www.glassrpske.

com

Ponedjeqak
10. januar 2011.

Broj 12.412 Godina LXVIII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

VIJESTI

Slavomir Gvozdenovi}: Moramo da o~uvamo Srpsku

DRU[TVO

странa 2

PANORAMA Za uvoz prehrambenih proizvoda stotine miliona KM
странa 6

U Kozarskoj Dubici odr`an izbor ciganskog cara
странa 8

Sastanak lidera stranaka u BiH

OBIQE@EN 9. JANUAR, DAN I KRSNA SLAVA REPUBLIKE SRPSKE
FOTO: TANJUG

Dolaze oni koji `ele da u BiH bude formirana странa 4 vlast
Poslovawe privrednika

Izdavawe dozvola i sporovi ko~e privredu

Bez Republike, mi koji u woj `ivimo bili bismo lo{e, ne bismo imali identitet, ne bismo znali gdje se kre}emo i kuda sti`emo. Republika Srpska, weno zdravqe, razvoj i postojanost za nas su imperativ na{eg `ivota, na{e politike i bivstvovawa, naglasio predsjednik Dodik

странa 11

странa 3

Lomqewe slavskog kola~a

DANAS

SRPSKA STASALA U STABILNU ZAJEDNICU
NEMA promjenaa kapacitet Srpske
Wegovo preosve{tenstvo vladika zahumsko-hercegova~ki i primorski Grigorije za “Glas Srpske“

Brojne institucije u BiH ne a`uriraju redovno informacije na internet sajtovima Komisija za koncesije BiH na svom internet sajtu posqedwu vijest objavila 30. novembra 2009. godine, a na sajtu federalnog Ministarstva finansija posqedwe obavje{tewe od januara 2010. godine, rekao Dragi~evi}
странa 5

Mostar - spona me|u vjerama
BiH je bivala pod raznim protektoratima, pa je ~ak i sada pod nekom vrstom protektorata, ali ipak vjerujem da su qudi u ovoj zemqi sposobni da `ive u miru, rekao vladika Grigorije
странa 7

2 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

Narod zna, to je ta~no. Narod zna {ta je SDA, a {ta je ono {to se sada tako zove. Narod zna ko je radio, a ko se danas slika.

Vijesti dana
Boris Tadi} ~estitao Dan RS

Hasan ^engi}, jedan od osniva~a i dana{wi ~lan Glavnog odbora SDA

FOTO: GLAS SRPSKE

Dogovorom do stabilnih prilika u zemqi
BEOGRAD - Predsjednik Srbije Boris Tadi} ~estitao je predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i svim stanovnicima Srpske 9. januar, Dan Republike, javila je Srna. - Vama i svim gra|anima ~estitam Dan RS. @elim vam uspeha u nastojawima da se u vreme svetske ekonomske krize poboq{a standard gra|ana RS - naveo je Tadi} u ~estitki. Istakao je da }e Srbija, kao potpisnica Dejtonskog sporazuma, sa svoje strane nastaviti da se zala`e za dogovor tri konstitutivna naroda i dva entiteta u BiH, koji }e stabilizovati prilike u BiH i dovesti do pomirewa, boqeg razumijevawa i uva`avawa razli~itih identiteta i nacionalnih interesa. - Putem dogovora najboqe mo`e biti obezbe|ena celovitost BiH i wen br`i napredak u evropskim integracijama. Neka odluke legitimnih institucija RS budu pun doprinos takvoj budu}nosti va{e zemqe - navodi se u ~estitki.

Fond za Kosovo
GLAS: Da li je razmatrana mogu}nost da Skup{tina otvori fond za pomo} Srbima na Kosovu i Metohiji, o ~emu je ranije bilo rije~i? GVOZDENOVI]: Bilo je razmi{qawa da se osnuje fond za pomo} Kosovu, jer su oni prvi kojima treba pomo}. To je, ipak, mogu}e pokrenuti na sednici Skup{tine dijaspore i upravo zbog toga je veoma va`no da se ~lanovi Skup{tine sastaju bar dva puta godi{we da bi se boqe re{avali problemi Srba.

Slavomir Gvozdenovi}

Slavomir Gvozdenovi}, predsjednik Skup{tine srpske dijaspore

^estitka Filipa Vujanovi}a

Dobra saradwa Crne Gore i Srpske
BAWALUKA - Duboko sam uvjeren da }e se bliski i prijateqski odnosi i dobra saradwa izme|u Crne Gore i RS u idu}oj godini jo{ uspje{nije ra zvi ja ti, u du hu pri ja teqstva i na za je dni ~ku dobrobit. Navedeno je to u ~estitki predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovi}a koju je uputio pred sje dni ku Re pu bli ke Srpske Miloradu Dodiku povo dom 9. ja nu ara - Da na i krsne slave RS Svetog arhi|akona Stefana, javila je Srna.

RS posebno va`na za na{ srpski narod. Srbija mora da se boqe pove`e sa onima koji `ive van wenih granica i da prosperira u ekonomskom razvoju, istakao Gvozdenovi}
RAZGOVARALA: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

Moramo da o~uvamo Republiku Srpsku
GVOZDENOVI]: U ovom periodu sabrali smo stavove i mi{qewa o pi tawu izra de Strategije u vezi sa odnosima sa Srbima u dijaspori i regionu. Drugi posao je da sve li~ne podatke ugradimo u jednu banku podataka i da imamo zajedni~ki sajt, {to jo{ nije zavr{eno. Jednom sam u {ali, a vi{e u zbiqi rekao da Srbi u sejawu prakti~no imaju dve matice i da je ta druga Republika Srpska. Morate povesti ra~una, ali i mi svi, o ~uvawu wenog statusa koji je ste~en me|unarodnom rezolucijom potpisanom od svih. boq{ati saradwu? GVOZ DE NO VI]: Po dr`ao sam ono {to je u vezi sa posebnosti RS u srpskom narodu prilikom konstituisawa, pripremawa strategije i u svojstvu predsednika Skup{tine. Kada je re~ o nama Srbima iz Ru mu ni je, uspos ta vi li smo uspe{nu saradwu sa Srpskom na poqu ekonomije i kulture. Bilo je mnogo elemenata saradwe koji bi nekima mogli poslu`iti i kao primer. GLAS: Koji su to problemi koji mu~e dijasporu i da li su uo~eni oni koji bi trebalo da se prioritetno rje{avaju? GVOZDENOVI]: Veliki problem predstavqa pitawe dr`avqanstva na ~emu se mora ra di ti kon kre tni je i br`e. Srbija mora da se boqe pove`e sa onima koji `ive van wenih granica i da prosperira u ekonomskom razvoju. Za{to ne bi, na primjer, RS i Srbija trgovali i poslovali u segmentu koji mo`e da re{i di ja spo ra, odno sno po sred stvom dijaspore. Nije ni{ta lo{e u~iti pone{to od onih koji su bili mudriji i br`i od nas u nekom datom trenutku i imaju neku vrstu prednosti. Svi moramo zajedno raditi i u ho du pri la go |a va ti svo je shvatawe i svijest.

Bakir Izetbegovi}

Dan Srpske nije uvredqiv za Bo{wake
SA RA JE VO - Bo{wa ~ki ~lan Pred sje dni{ tva BiH Bakir Izetbegovi} rekao je da Dan Republike Srpske nije uvredqiv za Bo{wake. - Mi Bo{waci ne vo li mo {to je zemqa po di jeqena. Imamo pravo da stvari tako vidimo. Nama osobito nije pri srcu RS ni ti po di jeqena BiH kao ni to {to Bo{waka ba{ nema u tom dijelu BiH, kako je bilo prije rata. Tu nas moraju razumjeti, ali po{tujemo Dejtonski sporazum i svoje kom{ije i qude koji `ive zajedno sa nama u ovoj dr`avi. @elimo im svako dobro, mir stabilnost i vi{e posla - kazao je Izetbegovi} na bo`i}nom prijemu u Sarajevu kod mitro po li ta da bro bo san skog Ni ko la ja u su bo tu uve~e. Izetbegovi} je kazao da je “uvje ren da }e ova go dina biti boqa od pret ho dne iako je po ~e la sa ten zi ja ma“. @. D.

Bakir Izetbegovi}

Republika Srpska posebno je va`na za na{ srpski narod i zato morate povesti ra~una, ali i mi svi, o ~uvawu wenog statusa, istakao je u intervjuu za “Glas Srpske“ pred sje dnik Skup{tine srpske dijaspore i Srba u regionu Slavomir Gvozdenovi}. GLAS: Mnogi konstituisawe Skup {ti ne srpske dijaspore ocjewuju kao istorijski doga|aj? GVOZDENOVI]: Ve}ina deli to mi{qewe. Ipak, postoje odre|eni problemi, uglavnom te hni ~ke pri ro de, u komunikaciji. Smatram da smo mogli da uradimo i vi{e da je komunikacija bila boqa, odnosno da smo imali mogu}nost da se ~e{}e sastajemo. Ostaje nam da elektronskom po{tom razmewujemo informacije izme|u sebe i ~ekamo odluku Vlade Srbije o Strategiji o~uvawa i ja~awa odnosa mati~ne dr`ave i dijaspore. Veoma va`no i zna~ajno mjesto tu zauzimaju Srbi iz regiona i okru`ewa. RS i Srbe u Crnoj Gori treba tretirati na poseban na~in. GLAS: Pro{lo je vi{e od {est mjeseci kako je formirana Skup{tina dijaspore. [ta je obiqe`ilo taj period?

IDU]A SJEDNICA Skup{tine dijaspore prije ili poslije Vidovdana
GLAS: Da li su do sada postignuti odre|eni uspjesi na poqu povezivawa dijaspore i matice? GVOZ DE NO VI]: Je su. Kao prvo, uspeh je samo konstituisawe Skup{tine dijaspore, ali i posredovawe u konkretnim situacijama i pitawima Srba iz regiona {to je malo ubrzalo celu situaciju razumevawa i re {a vawa pro ble ma Srba. GLAS: Kakvom ocjewujete saradwu RS sa dijasporom i u kojim oblastima je mogu}e po-

GLAS: Ranije ste naglasili da su za maticu posebno va`ne ve ze sa RS. Da li se ra zmi{qalo o odre |e nim projektima da bi se u~vrstile i po boq{a le ve ze sa Srpskom? GVOZ DE NO VI]: Kao {to smo razmi{qali u vezi sa Kosovom, na na~in da i kada bi postojala mogu}nost, kao Skup {ti na obi |e mo ma kar srpski deo Kosova, onaj gdje `ive pripadnici srpskog naroda, sigurno je da bilo dobro da do |e mo u Bi jeqinu ili Bawaluku da vidimo i ~ujemo kako to `ivi RS, zato {to je posebno va`na za na{ narod, ali moramo voditi ra~una o jednoj sveop{toj srpskoj strategiji. GLAS: Za kada je zakazana druga sjednica Skup{tine dijaspore i da li se okvirno mo`e govoriti o wenom dnevnom redu? GVOZDENOVI]: Idu}a sednica bi}e odr`ana pre ili posle Vidovdana, ali vezano za ovaj praznik. Bilo bi te{ko izvodqivo da se sas ta ne mo ba{ na taj dan. Na dnevnom redu sednice na}i }e se, izme|u ostalih, pitawe re{avawa preostalih administrativnih problema, kao i problemi koji mu~e mnogobrojni srpski narod u dijaspori, u rasejawu.

www.glassrpske.com
Dugo ve} ~itam i slu{am o tome kako je pravosu|e u BiH nezadovoqavaju}e i opet, po ko zna koji put, ko~ni~ar je federalni dio ove dr`ave. Zanima me ho}e li se ikada u ovoj zemqi stvari pokrenuti naboqe, da bismo i{li naprijed. Ovako godinama tapkamo u mjestu. markiz.laka@yahoo.com Svim gra|anima Republike Srpske `elim da ~estitam Dan Republike i krsnu slavu RS. Ponosan sam {to su Srpska i weni zvani~nici uspjeli da prebrode sve prepreke i odupru se onima koji su poku{ali da je uni{te. Ponosni gra|anin RS. lalic_milosK@hotmail.com

Aleksandar Bocan-Har~enko, ambasador Ruske Federacije u BiH

RS da ja~a status u okviru Dejtona
SARAJEVO - Ambasador Ruske Federacije u BiH Aleksandar Bocan-Har~enko ocijenio je povodom 19 godina od osnivawa Republike Srpske da je Srpska postala jaka, a da je weno rukovodstvo uspjelo da oja~a wen status u okviru Dejtonskog sporazuma. - Mi, kao i na{i poslovni qudi, smatramo da se RS dobro snalazi u ekonomskoj krizi. U ekonomskom i socijalnom smislu se razvija dobro, a nova Vlada ima dobar i efikasan program - rekao je Bocan-Har~enko novinarima na bo`i}nom prijemu kod mitropolita dabrobosanskog Nikolaja i ~estitao stanovnicima RS Dan Republike i wen 19. ro|endan.

SRPSKA se dobro snalazi u ekonomskoj krizi
Glavna poruka ruskog ambasadora Republici Srpskoj je ja~awe wenog statusa u okviru Dejtonskog sporazuma, ja~awe

ekonomskog polo`aja i razvoj mogu}nosti za bilateralnu saradwu sa Rusijom, prije svega u oblasti ekonomije. - Veoma va`na poruka je i spremnost za dogovarawe unutar BiH i konsenzus u smislu rje{avawa otvorenih pitawa - istakao je Bocan-Har~enko. @. D.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 3

Milorad Dodik odlikovao Albrehta Kone~nija
BAWALUKA - Predsjednik RS Milorad Dodik odlikovao je ju~e, povodom Dana i krsne slave RS, ordenom ~asti sa zlatnim zracima ~lana Parlamentarne skup{tine Savjeta Evrope profesora Albrehta Kone~nija. - Kone~ni je odlikovan za naro~ito isticawe u afirmaciji qudskih prava, tolerancije me|u narodima, vladavine prava i sloboda, vi{egodi{wi priznati javni rad i afirmaciju RS - saop{teno je iz Kabineta predsjednika Republike. Profesor Kone~ni je ~lan parlamenta Austrije, Evropskog parlamenta i Parlamentarne skup{tine Savjeta Evrope. S. T.

Obiqe`en 9. januar, Sveti arhi|akon Stefan, Dan i krsna slava RS

Srpska stasala u stabilnu politi~ku i ekonomsku zajednicu
Na{ ciq jeste EU, ali ne `elimo da gubimo na{ identitet i da mijewamo kapacitete na{e republike, jer kad idemo u Evropu trebalo bi da budemo ja~i, a ne slabiji. Zato nismo spremni da damo na{e nadle`nosti za taj put, istakao Dodik
PI[U: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

BAWALUKA - Dan Republike za svaku zajednicu najva `ni ji je dan u wenoj istoriji, a Republika Srpska, nastala kao izraz voqe srpskog naroda u BiH u turbulentnim vremenima disolu ci je biv {e za je dni ~ke dr`ave, danas je otvorena za `ivot svih wenih stanovnika bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost, poli ti ~ko ili ide olo {ko opredjeqewe. Rekao je to u svojoj besjedi predsjednik RS Milorad Dodik na sve~anoj akademiji i na sve~anom prijemu organizovanim povodom 9. januara, Dana i krsne slave RS Svetog ar hi |a ko na Ste fa na ju ~e u Bawaluci. - Svi u Srpskoj danas su vi{e nego ikada svjesni svoje republike. I pored brojnih izazova, RS je stasala u stabilnu politi~ku i ekonomsku, so ci jal no od go vor nu, demokratsku, teritorijalno integrisanu zajednicu. Za mene je RS su{tina i osnov djelo vawa, a svi oni ko ji u~es tvuju u kreirawu us pje{ne, moderne i demokratske RS, po{tuju}i Dejtonski mirovni sporazum, Ustav i zakone, predstavqaju partnere rekao je Dodik. On je svima koji poku{avaju da umawe ustavni i dejtonski kapacitet RS, wenu poziciju i nadle`nosti poru ~io da je krajwe vri je me da odustanu od tih poku{aja. Dodao je da je Srpska trajna pravna, teritorijalna i poli ti ~ka ka te go ri ja, ko ja je svoj su ve re ni tet uni je la u dr`avnu zajednicu BiH i da zbog toga prihvata samo onu BiH ko ja je ve ri fi ko va na izvornim Dejtonskim sporazumom i koja uva`ava RS. - Pravo na takav stav je-

dno je od na{ih najve}ih politi~kih dostignu}a u pretho dnom pe ri odu. Na{ ciq jeste Evropska unija, ali mi ne `e li mo da gu bi mo na{ identitet i da mijewamo kapa ci te te na {e re pu bli ke, jer kad idemo u Evropu trebalo bi da budemo ja~i, a ne slabiji. Zato nismo spremni da damo na{e nadle`nosti za taj put - istakao je Dodik. Na gla sio je da je BiH dugo bila samo objekat me|unarodnih odnosa i poligon za svojevrstan dr`avno-pravni i dru{tveno-politi~ki eksperiment, neuspje{an za mnoge, optere}uju}i za sve. Stereotipi su se, dodao je, ogle da li u sta vo vi ma po je dinih me|unarodnih i doma}ih po li ti ~a ra o BiH kao gra|anskoj i multietni~koj zajednici u kojoj je jedan narod iskqu~ivo `rtva, a drugi iskqu~ivi krivac.

SRPSKA OTVORENA za `ivot svih wenih stanovnika
- Rje{ewe svih problema za wih je bi lo ka`wavawe srpskog naroda i politi~ka eutanazija legalnih politi~kih pred sta vni ka RS. Na me tawe is ti ne uvi jek zavr{i fijaskom, jer istina je jedna - upozorio je Dodik. Dodao je da je odgovorno djelovawe, posve}eno mirnom i in sti tu ci onal nom rje {a vawu svih otvo re nih pi tawa, li {e no po li ti ~kog avanturizma, uz istovremeno ja~awe vladavine prava, demo krat skih in sti tu ci ja i eko nom ske odr`i vos ti re zul to va lo ~iweni com da je RS danas, politi~ki i ekonom ski sta bil na i sa moo dr`iva. - Bez Republike, mi koji u woj `ivimo bili bismo lo{e, ne bismo imali identitet, ne bi smo zna li gdje se kre}emo i kuda sti`emo. Re-

Sve~anost povodom Dana Republike

FOTO: S. ILI]

publika, weno zdravqe, razvoj i postojanost za nas su impera tiv na {eg `i vo ta, na {e politike i bivstvovawa. @elim svima da se doka`emo u nastojawu da smo boqi i uspje{ni, a RS je siguran okvir za takav uspjeh - rekao je Dodik. Predsjedavaju}i Predsjedni{ tva BiH Ne boj {a Ra dmanovi} izjavio je da je RS 19 godina od wenog nastanka neo spor no boqi en ti tet BiH. - RS vodi ra~una o svakom svom gra |a ni nu i ima koncepciju razvoja zahvaquju}i stabilnom rukovodstvu koje zna ka ko }e se na ovom prostoru `ivjeti boqe - rekao je Radmanovi}. No vo iza bra ni pred sje dnik Vlade RS Aleksandar Yombi} rekao je da su u RS za idu}e ~etiri godine odre|eni jasni ciqevi. - Prve dvije godine na{ ciq je zadr`avawe socijalne i fiskalne stabilnosti, a u idu}e dvije godine vra}awe

na pozitivne stope privrednog rasta kakve su bile prije uti ca ja kri ze. RS }e mo odr`ati stabilnom, ekonomski i politi~ki jakom - rekao je Yombi}. Premijer Srbije Mirko Cvetkovi} rekao je da je sve~a na aka de mi ja po vo dom obiqe`avawa Dana i krsne sla ve RS je dna od na ju pe ~atqivijih kojima je prisustvovao.

Pritisci i saradwa
Dodik je napomenuo da se i pored brojnih pritisaka i sputavawa nije odustalo od principijelnog politi~kog djelovawa i zastupawa legitimnih prava i interesa RS i wenih stanovnika i dodao da se wena prava i interesi nikad ne}e ostvarivati na {tetu nekog drugog. - @elimo da, u okviru na{ih ustavnih mogu}nosti, sara|ujemo sa predstavnicima svih dr`ava, posebno sa Srbijom, ali i drugim dr`avama u regionu, sa EU, SAD, Rusijom, Kinom, Izraelom i svima koji nas uva`avaju i `ele da sara|uju sa nama - istakao je Dodik i dodao da je uvjeren da je RS svakim svojim ro|endanom sve ja~a i boqa.
zlanski Vasilije, koji je slu`io liturgiju sa episkopima bawalu~kim Jefremom i biha}ko-petrova~kim Hrizostomom, napomenuo je da je RS brawena od onih ko ji su je napadali i `eqeli da je “satru sa zemqom“. - Branili su je oni pobo`ni, dobri i ~estiti qudi, koji nisu napadali drugoga, nego su branili svoje. Zato je otaybina na{a, sagra|ena na ~vrstim te meqima, ko ji su zacementirani krvqu najFOTO: S. ILI]

RADMANOVI]: RS neosporno boqi entitet
Sve ~a noj aka de mi ji i prijemu prisustvovali su javni i kulturni radnici, te pred sta vni ci po li ti ~kog `i vo ta RS, SPC i di plo mat skog ko ra u BiH. Obiqe`avawe Dana RS po~e lo je sve tom ar hi je rej skom liturgijom i vjerskim obredom lomqewa slavskog kola~a u Hramu Hrista Spasiteqa u Bawaluci. Vla di ka zvor ni ~ko-tu -

POLAGAWE VIJENACA
Povodom obiqe`avawa Dana RS u subotu, 8. januara, polo`eni su vijenci na Spomenik palim borcima Vojske RS na grobqu “Sveti Pantelija“, spomenobiqe`ju na Trgu palih boSve~ani prijem
FOTO: TANJUG

raca NOR-a, Spomen-kosturnici na gradskom grobqu i na spomeniku “12 beba“ u Bawaluci, te na grob pokojnog predsjednika RS Milana Jeli}a u Modri~i.

boqih sinova i k}eri na{eg na ro da - re kao je vla di ka Vasilije. Istakao je da i na “tim te meqima be de mi otaybine ponekad bivaju napadani i pomalo pucaju, ali je si la Bo `i ja i krv onih pra ve dni ka i do brih qudi koji je vode ~ine stabilnom, pos to ja nom i os ta }e za sve takva“. Biv {i ~lan Pred sje dni{tva BiH @ivko Radi{i} je po sli je sve ~a ne akademije kazao da Srpska, 19 godina od svog nastanka, ide stabilnim putem. Dan Republike obiqe`en je ju~e razli~itim programom i prijemima u mnogobrojnim op{tinama Srpske. Dodik je i u subotu organizovao prijeme za delegacije MUP-a RS, NSRS, pred sta vni ke bo ra ~kih organizacija, predstavni ke RS u or ga ni ma BiH, kao i ~lanove Vlade RS.

4 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Svjetlana TADI]

(Ne)a`urnost
Internet sajtovi danas su postali ne{to uobi~ajeno, ne{to {to gotovo svaki informati~ki pismen ~ovjek prati svakoga dana kako bi do{ao do novih informacija. Koliko ko i u kojem obimu, ~ita sadr`aje razli~itih sajtova, zavisi od li~nog izbora. Ono {to je postala praksa otkako je internet konekcija postala dostupna na svakom koraku, jeste to da su predstavnici raznoraznih institucija uveliko po~eli da se oslawaju na #~ari# interneta prilikom komunikacije sa {irokim narodnim ma sa ma. I to je Kori{}ewe nor mal no u svim interneta prilikom zemqama savremenog svijeta, ali ne i u BiH, komunikacije sa {irokim narodnim odnosno u pojedinim masama normalno je wenim institucijama. Svi oni stanovnici, kou svim zemqama je interesuju odre|ene savremenog svijeta. informacije u vezi sa Ipak, nije i u BiH, poslovima institucija odnosno u BiH, ne mogu o tome da se in for mi {u pu tem pojedinim wenim institucijama, koje interneta. Za{to? Zato {to rukovodiumjesto da redovno oci pojedinih institua`uriraju svoje cija BiH nisu svjesni da internet stranice, je i za to do{lo vrijeme mjesecima ne i da se obavje{tewa ne objave ama ba{ pi{u vi{e na zidovima zadruga, ve} internet nijednu novost portala. U suprotnom ne bi dozvolili da na sajtovima institucija kojima rukovode u rubrikama #novosti# i #aktuelnosti# stoje informacije objavqene jo{ prije nekoliko mjeseci, pa ~ak i prije godinu. Tako ako ho}ete da znate {ta se de{avalo pro{le godine slobodno oti|ite na sajtove Komisije za koncesije, Agencije za policijsku podr{ku, Agencije za antidoping kontrolu, Direkcije za ekonomsko planirawe i mnoge druge mawe ili vi{e bi tne. Stru~waci ka `u da da nas je dan sajt mo `e a`urirati apsolutno svako ko ima #imalo u glavi#. Korisni~ki interfejsi postali su toliko jednostavni da samo otvarawe imejl adrese mo`e biti komplikovanije od a`urirawa. Uredno a`uriran internet sajt uostalom ima ~ak i svaki iole pristojan kafi} u ovoj zemqi. A`urnost sajtova ne zavisi nimalo od vje{tina koje zaposleni u odre|enoj instituciji imaju, {to rukovodioci ~esto koriste kao opravdawe, ve} jednostavno od (ne)organizacije. Dana{we rukovodioce, me|utim, ne zanima na {ta tro{e buxetske pare, a jo{ mawe ih zanima da li }e biti na usluzi onima kojima su namijeweni, stanovnicima dr`ave nam BiH. Rukovodioci koji ne shvataju va`nost internet prezentacije, jednostavno treba da posjete sajtove u nadle`nostima zemaqa regiona i Evrope. Mo`da tada i #ukapiraju# da je u dana{we vrijeme i te kako potrebno komunicirati sa korisnicima putem interneta. A stare, bajate, istro{ene informacije na sajtovima dr`avnih institucija nisu za pohvalu nikome.

Neboj{a Radmanovi}

Lideri SNSD-a, SDS-a i dva HDZ-a danas o formirawu vlasti

Oni koji `ele da se igraju odga|awem termina, u stvari, ne `ele da se desi bilo {ta {to je u cjelini va`no. Iz RS bi}e dva lidera na tom sastanku, a vidje}emo da li }e imati kapacitet za dono{ewe odluka, rekao Radmanovi}
PI[U: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske @EQKA DOMAZET glass@teol.net

Dolaze oni koji `ele rje{ewa
sus tvo va ti i pred sta vni ci SDP-a i SDA. - SNSD smatra da je nastupio prelomni trenutak za BiH i da se politi~ki faktori sa najve}om izbornom verifikacijom moraju pona{ati odgovorno - rekao je Vasi}. Por tpa rol HDZ-a 1990. Veso Vegar izjavio je da }e sas ta nak par la men tar nih stranaka, koji su ranije najavili SNSD, SDS i dva HDZa, biti odr`an danas u zgradi institucija BiH. - Te ma sas tan ka bi }e uspostavqawe vlasti i formirawe vladaju}e koalicije. O~ekujemo da }e do}i predstavnici ve}ine stranaka da vidimo da li je mogu}e i kada posti}i dogovor - dodao je Vegar. Dodao je da su predstavnici SBB BiH izrazili spremnost da do|u na sastanak, a da se SDP BiH nije odazvala, kao ni SBiH, koja je ovaj prijedlog jo{ ranije odbacila.

BAWALU KA - Li de ri dvije najja~e politi~ke parti je iz Re pu bli ke Srpske, SNSD i SDS, koji su obe}ali da }e prisustvovati dana{wem sas tan ku li de ra politi~kih partija BiH u Sa ra je vu to obe }awe }e odr`ati i do}i }e na dogovoreni sastanak. Izja vio je to ju ~e u Bawalu ci pred sje dnik Iz vr{nog odbora SNSD-a Neboj{a Radmanovi}, dodaju}i da lideri tih partija pokazuju da `ele da se formira vlast u BiH. - Oni ko ji `e le da se igraju odga|awem termina, u stvari, ne `ele da se desi bilo {ta {to je u cjelini va`no. Iz RS bi}e dva lidera na tom sastanku, a da li }e imati kapacitet za dono{ewe odluka, to ne znam - rekao je Radmanovi}. Izvr{ni sekretar SNSDa Rajko Vasi} rekao je da, bez obzira na sve prethodne najave, o~ekuje da }e sastanku pri-

NASTUPIO prelomni trenutak za BiH
^lan Pred sje dni{ tva SDA Bakir Izetbegovi} rekao je da ta stranka ne}e do}i na dana{wi sastanak lidera u Sarajevu ali da }e prisustvovati sastanku zakazanom za sutra i da od wega vi{e o~ekuje.

KO^NI^ARI U SDP-u
Radmanovi} je naglasio da kompletan sistem formirawa vlasti u BiH ko~e oni koji su dobili ve}i broj glasova nego na prethodnim izborima i koji su sebe proglasili pobjednicima, iako u BiH ne mo`e biti pobjednika. - Dakle, ko~ni~ari su u SDP-u na ~elu sa liderom te stranke Zlatkom Lagumxijom. Zato BiH jo{ nema vlast, a ve} se mo`e zakqu~iti, ne}e je imati ni u sqede}a dva mjeseca - dodao je.

Portparol SDA Salmir Kaplan izjavio je ranije da }e ova stranka, ako se stvore potrebni preduslovi, u utorak, 11. januara, na sastanku lidera najja~ih politi~kih partija u BiH iza }i sa svo jim prijedlogom za formirawe vlasti. Prvi za mje nik vi so kog predstavnika u BiH Roderik Mur izjavio je da OHR nema namjeru da se mije{a u formirawe vlasti u BiH, te izrazio nadu da ova kancelarija ne}e biti primorana da se na neki na~in “upetqa“ u to pitawe. - To nije na{a namjera. Ako se to bude tra`ilo od nas od politi~kih stranaka, pretpostavqam da postoji teoretska mogu}nost da poku{amo pomo}i u tom slu~aju - rekao je Mur u subotu nave~e. SNSD, SDS, oba HDZ-a, SBiH i SBB BiH zakazale su sastanak za 10. januar zbog poku{aja dogovora formirawa vlasti na nivou BiH i pozvale da im se pridru`e i predstavnici ostalih politi~kih partija u BiH, dok je sastanak za 11. januar zakazan ranije.

Nikola Kova~evi}, pomo}nik ministra za pravosu|e u Vladi RS
Pravosu|e u BiH je u jednom velikom zaostatku, pove}ao se broj sudija, a u reformi nisu postignuti zna~ajni rezultati.

Rusija protiv "bonskih ovla{}ewa"
SARAJEVO - Ambasador Ruske Federacije u BiH Aleksandar Bocan-Har~enko rekao je da je bio protiv naloga visokog predstavnika Valentina Incka na posqedwoj sjednici ambasadora PIC-a u Sarajevu u vezi sa Zakonom o dr`avnoj imovini u RS, iz poznatih razloga “negativnog odnosa Rusije pre ma upo tre bi bon skih ovla{}ewa“. - [titio sam stav Rusije i RS, koji se poklapa na tom pitawu. “Bonska ovla{}ewa“ ne rje{avaju nijedno pitawe, samo stvaraju napetosti i krize rekao je Har~enko u subotu uve~e u Sarajevu.

Nastavak reagovawa na nalog Valentina Incka

Sudovi u Federaciji BiH
Samo prema podacima kantonalnih i okru`nih sudova u FBiH krajem 2009. godine ostalo 27.150 nerije{enih predmeta, a u sudovima u Srpskoj 3.226 predmeta.

INCKO obustavio primjenu Zakona o dr`avnoj imovini u RS
Zamjenik visokog predstavnika u BiH Roderik Mur ponovio je da OHR ni na koji na~in ne tra`i konfrontaciju izme|u me|unarodne zajednice i RS. - Visoki predstavnik nije

htio da iskoristi svoja “bonska ovla{}ewa“ i mi se i daqe nadamo da ovaj problem mo`e da se rije{i putem pregovora i da }e svi politi~ki lideri pokazati dobru voqu i prona}i zajedni~ki jezik o tome. Za nas je najva`nije da doma}e institucije imaju {ansu da funkcioni{u. U ovom slu~aju sasvim je prikladno da Ustavni sud BiH razmotri ovo pitawe i donese odluku - kazao je Mur. Incko je 5. januara obustavio primjenu Zakona RS o statusu dr`avne imovine koja se

nalazi na teritoriji RS i pod zabranom je raspolagawa, dok Ustavni sud BiH ne donese kona~nu odluku o ovom pitawu, {to su podr`ali i ambasadori ze maqa ~la ni ca Upra vnog odbora PIC-a, osim Rusije. Zamjenik predsjedavaju}eg Doma naroda Parlamenta BiH Sulejman Tihi} tra`i od Ustavnog suda BiH poni{tavawe Zakona, jer smatra da je wim “prekr{en Ustav i zakoni BiH“ i jer je “BiH jedini vlasnik dr`avne imovine“. @. D.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 5

Brojne institucije u BiH ne a`uriraju redovno informacije

Posebna sjednica NSRS

Na sajtovima vijesti stare i vi{e od godinu
Komisija za koncesije BiH na svom internet sajtu posqedwu vijest objavila 30. novembra 2009. godine, a na sajtu federalnog Ministarstva finansija posqedwe obavje{tewe od januara 2010.
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

Izbor zajedni~ke komisije
BAWALUKA - U Bawaluci }e danas biti odr`ana posebna sjednica Narodne skup{tine Republike Srpske na kojoj }e biti obavqen izbor dijela zajedni~ke komisije parlamenta RS i Vije}a naroda RS, javila je Srna. Posao Komisije je usagla{avawe onih akata koje je usvojila Narodna skup{tina, a koji nisu pro{li na Vije}u naroda. Klub Bo{waka u Vije}u naroda RS donio je jednoglasnu odluku o pokretawu za{tite vitalnog nacionalnog interesa na odluke o izboru predsjednika i ~lanova Vlade RS. Danas }e biti odr`ana i prva posebna sjednica Vije}a naroda, kada }e biti razmatrana odluka o pokretawu procedure za za {ti tu vi tal nog na ci onal nog in te re sa Klu ba Bo{waka na odluke o izboru predsjednika i ~lanova Vlade.

BAWALUKA - Da internet sajtove pojedinih ministar sta va, agen ci ja, instituta, direkcija i drugih institucija u BiH nadle`ni ne a`uriraju redovno, pokazuje i to da su u rubrikama “novosti“ i “aktuelnosti“ posqedwe informacije objavqene jo{ prije nekoliko mjeseci, pa i prije godinu. Tako je Komisija za koncesi je BiH na svom saj tu posqedwu vijest objavila jo{ 30. novembra 2009. godine, dok je na sajtu Agencije za vodno podru~je rijeke Save BiH pod rubrikom “aktuelno“ jedina vijest, vijest o poplavama od 25. juna 2010. godine. Sajt Agencije za policijsku po dr{ku BiH jo{ je u izradi, pa pored dva oglasa za popuwavawe radnih mjesta nema nijednu objavqenu vijest ili aktuelnost o radu same agencije. Agencija za antidoping kontrolu posqedwe vijesti na svojoj veb stranici objavila je u av gus tu pro {le go di ne, a Izvo zno-kre di tna agen ci ja BiH na svom sajtu ima samo oglas za popuwavawe radnih mjesta iz aprila 2009. godine i re vi zor ski iz vje {taj iz 2008. go di ne. Ni {ta boqe stawe nije ni sa Direkcijom za ekonomsko planirawe BiH koja ima na sajtu vijest iz septembra 2010. godine, dok su ostale iz aprila i marta iste

“Kroacija libertas“ i “Croportal.ba“

Prijavili Haxiomerovi}a, FTV i Lagumxiju
MOSTAR - NVO “Kroacija libertas“ i novinarski kolegijum portala “Croportal.ba“ podnijeli su krivi~nu prijavu protiv urednika magazina “60 minuta“ FTV-a Bakira Hayiomerovi}a, novinara i uredni~kog kolegijuma te ku}e, te protiv predsjednika SDP-a Zlatka Lagumyije zbog re ke ti rawa, ucje na i pri jetwi u vezi sa slu~ajem “Interina“ Mostar. Prijava je podnesena Federalnoj upravi policije u Sarajevu, Agenciji za istrage i za{titu BiH (SIPA) i Dr`avnom tu`ila{tvu u Zagrebu (USKOK). - Hayiome ro vi} je u ju nu 2007. godine reketirao zagreba~ku INA. Potvr|uju to istra ga i pro to ko li sa ni dokument koji je poslao direktor preduze}a “Interina“ Frawo Bo`i} predsjedniku Uprave INA u Zagrebu Tomislavu Dragi~evi}u - pi{e u prijavi. Navedeno je i da je “Lagumyija u vrijeme dok je na vlasti , bila Alijansa za promjene’, preko svojih kadrova pokre, nuo emisiju 60 minuta’, te da se od tada SDP finansira kroz reket“. G. M.

Sajt Komisije za koncesije BiH

godine. U FBiH se ne a`uriraju ~ak ni sajtovi ministarstava, pa je tako na sajtu federalnog Mi nis tar stva fi nan si ja posqedwe obavje{tewe jo{ iz januara 2010. godine. Na sajtu fe de ral nog Mi nis tar stva saobra}aja i veza kao aktuelna se na vo di in for ma ci ja iz septembra 2010. godine. Na sajtu Ministarstva rada i soci jal ne po li ti ke FBiH posqedwa vijest objavqena je u julu 2010. godine, a prije toga u maju pro{le godine. Na sajtu federalnog Ministarstva energije, rudarstva i in dus tri je posqedwe objavqene in for ma ci je su iz

septembra i oktobra 2010. godine. Sli~no je i na sajtu fede ral nog Mi nis tar stva za pi tawa bo ra ca i in va li da gdje je posqedwa vijest od 28. oktobra 2010. godine. Ministarstvo zdravstva FBiH je ne{to a`urnije, objavqena je jedna vijest u drugoj polovini oktobra, ali i jedna 1. decembra 2010. godine.

SAJTOVI ministarstava u Vladi RS dobro a`urirani
Za razliku od FBiH, sajto vi mi nis tar sta va RS su a`urirani i sadr`e najnovije podatke. Tako je na sajtu Ministarstava zdravqa i socijalne za{tite RS posqedwa objavqena vijest od 21. decembra 2010. go di ne, na saj tu MUP-a RS 30. decembra, Ministarstva porodice, omladine i sporta 1. januara 2011. godine, a Ministarstva rada i bora~ko-invalidske za{tite posqedwa vijest je objavqena 30. decembra 2010. godine. Rukovodilac Informacionog centra u Privrednoj komo ri RS Slo bo dan

PARLAMENT I SAVJET
Na sajtu Parlamenta BiH uredno su a`urirana obavje{tewa o sjednicama oba doma i razli~itih komisija. Me|utim, na sajtu jo{ nisu ispisana imena novoizabranih poslanika u Predstavni~kom domu. Sajt Savjeta ministara BiH jedan je od boqe a`uriranih. Zanimqivo je da Dr`avna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH, za koju malo ko zna da postoji, veoma redovno a`urira svoj sajt, pa tako objavquje ~ak i vijesti na engleskom jeziku sa Internacionalne atomske agencije.

Dragi~evi} rekao je “Glasu Srpske“ da lo{a a`urnost sajtova nije zbog neznawa nego zbog lo{e organizacije u instituciji. - Svi dr`avni slu`benici RS u pro ce su edu ka ci je pro{li su obuku rada na perso nal nim ra ~u na ri ma kroz strategiju “E-vlada“, dok slu`benici u FBiH tako|e prolaze edukaciju ali ne postoji strategija koja to u potpunosti defini{e - rekao je Dragi~evi}. Dodao je da su ranije institucije imale problem zato {to nisu imale odre|en kadar koji bi znao da upravqa sajtom. - Danas su sajtovi toliko prilago|eni, tako da svako mo`e da a`urira sajt - naglasio je Dragi~evi}. Dodao je da ako negdje nema a`urirawa, zna~i da je tu vi{e problem u organizaciji i samoj instituciji. - Za sve institucije veoma je bitno da imaju a`urirane informacije na sajtovima, da se qudi mogu preko toga upoznati sa svim {to im je potrebno - istakao je Dragi~evi}.

Ha{ki tribunal

FOTO:TANJUG

Kraj zimske pauze u Tribunalu

Nastavak su|ewa Karaxi}u u ~etvrtak
HAG - U Ha {kom tri bu na lu da nas }e, po sli je tro sedmi~ne zimske pauze, biti nastavqena su|ewa, dok }e postupak protiv biv{eg predsjednika Republike Srpske Radovana Karayi}a biti nastavqen u ~etvrtak, 13. januara, svjedo~ewem reportera britanske mre`e Bi-Bi-Si Yeremija Bovena, javila je Srna. Danas se nastavqa glavni pretres na su|ewu nekada{wim zva ni ~ni ci ma MUP-a RS Mi }i Sta ni {i }u i Sto ja nu @upqaninu, optu`enim za progone nesrpskog stanovni{tva iz 20 op{tina BiH 1992. godine. Tu`ila{tvo je najavilo da }e izvo|ewe svojih dokaza zavr{iti do 19. januara, a 24. januara mogla bi da bude odr`ana rasprava po pravilu “98 bis”, prema kojem odbrana mo`e da na kraju dokaznog postupka optu`be zatra`i da se optu`eni oslobode po svim ili pojedinim ta~kama optu`nice, ako smatra da nisu ponu|eni uvjerqivi dokazi.

Mi{a Gleni, novinar agencije Aso{ijeted pres i stru~wak za Balkan

Zemqe Balkana prati korupcija
VA[INGTON - Dr`ave Bal ka na pra ti ko rup ci ja, ali raste potreba za krivi~nim gowewem i pro ce su irawem od go vor nih, ocijenio je stru~wak za Balkan i novinar agencije Aso{ijeted pres Mi{a Gleni u autorskom tekstu “Gde god da pogledate, korupcija prati Balkan“, prenosi RTS. - Odnos prema korupciji se mewa uglavnom zbog uslova koje je EU postavila regionalnim vladama - smatra Gleni i navodi da “iako neki smatraju da je korupcija na Balkanu endemske prirode, drugi vide napredak“. Prema wegovim rije~ima, niz godina organizovani kri mi nal i ko rup ci ja nailazili su na malo prepreka {to je spre~avalo razvoj tih dr`ava ili gu{ilo wihov uticaj u jugoisto~noj Evropi. Gleni je istakao da se to “sada mewa, uglavnom zbog uslova koje je EU postavila regionalnim vladama da poprave svoje pona{awe“. AP pi{e da se “biv{i i aktuelni lideri Hrvatske, Crne Gore i sa Kosova bore protiv optu`bi za korupciju“, ali da se potresi de{avaju i izvan wihovih granica, na primjer u Bugarskoj i Rumuniji. To, prema navodima AP, usporava proces {irewa Uni je dubqe na Balkan.

GLENI: Odnos prema korupciji se mewa uglavnom zbog uslova EU
Optu`be protiv trojice visokih funkcionera, pi{e AP, “ugrozile su povjerewe koje im je Zapad ukazao“. Ameri~ka agencija ukazuje na to da bi “Hrvatska,

Crna Go ra, Ma ke do ni ja, Srbija, BiH i Kosovo mogli da ima ju te {ko }a u ispuwavawu uslova za ~lanstvo u EU, uzi ma ju }i u ob zir wiho vu re pu ta ci ju ka da je rije~ o korupciji“ i navodi listu o percepciji korupcije u 170 zemaqa, na kojoj Makedonija i Hrvatska dijele 62. mjesto, a BiH je na 91. mjestu. Ameri~ka agencija, me|utim, zakqu~uje da vlasti {i rom re gi ona “ba ca ju vidqivo {i ro ku mre `u protiv kriminala i korupcije“.

Ameri~ki kongresmen Meri Bon Mek na{la se na udaru tabloida, nakon {to su u javnost procurile wene ~etiri godine stare kompromituju}e fotografije, javile su agencije. Divqi provod mogao bi skupo da ko{ta Meri i wenu prijateqicu koje su fotografisane u kompromituju}oj situaciji, jer je udovica kongresmena Sonija Bona pripadnik Republikanske stranke, te joj weni bira~i sigurno ne}e lako oprostiti ovakvo pona{awe. Situacija je tim gora, jer je `ena koja joj na fotografiji li`e grudi, u stvari Edra Blikset, trenutno pod istragom zbog finansijskih malverzacija. Ona je bila jedna od finansijera za izbornu kampawu Meri Bono Mek u 2006. godini.

6 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

Hladne {kole odgodile po~etak drugog polugodi{ta

Dru{tvo
U BiH deset oboqelih od H1N1
FOTO: ARHIVA

LIVNO - Zbog problema sa grijawem po~etak nastave u drugom polugodi{tu u osnovnim {kolama u Bosanskom Grahovu, Glamo~u i Kupresu odgo|en je za sedam dana, odnosno do 17. januara, potvr|eno je iz Ministarstva obrazovawa Livawskog kantona, javila je Srna.

Ministar obrazovawa ovog kantona Gordana Cikojevi} rekla je da su prolongirawe po~etka nastave od resornog kantonalnog ministarstva pisanim putem zatra`ili direktori osnovnih {kola u ovim mjestima, zbog, kako su naveli, nepostojawa adekvatnog grijawa {kolskih prostorija.

Dva pacijenta u te{kom stawu
BAWALUKA - U Klini~kom centru Bawaluka na lije~ewu je i daqe ~etvoro oboqelih pacijenata od virusa novog gripa, dok je u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu zbrinuto {est pacijenata zara`enih virusom H1N1. - Dva pacijenta koji le`e na Intenzivnoj internisti~koj wezi nalaze se u te{kom stawu - izjavila je Srni portparol KCUS-a Biqana Jandri} i dodala da je jedan ~etrdesetosmogodi{wi pacijent, kao te`i slu~aj, primqen u subotu iz Gora`da. U Srpskoj tokom vikenda nije zabiqe`en nijedan novi slu~aj novog gripa H1N1, a stawe ~etvoro oboqelih koji se i daqe nalaze na bolni~kom lije~ewu je stabilno. M. ^.

BiH za uvoz prehrambenih proizvoda izdvaja stotine miliona maraka
Kvalitet
Mihajlo Vidi} je rekao da je roba iz uvoza ~esto jeftinija, jer inostrani proizvo|a~i imaju jeftiniju radnu snagu, boqu tehnologiju i ve}e podsticaje za svoje poqoprivrednike, {to ne zna~i da wihovi proizvodi imaju i boqi kvalitet.

Najvi{e ~okolade stiglo iz Srbije i Hrvatske

Ministarstvo prosvjete

Stvaraoci moraju da se predstave u inostranstvu
BAWALUKA - Vrata Ministarstva prosvjete i kulture RS i ove godine bi}e otvorena za nadarene mlade umjetnike iz RS, a jedna od `eqa jeste da se putem aktivnosti izlo`benog prostora “Koraci“ stvaraocima iz Srpske omogu}i da predstave svoj rad u inostranstvu. Slu`benik za odnose sa javno{}u u Ministarstvu prosvjete i kulture i predsjednik Odbora za organizovawe izlo`bi u izlo`benom prostoru “Koraci“ Spomenka Miqkovi} rekla je Srni da je u planu za ovu godinu i organizovawe tre}e likovne radionice kao vida daqeg usavr{avawa autora najboqih radova. - Do sada smo organizovali 24 izlo`be i dvije likovne radionice. Za tri godine u “Koracima“ se predstavilo oko dvije hiqade autora, koji su dokazali da su nadareni u likovnoj kulturi, ali i u muzici, glumi, plesu - rekla je Miqkovi}eva.

BiH za 11 mjeseci 2010. uvezla 146 miliona kilograma {e}era i blizu 17 miliona kilograma ~okolade i prehrambenih proizvoda koji sadr`e kakao
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

U “Koracima” do sada organizovane 24 izlo`be FOTO: ARHIVA

Nezavisno udru`ewe novinara RS

Danas osniva~ka sjednica skup{tine
BAWALUKA - U Bawaluci }e danas biti odr`ana sjednica Skup{tine Nezavisnog udru`ewa novinara Republike Srpske, koji smatraju da wihove stavove adekvatno ne zastupa Udru`ewe “Bh novinari“. Predsjednik Nezavisnog udru`ewa novinara RS Dragan Jerini} rekao je Srni da je Nezavisno udru`ewe novinara RS 2004. godine bilo jedan od osniva~a Udru`ewa “Bh novinari“ i da se {est godina kasnije stavovi novinara iz Srpske potpuno razlikuju od mi{qewa sarajevskih kolega i da nisu za{ti}eni u okviru ove asocijacije iz Sarajeva. - Osje}amo se prevarenima jer nije ispuwen zajedni~ki dogovor u okviru Udru`ewa “Bh novinari”. Naru{ena je procedura jer je privatizovano udru`ewe koje predvodi Borka Rudi} - pojasnio je Jerini}.

BAWALUKA - U Srpskoj i FBiH se od prehrambenih proizvoda iz uvoza najvi{e tro{i {e}er i ~okolada, {to pokazuju i podaci da je za 11 mjeseci pro{le godine u BiH uvezeno {e}era u vrijednosti od 121 miliona maraka i ~okolade za vi{e od 109 miliona KM. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivawe BiH, za 11 mjeseci 2010. u BiH je uvezeno 146 miliona kilograma {e}era i blizu 17 miliona kilograma ~okolade i prehrambenih proi zvo da ko ji sa dr`e kakao. - Na tre}em mjestu po koli~ini i vrijednosti uvezenih pre hram be nih proi zvo da su hqeb, peciva, kola~i i ostali pekarski proizvodi, kojih je uvezeno 22,8 miliona kilograma - kazao je portparol UIO BiH Ratko Kova~evi} i dodao da je vrijednost ovih proizvoda iznosila vi{e od 95 miliona maraka.

Prema podacima UIO, u BiH je za 11 mjeseci 2010. godine uvezeno vi{e od 7,2 miliona kilograma kobasica i proizvoda od mesa, ~ija je vrijednost bila blizu 50 miliona maraka.

VIDI]: Doma}i proizvodi kvalitetniji od mnogih iz uvoza
Kova~evi} je istakao da se {e}er najvi{e uvozio iz Austrije, Srbije, Hrvatske, Brazila i Al`ira, dok je najvi{e ~o ko la de sti glo iz Srbi je, Hrvatske, Austrije, Turske i

Poqske. - Hqeb i razni pekarski proizvodi najvi{e su se uvozili iz Srbije, Hrvatske, Makedo ni je, Tur ske i Bu gar ske kazao je Kova~evi}. Potpredsjednik Privredne komore RS Mihajlo Vidi} rekao je da se u najve}im koli~inama uvozio {e}er, zbog toga {to proizvodwa {e}era u Srpskoj nije dovoqno razvijena. - Logi~no je da se vi{e uvozi neki proizvod kao {to je {e}er, jer doma}a proizvodwa ove namirnice nije dovoqno razvijena, ali pogre{no je kada se uvoze oni proizvodi koje

prave doma}e firme i koji su dosta kvalitetniji - istakao je Vidi} i dodao da mnoge firme uvoze i sirovine koje su potrebne za proizvodwu {e}era. Vidi} je naglasio da }e Privredna komora RS i ove godine nastaviti da sprovodi kampawu “Na{e je boqe”, kako bi “probudila” svijest potro{a~a da vi{e kupuju doma}e proizvode. - Doma}e tr`i{te nerijetko proi zvo di kva li te tni je proizvode od mnogih koji sti`u iz uvoza, posebno kada je rije~ o me su i me snim prera|evinama - kazao je Vidi}.

Vrijednost i koli~ina prehrambenih proizvoda iz uvoza
Proizvod: {e}er ~okolada hqeb, peciva proizvodi od mesa Koli~ina (u kg): 146 miliona 16,8 miliona 22,8 miliona 7,2 miliona Vrijednost (u KM): 121 milion 109 miliona 95 miliona 50 miliona

Zbog visokih temperatura za ovo doba godine pove}an broj pacijenata u bolnicama u RS

Ugro`eni hroni~ni bolesnici
pregledno ~ak 600 pacijenata. - Ovo je veoma zna~ajno pove }awe bro ja pa ci je na ta u odnosu na pro{lu godinu. Najve}e tegobe imaju hroni~ni bolesnici, koji imaju probleme sa srcem i ote`anim disawem. Ima i te`ih slu~ajeva, ali, na sre}u, ne tako ~esto - kazali su u hitnoj slu`bi u Prijedoru. U Stanici hitne pomo}i u Bawaluci tako|e su istakli da su vremenske prilike doprinijele pove}awu broja pacijenata koji su se `a li li na standarde tegobe, Qekari isti~u da su naj~e{}e vremenote`ano disawe, ske tegobe ote`ano disawe, glavovisok pritisak i boqa, umor, malaksalost, zamarawe i umor. nedostatak vazduha. Pacijentima se - Bi lo je i preporu~uje da se odmah pri pojavi tedosta intervencigoba jave porodi~nom qekaru, prije ja zbog prejedawa nego {to se stawe pogor{a. ili opijawa tokom praznika kazali su u bawalu~koj Slu`bi hitne pomo}i. Pove}an broj pacijenata je i u Isto~nom Sarajevu, gdje je samo ju~e, u prijepodnevnim ~asovima, pregledano 20 pacijenata.

Pomo} demobilisanim borcima

BAWALUKA - Zbog visokih temperatura za ovo doba godi ne u Re pu bli ci Srpskoj posqedwih dana znatno je pove}an broj pacijenata u slu`bama hitne pomo}i, a najve}e tegobe imaju hroni~ni bolesnici. U prijedorskoj Slu`bi hitne pomo}i istakli su da je za de vet da na

Po~iwe isplata bora~kog dodatka
BAWALUKA - U Srpskoj bi danas trebalo da po~ne ispla ta bo ra ~kog do dat ka za 2010. godinu za 25.700 demobilisanih boraca Vojske RS koji su trenutno nezaposleni. Novoizabrani ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite RS Petar \oki} rekao je u subotu novinarima da je za ovu kategoriju obezbije|eno 3.700.000 KM, a da }e u skladu sa prilivom sredstava u buyet za ove namjene biti ispla}ivan bora~ki dodatak i os ta lim de mo bi li sa nim borcima, prenijele su agencije.

U PRIJEDORU za devet dana pregledno 600 pacijenata
- Imamo ve}i broj pacijenata. Ako se ovako nastavi, do kraja dana bi}e ih 40, {to je mnogo ve}i broj u odnosu na prosjek pacijenata nedjeqom. U jednom trenutku je bila zaista velika gu`va - istakao je de`urni qekar Doma zdravqa u Is to ~nom Sa ra je vu Zo ran

Tegobe

Krstovi} i dodao da su naj~e{}e tegobe izuzetno visak pritisak, znatno pove}an {e}er u krvi, ali da te`ih slu~ajeva, poput infarkta i nekih te`ih poreme}aja, nije bilo. I u Gradi{ci ka`u da je posqedwih dana pove}an broj pacijenata u Stanici hitne pomo}i. - Trenutno nemamo ta~an broj, ali je vidqivo da je u odnosu na pro{lu godinu taj broj dosta ve}i. Uglavnom se radi o hroni~nim bolesnicima koji te`e podnose ne{to vi{e temperature od uobi~ajenih za ovo doba godine - isti~u u gradi{koj Slu`bi hitne pomo}i. U Zvorniku i Fo~i su istakli da kod wih posqedwih dana nije bilo zna~ajnijeg pove}awa broja pacijenata. M. ^.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 7

Bo`i}ni prijem u sjedi{tu Mitropolije dabrobosanske
SARAJEVO - U sjedi{tu Mitropolije dabrobosanske u subotu uve~e odr`an je bo`i}ni prijem na kojem su prisustvovale mnogobrojne zvanice iz javnog i dru{tvenog `ivota BiH. Wegovo visokopreosve{tenstvo mitropolit dabrobosanski Nikolaj je istakao da BiH ima ~etiri velika naroda koja su na wenoj teritoriji odavno, gdje su svojim radom stvorila mnogo, a i danas stvaraju. - Mi se radujemo tom stvarala{tvu i molimo se Bogu da tog rada jo{ vi{e bude. Dozvolite meni, malom ~ovjeku, da po`elim jo{ qep{u BiH. Narodi koji u ovoj dr`avi `ive to sigurno `ele - rekao je vladika Nikolaj. @. D.

Wegovo preosve{tenstvo vladika zahumsko-hercegova~ki i primorski Grigorije za “Glas Srpske”
FOTO: GLAS SRPSKE

BiH je bivala pod raznim protektoratima, pa je ~ak i sada pod nekom vrstom protektorata, ali ipak vjerujem da su qudi u ovoj zemqi sposobni da `ive u miru, rekao vladika Grigorije
RAZGOVARAO: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com

Vra}awe sjedi{ta Eparhije zahumsko-hercegova~ke i primorske u Mostar je jo{ jedan korak naprijed u normalizovawu `ivota u ovom gradu i cijeloj regiji. To je ~in ohrabrewa i podr{ke pravoslavnim povratnicima, ali i izraz otvorenosti prema narodima drugih vjeroispovijesti. Rekao je ovo u intervjuu za “Glas Srpske” Wegovo preosve{tenstvo vla di ka za hum sko-her ce go va ~ki i primorski Grigorije. - Od sinonima za podjele Mostar mo`e i treba da postane sinonim za sjediwewe i povezivawe, kao {to to i wegovo ime govori - most i spona me|u razli~itim vjerama, kulturama i tradicijama - rekao je vladika Grigorije. GLAS: Va{ povratak u Mostar ocijewen je kao pozitivan potez. [ta }e to konkretno zna~iti za vjernike, mostarske Srbe, i Crkvu uop{te? VLA DI KA GRI GO RI JE: Po vratak sjedi{ta Eparhije zahumskohercegova~ke u Mostar pripremali smo dugo, ~ekaju}i prije svega da se stvore preduslovi da budemo prihva}eni i od na{ih susjeda Hrvata, rimokatolika, i Bo{waka, muslimana. Mislim da smo, pa`qivo se pona{aju}i prema drugima, pokazali pa`wu i odgovornost i prema samima sebi. Svjesni smo da ne}e biti jednostavno, da nam predstoji mnogo posla i da }e biti i pote{ko}a koje }emo strpqivo prevazilaziti uz Bo`iju pomo} i uz pomo} dobrih qudi. GLAS: Rekli ste da je povratak sjedi{ta ove eparhije jedan od prelomnih trenutaka u Zahumsko-hercego va ~koj epar hi ji. Da li je u pitawu neka vrsta “promjene politike“ Crkve? VLADIKA GRIGORIJE: Kada je po~etkom posqedweg rata Eparhija zahumsko-hercegova~ka ostala bez svog sjedi{ta, katedralnog hrama,

bez desetina crkava i desetina hiqada vjernika u dolini Neretve izgledalo je gotovo nevjerovatno da }emo se jednog dana na}i u situaciji u kojoj se nalazimo danas, a to je povratak i obnavqawe domova i crkava, uspos tavqawe pre ki nu tog kon ti nu ite ta. Po vra tak Srba na prostore na kojima su `ivjeli vijekovima, jo{ od dolaska Slovena, a mo`da ~ak i ranije - zapo~eo je u prvim poratnim godinama. Vra}awe sjedi{ta eparhije jo{ je jedan korak naprijed u normalizovawu `ivota u ovom gradu i cijeloj regiji. Kako smo vi{e puta isticali, to je ~in ohrabrewa i podr{ke pravoslavnim povratnicima, ali i izraz otvorenosti prema narodima drugih vjeroispovijesti.

POLITIKA jevan|eqa prevazilazi svaku drugu politiku
GLAS: Neki su Va{ povratak u Mostar doveli u politi~ki kontekst, ali i ocijenili kao jedan poziti van ko rak u nor ma li za ci ji prilika u Bosni i Hercegovini. Kako to komentari{ete? VLA DI KA GRI GO RI JE: Sve {to radimo ima politi~ki zna~aj jer smo svi mi gra|ani nekog grada i dr`ave koji su u su{tini stvoreni na politici. Na{a politika je politika jevan|eqa koje nas u~i da `ivimo u mi ru sa dru gi ma i sa na ma samima. To je politika koja prevazilazi svaku drugu politiku. GLAS: Ipak, politi~ke prili-

Vladika Grigorije

ke nisu konstanta? VLADIKA GRIGORIJE: Svjedoci smo da se politi~ke prilike kon stan tno mi jewaju, ali ne pro mjenqiva ostaje ~iwenica da je Bosna i Hercegovina sastavqena od vi{e naroda, vjera i kultura. Nisu sve vrijeme ovog svijeta bili ratovi, nemiri i nesuglasice. Bosna i Hercegovina je bivala pod raznim protektoratima, pa je ~ak i sada pod nekom vrstom protektorata, ali ipak vjerujem da su qudi u ovoj zemqi sposobni

Povratak
GLAS: Vjerujete li da mo`e do}i do masovnijeg povratka Srba u Mostar? VLADIKA GRIGORIJE: Ako budu stvoreni uslovi za to i ako se bude `ivjelo normalno, vjerujem da }e postepeno do}i do zna~ajnijeg povratka Srba u Mostar. Trenutno imamo pet hiqada zahtjeva za obnovu ku}a.

da `ive u miru. GLAS: Va{ dolazak u grad na Ne re tvi uliva na du da bi i Vi mogli doprinijeti normalizaciji odno sa u Mos ta ru, ko ji je za pra vo i da nas, na `a lost, sinonim za podjele. [ta mislite, mo`e li do}i do stvarnog ujediwewa Mostara? VLADIKA GRIGORIJE: Kao hri{}anski vladika ne}u priznavati podjele ni na isto~noj ni na zapadnoj strani. Mi ne}emo `ivjeti samo na isto~noj ili zapadnoj strani ve} i na isto~noj i na zapadnoj - `ivje}emo u Mostaru. GLAS: Od Trebiwa ste napravili veliki duhovni centar, ali ste uveliko doprinijeli i razvoju ovog grada, i u ekonomskom i u kulturnom smislu. Mo`emo li u Mostaru o~ekivati preporod, bar kada je u pitawu `ivot Srba u ovom gradu?

[ta }e biti Va{i prioriteti? Kakvu dinamiku o~ekujete kada je u pitawu obnova Saborne crkve? VLA DI KA GRI GO RI JE: Po ku{a}emo da Mostaru i Mostarcima, ali i svima onima koji dolaze u ovaj grad predstavimo na{u kulturu. Trudi}emo se da najzna~ajniji kulturni djelatnici posje}uju Mostar, odr`avaju koncerte, kwi`evne ve~eri, organizuju izlo`be slika. Mostar je bio na pre dan grad i ne ma razloga da to ponovo ne bude. Od sinonima za podjele mo`e i treba da pos ta ne si no nim za sje diwewe i povezivawe, kao {to to i wegovo ime govori - most i spona me|u razli~itim vjerama, kulturama i tradi ci ja ma. [to se ti ~e obno ve Saborne crkve, bilo je dosta problema koje smo uspjeli da prevazi|emo i sada smo do{li do ta~ke kada je potrebno ubrzati proces.

Lokalne zajednice u Republici Srpskoj ove godine o~ekuju mawe novca u kasama

Vijesti
Meteorolozi u BiH

Buxeti op{tina mawi za stotine hiqada KM
BAWALUKA - Pojedine op{tine u Republici Srpskoj smawile su buyete za ovu godinu i do nekoliko stotina hiqada ma ra ka u odno su na 2010. godinu, dok je kasa najve}eg grada Srpske u ovoj godini umawena za vi{e od tri miliona maraka. Odbor ni ci Skup {ti ne grada Bawaluke usvojili su buyet za ovu godinu u iznosu od 139.760.000 maraka, {to je za 3,1 odsto mawe u odnosu na plan od pro{le godine, kada je buyet izno sio oko 143.000.000 maraka. Buyet grada Isto~no Sarajevo za ovu godinu planiran je u iznosu od 7.418.000 maraka, {to je za oko 300.000 maraka ili ~etiri odsto mawe od buyeta iz 2010. godine. U op{tini Gradi{ka ka`u da usvojeni Nacrt buyeta za 2011. go di nu izno si 20.037.100 maraka i mawi je za dva odsto u odnosu na pro{logodi{wi.

U KASI Bawaluke ~ak tri miliona KM mawe
- Novac je umawen za izgradwu kapitalnih objekata, a sred stva za so ci jal nu za {titu u ovoj godini su uve}ana - kazali su u ovoj op{tini.

Buyet op {ti ne O{ tra Luka za 2011. godinu planiran je u iznosu od 1.330.000 ma ra ka i za 78.000 ma ra ka mawi je od buyeta iz 2009. godine. - Buyet za ovu godinu je ~ak za tre}inu mawi od rebalansa buyeta za 2010. godinu, koji je iznosio 2.100.000 maraka - rekla je na~elnik ove op{tine Drena Kuriya. Dodala je da je buyet za

ovu godinu socijalnog karaktera i da wime nisu predvi|ene investicije u ovu rubnu op{tinu. U op{tini Fo~a rekli su da je buyet za 2011. go di nu umawen za 600.000 maraka, a planirana sredstva za ovu godinu iznose 9.100.000 maraka. - U ovoj godini umawili smo sredstva za investicije kazali su u ovoj op{tini. M. Mi.

Mogu}a ki{a na zapadu
BIJEQINA - U BiH se danas o~ekuje umjereno do prete`no obla~no vrijeme, a krajem dana mjestimi~no u zapadnim krajevima mogu}a je slaba ki{a, saop{tili su me te oro lo zi, ja vi la je Srna. Jutarwa temperatura od jedan do sedam, na jugu do 11, a najvi{a dnevna od pet do 15 stepeni Celzijusa.

8 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

Ni~e savremeni p~elarski centar u Trebiwu

Panorama
Trebiwski “Vodovod“

TREBIWE - U Trebiwu se ovih dana intenzivno radi na izgradwi regionalnog centra za p~elarstvo koji gradi P~elarska zadruga “@alfija”. Objekat }e ko{tati oko dva miliona, a kada se zavr{i, regionalni centar bi}e moderni objekat povr{ine 1.500 metara kvadratnih. U wego-

vom sastavu su planirane proizvodne, laboratorijske, edukativne i kancelarijske jedinice. Proizvodne jedinice u svom sastavu }e imati pakovawe meda, proizvodwu hrane za p~ele, proizvodwu satnih osnova i proizvodwu repromaterijala za p~elarstvo. R. Mi.
FOTO: S. DAKI]

Najve}i du`nici preduze}a u kolapsu
TREBIWE - Najve}i du`nici “Vodovoda“ iz Trebiwa su potro{a~i iz kategorije privrede, odnosno preduze}a koja su u kolapsu, a sa ve}inom du`nika sklopqen je ugovor za reprogram. - Novi na~in naplate utro{ene vode pokazao se izuzetno uspje{an. U odnosu na stari tromjese~ni na~in obra~una vode za pi}e, kumulativno za sve potro{a~e, procenat naplate se pove}ao za pet odsto - rekli su u “Vodovodu”. Dodali su da je bilo pritu`bi na ovaj na~in, dok se stanovnici nisu privikli na jednomjese~ni na~in obra~una. - Generalno, jednomjese~ni na~in obra~una je mnogo prihvatqiviji za sve - kazali su u “Vodovodu“ i dodali da su individualni potro{a~i mnogo odgovornije plati{e. R. Mi.

Deseto~lana porodica Savi~i} iz Seri}a dobila krov nad glavom

“Vodovod i komunalije“ Zvornik

Novi obra~un odvoza sme}a
ZVORNIK - Zvorni~ani }e januarske ra~une za odvoz sme}a najvjerovatnije dobiti sa novim obra~unom. Ovo je najavio direktor AD “Vodovod i komunalije“ Jovan Tomi}, nakon {to je lokalna skup{tina usvojila Odluku o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu. Izmjena se odnosi na kriterijum za odre|ivawe cijene odvoza sme}a koji je do sada obavqan na osnovu broja ~lanova doma}instva, a ubudu}e }e se sprovoditi po povr{ini stambenog prostora. - Analiziraju}i sist e m
FOTO: S. SAVI]

sprovo|ewa i naplate komunalnih usluga do{li smo do zakqu~ka da postoji velika razlika izme|u broja na{ih korisnika i stvarnog broja stanovnika u gradu. Prema na{oj evidenciji, prijavqenih korisnika odvoza sme}a ima 8.000, a pretpostavke govore da je taj broj bar dva puta ve}i rekao je Tomi}. On je istakao da }e se novim obra~unom odvoza sme}a izbje}i brojne zloupotrebe i stvoriti realnija slika na terenu. S. S.

Savi~i}i ispred nove ku}e

PI[E: SLOBODAN DAKI] krozrs@glassrpske.com

Za bo`i}ne praznike od predsjednika RS Milorada Dodika dobili 3.000 maraka koje }e iskoristiti da uvedu vodu u ku}u, postave ogradu na stepeni{tu i kupe {poret
U porodici niko nije zaposlen, pa egzistenciju obezbje |u ju obra |u ju }i zemqu i rade}i na nadnicu. nili za na{u porodicu. Da nije bilo te pomo}i mi bismo i daqe `ivjeli u bijedi, nema{tini, mraku... - pri~a Stojan Savi~i}. Ka`e da je najve}i problem to {to u porodici niko nije zaposlen. - Zavr{io sam trgova~ku {kolu prije pet godina, ali posla u struci nema. Kada bih dobio posao, mogao bih da pomognem roditeqima. Problem je zima, jer se tada ne mo`e zaraditi ni marka - jada se Stojanov sin Nenad i dodaje da ne gubi nadu da }e uskoro dobiti zaposlewe. Stojanova supruga Mara pri~a da je potrebno oko 100 kilograma bra{na mjese~no da se obezbijedi hqeb za porodicu. - Nije nam lako, ali nekako pre`ivqavamo. Poma`e nam Centar za socijalni rad, a pasuq, krompir i povr}e sami sadimo. Svakog proqe}a zasijemo desetak dunuma zemqi{ta `itaricama. Nama je najva`nije da smo dobili svoju ku}u, jer sada imamo solidne uslove za `ivot, a novac koji smo dobili od predsjednika Milorada Dodika namjenski }emo utro{iti - rekla je Mara. Savi~i}i su nedavno dobili i dva zeta. K}erke Radmila i Stojanka udale su se u Gorwe Grace kod Mrkowi} Grada.

Ordinacija “Hana“ u Prijedoru

Besplatne usluge za djecu do {est godina
PRIJEDOR - U privatnoj specijalisti~ko-pedijatrijskoj ordinaciji “Hana“ u Prijedoru djeca do {est godina imaju pravo na besplatnu zdravstvenu za{titu, iako sa tim ve}ina roditeqa jo{ nije upoznata, javila je Srna. - Roditeqi su pomalo zbuweni, a pomalo neobavije{teni. Treba da budu svjesni da im je Fond zdravstvene za{tite RS dao pravo da biraju pedijatra i da to pravo niko ne mo`e da im uskrati, kao i da ne pla}aju ni{ta za djecu do {est godina u ordinacijama koje imaju ugovor sa Fondom, me|u kojima je i “Hana“ - rekla je pedijatar Spomenka Pavkovi}-Sekuli}.

[IPOVO - Deseto~lana porodica Stojana i Mare Savi~i} iz Seri}a kod [ipova dugo }e pamtiti pro{lu godinu, jer su dobili novu ku}u, ali i nov~anu pomo}, koju }e iskoristiti da uvedu vodu u ku}u, postave ogradu na stepeni{tu i za kupovinu {poreta. Savi~i}ima je Ministarstvo po ro di ce, omla di ne i sporta RS, u okviru programa za stambeno zbriwavawe vi{e~lanih porodica izgradilo novu ku}u, a za bo`i}ne praznike od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika dobili su 3.000 maraka. Deseto~lana porodica Savi~i} godinama je `ivjela u izuzetno te{kim uslovima, bez krova nad glavom.

U PORODICI niko nije zaposlen
- Od kada smo se uselili u svoju ku}u, za na{u porodicu po~eo je novi i qep{i `ivot. Sada imamo svoj krov nad glavom, dovoqno soba za svu djecu. Zahvalni smo Vladi i predsjedniku RS na svemu {to su u~i-

Ra~unar
Svoje `eqe imaju i najmla|i Savi~i}i, jer mali Stanko `eli da dobije kompjuter. - Volio bih da imam svoj kompjuter, potreban mi je za u~ewe, ali bih ponekad igrao i igrice - rekao je dvanaestogodi{wi Stanko Savi~i}.

Kruna zasijala na Kajtezijevoj glavi
KO ZAR SKA DU BI CA Pobjednik izbora 168. ciganskog cara, atraktivne manifestacije koja je u subotu uve~e odr`ana u dubi~koj sportskoj dvorani, postao je Rom Enver Kajtezi iz Kozarske Dubice. Kajtezi je, poslije vi{e~asovne iscrpquju}e borbe, uz pomo} svog saigra~a zagrizao jabuku i osigurao sebi titulu ciganskog cara, koja ga obavezuje da tokom cijele godine poma`e svoje siroma{ne sugra|ane. U~esnici takmi~arskog dijela ove tradicionalne multietni~ke manifestacije su ~etiri naroda, odnosno Srbi, Hrvati, Bo{waci i Romi, koje predstavqaju po dva takmi~ara koji nastoje zubima da uhvate jabuku, ~ime odnose titulu cara.

U Kozarskoj Dubici odr`an 168. izbor ciganskog cara

U buxetu Zvornika za 2011. godinu

Za vantjelesnu oplodwu planirano 20.000 KM
ZVORNIK - U buyetu op{tine Zvornik za 2011. godinu prvi put su pla ni ra na sredstva na ime subvencije za vantjelesnu oplodwu, rekao je potpredsjednik lokalne skup{tine Danijel Dragi~evi}. On je naglasio da je planirano 20.000 KM, {to je dovoqno za vantjelesnu oplodwu za ~etiri bra~na para koja imaju probleme sa sterilitetom. Ovu vijest sa odu{evqewem su do~ekali u Udru`ewu porodica sa problemom sterili te ta “Be ba 1”, ko je je u Zvorniku osnovano sredinom decembra pro{le godine. - @elimo da zahvalimo op{tini Zvornik i odbornicima jer su u buyetu planirali sredstva za vantjelesnu oplodwu rekla je predsjednik ovog udru`ewa Nikolina Oro. S. S.

ZADATAK CARA pomagawe siroma{nim Romima
- Pri~a o megdanu nacionalnih ekipa bez nacionalnog sukoba duga je 168 godina,
Kajtezi zagrizao jabuku i postao ciganski car

GOSTI
Manifestaciju je otvorio predsjednik Skup{tine op{tine Stojan Bawac, a za zabavu i pjesmu pobrinuli su se Haris Xinovi}, Latino i marija~i Los Kabaqerosi. Manifestaciju su, uz prisustvo nekoliko stotina Dubi~ana, vodili Alka Vujica i Mirko Fodor, a za posjetioce je organizovana tombola sa vrijednim nagradama.

a odr`avawu manifestacije prethodio je karneval “Zubawe 2011“ - re kao je tros tru ki osvaja~ titule ciganskog cara i predsjednik Upravnog odbora Udru`ewa Dragan Stojni}. Stojni} je objasnio da je izabrani car, kao i svaki drugi car, dobio sve po~asti koje mu pripadaju. Krunu i `ezlo, lentu, pla{t i povequ, te nov~anu

nagradu kojom }e ispuwavati svoje obaveze, a to je pomagawe siroma{nih dubi~kih Roma. Formirawem Udru`ewa gra|ana “Zubawe 1843“ pro{le godine je pravno za{ti}ena gotovo dva vijeka stara manifestacija izbora ciganskog cara u ranije Bosanskoj, sada Kozarskoj Dubici. T. D.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 9

Prijedorska “Toplana“ tu`ila blizu 4.000 neplati{a
PRIJEDOR - Prijedorska “Toplana“ za pet godina rada podnijela je 3.941 tu`bu protiv korisnika koji za centralno grijawe duguju blizu 2,8 miliona KM, a u sudskim postupcima od toga je napla}eno 815.000 KM ili 29,14 odsto. Od 2005. do 2009. godine broj utu`enih korisnika kre}e se od 660 do 1.070 godi{we. Direktor prijedorske “Toplane“ Dragan Savanovi} pojasnio je da je rije~ samo o fizi~kim licima koja se, po Zakonu o obligacionim odnosima, utu`uju svake godine, dok se pravna lica koja ne pla}aju redovno grijawe, po istom zakonu, utu`uju svake tri godine. S. T.

Na obroncima Majevice sve mawe stanovnika

Vijesti
Lopare

Snagovo - selo usamqenih staraca
Uprkos tome {to je dobilo ime po snazi i {to je bilo poznato po odva`nim ko~ija{ima i {oferima koji su savladavali wegove serpentine, Snagovo je sada selo na izdisaju. U selu ostali samo starci
PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] krozrs@glassrpske.com

Suzana Blagojevi} mis Majevice
LOPARE - Na regionalnom takmi~ewu “Mis Majevice za mis Republike Srpske 2011“, koje je odr`ano u subotu uve~e u Centru za kulturu i informisawe u Loparama, u konkurenciji 12 djevojaka najqep{a po mi{qewu `irija bila je dvadesetdvogodi{wa Suzana Blagojevi} iz Bijeqine, javila je Srna. Titula prve pratiqe pripala je Vani Simi} iz Bijeqine, a za drugu pratiqu izabrana je Milana Mrdaq, tako|e iz Bijeqine.

BIJEQINA - Snagovo, pla nin sko se lo u zvor ni ~kom kraju, dijeli sudbinu sa svim okolnim mjestima. Mladi su oti{li u Zvornik ili u bijeli svijet, a ono je os ta lo opus to {e no i osamqeno. U Snagovu, udaqenom samo deset kilometara od Zvornika, ostali su samo starci. One mo }a li i sko ro za bo ravqeni. Je dna od Sna govqan ki je i osamdesetogodi{wa baka Petra Ze ~e vi}. @i vi u tro {nom ku}erku koji samo {to se nije sru{io. - Najte`e mi je kada padne no}. Osamim se, a no} duga kao go di na. Uvi jek lije`em sa strahom da li }u do~ekati jutro. Pla{im se da se ku}a ne sru{i na mene jadikuje baka Petra. Za sebe i svoje ostarje-

Baka Petra pred svojom tro{nom ku}icom

FOTO: T. NESTOROVI]

le i usamqene kom{ije ka`e da su kao odsje~ena stabla u {umi. Dok su bila u {umi, zdrava i visoka, zvali su ih drve }em, ka da su odsje~ena, postala su klade koje trunu. Ku}ica bake Petre je starinska. Mala i izgra|ena u

{eper, konstrukcija je drvena, a zidovi su od }erpi~a, nepe~ene zemqe. Ni starica ne zna kada je ku}a izgra|ena. Poku}stvo sirotiwsko, dotrajalo, i samo ono najneophodnije. Ba ka Pe tra u Sna go vo, ne ka da gla so vi to se lo na

pla ni ni, do {la je iz po driwske ravnice, iz ^elopeka iz familije Stojanovi}a. Za svoj stara~ki sirotiwski `i vot ne kri vi ni ko ga. ^vrsto vje ru je da je za to kriva sudbina.

Naziv
Snagovo je nekada bilo veoma zna~ajno i poznato u Podriwu, na obroncima Majevice, u Spre~i i na Bir~u jer je nekada bilo na glasovitom putu Zvornik - Tuzla. Ta komunikacija do prije tridesetak godina bila je jedina veza zvorni~kog Podriwa sa spre~anskim krajem i Tuzlom. Imala je nekoliko strmih i o{trih serpentina i saobra}aj na woj bio je veoma ote`an i ponekad opasan. Trebalo je, vele, dosta snage da se savladaju te krivine pa je, vjerovatno, po tome selo dobilo ime Snagovo.

SNAGOVO bilo poznato po odva`nim ko~ija{ima
- Ta ko mi je su |e no. Za Snagovo sam samo ~ula u svom rodnom bogatom selu, ali do|oh da u wemu pro`ivim sav `ivot. I uvijek u bijedi i neima{tini. Imala sam dva sina. Krsto je nastradao u saobra}ajnom udesu prije 20 godina, a Marjan je bio moj

hraniteq. I on se upokojio prije ~etiri godine. U pro{lom ratu ostala sam i bez supruga... Ostala sam sama na ovom svijetu - jadikuje starica. Tuga u wenoj ku}i i dvori{tu je tolika da ne mo`e biti ve}a. Pregolema. [to smo du`e bili sa bakom Petrom, sve vi{e smo shvatali weno pore|ewe starih qudi sa posje~enim stablom. I zaista je tako. Dok je ~ovjek mlad i zdrav, ne osje}a nevoqe. Nosi se sa wima i izdr`ava ih. Kada ostari i ostane sam, onda mu preostane samo da vegetira i da sa strahom ulazi u no}. Sta ri ca je ne mo }na da bilo kako privre|uje. @ivi od po mo }i svo jih ri jet kih kom{ija i Crvenog krsta iz Zvornika. Hranu joj daje i Fabrika glinice “Bira~“ iz Karakaja. - Jo{ mi je jedina `eqa da do bi jem ~vrst krov nad glavom. Da zano}im pod wim bez straha - ka`e baka Petra. Uprkos tome {to je dobilo ime po snazi i {to je bilo po zna to po odva `nim ko~ija{ima i {oferima koji su savladavali wegove serpentine, Snagovo je sada selo na izdisaju. Ko zna kako bi sada moglo da se zove? Vjerovatno “star~evo”. To bi mu ime mo`da bilo najadekvatnije. A samo je desetak kilometara udaqeno od grada… Toliko da se u putu popu{i cigareta duvana, a izgleda kao da je na samom kraju svijeta.

“Za Srebrenicu“

Zajedni~ko slavqe tri naroda
SREBRENICA - Predsjednik Udru`ewa gra|ana “Za Srebrenicu“ Hakija Mehoqi} pozvao je sugra|ane da u budu}nosti razvijaju me|usobno razumijevawe i uva`avawe, te da zajedni~ki proslavqaju vjerske praznike. - Na{ je ciq da Srebrenici vratimo stari sjaj i da istinski povratnici i domicilno stanovni{tvo svojim idejama unaprijede `ivot, ali i su`ivot u ovom gradu - rekao je Mehoqi} na proslavi pravoslavnog Bo`i}a, koju je pro{le subote organizovalo ovo udru`ewe. K. ].

Prijedor

Pripremni program za {kolu
PRI JE DOR - Dje ~i ji vrti} “Radost“ iz Prijedora po zvao je ro di teqe pred {kolske djece koja nikada nisu boravila u vrti}u da od danas do 24. januara prijave {estogodi{wake za program pripreme za {kolu. Direktor ove pred{kolske ustanove Du{anka Bo`i} rekla je da }e ovaj program trajati ~etiri mjeseca, po~ev od 1. februara. S. T.

Zavr{ena prva faza izgradwe toplovoda u dobojskoj ulici Bra}e Jugovi}a

Grijawe dobilo 70 doma}instava
DO BOJ - Cen tral no grijawe dobilo je sedamdeset do ma }in sta va u uli ci Bra}e Jugovi}a u Doboju, a ove porodice isti~u da je to za wih zaista vrijedan poklon za bo`i}ne i novogodi{we praznike. - Imam ku}u od 1964. godine i prakti~no cijelo to
FOTO: S. PUHALO

vri je me ~e kao sam na ovaj dan. Napokon je dru{tvo pogle da lo i na nas, ko ji ne `ivimo u centru grada, i na tome im hvala - ka`e jedan od naj sta ri jih sta no vni ka tog dijela Doboja Marinko Gojkovi}. Sim bo li ~nim pre si je cawem tra ke, za mje nik na -

~el ni ka op {ti ne Vla do \ur |e vi} i pred sje dnik Skup{tine op{tine Doboj Zdrav ko Pe tro vi}, za je dno sa predstavnicima gra|ana, ozna~ili su zavr{etak prve faze toplifikacije u ulici Bra}e Jugovi}a.

GRA\EVINSKI ODBOR
Od ideje do realizacije prve faze projekta protekla su samo dva mjeseca. - Stanovnici, uglavnom u poodmakloj `ivotnoj dobi, dali su saglasnost, prikupili smo dio sredstava i danas, eto, ubiremo plodove rada. Zahvaqujemo op{tini i Gradskoj toplani kacija prigradskih naseqa Usore i Bara, a sada i ovog di je la gra da. Sve uli ce iznad ove u Doboju ne posjeduju toplovod i na tome }emo ubudu}e raditi - rekao je \ur|evi}. U ulici Bra}e Jugovi}a na pomo}i, a u nastavku akcije o~ekujemo i podr{ku Vlade RS za koju postoje neke naznake. @eqa nam je da sva doma}instva dobiju centralno grijawe, a nadam se da }emo to uskoro ostvariti - ka`e predsjednik Gra|evinskog odbora Slavko Dujakovi}. i susjednim Vidovdanskoj i Mi lo {a Obi li }a, gdje su uglavnom privatne ku}e, `ivi vi{e od 3.000 stanovnika koji s nestrpqewem o~ekuju nas ta vak to pli fi ka ci je ovog dijela Doboja. Sl. P.

“Spona“

ULO@ENO 450.000 maraka
- U ovaj projekat ulo`eno je oko 450.000 maraka, od kojih su mje{tani izdvojili ~etvrtinu. Projekat je veoma va `an jer }e omo gu }i ti boqi komfor i u{tede u ku}nom buyetu, po {to je ovo gri jawe jef ti ni je i boqe od dosada{weg. Posqedwih godina, osim u {irem centru grada, vr{i se toplifi-

Za boqi polo`aj omladine
SREBRENICA - Vi{e od 30 studenata prisustvovalo je osniva~koj skup{tini Udru`ewa studenata i mladih Srebrenice i Skelana “Spona“ koja je odr`ana pro{le subote u srebreni~kom Domu kulture. Za predsjednika Skup{tine izabran je Marko Milovanovi}, za izvr{nog direktora Bojan Peji}, a za predsjednika UO Goran Ko~evi}. K. ].

Ulica Bra}e Jugovi}a

10 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

Otvarawe novog “Panasonikovog“ 3D centra

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURAWE D.D. SARAJEVO KLAS D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

OSAKA - Japanska korporacija “Panasonik“ najavila je da }e danas zvani~no otvoriti Centar za 3D inovacije u Holivudu kako bi ubrzala porast biznisa zasnovanog na trodimenzionalnim tehnologijama (3D) i pro{irila lanac sadr`aja sa visokim tehnologijama te vrste.

Pove}anom sinergijom softvera i hardvera, u saradwi sa poslovnim liderima Holivuda, pro{iri}e se biznis u vezi sa 3D tehnologijom. O~ekuje se da }e taj biznis, ukqu~uju}i i 3D televiziju, do 2020. godine u svijetu dosti}i vrijednost od 60 milijardi dolara.
FOTO: AGENCIJE

14.5 6.04 6.02

2,729 38,420.00 0 0 0 0

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF PREVENT INVEST D.D. SARAJEVO ZIF EUROFOND-1 D.D. TUZLA

3.25 5.1 1.33

7,100 793 1,400

23,166.63 4,044.30 1,862.00

Oko 30 odsto investitora razmatra ulagawe u automobilsku industriju

Bo`idar Laganin, direktor Agencije za strana ulagawa u Srbiju

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo RMU KAMENGRAD D.D. SANSKI MOST JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR SOLANA D.D. TUZLA
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

70.97 2,500 177,425.11 29 5,115 148,047.90 73.7 161 11,485.54 59 8,083.00 137 14 7,252.00 518

O~ekuju se ulagawa 100 stranih kompanija
Prema proceni Agencije, realno je o~ekivati ~etiri milijarde dolara direktnih stranih investicija u Srbiji u 2011. godini, imaju}i u vidu prodaju dela akcija “Telekoma Srbija” i planove “Fijata” - kazao Laganin
BEO GRAD - Di re ktor Agencije za strana ulagawa i promociju izvoza Srbije Bo`idar Laganin izjavio je da je trenutno oko 100 stranih kompanija zainteresovano za ulagawe u Srbiji, javile su agencije. - Prema proceni Agencije, realno je o~ekivati ~etiri milijarde dolara direktnih stranih investicija u Srbiji u 2011. godini, imaju}i u vidu prodaju dela akcija “Telekoma Srbija” i planove “Fijata” kazao je Laganin. On je kazao da oko 30 odsto investitora razmatra ulagawe u automobilsku industriju, a me|u veoma aktivnim sagovornicima za investicije su tri ju`nokorejske kompanije, ~iji su predstavnici u decembru posjetili Srbiju. - Na {a agen ci ja }e u 2011. godini staviti akcenat na privla~ewe ulaga~a u sekto ri ma auto mo bil ske i elektronske industrije i infor ma ci ono-ko mu ni ka ci onih te hno lo gi ja. Naj ve }e interesovawe za investicije u Srbiji pokazuju kompanije iz Italije i Nema~ke - istakao je Laganin. - “Fijat” je magnet za investitore automobilske industrije. Strane kompanije koje su po~ele da rade u Srbiji privla~e druge da vide {ta je ono {to Srbija nudi - kazao je Laganin. Jo{ je istakao da do sada nije izgubqen nijedan od potencijalnih projekata za investicije, ali da je primije}en efekat “odgo|enog dejstva“, odnosno da kompanije te`e donose odluke i da je realizacija usporenija, ali da su “svi projekti `ivi“. - Pred kraj 2010. godine prime}eno je veliko interesovawe za sektor tekstilne indus tri je i tu ri zma, gde se o~ekuje ulazak jedne od vode}ih tu ris ti ~kih kom pa ni ja u bawskom turizmu u prvim mesecima ove godine - dodao je Laganin. On je ocijenio da je kvalite tna ra dna sna ga sa ko jom strane kompanije imaju dobro is kus tvo naj ve }a pre dnost Srbije u privla~ewu novih ulaga~a. - Dodatna prednost je veliki broj ugovora o slobodnoj trgovini. Grinfild projekti se realizuju u intervalu od devet meseci, a gra|evinska sezona kre}e od marta, tako da Srbiju vidim kao veliko gradili{te u 2011. godini - istakao je Laganin, dodaju}i da Agencija promovi{e Srbiju kao idealnu proizvodnu platformu za izvozno orijentisana preduze}a.

Beograd

Za tri godine otvorena 53 hotela
BEOGRAD - Za protekle tri godine otvorena su 53 nova hotela u Srbiji, a nekoliko zna~ajnih samo u posqedwa dva mjeseca, izjavio je Tanjugu dr`avni sekretar Srbije za turizam Goran Petkovi}. On je ukazao da nove hotele karakteri{e da su ne{to mawi nego u ranijem periodu, ali da su na ne{to vi{em nivou kvaliteta, kao i da se otvaraju, uglavnom, hoteli sa tri i ~etiri zvjezdice, {to je, kako ka`e, dobro. U tom periodu je, dodao je Petkovi}, i zatvoreno nekoliko objekata, a me|u onima koji prestaju sa radom najvi{e je hotela sa jednom ili sa dvije zvjezdice. - Na{a struktura hotela se promenila, otprilike za jednu stepenicu navi{e i sada zaista preovla|uju hoteli sa tri i ~etiri zvezdice, {to i jeste nekako normalno u evropskoj ponudi, jer to su upravo hoteli koji nose najve}i nivo prometa - ukazao je Petkovi}.

AKTIVNI sagovornici i tri ju`nokorejske kompanije
On je dodao da je najzanimqiviji region za ulagawe jug Srbije.

SAJMOVI
Laganin je naveo da je Agencija za strana ulagawa i promociju izvoza Srbije u 2010. godini organizovala nastupe doma}ih firmi na 12 me|unarodnih sajmova, {to je rezultiralo ugovorenim poslovima vrijednim oko 400 miliona evra. - Srpske kompanije nastupile su i na sajmu u Al`iru, gde je sredworo~no otvoreno tr`i{te u vrednosti od 400 miliona evra. Ono {to je plan za 2011. je nastup na oko 20 me|unarodnih sajmova - kazao je Laganin.

Putarine u Sloveniji

Prihodi od viweta 114 miliona evra
QUBQANA - Prihodi od pro da je viweta za ko ri{ }ewe autoputeva u Sloveniji samo u prvih deset mjeseci 2010. go di ne izno si li su 114 miliona evra, a Kompanija za autoputeve (DARS) procjewuje da }e ti prihodi pred stavqati ne {to vi {e od 40 odsto svih prihoda od putarine, javile su Agencije. DARS je do kraja novembra pro {le go di ne pro dao 844.118 go di{wih, 16.276 polugodi{wih, 972.833 mjese~ne i 2.904.747 sedmi~nih viweta, ali neki podaci o prodaji viweta u inostranstvu jo{ nedostaju. Va `nost go di{wih viweta za 2010. isti~e krajem januara, kada po~iwu da va`e ru `i ~as te viwete za 2011. godinu. Godi{wa viweta za 2011. va `i od 1. de cem bra 2010. godine do 31. januara 2012, dok mje se ~na viweta va `i mjesec od dana kupovine.

Privredna komora Srbije zadovoqna poslovnom godinom

Suficit od agrara milijardu dolara
BEOGRAD - Srpski agrar je pro{le godine ostvario rekordan spoqnotrgovinski sufi cit od 1,07 mi li jar di dolara, pokazali su podaci Pri vre dne ko mo re Srbi je (PKS), a prenio Tanjug. Iz Srbi je je izve ze no poqoprivredno-prehrambenih proizvoda u vrijednosti 1,98 milijardi dolara, dok je vrijednost uvoza bila 912 milijardi dolara. Sa ra dnik-is tra `i va~ u Pri vre dnoj ko mo ri Srbi je (PKS) Vo ji slav Stan ko vi} istakao je da je u razmjeni hrane, pored rekordnog suficita, ostvaren i rekord u pokrivenosti uvoza izvozom od 217,1 odsto. - Suficit u spoqnotrgovin skoj ra zme ni agrar nih proi zvo da u ovom pe ri odu ima rast od 21,7 odsto i ve}i je od ukupnog uvoza hrane u zemqu. Najva`niji proizvodi agrarnog porekla u izvozu u periodu januar - novembar 2010. go di ne bi li su `u ti kukuruz (236,7 miliona dolara), rafinirani {e}er od {e}erne repe (162 miliona dolara) i zamrznuta malina roland (86,5 miliona dolara). Iz Srbije je u svet izveze na i mer kan til na p{e ni ca u vre dnos ti 62,4 mi li ona do la ra - ka zao je Stankovi}.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING ROYAL BK SCOTLAN VODAFONE GROUP BARCLAYS PLC BP PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
66.43 40.1 174.75 275.1 492.5

Promjena
-1.22 -0.96 -0.54 -1.04 -0.89

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA PFIZER INC INTEL CORP MICROSOFT CORP JPMORGAN CHASE

Cijena
14.25 18.34 20.66 28.6 43.64

Promjena
-1.32 0.88 -0.53 -0.76 -1.89

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 11

Dinar ja~i za 11 para prema evru
BEOGRAD - Dinar je od danas ja~i prema evru za 11 para ili 0,1 odsto, tako da je zvani~ni sredwi kurs 106,3839 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije, a prenio Tanjug. Centralna banka u ovoj godini nije intervenisala na me|ubankarskom deviznom tr`i{tu, a u 2010. je ukupno prodala 2,579 milijardi evra, a kupila je 226,5 miliona evra, da bi sprije~ila prekomjerne dnevne oscilacije kursa nacionalne valute.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Тржница а.д. Бањалука Prosje~na cijena 1,40 37,47 Promjena Promet 0,00 0,21 42.015,00 34.102,89 13.510,64 7.875,00 7.836,35 1.467,00 1.440,14 1.000,00 427,23

[ta je to ote`avalo poslovawe privrednicima tokom 2010. godine

Република Српска - измирење ратне штете 4 Република Српска - измирење ратне штете 3 Телеком Српске а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 2 Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград Република Српска - стара девизна штедња 3 Нова банка а.д. Бањалука Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње

37,32 -1,45 1,41 -0,70 37,91 0,42 0,49 12,93 80,50 -0,02 1,00 2,99 0,47 14,08

Sporovi i dozvole ko~e privredu
Sudski postupci koji su zapo~eti prije 20-ak godina sada se rje{avaju, dok se izvodi iz gruntovnica ~ekaju mjesecima. Sve ovo usporava privrednu aktivnost, ka`e \uri}
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,26 4,01 3,77 2,90 7,40 0,07 3,19 6,50 3,60 1,50 1,00 3,20 3,11 4,35 0,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 4,25 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,07 0,00 457,14 0,00 0,00 0,00 0,00 354,09 455,00 0,00 0,00 0,00 588,80 0,00 1.501,65

BAWALU KA - Spo ro izdavawe gra|evinskih dozvola, sudski sporovi koji tra ju go di na ma, ote `a no dobijawe kredita i nepo{tivawe rokova, u najve}oj mjeri su ote`avali privrednicima poslovawe tokom pro{le godine. Predsjednik Privredne ko mo re Re pu bli ke Srpske Borko \uri} ka`e da je ve}i na ovih pro ble ma prouzrokovana nizom lo{ih zakonskih propisa. - Kroz niz za ko na pro vla ~e se odre |e na op te re }ewa pri vre di. Du go smo pri~ali o pojednostavqewu procedura za dobijawe gra|evinskih dozvola i na kraju smo do bi li za kon ko ji, ako ni je is kom pli ko vao stvari, sigurno ih nije ni po je dnos ta vio - is ta kao je \uri}. Dodao je da ni u jednom zakonu u Republici Srpskoj ne postoji propisana odgovornost dr`avnog organa zato {to je propustio rok da ura di ne {to po zah tje vu privrede.

Va{ington

Gre{ka na nov~anicama od 100 dolara
Privrednici suo~eni sa brojnim barijerama u poslovawu FOTO: GLAS SRPSKE

\uri} je naglasio da je je dan od gla vnih pro ble ma pri vre dni ka spo ro rje {a vawe sudskih sporova. - Postupci koji su zapo~eti prije 20-ak godina sada se rje{avaju, dok se izvodi iz gruntovnica ~ekaju mjesecima. To su sve barijere koje je po tre bno uklo ni ti da bi sistem bio efikasniji i u pra vom smi slu bio Notari ser vis pri vre di i omogu}io jednostavni je, br`e i jef ti ni je fun Prema rije~ima Borka \uri}a, kcionisawe ogroman problem predstavqaju i viprivrede. To bi, soke naknade notarskih usluga. u osno vi, po ve - Pri tome, samo oni mogu da rade }a lo kon ku ren taj posao, tako da nemamo alternatnost do ma }e tivu - istakao je \uri}. privrede i zain-

te re so va nost do ma }ih i stranih ulaga~a - istakao je \uri}.

PRIVREDA optere}ena nepotrebnim tro{kovima
Privrednici isti~u da }e insistirati na izmjenama Zakona o javnim nabavkama BiH, ra di oslo ba |awa privrednih dru{tava obaveze pribavqawa potrebne doku men ta ci je za u~e{ }e na tenderima i drugim konkursima, i tu aktivnost usmjeri ti na pri bavqawe do zvo la po slu `be noj du `nos ti od na dle `nih in stitucija. - Na ovaj na~in smawili bi se tro {ko vi u oblas ti

administrativne regulative ko ji di rek tno op te re }u ju proizvo|a~e - ka`u privrednici. Novoizabrani premijer Srpske Aleksandar Yombi} istakao je ranije da }e se u idu }em pe ri odu ra di ti na ot klawawu admi nis tra ti vnih barijera kako bi bio po boq{an po slo vni am bi jent u Srpskoj. - Reformom javne uprave i pojednostavqewem procedura, odnosno smawewem biznis ba ri je ra, poboq{a}emo poslovni ambi jent i stvo ri ti boqe uslove za poslodavce, a sve radi stvarawa nove dodatne vri je dnos ti, odr`a vawa i pove}awa zaposlenosti - istakao je Yombi}.

VA[INGTON - Stru~waci u SAD su decembra pro{le godine otkrili da ameri~ke nov~anice od 100 dolara, u koje je ugra|eno mnogo detaqa visoke tehnologije kako bi se ote`alo falsifikovawe, na aversu imaju gre{ku, javile su agencije. Proizvodwa je zaustavqena i svih milijardu i sto miliona od{tampanih nov~anica stavqeno je u karantin u podrum Fort Noksa i izdat je nalog da se od{tampa nova sa starom tehnologijom.

Wujork

Rast cijena akcija na berzama
WUJORK - Na svjet skim berzama nova godina je po~ela rastom cijena akcija, {to se ponajvi{e zahvaquje dobrim makroekonomskim podacima u SAD, ali i optimisti~nim o~ekivawima za cijelu godinu, javile su agencije. I pored o~ekivawa da bi poslije sna`nog rasta cijena akcija u decembru moglo do}i do korekcije, i pro{le sedmice su vode}i indeksi porasli. To se naj vi {e za hvaquje boqim makroekonomskim podacima nego {to se o~ekivalo. In sti tut za me nayere nabave saop{tio je po~etkom sedmice da je industrijska aktivnost u SAD u decembru oja~ala ve} 17. mjesec zaredom. Na ja ~awe ame ri ~ke privrede ukazuju i podaci o rastu prodaje automobila u decembru za 11 odsto na godi{wem nivou, a polako, ali sigurno oporavqa se i tr`i{te rada.

Tr`i{te naftnim derivatima u Srbiji

Mogu}e poskupqewe goriva
BEOGRAD - Stanovnici Srbije ve} u ovom mjesecu mogu da o~ekuju poskupqewe naftnih derivata, zbog uskla|ivawa akcize na naftne derivate sa rastom cijena na malo u prethodnoj godini, ocijenio je stru~wak za energetiku u Privrednoj komori Srbije Qubinko Savi}, a prenosi Tanjug. On, me|utim, nije mogao da precizira koliko }e gorivo u Srbiji da poskupi po tom osnovu. Prema izmjenama Zakona o akcizama, akciza na motorne benzine pove}ana je za 0,3 dinara po litru, sa 44,7 na 45 dinara po litru, na dizel goriva pove}ana je za 4,53 dinara po litru, sa 30,47 na 35 dinara po litru, dok je, na primjer, akciza na te~ni naftni gas ve}a za 2,71 dinar po kilogramu i to sa 15,24 na 17,95 dinara po kilogramu. Prema izmijewenom zakonu o akcizama, akciza na evro bezolovni motorni benzin 98 i evro premijum BMB 95 trenutno iznosi 49,5 dinara po litru, akciza na evrodizel iznosi 37 dinara po litru, a na ostale derivate nafte 53,34 dinara po kilogramu.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 8.1.2011. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.493829 1.516236 26.351596 0.079420 0.261861 0.703625 1.801589 0.565032 0.252516 0.218280 1.559255 0.958976 2.327258 1.505239 1.831960

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.497573 1.520036 26.417640 0.079619 0.262517 0.705388 1.806104 0.566448 0.253149 0.218827 1.563163 0.961379 2.333091 1.509012 1.836551

Prodajni za devize
1.955830 1.501317 1.523836 26.483684 0.079818 0.263173 0.707151 1.810619 0.567864 0.253782 0.219374 1.567071 0.963782 2.338924 1.512785 1.841142

ZIF Kristal invest fond a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

ZIF Aktiva invest fond a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

6,50

21,50%

3,26 -18,50%

12 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

Traje potraga za djevojkom koja je sko~ila sa vodopada

Hronika
Opqa~kana zlatara u Lije{}u

JAJCE - Policija, vatrogasci i pripadnici Civilne za{tite i ju~e su bezuspje{no tragali za tijelom Mirele Lizalo, koja je u petak sko~ila sa vodopada rijeke Plive u Jajcu, potvr|eno je u MUP-u Sredwobosanskog kantona.

Slu~aj je policiji prijavio radnik obli`we pumpe, koji je primijetio da je djevojka sko~ila u vodopad oko 14.30 ~asova. U blizini mjesta gdje je sko~ila policija je prona{la torbicu u kojoj je bila wena plata. G. O.
FOTO: GLAS SRPSKE

Ukraden nakit vrijedan 100.000 KM
DOBOJ - Iz zlatare “Biser“ u Lije{}u u op{tini Brod koja je opqa~kana izme|u 6. i 8. januara, odneseni su nakit i novac u vrijednosti od oko stotinu hiqada maraka. Prema podacima Centra javne bezbjednosti u Doboju, iz zlatare, vlasnika T. D. iz Broda, odneseno je 1.500 maraka i 1,8 kilograma izra|enog nakita od ~etrnaestokaratnog zlata u vrijednosti od oko 98.000 maraka. Pripadnici Sektora kriminalisti~ke policije CJB Doboj i policije iz Broda rade na rasvjetqavawu ove te{ke kra|e. Sl. P.

Uvi|aj obavili pripadnici PS u Mili}ima

U po`aru u Zagra|u kod Mili}a stradao Savo Vidovi}
Ukradeno 1,8 kilograma nakita FOTO: GLAS SRPSKE

Nesre}a u Doboju

Suvoza~ povrije|en, voza~ pobjegao
DOBOJ - I. H. (54) iz Klokotnice u op{tini Doboj Jug u Federaciji BiH te{ko je povrije|en u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u subotu na magistralnom putu u Rite{i}u, op{tina Doboj. Nesre}a se dogodila kada je “mercedes“, kojim je upravqao Y. H. (49) iz Klokotnice, sletio sa puta. Voza~ je pobjegao sa lica mjesta i ostavio te{ko povrije|enog suvoza~a u automobilu. Policija istra`uje uzroke nesre}e i traga za voza~em. Sl. P.

Starac izgorio u porodi~noj ku}i
Po`ar najvjerovatnije izazvala vatra koju je Vidovi} lo`io u ku}i, kako bi se ugrijao no}u. Kom{ije bezuspje{no poku{avale da ugase vatru
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Reagovawe Slobodanka Teofilovi}

“Nije bilo ru`nih rije~i ili prijetwi“
BAWALUKA - Slobodanka Teofi“ vi}, pedagog u Osnolo “ vnoj {koli Georgios A. Papandreu u Lakta{ima, koju je poha|ala nestala djevoj~ica Svjetlana Pe}anac, u pisanoj izjavi “Glasu Srpske“ navela je da na dan nestanka djevoj~ice “u u~ionici razreda koji je poha|ala nestala djevoj~ica nije bilo nikakvog grubog nastupa, ru`nih rije~i ili prijetwi“. Svjetlana Pe}anac je 30. decembra pro{le godine u Zalu`anima sko~ila sa mosta, nakon {to joj je u {koli zakqu~ena negativna ocjena, a tog dana je i ukorena. Teofilovi}eva tvrdi da “zbog istupa direktora ove {kole Veqka Vujakovi}a u medijima“, putem “Fejsbuka“ dobija prijetwe i da joj je ugro`ena li~na bezbjednost, pa }e zbog toga podnijeti prijavu policiji u Lakta{ima. Dodala je da s wim odavno ima lo{u saradwu. - Direktor medijima nije dao moju izjavu, koja je 4. januara bila kod wega, niti me je pozvao da dam izjavu za novinare - tvrdi Teofilovi}eva. G. O.

MILI]I - Savo Vidovi} (85) iz Mili}a poginuo je u po`aru koji je ju~e ujutru izbio u wegovoj porodi~noj ku}i u selu Zagra|e kod Mili}a. Pot vr|e no je to “Gla su Srpske“ u Centru javne bezbjednosti Bijeqina gdje su do da li da je po `ar pri javqen u nedjequ oko 3.25 ~asova. Odmah po prijavi na lice mjesta iza{li su policija i vatrogasne jedinice iz Mili}a i Vlasenice. - Po{to se ovo selo, kao i ku }a Vi do vi }a, na la ze u veoma nepristupa~nom predje lu, bi lo je ote `a no ga {ewe po `a ra. Kod ku }e Vidovi}a je veoma lo{ put pa su vatrogasci jedva pri{li ku }i i lo ka li zo va li po `ar, ali je bi lo ka sno, jer je ku}a ve} bila u potpunosti izgorjela - re~eno je u

policiji. Mje{tani sela pri~aju da je starac `ivio sam, kao i da nije imao rodbine. - Otkako mu je umrla `ena, pri je desetak go di na, Sa vo je `i vio sam. Bio je veoma bolestan. Imao je nekoliko krava i zahvaquju}i wima uspio je da se prehrani i ostane `iv sve ove godine - ispri~ao je jedan od kom{ija nastradalog.

VIDOVI] `ivio sam u ku}i
Do dao je da su po `ar primijetili u nedjequ rano ujutru, te da su odmah poku{ali da ga ugase. - @enu i mene probudio je dim koji se uvukao u sobu. Ka da sam us tao vi dio sam kom{ijinu ku}u kako gori. Odmah smo pozvali policiju i va tro gas ce, a os ta le ko m{ije i ja poku{ali smo da ne ka ko pri |e mo ku }i, ali

nismo uspjeli, jer je plamen zahvatio u potpunosti. ^uo sam da su, kada su po`ar ugasili, wegovo tijelo prona{li na izla znim vra ti ma. Vje ro va tno ga je pro bu dio dim i nesre}ni ~ovjek je poku {ao da po bje gne, ali je, na`alost, pao i nije uspio iza }i iz ku }e na vri je me. Pri~aju da mu je tijelo potpuno izgorjelo - ispri~ao je jedan od kom{ija. Istakao je da je po`ar najvjerovatnije izazvala vatra koju je Vidovi} lo`io u ku}i kako bi se ugrijao no}u. U Vatrogasnoj jedinici u Vlasenici rekli su da im

je po `ar pri javqen u ne djequ oko 3.30 ~asova, te da su odmah na li ce mjes ta, osim wih, iza{li i vatrogasci iz Mili}a. - Ovo selo od Vlasenice je udaqeno oko 22 ki lo me tra, a od toga vi{e od 16 kilometara ~ini {umski put, koji je u veoma lo{em stawu. Uspjeli smo da pri|emo ku}i na nekih tridesetak meta ra i oda tle da uga si mo po`ar, da ne bi zahvatio i druge dvije ku}e koje se nalaze u blizini - rekli su vatro gas ci iz Vla se ni ce i dodali da su u ga{ewu u~estvovala dva vatrogasna kamiona i osam vatrogasaca.

PO@AR U BR^KOM
U sli~nom po`aru, koji je 28. decembra pro{le godine izbio u porodi~nom stanu u Br~kom, poginula je Azra ^onda (51) iz tog grada. Policija je tada sumwala da je po`ar izazvala grijalica koja je ostala upaqena kada je nesre}na `ena oti{la na spavawe.

Policija zbog bacawa bombe na policijski automobil uhapsila Radoslava ]osi}a
BAWALUKA - Bawalu~ka policija uhapsila je Radoslava ]osi}a (30) iz ^elinca zbog toga {to je u petak oko 4.30 ~asova bacio bombu ispred policijskog automobila i tom prilikom ranio policajce Stolu Gavri}a i Zorana [ikani}a, oba iz ^elinca.

Osumwi~eni saslu{an pa pu{ten na slobodu
Pot vrdio je to “Gla su Srpske“ izvor blizak istrazi koji je dodao da je ]osi}, kada je priveden u slu`bene prostorije, priznao napad, te je pu{ten da se brani sa slobode, a protiv wega }e biti podnesen izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu u Bawaluci. U bawalu~koj policiji ranije su istakli da su motiv napada najvjerovatnije bi le napu {te ne bo{wa~ke ku}e koje su se nalazile na ulazu u ^elinac, a policajci su u trenutku detonacije bi li u neo zna ~e nom po li cijskom automobilu koji je bio parkiran u dvori{tu jedne ku}e.

U EKSPLOZIJI povrije|ena dva policajca
U eksploziji ru~ne bombe Gavri} je zadobio lak{e, a

[ikani} te`e povrede od gelera koji mu se zabio u lice. [ikani} se i daqe nalazi na lije~ewu u Klini~kom cen tru u Bawalu ci, gdje su pot vrdi li da se on oporavqa i da nije `ivotno ugro`en. - Odmah poslije obavqe-

nog uvi|aja policija je zapo~e la is tra gu, a na li cu mjesta je prona|ena ka{ika ru~ne bombe i nekoliko gelera koji su odmah poslati na vje{ta~ewe i ~iji su tragovi pomogli u identifikaci ji po ~i ni oca - re kao je izvor “Glasa“. G. O.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011 13

Starac zadobio te{ke povrede
TUZLA - M. F. (74) iz Tuzle zadobio je te{ke povrede u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u subotu oko 20 ~asova u ulici 27. jula na Husini u Tuzli, potvr|eno je u policiji. Povrije|enom pje{aku pomo} je ukazana u Klini~kom centru Tuzla, gdje je zadr`an na daqem lije~ewu. Do nesre}e je do{lo kada je M. F. (21), upravqaju}i automobilom BMW, udario pje{aka M. F. dok je prelazio ulicu i nanio mu te{ke povrede. G. O.

Policija

Razbojnici ukrali vi{e
Prema podacima Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srpske, za 11 mjeseci 2010. godine opqa~kano osam banaka, a 2009. godine 15. Na meti razbojnika bilo i {est objekata “Po{ta Srpske“
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Pqa~ke banaka i po{ta u Republici Srpskoj 2009. i 2010. godine

Vijesti
Te{aw

Sudar dva automobila
TE [AW - Pje {ak K. S. iz Te{wa zadobio je lak{e povrede u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u subo tu oko 15.30 ~a so va u mjes tu Ro suqe kod Te{wa. Do nesre}e je do{lo kada su se su da ri li auto mo bil “folksvagen bora“, kojim je upravqao K. M., i “pasat“, za ~ijim volanom je bio [. A. Pri li kom su da ra je dan automobil se odbio i udario u K. S. G. O.

Ora{je

Povrije|eni dr`avqani Hrvatske
ORA [JE - Hrvat ski dr`avqani Milka K. (58) i Stevo K. (58) iz Borova naseqa kod Vukovara u subotu su povrije|eni u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u Ora {ju. Pre ma in for ma ci ja ma po li ci je Ora{ja, nesre}u je izazvao Tuzlak Enes B. (48), koji je pro{ao kroz crveno svjetlo na se ma fo ru i auto mo bi lom “omega“ oduzeo prvenstvo pro la za “as tri“, za ~ijim je volanom bio Goran T. (45) iz Vukovara, a u kojoj su bili povrije|eni. G. O.

BAWALU KA - Na oru `ani i maskirani razbojnici i provalnici tokom 2009. i za 11 mjeseci pro{le godine iz banaka i po{ta u Re pu bli ci Srpskoj ukra li su ne {to vi {e od 700.000 maraka. Prema podacima Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srpske, za 11 mjeseci 2010. godine opqa~kano je osam banaka, iz kojih je uzeto 286.894 maraka. Bila su i tri poku{aja pqa~ke koja su sprije~ena intervencijom ~uvara u bankama. Tokom 2009. godine opqa~kano je 15 banaka i ukradeno 326.473 maraka. Razbojni{tva su po~iwena i u {est objekata “Po{ta Srpske“ iz kojih je oteto 124.827 maraka.

Uvi|aj poslije pqa~ke Unikredit banke

FOTO: GLAS SRPSKE

Je dna od naj ve }ih su ma novca ukradena je u oktobru pro{le godine. Tada su ~etvorica maskiranih razbojni ka ote la oko 70.000 ma ra ka iz po slo vni ce Pa vlovi} banke i “Ne{kovi} osigurawa“ u Bawaluci. Policija je rasvijetlila nekoliko slu~ajeva pqa~ki banaka, a zbog pqa~ke Prokre dit ban ke 21. ma ja

pro{le godine vodi se sudski postupak protiv Slavi{e ]u lu ma (26), Dra ga na Puzi}a (22), Bojana [ikmana (23), Nemawe Drqa~e (22) i De ja ne Mi tra {i no vi} (24) iz Bawaluke. Oni su osumwi~eni da su iz ove banke odnijeli 13.000 maraka. Tokom 2009. godine najve }i iznos, odno sno oko 45.000 maraka, razbojnici su

ote li 1. ju na iz Raj faj zen banke u bawalu~kom nasequ Obili}evo.

NAJVI[E NOVCA odneseno iz poslovnice Pavlovi} banke u Bawaluci
To kom 2009. go di ne za biqe`eno je pet provala u banke i tom prilikom lopo-

Pqa~ke u 2008.
Prema podacima MUP-a Republike Srpske, u 2008. godini po~iwena su razbojni{tva u pet banaka i osam po{ta iz kojih je odneseno 324.404 maraka. Prilikom transporta ukradeno je 229.894 maraka.

Rajfajzen banka opqa~kana 1. juna 2009.

vi su ukrali oko 337.880 maraka. Tri pro va le bi le su u Bawaluci, a po jedna u Kotor Va ro {u i Kne `e vu. Provalnici su najvi{e novca odnijeli iz Folks banke u Tr`nom centru “Tempo“, i to 319.000 maraka. U novembru te godine na po dru ~ju Bawalu ke i Fo ~e opqa~kane su ~etiri po{te, a lopovi su pobjegli sa plijenom ve}im od 130.000 maraka. Skoro sve pqa~ke su se desile na isti ili sli~an na~in. Maskirani razbojnici na oru `a ni va tre nim oru`jem u{li bi u objekat po{te ili banke te uz prijetwe ra zo ru `a li ra dni ke obezbje|ewa i natjerali radnike da im predaju sav novac. Poslije toga bi, obi~no ukra de nim auto mo bi li ma, pobjegli u nepoznatom pravcu. Automobili su naj~e{}e prona|eni zapaqeni.

Zenica

Ukradeni radijatori i “golf”
ZENICA - Policiji u Zenici u subotu je prijavqeno da su dan ranije u ulici Travni~ka cesta u Zenici nepoznata lica provalila u ku}u vl asni{tvo B. M. iz tog grada i ukrali tri radijatora i jedan prozor, potvr|eno je u policiji. Isti dan je policiji prijavqeno da je u istoj ulici ukraden i automobil “golf” vlasni{tvo H. E. iz Zenice. G. O.

Razbojnik iz “Konzuma“ ukrao 1.000 maraka
VITEZ - Nepoznati mu{karac, sa fantomkom na glavi i uz prijetwu automatskom pu{kom, opqa~kao je prodavnicu “Konzum“ u Vitezu iz koje je odnio oko 1.000 maraka, saop{teno je ju~e u Operativnom centru Ministarstva unutra{wih poslova Sredwobosanskog kantona. Nakon {to je radnici iz kase oteo novac, razbojnik se udaqio u nepoznatom pravcu. Slu~aj je policiji prijavila agencija za obezbje|ewe “Delta sekjuriti“. Pqa~ka se dogodila u subotu oko 21.30 ~asova u ulici Kraqa Tvrtka u Vitezu, a uvi|aj su obavili slu`benici Policijske stanice Vitez. G. O.

Drogirani voza~ udario sedam pje{aka
SARAJEVO - Kod Admira M. (23), koji je automobilom “polo“ u petak u Sarajevu udario sedam pje{aka, i wegovog suvoza~a A. M. (22) u urinu su prona|eni tragovi droge, potvr|eno je u sarajevskoj policiji. U policiji su dodali da su wih dvojica uhap{ena u petak uve~e i poslije saslu{awa pu{tena na slobodu. Nesre}a se dogodila u petak oko 17 ~asova na raskrsnici ulica Hiseta, Vrbawa i Zmaja od Bosne. Wih dvojica su se kretala iz pravca Istorijskog muzeja i na trotoaru pokosila sedam pje{aka. Petoro pje{aka je zadobilo lak{e povrede, jedna osoba je imala prelom desne potkoqenice, a jedna frakturu sko~nog zgloba. G. O.

Odron izazvao nesre}u, povrije|ena djevojka
JAJCE - Valentina Grabovac (18) zadobila je te{ke povrede u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u subotu na magistralnom putu Jajce - Bawaluka u mjestu Crna Rijeka, potvr|eno je u policiji. Povrije|enoj je qekarska pomo} ukazana u Kantonalnoj bolnici Travnik odakle je zbog te{kih povreda glave prevezena u Klini~ki centar Sarajevo, gdje se nalazi na neurohirur{kom odjeqewu. Do nesre}e je do{lo usqed odrona kamena sa litice, koji je udario u vozilo “sitroen“ austrijskih registarskih oznaka, kojim je upravqao Ivo Grabovac (53) iz Bugojna, a u kojem se kao saputnik nalazila Valentina Grabovac. G. O.

14 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

Postojala je politi~ka linija zapovijedawa u HAC-u.

Region
Andrija Mandi}

Mario Crwak, biv{i direktor “Hrvatskih autocesta”

Borba protiv kriminala u DPS-u
PODGORICA - Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandi} rekao je da proces borbe protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori “mora da zahvati sve frakcije u vladaju}oj Demokratskoj partiji socijalista (DPS)“. Komentari{u}i “slu~aj Zavala“ i hap{ewa u Budvi, Mandi} je istakao da poslanik DPS-a \or|ije Piwati} “nije kqu~na niti neka visoka li~nost iz organizovanog kriminala, kao ni ve}ina qudi koji su uhap{eni u Budvi“, prenijela je Srna. - Smatram da svako treba da odgovara za svoje postupke. Svi oni imaju svoga {efa i svi znaju ko je upravqao Budvom, kao {to znaju ko je upravqao Podgoricom. Proces protiv organizovanog kriminala, na to svi ukazujemo i {aqemo to kao poruku dr`avnom tu`ila{tvu, mora da zahvati sve frakcije u DPS-u, a ne samo jednu i to slabiju - rekao je Mandi}.

Vuk Dra{kovi}, lider SPO-a

Crnogorska opozicija nema viziju ni program
PODGORICA - Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Dra{ko vi} oci je nio je da crnogorska opozicija nema ni vi zi ju ni ti pro gram. - Nisam upoznat da li opozicija ima dobar program, ne vidim ga, ali ga ima Demokratska partija socijalista Mila \ukanovi}a - rekao je Dra{kovi} za podgori~ke medije. On je rekao da nije ta~no da opo zi ci ja ide po mi{qewe u Beo grad. - Ni ka da ni ko ne mo `e u Crnoj Go ri bi ti pre vi {e okrenut ka Srbiji. Mislim da niko u Srbiji nikako ne mo`e biti previ{e okrenut ka Crnoj Gori. Nisam uveren da je ta~no da li de ri opo zi ci je idu po mi{qewe u Beograd - naveo je Dra{kovi}.

Vladika Jovan osu|en na dvije i po godine zatvora

Poglavar Makedonske pravoslavne crkve ne `eli razgovor sa Vrani{kovskim

Mo`emo razgovarati o Vrani{kovskom, ali nikada sa wim. On je zavr{ena pri~a za MPC. Postoje neformalni kontakti sa srpskim vladikama, ali ne i slu`beni pregovori izme|u MPC i SPC, rekao Stefan
SKOPQE - Po gla var Ma ke don ske pra vo sla vne crkve Ste fan izja vio je da ta crkva ni ka da ne }e raz go va ra ti sa vla di kom Jo va nom Vra ni {kov skim, prenijele su agencije. Vladika Jovan je u Makedoniji osu|en na dvije i po godine zatvora zbog navo dne uta je oko 250.000 evra. - Mo`emo razgovarati o Vrani{kovskom, ali nikada sa wim. On je zavr{ena pri~a za MPC, i s wim nika da ne }e mo raz go va ra ti rekao je Stefan. Na kon {to se vla di ka Jo van, po {to je Ape la ci oni sud u Sofiji 4. januara odbacio rje{ewe Okru`nog su da o wego vom izru ~ewu Makedoniji, za Bo`i} pojavio u Beo gra du, po gla var MPC je jo{ je dnom po no vio da se ra di o ne pra ve dnoj odluci sofijskog suda. - Odlu ka Ape la ci onog suda u Sofiji je samo potvrda da se svaki put poma`e otpa dni ci ma, iz daj ni ci ma i izro di ma. Da bi odlu ka so fij skog su da bi la kom pletna trebalo je saslu{ati i kreatora projekta Vrani{kovski, wegovog ujaka, da da izja vu da bi cir kus bio ve }i - izja vio je Ste fan.

MPC nikada sa vladikom Jovanom
VRANI[KOVSKI se za Bo`i} pojavio u Beogradu
Poglavar MPC je kazao da pos to je ne for mal ni kontakti sa srpskim vladika ma, ali ne i slu `be ni pre go vo ri izme |u MPC i SPC. Vladika Jovan je u Beogra du izja vio da je je di ni pre du slov za bi lo ka kav raz go vor SPC i MPC, o ko jem se ra ni je go vo ri lo, da prestanu gowewa. - U ova kvom stawu kad me oni gone i zatvaraju, kad mi pre te da, ako ne uspe ju dogovori, ja mogu ponovo da za vr{im u za tvo ru, ne ma nikakvog razgovora - rekao je za RTS vla di ka Jo van, koji je, od kada je 2002. godi ne pri hva tio po ziv pa tri jar ha Pa vla na jedinstvo sa SPC u Makedo ni ji, ne ko li ko pu ta ha p{en i osu|ivan. Vrani{kovski koji ima srpsko i ma ke don sko dr`avqan stvo, na ~e lu je Pravoslavne ohridske arhiepiskopije koja nije zvani~no priznata u Makedoniji. Ma ke don ska pra vo sla vna crkva ra{ ~i ni la je vla di ku Vra ni {kov skog, a Srpska pra vo sla vna crkva ga je imenovala za srpskog egzarha u Makedoniji.

Kolona od tri kilometra na Bregani

FOTO: INDEX.HR

Hrvatski auto-klub

Velike gu`ve na grani~nim prelazima
ZAGREB - Hrvatski auto-klub upozorio je ju~e sve voza~e da je poja~an saobra}aj na autoputu Bregana - Lipovac, gdje se u subotu uve~e pred naplatom u Bregani stvorila kolona od tri kilometra. HAK moli voza~e za strpqewe, jer se na izlaz iz Hrvatske ~eka oko dva ~asa. U oba smjera je poja~an saobra}aj i na grani~nim prelazima Maceq, Pasjak i Ka{tel. Povremeno je vi{e vozila i na ulazu u Hrvatsku u Staroj Gradi{ci i Slavonskom Brodu. HAK upozorava voza~e da opreznije po mokrim i klizavim kolovozima treba da voze u Istri, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Lici. Magla pravi probleme i usporava vo`wu mjestimi~no na dionici autoputa Rijeka - Zagreb izme|u Kikovice i ~vora Vrata.

FOTO: ARHIVA

MPC
MPC je zvani~na pravoslavna crkva u Makedoniji, ali kanonski nepriznata. Nastala je odvajawem od SPC 1967. godine. SPC je u kanonskom jedinstvu sa pravoslavnom Ohridskom arhiepiskopijom, dok MPC sebe smatra autokefalnom.

Poglavar MPC Stefan

DOBRA VIJEST

ZADAR
Dvadesettrogodi{wi mladi} prona|en je pretu~en ju~e u Zadru, javili su hrvatski mediji. Kriminalisti~kim istra`ivawem utvr|eno je da je mladi}a u blizini kafi}a “^arli” fizi~ki napalo vi{e nepoznatih mu{karaca. Na Odjeqewu hirurgije u Op{toj bolnici Zadar mladi}u su konstatovane te{ke tjelesne povrede.

Poslije hap{ewa vukovarskog borca Tihomira Purde

CETIWE
Izdava~ka ku}a Mitropolije crnogorsko-primorske “Svetigora“ objavila je monografiju “Obnova i gradwa manastira i hramova u Crnoj Gori“ pod patronatom Mitropolije i Eparhije budimqansko-nik{i}ke. Monografija predstavqa svjedo~anstvo i potvrdu o smislu hrama i wegovoj ulozi u preobra`aju prirode, qudi i naroda.

Spisak Hrvata koje tra`i Srbija
ZAGREB, BEOGRAD - Hap{ewe vukovarskog borca Tiho mi ra Pur de u BiH zbog ratnog zlo~ina protiv nemo}nih i rawenih oso ba, na osnovu srpske potjernice, diglo je bunu u hrvatskoj bora~koj populaciji, a objavqen je i spi sak od 340 Hrva ta ko je Srbija tra`i zbog ratnog zlo~ina u Vukovaru i Osijeku, prenijeli su hrvatski mediji. Portal “politika.com“ objavio je popis boraca koji se nalaze na toj potjernici, a koji ne `e le da obja ve hrvat ske vlasti. Kabinet ministra boraca Tomislava Ivi}a poslao je ju~e saop{tewe u kojem su napali pristalice objavqivawa Registra boraca. - U o~ekivawu detaqnijih informacija vezanih za wegovo hap{ewe, napomiwemo kako je taj ne`eqeni doga|aj mogu}a posqedica i objave tzv. Registra hrvatskih boraca na inter ne tu - na pi sa li su iz Ministarstva.

DOGA\AJ posqedica objavqivawa Registra boraca
Smatraju da je Purdino hap{ewe, kao i ono Veqka Mari}a u aprilu pro{le godine na srpsko-bugarskoj granici,

LO[A VIJEST

“najboqa poruka svima koji se zala`u za javnu objavu podataka iz Registra“. Hrvat ski pre mi jer Ja dranka Kosor kazala je da }e, ako je potrebno, razgovarati sa srpskim predsjednikom Borisom Tadi}em da bi razmotrili taj slu~aj. Bilo kako bilo, prenose hrvatski mediji, Purda je uhap{en zato {to nije znao da se nalazi na tom popisu.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 15

Srbija

Sigurno je da ja ni{ta novo nisam rekao, niti je to prvi put, niti je to bilo {ta lo{e. Ivica Da~i}, ministar unutra{wih poslova Srbije

Ponovqeni parlamentarni izbori u pet kosovskih op{tina

Bruno Vekari}, zamjenik srpskog tu`ioca

U februaru bi trebalo da budu potvr|eni i saop{teni kona~ni rezultati izbora, poslije ponovqenih izbora u nekoliko op{tina i kada budu ponovqeni i u Kosovskoj Mitrovici, rekla Daka
PRI[TINA - Glasawe na parlamentarnim izborima na Kosovu ponovqeno je ju ~e u pet op {ti na, a pred sje dnik Cen tral ne izborne komisije Vaqdete Daka istakla je da konstitu isawe kosov skih in sti tu ci ja vlas ti u no vom sazivu ne treba o~ekivati prije prve polovine marta, prenijele su agencije. - Sva bira~ka mesta na Ko so vu na ko ji ma se po navqa glasawe otvorena su ju~e u sedam ~asova, a bira~i su mogli da glasaju na 185 mesta - saop{teno je iz Centralne izborne komisije. Oko 2.000 posmatra~a je akre di to va no za pra }ewe izbora, a wih stotinu dolazi iz Evrop ske uni je. Na izborima odr`anim 12. decembra, u sredinama gdje se izbori ponavqaju, uo~eno je da je na bira~kim mjestima gla sa lo vi {e bi ra ~a ne go {to ih je upisano. Me |u na ro dni ci vil ni pred sta vnik EU Pi ter Fejt izja vio je pred po navqawe izbo ra da }e wihov ishod direktno uticati na me|unarodnu reputaciju Kosova. - Kosovu je potrebna no-

Nove institucije Kosova tek u martu

EULEX ima kapacitete za istragu o organima
JAGODINA - Zamjenik tu`ioca za ratne zlo~ine Srbije Bruno Vekari} izjavio je u Jagodini da EULEX ima kapacitete da istra`i trgovinu qudskim organima na Kosovu, ali da je pitawe da li ima i hrabrosti za to. Vekari} je rekao da je trgovina qudskim organima na Kosovu fenomen koji traba istra`iti, ne samo zbog Srba i Albanaca, ve} i zbog me|unarodne zajednice. - Trgovina qudskim organima na Kosovu je zlo~in koji treba do kraja istra`iti, svaka politika pada u vodu, jer nijedna ozbiqna politika ne}e stati iza monstruma koji su mogli da vade qudima organe - rekao je Vekari} za jagodinske medije.

Verica Kalanovi} o investicijama

Izgradwa “kineskog mosta“ u aprilu
BEOGRAD - Izgradwa takozvanog “kineskog mosta“ preko Dunava po~e}e u aprilu, izjavila je ju~e ministar za Nacionalni investicioni plan Srbije Verica Kalanovi}. On ja ukazala da jo{ nije utvr|eno koliki }e avans biti pla}en kineskoj kompaniji “^ajna roud end briy korporej{n“, ali da sigurno ne}e biti ve}i od 15 odsto.
Bira~i mogli da glasaju na 185 mjesta FOTO: AGENCIJE

Kalanovi}eva je izjavila da nema razloga da se sumwa u pra}ewe ugovorom predvi|ene dinamike za realizaciju tog projekta, jer trenutno sve ide po planu. - Prema dogovoru, izgradwa mosta bi trebalo da krene iz reke i za to nije potrebno da imamo zavr{enu eksproprijaciju zemqi{ta, iako se eksproprijacija uveliko odvija naglasila je Kalanovi}eva.

va vlada, ne samo pouzdana, ve} i ~is ta i spo so bna, spremna da se uhvati u ko{tac sa te{kim izazovima, u partnerstvu sa me|unarodnom zajednicom - ocijenio je Fejt u pisanoj izjavi. On je ka zao da je po navqawe glasawa na~in da se is pra ve ne pra vil nos ti ko je su obiqe`i le izbo re 12. decembra. Prema Fejtovim rije~ima, li de ri stra na ka no se

po se bnu i li ~nu od go vor nost da sprije~e prevare i zastra{ivawe.

ISHOD IZBORA utica}e na reputaciju Kosova
Fejt je poru~io da su Kosovu potrebni pouzdan parla ment i vla da i da institucije moraju da se zasnivaju na po{tovawu zakona. Vaqdete Daka je istakla da bi u februaru trebalo da budu potvr|eni i saop{teni

ko na ~ni re zul ta ti izbo ra, na kon {to su ju ~e po novqeni izbori u nekoliko op{tina i po{to treba da bu du po novqeni izbo ri u Kosovskoj Mitrovici, za koje, me|utim, datum jo{ nije odre|en. - Ne mo gu pre ci zno da odre dim da tum ili me sec, ali ukoliko uzmemo u obzir ~iwenicu da }emo i u Mitrovici ponovo glasati, vero va tno je fe bru ar me sec kada bi trebalo da kona~no budu potvr|eni izborni rezultati - rekla je Daka.

Aleksandar Vu~i}

SNS tra`i smawewe broja poslanika

Inicijativa pred Skup{tinom 13. januara

FOTO: ARHIVA

REZULTATI
Prema preliminarnim rezultatima izbora od 12. decembra, najvi{e glasova je dobila Demokratska partija Kosova Ha{ima Ta~ija, drugi
Piter Fejt

je Demokratski savez Kosova, tre}i pokret “Samoopredeqewe“, ~etvrta Alijansa za budu}nost Kosova, a peta Alijansa za novo Kosovo.

Oliver Ivanovi}, dr`avni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju

Ne treba podr`ati popis Srba
KO SOV SKA MI TRO VICA - Dr`avni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanovi} izjavio je ju~e da ne bi trebalo podr`ati popis stanovni{tva na Kosovu i da se tom procesu treba usprotiviti svim politi~kim sredstvima. Ivanovi} je rekao Tanjugu da odluku o eventualnom popisu srpskog stanovni{tva na Kosmetu treba da done se Vla da Srbi je, upozoriv{i da veliki broj protjeranih Srba ne}e biti u prilici da bude obuhva}en popisom.

BEOGRAD - Potpredsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vu~i} najavio je ju~e da }e ta stranka 13. januara Skup{tini Srbije predati inicijativu stanovnika za smawewe broja narodnih poslanika. Vu~i} je ponovio zahtjev stranke da je vrijeme da se razgovara o vanrednim parlamentarnim izborima, prenio je RTS. Prema wegovim rije~ima, sada{wi broj od 250 poslanika dr`avu ko{ta 500 miliona dinara godi{we, odnosno oko dvije milijarde tokom ~etiri godine mandata. Jo{ se sre|uju potpisi stanovnika Srbije, isti~e Vu~i}, ali nagla{ava da bi trebalo da bude predato oko 280.000 potpisa, kojim se tra`i smawewe broja na 125 poslanika.

ODLUKU TREBA DA donese srpska Vlada
Postoji velika vjerovatno}a da veliki broj Srba ne}e biti popisan, pa je to samo po sebi gre{ka u popisu koji ne}e dati prave rezultate, rekao je on. Ivanovi} je podsjetio da su Albanci bojkotovali popis sta no vni{ tva ko ji je 1991. go di ne or ga ni zo vao Beo grad, ta ko da se sa mo

pro cjewuje ko li ko ko sov skih Al ba na ca `i vi u ju `noj srpskoj pokrajini. - Ovo }e biti prvi popis posle sukoba na Kosovu. Mi slim da }e se do go di ti da ve li ki broj Srba ne}e hteti da se popi{e pa }e Albanci sada pro cewiva ti ko li ki je broj Srba ko ji ov de `i ve - re kao je dr`a vni sekretar. Po p i s sta no vni{ tva na Ko -

sovu i Metohiji trebalo bi da bude odr`an tokom aprila, {to bi bio prvi popis u pokrajini poslije 1981. godine.
FOTO: AGENCIJE Oliver Ivanovi}

DOBRA VIJEST

KRAQEVO
Dvije osobe su poginule u saobra}ajnoj nesre}i u mjestu U{}e na Ibarskoj magistrali izme|u Kraqeva i Ra{ke. U sudaru putni~kog vozila “golf“ i autobusa na licu mjesta `ivot su izgubili voza~ i suvoza~ “golfa“, dok je povrije|ena najmawe jedna osoba, javile su ju~e agencije.

MEDVE\A
Obnovom proizvodwe u rudniku Lece op{tina Medve|a staje na noge. Prosje~na plata za godinu je za 50 odsto ve}a, a najavquju se i nova ulagawa, javio je RTS. Rudnik jeste okosnica razvoja mjesta, ali u op{tini tvrde da se tu ne}e stati. Lani je u op{tini Medve|a posao dobilo 260 qudi. Novih radnih mjesta bi}e i ove i idu}e godine.

LO[A VIJEST

16 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

Svijet
Po`ar na sjeverozapadu Kine

Ameri~ki Stejt department demantovao je ju~e da je ameri~ka dr`avqanka Hal Fajalan uhap{ena u Iranu kako su ranije izvijestile iranske vlasti i mediji. Portparol Mark Toner rekao je da su 34-

TOP STORIESHalCNN ameri~ki godi{wu Tajalan locirali
zvani~nici koji su “potvrdili da je ova osoba bezbjedna”. Toner je kazao da se Fajalan ne nalazi u Iranu, dok je neimenovani ameri~ki zvani~nik rekao da je ona u Carigradu.
FOTO: AGENCIJE

Oko 270 qudi postali besku}nici
PEKING - Vi{e od 270 qudi ju~e je ostalo bez domova poslije po`ara u kojem nije bilo `rtava, a dogodio se u jednom selu na sjeverozapadu Kine. U po`aru koji je izbio u selu Kava u provinciji Gansu o{te}eno je 613 ku}a, prenijele su agencije. Lokalne vlasti su saop{tile da je po`ar najvjerovatnije izazvan kratkim spojem do kojeg je do{lo u jednoj od ku}a. U selu je prekinuto snabdijevawe strujom, a vlasti su uputile pomo} u }ebadima, hrani i {atorima.

Ubistvo u Wujorku

Portugalski novinar prona|en mrtav u hotelu
WUJORK - Portugalski novi nar Kar los Kas tro (65) prona|en je mrtav u luksuznom hotelu na Menhetnu, javile su ju~e agencije. - Kastro je prona|en kastriran kako le`i u lokvi krvi. Specijalisti sudske medicine nisu potvrdili pojedinosti, ali su po sli je autop si je zakqu~ili da je rije~ o ubistvu. Uzroci smrti su povrede glave nanesene tupim predmetom i nagwe~ewe potiqka izjavila je portparol Odjeqewa sudske medicine Elen Borakova odbijaju}i da komentari{e druge povrede. Mu{karac uhap{en i odveden u wujor{ku psihijatrijsku bolnicu je identifikovan, prema policijskim izvorima, kao Renato Seabra (20), maneken iz Portugalije. Seabra, koji se nedavno pojavio u jednom televizijskom rijaliti programu, prijavio se prije oko deset dana sa Kastrom u hotelu “Interkontinental“, nedaleko od Tajms skvera.

Poslije jaja, otrovne supstance i u mesu

Sve vi{e dr`ava obustavqa prodaju prehrambenih proizvoda iz Wema~ke

Tri uzorka pile}eg mesa, od 15 uzoraka pile}eg, }ure}eg i sviwskog mesa koji su poslati na analizu Evropskoj komisiji, imala koncentracije dioksina dva puta vi{e od dozvoqenih
BERLIN - Sve vi{e zemaqa obus tavqa pro da ju me sa i ja ja uve ze nih iz Wema~ke, jer je potvr|eno da kancerogenog dioksina ima i u pile}em mesu proizvedenom u toj dr`avi, prenio je RTS. U Wema~koj su, poslije jaja, pove}ane koncentracije kancerogene supstance dioksi na ot kri vene i u pile}em me su, {to je prva pot vrda o za ra `e nom me su nakon {to je utvr|eno da su `i vo tiwe na wema ~kim far ma ma, naj vje ro va tni je mjesecima, jele hranu kontaminiranu dioksinom. - Tri uzor ka pi le }eg me sa, od 15 uzo ra ka pi le }eg, }u re }eg i sviwskog me sa ko ji su po sla ti na analizu Evropskoj komisiji, imala su koncentracije dioksina dva puta vi{e od dozvoqenih - saop{tio je por tpa rol wema ~kog Mi nistarstva poqoprivrede. Por tpa rol je re kao da kontaminirano pile}e meso nije dospjelo na tr`i{te, ali da wegovo konzumirawe krat ko ro ~no ne bi bi lo {tetno jer je nivo kontaminacije nizak. - Sudstvo u ovom slu~aju tre ba da iz vr{i sna `an pritisak - rekla je ona. Dok wema~ke vlasti poku {a va ju da umawe {te tu zbog prehrambenog skandala, Rusija poja~ava kontrolu mesa koje dolazi sa evropskih far mi. Slo va ~ka je obus ta vi la pro da ju ne kih wema ~kih proi zvo da, a Ju `na Koreja zabranila uvoz sviweti ne i pe ra di iz Wema~ke. - To je `alosno, posebno zato {to je sviwsko meso iz Wema~ke omiqeno kod nas u Ju`noj Koreji - ka`e jedan sta no vnik Ko re je. Ve li ka Bri ta ni ja i Ho lan di ja ispi tu ju u ko joj mje ri su kontaminirani prehrambeni proi zvo di na pravqeni od jaja iz Wema~ke. - Ono {to do sada znamo jeste da su jaja iz Wema~ke stigla u Holandiju, gdje su pomije{ana sa drugim, nezaga|enim jajima. Kori{}ena su za proizvodwu majoneza, biskvita i druge hrane. Nekim od tih proizvoda istekao je rok tra jawa, a ostatak }e biti povu~en iz britanskih supermarketa ka `e Ali son Glidl iz Agencije za standardizaciju hrane. Wema~ka vlada umiruje javnost. Tvrdi da nema opasnos ti po zdravqe sta no vni{ tva, da je sva kontaminirana sto~na hrana prikupqena i da su svi sumwivi prehrambeni proizvodi povu~eni iz prodaje. Skoro pet hiqada farmi u Wema~koj zatvoreno je poslije otkri}a da je sto~na hra na za ga |e na kan ce ro ge nom supstancom dioksinom, ~iji je izmjereni nivo i do 77 puta ve}i od dozvoqenog.

Otro vni dio ksin i u pi le }em me su
AJGNER: Stroge zakonske mjere protiv odgovornih
Wema ~ki mi nis tar poqoprivrede Ilza Ajgner obe}ala je da }e primijeniti stro ge za kon ske me re pro tiv oso ba ko je su od go vorne za skandal u vezi sa mesom kontaminiranim dioksinom. Ajgner je rekla da ovaj slu~aj treba detaqno ispitati i da je neophodna o{tra reakcija.

Masakr u Akapulku

Prona|eno 15 obezglavqenih tijela
SIJUDAD MEKSIKO - Najmawe 15 obezglavqenih tijela prona|eno je u subotu uve~e nadomak jednog tr`nog centra u turisti~kom mjestu Akapulko, prenijele su agencije. - Na trotoaru tr`nog centra Placa Senderos prona|eno je 15 obezglavqenih tijela mu{karaca starih izme|u 25 i 30 godina - navedeno je u saop{tewu meksi~ke policije. To je najve}i masakr te vrste u Meksiku od avgusta 2008. godine, kada je u meksi~koj dr`avi Jukatan, na istoku, prona|eno 12 tijela bez glava. Policajci su bili najprije pozvani zbog po`ara u blizini tr`nog centra, ali umjesto vatre prona{li su pet vozila sa 15 tijela, kao i poruke ubica. - Glave su bile sve na jednom mjestu, osim jedne - navedeno je u saop{tewu. Meksi~ka dr`ava Gerero je upori{te narkokartela “La familija“.

ISTRAGA
Wema~ki istra`ni organi poku{avaju da utvrde da li je prisustvo otrovnog dioksina u sto~noj hrani rezultat gre{ke ili kriminalnih aktivnosti. Sumwi~i se kompanija “Harles i Jen~“, koja je snabdijevala farme u nekoliko wema~kih saveznih pokrajina. - Ta kompanija je jo{ prije skoro godinu znala da postoji pove}ani nivo dioksina u sto~noj hrani, a prijavili su kontaminaciju mnogo mjeseci kasnije - ka`e Manfred Santen iz organizacije “Grinpis“.

Policajci prona{li vozila sa tijelima

FOTO: AGENCIJE

DOBRA VIJEST

MALEZIJA
Jedan Irac izgubio je `ivot nakon {to su ga izujedala dva psa na farmi na ostrvu Penang u Maleziji, prenijela je Srna. [ef lokalne policije Ajub Jakob rekao je da je 50-godi{wi Moris Salivan do{ao na farmu organske hrane sa svojom 28-godi{wom pratiqom da fotografi{e vo}wak kada su ga napali psi.

SAD
Istra`iva~i sa wujor{kog medicinskog fakulteta WCMC uspjeli su da razviju vakcinu protiv kokaina, objavili su francuski mediji. Radi se o modifikaciji virusa gripa koji je usmjeren na proizvodwu jediwewa veoma sli~nog kokainu. Vakcine su ispitane na mi{evima, ali sada ih je potrebno ispitati na qudima, ali nau~nici su izgleda na dobrom putu.

Tri mawa potresa u kantonu Vale
@ENEVA - Tri mawa zemqotresa potresla su ju~e [vajcarsku, ali nema informacija o gubicima i materijalnoj {teti, saop{tila je ju~e tamo{wa policija. Zemqotresi ja~ine 2,8 i 3,3 stepena Rihterove skale zabiqe`eni su u kantonu Vale. Epicentar prvog zemqotresa bio je u selu Molen, nedaleko od Sijere, ina~e popularnoj turisti~koj destinaciji. - Za ovim je uslijedio drugi zemqotres, a zatim i tre}i - saop{tila je policija i dodala da je ovaj posqedwi bio najslabiji. [vajcarska se nalazi na terenu na kome nema rizika od zemqotresa ili ima veoma malo. Nau~nici vjeruju da bi se u [vajcarskoj zemqotres ja~ine {est stepeni mogao dogoditi jednom u stotinu godina, a potres od sedam stepeni jednom u hiqadu godina.

U udesu autobusa izginuli biv{i vojnici
GVATEMALA SITI - U udesu autobusa koji se survao u provaliju u Gvatemali, u subotu je poginulo najmawe 16 biv{ih vojnika, a 30 je povrije|eno. Nesre}a se dogodila zapadno od prestonice Gvatemale Sitija, navele su lokalne vlasti, a prenijele agencije. Na autobusu su otkazale ko~nice poslije ~ega se vozilo survalo u provaliju duboku oko 165 metara. Spasila~ke ekipe dugo su iz provalije izvla~ile pre`ivjele vojnike i transportovali ih u bolnice. Biv{i vojnici u~estvovali su u projektu po{umqavawa koji je obuhvatio biv{e u~esnike gra|anskog rata u toj zemqi. Taj rat je vo|en od 1960. do 1996. godine i u wemu su desni~arske snage pobijedile qevi~arske pobuwenike.

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 17

Bugari zaplijenili radioaktivni kontejner i uhapsili tri osobe
SOFIJA - U Bugarskoj su uhap{ene tri osobe nakon {to je policija kod wih prona{la radioaktivni kontejner, koji je odmah odvezen i obezbije|en kako ne bi do{lo do opasnosti po qude u wegovoj okolini, saop{tila je policija. Olovni okrugli kontejner, pre~nika 40 centimetara, prona|en je u jednoj fabrici za proizvodwu sto~ne hrane u Asenovgradu, poslije ~ega su pripadnici policije po nalogu tu`ila{tva u Plovdivu zadr`ali K. B. (47), kod kojeg je prona|en kontejner.

Atentat na ~lana ameri~kog Kongresa Gabrijelu Gifords

Vijesti
Niger

Uhap{eni napada~ ispalio izme|u 15 i 20 metaka na okupqene qude. Gifordsova, iako te{ko rawena, davala znake `ivota i odmah je preba~ena u bolnicu u Tusonu
TUSON - ^lanica ameri~kog Kongresa Gabrijela Gifords koja je u subotu pogo|ena metkom u glavu na javnom skupu u Tusonu, u te{kom je stawu, a napada~ koji je ju~e uhap{en iz automatskog oru`ja ranio je jo{ 13 i ubio {est qudi, javile su agencije. Por tpa rol rawenog ko ngresmena Darsi Slejten negirala je ranije tvrdwe medija da je Gabrijela Gifords preminula. - Ona je u kri ti ~nom stawu. Operisana je. Mogu re}i da sam optimista kad je u pitawu wen oporavak - rekao je hirurg Piter Ri iz univerzitetske bolnice Tusona. Ri je dodao da je pogo|ena jednim metkom u glavu. Gabrijela Gifords, kogresmen za osmi distrikt dr`ave Arizona, obra}ala se svojim bira~ima u supermarketu Sejfvej kada je mla|i mu{karac po~eo da puca po okupqenima. Prema svjedo~ewima o~evi da ca, na pa da~ je ispa lio izme |u 15 i 20 me ta ka na okupqene qude, javili su ameri~ki mediji. Prema rije~ima prisutnih, qudi su po~eli da zapoma`u i bje`e. Gifordsova je, iako te{ko rawena, izvje{tavaju mediji, davala znake `ivota. Povrije|eni su u bolnicu prevezeni kolima hitne pomo}i i helikopterima. Qekari se bore za `ivote nekoliko povrije|enih osoba. Ne ko li ko ~a so va pri je

Ameri~ki kongresmen u te{kom stawu

Otmi~ari ubili taoce
PA RIZ - Dvo ji cu fran cuskih talaca koja su oteta u Nigeru ubili su wihovi otmi~ari, saop{tila je ju~e fran cus ka voj ska. Sve ukazuje na to da su dvojica francuskih talaca pogubqena, re kao je agencijama portparol Ministarstva odbrane Tijeri Burhard. Pripadnici militan tne gru pe po ve za ne sa “Al-Kaidom” oteli su u petak u restoranu u Niameju dva mlada Francuza.

Jerusalim

Palestinci osudili ru{ewe hotela
TEL AVIV - Bul do `e ri su ju~e sru{ili hotel “[eperd“ u is to ~nom, ma hom arapskom dijelu Jerusalima kako bi se napravilo mjesto za nove jevrejske domove, {to je izazvalo osudu Palestinaca, prenio je Tanjug. Na tom mjes tu u arap skom kvar tu [e ik Yarah bi }e izgra|eno 20 stanova. Glavni pa les tin ski pre go va ra~ Saeb Erekat rekao je da Palestinci ne}e pregovarati s Izraelom sve dok se takvi potezi ne zaustave.

Policija u Arizoni na mjestu atentata

FOTO: AGENCIJE

atentata, na svojoj stranici u okviru dru{tvene mre`e “Maj spejs“, na pa da~ je os ta vio opro{tajnu poruku. Ova stranica, na kojoj je stajalo misteriozno “Dovi|ewa prijateqi“ i “Molim vas da se ne qutite na mene“, uklowena je samo nekoliko minu ta po {to su vlas ti identifikovale wenog vlasnika Yerada Lofnera (22) kao napada~a. Lofnera vlasti opisuju kao osobu sa problemati~nom pro{lo{}u, a poznanici kao ~ovjeka koji je ~esto bio svojeglav, ali je mnogo volio da ~ita. - On ni je bio ne pri ja teqski raspolo`en ni prema kome, mada ni sa kim nije os-

tvarivao bli`i odnos - ka`u wegovi susjedi, dok se {kolski drugovi sje}aju da je ~esto ometao ~asove, ali i da se dr`ao svog mi{qewa, ne mare}i za to {ta drugi o wemu misle. Ubica je ~esto vrlo kriti~no govorio o religiji i o tome kako, naro~ito u wegovom okrugu, ima mnogo nepismenih qudi. Lo fner je pri tvo ren odmah poslije subotweg napada u blizini jednog tr`nog centra, gdje je Gifordsova, ~lanica Kongresa iz Demokratske stranke, dr`ala politi~ki skup. U napadu su ubijeni glavni federalni sudija Arizone, je dna de ve to go di{wa djevoj~ica i jo{ ~etvoro qudi.

Ameri~ki predsjednik Barak Obama osudio je napad kao “besmislen i u`asan ~in nasiqa“ koji predstavqa “tragediju za na{u zemqu“.

NAPADA^ ostavio opro{tajnu poruku na “Maj spejsu“
Vlas ti na vo de da ta ~an motiv napada, ~ija je meta bila kongresmen Gifords, koja se sada bori za `ivot, zasad nije poznat, dok je okru`ni {erif Klarens Dupnik rekao da postoji mogu}nost da je napada~, koga je opisao kao mentalno nestabilnu osobu, imao sau~esnika. Napad je osudila ameri~ki sekretar za unutra{wu bezbje-

dnost Yenet Na po li ta no i izrazila sau~e{}e zbog ubistva federalnog sudije Yona Rola i drugih stradalih u napadu. Predsjednica poslani~ke grupe demokrata u Predstavni~kom domu Nensi Pelosi tako|e je osudila napad i izjavila da je “kongresmen Gifords briqantna i hrabra ~lanica Kongresa koja je u Va{ington donijela gledi{ta mladih nara{taja ameri~kih politi~ara“. I predsjednik Predstavni~kog doma ameri~kog Kongre sa re pu bli ka nac Yon Bejner osudio je napad u Tusonu i istakao da je “napad na jednog kongresmena napad na sve kongresmene“.

Gr~ka

Uhap{eno 15 imigranata
KAVALA - Gr~ka policija uhapsila je grupu od 15 avganistanskih imigranata, kao i je dnu `e nu iz Maroka, kada su poku{ali da u|u u dva ma la iznajmqena aviona koja je treba lo da ih pre ve zu u Italiju, saop{tili su ju~e gr~ki zva ni ~ni ci. [ef po li ci je u gra du Ka va la, na sjeveru Gr~ke, rekao je agencijama da je u toku istra ga o mre `i {ver ce ra koji se bave prebacivawem imigranata.

PRIJETWE ZBOG ZAKONA
^etrdesetogodi{wa Gabrijela Gifords iz Arizone preuzela je du`nost u ameri~kom Kongresu u januaru 2007. godine. - Gifordsova je bila me|u ~lanovima Kongresa koji su u prva tri mjeseca 2010. godine prijavili 42 prijetwe ili vandalska ~ina, {to je drasti~no pove}awe u odnosu na 2009. godinu navela je policija. Skoro sve prijetwe su bile u vezi sa zakonom o zdravstvenoj za{titi koji su demokrate, me|u kojima i Gabrijela Gifords, usvojile uprkos o{trom protivqewu republikanaca.

Tunis

Uhap{eni napada~ Xerad Lofner

Gabrijela Gifords

Poginule ~etiri osobe
TUNIS - Najmawe ~etiri osobe su poginule, a {est je raweno u sukobu demonstranata i snaga bezbjednosti u Tu ni su to kom so ci jal nih nereda, koji ve} skoro mjesec potresaju zemqu, rekli su o~evici. Aktivista radni~kog sindikata Belga~em Saj hi re kao je da su snage bezbjednosti otvorile vatru na demonstrante u Tali, u regionu Kaserine, do da ju }i da su `rtve sta rosti izme|u 17 i 30 godina.

Po~elo glasawe na sedmodnevnom referendumu u Ju`nom Sudanu

Prvi korak ka podjeli najve}e afri~ke dr`ave
YUBA - Oko ~etiri miliona bira~a Ju`nog Sudana zapo ~e lo je ju ~e gla sawe na sedmodnevnom referendumu o nezavisnosti koji }e, kako se o~ekuje, podijeliti ovu afri~ku zemqu na dva dijela. Ju`ni Sudan glasa za nezavisnost od centralnih vlasti u Kartumu, a o~ekuje se da }e ishod referenduma dovesti do po dje le naj pros tra ni je afri~ke dr`ave. Predsjednik Ju`nog Sudana Salva Kir nazvao je referen dum “is to rij skim trenutkom“, a pred birali{tem gdje je glasao pozdravilo ga je vi {e sto ti na bi ra ~a, prenijele su agencije. Me|u okupqenima su bili i glumac i aktivista Yory Klu ni i ame ri ~ki se na tor Yon Keri, koji su doputovali u Sudan da bi pru`ili podr{ku regionu da bi se izbjegao novi rat.

PREDSJEDNIK: Istorijski trenutak za Ju`ni Sudan
O~ekuje se da }e se prete`no hri{}anski jug ove naf-

tom bogate zemqe na referendumu izjasniti za otcjepqewe od ve}inski muslimanskog sjevera. Referendum o nezavisnosti pre dvi |en je mi ro vnim sporazumom iz 2005. godine, kojim je okon~an 20-godi{wi gra|anski rat u kojem je `ivot iz gu bi lo dva mi li ona qudi.

- Najmawe ~etiri osobe su poginule u sukobima izme|u pobuwenika i sudanske Narodne oslobodila~ke armije, samo ne ko li ko ~a so va pri je po~etka referenduma o nezavi snos ti - na ve li su voj ni funkcioneri u ju`nom Sudanu. Re zul ta ti re fe ren du ma bi}e objavqeni 1. februara.

18 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

1

dje~ak

3

djevoj~ice

Maja ^avi} iz Bawaluke najboqi `enski spasilac u BiH

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

Ova titula mi mnogo zna~i i bi}e mi podstrek da i daqe budno motrim na pliva~e u bazenima i na pla`ama uz rijeku Vrbas i pomognem ako se na|u u neprilici, ka`e ^avi}eva
PI[E: JELENA BJELICA jelenabj@glassrpske.com

Osposobqena da ~uva `ivote na kupali{tima

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 219-111 216-661 324-310 437-222

prevoz
Autobuska stanica 315-355 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi

Obu ku za spa si oce za vr{i la sam u fe bru aru pro {le go di ne jer me je oduvijek privla~ilo to zanimawe, ali nisam ni sluti la da }u bi ti naj boqi `enski spasilac u BiH. Ta ti tu la mi mno go zna ~i i bi }e mi pod strek da i daqe budno motrim na pliva~e u bazenima i na pla`a ma uz ri je ku Vrbas i pomognem ako se na|u u neprilici. Ovo za “Glas Srpske“ pri~a devetnaestogodi{wa Bawalu ~an ka Ma ja ^a vi}, koja je u konkurenciji jo{ tri djevojke progla{ena za najboqeg `enskog spasioca u BiH u 2010. godini. - Pro{lu godinu pamti}u po nekoliko intervencija. Na sre }u, one su bi le si tni je jer ni ko ni je bio `i vo tno ugro `en. Ina ~e, kod nas nema mnogo djevojaka koje su zavr{ile obuku za spasioca iako ona oduvijek postoji. Razlog tome je mo`da {to je neophodna velika fizi~ka spremnost, koju malo qudi posjeduje. ^ak su i mno gi mom ci odus ta ja li od obuke jer je bila previ{e fizi~ki naporna - objasnila je ^avi}eva. Prema wenim rije~ima,

Maja ^avi} tokom redovnih treninga za spasioca

FOTO: A. ^AVI]

obuka joj nije te{ko pala jer je bila dobro fizi~ki pripremqena. - Godinama sam trenirala plivawe. Upravo je ono najva`nije tokom kursa za sticawe zvawa spasioca. Jedan od kriterijuma uspje{ne obuke je taj {to smo morali isplivati 400 metara ispod osam minuta - rekla je ^avi}eva.

Ona isti~e da je cijelo pro te klo qeto ra di la kao spa si lac na Olim pij skom ba ze nu i Vo de nom par ku “Akvana”, kao i na gradskoj pla`i kod Zelenog mosta.

Budu}i pravnik
Maja ^avi} ro|ena je u Bawaluci 1991. godine. Zavr{ila je Katoli~ku gimnaziju i sada je bruco{ na Pravnom fakultetu. - Rekreativno se bavim sportom, koji obo`avam, ali se ipak nadam da }u jednog dana biti uspje{an pravnik - istakla je ^avi}eva. treba da posjeduje spasilac. - Qudi ne znaju da u vodi vlada Arhimedov zakon i da osobe u vodi nisu te{ke onoliko koliko su u stvarnosti. Najbitnije je da spasilac bude veoma sposoban pliva~. Svima je ~udno kada ovdje kod nas vide `enskog spa si oca. U svi je tu je to nor mal na po ja va, ali kod nas, na `a lost, ni je obja{wava ^avi}eva. Ka `e da, dok ra di kao spasilac, svi je zagledaju ~udno jer su navikli da do sada samo mu{karci de`uraju na pla`ama. - Naro~ito je zanimqivo djeci kada me vide, stalno mi prilaze i ne{to me zapitkuju - ka`e ^avi}eva. Istakla je da je kao najboqi `enski spasilac dobila nagradu jedan besplatan kurs iz sportskih aktivnosti koji `eli da pro|e. - Najvjerovatnije }u odabrati ronila~ki kurs koji organizuje Ronila~ki klub “Buk”. @e lim da bu dem i ronilac - isti~e ^avi}eva.

OBUKU zavr{ila u februaru pro{le godine
- Bi lo mi je ve oma za nimqivo i uzbudqivo da radim kao spa si lac. Qudi, ka da vi de da je `en sko u spa si la ~koj uni for mi, uglavnom su skepti~ni i pita ju se ka ko we `ni ji pol mo `e ne kog da spa si. Naj ~e{}i komentari su “ona je ne ja ka, ne mo `e ni ko ga izvu}i iz vode“ - ka`e ^avi}eva. Jo{ obja{wava da su to sve pre dra su de i da sna ga ni je gla vna oso bi na ko ju

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

Kupa~i uvijek na oku

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ MEGAUM 3D - animirani re`ija: Tom Mekgret uloge: Vil Ferel, Bred Pit, Tina Fej termini: 15.15, 17.15, subota i nedjeqa u 13.15 TURISTA - triler, romanti~ni triler re`ija: Florijan Henkel fon Donersmerk uloge: Xoni Dep, Anxelina Xoli, Pol Betani termini:19.15, 20.45, 22.45 GULIVEROVA PUTOVAWA - avanturisti~ka fantazija re`ija: Lob Leterman uloge: Xek Blek, Emili Blant, Amanda Pit termini: 15.30, 17.15, 19 ~asova MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO - doma}i film re`ija: Dragan Bjelogrli} uloge: Bata @ivojinovi}, Sergej Trifunovi}, Nikola \uri~ko, Sr|an Todorovi} termini: 16.45, 19.30, 21.15, 22.15 SEMI NA PUTU OKO SVIJETA - animirani, avantura re`ija: Majkl Iptid termini: subota i nedjeqa u 12 i 13.45 ~asova NARODNO POZORI[TE RS “Gospo|a ministarka“, komedija Branislava Nu{i}a, velika scena, 12. januar u 20 ~asova DJE^IJE POZORI[TE RS Muzej lutaka, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan Izlo`ba plakata, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “Pra{wavo srce“, autora Sini{e Tomi}a, traje do 30. januara MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Istorijska izlo`ba Vrbaska banovina Izlo`ba “15 godina od potpisivawa Dejtonskog mirovnog sporazuma” NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA RS Izlo`ba “Trajawe Skendera Kulenovi}a i Me{e Selimovi}a“ autora Danke Deli}, grafi~ki dizajn i priprema plakata Borislav Stan~evi}

kvarovi
Prijava kvarova 258-686 Kvarovi na telefonima 1275

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 19

Preduze}e “Dukat” uru~ilo donaciju KSS-u
Povodom novogodi{wih i bo`i}nih praznika, predstavnici preduze}a “Dukat“ su krajem pro{le sedmice uru~ili vrijedne poklone u vidu mlijeka i mlije~nih proizvoda Kolu srpskih sestara. Rekla je ovo “Glasu Srpske“ predsjednik KSS-a Bosiqka Herbez.
FOTO: GLAS SRPSKE

- @elim da zahvalim rukovodstvu ove firme na donaciji koja }e, posebno u prazni~no vrijeme, biti od velike koristi socijalno ugro`enim kategorijama stanovni{tva - kazala je Herbezova. S. J.

GRADSKE VIJESTI

Prihvatni centar u Bronzanom Majdanu
Udru`ewe gra|ana sa ~etvoro i vi{e djece “4+” planira u budu}em periodu formirawe Prihvatnog centra na podru~ju mjesne zajednice Bronzani Majdan za potrebe svojih ~lanova, a u kojem bi se sprovodila podjela donacija u vidu stoke. Rekao je ovo “Glasu Srpske“ predsjednik ovog udru`ewa Jovan Radovanovi}. - Jedna porodica iz ovog bawalu~kog prigradskog naseqa, kojoj smo veoma zahvalni, nam je iza{la u susret i ustupila zemqi{te za izgradwu ovog objekta. Uvjereni smo da }e se ovaj centar vremenom pretvoriti u zadrugu koja }e biti od velike koristi za na{e ~lanove - rekao je Radovanovi}. S. J.

Najqep{e dvori{te u gradu

Davor Lahovski, jedan od nagra|enih u akciji “Birajmo najure|enije”

Najqep{e dvori{te s qubavqu ure|eno
Prije nekoliko godina ma{tao sam o postavqawu fontane, kamenim stazama, cvije}u... Sve sam to do danas ostvario tako da moje dvori{te predstavqa jedno lijepo dotjerano okru`ewe u kojem je zadovoqstvo do~ekati svaki novi dan, rekao Lahovski
PI[E: SAWA JOKI] sanjaj@glassrpske.com Stru~waci }e analizirati saobra}aj FOTO: ARHIVA

Qubav prema prirodi, uro|ena kreativnost, osje}aj za es te ti ku, po kre }u me da svih ovih godina ula`em mnogo truda i vremena

Priznawa
Davoru Lahovskom ovo nije prvo priznawe u kategoriji “Najure|enije dvori{te“. - U akciji “Birajmo najure|enije“, koju godinama organizuje gradska uprava, u~estvujem od samog po~etka. Jo{ 2005. godine moje dvori{te je u konkurenciji sa wih 60 u{lo me|u deset najqep{ih - rekao je Lahovski.

u uqep{avawe svoga dvori{ta. Drago mi je {to su i dru gi pre po zna li qepo tu mog `ivotnog prostora sa cvije}em, zelenilom, fontanama, kamenim stazama i {to sam dobio vrijedno priznawe za to. Re kao je ovo “Gla su Srpske“ jedan od pobjednika akcije “Birajmo najure|enije“ i vlasnik najure|enijeg dvori{ta u 2010. godini Davor La hov ski iz Bi ha }ke ulice u bawalu~kom nasequ Rosuqe. - Ova ulica je jo{ prije rata bila nadaleko poznata po lijepim i ure|enim dvori{tima. Mnogi iz ove ulice su do bi ja li broj ne nagrade za prekrasna i sre|ena dvori{ta.

Ne ki od tih us pje {nih pojedinaca su bili moji baka i djed ko ji su sa pu no qubavi i pa`we uzgajali razne vrste biqaka, a na moju veliku radost, strast prema ovom poslu su prenijeli i na mene - rekao je Lahovski.

URE\EWE dvori{ta tra`i mnogo truda
Jo{ je rekao da nije sigu ran da }e se pri ja vi ti sqede}e godine na izbor naju re |e ni jeg dvo ri {ta jer `eli da i drugi neafirmisani pojedinci poka`u neke nove i boqe ideje. - Prije nekoliko godina ma {tao sam o pos tavqawu fontane na drugi kraj dvo-

ri{ta, kamenim stazama, kamewari ma... Sve sam to do danas ostvario, tako da moje dvori{te predstavqa jedno lijepo dotjerano okru`ewe u kojem je zado voqstvo do~ekati svaki novi dan - dodao je La hov ski.

Prioritet o~uvawe bezbjednosti saobra}aja
Udru `ewe za una pre |ewe bezbjednosti saobra}aja u gradu organizova}e u idu }em pe ri odu u sa radwi sa broj nim grad skim in sti tu ci ja ma okrugli sto o temi “Analiza bezbjednosti saobra}aja u gradu“. Re kao je to “Gla su Srpske“ predsjednik ovog udru `ewa Mi len ko Ja }i movi}. - Na ovom sastanku anali zi ra }e mo bez bje dnost saobra}aja u gradu u protekloj 2010. godini, ali i planove za godinu koja je pred nama. U~ini}emo sve {to bude u na{oj mo}i da se po ve }a bez bje dnost svih u~esnika u saobra}aju - rekao je Ja}imovi}. S. J.

Minotaur dobio trening salu u MZ
Davor Lahovski

ANKETA
Pitamo sugra|ane gdje }e do~ekati Pravoslavnu novu godinu?

Novac diktira na~in proslave
Aleksandar Jankovi}, sociolog:
- Novac sve diktira i zato }u pravoslavnu Novu godinu, kao i svih prethodnih godina, do~ekati u krugu porodice. Proslava }e biti ne{to skromnija zbog ekonomske krize koja je i te kako prisutna, ali to nas ne}e sprije~iti da napravimo dobru atmosferu.
PRIPREMILA: S. JOKI]

Vladimir Dimitrija, student:

Du{an Mari}, student:

Dragan Ronda{, radnik:
- Srpsku Novu godinu }u proslaviti ne{to skromnije sa porodicom jer smo mnogo potro{ili za me|unarodnu Novu godinu. Ukoliko na Trgu Krajine budu gostovali neki poznati estradni umjetnici, mo`da odemo tamo da se malo proveselimo i opustimo.
FOTO: S. JOKI]

Yijuyicu klub Minotaur dobio je na kori{}ewe prostorije u starom objektu MZ Lazarevo 1, za trening wegovih ~la no va. Is ti pros tor je re no vi ran sop stve nim sredstvima i veoma je uslovan za treninge. Rekao je ovo za “Glas Srpske“ predsjednik savjeta MZ Lazarevo 1 Igor Vidovi}. - Na{a mjesna zajednica dobila je jedan od rijetkih sportskih sadr`aja, a mladi sa podru~ja Lazareva prostor gdje mogu nesmetano trenirati. Sala im je ustupqena bez ikakve nadoknade jer su do sada za sat zakupa trening sale morali da pla}aju 50 KM - istakao je Vidovi}. Prema wegovim rije~ima, MZ pro{le godine dala je saglasnost, a gradska uprava donijela odluku o ustupawu prostorija ovom sportskom kolektivu. J. B.

- Najvjerovatnije }u i pravo- - Mislim da }u pravoslavnu slavnu Novu godinu, kao i me- Novu godinu do~ekati sa |unarodnu, do~ekati u jednom dru{tvom u jednom poznatom bawalu~kom lokalu u koji od popularnih bawalu~kih kafi}a. Jedina razlika je to tradicionalno idemo 13. ja{to }e za ovaj praznik ve}i- nuara. na lokala raditi “normal- Siguran sam da }e nam kao i prethodnih godina biti odlino“, odnosno ne}e se napla}ivati rezervacija za ~no uz dobru muziku, hranu i stolove. pi}e.

PA@WA
Obuka frizera
Frizerska akademija “@eqko“ koja se nalazi u ulici Mladena Stojanovi}a po~iwe od danas obuku onih koje interesuje frizerski poziv. - Primi}emo 24 kandidata kojima }emo otkriti tajne ovog zanata - rekao je rukovodilac akademije @eqko Samarxija. S. J.

20 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

Do{ao pacijent kod doktora da ga pita za savjet o tome da li postoji na~in da `ivi 150 godina. Ka`e wemu doktor da ima na~ina, ali ga prvo pita o `ivotnim navikama: - Pu{ite li gospodine?

- Ne, doktore - odgovara pacijent. - Pijete li alkohol? - To nikako, doktore. - Jurite li `ene? - Apsolutno ne - odgovara kategori~no pacijent. - E pa, za{to onda `elite da `ivite 150 godina?

Sla|u rasplakao Igor
Denserka Sla|a Deliba{i} rasplakala se u rijalitiju “Parovi“ jer stalno ratuje sa izabranikom Igorom Mati}em i vi{e ne `eli da bude u vezi s wim. Ona je na `urki u luksuznoj ku}i otvorila du{u Tihomiru Arsi}u i wegovoj supruzi Jeleni, govore}i da je sramota, jer joj se cijeli Beograd smije zbog stalnih Igorovih prevara. - Ceo Beograd mi se smeje zbog Igora, jer me stalno vara. Svi misle da sam guska, ne mogu vi{e to da trpim. A on pri~a o nekoj neizmernoj qubavi prema meni. Kakva je, bre, to qubav kad svakog dana vara{ onoga koga voli{ - kroz suze je govorila pripita Sla|a, dok je Tihomir Arsi} poku{avao da je utje{i. Pojedini beogradski tabloidi prenose da Igor Mati} ve} du`e vrijeme ima djevojku koja `ivi u Novom Beogradu i kod koje on provodi vrijeme kad nije kod denserke. Naime, kako otkriva neimenovani izvor, kada se on i biv{a gospo|a \ogani posva|aju, biznismen pokupi svoje prwe i ode kod druge djevojke, pa tako u krug. Mati} ~ak i ne krije da je u paralelnoj vezi, jer je ve} nekoliko puta u rijalitiju “Parovi“, u kom se nalazi sa jednom od svojih djevojaka, priznao da voli `ene i da bi `elio da posjeduje harem.

Evo recepta za jednu sasvim obi~nu, ali veoma ukusnu i zasitnu pitu s mesom i jogurtom. Ne{to izme|u sirnice i bureka, pa ko voli i jednu i drugu, dvostruko }e da u`iva. Po{to ni priprema ovakve pite nije mnogo komplikovana nije na odmet da se latite posla.

Jogurt pita s mesom

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

, С, ЛА, ПРЕМИЈЕР, Е, АЛУМИНИЈУМ, ЕВ, САТ, БТ, ЕНИГМА, ТБ, ЈАО, НАР, ИР, АА, ОРАШАК, АР, МАРИНА, ОПИС, ГАРД, ТРИК, Е, ГА, РО, СЕ, ТРЕН, ТРЕМА, БЕРН, НА, КАН, Б, ТК, ЊА, И, ОЛИВА, ФОЛК, РОНИТИ, П, С, ЗГРАНУТОСТ

22 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

Kultura
Jubilej Biblioteke Beograda

Valeri Sigvar ^AROBNICA MEDEJA

Piter Keri OSKAR I LUSINDA
FOTO: S. TASI]

Priznawa bibliotekarima
BEO GRAD - Bi bli ote ka Beo gra da sve ~a no }e su tra obiqe`iti 80. godi{wicu rada uru~ivawem nagrada “Marija Ili}-Agapova“ najboqem bibliotekaru Beograda i “Gligorije Vozarovi}“ u tri kategorije - najboqem izdava~u, kwi`aru i kwigovescu za rezultate postignute u pro{loj godini, javio je Tanjug. Najve}a pozajmna biblioteka u Srbiji, koja je osnovana 1931. godine, ali svoje istorijske po~etke ima ve} u 19. vijeku, preseqena je u adaptiranu zgradu u Knez Mihailovoj 1986. godine, gdje se i danas nalazi. U wenom sastavu nalazi se 13 op{tinskih biblioteka sa podru~ja Beograda, sa 78 objekata, ukupne povr{ine oko 13.000 kvadratnih metara. Bibliote~ki fond ima blizu 1.800.000 jedinica, koji koristi vi{e od 100.000 ~lanova.

Udru`ewe filmskih kriti~ara

Najboqi film “Dru{tvena mre`a“

Tihomir Ilija{evi} na otvarawu prijedorskog festivala

, Likovni salon u prijedorskoj Galeriji 96
Scena iz filma "Dru{tvena mre`a"

WUJORK - Ameri~ko Nacionalno udru`ewe filmskih kri ti ~a ra pro gla si lo je “Dru{tvenu mre`u“ najboqim ostvarewem u 2010. godini, javile su agencije. Pri~a o osniva~ima dru{tvenog sajta “Fejsbuk“ dominirala je na subotwoj dodjeli nagrada odr`anoj u Wujorku, na kojoj je 46 uglednih kriti~ara glasalo o filmovima pro{logodi{we produkcije. Yesi Ajzenberg je nagra|en za

glavnu ulogu, za rolu Marka Zukerberga, osniva~a “Fejsbuka“, Dejvid Fin~er za re`iju, a Aron Sorkin za scenario. Za najboqu glumicu progla{ena je Italijanka \ovana Meco|orno za ulogu u filmu “Vincere“, koji prati uspon diktatora Benita Musolinija koji na putu do vlasti napu{ta `enu i dijete. Nagrade za epizodne uloge dobili su Yefri Ra{ i Olivija Vilijams za “Pisca iz senke“.

Prijedor postao prepoznatqiv po ovom otvorenom studiju, jer u~esnici slikaju javno pred o~ima gra|ana. Ovo je mali jubilej, jer se umjetnici na ovakav na~in u Prijedoru okupqaju peti put, ka`e Ilija{evi}
PI[E: SNE@ANA TASI] krozrs@glassrpske.com

Otvoren Festival crte`a i muzike
- Prijedor je postao prepoznatqiv po ovom otvorenom stu di ju, jer u~e sni ci sli ka ju ja vno pred o~i ma gra|ana. Ovo je mali jubilej, jer se umjetnici na ovakav na~in u Prijedoru okupqaju peti put. Do sada su ra|eni murali, zatim su umjetnici crtali oko Prijedora i po samom gradu, a ovoga puta to je ne {to dru ga ~i je. ^i tav do ga |aj je pre ime no van u Festival crte`a i muzike re , kao je direktor Galerije 96 Tihomir Ilija{evi}. predmetu crtawe, ka`e da je prijedorski salon mali test za sve one koji se bave ovim poslom. - Treba da u~imo i ovdje ove mla de qude da crta ju, ali i da poka`emo {ta i mi znamo da bismo im to prenijeli - ka`e Kne`evi}. Me |u u~e sni ci ma je i Novosa|anka Dragana Male{evi}, koja je student Akademije klasi~nih umetnosti u Sremskoj Kamenici. - Prvi put sam u Prijedoru kao u~esnik Festivala crte`a. Nadam se da }u do}i do za nimqivog por tre ta pri~a Male{evi}eva. Sla|a na Ma rin ko vi} iz Krupwa, koja je u Beogradu za vr{i la Aka de miju li ko vnih umetnosti u klasi Kata ri ne Za ri}, ka `e da joj portreti nisu stra ni, ali da je za wih potrebno i dosta umije}a. - Nadam se da }u biti zadovoqna onim {to predstavim ovdje od svog znawa, ali i da }e i doma}in biti zadovoqan - isti~e Zari}eva.

Beogradska pozori{ta

“Pazarni dan” i “Dokle“ u “Ateqeu 212”

PRIJEDOR - Festival crte`a i muzike, koji je u subotu uve~e otvoren u pri, jedorskoj Galeriji 96 okupi }e do 16. ja nu ara 11 mladih stvaralaca sa akademija iz Beograda, Novog Sada, Bawaluke, Trebiwa i Sremske Kamenice. Za vrijeme trajawa otvore nog li ko vnog stu di ja , pred sta vni ci Ga le ri je 96 odlu~ili su da afirmi{u i mu zi ~a re me |u sli ka ri ma. Zbog toga je festival otvorio kultni bend “[uk stampe do“ ko ji su 1992. go di ne osno va li stu den ti sa beo gradske likovne akademije i koji svira kabaretsku muziku i va`i za posqedwi beogradski “underground“ bend.

Xez
Tokom trajawa festivala bi}e odr`ana jo{ tri koncerta, me|u kojima je i nastup bawalu~kog “Banskog xez benda“, ~iji je {ef orkestra akademski slikar Marin Milutinovi}. Rije~ je o grupi xez muzi~ara koji zajedno sviraju dvije godine. Iza sebe imaju brojne nastupe.

U^ESNICI mladi stvaraoci iz regiona
Go ran Kne `e vi} iz Vrbasa, koji na trebiwskoj Aka de mi ji li ko vnih umje tnosti radi kao asistent na

Predstava "Pazarni dan"

Nove kwige Izdava~ke ku}e “Mono i Mawana“

BEOGRAD - Prazni~na pauza u beogradskim pozori{tima polako se zavr{ava, pa }e pored nacionalnog teatra Srbije i pozori{ta “Slavija“, koji ve} rade, predstave od ve~eras redovno prikazivati i “Ateqe 212“ i Beogradsko dramsko pozori{te, javio je Tanjug. “Ateqe 212“ otvara vrata za publiku ve~eras, kada se na velikoj sceni igra “Pazarni dan” klasika srpske drame Aleksandra Popovi}a, u re`iji Egona Savina, a na maloj sceni komad mlade autorke Milice Pileti} “Dokle“, na temu 5. oktobra. Beogradsko dramsko pozori{te po~iwe rad na maloj sceni tako|e ve~eras predstavom “Igra parova“, dok }e na velikoj sceni prvu predstavu imati 15. januara - “Plinsku svetlost“. Pozori{te na Terazijama ugosti}e publiku sutra, a na repertoaru je muzi~ka predstava “Dva mirisa ru`e“.

"^arobwak iz Oza" u muzi~kom izdawu
BEO GRAD - Iz da va ~ka ku}a “Mono i Mawana“ stavi}e ove godine naglasak na leksikografska izdawa po{to }e do po~etka marta biti {tam pan i pe ti tom “Velike op{te ilustrovane en ci klo pe di je La rus“, po slije ~etiri godine rada, javio je Tanjug. Jedan od vlasnika “Mono i Mawane“ Ne nad Ata nas ko vi} ka `e da se sa radwa sa francuskom ku}om “Larus“ nastavqa i da }e se u aprilu pojaviti jo{ jedno izu ze tno atra kti vno en ci klo pe dij sko iz dawe “Ka ko razumjeti djela velikih slikara“. On je is ta kao da se odmah po sli je no vo go di{wih praznika u kwi`arama pojavilo osam zabavnih priru~nika za crtawe, “Lude ideje za crtawe“ i atraktivna kwiga o umjetnosti “Origamija“.

PREDNOST leksikografiji i djelima za djecu
Go vo re }i o pla no vi ma ovog izdava~a koji se odnose na kwige za djecu, Atanasko-

vi} je kazao da }e se tokom go di ne po ja vi ti kla si ~na djela poput “Alise u zemqi ~uda“ i “^arobwaka iz Oza” u novom muzi~kom trodimenzionalnom izdawu. Dje~ija edicija “Kwige za ~itawe i ma{tawe“, koja je osvojila sve generacije, ove godine bi}e bogatija za izdawe “Svemirologija“ koje }e se pojaviti tokom qeta.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 23

Dep najavio da su ~etvrti “Pirati“ bez zapleta
LONDON - Xoni Dep je otkrio da }e ~etvrti film hit serijala “Pirati sa Kariba“ biti lak{i za razumijevawe od ranijih, javile su agencije. Dep, koji ponovo igra kapetana Xeka Speroua, izjavio je da su u~iweni znatni napori da film “Pirates Of The Caribbean: On Starnger Tides“ bude jednostavniji od prethodnih, koji su kritikovani zbog mnogo zamr{enih zapleta. - Sa ~etvrtim “Piratima“ je stvar u tome {to nam se u~inilo da treba vi{e da zabavimo publiku - rekao je Dep.

Mihalkov drugi put na “Kustendorfu“ i wegov dolazak izazvao veliko interesovawe u Drvengradu. On }e odr`ati radionicu za mlade rediteqe i studente. I ~e{ki rediteq Jan Hrebejk odr`ao radionice na festivalu
FOTO: AGENCIJE

Nikita Mihalkov stigao na Mokru Goru

Poznati ruski rediteq gost “Kustendorfa“

Vijesti
Film

Scenario za “Duhove“
LOS AN\ELES - Ameri~ki rediteq i producent prva dva filma “Istjeriva~i duhova“, Ajvan Rajtman, izjavio je da je “veoma dobar scenario“ za tre}u komediju o lovu na duhove poslat Bilu Mariju, javile su agencije. Rajtman je naveo da “ni{ta od onoga {to ste ~itali na internetu nije ta~no“ i da Mari, koji je igrao glavnu ulogu u prva dva filma, jo{ nije pro~itao scena rio za “Is tje ri va ~e duhova 3”.

MOKRA GORA - Slavni ruski re`iser Nikita Mihal kov, gost fes ti va la “Kustendorf“, stigao je ju~e u Drvengrad, gdje }e odr`ati radionicu za mlade rediteqe i studente. Mihalkov je drugi put na “Kustendorfu“ i wegov dolazak je izazvao veliko interesovawe u Drvengradu. ^e{ki rediteq Jan Hrebejk odr`ao je ju~e radionicu za stu den te i mla de re di teqe, gos te fes ti va la “Kustendorf“, poslije projekcije wegovog filma “Kavasa ki je va ru `a“ - ko ji je pro{logodi{wi kandidat za najboqi strani film na 83. do dje li “Os ka ra“, ja vio je Tanjug. “Ka va sa ki je va ru `a“ je emotivna pri~a o krivici i pokajawu, zamkama sje}awa i ne op ho dnos ti opra {tawa. Po sinopsisu, Pavel Jo{ek je emi nen tni psi hi ja tar i biv{i disident, koji treba da do bi je vi so ko odli ko vawe za hrabrost. Prilikom sni mawa do ku men tar ca o wegovom `ivotu otkriva se da je po~etkom sedamdesetih godina, pod pritiskom tajne po li ci je, odi grao ulo gu u dis kre di to vawu biv {eg pri ja teqa ko ji je na kra ju

Los An|eles

Reznorova filmska muzika
LOS AN\ELES - Ameri~ki muzi~ar Trent Reznor ponovo }e sara|ivati sa rediteqem Dejvidom Fin~erom, za kojeg }e napisati muziku za filmsku adaptaciju romana “Mu{karci koji mrze `e ne“, ja vi le su agencije. Fron tmen ben da “Najn in~ nejls“ potvrdio je da }e sa svojim stalnim muzi~kim saradnikom Atikusom Rosom uskoro po~eti komponovawe za novi Fin~erov projekat.

Emir Kusturica sa gostima festivala

morao da emigrira. Rediteq razmatra na~ine na koji se pro{lost neprestano “upli}e“ u sada{wost, posebno u dru{tvima gdje su tajne bile sastavni dio `ivota, a profesionalni ili li~ni uspjesi mogli da zavise od jedne dobro plasirane do ja ve, bi la ona is ti ni ta ili ne. Hre bejk je me |u na ro dnu

slavu postigao filmom “Udobne gajbe“ (1999), a sa ostvarewem “Po di jeqeni propadamo“ prvi put je bio no mi no van za “Os ka ra“. Wegovi najpoznatiji filmovi su “^e{ka soda“, “Pupendo“, “Qepotica u nevoqi“, “Medvjedi}“, “Dobro sam” i “Besramnica“.

FILM O “KUSTENDORFU“
Grupa mladih autora iz Pan~eva snima u Drvengradu kratki igrani film inspirisan Filmskim i muzi~kim festivalom “Kustendorf“. Scenario su pisale Milena Predi} i Ma{a Daki}, a rediteq je Miroslav Stamatov. - Film je debitantski sce{nom i filmskom reditequ Eli ji Ka za nu (1909-2003), pre mi jer no je pri ka zan u okviru programa “Savremene tendencije“ festivala “Kusten dorf“. Skor se ze se po javquje ispred i iza kamere, vode}i gledaoce kroz Kazanov i sopstveni `ivot. Odrastao i sazrijevao uz Kazanove filmove “Na dokovima Wujorka“ i “Isto~no od raja“, Skorseze je `elio

SKORSEZEOV film najgledaniji na festivalu
U “Takmi~arskom programu“ petog dana “Kustendorfa“ prikazani su filmovi “[an sa“ Sowe Kar pu ni ne (Ru si ja), “@i van Pu ji} Yimi“ Ogwena Gla vo ni }a (Srbija), “Sutra }u oti}i“ Julije Kolberger (Poqska) i “Hva la, do bro“ Ma tja `a Priklera (Slova~ka). Do ku men tar ni film “Pi smo Eli ji“ Mar ti na Skorsezea i Kenta Younsa, o ~uvenom ameri~kom pozori-

naristi~ko-producentskogluma~ki proizvod dve devojke, glumice koje su zavr{ile Fakultet dramskih umetnosti i koje su `elele da naprave film u kojem }e na autenti~an na~in rekonstruisati svoj li~ni do`ivqaj festivala “Kustendorf“ rekao je Stamatov.
da na “jedini mogu}i na~in“ - filmom, poka`e koliko su mu kao ~o vje ku i re di tequ zna ~i la os tva rewa sla vnog rediteqa, wegovog uzora, za kojeg ka`e da i danas predstavqa “standard“. Posjetioci “Kustendorfa“ ispunili su do posqedweg mjesta bioskopsku salu “Prokleta avlija“ i to je do sada najposje}enija projekcija na festivalu.

Galerija SANU

Akvareli i slike
BEO GRAD - Ga le ri ja Srpske akademije nauka i ume tnos ti (SA NU) no vu izlaga~ku godinu po~e}e postavkom slika, crte`a, akvarela i fotografija poznatog crnogorskog umjetnika, ~la na Crno gor ske akademije nauka i umjetnosti Dragana Karayi}a, koja }e biti otvorena sutra, javio je Tanjug. Crnogorski umjetnik je radio na konzervaciji fresaka u Staroj Pavlici, Karanu i Ariqu pri Republi~kom zavodu za za{titu spomenika kulture Srbije.

Pozitivna atmosfera na Mokroj Gori

Izlo`ba

Sje}awe na Desanku i Branka
BEOGRAD - Na zgradi u beogradskoj ulici Kraqa Milana 23, u kojoj je `ivjelo dvoje akademika, pjesnika i prozaista za djecu i odrasle i du go go di{wih ko m{i ja, De san ka Maksimovi} i Branko ]opi}, danas }e biti otkrivene spomen-plo~e, javio je Tanjug. Desanka Maksimovi} (1898-1993) u sta nu na pe tom spra tu u stro gom cen tru Beo gra da pro ve la je posqedwe dvije decenije `ivota i preminula, a sahrawena je u zavi~aju, Brankovini. Wen mla|i kolega po pe ru ]o pi} (1915-1985) od se damdesetih je `ivio jedan sprat ni`e i tu je nastala wegova ~uvena zbirka pri~a “Ba{ta sqezove boje“, a iz istog stana je krenuo i do savskog mosta na kojem je prekratio sebi `ivot. Spomen-plo~e, koje se postavqaju u okviru poduhvata “Vratimo dug piscima“, zapo~etog u “Godini kwige i jezika“, otkri}e ministar kulture Republike Srpske Anton Kasipovi} i mi nis tar kul tu re Srbi je Neboj{a Bradi}.

Spomen-plo~e srpskim piscima

Cenzurisane “Avanture Haklberi Fina“
BEOGRAD - Novo izdawe kultnog romana Marka Tvena “Avanture Haklbe ri Fi na“ iza zi va kon tro ver ze zbog uklawawa “rasno uvredqive rije~i“, javio je B92. Jedan od eksperata za `ivot i djelo Marka Tvena, Alan Griben, ka`e da je upotreba rije~i “crwa“ (“nigger“) na tje ra la broj ne {ko le u SAD da prekinu sa predavawem klasika. U svom izdawu “Haklberi Fina“ profesor Griben zamjewuje spornu ri je~ sa “rob”, a ta ko |e i sleng “iwun“ sa “Indijanac“. Ali, sada izdava~ obavje{tava da su se stotine qudi `alile zbog izmjena. Prvi put objavqena 1884. godine, kwiga “Avan tu re Hak lbe ri Fi na“ smatra se jednim od najzna~ajnijih ameri~kih romana. Dok pri~a pri~u o putovawu du` Misisipija izme|u 1835. i 1845. godine, roman se na sati ri ~an na ~in ba vi i ju`wa ~kim stavovima o rasama i ropstvu.

Kultni roman Marka Tvena

Fotografije Milene Mitrovi}
BEOGRAD - Izlo`ba foto gra fi ja “Spi der kids“ Mi le ne Mi tro vi}, ko ja pred stavqa dje ~i ju igru prepri~anu kroz igru svjetlosti i sjenke, otvorena je u subotu u kafeu “Fridom“ u Beogradu, u organizaciji “Mi kro ar ta“, ja vi le su agencije. [arenilo boja, tipi~no za dje~ija igrali{ta, muti ralo je u ahro matsko.

24 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

SRPSKI OBAVE[TAJCI (Odnos srpske i ruske obavje{tajne slu`be)

(5)

Kara|or|e tra`i pomo} od Rusa u vojsci i oru`ju
MILAN V. PETKOVI]

Rad ruske obave{tajne slu`be uglavnom se odvijao u sklopu diplomatskih aktivnosti ruskih diplomatskih i konzularnih predstavni{tava. Stoga, interesovawe i aktivnosti ruskih obave{tajaca nisu mogli da mimoi|u ruska poslanstva u Be~u i Carigradu i konzulate u Bukure{tu i Ja{i. Me|utim, politi~ki, obave{tajni i propagandni rad odvijao se i preko posebnih opunomo}enih predstavnika ruske vlade i cara. Krajem 1806. godine, po sle izbi jawa rus ko-tur skog ra ta, nadle`nost u organizaciji i realizaciji obave{tajnih aktivnosti prema Balkanu, pa i prema Srbiji, pre{la je u ruke glavnog kvartira ({taba) ruske Dunavske armije sa sedi{tem u Ja{i, a kasnije u Bukure{tu.

Krajem 1806. godine, poslije izbijawa rusko-turskog rata, nadle`nost u organizaciji i realizaciji obavje{tajnih aktivnosti Srbije, pre{la je u ruke glavnog kvartira ({taba) ruske Dunavske armije sa sjedi{tem u Ja{i, a kasnije u Bukure{tu U avgustu 1806. godine Mihelson, komandant ruske Dunavske armije, dobija pismo od Kara|or|a u kojem se ka`e da su novac, oru`je, municija i iskusni vojnici prva i prava pomo} Srbima, {to je najpre~a potreba

Pismo od Kara|or|a
“Otpo~ev{i 6. marta 1806. godine nove borbe, Srbi se obrate glavnokomanduju}em Dunavske armije sa molbom da Srbima pomogne sa materijalnim sredstvima i vojskom. Ali dok se na sredwem Dunavu nisu videle namere turske vojske, Mihelson nije mogao da odvoji od svoje armije ve}i odred za pomo} Srbima, no im obe}a da }e im to da u~ini, tj. da }e im dati pomo} pri prvoj mogu}nosti. - Mihelson je zaista priznavao i na{ao da je va`no da Srbima poma`u u wihovim operacijama, da sa tim odvrati i odvu~e pa`wu Turaka na tu stranu Dunava, pa sa ovim olak{a svoje operacije na Dwestru. @iv odnos Mihelsona sa Srbijom otpo~et je avgusta 1806. godine. Da bi se izbli`e upoznao sa srpskim stvarima i da bi doznao kakva

im se pomo} treba da u~ini, po{aqe on kod Kara|or|a poru~nika Ben-Novo-Kre{tencova i Ugri~i}a Trebiwskog. - U mesecu avgustu 1806. godine, Mihelson dobija pismo od Kara|or|a u kome se veli da su novci, oru`je, municija i iskusni vojnici prva i prava pomo} Srbima, {to je najpre~a potreba... - Do ovog vremena, odnosi sa Srbima i{li su preko gospodina i gospodara Vla{ke Ipsilantija i Rodofinikina, ruskog poverenika, koji je bio kod wega i kome je u instrukciji, u paragrafu 5, bilo re~eno da kad na{a (ruska) vojska otpo~ne nastupawe, vi (Ipsilanti) ste du`ni da svu pa`wu obratite na Srbe, da ih ohrabrujete nagove{tajima skore pomo}i i wihovom oslobo|ewu, da u wima probudite bodrost i pomognete da udvostru~e borbu u na{em interesu, da svoju silu uve}avaju, da je ne raspar~avaju ve} da je dr`e u masi sve do daqeg nastavqawa veze sa glavnokomanduju}im“. Posle toga, u novembru 1806. godine, bilo je “nare|eno da se Srbima po{aqu iskusni oficiri za rad na obuci, ali ovo da se izvr{i tajno, tako da Turska o ovome ni{ta ne dozna“. Za veze izme|u Srba i Rusa, posebno na vojnom i obave{tajnom planu, va`no je i slede}e: “Rusija u januaru 1807. godine, po{aqe u Srbiju Grka Manolakija, po kome je tada savetovano Kara|or|u da ide na Vidin, gde }e od Rusa da dobije novac i ostalu opre mu. Ka ra |or |e je od go vo rio pi smom Mihelsonu (13. januara 1807. godine), da je Manolaki dobio op{iran usmeni odgovor a, sa ovim pismeno izve{tavamo da smo mi sada prinu|eni da u velikom broju dr`imo vojsku i protiv [apca i Bosne...

vremenske periode prekida) na prostoru od Or{ave do Tekije i od Prahova do Kalafata. Glavni prelazak je obavqen preko Velikog ostrva kod Kladova. Preko tog prelaza dolazili su ruski vojnici u Srbiju, i{li konvoji na oru `awa i opre me, obavqana voj na po{tanska slu`ba i cirkulisali putnici i zvani~na lica. Sredinom 1807. godine u Beograd je do{ao i prvi ruski predstavnik za Srbiju, Konstantin Rodofinikin.

Saradwa obavje{tajaca

Nevidqivi
Obavje{tajni rad naj~e{}e misti~no i tajnovito zvu~i. Nekada je to mje{avina herojskog, gordog i poni`avaju}eg rada! O tome su i ranije pisali neki jugoslovenski i strani autori. A ovo djelo je pravi pionirski poku{aj i poduhvat u kojem su sabrana sva dosada{wa iskustva iz rada srpskih obavje{tajaca od davnih dana i borbi do kraja Prvog svjetskog rata. Ovdje se obja{wava prakti~no nevidqiva, a va`na uloga obavje{tajaca.

Ruska obave{tajna slu`ba u Srbiji je mogla nesmetano da radi po{to su Srbi bili saveznici Rusije. Sami Srbi su davali Rusima sve informacije od interesa za rusku vojsku. Ipak, ruska obave{tajna slu`ba u Srbiji je radila za svoj ra~un, primewuju}i forme i metode rada karakteristi~ne za obave{tajnu delatnost. Pri uspostavqawu svog povereni{tva u Srbiji Rusija se rukovodila pru`awem pomo}i srpskim ustanicima, pre svega iz politi~kih razloga. Prema Ku~ukkajnayirskom miru iz 1776. godine, Rusija je imala pravo za{tite pravoslavnih hri{}ana u Turskoj; u slu~aju Prvog srpskog ustanka - i nad ostalim Srbima. Ali Rusija se rukovodila i realnim razlozima svoje dr`avne politike kada je u ustanku videla mogu}u korist u borbi protiv Turske, i uop{te u politici prema Porti. Otuda je srpsko ustani~ko podru~je smatrano kao produ`etak rusko-turskog rati{ta. Jo{ kasnije, kada je Rusija u{la u rat sa Na po le ono vom Fran cus kom, Srbi ja je smatrana vrlo va`nom teritorijom preko koje se mogla odr`avati veza sa ruskim bazaRUSKA OBAVJE[TAJNA SLU@BA ma na Jonskom moru, u Boki Kotorskoj i sa u Srbiji mogla nesmetano da radi Crnogorcima. Sem toga, Rusija je pomagala po{to su Srbi bili saveznici Rusije ustanike i radi spre~avawa {irewa uticaja Austrije na Balkanskom poluostrvu. Tako|e, u procenama je razmatrana mogu}nost stvaUop{te, posle izbijawa ustanka Srbi su s Rusima do{li u prisniji dodir, najpre rawa zajedni~kog francusko-turskog fronpreko pisane molbe ruskom poslaniku u ta na Bal ka nu, ~i me bi rus ka Du nav ska Carigradu, A. Italinskom, a posle i pre- armija bila direktno ugro`ena. U takvoj ko prve diplomatske misije, koju je pre- konstelaciji snaga, srpski ustanak i srpska dvodio prota Matija. Od 1807. godine ustani~ka vojska su predstavqali odli~an dodir sa ruskim predstavnicima bio je “tampon“ i snagu za vezivawe dela neprija~vr{}e uspostavqen, po{to se ruska oku- teqevih armija za sebe, ~ime bi bila olapaciona vlast na teritoriji Vla{ke dodi- k{ana situacija Dunavskoj armiji. rivala sa ustani~kom teritorijom (uz mawe (Nastavi}e se)

10. januar 1890. godine

10. januar 1909. godine

10. januar 1920. godine

Umro Laza Lazarevi}
1890 - Umro je srpski pisac i qekar Laza Lazarevi}, jedan od najboqih srpskih realista. Prava je zavr{io u Beogradu, a medicinu u Berlinu. Napisao je samo devet pripovjedaka, od kojih je “[vabica“ ostala u fragmentima. Prevodio je ruske pisce Nikolaja ^erwi{evskog, Nikolaja Gogoqa i Alekseja Pisemskog i francuskog pisca E`ena Skriba. Ostala djela: “Prvi put s ocem na jutrewe“, “Sve }e to narod pozlatiti“, “Vetar“, “Na bunaru“, “[kolska ikona“, “On zna sve”,”U dobri ~as hajduci“, “Verter“...

Ro|en Pavle Savi}
1909 - Ro|en je srpski fizi~ar i hemi~ar Pavle Savi}, jedan od pronalaza~a procesa nuklearne fisije (cijepawe atomskog jezgra), profesor Beogradskog univerziteta, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti od 1971. do 1981. Svjetski poznat nau~nik postao je kad je sa Irenom @olio Kiri 1937. i 1938. otkrio izotope poznatih elemenata bombardovawem atoma urana sporim neutronima. Tokom Drugog svjetskog rata bio je pripadnik NOP-a, 1942. izabran je za potpredsjednika na Prvom zasjedawu AVNOJ-a. Poslije rata organizovao je Institut za nuklearne nauke u Vin~i kod Beograda.

Osnovano Dru{tvo naroda
1920 - U @enevi je izabrano vije}e Dru{tva naroda. Tvorac organizacije bio je ameri~ki predsjednik Vudro Vilson, ali je ideja nai{la na najve}i otpor ba{ u SAD, koje nikad nisu pristupile Dru{tvu, a Sovjetski Savez je to u~inio tek 1934. Dru{tvo je dospjelo u krizu u vrijeme italijanske agresije na Etiopiju i bilo je potpuno nemo}no da reaguje na agresivne poteze Wema~ke uo~i Drugog svjetskog rata. Kao prete~a organizacije Ujediwenih nacija, Dru{tvo naroda trebalo je da kontroli{e svjetski mir, ali propalo je u toj svojoj po~etnoj ideji.

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 25

26 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE
FAMOS-FABRIKA MOTORA SARAJEVO, a.d. 71123 Isto~no Sarajevo, op{tina Isto~no Novo Sarajevo - Stefana Nemawe 5 za javnu prodaju rashodovane neaktivne opreme putem licitacije MJESTO ODR@AVAWA: Sjedi{te FAMOS-a VRIJEME ODR@AVAWA: 18.1.2011. godine u 11 ~asova PREDMET PRODAJE: RASHODOVANA NEAKTIVNA OPREMA I TO: Red. Inv. broj broj 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 5389 5948 4276 3536 5964 2726 2398 4256 6885 5136 4266 5268 5273 5123 5277 4715 5138 4984 4985 4986 4987 5069 5070 3650 NAZIV Godina proizvodwe 1985. 1976 1968 1965 1975 1970 1986 1991 1991 1979 1980 1980 1980 1980 1981 1981 1973 Koli~ina (komad) 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom Po~etna cijena (KM) 2.000,00 4.000,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00 3.000,00 1.500,00 3.000,00 2.000,00 600,00 5.000,00 5.000,00 4.500,00 5.000,00 2.000,00 3.800,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 4.000,00

OGLASI

OGLAS

PRESA ZA KAQ.A-1-650 “KLINGE“ PJESKARA MALA-BUBWARA WERNER SP “BRUER LUEWE” ULTRA UR.ZA OTVRD. ZUP^. “GUTMANN“ VERT.HIDR.PRESA VHS 400-METALNA PRESA “BERINGER“ SPECIJAL. BRUSILICA “LANDIS“ TROKOORDINATNA MA[INA “DEA“ PRETOVARNI SILOS ZA BETON FAP 13 CISTERNA FAP 13 CISTERNA PRIKOLICA P-20 DVOOSOVINSKA ULT-130 TO^KA[ CITROEN 642-E-525 AUTOBUS SANOS 759-M-628 EL.KOLICA EKN 2001 RK KOLICA ZA MONTA@U OM400 (ELEK.) KOLICA ZA MONTA@U OM400 (ELEK.) KOLICA ZA MONTA@U OM400 (ELEK.) KOLICA ZA MONTA@U OM400 (ELEK.) KOLICA ZA MONTA@U OM400 (ELEK.) KOLICA ZA MONTA@U OM400 (ELEK.) PJESKARA MALA-BUBWARA

LICA KOJA IMAJU PRAVO U^E[]A: Pravo u~e{}a imaju sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica koja do 10 ~asova na dan odr`avawa licitacije uplate na blagajni FAMOS-a iznos od 20% od po~etne cijene, a dokaz o izvr{enoj uplati predo~e Komisiji neposredno prije odr`avawa licitacije. STANDARD POVE]AWA PO^ETNE CIJENE: a) 50,00 KM ~ija je po~etna cijena ve}a od ili jednaka 500,00 KM a mawa od 1.000,00 KM b) 70,00 KM ~ija je po~etna cijena ve}a od ili jednaka 1.000,00 KM a mawa od 3.000,00 KM c) 100,00 KM ~ija je po~etna cijena ve}a od ili jednaka 3.000,00 KM do 5.000,00 KM USLOVI PRODAJE: Rashodovana neaktivna oprema se prodaje odnosno kupuje u vi|enom i zate~enom stawu bez prava kupca na reklamaciju i naknadne prigovore. ZAKQU^IVAWE UGOVORA I PREUZIMAWE: FAMOS i lice koje ponudi najve}u kupoprodajnu cijenu (kupac) }e zakqu~iti ugovor o prodaji rashodovane neaktivne opreme. Kupac mo`e preuzeti rashodovanu neaktivnu opremu tek po uplati cjelokupnog iznosa postignute kupoprodajne cijene. Kupac je du`an preuzeti rashodovanu neaktivnu opremu u roku najkasnije 8 (osam) dana od dana zakqu~ivawa ugovora o prodaji.

USLOVI PLA]AWA: Razliku izme|u postignute cijene na licitaciji za rashodovanu neaktivnu opremu i 20% od wihove po~etne cijene kupac je du`an uplatiti najkasnije na dan wihovog preuzimawa. Poreze i ostale obaveze i tro{kove koji su nastali u vezi sa prodajom pla}a kupac. ODUSTANAK KUPCA: U slu~aju da kupac, iz bilo kog razloga, ne zakqu~i sa FAMOS-om ugovor o prodaji ili ne uplati cjelokupan iznos postignute kupoprodajne cijene smatra se da je kupac odustao od zakqu~ewa ugovora, odnosno da je raskinuo ve} zakqu~eni ugovor. U naprijed navedenim slu~ajevima FAMOS, kao prodavac, nema obavezu vra}awa kupcu upla}enog iznosa od 20% od po~etne cijene na ime sticawa prava u~e{}a na licitaciji. VRA]AWE UPLA]ENOG U^E[]A NA LICITACIJI: Ostalim u~esnicima na licitaciji, sa kojima se ne}e zakqu~iti ugovor, upla}eni iznos od 20% od po~etne cijene na ime sticawa prava u~e{}a se vra}a odnosno ispla}uje putem blagajne FAMOS-a, odnosno upla}uje na ra~un pravnog lica, neposredno po zavr{etku licitacije. Upla}eni iznos od 20% od po~etne cijene se kupcu ne vra}a. Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 057/342-641.

Izdaje se kancelarijski i skladi{ni prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor. Telefon 051/231-077,
zvati do 16 ~asova.

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 27

28 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

Posqedwi pozdrav dragom

NEMAWI RADOVAN^EVI]U
od kompanije “Ekvator“.

B-7 F
Posqedwi pozdrav
Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav

NEMAWI RADOVAN^EVI]U
od osobqa Gradske kafane. 8526 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

NEMAWI
od Swe`e, Dragane, Natalije i Taj~i. 8527 A-1 M

NEMAWI
od Gorana Tamamovi}a. 8528 A-1 M

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 8.1.2011. godine u 78. godini `ivota preminuo na{ dragi

NEMAWI
od prijateqa iz kafe bara “Atina”.

NEMAWI RADOVAN^EVI]U

8536 A-2 M Dana 11.1.2011. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog

PETKO (Stojana) DOJ^INOVI]
Sahrana }e se obaviti 10.1.2011. godine u 13 ~asova na grobqu Gradina u Drago~aju. O`alo{}eni: supruga Du{anka, sinovi Zoran i Qubi{a, snahe Mirjana i Nada, unu~ad Milana, Darija i Igor i ostala rodbina i prijateqi 8534 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom ocu Posqedwi pozdrav dragom ocu

@uti, Ma~ak, Zoka, Boki, Gorica, Jelena, ^ikara, Mo}ni, Gaga Kure, Radovan, Mikroba

MLA\ANA KRAGUQA
Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Supruga Alojzija, sinovi Radojica i Mile sa porodicama 8522 A-3 M

PETKU
od sina Qubi{e, snahe Nade i unuke Darije. 8534 A-2 M

PETKU
od sina Zorana, snahe Mirjane i unu~adi Milane i Igora. 8534 A-2 M

8529 B-5 M

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 29 Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu i prijateqe da je dana 6.1.2011. godine u 81. godini `ivota iznenada preminuo
Posqedwi pozdrav dragom kumu Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je 7.1.2011. godine preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, brat i dido

MUSA (Ibrahima) DURUT

MUSI
od None i Vlajka.

AHMED (Alije) BAHTIJAREVI]
8539 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom kumu Yenaza }e se obaviti 11.1.2011. godine u 15 ~asova na mezarju Hisete. O`alo{}eni: supruga Nafa, sin Sead, k}erka Samira, brat Nurudin, sestra Fata, zet Dragan, unuke Sandra i Sawa, porodice Osmanovi}, Karabegovi}, Yini} i Grahovac i ostala rodbina i prijateqi. 8538 A-8 M Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 7.1.2011. godine u 58. godini `ivota preminuo na{ dragi

Sahrana }e se obaviti 10.1.2011. godine u 13 ~asova na Gradskom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: k}erke Alma i Melita, brat Husein, sestra Aj{a, unuke Hana i Sabina, zetovi Sabahudin i Senad, porodice Durut, Kova~, Luk{ija te ostala rodbina i prijateqi 8517 B-3 M Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 8.1.2011. godine u 81. godini `ivota preminula na{a draga

MUSI
od Vesne i Gordane sa porodicama. 8539 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom

BRANKO (Milo{a) MIJATOVI]
Sahrana }e se obaviti 10.1.2011. godine u 13 ~asova na [evskom grobqu Dowa Piskavica. O`alo{}eni: majka Mileva, supruga Krstina, sinovi Aleksandar i \or|e, k}erka Bojana, unuk Marko, bra}a Milenko, Marinko i Mirko, sestra Marija te ostala rodbina i prijateqi 8519 A-8 M

SMIQA (Vida) MRAKI]
Sahrana }e se obaviti 10.1.2011. godine u 13 ~asova na grobqu Peto{evci. O`alo{}eni: sin Velimir, k}erka Dobrila, snaha Valerija, unu~ad Andrej, @eqka, Jelena, Bo{ko, Suzana, Sandra, Danijel i praunuka Nata{a te ostala rodbina i prijateqi 8521 B-2 M
Posqedwi pozdrav dragoj Posqedwi pozdrav dragoj sestri

BRANKU
od brata Milenka, snahe Milke, bratanice Marion. 8533 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

Posqedwi pozdrav voqenom

PETRI VU^I] PETRI
od Dragana, Vi{we, Danila, Milkice i Svjetlane. 8523 A-6 M Tu`no sje}awe na na{eg dragog od sestre Kriste i sestri~ine Marele. 8525 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj

BRANKU
od brata Marinka, snahe Rajke, bratanaca Nemawe, Tawe i Jelene. 8533 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

BRANKU - OPALU MIJATOVI]U
Nema vi{e `ioke, nema ni japije, ali ostala je istina, da si bio qudina Bran~ilo na{. Od Mike, Mire, Biqane, Qiqane, Gorana, Nikole i Stefana 8535 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom sinu Posqedwi pozdrav dragom

BRANKU
od brata Mirka, snahe Dese, bratanaca Maje, Branke i Vawe. 8533 A-1 M

BRANKU
od majke Mileve. 8533 A-1 M

BRANKU
od porodice Kozomara. 8520 A-1 M

PETRI VU^I]

Posqedwi pozdrav dragom

TOMU SAVI]A
2007 - 2011. Porodica Savi} 8506 A-8 M Posqedwi pozdrav dragoj sestri Posqedwi pozdrav dragoj sestri

od Miroslava, Spomenke, Vawe i Tawe. 8524 A-2 M Posqedwi pozdrav dragoj

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 8.1.2011. godine u 86. godini `ivota, nakon duge bolesti preminula na{a draga

BRANKU
od brata Save, snahe Vere i bratanice Nikoline. 8533 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

BOGDANA (Stevana) SANDI]
nosilac Partizanske spomenice 1941. godine 1925 - 2011. Sahrana }e se obaviti 10.1.2011. godine u 12 ~asova na mjesnom grobqu u selu [e{kovci. O`alo{}eni: sin Miroslav, k}erka Branka, snaha Mara, zet Du{an, unu~ad Branislava, Vladimir, Aleksandra i Nemawa, praunu~ad, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 8518 A-8 M

PETRI
od Laze i Ru`e Antoni}. 8524 A-1 M

STANI MITROVI]
od sestre Ikonije sa djecom. 8531 A-2 M

STANI BRANKU
od sestre Mare, bra}e Mihajla, Luke, Petra i Sime sa porodicama. 8531 A-2 M od sestre Marije i sestri~ine Sofije. 8533 A-1 M

30 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE
U utorak, 11.1.2011. godine, navr{ava se godina dana od smrti na{e drage Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je u subotu 8.1.2011. godine u 81. godini `ivota preminuo na{ dragi Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 9.1.2011. godine, u 77. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminuo na{ dragi Posqedwi pozdrav dragom tati

STOJE VOJINOVI]
Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Porodica A-8 NN Tu`no sje}awe na drage roditeqe

\URA\ RADONI]
Sahrana }e se obaviti u ponedjeqak 10.1.2011. godine na grobqu [u{war - Sanski Most u 13.30 ~asova. O`alo{}eni: supruga Rada, sin Mile, k}erke Mira i Milena, zetovi, sestra \uja, unuke @aklina, Jelena i Maja te ostala rodbina i prijateqi 8537 A-5 M Posqedwi pozdrav dragom

MILANU

MILAN (Vladimira) MARI]
1934 - 2011. Sahrana }e se obaviti u ponedjeqak, 10.1.2011. godine, u 14 ~asova na Novom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: supruga Nada, k}erke Koviqka, Gospova, Qiqana i Dosta, brat Ratko, sestra Zora, zetovi, unu~ad, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 8540 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom tati Posqedwi pozdrav dragom bratu

od k}erke Gospove, zeta Slobodana i unu~adi Sla|ane i Sr|ana. 8540 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom tati

MILANU BO[KO
10.1.2009 - 10.1.2011.

TRIVKA
7.2.1998 - 7.2.2011.

SEFEROVI]
K}erke Quba, Qiqana, zet Fe|a, unuke Indira i Ines 8530 A-7 M Posqedwi pozdrav dragom

MILANU VIDOJI
od porodica Kukobat, Travar, Trnini}. 8516 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom od k}erke Koviqke i zeta Predraga. 8540 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom kumu

MILANU
od sestre Zore sa porodicom. 8540 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom kumu

od k}erke Qiqane, zeta Desimira i unuka Sawe i Jelene -Seke. 8540 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom tati

MILANU VIDOJI
od kuma Jovi} Borislava sa porodicom. 8540 A-1 M

MILANU
od kuma Jovi} Du{ana sa porodicom. 8540 A-1 M

MILANU
od k}erke Doste, zeta Ranka i unu~adi Nine i Dragana. 8540 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom djeveru

VIDOJI
od porodica Kudra, Hura i Luki}.

od porodice Savkovi}. 8516 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom 8516 A-8 M

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je dana 8.1.2011. godine, u 66. godini `ivota, nakon kratke i te{ke bolesti preminuo na{ dragi

Dana 11.1.2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage

DARINKE DUCANOVI]
Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e na porodi~nom grobqu u Krupi na Vrbasu. O`alo{}ena porodica 8487 A-6 M Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav

VIDOJI
od porodice Iveta. 8516 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

MILANU

BRANKO (Branka) VEJNOVI]
Sahrana }e se obaviti u ponedjeqak, 10.1.2011. godine, u 13 ~asova na grobqu “Ogwena Marija” u Drakuli}u - Bawaluka. O`alo{}eni: supruga Stoja, k}erka Marijana, sin Miroslav, unu~ad Milica i Sergej, zet Velimir, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi 8545 A-8 M

od snahe Miqe sa porodicom. 8541 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

VIDOJI
od porodice Kudra. 8516 A-1 M

MILANU
od Nikole Mari}a sa porodicom. 8547 A-1 M

NEMAWI
od porodice Jawu{. 8546 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom

NEMAWI
od porodice Drini}. 8546 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom kom{iji

MUSI
od porodica Luka~, Grbi} i Adamovi}. 8542 A-2 M

MUSI
od stanara ul. Ravnogorska 2. 8543 A-2 M

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 31

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u preko puta naseqa Sunce, mo`e zamjena za stanove, tel. 065/685-800. Prodajem baraku u Lazarevu 58 metara kvadratnih, po regulacionom planu, tel. 066/617-780. Prodajem ili mijewam ku}u u centru Karlovca, tel. 065/383-606. Prodajem ku}u 156 kvadrata na parceli 1.000 kvadrata, papiri uredni, lokacija odli~na, tel. 38766/174-334. Prodajem dvije starije ku}e na parceli od 1.100 kvadrata, papiri uredni, ku}e ukwi`ene, lokacija odli~na, cijena povoqna, tel. 066/174-334; 387 65/294-106. Prodajem ku}u sa dva stana + potkrovqe, gara`a, centralno grijawe, ~vrsta gradwa, hitno i povoqno radi preseqewa, tel. 065/334-821. Prodajem ku}u na Paprikovcu na 640 m2 placa, 10h9, prizemqe, sprat, potkrovqe nije izgra|eno, tel. 065/448-763. Prodajem u Bawaluci ku}u sa poslovnim prostorom i placem od 350 m2, kod Zelenog mosta, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u u Dervi{ima P+1 sa placem od 370 m2, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u (imawa) u Bawaluci, ulica Koste Vojinovi}a, 9h8 m druga dva prva plo~a 11h8 m2 na placu 520 m2 + tri gara`e, papiri uredni 1/1, sve komunalije pla}ene, tel. 051/460-568; 065/858-332. Prodajem ku}u prizemnicu na placu od 700 m2, ul. Stepe Stepanovi}a - Ada, 110.000 KM, tel. 065/562-426. Prodajem ku}u visoku prizemnicu na placu od 1.000 m2, ul. Stepe Stepanovi}a, 120.000 KM, tel. 065/562-426. Prodajem ku}u na sprat s poslovnim prostorom, mawom dvori{nom ku}om, oku}nicom, centar Kqu~a, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem useqivu ku}u - dupleks, dimenzija 13h11 P+1+1 sa garsowerom u potkrovqu, lokal u prizemqu sa centralnim grijawem, plac 500 m2, ul. Jovice Savinovi}a 101, tel. 065/696-353; 065/417581. Prodajem ku}u i sve objekte koje posjedujem i 40 dunuma obradive zemqe u Glamo~anima, ulica Rade Jawu{a 60, tel. 585-613; 066/668-355. Prodajem ku}u na sprat, po~etak Gorweg {ehera, kod Turbeta, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u, 130 m2, u ul. Gavrila Principa, sa oku}nicom od 500 m2, hitno, povoqno, uz put, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u u Obili}evu iznad “Alibabe”, povoqno, tel. 066/855-579. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, hitno, povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u na sprat u Rami}ima na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito centralno grijawe, preko puta “Glasa”, ulica ^aire, Hiseta, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, odmah useqivo, u ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana s gara`om, oku}nicom, 330 m2, vlastito centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara u ul. Dr Velimira ]orovi}a, hitno i povoqno, papiri 1/1, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u u Zalu`anima na glavnoj ulici, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem ku}u na sprat s dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2, u Krfskoj ulici, hitno i povoqno, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545. Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u na sprat + poslovni prostor pekara, s dvori{nom zgradom, sa placem od 500 m2 kod “Alibabe”, ulica Koste Vojinovi}a, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u 9h10, nedovr{ena novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe, stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem ku}u i zemqi{te oko 3.000 m2 u ^elincu dowem, preko mosta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, saniranu, sa dvori{tem 120 m2, ul. Gavrila Principa, hitno, tel. 065/636545. Prodajem vi{e ku}a na razli~itim lokacijama, Bawaluka, tel. 065/698-012. Prodajem ili mijewam ku}u u Jablanu za mawi stan u Bawaluci. Ku}a je novogradwa, tel. 065/297-732. Prodajem ku}u 9h8 na sprat + ku}a do plo~e + tri gara`e na placu 520 m2, papiri uredni 1/1, ulica Koste Vojnovi}a 77 Bawaluka, tel. 051/460-568; 065/858332. Prodajem ku}u, povoqno, tel. 065/631613. Bawaluka, Kr~marice, vikend ku}a 8h8 P+S sa placem 1.800 m2, pomo}ni objekti na lijepom mjestu, cijena 60.000 evra, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u, 9.5 x 10.5 m, ul. Kozarska, novogradwa, dva trosobna stana, veliko potkrovqe, na placu 890 m2, tel. 061/218-659. Prodajem ku}u u Novoj varo{i sa poslovnim prostorom i placem od 333 m2, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u prizemnicu, 14h9, sa placem od oko 950 m2, kod prelaza Trn Jablan, cijena 85.000 KM, tel. 065/698012. Prodajem hitno i povoqno novu ku}u, nezavr{enu ,10h9, P+Pt sa 1.000 m2 zemqi{ta u Rami}ima, iznad “Elektroprenosa”, tel. 051/437-934; 065/763-941. [argovac (250 m od O[), prodajem 500 m2 placa - ku}u sa dvosobnim stanom + trosobanim stanom + 66 m2 poslovnog prostora + gara`a sa kotlovnicom, cijena 125.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u u Prije~anima 8,5x7,5 m P+S+P, u blizini {kole, gra|evinska dozvola i na placu 495 m2, cijena 65.000 KM, tel. 051/428-008; 065/351-000. Nova ku}a na sprat sa vi{e novih pomo}nih objekata na deset dunuma zemqe u komadu u centru Ivawske, Potkozarje, mo`e zamjena za Srbiju, tel. 065/531-101. Prodajem ku}u u Slatini sa gara`om i vo}wakom, mo`e i zamjena za stan, tel. 066/369-864. Prodajem useqivu ku}u sa potkrovqem 130 m2, poslovni objekat 100 m2 na placu od 400 m2. Vlasni~ki list 1/1 u blizini @utih zgrada., tel. 066/606-222. U Glamo~u naseqe, pilna uz glavni put ku}a sa pomo}nim objektima na 900 m2, mo`e i zamjena za Srbiju, tel. 065/531101. Prodajem ili mijewam za stan ku}u u Drakuli}u kod {kole, tel. 065/369-000. Prodaja ku}e, Magistralni put 18, Pale. Dva dvosobna stana, 1.000 m2 zemqe, tel. 057/344-592, 057/225-819. Prodajem stariju ku}u u Gradi{ci 7h4 m, dozvoqena gradwa dvije ku}e, lokacija veoma dobra za stanovawe., tel. 065/663787; 051/831-232. Bawaluka - Buyak, prodajem stariju ku}u na placu oko 600 m2 uz put Bawaluka - Gradi{ka, tel. 065/569-294. Prodajem ku}u u Gradi{ci, naseqe Bok Jankovac, povr{ine 1.045 m2, tel. 065/843891. Prodajem ku}u na parceli na kojoj je predvi|ena izgradwa lamele u nizu ul. Ranka [ipke 10, vrlo povoqno, tel. 051/303-038, 051/307-514, 065/180-753. Prodajem ku}u u centru Doweg Vakufa, tel. 051/437-187. Prodajem ku}u spratnicu, 6,5h11, sa 400 m2 zemqi{ta sa aneksom, gara`a 3h6,5, na Lau{u, kod benzinske pumpe “[eva”, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u na Rakova~kim barama iza `utih zgrada, cijena 80.000 KM, ul. Doktora @ivka We`i}a, tel. 065/935191. Povoqno prodajem dvije ku}e u Kne`evu, ve}u i mawu, tel. 065/641-709. Prodajem novu ku}u, nedovr{enu, 8h8, P+S, sa 630 m2 zemqi{ta, u Drago~aju, bli`e centru, tel. 051/437-934; 065/763941. Prodajem ku}u VP, 10h10, sa 2.000 m2, u Kotor Varo{u - Tovladi} kod Omladinskog doma, tel. 065/763-941. Prodajem imawe, zemqi{te 40 dunuma, sa ku}om 10h10 i {talom 30h5 m, u Ivawskoj kod benzinske pumpe, udaqeno 500 m, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem kompletanu dupleks ku}u u Rosuqama 250 m2, 45 m2 poslovnog prostora na placu od 450 m2, sa dva posebna ulaza, tel. 065/988-590. Prodajem nedovr{enu ku}u sa gra|evinskom dozvolom 9h10 m, Drago~aj, udaqena 300 m od {kole, cijena po dogovoru, tel. 066/832-343; 051/381-332; 066/918229. Prodajem ku}u u Mejdanu, Gavrila Principa, 630 m2 placa, tel. 065/601-772. Prodajem ku}u i imawe u centru Slatine, tel. 051/588-046. Prodajem mawe imawe u selu Poto~ani, uz magistralni put, ku}a, dvori{ni objekat, voda, telefon, {uma, vo}wak, wive, sve u jednom komadu ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 051/312-735. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe, osam km od Lakta{a kanalom i jedan km u selu, tel. 065/306-116. Prodajem ku}u spratnicu u Topuskom (bawa) mo`e zamjena za Bawaluku, Beograd, Obrenovac ili Novi Sad, zvati nave~e, tel. 0038752/213-108. Prodajem ku}u na Paprikovcu, povoqno, plac 450 m2, zvati od 8 do 16 ~asova, tel. 066/235-816. Prodajem zapo~etu ku}u u Kqu~u, papiri uredni, tel. 065/034-768. Prodajem ku}u u Bawaluci, ul. 1.300 kaplara 65, voda, struja, put, cijena 45.000 KM, tel. 061/241-527. Prodajem useqivu ku}u sa visokim potkrovqem na placu 1.300 m2 u Ko~i}evu - Gradi{ka, ogra|eno, voda, gra|. dozvola, dvori{na zgrada, cijena povoqna, tel. 065/417-581. Prodajem vikend ku}u na Kr~maricama i tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, struja, asfalt, tel. 066/449-683. Povoqno se prodaje ku}a sa oku}nicom 800 m2, u Du{anovu kod Nove Topole., tel. 065/585-908. U Bawaluci prodajem ku}u spratnicu, sre|enu i useqivu, ili mijewam za jednosoban ili mawi dvosoban stan, uz va{u doplatu, tel. 066/347-480. Prodajem useqivu ku}u v.p. (dvije odvojene stambene jedinice) kod “Kosmosa”, mo`e zamjena za stan u Bawaluci, tel. 065/528-247. KUPOVINA Kupujem ku}u u Kne`evu, tel. 387 65/594-183. ZAMJENA Mijewam ku}u i 1.800 m2, zemqe u Bratuncu, za odgovaraju}e u Kantonu Sarajevo, tel. 033/202-060; 061/827-590. IZDAVAWE Izdajem namje{tenu ku}u kod Naprijedovog stadiona, porodi~nim i zaposlenim qudima, tel. 065/528-247; 065/972569. Izdajem namje{tenu garsoweru, ku}a, visoka prizemnica, ul. Stevana Mokrawca 26, centr. grijawe, poseban ulaz, dvjema ozbiqnim studentkiwama ili sredwo{kolkama, nepu{a~ima, zvati od 7 do 15, tel. 065/406-556. Izdajem ku}u namje{tenu sa gara`om i lijepim dvori{tem kod Bawaluke, tel. 051/215-158; 065/573-046.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE
Prodajem garsoweru od 30 m2 u izgradwi, useqiva u martu 2011, 57.000 KM, tel. 065/562-426. Prodajem dva dvosobna stana u izgradwi od 44 i 56 m2, po 1.650 KM sa PDV-om, tel. 065/562-426. Prodajem nove gotove stanove od 42, 44, 46, 51, 64 i 66 m2 na atraktivnoj lokaciji, tel. 065/562-426. Prodajem nove stanove u apartmanima kod restorana “Marko Polo” od 48, 50, 63, 68, 72, 73, 81, 90, 108, 111 i 130 m2, cijena po dogovoru, tel. 065/562-426. Prodajem ~etvorosoban stan 76 m2, drugi sprat, sa dva luksuzno opremqena kupatila, ~etiri sobe i dva balkona, ul. Desanke Maksimovi}, tel. 065/562-426. Prodajem ~etiri dvosobna stana, novogradwa, odmah useqivi, od 48, 52, 53 i 64 2 m , cijena 1.500 KM + PDV, tel. 065/562426. Prodajem trosoban stan u Boriku, ima dva lifta, hitno i povoqno, tel. 065/636545. Prodajem stan u Bara}ima kod Mrkowi}a, voda, struja, asfalt, tel. 051/ 586-618. Prodajem stan 38 m2, centar, renoviran, lift, centralno ili mijewam za garsoweru, tel. 065/870-004. Prodajem stan, Gunduli}eva, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem u Obili}evu (Abacija) garsoweru 22 m2, prvi sprat, cijena 50.000 KM, tel. 065/698-012. Prodajem stan, 56 m2, tre}i sprat, ^aire, Bawaluka, tel. 065/698-012. Prodajem u Bawaluci stan, 52 m 2, naseqe \ure \akovi}a, prvi sprat, tel. 065/698-012. Prodajem dva stana po 65 m2 u Boriku, u “Titaniku”, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem komforan stan 105 m2, klimatizovan, halogeno osvjetqewe, ameri~ki plakar od pet m, cijena 1.700 KM/m2, hitno, u Gunduli}evoj ulici, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan 61 m2, drugi sprat, saniran, hitno, povoqno, mogu} dogovor, u Krfskoj ulici, tel. 065/636-545. Prodajem stan, 48 m2, tre}i sprat (stan je saniran), ul. Cara Lazara Obili}evo, cijena 90.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem u Boriku stan 39 m2 na osmom spratu, tel. 065/239-082. Prodajem jednosoban i dvosoban stan, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem trosoban stan 79 m2 drugi sprat ul. Mi{e Stupara (kod Akvane centar) komplet renoviran - povoqno, tel. 065/524-505. Prodajem stan, 85 m2, u nasequ Sunca, tel. 065/519-600. Prodajem u Bawaluci stan, 62 m2 + 30 m2 ostave, {iri centar, prizemqe, cijena 70.000 evra, tel. 065/698-012. Prodajem polovinu nedovr{enog dupleksa P+I+II+P, 220 m2 korisnog prostora, 215 m2 placa, uredni papiri, 138.00 KM, tel. 065/011-065. Prodajem trosoban stan u Boriku 79 m2 ili mijewam za mawi uz doplatu, tel. 065/668-909; 051/252-419. Prodajem dvosoban stan, 48 m2 ili mijewam za mawi uz doplatu, tel. 066/369864. Prodajem jednosoban stan i garsoweru na Lau{u kod “Sirana”, tel. 065/697-806. Prodajem ~etvorosoban stan, 107 m2, drugi sprat, ul. Majke Kne`opoqke 1, ima lift, Bawaluka, tel. 051/251-342; 066/243-894. Prodajem ili mijewam stan u Gradi{ci na Sewaku, 61 m2, za jednosoban u Bawaluci, tel. 065/689-814. Prodajem jednosoban stan 48 m2, Obili}evo, ul. Sr|e Zlopogle|e, blizina vrti}a, {kole, fakulteta, cijena 90.000 KM, tel. 065/686-991. Prodajem ili mijewam za Bawaluku namje{ten stan od 46 m2 u Herceg Novom, tel. 065/969-934; 065/561-274. Prodajem trosoban stan u Gradi{ci za samo 49.000 KM, tel. 066/299-787. Prodajem dvosoban komforan stan 57 m2, ul. @ivojina Mi{i}a 43, ili mijewam za mawi uz doplatu do 35 m2 Borik ili Nova varo{, tel. 065/419-294. Bawaluka, Bulevar cara Du{ana, pro-

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

STANOVI
PRODAJA
Prodajem garsoweru, 21 m2, prvi sprat u Dubici, strogi centar, mo`e i zamjena za Bawaluku, tel. 065/685-800. Prodajem jednosoban stan, prvi sprat, 40 m2, kompletno opremqen, prije Venecije mosta, tel. 065/685-800 Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i preko puta {kole, 58 m2, drugi sprat, tel. 065/685-800. Stan u centru Prwavora, 56 kvadrata, ~etvrti sprat, centralno grijawe, veoma povoqno, tel. 387 65/670-577. Prodajem jednosoban stan 38 m2 , Borik, Korduna{ka 8, visoko prizemqe, Bawaluka, tel. 065/682-818. Mijewam dvosoban stan u Bawaluci, 1/1, za Zemun, Beograd, Novi Sad, tel. 051/308-758. Prodajem nov stan 66 m2, prvi sprat, na Star~evici, ulica Sime Miqu{a, tel. 065/526-714.

dajem jednoiposoban stan 48 m2, tel. 065/569-294. Prodajem stan u \ure \akovi}a, Hiseta, 52 m2, prvi sprat, zvati od osam do 16 ~asova, tel. 066/235-816. Prodajem trosoban stan 80 m2 ul. Novice Cerovi}a 13 Borik, cijena po dogovoru, tel. 051/251-226. Prodajem trosoban stan 79 m2, drugi sprat, komplet renoviran, centar, ul. Mi{e Stupara, kod “Akvane”, tel. 065/ 524-505. Prodajem stan kod “Integralove” pumpe, 40 m2, tre}i sprat, tel. 066/130333. Prodajem stan 46 m2 u Rosuqama, prvi sprat, dobro grijawe, tel. 065/966-808; 051/318-739. Prodajem stan kod Zelenog mosta (Mejdan) 30 m2 u Bawaluci, tel. 065/601-772. Prodajem stan u centru Bawaluke 68 m2 ulica Bana Milosavqevi}a, iznad apoteke “Biqana”, ekstra raspored, tel. 065/561-469. Prodajem stan u Boriku, 76 m2, {esti sprat, Korduna{ka, zvati od 8 do 16 ~asova, tel. 066/235-816. Prodajem stan 77 m2, tre}i (zadwi) sprat, cijena 1.500 KM/m2, ul. Jovana Jan~i}a, tel. 065/935-191. Prodajem useqiv jednosoban stan 45 m2 prvi sprat ul. Kosovke djevojke, cijena 1550 KM/m2, tel. 065/524-505. Prodajem trosoban stan 73 m2 useqiv + ostava 6 m2, ul. Rajka Bosni}a, cijena 110.000 KM, hitno, tel. 065/524-505. Stan 97 m2, visoko prizemqe, naseqe Sunce, cijena 1.200 KM/m2 i gara`a 27 m2, tel. 051/217-585. Prodajem dvosoban stan u Boriku, u Korduna{koj 22, tre}i sprat, 56 m2, tel. 065/926-261; 051/381-249. Prodajem stan na Star~evici, 65 m2 ili mijewam za ve}i uz doplatu (Star~evica - Borik), zvati poslije 16 ~asova, tel. 065/693-655. Prodajem u novogradwi trosoban stan, 100 m2 i ~etvorosoban, 110 m2 (kod “Medicinske elektronike”) centar, cijena povoqna, tel. 065/524-505. Prodajem jednosobni stan, 34 m2, u prizemqu stambene zgrade u Gradi{ci, ulica Kozarskih brigada G-1, tel. 065/663-787. Prodajem dvosoban stan 45 m2 i 53 m2 novogradwa (kod Medicinske elektronike) cijena povoqna, tel. 065/524-505. Prodajem nov useqiv trosoban stan, 77 m2, drugi sprat, lift, dva balkona, dva WC-a, kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/404424. Prodajem stan 54 m2 u centru grada kod [oping centra, na drugom spratu, balkon + podrum 12 m2, zvati od 8 do 16 ~asova, tel. 066/357-709. Prodajem ili mijewam za ve}i komforan dvosoban stan, 61 m2, u centru, stan je kompletno renoviran i luksuzno opremqen, tel. 051/316-692; 065/513-838. Prodajem dvosoban stan 62 m2 na Star~evici, prvi sprat, tel. 065/416-580. Prodajem stan 35 m2 na Petri}evcu, `ute zgrade, visoko prizemqe, hitno, zvati od 8 do 16 ~asova, tel. 066/357-709. Prodajem jednosoban stan, 37 m2, prvi sprat, naseqe A. Jaki}a, tel. 065/698-012. Prodajem nov dvosoban stan 48 m2 i dvoiposoban 51 m2, `ute zgrade, useqiv, cijena 1.750 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem dvosoban stan 48 m2, prvi sprat, Carice Milice 48, tel. 065/920897. Prodajem stan, 67 m2, Ada, Bawaluka, novogradwa, drugi sprat lift, ostava, povoqno, tel. 065/412-576. Prodajem dvosoban stan, 47 m2, kod Poqoprivredne {kole, prvi sprat, 1.800 KM/m2, tel. 065/562-426. Prodajem stan na Star~evici 33 m2, ~etvrti sprat, renoviran, hitno, tel. 066/357-709. Prodajem stan 40 m2 na Hisetima, ul. Kraqa Nikole (povoqno), tel. 065/601772. Prodajem stan u Boriku - Bawaluka, 56 m2, prvi sprat, uredni papiri, 1.800 KM/m2, tel. 065/011-065. Prodajem dva stana, useqivi, u centru grada, vel. 82 m2 i 61 m2, cijena po dogovoru, papiri uredni - 1/1, tel. 065/986-453.

32 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE
Prodajem stanove 32 i 56 m2 kod dvorane Mejdan, useqivo, cijena 2.300 KM/m2, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. 066/991-166. Prodajem jednosoban useqiv stan 45 m2 ul. Kosovke djevojke, centar grada, papiri 1/1, tel. 065/524-505. Izdajem jednosoban stan sa grijawem, djelimi~no namje{ten u Obili}evu, ul. Gavrila Principa, tel. 065/314-805. Izdajem jednosoban namje{ten stan za jednu ili dvije osobe, tel. 051/315-530. Izdajem polunamje{ten dvosoban stan u Novoj varo{i (kod “Deamedike”), tel. 066/240-147. Izdajem stan, 74 m2, prizemqe ku}e, poseban ulaz, novogradwa, nenamje{ten, ul. Novaka Piva{evi}a 30 A, kod "Eliosa", tel. 065/075-500. Izdajem jednosoban mawi stan, namje{ten, odmah useqiv, poseban ulaz, parking, ostalo po dogovoru, samo ozbiqne ponude, tel. 051/355-671. Izdajem dvosoban namje{ten stan zaposlenim `enama ili studentkiwama, naseqe Rosuqe, tel. 066/628-337; 312181. Izdajem stan, garsowere, sobe i le`aj u sobi sa djevojkom, namje{teno, ima grijawe, tel. 065/636-195; 051/212-691. Izdajem jednosoban stan, djelimi~no namje{ten, poseban ulaz, centralno grijawe, ul. Rade Marjanca 11, tel. 051/218175. Izdajem dvosoban stan sa centralnim grijawem na Lau{u, Podgrme~ka 38, tel. 280-441. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u blizini Klini~kog centra na Paprikovcu, tel. 065/577-639. Izdajem jednosoban nenamje{ten stan na Star~evici, tel. 065/350-615, 051/439907. Izdajem namje{ten dvosoban stan, na spratu, kupatilo, poseban ulaz, stan slobodan od 1.2.2011, blizina OBI-ja, tel. 051/385-502. Izdajem namje{ten stan, nova zgrada 52 m2, ozbiqnim i zaposlenim osobama, tel. 065/635-030. Izdaje se stan studentima kod Zelenog mosta, tel. 066/268-848. Izdajem stan, jednosoban, namje{ten, centar Bawaluke, tel. 050/211-901. Izdajem trosoban namje{ten stan u Rosuqama, tel. 066/235-816. Izdajem stan i poslovni prostor sa centralnim grijawem, namje{ten u Slatini, povoqno, tel. 065/973-635. Izdajem trosoban stan na spratu, namje{ten, stan se nalazi u blizini OBI-ja, poseban ulaz, tel. 051/385-502. Zaposlenim licima izdajem jednosoban namje{ten stan, odmah useqiv, parking za automobile, poseban ulaz, ostalo po dogovoru, tel. 066/535-773. Izdajem prazan dvosoban stan, 200 KM, Q. Mrkowi}a 8, Bawaluka, tel. 051/355960. Izdajem dvosoban polunamje{ten stan, poseban ulaz, Put srpskih branilaca 125, Zalu`ani, tel. 051/385-934. Izdajem jednosoban namje{ten ili nenamje{ten stan, poseban ulaz, tel. 066/545-653. Izdajem namje{tenu garsoweru u centru studentima ili zaposlenoj `enskoj osobi, cijena 300 KM + re`ije, tel. 065/788-215. Izdajem jednosoban stan, 46 m2, djelimi~no namje{ten, mo`e i prazan, nova gradwa, poseban ulaz, parking za automobil, cijena povoqna, odmah useqiv, Bawaluka, tel. 066/535-773. Izdajem jednosoban stan, namje{teno, a mo`e i soba sa dva kreveta, ul. Jovice Savinovi}a 103 A, tel. 051/355-552. POTRA@WA Hitno potrebna garsowera ili mawi jednosoban stan u u`em centru za poslovnu djevojku internet - obavezno, tel. 065/710-543. IZDAVAWE Izdajem poslovni prostor Bulevar Cara Du{ana, 18 m2, pogodno za kancelariju ili trgovinu, tel. 065/685-800. Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora u Bawaluci: centar, {est parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435. Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora. Bawaluka: centar, {est parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435. Izdajem kancelarijski prostor 46 m2,centralno grijawe, klima, alarm, parking, preko puta parka “Mladen Stojanovi}“, povoqno, tel. 387 65/621-248. Izdajem poslovni prostor 40 m2, u ul. Bra}e Ma`ar i majke Marije, ugostiteqski objekat, a mo`e i prodaja, tel. 065/588-889. Izdajem nov vi{enamjenski poslovni prostor sa centralnim grijawem na du`i period, povoqno - Petri}evac, tel. 065/784-849. Izdajem poslovni prostor, 23 m2, preko puta Rebrova~ke crkve, kod “Firene” ili prodajem povoqno, tel. 065/448-335. Izdaje se poslovni prostor 29 m2 u centru grada ul. Zdravka ^elara 14, Bawaluka, tel. 065/472-386. Izdajem klimatizovan poslovni prostor, 16,5 m2, Bawaluka, ul. Majke Jugovi}a br. 30 (zgrada “Integrala”), tel. 065/441113. Izdajem poslovni prostor 12 m2 na Bulevaru, zvati od osam do 16 ~asova, tel. 066/235-816. Izdajem poslovni prostor 30 m2, ul. Nikole Pa{i}a 45, Bawaluka, tel. 051/454-525; 065/477-421. Izdajem poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom i komplet inventarom za mje{ovitu robu, a mo`e i skladi{te ili kancelarije, tel. 051/464-002. Povoqno izdajem poslovni prostor, 72 m2, sa upotrebnom dozvolom za ordinacije ili kancelarije, ul. Jovana Ra{kovi}a 7, tel. 051/303-722; 065/367413. Izdajem poslovni prostor preko puta Osnovnog suda u centru Bawaluke, 85 m2, prizemqe, dva ulaza, parking prostor za vi{e automobila, tel. 065/650-503. Izdajem poslovni prostor 45 m2 (WC, ~ajna kuhiwa, tri kancelarije) u centru grada. Obezbije|en parking prostor, useqiv 1.12.2010, tel. 051/309-723; 065/981655. Izdajem kozmeti~ki salon na Hani{tu, tel. 065/642-438. Izdajem poslovni prostor 70 m2, ul. Rade Marjanca 18, Paprikovac, tel. 215903. Izdajem poslovni prostor, 36 m2, sa upotrebnom dozvolom, u Vrbawi - Rade Radi}a 239, tel. 051/424-313. Izdajem poslovni prostor u centru Nove varo{i, tel. 065/604-488. Izdajem poslovni prostor na Hani{tu, tel. 065/028-363. Izdajem lokal povr{ine 16 m2 u ul. Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a br. 33 (Hani{te), na glavnoj ulici, tel. 066/253-490. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Bawaluci, Maslova~ka, eta`no grijawe, cijena 350 KM, tel. 051/436-577; 065/829733. Izdajem poslovni prostor 30 m2 prizemqe. RK “Boska” (strogi centar), tel. 065/524-505.

OGLASI
Prodajem placeve u ul. Blagoja Parovi}a, povr{ine 365 i 667 m 2, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. Prodajem plac 1.700 m2 u Desnoj Novoseliji, kraj glavnog puta, 800 m od Vodovoda, tel. 065/605-445; 051/413-257. Bawaluka - Rami}i, prodajem placeve od 500 m2 i 1.000 m2, tel. 065/569-294. Prodajem plac, 500 m2, papiri uredni, 1/1, dozvoqena gradwa, Tuzlanska 76, na Star~evici, tel. 051/424-876, 066/449-920. Prodajem plac u Zalu`anima kod {kole i u Trnu, tel. 065/497-846; 051/216155. Prodajem plac 2.000 m2, iza kasarne Zalu`ani - Barlovci uz glavni put, tel. 065/882-511. Prodajem 20 dunuma zemqe pokraj magistralnog puta Prijedor - Bawaluka, podesno za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem gra|evinske placeve, 1/1 u centru ^esme, uz glavni put, tel. 065/679481, 051/359-010. Prodajem plac povr{ine 3648 m2 u Kuqanima asfalt, struja, voda i telefon, tel. 051/464-360; 066/408-499. Prodajem placeve na Lau{u i u Trnu povoqno, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem zemqi{te 2.100 m2 na autoputu, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem seosko imawe u Aleksandrovcu kod Lakta{a, vlasnik 1/1, tel. 065/687-409. Prodajem plac u Karanovcu, uz Vrbas, 623 m2, tel. 065/978-775. Prodajem plac sa podumentom i 3,5 dunuma zemqe blizu Kla{nica, cijena povoqna, tel. 00381/62-593-027. Prodajem plac 1.000 m2, 1/1, sa dva monta`na objekta, zelena ograda, vo}e, komunalije, dozvoqena gradwa dva objekta, plac se nalazi 400 m od bazena Lakta{i, tel. 051/251-226. Prodajem plac u Jablanu gorwem, 3.700 m2 cijena 17.000 KM, tel. 065/811-058. Prodajem dva placa u [argovcu od 560 i 940 m2, vlasni{tvo 1/1, dozvoqena gradwa, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem zemqu 6,5 dunuma u Vakufu, {est km od Aleksandrovca, cijena po dogovoru, tel. 051/253-641; 066/285-525. Prodajem plac 850 m2 u centru No`i~kog kod Srpca, tel. 065/733-557.

Prodajem {est godina star superfunkcionalan dvosoban stan 56 m2. Deset minuta pje{ice od “Boske” prije “Glasa Srpske”. Ukwi`en 1/1 vlasnik, cijena 2.050 KM/m2 ili 58.000 evra, tel. 066/516-585 8157 M.
Prodajem stan 40 m2, Prijedor, centar, renoviran, tel. 066/210-172. Prodajem dvosoban stan 64 m2, prvi sprat, ul. Save Quboje 12, Star~evica, tel. 065/227-396. KUPOVINA Kupujem mawi stan, dvosoban, do 50 m2 u Bawaluci, bli`e centru, tel. 063/956-300. Kupujem jednosoban stan u Bawaluci, tel. 051/218-084; 065/236-704. ZAMJENA Mijewam trosoban stan za jednosoban uz dogovor, Borik, stan je u dobrom stawu, zvati od 8 do 11 i od 15 do 21 ~as, tel. 051/253-614. Mijewam dvosoban stan, 47 m2, u Br~kom, za Bawaluku, tel. 065/889-959. IZDAVAWE Izdajem trosoban stan sa centralnim grijawem, tel. 065/841-595. Izdajem zaposlenom samcu namje{ten, mawi stan u ku}i, naseqe Ko~i}ev vijenac, kod Medicinske {kole, centralno grijawe, tel. 38766/265-127. Izdajem zaposlenom samcu, namje{ten, mawi stan u ku}i, naseqe Ko~i}ev vijenac, kod medicinske {kole, ima centralno grijawe, tel. 387 66/265-127. Izdajem namje{ten stan, poseban ulaz, sa centralnim grijawem, zvati popodne, tel. 051/438-251; 065/174-145. Izdajem povoqno jednosoban nenamje{ten stan u nasequ Petri}evac, tel. 065/585-883. Izdajem namje{ten dvosoban stan u ulici Stevana Bulaji}a u Obili}evu, Bawaluka, tel. 065/442-242 ili 051/454057. Izdajem dvosoban namje{ten stan u zgradi za ~etiri djevojke, le`aj 130 KM, Obili}evo, uslovi odli~ni, Bawaluka, tel. 065/297-651. Izdajem trosoban stan u potkrovqu, u ulici Jasimira Mal~i}a 3 kod auto-{kole “Volan", tel. 065/566-181. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan na Lau{u, ul. Filipa Kqaji}a, tel. 065/497846; 051/216-155. Izdajem namje{ten sprat ku}e (dvosoban stan) kod Klini~kog centra Paprikovac, tel. 065/577-639; 051/302-770. Izdaje se namje{ten jednosoban stan sa grijawem, bli`e centru, djevojkama ili samcima, tel. 051/351-680; 065/450-544. Izdajem dvosoban nenamje{ten stan prizemqe ku}e, na du`i period, ul. Jasimira Mal~i}a 16, kirija 220 KM, tel. 051/507-012: 065/816-173. Izdajem jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem na Petri}evcu u ku}i, tel. 051/355-830. Izdaje se dvosoban namje{ten stan kod “Krajinalijeka” u Lazarevu, ul. Save Tekelije 15 i soba sa kupatilom na istoj adresi, tel. 066/143-576. Izdajem dvosoban stan, potpuno namje{ten, u novoj gradwi u centru grada poslovnim qudima i stranim organizacijama, 700 KM, tel. 065/705-460. Izdajem jednosoban namje{ten mawi stan sa parking mjestom, poseban ulaz, ulica Marka Miqanova 1, Lazarevo, ogranak Ivana Gorana Kova~i}a kod broja 177, tel. 065/096-490; 051/380-940. Izdajem garsoweru u Boriku, kod policijske akademije i kampusa, tel. 066/494152. Izdajem trosoban namje{ten stan u centru Lakta{a - Laktingova zgrada, tel. 065/785-028. Izdajem jednosoban namje{ten stan za novogodi{we praznike, tel. 051/315-530. Izdajem jednosoban nenamje{ten stan, 48 m2, \ure \akovi}a 16 (centralno grijawe), tel. 051/351-348; 065/696-796. Izdajem namje{ten stan, 86 m2, u centru grada, cijena 500 KM + re`ije, tel. 065/514-419. Izdajem garsoweru sa dva le`aja studentima namje{tena, centralno grijawe, ul. Gavrila Principa, kablovska, kod Zelenog mosta u Bawaluci, tel. 065/900-474. Izdajem nov nenamje{ten stan od 40 m2, novoizgra|ena zgrada, Borik, prvi sprat, tel. 066/406-225.

Izdaje se kancelarijski prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Izdajem kancelarijski prostor 20 m2, u “Ekvator” centru, na prvom spratu, tel. 065/799-432. Lakta{i, izdajem poslovni prostor 160 m2, upotrebna dozvola, pogodno za skladi{te ili mawu proizvodwu, tel. 065/294-606; 051/532-250. Izdajem poslovni prostor, 27 m2, u Prijedoru, tel. 051/323-424. Izdajem kancelarije, namje{teno, tel. 065/631-613. Izdajem poslovni prostor 22 m2 za sve namjene upotrebna dozvola, Kara|or|eva 445, Bawaluka, tel. 282-106; 065/635-449. Izdajem novosagra|eni poslovni prostor od ukupno 135 m2 u Novoj varo{i (4 kancelarije i ~ajna kuhiwa) na spratu i poslovni prostor pogodan za apoteku ili prodavnicu u prizemqu, 40 m2, tel. 065/526-335; 065/275-393. Izdajem u Bawaluci u Boriku lokal 18,5 m2, ul. Rade Vrawe{evi} 25, za sve namjene, upotrebna dozvola, PTT, cg, parking, kablovska, klima, tel. 065/525436. Izdajem poslovni prostor u centru Bawaluke, prizemqe, kod Hipo banke, 20 2 m , za sve namjene, tel. 065/650-503. Izdajem poslovni prostor od 80 m2, ulica Stepe Stepanovi}a - Bawaluka, tel. 065/707-190. Izdajem poslovni prostor 50 m2, u Obili}evu, Cara Lazara, zvati od 8 do 16 ~asova, tel. 066/235-816. Izdajem poslovni prostor pogodan za apoteke, predstavni{tva, kancelarije, ambulantu i drugo. Grijawe: drvo, centralno na lo` uqe, klima, struja. Du{ka Ko{~ice br. 22, Bawaluka, tel. 065/526532; 051/213-177. Izdajem - prodajem poslovni prostor vlasni{tvo 1/1 TS “^ajavec - Zenit”, tel. 065/515-384. Izdajem poslovni prostor od 40 m2 u ul. Petra Pecije 48, odmah useqiv, tel. 370298. Izdajem poslovni prostor, 63 m2, tel. 065/526-338. Izdajem poslovni prostor 27 m2 u Novoj varo{i, tel. 065/525-010. Izdajem poslovni prostor u TC”Ekvator", prizemqe, vawski izlog, tel. 065/932-596. Izdajem poslovni prostor, 83 m2, na prvom spratu, ul. Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a, preko puta Po{te, tel. 065/775-098. Izdajem hitno poslovni prostor 40,50 m2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a, uz put, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Izdajem 100 m2 prostora za skladi{te ili zanatski rad, blizu centra, Moslova~ka 12 Bawaluka, tel. 066/642376.

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwama, poseban ulaz, sa kuhiwom i kupatilom, centralno grijawe, centar grada, tel. 387 65/585-524. Izdajem sobu, u Boriku, mu{koj osobi, tel. 051/257-159. Izdajem sobu, poseban ulaz i centralno grijawe, ul. I. Gorana Kova~i}a 49, Bawaluka, tel. 065/609-350. Izdajem namje{tenu sobu djevojci, centar, povoqno, zvati od 11 do 19 ~asova, tel. 051/216-375. Izdajem studentkiwama krevet u dvokrevetnoj sobi, blizina Gradskog mosta, sve pogodnosti za stanovawe, tel. 065/544-189. Izdajem dva le`aja studentima, Borik, Korduna{ka 16, sa centralnim grijawem, zvati od osam do 20 ~asova, tel. 051/253-614. Izdajem namje{tenu sobu, ul. Zore Kova~evi} br. 14, tel. 051/355-935. Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama, poseban ulaz, grijawe, centar grada, Du{ka Ko{~ice 2, tel. 051/212-764; 065/561-328. U Boriku slobodna namje{tena soba za dvije u~enice, bez prisustva vlasnika stana, tel. 065/337-843. Iznajmqujem sobu `enskoj osobi u ku}i u blizini carinarnice na Predgra|u, tel. 066/717-305. Izdajem studentkiwama sobu sa grijawem sa posebnim ulazom, tel. 065/546658. Izdajem krevet u dvokrevenoj sobi mu{karcima, poseban ulaz, upotreba kuhiwe i kupatila, centralno grijawe, tel. 065/228-840; 051/211-892. Izdajem studentima mu{karcima dvokrevetnu sobu u Boriku, preko puta kampusa i “Akvane”, tel. 051/350-735; 066/834-204. Izdajem sobu sa dva le`aja, centralnim grijawem i upotrebom kuhiwe dvjema u~enicama, tel. 051/437-794; 065/773-403. Izdajem za studentkiwe sobu sa grijawem, tel. 065/546-658. Izdajem sobu sa upotrebom kupatila, kuhiwe i dnevnog boravka za dva studenta, tel. 062/054-553.

GARA@E
PRODAJA
Prodajem gara`u kod MUP-a, ul. Vojvode Mom~ila, tel. 065/497-846; 051/216155. Prodajem zidanu gara`u u ul. Vase Pelagi}a br. 1, tel. 051/ 316-999. Prodajem gara`u u centru grada u dvori{tu ul. J. Du~i}a 12 (preko puta ameri~ke ambasade) 15 m2 visoka, pogodna za kombi ili terenca, tel. 065/710-572. Prodajem zidanu gara`u, 16,5 m2 kanal, struja, Milo{a Obili}a 56, tel. 255673, 065/895-971. KUPOVINA Kupujem gara`u od 20 m2 u vlasni{tvu, u u`em centru grada, tel. 051/219-761; 066/493-221. IZDAVAWE Izdajem gara`u u ul. Vojvode Stepe, cijena 70 KM, mjese~no, tel. 065/461-334.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem poslovni prostor (Zanatski centar Star~evica), 30 m2, dva izloga, tel. 065/685-800. Izdajem ili prodajem poslovni prostor u Novoj varo{i, pogodan za razne djelatnosti, povr{ine 140 m2, tel. 065/527-849. Prodajem opremqenu pekaru, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem ili izdajem halu, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem vi{enamjenski objekat veli~ine 13,5x8,5 m2 na placu od 1.000 m2 ili mijewam za mawi stan, Milosavci kod Lakta{a, tel. 065/522-151. Prodajem poslovni prostor, 52 m2, u centru ^elinca, mo`e zamjena za mawi stan u Bawaluci, tel. 065/636-473. Prodajem poslovno-stambeni objekat P+1+M od 250 m2, ulica Stepe Stepanovi}a - Bawaluka, tel. 065/707-190.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem 800 m2 zemqe u Kuqanima, tel. 065/685-800. Prodajem ~etiri placa na Lau{u, tel. 065/685-800. Prodajem dva placa kod {kole u Motikama od 500 i 1.100 m2, tel. 065/618505 ili 00385 98/262-017. Prodajem vi{e placeva u ^esmi kod autopraonice “Dado”, tel. 387 65/679-481. Prodajem tri dunuma zemqe u Ivawskoj uz put, tel. 066/369-864. Prodajem plac, 600 m2, sa urbanisti~kom dozvolom u nasequ ^esma, zvati poslije 16 ~asova, tel. 051/307-644. Prodajem parcelu 2.128 m2, na magistranom putu Bawaluka - Prijedor u Prijakovcima, dozvoqena gradwa, tel. 065/609-350. Prodajem plac 500 m2 Rakova~ke bare kod `utih zgrada, tel. 066/820-832. Prodajem plac 500 m2 Rakova~ke bare kod `utih zgrada, tel. 065/750-711.

OGLASI
Izdajem studentkiwama trokrevetnu sobu sa centralnim grijawem u centru Bawaluke, tel. 065/986-453; 063/995-968. Izdajem sobu djevojci, upotreba kuhiwe, kupatila, ku}a sa parnim grijawem u blizini carinarnice, tel. 051/316-776. Izdajem dvokrevetnu sobu sa centralnim grijawem i upotrebom kuhiwe i kupatila, Borik, Rade Vrawe{evi}, tel. 066/898-247. POTRA@WA Tra`im cimera u dvokrevetnoj sobi, tel. 051/350-735; 066/834-204. uzimam automobil sredwe klase, tel. 065/403-491. Prodaje “reno senik”, kraj 2002, klima, centralna brava, bord kompjuter, cijena 5.000 evra, tel. 065/793-992. Prodajem "VW kombi LT 28", 1999. g. 2,5 SDI, u odli~nom stawu, boja bijela, tel. 066/512-934. DIJELOVI I OPREMA Prodajem po ~etiri zimske gume za yip 16, 17, 18 coli, tel. 065/513-795. Prodajem po ~etiri zimske gume za terence 16, 17, 18 coli “mi{elin alpin”, tel. 065/513-795; 467-588. Prodajem dizel turbo motor za “fijat dukato” kombi, godi{te 1993. i dijelove, tel. 065/666-233. Prodajem servo letvu volana za "golf 3" i poluosovinu, tel. 065/391-383. Prodajem komplet vu~nu kuku za traktor IMT 560 povoqno i jeftino, tel. 065/669-730. Auto-prikolica, aluminijumske stranice, sa papirima, tel. 066/944-700. Prodajem ~etiri felge ~eli~ne, 15 col BW traktor yondir 60-60, tel. 065/391383. Prodajem auto-prikolicu od rostfraja sa originalnom ogradom i cirkular sa trofaznim motorom, 5,5 KW, povoqno, tel. 065/784-849. Prodajem novu navigaciju, 45 evropskih dr`ava, srpski jezik, besplatno osvje`avawe mapa, tel. 065/525-455. Prodajem sitni crijep biber 12.000 KM u super stawu, mo`e kompenzacija, tel. 065/597-514. Prodajem armiranobetonske stubove, raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem staru ciglu, povoqno, tel. 066/641-405. Prodajem 1100 komada crijepa u Debeqacima, tel. 066/412-652; 051/424-246. Prodajem PVC i alu-stolariju, vrata, prozori, gara`na vrata, povoqno i sve po mjeri, tel. 065/304-422. Prodajem staru ciglu za zidawe, tel. 062/752-598.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 33
Ku}ni majstor vodo i elektroradovi, popravkei i od{topavawe odvoda, ostalo, povoqno i kvalitetno, tel. 065/882.511. Posjedujem licencu za nadzor i izvo|ewe poslova grijawa, ukqu~uju}i i plinsko. Dajem je na raspolagawe izvo|a~ima radova ili investitorima, tel. 065/706-149; 051/464-725. Nastavnik matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole. Informacije i dogovor od 16 do 20 ~asova, tel. 065/668-947. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, Bawaluka, tel. 051/303-011. Pravim sve od `eqeza, ograde, nadstre{nice, stala`e, natkrivam balkone, gara`na vrata, za{titne re{etke itd., tel. 065/600-993. Profesor matematike sa velikim iskustvom daje ~asove u~enicima osnovne i sredwe {kole, tel. 051/217-260, 065/837-295. Instrukcije i privatni ~asovi iz engleskog jezika, tel. 051/275-145. Dostava svega {to vam padne na pamet i popravke sitnih vodoinstalaterskih i elektri~nih kvarova u stanu, obavqa ozbiqan nezaposlen bravar, tel. 066/641487. Dajem ~asove razredne nastave od prvog do petog razreda i engleski za drugo polugodi{te, tel. 065/767-645. Izvodim sve vrste masa`a i kineziterapijskih procedura kod hroni~nih i degenerativnih stawa, tel. 066/268-938. [kola ra~unara “Giga computers” nudi sve vrste kurseva za rad na ra~unarima i polagawe sertifikata, tel. 051/213-088; 065/520-223. Nastavnik engleskog jezika daje instrukcije svim uzrastima, ~as deset KM, tel. 066/129-558. Dajem instrukcije iz matematike osnovcima i sredwo{kolcima, tel. 066/656-211. Autoprevoznik vr{i usluge prevoza robe kombi vozilom, tel. 065/034-768. Pu{tam muziku po ro|endanima, svadbama, `urkama, vlastito ozvu~ewe, cijena jako povoqna, tel. 065/971-550. Elektri~ar povoqno mijewa dotrajalu opremu, postavqa nove i popravqa stare elektroinstalacije, tel. 066/858-688. Radimo povoqno moleraj, rigips, potkrovqa, tel. 065/035-990. Pravim metalne ograde, kapije, gara`na vrata, nadstre{nice, zatvaram balkone i ostalo od metala, tel. 051/463329; 066/257-534. Dajem instrukcije iz engleskog jezika osnovcima i sredwo{kolcima, tel. 065/235-403. Dajem ~asove matematike u~enicima i studentima, vr{im pripreme za prijemne ispite i takmi~ewa, tel. 051/465553; 066/430-105. @ena, 40 godina, zavr{ena ugostiteqska {kola, radno iskustvo 20 godina, tra`i posao u ugostiteqstvu, ozbiqne ponude, tel. 065/454-372. Elektri~ar - vr{i zamjenu dotrajale elektroopreme, popravqa stare i ugra|uje nove elektroinstalacije, tel. 065/418-878. Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije, prevodi tekstove i dokumenta, sudski tuma~, prevodilac, tel. 065/938-401. Majstor minuta radi sve vrste retrovizora za autobuse, kamione i kombi vozila, yipove, te kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi i za “mercedes”, tel. 065/538-048. Prodajem staklene prizme, dva paketa, 20 komada, tel. 065/197-142. Prodajem elektromotor 11 KW 1.400 obrtaja u minutu, tel. 429-003; 065/640070. Prodajem kalup za betonske stubove, metalna plo~a, 11 kom. sa vibracijom elektro, tel. 429-003; 065/640-070. Prodajem betonske stubove za vinograde i ograde do tri m i ivi~wake za staze i kanali}e, tel. 051/429-063; 065/646-070. Prodajem prijedorsku {qivu, 50 stepeni, odli~nog ukusa i arome za sve prilike, svadbe, kr{tewa, slave, ro|endane i ostalo, tel. 065/206-060. Prodajem hrastova ulazna vrata za ku}u, {iroka 1,35 m, visoka 2,10 m i `eqezna vrata {iroka metar i visoka 2,40 m, kompletna, samo ugraditi, Bawaluka, tel. 065/206-060. Prodajem ma{inu za {trikawe “tojota”, rad u vi{e boja, povoqno, tel. 065/425-122. Prodajem ugaq za centralno grijawe, Banovi}i-Kreka sa prevozom, povoqno, tel. 065/894-241; 061/241-163. Prodajem ~etvoro vrata sobnih za ku}u sa {tokovima pri vrhu staklo, polovno, cijena povoqna, tel. 065/206-060.

VIKENDICE
KUPOVINA
Kupujem vikendice u Kne`evu. Telefon 065/594-183, tel. 387 65/298-304.

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem kau~, skoro nov, cijena 200 KM, tel. 065/635-030. Prodajem kau~, orman, el. {poret, fri`ider, zamrziva~, ve{ ma{inu, bicikl, pe} na drva, tel. 354-543. Prodajem dva polovna fri`idera, cijena po komadu 50 KM, tel. 066/225-332. Prodajem regal iz tri dijela, pe} na drva, radio “kosmaj”, elektri~ni {poret, tel. 066/299-787.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem kamion “mercedes 12-17”, hladwa~a, tel 065/318-540. Prodajem autoprikolicu “sabatijer” sa poklopcem, tel. 065/971-583 i 065/410-485. Prodajem “ford eskort” karavan, 1.6 kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., registrovan do decembra 2011. godine, klima, servo, ABS, el. podiza~i air beg, tel. 065/528-238. Prodajem ili mijewam za jeftinije "mercedes A klasa" 1,7, dizel 2001. g.p., tel. 065/528-247. Prodajem “mercedes” benzin ml 400 CDI godina proizvodwe 2002., 25.000 KM, tel. 065/418-630. Prodajem ili mijewam “pasat karavan 1,9 TDI" sa ful opremom, godina proizvodwe 1998, metalik, tel. 065/535708. Prodajem “pe`o 405” benzinac, stranac, u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem “golf 2”, benzin, 87. g.p., u dobrom stawu, metalik boja, povoqno, Vilsonova, tel. 066/647-334. Prodajem “lagunu” dizel, povoqno, tel. 066/256-211. Prodajem povoqno “ford kurir” (kedi) g.p. 1996. benzinac, u vrlo dobrom stawu, tel. 065/251-944. Prodajem dva “mercedesa” 190 D registrovan do 9/11, u super stawu i 240 D, nije registrovan, 1.200 KM u voznom stawu, povoqno, tel. 065/068-663; 065/297493. Prodajem dva yipa “micubi{i pajero 2,3”, dizel, 62 KW i “nisan pikap 2,5", dizel, 59 KW, u odli~nom stawu, povoqno, tel. 065/068-663; 065/297-493. Prodajem “mercedes 190” dizel i benzin u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem kombi “folskvagen” teretni, T-2, dizel, g.p. 1990. u odli~nom stawu, tel. 065/169-469. Prodajem “mercedes 123”, ful, sa motorom i transmisijom 124, dizel, 55 KW, tip 200 D, u odli~nom stawu, registrovan do 9/11, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem “golf 2”, 1,3 benzinac, g. p. '85, registrovan godinu, tel. 065/450-300. Prodajem "jugo 45", 1991. godi{te, "reno tafik" 1995. godi{te, "audi 80" 1989. godi{te, tel. 065/560-391, 051/280-777. Prodajem “audi A8”, 2003, benzin, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem “ ford sijera” 1,6 benzin, '86. god., registrovan do 03/11, 1.500 KM, tel. 065/253-370. Prodajem motor 1,8 “golf 3”, s klimom, 91. g.p., benzin, tel. 065/391-383. Prodajem "pe`o 306", 1.6 benzin, 1996. godi{te, registrovan do 6/11, ura|en veliki servis, tel. 065/456-108. Prodajem “{kodu fabiju klasik” 1,2 HTP crvena, potpuno nova, klima, tel. 065/300-141. Prodajem “golf 1”, g. p. '81, registrovan do 18.5.2011, cijena 1.200 KM i “kadet suza”, '87. dizel. registrovan do 15.10.2011, cijena 1.800 KM, tel. 066/944-700. Prodajem “mercedes” 123-240, godina proizvodwe 1983. motor odli~an, reg. istekla, potrebni mawi radovi na karoseriji, cijena 1.650 KM, tel. 065/691-884. Prodajem traktor “ferguson” 533 i prikolicu, tel. 065/450-548. Prodajem “opel kadet” 1,6 dizel, g.p. 87, povoqno, tel. 066/641-405. Prodajem “sitroen” ZX, dizel, godi{te 95, cijena povoqna, tel. 065/788-435. Prodajem “ford” 1.8 D, karavan, registrovan do 6/2011, u dobrom stawu, cijena 4.100 KM, tel. 065/573-551. Prodajem ili mijewam kombi T 4, '94. godi{te, registrovan, plin-benzin, u odli~nom stawu, fabri~ka kuka, tel. 066/680-994; 066/363-157. Prodajem ili mijewam “pasata” g.p. 2006. 1.9 TDI, dizel, u odli~nom stawu. U ra~un

USLUGE
OSTALO
Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Vodoinstalater nudi usluge. Dajem garanciju na obavqeni posao, tel. 051/211-763; 387 65/546-390. Vodoinstalater nudi usluge. Dajem garanciju na obavqeni posao, tel. 38766/265-127, 051/211-763, 065/546-390. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara. Rad na podru~ju BL, KD, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 387 65/952-183. Vr{im usluge popravke, servisirawa ra~unara, instalirawe Windovsa i operativog sistema , cijena 30 KM, povoqno, tel. 065/971-550. Dajem instrukcije iz matematike osnovcima, tel. 051/311-576. Elektri~ar - ugradwa, zamjena automatskih osigura~a, interfona, grija~a, rasvjeta, indikatori, instalacije, gromobrani, dolazak i pregled besplatni, Bawaluka, tel. 065/566-141. Povoqno dajem ~asove wema~kog jezika svim osnovcima i sredwo{kolcima, tel. 065/681-170. Popravqam okvire nao~ara svih vrsta, brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/318-227. Rigips moleraj, renovirawe, povoqna cijena, tel. 065/672-680. Iskusni ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro, vodoinstalacija, moleraj i ostalo vrlo kvalitetno i profesionalno, tel. 065/980-038. Gradimo kamine, pecane i fontane, tel. 066/256-211. Nastavnica matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/302-196. Ma{insko cijepawe drva hidrauli~nim cjepa~em, rad motornom pilom, tel. 065/345-604. Izdajem ozvu~ewe za `urke, ro|endanske svirke, proslave, poja~alo, zvu~nici, laptop sa muzikom 100.000 pjesama, mikrofon, cijena 50 KM, tel. 065/971-550. Vr{im usluge kucawa, {tampawa kori~ewa, diplomskih, seminarskih i maturskih radova, cijena od 20 do 40 KM, jako povoqno, tel. 065/971-550.

ZAPO[QAVAWE
Ozbiqna `ena 40 god. sa radnim iskustvom konobara i kuvara tra`i posao u ugostiteqstvu u Bawaluci, tel. 387 65/470-403. Francuz tra`i djevojku za ku}ne poslove, mogu}e stanovawe besplatno i plata po dogovoru, sve sa dogovorom, tel. 065/245-613. Ako imate SSS ili vi{u {kolu, `elite dobru zaradu, napredak u karijeri uz pla}eno {kolovawe, li~nu nezavisnost, nazovite i zaka`ite razgovor, tel. 066/247-277. Tra`im kuvaricu ili kuvara za rad u Wema~koj, tel. 063/905-120. Zavr{ena SSS gimnazija i apsolvent na arhitekturi, mu{karac, ozbiqan, tra`im bilo kakav posao na podru~ju Bawaluke radi finansirawa na fakultetu, tel. 065/199-122. Djevojka, ekonomski tehni~ar, tra`i posao u kancelariji, butiku ili prodajnoj radwi. Poznavawe rada na ra~unaru i engleskog jezika, tel. 066/363-302. Ozbiqna `ena pedesetih godina ~uvala bi stariju `ensku osobu uz mogu}nost stanovawa sa istom, tel. 066/758-099. Potrebna tri sardnika za rad u Osigurawu, obuka je obezbije|ena u toku rada minimum SSS, tel. 065/932-539.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem industrijske {iva}e ma{ine "singer", "durkop" i "necchi", rupi~arku "pffaf" i "durkop" i mini fiksirku, tel. 065/518-125. Prodajem {trika}u dvorednu ma{inu "Silver - DEED", nova, povoqno, tel. 051/896-355; 065/259-468. Prodajem ma{inu za obradu drveta, izrada svih vrsta `qebova, brodskih podova, lamperije, tel. 065/034-768. Motorna testera “stil” 039m i motorna testera “husvarna”, tel. 066/944700. Prodajem nove privredne i poqoprivredne ma{ine, mrvilice, {rotilice, cirkulare, hoblarice, ma{ine za mqevewe svih vrsta vo}a i povr}a, i druge alatke za doma}instvo, tel. 051/532-426. Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal “metalac” SB'26 profesional MK-2, ispravna - kao nova, tel. 063/995968, 065/986-453. Prodajem ma{inu za bu{ewe betonskih rupa, cijena 700 KM, tel. 065/564-479. Prodajem ma{inu za nabacivawe glet mase i kre~ewe, hitno, cijena po dogovoru, tel. 065/034-768.

TURIZAM
PONUDA
Turisti~ka agencija Hilandar organizuje pokloni~ko putovawe na Svetu goru i Hilandar 20.6.2011. godine sa desetodnevnim boravkom u Paraliji. Uplata u {est rata, tel. 051/465/210, 065/644-500.

TRGOVINA
PRODAJA
Prodajem rashladnu vitrinu zaobqenog stakla, du`ine tri m, i vertikalnu rashladnu vitrinu dva m, otvorenu, za suvomesnate i mlije~ne proizvode, tel. 066/510-413, 066/510-412. Prodajem rafe i dvije stala`e za vina i sokove i trgova~ke vage za trgovine, tel. 066/510-413, 066/510-412.

LI^NI KONTAKTI
Udovac tra`i `enu do 63 godine koja, kao ja, nema pa`we, razumijevawa, we`nosti, milovawa za qep{i zivot udvoje, tel. 38765/869-208.

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA
Prodajem bilijar “6” kao nov, novo platno, renoviran, rostfrajne lajsne, tel. 066/469-299. Prodajem ugostiteqske stolove (tri komada) sa granitnim plo~ama, cijena po komadu 110,00 KM, tel. 065/793-992. IZDAVAWE Izdajem pikado, prodajem za pikado strelice, pera i {piceve, tel. 066/469299.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem kiosk, tel. 387 66/646-872.

@ena 38 godina dobre du{e, pu{a~, upoznala bi deviznog penzionera iz Bawaluke radi braka. Zvati od 10 do 14 ~asova, tel. 066/265-874. 8470.

ZANATSTVO
PRODAJA
Prodajem polovnu opremu za mu{ki frizerski salon (dvije stolice sa hidraulikom, glavoper, podni pult, ugaonu garnituru), tel. 065/902-662.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka Tekst:

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem rezanu gra|u, brodski pod, lamperiju i ostali gra|evinski materijal, rasprodaja, pilana KPZ Tuwice, daska 230 KM do 31. januara, tel. 38765/541-743.

Telefon:

34 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

Kornel Salata i Li Adi vlada}e nebom i zemqom u odbrani Crvene zvezde.

Sport

Ratomir Dujkovi}, biv{i selektor Gane

[esta etapa 32. relija Dakar u Ju`noj Americi
FOTO: AGENCIJE

Nata{a sa Venus Vilijams
Srpska teniserka Nata{a Zori} pripreme za sezonu 2011. obavila je na Floridi, gdje }e i zapo~eti takmi~arsku godinu. Odigrala je humanitarnu egzibiciju sa Venus Vilijams i Brendom [ulc, a sav prihod od egzibicije oti{ao je za dje~iju bolnicu u Palm Bi~u.

Luki} se odrekao Plisni}a
Zoran Luki}, trener ruskog ko{arka{kog tima Ni`wi Novgorod, odrekao se usluga iskusnog srpskog centra Vawe Plisni}a. Nekada{wi igra~ FMP-a i Vojvodine ove sezone je za ruski tim prosje~no biqe`io 10,4 poena i 5,7 skokova.

Karlos Sainc

Srpski teniser Viktor Troicki postavqen je za ~etvrtog nosioca na ATP turniru u Sidneju i bi}e slobodan u prvom kolu. U drugom kolu Troicki ~eka pobjednika me~a izme|u Radeka [tepaneka i Huana Ignasija ^ele, a turnir u Sidneju se igra za nagradni fond od 422.300 dolara. Vezni fudbaler ^elika i biv{i ~lan {ampionske generacije Modri~a Optime Dario Puri}, po svemu sude}i, karijeru }e da nastavi u Ju`noj Koreji. On bi za nekoliko dana trebalo da otputuje u Aziju na zavr{ne pregovore.

[panac do trijumfa do{ao u vremenu od 4:53:53 ~asa, sa predno{}u od devet sekundi u odnosu na timskog kolegu Nasera al-Atijaha iz Katara
BUENOS AJRES - Portugalski motociklista Ruben Fa ri ja i [pa nac Karlos Sainc kod automobilista ostvarili su najbr`a vre me na na {es toj etapi 32. Dakara. Farija je do svoje druge po bje de na ovo go di{wem Dakaru do{ao u vremenu od 5:35:27 ~asova poslije pre|enih 456 kilometara u okviru spe ci ja la od Iku ikua do Arike. Iza Fa ri je na KTM-u, sa 50 sekundi zaostatka, na{ao se wegov su na ro dnik Elder Rodrigez na “jamahi”, dok je tre }e vri je me imao branilac titule Siril Despre iz Francuske.

Sainc i Farija najbr`i
MARK Koma lider kod motociklista
[pa nac Mark Ko ma je na kra ju trke brzi na ca imao za os ta tak od sko ro pet i po minuta u odnosu na pobjednika i jo{ uvijek zauzima ~elnu poziciju u gene ral nom pla sma nu. Pobjednik Dakara iz 2006. i 2009. go di ne ima sko ro de vet mi nu ta pre dnos ti u odnosu na Desprea poslije {est etapa. ^et vrti put na ovo go di{wem reliju na nekoj etapi kod auto mo bi lis ta trijumfovao je Karlos Sainc, aktuelni pobjednik Daka ra. [pa nac je do trijumfa do{ao u vremenu od 4:53:53 ~asa, sa predno{}u od devet sekundi u odnosu na tim skog ko le gu Na se ra al-Atijaha iz Katara, dok je tre}i bio jo{ jedan voza~ te eki pe i biv {i po bje dnik Dakara @inijel de Vilije iz Ju`noafri~ke Republike. Sainc je i daqe prvi u poretku i ima ne{to vi{e od dva i po minuta prednosti u odnosu na Al-Atijaha.

Sagmajster
Srpski motociklista Gabor Sagmajster zavr{io je {estu etapu kao 66, {to mu je najboqi plasman na nekoj etapi u dosada{wem dijelu 32. izdawa najte`eg relija na svijetu. Jedini predstavnik Srbije na reliju, koji se po tre}i put vozi u Argentini i ^ileu, imao je zaostatak od ne{to vi{e od dva ~asa i 20 minuta u odnosu na vode}e i uspio je da se probije do 68. pozicije u plasmanu.

Foto dana

Srce izabralo Srbiju
Nijednog trenutka nije postojala dilema koja }e biti moja reprezentacija. Srbija je prirodan izbor, s obzirom na to da smo mi iz Sem be ri je uvek bi li naj bli `i Beo gra du. Zbog istorije, patriotizma, logistike. Zbog to ga sam pos tao ~lan Par ti za na, do bio dr`avqan stvo i pos tao re pre zen ta ti vac Srbije. Izuzetno mi je va`an taj ose}aj pripadnosti i ponosan sam {to se takmi~im pod srpskom zastavom. U 2011. godini najva`nije mi je da kolex zavr{im sa {to boqim ocenama, jer je to izuzetno va`no ukoliko odlu~im da studiram u Americi. Na takmi~arskom planu najva`nije mi je Evropsko prvenstvo za juniore koje }e se odr`ati u Beogradu. Nemam puno slobodnog vremena i moram da vodim ra~una da ga lepo rasporedim. Obi~no ma lo du `e spa vam, do ru ~ku jem i on da odem na #Fejsbuk#. Obavezno pogledam epizodu moje omiqene serije #Haus m.d.#. Popodne se vidim sa devojkom i dru{tvom. Pogledamo neki dobar film ili se opustimo uz videoigrice. Bo`i} u Dubaiju izgleda super. Jedino nam nedostaje sneg, a za sve ostalo se pobrinu roditeqi jer je Bo`i} na{a tradicija i najve}i praznik. Bar jedan dan pre Bo`i}a obavezno postim, a na Bo`i} mama po obi~aju us ta je pre izlas ka sun ca da pri pre mi naj boqu ~esnicu na svetu, pored koje nam ni{ta drugo nije potrebno. Ku}a miri{e na tamjan, a na trpe zi su oba ve zno do ma }a pe ~e ni ca, pr{ut, sir, papula, ajvar i druge |akonije koje donosimo iz Semberije. Ujutro je ~itava po ro di ca na oku pu. Po sle mo li tve i qubqewa uz pozdrav #Mir Bo`ji, Hristos se rodi# doru~kujemo i gucnemo malo crnog vina. Roditeqi ne idu nigde, a ponekad nam je puna ku}a gostiju.

Velimir STJEPANOVI], srpski pliva~
Izuzetno mi je va`an taj ose}aj pripadnosti i ponosan sam {to se takmi~im pod srpskom zastavom

^lan Sijetla Xordan Babineks slavi pobjedu svoga tima protiv Wu Orleansa rezultatom 41:36.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 35

UEFA iz kladioni~arskih izvora dobila dosije sa podacima o zna~ajno velikim uplatama na utakmicu [alke - Hapoel Tel Aviv (3:1) na azijskom tr`i{tu koja iznosi 12 miliona evra

Namje{taqka u eliti

Me~ Lige {ampiona [alke - Hapoel Tel Aviv (3:1) “pod lupom“ UEFA

Liverpul

Muriwo `eli Xerarda
LON DON - Ma drid ski Re al spreman je da ponudi Liverpulu 20 mi li ona fun ti za ka pi te na Stivena Yerarda, kako bi ga doveo u svoje redove sqede}eg qeta, pi{e “Miror“. @oze Muriwo, trener “kraqevskog kluba“, bio je jako blizu dovo |ewa Yerar da dok je vo dio lon don ski ^el zi 2005. go di ne, kada je kapetan “redsa“ bio blizu odlas ka s “En fil da“, ali se u posqedwi ~as predomislio i potpi sao no vi ugo vor sa svo jim klubom. Yerard, koji zara|uje oko 120.000 fun ti se dmi ~no, ima ugo vor s Liverpulom do 2013. godine. Ali, ~iwenica da igra za klub koji je trenutno daleko od borbe za trofeje trenutno ga vi{e mu~i i zanima od nov~anih pitawa, pi{e “Miror“.

FOTO: GLAS SRPSKE

Barselona

Preminuo Pedraza
BARSELONA - Anhel Pedraza, biv {i prvo ti mac Bar se lo ne, Viqareala i Majorke, preminuo je u subotu od raka u 49. godini. [toper ro|en u Seviqi razvijao se u podmlatku Barselone, a svoju prvu sezonu u “Primeri“ proveo je na pozajmici u Viqarealu. Poslije toga je u Barseloni proveo pet sezona, osvojiv{i prvenstvo i Kup kraqa, ali je proma{io s bijele ta~ke u izvo|ewu penala u finalu biv{eg Kupa {ampiona (dana{wa Liga {ampiona) 1986. go di ne pro tiv Steaue, ko jeg je Barselona izgubila. Za Majorku je igrao od 1988. do 1995. godine. Zdravqe mu je posqedwih mjeseci bilo jako naru{eno, zbog ~ega je u oktobru pro{le godine napustio du`nost trenera u ni`eliga{kom L’Hospitaletu.

Detaq sa spornog susreta [alke - Hapoel

FOTO: AGENCIJE

BERLIN - Utakmica tre}eg kola grupne faze Li ge {am pi ona izme |u [alkea i Hapoela nalazi se pod istragom Evropske fudbalske unije (UEFA), obja vio je “Zidoj ~e caj tung“. Uplate u Aziji iznosile su 12 miliona evra. Pre ma pi sawu tog wema~kog dnevnika, UEFA je iz kla di oni ~ar skih izvo ra do bi la do si je sa podacima o zna~ajno velikim uplatama na utakmicu

[alke - Hapoel Tel Aviv (3:1) na azijskom tr`i{tu.

BRAZILAC Daglas bio kiks igra~
Me~ je odi gran 20. oktobra pro{le godine, a jedan izraelski list objavio je komentar u kojem se vijest o mogu}oj neregularnosti prihvata bez pretjeranog iznena|ewa. “U klubu su {okirani,

ali u eki pi Ha po ela se odavno pri~a o gostovawu u Gel zen kir he nu“, pi {u izraelski mediji. Tada je naro~ito podbaci la od bra na izra el skog {ampiona, predvo|ena Brazilcem Daglasom da Silvom, koji je u me|uvremenu pre{ao u Red Bul iz Salcburga. Is ta ta od bra na bi la je ~vrsta kao granit u revan{ susretu na doma}em terenu... Pre ma ne zva ni ~nim informacijama, u Aziji je

na pobjedu [alkea od dva gola razlike upla}eno ~ak 12 miliona evra i UEFA je ispitivala okolnosti dugo prije nego {to je “Zidoj~e cajtung“ objavio da se utakmica nalazi pod sumwom. Is tra ga jo{ ni je za vr{ena, tako da u ovom trenut ku ne ma mjes ta bi lo kakvim zakqu~cima. Ipak, ~iwenica je da se nikada do sa da ni je do go di lo da utakmica Lige {ampiona bu de po me nu ta u ova kvom

kontekstu. Trener [alkea Feliks Magat, kojeg je ova vijest za te kla na pri pre ma ma u Tur skoj, na veo je da prvi put ~uje za mogu}nost namje{tawa utakmice. - Po mom mi{qewu, sve je bilo ~isto. Nije ni{ta ~udno da ekipa u gostima odigra mnogo slabije nego kod ku}e - aludirao je na iz dawe Ha po ela na “Veltins areni“ pomenute ve~eri.

Norve{ka

Svenson oti{ao u legendu
OSLO - Torbjorn Svensen, proslavqeni norve{ki fudbaler i rekorder po broju nastupa za tu skan di nav sku re pre zen ta ci ju, preminuo je u subotu u 87. godini. Bek koji je cijeli vijek (1945 1966) proveo igraju}i za Sandefjord u dresu nacionalnog tima sakupio je 104 nastupa od kojih je u wih 93 bio i kapiten. Zanimqivo, u 22 godine igrawa za klub Svensen se nije okitio ni je dnim tro fe jem. On je ju bi larni stoti nastup za Norve{ku odigrao 17. septembra 1961. godine, ~ime je postao tek drugi fudba ler na svi je tu s to li kim brojem nastupa za reprezentaciju. Prvi je bio Englez Bili Rajt.

CIRIH - Prvi ~ovjek Me |u na ro dne fu dbal ske

Privilegije ko{tale Veliku Britaniju
or ga ni za ci je [vaj ca rac Jozef Sep Blater ka`e da je pos to ja la ne ka vrsta ogor~ewa prema Englezima uo~i bi rawa do ma }i na svjetskih prvenstava 2018. i 2022. godine. Prvi ~ovjek FIFA priznao je da je postojao otpor unutar wegove organizacije prema “naduvenim“ Engle zi ma ko ji za se be smatraju da su najboqi na svijetu. On je istakao da su pojedini ~lanovi FIFA bili ogor ~e ni na Ve li ku Bri ta ni ju, jer su ima li potpredsjednika u Komitetu, {to nije bilo fer prema ostalima.

Predsjednik FIFA Jozef Sep Blater jo{ jednom o Englezima

OSTRVQANI odradili dobru prezentaciju
- Ne mogu da sudim za{to je Engleska bila toliko slabo kotirana. Oni su odradili dobar posao i dobru prezentaciju. Postoji

Jozef Sep Blater

FOTO: AGENCIJE

neka odbojnost prema wima u FIFA, mo`da zbog saveza, a mo`da i zbog nekih privilegija - rekao je Blater. Mu dri [vaj ca rac je potom dodao i ovo: - Velika Britanija ima veliku va`nost unutar na{e or ga ni za ci je jo{ od 1946. godine. Ima svoje ~etiri asocijacije u FIFA i je dnog pot pred sje dni ka. Ne ma vi {e pri vi le gi ja, koje bi neko mogao ovdje da ima od wih. Ali te privilegije se moraju ~uvati veoma inteligentno. Bla ter ni je daqe `e lio da se upu{ta u komenta ri sawe zbog ~e ga Engleska nije dobila doma}instvo Mundijala 2018. godine koje je pripalo Rusi ji. ^e ti ri go di ne ka sni je do ma }in SP bi }e Katar.

36 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE
FOTO: AGENCIJE

Pi{e: Slavko BASARA

Kwige prije fudbala
Sjede}i u kafani ~ovjek sva{ta ~uje. Pa i to da vi{e ne vrijedi gledati fudbal i #lo`iti se# na wega! Mo `da su sa go vor ni ci i u pra vu. Boqe je pro~itati i prosje~nu kwigu nego izgubiti 90 minuta buqe}i u TV prijemnik i gubiti bez potrebe vid. Ante [apina, Hrvat ro|en u Berlinu, koji je bio jedan od u~esnika #afere Hojcer#, na sudu u Bohumu je istakao da je sudiji iz BiH Novi Pani}u dao 40.000 evra ka ko bi uta kmi ca kva li fi ka ci ja za Mundijal Lihten{tajn - Finska (1:1) bila namje{te na. U ne djequ se po ja vi la in for ma ci ja da je me~ Lige {ampiona izme|u [alkea i Hapoela iz Tel Aviva pod sumwom! Ima li bar zrno po{tewa u dana{wem fudbalu? Ili je sve goli interes i namje{taqka? Kako fudbal mo`e da bude imun na dana{we tokove i shvatawe igre? Gledaju}i film #Montevideo, Bog te vi deo# ja sno je da je ta da{we i sada{we vrijeme kao dan i no}. Tada su u fudbalu bili istinski sportsmeni, a danas su u wemu mafija{i, razbojnici i varalice. Zatrovan je sam vrh koji treba da bude primjer. Zato se postavqa pitawe da li je [panija regularno stigla do titule {ampiona svijeta i da li }e zaista najboqi klub postati prvak Evrope? Sumwamo u to! Imamo puno pravo poslije svega {to se pojavilo u javnosti. Fudbal je kao najpopularniji sport i wegovo viso ~an stvo iz gu bio trku sa nov cem i qudi ma sumwivog mo ra la. Da na{wi fu dbal je naj bli `i konstataciji popa Milorada Karaklaji}a iz serije #Vrati}e se rode# u kojoj ka`e: Draga moja deco, moji fudbaleri, mante se fudbala...#. Kako biti normalan u dana{we vrijeme i gledati fudbal? Boqe je ~itati kwige!

Duel Sa{e Ili}a (Partizan) i Kadua (Crvena zvezda)

Razli~ita mi{qewa “vje~itih rivala“ za Superkup Srbije

U taboru fudbalskog {ampiona Srbije smatraju da je nagrada od 50.000 evra potcjewiva~ka za oba beogradska kluba
BEOGRAD - Ideja da se uta kmi ca izme |u Crve ne zvez de i Par ti za na u fu dbalskom Superkupu Srbije odi gra na qeto u Be ~u “pro drma la“ je ja vnost u Srbiji. Dok jedni smatraju da je to sjajna ideja, drugi misle da takav me~ ne bi imao smisla. Ni pred sta vni ci dva naj ve }a srpska klu ba ni su mogli da se usaglase o ovoj ideji. Sli~no kao i o mnogim drugim stvarima, “vje~i ti ri va li“ ima ju skroz opre ~na mi{qewa o uta kmici u Be~u. Predsjednik Zvezde Vladan Luki} kratko je prokomen ta ri sao tu ide ju ri je ~i ma: “Sla `e mo se sa ide jom da se igra Su per kup.” Na drugoj strani, predsje dnik “crno-bi je lih“ Dra gan \u ri} odlu ~no se protivi ovoj ideji smatraju}i je “suludom“. - Prvo, za {to uop {te da se igra u Be ~u. Ta kva ideja je suluda i wena reali za ci ja sa mo bi do ne la ko rist me {e ta ri ma iz agencije koji bi organizovali susret, dok bi klubovi bili skrajnuti, i to je razlog zbog kojeg Partizan na to ne pris ta je - na gla sio je \uri}.

Crvena zvezda "za", a Partizan "protiv"
LUKI] se slo`io sa idejom
Predsjednik “crno-bijelih“ je po se bno ra zo ~a ran nagradom od 50.000 evra za tu uta kmi cu sma tra ju }i je potcjewivawem renomea dva kluba. - [ta zna~i 50.000 evra? Zar to ne deluje potcewiva~ki za institucije kakve su Crvena zvezda i Partizan? Mo`da bismo pristali da se igra u Beogradu i da nagrada bude minimum 150.000 evra, ali ovako ne - smatra on. Stadion “Ernst Hapel“ u Be~u jedna je od mogu}ih opcija za me~ “vje~itih rivala“. - Ne `elimo da igramo u Be~u niti pristajemo na nagradu od 50.000 evra. Ako to ho}e qudi iz Fudbalskog sa ve za Srbi je i spon zo ri, neka igraju me|usobno - naglasio je na kraju prvi ~ovjek Partizana.

Karlo An}eloti, menaxer ^elzija

Ne znam razloge krize
LONDON - Menayer ^elzija Italijan Karlo An}eloti izjavio je da svoj (zasad) siguran status u klubu dugu je ra zu mi je vawu sa vla sni kom klu ba Ro ma nom Abramovi~em. Svjestan je da sa devet bodova mawe i utakmicom vi{e od Man~ester junajteda nije realno odbraniti titulu prvaka Engleske. S obzirom na to da je sezona tek u{la u drugu polovinu, takvo stawe stvari je prili~no pora`avaju}e za tako ambiciozan klub... - Vjerujem da su mnogi iznena|eni {to sam i daqe menayer ^elzija. Ne bi me iznenadilo da sam dobio otkaz rekao je An}eloti. Italijan je sve vrijeme realan u sagledavawu stvari i ne poku{ava da uqep{a stvarnost. - ^iwenica je da je pro{lo mnogo vremena otkako smo zabiqe`ili dobar rezultat. O~ekivao sam da }e kriza do}i, ali nisam o~ekivao da bude ovako duga i ovako te{ka. Ne znam koji bi jo{ treneri mogli da zadr`e posao u ^elziju sa ovim re zul ta ti ma, ali ja imam po dr{k u gaz de Abramovi~a. Znam to jer sam raz go va rao s wim - ka zao je An }eloti. An}eloti je dodao da u tra`ewu izlas ka iz kri ze ne }e biti nedodirqivih igra~a i da bi lo ko mo `e da o~e ku je se li dbu sa te re na na klu pu ako bude procijeweno da je to u interesu tima. ^elzi se sino} sastao sa Ip svi ~em u tre }em ko lu Karlo FA kupa. An}eloti

Vlada Hrvatske razmatrala Zakon o huliganizmu na stadionima

Poo{trene mjere za nasilnike
ZAGREB - Na sjednici Vlade Hrvatske usvojene su izmjene Zakona o spre~avawu nereda na sportskim takmi~ewima kojima su dodatno poo{trene mjere protiv navija~a koji su skloni huliganskom pona{awu. - Sportski stadioni moraju biti mjesta za one koji vole sport i `ele navijati, a ne za one koji ne vole ni{ta i nikoga. To su mjere za za{titu pravih navija~a i gra|ana, a protiv divqa~kog pona{awa - poru~ila je premijer Hrvatske Jadranka Kosor.

POJA^ANA odgovornost organizatora takmi~ewa
O izmjenama zakona po~elo se sve ~e{}e govoriti poslije posqedwih velikih nereda 1. maja pro{le godine na derbiju Dinama i Hajduka (0:0) kada je zbog pretjerane reakcije obezbje|ewa i policije nastao haos na stadionu u kojem su stradali

Odzvonilo huliganima

FOTO: AGENCIJE

nevini qudi, starci i `ene. U sukobu policije i huligana jedan policajac je izgubio oko, dok je navija~ Mario Gali} dobio metak u trbuh. Premijer Kosor je poru~ila kako }e ovim izmjenama oja~ati odgovornost organizatora sportskih manifestacija. Zakon ukqu~uje i zabranu maskirawa, nultu toleranciju na alkoholizovanost posjetilaca i

zabrawuje prodaju alkohola u sportskim objektima. Alkohola ve} neko vrijeme nema na fudbalskim stadionima u Hrvatskoj, ali ova odredba ne}e se svidjeti navija~ima Medve{~aka, koji su do sada neometano u`ivali u pivu na hokeja{kim utakmicama. Uvode se i ~etiri nova kaznena djela: u~estvovawe u tu~i ili napadu na gledaoce, orga-

nizovawe nasiqa na takmi~ewima, uni{tavawe stvari ili imovine i nepo{tovawe mjera i zabrana. Policija }e imati mogu}nost zabrane takmi~ewa ako sportski objekat nije propisno opremqen. Omogu}ava se i ka`wavawe huligana koji su pravili nerede u inostranstvu, {to do sada nije bilo mogu}e.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 37

Milan i Udineze odigrali me~ za pam}ewe u 19. kolu Serije A

FA kup

Ibrahimovi} ~uva lidera
Sjajni reprezentativac [vedske uspio je da postigne gol u sudijskoj nadoknadi i donese barem bod lideru Serije A
RIM - Fe no me nal nu utakmicu sa puno preokreta odigrali su Milan i Udineze u 19. kolu italijanske Serije A. Gosti su tri puta vodili, ali je Zlatan Ibrahimovi} u nadoknadi vremena uspio da ostavi bod na “San Siru“ (4:4). U utakmici za pam}ewe naj vi {e su po ka za li Ale {andre Pato i Antonio di Natale koji su postigli po dva gola. Di Natale je ovim golovima odmakao na listi strijelaca i za sada je postigao 13 pogodaka. Iz gle da da je Ma si mo Morati donio dobru odluku kada je otpustio Rafu Beniteza i na klupu doveo Brazil ca Le onar da. Po sli je pobjede u pro{lom kolu protiv Na po li ja, In ter je u gostima savladao Kataniju (2:1), a ~ovjek odluke bio je Es te ban Kam bi ja so ko ji je postigao oba gola.
Tabela
1. Milan 2. Lacio 3. Napoli 4. Roma 5. Juventus 6. Palermo 7. Inter 8. Udineze 9. Sampdorija 10. Bolowa 11. Kaqari 12. Fjorentina 13. \enova 14. Kijevo 15. Parma 16. Katanija 17. ]ezena 18. Le}e 19. Bre{a 20. Bari 19 19 18 19 18 19 17 19 18 19 19 18 18 19 19 19 18 19 19 19 12 10 10 9 8 9 8 8 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 5 7 4 5 3 8 7 5 5 5 7 7 6 4 3 3 5 3 5 5 5 3 6 4 8 4 6 8 7 7 7 7 8 9 11 12 11 34:17 25:18 27:20 27:24 33:21 32:22 25:16 27:25 20:17 19:24 21:18 20:20 13:15 19:21 19:23 17:24 13:21 18:36 15:26 12:28 40 34 33 32 31 31 29 27 26 24 23 23 23 22 22 21 19 18 15 14

Pobjeda “|avola“
LONDON - U derbiju tre}eg kola FA kupa Man~ester junajted je savladao sa 1:0 Liverpul, kojeg je sa klupe predvodio novi menayer Keni Dagli{. Ve} u prvom minu tu su di ja Grem Pol pokazao je na penal poslije prekr{a ja nad Di mitrom Berbatovom. Siguran izvo|a~ bio je ve te ran Ra jan Gigs. Sve dileme oko pobjednika rije{ene su u 32. minutu kada je Stiven Yerard dobio direktan crveni karton poslije prekr{aja nad raspolo`enim Gigsom. U drugoj utakmici nedjeqnog popodnevnog programa To ten hem je ru tin ski savladao ^arlton rezultatom 3:0, a ra spo lo `en je bio dvos tru ki stri je lac Yermejn Defo.

Patrik Vijera

Fu dba le ri Sam pdo ri je pobijedili su Romu rezultatom 2:1 u prvoj utakmici 19. kola Serije A odigranoj u ne djequ. \e novqani su do po bje de sti gli sa igra ~em mawe, a u trenucima dok su bili broj~ano ja~i postigli su dva gola i preokrenuli
Zlatan Ibrahimovi} (Milan) FOTO: AGENCIJE

Najavio odlazak
PARIZ - Francuski fudbaler Patrik Vijera izjavio je da bi teku}a sezona mogla da mu bude posqedwa u karijeri. - Rekao bih da su {anse pola-pola da se penzioni{em u junu - kazao je 34-godi{wi vezista Man~ester Sitija. Iz In te ra je pre {ao u Man~ester Siti, a sada je rezerva i u Sitiju, ali ga takva uloga vi{e ne nervira. - Bilo bi neprikladno da sam qubomoran na svoje saigra~e - naveo je Vijera, koji je najve}i dio karijere proveo u Arsenalu, a igrao je i za Kan, Milan i Juventus.

Rezultati
Rezultati i strijelci 19. kola: Sampdorija - Roma 2:1 (Poci 58. penal, Guberti 83 - Vu~ini} 18), Milan - Udineze 4:4 (Pato 45, 82, Benatia 79. autogol, Ibrahimovi} 90 - Di Natale 35, 66, San~ez 53, Denis 89), Bari - Bolowa 0:2 (Ekdal 39, Di Vajo 69), Katanija - Inter 1:2 (Gomez - Kambijaso 75, 79), ]ezena - \enova 0:0, Kjevo - Palermo 0:0, Fjorentina - Bre{a 3:2 (\ilardino 72, Santana 86, Qaji} 88 - Dijamanti 30, Kordova 45), Lacio - Le}e 1:2 (Mauri 47 - Muslera 39. autogol, Grosmiler 72), Parma - Kaqari 1:2 (\ovinko 53 - Akvafreska 22, 32), sino} su igrali Napoli - Juventus.

rezultat. Zatim su svim silama branili vo|stvo sa devetoricom igra~a, po{to su u fi ni {u uta kmi ce iskqu~eni Stefano Lukini i Daniele Gastadelo.

ADEM Qaji} donio pobjedu Fjorentini
Za doma}i tim je debitovao dos ko ra{wi na pa da~

Man~ester junajteda Federiko Makeda, koji u 82. minu tu ni je is ko ris tio idealnu priliku koja mu se ukazala. Fjo ren ti na je us pje la da preo kre ne uta kmi cu iako je gu bi la 0:2. Ju nak “qubi~astih“ je srpski inter na ci ona lac Adem Qaji} koji je postigao pobjedonosni gol u 88. minu-

tu utakmice. Sa mo tri da na na kon {to su demolirali Juventus, igra~i Parme priredili su neprijatno iznena|ewe svojim navija~ima. Sva tri boda sa “Enio Tar di ni ja“ odnio je Kaqari (1:2). Lacio je pri re dio ne ugo dno izne na |ewe na vi ja ~i ma, a sva tri boda sa “Olimpika“ odnio je slaba{ni Le}e.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Promjenqivo obla~no
Bawaluka Doboj Tuzla Zvornik Zenica Bijeqina

Beograd
Subotica

Maks. Min.

12 oC 7 oC

U Srbiji }e biti promjenqivo obla~no, a tokom dana mogu}i su du`i sun~ani intervali. Minimalne dnevne temperature kreta}e se od -2 do 7, a maksimalne od 4 do 13 stepeni Celzijusa.

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Mehmed DIZDAR (hronika) Vawa POPOVI] (panorama) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (Bawaluka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka) Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Obla~no
U Republici Srpskoj ujutru i tokom prijepodneva bi}e umjereno do znatno obla~no sa sun~anim intervalima na istoku i sjeveroistoku i ponegdje sa maglom du` rijeka. U drugom dijelu dana obla~no u svim krajevima, uz mogu}nost ki{e na krajwem zapadu tokom ve~eri. Duva}e slab do umjeren, ju`ni i jugoisto~ni vjetar, a na sjeveru slab isto~ni. Jutarwa temperatura vazduha -2 na pojedinim visoravnima, u ostalim krajeva od 1 do 8, a dnevna temperatura vazduha od 5 do 11, lokalno na jugu i sjeveru do 14 stepeni Celzijusa.

Sarajevo

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawaluka
Trebiwe

Maks. Min.

11 oC 2 oC

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 2 14 0 5 5 0 Budimpe{ta Bukure{t Carigrad Dablin Kopenhagen Lisabon 4 11 9 7 1 13 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 5 6 4 0 -2 2 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 4 15 9 0 2 3

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

38 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 Jutarwi program Vijesti Super genije Otka~ena istorija Na{a mala klinika, serija Na{a mala klinika, serija Drugi svjetski rat u boji Nacionalna geografija i BBC 16.00 Vijesti 16.30 Sportski pregled 16.50 Najboqe godine, serija 18.00 Super genije 18.30 Vijesti 19.00 Sun|er Bob, crtani film 20.00 Drugi svjetski rat u boji 21.00 Vrati}e se rode, serija 22.00 Reakcija 23.00 Vijesti 23.30 Pogre{na `ena, film 1.10 Otka~ena istorija Info

Gdje raste crvena paprat

13

20

RTRS

Uloge: Xejms Vitmor, Beverli Garland, Stjuart Peterson Re`ija: Norman Tokar

Ruska ku}a

0

00

PINK BH

Uloge: [on Koneri, Mi{el Fajfer, Roj [eider Re`ija: Fred [episi

Tokom kwi`evne konferencije britanskom izdava~u predate su tri tajne biqe`nice, koje navodno sadr`e brojne ruske vojne tajne. Britanska tajna slu`ba `eli da provjeri istinitost tih glasina i na zadatak {aqe izdava~a Barlija Blera, koji ima mnogo iskustva s Rusima i Rusijom. Iako voqan da pomogne, Barli je ~ovjek koji se ne miri lako s autoritetima pa se ~esto sukobqava i sa svojim nadre|enima. To mu nipo{to ne}e pomo}i kada shvati da se upetqao u mnogo komplikovaniju i opasniju igru od one koju je o~ekivao.

Fox Crime
6.50 Metlok 7.30 Brojevi 8.20 Wujor{ki plavci 9.10 Distrikt 9.50 Odjeqewe 10.40 Bouns 11.30 Prevaranti 12.20 ^uvar 13.00 Brojevi 13.50 Wujor{ki plavci 14.40 Distrikt 15.30 Bouns 16.10 Nestali 17.00 Odjeqewe 17.40 Aerodrom 18.30 ^uvar 19.10 Bjekstvo iz zatvora 20.00 Brojevi 20.40 Nestali 21.30 Rexenesis 22.20 Rexenesis 23.10 Bouns 23.50 Zlo~ina~ki umovi 0.40 Bjekstvo iz zatvora 1.20 ^uvar 2.00 Zlo~ina~ki umovi Dje~ak `eli da ima dva crvena lova~ka psa, ali mu to roditeqi ne mogu da priu{te. Ova neobi~na `eqa ga odvla~i u svijet avantura, neizvjesnosti, ali i tragedije, da bi na kraju shvatio {ta zna~e vrijednosti qubavi prema porodici i prijateqima.

RTRS
6.00 9.00 9.05 9.20 9.20 10.10 Jutarwi program Vijesti Nodi Mimo i ^arli, crtani film Odbjegla princeza, film Doktor @ivago, serija Karmelita, serija Dnevnik U fokusu Pregled nedjeqe za osobe za o{te}enim sluhom Gdje raste crvena paprat, film Vijesti Dolina sunca, serija Turnir u malom fudbalu Re.publika Srpska danas Karmelita, serija Belkanto Upitnik Dnevnik Presing Miris ki{e na Balkanu, serija Dnevnik Sjednica NSRS, pregled Cirkus, serija Bez odu{evqewa molim Gdje raste crvena paprat, film Miris ki{e na Balkanu, serija Dnevnik Re.publika Presing Muzika Cirkus, serija

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Crtani film 9.00 Nezaboravne biblijske pri~e 10.00 Novosti 10.20 Kradqivac srca, serija 11.00 Grom u raju, serija 12.00 Novosti 12.10 Film 14.00 Novosti 14.05 Kamionxije, serija 15.00 Jelena, serija 16.00 Dnevnik 16.10 Grijeh wene majke, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Muzi~ki {ou Zorice Brunclik 19.30 Dnevnik 20.00 Jelena, serija 20.50 BN koktel 22.30 Dnevnik 23.00 Film 0.30 Satelitski program

RTS 1
6.00 Vijesti 6.05 Jutarwi program 8.00 Dnevnik 8.10 Jutarwi program 9.00 Boqi `ivot, serija 9.40 U zdravom tijelu 10.00 Vijesti 10.05 Lov i ribolov 10.30 Eko karavan 11.00 Vijesti 11.10 O~ajne doma}ice, serija 12.00 Dnevnik 12.10 Sport plus 12.30 Evronet 12.30 Prevarant, serija 13.30 Snimi ovo, film 15.00 Vijesti 15.10 Balkanskom ulicom 16.00 Vijesti 16.10 Miris ki{e na Balkanu, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite bre 17.40 Beogradska hronika 18.20 Oko 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.00 Bela la|a, serija 20.50 Pjesma plus Bingo 22.00 Upitnik 23.00 Vijesti 23.05 Prevarant, serija 0.00 Dnevnik 0.10 Evronet 0.20 Sjaj trulog novca, serija 1.10 Sudija Mastran|elo, film 2.40 Upitnik 3.00 Vijesti 3.40 Eko karavan 4.10 Oko 4.40 Lov i ribolov

RTS 2
6.00 Koncert za dobro jutro 6.50 U zdravom tijelu 7.00 Kuvati srcem 7.30 [umska {kola 7.35 Pepa prase 7.40 Metro Erni 7.50 Spajdermen, crtani film 8.10 Aleks, crtani film 8.30 Tuma~ewe kwi`evnog djela 8.40 Mansarda 9.10 Jedna slika jedna pri~a 9.20 Arhitektura 9.40 Enciklopedija 10.00 Vrele gume 10.30 Total tenis 10.40 Magazin Lige {ampiona 10.45 Tvr|ave na Dunavu 11.10 Dobro je znati 11.40 [kola nas je odr`ala 12.10 Muzika 13.00 Trezor 14.00 Tuma~ewe kwi`evnog djela 14.10 Mansarda 14.40 Jedna slika jedna pri~a 14.50 Arhitektura 15.10 Enciklopedija 15.50 Iza naslova 16.00 Ovo je Srbija 16.30 Liturgija, dok. program 17.00 Preci i potomci 17.20 Mediteranska dijeta 18.00 Cigani qubit kowe 18.30 Razglednica 19.00 Izbor najboqeg fudbalera svijeta 20.00 Sportski program 20.30 Vrijeme fresaka 21.00 O~ajne doma}ice, serija 21.40 Milina bolest, film 23.20 Reli - Dakar 23.40 Ansambl ruske armije Aleksandrov 0.30 Izbor najboqeg fudbalera svijeta 1.30 Trezor 2.20 Enciklopedija

Fox Life
7.00 Ko `iv ko mrtav 7.50 Svita 8.50 Kako sam upoznao va{u majku 9.10 Doktor Haus 10.00 Porodi~na praksa 10.40 Ko `iv ko mrtav 11.30 Svita 12.40 Razvedeni Gari 13.00 Kako sam upoznao va{u majku 13.30 Sta`isti 14.10 Svi gradona~elnikovi qudi 15.00 Ko `iv ko mrtav 15.50 Da draga 16.40 17.30 18.00 18.50 19.30 20.20 20.50 Houp i Fejt Ko je Samanta Svita Svi gradona~elnikovi qudi Sta`isti Razvedeni Gari Kako sam upoznao va{u majku Svita Prava krv Ko je Samanta Doktor Haus Porodi~na praksa @enske pri~e Ko `iv ko mrtav

11.00 12.00 12.20 13.00

13.20

21.10 21.50 22.50 23.10 0.00 0.50 1.40

15.00 15.05 15.50

16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.30 20.10 21.30

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Radio - Globus Vijesti Mozaik Radija RS Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti 20.05 Ve~e uz radio 21.00 Vijesti 21.05 Medaqoni u vremenu 22.00 Hronika dana 22.10 Melodije zvu~nih boja 23.00 Top lista Radija RS 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 No}ni program Muzika naroda Frekvencije: Bawaluka - 90,9; Bawaluka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

22.30 22.50 23.10 23.50 0.20

2.00

2.50 3.20 3.40 4.50 5.10

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 39

Dupla slika

2

00

PINK BH

Uloge: Toni Leung, Ka Fai, Rene Liu, Dejvid Mors Re`ija: Kuo-fu ^en

Pogre{na `ena

Nova
6.40 Na{i najboqi dani, serija 7.30 Gospodin Magu, crtani film 8.00 Bumba, crtani film 8.10 Graditeq Bob, crtani film 8.30 Rori, crtani film 9.30 Slomqeno srce, serija 10.20 Gumu{, serija 11.50 Asi, serija 13.10 In magazin 13.50 Zauvijek zaqubqeni, serija 14.40 Slomqeno srce, serija 15.40 Najboqe godine, serija 16.30 Gumu{, serija 17.00 Vijesti 17.20 Gumu{, serija 18.20 In magazin 19.10 Dnevnik 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Asi, serija 22.10 Put bez povratka, film 23.40 Vijesti 0.00 Film - nastavak 0.30 Kengur Xek, film 2.00 Bra~ne vode, serija 2.30 Heroji, serija 3.20 Ezo TV 4.20 Ejs Ventura: [a{avi detektiv, film 5.40 Bra~ne vode, serija 6.10 In magazin

23

30

B 92

Uloge: Lana Pariqa, Xejms Tomas, Benedikt Dekari Re`ija: Ri~ard Roj

Poslije razvoda od svog agresivnog mu`a Neli shvata da joj je o~ajni~ki potrebna promjena. Dok poku{ava da ponovo prona|e sebe, igrom slu~a ja ot kri va da ne po zna ta `e na ko ris ti wen identitet, odnosno weno djevoja~ko ime i prezime. Neli odlu~uje da otkrije ko je u pitawu i za{to to radi, a istraga je odvodi na uzbudqivu i romanti~nu avanturu po ulicama Montreala.

K3
Bogati biznismen, poznat po rasipni{tvu, prona|en je mrtav, plu}a punih vode u svojoj kancelariji. Qubavnica jednog ministra izgorjela je bez ikakvih tragova vatre oko we. U crkvi je prona|en sve{tenik koji je {vercovao oru`je, bez kapi krvi u svom tijelu. Ova misteriozna ubistva poveza}e FBI agenta Kevina i tajvanskog policajca koji su na tragu drevnoj sekti posve}enoj besmrtnos ti. Is tra ga }e ih odvu }i u naj ta mni je krajeve egzoti~nog grada gdje niko nije bezbjedan. 9.30 9.40 10.00 10.30 11.30 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 17.00 Vijesti Kliford, crtani film Hrana i vino Ti si moja sudbina, serija Op~iweni, serija Vijesti Rebelde, serija SMS Party Vijesti Autosprint Ti si moja sudbina, serija Hrana i vino 18.00 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 3.00 6.00 Op~iweni, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Potez Novosti Italijanski za po~etnike, film Astrologija Vijesti Velika avionska trka, film RTS

PINK BH
6.00 Xuboks 7.00 Danijela, serija 8.00 Mis, film 9.30 Udri mu{ki 10.30 Superstaza Djeda Mraza 10.50 Valentina, serija 12.00 Info Top 12.10 Film 13.50 Info Top 14.00 Mje{oviti brak, serija 14.50 Danijela, serija 15.50 Info Top 16.00 Valentina, serija 17.00 Super staza Djeda Mraza 18.00 Dobar kom{ija 19.50 Info Top 20.00 Kursaxije 21.00 Grand - Narod pita 0.00 Ruska ku}a, film 2.00 Dupla slika, film

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Be Ha Te bebe 9.10 Ozi Bu, crtani film 9.15 Muzika 9.30 Bruklinski most, serija 10.00 Vijesti 10.10 Qubavna oluja, serija 11.00 Moja mala kuhiwa 11.05 Avenija Okean, serija 12.00 Vijesti 12.10 Tale, serija 13.20 Global 13.30 Smawi gas 14.10 Vijesti 14.30 Gorko-slatko, serija 15.00 Be Ha Te bebe 15.05 Ozi Bu, crtani film 15.10 ^udesni svijet 15.20 Nema problema 15.40 Muzika 16.00 Doma}a lektira 16.30 Gastro kutak 17.00 Gorko-slatko, serija 17.30 Sve u svemu 18.40 Du{ko Dugou{ko, crtani film 18.50 Moj prvi izbor 19.00 Dnevnik 20.00 FIFA: Ballon d’Or Gala, snimak 21.00 Dimenzija vi{e 22.00 Vijesti 22.10 Tema dana 23.00 Male bo`i}ne tajne, serija 23.50 FIFA: Ballon d’Or Gala, snimak 0.50 Sve u svemu

HRT 1
5.40 More 6.10 Mir i dobro 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.00 Lugarnica, serija 10.00 Vijesti 10.10 Iz pti~je perspektive 11.00 Kod Ane 11.10 Tre}e doba 12.00 Dnevnik 12.30 More qubavi, serija 13.10 Puna ku}a Raftera, serija 14.00 Vijesti 15.00 Moja porodica, serija 15.20 Glas domovine 16.00 Hrvatska u`ivo 16.50 Vijesti 17.20 Osmi kat 18.10 Kod Ane 18.40 Tvoja sam sudbina, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Latinica 21.50 Revizija 22.30 Dnevnik 23.10 Lica nacije 0.00 Silvestrovo u Berlinu 0.40 Ksena - princeza ratnica, serija 1.30 Dragi Xon, serija 1.50 Zavr{ni udarac, serija 2.40 Zavr{ni udarac, serija 3.20 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 4.10 Glas domovine 4.40 Revizija 5.10 Osmi kat 6.10 6.30 6.50 7.20 7.40 8.00 9.00 10.00

OBN
Ajron men Ogi i `ohari Xoni Test Metajets Gusarska akademija Ludo srce, serija Kulinarski {ou Bilo jednom u Turskoj, serija Sto za 4 Mu}ke, serija Info Arhiv srca Skrivena kamera Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Gumu{, serija Info Kulinarski {ou Sto za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Info Pitajmo zajedno Gumu{, serija Telering Pre`ivjeti s vukovima, film Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Plejbojeve djevojke Najseksi `ene svijeta Pre`ivjeti s vukovima, film Telering ^uvari planeta

HRT 2
6.20 More qubavi, serija 7.00 Ku}ni svemirci, crtani film 7.30 Hamtaro, crtani film 7.50 Mala TV 8.20 Lagodan `ivot Zaka i Kodija, serija 8.50 [kolski program 9.30 Paulino qeto, serija 10.00 Tvoja sam sudbina, serija 10.50 More 11.20 Lijepom na{om 12.50 Mala TV 13.20 [kolski program 14.10 Krhotine, film 15.30 @upanijska panorama 15.40 Lugarnica, serija 17.20 Hana Montana, serija 17.40 Dva i po mu{karca, serija 18.10 Puna ku}a Raftera, serija 19.00 Iz pti~je perspektive 19.50 Hit dana 20.00 TV Bingo {ou 20.40 Zavr{ni udarac, serija 21.30 Zavr{ni udarac, serija 22.20 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 23.20 Krhotine, film

10.40 11.10 11.50 12.10 13.00 13.50

RTL
6.40 Princ otkriva Ameriku, film 8.30 Dva glupa psa, crtani film 9.00 Ritam zona 11.00 U dobru i zlu, serija 12.00 Magazin 13.00 Klon, serija 14.20 An|eo i |avo, serija 16.10 Pod istim krovom, serija 16.40 Kraq Kvinsa, serija 17.00 Rejmond, serija 17.30 Bibin svijet, serija 18.00 18.30 19.00 20.00 20.40 21.30 23.20 23.30 1.20 2.20 Magazin RTL danas Ve~era za pet 1001 no}, serija Ezel, serija Na smrtonosnoj zemqi, film Vijesti Bratstvo, serija Astro {ou Cijena straha, film

15.30 16.50 16.50 17.10 17.40

18.50 19.00 19.50 21.10 22.10

ATV
8.00 8.50 9.00 9.10 9.30 10.00 10.20 10.50 11.20 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 Jutarwi program Vijesti Timi, crtani film Ajron Kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film Ben Ten, crtani film Vinks, crtani film Sirene, crtani film Vijesti Indija, serija Pali an|eo, serija Sasuke ninxa ratnici Vizita 15.50 1001 no}, serija 16.50 Indija, serija 17.50 Kulinarski qetopisi 18.20 Sasuke ninxa ratnici 19.00 Vijesti 19.40 Sinema magika hronike 20.00 1001 no}, serija 21.00 Tajna `ute ku}e 22.00 Vijesti 22.20 Ispod utopije, film 0.20 Seks i grad, serija 1.00 Sport centar

0.50

1.40 2.00

2.40

5.10 6.10

Luda planeta

Hitni {oping
Ester Tomas (37) bila je na du`nosti u Kardifu kada je primila poziv i oti{la na adresu osobe koja je zvala. Po{to je pacijentu ukazana pomo} i nije `elio da ide u bolnicu, Tomasova je prijavila da je i daqe na terenu, ali je zamolila kolegu da je odveze do radwe “Aldi“. Tamo je pazarila nekoliko biqaka, saksije i slatki{e, a zatim je iz `ardinijere ispred druge prodavnice “maznula“ jedan `bun. Tek tada je dispe~eru prijavila da je slobodna da se odazove drugim pozivima.

Televizijski kanal Histori ne}e emitovati kontroverznu mini-seriju o porodici Kenedi, iako je snimawe svih osam epizoda zavr{eno. Taj multimilionski projekat, najskupqi koji je do sada radila ta televizija, ne}e biti prikazan jer ne odgovara standardima te ku}e, saop{teno je. Glavne uloge u seriji igraju Greg Kinir kao predsjednik Yon Kenedi i Kejti Holms kao wegova supruga Yeki. Tokom produkcije serije kriti~ari kao {to je nekada{wi pomo}nik u Kenedijevoj administraciji Teodor Sorensen napadali su scenario kao neta~an. Porodici Kenedi je zasmetalo i anga`ovawe producenta Yoela Surnoua koji je politi~ki konzervativac. - Zakqu~ili smo da ta dramska interpretacija ne odgovara brendu kanala Histori - navodi se u saop{tewu ku}e, gdje se precizira i da je odluka donijeta po{to je serija odgledana u cjelini.

Ptica {pijun
Vlasti u Saudijskoj Arabiji u pritvoru dr`e “osumwi~enog“ za {pijunirawe za Mosada - jednog le{inara. Ptica koja je zalutala na wihovu teritoriju nosila je GPS oda{iqa~ i obiqe`je Univerziteta u Tel Avivu, a lokalni list “Al vijam“ pi{e da slu`be bezbjednosti smatraju da je le{inara poslao Mosad da {pijunira za Izrael.

Biv{i ameri~ki teniser Andre Agasi na je dnoj hu ma ni tar noj au kci ji u Taj va nu kupce je dodatno motivisao golim slikama [tefi Graf. Uz potpisani tawir, koji prema wegovom mi{qewu, nije mogao posti}i zadovoqavaju}u cijenu, teniser je licitatorima ponudio dodatnu nagradu, fotografiju gole supruge [tefi Graf s ekrana sopstvenog mobilnog telefona. Tim je potezom, o~ekivano, privukao pa`wu publike. Nakon {to je prodao artikl, Aga-

si je sre}nog kupca pozvao na pozornicu, izvadio telefon i pokazao mu obe}anu nagradu. Po kup~evoj zadovoqnoj reakciji pretpostavqa se da ga Amerikanac nije prevario. Agasi je u Tajvanu odigrao turnir na kojem su jo{ u~estvovali Marat Safin, Mihail Ju`nij i doma}i teniser Lu Yen-Hsun. Sva ~etvorica tenisera bila su na aukciji sa koje su prikupqena sredstva oti{la na ra~un projekta Hope Tenis, posve}enog razvoju mladih tenisera i popularizaciji tenisa u Tajvanu.

Gre{kom sru{ena ku}a
Andre Hal iz Pitsburga kupio je ku}u koju je prethodni vlasnik izgubio zbog hipoteke u novembru. Po~eo je da je renovira, montirao nove prozore… Uo~i Nove godine oti{ao je na kratki odmor, a kada se vratio, {okirao se ugledav{i prazan plac i ma{ineriju za ru{ewe umjesto svog novog doma. Gradske vlasti priznale su da je firma zadu`ena za ru{ewe napravila gre{ku, po{to je trebalo da sru{e kom{ijsku ku}u pored Halove.

Umro Bufalo Bil

Vilijam Frederik Kodi, poznat kao Bufalo Bil, po{tanski jaha~ “Poni ekspresa“, vodi~ i traga~ u ameri~koj vojsci, pla}eni borac protiv Indijanaca, profesionalni lovac na bivole i bizone, umro je na dana{wi dan 1917. Godine 1883. organizovao je reviju kaubojskih vje{tina “Revija Divqeg zapada“, u kojoj je nastupao kao glavna zvijezda. U periodu 18801900. nastupa i po Evropi, a gostovao je i u Srbiji. Godine 1887. Bufalo Bil je sa svojom trupom u Londonu nastupao i pred kraqicom Viktorijom. Na osnovu wegovih stvarnih do`ivqaja i izmi{qenih doga|aja napisano je dosta kwiga i objavqen veliki broj stripova, a kasnije su snimani filmovi i TV serije.

POSQEDWA
Hobit se vra}a u “Hobita“
Glumac Ilajxa Vud glumi}e ponovo Frodoa Baginsa, iako tog lika nema u kwizi “Hobit“. Problemati~na adaptacija Tolkinovog prvenca “Hobit“ bi}e podijeqena u dva filma, a produkcija je odlu~ila da Vud reprizira svoju ulogu iz trilogije “Gospodar prstenova“. Po{to se hobit Frodo ne pojavquje u prvoj kwizi, scenaristi su odlu~ili da taj problem rije{e tako {to }e mu ostarjeli Bilbo Bagins, centralni lik romana, prepri~avati svoje avanture u filmu. Mladog Bilboa glumi Martin Frimen, a ne zna se da li }e Ijan Holm ponovo glumiti starijeg hobita. Prema mi{qewu mnogih lik Hobita je jedan od najzna~ajnijih uloga ovog poznatog glumca.

“Ronaldiwomanija” u Riju
Da u Rio da @aneiru polako po~iwe da vlada “ronaldiwomanija“ svjedo~i i podatak da su neke sportske radwe ve} po~ele da prodaju dresove Flamenga sa brojem deset i imenom slavnog asa na wima. Jedna prodavnica je za tri ~asa prodala deset ovakvih dresova, a prava navala se o~ekuje kada transfer Ronaldiwa iz Milana u Flamengo bude ozvani~en.

strane 8, 9. i 10. Pred Svjetsko rukometno prvenstvo u [vedskoj od 13. do 30. januara

"Orlovi" gledaju ka Londonu
INTERVJU FUDBAL
Premijer liga BiH
strana 3.

KO[ARKA

Jesewi {ampion pali motore

Vladimir Karali}

NLB liga, 15. kolo

Tata mi je rekao: Nemoj biti golman

Igokea izgubila od Zagreba
strana 11.

strana 2.

2 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SPORT

Dva puta me je otac istjerao sa treninga {to je na mene djelovalo stimulativno. Rekao sam sebi: Pobijedi}e{ i ovu dodatnu barijeru iako svi misle da mi je put ~ist, rekao Vladimir RAZGOVARAO: SLAVKO BASARA jetka prilika da svi budemo Li~na karta basara@glassrpske.com
Na pa da~ Vla di mir Ka rali} ima tek 26 godina, a u karijeri je igrao u Gr~koj, Sloveniji, [vedskoj i Poqskoj. Sticao je iskustvo i tresao mre`e. Ponikao je u Bor cu, a u Pre mi jer li gi BiH je nastupao jo{ za Sarajevo, tuzlansku Slobodu i Lakta{e. Posqedwu sezonu igrao je za poqskog prvoliga{a Poloniju iz Bitoma. - Trenutno se nalazim na odmoru u Bawaluci gdje ~ekam da rije{im situaciju sa klubom za koji me ve`e ugovor. Desile su se neke stvari, do{lo je do promjena u rukovo|ewu kluba, osim toga nov ~a na si tu aci ja u klu bu nije zadovoqavaju}a. Najvjerovatnije }emo se sporazumno rastati - po~eo je pri~u Vladimir Karali}. GLAS: [ta i ku da daqe? KA RA LI]: Is kre no postoje neke ponude, ali ne `e lim ni o ~e mu da ra zmi{qam dok ne ri je {im status s Polonijom. Nadam se da }e to biti za nekoliko da na, a on da mo gu da ra zmi{qam u drugom pravcu. GLAS: Promijenili ste mnogo zemaqa u Evropi, koja je sqede}a destinacija? KA RA LI]: Re kao sam da je jo{ rano pri~ati o tome. Mo `da i os ta nem do qeta u Republici Srpskoj. GLAS: Postoji li mogu}nost povratka na Gradski stadion? KARALI]: Borac je moja dru ga ku }a, tu sam se afirmisao kao igra~, postigao prve golove, postao to {to sam danas. U ovom momen tu odla zak u inos tran stvo je pri ori tet, ali vidje}emo... GLAS: Gdje ste proslavili novogodi{we i bo`i}ne praznike? KA RA LI]: Tra di ci onalno, iako sam svake zime obasut raznim ponudama menayera i klubova, Bo`i}, jedan od naj ra do sni jih hri{}anskih praznika, do~ekujem u krugu porodice. Tu je najqep{e i najboqe, rina istom mjestu i da se ispri ~a mo. Pro {le go di ne zbog probe u Poqskoj nisam bio kod ku}e 7. januara. GLAS: Ko je su Va {e `eqe u 2011. godini? KARALI]: Prije svega `elim da me poslu`i sre}a i zdravqe, a kada je sve u redu bi }e i go lo va. Svim spor tis ti ma i gra |a ni ma Republike Srpske `elim da ~es ti tam no vo go di{we i bo`i}ne praznike i Dan Republike. GLAS: Karijeru ste po~eli u Borcu 2001. godine kada je osvojena prva titula u Re pu bli ci Srpskoj. Kako danas gledate na taj period? KA RA LI]: Ta da smo imali najja~i tim ne samo u Srpskoj ve} i BiH. Na `a lost, nije bilo zajedni~kog ta kmi ~ewa. Ono je do {lo tek dvije se zo ne ka sni je. Ba{ {teta.

Tata mi je rekao: Nemoj biti golman
Napada~ Vladimir Karali}, ~lan poqske Polonije iz Bitoma
Ime i prezime: Vladimir Karali} Datum i mjesto ro|ewa: 22. marta 1984. godine u Beogradu Visina: 186 cm Pozicija u timu: napada~ Broj na dresu: 9 (devet) Klubovi: Borac, PAOK, Sarajevo, Primorje, Silvija, GO[K Gabela, Sloboda Tuzla, BSK, Lakta{i, Polonija Bitom. Reprezentacija: BiH 1 (0)

POSTOJI mogu}nost odlaska iz Poqske
GLAS: Je dno vri je me Vas je u Borcu trenirao i otac Slobodan, nekada{wi gol man. Ka ko je bi lo pod o~evom komandom? KA RA LI]: Bi la je to poprili~no nezgodna situaci ja. Svi su mi sli li i pri ~a li da me gu ra otac. Pred svaki trening saigra~i su mi prilazili i pitali: “[ta da nas ra di mo?” Nisam im odgovarao jer nisam ni ja znao, Slobodan mi nije govorio ni{ta. Tretiran sam kao i ostali fudbale ri, ~ak je bio stro `i prema meni nego prema ostalima. GLAS: Je li bilo i nekih situacija koje su Vam ostale urezane duboko u sje}awe? KARALI]: Kako da ne. Dva puta me je otac istjerao sa treninga {to je na mene djelovalo stimulativno. Rekao sam sebi: Pobijedi}e{ i ovu dodatnu barijeru iako svi misle da mi je put ~ist. To nikada ne}u zaboraviti.

GLAS: Ipak, kao mlad napada~ dobili ste {ansu u prvom timu. Kasnije zaigrali i za mladu reprezentaciju BiH. Recite ne{to o tome? KARALI]: Te 2002. godine nisam bio u prvom planu. U~io sam uz sta ri je saigra~e, tek je trebalo da stasam. Me|utim, na pripremama me je htio gol, proradio sam u pra vom smi slu ri je ~i i do bio {an su da budem starter. Dokazao sam da vrijedim. Kasnije je moja ka ri je ra i{la sa mo uzlaznom putawom. GLAS: Da li je otac Slo bo dan vr{io na Vas pritisak i usmjeravao Vas u fudbal?

Vladimir Karali}

FOTO: AGENCIJE

Ne mo`e{ biti slavan, dok je sa igra ~i ma druga~iji slu ~aj. Dodao je:

Budi golgeter, tresi mre`e da te upamte! Poslu{ao sam ga jer sam smatrao da je to dobar savjet.

Porodica
GLAS: Koliko jednom fudbalskom profesionalcu zna~i podr{ka najbli`ih, porodice? KARALI]: Mnogo. Imam veliku podr{ku od porodice, posebno supruge Bojane, sina Marka i k}erke Marije. Zbog obaveza svaki trenutak koji “u{tinem“ provodim s wima. Oni su zaista moj ~vrst temeq. o to me ka da do |e vri je me. Sada su moje misli usmjerene da pru`im maksimum bez obzira za koga nastupao i da opravdam ukazano povjerewe. Za pet ili {est godina }emo gle da ti ka kra ju ka ri je re. Volio bih da u Borcu oka~im kopa~ke o klin. Tada bi se zatvorio krug. Najqep{e je vratiti se tamo gdje si sve po~eo.

BORAC je moja druga ku}a
GLAS: Da li Vam poma`e i sada kada ste izgradili svoj fudbalski imiy i karijeru? KARALI]: Savjeti rodi teqa su uvi jek do bro na mjer ni i ka da pri ~am sa ocem naravno fudbal je nezaobilazna tema. Ima mnogo to ga o ~e mu dis ku tu je mo i razmjewujemo mi{qewa. Pogotovo {to je fudbal nauka i {to se u svi je tu wego vi tokovi uvijek mijewaju. GLAS: Da li }ete se jednog dana vratiti u Borac da zavr{ite karijeru tamo gdje ste i po~eli? KARALI]: Razmi{qa}u

Sre}ni trenutak
GLAS: Koji je za Vas najsre}niji trenutak u dosada{woj karijeri? KARALI]: Strijelac sam prvih golova za Borac u Premijer ligi BiH i u{ao sam u klupsku istoriju po tome. Bilo je to u prvom kolu sezone 2002/03. u Ugqeviku protiv Rudara. Pobijedili smo 2:1, a ja sam oba puta zatresao mre`u doma}ina. Bio je to uspje{an debi i mene i Borca u eliti. Te golove }u pamtiti dok sam `iv.

KA RA LI]: Ni je vr{io nikakav vid pritis ka na me ne i bra ta Danijela. Pustio nam je na voqu da iza be re mo profesije i svoj put. Brat je odlu~io da se bavi muzikom, ja sam ostao u fudbalu. Jedino {to mi je tata rekao je bilo: Nemoj samo biti golman. To je te`ak i ne za hva lan po sao.
Vladimir Karali} u dresu Polonije

Tu`ni trenutak
GLAS: Bilo je i tu`nih trenutaka, koji Vas je najvi{e potresao? KARALI]: Svakako najtu`niji sam bio 2005. godine kada je Borac uz pomo} mu}ki ispao iz Premijer lige BiH. Tada je @eqezni~ar izgubio na “Grbavici“ pod sumwivim okolnostima od @ep~a i mi smo morali u Prvu ligu Republike Srpske. Tata mi je rekao da se ne{to sli~no desilo i 1981. godine kada je Borac ispao iz Prve savezne lige porazom u Titogradu od Budu}nosti.

GLAS SPORT ponedjeqak, 10. januar 2011. 3

Fudbaleri Borca danas po~iwu pripreme za proqe}ni dio Premijer lige

Vidje}emo na koga mo`emo da ra~unamo u drugom dijelu. Izrazio sam `equ da zadr`imo igra~ki kadar koji }e biti zadovoqan jer je te{ko do}i do velikih poja~awa, rekao Jagodi}
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

[ampion pali motore
rawe, a od 15. januara krenu}emo sa maksimalnim optere }ewima i pa kle nim radom. Do tada bih `elio da imam ja snu sli ku ka da je igra ~ki ka dar u pi tawu. Upozna}u igra~e sa planom i pro gra mom ra da ve} na prvom sastanku jer moraju da budu svjesni {ta nas ~eka na proqe}e - re kao je tre ner Bawalu~ana Vlado Jagodi}. Bilo je mnogo spekulacija kada su u pitawu odlasci i do las ci po je di nih igra~a koji su jesenas prvi pro{li kroz ciq u Premijer ligi BiH. Posebno je zanimqiva situacija kada je u pi tawu ve zis ta Pe ri ca Stan~eski. Prema informaci ja ma, on bi tre ba lo da nastavi karijeru u Kazahstanu.

BAWALU KA - Je sewi {am pi on Pre mi jer li ge BiH Borac danas pali motore za proqe}ni dio sezone u kojem }e “crveno-plavi” nastojati da sa~uvaju tron i izbore plasman u kvalifikacije za Ligu {ampiona. Ta ~no u po dne okupqawem u trofejnoj sali Grad skog sta di ona {ef stru~nog {taba Vlado Jagodi} ozna~i}e po~etak rada. Am bi ci je Bawalu ~a na su najve}e, a za wihovo ostvarewe je neophodan kvalitetan igra~ki kadar i rad u zimskom periodu. - Prva dva dana radi}emo di ja gnos ti ku i tes ti -

Qubojevi}
Sportski direktor Borca Darko Qubojevi}, u susret prelaznom roku u taboru jeseweg {ampiona, ka`e: - Mnogo se pri~a i pi{e o igra~ima koji idu i dolaze u Borac, ali jo{ uvijek ni{ta konkretno nije zavr{eno. Na prozivci u ponedjeqak bi}e poznate mnoge stvari. Prije prvog okupqawa treba da odr`im sastanak sa {efom stru~nog {taba Vladom Jagodi}em koji je prethodnih dana boravio u Vogo{}i na predavawima za trenersku licencu. Na prozivci }e sve biti jasno.

NEIZVJESNOST oko Perice Stan~eskog
- Vidje}emo na koga mo`emo da ra~unamo u drugom dijelu. Izra zio sam `equ da zadr`imo igra~ki kadar koji }e biti zadovoqan jer je te{ko do}i do velikih poja~awa. Sve }e biti poznato ka da se oku pi mo. [to se Stan~eskog ti~e, dobio sam uvjeravawa od uprave kluba da je on na{ igra~ i da }e prvog dana prelaznog roka, to jest 17. januara, potpisati novi ugovor. Ako se to ne desi, onda smo prevareni. O~ekujemo

Perica Stan~eski (desno)

FOTO: ARHIVA

Stan~eskog na prozivci - kazao je strateg “crveno-plavih“. Prvi dio pri pre ma Bawalu ~a ni }e oba vi ti u Bawaluci, a od 31. januara ekspedicija jeseweg prvaka Premi jer li ge pre se li }e se u tursko qetovali{te Antaliju.

- Pla ni ra mo da u to ku zimskih priprema odigramo osam kontrolnih utakmica, od kojih }emo pet igrati u Turskoj. Imena protivnika jo{ uvijek ne znamo, ali sve }e biti definisano prije polaska za Antaliju - kazao je Jagodi}.

Kada su u pitawu odlasci s Gradskog stadiona, napa da~ Qubi {a Vu keqa je uzeo pa pi re i spo ra zu mno ras ki nuo ugo vor sa “crve no-pla vi ma“. Pre ma posqedwim in for ma ci ja ma, bi}e novo poja~awe sara jev skog @eqe zni ~a ra.

Na izla znim vra ti ma je i Mi lan Mu mi no vi} ko ji je ta ko |e po dnio zah tjev za sporazumni raskid ugovora jer ni je uspio da se na me tne stru ~nom {ta bu. Za usluge ovog igra~a zaintere so van je sa ra jev ski Olimpik.

Nenad Studen, jedan od najboqih fudbalera Prve lige Srpske

Sloboda (NG) ostala bez kapitena

Mo`emo do Premijer lige BiH
GRA DI [KA - Ne nad Stu den je je dan od naj boqih fu dba le ra u Prvoj li gi Re pu bli ke Srpske. Mo`e da igra na svim pozicijama u timu, istinski je univerzalac i komandant od bra ne ko ja je je se nas na 13 utakmica primila samo devet golova. - Fudbal je kolektivna igra i po je di nac mo ra da bude u slu`bi ekipe. Pojedi na ~ne na gra de mi go de, ali bi tni je od to ga je da ko le kti vu ide do bro, da biqe`imo odli~ne rezultate. Iako ima mo mlad tim, vje ru jem da }e mo na proqe}e bi ti jo{ boqi i da }e mo za dr`a ti prvo mjesto i izboriti plasman u Premijer ligu BiH - rekao je Studen. Kozaru s klupe predvodi trenerski tandem Vinko Ma ri no vi} - Si ni {a \u ri}, s kojima je Studen nekada igrao. - O Ma ri no vi }u i \u ri}u ne treba da se tro{e ri je ~i. Ra di se o mla dim stru~waci ma pred ko ji ma je, po me ni, blis ta va tre ner ska ka ri je ra. Odli ~no smo sa ra |i va li na te re nu, a i sada kada su oni na klupi, a ja ka pi ten. Ima mo formulu da osvojimo {ampionsku titulu u Prvoj ligi Srpske - ka zao je Studen.

Luka~ me|u “rudarima“
NOVI GRAD - Pripreme fudbalera Slobode iz Novog Grada, koji su jesewi dio prvenstva Prve li ge Re pu bli ke Srpske okon~ali na drugom mjestu, po~e}e 21. januara. Tada }e {ef stru~nog {taba Zlatko Jelisavac sa svojim najbli`im saradnicima, pomo}nim trenerom Nedom Zdjelarom i trenerom golmana Goranom Kondi}em, obaviti prozivku. - Nema potrebe da `urimo dok ne vidimo kakvi su planovi svih prvotimaca, a izvjesno je da }emo ima ti pro ble ma na po zi ci ja ma {topera. Napustio nas je iskusni kapiten Zoran Luka~, koji karijeru nastavqa u redov i m a ko m { i j a , pre mi jer liga{a BiH Rudar Prijedora - naglasio je Jelisavac. U sezoni u kojoj je Sloboda proslavila 100. ro|endan svi u No vom Gra du pri`eqkuju prvo mjesto i plasman u Premijer ligu BiH. - Nismo mnogo bodovno zaostali za jesewim prvakom Kozarom. Pred nama je jo{ 13 proqe}nih kola i bori}emo se do kraja - kazao je Zlatko Jelisavac. N. \. Jelisavac

VELIKE ambicije i u Kupu Srpske
Po red bi ta ka u prven stvu, Kozara je izborila i plasman u polufinale Kupa Republike Srpske. Tu }e je ~ekati favorizovani Borac. - Borac jeste favorit u toj uta kmi ci, ali ni mi nismo bez {ansi. Poznajemo odli ~no Bawalu ~a ne i bi}e to zanimqiv duel. Borac je je di ni pre mi jer li ga{ u za vr{ni ci, ali bez obzira na to {to je favorit, ni mi ni smo za pot cjewivawe. Imamo adute da izbo ri mo pla sman u po lu finale. @elimo pehar i u Kupu Srpske - jasan je Studen. Z. V.

Nenad Studen

FOTO: ARHIVA

4 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SPORT

Zavr{en 35. tradicionalni turnir u malom fudbalu “Borik 2011“

Najboqi igra~ seniorske smotre koja je okupila 48 ekipa je Borko Suruxi} (Restoran “Studenac”), najboqi golman je Nemawa Aleksi} iz pobjedni~ke ekipe, dok je najboqi strijelac sa sedam golova, a ujedno i najperspektivniji igra~ Goran Zakari} (Farmland Elit Sekjuriti)
SENIORI
RESTORAN “STUDENAC“ 2 (2) UNIVERZITET APEIRON 1 (1)
Strijelci: 0:1 ]ulum u 11, 1:1 S. Lazi} u 15, 2:1 Suruxi} u 19. minutu. Dvorana: “Borik“. Gledalaca: 1.500. Sudije: Dragan Petrovi} i Milan Doci} (Bawaluka). RESTORAN “STUDENAC“: Aleksi}, Sekuli}, Vargec, \. Lazi}, S. Lazi}, Suruxi}, [aki}, @ivkovi}, Ma}e{i}, Radanovi}. UNIVERZITET APEIRON: Milanovi}, Studen, Prtija, Radovanlija, Toma{evi}, Babi}, ]ulum, Devu{i}, Muwiza, Mirkovi}.

Restoranu "Studenac" pehar i ~ek

Restoran “Studenac“ PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

FOTO: S. ILI]

VETERANI
UNI. N. “ALEKSANDRA K.”1 (1) “STRA[EK ^OLI]“ 2 (0)

Strijelci: 1:0 In|i} u 7, 1:1 Mili{i} u 35, 1:2 Qubojevi} u 40. minutu Dvorana: “Borik“. Gledalaca: 1.000. Sudije: Ratko Kuni} i Sini{a Ivan~evi} (Bawaluka). UNI INVEST NEKRETNINE “ALEKSANDRA KOMERC“: [mawa, Lipovac, Dobra{, Markovi}, Bo`i}, Dizdar, In|i}. “STRA[EK ^OLI]“: Despot, Komqenovi}, ^oli}, Boji}, Mili{i}, Vrawe{, Qubojevi}.

BAWALU KA - Po bje dnik 35. tra di ci onal nog turnira u malom fudbalu “Bo rik 2011“ je Res to ran “Studenac“, koji je u finalu sa vla dao Uni ver zi tet Apeiron sa 2:1. Po bje dni ~koj eki pi uz pehar za prvo mjesto pripao je i ~ek u iznosu od 15.000 maraka, dok su se “studenti“ KADETI MONTING TESLI] OKI BAWALUKA

morali zadovoqiti sa 3.000 maraka. Najboqi igra~ seniorske smotre koja je okupi la 48 eki pa je Bor ko Suruyi} (Restoran “Studenac”), najboqi golman je Nemawa Ale ksi} iz po bje dni ~ke eki pe, dok je najboqi strijelac sa sedam PIONIRI FK KOZARA A. [. “DELTA“ 3 (2) 3 (1)

JUNIORI TIM PROMET ELEKTRO O. I.

2 (0) 4 (2)

3 (0) 0 (0)

Strijelci: 1:0 Zec u 19, 2:0 Leki} u 20, 3:0 Lovri} u 29. minutu. Dvorana: “Borik“. Gledalaca: 1.300. Sudije: Jovica Koji} i Tomislav Gra~anin (Bawaluka). TIM PROMET: \ogatovi}, Zec, Jagodi}, Leki}, Lovri}, Jorgi}, Velaja. ELEKTRO OBNOVA INSTALATERI: Grkovi}, Vuli}, Pribjegovi}, Ivanovi}, Maleti}, Medi}, Vukovi}, Gudalo, Kanli}, \uri}.

Strijelci: 0:1 Savi} u 7, 0:2 Savi} u 9, 1:2 Kitanovi} u 20, 1:3 Loli} u 28, 2:3 Kitanovi} u 29, 2:4 Romani} u 30. minutu. Dvorana: “Borik“. Gledalaca: 700. Sudije: Vawa Ajder i Branislav \ermanovi} (Bawaluka). MONTING TESLI]: Nikoli}, Osmi}, Kuzmanovi}, Jotanovi}, Kitanovi}, Durmi{evi}, Mikanovi}, Gavri}, Igwi}. OKI BAWALUKA: Stanivukovi}, Bursa}, Loli}, Zari}, [avija, Dragojevi}, Savi}, Dobrwac, Romani}.

penalima 6:4 Strijelci: 0:1 \. Kremenovi} u 2, 1:1 Babi} u 12, 2:1 Popovi} u 15, 3:1 Francuz u 17, 3:2 Loli} u 25, 3:3 Durowi} u 30. minutu. Strijelci iz penala: Francuz, Borkovi}, Demo za FK Kozara, a Babi} za Auto {kolu “Delta“. Dvorana: “Borik“. Gledalaca: 300. Sudije: Tawa Ra~i} i Nemawa Mali} (Bawaluka). Iskqu~ewa: Ilija Kova~evi} (FK Kozara) 2 minuta, Dra{ko Loli} (Auto {kola “Delta“) 2 minuta. FK KOZARA: Borkovi}, Francuz, Popovi}, Plavawac, Babi}, Demo, Makitan, Buni}, Kova~evi}, Kureq. AUTO [KOLA “DELTA“: Vukovi}, Loli}, Babi}, Durowi}, V. Kremenovi}, \. Kremenovi}, Panxa.

golova, a ujedno i najperspektivniji igra~ Goran Zakari} (Far mland Elit Sekjuriti). Za najboqeg sudi ju pro gla {en je Dra gan Petrovi} iz Bawaluke. U konkurenciji veterana (deset ekipa) prvo mjesto pripalo je ekipi “Stra{ek ^oli}“, koja je u finalu pobijedila Uni invest nekretnine “Aleksandra komerc“ sa 2:1. Naj boqi igra~ ove ka te go ri je, a uje dno i naj boqi stri je lac sa ~e ti ri PJETLI]I MEJDAN BRONKS S. “DRAGOJEVI]“

gola je \or|e In|i} (Uni in vest ne kre tni ne “Ale ksan dra Ko merc“), dok je naj boqi gol man Zo ran De spot (“Stra{ek ^oli}“). Kod juniora je nastupilo 16 ekipa, a pobjednik je Tim promet, koji je u finalu pobijedio Elektro obnovu Insta la te ri sa 3:0. Naj boqi igra~ je Ni ko la Zec (Tim Promet), a najboqi golman je wegov saigra~ Damjan \ogatovi}. Najboqi strijelac sa tri go la je Du {an Komqenovi} (Niskogradwa Lakta{i).

1 (0) 0 (0)

Strijelac: 1:0 Bilal u 22. minutu. Dvorana: “Borik“. Gledalaca: 1.200. Sudije: Jovanka Vi{ekruna i Nikola Tadi} (Bawaluka). MEJDAN BRONKS: Bo`i}, Vu~eta, Todorovi}, Veselinovi}, [ipka, Diqevi}, Bilal, Gavranovi}. STOLARIJA “DRAGOJEVI]“: D. Trivi}, Pupovac, Jusi}, Savi~i}, Kuzmanovi}, Dujakovi}, Baji}, Dubravac, S. Trivi}, Zari}.

“STRA[EK ^oli}“ najboqi kod veterana
I u konkurenciji kadeta nastupilo je 16 ekipa. Prvo mjes to pri pa lo je OKI Bawaluka, koja je u me~u za trofej pobijedila Monting Te sli} sa 4:2. Naj boqi igra~ i strijelac sa ~etiri gola je Ozren Savi} iz pobjedni~ke ekipe, dok je naj-

boqi golman wegov saigra~ Zoran Stanivukovi}. Pobjednika u konkurenciji pionira (devet ekipa) odlu~ili su penali jer je susret izme |u FK Ko za ra i Auto {kola “Delt“ zavr{en rezultatom 3:3. Vi{e sre}e imali su Gradi{~ani, koji su slavili sa 6:4. Najboqi igra~ je Aleksandar Popovi} (FK Ko za ra), naj boqi gol man Da rio Bor ko vi} (FK Ko za ra), a naj boqi stri je lac sa ~e ti ri go la \or |e Kre me no vi} (Auto {kola “Delta“). Kod pjetli}a u konkurenciji pet ekipa trijumfovao je Mejdan Bronks, koji je u finalu bio boqi od Stolari je “Dra go je vi}“ sa 1:0. Najboqi golman je Nikola Bo `i} (Mej dan Bron ks), a wegov sai gra~ Ste fan Ga vranovi} je najboqi igra~. Sa ~etiri postignuta gola najefikasniji strijelac je Stefan Pupovac (Stolarija “Dragojevi}“).

U Doboju po~eo turnir u malom fudbalu

U~estvuje 56 ekipa

Turnir u malom fudbalu “^elinac futsal 2011“

DOBOJ - U dvorani Sredwo{kolskog centra u Doboju po~eo je 17. Bo`i}no-novogodi{wi turnir u malom fudbalu, koji organizuje ovda{wi op{tinski fudbalski savez. Na wemu u~estvuje ukupno 56 ekipa u pet uzrasnih kategorija. Iz prve grupe u seniorskoj konkurenciju u ~etvrtfinale plasirale su se Srpske {ume [G Doboj i Gradska toplana. Rezultati: seniori: Srpske {ume - Gradska toplana 5:2, Kim Doboj Istok - Srpske {ume 1:2, Gradska toplana Doboj - Kim 1:0, pjetli}i: Evrofudbal 1 - Sloga 99 Doboj 0:1, Mladost Doborovci - BratstvoKlaus Lehman 1:1, pen. 3:2, Evrofudbal 2 - BH Barca DobojJug 0:3, FK Sloga 98 - [N Oyak 102 0:1, FK Sloga 99 Bratstvo-Klaus Lehman 0:2, Evrofudbal 1 - Mladost Doborovci 2:0, FK Sloga 98 - Evrofudbal 2 4:0, BH Barca Doboj-Jug- [N Oyak 102 0:1, Mladost Doborovci - FK Sloga 99 6:0, NK Bratstvo-Klaus Lehman - Evrofudbal 1 3:1, BH Barca Doboj-Jug - FK Sloga 98 Doboj 1:4, [N Oyak 102 - Evrofudbal 2 3:2. Sl. P.

Progres Kne`evo u ~etvrtfinalu
^E LI NAC - Tur nir u ma lom fu dba lu “^e li nac futsal 2011“ polako ulazi u zavr{nu fazu takmi~ewa. Odi gra ne su uta kmi ce osmine finala poslije kojih su pla sman u za vr{ne bor be izbo ri li: Ape iron Bawaluka, Merlin Star~evi ca, Mo tel “Ga ji}“, Vi neks M Tehnoelektro, Eli bar Ko tor Va ro{, KMF Derventa, Autopraona “Lu~i ce“ i FK Pro gres Kne `evo. Re zul ta ti: se ni ori: osmi na fi na la: Eli bar Ko tor Va ro{ - KMF Vi ro vi ti ca 5:0, ZDZ Prwavor - Ape iron Bawalu ka 1:5, Vi neks M Te hno elek Kne `e vo - Dis kont “Gi zmo“ 5:2, Pi vni ca Pri je dor - Mer lin Star ~e vi ca 3:9, Auto pra ona “Lu ~i ce“ - Auto mat klub Euro plej 8:1, Mo tel “Ga ji}“ [e {lije - Graditeq prom ^eli nac 6:4, ve te ra ni: ~et vrtfi na le: “Stra {ek ^oli}“ - Frukta Trejd 3:1, De te ktor Ko tor Va ro{ Kafe bar “Aleks“ 3:4, Vete ra ni Te sli} - Kor ner Nektar 0:7, FK Urije Pri je dor - FK Kne `e vo 2:1, ka de ti: ~et vrtfi na le: Ra ki ji ca kop - Pe ka ra “Klas“ 0:7, @i to pe ka ABC Spor ting 6:1, Euro fudbal Gra~anica - TLGM Vija~ani 5:3, KMF Sokrates - Euro kom Der ven ta 8:3, pi oni ri: ~et vrtfi na le: FK Te sli} - Ra ki ji ca kop 2:2, pe na li ma 4:2, Sportski tereni Rami}i TLGM Vi ja ~a ni 12:0, Euro fu dbal Gra ~a ni ca Seltik 3:0, Pr`i ona “Minas“ - A[ Delta 2:5.

UBJEDQIV trijumf Merlina Star~evica
tro - La u{ Bawalu ka 5:1, KMF Der ven ta - SSK Obi li} Grac 3:0 (slu `be ni re zul tat), FK Pro gres

GLAS SPORT ponedjeqak, 10. januar 2011. 5

U mrkowi}koj Slobodi spremaju se za proqe}na isku{ewa

Olimpik tra`i poja~awa
SARAJEVO - Nekada{wi prvo ti mac @e le zni ka Marko Basara, koji je ponikao u omladinskom pogonu Par ti za na, no vi je ~lan Olimpika. Sarajevski klub an ga `o vao je is ku snog ve zistu koji je minulu sezonu igrao za rumunski Panduri, a prije toga boravio je u ma|arskom [iofoku. - Za mene je Olimpik novi izazov i jedva ~ekam da po~nu pripreme. Posle epizoda u inos tran stvu opet sam se vratio u Premijer ligu BiH i radostan sam zbog toga kazao je Basara. Mar ko Ba sa ra je po sli je @eleznika sa mnogo uspjeha godinu i po nosio dres biha}kog Jedinstva.

Stigli Stijepi}, Sladojevi}, Goli}...
Pregovaramo sa nekoliko mladih fudbalera, a do po~etka priprema rije{i}emo i to pitawe. Blizu sam dogovora i sa jednim kvalitetnim premijerliga{kim fudbalerom, rekao \uri}
PI[E: SLOBODAN DAKI] slobodandakic@gmail.com

Stigao Marko Basara

MRKOWI] GRAD - U upravi mrkowi}ke Slobode nisu imali odmora za novogodi{we i bo`i}ne praznike. Na ime, di re ktor kluba Gojko \uri} u dogovoru sa {efom stru~nog {taba Darkom Nestorovi}em u potrazi je za poja~awima za proqe }ni dio {am pi ona ta Re pu bli ke Srpske, gdje je ciq obezbje|ewe opstanka u Prvoj ligi. Di re ktor klu ba \u ri} is ti ~e da je u pla nu da se igra~ki kadar oja~a sa ~etiri do pet kvalitetnih fudba le ra na kqu ~nim pozicijama. U “dobo{u“ je ne ko li ko pro vje re nih fu dbalera, a sa nekima je ve} dogovorena saradwa. - Do go vo ri li smo sa radwu sa centarforom Rudara iz Pri je do ra Sa {om Stije pi }em i u nas tav ku {am pi ona ta o~e ku je mo od wega do bre igre i go lo ve. Dogovorena je saradwa i sa veznim fudbalerom Igorom Go li }em, ko ji je fu dba ler Rudar Prijedora, a u jesewem dijelu {ampionata nastupao je za Slobodu iz Novog Grada. U od bram be noj li ni ji konkurencija }e biti ja~a za

Marko Basara

FK Kozara

Gwati} u Burghauzenu
GRADI[KA - Mladi 19godi{wi igra~ sredine tere na Ko za re Ogwen Gwati} blizu je prelaska u Wema ~ku. Ovaj fu dba ler na la zi se na me ti Bur gha uzena, za koji je nekada sa dosta uspjeha igrao i Vule Trivunovi}, kao i jo{ dva ni `e ra zre dna klu ba. Gwati} je ve} nekoliko dana u Wema~koj, gdje pregova ra sa za in te re so va nim klubovima. Ovaj igra~ je bio na listi `eqa Bor ca, ali ko ~ni ca ovom transferu je obe{te}ewe od 60.000 maraka, kao i to {to trener Vlado Jagodi} `eli prvo Gwati}a na probu, dok u Kozari ne pristaju na ovu opciju. Z. V.

FK Sloga (Trn)

Plisni} jo{ ~eka
Sa{a Stijepi} (desno) FOTO: ARHIVA

Pripreme
U Slobodi jo{ nisu ta~no precizirali datum po~etka priprema. Najvjerovatnije je da }e to biti do kraja ove sedmice. Kompletne pripreme obavi}e se na sportskim terenima u Mrkowi} Gradu i okolini.

Bojana Sladojevi}a iz BSK-a - rekao je \uri} i dodao da }e pripreme odraditi Blagoje vi}, fu dba ler @u pe iz Milosavaca, a koji je ina~e rodom iz Mrkowi} Grada i, ukoliko zadovoqi, s wim }e biti potpisan ugovor. Mrkowi}ani su bili zain te re so va ni i za uslu ge fudbalera Ravni iz Me|e|e Slo bo da na Do bri je vi }a. Me|utim, ovaj pouzdani bek ima ponude nekoliko klubova iz Hrvatske, a sli~na je situacija i sa doskora{wim

fu dba le rom BSK-a Si ni {om To mi }em i ve zis tom Vladimirom Ranki}em, koji su bi li u kom bi na ci ji da poja~aju redove Slobode.

ODLASCI zavise od toga ko }e do}i
- U po tra zi smo za je dnim fudbalerom starosti do 21 godine. Pregovaramo sa nekoliko mladih fudbalera, a do po~etka priprema ri je {i }e mo i to pi tawe.

Blizu sam dogovora i sa jednim kvalitetnim premijerliga{kim fu dba le rom. Za sa da ne mo gu da ot kri jem wego vo ime, dok ne pos ti gnemo kona~an dogovor - istakao je \uri}. [to se ti~e fudbalera koji su nastupali u jesewem dijelu {ampionata, izvjesno je da }e se stru~ni {tab zahvaliti nekolicini na saradwi. U pitawu je pet do {est fudbalera, ali wihova imena bi}e poznata tek kada se zakqu~i lista poja~awa.

Drina u srijedu po~iwe pripreme za proqe}e u eliti BiH

Vojvodi} gleda ka opstanku
ZVORNIK - Fudbalerima Drine iz Zvornika skoro da je istekao odmor. Trener Darko Vojvodi} zakazao je po~etak priprema za proqe}ni dio prvenstva u srijedu, 12. januara, u 12 ~asova. Tada }e se obaviti prozivka i vidjeti sa kojim timom }e se krenuti u “operaciju opstanak“. - Mjesto koje zauzimamo na ta be li tra `i pu nu ozbiqnost u radu. Skrenu}u pa`wu fudbalerima da treba ma ksi mal no od go vor no da pri|u trena`nom procesu jer samo fizi~ki, ali i psihi~ki spremni mogu da obezbije de op sta nak u Pre mi jer ligi, {to nam je ciq. Ho}u samo one igra~e koji `ele najboqe klubu i svakome ko je iz bilo kojeg razloga nezadovoqan }emo se zahvaliti - rekao je Vojvodi}. U pauzi prvenstva dosta se govorilo o tome da su klubu potrebna poja~awa u pojedi nim li ni ja ma ko ja bi poja~ala konkurenciju u timu.

PREGOVORI sa Kiki}em i Muminovi}em
- Ne krijemo da `elimo u na{im redovima da vidimo vezistu Proletera iz Tesli}a Rada-

na Muminovi}a. Isto tako, razgovarali smo i sa Aleksan drom Ki ki}em, ra ni je igra~em Drine a sada ~lanom Rudar Prijedora. Blizu smo do go vo ra sa obo ji com, kao i sa mladim Igorom Le`aji}em iz Jakova koji igra na mjestu {pica. Ve} u utorak }e mo zna ti ko od wih do la zi, a ko ne - do dao je Vojvodi}. Za sada niko od igra~a Drine nije nagovijes tio odla zak iz tima. Raduje ~iwenica da su se od povre da opo ra vi li Brazilac Roberto Karvaqo i Miroslav Jevti}, koji }e se staviti na raspolagawe treneru Vojvodi}u. D. G. Darko Vojvodi}

DER VEN TA - Po sli je je sewe sezone provedene u redo vi ma dru go li ga {a Sloge iz Trna, golman Dejan Pli sni} vratio se poro di ci u Derventu. Ovaj ~uvar mre`e dr`i re kord srpskog fudbala, jer je svojevremeno, kao golman prwavorskog Qubi}a, imao ~ak 132 uzas to pna prven stvena prvoliga{ka nastupa. - Imam nekoliko ponuda, ali ne `urim sa izborom. U igri su na{i prvoliga{i, ali iskreno re~eno, ne bih daleko od Dervente, odnosno trojice sinova i supruge rekao je ovaj iskusni golman. Pre la zni rok u Srpskoj po~iwe sredinom ovog mjese ca, do ka da }e se zna ti ime no vog Pli sni }e vog kluba. B. R
Dejan Plisni}

U Qubi}u planiraju
PRWAVOR - Su o~e ni sa finansijskom dubiozom, koja ovaj kolektiv prati ve} nekoliko godina, u rukovodstvu Qubi }a ne }e bi ti u si tu aciji da tokom zimske pauze anga`uju igra~e sa strane, iako im je naro~ito potreban iskusniji {pic napada~. - Poku{a}emo da u na{e redove vratimo neke od igra~a koji su ponikli u Qubi}u, a potom promijenili sredinu. U nastavku sezone u Drugoj ligi RS, grupa zapad, stvara}emo tim koji }e od idu}e je-

Povratak biv{ih ~lanova
se ni bi ti spo so ban da se upusti u borbu za prvo mjesto i povratak me|u prvoliga{e - rekao je nedavno izabrani predsjednik Upravnog odbora Radislav Vin~i}. U prvom pla nu upra ve “pla vih“ su Zo ran De ket, Nikola Zeqkovi}, Bojan Simi}, Aleksandar Wegomirovi}, Si ni {a Bla go je vi}, Mi lan Ba la ban i Mir ko Topi}. Od igra~a koji su jesenas nastupali niko nije izrazio `equ da napusti redove mati~nog kluba. B. R.

6 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SPORT

Vojvodina dovodi Danca

Nema krize za Man~ester Siti i {eika Mansura Bin Zajeda

Pedersen na meti “lala“
NOVI SAD - Danac Martin Pedersen na dobrom je putu da postane poja~awe novosadske Vojvodine. Danski internacionalac od danas }e biti na raspolagawu treneru “lala“ Zoranu Milinkovi}u koji }e testirati wegove mogu}nosti i odlu~iti da li je potreban klubu u nastavku sezone. Pedersen je nekada{wi mladi reprezentativac Danske, a u prethodnoj sezoni igrao je na Islandu u ekipi Valur. Bio je dio mlade danske reprezentacije na EP 2006. godine, na kojem su zauzeli posqedwe osmo mjesto. Iako nikada nije boravio u Srbiji, Pedersen je prihvatio poziv Vojvodine i ve} danas bi trebalo da se prikqu~i ekipi. Potreba rukovodstva Vojvodine za anga`ovawem lijevog beka ukazala se poslije {estomjese~ne suspenzije Gorana Smiqani}a, koji je “pao” na doping testu zbog konzumirawa marihuane.

Puno iznena|ewa u Kupu Francuske

Kraj za Monako, Okser i Tuluz
PA RIZ - Sen za ci onal no izne na |ewe pri re di li su fudbaleri francuskog petoliga{a [amberija izbaciv{i sla vni Mo na ko iz nacionalnog Kupa. Re zul ta ti 3. ko la ku pa Francuske: [amberi - Monako 1:1 (penalima 3:2), Krete Ni ca 1:1 (pe na li ma 5:6), Troa - Mec 2:3, Poizi - Strazbur 1:2, Vaskeal - Okser 2:1, Aviwon - Sedan 1:1 (penalima 2:4), Avran{e - Vende 1:3, [aviwi - Le Man 1:3, Forbah - Lil 0:3, Nant - Kowak 3:1, Nim - Fre`i 3:2, Montaward - Dransi 0:0 (penalima 6:7), Bor do - Ru en 2:1, An`e - Valensijen 2:1, Trelzak - Kevili 0:1, [erbur - Le Poar Sur Vi 1:0, Kaen - Lion 0:1, @arvil - So{o 0:1, Lorijen - Vane 4:1, PS@ Lans 5:1, Rems - Monpeqe 1:0, Sent Etjen - Klermon 0:2, danas su igrali Oriqak - Nansi, Martig - Paraj, Agen Poitje, Izi Molino - Brest, Raon - Sezan, Bulow - Amijen, Ren - Kan, Evijan - Marsej.

Od svog dolaska na Gradski stadion {eik Mansur Bin Zajed do sada doveo 19 fudbalera i najavio nove transfere
MAN^ESTER - Otkako je u avgustu 2008. godine Man~ester Siti preuzeo bogati {eik Mansur Bin Zajed ovaj klub je na poja~awa potro{io ne vje ro va tnih mi lijardu funti. Znalo se odmah da }e iz wegovog yepa pote}i milioni prema mnogim novim poja~awima, ali niko nije ni sawao da }e cifra poslije godinu i po biti ovoliko velika. Sve je krenulo dovo|ewem ma |i oni ~a ra Ro biwa ko ji ipak nije ostavio dubqi trag u Si ti ju. ^ak je na sa mom predstavqawu napravio veliki gaf i rekao da mu je vrlo drago {to je stigao u ^elzi. Ipak, novi Sitijevi vlasni ci ni su na wemu sta li ve} su u svakom prelaznom ro-

[panska Primera, 18. kolo

Sve po~elo od wega

FOTO: AGENCIJE

Barsa nastavqa teror
MADRID - Dominacija Barselone nastavila se i u 18. kolu Primere. U nezadr`ivom naletu u novom pokoravawu [panije, katalonska ma{inerija gostovala je na drugom kraju dr`ave, u Galiciji, Deportivu iz La Koruwe i pobijedila doma}i tim ubjedqivim rezultatom 4:0. Rezultati 18. kola, me~evi igrani u subotu: Sosijedad - Seviqa 2:3, (Rivas 23, Qorente 44 - Kanute 25, 65, Fabijano 63), Malaga - Bilbao 1:1 (Demikelis 81 - Martinez 90+3), Deportivo - Barselona 0:4 (Viqa 26, Mesi 52, Inijesta 80, Pedro 81). Sino} su igrali: Espawol - Saragosa, Majorka - Almerija, Osasuna - Hetafe, Rasing - Sporting, Real Madrid - Viqareal, Levante - Valensija, danas igraju Herkules - Atletiko Madrid.

ku bili pravi “dirigenti“ i predvodnici u tro{ewu novca. Poslije Robiwa do{li su brojni kvalitetni, ali ipak precijeweni igra~i od kojih

ve}ina ne opravdava ulo`eni novac. Naime, neki igra~i su odigrali samo nekoliko utakmica u nebeskoplavom dresu, a wiho vi mi nu ti provedeni na terenu mjere se

TRANSFERI
Sva poja~awa Man~ester Sitija - ime, (klub iz koga je do{ao) - cijena Robiwo, (Real Madrid), 32,5 miliona funti Vejn Briy, (^elzi), 10 miliona Kreg Belami, (Vest Hem), 14 miliona [ej Given, (Wukasl), 7 miliona Najyel de Jong, (Hamburg), 17 miliona Geret Beri, (Aston Vila), 12 miliona Roke Santa Kruz, (Blekburn), 16 miliona Karlos Tevez, (Man~ester junajted), 25 miliona Emanuel Adebajor, (Arsenal), 25 miliona Kolo Ture, (Arsenal), 15 miliona Xolen Leskot, (Everton), 22 miliona Silviwo, (Barselona), slobodan igra~ Adam Xonson, (Midlsbro), 7 miliona Jaja Ture, (Barselona), 24 miliona David Silva, (Valensija), 26 miliona Xerom Boateng, (Hamburg), 10,5 miliona Mario Baloteli, (Inter), 24 miliona Xejms Milner, (Aston Vila), 26 miliona Edin Xeko, (Volfsburg), 27 miliona

hiqadama funti. Posqedwi u nizu poja~awa je reprezentativac BiH Edin Yeko koji je prebogatog Arapa ko{tao 27 miliona funti i potpisao ugovor na ~etiri i po godine, a zara|iva}e 160 hiqada funti sedmi~no.

XEKO najskupqe poja~awe
Zanimqivo je da su najjeftiniji igra~i koji su do{li za vrijeme “vladavine“ Bin Zajeda [ej Given i Adam Yonson koji su ko{tali po sedam miliona funti, {to je cifra koja je prevelika za ve}inu klubova.

Odigrane utakmice tre}eg kola engleskog FA kupa

Milija{ pogodio, Arsenal se spasio
Brazilac cijeni Portugalca
LONDON - Reprezentativac Srbije Nenad Milija{ pos ti gao je gol za Vulverhempton u remiju sa Donkasterom u okviru tre}eg kola FA kupa. Biv {i ka pi ten Crve ne zvezde je doveo goste u vo|stvo u 38. minutu fenomenalnim udarcem sa skoro 30 metara, da bi doma}i preokrenuli i najavili iznena|ewe. Ipak, da tako ne bude pobrinuo se Hant, koji je golom iz penala obezbijedio revan{ “vukovima“. Arsenal je jedva izvukao remi protiv Lidsa, a gol za no vu uta kmi cu pos ti gao je Sesk Fabregas u 89. minutu iz penala, koji je iznudio Tio Volkot, koji je kasnije za klupski sajt priznao da je simulirao penal.

VOLKOT simulirao prekr{aj za penal
- @elim da se izvinim zbog toga {to sam namjerno pao. @elio sam da na taj na~in iznudim penal - rekao je Volkot. Najve}a razo~arawa tre}eg kola priredile su ekipe Sander len da, Ble kpu la, Vest Bromvi~ Albiona i Wukasla, koji je poni`en od ~etvrtoliga{a Stiveniya sa 3:1. ^eta sa “Sent Yejms parka“ odigrala je vrlo lo{u utakmicu, a menayer Alan Par dju ima }e mnogo posla da psiholo{ki “podigne“ igra~e. Rezultati tre}eg kola FA kupa: Arsenal - Lids 1:1, Mil-

Leonardo zahvalio Muriwu
MI LA NO - No vi tre ner italijanskog {ampiona Intera Brazilac Leonardo zahvalio je tre ne ru Re ala iz Madrida @ozeu Muriwu na pomo}i pri preuzimawu tima iz Italije. Brazilski trener je kazao da je Muriwo bio veoma otvoren sa wim i da su razgovarali o mnogo ~emu nakon {to je preuzeo Inter koji ne igra na o~ekivanom nivou u prvenstvu Italije. Leonardo je na klupi Intera prije dva dana debitovao pobjedom nad Napolijem 3:1. Brazilac je tim iz Milana preuzeo nakon {to je, posli je sa mo {est mje se ci, otpu {ten Ra fa el Be ni tez. Inter je pro{le sezone vodio Muriwo i doveo ga do tri titule - prvaka Italije, italijanskog Kupa i prvaka Evrope. Inter je ju~e gostovao u Kataniji, a u tim }e se, poslije tri utakmice kazne, vratiti i napada~ Samjuel Eto.

Nenad Milija{

FOTO: AGENCIJE

vol - Birmingem 1:4, Koventri - Kristal Palas 2:1 Barnli Port Vejl 3:1, Bristol siti [efild V. 0:3, Fulam - Piterboro 6:2, Donkaster - Vulvs 2:2, Hadersfild - Dover 2:0, Vest Hem - Barnsli 2:0, Reding VBA 1:0, [efild j. - Aston Vila 1:3, Bolton - Jork 2:0, Blekburn - KPR 1:0, Svonsi Kol~ester 4:0, Barton - Midlsbro 2:1, Sautempton - Blekpul 1:0, Skantrop - Everton 1:5, Hal siti - Vigan 2:3, Stouk - Kardif 1:1, Preston - Notingem Forest 1:2, Brajton Hol Albion - Portsmut 3:1, Torki Karlsli 1:0, Votford - Hartpul junajted 4:1, Sanderlend Nots Kaunti 1:2, Norvi~ - Lejton 0:1, Stiveniy - Wukasl 3:1. Ju~e su igrali: Man~ester junajted - Liverpul, Totenhem ^arlton, ^elzi - Ipsvi~ i Lester - Man~ester Siti.

GLAS SPORT ponedjeqak, 10. januar 2011. 7
FOTO: AGENCIJE

Robert Prosine~ki po~eo sa radom u Crvenoj zvezdi

Geri Nevil odlu~io

Odlazi u penziju
MAN^ESTER - Poslije 19 godina profesionalne fudbalske karijere, igra~ Man~ester junajteda Geri Nevil }e na kraju ove sezone oti}i u penziju. Ovaj 35-godi{wi defanzivac kluba sa “Old Traforda“ imao je prili~no problema u sezoni 2010/2011. tokom koje je samo ~etiri puta bio ~lan startne postave, a pro{log vikenda je protiv Vest Bromvi~ Albiona bio me|u najslabijima na terenu, pukom sre}om izbjegav{i da bude iskqu~en zbog jednog prekr{aja. Nevil je debitovao za Junajted 1992. godine na utakmici protiv moskovskog Torpeda i jedan je od najtrofejnijih fudbalera engleskog kluba, osvojio je 20 titula. Odigrao je 602 utakmice za ekipu sa “Teatra snova“ i nalazi se na petom mjestu klupske liste po broju nastupa. Za reprezentaciju Engleske debitovao je na utakmici protiv Japana 1995. godine i do sada je odigrao 85 me~eva.

Evandro i Borha su sigurno igra~i koji nas zadovoqavaju, jer su odli~ni i bi}e poja~awa. Salati i Bo`i} su interesantni, a ne}e do}i da popune broj, ve} da budu poja~awa, rekao Prosine~ki

Sukobi na treningu [tutgarta
[TUT GART - Pri pre me [tutgarta za nastavak sezone proti~u burno. Prema pisawu “Bil da” do {lo je do duplog sukoba na treningu. Prvi je izbio izme|u napada ~a Ci pri ja na Ma ri ke i trenera Bruna Labadije. Rumun se iznervirao i po~eo da vi~e na stru~waka, koji se izner vi rao i na tje rao Mariku da sudi nastavak. Nekoliko minuta kasnije uslijedio je novi obra~un,

Dvije tu~e za 15 minuta
mnogo `e{}i. Defanzivac Taski i golman Cigler spore ~ka li su se zbog primqenog gola, a poslije ur lawa kre nu li je dan na drugoga. Da nije bilo napada~a Kakaua, koji je usko~io izme|u, lako bi do{lo i do fizi~kog obra~una. Dolaskom Bruna Labadije o~i gle dno ni su za vr{e ni pro ble mi “{va ba“ ko ji igraju katastrofalno lo{e ove sezone.

Robert Prosine~ki

BEOGRAD - Sa radom je po~eo novi trener Crvene zvezde Robert Prosine~ki. Se ri jom sas ta na ka no vi trener “crveno-bijelih” zapo~eo je misiju na “Marakani”. Robi se susreo sa ~lanovima stru~nog {taba, zatim i sa spor tskim me naymen tom, koji ~ine Ivan Ayi} i Goran Vasilijevi}, kako bi detaqno razradio plan priprema. Jedna od centralnih tema bio je sastav ekipe za proqe}ni dio sezone, kao i mogu}nost dolazaka i odlazaka pojedinih igra~a. - Nisam jo{ po~eo da radim, u ponedjeqak startujem kad se okupe igra~i. Ovo su bili samo sastanci - kroz osmijeh je istakao Prosine~ki. Na pitawe da li je ve} odre dio ka ko }e iz gle da ti

ekipa i ko su prekobrojni igra~i Prosine~ki je odgovorio. - U roku od sedam dana, odnosno prije odlaska u Budvu, zna}e se mawe-vi{e svi igra~i na koje }emo ra~unati. Ove sedmice radi}emo sa svima, ima ih mnogo, pa moramo da napravimo selekciju, ka ko bi smo do {li do eki pe od 25 igra ~a. Ko ga odredimo putova}e u Budvu, kasnije i u Antaliju - kazao

je Prosine~ki. Pre ma ri je ~i ma no vog tre ne ra, Kor nel Sa la ta je neophodno poja~awe sa kojim bi Zvez da ima la gra ni tnu odbranu.

ZA DANAS zakazano okupqawe na “Marakani”
- Uvi jek pos to je `eqe, ali ovo {to imamo je ono na {ta mogu da ra~unam. Evan-

Zvezda u Budvi
Fudbaleri Crvene zvezde prvi dio priprema odradi}e u Crnoj Gori. “Crveno-bijeli” }e biti smje{teni u hotelu “Splendid“, a tokom priprema odigra}e i tri kontrolne utakmice. Jedna od ekipa koja }e ugostiti Beogra|ane je Zeta. Tim Dejana Vuki}evi}a }e 19. januara, na Tre{wici, do~ekati Crvenu zvezdu. Ova dva tima 1. februara zajedno }e otputovati na pripreme u Antaliju.

dro i Bor ha su si gur no igra~i koji nas zadovoqavaju, jer su odli~ni i bi}e poja~awa. O Salati i Bo`i}u zna }e mo do kra ja se dmi ce. Obojica su interesantni, a ne }e do }i da po pu ne broj, ve} da bu du po ja ~awa. Sa wima bi smo kom ple ti ra li ekipu i u drugi dio prvenstva u{li dosta kvalitetniji - smatra “@uti“. Od do las ka Vla di mi ra Vol ko va iz gle da ne ma ni {ta. - Vol ko va sam gle dao tri-~e ti ri pu ta, od to ga u`ivo na dva me~a. Nije bilo mogu}e da ga dovedemo, a i daqe imam isto mi{qewe o wemu. U ovom mo men tu, ipak, prioritet je Salata, koji igra na poziciji {topera, na kojoj nam nedostaju igra~i - zakqu~io je Prosine~ki.

Nesportski gest Senegalca

Dijuf vrije|ao povrije|enog igra~a

El-Ha|i Dijuf

FOTO: AGENCIJE

Mfela ho}e u Humsku
BEOGRAD - Partizan ho}e Katlegu Mfelu - `eli i re pre zen ta ti vac Ju `ne Afrike me|u “crno-bijele”. Da se samo dvije strane pitaju nikakvih problema ne bi bilo, koliko danas tamnoputi napada~ bi spako vao ko fe re i sti gao u Beograd, me|utim, realizaciju posla, u ovom ~asu, jedi no kva ri Ma me lo di sandauns, sada{wa Mfelina ekipa. Katlego Mfela je izuzetno zainteresovan da do|e u Humsku 1, postoje indicije da je ~ak inicirao sastanak sa gaz dom klu ba kon tro ver znim Pa tri som Mocapom, insistiraju}i da napusti Pretoriju. Posrednik u transferu je biv{i Partizanov trener, a danas {ef stru~nog {taba Kajzer ^ifsa Vladimir Vermezovi}. - Mo cap se na la zi na “Forbsovoj” listi 500 najbo ga ti jih qudi svi je ta i wega novac ne zanima. I prije i poslije Svjetskog prvenstva glatko je odbijao ponude za Mfelu, a sad je na vrhu tabele, bori se za ti tu lu, ne znam ka ko }e “crno-bijeli” uspjeti da dobi ju - re kao je jo{ pri je praznika Vladimir Vermezovi}, {ef stru~nog {taba Kajzer ~ifsa. - Rekao bih da je dolazak Mfele izvjestan, ali ne}u da prejudiciram jer smo svjedoci ranijih poku{aja drugih klubova da ga otkupe, kao i }udqivosti predsjednika Sandaunsa rekao je Stanojevi}. Partizanovog stratega op ti mis tom ~i ni to {to Mfela ima veliku `equ da do |e i opro ba se u no voj sredini. - To je stvar koja u pregovorima prete`e na na{u stranu i ohrabruje nas da budemo uporni. Nadam se da }e sve bi ti za vr{e no na pravi na~in i da }e Mfela poja~ati ekipu za proqe}ni dio sezone - dodao je Stanojevi}. Mfela je sa reprezenta ci jom Ju `ne Afri ke u~estvovao na Mundijalu i postigao jedan pogodak.

[ampion Srbije Partizan se jo{ nada poja~awu

BLEKBURN - Menayer Kvins Park Renyersa Nil Vornok nazvao je fudbalera Blekburna El-Ha|i Dijufa, izme|u ostalog, olo{em, zbog toga {to je Senegalac vrije|ao Yejmija Mekija, fudbalera protivni~kog tima, dok se previjao od bolova od posqedica dvostrukog loma noge. Lider ^empion{ipa je pora`en na gostovawu u duelu sa premijerliga{em rezultatom 0:1 u okviru tre}e runde FA kupa, a susret je obiqe`ila te{ka povreda Mekija poslije sudara sa igra~em Blekburna Gaelom @iveom. Oba igra~a su iznesena sa terena, a Dijuf je izazvao zgra`avawe svih u gostuju}em taboru po{to je uvredama “~astio“ onesposobqenog Mekija. - Osobe kao {to je Dijuf ne mogu da podnesem i ve} nekoliko godina o wemu mislim da je olo{. Nazvao bih ga i prqavim pacovom, ali to bi bila uvreda za sve pacove. On je dno dna i ne vjerujem da }e jo{ dugo biti u Blekburnu, mislim da }e biti prvi koji }e oti}i iz kluba. Nadam se da }e napustiti Englesku i zaista mi ne}e nedostajati da ga gledam. On je jedan pokvarewak - izjavio je Vornok.

Arsen Venger qut na medije
LONDON - Informaciju koju je objavio {panski “El Mundo Deportivo“, da je Arse nal na ~el no pris tao da pusti kapitena Fabregasa u Barselonu, prili~no o{tro je demantovao menayer “tobyija“ Arsen Venger. Ven ge ru se uop {te ni je svidjelo takvo izvje{tavawe medija, naro~ito nakon {to je upravo Sesk sa “bijele ta~ke“ postigao gol kojim je Arsenal u 90. minutu do{ao do remija sa Lidsom u FA

Sesk Fabregas ostaje
kupu. - Stvarno imam dobar smisao za humor, ali ovu {alu sa Fabregasovim odlaskom u Barselonu zaista ne razumijem. Ne razumijem kako qudi mogu da objavquju takve stvari a da uop{te nisu pri~ali sa nama u klubu. Imamo ugovor sa Fabregasom i mi }emo biti ti koji }emo objelodaniti da li }emo i kada da ga prodamo. A evo, ka`em vam, ne pro da je mo ni kog rekao je Venger.

PREDSJEDNIK Sandaunsa na “Forbsovoj” listi najbogatijih
Trener Partizana Aleksandar Stanojevi} uvjeren je da }e Mfela ipak do}i u Partizan.

Katlegu Mfela

8 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SPORT

Svjetsko rukometno prvenstvo

Na{ ciq je da se plasiramo na Olimpijske igre i da napravimo kontinuitet izme|u Svetskog prvenstva, {ampionata Evrope u Srbiji i Olimpijskih igara u Londonu i nadam se da }e posle tog ciklusa rukomet biti vra}en tamo gde mu je nekada bilo mesto, da }emo uspeti da ga vratimo kao nacionalni sport, rekao Stojkovi}
UTAKMICOM protiv Al`ira, koja je na raspore du 14. ja nu ara, ru ko me tna reprezentacija Srbije za po ~iwe svoj nas tup na ovo go di{wem Svjet skom prvenstvu, koje se odr`ava u [vedskoj od 13. do 30. januara. Poslije debakla koji je do `ivqen pro {le go di ne na evropskom {ampionatu, se le kto ra Se ada Ha sa ne fendi}a zamijenio je Veselin Vu ko vi}, ko ji je sa ovim ti mom uspio da se plasira na SP, iako su mu za to davane male {anse. U bara`u je pora`ena ^e{ka, a sa pove}anim oprezom se kre}e put Skandinavije.

Grupe
Grupa A Bahrein, Egipat, Francuska, Wema~ka, [panija, Tunis Grupa B Austrija, Brazil, Ma|arska, Island, Japan, Norve{ka Grupa D Argentina, ^ile, Ju`na Koreja, Poqska, Slova~ka, [vedska se da }emo prvo uspeti da se plasiramo u drugi krug, pa }emo da vidimo {ta }e daqe da nam do ne su uta kmi ce - izja vio je re pre zen ta ti vac Srbi je Ras tko Stojkovi}. Prema wegovim rije~ima, gla vni ciq na SP je izboriti plasman na OI u Londonu. - Na{ ciq je da se plasi ra mo na Olim pij ske igre i da na pra vi mo kon ti nu itet izme |u Svet skog prven stva, {am pi ona ta Evro pe u Srbi ji i Olim pijskih igara u Londonu i na dam se da }e po sle tog ciklusa rukomet biti vra}en tamo gde mu je nekada bilo mesto, da }emo uspeti da ga vra ti mo kao na ci onalni sport. Sada idemo u [vedsku i ja se nadam da }e na rod bi ti za do voqan na ma i na ~i nom na ko ji smo igra li, a ko je }e mo mes to za uze ti, vi de }e mo dodao je Stojkovi}. Srbija se nalazi u grupi C, za je dno sa Dan skom

NA PRVENSTVU u~estvuju 24 reprezentacije
Ve }i na reprezentativaca obe}ava veliku borbu na terenu, mada ne `ele da go vo re o krajwim do me ti ma ove ekipe. Tako|e, ovaj {am pi onat je va `an i zbog toga {to se na wemu “vadi viza“ za predstoje}e Olimpijske igre u Londonu. - Pre godinu dana pred Evropsko prvenstvo u Austriji bile su velike najave u smi slu “osva ja mo medaqu“. Sve smo to radili bez ne kog osno va. Do `iveli smo krah, bili smo 13. i trudi}emo se da ovaj put dos ta pa me tni je odra dimo. Idemo hladne glave jer nemamo osnova da pri~a mo ka ko }e mo da os tva rimo veliki uspeh. Nadamo

Ratko Nikoli} izostaje sa Mundijala

FOTO: AGENCIJE

Grupa C
Al`ir, Australija, Hrvatska, Danska, Rumunija, Srbija 14.1. 14.1. 14.1. 16.1. 16.1. 16.1. 17.1. 17.1. 17.1. 19.1. 19.1. 19.1. 20.1. 20.1. 20.1. Hrvatska - Rumunija Danska - Australija Srbija - Al`ir Australija - Srbija Al`ir - Hrvatska Rumunija - Danska Hrvatska - Australija Rumunija - Al`ir Danska - Srbija Srbija - Hrvatska Danska - Al`ir Australija - Rumunija Al`ir - Australija Hrvatska - Danska Srbija - Rumunija (18 ~asova) (20.15) (20.45) (18) (20) (20.15) (18) (18) (20.15) (18) (20.15) (20.30) (18) (20.15) (20.30) sman u sqede }u run du ta kmi~ewa, da bi zatim prva dva ti ma izbo ri la pla sman u polufinale.

Hrvat skom, Al `i rom, Ru mu ni jom i Aus tra li jom. Prve tri ekipe iz ~etiri gru pe obe zbi je di }e pla -

Prema realnim procjena ma sna ga os ta lih se le kci ja u gru pi, “or lo vi“ imaju realnu {ansu da izbore prolaz daqe jer Al`ir, Aus tra li ja i Ru mu ni ja ne spadaju u sami vrh svjetskog rukometa i tu bi se trebale o~e ki va ti po bje de, dok }e uta kmi ce sa Hrvat skom i Dan skom po ka za ti ko li ka je stvar na snaga ove reprezentacije. Reprezentacija Jugoslavije svoj zenit na svjetskim prvenstvima do`ivjela je 1986. godine kada je osvojila titulu najboqe svjetske selekcije, a ~etiri godine rani je bi la je dru ga. ^ak ~etiri puta osvajane su bronzane medaqe i to 1970, 1974, 1999. i 2001. godine.

Pri pre mni pe ri od za izabranike Veselina Vukovi}a pro{ao je relativno dobro. U pet kontrolnih me~eva zabiqe`ili su tri pobjede i dva poraza. Srbija je nadigrala Rusiju, BiH i Austriju, dok je pora`ena od Tunisa u dva navrata. Susreti koji su ta da igra ni daju za pravo da se mo gu o~e ki va ti do bre par ti je na SP. Kao {to se i o~ekivalo, igra reprezentacije le`i na trojici igra~a i to Marku Vujinu, @arku [e{umu i Momiru Ili }u, ko ji su me |u najboqim svjetskim igra~ima. Ono {to je pravilo problem selektoru Vukovi}u je povreda jednog od najisku-

OSVAJA^I MEDAQA
Godina doma}in 1938. Wema~ka 1954. [vedska 1958. I. Wema~ka 1961. I. Wema~ka 1964. ^ehoslova~ka 1967. [vedska 1970. Francuska 1974. I. Wema~ka 1978. Danska 1982. Z. Wema~ka 1986. [vajcarska 1990. ^ehoslova~ka 1993. [vedska 1995. Island 1997. Japan 1999. Egipat 2001. Francuska 2003. Portugalija 2005. Tunis 2007. Wema~ka 2009. Hrvatska 2011. [vedska 2013. [panija zlato Wema~ka [vedska [vedska Rumunija Rumunija ^ehoslova~ka Rumunija Rumunija Z. Wema~ka SSSR Jugoslavija [vedska Rusija Francuska Rusija [vedska Francuska Hrvatska [panija Wema~ka Francuska ? ? srebro Austrija Z. Wema~ka ^ehoslova~ka ^ehoslova~ka [vedska Danska I. Wema~ka I. Wema~ka SSSR Jugoslavija Ma|arska SSSR Francuska Hrvatska [vedska Rusija [vedska Wema~ka Hrvatska Poqska Hrvatska ? ? bronza [vedska ^ehoslova~ka Wema~ka [vedska ^ehoslova~ka Rumunija Jugoslavija Jugoslavija I. Wema~ka Poqska I. Wema~ka Rumunija [vedska [vedska Francuska Jugoslavija Jugoslavija Francuska Francuska Danska Poqska ? ?

Francuzi prvi favoriti

FOTO: AGENCIJE

GLAS SPORT ponedjeqak, 10. januar 2011. 9

u [vedskoj od 13. do 30. januara

Igra~i
Selektor Veselin Vukovi} jo{ nije odredio putnike za Svjetsko prvenstvo, ali na pripremnim utakmicama do sada su igrali sqede}i igra~i i ve}ina wih }e krenuti za [vedsku. Darko Stani} Dimitrije Pejanovi} Dragan Marjanac Nemawa Pribak @arko [e{um Marko Vujin Ivan Nik~evi} Rastko Stojkovi} Danimir ]urkovi} Alem Toski} Momir Ili} Dobrivoje Markovi} Rajko Prodanovi} Momir Rni} Uro{ Vilovski Nenad Vu~kovi} Uro{ Mitrovi} Ivan Stankovi} snijih igra~a i kapitena selekcije Mladena Bojinovi}a, ko ji je pro pus tio pripreme i pitawe je ho}e li i}i na SP, iako je Vukovi} najavio da }e ga voditi bez obzira na wegovo zdravstveno stawe. Qubiteqe rukometa u Srbiji svakako je za~udilo nepozivawe u nacional ni tim sredweg be ka Danijela An|elkovi}a, koji je godinama bio jedan od najboqih srpskih igra~a.
Radost reprezentativaca Srbije
FOTO: AGENCIJE

Dvorane
Sve utakmice Svjetskog prvenstva igra}e se u osam dvorana i to: Malme (kapacitet 13.000 mjesta), Geteborg (12.044), Lin~eping (8.500), Nor~eping (4.300), Jen~eping (7.000), Kristijan{tad (4.700), Skvode (2.500), Lund (3.000). pivota Ratka Nikoli}a, koji je u dresu sa dr`avnim grbom uvi jek pru `ao odli~ne par-

POSQEDWA medaqa osvojena 2001. godine
Tako|e, u ekipi nema ni jednog od najboqih svjetskih

tije. Selektor se odrekao i usluga Milutina Dragi}evi}a, sa kojim nije uspio da na|e “zajedni~ki jezik“ jer je ru ko me ta{ Ki la ugla vnom ignorisao pozive Vukovi}a. Kada su u pitawu favori ti za me daqe, wih ima mno go, a naj ve }e {an se se daju reprezentaciji Francuske, koja je aktuelni olimpijski, svjetski i evropski {ampion, a predvodi je najboqi igra~ svijeta Nikola Karabati}. Pored wih,

tu je i selekcija doma}ina, kao i Dan ska, [pa ni ja, Poqska, Wema~ka i Hrvatska. Iz pri kraj ka svo ju {an su vre ba ju Ma |ar ska, Island i Srbija. Polufinalni me~evi na rasporedu su 28. ja nu ara, su sret za tre}e mjesto i finale 30. januara. Prvih sedam mjesta obez bje |u je pla sman na Olimpijske igre u Londonu 2012. godine.

BOJINOVI]
Nastup na SP jednog od najiskusnijih rukometa{a i kapitena reprezentacije Srbije Mladena Bojinovi}a je neizvjestan jer je, igraju}i za svoj klub Monpeqe, povrijedio koqeno i 12. januara }e se definitivno znati da li je on spreman da izdr`i napore. Tada }e selektor Vukovi} da odlu~i ho}e li ga voditi na prvenstvo. Sam Bojinovi} nedavno je izjavio da je povreda gotovo sasvim sanirana i da }e mo}i da igra u [vedskoj.

FOTO: AGENCIJE

Veselin Vukovi}, selektor Srbije

Mladen Bojinovi} (Srbija)

10 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SPORT

FOTO: AGENCIJE

Reprezentacija Srbije savladala Austriju u pripremnom me~u pred SP
SRBIJA AUSTRIJA 39 (23) 27 (11)
Dvorana: SC “Vo`dovac“ na Bawici. Gledalaca: 2.000. Sudije: Dejan Stojkovi} i Nenad Nikoli}. Sedmerci: Srbija 2 (2), Austrija 1 (0). Iskqu~ewa: Srbija 8, Austrija 12. minuta. SRBIJA: Stani} (11 odbrana), Pejanovi} (8 odbrana), Marjanac (3 odbrane), Pribak 2, [e{um 7, Vujin 9 (2), Nik~evi}, ]urkovi} 1, Toski} 5, Ili} 3, Markovi} 4, Prodanovi} 3, Stojkovi} 3, Rni}, Vilovski, Vu~kovi}, Mitrovi}, Stankovi} 2. Selektor: Veselin Vukovi}. AUSTRIJA: Marinovi} (4 odbrane), Bauer (3 odbrane), Felser 1, Kajnmiler 1, Bo`ovi} 3, Vos 2, Abadir, Majer 2, Sila|i 4, Po{ 2, Vil~inski 2, Johum, Fride 1, [linger 6, Vagesrajter, Veber 3. Selektor: Dagur Sigurtson.

Trijumf za sre}an put
Srbija je tako sa pozitivnim skorom okon~ala pripremni period. Savladane su tri reprezentacije - Rusija, BiH i Austrija i zabiqe`ena dva poraza od Tunisa
lika prednost. U tom periodu briqirao je golman Stani}, pa je Srbi ja ve} na po lu vre me nu vo di la sa 12 golova razlike i tako rije{i la pi tawe po bje dni ka. Uprkos do brim iz dawima svojih izabranika u pripremnim utakmicama, selektor Ve se lin Vu ko vi} ne `e li ni {ta da obe }a va osim da }e na svakoj utakmici dati sve od sebe. - Imam {ta da zamerim igra~ima iz drugog poluvreme na me ~a sa Aus tri jom. Pra vi li su si tne gre {ke, koje ne smeju da im pre|u u na vi ku. Me |u tim, po sle 12 razlike na poluvremenu, logi ~no je da do |e do opu {tawa - rekao je Vukovi}. - Idemo da se nadme}emo sa svima, ali ne}emo ni{ta da obe}avamo. Poku{avam da skinem teret sa ekipe, kojoj niko ni{ta ne sme da zameri, kakav god bio rezultat, ako se bori kao sada protiv Austrije - zakqu~io je Vukovi}. Lijevi bek @arko [e{um bio je za do voqan po sli je po bje de u ge ne ral noj probi pred SP: BEO GRAD - Ru ko me ta {i Srbi je po bi je di li su Austriju sa 39:27 (23:11) u posqedwoj pro vje ri pred Svjetsko prvenstvo u [vedskoj, koje }e se odr`ati od 13. do 30. januara. Najefikasniji u redovima “or lo va“ bio je Mar ko Vujin sa devet pogodaka, dok je @arko [e{um postigao sedam. Srbija je tako sa pozitivnim skorom okon~ala pripremni period. Savladane su tri reprezentacije Ru si ja, BiH i Aus tri ja i za biqe`e na dva po ra za od Tunisa. Ekipa selektora Veselina Vukovi}a veoma agresivno je po~ela me~ i ve} na samom startu stvorena je ve-

Rukometa{i Srbije

VUJIN postigao devet pogodaka
- Dobili smo posledwe dve pri pre mne uta kmi ce, {to nam je i bio ciq. Naravno, osim toga smo `eleli i da isprobamo neke stvari. Pojedine smo odradili kako treba, neke zahtevaju jo{ rada, ali raduje nas borbenost koju smo prikazali. Mogla je po be da da bu de i ubedqivija, ali nije lo{e sa vla da ti ovom ra zli kom re spe kta bil nu eki pu kao {to je Austrija - istakao je

@arko [e{um

FOTO: AGENCIJE

[e{um. Re pre zen ta ci ja Srbi je nalazi se u grupi C sa Al`irom, Australijom, Hrvatskom, Danskom i Rumunijom, a [e{um ka`e da igra~i ne `ele da se razme}u izjavama. - Ponavqamo se svakim danom, govorimo da }emo biti bor be ni, to mo `e mo da obe}amo i to je stvarno tako. Ne ma mo ni osno va da pretimo, niko ne sme ni da se potceni ni da se preceni, krenu}emo od Al`ira i nadam se da }emo se plasirati u drugi krug - rekao je [e{um. “Or lo vi“ ta kmi ~ewe po~iwu 14. januara utakmicom sa Al`irom.

Izbor najboqih sportista u Derventi

Isti~e rok za prijave kandidata
DER VEN TA - Posqedwi rok za prijavu kandidata za izbor naj boqih spor tis ta na podru~ju derventske op{tine za pro{lu godinu je danas. Izbor organizuje lokalni “Derventski list“, a pokroviteq je na~elnik op{tine. - Predvi|eno je da budu dodi jeqena pri znawa za naj boqe sportiste u mu{koj i `en skoj kon ku ren ci ji, za tim najboqem sportskom kolektivu, najperspektivnijem sportisti i, {to je ove godine novost, za najboqi ostva re ni re zul tat u pojedina~noj konkurenciji ka`u organizatori izbora. Kao i prethodne dvije godine, zna~ajnu ulogu u izboru najboqih ima}e i ~itaoci ovog lista koji }e putem gla sa ~kih ku po na mo }i da podr`e nekog od kandidata. Svoj sud o kan di da ti ma za pri znawa da }e i ~la no vi posebnog `irija koji }e biti sas tavqen od ugle dnih sportskih radnika i pedagoga, a tre}i kriterijum su ostva re ni re zul ta ti ko ji se vrednuju prema posebnoj tabeli. Pro{logodi{wi laureati bili su kik-bokser Nikola \uri} u mu{koj i tekvondois tkiwa Ma ja Stoj ko vi} u `en skoj, te {a his tkiwa @a na Ko ka no vi} u kon ku renciji najmla|ih sportista. ^. V.

BAWALUKA - Rukometa{i Borca m:tel danas u 9.30 ~asova u Sportskoj dvorani “Borik“ po~iwu pripreme za nastavak sezone u Premijer ligi BiH. Ciq Bawalu~ana u drugom dijelu prvenstva je jasan i `ele da kona~no sa pres to la ski nu sa ra jev sku Bosnu. - Ne}emo nikuda srqati. I}i }emo iz kola u kolo, ali je svi ma ve} sa da ja sno da smo uz Bosnu jedini kandidat za osvajawe titule - nagla sio je {ef stru ~nog {ta ba Bor ca m:tel Dra gan Markovi}. Sve do 18. januara ~eta iz Gospodske ulice trenira}e dva puta dnevno u Bawaluci. - Kondicioni dio pripre ma obavqa}e mo u par ku “Mladen Stojanovi}“ i Baw

Bosna ve} u mislima
brdu, a takti~ko-tehni~ki u dvorani “Borik“. Na turneju odlazimo 18. januara. Prvo }e mo u slo ve na ~kom Cequ odigrati dva susreta sa istoimenom ekipom. Potom nastavqamo za Wema ~ku, gdje }emo se sastati sa vode}om eki pom dru ge Bun de sli ge, Hitenbergom. Od 21. do 23. nas tu pa mo na tur ni ru u Francuskoj, koji se igra u Selestatu, kraj Strazbura i zatim se vra}amo ku}i - istakao je Markovi}.

Rukometa{i Borca m:tel danas po~iwu pripreme za nastavak sezone

OD 21. DO 23. januara nastup u Francuskoj
Po povratku u Bawaluku bi}e odigrano jo{ nekoliko utakmica.

Faruk Halilbegovi}

FOTO: V. STOJAKOVI]

- Sa beogradskom Crvenom zvezdom 25. januara igramo u “Bo ri ku“, a za kraj mjeseca ostavili smo dva me~a sa drugoplasiranom ekipom hrvatskog {ampionata, Nekseom iz Na{ica. Potom }emo smawivati intenzitet rada, jer se ve} 11. februara nastavqa {ampionat BiH rekao je Markovi}. Posqedwih da na po miwana je mogu}nost da Vladimir Vrawe{ nas ta vi karijeru u sarajevskoj Bosni. - Bilo je ponuda da na{ bek pre|e u redove {ampiona BiH, ali od toga ne}e biti ni{ta. Ostaje na{ ~lan, a u idu}ih nekoliko dana saop{ti }e mo ime na igra ~a na koje ne}emo ra~unati u nastavku sezone - dodao je Markovi}.

GLAS SPORT ponedjeqak, 10. januar 2011. 11

Evidentno da imamo problema u utakmicama na strani. Nijedan rival nije bio toliko ubedqiv protiv nas, ali nikako da do|emo do trijumfa, rekao Klipa
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

Igo kea pa la u fi ni {u
ZAGREB IGOKEA
(19:19, 18:21, 21:16, 27:21) Dvorana: “Dra`en Petrovi}“ u Zagrebu. Gledalaca: 300. Sudije: Damir Javor, Roman Kolar, Andrej Jer{an (Slovenija). ZAGREB: Ma{i} 10, Halilovi}, Simon 16, Babi} 2, Kasun 11, Renfroe 10, Bubalo, Novi~i}, Ba{qan, @ori} 25, Ran~i} 11. Trener: Mladen Erjavec. IGOKEA: \erasimovi} 5, Dozet 11, \urica, Na|feji 20, Vu~enovi}, Vitkovac 11, ^ejs 4, Panti} 13, Joksimovi} 5, Florens 8. Trener: Slobodan Klipa.

Odigrane utakmice 15. kola regionalne ko{arka{ke NLB lige

ZAGREB - Tek u posqedwoj ~etvrtini ko{arka{i Igokee ostali su “bez daha“ u du elu pro tiv Za gre ba i izgubili su u 15. kolu NLB li ge pro tiv is to ime nog kluba 77:85. Iza bra ni ci tre ne ra Slobodana Klipe dobro su se dr`ali sve do posqedweg perioda igre i propustili priliku da se sa gostovawa iz gla vnog gra da Hrvat ske vrate kao pobjednici. Jedan od ponajboqih pojedinaca u taboru predstavnika iz Republike Srpske bio je Stevan Na |fe ji ko ji je zabiqe`io 11 skokova i 20 po ena. Ipak, to ni je bi lo dovoqno Igokei za trijumf. - Na`alost, propustili smo veliku priliku da pobeTabela
1. Krka 2. Olimpija 3. Budu}nost 4. Cedevita 5. Partizan 6. Zagreb 7. Nimburk 8. [iroki 9. Igokea 10. Hemofarm 11. Zadar 12. Radni~ki 13. Cibona 14. C. zvezda 15 15 14 15 14 14 15 14 15 14 15 14 14 14 10 10 9 8 8 8 7 8 6 7 5 6 5 4 5 5 5 7 6 6 8 6 9 7 10 8 9 10 1148:1068 1140:1071 1082:1016 1193:1158 1114:1001 1081:1085 1196:1224 1081:1114 1116:1123 1133:1155 1178:1207 1163:1212 1057:1130 1065:1183 25 25 23 23 22 22 22 22 21 21 20 20 19 18

85 77

di mo u Za gre bu. Odli ~no smo otvorili utakmicu, stekli re zul tat sku pre dnost. [ut nas je slu`io posebno u prve dve ~etvrtine. U drugom delu utakmice nismo se dr`ali dogovora, {utirali smo nerezonski, popustila je i koncentracija {to nas je skupo ko{talo - istakao je Na|feji.

NA\FEJI postigao 20 poena
Trener Klipa je istakao da wegov tim ima problem da na gostovawima “prelomi“ utakmicu u svoju korist. Tako su “Igosi“ ostali samo na jednoj gostuju}oj pobje di i to u Kra gu jev cu protiv Radni~kog. - Evidentno je da imamo pro ble ma u uta kmi ca ma na

Stevan Na|feji (Igokea)

FOTO: ARHIVA

Rezultati 15. kola
Rezultati 15. kola: Nimburk - Radni~ki 97:94 poslije produ`etaka (83:83), Zagreb - Igokea 85:77, Olimpija - Zadar 78:53, Cedevita - Krka 74:80. Sino} su igrali: [iroki Cibona, a ve~eras se sastaju: Crvena zvezda - Budu}nost i Hemofarm - Partizan.

strani. Nijedan rival nije bio toliko ubedqiv protiv nas, ali nikako da do|emo do trijumfa. U Zagrebu smo igrali bez dva va`na {arafa u na{em timu, Rako~evi}a i Har vi ja i bi lo je zaista te{ko. Bez obzira na ovaj hen di kep, sma tram da smo morali boqe da odigra-

mo i reagujemo u drugom delu me~a - kazao je Klipa. U dru gom po lu vre me nu Ale ksan drov ~a ne ni je slu `io {ut. Brajan ^ejs je uputio devet {uteva na ko{ i bio precizan samo jednom. Za tri poena je imao odnos {est-nula. - Imali smo dobar pos-

totak {uta u prve dve ~etvrtine, ali smo zato u nastav ku po tpu no po dba ci li. Nije mi jasan pad u igri. To se posebno odnosi na ^ejsa koji je imao lo{ dan. Protiv Zagrep~ana nas nije slu`io {ut i to je ra zlog poraza - kazao je Klipa. Ko{arka{i Igokee si-

no} su u “Bo ri ku“ igra li fi na le Ku pa Re pu bli ke Srpske protiv Borac Nektara, a ve} u uto rak u Spor tsku dvo ra nu u La kta {e sti`e ~e{ki Nimburk. U posqedwem susretu 14. kola NLB lige Partizan je kao gost u Podgorici pobijedio Budu}nost 65:61.

OKLA HO MA - U no }i izme |u su bo te i ne djeqe u NBA ligi odigrano je osam utakmica, a od srpskih ko{ar ka {a je di no se Ne nad Krsti} na{ao na terenu. Krsti }e va Okla ho ma je na svom terenu slavila protiv Memfisa sa 109:100, a kapiten srpske reprezentacije je u tom trijumfu u~estvo vao sa se dam po ena. Naj za slu `ni ji za tri jumf Oklahome bio je Kevin Durant, koji je za 41 minut na terenu postigao 40 poena, uz koje je imao osam skokova i ~etiri asistencije. Veliku pomo} Durant je imao u Raselu Vestbruku, koji je imao 22 poena, pet skokova i 11 asistencija, i Yefu Grinu, ko ji je upi sao 15 sko ko va, {est skokova i ~etiri asistencije. S druge strane, naje fi ka sni ji je bio Zak Rendolf sa 27 poena, uz koje je imao 16 sko ko va, dok je Rudi Grej upisao 20 poena.

Durent postigao 40 poena
Mil vo ki je ubjedqivo sla vio na gos to vawu Wu Yerziju sa 115:92, a najefikasniji u pobjedi Baksa bio je tur ski re pre zen ta ti vac Ersan Iqasova sa 22 poena, 13 sko ko va i ~e ti ri asis tencije. De tro it - Fi la del fi ja 112:109 (produ`etak), Oklaho ma Si ti - Mem fis

Odigrano osam utakmica u najja~oj ko{arka{koj ligi NBA

“Gazeta delo sport“

109:100, ^i ka go - Bos ton 90:79, Hjuston - Juta 99:103, Dalas - Orlando 107:117.

Milo{u Teodosi}u ~etvrto mjesto
RIM - Srpski reprezentativac Milo{ Teodosi} zauzeo je ~etvrto mjesto u izboru za najboqeg igra~a Evrope u izboru italijanskog dnevnog lista “Gazeta delo sport“. Titulu najboqeg ko{arka{a Evrope u 2010. godini ponio je Pau Gasol i to tre}u godinu zaredom. [panac je to priznawe dobio zahvaquju}i odli~noj sezoni u NBA ligi u kojoj je do{ao do svog drugog {ampionskog prstena. [panski reprezentativac je u izboru dobio 240 glasova, {to je gotovo dvostruko vi{e od drugoplasiranog Dirka Novickog, koji je sakupio 118. Tre}e mjesto u izboru zauzeo je Gasolov sunarodnik Huan Karlos Navaro, koji je pro{le godine dobio titulu najboqeg igra~a Evrolige, sa 75 glasova. Teodosi} je na ~et vrtom mjes tu imao 58 gla so va, a iza wega slijedi litvanski reprezentativac Linas Kleiza sa 39.

KRSTI] zabiqe`io sedam poena
U pobjedi [arlota nad Va{ingtonom sa 104:89 ~ak trojica igra~a su prikazala odli~ne partije. Stiven Yekson je za 41 minut postigao 21 poen uz koje je imao i deset skokova i pet asistencija, D. J. Augus tin je u tri jum fu u~es tvo vao sa 20 poena i devet asistencija, dok je Yerald Hen der son pos ti gao 19 po ena i imao devet skokova. Rezultati: Wu Yer zi - Mil vo ki 92:115, [arlot - Va{ington 104:89, Atlanta - Indijana 108:93,

[panski ko{arka{ Pau Gasol
LOS AN\ELES - Pau Gasol, ko{arka{ Los An|eles Lejkersa, jo{ nije siguran da li }e igrati za reprezentaciju [panije na Evropskom prvenstvu u Litvaniji ovog qeta. Gasol je propustio i pro{logodi{we SP u Turskoj, kada je “furija“ zaustavqena u ~et-

Neizvjestan nastup na EP
vrtfinalu od Srbije. - Moj nastup zavisi od zavr{nice sezone, u kakvom }u biti stawu u tom trenutku. Mnogo toga zavisi od toga koliko Lejkersi daleko doguraju u plej-ofu. Nije isto ako se sezona zavr{i u maju ili u junu - rekao je Gasol.

Nenad Krsti}

FOTO: AGENCIJE

12 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SPORT FOTO: AGENCIJE

Slohokej liga

Ubjedqivi Partizan
BEOGRAD - Hokeja{i Partizana ostvarili su i dvadesetu pobjedu u Slohokej ligi savladav{i Tim Zagreb sa 7:2 (2:1, 3:1, 2:0) u utakmici 23. kola. “Crno-bijelima“ je to bila deseta uzastopna pobjeda, a tre}a nad Zagrep~anima. U redovima Partizana istakli su se Marko Kova~evi} sa dva gola i tri asistencije, An`e Terlikar sa dva pogotka i Nemawa Vu~urevi} sa ~etiri asistencije. Prvi gol za Partizan postigao je An`e Terlikar poslije samo 14 sekundi igre, na asistenciju Nemawe Vu~urevi}a i Marka Kova~evi}a. “Crno-bijeli“ su tokom cijelog me~a bili u prednosti, tako da pobjednik nije dolazio u pitawe. U sqede}em me~u, u okviru 24. kola Slohokeja, hokeja{i Partizana gostuju ekipi Maribora, u srijedu, 12. januara.

Nastavqen Svjetski kup u skija{kim letovima

Svjetski kup za skija{ice

Spust pripao Vonovoj

Martin Koh Lindzi Von

AL TEN MAR KT - Ame ri kanka Lindzi Von pobijedila je u spustu u austrijskom Altenmarktu, takmi~ewu koje se boduje za Svjetski kup. Ona je stazu pre{la za minut, 46 sekundi i 39 stotinki. Drugo mjesto pripalo je Awi Person iz [vedske, a tre}e Ani Feninger iz Austrije. Rezultati spusta u Altenmarktu: 1. Lindzi Von (SAD) 1:46.39, 2. Awa Person ([vedska) 1:46.82, 3. Ana Feninger (Austrija) 1:47.37, 4. Marija Ri{ (Austrija) 1:47.44, 5. An-

drea Fi {ba her (Aus tri ja) 1:47.57, 6. Lara Gut ([vajcarska) 1:47.60... Generalni plasman u spustu: 1. Von 360 po ena 2. Ri{ 257, 3. Elizabet Gergl (Austrija) 187, 4. Feninger 170, 5. Per son 163, 6. Danijela Merigeti (Italija) 139... Ge ne ral ni pla sman u Svjetskom kupu: 1. Ri{ 883, 2. Von 747, 3. Gergl 515, 4. Tawa Putiainen (Finska) 480, 4. Tina Maze (Slovenija) 480, 6. Mar liz [ild (Austrija) 431...

Austrijanac je do trijumfa do{ao ukupnim skorom od 452,2 boda i letovima od 211,5 i 213 metara
HA RA KOV - Aus tri ja nac Martin Koh do{ao je do svo je prve po bje de u Svjetskom kupu po{to je tri jum fo vao na prvim ski letovima sezone koji su odr`ani u ~e{kom Harahovu. Koh je do trijumfa do{ao uku pnim sko rom od 452,2 bo da i le to vi ma od 211,5 i 213 metara, ispred sunarodnika Tomasa Morgen{terna. Uz Koha i pobje dni ka ovo go di{we turneje “^etiri skakaonice“ do mjesta na podijumu do {ao je i ve te ran Adam Mali{ iz Poqske. Morgen{tern je bio taj koji je bio vode}i poslije prve runde ispred rekordera u ski letovima Norve`anina Bjorna Ejnara Romorena i Ma li {a, dok je Koh bio ~etvrti, iako je imao najdu`i let, ali je zbog stila do bio zna tno lo {i je ocjene. Me|u prvih pet bio je i Gregor [lirencauer, jo{ jedan Austrijanac, koji se tek vra}a u formu poslije povrede koqena, i wega je od vode}eg dijelilo mawe od pet bodova. Kohovog leta od 213 metara. Prvo Mali{ nije uspio da ga na dma {i, a po sli je je do{ao red na Romorena, koji nije mogao boqe od sedme po zi ci je u se dmom tre nut ku, a posqedwi je bio Morgen{tern. Austrijanac je imao let od 190,5 metara, a uz kompenzaciju zbog ka pi je, to ni je bi lo dovoqno da pretekne Koha, ali je on vrlo jasno da mu to ne smeta ve} je po~eo da slavi zajedno sa pobjednikom, ali i ostalim ~lanovima austrijskog tima. Rezultati letova u Harahovu: 1. Martin Koh (Austrija) 425.2 (211.5/213.0), 2. Tomas Morgen{tern (Austrija) 421.9 (196.5/190.5), 3. Adam Ma li{ (Poqska) 416.6 (197.5/189.0), 4. Ro bert Krawec (Slo ve ni ja) 403.3 (209.0/189.0), 5. Gregor [lirencauer (Austrija) 402.2 (205.5/189.5), 6. Simon Aman ([vajcarska) 398.9 (190.0/188.0)...

Me|unarodna pliva~ka federacija (FINA)

Udovi~i} najboqi
LOZANA - Kapiten vaterpolo reprezentacije Srbije Vawa Udovi~i} izabran je za najboqeg vaterpolistu svijeta u 2010. godini u izboru Me|unarodne pliva~ke federacije. Udovi~i} je prethodno, u novembru pro{le godine, progla{en i za najboqeg vaterpolistu Evrope u izboru magazina LEN. Kapiten reprezentacije Srbije, koji nastupa za zagreba~ku Mladost, tokom 2010. godine osvojio je Svjetsko prvenstvo, Svjetsku ligu i bronzanu medaqu na Evropskom prvenstvu. Za najboqu vaterpolistkiwu u protekloj godini FINA je izabrala Elizabet Armstrong iz SAD. Najboqi skaka~ u vodu je Nijemac Patrik Hauzding, dok je najboqa skaka~ica Kineskiwa Ruolin ^en. Ruskiwa Natalija I{~enko je progla{ena za najboqu sinhronu pliva~icu.

Generalni plasman
Generalni plasman Svjetskog kupa: 1. Tomas Morgen{tern (Austrija) 983, 2. Andreas Kefler (Austrija) 621, 3. Simon Aman ([vajcarska) 601, 4. Adam Mali{ (Poqska) 540, 5. Mati Hautameki (Finska) 493, 6. Tom Hilde (Norve{ka) 422...

DRUGO MJESTO za Tomasa Morgen{terna
U dru goj run di su di je su vi{e puta mijewale kapiju, a posqedwa promjena uslijedila je ba{ poslije

Vo`en veleslalom za Svjetski kup u {vajcarskom Adelbodenu

Svindal i Ri{ar zajedno na vrhu
ADELBODEN - Norve`anin Aksel Lund Svindal i Siprijen Ri{ar iz Francus ke tri jum fo va li su na ~etvrtom veleslalomu sezone koji je odr`an u Adelbodenu. Svindal i Ri{ar su ostvarili identi~no vrijeme od 2:25.28 minuta i tako su podijelili pobjedu u {vajcarskom ski centru.
Vawa Udovi~i}

Kvalifikacije odbojka{ica za EP

Pala i Austrija
KLA DO VO - @en ska ka detska odbojka{ka reprezentacija Srbije zabiqe`ila je i tre }u po bje du u A gru pi druge runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Turskoj. Mlade odbojka{ice su u Kladovu savladale Austriju sa 3:0 (25:22,25:23, 25:13).

FRANCUZ Tomas Fanara bio tre}i
Francuzu je to bio prvi trijumf u karijeri, dok je Svin da lu to bi lo 14. slavqe, a wih dvojica su tako uspjeli da prekinu domina ci ju Ame ri kan ca Te da Ligetija u veleslalomu ove sezone, a na podijumu im se pri dru `io To mas Fa na ra, jo{ jedan francuski skija{.

Srbija je zabiqe`ila tre}i maksimalni trijumf, ali te`e nego {to je bilo ko mogao da pretpostavi. Kadetkiwe Austrije, koje su do sada na turniru osvojile samo jedan set, i to protiv Portugalije, po{teno su namu~ile prvog favorita u Kladovu.

Rezultati veleslaloma u Adelbodenu: 1. Siprijen Ri{ar (Francuska) 2:25.28, 2. Aksel Lund Svindal (Norve{ka) + 0.00, 3. Tomas Fanara (Fran cus ka) + 0.20, 4. Bewamin Rajh (Austrija) + 0.22, 5. Ivica Kosteli} (Hrvatska) + 0.24, 6. ]etil Jansrud (Norve {ka) + 0.32... Ge n e r a l n i plasman v e le sl a lo ma: 1. Ted Ligeti (SAD) 303, 2. A k s e l L u n d Svindal (Norve{ka) 265, 3. Siprijen Ri{ar

FOTO: AGENCIJE

(Fran cus ka) 242, 4. To mas Fanara (Francuska) 176, 5. ]etil Jansrud (Norve{ka) 160, 6. Marsel Hir{er (Austrija) 128... Generalni plasman Svjet skog ku pa: 1. Aksel Lund Svindal (Nor-

ve{ka) 435, 2. Mihael Valho fer (Aus tri ja) 409, 3. Ivica Kosteli} (Hrvatska) 404, 4. Sil van Cur bri gen ([vajcarska) 395, 5. Ted Ligeti (SAD) 379, 6. Bewamin Rajh (Austrija) 344...

Aksel Lund Svindal

GLAS SPORT ponedjeqak, 10. januar 2011. 13

Srpski teniser eliminisan sa ATP turnira u ^enaju

Turnir u Brizbejnu

Soderling na tronu

Jankova "rasprodaja"

BRIZBEJN - [ve|anin Robin Soderling trijumfovao je na turniru u Brizbejnu po{to je u finalu pobijedio branioca titule Amerikanca Endija Rodika. Peti teniser svijeta je u finalu slavio sa 6:3, 7:5, a na putu do titule nije izgubio nijedan set, a protivnicima je samo jednom dozvolio da mu oduzmu servis. Finalni me~, ipak, nije bio lak ni za jednog od tenisera, po{to je u jednom trenutku bio prekinut jer je krov na “Pat Rafter areni“ proki{wavao, {to je posebno razbjesnilo Rodika. [ve|aninu je ovo bila sedma titula u karijeri.

Srpska teniserka povrije|ena

Ana preska~e Sidnej
PERT - Kao {to se i pretpostavqalo poslije povrede trbu{nih mi{i}a na Hopman kupu, Ana Ivanovi} je odustala od u~e{}a na turniru u Si dne ju. Iva no vi }e va je posqedwi put na “Mediabank interne{nl“ turniru igrala 2008. godine i tada je ispala u polufinalu. - Razo~arana sam {to ne}u mo}i da u~estvujem. Tamo se uvek sjajno provedem i pro{lo je neko vreme otkad sam posledwi put igrala ta mo. Na`alost, povreda koju sam zadobila u Pertu u me~u sa @istin Enan ne}e se zale~i ti na vre me. Mo ram da odmaram bar nekoliko dana, verovatno celu sedmicu, kako bih mogla da igram na Australijan openu - istakla je Ana Ivanovi}. Ona je rekla da se izviwava svima koji su o~ekivali da }e je gledati u Sidneju i dodala: - Ve} sam dobila nekoliko poruka u kojima su mi qudi poru~ili da bi navijali za mene i jako mi je `ao. Ali svakako }u ponovo do}i u Sidnej - dodala je Ivanovi}eva. Do kto ri vje ru ju da }e, uz do voqan odmor, Ana bi ti spre mna za Aus tra li jan open, ko ji 17. ja nu ara po ~iwe u Melburnu.

Janko Tipsarevi} u polufinalu protiv Ksavijera Malisa vodio, ba{ kao i u dublu, ali oba me~a izgubio
^ENAJ - Srpski teniser Janko Tipsarevi} ne}e se boriti za trofej na ATP 250 turniru u ^enaju po{to je u polufinalu pora`en od Ksa vi je ra Ma li sa sa 3:6, 6:3, 6:2. Me~ je tra jao 97 minuta. Protivnik Belgijancu u finalu bi}e Stanislas Vavrinka, koji je bio boqi od Toma{a Berdiha 6:4, 6:1. Po ~e tak me ~a ni je nagovje{tavao poraz Srbina. Tip sa re vi} je odli ~no po~eo me~ i djelovao je vrlo sigurno. Wegov protivnik uspio je da osvoji tek ~etvrti ge ma. Upra vo je taj brejk bio dovoqan za na{eg tenisera da povede 1:0 u setovima. Malis je u drugom setu poveo 2:0, ali je Tipsarevi} brzo izje dna ~io. Me |u tim, Belgijanac je uspio opet da odu zme ser vis re pre zen ta tivcu Srbije i da mu se istom mje rom re van {i ra za prvi set - 6:3. Beogra|anin nije imao {an se u odlu ~u ju }em se tu. Poslije velikog pada u igri Tip sa re vi} ni je mo gao da prona|e na~in da se vrati, dok je 60. igra~ na ATP listi ko ris tio sva ku gre {ku Srbina i na kraju zaslu`eno slavio - 6:2. ta je osvajao i Delrej Bi~. Tip sa re vi} je do sa da tri puta u~estvovao na turniru u ^enaju (2005, 2009. i 2010) i svaki put, do ove godine, je i{ao stepenik vi{e. Pri je {est go di na eliminisan je u prvom kolu, a on da se u In di ju vra tio 2009. kada ga je u ~etvrtfinalu pobijedio Marin ^ili}. Hrvat je na di grao Srbi na i go di nu da na ka snije, ali ovaj put u polufinalu. Janko je u svojoj karijeri dva puta igrao u finalu. Prvi put 2009. u Moskvi, kada ga je pobijedio Mihail Ju`wi, a drugi put 2010. u Hertogenbo{u, kada je uspje{niji bio Ukrajinac Sergej Stakhovskij.

Turnir u Dohi

ME^ trajao 97 minuta
Malis je u svojoj karijeri ve} pobje|ivao u ^enaju. To se dogodilo 2007. godine. Pored ovog turnira, dva pu-

Federer kao od {ale

Parovi
Nedugo po{to je izgubio od Malisa, Tipsarevi} je imao priliku da u tandemu sa Italijanom Simoneom Bolelijem do|e do finala u dublu. Srbin i Italijan su dobili prvi set polufinalnog me~a protiv Robina Hasea i Dejvida Martina 6:2. Me|utim, kao i protiv Malisa, nije se radovao na kraju, jer su Holan|anin i Amerikanac izjedna~ili (6:3), a zatim u tre}em, skra}enom setu stavili ta~ku na me~ - 10:7.

Roxer Federer

FOTO: AGENCIJE

Amerikanci {esti put osvojili Hopman kup

Belgijancima presudio dubl
PERT - Sjaj ni ser ver Yon Izner i Betani Matek Sen ds, ko ja je nas tu pi la umjes to po vre |e ne Se re ne Vilijams, osvaja~i su Hopman kupa za 2011. godinu! Ame ri kan ci su u me ~u odluke ubjedqivo savladali @istin Enan i Rubena Bemelmansa - 6:1, 6:3. Sin gl par ti je pret ho dno su za vr{e ne u skla du sa o~e ki vawima, jer je Enan po bi je di la Ma tek Sen ds re zul ta tom 7:6 (8), 6:3, a Izner izje dna ~io u su sre tu sa Be mel man som (6:3, 6:4). la da upravo zbog toga nije bi la psi ho lo {ki spre mna za finale. - Sjedila sam u hotelskoj sobi i samo su me pozvali da mi ka`u “sutra igra{ finale“. Mislima sam ve} bila u Melburnu, a uz to sam gledala kako da saniram povredu lakta - rekla je Enan. Hopman kup je u svom 23. izdawu privukao 78.242 gledaoca, {to je rekord otkako je program podijeqen na 11, umjesto na 12 cjelina.

DOHA - [vajcarac Royer Federer po tre}i put je osvojio turnir u Dohi (2005, 2006, 2011), pobijediv{i u borbi za trofej jednu od svojih starih “mu{terija“, Rusa Nikolaja Davidenka sa 6:3, 6:4. Ovom pobjedom Federer je povisio vo|stvo u duelima sa Rusom na 15:2. Jednu od dvije pobjede Rus je ostvario upravo u Dohi pro{le godine, ali ovog puta nije mogao da izbori nijednu brejk loptu, a kamoli da ozbiqnije ugrozi protivnika. Federer je odigrao rutinski, ne pokazuju}i znakove nervoze ni kada je drugi set u{ao u neizvjesnu zavr{nicu. Davidenko je uspijevao da odr`i ravnote`u do rezultata 4:4, kada je “Fedeks“ prepoznao trenutak za prelamawe me~a, poveo sa 0:40 i iskoristio prvu od tri vezane {anse za brejk. Wemu je ovo ~etvrta titula na posqedwih pet turnira, ukqu~uju}i Stokholm, Bazel i zavr{ni ATP {ampionat u Londonu pro{le godine. Jedino ga je zaustavio Gael Monfis u polufinalu mastersa u Parizu.

WTA smotra u Sidneju

Jovanovski u glavnom `rijebu
SIDNEJ - Bojana Jovanovski prebrodila je i posqedwe, tre}e kolo kvalifikacija za turnir WTA Premijer kategorije u Sidneju. Mlada srpska teniserka je bila ubjedqiva protiv Rumunke Sorane Kirstee (93. na listi), koju je savladala rezultatom 6:4, 6:2. Bilo je to pravo osvje`ewe za Bojanu (76), ~ija su prethodna dva me ~a pro tiv Li no Domingez i Aran~e Rus trajala po tri seta. Jovanovska }e se u prvom kolu turnira sastati sa sna`nom Estonkom Kajom Kanepi (22), a zanimqivo je da je potom mogu} okr{aj sa Jelenom Jankovi}. “Yej Yej “ }e star to va ti neuobi~ajeno te{kim duelom, protiv Francuskiwe Aravan Rezai (19). Jelena i Bojana pro{le godine su igrale dva puta. Jankovi}eva je slavila u Portoro`u, a krajem sezone do `i vje la je izne na |u ju }i poraz u Pekingu. Na turniru u Sidneju (nagradni fond 618.000 dolara) igra }e se dam od trenutno deset najboqih na svijetu, ukqu~uju}i prve tri te ni ser ke - Ka ro li nu Vo znijacki, Veru Zvonarevu i Kim Klajsters.

ME^EVE posmatralo 78.242 gledaoca
Bel gi ja je nas tu pi la u finalu, mada to pravo nije stekla na terenu. Reprezentacija Srbije morala je da odustane zbog povrede Ane Ivanovi}, mada su ona i Novak \okovi} osvojili prvo mesto u svojoj grupi. @istin Enan je izjavi-

Xon Izner i Betani Matek Sands

FOTO: AGENCIJE

14 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SPORT
FOTO: B. RADULOVI]

Pregled sedmice Nedjeqa, 2. januar
Ana Ivanovi} pobijedila je Jaroslavu [vedovu iz Kazahstana 7:6, 6:1 i donijela prvi trijumf Srbiji na Hopman kupu u Australiji. Drugi poen Srbiji na Hopman kupu donio je Novak \okovi} koji je savladao Andreja Golubjeva 4:6, 6:3, 6:1.

Ponedjeqak, 3. januar
Srpski teniser Janko Tipsarevi} plasirao se u drugo kolo ATP turnira u indijskom ^enaju poslije pobjede nad Argentincem Eduardom [vankom sa 6:3, 6:4. Srpski dubl Nenad Zimowi} i Viktor Troicki eliminisani su u prvom kolu turnira dublova u katarskoj Dohi po{to su pora`eni su od Gruzijca Tejmuraza Gaba{vilija i Nijemca Filipa Kol{rajbera sa 4:6, 7:6, 5:10.
Porodica Petrovi} na okupu

Prwavorska porodica Petrovi} fenomen srpske atletike

Utorak, 4. januar
Srpski teniser Viktor Troicki savladao je u prvom kolu turnira u Dohi Sergeja Stahovskog rezultatom 6:4, 7:5. Bojana Jovanovski nije uspjela da se plasira u tre}e kolo turnira u Brizbejnu po{to je izgubila od Ruskiwe Anastasije Pavqu~enkove sa 6:2 i 7:5.

Kolekcija medaqa na istoj adresi
Stopama oca @eqka Petrovi}a, u~esnika Olimpijskih igara u Sidneju, krenuli sinovi Nikola i Dra`en, koji ve} osvajaju odli~ja u svojim starosnim kategorijama
PI[E: BRANE RADULOVI] radulovic@blic.net

Srijeda, 5. januar
Rukometna reprezentacija Srbije pobijedila je ubjedqivo Bosnu i Hercegovinu rezultatom 39:26 u pretposledwoj provjeri pred Svjetsko prvenstvo u [vedskoj. Viktor Troicki plasirao se u tre}e kolo ATP turnira u katarskoj Dohi pobjedom nad Gruzijcem Tejmurazom Gaba{vilijem sa 6:3, 6:1.

^etvrtak, 6. januar
Srpski teniser Janko Tipsarevi} plasirao se u ~etvrtfinale turnira u ^enaju pobjedom nad Aleksandrom Kudrjavcevim iz Rusije sa 6:2, 7:6. Srpski teniser Viktor Troicki izgubio je od [vajcarca Roxera Federera u tre}em kolu turnira u Dohi sa 2:6, 2:6.

Petak, 7. januar
Srpska teniserka Bojana Jovanovski uspje{no je startovala u kvalifikacijama za WTA turnir u Sidneju po{to je u prvom kolu savladala {pansku igra~icu Lurdes Dominges Lino rezultatom 1:6, 7:5, 6:0. Srpski teniser Janko Tipsarevi} plasirao se u polufinale turnira u ^enaju po{to je savladao Keija Ni{ikorija iz Japana sa 6:4, 6:4.

PRWAVOR - Iako se poslije dugogodi{we uspje{ne karijere na atletskim stazama, i to u onoj najte`oj kategoriji, maratonu, “prekomandovao“ u kategoriju veterana, @eqko Petro vi} s ve li kim in te re so vawem pra ti sva atlet ska zbi vawa u Re pu blici Srpskoj. Svojevremeno, najve}a `eqa mu je bila nas tup na Olim pij skim igrama. Ostvario je taj ciq 2000. godine, kada je tr~ao na igrama u Sidneju, pa je postao prvi i zasad jedini olim pi jac prwavor skog sporta. Te go di ne Pe tro vi} je dobio sina Nikolu, koji je u skla du sa @eqko vim `eqama ne ko li ko go di na kasnije postao ~lan Atletskog kluba Prwavor. - Treniram atletiku ve} dvije i po godine. Odli~an sam u~e nik pe tog ra zre da osnovne {kole, a pro{le godine osvojio sam titule prvaka Republike Srpske i BiH u svojoj starosnoj kategoriji. Uz to, na beogradskom “Belom krosu“ stigao sam do srebrne medaqe - rekao je desetogodi{wi Nikola. O~evim stopama krenuo je i Dra`en, koji je ro|en

2002. go di ne. U wego vom sportskom kartonu tako|e su upisane prve medaqe. Osvojio ih je na uli~nim trkama u Prwavoru i Prijedoru.

SJAJNI rezultati prwavorskih atleti~ara
- To je tek po~etak. Siguran sam da }e u ovoj sezoni biti mnogo vi{e medaqa jer se ozbiqno pripremam. Uz to, treniram i u Teniskom klubu Bonito kod trenera Dar ka Mi haj lo vi }a. Nastupao sam na turniru u Beogradu, gdje sam u igri parova stigao do polufinala. Na ra vno, uzor mi je ta ta @eqko, a najve}a `eqa da se oku{am na nekim od idu}ih olimpijskih igara - govo ri ovaj odli ka{ dru gog razreda {kole “Nikola Tesla“ u Prwavoru. @eqko je na ~e lu naj tro fej ni jeg prwavor skog sportskog kolektiva. - Pro {le go di ne na {i takmi~ari osvojili su vi{e od 130 medaqa na zvani~nim takmi~ewima. Jelena Gaji} i Milo{ Popovi} postali su re pre zen ta tiv ci, pa su nastupali na prvenstvu Balka na. Ima mo za is ta sjaj nu generaciju podmlatka, pa }e

se o prwavorskoj atle ti ci da le ko ~u ti - is ta kao je predsjednik AK Prwavor. Trojica Petrovi}a posebno su zahvalna jedinoj dami iz wihove ku}e. Supruga i majka Sla|ana pru`a zna~ajnu logisti~ku podr{ku brinu }i se da uo~i nas tu pa weni poletarci budu spremni za vrijedne domete. Na tre nin zi ma ih pri pre ma trener Dalibor Vrhovac, a u ku}i ih vaspitava majka. - Ponosna sam na Nikolu i Dra`ena. Atletika je jo{ od vremena kada sam se

zabavqala sa @eqkom postala dio mog `ivota. Mali{ani su uspje{no krenuli o~e vim sto pa ma, pa sva ku pri li ku ko ris tim da ih pratim na takmi~ewima, govori sre}na majka Sla|ana. Bogata ku}na kolekcija pe ha ra, me daqa i di plo ma stalno se pro{iruje. U vitrinama lijepo ure|enog porodi~nog gnijezda u ulici Vuka Karayi}a, u gradskom na sequ Sla ti na, ima ipak mjesta i za sva odli~ja koja Petrovi}i steknu u 2011. godini.

Subota, 8. januar
Rukometa{i Srbije pobijedili su Austriju sa 39:27 u posqedwoj provjeri pred Svjetsko prvenstvo u [vedskoj od 13. do 30. januara. Janko Tipsarevi} izgubio je u polufinalu turnira u ^enaju od Gzavijea Malisa iz Belgije sa 6:3, 3:6, 2:6.

PRIPREME
U Atletskom klubu Prwavor po~ele su ve} pripreme za 12. uli~nu trku koja }e biti odr`ana 18. marta u Prwavoru, a klub }e, prema rije~ima @eqka Petrovi}a, konkurisati i za organizaciju ovogodi{weg kros prvenstva BiH. Staza je ve} odre|ena, a nalazi se u Bawskom centru Kula{i, rodnom selu najboqeg sportiste Prwavora svih vremena.

@eqko Petrovi} nekada

GLAS SPORT ponedjeqak, 10. januar 2011. 15

Januarska rejting lista Svjetske {ahovske federacije (FIDE)

Partije
Ga{imov - Ivan~uk Re|o Emilija 2011. 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 f5 4. f3 e6 5. e2 c5 6. e3 b6 7. c3 c6 8. 0-0 b2 9. e1 cd4 10. d4 d4 11. d4 b4 12. b1 c3 13. b2 e1 14. e1 b6 15. b5 f8 16. f5 ef5 17. b3 e7 18. c3 a6 19. d7 g6 20. c7 b5 21. e6 f6 22. e3 b8 23. a7 b6 24. c3 h5 25. c8 h7 26. cc7 f4 27. a8 1−0 Šort - Movsesjan Re|o Emilija 2011. 1. e4 c5 2. f3 e6 3. g3 b6 4. g2 b7 5. e2 d6 6. d4 f6 7. e5 fd7 8. g5 c8 9. d5 d5 10. c3 c6 11. ed6 h6 12. 0-0-0 a6 13. e3 hg5 14. g5 g2 15. e6 fe6 16. e6 d8 17. he1 c8 18. d5 b7 19. c7 h6 20. g8 a4 0−1 Hauel - Eduard Hestings 2011. 1. d4 f6 2. c4 e6 3. g3 c5 4. d5 ed5 5. cd5 d6 6. c3 g6 7. g2 g7 8. f3 0-0 9. 0-0 bd7 10. a4 b6 11. h3 e7 12. e1 e4 13. e4 e4 14. f4 e7 15. e4 e5 16. e5 e5 17. d2 e8 18. a3 d7 19. b4 f4 20. gf4 f6 21. b1 cb4 22. b4 ac8 23. a5 b5 24. a6 c4 25. c4 bc4 26. h2 b5 27. a5 c3 28. e3 c2 29. b5 a1 0−1 Šort - Vaqeho Pons Re|o Emilija 2011. 1. e4 e6 2. d4 d5 3. c3 f6 4. e5 fd7 5. f4 c5 6. f3 c6 7. e2 e7 8. c3 a5 9. h4 0-0 10. h3 f6 11. a3 f7 12. e3 b6 13. b3 f8 14. b1 a4 15. dc5 c5 16. c5 c5 17. b4 f8 18. ed4 fe5 19. c6 e4 20. ce5 f4 21. h2 f5 22. eg4 f1 23. f1 g4 24. e3 g6 25. f2 e5 26. g3 f6 27. g1 e6 28. e1 f8 29. d1 h8 30. h5 h4 31. c4 d4 32. c5 c4 33. f1 h5 34. c1 e3 35. b5 e4 36. b4 e2 37. h2 f5 38. f3 f4 39. e1 e3 0−1 Sav~enko - Bogdanovi} Doweck 2010. 1. f3 d5 2. d4 c6 3. c4 dc4 4. e3 e6 5. a4 f6 6. c3 g6 7. g5 c8 8. e6 e6 9. a5 bd7 10. a4 b5 11. ab6 b6 12. a6 g7 13. e2 0-0 14. 00 ac8 15. d2 c5 16. dc5 c5 17. a7 fc8 18. fd1 fd5 19. f3 e5 20. e1 g7 21. d5 d5 22. a6 d6 23. b7 8c7 24. d5 f5 25. c3 h6 26. a8 c8 27. b7 b8 28. a7 d5 29. e1 h2 30. f1 d7 0−1

Norve{ki velemajstor Magnus Karlsen na najnovijoj rejting listi ima 2.814 poena, ~etiri vi{e od Indijca Vi{vanatana Ananda
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

BAWALUKA - Na najnovijoj, januarskoj rejting listi Svjetske {ahovske federacije (FIDE), koja izlazi svaka dva mjeseca, na prvom mjestu ponovo se nalazi Norve`anin Magnus Karlsen. Prije dva mjeseca on je imao 2.802 rejting poena i bio je na drugom mjestu, sa dva poena mawe od Indijca Vi{vanatana Ananda. Sada Norve`anin ima 2.814 poena, ~etiri vi{e od drugoplasiranog Ananda. Tre}i je Jermenin Levon Aronjan sa 2.805 poena i time se zavr{ava krug igra~a koji su probili magi~nu cifru od 2.800 poena. Me|u 100 najboqih svjetskih igra~a nema {ahista iz Srbije i BiH.

JERMENIN Levon Aronjan tre}i
Plasman: seniori: 1. Magnus Karlsen (Norve{ka) 2.814 rejting poena, 2. Vi{vanatan Anand (Indija) 2.810, 3. Levon Aronjan (Jermenija) 2.805, 4. Vladimir Kramnik (Rusija) 2.784, 5. Sergej Karjakin (Rusija) 2.776, 6. Veselin Topalov (Bugarska) 2.775, 7. Aleksander Gri{~uk (Rusija) 2.773, 8. [ahrijar Mamedjarov (Azerbejyan)

2.772, 9. Vasilij Ivan~uk (Ukrajina) 2.764, 10. Hikaru Nakamura (SAD) 2.751, 11. Ruslan Ponomarjov (Ukrajina) 2.744, 12. Tejmur Ra|abov (Azerbejyan) 2.744, 13. Vugar Ga{imov (Azerbejyan) 2.736, 14. Jue Vang (Kina) 2.734, 15. Jan Nepomnija{~i (Rusija) 2.733, 16. Boris Geqfand (Izrael) 2.733, 17. Hao Vang (Kina) 2.731, 18. Peter Svidler (Rusija) 2.730, 19. Gata Kamski (SAD) 2.730, 20. Radoslav Vojta{ek (Poqska) 2.726... juniori: 1. Fabiano Karuana 2.721, 2. Ani{ Girl (Holandija) 2.686, 3. Vesli So (Filipini) 2.673, 4. Kvang Liem Li (Vijetnam) 2.664, 5. Sebastijen Feler (Francuska) 2.657... Srbija: 1. Ivan Ivani{evi} 2.630, 2. Bojan Vu~kovi} 2.623, 3. Robert Marku{ 2.617, 4. Aleksandar Kova~evi} 2.604, 5. Dragan [olak 2.581, 6. Mihajlo Stojanovi} 2.572, 7. Qubomir Qubojevi} 2.571, 8. Aleksa Strikovi} 2.570, 9. Milo{ Perunovi} 2.565, 10. Boban Bogosavqevi} 2.561... BiH: 1. Borki Predojevi} 2.626, 2. Predrag Nikoli} 2.598, 3. Ibro [ari} 2.549, 4. Bojan Kurajica 2.530, 5. Dalibor Stojanovi} 2.503, 6. Emir Dizdarevi} 2.493, 7. @eqko Bogut 2.440, 8. Bo{ko Tomi} 2.412, 9. [ahbaz Nurki} 2.411, 10. Milan Vuki} 2.408...

Magnus Karlsen (Norve{ka)

FOTO: AGENCIJE

REPREZENTATIVNA LISTA
Na mu{koj reprezentativnoj listi, za koju se uzima prosje~an rejting deset najboqe plasiranih {ahista, prva je Rusija sa 2.734 poena. Plasman: (159 dr`ava na listi): 1. Rusija 2.734 rejting poena, 2. Ukrajina 2.694, 3. Francuska 2.654, 4. Kina 2.653, 5. Jermenija 2.649, 6. Indija 2.641, 7. SAD 2.640, 8. Izrael 2.637, 9. Azerbejxan 2.635, 10. Ma|arska 2.634, ... 19. Srbija 2.589, ... 40. BiH 2.497 rejting poena...

Na najnovijoj `enskoj rejting listi bez velikih promjena u protekla dva mjeseca

Judit Polgar i daqe na ~elu kolone
BAWALUKA - Na `enskoj rejting listi najboqih {ahistkiwa svijeta za januar nije bilo velikih promjena u odnosu na novembar. Prvo mjesto zauzima i daqe Ma|arica Judit Polgar sa 2.686 poena. Na drugom mjestu sa 79 poena zaostatka, 2.607 nalazi se Indijka Humpi Koneru, dok je tre}a Kineskiwa Jifan Hou sa 2.602.

NATA[A Bojkovi} na 88. mjestu
Me|u 100 najboqih se nalaze i dvije Srpkiwe.

Nata{a Bojkovi} je na 88. mjestu sa 2.379, a Marija Manakova na 96. mjestu sa 2.366 rejting poena. Od bh. {ahistkiwa najbli`a “Top 100” je Vesna Mi{anovi} sa 2.318 poena, ~ak 44 poena mawe od od nekada{we svjetske {ampionke, Gruzijke

Humpi Koneru

FOTO: AGENCIJE

Rje{ewe:1. f6 e5 (1. ... f6 2. g5) 2. h4 e6 3. d3 1− 0

None Garinda{vili, koja je na 100. mjestu. Plasman: seniorke: 1. Judit Polgar (Ma|arska) 2.686, 2. Humpi Koneru (Indija) 2.607, 3. Jifan Hou (Kina) 2.602, 4. Tatjana Kosin~eva (Rusija) 2.570, 5. Nade`da Kosin~eva (Rusija) 2.552, 6. Nana Yagnidze (Gruzija) 2.550, 7. Antoaneta Stefanova (Bugarska) 2.546, 8. Ana Muzi~uk (Slovenija) 2.529, 9. Viktorija Cmilite (Litvanija) 2.526, 10. Dronavali Harika (Indija) 2.520, 11. Katerina Lahno (Ukrajina) 2.518, 12. Pia Kramling ([vedska) 2.516, 13. Venjun Ju (Kina) 2.514, 14. Maja ^iburdanidze (Gruzija) 2.502, 15. Aleksandra Kostewuk (Rusija) 2.498, 16. Alisa Gaqamova (Rusija) 2.497, 17. Ksue @ao (Kina) 2.496, 18. ^en @u (Kina) 2.495, 19. Ana Zatonski (SAD) 2.493, 20. Monika So~ko (Poqska) 2.489... juniorke: 1. Jifan Hou (Kina) 2.602, 2. Dronavali Harika (Indija) 2.520, 3. Venjun Ju (Kina) 2.514, 4. Marija

Muzi~uk (Ukrajina) 2.476, 5. Nazi Paikidze (Gruzija) 2.455..., Srbija: 1. Nata{a Bojkovi} 2.379, 2. Marija Manakova 2.366, 3. An|elija Stojanovi} 2.318, 4. Irina ^oqu{kina 2.317, 5. Marija Raki} 2.309, 6. Ana Bendera} 2.305, 7. Qiqa Drqevi} 2.295, 8. Jordanka Beli} 2.285, 9. Mirjana Mari} 2.283, 10. Sawa Vuksanovi} 2.234... BiH: 1. Vesna Mi{anovi} 2.318, 2. Elena Bori} 2.297, 3. Aleksandra Dimitrijevi} 2.263, 4. Dijana Dengler 2.063, 5. Sawa Dedijer 2.056, 6. Mira Dedijer 1.968, 7. Sara Ja}imovi} 1.948, 8. Ivana Pliv~evi} 1.885, 9. Dragana Ne{i} 1.838, 10. Bernandina Hayiselimovi} 1.822... reprezentativna lista (120 dr`ava): 1. Rusija 2.478, 2. Kina 2.463, 3. Gruzija 2.450, 4. Ukrajina 2.421, 5. Ma|arska 2.412, 6. Indija 2.397, 7. SAD 2.340, 8. Wema~ka 2.339, 9. Poqska 2.335, 10. Francuska 2.329, 11. Rumunija 2.310, 12. Srbija 2.309... 52. BiH 2.042... D. P.

Dijagram 127
Kasparov - Volovikov Doweck 2010.

Bijeli igra i dobija

Martin Andreas Demikelis u [paniju poveo i svoju vjerenicu

Fudbalski reprezentativac Argentine Martin Demikelis je napustio minhenski Bajern krajem pro{le godine i sada je ~lan {panske Malage. Ono {to medije posebno interesuje jeste ~iwenica da }e sa sobom povesti i seksi vjerenicu Evangelinu Anderson. Oni su se upoznali 2007. godine i od tada `ive zajedno. Evangelina je uvijek bila na meti brojnih fotografa, a u martu 2008. godine je pozirala za “Plejboj“. Malaga je definitivno pogodila sa poja~awem. - Nikud ne idem bez Evangeline. Ona je moja podr{ka i snaga i jednostavno nezamislivo je da ja budem u [paniji, a ona u Wema~koj - rekao je Demikelis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful