You are on page 1of 48

Utorak

www.glassrpske.com 4. januar 2011.


Broj 12.408
Godina LXVIII

Cijena
0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

VIJESTI Neprihvatqive HRONIKA Pijani gost SRBIJA Zlo~ini OVK


projekcije vlasnicu po~iweni
SDP-a o kafi}a polio nad Srbima
raspodjeli benzinom gurnuti pod
pozicija i zapalio tepih
странa 3 странa 14 странe 16

Zimski turizam u RS

Kozara
do~ekala
no}ne
skija{e
странa 8

Bo`ica Ostoji} sa
mladim Zvorni~anima

Odrastawe
na daskama
koje `ivot PORA@AVAJU]I REZULTATI
GRA\EVINACA U PRO[LOJ GODINI
zna~e
странa 11

Jovan Kolunxija,
violinista

Bez Mocarta
klasika Evidentno je da se mawe ula`e u izgradwu, jer je kriza Do kraja septembra pro{le godine u 18 op{tina
bi bila na jo{ prisutna. Stanovi se mawe kupuju, jer qudi ne `ele RS nije izgra|en nijedan novi stan, a u devet ovih
da rizikuju. Sve se to na kraju odrazilo na mawi broj lokalnih zajednica nema ni zapo~etih stanova
koqenima zapo~etih stambenih zgrada, rekao Iva{tanin странa 13
странa 27

Veliki cjenovni jaz u Republici Srpskoj Mogu}e sankcije zbog nedono{ewa zakona
o digitalnim tahografima
Vo}e i povr}e duplo
skupqe u
marketima
nego na
pijaci
странa 6 странa 7
2 utorak, 4. januar 2011. GLAS SRPSKE

Kod velikih policija je problem to {to je broj informacija veliki da se zasite i


qudska i vje{ta~ka inteligencija.

Vijesti dana Gojko Vasi}, direktor


Policije Republike Srpske

Slobodan Raduq, pravobranilac RS

FOTO: GLAS SRPSKE


Objekti
Neosnovane tu`be
Za kupovinu gra|evina u
stanovnika Tuzle prva tri kvartala pro{le
BAWALUKA - Pravobranila{tvo Republike Srpske za- godine potro{eno je ne{to
tra`i}e da budu odba~ene tu`be stanovnika Tuzle protiv RS vi{e od tri miliona mara-
za naplatu nematerijalne {tete, a za koju je kao osnov uzeta ka. Najve}i iznos potro{ila
presuda generalu Vojske RS Novaku \uki}u u slu~aju “Tuzlan- je Direkcija za civilno vaz-
ska kapija“. Izjavio je to Srni pravobranilac RS Slobodan duhoplovstvo BiH - 1,2 mili-
Raduq i istakao da Srpska ne mo`e biti odgovorna, jer se ra- ona maraka, a slijede SIPA
di o krivi~nom djelu za koje je odgovoran pojedinac. sa 968.822 marke i Minis-
On je rekao da je do sada u kancelariju zamjenika pravobra- tarstvo pravde sa 317.166
nioca RS u Bijeqini Milana Radujka stiglo pet-{est tu`bi, maraka. Rekonstrukcija i in-
a da se o~ekuje da ih bude oko 400. vesticiono odr`avawe obje-
- Te tu`be ne sti`u organizovano, kao {to je bilo u slu~aju kata ko{tali su zajedni~ke
tu`bi stanovnika Sarajeva. Po Zakonu o parni~nom postupku, institucije 875.469 maraka.
rok za odgovor na tu`be je 30 dana - rekao je Raduq. Najvi{e novca oti{lo je na
Sredinom decembra pro{le godine u Pravobranila{tvo RS
rekonstrukciju trga ispred
stiglo je oko 1.400 tu`bi stanovnika Sarajeva protiv RS koji
zbog gra na - zgrade Parlamenta BiH za
tirawa tra- koju je potro{eno 486.913
`e od {te tu Sjedi{te OBA maraka.
od oko 900
miliona ma- Za devet mjeseci 2010. za kapitalne investicije potro{en 10,1 milion KM
raka.
Kao osnov
za tu`be uze-
li su presu-
du generalu
Sta ni sla vu
Institucije BiH
Slobodan Raduq
Gali}u u Ha-
{kom tribu-
nalu. tro{e nemilice
^etiri institucije potro{ile gotovo jednak iznos kao sve ostale zajedno. Najvi{e
Poslije obe{te}ewa biv{eg oficira novca za nabavku opreme i vozila potro{ila Obavje{tajno-bezbjednosna agencija
Nadoknadu {tete ~eka BiH - oko 1,8 miliona maraka
PI[E: SVJETLANA TADI] mu i vozila, a UIO je za opre- BiH u ove svrhe potro{ile su je, jer postoje paralelne in-
jo{ 208 qudi svjetlanat@glassrpske.com mu potro{ila 869.349 maraka. 2,1 milion maraka. stitucije koje rade isti po-
BAWALU KA - Is pla ta Udru`ewa vojnih penzionera BAWALU KA - Oba vje - SIPA je za opremawe nove zgra- ^lan Komisije za finan- sao, a tro{e duple pare.
65.000 evra od{tete biv{em RS Milorad Kutle{i} kazao {tajno-bezbjednosna agenci- de za smje{taj agencije potro- sije i buyet Predstavni~kog Pred sje dnik Cen tra za
ofi ci ru JNA Bra ni mi ru je “Glasu Srpske“ da presuda ja (OBA), Grani~na policija, {ila 622.632 marke. doma Parlamenta BiH u pro- humanu politiku Momir De-
\o ki }u na osno vu pre su de Suda u Strazburu u “slu~aju Uprava za indirektno opore- Sve os ta le in sti tu ci je {lom mandatu Savo Eri} re- janovi} rekao je da se, kada
Evrop skog su da za qud ska \o ki}“ i is pla ta od {te te zivawe (UIO) i Agencija za BiH potro{ile su za kapi- kao je “Glasu Srpske“ da nije se radi o nabavci odre|ene
prava u Strazburu ohrabri}e predstavqaju pozitivnu stvar istrage i za{titu (SIPA) po- talne investicije ne{to vi- normalno da ~etiri institu- opreme u javnim instituci-
sve one koji imaju problema za sve one koji godinama po- tro {i li su na ku po vi nu {e od po me nu te ~e ti ri, a ci je po tro {e ko li ko i sve jama, postavqa pitawe potre-
prilikom ostvarivawa qud- ku {a va ju da os tva re svo je opreme u prvih devet mjeseci me|u onima ~iji su tro{kovi ostale zajedno. be i postupka kupovine.
skih i sta nar skih pra va u gra|ansko pravo. pro{le godine oko 4,2 mili- za opre mu pre ma {i li po la - Oprav da na je na bav ka
ona maraka, {to je pribli- miliona maraka su Centar za ERI]: MNOGE opreme koja je neophodna za
BiH, smatraju nadle`ni. - Na ostvarivawe svojih pra-
`no jednako iznosu koji su za uklawawe mi na sa 589.335 agencije besmisleno rad, ~ije kori{}ewe uti~e na
BiH je na osnovu pomenute va ~eka jo{ 208 qudi. Postoje
iste namjene izdvojile sve maraka, Regulatorna agencija tro{e novac poboq{awe efikasnosti in-
presude morala da obe{teti in for ma ci je da je Vla da
ostale institucije BiH. za komunikacije sa 539.434, stitucije. Nije opravdana i
\oki}a na ime pretrpqene ma- FBiH pripremila neki vid
Za nabavku opreme u zaje- Mi nis tar stvo od bra ne sa - Postoje mnoge agencije pro ble ma ti ~na je na bav ka
terijale i nematerijalne {tete akcionog plana na osnovu ko- 537.088 i Centralna izborna koje besmisleno tro{e novac, opreme koja nije neophodna za
dni~kim institucijama potro-
zbog nemogu}nosti da vrati jeg bi se trebalo na}i rje{ewe komisija sa 508.811 KM. a niko ne razmi{qa o tome obavqawe osnovne djelatnos-
{en je uku pno 10,1 mi li on
svoj prijeratni stan u Sarajevu. za vra}awe vojnih stanova - re- maraka, a pomenute ~etiri in- Parlament BiH za opremu da li mi mo`emo stalno da ti - istakao je Dejanovi} i do-
Pred sje dnik Skup {ti ne kao je Kutle{i}. V. K. sti tu ci je po tro {i le su 4,2 je iz dvo jio 363.355 ma ra ka, punimo buyet i da se zadu`u- dao da su neopravdane nabavke
miliona KM. Najve}e tro{ko- Kancelarija za veterinarstvo jemo - rekao je Eri} i dodao no vih i sku pih slu `be nih
Sta{a Ko{arac ve imala je OBA koja je od oko 359.784 marke, Visoki sudski da mnoge institucije koriste automobila, kojima se zamjew-
1,8 miliona maraka najvi{e i tu `i la ~ki sa vjet 338.878 Zakon o javnim nabavkama ko- uju upotrebqivi automobili.
Brojni dokazi o novca izdvojila za kupovinu KM, Di re kci ja za ci vil no
vazduhoplovstvo 336.688 KM, a
ji im omo gu}u je da ne mi lo -
srdno tro{e.
Ovo je hroni~ni problem,
a revizori su dali mi{qewe
specijalne opreme i vozila.
zlo~inima nad Srbima Gra ni ~na po li ci ja je Slu`ba za zajedni~ke poslove Dodao je da je neophodno sa rezervom za 15 institucija
936.391 mar ku po tro {i la institucija BiH 203.439 ma- da no vo iza bra ni par la men- BiH zbog neracionalnog ko-
BAWALUKA - [ef Koordinacionog tima za istra`i- raka. Sve ostale institucije tarci ukinu pojedine agenci- ri{}ewa novca u 2009. godini.
uglavnom na policijsku opre-
vawe ra tnih zlo ~i na i tra `ewe nes ta lih Re pu bli ke
Srpske Sta{a Ko{arac rekao je “Glasu Srpske“ da su broj-
ni dokazi o ulogama pojedinaca u pojedina~nim i masovnim Milorad Dodik uprili~io prijem povodom Dana Republike
zlo~inima nad Srbima u BiH.
- Nastavi}emo i daqe da svim relevantnim institucijama
u BiH i van wenih granica dostavqamo podatke o pojedin-
Zagarantovana sloboda medija
BAWALUKA - Djelovawe pravi na~in izra`ava u RS. sawa, na vo de }i da pro blem krizom - rekao je Dodik.
cima iz bo{wa~kog i hrvatskog naroda koji su po~inili
medija u Republici Srpskoj Mislim da ta sloboda ni~im nas ta je je di no kad se u in - Naglasio je da }e vlasti
zlo~in nad Srbima u BiH - rekao je Ko{arac. V. [.
veoma je va`no i ima {irok nije bila ograni~ena i da }e formisawu uo~e tendencije Srpske nastaviti da razvija-
www.glassrpske.com dru{ tve ni zna ~aj, a na {a
`eqa je da stvorimo ambijent
tako biti i u budu}em vreme-
nu. Mi ne ma mo pro blem sa
koje su usmjerene ka dezavu-
isawu pozitivnih stvari.
ju RS kao i do sada.
- Na {i odno si u BiH
Nova godina stanovnicima Srpske donijela je samo u ko me }e dje lo vawe me di ja slobodom izra`avawa, a ni- Dodik je istakao da je da- pri mar no su ve za ni za Dej -
vi{e cijene i ni{ta drugo. Novogodi{wa no} bila je obezbijediti profesionalnu jednom mediju ovdje ne}e bi- nas va `no ima ti svi jest o ton ski spo ra zum i za na {e
kao i svaka druga, a ujutro nas je zaboqela glava od afirmaciju i o~uvawe dru{- ti uskra}ene informacije - po tre bi pos to jawa RS i pravo na status i autonomiju.
poskupqewa, a ne mamurluka. tvenih vrijednosti za koje se rekao je Dodik. wenih institucija. @elimo da RS u budu}nosti
marijakr67@hotmail.com zala`emo. - Mi cijenimo da je RS po- bude sna`nija i jo{ boqa -
Izjavio je to ju~e u Bawa- DODIK: liti~ki stabilna, da se poli- rekao je Dodik.
Neopisivo mi je drago {to je wegovo preosve{ten- luci predsjednik RS Milorad Va`no imati svijest o ti ~ka sta bil nost ogle da u Do dik je ju ~e or ga ni zo -
stvo vladika zahumsko-hercegova~ki i primorski Gri- Dodik na prijemu za predsta- potrebi postojawa RS ~iweni ci da su ve oma brzo vao i prijem za sportiste i
gorije ponovo u Mostaru. Ovo je veliki doga|aj za vnike medija povodom 9. janu- implementirani izborni re- studente, predstavnike Save-
sve, a posebno za srpski narod koji je nastawen u ara - Dana i krsne slave RS On je dodao da nikad ni- zultati i u tome da RS zadr`a- za nacionalnih mawina, kul-
okolini Mostara. Svetog arhi|akona Stefana. ko iz vlasti ne}e pozvati bi- va odre|eni nivo ekonomskih tur ne i nau ~ne ra dni ke i
dancemlic80@gmail.com - Potpuno razumijem po- lo koga u medijima tra`e}i aktivnosti iako su one ugro- predstavnike izdava~a iz RS.
trebu da se sloboda medija na dru ga ~i ji na ~in in for mi - `e ne ve li kom eko nom skom G. M.
GLAS SRPSKE utorak, 4. januar 2011. 3

Jugoisto~na Evropa zadovoqna pro{lom godinom


BE^ - U zemqama jugoisto~ne Evrope ne kriju zadovoqstvo proteklom godi- Unije. APA ukazuje da je BiH, koja se 15 godina nalazi pod me|unarodnim
nom i nadu u nastavak pozitivnog razvoja situacije, ocjewuje austrijska protektoratom, 1. januara preuzela predsjedavawe Savjetu bezbjednosti
novinska agencija APA. BiH i Albanija mogu se radovati malom napretku u UN, ali konstatuje da poslije op{tih izbora odr`anih u oktobru pro{le
pribli`avawu EU, jer wihovi stanovnici mogu bez viza da putuju u dr`ave godine formirawe vlasti na nivou BiH jo{ nije na vidiku.

Predstavnici stranaka iz RS o konstituisawu vlasti na nivou BiH

Neprihvatqive projekcije SDP-a


o raspodjeli kqu~nih pozicija
Ako posao ne zavr{imo 10. januara ni
11. januar ne poma`e. Ima}emo kapacitet
za formirawe Savjeta ministara BiH ako
Stranka za BiH i SBB BiH budu spremni
da se ide daqe, rekao Dodik
PI[U: @EQKA DOBRI] wihovim projekcijama - re-
zeljkad@glassrpske.com kao je Dodik.
VEDRANA KULAGA
On je ocijenio da u slu-
vedranak@glassrpske.com
~aju postizawa dogovora 10.
BAWALU KA - Par la - januara nema potrebe za nas-
ment BiH ne treba konsti- ta vak raz go vo ra u ve zi sa
tu isa ti sve dok ne bu de konstituisawem Parlamenta
poznata ve}ina za formi- BiH ~iji je nastavak konsti-
rawe Sa vje ta mi nis ta ra tutivne sjednice zakazan za
BiH, izjavio je ju~e predsje- 11. januar. Tada bi trebalo
dnik SNSD-a Milorad Do- da bude imenovano rukovod-
dik. stvo Parlamenta BiH i ko-
On je istakao da sve za- mi si ja za izbor Sa vje ta
visi od toga ko }e do}i na ministara BiH.
sastanak koji je poslije su- - Ako posao ne zavr{imo
sre ta ~el ni ka SNSD-a, 10. januara ni 11. januar ne
SDS-a, HDZ-a BiH, HDZ-a po ma `e - re kao je Do dik i
1990, SBB BiH, i Stranke za dodao da }e imati kapacitet
BiH zakazan za 10. januar u za for mi rawe Sa vje ta mi -
Sarajevu. Osim predstavni- nistara BiH ako Stranka za
ka tih stranaka na sastanak BiH i SBB BiH budu spre-
su pozvani SDP i SDA. mni da se ide daqe.
- U SDP-u su re kli da Politi~ku scenu u BiH
ne }e do }i, a vi dje }e mo na po no vo je za ta la sao li der
SDP-a Zlatko Lagumyija ko- Sastanak lidera {est partija u Sarajevu FOTO: GLAS SRPSKE
koji na~in su drugi spremni
da idemo daqe. Mislimo da ji je izjavio da toj stranci i - Lagumyija sve politi- pri hvatqivo pos tavqawe roda Parlamenta BiH, ali je De le gat DNS-a u Do mu
treba formirati instituci- wenim partnerima SDA, Na- ~ke subjekte dr`i kao taoce stvari upravo onako kako ih ostao nezavr{en mnogo kom- na ro da Par la men ta BiH
je vlas ti na ni vou BiH i rodnoj stranci “Radom za bo- svo jih pre mi jer skih i mi - on postavqa, a to je da SDP plikovaniji izbor delegata Dra gu tin Ro di} is ta kao je
skinuti to sa dnevnog reda. qitak“ i HSP-u pri pa da ju nistarskih prohtjeva i neos- dobije sve ono {to je najbi- u FBiH. da je trenutno svaka progno-
O~igledno da SDP misli da po zi ci je pred sje da va ju }eg tva ri ve pla tfor me za tnije i najkvalitetnije u po- Delegat SNSD-a u Domu za, koja se odnosi na datum
se to mo`e uraditi samo sa Savjeta ministara i minis- unitarizaciju i centraliza- dje li vlas ti - re kao je na ro da Par la men ta BiH kona~nog konstituisawa Do-
tra inostranih poslova BiH. ciju BiH - rekao je Vasi}. Govedarica. Sta {a Ko {a rac vje ru je da ma na ro da, ne za hval na. Ro -
- Lagumyija ponovo za se- Dodao je da je BiH neop- bi konstituisawe Doma na- di} je re kao da je Dom ve}
SDA be i svo ju stran ku tra `i VASI]: hodan dogovor i da na~in na roda moglo da bude zavr{eno tre ba lo da bu de kon sti tu -
mjesto predsjedavaju}eg Sa- Lagumxija sve ko ji stva ri pos tavqa SDP krajem februara. isan i ponovio da je Srpska
Predstavnici SDA se vjeta ministara i ministra politi~ke subjekte zemqu do vo di u blo ka du iz - Pro blem u kon sti tu - uradila sve na vrijeme.
jo{ ne izja{wavaju o inostranih poslova, a tvrdi dr`i kao taoce koje se ne nazire izlaz. isawu institucija BiH, ti- - Na nivou BiH bila bi
pozivu na sastanak da mu je platforma na prvom - Na taj na ~in BiH sve me i Do ma na ro da, je u konstituisana sva tijela da
predstavnika politi~kih mjes tu, a fun kci je na Pot pred sje dnik SDS-a vi{e li~i na dr`avu apsur- FBiH. Nastao je na temequ je FBiH i{li tim tempom.
partija zakazanog za 10. posqedwem, te da dru gi ne Vukota Govedarica rekao je da i nemogu}nosti. Jasno je nar cisoidne poli ti ke koju Kako se to nije desilo treba
januar u Sarajevu. mogu razmi{qati o funkci- “Gla su Srpske“ da je SDS da pos to ji te`wa da se na zastupa SDP, koji `eli da sa ~e ka ti is hod sas tan ka
- U toku ove sedmice jama dok ne prihvate wegovu ga ji la na du da }e, po sli je BiH privu~e pa`wa kako bi promovi{e pripadnike, a ne strana~kih lidera 10. janu-
treba da se sastane ru- platformu. To je dokaz su`e- odlaska SBiH i Harisa Si- me|unarodni subjekti bili le gi ti mne pred sta vni ke ara - rekao je Rodi} i dodao
kovodstvo stranke i da nog po li ti ~kog vo lun ta ri - lajyi}a sa politi~ke scene ubije|eni da su BiH potre- hrvatskog naroda - rekao je da se nada da }e se do febru-
odlu~i da li }e se oda- zma u koji je upao - izjavio je iz FBiH kona~no do}i neko bni no vi us ta vni okvi ri - Ko{arac “Glasu Srpske“. ara ili marta konstituisati
zvati pozivu za sqede}i iz vr{ni se kre tar SNSD-a ko }e biti spreman na razgo- rekao je Govedarica. Dodao je da je SDP des- svi organi u BiH.
strana~ki sastanak u Rajko Vasi}. vor i realizaciju zakqu~aka Od dogovora stranaka za- truktivna i da `eli da one- De le gat PDP-a u Do mu
On je do dao da je ja sno koji treba da budu zajedni- visi i zavr{etak konstitu- mo gu }i u~e{ }e u vlas ti na ro da Par la men ta BiH
Sarajevu - rekao je por-
da je Lagumyija licemjerno ~ko rje{ewe. isawa Do ma na ro da le gi ti mnih po li ti ~kih Mladen Ivani} smatra da }e
tparol SDA Salmir Ka-
tvrdio da mu je kadrovska po- - Taj ne ko sva ka ko ni je Parlamenta BiH. RS je ve} pred sta vni ka hrvat skog i konstituisawe vlasti na ni-
plan.
litika u drugom planu. La gumyija i za SDS je ne - izabrala delegate za Dom na- srpskog naroda u BiH. vou BiH i}i veoma sporo.

Nikica Jelavi} uhap{en Mitropolit Amfilohije: Dvije osobe umrle od


na aerodromu “Pleso“ SPC ne zgr}e novac sviwskog gripa
ZAGREB - Biv{i prvooptu`eni u slu~aju protiv takozvane PODGORICA - Mitropolit Srpske BERLIN - Dvoje qudi umrlo je u Wema~koj od sviwskog
“zlo~ina~ke organizacije“ Nikica Jelavi} uhap{en je ju~e pravoslavne crkve (SPC) u Crnoj Gori gripa, a mediji navode da je rije~ o trogodi{woj djevoj~ici
na zagreba~kom aerodromu “Pleso“ po povratku iz BiH, pre- Amfilohije demantovao je tvrdwe da i 51-godi{wem mu{karcu.
nose hrvatski mediji. SPC “zgr}e“ novac u Crnoj Gori, javio Obje `rtve su preminule na Univerzitetskoj klinici u
Je la vi }a je po li ci ja tra `i la u sklo pu pre dbo `i }ne je B92. Getingenu u pokrajini Dowa Saksonija.
akcije “[ok 3” u kojoj su uhap{ena dvojica osumwi~enih za Mitropolit Amfilohije je rekao da - Ove `rtve pokazuju da tu nije rije~ o bezopasnoj bolesti
pre mla }i vawe no vi na ra “Ju tarweg lis ta“ Du {a na ne pos to ji ugos ti teqska i trgo va ~ka - izjavio je {ef Zavoda za zdravstvenu za{titu Matijas
Miqu{a. djelatnost {to se ~esto pripisuje SPC u Crnoj Gori.
Pulc.
Wegov advokat Milenko Umi}evi} rekao je da je obavijes- - SPC ne samo {to ne zgr}e novac u Crnoj Gori nego svo-
Svjetska zdravstvena organizacija je u avgustu pro{le go-
tio policiju o terminu Jelavi}evog povratka iz inostran- jim prisustvom zahvaquju}i donacijama koje dobija doprino-
stva i wegovoj spremnosti da se odazove na informativni si ma kar mi ni mal no eko nom skom na pret ku Crne Go re - dine proglasila pandemiju sviwskog gripa zavr{enom, ali
razgovor. ocijenio je mitropolit Amfilohije. se ovaj virus izgleda vra}a.
4 utorak, 4. januar 2011. GLAS SRPSKE

FOTO: S. ILI]
Komentar dana

Pi{e:
Nikola
LUGI]

Stanogradwa
Ako je suditi po broju stanova izgra|enih pro{le godine,
stanogradwa u Srpskoj je u velikim problemima.
Od 32 op{tine u ~ak 18 nije izgra|en nijedan stan, a iako
su ulagawa u izgradwu stambenih zgrada u 2009. godini bila
mala, pro{la godina pokazala je da mo`e i gore, te je u se-
ktoru stanogradwe ulo`eno 26 miliona maraka mawe nego
godinu prije. Razloga za takvu situaciju sigurno ima mnogo,
a jedan od najzna~ajnijih je svakako svjetska ekonomska kriza
kojoj se za sada ne nazire kraj. Ekonomski stru~waci tvrde
da }e upravo sektor
Razumqivo je da gra|evinarstva
prvi pokazati opo- Najvi{e otkrivenih ilegalnih imigranata
stanovnici Srpske ra vak od kri ze, a
registrovano u Terenskom centru Bawaluka
strahuju od kupovine kako stvari stoje
nekretnina za vrijeme to ne}e biti usko- Sve vi{e posla za Slu`bu za poslove sa strancima
ekonomske krize. Ono ro.
{to nije razumqivo
jeste to da i pored
slabe potra`we
Sta no gradwa je
us ko po ve za na sa
po tra`wom
tr`i{tu nekretni-
na
Raste broj stranaca
gra|evinska preduze}a na, a mawa ponuda
pove}avaju cijene
kvadrata stana, a
banke nude skupqe
uslo vi la je ve }e
cijene kvadratnog
metra. Kada se to
nepo`eqnih u BiH
Protjerano najvi{e dr`avqana Srbije, Albanije i Turske, a te mjere u najve}em
stambene kredite ~ime sabere sa skupqim broju slu~ajeva izricane su zbog kr{ewa propisa o prelasku granice ili ostanka u
stambenim kredi-
se odbija i ono malo tima, nije ni ~udo
zainteresovanih kupaca {to je po tra`wa BiH poslije isteka perioda va`ewa vize ili odobrenog boravka
PI[E: SVJETLANA TADI] U Slu`bi navode da je u mjera protjerivawa odnosio ma ju na ne ko te ro ris ti ~ko
ma la i {to u da - svjetlanat@glassrpske.com istom periodu 2009. godine se na dr`avqane Srbije, Al- djelo.
na{we vrijeme niko ne kupuje stanove.
Po{to nema zainteresovanih za kupovinu stanova, obus- BAWALUKA - Iz BiH je otkriveno 199 ilegalnih imi- banije i Turske, a najvi{e su - Broj ilegalnih borava-
tavqena je i izgradwa, te u Srpskoj trenutno ima oko 2.700 u prvih devet mjeseci pro{le granta, {to potvr|uje da je izricane strancima koji su ka u BiH nikada se ne mo`e
nezavr{enih stanova, {to je vi{e nego duplo ve}i broj u godine protjerano 729 stra- pro{le godine do{lo do zna- prekr{ili propise o prelas- ta~no znati. Zna se samo ko-
odnosu na one koji su zavr{eni pro{le godine. Razumqivo naca, {to je za oko deset od- tnog rasta wihovog broja. ku granice ili ostali u BiH liko ih je registrovano, ali
je da stanovnici Srpske strahuju od kupovine nekretnina za sto vi {e ne go u is tom po sli je is te ka pe ri oda va - taj je broj sigurno ve}i. BiH
vrijeme svjetske ekonomske krize, jer mnogi se boje ulagawa pe ri odu 2009. go di ne, pot - VELIKI RAST `ewa vize ili odobrenog bo- nije takva da je prihvatqiva
dok je ekonomska situacija u zemqi nestabilna. Ono {to vr|eno je “Glasu Srpske“ u broja otkrivenih ravka - istakli su u Slu`bi. za rad stranaca, nego je vje-
nije razumqivo jeste to da i pored slabe potra`we gra|e- Slu`bi za poslove sa stran- ilegalnih imigranata ^lan Zajedni~ke komisi- ro va tno vi {e ko ris te kao
vinska preduze}a pove}avaju cijene kvadrata stana, a banke cima BiH. je za odbranu i bezbjednost tranzitnu zemqu, jer je u srcu
nude skupqe stambene kredite ~ime se odbija i ono malo za- - Doneseno je 309 rje{ewa Najvi{e otkrivenih ile- Parlamenta BiH u pro{lom Evrope - istakao je Okoli}.
interesovanih kupaca, {to sigurno usporava oporavak se- o protjerivawu stranaca iz galnih imigranata registro- mandatu Mirko Okoli} re- Dodao je da je neophodno
ktora stanogradwe u Srpskoj. U ovo vrijeme rijetki su oni BiH, 151 rje{ewe o otkazu be- vano je u Terenskom centru kao je “Glasu Srpske“ da je da se poja~a djelovawe Gra-
koji imaju novca za novi stan, a ~ak i oni ne ula`u u nekre- zviznog boravka, 144 rje{ewa Bawaluka, a zatim u centri- svaki ilegalan boravak u ne- ni~ne policije BiH, ali i
tnine ve} ~ekaju da se stvari promijene naboqe. o otkazu privremenog boravka, ma u Br~kom, Sarajevu, Tuzli, koj zemqi opa san, bi lo da da sami stanovnici prijav-
U pet op{tina Srpske pro{le godine nije ulo`ena ni 53 o otkazu stalnog boravka, 58 Biha}u i Zenici. imigranti rade na crno ili quju sumwive slu~ajeve da bi
marka u izgradwu stambenih zgrada, a najvi{e se ulagalo u o otkazu bezviznog boravka sa - Najve}i broj izre~enih se u najgorem slu~aju pripre- se broj imigranata smawio.
Bawaluci, i to ne{to vi{e od 19 miliona maraka. Kada se u izre~enom mjerom protjeri- Slu `ba za po slo ve sa
najve}i grad Srpske za izgradwu stanova ulo`i onoliko vawa, te 14 zakqu~aka o iz- strancima BiH je za ~etiri
novca koliko ko{ta jedna malo boqa zgrada, vidi se da ni vr{ewu pro tje ri vawa - Imigracioni centar godine, koliko postoji, odo-
kvalitet stanova nije na o~ekivanom nivou, te je i to sigur- istakli su u ovoj slu`bi i do- bri la pri vre me ni bo ra vak
no jedan od razloga {to se qudi vi{e odlu~uju na kupovinu dali da je za 251 osobu odre|e- U Slu`bi za poslove sa strancima rekli su da je u prvih za 12.299, a stal ni za 973
stanova izgra|enih osamdesetih godina pro{log vijeka. na mjera stavqawa pod nadzor. devet mjeseci 2010. godine u Imigracioni centar u Isto- strana dr`avqanina. Za ~e-
Stanogradwa je samo jedan od pokazateqa u kakvom je Dodali su da su s ciqem ~nom Sarajevu smje{teno 258 ilegalnih imigranta. ti ri go di ne ova slu `ba je
stawu gra|evinarstvo u Srpskoj, koje sve vi{e posr}e. Ako spre~avawa ilegalnih migra- - Kada je rije~ o strukturi osoba koje su tu smje{tene, donijela i 1.123 rje{ewa o
doma}a gra|evinska preduze}a uskoro ne promijene ekonom- cija inspektori prikupili predwa~e dr`avqani Albanije, Srbije, Palestine, Make- otkazu bezviznog i privreme-
sku politiku i ne smawe cijene stanova, mo`e se desiti da 174 operativna podatka o ile- donije, Tunisa, Iraka i Wema~ke - istakli su u Slu`bi. nog boravka, 142 rje{ewa o
po izlasku iz krize sektor stanogradwe u RS preuzmu stra- galnim migracijama na osnovu Dodali su da je od otvarawa Imigracionog centra 30. ju- otkazu stalnog boravka, 2.509
ne firme, a to bi onda zna~ilo da }e doma}a gra|evinska kojih su izvedene 73 inspe- na 2008. do 30. septembra 2010. godine u wega smje{te- rje {ewa o pro tje ri vawu
preduze}a pre}i u podstanare. kcijske kontrole. To je rezul- no 647 ilegalnih imigranata, a najvi{e ih je iz Srbije, stranaca, te 286 zakqu~aka o
to va lo ot kri vawem 298 Albanije, Turske, Makedonije, Palestine i Kine. dozvoli izvr{ewa protjeri-
ilegalnih imigranata. vawa.
Momir Mali},
predsjedavaju}i Vije}a Institut za tra`ewe nestalih BiH verifikuje nestala lica
naroda Republike Srpske Imena nestalih jo{ nisu objavqena
BAWALUKA - Broj veri- van za 2.500 osoba pa bi stvar- Iako je ve ri fi ka ci ja ~ne odluke o tome koje }emo sve
Klub Bo{waka ima pravo da pokrene pitawe za{tite vital-
fikovanih nestalih lica u ni broj nestalih mogao biti CEN-a po~ela krajem oktobra po dat ke mo }i obja vi ti -
nog nacionalnog interesa, ali mogu}e je da se iza toga kriju
Centralnoj evidenciji nesta- oko 31.000. Tada je najavio da pro{le godine jo{ nije ob- zakqu~ila je ^engi}eva.
drugi motivi. Mo`da to otvara pri~u o tome ko bi od
lih (CEN) trenutno je ne{to bi u CEN-u do kraja godine javqeno niti jedno ime iz ove Formirawe CEN-a je oba-
Bo{waka mogao da do|e na mjesto predsjedavaju}eg. trebalo da bude verifikovano evidencije. veza Instituta, predvi|ena
mawi od tri hiqade, izjavila
je portparol Instituta za tra- tri hiqade nestalih. Zakonom o nestalim licima
Klub Bo{waka `ewe nes ta lih BiH Lej la - CEN se ne mo`e verifi- VERIFIKOVANO BiH, me|utim, taj zadatak jo{
^engi}. kovati brzo na u{trb preci- ne{to mawe od tri nije ispuwen do kraja. Veri-
u Vije}u naroda Predsjedavaju}i Kolegiju- znosti - dodala je ^engi}eva. hiqade nestalih fikacija CEN-a po~ela je tek
Republike Srpske ma direktora Amor Ma{ovi} Dodala je da su ciq uspos- osoba krajem oktobra 2010. godine, a
ra ni je je ka zao da je CEN tavqawa CEN-a ta~ni podaci predstavnici porodica srp-
uspostavqena i da sadr`i oko i precizan spisak i da su an- - Jedan dio sajta Institu- skih `rtava i zvani~nici iz
Ponovo najavili pokretawe za{tite vitalnog nacionalnog
34.000 imena. Me|utim, dodao ga`ovani u ovom procesu pris- ta predvi|en je za CEN i ime- RS jednoglasni su da je proces
interesa u slu~aju izbora rukovodstva Vije}a naroda RS, jer
je da }e taj broj u toku verifi- tupili poslu sa velikom dozom na }e biti objavqena u budu}em uspo ren zbog ma ni pu la ci je
je predsjedavaju}i imenovan iz reda Srba, a ne Bo{waka. kacije vjerovatno biti reduko- odgovornosti. periodu, ali jo{ ~ekamo kona- brojem `rtava. V. [.
GLAS SRPSKE utorak, 4. januar 2011. 5

Sporo sprovo|ewe Sporazuma o pitawima sukcesije imovine biv{e SFRJ Izbori za na~elnika Srpca
SNSD za kontinuitet,
BiH jo{ potra`uje opozicija za promjene
SRBAC - Kan di dat SNSD-a za na ~el ni ka op {ti ne

milijarde maraka
BiH bi trebalo da pripadne DKP imovina vrijedna 39,96 miliona dolara, a od
Srbac @ivko Mikuli} izjavio je da je uvjeren da }e pobi-
jediti na prijevremenim izborima zakazanim za 16. januar,
javila je Srna.
- Na oktobarskim op{tim izborima pro{le godine SNSD
je ubjedqivo pobijedio za sve nivoe vlasti u RS i BiH, tako
da ra~unam da }e vi{e od 50 odsto bira~kog tijela koje bro-
Angole, Kube, Iraka, Velike Britanije, Albanije, Francuske i drugih zemaqa ve} ji 11.200 gla sa ~a i ovog pu ta da ti po dr{ku po li ti ci
godinama potra`uje milijarde maraka duga SNSD-a - rekao je Mikuli}.
PI[E: SVJETLANA TADI] Zajedni~ki kandidat opozicionog bloka sedam stranaka
svjetlanat@glassrpske.com Drago ]eri} ocijenio je da je vrijeme za promjene u Srpcu,
gdje je SNSD na vlasti {est godina.
BAWALUKA - Iako je - Kao privrednik zalaga}u se za oporavak posrnule pri-
Sporazum o pitawima sukce- vrede, davawe ve}ih podsticaja poqoprivredi od koje `ivi
sije imovine biv{e Jugosla- vi {e od 70 od sto sta no vni{ tva ove op {ti ne i za po -
vije potpisan 2001, a boq{awe standarda - poru~io je ]eri}.
ratifikovan 2004. godine, on Prijevremeni izbori za na~elnika Srpca zakazani su po-
nije dao naro~ite rezultate, {to je dosada{wi na~elnik Mirko Koji} izabran za posla-
pa BiH ima milionska po- ni ka u Na ro dnoj skup {ti ni Re pu bli ke Srpske.
tra`ivawa sa razli~itih Predizborna kampawa traja}e od 1. do 15. januara.
ra~una biv{e Jugoslavije i
nerije{ena pitawa vla- Sr|an Arnaut
sni{tva nad imovinom di-
plomatsko-k unzularnih
predstavni{tava i arhiv-
Rastu tro{kovi
skom gra|om. za smje{taj osu|enika
Vidqivo je to i iz infor- LIVNO - Zamjenik minis- `nim presudama Suda BiH,
macije o sprovo|ewu Sporazu- tra pravde BiH Sr|an Arna- en ti tet skim pri tvor skim
ma o pitawima sukcesije ut izja vio je da je za jedinicama pla}a se 40 KM
imovine biv{e SFRJ koju je
smje {taj pri tvo re ni ka i dnevno po zatvoreniku - na-
sa~inilo Ministarstvo fi- Na deviznim ra~unima biv{e SFRJ bilo oko 645,55 miliona dolara FOTO: GLAS SRPSKE osu |e ni ka Su da BiH u za - veo je Arnaut.
nansija, a nedavno usvojio Sa-
vinu procijewene vrijednosti komercijalnih banaka se, me- [to se ti~e monetarnog tvorskim ustanovama Repu- Prema wegovim rije~ima,
vjet ministara BiH.
266,4 miliona dolara. Od toga |utim, ne mo`e izvr{iti. zlata BiH je pri raspodjeli bli ke Srpske i FBiH tro{kovi smje{taja osu|e-
Aneks B Sporazuma defi-
je predvi|eno da BiH pripa- BiH JEDINO rezervi Narodne banke Jugo- pro{le godine iz dr`avnog nika od 2006. godine stalno
ni{e raspodjelu diplomatsko-
dne 15 odsto, odnosno 39,96 slavije ~uvanih kod Credit Swiss buyeta izdvojeno 2,7 mili- se po ve }a va ju ta ko da su
konzularnih predstavni{tava dobila sav novac Zurich i Banque de France Paris
miliona dolara. ona KM, javila je Srna. 2008. go di ne izno si li 1,7
izme|u dr`ava biv{e SFRJ, a iz ameri~kih banaka dobila dio kola~a koji je us-
Aneks C Sporazuma regu- - Za 232 osu|enika, koliko mi li ona, 2009. go di ne 2,1
za wegovo sprovo|ewe formi- - Sredstva koja se u kwiga- tupqen Centralnoj banci BiH
li{e pitawe raspodjele fi- ih tre nu tno iz dr`a va za - milion, a 2010. godine 2,7
rana je zajedni~ka radna komi- nansijskih potra`ivawa i ma vode na ime Narodne banke za 38,84 miliona dolara. BiH tvorsku kaznu po pravosna- miliona maraka.
sija u kojoj su predstavnici dugovawa biv{e SFRJ. Na Jugoslavije kod La Banque pripada i zlato vrijedno
biv{ih jugoslovenskih repu- osnovu toga BiH od Angole, Franco - Yougoslave Paris 5. mar- 225.000 dolara koje se ~uva kod
blika. Za ovla{}enog predsta- Kube, Iraka, Velike Britani- ta 1996. godine blokirana su Bank of England i ~ija raspo-
vnika BiH imenovan je Adnan je, Albanije, Francuske i dru- po nalogu Privrednog suda u djela jo{ nije obavqena.
Hayikapetanovi}, sekretar gih zemaqa ve} godinama Parizu. BiH po osnovi depo- Ovla{}eni predstavnik
Ministarstva inostranih po- potra`uje milijarde maraka zita biv{e SFRJ kod Le Credit BiH u Komitetu o pitawima
slova BiH. duga. Lyonnais Bank Paris pripada iz Aneksa C Sporazuma o su-
- Komisija je odr`ala vi- [to se ti~e raspodjele 3,77 miliona evra - navedeno kcesiji Qubi{a Vladu{i}
{e sastanaka na kojima se ras- novca koji se za vrijeme biv{e je u informaciji koju je usvo- rekao je ranije “Glasu Srpske“
pravqalo o raspodjeli, ali dr`ave nalazio u ameri~kim jio Savjet ministara BiH. da su pojedini pregovori za-
bez ikakvih rezultata - navodi bankama, BiH je 2003. godine Stawe na deviznim ra~u- vr{eni, ali da postoje mnoga
se u informaciji. dozna~en iznos od 36,83 mili- nima biv{e SFRJ koji su pitawa o kojima se jo{ prego-
Dodaje se da je Jugoslavija ona dolara, ~ime je taj dio ra- dr`ani kod jugoslovenskih ba- vara.
31. decembra 1990. godine, spodjele zavr{en. Raspodjela naka za zajedni~ka ulagawa u Aneksom D Sporazuma o
prema izvje{taju revizorske najve}eg dijela deviznih depo- inostranstvu procijewena su sukcesiji defini{e se raspo-
ku}e “KPMG PEAT zita biv{e Narodne banke Ju- na 645,55 miliona ameri~kih djela arhivskih fondova biv-
MARWICK“, imala DKP imo- goslavije kod ostalih dolara. {e SFRJ, a BiH je izradila Zatvor u Bawaluci
listu potra`ivawa arhivske
gra|e. Prijevremeni izbori u [ekovi}ima
ANEKS A - Potra`uje se arhivska
gra|a koja je nastala u radu vi-
Risti} predstavio
Iz Sporazuma o sukcesiji je djelimi~no realizo- sijskoj procjeni za pojedine nekretnine, takvih
van Aneks A kojim se reguli{e raspodjela pokre- zahtjeva nije bilo, ~ime je potvr|ena kona~na
{e od 700 saveznih instituci-
ja biv{e SFRJ u periodu od 60
planirane projekte
tne i nepokretne dr`avne imovine biv{e SFRJ. raspodjele ove imovine - navodi se u informa- do 100 godina. Wenu sukcesiju [EKOVI]I - Kandidat SNSD-a za na~elnika op{ti-
- Imovina koja se nalazi na teritoriji BiH pri- ciji Savjeta ministara BiH. je potrebno realizovati. Sa- ne [ekovi}i na prijevremenim izborima Momir Risti}
pala je BiH i u potpunosti je sprovedena wena [to se ti~e pokretne vojne imovine biv{e vjet ministara je usvojio Pro- predstavio je planirane projekte i aktivnosti koje namjera-
raspodjela. Iako je Sporazum predvidio da SFRJ, u Aneksu A je definisano da }e ona biti gram sprovo|ewa Aneksa D, va da realizuje do oktobra 2012. godine kada }e biti odr`a-
dr`ave mogu ispostaviti zahtjeve ako se poka`e predmet posebnih sporazuma izme|u dr`ava, ali druge zemqe to blokiraju - ni redovni lokalni izbori.
da je do{lo do drasti~nog odstupawa u finan- ali ni{ta na tom planu nije ura|eno. navodi se u informaciji. Me|u najva`nijim projektima su izgradwa novog vodovoda
i kanalizacionog sistema i savremene deponije. Risti}
Janko Velimirovi}, direktor Centra za istra`ivawe ratnih zlo~ina RS planira i izgradwu, asfaltirawe i popravku lokalnih pu-
teva u seoskim podru~jima i podsticaj razvoju poqoprivre-
Hrvatska ignorisala zlo~in u Sijekovcu dne proizvodwe.
Prijevremeni izbori za na~elnika op{tine [ekovi}i
BAWALUKA - Hrvatska istakao je Velimirovi}. tupni organima RS i BiH - me|unarodne potjernice. bi}e odr`ani 16. januara. Oni su zakazani nakon {to je do-
je godinama ignorisala zah- Zlo~ini u Sijekovcu po- rekao je Velimirovi}. Ve li mi ro vi} je ra ni je sada{wi na~elnik Sne`an Soki} iz koalicije PDP-SDS
tjeve Okru`nog tu`ila{tva novo su dospjeli u `i`u in- Dodao je da su po~inioci rekao da postoje izjave neko- na referendumu opozvan sa te funkcije. V. [.
u Doboju za procesiurawe od- te re so vawa po sli je zlo~ina nad Srbima u Sije- liko svjedoka, koje direktno
go vor nih za ra tne zlo ~i ne pro {lo se dmi ~nog ha p{ewa kovcu 1992. godine uglavnom iden ti fi ku ju Ko va ~e vi }a
po~iwene nad srpskim stano- jednog od osumwi~enih Zemi- pobjegli u Hrvatsku. kao iz vr{i oca ubis ta va.
vni{ tvom u Si je kov cu kod ra Kova~evi}a u [vedskoj. - Zbog toga nisu dostupni Prema tim svjedo~ewima, po-
Broda 1992. godine. pravosu|u RS, odnosno BiH. slije izvo|ewa iz ku}a i mal- Jedna prodavnica u Madridu osmislila je originalan na-
OSUMWI^ENI ~in kako da privu~e {to vi{e kupaca i uspjela je u tome
Re kao je to za “Glas To je bila ote`avaju}a okol- tre ti rawa, on je pu cao u
Srpske“ direktor Centra za Nijaz ^au{evi} nost za Okru`no tu`ila{tvo civile. zahvaquju}i sloganu za zimsko sni`ewe cijena “Do|i {to
istra`ivawe ratnih zlo~ina nalazi se u Hrvatskoj Doboj koje je pokrenulo ovaj Pos to je tvrdwe i da je oskudnije odjeven, a oti|i obu~en i to besplatno“, preno-
RS Janko Velimirovi}. slu~aj - kazao je Velimiro- Kova~evi} bio komandir je- se agencije.
- To je jedan od glavnih - Sada bi bilo normalno vi}. dinice u kojoj su bili i ^a- Ponuda je va`ila za prvih sto kupaca, a na niskim tempe-
ra zlo ga spo rog rje {a vawa da i hrvat sko pra vo su |e da Kova~evi} je bio pripa- u{evi} i ostali osumwi~eni, raturama se smrzavalo oko 200 “golih“ mu{terija. Is-
ovog slu~aja. Bilo je govora o svoj doprinos i privede Ni- dnik HVO-a, a osumwi~en je me|u kojima su i Kova~evi}ev pred ulaza prodavnice okupio se veliki broj qudi, a
tome da }e do}i do reakcije ja za ^a u{e vi }a i jo{ ne ke za ubistva civila u Sijekov- brat, te Marko Prka~a i iz- mnogi su ~ekali ~itavu no} uprkos hladno}i.
hrvatske policije, ali do da- osumwi~ene za taj zlo~in ko- cu. Uhap{en je pro{le sedmi- vjesni Fulan i [erac. Oni koji su uspjeli da u|u u dowem ve{u, mogli su da iza-
nas se ni{ta nije dogodilo - ji su u Hrvatskoj, a nisu dos- ce u [ved skoj na osno vu V. [. beru gorwi i dowi dio odje}e.
6 utorak, 4. januar 2011. GLAS SRPSKE

U buxetu Bosanskog Grahova 900.000 KM


BOSANSKO GRAHOVO - Ostvareni prihodi buxeta Maki} je rekao Srni da su, uprkos ekonomskoj i fi-

Dru{tvo op{tine Bosansko Grahovo u 2010. godini iznose


oko 900.000 KM i mawi su za 500.000 maraka ili
oko 30 odsto u odnosu na planirane, potvrdio je na-
nansijskoj krizi i ote`anom puwewu buxeta na svim
nivoima u dr`avi, ostvareni buxetski prihodi op-
{tine Bosansko Grahovo u pro{loj godini bili zna-
~elnik ove op{tine Uro{ Maki}. tno ve}i u odnosu na godinu ranije.

FOTO: ARHIVA
Mitropolit Nikolaj
Liturgija u Sabornom
hramu u Sarajevu
SARAJEVO - Wegovo visokopreosve{tenstvo mitropolit
dabrobosanski Nikolaj slu`i}e na Bo`i}, 7. januara, svetu
arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu Ro|ewa presvete Bogo-
rodice u Sarajevu.
Na Badwi dan, 6. januara, mitropolit Nikolaj slu`i}e pra-
zni~no ve~erwe, uz tradicionalno paqewe badwaka u hramu Sve-
tog proroka Ilije na Sokocu, javila je Srna.
Drugog dana Bo`i}a, na pravoslavni praznik Sabor presvete
Bogorodice, mitropolit }e slu`iti liturgiju u hramu Svetog
proroka Ilije na Sokocu. Tre}eg dana Bo`i}a, na praznik Sve-
tog prvomu~enika i arhi|akona Stefana, liturgija }e biti slu-
`ena u hramu Uspewa presvete Bogorodice u Palama.

U Srpskoj od ~etvrtka toplije vrijeme


Za Bo`i} 11 stepeni
Celzijusa Zbog niskih temperatura na tr`nicama
proizvodi ~esto propadaju
BAWALUKA - Meteorolozi biti prete`no suvo, a na sje-
u Srpskoj ove sedmice predvi- veru }e se magla zadr`avati Razli~ite cijene vo}a i povr}a u Republici Srpskoj
|aju promjenqivo i suvo vri- du`e - rekao je de`urni mete-
jeme, a dnevne temperature }e
na Bo`i} iznositi i do 11
stepeni Celzijusa.
- Danas i sutra o~ekuju nas
orolog Dra{ko Rudan.
Dodao je da }e od srijede
temperature biti u stalnom
porastu.
U marketima duplo
hladna jutra sa mrazem i tem-
peraturama i do minus 12. Pa-
da vi ne su pro {le i u
sqede}ih nekoliko dana mo-
- U ~etvrtak }e dnevna tem-
peratura iznositi oko {est
stepeni, a u petak izme|u devet
i 11 stepeni. Padavina ne}e
skupqe nego na pijaci
Na bawalu~koj tr`nici za kilogram mandarina potrebno izdvojiti od jedne do 1,3
gu}e su jedino na krajwem is- biti, a duva}e umjeren jugo -
toku Srpske. Preko dana }e istakao je Rudan. N. L. marke, a u marketima 2,5 maraka. Karfiol na pijaci u Prijedoru ko{ta dvije, a u
tr`nim centrima vi{e od ~etiri marke
PI[E: MARIJANA MIQI] `u prodavci na bawalu~koj - Za ki lo gram ba na na osnovnih namirnica kao {to
marijanam@glassrpske.com su krompir i luk.
tr`nici. potrebno je izdvojiti 1,70
BAWALUKA - Pojedine Dodaju da je u zimskom pe- ma ra ka u mar ke ti ma, a na - Smawena je i ponuda na
vrste vo }a i po vr}a na riodu te{ko o~uvati kvali- pijaci od 1,30 do 1,50 mara- prijedorskoj pijaci zbog pra-
tr`nicama u Srpskoj duplo tet vo }a i po vr}a, jer su ka. Ki lo gram kru {a ka na znika, ali i zbog niskih tem-
su jeftinije nego u marke- temperature veoma niske i pijaci ko{ta oko dvije mar- pe ra tu ra ko je do vo de do
ti ma, pa ta ko ki lo gram dolazi do smrzavawa ve}ih ke, a u tr`nim cen tri ma uni{tavawa osjetqive robe
kru {a ka na pi ja ca ma u koli~ina proizvoda, zbog ~e- oko 3,70 maraka, dok je za ja- kao {to su banane, krompir i
Bawaluci ko{ta 1,5 KM, a u ga ih moraju bacati. buke na pijacama potrebno drugo povr}e - ka`u na prije-
prodavnicama oko tri mar- izdvojiti od 0,70 pa do 1,5 dorskoj pijaci.
ke, dok je za karfiol na pi- STANOVNICI maraka, a vi{e od 2,70 ma- U Fo~i ka`u da su cijene
jaci u Prijedoru potrebno uglavnom kupuju na raka u ve}im prodavnicama vo}a i povr}a krajem 2010. go-
U Srpskoj ne}e biti padavina FOTO: ARHIVA
izdvojiti dvije, a u tr`nim akcijama - ka za li su pri je dor ski dine i po~etkom ove godine
centrima vi{e od ~etiri trgovci. ve}e od 20 do 90 odsto u odno-
Inspektori rada i za{tite na radu marke. Na pi ja ci u Pri je do ru Dodaju da je vo}e i povr}e su na 2009. godinu.
Na bawalu~koj tr`nici kar fi ol ko {ta dvi je, a u znatno poskupjelo, te da }e us- - Za kilogram limuna po-
Zatekli 460 za kilogram mandarina po-
trebno je izdvojiti od jedne
tr`nim cen tri ma vi {e od koro biti sve mawe onih koji trebno je izdvojiti vi{e od
dvije marke kako na pijaci ta-
~etiri marke. ku pu ju po vr}e, osim onih
neprijavqenih radnika do 1,3 KM, dok se cijena u
marketima kre}e od dvije do
ko i u marketima, dok su bana-
ne sve skupqe, a tre nu tna
BAWALUKA - Republi~ki inspektori rada i za{tite
2,5 maraka.
VRIJEDNOST PRODAJE cijena ovog vo}a u marketima
na radu su za jedanaest mjeseci 2010. godine izvr{ili
1.333 kontrole rada na crno u kojima su zatekli 460 radnika - Iako su uslovi rada na je dvije marke po kilogramu, a
U Zavodu za statistiku RS za 15,4 odsto.
koji nisu bili prijavqeni na obavezne vidove osigurawa. pijaca ma, na ro~i to u ovom na pijaci oko 1,5 maraka - ka-
rekli su da je vrijednost pro- - U pore|ewu sa istim mjese- `u u Fo~i.
- Inspektori su poslodavcima izdali rje{ewa za otkla- periodu, te{ki, vo}e i po-
daje poqoprivrednih proi- com 2009. godine vrijednost Stanovnici Fo~e ka`u
wawe nepravilnosti, kao i prekr{ajne naloge. Ukoliko po- vr}e znatno je jeftinije nego
zvoda na zelenim pijacama u prodatih poqoprivrednih da vo }e i po vr}e ku pu ju
slodavac primi na rad radnika, a da ga nije prijavio na u mar ke ti ma. Za ki lo gram
novembru 2010. godine izno- proizvoda je opala za 20,2 iskqu~i vo vi ken dom ka da
obavezne vidove osigurawa, Zakonom o radu propisana je ka- krompira potrebno je izdvo-
sila 1,8 miliona maraka, odsto ili za 476.432 marke - traje akcija prodaje vo}a i
zna u iznosu od 2.000 do 15.000 KM - rekao je v.d. glavnog re- jiti od 0,80 do jedne marke, a
{to u odnosu na oktobar iste podaci su Zavoda za statis- povr}a po veoma povoqnim
publi~kog inspektora rada i za{tite na radu Goran Grgi}. ta ci je na u pro da vni ca ma
godine predstavqa smawewe tiku. cijenama.
N. L. kre}e se oko 1,5 maraka - ka-

Ministarstvo nauke RS Bo`i}ne poslanice mitropolita Nikolaja i vladike Vasilija


Za subvencije @ivot neponovqiv Bo`iji dar
prijavqena 243 projekta SARAJEVO - Wegovo vi-
so ko preo sve {ten stvo mi -
tio sve{tenstvu, mona{tvu
i svim pravoslavnim vjerni-
lio je u poslanici da radost
i ovog Bo `i }a gri je srca
svega onoga {to je potrebno
za `ivot.
BAWALUKA - Broj prijav- i formirawe preliminarne tro po lit da bro bo san ski cima povodom najradosnijeg svih qudi dobre voqe. - ^es ti ta ju }i pra znik
qenih nau~noistra`iva~kih rang-liste nau~noistra`iva- Nikolaj u Bo`i}noj posla- pravoslavnog praznika ro- Ro`destva Hristovog i No-
projekata na konkurs Minis- ~kih projekata - rekli su u nici poru~io je da je `ivot |ewa Isusa Hrista - Bo`i- RADOST BO@I]A vu godinu blagosti Bo`ije,
tarstva nauke i tehnologije Ministarstvu nauke. neponovqiv Bo`iji dar i da }a, mi tro po lit Ni ko laj da grije srca svih sa `eqama da vam Gospod po-
RS za subvencije svake godine Za sufinansirawe nau~no- ~ovjek uvijek ima razloga da poru~io je da ~ovjek, koji je qudi dobre voqe dari sva duhovna i tjelesna
se zna~ajno pove}ava, kao i is tra `i va ~kih pro je ka ta `ivi i stvara. kao stva ra lac, do sa da na do bra, ka ko ne ba ta ko i
wihov kvalitet, a pro{le go- 2010. planirano je milion - ^ovjek, sazdan kao kre- mnogim nau~nim i civili- Vladika Vasilije poru- zemqe, pozdravqam vas poz-
dine prijavqena su 243 proje- maraka, a bi}e zastupqene ra- ati vno bi }e, du `an je da zacijskim poqima uznapre- ~uje da danas svaka istinska dravom radosti Hristos se
kta. zli~ite teme koje su od zna~a- stvara za budu}e mlade nara- do vao kru pnim ko ra ci ma qud ska du {a sao sje }a tu gu rodi! Zaista se rodi! - na-
- U toku su aktivnosti oko ja za nau~noistra`iva~ki i {taje - poru~io je mitropo- treba da radi na svom duho- velikog broja qudi koji su u vo di na kra ju Po sla ni ce
vrednovawa 144 prijave koje ekonomsko-dru{tveni razvoj lit Nikolaj. vnom usavr{avawu. katastrofalnim poplavama vladika Vasilije.
su u{le u drugu izbornu fazu RS. N. L. U poslanici koju je upu- Vladika Vasilije po`e- ostali bez svojih domova i S. S.
GLAS SRPSKE utorak, 4. januar 2011. 7

Vi{e od polovine stanovnika spada u kategoriju socijalnih slu~ajeva


GLAMO^ - Na~elnik op{tine Glamo~ Radovan Markovi} upozorio je da {to je simboli~no u odnosu na broj onih kojima je ta pomo} neop-
vi{e od polovine stanovnika ove op{tine, koju ~ine povratnici srpske hodna. U ovoj op{tini `ivi oko 4.100 Srba, Bo{waka i Hrvata.
i bo{wa~ke nacionalnosti, spada u kategoriju socijalnih slu~ajeva. Navode}i da je op{tina Glamo~ te{ko stradala u ratu i da spada
Markovi} je rekao da stalnu socijalnu pomo} od 100 KM mjese~no me|u najsiroma{nije u BiH, on je upozorio da je te{ka ekonomska
prima 68 korisnika iz kategorije najte`ih socijalnih slu~ajeva, i socijalna situacija dodatno pogor{ana recesijom.
FOTO: ARHIVA

Mogu}e da EU odredi sankcije BiH zbog nedono{ewa zakona o digitalnim tahografima

Po{to BiH nije ispo{tovala rok, mogu}e su sankcije


kao u slu~aju sa Gr~kom, a to je {estomjese~na
zabrana izlaska svih kamiona izvan granica
zemqe. Ako se to dogodi, prevoznici iz RS
pretrpje}e katastrofalne gubitke, kazao Grbi}

Mogu}a {estomjese~na zabrana


izlaska svih kamiona iz BiH
PI[E: NIKOLA LUGI] prevoznici iz RS pretrpje}e katas- komunikacija i transporta BiH. podnesu izvje{taj gdje su oti{le pa- - U Sarajevu su priznali da je
nikolal@glassrpske.com trofalne gubitke - kazao je Grbi}. - Oni su dobili direktivu od re koje su uzete za nelegalnu eduka- sva papirologija iz RS uredna i da
BAWALU KA - Ako Evrop ska Dodao je da }e zabrana va`iti za EU i trebalo je da urade taj dio, me- ci ju pre vo zni ka, me |u tim, svi nema problema kada smo mi u pi-
unija odredi sankcije BiH zbog ne- sve kamione, bez obzira na starost i |utim, jo{ nije zavr{en ni tender za slije`u ramenima i ne zna se ni gdje tawu. Do uvo|ewa sankcija gubitke
dono{ewa zakona o digitalnim ta- vrstu tahografa koji koriste. izbor preduze}a koje }e ugra|ivati i su pa re, ni ko je tra `io da se trpe samo prevoznici sa novim vozi-
hografima, svim kamionima bi}e o~itavati kartice za digitalne ta- obavqa ta edukacija. U Ministar- lima koja su prvi put registrovana u
zabraweno da {est mjeseci prelaze
GRBI]: hografe - naglasio je Grbi}. stvu komunikacija i transporta BiH BiH poslije 16. juna 2010. godine, a
granicu zemqe, a dnevni gubici Katastrofalno stawe u Kao jedan od razloga Grbi} na- ni{ta ne funkcioni{e - rekao je koja moraju imati ugra|en digitalni
prevoznika iz Srpske bi}e ve}i od Ministarstvu komunikacija vodi katastrofalno stawe u Minis- Grbi}. tahograf. Po{to BiH preporu~uje
deset miliona maraka. tarstvu komunikacija i transporta On je istakao da Udru`ewe nas- obnovu voznog parka i nabavku novih
Re kao je ovo “Gla su Srpske“ - EU }e i nama uvesti sankcije i BiH. toji da svi papiri potrebni za pre- vozila, ovim se usporava napredak
predsjednik Udru`ewa prevoznika u to sam gotovo siguran. Za prevo- - Tamo vlada haos i rasulo. Tra- voznike iz RS ostanu u nadle`nosti transportne industrije, kako u RS
za unutra{wi i me|unarodni tran- znike iz RS to }e biti ogromni gu- `imo od ovog ministarstva da nam Srpske. tako i u FBiH - istakao je Grbi}.
sport RS Nikola Grbi}. bici, a da ne pomiwemo gubitke u Prevoznici u RS tvrde da su i
- ^uo sam da }e Ministarstvo privredi. Vozni park RS ima oko prije imali mnoge probleme, a da sa-
komunikacija i transporta BiH tra- 5.000 kamiona, pa se samo zamisliti Ministarstvo da uop{te ne idu preko granice no-
`iti da se rok produ`i do 31. mar- mo`e {ta }e biti ako stoje {est vim kamionima.
ta, ali di re kti va EU je ja sna. mjeseci zatvoreni unutar granica Ministarstvo komunikacija i transporta BiH zbog praznika ju~e nije - De{avalo se da nam kamioni
Po{to BiH nije ispo{tovala rok, BiH - istakao je Grbi}. radilo, te nismo uspjeli da dobijemo wihov komentar. Ranije su na- ostanu zarobqeni, a od 1. januara
mogu}e su sankcije kao u slu~aju sa Prema wegovim rije~ima, to {to javqivali da bi u srijedu, 5. januara, trebalo da bude poznato da li }e uop{te ne idemo preko granice - re-
Gr~kom, a to je {estomjese~na zabra- zakon o digitalnim tahografima EU BiH odobriti zahtjev za produ`ewe roka za implementaciju zakona o kao je vlasnik preduze}a “Suboti}
na izlaska svih kamiona izvan gra- nije donesen na vrijeme je krajwe digitalnim tahografima do 31. marta. transport“ iz Gradi{ke Milorad
ni ca zemqe. Ako se to do go di, neozbiqno od strane Ministarstva Suboti}.

Predsjednik RS Milorad Dodik u posjeti oboqelim mali{anima u Klini~kom centru Bawaluka

Djeci s Hemato-onkolo{kog odjeqewa po 5.280 KM


BAWALU KA - Pred sje - kupqeno 220.000 KM, dodav- jeqen kako bude upla}ivan. izme|u ostalog, pomo}i poro- sa~initi predra~un i sagle- neti} rekao je da je Odjeqewe
dnik Republike Srpske Mi- {i da }e os ta tak bi ti di - On je naveo da }e novac, di ca ma da dje ca u ku }nim dati {ta je neophodno za taj izuzetno dobro snabdjeveno
lo rad Do dik uru ~io je po uslovima imaju odgovaraju}i posao. li je ko vi ma, do dav {i da su
5.280 KM za 44 porodice ~ija tretman. otvarawem Centra za radi-
se djeca trenutno lije~e na - Nadam se da }emo pomo- NAJAVQENA oterapiju stvorene sve pre-
He ma to-on ko lo {kom odje- }i ovim porodicama, ~ija se rekonstrukcija tpostavke za lije~ewe.
qewu Pedijatrijske klinike djeca lije~e od malignih obo- Hemato-onkolo{kog [ef Odjeqewa do ktor
Klini~kog centra Bawaluka. qewa {to, sa mo po se bi, odjeqewa Jelica Predojevi} rekla je da
Do dik je, po sli je ju ~e - predstavqa te{ku situaciju. }e ovaj novac predstavqati
ra{we po sje te Odjeqewu i Drago mi je {to ~ujem da se Prema wegovim rije~ima, zna~ajnu pomo} ovim porodi-
raz go vo ra sa ro di teqima ov dje us pje {no li je ~e i da sudbina i te`ina koju rodi- ca ma u bor bi za zdravqe
oboqele djece, najavio rekon- tim koji ovdje radi, potpomo- teqi i djeca prolaze zavre|u- wihove djece.
strukciju odjeqewa, u {ta }e gnut rukovodstvom Klini~kog ju dru{tvenu pa`wu, dodav{i Danica Babi}, majka obo-
se, kako je rekao, i direktno centra, ula`e maksimalne na- da svako treba da se zaustavi qele Marije, koja se od pro-
ukqu~iti, javila je Srna. pore da se to i osjeti - rekao u svom svakodnevnom poslu i {le go di ne li je ~i od
Dodik je rekao da je no- je Dodik. posveti pa`wu ovakvim slu- leukemije, zahvalila je pred-
vac prikupqen na donator- On je naveo da je sa ruko- ~a je vi ma, po ka `e so li dar - sjedniku RS u ime svih poro-
skoj ve ~e ri, odr`a noj 28. vodstvom KC-a dogovoreno da nost i da qudima podsticaj di ca, do dav {i da su dje ca
decembra u Bawaluci, koju je se Odjeqewe re kon stru i{e da izdr`e. ko ja se li je ~e od ma li gnih
ocijenio uspje{nom, jer je od {to je prije mogu}e, te da }e Di re ktor Kli ni ~kog oboqewa pravi mali heroji.
predvi|enih 300.000 ve} pri- Milorad Dodik u posjeti mali{anima FOTO: GLAS SRPSKE odgovorni u idu}ih 30 dana centra Bawaluka Mirko Sta-
8 utorak, 4. januar 2011. GLAS SRPSKE

Nema opasnosti od novih poplava u Semberiji


BIJEQINA - Vodostaj Save i Drine u Semberiji je u opa- jek kada je vodostaj rijeke Save iznad 500 centimetara na

Panorama dawu i nema opasnosti od poplava, ali su u porastu pod-


zemne vode iza odbrambenog nasipa pored Save,
potvr|eno je Srni u op{tini Bijeqina.
Ove vode se javqaju u udolinama i na ni`im terenima uvi-
mjernoj stanici u Ra~i. Trenutno su ove vode, koje se nazi-
vaju “poqskim o~ima“, zahvatile blizu hiqadu hektara u
atarima sela Crwelovo, Batkovi}, Ostoji}evo, Brodac i
Velino Selo.

FOTO: S. TASI]
Cijene komunalija u Bijeqini
Skupqa voda za
doma}instva
BIJEQINA - Doma}instva u Bijeqini bi ove godine
trebalo da pla}aju kubik vode marku, umjesto dosada{wih DOVOQNO
a
87 feninga, dok }e privredni subjekti i javne ustanove pla- instruktor
}ati ni`u cijenu od dosada{we, javila je Srna. Za privredu skijawa
}e kubik vode ko{tati 2,15 maraka umjesto dosada{wih 2,50,
a za javne ustanove 1,80 KM umjesto dosada{wih 1,90 maraka.
- Ovo je model koji je sa~inio konsultant Evropske banke
i koji je unesen u sporazum sa op{tinom kojim se nastoji da
se do 2016. godine izjedna~e cijene za razli~ite potro{a~e
- rekao je direktor za ekonomsko-pravne poslove u preduze}u
“Vodovod i kanalizacija“ Milojko Todorovi}.

Narodna biblioteka u Mrkowi} Gradu


Zahvalnice i priznawa
vjernim ~itaocima Staza spremna za skija{e
MRKOWI] GRAD - Naro- ovoj ustanovi oboga}en pro-
dna biblioteka u Mrkowi} {le godine za 1.180 novih, Prvi qubiteqi zimskih sportova posjetili Kozaru
Gradu dodijelila je zahval- tako da biblioteka sada ima
ni ce ~i ta oci ma ko ji su u 21.500 kwiga.
pro{loj godini pro~itali
najvi{e kwiga. Zahvalnice
su dodijeqene pojedincima
i kolektivima koji su poma-
Me |u na gra |e ni ma su i
u~e ni ci Mi li ja na Vu lin,
Ale ksan dra Iva no vi} i
Dra`enka Koyo. U katego-
Na skijawe i no}u
Ski-staza na Kozari primila prve skija{e na atraktivno no}no skijawe, koje je
gali rad biblioteke i na- riji odraslih ~italaca naj-
bavku novih kwiga. vi {e kwiga pro ~i ta la je po~elo sino}. Cijena dnevnog skijawa je 15, a no}nog 13 maraka, dok je dnevni
Direktor Narodne bibli- Branka Rudi}, koja ka`e da ski-pas za djecu deset maraka
oteke Biqana ]eli} ka`e se dmi ~no pro ~i ta dvi je
da je bi bli ote ~ki fond u kwige. S. D. PI[E: SNE@ANA TASI] Grbi} i do da je da do sa da la ze sa sop stve nom ski- ju izme|u ski-staze za djecu
krozrs@glassrpske.com opremom, tako da nije preve- i odrasle, koje imaju i svoje
ove zime na Kozari nije bi-
MRA KO VI CA - Swe - lo skijawa, jer nije bilo do- li ka po tra`wa za ski-liftove.
`nom pokriva~u na Kozari voqno sni je ga, a i iznajmqivawem opre me. S Cijena dnevnog skijawa
od tridesetak centimeta- tem pe ra tu re su bi le iznad obzirom na to da je i zim- je 15, a no }nog 13 ma ra ka,
ra, ko ji je jo{ po boq{an mi nus tri ste pe na, ka da ski raspust, ima}emo na ra- dok je dnevni ski-pas za dje-
swe`nim topovima najvi- swe`ni topovi nisu mogli spo la gawu i do voqno cu deset maraka. Tako }e ove
{e su se obradovali qubi- da rade i proizvode snijeg. instruktora skijawa - ka`e zimske dane, a naro~ito ra-
teqi zim skih spor to va. Grbi}. spust, mnogi iskoristiti za
Ski-staza je primila prve UKQU^ENI On je dodao da posjeti- porodi~ni boravak na sni-
skija{e na atraktivno no- topovi za oci na Kozari mogu da bira- jegu.
}no skijawe, koje je po~elo vje{ta~ki snijeg
sino}.
Ovo je potvrdio predsje- Grbi} je rekao da je po-
dnik Pla ni nar sko-ski ja - sqedwih da na tem pe ra tu ra HOTELI
^itaoci koji su pro~itali najvi{e kwiga FOTO: S. DAKI]
{kog dru{ tva “Qubij ski vazduha na Ko zari pa la na
rudar“ Bo`o Grbi}. minus pet stepeni, a palo je Za sve one koji na ovoj pi- sa ~etiri zvjezdice, do mo-
Izgradwa novog toplovoda u Doboju - Snijega ima dovoqno, i ne{to snijega, tako da je tomoj i atraktivnoj planini tela “Bijele vode“, te smje-
`ele da provedu vi{e dana {tajnih kapaciteta
Topli radijatori tako da je staza spremna za
po~etak skijawa, a posebna
uz swe`ne topove ski-staza
prekrivena i spremno je do- Kozara nudi smje{tajne ka- restorana i bungalova Na-
poslije 30 godina atrakcija za qubiteqe zim-
skih spor to va je i no }no
~ekala prve skija{e.
- Imamo 100 pari skija
pacitete od 500 le`ajeva u
ugostiteqskim objektima
cionalnog parka Kozara,
kao i planinarskog doma
DOBOJ - Radnici “Gradske toplane“ u Doboju pusti}e 8. skijawe, koje je za sve skija- za iznajmqivawe, ali skija- razli~itog tipa i nivoa, od Planinarsko-skija{kog
januara u rad novu toplovodnu trasu u ulici Bra}e Jugovi}a, {e bi lo bes pla tno - ka `e {i na Kozaru naj~e{}e do- onih u hotelu “Monument“ dru{tva “Qubijski rudar“.
a rije~ je o zavr{etku prve faze projekta toplifikacije u
vrijednosti oko pola miliona maraka.
Zahvaquju}i tome grijawe }e dobiti ulice Vidovdanska, Mi- Na poqima u dobojskoj op{tini lani zasijano oko 10.000 hektara
lo{a Obili}a i Bra}e Jugovi}a - rekao je Srni predsjednik
Gra|evinskog odbora za pro{irewe toplovoda Ranko [quka.
- Poslije 30 godina i stanovnici ovog dijela grada ima}e
tople radijatore u domovima - rekao je [quka.
[ansa u razvoju poqoprivrede
DOBOJ - Raznim poqo- p{e ni ca na 3.316 he kta ra. dima, kojih i ima najvi{e. 45 odsto od oko 31.700 hekta-
Prema wegovim rije~ima, novi toplovod }e poslije za-
privrednim kulturama lani Preostale zasijane povr{i- Uz to, ova proizvodwa obez- ra ukupnog poqoprivrednog
vr{etka izgradwe biti dug 1.840 metara sa tri dodatna voda
je u dobojskoj op{tini zasi- ne odnose se uglavnom na so- bje|uje kontinuirano snab- zemqi{ta, koliko ga ima u
du`ine oko 200 metara.
ja no ne {to vi {e ora ni ca ju, povr}e, krmno i qekovito di je vawe tr`i {ta dobojskoj op{tini, {to nije
nego u prethodnoj godini. biqe. kvalitetnijim povr}em. dovoqno. Za sada{wi nivo
Protest mje{tana bile}kih naseqa Pre ma po da ci ma Odje- Za pa `en je po rast po - iskori{tenosti orani~nih
NAJVI[E
Spremaju krivi~nu qewa za pri vre du i dru{ -
tve ne dje la tnos ti, na
vrtlarske proizvodwe, pose-
bno u plas te ni ci ma, {to
zasijano kukuruza
povr{ina ima vi{e razloga,
kao {to su odlazak mla|eg
prijavu protiv HET-a proqe}e u in di vi du al nom
sektoru obra|eno je 9.970 he-
predstavqa budu}nost za do-
ma}instva na malim posje-
- Pro{le godine u obje
sje tve is ko ri{ }e no je oko
stanovni{tva sa sela, viso-
ke cijene repromaterijala i
BILE]A - Mje{tani po- dan do 10. januara, odnosno kta ra ili za dva pro cen ta skupa obrada zemqi{ta. Uz
plavqenih bile}kih naseqa do prvog radnog dana Hidro- vi{e nego u 2009, a u jesen to, podsticajna sredstva ni-
ve} pet dana mirnim protes- elektrana na Trebi{wici - 4.325 hektara ili za oko pet su mala, a i ote`an je pla-
tima tra`e da im se isplate ka`e Rade Vujovi} i isti~e od sto vi {e. Na po sje du Vremenski uslovi sman poqo pri vre dnih
dugovawa oko pola miliona da mje{tani prikupqaju po- Zemqoradni~ke zadruge “Bo- proizvoda - isti~u u resor-
maraka {tete od januarskih tpi se za kri vi ~nu pri ja vu snakop“ realizovano je 114 - Nepovoqne vremenske prilike pomjerile su proqe}nu nom op{tinskom odjeqewu.
poplava. protiv HET-a. hektara. sjetvu za nekoliko dana. Obilne padavine i vla`no Me|utim, ovo zemqi{te
Pedesetak mje{tana svaki Mje{tani ka`u da }e pre- Naj zas tupqeni ja kul tu - zemqi{te onemogu}ili su blagovremeni ulazak mehaniza- predstavqa zna~ajan poten-
dan ta~no u podne djelimi- duzeti i radikalnije mjere. ra, kao i do sada, je kukuruz, cije u wive. Zbog toga priprema zemqi{ta i sama sjetva cijal, koji u budu}nosti tre-
~no blokira magistralni put Pomenuli su potpunu blokadu koji je zasijan na 7.958 he- nisu zavr{eni po uobi~ajenoj dinamici i u optimalnom ba {to vi {e da bu de
Trebiwe - Bile}a - Gacko. magistralnog puta i gradi- kta ra i kod strnih `i ta roku - ka`u stru~waci. iskori{ten. Sl. P.
- Ov dje }e mo bi ti sva ki li{ta HET-a. J. M.
GLAS SRPSKE utorak, 4. januar 2011. 9

Nastavqa se izgradwa kanalizacije u Bijeqini


BIJEQINA - Projekat izgradwe kanalizacione mre`e u Bije- od pet miliona evra te donacija od 11,3 miliona maraka, pris-
qini bi}e nastavqen izgradwom fekalnog kolektora u Galcu, tigla nakon {to je projekat izgradwe kanalizacije u Bijeqini u
javila je Srna. Za nastavak radova obezbije|en je novi kredit 2010. godini progla{en za najuspje{niji od 14 projekata u BiH.

Vje{ta~ka jezera
Berkovi}ki ratari pretrpjeli su veliku {tetu
zbog novonastalih vje{ta~kih jezera koja su
preplavila zasijane oranice i vo}wake, a mno-
gi makadamski putevi u potpunosti su uni{teni.
Te`ak je `ivot tih mje{tana, djeca ne mogu da
do|u do {kola, a bolesni do doktora, jer nemaju
drugi izlaz ve} preko pobjeswele i mutne Opa-
~ice, a ponekad nosi sve pred sobom.
Mnogi mje{tani sa strahom gledaju u nebo i
o~ekuju prestanak padavina, povla~ewe vode sa
puteva, jer ako poplave nastave ovim intenzite-
tom mje{tani strahuju da }e voda da poru{i i
odnese ve} potkopane i stare mostove na rije-
ci.
Oranice pod vodom

Poqoprivrednici iz Dabarskog poqa ne mogu da obra|uju zemqu

Propada hiqade hektara


plodnog zemqi{ta
Velike obradive povr{ine u Dabarskom poqu nalaze se ve}i dio godine pod vodom i ne mogu se obra|ivati. Zbog povoqne
nadmorske visine i klime gotovo sve poqoprivredne kulture mogu da uspijevaju, ali ih poplave svake godine uni{te
PI[E: ZORAN [UKI] im se `eqa nije ostvarila. Svake go- na meliorizaciji i izgradwi siste- barskom poqu, nalaze se ve}i dio go- se voda talo`ila bilo je vi{e |ubri-
krozrs@glassrpske.com dine muku mu~e sa sve ve}im poplava- ma za navodwavawe. Zbog toga je va- dine pod vodom i ne mogu se obra|i- va, a sada je druga~ije - ka`e Lu~i} i
BERKOVI]I - U prostranom ma, koje uni{tavaju wihovu zemqu, `na izgradwa tunela od Nevesiwa vati. Zbog povoqne nadmorske visine dodaje da su prije nekoliko godina
kra{kom Dabarskom poqu gotovo puteve i mostove, a prouzrokuju i ~es- prema Dabarskom poqu. Predlagao i mediteranske klime gotovo sve dobijali novac od Hidroelektrana na
~etiri hiqade hektara najplodnije te prekide saobra}aja. sam da se promijeni projekat i da se poqoprivredne kulture mogu da uspi- Trebi{wici kao naknadu za eroziju,
zemqe se ne obra|uje zbog velikih Na~elnik Berkovi}a Ranko Lu- umjesto tunela dugog devet kilometa- jevaju, ali ih poplave svake godine ali sada im vi{e ne pla}aju od{tetu.
ki{a i poplava. ~i} ka`e da su “Gorwi horizonti“ ra gradi kra}i od pet kilometara, a uni {te. Ta ko su i sa da mno gi Lu~i} je rekao da su najugro`e-
Probojem tunela Fatni~ko poqe - `ivotno pitawe za ovu op{tinu i da se trasa izmjesti prema Berkovi- vo}waci, zasadi jagoda, kojima se nija sela sa ju`ne strane, gdje proti-
Bile}ko jezero i ne{to ranije Da- zbog toga smatra da Vlada RS treba }ima. Ipak, za sada nisam nai{ao na poqoprivrednici berkovi}kog kraja ~e rijeka Opa~ica koja zbog velikih
barsko poqe - Fatni~ko poqe popla- da preduzme zna~ajnije korake. razumijevawe - rekao je Lu~i}. sve vi{e posve}uju pod vodom i popla- koli~ina vode nanosi najve}u {tetu,
ve nisu postale pro{lost. ^eka se da - Ve} smo pokrenuli neke radove Velike obradive povr{ine u Da- ve prijete da do|e do truqewa i da ih uni{tava puteve i mostove koji se na-
budu zavr{eni jo{ neki radovi u potpuno uni{te. laze na rijeci. Zbog obilnih ki{a i
okviru projekta “Gorwi horizonti“ i poplava mje{tani Strupi}a i dva se-
da se tek onda krene sa intenzivnom VODA la bile}ke op{tine ne mogu da do|u
poqoprivrednom proizvodwom u ta prijeti da u|e u ku}e do Berkovi}a. Sli~na situacija je i
dva poqa. Tunel Dabarsko poqe - Fa- kod mje{tana Suzine, gdje je jedan put
tni~ko poqe, gra|en u okviru ovog potpuno preplavqen, a drugi alterna-
projekta, probijen je prije dvadesetak - Sve razvijene dr`ave obra|uju tivni pravac prema Berkovi}ima, vo-
godina i dug je 3.200 metara. On omo- svako par~e zemqe i proizvode hranu, da je potpuno potkopala i pitawe je
gu}ava usmjeravawe voda iz ne{to vi- a mi to ne radimo, iako smo mnogo vremena kada }e put biti potpuno u
{eg Dabarskog u Fatni~ko poqe. siroma{niji i nemamo razvijenu in- prekidu.
Me|utim iako su se stanovnici dustriju. Dosada{wi radovi nama su Sa svakom novom ki{om strahuju
Da bra obra do va li da }e sva vo da nanijeli samo veliku {tetu, jer sada i mje{tani Blaca, koji su stalno u
odlaziti tunelom u Bile}ko jezero, ta ~esto dolazi do erozija, a i do demi- pripravnosti i gdje poplave prijete
neralizacije zemqi{ta. Ranije kada da se uliju u wihove ku}e.
Tunel u ^apelnici

Darovane prve novoro|ene bebe u 2011. godini

Zlatnik i pokloni za Andreja i Bojanu


PRWAVOR - Savjetnik predsje- - Beba jede i dobro napreduje, a da- protekao normalno - naveo je Cvijano-
dnika Republike Srpske @eqka Dra- nas bismo trebali iza}i iz porodili- vi}.
gi~evi} ju~e je u porodili{tu Doma {ta - istakla je Vawa Mitri}. Tokom 2010. godine u porodili{tu
zdravqa u Prwavoru, u ime predsjedni- Porodici Danijela i Vawe Mi- Doma zdravqa u Prwavoru obavqeno je
ka Milorada Dodika, zlatnim dukatom tri} ovo je drugo dijete. Andrej ima ukupno 214 poro|aja, a ro|eno je 110
darovala Andreja Mitri}a, prvu novo- trogodi{weg brata. dje~aka i 104 djevoj~ice.
ro|enu bebu u ovoj godini u Srpskoj. Doktor prwavorskog porodili{ta
Vawa Mitri}, majka malog Andre- Qubi{a Cvijanovi} rekao je da je U PRWAVORU
ja, zahvalila je osobqu Doma zdravqa prva beba u Srpskoj ro|ena 1. januara u lani ro|eno
na ukazanoj pomo}i prilikom poro|a- 00.02 ~asova. 214 beba
ja, i istakla da se i ona i beba osje}a- - Beba je te{ka 3,35 kilograma i
ju dobro. duga~ka 55 centimetara, a poro|aj je Prvi pla~ u derventskom porodi-
li{tu u novoj godini za~uo se 1. janu-
ara, ne{to poslije 11 ~asova. Tad je na
PRVA TREBIWKA svijet do{la Bojana Ratkovac, kao
najqep{i novogodi{wi poklon mami Vawa Mitri} i wen sin Andrej FOTO: B. RADULOVI]
Dragani i tati Sa{i.
Na~elnik op{tine Trebiwe Do- Srpskoj. Druga k}erka babice Ve- `no djetiwstvo. u derventskom porodili{tu rodile su
Bojanu i wenu mamu, po{tuju}i
broslav ]uk, u ime predsjednika sne i wenog supruga Veselina Nin- Bojana je duga 52 centimetra i te- se ~etiri bebe, od kojih su, uz Bojanu
tradiciju dugu ve} nekoliko godina,
RS Milorada Dodika, uru~io je ju- kovi}a ro|ena je u novogodi{woj {ka 3.500 grama, a kod ku}e, osim ro- jo{ dvije djevoj~ice, Altijana Reki} i
ju~e je posjetio je i darovao i na~el-
~e u trebiwskom porodili{tu zla- no}i, dva minuta poslije pono}i, diteqa, do~eka}e je i starija sestra. Tamara Stjepanovi}, i jedan dje~ak,
nik op{tine Derventa Milorad Si-
tnik i poklon-paket predsjednika na Ginekolo{ko-aku{erskom odje- mi}. Uz novogodi{we ~estitke, maloj Porod je obavio doktor Mirko [aran. Aleksandar Ivanovi}.
Republike prvoro|enoj bebi u qewu Doma zdravqa u Trebiwu. Bojani po`elio je sre}no i bezbri- Tokom prva dva ovogodi{wa dana B. R. - ^. V.
10 utorak, 4. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI

AD PRETIS - U STE^AJU
PALE - MOKRO
Broj: 128/10
Datum: 29.12.2010. godine

Na osnovu ~lana 29, 55 i 105. Zakona o ste~ajnom postupku (pre~i{}eni tekst) Sl. glasnik RS broj 26/10 od
REPUBLIKA SRPSKA 29.3.2010. godine, te odluke Odbora povjerilaca broj 127/10 sa sjednice odr`ane dana 28.12.2010. godine ste~ajni
VLADA upravnik raspisuje
MINISTARSTVO ZDRAVQA I SOCIJALNE ZA[TITE
JEDINICA ZA KOORDINACIJU PROJEKATA OGLAS
O PRODAJI IMOVINE - STE^AJNE MASE
Trg Republike Srpske 1, 78000 Bawaluka, tel: +387 51 339-439, faks: +387 51 339-665, web: www.pcuhealth.org PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETAWA
I
POZIV ZA PONUDE Vr{i se prodaja tehnolo{kog dijela imovine - tvornice posu|a od ner|aju}eg ~elika i kotlovnice (u paketu)
zemqi{te cca 26108 m2 ozna~enog kao dio k.~. 416, K.O. Rogatica, koje se nalazi u II gra|evinskoj zoni,
Datum: 4.1.2011. gra|evinski objekti povr{ine cca 6247 m2 i elektrooprema.
Broj Ugovora: BA/RS/HSEP/CW/NCB-159/10 Po~etna prodajna cijena iznosi 852.000,00 KM
Broj kredita WB: IDA 4047 BOS
Naziv Projekta: Projekat ja~awa zdravstvenog sektora II
(HSEP - Health Sector Enhancement Project) PRODAJA RESTORANA DRU[TVENE ISHRANE 1/2
Vr{i se prodaja restorana dru{tvene ishrane 1/2 u povr{ini od cca 189 m2 i pripadaju}im zemqi{tem u
povr{ini cca 360 m2 sa opremom i inventarom po specifikaciji istaknutoj na oglasnoj tabli preduze}a po
1. Republika Srpska, iz kredita Svjetske banke – Me|unarodne asocijacije za razvoj (IDA), realizuje po~etnoj prodajnoj cijeni od 33.500,00 KM.
Projekat ja~awa zdravstvenog sektora te namjerava dijelom sredstava finansirati ugovore za “Ob-
III
novu ambulanti porodi~ne medicine Doma zdravqa Prijedor“. Tenderski postupak je otvoren za sve kva- PRODAJA IMOVINE NA LOKALITETU MESI]I - ROGATICA
lifikovane ponu|a~e iz svih zemaqa, u svemu kako je navedeno u Smjernicama Svjetske Banke: Nabavka Vr{i se prodaja imovine AD PRETIS -a na lokalitetu Mesi}i - Rogatica po sqede}im uslovima:
pod IBRD zajmovima i IDA kreditima, maj 2004.
Naziv Procijewena cijena Po~etna prodajna cijena
2. Republika Srpska, Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite, Jedinica za koordinaciju proj- Tehnolo{ka cjelina III 433.701,25 KM 151.000,00 KM
ekata (PCU), poziva sve zainteresovane ponu|a~e, koji posjeduju licencu za gra|ewe objekata, da dostave Tehnolo{ka cjelina IV 107.695,00 KM 35.000,00 KM
svoje zatvorene ponude za: Napomena: Vodotoraw-pumpna stanica i trafo stanica su zajedni~ka imovina svih kupaca i bi}e pla}ene
srazmjerno u~e{}u vrijednosti kupqenih tehnolo{kih cjelina (dijelova imovine).
“Obnova objekata ambulanti porodi~ne medicine Doma zdravqa Prijedor“ IV
ugovor broj BA/RS/HSEP/CW/NCB-159/10 a) Vr{i se pojedina~na prodaja opreme po po~etnim prodajnim cijenama uz raspolo`ivu tehni~ku dokumenta-
ciju i to:
3. Dokumentacija za ponudu mo`e se preuzeti na adresi nazna~enoj na kraju ovog oglasa, uz dokaz o pre- Po~etna prodajna cijena KM
thodnoj uplati nepovratnog iznosa od 100.00 KM, za set dokumenata, izvr{enoj na ra~un Jedinice za
- Glodalica inv. broj 0137 8.000,00
koordinaciju projekata (PCU) broj 562-100-80025770-75 kod NLB banke u Bawaluci. Zainteresovani - Presa inv. broj 0144 10.000,00
ponu|a~i mogu dobiti dodatne informacije na istoj adresi. - Presa inv. broj 0145 10.000,00
- Presa inv. broj 0146 10.000,00
4. Posjeta lokacijama radova }e biti organizovana deseti dan od dana objavqivawa oglasa u 10 - Namjenska kabina inv. broj 0163 1.400,00
~asova ispred Doma zdravqa, a za sve informacije kontaktirati: - Strug namjenski inv. broj 0022 600,00
- Strug namjenski inv. broj. 0023 600,00
- Sini{a Obradovi} – tel. 052 232 238 - Strug namjenski inv. broj. 0024 250,00
5. Rok va`ewa ponude je 90 (devedeset) dana od dana otvarawa ponuda. Ukoliko ponu|a~ povu~e ponude - Strug doradni inv. broj.0027 400,00
iz procesa vrednovawa, u periodu od isteka roka za predaju ponuda do isteka roka va`ewa ponude, bi}e - Automat inv. broj.0029 1.000,00
iskqu~en iz budu}ih HSEP projekata na godinu dana. - Automat inv. broj.0030 1.100,00
- Strug namjenski inv. broj 0034 500,00
- Frikciona presa inv. broj.0041 4.000,00
6. Rok za predaju ponuda je 3.2.2011. godine, do 12 ~asova. na sqede}u adresu: - Stubna bu{ilica inv. broj 0046 200,00
Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske - Brusilica za polirawe inv. broj 0055 200,00
Jedinica za koordinaciju projekata (PCU) - Kompresor inv. broj. 0060 2.200,00
Trg Republike Srpske 1 - Kompresor inv. broj. 0061 2.200,00
Zgrada Vlade, VII sprat, kancelarija 23 - Pristroj za tovarnu kuhiwu inv. broj 0067 850,00
- Linija lu`ewa inv. broj. 0072 2.350,00
78 000 Bawaluka - Ma{ina za polirawe inv. broj 0076 150,00
Telefon: +387 51 339 439 - Horizontalna pila za sje~ewe 0082 600,00
Ovla{teni predstavnici ponu|a~a mogu prisustvovati otvarawu blagovremeno predatih ponuda koje }e - Putni~ko m/v marke AUDI-100 2.400,00
se izvr{iti istog dana u 12.30 ~asova na naprijed navedenoj adresi. - Putni~ko m/v marke GOLF-2 2.000,00
- Kamion TAM 130T11 17.000,00
Direktor - Kamion TAM 170T14 4.200,00
Mr sc. dr med. Gordan Jeli} - Alat i inventar (u paketu) 24.000,00
b) Vr{i se prodaja otpadnog materijala po cijeni od 0,40 KM/kg (`eqezo).
c) Vr{i se prodaja repromaterijala kako slijedi:
Po~etna prodajna cijena
- ^eli~na {ipka kg 7552,70 h 1.50 KM 11.329,00 KM
- ^eli~na plo~a kg 485,20 h 1.50 727,80 KM
Izdaje se - Mesingana {ipka kg 235 h 11,00 KM
- Al Mg 3 lim kg 3600 h 7,00 KM
2.585,00 KM
25.200,00 KM
- Vretenasto uqe l 1500 h 3,00 KM 4.500,00 KM
kancelarijski - Aluminijska traka kg 828 h 7,00 KM
- Aluminijska {ipka kg 232 h 7,00 KM
5.796,00 KM
1.624,00 KM
d) Vr{i se prodaja gotovih proizvoda i poluproizvoda iz programa “PRETIS” (lonaca pod pritiskom 5 litara,
i skladi{ni prostor tava, cjediqki, mqekomjera i poklopaca), materijala i repromaterijala po po~etnim prodajnim cijenama is-
taknutim u specifikaciji na oglasnoj tabli preduze}a.
V
u centru grada, Ukoliko se prodaja gotovih proizvoda i poluproizvoda ne obavi na dan zakazane licitacije nastavi}e se prodaja
do kona~ne prodaje, a ne mawe od ogla{enih cijena istaknutih u specifikaciji na oglasnoj tabli preduze}a.
VI
Vr{i se prodaja konstruktivne i tehnolo{ke dokumentacije u paketu (Pretis lonac 7 l, Pretis lonac 5 l, tava
uz fizi~ko obezbje|ewe, pre~nika 280 mm, tava pre~nika 240 mm, tava pre~nika 200 mm, tovarna kuhiwa, kanta za mlijeko 30 l i kanta za
mlijeko 10 l) po po~etnoj cijeni od 27.000,00 KM.

VII
video-nadzor. Ukoliko ne bude prodaje u paketu konstruktivne i tehnolo{ke dokumentacije pristupi}e se pojedina~noj prodaji kons-
truktivne tehnolo{ke dokumentacije kako slijedi:

a) konstruktivna i tehnolo{ka dokumentacija za Ekspres lonac 7 litara po po~etnoj prodajnoj cijeni od 4.200,00 KM
Telefon 051/231-077, b) konstruktivna i tehnolo{ka dokumentacija za Ekspres lonac 5 litara po po~etnoj prodajnoj cijeni od 3.800,00 KM
c) konstruktivna i tehnolo{ka dokumentacija za tavu pre~nika 280 mm po po~etnoj prodajnoj cijeni od 4.000,00 KM
d) konstruktivna i tehnolo{ka dokumentacija za tavu pre~nika 240 mm po po~etnoj prodajnoj cijeni od 3.800,00 KM
e) konstruktivna i tehnolo{ka dokumentacija za tavu pre~nika 200 mm po po~etnoj prodajnoj cijeni od 3.600,00 KM
zvati do 16 ~asova. f) konstruktivna i tehnolo{ka dokumentacija za tovarnu kuhiwu po po~etnoj prodajnoj cijeni od 1.200,00 KM
g) konstruktivna i tehnolo{ka dokumentacija za kante za mlijeko od 30 l po po~etnoj prodajnoj cijeni od 3.300,00 KM
h) konstruktivna i tehnolo{ka dokumentacija za kante za mlijeko od 10 l po po~etnoj prodajnoj cijeni od 3.100,0 KM
VIII
Usmeno javno nadmetawe (licitacija) }e se odr`ati dana 19.1.2011. godine sa po~etkom u 12 ~asova u upravnoj
zgradi AD PRETIS-u ste~aju PJ ALPO - Rogatica po objavqenom redoslijedu u ovom oglasu.
IX
Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja (1) jedan dan prije po~etka licitacije uplate 10% od iz-
nosa po~etne prodajne cijene NAMJERAVANE KUPOVINE, a ne vi{e od 50.000,00 KM ili doka`u uplatni-
cama da su uplatili na `iro ra~un preduze}a broj 571-050-00000447-61 kod KOMERCIJALNE banke Filijala
Pale, 565-726-0000003-73 kod BOBAR BANKE filijala Rogatica, devizni ra~un kod KOMERCIJALNE banke
Filijala Pale broj: BA395710070101035411 ili na blagajni preduze}a.
Ukoliko se prodaja izvr{i po navedenom redoslijedu prodaje prije od strane upla}enog iznosa za namjeravanu
kupovinu vr{i se povrat u~e{}a u roku od 5 (pet) dana.
X
U slu~aju da kupac odustane od licitacije ili postignutu kupoprodajnu cijenu ne uplati na vrijeme odri~e se
od upla}enog iznosa u~e{}a na licitaciji.
XI
Imovina i oprema se prodaje u postoje}em imovinsko pravnom statusu i vi|enom stawu bez prava na reklama-
ciju.
Prije po~etka licitacije saop{ti}e se POTREBNE informacije i podaci (posebno vezano za imovinsko
pravni status imovine).
Naknadne reklamacije se ne uva`avaju.
XII
Sve poreske obaveze, PDV, tro{kovi utovara i transporta i ostali tro{kovi padaju na teret kupca.

XIII
Prodavana imovina se mo`e pogledati svakim radnim danom od 8 do 14 ~asova.
Za sve eventualno potrebne informacije obratiti se na brojeve telefona: 057/234-082, 058/416-146 i 065/521-
155.
STE^AJNI UPRAVNIK
Stojan Jovi}, dipl. ecc
GLAS SRPSKE utorak, 4. januar 2011. 11

Re`iser Bo`ica Ostoji} priprema predstave sa mladim Zvorni~anima Vijesti


Op{tina [amac
Za razvoj sela
1.250.000 KM
[A MAC - U iz gradwu
infrastrukture u {ama~kim
selima pro{le godine ulo-
`eno je oko 1.250.000 maraka,
Bo`ica Ostoji} od ~ega iz buyeta op{tine
750.000. Ovo je istaknuto na
ve} 14 godina u~i prijemu koji je op{tinsko
mlade Zvorni~ane rukovodstvo u [amcu prire-
dilo za predsjednike 23 sa-
da glume. Kroz vje ta mje snih za je dni ca.
wen studio i Na ~el nik op {ti ne Sa vo
Mini} je rekao da u posqed-
pozori{te wih 20 godina u ruralnu in-
pro{lo ih je oko frastrukturu nije ulo`eno
80, a nagrade su kao u pro{loj godini te da je
to u~iweno zahvaquju}i do-
najboqa potvrda go vo ru i sa radwi izme |u
da wen i wihov Vlade RS, op{tine i mje-
{tana. A. V. M.
rad nisu uzaludni
PI[E: SLOBODANKA SAVI] Op{tina Derventa
krozrs@glassrpske.com Komunalne
ZVOR NIK - Pro fe sor takse ve}e
srpskog je zi ka i kwi`e -
vnos ti Bo `i ca Os to ji} Scena iz najnovije predstave “Swe`na kraqica“ FOTO: S. SAVI] DERVENTA - Derventska
ve} 14 go di na pri pre ma preduze}a i vlasnici sa-
pa su se redale “Simpatija Qubovije, [idu, Subotici, mladim qudima. kona~no, poslije 14 godina, mos tal nih radwi od ove
predstave sa mladim Zvor-
i an ti pa ti ja“, “Uspa va ni Ma lom Zvor ni ku, Zvor ni - - Najqe p{e u sve mu je do bi je pros tor godine pla}a}e ve}e komu-
ni~anima. Kroz wen studio
Bo`i} Bata“, “Romeo i Ju- ku... {to sam re`irawem pred- za rad upra - nalne takse.
i pozori{te pro{lo ih je
lija“, “Pokondirena tikva“, Za is tra jan rad ni za le stava promovisala vrije- ve pozori- - Osnovni razlog za{to
oko 80, a na gra de su naj -
“Gospo|a ministarka“, “Ba- su se i nagrade, 2007. godine dnos ti srpskog je zi ka, {ta. smo se odlu~ili na izmjene
boqa pot vrda da wen i
no vi} Stra hiwa“, “Ro ken - na Sedmom festivalu omla- us mje ri la omla di nu da ove odluke le`i u ~iwenici
wihov rad nisu uzaludni.
rol“, “Da nak u krvi“, din skih po zo ri {ta Re pu - ra zmi{qa o qepo ti da cijene nisu mijewane od
Mlade glumce je vodila
“Uspavana lepotica“ i mno- bli ke Srpske Bo `i ca je `ivqewa. Pomogla sam 2003. godine, te da se pojavio
kroz Dramski studio Gimna-
ge druge - rekla je Ostoji}e- do bi la na gra du pu bli ke i im da zavole umjetnost u jedan broj novih privrednih
zije i Sredwe stru~ne {ko-
va. `irija za re`iju predstave sebi i bez straha, na subjekata koji nisu bili obu-
le “Pe tar Ko ~i}“ ko ji je
“Da nak u krvi“, a pro {le sce ni do `i ve ra - hva}eni ovom odlukom - re-
2007. godine, na Vidovdan, ODU[EVILI kao je na~elnik Odjeqewa za
godine na Devetom festiva- dost, tu ma ~ewem
pre ras tao u “Zvor ni ~ko publiku i van stambeno-komunalne poslove
lu nagradu publike za pred- likova iz kwi`e-
dram sko po zo ri {te“ ko je granica Srpske Dragan Paji}. ^. V.
stavu “Zajedni~ki stan“. vnih djela i `i-
smatra krunom svog rada.
Sa mo is tin ski po klo - votnih istina -
Od 80 ~lanova, koliko ih
Nastupali su na festi- nik umje tnos ti, s ciqem pri~a Ostoji}e- [G “Drina“
je pro{lo kroz studio i po-
va li ma omla din skih po zo - edu ka ci je omla di ne mo `e va.
zo ri {te, da nas je akti vno
ri{ta Republike Srpske, te bezgrani~no posvetiti sate, Bo `i ca je Drva za
wih 36. Sav rad obavqa bez
ika kve ma te ri jal ne na do -
Vlasenici, Bijeqini, Vuko- dane vikenda, zimske i qe- sa svo jim poplavqeno
vom Tr{i}u, Bawaluci, Beo- tne raspuste, bez finansij- glumcima
kna de, ali, za hval na je na
gra du, So ko Gra du kod ske na do kna de, ra du sa u~es tvo va la
stanovni{tvo
po dr{ci re sor nog mi nis - SREBRENICA - [umsko
na svim ma-
tarstva i op{tini Zvornik gazdinstvo “Drina“ iz Sre-
nifestaci-
na obez bje |i vawu pre vo za brenice isporu~ilo je 500 me-
ka da pu tu ju na fes ti va le. Bo`i}na predstava jama koje je
tara kubnih drveta za ogrev
or ga ni zo -
Zahvalna je i Kulturno-umje- doma}instvima u Bijeqini i
U vrijeme najradosnijeg praznika Bo`i}a profesorka Bo- va la op -
tni~kom dru{tvu “Vuk Ka- Bratuncu koja su poplavqena u
`ica ve} tradicionalno priprema predstave. Ove godine {ti na, a
rayi}“ iz Loznice od kojeg decembarskim poplavama. Di-
}e izvesti predstavu “Swe`na kraqica“ u kojoj u~estvuju ono {to
pozajmquje opremu za pred- rektor ovog gazdinstva Ratko
24 glumca. bi woj i
stave. Majstorovi} rekao je da je
- Predstava je uo~i Nove godine odigrana za djecu radni- mladim
A predstava je bilo mno- isporu~eno 150 kubnih metara
ka jednog zvorni~kog preduze}a. Uo~i Bo`i}a izve{}emo q ud i m a
go. drveta za poplavqena doma-
predstavu za stanovnike Zvornika i u okviru Svetosavske ola k{a -
- U oskudnim uslovima, }instva u Bratuncu. Prema
nedjeqe - najavquje Bo`ica. lo rad
pripremili smo prvu pred- wegovim rije~ima, ako bude po-
jeste da
stavu “Jazavac pred sudom“, Bo`ica Ostoji} trebno “Drina“ je spremna da
isporu~i i dodatnu koli~inu
Pretprazni~ki dani u nedavno poplavqenim Dvorovima drveta za ogrev, javila je Srna.

Stigli badwaci, vjesnici boqih dana Gojko Dra{kovi}


DVOROVI - Poslije ka- terenima, bazenima, parku i duboka skoro jedan metar. Zavr{eni
tas tro fal ne de cem bar ske re ha bi li ta ci onom cen tru - Prodaju se povr}e i vo- kapitalni
poplave u najve}em sember- bujica napravila pravu pus- }e, odje}a, igra~ke i bi`u-
skom selu Dvorovi `ivot se to{. te ri ja. Tek da se ne {to projekti
postepeno normalizuje. - Po~eli smo ispo~etka. zaradi, a kupaca skoro da i ISTO^NO NOVO SARA-
Posla ima napretek, po- I uspijevamo. Ne predajemo nema. Mora se od ne~ega `i- JEVO - Realizacijom pla-
sebno u bawskom kompleksu, se, jer je bawa na{a druga vjeti - ka`u uli~ni prodav- niranog buyeta u iznosu 5,4
jer je u hotelu “Sveti Ste- ku}a - ka`e direktor Sveti- ci. miliona KM i tri mili-
fan“, res to ra ni ma, spor - slav Lopandi}. ona kreditnih sredstava,
tskim Sli ~no je i u svim po- POMO] op{tina Isto~no Novo Sa-
plavqenim ku}ama i doma- sti`e sa rajevo uspjela je da uprkos
}instvima. Ne zna se gdje svih strana eko nom skim te {ko }a ma u
je naj te `e u No vim protekloj godini, ostvari
Pijukawe Dvorovima, na Rudi- Stigli su i badwaci sa niz kapitalnih projekata
bez slame na ma... [te ta je Ma je vi ce, Ro ma ni je i Po - na svom podru~ju.
ne p r o c j e w i v a . driwa. Mnogo su jeftiniji - Za nas je najzna~ajnije da
Uli~ni prodavci prodaju badwake FOTO: T. NESTOROVI]
Ovog Bo`i}a djeca u Dvorovima piju- Uni {te no je za ne go {to su bi li pro {le su u 2010. godini ovdje otvo-
ka}e bez slame, ili uz samo nekoli- sa mo je dnu no} ~ovjeka i prirode. Da se `ivot u ovom sem- go di ne, mar ka ili dvi je. rene nove prostorije Agen-
ko wenih strukova. Ovo selo nekada sve ono {to su Po mo} pos tra da li ma ber skom se lu nor ma li zu je Mladim hrastovima svi su cije za istrage i za{titu
je na hiqade snopova slame proda- generacije stva- sti`e sa svih strana - hrana svjedo~e i uli~ne prodavni- se obradovali, jer oni na- (SIPA) - rekao je Srni na~el-
valo u brdske krajeve, a sada je nema ra le. U Dvo ro - za stoku, ogrev, odje}a, na- ce. Postavqene su na mjesti- jis kre ni je na go vje {ta va ju nik op{tine Gojko Dra{ko-
ni za jedan dobar naramak. vi ma tra je mirnice, voda za pi}e, na- ma gdje je jo{ pri je boqe dane. vi}.
neprestana borba mje{taj... dvadesetak dana bila voda T. N.
12 utorak, 4. januar 2011. GLAS SRPSKE

Evropske akcije godinu zapo~ele rastom, evro oslabio


LONDON - Evropske akcije ju~e su, prvog dana trgovawa u {to je nadle`ni ameri~ki sud odbacio tu`bu jednog “hex
2011. godini, zabiqe`ile rast, predvo|ene akcijama wema- fonda“ koji je tra`io nadoknadu {tete od dvije milijarde
Biznis ~kog proizvo|a~a automobila “Por{e“, dok je evro oslabio
prema dolaru, javile su agencije.
Akcije “Por{ea“ oja~ale su ju~e za skoro 15 odsto, nakon
dolara.
Evro je prema ameri~koj valuti u padu za 0,4 odsto i vrije-
dio je 1,3315 dolara.

FOTO: AGENCIJE
ZVANI^NA KOTACIJA
Sredwi Promet Vrijednost
Dioni~ko dru{tvo kurs dionica

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO 3.05 0.00 67.10


ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR 5.80 0.00 5,800.00
ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO 3.55 0.00 63.90

PRIVATIZACIONO-INVESTICIONI FONDOVI
Zvani~ni Promet Vrijednost
Dioni~ko dru{tvo kurs dionica

FBiHOBVEZNICERATNAPOTRA@IVAWASER.A 40.09 -1.13 44,878.44


FBiHOBVEZNICERATNAPOTRA@IVAWASER.B 39.03 -0.23 277.89

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE


Sredwi Promet Vrijednost
Dioni~ko dru{tvo kurs dionica
“Fijatove“ marke od
BH TELEKOM D.D. SARAJEVO 18.64 -0.85 14,756.73 sada pod dva krova
ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO 3.44 -12.81 1,662.70
ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO 12.13 7.85 2,184.00 Istorijska reorganizacija torinskog automobilskog giganta
FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO 70.01 -0.93 3,290.47
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO 27.00 -1.95 1,026.14
SOLANA D.D. TUZLA
[IPAD KOMERC D.D. SARAJEVO
TVORNICA CEMENTA KAKAW D.D. KAKAW
VRANICA D.D. SARAJEVO
13.00
2.37
26.00
11.43
0.00

8.29
0.00
6,045.00
-1.35 22,920.04
3,510.00
6,972.30
"Fijat" podijeqen
Nova finansijska injekcija
“Fejsbuk“ vrijedi
na dvije kompanije
Obje firme, poslije razdvajawa, potpuno su slobodne da slijede svoj sopstveni
50 milijardi dolara izbor strategija, ukqu~uju}i i pitawe mogu}eg udru`ivawa sa drugim firmama,
WUJORK - Najpopularnija dru{tvena mre`a na svijetu
“Fejsbuk“ dobila je novu finansijsku injekciju od 500 mi-
rekao Markijone
liona dolara, ~ime je vrijednost kompanije porasla na 50 MI LA NO, TO RI NO - sku ber zu, ja vi le su ju ~e }e dvije kompanije, poslije romeo“.
milijardi dolara, pi{e “Wujork tajms“. Italijanski automobilski agencije. raz dva jawa, bi ti po tpu no - U se kto ru in dus trij -
Investiciona banka Goldman Saks u “Fejsbuk“ je ulo`ila gigant “Fijat“ podijeqen slobodne da slijede svoj sop- skih vozila, mogu}i partner
450 miliona, a ruska investiciona firma “Diyital skaj te- je na dvi je kom pa ni je - PORODICA stve ni izbor stra te gi ja, je “Dajmler“ - rekao je dire-
hnoloyis“ dala je dodatnih 50 miliona dolara. firmu za izradu automobi- Aweli najve}i ukqu~uju}i i pitawe mogu- ktor “Fijata“.
U paketu sa investicijom Goldman Saks je najavio i pomo} la i pre du ze }e za proi - pojedina~ni }eg udru `i vawa sa dru gim Agen ci je javqaju da }e
u prikupqawu dodatnih 1,5 milijardi dolara. U tu svrhu zvodwu privrednih vozila, akcionar novih firmi firmama. osniva~ torinske fabrike
ova banka }e kreirati “instrument za specijalne namjene“, {to je najve}a reorganiza- Mar ki jo ne je odba cio porodica Aweli sa po 30 od-
koji }e omogu}iti indirektno investirawe u “Fejsbuk“. cija u 111 godina postojawa U okviru ove firme od mogu}nost da “Folksvagen“ sto vlasni{tva, biti najve-
Ovim }e “dru{tvena mre`a“ zaobi}i propis ameri~ke Ko- torinske kompanije. sada posluju CNH - poqopri- preu zme po srnu lu mar ku }i pojedina~ni akcionar u
misije za hartije od vrijednosti, koji zahtijeva da kompani- Rascjep “Fijata“ ozvani- vredna i gra|evinska vozi- sportskih automobila “alfa obje firme.
je sa vi {e ~en je izlaskom nove firme la, mo to ri za pri vre dna
FOTO: AGENCIJE

od 499 in - “Fijat indastrijel“ na mi- vozila i brodove, i “Iveko“


vestitora lan- ko ji proi zvo di ka mi one i
ot kri ju ja - autobuse.
vnosti svoje Drugi dio kompani-
finansij- Prihod je “Fijat automobi-
ske rezulta- li“ ~i ne fir me
t e , “Fi jat auto gru -
prenijele su Predvi|a se da }e nova auto-kompanija pa“, “Maserati“
agencije. koja obuhvata marke “Fijat“, “Lan~ija“, i “Fe ra ri“, te
Osniva~ “Fejsbuka“ Mark Cukerberg dio “Krajslera“.
“Alfa Romeo“, “Ferari“, “Maserati“ i
“Krajsler“ do 2014. godine dosti}i pri- Izvr{ni
Li Ke}eng, kineski vicepremijer hod od 64 milijarde evra, a “Fijat indas- direktor “Fija-
ta“ Ser |o Mar -
Kina nastavqa da trijel“ 29 milijardi.
kijone rekao je da Ser|o Markijone

kupuje {panski dug Neizvjestan nastavak u~e{}a u trci za srpski “Telekom“


MADRID - Kineski vice- tor na evropskom finansij-
premijer Li Ke}eng rekao
je da zvani~nici ove zemqe
skom tr`i{tu.
[panija je pod sve ve}im "Doj~e telekom" jo{ va`e ponudu
imaju povjerewe u {panski pri tis kom me |u na ro dnih BERLIN - “Doj~e tele- inostranih telekomunikaci- vlasni{tvu dr`ave, dok pre- vlasni{tvu OTE, slovio kao
finansijski sistem i nas- tr`i{ta duga zbog zabrinu- kom“ jo{ nije odlu~io da li onih kompanija, za “Telekom os ta lih 20 od sto po sje du je “favorit“ za kupovinu srpske
ta vi }e da u~es tvu ju na au - tos ti da bi mo gla da bu de }e predati ponudu za kupovinu Srbija“ zainteresovani i me- gr~ka te le ko mu ni ka ci ona telekomunikacione kompanije
kcijama {panskog dr`avnog primorana da slijedi Gr~ku dijela kompanije “Telekom ksi~ki milijarder i prema kom pa ni ja OTE ko ja je pod - pi{e wema~ki dnevnik, pre-
duga. i Irsku i od Evropske unije Srbija“, pi{e ju~e “Fajnen- magazinu “Forbs“ najbogatiji kontrolom “Doj~e telekoma“. nijele su agencije.
On je ma drid skom lis tu i Me|unarodnog monetarnog {el tajms Wema~ka“. ~o vjek na svi je tu, Kar los - Do sada je “Doj~e tele- Rok za podno{ewe ponuda
“El Pais“ rekao da je Kina fonda zatra`i finansijsku List navodi da se situ- Slim i ruski oligarh Mihail kom“, ugla vnom kao vo de }a za “Telekom“ je 21. februar, a
opredijeqena da bude odgo- pomo}, prenijele su agenci- acija za wema~ku kompaniju Fridman. kompanija na tr`i{tu, koja wema~ka kompanija ranije je
voran i dugoro~an investi- je. izmijenila od kada se ispos- “Tajms“ podsje}a da je 80 posluje i u drugim balkan- otkupila tendersku dokumen-
ta vi lo da su, po red vi {e od sto “Te le ko ma Srbi ja“ u skim zemqama, zbog u~e{}a u taciju za srpsku firmu.

FTSE 100 INDEX MEMBERS DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS


Naziv kompanije Cijena Promjena Naziv kompanije Cijena Promjena
LLOYDS BANKING 65.7 -1.91 BANK OF AMERICA 13.96 4.65
VODAFONE GROUP 165.8 -0.72 INTEL CORP 20.95 -0.4
ROYAL BK SCOTLAN 39.07 -1.34 ALCOA INC 16.1 4.61
BP PLC 465.55 -1.2 CISCO SYSTEMS 20.48 1.24
HSBC HLDGS PLC 651.1 -1.11 MICROSOFT CORP 28.1 0.68
GLAS SRPSKE utorak, 4. januar 2011. 13

Bugarske banke u novu godinu u{le prepune novca


SOFIJA - Bugarske banke do~ekale su novu godinu pune novca, ri puta mawi. Prema podacima Bugarske narodne banke razli-
s obzirom na to da su samo u novembru pro{le godine, depozi- ka izme|u pove}anih depozita i odobrenih kredita je blizu
ti pove}ani za 1,6 odsto, dok je iznos odobrenih kredita ~eti- 500.000 evra, prenijele su agencije.
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet
Pora`avaju}i podaci u sektoru stanogradwe u 2010. u Srpskoj cijena
Тржница а.д. Бањалука 1,40 0,00 42.015,00
Република Српска - измирење ратне штете 4 37,47 0,21 34.102,89

U 18 op{tina nije Република Српска - измирење ратне штете 3


Телеком Српске а.д. Бањалука
Република Српска - измирење ратне штете 2
Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград
37,32 -1,45
1,41 -0,70
37,91 0,42
0,49 12,93
13.510,64
7.875,00
7.836,35

izgra|en nijedan Република Српска - стара девизна штедња 3


Нова банка а.д. Бањалука
Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње
80,50 -0,02
1,00 2,99
0,47 14,08
1.467,00
1.440,14
1.000,00
427,23
FOTO: ARHIVA

Jелшинград Ливар Ливница челика а.д. Бањалука 0,14 -15,15 294,98

FONDOVI

Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet


cijena

ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука 3,26 0,00 0,00


ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука 4,01 -0,25 457,14
ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука 3,77 0,00 0,00
ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука 2,90 0,00 0,00
ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука 7,40 0,00 0,00
ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина 0,07 0,00 0,00
ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале 3,19 4,25 354,09
ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука 6,50 4,17 455,00
ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука 3,60 0,00 0,00
ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука 1,50 0,00 0,00
ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина 1,00 0,00 0,00
ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука 3,20 0,00 588,80
ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука 3,11 0,00 0,00
ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука 4,35 5,07 1.501,65

Mawa ponuda, ali i Srbija


potra`wa za stanovima

U Vi{egradu, Zvorniku, Mili}ima, Sokocu i Srpcu nema ni izgra|enih, ni nedovr{enih Stranci ula`u ~etiri
stambenih jedinica, podaci su Zavoda za statistiku milijarde dolara
PI[E: NIKOLA LUGI] U polovini od 18 op{ti- Srpske, navodi se da se do bila je Bijeqina i to 11.500, BEOGRAD - Direktor Agencije za strana ulagawa i pro-
nikolal@glassrpske.com mociju izvoza Srbije Bo`idar Laganin rekao je da se u bu-
na koje nemaju nijedan novi kraja septembra 2010. godine Bawaluka 8.340, te Doboj oko
BAWALUKA - Do kraja stan, 428 stanova ~eka da bu- broj zapo~etih, a nezavr{e- 7.300. Najmawu povr{inu no- du }em pe ri odu o~e ku je pri liv ~e ti ri mi li jar de do la ra
septembra pro{le godine u de zavr{eno. nih stanova popeo na 2.651. voizgra|enih stanova imali stranih investicija.
18 op {ti na Re pu bli ke - U Vi{egradu, Zvorni- - Najvi{e nedovr{enih su Ro ga ti ca, Pa le i Ne ve - Laganin je istakao da }e najvi{e novca iz inostranstva
Srpske nije izgra|en nije- ku, Mi li }i ma, So ko cu i stanova zabiqe`eno je u Bi- siwe - podaci su Zavoda. privu}i srpska automobilska i elektronska industrija.
dan no vi stan, a u de vet Srpcu nema ni izgra|enih, jeqini, i to 776 - navedeno Sekretar Udru`ewa gra- - Postoji i veliki broj projekata sredwe veli~ine koji su
ovih lo kal nih za je dni ca ni nedovr{enih stambenih je u Zavodu za statistiku. |evinarstva pri Privrednoj izgledni i ~ija realizacija se o~ekuje u 2011. godini, najve-
nema ni zapo~etih stanova, jedinica - podaci su Zavoda. ko mo ri Re pu bli ke Srpske rovatnije sa po~etkom gra|evinske sezone - najavio je Laga-
podaci su Zavoda za statis- U izvje{taju, u kojem su 2.651 ZAPO^ET, Stanko Iva{tanin ka`e da nin, prenijele su agencije.
tiku RS. po sma tra ne 32 op {ti ne a nedovr{en se tokom pro{le godine za-
stan u Srpskoj kon ponude i potra`we, koji Tr`i{te energenata
uslovqava industriju stano-
ULAGAWA Od 1.181 zavr{enog sta- gradwe, razli~ito odrazio Barel nafte
na u Republici Srpskoj, naj- na op{tine u Srpskoj.
Prema podacima Zavoda za
statistiku vrijednost iz-
bilo ulagawa, a najvi{e in-
vesticija u gra|evinarstvu,
vi{e ih je u Bijeqini i to - Evi den tno je da se ponovo 92 dolara
243, Doboju 149 i Bawaluci mawe ula`e u izgradwu, jer SIN GA PUR, WUJORK - kupjela je za 20 centi na 91,58
vr{enih radova na stambe- oko 19 miliona maraka, za- 135, dok je naj mawe no vih je kriza jo{ prisutna. Sta- Cijena nafte ju~e je na azij- dolara, prenijele su agencije.
nim zgradama u devet mjeseci biqe`eno je u Bawaluci. U sta no va do bi la Ro ga ti ca, no vi se mawe ku pu ju, jer skom tr`i {tu dos ti gla 92 Analiti~ari navode da bi
2010. bila je oko 64 mili- pro{loj godini najmawe je svega 13. qudi ne `e le da ri zi ku ju. dolara za barela, zadr`avaju- kon stan tno pos kupqewe
ona maraka, {to je za 26 mi- ulo`eno u Loparama, i to Ukupna povr{ina novo- Sve se to na kraju odrazilo }i najvi{i nivo u posqedwe nafte u posqedwem mjesecu
liona maraka mawe u odnosu 16.000 miliona maraka - izgra|enih stanova bila je na mawi broj zapo~etih ne- dvije godine. 2010. godine, te rast tra`we,
na godinu ranije. navodi se u izvje{taju Zavo- 58.000 kvadratnih metara. dovr{enih stambenih zgrada Nafta za isporuku u febru- moglo nakratko da snizi ci-
- U pet op{tina Srpske nije da. - Najvi{e “kvadrata“ do- - rekao je Iva{tanin. aru na berzi u Wujorku pos- jene.
Vladislav Cvetkovi}, direktor Agencije za privatizaciju Srbije
KURSNA
Uskoro podjela akcija "Aerodroma" Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 4.1.2011. godine. LISTA
BEOGRAD - Direktor Agencije za privati- na besplatne akcije, po~etkom 2010. godine Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)
zaciju Srbije Vladislav Cvetkovi} najavio je dobili su po pet akcija Naftne industrije
da }e tokom ovog mjeseca biti podijeqene Srbije, ~ija je nominalna vrijednost bila Oznaka za devize Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
Zemlja za devize
i efekt. valutu za devize za devize za devize
besplatne akcije Aerodroma “Nikola Tesla“. 500 dinara, a sleduju im i besplatne akcije
- Stanovnici koji su stekli pravo na bes- “Telekoma“ i “Elektroprivrede Srbije“. EMU EUR 1 1.95583 1.95583 1.95583
platne akcije, dobi}e po jednu akciju Aero- Cvetkovi} ka`e da je od 2001. godine, kada Australija AUD 1 1.485186 1.488908 1.49263
droma, ~ija je nominalna vrednost 600 dinara je po~ela privatizacija u Srbiji, prodato Kanada CAD 1 1.46445 1.46812 1.47179
i kojima }e mo}i da trguju na Beogradskoj 2.400 dru{tvenih firmi, od ~ega su se u buyet Hrvatska HRK 100 26.42477 26.49099 26.55722
^e{ka R. CZK 1 0.077848 0.078043 0.078238
berzi - rekao je Cvetkovi}, prenijele su agen- slile tri milijarde evra. 0.261748 0.262404
Danska DKK 1 0.26306
cije. Jo{ nije rije{en status 70 preduze}a ~iji Ma|arska HUF 100 0.701904 0.703663 0.705422
Svi stanovnici Srbije koji su stekli pravo su osniva~i iz drugih republika SFRJ. Japan JPY 100 1.79562 1.80012 1.80462
Litvanija LTL 1 0.565032 0.566448 0.567864
Norve{ka NOK 1 0.25012 0.250747 0.251374
[vedska SEK 1 0.217606 0.218151 0.218696
[vajcarska CHF 1 1.560253 1.564163 1.568073
Turska TRY 1 0.942756 0.945119 0.947482
ZIF Kristal invest fond ZIF Aktiva invest fond V. Britanija GBP 1 2.266558 2.272239 2.27792
a.d. Bawaluka a.d. Bawaluka USA USD 1 1.460066 1.463725 1.467384
Srbija RSD 100 1.849264 1.853899 1.858534
Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com
6,50 21,50% 3,26 -18,50%
14 utorak, 4. januar 2011. GLAS SRPSKE

Ukrali 100 metara bakarnog kabla iz trafo-stanice


Hronika ZENICA - Nepoznati provalnici su u no}i 1. i 2. janu-
ara, u ulici @eqezarska bb, provalili u trafo-stanicu
vlasni{tvo “Elektrodistribucije” Zenica odakle su
ukrali kabl, saop{teno je iz policije.
Uvi|ajem je policija utvrdila da je ukradeno oko 100 me-
tara bakarnog kabla. G. O.

Bawaluka Nesvakida{wi poku{aj ubistva u @ivinicama kod Tuzle

FOTO: AGENXCIJE
Nastavqena potraga
za djevoj~icom
BAWALUKA - Policija i ronioci i daqe tragaju za ti-
jelom S. P. (14) iz Lakta{a koja se 30. decembra pro{le go-
di ne ba ci la u ri je ku Vrbas, ispod mos ta “Po bje da“ u
Kla{nicama, potvrdili su u policiji.
Jedna od kom{inica nesre}ne djevoj~ice ispri~ala je da
je ona i{la u deveti razred osnovne {kole i da pretpos-
tavqa da su razlog za weno samoubistvo negativna ocjena iz
matematike i ukor koji je dobila u {koli.
- Kada joj je zakqu~ena negativna ocjena i napisan ukor,
ona je odmah rekla da }e se ubiti. Ona i jo{ dva druga su
pri~ali cijeli dan po {koli da }e se ubiti zbog toga. Kada
su krenuli iz {kole weni drugovi su oti{li ku}i, a ona je
oti{la na most - rekla je ova kom{inica i dodala da kada je
pu{tena brana ona je si{la i sko~ila u vodu. G. O.

Tuzlanska policija uhapsila

Most "Pobjeda" u Kla{nicama

U rijeci Savi kod Br~kog


FOTO: GLAS SRPSKE
kafi}a polio Muhameda Kalajevca

Ronioci
tra`ili “mercedes”
benzinom i zapalio
Kada je Slavica K. odbila da uslu`i pi}em Muhameda Kalajevca jer je bio pijan,
BR^KO - ^lanovi Ronila- svom usidrenom ~amcu. Auto-
~kog kluba “Nemo“ iz Br~kog mobil je ostavio upaqen ne- on je donio kanister iz kojeg je po~eo da proliva benzin po kafi}u. Tokom
nisu ju~e prona{li automo- koliko metara daqe sa zate- naguravawa sa Slavicom i po woj je posuo benzin, a potom zapalio
bil “mercedes 190” koji je u gnutom parking ko~nicom.
PI[E: GORAN OBRADOVI] ter pun benzina. ^im je u{ao Kada su ostali gosti vi- lac Mensur Top~i}.
~etvrtak, 30. decembra, nes- - Sve se dogodilo iznenada.
gorano@glassrpske.com - Slavica K. poslije pre-
tao u rijeci Savi na gradskoj “Mercedes” je proletio po- u lokal odmah je po~eo proli- dje li ovaj u`a san pri zor,
periferiji, javila je Srna. red mene i udario u ~amac, a TU ZLA - Po li ci ja Tu - vati benzin po kafi}u - re- odmah su pritr~ali i po~eli gle da i uka za ne po mo }i u
Vlasnik automobila Neyad onda je matica po~ela da ga zlanskog kantona uhapsila kao je izvor blizak istrazi. spasavati Slavicu K. Univerzitetsko-klini~kom
Bravo ka`e da se dovezao do nosi nizvodno, dok nije po- je Muhameda Kalajevca Mi- Odmah je pozvana ekipa centru nije zadr`ana na li-
obale da bi provjerio vez na tonuo - objasnio je Bravo. kija (20), iz @ivinica zbog MIRNO Hitne pomo}i koja je nesre- je~ewu ve} je pu{tena ku}i -
sumwe da je polio benzinom gledao kako tnu gazdaricu kafi}a preve- rekao je tu`ilac Top~i}.
i zapalio vlasnicu kafi}a `ena gori zla u bolnicu. Uhap{eni Muhamed Ka-
Tuzla Is tra gu o ovom slu ~a ju lajevac je odranije poznat po-
“Uno” u @ivnicama Slavi-
Tri mu{karca cu K. (57), koja je zadobila
opekotine drugog stepena.
On je dodao da kad je vi-
djela {ta se de{ava odmah je
vode policajci iz @ivinica
i de`urni `upanijski tu`i-
li ci ji kao oso ba sklo na
kriminalu.
silovala djevojku Poslije ukazane qekarske
pomo}i Slavica K. pu{tena
do wega dotr~ala gazdarica
koja ga je uspjela izgurati iz
TUZLA - Tri nepoznata mu{karca silovala su u nedjequ iz bol ni ce na ku }no li je - kafi}a. Tokom naguravawa
PRITVOR
dvadesetogodi{wu djevojku iz Te{wa, studentkiwu Medi- ~ewe. O~e vi ci ka `u da je on je i wu posuo benzinom, a Portparol Tu`ila{tva Tu- pak Kantonalnog suda Tuzla
cinskog fakulteta u Tuzli. Ovo je u samo nekoliko dana Ka la je vac bio qut {to mu po tom je pred ula zom u ka - zlanskog kantona Admir Ar- zbog postojawa osnovane
drugi slu~aj silovawa na podru~ju Tuzle. gaz da ri ca ni je po slu `i la fi} zapalio. nautovi} rekao je da je sumwe da je po~inio poku{aj
Policija je uhapsila E. K. (22) zbog sumwe da je sa jo{ je- pi}e, jer je bio pijan. On je - Kada ga je gazdarica us- donesena naredba o spro- ubistva i o{te}ewe tu|e
dnom za sada nepoznatom osobom, uz prijetwu oru`jem, u osumwi~en za poku{aj ubis- pjela izgurati iz kafi}a, on vo|ewu istrage protiv Mu- stvari - izjavio je portpa-
blizini Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan u tva i o{te}ewe tu|e stvari. je izvadio upaqa~ i prislo- hameda Kalajevca navode}i rol Tu`ila{tva Admir Ar-
~etvrtak okrutno silovao djevojku. - Gazdarica ga je odbila nio uz wu. @ena je po~ela da wegove inicijale. nautovi}.
- I pored toga {to rezultati obavqenih vje{ta~ewa biolo- uslu`iti, jer je ve} bio po- go ri, a Ka la je vac se sa mo - On je ispitan u prostori- Do zakqu~ewa ovog broja
{kih tragova prona|enih na mjestu zlo~ina nesporno ukazuju prili~no pijan. On je potom izmakao i gledao u wu i nije jama Tu`ila{tva poslije ~e- “Glasa Srpske“ sud u Tuzli
na E. K., on negira krivi~no djelo i ne otkriva identitet iza{ao iz lokala i vratio se poku{avao da joj pru`i pomo} ga je predlo`en pritvor nije donio odluku o odre|i-
drugog po~inioca - saop{teno je iz Tu`ila{tva. G. O. ubrzo nose}i sa sobom kanis- - ispri~ao je pomenuti izvor. sudiji za prethodni postu- vawu pritvora.

Peri} tvrdi da nije kriv za ubistvo


PI[E: SLOBODAN PUHALO `nici, Peri} je 8. jula pro- koja mu je prilikom hap{ewa go to vo ~e tvo ro mje se ~nog kirali ku}u vlasni{tvo D.
krozrs@glassrpske.com {le godine ispalio tri hi- oduzeta skrivawa uhap{en je 7. no- \. iz Pelagi}eva, u kome se u
DOBOJ - Luka Peri} Lu- ca iz auto mat ske pu {ke vembra pro{le godine u ku}i tom momentu nalazio Peri}.
kas (47), iz Porebrica kod “crvena zastava” i ubio Zo- ISPALIO vlasnice D. \. u Pelagi}evu. Dvadeset minuta poslije po-
Pe la gi }e va izja snio se u rana Tomi}a (50) na parkin- tri hica iz automatske - Poslije wegovog bjek- no}i osumwi~eni je uhap{en.
Okru`nom sudu u Doboju da gu is pred wego vog ne ka- pu{ke u Tomi}a stva pri pa dni ci Se kto ra Tom prilikom Peri} je od se-
nije kriv za krivi~na djela da{weg motela “Akapulko” u kriminalisti~ke policije be odbacio ru~nu bombu M-57,
ubistva i nedozvoqene proi- Porebricama. Luka Peri} je pobjegao CJB Doboj do{li su do sa- koja je bila osigurana osigu-
zvodwe i prometa oru`ja ili Automatsku pu{ku “crve- sa lica mjesta i za wim je u znawa o mogu}em mjestu bo- ra~em - re~eno je u policiji.
eksplozivnih materija za ko- na zastava“, koju je neovla{- julu, na zahtjev Centra javne ravka odbjeglog Peri}a. Oni Pe ri }u je rje {ewem
je ga tereti optu`nica Okru- }eno nabavio, Peri} je dr`ao bezbjednosti, Okru`ni sud u su u no}nim ~asovima 7. no- Okru `nog su da pro du `en
`nog tu`ila{tva u Doboju. u iznajmqenoj ku}i u Pelagi- Doboju raspisao me|unarodnu vembra, zajedno sa Jedinicom pritvor zbog opasnosti od
Prema navodima u optu- }evu, kao i ru~nu bombu M-52, crvenu potjernicu. Poslije za podr{ku CJB Doboj, blo- bjekstva.
GLAS SRPSKE utorak, 4. januar 2011. 15

U sudaru tri vozila povrije|eno 11 osoba


BUSOVA^A - Dvije osobe su te`e, a devet lak{e povrije|eno u lan-
~anom sudaru na magistralnom putu u mjestu Grabqe kod Busova~e.
Nesre}a se dogodila u nedjequ oko 20.20 ~asova kada su se sudari-
la tri vozila: “opel astra“, kojom je upravqao Sabahudin R. (38) iz
Policija
Te`e povrije|enima Antoniji K. iz Splita (29) i Hikmeti [. iz Sa- Sarajeva, “opel komodore“, za ~ijim je volanom bio Bernard T. (48)
rajeva qekarska pomo} ukazana je u bolnici u Novoj Biloj. Prema iz Travnika i “opel astra” kojom je upravqao Ivan @. (48) iz Siwa
informacijama iz policije, me|u lak{e povrije|enima je dvoje djece. u Hrvatskoj, javila je Srna.

Poku{aj razbojni{tva u Rami}ima kod Bawaluke Vijesti

Radnik i vlasnik pumpe Sarajevo


Uz prijetwu
pi{toqem
savladali pqa~ka{a
Policija uhapsila Qubomira Jankovi}a, koji je pijan i prijete}i bejzbol palicom poku{ao da opqa~ka
opqa~kao
djevojku
SA RA JE VO - Sa ra jev -
ska po li ci ja tra ga za
benzinsku pumpu “Nafta trans“ ne po zna tim li cem ko je
PI[E: GORAN OBRADOVI] je u ne djequ oko 22.50
gorano@glassrpske.com ~a so va u uli ci Olov ska
bb. u No vom Sa ra je vu,
BAWALUKA - Qubomir pri je te }i pi {toqem,
Jankovi} (30), iz Radiwa~e opqa~kao djevojku S. S.
kod Bawaluke, uhap{en je u iz Sa ra je va. Po li ci ja
ne djequ uve ~e zbog sumwe preduzima sve potrebne
da je poku{ao opqa~kati mje re i radwe na ras-
ben zin sku pum pu “Naf ta vjetqavawu kri vi ~nog
trans“ u na sequ Ra mi }i djela i pronalasku pqa-
kod Bawaluke, potvr|eno je ~ka{a.
u policiji. G. O.
Jankovi}a su tokom pqa-
~ke savladali vlasnik ben- Visoko
zin ske pum pe Ra do mir Sa -
vi~i} i radnik te pumpe. Lopovi
Izvor bli zak is tra zi opusto{ili
ispri~ao je da je Jankovi} u
pi ja nom stawu do {ao do
vikendicu
pumpe u nedjequ oko 22 ~asa. VI SO KO - Sa raj li ja
- On se predstavio kao F. B. u ne djequ oko
mu{terija i zamolio radni- 13.25 ~asova prijavio je
ka da mu na to ~i ben zin u po li ci ji u Vi so kom da
plasti~nu fla{u. Kad je ra- je ne ko li ko ne po zna tih
dnik na to ~io, Jan ko vi} je oso ba u posqedwih pet
u{ao u obje kat ben zin ske dana provalilo u wego-
pumpe kako bi platio ra~un vu vikendicu, potvr|eno
- rekao je na{ izvor. je u policiji. Vikendi-
ca se na la zi u mjes tu
PRIJETIO Go du {a, a ovom pri li -
bejzbol palicom kom otu |e ni su hi dro -
pak, fri `i der, ko si-
On je do dao da ka da je li ca, te le vi zor, mu zi -
radnik stao za kasu, Janko- ~ka linija i ve}a koli-
vi} je rekao da ho}e i neki Benzinska pumpa u Rami}ima FOTO: A. ^AVI] ~ina alata.
sok iz fri `i de ra ko ji se G. O.
ciju. Ubrzo je stigla poli- 22 ~asa i da je razbojnik to- pe trol“, ko ja se de si la u cio na jednog od wih i za-
nalazio ispred. Kada je ra-
cijska patrola, koja je uha- kom hap{ewa bio u pijanom okto bru pro {le go di ne u dr`ao ga do dolaska poli-
dnik krenuo da donese sok, Zenica
sila Jankovi}a i sprovela stawu. Poslije kriminalis- bawalu~kom nasequ Srpske ci je. Po li ci ja je zbog ove
Jankovi} je izvadio bejzbol
palicu koju je dr`ao ispod
ga na kri mi na lis ti ~ku ti~ke obrade i trije`wewa toplice. pqa ~ke uhap si la Mla de na “Pasatom”
obradu. Jan ko vi} je pu {ten da se Tada su u pqa~ku krenu- Po kraj ca (23), Mi ro sla va
jakne i zatra`io od radnika
U Cen tru ja vne bez bje - brani sa slobode. la trojica maskiranih ra- Kova~i}a (19) i Sr|ana Vu- na starca
da mu preda sav pazar.
dnos ti Bawalu ka ju ~e su Na sli~an na~in sprije- zbojnika. Me|utim, radnik ~i}a (21) koji su zbog ovog ZE NI CA - Pje {ak S.
- Kada je izvadio palicu
potvrdili da se razbojni{- ~e na je i oru `a na pqa ~ka benzinske pumpe se prili- ra zboj ni{ tva osu |e ni na I. (78) godina iz Zenice
po ~eo je da vi ~e: “Ovo je
tvo dogodilo u nedjequ oko ben zin ske pum pe “Nes tro kom bjekstva razbojnika ba- ukupno 15 godina zatvora. te {ko je po vri je |en u
pqa ~ka, daj odmah pa re“ i
rekao da ima pi{toq ispod saobra}ajnoj nesre}i ko-
FOTO: G. [URLAN

jakne. Radnik se upla{io i ja se dogodila u nedjequ


vra tio za pult ka ko bi mu OPQA^KANA KLADIONICA u 17.40 ~asova na putu u
pre dao pa zar. Ubrzo je na Dowoj Vra ci. Wega je
pumpu do{ao i vlasnik koji Bawalu~ka policija traga za lo oko 400 maraka. uda rio auto mo bil “pa -
je nasrnuo na razbojnika - nepoznatim licem koje je ju~e Radnica zaposlena u proda- sat“ ko jim je upravqao
rekao je pomenuti izvor. oko 11.15 ~asova opqa~kalo vnici u blizine pomenute A. E. iz Zenice. S. I. je
U me |u so bnom gu rawu sportsku kladionicu “Vili- kladionice, ka`e da nije vi- pomo} ukazana u Kanto-
vlasnik i radnik pomenute jams“ u ulici Gavrila Prin- djela pqa~ka{a, ali da je ~u- nal noj bol ni ci u Ze ni -
pumpe uspjeli su da savlada- cipa u bawalu~kom nasequ la da je bio naoru`an no`em ci.
ju Jankovi}a i pozovu poli- Obili}evo i od radnice ote- i da je imao masku na glavi. G. O.

Poginuo pje{ak Dileru deset mjeseci zatvora Djevoj~ica povrije|ena u


TRAVNIK - Nikola S. iz Travnika udario DOBOJ - Aleksandar ^okorilo (27) iz Modri~e osu|en je sudaru dva automobila
je automobilom “datsun {iroko“ pje{aka ko- u Okru`nom sudu u Doboju na deset mjeseci zatvora zbog neo- MRKOWI] GRAD - Desetogodi{wa Amila Zoni} iz Mrkowi} Gra-
ji je poginuo na licu mjesta, saznaje Srna. vla{}ene proizvodwe i prometa opojnih droga. Presudi je da zadobila je lake povrede u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u
Identitet poginulog mu{karca jo{ nije prethodio sporazum o priznawu krivice koji je ^okorilo nedjequ oko 11 ~asova na magistralnom putu Mrkowi} Grad - Kqu~ u
poznat, jer kod sebe nije imao dokumenta. Ti- zakqu~io sa Okru`nim tu`ila{tvom. ^a|avici.
jelo je prevezeno na obdukciju u kantonalnu U presudi se navodi da je ^okorilo zajedno sa @eqkom, Poslije ukazane qekarske pomo}i u mrkowi}kom Domu zdravqa “Dr
bolnicu Travnik. Du{kom, Bo{kom i Milanom Zoranovi}em, protiv kojih se Jovan Ra{kovi}“ djevoj~ica je upu}ena na ku}no lije~ewe. Nesre}a se
Nesre}a se dogodila 2. januara oko 22.40 vodi odvojen postupak, od po~etka februara do 30. juna pro- dogodila kada se sudarilo putni~ko vozilo “mercedes“ kojim je uprav-
~asova u mjestu Kanare kod Travnika, a vi{e {le godine na podru~ju op{tine [amac od wima poznatih qao @eqko Stanivukovi} (25) iz Slatine kod Lakta{a i “pasat“, za
~asova saobra}alo se jednom trakom. lica kupovao opojnu drogu marihuanu radi daqe prodaje. ~ijim volanom je bio Amilin otac Nermin Zoni} (39) iz Mrkowi}
Uvi |aj su oba vi li slu `be ni ci MUP-a Drogu su prodavali na lokalitetima Pijesci i Ciglana u Grada. Uvi|aj su obavili pripadnici Policijske stanice za bezbje-
Sredwobosanskog kantona, a na mjesto nesre}e [amcu. dnost saobra}aja Mrkowi} Grada a uzroci nesre}e bi}e naknadno ut-
iza{ao je i kantonalni tu`ilac. Sl. P. vr|eni. S. D.
16 utorak, 4. januar 2011. GLAS SRPSKE

Za {tap sam premlad!

Srbija Jovan Krkobabi}, predsjednik Partije


ujediwenih penzionera Srbije

FOTO: ARHIVA
Sa{a Jankovi}, za{titnik gra|ana
Skoro sve pritu`be
zbog lo{e uprave
BEOGRAD - Za{titnik gra|ana Sa{a Jankovi} izjavio
je ju~e da se 90 odsto pritu`bi stanovnika odnosi na lo-
{u upravu, odnosno na netransparentne, nelogi~ne i spore
postupke po najrazli~itijim pitawima i zahtjevima za os-
tvarivawe nekog prava, prenio je Tanjug.
- Stanovnici imaju s pravom utisak da organi uprave rade
svoj posao onako kako wima najvi{e odgovara, a ne kako za-
kon ka`e i kako gra|ani o~ekuju - rekao je Jankovi} i dodao
da se to u Evropi smatra povredom osnovnog qudskog prava.
On je najavio da }e nastojati da dobru upravu uvrsti u spi-
sak osnovnih qudskih prava kao {to je to u Evropskoj uniji.
Odluka suda u Novom Sadu
Na slobodi Crnogorac
osu|en zbog ubistva Pripadnici OVK

NO VI SAD, POD GO RI - javile su agencije. Strani mediji o selektivnoj pravdi na Kosovu


CA - Istra`ni sudija u No- Wega je crnogorsko pravo-
vom Sa du pus tio je na su|e prije vi{e od deceniju
slobodu Nik{i}anina Ve-
se li na Vu ko ti }a, ko ji je u
Crnoj Gori osu|en na 20 go-
osudilo na dvadeset godina
zatvora zbog ubistva Du{ka
Bo {ko vi }a 1997. go di ne u
Zlo~ini OVK
dina zatvora zbog ubistva,
jer je odlu~io da mu se za ovo
krivi~no dje lo su di u No -
vom Sadu.
Vukoti} je uhap{en prije
kotorskoj diskoteci “Fle{“.
- Osloba|a se jer }e mu se
suditi u Novom Sadu za ubis-
tvo koje je 1997. godine po~i-
nio u Crnoj Gori - glasila je
gurnuti pod tepih
Istraga ratnih zlo~ina Oslobodila~ke vojske Kosova protiv nealbanaca apsolutno
~etiri dana u raciji u No- u najmawu ruku ~udna odluka
vom Sadu, na osnovu potjer- istra`nog sudije Okru`nog
je od su{tinske va`nosti za budu}nost Kosova, ako se `eli posti}i pomirewe
nice Interpola Podgorica, suda u Novom Sadu. BEOGRAD, EDMONTON pomirewe - navodi list, a pomirewu“ navodi se da je uradio Dik Marti, [vajca-
- Kri za na Ko so vu u prvi prenosi Srna. poznato da je albanska popu- rac, biv{i tu`ilac koji je
Posje}ene srpske planine plan izbacuje pitawe sele- Mnogo prije napada NA- lacija na Kosovu pretrpjela 2007. go di ne is tra `i vao
kti vne prav de i pred - TO-a iz vazduha na Kosovo u na siqe, ali da su {ti na taj ne za tvo re CIA u 14
Na Kopaoniku i stavqa test kredibiliteta martu 1999. godine neke me- pravde i pravosu|e zahtije- evrop skih ze maqa. Iz vje -
me|unarodnih politi~kih |u na ro dne agen ci je ra zma - vaju da svako bude tretiran {taj potvr|uje ranije optu-
Zlatiboru 4.000 skija{a tijela, jer su zlo~ini srp- tra le su taj pro blem u na isti na~in. `be za ra tne zlo ~i ne,
FOTO: ARHIVA

skih snaga na Kosovu doku- smislu apsolutne krivice i List ocjewuje da biv{i kr{ewe qud skih pra va i
mentovani, osu|eni i {to apsolutne nevinosti. Jedna zapadni saveznici u vrijeme trgovinu qudskim organima
je najvi{e mogu}e procesu- strana vi|ena je kao po~i- rata obi~no postanu prepre- pro tiv OVK ko je je iznio
irani, a zlo~ini koje je po- nilac zlo~ina, a druga kao ka ra zvo ju de mo kra ti je u biv{i glavni tu`ilac Ha-
~i ni la Oslo bo di la ~ka `rtva. mirnodopsko vrijeme. List {kog tribunala u Hagu.
vojska Kosova (OVK) gurnu- pod sje }a da je Komi si ja za Mar ti op tu `u je ko sov -
ti su pod tepih, pi{e ju~e JEDNA STRANA pra vna pi tawa i qud ska skog premijera Ha{ima Ta-
list “Edmonton yurnal“. po~inilac zlo~ina, prava Savjeta Evrope usvoji- ~i ja da je na ~e lu
- Istraga ratnih zlo~i- a druga `rtva la 16. decembra 2010. godine zlo ~i na ~ke ban de po zna te
na OVK protiv nealbanaca iz vje {taj pod na slo vom kao “Dreni~ka grupa“ koja je
ap so lu tno je od su {tin ske U tek stu pod na slo vom “Nequdski tretman qudi i po~inila veliki broj zlo~i-
va`nosti za budu}nost Ko- “Selektivna postkonflik- ne le gal na trgo vi na qud - na nad srpskim i albanskim
Qubiteqi zimskih sportova u`ivaju u snijegu so va, ako se `e li pos ti }i tna pravda prijeti miru i skim organima na Kosovu“. ci vi li ma to kom i po sli je
BEOGRAD - Ski-centre u Srbiji tokom prethodna tri Po sli je sko ro dvo go - NATO bombardovawa 1999.
dana posjetio je veliki broj qubiteqa zimskih sportova, di{we istrage izvje{taj je godine.
a samo ju~e na stazama skijali{ta Kopaonik, Zlatibor i
Stara planina bilo je vi{e od 4.000 skija{a, javio je Tanjug. ISTRAGA
Kako je navedeno u saop{tewu Javnog preduze}a “Skijali-
{ta Srbije“, u ski-centru Kopaonik visina utabanog snije- Ako me|unarodna pravna vi}e i daqe da se tawi i
ga na stazama je do 40 centimetara, a na raspolagawu su tijela ne otvore formalnu propada, ocjewuje list i na-
`i~are Karaman greben, Pan~i}, Krst, Duboka 1, Duboka 2, istragu povodom ovih optu- vodi da, ako se ne sprovede
Ma{inac i ski-vrti}. U ski-centru Tornik na Zlatiboru `bi u Martijevom izvje{ta- temeqna istraga optu`bi
skija{ima su na raspolagawu staze Tornik, Ribnica i ^i- ju, ve} ugro`eni iznesenih u Martijevom iz-
gota, a visina utabanog snijega na stazama, zahvaquju}i sis- kredibilitet me|unarodne vje{taju, to bi moglo da
temu za vje{ta~ko oswe`avawe, je do 40 centimetara. zajednice na Kosovu nasta- ohrabri nacionaliste.

DOBRA KWA@EVAC Qekarska komora Srbije prvi put sankcioni{e qekara


VIJEST
Kwa`ev~anin D. J. (61) po-
ginuo je ju~e kada je na wega Nesavjesni qekari bez dozvole za rad
KRAQEVO na `eqezni~koj pruzi izme- BEO GRAD - Qekar ska Sta no vni ci ko ji su da }e rje{ewe o oduzimawu na dela nesavesnog le~ewa i
|u Ni{a i Zaje~ara, na ula- komora Srbije }e prvi put qekarskom gre{kom izgubi- dozvole za rad na {est godi- dela koja ~ine lekara nedos-
Gradona~elnik Kraqeva
zu u Kwa`evac, naletio od osnivawa oduzeti dozvolu li svoje najmilije smatraju na napisati ovih dana i da u tojnog za obavqawe profesi-
Qubi{a Simovi} izjavio je
putni~ki voz. On je pecao za rad qekaru Eugenu Slavi- da bi Sud ~asti Komore mo- taj period ne}e biti uvr{te- je upu}uju direktno Lekarskoj
da }e tokom januara po~eti
isplata novca stanovnicima sjede}i na `eqezni~kom ku koji je u sudskom postupku rao da postupa i po zahtjevi- no vrijeme ura~unato u od- komori - rekla je direktor
za sanaciju o{te}ewa na mostu, ali se uspavao i nije pravosna`no osu|en za pri- ma za odu zi mawe li cen ce slu`ewe zatvorske kazne. Qe kar ske ko mo re Srbi je
stambenim objektima od prvog ~uo voz koji je nailazio, ja- mawe mita, javio je RTS. qeka ri ma pro tiv ko jih se Tawa Radosavqevi}.
do tre}eg stepena. Osim kom- vile su agencije. Od siline Neurohirurg Klini~kog vode krivi~ni postupci. QEKAR Pred sta vnik “Gru pe
pletnog gra|evinskog materi- udarca D. J. je preminuo na centra Srbije Eugen Slavik Slavik je osu|en, jer je osu|en zbog o`alo{}enih gra|ana“ Di-
jala, stanovnici }e za licu mjesta. za to djelo izdr`ava}e ~eti- uzeo novac da operi{e tumor primawa mita jana Radovi} ka`e da ne mo-
popravke o{te}ewa prvog ri godine zatvorske kazne, a jedanaestogodi{wem dje~a- `e da se pomiri s tim da je
stepena dobiti 20.000, dru- {est go di na mu je za - ku. Licenca mu se oduzima - Sudovi u ovom momentu bitnije rje{avati slu~ajeve
gog stepena 30.000 i tre}eg LO[A braweno bavqewe qekar - zbog nedostojnosti bavqewa jo{ nemaju obavezu da bilo po predmetu mita u odnosu
stepena 40.000 dinara. VIJEST skom profesijom. profesijom. U Komori ka`u kakve presude koje se odnose na qudski `ivot.
GLAS SRPSKE utorak, 4. januar 2011. 17

Trgovci i ugostiteqi najbr`e do posla


KRAGUJEVAC - Nezaposleni stanovnici [umadije sa zavr{e- Pre ma wenim ri je ~i ma, sta tis ti ka te fi li ja le za biqe`i -
nom trgova~kom {kolom, svih struka, ali i ugostiteqi, najbr`e la je na po dru ~ju Kra gu jev ca oko 14.000 za po{qavawa u
su dolazili do posla u minuloj godini, izjavila je Tanjugu dire- 2010. go di ni, od ~e ga se go to vo 2.000 odno si na ne za po -
ktor kragujeva~ke filijale Nacionalne slu`be zapo{qavawa sle ne sa za vr{e nom trgo va ~kom ili ugos ti teqskom {ko -
Qiqana Petrovi}. lom.

Boris Tadi}, srpski predsjednik Vijesti


[kolstvo
Zavr{ni
ispit
u junu
BEOGRAD - U~enici os-
mog razreda prva su genera-
cija |aka koja }e u junu ove
Ove godine Srbija mora da dobije godine polagati zavr{ni
status kandidata, zavr{i saradwu sa ispit, umjesto dosada{weg
kvalifikacionog, a zbirke
Ha{kim tribunalom, okon~a reformu iz kojih }e u~enici pri-
pravosu|a, donese zakon o restituciji, premati taj test bi}e od-
{tampane do kraja januara.
nastavi borbu protiv organizovanog Ka ko je Ta nju gu re ~e no u
kriminala i korupcije i zavr{i Ministarstvu prosvjete, u
pripremi su zbirke sa zada-
kapitalne infrastrukturne projekte, cima iz srpskog jezika i
rekao Tadi} matematike.

- Srbija nikada ne pro- - Velika je stvar da jedna Pri{tina


pusti priliku da propusti zemqa ima izborni proces
priliku, mi smo zemqa koja koji je redovan. Za Srbiju je i Jedno mrtvo,
je propu{tala mnogo prili- to dokaz da je uspostavila po- dvoje
ka i posledwih godina, ne liti~ku stabilnost, {to }e raweno
samo u proteklih nekoliko ceniti i Evropska unija i
Boris Tadi} FOTO: AGENCIJE de ce ni ja, i vi {e ne ma mo investitori, a bez investi- PRI[TINA - Jedna oso-
pravo ni na jednu propu{te- to ra i EU ne ma ni po - ba je ubijena, a dvije su te-
BEOGRAD - Godina 2011. Predsjednik je rekao da podle`emo atmosferi koja je nu priliku - objasnio je Ta- boq{awa `ivota stanovnika `e rawene tokom oru`anog
mora da bude posve}ena re- je spreman da u sqede}em pe- onespokojavaju}a, atmosferi di} i ukazao da }e Srbija u - konstatovao je predsjednik sukoba u Mali{evu, saop-
alizaciji razvojnih ciqeva, riodu analizira situaciju u iz koje se izvla~i zakqu~ak 2011, bez ob zi ra na ne sa - Tadi}. {tila je Kosovska polici-
od kojih }e zavisiti dobro- kojoj se nalazi sa svojim po- da nema nikakve {anse i da svim povoqne spoqnopoli- Predsjednik Srbije sto- ja. Su kob se do go dio u
bit stanovnika i dr`ave u liti~kim partnerima, ali ne je sve bezvredno. ti ~ke okol nos ti, mo ra ti ga o~ekuje ozbiqnu raspravu subotu uve~e u jednom resto-
predstoje}oj deceniji, jer je samo sa wima, ve} i sa inte- - To uop{te nije istina. sna`nije da nastupi u pro- o strate{kom planu razvoja ranu u Mali{evu. Rawene
Srbija kao nedovr{ena ku}a le ktu al ci ma, ek sper ti ma, Moramo biti optimisti~ni, cesu evrointegracija i re- “Srbija 2020“, da bi se taj, osobe su preba~ene i zbri-
- re kao je Ta nju gu srpski profesorima, predstavnici- jer imamo stvarno realne ka- nute u Klini~ko-bolni~kom
formi. kako je istakao nadstrana~ki,
predsjednik Boris Tadi}. ma nevladinih organizacija, pacitete da iza|emo iz ove centru u Pri{tini. Poli-
Srbi ji je, po wego vom dokument unaprijedio, ako je
- Srbija ove godine mora da bi sagledali mogu}nosti krize, ~ak boqe nego zemqe cija je saop{tila da je po-
mi{qewu, po tre ban na ci - mogu}e, novim sugestijama i
da dobije status kandidata za da Srbija, za razliku od mno- koje se danas di~e da imaju sli je su ko ba se dam oso ba
onalni konsenzus o pitaw- rje{ewima. uha p{e no, dok je osma u
~lanstvo u EU, da zavr{i sa- gih zemaqa u okru`ewu, pro- boqu poziciju od Srbije - po- ima ra zvo ja, a ne se ri ja Taj plan, kako je objasnio,
radwu sa Ha{kim tribunalom, na |e put iz ovih te {kih ru~io je predsjednik Tadi}. bjekstvu.
ne pre ki dnih van re dnih nema takti~ku, ve} strate{ku
da okon~a reformu pravosu|a, okolnosti u kojima se danas Predsjednik je ukazao na izbora, jer to zna~i vanredno dimenziju i wegovo usvajawe
da donese zakon o restituciji, nalazi. to da je Srbija iz pro{losti stawe u politi~kom smislu u je neophodno da bi Srbija mo- Zdravstvo
da nastavi borbu protiv orga- naslijedila i tradicionalne kon ti nu ite tu i iskqu~u je gla da na |e svo je mjes to u Nepouzdani
nizovanog kriminala i ko- DR@AVA slabosti u privre|ivawu i mogu}nost da ozbiqno rade evropskim strate{kim proje-
rup ci je i da za vr{i ne ke vi{e nema pravo ni administraciji, ali i navi- na rje{avawu problema sta- kcijama i ra~una na ~lanstvo
podaci o
kapitalne infrastrukturne na jednu propu{tenu ku da propu{ta prilike. novnika. u EU u predstoje}oj deceniji. kireta`ama
projekte - rekao je Tadi}. priliku - Izbori u ovom trenutku
Prema wegovim rije~ima, BEOGRAD - Statisti~ki
nisu produktivni i sami po podaci o broju namjerno pre-
Srbija je kao nedovr{ena ku- - ^ekaju nas jo{ brojna DIJALOG sebi ne donose ni{ta novo, kinutih trudno}a u Srbiji
}a. isku{ewa. Kompleksan je po- jer i stranke koje se zala`u za nisu pouzdani jer privatne
- Te{ko}e koje danas ose- liti~ki proces pred nama, a Kada je rije~ o pregovorima - Taj dijalog ne}e biti kra- izbore nisu iza{le ni sa ka- ginekolo{ke ordinacije ne
}aju svi stanovnici posledi- spoqnopoliti~ki dijagram o Kosovu i Metohiji, koji bi tak i zahteva}e odre|eno kvim re{ewima za ekonomsku dostavqaju podatke, a mnoge
ca su ~iwenice da je mnogo nije jednostavan i nije najpo- trebalo da zapo~nu ove go- vreme, bi}e nam potreban krizu ili sa planom, imaju}i te intervencije obavqaju i
toga neu~iwenog {to je mo- voqni ji za re {a vawe eko - dine, Tadi} je poru~io da je nacionalni konsenzus u u vidu te{ko}e sa kojima se bez dozvole Ministarstva
ralo da bude dovr{eno u mno- nom skih pro ble ma. Ali, Srbija spremna za razgovo- Srbiji, kada je to pitawe suo~avaju zemqa, privreda i zdravqa. Stru~waci ka`u i
gim decenijama u pro{losti, situacija je takva kakva jeste re, ali da ~eka da ista na dnevnom redu i verujem stanovnici - rekao je Tadi}. da se u Srbiji na namjerni
ali is to vre me no i ne do - - rekao je Tadi} i istakao da, spremnost bude iskazana i u da mo`emo da ga postigne- Pred sje dnik ka `e da prekid trudno}e najvi{e
voqno odlu~nosti da pokre- uprkos okolnostima, Srbija Pri{tini. Dijalog je, kako mo. Mislim da je pro{lo je spreman da zajedno sa svim odlu ~u ju `e ne ko je ima ju
ne mo ne ke pro ce se ko ji su mora sna`no da u|e u evrop- je naglasio, jedini na~in da vreme la`nog i nedelo- po li ti ~kim ~i ni oci ma i `eqeni broj djece i kireta-
ve oma te {ki i ris kan tni, ske integracije i reforme. Srbija ostvari svoja legiti- tvornog patriotizma u ko- dru{tvenim strukturama sa- `u koriste kao - kontracep-
ali za koje mora da se pla}a - Moramo, tako|e, da bude- mna prava, jer u suprotnom jem su samo jake re~i, a gleda mogu}nosti da dr`ava ciju, prenijele su agencije.
cena - istakao je predsjednik mo optimisti~ni - rekao je ima stawe zamrznutog kon- vrlo slaba dela - zakqu~io prevazi|e te{ko}e u kojima
Tadi}. predsjednik Srbije - da ne flikta. je Tadi}. se nalazi. Novi Sad
Pritvor
zbog ubistva
Tu`ila{tva Duplo vi{e Novosa|ana Ma|arska }e se zalagati NOVI SAD - Novosadska
spremna na ekshumacije za nezavisnu Vojvodinu za evropski put Srbije kriminalisti~ka policija
uhap si la je Ale ksan dra
BEOGRAD - Vi{e tu`ila{tvo u Zaje~aru, uz po- NOVI SAD - Potpunu samostalnost Vojvodine od BEOGRAD - Ma|arska }e se tokom predsjedavawa EU u Slankamenca (45) iz Novog
dr{ku Tu`ila{tva za ratne zlo~ine Srbije i Repu- Srbije podr`ava 5,3 odsto stanovnika Novog Sada, prvoj polovini ove godine, zalagati da Srbija dobije Sada i odredila mu 48-~a-
bli~kog javnog tu`ila{tva, spremno je da izvr{i {to je duplo vi{e nego 2009. godine kad je za tu op- pozitivno mi{qewe Evropske komisije za sticawe so vno za dr`a vawe zbog
ekshumaciju tijela lica koja su ubijena poslije 12. ciju bilo 2,2 odsto Novosa|ana, pokazala su najno- statusa kandidata u EU, izjavio je ambasador Ma|arske pqa~ke i ubistva Rozalije
septembra 1944. godine. Iz Tu`ila{tva Srbije za ra- vija istra`ivawa novosadske agencije SKAN. u Srbiji Oskar Nikovic. Pa li} (80) i Jo si pa Di-
tne zlo~ine navodi se da se poslije odluke Vi{eg su- Porastao je i broj Novosa|ana koji nisu za neza- - U vezi sa integracijom Srbije u periodu ma|arskog wesa (77) iz novosadskog
da u Zaje~aru, ~ekaju povoqni vremenski uslovi kako visnost pokrajine, ali koji tra`e vi{e autonomije predsjedavawa nije planiran neki konkretan korak. naseqa Telep. Slankamenac
bi se pristupilo ekshumaciji i identifikaciji pos- u odnosu na centralne vlasti, a takvih je trenutno Evropska komisija }e u drugoj polovini godine, vjero- je uhap{en svega nekoliko
mrtnih ostataka iz masovnih grobnica koje su nasta- 33,5 odsto, prenijela je Srna. vatno u novembru, pripremiti avis - mi{qewe na ~asova poslije prijema in-
le neposredno poslije Drugog svjetskog rata. Za republiku Vojvodinu u saveznoj dr`avi Srbiji osnovu kojeg }e se odlu~ivati o statusu kandidata za formacije da su 30. decem-
- O ovim radwama obavije{tena je Komisija za ot- je 3,6 odsto stanovnika, za autonomiju po modelu ~lanstvo - rekao je Nikovic u intervjuu portalu Eura- bra u po ro di ~noj ku }i
krivawe tajnih grobnica u kojima su tijela qudi predvi|enom Ustavom iz 1974. godine 15,9 odsto, a ktiv Srbija. prona|ena tijela Pali}eve
ubijenih poslije 12. septembra 1944. godine - navodi mawe od tada{we, a vi{e od sada{we autonomije - Mi }emo tokom pripreme tog mi{qewa pru`iti svu i Diwesa.
se u saop{tewu. `eli 14 odsto ispitanika. pomo} Srbiji da ispuni uslove - rekao je Nikovic.
18 utorak, 4. januar 2011. GLAS SRPSKE

Ovo u nas je staqinizam. Oni te optu`e, pa se ti brani. To je krimi-


nal.
Region Ivo [ari}, punac biv{eg
hrvatskog premijera Ive Sanadera

FOTO: ARHIVA
Finsko pravosu|e
Po~iwe istraga o
podmi}ivawu Hrvata
ZAGREB - Finsko pravosu|e zapo~iwe istragu o mogu}em
podmi}ivawu hrvatskih zvani~nika od strane finskog
preduze}a “Patrija”, javili su ju~e hrvatski mediji.
Ta afera ve} du`e vrijeme potresa i finsku, hrvatsku,
ali i slovena~ku javnost. “Patrija“ je osumwi~ena i za da-
vawe mita biv{em slovena~kom premijeru Janezu Jan{i.
- Istra`ujemo kupovinu 84 oklopna vozila u vrijednosti
112 miliona evra koje je Hrvatska 2007. kupila od preduze}a
“Patrija“ - potvrdio je istra`ilac Kaj Bjorkvist, dodav{i
da bi se dio istrage oko hrvatske kupovine oklopnih vozila
mogao prikqu~iti istrazi vezanoj uz Sloveniju koja bi us-
koro trebalo da bude zavr{ena.

Makedonija
Autoput
Duvanxije blokirale Zagreb - Split

saobra}ajnice Na pomolu nova afera u Hrvatskoj


SKOPQE - Ma ke don ski
proizvo|a~i duvana, nezado-
voqni ot ku pnim ci je na ma
`utog zlata, ponovo su ju~e
tane ista otkupna cijena kao
i pro {le go di ne, oko tri
evra za kilogram prve klase
duvana, a zbog istih razloga
Novac od autoputa
blokirali niz saobra}ajnica prije Nove godine blokirali
u jugoisto~nom dijelu zemqe.
Ne za do voqni ci je na ma i
odnosom otkupnih stanica,
duvanyije su blokirali putne
su pu te ve i pro tes to va li
isred zgra de So brawa u
Skopqu. Dr`avni inspektor
za poqoprivredu otkupnim
u xepovima izvo|a~a
Kqu~nu ulogu u aferi imala bra}a Slaven i Jozo @u`ul i wihovo gra|evinsko
prav ce Pri lep - Skopqe, kom pa ni ja ma je zbog ne po - preduze}e “Skladgradwa“, iako oni nisu bili glavni izvr{ioci posla
[tip - Veles - Skopqe, Kri- {tovawa zakonskih odredbi
voga{tani - Kru{evo - De- otkupa izrekao 35 nov~anih ZAGREB - Gradwa i novac lometara, predmet je velikog “te{ko“ oko 105 miliona evra. Kqu ~nu ulo gu u afe ri,
mir Hi sar, pre ni je la je kazni u ukupnom iznosu od utro{en u jedan od najve}ih in te re so vawa po li ci je i Istra`iteqima su pose- prema saznawu istra`iteqa,
Srna. Duvanyije tra`e da os- 150.000 evra. hrvatskih gra|evinskih po- dr`avne agencije za suzbijawe bno sumwivi na~ini gradwe imala su bra}a Slaven i Jozo
du hva ta, auto put Za greb - korupcije (USKOK). odmo ri {ta, pre la za na mi - @u`ul i wihovo gra|evinsko
Split iz gra |en u vri je me Is tra `ni or ga ni jewenih za divqa~, ali i deni- pre du ze }e “Sklad gradwa“,
mandata Ive Sanadera, pod ozbiqno sumwaju da je sporna velacija sporne dionice. iako oni nisu bili glavni iz-
lupom su hrvatskih istra- dionica autoputa ne samo pre- vr{ioci posla, nego podizvo-
`nih organa. pla}ena, ve} da je u dokumenta- SPORNO 15 |a~i.
Istra`ni organi sumwaju ci ji spor no pe tna es tak kilometara autoputa Policija je, ina~e, iz te
da se prilikom gradwe autopu- kilometara, koji ne odgovaraju fir me u ne ko li ko na vra ta
ta od Za gre ba do Spli ta u stvarnom stawu na terenu, ali Prema sumwama istra`i- odno si la do ku men ta ci ju, a
yepove izvo|a~a radova pro- su ih izvo|a~i radova napla- teqa, sporan je i broj utro{e- prema sumwama istra`iteqa,
tivpravno slilo vi{e od sto tili kao stvarni dio saobra- nih radnih ~asova graditeqa “Skladgradwa“ je u ~itavom
miliona evra. }ajnice. koji su, navodno, u svojim evi- lancu slu`ila za transfer
Zvani~na istraga jo{ nije S obzirom na to da je cije- dencijama znali da upi{u vi- miliona ispla}enih iz buyeta
po~ela, ali, kako pi{e hrvat- na gradwe jednog kilometra {e ~asova nego {to je zapravo na neke druge ra~une, s obzi-
ska {tampa, taj gra|evinski autoputa u tom dijelu bila oko bilo odra|eno, {to je na kraju, rom na to da postoje naznake
Registrovano nekoliko stotina oboqelih FOTO: AGENCIJE sedam miliona evra, “nesta-
poduhvat, posebno dionica od naravno, pla}eno iz dr`avne da sav novac nije ostajao kod
Hrvatskom hara H1N1 Dugopoqa do Rav~e duga 15 ki- lih“ 15 kilometara ukupno je blagajne. bra}e @u`ul.

Stanovni{tvo se ULOGA @U@ULOVIH


sve vi{e vakcini{e Splitska poreska uprava po- nicima HAC-a zbog bojewa tu-
ZAGREB - U Hrvatskoj je trenutno registrovano nekoli- novo kontroli{e “Sklad- nela Sveti Rok i Mala Kape-
ko stotina oboqelih od gripa H1N1, pa se sve vi{e Hrvata gradwu“ da bi se la, za {ta je pla}eno
odlu~uje na vakcinaciju, javile su agencije. rekonstruisao tok novca koji vrtoglavih 35,5 miliona kuna.
Posqedwih dana nisu zabiqe`eni te{ki slu~ajevi kojima je upla}ivan na wen ra~un. Da Od upu}enih u gradwu hrvatski
je zbog komplikacija gripa ugro`en `ivot, iako ima dosta istra`ioci nastoje rasvije- mediji saznaju da je 15 kilo-
bolesnika sa bakterijskom i virusnom upalom plu}a kao tliti ulogu @u`ulovih u ~ita- metara autoputa moglo da bude
posqedicom gripa, saop{teno je iz Slu`be za epidemiolo- vom projektu gradwe ukradeno varawem na materi-
giju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. saobra}ajnice bilo je jasno jalu, odnosno prikazivawem
Epidemiolog dr Borislav Aleraj ka`e da je proteklih dana u jo{ 2009. godine kada se la`ne i ve}e koli~ine utro-
Nacionalnoj laboratoriji za influencu potvr|eno novih dvade- “Skladgradwa“ na{la pod is- {enog materijala nego {to je
setak uzoraka. Grip se ove godine u Hrvatskoj pojavio ne{to ra- tragom zajedno s biv{im ~el- stvarno bilo utro{eno. Bra}a Slaven i Jozo @u`ul
nije pa se wegov vrhunac o~ekuje najvjerovatnije tokom januara.

DOBRA ZAGREB Uprava za spre~avawe prawa novca Crne Gore


VIJEST
Zagreba~ka policija uhapsila
je mu{karca koji je preduze}u
Nove ~iwenice o [ari}u u tu`ila{tvu
OHRID “Mesoprerada“ slagao da na- PODGORICA - Uprava `i la{ tvu - ka zao je di re - `nosti Uprave, te da o tome tjev odbo ra, dos ta vi li do -
Ohrid je ove godine imao bavqa kobasice, {unke i kule- za spre~avawe prawa novca ktor te institucije Predrag ne mo`e iznijeti vi{e de- puwenu i pro {i re nu in -
najni`e novogodi{we cijene ne za prijem koji organizuje Crne Go re je po zah tje vu Mi tro vi} za pod go ri ~ke taqa. for ma ci ju - re kao je
u proteklih pet godina. Tro- predsjednik Ivo Josipovi}. ^e- vrhovnog dr`avnog tu`ioca medije. - O “slu~aju [ari}“, kao Mitrovi}.
dnevni hotelski aran`mani trdesetosmogodi{wi Ivica T. radila na “slu~aju [ari}“ {to je javnosti poznato, sa Za Darkom [ari}em iz
je 20. decembra nazvao “Meso- prikupqaju}i podatke i in- U PRIKUPQAWU os ta lim star je {i na ma na - Pqevaqa, dr`avqani nom
ko{tali su od 100 do 210
preradu“ i rekao da mora or- formacije, ukqu~uju}i i me- podataka sara|ivali dle`nih organa saslu{avan Srbije, raspisana je inter-
evra, a ni`e cijene imale
su i diskoteke i no}ni klu- ganizovati “predsjedni~ki ha ni zme me |u na ro dne sa deset zemaqa sam na par la men tar nom po lo va po tjer ni ca jer ga
bovi. Najbrojniji su i ove prijem“ i od preduze}a naru~io sa radwe sa fi nan sij sko- odbo ru za bez bje dnost. Sa Spe ci jal no tu `i la{ tvo
godine bili turisti iz pakete sa mesom. obavje{tajnom slu`bom Aus- On je dodao da je “pre- sta no vi {ta na {e na dle - Srbi je za or ga ni zo va ni
Srbije, Crne Gore, Gr~ke i trije i jo{ deset zemaqa. dmet [a ri}“ pro sli je |en `nosti i saznawa po osnovu kriminal tereti za organi-
LO[A - Sva no va ~iweni ~na Vrho vnom dr`a vnom tu `i - operativnih i funkcional- zaciju {verca droge iz Ju-
Bugarske. VIJEST saznawa proslije|ena su tu- la{tvu i nije vi{e u nadle- nih radwi sada smo, na zah- `ne Amerike na Balkan.
GLAS SRPSKE utorak, 4. januar 2011. 19

TOP STORIES CNN


Svijet Poplave u Australiji odnijele su do sada
najmawe deset `ivota, saop{tila je policija
u sjeveroisto~noj australijskoj dr`avi Kvin-
slend. Do sada su potvr|ena tri smrtna slu-
~aja, a policija je saop{tila da se jo{ neko-
liko qudi udavilo u odvojenim incidentima.

Istekao mandat guvernera Kalifornije Vijesti


Ameri~ki kongresmen
[varceneger Za trajnu
bazu u
Avganistanu
VA[INGTON - Republi-
kanski kongresmen koji se ba-
Biv{i bodibilder i glumac rodom iz Austrije ponovo je na vi vojnim pitawima Lindzi
Grem rekao je ju~e da bi ame-
`ivotnoj raskrsnici i sada se dvoumi izme|u ponuda koje mu ri~ki zvani~nici trebalo da
sti`u iz Holivuda i onih od velikih kompanija, prije svega razmotre uspostavqawe stal-
ne vojne baze u Avganistanu.
za poslove sa nekretninama Grem je rekao da bi vojna baza
VA[INGTON - Arnold dnije ameri~ke dr`ave [var- ger je rekao da jo{ nema nika- ameri~kih vazdu{nih snaga u
[varceneger, ~iji se mandat ceneger }e, prema sopstvenim kve planove za budu}u karije- Avganistanu koristila regi-
guvernera Kalifornije za- rije~ima, ostati politi~ki ru. onu, a avganistanskim snaga-
vr{io ju~e, mora da tra`i akti van i mo `da na pi sa ti ROBUSTNO ma bi dala prednost u borbi s
novi posao. autobiografiju, {to izdava~i talibanima.
i pored problema
Kako javqaju ameri~ki me- od wega godinama tra`e.
diji, biv{i bodibilder i glu- On ~ak ka`e da }e se, mo- sa zdravqem “Terminator“ na po~etku mandata FOTO: AP
Iran
mac rodom iz Austrije ponovo `da, ako se pojavi pravi sce- Na novembarskim izbori- cajima kako bi se zaga|iva~i gleda robustno, i pored niza
je na `ivotnoj raskrsnici i nario, vratiti glumi, u ulozi ma za novog guvernera Kali- naveli da u vazduh ispu{taju zdravstvenih problema: imao je
Pogubqeni
sada se dvoumi izme|u ponuda ko ja vi {e pri li ~i 63-go - fornije izabran je demokrata {to mawe takozvanih stakle- ope ra ci ju sr~a nog za lis ka dileri droge
koje mu sti`u iz Holivuda i di{waku, ocu ~etvoro djece i Yeri Braun. [varceneger se ni~kih gasova. 1997, a u nesre}i na motociklu
onih od velikih kompanija, ~ovjeku sa politi~kim iskus- nije kandidovao, jer zakon te TE HE RAN - Se dmo ri ca
Ono {to je sigurno jeste 2001. polomio je nekoliko re-
prije svega za poslove sa ne- tvom, koji ima sve vi{e bora i dr`ave zabrawuje da neko bude {vercera droge su ju~e obje-
da }e multimilioner [varce- bara, zatim je 2003. operisao
kretninama. sijedih. na tom polo`aju vi{e od dva {ena u Iranu zbog krijum~a-
neger, po{to ostane bez guver- ramene mi{i}e, pa je 2005. po-
Poslije sedam godina na Na privatnoj opro{tajnoj mandata. nerske plate, morati da po~ne sjetio bolnicu jer se `alio na
rewa narkotika, izvijestila
mjestu guvernera najmnogoqu- zabavi, u novembru, [varcene- On je u oktobru pomiwao ponovo da zara|uje, po{to je u ubrzano kucawe srca, a iste je zvani~na agencija IRNA.
mogu}nost da nastavi svoj an- dvije guvernerske kampawe po- godine je na skijawu polomio Osu|enici su pogubqeni u za-
tvoru u zapadnoj provinciji
Svijet politike ga`man na planu za{tite ~o- tro{io najmawe 25 miliona natkoqenicu.
Ker man {ah, pre nio je Roj -
vjekove sredine i politi~kih dolara. To ne ukqu~uje silne On je priznao da je koris-
Nova politi~ka funkcija za tog umjerenog republikanca reformi. putne tro{kove izme|u Los tio steroide dok jo{ nisu bi- ters. Optu`nica ih je tereti-
ne izgleda vjerovatna. Uostalom, ni wegova supruga nije Kalifornija je, izme|u An|elesa, gdje mu `ivi poro- li zabraweni bez qekarskog la za nabavku i krijum~arewe
nikada bila odu{evqena wegovim ulaskom u politiku, dok ostalog zahvaquju}i i wegovim dica, i kalifornijskog gla- recepta, mada se ne zna da li je narkotika, u koli~inama od
je i on kao guverner ~esto zvu~ao malodu{no i u neskladu zalagawima, upravo usvojila vnog grada Sakramenta. to imalo ikakve veze sa wego- pet kilograma heroina do 100
sa kalifornijskim kongresom. zakon o finansijskim podsti- [varceneger i daqe iz- vim zdravstvenim stawem. kilograma sinteti~kog kreka.
20 utorak, 4. januar 2011. GLAS SRPSKE

Astronomski fenomen Napetost poslije teroristi~kog napada na koptsku crkvu


Prvo pomra~ewe

FOTO: AGENCIJE
Sunca u 2011. godini
VA[INGTON - Prvo djelimi~no pomra~ewe Sunca u
ovoj go di ni do go di }e se da nas, a mo }i }e ga vi dje ti
Evropqani te stanovnici sjeverne Afrike, Bliskog istoka
i sredwe Azije, prenijela je Srna.
Djelimi~no pomra~ewe Sunca prvo }e biti vidqivo sa
sjevera Al`ira, oko 7.40 ~asova po sredwoevropskom vreme-
nu, zatim }e se pomicati prema istoku tako da }e ga gotovo
sva zapadna Evropa mo}i posmatrati pri izlasku Sunca.
Pomra~ewe }e trajati sve do podneva.
Pomra~ewe Sunca nastaje kada se Mjesec na|e ta~no izme-
|u Zemqe i Sunca, odnosno kada Zemqa zalazi u Mjese~evu
sjenu, {to se mo`e dogoditi samo za faze mladog Mjeseca.

Australija
Uru{io se krov bioskopa
SIDNEJ - Najmawe 36 lica povrede kada se obru{io pla-
lak{e je povrije|eno nakon fon - izjavio je za televiziju
{to se uru{io krov bioskopa ABC spasilac Krejg Puser.
u gradu Baturst, zapadno od Jedan od prisutnih izjavio
Sidneja, a uzrok ovog inci- je za “Skaj wuz” da se najprije Protest koptskih hri{}ana u Kairu
denta su obilne ki{e, saop- za~uo {um vode i svi su u po-
{tila je ju~e policija. ~etku mislili da je rije~ o

Hri{}ani gra|ani
- Gledaoci, koji su prisus-
tvovali projekciji u “Metro
sinema“, zadobili su lak{e
specijalni efektima na fil-
mu, ali je buka postajala sve
glasnije i onda je krov pao.

Seul otvoren za dijalog drugog reda u Egiptu


Predsjednik Ju`ne Koreje

SEUL - Ju`nokorejski predsjednik Li Mjung Bak rekao


je ju~e da je otvoren za dijalog sa Sjeverom, ali je upozorio Egipat strahuje od pove}avawa vjerske napetosti poslije napada na koptsku crkvu
Pjongjang da }e eventualna vojna agresija nai}i na sna`an u Aleksandriji kada je poginula 21 osoba. Vlasti u Kairu sumwaju u me|unarodni
odgovor, prenijele su agencije. Li je u televizijskom obra-
}awu naciji povodom Nove godine rekao da Sjever mora da terorizam
poka`e da je ozbiqan u vezi sa dijalogom, dodaju}i da je Se- KAIRO - Te{ko naoru- va i yamija, muzeja i hramo- bri nu le za bez bje dnost da smo svi zajedno izlo`eni
ul spreman da ponudi ekonomsku pomo}. `a ne sna ge bez bje dnos ti va, am ba sa da i dr`a vnih hri{}ana. Ponovila se ne- terorizmu.
- @elim da podsjetim Sjever da je put miru jo{ uvijek otvo- predstavqaju svakodnevicu institucija, javio je Doj~e marnost koja je jo{ pro{le Pred sje dni ci arap skih
ren, vrata dijaloga su otvorena - rekao je Li, dodaju}i da Se- na ulicama Egipta. Pripa- vele. godine dovela do masakra. zemaqa, kao i predstavnici
ul ne}e dozvoliti Sjevernoj Koreji da uzme ni pedaq wene dni ci sna ga bez bje dnos ti Me |u tim, sa da, po sli je muslimanskih organizacija
teritorije. raspore|eni su ispred crka- krva vog na pa da u no vo go - VLASTI u Egip tu izra zi li su gnu -
di{woj no}i u Aleksandri- se nisu pobrinule za {awe zbog krvavih napada.
ji, snage bezbjednosti pri- bezbjednost hri{}ana Egipatska vlada vjeruje da
sutne su svuda. odgovorni za napade dolaze
Po li caj ci opremqeni Protekle godine na ula- iz inostranstva. ^lan vla-
{qemovima, velikim {ti- zu u jednu crkvu ubijeno je daju}e egipatske stranke Ma-
tovima i suzavcem, patroli- sedam hri{}ana. Za demon- gde Red Bo tros ka `e da iz
ra ju Ka irom i dru gim ve- strante je to dodatni dokaz napada mo`e prepoznati ru-
likim gradovima u toj zem- da su hri{ }a ni u Egip tu kopis “Al-Kaide”. On sma-
qi da bi sprije~ili doda- gra|ani drugog reda. tra da ~lano vi te te ro ri-
tne teroristi~ke napade i Ipak policija je u krat- sti~ke organizacije `ele su-
izbijawe nasiqa. kom vremenu uspjela da ras- kobe muslimana i hri{}ana.
- Na{om du{om i krvqu tjera demonstrante, tako da
`rtvujemo se za krst - bije- nije ponovo do{lo do uli-
sni hri{}ani su na taj na- ~nih borbi u Aleksandriji Istraga
~in tokom vikenda pozivali kao {to je to bio slu ~aj
na proteste protiv diskri- prvog dana Nove godine. Iz krugova bliskih snaga-
minacije u Egiptu. Predsjednik Hosni Mu- ma bezbjednosti saznaje se
Bo rac za za {ti tu qud - barak, obra}aju}i se naciji da je policija istragu
skih prava Vael Abas ka`e u jednom od rijetkih govora skoncentrisala na jednu
da hri{}ani smatraju da ih putem televizijskih ekrana, lokalnu fundamentalisti-
je Vlada u Kairu ostavila pozvao je na jedinstvo u bor- ~ku grupu islamista. Kako
na cjedilu: bi protiv terorizma: se saznaje, “Al-Kaida”
- Op tu `u jem vlas ti jer - Bog nam je ponovo po- ima uticaja na tu grupu,
se u jednom takvom danu, ka- kazao da muslimani i hri{- ali izme|u wih ne postoji
kva je Nova godina, nisu po- }ani sjede u istom brodu i direktna povezanost.

Poslije prijetwi koalicionog partnera da }e oboriti vladu


Uzdrmana vlast u Pakistanu
ISLAMABAD - Vladaju- partiju da promijeni smjer 172 mjesta u parlamentu, te
}a pakistanska Narodna par- zbog tako sumanute odluke - gubi ve}inu.
ti ja bo ri se da os ta ne na izjavio je lider MQM-a Fej- Lideri Narodne partije
vlasti, po{to je wen koali- sal Sabzvari. naveli su da poku{avaju da
cioni partner rekao da }e se izglade neslagawa sa MQM-
pridru`iti opoziciji i za- NEKOLIKO om, a premijer Jusuf Raza Gi-
prijetio da }e oboriti vladu. dana do krize lani poru~io je da je uvjeren
Vlada je u novogodi{woj da }e mo}i da zadr`i ve}inu.
no}i objavila poskupqewe Ta partija je pro{le se- Ukoliko vlada ne uspije
gasa i lo`-uqa ~ime je raz- dmice zaprijetila da }e na- da se odr`i ili ne oformi
gwevila mnoge, a stranci iz pustiti vladaju}u koaliciju. novu koaliciju, mogla bi da
vladaju}e koalicije - Pokretu Jo{ jedna, mawa partija se suo~i sa izborima na po-
Mutahida Kvami (MQM) dala iz vla da ju }e ko ali ci je - lovini mandata.
jo{ jedan razlog da se razi|e Yamijat Ulema islam - naja- Analiti~ari smatraju da
sa Narodnom partijom. vila je u decembru da }e se vladaju}a partija ima samo
- “Naftna bomba“ koju je prikqu~iti opoziciji. nekoliko sedmica, ako ne i
vlada bacila na narod Pa- Bez te dvije stranke ko- dana, da poku{a da sprije~i
kistana primorala je na{u alicija na vlasti ostaje bez pad vlade.
GLAS SRPSKE utorak, 4. januar 2011. 21

“Tajm“ objavio listu deset najva`nijih doga|aja u 2010. Vijesti


^ile
Sna`an
zemqotres
SAN TI JA GO - Sna `an
zemqotres ja~ine 7,1 ste-
pen Rihterove skale pogo-
dio je ^ile, saop{tila je
Ameri~ka geolo{ka opser-
Zemqotres na Haitiju ja~ine sedam va to ri ja. Epi cen tar
stepeni po Rihteru za taj dio svijeta zemqotresa bio je 69 kilo-
metara sjeverozapa dno od
bio najrazorniji u posqedwih dvjesta mjesta Temuko, oko 595 ki-
godina. “^uda su mogu}a“, poruka je lo me ta ra ju go za pa dno od
glavnog grada ^ilea San-
iz ^ilea, gdje su trideset tri rudara tijaga i na dubini od 17
provela rekordnih 69 dana zarobqena ki lo me ta ra. Ne pos to ji
na dubini od 630 metara opasnost od razornog, {i-
roko rasprostrawenog cu-
na mi ja, sa op {te no je iz
Godina odlu~uju}a za borbu sa meksi~kim narko-kartelima FOTO: AGENCIJE Cen tra za upo zo rewa na
cunami na Havajima.
Asan`. Wegov internet sajt teroristi~kim napadima i eko- Detroita temu nacionalne bez-
“Vikiliks“ naqutio je Penta- nomskom krizom, pogodile su u bjednosti vratio je u centar
gon objavqivawem povjerqivih julu katastrofalne poplave. ameri~ke politike.
Sjeverni Kavkaz
informacija o Iraku i plano- Skoro petina zemqe je bila Za Evropu je ovo bila godi- Zapaqena
va NATO-a u Avganistanu. pod vodom. Poginule su dvije na izazova. Novo smawewe pla- pravoslavna
Jo{ ve}u buru podigao je hiqade qudi, ~ak 20 miliona ta, reforma penzijskog sistema
objavqivawem ameri~kih di- qudi osje}a posqedice. Nesta- i pove}awe PDV-a natjerali su crkva
plomatskih depe{a koje haraju {ica hrane glavni je problem. stanovnike da iza|u na ulice MOS KVA - Ne po zna ti
naslovnim stranama svih novi- Sjeverna Koreja se lo{e Atine, Madrida, Bukure{ta, napada~i granatirali su i
na. pona{ala i glavni je krivac Pariza, Rima, Londona, Dabli-
za pa li li pra vo sla vnu
Raskrinkavaju {ta se radi u {to se na korejskom poluostrvu na.
crkvu na ruskom sjevernom
svjetskoj diplomatiji, otkrivaju prijeti oru`jem, konstatuje Gr~ka i Irska spasene su od
Kavkazu, javili su mediji,
so~ne tra~eve iz `ivota svjet- “Tajm“. bankrota u posqedwi ~as, za-
hvaquju}i pomo}i Evropske {to je posqedwi ~in na-
skih vladara. PAKISTAN siqa u regionu u kome se
“^uda su mogu}a“, poruka je unije.
uzdrmali Za Meksiko je godina iza Moskva bori protiv pobu-
iz ^ilea, gdje su trideset tri ne islamista. Nema povri-
Nevaqala Sjeverna Koreja
rudara provela rekordnih 69 terorizam i poplave nas bila odlu~uju}a u obra~unu
sa mo}nim narko-kartelima. Na je|enih u napadu na crkvu,
VA[INGTON - Kroz va- niji u posqedwih dvjesta godi- dana zarobqena na dubini od koji se dogodio preksino}
na. Po ginulo je 200 hiqada 630 metara u rudniku na sjeveru Novi napad u novembru na ulicama se vodio pravi rat
`ne doga|aje koji su uzdrmali u gradu Oryonikidze, u re-
qudi, a oko dva miliona besku- zemqe. ostrvo Jeonpjeong blizu sporne izme|u vojske i bandi.
svjetsku javnost, ameri~ki gionu Ingu{etiji na gra-
Svjetlost dana ugledali su zapadne granice izme|u dvije Ubijeno je tri hiqade
“Tajm“ jo{ jednom se osvrnuo }nika `ivi u kampovima gdje se nici sa ^e~enijom, javila
bore protiv kolere, koja ne bi- 13 oktobra, a sre}an zavr{etak zemqe samo je dolio uqe na va- qudi. Zaplijewene su rekordne
na 2010. godinu. je agencija RIA Novosti.
drame gledalo je milijardu tru. koli~ine oru`ja i droge, uha-
Zemqotres na Haitiju ja~i- ra `rtve.
qudi iz cijelog svijeta. Me|u najva`nijim pri~ama p{eni su najtra`eniji trgovci
ne sedam stepeni po Rihteru za Svijet je pro{le godine uz-
Pakistan, dr`avu uzdrmanu “Tajma“ je i najva`nija spore- drogom. Omansko more
taj dio svijeta bio je najrazor- drmao sajber novinar Yulijan
dna stvar na svijetu, 19. svjetsko Devet mjeseci je na Tajlandu
prvenstvo u fudbalu u Ju`noj trajalo vanredno stawe. Sve je Otet
Africi. po~elo u aprilu, kako bi se pre- al`irski
[panija je na vrhu svijeta. kinule antivladine demonstra-
Ovaj Mundijal, prvi sa afri- cije “crvenoko{uqa{a“ u brod
~kog kontinenta, donosi ne{to Bangkoku. AL@IR - Somalski gu-
novo. To su vuvuzele i vidoviti Protesti su se pretvorili sari oteli su u Omanskom
meku{ac oktopod Pol koji je us- u najve}e politi~ko nasiqe u moru u Indijskom okeanu
pje{no poga|ao pobjednike. modernoj istoriji zemqe. al`irski brod sa 27 ~la-
Amerika je otvorila novi Iako iz gle da da su se nova posade, saop{tile su
front u ratu protiv terorizma strasti sti{ale, emocije su evrop ske sna ge za bor bu
- u Jemenu. Tamo osmi{qeni i jo{ jake, ocjewuje “Tajm“ u svom pro tiv gu sa ra. Evrop ska
sre}om neuspjeli poku{aj oba- pregledu najva`nijih svjetskih slu`ba saop{tila je da je
rawa putni~kog aviona iznad doga|aja. u su bo tu otet brod “MV
Blida“, oko 150 nauti~kih
miqa jugoisto~no od oman-
ske luke Salalah. Brod je
plovio prema Tanzaniji a
posadu ~ini 17 mornara iz
Al `i ra, dva ukra jin ska
oficira, i po jedan mor-
nar iz Jordana i Indone-
zije.

Vanredno stawe u Tajlandu trajalo devet mjeseci Na Haitiju stradalo 200 hiqada qudi Indija
Budimpe{tanski listovi o novom zakonu o medijima Umrli
od zime
Kraj slobode {tampe u Ma|arskoj
BU DIM PE [TA - Dva vlade Fidesa i demohri{- ska prava u Ma|arskoj. Tra- ti i visoke kazne privatnim je rije~ o pitawima va`nim
WU DEL HI - Naj mawe
osam osoba izgubilo je `i-
lijevo orijentisana ma|ar- }ana stvaraju}i priliku za `imo slobodu {tampe.” medijima koji kr{e zakon. za nacionalnu bezbjednost. vot usqed niskih tempera-
ska dnevnika, “Nepsabadsag“ ka`wavawe, za bra nu i na List isti~e kako se na- Osim regulatornih pro- Kriti~ari smatraju da je tu ra i hla dnog vre me na,
i “Nep sa va“, po sve ti li su kraju uni{tewe svih sa su- da da }e “Evro pa pos ta ti mje na, za kon pre dvi|a spa - zakon represivan, isti~u}i koje je izazvalo pravu po-
ju~e cijelu naslovnu stranu protnim mi{qewem“. svjesna nedemokratskih po- jawe pi sawa vi jes ti da ne pro pi su je ja sno {to metwu na sjeveru Indije,
protestu protiv novog zako- te za te da }e pre du ze ti dr`avnih medija, televizij- medijske ku}e moraju ~ini- javio je Bi-Bi-Si. Najgore
na o medijima, prenosi ma- NACIONALNA pa`qive i diplomatske ko- skih, radio-izvje{taja i vi- ti. OEBS je ocijenio da za- je po go |e na pres to ni ca
|arska agencija MTI. agencija rake iako izgleda da ve}inu jesti nacionalne novinske kon ozbiqno ogra ni ~a va Del hi za je dno sa in dij -
“Nepsabadsag“ na naslo- kontroli{e vijesti Ma|ara to ne mu~i“. agencije MTI, koje }e biti {tampane i internet medi- skim di je lom Ka {mi ra,
vnoj strani na ma|arskom i U subotu je na snagu stu- besplatne. je, {to je protivno standar- kao i dr`a ve Har ja na,
22 jezika Evropske unije is- List “Nepsava“ je na ma- pio novi ma|arski zakon o On, pored toga, omogu}uje dima te organizacije. Penyab i Utar Prade{. U
ti~e: “Ovo je kraj slobode |arskom i engleskom na na- medijima po kom }e nova Na- novoustanovqenom Savjetu za Ma|arski premijer Vi- mjestu Leh u Ka{miru tem-
{tampe u Ma|arskoj“. slovnici objavio: “Sloboda cionalna agencija za medije kontrolu medija pristup do- ktor Or ban izja vio je da peratura se prekju~e spus-
List isti~e da novi za- {tam pe te meqno je pra vo i komunikacije kontrolisa- kumentima medijskih tijela, uprkos kri ti ka ma wego va tila na minus 23,6 stepeni
kon o medijima “slu`i auto- dr`ave ~lanice EU. Mora- ti vijesti u svim dr`avnim a novinare mo`e natjerati vlada ne namjerava mijewati Celzijusa, rekli su mete-
ri tar nim nas to jawima mo braniti svoja demokrat- medijima, a mo}i }e izrica- da otkriju svoje izvore kada sporni zakon. orolozi.
22 utorak, 4. januar 2011. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA
Bawaluka 6 dje~aka 4 djevoj~ice

Radnici “Geoin`iweringa” rade premjer zemqi{ta u gradu


GRADSKI
VODI^ Geometri snimaju i mjere
katastarske ~estice
Kad posao privedemo kraju tokom marta ili aprila sqede}e godine, vlasnici zemqi{ta bi}e pozvani
Va`ni telefoni u Geodetsku upravu da u katastrima pred komisijom pogledaju rezultate i ako imaju primjedbe ulo`e
Informacije 1185 prigovor, naveo je Pani}
Hitna pomo} 124, 230- 620 PI[E: VAWA KUKRIKA
Vatrogasci 123 vanjak@glassrpske.com
CJB 122, 337-100 Vlasnici parcela na po-
Ta~no vrijeme 1373 dru~ju Bawaluke koji su do
Meteorolo{ka stanica sada imali problema sa
307-943 ukwi`ewem posjeda na ko-
S.O.S. telefon 1264 jem su se de si le odre |e ne
(Linija za pomo} `rtvama promjene kao {to su cije-
nasiqa u porodici)
pawe, prometovawe parcela,
dogradwa i izgradwa novih
i ru{ewa starih objekata za
bolnice koje ne postoji cjelovita do-
Paprikovac 342-100 kumentacija, uskoro }e mo-
Poliklinika 247-333 }i da do bi ju bes pla tne
premjere parcela i novoiz-
ordinacije gra|enih objekata na wima.
Rekao je za “Glas Srpske“
Deamedik 309-221 direktor preduze}a “Geoin-
Euromedik 219-111 `iwering“, kojem su povjere-
Intermedik 216-661 ni po slo vi sni mawa
Jelena 324-310 katastarskih ~estica, Todor
Pani}.
Firena 437-222
- Na terenu, kada dopuste
vremenski uslovi, rade ~eti-
prevoz ri ekipe. Snimili smo stawe
u dijelu Pavlovi}a, Drakuli-
Autobuska stanica 315-355
}a, u katastarskoj op{tini
@eqezni~ka stanica 301-229 Bawaluka 7, a u toku je rad na
Aerodrom Bawaluka 535-210 prikupqawu podataka na di-
Biletarnica (centar) 315-867 je lu ka tas tar ske op {ti ne
Bawaluka 6 - objasnio je Pa-
taxi ni}. ^etiri ekipe geometara na terenu FOTO: GLAS SRPSKE
On ka `e da su po slo vi
premjera zapo~eti tokom ni, pa samim tim dobijeni do vr{a vawu pre mje ra. Na odetsku upravu da u katastri- na teren, snimimo onako ka-
osamdesetih godina pro{log po da ci ni ka da ni su mo gli osnovu podataka koje smo do- ma pred komisijom pogledaju ko zahtijevaju obje strane, te
vijeka. u}i u slu `be nu upo tre bu. bili od Uprave na{e ekipe rezultate i ako imaju primje- {aqemo takve podatke upra-
- Me|utim, zbog ratnih Prije tri godine Republi~ka su iza{le na teren i radile dbe ulo`e prigovor - naveo je vi. Ako do prezentacije po-
de {a vawa i fi nan sij skih uprava za imovinsko-pravne reviziju na parcelama, upo- Pani}. da ta ka oni ne pos ti gnu
neda}a nikada nisu dovr{e- poslove zapo~ela je posao na re |u ju }i po dat ke sa sa - RADOVI PO^ELI dogovor, onda se spor rje{a-
da{wim stawem odno sno va redovnom sudskom proce-
oblik, povr{inu, polo`aj na jo{ osamdesetih durom - objasnio je Pani}.
Nema nezadovoqnih parceli - rekao je Pani}. godina Nakon {to se radovi za-
Po wegovim rije~ima, ra- On je kazao da u slu~aju vr{e, obrade podaci i ura-
- Ekipe “Geoi`iweringa“ nisu imali problema na terenu dovi na podru~ju grada tekli spora na terenu gra|ani mogu di usa gla {a vawe sa
inspekcija kada govorimo o nezadovoqnim gra|anima. Kada sakupimo su u nekoliko faza. pitati za svaku nastalu pro- stanovnicima Bawaluke oko
i izanaliziramo prikupqenu dokumentaciju u roku od godi- - Kad po sao pri ve de mo mjenu. ta ~nos ti pre mje ra, sva ki
Sanitarna 244-475 nu dana na{i Bawalu~ani mogli bi da imaju uvid u preci- kraju tokom marta ili apri- - Ako nastanu problemi vlasnik imawa ima}e slobo-
Tr`i{na 348-710 zne i a`urirane podatke - istakao je Pani}. la sqede}e godine, vlasnici na te re nu oko me |e, u tom dan uvid u sadr`aj i katas-
Inspekcija rada 348-730 zemqi{ta bi}e pozvani u Ge- slu~aju mi ponovo izlazimo tarske planove.
Prosvjetna 466-346
Komunalna 306-464 REPERTOAR
Republi~ka uprava za
BIOSKOPI termini: 16.45, 18.30, 19.30, 21.15, Izlo`ba plakata, svakim danom od de-
inspekcijske poslove 213-624
MULTIPLEKS “PALAS“ 22.15 set do 20 ~asova, ulaz slobodan
Republi~ki devizni TURISTA - triler, romanti~ni triler SEMI NA PUTU OKO SVIJETA - animi- MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI
inspektorat 300-434 re`ija: Florijan Henkel fon Doner- rani, avantura RS
smerk re`ija: Majkl Iptid Izlo`ba “Pra{wavo srce“ autora Si-
kvarovi uloge: Xoni Dep, An|elina Xoli, Pol termini: subota i nedjeqa u 12 i 13.45 ni{e Tomi}a, traje do 30. januara
Betani ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE
Prijava kvarova 258-686
termini: 16.30, 20.45, 22.45 ARTUR: RAT DVAJU SVJETOVA - animi- Stalna izlo`bena postavka - “Od pra-
Kvarovi na telefonima 1275
GULIVEROVA PUTOVAWA - avanturis- rani istorije do savremenog doba“
ti~ka fantazija re`ija: Luk Beson Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“
hoteli re`ija: Lob Leterman uloge: sinhronizovani Istorijska izlo`ba Vrbaska banovina
"Bosna" 215-681 uloge: Xek Blek, Emili Blant, Amanda
termini: subota i nedjeqa u 13 ~asova Izlo`ba “15 godina od potpisivawa
Pit
"Palas" 218-723
termini: 15.30, 17.15, 19 ~asova NARODNO POZORI[TE RS Dejtonskog mirovnog sporazuma“
"Ideja" 217-444 MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO - doma- “Gospo|a ministarka“ komedija Brani- NARODNA UNIVERZITETSKA
"Vidovi}" 217-217; 245-800 }i film slava Nu{i}a, Velika scena, 12. januar BIBLIOTEKA RS
"Cezar" 326-400 re`ija: Dragan Bjelogrli} u 20 ~asova Izlo`ba “Trajawe Skendera Kulenovi-
"Grand" 380-105 uloge: Bata @ivojinovi}, Sergej Trifu- DJE^IJE POZORI[TE RS }a i Me{e Selimovi}a“ autora Danke
novi}, Nikola \uri~ko, Sr|an Todoro- Muzej lutaka, svakim danom od deset do Deli}, grafi~ki dizajn i priprema pla-
"Meriot" 222-870;
vi} 20 ~asova, ulaz slobodan kata Borislav Stan~evi}
217-801
GLAS SRPSKE utorak, 4. januar 2011. 23

Tr`nica
kupus 1 mrkva 1,5 paradajz 1,5 pasuq 4-6 gro`|e 2,5
crveni luk 1 krastavac 2 paprike 1,5 gqive 4 smokve 3
krompir 0,8-1 karfiol 1,5-2 tikvice 1 orasi 14 breskve 2
{pinat 1,4 keq 2- 2,5 mahune 2-2,5 kivi 3 naranxe 1,7
FOTO: ARHIVA

GRADSKE VIJESTI
UG “Sva djeca svijeta“
podijelilo paketi}e
Udru`ewe gra|ana “Sva djeca svijeta“ organizovalo
je 31. de cem bra u sa radwi sa Pa do bran skim klu bom
“Bawalu ka“ do dje lu slat ki {a i pa ke ti }a naj mawim
Bawalu~anima.
Rekao je ovo “Glasu Srpske“ predsjednik ovog udru`ewa
Zoran Ra{qi}.
- Ova manifestacija je bila i povod da ispunimo `equ
te{ko oboqelom dje~aku Andriji Laki}u da mu Djeda
Mraz padobranom donese paketi}.
Iskoristili smo ovu priliku i pokrenuli humanitarnu
akciju za pomo} malom Andriji.
Pozvao bih sve dobre qude da pozovu humanitarni broj
Zgrada za borce u nasequ 1412 i na taj na~in doniraju jednu marku za lije~ewe
Ada koja je jesenas useqena ovog dvoipogodi{weg dje~aka - rekao je Ra{qi}.
On je poru~io da }e i u 2011. ova organizacija nastavi-
Duga lista porodica poginulih boraca i RVI koji ~ekaju krov nad glavom ti sa velikim humanitarnim aktivnostima.
S. J.

Stambeno nezbrinuto
jo{ 600 porodica
Velikih pote{ko}a imamo i oko porodi~nih invalidnina kao i lije~ewa ~lanova
ovih porodica, naro~ito onih koji su nepokretni, a nemaju dodatnu wegu i pomo},
istakao Brki}
PI[E: SAWA JOKI] je ona finansirala samu iz- nizacije porodica poginulih cije Goran Rogi} je istakao da
sanjaj@glassrpske.com gradwu stam be nih obje ka ta boraca Stanislav Brki} rekao je zadovoqan odnosom gradske
Na lis ti ~e kawa za dok je gradska uprava obezbje- je da je stambeno zbriwavawe uprave kada je rije~ o rje{a-
|i va la gra |e vin sko zemqi - Paketi} uru~en Andriji Laki}u FOTO: GLAS SRPSKE
stambeno zbriwavawe poro- jedno od statusnih pitawa koja vawu stambenih pitawa ove
dica poginulih boraca i ra- {te, in fras tru ktu ru i najvi{e mu~e ovu kategoriju kategorije stanovni{tva jer
tnih voj nih in va li da na prikqu~ewe na istu, komple- stanovni{tva. se ona postepeno rje{avaju. Lomqewe bo`i}ne
podru~ju grada Bawaluke na- tnu tehni~ku dokumentaciju... - Velikih pote{ko}a ima- - Zapo{qavawe porodica
lazi se jo{ oko 600 porodica Drugim modelom smo osigura- mo i oko porodi~nih invali- poginulih boraca, ratnih voj- ~esnice sa zlatnikom
i o~ekujemo da }e ova proble- li sredstva direktno iz grad- dnina, kao i lije~ewa ~lanova nih invalida kao i wihovih Za je dni ca eta `nih vla - ni fes ta ci je Mi lo rad
matika u idu}e tri do ~eti- ske ka se. Na taj na ~in ovih porodica, naro~ito onih porodica je i daqe jedan od snika u ulici Prve kraji- Arlov.
ri godine biti u potpunosti do di je li li smo uku pno 233 koji su nepokretni, a nemaju najva`nijih zadataka u ovoj {ke brigade broj jedan u - Ceremoniju }e predvo-
rije{ena. stambene jedinice, od ~ega 160 dodatnu wegu i pomo}. Izmje- godini. Vlasti bi trebalo vi- bawalu~kom nasequ Star- di ti sve {te ni ci SPC
Izja vio je ovo “Gla su za porodice poginulih i 73 za nom i dopunom zakona mi }emo {e pa`we da posvete brizi i ~evica organizova}e i ove Parohije rebrova~ke a tom
Srpske“ prilikom nedavne po- ratne vojne invalide - ista- insistirati da se u budu}em pomo}i djeci na{ih boraca godine na Bo`i} u 12 ~a- pri li kom i naj mla |i
djele nov~ane pomo}i porodi- kao je Davidovi}. periodu dodijeli ova dodatna koji su `ivote dali za Repu- sova ceremoniju lomqewa Bawalu~ani }e lomiti ~e-
ca ma po gi nu lih i RVI pomo} onima kojima je to pri- bliku Srpsku - dodao je Rogi}. bo`i}ne ~esnice kojoj }e snicu i tra`iti zlatnik
gradona~elnik Bawaluke Dra- I NEZAPOSLENOST je ko po tre bno - is ta kao je pri sus tvo va ti i pred sta - sa sli kom Hris to vog ro -
goqub Davidovi}. problem bora~kih Brki}. vni ci Admi nis tra ti vne |ewa. Za to vrijeme rodi-
On je istakao da su zaje- kategorija Jo{ je kazao da nisu zado- Pomo} slu`be grada. teqi }e se mo}i zagrijati
dni~kim ulagawem Vlade Re- voqni tempom kojim se reali- Ovo je “Gla su Srpske“ kuvanim vinom i rakijom -
publike Srpske i grada tokom Prema wegovim rije~ima, zuje revizija rje{ewa o statusu pot vrdio pred sje dnik rekao je Arlov.
Dragoqub Davidovi} je re-
2010. godine dodijeqena 284 kada je rije~ o bespovratnim porodica poginulih boraca i
kao da }e i tokom 2011. go- ZEV-a i or ga ni za tor ma - S. J.
stana bora~kim kategorijama. nov~anim sredstvima, do danas ratnih vojnih invalida na po-
je Vlada RS u grad ulo`ila dru~ju grada. dine pomagati porodicama
- Porodice poginulih bo- onih koji su najdragocjenije
raca dobile su 204, a ratni oko mi li on ma ra ka, dok su - Na na{u inicijativu po-
gradske vlasti za ovaj vid po- krenute su ove aktivnosti, ali dali za svoj grad i RS.
vojni invalidi 80 stambenih
mo}i utro{ile oko 1,2 mili- ~ini se da oni koji imaju jake - Nastoja}emo da podr`a-
jedinica. S obzirom na to da
ona maraka. veze i ugledne qude iza sebe vamo i wihovu djecu kroz
je stambeno pitawe najve}i
- Ovim iznosom obuhva}e- mogu zadr`ati ovaj status, za brojna stipendirawa, po-
problem sa kojim se suo~avaju
no je 510 korisnika i to 320 razliku od onih koji to nemaju kriva}emo kao i svih pret-
ove porodice, u proteklom pe-
riodu nastojali smo da ovo porodica poginulih boraca i i kojima se ovo pravo ukida - hodnih godina tro{kove
pi tawe rje {a va mo na dva 190 ratnih vojnih invalida - pojasno je Brki}. wihovog lije~ewa, odlazaka
osnovna na~ina. Saradwa sa dodao je Davidovi}. Predsjednik predsjedni{- na odmore... - istakao je
Vladom RS je jedan na~in, gdje Predsjednik Gradske orga- tva gradske Bora~ke organiza- Davidovi}.

Putevi i trotoari Ista}i zastave RS


o~i{}eni od snijega za Dan Republike
Snijeg koji je padao pretho- su radom zimske slu`be. Sve ~a nos ti po vo dom zakqu~cima Odbora za pro-
Lomqewe ~esnice privu~e veliki broj djece FOTO: ARHIVA
dnih da na ni je za dao ve }e - Grtalica je pro{la i posu- obiqe`avawa 9. januara, Da- slavu Dana Republike Srpske
pro ble me sta no vni ci ma la so ta ko da su svi pu tni na Republike, po~ele su ju~e i krsne slave RS, Svetog ar-
Bawaluke, jer su ekipe zadu- pravci prohodni - rekao je i bi}e odr`ane na prostoru
~i ta ve Re pu bli ke Srpske,
hi |a ko na Ste fa na, po zi va
sve javne institucije i usta-
PA@WA
`ene za ~i{}ewe puteva, uli- predsjednik Savjeta MZ Kara-
ca i trotoara reagovale i novac Bo{ko Vuksan. dok }e centralna proslava nove, privredne i druge su- Poru{ene table za stanice
o~istile ih, potvrdili su za U MZ Dra go ~aj ta ko |e su biti odr`ana u Bawaluci. bje kte u gra du da po vo dom Saobra}ajna inspekcija je, Saobra}ajne inspekcije ko-
“Glas Srpske“ iz svih predu- pro~i{}eni putevi. Ovo je saop{teno iz Odsje- ovih ve li kih i zna ~aj nih u toku redovnih kontrola, ja kontroli{e javne puteve.
ze}a koja rade u okviru zimske - Putevi su ~isti a posut je i ka za odno se sa ja vno{ }u praznika istaknu zastave Re- prona{la poru{ene oznake - Izvr{ili smo {est kon-
slu`be. pijesak, tako da je sve u redu - Admi nis tra ti vne slu `be pu bli ke Srpske na svo jim autobuskih stajali{ta u na- trola i prona{li pomenute
Predsjednici savjeta pri- pot vrdio je u MZ Dra go ~aj grada. obje kti ma - is ta kli su u seqima Bistrica i Gorwa dvije nepravilnosti - stoji
gradskih MZ koje su na ve}oj Qubinko Ostoji}. - Gradona~elnik Dragoqub Admi nis tra ti vnoj slu `bi Piskavica - saop{teno je iz u saop{tewu. J. B.
nadmorskoj visini, zadovoqni J. B. Da vi do vi}, u skla du sa grada. S. J.
24 utorak, 4. januar 2011. GLAS SRPSKE

Pijanac sav zapu{ten, neobrijan, sa {pilom karata u koji je pedantan u svemu, koji ne pije, ne pu{i, koji se

Razbibriga ruci, pu{e}i cigaretu zvoni na vrata jedne sredovje-


~ne dame: - Izvolite gospodine, {ta trebate ?
- Oprostite {to dolazim ovakav i u ove sitne sate. Da
li vi, radi braka, putem interneta, tra`ite mu{karca
ne kocka, ne dolazi ku}i u sitne sate...?
- Da, upravo tako!
- E, ja sam do{ao samo da vam ka`em da na mene ne ra-
~unate.

Finale mo`da na sudu


Sude}i po reakcijama i najavama tu`bi, nastavak finala tre-
}e sezone “Farme“, koja je zvani~no zavr{ena 30. decembra,
mogao bi da uslijedi na sudu. Naime, televizija “Pink“ najavi-
la je tu`bu protiv drugoplasiranog u~esnika Marijana Risti-
~evi}a zbog klevete i wegovih optu`bi da je pobjeda Katarine Evo recepta za ukusno
@ivkovi} namje{tena. jelo od pr`ene ribe,
- Srbija je umorna od prevara. Moji navija~i su bili mnogo- kojem posebno osvje-
brojni i neka se prebroje, ali neka se prebroje i oni drugi, `ewe i aromu daje na-
neka se prebroje glasovi, ponovo. Vi{e nije bitno ko glasa, ranxa. Ovo jelo je
ve} ko broji, a ni to, ve} ko progla{ava. Proverite, proveri- odli~an izbor za sve
te moje glasove i sve glasove, vide}ete onda i stvarni rezul- koji vole ribu, a ne vo-
tat. Ovo je jedna velika prevara, ja to tvrdim i znam. Ja le da dugo vremena
tra`im da se proveri - rekao je Risti~evi}. provode u kuhiwi. Za
Glavni producent “Farme“ kompletnu pripremu
Predrag Pavlovi} Baki, re- fileta bijele ribe s
kao je da }e u vrlo kratkom naranxom, u ovom slu-
roku javnosti biti dos- ~aju za ~etiri osobe,
tavqen na uvid kompletan potrebno je oko tride-
listing glasawa sa finalne setak minuta.
ve~eri, a da }e Marijan svo-
je tvrdwe morati da doka`e
na sudu.
S druge strane, Marijan
tvrdi da se ne pla{i pri- Fileti bijele
jetwi producenta “Farme“ i
najavquje da }e on tu`iti ribe sa naranxom
“Pink“ ukoliko ne izmire
obaveze koje su predvi|ene
ugovorom koji je potpisan
pred ulazak na imawe.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu
razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

РАИ, РАЛА, И, РОБА, ЛАН, НИК, РОДОВИ, АЦО ПЕЈОВИЋ


РЈЕШЕЊЕ: П, С, Б, ОСНОВНА ШКОЛА, РАЗРЕД, АИК, РО, ТР, ОТ, АТЛЕТИК, КУМА, ОКТОБАР, ГАМА, И, Р, НИОН, А, ПАЛАЦ, Р, КОЊ, АЛКС, О ЕТАР, ОРЕГОН, СИ, АМС, ТОРТА, Т, АТМОСФЕРА,
GLAS SRPSKE utorak, 4. januar 2011. 25

Bio Mujo na kvizu. Pita ga vodi- Mujo: Zakasnio Perica u {kolu i u~i- da moramo po{tovati saobra-
teq: - Osam! teqica ga pita koji je razlog }ajne znakove. - Pa da, ali ka-
- Mujo, koliko sedmica ima dana? - Odli~no, odgovorili ste i vi{e wegovog ka{wewa, a on }e na to: kve to veze ima? - Na jednom je
Poslije kra}eg razmi{qawa, ka`e nego {to je potrebno. - U~iteqice, vi ste nas nau~ili pisalo: uspori, {kola.

Sastojci
(za 4 osobe)
Priprema HOROSKOP
1. Prije svega o~istite luk, pa ga potom nare`ite na tra- Cijene u KM Ovan Vaga
600 g fileta kice, od polovine naranxine kore napravite “`ilijen“ (21.3 - 20.4) (23.9 - 22.10)
riba 4,5
bijele rezance, zatim naranxu ogulite. Ribu o~istite, pa je fi-
naranxa 0,4 Po{to vam samo}a Bi}ete sre}ni uko-
ribe letirajte.
luk 0,2 udvoje odgovara, po- liko u~inite bar ne-
1 naranxa 2. U tavu, na dvije, tri ka{ike ugrijanog maslinovog uqa, ko dobro djelo. Do
vino 1,2 ku{ajte da se izolujete od
1 glavica dodajte trakice luka, posolite i pr`ite ga dok malo ne izra`aja dolazi va{a nesebi-
bra{no 0,3 qudi. Ima}ete vremena da se
crnog omek{a. odmorite i da o svemu razmi- ~na priroda sklona da svima
{afran 0,3
luka 3. Poslije toga dodajte rezance od naranxine kore, ulij- slite. Da li su neki va{i pote- ugodi. Uspjeh vas o~ekuje u po-
paprika 0,4
200 ml suvog te bijelo vino, dodajte {afran, promije{ajte, pa kuvajte zi zaista bili na mjestu i {ta sredni{tvu bilo koje vrste. Bi-
uqe 0,5
bijelog na laganoj vatri. ste u datoj situaciji mogli li biste odli~an provodayija.
vina 3. Za to vrijeme bra{no stavite u {iru posudu, dodajte boqe da uradite? Pitawa ima Mogu}i su problemi sa ishra-
100 g bra{na mqevenu crvenu papriku i izmije{ajte sastojke. bezbroj. Qubav i daqe cvjeta. nom i prilago|avawem.
malo 4. Filete bijele ribe osu{ite kuhiwskim papirom, poso-
{afrana lite ih, uvaqajte s obje strane u mje{avinu bra{na i
1 ka{i~ica mqevene paprike, otresite vi{ak bra{na i stavite na Bik [korpija
mqevene stranu. (21.4 - 20.5) (23.10 - 22.11)
crvene 5. Tako pripremqene ribqe filete stavite u tavu na Od trenutne situ-
paprike umak od luka i vina, ulijte jo{ malo maslinovog uqa, i CIJENA acije previ{e o~e-
Dan je u znaku
qubavi, zabave, dje-
ekstra
djevi~ansko
pr`ite ih s obje strane, otprilike, dvije minute. RU^KA kujete. Morate
zauzeti prakti~ni pristup pro-
ce i hobija. Jo{ ako vo-
lite da se kockate? Poku{ajte
maslinovo blemu. Vi ste bar zemqani sa igrama na sre}u, jer od wih
uqe
Poslu`ivawe znak koji ima smisla za mo`ete imati koristi. Po{to
so Pripremqene ribqe filete stavite na tawire, prelijte
ih s malo umaka, preko wih stavite nekoliko fileta na-
ranxe i poslu`ite.
7,8 opipqive stvari. Pa kad je ta-
ko, onda se shodno tome i po-
na{ajte. Morate boqe
procjewivati qude, kako se ka-
snije ne biste kajali. Mawe
tra~arite.
posao zahtijeva vi{e truda nego
{to ste spremni da ulo`ite,
okrenite se provodu. Od obave-
za ne}ete mo}i da pobjegnete.

Blizanci Strijelac
(21.5 - 20.6) (23.11 - 20.12)
Lijepa rije~ i gvoz- Mnogi pripadnici
dena vrata otvara. znaka bi}e bezrazlo-
Po{to ste se verbalno `no qubomorni na vo-
qenu osobu. Neka se zapitaju
Obla~ewe djeteta tokom zime do te mjere ispraznili, dono-
site odluku da budete umiqati-
ji i odmjereniji u komunikaciji
gdje grije{e, jer je trenutno
stawe bolesno? Radi se o osje-
}aju nesigurnosti. Morate vi{e
Utopqavawe va{eg djeteta zapo~nite kvalitetnom kapom i {alom. Poku{ajte da sa okolinom. Nemate vremena
za gubqewe, jer vas nov posao vjerovati u sopstvene vrijednos-
izbjegnete sinteti~ke tkanine jer one iritiraju ko`u. Dakle, dobra stara vuna i investicije do te mjere oku- ti i cijeniti sebe, kako bi to ~i-
nili i drugi. O~ekujte goste.
piraju da ste se posvetili sa-
ili pamuk su i daqe gotovo nezamjewivi mo tome.
Zeza nas vrijeme. Malo je mjewivi.
toplo, a onda u par ~asova po- - Previ{e slojeva odje}e Rak Jarac
larna zima. Nezgodno je biti }e oznojiti va{e dijete. A (21.6 - 20.7) (21.12 - 19.1)
roditeq. Nikada ne zna{ ka- znoj je vlaga, koja u dodiru sa
hladnim vazduhom mo`e spus- U{li ste u po- Kad biste uvijek
ko obu}i svoje malo zlato,
voqniji period, pa bili tako slatki i
prin ca ili prin ce zu. Ne titi temperaturu ko`e. Dakle umiqati kao danas, kud
vam sve izgleda jednos-
smije im biti hladno, a ni odaberite lagane materijale tavnije. Od izvjesnih doga|aja bi vam bio kraj? Shvatili ste
previ{e toplo. Evo nekoliko za slojeve. Izbjegavajte sinte- vezanih za inostranstvo mnogo da sva|om samo gubite vrijeme,
smjer ni ca ka ko da ne tiku po svaku cijenu. o~ekujete. Poziv iz daleka ili pa potencirate {arm i luka-
pogrije{ite kod toplog obla- - Ponovimo jo{ jednom, pismo utica}e na neke va{e vost. Planirate kra}i put ili
~ewa djeteta. {al i kapa su esencijalni u odluke. Mijewate iz korijena neku vrstu usavr{avawa. Kon-
Osnove tjelesne toplote - procesu utopqavawa djeteta. pristup problemima, jer stimu- takti sa rodbinom bi}e prija-
Kada obla~ite dijete za hla- Ujedno na ruke stavqamo ru- lansi sti`u kad se najmawe na- tniji nego {to ste mislili.
dno vrijeme uvijek imajte na kavice bez prstiju, jer one pu- date.
umu sqede}e jednostavne, ali no boqe griju malu ru~icu. muwama. Ali ne tr~imo za lator i djetetu je toplo. Me-
korisne ~iwenice: Ukoliko rukavice jo{ imaju wima ci je lo vri je me! Ta |utim, bitno je paziti kakvu
- Oko 50 odsto tjelesne elasti~ni kraj rije{ili ste Lav Vodolija
aktivnost djece je i glavni odje }u stavqamo u slo je ve. (20.1 - 18.2)
toplote gubi se kroz na{u sve svoje probleme. pro blem kod to plog obla - Princip je da nekoliko slo-
(21.7 - 21.8)
glavu. Tako|e toplotu gubimo ~ewa. Djeca se brzo ugriju to- jeva lak{e odje}e, grije zna- U{li ste u period U fazi ste materi-
kroz vrat i pa zuh. Da kle SINTETIKU kom igre i aktivnosti, ali ~aj no boqe ne go je dan nediscipline, bar jalne ekspanzije. Pos-
utopqavawe va{eg djeteta za- treba izbjegavati ve} u sqede}em trenutku sta- “debeli” odjevni predmet. Za kad je hrana u pitawu. Slat- tali ste prava tvrdica koja
po~nite kvalitetnom kapom i po svaku cijenu ki{ima te{ko mo`ete samo broji novac. Po{to imate
nu i vrlo brzo se “hlade”. Po- slojeve odje}e odaberite laga-
{alom. Poku{ajte da izbje- odoqeti. Po{to je smisao za puno izdataka, ne}ete dozvoli-
ka`ite djeci kako da dodaju ne materijale, kao na primjer ti da novac olako potro{ite.
gnete sinteti~ke tkanine jer Umjetnost slojeva - Svi umjetnost nagla{ena, bi}ete
“slojeve” kada im je hladno i pamuk. Napravili ste plan i od wega
one iritiraju ko`u. Dakle, znamo da su djeca puno akti- zadovoqni ukoliko ostvarite
kako da ih se rije{e kada se Jo{ nekoliko savjeta za kreativne ambicije. Iako vam ne odstupate. Mogu}i su zdrav-
dobra stara vuna ili pamuk vnija od odraslih. Dodu{e i ugriju. Funkcionalni “sloje- hladno vrijeme: partner mnogo zna~i, to nika- stveni problemi uzrokovani
su i daqe go to vo ne za - mi se na tr~i mo za ma lim vi”, su npr. ja kna sa ka - - Debele {tofane panta- lo{im metabolizmom.
ko ne `elite da priznate.
puqa~om preko vunene veste a lone i {trample najboqi su
ispod koje je pamu~na majica saveznici u borbi za tople
i potko{uqa. Ovakav na~in noge i guzu, Djevica Ribe
obla~ewa daje priliku djete- - Ka da ku pu je te ja knu, (22.8 - 22.9) (19.2 - 20.3)
tu da odabere koliko }e “slo- uvijek uzmite model koji ima
Prijatno vam je Va{a prelijepa po-
jeva” imati na sebi u svakom kapuqa~u. Tako }ete sa lako-
pod Venerinim zra- java zra~i optimi-
trenutku svoje igre. }om utopliti glavu i vrat. cima. Woj mo`ete biti
Zapamtite, previ{e slo- Pazite da kaput ima lastike zmom. To vam, me|utim,
zahvalni ne samo za osje}awe nije dovoqno; ulo`i}ete doda-
jeva odje}e izazva}e znojewe na rukavima, kako hladni vaz- sre}e i harmonije ve} i za tni napor kako biste bili qe-
kod djeteta. A znoj }e izazvati duh ne bi ulazio i super bi druge stvari - nov posao, na p{i i sre}niji. Da niste mo`da
osje}aj hladno}e bez obzira bilo da ima velike yepove u primjer. Di{ite punim plu}i- sebi~ni? Da li su qudi koji vo-
koliko slojeva odje}e dijete koje mogu stati male ru~ice ma, u`ivajte u sitnicama i ne le sebe sebi~ni? To je filo-
ima. Obla~ewe u slojevima u zajedno sa rukavicama... optere}ujte se tri~arijama. zofsko pitawe i vi nemate
principu hvata vazduh izme|u Pu no sre }e u avan tu ri Ima}ete vremena za sve. Iz- vremena da se zamarate wime.
odje}e. A vazduh je sjajan izo- zvanoj “slojevito obla~ewe”... bjegavajte Ovnove.
26 utorak, 4. januar 2011. GLAS SRPSKE

Barbara Mark
Kultura Kingsolver
LAKUNA
Levi
PRVI DAN

Kulturne prestonice Evrope za 2011.

FOTO: S. TASI]
Talin i Turku na vrhu
TALIN, TURKU - Glavni grad Estonije Talin i finski
grad Turku progla{eni su za kulturne prestonice Evrope za
2011. godinu, javio je Mondo.
U Talinu }e tokom 2011. biti organizovano 250 razli~itih
manifestacija i festivala pod motom “Pri~e iz mora“. U Or-
ganizacionom odboru ka`u da se na obali nalazi stari zatvor
sa pogledom na more, a pla`u ispred wega `ele da pretvore u
“jedan kilometar kulture“.
Turku }e se, za razliku od Talina, usredsrediti na vezu izme|u
dobrobiti, nauke i kulture. Pod motom “Kultura ti ~ini do-
bro“, finski grad osnovan 1229. godine na sjeverozapadu zemqe,
bi}e doma}in oko 155 kulturnih manifestacija.
U Turku navode da `ele da istaknu koliko kultura ima pozi-
tivan uticaj na mentalnu i fizi~ku stabilnost qudi i dodaju
da }e u okviru programa biti odr`ana manifestacija tokom ko-
je }e qekari “prepisivati“ ulaznice za kulturne doga|aje paci-
jentima tokom 2011. godine.
Beogradska arena
Predstave na ledu
BEOGRAD - Kompanija “Ho- i 20. februara. Pri~a je zasno- Scena iz predstave "Laki komad"
lidej on ajs”, koja ve} tri godi- vana na onome {to djeca najvi-
ne gos tu je u Beo gra du sa {e vole: zabavi, interakciji i Priznawa Pozori{tu Prijedor na festivalima
bajkovitim predstavama na le- avanturi sa a`dajama, blagom,
du, otvori}e ovogodi{wu sezo-
nu u Beo grad skoj are ni 18.
februara i to “pri~om“ “Ala-
din na ledu“ iz ~uvene zbirke
magi~nim formulama i lete-
}im }ilimom.
“Aladin na ledu“ obiluje za-
divquju}im akrobatskim ta-
Uspjeh "Grobnice za
“Hiqadu i jedna no}“, javio je ~kama, a muzika i vje{tina
Tanjug.
U “Aladinu na ledu“, pri~i o
siroma{nom mladi}u Aladinu
i wego voj bor bi za qubav
kliza~a do~aravaju isto~wa~ki
ambijent.
Umjetni~ki direktor Mar
Forno i koreograf Yejmi Aj-
Borisa Davidovi~a"
Ovolike nagrade obavezuju na kontinuitet i kvalitet, pa se nadamo da sve one koji
princeze, mlada publika }e sli zajedno su napravili ovaj
imati priliku da u`iva i 19. fantasti~ni {ou za djecu.
su nas ove godine nagradili ne}emo iznevjeriti svojim budu}im radom, rekao Baro{
PI[E: SNE@ANA TASI] Me|u wima je devet na- gluma~kim, rediteqskim, za denko Bilbija nagla{ava da
krozrs@glassrpske.com kostimografiju, scenogra- mu je drago {to prijedorsko
grada osvojeno na profesi-
PRI JE DOR - Pro {la onal nim fes ti va li ma i u fiju i muziku. Progla{ena po zo ri {te sa svo jim pred -
godina bila je najuspje{ni- izuzetnoj konkurenciji svih je i za naj boqu pred sta vu, stavama kona~no mo`e biti
ja u istoriji postojawa Po- pozori{ta iz BiH i teatara {to govori da je rije~ o je- ravnopravno sa pozori{tima
zo ri {ta Pri je dor, a iz Srbije i Hrvatske. dnom cjelovitom i kvalite- biv{ih jugoslovenskih pros-
direktor ovog teatra Zoran tnom umje tni ~kom dje lu - tora.
Ba ro{ je is ta kao da su u GLUMAC ka`e Baro{. Jedan od naj~e{}ih gos-
2010. godini osvojili uku- u centru pa`we Prema Baro{evim rije- tuju}ih glumaca Aleksandar
pno deset nagrada na pozo- ~ima pozori{ni kriti~ari Stojkovi}, koji je ~lan an-
ri{nim festivalima. - Ovolike nagrade obave- na ve}ini festivala su oci- sambla Narodnog pozori{ta
zuju na kontinuitet i kvali- je ni li da je Po zo ri {te RS, rekao je da je zahvalan
tet, pa se nadamo da sve one Prijedor dobilo priznawa prijedorskom pozori{tu na
koji su nas ove godine nagra- zato {to weguje kult glumca ponu|enim ulogama u kojima
Najboqi filmovi sa “Kids festa“ Premijere di li ne }e mo izne vje ri ti ko ji je uvi jek u cen tru je mo gao da se is ka `e kao
Bo`i}na filmska Zoran Baro{ ka`e da
svojim budu}im radom - rekao
je Baro{.
pa`we.
Prijedorski glumac Ra-
glumac i da je lijepo biti u
timu koji je nagra|ivan.
nagrade obavezuju, pa je
avantura zbog toga Pozori{te
On je do dao i da je za -
nimqivo da je od deset pome-
BEOGRAD - Revija najboqih filmova sa prethodnih izdawa Prijedor po~elo rad na nutih nagrada osam na dva
Dje~ijeg filmskog festivala “Kids fest“ bi}e odr`ana pod dvije predstave, a usko- festivala ponijela predsta-
nazivom “Kids fest - Bo`i}na filmska avantura“ od sutra do 9. ro }e raditi i tre}u. va “Grobnica za Borisa Da-
januara, javio je Tanjug. - Ako nastavimo ovim vidovi~a“ po tekstu Danila
Filmovi }e biti prikazivani u multipleksu “Kolosej“ i bios- tempom mo`e se o~eki- Ki{a u re`iji Gradimira
kopu “Roda“, kao i u Novom Sadu, u novom prostoru “Arena sine- vati da ova pozori{na Gojera.
pleks“ bioskopa. ku}a ve} tokom febru- - Predstava “Grobnica za
Na programu }e se na}i filmovi sa ovogodi{weg “Kids fes- ara ima tri premijere - Borisa Davidovi~a“ je uzela
ta“, “Jona jona pingvin“ - japanski animirani film poznatog istakao je Baro{. nagrade u svim kategorijama,
autora Rintara, “Pingvin Yasper i putovawe na kraj sveta“ -
pri~a o uzbudqivoj avanturi koja pingvine vodi u svijet izvan
ledenih bregova. Kwige koje su kao najboqe izabrali srpski kwi`evnici
Mali{ani }e mo}i da pogledaju i “Magi~nu vrte{ku“ - animi-
rani film ra|en po popularnoj francuskoj seriji za djecu i
“Eleonorinu tajnu“ - jedan od najboqih evropskih animiranih
"Dunav", "Nova zemqa" i "Glad"
filmova iz protekle godine. BEOGRAD - Akademik i ’svojih’ Francuza, jer je on ju“ kwigu ovih dana memoar- terarne scene Vladimir Ke-
kwi`evnica Svetlana Vel- izuzetan evropski pisac“. ske zapise Ingmara Bergma- cma no vi} izja vio je da od
mar-Jankovi} je u anketi ko- na “Ro|en u nedjequ“. kwiga ko je je pro ~i tao u
ju je Ta njug spro veo me |u BAJCU OMIQENI - Kada sumiram sve pro- posqedwe vrije me naj vi {e
piscima sa ciqem da izabe- zapisi “Ro|en u ~itane kwige u godini koja uticaja na wega imala “Glad“
ru najboqu kwigu, izdvojila nedjequ“ je pro {la ne mo gu a da na Knuta Hamsuna.
“Dunav“ Klaudija Magrisa. prvo mesto ne stavim \ampu - Ham su no va de la ko ja
- Biram kwigu koju sam Kwi`e vnik Vla di slav Lahiri i wenu zbirku pri~a sam pre “Gladi“ ~itao, os-
ponovo pro~itala posle dve Ba jac, ko ji se ubra ja me |u “Nova zemqa“, koju je objavi- tavqala su na mene vrlo ra-
decenije, jer mi je trebalo naj po zna ti je sa vre me ne la izdava~ka ku}a “Beobook“ zli~ite utiske, tako da svako
za moju budu}u kwigu - ka`e srpske pisce sa internaci- - glasio je odgovor romansi- delo ovog pisca ~itam sa po-
Velmar-Jankovi}. onalnom reputacijom, {to su jerke, dramskog pisac i ese- sebnim ose}ajem neizvesnos-
Ona je dodala da “mnogo potvrdile brojne nagrade i jiste dr Sawe Domazet. ti - is pri ~ao je Ke c ma-
voli Magrisa, ~ak vi{e od prevodi, izabrao je kao “svo- Nova zvijezda srpske li- novi}.
GLAS SRPSKE utorak, 4. januar 2011. 27

Najgori nau~nofantasti~ni film “2012“


LONDON - Ameri~ka agencija NASA je za najgori nau~nofantas- vodno donijele na Zemqu, izazovu zemqotrese, cunamije i cije-
ti~ni film u istoriji proglasila “2012“, u kom se predvi|a sko- pawe kontinenata, kao {to se u filmu de{ava. Tvorci ovog fil-
ra svjetska kataklizma, javila je Srna. Nau~nici NASA ka`u da ma vjerovatno su `eqeli da iskoriste strahovawa qudi u vezi sa
nije mogu}e da ~estice neutrino, koje su eksplozije na Suncu na- navodnim proro~anstvom Maja o kraju svijeta 2012. godine.

Jovan Kolunxija, violinista iz Beograda Vijesti


Beograd

Bez Mocarta klasika Mini-sajam


kwiga
BEOGRAD - “Mini of

bi bila na koqenima sajam kwiga Tre}eg trga“,


u okvi ru ber ze no vo go -
di{wih poklona, organi-
zovan je u bifeu “Ventil“
Mi smo tu da pomognemo onima koji ne mogu sami, jer imamo tim koji to radi, borimo se za sponzore i u Kapetan Mi{inoj 14. u
Beogradu, javio je Tanjug.
moje ime dosta u tom smislu garantuje. To je privatna pri~a i “Gvarnerijus“ ne sme da se ugasi, iako se Kako je najavio Dejan Ma-
mnoge stvari oko wega gase, rekao Kolunxija ti}, osniva~ ove kwi`evne
“komune“, autori “Tre}eg
RAZGOVARALA: mente, a do~arati stil u stva- s gostovawa po svetu i kance- wegovo muzicirawe, u jednoj trga“ potpisiva}e kwige.
MIRNA PIJETLOVI] ri je najte`e. Tehni~ki i mu- larije. Svi mi zapravo ula`e- sali lepoj kao bawalu~ka, bi-
mirnap@glassrpske.com zi ~ki, ~o vek to mo `e da mo ogro mne na po re u rad lo je prisutno oko 500 qudi.
sa vla da po ose }awu i za - Centra, pre svega zbog mladih Na koncertu je rekao da }e
Moskva
Izvo|ewe muzike uz razne
performanse ima smisla ako hvaquju}i znawu, ali stil je talenata, koji nemaju pravu umesto wega svirati wegov Kultura
pri vla ~i pu bli ku. U prvi jako delikatna stvar. Mislim {ansu da uspeju, a vrede. Mi mladi prijateq iz Jugoslavi- Srbije
plan treba stavqati `anr za da je za Mocarta i Betovena i smo tu da pomognemo onima je, koji je pre mnogih zaslu-
koji vlada veliko intereso- sve stilske autore neophodna koji ne mogu sami, jer imamo `io da u|e u finale, jer je u Rusiji
vawe kod publike. Koliko }e odre|ena zrelost. Ja sam sad tim koji to radi, borimo se za ~itava manifestacija bila MOSKVA - Vr{ilac du-
taj `anr trajati, to je veliko upravo u tim godinama u koji- sponzore i moje ime dosta u ta kmi ~ar skog ti pa. U `nosti direktora Ruskog
pitawe. Klasi~na muzika ima ma sve to najboqe razumem i tom smislu garantuje. tom trenutku [e- centra za nauku i kulturu
ograni~eni broj qudi koji je do`ivqavam. To je pri va tna ring mi je u Beogradu Oleg Kokorin
vo le i ona ne }e nes ta ti sa GLAS: Jako dugo ste na pri~a i “Gvarne- dao svo ju najavio je da }e program te
scena svih velikih gradova sceni i veoma ste aktivni u rijus“ ne sme da v i ol i n u , ustanove tokom 2011. godi-
sveta, pa tako ne}e nestati ni svi je tu kla si ~ne mu zi ke. se uga si, iako ko ja je je- ne biti posve}en prven-
ovde. [ta je to {to Vas pokre}e? se mnoge stva- dna od
stveno godi{wici napada
Rekao je ovo u intervjuu KOLUNYIJA: Bitno je ri oko wega naj boqih
Wema~ke na Sovjetski Sa-
“Glasu Srpske“ proslavqeni ose}ati da ste u stawu da ra- gase. na sve tu.
vez u Drugom svjetskom ra-
violinista iz Beograda Jovan dite posao koji volite, a re- GL AS : Moja je ja-
tu i Godini kulture Srbi-
Ko lunyija, ko ji je ne da vno zultat }e svaki put biti sve Go s t o v a l i ko dobra,
zanimqiviji. Ostao mi je u ste svuda po ali te{ko je u Rusiji, javio je Tanjug.
Bawalu~anima podario jedin-
se}awu violinista iz Engles- svi je tu i da mo `e Kokorin je rekao da }e ova
stven koncert “Bramsu u ~ast“.
ke, prvi koji je dolazio u Beo- sara|iva- da se me- go di na bi ti bo ga ta va -
GLAS: Posqedwih neko-
grad. On je svirao yez, a posle li sa ri s `nim doga|ajima i da }e
liko godina potpuno ste se
sva kog kla si ~nog kon cer ta eminen- wegovom. Centar raditi, prije sve-
“predali“ samo jednom kom-
po zi to ru. Da li zbog to ga odlazio je u no}ni klub “Stu- tnim Ta da sam ga, na popularizaciji rus-
druga~ije do`ivqavate Mo- pica“, jer wemu jedan koncert ime ni - svirao kog je zi ka u Srbi ji i
carta, Betovena i Bramsa? nije bio dosta. Ko }e ga slu- ma kla- dve kom - ja~awu politi~kog imiya
KOLUNYIJA: Bez wih {ati, da li ~etiri hiqade si~ne po zi ci je Rusije u Evropi.
bi klasi~na muzika bila na qudi u Centru “Sava“ ili 50 m u z i ke . Vi{wev -
kolenima. Jako je uzbudqivo qudi u tom klubu, wemu nije Ko je na Vas skog i Zvornik
istra`ivati po stilovima i va`no. Bavqewe umetno{}u je ostavio najja~i Pa g a n i -
po raznim epohama. Nema tu jednostavno jedna velika po- utisak? ni ja i
“Rasuti
previ{e prostora za eksperi- treba. KO LUNYIJA: prelepo draguqi“
Ono {to je me ne sam se ose-
HENRIK odvelo u taj ozbiqni }ao. To je
za glumce
Biografija [ering bio vjetar svet je jedan koncert koncert ko- ZVORNIK - Kwi`evnik
Jovan Kolunxija, violinis- u le|a uspjehu u Poqskoj, na kojem ji ima svoju Cvija Mitrovi} pokloni-
ta, ro|en je u Beogradu, gdje je trebalo da svira pri ~u. Sve la je mla dim glumci ma
je magistrirao na Muzi~koj GLAS: Osniva~ ste Cen- moj budu}i profe- ostalo je ne- “Zvorni~kog dramskog po-
tra lepih umetnosti “Gvar- sor, poqski Jevrej, ka ko ste re - zori{ta“ svoju najnoviju
akademiji u klasi profeso-
ne ri jus“. Mo `e te li nam Hen rik [e ring. oti pno. Tu je zbirku pjesama pod nazi-
ra Petra To{kova. Usa-
pojasniti kako funkcioni{e Po mom sudu jedan me nayment ko ji vom “Ra su ti dra guqi“.
vr{avao se kod ~uvenog
taj centar, koji je u stvari od naj boqih vi - ugovara koncerte, Mitrovi}eva, koja `ivi u
violiniste Henrika [e-
Va{ mecenarski projekat? olinista posled- pu tu je te, svi ra te, Australiji, u oktobru pro-
ringa. Iza sebe ima zavi-
KOLUNYIJA: Osnovan wih vekova. On je publika je tu. Svi- {le godine predstavila je
dnu svjetsku karijeru i je pre deset godina. Ugledao na pola svoje ka- ra te do bro ili ovu zbirku pjesama na beo-
vi{e od ~etiri hiqade sam jedan jako lep prostor u rijere uzeo me- mawe do bro, ali
odr`anih koncerata u gradskom Sajmu kwiga.
centru Beograda, van pogleda ksi ~ki pa so{ sve to prolazi. Ovo S. S.
zemqi i svijetu. Nastupao qudi, koji me o~arao. U Zavo- po sle Dru gog je pri~a koja je u ve-
je u najpoznatijim svjetskim du za za{titu spomenika su mi svetskog rata i zi sa mo jim po ~e-
koncertnim dvoranama, po- Teatar
rekli da je to bio jedan od postao meksi~ki cima i os ta }e mi
put “Karnegi hola“ u najlep{ih prostora Beograda. d r` a v q a n i n . uvek u se}awu. Mencel u
Wujorku, koncertne dvora-
ne “^ajkovski“ u Moskvi,
Sastoji se od koncertne sale, Po{to je dosta Beogradu
galerijskog prostora, foajea qudi bi lo ra -
“Gavo“ u Parizu... u kojem se nalaze moji plakati doznalo da ~uje Jovan Kolunxija BEOGRAD - Slavni ~e-
FOTO: M. RADULOVI] {ki filmski i pozori-
{ni rediteq Jir`i Men-
Beogradski bioskopi Kolar~eva zadu`bina cel postavi}e uskoro na
Premijera "Tron-legata" Koncert gitariste Velikoj sceni Narodnog
pozori{ta operu Sergeja
BEOGRAD - Filmsku 2011. godinu
u beogradskim bioskopima otvori}e
vawa u pono}nim projekcijama pre-
va zi {ao i Ka me ro nov “Ava tar“,
Vojina Koci}a Prokofjeva “Zaqubqen u
tri na ranye“, ja vio je
spe ktakl “Tron-le gat“ kom pa ni je otvara sezonu filmskih premijera SMEDEREVO - Gitarista Vojin nas tu pi ko je }e ima ti po Evro pi. B92. Premijera opere, ~i-
“Volt Dizni“, u re`iji Yozefa Ko- u ovoj godini. Koci} odr`ao je koncert ju~e u po- Prvi koncert, ~iji termin jo{ nije ji je li bre to, po Kar lu
sinskog. Film }e biti premijerno Po sinopsisu Sem Flin, koga igra dne u Ve li koj dvo ra ni Za du `bi ne poznat, odr`a}e u Parizu. Nagrada Ge zi ju, na pi sao Pro ko -
prikazan sutra u bioskopu “Roda“, Geret Hedland, je 27-godi{wi sin Ilije M. Kolarca, kada mu je uru~e- “Najperspektivniji mladi umetnik“ fjev, pla ni ra na je za 6.
javio je Tanjug. Ke vi na Fli na, ko ji is tra `u ju }i na i nagrada “Art link“ kao najper- osnovana je 2005. godine i od tada se april na Velikoj sceni, a
Avantura ra|ena u 3D tehnologiji, nes ta nak oca, bi va uvu ~en u is ti spe kti vni jem mla dom umje tni ku u do djequje sva ke go di ne. Na gra da di ri gen tska pa li ca po -
smje {te na u di gi tal ni svi jet, ni svijet opasnih programa i igrica u 2010. godini, javio je Tanjug. ukqu~uje, pored nov~anog iznosa i vjerena je gostu iz Holan-
nalik do sada vi|enom na velikom kome je wegov otac `ivio 25 godi- Poslije koncerta na Kolarcu, mla- seriju koncerata, javnu promociju i dije Davidu Porselajnu.
ekranu, koji je prvog dana prikazi- na. dog umjetnika u ovoj godini o~ekuju snimawe i izdavawe kompakt diska.
28 utorak, 4. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI
OGLASI GLAS SRPSKE utorak, 4. januar 2011. 29
30 utorak, 4. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI
GLAS SRPSKE utorak, 4. januar 2011. 31

SRPSKI OBAVE[TAJCI
Feqton (Srpska obave{tajna slu`ba u prvim danima ustanka) (1)
FOTO: ARHIVA

Kara|or|evi kuriri
bili i Srbi i Turci
MILAN V. PETKOVI] di Jani}ije \uri}, hroni~ar Prvog srpskog us- mu je hri{}ansko ime bilo Vasilije“. Taj Va-
tanka: “Ja odmah, doznav{i od Leke Nikole pod zlija je `iveo u Palanci i ~esto je Kara|or|u
Povod za po~etak Prvog srpskog ustanka Brezovcem, prvoga prijateqa i jataka Kara|or- davao dragocene podatke o turskim planovima
bila je ~uvena se~a srpskih knezova, organi- |evog, da je Kara|or|e oti{ao k drugom prija- i namerama. Me|utim, zna se da je Kara|or|e
zovana od strane turskih vlasti, koje su zave- tequ svom u Bu ko vik, po bra ti mu Jo va nu ipak pomalo i strahovao od tih svojih “tur-
le do tada nevi|en teror u Srbiji. Jedna od Krstovi}u, nalo`iv{i Leki Nikoli da ako bi skih prijateqa“, pa je, na odgovaraju}i na~in,
glavnih namera dahija u akciji se~e knezova ga kogod potra`io da k wemu u Bukovik kod vodio ra~una da ih “ne dovede u isku{ewe“.
bila je `eqa da se uhvati i pogubi Kara|or- Krstovi}a ide, ja s dru{tvom pohitim u Bukovik
|e, jer su turski vlastodr{ci ocenili da je i potra`im Kara|or|a kod Krstovi}a. No i ta- Poslije sje~e knezova
on li~nost koja najvi{e ugro`ava wihovu be- mo ga ne na|em, gde mi Krstovi} poka`e da je
zbe dnost. U~e snik u aus trij skom fraj ko ru Kara|or|e bio kod wega, pa je oti{ao kod svoga Vest o se~i knezova brzo je prodrla u sve
1788. godine i vi{egodi{wi hajduk, Kara- pobratima Sime serdara u Darosavu i poru~io krajeve Beogradskog pa{aluka. Zbor u Ora{cu,
|or|e je, zbog svoje naravi, snage i juna{tva, da je, ako je kogod zatra`io da se sa wim vidi,kojim je otpo~eo Prvi srpski ustanak, usledio
bio strah i trepet za Turke ubojice i nasil- potrebno da taj ode za wim u Darosavu kod Sime je ubrzo posle se~e knezova (od 2. do 14. febru-
nike, a ujedno i najve}a uzdanica srpske raje. serdara. Ja pohitim u Darosavu i do|em kod Si- ara 1804. godine). Zbor je pripreman tajno, na
Me|utim, Kara|or|a nije bilo lako uhvatiti. me serdara ku}i u Kqe{tevicu planinu i tamo jednom skrovitom mestu. U tajne pripreme us-
Iz vi{e izvora se zna da se Kara|or|e, radi ne na|em Kara|or|a. Upitam Simu serdara da tanka, koje su zapo~ele ve} krajem 1803. godine,
svoje li~ne bezbednosti, u danima dahijske li je Kara|or|e dolazio, a on mi odgovori: “Do-s tim da ustanak po~ne u prole}e 1804. godine,
akcije se~e knezova retko zadr`avao kod ku}e, lazio je, pak je oti{ao u selo Kopqare kod Matebilo je upu}eno veoma malo qudi, ali je upor-
ve} je bio u nekoj vrsti poluilegalnog delovawa. Karato{i}a i naru~io je da, ako bi ga neko po- no ra|eno na produbqivawu narodne svesti da
tra`io, da ide za wim u Kopqare. Ja i tamo po- se zulum vi{e ne mo`e trpeti i da je do{lo
U~esnik u austrijskom Usmeno preno{ewe poruka hitim i na|em Kara|or|a sa {est drugova na vreme da se zbaci turska vlast. Oko hajduka
ve~eri kod Karato{i}a. U tom dru{tvu je bilo: Stanoja Glava{a i Kara|or|a okupilo se sve
frajkoru 1788. godine …Tako je stvorio osnovu za svoje slobodnije
hajduk Stanoje Glava{ sa Vulom Kolarcem, haj- {to je mislilo da se s oru`jem u ruci uspro-
i vi{egodi{wi hajduk, kretawe i boqu sopstvenu sigurnost. Veze izme- tivi besu dahijskog terora. Kara|or|e je, ipak,
|u jataka Kara|or|e je odr`avao na hajdu~ki na- duk Milovan iz Plane, Karasteva iz Po`areva-
~ke, Milosav Lapovac, Mile iz Glibovca i preuzeo inicijativu u svoje ruke i aktivno
Kara|or|e, zbog svoje ~in - usme nim pre no {ewem po ru ka pre ko
Mata Karato{i} Kopqarac. I tako se sastane- usmerio antiturski otpor prema ideji o po-
naravi, snage i juna{tva, poverqivih qudi. U stvari, re~ je o jednoj vrsti trebi otpo~iwawa oru`ane borbe za slobodu.
sistema veza i obave{tajnih kanala zasnovanoj mo i razgovaramo, pa re{imo da se ve} daqe
trpeti ne mo`e, no odmah da po~nemo ~ete na sveKada su pripreme bile gotove, do{lo je do
bio je strah i trepet za na teritorijalnom principu. Ako je trebalo zbora u Ora{cu. Za svaki slu~aj, kao izgovor i
preneti poruku na ve}u udaqenost, organizova- strane sabirati, hanove turske po selima pali-
Turke ubice i nasilnike, na je neka vrsta {tafete, od jataka do jataka, do
legenda za okupqawe, poslu`io je crkveni
ti i hanyije turske biti. A ko god od Srba s na-
praznik Sretewe, kada se svet ionako okupqa
a ujedno i najve}a ciqa. Mnogo re|e je primewivao preno{ewe ma u slogu ne htedne, silom ga naterati, a
oko crkve. Tako je sastanak ustani~kih stare-
pisama. Razlog je bio prost - u Srbiji toga vre- protivnike kao i Turke biti“. Kao {to se vidi,
uzdanica srpske raje Kara|or|e je imao veliki krug poverqivih i {ina mawe padao u o~i.
mena pismenih qudi je bilo jako malo. Ustanak je otpo~eo paqewem turskih ha-
Ilustrativan je primer prikupqawa i dos- pouzdanih qudi na koje se mogao osloniti i s
kojima je mogao zapo~eti ustanak. nova u Ora{cu, Ranilovi}u, Drlupi, Du~ini
Sprovo|ena je akcija tavqawa obave{tajnih podataka o neprijatequ, i u drugim mestima, i ubijawem suba{a i sej-
ali i za ~uvawe obave{tajnog kanala, koji navo- mena, odnosno likvidacijom dahijskih usta-
okupqawa ustani~kih IZVJESNI VAZLIJA ^ESTO nova u unutra{wosti Srbije.
snaga i organizovana Kara|or|u davao dragocjene podatke …Kao jedno od zna~ajnih sredstava obave-
propagandna aktivnost o turskim planovima i namjerama {tavawa o po~etku ustanka, pored usmenih po-
ruka, poslu`ila je i prepiska, uglavnom sa
radi obja{wavawa Ali, u prvo vreme, Kara|or|e nije imao ja- udaqenim krajevima Srbije. Putem pisama su
programa i ciqeva Nevidqivi take, kurire i obave{tajce samo me|u Srbima. preno{ene Kara|or|eve direktive za daqe
Prvog srpskog ustanka. On ih je nalazio i me|u Turcima. Takav je sprovo|ewe ustanka, slata i primana obave-
Obavje{tajni rad naj~e{}e misti~no i tajnovito bio topolski hanyija Ibrahim, s kojim je {tewa o stawu srpsko-turskih odnosa u drugim
Organizovani tajni zvu~i. Nekada je to mje{avina herojskog, gordog i Kara|or|e bio ~ak i pobratim. Hanyija okruzima (nahijama) Beogradskog pa{aluka
poni`avaju}eg rada! O tome su i ranije pisali Ibra him je Ka ra |or |a “~u vao i sve mu ili, jednostavno, potvr|ivani ranije otposla-
sastanci na kojima je neki jugoslovenski i strani autori. A ovo djelo je javqao o turskim namerama, daju}i mu na ti i primqeni podaci. Razumqivo je da su za
obja{wavana pravednost pravi pionirski poku{aj i poduhvat u kojem su sa- znawe i kako da se od Turaka ~uva“. Jednog pismono{e birani odva`ni, snala`qivi,
borbe protiv Turaka brana sva dosada{wa iskustva iz rada srpskih takvog prijateqa Kara|or|e je imao i u li- sna`ni, inteligentni i poverqivi qudi, koji
obavje{tajaca od davnih dana i borbi do kraja ~nosti nekog Vazlije, koji je bio od nekih su neustra{ivo izvr{avali poverene zadatke.
Prvog svjetskog rata. Ovdje se obja{wava prakti- starih poglavara albanskih, mada je i{ao
~no nevidqiva, a va`na uloga obavje{tajaca. pod turskim imenom i nikom nije kazivao da (Nastavi}e se)

4. januar 1494. godine 4. januar 1890. godine 4. januar 1960. godine

Prva Ro|en Poginuo


kwiga na Mo{a Alber
srpskom Pijade Kami
1494 - Prva srpska {tam- sastavqen od osam krugova 1890 - Ro|en srpski politi~ar zatvoru je preveo “Kapital“, 1960 - U saobra}ajnoj ne- je stvarala{tvo, jer, kako je
parija na Cetiwu {tampa- crkvenih pjesama i osam i slikar jevrejskog porijekla “Bijedu filozofije“ i “Mani- sre}i poginuo francuski napisao, “stvarati zna~i
la prvu kwigu na srpskom glasova za pojawe. Kwiga je Mo{a Pijade, predsjednik Skup- fest Komunisti~ke partije“ pisac Alber Kami, dobitnik dvaput `ivjeti“. Djela: roma-
jeziku - “Oktoih prvogla- {tampana }irilicom, u {tine FNRJ. Slikarstvo je u~io Karla Marksa. U Crnoj Gori je Nobelove nagrade za kwi`e- ni “Stranac“, “Kuga“, “Pad”,
snik“ \ur|a Crnojevi}a i crvenoj i crnoj boji, po u Beogradu, Minhenu i Parizu. 1941. u Drugom svjetskom ratu vnost 1957, ~iji se kwi`evni pozori{ni komadi “Kaligu-
{tampara Makarija, jednu ugledu na stare slovenske Pri{ao KPJ i 1921. postao bio partijski rukovodilac i taj rad temeqi na ideji o ap- la“, “Pravednici“, “Opsa-
od najvi{e kori{}enih bo- liturgijske kwige, s utisnu- ~lan wenog Izvr{nog biroa. period istorija nije potpuno surdu (simbolika mita o Si- dno stawe“, “Nesporazum“,
goslu`nih kwiga u Srpskoj tim skromnim ukrasima - Zbog {tampawa ilegalnog orga- osvijetlila, posebno wegovu zifu) i revoltu (simbolika eseji “Svadba“, “Mit o Sizi-
pravoslavnoj crkvi. “Okto- tri zastavice, ~etiri ini- na CK KPJ “Komunist“ 1925. ulogu u fizi~kim likvidacijama mita o Prometeju). Apsur- fu“, “Pisma wema~kom pri-
ih“ (gr~ki osmoglasnik) je cijala i vodeni znak vage. osu|en je na 20 godina robije. U politi~kih protivnika. dnosti svijeta suprotstavio jatequ“, “Pobuweni ~ovjek“.
32 utorak, 4. januar 2011. GLAS SRPSKE

Oglase, reklame
i ~ituqe
Oglasi mo`ete predati
dopisni{tvu
GLASA SRPSKE

Na osnovu ~lana 10. Statuta, Udru`ewe likovnih umjetnika BiH, raspisuje glavnog puta iza katoli~ke crkve, tel. 387 65/336-
KU]E 869.
PRODAJA
KONKURS SOBE
za prijem novih ~lanova u Udru`ewe likovnih umjetnika BiH Prodajem baraku u Lazarevu 58 metara kvadrat- IZDAVAWE
nih, po regulacionom planu, tel. 066/617-780.
Prodajem ili mijewam ku}u u centru Karlovca, Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwama, pose-
Zainteresovani kandidati su du`ni dostaviti: tel. 065/383-606. ban ulaz, sa kuhiwom i kupatilom, centralno gri-
Prodajem ku}u sa dva poslovna prostora jawe, centar grada, tel. 387 65/585-524.
- Pismeni zahtjev dvoeta`nim stanom mogu}nost odgo|enog pla}awa, MOTORNA
tel. 387 66/327-633.
- Kopiju diplome umjetni~ke akademije ili srodne visoke {kole VOZILA
- Biografiju STANOVI PRODAJA
- Bibliografiju sa svim relevantnim podacima o umjetni~kom radu i javnim u~estvova- PRODAJA Prodajem “nisan patrol” 2003 g., pre{ao 50.000
wima na likovnim manifestacijama km, registrovan godinu, odli~an ili mijewam za
- 5 (pet) originalnih radova (slike, grafike, skulpture) i 5 (pet) originalnih crte`a. poslovni prostor u centru Bawaluka ili bli`e uz
Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i preko
puta {kole, 58 m2, drugi sprat, tel. 065/685-800. moju doplatu, mo`e i stan, tel. 387 65/513-897.
U posebnim i opravdanim slu~ajevima gdje dimenzije radova ote`avaju ili onemogu}uju Prodajem nov stan od 34 i 50 m2, vlastito grijawe Prodajem “opel astru 1.4”, benzin, 4V, '92. god.,
transport, kod slu~ajeva izvedenih restauracija i mozaika, Umjetni~ki savjet }e kao na plin, klimatizovano, izolacija 10 cm, ul. Sto- reg. godinu, nove gume, cijena 3.500 KM, tel. 387
dokaz prihvatiti fotografije. jana Novakovi}a 12, tel. 387 65/534-684. 65/546-398.
Prodajem ili mijewam za Bawaluku dva dvosobna Prodajem kamion “mercedes 12-17”, hladwa~a, tel
Kandidati koji se prijavquju za prijem u ~lanstvo treba da imaju zavr{enu umjetni~ku aka- stana 40 kvadrata u Budvi, ostali uslovi po dogov- 065/318-540.
demiju ili srodnu visoku {kolu. oru, tel. 38765/400-458.
Prodajem ili mijewam za Bawaluku dva dvosobna
USLUGE
Kandidati koji ne ispuwavaju ovaj uslov podlije`u kriterijumu gdje je potrebno da uz apli-
stana 40 kvadrata u Budvi. Ostali uslovi po dogov- OSTALO
kaciju prilo`e preporuke najmawe dva istaknuta ~lana ULUBiH-a.
oru, tel. 387 65/400-458.
Prijem novih ~lanova }e izvr{iti Umjetni~ki savjet ULUBiH-a. Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m2, VIII Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara.
sprat, Bawaluka, Reqe Krilatice (kod supermar- Rad na podru~ju BL, KD, Prijedora, Gradi{ke,
Aplikacije i radove dostaviti na adresu: keta). Dobar raspored, tel. 387 65/885-111. Prwavora, Dervente dvadesetogodi{we iskustvo u
UDRU@EWE LIKOVNIH UMJETNIKA BiH radu, tel. 38765/952-183.
(Galerija Roman Petrovi}) Prodajem {est godina star super- Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna
Titova 54 funkcionalan dvosoban stan 56 m2. Deset grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639.
Sarajevo 71000 minuta pje{ice od “Boske” prije “Glasa
Bosna i Hercegovina Srpske”. Ukwi`en 1/1 vlasnik, cijena RAZNA ROBA
2.050 KM/m2 ili 58.000 evra, tel. 066/516- PRODAJA
Rok za predaju aplikacija i radova je petak 14.1.2011. godine. 585 8157 M.
Prodajem jednosoban stan u Lakta{ima, tel. 387 Prodajem ~etiri ~eli~ne felge, trinaestke, za
Kandidati pla}aju participaciju u iznosu od 100,00 KM na transakcijski ra~un Udru`ewa 65/622-173. “golf”, “yetu”, “pasat 2”, cijena 60 KM, tel. 387
65/546-398.
likovnih umjetnika BiH broj: 1370405030236924 kod FIMA banke Sarajevo sa naznakom, Prodajem tri jednosobna stana u Bawaluci, po 40
“Uplata participacije za prijem u ~lanstvo ULUBiH”. m2, naseqe Petri}evac, blizu {kole, po~etak radova Prodajem tri ~eli~ne felge za “ford”, cijena
mart 2011, informacije na, tel. 387 66/327-633 ili deset KM po komadu, tel. 387 65/546-398.
065/307-377. Kandelaber ~etiri metra za vawsku rasvjetu,
UO ULUBiH mo`e razmjena, tel. 387 65/583-683.
KUPOVINA
Kupujem stan u Prijedoru sa centralnim gri- Prodajem ~etiri ~eli~ne felge, ~etrnaestke, za
jawem, ~istim papirima i cijenom do 40.000 KM, “audi”, cijena 80 KM, tel. 387 65/546-398.
jednosoban ili dvosoban, tel. 387 66/634-805. Prodajem kau~, skoro nov, cijena 200 KM, tel.
IZDAVAWE 065/635-030.
Izdajem povoqno jednosoban nenamje{ten stan u Prodajem ku}ni bicikl, iz uvoza, u odli~nom
nasequ Petri}evac, tel. 065/585-883. stawu, cijena povoqna, tel. 387 65/516-441 i
051/216-969.
Izdajem trosoban stan sa centralnim grijawem,
tel. 065/841-595. Prodajem staklene prizme, dva paketa, 20 komada,
tel. 065/197-142.
POSLOVNI KUPOVINA
PROSTORI Kupujem ispravnu polovnu harmoniku 80 basova,
IZDAVAWE tel. 38765/966-817, 051/438-299.
Izdajem poslovni prostor Bulevar cara Du{ana, ZAPO[QAVAWE
18 m2, pogodno za kancelariju ili trgovinu, tel.
065/685-800.

Hitno potrebne iskusne djevojke za posao


Izdaje se manikira u Robnoj ku}i “Boska”, tel. 38766/444-
676.
kancelarijski Francuz tra`i djevojku za ku}ne poslove, mogu}e
stanovawe besplatno i plata po dogovoru, sve sa
prostor u centru dogovorom, tel. 065/245-613.
Ako imate SSS ili vi{u {kolu, `elite dobru
grada, uz fizi~ko zaradu, napredak u karijeri uz pla}eno {kolovawe,
li~nu nezavisnost, nazovite i zaka`ite razgovor,
tel. 066/247-277.
obezbje|ewe, Tra`im kuvaricu ili kuvara za rad u Wema~koj,
tel. 063/905-120.
video-nadzor, Zavr{ena SSS gimnazija i apsolvent na
arhitekturi, mu{karac, ozbiqan, tra`im bilo
higijeni~arsku slu`bu kakav posao na podru~ju Bawaluke radi finansir-
awa na fakultetu, tel. 065/199-122.
KUPON ZA BESPLATNE i kantinu. Hitno tra`im ozbiqan posao u hotelu ili
sli~no, poznavawe stranih jezika, dugogodi{we
iskustvo, mo`e inostranstvo, tel. 065/697-005.
MALE OGLASE Telefon 051/231-077, Djevojka, ekonomski tehni~ar, tra`i posao u
kancelariji, butiku ili prodajnoj radwi. Poz-
Mo`ete predati u svim na{im objektima zvati do 16 ~asova. navawe rada na ra~unaru i engleskog jezika, tel.
066/363-302.
(kwi`arama - kioscima), Ozbiqna `ena pedesetih godina ~uvala bi star-
putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Izdajem halu u Lakta{ima 2,5 km prema Srpcu, iju `ensku osobu uz mogu}nost stanovawa sa istom,
kompletna infrastruktura, ulaz {lepera u halu, tel. 066/758-099.
Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka {iroki prilaz, tel. 387 65/513-897 i 051/532-022.
LI^NI
Izdajem kancelarijski prostor 46 m2, centralno
grijawe, klima, alarm, parking, preko puta parka KONTAKTI
Tekst: “Mladen Stojanovi}“, povoqno, tel. 387 65/621-248.
Udovac tra`i `enu do 63 g. punu pa`we, razumije-
PLACEVI vawa, we`nosti, milovawa, za qep{i `ivot ud-
PRODAJA voje, tel. 387 65/869-208.
Zgodan, slobodan, kulturan mu{karac, sredwih
Prodajem dva placa kod {kole u Motikama od 500 godina, VSS, Bawalu~anin, `elio bi da upozna
stariju, obrazovanu damu, radi diskretnih susreta,
i 1.100 m2, tel. 065/618-505 ili 00385 98/262-017. tel. 387 66/529-279.
Prodajem vi{e placeva u ^esmi kod autopraon- Mu{karac slobodan tra`i `ensku osobu do 45
Telefon: ice “Dado”, tel. 38765/679-481. godina za upoznavawe i ozbiqnu vezu, tel.
Prodajem plac 3134 m2 u Novoj Topoli 200 m od 38766/453-039.
GLAS SRPSKE utorak, 4. januar 2011. 33

Posqedwi pozdrav dragom kolegi i predsjedniku Skup{tine Veterinarske komore Republike Srpske

DAVORU

od Veterinarske komore Republike Srpske.


Obavje{tavamo vas da }e se dana 4.1.2011. godine u 11 ~asova odr`ati komemoracija u Veterinarskom institutu “Dr Vaso
Butozan”.

B-7 F
Posqedwi pozdrav dragom kolegi

DAVORU

od kolektiva Veterinarskog instituta “Dr Vaso Butozan”.

8375 B-7 G
34 utorak, 4. januar 2011. GLAS SRPSKE

Posqedwi pozdrav dragom kolegi, prijatequ i saradniku Posqedwi pozdrav dragom kolegi Dragi

DAVORE
Hvala ti za nesebi~no prijate-
qstvo.
Tvoji kumovi: Mi}a, Du{ka,
Miwa i Severin.
8359 A-3 G
Bolni pozdrav Tebi

DAVORU

DAVORE
DAVORU od Milenka i Zore [ari}. Lijepom sje}awu moje mladosti
i na{ih porodi~nih dru`ewa.
Slaven [}epanovi} sa porodi-
com

8381 A-3 G
Posqedwi pozdrav
8376 B-1 G
Posqedwi pozdrav dragom

Veterinarsko-sto~arski centar a.d. Bawa Luka

DAVORU
od kolege Rade Popovi}a sa
porodicom.
8374 A-1 G
8378 B-5 G Posqedwi pozdrav dragom

Posqedwi pozdrav dragom

DAVORU
DAVORU od prijateqice Milke.

8369 A-1 G
Posqedwi pozdrav
dragom prijatequ

DAVORU od radnika “Mikropek”.

od tetke Nade, tetka Du{ka i sestara Sawe i Tawe sa porodicama. DAVORU


od Silve, Mi}e, Sowe i Vawe.
014796 B-2 R 8364 B-1 G 8358 A-1 G

Posqedwi pozdrav kolegi Posqedwi pozdrav na{em dragom prijatequ Posqedwi pozdrav dragom

DAVORU

Aco sa porodicom
8364 A-6 G
DAVORU DAVORU

Marko ^egar od Dragana i Mi{e Bara{in sa porodicom.

8363 A-8 G 8380 A-8 G

oglasi@glassrpske.com marketing@glassrpske.com
GLAS SRPSKE utorak, 4. januar 2011. 35

Posqedwi pozdrav Tu`no sje}awe Posqedwi pozdrav dragom stricu


dragom prijatequ

QUBI
KOVA^U

DAVORU od Nikice i Svjetlane Kova~.


KRKO[KI A-6 B. G.
Majda i Miqkan Pucar Posqedwi pozdrav dragom stricu
8373 A-2 G
Dana 4.1.2011. godine MILOVAN
navr{ava se deset godina
od smrti na{eg dragog REGODA QUBI
4.1.2001 - 4.1.2011. KOVA^U

Porodica Regoda
8361 B-2 G od Gorana i Slade Kova~.
Tu`nim srcem javqamo svoj rodbini, prijateqima i poznanicima `alosnu vijest da je dana A-6 B. G.
3.1.2011. godine, u 80. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminuo na{ dragi
MILOVANA Posqedwi pozdrav dragom bratu
REGODE
Toga dana u 11 ~asova posjeti}e-
mo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti
cvije}e i zapaliti svije}e.
Mladen, Nemawa i Borka QUBI
8241 A-3 M KOVA^U
Tu`nim srcem javqamo rodbini
i prijateqima da je dana
3.1.2011. godine, u 76. godini
`ivota, preminuo na{ dragi od Mirka i Mileve Kova~.

A-6 B. G.
QUBO (Nikole)
Posqedwi pozdrav dragom suprugu i ocu
KOVA^
Sahrana }e se obaviti u utorak, 4.1.2011. godine, u 13 ~asova na grobqu u Aleksandrovcu.
TOMISLAV Povorka kre}e ispred ku}e o`alo{}enih. QUBI
(Du{ana) O`alo{}eni: supruga Jozefina, k}erka Divna, sin Ratko, brat Mirko, sestra Mila, unuk
Filip, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi KOVA^U
KREMENOVI]
1935 - 2011. B-2 B. G.
Sahrana }e se obaviti 4.1.2011. Posqedwi pozdrav dragom stricu od supruge Jozefine i sina Ratka.
godine u 14 ~asova na Gradskom
grobqu u Bawaluci.
O`alo{}eni: sinovci A-6 B. G.
Bo`idar, Vukan i Mladen,
sinovke Milanka, Mirka, Posqedwi pozdrav dragom ocu
Vinka i Vesna, sestra Cvijeta,
te ostala rodbina, kom{ije i
prijateqi 8383 A-5 G
Posqedwi pozdrav striki
QUBI
KOVA^U

od }erke Divne, unuka Filipa i zeta Ranka.

A-6 B. G.
TOMI QUBI Dana 15.1.2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana
od Bo`idara sa porodicom. KOVA^U od smrti na{eg dragog
8383 A-1 G
Posqedwi pozdrav striki od Swe`ane i Milorada Dodik sa porodicom.

B-2 B. G.
Posqedwi pozdrav striki Posqedwi pozdrav stricu Posqedwi pozdrav striki

TOMI NE\EQKA GLIGORI]A


od Milana i Vinke sa djecom.
U subotu, 8.1.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u
8384 A-1 G TOMI TOMI TOMI na grobqu u Aleksi}ima, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozi-
vamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e.
Posqedwi pozdrav djeveru od Mladene i Swe`e sa djecom. od Mome i Nene sa djecom. od sinovki Milanke, Mirke, O`alo{}eni: supruga Persa, k}erke Dijana, Qiqana i Biqana sa
Vinke i Vesne. porodicama
8384 A-1 G 8385 A-1 G 8384 A-1 G 8368 A-8 G

Posqedwi pozdrav dragom ujaku Posqedwi pozdrav Tu`no sje}awe na dragog Tu`no sje}awe na drage
dragom bratu i ujaku

TOMI
od snahe Lazarke sa djecom.
TOMISLAVU sestru SMIQKU i svaka NIKOLU
8384 A-1 G TOMISLAVU SAVU KAURINA 3.1.2002 - 1.3.2011. 12.1.2000 - 12.1.2011.
KREMENOVI]U KREMENOVI]U 4.1.2003 - 4.1.2011. JOVANOVI]
od Radosave Lukaji} sa od sestre Cvijete i sestri}a Porodica Kaurin Dragi moji vrijeme prolazi, a bol ostaje. Uvijek }emo vas se rado sje}ati.
porodicom. 8379 A-1 G Radovana. 8379 A-1 G 8371 A-1 G Sestre Ru`ica i Qubica sa porodicama 8357 A-7 G
36 utorak, 4. januar 2011. GLAS SRPSKE

Tu`nim srcem javqamo rodbini, kom{ijama i prijateqima Posqedwi pozdrav dragom


da je dana 2. januara 2011. godine u 76. godini `ivota preminuo na{ dragi

SPASO DAVORU
(Koste)
NIYI]

Sahrana }e se obaviti u utorak, 4. januara, na Gradskom grobqu u ^elincu.


Opijelo po~iwe u 13 ~asova u Sretewskoj crkvi u ^elincu. od pekare “@itopeka“.
O`alo{}eni: supruga Dana, sin Sini{a, snaha Nada, unuci Gordan i Igor i
ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi

013338 B-5 ^N B-5 F


Posqedwi pozdrav dragom tetku Posqedwi pozdrav dragom kumu Posqedwi pozdrav dragom bratu, djeveru i stricu

SPASI
NIYI]U

SPASI
Ponosni smo na dugotrajno i iskreno dru`ewe sa tobom. @ivje}e{ u
Zorica, Goran, Milanka, Damja- na{im srcima.
na i Dimitrije Cvijanovi} Kumovi Mirjana i Vaso Pileti}
013338 A-1 ^N 8366 A-6 G
Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom svaku Posqedwi pozdrav dragom svaku

DAVORU

od brata Predraga, snahe Gabrijele i brati~ine Nikoline Vicanovi}.


SPASI SPASI SPASI
od kumova Suzane i @eqka sa Svastika Qiqa Dolina sa Svastika Borka Manojlovi} sa 014818 B-2 R
djecom. porodicom porodicom Posqedwi pozdrav dragom svaku Posqedwi pozdrav dragom tetku Tu`no sje}awe
8387 A-1 G 013338 A-1 ^N 013338 A-1 ^N Pro{lo je deset godina od kada
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je u nedjequ, nije sa nama na{ voqeni tata
Posqedwi pozdrav
2.1.2011. godine u 87. godini `ivota preminula na{a draga Sini{inom tati

SPASI SPASI
Svastika Zagorka Filipovi} sa Zvijezdana i Vito \uri} sa QUBAN KUKI]
porodicom djecom 1917 - 4.1.2001.
013338 A-1 ^N 013338 A-1 ^N
SPASI
Sa neizmjernom qubavi ~uvamo
GOSPA NIYI]U uspomenu na wega.
Wegove k}erke Kosana i
PREDRAGOVI] od radnih kolega Zorana, Pe|e, Du{anka sa porodicama
Dra{ka i Sr|ana 8289 A-3 M
Sahrana }e se obaviti u utorak, 4.1.2011. godine na grobqu u Milo-
savcima. Povorka kre}e ispred ku}e `alosti u 13 ~asova.
O`alo{}eni: sin Borivoje, k}erke Persa, Rada, Milisava i Biqana, 8382 A-3 G
bra}a Vlado i Grozdimir, sestra Nada, snaha Vesna, zetovi, unu~ad,
praunu~ad te ostala mnogobrojna rodbina, kumovi i prijateqi
8365 A-8 G
GLAS SRPSKE utorak, 4. januar 2011. 37

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je


dana 3.1.2011. godine u 84. godini `ivota preminula na{a draga

MARIJA (Milana)
TE[I]
Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se 4.1.2011. godine u 15 ~asova na
grobqu “Ogwena Marija“, Dowi Drakuli}.
O`alo{}eni: sin Ranko, k}erke Mira i Bora, sestre Jeka, Nevenka,
Sava i Stana, bra}a Tomo, Stojan i Du{an, unuci Sla|an i Marko, unu-
ke Marija, Aleksandra i Dragana
8377 A-8 G

Dana 4.1.2011. godine navr{ava se 20 godina


od smrti na{eg dragog

RATKA
KR^MARA
Toga dana u 11.30 ~asova okupi}emo se kraj wegove vje~ne ku}e, polo`i-
ti cvije}e i zapaliti svije}e.
Porodica
8360 A-8 G

Dana 5.1.2011. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci


od smrti na{e drage

PETRE
STOJANOVI]

Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Rebrova~kom


grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, pri-
jateqe i kom{ije da nam se pridru`e.
O`alo{}ena porodica 8372 A-6 G
Tu`no sje}awe na tvoju preranu smrt, dragi na{ sine i brate

\URO - BRACO
MACURA
Trideset peti ro|endan bez tebe je velika tuga i bol kad nisi sa nama.
Na{ voqeni Braco!
Posjeti}emo tvoj grob kod crkve u Trnu, polo`iti srce cvije}e i zapa-
liti svije}e.
Tvoji roditeqi Borka i Gojko, sestra Gordana i brat Goran
8355 A-8 M

Tu`no sje}awe
na voqenog sestri}a

BRACU
od tetke Milke sa porodicom.
8355 A-1 M
38 utorak, 4. januar 2011. GLAS SRPSKE

Sjajno bi bilo da jednog dana igram za Barselonu, ali sada sam foku-
siran na Zvezdu i na `equ da se doka`em novom treneru

Sport Andrija Kalu|erovi},


fudbaler Crvene zvezde

Reli Dakar vozi se po tre}i put u Ju`noj Americi

FOTO: AGENCIJE
Krasi} najboqi
Milo{ Krasi} je napravio pun pogodak prelas-
kom u Juventus i za nepunih {est mjeseci osvojio
je navija~e “stare dame“, a to potvr|uje i anketa
sprovedena me|u navija~ima torinskog kluba, u
kojoj je Krasi} izabran za najva`nijeg ~lana Ju-
ventus sa 29 procenata.

Petrovi} ne ide u Seviqu


Vezni fudbaler Partizana Radosav Petrovi}
Karlos Sainc
po svemu sude}i ne}e biti zimsko poja~awe
Seviqe, po{to su [panci prona{li drugu op- Sainc stavio svima do znawa da za wega samo trijumf dolazi u
ciju, a o~ekuje se da }e u narednim danima Etape
vi{egodi{wi ugovor sa klubom da potpi{e obzir. Kod motociklista Rubin Farija ispred pro{logodi{weg Najte`i reli na svijetu ima
Entoni Anan iz Rozenborga. pobjednika Sirila Desprea, Gabor Sagmajster 62. 14 etapa, a dug je vi{e od
9.500 kilometara. Takmi~a-
BUENOS AJRES - Bra- Stefan Peterhansel u svom ril Despre sa 29 sekundi za- ri }e pre}i preko Anda a
ni lac ti tu le u kon ku ren - BMV-u i bio je minut i 31 ostatka, dok je {ampion iz vozi}e i kroz pustiwu Ata-
ci ji auto mo bi la Kar los se kun du spo ri ji od po bje - 2009. godine Mark Koma ka- kamu. Trka se zavr{ava 16.
Sa inc po bi je dio je na dni ka. Tre }i je kroz ciq snio minut i 15 sekundi. Je- januara 13. etapom i po-
Portugalac Almami Moreira po~e}e pri- prvoj etapi Dakar relija pro {ao Sa in cov klup ski dini srpski predstavnik na vratkom u Buenos Ajres.
preme sa Partizanom i najvjerovatnije os- po{to je distancu od Vi- kolega Naser Al Atijah sa Dakar reliju Gabor Sagmaj-
taje u “crno-bijelima“, po{to za wega jo{ ktorije do Kordobe u du`i- dva minuta i 16 sekundi za- ster etapu je na svom KTM-u
nije stigla nijedna primamqiva ponuda. ni od 222 ki lo me tra ostatka. pre{ao za dva sata, 23 minu- bio nervozan na startu, jer
On ima ima godi{wu platu od 400.000 pre{ao za dva sata, 18 mi- Najbr`i u konkurenciji ta i 11 sekundi {to je bilo je asistencija koja me prati
evra, dobar odnos sa navija~ima, ali ne i nu ta i 32 se kun de, dok je motora, sa vremenom od sat, dovoqno za 62. rezultat u kon- prije mog starta napustila
sa upravom kluba. Rubin Farija bio najboqi 58 minuta i dvije sekunde, kurenciji 162 takmi~ara. bivak i desilo se da nisam
kod motociklista (1.58:02). bio je Por tu ga lac Ru bin mo gao da po kre nem mo tor.
Fudbaler Crvene zvezde Pavle Ninkov Sa in cov fol ksva gen Fa ri ja. Dru gi je bio pro - SAGMAJSTER Bio je neki problem sa al-
mogao bi u januarskom prelaznom roku da pra tio je dru go pla si ra ni {logodi{wi pobjednik Si- zavr{io na na se rom. Na “gur ku“ sam
promijeni tim. Za wega je zainteresovan 62. mjestu upalio i poslije toga sve je
moskovski Dinamo i Rusi su spremni da Sa Crnog na Zeleni kontinent funkcionisalo savr{eno -
izdvoje milion i po evra, uz procente od Reli Dakar je 2008. godine iz bezbjednosnih razloga premje- - Bi lo je ve oma vru }e izjavio je Sagmajster.
sqede}e prodaje, dok Zvezda tra`i mili- {ten iz Afrike u Ju`nu Ameriku. Nekada se zvao reli Pariz - prvog dana januara. Danas je Najpresti`niji reli na
on vi{e. Dakar, a takmi~ewe je startovalo sada daleke 1978. godine boqe za vo`wu, ~ak je i ki- svi je tu nas tavqen je ju ~e
kada su 182 vozila krenula na deset hiqada kilometara dugo {a padala. Za nas je po~ela etapom od Kordobe do San
putovawe iz Trokadera u Francuskoj ka glavnom gradu Senega- prava borba. Moram da bu- Mihel de Tukumana, dok se
la. Ove godine u~estvuje 430 vozila u ~etiri kategorije: auto- dem maksimalno koncentri- da nas vo zi tre }a eta pa od
Foto dana mobili, kamioni, motocikli i kvadovi. To je za 20 odsto vi{e
nego pro{le godine.
san, da u|em u pravi ritam.
Ja sam i{ao dobro, malo sam
San Mi hel de Tu kma na do
San Salvador de Hujia.

Imamo kostur tima za OI


Iza nas je jo{ jedna naporna i uspe{na nam je zgusnut imamo finalni turnir Svet-
godina. Mi smo, kao i Hrvati i [panci, bili ske lige od 21. do 26. juna, pa SP u [angaju od
`rtve uspeha u 2009, ali smo na sre}u, za ra- 16. do 30. jula. Imamo 48 dana, od toga 17, 18 za
zliku od #crvene furije# to izdr`ali. Olim- treninge. Zato nam je va`an svaki trenutak da
pij ski ko mi tet Srbi je je na pra vio budemo zajedno. Vrlo je bitno da to iskoristi-
parametre, {to je bilo pravedno. Svetsko mo na najboqi mogu}i na~in, jer na kalendar ne
prvenstvo je vrednije od evropskog i ja ~esti- mo`emo da uti~emo. Ipak, ovaj je boqi od pro-
Dejan tam odbojka{ima. {logodi{weg. Pro{la godina je bila paklena,
Od nekih igra~a sam o~ekivao vi{e, neki igra~i su jedva izdr`ali sto dana. Ipak, sada je
UDOVI^I], su pak prema{ili na{e zahteve. Va`no je da veoma va`no da izborimo olimpijsku vizu i to
selektor smo tu gde je smo, da ima mo ciq i plan do je sad na{ prioritet. Zna se da nas u London vo-
Olimpijskih igara 2012. Kostur tima posto- di zlato u Svetskoj ligi ili medaqa na SP. A
vaterpolista ji, a da li }e do}i do promene jednog, dva ili ako se ne daj bo`e to ne desi, bitno je da do tro-
Srbije tri igra~a to }emo jo{ videti. Na{ zadatak feja do|u evropske selekcije, a ne Australija
je da ispravqamo igru i ostvarujemo dobre ili SAD, koje bi otvorile mesto nekoj repre-
rezultate. FINA i LEN te{ko uskla|uju ka- zentaciji sa wihovog kontinenta.
Zna se da nas u London
lendar i on o~igledno nije samo na{ pro- Ono {to mene hrabri jeste dobra atmosfe-
Fan Redskinsija poznatija pod imenom “Mama Plava“ {aqe vodi zlato u Svetskoj ligi
poqupce svojim qubimcima poslije pobjede nad St. Luisom blem, nego i pliva~ima. Te{ko }e bilo {ta ra u na{oj reprezentaciji, {to mi za 20 dana
ili medaqa na SP.
sa 16:6. mo}i da se promeni do 2013. godine. Raspored mo`emo da uradimo vi{e nego neko za godinu.
GLAS SRPSKE utorak, 4. januar 2011. 39

Mladi ko{arka{ odu{evqava stru~wake na Floridi Priznawe srpskom stru~waku


Pe{i} trener mjeseca
Indijski Jao Ming
Mora}u naporno da radim na brzini, snazi i okretnosti, da bih mogao da se
MADRID - Srpski ko{arka{ki stru~wak i trener Va-
lensije Svetislav Pe{i} dobio je priznawe za najboqeg
trenera ACB lige u decembru, po{to je Valensiju u posqed-
wem mjesecu 2010. godine predvodio do ~etiri pobjede u naj-
ja~em doma}em {ampionatu u Evropi.
takmi~im na vrhunskom nivou. Na~in treninga ovdje na Floridi razli~it je od “Naranyasti“ su tako stigli do skora od osam pobjeda i
onoga na koji sam navikao, rekao Bamar {est poraza i sko~ili na peto mjesto tabele. Valensija je
ina~e bez poraza u posqedwih sedam kola, a Pe{i} je uspio
i da dovede ekipu do Top 16 faze Evrolige. Poslije Karija
na listi trenera na{li su se nekada{wi strateg Reala \o-
an Plaza, ~iji Kahasol je tako|e imao ~etiri trijumfa za 31
dan, a zatim slijede trener Barselone ]avi Paskval i Re-
ala Etore Mesina.

NBA liga
Ka`wen Pol Pirs
WUJORK - Izvr{ni pot- da plati ~ak 15.000 dolara.
predsjednik NBA lige Stju Is ti ~o vjek ka znio je sa
Yekson odredio je nesvaki- 35.000 dolara trenera Yefa
da{wu ka znu ko {ar ka {u van Gandija zato {to je javno
Boston Seltiksa Polu Pir- dis ku to vao o ne kim su dij -
su. skim odlu ka ma. Re zul ta ti:
Iskusni igra~ je tokom du- Wujork - Indijana 98:92, LA
ela protiv Indijane u jednom Klipers - Atlanta 107:98, To-
tre nut ku iz us ta izva dio ronto - Boston 79:93, Kli-
`vaku i bacio je u publiku. vlend - Da las 95:104,
Iako nije bilo namjere da Portland - Hjuston 100:85,
bilo koga ga|a, zvijezda Sel- Sakramento - Feniks 94:89,
tiksa }e u kasu lige morati LA Lejkers - Memfis 85:104.

FOTO: AGENCIJE
Bamar Satnam sa drugovima FOTO: AGENCIJE

MA JA MI - Sa ta len - {ao u NBA ligu. Ta visina Ba mar ve} tri mje se ca ci onal ni sa vez spro vo di
tom i visinom od 218 cen- i ne bi bi la to li ko za - tre ni ra na ko {ar ka {koj sa kompanijom za sportski
timetara Satnam Bamar je pawuju }a da Ba mar ne ma akademiji Aj-Em-Yi (IMG) menayment Aj-Em-Yi Rela-
ve li ka na da in dij ske ko - svega 14 godina. na Floridi. On je rekao da jens.
{ar ke, spor ta ko ji ni je - Do bar je osje }aj ka da je svjestan da ima jo{ mnogo
mno go po pu la ran u toj vas porede sa Jao Mingom - da radi da bi postao profe- VE] TRI
zemqi, kao {to nije bio ni rekao je stidqivi momak iz si onal ni igra~. Pre la zak mjeseca trenira
u Kini, dok Jao nije oti- ruralnog dijela Indije. Jao Min ga iz [an ga ja u na Floridi
Hjuston i ko{arka{ka slava
BAMAR VE] ZVIJEZDA ko ju je ste kao u Ame ri ci - Mora}u naporno da ra-
u~inili su ga ikonom u Ki- dim na brzi ni, sna zi i
Sekretar Ko{arka{kog sa- ko{arci u zemqi, on ve} ima Jan Veseli (Partizan)
ni, a za Bamara se smatra da okretnosti da bih mogao da
veza Indije Hari{ [arma status zvijezde. Naporan
ima po ten ci jal da u~i ni se ta kmi ~im na vrhun skom @rijeb grupa Top 16 faze Evrolige
zadovoqan je onim {to je Ba- rad, posve}enost i ogroman
sli~an podvig u Indiji. Ba- nivou. Na~in treninga ovdje
mar pokazao. potencijal koji posjeduje, mo-
- Nadamo se da }e on biti za gu odvesti Bamara i do NBA
mar je oti{ao na akademiju
kao jedan od osmoro mladih
na Floridi razli~it je od
onoga na koji sam navikao i
Partizan ~eka rivale
Indiju ono {to je Jao Ming lige, {to bi bio veliki pod- BARSELONA - Ko{arka{i Partizana danas }e saznati
igra~a, ~etiri momka i ~e- brinuo sam se da li }u mo}i
za Kinu. Iako imamo ve} ne- sticaj za razvoj ko{arke u imena rivala u Top 16 fazi Evrolige.
koliko igra~a za koje se na- Indiji - rekao je [arma, ti ri dje voj ke, ko ji su iza - da se no sim sa na por nim
bra ni u pro gra mu ra zvo ja vje `ba ma - re kao je mla di @rijeb grupa bi}e obavqen u Barseloni od 13 ~asova, a
damo da }e popraviti sliku o ina~e biv{i ko{arka{. Beogra|ani se nalaze u ~etvrtom {e{iru sa Lotomatikom,
ko{arke u Indiji, koju na- ko{arka{.
Lijetuvos Ritasom i Valensijom. Prvi {e{ir ~ine ekipe
Makabija, Olimpijakosa Montepaskija i Panatinaikosa. U
Igokea nastavqa takmi~ewe u NLB ligi drugom su Kaha Laboral, Rea Madrid, Fenerbah~e Ulker i
Union Olimpija, dok su u tre}em @algiris, Unikaha, Bar-
Olimpiji prepu{tamo ulogu favorita selona i Efes Pilsen. Prije `rijeba postavqena su tri
pravila: timovi iz istog {e{ira ne mogu biti u istim gru-
LA KTA [I - Po sli je jedna su od najboqih ekipa i u grupnoj fazi su pama Top 16, timovi iz iste grupe kvalifikacija ne bi tre-
pa uze zbog no vo go di{wih u Evroligi, a pokriveni su odi gra li ma es tral - balo da budu u istoj grupi Top 16 i timovi iz iste dr`ave
praznika sutra se nastavqa na svim po zi ci ja ma sa po no. Eki pa je sas - ne bi trebalo da budu u istoj grupi Top 16.
ta kmi ~ewe u re gi onal noj dva odli ~na igra ~a. Iako tavqena od is ku snih
ko {ar ka {koj NLB li gi, a igramo na doma}em terenu, internacionalaca ko- Boban Marjanovi}
ekipa Igokee na svom par- oni su favoriti, ali mi se ji igra ju u `i vo tnoj
ketu do~eka}e Union Olim-
piju.
nadamo da mo`emo da pri-
redimo iznena|ewe - rekao
formi, a Jagodnik i
Ilijevski mo`da ni-
Vra}am se jo{ ja~i
KAUNAS - Srpski centar kao je Marjanovi}.
Ale ksan drov ~a ni su u je cen tar Igo kee Mla den kad ni su pru `a li
Boban Marjanovi}, koji se Odla zak Mir ze Be gi }a
prvom di je lu ta kmi ~ewa Panti}. par ti je kao sa da.
preselio iz CSKA u @al- otvori}e dovoqno prostora
upisali pet pobjeda i osam IGOKEA O~ekuje nas veoma te- potencijalnom reprezenta-
giris, uvjeren da }e se u re-
po ra za, a sa da se na da ju `ak me~, ali ono {to do ve “ar me ja ca“ na qeto tivcu Srbije, a dobi}e pri-
trijumfu kojim bi popravi-
ima pet je naj bi tni je i daqe
pobjeda vratiti jo{ ja~i. liku da igra i u Top 16.
li utisak iz pro{log kola, mi slim da ovaj tim mo - - Klub je smatrao da je tako - Vide}emo kakav }e biti
kada su pora`eni od Cede- Kormilar tima iz Ale- `e da pobijedi bilo ko- najboqe, a poslije razgovora `reb, pa tek onda mo`emo
vite. ksandrovca Slobodan Kli- ga. Po tre bna nam je sa menayerom prihvatio sam da pri~amo o dometima. Si-
- O~ekuje nas veoma te- pa kao na jo pa sni je igra ~e podr{ka publike, kao i ponudu. @algiris je sjajan guran sam da }e biti dobrih
`ak me~ protiv ekipe koja ozna ~io je Vla du Ili jev - dobro raspolo`ewe ve}eg klub, sa velikom tradicijom partija u Kaunasu, a bi}e i
je mo`da i najkvalitetnija skog i Gorana Jagodnika. broja igra~a - izjavio je i verujem da }u dobiti pravu za koji stepen toplije nego u
u NLB ligi. Prema rezulta- - Olimpija je najprija- Klipa. priliku. Na leto se vra}am Mos kvi - kroz osmi jeh je
tima i igri koju prikazuju tnije iznena|ewe Evrolige M. Z. Mladen
Panti} (Igokea) u Moskvu, ja~i i boqi - re- izjavio Marjanovi}.
40 utorak, 4. januar 2011. GLAS SRPSKE

FOTO: G. [URLAN
Pi{e:
Milan
ZUBOVI]

Godina
novih izazova
Rukometa{i Srbije godinama su ve} du`nici spor-
tskoj ja vnos ti u dr`a vi po {to od 1999. go di ne i
Svjetskog prvenstva nisu donijeli medaqu sa velikog
takmi~ewa.
Poslije tog uspjeha najbli`i su joj bili godinu ka-
snije kada su na Olimpijskim igrama u Sidneju osvo-
jili ~etvrto mjesto i si{li sa svjetske rukometne
pozornice. Kasniji poku{aji da se ostvari neki do-
bar rezultat, po nekom obi~aju propadali su odmah
na startu takmi~ewa. Mijewali su se igra~i, sele-
ktori, ali rezultat nije napravqen. Poslije Jovice
Cvetkovi}a na kormilo dr`avnog tima sa velikim Dalibor Simi} uru~uje Milanu @igi}u
o~ekivawima do{ao je Sead Hasanefendi} koji se pehar za najboqu ekipu
neslavno proveo na Evropskom prvenstvu pro{le go-
dine, da bi sad #vru} krompir# u ruke dobio Veselin
Vaterpolo savez Republike Srpske proslavio godi{wicu postojawa
Vukovi} koji }e poku{ati da se sa fenomenalnim
igra~ima umije{a u borbu za jednu od medaqa ili bar
ostavi dobar utisak na planetarnoj smotri. Nova go-
dina donosi novi po~etak rukometa{a. Kada se po-
gleda sastav #orlova# za koje igraju igra~i poput
Godina afirmacije
Momira Ili}a, @arka [e{uma, Marka Vujina i dru-
gih jasno je da tu ima mnogo kvalitetnih igra~a koji
su u stawu da naprave dobar rezultat.
Ali, nije sve uvijek tako jednostavno.
Skup dobrih pojedinaca ne mora uvijek da zna~i da
vaterpola Srpske
Kada je rije~ o planovima za 2011. godinu ciq nam je da napravimo krovni savez
}e i ekipa biti dobra, {to su srpski rukometa{i go- na nivou BiH da bismo mogli igrati me|unarodna takmi~ewa, rekao Simi}
di na ma una zad po ka zi va li. Svjet sko prven stvo u
[vedskoj po~iwe uskoro i to je nova prilika da #or- PI[E: MILAN ZUBOVI] ve Kastel. Danas je to druga-
lovi# ponovo poku{aju da se #nose# sa ostatkom svi- milanz@glassrpske.com ~ija situacija i zahtjevi su
Nagrada “Glasu Srpske“
jeta. dosta razli~iti. Prvi put Posebno priznawe za medijsko pra}ewe, izvje{tavawe o akti-
BAWALUKA - Vaterpo-
Ako je SP te`ak zadatak za Srbe, jo{ te`i }e ima- 2009. go di ne do bi li smo vnostima klubova i saveza u 2010. godini, te za popularizaci-
lo savez Republike Srpske
ti sqede}e godine kada }e biti doma}ini smotre naj- ozbiqne uslo ve za ra zvoj ju ovog sporta dobio je i na{ list “Glas Srpske“, a zahvalnicu
proslavio je godi{wicu us-
boqih ru ko me ta {a Sta rog kon ti nen ta. Ovo je ovog sporta izgradwom za- je primio urednik sportske redakcije Slavko Basara.
pje{nog rada i postojawa
odli~na prilika da se vidi imaju li #orlovi# snage tvorenog Olimpijskog baze-
i tom prilikom nagradio
da uspje{no pariraju najja~im reprezentacijama svi- na i sa da ima mo ko rek tne
zaslu`ne kolektive i poje- finansijska sredstva igra- godinu ~ekamo da se formi-
jeta ili da }e se jo{ jednom, po ko zna koji put, pono- uslove za rad i nadam se da
din ce ko ji su obiqe`i li }emo Drugu ligu Srbije po- ra VS FBiH i uko li ko se
viti pri~a o nedostatku sre}e, lo{em su|ewu i ko }emo u sqede}im godinama
2010. godinu. {to ima mo sa gla snost on ne for mi ra u sqede }a
zna ~emu jo{. ima ti boqe re zul ta te. Za
Tom pri li kom pred sje - Vaterpolo saveza Srbije da tri ~etiri mjeseca poku{a-
dnik VS Republike Srpske prvu godinu ozbiqnog rada se mo`emo pridru`iti zva- }e mo u sa radwi sa na {im
Karate klub [ampion Modri~a Dalibor Simi} je istakao ovo je dosta dobro, organi- ni~nim takmi~ewima - do- ministarstvom da napravi-
da svi ~lanovi Saveza imaju zovali smo kup i prvenstvo dao je Grahovac. mo da VSRS bude taj koji }e
Sla|an i Sa{ka ~i me da se po no se ka da je
rije~ o pro{loj godini.
za mla|e kategorije, a odmje-
ravali smo snage sa klubo- NE POSTOJI
predstavqati BiH i kad se
formira savez BiH da se on
najboqi - Prezadovoqan sam ura- vima iz Federacije BiH i
okru`ewa, te smo odigrali
savez FBiH prikqu~i. Ministarstvo za
FOTO: S. JEREMI]

|enim do sada po{to smo u sport ukoliko `eli da ima


dvije godine mnogo napredo- ne ko li ko uta kmi ca na Ve li ki pro blem pred - jedan savez ~ije sjedi{te ne-
vali. Imamo dosta djece koja prven stvi ma cen tral ne stavqa i nepostojawe kro- }e bi ti u Sa ra je vu ne go u
su zainteresovana za vater- Srbije i otvorenog prven- vnog saveza na nivou BiH i Bawaluci sada ima idealnu
polo i vjerujem da }e mnogi stva Srbije, tako da mo`emo u VSRS se nadaju da }e taj priliku za to, jer i u Sara-
od wih biti vrsni vaterpo- da se mjerimo sa wima bez problem biti rije{en u sko- jevu postoji dobra voqa da
listi u budu}nosti. Kada je obzira na to {to radimo je- rije vrijeme. sjedi{te bude u Bawaluci -
rije~ o planovima za 2011. dnu godinu - izjavio je Gra- - Bitno je i formirawe zakqu~io je Grahovac.
godinu ciq nam je da napra- hovac. krovnog saveza BiH. Ranije
vimo krovni savez na nivou
TRENUTNO
smo do ni je li odlu ku da se Ekipe
BiH da bismo mogli igrati formira krovni savez BiH
me |u na ro dna ta kmi ~ewa - se vaterpolom jer ne mo`emo igrati uta- Kada je rije~ o vaterpolo
rekao je Simi}. kmice u inostranstvu. VSRS klubovima i oni su dobili
bavi 120 dje~aka
Jedan od najzaslu`nijih postoji, ali ne postoji VS priznawa za uspje{an rad,
qudi za razvoj vaterpola u On je naglasio da zain- FBiH i ta dva sa ve za bi tako da je za najboqu ekipu
Bawalu ci je tre ner VK te re so va nost za va ter po lo trebalo da se ujedine i for- progla{en VK Bawaluka,
Bawaluka Slobodan Graho- pos ta je sve ve }a i da se miraju krovni savez prema dok je drugo mjesto pripalo
Sla|an Popovi}, Gvozden Jovanovi} i Sa{ka Kova~evi} wime trenutno bavi oko 120 Fortuni, a tre}e Studentu.
vac koji je ujedno i predsje- za ko nu o spor tu BiH. Ve}
MODRI^A - Sa{ka Kova~evi} i Sla|an Popovi} naj- dnik grad skog va ter po lo dje~aka.
boqi su takmi~ari Karate kluba [ampion Modri~a u saveza. - Tre nu tno ima mo oko
2010. godini. - Va ter po lo na ovim 120 ~lanova koji se bave va-
Ovo je odlu~eno na godi{woj sjednici Skup{tine kluba, a prostorima postoji od dale- terpolom, a ove godine o~e-
na osnovu rezultata koje su dvoje mladih takmi~ara ostvari- ke 1956. go di ne ka da se ku ju nas prven stva
li u godini iza nas. Kova~evi}eva je posebno dobre rezulta- igralo na Vrbasu kod tvr|a- Re pu bli ke Srpske. Ta ko |e
te ostvarila na novosadskom turniru, a bila je i pobjednik ukoliko to budu dozvolila
Vojvodine, pa Republike Srpske, a na Svjetskom prvenstvu u
Veneciji zauzela je tre}e mjesto u svojoj konkurenciji. Nagra|eni
Popovi} je na {ampionatu svijeta zauzeo ~etvrto mjesto, Priznawa za najboqe vaterpoliste u pro{loj godini podije-
dok je na doma}im nastupima i me|unarodnim turnirima u qena su u svim kategorijama. Vawa [u{war i Nikola Grubi-
BiH i Srbiji naj~e{}e bio i najboqi. {a najboqi su u kategoriji do deset godina, Reqa Petkovi} i
- U klubu smo izuzetno zadovoqni postignutim rezultatima u David Komqenovi} do 12, Neven Kalaba, Uro{ Nani} i \or-
protekloj sezoni. Osvojili smo vi{e od 130 medaqa, u~estvo- |e Adamovi} do 14, Stefan [ijakovi}, Stanko \uki}, Dani-
vali na svim doma}im takmi~ewima, imali zapa`ene rezulta- lo Kremenovi} do 16. Za najboqe seniore progla{eni su
te na me|unarodnim nastupima. Sigurno je da su Sa{ka i Vladimir Gvozden, Dra{ko Vujkovi} i Stefan Milovanovi}
Sla|an budu}nost karate sporta Republike Srpske, pa i ~ita- (kategorija do 18 godina).
vog regiona - rekao je trener Gvozden Jovanovi}. S. J. Najmla|i vaterpolisti FOTO: G. [URLAN
GLAS SRPSKE utorak, 4. januar 2011. 41

Rukometa{i Srbije po~eli zavr{ni dio priprema za SP Najnovija WTA lista


Skok Jovanovski
Zalet iz Kovilova
Ekipi su se prikqu~ili rukometa{i koji nastupaju u Wema~koj Momir Ili}, @arko
LONDON - Na najnovijoj rang listi najboqih teniser-
ki svijeta nije bilo promjena u prvih 70. Najboqe srpske
teniserke Jelena Jankovi} i Ana Ivanovi} zadr`ale su
svoje prethodne pozicije, osmu i sedamnaestu.
[e{um i Nenad Vu~kovi} Nova nada srpskog tenisa Bojana Jovanovski poboq{ala je
svoj plasman za ~etiri pozicije i sada je 76. na listi. Boja-
na je uspje{no startovala na turniru u Brizbejnu. U prvom
kolu turnira u Australiji savladala je doma}u teniserku
ruskog porijekla Anastasiju Rodionovu 2:6, 6:2, 6:3.

ATP turnir u Dohi


Tenis na vodi
DOHA - Dvojica najboqih stveno - prokomentarisao je
svjetskih tenisera, [panac Nadal i dodao da }e ovo biti
Rafael Nadal i [vajcarac uzbudqiva sezona za wega.
Royer Federer do`ivjeli su Sli ~nog mi{qewa je i
jo{ jedno nezaboravno iskus- Federer.
tvo. U svrhu promocije ATP - Dobro smo se zabavqali
turnira u Dohi wih dvojica igra ju }i na vo di. Bi lo je
su igra la te nis na te re nu druga~ije. Uvijek je lijepo
pos tavqenom na po vr{i ni da promovi{ete neki doga-
vode Indijskog okeana. |aj na turu zajedno sa Rafom
- Bilo je to fantasti~no - rekao je Federer.
iskustvo. Protekle tri godi- Pro{le godine su pred is-
ne smo imali priliku da ra- ti ovaj turnir prvi i drugi
dimo neke neobi~ne stvari, teniser svijeta igrali me~
ali ovo je bilo zaista jedin- na ~arobnom }ilimu.

Veselin Vukovi} sa reprezentativcima FOTO: AGENCIJE

KOVILOVO - Rukome- vrlo ma lo. Prikqu~i li su ka sni je pro tiv Aus tri je u nalazi u te{koj grupi.
tna reprezentacija Srbije nam se i igra~i iz nema~ke Beogradu. - Tu su Danska i Hrvatska,
po ~e la je u Ko vi lo vu za - lige - Momir Ili}, @arko - Poslije me~a sa Austri- reprezentacije sa daleko ve-
vr{ne pripreme za Svjetsko [e{um i Nenad Vu~kovi}. jom saop{ti}u kona~an spi- }im rejtingom od na{eg. Ali,
prvenstvo u [vedskoj, koje se Sada smo kompletni i nadamo sak za [vedsku - najavio je to ne zna~i da }emo se preda-
igra od 13. do 30. januara. se da ne}e biti povreda i da Vukovi}. ti pre utakmice, {tavi{e.
U prazni~nom raspolo- }emo uspeti sve da odradimo Mo`da je realno o~ekivati
`ewu “orlovi“ su, poja~ani {to smo zacrtali - rekao je PRVA da mi i Rumunija posledweg Rafael Nadal i Roxer Federer FOTO: AGENCIJE
igra~ima iz Bundeslige, do- po okupqawu selektor Srbije provjera protiv da na prve fa ze igra mo za
Veselin Vukovi}. prolazak u drugi krug. Mada,
Paralelni slalom za Svjetski kup
~ekali po~etak drugog dijela BiH 5. januara
priprema, najva`nijeg pred
nastup na planetarnoj smotri.
“Orlovi“ ne}e napu{tati
Srbi ju sve do po las ka na Srbija }e u prvoj fa zi
ja ipak mi slim da ima mo
{ansu i protiv najja~ih. Na-
Pjetile-Holmner
- Imamo finu atmosferu,
iako smo svesni da nas o~eku-
Svjetsko prvenstvo - 13. janu-
ara. O~ekuju ih jo{ dvije pri-
Mundijala igrati u grupi C
protiv Hrvatske, Danske, Ru-
dam se da nekoga od wih mo-
`e mo da po be di mo i
najboqa
je naporan rad. Vremena do jateqske utakmice - 5. januara munije, Al`ira i Australije. pre ne se mo ko ji bod. Po sle MINHEN - [ve|anka Marija Pjetile-Holmner i Hrvat
po~etka {ampionata ostalo je u Rumi protiv BiH i tri dana Stru ~ni {tab “or lo va“ znate i sami kako rastu ambi- Ivica Kosteli} pobjednici su paralelnog slaloma za Svjet-
pa`qivo prati de{avawa u cije. Bitno je da ostanemo ski kup, odr`anog na stazi u minhenskom Olimpijskom parku.
~vrsto na zemqi - objektivno Pjetile-Holmner je u konkurenciji skija{ica pobijedila
Pejanovi} taborima na{ih protivnika.
u finalu Slovenku Tinu Maze, osvojiv{i 100 bodova i nov-
- Imam punu torbu svje- gleda na situaciju u grupi se-
Jedan od najiskusnijih u srpskoj reprezentaciji je Dimitrije `ih utakmica na{ih proti- lektor Srbije. ~anu nagradu od 40.000 {vajcarskih franaka. U mu{koj kon-
Pejanovi}. Trideset{estogodi{wi ~uvar mre`e o~ekuje da vnika, a moram priznati da Vukovi} ne `eli da pro- ku ren ci ji Kos te li} je u fi na lu po bi je dio Fran cu za
se, sada kada je selekcija kompletirana, tim spremi na naj- polako po~iwem da analizi- gnozira rezultat u [vedskoj, @ilijena Lizeroa, dok su tre}e i ~etvrto mjesto zauzeli
boqi na~in. ram i me~eve reprezentacija ali je jasno {ta o~ekuje od Amerikanac Bodi Miler i Nijemac Feliks Nojrojter. Ta-
- O~ekujem da preostalo vreme iskoristimo {to boqe. Tru- koje se nalaze u grupi sa ko- svojih u~enika. kmi~ewe u paralelnom slalomu boduje se za generalni plasman
di}emo se da sprovedemo zamisli selektora, a to su jaka od- jom se ukr{ta mo, na ra vno, - Ideja je da igramo naj- u Svjetskom kupu, ali ne i za ukupan poredak u slalomu.
brana i da u napadu budemo {to vi{e uigrani. Ne bih da ukoliko pro|emo prvi krug - boqe {to mo`emo i da po-
dajem velika obe}awa, ali mogu da garantujem da }emo se bo- ni{ta ne prepu{ta slu~aju slije toga vidimo za {ta je U Red Bulu vedrija atmosfera
riti svaku utakmicu i da }emo dati na{ maksimum. Trudi}emo Vukovi}. to bilo dovoqno - jasan je
se da osvetlamo obraz na{oj naciji - rekao je Pejanovi}. On smatra da se Srbija Vukovi}. Pomirili se
Novak \okovi} i Ana Ivanovi} zadovoqni poslije pobjede nad Kazahstanom Veber i Fetel
Jo{ boqe sa Australijom
PERT - U prvom ko lu mu je bilo zabavno na terenu. ne{to vi{e koncentracije - Oboje smo se odli~no
grupe A Hopman kupa Srbija - Tokom sezone niko od i sre}e. Posle toga sam po- ose}ali u ovom duelu i veru-
je pobijedila Kazahstan 3:0, nas nema previ{e prilika ~ela da serviram boqe i la- jem da }e tako biti i u nas-
a poslije tog uspjeha Novak da se zabavqa na terenu i za- ko sam do bi la dru gi set - tavku Hopman kupa. To }emo
\okovi} je rekao da je me~ ista u`iva u tenisu. Ovo je rekla je Ivanovi}eva. pokazati ve} danas kada za
bio veoma te`ak, prije sve- tur nir na ko me po vre me no Poslije osiguranog tri- rivala imamo doma}ina Aus-
ga zbog toga {to je on imao mogu da se na{alim tokom jumfa wih dvoje su u mje{ovi- tra li ju za ko ju nas tu pa ju
dosta problema. me~a i to i radim. Verujem tom paru savladali Golubjeva Lejton Hjuit i Ali{ja Mo-
Najboqi srpski teniser da qudi to vo le - re kao je i [vedovu sa 7:6 (2), 6:4. lik - rekla je Ivanovi}eva.
pri znao je da ga je An drej \okovi}. Mark Veber i Sebastijan Fetel FOTO: AGENCIJE
Go lu bjev, 36. igra~ sa ATP MILTON KEJNS - Voza~ bez ikakvih nesporazuma - na-
liste, nadigrao u prvom setu. DOMA]IN Red Bula Mark Veber izjavio glasio je Veber.
- Golubjev je igrao hra- sqede}i rival je da se pomirio sa timskim Iako je na po~etku sezone
bro i definitivno je bio kolegom i novim {ampionom izgledalo kao da }e Veber i
boqi u prvom setu, koji je Ivanovi}eva je na sli- “formu le 1“ Se bastijanom Fetel biti savr{ene timske
zaslu`eno dobio. U nastav- ~an na~in po~ela me~ pro- Fetelom sa kojim se nije sla- kolege i da to ni{ta ne mo`e
ku sam uspeo nekako da podi- tiv 36. te ni ser ke svi je ta gao od juna pro{le godine. da ugrozi, tako nije bilo, a
gnem nivo igre i da u|em u Ja ro sla ve [ve do ve, ali je - Na{ odnos je dobar sada. Australijanac je izrazio ve-
ritam koji mi odgovara. Za- ipak uspjela da u taj brejku Na kraju pro{le godine smo liko nezadovoqstvo jer je vje-
dovoqan sam na~inom na ko- dobije prvi set, nakon ~ega razgovarali o nekim stvarima rovao da Red Bul daje poseban
ji sam odgovorio i na kraju se razigrala i lako zavr{i- i ra{~istili smo sve. Te{ko tretman Nijemcu, {to su u ti-
uspe{no zavr{io me~ - re- la posao - 7:6 (6), 6:1. je na}i vremena za takav raz- mu izri~ito negirali. Veber
kao je \okovi} poslije po- - U prvom setu smo obje govor u toku sezone, u `aru je, tako|e, istakao da je doda-
bjede od 4:6, 6:3, 6:1. bile veoma nervozne i ima- borbe, ali }emo tokom zime tan pritisak do{ao zbog toga
Uprkos te {kom me ~u, le smo problema sa servisi- imati prilika da obnovimo {to su i on i mladi Nijemac
tre}i igra~ svijeta ka`e da ma, a u taj brejku sam imala Novak \okovi} i Ana Ivanovi} FOTO: AGENCIJE sve i obavimo jo{ boqi posao bili u konkurenciji za titulu.
42 utorak, 4. januar 2011. GLAS SRPSKE

Fudbaleri Slavije praznike do~ekali u veoma te{koj situaciji

Praznih xepova u novu godinu


Najte`e je onima koji od fudbala izdr`avaju porodice. Kako da djeci objasne da sutra ili prekosutra ne}e imati {ta da jedu,
da razmi{qaju gdje }e do~ekati no}, rekli su fudbaleri Slavije
PI[E: GORAN IVANKOVI] dugovawa iz pro{le godine. ~elnici kluba ne javqaju ni
gosa@bih.net.ba Sta na ri ne za igra ~e ni su na telefonske pozive. Svje-
IS TO^NO SARAJEVO pla}ene u posqedwih {est, sni smo da je finansijska
- Iako je okupqawe fudba- sedam mjeseci, a pojedinci- si tu aci ja ja ko te {ka, ali
le ra Sla vi je za ka za no za ma ni posqedwu godinu. Naj- nismo zaslu`ili da budemo
polovinu januara, (ne)o~e- te `e je oni ma ko ji od ignorisani. Mi smo svoj dio
kivano su se samoinicija- fudbala izdr`avaju porodi- posla u minuloj polusezoni i
tivno okupili u klupskim ce. Kako da djeci objasne da nadma{ili. Zbog istih pro-
prostorijama uo~i novogo- su tra ili pre ko su tra ne }e blema ekipu su qetos napus-
di{wih praznika, koje su ima ti {ta da je du, da ra - tili gotovo svi prvotimci,
do~ekali praznih yepova. zmi{qaju gdje }e do~ekati pa su mnogi mislili da }emo
Uprava kluba je obe}ala no}, jer vla sni ci sta no va u Prvenstvu slu`iti drugim
da }e is pla ti ti dio du go - vr{e pritisak da izmiruju timovima da poprave gol-ra-
vawa do kraja 2010. godine, obaveze ili da pakuju kofe- zliku. Uprkos svemu uspjeli
ali nije ispunila obe}awe. re - uglas su istakli fudba- smo da na zimsku pauzu odemo
Ono {to igra~e najvi{e bo- leri Slavije. na diobi petog mjesta. Nije
li je to {to su ih u klubu tajna da imamo najmawe pla-
do~ekali samo administra- DUGOVAWA te u Pre mi jer li gi BiH.
tivni radnici, koji i sami prema igra~ima Pristali smo na sve, samo da
dijele wihovu sudbinu. 50.000 maraka ne osra mo ti mo ime klu ba,
- Ovako se vi{e ne mo- ko ji je pri je dvi je go di ne
`e! Do{li smo u situaciju Ono {to naj vi {e bo li igrao evropske utakmice. Ne
da nemamo {ta da jedemo. Na prvotimce premijerliga{a preostaje nam ni{ta drugo
kraju jeseweg dijela Uprava iz Is to ~nog Sa ra je va je nego da na ovaj na~in obavi-
kluba sa predsjednikom Goj- ~iwenica da su ~elnici klu- jestimo Upravu kluba da je
kom Dra {ko vi }em na ~e lu ba na wih potpuno zaboravi- krajwi rok da nam izmi re
dala nam je ~vrsto obe}awe li. dugovawa 15. januar, za kada
da }e do kraja godine biti - U klupskim prostorija- je zakazan po~etak priprema.
is pla }e ne dvi je za os ta le ma danima nema nikoga osim U su pro tnom ne -
pla te iz ove po lu se zo ne, administrativnih radnika, }emo se odazva-
premije, rate iz ugovora i a najvi{e nas boli to {to se ti na po ziv
Stru~nog {ta-
OSVJETLALI OBRAZ ba, a to zna~i
da na nas ne }e
Dostojanstveno su fudbaleri treba shvatiti igra~e koji su mo}i da ra~unaju za
Slavije trpjeli probleme koji se odlu~ili na ovaj potez, ve- proqe}ni dio {ampionata -
su ih pratili tokom jesewe se- }ini wih je ovo jedina egzis- Goran Simi} (Slavija) FOTO: ARHIVA
jednoglasni su igra~i Sla-
zone. Izgarali su za dres koji tencija i tra`e samo ono vije. probleme, po{to ni ostali za novom sredinom. Ukoliko dini na~in na koji mo`emo
nose i osvjetlali obraz kluba zara|eno. Bojan Regoje, Ivan Pred igra~ima su bili za po sle ni u klu bu ne ma ju se ova dugovawa ne izmire, da prolongiramo ovaj peri-
plasmanom u gorwi dio tabe- Stankovi}, Ratko Dujkovi}, predstavnici medija i dire- nikakva primawa skoro go- mo`emo staviti katanac na od, a na osno vu po me nu tog
le. Me|utim, nisu imali po- Zoran Kokot, Miqan Radowa, ktor Slavije Milorad Ko- dinu. Nadam se i o~ekujem na{ stadion, po{to u Pra- Pra vil ni ka, je da igra ~i
dr{ku ~elnika kluba, ali su Igor Radovanovi}, Goran Si- {arac, koji ka`e da ukupna da }emo uspjeti da prebro- vil ni ku o li cen ci rawu individualno potpi{u re-
bez dvoumqewa svoje obaveze mi}.... i svi ostali zajedno sa du go vawa pre ma igra ~i ma dimo ovu krizu i da Uprava klu bo va ja sno sto ji da bi program isplate do 31. mar-
odradili na profesionalan stru~nim {tabom sa Draganom iznose 50.000 maraka. kluba ne}e dozvoliti da se klub do bio li cen cu za ta. Me |u tim, stav na {ih
na~in. Ali, od tap{awa po Bjelicom na ~elu sigurno su - U potpunosti razumi- ra spe igra ~ki ka dar, jer, igrawe, do 31. de cem bra u igra~a je da ne `ele da ~e-
ramenu nema previ{e koristi zaslu`ili finansijsku po- jem zahtjeve fudbalera i u koliko sam upoznat, ve}ina godini mora da izmiri sve kaju du`e od 15. januara - re-
i od toga se ne `ivi. Zato dr{ku, makar onu obe}anu. ci je los ti di je lim wiho ve na{ih igra~a je u potrazi obaveze prema igra~ima. Je- kao je Ko{arac.

Radna grupa uspje{no vodila Lakta{e U dobojskoj Slogi se spremaju za proqe}na isku{ewa
Spas od ga{ewa
LAKTA[I - Poslije ispadawa iz Premijer lige BiH
Fudbalski klub Lakta{i ostao je, nedugo zatim, i bez ru-
Sti`u ~etiri poja~awa
DOBOJ - Povratkom Zora- gra Marko ]osi}, fudbaler iz
kovodstva, stru~nog {taba i velikog broja igra~a. Dugo je na ]urguza na ~elo stru~nog Usore. On igra na mjestu {to-
trajala neizvjesnost po pitawu daqe sudbine ovog sportskog {ta ba, u Fu dbalskom klu bu pera i takav profil igra~a
kolektiva, a onda je uz saglasnost na~elnika op{tine Mi- Sloga iz Doboja samo za neko- veoma nam nedostaje. Obavili
lovana Topolovi}a formirana Radna grupa. U wu su imeno- liko dana stvari su krenule na smo, tako|e, pregovore sa Ni-
vani: Tomo Savi} (predsjednik) te ~lanovi Lazo Radanovi}, boqe. Obezbije|ena su ~etiri kolom Trogrli}em, biv{im
Branko \ur|evi}, Danko Vu~i} i Slobodan Babi}. zna~ajna poja~awa od ukupno golmanom premijerliga{a iz
- Situacija u klubu bila je veoma te{ka. Nije bilo novca, pet, ko li ko je pro vje re ni @ep~a. Rije~ je o odli~nom ~u-
teren je bio zapu{ten, voda iskqu~ena, a od igra~a nije bilo stru~waka planirao za nasta- varu mre`e, koji je svojevreme-
ni traga ni glasa. Br`e boqe oformili smo prvi tim, kojem vak sezone. no bio na pragu reprezentacije
smo prikqu~ili veliki broj na{ih mladi}a iz juniorskog, pa - Prvo smo razgovarali sa BiH. To su ~etiri fudbalera
~ak i kadetskog pogona, samo da se krene sa pripremama, iako biv{im Sloginim igra~ima, sa kojima bismo znatno oja~ali
smo klub preuzeli na nekih 15 dana prije po~etka sezone. Tu strijelcem Borislavom Luki- na{u ekipu na deficitarnim
smo vratili neke na{e fudbalere i uz “sta- }em i sa “vezwakom“ Milo{em mjestima - objasnio je ]urguz.
rosjedioce“ uspjeli smo da za kratko vri- Dujkovi}em. Luki} je nastupao
je me for mi ra mo eki pu za nas tup u za vi{e premijerliga{a u BiH ]URGUZ
Prvoj ligi, koji mo`emo da ocijenimo i prvoliga{a u Srpskoj, a sada `eli da anga`uje
uspje{nim - istakao je Savi}. se vra}a iz drugoliga{a Usore, \ukanovi}a
On ka`e da }e 2011. godina biti jo{ u Federaciji BiH. Dujkovi},
te`a. koji je zavr{io fakultet, bio U Slogi ra~unaju na jo{
- S ob zi rom na pre po lovqen je jedan od najtalentovanijih jedno poja~awe, a meta wihovog
buyet (sa 150.000 maraka spao na igra~a Slogine {kole, a minu- interesovawa je bio Branko
75.000) ne }e bi ti ni ma lo la ko. le jeseni nastupao je za drugo- Aleksi}, koji je do pro{log
Ipak, ni to nas ne}e pokoleba- Slavi{a \ukanovi} (desno) FOTO: ARHIVA
liga{a Ozren iz Petrova - qeta nosio dres Sloge.
ti, imamo mladih igra~a koji naglasio je ]urguz. - On je voqan da se vrati, do{ao u “Luke“ - naglasio je - Ako ne bu de oti {ao u
su ponikli u klubu i na koje Wih dvojica su, to se mo`e ali ima takav posao koji mu ne ]urguz. inostranstvo, postoji mogu-
}e mo se jo{ vi {e osla- re}i, ve} ~lanovi svog mati- omogu}ava da redovno trenira. Sloga se ne odri~e mogu- }nost da zaigra u {picu sa Lu-
wati i vje ru je mo da sa ~nog kluba, a gotovo sigurno }e Ukoliko bi promijenio sa- }nosti da anga`uje nekad naj- ki}em, sa kojim je u tandemu u
wima mo `e mo da izbo - im se pridru`iti jo{ dvojica da{we radno mjesto i dobio boqeg strijelca Sloge i Prve Slogi prije nekoliko sezona i
rimo opstanak u eliti igra~a. novi, adekvatan posao, {to je u lige Srpske Slavi{u \ukano- postigao najvi{e golova - do-
- dodao je Savi}. - Velike {anse postoje da tako kratkom vremenu te{ko vi}a, koji je trenutno bez anga- dao je ]urguz.
Tomo Savi} D. P. na proqe}e u dresu Sloge zai- obezbijediti, Aleksi} bi opet `mana. Sl. P.
GLAS SRPSKE utorak, 4. januar 2011. 43
FOTO: ARHIVA

Turnir osnovnih {kola “Borik 2011“


Pobjednik
“Sveti Sava“
BAWALU KA - Po bje dnik “SVETI SAVA“ 3 (1)
tur ni ra osno vnih {ko la u “B. STANKOVI]“ 3 (1)
ma lom fu dba lu “Bo rik
2011“ je eki pa O[ “Sve ti Strijelci:pe0:1 nalima 4:3
Simi} u 9, 1:1 Kre-
Sava“ iz Bawaluke, koja je u menovi} u 13, 1:2 Petkovi} u 20, 2:2
finalu savladala O[ “Bori- Kremenovi} u 24, 3:2 Tea{inovi} u
sav Stan ko vi}“ tek po sli je 26, 3:3 Petkovi} u 27. minutu.
boqeg izvo|ewa penala sa 4:3 Strijelac iz penala: Tea{inovi}
za “Sveti Sava“.
(u re gu lar nom to ku bi lo je Sportska dvorana: “Borik“ u
3:3). Poslije nekoliko proma- Bawaluci.
{e nih se dme ra ca po bje du Gledalaca: 400.
“Sve tom Sa vi“ do nio je Sudije: Vedrana Kova~evi} i Ne-
mawa Mali} (Bawaluka).
Sr|an Tea{inovi}.
Za najboqeg igra~a smotre, O[ “SVETI SAVA“: Kajkut, Jo-
koja je okupila 11 osnovnih vi}, Papi}, Dobra{, Tali}, Mu-
{i}, Lu`ija, Kremenovi},
{ko la, pro gla {en je igra~ Tea{inovi}.
po bje dni ~ke eki pe \or |e O[ “BORISAV STANKOVI]“:
Kremenovi}, a prvo ime me|u Vukovi}, Simi}, Petkovi}, Ja-
Stevo Nikoli}
gol ma ni ma je Sr|an Kaj kut kovqevi}, Dudi}, Popovi}, Dragi-
{i}, Majeti}, Lukaji}, Todorovi}.
Fudbaler Borca Stevo Nikoli} najavquje jo{ boqe izdawe svog kluba (“Sve ti Sa va“). Naj boqi
strijelac sa sedam postignutih golova je Marko Petkovi}
(“Borisav Stankovi}“). D. P.

Osvoji}emo titulu

FOTO: G. [URLAN
Ubije|en sam da imamo najboqi tim u BiH i da }emo biti novi {ampioni. Bawaluka
je i velika i lijepa. Zaslu`ila je da se u woj igraju nove, velike, evropske utakmice,
rekao Nikoli}
PI[E: SLA\AN JEREMI] biti novi {ampioni zemqe. jima sam bio i ja. I danas ktor pra ti ti mo je igre u
sl.jeremic@gmail.com Bawaluka je i velika i lije- mi je `ao {to nismo elimi- dresu Borca i u budu}em pe-
[AMAC - Najboqi st- pa. Zaslu`ila je da se u woj ni sa li Lo za nu. Tvrdim da ri odu. Na dam se do brim
rijelac jeseweg {ampiona igraju nove, velike, evropske smo boqi od [vaj ca ra ca. partijama i brojnim Bor~e-
Ekipa S[C
Premijer lige BiH, bawalu- utakmice - ka`e Nikoli}. Nismo se, vaqda, tada dobro vim pobjedama, uz jo{ koji “Nikola Tesla“
~kog Bor ca, vje ru je da }e Ra do se pri sje }a qe - po zna va li, ni smo bi li ni gol s mo je stra ne - op ti -
to{weg dolaska na Gradski uigrani, nije bilo ni tre- mista je Nikoli}.
Turnir sredwih {kola
wegov tim u nastavku {am-
pionata nastaviti sa blis-
ta vim igra ma i osvo ji ti
stadion.
- Bo rac je osvo jio Kup
nera Vlade Jagodi}a. [teta,
a mo glo je ispas ti mno go
Sve dosada{we svoje go-
love ovaj [am~anin prosla-
Kotorvaro{ani
titulu.
- Ubije|en sam da imamo
BiH i slijedili su me|una-
rodni susreti. Anga`ovali
boqe - `a li za pro pu {te -
nim napada~ Bawalu~ana.
vio je na identi~an na~in.
- Kad god zatresem mre-
najuspje{niji
najboqi tim u BiH i da }emo su nekoliko igra~a me|u ko- `u qubim bur mu i sva ki TEHNI^KA [KOLA 1 (1) BAWALUKA - Sredwo{kol-
SVAKI ski centar “Nikola Tesla“ iz
gol proslavqa gol po sve }u jem su pru zi S[C “N. TESLA“ 1 (0)
PROQE]E Bran ki. Ka da mno gi ni su Kotor Varo{a pobjednik je
na identi~an na~in penalima 6:7 turnira sredwih {kola “Bo-
Stevo Nikoli} svoju fudbal- roditeqa i brata, pa na{ih vjerovali u moje kvalitete Strijelci: 1:0 Subi} u 13, 1:1 Ra-
Svo jim par ti ja ma i i ka da sam imao mno go dmanovi} u 19. minutu.
rik 2011“. Kotorvaro{ani su u
sku pri~u ispisuje u te{kim kumova, prijateqa. Uvijek sam finalu poslije devet serija
efikasno{}u preporu~io se problema, ona je uvijek bi- Strijelci iz penala: Savanovi}
vremenima. Sada kada Borac govorio da je proqe}e najqe- 2, Vuli}, \ukari}, R. Ivi} za Tehni- sedmeraca pobijedili Tehni-
napreduje, a Nikoli} igra p{e godi{we doba. Proqe}e selektoru Safetu Su{i}u. la uz me ne. Mo ram da na -
~ku {kolu, a \akovi} 2, Jo{i}, ~ku {kolu sa 7:6 (poslije regu-
sve boqe, nasmijan je, pri~a kome idemo u susret meni }e - Do bio sam po ziv da gla sim da je ona Haxiselimovi}, \ekanovi}, Mu{a- larnih 30 minuta rezultat je
za trojicu. ^ini to, ipak, sa donijeti veliku radost. Pos- nas tu pim u An ta li ji pro - na j za slu `ni ja {to se i novi} za S[C “Nikola Tesla“ Ko-
bio 1:1). Ovogodi{wa smotra
ukusom. ta}u otac, {to me ~ini jako tiv Poqske. Imao sam tada daqe bavim fudbalom. Ka- tor Varo{.
Sportska dvorana: “Borik“ u sredwo{kolaca okupila je de-
- Uz suprugu Branku i moje ro- ponosnim. I sna`nim da bih po vre du i mo rao sam da da sam pro la zio kroz te -
Bawaluci. vet ekipa, a za najboqeg igra~a
diteqe i brata, najve}u po- brda mogao pomjeriti - ista- odbi jem po ziv. Me |u tim, {ke tre nut ke upo znao sam Gledalaca: 400. progla{en je ~lan pobjedni~ke
dr{ku imam od Brankinih kao je Nikoli}. na dam se da }e sve bi ti u wu i mnogo mi je pomogla - Sudije: Nemawa Mali} i Vedrana ekipe Sini{a \akovi}. Pre-
najboqem redu i da }e sele- dodao je na kraju Nikoli}. Kova~evi} (Bawaluka). ostala dva priznawa pripala
TEHNI^KA [KOLA: Petrovi}, su u~enicima Tehni~ke {kole.
Poznati finalisti 35. turnira u malom fudbalu “Borik 2011“ Savanovi}, R. Ivi}, M. Ivi}, Bawac, Za najboqeg golmana progla-
\ukari}, Subi}, Pribjegovi}, Vuli}, {en je Nemawa Petrovi}, dok
"Studenac" i Apeiron za pehar [erbexija.
S[C “NIKOLA TESLA“: \erma-
novi}, Ba{i}, Radmanovi}, \akovi},
je “kraq“ strijelaca u ovoj sta-
rosnoj kategoriji Aleksandar
BAWALUKA - U finalu va. U drugom polufinalnom su- Te{i}, Jo{i}, Mu{anovi}, Haxiseli- Subi} sa ~etiri postignuta
35. tradicionalnog turnira u sretu Univerzitet Apeiron po- movi}. gola. D. P.
malom fudbalu “Borik 2011“ bijedio je Blu lajn Fitnes klub
igra}e Restoran “Studenac“ i sa 4:3. Zavr{en turnir fakulteta
Univerzitet Apeiron. Rezultati i strijelci: polu-
Poslije veoma dramati~ne
utakmice Restoran “Studenac“
finale: seniori: Restoran
“Studenac“ - Buleti} 1:1, pena-
Sini{a Tomi}
eliminisao je pro{logo-
di{weg pobjednika Buleti} po-
lima 3:1 (S. Lazi} - Raki}),
Univerzitet Apeiron - Blu lajn
prvo ime BAWALUKA KOLEX 1 (1)
slije izvo|ewa penala sa 3:1 (u Fitnes klub 4:3 (Devu{i} 2, BAWALU KA - Po bje dnik UNIVER. APEIRON 5 (1)
regularnom toku bilo je 1:1). Milanovi}, Babi} - Stanivuko- smo tre fa kul te ta “Bo rik
vi}, Da{i}, Vasojevi}), vetera- 2011“, koja je ove godine okupi- Stri jelci: 1:0 Beri} u 3, 1:1 Sta-
nivuk u 15, 1:2 Baki} u 19, 1:3 Tomi}
ELIMINISAN ni: Uni invest nekretnine la deset visoko{kolskih usta- u 23, 1:4 Baki} u 29, 1:5 Baki} u 30.
pro{logodi{wi “Aleksandra komerc“ - no va je eki pa Uni ver zi te ta minutu.
pobjednik “Pavlovi} turs“ 3:1 (In- Apeiron. Ona je u finalu sa- Sportska dvorana: “Borik“ u
|i} 2, Lipovac - Boroja), vladala Bawaluka koley sa 5:1. Bawalu ci.
Gledalaca: 800.
Poveli su igra~i Podgrme~ Sanski Most - Igra~i Bawaluka koleya pove- Sudije: Jovica Koji} (Bawaluka) i
Buleti}a golom Milana “Stra{ek ^oli}“ 2:3 li su u tre}em minutu golom Sla|an [krbi} (^elinac).
Raki}a u petom minutu, (Prodanovi}, Ja}imovi} - Aleksandra Beri}a, ali je onda BAWALUKA KOLEX: Keki}, Luka-
da bi Slobodan Lazi} izje- R. Komqenovi}, Qubojevi}, uslijedio preokret. Prvo je do ji}, Ba{i}, Beri}, Damjani}, Ra~i},
Milenko Devu{i} (Univerzitet Apeiron) FOTO: G. [URLAN
dna~io u 38. Prilikom izvo- Mili{i}), juniori: Tim pro- poluvremena na 1:1 izjedna~io Mo~evi}, Todi}, ]utkovi}.
|ewa sedmeraca Slobodan met - “Devi} tekstil“ 1:1, pena- linac 2:1 (Loli}, [avija - Po- ka, Bilal, Gavranovi} - Lazi- Aleksandar Stanivuk, a onda u UNIVERZITET APEIRON: Damja-
ni}, Gruji}, Stanivuk, An|eli}, Pe-
Lazi} i \or|e Lazi} pogodili lima 4:3 (Jorgi} - R. Risti}), povi}), pioniri: FK Kozara - ~i}), Stolarija “Dragojevi}“ - nastavku susreta jo{ ~etiri trovi}, Mi{li}, Tomi}, Bo`i},
su mre`u Buleti}a, dok su Mi- Elektro obnova instalateri - Pe{tan 5:1 (Babi} 2, Popovi}, Ajaks “Stra{ek ^oli}“ 4:1 go la Ape iro na, od ~e ga tri Baki}.
lan Raki} i Mladen Koci} bi- Liverpul 3:2 (Vuli}, Medi}, Francuz, Demo - Popovi}), (Pupovac 2, Baji}, Kuzmanovi} - @arka Baki}a.
li neprecizni, {to je bilo Pribjegovi} - Simi}, Vrti}), Sportski tereni Rami}i - Auto Trivunovi}). Finalne utakmi- Najboqi igra~ je Sini{a Tomi} (Univerzitet Apeiron), naj-
dovoqno igra~ima “Studenca“ kadeti: Monting Tesli} - Juhu {kola “Delta“ 0:1 (\. Kremeno- ce “Borika 2011“: igraju se u su- sigurniji golman wegov saigra~ Vladimir Damjani}, dok je
da se plasiraju za subotwe fi- 1:0 (Durmi{evi}), OKI vi}), pjetli}i: Mejdan Bronks - botu, 8. januara. prvo ime me|u strijelcima Jovan Lukaji} (Bawaluka koley) sa
nale, koje se igra od 19.40 ~aso- Bawaluka - “Zeqi} komerc“ ^e- Grin strit huligans 3:1 ([ip- D. P. {est golova. D. P.
44 utorak, 4. januar 2011. GLAS SRPSKE

FOTO: AGENCIJE
Institut za fudbalsku istoriju i statistiku
Muriwo trener godine
LONDON - Me|unarodni institut za fudbalsku istori-
ju i statistiku u tradicionalnom novogodi{wem izboru za
najboqeg trenera 2010. godine proglasio je Portugalca @o-
zea Muriwa, stratega madridskog Reala.
On je dobio 294 boda, a izboru je svakako najvi{e dopri-
nio uspjeh sa Interom kada je pro{le sezone, prije dolaska
u Madrid, osvojio Seriju A, Ligu {ampiona i Kup Italije.
Iza Portugalca, sa 106 bodova mawe, na{ao se trener Bar-
selone Pepe Gvardiola, dok je za tre}eg trenera Evrope
progla{en Holan|anin Luis van Gal sa 75 bodova. Iza wih
su redom prvi stru~wak Atletika Kike San~ez Flores (46),
^elzija Karlo An}eloti (41), Man~ester junajteda Aleks
Ferguson (38) i Arsenala Arsen Venger sa 33 boda.

Neobi~na povreda prvotimca Milana


Robiwo udario
u objektiv kamere
MILANO - Fudbaler Mi- mi li ja no Ale gri po sli je
lana Robiwo povrijedio je utakmice je rekao da je Ro-
koqeno na bi za ran na ~in, biwo pro{ao sa ozbiqnom Barselona slavila 11. uzastopnu pobjedu
udariv{i u objektiv kamere po sje ko ti nom na koqenu,
kraj terena na prijateqskoj
utakmici protiv Al Ahlija.
As “rosonera“ zaradio je
posjekotinu na koqenu zbog
ali i istakao da vjeruje da
povreda nije te`e prirode i
da }e Bra zi lac bi ti spre -
man za uta kmi cu pro tiv
^avi Ernandez
koje je zamijewen u 85. minu-
tu. Trener Milaneza Masi-
Kaqarija u prvoj utakmici
proqe}nog dijela prvenstva.
u{ao u istoriju
Fudbaler katalonskog giganta zabiqe`io je 549. nastup za Barsu, ~ime se na
vje~noj listi izjedna~io sa Miguelom Bernardom Bjanketijem
BARSELONA - Levanteom dres Barse obu- {lo otkako sam prvotimac. do broja 700 - rekao je Gvar-
Fu dba ler Bar se - kao po 549. put. Hvala vam svima na preli- diola.
lone ^avi Ernan- U prvoj utakmici u novoj je pim emo ci ja ma i pa`wi Sada ve} legenda Barse-
dez u{ao je u godini Barselona je savla- ko ju ste mi po klo ni li. lone cijelu karijeru proveo
is to ri ju klu ba dala Levante rezultatom 2:1 Osje}am se privilegovanim je u katalonskom velikanu.
izjedna~iv{i re- i to bez naj boqeg igra ~a {to stojim ovdje i obra}am Za prvi tim debitovao je 18.
kord Miguelita po Lionela Mesija. Oba gola vam se. Tru di }u se da i avgusta 1998. kada je imao 17
broju nastupa za ka- za eki pu Pe pa Gvar di ole daqe do pri no sim klu bu i go di na. Svo jim nas tu pi ma
ta lon ski klub, po - postigao je Pedro, a dvije nadam se da }emo se zajedno ove sezone, pored klupskih
{to je u su sre tu sa asis ten ci je za biqe`io je ra do va ti jo{ mno gim tro - saigra~a Andresa Inijeste
Danijel Alve{. fejima - rekao je emocija- i Lionela Mesija, jedan je
ma obuzet prvotimac Barse. od kandidata za zlatnu lop-
^AVI I tre ner Gvar di ola se tu, ko ju do bi ja naj boqi
13 godina prvotimac osvrnuo na fantasti~an us- igra~ godine.
Barselone pjeh svog igra~a.
- Odigrao sam 300 me~e- Tabela
Robiwo FOTO: AGENCIJE
Po zavr{etku utakmice va i to je djelovalo ~udesno. 1. Barselona 17 15 1 1 53:10 46
Mihajlovi} po`elio godinu bez povreda ^a vi se obra tio pu bli ci, Miguelito je odigrao 549, 2. Real Madrid 16 13 2 1 39:12 41
koja ga je pozdravila ovaci- ali se povukao u 38. godini. 3. Viqareal 16 10 3 3 30:14 33
“@elim samo zdravqe” jama. ^avi je do sada odigrao is- 4. Valensija
5. Espawol
17
17
9
9
4
1
4
7
26:20
19:24
31
28
- Ne mogu da vjerujem da to toliko, a ima 30 godina.
FIRENCA - “Epidemija“ povreda obiqe`ila je pro{lu 6. Atletiko M. 16 8 2 6 27:19 26
je ve} trinaest godina pro- Ne bi me ~udilo da do|e i 7. Hetafe 16 8 2 6 26:22 26
godinu Fjorentine, pa je potpuno razumqivo {to je trener
“viola“ Sini{a Mihajlovi} po`elio samo jedno u novoj go- 8. Atletik B. 17 8 1 8 26:29 25
9. Seviqa 17 7 2 8 22:27 23
dini za wegove igra~e - zdravqe. Rezultati 17. kola 10. Sosijedad 16 7 1 8 22:26 22
- Nadam se da }e 2011. godina biti boqa od prethodne - re- 11. Majorka 16 6 3 7 16:20 21
kao je srpski stru~wak, ~iji tim poslije 17 kola zauzima 15. Atletik Bilbao - Deportivo 1:2 (Qorente 86 - Adrijan 32.
12. Deportivo 17 5 6 6 15:20 21
poziciju sa 19 bodova. penal, 52), Barselona - Levante 2:1 (Pedro 47, 59 - Stuani 13. Herkules 16 5 4 7 18:22 19
Lo{ plasman “qubi~astih“ posqedica je, prije svega, ve- 80), Sporting - Malaga 1:2 (Kastro 42. penal - Velington 45, 14. Rasing S. 16 5 3 8 13:23 18
likog broja povrije|enih igra~a. Ipak, izuzev Stevana Jove- Apono 59. penal), Seviqa - Osasuna 1:0 (Kanute 36), Valen- 15. Osasuna 17 4 5 8 15:21 17
sija - Espawol 2:1 (Aduriz 28, Mata 90+2 - Ko{ta 45), sino} 16. Malaga 17 5 1 11 22:36 16
ti }a i Se bas ti ja na Fre ja ko ji se opo ravqaju po sli je 17. Levante 17 4 3 10 19:28 15
operacija koqena, svi ostali igra~i bi trebalo da budu su igrali Atletiko Madrid - Rasing, Majorka - Herkules,
Viqareal - Almerija, Saragosa - Real Sosijedad, Hetafe - 18. Almerija 16 2 7 7 15:25 13
spremni za prvi me~ u novoj godini protiv Bolowe. Fjoren- ^avi 19. Sporting H. 17 2 6 9 14:26 12
tina }e protiv Bolowe biti ja~a za Montoliva, \ilardina, Real Madrid. 20. Saragosa 16 1 7 8 14:27 10
Ernandez
Boruca, Vargasa i Natalija.
Nacional pobijedio na “Dragau“
Adrijano se vra}a sa odmora
“Nadam se da Poraz Porta poslije 307 dana
PORTO - Do{ao je kraj i odigrao utakmicu `ivota. Ovom nevjerovatnom se-
me ne}e kazniti” velikoj seriji Porta. Trener On je postigao oba po- rijom aktuelni trener Porta
SAO PAULO - Napada~ Ro- vjerujem da }e biti ikakvih Andre Viqas Boas i wegovi gotka i tako prakti~no sam na dma {io je re kord svog
me Adri ja no na pu tu je za problema u Rimu - kazao je fudbaleri porazom su starto- sa vla dao u~e sni ka Li ge men to ra i uzo ra, ve li kog
Ita li ju, po sli je pro ble ma Adrijano. vali u novu godinu i tako po- Evrope. Sre}a u nesre}i za @o zea Mu riwa ko ji ga je
koje je imao sa paso{em. - Wegov san je da igra za slije 307 dana prekinuli niz Porto je {to ovim porazom uvrstio u svoj stru~ni {tab
“Imperator“ je boravak u Flamengo. Rekao sam da klub od 37 utakmica bez poraza. nisu izgubili {ansu za pla- kao skauta prije nego {to je
Brazilu iskoristio i da se mora da izabere srce. To je Boqi od wih bio je Naci- sman u sqede}u rundu, jer se sa portugalskom ekipom po-
sretne sa Ronaldiwom koji mnogo vrednije od novca i onal iz Madeire i to u Liga takmi~ewe igra u grupi. korio Evropu.
je napustio Milan. slave koje donosi igrawe u kupu. Gosti su pobijedili re- Kasnije je radio i u ^el-
GOSTI
- Novu godinu nisam pro- Evro pi. Sa da ne mo gu da zultatom 2:1, poslije velikog ziju, a bio je i pomo}ni tre-
veo u najboqem raspolo`ewu pre dvi dim gdje }e Ro nal - preokreta. Prvo je Hulk do- pobijedili ner u Interu, da bi se napo-
jer je ujaku pozlilo i morao diwo zavr{iti, ali se na- veo doma}e u vo|stvo i tada se rezultatom 2:1 kon od Mu riwa odvo jio u
sam da idem u bolnicu. Sada dam da }e to biti tamo gdje ~inilo da se velika serija Porto ima jo{ dvije uta- oktobru 2009. godine, kada je
se opo ra vio. Oba vi jes tio ga navija~i vole i gdje }e se portugalskog velikana nas- kmice i ako pobijede u obje, preuzeo kormilo Akademike
sam ~elnike kluba kakve sam osje}ati dobro - zakqu~io je tavqa. Me|utim, napada~ gos- plasira}e se u nastavak ta- iz Koimbre, a na klupu Por-
pro ble me imao, tako da ne Adrijano. Hulk (Porto) tiju Luso Anselmo sino} je kmi~ewa. ta sjeo je pro{log qeta.
GLAS SRPSKE utorak, 4. januar 2011. 45

Sajt “Vikiliks” objavio izvje{taj o povezanosti mafije i fudbalera u Bugarskoj “^etiri skakaonice“
Trijumf
Morgen{terna
INZBRUK - Austrijanac
Tomas Morgen{tern trijum-
fovao je na tre}em takmi-
~ewu 59. iz dawa tur ne je
“^e ti ri ska ka oni ce“
odr`anom u austrijskom In-
Op{te je mi{qewe da bugarske fudbalske zbruku.
Morgen{tern je do {este
klubove direktno ili indirektno koriste pobjede ove sezone, a 20. u
osobe koje se bave organizovanim karijeri, do{ao skorom od
266,5 bodova i skokovima od
kriminalom i koje ih koriste da bi 129,5 i 126,5 metara, i sada
stekle legitimitet, oprale novac se nalazi na korak od tri-
ili brzo zaradile, navodi se u depe{i jumfa na turneji. Veteran
Adam Ma li{ (257,5 -
SOFIJA - U Bugarskoj je riste osobe koje se bave orga- 128/123) osvo jio je dru go
po sli je kra ha ko mu ni zma nizovanim kriminalom i ko- mjesto u Inzbruku, sa devet
fudbal postao simbol ko- je ih ko ris te da bi ste kle bodova mawe od mladog Aus-
rumpiranosti i uticaja or- le gi ti mi tet, opra le no vac trijanca, dok se na tre}em
ganizovanog kriminala na ili brzo zaradile. Fudbal- stepeniku pobjedni~kog pos-
institucije, navodi se u iz- ski klubovi u Bugarskoj bili toqa na{ao odli~ni Norve-
vje{taju koji je 15. januara su dru{ tve ni, po li cij ski `anin Tom Hilde (255,2 -
pro{le godine poslala ot- ili vojni, a prodati su novoj 127,5/122). Morgen{tern je
pravnik poslova ameri~ke ekonomskoj eliti, poznatoj po bio taj koji je kao vode}i
am ba sa de u So fi ji Su zan svojoj bliskosti sa organizo- Todor Batkov FOTO: AGENCIJE u{ao u finalnu rundu za-
Saton, a koji je objavio sajt vanim kriminalom ili biv- U dokumentu, koji je tre- Na listi vlasnika klubo- tova. Zvijezda Man~ester ju- hvaquju}i skoku od 129,5 me-
“Vikiliks”. {im tajnim slu`bama - pi{e ba lo da bu de po vjerqiv do va je optu`eni trgovac oru- najteda po~etkom 2009. godine ta ra, ko ji je uje dno bio
Izvje{taj “Bugarski fu- u depe{i koju je 2019. godine, navode se i ime- `jem, a me|u wima su bila i hitno je iz Engleske odletio najboqi u prvoj rundi. Mla-
dbal dobija crveni karton potpisala Su- na nekih {efova kriminal- trojica pokojnih kriminala- u svoju rodnu Bugarsku da bi dom Austrijancu je to drugi
zbog korupcije“ poslat je u ja- zan Saton. nih gru pa po put To do ra ca. Navodi se da su pojedini spasao djevojku Elenu i novo- tri jumf na ovo go di{wem
nuaru pro{le godine iz ame- Batkova, koji se dovodi u vezu vla sni ci na mje {ta li uta - ro |e nu k}er ki cu Deu iz izdawu turneje “^etiri ska-
ri~ke ambasade u Sofiji. sa fudbalskim klubom Lev- kmice kako bi wihovi timovi “raqa“ mafije. Prema tvrd- ka oni ce“, po {to je pri je
- Op{te je mi{qewe da ski, jednim od najpopularni- izgubili, a oni zaradili na wama bugarskih i britanskih Inzbruka trijumfovao i na
bugarske fudbalske klubove jih u So fi ji, kao i ime kladionici. Zbog maweg po- medija, lokalni kriminalci prvom takmi~ewu u wema-
direktno ili indirektno ko- Vasila Bo{kova, biv{eg sa- reza prijavqivane su mawe wegovu majku Margaritu tele- ~kom Oberstdorfu, dok je u
vjetnika CSKA iz Sofije. plate igra~a. Navodno, mjese- fonom su obavijestili da }e Garmi{ Partenkirhenu, gdje
Dimitar Berbatov Gri{a Gan~ev se dovodi u vezu ~no su dobijali oko 120 evra, se wena snaha i unuka na}i u je takmi~ewe obiqe`io jak
sa Liteksom, Nikolaj Gigov sa a prave zarade su bile i do 70 opasnosti ako im Dimitar vjetar, bio tek 14, ali je i to
Berbatov se ve} upoznao sa bugar-
Lokomotivom iz Sofije, a ne puta ve}e. us ko ro ne is pla ti 500.000 bi lo do voqno da za dr`i
skom mafijom. Naime, kao 18-go-
zaostaju ni bra}a Margini funti. Naravno, Berbatov je prvo mjesto u plasmanu tur-
di{waka i zvijezdu u usponu CSKA
(Slavija, Sofija) i konzorci- IZVJE[TAJ po kratkom postupku prese- neje. U Inzbruku je zna~ajno
oteo ga je mafija{ki {ef. Poslije
jum TIM (Crno more, Varna). poslat u januaru lio svoju porodicu u Engles- pove}ao svoju prednost pred
treninga u klubu utrpali su ga u
Posqedwa tri predsjednika pro{le godine ku. On je odbio da prijavi veliko finale u Bi{ofsho-
automobil i odveli da “upozna“ jednog
Lokomotive iz Plovdiva, klu- prijetwe policiji jer mu je fenu, gdje je trijumfovao
od najstra{nijih gangstera u Bugarskoj Geor-
ba koji je godinama bio vla- Najpoznatiji slu~aj koji lokalni bos otkrio da su u prije godinu. Pedeset deve-
gija Ilijeva, koji je kasnije ubijen, a tada je
sni{tvo kriminalne grupe se desio u Bugarskoj, a ti~e se zavjeru umije{ani i visoki to izdawe turneje “^etiri
bio vlasnik suparni~kog kluba Levski. Di-
VIS, su ubijeni, pi{e u izvje- povezanosti mafije i fudba- zvani~nici tamo{we poli- skakaonice“ zavr{ava se u
mitar je pu{ten tek nakon {to je wegov otac
{taju ameri~ke ambasade. lera, je onaj Dimitra Berba- cije. ~etvrtak u Bi{ofshofenu.
Ivan pristao na mafija{ke uslove.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

Obla~no Beograd Boris


DMITRA[INOVI]
U Srbiji }e biti Subotica Maks. -2 oC direktor
obla~no bez pada- Min. -6 oC Mirjana KUSMUK
vina. Minimalne glavni i odgovorni urednik
Bijeqina
Bawaluka Doboj dnevne temperatu- Novi Sad
re kreta}e se od - Darko GAVRILOVI] (zamjenik
Tuzla glavnog i odgovornog urednika)
14 do -12 na Sandra MILETI]
planinama, u osta- (novosti)
Zvornik Dragana ]OSI]
lim krajevima od -
(dopisnici, dru{tvo, Glas plus)
Zenica 9 do -1, a Beograd Daliborka SEKULI]
maksimalne od -5 (biznis)
na planinama, u Mehmed DIZDAR
Promjenqivo Sarajevo
ostalim krajevima
(hronika)
Vawa POPOVI]
obla~no od -4 do 1 stepena (panorama)
Tawa MILAKOVI]
Celzijusa.
U Republici Srpskoj ujutru }e biti (Srbija, region)
prete`no obla~no sa mrazom i ma- Mostar Novi Pazar Ni{ Milenko KINDL
(svijet)
glom mjestimi~no, a na istoku obla- Neda SIMI]-@ERAJI]
~no uz slabo provijavawe snijega. (kultura)
Tokom dana promjenqivo obla~no Darko GRABOVAC
Nik{i} (Bawaluka)
sa sun~anim intervalima, osim u Bawaluka Slavko BASARA
krajevima sa du`im zadr`avawem ma- Pri{tina
0 oC
(sport)
Trebiwe Maks. Podgorica Tihomir GA^I]
gle, a na jugu prete`no sun~ano. Pre-
ma kraju dana u Krajini i Posavini Min. -7 oC (tehni~ka)
prolazno naobla~ewe. Duva}e slab Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ
NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici
sjeveroisto~ni i isto~ni vjetar, a na kraj Drvara, 31. jula 1943. godine.
jugu Hercegovine umjerena i poja~ana Evropske metropole Od 15. septembra 1992. godine od-
bura. Jutarwa temperatura vazduha lukom Narodne skup{tine RS izlazi
Amsterdam 2 Budimpe{ta 0 London 2 Prag 0 kao dnevni list Republike Srpske.
od -12 na planinama i visoravnima, Atina 7 Bukure{t 1 Madrid 6 Rim 7 Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5.
u ve}ini krajeva od -9 do -3, na jugu Berlin 0 Carigrad 4 Minhen -1 Sofija -4 maja 2003. godine.
oko 0, a dnevna od -7 do 0, na jugu do Be~ 0 Dablin 2 Moskva -4 Stokholm 0
6 stepeni Celzijusa. Bratislava 0 Kopenhagen 2 Oslo -1 Var{ava -4 e-mail: dopisnik@glassrpske.com
Brisel 0 Lisabon 14 Pariz -2 @eneva -1 marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marke-
ting: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka
551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53
46 utorak, 4. januar 2011. GLAS SRPSKE

Maksimalni rizik Odlu~uju}i glas


Antena 22 30
Uloge:
@an-Klod van Dam,
Nata{a Henstirx
0 30
Uloge: Endi Garsija,
Hari Belafonte,
Robert Proski
PINK BH Re`ija: Ringo Lam PINK BH Re`ija: Dejvid Anspaugh
@ena koja je abortirala se tereti za ubistvo.
KABLOVSKA Porota je brzo odlu~ila, ali jedan glas mo`e da
izmijeni tu odluku.

B 92
6.00 Jutarwi program 18.00 Super genije
10.00 Vijesti 18.30 Vijesti
10.30 Super genije 19.00 Sun|er Bob,
11.00 Otka~ena istorija crtani film
12.00 Bo`i}na ~estitka, film 20.00 Drugi svjetski rat u boji
13.50 Kriti~na situacija 21.00 Zabrawena dolina,
15.00 Nacionalna film
geografija i BBC 23.10 Vijesti
16.00 Vijesti 23.50 [ta se desilo
16.30 Sportski pregled sa malom Xejn, film
16.50 Nacionalna 1.30 Otka~ena istorija
geografija i BBC - Info kanal

Fox Crime Policajac zauzima mjesto svog brata blizanca


6.50 Metlok 17.40 Distrikt i nasqe|uje wegov problem ali i wegovu prelije-
7.35 Las Vegas 18.30 ^uvar pu djevojku. On je primoran da kao kik-bokser ci-
8.20 Wujor{ki 19.10 Bjekstvo jelim putem od Francuske do SAD, igra na tankoj
plavci iz zatvora liniji izme|u FBI i ruske mafije. Ovaj policajac
9.10 Distrikt 20.05 Brojevi mora da prona|e odgovore na neka te{ka pitawa u
9.55 Odjeqewe 20.45 Nestali {to kra}em roku.
10.45 Bouns 21.30 Idili~ni
11.30 Prevaranti grad
12.20 ^uvar
13.00 Brojevi
22.20 Dekster
23.10 Bouns
RTRS BN RTS 1 RTS 2
13.50 Wujor{ki 23.55 Zlo~ina~ki 6.00 Jutarwi program 6.30 Jutarwi 6.00 Vijesti 5.50 Koncert za dobro jutro
plavci umovi 9.00 Vijesti program 6.05 Jutarwi 6.50 U zdravom tijelu
14.40 Distrikt 0.40 Bjekstvo 9.10 Nodi, 8.30 Sesil program 7.00 Kuvati srcem
15.30 Bouns iz zatvora crtani film i Pepo 8.00 Dnevnik 7.30 [umska {kola
16.15 Nestali 1.25 ^uvar 9.20 Mala princeza, 8.10 Jutarwi 7.35 Pepa prase
9.00 Nezaboravne
17.05 Odjeqewe 2.00 Prevaranti crtani film program 7.40 Metro Erni
biblijske
Fox Life
9.30 Tomica 9.00 Boqi `ivot, 7.50 Spajdermen
i prijateqi pri~e serija 8.10 Aleks i muzika
9.40 [a{ava Buki, 9.40 UMS 9.40 U zdravom tijelu 8.20 Enciklopedija
7.00 Ko `iv ko mrtav 17.30 Ko je Samanta 10.00 Novosti
7.50 Svita 18.00 Svita crtani film 10.00 Vijesti za radoznale
10.00 Doktor 10.20 Kradqivac 10.05 Kvadratura kruga 8.50 Matematika u srcu
8.40 Kako sam 18.50 Svi
upoznao gradona~elnikovi qudi @ivago, srca, 10.30 Putopis 9.10 Deset godina
va{u majku 19.30 Sta`isti serija serija 11.00 Vijesti Na{e Srbije
9.00 O~ajne 20.20 Razvedeni 10.50 Karmelita, 11.00 Grom 11.05 O~ajne doma}ice, 9.30 Tajne novogodi{wih
doma}ice Gari serija u raju, serija praznika
10.40 Ko `iv 20.50 Kako sam 12.00 Dnevnik serija 12.00 Dnevnik 9.50 Tenis: Srbija
ko mrtav upoznao 12.20 Dug povratak 12.00 Novosti 12.10 Sport plus - Australija ili
11.30 Svita va{u majku ku}i, film 12.30 Prevaranti, 12.50 Marselo Bratke
12.05 Film
12.40 Razvedeni Gari 21.10 Ulica - [arene ka`e serija i kamerata Brazil
14.00 Stanarka 14.00 Novosti 13.30 Badi pas ko{arka{,
13.00 Kako sam sje}awa 13.00 Ko{arka: @rijeb
napu{tenog 14.05 Kamionxije, film
upoznao 22.00 [kola za top 16
zamka, serija serija 15.00 Vijesti 13.30 Trezor
va{u majku za parove
15.00 Vijesti 15.00 Jelena, 15.10 Balkanskom 14.20 Enciklopedija
13.30 Sta`isti 22.50 Ko je
14.00 Svi Samanta 15.10 Dolina sunca, serija ulicom za radoznale
gradona~elnikovi qudi 23.10 O~ajne serija 15.30 Vitafon 15.55 Vijesti 14.50 Matematika u srcu
15.00 Ko `iv doma}ice 16.00 Galerija 16.00 Dnevnik 16.00 Bela la|a, 15.10 Deset godina
ko mrtav 0.50 @enske pri~e koja nestaje 16.10 Grijeh serija Na{e Srbije
15.50 Svita 1.40 Ko `iv 16.30 Srpska danas wene 17.00 Dnevnik 15.30 Tuma~ewe
16.30 Parovi ko mrtav 17.00 Karmelita, RT Vojvodina kwi`evnog djela
majke,
serija 17.20 [ta radite bre 15.50 Ovo je Srbija
serija
Radio RS 18.00 Jedna pjesma
jedna `eqa 18.00 Danas 17.30 Beogradska
hronika
16.30 Liturgija,
u Srpskoj dok. program
6.00 Jutarwi 19.10 Izborna hronika 19.00 Upitnik 18.20 Deset metara 17.00 Pri~e iz prirode
program 19.30 Zaigrajmo, zapjevajmo, 19.30 Dnevnik 18.20 Muzi~ki
izborne ti{ine 17.30 Kamerom
10.00 Vijesti emisija narodne muzike 20.10 Nekad bilo {ou 18.50 Slagalica kroz Srbiju
10.05 Zajedni~ki 20.00 Vijesti 21.10 Mjesto zlo~ina: Dragana 19.30 Dnevnik 17.50 Bitef
talas 20.05 Studiorum Majami, Koji}a 19.50 Bela la|a, 18.30 Stranac u Beogradu
11.00 Vijesti 21.00 Vijesti serija Kebe serija 19.00 Sportski program
11.05 Zajedni~ki talas 21.05 Ve~e uz radio 21.50 Crni Guja, 19.30 Dnevnik 21.00 48 sati - svadba 19.30 Lov i ribolov
12.00 Podnevne 22.00 Hronika dana serija
novosti 22.10 Radaguka, zlatno 20.10 Jelena, 21.40 Vijesti 20.00 TV mre`a
22.30 Dnevnik
12.10 Zapjevajmo doba rokenrola serija 21.50 Tre}a sre}a, 20.30 Vrijeme fresaka
23.00 Cirkus,
pjesme stare 0.00 Pono}ne 21.00 Grijeh film 21.00 O~ajne doma}ice,
serija
13.00 Vijesti vijesti wene 23.30 Dnevnik serija
23.50 No limit
13.05 U ritmu dana 0.10 No}ni program 0.10 Dug povratak majke, 23.50 Prevaranti, 21.40 @ivot sa muzikom
14.00 Vijesti ku}i, film serija serija 22.10 Dobro je znati
14.05 Svilen konac Frekvencije: 1.40 Nekad bilo 22.40 Dnevnik 1.00 Sjaj trulog 22.40 Bijelo dugme
15.00 Vijesti Bawaluka - 90,9; 2.40 Crna Guja, 23.00 Film novca, serija 23.30 Stoni tenis (`):
16.00 Dnevnik Bawaluka, Prijedor, serija 1.40 Dani radija, Srbija - Rusija
1.00 Dnevnik
16.20 Muzi~ka kutija Gradi{ka - 92,7; 3.10 Dnevnik film 0.00 Reli Dakar
1.30 Grijeh
17.00 Vijesti Doboj - 90,7; 3.20 Galerija koja 3.00 Vijesti 0.30 Trezor
wene
17.05 Aktuelnosti Petrovo - 93,5; nestaje 3.10 Tre}a sre}a, 1.30 Tenis: Srbija
18.00 Vijesti Bijeqina - 89,9; 4.00 No limit majke, film - Australija
18.05 Mozaik I. Sarajevo - 92,8; 4.20 Muzika serija 4.40 Novogodi{wi 4.30 Sportski program
Radija RS Han Pijesak - 90,3; 5.10 Cirkus, 3.20 Satelitski program 5.00 Stoni tenis (`):
19.00 Ve~erwe novosti Fo~a - 87,3. serija program 5.00 Vijesti Srbija - Rusija
GLAS SRPSKE utorak, 4. januar 2011. 47

Dug povratak ku}i Bo`i}na ~estitka Nova


Uloge: Majkl Ansara, Uloge: Alis Evans, 6.40 Na{i najboqi dani, 16.30 Gumu{, serija
00
12 20 Al Harington T.J. Louter,
Sandra [otvel
12 Von Armstrong,
Xon Wuton 7.30
serija
Gospodin Magu,
17.00
17.20
Vijesti
Gumu{, serija
RTRS Re`ija: Kreg Klajd B 92 Re`ija: Stiven Brixvoter crtani film 18.20 In magazin
8.00 Bumba, crtani film 19.10 Dnevnik
U ovoj toploj porodi~noj pri~i, jedna dirqivo 8.10 Graditeq Bob, 20.00 Najboqe godine,
napisana ~estitka za Bo`i} promijeni}e `ivot us- crtani film serija
amqenog vojnika koji, pokrenut osje}awima, odlu- 8.30 Rori, crtani film 21.00 Asi, serija
~uje da potra`i djevojku koja je poslala. Dirnut 9.30 Slomqena strijela, 22.10 [mokqani na faksu,
bo`i}nom ~estitkom, koja je stigla trupama na serija film
prvim borbenim linijama u Avganistanu, usamqeni 10.20 Gumu{, serija 23.40 Vijesti
vojnik Kodi Kulen odlu~uje da za vrijeme odsustva 11.50 Asi, serija 0.10 Urota, serija
posjeti Nevada Siti, mali grad u Kaliforniji, da 13.00 In magazin 2.20 Bra~ne vode,
bi upoznao djevojku Fejt koja je poslala ~estitku. 13.50 Zauvijek zaqubqeni, serija
Fejt i wena porodica prihvataju neo~ekivanog gos- serija 2.50 Heroji, serija
ta, a on se polako zaqubquje u {armantnu Fejt. 14.40 Slomqeno srce, 3.30 Ezo TV
serija 4.30 Igra s vatrom,
15.40 Najboqe godine, serija film

K3
9.30 Vijesti 18.00 Op~iweni,
9.40 Top form serija
10.00 Hrana i vino 18.40 Novosti
10.30 Ti si moja 19.30 Dnevnik RTS
sudbina serija 20.10 Rebelde,
11.30 Op~iweni, serija serija
12.00 Vijesti 21.00 Utorkom u`ivo
12.05 Rebelde, serija 22.30 Du{ica,
Film snimqen na osnovu istinite pri~e. Po- 13.00 SMS Party film
slije smrti majke dje~ak mora da nau~i da se pri- 15.00 Vijesti 0.30 Astrologija
lagodi na potpuno novu sredinu. 15.05 Potez 2.00 Vijesti
16.00 Ti si moja 3.00 Kanzas Siti,
sudbina serija film
17.00 Hrana i vino 6.00 RTS
PINK BH BHT 1 HRT 1 OBN
6.00 Xuboks 7.00 Dobro 6.00 Tre}e doba 6.10 Ajron men
HRT 2
7.00 Danijela, jutro 7.00 Dobro jutro 6.30 Ogi 6.20 More qubavi, 13.20 Globalno sijelo
serija 9.00 Be Ha Te Hrvatska i `ohari serija 13.50 Mala TV
8.00 Debeli bebe 9.00 Lugarnica, 6.50 Xoni Test 7.00 Ku}ni svemirci, 14.30 Slalom (`)
i mr{avi, 9.10 Ozi Bu, serija 7.20 Metajets crtani film 16.00 Crtani film
film crtani film 10.00 Vijesti 7.40 Gusarska 7.30 Hamtaro, 16.10 Dva i po mu{karca,
9.30 Udri 10.10 ^udom pre`ivjeli akademija crtani film serija
9.15 ^udesni
mu{ki 11.00 Kod Ane 8.00 Ludo srce, 7.50 Mala TV 16.40 Hitna slu`ba,
10.30 Super svijet 11.10 Debi Trevis serija 8.20 Lagodan `ivot Zaka serija
staza 9.30 Gorko-slatko, preure|uje 9.10 Kulinarski i Kodija, serija 17.20 Crtani film
Djeda serija 12.00 Dnevnik {ou 8.50 Jelenko, 17.40 Slalom (`)
Mraza 10.00 Vijesti 12.30 More qubavi, 10.00 Bilo jednom serija 19.10 Planeta drve}a
11.00 Valentina, 10.10 Qubavna serija u Turskoj, 9.20 Aladinove 19.40 Hit dana
serija oluja, 13.10 Hitna slu`ba, serija pustolovine, 20.00 Dobra `ena,
12.00 Info Top serija serija 10.40 Sto za 4 crtani film serija
12.10 ^ini, 11.00 Moja mala 14.00 Vijesti 11.10 Survivor 9.30 Paulino qeto, serija 20.50 Svi su ludi za Meri,
serija kuhiwa 14.20 Me|u nama 11.50 Info 10.00 Tvoja sam sudbina, film
13.00 Mi nismo 11.05 Avenija 15.00 Moja porodica, 12.10 Telering serija 22.40 Mjesto zlo~ina:
an|eli, Okean, serija 13.00 Skrivena 10.50 Kad bi Bog bio Sunce, Majami, serija
serija 15.20 Proces kamera film 23.30 Kad bi Bog
serija
13.30 Grand 16.00 Hrvatska u`ivo 13.50 Mjesto 12.20 Lica nacije bio Sunce, film
poga~a 12.00 Vijesti 16.50 Vijesti zlo~ina:
14.00 Info 12.10 Dimenzija
vi{e
17.20 Osmi kat Las RTL
Top 18.10 Kod Ane Vegas,
13.10 Nesim na 7.10 Dva glupa psa, 18.00 Magazin
14.10 Mje{oviti 18.40 Tvoja sam serija
crtani film 18.30 RTL danas
brak, nebesima sudbina, 15.30 Gumu{,
7.30 Ritam zona 19.00 U dobru i zlu,
serija 14.10 Vijesti serija serija
9.40 U dobru i zlu,serija serija
15.00 Danijela, 14.20 BH gastro 19.30 Dnevnik 16.40 Info
10.50 Magazin 20.00 Ezel, serija
serija kutak 20.00 Hrvatsko 16.50 Kulinarski
11.10 Ezel, serija 21.00 Rat za gradona~elnika,
15.50 Info Top 14.50 Slalom (`) proqe}e {ou 12.10 Klon, serija film
16.00 Valentina, 15.50 Be Ha Te 21.00 Misija: Zajedno 17.20 Sto za 4 13.40 An|eo i |avo, 22.50 Idioti
serija bebe 22.00 Paralele 17.50 Bilo jednom serija budu}nosti,
17.00 Ivkova 22.30 Dnevnik u Turskoj, 14.30 Projekt Iks, film
15.55 Drama
slava, 23.10 Kraqevi, serija film 23.30 Vijesti
serija 16.10 Nau~na serija 18.50 Info 16.20 Skok s Kluzenovog 0.30 Astro {ou
17.30 Super postignu}a 0.30 Ksena - princeza 19.00 Survivor doka, film 1.30 H2, film
staza 16.20 Gorko-slatko, ratnica, 19.50 Gumu{,
Djeda serija serija serija ATV
Mraza 17.00 Dru{tvo 1.20 Dragi Xon, 21.10 Dejana {ou
18.00 Dobar znawa serija 22.10 13 izazova, 8.00 Jutarwi program 14.30 Vizita
kom{ija 17.30 Samo 1.40 Mjesto zlo~ina: film 8.50 Vijesti 15.50 1001 no}, serija
19.40 Info za zabavu Majami, 23.50 Mjesto 9.00 Timi, crtani film 16.50 Indija, serija
Top 17.50 Slalom (`) serija zlo~ina: 9.10 Ajron Kid, 17.50 Kulinarski
20.00 Farma 18.50 Moj prvi 2.30 Moja Las Vegas, crtani film qetopisi
21.00 Amigi porodica, serija 9.30 Fifi, crtani film 18.20 Sasuke ninxa ratnici
izbor
{ou serija 0.40 Plejbojeve 10.00 Bakugan, crtani film 19.00 Vijesti
19.00 Dnevnik 2.50 Dva i po 10.20 Ben Ten, crtani film 19.40 Sinema magika
22.30 Maksimalni djevojke
rizik, 20.00 BiH u 2010 mu{karca, 10.50 Vinks, crtani film hronike
1.10 Najseksi
film 21.00 Oligarsi serija `ene 11.20 Sirene, 20.00 1001 no}, serija
0.30 Odlu~uju}i umjetnosti 3.20 Paralele svijeta crtani film 21.00 Jedan na jedan
glas, i dolari 3.50 Debi Trevis 1.40 Dejana 11.50 Vijesti 22.00 Vijesti
film 22.00 Vijesti preure|uje {ou 12.00 Indija, serija 22.20 Prava avantura,
2.30 Film 22.10 Fani i 4.30 Dobra `ena, 2.30 Rat bendova 13.00 Pali an|eo, film
4.00 Amigi {ou Aleksander, serija serija 0.20 Seks i grad, serija
4.30 ^uvari
5.30 Film 5.10 Osmi kat 14.00 Sasuke ninxa ratnici 1.00 Sport centar
film planeta
Luda planeta

Bijelo
Godinu za nama mnoge slavne li~nosti pamti}e po foto- odijelo za
grafijama koje svakako ne}e stavqati u album. Dok su neke
od wih sami postavqali na popularnim internet dru{tve- 46.000 dolara
nim mre`ama, neke su posqedica kra|e privatnik slika, Bijelo, dvodijelno odijelo
pi{e “Mondo“. koje je Xon Lenon nosio na
Madona i wen tada{wi momak Hesus Lus crveweli su fotografiji za omot albu-
se zbog privatnih fotki sa snimawa editorijala za ~aso- ma “Abbey Road“ prodato
pis “W“, na kojima smo mogli da se uvjerimo kako pjeva~i- je na aukciji za 46.000 do-
ca izgleda bez “foto{opa”, ali i maneken bez ga}a. lara, prenijela je agencija
Skandali sa kra|om privatnih fotografija zadesili su AP. Odijelo i drugi pre-
glumicu Yesiku Albu i pjeva~ice Kristinu Agileru i Ke{u. dmeti koji su pripadali
Dok je Al ba na fo to gra fi ja ma po ka za la “sa mo” brus hal ter, legendarnom Bitlsu proda-
Kristina je bila skoro potpuno gola, ali najneprijatnije je bilo ti su u subotu na tradici-
mladoj Ke{i kojoj su ukradene fotke na kojima u`iva u oralnom onalnoj novogodi{woj
seksu. Sli~no se dogodilo i Moniki Belu~i i Vinsenu Kaselu, koje aukciji u organizaciji ga-
su paparaci ovjekovje~ili “u klin~u“ na jednoj italijanskoj pla`i. lerije “Brasvel“ iz Kone-
Kanije Vest je sam kriv za goli{ave fotografije koje su prepla- ktikata anonimnom kupcu
vile internet, po{to se slikao go tokom “muvawa“ na ~etu i slao ne- koji je licitirao putem te-
poznatoj djevojci fotke. lefona.
Qepotice sa naslovnih strana nisu bile odu{evqene kada su na
internet procurile wihove fotografije bez trunke {minke, ali
po{to modne “veli~ine“ kao {to su Adrijana Lima, Leticija
Kasta, Bar Refaeli i ekipa na pistama zara|uju milione, vjerova-
tno se nisu previ{e zabrinule.
Prava riznica privatnih fotografija holivudskih zvijezda
mo`e se prona}i na wihovim “Tviter” profilima. Tako mo-
`ete da vidite i pro~itate zbog ~ega je Deni de Vito u to- Nema vi{e
plesu ili za{to Kortni Lav nosi korwa~u na glavi.
“lete}eg
seksa”
Jedna aviokompanija nudila
je aran`mane parovima ka-
ko bi im omogu}ila da pos-
tanu ~lanovi kluba “Mile
High“. Posebni letovi na-
mijeweni parovima koji ma-
{taju o seksu u avionu bili
su pravi hit, no uprkos tome
sada se ukidaju. Iako su pa-
rovi bili zainteresovani
za letove u trajawu od sat i
po, za vrijeme kojih su u po-
tpuno praznom avionu mogli
u`ivati u seksu, britanskoj
aviokompaniji oduzeta je
dozvola za organizirawe
ovakvih “izleta“ iz bezbje-
dnosnih razloga.
Demi Mur i E{ton Ku~er krstarili su Kari- se stave na raspolagawe wegovim gostima.
bima sa nekada{wom ~lanicom srpske grupe "Mo- Tako su mnogi poznati me|u kojima i Salma Ha-
dels" i wenim suprugom, milijarderom Andrejem jek, Gven Stefani, Bijonse, Yejson Stetam, Orlan-
Meqni~enkom. do Blum, Kanije Vest, mogli da biraju da li `ele da
Holivudski bra~ni par proveo je novogodi{we odsjednu na Abramovi~evom imawu na ostrvu ili na
praznike u dru{tvu Sandre i Andreja Meqni~enka nekoj od jahti wegovih prijateqa.
na wihovoj luksuznoj jahti "A" na ostrvu Sv. Bart na E{ton i Demi su odabrali Sandru i Andreja. Ki{a mrtvih
Karibima. Poslije lude no}i na zabavi koja je ko{tala pet
Demi i E{ton su Novu godinu slavili kod Roma- miliona dolara, gluma~ki par je dan proveo sa ptica
na Abramovi~a, tako|e na Karibima, a Abramovi~ nekada{wom ~lanicom grupe "Models" i mili- Stanovnike malog grada Bi-
je zamolio svoje bogate prijateqe Meqni~enkove da jarderom. be, u ameri~koj dr`avi Ar-
kanzas, prvog dana nove
godine iznenadila je “ki{a
mrtvih ptica“. Vi{e od
NEKAD BILO... 4.000 mrtvih kosova palo je
na ovaj gradi} i zvani~nici
Trenutno najpopularnije muzi~ke top-liste POSQEDWA poku{avaju da utvrde {ta je
prvi put objavqene su na dana{wi dan 1936. dovelo do smrti tako veli-
godine. Prva top-lista bazirana na osnovu Pamelin obo`avalac kog broja ptica, a pretpos-
prodaje objavqena je u magazinu "Bilbord", a tavqa se da su rakete, koje
"~ast" da zauzme broj jedan u kreirawu istorije
ugrizao policajca su ispaqivane tokom novo-
top-lista pripala je sving verziji pjesme "The Zvijezda popularne ameri~ke serije "^uvari godi{we proslave, mo`da
music goes 'round and 'round" Tomija Dorsija. pla`e" i "Plejbojeva ze~ica" Pamela Anderson prepla{ile ptice i prou-
Ubrzo je po~elo i "ra~unawe" najpopularnijih bila je u {oku nakon {to je vidjela da policija zrokovale wihovo stra-
izvo|a~a, pa se prva takva lista pojavila ve} privodi wenog podivqalog obo`avaoca. Naime, ka- dawe.
1940. godine. Slijedi prava ekspanzija razli- ko prenose britanski mediji, mu{karac je danima pratio Pamelu
~itih "Bilbordovih" muzi~kih top-lista, od ko- Anderson, poslije ~ega je upozoren da se ne smije pribli`avati
jih ve}ina ima 100 pjesama ili izvo|a~a. glumici.
Danas su najpopularnije liste "Hot 100", koja
Prva predstavqa 100 najpopularnijih singlova i
"Bilbord 200" u koju su uvr{teni najboqi al-
Uhap{en je kada je na stanici u Liverpulu poku{ao da u|e u isti
voz, te kasnije i u isti kupe kao i Pamela.
top bumi. Danas se pozicija na top-listi ra~una
sabirawem broja radio-emitovawa, prodaje
Da bi ga savladala, policija je morala da upotrijebi suzavac u
spreju. Pomahnitali obo`avalac je pru`ao otpor, a uspio je i da
-lista singla ili albuma i digitalnog "skidawa" pje- ugrize policajca, pi{e "dailymail.co.uk", a Pamela je zbog svega
sme ili albuma sa interneta. bila poprili~no potresena.