih kako je platio kauciju od dr`avno tu`ila{tvo tereti
Bajern LB banka, koja je vrijednosti dogodio onda pola miliona evra da iza|e za pronevjeru i falsifiko-
Hipo kupila 2007. godine. kada je Hipo banka prodata iz pritvora, Kulterer je vawe bankarskog bilansa u
Rekao je ovo u petak u bavarskoj Bajern LB. rekao da su novac skupili banci.
Klagenfurtu biv{i {ef wegovi prijateqi i
uprave Hipo Alpe Adrija NISAM UPOZNAT kom{ije.
Banka dodatno oja~ana FOTO: AGENCIJE banke Volfgang Kulterer, sa poslovima Hipo - Bio sam {okiran kada Tro{ak
na prvoj konferenciji za banke na Balkanu su me uhapsili, ali sam se
Ser|o Markijone novinare nakon {to je ubrzo oporavio. Tromjese~ni Volfgang Kulterer rekao je
pu{ten iz istra`nog Optu`be da je uzimao pritvor iskoristio sam da
Zajedni~ka firma zatvora u kojem je bio od novac iz banke u koferima se fizi~ki i psihi~ki opo-
da je za godinu dao advoka-
tima 1,5 miliona evra te
ravim. Svakodnevno sam
“Fijata“ i “Krajslera“ sredine avgusta.
Kulterer je pred vi{e od
Kulterer je nazvao “sviwar-
ijom”. vje`bao i ~itao - rekao je
da je nov~ano na istoj pozi-
ciji kao prije 25 godina,
MI LA NO - Ita li jan ski mjese~ju 2012. godine. pedeset novinskih ekipa - Uop{te nisam bio Kulterer. kada je tek u{ao u
proizvo|a~ automobila “Fi- Ako se sa sin di ka ti ma rekao da je nevin za sve za odgovoran niti upoznat sa Vi{i sud u Gracu bankarstvo.
jat“ formira}e zajedni~ko pos ti gne do go vor o no vim {ta ga terete, prenijeli su poslovima Hipo banke na odlu~io je nedavno da Kul-
pre du ze }e sa ame ri ~kim pra vi li ma ra da, naj ve }i
“Kraj sle rom“ u to rin skoj ita li jan ski proi zvo |a~
fabrici “Mirafjori“ gdje automobila namjerava da do Evropska komisija usvojila novi nacrt buxeta Evropske unije
}e izra|ivati vozila marke
“alfa romeo” i “yip”, re-
2014. godine ulo`i 20 mili-
jardi evra u unapre|ivawe Evropski buxet 126,5 milijardi evra
kao je u petak izvr{ni dire- proizvodwe u sada{wim po- BRI SEL - Evrop ska kasi za idu}u godinu. rawe Janu{ Levandovski re- u dijelu koji se odnosi na
ktor “Fi ja ta“ Ser |o go ni ma, te u ra zvoj no vih komisija usvojila je u petak No vim na crtom buyeta kao je da je Komisija ubrza- budu}e izvore finansirawa.
Markijone. modela. no vi na crt evrop skog predvi|a se za gotovo tri od- no radila na izradi novog Evrop ska ko mi si ja na -
Plan je da obim proi - Markijone je kazao da }e buyeta za 2011. od 126,5 mi- sto vi{e sredstava od ovogo- nacrta buyeta da bi on bio mjerava da do juna idu}e go-
zvodwe dostigne 280.000 vo- biti neophodno da se nova lijardi evra po{to Evrop- di{weg, sa op {te no je iz predstavqen ve} 1. decembra. di ne pre dlo `i sop stve ne
zila godi{we, a novi “yip” pravila rada uvedu i u fa- ski par la ment i Sa vjet Evropske komisije, prenije- Savjet i Parlament EU finansijske izvore.
i “alfa” modeli na}i }e se briku “Mirafjori“, preni- Evrop ske uni je 15. no vem - le su agencije. nisu uspjeli da do 15. novem- Komisija }e novi nacrt
na tr`i {tu u tre }em tro - jele su agencije. bra nisu uspjeli da posti- Evrop ski ko me sar za bra postignu sporazum o na- buyeta EU upu ti ti Par la -
gnu do go vor o za je dni ~koj buyet i finansijsko plani- crtu buyeta, zbog neslagawa mentu i Savjetu.

FTSE 100 INDEX MEMBERS DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS


Naziv kompanije Cijena Promjena Naziv kompanije Cijena Promjena
LLOYDS BANKING 62.43 -3.51 BANK OF AMERICA 11.19 -0.8
ROYAL BK SCOTLAN 39.18 -4.11 CISCO SYSTEMS 19.66 1.03
VODAFONE GROUP 165.55 0.21 INTEL CORP 21.26 -0.6
BARCLAYS PLC 262.6 -2.14 PFIZER INC 16.56 -0.76
BT GROUP PLC 174.9 4.79 MICROSOFT CORP 25.35 -0.08
GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 13

BiH i Rumunija bez dvostrukog oporezivawa


SARAJEVO - Zamjenik ministra finansija i trezora BiH Fuad op{teno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.
Kasumovi} i dr`avni sekretar Ministarstva javnih finansija Potpisnici ugovora zakqu~ili su da }e primjenom ugovora o iz- SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Rumunije Dan Lazar potpisali su u petak u Bukure{tu ugovor o bjegavawu dvostrukog oporezivawa biti stvoreni povoqniji
Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet
izbjegavawu dvostrukog oporezivawa izme|u dvije zemqe. uslovi za poslovawe investitorima u obje zemqe. cijena
Ugovorom se spre~ava i fiskalna utaja poreza na dohodak, sa- M. Mi. Телеком Српске а.д. Бањалука 1,43 0,00 246.201,09
Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње 0,42 2,19 53.159,04
Rafinerija nafte Brod obiqe`ava dvije godine uspje{nog rada Република Српска - измирење ратне штете 3 36,88 -0,31 35.723,05
Република Српска - измирење ратне штете 4 36,91 -0,22 23.630,17
РиТЕ Гацко а.д. Гацко 0,16 0,00 14.486,40

Prera|eno oko dva Република Српска - измирење ратне штете 1


Електрокрајина а.д. Бањалука
Нова банка а.д. Бањалука
Електро Добој а.д. Добој
38,00
0,30
1,04
0,58
0,04
0,00
2,97
0,52
4.333,90
4.160,95
4.074,72
3.190,00

miliona tona nafte РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик

FONDOVI
0,21 5,00 2.100,00

Oko 3.000 zaposlenih, ostvareni proizvodni rezultati i planirana ulagawa ve}a Prosje~na Promjena Promet
Naziv emitenta
od 790 miliona evra u idu}em petogodi{wem periodu pokazuju ozbiqne namjere cijena

ruskog partnera i Vlade RS, rekao Puhalac ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука 3,00 0,00 0,00
ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука 4,13 0,00 0,00
PI[E: DRAGANA KELE^
draganak@glassrpske.com ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука 3,00 0,00 0,00
ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука 2,05 0,00 77,90
BAWALUKA - Rafine- 6,00 0,00
ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука 0,00
ri ja naf te Brod to kom
ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина 0,04 0,00 0,00
dvije godine uspje{nog ra-
ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале 2,70 0,00 0,00
da pre ra di la je vi {e od
dva mi li ona to na si ro ve ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука 5,50 0,36 61.952,00
nafte, a paralelno sa ovim ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука 3,15 0,00 0,00
obnovqena su i proizvodna ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука 1,50 0,00 0,00
pos tro jewa ka ko bi svi ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина 1,00 0,00 0,00
proizvodi iz Rafinerije, ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука 2,95 0,00 59,00
uz postoje}i visok kvali- ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука 3,06 1,66 61,20
tet, dos ti gli naj vi {e ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука 3,80 4,68 9.389,08
evrop ske eko lo {ke stan -
darde.
Re kao je ovo za mje nik
Fabrika namje{taja “Standard“ Prwavor
generalnog direktora “Op-
tima grupe“ Slavko [}epa-
Ovogodi{wi promet
no vi} po vo dom dru ge
godi{wice uspje{nog rada
20 miliona maraka
Rafinerije nafte Brod. On BAWALUKA - Fabrika namje{taja “Standard“ zavr{i-
je is ta kao da su evrop ski Rafinerija ima 3.000 radnika FOTO: GLAS SRPSKE }e ovu poslovnu godinu sa prometom od 20 miliona maraka,
kva li tet proi zvo da i za - prvenstveno zahvaquju}i saradwi sa {vedskom kompanijom
{tita `ivotne sredine od decembra, biti zamijeweni - Od toga je u rekonstru- nazvati najzna~ajnijim pro- “Ikea“, rekao je direktor “Standarda“ Boro Jevti}.
izuzetne va`nosti za grupa- svi habaju}i i o{te}eni di- kciju rafinerijskih pogona jektom u posqedwe dvije de- On je kazao da je pove}awu proizvodwe i prometa u “Standardu“
ciju “Nestro“. je lo vi opre me ka ko bi se ulo `e no oko 79 mi li ona ce ni je, ne sa mo u Srpskoj doprinijela i saradwa sa firmom “Daccomet AG“ iz Ciriha.
- Dokaz za to je izgradwa obezbijedio siguran, stabi- evra - istakao je [}epano- ve} i u regionu. - U fabrici je u toku realizacija ~etvrtog investicionog
vlastite laboratorije, naj- lan i kon ti nu iran rad vi}. - Oko 3.000 zaposlenih, ciklusa, koji je omogu}io pu{tawe u rad nove automatske li-
sa vre me ni je na Bal ka nu, u proi zvo dnih ka pa ci te ta u os tva re ni proi zvo dni re - nije za kantovawe i bu{ewe, te podizawe stepena automatiza-
idu}ih 350 dana. U NAFTNA zul ta ti i pla ni ra na ula - cije proizvodwe, kao i zapo{qavawe novih radnika - rekao je
koju je ugra|ena oprema re-
nomiranih svjetskih proi- [}epanovi} je naglasio postrojewa RS ulo`eno gawa ve }a od 790 mi li ona Jevti} i dodao da “Standard“ ima 315 radnika. M. Mi.
zvo |a ~a - re kao je da su dosada{wa ulagawa u 277 miliona evra evra u idu }em pe to go -
preduze}a iz oblasti naf- di{wem pe ri odu po ka zu ju
[}epanovi} i dodao da }e
tne industrije dostigla pre- Naglasio je da “Nestro“ ozbiqne na mje re rus kog
Ministarstvo poqoprivrede RS
to kom re do vnog go di{weg
remonta, koji se zavr{ava 1. ko 277 miliona evra. pla ni ra da do kra ja 2015.
go di ne u re kon stru kci ju i
partnera i Vlade RS da i u
bu du }nos ti po dr`e re ali -
U srijedu sastanak
IZVOZ mo der ni za ci ju pos to je }ih
objekata, izgradwu novih po-
zaciju ovog projekta - ista-
kao je Puhalac.
sa pekarima
gona i transportne infras- Dodao je da je pokretawe BAWALUKA - Predstavni- U Ministarstvu su kazali da
Slavko [}epanovi} ka`e da biv{e Jugoslavije, te u poje- trukture ulo`i vi{e od 790 proi zvodwe u Ra fi ne ri ji ci Ministarstva poqopri- bi primjena Pravilnika sa 15.
je iz Rafinerije u posqedwe dinim evropskim zemqama. miliona evra. uticalo i na promjenu stru- vrede, {umarstva i vodopriv- decembra, mogla da bude pro-
dvije godine izvezeno nafte Zna~ajne pomake u poslovawu Mi nis tar in dus tri je, ktu re spoqno trgo vin ske rede RS i pekari u srijedu }e longirana do 1. aprila idu}e
i derivata u vrijednosti od biqe`i i Rafinerija uqa energetike i rudarstva Re- razmjene, na priliv sredsta- poku{ati da se dogovore o godine. Pekari u Republici
oko 230 miliona maraka. Modri~a koja je u protekle pu bli ke Srpske Slo bo dan va po osnovu poreza i dopri- prolongirawu roka potpune Srpskoj zatra`ili su izmjene
- Proizvodi iz rafinerija dvije godine ostvarila izvoz Puhalac rekao je da se po- nosa, te regulaciju tr`i{ta primjene Pravilnika o mini- i dopune ovog dokumenta, u di-
nafte i uqa prisutni su na od oko 50 miliona maraka - kretawe postrojewa Rafi- naftnih derivata u cijeloj mal nim te hni ~ko-te hno lo - jelu koji se odnosi na mini-
doma}em, ali i tr`i{tima rekao je [}epanovi}. ne ri je naf te Brod mo `e BiH. {kim uslovima koje pekare mal ne uslo ve ko je pe ka re
treba da ispuwavaju. moraju da ispuwavaju. M. Mi.
Portugalski parlament odobrio plan za smawewe buxetskog deficita
Lisabon donio mjere {tedwe KURSNA
Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 27.11.2010. godine. LISTA
LISABON - Portugalski parlament odobrio potrebna finansijska pomo} EU i da }e mjere Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)
je u petak plan za pove}awe poreza, smawewe {tedwe omogu}iti boqe fiskalno stawe.
plata i socijalnih davawa u idu}oj godini u Portugalski ministar finansija Fernando Oznaka za devize Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
Zemlja za devize
nastojawu da smawi buyetski deficit i popra- Tei{eira dos Santos je izjavio da Evropska i efekt. valutu za devize za devize za devize
vi sve slabije povjerewe na tr`i{tu. Veliki unija ne mo`e da nametne pomo} wegovoj zemqi, EMU EUR 1 1.955830 1.955830 1.955830
dugovi i nizak privredni rast Portugalije za- i da ona nije u ozbiqnoj situaciji kao Irska. Australija AUD 1 1.422487 1.426052 1.429617
brinuli su investitore i podstakli spekulacije Analiti~ari smatraju da }e Portugalija biti Kanada CAD 1 1.442683 1.446299 1.449915
da bi ova zemqa mogla da bude sqede}a ~lanica sqede}a dr`ava koja }e zatra`iti pomo} iz 750 Hrvatska HRK 100 26.286621 26.352502 26.418383
^e{ka R. CZK 1 0.078905 0.079103 0.079301
EU, poslije Gr~ke i Irske, kojoj }e biti potre- milijardi dolara vrijednog fonda EU, a stra-
Danska DKK 1 0.261731 0.262387 0.263043
bna finansijska pomo}, prenio je Tanjug. huje se da }e istim putem morati da krene i Ma|arska HUF 100 0.697013 0.698760 0.700507
Vlada u Lisabonu insistira da joj ne}e biti [panija. Japan JPY 100 1.758872 1.763280 1.767688
Litvanija LTL 1 0.565032 0.566448 0.567864
Norve{ka NOK 1 0.238589 0.239187 0.239785
[vedska SEK 1 0.209621 0.210146 0.210671
[vajcarska CHF 1 1.472185 1.475875 1.479565
ZIF Zepter fond Vitinka Turska
V. Britanija
TRY
GBP
1
1
0.989973
2.309625
0.992454
2.315414
0.994935
2.321203
a.d. Bawaluka a.d. Kozluk USA USD 1 1.475191 1.478888 1.482585
Srbija RSD 100 1.822190 1.826757 1.831324
Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com
3,80 4,68% 5,12 -20,00%
14 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE

Lift povrijedio radnicu hemijske ~istionice


BAWALUKA - Radnica hemijske ~istionice AD u bawalu~kom sre}nu `enu u le|a i grudi. Luki}eva je preba~ena na lije~ewe na

Hronika nasequ Lau{ Radoslava Luki} te{ko je povrije|ena u petak


kada je udario lift za prevoz ve{a u ~istionici, saznaje
“Glas Srpske“ u policiji. Kako se pretpostavqa, nesre}a se do-
Odjeqewe hirurgije Klini~kog centra Bawaluka.
U bawalu~koj policiji su rekli da se ovaj slu~aj vodi kao povre-
da na radu i o tome je obavije{ten Republi~ki inspektorat za rad
godila kada je lift pao sa visine od oko tri metra i udario ne- koji }e nastaviti daqu istragu. N. T.

Reagovawe Su|ewe optu`enima za razbojni{tvo u bawalu~koj Prokredit banci


Obra}am Vam se u ime Vladana Kqaji}a, Dalibora Pet-

FOTO: ARHIVA
kovi}a, Roberta Joji}a, Milana Lali}a i Zorana Jeki}a.
U izdawu “Glasa Srpske“ od 23. novembra 2010. godine
objavili ste ~lanak pod naslovom “Premlatili mladi}a
u piceriji” i u wemu iznijeli niz neistinitih navoda.
U objavqenom ~lanku navodite da je bawalu~ka polici-
ja privela Vladana Kqaji}a, Dalibora Petkovi}a, Rober-
ta Joji}a, Milana Lali}a i Zorana Jeki}a iz Bawaluke u
no}i izme|u nedjeqe i ponedjeqka u piceriji “Del Capo“
zbog sumwe da su pretukli sugra|anina Zorana Kova~evi}a,
da je petorka uhap{enih prilikom upada inspektora u pi-
ceriju poku{ala da pobjegne i da su ih uprkos otporu, koji
su pru`ali, policajci brzo savladali.
Navedeno je i da su svi osumwi~eni policiji odranije
poznati, a da je Kova~evi} koga su pretukli sa wima ranije
po~inio nekoliko krivi~nih djela u Bawaluci.
Is ti na je da su pri pa dni ci Je di ni ce za po dr{ku
Bawaluka priveli imenovane, a to se desilo u no}i izme|u
subote i nedjeqe. Naime, Kova~evi} je u vidno alkoholisa-
nom stawu ugro`avao javni red i mir nakon ~ega je izveden
iz lokala bez tjelesnog povre|ivawa. Revoltirani Kova~e-
vi} je po zvao pri pa dni ke Je di ni ce za po dr{ku ko ji su
muwevito reagovali, prekr{ili niz zakonskih odredbi, bez Opqa~kana Prokredit
naredbe za pretres provalili u tu|i stan i uz upotrebu banka u Zalu`anima
sile pod prijetwom oru`jem neosnovano li{ili slobode
Kqaji}a, Petkovi}a, Joji}a, Lali}a i Jeki}a. Palicama su
ih brutalno pretukli i nanijeli im te{ke tjelesne povre-
de, iako nisu bili ispuweni zakonom propisani uslovi za
upotrebu sile, jer se privedena lica nisu opirala hap{ewu.
za pqa~ku koristio
Privedena lica nisu ranije po~inila nijedno krivi~no
djelo, niti su prethodno osu|ivani a nisu poznavali ni Ko-
va~evi}a.
Advokat, mr Predrag Baro{
ukradeni "audi"
Kada sam poku{ao da zaustavim sivi “audi“, nisam u tome uspio, jer je naglo
Bawaluka skrenuo i nastavio vo`wu. Vidio sam da lik voza~a odgovara opisu Slavi{e
Maskirani razbojnik ]uluma, za kojim se u to doba tragalo, rekao policajac Predrag Kajkut
opqa~kao apoteku PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI]
ntomasevic@glassrpske.com
vim sivi “audi“ koji je i{ao
iz pravca Prije do ra. Ka da
banka jo{ nije dostavila su-
du od{tetni zahtjev.
{toq “CZ 99“. Puzi} je u to
vrijeme pi{toqem prijetio
BAWALUKA - Nepoznati razbojni{tvo po~inio mas- BAWALUKA - Optu`e- se pribli`io, naglo je skre- Prema optu`nici, pqa- radnicima.
maskirani razbojnik prije- kirani razbojnik, koji je po- ni Slavi{a ]ulum (26) iz nuo i po~eo da bje`i. Vidio ~ku Prokredit banke 21. ma- Na kon {to je [i kman
te}i no`em oteo je oko 300 bjegao u nepoznatom pravcu. Bawaluke koristio je ukra- sam da lik voza~a odgovara ja izveli su ]ulum, Puzi} i pokupio novac i sva trojica
maraka od radnice apoteke Ovo je u posqedwa dva dana de ni “audi 80“ pri li kom opi su Sla vi{e ]ulu ma, za [ikman. Wima su Drqa~a i sjela u “audi 80“, pobjegli su
“ABC Pharm“ u bawalu~koj druga pqa~ka apoteke u Ba- pqa~ke Prokredit banke u kojim se u to doba tragalo - Mitra{inovi}eva obezbije- do bawalu~ke ulice Blagoja
ulici Wego{eva 117, sazna- waluci izvr{ena uz prijetwu bawalu ~kom na sequ Za lu - rekao je Kajkut. di li ku }u za skri vawe, a Parovi}a.
je “Glas Srpske“. no`em. Maskirani razbojnik `ani 19. maja ove godine. u~estvovali su u kra|i vozi- Tu su presjeli u [ikma-
U Centru javne bezbjednos- od radnice bawalu~ke apote- Pri li kom bi je ga ovim
OTELI la “audi 80“ koje su koristi- nov “audi A4“ i odvezli se u
ti Bawaluka u petak su rekli ke “Crvena apoteka“ prijete- automobilom on je izbjegao 7.827 maraka li u pqa~ki. ku}u u lakta{koj ulici 23.
da im je razbojni{tvo prija- }i no`em i pi{toqem oteo je po li cij sku pa tro lu. To se i 2.440 evra ]ulum je poslije ulaska apri la ko ju su iznaj mi li
vila radnica apoteke 25. no- oko 640 maraka u srijedu, 24. dogodilo u vrijeme kada je za u banku repetirao automat- Drqa~a i Mitra{inovi}eva
vembra oko 19 ~asova. novembra, u ulici Save Qu- wim bila na snazi potjerni- Goran Brborovi}, koji je sku pu {ku i re kao: Ovo je gdje su podijelili novac.
Uvi|ajem je utvr|eno da je boje. N. T. ca zbog poku{aja ubistva Jo- u no}i 19. maja bio sa poli- pqa ~ka, a od ra dni ka “Se - Su |ewe je pre ki nu to, a
vana Jo{ila. cajcem Kajkutom u patroli, ktor sekjuritija“ oteo je pi- nastavi}e se 3. decembra.
Ovo je rekao svjedok Tu- kazao je da su nakon {to je
`i la{ tva, po li ca jac Pre - “audi“ po~eo da bje`i krenu-
drag Kajkut u petak u bawa- li u potjeru za wim i prona- Pqa~ka odra|ena profesionalno
lu~kom Okru`nom sudu. Izja- {li ga napu{tenog u nasequ Tu`ilac Slobodan Sali} u iznajmili su stan za wegovo
vu je dao na nastavku su|ewa Gla mo ~a ni. Do dao je da je uvodnoj rije~i je rekao da je skrivawe u Lakta{ima - ka-
]ulumu, Draganu Puzi}u (22), kasnije utvr|eno da je to vo- pqa~ka odra|ena profesi- zao je Sali} i dodao da su op-
Bo ja nu [i kma nu (23), Ne - zilo ukradeno iste ve~eri, a onalno za svega jedan minut. tu`eni prvo isplanirali da
mawi Drqa~i (22) i Dejani vla snik je kra |u pri ja vio - Puzi}, Drqa~a i [ikman, a ukradu vozilo pomo}u kojeg }e
Mitra{inovi} (24), svi iz 20. maja. djelimi~no i Mitra{inovi}e- po~initi pqa~ku. Dodao je da
Bawaluke koji su optu`eni za Radnik Prokredit banke va priznali su da su po~inili je, iz priznawa optu`enih, ut-
pqa~ku Prokredit banke iz Radenko Savi} ju~e je rekao ovu pqa~ku. Mitra{inovi}eva vr|eno da je plavi kombine-
koje su ukrali oko 13.000 ma- da je utvr|eno da su razboj- mu je ranije dok se skrivao zon koji je ]ulum koristio
raka. nici iz banke ukrali 7.827 obezbje|ivala hranu i {tam- prilikom pqa~ke donijela
Opqa~kana apoteka u Wego{evoj FOTO: G. [URLAN
- Poku{ao sam da zausta- ma ra ka i 2.440 evra. Ova pu, a zajedno sa Drqa~om Mitra{inovi}eva.

Trojici ukupno {est i po godina zatvora


PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] zbog jedne te{ke kra|e. ara ove godine, od radnika im preda novac i legne na as- Nedeqka \uri}a u kne`evskom
ntomasevic@glassrpske.com Ovu pre su du izre klo je ben zin ske pum pe “Par ma falt. On je iz yepa izvadio selu Bastaji iz koje su ukrali
BAWALUKA - Nedeqko sudsko vije}e kojem je predsje- trend“ Dalibora Kuti}a ote- novac i legao, a napada~i su 500 evra i 550 maraka.
Duki} (19) i Miroslav Rado{ da va la Ol ga Ma le {e vi}. li 949 maraka. pobjegli. Tom prilikom Ra- Tu`ilac Biqana Janko-
(20) iz Kne`eva osu|eni su u Prethodio je sporazum o pri- do{ je iz pu{ke ispalio hi- vi} je rekla da su kao olak{a-
pe tak u bawalu ~kom Okru - znawu krivice koji su optu`e- OPQA^KALI tac iznad Kuti}a. vaju}e okolnosti prilikom
`nom sudu na po tri godine ni zakqu~ili sa Okru`nim 949 maraka Daqe se navodi da su Du- zakqu~ewa sporazuma sa optu-
zatvora zbog razbojni{tva i tu`ila{tvom Bawaluka. od radnika pumpe ki} i Rado{ u decembru pro- `enima uzete u obzir ~iwe-
jedne te{ke kra|e. Tre}eoptu- U presudi se navodi da su {le godine ukrali “jugo“, nice da su mlade osobe, da
`enom Milanu Svjetlanovi}u Duki} i Rado{, maskirani i Oni su do pumpe do{li iz vlasni{tvo Dragana Veleu{i- ranije nisu osu|ivani i da su
(19), iz Kne`eva izre~ena je naoru`ani automatskom pu- obli`we {ume i prijete}i }a iz Kne`eva. Duki} i Svje- izrazili kajawe za ono {to su
kazna od tri mjeseca zatvora {kom i pi{toqem, 17. janu- oru`jem Kuti}u naredili da tlanovi} su provalili i u ku}u u~inili.
GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 15

Pretukli doma}ina pa oteli 20 maraka Policija


BIJEQINA - Dva nepoznata lica upala su u no}i izme|u ~et- vne bezbjednosti Bijeqina. Razbojnici su vlasnika ku}e uda-
vrtka i petka u nezakqu~anu ku}u S. L. u Dvorovima, kojeg su rili pepeqarom po glavi i odnijeli novac koji je bio na
pretukli i oteli mu 20 maraka, saop{teno je iz Centra ja- fri`ideru.

[uvalija preba~en
Na prijedlog Okru`nog tu`ila{tva u Isto~nom Sarajevu Vijesti
Tesli}
Ukraden
novac iz

na Neuropsihijatriju
manastira
TE SLI] - Ne po zna to
lice je u srijedu u poslije-
podnevnim ~asovima iz ma-
nastira Lipqe kod Tesli}a
Postoji osnovana sumwa da je [uvalija po~inio izazivawe op{te opasnosti i nedozvoqenu proizvodwu ukra lo za sad ne ut vr|en
i promet oru`ja ili eksplozivnih materija, a prema dosada{wim rezultatima istrage, nije se do{lo do iznos novca. Borave}i u ma-
nastiru, nepoznati je isko-
saznawa da je u pitawu neko drugo krivi~no djelo - ka`u u Tu`ila{tvu ristio odsustvo sve{tenika
i ostalog osobqa pa je iz
PI[E: @EQKA DOMAZET nan [uvalija je saslu{an i blagajne manastira ukrao
glass teol.net
nad wim je sudski vje{tak novac od prodaje svije}a i
ISTO^NO SARAJEVO - pro veo psi hi ja trij sko vje - pobjegao. Sl. P.
Kenan [uvalija (36) iz Sa- {ta~ewe. ^EKA
rajeva, koji je na autobuskoj - Po sli je obavqenog
stanici u Palama 24. novem- pregleda i mi{qewa vje{ta- se mi{qewe Bijeqina
bra poku{ao da podmetne ek- ka okru`ni tu`ilac je sudi- qekara "Golfom"
sploziv, smje{ten je u Sta- ji za pret ho dni pos tu pak udario
cionarno odjeqewe Neurop- Osno vnog su da u So ko cu
sihijatrijske klinike u So- predlo`io da [uvalija bude dje~aka
kocu zbog psi hi ja trij skog poslat na psihijatrijsko po- BIJEQINA - Devetogo-
vje{ta~ewa i daqeg pregle- smatrawe i pregled u odgova- di{wi dje~ak te{ko je po-
da i posmatrawa - saop{teno raju}u zdravstvenu ustanovu - vri je |en u sao bra }aj noj
je u petak iz Okru`nog tu- ka`u u Tu`ila{tvu. nesre}i koja se dogodila u
`ila{tva Isto~no Sarajevo. Daqe na vo de da je taj petak u Jawi, op{tina Bije-
Odluku o tome donio je prijedlog sudija prihvatio, qina, izjavio je de`urni
sudija za prethodni postupak a ciq je da se sprovede po- Centra javne bezbjednosti
Osnovnog suda u Sokocu, a na tpuno psihijatrijsko vje{ta- Bijeqina. Prema wegovim
prijedlog okru`nog tu`ioca ~ewe i stekne potpun uvid u rije~ima, devetogodi{waka,
iz Isto~nog Sarajeva wegovo zdravstveno stawe. ~iji su inicijali B. S., uda-
[uvalija je poslije saslu- rilo je vozilo “golf 2” ko-
{awa i istrage u Centru ja- POTREBNO jim je upravqao M. S., javila
vne bez bje dnos ti Is to ~no obaviti potpun je Srna. Povrije|eni je pre-
Sarajevo u ~etvrtak predat pregled osumwi~enog vezen u bijeqinsku Op{tu
Okru`nom tu`ila{tvu, koje bolnicu “Sveti vra~evi“, a
je protiv wega naredilo is- [uvalija se iz Sarajeva saobra}ajna policija je iz-
Neuropsihijatrijska klinika u Sokocu FOTO: GLAS SRPSKE
tragu zbog postojawa osnovane na Pale dovezao “pasatom“ i vr{ila uvi|aj.
sumwe da je po~inio krivi~no kao vrlo sumwivo lice pri- qiva traka i jo{ neki pre- liciji jer je u vi{e navrata wu zgrade Vlade Federacije
djelo izazivawa op{te opa- mi je ti li su ga po li caj ci dmeti koji }e biti vrlo za- u~estvovao i u razli~itim BiH tokom protesta koji su Sarajevo
Cen tra ja vne bez bje dnos ti nimqivi policiji i tu`i- kri vi ~nim dje li ma po dme- organizovani zbog neza do-
snosti i nedozvoqene proi-
zvodwe i prometa oru`ja i Isto~no Sarajevo. Poslije la{tvu. Osumwi~eni [uva- tawa eksploziva. voqstva bora~ke populacije u Kajevi}u
eksplozivnih materija. legitimisawa ustanovili su lija je odranije poznat po- U~estvovao je i u paqe- Sarajevu u aprilu ove godine. dvije godine
Iz Tu `i la{ tva is ti ~u da je ispod ka pu ta imao uslovno
da, prema dosada{wim poli- automatsku pu{ku, pi{toq,
cij skim i is tra `nim ra- bejzbol palicu, sprej, plas- SARAJEVO - Vlasnik sa-
dwama, nisu do{li do osno- ti ku i ne ke pre dme te ko ji rajevskog restorana “Rojal”
vane sumwi da je [uvalija asociraju na mogu}nost pos- Fikret Kajevi} osu|en je
tavqawa eksploziva. na uslovnu kaznu zatvora od
po~inio neka druga krivi-
Pre tre som auto mo bi la dvije godine koja ne}e biti
~na djela osim pomenutih.
prona|eni su ru~na bomba, izvr{ena ukoliko u idu}e
Pre ma sa op {tewu iz
elektronski kabl, samoqep- tri godine ne po~ini novo
Okru`nog tu`ila{tva, Ke- krivi~no djelo u petak u
Kantonalnom sudu Saraje-
ISTRAGA vo. Osu|en je zbog napada i
nano{ewa povreda dvojici
Iz Okru`nog tu`ila{tva Is- vi{e lica, izuzet je zapis aus trij skih po li ca ja ca
to~no Sarajevo saop{teno je video-kamera koje nadziru prilikom wegovog hap{e-
da je na osnovu naredbe Osno- objekat autobuske stanice na wa u Be~u. Ova presuda je
vnog suda iz Sokoca izvr{en Palama i provedena je druga rezultat sporazuma o pri-
pretres vi{e objekata na po- istraga radi rasvjetqavawa znawu krivice koji je sklo-
dru~ju Kantona Sarajevo. ovog doga|aja - navedeno je u pio sa Kantonalnim tu`i-
- Pored toga, saslu{ano je i saop{tewu. la{tvom Sarajevo.
Autobuska stanica u Palama N. T.

Policija prona{la Petoro povrije|eno U pritvoru uhap{eni u


arsenal oru`ja u sudaru akciji “Prew 3”
^ELINAC - Policija ^elinca u ~etvrtak je prona{la ve- ^ELINAC - Milenko Popovi} (51) iz ^elinca SARAJEVO - Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjese-
}u koli~inu oru`ja pretresom ku}e koju koristi Bojan Juri- te{ko je povrije|en kada se upravqaju}i “fordom ~ni pritvor Nenadu Voji~i}u (31) iz Trebiwa, Edinu Kresi (32)
{i} (26) u mjestu Crni Vrh, op{tina ^elinac, saznaje “Glas mondeo“ sudario sa “tojota korolom“ za ~ijim vo- iz Mostara, Vladi Prcu (24) iz Boviqeg Brda, Denisu Krvavcu
Srpske”. lanom je bio Ogwen Dubo~anin (25), iz Bawaluke. (26) iz ^apqine, Zihnu Obradovi}u (39) iz Stoca i @eqku
Iz bawalu~kog Centra javne bezbjednosti, navode}i wegove U nesre}i lak{e su povrije|eni Popovi}eva su- Brki}u (30) iz Qubu{kog.
inicijale, je saop{teno da su pretresom prona|eni lova~ka pruga Biqana (49) i k}erka Milanka Pa{ali} Oni su osumwi~eni za organizovani kriminal i neovla{}enu
pu{ka “CZ“ kalibra 12 milimetara, lova~ki karabin ru~ne (29) kao i voza~ “tojote“ Ogwen Dubo~anin (25) i proizvodwu i promet opojnim drogama. Uhap{eni su u akciji
izrade, automatska pu{ka, kubura ru~ne izrade (krate`), pet wegov saputnik \or|e \ur|evi} (28) iz Bawaluke. “Prew 3” 22. novembra na podru~ju Hercegovine. Pritvor im je
lova~kih metaka kalibra 12 milimetara, 16 pu{~anih metaka Nesre}a se dogodila na putu ^elinac - Dubrava odre|en zbog bojazni da bi osumwi~eni mogli ometati i uticati
kalibra 7,62 milimetra i 26 komada pu{~anih metaka kalibra Sta ra u mjes tu Jo {av ka Gorwa, sa zna je “Glas na svjedoke i sau~esnike ako bi bili na slobodi ili bi mogli
7,9 milimetara. U policiji su rekli da }e protiv wega biti Srpske“ u policiji. ponoviti krivi~no djelo ili dovr{iti ve} poku{ano.
podnesen izvje{taj bawalu~kom Okru`nom tu`ila{tvu. N. T. N. T. N. T.
16 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE

Ma kakva smena?! Pa, ja se spremam i za slede}i mandat. Kad nisu


mogli da me rekonstrui{u, ne}e mo}i ni da me smene. Ja sam od

Srbija ~vrstog materijala.

Milutin Mrkowi},
ministar za infrastrukturu Srbije

FOTO: ARHIVA
Biv{i komandant OVK
Haradinaj tra`i
privremeno odsustvo
PRI[TINA, HAG - Biv{i komandant OVK Ramu{ Hara-
dinaj zatra`io je u petak od Ha{kog tribunala da ga tokom
predstoje}e prazni~ne pauze privremeno pusti iz pritvora u ko-
jem ~eka ponovno su|ewe po optu`nici za zlo~ine na Kosovu
1998. godine, javile su agencije.
Kao razlog za privremeno osloba|awe Haradinaj navodi da mu
je supruga trudna i da bi trebalo da se porodi sredinom januara.
Osim toga, kako pi{e u zahtjevu, on bi `elio da vidi svoje dvoje
djece. Odbrana u zahtjevu tvrdi i da ne postoji opasnost da bi
Haradinaj mogao pobje}i ili uticati na svjedoke ukoliko bude
pu{ten na Kosovo od 17. decembra do 14. januara.

Albanac Baki Sadiki


Slovaci sude odbjeglom
kosovskom narko-bosu
PRI[TINA, BRATISLA- |ewe }e po~eti 24. januara Novac ispla}ivan na ime
“simulativnih poslova“
VA - Slova~ki sud u Pre{ovu 2011. godine.
odlu~io je da u odsustvu sudi Sudi}e se i dvojici Sadiki- Uhap{eno pet osoba zbog zloupotrebe slu`benog polo`aja

Uplatili 200.000 evra


kosovskom Albancu sa paso- jevih sau~esnika, Slovaka, u
{em Slova~ke Bakiju Sadiki- ~ijim automobilima je na|ena
ju za {verc 120 ki lo gra ma droga. Oni su uhap{eni sep-

na fiktivne ra~une
he ro ina, ja vi le su u pe tak tembra 2008. godine u Pre{o-
agencije. vu na is to ku Slo va ~ke.
Slova~ka nije uspjela da iz- Prijeti im 20 do 25 godina za-
dejstvuje Sadikijevo izru~ewe tvora, a mogu}a je i kazna do-
s Kosova, gdje se krije, a su- `ivotnog zatvora.
Viktor Orban i Boris Tadi} Osumwi~eni od 2006. do 2009. prekora~ili granice svojih slu`benih ovla{}ewa
Unaprijediti odnose i izvr{ili isplatu fiktivnih ra~una, i to zbog navodnih gra|evinskih radova,
usluga reklama i izrade reklamnog materijala, saop{tila policija
u oblasti privrede KRU[EVAC, BEOGRAD - }a (62), suvlasnika i dire-
U nastavku akcije na suzbi- ktora preduze}a “Balkan bi-
jawu korupcije policija je u znis ne tvork“ d.o.o. iz
sa radwi sa Vi {im tu `i - Kragujevca Dragana Timoti-
la{tvom u Kru{evcu uhapsi- jevi}a (50), te vlasnika i di-
la pet osoba zbog sumwe da su rektora preduze}a “Bole rez”
zloupotrijebili slu`beni d.o.o. iz Obre`a kod Varva-
po lo `aj i pro ne vje ri li rina Borka Radosavqevi}a
200.000 evra, javile su u petak (23).
agencije. PRIVEDENI
Uha p{e na pe tor ka os-
umwi~ena je i za falsifiko-
falsifikovali
vawe slu `be nih is pra va i slu`bene isprave
zloupotreba ovla{}ewa u pri- Ta ko |e su uha p{e ni i Nastavqena akcija suzbijawa korupcije
Viktor Orban i Boris Tadi} FOTO: AGENCIJE vredi. vlasnik i direktor preduze-
Policija je uhapsila vla- }a “Jang turs trejd“ d.o.o. iz MCA” d.o.o. isto iz Varva- na ime takozvanih “simulati-
BEOGRAD - Premijer Ma|arske Viktor Orban i predsje- snika i direktora preduze}a Varvarina Slavoqub Blago- rina Radi{a Jovi~i} (50). vnih poslova“, odnosno gra|e-
dnik Srbije Boris Tadi} ocijenili su u petak u Beogradu da su “Kon stru ktor M” d.o.o. iz jevi} (51) i vlasnik i dire- Policija intenzivno tra- vin skih ra do va, uslu ga
odnosi dvije zemqe dobri, ali da je saradwu potrebno unaprije- Kru{evca Slobodana Mili- ktor pre du ze }a “Li ra ga za Mi la nom Ale ksi }em reklama, kao i izrade rekla-
diti u oblasti privrede, javio je Tanjug. (46), vlasnikom i direktorom mnog materijala - saop{tila
Ma|arski premijer je rekao da je budu}nost Srbije i Ma|arske preduze}a “Agencija Aleksi}” je kru{eva~ka policija.
zajedni~ka bez obzira na to da li su zemqe u Evropskoj uniji
Dileri d.o.o. iz Varvarina zbog pos- Osumwi~eni su ovakvim
ili ne. Tadi} je rekao da je zadovoqan {to Ma|arska pru`a po- Novosadska kriminalisti~ka policija uhapsila je u petak Zo- tojawa osnova sumwe da se ba- radwama pribavili sebi imo-
dr{ku evropskim integracijama Srbije. rana P. (28) iz Novog Sada i Petra J. (31) iz Maradika zbog vio istim krivi~nim djelima. vinsku korist u iznosu preko
- ^iwenica da je Ma|arska zemqa koja preuzima predsjedavawe dilovawa narkotika u gradu, saop{tila je Policijska uprava - Osumwi~eni Mili}, Ti- 200.000 evra.
u EU za nas jeste od posebnog zna~aja i Srbija u tom kontekstu Novi Sad. motijevi} i Radosavqevi} su - Policija }e nastaviti
o~ekuje da postigne status zvani~nog kandidata za ~lanstvo u Dileri su uhap{eni u Novom Sadu u trenutku kad su poku{ali od 2006. do 2009. prekora~ili intenzivan rad na utvr|ivawu
EU. Ja sam veoma zadovoqan {to Ma|arska daje Srbiji punu po- da prodaju 162 grama heroina. Oni su poku{ali da pobjegnu, gra ni ce svo jih slu `be nih svih ~iwenica i okolnosti u
dr{ku u tom procesu - rekao je Tadi}. ali ih je policija sustigla i uhapsila, poslije ~ega im je ovla{}ewa i izvr{ili is- vezi s tim slu~ajem - navedeno
odre|eno zadr`avawe. platu fiktivnih ra~una, i to je u saop{tewu.
DOBRA TRGOVI[TE
VIJEST Komisija za hartije od vrijednosti
Postupak o Beku u "Novostima"
Ni {est mjeseci poslije po-
plava u Trgovi{tu nema novca
PROKUPQE za naknadu {tete gra|anima,
Op{tina Prokupqe nagra- a od 13 o{te}enih mostova
dila je u petak sa 440.000 izgra|en je jedan, javio je RTS. BEOGRAD - Poslije pri- vrdi da tri preduze}a u vla- roslav Mi{kovi}, Beko je re- imaju preko 62 odsto, zvani~no
dinara (oko 8.800 maraka) Mje{tani strahuju od novih znawa Milana Beka da je vla- sni{ tvu ovog bi zni sme na kao da izme |u wih pos to ji obja{wewe da li su povezane.
42 najboqa studenta i dvoje padavina. Lokalna samoupra- snik kom pa ni je “No vos ti“ imaju vi{e od 25 odsto, on }e ekonomski dogovor, ali je ne- U pitawu su “Trimaks inves-
sredwo{kolaca iz tog gra- va smatra da je jedino rje- Komisija za hartije od vrije- morati da ponudi za otkup os- girao da su pozajmili novac tment“ sa 24,98 odsto akcija,
da, javio je Tanjug. Predsje- {ewe detaqna regulacija dnosti pokrenula je postupak talih akcija ili da proda sve od Stanka Suboti}a Caneta. “Ardos holding“, koji posjedu-
dnik Fonda za talente te rije~nog toka, ali jedna od utvr|ivawa ~iwenica da li su iznad zakonom dozvoqenog ma- POTREBNI je 24,89 odsto i “Karamat hol-
op{tine Milunka Markovi} najsiroma{nijih op{tina u tri kompanije vlasnici ove ksimuma. zvani~ni dokazi dings“, u ~ijem posjedu je 12,55
izjavila je da su po 10.000 Srbiji, sa godi{wim buxetom medijske ku}e povezane, pre- Beko je izri~ito rekao da odsto akcija kompanije “No-
dinara dobili najboqi stu- od 80 miliona dinara, nema nio je u petak B92. je ta~no da je vlasnik “Novos- Iako Milanu Beku od po- vosti“.
denti ~iji je prosjek ocjena sredstava. Kako navode u tom dr`a- ti”. ~etka nije ni{ta sporno, Ko- U Komisiji su i prije ~e-
ve}i od devet i dva sredwo- vnom tijelu, wima su sem Be- - To od po~etka nije spor- mi si ja za har ti je od tiri godine ispitivali da li
LO[A
{kolca - pobjednika na re-
VIJEST ko ve izja ve po tre bni i no - ka`e Beko. Na pitawe da vrijednosti zatra`ila je od postoji povezanost izme|u kom-
publi~kom takmi~ewu. zvani~ni dokazi. Ako se ut- li je u taj posao ukqu~en Mi- tri kompanije, koje zajedno panija vlasnika “Novosti”.
GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 17

Ha{im Ta~i kandidat za premijera Kosova


PRI[TINA - Demokratska partija Kosova je na strana~koj kon- ti~ar i dr`avnik svjetske slave“, pi{e u petak pri{tinska {tam-
venciji odlu~ila da svog lidera i aktuelnog premijera Ha{ima pa, a prenosi B92.
Ta~ija nominuje za predsjednika budu}e Vlade Kosova. Ta~i je obe}ao viznu liberalizaciju za stanovnike Kosova, ~lan-
U obrazlo`ewu se navodi da je on “oslobodilac Kosova i poli- stvo u NATO i pribli`avawe Kosova Evropskoj uniji.

Vlasti u Beogradu utvrdile platformu za dijalog sa Pri{tinom Vijesti


Finansirawe
Pregovara~i nisu ministri Beograd
poma`e
ni dr`avni sekretari Kur{umliji
BEO GRAD - Grad Beo -
grad }e od 1. de cem bra
Odre|eno ko }e biti “glavni ~ovjek“ Beograda za vo|ewe dijaloga, kao i ~lanovi pregovara~kog pre uze ti fi nan si rawe
tima, ali to jo{ nije za javnost jer bi zna~ilo “bacawe karata na sto prije nego {to je utakmica ra da na ro dne ku hiwe u
Kur{umliji kako bi 850
uop{te po~ela“, rekao Ivanovi} stanovnika ove op{tine
BEO GRAD - Vlas ti u imalo obezbije|en topli
Beogradu utvrdile su pla- obrok. Narodna kuhiwa u
tformu za predstoje}i di- Kur {u mli ji na ja vi la je
jalog sa Pri{tinom, koja je da }e prestati sa radom 1.
za sno va na na skup {tin - decembra, poslije odluke
skim rezolucijama o Kosovu op{tine da vi{e ne fi-
i Metohiji, a odre|eni su i nansira ovu ustanovu.
~lanovi tima za pregovore,
me|u kojima nema visokih
politi~kih li~nosti, sa-
Vojvodina
znaju novosadski mediji u Za uzgoj
Vladi Srbije. ribe 1,2
Dr`a vni se kre tar Mi -
nistarstva za Kosovo i Me- miliona
to hi ju Oli ver Iva no vi} NOVI SAD - Pokrajin-
rekao je da detaqi te pla- ski sekretar za poqopri-
tforme jo{ nisu za javnost vre du Da ni el Pe tro vi}
jer bi wihovo objavqivawe potpisao je u petak ugovo-
zna~ilo “bacawe karata na re s pred sta vni ci ma 25
sto pri je ne go {to je uta - ribwaka, u ukupnoj vrije-
kmica uop{te po~ela“. dnos ti od 1,2 mi li ona
Ivanovi} je potvrdio da evra namijewenih za re-
je odre|eno ko }e biti “gla- konstrukciju postoje}ih i
vni ~ovjek“ Beograda za vo- izgradwu novih ribogoji-
|ewe di ja lo ga, kao i li{ta u Vojvodini, javi-
~lanovi pregovara~kog ti- la je Srna.
ma, ali nije mogao da otkri-
je o kome je rije~. Gorwi Milanovac
- Sve {to vam mogu re}i
jeste da ni prvi ~ovek na- Oliver Ivanovi} FOTO: ARHIVA Sela na
{eg ti ma, kao ni ~la no vi aparatu Vlade u nekom {i- dijalogu koji bi, bar na po- zao, bilo “porazno za opsta- dr`avnom politikom usvoje- ivici
tog tima koji }e implemen- rem smislu - naveo je Ivano- ~et ku, tre ba lo da bu de po - nak srpske za je dni ce na nom u Skup {ti ni. On je
tirati platformu, nisu iz vi}. sve }en, pri je sve ga, KiM”. ocijenio da je to “mogu} na-
opstanka
re do va mi nis ta ra Vla de Kako je objasnio, razlog rje{avawu pitawa koja opte- ~in ako se obje strane opre- GORWI MILANOVAC
Srbije niti ima dr`avnih PREGOVARA^I - Broj stanovnika u suvo-
zbog ko jeg ni su ukqu~e ni re }u ju sva ko dne vni `i vot di je le za ra ci ona lan
se kre ta ra. Oni, me |u tim, visoki dr`avni predstavni- qudi na Kosovu i Metohiji. pripadaju pristup, a “Srbija }e biti borskim selima bi}e pre-
nisu ni nekakvi nezavisni ci jeste namjera da se izbje- Ivanovi} je naveo da u aparatu Vlade racionalan partner u ovom po lovqen za pet go di na
po je din ci ve} pri pa da ju gne po li ti ~ka no ta u srpskom pregovara~kom timu Mi nis tar spoqnih po - dijalogu“. ako Vlada Srbije hitno ne
naj vje ro va tni je ne }e bi ti slova Vuk Jeremi} izjavio je - Mi ima mo sa mo je dnu pod sta kne proi zvodwu u
pred sta vni ka Srba sa Ko - da }e Srbija pregovarati sa politiku i samo jedan ustav brdsko-planinskim kraje-
smeta jer bi to, kako je ka- Pri {ti nom u skla du sa i u okviru te politike i tog vima, ocijenio je u petak
ustava }emo pregovarati na odbor nik u Skup {ti ni
konstruktivan i fleksibi- Gorweg Mi la nov ca Bo -
Trajno rje{ewe lan na~in koji nije usmeren {ko Mi lo va no vi}. On
na to da blokira proces, da smatra da bi se stimula-
Vuk Jeremi} je rekao da se “sa Pri{tinom i velikim silama mora cijom proizvodwe moglo
dogovoriti {ta je ubudu}e trajno re{ewe za Kosmet“, isti~u}i da pravi probleme, ve} da tra-
`i re{ewe - rekao je Jere- zaposliti na hiqade ra-
trajno rje{ewe za Kosmet mo`e biti ponu|eno jedino kroz dijalog, dnika.
prihva}eno od svih strana i potvr|eno u Savjetu bezbjednosti UN. mi}. On je dodao da Beograd
- Spremni smo da pri~amo o svemu, ali nismo spremni da prihva- ne}e biti taj koji }e pravi-
timo bilo kakvo nametawe - naglasio je Jeremi}, dodaju}i da je ti probleme nego }e tra`i- Kosovo
“Srbija pokazala da je demokratska i miroqubiva i da `eli naj- ti rje {ewe ko je }e bi ti u Suspenzije
boqe mogu}e odnose u regionu“. skladu sa nacionalnim i vi-
Vuk Jeremi} talnim interesima zemqe. policajaca
PRI [TI NA - Ko sov -
ska policija suspendova-
la je ~e ti ri svo ja
Raspala se lokalna @ivot bez struje Eurostat odobrio pripadnika zato {to su
po sla ni ka al ban skog
vlast u Pre{evu pored termoelektrane popis na Kosovu par la men ta Al ba nu Vo -
PRE[EVO - Koalicija tri albanske partije ZREWANIN - ^e trde se tak qudi po red PRI[TINA - Kosovo je dobilo odobrewe evrop- k{i zaustavili i posla-
koje su ~inile vlast u Pre{evu se raspala, ~ime zrewaninske termoelektrane-toplane ve} ~etiri skog zavoda za statistiku Eurostat da mo`e da po~ne li je na sud zbog kr{ewa
se raspala i lokalna vlast, javio je u petak B92. mjeseca `ivi bez struje, prenio je B92. popis stanovni{tva i doma}instava u aprilu 2011. procedure prelaska gra-
Lider jedne od wih, partije Demokratske unije Oni su u radni~ke barake pored termoelektrane godine. nice na prelazu Vrbnica
do li ne, Sken der Des ta ni, izja vio je da je ta do{li kao izbjeglice jo{ tokom devedesetih go- Kako pi{e pri{tinska {tampa, direktor Euros- kod Pri zre na, ja vi le su
stranka odlu~ila da napusti koaliciju sa Demo- dina, a bez struje su ostali nakon {to je do{lo tata Piter Everers izjavio je u Pri{tini da je Ko- agencije. Sud u Prizrenu
kratskom partijom Albanaca i Nacionalnim po- do kratkog spoja. Gradska vlast ka`e da postoje sovo spremno da sprovede popis u proqe}e sqede}e je prije tri dana alban-
kretom Albanaca. prijedlozi kako da se rije{i wihov status, odno- godine. On je dodao da jo{ postoje neki tehni~ki skog poslanika po nalo-
Mada jo{ nema pouzdanih informacija o razlo- sno da im je ponu|eno da prihvate rje{ewa koja problemi, koje kosovske vlasti treba da rije{e, ali gu po li ci je ka znio sa
zima raskida koalicionog sporazuma, izvjesno je im nudi Centar za socijalni rad, dodaju}i da da su glavne pretpostavke za kvalitetno odr`avawe 250 evra, {to je izazvalo
da Demokratska partija Albanaca Ragmija Musta- zbog dotrajalih instalacija ne postoji mogu}nost popisa “zasnovanog na najvi{im me|unarodnim reakciju policije, te ko-
fe i Demokratska unija doline Skendera Desta- da im ponovo bude ukqu~ena struja u barakama. standardima“, ve} pokrivene. Everers je rekao da sov ske i vlas ti u Ti ra -
ni ja, od ~et vrtka vi {e ni su ko ali ci oni Me|utim, `iteqi baraka nisu voqni da se ra- o~ekuje da kosovski Srbi u~estvuju u popisu, jer to, ni.
partneri. Tu vijest je za B92 potvrdio Destani. seqavaju. kako je rekao, nije politi~ki, ve} tehni~ki proces.
18 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE

Zakonom uvodimo red na politi~ki prostor. Posebno me vesele

Region kazne, pravo na gubitak tro{kova, pa ko voli neka izvoli.

Jadranka Kosor,
predsjednik Vlade Hrvatske

Slovenija i Hrvatska Policija upala u zgradu najuticajnije televizije u Skopqu A1


Arbitra`ni sporazum
po~iwe od ponedjeqka
ZAGREB - Arbitra`ni sporazum izme|u Slovenije i Hrvat-
ske o rje{avawu grani~nih pitawa stupa na snagu u pone-
djeqak, javila je u petak Srna.
- Hrvatska i Slovenija razmijenile su diplomatske note kao
potvrde okon~awa unutra{wih postupaka potrebnih za stupawe
na snagu Sporazuma o arbitra`i potpisanog u Stokholmu 4. no-

FOTO: INDEX.HR
vembra pro{le godine - saop{teno je iz Ministarstva unu-
tra{wih poslova Hrvatske i evropskih integracija.
Svi procesni rokovi navedeni u ovom sporazumu po~e}e se
primjewivati od datuma potpisa ugovora o pristupawu Hrvat-
ske EU.

Poslije Tadi}eve posjete Hrvatskoj


“Veritas“ ne dijeli
optimizam predsjednika
BAWALUKA - [ef Doku- prava u dvije zemqe, javila je
mentaciono-informacionog Srna.
cen tra “Ve ri tas“ Sa vo - Raduju me susreti dvojice
[trbac re kao je ju ~e u predsjednika, ali sam skep-
Bawaluci da je skepti~an po- ti~an kada ka`u da }e se za-
vodom optimisti~nih izjava la ga ti za br`e rje {a vawe
predsjednika Hrvatske Ive pitawa nestalih jer smo ra-
Josipovi}a i predsjednika nije od Hrvatske imali ta-
Srbije Borisa Tadi}a o pos- kvih deklarativnih obe}awa
tignutom dogovoru u pogledu koja u praksi nisu ispuwena
br`eg rje {a vawa su dbi ne - istakao je [trbac komenta- Do{lo do sukoba izme|u
nes ta lih li ca, po vrat ka, ri{u}i Tadi}ev dvodnevni zaposlenih i policije
obno ve ku }a i sta nar skih boravak u Zagrebu.
Dvjestotinak policajaca bilo anga`ovano da bi za{titilo tridesetak inspektora
Vozilo sletjelo u more iz svih oblasti koji su vr{ili kontrolu poslovawa nekoliko firmi sa sjedi{tem
Stradala dva mladi}a na istoj adresi, saop{tio makedonski MUP
SKOPQE - Policijska Finansijska policija i saop{tio makedonski MUP, ko{kawa izme|u radnika i
blokada zgrade najuticajnije poreski inspektori u{li su u za{titilo tridesetak inspe- policije.
televizije u Skopqu A1, koja je prostorije te levizije A1 u ktora iz svih oblasti koji su Urednik televizije Mla-
od ~etvrtka uve~e bila pod Skopqu, najve}e privatne tele- vr{ili kontrolu poslovawa, den ^adikovski rekao je da ne
opsadom zbog finansijskih vizije naklowene opoziciji, i kako je navedeno, nekoliko zna {ta se doga|a i za{to po-
istraga, zavr{ena je u petak blokirali zgradu. firmi sa sjedi{tem na istoj licajci tako postupaju i da te-
ujutro i ta televizija je po~e- Ta te le vi zi ja sa ti ma je adresi. levizija li~i na vojnu bazu iz
la sa redovnim emitovawem emitovala vanredni program, PREDMET koje niko ne mo`e da iza|e ni-
programa, javile su agencije. a na poziv novinara, ispred ti da u wu u|e.
zgrade A1 okupilo se i neko-
istrage firme Portparol makedonske po-
liko hiqada qudi. Me|u wima Velija Rankovskog licije Ivo Kotevski rekao je
Kritika je bilo gra|ana, predstavnika Policajci nisu dozvoli- da policija postupa po zahtjevu
vlasti opozicije i drugih javnih li- li ulazak i izlazak iz zgra- Finansijske policije, koja
Vi{e desetina javnih li- ~nosti koje su do{le da pru`e de za po sle ni ma na A1 vr{i uvid i kontrolu u tim
Ronioci prona{li tijela mladi}a FOTO: AGENCIJE
~nosti i politi~ara tako|e podr{ku novinarima i wiho- televiziji bez bilo kakvog objektima, i da nije rije~ o
DUBROVNIK - Automobil sa ~etvoro putnika sletio je u je stalo u odbranu televi- vom pravu na slobodu izra`a- obja{wewa, a do{lo je i do blokadi televizije A1.
petak poslije pono}i u more u Rijeci Dubrova~koj, a u toj ne- zije, koja ima jasan kriti- vawa.
sre}i `ivot su izgubila dva mladi}a, dok su dvije djevojke us- Zaposleni tvrde da od po-
~ki odnos prema vladi
pjele da isplivaju, prenijeli su hrvatski mediji. licije i inspekcije nisu do-
premijera Nikole Grujev-
bi li ni ka kvo zva ni ~no
Policija je saop{tila da na putu nema tragova ko~ewa. skog.
saop{tewe, dok u policiji ka-
- Automobil “reno“ je voze}i iz pravca Komolca sletio kod Najve}a, najuticajnija i naj-
`u da meta istrage nije tele-
Sustjepana u more, najvjerovatnije zbog neprilago|ene brzine. gledanija televizija u Ma- vizija ve} sve druge firme
Dvije djevojke su se uspjele spasti, ali mu{karci nisu bili te kedoniji bila je od ~etvrtak koje se nalaze u vlasni{tvu
sre}e - kazala je portparol dubrova~ke policije Marija Gjene- uve~e do ranih jutarwih ~a- vlasnika televizije A1 Velija
ro. Na mjesto nesre}e odmah su iza{li policija, vatrogasci, sova u petak pod policij- Rankovskog.
brod Lu~ke kapetanije, kao i interventni ronioci koji su vo- skom blokadom. Situacija Dvjestotinak policajaca,
zilo sa dva tijela prona{li u petak ujutru. se smirila dva sata poslije me|u kojima i jedinica Speci-
pono}i, a televizija A1 jalne policije, bilo je anga`o-
DOBRA ZAGREB emituje redovan program. vano da bi, kako je zvani~no
VIJEST Ispred zgrade televizije okupilo se mno{tvo qudi
U zagreba~kom nasequ La-
ni{te naoru`ana `ena je Tvrdwe hrvatskih medija poslije priznawa biv{eg blagajnika HDZ-a
MAKARSKA opqa~kala jednu kladioni-
U Hrvatskoj je uhap{ena
cu, javile su agencije. @e-
na je prijete}i oru`jem
Sanaderovo hap{ewe pitawe dana
grupa makarskih zelena- ZA GREB - Biv {i {ef hrvatskih medija, istra`i- @ozeu Manuelu Barozu ko- go vo ra s EU. Me |u tim,
upala u kladionicu i odni-
{a koji su lihvare}i na- Carine i blagajnik HDZ-a ocima je rekao da je Sana- jem se po`alio na politi- Hrvati su, uprkos tome, de-
jela oko 33.500 evra. U
pravili {tetu od oko Mladen Bari{i}, istra`i- deru znao donositi velike ~ki pro gon, {to mu moralisani.
trenutku pqa~ke ~uvar je
377.000 evra, javili su ocima sve ispri~ao o kri- torbe pune novca. vjerovatno ne}e pomo}i, jer Prema Galupovom istra-
bio u objektu, ali jo{ nije
hrvatski mediji. Polici- mi nal noj stru ktu ri u SANADERU Brisel godinama od Hrvat- `ivawu, 70 odsto Hrvata ne
utvr|eno za{to nije reago-
ja je pohvalila gra|ane stran ci, ta ko da je ha - ske tra`i upravo da poo{- odobrava poteze politi~kih
zbog saradwe i pozivala
vao. ne}e pomo}i
p{ewe biv {eg pre mi je ra tri borbu protiv kriminala vo |a, a 89 od sto mi sli da
ih da im prijave sva sa- Hrvatske Ive Sanadera pi- obra}awe EU i korupcije, navode mediji. korupcija prevladava u Vla-
znawa o sli~nim krivi- tawe da na, tvrde hrvat ski Me |u tim, Sa na der o{ - Oni isti~u da se borba di. Samo 38 odsto wih gla-
~nim djelima. mediji. tro demantuje sve optu`be. protiv korupcije zao{tra- salo bi za ulazak u EU, dok
LO[A Bari{i}, koji je prote- On je ~ak pisao i predsje- va upra vo dok Hrvat ska bi 43 pro cen ta gla sa lo
VIJEST klih mjeseci bio u fokusu dni ku Evrop ske ko mi si je ulazi u posqedwu fazu pre- protiv.
GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 19

TOP STORIES CNN


^etiri dana prije planiranog povratka iz U woj su se iz svemira vratili kosmonauti
Svijet Me|unarodne svemirske stanice, na ka-
zahstansku stepu je u petak uspje{no sle-
tjela svemirska kapsula “Sojuz”.
Fjodor Jur~ihin, [enon Voker i Daglas
Vilok. Trojica su u svemiru provela 162
dana.

Rio de @aneiro pod opsadom policije Vijesti


Sirija
Zauzeto posqedwe Upozorewe
Izraelu

upori{te narko-kartela TEL AVIV - Sirijski mi-


nistar spoqnih poslova Va-
lid Moalem upozorio je u
petak da bi zastoj u miro-
vnim pregovorima izme|u
U sukobima izme|u Izraela i Palestinaca i
policije i zatvarawe horizonta za mir
pripadnika moglo dovesti do rata na
Bliskom istoku. U intervjuu
narko-kartela, za ruski list “Moskovske
koji poku{avaju da vesti” Moalem je optu`io
Izrael da izbjegava mir i
zaustave da se polako zatvaraju vrata
policijsku {ansama za mirovni spora-
zum, navode}i da opasnost od
operaciju rata “uvijek postoji u regi-
zavo|ewa reda onu jer Izrael obi~no sra-
mno izbjegava obaveze prema
u sirotiwskim miru“.
naseqima, do sada
poginulo najmawe Utar Prade{
30 qudi @ene bez
Uli~ne borbe policije i narko-kartela
mobilnih
telefona

FOTO: AGENCIJE
RIO DE @A NE IRO - ci ju za uzi mawa Vi la Kru -
Policija u Rio de @aneiru `ejra, koji se nalazi u sje-
saop{tila je u petak da je ver nom di je lu gra da, uz WU DEL HI - Lo kal ne
uspos ta vi la po tpu nu kon - pomo} oklopnih transporte- vlasti u indijskoj saveznoj
tro lu nad fa ve lom Vi la ra mornarice. dr`avi Utar Prade{ na sje-
Kru`ejru, posqedwim upo- veru Indije su u strahu od
UHAP[ENO quba vni ~kih afe ra me |u
ri{tem pripadnika narko-
vi{e od 150 partnerima iz razli~itih
kar te la ko ji od vi ken da
osumwi~enih kasta mladim `enama zabra-
za us tavqaju auto mo bi le i
nile kori{}ewe mobilnih
autobuse, pqa~kaju putnike Zvani~nici ka`u da su se
te le fo na. Pre ma pi sawu
i pale vozila, prenijele su pri pa dni ci nar ko-kar te la Rojtersa, vlasti su se odlu-
agencije. pregrupisali u toj faveli, ~ile na ovaj radikalni po-
Policija je po{to su ranije protjerani tez nakon {to su se pro{le
u ~et vrtak iz drugih sirotiwskih na- godine protiv voqe svojih
izve la ope ra - seqa u gradu. porodica vjen~ala 23 para i
U sukobima izme|u poli- pobjegla iz tog podru~ja.
ci je i pri pa dni ka nar ko- velama) u Riju, do sada je po- Bi-Bi-Si javqa da je bilo i i zapadnim dijelovima Rija.
kar te la, ko ji od vi ken da ginulo najmawe 30 qudi, od nevinih `rtava, ukqu~uju}i Ukupno 17.500 policajaca
poku{avaju da zaustave po- kojih osam u ofanzivi u ~et- 14-godi{wu djevoj~icu i 62- u~estvuje u zaustavqawu na- Obamina baka
licijsku operaciju zavo- vrtak. godi{wu `enu. siqa u favelama u Riju koje Molila se
|ewa re da u Prema podacima polici- Od vikenda je uhap{eno ve} godinama kontroli{u te-
si ro tiwskim na - je, ve}ina poginulih su nar- vi{e od 150 osumwi~enih u {ko naoru`ani pripadnici da pre|e na
ko-di le ri, ali bri tan ski skoro 30 favela u sjevernim narko-kartela. islam
LONDON - Baka ameri-
Vladavina ~kog predsjednika Baraka
Obame Sara Omar ka`e da
zakona se u molitvama na hodo~a{-
Program pacifikacije }u u Meki molila da wen
grada pokrenut je sa unuk pre|e u islam. “Moli-
ciqem poboq{awa bez- la sam se da moj unuk Barak
bjednosti i ja~awa vlada- pre|e u islam“, rekla je Ke-
vine zakona uo~i Svjetskog nijka Sara Oman (80), koja
fudbalskog prvenstva, ko- je na hodo~a{}e u Saudijsku
je }e u Brazilu biti Ara bi ju i{la sa si nom,
odr`ano 2014. godine, i Obaminim stricem, Saedom
Olimpijskih igara dvije Huseinom Obamom i ~etvoro
seqima (fa- godine kasnije. Dileri palili vozila unuka.

DOBRA
VIJEST JEMEN
Zaplijeweno 48 Tre}a eksplozija u rudniku
kilograma kokaina GREJMAUT - Nova eksplozija odjeknula je u petak u ru- Dvoje qudi je poginulo,
a osam raweno u ek-
TALIN - Estonijske vlasti saop{tile su u petak da su za-
dniku na Novom Zelandu u kojem je prije sedam dana poginu- AUSTRALIJA sploziji automobila
lo 29 ru da ra, sa op {tio je Yon Dau, zva ni ~nik upra ve
plijenile oko 48 kilograma ~istog kokaina skrivenog u po- rudnika. bombe kojim je u petak
{iqci kafe koja je transportovana iz Venecuele, {to je Gorwi dom parlamenta
On je potvrdio da nema povrije|enih, jer u trenutku ek- izvr{en napad na kon-
rekordna zapqena u ovoj balti~koj dr`avi. Australije u petak je
splozije nije bilo nikog u rudniku. voj {iitskih pobuweni-
- Ovih 47,81 kilogram kokaina na crnom tr`i{tu vrijedi odobrio plan Vlade za
- Eksplozija se desila u 15.39 ~asova po lokalnom vremenu ka u Sadi, na sjeveru
oko 100 miliona estonijskih kruna (6,4 miliona evra), a investirawe 36 milijar-
i trajala je oko 30 sekundi - izjavio je Dau. Jemena, saop{tio je
ova koli~ina je dovoqna za oko pet miliona doza - izjavila di australijskih dolara
Prva eksplozija dogodila se 19. novembra u rudniku ugqa predstavnik pobuweni-
je novinarima glavni tu`ilac Helga Adamso. (26,3 milijarde evra) u
“Pajk River”, druga je uslijedila pet dana kasnije, {to je ka.
Vlasti su saop{tile da su osumwi~ena ~etiri lica, me|u izgradwu brze, {iroko-
ugasilo nadu da je 29 rudara, koji su bili u rudniku, pre`i- pojasne mre`e internet
ko ji ma dva stra na dr`avqani na. Tro ji ca od ~e tvo ri ce vjelo.
osumwi~enih su u pritvoru. konekcija.
Zbog smrtonosnog otrovnog gasa i bojazni od novih ek- LO[A
Akcija je izvr{ena u saradwi sa vlastima Litvanije, Le- splo zi ja spa si la ~ke eki pe ni su mo gle da u|u u ru dnik,
tonije, Holandije, Wema~ke, te pripadnicima Evropola. VIJEST
uprkos molbama rodbine rudara.
20 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE

Superbakterija otkrivena u Danskoj


Kako su trojica tinejxera pre`ivjela dva mjeseca na Pacifiku
Zara`ena

FOTO: AGENCIJE
dr`avqanka BiH
KOPENHAGEN - Takozvana superbakterija NDM-1 ot-
krivena je u Danskoj kod `ene porijeklom iz BiH, {to je
prvi takav slu~aj u toj skandinavskoj zemqi.
Kako navode mediji, 57-godi{wa `ena iz BiH zara`ena je
u julu ove godine, poslije ~ega je doputovala u Dansku, te
smje{tena u bolnicu u blizini Aarhusa, javqa agencija Sin-
hua. Rije~ je o `eni koja `ivi u Danskoj 15 godina, a danski
novinari pi{u kako je zara`ena tokom odmora u BiH.
Ina~e, NDM-1 je dobio naziv superbakterija jer je gotovo
nemogu}e lije~iti ga antibioticima.

U~enica iz Birmingema
Zapalila Kuran i
zavr{ila u zatvoru
BIRMINGEM - U~enica tako|e preko “Fejsbuka”.
iz Birmingema, koja je navo- Za oboje {kolaraca pla}e-
dno na svoj “Fejsbuk“ pro- na je kaucija i oni su iza-
fil stavila video-snimak u {li iz pri tvo ra, a
kojem je spalila Kuran, uha- policija sprovodi daqu is-
p{ena je pod sumwom da je tragu.
izazivala rasnu mr`wu, ja- Djevoj~ica je, ina~e, pori-
vile su agencije. jeklom iz dijela Birminge-
Djevoj~ica (15) je privede- ma koji se zove Sandvel, i
na u policiju po{to su wen za koji je karakteristi~no
video pogledali u~enici u da je nastawen qudima ra- Spaseni u posqedwi ~as
prostorijama {kole. U vezi znih rasa. Ona je, prema na-
sa ovim in ci den tom uha - vo di ma bri tan ske {tam pe,
p{en je i jedan u~enik (14),
koji je prijetio djevoj~ici,

SAD
zapalila verziju Kurana na
engleskom jeziku. Pili ki{nicu,
Jo{ jedan tunel za
transport droge
pojeli galeba
Trojicu dje~aka spasao brod za lov tune. Potraga za wima
FOTO: AP

SAN DIJEGO
- Ame ri ~ke bila prekinuta i smatralo se da su mrtvi
vlasti objavile
su kako je prona- SUVA - Tri dje~aka sa li, grlili se i pjevali kada kinuta i smatralo se da su mada su zdravstveno bili do-
|en jo{ je dan no vo ze lan dskog ar hi pe la - su ~uli vijest da su `ivi. mrtvi, a 500 sta no vni ka bro, s ob zi rom na to kroz
tunel koji spaja ga Tokelau u ju`nom Paci- wihovog ostrva organizova- {ta su pro {li - re kao je
me ksi ~ki grad fiku spasena su poslije 61 SEQANI lo je za wih ceremoniju is- Fredriksen. Brod ih je po-
Ti ju ana s ka li - da na na oke anu, pre no si plakali od sre}e pra}aja. ku pio i pre ba cio u Su vu,
fornijskim San AFP. Fredriksen je rekao da glavni grad Fiyija.
Dijegom, duga~ak Pre `i vje li su za - Fi lo Fi lo i Sa mju el su ih spazili u moru u srije- Mediji su prenijeli da
je oko 800 meta- hvaquju}i ki{nici i jednom Pelesa, obojica stari 15 go- du, da su im se pribli`ili su dje~aci rekli da su pre-
ra, a slu`io je za galebu kojeg su pojeli, saop- dina, i wihov drug Edvard koliko su mogli i upitali `ivjeli zahvaquju}i ki{ni-
transport droge. {tile su u petak spasila~ke Nasau (14) vode se kao nes- ih da li im je potrebna po- ci, ne ko li ko ko ko so vih
U tunelu otkrivena marihuana Po li ci ja je slu`be. tali od po~etka oktobra ka- mo}, a dje~aci, odu{evqeni oraha koje su imali u ~amcu
uhapsila nekoli- Spasao ih je jedan brod da su ot plo vi li u ma lom {to ih vide, odgovorili su i jednom galebu koji je sle-
ko osoba za koje se sumwa da imaju veze s otkrivenim tunelom, za lov tu ne bli zu os trva aluminijumskom ~amcu. Po- potvrdno. tio na wihov 3,5 metara dug
a u tunelu te nedaleko od tunela na traktorskoj prikolici Fiyi, 1.420 kilometara od traga za wima je bila pre- - Bi li su vrlo mr{a vi brod.
otkrivena je jo{ nepoznata koli~ina marihuane. ostrva odakle su po{li.
Prije oko mjesec otkriven je tako|e jedan tunel, a tada je - Dje~aci uzrasta izme|u
policija zaplijenila oko 30 tona marihuane, {to je jedna od 14 i 15 godina ne bi mogli Nesigurni
ve}ih zapqena marihuane u SAD, te uhapsila bra~ni par, ja- da pre`ive jo{ mnogo du`e na nogama
vio je Si-En-En. - rekao je Taj Fredriksen,
zamjenik kapetana na brodu [ef mornarice Fix-
koji ih je spasao. ija Kin rekao je da su
- Wihova odiseja, koja je dje~aci jako slabi, da
po ~e la po ~et kom okto bra, su dehidrirani i nesi-
trajala je 61 dan, a ne 50 da- gurni na nogama. “Jo{
na koliko je prvobitno ob- je rano da im se da ne-
javqeno - rekao je Fransis {to ~vrsto da pojedu,
Kin, {ef mornarice Fiy- tijela im odbacuju hra-
ija. nu. Zahvaqujem Bogu
Otac je dnog od dje ~a ka {to je dao ovoj trojici
izjavio je za novozelandski dje~aka jo{ jednu {an-
radio da je to ~udo i da su su“, rekao je on.
svi stanovnici sela plaka- Filo Filo, Samuel Pelesa i Edvard Nasau

Va{ington obavijestio strane vlade o namjerama “Vikiliksa“


Procuri}e dokumenta o politici SAD
VA [IN GTON - Sje - ti tenzije izme|u SAD i sa- dnosti i ugrozi `ivote ame- U oktobru je “Vikiliks”
diwene Ame ri ~ke Dr`a ve veznika {irom svijeta“. ri ~kih sta no vni ka, kao i obja vio go to vo 400.000 po -
po~ele su da obavje{tavaju nacionalne interese. vjerqivih ameri~kih doku-
stra ne vla de da se veb sajt UGRO@ENI On je rekao da je Dr`a- menata o ira~kom ratu, a u
“Vikiliks” sprema da obja- `ivoti ameri~kih vni sekretarijat u kontaktu julu - 77.000 tajnih dosijea o
vi povjerqiva ameri~ka di- stanovnika sa svo jim di plo mat skim sukobu u Avganistanu.
plo mat ska do ku men ta, pred sta vni{ tvi ma {i rom Vjeruje se da vebsajt po-
prenijele su agencije. Prema wegovim rije~i- svi je ta, ko ja su po ~e la da sjeduje oko 15.000 ratnih iz-
Portparol Stejt depar- ma, objavqivawe po - obavje{tavaju strane vlade o vje {ta ja iz Av ga nis ta na,
tmenta P. Y. Krouli je upo- vjerqivih di plo mat skih mogu}em novom objavqivawu 260.000 diplomatskih depe-
zorio da }e “Vikiliksova” depe{a moglo bi da nanese tajnih dosijea na “Vikili- {a, kao i vi deo-sni mak
[irom Amerike odr`ane su parade povodom Dana zahvalnosti. otkri}a “vjerovatno stvori- {te tu na ci onal noj bez bje - ksu” u bliskoj budu}nosti. `rtava u Avganistanu.
GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 21

Pjongjang negoduje zbog vojnih vje`bi SAD i Ju`ne Koreje Vijesti

Korejsko poluostrvo na Arapska liga


Mirovni
diktat SAD
BE^ - Generalni sekretar
Arapske lige Amr Musa za-
tra`io je alternativu sa-
da{wem obliku pregovarawa
Udaqena izme|u Izraela i Palestina-
ca, jednu vrstu mirovnog di-
artiqerijska kta ta SAD. “Su de }i po
paqba na politici Izraela rekao bih
da nema {anse da }e do}i do
teritoriji obnove i napretka u miro-
Sjeverne Koreje. vnim pregovorima. Na osnovu
napora SAD rekao bih da sa-
Ve}i broj vojnika ~ekamo jo{ jednu ili dvije
nego do sada bi}e nedjeqe, a na osnovu mog is-
stacioniran na kustva kazao bih da, kako je
sada postavqen mirovni pro-
ju`nokorejskom ces, on ne vodi nikuda“, re-
ostrvu napadnutom kao je Mu sa u in ter vjuu
be~kom dnevniku “Prese“.
u utorak
PJON GJANG - Vlas ti
Putin - [reder
Sjeverne Koreje su ocijenile Susret u
da }e zajedni~ke vojne ve`be
Ju`ne Koreje i Sjediwenih
restoranu
Dr`a va Ko rej sko po lu os - Policajci patroliraju kroz ru{evine na granatiranom ostrvu FOTO: AGENCIJE BERLIN - Ruski premijer
trvo dovesti na samu ivicu Vla di mir Pu tin i biv {i
rata, prenio je Bi-Bi-Si. Ju`na Koreja je pretho- sukoba sa wenim sjevernim
wema~ki kancelar Gerhard
Is to vre me no, ju `no ko - dno postavila novog minis- susjedom.
[reder sastali su se u ~et-
rejska vojska je saop{tila da tra od bra ne, dan po sli je U Seulu je saop{teno da
vrtak uve~e u otmenom ber-
se ju ~e ~u la udaqena ar - ostavke Kim te Junga. }e biti promijeweni propi-
linskom restoranu, {to je
tiqerijska paqba na terito- si o anga`ovawu vojnih sna-
NOVI nai{lo na komentar medija
riji Sjeverne Koreje, ali da ga te zemqe i da }e ve}i broj
da se visoka svjetska politi-
smatra da ju`nokorejska te-
ministar iskusan voj ni ka ne go do sa da bi ti
ka ne vodi samo u parlamen-
ritorija nije bila meta, ja- oficir stacioniran na ostrvu napa-
ti ma, ve} po ne kad i za
vile su agencije. dnutom u utorak.
kafanskim stolom. Uz gu{-
Ju`nokorejska televizija On je po dnio os tav ku Ju`nokorejska policija
zbog o{trih kritika izre~e- je privela 22 osobe za koje ~iju pa{tetu i vino i pod bu-
JTN je javila da su granate dnim okom obez bje |ewa,
izgleda pale sjeverno od gra- nih na wegov ra~un u vezi sa ima dokaze da su po~eli da
spo rim re ago vawem na ar - {i re pa ni ku u uto rak, u [reder koji je Putina prema
nice u moru u oblasti sjever- preciznim novinarskim po-
nokorejskih teritorijalnih tiqerijski napad koji je Sje- vrijeme razmjene artiqerij-
ver na Ko re ja u uto rak ske vatre izme|u dvije Kore- dacima ~ekao 65 minuta i
voda, prenijela je agencija “najmo}niji ~ovjek Rusije“ su
Rojters dodaju}i da o~evici izvr{ila na jedno ju`noko- je.
rejsko ostrvo. Jedan dio osumwi~enih razgovarali, a {tampa navo-
tvrde da su vidjeli dim kako di da je rije~ o prijateqima,
se di`e sa sjevernokorejske Novi ministar odbrane je posredstvom interneta i
Li Hi Von do sada je bio sa- mobine telefonije slao po- koji su na “ti”.
teritorije.
Ju`nokorejska agencija vjetnik za bezbjednosna pi- ruke, navodno u ime Minis-
Jon hap je ka - tawa predsjednika Li Mjung tarstva odbrane i lokalnih Zimbabve
snije javi- Baka. vojnih kancelarija, poziva- Premijer
la da se Li Hi Von je is- ju}i rezervni vojni sastav
i z gl e d a kusan armijski ofi- na mo bi li za ci ju, ja vi la je tu`io
ra di o cir ko ji je ra ni je
ove go di ne pos -
ju`nokorejska agencija Jon-
hap, pozivaju}i se na Naci-
predsjednika
sjeverno-
korejskom tavqen za predsje- onalnu policijsku agenciju LONDON - Premijer Zim-
ma ne var - d n i k o v o g NPA. babvea Morgan Tsvangiraj
skom ga- savjetnika kako bi Drugi dio je na isti na- tu`io je sudu predsjednika
|awu. una pri je dio voj nu ~in {irio paniku i obavje- Ro ber ta Mu ga bea po vo dom
spremnost Ju`ne Ko- {tavao da je Ju`na Koreja Spaqivawe fotografija sjevernokorejskog lidera u Seulu imenovawa regionalnih gu-
re je u slu ~a ju voj nog prva napala Sjevernu Koreju. vernera. Tsvangiraj smatra
da je, prema dogovoru o podje-
Sara Pejlin li vlasti, trebalo da bude
konsultovan oko tih imeno-
vawa, a pristalice Mugabea
Biv{i guverner Aqaske Sara Pejlin, koja pretenduje na
su suprotnog mi{qewa.
mjesto predsjednika Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava na
izborima 2012. godine, napravila je novi gaf, izjavom
da je Sjeverna Koreja saveznik SAD. “Fejsbuk“
- O~igledno moramo da stanemo uz svog saveznika Sje- Za{tita
vernu Koreju - rekla je Pejlinova, na {ta joj je voditeq
jednog radio-intervjua skrenuo pa`wu da je zapravo Ju- rije~i “fejs“
`na Koreja, a ne Sjeverna, saveznik SAD, prenio je LONDON - Fejsbuk bi us-
“Skaj wuz”. koro mogao da dobije pravo
Izgradwa privremenog smje{taja za izbjeglice sa ostrva da za{titi re~ “fejs“ (face)
Suspendovana trojica visokih turskih oficira iz svog naziva (Facebook).
Naime, popularnom sajtu za

Vlada sprije~ila dr`avni udar dru{tveno umre`avawe, koji


danas ima blizu 600 miliona
korisnika, ostalo je samo da
ANKARA - Turska vlada ku, navodi se u armijskom sa- de i razvoja (AKP). dovala aktivne oficire. orijentisane vojske, u nadi ameri~koj agenciji za paten-
suspendovala je dvojicu gene- op{tewu. Vla da je u me |u vre me nu Ra ni je ove go di ne 196 da }e ukloniti najve}u pre- te podnese tzv. “izvje{taj o
rala i jednog admirala povo- NARU[AVAWE dva puta odbila odluke o una- akti vnih i pen zi oni sa nih preku u dru{tvu za ostvarewe kori{}ewu“ i u datom roku
dom optu`bi da su navodno pre|ewu trojice oficira, a oficira optu`eni su za pri- svojih islamisti~kih ambi- uplati nazna~enu svotu. Za-
pripremali dr`avni udar,
ugleda vojske te odluke poni{tio je vojni premawe dr`avnog udara, a cija. branu, za koju je Fejsbuk po-
saop{tili su vojni zvani- U tekstu se detaqno opi- sud. Mi nis tar stva unu - prvo ro~i{te zakazano je za AKP odbacuje te optu`be
dnio zahtjev jo{ prije pet
~nici. suje spor koji je nastao u av- tra{wih poslova i odbrane 16. decembar. i tvrdi da su istrage i optu-
godina, odnosi}e se iskqu~i-
Visoki oficiri suspen- gustu, kada je grupa oficira sada su kona~no suspendovala Pro ti vni ci vla da ju }e `nice dio razvoja demokra-
vo na onlajn sajtove i servi-
dovani su u utorak, poslije optu`ena da je 2003. godine dvojicu generala i admirala. stran ke op tu `u ju Vla du da tije u zemqi u kojoj je vojska
se za raz mje nu po ru ka,
~ega su zatra`ili od vojnog planirala svrgavawe Vlade Turska {tampa napomiwe koristi sudske procese za na- obo ri la ~e ti ri vla de od
prenosi Bi-Bi-Si.
suda da ukine Vladinu odlu- koju predvodi Stranka prav- da je Vlada prvi put suspen- ru{avawe ugleda sekularno 1960. godine.
22 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA
Bawaluka 4 dje~aka 5 djevoj~ica

U “Klubu od 15 do 100“ svaki ~etvrtak dan za vje`be starih lica


GRADSKI
VODI^ U devetoj deceniji igraju
Va`ni telefoni Poma`em im da
Informacije 1185
lak{e provedu
Hitna pomo} 124, 230- 620 svoje pozne godine.
Vatrogasci 123 Zovem ih mladi}i i
CJB 122, 337-100 djevojke, ali svi
Ta~no vrijeme 1373
Meteorolo{ka stanica
oni imaju vi{e od
307-943 70 godina. Na{
S.O.S telefon 1264 najstariji
(Linija za pomo} `rtvama “vje`ba~“ je baka
nasiqa u porodici)
Miqa, koja ima 86
bolnice godina, a jo{ nije
Paprikovac 342-100 nijedan ~etvrtak
Poliklinika 247-333 propustila,
ordinacije rekao Kqaki}
PI[E: DAJANA SLAVNI]
Deamedik 309-221 dajanas@glassrpske.com
Euromedik 219-111 Zavoqeli smo ko{arku, a
Intermedik 216-661 i pi ka do je za nimqiv jer Vole da vje`baju i poga|aju ko{ FOTO: D. SLAVNI]
Jelena 324-310 treba strelicom pogoditi
Firena 437-222 metu. Najvi{e koristi ima- ji imaju vi{e od 70 godina. `bi je dnos ta vno pri ~a mo, - Primijetio sam da }e }u biti zahvalna na ovom klu-
mo od vje`bi jer nas dr`e vi- Na{ najstariji “vje`ba~“ je ukoliko neko od wih taj dan im glavna zanimacija posta- bu, mnogo mi zna~i dru`ewe i
talnim. baka Miqa, koja ima 86 godi- nije raspolo`en, {to je ri- ti igrawe ko{arke i pikada, ispijawe kafa sa drugarima.
prevoz Tako pri~aju ~lanovi Klu- na, a jo{ nije nijedan ~etvr- jetkost, ka`em im da ne mo- koji su nedavno dobili. Tre- A najvi{e od svega raduje me
Autobuska stanica 315-355 ba “Od 15 do 100“, koji su oda- tak pro pus ti la - re kao je raju da “treniraju“. Za ove balo im je svega desetak mi- ovaj novi ko{. Sve }u ih po-
@eqezni~ka stanica 301-229 vno za {li u osmu i de ve tu Kqaki}. tri go di ne stvo ri li smo nu ta da se pri la go de ove bijediti, kad se uigram - re-
Aerodrom Bawaluka 535-210 deceniju `ivota, a redovno On is ti ~e da se uz ko - dru gar ski odnos i je dni dvije igre, a kada su to savla- kla je Ru`a Rami}.
sva kog ~et vrtka vje `bom {arku, pikado i druge vje- dru gi ma pu no po ma `e mo - dali, nisam mogao da ih zaus- Milutin Petrovi} isti-
Biletarnica (centar) 315-867
odr`avaju kondiciju i vital- `be pri la go |e ne sta ri jim istakao je Kqaki}. tavim - rekao je Kqaki}. ~e da starost ne mora nu`no
osobama dru`e ve} tre}u go- ^la no vi klu ba su odu - da zna~i i dosadu.
taxi
nost. ^ESTO
Sa wima ra di vo di teq dinu. {evqeni i na pitawe koliko - Vje`be koje radimo su
- Sve je na dobrovoqnoj
produ`avawe ~asa ~esto vje`baju odgovarali su jako zanimqive, ali i kom-
sportskih aktivnosti u klubu
Goran Kqaki}. bazi. Sa wima ni{ta ne ra- da bi se izigrali “ premalo, mi bismo jo{“. plikovane. I mla|i qudi bi
- Poma`em im koliko mo- dim na silu, a, iskreno re- Dodaje da u po~etku nije - Iako sam u poznim godi- ih te{ko radili. Meni ni-
gu da lak{e podnose pozne go- ~eno, nije ni potrebno. Oni sve bilo tako jednostavno. nama, u meni ima jako puno {ta nije te{ko. Kao gimna-
di ne. Zo vem ih mla di }i i do|u prije mene i ~ekaju po- - U jednom momentu mi- voqe i `eqe za `ivotom, ta- zi ja lac sam bio spor tskog
djevojke, ali sve su to qudi ko- ~etak ~asa. Prije svakih vje- slio sam da od toga ne}e biti ko da rado ~ekam svaki ~et- duha i sada samo nastavqam
ni{ta. U po~etku je sve bilo vrtak. Eh, da bar ima mo gdje sam stao - kazao je Petro-
te{ko. A sada je to druga pri- vje`be svaki dan. Do `ivota vi}.
~a jer im 45 minuta vje`bawa
prebrzo pro|e i ~esto moram
da produ`avam “~as” da bi se ZDRAVQE
oni izi gra li - ka zao je
inspekcija Kqaki}. - U po~etku ih je na ~asovi- da je nekome od wih naru-
On isti~e da, pored stan- ma bilo vi{e, ali zbog {eno zdravqe, {aqem ih
Sanitarna 244-475
dardnih vje`bi razgibavawa i zdravstvene situacije nisu qekaru i onda odlu~ujem da
Tr`i{na 348-710 zagrijavawa, rade se i vje`be
Inspekcija rada 348-730 svi mogli da ostanu. Sada li mogu vje`bati - rekao je
za koordinaciju pokreta, za ja- ih je desetak. Kada osjetim Goran Kqaki}.
Prosvjetna 466-346 I pikado zanimqiv ~awe le|a, ruku, nogu...
Komunalna 306-464
Republi~ka uprava za REPERTOAR
inspekcijske poslove 213-624
BIOSKOPI 12 ~asova Xejms Franko tekst: Predrag Bjelo{evi}, re`ija: Pre-
Republi~ki devizni
MULTIPLEKS “PALAS“ SVIJET OKEANA - dokumentarni termin: 18 ~asova drag Bjelo{evi} i Biserka Kolevska, su-
inspektorat 300-434 re`ija: @an-@ak Nantelo ALFA I OMEGA - animirani bota u 18 ~asova
DRU[TVENA MRE@A - drama, komedija
uloge: Marion Kotilar re`ija: Ben Glak “Pepequga“ tekst i re`ija: @ivomir Jo-
kvarovi re`ija: Dejvid Fin~er
termini: subota i nedjeqa u 11.15, glasovi: Kristina Ri~i, Denis Hoper, kovi}, nedjeqa u 11 ~asova
uloge: Xes Ajzenberg, Runi Mara, Brajan
Prijava kvarova 258-686 Barter 14.30 ~asova Xastin Long
Kvarovi na telefonima 1275 termini: 17.45, 20, 22.20 ~asova JEDI MOLI VOLI - romanti~na pri~a termini: subota i nedjeqa u 13 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE
RUPA STRAHA - horor, triler, misteri- re`ija: Rajan Marfi Stalna izlo`bena postavka - “Od pra-
uloge: Xulija Roberts, Havijer Bardem, NARODNO POZORI[TE RS istorije do savremenog doba“
hoteli ja
“Narodni poslanik“, komedija Brani- Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“
re`ija: Xo Dante
"Bosna" 215-681 slava Nu{i}a, velika scena, subota u Istorijska izlo`ba Vrbaska banovina
uloge: Eli Kobrin, Heli Benet, ^elzi Ri-
"Palas" 218-723 kets 20 ~asova
"Ideja" 217-444 termini: 16, 20.30, 22.30 ~asova “Razred“, komedija Matja`a Zupan~i~a, NARODNA I UNIVERZITETSKA
"Vidovi}" 217-217; 245-800 HARI POTER I DAROVI SMRTI, prvi scena “Petar Ko~i}“, 30. novembar u BIBLIOTEKA RS
"Cezar" 326-400 dio - akcija, avantura, fantazija 20.30 ~asova Izlo`ba “Trajawe Skendera Kuleno-
uloge: Danijel Redklif, Ema Votson, Ru- vi}a i Me{e Selimovi}a“ autora
"Grand" 380-105
pert Grant DJE^IJE POZORI[TE RS Danke Deli}, grafi~ki dizajn i pri-
"Meriot" 222-870; “Vuk i sedam jari}a u muzeju bajki“ prema plakata Borislav Stan~evi}
217-801
termini: 15, 18, 21, subota i nedjeqa u
GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 23

Tr`nica
kupus 0,8-1 krastavac 2 tikvice 1 kivi 3 jabuke 0,8-1,5
crveni luk 1 karfiol 1,5-2 boranija 2-2,5 gro`|e 2,5 limun 2
krompir 0,7-1 keq 2,5 pasuq 4-5 smokve 2,5 kru{ke 1,5-2
{pinat 1,3 paradajz 1,5 gqive 4 breskve 2 banane 1,5
mrkva 1,5 paprike 1-1,5 orasi 15 naranxe 1,5 mandarine 1,3
FOTO: ARHIVA

GRADSKE VIJESTI
Nalaz vje{taka
idu}e sedmice
Na zahtjev Ministarstva prosvjete i kulture RS u pe-
tak je sudski vje{tak ponovo analizirao i utvr|ivao
o{te }ewa obje kta Po dru ~ne osno vne {ko le “Mi lo{
Crwanski“ u mjesnoj zajednici Motike. Wegov nalaz bi}e
poznat do kraja idu}e sedmice.
Rekao je ovo “Glasu Srpske“ na~elnik Odjeqewa za inspe-
kcijske poslove u Administrativnoj slu`bi grada Novak
Petra{.
- @elimo da jo{ jednom dobijemo nalaz vje{taka kako
bismo znali {ta nam je daqe raditi. Ukoliko on ka`e da
{kola nije bezbjedna za u~enike i osobqe, bi}emo prinu-
|eni da zape~atimo {kolu. Ukoliko vje{tak ocijeni da se
objekat mora obnoviti, pristupi}e se sanirawu problema-
ti~nih dijelova objekta - istakao je Petra{.
S. J.

Obnovqena ru{evna
U~enici i daqe u
jaknama slu{aju nastavu obala Vrbasa
Poslije mjeseca bez grijawa u Medicinskoj {koli presavili tabak Zavr{ena je sanacija ru{e- vr{ena sanacija desne obale
vne obale vodotoka Vrbasa Vrbasa na pla`i nizvodno
na potezu od Zelenog do Re- od Zelenog mosta, u du`ini

Topli radijatori brova~kog mosta, za {ta je


grad iz dvo jio oko 250.000
ma ra ka, sa op {te no je u
od 110 metara, u vrijednosti
od 182.089 maraka - istakli
su u Odsjeku za odnose sa ja-

ili prekid nastave


Obe}ano nam je da }e u ponedjeqak u~ionice biti tople. Ukoliko tako ne bude,
Administrativnoj slu`bi
grada.
- Radovi su obuhvatili tri
lokacije, i to sanaciju lije-
ve oba le Vrbasa na
vno{ }u Admi nis tra ti vne
slu`be grada.
U saop{tewu se jo{ navo-
di da su obnovqene i pje{a-
~ke staze na desnoj obali na
udaqenosti od oko 150 meta- potezu izme|u Venecija i Re-
ne}e biti ni nastave. Neozbiqno je od rukovodstva “Kosmosa“ da nas vi{e ra ni zvo dno od Ve ne ci ja brova~kog mosta, u du`ini
od mjesec zavla~i i obe}ava grijawe, rekla \uki}eva mosta, u du`ini od 45 meta- od 25 metara, za koju je izdvo-
PI[E: SAWA JOKI] rala sa nadle`nima u “Ko- sekretarice direktora. hladnim u~ionicama, meni
ra, ~ija je vrijednost 59.232 jeno 7.210 maraka.
sanjaj@glassrpske.com - Direktor Slavko Petro- nije jasno. Vi{e ne `elim
marke. Poslije toga je za- S. J.
smosu“ rekli su da }e za se-
Ukoliko po~etkom idu}e dam da na ra di ja to ri bi ti vi} je slu`beno odsutan, a da dijete {aqem u {kolu, bez
se dmi ce ne do bi je mo gri -
jawe, kako su nam iz “Kosmo-
topli. Ni{ta od toga, jer |a-
ci nam i daqe sjede u jaknama
Medicinska {kola }e dobi-
ti u po ne djeqak gri jawe -
obzira na skra}ene ~asove,
jer se pla{im da }e se razbo-
^i{}ewe i priprema
sa“ obe }a li, bi }e mo
pri nu |e ni da pre ki ne mo
na nastavi. Vi{e ne znam ko-
me da se obra}am jer one koji
kratko je odgovorila na na{
poziv sekretarica.
qeti. Jasno nam je da nadle-
`ne u “Kosmosu“ nije briga
fontana za zimu
nastavu. Ne `elimo da rizi- su odgovorni za ovakvo stawe za na{u djecu, jer da jeste, ne
kujemo zdravqe na{ih u~e- nije briga za zdravqe u~eni- RODITEQI bi nas doveli u ovakvu situ-
nika, a ukoliko se odlu~imo ka - istakla je \uki}eva. zabrinuti za aciju - rekao je zabrinuti ro-
na prekid nastave, sve pro- Prema wenim rije~ima, ka- zdravqe djece diteq, koji nije `elio da mu
pu{teno gradivo |aci }e da bineti se trenutno zagrijava- se ime objavi.
nadoknade radnim subota- ju gri ja li ca ma ko je im je Roditeqi, ogor~eni nemar- I |aci se sla`u sa stavom
ma. obezbijedilo Ministarstvo no{}u rukovodstva “Kosmosa“ roditeqa.
Izja vi la je ovo “Gla su prosvjete i kulture. i izvo|a~a radova, zahtijevaju - Ne mo `e mo se od zi me
Srpske“ direktor bawalu~ke - Ni to ni je traj no rje - od uprave {kole i nadle`nog kon cen tri sa ti na nas ta vu
Medicinske {kole Slobo- {ewe. Zbog preoptere}ewa ministarstva da se nastava jer hladno}a dopire do kos-
danka \uki}. mre`e, nekoliko puta se de- obustavi sve dok se ne stvore ti ju. Upra va {ko le nam je
- Obe}ano nam je da }e u po- silo da nam isko~e svi osi- adekvatni uslovi za weno ne- privremeno nabavila grija- Fontana na Bulevaru cara Du{ana FOTO: ARHIVA
nedjeqak u~ionice biti to- gura~i. Me|utim, pla{imo se ometano odvijawe. lice, ali ni one ne poma`u
Gradske fontane su u petak prestale sa radom i sada
ple. Ukoliko tako ne bude, da se elektromre`a ne zapali - Posqedwih dana ujutro je mnogo kada su temperature
je na redu zavr{no ~i{}ewe i priprema za zimski pe-
ne}e biti ni nastave. Neo- jer ni je ba{ u naj boqem bio veliki mraz i kako neko oko ili ispod nule - rekli
riod, kako bi nesmetano na proqe}e opet bile u funkciji
zbiqno je od rukovodstva “Ko- stawu - rekla je \uki}eva. mo `e da nam dje cu dr`i u su u~enici.
i uqep{avale na{ grad, saop{teno je iz Administrati-
smosa“ da nas vi{e od mjesec U Vazdu ho plo vnom za vo du
vne slu`be grada.
zavla~i i obe}ava grijawe. “Kosmos“ odgovorni se nisu
- Grad odr`ava fontane koje se nalaze na Trgu Krajine,
Svaki put kada bih razgova- javqali na telefone, osim
Trgu palih boraca, u parku “Petar Ko~i}“, na Bulevaru
ca ra Du {a na i kod Na ro dnog po zo ri {ta Re pu bli ke
SKRA]ENI ^ASOVI Srpske. Ovogodi{wim programom zajedni~ke komunalne
potro{we izdvojeno je 45.000 maraka za odr`avawe fon-
^asovi u Medicinskoj {koli sqede}e sedmice kona~no tana, javnih ~esmi i tu{eva na podru~ju grada - kazali su
su u petak bili skra}eni na ovo pitawe biti rije{eno, u gradskoj upravi.
30 minuta zbog niske tempe- kako bismo mogli u toplim Jo{ se dodaje da su fontane u posqedwe vrijeme bile na
rature. u~ionicama da nastavimo sa meti vandala koji su sipali deteryent u fontane i “divi-
- Bili smo primorani na nastavnim aktivnostima - li se pjeni“.
S. J.
ovaj korak. O~ekujemo da }e rekla je Slobodanka \uki}.
Remont kotlova traje ve} mjesec
PA@WA
MATI^NI URED
Ro|eni: vi}, sin Du{ka i Ranke; Fe|a Kata- Umrli: Uklowen transparent
na, sin Nermina i Kristine; Niko- Komunalna policija inter- Kako je saop{teno iz Komu-
Tamara Savanovi}, k}i Miodraga la Crni}, sin Ra do sla va i Zagorka (Danilo) Pqevaq~i}, ro|ena venisala je u ulici Veselina nalne policije, nalo`eno je
i Milice; Jeremija Dabi}, sin To- Danijele; Sara Petru{i}, k}i Bo- 1928. godine; Zdravko (Nedo) Slatinac, Masle{e gdje je utvr|eno ne- uklawawe pomenutog tran-
mislava i Sawe; Mihaela Zubovi}, gda na i Bran ki ce; \or |e Je li ~i}, ro|en 1933. godine; Qiqana (Radomir) legalno postavqawe tran- sparenta, uz opomenu nadle-
k}i Sa{e i Sanele; Sreten \uri}, sin Dra ga na i Dra ga ne; Da mjan Gvo`|ar, ro|ena 1948. godine; Zora sparenta na jednu ovda{wu `nim u robnoj ku}i.
sin Zo ra na i Zo re; Ale ksa Umi }e - Hoptijan, sin Klaudia i Gabrijele. (Mirko) Markovi}, ro|ena 1941. godine. robnu ku}u. J. B.
24 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE

Rajko Fjodor
Petrov Dostojevski,
Kultura Nogo,
NAJLEP[E
PESME
SELO
STEPAN^IKOVO

FOTO:ARHIVA
Filolo{ki fakultet Bawaluka
Nau~ni skup o Selimovi}u
i Kulenovi}u
BAWALUKA - Me|unarodni na~ni skup “Me{a Selimo-
vi} i Skender Kulenovi} u srpskom jeziku i kwi`evnosti“
bi}e odr`an danas i sutra na Filolo{kom fakultetu Uni-
verziteta u Bawaluci.
Na skupu }e govoriti akademik Qubomir Zukovi}, prof.
dr Branko Leti} i prof. dr Stanko Stani}, a plenarno
predavawe odr`a}e akademik Rajko Petrov Nogo.
Nau~nom skupu prisustvova}e veliki broj akademika i
profesora sa Akademije nauka i umjetnosti RS, fakulteta u
Beogradu, Novom Sadu, Isto~nom Sarajevu, Bawaluci, Ni-
{u, te Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i
umetnosti.
Nau~ni skup organizuju ANURS, Filozofski fakultet
Pale Univerziteta u Isto~nom Sarajevu i Filolo{ki fa-
kultet Univerziteta u Bawaluci. M. P.
Qiqa
Petrovi}-Ze~i}
Nova kwiga Slobodana Jankovi}a
Narodna i univerzitetska biblioteka RS nema hit kwigu
Roman za djecu
BAWALUKA - “Resanova-
~ke ko li be“ na ziv je no ve
kwige Slobodana Jankovi}a,
romani za odrasle su mu “Do-
po dne“, “Mje se ~i na nad
Vrbqanima“, “Portret jedne
Uzaludno tra`ewe
koja je objavqena u izdawu
Udru`ewa kwi`evnika RS
Podru`nica Bawa Luka.
- Resanova~a pri~a o pla-
An|ele“, “Bolni~ki ~ovjek“
i “Milandor“. A. R.
Kusturi~inog prvenca
ninskim kolibama, qudima Dok Qiqa Petrovi}-Ze~i} tvrdi da se kwiga “Smrt je neprovjerena glasina“ ve} nalazi
koji su ih podizali, u wima
boravili ili ih napu{tali i pozajmquje u biblioteci, u izdavaonici ka`u da je nema i da ne}e sti}i prije januara
prepu{taju}i ih zubu vreme- PI[E: MIRNA PIJETLOVI] univerzitetskoj biblioteci kwiga stal no na ~i tawu, sam u prilici da ga sebi ku-
na i vlas ti tom ude su. Jer, mirnap@glassrpske.com pim, ali, na`alost, mora}u
Republike Srpske. ali da biblioteka ne}e na-
sve {to je proisteklo iz ~o- BAWALU KA - Iako je Tragom izjave portparo- bavqati vi {e pri mje ra ka, jo{ da ~ekam. U izdavaonici
vjekove zamisli i podignuto kwiga Emi ra Kus tu ri ce la na ci onal ne bi bli ote ke “jer je to hit kwiga za kojom su mi rekli da su kwigu na-
sna gom wego vih ru ku ima “Smrt je neprovjerena gla- Re pu bli ke Srpske Ori ja ne jedno vrijeme vlada veliko bavili, ali da }u je tek u ja-
svoju sudbinu, svoju trajnost si na“ ve} vi {e od mje sec Vukovi} da je veliko inte- interesovawe, a s vremenom nuaru sqede}e godine mo}i
i prolaznost, svoju pri~u - apsolutni hit u Srbiji, kao re so vawe ~i ta la ca za ovo ono opada, ~im se pojavi ne- uzeti na ~itawe, jer jo{ uvi-
za pi sa la je o ro ma nu “Re - i Republici Srpskoj, qubi- djelo, ali da se kwiga jo{ {to interesantnije“. jek nije stigla u biblioteku
sanova~ke kolibe“ prof. dr teqima pisane rije~i jo{ uvijek ne mo`e pozajmiti na Zbog opre~nih izjava Vu- - rekla nam je jedna od ~la-
Zorica Turja~anin. uvijek je “uskra}eno“ da ovu ~itawe, pitali smo zamjeni- kovi}eve i Petrovi}-Ze~i}, no va bi bli ote ke ko ja ni je
Jankovi} je objavio pet ro- kwigu pozajme u Narodnoj i ka direktora gradske jedi- oti{li smo u izdavaonicu htjela da joj objavimo ime.
ma na za dje cu, 13 zbir ki ni ce NU BRS Qiqu Na ro dne i uni ver zi tet ske Poslije ovakvih saznawa
aforizama, a najzna~ajniji Prijedor Pe tro vi}-Ze ~i} za {to bi - biblioteke RS i poku{ali os ta lo je ne ja sno ko me po -
blioteka nije nabavila ovu da pozajmimo kwigu “Smrt ma`e Qiqa Petrovi}-Ze~i}
Dok qubiteqi lika i djela kwigu, koja je za kratko vri- je neprovjerena glasina“. daju}i neta~ne informaci-
Narodno pozori{te u Beogradu proslavqenog srpskog re`i- je me pro da ta u 40 hiqada ji. ^itaocima i biblioteci
“Adrijana Lekuvrer“ sera Emira Kusturice iz
najve}eg grada Republike
primjeraka.
Qiqa Pe tro vi}-Ze ~i},
^ITAOCI
razo~arani izlaze
sigurno ne.

ponovo na sceni Srpske ~ekaju januar sqede-


}e godine da pro~itaju
koja kao da ne radi u istoj
in sti tu ci ji sa Ori ja nom
iz biblioteke
BEO GRAD - Obnovqena ope ra “Adri ja na Le ku vrer“ kwigu, Prijedor~ani je ve} Vukovi}, rekla je za “Glas Me|utim, u izdavaonici
Fran~eska ^ile premijerno }e biti izvedena danas na ve- uveliko ~itaju. - Imamo Srpske“ da se kwiga “Smrt su nam potvrdili da kwiga
likoj sceni Narodnog pozori{ta u Beogradu, javio je B92. Kusturi~inu kwigu, za koju je neprovjerena glasina“ ve} “Smrt je neprovjerena glasi-
Opersku re`iju Radoslava Zlatana Dori}a obnovili su vlada veliko interesovawe. nalazi u biblioteci. na“ Emi ra Kus tu ri ce jo{
Aleksandar Nikoli} i Stevan Markovi}. Ovaj pozori{ni U pitawu su tri primjerka, - NU BRS ima kwigu uvijek ne mo`e da se posudi
komad imao je velikog uspjeha na sceni Narodnog pozori{ta ali }emo se potruditi da “Smrt je neprovjerena gla- u NU BRS i da ne }e sti }i
od 1872. godine, kada je me|u tada{wim glumicama vladalo nabavimo jo{ nekoliko, ka- sina“ Emira Kusturice i to prije januara.
veliko interesovawe za naslovnu ulogu. ko bismo zadovoqili po- deset primjeraka. Kwiga je I ~i ta oci bi bli ote ke
U sada{woj pjeva~koj podjeli su Jasmina Trumbeta{-Pe- trebe na{ih korisnika - sti gla u bi bli ote ku de set koje smo zatekli razo~arano
trovi} (Adrijana Lekuvrer), Du{an Plazini} (Mauricio), izjavila je za “Glas Srpske“ da na po za vr{et ku Saj ma su nam potvrdili da Kustu-
Vuk Mati} (knez De Bujon), Igor Matvejev (opat [azej), direktor Narodne bibli- kwiga u Beogradu, {to zna- ri ~i nu kwigu ne mo gu da
Miodrag D. Jovanovi} (Mi{one), Milo{ \uri~i} (Kino), oteke “]irilo i Metodije“ ~i po~etkom novembra - izja- pozajme u biblioteci.
Qubodrag Begovi} (Poason), Nata{a Jovi}-Trivi} (kne- u Prijedoru Mara E}im. vila je Petrovi}-Ze~i}. - To li ko sam htje la da
giwa De Bujon), Svetlana Nestorov (gospo|ica @uveno) i Ona je do da la da je pro~itam ovo djelo, jer ni-
@eqka Zdjelar (gospo|ica Dan`evil).
Najtra`eniji kwi`evni naslovi u Srbiji
"Konstantinovo raskr{}e" i "Princeza Mrvica"
BEO GRAD - “Prin ce za kr{}e“ najtra`eniji roman je 639 naslova 127 izdava~a, sas ta vu: Du {an Iva ni}
Mrvica“ i “Konstantinovo u kategoriji kwiga za odra- saop{tio je na konferenci- (pred sje dnik), Ale ksan dra
raskr{}e“ najtra`eniji su sle. ji za novinare direktor Na- Vra ne{, Il di ko Er dei,
na slo vi na ovo go di{wem ro dne bi bli ote ke Srbi je Veqko Brbori} i Jovan Po-
republi~kom otkupu za javne ODABRANI Sreten Ugri~i}. pov.
biblioteke u Srbiji, javio naslovi iz pet Oda bra ni na slo vi raz - Me|u izdawima za odra-
je B92. oblasti vrstani su u pet tematskih sle najve}u pa`wu privukli
Kwiga “Princeza Mrvi- oblas ti: do ma }a kwi`e - su “No vi po ~e tak“ To ni ja
ca“, koju potpisuje Mari-Lu- Na konkurs za otkup pu- vnost, prevedena literatura, Parsonsa, “Izgubqeni sim-
iz Ge, u izdawu “Kreativnog blikacija objavqenih 2009. umje tnost i kul tu ra, hu ma - bol“ De na Bra una, “Ha nin
centra“, najtra`eniji je na- godine prijavila su se 194 nisti~ke i dru{tvene nauke, kofer“ Karen Levin, “Kaja,
slov na cijelom otkupu, dok izdava~a sa 2.869 naslova, a i kwige za djecu. Beograd i dobri Amerika-
“Adrijana Lekuvrer“ je “Kon stan ti no vo ras - stru~na komisija odabrala Ko mi si ja je ra di la u nac“ Mirjane \ur|evi}...
GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 25

“Norve{ka {uma“ u japanskim bioskopima


LOS AN\ELES - Japanski pisac Haruki Murakami godinama je jekla, Murakami je imao veoma za{titni~ki odnos prema svojoj
{titio svoju kwigu “Norve{ka {uma“ odga|aju}i wenu ekrani- qubavnoj pri~i. Bile su potrebne ~etiri godine pregovarawa i
zaciju, otkrio je rediteq Tran Anh Hung, javio je B92. nagovarawa da pisac ustupi prava na adaptaciju “Norve{ke
Kako je izjavio Anh Hung, rediteq vijetnamsko-francuskog pori- {ume“, koja u japanske bioskope sti`e u decembru.

Glumica Qiqana Blagojevi} za “Glas Srpske“ Vijesti

Ravnopravna sa Kalinom u Zemun


Kwiga o
pozori{tu

"Mirisu ki{e na Balkanu" BEO GRAD - Na sce ni


“Bel eta`“ Opere i teatra
“Madlenijanum“ ve~eras }e
biti predstavqena kwiga
dr Milovana Zdravkovi}a
Imala sam i tu “Pozori{ni `ivot Zemuna
privilegiju da za u 19. veku“ i bi}e otvorena
svaku nedoumicu izlo`ba pod istim nazi-
vom, javio je Tanjug. Kwigu
“okrenem“ pisca je objavio Festival mono-
Gordanu Kui} i drame i pantomime u Zemu-
nu. Zdravkovi} isti~e da je
potra`im savet, pozori{ni `ivot Zemuna u
naro~ito oko pro{losti bio vrlo dina-
mi~an i plodotvoran.
ladino jezika
kojim su govorili Zaje~ar
Sefardi. Festival
Obo`avam da rok filma
igram sa Kalinom, ZAJE^AR - Festival do-
a imam retko ku men tar nog rok fil ma
“Dorf“ otvoren je u ~et-
priliku vrtak uve~e u zaje~arskom
RAZGOVARALA: Centru za mlade u okviru
ALEKSANDRA RAJKOVI] projekta “Zlatni rudnik“,
aleksandrar@glassrpske.com javio je Tanjug. Rije~ je o
hrvatskom festivalu koji
Maj ka Es te ra je oma` je osnovan prije tri godi-
svim majkama, bez obzira na
ne i ~lan je Me|unarodne
vreme, geografske {irine i
asocijacije festivala do-
du`ine, boju, naciju i veroi- Qiqana Blagojevi} FOTO: GLAS SRPSKE ku men tar nih mu zi ~kih
spovest. Jedna divna nesebi-
filmova. Posjetioci }e
~na `ena, koja vidi lepotu u pred prepunom salom uz ova- na Nemawe“. On ka`e: “^uvaj- Ne zna se koja je od koje lep{a od na{ih najmilijih. Potre-
mo}i da vide osam filmo-
davawu, podupirawu, bodrewu cije. @ao mi je {to je nikada te ~edo moje jezik kao zemqu. i darovitija. Ne bih imala bno je prvo biti dobar ~ovek,
i to le ran ci ji. @e na ko ja nismo odigrali u Bawaluci. On se mo `e iz gu bi ti kao ni{ta protiv da su mi sve one pa sve ostalo. va iz Srbije, Slovenije,
pripada vremenu tradicije, Eto, volela bih da me moji grad, kao zemqa, kao du{a. I i privatno k}eri. Kalina i ja GLAS: Radite li neke no- Hrvatske i Holandije.
ali koja kroz qubav uspeva da zemqaci vide u toj rasko{noj {ta je narod izgubi li jezik, smo funkcionisale kao Este- ve uloge?
shvati i vreme novih tenden- ulozi - ka`e Qiqana Blago- zemqu, du{u?“ Ho}u da ka`em ra i Nina. To je jedan prili- BLA GO JE VI]: Ra dim Beograd
cija koje dolazi. jevi}. da izuzetno po{tujem pisca i ~no ravnopravan odnos. Tako uvek i mno go. Po red no vih Izlo`ba
fotografija
Rekla je ovo u intervjuu za GLAS: Serija “Miris ki- sve {to je on napisao. Ovde se ga je napisala Gordana Kui}. uloga i pedago{kog posla na
“Glas Srpske“ beogradska glu- {e na Balkanu“ je ekraniza- radi o jednom od najpopular- Obo`avam da igram sa Kali- “Slobomir P. univerzitetu“
mica Qiqana Blagojevi}, ko- ci ja je dnog od po pu lar nih nijih romana ovoga vremena. nom, a imam retko priliku da na Odseku za glumu, poku{a- BEO GRAD - Izlo `ba
joj je u seriji “Miris ki{e na romana kwi`evnice Gordane Brzo se ~ita, ima dinami~nu ispunim svoju `equ. Do sada vam da pomognem mojim stu- fotografija “Visoko go-
Balkanu“ Qubi{e Samaryi}a Kui}. Da li je to podrazumi- radwu, bogat zaplet i prepun samo dva puta. dentima glume u Bijeqini da re - na Ozrenu i Jadovni-
povjerena uloga majke sestara jevalo i ve}u odgovornost jer je emocija. U`ivala sam ~ita- osnuju pozori{te. Zamislite, ku“, gru pe “Art Lu mi-
Salom. igrate lik iz wene porodice? ju }i ga i o`ivqava ju }i taj RE@IRA taj grad od 130.000 stanovnika
predstavu nis“, otvo re na je u ~et -
- Ve} igram jedan sli~an BLAGOJEVI]: Imam od- lik. Imala sam i tu privile- nema pozori{te. Obra}amo se
vrtak uve~e u “Manakovoj
lik u pozori{tu, u “Velikoj govornost prema svakom liku gi ju da za sva ku ne do umi cu “Virus“ u Bijeqini za pomo} op{tini, Republici,
ku}i“, javio je Tanjug. Fo-
drami“ ulogu majke Vidosave u koji tuma~im, pogotovo ako “okrenem“ pisca Gordanu Ku- ali niko ne reaguje. Ali mi
tografije su nastale na
mom mati~nom teatru, Naro- igramo `ivog pisca. Mislim i} i potra`im savet, naro~i- GLAS: [ta biste poru~i- se ne}emo predati. Svaka ne-
tom izolovanom podru~ju
dnom pozori{tu u Beogradu. da je najve}e kulturno blago to oko ladino jezika kojim su li gledaocima koji se spre- kultura je skupqa od bilo koje
To je predstava koju igramo pisana re~ svoga naroda. Tome govorili Sefardi. Zahvalna maju da gledaju ovu seriju? kulture. U tom ciqu 1. decem-
kao rezultat vi{egodi{-
ve} osmu godinu i svaki put nas u~i i “Zave{tawe Stefa- sam i woj i rabinu Isaku, ~i- BLAGOJEVI]: Samo ne- bra, na Svet ski dan bor be weg ho do ~a{ }a wenih
ji je telefon uvek bio otvo- ka se prepuste ovoj divnoj se- protiv HIV-a, ima}emo pre- autora Branislava S. Mar-
ren za svako moje pitawe. riji. U`iva}e, bi}e im lepo i mijeru drame Sini{e Kova~e- kovi}a, Vlade Milinkovi-
Anegdota GLAS: U se ri ji igra i uzbudqivo. Shvati}e da je naj- vi }a “Vi rus“ u Bi jeqini. }a, Zo ra na Pa vlo vi }a i
GLAS: Da li se mo`ete prisjetiti neke anegdote sa Va{a k}erka Kalina Kova- va`nije voleti i nesebi~no Igraju moji diplomirani stu- Romana \uri}a.
snimawa “Mirisa ki{e na Balkanu“? ~evi}. Kako ste funkcioni- davati qubav svojim najbli- denti, kao i studenti ~etvrte
BLAGOJEVI]: Na konferenciju za novinare do{la je go- sa le kao maj ka i k}er ka `im. Sve je drugo besmisleno. godine i moje kolege prvaci Beograd
spo|a Kui} i, videv{i me, upita me: “Jeste li vi moja mama?” Salom pred kamerama?
BLAGOJEVI]: Kalina
@ivot tako brzo pro|e i ne Narodnog pozori{ta u Beo-
gradu Bo{ko Puleti} i Sowa
"Dijalog
civilizacija"
Ja je pogledam i nasme{iv{i se rekoh: “Ne, gospo|o Gorda- smemo dozvoliti bitangama
na, ja sam Va{a baka.“ igra jednu od mojih pet k}eri. da nas izmanipuli{u i odvoje Kne`evi}, a ja re`iram.
BEOGRAD - Beograd }e
Koncert “Levante gitar dua” Roman Stiva Berija “Carska potjera“ 2011. godine biti doma-

Zvuci savremene muzike Detektivske avanture }in samita {efova dr`a-


va jugoisto~ne Evrope o
PRIJEDOR - Koncert “Levante gitar - Postojimo ve} dvije godine i intenzi- BEOGRAD - Srpskim ~itaoci- u Berijevim prethodnim romani- kulturnom nasqe|u i re-
dua” iz Beograda odr`an je u ~etvrtak uve~e vno nastupamo od po~etka, a specifi~an ma, koji u`ivaju u popularnom ma (“Aleksandrijska veza“, “Pro- gionalnih konferencija
u prepunoj sali prijedorskog pozori{ta. program na{ih kompozicija je ne{to {to `anru avanturisti~kih romana ro ~an stvo Ro ma nov“, “Ve ne - or ga ni za ci je UNES CO,
Ovaj zanimqivi duo ~ine iskusni mu- zovu nova klasi~na muzika, sa uticajima sa nekom drevnom misterijom u cijanska izdaja“, “Templarsko za- najavio je ministar kul-
zi~ar i kompozitor Vojislav Ivanovi} svih muzika koje se danas slu{aju - rekao pozadini, dobro je poznato ime vje{tawe“, “Tre}a tajna“...). On ture Srbije Neboj{a Bra-
i mlada talentovana umjetnica Aleksan- je Vojislav Ivanovi}. S. T. ameri~kog pisca Stiva Berija je sjajna kombinacija agenta 007 di}, javile su agencije.
dra Lazarevi}, koja je na po~etku kari- po{to se wegove kwige prevode i intelektualca koji u`iva u to- Po ~et kom ju na 2011.
je re svi ra la kla vir. Svo ju mu zi ku za ve} vi{e godina i zato je do- me da dr`i antikvarnicu kwiga odr`a}e se samit {efova
dvije gitare defini{u kao jedinstven voqno ja vi ti da je “Al na ri“ u Ko pen ha ge nu, a po vre me no dr`ava jugoisto~ne Evrope
repertoar Ivanovi}evih kompozicija, upravo objavio “Carsku potje- pristaje da istra`i neku miste- u okviru programa “Dija-
spe ci jal no pi sa nih za ovaj sas tav i ru“, Tanjug. riju koja ima korijen u davnoj log civilizacija - kultura
aran`mane wegovih kompozicija za gi- Nije nepoznat ni glavni junak pro{losti i da usput otkrije i i kulturno nasqe|e“.
taru i orkestar. Koton Malon, jer se on pojavquje sprije~i globalnu zavjeru.
26 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
HEGEMONIJA ILI OPSTANAK
(Me|unarodno pravo i institucije) (5)
FOTO: ARHIVA

Oru`je za masovna
ubistva dvosjekli ma~
NOAM ^OMSKI sluge za pridobijawe glasova, “{to je me|u no- Nakon rata s Irakom, UN su se ponovno
vinarima izazvalo urnebesan smeh“, izvestio pokazale “irelevantnim“, jer su svojim “slo`e-
Ostaje nejasno za{to je opasnost od oru`ja je Vol strit yornal. nim sistemom trgovinskih odnosa s Irakom“
za masovno uni{tewe postala tako velika po- Nagrade za poslu{nost obuhvataju ne samo stvarale pote{ko}e ameri~kim firmama koje
sle septembra 2002. godine, iako je savetnik za finansijsku pomo} nego i dopu{tewe eskala- su dobile poslovne ugovore pod ameri~kom voj-
nacionalnu bezbednost Kondoliza Rajs ranije cije teroristi~kih zlo~ina. Ruski predsednik nom upravom. Ali taj slo`eni trgovinski sis-
delila op{teprihva}en stav da “oru`je za ma- Putin, ~iji su odnosi s Bu{om navodno pose- tem nametnule su upravo Sjediwene Dr`ave, u
sovno uni{tewe, ~ak i ako ga nabave, ne}e bi- bno srda~ni, nagra|en je “diplomatskim dopu- sklopu re`ima sankcija koje nije podr`ao ni-
ti upo trebqivo, jer bi sva ki po ku {aj {tewem rus kim sna ga ma da slo me otpor ko osim Velike Britanije.
kori{}ewa doveo do samouni{tewa“. ~e~enskih separatista - a taj potez, tvrde neki
Kazna za one {to su “protiv nas” mo`e bi- analiti~ari u Sjediwenim Dr`avama i na Upravqawe ira~kom naftom
ti te{ka, a prednosti “sustizawa“ ukqu~ivawa Bliskom istoku, mogao bi dugoro~no {tetiti
u “relevantnu“ ulogu - “konkretne“. Visoki A taj sistem sada je smetao. Zato su Sjedi-
ameri~kim interesima“. Nije te{ko zamisli- wene Dr`ave, prema re~ima “jednog koalicij-
ameri~ki zvani~nici razaslati su u zemqe ti i druge razloge za zabrinutost u vezi s va-
~lanice Saveta bezbednosti kako bi “pridobi- skog diplomate“, uputile poruku: “Ovamo (u
{ingtonskom podr{kom dr`avnom terorizmu. Savet bezbednosti) dolazimo jer to `elimo, ne
li vo|e da o Iraku glasaju na strani Sjedi- Kako bi se jasno dalo na znawe da su takve
wenih Dr`ava, jer }e u protivnom platiti zato {to moramo.” U pozadini cele pri~e, sla-
Turskoj su ponu|eni reakcije “irelevantne“, prvi ~ovek jedne mu- `u se diplomate svih strana, zapravo je stajalo
visoku cenu“, {to nije malo brinulo slabije slimanske dobrotvorne organizacije osu|en je
podsticaji: ogromna zemqe, “~iji problemi gotovo da i nisu pri- na osnovu optu`be da je slao nov~ana sredstva
pitawe “koliko slobode treba dati Sjedi-
wenim Dr`avama u upravqawu ira~kom naf-
finansijska pomo} i pravo vla~ili pa`wu pre nego {to su postale ~lani- ^e~enima, koji se opiru brutalnoj ruskoj vojnoj tom i uspostavqawu nove vlasti“. Va{ington
ce Saveta“. Meksi~ke diplomate poku{ale su okupaciji, upravo u vreme kada je Putin dobi-
da zauzme kurdski sjever va{ingtonskim izaslanicima da objasne kako jao zeleno svetlo. Prvi ~ovek iste dobrotvorne
zahteva slobodne ruke. Ostale zemqe, velika
Iraka. Za~udo, Turska se se narod “velikom ve}inom protivi ratu“, ali ve}ina ameri~kog stanovni{tva, te (barem ko-
organizacije optu`en je i za finansirawe vo- liko znamo) ira~ki narod skloniji su “produ-
su ti izgovori odba~eni kao apsurdni. zila hitne pomo}i za Bosnu; ovaj navodni zlo-
nije sasvim priklonila ~in po~iwen je otprilike istovremeno kada je
`ewu nad zo ra Uje diwenih na ci ja“ i
zahtjevima, odr`av{i Ekonomski ustupci, vojna korist “normalizovawu ira~kih diplomatskih i eko-
Klinton borce “Al Kaide“ i Hezbolaha upu- nomskih odnosa“, kao i unutra{weg ure|ewa u
Zapadu lekciju iz Poseban problem imale su “zemqe koje su }ivao u Bosnu radi podr{ke ameri~koj strani tim okvirima. Kroz sve te promene opravdawa
podlegle pritisku naroda i prihvatile demo- u tamo{wim ratovima. i izgovora provla~i se jedno nepromenqivo
demokratije, koja je kratiju, pa sada moraju odgovarati javnosti“. U I Turskoj su ponu|eni sli~ni podsticaji: na~elo: Sjediwene Dr`ave na kraju moraju ste-
izazvala veliki bijes i wihovom slu~aju, kazna zbog po{tovawa demo- ogromna finansijska pomo} i pravo da zauzme }i stvaran nadzor nad Irakom, pod kakvom-ta-
kratskih formi mogla bi ukqu~ivati ekonom- kurdski sever Iraka. Za~udo, Turska se nije sa-
trenutnu kaznu za prekr{aj ske pritiske. Nasuprot tome, “gospodin Pauel svim priklonila zahtevima, odr`av{i Zapadu
kvom de mo krat skom mas kom uko li ko se
ispostavi da ju je mogu}e navu}i.
jasno nagla{ava da }e ameri~ki politi~ki i lekciju iz demokratije, koja je izazvala velik To {to su se “ameri~ke imperijalne ambi-
bes i, kako je odmah strogo objavio dr`avni se-
Nikada se u istoriji nije vojni saveznici imati velike koristi od eko- kretar Pauel, trenutnu kaznu za prekr{aj.
cije“, posle propasti jedinog pravog protivni-
dogodilo da monopol nad nom skih ustupaka“. Ari Flaj{er u me|uvremenu
je “odlu~no demantovao“ da Bu{ nudi protivu-
ka, pro{irile na ceo svet ne bi trebalo da
iznena|uje nikoga... Nikada se u istoriji nije
sredstvima za sprovo|ewe U ME\UNARODNIM dogodilo da monopol nad sredstvima za sprovo-
masovnog uticaja i odnosima iznu|ivawe se naziva |ewe masovnog nasiqa bude u rukama samo jedne
dr`ave.
pritisaka bude u rukama diplomatijom Vode}e dru{tvene krugove po~ela je izuze-
samo jedne dr`ave. tno zabriwavati mogu}nost da SAD svojim
“Diplomatske finese“ namewene su onima
To je razlog vi{e da Strategija koji radije `ive u obmani, kao u slu~aju pri-
“imperijalnim ambicijama“ ne ugroze i sop-
stveno stanovni{tvo. Zabrinutost tih elitnih
vidne podr{ke ~lanica Saveta bezbednosti slojeva postala je jo{ ve}a kada se Bu{ova vla-
se weni metodi i Po~etkom ovog milenijuma zabrinutost za qud- Rezoluciji 1441, koju su inicirale Sjedi-
ski rod bila je najve}a. Tek skoro smo saznali da deklarisala kao vlada “revizionisti~ke
operativne doktrine da se nuklearni rat, prije 40 godina, za dlaku
wene Dr`ave. A ta podr{ka zapravo je po- dr`ave“ koja namerava da trajno vlada svetom i
koravawe; potpisnici su dobro shvatili
podvrgnu dubqoj izbjegao. Sprije~eno je i nastojawe UN da se kakva bi bila alternativa. U pravosudnim
koja postaje, kako se nekima ~ini, “pretwa i
sebi i ~ove~anstvu“, pod vo|stvom “radikalnih
analizi zabrani militarizacija svemira. Nacionalni sistemima ~ija je namera da budu shva}eni nacionalista“, ~iji je ciq “unilateralna do-
interesi se postavqaju daleko od granica ozbiqno - ne priznaju se iznu|eni pristan-
hiqadama kilometara! Opasnost od terorizma minacija nad svetom, posredstvom apsolutne
ci. U me|unarodnim odnosima, me|utim, vojne premo}i“.
se tuma~i po strategiji mo}nih. A i za{tita od iznu|ivawe se naziva diplomatijom. (Nastavi}e se)
terorizma se provodi po strategiji najja~ih.

27. novembar 1941. godine 27. novembar 1975. godine 28. novembar 1943. godine

Slom Zavr{ena Otvarawe


Italije pruga drugog
u Africi Beograd - Bar fronta
1941 - Zauzimawem tvr|a- vi{e od 23.000 italijan- 1975 - Postavqeni su kroz tunele i ide preko vijadu- 1943 - U Teheranu su u to~nom frontu, poslijera-
ve Gondar u Etiopiji snage skih vojnika i tako je sru- posqedwi metri pruge Beograd kata i mostova. Pruga koja ima Drugom svjetskom ratu, na tno ure|ewe Evrope i pi-
Velike Britanije i save- {eno italijansko - Bar. Vi{e od 100 godina, 254 tunela i 234 mosta duga~ka prvom zajedni~kom sastan- tawe Jugoslavije.
znika slomile su u Drugom kolonijalno carstvo u is- prije kona~ne realizacije, ona je 476 kilometara od ~ega 301 ku, sovjetski lider Dogovoreno je da se Jugo-
svjetskom ratu jedinice to~noj Africi, a Britanci je bila u strate{kom, ekonom- na teritoriji dana{we Srbije. Staqin, predsjednik SAD slavija obnovi “u potpunom
fa{isti~ke Italije u Is- su ostvarili punu kontro- skom i graditeqskom programu Prugu je u potpunosti finansi- Frenklin Ruzvelt i bri- teritorijalnom integritetu
to~noj Africi, ~ime su lu Crvenog mora i obezbi- Srbije, ali je gradwa po~ela rala Srbija iako je ona imala tanski premijer Vinston i nezavisnosti, s tim {to
Etiopija, Somalija i Eri- jedili se od prodora tek 1952. a radovi su intenzi- mnogo {iri zna~aj. Ova pruga je ^er~il razmatrali otva- }e pitawe wenih zapadnih
treja oslobo|ene okupaci- neprijateqa ka Sueckom virani tek 1968. jedan od najve}ih kapitalnih rawe drugog fronta u granica biti rije{eno po-
je. Tada je zarobqeno kanalu s juga. Vi{e od 27 odsto pruge prolazi projekata biv{e Jugoslavije. Evropi, operacije na Is- slije rata“.
OGLASI GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 27

Bosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina “GRAMAT” A.D.


DR@AVNA REGULATORNA KOMISIJA DR@AVNA REGULATORNA KOMISIJA BROD
ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU U Brodu, 24.11.2010. god.
Na osnovu ^lana 53. Statuta dru{tva, Upravni odbor “Gramat” A.D. Brod, na sjednici odr`anoj
19.11.2010. god., donijelo je Odluku o sazivawu 6. redovne Skup{tine akcionara, te utvr|uje:
U skladu sa ~lanom 4.7 Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema elektri~ne POZIV
energije u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH“, broj 7/02), ~lanom 78.
Za u~e{}e na 6. redovnoj Skup{tini akcionara, koja }e se odr`ati 28.12.2010. god. sa
Pravilnika o javnim raspravama (“Slu`beni glasnik BiH“, broj 38/05) i ~lanom 10. po~etkom u 12 ~asova u prostorijama “ROTAS” A.D. Bawaluka, ulica Bra}e Pi{teqi}a br. 6
Pravilnika o licencama (“Slu`beni glasnik BiH“, broj 38/05), Dr`avna regula- Bawaluka. Skup{tina }e se odr`ati sa sqede}im Dnevnim redom:
torna komisija za elektri~nu energiju, daje
1. Izbor radnih tijela Skup{tine (verifikaciona komisija, predsjedavaju}i, zapisni~ar)
2. Usvajawe zapisnika sa prethodne sjednice Skup{tine,
3. Usvajawe zavr{nog ra~una za 2009. godinu,
4. Usvajawe finansijskog izvje{taja za period 1.1. do 30.9.2010. god,
5. Dono{ewe odluke o pokretawu postupka likvidacije “Gramat” A.D. Brod
OBAVJE[TEWE 6. Imenovawe likvidacionog upravnika,
O ODR@AVAWU JAVNE RASPRAVE 7. Razno.
Ukoliko se Skup{tina ne odr`i zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica }e se odr`ati
na istom mjestu, istog dana sa po~etkom u 14 ~asova.
Direktor
Vuka{in \akovi}
Dr`avna regulatorna komisija za elektri~nu energiju – DERK obavje{tava zaintere-
sovane da }e u subotu 27. novembra 2010. godine omogu}iti uvid javnosti u Nacrt
uslova za kori{tewe licence za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elek-
tri~nom energijom po zahtjevu “KORLEA“ d.o.o. Mostar. REPUBLIKA SRPSKA
Ministarstvo za prostorno ure|ewe,
gra|evinarstvo i ekologiju
Podnosilac zahtjeva je vlasnik po~etne, odnosno privremene dvogodi{we licence za Bawaluka,
Trg Republike Srpske 1
obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine koja isti~e 31. marta 2011. godine.
Na osnovu ~lana 81. Zakona o za{titi `ivotne sredine - Pre~i{}en tekst (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 28/07, 41/08 i 29/10) i ~lana 2. Uredbe o postrojewima koja mogu biti izgra|ena i pu{tena u
U toku je postupak utvr|ivawa sposobnosti podnosioca zahtjeva da nastavi obavqati rad samo ukoliko imaju ekolo{ku dozvolu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 7/06 i 21/10) Min-
licenciranu djelatnost kori{tewem licence koja bi va`ila pet godina. istarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju obavje{tava zainteresovanu javnost

O DONO[EWU RJE[EWA O
EKOLO[KOJ DOZVOLI
Za postrojewe Fabrika za preradu kukuruza u Drakseni}u, op{tina Kozarska Dubica, projektovanog
Zainteresovana lica mogu bez naknade dobiti pripremqeni Nacrt u sjedi{tu DERK- godi{weg kapaciteta prerade kukuruza 55 000 tona
a, ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba. Podnosilac zahtjeva: “HPK” HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA, a.d. Drakseni}, Kozarska Dubica
Dana 22.9.2010. godine, podnosilac zahtjeva “HPK” jelo je rje{ewe kojim se daje ekolo{ka dozvola za
Usmeni i pisani komentari mogu se dati na javnoj raspravi koja }e biti odr`ana u HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA a.d. Drak- postrojewe.
sjedi{tu DERK-a u Tuzli, Mi{ka Jovanovi}a 4/II, u srijedu 1. decembra 2010. godine seni}, Kozarska Dubica, kao investitor, predao je S obzirom da je Ministarstvo, cijene}i dokaze
Ministarstvu zahtjev za izdavawe ekolo{ke dozvole prilo`ene uz zahtjev, utvrdilo da su ispuweni us-
u 13 sati. za postrojewe Fabrika za preradu kukuruza u Drak- lovi predvi|eni odredbama ~lanova 80. i 81. Za-
seni}u, op{tina Kozarska Dubica, projektovanog kona o za{titi `ivotne sredine i da je zahtjev
DERK }e u razmatrawe uzeti i pisane komentare dostavqene na adresu DERK-a najka- godi{weg kapaciteta prerade kukuruza 55 000 tona. osnovan, donijelo je ovakvu odluku.
snije do 2. decembra 2010. godine. Dana 12.11.2010. godine Ministarstvo za pros- MINISTAR
torno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju doni- Fatima Fetibegovi}, dipl. in`. arh.
28 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE

Negdje u blizini Mostara u|e ~ovjek sa ~arapom na imate! Jedan stariji putnik se podi`e sa sjedi{ta, pa

Razbibriga glavi u autobus pun putnika. Izvadi pi{toq i ka`e


prestra{enim putnicima:
,
- Ajde vadite pare, marke, zlatninu, sve na sunce {to
se obrati nasilniku: - Nemoj, kume, mene, ja sam Hrvat!
Pqa~ka{ se okrenu prema wemu, pa mu re~e:
- Ma ~uj wega! Ovo je pqa~ka, nije popis stanovni{tva.

Razo~arewe zbog Vendi


Ekrem Jevri}, koji je sedmicama `ivio u ubje|ewu da wegova
qubav Vesna Vukeli} Vendi ima prirodne grudi, do`ivio je je-
dno od najve}ih razo~arewa kada je sasvim slu~ajno tokom
ovonedjeqne `urke saznao da wegova “djevojka“ ima silikone.
Nervozno je mahao rukama, a onda je utjehu prona{ao u pi}u.
- Daj, reci mi, molim te, da li je istina da ima{ silikone? - Fileti bijele ribe, u
pitao je Ekrem svoju cimerku Vendi. ovom slu~aju osli}a,
- [ta ti je, Ekreme? Ko ti je to rekao? - uzvratila je ona kon- pe~eni u rerni uz ve}
trapitawima. o~ekivane krompire
- Jelena i Stefan ka`u da ti ima{ vje{ta~ke grudi - kazao joj dobi}e, prema ovom
je Ekrem, a ona je na to odgovorila: receptu, “dru{tvo“ ma-
- Ekreme, kao da je to va`no. Grudi mogu da se uve}aju, ali mo- slina, kapra i para-
zak ne mo`e da se ugradi. dajza, a neizostavni su
- Sad si me razo~arala. Bje`i, bre! Izgubio sam voqu za bilo i bijeli luk, ruzmarin
~im, nemam vi{e voqe, i bijelo vino. Za pri-
majke mi. Meni to ne premu ovog ukusnog je-
vaqa, gadno je to. Ne- la, koje je pogodno za
mam rije~i za to. To ni- one koji poste, potre-
je dobro, ne svi|a mi se bno je oko 60 minuta.
- zavr{io je Ekrem pri-
~u o ovoj temi.
I dok autor hita “Ku}a
- pos’o“ na imawu u Li-
sovi}u spopada Vesnu
Riba pe~ena
Vukeli}, kod ku}e ga ~e-
ka vjerna i odana su-
sa povr}em
pruga Igbala, koja mu
pru`a podr{ku, ali mu
zamjera na slobodnom
odnosu sa Vendi.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu
razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

@LIJEB, MN, MAJ, RA[ID, ANADIOMENA, HO, ANDOVER, EVICA, RALA, RIBATI, RIC.
RJE[EWE: AT, MOM, DROZAK, RONA, ADRESARI, MOLOTOV, ASEN, NOVI BE^EJ, IST, A, OBIJENOST, A, PITER STIVENS, A, AGAKAN, KOST, DREWIKA, U,
GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 29

Vozio se Crnogorac u beograd- - Je li, bre, ima li ovde xentlme- Sretne Suqo Fatu u Sarajevu ri se. - Kako ba{kari? - pita
skom tramvaju i na jednoj stanici na? na Ba{~ar{iji i pita je kako je Suqo. - ^uj kako? Udario ga
u|e jedna dama. Tramvaj prepun i - Ima, gospo|o, xentlmena, ali Mujo: - Ne znam {ta da ti ka- tramvaj pa ba{ka ruka, ba{ka
upita ona Crnogorca koji sjedi: nema mjesta - re~e Crnogorac. `em, eno ga u ~ar{iji, ba{ka- noga! - re~e Fata.

Sastojci
(za 4 osobe)
Priprema HOROSKOP
1. Krompir ogulite, nare`ite na plo{ke debqine oko je- Cijene u KM Ovan Vaga
800 g osli}a dan centimetar i stavite u kipu}u vodu. Kuvajte ga vrlo (21.3 - 20.4) (23.9 - 22.10)
riba 6,5
(ili druga kratko (dva do tri minuta), ocijedite, a zatim ga stavite
krompir 0,8 Morate malo da Budu}i da ste per-
bijela riba) u vatrostalnu posudu i pospite mje{avinom za~ina (doda-
limun 0,3 smawite tempo, jer je fekcionista, te{ko
1 kg krompira tak jelu). }ete biti zadovoqni. Ma-
za~in 0,3 to jedan od na~ina da izbjegne-
2 ka{ike 2. Dodajte masline, nasjeckani bijeli luk, paradajz, ka- lo ko ispuwava va{e ne ba{
uqe 0,4 te verbalne duele, ali i po-
limunovog par, gran~ice ruzmarina i maslinovo uqe. Sve dobro vrede. U `eqi da ostvarite skromne kriterijume. Ukoliko
vino 0,8
soka izmije{ajte i prelijte sa oko 150 ml vru}e vode. Pokrij- ciq, ne razmi{qate na pravi `elite da budete zadovoqni,
ruzmarin 0,3
- malo soli te aluminijumskom folijom i pecite u rerni zagrijanoj na na~in. Po~iwe da vas hvata morate ih smawiti ili se okre-
masline 0,8
1 ka{ika 220 stepeni Celzijusa, oko 25 minuta. trema, koja se ~esto pretvara u nuti drugim sadr`ajima. Trenu-
paradajz 0,4 tne preokupacije nisu pravo
za~ina 3. Za to vrijeme ribu o~istite, filetirajte, nakapajte paniku. Kad boqe razmislite,
per{un 0,3 nemate razloga za to. Odma- rje{ewe.
50 ml maslinovog limunovim sokom i malo posolite. Krompir izvadite iz
uqa rerne, maknite foliju, lagano promije{ajte i po wemu rajte se.
50-100 ml bijelog vina polo`ite filete ribe.
2 gran~ice 4. Posudu sa krompirom i ribom vratite u rernu i nas- Bik [korpija
ruzmarina tavite pe}i na 200 stepeni, oko 25 minuta. Pred kraj pe- (21.4 - 20.5) (23.10 - 22.11)

CIJENA
2 ~ena bijelog ~ewa dodajte vino. Polako se opu{ta- Poku{ajte da pro-
luka te od stresova, jer
RU^KA
mijenite preokupaci-
20 g kapra znate na ~emu ste.
100 g crnih maslina
Poslu`ivawe Dan je odli~an za posao, ali
ju, jer }ete samo tako
mo}i da izbjegnete krizu izazva-
bez ko{tica ne i za qubav, jer vam osje- nu op{tom slabo{}u organizma.
Ribu s krompirom pospite per{unom i poslu`ite. }awa nisu uzvra}ena na na~in
150 g paradajza Svjesni da se doga|aji ne odvi-
nasjeckani
per{un Savjet
Ovo jelo mo`ete dodatno oplemeniti {parglama.
10,9 na koji biste vi `eqeli. Mo-
`da je problem u tome {to su
vam `eqe neprimjerene? Uzrok
treba potra`iti u vi{im okol-
nostima.
jaju shodno va{oj plutonovskoj
prirodi, osje}ate se nemo}no.
Strpqivo i u miru sa~ekajte
pravi momenat.

Blizanci Strijelac
(21.5 - 20.6) (23.11 - 20.12)
U`ivajte u harmo- Okupirani ste ne-
niji koja vlada u obi~nim problemi-
svim segmentima `ivota. ma, bavite se

Istine i zablude o slatki{ima Poslovni uspjesi, dru{tveni


`ivot, sklad i tolerancija - u
ovakvoj kombinaciji ne de{a-
specifi~nim hobijem. Stav je is-
pravan jer samo tako mo`ete
unijeti malo dinamike u svako-
vaju se ~esto. Treba iskoristi- dnevni `ivot. Sve je postalo mo-
[tetne navike prejedawa koje su sve ~e{}e kod djece uzrasta od deset do 15 godina ti maksimalno ovaj dan i notono, {to vas dodatno
direktna su posqedica slabijeg kretawa i prevelikog unosa slatki{a, obja{wavaju zadati sebi {to vi{e obaveza, zabriwava. Aktivirajte se u {i-
rem dru{tvenom smislu. Izbjega-
jer }ete ih kvalitetno obaviti
stru~waci i navode da to mo`e da izazove niz metaboli~kih problema i biti zadovoqni. vajte opijate.
Iako se u sis te mu za hra nom ta lo `i u pot ko -
va rewe slat ki {i pre tva - `nom masnom tkivu, opasne Rak Jarac
raju u glukozu, koja putuje u komplikacije su vi{e nego (21.6 - 20.7) (21.12 - 19.1)
krv, a tijelu slu`i kao go- mogu}e.
Sujeta je nagla{e- Po{to nemate ra-
ri vo, dje ca ko ja na vi knu Iako svjesni ozbiqnih na, pa }e vam i te zloga da budete ne-
organizam na ovu vrstu {e- posqedica, roditeqi ipak kako biti va`no tu|e raspolo`eni, ukoliko
}era jedino novim unosom imaju neodoqivu potrebu da mi{qewe. Obaveze zahtijevaju se to dogodi, sami ste krivi.
mo gu da po pra ve ra spo lo - ugo de dje ci, pa se za to da potro{ite izvjesnu sumu Odbacujete sre}u. Morate
`ewe. odlu ~u ju za mawe pri kla - novca. Iako }e ona biti ve}a shvatiti vrijeme u kojem `ivimo
Stru~waci koji su pro- dne namirnice. od planirane, mirno podnosi- i prilago|avati mu se. Iskreni
u~avali ovu problematiku Prema mi{qewu i pre- te izdatke, jer su u izgledu no- ste i po{teni, pa se te{ko sna-
navode da je posebno veli- poruci stru~waka, zbog to- vi izvori prihoda. Sa Lavom lazite. Oslobodite se navike
ka opasnost to {to redovno ga je potrebno znati da: sre|ujete nerije{ene ra~une. da sve stavqate na vagu.
kon zu mi rawe na mir ni ca - ku hiwski {e }er
bogatih {e}erima (bijelim (kristal): 100 g daje ener-
{e}erom, medom, sirupom, giju od 400 kcal Lav Vodolija
~okoladama) mo`e da dove- - `itni slad: 450 kcal (20.1 - 18.2)
pod kontrolom. I razgova- Roditeqi uvijek treba (21.7 - 21.8)
de do pojave gojaznosti, {e- na 100 g
rajte sa djecom o koli~ini da imaju na umu da slatki- Okolnosti zahtije-
}er ne bo les ti ti pa dva i - med: 100 g daje oko 320 Uznemireni ste
slat ki {a ko ju su po je la {i: jer sebi ne vjerujete vaju prilago|avawe.
kardiovaskularnih boles- kcal.
kod ba ke, u vrti }u ili - daju obiqe energije, a dovoqno. Okolina kritikama To i ~inite, mada ste prili~no
ti. Ako se svemu tome doda Zbog sve ga to ga
{koli. Zajedno napravite siroma{ni su vitaminima, poku{ava jo{ vi{e da poten- konfuzni. Opustite se, jer }e
i ~iweni ca da se dje ca u stru~waci savjetuju rodi - na kraju sve ispasti boqe nego
raspored kako bi se izbje- mi ne ra li ma i an tio ksi - cira va{ osje}aj ni`e vrije-
savremenom okru`ewu ne- teqima da je potrebno ko- {to ste mislili. Iznenadne
gle ne po voqne posqedi ce dansima; dnosti, ne slute}i da su
dovoqno kre}u i da se vi- li~inu namirnica bogatih Lavovi izuzetno osjetqivi po ideje i pronalasci mogu se po-
pretjerivawa u slatki{i- - iz is hra ne izba cu ju
{ak ener gi je une se ne tzv. brzim {e}erom dr`ati tim pitawima. Sve mo`ete da voqno odraziti na profesiju
ma. druge namirnice, ~ime se
im ka`ete, ali da nisu sjajni kojom se bavite. Rije{i}ete va-
gu bi obje kti van osje }aj `nu enigmu. Uspjeh!
SLATKI[I SU i da im ne{to nedostaje - to
gladi;
nikako.
siroma{ni vitaminima, - uti~u na promjenu ra-
mineralima... spolo`ewa; Djevica
- imaju visok glikemi-
Ribe
(22.8 - 22.9) (19.2 - 20.3)
Od velike pomo}i je i jski indeks, {to ih svrsta-
to da u danima u kojima se va u mawe po `eqne Poslovni uspjeh Pred vama su ne-
slatki{i unose u velikim namirnice; pra}en emotivnim o~ekivani doga|aji
zadovoqstvom. Stvari povezani sa vodom, plovi-
ko li ~i na ma u po tpu nos ti - {tete zubima i kosti-
rje{avate onako kako to samo dbom, letewem. Ispostavqa se
treba iskqu~iti jela pri- ma; vi umijete. Vi{e ne idealizu-
premqena pr`ewem u dubo- - ne po voqno uti ~u na da revnost sa kojom prilazite
jete partnera, jer postajete problemima nije vrlina, nego
kom uqu, po ho va na i crijevnu floru. svjesni svih wegovih slabos- ne{to {to vas sputava. Nala-
sli~no, a predla`e se ve}i Da kle, slat ki {i da, ti. Mislite da je mo`da malo zite se pred `ivotnim preokre-
unos hqeba od cijelog zrna ali pod kontrolom, konsta- neiskren i da ne{to prikri- tima. U`ivajte u {etwi.
kako bi se poni{tilo {te- tuju stru~waci koji su pro- va. Istina }e se otkriti sama
tno dejstvo {e}era. u~avali ovu problematiku. od sebe.
30 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE OGLASI

“PEVEC“ d.o.o. u ste~aju, Bawaluka B) Agregat 124.000,00 KM


Branka Popovi}a bb C) Odj. r.b.17,20 (magacin server sobe i video nadz.) - po popisu 150.466,00 KM
Broj : ST 74964 09
Datum: 23.11.2010. godine D) Drvena vitrina sa staklenim policama vratima (600h900h1000) 13 kom 15.210,00 KM
E) Fiskalna kasa 1 komad 1.150,00 KM
Na osnovu ~lana 51, 101, 102 i 103 Zakona o ste~ajnom postupku (“Slu`beni glasnik RS“ broj 67/02, 7/02, Sigurnosni sefovi 2 komada 1.850,00 KM
38/03, 96/03 i 68/07), ~lana 28, 89, 130 i 131. Zakona o izvr{nom postupku (“Slu`beni glasnik RS“ broj F) Drveni podesti za robu 350 kom 3.500,00 KM
59/03, 85/03 i 64/05)i odluke Skup{tine povjerilaca od 31.3.2010. godine i odluke Odbora povjerioca od
25.5.2010. godine, 22.6.2010. god., 13.7.2010. 13.9.2010. i 28.9.2010. godine ste~ajni upravnik “Pevec“ d.o.o. u Pult drvo staklo r.b. 8, 39 odj.auto sport 1.635,00 KM
ste~aju Bawaluka, dana 11.10.2010. godine te odluke Skup{tine povjerilaca od 3.11.2010. d o n o s i G) Elek.oprema:elektro ormari RP 6, 7 kom. 7.700,00 KM
Elektro ormar ve}i 1 kom 1.600,00 KM
ZAKQU^AK Kablovi informati~ki. 19 kalem
Zavjesa za grijawe 2 kom.
5.700,00 KM
2.000,00 KM
o prodaji imovine ste~ajnog du`nika H) Odjel r.b.2: oprema i namje{taj apartman – po popisu 7.542,00 KM
putem usmenog javnog nadmetawa
I) Ostala oprema- ormari, ra~unari, rad.stolovi, palete
Izla`e se prodaji imovina ste~ajnog du`nika “Pevec” d.o.o. u ste~aju Bawaluka i dr. opr. alat i sitan inv.-specif. 215.175,70 KM
putem osmog usmenog javnog nadmetawa i to:
1. Gra|evinsko zemqi{te u Tuzli, neizgra|eno i neure|eno upisano u zemqi{no-kwi`ne izvadke, kata-
starska op{tina SP Husino u ukupnoj povr{ini od 36.837,57m² : 2.2. Oprema svrstana u specifikacijama iz ta~ke 2.1. po pojedina~nim stavkama iz popisa podlije`e poje-
dina~noj prodaji izuzev odjela redni broj 17 i 20.
UPIS ZK BROJ PARCELE POVR[INA UDIO U ovu cijenu nije ura~unat PDV a isti }e se obra~unati prilikom fakturisawa i kupac je du`an isti
uplatiti.
ULO@AK (m²) VLASNI[TVA
Sadr`aj predmeta prodaje po specifikacijama stavi}e se na uvid svim zainteresovanim licima svakog
BR. 81 423/3 1.328,57 6/7 radnog dana od 10 do 13 ~asova.
BR. 48 490/1,490/2,490/1A,490/3,423/2,423/5,423/4, 3. Nekretnine se prodaju u fakti~kom i pravnom stawu, u kakvom se te nekretnine nalaze u momentu pro-
423/6,494/1,494/13,494/15,494/16 17.917 1/1 daje i na kupca se prenosi obim prava kojim ste~ajni du`nik raspola`e u momentu prodaje. Kupac nema
pravo na naknadnu reklamaciju. Eventualna razlika u povr{ini zemqi{ta ne}e uticati na izlicitiranu
BR.1100 487/1 SP,486/1 SP 8.520 1/1 cijenu i kupac nema pravo na naknadnu reklamaciju.
BR.1651 424/1 3.106 1/1 4. Oprema, inventar i alati se prodaju po principu vi|eno - kupqeno i ne}e se primati nikakve reklama-
BR.1682 428/5,428/6,428/14 1.860 1/1 cije koje se odnose na kvalitet i ostale karakteristike stvari i o{te}ewa.
BR.1683 428/3,428/4,428/13 1.260 1/1 Prednost u kupovini opreme imaju kupci po sqede}om redoslijedu prioriteta:
BR.1684 428/1,428/2,428/10,428/1A 2.846 1/1 - koji kupuju cjelokupnu opremu trgova~kog centra,
- koji kupuju ve}i broj grupa, grupu predmeta ili vi{e podgrupa u okviru ve}eg broja grupa predmeta pro-
daje po specifikacijama
po procijewenoj vrijednosti od 5.470.443,00 KM koja predstavqa po~etnu cijenu za unov~ewe. - te ostali ponu|a~i koji kupuju ve}i broj pojedina~ne opreme.
2. Oprema, inventar i alati - po popisnim listama (samostoje}a i ugra|ena) namijeweno za obavqawe tr- 5. Rok pla}awa cjelokupne prodajne cijene zemqi{ta je 30 dana a opreme 15 dana od dana objavqivawa
gova~ke, ugostiteqske, uslu`ne i drugih djelatnosti, a nalazi se smje{tena u prodajnom centru “Pevec“ Zakqu~ka o prodaji najpovoqnijem ponu|a~u na oglasnoj tabli suda. Ponu|a~ ~ija ponuda bude prihva}ena,
d.o.o. u ste~aju u Bawaluci u ulici Branka Popovi}a bb. du`an je da pristupi zakqu~ewu Ugovora u roku od 5 dana po uplati sredstava. Uvo|ewe u posjed nepokret-
Procijewena vrijednost cjelokupne opreme, inventara i alata je 806.060,70 KM i ista predstavqa po~etnu nosti bi}e izvr{eno odmah po uplati prodajne cijene. Predaja opreme, alata i inventara u posjed
cijenu za unov~ewe. Razvrstano po grupama prodaji se izla`u: izvr{i}e se odmah po uplati kupca i potpisu ugovora.
6. Tro{kovi demonta`e i odvoz kupqene opreme idu na teret kupca, kao i tro{kovi dovo|ewa objekta u pr-
2.1 A) Rashladne komore i vitrine predvi|ene za centralni sistem napajawa i 268.532,00 KM vobitno stawe. U slu~aju o{te}ewa objekta prilikom demonta`e krajwi rok za dovo|ewe u prvobitno
rashl. vitrine, ledomati i komore po specifikaciji u tome: stawe je 15 dana.
Zajedni~ke odredbe za prodaju :
A/1 RASH. VITRINE, FRI@. I KOMORE - BEZ INSTALACIJA 134.550,00 KM 1. Javna prodaja }e se odr`ati dana 14.12.2010. godine u 11 ~asova, u sali Okru`nog privrednog suda u Ba-
00046 rashladni fri`ider 260h150h90 kom 1 1.850,00 waluci, ulica Gunduli}eva bb.
2. Prodaja }e se vr{iti putem javnog nadmetawa a pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja na
00047 rashladni fri`ider 385h150h90 kom 1 7.030,00 `iro ra~un ste~ajnog du`nika broj 1610450055570076 otvoren kod Raiffeisen banke a.d. Bawaluka uplate de-
00048 rashladni fri`ider sa policama 255h150h90 kom 1 4.910,00 pozit u vrijednosti od 50 000,00 KM za zemqi{te a za opremu 10% od po~etne vrijednosti opreme i to naj-
00049 rashladni fri`ider sa policama 380h150h90 kom 1 4.900,00 kasnije dan prije odr`avawa licitacije.
00050 rashladni fri`ider sa policama 385h150h90 kom 1 4.950,00 Kod kupovine ve}eg broja podgrupa ili grupa predmeta prodaje visinu depozita obra~unati i uplatiti
zbirno. Prije po~etka licitacije, bi}e provjerene uplate depozita, izvr{i}e se identifikacija u~esnika
00051 rashladni fri`ider sa policama 260h150h90 kom 1 5.000,00 u nadmetawu. Javno nadmetawe odr`a}e se i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~.
00052 rashladni fri`ider 255h150h90 kom 1 4.910,00 3. Na ro~i{tu za javno nadmetawe imovina iz ovog Zakqu~ka mo`e se prodati ispod utvr|ene vrijednosti,
00054 ras.vitrina sa policama 26,5h200h70 kom 1 41.600,00 ali ne i ispod 1/3 po~etne cijene.
00057 rashladni fri`ider 385h150h90 kom 1 4.800,00 4. Ponu|a~ima ~ije ponude nisu prihva}ene, vrati}e se depozit u roku od 3 dana nakon zavr{etka javnog na-
00090 rashladna vitrina 750cmh200cm kom 1 33.000,00 dmetawa, osim tri najpovoqnija ponu|a~a.
5. U~esnicima koji budu prihva}eni kao najpovoqniji ponu|a~i, depozit se ura~unava u kupoprodajnu ci-
00131 vitrina za ribu 250h110 kom 1 2.600,00 jenu, a ukoliko isti odustanu od kupovine, depozit se ne vra}a.
00017 rashladna komora 260h260h250 kom 1 9.000,00 6. Ukoliko ponu|a~ sa najve}om ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predvi|enom roku, Zakqu~kom o pro-
00001 rash.komora sa motorom 130h255h250 kom 1 10.000,00 daji, prodaja }e se proglasiti nevaqanom i donije}e se novi zakqu~ak kojim se imovina prodaje drugom po
redu ponu|a~u koji u istom roku treba da deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i ci-
A/2 RASHLADNI SISTEM sa instalacijama do ulaza u objekat – 133.982,00 KM jenu u roku ova Pravila se primjewuju na tre}eg ponu|a~a.
7. Sve tro{kove ovjere kupoprodajnog Ugovora, pripadaju}e takse, tro{kove prenosa apsolutnih prava, po-
- Podsistemi rashladnog sistema za pojedina~nu prodaju reze i ostale tro{kove, snosi kupac. U cijeni opreme, alata i inventara nije sadr`an PDV a kupcu }e
- ribarnica komore 32.155,70 KM isti biti obra~unat na fakturi i istu je du`an uplatiti.
- vitrine 21.437,10 KM 8. Kontakt telefon 065/522-219; 051/378-262; 065/222-380.
- mlijeko 40.194,60 KM 9. Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli ste~ajnog suda, dnevnom listu “Glas Srpske” a.d. Bawaluka, “Dne-
- mesnica 40.194,60 KM vni avaz“ Sarajevo, www.pkrs.inecco.net.; www.komorabih.ba.;
Ste~ajni upravnik
Navedenim podcjelinama pripadaju instalacije do ulaza u objekat. Mirjana Goli}, dipl. oec

REPUBLIKA SRPSKA
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD
Izdaje se DOBOJ
Broj: 01-240 – 1787/10 -1
Dana: 24.11.2010. godine
kancelarijski Na osnovu Odluke direktora Kazneno-popravnog zavoda Doboj o prodaji putni~kog motornog vozila broj 01-240-1787/10
od 21.10.2010. godine, Komisija za sprovo|ewe licitacije raspisuje:

i skladi{ni prostor JAVNU LICITACIJU


za prodaju putni~kog motornog vozila

u centru grada, I
Javna licitacija (usmeno nametawe) odr`a}e se dana 11.12.2010. godine u 9 ~asova u krugu preduze}a “AUTORAD“ d.o.o
ul. Star~evi}i 648, Pelagi}evo
II
uz fizi~ko Predmet licitacije je putni~ko motorno vozilo marke “[KODA OKTAVIJA“, proizvedeno 2008. godine, registarski
broj 672- J- 237, snage 75 KW, ccm 1595, sa 5 vrata, crvene boje, vlasni{tvo KPZ Doboj,
- vozilo nije u voznom stawu, pri~iwena je {teta podmetawem po`ara, registrovano do 18.2.2020. godine;
obezbje|ewe, - po~etna cijena: 4.000,00 KM.
III
Zainteresovani kupci vozilo mogu pogledati svakim radnim danom u preduze}u “AUTORAD“ d.o.o. ul. Star~evi}i 648,
Pelagi}evo. Kontakt osoba Mladen Paleksi}, tel. 053/ 236-655.
video-nadzor.
IV
Kupac koji kupi vozilo du`an je postignutu cijenu uplatiti u roku od 5 (pet) dana. Ukoliko to ne u~ini smatra}e se da
je odustao od kupovine.
V
Telefon 051/231-077, Smatra se da je vozilo prodato ponu|a~u koji je dao najvi{u cijenu.
VI
Sve tro{kove prenosa vlasni{tva, kao i ostale tro{kove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.
zvati do 16 ~asova.
Predsjednik komisije
OGLASI GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 31

Na osnovu ~lana 7. stav 1. ta~ka d) i ~lana 11. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Re- ^AJAVEC “PROSTORNA TEHNIKA“ A.D. BAWALUKA
publike Srpske” broj 75/04), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Re- Jovana Du~i}a 23 a
publike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske” broj 41/03), ~lana 22. stav 2. Zakona o tel. 214-933
Garantnom fondu Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske” broj 50/10), a u vezi sa Bawaluka, 25.11.2010. god.
~lanom 34. ta~ka 6., ~lanom 44. stav 1. i ~lanom 47. stav 2. Statuta Garantnog fonda Republike Sr-
pske a.d. Bawaluka i Odlukom privremenog Nadzornog odbora broj: 01-10/10 od 19.11.2010. godine o
raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora i izvr{nih direktora Garantnog Na osnovu ~lana 35 stav 4 Statuta ^ajavec “PT” a.d. Bawaluka, u skladu sa Odlukom Nadzor-
fonda RS, i Odluke privremenog Nadzornog odbora broj: 01-11/10 od 19.11.2010. godine o nog odbora ^ajavec “PT” a.d. Bawaluka br. 424-10 od 23.11.2010. god. Nadzorni odbor
utvr|ivawu uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovawe direktora i izvr{nih direktora Dru{tva:
Garantnog fonda RS, privremeni Nadzorni odbor Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Bawa- SAZIVA
luka, raspisuje
desetu redovnu sjednicu Skup{tine akcionara ^ajavec “PT” a.d. Bawaluka
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe direktora i izvr{nih direktora Garantnog fonda Sjednica Skup{tine akcionara ^ajavec “PT” a.d. Bawaluka }e se odr`ati 28.12.2010. god.
Republike Srpske a.d. Bawaluka sa po~etkom u 12 ~asova u prostorijama Dru{tva.
I - Pravni osnov Za sjednicu Skup{tine akcionara se predla`e sqede}i:
Nadzorni odbor Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Bawaluka, a u skladu sa odredbama Zakona o
javnim preduze}ima, Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske, DNEVNI RED
Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske i Statuta Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Ba- 1. Izbor predsjedavaju}eg Skup{tine akcionara i radnih tijela:
waluka, raspisuje Konkurs za izbor i imenovawe ~lanova Uprave privrednog dru{tva, i to: - izbor zapisni~ara i dva ~lana za ovjeru zapisnika
- direktora Fonda,
- izvr{nog direktora za ekonomsko-finansijske poslove, - izbor tri ~lana komisije za glasawe
- izvr{nog direktora za pravne i op{te poslove. 2. Usvajawe Zapisnika sa prve vanredne Skup{tine akcionara
II - Nadle`nost 3. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Nadzornog odbora za 2009. godinu.
Nadle`nosti, obaveze i odgovornosti direktora i izvr{nih direktora Garantnog fonda Repu- 4. Razmatrawe i usvajawe revizije finansijskih izvje{taja obavqene od strane Preduze}a za
blike Srpske a.d. Bawaluka utvr|ene su Zakonom o javnim preduze}ima, Statutom i op{tim aktima reviziju i konsalting “VRALAUDIT“ d.o.o. Bawaluka
Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Bawaluka. 5. Razmatrawe i usvajawe finansijskih izvje{taja po zavr{nom ra~unu za 2009. godinu.
III - Mandat 6. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu u 2009. godini.
Mandat direktora i izvr{nih direktora Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Bawaluka traje 7. Razmatrawe i usvajawe odluke o fizi~koj diobi nekretnina-zemqi{ta (suvlasni{tvo)
~etiri (4) godine uz mogu}nost ponovnog izbora. izme|u ^ajavec „PT” a.d. i preostalih pravnih sqedbenika biv{eg poslovnog sistema “Rudi
IV - Op{ti uslovi ^ajavec“ Bawaluka.
- da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine, 8. Razmatrawe i usvajawe Plana poslovawa Dru{tva za 2011. godinu.
- da je stariji od 18 godina,
- da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, 9. Razmatrawe i usvajawe Odluke o pokri}u gubitaka Dru{tva.
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u 10. Rje{avawe eta`nog vlasni{tva poslovnih prostora pravnih sqedbenika biv{eg pre-
BiH ili entitetima, u periodu od tri godine prije dana objavqivawa Konkursa, duze}a “Rudi ^ajavec“ HP Profesionalna elektronika u zgradama Glavnog objekta PE i
- da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe funkcije ~lana Uprave, NIC-a u ulici Jovana Du~i}a 23a.
- da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, 11. Informacija o aktivnostima na organizacionoj transformaciji preduze}a.
- da se na wega ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH, 12. Razrje{ewe ~lana Nadzornog odbora ispred malih akcionara Gruba~ Gorana.
- da nije lice koje obavqa izvr{nu funkciju u politi~koj stranci na bilo kojem nivou politi~kog 13. Izbor i imenovawe ~lana Nadzornog odbora ispred malih akcionara.
organizovawa. 14. Razno
V - Posebni uslovi
1) Za direktora: U slu~aju da se, zbog nedostatka kvoruma, ne odr`i zakazana sjednica, ponovna sjednica
- visoka stru~na sprema (VII stepen) ekonomski fakultet ili drugi odgovaraju}i smjer, Skup{tine se zakazuje za 29.12.2010. god. u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim
- najmawe pet godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa,
- iskustvo u rukovo|ewu na vi{em nivou, redom.
- poznavawe rada na ra~unaru, Pravo da u~estvuju u radu Skup{tine imaju svi akcionari, li~no ili zastupani po pu-
- prijedlog okvirnog program rada za mandatni period. nomo}nicima. Punomo} za zastupawe akcionara mora biti ovjerena u Preduze}u ili kod
2) Za izvr{nog direktora za ekonomsko-finansijske poslove: nadle`nog dr`avnog organa.
- visoka stru~na sprema (VII stepen), ekonomski fakultet Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasawu mora biti ovjerena kod
- najmawe pet godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa i u finansijskim instituci- nadle`nog dr`avnog organa ili u Preduze}u.
jama, Materijali za Skup{tinu dostupni su akcionarima i ovla{tenim zastupnicima svakim
- poznavawe rada na ra~unaru. radnim danom od 9 do 13 ~asova a nalaze se u sjedi{tu Dru{tva u Ul. Jovana Du~i}a 23 a
3) Za izvr{nog direktora za pravne poslove: Bawaluka, tel. 214-933.
- visoka stru~na sprema (VII stepen), pravni fakultet,
- najmawe pet godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa NADZORNI ODBOR
- polo`en pravosudni ispit,
- poznavawe rada na ra~unaru.
VI - Sukob interesa
Kandidati za direktora i izvr{ne direktore Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Bawaluka ne BAWALUKA FILM A.D.
mogu obavqati du`nost ili aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa, a u BAWALUKA
skladu sa Zakonom o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Slu`beni Bana Milosavqevi}a bb
glasnik Republike Srpske”, broj 73/08) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Na osnovu ~lana 272. Zakona o privrednim Dru{tvima (“Sl. glasnik RS“ br.127/08 i 58/09) i ~lana 43.
Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03) i Zakona o javnim Statuta Akcionarskog dru{tva “Bawaluka film“ a.d. Bawaluka, Upravni odbor na svojoj sjednici
preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 75/04). odr`anoj 23.11.2010. godine, donosi
VII - Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih
ODLUKU
o sazivawu XV skup{tine Akcionara dru{tva za prikazivawe filmova “BAWALUKA FILM“ a.d. Bawaluka
uslova, sa adresom prebivali{ta i telefonskim brojem:
- biografiju o kretawu u slu`bi i ovjerenu kopiju radne kwi`ice, 1. Zakazuje se XV skup{tina Akcionarskog dru{tva • Razmatrawe i usvajawe Revizorskog izvje{taja za
- ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {kolskoj spremi (priznate diplome, ukoliko su ste~ene van za prikazivawe filmova “Bawaluka film“ a.d. Ba- 2009. godinu
RS i BiH nakon 27.4.1992. godine), waluka za 31.12.2010. godine u Multipleksu “Palas“, • Razmatrawe i usvajawe plana poslovawa za 2010.
Trg Krajine bb (sala br. 3 ) sa po~etkom u 9 ~asova. godinu
- ovjerenu kopiju li~ne karte, U slu~aju nedostatka kvoruma, ponovqena
- uvjerewe ili potvrdu o radnom iskustvu, • Dono{ewe odluke o izboru revizora za fiskalnu
skup{tina }e se odr`ati isti dan u 11 ~asova sa 2010. i 2011. godinu
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci, original ili ovjerena kopija), istim dnevnim redom. • Razno
- uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci, original ili ovjerena kopija), 2. Za dnevni XV skup{tine predla`e se :
- uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca, original) • Izbor organa skup{tine (komisije za glasawe, 3. Materijali za ovu skup{tinu dostupni su akcio-
- potpisanu i ovjerenu izjavu da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obav- predsjedavaju}eg skup{tine, zapisni~ara i 2 ovje- narima u prostorijama uprave “Bawaluka film“ a.d.
qawe poslova za koje se prijavquje, riva~a zapisnika) Bawaluka - Multipleks “Kozara“, Bana Milosav-
- uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od {est mjeseci, original), • Usvajawe zapisnika sa prethodne XIV skup{tine qevi}a bb svakim radnim danom od 8 do 15 ~asova.
- potpisanu i ovjerenu izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be ukoliko je bio zaposlen u • Razmatrawe i usvajawe izvje{taja o radu Upravnog 4. Pravo u~e{}a i pravo glasa na skup{tini ostva-
dr`avnoj slu`bi ili potpisanu i ovjerenu izjavu da nije bio zaposlen u dr`avnoj slu`bi, odbora za 2009. godinu ruje se na osnovu izvje{taja Centralnog registra
- potpisanu i ovjerenu izjavu da se na wega ne odnose odredbe ~lana IX stav 1. Ustava BiH, • Razmatrawe izvje{taja o radu Nadzornog odbora hartija od vrijednosti, koji sadr`i podatke o vla-
- potpisanu i ovjerenu izjavu da nije lice koje obavqa izvr{nu funkciju u politi~koj stranci na za 2009. godinu snicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija na
bilo kojem nivou politi~kog organizovawa, • Razmatrawe finansijskog izvje{taja za 2009. go- dan dono{ewa ove odluke.
- potpisanu i ovjerenu izjavu o nepostojawu sukoba interesa u smislu ta~ke VI Konkursa, dinu Bawaluka, 23.11.2010.
- kandidati koji se prijavquju za direktora Fonda du`ni su, pored navedenih dokumenata, uz pri- • Razmatrawe izvje{taja o poslovawu za 2009. go- Predsjednik Upravnog odbora
javu dostaviti program rada za mandatni period i potvrdu o iskustvu u rukovo|ewu na vi{em nivou, dinu Vladimir Qevar
- kandidati koje se prijavquju za izvr{nog direktora za pravne i op{te poslove du`ni su, pored
navedenih dokumenata, dostaviti i dokaz o polo`enom pravosudnom ispitu (ovjerena kopija).
Li~ni podaci podnosioca prijave su tajni i mogu se prikupqati i obra|ivati samo u skladu sa Za- J.P. “VODOVOD“ A.D.
konom o za{titi li~nih podataka (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 32/01). Sve ostale informacije NEVESIWE
su javne i dostupne. NADZORNI ODBOR
Imaju}i u vidu ovla{}ewa ombudsmana, koja proisti~u iz ~lana 16. Zakona o ministarskim, vladi-
nim i drugim imenovawima Republike Srpske, vezano za prigovore na kona~na imenovawa Broj: NO-4-6 /10
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03) postoji potreba stalnog uvida u podnesena do- Datum: 25.11.2010. godine
kumenta, te iz tog razloga dokumenta prilo`ena uz prijavu na Konkurs ne}e se vra}ati kandida- Na osnovu ~lana 50. Statuta J.P. “Vodovod“ a.d. Nevesiwe, Nadzorni odbor
tima.
VIII - Objavqivawe Konkursa SAZIVA
godi{wu sjednicu Skup{tine akcionara J.P. “Vodovod“ a.d. Nevesiwe koja }e se odr`ati u utorak, 28.12.2010.
Javni konkurs }e biti objavqen u “Slu`benom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas
Srpske”. godine, u 12 ~asova u prostorijama SO Nevesiwe, u Ulici Cara Du{ana broj 44.
IX - Rok i mjesto za podno{ewe prijava Za sjednicu se predla`e sqede}i 9. Dono{ewe odluke o imenovawu nezavisnog revi-
Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske” zora za reviziju finansijskih izvje{taja Dru{tva za
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. DNEVNI RED 2010, 2011. i 2012. godinu.
Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem preporu~ene po{te na adresu: Garantni fond Repu- 1. Izbor radnih tijela Skup{tine akcionara (zapi-
blike Srpske a.d. Bawaluka, Trg Republike Srpske broj 1, 78000 Bawaluka, sa naznakom “Javni kon- sni~ar, dva ovjeriva~a zapisnika i Komisija za gla- U slu~aju da se Skup{tina ne odr`i navedenog dana
kurs - ne otvarati”. sawe) i utvr|ivawe kvoruma; zbog nedostatka kvoruma, ponovqena Skup{tina }e se
2. Usvajawe zapisnika sa prethodne sjednice
Kandidati sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od zakqu~ivawa Konkursa ne}e biti Skup{tine akcionara Dru{tva;
odr`ati 30.12.2010. godine, u isto vrijeme, na istom
uzeti u razmatrawe u daqem procesu izbora. 3. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Nadzornog mjestu i sa istim dnevnim redom.
Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija }e obaviti intervju, o ~emu }e kandidati biti odbora; Materijal za Skup{tinu akcionara dostupan je na
obavije{teni telefonom. 4. Razmatrawe i usvajawe revizorskog izvje{taja za uvid akcionarima svakim radnim danom u sjedi{tu
O rezultatima Konkursa kandidati }e biti pismeno obavije{teni. 2009. godinu; preduze}a u Ulici Cara Du{ana broj 51. u Nevesiwu.
5. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu Pozivaju se predstavnici Akcijskog Fonda RS i
Broj: 01-13/10 Dru{tva za 2009. godinu; Fonda za restituciju RS, Fonda za PIO RS i akcio-
19.11.2010. godine Predsjednik privremenog 6. Razmatrawe i usvajawe finansijskih izvje{taja nari da li~no ili putem punomo}nika u~estvuju u
Bawaluka Nadzornog odbora Dru{tva za 2009. godinu; radu Skup{tine akcionara.
7. Dono{ewe odluke o raspodjeli dobiti;
Sini{a Kurte{ 8. Dono{ewe Plana poslovawa Dru{tva za 2011. godinu; NADZORNI ODBOR
32 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE OGLASI
OGLASI GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 33

^AJAVEC “USLU@NE DJELATNOSTI” A.D. “IMPES” A.D. FO^A


Jovana Du~i}a 23 a Broj: 105/10
Datum, 25.11.2010. god.
Bawaluka, 26.11.2010. god.
tel: 051/ 214-929 “Impes” A.D. Fo~a - Upravni odbor Dru{tva
faks: 213-205

Na osnovu ~l. 51 statuta dru{tva ^ajavec uslu`ne djelatnosti a.d. upravni odbor u skladu sa
SAZIVA
H redovnu sjednicu Skup{tine akcionara
odlukom br. 79/10
Skup{tina akcionara }e se odr`ati dana 30.12.2010. god. sa po~etkom u 10 ~asova u prostorijama Dru{tva
SAZIVA Za sjednicu se predla`e sqede}i:
Drugu vanrednu sjednicu skup{tine akcionara koja }e se odr`ati 13.12.2010. god. u 14 sati u
prostorijama dru{tva. DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela skup{tine (komisije za glasawe, zapisni~ara, ovjeriva~a zapisnika)
Za sjednicu predla`e sqede}i dnevni red: 2. Usvajawe Zapisnika sa prethodne sjednice
1. Izbor predsjedavaju}eg skup{tine 3. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o ukupnom rezultatu i finansijskom poslovawu za 2009. god.
4. Razmatrawe i usvajawe Odluke o pokri}u ostvarenog gubitka Dru{tva za 2009. god.
2. Izbor verifikacione komisije 5. Razmatrawe i usvajawe Plana poslovawa za 2009. god.
3. Dono{ewe odluke o fizi~koj diobi nekretnina (zemqi{ta sa pripadaju}im objektima - 6. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Upravnog odbora Dru{tva za 2009. god.
suvlasni{tvo) 7. Dono{ewe Odluke o prodaji poslovnog prostora u Ul. Svetosavska bb u Fo~i
4. Dono{ewe odluke o eta`noj podjeli prostora u objektima
5. Razno U slu~aju da se Skup{tina akcionara ne odr`i navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjed-
nica Skup{tine odr`a}e se 5.1.2011. god., u isto vrijeme i na istom mjestu. Uvid u materijale po pre-
Uvid u materijale za sjednicu se mo`e izvr{iti svakog radnog dana od 12 do 14 sati. dlo`enim ta~kama dnevnog reda mo`e se izvr{iti u upravi Dru{tva, svakim radnim danom od 7 do 13
~asova.
Predsjednik UO PREDSJEDNIK
mr Antonijevi} Neboj{a s.r. UPRAVNOG ODBORA

“TEXTON ADRIA“ d.o.o.- u ste~aju “SEGI]“ d.o.o. u ste~aju 78 000 BAWALUKA


Patrijarha Gavrila Do`i}a br.1 Ul. Dunavska br. 23a
Br.06-ZR.St/10
Gradi{ka Datum, 25.11.2010. godine
Na osnovu odluke Skup{tine povjerilaca od 24.11.2010. godine, o uslovima i na~inu unov~ewa Na osnovu zapisnika sa Izvje{tajnog ro~i{ta ste~ajnog du`nika “SEGI]“ d.o.o u ste~aju, odr`anog 15.12.2009.
imovine ste~ajnog du`nika, ste~ajni upravnik objavquje godine, ste~ajni upravnik da bi djelimi~no nadoknadio tro{kove ste~ajnog postupka objavquje,

OGLAS OGLAS
o prodaji pokretne imovine, putem prikupqawa pismenih ponuda u zatvorenim kovertama i usmenim javnim
O PRODAJI IMOVINE PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETAWA nadmetawem.
I Prodaja imovine (opreme -ploter x 1; ra~unar ATHO- nom statusu, bez prava na reklamaciju.
1. Osnovna sredstva ( ra~unar, notebook Asus i dr. r.br. 1-4) 2.540,00 KM LON 2,4 GHz+HP 5150C x1; ra~unar sa priborom h1i VI Uvid u stawe imovine i potrebne dokumentacije
2. Osnovna sredstva (aparat za varewe, el.vaga i dr. r.br. 1-11) brusilica x1) vr{i se u kompletu, sa po~etnom cijenom mo`e se vr{iti svakog radnog dana od 9 do 11 sati na
Sitan inventar r.br.1-7, Rezervni dijelovi r.br. 1-6) 3.584,71 KM od KM 1.770,00 s tim da se ne mo`e prodati ispod 50% adresi Rakova~kih rudara 4 (Segi} Dragan, telefon 065
3. Sirovine i ambala`a (poliester, najlon i dr. r.br. 1-9) 11.858,58 KM iznosa. Ponu|ena najve}a prodajna cijena (ve}a od KM 560658) u gara`i br.4.
4. Gotovi proizvodi (ugaona garnitura, dvosjed i dr. r.br. 1-14) 13.323,70 KM 853,50 ) u zatvorenoj koverti ~ini}e po~etnu cijenu za Potrebne informacije i pravila saop{ti}e se prije
1. Imovina se prodaje u vi|enom stawu bez prava na naknadnu reklamaciju, a kupac je du`an u roku 3 usmeno javno nadmetawe. po~etka licitacije.
II Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja VII Kupac je du`an najkasnije u roku 5 (pet) dana po
dana platiti cjelokupnu vrijednost uve}anu za PDV. Ako kupac cjelokupni iznos ne uplati u odre|enom izvr{e uplatu u~e{}a 10% od po~etne prodajne cijene, obavqenoj licitaciji uplatiti licitiranu cijenu na
roku prodaja }e se zakqu~kom proglasiti nevaqanom, a pozva}e se drugi po redu ponu|a~ da uplati na ra~un DOO “SEGI]“ u ste~aju kod Raiffeisen BANK, navedeni ra~un i u tom roku preuzeti robu. U protiv-
prodajnu cijenu, isto vrijedi i za tre}eg ponu|a~a. ra~un br. 1610450059370051 ili polo`e depozit prije nom gubi pravo na povrat depozita. Porez, PDV i
2. Prodaja se vr{i u prostorijama Okru`nog privrednog suda u Bawaluci dana 28.12.2010. godine sa licitacije. ostali tro{kovi padaju na teret kupca.
po~etkom u 14 ~asova, a javno nadmetawe odr`a}e se i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~. Imovina se ne III Uplatu u~e{}a i dostavqawe pismene ponude u zat- VIII Licitacija }e se odr`ati i ukoliko prispije samo
mo`e prodati mawe od ½ po~etne cijene. vorenoj koverti sa naznakom “Ne otvaraj“ izvr{iti na jedna ponuda.
3. Imovina se mo`e pogledati od 10 do 14 ~asova uz prethodnu najavu na telefon 066/701-032 adresu “SEGI]“ doo u ste~aju, ul. Rakova~kih rudara 4, IX Za sve potrebne informacije obratite se na tele-
4. Pravo u~e{}a na javnom nadmetawu imaju sva pravna i fizi~ka lica koja prije odr`avawa usmenog 78 000 Bawaluka, dan prije odr`avawa zakazane prodaje. fon 065 587616.
javnog nadmetawa polo`e depozit na ra~un 5550070122491469 u iznosu od 10% od po~etne cijene. IV Prodaja otvarawem pismenih ponuda i usmeno javno X Ukoliko ne uspije I licitacija, zakazuje se II,
5. Polo`eni depozit ne}e biti vra}en kupcu koji nakon izbora za najpovoqnijeg odustane od kupovine, nadmetawe odr`a}e se dana 10.12.2010. god sa po~etkom 24.12.2010. g. sa istim uslovima, osim {to se minimum
a isti }e se smatrati dijelom avansne uplate kupca koji uplati prodajnu cijenu. u 14 ~asova u ulici Rakova~kih rudara br.4, gara`a br. 4. prodaje 50%, mijewa na 35%.
Prodaja se vr{i u vi|enom stawu i u postoje}em prav- Ste~ajni upravnik

AD “VETERINARSKA STANICA“ [AMAC


WEGO[EVA BB
76230 [AMAC
Broj: 397/10
Datum, 25.11.2010. godine
Na osnovu ~lana 268. ta~ka 1. Zakona o privrednim dru{tvima, Sl. glasnik 127/08, Upravni odbor
dru{tva

SAZIVA
Prvu (I) vanrednu Skup{tinu akcionara AD “Veterinarske stanice” [amac, koja }e se odr`ati
23.12.2010. godine (~etvrtak), sa po~etkom u 15 ~asova u prostorijama AD “Veterinarske stanice”,
Wego{eva bb, [amac (zgrada uprave).

Za sjednicu se predla`e sqede}i: Materijal predvi|en za sjednicu Skup{tine


dostupan je na uvid akcionarima svakim rad-
DNEVNI RED nim danom od 7 do 15 ~asova u upravi dru{tva.
1. Izbor revizorske ku}e
2. Teku}a pitawa Ukoliko se Skup{tina dru{tva ne odr`i nave-
denog dana zbog nedostatka kvoruma, zakazuje se
Pravo u~e{}a u skup{tini imaju akcionari nova sa istim dnevnim redom za 29.12.2010. go-
dru{tva ili wihovi punomo}nici (punomo} ov- dine (srijeda) u isto vrijeme i na istom mjestu.
jerena kod nadle`nih organa) bez obzira na broj
glasova, a pravo glasa srazmjerno vrijednosti
akcija, po principu: jedna akcija jedan glas. UPRAVNI ODBOR

REPUBLIKA SRPSKA
Ministarstvo za prostorno ure|ewe,
gra|evinarstvo i ekologiju
Bawaluka,
Trg Republike Srpske 1
Na osnovu ~lana 81. Zakona o za{titi `ivotne sredine- Pre~i{}en tekst (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske“, broj 28/07, 41/08 i 29/10) i ~lana 2. Uredbe o postrojewima koja mogu biti izgra|ena i pu{tena u
rad samo ukoliko imaju ekolo{ku dozvolu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 7/06 i 21/10) Mini-
starstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju obavje{tava zainteresovanu javnost

O DONO[EWU RJE[EWA O
EKOLO[KOJ DOZVOLI
Za postrojewe asfaltne baze na lokalitetu Krupac u krugu kamenoloma “Krupac”, op{tina Isto~na
Iliya, projektovanog kapaciteta 160 t/h asfaltne mase
Podnosilac zahtjeva: GP “PUT” A.D. Isto~no Sarajevo
Dana 9.8.2010. godine podnosilac zahtjeva GP jelo je rje{ewe kojim se daje ekolo{ka dozvola za
“PUT” A.D. Isto~no Sarajevo, kao investitor , postrojewe.
predao je Ministarstvu zahtjev za izdavawe
ekolo{ke dozvole za postrojewe asfaltne baze na S obzirom da je Ministarstvo, cijene}i dokaze
lokalitetu Krupac u krugu kamenoloma “Krupac”, prilo`ene uz zahtjev, utvrdilo da su ispuweni
op{tina Isto~na Iliya, projektovanog kapaci- uslovi predvi|eni odredbama ~lanova 80. i 81. Za-
teta 160 t/h asfaltne mase. kona o za{titi `ivotne sredine i da je zahtjev
osnovan, donijelo je ovakvu odluku.
Dana 17.11.2010. godine Ministarstvo za pro- MINISTAR
storno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju doni- Fatima Fetibegovi}, dipl. in`. arh.
34 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE OGLASI

OBAVJE[TEWE
Fakultet fizi~kog vaspitawa i sporta Univerziteta u OBAVJE[TEWE OBAVJE[TEWE
Isto~nom Sarajevu obavje{tava da }e kandidat \or|e
Arnaut javno braniti magistarsku tezu pod nazivom Mr Izudin Tanovi} brani}e doktorsku disertaciju
pod nazivom
“Kretna samorehabilitacija lica sa funkcionalnim Mr Vladan Savi} brani}e doktorsku disertaciju
odstupawima tonusa i krivina ki~menog stuba (studija pod nazivom “Antropolo{ka obiqe`ja vrhunskih “Primjena trena`nog modela za procjenu usvo-
slu~ajeva)“ odbojka{a” na Fakultetu fizi~kog vaspitawa i jenosti tehni~ko-takti~kih elemenata i motori~kih
sporta Univerziteta u Isto~nom Sarajevu dana sposobnosti u fudbalu“, na Fakultetu fizi~kog
Odbrana }e se odr`ati u petak, 17.12.2010. godine sa 16.12.2010. godine sa po~etkom u 12 ~asova. vaspitawa i sporta Univerziteta u Isto~nom Sara-
po~etkom u 12 ~asova na Fakultetu fizi~kog vaspitawa jevu dana 20.12.2010. godine sa po~etkom u 12 ~asova.
i sporta.
Zainteresovani mogu pogledati magistarsku tezu u bib- Rad se mo`e pogledati u biblioteci Fakulteta
svakim radnim danom od 10 do 15 ~asova. Rad se mo`e pogledati u biblioteci Fakulteta
lioteci Fakulteta svakim radnim danom od 10 do 15 svakim radnim danom od 10 do 15 ~asova.
~asova.
GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 35

Oglase, reklame www.glassrpske.com

Oglasi
i ~ituqe DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

mo`ete predati
dopisni{tvu
GLASA SRPSKE

3.500 m2, blizina petqe, asfalt do po dogovoru, tel. 380032/381-441; Mijewam ku}u u Livnu za ku}u u Prodajem jednosoban stan 42 metra
KU]E ku}e, struja, voda, odmah useqivo, u 065/561-957. Bawaluci ili okolini Bawaluke, kvadratna kod Futo{ke pijace u
PRODAJA ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636- Prodajem ku}u od 250 m2 p+1+m sa tel. 051/380-798. Novom Sadu, tel. 00381637822926.
545. poslovnim prostorom od 120 m2 na Ku}u u Srpskom Milanovcu proda- Prodajem jednosoban stan 32 m2 na
Prodajem u Bawaluci (Obili}evo) Prodajem ku}u na sprat sa Bulevaru Stepe Stepanovi}a, Bawa- jem ili mijewam za stan ili Obili}evu. Povoqno, tel. 065-685-
ku}u 72m2 sa pomo}nim objektom potkrovqem, tri trosobna stana s luka, tel. 065/707-190. poslovni prostor, tel. 065/004-274; 800.
3,9x3,8 m2 na placu od 505 m2, zvati od gara`om, oku}nicom, 330 m2, 051/282-138.
8 do 15 ~asova, tel. 38765918240. Nova ku}a na sprat sa vi{e novih Povoqno prodajem stan u Lazarevu
vlastito centralno grijawe, kod Za- pomo}nih objekata na deset dunuma Prodajem useqivu ku}u (dvije (tvrda gradwa, zgrada) 70 m2, podrum
Prodajem novu ku}u 10h11 m2 u Ve- voda distrofi~ara u ul. Dr Ve- zemqe u komadu u centru Ivawske, stambene jedinice) kod “Kosmosa”, i gara`a, tel. 065-685-800.
likom Bla{ku, struja, voda, telefon, limira ]orovi}a, hitno i povoqno, Potkozarje, mo`e zamjena za Srbiju, mo`e zamjena za stan, tel. 065/528-
grijawe, sre|ena i ukwi`ena 1/1, tel. papiri 1/1, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban stan, prva zona,
tel. 065/531-101. 247. ulica Srpska, tel. 051/215-829, zvati
387 65/513-928. Prodajem ku}u na sprat s dva Prodajem ku}u sa pomo}nim objek- Prodajem ku}u u Obili}evu, G. od 14 do 17 ~asova.
Prodajem ku}u u Bawaluci, ulica poslovna prostora, gara`om i tom, 1.800 m2 placa, Omladinska 114 Principa, plac 407 m2, kod “Napri-
Koste Vojinovi}a 77, papiri uredni, oku}nicom, 500 m2, u Krfskoj ulici, Prodajem dvosoban stan na Star-
Jakupovci - Lakta{i, tel. 066/994- jedovog” stadiona, tel. 066/357-709. ~evici, tel. 065/809-391.
tel. 387 65/860-947 i 065/858-332. hitno i povoqno, papiri 1/1, odmah 009.
useqiva, tel. 065/636-545. Prodajem useqivu ku}u sa visokim Prodajem trosoban stan (baraka)
Prodajem ku}u u ulici Ranka [ipke Prodajem ku}u i 7.500 m2 zemqe na potkrovqem na placu 1.300 m2 u
(Paprikovac), tel. 065/685-800 Prodajem hitno uz svaki dogovor 64 m2 renoviran, prazan i useqiv,
Petri}evcu (Rakovac), od 18 ~asova, Ko~i}evu - Gradi{ka, ogra|eno, tel. 065/616-750.
Prodajem ku}u 200 m2, na Lau{u iza ku}u na sprat + poslovni prostor tel. 0049573274156. voda, gra|. dozvola, dvori{na
crkve. Mo`e zamjena za stan u pekara, s dvori{nom zgradom, sa Za mawi stan u Bawaluci mijewam
Prodajem ku}u 8h9, oku}nica 710 zgrada, cijena povoqna, tel. 065/417- ku}u 9h8, P+S+P, na 800 m2
Bawaluci ili Beogradu uz doplatu po placem od 500 m2 kod “Alibabe”,
m2, dvije gara`e i plac 625 m2, ul. 581. oku}nice u Karanovcu, tel. 051/212-
dogovoru, tel. 065/685-800. ulica Koste Vojinovi}a, tel.
065/636-545. Srpskih branilaca 314, Zalu`ani, Prodajem ku}u spratnicu 9h9 novu, 357.
Prodajem stariju ku}u u Gradi{ci tel. 385-578. nezavr{enu, sa 600 m2 zemqi{ta u Prodajem dvosoban stan u centru i
(7h4 m), dozvoqena gradwa dvije ku}e, Prodajem nedovr{enu ku}u 9h10 m
Prodajem ku}e u Bawaluci od Drago~aju kod odvajawa za Motike, Novoj varo{i, tel. 065/497-846;
lokacija veoma dobra za stanovawe, u Drago~aju udaqena 300 m od {kole
45.000 KM do 2.500.000 KM, tel. cijena povoqna, tel. 051/437-934. 051/216-155.
tel. 065/663-787; 051/831-232. sa gra|evinskom dozvolom mo`e i
zamjena za stan, tel. 066/832-343; 065/549-687. Prodajem vikend ku}u na Kr~mari- Prodajem trosoban stan u centru,
Prodajem u Bawaluci ku}u kod Ze- 051/381.332. cama i tri dunuma zemqe pod vo}em,
Prodajem nedovr{enu ku}u, ul. Gr~ka, ~etvrti sprat, novija
lenog mosta sa poslovnim prostorom voda, struja, asfalt, tel. 066/449-683.
Prodajem ku}u 9h10, nedovr{ena prizemnicu 8h11, sa 10 dunuma gradwa, {panska keramika, hrastov
i placem od 350 m2, tel. 065/698-012.
novogradwa, prizemqe poslovni zemqe, Omarska, cijena 35.000 KM, ZAMJENA parket, drvena stolarija prve klase,
Prodajem ku}u u Dervi{ima P+1 sa prostor, sprat i potkrovqe, tel. 065/334-641; 066/491-551. pogled na op{tinu i hram, bez
placem od 370 m2, stara gradi{ka Mijewam ili prodajem ku}u u
stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem u Novoj varo{i ku}u 9h8 Drakuli}u kod {kole za stan, tel. posrednika, tel. 065/632-932;
cesta, tel. 065/698-012. 065/575-626.
Prodajem ku}u i zemqi{te oko - P+1 na placu 600 m2, tel. 066/913- 065/369-000.
Prodajem ku}u 9h10 m2 (sprat i 3.000 m2 u ^elincu dowem, preko 106. Prodajem dva dvosobna stana u
potkrovqe) sa odvojenom gara`om. Mijewam ku}u spratnicu, sre|enu
mosta, hitno i povoqno, tel. Prodajem monta`nu ku}u 8h7, i useqivu, za jednosoban ili Mejdanu, ul. Carice Milice, povo-
Plac je veli~ine 360 m2 udaqen od 065/636-545. qno, tel. 065/939-969.
centra grada tri km (Stare~evica pored asfalta, Tuzlanska 76 na dvosoban stan, uz va{u doplatu,
Bawaluka), tel. 065/415-111. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog Star~evici, tel. 051/424-876; 066/ Bawaluka, tel. 066/347-480;. Prodajem trosoban stan u Boriku,
prostora, saniranu, sa dvori{tem 449-920. Mijewam u Obili}evu ku}u 9h10 ima dva lifta, hitno i povoqno,
Prodajem izgorjelu ku}u u Sarajevu, 120 m2, ul. Gavrila Principa, hitno, tel. 065/636-545.
Pofali}i, na lijepom mjestu, iznad Prodajem ku}u na [ibovima p+1+m pokrivena i neizra|ena za
tel. 065/636-545. 90.000 KM, 120.000 KM, tel. 065/549- dvosoban stan, tel. 066/913-106. Prodajem stan u Boriku, prvi
Fabrike duvana, tel. 065/206-060.
Prodajem polovinu nedovr{enog 687. IZDAVAWE sprat, 56 m2, uredni papiri, 1.800
Prodajem ku}u na glavnoj cesti u dupleksa, P+I+II+P, 220 m2 ko- KM/m2, tel. 065/011-065.
Zalu`anima sa velikim placem, tel. Prodajem ku}u u strogom centru Izdajem sprat ku}e, poseban ulaz,
risnog prostora, 212 m 2 placa, Prijedora na parceli od 300 m2, tel. Prodajem dva stana, renovirana i
065/497-846; 051/216-155. uredni papiri, 145.000 KM, tel. ul. Natalije Jovi} br. 6, zaposlenim
066/782-382. licima, zvati od 18 do 20 ~asova, useqiva u centru grada, 82 m2 i 61m2,
Prodajem ku}u na sprat s poslovnim 065/011-065. cijene po dogovoru, papiri uredni,
prostorom, mawom dvori{nom ku}om, Prodajem ku}u u Prije~anima, tel. 066/495-414.
Prodajem u Bawaluci stariju ku}u, 70.000 KM, tel. 065/549-687. 1/1, tel. 065/986-453.
oku}nicom, centar Kqu~a, hitno, tel. 700 m od centra sa placem od 350 m2, Izdajem firmama ku}u u centru
065/636-545. Prodajem u Lazarevu ku}u 65 m2 + Bawaluke, ul. Vase Pelagi}a kod Ra- Prodajem dvosoban stan 64 m2,
tel. 065/698-012. prvi sprat, ul. Save Quboje 12,
Prodajem useqivu ku}u - dupleks, dvori{ni objekat 25 m2, plac 440 m2, jfajzen banke, potrebna adaptacija
Prodajem vi{e ku}a na raz- cijena 80.000 evra, tel. 065/582-223. koja ulazi u kiriju, tel. 387 65/513- Star~evica, tel. 065/227-396.
dimenzija 13h11 P+1+1 sa gar- li~itim lokacijama, Bawlauka, tel.
sowerom u potkrovqu, lokal u 897. Prodajem trosoban stan 86 m2,
065/698-012. Prodajem dvije totalno sre|ene
prizemqu sa centralnim grijawem, tre}i sprat, stara gradwa, u`i cen-
barake u Lazarevu, dozvoqena Izdajem povoqno polunamje{tenu
plac 500 m2, ul. Jovice Savinovi}a Prodajem ku}u u Slatini blizu tar, tel. 065/511-121.
gradwa, a prodajem ku}e povoqno u monta`nu ku}u u Lazarevu u
101, tel. 065/696-353; 065/417-581. bawe ili mijewam za stan u Bawaluci i okolini, tel. 065/939- blizini “Intereksa”. Kontakt, tel. Prodajem dvosoban stan 51 m2,
Bawaluci, tel. 066/369-864. 969. 387 66/212-837 i 065/980-342. ~etvrti sprat, lift, novogradwa,
Prodajem ku}u i sve objekte koje
posjedujem i 40 dunuma obradive Prodajem ku}u, v. p., 10h9,5 m, na useqiv, sa gara`nim mjestom u
Prodajem ku}u u centru grada, Izdajem trosoban stan - prizemqe
zemqe u Glamo~anima, ulica Rade 730 m2 zemqi{ta, u ul. @. Zgowan- naseqe Dolac, tel. 065/732-818; ku}e, 74 m2, prazan ili poluna-
suterenu zgrade koja se nalazi kod
Jawu{a 60, tel. 585-613; 066/668-355. ina, povoqno, tel. 065/511-121. parka “Mladen Stojanovi}“, tel.
065/757-617. mje{ten, poseban ulaz, novogradwa, 065/511-121.
Prodajem ku}u na sprat, po~etak Prodajem ku}u u Dervi{ima, ul. Prodajem ku}u u Rosuqama, 250 m2 ul. Novaka Piva{evi}a 30A, kod Re-
Stara gradi{ka cesta, Bawaluka, brova~kog grobqa, tel. 065/632-132, Prodajem stan, baraka 52 m2 +
Gorweg {ehera, kod Turbeta, tel. + 45 m2 poslovnog prostora, sa dva gara`a, ul. Vasilija Ostro{kog,
065/636-545. tel. 065/404-644. 065/675-500.
posebna ulaza, tel. 065/988-590. tel. 065/785-809.
Prodajem ku}u u Obili}evu iznad Prodajem ku}u na Paprikovcu na Izdajem namje{tenu ku}u sa
Prodajem ku}u u Bawaluci - Nova Prodajem jednosoban stan 48 m2 ul.
“Alibabe”, povoqno, tel. 066/855-579. 640 m2 placa, 10h9, prizemqe, sprat, finom oku}nicom i gara`om, per-
varo{, 550.000 KM i 420.000 KM, Sr|e Zlopogle|e, Obili}evo u
potkrovqe nije izgra|eno, tel. iferija Bawaluke - [argovac, tel.
Prodajem ku}u na sprat sa dva stana tel. 065/549-687. blizini vrti}, {kola, fakulteti,
065/448-763. 051/215-158; 065/573-046.
po 80 m2, dvori{tem, gara`om, Prodajem ku}u u Sanskom Mostu cijena 90.000,00 KM, tel. 065/686-
po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili Prodajem ku}u 9h8 na sprat sa Izdajem dvori{nu ku}u dvojici
ili mijewam za stan u Bawaluci 991.
mijewam za mawi stan uz dogovor, oku}nicom na 4.650 m2 zemqe u studenata, Star~evica, cijena 200
ili Gradi{ci, tel. 065/915-746, Prodajem jednosoban stan 34 m2,
hitno, povoqno, tel. 065/636-545. Osje~anima (kod {kole), op{tina KM, tel. 065/828-437.
065/919-363. prizemqe stambene zgrade, u
Doboj, tel. 051/464-478; 065/582-340.
STANOVI
Prodajem ku}u na sprat u Rami}ima Izdajem ku}u u Kla{nicama, tel. Gradi{ci, ulica Kozarskih brigada
na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 Prodajem ku}u sa dva stana +
065/953-404.
evra, tel. 065/935-191. potkrovqe, gara`a, centralno gri- PRODAJA G-1, tel. 065/663-787.
jawe, ~vrsta gradwa, hitno, povoqno, Prodajem ku}u v. p. 94 m2 prizemqe, Prodajem dvosoban komforan stan,
Prodajem ku}u 9h8 + gara`a i druga 60 m2 PK i 60 m2 podruma, na 950 m2
ku}a do prve plo~e na placu, 520 m2, tel. 065/334-821,065/525-788. Prodajem stan u Bawaluci 76 58 m2, Bulevar cara Du{ana, centar
zemqi{ta u Debeqacima kod {kole, m2,12. sprat, cijena 1350/m, fiksno, grada ili mijewam za mawi stan uz
papiri uredni 1/1, ul. Koste Vo- Prodajem ku}u sa poslovnim pros-
tel. 065/511-121. dogovor, hitno, tel. 065/636-545.
jnovi}a 77, Bawaluka, tel. 065/858- torima - dva lokala sa 50 m2 na do- tel. 38765437336.
332, 051/460-568. broj lokaciji, uhodani u poslu ul. Prodaje se ku}a s oku}nicom 800 Prodajem namje{ten dvosoban stan Prodajem stan u nasequ Garsije
Zelengorska 3, Bawaluka, tel. m2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 50 m2 sa gara`nim mjestom, tel. 387 Lorke kod “^ajaveca”, prvi sprat,
Prodajem ku}u, 130 m2, u ul. Gavrila 065/585-908.
Principa, sa oku}nicom od 500 m2, 051/217-986; 065/413905. 65/516-784. tel. 065/636-545.
hitno, povoqno, uz put, tel. 065/636- Prodajem novu ku}u u Bawaluci, na Prodajem ku}u u Dowem Vakufu - Prodajem trosoban stan u Boriku, Prodajem dva stana po 65 m2 u
545. sprat i s potkrovqem sa poslovnim naseqe Daqan ili mijewam za 76 m2, osmi sprat, Bawaluka, Reqe Boriku, u “Titaniku”, hitno, tel.
prostorom i upotrebnom dozvolom, sli~nu u Bawaluci (ku}a, {tala, i Krilatice (kod supermarketa). 065/636-545.
Prodajem dvije ku}e u Kne`evu ve}u 1,5 dunuma ba{te), tel. 065/549-687.
i mawu, povoqno, tel. 065/641-709. tel. 051/380-798. Dobar raspored, centralno grijawe, Prodajem komforan stan 105 m2,
[argovac (250 m od O[), prodajem Prodajem ku}u sa 760 m2 zemqe, tel. 387 65/885-111. klimatizovan, halogeno osvjetqewe,
Prodajem ku}u na sprat s
500 m2 placa - ku}u sa dvosobnim nalazi se u ^esmi - Ma|ir kod sta- ameri~ki plakar od pet m, cijena
potkrovqem i oku}nicom oko 900 m2, Prodajem nov ~etvorosoban stan,
ogra|eno, pod vo}em, vlastito cen- stanom + trosobanim stanom + 66 diona “Sin|eli}“, tel. 065/395-901. useqiv 107 m2, 1.530 KM po 1m2, a 1.700 KM/m2, hitno, u Gunduli}evoj
tralno grijawe, preko puta “Glasa”, m2 poslovnog prostora + gara`a sa Prodajem ku}u i imawe u centru dvori{te od 100 m 2, balkon i ulici, tel. 065/636-545.
ulica ^aire, Hiseta, hitno, tel. kotlovnicom, cijena 140.000 KM, Slatine, tel. 051/588-046. gara`a gratis, tel. 387 65/572-929. Prodajem stan 65 m2 u Obili}evu,
065/636-545. tel. 065/935-191. Prodajem ku}u u Jablanu, nova Prodajem nov stan od 35 i 50 m2 ul. tre}i sprat, sre|en, lift, ulica
Prodajem dvije totalno sanirane Prodajem nedovr{enu ku}u u gradwa, ili mijewam za mawi stan u Stojana Novakovi}a, tel. 387 65/534- Milo{a Obili}a, hitno i povo-
ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od Drakuli}u sa dunumom zemqe, cijena Bawaluci, tel. 065/297-732. 684. qno, tel. 065/636-545.
36 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE OGLASI

Prodajem dvosoban komforan stan Prodajem trosoban stan, Borik, Gradi{ci 71 m2 za odgovaraju}i u Izdajem dvosoban stan sa central- skladi{ni renoviran prostor 3 h
61 m2, drugi sprat, saniran, hitno, Hiseta i Star~evica, tel. 065//939- Bawaluci, tel. 065-685-800. nim grijawem na Lau{u - Pod- 300 m2, mogu}nost kori{}ewa ko-
povoqno, mogu} dogovor, u Krfskoj 969. Mijewam trosoban komforan stan grme~ka 38, tel. 280-441. more - hladwa~a - Dervi{i -
ulici, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban stan u Boriku, 75 m2 u Bawaluci za dva jednosobna, Izdajem dvoeta`ni stan firmama, Bawaluka, tel. 065/404-644.
Izdajem tri sobe u Dervi{ima, tel. u Korduna{koj 22, tre}i sprat, 56 m2, tel. 302-845. studentima i drugima, tel. 066/886- Prodajem vi{enamjenski objekat
066/286-558. tel. 065/926-261; 051/381-249. Mijewam trosoban stan za jed- 747. veli~ine 13,5x8,5 m2 na placu od
Prodajem stan 48 m2, tre}i sprat Prodajem ~etvorosoban stan 95 m2 nosoban uz dogovor, Borik, stan je u Izdajem stan u centru grada, 80 m2 1.000 m2 ili mijewam za mawi stan,
(stan je saniran), ul. Carice Milice i 120 m2 novogradwa (kod Medi- dobrom stawu, zvati od 8 do 11 i od i 100 m2, tel. 065/549-687. Milosavci kod Lakta{a, tel.
- Obili}evo, cijena 90.000 KM, tel. cinske elektronike) centar, cijena 15 do 21 ~as, tel. 051/253-614. 065/522-151.
Izdajem namje{ten stan od 60 m2
065/935-191. povoqna, tel. 065/524-505. Mijewam stan u Herceg Novom za na Paprikovcu ispod bolnice, Ro- Prodajem ili iznajmqujem kafi}
Prodajem stan u Bara}ima, 57 m2, Prodajem dvosoban stan 46 m2 i 55 stan u Bawaluci, tel. 0038231345592, manijska 18, tel. 051/303-359. u centru Bawaluke 30 m2 + 100 m2
zvati od 20 ~asova, tel. 051/586-618. m2 novogradwa (kod Medicinske 051/351-062. ba{te, tel. 066/713-006.
Izdajem jednoiposoban stan u
Prodajem stan 74 m2, prvi sprt, na elektronike) cijena povoqna, tel. Mijewam stan od 37 m2, ~etvrti prizemqu ku}e, Alekse [anti}a 22, Prodajem razra|en posao, inven-
trgu u centru Prwavora, papiri 1/1, 065/524-505. sprat, u Sarajevu, ul. Grbavi~ka 35 za cijena 220 KM, tel. 066/748-681. tar i ugovor na 5 godina za kafe
tel. 065/636-733. Prodajem stanove (nove) u `utim Bawaluku, mo`e i prodaja, 70.000 “Odisej”, Nova varo{, cijena 15000
Izdajem jednosoban stan 46 m2, dje- KM, tel. 065/614-854.
Prodajem stan 36 m2, ul. Radoja Do- zgradama u Lazarevu - cijena povo- KM, tel. 033/614-941. limi~no namje{ten, mo`e i prazan,
manovi}a, tre}i sprat, cijena 60.000 qna (48 m2 + 49 m2), tel. 065/549- Mijewam dvosoban stan, 47 m2, u poseban ulaz, parking, ostolo po do- Prodajem kafi} u radu, Obili-
KM, tel. 065/935-191. 687. Br~kom za Bawaluku, tel. 065/889- govoru po~etak Petri}evca, tel. }evo, zanatski centar, tel. 066/785-
Prodajem dvosoban stan 62 m2 na 959. 051/355-671. 906.
Prodajem vi{e stanova u Bawaluci
na razli~itim lokacijama i Star~evici, ulica Kosovke djevojke IZDAVAWE Izdajem prazan jednosoban stan u Prodajem ili iznajmqujem kafi}
razli~itim kvadraturama, tel. 065/ 21, cijena 1600 KM/m2, zvati od 17 do privatnoj ku}i, ul. Kara|or|eva 259, sa komplet inventarom u centru
20 ~asova, tel. 051/462-945. Izdajem dvosoban stan 49 m2 Bawaluke, tel. 066/713-006.
698-012. namje{ten, ul. Stefana Prvo - tel. 051/281-948.
Prodajem dvosoban stan u Buyaku, Prodajem ili mijewam nov stan u vjen~anog kod restorana Ogwi{te, KUPOVINA
super opremqen, tel. 065/698-012. centru Gradi{ke 78 m2 za Bawaluku, cijena 350+re`ija, tel. 065/567-763. Izdajem stan u selu Glamo- Kupujem mawi poslovni prostor u
tel. 065/510-098. ~ani kod Lakta{a bez pla}a- Bawaluci, bli`e centru, tel.
Prodajem stan na Bulevaru 68 m2 Iznajmqujem potpuno namje{ten
kod picerije "Aleksandrija", cijena Prodajem tri mawa stana, Borik, stan 40 m2, ulica M. Jugovi}a 44, wa kirije za pomo} na imawu, 063/956-300.
2050 KM/m2 sa renovirawem, tel. centar, Star~evica, povoqno, tel. zgrada gdje se nalazi “Centrum”, tel. zvati od 12 do 18 ~asova i ne IZDAVAWE
065/810-471. 065//939-969. odgovaram na SMS poruke, tel.
387 65/079-083.
065/751-952; 7099 M. Izdajem p. prostor 83 m2 na 1
Prodajem troiposoban stan, 91 m2, u Prodajem dvosoban stan 48 m2, Izdajem namje{tenu garsoweru u spratu K.P. I Kara|or|evi}a preko
centru Bawaluke, mogu}nost pret- prvi sprat, Carice Milice 48, tel. blizini “^ajaveca”, tel. 387 66/770- puta po{te, tel. 065/775-098
varawa u poslovni prostor, tel. 065/920-897. 728. Izdajem jednosoban stan, 46 m2, Izdajem poslovni prostor u
066/238-698. Prodajem dvosoban stan na Hise- poseban ulaz, parking za auto, samo Lazarevu, Bawaluka, ulica Kwaza
Izdajem trosoban stan u ul. Mak- zaposlenim licima, ostalo po do-
Prodajem dvosobne stanove u ul. tama, \ure \akovi}a, totalno sima Gorkog 27, tel. 051/214-169. Milo{a 39, pogodan za gra|u ili
sre|en, povoqno, tel. 065//939-969. govoru, tel. 066/535-773. sli~nu prodaju, tel. 065/529-471.
Stepe Stepanovi}a i \ure \akovi}a, Izdajem nov jednosoban namje{ten
tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem dvosoban stan u Izdajem na du`e vrijeme dvosoban Izdajem povoqno poslovni pros-
stan sa centralnim grijawem na stan na Bulevaru, 62 m 2, polun -
Prodajem stariju ku}u sa 17 dunuma Obili}evu, Gavrila Principa, Paprikovcu (kablovska, satelitska, tor 25 m2 kod O[ “Branko Radi-
tre}i sprat, ima lift, povojno, tel. amje{ten, sa dva balkona, centralno ~evi}“ preko puta MUP-a, pogodan
zemqe ({uma, ostalo obradivo) kompjuter), ul. Vojvode Sin|eli}a grijawe, kablovska i internet, tel.
^arda~ani, tel. 00381112150443, 065//939-969. (300 m od Klini~kog centra), tel. za kancelariju, tel. 065/764-628.
051/229-470; 065/974-138.
051/314-523. Prodajem stanove - barake u 065/611-441.
Lazarevu, 52 m2, 58 m2, 60 m2 i 64 m2, Izdajem jednosoban namje{ten
Kupujem jednosoban ili dvosoban Izdajem jednosoban stan u stan, 40 m2, ul. Bra}e Jugovi}a 70,
stan u B.Luci, tel. 065/497-846; tel. 065/549-687. Obili}evu sa grijawem samo za- Izdaje se
Obili}evo, zvati od 9-19 ~asova, tel.
051/216-155. Prodajem nov stan 86 m2, drugi poslenoj osobi, tel. 065/562-708. 062/181-603.
Prodajem stan (baraka) 64 m2 ren- sprat, odmah useqiv - povoqno, tel. Izdajem zaposlenoj osobi jed- kancelarijski
065/549-687. Izdajem trosoban stan namje{ten
oviran, demit, centralno grijawe, nosoban stan sa centralnim gri- sa parnim grijawem u nasequ Petra
klima, satelitska TV, ADSL, povo- Prodajem dvosoban stan u Krfskoj, jawem, ulica Sr|e Zlopogle|e, prostor u centru
Preradovi}a kod Med. elektronike,
qno, useqiv, tel. 065/720-500. totalno sre|en, povoqno, tel. Obili}evo, tel. 065/686-991. tel. 051/354-327; 065/532-395.
Prodajem dvosoban komforan stan 065//939-969. Izdajem dvosoban namje{ten stan grada, uz fizi~ko
Izdajem u Novoj varo{i garsoweru
57 m2, ul. @ivojina Mi{i}a 43, ili Prodajem dvosoban stan, blizu u centru, ul. Milana Tepi}a, tel. vrlo povoqno, tel. 051/347-371;
mijewam za mawi uz doplatu do 35 m2 centra, na mjese~ne rate, po dogov- 065/497-846; 051/216-155. 051/347-370.
obezbje|ewe,
Borik ili Nova varo{, tel. 065/419- oru, tel. 065/609-893. Izdajem polunamje{ten stan u
294. Izdajem jednosoban namje{ten video-nadzor,
Prodajem stan u centru Bawaluke, dowem spratu ku}e, oko 40 m2, pose- stan u Novoj varo{i kod {kole, cen-
Prodajem nov stan 66 m 2 na 68 m2, u ulici Bana Milosavqevi}a, ban ulaz, 500 m od centra Lakta{a, tralno grijawe, tel. 051/216-140,
Star~evici, prvi sprat, ulica Sime tel. 065/561-469. tel. 051/530-574, 065/825-215. 065/310-057, 066/332-714. higijeni~arsku slu`bu
Miqu{a, tel. 065/526-714. Prodajem stan 61 m2 u Gradi{ci, Izdajem stan, 30 m2, dvori{na Izdajem nenamje{ten stan
Prodajem trosoban stan 80 m2 ul. tel. 065/689-814. zgrada, ulaz poseban, S. toplice (G. bra~nom paru bez djece u Lazarevu,
i kantinu.
Novice Cerovi}a 13 Borik, cijena po Prodajem stanove u Obili}evu od {eher), 100 KM + komunalije, zvati blizu {kole “B. Stankovi}“, tel.
dogovoru, tel. 051/251-226. 56, 32 i 31 m2, novonamje{teni, tel. iza 17 ~asova, tel. 062/752-598. 066/605-675. Telefon 051/231-077,
Prodajem stan 85 m2 u nasequ Sunce, 066/991-166. Izdajem namje{ten trosoban stan Izdajem garsoweru u centru grada,
tel. 065/519-600. Prodajem mawi dvosoban stan 43 u centru Lakta{a poslovnim tel. 066/799-815. zvati do 16 ~asova.
Prodajem nov useqiv dvosoban stan m2 u centru grada, nova gradwa, use- qudima ili strancima, tel. 065/785-
028. Izdajem jednosoban, namje{ten
40 m2 prvi sprat + ostava 5 m2 (cen- qiv, tel. 065/465-962. stan - sprat ku}e sa posebnim ula-
tralno grijawe) ul. Kara|or|eva - Prodajem trosoban stan 92 m2, u Izdajem hitno trosoban namje{ten zom bra~nom paru, a mo`e i dvjema Izdajem poslovni prostor - pro-
povoqno, tel. 065/524-505. Boriku ili mijewam za jednosoban komforan stan u stambenoj zgradi, djevojkama, tel. 051/354-327; 065/532- davnica mje{ovite robe sa svim
Hitno prodajem ili mijewam ili dvosoban, tel. 065/262-917. drugi sprat, centralno, lift, na 395. namje{tajem, grijawem i klimom -
dvosoban stan, 60 m2, drugi sprat, za du`i period, kod Filozofskog po~etak Rudarske, mo`e i za druge
Prodajem trosoban stan 76 m2 u fakulteta i meksi~kog restorana, Izdajem namje{ten stan u privat- namjene, cijena povoqna, tel.
Beograd, U`ice, Novi Sad, Bijeqinu, Boriku, dvanaesti sprat, cijena noj ku}i kod “Kosmosa” porodici i
tel. 056/440-661; 065/482-414. tel. 065/636-545; 065/910-914. 066/275-833; 066/460-314.
1.350 KM/m2, fiksno, tel. 065/437- zaposlenim osobama, tel. 065/528-
Prodajem dvosoban stan 64 m2, tre}i 336. Izdajem stan, garsowere i sobe, 247. Izdajem halu u Lakta{ima, 2,5 km
namje{teno, grijawe, sve odvojeno, prema Srpcu, kompletna infra-
sprat, useqen 2001. godine, Obi- KUPOVINA jedno dajem `eni za pomo} u ku}i, Izdajem dvosoban namje{ten stan struktura, ulaz {lepera u halu,
li}evo (Mejdan), tel. 066/717-235. u Obili}evu, ul. Vilsonova br. 8,
Kupujem stan 50 m2 (Obili}evo, tel. 065/636-195; 051/212-691. {iroki prilaz, tel. 387 65/513-897 i
Prodajem u novogradwi dvosoban Ko~i}ev vijenac, Nova varo{), tel. Bawaluka, tel. 065/587-301, 065/909- 051/532-022.
stan 54 m2 i 64 m2, drugi sprat, ul. Izdajem namje{ten stan, useqiv 780.
065/685-800. odmah, Ko~i}ev vijenac (Hiseta), ul. Izdajem kancelarijski prostor 46
Ranka [ipke (kod Lorkinog naseqa), POTRA@WA
tel. 065/524-505. Kupujem jednosoban i dvosoban Kozarska, cijena po dogovoru, tel. m2, centralno grijawe, klima,
stan u Bawaluci, tel. 051/216-155; 065/787-956. Potreban namje{ten jednosoban alarm, parking, preko puta parka
Prodajem jednosoban stan, 36 m2, u 065/497-846. stan sa grijawem za dvoje studenata, “Mladen Stojanovi}“, povoqno, tel.
Obili}evu, povoqno, tel. 065//939- Izdajem polunamje{ten jednosoban
Kupujem mawi dvosoban stan do 45 stan, ul. Branka Ko{~ice 34 kod tel. 065/336-888. 387 65/621-248.
969.
Prodajem dvoiposoban stan 61 m2 u
m2, tel. 065/468-320. “Kosmosa”, tel. 051/454-265. POSLOVNI Iznajmqujem vi{enamjenski
Kupujem jednosoban stan u PROSTORI poslovni prostor 40 m2 kod mosta
Gradi{ci na Sewaku ili mijewam za Izdajem dvosoban stan u prizemqu
Venecija, novogradwa, povoqno, tel.
stan od 35 m2 u Bawaluci, tel. 065/465- Bawaluci, tel. 051/218-048; 065/236- ku}e na du`i period u ulici Jas- PRODAJA 387 65/867-988 i 065/868-455.
009. 703. mina Mal~i}a 16, kirija 220 KM,
tel. 051/507-012; 065/816-173. Prodajem poslovno-stambeni ob- Iznajmqujem 110 - 210 m2 kance-
Prodajem ili mijewam troiposoban Kupujem dvosoban stan, do 50 m2, u jekat 400 m2 u Bawaluci, ulica larijskog prostora. Bawaluka: cen-
stan u centru, naseqe Pentagon, Bawaluci, bli`e centru, tel. Izdajem dvori{nu ku}icu (kod Kwaza Milo{a 39, (plac 970 m2) tar, 6 parkinga, klima, alarm,
~etvrti sprat, dva lifta, preko puta 063/956-300. sama~kog hotela), tel. 438-662. plus dozvoqena gradwa ku}e jo{ 400 centralno, upotrebna dozvola, tel.
“Sanrema”, tel. 066/285-530. Kupujem jednosoban stan do 35 m2, Izdajem jednokrevtnu sobu stu- m2, tel. 065/529-471. 38765666435.
Prodajem stan u Bawaluci, do drugog sprata - Obili}evo, pred- dentu, tel. 437-353. Prodajem - iznajmqujem poslovni Izdajem atraktivan poslovni
Lazarevo (monta`ni), renoviran, tel. nost pla}am gotovinom, tel. 065/763- Izdajem stan u Lazarevu, ul. Kwaza prostor 18 m2, ul. Dragi{e Vasi}a prostor 90 m2, ul. Branka Popovi}a
066/299-787. 941. Milo{a 59, namje{ten, prvi sprat, bb, Nova varo{ - Bawaluka, cijena 56 preko puta “Intereksa”, tel.
Prodajem useqiv jednosoban stan 45 Kupujem stan do 70 m2 za renovi- parking, kablovska, centralno gri- 35.000 KM. Mo`e i zamjena, tel. 38765663313.
m2 prvi sprat ul. Kosovke djevojke, ci- rawe, pla}am gotovinom, cijena do jawe, tel. 065/520-410. 066/747-324. Izdajem poslovni prostor u centru
jena 1550 KM/m2, tel. 065/524-505. 1.500 KM/m2, (Centar, Mejdan, Izdajem namje{ten sprat ku}e, Izdajem poslovni prostor 22 m2 za 125m2, tel. 38765538573.
podno`je Star~evice), tel. 065/763- Prwavor, tel. 065/491-921. sve namjene upotrebna dozvola,
Prodajem trosoban stan, 82,5 m2, 941. Izdajem povoqno poslovni pros-
~etvrti sprat, centr. grijawe, ul. Izdajem jednoj ili dvjema osobama Kara|or|eva 445, Bawaluka, tel. 282- tor 50 m2 sa parkingom i upotreb-
Kozarskih brigada, Gradi{ka, tel. ZAMJENA jednosoban namje{ten stan, tel. 106; 065/635-449. nom dozvolom ul. 1300 kaplara br. 6,
065/663-787; 051/831-232. Mijewam ili prodajem stan u 051/315-530. Prodajem ili izdajem poslovno- tel. 051/462-535, 066/339-778.
OGLASI GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 37

Izdajem - prodajem poslovni pros- restoran od 80 do 120 m2 u u`em cen- Prodajem zemqi{te, 12.000 m2, sa Prodajem 30 dunuma zemqe u Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi
tor u Novoj varo{i, 27 m2, sa upotreb- tru Bawaluke, tel. 065/639-337. dvije strane ku}e prizemnice i dev- ^esmi, u ra~un uzimam stan ili i jo{ jednu sobu, djevojkama
nom dozvolom, tel. 065/525-010. astiranu vikendicu na Tuwicama, ku}u u gradu ili bli`oj okolini, dvokrevetnu, poseban ulaz, cen-
Izdajem poslovni prostor 80 m2 u GARA@E na putu Bawaluka - Prijedor, tel. tel. 065/539-699. tralno grijawe, Nova varo{, Bawa-
Drugovi}ima, pored magistralnog PRODAJA 051/437-934; 065/763-941. Prodajem dva placa u [argovcu od luka, tel. 051/305-072.
puta Kla{nice - Prwavor, tel. Prodajem plac 1.000 m2 u Jaru- 560 i 940 m2, vlasni{tvo 1/1, dozvo- Izdajem dvokrevetnu sobu sa cen-
065/394-908. Prodajem ili izdajem gara`u kod `anima, kilometar udaqen od Sla- qena gradwa, tel. 051/388-094; tralnim grijawem u~enicima, stu-
Izdajem poslovni prostor u ulici MUP-a, tel. 065/497-846; 051/216- tine, struja, voda na placu, tel. 066/252-990. dentkiwama, upotreba kuhiwe i
Simeuna \aka 74 u Bawaluci, tel. 155. 065/771-010. Prodajem u Trnu uz autoput kupatila, tel. 065/011-065.
051/427-242. Prodajem gara`u sa kanalom u ul. Bawaluka, Prije~ani, prodajem gra|evinsku parcelu, 200 m2, za iz- Izdajem mu{karcima dvokre -
Izdajem kancelarijski prostor 23 Milana Raki}a 7/9, tel. 066/808-700. tri placa preko 800 m2 uz asfalt, gradwu stambeno-poslovnog objekta, vetnu sobu poseban ulaz, centralno
m2, prvi sprat, namje{ten u Zanatskom Prodajem ili izdajem gara`u ul. sve komunalije, cijena 30 KM/m2, tel. 065/239-082. grijawe,kuhiwa i kupatilo, tel.
centru, Hani{te, tel. 065/511-121. Vojvode Mom~ila, tel. 065/593-584. tel. 051/212-981; 065/333-966. Prodajem plac -zemqu 10 i 20 065/228-840; 051/211-892.
Izdajem poslovni prostor - lokal Prodajem gara`u 15,5 m2, ulica Prodajem plac 500 m2, ulica Tu- dunuma, cijena povoqna (Kr~marice, Izdajem dvokrevetnu sobu u stam-
50 m2 na dobroj lokaciji, uhodan u \ure \akovi}a objekat G-60, zlanska u Bawaluci, cijena 60 Rami}i, ^arda~ani i Glamo~ani, benoj zgradi, centralno grijawe,
poslu ul. Zelengorska 3, Bawaluka, prizemqe broj 30, zvati izme|u 15 i KM/m2, tel. 066/264-855. tel. 065/549-687. blizu fakulteta, Obili}evo, tel.
tel. 051/217-986; 065/413-905. 18 ~asova, tel. 065/309-966. Prodajem devet dunuma zemqe uz Prodajem povoqno dva dunuma 065/742-677.
Izdajem poslovni prostor u strogom IZDAVAWE rijeku na putu Prwavor - ^elinac, zemqe sa starijom vikendicom u Izdajem tri le`aja za studente,
centru grada od 25 m2, tel. 065/649- pogodno za sve namjene, 5 km od Rije~anima, tel. 066/434-345; Borik, Korduna{ka 16, sa central-
Izdajem gara`u u Obili}evu, Prwavora, tel. 065/636-733. 065/222-323.
425. nim grijawem, zvati od 8 do 20
ulica Vilsonova, tel. 066/257-465;
Prodajem dva dunuma zemqe u Prodajem placeve, povoqno, u ~asova, tel. 051/253-614.
Izdajem kancelarijski prostor u 065/389-549.
centru Bawaluke, zvati od 10 do 15 Lakta{ima selo Milo{evci, povo- Bawaluci i okolini, tel. 065//939- Izdajem `enskoj osobi sobu sa
Izdajem gara`u ispod zgrade ul. qno za vinograd, tel. 051/217-986; 969.
~asova, tel. 051/306-095. Petra Ra|evi}a naseqe P.Pre- parnim grijawem u ku}i, u blizini
065/413-905. Prodajem plac u Drago~aju stara carinarnice, na predgra|u, tel.
Izdajem poslovni prostor, 100 m2 + radovi}a, tel. 051/354-327; 065/532-
100 m2, podesan za kancelarije, ul. 395. Prodajem plac 1/1, Glamo~ani, prijedorska cesta 500 m2 uz asfalt, 066/717-305.
Bra}e Podgornika 47, Bawaluka, tel. dozvoqena gradwa, tel. 065/696-286. struja, voda, telefon, tel. 065/612- Izdajem dvokrevetnu dobu studen-
065/217-909. PLACEVI Prodajem 11 dunuma zemqe u 983. tima, centralno grijawe, kupatilo
Izdajem poslovni prostor 29 m2 u PRODAJA Malom Bla{ku, 800 m od bawe Prodajem plac 470 m 2 kod i kuhiwa, Borik, tel. 051/251-182,
centru grada, ul. Z. ^elara 14, tel. Slatina, tel. 065/526-679. igrali{ta u Drago~aju, tel. 065/462- 066/183-040.
065/472-386. Prodajem plac u Lazarevu, Prodajem dva placa u [argovcu 366. Izdajem namje{tenu sobu sa gri-
Izdajem poslovni prostor TS Bawaluka, ulica Kwaza Milo{a 39, (kod prodavnice “Jabuka”), 1.300 m2 i Prodajem zemqi{te 32.000 m2 u jed- jawem, tel. 214-858, 065/062-707.
“^ajavec - Zenit”, tel. 065/515-384. 420 (630) m2. Dozvoqena gradwa 1.200 m2, uredna dokumentacija 1/1, noj cjelini u Kuqanima sa dva ulaza Izdajem dvokrevetnu sobu u centru
poslovno-stambenog objekta od 400 tel. +385 44/535-503. sa glavnog puta, tel. 051/437-934; grada sa grijawem, kupatilom i
Izdajem nov vi{enamjenski prostor m2, tel. 065/529-471. 065/763-941.
sa upotrebnom dozvolom, centralnim Prodajem plac u Zalu`anima kod kuhiwom, tel. 065/660-459.
grijawem na du`i period, povoqno, Prodajem devet dunuma zemqe i {kole i u Trnu, tel. 065/497-846; Prodajem plac povoqno, lokacija Izdajem sobu sa centralnim gri-
ul. Majevi~ka kod `utih zgrada, ~etiri dunuma {ume uz asfalt u 051/216-155. odli~na, tel. 065/035-345. jawem za djevojke, upotreba kuhiwe
Bawaluka, tel. 065/784-849. Kolima (osam kilometara od Prodajem plac 1.000 m2 u Krmi- Prodajem plac sa podumentom i 3,5 i kupatila, zvati od 20 do 22 ~asa,
Bawaluke), tel. 065/613-113. nama pod borovima i plac 1.900 m2 u dunuma zemqe, sve pogodnosti za tel. 051/318-488.
Izdajem poslovni prostor 40 m2 u
Tr`nom centru "Vidovi}", tel. 065/ Prodajem zemqi{te u Kolima, Velikom Bla{ku, hitno i povoqno, gradwu, u Kla{nicama, blizu novog Tra`im cimerku u dvokrevetnoj
469-959. deset km od Bawaluke, 20 metara od tel. 065/636-545. autoputa, tel. 0381-62/593-027. sobi u stanu bez gazda u Novoj
glavnog puta, telefon, voda, struja, Prodajem 3.000 m2 placa u Jeli}a Prodajem mawe placeve na po~etku varo{i, tel. 065/693-070.
Iznajmqujem ili prodajem kafi} sa pogodno za ku}u, vikendicu, vo}wak.
komplet inventarom u centru brdu, Jakupovci, Lakta{i i plac Jakupovaca, blizu novog autoputa, Izdajem jednokrevetne sobe sa
Tel. 065/202-157, 065/473-476. 1.000 m2 na Kr~maricama, Slatina cijena povoqna, tel. 066/467-752.
Bawaluke, tel. 065/713-006. cent. grijawem, kuhiwom, poseban
Prodajem vi{e placeva u Sara- blizina vode i struje, hitno, tel. Prodajem 22 dunuma zemqe kraj ulaz, djevojkama, ulica Qubice
Izdajem ure|en poslovni prostor ~ici (^okorska poqa), tel. 065/200- 065/636-545.
56 m2 vi{enamjenski, Kara|or|eva br. puta Bawaluka - Prijedor u Pot- \erovac 1B, tel. 065/974-600.
279. Hitno i izuzetno povoqno proda- kozarju, tel. 066/224-918; 065/792-
2. (zgrada “Energomonta”) kod Izdajem zaposlenom mu{karcu jed-
kru`nog toka, tel. 065/548-373. Prodajem zemqu 6.500 m2 uz autoput, jem gra|evinsku parcelu od 1.400 568. nokrevetnu sobu, poseban ulaz, gri-
dozvoqena gradwa benzinske pumpe, kvadrata, dva kilometra od Gimnaz- Prodajem zemqu u Fakupu kod jawe, kablovska, u Obili}evu, tel.
Izdajem hitno poslovni prostor auto-servisa i ugostiteqskog ob- ije, gradski vodovod, uli~na rasv-
40,50 m2, po~etak ulice Novaka Aleksandrovca ima put povr{ine 466-642.
jekta, tel. 065/698-012. jeta, uredni papiri. Mogu}a 6,5 dunuma, cijena po dogovoru, tel.
Piva{evi}a, uz put, hitno i povoqno, djelimi~na kompenzacija, tel. Izdajem jednokrevetnu sobu stu-
tel. 065/636-545. Prodajem zemqu u Rami}ima 15.000 051/243-641; 066/285-525. dentu, zvati od 12 do 16 ~asova, tel.
m2 - 30.000 m2 uz magistralni put za 066/657-205.
Izdajem poslovni prostor, 38 m2, sa Prodajem plac 350 m2 sa urban- 437-353.
Prijedor, tel. 065/698-012. Prodajem plac u Drago~aju, 300 m
WC-om, voda i struja odvojeni, gri- od {kole, zvati poslije 17 ~asova,
isti~kom dozvolom, Vrbawa, R. Izdajem jednokrevetnu i dvokre-
jawe + klima, dobar izlo`beni Prodajem 11 dunuma zemqe u Petrovi}a, tel. 065/644-713. vetnu sobu, tel. 065/513-795.
Malom Bla{ku, 800 m od Bawe tel. 065/972-883, 051/462-587.
prostor, Jevrejska, prvi sprat, kod Prodajem tri dunuma zemqe u Izdajem jednokrevetnu sobu u ul.
“Boske”, Bawaluka, tel. 066/897-405. Slatina, tel. 065/526-679. Prodajem plac za ku}u 500 m 2, Razboju, vrlo povoqno za izgradwu
pored asfalta, sa papirima, Tuzlan- Sime Matavuqa 6, stan 13/3, tel.
Izdajem proslovni prostor 60 m2 u Prodajem placeve u ul. Blagoja preduze}a ili ku}e, nalazi se kraj 051/215-342; 065/321-827.
Parovi}a, povr{ine 365 i 667 m2, ska 76 na Star~evici, tel. 051/424- puta Topola-Srbac, tel. 051/370-
Rosuqama, upotrebna dozvola, cen- 876; 066/449-920. Izdajem studentima namje{tenu
tralno grijawe, tel. 065/660-386. vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. 931.
Prodajem plac 433 m2, kod Fisa, sobu sa centralnim grijawem, tel.
Izdaje se poslovni prostor u ulici Prodajem plac 1.700 m2 u Desnoj Novi Sad, prodajem ukwi`ene 051/304-641.
Novoseliji, kraj glavnog puta, 800 m 1/1, papiri uredni, urbanisti~ka gra|evinske placeve, tri km od cen-
Zdravka ^elara 8, 36 m2, povoqan za saglasnost, put sa dvije strane, tel. Izdajem studentima mu{karcima
vi{estruku namjenu, zvati do 16 od Vodovoda, tel. 065/605-445; tra grada, tel. 00381-65-472-5000.
051/413-257. 051/380-558. dvokrevetnu sobu u Boriku, preko
~asova, tel. 065/829-760. Prodajem plac, povr{ine 3648 m2 u puta kampusa i “Akvane”, tel.
Prodajem zemqu i {umu 70 dunuma Prodajem tri dunuma zemqe u Kuqanima, asfalt, struja, voda i
Izdajem poslovni prostor u ul. blizini {kole u Zalu`anima, mo`e 051/350-735; 066/834-204.
Kara|or|eva 343, tel. 065/034-095. kod Nove Topole, tel. 051/314-537; telefon, tel. 051/464-360,066/408-
065/636-423. kao dva placa za ku}u, tel. 385 499. Izdajem sobu u stanu za jednu ili
Izdajem poslovni prostor u centru 98/508-218. dvije studentkiwe, blizu fakul-
Nove varo{i, tel. 065/643-506. Prodajem plac od 1.000 m2, cijena Prodajem osam dunuma zemqe u teta, centralno, kablovska, uslovi
povoqna, nalazi se u Kla{nicama Prodajem placeve za vikendice u Novoj Topoli, papiri uredni 1/1,
Iznajmqujem objekat u Lakta{ima ^arda~anima, cijena povoqna blizu odli~ni, tel. 065/297-651.
blizu novog autoputa, tel. 065/803- zvati od 15 do 20 ~asova, tel.
na 160 m2, pogodno za skladi{te ili 315. glavnog puta, tel. 065/276-756. Izdajem namje{tenu sobu sa gri-
mawu proizvodwu, povoqno, tel. 003855/2543601.
Prodajem plac 350 m2, Vrbawa, R. jawem, tel. 065/062-707.
065/294-606. Prodajem imawe u Aleksi}ima, Prodajem zemqi{te povr{ine
povoqno, op{tina Lakta{i, tel. Petovi}a, sa urbanisti~kom, tel. 5.300 m2 u Trnu uz jezero (ulica Om- Izdajem studentima ili zaposlen-
Izdajem poslovni prostor 45 m2 065/607-043. 065/644-713. ima dvokrevetnu sobu sa upotrebom
(WC, ~ajna kuhiwa, tri kancelarije) ladinska) sa devastiranom ku}om
Prodajem plac u Karanovcu, uz prizemnicom, tel. 065/763-941. kupatila, ima centralno grijawe,
u centru grada. Obezbije|en parking Prodajem 20 dunuma zemqe pokraj
Vrbas, 623 m2, tel. 065/978-775. ul. Skendera Kulenovi}a 34, tel.
prostor, useqiv 1.12.2010, tel. magistralnog puta Prijedor - Prodajem zemqi{te, 12.000 m2, sa 051/464-135.
051/309-723; 065/981-655. Bawaluka, podesno za industrijski Prodajem plac na moru 454 m2, zapo~etom gradwom vikendice 5h7
pogon, tel. 051/317-719. Milna, Bra~, cijena povoqna, pa- na Kr~maricama, tel. 051/437-934; Izdajem u~enici, studentkiwi
Izdajem u strogom centru na prvom ili zaposlenoj djevojci sobu u cen-
Prodajem placeve u Aleksan- piri uredni, put, voda, struja, tel. 065/763-941.
spratu preko puta “Palasa” 150 m2 tru Bawaluke, tel. 051/212-601.
drovcu, 25 KM/m2. Kontakt, tel. 051/482-249; 065/032-930.
poslovnog prostora za kancelarije,
ordinacije i sli~no, tel. 065/520-410. 065/560-839. Prodajem placeve na Lau{u i u SOBE Izdajem dvokrevetnu sobu studen-
Izdajem vi{enamjenski lokal na Mijewam 16 dunuma zemqe u Trnu, tel. 065/497-846; 051/216-155. IZDAVAWE tima, upotreba kuhiwe, stan u
Lakta{ima za stan u Bawaluci ili zgradi, nalazi se u centru grada, ul.
glavnoj ulici - Hani{te, tel. 065/932- Prodajem palc u Zalu`anima kod
Lakta{ima, tel. 066/839-737. {kole i u Trnu, tel. 065/497-846; Izdajem dvokrevetnu sobu studen- Talijanskog bataqona Mateoti 6,
596. tel. 065/054-553; 062-054.
Prodajem povoqno plac 1700 m2, 45 051/216-155. tkiwama, poseban ulaz sa kuhiwom i
Izdajem poslovni prostor na kupatilom, centralno grijawe, cen- Izdajem dvjema u~enicama
Hani{tu, tel. 065/028-363. km od centra grada za gradwu ku}e- Prodajem placeve za stambeno-
vikendice, tel. 282-106; 065/635-449. poslovne objekte, hale i benzinske tar grada, tel. 387 65/585-524. namje{tenu sobu u stanu sa cen-
Izdajem vi{enamjenski poslovni tralnim grijawem i upotrebom
pumpe, tel. 065/549-687. Izdajem sobu za dvije u~enice ili
prostor 110 m2, krug Fabrike duvana, Prodajem tri dunuma zemqe u kuhiwe, tel. 051/437-794, 065/773-
Ivawskoj uz cestu blizu benzinske Prodajem plac 1.000 m2, 1/1, sa dva radnice, tel. 051/319-267.
zaseban ulaz i parking, tel. 065/714- 403.
777. pumpe, tel. 066/369-864. monta`na objekta, zelena ograda, Izdajem dvokrevetnu sobu studen-
vo}e, komunalije, dozvoqena tkiwama, poseban ulaz i upotreba POTRA@WA
Izdajem poslovni prostor u Prodajem plac od 600 m 2 u
Dervi{ima, tel. 065/936-588. Bawaluci, naseqe Tuwice 40 m od gradwa dva objekta, plac se nalazi kuhiwe i kupatila, ul. Natalije Tra`im cimerku u dvokrevetnoj
Prijedorske ceste, plac ima projek- 400 m od bazena Lakta{i, tel. Jovi} br. 6, tel. 066/495-414. sobi u zgradi, Obili}evo, blizu
Izdajem poslovni prostor u centru 051/251-226. fakulteta, tel. 065/742-677.
Nove varo{i, tel. 065/604-488. tnu dokumentaciju, struju, vodu, Izdajem dvokrevetnu sobu sa
{upa, asfalt, uli~nu rasvjetu, 50% Prodajem plac u Karanovcu pored upotrebom kupatila i kuhiwe, ul. Tra`im cimera u dvokrevetnoj
POTRA@WA upla}enih komunalija, tel. 065/288- potoka, ravan teren, voda, struja, as- Gavrila Principa 30, tel. 051/466- sobi, tel. 051/350-735; 066/834-
Tra`im poslovni prostor za 628. falt, tel. 065/365-144. 646; 065/006-068. 204.
38 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE OGLASI

klima, cijena 12.500 KM, tel. Prodajem “kadet suzu” 1,6 D, 1986. g. Prodajem dva elektri~na {poreta
VIKENDICE 065/941-707. p. zdrava limarija, registrovan god- UGOSTITEQSTVO jedan za 50,00 KM, a drugi 80,00 KM,
PRODAJA Prodajem “pe`o 405” benzinac, inu, “reno” 19, 1996. g. p. reg- PRODAJA tel. 066/748-691.
stranac, u dijelovima, tel. 065/218- istrovan, dobar, 1,8 cm3 16V i Prodajem ormar troktilni i or-
Prodajem devastiranu vikendicu 600. auto-prikolicu sa papirima, tel. Prodajem ugostiteqske stolove sa mar ~etvorokrilni, tel. 065/767-888.
6h6 sa 2.300 m2, zemqi{ta na Tuwi- 066/944-700. granitnim plo~ama i ~etiri kom-
cama, tel. 065/763-941. Prodajem “kadet”, 1970. godina, u Prodajem {poret “alfa 70”, li-
Prodajem “opel suza” 1,6 dizel, 1986. pleta foteqa za kafi}, tel. 065/793-
ispravnom stawu, tel. 065/891-893. jevi i trosjed, tel. 066/422-365.
Prodajem povoqno vikend ku}u na g.p. u dobrom stawu, tel. 065/528-247. 992.
Prodajem "opel astru" karavan, Prodajem dnevnu sobu puno drvo
Kr~maricama 9h6 podrum, prizemqe i Prodajem “golf 2”, 1,6 D, 89. IZDAVAWE
potkrovqe, 2.600 m2 zemqi{ta pod dizel, tel. 065/684-546. kau~, dvije foteqe, sto, tabure, ko-
godi{te, centralna brava, petoro Izdajem namje{ten kafi} kod modu, sanduk za posteqinu, tel.
vinogradom i vo}em, tel. 065/517-161. Prodajem “mercedes jumbo 240”, g.p. vrata, pet brzina, registrovan, bez “Glasa Srpske”, tel. 065/936-588. 065/767-888.
Prodajem vikendicu i 1.500 m 2 1983, registracija istekla, motor ulagawa. Kontakt, tel. 065/560-839.
placa, vo}wak, Rije~ani kod odli~an, potrebni mawi radovi na
Prodajem "VW kombi LT 28", 1999. POQOPRIVREDA Prodajem el. {poret “Sloboda”
karoseriji, cijena 1.700 KM, tel. ^a~ak dobro o~uvan, povoqno, tel.
Lakta{a, hitno, tel. 065/636-545.
065/691-884. g. 2,5 SDI, u odli~nom stawu, boja bi- PRODAJA 051/436-763, 065/222-497.
Prodajem vikendicu [trbe (^eli- jela, tel. 066/512-934.
Prodajem “ford fijestu” u voznom
nac), tel. 065/466-503.
stawu, registrovana do marta 2011., Prodajem “jugo koral 55”, g. p. 1989, Prodajem traktor Rakovica 65, 91. USLUGE
Prodajem vikendicu na glavnom registrovan do.1.2011. godine, tel. godi{te, tel. 065/368-563. OSTALO
tel. 065/251-598.
putu Bawaluka - Jajce, prije mosta u 065/905-823.
Karanovcu, vrlo povoqno, tel. Prodajem "golf V" TDI proizveden GRA\EVINARSTVO
Prodajem “golf” dizel, 1989. god- Vr{im usluge prevoza kamionom,
065/955-895. 2006, petoro vrata, registrovan,
ina proizvodwe, limarija ura|ena, PRODAJA preseqewe u BiH i okru`ewu. Tel.
pre{ao 151.000 km, cijena 18.800
Prodajem nedovr{enu vikendicu na KM, tel. 065/588-999. lakiran, metalik plavi, cijena po 065/367-199.
podru~ju Slatine, cijena 25.000 KM, dogovoru, tel. 065/849-556. Prodajem suvu jelovu gra|u 60 ro-
Prodajem “pasat 1,6” benzin 1982. gova 10h12h6 metara, cijena povo- Molerske radove izvodimo profe-
tel. 065/468-320.
godine reg. do juna 2011. cijena 900 ZAMJENA qna, tel. 065/875-502 ili 050/421
sionalno, 25 godina iskustva, tel.
Prodajem povoqno vi{e vikendica KM, tel. 065/560-391. Mijewam “nisan terano” 2.7- 2004. 387 65/773-852 i 051/253-769.
-063.
i placeva u Slatini i okolini, tel.
588-150; 065/964-929. Prodajem automobil "sitroen ZX god. za ve}i kombi ili mawi “mer-
Prodajem {amotne setove za zi-
Hidroizolacije ravnih krovova,
dizer", g.p. 95, cijena povoqna, tel. cedesov” kamion (ne{to novije), tel. podruma, bazena izvodimo profe-
dawe dimwaka i popravke lo`i{ta
Prodajem vikendicu 7h6 Po+P+S 065/788-435. 387 65/515-052. sionalno, 25 godina iskustva, tel.
{poreta, tel. 387 65/539-888.
sa 4.500 m2 zemqi{ta na glavnom putu DIJELOVI I OPREMA 38765773852 i 051/253-769.
Bawaluka - Slatina, cijena povoqna, Prodajem kombi “folskvagen” Prodajem schidel cijevi za
teretni, T-2, dizel, g.p. 1990. u Prodajem auto-prikolicu od rost- Pronala`ewe podzemnih voda,
tel. 051/437-934; 065/763-941. dimwake fi 300 mm, tel. 38765 bu{ewe bunara. Rad na podru~ju
odli~nom stawu, tel. 065/169-469. fraja sa original ceradom i cirku- 539888.
KUPOVINA lar sa trofaznim motorom 5,5 KW, Bawaluke, Kozarske Dubice, Prije-
Prodajem “pe`o” 306 i 605, dizel Prodajem hrastova ulazna vrata za dora, Gradi{ke, Prwavora, Der-
Kupujem mawu vikendicu u okolini 1999. g.p. mo`e i zamjena, tel. pokretan, tel. 065/784-849.
ku}u, {iroka 1,35 m, visoka 2,10 m i vente, dvadesetogodi{we iskustvo u
Bawaluke sa dunumom zemqe, tel. 065/528-247. Prodajem ~etiri ~eli~ne felge
065/396-584. `eqezna vrata {iroka metar i vi- radu, tel. 387 65/952-183.
Prodajem “opel suzu” dizel, stra- “micubi{i” 15 cola, tel. 065/931- soka 2,40 m, kompletna, samo ugra-
MOTORNA nac u dijelovima, tel. 065/218-600. 383. diti, Bawaluka, tel. 065/206-060.
Dajem instrukcije iz matematike i
elektrotehnike, tel. 387 65/632-890 i
VOZILA Prodajem “mercedes 200 D” u Prodajem ~eli~ne felge 16 cola, Prodajem dvoja balkonska vrata, 051/218-568.
PRODAJA odli~nom stawu, registrovan do ~etiri rupe, "opel astra", tel. 10h80 i prozore veli~ine 144h180 Stolar na licu mjesta radi
septembra 2011. godine, povoqno, 065/931-383. cm, prodajem i roletne, proizvodwa
Prodajem “opel astru” crvena fer- popravke stolarije, namje{taja i
ari boja, 2007. g. p. 38.000 km pre{la, tel. 065/297-493,065/068-663. Kupujem glavu motora za “jugo 45”, “Mega stil”, tel. 355-288. roletni. Staklim stolariju, tel.
cijena 19.000 KM. Kontakt telefon “Gen{er 876 3000” ugra|en plin tel. 065/591-650. Prodajem jasenovu suvu dasku de- 051/281-470, 065/562-149.
065/620-322. sa ful opremom, prodajem za fiksno Kupujem stare motocikle i di- bqine tri cm, du`ine tri i 3,5 m, Kucam maturske, seminarske,
Prodajem “ford eskort” karavan, 2.500 KM, tel. 051/461-397. jelove u bilo kakvom stawu, tel. rezana prije tri godine, neo - diplomske i magistarske, kwige,
1.6 kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., Prodajem “opel kadet”, g. p. 87, tel. 065/342-713. kraj~ana, tel. 065/397-170. {tampam, narezujem na CD, tel.
registrovan do 12. mjeseca, klima, 066/641-404. Prodajem alternator, alnaser, Prodajem troje sobnih vrata sa 065/984-971.
servo, ABS, el. podiza~i air beg, tel. Prodajem ili mijewam “mercedes” hladwak i signalizaciju za “polo” {tokovima, tel. 066/641-405. Kucawe seminarskih i drugih
065/528-238. A klase 1,7 dizel, 2001. g, tel. 1991. g. p, tel. 065/931-383. Prodajem staru ciglu za zidawe, stru~nih radova, priprema za
Prodajem “golf 2” TD, god. 065/526-247. Prodajem zimsko / qetne autogume tel. 062/752-598. {tampu kwiga, bro{ura, pri-
proizvodwe 1989, u dobrom stawu, Prodajem “ford sijeru” 1,6 ben- marke "mi{elin", dimenzija 175/65 r Prodajem armiranobetonske ru~nika, stru~nih ~asopisa i nov-
registrovan 23.3.2010, tel. 065/428- zin, 1986. godi{te, registrovana 14 , po komadu 15 KM.Pogodne za stubove, raznih du`ina za mre`u i ina, izrada kalendara, vizitkarti
446. 3/11, cijena 1.500 KM, tel. 065/253- gradsku i me|ugradsku vo`wu, tel. bodqikavu `icu, tel. 051/388-094; i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119-
“Mercedes 220” CDI 2000. god., ful 370. 065/882-626. 066/252-990. 221.
oprema, ekstra stawe, mo`e i pod Prodajem kamion "MAN" {ticer, Prodajem farove i `migavce, Prodajem povoqno polovnu stolar- Postavqawe kerami~kih plo~ica
garanciju, tel. 065/510-186. g. p. 1989, tel. 065/566-876, 066/181- retrovizore, stop svjetla za “mer- i kompletna sanacija kupatila,
iju “jelovica”, prozore i balkonska
Prodajem autoprikolicu “sabati- 164. cedes 124”, tel. 065/218-600. povoqno i brzo, tel. 066/338-840.
vrata, tel. 051/380/785; 065/750-711.
jer” sa poklopcem, tel. 065/971-583 i Prodajem “alfa romeo” 156 SW Mi{elin, 205/55 R16 ~etiri ko- Povoqno kucam diplomske, semi-
Prodajem hoblanu suvu dasku za
065/410-485. 1.8. benzin, g.p. 2001. registrovan od mada, japansko jokohama M+S dva ko- narske, magistarske i maturske
strehe i hrastov engleski pod
Prodajem “reno 4” crvene boje, reg- 8.2011. cijena 8.500 KM, tel. mada, gudjer 205/75 R16C dva komada, radove, tel. 065/615-028.
(letvice 2h3h100 cm), tel. 051/201-
istrovan, u odli~nom stawu, klima, 065/621-017. povoqno, tel. 065/620-477. Dimwa~ar, ~istim dimwake i
990.
sportska verzija 1.600 KM, tel. 387 Prodajem “reno” 21, GTL, 1,7 ben- MA[INE pe}i za centralna grijawa, povo-
65/013-769 i 065/575-324. zin, g. pr. 1988. istekla regis- I ALATI RA^UNARI qno, tel. 051/483-144 i 065/670-639.
Prodajem “fijat bravo” g. p. 99, reg- tracija, cijena 1.100 KM, tel. PRODAJA PRODAJA Dje~iji svijet “Piccolini” prima
istrovan do 12.10.2010. 1,6 16 V, 065/922-499. djecu uzrasta od {est mjeseci do
Prodajem komplet novog alata
klima, cijena 5200 KM, tel. 065/936- Prodajem "reno 19" 1,8, 16 "kadet “unior” za automehani~are, bravare Prodajem kompjuter sa LCD ekra- {est godina u periodu od 6.30 do
210. suzu" 16 D, gara`u u Obili}evu, au- nom, tel. 066/510-413, 066/510-412. 21.30, tel. 051/358-421.
i ostale, tel. 065/781-453.
Prodajem “fijat bravo” 1,2 16 V, toprikolicu, tel. 066/944-700. APARATI ZA Povoqno sastavqam i kucam sve
2001. godi{te, servo ABS, el. pod. Prodajem ma{inu za obradu
Prodajem “mercedes 240” dizel, drveta, izrada svih vrsta `qebova, DOMA]INSTVO vrste tekstova: seminarski, ma-
stakala, registrovan do maja 2011., 1.200 KM, ispravan, nije reg- turski i diplomski radovi i sl.
tel. 066/225-276. istrovan, u odli~nom stawu, tel.
brodskih podova, lamperije, tel. PRODAJA Prevodim sa engleskog na srpski i
065/034-768. poma`em djeci pri u~ewu, tel. 387
Prodajem “pe`o 607” ,3.0 benzin- 065/297-493; 065/068-663. Prodajem ma{ine za prawe i
plin, 2003 g. p., crni, ko`a, grija~i u Prodajem cjepa~ za drva, osam tona, su{ewe ve{a kapaciteta od 15 do 20 66/627-594.
Prodajem “punto” crni, '98. g. p, nov, tel. 065/566-954.
sicevima, ksenoni, park senzori, ful oprema, zimske gume, 1,1 benzin, kg, tel. 065/906-740. Ovla{}eni prevodilac - sudski
telefon, cd {an`er, reg.do aprila petoro vrata, ser. kwiga, regis- Prodajem elektrodizalicu sa Prodajem {poret polovan, struja- tuma~ za ruski i engleski jezik.
2011. godine, tel. 38765444666. tracija do 4.4.2011. Bawaluka, tel. lancem, snage dizawa 500 kg plin u dobrom stawu, cijena povo- Prijem dokumenata od 8 do 20
Prodajem plinski viqu{kar “yalle” 065/981-918. (wema~ke proizvodwe), cijena 130 qna, tel. 051/437-310. ~asova, tel. 387 66/497-868.
98. god. 1500 kg, H =4,5 m, tel. KM, tel. 065/229-927.
Prodajem "jugo 45" u dobrom stawu, Prodajem TA pe}, tel. 065/482-426. Popravqam okvire nao~ara svih
38765515052. g. p. 91, registrovan, cijena 1.100 Prodajem nove ma{ine za mawa vrsta, brzo i kvalitetno, Aleja Sve-
doma}instva, ma{ine za mqevewe Prodajem fri`ider “gorewe” 250
Prodajem “golf 3” TDI, dizel, kara- KM, tel. 065/560-391. l sa dodatkom, cijena povoqna, tel. tog Save br. 16, tel. 051/318-227.
van, 1999. god, registrovan, tel. 387 svih vrsta vo}a i povr}a, motornu
Prodajem “{kodu fabiju klasik” prskalicu sto litara, agregat za 051/482-249; 065/032-930. Profesor matematike sa velikim
66/660-699. 1,2 HTP crvena, potpuno nova, iskustvom daje ~asove osnovcima i
Prodajem “nisan terano”2,7 2004. klima, tel. 065/300-141.
struju, pla}awe i cijena po dogov- NAMJE[TAJ sredwo{kolcima, tel. 051/217-260,
oru, tel. 051/532-426.
god. cijena 19.000 KM, tel. 387 65/515- Prodajem “mercedes 190”, dizel, u PRODAJA 065/837-295.
052. Prodajem nove mje{alice za
dijelovima, tel. 065/218-600. sto~nu hranu, 300 i 500 kg, tel. Dimwa~ar vr{i sve dimwa~arske
Prodajem “nisan patrol” 2003. g.p., Prodajem traktor “ferguson” 533 065/515-085; 051/815-541. Prodajem namje{taj za spava}u usluge brzo, kvalitetno, povoqno,
pre{ao 50.000 km, odli~an ili mije- i prikolicu, tel. 065/450-548. sobu u dobrom stawu (regal, tel. 051/397-396.
wam za poslovni prostor ili kafi} Prodajem ma{inu za nabacivawe trokrilni ormar i sl), zvati od 8 do
Prodajem “pikap nisan” dizel, glet mase i kre~ewe, hitno, cijena Iskusni ku}ni majstor obavqa sve
u Bawaluci uz moju doplatu, tel. 387 dzip, 92. g. p. 2.500, ima klimu, povo- 21~as, tel. 051/253-614. vrste ku}nih poslova, elektro,
65/513-897. po dogovoru, tel. 065/034-768.
qno, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem dobar elektri~ni vodoinstalacija, moleraj i ostalo
Prodajem motor za dostavu sa Prodajem "ford kurir" (kedi) g.p. TRGOVINA {poret sa ravnom plo~om, malo vrlo kvalitetno i profesionalno,
koferom ili mijewam, tel. 065/932- kori{}en, “Gorewe”, tel. 065/657- tel. 065/980-038.
1996, benzinac, malo kori{ten u PRODAJA
596. vrlo dobrom stawu, povoqno, tel. 665. Vodoinstalater radi sanacije ku-
Prodajem “golf 4”, TDI, {est brz- 065/251-944. Prodajem dvije rashladne vitrine, Prodajem {poret na drva, televi- patila, brzo i povoqno, tel. 065/663-
ina kvatro, 2002. godi{te, dizel, tel. Prodajem “micubi{i pajero” 2.300 vertikalnu i horizontalnu, tri tr- zor u boji “gold star”, video-reko- 407.
051/217-507. dizel, ura|ena limarija, motor gova~ke vage, ku}ice za vo}e i rder, povoqno, tel. 051/463-419. Autoprevoznik vr{i usluge pre-
Prodajem “golf 4” 1,9 SDI, 2003. g. odli~an, povoqno, tel. 065/297-493; povr}e, gondolu za vo}e, police za Prodajem kau~, skoro nov, cijena voza robe kombi vozilom, tel.
p., limun `uti, o~uvan, servisiran, 065/068-663. rafe, tel. 066/510-413, 066/510-412. 200 KM, tel. 065/635-030. 065/034-768.
OGLASI GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 39

Wegovala bih besplatno starijeg kombi vozila, yipove, te kriva i Prodajem aluminijumske radija- Prodajem povoqno pi{toq iskustvom konobara i kuvara
gospodina zauzvrat da mi ostavi penz- rezana ogledala sa ugradwom za tore 2h10 rebara, tel. 065/413-511. “bereta”, kalibar 7,65 mm, kupac tra`i posao u ugostiteqstvu ili
iju, tel. 066/412-229. putni~ka kola, farovi i za mer- mora posjedovati odobrewe za pekari u Bawaluci, tel. 387 65/470-
Prodajem alu-felge sa gumama
Nastavnica hemije daje instrukcije cedesa, tel. 065/538-048. 13h145; pogone za pecane sa dva i no{ewe, tel. 051/217-381. 403.
u~enicima osnovne {kole, tel. Dajem instrukcije za u~enike os- jednim ra`wem, rostfrajni Prodajem povoqno profi Potrebne dvije radnice za rad u
051/253-480; 065/742-534. novne {kole od prvog do petog ra`aw do 150 kg te`ine, tel. mesoreznicu "Bizerba", tel. 065/ kafi}u u Bawaluci, plata 600 KM,
Pru`am usluge prevoza luksuznim razreda iz srpskog jezika i matem- 051/303-603. 813-108; 051/354-352. stan obezbije|en, tel. 066/264-855.
automobilom, sedam mjesta, tel. atike, tel. 065/343-633. Prodajem rakiju {qivu 100 l, 20 Prodajem rakiju {qivovicu ek- Potrebne djevojke koje `ele pje-
065/642-920. Tra`i se vje{tak gra|evinske stepeni, tel. 065/197-142. stra kvaliteta, 50 l stare i 100 l vati narodne i starogradske
Nastavnica matematike i fizike struke za procjenu nekretnina Prodajem meta yek ili mijewam nove, tel. 065/744-559. pjesme, primaju se i po~etnice,
daje instrukcije u~enicima osnovne “^ajavec - Uslu`ne djelatnosti”, za stoni fudbal ~ovice ili Prodajem postakqene alumini- Bawaluka, tel. 051/303-011.
{kole, tel. 051/302-196. tel. 051/214-929. pikado, tel. 066/469-299. jumske panele i vrata pogodno za Potrebna tri saradnika za mar-
Dajem instrukcije iz matematike za GARDEROBA Prodajem dvije umjetni~ke slike, pregra|ivawe ugostiteqskih
lokala za pu{a~e, tel. 065/813-108;
keting na poqu investicija,
osnovnu i sredwu {kolu, tel. 065/416- motiv: duwe, akvarel, cijena 1.000 napredak u karijeri, li~na i
837. PRODAJA KM, tel. 065/686-991. 051/354-352. ekonomska nezavisnost, tel.
Dajem ~asove na harmonici i sinti- Prodajem mlin, monofazna Prodajem rakiju od savke {qive, 066/247-277.
sajzeru, na programu su narodne Prodajem old tajmer bicikl, god- stara tri godine, od 19 gradi, na
struja, od kamena, pre~nika 50 cm, Mu{karac 30 godina, VSS
pjesme i kola, Bawaluka, tel. 051/303- ina proizvodwe 1948. u izvrsnom veliko po osam KM po litru, tel.
o~uvan, tel. 065/900-153. dru{tvenog smjera, govori en-
011. stawu, tel. 065/900-021. 065/696-965.
Prodajem invalidska toaletna gleski i wema~ki, radi na
Prodajem garderobu iz butika
Pravim sve od `eqeza, ograde, nad-
`enske i dje~ije robe, vrlo povo- kolica, nastavak iznad WC {oqe, Prodajem lova~ku pu{ku “yastava ra~unarima, tra`i posao menay-
stre{nice, stala`e, natkrivam tel. 065/673-010. M-48”, povoqno, tel. 065/530-030. mentu u Bawaluci ili Isto~nom
balkone, gara`na vrata, za{titne qno, tel. 065/680-861. Sarajevu, tel. 065/399-337.
Prodajem mini-kuhiwu dimenzija Prodajem grobnicu betonsku sa
re{etke itd., tel. 065/600-993. Prodajem dvije `enske bunde i dva, tri i ~etiri mjesta, i ne- Nezaposlen mladi} tra`i bilo
ko`no odijelo za voza~e motora, 1h0,60 m, sudoper, fri`ider 50 l, 2
Izvodim sve vrste masa`a i el. kola i dvije ladice pogodne za dovr{ene u pravoslavnom grobqu kakav posao, automehani~ar je, ima
kineziterapijskih procedura kod tel. 065/609-893. Borik, Bawaluka, tel. 066/494- voza~ku dozvolu, tel. 065/767-506.
male prostore, cijena 250 KM, tel.
hroni~nih i degenerativnih stawa, Prodajem povoqno zbog zat- 065/650-509. 024. Potrebna radnica u kroja~kom
tel. 066/268-938. varawa butika `ensku garderobu, Prodajem gorbnicu sa {est salonu, tel. 065/524-968.
tel. 065/767-888. Prodajem ve}i fitnes kros
^istimo i odr`avamo stanove, trena`er, cijena 200 KM, tel. mjesta u Perduvovom grobqu novi Potreban konobar u kafi}u na
ku}e, poslovne prostore, zvati od Prodajem dvije `enske krznene 065/334-641; 066/491-551. dio, tel. 051/251-226. Hani{tu, tel. 065/975-345.
devet do 20 ~asova, tel. 066/667-920. bunde (kratke) lisica, nerc, tel. Prodajem vawske zatvorene
214-787. Prodajem ogrevna drva, tel. Tra`imo `enu za obavqawe
^uvam djecu svih uzrasta, po dogov- 066/196-192. boksove za vo}e i povr}e i 21 gajbu ku}nih poslova i brigu o starijoj
oru, tel. 065/826-559. IZDAVAWE “nektar” piva, tel. 066/510-413, `enskoj osobi. Neophodno povre-
Prodajem original goblen “Tajna
[kola ra~unara “Giga computers” Izdajem i prodajem vjen~anice sa ve~era” wema~ki konci, vrhunski
066/510-412. meno no}ewe, Bla{ko - Lakta{i,
nudi sve vrste kurseva za rad na komplet opremom, povoqno, tel. kvalitet, cijena 3.500-4.000 KM, Prodajem hitno ~izme dr Mar- tel. 065/188-493.
ra~unarima i polagawe sertifikata, 065/642-920; 065/491-942. tel. 065/491-930. tins, br. 45, 10 koli~ina skoro Potrebni komercijalisti za
tel. 051/213-088; 065/520-223. nove, nerazga`ene 150 KM, tel.
RAZNA ROBA Prodajem zidanu kaqenu pe} 065/639-089.
podru~je Bawaluke, zvati od 11 do
Dimwa~ar ~isti dimwake i pe}i za “krapina”, tel. 065/288-628. 17 ~asova, tel. 066/380-235.
PRODAJA
centralna grijawa, tel. 065/670-639.
Prodajem fiskalnu kasu “al-
Prodajem povoqno kuhiwski sto Mu{karac bi radio u DVD klubu
Nudim usluge prevoza robe i put- sa stolicama, vitrinu, krevet sa ili na sli~nim poslovima u
Prodajem krevetac za bebu na tera”, malo kori{}ena, tel. du{ekom, ro{tiq na ugaq, tel.
nika preseqewe, kombi “mercedes 065/241-568. Bawaluci, po potrebi u Isto~nom
spritner”, tel. 065/011-183. quqawe, puno drvo, 183h83h79. 065/215-522. Sarajevu, tel. 065/399-337.
Zvati na, tel. 387 66/835-506. Prodajem dva grobna mjesta na Prodajem dva grobna mjesta na
Vr{im prevoz putnika i robe, grobqu Pavlovac, Bawaluka, tel. Ozbiqan `ena pedesetih godina
klubovi, sportske organizacije, sve Prodajem povoqno bojlere 80 Perduvovom grobqu iza kapele, tel.
065/566-996. ~uvala bi stariju `ensku osobu uz
po dogovoru, tel. 066/469-299. litara, “mebo{“ i “kon~ar”, tel. 065/577-795. mogu}nost stanovawa sa istom, tel.
387 65/539-888. Prodajem kompletnu hemijsku Prodajem dobro o~uvanu opremu
Djevojka sa iskustvom wegovala bi 066/758-099.
Prodajem polovni elektri~ni ~istionicu marke "Pobjeda", sa za mu{ki frizerski salon marke
i brinula o starijoj osobi, mo`e i
{poret, cijena povoqna, tel. presom, tel. 065/906-740. “Cerutti”, tel. 065/902-662. LI^NI
povremeno, tel. 066/888-147.
065/670-734. Prodajem polovan al. o~uvan rak- KONTAKTI
VKV moler brzo, kvalitetno i povo- Prodajem aparat koki~ar na plin
Prodajem pe} za grijawe, tel. 352- ijski koto 100 l, Bawaluka, tel. za pravqewe kukuruznih kokica sa
qno kompletan moleraj, tel. 051/482- 065/650-181; 066/636-967.
249, 065/032-930. 707. pomo}nim tezgicama na aparatu za Upoznao bih damu od 45 do 50 god-
Prodajem “kercher” ma{inu za Prodajem duplo grobno mjesto na sjemenke i grickalice, tel. 065/ ina radi ozbiqne veze, tel.
Dajem instrukcije u~enicima do Rebrovcu kod kapele, tel. 437-353. 276-398. 033/454-339; 069/477-171.
petog razreda iz svih predmeta te in- prawe automobila topla voda,
strukcije iz wema~kog za osnovnu i dizel, tel. 38765515052. Prodajem {est filmova po Prodajem dva kau~a, dvije
sredwu {kolu, tel. 065/164-972. Prodajem traku za tr~awe, `eqi, 4 KM + gratis serije, cr- foteqe, TA pe}, hrastovo bure za Kapetan u penziji 38 godina,
mehani~ka, nosivost 120 kg, u tani filmovi, dokumentarci, rakiju 85 l, jedan plasti~ni or- razveden, Kragujevac, Srbija,
Ozbiqna `ena nudi usluge ~uvawa, sport, tel. 065/498-429. mari} za kupatilo, {ah drveni, `eli da usre}i jedno slomqeno
odli~nom stawu, kao nova, cijena
vo|ewa djece u {kolu pred{kolskog i
250 KM, tel. 387 65/516-441 i Prodajem i dostavqam cijepana WC {oqa, umivaonik, tri ~esme `ensko srce. Oficir sa
{kolskog uzrasta, tel. 066/189-044; nove, crijevo sa tu{ baterijom nov, ru`om, tel. 00381641423484,
051/463-738. 051/216-969. drva na ku}nu adresu, tel. 065/437-
958. tel. 051/216-358; 066/437-725. 7346.
Dajem instrukcije iz wema~kog Prodajem kremu protiv sijede
kose! MMS mineralne kapi Prodajem bicikl "rog" u Prodajem 100 l rakije {qi -
jezika i radim prevode, tel. 066/491- vovice, 19 gradi, tel. 065/744-559. Momak, in`ewer u inostranstvu,
699. protiv tumora i hroni~nih odli~nom stawu (pet brzina, svjet-
bolesti, www.mms-mineral. losna signalizacija, boja crvena), Pordaejm {qivu rakiju od
tra`i djevojku od 26 do 33 g. radi
Profesor ruskog jezika prevodi sve blogspot.com, kwigu “Samooz- 45 KM, tel. 052/233-550; 065/819- pro{le godine, ja~ine 45,50 ste-
ozbiqne veze, tel. 387 65/767-248.
vrste tekstova sa ruskog jezika na dravqewe mislima”, tel. 387 peni po cijeni 10 KM/l, tel. 065/ Momak 47/180/79 intelektualac,
srpski i obrnuto, tel. 065/232-644. 819.
65/624-726. 198-602. tra`i finu, kulturnu damu od 35
Prodajem malu poslovnu torbu do 50 godina za diskretno dru`ewe
Ozbiqna `ena 60 godina pomagala
bi i wegovala starijeg inostranog
Prodajem termoakumulacionu pe}, (ko`a, ~etiri pregrade, blok A-4, KU]NI i brak, tel. 387 66/514-280.
penzionera besplatno za uzvrat penz-
tel. 051/380-798. mogu}nost zakqu~avawa) 35 KM, QUBIMCI
Prodajem sto za kompjuter, tel. Momak 33 godine, visok, sme|,
ija, tel. 066/412-229. tel. 052/233-550; 065/819-819. PRODAJA `ivi i radi u Bawaluci upozno bi
065/197-142. Prodjem duplo grobno mjesto na
Pravim metalne ograde, kapije, Prodajem {tenad wema~ke doge usamqenu djevojku ili damu za
gara`na vrata, nadstre{nice, zat- Prodajem betonsku grobnicu za Rebrovcu kod kapele, tel. 437-353. staru dva mjeseca, tel. 065/191-709. dru`ewe i ozbiqnu vezu. Prvi kon-
varam balkone i ostalo od metala, ~etiri sanduka na grobqu u Prodajem pi{toq “italijanska takt SMS, tel. 38766746491.
tel. 051/463'329; 066/257-534. Drakuli}u, tel. 051/380-798. bereta” sa dozvolom, tel. 065/009- ZAPO[QAVAWE Mu{karac, neo`ewen, 45 godina,
Brusim i lakiram parket i brodski Prodajem alkatan cijevi, dva 593. tra`i `ensku osobu za upoznavawe
pod, tel. 065/178-743; 065/785-769. cola, osam bari, za vodu, za dovod Izdajem pikado sa `etowerom u i zajedni~ke izlaske, tel. 387
ili odvod, po povoqnoj cijeni, ekstra stawu, tel. 066/469-299. Ozbiqna `ena 40 god. sa radnim 66/453-039.
Elektri~ar - vr{i zamjenu dotra- prodajem trofazni motor, jedan i
jale elektroopreme, popravqa stare i po KW, 2.800 obrtaja, tel. 065/206-
ugra|uje nove elektroinstalacije, tel. 060.
065/418-878.
Pouke iz wema~kog i gramatike
srpskog jezika, povoqno za sve uzraste
Prodajem prijedorsku {qivu, 50
stepeni, odli~nog ukusa i arome za
sve prilike, svadbe, kr{tewa,
KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
u zamjenu za kucawe testova na kom- slave, ro|endane i ostalo, tel.
pjuteru, tel. 065/346-613. 065/206-060.
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima),
Dajem instrukcije za djecu do ~etvr- Prodajem pleksiglas staklo putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD,
tog razreda (razredna nastava), tel. veli~ine 60h76, pet mm debqine, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka
065/327-969. providno, tel. 051/437-794, 065/773-
Elektri~ar povoqno mijewa dotra- 403. Tekst:
jalu opremu, postavqa nove te sanira Prodajem {trika}u ma{inu “to-
stare elektroinstalacije, tel. jota”, rad u vi{e boja, povoqno,
066/858-688. tel. 065/425-122.
Profesor engleskog jezika daje Prodajem tablete za smawivawe
~asove i instrukcije, prevodi tek- potro{we goriva za benzinske i
stove i dokumenta, sudski tuma~, pre- dizel motore kod putni~kih i
vodilac, tel. 065/938-401. teretnih vozila, efikasna u{teda
Majstor minuta radi sve vrste do 30 odsto goriva, tel. 063/995-
Telefon:
retrovizora za autobuse, kamione i 968.
40 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE
GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 41

Dana 29.11.2010. godine navr{ava se godina dana Tu`no sje}awe In memoriam


od smrti na{e drage supruge, k}erke, sestre i tetke na dvadeset devet godina
ZAHVALNICA od smrti dragog brata

Tokom posqedwih {est mjeseci na{a majka, Zora Markovi} bila


je pacijent Onkolo{ke klinike u Bawaluci. Uprkos bolnom i
neo~ekivanom ishodu ovom prilikom `elimo da zahvalimo
osobqu klinike, posebno dr Ivanki Rakita i dr Sa{i Jungi}u
zbog wihove nesebi~nosti, humanosti i iskrene pa`we. DRAGOMIR
Porodica RATKA (Rade) DOMINOVI]
VUKAJLOVI]A
7354 A-6 M 2001-2010.
Godine brzo prolaze, ali na{
BOGDANE bol i tuga za voqenim bratom S po{tovawem,
Dana 27.11.2010. godine navr{ava se sedam dana DOBRWAC vje~no traje i traja}e. Supruga Rada sa k}erkama Alek-
od smrti na{e drage i dobre Bra}a Ranko i Milan sa poro- sandrom i Andreom
dicama
U nedjequ, 28.11.2010. godine, u 11.30 ~asova odr`a}emo pomen na Novom 7319 A-3 G 7357 A-3 M
grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e.
Oni koji te mnogo vole,
porodice Dobrwac i Stojni}. Dana 30.11.2010. godine navr{ava se 29 tu`nih godina
7360 A-8 M od smrti voqenog brata i strica

Tu`no sje}awe Tu`no sje}awe na dragu


na voqenu k}erku

BODU
BOGDANU RATKA (Rade) VUKAJLOVI]A
Porodice Gavri} i Slijep~evi}
Majka Vida i otac Du{an
7360 A-1 M 7366 A-1 M iz Velikog Bla{ka

Tu`no sje}awe na voqenu sestru Tu`no sje}awe na voqenu sestru Obavje{tavamo rodbinu i prijateqe da }emo u nedjequ, 28.11.2010. go-
dine, u 11 ~asova iza}i na grobqe u ^arda~anima i odati du`no
ZORE po{tovawe na{em nezaboravqenom Radi.
Porodica Vukajlovi}
MARKOVI] 7319 A-8 G

Tu`no sje}awe na dvadeset Dana 1.12.2010. godine


devet dugih i prebolnih godina navr{ava se tu`na godina
od smrti mog dobrog brata od smrti na{e drage

BODU BOGDANU
Pomen }emo odr`ati tog dana u 11 ~asova na grobqu “Sveti DOBRWAC
Pantelija“ u Bawaluci. Brat Miladin, snaha Mira,
Porodica Du{ko, Nenad i Bosa Tvoja Dragica
7360 A-1 M 7360 A-1 M
Tu`no sje}awe na voqenu sestru Tu`no sje}awe na voqenu tetku
RATKA MARIJE VAVAN
7354 B-1 M (Rade)
U nedjequ, 28.11.2010. godine, u
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je VUKAJLOVI]A 11 ~asova posjeti}emo wenu
dana 25.11.2010. godine u 60. godini `ivota preminuo na{ dragi vje~nu ku}u na Gradskom grobqu
Bio si predobar i zato }e tvoj u Bawaluci, polo`iti cvije}e i
dragi lik, moj voqeni i nezabo- zapaliti svije}e.
ravqeni brate, vje~no `ivjeti u Hvala ti, majko, za neizmjernu
BOGDANU mom bolnom srcu. qubav i sre}u koju si nam dala.
BODU S ponosom i vje~nom tugom ses-
DOBRWAC tra Radmila
Tvoji Mi{ko i Biqa
Tvoji: Jaca, @eqo i Branko
Tvoja Milica i Milan 7319 A-4 G 7266 A-4 G
7360 A-1 M 7360 A-1 M
Dana 27.11.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana
Tu`no sje}awe na voqenu tetku Tu`no sje}awe otkako nije sa nama na{ dragi
na voqenu suprugu

TOMISLAV (Pantelije)
RADOWI]
Sahrana }e se obaviti 27.11.2010. godine u 13 ~asova na grobqu u Pri-
jakovcima.
O`alo{}eni: supruga Vesa, k}erke Sanela i Sawa, sestra Mira, BODU BOGDANU
unuci i ostala mnogobrojna rodbina.
7370 A-8 M Tvoj Dado, Jelena i Iva DOBRWAC
Tvoj Vitomir
Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav dragom ocu 7360 A-1 M 7360 A-1 M RATKO - RAJO
dragom ocu i starcu
Tu`no sje}awe na voqenu teta Tu`no sje}awe na supruga i oca DOKI]
Toga dana posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Perduvovom grobqu.
O`alo{}ena porodica

7378 A-8 G

TOMISLAVU TOMISLAVU Dana 27.11.2010. godine {est je tu`nih godina


od prerane smrti na{eg dragog i voqenog
od k}erke Sanele i zeta Ne- od k}erke Sawe i unuka BODU MIRKA RAKOVI]A
deqka sa porodicom. Georgija.
7370 A-1 M 7370 A-1 M Qiqa, Igor, Nina i Luka Supruga Qiqa i sinovi Du{ko
i Dragan
Posqedwi pozdrav ro|aku Posqedwi pozdrav ro|aku 7360 A-1 M 7299 A-1 G

Dana 1.12.2010. godine navr{ava se pet tu`nih godina


otkako nije sa nama na{a voqena supruga, majka, baka i prabaka

STAKA DRAGANA
TOMI TOMI LOLI] BEKI]A
1.12.2005 - 1.12.2010. 2004-2010.
od ro|aka Bore sa porodicom. od rodice Milice sa
porodicom. S ponosom te pomiwemo, po dobru pamtimo, a u srcu ~uvamo.
7371 A-1 M 7371 A-1 M Od zaborava te s qubavqu ~uvaju tvoji: suprug Branko, k}erka Ru`a, si- Tvoji najmiliji: supruga Nevena, k}erka An|ela, sestra Danica i
novi Vito, Novo i Zoran, snahe, unu~adi i praunuk Petar bra}a Milan, Nedeqko i Milorad sa porodicom
7372 A-6 M 7381 A-8 G
42 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE

Tu`no sje}awe na dragog nam kolegu Dana 27.11.2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

QUBOMIRA
DRAGU BOJANI]A
PILIPOVI]A
Tog dana u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Ogwena Marija, Dowi Dra-
Strukovni sindikat doktora medicine, podru`nica Gradi{ka kuli}, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e.
Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e.
O`alo{}ena porodica
7290 B-2 M 7373 B-2 M

Dana 30. novembra 2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci Sje}awe na oca Sje}awe na djeda Sje}awe na
od kada nije sa nama na{a draga

QUBU
QUBOMIRA QUBU
Puno te volimo i nedostaje{
K}erka Mirjana nam. Po~ivaj u miru.
Unuci Mladen i Milica Supruga Jela
7373 A-1 M 7373 A-1 M 7373 A-1 M

Sje}awe
RADMILA (ro|. \aji}) Dragom bratu Dragom bratu
na ujaka
KOVA^EVI]
1955 - 2010.

Po~ivaj u miru, a mi te ~uvamo od zaborava.


U nedjequ, 28. novembra 2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu u
[wegotini Dowoj. QUBI QUBI
Tvoji najmiliji
013421 B-2 ^N Ostaje{ mi drag i voqen u srcu @ivot je trenutak, a sje}awe QUBU
mom. vje~no.
Sestra Slavica Sestra Dragica
U nedjequ, 28.11.2010. godine navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{eg nezaboravnog 7373 A-1 M 7373 A-1 M
Ujak, bio si mi yentlmen i
oti{ao kao yentlmen.
Tvoja Qubica-Kristjan
Ujkotu Sje}awe na
7373 A-2 M
Sje}awe na dragog kom{iju

QUBI QUBU
Sestri} Ga{per Zet Vili
QUBU
7373 A-1 M 7373 A-1 M
dr SINI[E Porodica Trboqevac
Dana 9.12.2010. godine navr{ava se tu`nih {est mjeseci
(Jovana) od kada nas je napustio na{ voqeni suprug, otac, djed i punac 7373 A-1 M

MA^ARA Sje}awe na

Tvoja dobrota, plemenitost i tople rije~i ostaju u trajnom sje}awu tvojih ujaka Krsmanovi}a:
Mirka, Marinka, Dobra, tetke Stake Vukovi}, ujna i wihove djece
B-2 IP 06005

Dana 30.11.2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci otkako nas je napustio na{ voqeni
QUBU
STANISLAV MOJSILOVI] Teta Vera i Zdenka iz Qubqane

U subotu, 27.11.2010. godine u 12 ~asova na grobqu Novi Dvorovi - Bije- 7373 A-1 M
qina, polo`i}emo cvije}e i zapaliti svije}e.
Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e, a potom Sje}awe
da se sastanemo u ku}i u ulici Save [umanovi}a br. 45 u Bijeqini. na snahu i ujnu
O`alo{}eni: supruga, k}erke, unu~ad i zetovi
7355 A-8 M

Dana 27.11.2010. godine navr{avaju se ~etiri tu`ne godine


od smrti na{e drage
MILE
BIJELI]
JELENE JELENU
Dana 28.11.2010. godine u 10 ~asova na Perduvovom grobqu posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u,
polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. RU^NOV
Pro{lo je {est mjeseci otkako si nas napustio i ostavio nam veliku prazninu. Nedostaje nam Vrijeme koje prolazi ne bri{e
na{a sje}awa na tebe.
tvoj plemeniti lik, pogled, tvoj glas i hod. Milica, Sa{a i Igor
Te{ko je `ivjeti bez tebe, stalno si nam u srcima i mislima i uvijek }e{ biti.
Tvoji najmiliji: supruga Gospana, k}erke Mira, Vesna i Gordana, zetovi Goran, @ivan i Mla- S tugom u srcu. 7369 A-2 M
den, unu~ad Andrea, Sergej, Jovan i Petar Tvoja k}erka Tamara sa porodicom
7361 B-2 M 7368 A-6 M
GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 43

Tu`no sje}awe na dragog kuma Navr{ava se godina dana od Tu`no sje}awe na na{u Dana 4.12.2010. godine ^etrdesetodnevni pomen
smrti drage prijateqice navr{ava se 40 tu`nih dana
od smrti na{eg dragog

ACU

SWE@U MILO[ (Jove)


SABIRE LONI]
Kumovi Gaji} Ve} dvije godine bez tebe. BRANKA JUNGI]
Mehmed Dizdar Ana i Sini{a Bo{wak
7374 A-6 M 7353 A-1 M 7318 A-1 G VUJASINA U subotu, 27.11.2010. godine, u
10.30 ~asova posjeti}emo wegovu
Sje}awe na dragog Dana 27.11.2010. godine Dana 27.11.2010. godine Pozivamo rodbinu, kom{ije i vje ~nu ku }u na grobqu Jun ge -
navr{ava se {est mjeseci navr{ava se godina dana prijateqe da toga dana (subota) Markovac.
otkako nije sa nama na{a draga od smrti na{eg dragog brata u 11 ~asova posjetimo wegov Pozivamo rodbinu i prijateqe
grob, zapalimo svije}e i da nam se pridru`e.
polo`imo cvije}e. O`alo{}eni: sinovi Qubomir
O`alo{}ena supruga Radojka i i Mladen s porodicama
u`a rodbina
A-4 UP 013422 A-4 ^N
Dana 27.11.2010. godine navr{ava se ~etrdeset dana
JELENA od smrti na{e drage
ACU
(ro|. Dodig) MILKA
VRAN^I]A MILUTINA
ZAIMOVI] UN^ANIN
30.11.2009 - 30.11.2010. DOMUZINOVI]A
^etrdeset dana niste sa nama i Toga dana u 11 ~asova posjeti-
Porodice Are`ina i Kajner mnogo nam nedostajete. }emo wenu vje~nu ku}u na
Va{e Vinka i Brigita grobqu Rebrovac, polo`iti Sestre Ksenija, Slobodanka i
7358 A-2 M 7328 A-2 G cvije}e i zapaliti svije}e. Anka sa porodicama
O`alo{}ena porodica
Dana 28.11.2010. godine S tugom i po{tovawem sje}amo 7375 A-3 M 7365 A-3 M
navr{ava se {est tu`nih se na{e voqene i plemenite
Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav dragom djedu
mjeseci od smrti na{e drage dragom djedu i pradjedu
i nikad zaboravqene
sestre i tetke SAVKE (Nika)
TRGOV^EVI]
Tog dana posjeti}emo wen grob te pozivamo rodbinu, prijateqe i ko-
m{ije da nam se pridru`e.
Zahvaqujemo svima koji su nam pritekli u pomo}.
O`alo{}eni: majka Vuka, bra}a Qubo i Mi{o sa porodicama
EMILIJE MILANU BAWCU MILANU BAWCU 013545 A-8 E
- MILE
od Slavice, Qubi{e, Andreja i od unuka Slavice, Biqane i Tu`no sje}awe na dragog tatu
VERE ZEQAK ^I^I] Andreje. Sanele.
27.11.1991 - 27.11.2010. 7356 A-1 M 7357 A-1 M
Sestra Jagoda, svak @arko i
sestri}i Nikolina, Du{an, Tu`no sje}awe Tu`no sje}awe na
Maja i Tina O`alo{}ena porodica
na voqenog brata
994 A-3 DV 7225 A-3 G
Dana 28.11.2010. godine Tu`no sje}awe
navr{ava se {est tu`nih na voqenog brata
mjeseci otkako me je zauvijek
napustila nikad pre`aqena
k}erka
BRANKA [KORI]A
MIRKA BATINICU
29.11.1993 - 29.11.2010. 1998 - 2010. SLOBODANA
Sestra Danica sa porodicom Zahvalna porodica STANAREVI]A
7363 A-1 M 7377 A-1 M
MIRKA 27.11.2009 - 27.11.2010.
Tu`no sje}awe Tu`no sje}awe
BATINICU na dragog prijateqa Voqeni nikada ne umiru.
VERA ZEQAK 29.11.1993 - 29.11.2010. Sin Du{ko i k}erka Dragana
Neutje{na majka Jovanka 1000 A-8 GK
Sestra Dragica sa porodicom
994 A-2 DV 7364 A-2 M Dana 29.11.2010. godine Dana 27.11.2010. godine
navr{avaju se ~etiri tu`ne navr{ava se 40 dana
Tu`no sje}awe na dragog Tu`no sje}awe godine od smrti na{eg dragog od smrti na{eg dragog
na dragog dedu
MIRKO (Petra)
RAKOVI]
27.11.1992 - 27.11.2010.
BOLETA
Svih osamnaest godina jednak Zrna, Sale, Pepi}, Francuz i
osje}aj neprebola. ]iro
Sestra Seka OSTOJE
DRAGU 7362 A-2 M 7379 A-2 G MILORADA
PAVLOVI]A In memoriam Tu`no sje}awe na dragog JA]IMOVI]A BATINICE
DRAGU
27.11.2009 - 27.11.2010. Toga dana posjeti}emo wegovu
Dragi deda, puno nam nedos- Supruga Vinka, sin Ranko sa po- vje~nu ku}u, zapaliti svije}e i
Supruga Ranka, sin Darko, taje{. rodicom i k}erka Milkica sa polo`iti cvije}e.
k}erka Qiqana i zet Rusmir Unuke Nina i Nela porodicom O`alo{}ena porodica
7359 A-2 M 7359 A-2 M 7891 A-3 G 7383 A-3 G

Dana 27.11.2010. godine ^etrdesetodnevni pomen In memoriam Mojoj dragoj


(subota) u 11 ~asova odr`a}e
se ~etrdesetodnevni pomen na
mjesnom grobqu u Brestov~ini STEVO MILETI] BOLETA
28.11.1998 - 28.11.2010.
Dragan, Sabina i Valentina
Supruga Seka
7380 A-1 G 7376 A-1 M
Posqedwi pozdrav Tu`no sje}awe na dragog kuma
dragom prijatequ
MIRKO
ZORKA ZORI
ZORKI (ro|. Gaji}) RAKOVI]
(ro|. Gaji})
TRIFUNOVI] TRIFUNOVI] 27.11.1993 - 27.11.2010. Za lijepe trenutke zajedni~kog
Osta}e{ vje~no u na{im sje}a- dru`ewa.
wima. Tu`no je! Osam godina pro|e od Tvoja Brana
O`alo{}eni: majka Radojka, Oti{la si tiho i ne~ujno kada ne u~estvuje{ u rje{avawu
suprug Nenad, sinovi Milan i Mnogo toga odnijela sa sobom MILORADA - MILU `ivotnih pote{ko}a u porodi- 7384 A-2 G
Milovan, unuk Filip, snaha Mi smo ostali da tugujemo ci i ne dijeli{ sa nama rados-
Anita, bra}a Boro, Vuka{in i vje~no za tobom. STEVICI JA]IMOVI]A ti koje `ivot nosi.
Zoran, mnogobrojna rodbina i Tetka Brana sa porodicom Kara- 29.11.2006 - 29.11.2010. Brat Drago sa porodicom
prijateqi petrovi} od Sr|ana i Zorana. Kum Nedo sa porodicom
A-4 UP A-4 UP 998 A-1 DV 7389 A-1 G 7890 A-4 G
44 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE

Povodom ~etrdeset dana od smrti na{eg voqenog Tu`no sje}awe na dragog

BO[KA
]URKOVI]A
Bojana, Zdravko i Veselko
7386 A-1 G

BO[KA
- BOLETA
]URKOVI]A
Oti{ao si prerano, ali iz na{ih srca nikada.
Tvoji: Borislav, Qiqana, Nenad, Milica, Goran, Dijana, Dejan i Aleksandra
7382 B-2 G

Tu`no sje}awe na dragog Tu`no sje}awe na dragog Tu`no sje}awe na dragog

BO[KA BO[KA BO[KA


]URKOVI]A ]URKOVI]A ]URKOVI]A
Slavica i Miroslav Stric Du{an i strina Gina Sawa i Jovica
7386 A-1 G 7386 A-1 G 7386 A-1 G

Tu`no sje}awe na majku Tu`no sje}awe na Tu`no sje}awe na sestru

GORDANU GORDANU GORDANU


PAVLOVI] PAVLOVI] PAVLOVI]
od sina Zorana, snahe Savke i od Mome i Gorana. od brata Petra sa porodicom.
unuke @eqke. 7387 A-1 G 7387 A-1 G 7387 A-1 G
GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 45
46 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE

Vi{e nemamo kredita. Potro{ili smo ga u Kuli i sad moramo da pobe|u-


jemo. Vaqda jedino u Srbiji ne sme{ da izgubi{ nijedan me~ ako ho}e{
Sport da bude{ prvi.

Du{ko To{i}, fudbaler Crvene zvezde

Rukometa{i Borca m:tel odlu~ni da se domognu ~etvrtog kola EHF kupa

Pobjeda Nikole ]iri}a


Nikola ]iri} plasirao se u ~etvrtfinale ~elenx-
era u Buenos Ajresu, ~iji je nagradni fond 75.000
dolara. Srpski teniser je u drugom kolu savladao
Argentinca Giqerma Durana sa 6:3, 6:4. On }e za

FOTO: M. RADULOVI]
ulazak u polufinale igrati protiv doma}eg teni-
sera Karlosa Berloka.

Iako smo u prvom


me~u pora`eni, da}emo
Miodragu Bo`ovi}u sve od sebe da se
spremqen otkaz plasiramo u sqede}u
^elnici sedmoplasirane ekipe ruskog fudbalskog rundu takmi~ewa.
prvenstva, moskovskog Dinama spremili su otkaz Svjesni smo da su
Miodragu Bo`ovi}u Grofu poslije serije lo{ih
rezultata. Srpski stru~wak nije obezbijedio pla- Ma|ari favoriti
sman na evropsku scenu i vodi}e ekipu samo jo{ u na papiru, ali ovakve
posqedwem kolu ruskog {ampionata.
{anse se ne pru`aju
svaki dan, rekao Mirko
Mirko Miki} Miki}
Odbojka{i NIS Vojvodine igra}e u {esnaes- PI[E: DARKO PA[AGI] na papiru, ali ovakve {anse ekipe. Na{a {ansa u ovom su- dana da se uklope u ekipu. Sve
tini finala GM Kapital kupa izaziva~a pro- darkop@glassrpske.com se ne pru`aju svaki dan. U sretu je da odigramo besprije- to mi da je na du da mo `e mo
tiv Dukle Liberec iz ^e{ke, odlu~eno je BAWALUKA - Odluka da prethodnih sedam dana dobro korno svih 60 minuta, ali i daqe. Imamo i nekoliko spre-
`rijebom u sjedi{tu CEV u Luksemburgu. Prva li }e Borac m:tel nastaviti smo analizirali sve propus- ~iwenica {to }e na{ rival mnih varijanti u fazi odbra-
utakmica }e se odigrati izme|u 7. i 9. decem- takmi~ewe u Evropi ili ne te iz prvog me~a i nadam se poslije trijumfa od dva gola ne, ko je }e vje ro va tno
bra u Novom Sadu, a revan{ izme|u 14. i 16. pa{}e u subotu u Tatabawi. U da se oni ne}e ponoviti u Ta- razlike malo opu{tenije u}i u iznenaditi Ma|are, a nama bi
decembra u Liberecu. ovom ma|arskog gradu Bawalu- tabawi - rekao je lijevo kri- me~. Uz sve to, moramo zausta- mogle da donesu prevagu u ovom
~ani }e poku{ati da nadokna- lo Bor ca m:tel Mir ko viti ubojitog Matu Hala{a i susretu - istakao je Markovi}.
Putovawe koordinatora za sportska pi- de mi nus iz prvog su sre ta Miki}. iskusnog lisca Ivana Diaza i
tawa FK Partizan Alberta Na|a i por- tre}eg kola EHF kupa u kojem on da smo bli zu pla sma na u Sudije
tparola Marka Vjetrovi}a po Ju`noj su pro{le subote u “Boriku“ BAWALU^ANI ~etvrto kolo EHF kupa - na-
Revan{ utakmicu tre}eg ko-
glasio je Meli}.
Americi moglo bi da da rezultate. Jedno pora`eni od Tatabawe Karbo- pora`eni u prvom la EHF kupa izme|u Tata-
od poja~awa “crno-bijelih” mogao bi da neks sa 23:25. me~u sa 23:25 [ef stru ~nog {ta ba
bawe Karboneks i Borca
Bawalu~ana Dragan Markovi}
bude Ekvadorac Haime Ajovi koji je ~lan Izabranici Dragana Mar- m:tel sudi}e arbitri iz
Emeleka. kovi}a svjesni su da ih o~ekuje Od desnog krila Bawalu- o~ekuje revan{ sa mnogo opti-
Danske Jens Karl Nielsen i
te`ak posao, ali su odlu~ni ~ana Fahrudina Meli}a o~e- mizma.
kuje se da i u ovom susretu bude - Mnogo smo ja~i nego u Peter Lorensen. Delegat
da skupo prodaju ko`u u Ma- me~a je Vlado Pendi} iz
|arskoj. raspolo`en za postizawe go- prvom me~u. Ivan Kara~i} se
lova. potpuno oporavio, Goran Ga- Srbije, a susret se igra u
- Iako smo u prvom me~u
Foto dana pora`eni, da}emo sve od sebe
da se pla si ra mo u sqede }u
- Svjesni smo da je na svi-
ma nama veliki teret, ali }e-
ri} i Goran Trkuqa bi}e u
kom bi na ci ji, a no vaj li je
subotu od 18 ~asova u
Sportskoj dvorani u Tata-
mo u Ma |ar skoj po ka za ti Stan ko Sabqi} i Da vo rin bawi ~iji je kapacitet
run du ta kmi ~ewa. Svje sni
kolika je prava vrijednost ove Prskalo imali su jo{ sedam 1.000 mjesta.
smo da su Ma|ari favoriti

Zavr{io sam sa golovima


Pri~a se o krizi u ^elziju, ne po prvi mo. Imamo vezni red koji mo`e da postigne
put. Izgubili smo tri od ~etiri utakmice 20 ili 30 golova po sezoni, imamo neverova-
pre susreta sa @ilinom, povrede se gomilaju, tne napada~e, a dobro je i {to i mi mo`emo
ali ve ru jem da }e se si tu aci ja ve oma brzo da pomognemo. Na drugoj strani, kada se bra-
promeniti. nimo, brani se ceo tim, pa tako Drogba ~esto
[to se mene li~no ti~e, nije va`no {ta ra{~i{}ava posle kornera.
Branislav igram jer sam se u ^elziju ve} oprobao na de- Igra ~i ma iz Srbi je je po tre bno dos ta
snom boku, ali i u centru odbrane, dokazao vremena da se adaptiraju na Ostrvu. @igi} je
Ivanovi}, sam se i kao odli~an golgeter, a zbog pozna- ~vrst momak, ali mora da se privikne na fu-
fudbaler tih pogodaka u Ligi {ampiona na #Stemford dbal koji se igra ovde. Siguran sam da }e u
Brixu# zovu me #Dva gola#. Mislim da sam za- idu}im sezonama pokazati mnogo. On je sna-
^elzija vr{io za ovu sezonu! Volim da dajem golove, a `an, ali nije 100 odsto spreman za Englesku.
pro{le sezone sam toliko puta pogodio sta- I Vidi}u je bilo potrebno vremena. Dobro je
Volim da dajem tivu ili pre~ku. Sada sam se upisao u strelce {to ima vi{e igra~a iz Srbije, tu su Kola-
golove. Sada sam dva puta protiv Spartaka i jednom protiv rov i Jovanovi} i to je sjajno. Za mnoge je
Blekburna, golman Birmingema je sjajno od- iznena|ewe kako stvari funkcioni{u ovde.
se upisao u strelce branio jedan {ut, tako da mislim da je to to. Me|utim, mislim da }e biti u redu. Meni je
dva puta protiv ^elzi je sposoban da posti`e puno golova najvi{e pomogao Andrej [ev~enko, koji nas
Spartaka i jednom jer cela ekipa naporno radi u svim situacija- je nedavno posetio. Bilo je sjajno videti ga
Hokeja{ Edmontona Tejlor Hal proslavqa pobjedonosni gol u
protiv Blekburna, ma, pa prostor dobijaju i defanzivci prili- ponovo. On je sjajan ~ovek i moj veliki prija-
duelu sa Koloradom postignut u posqedwim trenucima me~a tako da mislim kom pre ki da. Go lo vi mi da ju do da tno teq, pomogao mi je i sa upoznavawem jezika i
za trijumf od 3:2. da je to to samopouzdawe, ali je najva`nije da pobe|uje- kulture.
GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 47

Gosti na oba me~a


Rukometa{i dobojske Sloge otputovali u Norve{ku Premijer liga BiH za odbojka{e
Te`ak posao za Br~ake
BAWALUKA - Osvaja~ kupa Republike Srpske, odbojka{i Mo-
dri~a Optime, u srpskom derbiju osmog kola Premijer lige za
odbojka{e do~ekuju Qubiwe, dok se u Bijeqini sastaju Radnik i
Zbog neuslovne dvorane Dobojlije prihvatile da igraju oba susreta tre}eg kola Domaqevac. Preostala dva kluba iz Republike Srpske Student
^elenx kupa u dvorani protivnika. Prvi u subotu od 16, drugi u nedjequ od 19 ~asova Bobar osigurawe i Mladost iz Br~kog bi}e na te{kim ispitima
jer }e poku{ati da se nepora`eni vrate sa gostovawa u Lukavcu,
PI[E: SLOBODAN PUHALO odnosno Oyaku.
sl.puhalo@gmail.com Parovi osmog kola: subota: MODRI^A: Modri~a Optima -
DOBOJ - Rukometa{i do- Qubiwe (15 ~asova), LUKAVAC: Lukavac - Student Bobar osigu-
bojske Sloge u petak ujutro rawe (17), BIJEQINA: Radnik - Domaqevac (18), BR^KO: Br~ko-
otputovali su u Norve{ku, Jedinstvo - Kakaw (18), OYAK: Napredak - Mladost (18). V. G.
gdje }e u su bo tu i ne djequ
odigrati dvije utakmice u Prvenstvo BiH za odbojka{ice
okviru tre}eg kola ^eleny
kupa. Gacko do~ekuje
Protivnik Dobojlijama je
norve{ki prvoliga{ Stord “princeze“
iz istoimenog grada, koji }e BAWALUKA - Poslije osva- odigran jo{ jedan srpski
bi ti do ma }in u oba ova jawa Kupa Republike Srpske okr{aj, u kojem }e sokola~ki
okr{aja. odbojka{ice Jedinstva okre}u Glasinac u Mokrom u subotu od
- Na{a dvorana u Sredwo- se nastupima u Premijer ligi 19 ~asova biti doma}in Herce-
{kolskom centru ne ispuwava BiH. Aktuelne {ampionke u govcu iz Bile}e.
sve uslove za odigravawe me~e- osmom kolu gostova}e kod jo{ Parovi osmog kola: subota:
va ovakvog me|unarodnog ranga. jednog srpskog kluba, Gacka, a MOKRO: Jahorina - Tuzla (15
Zbog toga smo pristali da ne ovaj susret igra se u Vi{egradu ~asova), VI[EGRAD: Gacko -
budemo doma}ini u nekom dru- u subotu od 18 ~asova. Jedinstvo (18), KALESIJA:
gom gradu u Republici Srpskoj Odbojka{ice Jahorine u Mo- Bosna - Biha}-Preminger (18),
ve} da to formalno budemo u krom do~ekuju Tuzlu, dok }e Ra- GRADA^AC: Kula-Grada~ac -
Norve{koj. Uz to, norve{ki dnik gostovati u Grada~cu, kod Radnik (19), MOKRO: Glasi-
predstavnik je prihvatio oba- ekipe Kule. U ovom kolu bi}e nac - Hercegovac (19). V. G.
vezu da bude organizator oba
susreta, da snosi tro{kove bo- Prva liga RS za odbojka{e
ravka i da nam plati avionske
karte do Norve{ke u oba prav-
ca tako da ne}emo imati nika-
Derbi u Bawaluci
kvih finansijskih izdataka, BAWALUKA - Derbi devetog kola Prve lige Republike
izuzev, naravno, puta autobusom Srpske za odbojka{e, grupa Zapad, odigra}e u Bawaluci dru-
do aerodroma u Zagrebu - rekao goplasirana ekipa Borca i jo{ nepora`ena ekipa u ovoj sezo-
je se kre tar Slo ge Bran ko ni, Gradi{ka. U grupi Istok, lider prvenstva, odbojka{i
Bernand Mandari} FOTO: ARHIVA Drine do~ekuju posqedwu ekipu na tabeli, Majevicu.
Prwatovi}.
Ekipa Sloge u ovu skandi- kih wihovih utakmica koje }e- beka - naglasio je trener Sloge ta pred sta vi mo u naj boqem Parovi devetog kola: Zapad: subota: DOWI @ABAR: Dowi
navsku zemqu otputovala je u mo pogledati. Znamo da je rije~ Zoran Doki}. izdawu, a to podrazumijeva, @abar - Pelagi}evo (18 ~asova), nedjeqa: BAWALUKA: Bo-
kompletnom sastavu, raspolo- prije svega, maksimalno zala- rac - Gradi{ka (13), Istok, subota: FO^A: Sutjeska - Gacko
o klasi~nom predstavniku nor-
`ena i spremna za dva naporna ve{ke ili nordijske {kole ru- DOBOJLIJE gawe i ispuwavawe dogovore- (13), ZVORNIK: Drina - Majevica (18). V. G.
me~a sa nepoznatim protivni- ko me ta, ko ja pre fe ri ra u Norve{koj nog u svla ~i oni ci. Za
kom. borbenu, brzu igru. U svom sas- poslije 26 godina even tu al ni pro laz u idu }e [ampionat RS za odbojka{ice
- O rivalu ne znamo ba{ tavu imaju jednog reprezenta- kolo bi}e potrebno i dosta
mnogo, kada stignemo na lice tivca i dva internacionalca On ulogu favorita prepu- sre}e. Rukometa{i su spre- Slavija ili Derventa
mjesta, dobi}emo snimke sa ne- iz Danske, golmana i lijevog {ta doma}inu. mni, dobro su radili ovih da- BAWALU KA - Naj za - mjeriti Drina i Inova.
- Norve`ani imaju pre- na. Je di no se na po vre de nimqiviji me~ devetog kola Parovi devetog kola: subota:
PODSJE]AWE dnost iz prostog razloga {to `ale pivotmen Mawi} i li- Prve lige Republike Srpske za OBUDOVAC: Crvena zvijezda
su obje utakmice doma}ini. jevo krilo Pavlov. Ipak, oni odbojka{ice odigra}e u Isto- - Pliva (14 ~asova), FO^A:
Interesantno je napomenuti ner Zoran Doki}, trijumfo-
Osim toga, igraju u ja~oj ligi treniraju i sigurno }e nastu- ~nom Sarajevu Slavija i Der- Sutjeska - HE na Drini (15),
da se Sloga 1984. godine, na vala je sa 23:19 i 30:21, ali
nego mi po{to je norve{ki da- piti. Za sve wih veliki mo- ven ta. Li der prven stva BAWALUKA: Mladost - Mo-
putu do finala Kupa pobje- tada je situacija bila mnogo
leko kvalitetniji od bh. ruko- tiv je iza zov na evrop skoj odbojka{ice HE na Drini ne dri~a (16), ZVORNIK: Drina -
dnika kupova Evrope, u kojem druga~ija: Dobojlije su bile
meta - dodao je Doki}. sceni i odigravawe ovakvih bi trebalo da imaju ve}ih pro- Inova (16), ISTO^NO SA-
je Barseloni pora`ena od ~lanovi Prve savezne lige
To, me|utim, ne}e biti ra- me|unarodnih utakmica - re- blema u duelu sa Sutjeskom, dok RAJEVO: Slavija - Derventa
doma}ina (21:24), susrela sa Jugoslavije, jedne od najja~ih
zlog da se wegov tim unaprijed kao je Doki}. }e u derbiju za~eqa snage od- (17.30). V. G.
norve{kim Fredensborgom. u Evropi, a sada dolaze iz
preda. Prvi me~ Sloga igra u su-
U oba me~a Sloga, u ~ijem zemqe u kojoj je kvalitet ru-
- Trudi}emo se da se nor- botu u 16, a drugi u nedjequ u 19 Prva liga RS za rukometa{e
sastavu je bio sada{wi tre- kometa ispod norve{kog. ~asova.
ve{kim qubiteqima rukome-
Tesli} napada lidera
Na programu me~evi 11. kola Premijer lige BiH za rukometa{ice BAWALUKA - Nakon {to su pobjedom u odgo}enom me~u sa Sr-

[ampionke u Mostaru
pcem (31:24) vratili prvo mjesto na tabeli Prve lige RS, ruko-
meta{i Dervente ima}e te`ak zadatak da u susretu devetog kola
ostanu nepora`eni u Tesli}u.
Kotor Varo{, koji se nalazi na drugoj poziciji u ovom kolu u pe-
BAWALUKA - Utakmice Prijedora igraju svoju naj- veoma va`na za djevojke iz Parovi 11. kola: subota: tak kasno sino} igrao je u Srpcu, gdje se sastao sa istoimenim do-
11, posqedweg kola prvog di- boqu sezonu u Premijer ligi Ko zar ske Du bi ce ko je su u MOS TAR: Lo ko mo ti va - ma}inom, dok }e tre}eplasirana Drina gostovati u Isto~nom
je la se zo ne Pre mi jer li ge BiH. Posqedwi u nizu stra- dowem dijelu prvenstvene ta- Kne `o poqka (17 ~a so va), Sarajevu, gdje }e snage odmjeriti sa Slavijom.
BiH za rukometa{ice igraju dao je Zriwski. U ovom kolu bele i predstoji im gr~evita PRIJEDOR: Mira - Jedin- Parovi devetog kola. Subota: ISTO^NO SARAJEVO: Slavija -
se ovog vikenda. na svom terenu do~ekuju Je- borba za opstanak. stvo (18), nedjeqa: MOSTAR: Drina (15 ~asova), TESLI]: Tesli} - Derventa (17), nedjeqa:
Aktu el ni {am pi on i dinstvo. - Mislim da smo kvalite- Zriwski - Borac (17). Igra- TREBIWE: Leotar - Cepelin (13), NEVESIWE: Hercegovina -
trenutni lider, bawalu~ki “MIRA“ tnija ekipa od Lokomotive. no u pe tak: @I VI NI CE: Lokomotiva (15), BIJEQINA: Bijeqina - Partizan (18). Susret
Borac, putuje u Mostar, gdje U Mostaru }emo pru`iti ma- @ivinice - Katarina, GO- SRBAC: Srbac - Kotor Varo{ odigran je u petak uve~e. S. A.
do~ekuje
}e snage odmjeriti sa Zri- ksimum i nadam se da }emo RA@DE: Go ra `de - Qubu -
wskim. Bi}e to prilika da
Jedinstvo os tva ri ti tre }u po bjeu u {ki. Slo bo dna je eki pa Kup Srpske za rukometa{ice
izabranice Radeta Un~anina - Na{a prednost je {to {ampionatu - rekla je trener Iliye.
zabiqe`e i desetu pobjedu. igramo na doma}em terenu. Kne`opoqke Miqa Trkuqa S. A. Poznati ~etvrtfinalisti
- U posqedwem ko lu Ovoga puta su nas zaobi{le BAWALUKA - Odigrane su “Mira“ (Prijedor) i Kne`o-
prvog di je la {am pi ona ta povrede i ubije|ena sam da ~etiri utakmice osmine fina- poqka jedan (Kozarska Dubica),
`elimo da trijumfalno za- }emo nastaviti pobjedonosnu
Dragosavqevi} la Kupa Republike Srpske za te ekipa koja je pretrpjela naj-
vr{imo jesen. Ekipa }e biti seriju, mada nas ne o~ekuje Prostorije @enskog rukometnog kluba Borac u petak je po- rukometa{ice, poslije kojih su mawi poraz u osmini finala,
oslabqena neigrawem Renate nimalo lak zadatak - nagla- sjetio ministar za porodicu, omladinu i sport u Vladi poznate ekipe koje }e nastaviti bawalu~ki Vrbas.
Ra ili}, ali nas ra du je sila je jedna od najboqih ru- Republike Srpske Proko Dragosavqevi}, koji je razgova- takmi~ewe. Vizu za ~etrvtfi- Rezultati osmine finala:
~iwenica da se na teren vra- ko me ta {i ca pri je dor skog rao sa ~elnicima ovog uspje{nog sportskog kolektiva. nale izvadili su: Jedinstvo BIJEQINA: Radnik - Jedin-
tila Tawa Keki}. @elimo premijerliga{a Dragana Ku- Prema wihovim rije~ima, Borac trenutno radi u veoma (Br~ko), Borja (Tesli}), Borac stvo 18:36, BROD: Brod - Borja
pobjedu, ali to ne zna~i da ki}. te{kim uslovima i na ivici je finansijskog kolapsa. Mi- dva (Bawaluka) i Kne`opoqka 25:29, BAWALUKA: Vrbas -
smijemo potcijeniti rivala - Ekipa Kne`opoqke gos- nistar Dragosavqevi} je obe}ao da }e Bawalu~ankama
dva (Kozarska Dubica). Wima Borac dva 17:19, KOZARSKA
naglasio je Un~anin. tuje kod “fewera{a“ Loko- pomo}i sa 20.000 maraka, koje }e biti upla}ene do kraja
}e se prikqu~iti premijerli- DUBICA: Kne`opoqka dva -
2010. godine.
Rukometa{ice “Mire“ iz mo ti ve. Ova uta kmi ca je ga{i Borac jedan (Bawaluka), Una DSW 39:25. S. A.
48 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE

Aleksandrov~ani do~ekuju Zagrep~ane u devetom kolu NLB lige

Pi{e:
Slavko
BASARA

Scenario sa
"Grbavice"
@ivimo u vremenu u kojem je svemu oduzet smisao. Svi istinski
ovozemaqski parametri zamijeweni su za r|ave ciqeve. Zdrave }e-
lije postale su mutogeni koji, poput korozije, ve} dugo, u #tranzicij-
skom beskona~nom periodu#, nagrizaju balkansko dru{tvo u, po
nobelovcu Ivi Andri}u, nelogi~noj zemqi.
Tu`na vijest sti`e iz Sarajeva, sa stadiona #Grbavica#. Doma}i
igra~i sklawali su se pred gostuju}im kako bi postigli drugi gol, Ve}i motiv za igru
da rezultat bude 4:2, kako bi se ispo{tovao kafanski dogovor prije i dokazivawe od
me~a o dva gola razlike. Rije~ je o utakmici Premijer lige BiH
@eqezni~ar - Rudar Prijedor. Da stvar bude jo{ pogubnija, pojedin- ekipe Cibone
ci sa tog skupa na kojem je sahrawen fudbal pojave se na televiziji i nije potreban
pri~aju o Ligi {ampiona koja je za wih samo misaona imenica! Mogu
je samo sawati. Na na~in na koji igraju doma}e prvenstvo, u kojem je mojim igra~ima,
sve kupqeno i #zatvoreno#, dobro im snovi nisu ko{mar? Ili mo- jer je to ekipa sa
`da grije{imo?
Gdje je to dospio fudbal u BiH? tradicijom koja
Rudar Prijedor je donedavno bio jedan od fudbalskih ponosa Repu- praktikuje svoj
blike Srpske. Danas je subjekt potkusurivawa u operacijama od ko-
jih }e, po svemu sude}i, Prijedor~ani prvi da preminu. U gradu na sistem igre,
Sani se u~estalo ~uje: za{to vi{e nema navija~a na Gradskom stadi-
onu? Odgovor je vi{e nego jasan:
rekao Klipa
Narod se ne da prevariti, ne}e da gleda namje{tene utakmice niti
da dangubi na tribinama, pla}a po pet i vi{e maraka da bi posma-
trao utakmicu pod {ifrom #tri za tri# ili #neka danas bude dva
^edomir Vitkovac (Igokea) FOTO: GLAS SRPSKE Parovi
razlike...# PI[E: MILAN ZUBOVI] tovawu u Novom Mestu te su - Cibona je do`ivela po- Subota: KRAGUJEVAC: Ra-
Za{to je biv{i igra~ #rudara# Du{ko Pekija napao trenera Bo- milanz@glassrpske.com raz od Barselone u Evroligi dni~ki - Partizan (17),
do sada ostvarili tri pobjede
risa Gavrana na treningu? O~igledno nije mogao vi{e da gleda pro- LAKTA[I - Ko{arka- i pet poraza. Strateg kluba iz koji ih je dosta izmorio, ka- ZAGREB: Zagreb - Cedevi-
padawe kluba u kojem je stekao svoj fudbalski identitet. Ako se {i Igokee bi}e na te{kom Ale ksan drov ca, Slo bo dan ko fizi~ki tako i psihi~ki, ta (17), QUBQANA:
nastavi u ovom ritmu i na proqe}e u Prijedoru }e biti jo{ Pekija ispitu u devetom kolu regi- Klipa, smatra da do pobjede te upra vo tu vi dim na {u Olimpija - Budu}nost (20
koji }e pesnicama tra`iti pravdu. A kako se osje}aju igra~i u koji- onalne NLB lige, po{to im mogu ukoliko zaustave tandem {ansu da do|emo do pobede. ~asova), [. BRIJEG: [i-
ma je ubijen sportski moral i `eqa za nadigravawem i pobjedom? u goste dolazi ekipa Cibone. Cibone Bojan Bogdanovi} - Recept za na{ novi trijumf roki - Nimburk (20.15),
Vjerovatno su duhovno prazni i najradije bi da pobjegnu. [to daqe! Aleksandrov~ani su pora- Rok Stip~evi} oko kojih se je agresivna odbrana i tim- nedjeqa: Igokea - Cibo-
Koja to sila mo`e da pomuti 11 #trezvenih umova# da po nagovoru vrti igra Zagrep~ana. ski duh pre svega te moramo
`eni u pro{lom kolu na gos- na (17). U petak su igra-
pojedinca, ili vi{e wih, #svjesno idu u grijeh#? Gdje su tu trenerske za us ta vi ti Bo gda no vi }a i
i igra~ke ambicije (~ast izuzecima)? li: Crvena zvezda -
Stip~evi}a jer su oni gla- Hemofarm, Zadar - Krka.
La`i nema bez istine, ali istine ima bez la`i. Istina su blage
vni igra~i Cibone - izjavio
rije~i, a jaki dokazi. I nikako druk~ije! Nije istina kada neko nosi
teret i namjerno zapiwe, gazi i udara u glavu nekog drugog, u prolazu.
je Klipa.
p~ani u velikim problemima
Mnogi qudi se kupaju i peru da budu spoqa ~isti, a ne vode ra~una ove sezone te ne pru`aju one
da ih grijesi duhovno prqaju. A prqavu du{u ne mogu da operu ni
RADNI^KI
igra sa partije koje se od wih o~ekuju,
najboqi svjetski deterxenti ni {amponi!
Partizanom nikako ne smemo da ih potce-
Da li }emo biti qudi ili nequdi, to zavisi od nas pojedina~no.
Neka Prijedor~ani raskrste me|u sobom: `ele li da i daqe gleda-
nimo jer ta wihova slaba iz-
ju namje{tene utakmice ili da u`ivaju u qepoti igre i neizvjesnos- Trener Aleksandrov~ana dawa mogu biti ma~ sa dve
ti. Kao nekada kada su i poslije poraza slavili svoje qubimce nema problema sa povredama o{trice za nas - istakao je
pjesmom i dlanovima. U uslovima s #Grbavice# ni pobjede u Prijedo- ko{arka{a, a Lens Heris i Klipa.
ru nisu vi{e {to su nekad bile. Dobile su gorak ukus istine - sve je @arko Rako~evi} koji nisu Cibona }e u ovaj me~ u}i
la`no, sve je fol! trenirali tokom sedmice bi- oslabqena za Ma rija De -
Boqe je pro~itati i prosje~nu kwigu nego gledati namje{tenu Brajn ^ejs Bojan Bogdanovi} }e u sastavu za nedjeqni me~. la{a koji je napustio Zagre-
utakmicu! - Ve}i motiv za igru i do- p~a ne. Ta ~ni je, mla di
Minuta 30:30 Minuta 37:26 kazivawe od ekipe Cibone centar koji je pod ugovorom
Prva ko{arka{ka liga Republike Srpske Poeni 14,8 Poeni 21,4 nije potreban mojim igra~i- sa @al gi ri som vi {e ni je
Skokovi 2,9 Skokovi 3,8 ma, jer je to ekipa sa tradici- na pozajmici u Zagrebu, ve}
Lider gostuje Asistencije
Indeksni poeni
3,1
11,5
Asistencije
Indeksni poeni
2,3
21,9
jom ko ja pra kti ku je svoj }e od sada biti pozajmqen
sistem igre. Iako su Zagre- litvanskom [ijaulaiju.
“fewera{u“
BAWALU KA - Posqedwe pla si ra na eki pa na ta be li Ko{arka{ka “Liga 13” BiH, sedmo kolo

Varda HE napada SL IAT Leotar


Prve ko{arka{ke lige Republike Srpske, Drina Bira~,
na svom parketu ugosti}e Servicijum u jednom od najza-
nimqivijih me~eva sedmog kola.
Zvorni~ani nisu ostvarili pobjedu u dosada{wem dijelu
{ampionata, dok wihovi rivali imaju pet pobjeda. Parovi, BAWALU KA - Srpski dimo favorizovanog proti- {ka me~a. Pla{imo se umo-
subota: SOKOLAC: Glasinac - Prijedor (18), ZVORNIK: derbi osmog kola ko{arka- vnika koji ima prednost do- ra, a imali smo i problema
Drina Bira~ - Servicijum (19), FO^A: Sutjeska - Feniks {ke “Lige 13” odigra}e SL ma }eg te re na na ko jem sa po vre da ma kqu ~nih
(19), BIJEQINA: Gra|anski - Mladost Volf Sekjuriti IAT Leotar i Varda HE. nijednoj ekipi nije lako. Re- igra~a, ali se oporavio
(19.30). Nedjeqa: DERVENTA: Rudar - Derventa (19), BIJE- Trebiwci su do sada za- cept za pobjedu protiv Tre- Ma ksim Ra da no vi} te
QINA: Radnik - Bratunac (19.30). M. Z. biqe`ili ~etiri pobjede uz biwaca je jaka odbrana i bez vjerujemo u na{u pobjedu
tri poraza. gr~a u napadu - rekao je po- - rekao je pomo}ni tre-
Premijer liga BiH za ko{arka{ice - Vi{egra|ani su mnogo mo}ni trener Vi{egra|ana ner Mrkowi}a na Mi la -
boqa ekipa nego {to to po- Ilija Vidakovi}. din Rumu{
Borac do~ekuje Igman kazuje wihov plasman na ta-
be li. Igra im se zna tno
BORAC Pa ro vi, su bo ta: TRE -
BIWE: SL IAT Le otar -
BAWALUKA - Najzanimq- prekine seriju od dva poraza u
popravila dolaskom Drago-
Nektar slobodan Var da HE (19 ~a so va),
iviji me~ {estog kola Premi- nizu. Parovi, subota: TU- u ovom kolu
quba Vida~i}a, ali smatram MRKOWI] GRAD: Mladost
jer lige BiH za ko{arka{ice ZLA: Jedinstvo BHT - Slobo-
odigra}e Borac ML IEFK i da (18 ~a so va), ne djeqa: da ne bi trebali imati ve- Ko {ar ka {i Mla dos ti - Kakaw (19), ^APQINA:
Igman. UGQEVIK: Rudar - Tomi- }ih pro ble ma sa wima u do~ekuju ekipu Kakwa, a za ^apqina - Zriwski (19), ne-
Bawalu~nke ove sezone ne slav (14.30), BAWALUKA: sqede}oj utakmici - izjavio doma}i sastav bi eventual- djeqa: TUZLA - Sloboda -
pru`aju dobre partije od pro- Bo rac ML IEFK - Igman je trener Leotara Radomir nom pobjedom ostao u vrhu ta- Bosna (14), BILE]A: Her-
{le se zo ne, dok na dru goj (20), BAWALU KA: Mla di Kisi}. bele. cegovac - ^elik (19), ISTO-
stra ni Igman pred stavqa Kraji{nik - Banovi}i (18), Varda je u pro{lom kolu - Za nas }e ova utakmica ^NO SARAJEVO: Slavija -
najprijatnije iznena|ewe do- Ponedjeqak: TREBIWE: Tre- kona~no stigla do prvog tri- biti izuzetno te{ka, jer je Brotwo (18.30). Slobodna je
sada{weg dijela {ampiona- biwe 03 - @eqe zni ~ar jumfa u ligi. na {a eki pa u posqedwih ekipa Borac Nektara.
ta. Bi}e to prilika da Borac (19.30). M. Z. - Poku{a}emo da iznena- osam dana odigrala tri te- M. Z. - S. D. Jovan Baji} (Varda HE)
GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 49

Partizan savladao @algiris u {estom kolu Evrolige LA Klipers


Kona~no
Top 16 se vidi iz "{ume" dvije
pobjede
WUJORK - Klipersi su
U celom “Pioniru“ poslije devet vezanih pora-
postojala ogromna za, ostvarili drugu pobjedu
zaredom, {to im je prvi put
`eqa za pobedom. jo{ od februara, a ovaj put
Cela atmosfera bili su boqi od Sakramento
Kingsa rezultatom 100:82.
za rezultat dala Blejk Grifin je kod doma}i-
borbenost, a sa na bio nezaustavqiv, sa 25
wom je do{la poena i 15 skokova, a naje-
fikasniji bio je Erik Gor-
i velika prednost don sa 28. Na drugoj strani,
u prvom boqi od ostalih bio je Karl
Lendri sa 18 poena i {est
poluvremenu skokova. Bio je ovo tre}i
trijumf Klipersa u ligi
PARTIZAN mt:s 68 ove sezone. Najzaslu`niji za
@ALGIRIS 62 11. uzastopnu pobjedu Atlan-
(23:14, 21:15, 10:14, 14:19) te nad Va {in gto nom
Dvorana: “Pionir“ u Beogradu. (116:96) bio je Yo{ Smit sa
Gledalaca: 7.800. 20 poena i 14 skokova, dok je
Sudije: Jungebrand (Finska), Koro-
miqas (Gr~ka), Perez Niz ([panija). poen vi{e dao Yo Yonson.
Kod gostiju iz glavnog grada
PARTIZAN mt:s: Lafajet 12, Ke-
cman 2, Klobu~ar 2, Jaramaz, Lu~i}, najboqi je bio Gilbert Are-
Milosavqevi} 19, Kati} 6, Yavai 9, nas sa 21 poenom, osam asis-
Bo`i}, Gist 9, Veseli 9, \eki}. Tre- tencija i {est skokova.
ner: Vlada Jovanovi}.
@ALGIRIS: Pocius 6, Kalnietis 6,
Delininkaitis 5, Klimavi~ijus, Jan-
KK Crvena zvezda
kunas 6, Begi} 19, Kuzminskas, Sa-
lenga, Milaknis 2, Votson 6, Kolins
Oti{ao
12, Samhan. Trener: Aco Petrovi}. Arnautovi}
BEO GRAD - Ko {ar ka - BEOGRAD - Nemawa Ar-
{i Par ti za na sa vla da li nautovi} sporazumno je ras-
su @algiris u susretu {es- kinuo ugovor sa
Dragan Milosavqevi} (Partizan) FOTO: ROJTERS
tog kola Evrolige sa 68:62, Ko{arka{kim klubom
pa iako nisu uspjeli da na- - Svaka pobeda me zado- Obra ti li smo pa`wu na Ima li smo dos ta la kih i za pobedom. Cela atmosfera Crvena zvezda.
doknade “minus“ od 11 po- voqava, ali prvenstveno me tri detaqa u igri @algi- atraktivnih poena, {to nas je za re zul tat da la bor be - Trener “crveno-bijelih“
ena iz prvog me~a, mogu da ~ini sre}nim dobra parti- risa: kontranapad, ofanzi- je diglo do prednosti od 20 nost, a sa wom je do{la i ve- Mihailo Uvalin nije pre-
budu zadovoqni po{to su se ja mojih igra~a. Potro{ili vni skok i {ut za tri razlike. Veliko vo|stvo smo li ka pre dnost u prvom vi{e ra~u nao na neka-
smo emocije, pa na kraju ni- poena. Kada nam je bilo te- iz gu bi li jer nas je zo na po lu vre me nu. Ima li smo da{weg igra~a Hemofarma,
na{li u odli~noj poziciji
Mega Vizure i Budu}nosti,
za pla sman u Top 16 eli - smo uspeli da sa~uvamo pre- {ko na vi ja ~i su nam da li protivnika zbunila. Nismo problema ~im smo izgubili
pa je on u proteklih osam
tnog evropskog takmi~ewa. dnost ve }u od 11 po ena. vetar u le|a koji nismo mo- uspe li da sa ~u va mo po tre - tu razliku, ali ne}u ja sada
kola regionalne NLB lige
gli da ne osetimo - rekao je bnih 11 poena, ali smo os- da se bavim trenerskim po-
zabiqe`io samo tri nastu-
Rezultati trener Partizana Vlada Jo- tva ri li ve oma va `nu slom. Generalno mislim da
pa za Beogra|ane. Arnauto-
vanovi}. po be du. Dru gi su otva ra li ima mo jo{ dos ta pros to ra
Grupa A: Makabi - Kaha Laboral 81:70, Partizan mt:s - @al- po zi ci je gde sam bio sam. za napredak i na tome mora-
vi} }e potra`iti novu
giris 68:62. Plasman: 1. Makabi 5-1, 2. @algiris 4-2, 3. SVETISLAV sredinu, a nekoliko klubova
Cele sezone igramo timski mo da ra di mo - is ta kao je
Partizan mt:s 4-2, 4. Kaha Laboral 2-4, 5. Himki 2-4, 6. Pe{i} nadmudrio i zato svaki put neko drugi Bo`i}.
je ve} pokazalo intereso-
Prokom 1-5. Grupa B: Bamberg - Lotomatika 67:68, [arlroa @eqka Obradovi}a vawe za wega.
do|e do izra`aja - rekao je Partizan je sada u veoma
- Unikaha 79:74, Real Madrid - Olimpijakos 82:68. Plasman: Naj boqi po je di nac na Milosavqevi}. povoqnoj situaciji da izbo-
1. Olimpijakos 4-2, 2. Real Madrid 4-2, 3. Unikaha 3-3, 4. me ~u bio je Dra gan Mi lo - Kapiten Partizana Pe- ri pla sman me |u 16 naj - NBA liga
Lotomatika 3-3, 5. Brose Baskets 2-4, 6. [arlroa 2-4. Grupa savqevi}, koji je odu{evio tar Bo `i} po sli je po be de boqih eki pa Sta rog
C: Cibona - Barselona 75:94. Plasman: 1. Montepaski 5-1, publiku, ne samo sa 19 poena nad @al gi ri som iznio je kontinenta, a za to su mu po-
Mili~i}
2. Fenerbah~e Ulker 5-1, 3. Barselona 4-2, 4. [ole 3-3, 5. za 23 minuta, nego i sa dva svoje utiske o velikom uspje- tre bne jo{ dvi je po bje de, najboqi
Lijetuvos Ritas 1-5, 6. Cibona 0-6. Grupa D: Panatinaikos -
Valensija 69:73, Efes Pilsen - Olimpija 84:78. Plasman: 1.
atraktivna poteza po~etkom hu mladog tima koji predvo- dok bi trijumf nad Himki- bloker
drugog poluvremena. di. jem u sqede}em kolu prema
Panatinaikos 4-2, 2. Efes Pilsen 4-2, 3. Union Olimpija 4- - Bi lo je te {ko. Dos ta - U ce lom “Pi oni ru“ ne kim pro gno za ma bio do - WUJORK - Po sli je 30
2, 4. Armani Xins 3-3, 5. Valensija 2-4, 6. CSKA 1-5. bor be no smo u{li u me~. postojala je ogromna `eqa voqan za prolaz daqe. dana takmi~ewa u NBA li-
gi srpski in ter na ci ona -
lac Dar ko Mi li ~i} vo di
Srpski trener napustio kormilo CSKA na listi najboqih blokera
lige.

Dule Vujo{evi} "digao sidro" Biv {i igra~ De tro ita,


Memfisa i Orlanda prosje-
~no po me~u biqe`i 2,9 blo-
MOSKVA - U trenutku izjavio je trener CSKA Du- ko po vre |e nih igra ~a. boqi. CSKA je ve li ki ba Sa{a Filipovski. Vujo- kada, te je ispred Yavejla
kada sam prihvatio ponudu {ko Vu jo {e vi} na kon {to Usle di la je nei zve snost klub i `elim mu da se {to {evi} je ekipu CSKA pre- Mekgija, Endrjua Boguta i
CSKA ra~unao sam da stva- je podnio ostavku na mjesto oko Hol de na, pa po vre da pre vra ti na put po be da. uzeo prije pet mjeseci, a u bra}e Gasol (Paua i Majka).
rawe no vog ti ma auto mat - kormilara kluba iz Moskve. [i {ka us ka sa... K a sni je Postoje dve vrste trenera, Evroligi je ostvario skor O~ekivano, prvi strijelac
ski zna~i vi{e strpqewa. On je naglasio da je si- smo morali da ih vratimo u oni ko ji su otpu {te ni i od jedne pobjede i pet pora- NBA je Ke vin Dju rent
Na`alost, moja adaptacija, tu aci ja sa po ~et ka se zo ne tim, da se prilagode igri. oni koji }e tek biti otpu- za. Da bi se pla si ra li u (Oklahoma Siti) sa 28,6 po-
proces upoznavawa sa pri- direktno uticala na rezul- Problem je bio i usvajawe {te ni - re kao je Vu jo {e - idu }u run du ta kmi ~ewa ena po me~u, slijede Dirk
likama u klubu po- tate koje su “armejci“ os- novog sistema rada. Pored vi}. Mos kovqani ma, pre ma ne - Novicki (Dalas, 26,4) i De-
du da ri li su se tvarili u Evroligi. rik Rouz (^ikago, 26,3). Za-
toga, prvi poraz u Evroli- PREUZEO kim pro gno za ma, po tre bne
sa dru gim - Sezonu smo po- nimqivo, po sli je du go
gi od milanskog Armanija su tri pobjede ili ~ak sve
problemima, ~eli bez nekoli- ekipu prije vremena u prva tri ko{gete-
pre trpe li smo ne ko li ko ~etiri uz “poklapawe“ os- ra NBA lige nije Lebron
dana po povratku sa ameri- pet mjeseci talih rezultata. Yejms, {to je bilo nezami-
~ke tur ne je i on je di rek - Du go go di{wi tre ner Dan po sli je odlas ka sli vo dok je bra nio bo je
tna po sle di ca slo `e nog Partizana prije samo neko- kre nu la je li ci ta ci ja oko Klivlenda. Prvi skaka~ lige
pu ta. Ra spo red uta kmi ca u liko dana objavio je da na- ime na no vog stra te ga naj - je Mili~i}ev saigra~ Kevin
Evro li gi je bio ve oma te - pu {ta mjes to se le kto ra u boqeg rus kog klu ba. Rus ki Lav (14,5 skokova po me~u),
`ak. Serija poraza je uti- crno gor skoj re pre zen ta ci - mediji vrte ukrug nekoliko dok u ukradenim loptama vo-
ca la i na pad po ve rewa ji, kako bi se posvetio radu imena, me|u kojima je i Bo- di plej Wu Orleansa Kris
igra ~a u sop stve ne spo so - u klubu. Ekipu }e privreme- `idar Maqkovi}. Navodno, Pol (3,1 po utakmici). Ub-
FOTO: AGENCIJE

bnos ti. Na ra vno, ako no voditi dosada{wi Vujo- u igri su jo{ Tur~in Ergin jedqivo najboqi asistent
iskqu~imo bar neke od na- {evi}ev pomo}nik Dmitrij Ataman, Grk Panajotis Ja- lige je dirigent igre Bosto-
vedenih problema, po~etak [akulin, a klub }e jo{ na- na kis i Li tva nac Jo nas na Rayon Rondo sa 14,3 do-
Du{ko Vujo{evi} sezone za nas bi bio mnogo pustiti ~lan stru~nog {ta- Kazlauskas. davawa po me~u.
50 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE

FOTO: ARHIVA
Promjena na klupi Dobojlija Fudbaleri bawalu~kog Borca
Segi} preuzima Slogu privode kraju jesewe obaveze
PRWAVOR - Du go go di{wi tre ner Qubi }a Mi lo rad
Segi} mogao bi uskoro da preuzme dobojskog prvoliga{a,
pro cu ri la je in for ma ci ja iz ru ko vod stva prwavor skog
kluba.
- U Qubi}u sam vi{e od 30 godina, kao igra~ i trener, pa
nije te{ko zakqu~iti da me za “plave“ ve`u posebne emoci-
je. [to se ti~e eventualnog odlaska u Doboj, sve }e biti ja-
snije za petnaestak dana - rekao je ovaj stru~wak, ne kriju}i
da se za`elio izazova na prvoliga{koj sceni.
Sqede }e se dmi ce bi }e odr`a na sje dni ca Skup {ti ne
Qubi}a, poslije ~ega }e se utvrditi lista trenera sa svim
starosnim kategorijama u idu}oj kalendarskoj godini. B. R.

Iz tesli}kog Proletera
]urguz ~etvrti put
TESLI] - Umjesto Zora- dru gih klu bo va - na gla sio
na Du ja ko vi }a, de `ur nog je ]urguz.
“va tro gas ca“ u stru ~nom U ru ko vod stvu Pro le te ra
{ta bu Pro le te ra, kor milo ne `ele jo{ zvani~no da go-
bi us ko ro mo gao pre uze ti vo re o po vrat ku ]ur gu za,
Zoran ]urguz. Dujakovi} je isti~u}i da }e sve biti ja-
ove jeseni naslijedio Darka snije do sre-
Vojvodi}a, a ranije je ~ak u d i n e Vlado
Jagodi}
~etiri navrata mijewao tre- idu}eg mj-
nere tesli}kog prvoliga{a. eseca.
Stru~wak iz Do bo ja se B. R.
prije nekoliko dana rastao
sa premijerliga{em Zvijez-
dom iz Grada~ca, pa je slo-
bodan. Ako zadr`imo ovaj igra~ki kadar, obavimo kvalitetne pripreme i dovedemo jedno
- Do sa da sam tri pu ta
predvodio ekipu Prole-
ili dva poja~awa sigurno }emo biti prvi, rekao Jagodi}
tera i na “Radolinki“ PI[E: SLAVKO BASARA U “crveno-plavom“ tabo- da ka`em poja~awa onda mi- dru koji }e biti proslije-
sam do`ivio mnogo li- basara@glassrpske.com ru se na da ju da }e i na slim na igra ~e ko ji bi |en Upra vnom odbo ru. Po -
jepih trenutaka. Za Te- BAWALUKA - Prvi od proqe}e igra ti u vi so kom odmah zaigrali u prvom ti- sli je to ga }e mo vi dje ti
sli} me ve`u izuzetne tri kon trol na me ~a ri tmu i da }e mu. Ti fudbaleri moraju da odre|ene stvari. Transfer
uspo me ne. Ne ra - pri je odlas ka na za - sti}i do titule bu du kva li te tni ji od sa - lis te ne }e bi ti, ali na
zmi{qam o novom an- slu `en zim ski odmor {am pi ona u da{wih. U protivnom nije osnovu izvje{taja sagleda-
ga `o vawu, jer mi je fudbaleri Borca odi- Premijer ligi, potrebno da gomilamo igra- }emo sve parametre i mogu-
potreban odmor, ali gra }e u su bo tu pro tiv prve u istoriji ~ki ka dar - re kao je {ef }e je da bu de otpu {tawa
se eventualna ponuda ju ni ora. Na tom su sre - kluba. stru~nog {taba Borca Vlado po je di nih igra ~a ko ji se
Tesli}ana te{ko mo- tu trener Vlado Ja godi} - Ako zadr`i- Jagodi}. nisu nametnuli i opravda-
`e odbi ti, bez ob zi - is pro ba }e odre |e ne igra - mo ovaj igra~ki ka- li povjerewe - jasan je Ja-
ra na to {to imam ~e i varijante s onim fu- dar, oba vi mo JESENAS godi}.
ve} tri, ~etiri ponude dbalerima koji su do bili kvalitetne pripreme i dove- igralo svih Poslije kontrolnog su-
Zoran ]urguz
mawu mi nu ta `u ove je se - demo jedno ili dva poja~awa 27 fudbalera sreta protiv juniora igra~i
Promocije kwige u hotelu “Bosna“ ni. sigurno }emo biti prvi. Ka- Borca u nedjequ igra}e pro-
Tre ner je seweg prva ka tiv Mladosti iz Zalu`ana,
“S plavima do kraja“ Statistika Premijer lige BiH obavio
je ana li zu po lu se zo ne sa
a dva dana kasnije odmjeri}e
snage i sa prvoliga{em Re-
BAWALUKA - Promocija kwige “S plavima do kraja“ Pod rukovodstvom trenera Vlade Jagodi}a fudbaleri Borca igra~ima koji }e raditi do pu bli ke Srpske, BSK-om.
autora Vladimira Galeti}a bi}e odr`ana u subotu od 18 odigrali su 20 zvani~nih utakmica, zabiqe`ili su 14 pobje- utorka. Poslije toga svaki fudba-
~asova u kristalnoj dvorani hotela “Bosna“, a pokroviteqi da, ~etiri remija i dva poraza uz gol-razliku 27:18. - Jesenas smo isproba- ler bawalu~kog premijerli-
su Fudbalski savez Republike Srpske i Fudbalski klub Bo- Bawalu~ani su imali i sedam prijateqskih dvoboja od kojih su li svih 27 fudbalera koji ga{a dobi}e individualni
rac koga }e predstavqati sportski direktor Darko Quboje- pet igrali u gostima. Ostvarili su ~etiri pobjede, dva remija su u pogonu. Napravio sam program rada tokom zimske
vi}. i jedan poraz uz gol-razliku 14:7. iz vje {taj o igra ~kom ka - pauze.
- Izuzetna nam je ~ast {to }emo biti jedan od doma}ina
ove promocije i vrlo rado smo prihvatili da ugostimo na-
{e sportske prijateqe iz Srbije i mnoge druge koji }e uve- Tradicionalni turnir u malom fudbalu “Borik 2011“ po~iwe u ~etvrtak
li~ati ovaj skup - naglasio je Qubojevi}.
Osim autora kwige promociji }e prisustvovati mnoga fu-
dbalska imena, me|u kojima su sada{wi predsjednik Stru-
~nog odbo ra Fu dbal skog sa ve za Srbi je i ne ka da{wi
Isti~e rok za prijave
BAWALUKA - Prve uta- sova u Javnoj ustanovi Spor-
selektor A reprezentacije SR Jugoslavije Slobodan San- kmice na 35. tradicionalnom tski centar “Borik“.
tra~, jedan od najuspje{nijih srpskih fudbalskih stru~waka turniru u malom fudbalu “Bo-
koji je ostavio trag rade}i u bawalu~kom Borcu Vladica rik 2011“ bi }e odi gra ne u KOD SENIORA
Popovi}, dvojica nekada{wih velikana Crvene zvezde i re- ~etvrtak, 2. decembra od 16 ~a- najvjerovatnije
prezentacije Jugoslavije Milo{ [esti} i Jovan A}imovi}, sova, a posqedwi dan za prija- 32 ekipe
nekada{wi prvotimac Partizana Josip Pirmajer... ve je subota.
Kwiga “S plavima do kraja“ sadr`i 430 strana i uvr{}e- - Jo{ ni smo sve li sve - Kao i ranijih godina
na je u bibliografiju Matice srpske. D. P. prijave, ali vjerujemo da }e izvla~ewe takmi~arskih pa-
ova smotra biti po broju eki- rova bi}e javno i ve} sada po-
Crvena zemqa pa na nivou nekoliko pretho- zivam predstavnike ekipa koje

Sti`e Oleg Damjani}


dnih tur ni ra. Na ra vno su se prijavile za ovu smotru
najve}i broj prijava o~ekujemo da bu du tog da na u po dne u
u subotu, kada je posqedwi “Boriku“. [to se ti~e prvog
BAWALU KA - Dos ko - jeseweg prvaka Druge lige dan, ali o~e ku je mo da se u dana turnira na{i gosti bi-
ra{wi ~lan Fu dbal skog Republike Srpske, grupa za- konkurenciji seniora prijave }e predstavnici Fudbalskog
klu ba BSK Oleg Da mja ni} pad Crvene zemqe iz Nove Detaq sa pro{logodi{weg superfinala FOTO: ARHIVA
32 ekipe. To zna~i da }emo na- kluba Borac, koji je jesewi
uzeo je “pa pi re“ iz ovog Vesi. praviti osam grupa po ~etiri {ampion Premijer lige BiH. Prva nagrada na senior- te ra ni, se ni or ke, osno vne
prvoliga{a i odlu~io je da Stru~ni {tab ovog drugo- ekipe, a iz svake od wih dvije Bi}e to prilika da ekipi sa skom turniru iznosi 15.000 {kole, sredwe {kole i fa-
promijeni sredinu. liga{a koga predvodi Mi- najboqe plasira}e se u osmi- Gradskog stadiona ~estitamo maraka, drugo mjesto je 3.000, a kulteti. Cijene ulaznica bi}e
^lan {ampionske genera- tar Lu ki} do las kom ovog nu finala - naglasio je ruko- na tom uspjehu, a po~etni uda- pora`ene ekipe u polufinalu na startu turnira dvije marke
cije Lakta{a, koji je posqe- iskusnog {tope ra sigurno vo di lac tur ni ra u ma lom rac na je dnoj od uta kmi ca dobi}e po 500 maraka. i tako }e biti sve do polufi-
dwe tri i po godine proveo }e poja~ati konkurenciju za fudbalu “Borik 2011“ Milo- prvog dana izve{}e kapiten - Osim seniorske smotre na la, a za sve gle da oce sa
u re do vi ma “ro man ti ~a ra“ prvi tim ~ije su ambicije da van @ivkovi}. Bawalu~ana Vule Trivunovi} bi}e odigrani turniri u jo{ kupqenim kartama predvidje-
ne za do voqan je tre nu tnom se na proqe}e pla si ra u @rijeb za ovu tradici- - na gla sio je ru ko vo di lac devet starosnih kategorija. li smo brojne nagrade - dodao
si tu aci jom u ovom klu bu i prvoliga{ko dru{tvo. onalnu smotru bi}e obavqen u Spor tske dvo ra ne “Bo rik“ Na sceni }e biti pjetli}i, je Drndarevi}.
na proqe}e }e braniti boje D. P. utorak, 30. novembra, u 12 ~a- Miroslav Drndarevi}. pioniri, kadeti, juniori, ve- D. P.
GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 51

FOTO: ARHIVA
Prevara u Ekvatorijalnoj Gvineji
Mu{karac
Biv{i predsjednik FSS i
daqe ima zdravstvenih problema
u `enskom timu
ABUYA - Fudbalski savez Nigerije `alio se Afri~koj
fudbalskoj federaciji (CAF) zbog “polnog statusa“ ~la-
nice `enske reprezentacije Ekvatorijalne Gvineje.
CAF je u kratkom saop{tewu naveo da je “sporna igra~i-
ca“ u~estvovala na `enskom kontinentalnom prvenstvu u Ju-
`noj Afri ci, ali je ni je ime no vao. Slu ~aj }e sa da
ispitati medicinska komisija CAF-a.
Mu{karca u `enskom timu Ekvatorijalne Gvineje primi-
jetile su i delegacije Gane i Kameruna, ali je samo Nigeri-
ja ulo`ila zvani~an protest.
CAF je istakao da }e dodatne informacije o incidentu
objaviti kada sazna vi{e detaqa o cijeloj situaciji.

Sportski direktor Zvezde u Brazilu


Axi} tra`i poja~awa
RIO DE @A NE IRO - lo da se pridru`e zemqacima
Sportski direktor Crvene Kaduu i Saviju, mada ne treba
zvezde Ivan Ayi} oti{ao je iskqu~iti mogu}nost da se
u Brazil u radnu posjetu i po ra di i o ne kim dru gim
Zvezdan Terzi} pomo} od nekada{weg klup- dr`avqanima Ju`ne Ameri-
skog saigra~a Dejana Ramba ke.
Terzi} se nalazi na Odjeqewu neurohirurgije i ima problema sa glavom i krvnim Petkovi}a u izboru fudba- - Za sada samo budno prati-
sudovima vrata, uz ~este vrtoglavice lera koji bi predstavqali mo, napravi}emo u`i izbor,
pra vo po ja ~awe u zim skom pa }emo videti. Za po~etak
BEOGRAD - Nekada{wi Qeka ri }e sqede }ih da na Upravi za izvr{ewe krivi- ministarstvo. prelaznom roku. tra`imo dobre igra~e. Ne-
predsjednik Fudbalskog sa- obaviti detaqniji pregled ~nih sankcija. Zvez dan Ter zi}, ne ka - Uskoro se vra}a u Srbiju i dos ta je nam je dan kre ator
veza Srbije Zvezdan Terzi} ka ko bi se ut vrdi lo da li Daqu brigu o pacijentu da{wi pred sje dnik FS tada }e na “Marakani“ pre- igre, vezni, {toper, napada~.
prije tri dana primqen je ovaj pri tvo re nik pa ti od preuzima qekarski konzili- Srbije, kapiten i direktor dati iscrpan izvje{taj u ko- Preciznije, potreban nam je
na lije~ewe na Vojnomedi- po re me }a ja ra vno te `e ili jum iz ustanove u koju je pre- OFK Beo gra da, pre dao se me }e taksativno nabrojati po jedan na svim pozicijama u
cinsku akademiju (VMA) u ima ne ki ozbiqni ji pro - ba ~en i u za vi snos ti od 11. no vem bra pra vo su dnim zbog ~ega bi ti igra~i treba- timu - rekao je Ayi}.
Beogradu, a prema posqed- blem ko ji mo `e da ugro zi wegovog mi{qewa sprovodi organima Srbije.
wim informacijama, we- wegov `ivot. se odre |e na te ra pi ja ili Ter zi} se od ja nu ara “Zlatna kopa~ka“ SP na filmskoj traci
govo stawe je boqe.
Nalazi se na Odjeqewu
- Ovo je uobi~ajena pro-
cedura kada je u pitawu le-
operacija. Ako je potrebno. 2008. godine nalazio u bjek-
stvu, po {to je op tu `en za Salvatore
Skila}i glumac
neurohirurgije, gdje }e i os- ~ewe pri tvo re ni ka i PREDAO mal ver za ci je pri li kom
tati do daqeg. Nezvani~no, za tvo re ni ka. Pra ksa je da se 11. novembra transfera trojice fudbale-
Terzi}, koji se nedavno pre- zatvorski lekar obavi pre- u Beogradu ra OFK Beograda. On se ta-
dao pravosudnim organima gled, a onda daje mi{qewe da ja vio sa ne po zna te RIM - Salvatore Toto Skila}i (46), najboqi strijelac
Srbi je, ima pro ble ma sa gde bi pacijent, ukoliko je U slu~aju da je potrebna lokacije, tvrde}i da se na- Svjetskog prvenstva u Italiji 1990. godine, najnoviji je u
gla vom i krvnim su do vi ma potrebno, trebalo da nasta- hitna medicinska pomo} ko- lazi na stru~nom usavr{a- nizu fudbalera koji se oprobao u gluma~koj roli pred TV
vrata, uz ~este vrtoglavice. vi le ~ewe - re ~e no je u ja zahtijeva izvo|ewe iz za- vawu u Sje diwenim kamerama...
vo da i spro vo |ewe u Ameri~kim Dr`avama, a ne- Odradio je Sicilijac dva kadra u Medijasetovoj igranoj
zdravstvenu ustanovu, sud o dugo zatim se po`alio da je televizijskoj seriji o lokalnoj mafiji, pod nazivom “Anti-
Su|ewe tome mora da bude obavije- na li je ~ewu u Fran cus koj, mafija{ka ekipa - Palermo danas“. Glumio je mafija{kog
{ten. Sud se obavje{tava i u poslije povrede zadobijene bosa, te je u drugom kadru ubijen. @ivot mu je u fikcijskom
Po~etak su|ewa biv{em predsjedniku Fudbalskog saveza smislu oduzeo Fabricio Korona, popularni italijanski
Srbije i trojici wegovih saradnika, zbog sumwe da su neza- toku lije~ewa. Za sve zatvo- na skijawu. Iz inostranstva
renike i pritvorenike koji je pi sa nim pu tem sa ne po - paparaco osu|ivan i ka`wavan za iznude, te biv{i suprug
konito prisvojili oko ~etiri miliona evra od transfera hrvatske manekenke Nine Mori}, koji se tako|e odnedavno
fudbalera OFK Beograda u inostrane klubove, zakazan je su na lije~ewu u nekoj od us- znate adrese podnio ostavku
ta no va Mi nis tar stva na fun kci ju pred sje dni ka posvetio gluma~koj karijeri.
za 17. januar 2011. u Vi{em sudu u Beogradu. - Za nekoga poput mene, koji sam veliki obo`avalac Rober-
zdravqa tro{kove snosi ovo FS Srbije.
ta de Nira, bila je to jedna nevjerovatna ponuda, koju nisam
mogao da odbijem - {alio se nekada{wi napada~ Mesine,
Jelen Superliga Srbije, 14. kolo

Partizanu lagan posao


Juventusa, Intera i japanske Yubilo Ivate.

BEOGRAD - Dva kola su Milanov~ani uspjeli da iza|u bjede, dok je Spartak u padu priliku da popravi u~inak jer
preostala do kraja prvog dije- iz zo ne ispa dawa jer su u forme, zabiqe`iv{i samo je- joj u goste dolazi rastere}eni
la sezone u Jelen Superligi posqedwa tri kola ostvarili dan trijumf u posqedwih pet BSK.
Srbije i sve je izvjesnije da dvije pobjede. me~eva. Parovi, subota: IN\I-
}e Partizan na polusezoni os- VOJVODINA Formu podi`e ekipa Voj- JA: In|ija - Sloboda Point
tati na ~elu tabele. do~ekuje Smederevo vodine, kojoj u goste dolazi Sevojno (13 ~asova), KULA:
O~ekivani poraz od [ah- Smederevo. Novosa|ani su ve- Hajduk - ^ukari~ki (13), ^A-
tjora ne bi trebalo da je pore- Crvenu zvezdu ~eka te{ko zali tri pobjede, djeluju sve ^AK: Borac - Jagodina (13),
metio atmosferu i planove u gostovawe u Subotici i pobje- boqe i o~ekuje se da nastave NOVI SAD: Vojvodina - Sme-
redovima {ampiona, kojem u da je za “crveno-bijele“ impe- pobjedni~ki niz protiv tima derevo (13), nedjeqa: SUBO-
goste dolazi nejaki Metalac. rativ. Iako i daqe igraju po koji te{ko gubi, ali te{ko i TI CA: Spar tak Zla ti bor
“Crno-bijeli“ su na doma}oj principu toplo-hladno, “crve- pobje|uje. Poslije tri kola bez vo da - Crve na zvez da (13), Salvatore Skila}i FOTO: AGENCIJE
sceni u seriji uspjeha, dok su no-bijeli“ su vezali tri po- pobjede ekipa Rada ima lijepu BEOGRAD: OFK Beograd - Ja-
vor (13), BEOGRAD: Rad - BSK Fudbalski klub Partizan
FOTO: AGENCIJE

(13), BEOGRAD: Partizan -


Metalac (17). Boja `eli da ide
Tabela BEOGRAD - Iako se po po- Stanojevi}em i rekao mu da
vratku u Partizan od wega ni sam za do voqan mi nu ta -
1. Partizan 13 11 1 1 31:9 34 dos ta o~e ki va lo, je dan od `om. To je jedini problem -
2. C. zvezda 13 10 1 2 17:5 31
napada~a srpskog {ampiona kazao je Boja.
3. Vojvodina 13 8 4 1 17:2 28
4. Rad 13 7 4 2 15:7 25
}e u zimskom prelaznom ro- Trener Stanojevi} o svemu
5. Sloboda PS 13 5 5 3 14:11 20 ku potra`iti novi klub. Ri- ima sqede}e mi{qewe:
6. Jagodina 13 5 4 4 12:11 19 je~ je o Ka me run cu Pje ru - Ne mogu svi da budu zado-
7. Spartak 13 4 6 3 13:10 18 Bo ji, ko ji ni je za do voqan voqni. Boja ima odre|eni do-
8. Smederevo 13 3 8 2 13:10 17 minuta`om kod trenera Ale- govor sa qudima iz kluba i
9. OFK Beog. 13 4 4 5 11:12 16 ksandra Stanojevi}a. wegova odluka mora da se po-
10. Javor 13 3 6 4 9:11 15
- Na kraju jeseni najvjero- {tuje. Bez obzira na to {to
11. BSK 13 3 5 5 8:15 14
12. In|ija 13 3 4 6 11:16 13
vatnije odlazim. Sa klubom bih ja vo leo da os ta ne. To
13. Borac 13 2 6 5 6:15 12 imam dogovor da ostanem do sam mu rekao. Zadovoqan sam
14. Metalac 13 2 2 9 8:19 8 de cem bra, a po sli je }u da wegovim igrama i imam izu-
15. Hajduk 13 1 3 9 7:18 6 tra`im novu sredinu. Razgo- zetno pozitivno mi{qewe o
Ivica Iliev 16. ^ukari~ki 13 0 3 104:25 3 va rao sam i sa tre ne rom wemu.
52 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE

Italijanski kup
“Nebeskoplavi“
ubjedqivi
RIM - Odigrano je pet me~eva Kupa Italije, a plasman
u osminu finala obezbijedili su Lacio, Katanija, Bo-
lowa, Udineze i \enova. Lacijali su se tako izborili za
susret sa Romom u osmini finala, {to }e im biti prilika
za revan{ poslije poraza u Seriji A.
Rezultati: Lacio - Albinolefe 3:0 (Garido 15, Stendardo
45, Del Nero 85), Kaqari - Bolowa 0:3 (Me|orini 32. penal,
Ramirez 84, Himenez 90), Katanija - Bre{a 5:1 (Martiwo 13,
Lopez 55, 86, Pe{e 58, Antenu}i 82 - Fe~esin 18), Udineze -
Le}e 1:1, 2:1 poslije produ`etaka (Koradi 78, Floro Flo-
res 119 - [evanton 17), \enova - Vi}enca 1:1, 3:1 poslije
produ`etaka (Toni 87. penal, 91, Destro 97 - Salifu 63).

Za Riplijevu rubriku
U Engleskoj 55:0!
LONDON - Engleska je ko- rovatan - 55:0, prenijele su
lijevka fudbala i tamo “najva- agencije.
`nija sporedna stvar“ ima - Nismo u`ivali u ovome,
drugu dimenziju u odnosu na ali nismo mogli da stojimo na Berni Eklston
druge dijelove svijeta. terenu. Igrali smo punom sna-
Razbojnici napali gazdu “formule 1” i opqa~kali ga u Londonu

Eklston pretu~en
Tamo je svaka utakmica va- gom i zavr{ilo je tako kako je
`na, svejedno da li igra “gor- zavr{ilo - izjavio je trener
di Albion“, Man~ester pobjedni~ke ekipe.
junajted i ^elzi ili amaterske Madron sada ima gol razliku
ekipe. Predaje nikada nema. “minus 203”! Me|utim, nije
Tako je i u 13. rangu takmi- posqedwi iako nije osvojio ni
~ewa. bod. “Fewer” pripada Stormu, Napada~i su od Eklstona i wegove 31-godi{we djevojke Fabijane Flosi uzeli
Madron iz Kornvola suprot- kojem su oduzeti bodovi, pa je
stavio se lideru Rezervnom na “koti -3”. nakit u vrijednosti od oko 250.000 evra
Loganu sa sedmoricom, jer se Ina~e, poslije 55 primqenih LONDON - Prvi ~ovjek - Ne postoji sumwa da je - Po li ci ja je po zva na u - Javnost }e o svemu biti
trojica igra~a i golman nisu golova gosti su odveli doma}i- “formule 1“ Berni Eklston ovo bio ciqani napad upravo srijedu oko 22.30 ~asova zbog blagovremeno obavije{tena -
pojavili. Rezultat je bio nevje- ne na pivo. pretrpio je lak{e povrede zbog toga ko je gospodin Ek- izvje{taja o napadu i pqa~ki dodao je portparol Skotland
kada su ga pqa~ka{i napali lston. Sigurno je da su, zbog mu{karca i `ene - rekao je jarda.
Ka`wen napada~ Le}ea ispred sjedi{ta “Formula 1 na~ina na koji je sve ura|eno, u portparol Skotland jarda. Berni Eklston nije ba{
holdinga“ u centru Londona, u pitawu okorjeli kriminalci, Prostorije uspje{nog po- visok ~ovjek, ta~nije ima je-
[evantonu pet nasequ Najtsbriy.
Ovaj 80-godi{wi Britanac
koji moraju da budu privedeni
pravdi - rekao je izvor u poli-
slovnog ~ovjeka smje{tene su
nedaleko od Bakingemske pa-
dva 160 centimetara, star je
80 godina, pa ~ak i wegovi
me~eva suspenzije je bio sa djevojkom Fabijanom
Flosi kada su ih napala ~etvo-
ciji.
Odmah poslije napada, pre-
late i ulice Oksford za koju najboqi prijateqi ne bi mo-
je sam Eklston nedavno izja- gli za wega re}i da izgleda
LE]E - Napada~ Fudbalskog kluba Le}e Havijer Ernes- rica pqa~ka{a. Poslije udarca ma tvrdwama Skotland jarda, vio da je nesigurna, budu}i da po put ho li vud ske zvi jez de.
to [evanton dobio je zabranu igrawa u pet utakmica zbog milijarder je pao, a ~etvorica Eklston je preba~en u bolnicu su mnogi qudi postali `rtve Ali, to mu nimalo ne smeta
bacawa dresa na sudiju nakon {to mu je ovaj pokazao crveni mu{karaca nastavili su da ga i pu{ten je poslije pregleda pqa~ke na ulici na koju se da kao naj va `ni ji “ta ta“
karton. Urugvajca je kaznila Disciplinska komisija Fu- udaraju i {utiraju. Napada~i na ku}no lije~ewe. Fotogra- smjestilo oko 550 prodavnica. “formule 1“ zara|uje ogro-
dbalskog saveza Italije (FIGC), a iskqu~en je jer je namjer- su od Eklstona i 31-godi{we fije Eklstona snimqene pri- man novac kao i da uvijek bu-
no sru{io Sampdorijinog fudbalera Reta Ciglera. Flosijeve uzeli nakit u vrije- li kom do las ka na po sao u JO[ UVIJEK de okru`en qepoticama zbog
[evanton (30) je svukao svoju majicu i zamahnuo wome pre- dnosti od oko 250.000 evra. Na- ~etvrtak otkrile su povrede na ~e ga po sma trawe wego vih
ma sudiji, te po~eo da vi~e na wega. Sudija mu je samo mir- pad se dogodio oko 22.30 ~asova desnoj ruci i lak{u povredu
niko nije
uhap{en fotografija u svjetskim ~a-
nim po kre tom ru ke po ka zao da bi tre ba lo da kre ne ka po lokalnom vremenu u srijedu. glave. so pi si ma ~es to li ~i na
svla~ionici. Sampdorija je slavila rezultatom 3:2. - Ulice u Londonu su pune crte`e bogata{a iz stripa o
Bogatstvo lopova i bandita koji tra`e Alanu Fordu.
mekane i naivne qude. Tako je Gospodar najve}eg cirku-
Bogatstvo Bernija Eklstona procjewuje se na oko 3,6 milijar-
bilo i tako }e i biti ubudu}e. sa na svijetu je brzinom boli-
di funti, a posjeduje i nekretnine {irom svijeta. Vlasnik je
Engleska ima mnogo problema da pre {ao put od pro dav ca
ku}a na Korzici, G{tadu i francuskoj obali, kao i dva avi- peciva do milijardera, a ne
- po ru ~io je ne da vno gaz da
ona. U jednom trenutku je bio vlasnik najskupqe ku}e od najskupqeg karavana na svije- smeta mu ni to {to ga mediji
55.000 kvadrata u Londonu, koju je platio 50 miliona funti, tu. ponekad nazovu hobitom jer se
ali je prodao poslije tri godine, iako u wu nikada nije use- Poslije ovog incidenta qepotice ve} vi{e od pola
lio jer se wegovoj supruzi nije svi|ala. Vilu je prodao vla- niko nije uhap{en, a engleska vijeka lijepe za wega. Jedno
sniku najve}ih ~eli~ana na svijetu Lak{mi Mitalu, za 70 policija intenzivno traga za vrijeme je bio u braku sa Sla-
miliona funti i to je najskupqa privatna nekretnina ikada po~iniocima ovog nasilni- vicom koja je porijeklom iz
prodata u Velikoj Britaniji. ~kog djela. op{tine Lakta{i.

Vejn Runi, napada~ Man~ester junajteda, jasan

"Dajem `ivot, ne}u u Siti"


Havijer
[evanton

Kup sudamerikana
MAN^ESTER - Napada~ {ao, ne bih nikada ostao u
Finale Gojas Man~ester junajteda Vejn Ru- Engleskoj - rekao je Runi.
- Independiente ni istakao je da ni po cijenu
`ivota ne bi oti{ao na “Is-
POTPISAO
SAO PAOLO - Nakon {to je stvo koje je anulirao Huan tlends“, u redove gradskog ri- novi ugovor
u srijedu Gojas s 2:1 bio boqi Manuel Salgueiro. Po~etkom vala Man~ester Sitija, iako sa “|avolima“
od Palmeirasa u brazilskom drugog poluvremena Hernan se spekulisalo da je bio na Man~ester Siti je uputio
polufinalnom okr{aju fu- Fredes postavio je kona~nih pragu odlaska me|u “gra|ane“. ogromnu ponudu za Vejna, ali
dbalskog Kupa sudiamerikane, 2:1. Ta ko }e fi na le bi ti Vejn Runi ponovo se na- je on odbio potpisivawem no-
istim rezultatom svoje je mjes- okr{aj klubova koji se popri- {ao u centru pa`we, jer daje vog petogodi{weg ugovora za
to u finalu na{ao i Inde- li~no pate u nacionalnim li- odgovore na mnoga pitawa o “crvene |avole. U me|uvreme-
pendiente. ga ma. Go jas }e se sqede }e kojima se nedjeqama speku- nu, Junajted je doveo Andersa
Argentinski klub je u ~et- sezone preseliti u brazilsku li sa lo. On je re kao da se Lindegarda, golmana koji je
vrtak slavio protiv branioca Seriju B, dok Independiente ni ka da ne bi pri dru `io stigao u Man~ester na potpi-
naslova, LDU Kita, u revan{ u argentinskom prvenstvu ima Man~ester Sitiju. Prije bi sivawe ugovora. Wega zovu
utakmici polufinala ju`no- tek 13 bodova iz 15 odigranih napustio Premijer ligu ne- i “novi Peter [majhel“,
ameri~kog pandana Evropske utakmica. go oti {ao u re do ve qutog jer se radi o sjajnom ~uva-
lige i uz gol vi{e na strani Rezultati polufinala: In- rivala. ru mre`e iz Norve{ke, ta-
u{ao u borbu za naslov. dependiente - LDU Kito 2:1 - Svi su pri ~a li ka ko ~nije Alesunda. Ipak mora}e Vejn Runi FOTO: AGENCIJE
Fakundo Para je u 26. minutu (prva utakmica 2:3), Palme- definitivno odlazim u Si- “pod no`“ zbog povrede. Sti- funti, a zanimqivo je da sam gard nije dovoqno dobar za
doveo Independiente u vo|- iras - Gojas 1:2 (1:0). ti. Vjerujte mi, da sam oti- gao je za sumu od 4,2 miliona [majhel smatra da Linde- Junajted.
GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 53

Bogdan Obradovi} o predstoje}em finalu Dejvis kupa Masters u Londonu


Poraz
Ulazimo kao favoriti Zimowi}a
i Nestora

u duel protiv Francuza LONDON - Srpski


teniser Nenad Zimowi} i
Kana|anin Danijel Nestor
pora`eni su u posqedwem,
tre}em kolu grupe B na Mas-

FOTO: AGENCIJE
Selektor Obradovi} je naglasio da devetostruki ters kupu u Londonu.
osvaja~i “salatare” imaju najboqe mogu}e Srpsko-kanadski dubl je
izgubio od Poqaka Luka{a
uslove, kao i ogroman buxet, kojim mogu da Kubota i Olivera Maraha
organizuju doga|aje kakav je Rolan Garos rezultatom 0:6, 6:1, 6:10. Zi-
mowi} i Nestor su jo{
BEOGRAD - Selektor Dejvis Jankovi} i Ana Ivanovi}. ranije obezbijedili plas-
kup reprezentacije Srbije Bogdan - Neophodna nam je sistematska man u polufinale na
Obradovi} apostrofirao je na podr{ka kako bismo dugoro~no zavr{nom turniru sezone i
infrastrukturu kojom raspola`e odr`ali i pove}avali uprkos porazu zauzeli prvo
selekcija Francuske, ali prihva- kvalitet na{eg tenisa. mjesto u svojoj grupi. Srp-
tio je ulogu favorita u finalu. Mislim da smo zaslu`ili sko-kanadski par je u me~
- Razlika u teniskoj infra- pravo da tra`imo boqe u{ao veoma opu{teno, {to
strukturi Srbije i Francuske je uslove za budu}e gen- su Kubot i Marah iskoris-
ogromna. Ipak, ulazimo u finale eracije - dodao je se- tili i do{li do prednosti u
kao favoriti zbog ve}eg individu- lektor “orlova”. setovima. U drugom setu
alnog kvaliteta na{ih igra~a - Obradovi} je vi|ena je potpuno suprotna
napomenuo da jo{ slika, dok su u super taj-bre-
rekao je Obradovi} za Rojters.
jku Poqak i Austrijanac
Viktor Troicki i Janko Tip- nije odlu~io ko
bili boqi i zaslu`eno
sarevi} od srijede treniraju u }e, pored Novaka
slavili.
Beogradu spremaju}i se za finale \okovi}a,
U borbi za finale Zi-
Dejvis kupa protiv Francuske (od igrati u
mowi} i Nestor }e se sas-
3. do 5. decembra). Selektor singlu.
tati sa Amerikancima
Obradovi} je naglasio da deve- - Troicki je
Bobom i Majkom Brajanom,
tostruki osvaja~i “salatare” imaju imao sjajnu koji su zauzeli drugo mjesto
najboqe mogu}e uslove, kao i ogro- s e r i j u u B grupi.
man buyet, kojim mogu da organizuju krunisanu Drugi polufinalni par u
doga|aje kakav je Rolan Garos. pobedom na konkurenciji dublova bi}e
K u p u poznat po zavr{etku me~a u
NOVAK Kremqa, dok kojem su se u petak kasno
\okovi} jedini Tipsarevi} nije nave~e sastali Indijac
siguran za singl bio tako ujedna~en Mahe{ Bupati i Maks
na ATP turnirima, ali Mirwi iz Bjelorusije sa
- Za razliku od Francuza, mi je zato u polufinalu Dejvis kupa jedne i Vesli Mudi iz Ju`ne
imamo svega desetak dvorana u ko- protiv ^e{ke prikazao vrhunsku Afrike i Belgijanac Dik
jima mo`e da se trenira - rekao je igru i bio junak me~a. Upravo Norman. Pobjednik tog me~a
Obradovi}. zbog ~iwenice da u ekipi }e u polufinalu igrati pro-
On je dodao da bi dr`ava tre- imamo timski duh, me|u tiv Poqaka Mariju{a
balo vi{e da ula`e u tenis kako bi igra~ima nema sujete - Firstenberga i Marcina
se nastavilo putem koji su zacr- zakqu~io je Bogdan Matkovskog, koji su zauzeli
tali Novak \okovi}, Jelena Obradovi}. prvo mjesto u grupi A.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

Obla~no Beograd Boris


DMITRA[INOVI]
U Srbiji }e u subotu tokom Subotica Maks. 9 oC direktor
cijelog dana biti prete`no Min. 4 oC Mirjana KUSMUK
obla~no sa kra}im sun~a- glavni i odgovorni urednik
Bijeqina nim intervalima. Mini-
Bawaluka Doboj Novi Sad
malne temperature kreta}e Darko GAVRILOVI] (zamjenik
Tuzla se od -5 do 2 na planina- glavnog i odgovornog urednika)
Sandra MILETI]
ma, u ostalim krajevima od (novosti)
Zvornik 1 do 4, a najvi{e dnevne od Dragana ]OSI]
(dopisnici, dru{tvo, Glas plus)
Zenica 0 na planinama, odnosno Beograd Daliborka SEKULI]
od 7 do 11 stepeni Celzi- (biznis)
Ki{a Sarajevo
jusa u ni`im krajevima. To- Mehmed DIZDAR
(hronika)
i snijeg kom no}i izme|u subote i Vawa POPOVI]
nedjeqe do}i }e do pove- (panorama)
U RS u subotu ujutru i u ranim }awa obla~nosti, koje }e Tawa MILAKOVI]
prijepodnevnim ~asovima na sjeve- (Srbija, region)
Mostar donijeti ki{u pra}enu Novi Pazar Milenko KINDL
rozapadu, zapadu i jugu bi}e obla- suswe`icom u vi{im kraje- Ni{
(svijet)
~no sa ki{om i snijegom, a u vi{im vima. Temperature }e biti Neda SIMI]-@ERAJI]
planinama sa snijegom, u ostalim na nivou subotwih. (kultura)
krajevima suvo uz promjenqivu Darko GRABOVAC
Nik{i} (Bawaluka)
obla~nost. Poslijepodne }e u svim Bawaluka Slavko BASARA
Pri{tina
9 oC
krajevima padavine prestati, uz (sport)
Trebiwe Maks. Podgorica Tihomir GA^I]
promjenqivu obla~nost o~ekuju se i
sun~ani intervali. Jutarwa tempe- Min. -1 oC (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ
ratura od -2 do 2, na jugu do 5, a NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici
dnevna od 2 do 4 u vi{im, u osta- kraj Drvara, 31. jula 1943. godine.
lim predjelima od 6 do 11 stepeni
Evropske metropole Od 15. septembra 1992. godine od-
lukom Narodne skup{tine RS izlazi
Celzijusa. Tokom no}i izme|u su- Amsterdam 3 Budimpe{ta 0 London -1 Prag -1 kao dnevni list Republike Srpske.
bote i nedjeqe do}i do pove}awa Atina 22 Bukure{t 10 Madrid 3 Rim 11 Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5.
obla~nosti, koje }e drugog dana vi- Berlin -1 Carigrad 20 Minhen 0 Sofija 11 maja 2003. godine.
kenda donijeti ki{u i snijeg u vi- Be~ 0 Dablin 4 Moskva -9 Stokholm -3
{im krajevima. Temperature }e Bratislava 0 Kopenhagen 2 Oslo -7 Var{ava -3 e-mail: dopisnik@glassrpske.com
ostati na nivou subotwih. Brisel 0 Lisabon 11 Pariz -2 @eneva 0 marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marke-
ting: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka
551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53
54 27. i 28. novembar 2010. GLAS SRPSKE

Ne tako obi~an
subota
@ivot ovog dje~aka
Uloge: Robert de Niro, `ivot
Elen Barkin, 2010 100
Uloge: E{li Xad, Luk
Leonardo Dikaprio Peri, Xim Tru-Frost PINK BH
RTRS
Re`ija: Majkl Katon-Xons Re`ija: Xon Meknoton

KABLOVSKA RTRS ATV RTS 1 RTS 2


7.00 Jutarwi program 7.00 Ben Ten, crtani film 6.05 Jutarwi program 7.00 TV lica
8.00 Vijesti 8.00 Jutarwi program 8.00 Dnevnik 7.50 Delta Stejt, serija
B 92 8.10
10.00
Turizam plus
Mali dnevnik
9.50
10.00
Vijesti
Ben Ten, crtani film
8.10
10.00
Jutarwi program
Vijesti
8.30
9.20
Mobil fest
Drama
10.20 Miniskule 10.30 Vinks, crtani film 11.00 Dizni 9.40 Vjerski mozaik Srbije
7.00 Znawe na poklon 15.30 Bu|elar
10.35 Moja {pijunska 11.00 Spektakularni 11.50 Zdravo Evropo 10.30 Klinika Vet
8.20 Trnav~evi}i u 16.00 Vijesti
porodica, serija Spajdermen, 12.50 Dnevnik 11.00 Profil i profit
divqini, 16.30 XIII: Zavjera 2,
11.00 Kvizolog crtani film 13.00 Sport plus 11.30 Kwiga utisaka
crtani film film
12.00 Dnevnik 11.30 Sporti}i 14.10 Ekskluzivno 12.10 Vrijeme odluke
8.50 Vodi~ za 18.30 Vijesti
14.00 Kraj dinastije 11.50 Vijesti 14.50 Vijesti 12.30 Svijet zdravqa
roditeqe 19.00 Na{a mala
Obrenovi}, serija 12.00 Indija, serija 15.10 TV lica 13.00 Sedam RTS dana
9.10 Dru`ina sa klinika,
15.00 Moj ro|ak sa sela, 13.00 Auto {op magazin 15.50 Vijesti 13.30 Gra|anin
slatkog serija
serija 13.30 Seks i grad, serija 15.55 Selo gori a baba 13.50 Leti leti pjesmo
potoka: Nevoqe sa 20.00 Top Gear
16.00 Bawalu~ka panorama 14.10 Seks i grad, serija se ~e{qa, serija moja mila
nastavnikom, 21.00 Ka`i za{to
17.00 Vijesti 14.50 Seks i grad, serija 16.50 Tri mu{karca i 14.20 TV feqton
film me ostavi,
17.10 Bjekstvo sa ostrva 15.20 Seks i grad, serija beba, film 14.50 Tenis
10.20 Indija, serija film
{korpiona, rijaliti {ou 16.00 1001 no}, serija 18.20 Kvadratura kruga 16.50 Vrele gume
12.10 Artisti i 23.00 Vijesti
18.20 TNT, serija 16.50 Indija, serija 18.50 Slagalica 17.30 Total tenis
modeli, 23.30 Trauma,
18.50 Ah ta planeta 18.00 Odmori se 19.30 Dnevnik 17.50 Hokej:
film film
19.30 Dnevnik zaslu`io si, serija 20.00 Selo gori a baba Partizan - Slavija
14.00 Popodne - Info
20.10 @ivot ovog 19.00 Vijesti se ~e{qa, serija 20.00 Direktno u fudbal

FOX LIFE
dje~aka, film 19.40 Sinema magika 21.00 Policajac sa 20.40 Svijet sporta
21.40 Prislu{kivawe, hronike Beverli Hilsa, film 21.10 Tenis
serija 20.00 1001 no}, serija 22.40 Vijesti 22.40 Jelen superliga
6.50 @ivot 18.50 Razvedeni Gari, 22.50 Dnevnik 21.00 Hoda~ po vatri, film 22.50 [esto ~ulo, film 23.10 Svijet ribolova
po Ximu, serija 23.10 Brojevi, serija 23.00 Ameri~ki 0.40 Selo gori a baba 23.40 Metropolis
serija 19.30 Svi gradona~elnikovi 0.00 Prvi talas, serija `igolo, film se ~e{qa, serija 0.10 Balet @eneve
7.40 Alo alo, qudi, serija 0.40 Dnevnik 1.00 Sport centar 1.00 Vijesti 1.00 Vrele gume
serija 20.20 Uvod u
8.40
11.20
Uvod u anatomiju
@ivot
anatomiju
21.10 Kao
PINK BH BHT 1 HRT 1 OBN
po Ximu, slu~ajno 6.00 Xuboks 8.00 Vijesti 6.00 Drugo mi{qewe 7.00 Gusarska akademija,
serija 22.00 [kola za 7.00 Valentina, 8.20 Muzika 7.00 Iza ekrana crtani film
12.00 Xoi, serija parove serija 10.00 Vijesti 7.20 Emisija iz kulture 7.20 An|eli i prijateqi,
12.30 Bratstva i 22.50 Xoi 8.00 Kuka, film 10.05 Govor ti{ine 8.10 Bitka u Apa{kom crtani film
sestrinstva, 23.10 Porodi~na 10.00 Farma 11.00 Pe~at, serija klancu, film 7.40 Nimboli
serija praksa 11.00 Birajte 11.30 Josip Pejakovi}: 10.00 Vijesti 7.50 Gusarska akademija
13.20 Though 0.00 Sestra svoj hit U ime naroda 10.10 Ku}ni qubimci 8.10 Bilo jednom u
Love Xeki 12.00 Info 12.00 Vijesti 10.40 Normalan `ivot Turskoj, serija
12.10 Tribunal 11.20 Opera 9.00 Bilo jednom u
14.10 Sofi Parker, 0.50 Uvod u 12.20 Gold Music
serija anatomiju 12.40 Obalska stra`a, 12.00 Dnevnik Turskoj, serija
14.00 Info
18.00 Da draga, 1.40 Alo alo, serija 12.30 Veterani mira 9.50 Bilo jednom u
14.05 Gazda u ku}i,
serija serija 13.30 No}i i jutra, film 13.20 Prizma Turskoj, serija
film
15.20 Engleska Premijer 14.00 Duhovni izazovi 10.40 Bilo jednom u
15.40 Info 14.50 Ekologija Turskoj, serija
liga, pregled
FOX CRIME 16.00 Valentina,
serija
15.55 Fudbal: Man~ester
junajted - Blekburn
15.20
16.20
@ivot
Euromagazin
11.30 Bilo jednom u
Turskoj, serija
6:50 Video-pravda 16:10 Monk 17.00 [ou tajm Rovers 16.50 Vijesti 12.20 Lonci i poklopci
7:35 Wujor{ki plavci 16:55 @enski klan 18.30 Info 18.00 Divqina Rusije 17.00 Reporteri 13.10 Ke~eri
8:25 Dojlova 17:40 Brojevi 18.50 Neobi~ne 19.00 Dnevnik 18.00 U istom loncu 14.10 Rat bendova
republika 18:25 Dojlova metode, 19.30 London lajv 18.40 Potro{a~ki kod 16.10 Vrhovi sjevera, film
9:15 Brojevi republika serija 20.00 Ko{arka: [iroki TT 19.10 Loto 17.50 Red Carpet
10:00 Red i zakon: 19:10 Lavirint 20.00 Farma Kabeli - CEZ Nimburk 19.30 Dnevnik 18.50 Info
Zlo~ina~ke zlo~ina 21.00 Zvijezde 22.00 Vijesti 20.00 Ples sa zvijezdama 19.00 Survivor
namjere 20:00 Aerodrom Granda 22.10 20 godina s vama 21.50 Momci 20.00 Policijska pri~a 2,
10:45 Monk 20:45 Ar~er 23.00 Farma 23.10 Susreti pozori{ta BiH s Medisona, serija film
11:30 @enski klan 21:30 Dekster 1.00 Ne tako 23.40 Hvala {to pu{ite, 22.40 Vijesti 21.30 Zmija, film
12:15 Lavirint 22:15 Okru`en obi~an film 23.10 Return, film 23.00 Film
zlo~ina mrtvima `ivot, film 1.00 Obalska stra`a, serija 0.40 Klijent, film 0.30 Film
13:00 Brojevi 23:00 Medijum
13:45 Ne~ujno 23:50 @enski klan
14:35 Medijum 0:35 Dojlova 8.00 U~ilica, kviz za djecu 15.20 Sve{teni~ki poziv
15:25 Red i zakon: republika
NOVA 8.30 Sinovi i k}eri, serija za diza~a tegova
Zlo~ina~ke 1:20 Rat podzemqa 7.00 Brza blagajna, serija 9.00 Bibin svijet, serija 15.50 EP u plivawu
namjere 2:00 Monk 8.00 Bra~ne vode, serija 9.50 Malkolm u sredini, 17.20 Vaterpolo: Mladost - Jug
8.30 Pepa, crtani film serija (dvije epizode) 18.40 EP u plivawu
Radio RS 8.40
8.50
Timi Tajm, crtani film
Vinks, crtani film
10.40
11.50
Slu~ajni turista, putopisni {ou
Za qubav ili lovu, film
19.20 Spust (m)
20.00 Fudbal - HNL: Rijeka - Dinamo
6.00 Jutarwi 20.00 Vijesti 9.20 ^agington, crtani film 13.30 Blues Brothers 2000, film 22.40 Nebo - japanska ratnica,
program 20.05 Evergrin klub 9.30 Ben Ten, crtani film 15.40 Qepotica i zvijer, film serija
9.00 Vijesti 21.00 Vijesti 10.00 Memori kviz 17.50 Zvijezde Ekstra 0.20 Xez
9.05 Korijeni 22.00 Vijesti 10.20 Televizijska posla, serija 18.30 RTL danas
10.00 Vijesti 22.05 Najsvjetlije 10.50 Frikovi, serija 19.10 Bibin svijet, serija
10.05 Riznica znawa stranice 11.50 Smolvil, serija 19.50 @uta minuta, zabavni {ou
12.50 Zbogom biv{i, serija 20.00 Gospodin i gospo|a Smit, film
BN
11.00 Vijesti umjetni~ke
11.05 Zvjezdano nebo muzike 13.50 Bo`i}no darivawe, film 22.00 Jedan jedini, film 6.30 Jutarwi program
djetiwstva 23.00 Muzika za 15.30 50 prvih poqubaca, film 23.30 Muqatori, film 9.00 Jelena, film
12.00 Vijesti laku no} 17.00 Vijesti 1.00 Astro {ou 12.00 Auto{op magazin
12.10 Zvrk 0.00 Pono}ne vijesti 17.40 Lud, zbuwen, normalan, serija 2.00 Besana no}, film 13.00 Koktel
13.00 Vijesti 0.05 No}ni program 18.20 Lud, zbuwen, normalan, serija 14.30 Bela la|a, serija
13.05 Starogradska 3.00 Najsvjetlije 19.10 Dnevnik 16.00 Dnevnik
20.00 Posejdon, film 16.10 Tu|e sla|e
muzika stranice
21.50 Crna mo~vara, film
HRT 2 17.20 Prequbnici
13.30 Narodna muzika umjetni~ke muzike
14.00 Vijesti 23.40 Zora o~ajnika, film 7.50 Crtani film 17.40 Kao kod svoje ku}e
14.05 Sportsko-zabavno Frekvencije: 1.30 Djevoja~ki klub, film 8.20 Plesne note, serija 19.10 Pozori{ni susreti u Br~kom
popodne Bawaluka - 90,9; 3.10 Ezo TV 8.40 Moji prijateqi Tigar i Pu, 19.30 Dnevnik
15.00 Vijesti Bawaluka, 4.40 Crna mo~vara, film crtani film 20.00 Vitafon
16.00 Dnevnik Prijedor, - Moji prijateqi Tigar i Pu, 20.30 Muzika
- Sportsko-zabavno Gradi{ka - 92,7; crtani film 21.30 Tu|e sla|e
9.30 Pustolovine Sare Xejn, serija 22.30 Dnevnik
popodne Doboj - 90,7; RTL 10.00 Ni da ni ne 23.00 Dr`ava mrtvih, film
18.00 Vijesti Petrovo - 93,5;
18.05 Tkanica od nota Bijeqina - 89,9; 5.50 Mifi, crtana serija 11.00 Tjorven i Skralan, 0.30 Film
19.00 Vijesti I. Sarajevo - 92,8; 6.30 Juhu i prijateqi, crtana serija crtani film 1.50 Ejmin orgazam, film
19.05 Zabavna muzika Han Pijesak - 90,3; 7.00 Bakugan, crtana serija 12.20 Hrvatski dje~iji festival 3.20 Film
19.30 Muzika naroda Fo~a - 87,3. 7.30 Crvene kapice, crtana serija 14.00 Paulina tajna, film 5.00 Film
GLAS SRPSKE 27. i 28. novembar 2010. 55

Crna Marija Rat za slavu


Uloge: Branislav Le~i},
20 10 Uloge: Denzel Vo{ington, 00
0
nedjeqa
Branko Vidakovi}, Milan Mla- Metju Broderik, Morgan
denovi}, Sowa Savi}, ^avke Frimen
Re`ija: Milan @ivkovi} RTRS Re`ija: Edvard Cvik PINK BH

RTRS ATV RTS 1 RTS 2 KABLOVSKA


8.00 Vijesti 7.00 Ben Ten, 8.00 Dnevnik 8.00 Dozvolite

B 92
8.10 Snop crtani film 8.10 Jutarwi program 9.20 Male pri~e
10.00 Svijet divqine 8.00 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.25 Zanimawe dijete
10.05 Rimske misterije 9.50 Vijesti 10.00 Vijesti 9.40 Drama
10.30 Moja {pijunska 10.00 Ben Ten, 11.00 Dizni 10.30 Moj qubimac 7.00 Dru`ina sa 16.30 Ka`i za{to
porodica, serija crtani film 12.30 ^arobwaci s Vejverli 11.00 Brazde slatkog potoka. me ostavi,
11.00 Kvizolog 10.30 Spektakularni Plejsa, serija 12.00 UNHCR - povratak: Nevoqe sa nastavnikom, film
12.00 Dnevnik Spajdermen, 13.00 Dnevnik Kosovo film 18.30 Vijesti
13.10 Pri~e o pjesmama serija 13.10 Sport plus 12.20 Interfejs 8.00 Beograd za po~etnike 19.00 Na{a mala
13.30 Moj biznis 11.00 Sporti}i 14.00 Vrijeme je za bebe 12.50 Fudbal: 8.30 Znawe na poklon klinika,
14.30 Raweni orao, serija 11.50 Vijesti 15.00 Vijesti OFK Beograd - Javor 11.00 Potraga serija
15.30 Crni Guja, serija 12.00 Crna ovca, 15.50 Moj ro|ak sa sela, 14.50 Magazin 11.30 Nacionalna 20.00 Idealan
16.10 Robin Hud, serija film serija Lige {ampiona geografija profil
17.00 Vijesti 13.40 1001 no}, 17.30 Lud zbuwen 15.20 Put humanizma 12.00 BBC na B92 21.00 Utisak
17.10 [iz serija normalan, serija 15.30 Kulturako aresipe 13.00 Vrati}e se rode, nedjeqe
18.00 TNT, serija ({est epizoda) 18.20 Sasvim prirodno 16.20 Rukomet: serija 23.00 Vijesti
19.00 Susreti 18.00 Put u prirodu sa 18.50 Slagalica Crvena zvezda 14.00 Izme|u 23.30 Patrola
pozori{ta BiH Najxelom 19.30 Dnevnik - Skif Krasnodar redova 0.00 Diler,
19.30 Dnevnik Marvenom 20.00 Moj ro|ak sa sela, 18.00 Olimpijski krugovi 15.00 Top Gear film
20.10 Crna Marija, film 19.00 Vijesti serija 18.20 Tenis 16.00 Vijesti - Info
21.30 Zelena zelena 19.40 Nema vi{e 21.00 Teleton 20.30 Ekolo{ka pitawa

22.00
trava, serija
Doktor @ivago, serija 20.10
zeko reko
Ledina,
22.50
23.00
Vijesti
Uvi|aj
20.50
21.20
Misliti zeleno
TV teatar
FOX LIFE
22.50 Dnevnik film 23.30 Dnevnik 22.00 Jelen top deset 6.50 @ivot po 19.30 Svi gradona~elnikovi
23.10 Sportski pregled 22.00 Avenija zlo~ina, 23.50 Qubavnice, 22.50 U svemiru Ximu, qudi, serija
23.40 Magazin Lige film serija 23.10 Iza granica serija 20.20 Uvod u
{ampiona 0.00 Sport 0.50 Egzit 23.40 Vikend Evronet 7.40 Alo alo, anatomiju
0.10 Crna Marija, film centar 2.50 Vijesti 0.00 Ekolo{ka pitawa serija 21.10 Razvedeni
8.40 Uvod u Gari,
PINK BH BHT 1 HRT 1 OBN anatomiju serija
8.00 Rugretsi, 8.30 Bruklinski most, 7.00 Mala TV 7.00 Ajronmen, 11.20 @ivot po Ximu, 22.00 Kako sam
film serija 8.00 Prijateqi crtani film serija upoznao
9.20 Grand 9.00 Debate o debatama 8.50 Nora Fora 7.30 Ogi i `ohari, 11.50 Xoi, serija va{u majku,
hitovi 10.00 Vijesti 9.50 Vijesti crtani film 12.30 @ivot s Fren, serija
10.10 TV Liberti 10.00 Fojlov rat, serija 8.00 Xoni Test, serija 22.40 Xoi, serija
10.00 Farma
10.40 @ivot i ostalo 12.00 Dnevnik crtani film 13.20 Svi gradona~elnikovi 23.10 @ivot
11.00 Birajte
11.10 Duhovni mostovi 12.20 Plodovi zemqe 8.20 Metajets, crtani film qudi u autu
svoj hit
12.00 Vijesti 13.20 More 8.40 Nimboli, crtani film 14.10 Bratstva i 0.10 [apat duhova,
12.00 Info
12.10 Euroimpuls 14.00 Nedjeqom u dva 9.00 ^uvari planete sestrinstva, serija
12.05 Gold serija 0.50 Uvod u anatomiju,
12.40 Obalska stra`a, 15.00 Mir i dobro 10.00 Na{a mala
ekspres 14.50 Vil i Grejs, serija
serija 15.30 Vijesti klinika, serija
14.00 Info serija 1.40 Alo alo,
13.50 Ko{arka: 15.40 Pustolovine 10.50 Nemojte {ta zamjeriti
14.05 Trag, Haklberija 18.50 @ivot s Fren, serija serija
Sloboda - Bosna 11.30 Dejana {ou
film Fina, film 12.30 Lonci i poklopci
ASA BH Telekom
16.00
16.05
Info
Farma
15.40 Vijesti 16.20 Liga
{ampiona, magazin
17.40
18.40
Lijepom na{om
Globalno sijelo
13.30
14.50
Gumu{, serija
Gumu{, serija
FOX CRIME
17.00 Sve za 16.50 Ko{arka: 19.10 Loto 16.10 Gumu{, serija 6:50 Video pravda 17:40 Brojevi
qubav Igokea - Cibona 19.30 Dnevnik 17.20 Gumu{, serija 7:35 Wujor{ki plavci 18:25 Dojlova
18.30 Info 19.00 Dnevnik 20.00 1 protiv 100 18.50 Info 8:25 Dojlova republika republika
19.00 Kursaxije 19.35 Olimpijski magazin 21.00 Stipe u gostima, 19.00 Survivor 9:15 Brojevi 19:10 Lavirint
19.40 Birajte 20.00 Qudi sa Medisona, serija 20.00 Rat bendova 10:00 Red i zakon: zlo~ina
svoj hit serija 21.40 Volim te, film 22.00 Survivor zlo~ina~ke 20:00 Putnik
20.00 Farma 20.50 Damar Family 23.10 Vijesti 23.10 Arhiv srca namjere 20:45 Idili~ni
0.00 Rat za 21.40 Vijesti 23.40 Samo bez 23.50 Nemojte {ta 10:45 Monk grad
slavu, 22.30 BHT sport skandala, film zamjeriti 11:30 @enski klan 21:30 Zlo~ina~ki
film 23.00 The Doha Debates 1.20 [est stepeni 0.20 Rat bendova 12:15 Lavirint zlo~ina umovi
2.00 Grand 23.50 Obalska stra`a, odvojenosti, 2.20 Rat bendova 13:00 Brojevi 22:15 Zlo~ina~ki
hitovi serija film 4.20 Rat bendova 13:40 Ne~ujno umovi
14:35 Medijum 23:00 Medijum
15:25 Red i zakon: 23:50 @enski klan
7.00 Juhu i prijateqi, crtana serija CO Zagreb - Flensburg zlo~ina~ke 0:35 Dojlova
NOVA 7.40 Bakugan, crtana serija 17.50 Slalom (`) namjere republika
6.50 Brza blagajna, serija 8.00 Crvene kapice, crtana serija 19.00 Super G (m) 16:10 Monk 1:20 Rat podzemqa
7.50 Pepa, crtani film 8.30 Malkolm u sredini 19.50 Olimp 16:55 @enski klan 2:00 Monk
8.00 Timi Tajm, crtani film 10.40 Jezikova juha 20.00 Najve}a predstava
8.20
8.50
Vinks, crtani film
^agington, crtani film
11.40
13.30
Kolumbo, serija
Za qubav ili lovu, film
na svijetu, film
22.40 Emisija o filmu
Radio RS
9.10 Ben 10, crtani film 15.20 Gospodin i gospo|a 23.10 Goli u sedlu, film 6.00 Jutarwi program 20.00 Vijesti
9.40 Memori kviz Smit, film 0.40 Gara`a 8.00 Vijesti 20.05 Razgovornik
9.50 Automotiv 17.30 Diskaveri: Pre`ivjeti 8.10 Snop, emisija za selo 21.00 Vijesti
10.20 Magazin Lige {ampiona divqinu 9.00 Vijesti 21.05 Starogradska
10.50 Novac 18.30 RTL Danas BN 9.05 Starogradska sje}awa
11.20 Heroji, serija 19.00 Exkluziv muzika 22.00 Vijesti
13.20 Bo`i}no okupqawe, 20.00 Hrvatski top model 6.30 Koktel 9.30 Narodna muzika 22.05 Korijeni
film 22.00 Mjesto zlo~ina. 8.00 Pri~e zavi~ajne 10.00 Vijesti 23.00 Sje}awa
15.10 Supertalent Majami, 8.30 Nedjeqno jutro 10.05 Top lista Radija RS 0.00 Pono}ne
17.00 Vijesti serija 10.30 Selo 11.00 Vijesti vijesti
17.10 Supertalent 23.50 Jedan jedini, film 11.00 Cvr~ak na sat 11.05 Sje}awa 0.10 Kultura u
17.50 Lud zbuwen normalan, 1.20 Astro {ou 12.00 Muzika 12.00 Vijesti ogledalu
serija 2.20 Besana no}, film 13.00 Bez maske 12.05 Vjerski program 1.00 No}ni
18.30 Lud zbuwen normalan, 14.00 Prequbnici 13.00 Vijesti program
serija 14.30 Mak na konac 13.05 Zvrk 5.00 Snop
19.10 Dnevnik 15.00 Nijesmo mi od ju~e
20.00 Periferija Siti, serija
HRT 2 15.30 Nedjeqno
14.00 Vijesti
14.05 Pri~aonica, Frekvencije:
21.00 Nacionalna sigurnost, film 7.50 Muzika popodne omladinska emisija Bawaluka - 90,9;
22.40 Red Carpet 8.50 Svilene ~arape, film 19.30 Monitor 15.00 Vijesti Bawaluka,
0.10 Alfi, film 10.40 Biblija 20.00 Prequbnici 15.05 Sportski pregled Prijedor,
1.50 Majmun, film 10.50 Misa 20.40 Pazi mogu}e je 16.00 Dnevnik Gradi{ka - 92,7;
3.30 Red Carpet 12.00 Djetetov vapaj u pomo}, film 21.10 Nijesmo mi od ju~e 16.20 Nedjeqni radio magazin Doboj - 90,7;
13.30 Ples sa zvijezdama 21.40 Bela la|a, 18.00 Vijesti Petrovo - 93,5;
15.00 Magazin Lige {ampiona serija 18.05 Medaqoni u vremenu Bijeqina - 89,9;
RTL 15.30 Olimp 23.00 Film 19.00 Vijesti I. Sarajevo - 92,8;
15.50 EP u plivawu 0.40 Satelitski 19.05 Zaigrajmo, zapjevajmo, Han Pijesak - 90,3;
6.20 Mifi, animirana serija 17.10 Rukomet: program emisija narodne muzike Fo~a - 87,3.
Luda planeta

Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} organizovao je sino} u Za- Bondov


grebu prijem u ~ast Borisa Tadi}a kojem su prisustvovale javne li- pi{toq za
~nosti iz obje dr`ave. Prema hrvatskim medijima, predsjednik
Srbije do~ekan je uz taktove hita Frenka Sinatre “My Way“, a me|u 300.000 evra
300 zvanica iz Beograda i Zagreba bile su i hrvatske pjeva~ke zvi- Pi{toq koji je [on Koneri
jezde Severina i Nina Badri}, ali i Boba @ivojinovi} i Lepa koristio kao Xejms Bond u
Brena, Miki Manojlovi}, Sergej Trifunovi}, Blanka Vla{i} i filmu “Iz Rusije s
mnogi drugi. Razgovor s hrvatskim premijerom Jadrankom Kosor bio qubavqu“, prodat je na au-
je uzrok Tadi}evog ka{wewa na dru`ewe koje je za wega organizo- kciji u Londonu za 300.000
vao Josipovi}. ^ekawe gosta samo je potenciralo uzbu|ewe evra, javio je Bi-Bi-Si.
koje se moglo osjetiti me|u gostima. Kratko se obra}a- “Valter“ tajnog agenta 007
ju}i gostima, Josipovi} je rekao da su odnosi Hrvat- je na aukciji odr`anoj u ~et-
ske i Srbije sve boqi i da }e biti jo{ boqi kada vrtak kod Kristija dostigao
se Hrvat ska i Srbi ja po ja ve za je dno na tre }im vi{e nego desetostruko ve}u
tr`i {ti ma. Ta di} je krat ko re kao da je, ra - cijenu od procijewene koja
zmi{qaju}i o protekla dva dana, do{ao do defi- je iznosila izme|u 15.000 i
nicije da tu nije bila rije~ o odnosu dvije dr`ave 20.000 funti. Drugi pi-
i dva predsjednika, ve} o odnosu dva dru{tva - {toq Xejmsa Bonda, iz fil-
hrvatskog i srpskog. Tadi} i Severina kona~no su ma “^ovjek sa zlatnim
se upoznali, ali iz srda~nih poqubaca koje je Ta- pi{toqem“, prodat je za
di} razmijenio sa Ninom Badri} bilo je o~igle- 15.000 dolara.
dno da je to ve} du `e po znan stvo. Dvo ji ca
predsjednika poku{ala su da razmijene koju rije~
sa ve}inom gostiju, a zajedno su zapjevali uz vojnu
klapu “Sveti Juraj“. Predsjednik Tadi} sa zani-
mawem je poslu{ao “Ju te san se zaqubija“ i za-
pje vao uz sti ho ve “Ce sa ri ce srca mo ga“, a ni
wegov savjetnik Sr|an [aper iz nekada{weg
benda VIS “Idoli” nije mogao da odoli. Zabraweno
tetovirawe
kowa
Sud u wema~kom gradu Min-
steru zabranio je jednom
~ovjeku da svom kowu na-
pravi tetova`u za{titnog
znaka “Rolingstonsa“, usa-
na i ispla`enog jezika. Sud
je odbacio obrazlo`ewe
vlasnika da je `elio da
wegov bijeli poni “bude jo{
qep{i“. Sud je tako|e pro-
cijenio da je tetova`a bila
poku{aj vlasnika kowa da
reklamira posao kojim je
zamislio da se bavi, a to je
Tri najpoznatije kleptomanke tetovirawe `ivotiwa.
Ameri~ki tabloidi povodom “crnog vne kazne i 480 ~asova dru{tveno-korisnog
pet ka“, da na ka da se tra di ci onal no rada. Trenutno nema zabranu pristupa ni-
odr`ava najve}a rasprodaja po prodavni- jednoj radwi za razliku od seksepilne Me-
cama u cijeloj Americi, objavili su top gan Foks ko ja vi {e ni kad ne smi je da
listu kleptomana, zapravo, kleptomanki. kro~i ni u jedan “Wall-Mart“. Tamo je ukra-
Prva tri mjesta uvjerqivo su zadr`ale la sjaj za usne vrijedan tek nekih sedam do-
Vinona Rajder, Britni Spirs, te Megan lara. Za razliku od Megan, Britni Spirs
Foks. Iako se te zvijezde izvla~e kako su ima vi{e feti{ na odje}u i perike. Tako Perverzni
“zaboravile“ da plate svoje ra~une, neke od nakon {to obi|e seks {opove, isproba pe-
wih vi{e ne mogu ni na to da se izvla~e. rike, izjuri vani i “zaboravi“ da plati. policajac
Naime, Vinona Rajder ve} se lije~ila od Sli~no radi i sa odje}om. Ako je uhvate Policajac iz Singapura
svog poreme}aja, a zbog istog je i zavr{ila prodavci ili paparaci obi~no ka`e “Moje svoje perverzne ma{tarije
na sudu te je ka`wena sa tri godine uslo- obezbje|ewe }e platiti“. poku{ao je da ispuni uz po-
mo} koleginica koje to nisu
ni znale, sve dok ga jednog
NEKAD BILO... dana jedna od wih nije ulo-
vila sa mobilnim telefo-
Da je `iv, legendarni kung-fu majstor Brus
Li u subotu bi, 27. novembra, proslavio
POSQEDWA nom ispod wene sukwe. Sim
Keng Te progla{en je kri-
svoj 70. ro|endan. Brus Li ro|en je u San
Francisku 1940. godine, koja je po kineskom Najve}i svjetski vim jer je dvjema svojim ko-
leginicama u vodu za pi}e
kalendaru bila Godina zmaja. Imao je samo qubavnici umije{ao sopstveno sjeme.
tri mjeseca kada mu je otac uspio na}i “ulo- ^asopis “Dejli bist” napravio je op{irno is- Optu`nica protiv ovog po-
gu“ u filmu. Kada je Brus Li navr{io 18 go- tra`ivawe i potvrdio da je najve}i svjetski zavo- licajac sadr`i 149 ta~a-
dina, ve} je bio pravi veteran filmskog
dnik Fidel Kastro. Veliki kubanski diktator je, navodno, spavao ka, a zasad je progla{en
platna sa dvadesetak snimqenih filmova. U
sa 35.000 `ena, a svoje je izabranice tokom 40 godina pronala- krivim za wih deset.
ve}ini slu~ajeva bile su to role uli~nog lu-
talice uvijek spremnog za borbu i izazi- zio na pla`ama Havane. Kastro je, navodno, svaki dan spavao sa
vawe nevoqa. dvije `ene, jednom za vrijeme ru~ka, a drugom za vrijeme ve~ere.
Brus Li imao je samo 32 godine kada je umro Ponekad ~ak i uz doru~ak, {to prera~unato u brojke iznosi oko
od otekline u mozgu, 20. jula 1973. godine. 35.000. Na drugom mjestu, sa “samo“ 20.000 `ena koje je osvojio,
Svake godine wegov ro|endan slave brojni nalazi se ko{arka{ Vilt ^ambnrlejn. Kao {to sam tvrdi, to ne
fanovi, koji se {irom svijeta spremaju da zna~i da je “lak“ te da nema kriterije jer je tokom dugogodi{we
Ro|en obiqe`e dan kada se rodila osoba koja je qubavni~ke “karijere“ ipak izbjegavao udate i ne ba{ lijepe dje-
vojke. Tre}e mjesto zauzeo je Voren Biti, koji je ispod plahte odvu-
Brus Li popularizovala borila~ke vje{tine i dove-
la ih u svijet Zapadnog filma. kao 13.000 `ena.
www.glassrpske.com na dodjeli Ameri~kih muzi~kih
OBJEKTIV nagrada u Los An|elesu

Bogata ponuda turisti~kih agencija u


Srpskoj za do~ek Nove godine i zimovawa

U EVROPSKIM
METROPOLAMA
VE] OD 100 EVRA Atomski otpad u Rusiji
Mladen Bosi}, predsjednik - tempirana bomba
Srpske demokratske stranke

Platforma SDS-a
i SNSD-a nije
za jednokratnu
Cijeli `ivot
upotrebu pod radijacijom
2 27. i 28. novembar 2010. GLAS PLUS

Kolumna

OSLOBO\EWE NARODU
#^emu uop}e intervjuisawe novinara bi to prsti }em na do le obiqe`e na in - slu ~a ju bi ga Avaz na pao)#, ve li daqe
u no vi na ma?# Pi ta se ova ko ne ki dan u for ma ci ja, na pad i oma lo va `a vawe do - no vi nar ka re la ti vi zu ju }i ra zlo ge in -
egi di ko ju je sa ma se bi na pra vi la ugle - bitnika, jer nisu u istom taboru. ter vjua sa Ko pawom u #Ava zu#. Hm, o
dna novinarka koja promovi{e novinar- #Nije do`ivio ni neki profesional- to me bi se mo glo i te ka ko go vo ri ti.
stvo oslo bo |e no sva ke in ti mi za ci je i ni atak.# Opet je za bri nu ta ure dni ca. Ne sa mo da je na pra vio is ko rak, ne go je
re la ci je ti pa: ti me ni ja te bi. ^is to, Eto, na`alost, nije. Do`ivio je to prije na pra vio is ko ra ke, po dje dna ko kao i
hladno, odmjereno novinarstvo nudi nam par godina, a mo`da bi bilo dobro da je #Avaz#, jer bi ga u su pro tnom #Oslo bo -
ure dni ca i no vi nar ka u svo joj no vi ni, opet na kakvoj meti za odstrel. Mada, ka- |ewe# objavqiva lo kao svog re do vnog

T
ba{ onakvo kakvo bi trebalo biti. da ~ovjek boqe razmisli, a prema pisawu do pi sni ka, ko men ta to ra, ana li ti ~a -
ema teksta objavqenog u #Oslobo- sa ra jev skih se dmi ~nih no vi na #Da ni#, ra... Uje di nio je Ko pawa BiH vi {e ne - Pi{e:
|ewu# 22. no vem bra 2010. su gla - Ko pawa i ni je do `i vio ne ki #pro fe si - go }e to ikada u~initi gra|anski Sawa
vom i bra dom @eqko Ko pawa, onal ni atak#. Vi {e su bi li u pi tawu ne - me di ji Sa ra je va. U wego vim no vi na ma VLAISAVQEVI]
Fa hru din Ra don ~i} i, na ra vno, ki mafija{ki obra~uni. Ba{ se to, eto, pi {u ve} go di na ma ko lu mnis ti iz dru -
uvijek ponovo Milorad Dodik. Prva dvo- mo glo pro ~i ta ti u #Da ni ma#, u ko ji ma gog en ti te ta: od Fe ta ha gi }a pre ko
jica u ulozi tajkuna, a tre}i u ulozi vo- novinari intervjui{u novinare. Pisale Ivan ko vi }a do aka de mi ka Fi li po vi }a,
`da koji odre|uje do podne {ta }e biti u su to is te one no vi ne za ko je ure dni ca {to je ne za mi sli vo u #Oslo bo |ewu#.
RS, a od po dne u FBiH. No, os ta vi }e mo #Oslo bo |ewa#, pi {u }i o Ko pawi, nu di
sa da Do di ka po stra ni i ana li zi ra ti hvalospjev da su prvi i mo`da jedini pi- U STVARI
Dobro je {to nisu
tekst iz #Oslobo|ewa#.
sali o Kazanima, te da je Kopawa tra`io tema o Kazanima precizirali niti novinar
#^emu uop}e intervjuisawe novinara
ba{ od wih da pre ne se tek sto ve o to me u
u no vi na ma?# Ba{ ta ko, ~e mu in ter vju - nikada nije otvorena
isawe no vi na ra u no vi na ma, kao {to je
svojim #Nezavisnim novinama#. Od svoga “Avaza” niti Kopawa ko
kolege iz RS su tada dobili priznawe da
to nedavno uradio Budo Vukobrat (Radio inicira raspad dr`ave, jer
#Sarajevo ima snage suo~iti se sa zlo~i-
Slo bo dna Evro pa) in ter vju i{u }i bez Po kre nuo je Ko pawa na gra du #Ni ko la
nima po~iwenim nad nebo{wacima#. Li-
ika kvog mo ti va ure dni cu #Oslo bo -
je po je bi lo ~u ti ta kvo pri znawe, pa Gu zi jan#, izbor li ~nos ti go di ne, izbor da jesu, upravo bi tekstovi
|ewa#? Isto smo pitawe mogli postavi- mi nis ta ra go di ne, a na gra de do bi ja ju
ti kada je u propaloj novini #Dani#, nad makar i od novinara koji je u me|uvreme- poput redovnih kolumni
nu pos tao omra `en u Ko tli ni pre pu noj po dje dna ko gra |a ni iz Fe de ra ci je kao
ko jom je sta ra teqstvo pre uze lo #Oslo - i iz RS, bez ob zi ra da li su iz SDA,
bo |ewe#, na pravqen raz go vor sa Slo bo - qud skih slo bo da. Me |u tim, ni je li Ko -
SDP-a, SNSD-a ili HDZ-a. Na sve ~a -
u “Oslobo|ewu” mogli da
danom Vaskovi}em ili kada je nebrojeno pawa ipak po`urio sa svojom hvalom?
nos ti sje de gos ti ne sa mo iz ci je le poslu`e kao dobar primjer.
puta osvanuo kakav razgovor~i} u #Oslo- Za nimqivo je da su pre `i vje li gra -
BiH ne go i {i reg re gi ona i to ne sve
|ani Sarajeva mogli pro~itati pone{to
bo |ewu# sa me zim ci ma te no vi ne, re ci -
(do bi ti vrlo os ku dne i ne po ve za ne in -
sa mi is to mi{qeni ci, ne go i oni ko ji Tamo se boqe nego igdje
mo sa ugle dnim no vi na ri ma ko ji iz ni ka da ne bi sje li za is ti sto da ni je
Va{ingtona nakratko navrate do Saraje- for ma ci je) o Ka za ni ma tek ka da su sa drugdje u bh. novinarstvu
Ko pawinih #Ne za vi snih#. U wego vim
va. Eh, ba{ neka je postavila na po~etku ovog svi je ta ili di je la svi je ta nes ta li,
no vi na ma ~i ta mo o Sa ra je vu po dje dna ko
svoje egide novinarka #Oslobo|ewa# ovo na ovaj ili onaj na~in, gotovo svi akteri
kao o i Bawalu ci, i do bre i lo {e stva -
mo`e nau~iti kako izgleda
#principijelno# pitawe. tih stra{nih zlo~ina. U biti nikada ni-
ri, a u #Oslo bo |ewu# ~i ta mo {ta to sve kada se neko okomi na druge
je ni otvorena tema Kazani, a kamoli da-

I
ne vaqa u Bawalu ci.
le ko {i ra te ma: pro go ni i uli ~ne
, ko na ~no, slu ti ova no vi nar ka i druga~ije i kada {aqe
KOLUMNE ra ci je, slawe uhva }e nih ci vi la na ko - (a i to je gur nu la u izlog svo je
pawe ro vo va ko je je tra ja lo jo{ go di na - egi de) da bi ek sklu zi vnost in - “salve uvreda i optu`bi”
u “Oslobo|ewu” dobar primjer
ma na kon Ca ci ne li kvi da ci je. O to me tervjua sa Kopawom trebalo po-
ko inicira raspad dr`ave go to vo ni ko ni je ni pi sao, pa ni ona u svom “prepoznatqivom
ve za ti sa po dna slo vom: #Bo jim se da se

^
grla ta sku pi na gra |an skih no vi na ra i iz Sarajeva inicira raspad dr`ave#. Na
e mu slu `i to {to je no vi nar ne ovi snih in te le ktu ala ca, is ta knu tih to dodaje svoj komentar: #Ko to radi Ko-
stilu” i tako doprinosi
#Ava za# Al me din [i {i} in ter - socijaldemokrata koji se gnu{aju #Dodi- pawa nije otkrio, a ako i jeste, bit }e da
vjuisao @eqka Kopawu? Nije do- ko vog fa {i zma#. Mo `e te li za mi sli ti
raspadu dr`ave
je no vi nar Ava za to sa krio od ~i ta -
bio nagradu, veli urednica. Nije, da ma kar je dan je di ni po je di nac iz ta - teqa.# bar pri mjer. Ta mo se boqe ne go igdje
ta~no tako! Ali ne pita `ena to bez ra- kvih re do va po kre ne kam pawu za po di - Dobro je {to nisu precizirali niti dru gdje u bh. no vi nar stvu mo `e na u~i ti
zlo ga, jer do bro zna na osno vi pra kse zawe spo men-plo ~e ne vi no ubi je nim novinar #Avaza# niti Kopawa ko inici- kako izgleda kada se neko okomi na dru-
svoje novine da sve i da je dobio nagradu, Sarajlijama u Kazanima? ra ra spad dr`a ve, jer da je su upra vo bi ge i druga~ije i kada {aqe #salve uvreda
po se bno u RS, tu vi jest wena no vi na ne Nije Kopawa napravio #nikakav tek sto vi po put re do vnih ko lu mni u i optu`bi# u svom #prepoznatqivom sti-
bi obja vi la, ba rem ne kao vi jest. Bi la pro fe si onal ni is ko rak (do du {e, u tom #Oslo bo |ewu# mo gli po slu `i ti kao do - lu# i tako doprinosi raspadu dr`ave.

Inbox Komentar ~italaca

[ta se to slavi u BiH?


Trebalo bi poja~ati kontrolu uvoza Ubi{e nas u ~etvrtak, 25. novembra, Vakufu (Mrkowi} Gradu) i koji je ovje- govine - Zapadnom Mostaru, [irokom
mesa u Republiku Srpsku, te podsticaj- novinari javnog servisa BHT1 ~estit- kovje~io tu dr`avnost. Brijegu, Grudama, Posu{ju, Qubu{kom...
nim mjerama stimulisati i ohrabriti kama povodom navodnog dana dr`avnos- Dr`ali su se oni oprobanih uni- U tom kraju su poznatiji i priznatiji
ti BiH, ko ji se sla vio sa mo u je dnoj tarnih floskula da BiH nije ni musli- datumi 10. travaw, 25. lipaw, 5. kolo-
na{e poqoprivrednike. Sramota je da
polovini ove dejtonske tvorevine. man ska, ni hrvat ska ni srpska, ve} voz...
sviwsko meso uvozimo iz inostranstva, Ko im je dao za pra vo da, iako u dr`avna zajednica ravnopravnih naro- Ta ko da su 25. no vem bar sla vi li
kada imamo odli~ne uslove za doma}u BiH nema Zakona o dr`avnim prazni- da i gra|ana. Sa tugom su `alili i i{- “bosanci i hercegovci“ u uskom korido-
proizvodwu. Treba pomo}i uzgajiva~i- cima meni, kao gra|aninu Republike ~u|avali se {to se “dan dr`avnosti“ ru od Tuzle preko Zenice, Kakwa, Vare-
ma sviwa, kako bi stali na svoje noge i Srpske, ~estitaju ne{to {to ja ne pri- ne slavi u Bawaluci i Republici Srp- {a, Olova, Breze, Sarajeva i sve tamo
mogli konkurisati evropskim uzgajiva- znam i nad ~im se zgra`avam, samo oni skoj ve} je tamo obi~an radni dan! do Kowica, Jablanice i djeli}a Mosta-
~ima. znaju. Ve} sam bio po~eo da strahujem da ra. Ni tre}ina dejtonske tvorevine.
Obu~eni u “plavo-`ute“ boje zasta- }e Bawaluku nazvati recimo Kastrom Na kraju }u da se vratim na BHT1
narednikbilko@yahoo.com ve BiH, sa osmijehom od uva do uva samo kada se ve} sje}aju istorijskih imena od kojeg o~ekujem da program 9. januara
u ju tarwem pro gra mu su oko 200 pu ta mjesta i gradova, a pam}ewe im se`e sa- u cje los ti po sve ti Da nu Re pu bli ke
Lijepo je {to grad Bawaluka podr`ava
uputili ~estitke. mo do Osmanskog carstva. Srpske i napravi po mjeri gra|ana koji
programe iz oblasti kulture. Posebno Napiwu se qudi sa BHT1 koji bi To je demokratija koju nam sa malih `ive na 49 odsto teritorije BiH. Ako
mi je zadovoqstvo bilo vidjeti da je trebalo da bude javni servis svih gra- ekrana nudi sarajevska ~ar{ija preko se to ne desi mi u Republici Srpskoj
za amaterizam izdvojeno oko 270.000 |ana u BiH da po oprobanom sarajev- svojih medijskih ku}a. A i wih izme|u ne treba da pla}amo RTV-taksu u onom
maraka. Bitno je mlade ukqu~i ti u kul - skom uni tar nom re cep tu na tu re 25. ostalog pla}aju narod i gra|ani Repu- dijelu koji ide za zajedni~ki javni ser-
turna de{avawa i podr`avati wihove novembar kao praznik. Ispri~a{e is- blike Srpske. vis! Neka ih pla}a onaj ko im potura
ideje, jer samo tako mo`e nastati ne - toriju BiH kao “tisu}qetne dr`ave“ uz Ne{to nisam siguran da je 25. “stu- 25. novembar kao dr`avni praznik!
{to kreativno. zakliwawe na ZAVNOBiH koji je zami- deni“ slavqen u “antifa{isti~kim i Milivoje Tadi},
slite odr`an u, kako oni ka`u, Varcar ustani~kim krajevima“ zapadne Herce- Bawaluka
popovart@gmail.com
GLAS PLUS 27. i 28. novembar 2010. 3

Suo~avawa

Nema sre}e na crknutoj


kom{ijskoj kravi
U Mostaru je bio Veliki park koji su svi
zvali Veliki park. Nije imao ime, nije ga ni
zvu~alo kao #poginuli usqed ratnih dejstava#.
Tamo nekad odem popiti kahvu - kad mi neko do-
parku, o nebu i blatu. Jo{ uvijek dosta qudi
smatra da neko mora u blato da bi onaj drugi Pi{e:
trebao. Bio je to najve}i park na svijetu, kad |e u Mostar, ne mo`e bit da ga ne odvedem na poletio put neba. I izreka ima #Dok se je- Veselin
sam bio mali. Vodili su me tamo da se klackam Blagajsku Tekiju. Ne idem tamo zato {to su po- dnom ne smrkne, drugom se ne svane#, dotle je GATALO
u zaraslom parku. Klackalice bi naj~e{}e bile bili Srbe i orlove, nemam tu sadomazohisti~ku to budalasto razmi{qawe u nas ukorijeweno.
polomqene, samo bi jedna ili dvije od wih tri- crtu u karakteru, nego zbog kahve. Tu se popije Japije za rat je bilo, doma}ih sirovina se uvi-
~etiri bile u kakvoj-takvoj funkciji. Bio je taj prava kahva, mislim ~ak tucana (neuporedivo, jek na|e i za zlo~in, za i`ivqavawe nad oni-
park zarastao jer je bio dru{tveni, dakle sva- mqevewem se uni{ti pola arome), donese je ~i- ma ko ji se ne mo gu bra ni ti. Etni ~ki je
~iji. Dakle, ni~iji. ^ekao se red za tu, ~esto i ko u narodnoj muslimanskoj no{wi iz 18. vijeka, o~istio koliko je koga zapalo, za vrijeme ili RS se u Federaciji
jednu jedinu klackalicu. U Mostaru je tada bilo qubazan i prijatan, u limenoj xezvi, sa filxa- poslije rata. Vra}a se ko nema gdje drugo i ko zove “genocidnom“ i
puno male djece, male kao ja, i malo klackalica nom, sa doma}im rahat lokumom nabodenim na ho}e da umre gdje je nikao i ponikao. Tako
poput tih u parku. Sje}am se jo{ da je bilo djece ~a~kalicu. Nema tu ni Koka - Kole ni Nestle stvari stoje. A, {to se ti~e su`ivota i tole- “fa{isti~kom“, pola
lak{e od mene. Tada bih se morao odgurivati proizvoda, ni~ega {to imalo miri{e na Zapad. rancije, ostala je samo nevjerovatna toleran- teritorije zemqe treba
jako da bih se podigao. Te`i bi me nekada znali Znaju qudi {ta je turizam, ne kao u mostarskom cija prema sebi i svome i ne vi|ewe balvana u
zadr`ati gore dok se ne odgurnu toliko jako da Starom Gradu. I, da se ne la`emo, prvo ~ovjek vlastitom oku. Dakle, da ponovim, treba #dru- satanizovati, ba{ kao i
se i oni dignu. Sa sila`ewem bi uvijek bilo poslu`i mu{ke, takav je #adet# (obi~aj - zakon), gog# u blato da bi sebe u nebo. Da, to gurawe u ve}inski narod u toj
problema, obavezno bi neko pao u pra{inu ili tako je bilo u taj vakat odakle je obi~aj ispi- blato je stari bosanski i hercegova~ki obi-
blato, obavezno onaj lak{i - dakle neja~i. jawa tucane kahve. Ne bunimo se ni ja ni moji ~aj. [to je drugi blatwaviji, prvi je sre}niji polovini, treba ih gurnuti
gosti (naro~ito mu{ki), {to bi mi sad ~ovjeka i zadovoqniji. Pa se sad neko jo{ i pita za- u blato {to je dubqe
Mali genije evropeizirali kad nije ni vrijeme ni mjesto? {to smo svi u blatu do gu{e? Pa od uzajamnog
Za{to Evropi ustupiti na{e lijepe obi~aje za gurawa u wega. I ~eka se ne{to, ba{ kao na mogu}e, toliko da ne mo`e
Ja sam, pa me tan ka ko je sam, ja ko brzo espreso kafu? A imam ja i svoje li~ne razloge. klackalicu nekad. ^ekaju se novi izbori, kao disati, toliko da pru`i
Evropa, ta~nije OMV, sru{ili su mi ku}u i da nije jasno da su sve do rje{ewa nacionalnog
zakqu~io da nas dvoje #klacka~a# ne mo`emo
wihov benzin di{em po cijeli dan. Kad vidim pitawa, sve stranke nacionalne, bez obzira ruku onome ko ga je tu
istovremeno biti gore, visoko, u zraku. Jer, kad
je jedan gore - drugi je doqe. Sje}am se blata u ovu najskoriju austrijsku okupaciju, turski ze- zvale se one #na{e#, #socijaldemokratske#, gurnuo i zahvali
man mi se i ne ~ini tako stra{an. Bar mu{ko #nezavisne# ili nekako druk~ije. ^eka se i
parku, prije nego pra{ine. Pra{ine je bilo
prvo kahvu dobije. Hm, opet ja odlutah. Desi se ulazak u EU, kao eto, nesta}e korupcije i bi-
skru{eno i smjerno. I
qeti, tada smo kao vu~i}i skakali po Neretvi
i i{li na Bunu, park nam nije bio tako zanim- to, godine vaqda, matuh insan... jede. Bijeda i korupcija nisu nestale ni u Bu- drugi narod u Federaciji
qiv. Hm, mislim da nam ni park ne bi bio za- garskoj ni u Rumuniji, samo su doboli ~vr{}e BiH treba gurnuti u blato,
nimqiv da je bilo vi{e klackalica. Vole ^asna socijaldemokratska upori{te u okviru EU. Usput, i EU se trese
djeca, ba{ kao i odrasli, ono ~ega malo ima. kao Haiti nedavno... Ali, eto, japija za rat nazvati ih fa{istima i
Gdje sam ono stao? Aha, kod klackawa, jedno
starina jo{ ~eka, neki nesretnici jo{ o ratu kao da usta{ama, da bi u~inio to
doqe - drugo gore... Drugi je pri klackawu, da- im je najve}i kulturolo{ki doga|aj u `ivotu.
kle, doqe... dok se ne odgurne od kakav pre`i-
Eh, sad moram objasniti i {ta je #mica#. [to re~e jedan moj prijateq za jednog ratnog isto, poklonio se,
vjeli blatwavi busen i podigne se uvis. Za to je
Mica je kapa sli~na francuzica koju su musli- penzionera od 40 godina, vlasnika BMW-a ispri~ao i poqubio ruku
mani od adeta, oni koji su dr`ali do vjere i starog 6 mjeseci i niza nekretnina; #Prije ra-
trebalo, ~esto, i cipelom u glib, busewe bi se obraza, stavqali na glave kad su komunisti za-
prije ili kasnije predalo i nestalo od silnog ta je bio NKV, sad je PTSP#.
branili fesove i ferexe. Narod se dovijao ka- umjetni~ka dru{tva su strogo kontrolisana,
ga`ewa. Ali, vrijedjelo je bla}ewa zbog tre- ko je znao i umio, kao i danas, da zadr`i svoje
nutka kad bi se i{lo i do{lo #gore#, kad bi obi~aje i na~in `ivota. Pogubna bla}ewa mostarska i sarajevska Prosvjeta se bavi or-
`eludac po{ao uvis a dje~ja du{a dodirnula ganizovawem peticija za osloba|awe onih ko-
rub straha i po~etak neba. Da... Ali, na`alost, @ivi jedne nacije guraju u blato `ive ji su nad Srbi ma vr{i li ra tne zlo ~i ne.
tada je onaj drugi morao sa obje noge stati u OSTALA SAMO NEVJEROVATNA druge nacije. Javno, strasno, stra{no. Misle Srpsko gra|ansko vije}e Mirka i Ratka Peja-
blato, ostao bi tu sve dok se ne bi odgurnuo. tolerancija prema sebi i svome i da }e se uzdi}i ako druge gurnu u blato. RS se novi}a se spu{ta nisko da ni`e ne mo`e,
Mo`da se neko i radovao kada bi onaj drugi ne vi|ewe balvana u vlastitom oku u Federaciji zove #genocidnom# i #fa{isti- vlastiti narod satanizuju toliko da su za ma-
upao u blato, ko zna? Neki su i u ratu voqeli ~kom#, pola teritorije zemqe treba satani- lo ili nimalo para spremni povremeno pro-
mu~iti i bez povoda ubijati qude, sladili su se zi ra ti, ba{ kao i ve }in ski na rod u toj glasiti Srbe koji nisu kao oni (Srbi van
A #Vlah# je staroturski naziv za nemusli- Federacije BiH plus Veselin Gatalo i jo{
tu|om nevoqom i hranili patwom, samo zato mana. I, tako, pri~a meni moj prijateq Fe|a, polovini, treba ih gurnuti u blato {to je
{to su oni drugi bili #drugi# i na drugom kra- dubqe mogu}e, toliko da ne mo`e disati, to- par wih), ratnim zlo~incima. Pogotovo ako
dobar ~ovjek i pravi socijalista (sad je u Ame- ho }e Pros vje tu (ko joj su pos tavqeni kao
ju ratne klackalice. rici, kod djece), kako je Socijaldemokratska liko da pru`i ruku onome ko ga je tu gurnuo i
zahvali se, skru{eno i smjerno. I drugi na- bo{wa~ki namjesnici) vratiti u hijerarhiju
Partija imala predizborni skup, prije ovog za- ostalih SPKUD Prosvjeta kojih je preko 70 u
Blato pro{losti za dweg rata, ba{ u Blagaju, mjestu uz prethodnog rod u Federaciji BiH treba gurnuti u blato,
nazvati ih fa{istima i usta{ama, da bi u~i- svijetu, od divqe Australije do neevropske
glib sada{wosti odlomka. I tada je jedan drug, dobar partijac i Kanade. Usput se na javnoj TV (FTV) [iroki
govornik, besjedio ~asnim Blagajcima o po{as- nio to isto, poklonio se, ispri~ao i poqu-
bio ru ku ko ja ga gu ra u bla to iz dru gog Brijeg naziva #hramom fa{izma# a narod koji
A za{to vam ovo pri~am? Pa zbog te dje~je ti koja nas vreba, o paklu nacionalizma, o unu- `ivi tamo #onima koji sebe vole zvati Hrva-
tra{wem i spoqnom neprijatequ, o tome kako svjet skog ra ta. A bo ri li su se, kao i
logike po kojoj neko mora biti u blatu da bi Bo{waci, ni za EU ni za MMF, borili su se tima#. Dakle, zagovara se su`ivot i toleran-
ti nacionalisti ho}e da nas zavade i upropaste. ci ja u ko jem pos to je mawe vri je dni qudi,
neko drugi dotakao nebo. Isto se primijenilo da sa~uvaju svoj na~in `ivota i svoje obi~aje.
Pri~ao je kako ti nacionalisti ho}e da nam se gradovi i narodi. Interesantno, zar ne?
poslije rata u kojem se jasno vidjelo koliko su Tu|i mrtvi se guraju u blato, napadne se onaj
opet vrati drugi svjetski rat, da nas opet ubijaju
na{i narodi bratstveni i jedinstveni, neraz- koji se izvine ~ak i za one koji su nastradali
~etnici i usta{e, da nas zava|aju i ne daju nam
dvojni kao zjenica Titovog mrtvog oka. Trebam
`ivit’ normalno - dakle u bratstvu i jedinstvu, a da nisu obukli uniformu i ponijeli oru`je OMV i blatni poslovi
li napomenuti da su najgore pro{li oni koji su u ratu.
kako smo i doslen. Govornik je bio dobar, ba{
povjerovali u tu folu{ku o bratstvu i jedin- Osjetio sam to podmuklo likovawe nad
kao i povod - budu}i rat. Mnogi su zubi za{-
stvu? Oni koji su mislili da im niko ne}e ni-
krgutali od mr`we prema mrskom neprijatequ ISTORIJSKI DOKAZANO #mawe vrijednim i blata dostojnim# i dok je
{ta ako nisu ni{ta krivi? Ne treba, dobar austrijski OMV uz niz po~iwenih krivi~nih
dio vas koji ovo ~itate osjetio je to na svojoj
koji nas ho}e zavaditi i gurnuti u bratoubila- da kad belaj po~ne, mo`e{ odmah
~ke masakre i genocide. Vrli govornik je u neka stati u red po svoju porciju istog djela i kr{ewe prostornog plana Mostara,
ko`i i ko`i svojih bli`wih. 100.000 ra~una je doba zavr{io, mo`da zastao da otpuhne, vrag bi pravio benzinsku ispod mog prozora, tresao mo-
do{lo na adrese uglavnom nikom ni{ta kri- ga znao. Kako god, za~ula se ti{ina. Za~uo se ta- ju staru djedovsku ku}u bagerom - bu{ilicom.
vim, kao dokaz da je ta fantazma o bratstvu i Simtomati~no je da to rade svi, dodu{e ne Osjetio sam radost pojedinaca iz ve}inskog na-
da `amor gomile koji uvijek prethodi prolasku
jedinstvu poput one pri~e... Pa, moram vam je na is ti na ~in i ne is tim in ten zi te tom.
lo{e vijesti, lijepe `ene ili dolasku velikih roda {to }u se u uru{enoj ku}i morati gu{iti
ispri~ati. Strpite se jo{ malo, moram pri~u Bo{waci ~ak imaju i Srbe i Hrvate koje, ka-
rije~i. Progovorila je jedna ~asna muslimanska u isparewima arijevskog benzina. Hm, nekad su
prvo locirati. `u za wihovo dobro (dobro ~itavih naro-
starina sa kapom micom na glavi. Starac je uzeo da(!?), gu ra ju svo je na ro de u muq. Mar ko Germani Srbe gasom ubijali puno br`e... Dodu-
#micu# u ruke, zavrnuo je kao da je cijedi, i kroz Ve{ovi} je toliko uporan u kaqawu obraza {e, nikad nije falilo ni onih koji su pritom
Blagajske ~arolije stisnute zube i sijede brke rekao #Ne boj se ti svog crnogorskog, a i srpskog naroda, da je likovali i bezrezervno im pomagali, bez obzi-
dru`e, nema u nas tijeh nacionalista. Ako bude wegov ro |e ni po si vio. Srbi Sa ra je va se ra na to {to je istorijski dokazano da kad belaj
Blagaj je malo mjesto na jugu mostarske op- neki, ubi}emo ga ko Vlaha...#. izja{wavaju kao #Bosanci#, toliko je pojam po~ne, mo`e{ odmah stati u red po svoju porci-
{tine. Prekrasno mjesto, voda izvire iz pe}ine #Srbin# omra`en tu gdje `ive. Ni Du{ko Po- ju istog. A istorija se ponavqa, blato je uvijek
u brdu a litice... Da ne pri~am. Bilo i orlova, Japija su`ivota pov, ni Petar Petrovi} Wego{, ni Nikola tu, samo se na smjenu ili istovremeno u wemu
pa ih neodgovorni pojedinac potrovao. Prije Tesla, ni oni im ne mogu tu gdje se Srbi sata- koprcamo. Krv ra|a krv, le{inar ra|a le{ina-
rata bilo ne{to malo Srba, {to nije na vakat Pri~a o su`ivotu je nestala, ostala je ko- nizuju, izvu}i dostojanstvo naroda iz medij- ra, a na crknutoj kom{ijskoj kravi jo{ niko
pobjeglo - pobilo ih. Na bosanskom jeziku bi liko i moja besjeda o klackalici u zaraslom skog i politi~kog blata. Srpska kulturno- sre}e nije vidio...
4 27. i 28. novembar 2010. GLAS PLUS

Mladen Bosi}, predsjednik Srpske demokratske stranke

FOTO: S. ILI]
Platforma SDS-a
i SNSD-a nije
za jednokratnu
upotrebu
SDS i SNSD su u{li u pravqewe
Platforme o usagla{enom
djelovawu u institucijama BiH sa
dobrim namjerama i jasnim ciqem.
Ovo je dogovor dviju stranaka
i onaj ko bi poku{ao da ga sru{i
snosio bi posqedice, ka`e Bosi} Mladen Bosi}
RAZGOVARALA: @EQKA DOBRI] prije svega, ima veliki zna~aj GLAS: Imate li saznawa dni~kom nastupu, {to je pret- daju ministra, sve ostalo je }e biti na budu}im pregovara-
zeljkad@glassrpske.com za status Republike Srpske u hodilo formirawu tri bloka
o to me da li }e po sla nik stvar do go vo ra na osno vu ~ima. Ovo se ne odnosi samo
Platforma o usagla{e- zajedni~kim organima BiH. PDP-a Ve sna Krsto vi}- stranaka. Politi~ka situaci- principa rotacije. Razgovori na pitawe presude u “slu~aju
nom nastupu SDS-a i SNSD-a Ona nije namijewena za je- Spremo pristupiti Klubu ja u RS je posve druga~ija i tu o tome jo{ nisu ni po~eli. Sejdi}-Finci“, jer postoji
u zajedni~kim institucijama dnokratnu upotrebu i trebalo po sla ni ka SDS-a ka ko je nema potrebe za formirawem GLAS: Potpredsjednik konsenzus u RS kako rije{iti
BiH pravqena je sa namjerom bi da bude po~etak novog po- predvi|eno Platformom? velike koalicije. Takve ko- SDS-a Vukota Govedarica je to pitawe.
da obezbijedi da i poslije li ti ~kog odno sa na ni vou BOSI]: U Platformi je alicije se formiraju samo u rekao da SDS ne}e podr`a- GLAS: Izjavili ste da
sqede}ih izbora to postane BiH institucija, a to je zaje- predvi|eno da SDS ponudi slu~ajevima da ne postoji dru- ti mandatara SNSD-a Ale- Visoki sudski i tu`ila~ki
praksa i normalna stvar. Zato dni~ki i usagla{en nastup iz poslaniku PDP-a da bude u gi na~in formirawa ve}ine, ksan dra Yom bi }a. Ko je savjet BiH treba ukinuti, jer
mi govorimo o jednom glasu iz RS o svim pitawima od vital- na {em klu bu, a da to is to ili da se dru{tvo nalazi u on da, pre ma Va {em je najodgovorniji za probleme
RS u Sarajevu. nog interesa. Platforma je SNSD uradi prema poslaniku kriznoj situaciji. Zna~i, ta mi{qewu, trebalo da bude u pravosu|u BiH. Ho}e li Va-
Re kao je to u in ter vjuu pravqena sa namjerom da obe- DNS-a. To je, prije svega, zato dva nivoa vlasti su dvije ra- mandatar? {a stranka istrajati na tom
“Glasu Srpske“ predsjednik zbijedi da i poslije sqede}ih {to su za formirawe kluba zli~ite situacije koje ne bi BOSI]: Mandatara tre- stavu i u Parlamentu BiH?
SDS-a Mladen Bosi}. izbora to postane praksa i potrebna tri poslanika, a ove trebalo da uti~u jedna na dru- ba da predlo`i skup{tinska BOSI]: Reforma pravo-
- Ona nije namijewena za normalna stvar. Zato mi govo- dvije stranke to nemaju. Pri- gu. Uostalom, mi na lokalnom ve}ina i to nije posao opozi- su|a u BiH se pokazala kao
jednokratnu upotrebu i treba- rimo o jednom glasu iz RS u rodnije je da se ukqu~e u rad nivou imamo sve mogu}e kom- cije. Mi smo iznijeli svoje najlo{ije ura|en posao za ko-
lo bi da bude po~etak novog Sarajevu. klubova iz RS nego da to rade binacije koalirawa stranaka, mi{qewe o pre dlo `e nom ji pu nu od go vor nost sno se
politi~kog odnosa na nivou GLAS: Upravo to je ono sa poslanicima iz FBiH. Vje- zavisno od politi~ke real- mandataru i ukazali za{to on predstavnici me|unarodne za-
BiH institucija, a to je zaje- {to je pozitivno u vezi sa rujem da }e PDP prihvatiti nosti. nije rje{ewe prvog ~ovjeka jednice koji su ga nametnuli
dni~ki i usagla{en nastup iz Platformom - da je usvojena tu ponudu i da }emo zaista izvr{ne vlasti. Smatramo da i vodili. Ispalo je da je pra-
RS o svim pitawima od vital- kako bi obezbijedila jedin- imati jedan glas u Skup{ti- KORUMPIRANO je SNSD imao mogu}nost da vosu|e odgovorno za visok ste-
nog interesa - rekao je Bosi}. stvo srpskih stranaka u Sa- ni BiH svih 14 poslanika iz pravosu|e BiH predlo`i boqe rje{ewe. pen korupcije i kriminala,
On je dodao i da vjeruje da rajevu. Smatrate li da }e se RS oko pitawa od va`nosti za najkriti~nija ta~ka sistema GLAS: O~ekujete li da jer tu`ioci i sudije ne re-
}e PDP prihvatiti wihovu mo}i to jedinstvo o~uvati? wenu budu}nost. }e Vlada RS biti formira- aguju na o~igledne slu~ajeve.
ponudu da se wihov poslanik BOSI]: To }e pokazati GLAS: Da li }e na sa - GLAS: O~ekujete li da na do polovine decembra? Kako je mogu}e da pravosu|e
prikqu~i Klubu poslanika vrijeme. Jedino {to je sigur- radwu i odnos SDS-a sa }e po sli je kon sti tu isawa BOSI]: Nisam upu}en u oslobodi ubicu Branislava
SDS-a i da }emo zaista imati no u ovom trenutku je da su SNSD-om negativno utica- Predstavni~kog doma Par- proces i pregovore oko raspo- Gari}a, a da nijedna institu-
jedan glas svih 14 poslanika obje par ti je u{le u weno ti to {to }ete u RS biti u la men ta BiH bi ti bli `e djele ministarskih resora cija ne reaguje, a prije svega
iz RS u Parlamentu BiH oko pravqewe sa dobrim namjera- opoziciji? Postoji li mogu- formirawe Savjeta minis- me|u koalicionim partneri- Visoki sudski i tu`ila~ki
pitawa od va`nosti za wenu ma i jasnim ciqem. Siguran }nost da to ugrozi ono {to tara BiH? ma. Sada je ve} jasno da }e svo- savjet BiH? Pod pla{tom ne-
budu}nost. sam da bi oni koji bi poku- ste se dogovorili i potvrdi- BOSI]: Svi sada ~ekaju je ministarske resore pored zavisnog pravosu|a dobili
Bosi} tvrdi i da opozici- {ali da miniraju ovaj zaje- li Platformom? razgovore Dodik - Lagumyija DNS-a i SP-a, dobiti i SDA smo korumpirano pravosu|e i
ona pozicija SDS-a u RS ne}e dni~ki nastup, bili osu|eni BOSI]: Platforma je koji bi trebalo da razjasne da i HDZ, a koliko sam ~uo da bi to je najkriti~nija ta~ka ci-
negativno uticati na wihove od javnosti u RS koja jasno pravqena za nivo zajedni~kih li te dvije stranke, koje su do- u Vla du mo gao u}i i SDP jelog sistema. Svakako }emo
odnose sa SNSD-om na nivou razumije razloge za wegovo organa BiH i tu je jasan ra- bile najvi{e glasova na pro- BiH. To }e biti prili~na pa- se zalagati za lustraciju u
BiH. pravqewe. Ovo je do go vor zlog i ciq. To je - {to ja~a teklim izborima, mogu na}i pazjanija, ali }e odgovornost pravosu|u i reformu koja }e
GLAS: Koji zna~aj za Vas dviju stranaka i wegovo na- pozicija RS u Sarajevu pred dogovor o zajedni~kom nastu- bi ti sko ro iskqu~i vo na omogu}iti sistemu da sankci-
ima Platforma koju ste po- pu{tawe ne bi imalo nika- nove zahtjeve za promjenu dej- pu na nivou BiH. Ubije|en SNSD-u. U svakom slu~aju je oni{e korumpirane tu`ioce
tpisali sa SNSD-om i jeste kve zakonske posqedice, ali ton skog Us ta va BiH. Pla - sam da }e se dogovoriti i da korisno da Vlada {to prije i sudije. To zna~i i ukidawe
li zadovoqni onim {to ste bi onaj ko bi poku{ao da ga tforma je bila logi~an potez je ovo po~etno zakivawe pozi- profunkcioni{e. Visokog sudskog i tu`ila-
se dogovorili? sru{i snosio negativne po- poslije saznawa da SDP BiH cija samo poku{aj pravqewa GLAS: O~ekujete li pri- ~kog savjeta BiH u sada{wem
BOSI]: Ta Platforma, liti~ke posqedice. i SDA imaju dogovor o zaje- boqe startne pozicije. Uko- tiske na predstavnike RS obliku.
liko se ispostavi da ne mogu prilikom pregovora o izmje-
Reforme na}i zajedni~ki jezik, onda
mo`e do}i do blokade formi-
nama Ustava BiH?
BOSI]: O~ekujem pri-
OHR
rawa vlasti, ili }e se u igri tiske. Ameri~ki dr`avni se-
GLAS: Koji su za Vas prioritetni zadaci BiH po- pojaviti nove matemati~ke kretar Hilari Klinton je GLAS: Evropski komesar
slije konstituisawa vlasti? kom bi na ci je za pravqewe izjavila da je sada pravo vri- za pro{irewe [tefan
BOSI]: Upravo bi reforma u pravosu|u i funkcionisawe skup{tinske ve}ine. Oni ko- jeme za pritisak na politi~a- File rekao je da zatva-
pravne dr`ave trebalo da bude prioritet, ali nisam sigu- ji budu poku{ali da blokiraju re u BiH oko promjene Ustava. rawe OHR-a vi{e nije
ran da }e svi biti zainteresovani za to. Prioritet bi proces, bi}e prepoznatqivi i Nemam nikakvu dilemu da }e uslov da bi BiH dobila
trebalo da bude stvarawe boqih uslova za rad privrede i pod pritiskom javnosti. srpski pred sta vni ci bi ti kandidaturu za ~lanstvo
investirawe, kao i sve ono {to bi zna~ilo boqi standard GLAS: Koga }e SDS kan- opet pod specijalnim tretma- u EU. Kako komentari{e-
i otvarawe novih radnih mjesta. Sa liste prioriteta bi di do va ti za mi nis tar ska nom. Tu ponovo dolazimo do te tu promjenu stava u
trebalo izbaciti takozvana velika politi~ka pitawa tipa mjesta u Savjetu ministara? potpisane Platforme u kojoj Briselu?
crtawa novih unutra{wih granica ili centralizaciju na BOSI]: Osim Minis- je definisano da se o promje- BOSI]: Kao odluku da OHR,
{tetu entiteta. To je uslov za okretawe vlasti prema sva- tarstva inostranih poslova nama Ustava izjasne stanovni- koji ima {tap u ruci, ostane i
kodnevnim `ivotnim problemima stanovnika. BiH, za koje smatramo da je u ci RS na referendumu, {to u doglednoj budu}nosti u BiH.
ovom mandatu red na Srbe da bi moglo da smawi teret koji

KO POKU[A minirati Platformu snosi}e negativne posqedice


GLAS PLUS 27. i 28. novembar 2010. 5

U gata~koj parohiji obnavqaju se tri stare crkve, a ni~e jedna nova

Qubav i sloga iz
kamena crkvu
stvaraju
Hram Svetog Nikolaja Miriklijskog
u Gra~anici kod Gacka sagra|en
1534. godine, a obnavqan vi{e
puta. Treba se jo{ uvesti struja,
izgraditi ikonostas i plato sa
stepenicama. Mnogi su skloni
da ka`u da je ovo hram sa
najqep{om unutra{wo{}u,
a ja mogu da ka`em da nisu
daleko od istine,
rekao otac Danilo
PI[E: RATOMIR MIJANOVI]
krozrs@glasssrpske.com

a u Hercegovini `i-
vi crkva Bo `i ja

D mno go je rje ~i tih


pri mje ra, ali ka da
~ovjek pogleda drugu gata~ku
parohiju, ne mo`e, a da mu ne
bu de srce pu no ka da vi di
Mje{tani poma`u obnovu hrama FOTO: R. MIJANOVI]
bratsku qubav i slogu koja iz
kamena svetu crkvu stvara. Na ova pre tpos tav ka ni je jo{ apostole u Jugovi}ima, tride- su sve do 1936. godine, iako ma - ka`e jerej Danilo. Mirlikijskog, svetog Vasi-
malom prostoru obnavqaju se nau~no potvr|ena - ka`e otac setak kilometara udaqenim muslimani, pred ovim svetim Isti~e da je ovo mjesto lija Ostro{kog i bla`enopo-
tri stare crkve, a ni~e jedna Danilo. od Gacka. hramom nalagali badwake. ko je mje {ta ni po miwu kao ~iv{eg oca Lazara nadamo se
na radost svih. Mje{tani ovog sela su se - U momentu kada je naju- drevne pa{wake Nemawi}a da }emo uskoro obnoviti ovaj
O jednoj od crkava, hramu organizovali 1999. godine da OBNOVA gledniji doma}in sela stupio ~obana zna~ajno i po tome jer drevni sveti hram - istakao je
Svetog Nikolaja Miriklij- pripomognu obnovu hrama, ko- na radost potomstva u vrh usta{ke piramide ovih se odmah uz wegovu valu pros- jerej Danilo.
skog u Gra~anici kod Gacka, ja je pri kraju. prostora u sklopu ideje zlo- tire selo Kokorina, rodno U selu Slivqima ve} je
pri~a jerej Danilo Dangubi} - Tre ba se jo{ uves ti glasne NDH, prekinuli su sa mjesto pokojnog igumana Os- nikao hram Svetog vladike
sa neskrivenom rado{}u. struja, izgraditi ikonostas i Nema pouzdanih podataka ovim hri{}anskim obi~ajem. tro{kog Lazara Ayi}a. Ni ko la ja @i ~kog, ko ji je
- Po predawu ova crkva plato sa stepenicama ispred o starosti crkve. Narodno Pamti se i detaq kada su ne- - U tom zaseoku nalazi se prvi hram posve}en wemu u
sagra|ena je davne 1534. godi- samog hrama. Mnogi su sklo- predawe i ovu crkvu vezuje za ki turski svatovi u prolazu wego va ro dna ku }a. ~ast na podru~ju Eparhije za-
ne, a obnavqana vi{e puta, i ni da ka`u da je ovo hram sa sredwi vijek, a po tom pre- sru{ili krst na grobnici Milo{}u Bo`i- humsko-hercegova~ke i pri-
to 1754, 1814. i 1896. godine. najqep{om unutra{wo{}u, a dawu podigli su je ~obani ko- “prvog Jugovi}a“, na {ta su jom i molitvama morske.
Oko crkve se nalazi sredwo- ja mogu da ka`em da nisu da- ji su u toku qeta izgonili mje{tani, muslimani, `ustro sve tog Ni ko -
vjekovno grobqe pa se pre- leko od istine - rekao je otac stoku na pa{wake u Gata~koj reagovali i krvavo se sukobi- laja
tpostavqa da je podignuta na Danilo. povr{i. Predawe ka`e da su li sa drskim svatovi-
temeqima jo{ starije crkve. Je dna od na jin te re san - to bili Nemawi}a ~obani.
Ar he olo {ka is tra `i vawa tnijih crkava ovog kraja je Crkva je obnovqena 1881. go-
nisu dovedena do kraja pa ni crkva Silaska Svetog duha na dine.
Za selo Jugovi}i vezane su
mnoge pri~e u narodu.
Sr|evi}i Za neke od wih sa sigur-
no{}u mo`emo tvrditi da su
istinite jer su dio `ivog i
Uveliko se obnavqa i hram Svetog Nikolaja Miriklijskog u
autenti~nog predawa ovoga
Sr|evi}ima kod Gacka.
kraja, a i istori~ari su po-
Ovo je jedan od najstarijih hramova na podru~ju Eparhije za-
miwali specifi~nosti veza-
humsko-hercegova~ke i primorske. Pouzdanih podataka o sta-
ne za ovaj kraj.
rosti crkve nema, ali svakako je 14. vijek wegova najbli`a
Pred najezdom Turaka u
vremenska odrednica. Narodno predawe ga ve`e za sredwi
14. vijeku u ovo selo je prebje-
vijek {to potvr|uje i ostatak starog `ivopisa.
gla `ena Vojina Jugovi}a no-
se}i u svojoj utrobi mu{ko
dijete. Od tog djeteta, a ka-
snije veoma uglednog ~ovjeka,
izrodilo se veliko pleme po
kojem je ovo `ivopisno selo i
dobilo ime.
Ovaj Jugovi} je sahrawen
u grobqu hrama Svete trojice
za koji se pretpostavqa da je
stariji od Kosovske bitke.
I potomci Jugovi}a, pod
turskim zulumom pre{li su
na islam, ali nikada nisu za-
boravili svoje porijeklo i
duboko su ostali svjesni svo-
Jerej Danilo
jih korijena. ^iwenica je da Dangubi}

SELO JUGOVI]I poznato i kao drevni pa{waci Nemawi}a ~obana


6 27. i 28. novembar 2010. GLAS PLUS

Bogata ponuda turisti~kih agencija u Srpskoj

NAJLU\A NO] U EVROPSKIM M


Novogodi{wa no} se pribli`ava, a sti`u i razne zimske ~arolije, koje mame stanovnike da svoj
odmor {to boqe iskoriste na nekim od brojnih skijali{ta u RS i inostranstvu. Turisti~ke agencije
pripremile raznovrsnu ponudu zimskih destinacija sa {irokom “lepezom“ cijena
PI[U: DRAGANA KELE^

FOTO: GLAS SRPSKE


draganak@glassrpske.com
MARIJANA MIQI]
marijanam@glassrpske.com
o Nove godine ostalo je

D ne{to vi{e od mjeseca, a


sta no vni ci Srpske ve}
uve li ko “ku ju“ pla no ve
gdje }e provesti najlu|u no}. S uki-
dawem viza, do~ek u nekoj od evrop-
skih me tro po la ni je vi {e “ne-
mogu}a misija“, iako ve}ina stano-
vnika i daqe preferira da novogo-
di{wu no} pro ve de na ne koj od
doma}ih planina.
Zajedno sa novogodi{wim pra-
znicima sti`u nam i razne zimske
~arolije, koje mame stanovnike da
svoj odmor {to boqe iskoriste na
nekim od brojnih skijali{ta u RS
i inostranstvu.
Od mjesta, za mnoge je va`nije s
kim do~ekati Novu, 2011. godinu, a
mogu}nosti je mnogo, za sva~iji ukus
i yep.
Za one koji se odlu~e da po~etak
no ve go di ne do ~e ka ju u ne koj od
svjetskih metropola ili da zimski
odmor provedu na poznatim evrop-
skim skijali{tima, turisti~ke or-
ga ni za ci je ve} ima ju bo ga to
pripremqenu ponudu.

Doma}e ili svjetske


destinacije
U turisti~kim agencijama u RS Radije na Jahorinu nego na Kopaonik
ve} su u ponudi razni turisti~ki
aran`mani za prednovogodi{wa i za putovawe u Prag, a u ovu cijenu 210 maraka za sedam dana, dok za is- ka. Veliko je interesovawe i za do- zu potrebno je izdvojiti 555 maraka,
novogodi{wa putovawa. ura~unata su tri no}ewa u hotelu sa to toliko dana boravak u pansionu ma}e destinacije, a najvi{e za Jaho- za Rim 549 maraka, dok za do~ek naj-
U turisti~koj agenciji “Adri- ~etiri zvjezdice i doru~ak - istakla “Vu~i}“ ko{ta 329 KM. U ovu cije- rinu - ka`u u ovoj agenciji. lu|e no}i u Pragu stanovnici treba
jatika lajn“ ka`u da vikend u Be~u je Maja Laki} iz “Sebastijana“. nu je ura~unat doru~ak - kazala je Radnica u agenciji “Jahorina da izdvoje 468, a u Carigradu 505
ko{ta 228 maraka, a polazak iz Ba- Prema wenim rije~ima, peto- Laki}eva i dodala da ove godine, za turs“ u Palama Andrijana Panduro- maraka - kazala je Pandurevi}eva.
waluke planiran je od 18. decembra. dnevni boravak u hotelu sa ~etiri razliku od lani, vlada veliko inte- vi} rekla je da su stanovnici ovoga Ra dni ca tre biwske agen ci je
- U ovu cijenu je ura~unato i no- zvjezdice u Rimu ili Parizu ko{ta resovawe i za Kopaonik gdje dvije dijela Srpske najvi{e zaintereso- “U{}e travel“ Sla|ana Gaji} ka`e
}ewe sa doru~kom. Vikend u Budim- 595 maraka. osobe za boravak u hotelu “Putnik“ vani za do~ek Nove godine u Olim- da vlada veliko interesovawe za bo-
pe {ti, gdje je ta ko |e ura ~u na to - U ponudi je i jednodnevni pre- treba da izdvoje 210 evra za sedam pijskom centru Jahorina u hotelima ravak na doma}im destinacijama za
no}ewe sa doru~kom, ko{ta 183 mar- dnovogodi{wi {oping u Gracu za dana, a iznajmqivawe apartmana “Bistrica“ i “Ko{uta“. do~ek 2011. godine.
ke, a ove ture organizujemo od 18. de- koji je potrebno izdvojiti 90 mara- “Konaci“ za dvije osobe na sedam