You are on page 1of 55

Ponedjeqak

www.glassrpske.com 10. januar 2011.


Broj 12.412
Godina LXVIII

Cijena
0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

VIJESTI Slavomir DRU[TVO Za uvoz PANORAMA U Kozarskoj


Gvozdenovi}: prehrambenih Dubici
Moramo da proizvoda odr`an izbor
o~uvamo stotine ciganskog
Srpsku miliona KM cara
странa 2 странa 6 странa 8

Sastanak lidera
stranaka u BiH OBIQE@EN 9. JANUAR, DAN I KRSNA SLAVA REPUBLIKE SRPSKE

FOTO: TANJUG
Bez
Republike,
mi koji u woj
`ivimo bili
bismo lo{e, ne
Dolaze oni bismo imali
koji `ele da identitet, ne
bismo znali
u BiH bude gdje se kre}emo
formirana i kuda sti`emo.
vlast странa 4 Republika
Poslovawe Srpska, weno
privrednika zdravqe, razvoj
i postojanost za
nas su imperativ
na{eg `ivota,
na{e politike
i bivstvovawa,
naglasio
Izdavawe predsjednik
dozvola i Dodik
sporovi ko~e
privredu странa 3 Lomqewe slavskog kola~a
странa 11

DANAS
SRPSKA STASALA
U STABILNU NEMA
promjenaa

ZAJEDNICU kapaciteet
Srpsk

Brojne institucije u BiH ne a`uriraju redovno informacije Wegovo preosve{tenstvo vladika


na internet sajtovima zahumsko-hercegova~ki i primorski
Komisija za koncesije BiH na svom Grigorije za “Glas Srpske“

Mostar - spona
internet sajtu posqedwu vijest
objavila 30. novembra 2009.

me|u vjerama
godine, a na sajtu federalnog
Ministarstva finansija posqedwe
obavje{tewe od januara 2010.
godine, rekao Dragi~evi}
BiH je bivala pod raznim protektoratima,
странa 5
pa je ~ak i sada pod nekom vrstom
protektorata, ali ipak vjerujem da su
qudi u ovoj zemqi sposobni da `ive
u miru, rekao vladika Grigorije
странa 7
2 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

Narod zna, to je ta~no. Narod zna {ta je SDA, a {ta je ono {to se sada tako zo-
ve. Narod zna ko je radio, a ko se danas slika.

Vijesti dana Hasan ^engi}, jedan od osniva~a


i dana{wi ~lan Glavnog odbora SDA

FOTO: GLAS SRPSKE


Boris Tadi} ~estitao Dan RS
Fond
Dogovorom do stabilnih za Kosovo
prilika u zemqi GLAS: Da li je razma-
trana mogu}nost da
BEOGRAD - Predsjednik Srbije Boris Tadi} ~estitao je Skup{tina otvori fond
predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i svim za pomo} Srbima na Ko-
stanovnicima Srpske 9. januar, Dan Republike, javila je sovu i Metohiji, o ~emu
Srna. je ranije bilo rije~i?
- Vama i svim gra|anima ~estitam Dan RS. @elim vam GVOZDENOVI]: Bilo je
uspeha u nastojawima da se u vreme svetske ekonomske krize razmi{qawa da se osnuje
poboq{a standard gra|ana RS - naveo je Tadi} u ~estitki. fond za pomo} Kosovu, jer su
Istakao je da }e Srbija, kao potpisnica Dejtonskog spora- oni prvi kojima treba po-
zuma, sa svoje strane nastaviti da se zala`e za dogovor tri mo}. To je, ipak, mogu}e po-
konstitutivna naroda i dva entiteta u BiH, koji }e stabili- krenuti na sednici
zovati prilike u BiH i dovesti do pomirewa, boqeg razumi- Skup{tine dijaspore i upra-
jevawa i uva`avawa razli~itih identiteta i nacionalnih vo zbog toga je veoma va`no
interesa. da se ~lanovi Skup{tine
- Putem dogovora najboqe mo`e biti obezbe|ena celovitost sastaju bar dva puta go-
BiH i wen br`i napredak u evropskim integracijama. Neka Slavomir di{we da bi se boqe re{a-
odluke legitimnih institucija RS budu pun doprinos takvoj Gvozdenovi} vali problemi Srba.
budu}nosti va{e zemqe - navodi se u ~estitki. Slavomir Gvozdenovi}, predsjednik Skup{tine srpske dijaspore
^estitka Filipa Vujanovi}a
Dobra saradwa
Crne Gore i Srpske
Moramo da o~uvamo
BAWALUKA - Duboko sam
uvjeren da }e se bliski i pri-
jateqski odnosi i dobra sa-
Navedeno je to u ~estitki
predsjednika Crne Gore Fi-
lipa Vujanovi}a koju je uputio
Republiku Srpsku
RS posebno va`na za na{ srpski narod. Srbija mora da se boqe pove`e sa onima koji
radwa izme|u Crne Gore i RS pred sje dni ku Re pu bli ke
u idu}oj godini jo{ uspje{ni- Srpske Miloradu Dodiku po-
`ive van wenih granica i da prosperira u ekonomskom razvoju, istakao Gvozdenovi}
je ra zvi ja ti, u du hu pri ja - vo dom 9. ja nu ara - Da na i RAZGOVARALA: VEDRANA KULAGA GVOZDENOVI]: U ovom boq{ati saradwu? GLAS: Ranije ste naglasi-
vedranak@glassrpske.com periodu sabrali smo stavove i GVOZ DE NO VI]: Po - li da su za maticu posebno va-
teqstva i na za je dni ~ku krsne slave RS Svetog arhi|a-
dobrobit. kona Stefana, javila je Srna. Republika Srpska posebno mi{qewa o pi tawu izra de dr`ao sam ono {to je u vezi sa `ne ve ze sa RS. Da li se
je va`na za na{ srpski narod i Strategije u vezi sa odnosima posebnosti RS u srpskom naro- ra zmi{qalo o odre |e nim
zato morate povesti ra~una, ali sa Srbima u dijaspori i regi- du prilikom konstituisawa, projektima da bi se u~vrstile
Bakir Izetbegovi} i mi svi, o ~uvawu wenog statu- onu. Drugi posao je da sve li- pripremawa strategije i u svoj- i po boq{a le ve ze sa Srp-
~ne podatke ugradimo u jednu stvu predsednika Skup{tine. skom?
Dan Srpske nije sa, istakao je u intervjuu za
“Glas Srpske“ pred sje dnik banku podataka i da imamo za- Kada je re~ o nama Srbima iz GVOZ DE NO VI]: Kao
uvredqiv za Bo{wake Skup{tine srpske dijaspore i
Srba u regionu Slavomir Gvoz-
jedni~ki sajt, {to jo{ nije za-
vr{eno. Jednom sam u {ali, a
Ru mu ni je, uspos ta vi li smo
uspe{nu saradwu sa Srpskom na
{to smo razmi{qali u vezi sa
Kosovom, na na~in da i kada
SA RA JE VO - Bo{wa ~ki ~lan Pred sje dni{ tva BiH denovi}. vi{e u zbiqi rekao da Srbi u poqu ekonomije i kulture. Bilo bi postojala mogu}nost, kao
Bakir Izetbegovi} rekao je da Dan Republike Srpske GLAS: Mnogi konstitu- sejawu prakti~no imaju dve ma- je mnogo elemenata saradwe ko- Skup {ti na obi |e mo ma kar
nije uvredqiv za Bo{wake. isawe Skup {ti ne srpske tice i da je ta druga Republika ji bi nekima mogli poslu`iti srpski deo Kosova, onaj gdje
- Mi Bo{waci ne vo li mo {to je zemqa po di jeqena. dijaspore ocjewuju kao isto- Srpska. Morate povesti ra~una, i kao primer. `ive pripadnici srpskog na-
Imamo pravo da stvari tako vidimo. Nama osobito nije rijski doga|aj? ali i mi svi, o ~uvawu wenog GLAS: Koji su to proble- roda, sigurno je da bilo dobro
pri srcu RS ni ti po di jeqena BiH kao ni to {to GVOZDENOVI]: Ve}ina statusa koji je ste~en me|unaro- mi koji mu~e dijasporu i da da do |e mo u Bi jeqinu ili
Bo{waka ba{ nema u tom dijelu BiH, kako je bilo prije deli to mi{qewe. Ipak, pos- dnom rezolucijom potpisanom li su uo~eni oni koji bi tre- Bawaluku da vidimo i ~ujemo
rata. Tu nas moraju razumjeti, ali po{tujemo Dejtonski toje odre|eni problemi, ugla- od svih. balo da se prioritetno rje{a- kako to `ivi RS, zato {to je
sporazum i svoje kom{ije i qude koji `ive zajedno sa na- vnom te hni ~ke pri ro de, u IDU]A SJEDNICA vaju? posebno va`na za na{ narod,
ma u ovoj dr`avi. @elimo im svako dobro, mir stabil- komunikaciji. Smatram da smo Skup{tine GVOZDENOVI]: Veliki ali moramo voditi ra~una o
nost i vi{e posla - kazao je Izetbegovi} na bo`i}nom mogli da uradimo i vi{e da je problem predstavqa pitawe jednoj sveop{toj srpskoj stra-
dijaspore prije ili dr`avqanstva na ~emu se mo- tegiji.
prijemu u Sarajevu kod mi- komunikacija bila boqa, odno-
sno da smo imali mogu}nost da poslije Vidovdana ra ra di ti kon kre tni je i GLAS: Za kada je zakazana
tro po li ta da bro bo san -
se ~e{}e sastajemo. Ostaje nam GLAS: Da li su do sada br`e. Srbija mora da se boqe druga sjednica Skup{tine
skog Ni ko la ja u su bo tu
da elektronskom po{tom ra- postignuti odre|eni uspjesi pove`e sa onima koji `ive dijaspore i da li se okvirno
uve~e.
zmewujemo informacije izme|u na poqu povezivawa dijaspore van wenih granica i da pro- mo`e govoriti o wenom dne-
Izetbegovi} je kazao da i matice? sperira u ekonomskom razvoju. vnom redu?
je “uvje ren da }e ova go - sebe i ~ekamo odluku Vlade
Srbije o Strategiji o~uvawa i GVOZ DE NO VI]: Je su. Za{to ne bi, na primjer, RS i GVOZDENOVI]: Idu}a
dina biti boqa od Kao prvo, uspeh je samo konsti- Srbija trgovali i poslovali sednica bi}e odr`ana pre ili
ja~awa odnosa mati~ne dr`ave
pret ho dne iako tuisawe Skup{tine dijaspore, u segmentu koji mo`e da re{i posle Vidovdana, ali vezano za
i dijaspore. Veoma va`no i
je po ~e la sa ali i posredovawe u konkre- di ja spo ra, odno sno po sred - ovaj praznik. Bilo bi te{ko
zna~ajno mjesto tu zauzimaju
ten zi ja ma“. Srbi iz regiona i okru`ewa. tnim situacijama i pitawima stvom dijaspore. Nije ni{ta izvodqivo da se sas ta ne mo
@. D. RS i Srbe u Crnoj Gori treba Srba iz regiona {to je malo lo{e u~iti pone{to od onih ba{ na taj dan. Na dnevnom re-
tretirati na poseban na~in. ubrzalo celu situaciju razume- koji su bili mudriji i br`i du sednice na}i }e se, izme|u
GLAS: Pro{lo je vi{e od vawa i re {a vawa pro ble ma od nas u nekom datom trenutku ostalih, pitawe re{avawa pr-
{est mjeseci kako je formi- Srba. i imaju neku vrstu prednosti. eostalih administrativnih
rana Skup{tina dijaspore. GLAS: Kakvom ocjewujete Svi moramo zajedno raditi i problema, kao i problemi koji
[ta je obiqe`ilo taj peri- saradwu RS sa dijasporom i u u ho du pri la go |a va ti svo je mu~e mnogobrojni srpski na-
Bakir od? kojim oblastima je mogu}e po- shvatawe i svijest. rod u dijaspori, u rasejawu.
Izetbegovi}
www.glassrpske.com Aleksandar Bocan-Har~enko, ambasador Ruske Federacije u BiH
Dugo ve} ~itam i slu{am o tome kako je pravosu|e u BiH
nezadovoqavaju}e i opet, po ko zna koji put, ko~ni~ar
je federalni dio ove dr`ave. Zanima me ho}e li se
RS da ja~a status u okviru Dejtona
SARAJEVO - Ambasador qudi, smatramo da se RS dobro Dan Republike i wen 19. ro- ekonomskog polo`aja i razvoj
ikada u ovoj zemqi stvari pokrenuti naboqe, da bi- Ruske Federacije u BiH Ale- snalazi u ekonomskoj krizi. U |endan. mogu}nosti za bilateralnu sa-
smo i{li naprijed. Ovako godinama tapkamo u mjestu. ksandar Bocan-Har~enko ocije- ekonomskom i socijalnom smi- radwu sa Rusijom, prije svega u
markiz.laka@yahoo.com nio je povodom 19 godina od slu se razvija dobro, a nova
SRPSKA
oblasti ekonomije.
se dobro snalazi
Svim gra|anima Republike Srpske `elim da ~estitam osnivawa Republike Srpske da Vlada ima dobar i efikasan - Veoma va`na poruka je i
Dan Republike i krsnu slavu RS. Ponosan sam {to su je Srpska postala jaka, a da je program - rekao je Bocan-Har- u ekonomskoj krizi spremnost za dogovarawe unutar
Srpska i weni zvani~nici uspjeli da prebrode sve weno rukovodstvo uspjelo da ~enko novinarima na bo`i- Glavna poruka ruskog amba- BiH i konsenzus u smislu rje-
prepreke i odupru se onima koji su poku{ali da je uni- oja~a wen status u okviru Dej- }nom prijemu kod mitropolita sadora Republici Srpskoj je ja- {avawa otvorenih pitawa - is-
{te. Ponosni gra|anin RS. tonskog sporazuma. dabrobosanskog Nikolaja i ~awe wenog statusa u okviru takao je Bocan-Har~enko.
lalic_milosK@hotmail.com - Mi, kao i na{i poslovni ~estitao stanovnicima RS Dejtonskog sporazuma, ja~awe @. D.
GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 3

Milorad Dodik odlikovao Albrehta Kone~nija


BAWALUKA - Predsjednik RS Milorad Dodik odlikovao je ju~e, skih prava, tolerancije me|u narodima, vladavine prava i slobo-
povodom Dana i krsne slave RS, ordenom ~asti sa zlatnim zraci- da, vi{egodi{wi priznati javni rad i afirmaciju RS - saop{teno
ma ~lana Parlamentarne skup{tine Savjeta Evrope profesora je iz Kabineta predsjednika Republike.
Albrehta Kone~nija. Profesor Kone~ni je ~lan parlamenta Austrije, Evropskog parla-
- Kone~ni je odlikovan za naro~ito isticawe u afirmaciji qud- menta i Parlamentarne skup{tine Savjeta Evrope. S. T.

Obiqe`en 9. januar, Sveti arhi|akon Stefan, Dan i krsna slava RS

Srpska stasala u stabilnu


politi~ku i ekonomsku zajednicu
Na{ ciq jeste EU, ali ne `elimo da gubimo na{ identitet i da mijewamo kapacitete na{e republike, jer kad idemo u Evropu
trebalo bi da budemo ja~i, a ne slabiji. Zato nismo spremni da damo na{e nadle`nosti za taj put, istakao Dodik
PI[U: GORAN MAUNAGA dno je od na{ih najve}ih po-
g.maunaga@glassrpske.com liti~kih dostignu}a u pret-
SVJETLANA TADI]
ho dnom pe ri odu. Na{ ciq
svjetlanat@glassrpske.com
jeste Evropska unija, ali mi
BAWALUKA - Dan Repu- ne `e li mo da gu bi mo na{
blike za svaku zajednicu naj- identitet i da mijewamo ka-
va `ni ji je dan u wenoj pa ci te te na {e re pu bli ke,
istoriji, a Republika Srp- jer kad idemo u Evropu tre-
ska, nastala kao izraz voqe balo bi da budemo ja~i, a ne
srpskog naroda u BiH u tur- slabiji. Zato nismo spremni
bulentnim vremenima diso- da damo na{e nadle`nosti
lu ci je biv {e za je dni ~ke za taj put - istakao je Dodik.
dr`ave, danas je otvorena za Na gla sio je da je BiH
`ivot svih wenih stanovni- dugo bila samo objekat me|u-
ka bez obzira na nacionalnu narodnih odnosa i poligon
ili vjersku pripadnost, po- za svojevrstan dr`avno-pra-
li ti ~ko ili ide olo {ko vni i dru{tveno-politi~ki
opredjeqewe. eksperiment, neuspje{an za
Rekao je to u svojoj besje- mnoge, optere}uju}i za sve.
di predsjednik RS Milorad Stereotipi su se, dodao je,
Dodik na sve~anoj akademiji ogle da li u sta vo vi ma po je -
i na sve~anom prijemu orga- dinih me|unarodnih i doma-
nizovanim povodom 9. januara, }ih po li ti ~a ra o BiH kao
Dana i krsne slave RS Svetog gra|anskoj i multietni~koj
ar hi |a ko na Ste fa na ju ~e u zajednici u kojoj je jedan na-
Bawaluci. rod iskqu~ivo `rtva, a dru-
- Svi u Srpskoj danas su gi iskqu~ivi krivac.
vi{e nego ikada svjesni svoje
republike. I pored brojnih SRPSKA OTVORENA
izazova, RS je stasala u sta- za `ivot svih wenih
bilnu politi~ku i ekonom- stanovnika Sve~anost povodom Dana Republike FOTO: S. ILI]
sku, so ci jal no od go vor nu, publika, weno zdravqe, razvoj na pozitivne stope privre-
demokratsku, teritorijalno - Rje{ewe svih problema i postojanost za nas su impe- dnog rasta kakve su bile pri-
integrisanu zajednicu. Za me- za wih je bi lo ka`wavawe ra tiv na {eg `i vo ta, na {e je uti ca ja kri ze. RS }e mo Pritisci i saradwa
ne je RS su{tina i osnov dje- srpskog naroda i politi~ka politike i bivstvovawa. @e- odr`ati stabilnom, ekonom-
lo vawa, a svi oni ko ji eutanazija legalnih politi- lim svima da se doka`emo u ski i politi~ki jakom - re- Dodik je napomenuo da se i pored brojnih pritisaka i
u~es tvuju u kreirawu us pje- ~kih pred sta vni ka RS. Na - nastojawu da smo boqi i us- kao je Yombi}. sputavawa nije odustalo od principijelnog politi~kog dje-
{ne, moderne i demokratske me tawe is ti ne uvi jek pje{ni, a RS je siguran okvir Premijer Srbije Mirko lovawa i zastupawa legitimnih prava i interesa RS i
RS, po{tuju}i Dejtonski mi- zavr{i fijaskom, jer istina za takav uspjeh - rekao je Do- Cvetkovi} rekao je da je sve- wenih stanovnika i dodao da se wena prava i interesi
rovni sporazum, Ustav i zako- je jedna - upozorio je Dodik. dik. ~a na aka de mi ja po vo dom nikad ne}e ostvarivati na {tetu nekog drugog.
ne, predstavqaju partnere - Dodao je da je odgovorno dje- Predsjedavaju}i Predsje- obiqe`avawa Dana i krsne - @elimo da, u okviru na{ih ustavnih mogu}nosti, sara|u-
rekao je Dodik. lovawe, posve}eno mirnom i dni{ tva BiH Ne boj {a Ra - sla ve RS je dna od na ju pe - jemo sa predstavnicima svih dr`ava, posebno sa Srbijom,
On je svima koji poku{a- in sti tu ci onal nom rje {a - dmanovi} izjavio je da je RS ~atqivijih kojima je prisus- ali i drugim dr`avama u regionu, sa EU, SAD, Rusijom,
vaju da umawe ustavni i dej- vawu svih otvo re nih pi - 19 godina od wenog nastanka tvovao. Kinom, Izraelom i svima koji nas uva`avaju i `ele da sa-
tonski kapacitet RS, wenu tawa, li {e no po li ti ~kog neo spor no boqi en ti tet ra|uju sa nama - istakao je Dodik i dodao da je uvjeren da
poziciju i nadle`nosti po- avanturizma, uz istovremeno BiH. RADMANOVI]: je RS svakim svojim ro|endanom sve ja~a i boqa.
ru ~io da je krajwe vri je me ja~awe vladavine prava, de- - RS vodi ra~una o sva- RS neosporno boqi
da odustanu od tih poku{aja. mo krat skih in sti tu ci ja i kom svom gra |a ni nu i ima entitet zlanski Vasilije, koji je slu- boqih sinova i k}eri na{eg
Dodao je da je Srpska trajna eko nom ske odr`i vos ti re - koncepciju razvoja zahvaquju- `io liturgiju sa episkopima na ro da - re kao je vla di ka
pravna, teritorijalna i po- zul to va lo ~iweni com da je }i stabilnom rukovodstvu ko- Sve ~a noj aka de mi ji i bawalu~kim Jefremom i bi- Vasilije. Istakao je da i na
li ti ~ka ka te go ri ja, ko ja je RS danas, politi~ki i eko- je zna ka ko }e se na ovom prijemu prisustvovali su ja- ha}ko-petrova~kim Hrizosto- “tim te meqima be de mi
svoj su ve re ni tet uni je la u nom ski sta bil na i sa moo - prostoru `ivjeti boqe - re- vni i kulturni radnici, te mom, napomenuo je da je RS otaybine ponekad bivaju na-
dr`avnu zajednicu BiH i da dr`iva. kao je Radmanovi}. pred sta vni ci po li ti ~kog brawena od onih ko ji su je padani i pomalo pucaju, ali
zbog toga prihvata samo onu - Bez Republike, mi koji u No vo iza bra ni pred sje - `i vo ta RS, SPC i di plo - napadali i `eqeli da je “sa- je si la Bo `i ja i krv onih
BiH ko ja je ve ri fi ko va na woj `ivimo bili bismo lo- dnik Vlade RS Aleksandar mat skog ko ra u BiH. tru sa zemqom“. pra ve dni ka i do brih qudi
izvornim Dejtonskim spora- {e, ne bismo imali identi- Yombi} rekao je da su u RS Obiqe`avawe Dana RS po- - Branili su je oni pobo- koji je vode ~ine stabilnom,
zumom i koja uva`ava RS. tet, ne bi smo zna li gdje se ~e lo je sve tom ar hi je rej -
za idu}e ~etiri godine odre- `ni, dobri i ~estiti qudi, pos to ja nom i os ta }e za sve
- Pravo na takav stav je- kre}emo i kuda sti`emo. Re- skom liturgijom i vjerskim
|eni jasni ciqevi. koji nisu napadali drugoga, takva“.
- Prve dvije godine na{ obredom lomqewa slavskog nego su branili svoje. Zato Biv {i ~lan Pred sje -
ciq je zadr`avawe socijalne kola~a u Hramu Hrista Spa- je otaybina na{a, sagra|ena dni{tva BiH @ivko Radi-
i fiskalne stabilnosti, a u siteqa u Bawaluci. na ~vrstim te meqima, ko ji {i} je po sli je sve ~a ne
idu}e dvije godine vra}awe Vla di ka zvor ni ~ko-tu - su zacementirani krvqu naj- akademije kazao da Srpska,
19 godina od svog nastanka,
FOTO: S. ILI]

ide stabilnim putem.


POLAGAWE VIJENACA Dan Republike obiqe`en
je ju~e razli~itim programom
Povodom obiqe`avawa raca NOR-a, Spomen-kos- i prijemima u mnogobrojnim
Dana RS u subotu, 8. janu- turnici na gradskom op{tinama Srpske. Dodik je
ara, polo`eni su vijenci grobqu i na spomeniku “12 i u subotu organizovao prije-
na Spomenik palim borci- beba“ u Bawaluci, te na me za delegacije MUP-a RS,
ma Vojske RS na grobqu grob pokojnog predsjednika NSRS, pred sta vni ke bo ra -
“Sveti Pantelija“, spomen- RS Milana Jeli}a u Mo- ~kih organizacija, predsta-
obiqe`ju na Trgu palih bo- dri~i. vni ke RS u or ga ni ma BiH,
Sve~ani prijem FOTO: TANJUG kao i ~lanove Vlade RS.
4 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

FOTO: GLAS SRPSKE


Komentar dana

Pi{e:
Svjetlana
TADI]

(Ne)a`urnost
Internet sajtovi danas su postali ne{to uobi~ajeno, ne{to
{to gotovo svaki informati~ki pismen ~ovjek prati svakoga
dana kako bi do{ao do novih informacija. Koliko ko i u ko-
jem obimu, ~ita sadr`aje razli~itih sajtova, zavisi od li~nog
izbora.
Ono {to je postala praksa otkako je internet konekcija
postala dostupna na svakom koraku, jeste to da su predstavni-
ci raznoraznih institucija uveliko po~eli da se oslawaju na Neboj{a
#~ari# interneta prilikom komunikacije sa {irokim naro- Radmanovi}
dnim ma sa ma. I to je

Dolaze oni koji


Kori{}ewe nor mal no u svim Lideri SNSD-a, SDS-a i dva HDZ-a danas o formirawu vlasti
interneta prilikom zemqama savremenog
komunikacije sa svijeta, ali ne i u BiH,
{irokim narodnim odnosno u pojedinim

`ele rje{ewa
masama normalno je wenim institucijama.
Svi oni stanovnici, ko-
u svim zemqama je interesuju odre|ene
savremenog svijeta. informacije u vezi sa
Ipak, nije i u BiH, poslovima institucija
odnosno u BiH, ne mogu o tome da
pojedinim wenim se in for mi {u pu tem Oni koji `ele da se igraju odga|awem termina, u stvari, ne `ele da se desi bilo
institucijama, koje interneta. Za{to? {ta {to je u cjelini va`no. Iz RS bi}e dva lidera na tom sastanku, a vidje}emo da
umjesto da redovno Zato {to rukovodi-
a`uriraju svoje oci pojedinih institu- li }e imati kapacitet za dono{ewe odluka, rekao Radmanovi}
cija BiH nisu svjesni da PI[U: GORAN MAUNAGA
internet stranice, je i za to do{lo vrijeme sus tvo va ti i pred sta vni ci dimo da li je mogu}e i kada Portparol SDA Salmir
g.maunaga@glassrpske
mjesecima ne i da se obavje{tewa ne SDP-a i SDA. posti}i dogovor - dodao je Ve- Kaplan izjavio je ranije da }e
@EQKA DOMAZET
objave ama ba{ - SNSD smatra da je nas- gar. ova stranka, ako se stvore po-
pi{u vi{e na zidovima glass@teol.net
nijednu novost zadruga, ve} internet tupio prelomni trenutak za Dodao je da su predstavni- trebni preduslovi, u utorak,
portala. BAWALU KA - Li de ri BiH i da se politi~ki fa- ci SBB BiH izrazili spre- 11. januara, na sastanku lide-
U suprotnom ne bi dozvolili da na sajtovima institucija dvije najja~e politi~ke par- ktori sa najve}om izbornom mnost da do|u na sastanak, a da ra najja~ih politi~kih parti-
kojima rukovode u rubrikama #novosti# i #aktuelnosti# stoje ti je iz Re pu bli ke Srpske, verifikacijom moraju pona- se SDP BiH nije odazvala, kao ja u BiH iza }i sa svo jim
informacije objavqene jo{ prije nekoliko mjeseci, pa ~ak i SNSD i SDS, koji su obe}a- {ati odgovorno - rekao je Va- ni SBiH, koja je ovaj prijedlog prijedlogom za formirawe
prije godinu. li da }e prisustvovati da- si}. jo{ ranije odbacila. vlasti.
Tako ako ho}ete da znate {ta se de{avalo pro{le godine na{wem sas tan ku li de ra Por tpa rol HDZ-a 1990. Prvi za mje nik vi so kog
slobodno oti|ite na sajtove Komisije za koncesije, Agencije politi~kih partija BiH u Veso Vegar izjavio je da }e NASTUPIO predstavnika u BiH Roderik
za policijsku podr{ku, Agencije za antidoping kontrolu, Di- Sa ra je vu to obe }awe }e sas ta nak par la men tar nih prelomni trenutak Mur izjavio je da OHR nema
rekcije za ekonomsko planirawe i mnoge druge mawe ili vi- odr`ati i do}i }e na dogovo- stranaka, koji su ranije naja- za BiH namjeru da se mije{a u for-
{e bi tne. Stru~waci ka `u da da nas je dan sajt mo `e reni sastanak. vili SNSD, SDS i dva HDZ- mirawe vlasti u BiH, te izra-
a`urirati apsolutno svako ko ima #imalo u glavi#. Korisni- Izja vio je to ju ~e u a, biti odr`an danas u zgradi ^lan Pred sje dni{ tva zio nadu da ova kancelarija
~ki interfejsi postali su toliko jednostavni da samo otva- Bawalu ci pred sje dnik Iz - institucija BiH. SDA Bakir Izetbegovi} re- ne}e biti primorana da se na
rawe imejl adrese mo`e biti komplikovanije od a`urirawa. vr{nog odbora SNSD-a Ne- - Te ma sas tan ka bi }e kao je da ta stranka ne}e do}i neki na~in “upetqa“ u to pi-
Uredno a`uriran internet sajt uostalom ima ~ak i svaki boj{a Radmanovi}, dodaju}i uspostavqawe vlasti i for- na dana{wi sastanak lidera u tawe.
iole pristojan kafi} u ovoj zemqi. A`urnost sajtova ne zavi- da lideri tih partija pokazuju mirawe vladaju}e koalicije. Sarajevu ali da }e prisustvo- - To nije na{a namjera.
si nimalo od vje{tina koje zaposleni u odre|enoj instituciji da `ele da se formira vlast u O~ekujemo da }e do}i predsta- vati sastanku zakazanom za su- Ako se to bude tra`ilo od nas
imaju, {to rukovodioci ~esto koriste kao opravdawe, ve} je- BiH. vnici ve}ine stranaka da vi- tra i da od wega vi{e o~ekuje. od politi~kih stranaka, pre-
- Oni ko ji `e le da se tpostavqam da postoji teoret-
dnostavno od (ne)organizacije.
igraju odga|awem termina, u ska mogu}nost da poku{amo
Dana{we rukovodioce, me|utim, ne zanima na {ta tro{e
buxetske pare, a jo{ mawe ih zanima da li }e biti na usluzi stvari, ne `ele da se desi bi- KO^NI^ARI U SDP-u pomo}i u tom slu~aju - rekao je
lo {ta {to je u cjelini va- Mur u subotu nave~e.
onima kojima su namijeweni, stanovnicima dr`ave nam BiH.
`no. Iz RS bi}e dva lidera Radmanovi} je naglasio da - Dakle, ko~ni~ari su SNSD, SDS, oba HDZ-a,
Rukovodioci koji ne shvataju va`nost internet prezentaci-
na tom sastanku, a da li }e kompletan sistem formi- u SDP-u na ~elu sa liderom SBiH i SBB BiH zakazale su
je, jednostavno treba da posjete sajtove u nadle`nostima ze-
imati kapacitet za dono{ewe rawa vlasti u BiH ko~e oni te stranke Zlatkom sastanak za 10. januar zbog po-
maqa regiona i Evrope. Mo`da tada i #ukapiraju# da je u
odluka, to ne znam - rekao je koji su dobili ve}i broj gla- Lagumxijom. Zato BiH jo{ ne- ku{aja dogovora formirawa
dana{we vrijeme i te kako potrebno komunicirati sa kori-
Radmanovi}. sova nego na prethodnim ma vlast, a ve} se mo`e vlasti na nivou BiH i pozva-
snicima putem interneta. A stare, bajate, istro{ene infor-
Izvr{ni sekretar SNSD- izborima i koji su sebe pro- zakqu~iti, ne}e je imati ni u le da im se pridru`e i pred-
macije na sajtovima dr`avnih institucija nisu za pohvalu
a Rajko Vasi} rekao je da, bez glasili pobjednicima, iako u sqede}a dva mjeseca stavnici ostalih politi~kih
nikome. partija u BiH, dok je sastanak
obzira na sve prethodne naja- BiH ne mo`e biti pobjednika. - dodao je.
ve, o~ekuje da }e sastanku pri- za 11. januar zakazan ranije.
Nikola Nastavak reagovawa na nalog Valentina Incka

Rusija protiv "bonskih ovla{}ewa"


Kova~evi},
pomo}nik ministra za
pravosu|e u Vladi RS SARAJEVO - Ambasador stvaraju napetosti i krize - htio da iskoristi svoja “bon- nalazi na teritoriji RS i pod
Ruske Federacije u BiH Ale- rekao je Har~enko u subotu uve- ska ovla{}ewa“ i mi se i daqe zabranom je raspolagawa, dok
Pravosu|e u BiH je u jednom velikom zaostatku, pove}ao se ksandar Bocan-Har~enko rekao ~e u Sarajevu. nadamo da ovaj problem mo`e Ustavni sud BiH ne donese ko-
broj sudija, a u reformi nisu postignuti zna~ajni rezultati. je da je bio protiv naloga vi- da se rije{i putem pregovora i na~nu odluku o ovom pitawu,
sokog predstavnika Valentina INCKO da }e svi politi~ki lideri {to su podr`ali i ambasadori
Incka na posqedwoj sjednici obustavio primjenu pokazati dobru voqu i prona}i ze maqa ~la ni ca Upra vnog
ambasadora PIC-a u Sarajevu u Zakona o dr`avnoj zajedni~ki jezik o tome. Za nas odbora PIC-a, osim Rusije. Za-
Sudovi u vezi sa Zakonom o dr`avnoj imovini u RS je najva`nije da doma}e insti- mjenik predsjedavaju}eg Doma
Federaciji imovini u RS, iz poznatih ra- tucije imaju {ansu da funkci- naroda Parlamenta BiH Sulej-
zloga “negativnog odnosa Rusi- Zamjenik visokog predsta- oni{u. U ovom slu~aju sasvim man Tihi} tra`i od Ustavnog
BiH je pre ma upo tre bi bon skih vnika u BiH Roderik Mur po- je prikladno da Ustavni sud suda BiH poni{tavawe Zako-
ovla{}ewa“. novio je da OHR ni na koji BiH razmotri ovo pitawe i na, jer smatra da je wim “pre-
- [titio sam stav Rusije i na~in ne tra`i konfrontaci- donese odluku - kazao je Mur. kr{en Ustav i zakoni BiH“ i
Samo prema podacima kantonalnih i okru`nih sudova u RS, koji se poklapa na tom pi- ju izme|u me|unarodne zajedni- Incko je 5. januara obusta- jer je “BiH jedini vlasnik
FBiH krajem 2009. godine ostalo 27.150 nerije{enih pre- tawu. “Bonska ovla{}ewa“ ne ce i RS. vio primjenu Zakona RS o sta- dr`avne imovine“.
dmeta, a u sudovima u Srpskoj 3.226 predmeta. rje{avaju nijedno pitawe, samo - Visoki predstavnik nije tusu dr`avne imovine koja se @. D.
GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 5

Brojne institucije u BiH ne a`uriraju redovno informacije Posebna sjednica NSRS


Izbor zajedni~ke
Na sajtovima vijesti komisije
BAWALUKA - U Bawaluci }e danas biti odr`ana pose-

stare i vi{e od godinu bna sjednica Narodne skup{tine Republike Srpske na kojoj
}e biti obavqen izbor dijela zajedni~ke komisije parla-
menta RS i Vije}a naroda RS, javila je Srna.
Posao Komisije je usagla{avawe onih akata koje je usvojila
Komisija za koncesije BiH na svom internet sajtu posqedwu vijest objavila 30. Narodna skup{tina, a koji nisu pro{li na Vije}u naroda.
Klub Bo{waka u Vije}u naroda RS donio je jednoglasnu
novembra 2009. godine, a na sajtu federalnog Ministarstva finansija posqedwe odluku o pokretawu za{tite vitalnog nacionalnog intere-
obavje{tewe od januara 2010. sa na odluke o izboru predsjednika i ~lanova Vlade RS.
PI[E: SVJETLANA TADI] Danas }e biti odr`ana i prva posebna sjednica Vije}a na-
svjetlanat@glassrpske.com roda, kada }e biti razmatrana odluka o pokretawu procedu-
re za za {ti tu vi tal nog na ci onal nog in te re sa Klu ba
BAWALUKA - Da inter- Bo{waka na odluke o izboru predsjednika i ~lanova Vlade.
net sajtove pojedinih minis-
tar sta va, agen ci ja,
instituta, direkcija i dru- “Kroacija libertas“ i “Croportal.ba“
gih institucija u BiH nadle-
`ni ne a`uriraju redovno, Prijavili Haxiomerovi}a,
pokazuje i to da su u rubrika-
ma “novosti“ i “aktuelnos- FTV i Lagumxiju
ti“ posqedwe informacije MOSTAR - NVO “Kroacija (USKOK).
objavqene jo{ prije nekoliko libertas“ i novinarski kole- - Hayiome ro vi} je u ju nu
mjeseci, pa i prije godinu. gijum portala “Croportal.ba“ 2007. godine reketirao zagre-
Tako je Komisija za konce- podnijeli su krivi~nu prija- ba~ku INA. Potvr|uju to is-
si je BiH na svom saj tu vu protiv urednika magazina tra ga i pro to ko li sa ni
posqedwu vijest objavila jo{ “60 minuta“ FTV-a Bakira dokument koji je poslao dire-
30. novembra 2009. godine, dok Hayiomerovi}a, novinara i ktor preduze}a “Interina“
je na sajtu Agencije za vodno uredni~kog kolegijuma te ku- Frawo Bo`i} predsjedniku
podru~je rijeke Save BiH pod }e, te protiv predsjednika Uprave INA u Zagrebu Tomi-
rubrikom “aktuelno“ jedina SDP-a Zlatka Lagumyije zbog slavu Dragi~evi}u - pi{e u
vijest, vijest o poplavama od re ke ti rawa, ucje na i pri - prijavi.
25. juna 2010. godine. jetwi u vezi sa slu~ajem “In- Navedeno je i da je “Lagumy-
Sajt Agencije za policij- terina“ Mostar. ija u vrijeme dok je na vlasti
sku po dr{ku BiH jo{ je u Sajt Komisije za koncesije BiH ,
Prijava je podnesena Fede- bila Alijansa za promjene’,
izradi, pa pored dva oglasa za godine. septembra i oktobra 2010. go- Dragi~evi} rekao je “Glasu ralnoj upravi policije u Sa- preko svojih kadrova pokre-
popuwavawe radnih mjesta ne- U FBiH se ne a`uriraju dine. Sli~no je i na sajtu fe- Srpske“ da lo{a a`urnost saj- ,
rajevu, Agenciji za istrage i nuo emisiju 60 minuta’, te da
ma nijednu objavqenu vijest ~ak ni sajtovi ministarstava, de ral nog Mi nis tar stva za tova nije zbog neznawa nego za{titu BiH (SIPA) i Dr`a- se od tada SDP finansira
ili aktuelnost o radu same pa je tako na sajtu federalnog pi tawa bo ra ca i in va li da zbog lo{e organizacije u in- vnom tu`ila{tvu u Zagrebu kroz reket“. G. M.
agencije. Mi nis tar stva fi nan si ja gdje je posqedwa vijest od 28. stituciji.
Agencija za antidoping posqedwe obavje{tewe jo{ iz oktobra 2010. godine. Minis- - Svi dr`avni slu`beni-
kontrolu posqedwe vijesti na januara 2010. godine. Na sajtu tarstvo zdravstva FBiH je ne- ci RS u pro ce su edu ka ci je
svojoj veb stranici objavila je fe de ral nog Mi nis tar stva {to a`urnije, objavqena je pro{li su obuku rada na per-
u av gus tu pro {le go di ne, a saobra}aja i veza kao aktuelna jedna vijest u drugoj polovini so nal nim ra ~u na ri ma kroz
Izvo zno-kre di tna agen ci ja se na vo di in for ma ci ja iz oktobra, ali i jedna 1. decem- strategiju “E-vlada“, dok slu-
BiH na svom sajtu ima samo septembra 2010. godine. Na bra 2010. godine. `benici u FBiH tako|e pro-
oglas za popuwavawe radnih sajtu Ministarstva rada i so- laze edukaciju ali ne postoji
mjesta iz aprila 2009. godine ci jal ne po li ti ke FBiH SAJTOVI strategija koja to u potpunos-
i re vi zor ski iz vje {taj iz posqedwa vijest objavqena je u ministarstava u Vladi ti defini{e - rekao je Dra-
2008. go di ne. Ni {ta boqe julu 2010. godine, a prije toga RS dobro a`urirani gi~evi}.
stawe nije ni sa Direkcijom u maju pro{le godine. Dodao je da su ranije in-
za ekonomsko planirawe BiH Na sajtu federalnog Mi- Za razliku od FBiH, saj- stitucije imale problem zato
koja ima na sajtu vijest iz sep- nistarstva energije, rudarstva to vi mi nis tar sta va RS su {to nisu imale odre|en kadar
tembra 2010. godine, dok su os- i in dus tri je posqedwe ob- a`urirani i sadr`e najnovije koji bi znao da upravqa saj-
tale iz aprila i marta iste javqene in for ma ci je su iz podatke. Tako je na sajtu Mi- tom. Ha{ki tribunal FOTO:TANJUG
nistarstava zdravqa i soci- - Danas su sajtovi toliko
PARLAMENT I SAVJET
jalne za{tite RS posqedwa prilago|eni, tako da svako Kraj zimske pauze u Tribunalu
objavqena vijest od 21. decem- mo`e da a`urira sajt - nagla-

Na sajtu Parlamenta BiH Zanimqivo je da Dr`avna re-


bra 2010. go di ne, na saj tu
MUP-a RS 30. decembra, Mi-
sio je Dragi~evi}.
Dodao je da ako negdje ne-
Nastavak su|ewa
uredno su a`urirana obavje-
{tewa o sjednicama oba do-
gulatorna agencija za radija-
cionu i nuklearnu
nistarstva porodice, omladi- ma a`urirawa, zna~i da je tu Karaxi}u u ~etvrtak
ne i sporta 1. januara 2011. vi{e problem u organizaciji
bezbjednost BiH, za koju malo HAG - U Ha {kom tri bu na lu da nas }e, po sli je tro -
ma i razli~itih komisija. godine, a Ministarstva rada i samoj instituciji.
sedmi~ne zimske pauze, biti nastavqena su|ewa, dok }e
Me|utim, na sajtu jo{ nisu ko zna da postoji, veoma re- i bora~ko-invalidske za{tite - Za sve institucije veoma
postupak protiv biv{eg predsjednika Republike Srpske Ra-
ispisana imena novoizabra- dovno a`urira svoj sajt, pa posqedwa vijest je objavqena je bitno da imaju a`urirane
tako objavquje ~ak i vijesti 30. decembra 2010. godine. informacije na sajtovima, da
dovana Karayi}a biti nastavqen u ~etvrtak, 13. januara,
nih poslanika u Predstavni-
na engleskom jeziku sa In- Rukovodilac Informaci- se qudi mogu preko toga upo- svjedo~ewem reportera britanske mre`e Bi-Bi-Si Yeremi-
~kom domu.
ternacionalne atomske agen- onog centra u Privrednoj ko- znati sa svim {to im je potre- ja Bovena, javila je Srna.
Sajt Savjeta ministara BiH
cije. mo ri RS Slo bo dan bno - istakao je Dragi~evi}. Danas se nastavqa glavni pretres na su|ewu nekada{wim
jedan je od boqe a`uriranih.
zva ni ~ni ci ma MUP-a RS Mi }i Sta ni {i }u i Sto ja nu
@upqaninu, optu`enim za progone nesrpskog stanovni{tva iz
Mi{a Gleni, novinar agencije Aso{ijeted pres i stru~wak za Balkan 20 op{tina BiH 1992. godine. Tu`ila{tvo je najavilo da }e

Zemqe Balkana prati korupcija izvo|ewe svojih dokaza zavr{iti do 19. januara, a 24. januara
mogla bi da bude odr`ana rasprava po pravilu “98 bis”, prema
kojem odbrana mo`e da na kraju dokaznog postupka optu`be za-
VA[INGTON - Dr`ave de, drugi vide napredak“. vaju i izvan wihovih grani- Crna Go ra, Ma ke do ni ja,
tra`i da se optu`eni oslobode po svim ili pojedinim ta~ka-
Bal ka na pra ti ko rup ci ja, Prema wegovim rije~i- ca, na primjer u Bugarskoj i Srbija, BiH i Kosovo mogli
ma optu`nice, ako smatra da nisu ponu|eni uvjerqivi dokazi.
ali raste potreba za krivi- ma, niz godina organizova- Rumuniji. To, prema navodi- da ima ju te {ko }a u is-
~nim gowewem i pro ce su - ni kri mi nal i ko rup ci ja ma AP, usporava proces {i- puwavawu uslova za ~lanstvo
irawem od go vor nih, nailazili su na malo pre- rewa Uni je dubqe na u EU, uzi ma ju }i u ob zir
ocijenio je stru~wak za Bal- preka {to je spre~avalo ra- Balkan. wiho vu re pu ta ci ju ka da je
Ameri~ki kongresmen Meri Bon Mek na{la se na udaru ta-
kan i novinar agencije Aso- zvoj tih dr`ava ili gu{ilo rije~ o korupciji“ i navodi
{ijeted pres Mi{a Gleni u wihov uticaj u jugoisto~noj GLENI: listu o percepciji korupci-
bloida, nakon {to su u javnost procurile wene ~etiri godi-
Odnos prema korupciji ne stare kompromituju}e fotografije, javile su agencije.
autorskom tekstu “Gde god da Evropi. Gleni je istakao da je u 170 zemaqa, na kojoj Ma-
Divqi provod mogao bi skupo da ko{ta Meri i wenu prija-
pogledate, korupcija prati se to “sada mewa, uglavnom se mewa uglavnom kedonija i Hrvatska dijele
teqicu koje su fotografisane u kompromituju}oj situaciji,
Balkan“, prenosi RTS. zbog uslova koje je EU posta- zbog uslova EU 62. mjesto, a BiH je na 91.
jer je udovica kongresmena Sonija Bona pripadnik Republi-
- Odnos prema korupciji vila regionalnim vladama mjestu.
da poprave svoje pona{awe“. Optu`be protiv trojice Ameri~ka agencija, me- kanske stranke, te joj weni bira~i sigurno ne}e lako opros-
se mewa uglavnom zbog uslo-
va koje je EU postavila re- AP pi{e da se “biv{i i visokih funkcionera, pi{e |utim, zakqu~uje da vlasti titi ovakvo pona{awe.
gionalnim vladama - smatra aktuelni lideri Hrvatske, AP, “ugrozile su povjerewe {i rom re gi ona “ba ca ju Situacija je tim gora, jer je `ena koja joj na fotografiji li-
Gleni i navodi da “iako ne- Crne Gore i sa Kosova bore koje im je Zapad ukazao“. vidqivo {i ro ku mre `u `e grudi, u stvari Edra Blikset, trenutno pod istragom zbog
ki smatraju da je korupcija protiv optu`bi za korupci- Ameri~ka agencija uka- protiv kriminala i korup- finansijskih malverzacija. Ona je bila jedna od finansije-
na Balkanu endemske priro- ju“, ali da se potresi de{a- zuje na to da bi “Hrvatska, cije“. ra za izbornu kampawu Meri Bono Mek u 2006. godini.
6 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

Hladne {kole odgodile po~etak drugog polugodi{ta


LIVNO - Zbog problema sa grijawem po~etak nasta- Ministar obrazovawa ovog kantona Gordana Cikoje-
ve u drugom polugodi{tu u osnovnim {kolama u Bo- vi} rekla je da su prolongirawe po~etka nastave od
Dru{tvo sanskom Grahovu, Glamo~u i Kupresu odgo|en je za
sedam dana, odnosno do 17. januara, potvr|eno je iz
Ministarstva obrazovawa Livawskog kantona, javi-
resornog kantonalnog ministarstva pisanim putem
zatra`ili direktori osnovnih {kola u ovim mjesti-
ma, zbog, kako su naveli, nepostojawa adekvatnog gri-
la je Srna. jawa {kolskih prostorija.

U BiH deset oboqelih od H1N1


BiH za uvoz prehrambenih proizvoda izdvaja stotine miliona maraka
Dva pacijenta

FOTO: ARHIVA
Kvalitet
u te{kom stawu Mihajlo Vidi} je
BAWALUKA - U Klini~kom centru Bawaluka na lije- rekao da je roba
~ewu je i daqe ~etvoro oboqelih pacijenata od virusa iz uvoza ~esto
novog gripa, dok je u Klini~kom centru Univerziteta u Sa- jeftinija, jer
rajevu zbrinuto {est pacijenata zara`enih virusom H1N1. inostrani proi-
- Dva pacijenta koji le`e na Intenzivnoj internisti~koj wezi zvo|a~i imaju
nalaze se u te{kom stawu - izjavila je Srni portparol KCUS-a jeftiniju radnu
Biqana Jandri} i dodala da je jedan ~etrdesetosmogodi{wi pa- snagu, boqu te-
cijent, kao te`i slu~aj, primqen u subotu iz Gora`da. hnologiju i ve}e
U Srpskoj tokom vikenda nije zabiqe`en nijedan novi podsticaje za
slu~aj novog gripa H1N1, a stawe ~etvoro oboqelih koji se Najvi{e ~okolade stiglo
svoje poqopri-
iz Srbije i Hrvatske
i daqe nalaze na bolni~kom lije~ewu je stabilno. M. ^. vrednike, {to
ne zna~i da
Ministarstvo prosvjete wihovi proizvo-
di imaju i boqi
Stvaraoci moraju da se kvalitet.
predstave u inostranstvu
BAWALUKA - Vrata Mi- “Koraci“ Spomenka Miqko-
nistarstva prosvjete i kul- vi} rekla je Srni da je u planu
ture RS i ove godine bi}e za ovu godinu i organizovawe
otvorena za nadarene mlade tre}e likovne radionice kao BiH za 11 mjeseci 2010. uvezla 146 miliona kilograma {e}era i blizu 17
umjetnike iz RS, a jedna od vida daqeg usavr{avawa auto- miliona kilograma ~okolade i prehrambenih proizvoda koji sadr`e kakao
`eqa jeste da se putem akti- ra najboqih radova.
PI[E: DRAGANA KELE^ Prema podacima UIO, u Poqske. prave doma}e firme i koji su
vnosti izlo`benog prosto- - Do sada smo organizovali
draganak@glassrpske.com BiH je za 11 mjeseci 2010. godi- - Hqeb i razni pekarski dosta kvalitetniji - istakao je
ra “Koraci“ stvaraocima iz 24 izlo`be i dvije likovne
Srpske omogu}i da predsta- radionice. Za tri godine u BAWALUKA - U Srpskoj ne uvezeno vi{e od 7,2 miliona proizvodi najvi{e su se uvozi- Vidi} i dodao da mnoge firme
ve svoj rad u inostranstvu. “Koracima“ se predstavilo i FBiH se od prehrambenih kilograma kobasica i proizvo- li iz Srbije, Hrvatske, Make- uvoze i sirovine koje su potre-
Slu`benik za odnose sa ja- oko dvije hiqade autora, koji proizvoda iz uvoza najvi{e da od mesa, ~ija je vrijednost do ni je, Tur ske i Bu gar ske - bne za proizvodwu {e}era.
vno{}u u Ministarstvu pros- su dokazali da su nadareni u tro{i {e}er i ~okolada, {to bila blizu 50 miliona maraka. kazao je Kova~evi}. Vidi} je naglasio da }e
vjete i kulture i predsjednik likovnoj kulturi, ali i u mu- pokazuju i podaci da je za 11 Potpredsjednik Privredne Privredna komora RS i ove go-
VIDI]: komore RS Mihajlo Vidi} re- dine nastaviti da sprovodi
Odbora za organizovawe izlo- zici, glumi, plesu - rekla je mjeseci pro{le godine u BiH
uvezeno {e}era u vrijednosti Doma}i proizvodi kao je da se u najve}im koli~i- kampawu “Na{e je boqe”, kako
`bi u izlo`benom prostoru Miqkovi}eva. kvalitetniji od
od 121 miliona maraka i ~o- nama uvozio {e}er, zbog toga bi “probudila” svijest potro-
kolade za vi{e od 109 mili- mnogih iz uvoza {to proizvodwa {e}era u Srp- {a~a da vi{e kupuju doma}e
ona KM. skoj nije dovoqno razvijena. proizvode.
Prema podacima Uprave za Kova~evi} je istakao da se - Logi~no je da se vi{e - Doma}e tr`i{te nerijet-
indirektno oporezivawe BiH, {e}er najvi{e uvozio iz Aus- uvozi neki proizvod kao {to je ko proi zvo di kva li te tni je
za 11 mjeseci 2010. u BiH je uve- trije, Srbije, Hrvatske, Brazi- {e}er, jer doma}a proizvodwa proizvode od mnogih koji sti-
zeno 146 miliona kilograma la i Al`ira, dok je najvi{e ove namirnice nije dovoqno `u iz uvoza, posebno kada je ri-
{e}era i blizu 17 miliona ki- ~o ko la de sti glo iz Srbi je, razvijena, ali pogre{no je kada je~ o me su i me snim
lograma ~okolade i prehrambe- Hrvatske, Austrije, Turske i se uvoze oni proizvodi koje prera|evinama - kazao je Vidi}.
nih proi zvo da ko ji sa dr`e
kakao.
- Na tre}em mjestu po koli- Vrijednost i koli~ina prehrambenih proizvoda iz uvoza
~ini i vrijednosti uvezenih
pre hram be nih proi zvo da su Proizvod: Koli~ina (u kg): Vrijednost (u KM):
U “Koracima” do sada organizovane 24 izlo`be FOTO: ARHIVA hqeb, peciva, kola~i i ostali
Nezavisno udru`ewe novinara RS pekarski proizvodi, kojih je {e}er 146 miliona 121 milion
uvezeno 22,8 miliona kilogra-
Danas osniva~ka ma - kazao je portparol UIO
BiH Ratko Kova~evi} i dodao
~okolada 16,8 miliona 109 miliona
sjednica skup{tine da je vrijednost ovih proizvoda
iznosila vi{e od 95 miliona
hqeb, peciva 22,8 miliona 95 miliona
BAWALUKA - U Bawaluci }e danas biti odr`ana sje- maraka. proizvodi od mesa 7,2 miliona 50 miliona
dnica Skup{tine Nezavisnog udru`ewa novinara Repu-
blike Srpske, koji smatraju da wihove stavove adekvatno ne
Zbog visokih temperatura za ovo doba godine pove}an broj pacijenata u bolnicama u RS

Ugro`eni hroni~ni bolesnici


zastupa Udru`ewe “Bh novinari“.
Predsjednik Nezavisnog udru`ewa novinara RS Dragan
Jerini} rekao je Srni da je Nezavisno udru`ewe novinara
RS 2004. godine bilo jedan od osniva~a Udru`ewa “Bh novi-
nari“ i da se {est godina kasnije stavovi novinara iz BAWALUKA - Zbog viso- pregledno ~ak 600 pacijenata. ili opijawa tokom praznika - Krstovi} i dodao da su naj~e{-
Srpske potpuno razlikuju od mi{qewa sarajevskih kolega i kih temperatura za ovo doba go- - Ovo je veoma zna~ajno po- kazali su u bawalu~koj Slu`bi }e tegobe izuzetno visak priti-
da nisu za{ti}eni u okviru ove asocijacije iz Sarajeva. di ne u Re pu bli ci Srpskoj ve }awe bro ja pa ci je na ta u hitne pomo}i. sak, znatno pove}an {e}er u
- Osje}amo se prevarenima jer nije ispuwen zajedni~ki do- posqedwih dana znatno je pove- odnosu na pro{lu godinu. Naj- Pove}an broj pacijenata je krvi, ali da te`ih slu~ajeva,
govor u okviru Udru`ewa “Bh novinari”. Naru{ena je pro- }an broj pacijenata u slu`bama ve}e tegobe imaju hroni~ni bo- i u Isto~nom Sarajevu, gdje je poput infarkta i nekih te`ih
cedura jer je privatizovano udru`ewe koje predvodi Borka hitne pomo}i, a najve}e tegobe lesnici, koji imaju probleme sa samo ju~e, u prijepodnevnim ~a- poreme}aja, nije bilo.
Rudi} - pojasnio je Jerini}. imaju hroni~ni bolesnici. srcem i ote`anim disawem. sovima, pregledano 20 pacije- I u Gradi{ci ka`u da je
U prijedorskoj Slu`bi hi- Ima i te`ih slu~ajeva, ali, na nata. posqedwih dana pove}an broj
tne pomo}i istakli su da je za sre}u, ne tako ~esto - kazali su U PRIJEDORU pacijenata u Stanici hitne po-
Pomo} demobilisanim borcima de vet da na u hitnoj slu`bi u Prijedoru. za devet dana mo}i.
U Stanici hitne pomo}i u - Trenutno nemamo ta~an
Po~iwe isplata Bawaluci tako|e su istakli
pregledno 600
pacijenata
broj, ali je vidqivo da je u
da su vremenske prilike odnosu na pro{lu godinu taj
bora~kog dodatka doprinijele pove}awu broj dosta ve}i. Uglavnom se
BAWALUKA - U Srpskoj je u subotu novinarima da je Tegobe broja pacijenata koji - Imamo ve}i broj pacije- radi o hroni~nim bolesnicima
bi danas trebalo da po~ne is- za ovu kategoriju obezbije|e- su se `a li li na nata. Ako se ovako nastavi, do koji te`e podnose ne{to vi{e
pla ta bo ra ~kog do dat ka za no 3.700.000 KM, a da }e u Qekari isti~u da su naj~e{}e vremen- standarde tegobe, kraja dana bi}e ih 40, {to je temperature od uobi~ajenih za
2010. godinu za 25.700 demo- skladu sa prilivom sredstava ske tegobe ote`ano disawe, glavo- ote`ano disawe, mnogo ve}i broj u odnosu na ovo doba godine - isti~u u gra-
bilisanih boraca Vojske RS u buyet za ove namjene biti boqa, umor, malaksalost, zamarawe i visok pritisak i prosjek pacijenata nedjeqom. U di{koj Slu`bi hitne pomo}i.
koji su trenutno nezaposleni. ispla}ivan bora~ki dodatak nedostatak vazduha. Pacijentima se umor. jednom trenutku je bila zaista U Zvorniku i Fo~i su is-
Novoizabrani ministar ra- i os ta lim de mo bi li sa nim preporu~uje da se odmah pri pojavi te- - Bi lo je i velika gu`va - istakao je de- takli da kod wih posqedwih
da i bora~ko-invalidske za- borcima, prenijele su agen- goba jave porodi~nom qekaru, prije dosta intervenci- `urni qekar Doma zdravqa u dana nije bilo zna~ajnijeg po-
ja zbog prejedawa Is to ~nom Sa ra je vu Zo ran ve}awa broja pacijenata. M. ^.
{tite RS Petar \oki} rekao cije. nego {to se stawe pogor{a.
GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 7

Bo`i}ni prijem u sjedi{tu Mitropolije dabrobosanske


SARAJEVO - U sjedi{tu Mitropolije dabrobosanske u subotu a i danas stvaraju.
uve~e odr`an je bo`i}ni prijem na kojem su prisustvovale - Mi se radujemo tom stvarala{tvu i molimo se Bogu da tog
mnogobrojne zvanice iz javnog i dru{tvenog `ivota BiH. rada jo{ vi{e bude. Dozvolite meni, malom ~ovjeku, da po`e-
Wegovo visokopreosve{tenstvo mitropolit dabrobosanski lim jo{ qep{u BiH. Narodi koji u ovoj dr`avi `ive to sigurno
Nikolaj je istakao da BiH ima ~etiri velika naroda koja su na `ele - rekao je vladika Nikolaj.
wenoj teritoriji odavno, gdje su svojim radom stvorila mnogo, @. D.

Wegovo preosve{tenstvo vladika zahumsko-hercegova~ki i primorski Grigorije za “Glas Srpske”

FOTO: GLAS SRPSKE


BiH je bivala pod raznim protektoratima, pa je
~ak i sada pod nekom vrstom protektorata, ali
ipak vjerujem da su qudi u ovoj zemqi sposobni
da `ive u miru, rekao vladika Grigorije
RAZGOVARAO: RATOMIR MIJANOVI] bez desetina crkava i desetina hi-
krozrs@glassrpske.com qada vjernika u dolini Neretve -
Vra}awe sjedi{ta Eparhije za- izgledalo je gotovo nevjerovatno da
humsko-hercegova~ke i primorske u }emo se jednog dana na}i u situaciji
Mostar je jo{ jedan korak naprijed u u kojoj se nalazimo danas, a to je po-
normalizovawu `ivota u ovom gradu vratak i obnavqawe domova i crka-
i cijeloj regiji. To je ~in ohrabrewa va, uspos tavqawe pre ki nu tog
i podr{ke pravoslavnim povratni- kon ti nu ite ta. Po vra tak Srba na
cima, ali i izraz otvorenosti prema prostore na kojima su `ivjeli vije-
narodima drugih vjeroispovijesti. kovima, jo{ od dolaska Slovena, a
Rekao je ovo u intervjuu za “Glas mo`da ~ak i ranije - zapo~eo je u
Srpske” Wegovo preosve{tenstvo prvim poratnim godinama. Vra}awe
vla di ka za hum sko-her ce go va ~ki i sjedi{ta eparhije jo{ je jedan korak
primorski Grigorije. naprijed u normalizovawu `ivota u
- Od sinonima za podjele Mostar ovom gradu i cijeloj regiji. Kako
mo`e i treba da postane sinonim za smo vi{e puta isticali, to je ~in
sjediwewe i povezivawe, kao {to to ohrabrewa i podr{ke pravoslavnim
i wegovo ime govori - most i spona povratnicima, ali i izraz otvore-
me|u razli~itim vjerama, kulturama i nosti prema narodima drugih vje-
tradicijama - rekao je vladika Gri- roispovijesti.
gorije. POLITIKA
GLAS: Va{ povratak u Mostar
ocijewen je kao pozitivan potez. jevan|eqa prevazilazi
[ta }e to konkretno zna~iti za svaku drugu politiku
vjernike, mostarske Srbe, i Crkvu
uop{te? GLAS: Neki su Va{ povratak u
VLA DI KA GRI GO RI JE: Po - Mostar doveli u politi~ki kontek- Vladika Grigorije
vratak sjedi{ta Eparhije zahumsko- st, ali i ocijenili kao jedan pozi-
hercegova~ke u Mostar pripremali ti van ko rak u nor ma li za ci ji ke nisu konstanta? da `ive u miru. [ta }e biti Va{i prioriteti?
smo dugo, ~ekaju}i prije svega da se prilika u Bosni i Hercegovini. VLADIKA GRIGORIJE: Svje- GLAS: Va{ dolazak u grad na Kakvu dinamiku o~ekujete kada je u
stvore preduslovi da budemo prihva- Kako to komentari{ete? doci smo da se politi~ke prilike Ne re tvi uliva na du da bi i Vi pitawu obnova Saborne crkve?
}eni i od na{ih susjeda Hrvata, ri- VLA DI KA GRI GO RI JE: Sve kon stan tno mi jewaju, ali ne pro - mogli doprinijeti normalizaci- VLA DI KA GRI GO RI JE: Po -
mokatolika, i Bo{waka, muslimana. {to radimo ima politi~ki zna~aj jer mjenqiva ostaje ~iwenica da je Bo- ji odno sa u Mos ta ru, ko ji je za - ku{a}emo da Mostaru i Mostarci-
Mislim da smo, pa`qivo se pona{a- smo svi mi gra|ani nekog grada i sna i Hercegovina sastavqena od pra vo i da nas, na `a lost, ma, ali i svima onima koji dolaze u
ju}i prema drugima, pokazali pa`wu dr`ave koji su u su{tini stvoreni vi{e naroda, vjera i kultura. Nisu sinonim za podjele. [ta misli- ovaj grad predstavimo na{u kulturu.
i odgovornost i prema samima sebi. na politici. Na{a politika je poli- sve vrijeme ovog svijeta bili ratovi, te, mo`e li do}i do stvarnog uje- Trudi}emo se da najzna~ajniji kul-
Svjesni smo da ne}e biti jednosta- tika jevan|eqa koje nas u~i da `ivi- nemiri i nesuglasice. Bosna i Her- diwewa Mostara? turni djelatnici posje}uju Mostar,
vno, da nam predstoji mnogo posla i mo u mi ru sa dru gi ma i sa na ma cegovina je bivala pod raznim prote- VLADIKA GRIGORIJE: Kao odr`avaju koncerte, kwi`evne ve~e-
da }e biti i pote{ko}a koje }emo samima. To je politika koja prevazi- ktoratima, pa je ~ak i sada pod nekom hri{}anski vladika ne}u priznavati ri, organizuju izlo`be slika. Mos-
strpqivo prevazilaziti uz Bo`iju lazi svaku drugu politiku. vrstom protektorata, ali ipak vjeru- podjele ni na isto~noj ni na zapadnoj tar je bio na pre dan grad i ne ma
pomo} i uz pomo} dobrih qudi. GLAS: Ipak, politi~ke prili- jem da su qudi u ovoj zemqi sposobni strani. Mi ne}emo `ivjeti samo na razloga da to ponovo ne bude. Od si-
GLAS: Rekli ste da je povratak isto~noj ili zapadnoj strani ve} i nonima za podjele mo`e i treba da
sjedi{ta ove eparhije jedan od pre- na isto~noj i na zapadnoj - `ivje}e- pos ta ne si no nim za sje diwewe i
lomnih trenutaka u Zahumsko-herce- Povratak mo u Mostaru. povezivawe, kao {to to i wegovo
go va ~koj epar hi ji. Da li je u GLAS: Od Trebiwa ste napravi- ime govori - most i spona me|u ra-
pitawu neka vrsta “promjene poli- li veliki duhovni centar, ali ste zli~itim vjerama, kulturama i tra-
GLAS: Vjerujete li da mo`e do}i do masovnijeg povratka
tike“ Crkve? uveliko doprinijeli i razvoju ovog di ci ja ma. [to se ti ~e obno ve
Srba u Mostar?
VLADIKA GRIGORIJE: Kada grada, i u ekonomskom i u kultur- Saborne crkve, bilo je dosta pro-
je po~etkom posqedweg rata Eparhi- VLADIKA GRIGORIJE: Ako budu stvoreni uslovi za to i ako se bude
`ivjelo normalno, vjerujem da }e postepeno do}i do zna~ajnijeg povrat- nom smislu. Mo`emo li u Mostaru blema koje smo uspjeli da prevazi|e-
ja zahumsko-hercegova~ka ostala bez o~ekivati preporod, bar kada je u mo i sada smo do{li do ta~ke kada
svog sjedi{ta, katedralnog hrama, ka Srba u Mostar. Trenutno imamo pet hiqada zahtjeva za obnovu ku}a.
pitawu `ivot Srba u ovom gradu? je potrebno ubrzati proces.

Lokalne zajednice u Republici Srpskoj ove godine o~ekuju mawe novca u kasama Vijesti
Meteorolozi u BiH
Buxeti op{tina mawi za stotine hiqada KM Mogu}a ki{a
BAWALUKA - Pojedine za 3,1 odsto mawe u odnosu na 20.037.100 maraka i mawi je za Buyet op {ti ne O{ tra ovu godinu socijalnog kara-
op{tine u Republici Srpskoj plan od pro{le godine, kada dva odsto u odnosu na pro{lo- Luka za 2011. godinu plani- ktera i da wime nisu predvi- na zapadu
smawile su buyete za ovu go- je buyet izno sio oko godi{wi. ran je u iznosu od 1.330.000 |ene investicije u ovu rubnu BIJEQINA - U BiH se
dinu i do nekoliko stotina 143.000.000 maraka. ma ra ka i za 78.000 ma ra ka op{tinu. danas o~ekuje umjereno do
hiqada ma ra ka u odno su na Buyet grada Isto~no Sa- U KASI mawi je od buyeta iz 2009. go- U op{tini Fo~a rekli su prete`no obla~no vrijeme,
2010. godinu, dok je kasa naj- rajevo za ovu godinu planiran Bawaluke ~ak tri dine. da je buyet za 2011. go di nu a krajem dana mjestimi~no u
ve}eg grada Srpske u ovoj go- je u iznosu od 7.418.000 mara- miliona KM mawe - Buyet za ovu godinu je umawen za 600.000 maraka, a zapadnim krajevima mogu}a
dini umawena za vi{e od tri ka, {to je za oko 300.000 mara- ~ak za tre}inu mawi od reba- planirana sredstva za ovu go- je slaba ki{a, saop{tili
miliona maraka. ka ili ~etiri odsto mawe od - Novac je umawen za iz- lansa buyeta za 2010. godinu, dinu iznose 9.100.000 maraka. su me te oro lo zi, ja vi la je
Odbor ni ci Skup {ti ne buyeta iz 2010. godine. gradwu kapitalnih objekata, koji je iznosio 2.100.000 ma- - U ovoj godini umawili Srna. Jutarwa temperatura
grada Bawaluke usvojili su U op{tini Gradi{ka ka- a sred stva za so ci jal nu za - raka - rekla je na~elnik ove smo sredstva za investicije - od jedan do sedam, na jugu do
buyet za ovu godinu u iznosu `u da usvojeni Nacrt buyeta {titu u ovoj godini su uve}a- op{tine Drena Kuriya. kazali su u ovoj op{tini. 11, a najvi{a dnevna od pet
od 139.760.000 maraka, {to je za 2011. go di nu izno si na - kazali su u ovoj op{tini. Dodala je da je buyet za M. Mi. do 15 stepeni Celzijusa.
8 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

Ni~e savremeni p~elarski centar u Trebiwu


TREBIWE - U Trebiwu se ovih dana intenzivno radi na vom sastavu su planirane proizvodne, laboratorijske,

Panorama izgradwi regionalnog centra za p~elarstvo koji gradi


P~elarska zadruga “@alfija”. Objekat }e ko{tati oko dva
miliona, a kada se zavr{i, regionalni centar bi}e mo-
derni objekat povr{ine 1.500 metara kvadratnih. U wego-
edukativne i kancelarijske jedinice. Proizvodne jedinice
u svom sastavu }e imati pakovawe meda, proizvodwu hra-
ne za p~ele, proizvodwu satnih osnova i proizvodwu re-
promaterijala za p~elarstvo. R. Mi.

FOTO: S. DAKI]
Trebiwski “Vodovod“
Deseto~lana porodica
Najve}i du`nici Savi~i} iz Seri}a dobila
preduze}a u kolapsu krov nad glavom
TREBIWE - Najve}i du`nici “Vodovoda“ iz Trebiwa su po-
tro{a~i iz kategorije privrede, odnosno preduze}a koja su u
kolapsu, a sa ve}inom du`nika sklopqen je ugovor za reprogram.
- Novi na~in naplate utro{ene vode pokazao se izuzetno
uspje{an. U odnosu na stari tromjese~ni na~in obra~una
vode za pi}e, kumulativno za sve potro{a~e, procenat na-
plate se pove}ao za pet odsto - rekli su u “Vodovodu”.
Dodali su da je bilo pritu`bi na ovaj na~in, dok se stano-
vnici nisu privikli na jednomjese~ni na~in obra~una.
- Generalno, jednomjese~ni na~in obra~una je mnogo pri-
hvatqiviji za sve - kazali su u “Vodovodu“ i dodali da su in-
dividualni potro{a~i mnogo odgovornije plati{e. R. Mi.

“Vodovod i komunalije“ Zvornik


Novi obra~un odvoza sme}a Savi~i}i ispred
nove ku}e
ZVORNIK - Zvorni~ani }e sprovo|ewa i naplate komu-
januarske ra~une za odvoz sme}a nalnih usluga do{li smo do
najvjerovatnije dobiti sa novim zakqu~ka da postoji velika ra-
obra~unom. Ovo je najavio dire- zlika izme|u broja na{ih ko-
ktor AD “Vodovod i komunali- risnika i stvarnog broja
je“ Jovan Tomi}, nakon {to je stanovnika u gradu. Prema na-
lokalna skup{tina usvojila {oj evidenciji, prijavqenih
Odluku o izmjenama i dopunama korisnika odvoza sme}a ima
odluke o komunalnom redu. 8.000, a pretpostavke govore da
Izmjena se odnosi na krite- je taj broj bar dva puta ve}i - Za bo`i}ne praznike od predsjednika RS Milorada Dodika dobili 3.000 maraka
rijum za odre|ivawe cijene rekao je Tomi}. koje }e iskoristiti da uvedu vodu u ku}u, postave ogradu na stepeni{tu i kupe {poret
odvoza sme}a koji je do sada On je istakao da }e se novim PI[E: SLOBODAN DAKI] U porodici niko nije za- nili za na{u porodicu. Da ni- janov sin Nenad i dodaje da ne
obavqan na osnovu broja ~la- obra~unom odvoza sme}a izbje}i krozrs@glassrpske.com poslen, pa egzistenciju obez- je bilo te pomo}i mi bismo i gubi nadu da }e uskoro dobiti
nova doma}instva, a ubudu}e }e brojne zloupotrebe i bje |u ju obra |u ju }i zemqu i daqe `ivjeli u bijedi, nema- zaposlewe.
[IPOVO - Deseto~lana
se sprovoditi po stvoriti real- rade}i na nadnicu. {tini, mraku... - pri~a Stojan Stojanova supruga Mara
porodica Stojana i Mare Sa-
povr{ini nija slika na vi~i} iz Seri}a kod [ipova Savi~i}. pri~a da je potrebno oko 100
stambenog terenu. dugo }e pamtiti pro{lu go- U PORODICI Ka`e da je najve}i problem kilograma bra{na mjese~no da
prostora. S. S. dinu, jer su dobili novu ku}u, niko nije zaposlen to {to u porodici niko nije se obezbijedi hqeb za porodi-
- Analizi- ali i nov~anu pomo}, koju }e zaposlen. cu.
raju}i sis- iskoristiti da uvedu vodu u - Od kada smo se uselili u - Zavr{io sam trgova~ku - Nije nam lako, ali neka-
t e m ku}u, postave ogradu na stepe- svoju ku}u, za na{u porodicu {kolu prije pet godina, ali ko pre`ivqavamo. Poma`e nam
ni{tu i za kupovinu {pore- po~eo je novi i qep{i `ivot. posla u struci nema. Kada bih Centar za socijalni rad, a pa-
FOTO: S. SAVI]

ta. Sada imamo svoj krov nad gla- dobio posao, mogao bih da po- suq, krompir i povr}e sami sa-
Savi~i}ima je Ministar- vom, dovoqno soba za svu djecu. mognem roditeqima. Problem dimo. Svakog proqe}a zasijemo
stvo po ro di ce, omla di ne i Zahvalni smo Vladi i predsje- je zima, jer se tada ne mo`e za- desetak dunuma zemqi{ta `i-
sporta RS, u okviru programa dniku RS na svemu {to su u~i- raditi ni marka - jada se Sto- taricama. Nama je najva`nije
za stambeno zbriwavawe vi{e- da smo dobili svoju ku}u, jer
~lanih porodica izgradilo sada imamo solidne uslove za
novu ku}u, a za bo`i}ne pra- Ra~unar `ivot, a novac koji smo dobili
znike od predsjednika Republi- od predsjednika Milorada Do-
ke Srpske Milorada Dodika Svoje `eqe imaju i najmla|i Savi~i}i, jer mali Stanko dika namjenski }emo utro{iti
Ordinacija “Hana“ u Prijedoru dobili su 3.000 maraka. `eli da dobije kompjuter. - rekla je Mara.
Deseto~lana porodica Sa- Savi~i}i su nedavno dobi-
Besplatne usluge za vi~i} godinama je `ivjela u
- Volio bih da imam svoj kompjuter, potreban mi je za
u~ewe, ali bih ponekad igrao i igrice - rekao je dvana- li i dva zeta. K}erke Radmila
izuzetno te{kim uslovima, bez i Stojanka udale su se u Gorwe
djecu do {est godina krova nad glavom.
estogodi{wi Stanko Savi~i}.
Grace kod Mrkowi} Grada.
PRIJEDOR - U privatnoj specijalisti~ko-pedijatrijskoj
U Kozarskoj Dubici odr`an 168. izbor ciganskog cara

Kruna zasijala na Kajtezijevoj glavi


ordinaciji “Hana“ u Prijedoru djeca do {est godina imaju
pravo na besplatnu zdravstvenu za{titu, iako sa tim ve}ina
roditeqa jo{ nije upoznata, javila je Srna.
- Roditeqi su pomalo zbuweni, a pomalo neobavije{teni. KO ZAR SKA DU BI CA - jela ove tradicionalne multie-
Treba da budu svjesni da im je Fond zdravstvene za{tite RS Pobjednik izbora 168. cigan- tni~ke manifestacije su ~eti-
dao pravo da biraju pedijatra i da to pravo niko ne mo`e da skog cara, atraktivne mani- ri naroda, odnosno Srbi,
im uskrati, kao i da ne pla}aju ni{ta za djecu do {est godina festacije koja je u subotu uve~e Hrvati, Bo{waci i Romi, koje
u ordinacijama koje imaju ugovor sa Fondom, me|u kojima je i odr`ana u dubi~koj sportskoj predstavqaju po dva takmi~ara
“Hana“ - rekla je pedijatar Spomenka Pavkovi}-Sekuli}. dvorani, postao je Rom Enver koji nastoje zubima da uhvate ja-
Kajtezi iz Kozarske Dubice. buku, ~ime odnose titulu cara.
U buxetu Zvornika za 2011. godinu Kajtezi je, poslije vi{e~a-
sovne iscrpquju}e borbe, uz po- ZADATAK CARA
Za vantjelesnu oplodwu mo} svog saigra~a zagrizao pomagawe
jabuku i osigurao sebi titulu siroma{nim Romima
planirano 20.000 KM ciganskog cara, koja ga obavezu-
ZVORNIK - U buyetu op- Ovu vijest sa odu{evqewem je da tokom cijele godine poma- - Pri~a o megdanu naci-
`e svoje siroma{ne sugra|ane. onalnih ekipa bez nacional- Kajtezi zagrizao jabuku i postao ciganski car
{tine Zvornik za 2011. godi- su do~ekali u Udru`ewu po- a odr`avawu manifestacije nagradu kojom }e ispuwavati
nu prvi put su pla ni ra na rodica sa problemom steri- U~esnici takmi~arskog di- nog sukoba duga je 168 godina,
prethodio je karneval “Zubawe svoje obaveze, a to je pomagawe
sredstva na ime subvencije za li te ta “Be ba 1”, ko je je u 2011“ - re kao je tros tru ki siroma{nih dubi~kih Roma.
vantjelesnu oplodwu, rekao je Zvorniku osnovano sredinom GOSTI osvaja~ titule ciganskog cara Formirawem Udru`ewa
potpredsjednik lokalne skup- decembra pro{le godine. i predsjednik Upravnog odbo- gra|ana “Zubawe 1843“ pro{le
{tine Danijel Dragi~evi}. - @elimo da zahvalimo op- Manifestaciju je otvorio Manifestaciju su, uz prisus- ra Udru`ewa Dragan Stojni}. godine je pravno za{ti}ena go-
On je naglasio da je plani- {tini Zvornik i odbornicima predsjednik Skup{tine op- tvo nekoliko stotina Dubi- Stojni} je objasnio da je tovo dva vijeka stara manifes-
rano 20.000 KM, {to je do- jer su u buyetu planirali sred- {tine Stojan Bawac, a za ~ana, vodili Alka Vujica i izabrani car, kao i svaki drugi tacija izbora ciganskog cara u
voqno za vantjelesnu oplodwu stva za vantjelesnu oplodwu - zabavu i pjesmu pobrinuli su Mirko Fodor, a za posjeti- car, dobio sve po~asti koje mu ranije Bosanskoj, sada Kozarskoj
za ~etiri bra~na para koja ima- rekla je predsjednik ovog udru- se Haris Xinovi}, Latino i oce je organizovana tombola pripadaju. Krunu i `ezlo, len- Dubici.
ju probleme sa sterilitetom. `ewa Nikolina Oro. S. S. marija~i Los Kabaqerosi. sa vrijednim nagradama. tu, pla{t i povequ, te nov~anu T. D.
GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 9

Prijedorska “Toplana“ tu`ila blizu 4.000 neplati{a


PRIJEDOR - Prijedorska “Toplana“ za pet godina rada podni- 1.070 godi{we. Direktor prijedorske “Toplane“ Dragan Sa-
jela je 3.941 tu`bu protiv korisnika koji za centralno gri- vanovi} pojasnio je da je rije~ samo o fizi~kim licima koja
jawe duguju blizu 2,8 miliona KM, a u sudskim postupcima od se, po Zakonu o obligacionim odnosima, utu`uju svake godine,
toga je napla}eno 815.000 KM ili 29,14 odsto. Od 2005. do dok se pravna lica koja ne pla}aju redovno grijawe, po istom
2009. godine broj utu`enih korisnika kre}e se od 660 do zakonu, utu`uju svake tri godine. S. T.

Na obroncima Majevice sve mawe stanovnika Vijesti

Snagovo - selo Lopare


Suzana
Blagojevi}

usamqenih staraca
Uprkos tome {to je hraniteq. I on se upokojio
mis Majevice
LOPARE - Na regional-
nom takmi~ewu “Mis Maje-
vice za mis Republike Srpske
2011“, koje je odr`ano u subo-
tu uve~e u Centru za kulturu i
prije ~etiri godine. U pro-
dobilo ime po {lom ratu ostala sam i bez
informisawe u Loparama, u
konkurenciji 12 djevojaka
snazi i {to je supruga... Ostala sam sama na
najqep{a po mi{qewu `i-
ovom svijetu - jadikuje stari-
bilo poznato po ca.
rija bila je dvadesetdvogo-
odva`nim di{wa Suzana Blagojevi} iz
Tuga u wenoj ku}i i dvo- Bijeqine, javila je Srna. Ti-
ko~ija{ima i ri{tu je tolika da ne mo`e tula prve pratiqe pripala je
biti ve}a. Pregolema. [to Vani Simi} iz Bijeqine, a
{oferima koji su smo du`e bili sa bakom Pe- za drugu pratiqu izabrana je
savladavali trom, sve vi{e smo shvatali Milana Mrdaq, tako|e iz
weno pore|ewe starih qudi Bijeqine.
wegove serpentine, sa posje~enim stablom.
Snagovo je sada I zaista je tako. Dok je
“Za Srebrenicu“
~ovjek mlad i zdrav, ne osje}a
selo na izdisaju. U nevoqe. Nosi se sa wima i Zajedni~ko
selu ostali samo izdr`ava ih. Kada ostari i slavqe tri
starci ostane sam, onda mu preosta-
ne samo da vegetira i da sa naroda
PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] strahom ulazi u no}.
krozrs@glassrpske.com
SREBRENICA - Predsje-
Sta ri ca je ne mo }na da dnik Udru`ewa gra|ana “Za
BIJEQINA - Snagovo, bilo kako privre|uje. @ivi Srebrenicu“ Hakija Me-
pla nin sko se lo u zvor ni - od po mo }i svo jih ri jet kih hoqi} pozvao je sugra|ane da
~kom kraju, dijeli sudbinu Baka Petra pred svojom tro{nom ku}icom FOTO: T. NESTOROVI]
kom{ija i Crvenog krsta iz u budu}nosti razvijaju me|u-
sa svim okolnim mjestima. Zvornika. Hranu joj daje i sobno razumijevawe i uva`a-
Mladi su oti{li u Zvornik le i usamqene kom{ije ka- {eper, konstrukcija je drve- pla ni ni, do {la je iz po - Fabrika glinice “Bira~“ iz vawe, te da zajedni~ki
ili u bijeli svijet, a ono je `e da su kao odsje~ena sta- na, a zidovi su od }erpi~a, driwske ravnice, iz ^elope- Karakaja. proslavqaju vjerske praznike.
os ta lo opus to {e no i os- bla u {umi. Dok su bila u nepe~ene zemqe. Ni starica ka iz familije Stojanovi}a. - Jo{ mi je jedina `eqa - Na{ je ciq da Srebrenici
amqeno. {umi, zdrava i visoka, zva- ne zna kada je ku}a izgra|ena. Za svoj stara~ki sirotiwski da do bi jem ~vrst krov nad vratimo stari sjaj i da istin-
U Snagovu, udaqenom sa- li su ih drve }em, ka da su Poku}stvo sirotiwsko, do- `i vot ne kri vi ni ko ga. glavom. Da zano}im pod wim ski povratnici i domicilno
mo deset kilometara od Zvor- odsje~ena, postala su klade trajalo, i samo ono najneop- ^vrsto vje ru je da je za to bez straha - ka`e baka Petra. stanovni{tvo svojim idejama
nika, ostali su samo starci. koje trunu. hodnije. kriva sudbina. Uprkos tome {to je dobi- unaprijede `ivot, ali i su`i-
One mo }a li i sko ro za bo - Ku}ica bake Petre je sta- Ba ka Pe tra u Sna go vo, lo ime po snazi i {to je bi- vot u ovom gradu - rekao je Me-
ravqeni. Je dna od Sna - rinska. Mala i izgra|ena u ne ka da gla so vi to se lo na SNAGOVO lo po zna to po odva `nim hoqi} na proslavi
govqan ki je i bilo poznato po ko~ija{ima i {oferima ko- pravoslavnog Bo`i}a, koju je
osamdesetogodi{wa baka Pe- odva`nim ko~ija{ima ji su savladavali wegove ser- pro{le subote organizovalo
tra Ze ~e vi}. @i vi u tro -
Naziv pentine, Snagovo je sada selo ovo udru`ewe. K. ].
{nom ku}erku koji samo {to na izdisaju. Ko zna kako bi
Snagovo je nekada bilo veoma zna~ajno i poznato u Po- - Ta ko mi je su |e no. Za
se nije sru{io. sada moglo da se zove? Vjero- Prijedor
driwu, na obroncima Majevice, u Spre~i i na Bir~u jer Snagovo sam samo ~ula u svom
- Najte`e mi je kada pa- vatno “star~evo”. To bi mu
dne no}. Osamim se, a no} du-
je nekada bilo na glasovitom putu Zvornik - Tuzla. Ta ko- rodnom bogatom selu, ali do- ime mo`da bilo najadekva- Pripremni
munikacija do prije tridesetak godina bila je jedina veza
ga kao go di na. Uvi jek
zvorni~kog Podriwa sa spre~anskim krajem i Tuzlom.
|oh da u wemu pro`ivim sav tnije. A samo je desetak ki- program za
lije`em sa strahom da li }u `ivot. I uvijek u bijedi i lometara udaqeno od grada…
do~ekati jutro. Pla{im se da
Imala je nekoliko strmih i o{trih serpentina i saobra- neima{tini. Imala sam dva Toliko da se u putu popu{i
{kolu
}aj na woj bio je veoma ote`an i ponekad opasan. sina. Krsto je nastradao u PRI JE DOR - Dje ~i ji
se ku}a ne sru{i na mene - cigareta duvana, a izgleda
Trebalo je, vele, dosta snage da se savladaju te krivine saobra}ajnom udesu prije 20 vrti} “Radost“ iz Prijedora
jadikuje baka Petra. kao da je na samom kraju svi-
pa je, vjerovatno, po tome selo dobilo ime Snagovo. godina, a Marjan je bio moj po zvao je ro di teqe pred -
Za sebe i svoje ostarje- jeta.
{kolske djece koja nikada
nisu boravila u vrti}u da od
Zavr{ena prva faza izgradwe toplovoda u dobojskoj ulici Bra}e Jugovi}a danas do 24. januara prijave
{estogodi{wake za program
Grijawe dobilo 70 doma}instava pripreme za {kolu. Dire-
ktor ove pred{kolske usta-
nove Du{anka Bo`i} rekla
DO BOJ - Cen tral no vri je me ~e kao sam na ovaj ~el ni ka op {ti ne Vla do
grijawe dobilo je sedamde- dan. Napokon je dru{tvo po- \ur |e vi} i pred sje dnik je da }e ovaj program trajati
set do ma }in sta va u uli ci gle da lo i na nas, ko ji ne Skup{tine op{tine Doboj
GRA\EVINSKI ODBOR ~etiri mjeseca, po~ev od 1.
Bra}e Jugovi}a u Doboju, a `ivimo u centru grada, i na Zdrav ko Pe tro vi}, za je dno februara. S. T.
tome im hvala - ka`e jedan Od ideje do realizacije na pomo}i, a u nastavku
ove porodice isti~u da je to sa predstavnicima gra|ana,
od naj sta ri jih sta no vni ka prve faze projekta prote- akcije o~ekujemo i podr{ku “Spona“
za wih zaista vrijedan po- ozna~ili su zavr{etak prve
kla su samo dva mjeseca. Vlade RS za koju postoje
klon za bo`i}ne i novogo-
di{we praznike.
tog dijela Doboja Marinko
Gojkovi}.
faze toplifikacije u ulici
Bra}e Jugovi}a. - Stanovnici, uglavnom u neke naznake. @eqa nam je Za boqi
- Imam ku}u od 1964. go- Sim bo li ~nim pre si je -
poodmakloj `ivotnoj dobi, da sva doma}instva dobiju polo`aj
ULO@ENO dali su saglasnost, priku- centralno grijawe, a na-
dine i prakti~no cijelo to cawem tra ke, za mje nik na -
450.000 maraka pili smo dio sredstava i dam se da }emo to uskoro omladine
FOTO: S. PUHALO

danas, eto, ubiremo plodo- ostvariti - ka`e predsje- SREBRENICA - Vi{e od 30


ve rada. Zahvaqujemo op- dnik Gra|evinskog odbora studenata prisustvovalo je
- U ovaj projekat ulo`e- osniva~koj skup{tini Udru-
{tini i Gradskoj toplani Slavko Dujakovi}.
no je oko 450.000 maraka, od `ewa studenata i mladih Sre-
kojih su mje{tani izdvojili brenice i Skelana “Spona“
kacija prigradskih naseqa i susjednim Vidovdanskoj i
~etvrtinu. Projekat je veoma koja je odr`ana pro{le subote
Usore i Bara, a sada i ovog Mi lo {a Obi li }a, gdje su
va `an jer }e omo gu }i ti u srebreni~kom Domu kulture.
di je la gra da. Sve uli ce uglavnom privatne ku}e, `i-
boqi komfor i u{tede u ku- Za predsjednika Skup{tine
iznad ove u Doboju ne posje- vi vi{e od 3.000 stanovnika
}nom buyetu, po {to je ovo izabran je Marko Milovano-
duju toplovod i na tome }e- koji s nestrpqewem o~ekuju
gri jawe jef ti ni je i boqe vi}, za izvr{nog direktora
mo ubudu}e raditi - rekao je nas ta vak to pli fi ka ci je
od dosada{weg. Posqedwih Bojan Peji}, a za predsjednika
\ur|evi}. ovog dijela Doboja.
godina, osim u {irem cen- UO Goran Ko~evi}. K. ].
Ulica Bra}e Jugovi}a U ulici Bra}e Jugovi}a Sl. P.
tru grada, vr{i se toplifi-
10 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

Otvarawe novog “Panasonikovog“ 3D centra


OSAKA - Japanska korporacija “Panasonik“ najavila je da }e Pove}anom sinergijom softvera i hardvera, u saradwi sa po-
danas zvani~no otvoriti Centar za 3D inovacije u Holivudu ka- slovnim liderima Holivuda, pro{iri}e se biznis u vezi sa 3D
Biznis ko bi ubrzala porast biznisa zasnovanog na trodimenzional-
nim tehnologijama (3D) i pro{irila lanac sadr`aja sa visokim
tehnologijama te vrste.
tehnologijom. O~ekuje se da }e taj biznis, ukqu~uju}i i 3D tele-
viziju, do 2020. godine u svijetu dosti}i vrijednost od 60 mili-
jardi dolara.

FOTO: AGENCIJE
ZVANI^NA KOTACIJA
Sredwi Promjena Vrijednost
Dioni~ko dru{tvo kurs kursa

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 14.5 2,729 38,420.00


SARAJEVO OSIGURAWE D.D. SARAJEVO 6.04 0 0
KLAS D.D. SARAJEVO 6.02 0 0

KOTACIJA FONDOVA
Zvani~ni Promjena
Dioni~ko dru{tvo kurs kursa Vrijednost
Oko 30 odsto investitora razmatra
ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 3.25 7,100 23,166.63 ulagawe u automobilsku industriju
ZIF PREVENT INVEST D.D. SARAJEVO 5.1 793 4,044.30
ZIF EUROFOND-1 D.D. TUZLA 1.33 1,400 1,862.00
Bo`idar Laganin, direktor Agencije za strana ulagawa u Srbiju
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo
Sredwi Promjena Vrijednost
kurs kursa
O~ekuju se ulagawa
RMU KAMENGRAD D.D. SANSKI MOST
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO
JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR
70.97 2,500 177,425.11
29 5,115 148,047.90
73.7
59
161 11,485.54
137 8,083.00
100 stranih kompanija
SOLANA D.D. TUZLA 14 518 7,252.00
Prema proceni Agencije, realno je o~ekivati ~etiri milijarde dolara direktnih
stranih investicija u Srbiji u 2011. godini, imaju}i u vidu prodaju dela akcija
Beograd “Telekoma Srbija” i planove “Fijata” - kazao Laganin
BEO GRAD - Di re ktor elektronske industrije i in- - “Fijat” je magnet za in- - Pred kraj 2010. godine
Za tri godine Agencije za strana ulagawa i for ma ci ono-ko mu ni ka ci - vestitore automobilske indus- prime}eno je veliko intereso-
promociju izvoza Srbije Bo- onih te hno lo gi ja. Naj ve }e trije. Strane kompanije koje su vawe za sektor tekstilne in-
otvorena 53 hotela `idar Laganin izjavio je da interesovawe za investicije po~ele da rade u Srbiji pri- dus tri je i tu ri zma, gde se
BEOGRAD - Za protekle tri godine otvorena su 53 nova je trenutno oko 100 stranih u Srbiji pokazuju kompanije vla~e druge da vide {ta je ono o~ekuje ulazak jedne od vode}ih
hotela u Srbiji, a nekoliko zna~ajnih samo u posqedwa dva kompanija zainteresovano za iz Italije i Nema~ke - ista- {to Srbija nudi - kazao je La- tu ris ti ~kih kom pa ni ja u
mjeseca, izjavio je Tanjugu dr`avni sekretar Srbije za turi- ulagawe u Srbiji, javile su kao je Laganin. ganin. bawskom turizmu u prvim mese-
zam Goran Petkovi}. agencije. Jo{ je istakao da do sada cima ove godine - dodao je La-
On je ukazao da nove hotele karakteri{e da su ne{to mawi - Prema proceni Agencije, AKTIVNI nije izgubqen nijedan od po- ganin.
nego u ranijem periodu, ali da su na ne{to vi{em nivou realno je o~ekivati ~etiri mi- sagovornici tencijalnih projekata za in- On je ocijenio da je kvali-
kvaliteta, kao i da se otvaraju, uglavnom, hoteli sa tri i ~e- lijarde dolara direktnih stra- i tri ju`nokorejske vesticije, ali da je primije}en te tna ra dna sna ga sa ko jom
tiri zvjezdice, {to je, kako ka`e, dobro. nih investicija u Srbiji u kompanije efekat “odgo|enog dejstva“, strane kompanije imaju dobro
U tom periodu je, dodao je Petkovi}, i zatvoreno nekoliko 2011. godini, imaju}i u vidu odnosno da kompanije te`e do- is kus tvo naj ve }a pre dnost
objekata, a me|u onima koji prestaju sa radom najvi{e je ho- prodaju dela akcija “Telekoma On je dodao da je najza- nose odluke i da je realizacija Srbije u privla~ewu novih
tela sa jednom ili sa dvije zvjezdice. Srbija” i planove “Fijata” - nimqiviji region za ulagawe usporenija, ali da su “svi pro- ulaga~a.
- Na{a struktura hotela se promenila, otprilike za jednu kazao je Laganin. jug Srbije. jekti `ivi“. - Dodatna prednost je veli-
stepenicu navi{e i sada zaista preovla|uju hoteli sa tri i On je kazao da oko 30 odsto ki broj ugovora o slobodnoj
investitora razmatra ulagawe trgovini. Grinfild projekti
~etiri zvezdice, {to i jeste nekako normalno u evropskoj
u automobilsku industriju, a SAJMOVI se realizuju u intervalu od de-
ponudi, jer to su upravo hoteli koji nose najve}i nivo pro-
meta - ukazao je Petkovi}. me|u veoma aktivnim sagovor- vet meseci, a gra|evinska se-
nicima za investicije su tri Laganin je naveo da je Agencija - Srpske kompanije nastupile zona kre}e od marta, tako da
ju`nokorejske kompanije, ~iji za strana ulagawa i promociju su i na sajmu u Al`iru, gde je Srbiju vidim kao veliko gra-
Putarine u Sloveniji su predstavnici u decembru po- izvoza Srbije u 2010. godini sredworo~no otvoreno tr`i- dili{te u 2011. godini - is-
sjetili Srbiju. organizovala nastupe doma}ih {te u vrednosti od 400 mili- takao je Laganin, dodaju}i da
Prihodi od viweta - Na {a agen ci ja }e u firmi na 12 me|unarodnih ona evra. Ono {to je plan Agencija promovi{e Srbiju
2011. godini staviti akcenat sajmova, {to je rezultiralo za 2011. je nastup na oko 20 kao idealnu proizvodnu pla-
114 miliona evra na privla~ewe ulaga~a u se- ugovorenim poslovima vrije- me|unarodnih sajmova - kazao tformu za izvozno orijenti-
QUBQANA - Prihodi od polugodi{wih, 972.833 mje- kto ri ma auto mo bil ske i dnim oko 400 miliona evra. je Laganin. sana preduze}a.
pro da je viweta za ko ri{ - se~ne i 2.904.747 sedmi~nih
}ewe autoputeva u Sloveniji viweta, ali neki podaci o
samo u prvih deset mjeseci prodaji viweta u inostran-
Privredna komora Srbije zadovoqna poslovnom godinom
2010. go di ne izno si li su
114 miliona evra, a Kompa-
stvu jo{ nedostaju.
Va `nost go di{wih vi- Suficit od agrara milijardu dolara
nija za autoputeve (DARS) weta za 2010. isti~e krajem BEOGRAD - Srpski agrar milijardi dolara, dok je vri- odsto. kukuruz (236,7 miliona dola-
procjewuje da }e ti prihodi januara, kada po~iwu da va- je pro{le godine ostvario re- jednost uvoza bila 912 mili- - Suficit u spoqnotrgo- ra), rafinirani {e}er od
pred stavqati ne {to vi {e `e ru `i ~as te viwete za kordan spoqnotrgovinski su- jardi dolara. vin skoj ra zme ni agrar nih {e}erne repe (162 miliona
od 40 odsto svih prihoda od 2011. godinu. fi cit od 1,07 mi li jar di Sa ra dnik-is tra `i va~ u proi zvo da u ovom pe ri odu dolara) i zamrznuta malina
putarine, javile su Agenci- Godi{wa viweta za 2011. dolara, pokazali su podaci Pri vre dnoj ko mo ri Srbi je ima rast od 21,7 odsto i ve}i roland (86,5 miliona dola-
je. va `i od 1. de cem bra 2010. Pri vre dne ko mo re Srbi je (PKS) Vo ji slav Stan ko vi} je od ukupnog uvoza hrane u ra). Iz Srbije je u svet izve-
DARS je do kraja novembra godine do 31. januara 2012, (PKS), a prenio Tanjug. istakao je da je u razmjeni hra- zemqu. Najva`niji proizvo- ze na i mer kan til na
pro {le go di ne pro dao dok mje se ~na viweta va `i Iz Srbi je je izve ze no ne, pored rekordnog suficita, di agrarnog porekla u izvozu p{e ni ca u vre dnos ti 62,4
844.118 go di{wih, 16.276 mjesec od dana kupovine. poqoprivredno-prehrambenih ostvaren i rekord u pokrive- u periodu januar - novembar mi li ona do la ra - ka zao je
proizvoda u vrijednosti 1,98 nosti uvoza izvozom od 217,1 2010. go di ne bi li su `u ti Stankovi}.

FTSE 100 INDEX MEMBERS DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS


Naziv kompanije Cijena Promjena Naziv kompanije Cijena Promjena
LLOYDS BANKING 66.43 -1.22 BANK OF AMERICA 14.25 -1.32
ROYAL BK SCOTLAN 40.1 -0.96 PFIZER INC 18.34 0.88
VODAFONE GROUP 174.75 -0.54 INTEL CORP 20.66 -0.53
BARCLAYS PLC 275.1 -1.04 MICROSOFT CORP 28.6 -0.76
BP PLC 492.5 -0.89 JPMORGAN CHASE 43.64 -1.89
GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 11

Dinar ja~i za 11 para prema evru


BEOGRAD - Dinar je od danas ja~i prema evru za 11 para ili bankarskom deviznom tr`i{tu, a u 2010. je ukupno prodala
0,1 odsto, tako da je zvani~ni sredwi kurs 106,3839 dinara za 2,579 milijardi evra, a kupila je 226,5 miliona evra, da bi SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
evro, objavila je Narodna banka Srbije, a prenio Tanjug. sprije~ila prekomjerne dnevne oscilacije kursa nacionalne
Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet
Centralna banka u ovoj godini nije intervenisala na me|u- valute. cijena
Тржница а.д. Бањалука 1,40 0,00 42.015,00
Република Српска - измирење ратне штете 4 37,47 0,21 34.102,89
[ta je to ote`avalo poslovawe privrednicima tokom 2010. godine Република Српска - измирење ратне штете 3 37,32 -1,45 13.510,64
Телеком Српске а.д. Бањалука 1,41 -0,70 7.875,00

Sporovi i dozvole Република Српска - измирење ратне штете 2


Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград
Република Српска - стара девизна штедња 3
Нова банка а.д. Бањалука
37,91 0,42
0,49 12,93
80,50 -0,02
1,00 2,99
7.836,35
1.467,00
1.440,14
1.000,00

ko~e privredu Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње

FONDOVI
0,47 14,08 427,23

Sudski postupci koji su zapo~eti prije 20-ak godina sada se rje{avaju, dok se izvodi Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet
cijena
iz gruntovnica ~ekaju mjesecima. Sve ovo usporava privrednu aktivnost, ka`e \uri}
PI[E: MARINA ^IGOJA ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука 3,26 0,00 0,00
marinacigoja@glassrpske.com ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука 4,01 -0,25 457,14
ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука 3,77 0,00 0,00
BAWALU KA - Spo ro
ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука 2,90 0,00 0,00
izdavawe gra|evinskih do-
ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука 7,40 0,00 0,00
zvola, sudski sporovi koji
ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина 0,07 0,00 0,00
tra ju go di na ma, ote `a no
dobijawe kredita i nepo- ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале 3,19 4,25 354,09
{tivawe rokova, u najve}oj ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука 6,50 4,17 455,00
mjeri su ote`avali privre- ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука 3,60 0,00 0,00
dnicima poslovawe tokom ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука 1,50 0,00 0,00
pro{le godine. ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина 1,00 0,00 0,00
Predsjednik Privredne ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука 3,20 0,00 588,80
ko mo re Re pu bli ke Srpske ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука 3,11 0,00 0,00
Borko \uri} ka`e da je ve- ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука 4,35 5,07 1.501,65
}i na ovih pro ble ma
prouzrokovana nizom lo{ih
zakonskih propisa. Va{ington
- Kroz niz za ko na pro -
vla ~e se odre |e na op te re -
Gre{ka na nov~anicama
}ewa pri vre di. Du go smo
pri~ali o pojednostavqewu
od 100 dolara
procedura za dobijawe gra- VA[INGTON - Stru~waci u SAD su decembra pro{le go-
|evinskih dozvola i na kra- dine otkrili da ameri~ke nov~anice od 100 dolara, u koje je
ju smo do bi li za kon ko ji, ugra|eno mnogo detaqa visoke tehnologije kako bi se ote`alo
ako ni je is kom pli ko vao Privrednici suo~eni sa brojnim barijerama u poslovawu FOTO: GLAS SRPSKE falsifikovawe, na aversu imaju gre{ku, javile su agencije.
stvari, sigurno ih nije ni \uri} je naglasio da je te re so va nost do ma }ih i administrativne regulative Proizvodwa je zaustavqena i svih milijardu i sto miliona od-
po je dnos ta vio - is ta kao je je dan od gla vnih pro ble ma stranih ulaga~a - istakao je ko ji di rek tno op te re }u ju {tampanih nov~anica stavqeno je u karantin u podrum Fort No-
\uri}. pri vre dni ka spo ro rje {a - \uri}. proizvo|a~e - ka`u privre- ksa i izdat je nalog da se od{tampa nova sa starom tehnologijom.
Dodao je da ni u jednom vawe sudskih sporova. dnici.
zakonu u Republici Srpskoj - Postupci koji su zapo- PRIVREDA Novoizabrani premijer Wujork
Rast cijena
ne postoji propisana odgo- ~eti prije 20-ak godina sada optere}ena nepotrebnim Srpske Aleksandar Yombi}
vornost dr`avnog organa za- se rje{avaju, dok se izvodi tro{kovima istakao je ranije da }e se u

akcija na berzama
to {to je propustio rok da iz gruntovnica ~ekaju mjese- idu }em pe ri odu ra di ti na
ura di ne {to po zah tje vu cima. Privrednici isti~u da ot klawawu admi nis tra ti -
privrede. To su sve barijere koje je }e insistirati na izmjena- vnih barijera kako bi bio WUJORK - Na svjet skim boqim makroekonomskim po-
po tre bno uklo ni ti da bi ma Zakona o javnim nabavka- po boq{an po slo vni am bi - berzama nova godina je po~ela dacima nego {to se o~ekiva-
sistem bio efikasniji i ma BiH, ra di oslo ba |awa jent u Srpskoj. rastom cijena akcija, {to se lo. In sti tut za me nayere
u pra vom smi slu bio privrednih dru{tava obave- - Reformom javne uprave ponajvi{e zahvaquje dobrim nabave saop{tio je po~etkom
Notari ser vis pri vre di i ze pribavqawa potrebne do- i pojednostavqewem proce- makroekonomskim podacima u sedmice da je industrijska
omogu}io jednosta- ku men ta ci je za u~e{ }e na dura, odnosno smawewem bi- SAD, ali i optimisti~nim aktivnost u SAD u decembru
vni je, br`e i tenderima i drugim konkur- znis ba ri je ra, o~ekivawima za cijelu godinu, oja~ala ve} 17. mjesec zare-
Prema rije~ima Borka \uri}a, jef ti ni je fun - sima, i tu aktivnost usmje- poboq{a}emo poslovni am- javile su agencije. dom. Na ja ~awe ame ri ~ke
ogroman problem predstavqaju i vi- kcionisawe ri ti na pri bavqawe bi jent i stvo ri ti boqe I pored o~ekivawa da bi po- privrede ukazuju i podaci o
soke naknade notarskih usluga. privrede. To bi, do zvo la po slu `be noj du - uslove za poslodavce, a sve slije sna`nog rasta cijena rastu prodaje automobila u
- Pri tome, samo oni mogu da rade u osno vi, po ve - `nos ti od na dle `nih in - radi stvarawa nove dodatne akcija u decembru moglo do}i decembru za 11 odsto na go-
taj posao, tako da nemamo alterna- }a lo kon ku ren - stitucija. vri je dnos ti, odr`a vawa i do korekcije, i pro{le sedmi- di{wem nivou, a polako, ali
tivu - istakao je \uri}. tnost do ma }e - Na ovaj na~in smawili pove}awa zaposlenosti - is- ce su vode}i indeksi porasli. sigurno oporavqa se i tr`i-
privrede i zain- bi se tro {ko vi u oblas ti takao je Yombi}. To se naj vi {e za hvaquje {te rada.
Tr`i{te naftnim derivatima u Srbiji
KURSNA
Mogu}e poskupqewe goriva Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 8.1.2011. godine. LISTA
BEOGRAD - Stanovnici Srbije ve} u ovom litru, sa 44,7 na 45 dinara po litru, na dizel go- Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)
mjesecu mogu da o~ekuju poskupqewe naftnih de- riva pove}ana je za 4,53 dinara po litru, sa 30,47
rivata, zbog uskla|ivawa akcize na naftne de- na 35 dinara po litru, dok je, na primjer, akciza Oznaka za devize Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
Zemlja za devize
i efekt. valutu za devize za devize za devize
rivate sa rastom cijena na malo u prethodnoj na te~ni naftni gas ve}a za 2,71 dinar po kilo-
godini, ocijenio je stru~wak za energetiku u gramu i to sa 15,24 na 17,95 dinara po kilogramu. EMU EUR 1 1.955830 1.955830 1.955830
Privrednoj komori Srbije Qubinko Savi}, a Prema izmijewenom zakonu o akcizama, Australija AUD 1 1.493829 1.497573 1.501317
prenosi Tanjug. akciza na evro bezolovni motorni benzin 98 i Kanada CAD 1 1.516236 1.520036 1.523836
On, me|utim, nije mogao da precizira koliko evro premijum BMB 95 trenutno iznosi 49,5 Hrvatska HRK 100 26.351596 26.417640 26.483684
^e{ka R. CZK 1 0.079420 0.079619 0.079818
}e gorivo u Srbiji da poskupi po tom osnovu. dinara po litru, akciza na evrodizel iznosi 0.261861 0.262517
Danska DKK 1 0.263173
Prema izmjenama Zakona o akcizama, akciza 37 dinara po litru, a na ostale derivate nafte Ma|arska HUF 100 0.703625 0.705388 0.707151
na motorne benzine pove}ana je za 0,3 dinara po 53,34 dinara po kilogramu. Japan JPY 100 1.801589 1.806104 1.810619
Litvanija LTL 1 0.565032 0.566448 0.567864
Norve{ka NOK 1 0.252516 0.253149 0.253782
[vedska SEK 1 0.218280 0.218827 0.219374
[vajcarska CHF 1 1.559255 1.563163 1.567071
Turska TRY 1 0.958976 0.961379 0.963782
ZIF Kristal invest fond ZIF Aktiva invest fond V. Britanija GBP 1 2.327258 2.333091 2.338924
a.d. Bawaluka a.d. Bawaluka USA USD 1 1.505239 1.509012 1.512785
Srbija RSD 100 1.831960 1.836551 1.841142
Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com
6,50 21,50% 3,26 -18,50%
12 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

Traje potraga za djevojkom koja je sko~ila sa vodopada


JAJCE - Policija, vatrogasci i pripadnici Civilne za- Slu~aj je policiji prijavio radnik obli`we pumpe, koji
Hronika {tite i ju~e su bezuspje{no tragali za tijelom Mirele
Lizalo, koja je u petak sko~ila sa vodopada rijeke Plive
u Jajcu, potvr|eno je u MUP-u Sredwobosanskog kantona.
je primijetio da je djevojka sko~ila u vodopad oko 14.30
~asova. U blizini mjesta gdje je sko~ila policija je pro-
na{la torbicu u kojoj je bila wena plata. G. O.

FOTO: GLAS SRPSKE


Opqa~kana zlatara u Lije{}u
Ukraden nakit
vrijedan 100.000 KM
DOBOJ - Iz zlatare “Biser“ u Lije{}u u op{tini Brod
koja je opqa~kana izme|u 6. i 8. januara, odneseni su nakit
i novac u vrijednosti od oko stotinu hiqada maraka.
Prema podacima Centra javne bezbjednosti u Doboju, iz
zlatare, vlasnika T. D. iz Broda, odneseno je 1.500 maraka i
1,8 kilograma izra|enog nakita od ~etrnaestokaratnog zla-
ta u vrijednosti od oko 98.000 maraka.
Pripadnici Sektora kriminalisti~ke policije CJB Do-
boj i policije iz Broda rade na rasvjetqavawu ove te{ke
kra|e. Sl. P.

Uvi|aj obavili pripadnici


PS u Mili}ima

U po`aru u Zagra|u kod Mili}a stradao Savo Vidovi}


Ukradeno 1,8 kilograma nakita FOTO: GLAS SRPSKE

Nesre}a u Doboju
Suvoza~ povrije|en, Starac izgorio u
voza~ pobjegao
DOBOJ - I. H. (54) iz Klo-
kotnice u op{tini Doboj
Jug u Federaciji BiH te{ko
upravqao Y. H. (49) iz Klo-
kotnice, sletio sa puta.
Voza~ je pobjegao sa lica
porodi~noj ku}i
je povrije|en u saobra}ajnoj mjesta i ostavio te{ko po- Po`ar najvjerovatnije izazvala vatra koju je Vidovi} lo`io u ku}i, kako bi se
nesre}i koja se dogodila u vrije|enog suvoza~a u auto- ugrijao no}u. Kom{ije bezuspje{no poku{avale da ugase vatru
subotu na magistralnom putu mobilu.
PI[E: GORAN OBRADOVI] policiji. nismo uspjeli, jer je plamen je po `ar pri javqen u ne -
u Rite{i}u, op{tina Doboj. Policija istra`uje uzroke
gorano@glassrpske.com
Nesre}a se dogodila kada nesre}e i traga za voza~em. Mje{tani sela pri~aju zahvatio u potpunosti. ^uo djequ oko 3.30 ~asova, te da
je “mercedes“, kojim je Sl. P. MILI]I - Savo Vido- da je starac `ivio sam, kao sam da su, kada su po`ar uga- su odmah na li ce mjes ta,
vi} (85) iz Mili}a pogi- i da nije imao rodbine. sili, wegovo tijelo prona- osim wih, iza{li i vatro-
Reagovawe nuo je u po`aru koji je ju~e - Otkako mu je umrla `e- {li na izla znim vra ti ma. gasci iz Mili}a.
Slobodanka Teofilovi} ujutru izbio u wegovoj poro- na, pri je desetak go di na, Vje ro va tno ga je pro bu dio - Ovo selo od Vlasenice
di~noj ku}i u selu Zagra|e Sa vo je `i vio sam. Bio je dim i nesre}ni ~ovjek je po- je udaqeno oko 22 ki lo me -
“Nije bilo ru`nih kod Mili}a.
Pot vr|e no je to “Gla su
veoma bolestan. Imao je ne-
koliko krava i zahvaquju}i
ku {ao da po bje gne, ali je,
na`alost, pao i nije uspio
tra, a od toga vi{e od 16 ki-
lometara ~ini {umski put,
rije~i ili prijetwi“ Srpske“ u Centru javne bez-
bjednosti Bijeqina gdje su
wima uspio je da se prehra-
ni i ostane `iv sve ove go-
iza }i iz ku }e na vri je me.
Pri~aju da mu je tijelo po-
koji je u veoma lo{em stawu.
Uspjeli smo da pri|emo ku-
BAWALUKA “ - Slobodanka Teofi“lovi}, pedagog u Osno- dine - ispri~ao je jedan od tpuno izgorjelo - ispri~ao }i na nekih tridesetak me-
do da li da je po `ar pri -
vnoj {koli Georgios A. Papandreu u Lakta{ima, koju je kom{ija nastradalog. je jedan od kom{ija. ta ra i oda tle da uga si mo
javqen u nedjequ oko 3.25 ~a-
poha|ala nestala djevoj~ica Svjetlana Pe}anac, u pisa- Istakao je da je po`ar po`ar, da ne bi zahvatio i
sova.
noj izjavi “Glasu Srpske“ navela je da na dan nestanka VIDOVI] najvjerovatnije izazvala va- druge dvije ku}e koje se na-
Odmah po prijavi na li-
djevoj~ice “u u~ionici razreda koji je poha|ala nestala tra koju je Vidovi} lo`io u laze u blizini - rekli su va-
ce mjesta iza{li su polici- `ivio sam u ku}i
djevoj~ica nije bilo nikakvog grubog nastupa, ru`nih rije- ku}i kako bi se ugrijao no- tro gas ci iz Vla se ni ce i
ja i vatrogasne jedinice iz
~i ili prijetwi“. Do dao je da su po `ar }u. dodali da su u ga{ewu u~es-
Mili}a i Vlasenice.
Svjetlana Pe}anac je 30. decembra pro{le godine u Za- primijetili u nedjequ rano U Vatrogasnoj jedinici tvovala dva vatrogasna ka-
- Po{to se ovo selo, kao
lu`anima sko~ila sa mosta, nakon {to joj je u {koli ujutru, te da su odmah poku- u Vlasenici rekli su da im miona i osam vatrogasaca.
i ku }a Vi do vi }a, na la ze u
zakqu~ena negativna ocjena, a tog dana je i ukorena. {ali da ga ugase.
veoma nepristupa~nom pre-
Teofilovi}eva tvrdi da “zbog istupa direktora ove - @enu i mene probudio
dje lu, bi lo je ote `a no ga -
{kole Veqka Vujakovi}a u medijima“, putem “Fejsbuka“ je dim koji se uvukao u sobu. PO@AR U BR^KOM
{ewe po `a ra. Kod ku }e
dobija prijetwe i da joj je ugro`ena li~na bezbjednost, pa Ka da sam us tao vi dio sam
Vidovi}a je veoma lo{ put
}e zbog toga podnijeti prijavu policiji u Lakta{ima. kom{ijinu ku}u kako gori. U sli~nom po`aru, koji je Policija je tada sumwala
pa su vatrogasci jedva pri-
Dodala je da s wim odavno ima lo{u saradwu. Odmah smo pozvali policiju 28. decembra pro{le godine da je po`ar izazvala grija-
{li ku }i i lo ka li zo va li
- Direktor medijima nije dao moju izjavu, koja je 4. janu- i va tro gas ce, a os ta le ko - izbio u porodi~nom stanu u lica koja je ostala up-
po `ar, ali je bi lo ka sno,
ara bila kod wega, niti me je pozvao da dam izjavu za no- m{ije i ja poku{ali smo da Br~kom, poginula je Azra aqena kada je nesre}na
jer je ku}a ve} bila u potpu-
vinare - tvrdi Teofilovi}eva. G. O. ne ka ko pri |e mo ku }i, ali ^onda (51) iz tog grada. `ena oti{la na spavawe.
nosti izgorjela - re~eno je u

Policija zbog bacawa bombe na policijski automobil uhapsila Radoslava ]osi}a


Osumwi~eni saslu{an pa pu{ten na slobodu
Pot vrdio je to “Gla su U bawalu~koj policiji bio parkiran u dvori{tu je- [ikani} te`e povrede od ge- nog uvi|aja policija je zapo-
BAWALUKA - Bawalu~ka
policija uhapsila je Radosla- Srpske“ izvor blizak istrazi ranije su istakli da su mo- dne ku}e. lera koji mu se zabio u lice. ~e la is tra gu, a na li cu
va ]osi}a (30) iz ^elinca koji je dodao da je ]osi}, kada tiv napada najvjerovatnije [ikani} se i daqe na- mjesta je prona|ena ka{ika
zbog toga {to je u petak oko je priveden u slu`bene pros- bi le napu {te ne bo{wa~ke U EKSPLOZIJI lazi na lije~ewu u Klini- ru~ne bombe i nekoliko ge-
4.30 ~asova bacio bombu is- torije, priznao napad, te je ku}e koje su se nalazile na povrije|ena ~kom cen tru u Bawalu ci, lera koji su odmah poslati
pred policijskog automobila pu{ten da se brani sa slobo- ulazu u ^elinac, a policaj- dva policajca gdje su pot vrdi li da se on na vje{ta~ewe i ~iji su tra-
i tom prilikom ranio poli- de, a protiv wega }e biti po- ci su u trenutku detonacije oporavqa i da nije `ivotno govi pomogli u identifika-
cajce Stolu Gavri}a i Zorana dnesen izvje{taj Okru`nom bi li u neo zna ~e nom po li - U eksploziji ru~ne bombe ugro`en. ci ji po ~i ni oca - re kao je
[ikani}a, oba iz ^elinca. tu`ila{tvu u Bawaluci. cijskom automobilu koji je Gavri} je zadobio lak{e, a - Odmah poslije obavqe- izvor “Glasa“. G. O.
GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011 13

Starac zadobio te{ke povrede


TUZLA - M. F. (74) iz Tuzle zadobio je te{ke povrede u saobra- zla, gdje je zadr`an na daqem lije~ewu. Policija
}ajnoj nesre}i koja se dogodila u subotu oko 20 ~asova u ulici Do nesre}e je do{lo kada je M. F. (21), upravqaju}i automobi-
27. jula na Husini u Tuzli, potvr|eno je u policiji. lom BMW, udario pje{aka M. F. dok je prelazio ulicu i nanio
Povrije|enom pje{aku pomo} je ukazana u Klini~kom centru Tu- mu te{ke povrede. G. O.

Pqa~ke banaka i po{ta u Republici Srpskoj 2009. i 2010. godine

Razbojnici ukrali vi{e


Vijesti
Te{aw
Sudar dva
automobila
TE [AW - Pje {ak K. S.
iz Te{wa zadobio je lak{e
povrede u saobra}ajnoj ne-
sre}i koja se dogodila u su-
Prema podacima bo tu oko 15.30 ~a so va u
mjes tu Ro suqe kod Te{wa.
Ministarstva Do nesre}e je do{lo kada su
unutra{wih se su da ri li auto mo bil
poslova Republike “folksvagen bora“, kojim je
upravqao K. M., i “pasat“,
Srpske, za 11 za ~ijim volanom je bio [.
mjeseci 2010. A. Pri li kom su da ra je dan
automobil se odbio i uda-
godine opqa~kano rio u K. S. G. O.
osam banaka, a
2009. godine 15. Ora{je
Na meti Povrije|eni
razbojnika bilo i dr`avqani
{est objekata Hrvatske
“Po{ta Srpske“ ORA [JE - Hrvat ski
dr`avqani Milka K. (58) i
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI]
ntomasevic@glassrpske.com
Stevo K. (58) iz Borova na-
seqa kod Vukovara u subotu
BAWALU KA - Na oru - su povrije|eni u saobra}aj-
`ani i maskirani razboj- noj nesre}i koja se dogodi-
nici i provalnici tokom la u Ora {ju. Pre ma
2009. i za 11 mjeseci pro- in for ma ci ja ma po li ci je
{le godine iz banaka i po- Ora{ja, nesre}u je izazvao
{ta u Re pu bli ci Srpskoj Uvi|aj poslije pqa~ke Unikredit banke FOTO: GLAS SRPSKE
Tuzlak Enes B. (48), koji je
ukra li su ne {to vi {e od pro{ao kroz crveno svjetlo
Je dna od naj ve }ih su ma pro{le godine vodi se sud- ote li 1. ju na iz Raj faj zen vi su ukrali oko 337.880 ma-
700.000 maraka. na se ma fo ru i auto mo bi -
novca ukradena je u oktobru ski postupak protiv Slavi- banke u bawalu~kom nasequ raka.
Prema podacima Minis- lom “omega“ oduzeo prven-
pro{le godine. Tada su ~e- {e ]u lu ma (26), Dra ga na Obili}evo. Tri pro va le bi le su u
tarstva unutra{wih poslova stvo pro la za “as tri“, za
tvorica maskiranih razboj- Puzi}a (22), Bojana [ikma- NAJVI[E NOVCA Bawaluci, a po jedna u Ko-
Republike Srpske, za 11 mjese- ~ijim je volanom bio Goran
ni ka ote la oko 70.000 na (23), Nemawe Drqa~e (22) tor Va ro {u i Kne `e vu.
ci 2010. godine opqa~kano je
ma ra ka iz po slo vni ce Pa - i De ja ne Mi tra {i no vi}
odneseno iz Provalnici su najvi{e nov- T. (45) iz Vukovara, a u kojoj
osam banaka, iz kojih je uzeto poslovnice Pavlovi} su bili povrije|eni.
vlovi} banke i “Ne{kovi} (24) iz Bawaluke. Oni su os- ca odnijeli iz Folks banke
286.894 maraka. Bila su i tri banke u Bawaluci G. O.
osigurawa“ u Bawaluci. umwi~eni da su iz ove banke u Tr`nom centru “Tempo“, i
poku{aja pqa~ke koja su spri-
Policija je rasvijetlila odnijeli 13.000 maraka. to 319.000 maraka.
je~ena intervencijom ~uvara u
bankama.
nekoliko slu~ajeva pqa~ki Tokom 2009. godine naj- To kom 2009. go di ne za - U novembru te godine na Zenica
banaka, a zbog pqa~ke Pro- ve }i iznos, odno sno oko biqe`eno je pet provala u po dru ~ju Bawalu ke i Fo ~e
Tokom 2009. godine opqa-
kre dit ban ke 21. ma ja 45.000 maraka, razbojnici su banke i tom prilikom lopo- opqa~kane su ~etiri po{te,
Ukradeni
~kano je 15 banaka i ukradeno radijatori
a lopovi su pobjegli sa pli-
326.473 maraka. Razbojni{tva
su po~iwena i u {est objeka-
jenom ve}im od 130.000 mara-
ka.
i “golf”
ta “Po{ta Srpske“ iz kojih je ZENICA - Policiji u
Skoro sve pqa~ke su se
oteto 124.827 maraka. Zenici u subotu je pri-
desile na isti ili sli~an
na~in. Maskirani razbojni- javqeno da su dan ranije u
ci na oru `a ni va tre nim ulici Travni~ka cesta u
oru`jem u{li bi u objekat Zenici nepoznata lica
po{te ili banke te uz pri- provalila u ku}u vl -
Pqa~ke u 2008. jetwe ra zo ru `a li ra dni ke asni{tvo B. M. iz tog grada
obezbje|ewa i natjerali ra- i ukrali tri radijatora i
dnike da im predaju sav no- jedan prozor, potvr|eno je u
Prema podacima MUP-a Republike
vac. policiji. Isti dan je poli-
Srpske, u 2008. godini po~iwena su ra- ciji prijavqeno da je u
zbojni{tva u pet banaka i osam po{ta Poslije toga bi, obi~no
ukra de nim auto mo bi li ma, istoj ulici ukraden i auto-
iz kojih je odneseno 324.404 maraka. mobil “golf” vlasni{tvo
Prilikom transporta ukradeno je pobjegli u nepoznatom prav-
cu. Automobili su naj~e{}e H. E. iz Zenice.
229.894 maraka. Rajfajzen banka G. O.
opqa~kana 1. juna 2009. prona|eni zapaqeni.

Razbojnik iz “Konzuma“ Drogirani voza~ Odron izazvao nesre}u,


ukrao 1.000 maraka udario sedam pje{aka povrije|ena djevojka
VITEZ - Nepoznati mu{karac, sa fantomkom na glavi i uz SARAJEVO - Kod Admira M. (23), koji je automobilom “polo“ u JAJCE - Valentina Grabovac (18) zadobila je te{ke povrede
prijetwu automatskom pu{kom, opqa~kao je prodavnicu “Kon- petak u Sarajevu udario sedam pje{aka, i wegovog suvoza~a A. M. u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u subotu na magis-
zum“ u Vitezu iz koje je odnio oko 1.000 maraka, saop{teno je ju- (22) u urinu su prona|eni tragovi droge, potvr|eno je u sarajev- tralnom putu Jajce - Bawaluka u mjestu Crna Rijeka, potvr|eno
~e u Operativnom centru Ministarstva unutra{wih poslova skoj policiji. je u policiji.
Sredwobosanskog kantona. U policiji su dodali da su wih dvojica uhap{ena u petak uve~e Povrije|enoj je qekarska pomo} ukazana u Kantonalnoj bol-
Nakon {to je radnici iz kase oteo novac, razbojnik se uda- i poslije saslu{awa pu{tena na slobodu. Nesre}a se dogodila u nici Travnik odakle je zbog te{kih povreda glave prevezena u
qio u nepoznatom pravcu. petak oko 17 ~asova na raskrsnici ulica Hiseta, Vrbawa i Zmaja Klini~ki centar Sarajevo, gdje se nalazi na neurohirur{kom
Slu~aj je policiji prijavila agencija za obezbje|ewe “Delta od Bosne. Wih dvojica su se kretala iz pravca Istorijskog muze- odjeqewu. Do nesre}e je do{lo usqed odrona kamena sa litice,
sekjuriti“. Pqa~ka se dogodila u subotu oko 21.30 ~asova u uli- ja i na trotoaru pokosila sedam pje{aka. Petoro pje{aka je za- koji je udario u vozilo “sitroen“ austrijskih registarskih
ci Kraqa Tvrtka u Vitezu, a uvi|aj su obavili slu`benici Po- dobilo lak{e povrede, jedna osoba je imala prelom desne oznaka, kojim je upravqao Ivo Grabovac (53) iz Bugojna, a u ko-
licijske stanice Vitez. G. O. potkoqenice, a jedna frakturu sko~nog zgloba. G. O. jem se kao saputnik nalazila Valentina Grabovac. G. O.
14 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

Postojala je politi~ka linija zapovijedawa u HAC-u.

Region Mario Crwak,


biv{i direktor “Hrvatskih autocesta”

FOTO: ARHIVA
Andrija Mandi}
Borba protiv
kriminala u DPS-u
PODGORICA - Lider Nove srpske demokratije Andrija
Mandi} rekao je da proces borbe protiv organizovanog
kriminala u Crnoj Gori “mora da zahvati sve frakcije u
vladaju}oj Demokratskoj partiji socijalista (DPS)“.
Komentari{u}i “slu~aj Zavala“ i hap{ewa u Budvi, Mandi}
je istakao da poslanik DPS-a \or|ije Piwati} “nije kqu~na
niti neka visoka li~nost iz organizovanog kriminala, kao
ni ve}ina qudi koji su uhap{eni u Budvi“, prenijela je Srna.
- Smatram da svako treba da odgovara za svoje postupke. Svi
oni imaju svoga {efa i svi znaju ko je upravqao Budvom, kao
{to znaju ko je upravqao Podgoricom. Proces protiv organi-
zovanog kriminala, na to svi ukazujemo i {aqemo to kao po-
ruku dr`avnom tu`ila{tvu, mora da zahvati sve frakcije u
DPS-u, a ne samo jednu i to slabiju - rekao je Mandi}.

Vuk Dra{kovi}, lider SPO-a Vladika Jovan osu|en na

Crnogorska opozicija
dvije i po godine zatvora

Poglavar Makedonske pravoslavne crkve ne `eli razgovor sa Vrani{kovskim


nema viziju ni program
PODGORICA - Lider Srp-
skog pokreta obnove Vuk Dra-
{ko vi} oci je nio je da
crnogorska opozicija nema
~no da opo zi ci ja ide po
mi{qewe u Beo grad.
- Ni ka da ni ko ne mo `e u
Crnoj Go ri bi ti pre vi {e
MPC nikada sa
ni vi zi ju ni ti pro gram.
- Nisam upoznat da li opozi-
cija ima dobar program, ne
vidim ga, ali ga ima Demo-
okrenut ka Srbiji.
Mislim da niko u Srbiji
nikako ne mo`e biti previ-
{e okrenut ka Crnoj Gori.
Nisam uveren da je ta~no da
vladikom Jovanom
Mo`emo razgovarati o Vrani{kovskom, ali nikada sa wim. On je zavr{ena pri~a
kratska partija socijalista
Mila \ukanovi}a - rekao je li de ri opo zi ci je idu po za MPC. Postoje neformalni kontakti sa srpskim vladikama, ali ne i slu`beni
Dra{kovi} za podgori~ke me- mi{qewe u Beograd - naveo
dije. On je rekao da nije ta- je Dra{kovi}.
pregovori izme|u MPC i SPC, rekao Stefan
SKOPQE - Po gla var rekao je Stefan. pletna trebalo je saslu{a- Vladika Jovan je u Beo-
Ma ke don ske pra vo sla vne Na kon {to se vla di ka ti i kreatora projekta Vra- gra du izja vio da je je di ni
crkve Ste fan izja vio je Jo van, po {to je Ape la ci - ni{kovski, wegovog ujaka, pre du slov za bi lo ka kav
da ta crkva ni ka da ne }e oni sud u Sofiji 4. januara da da izja vu da bi cir kus raz go vor SPC i MPC, o
raz go va ra ti sa vla di kom odbacio rje{ewe Okru`nog bio ve }i - izja vio je Ste - ko jem se ra ni je go vo ri lo,
Jo va nom Vra ni {kov skim, su da o wego vom izru ~ewu fan. da prestanu gowewa.
prenijele su agencije. Makedoniji, za Bo`i} poja- - U ova kvom stawu kad
Vladika Jovan je u Ma- vio u Beo gra du, po gla var VRANI[KOVSKI me oni gone i zatvaraju, kad
kedoniji osu|en na dvije i MPC je jo{ je dnom po no - se za Bo`i} pojavio mi pre te da, ako ne uspe ju
po godine zatvora zbog na- vio da se ra di o ne pra ve - u Beogradu dogovori, ja mogu ponovo da
vo dne uta je oko 250.000 dnoj odluci sofijskog suda. za vr{im u za tvo ru, ne ma
evra. - Odlu ka Ape la ci onog Poglavar MPC je kazao nikakvog razgovora - rekao
Kolona od tri kilometra na Bregani FOTO: INDEX.HR - Mo`emo razgovarati o suda u Sofiji je samo pot- da pos to je ne for mal ni je za RTS vla di ka Jo van,
Hrvatski auto-klub Vrani{kovskom, ali nika- vrda da se svaki put poma`e kontakti sa srpskim vladi- koji je, od kada je 2002. go-

Velike gu`ve na
da sa wim. On je zavr{ena otpa dni ci ma, iz daj ni ci ma ka ma, ali ne i slu `be ni di ne pri hva tio po ziv pa -
pri~a za MPC, i s wim ni- i izro di ma. Da bi odlu ka pre go vo ri izme |u MPC i tri jar ha Pa vla na

grani~nim prelazima
ka da ne }e mo raz go va ra ti - so fij skog su da bi la kom - SPC. jedinstvo sa SPC u Make-
do ni ji, ne ko li ko pu ta ha -
p{en i osu|ivan.
ZAGREB - Hrvatski auto-klub upozorio je ju~e sve voza~e
da je poja~an saobra}aj na autoputu Bregana - Lipovac, gdje
MPC Vrani{kovski koji ima
srpsko i ma ke don sko
se u subotu uve~e pred naplatom u Bregani stvorila kolona dr`avqan stvo, na ~e lu je
MPC je zvani~na pravosla-
od tri kilometra. Pravoslavne ohridske arhi-
HAK moli voza~e za strpqewe, jer se na izlaz iz Hrvatske vna crkva u Makedoniji,
ali kanonski nepriznata. episkopije koja nije zvani-
~eka oko dva ~asa. U oba smjera je poja~an saobra}aj i na
Nastala je odvajawem od ~no priznata u Makedoniji.
grani~nim prelazima Maceq, Pasjak i Ka{tel.
SPC 1967. godine. Ma ke don ska pra vo sla -
Povremeno je vi{e vozila i na ulazu u Hrvatsku u Staroj
SPC je u kanonskom jedin- vna crkva ra{ ~i ni la je
Gradi{ci i Slavonskom Brodu. HAK upozorava voza~e da
stvu sa pravoslavnom vla di ku Vra ni {kov skog, a
opreznije po mokrim i klizavim kolovozima treba da voze u
Istri, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Lici. Magla Ohridskom arhiepiskopi- Srpska pra vo sla vna crkva
pravi probleme i usporava vo`wu mjestimi~no na dionici jom, dok MPC sebe smatra ga je imenovala za srpskog
autoputa Rijeka - Zagreb izme|u Kikovice i ~vora Vrata. autokefalnom. Poglavar MPC Stefan egzarha u Makedoniji.

DOBRA ZADAR Poslije hap{ewa vukovarskog borca Tihomira Purde


VIJEST

CETIWE
Dvadesettrogodi{wi mladi}
prona|en je pretu~en ju~e u
Zadru, javili su hrvatski me-
Spisak Hrvata koje tra`i Srbija
ZAGREB, BEOGRAD - Ha- vio je popis boraca koji se na- posqedica i objave tzv. Regis- “najboqa poruka svima koji se
Izdava~ka ku}a Mitropolije diji. Kriminalisti~kim is- p{ewe vukovarskog borca Ti- laze na toj potjernici, a koji tra hrvatskih boraca na in- zala`u za javnu objavu podata-
crnogorsko-primorske “Sve- tra`ivawem utvr|eno je da je ho mi ra Pur de u BiH zbog ne `e le da obja ve hrvat ske ter ne tu - na pi sa li su iz ka iz Registra“.
tigora“ objavila je monogra- mladi}a u blizini kafi}a ratnog zlo~ina protiv nemo- vlasti. Ministarstva. Hrvat ski pre mi jer Ja -
fiju “Obnova i gradwa “^arli” fizi~ki napalo vi- }nih i rawenih oso ba, na Kabinet ministra boraca dranka Kosor kazala je da }e,
manastira i hramova u Crnoj {e nepoznatih mu{karaca. osnovu srpske potjernice, di- Tomislava Ivi}a poslao je ju- DOGA\AJ ako je potrebno, razgovarati
Gori“ pod patronatom Mitro- Na Odjeqewu hirurgije u Op- glo je bunu u hrvatskoj bora~koj ~e saop{tewe u kojem su napa- posqedica objavqivawa sa srpskim predsjednikom Bo-
polije i Eparhije budimqan- {toj bolnici Zadar mladi}u populaciji, a objavqen je i li pristalice objavqivawa Registra boraca risom Tadi}em da bi razmo-
sko-nik{i}ke. Monografija su konstatovane te{ke tjele- spi sak od 340 Hrva ta ko je Registra boraca. trili taj slu~aj.
predstavqa svjedo~anstvo i sne povrede. Srbija tra`i zbog ratnog zlo- - U o~ekivawu detaqnijih Smatraju da je Purdino ha- Bilo kako bilo, prenose
potvrdu o smislu hrama i LO[A ~ina u Vukovaru i Osijeku, informacija vezanih za wego- p{ewe, kao i ono Veqka Ma- hrvatski mediji, Purda je uha-
wegovoj ulozi u preobra`aju prenijeli su hrvatski mediji. vo hap{ewe, napomiwemo kako ri}a u aprilu pro{le godine p{en zato {to nije znao da se
VIJEST
prirode, qudi i naroda. Portal “politika.com“ obja- je taj ne`eqeni doga|aj mogu}a na srpsko-bugarskoj granici, nalazi na tom popisu.
GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 15

Sigurno je da ja ni{ta novo nisam rekao, niti je to prvi put, niti

Srbija je to bilo {ta lo{e.

Ivica Da~i},
ministar unutra{wih poslova Srbije

Ponovqeni parlamentarni izbori u pet kosovskih op{tina Bruno Vekari}, zamjenik srpskog tu`ioca
EULEX ima kapacitete
Nove institucije za istragu o organima
JAGODINA - Zamjenik tu`ioca za ratne zlo~ine Srbije
Bruno Vekari} izjavio je u Jagodini da EULEX ima kapa-

Kosova tek u martu


U februaru bi trebalo da budu potvr|eni i saop{teni kona~ni rezultati izbora,
citete da istra`i trgovinu qudskim organima na Kosovu,
ali da je pitawe da li ima i hrabrosti za to.
Vekari} je rekao da je trgovina qudskim organima na Ko-
sovu fenomen koji traba istra`iti, ne samo zbog Srba i
poslije ponovqenih izbora u nekoliko op{tina i kada budu ponovqeni i u Kosovskoj Albanaca, ve} i zbog me|unarodne zajednice.
- Trgovina qudskim organima na Kosovu je zlo~in koji
Mitrovici, rekla Daka treba do kraja istra`iti, svaka politika pada u vodu, jer
PRI[TINA - Glasawe nijedna ozbiqna politika ne}e stati iza monstruma koji su
na parlamentarnim izbo- mogli da vade qudima organe - rekao je Vekari} za jagodin-
rima na Kosovu ponovqeno ske medije.
je ju ~e u pet op {ti na, a Verica Kalanovi} o investicijama
pred sje dnik Cen tral ne
izborne komisije Vaqdete
Daka istakla je da konsti-
Izgradwa “kineskog
tu isawe kosov skih in sti -
tu ci ja vlas ti u no vom
mosta“ u aprilu
sazivu ne treba o~ekivati BEOGRAD - Izgradwa tako- Kalanovi}eva je izjavila da
prije prve polovine marta, zvanog “kineskog mosta“ pre- nema razloga da se sumwa u
prenijele su agencije. ko Dunava po~e}e u aprilu, pra}ewe ugovorom predvi|ene
- Sva bira~ka mesta na izjavila je ju~e ministar za dinamike za realizaciju tog
Ko so vu na ko ji ma se po - Nacionalni investicioni projekta, jer trenutno sve ide
navqa glasawe otvorena su plan Srbije Verica Kalano- po planu.
ju~e u sedam ~asova, a bira- vi}. - Prema dogovoru, izgradwa
~i su mogli da glasaju na 185 On ja ukazala da jo{ nije ut- mosta bi trebalo da krene iz
mesta - saop{teno je iz Cen- vr|eno koliki }e avans biti reke i za to nije potrebno da
tralne izborne komisije. pla}en kineskoj kompaniji imamo zavr{enu eksproprija-
Oko 2.000 posmatra~a je “^ajna roud end briy korpo- ciju zemqi{ta, iako se ek-
akre di to va no za pra }ewe rej{n“, ali da sigurno ne}e sproprijacija uveliko odvija -
izbora, a wih stotinu dola- biti ve}i od 15 odsto. naglasila je Kalanovi}eva.
Bira~i mogli da glasaju na 185 mjesta FOTO: AGENCIJE
zi iz Evrop ske uni je. Na
izborima odr`anim 12. de- va vlada, ne samo pouzdana, po se bnu i li ~nu od go vor - ko na ~ni re zul ta ti izbo ra, Aleksandar Vu~i}
cembra, u sredinama gdje se
izbori ponavqaju, uo~eno je
ve} i ~is ta i spo so bna,
spremna da se uhvati u ko-
nost da sprije~e prevare i
zastra{ivawe.
na kon {to su ju ~e po -
novqeni izbori u nekoliko SNS tra`i smawewe
da je na bira~kim mjestima
gla sa lo vi {e bi ra ~a ne go
{tac sa te{kim izazovima,
u partnerstvu sa me|unaro- ISHOD IZBORA
op{tina i po{to treba da
bu du po novqeni izbo ri u broja poslanika
{to ih je upisano. dnom zajednicom - ocijenio utica}e na Kosovskoj Mitrovici, za ko-
Me |u na ro dni ci vil ni je Fejt u pisanoj izjavi. reputaciju Kosova je, me|utim, datum jo{ nije
pred sta vnik EU Pi ter On je ka zao da je po - odre|en.
Fejt izja vio je pred po - navqawe glasawa na~in da Fejt je poru~io da su Ko- - Ne mo gu pre ci zno da
navqawe izbo ra da }e se is pra ve ne pra vil nos ti sovu potrebni pouzdan par- odre dim da tum ili me sec,
wihov ishod direktno uti- ko je su obiqe`i le izbo re la ment i vla da i da ali ukoliko uzmemo u obzir
cati na me|unarodnu repu- 12. decembra. institucije moraju da se za- ~iwenicu da }emo i u Mi-
taciju Kosova. Prema Fejtovim rije~i- snivaju na po{tovawu zako- trovici ponovo glasati, ve-
- Kosovu je potrebna no- ma, li de ri stra na ka no se na. ro va tno je fe bru ar me sec
Vaqdete Daka je istakla kada bi trebalo da kona~no
da bi u februaru trebalo da budu potvr|eni izborni re-
budu potvr|eni i saop{teni zultati - rekla je Daka.
Inicijativa pred Skup{tinom 13. januara FOTO: ARHIVA
BEOGRAD - Potpredsjednik Srpske napredne stranke Ale-
REZULTATI ksandar Vu~i} najavio je ju~e da }e ta stranka 13. januara
Skup{tini Srbije predati inicijativu stanovnika za smawewe
Prema preliminarnim re- je Demokratski savez Kosova, broja narodnih poslanika.
zultatima izbora od 12. de- tre}i pokret “Samooprede- Vu~i} je ponovio zahtjev stranke da je vrijeme da se razgovara
cembra, najvi{e glasova je qewe“, ~etvrta Alijansa za o vanrednim parlamentarnim izborima, prenio je RTS.
dobila Demokratska partija budu}nost Kosova, a peta Prema wegovim rije~ima, sada{wi broj od 250 poslanika
Kosova Ha{ima Ta~ija, drugi Alijansa za novo Kosovo. dr`avu ko{ta 500 miliona dinara godi{we, odnosno oko dvije
Piter Fejt
milijarde tokom ~etiri godine mandata.
Jo{ se sre|uju potpisi stanovnika Srbije, isti~e Vu~i}, ali
Oliver Ivanovi}, dr`avni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju nagla{ava da bi trebalo da bude predato oko 280.000 potpisa,
kojim se tra`i smawewe broja na 125 poslanika.
Ne treba podr`ati popis Srba DOBRA
KO SOV SKA MI TRO - u prilici da bude obuhva}en pro cjewuje ko li ko ko sov - sovu i Metohiji trebalo bi VIJEST KRAQEVO
VICA - Dr`avni sekretar u popisom. skih Al ba na ca `i vi u ju - da bude odr`an tokom apri-
Ministarstvu za Kosovo i `noj srpskoj pokrajini. la, {to bi bio Dvije osobe su poginule u
Metohiju Oliver Ivanovi} ODLUKU TREBA DA - Ovo }e biti prvi po- prvi popis u po- MEDVE\A saobra}ajnoj nesre}i u
izjavio je ju~e da ne bi tre- donese srpska Vlada pis posle sukoba na Koso- krajini poslije Obnovom proizvodwe u ru- mjestu U{}e na Ibarskoj
balo podr`ati popis stano- vu. Mi slim da }e se 1981. godine. dniku Lece op{tina Medve|a magistrali izme|u Kraqeva
vni{tva na Kosovu i da se Postoji velika vjerova- do go di ti da ve li ki broj staje na noge. Prosje~na pla- i Ra{ke. U sudaru putni~kog
tom procesu treba usproti- tno}a da veliki broj Srba Srba ne}e hteti da se po- ta za godinu je za 50 odsto ve- vozila “golf“ i autobusa
FOTO: AGENCIJE

viti svim politi~kim sred- ne}e biti popisan, pa je to pi{e pa }e Albanci sada }a, a najavquju se i nova na licu mjesta `ivot su iz-
stvima. samo po sebi gre{ka u popi- pro cewiva ti ko li ki je ulagawa, javio je RTS. Rudnik gubili voza~ i suvoza~ “gol-
Ivanovi} je rekao Tanju- su koji ne}e dati prave re- broj Srba ko ji jeste okosnica razvoja mjesta, fa“, dok je povrije|ena
gu da odluku o eventualnom zultate, rekao je on. ov de `i ve - re - ali u op{tini tvrde da se tu najmawe jedna osoba, javile
popisu srpskog stanovni{- Ivanovi} je podsjetio da kao je dr`a vni ne}e stati. Lani je u op{tini su ju~e agencije.
tva na Kosmetu treba da do- su Albanci bojkotovali po- sekretar. Medve|a posao dobilo 260
ne se Vla da Srbi je, pis sta no vni{ tva ko ji je Po p i s qudi. Novih radnih mjesta bi-
upozoriv{i da veliki broj 1991. go di ne or ga ni zo vao sta no vni{ - LO[A
}e i ove i idu}e godine. VIJEST
protjeranih Srba ne}e biti Beo grad, ta ko da se sa mo tva na Ko - Oliver Ivanovi}
16 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

TOP STORIES CNN


Svijet
Ameri~ki Stejt department demantovao je ju~e
godi{wu Hal Tajalan locirali ameri~ki
da je ameri~ka dr`avqanka Hal Fajalan zvani~nici koji su “potvrdili da je ova osoba
uhap{ena u Iranu kako su ranije izvijestile bezbjedna”. Toner je kazao da se Fajalan ne
iranske vlasti i mediji. nalazi u Iranu, dok je neimenovani ameri~ki
Portparol Mark Toner rekao je da su 34- zvani~nik rekao da je ona u Carigradu.

FOTO: AGENCIJE
Po`ar na sjeverozapadu Kine
Oko 270 qudi
postali besku}nici
PEKING - Vi{e od 270 qudi ju~e je ostalo bez domova
poslije po`ara u kojem nije bilo `rtava, a dogodio se u
jednom selu na sjeverozapadu Kine.
U po`aru koji je izbio u selu Kava u provinciji Gansu
o{te}eno je 613 ku}a, prenijele su agencije.
Lokalne vlasti su saop{tile da je po`ar najvjerovatnije
izazvan kratkim spojem do kojeg je do{lo u jednoj od ku}a.
U selu je prekinuto snabdijevawe strujom, a vlasti su upu-
tile pomo} u }ebadima, hrani i {atorima.

Ubistvo u Wujorku
Portugalski novinar
prona|en mrtav u hotelu Poslije jaja, otrovne supstance i u mesu
WUJORK - Portugalski no- qewa sudske medicine Elen
vi nar Kar los Kas tro (65) Borakova odbijaju}i da komen- Sve vi{e dr`ava obustavqa prodaju prehrambenih proizvoda iz Wema~ke
prona|en je mrtav u luksuznom tari{e druge povrede.
hotelu na Menhetnu, javile su
ju~e agencije.
- Kastro je prona|en kastri-
ran kako le`i u lokvi krvi.
Specijalisti sudske medicine
Mu{karac uhap{en i odve-
den u wujor{ku psihijatrijsku
bolnicu je identifikovan,
prema policijskim izvorima,
kao Renato Seabra (20), mane-
Otro vni dio ksin
nisu potvrdili pojedinosti,
ali su po sli je autop si je
zakqu~ili da je rije~ o ubis-
tvu. Uzroci smrti su povrede
ken iz Portugalije. Seabra,
koji se nedavno pojavio u je-
dnom televizijskom rijaliti
programu, prijavio se prije
i u pi le }em me su
Tri uzorka pile}eg mesa, od 15 uzoraka pile}eg, }ure}eg i sviwskog mesa koji su
glave nanesene tupim predme- oko deset dana sa Kastrom u
tom i nagwe~ewe potiqka - hotelu “Interkontinental“, poslati na analizu Evropskoj komisiji, imala koncentracije dioksina dva puta
izjavila je portparol Odje- nedaleko od Tajms skvera. vi{e od dozvoqenih
Masakr u Akapulku BERLIN - Sve vi{e ze- krat ko ro ~no ne bi bi lo - Sudstvo u ovom slu~aju ispi tu ju u ko joj mje ri su
maqa obus tavqa pro da ju {tetno jer je nivo kontami- tre ba da iz vr{i sna `an kontaminirani prehrambe-
Prona|eno 15 me sa i ja ja uve ze nih iz
Wema~ke, jer je potvr|eno
nacije nizak. pritisak - rekla je ona.
Dok wema~ke vlasti po-
ni proi zvo di na pravqeni
od jaja iz Wema~ke.
obezglavqenih tijela da kancerogenog dioksina AJGNER: ku {a va ju da umawe {te tu - Ono {to do sada znamo
ima i u pile}em mesu proi- Stroge zakonske mjere zbog prehrambenog skanda- jeste da su jaja iz Wema~ke
SIJUDAD MEKSIKO - Najmawe 15 obezglavqenih tije- zvedenom u toj dr`avi, pre- protiv odgovornih la, Rusija poja~ava kontrolu stigla u Holandiju, gdje su
la prona|eno je u subotu uve~e nadomak jednog tr`nog cen- nio je RTS. mesa koje dolazi sa evrop- pomije{ana sa drugim, neza-
tra u turisti~kom mjestu Akapulko, prenijele su agencije. U Wema~koj su, poslije Wema ~ki mi nis tar skih far mi. Slo va ~ka je ga|enim jajima. Kori{}ena
- Na trotoaru tr`nog centra Placa Senderos prona|eno je jaja, pove}ane koncentracije poqoprivrede Ilza Ajgner obus ta vi la pro da ju ne kih su za proizvodwu majoneza,
15 obezglavqenih tijela mu{karaca starih izme|u 25 i 30 kancerogene supstance dio- obe}ala je da }e primijeni- wema ~kih proi zvo da, a Ju - biskvita i druge hrane. Ne-
godina - navedeno je u saop{tewu meksi~ke policije. ksi na ot kri vene i u pile- ti stro ge za kon ske me re `na Koreja zabranila uvoz kim od tih proizvoda iste-
To je najve}i masakr te vrste u Meksiku od avgusta 2008. go- }em me su, {to je prva pro tiv oso ba ko je su od go - sviweti ne i pe ra di iz kao je rok tra jawa, a
dine, kada je u meksi~koj dr`avi Jukatan, na istoku, prona- pot vrda o za ra `e nom me su vorne za skandal u vezi sa Wema~ke. ostatak }e biti povu~en iz
|eno 12 tijela bez glava. Policajci su bili najprije pozvani nakon {to je utvr|eno da su mesom kontaminiranim dio- - To je `alosno, posebno britanskih supermarketa -
zbog po`ara u blizini tr`nog centra, ali umjesto vatre `i vo tiwe na wema ~kim ksinom. zato {to je sviwsko meso iz ka `e Ali son Glidl iz
prona{li su pet vozila sa 15 tijela, kao i poruke ubica. far ma ma, naj vje ro va tni je Ajgner je rekla da ovaj Wema~ke omiqeno kod nas u Agencije za standardizaci-
- Glave su bile sve na jednom mjestu, osim jedne - navedeno mjesecima, jele hranu konta- slu~aj treba detaqno ispi- Ju`noj Koreji - ka`e jedan ju hrane.
je u saop{tewu. Meksi~ka dr`ava Gerero je upori{te narko- miniranu dioksinom. tati i da je neophodna o{- sta no vnik Ko re je. Ve li ka Wema~ka vlada umiruje
kartela “La familija“. - Tri uzor ka pi le }eg tra reakcija. Bri ta ni ja i Ho lan di ja javnost. Tvrdi da nema opa-
me sa, od 15 uzo ra ka pi le - snos ti po zdravqe sta no -

ISTRAGA
}eg, }u re }eg i sviwskog vni{ tva, da je sva
me sa ko ji su po sla ti na kontaminirana sto~na hra-
analizu Evropskoj komisi- na prikupqena i da su svi
ji, imala su koncentracije Wema~ki istra`ni organi znih pokrajina. sumwivi prehrambeni proi-
dioksina dva puta vi{e od poku{avaju da utvrde da li - Ta kompanija je jo{ prije zvodi povu~eni iz prodaje.
dozvoqenih - saop{tio je je prisustvo otrovnog dio- skoro godinu znala da pos- Skoro pet hiqada farmi
por tpa rol wema ~kog Mi - ksina u sto~noj hrani rezul- toji pove}ani nivo dioksi- u Wema~koj zatvoreno je po-
nistarstva poqoprivrede. tat gre{ke ili kriminalnih na u sto~noj hrani, a slije otkri}a da je sto~na
Por tpa rol je re kao da aktivnosti. Sumwi~i se prijavili su kontaminaciju hra na za ga |e na kan ce ro ge -
kontaminirano pile}e meso kompanija “Harles i Jen~“, mnogo mjeseci kasnije - ka- nom supstancom dioksinom,
Policajci prona{li vozila sa tijelima FOTO: AGENCIJE nije dospjelo na tr`i{te, koja je snabdijevala farme `e Manfred Santen iz or- ~iji je izmjereni nivo i do
ali da wegovo konzumirawe u nekoliko wema~kih save- ganizacije “Grinpis“. 77 puta ve}i od dozvoqenog.
DOBRA
VIJEST
MALEZIJA
Jedan Irac izgubio je `ivot
SAD nakon {to su ga izujedala
dva psa na farmi na ostrvu
Tri mawa potresa U udesu autobusa
Istra`iva~i sa wujor{kog Penang u Maleziji, prenije-
u kantonu Vale izginuli biv{i vojnici
medicinskog fakulteta la je Srna. [ef lokalne @ENEVA - Tri mawa zemqotresa potresla su ju~e [vajcar- GVATEMALA SITI - U udesu autobusa koji se survao u pro-
WCMC uspjeli su da razviju policije Ajub Jakob rekao sku, ali nema informacija o gubicima i materijalnoj {teti, valiju u Gvatemali, u subotu je poginulo najmawe 16 biv{ih
vakcinu protiv kokaina, je da je 50-godi{wi Moris saop{tila je ju~e tamo{wa policija. Zemqotresi ja~ine 2,8 i vojnika, a 30 je povrije|eno.
objavili su francuski mediji. Salivan do{ao na farmu 3,3 stepena Rihterove skale zabiqe`eni su u kantonu Vale. Nesre}a se dogodila zapadno od prestonice Gvatemale Siti-
Radi se o modifikaciji viru- Epicentar prvog zemqotresa bio je u selu Molen, nedaleko ja, navele su lokalne vlasti, a prenijele agencije.
organske hrane sa svojom
sa gripa koji je usmjeren na od Sijere, ina~e popularnoj turisti~koj destinaciji.
28-godi{wom pratiqom da Na autobusu su otkazale ko~nice poslije ~ega se vozilo surva-
proizvodwu jediwewa veoma - Za ovim je uslijedio drugi zemqotres, a zatim i tre}i - sa-
fotografi{e vo}wak kada op{tila je policija i dodala da je ovaj posqedwi bio najsla- lo u provaliju duboku oko 165 metara. Spasila~ke ekipe dugo
sli~nog kokainu. Vakcine su su ga napali psi. su iz provalije izvla~ile pre`ivjele vojnike i transportova-
ispitane na mi{evima, ali biji. [vajcarska se nalazi na terenu na kome nema rizika od
zemqotresa ili ima veoma malo. li ih u bolnice. Biv{i vojnici u~estvovali su u projektu po-
sada ih je potrebno ispitati LO[A Nau~nici vjeruju da bi se u [vajcarskoj zemqotres ja~ine {umqavawa koji je obuhvatio biv{e u~esnike gra|anskog rata
na qudima, ali nau~nici su VIJEST {est stepeni mogao dogoditi jednom u stotinu godina, a po- u toj zemqi. Taj rat je vo|en od 1960. do 1996. godine i u wemu
izgleda na dobrom putu. tres od sedam stepeni jednom u hiqadu godina. su desni~arske snage pobijedile qevi~arske pobuwenike.
GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 17

Bugari zaplijenili radioaktivni kontejner i uhapsili tri osobe


SOFIJA - U Bugarskoj su uhap{ene tri osobe nakon {to je policija Olovni okrugli kontejner, pre~nika 40 centimetara, prona|en je u je-
kod wih prona{la radioaktivni kontejner, koji je odmah odvezen i dnoj fabrici za proizvodwu sto~ne hrane u Asenovgradu, poslije ~ega
obezbije|en kako ne bi do{lo do opasnosti po qude u wegovoj okoli- su pripadnici policije po nalogu tu`ila{tva u Plovdivu zadr`ali K.
ni, saop{tila je policija. B. (47), kod kojeg je prona|en kontejner.

Atentat na ~lana ameri~kog Kongresa Gabrijelu Gifords Vijesti


Niger

Ameri~ki kongresmen Otmi~ari


ubili taoce
PA RIZ - Dvo ji cu fran -

u te{kom stawu
Uhap{eni napada~ ispalio izme|u 15 i 20 metaka na okupqene qude. Gifordsova, iako te{ko rawena,
cuskih talaca koja su oteta
u Nigeru ubili su wihovi
otmi~ari, saop{tila je ju-
~e fran cus ka voj ska.
Sve ukazuje na to da su dvo-
jica francuskih talaca po-
davala znake `ivota i odmah je preba~ena u bolnicu u Tusonu gubqena, re kao je
TUSON - ^lanica ame- agencijama portparol Mi-
ri~kog Kongresa Gabrijela nistarstva odbrane Tijeri
Gifords koja je u subotu pogo- Burhard. Pripadnici mili-
|ena metkom u glavu na ja- tan tne gru pe po ve za ne sa
vnom skupu u Tusonu, u te{kom “Al-Kaidom” oteli su u pe-
je stawu, a napada~ koji je ju- tak u restoranu u Niameju
~e uhap{en iz automatskog dva mlada Francuza.
oru`ja ranio je jo{ 13 i ubio
{est qudi, javile su agencije. Jerusalim
Por tpa rol rawenog ko -
ngresmena Darsi Slejten ne- Palestinci
girala je ranije tvrdwe medija osudili
da je Gabrijela Gifords pre-
minula.
ru{ewe hotela
- Ona je u kri ti ~nom TEL AVIV - Bul do `e ri
stawu. Operisana je. Mogu re- su ju~e sru{ili hotel “[e-
}i da sam optimista kad je u perd“ u is to ~nom, ma hom
pitawu wen oporavak - rekao arapskom dijelu Jerusalima
je hirurg Piter Ri iz univer- kako bi se napravilo mjes-
zitetske bolnice Tusona. Ri je to za nove jevrejske domove,
dodao da je pogo|ena jednim {to je izazvalo osudu Pa-
Policija u Arizoni na mjestu atentata FOTO: AGENCIJE
metkom u glavu. lestinaca, prenio je Tanjug.
Gabrijela Gifords, kogre- atentata, na svojoj stranici u tvarivao bli`i odnos - ka`u Ameri~ki predsjednik Ba- dnost Yenet Na po li ta no i Na tom mjes tu u arap skom
smen za osmi distrikt dr`ave okviru dru{tvene mre`e “Maj wegovi susjedi, dok se {kolski rak Obama osudio je napad kao izrazila sau~e{}e zbog ubis- kvar tu [e ik Yarah bi }e
Arizona, obra}ala se svojim spejs“, na pa da~ je os ta vio drugovi sje}aju da je ~esto ome- “besmislen i u`asan ~in na- tva federalnog sudije Yona izgra|eno 20 stanova. Gla-
bira~ima u supermarketu Sej- opro{tajnu poruku. tao ~asove, ali i da se dr`ao siqa“ koji predstavqa “trage- Rola i drugih stradalih u na- vni pa les tin ski pre go va -
fvej kada je mla|i mu{karac Ova stranica, na kojoj je svog mi{qewa, ne mare}i za diju za na{u zemqu“. padu. ra~ Saeb Erekat rekao je da
po~eo da puca po okupqenima. stajalo misteriozno “Dovi- to {ta drugi o wemu misle. Predsjednica poslani~ke Palestinci ne}e pregova-
Prema svjedo~ewima o~e- |ewa prijateqi“ i “Molim vas Ubica je ~esto vrlo kriti- NAPADA^ grupe demokrata u Predstavni- rati s Izraelom sve dok se
vi da ca, na pa da~ je ispa lio da se ne qutite na mene“, uk- ~no govorio o religiji i o to- ostavio opro{tajnu ~kom domu Nensi Pelosi tako- takvi potezi ne zaustave.
izme |u 15 i 20 me ta ka na lowena je samo nekoliko mi- me kako, naro~ito u wegovom poruku na “Maj spejsu“ |e je osudila napad i izjavila
okupqene qude, javili su ame- nu ta po {to su vlas ti okrugu, ima mnogo nepismenih da je “kongresmen Gifords
ri~ki mediji. Prema rije~ima identifikovale wenog vla- qudi. Vlas ti na vo de da ta ~an briqantna i hrabra ~lanica
Gr~ka
prisutnih, qudi su po~eli da snika Yerada Lofnera (22) Lo fner je pri tvo ren motiv napada, ~ija je meta bila Kongresa koja je u Va{ington Uhap{eno 15
zapoma`u i bje`e. kao napada~a. odmah poslije subotweg napada kongresmen Gifords, koja se donijela gledi{ta mladih na- imigranata
Gifordsova je, iako te{ko Lofnera vlasti opisuju u blizini jednog tr`nog cen- sada bori za `ivot, zasad nije ra{taja ameri~kih politi~a-
rawena, izvje{tavaju mediji, kao osobu sa problemati~nom tra, gdje je Gifordsova, ~lani- poznat, dok je okru`ni {erif ra“. KAVALA - Gr~ka polici-
davala znake `ivota. Povrije- pro{lo{}u, a poznanici kao ca Kongresa iz Demokratske Klarens Dupnik rekao da pos- I predsjednik Predsta- ja uhapsila je grupu od 15
|eni su u bolnicu prevezeni ~ovjeka koji je ~esto bio svoje- stranke, dr`ala politi~ki toji mogu}nost da je napada~, vni~kog doma ameri~kog Kon- avganistanskih imigrana-
kolima hitne pomo}i i heli- glav, ali je mnogo volio da ~i- skup. koga je opisao kao mentalno gre sa re pu bli ka nac Yon ta, kao i je dnu `e nu iz
kopterima. Qekari se bore za ta. U napadu su ubijeni gla- nestabilnu osobu, imao sau~e- Bejner osudio je napad u Tuso- Maroka, kada su poku{ali
`ivote nekoliko povrije|enih - On ni je bio ne pri ja - vni federalni sudija Arizo- snika. nu i istakao da je “napad na je- da u|u u dva ma la izna-
osoba. teqski raspolo`en ni prema ne, je dna de ve to go di{wa Napad je osudila ameri~ki dnog kongresmena napad na sve jmqena aviona koja je tre-
Ne ko li ko ~a so va pri je kome, mada ni sa kim nije os- djevoj~ica i jo{ ~etvoro qudi. sekretar za unutra{wu bezbje- kongresmene“. ba lo da ih pre ve zu u
Italiju, saop{tili su ju~e
gr~ki zva ni ~ni ci. [ef
PRIJETWE ZBOG ZAKONA po li ci je u gra du Ka va la,
na sjeveru Gr~ke, rekao je
^etrdesetogodi{wa Gabri- {to je drasti~no pove}awe agencijama da je u toku is-
jela Gifords iz Arizone u odnosu na 2009. godinu - tra ga o mre `i {ver ce ra
preuzela je du`nost u ame- navela je policija. koji se bave prebacivawem
ri~kom Kongresu u januaru Skoro sve prijetwe su bile imigranata.
2007. godine. u vezi sa zakonom o zdrav-
- Gifordsova je bila me|u stvenoj za{titi koji su de-
~lanovima Kongresa koji su mokrate, me|u kojima i
Tunis
u prva tri mjeseca 2010. Gabrijela Gifords, usvoji- Poginule
godine prijavili 42 pri-
jetwe ili vandalska ~ina,
le uprkos o{trom pro-
tivqewu republikanaca.
~etiri osobe
Uhap{eni napada~ Xerad Lofner Gabrijela Gifords
TUNIS - Najmawe ~etiri
osobe su poginule, a {est je
Po~elo glasawe na sedmodnevnom referendumu u Ju`nom Sudanu raweno u sukobu demonstra-
nata i snaga bezbjednosti u
Prvi korak ka podjeli najve}e afri~ke dr`ave Tu ni su to kom so ci jal nih
nereda, koji ve} skoro mje-
YUBA - Oko ~etiri mili- do po dje le naj pros tra ni je Klu ni i ame ri ~ki se na tor tom bogate zemqe na referen- - Najmawe ~etiri osobe su
ona bira~a Ju`nog Sudana za- afri~ke dr`ave. Yon Keri, koji su doputovali dumu izjasniti za otcjepqewe poginule u sukobima izme|u sec potresaju zemqu, rekli
po ~e lo je ju ~e gla sawe na Predsjednik Ju`nog Suda- u Sudan da bi pru`ili po- od ve}inski muslimanskog sje- pobuwenika i sudanske Naro- su o~evici. Aktivista ra-
sedmodnevnom referendumu o na Salva Kir nazvao je refe- dr{ku regionu da bi se izbje- vera. dne oslobodila~ke armije, sa- dni~kog sindikata Belga-
nezavisnosti koji }e, kako se ren dum “is to rij skim gao novi rat. Referendum o nezavisnos- mo ne ko li ko ~a so va pri je ~em Saj hi re kao je da su
o~ekuje, podijeliti ovu afri- trenutkom“, a pred birali- ti pre dvi |en je mi ro vnim po~etka referenduma o neza- snage bezbjednosti otvori-
PREDSJEDNIK: le vatru na demonstrante u
~ku zemqu na dva dijela. {tem gdje je glasao pozdravilo sporazumom iz 2005. godine, vi snos ti - na ve li su voj ni
Ju`ni Sudan glasa za ne- ga je vi {e sto ti na bi ra ~a,
Istorijski trenutak kojim je okon~an 20-godi{wi funkcioneri u ju`nom Suda- Tali, u regionu Kaserine,
zavisnost od centralnih vlas- prenijele su agencije. za Ju`ni Sudan gra|anski rat u kojem je `i- nu. do da ju }i da su `rtve sta -
ti u Kartumu, a o~ekuje se da Me|u okupqenima su bili O~ekuje se da }e se prete- vot iz gu bi lo dva mi li ona Re zul ta ti re fe ren du ma rosti izme|u 17 i 30 godi-
}e ishod referenduma dovesti i glumac i aktivista Yory `no hri{}anski jug ove naf- qudi. bi}e objavqeni 1. februara. na.
18 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA
Bawaluka 1 dje~ak 3 djevoj~ice

Maja ^avi} iz Bawaluke najboqi `enski spasilac u BiH


GRADSKI
VODI^ Osposobqena da ~uva
`ivote na kupali{tima
Ova titula mi mnogo zna~i i bi}e mi podstrek da i daqe budno motrim na pliva~e u bazenima i na
Va`ni telefoni pla`ama uz rijeku Vrbas i pomognem ako se na|u u neprilici, ka`e ^avi}eva
Informacije 1185 PI[E: JELENA BJELICA
Hitna pomo} 124, 230- 620 jelenabj@glassrpske.com
Vatrogasci 123
Obu ku za spa si oce za -
CJB 122, 337-100 vr{i la sam u fe bru aru
Ta~no vrijeme 1373 pro {le go di ne jer me je
Meteorolo{ka stanica oduvijek privla~ilo to za-
307-943 nimawe, ali nisam ni slu-
S.O.S. telefon 1264 ti la da }u bi ti naj boqi
(Linija za pomo} `rtvama `enski spasilac u BiH. Ta
ti tu la mi mno go zna ~i i
nasiqa u porodici)
bi }e mi pod strek da i
daqe budno motrim na pli-
bolnice va~e u bazenima i na pla-
Paprikovac 342-100 `a ma uz ri je ku Vrbas i
Poliklinika 247-333 pomognem ako se na|u u ne-
prilici.
ordinacije Ovo za “Glas Srpske“
pri~a devetnaestogodi{wa
Deamedik 309-221 Bawalu ~an ka Ma ja ^a vi},
Euromedik 219-111 koja je u konkurenciji jo{
Intermedik 216-661 tri djevojke progla{ena za
Jelena 324-310 najboqeg `enskog spasioca
u BiH u 2010. godini.
Firena 437-222
- Pro{lu godinu pamti-
}u po nekoliko intervenci-
prevoz ja. Na sre }u, one su bi le
si tni je jer ni ko ni je bio
Autobuska stanica 315-355
`i vo tno ugro `en. Ina ~e, Maja ^avi} tokom redovnih treninga za spasioca FOTO: A. ^AVI]
@eqezni~ka stanica 301-229 kod nas nema mnogo djevoja-
Aerodrom Bawaluka 535-210 ka koje su zavr{ile obuku za obuka joj nije te{ko pala jer Ona isti~e da je cijelo
Biletarnica (centar) 315-867 spasioca iako ona oduvijek je bila dobro fizi~ki pri- pro te klo qeto ra di la kao
postoji. Razlog tome je mo- premqena. spa si lac na Olim pij skom Budu}i pravnik
taxi `da {to je neophodna veli- - Godinama sam trenirala ba ze nu i Vo de nom par ku
Maja ^avi} ro|ena je u Bawaluci 1991. godine. Zavr{ila je
ka fizi~ka spremnost, koju plivawe. Upravo je ono najva- “Akvana”, kao i na gradskoj
malo qudi posjeduje. ^ak su `nije tokom kursa za sticawe pla`i kod Zelenog mosta. Katoli~ku gimnaziju i sada je bruco{ na Pravnom fakultetu.
i mno gi mom ci odus ta ja li zvawa spasioca. Jedan od kri- - Rekreativno se bavim sportom, koji obo`avam, ali se
od obuke jer je bila previ{e terijuma uspje{ne obuke je taj OBUKU ipak nadam da }u jednog dana biti uspje{an pravnik - ista-
fizi~ki naporna - objasni- {to smo morali isplivati zavr{ila u februaru kla je ^avi}eva.
la je ^avi}eva. 400 metara ispod osam minuta pro{le godine
Prema wenim rije~ima, - rekla je ^avi}eva. treba da posjeduje spasilac. da samo mu{karci de`uraju
- Bi lo mi je ve oma za - - Qudi ne znaju da u vo- na pla`ama.
nimqivo i uzbudqivo da ra- di vlada Arhimedov zakon i - Naro~ito je zanimqivo
dim kao spa si lac. Qudi, da osobe u vodi nisu te{ke djeci kada me vide, stalno
ka da vi de da je `en sko u onoliko koliko su u stvar- mi prilaze i ne{to me za-
spa si la ~koj uni for mi, nosti. Najbitnije je da spa- pitkuju - ka`e ^avi}eva.
inspekcija uglavnom su skepti~ni i pi- silac bude veoma sposoban Istakla je da je kao naj-
ta ju se ka ko we `ni ji pol pliva~. Svima je ~udno kada boqi `enski spasilac dobi-
Sanitarna 244-475 mo `e ne kog da spa si. Naj - ovdje kod nas vide `enskog la nagradu jedan besplatan
Tr`i{na 348-710 ~e{}i komentari su “ona je spa si oca. U svi je tu je to kurs iz sportskih aktivnos-
Inspekcija rada 348-730 ne ja ka, ne mo `e ni ko ga nor mal na po ja va, ali kod ti koji `eli da pro|e.
Prosvjetna 466-346 izvu}i iz vode“ - ka`e ^a- nas, na `a lost, ni je - - Najvjerovatnije }u oda-
Komunalna 306-464 vi}eva. obja{wava ^avi}eva. brati ronila~ki kurs koji
Jo{ obja{wava da su to Ka `e da, dok ra di kao organizuje Ronila~ki klub
Republi~ka uprava za
Kupa~i sve pre dra su de i da sna ga spasilac, svi je zagledaju ~u- “Buk”. @e lim da bu dem i
inspekcijske poslove 213-624 uvijek na oku ni je gla vna oso bi na ko ju dno jer su navikli da do sa- ronilac - isti~e ^avi}eva.
Republi~ki devizni
inspektorat 300-434 REPERTOAR
kvarovi BIOSKOPI GULIVEROVA PUTOVAWA re`ija: Majkl Iptid Sini{e Tomi}a, traje do 30. januara
MULTIPLEKS “PALAS“ - avanturisti~ka fantazija termini: subota i nedjeqa u 12 i
Prijava kvarova 258-686 13.45 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE
re`ija: Lob Leterman
Kvarovi na telefonima 1275 MEGAUM 3D - animirani Stalna izlo`bena postavka - “Od
uloge: Xek Blek, Emili Blant, NARODNO POZORI[TE RS praistorije do savremenog doba“
re`ija: Tom Mekgret
Amanda Pit “Gospo|a ministarka“, komedija Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“
uloge: Vil Ferel, Bred Pit, Tina Fej
hoteli termini: 15.15, 17.15, subota
termini: 15.30, 17.15, 19 ~asova Branislava Nu{i}a, velika scena, Istorijska izlo`ba Vrbaska banovina
"Bosna" 215-681 MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO 12. januar u 20 ~asova Izlo`ba “15 godina od potpisivawa
i nedjeqa u 13.15
- doma}i film
"Palas" 218-723 TURISTA DJE^IJE POZORI[TE RS Dejtonskog mirovnog sporazuma”
re`ija: Dragan Bjelogrli}
"Ideja" 217-444 - triler, romanti~ni triler uloge: Bata @ivojinovi}, Sergej Muzej lutaka, svakim danom od deset NARODNA I UNIVERZITETSKA
"Vidovi}" 217-217; 245-800 re`ija: Florijan Henkel fon Trifunovi}, Nikola \uri~ko, do 20 ~asova, ulaz slobodan BIBLIOTEKA RS
Donersmerk Sr|an Todorovi} Izlo`ba plakata, svakim danom od
"Cezar" 326-400 Izlo`ba “Trajawe Skendera Kulenovi}a
uloge: Xoni Dep, Anxelina Xoli, termini: 16.45, 19.30, 21.15, 22.15 deset do 20 ~asova, ulaz slobodan
"Grand" 380-105 i Me{e Selimovi}a“ autora Danke
Pol Betani SEMI NA PUTU OKO SVIJETA MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS Deli}, grafi~ki dizajn i priprema
"Meriot" 222-870; termini:19.15, 20.45, 22.45 - animirani, avantura Izlo`ba “Pra{wavo srce“, autora plakata Borislav Stan~evi}
217-801
GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 19

Preduze}e “Dukat” uru~ilo donaciju KSS-u


Povodom novogodi{wih i bo`i}nih praznika, predstavnici predu- - @elim da zahvalim rukovodstvu ove firme na donaciji koja }e,
ze}a “Dukat“ su krajem pro{le sedmice uru~ili vrijedne poklone u posebno u prazni~no vrijeme, biti od velike koristi socijalno
vidu mlijeka i mlije~nih proizvoda Kolu srpskih sestara. ugro`enim kategorijama stanovni{tva - kazala je Herbezova.
Rekla je ovo “Glasu Srpske“ predsjednik KSS-a Bosiqka Herbez. S. J.
FOTO: GLAS SRPSKE

GRADSKE VIJESTI
Prihvatni centar
u Bronzanom Majdanu
Udru`ewe gra|ana sa ~etvoro i vi{e djece “4+” plani-
ra u budu}em periodu formirawe Prihvatnog centra na
podru~ju mjesne zajednice Bronzani Majdan za potrebe
svojih ~lanova, a u kojem bi se sprovodila podjela dona-
cija u vidu stoke.
Rekao je ovo “Glasu Srpske“ predsjednik ovog udru`ewa
Jovan Radovanovi}.
- Jedna porodica iz ovog bawalu~kog prigradskog na-
seqa, kojoj smo veoma zahvalni, nam je iza{la u susret i
ustupila zemqi{te za izgradwu ovog objekta. Uvjereni
smo da }e se ovaj centar vremenom pretvoriti u zadrugu
koja }e biti od velike koristi za na{e ~lanove - rekao je
Radovanovi}.
S. J.

Najqep{e dvori{te
u gradu

Davor Lahovski, jedan od nagra|enih u akciji “Birajmo najure|enije”

Najqep{e dvori{te
s qubavqu ure|eno
Prije nekoliko godina ma{tao sam o postavqawu fontane, kamenim stazama, cvije}u...
Sve sam to do danas ostvario tako da moje dvori{te predstavqa jedno lijepo dotjerano Stru~waci }e analizirati saobra}aj FOTO: ARHIVA

okru`ewe u kojem je zadovoqstvo do~ekati svaki novi dan, rekao Lahovski Prioritet o~uvawe
PI[E: SAWA JOKI] u uqep{avawe svoga dvori- Ne ki od tih us pje {nih ri{ta, kamenim stazama, ka-
sanjaj@glassrpske.com pojedinaca su bili moji ba- bezbjednosti saobra}aja
{ta. Drago mi je {to su i mewari ma... Sve sam to do
Qubav prema prirodi, dru gi pre po zna li qepo tu ka i djed ko ji su sa pu no danas ostvario, tako da moje Udru `ewe za una pre - movi}.
uro|ena kreativnost, osje- mog `ivotnog prostora sa qubavi i pa`we uzgajali ra- dvori{te predstavqa jedno |ewe bezbjednosti saobra- - Na ovom sastanku ana-
}aj za es te ti ku, po kre }u cvije}em, zelenilom, fon- zne vrste biqaka, a na moju lijepo dotjerano okru`ewe }aja u gradu organizova}e li zi ra }e mo bez bje dnost
me da svih ovih godina ula- tanama, kamenim stazama veliku radost, strast prema u kojem je za- u idu }em pe ri odu u sa - saobra}aja u gradu u pro-
`em mnogo truda i vremena i {to sam dobio vrijedno ovom poslu su prenijeli i na do voqstvo radwi sa broj nim grad - tekloj 2010. godini, ali i
priznawe za to. mene - rekao je Lahovski. do~ekati skim in sti tu ci ja ma planove za godinu koja je
Re kao je ovo “Gla su svaki novi okrugli sto o temi “Ana- pred nama. U~ini}emo sve
Srpske“ jedan od pobjednika URE\EWE dan - dodao
Priznawa liza bezbjednosti saobra- {to bude u na{oj mo}i da
akcije “Birajmo najure|eni- dvori{ta tra`i je La hov - }aja u gradu“. se po ve }a bez bje dnost
je“ i vlasnik najure|enijeg mnogo truda ski. Re kao je to “Gla su svih u~esnika u saobra}a-
Davoru Lahovskom ovo nije dvori{ta u 2010. godini Da-
prvo priznawe u kategoriji Srpske“ predsjednik ovog ju - rekao je Ja}imovi}.
vor La hov ski iz Bi ha }ke Jo{ je rekao da nije si- udru `ewa Mi len ko Ja }i - S. J.
“Najure|enije dvori{te“. ulice u bawalu~kom nasequ gu ran da }e se pri ja vi ti
- U akciji “Birajmo najure|e- Rosuqe. sqede}e godine na izbor na-
nije“, koju godinama organizu-
je gradska uprava, u~estvujem
- Ova ulica je jo{ prije
rata bila nadaleko poznata
ju re |e ni jeg dvo ri {ta jer
`eli da i drugi neafirmi-
Minotaur dobio
od samog po~etka. Jo{ 2005.
godine moje dvori{te je u
po lijepim i ure|enim dvo-
ri{tima. Mnogi iz ove uli-
sani pojedinci poka`u neke
nove i boqe ideje.
trening salu u MZ
konkurenciji sa wih 60 u{lo ce su do bi ja li broj ne - Prije nekoliko godina Yijuyicu klub Minotaur dobio je na kori{}ewe pros-
me|u deset najqep{ih - rekao nagrade za prekrasna i sre- ma {tao sam o pos tavqawu torije u starom objektu MZ Lazarevo 1, za trening wego-
je Lahovski. |ena dvori{ta. fontane na drugi kraj dvo- vih ~la no va. Is ti pros tor je re no vi ran sop stve nim
Davor
Lahovski sredstvima i veoma je uslovan za treninge.
Rekao je ovo za “Glas Srpske“ predsjednik savjeta MZ
ANKETA Lazarevo 1 Igor Vidovi}.
Pitamo sugra|ane gdje }e do~ekati Pravoslavnu novu godinu? - Na{a mjesna zajednica dobila je jedan od rijetkih
sportskih sadr`aja, a mladi sa podru~ja Lazareva pros-
Novac diktira na~in proslave tor gdje mogu nesmetano trenirati. Sala im je ustupqena
bez ikakve nadoknade jer su do sada za sat zakupa trening
Aleksandar Vladimir Du{an Dragan sale morali da pla}aju 50 KM - istakao je Vidovi}.
Jankovi}, Dimitrija, Mari}, Ronda{, Prema wegovim rije~ima, MZ pro{le godine dala je sa-
sociolog: student: student: radnik: glasnost, a gradska uprava donijela odluku o ustupawu
prostorija ovom sportskom kolektivu.
J. B.
- Novac sve diktira i zato - Najvjerovatnije }u i pravo- - Mislim da }u pravoslavnu - Srpsku Novu godinu }u pro-
}u pravoslavnu Novu godi- slavnu Novu godinu, kao i me- Novu godinu do~ekati sa slaviti ne{to skromnije sa PA@WA
nu, kao i svih prethodnih |unarodnu, do~ekati u jednom dru{tvom u jednom poznatom porodicom jer smo mnogo po-
godina, do~ekati u krugu po- od popularnih bawalu~kih bawalu~kom lokalu u koji tro{ili za me|unarodnu Novu Obuka frizera
rodice. Proslava }e biti kafi}a. Jedina razlika je to tradicionalno idemo 13. ja- godinu. Frizerska akademija - Primi}emo 24 kandidata
ne{to skromnija zbog eko- {to }e za ovaj praznik ve}i- nuara. Ukoliko na Trgu Krajine budu “@eqko“ koja se nalazi u kojima }emo otkriti tajne
nomske krize koja je i te na lokala raditi “normal- Siguran sam da }e nam kao i gostovali neki poznati estra- ulici Mladena Stojanovi}a ovog zanata - rekao je ru-
kako prisutna, ali to nas no“, odnosno ne}e se prethodnih godina biti odli- dni umjetnici, mo`da odemo po~iwe od danas obuku onih kovodilac akademije
ne}e sprije~iti da napra- napla}ivati rezervacija za ~no uz dobru muziku, hranu i tamo da se malo proveselimo koje interesuje frizerski @eqko Samarxija.
vimo dobru atmosferu. stolove. pi}e. i opustimo. poziv. S. J.
PRIPREMILA: S. JOKI] FOTO: S. JOKI]
20 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

Do{ao pacijent kod doktora da ga pita za savjet o tome - Ne, doktore - odgovara pacijent.

Razbibriga da li postoji na~in da `ivi 150 godina. Ka`e wemu do-


ktor da ima na~ina, ali ga prvo pita o `ivotnim navi-
kama:
- Pu{ite li gospodine?
- Pijete li alkohol? - To nikako, doktore.
- Jurite li `ene?
- Apsolutno ne - odgovara kategori~no pacijent.
- E pa, za{to onda `elite da `ivite 150 godina?

Od tra~a do istine
Sla|u rasplakao Igor
Denserka Sla|a Deliba{i} rasplakala se u rijalitiju “Paro-
vi“ jer stalno ratuje sa izabranikom Igorom Mati}em i vi{e
ne `eli da bude u vezi s wim. Ona je na `urki u luksuznoj ku}i
otvorila du{u Tihomiru Arsi}u i wegovoj supruzi Jeleni, go-
vore}i da je sramota, jer joj se cijeli Beograd smije zbog stal-
nih Igorovih prevara.
- Ceo Beograd mi se smeje zbog Igora, jer me stalno vara. Svi Evo recepta za jednu
misle da sam guska, ne mogu vi{e to da trpim. A on pri~a o ne- sasvim obi~nu, ali ve-
koj neizmernoj qubavi prema meni. Kakva je, bre, to qubav kad oma ukusnu i zasitnu
svakog dana vara{ onoga koga voli{ - kroz suze je govorila pitu s mesom i jogur-
pripita Sla|a, dok je Tihomir Arsi} poku{avao da je utje{i. tom. Ne{to izme|u sir-
Pojedini beogradski tabloidi prenose da Igor Mati} ve} du- nice i bureka, pa ko
`e vrijeme ima djevojku koja `ivi u Novom Beogradu i kod koje voli i jednu i drugu,
on provodi vrijeme kad nije kod denserke. dvostruko }e da u`iva.
Naime, kako otkriva ne- Po{to ni priprema
imenovani izvor, kada ovakve pite nije mnogo
se on i biv{a gospo|a komplikovana nije na
\ogani posva|aju, bi- odmet da se latite po-
znismen pokupi svoje sla.
prwe i ode kod druge
djevojke, pa tako u krug.
Mati} ~ak i ne krije da
je u paralelnoj vezi, jer
je ve} nekoliko puta u
Jogurt pita
rijalitiju “Parovi“, u
kom se nalazi sa jednom
s mesom
od svojih djevojaka, pri-
znao da voli `ene i da
bi `elio da posjeduje
harem.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu
razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

ФОЛК, РОНИТИ, П, С, ЗГРАНУТОСТ


, С, ЛА, ПРЕМИЈЕР, Е, АЛУМИНИЈУМ, ЕВ, САТ, БТ, ЕНИГМА, ТБ, ЈАО, НАР, ИР, АА, ОРАШАК, АР, МАРИНА, ОПИС, ГАРД, ТРИК, Е, ГА, РО, СЕ, ТРЕН, ТРЕМА, БЕРН, НА, КАН, Б, ТК, ЊА, И, ОЛИВА,
22 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

Valeri Piter
Kultura Sigvar
^AROBNICA
MEDEJA
Keri
OSKAR I
LUSINDA

FOTO: S. TASI]
Jubilej Biblioteke Beograda
Priznawa
bibliotekarima
BEO GRAD - Bi bli ote ka Beo gra da sve ~a no }e su tra
obiqe`iti 80. godi{wicu rada uru~ivawem nagrada “Ma-
rija Ili}-Agapova“ najboqem bibliotekaru Beograda i
“Gligorije Vozarovi}“ u tri kategorije - najboqem izdava~u,
kwi`aru i kwigovescu za rezultate postignute u pro{loj go-
dini, javio je Tanjug.
Najve}a pozajmna biblioteka u Srbiji, koja je osnovana
1931. godine, ali svoje istorijske po~etke ima ve} u 19. vije-
ku, preseqena je u adaptiranu zgradu u Knez Mihailovoj
1986. godine, gdje se i danas nalazi. U wenom sastavu nalazi
se 13 op{tinskih biblioteka sa podru~ja Beograda, sa 78
objekata, ukupne povr{ine oko 13.000 kvadratnih metara.
Bibliote~ki fond ima blizu 1.800.000 jedinica, koji ko-
risti vi{e od 100.000 ~lanova.

Udru`ewe filmskih kriti~ara


Najboqi film
“Dru{tvena mre`a“

Tihomir Ilija{evi}
na otvarawu prijedorskog festivala
,
Likovni salon u prijedorskoj Galeriji 96

Scena iz filma
"Dru{tvena mre`a"
Otvoren Festival
WUJORK - Ameri~ko Naci-
onalno udru`ewe filmskih
kri ti ~a ra pro gla si lo je
“Dru{tvenu mre`u“ najboqim
ostvarewem u 2010. godini, ja-
glavnu ulogu, za rolu Marka
Zukerberga, osniva~a “Fejsbu-
ka“, Dejvid Fin~er za re`iju,
a Aron Sorkin za scenario.
Za najboqu glumicu progla-
crte`a i muzike
Prijedor postao prepoznatqiv po ovom otvorenom studiju, jer u~esnici slikaju
vile su agencije. {ena je Italijanka \ovana javno pred o~ima gra|ana. Ovo je mali jubilej, jer se umjetnici na ovakav na~in u
Pri~a o osniva~ima dru{- Meco|orno za ulogu u filmu
tvenog sajta “Fejsbuk“ domi- “Vincere“, koji prati uspon
Prijedoru okupqaju peti put, ka`e Ilija{evi}
PI[E: SNE@ANA TASI] - Prijedor je postao pre- predmetu crtawe, ka`e da je portreti nisu stra ni, ali
nirala je na subotwoj dodjeli diktatora Benita Musolinija
krozrs@glassrpske.com
nagrada odr`anoj u Wujorku, koji na putu do vlasti napu- poznatqiv po ovom otvore- prijedorski salon mali test da je za wih potrebno i dos-
na kojoj je 46 uglednih kriti- {ta `enu i dijete. Nagrade za PRIJEDOR - Festival nom stu di ju, jer u~e sni ci za sve one koji se bave ovim ta umije}a.
~ara glasalo o filmovima epizodne uloge dobili su Ye- crte`a i muzike, koji je u sli ka ju ja vno pred o~i ma poslom. - Nadam se da }u biti za-
pro{logodi{we produkcije. fri Ra{ i Olivija Vilijams subotu uve~e otvoren, u pri- gra|ana. Ovo je mali jubilej, - Treba da u~imo i ovdje dovoqna onim {to predsta-
Yesi Ajzenberg je nagra|en za za “Pisca iz senke“. jedorskoj Galeriji 96 oku- jer se umjetnici na ovakav ove mla de qude da crta ju, vim ovdje od svog znawa, ali
pi }e do 16. ja nu ara 11 na~in u Prijedoru okupqaju ali i da poka`emo {ta i mi i da }e i doma}in biti za-
mladih stvaralaca sa aka- peti put. Do sada su ra|eni znamo da bismo im to preni- dovoqan - isti~e Zari}eva.
Beogradska pozori{ta demija iz Beograda, Novog murali, zatim su umjetnici jeli - ka`e Kne`evi}.
“Pazarni dan” i “Dokle“ Sada, Bawaluke, Trebiwa i
Sremske Kamenice.
crtali oko Prijedora i po
samom gradu, a ovoga puta to
Me |u u~e sni ci ma je i
Novosa|anka Dragana Male- Xez
u “Ateqeu 212” Za vrijeme trajawa otvo-
re nog li ko vnog stu di, ja
je ne {to dru ga ~i je. ^i tav
do ga |aj je pre ime no van u
{evi}, koja je student Aka-
demije klasi~nih umetnosti Tokom trajawa festiva-
pred sta vni ci Ga le ri je 96 Festival crte`a i muzike - u Sremskoj Kamenici. la bi}e odr`ana jo{ tri
odlu~ili su da afirmi{u i koncerta, me|u kojima je
,rekao je direktor Galerije - Prvi put sam u Prije-
i nastup bawalu~kog
mu zi ~a re me |u sli ka ri ma. 96 Tihomir Ilija{evi}. doru kao u~esnik Festivala
Zbog toga je festival otvo- crte`a. Nadam se da }u do}i “Banskog xez benda“,
U^ESNICI ~iji je {ef orkestra
rio kultni bend “[uk stam- do za nimqivog por tre ta -
pe do“ ko ji su 1992. go di ne
mladi stvaraoci pri~a Male{evi}eva. Sla- akademski slikar Marin
osno va li stu den ti sa beo - iz regiona |a na Ma rin ko vi} iz Milutinovi}. Rije~ je o
gradske likovne akademije i Go ran Kne `e vi} iz Krupwa, koja je u Beogradu grupi xez muzi~ara koji
koji svira kabaretsku muzi- Vrbasa, koji na trebiwskoj za vr{i la Aka de miju li ko - zajedno sviraju dvije go-
ku i va`i za posqedwi beo- Aka de mi ji li ko vnih umje - vnih umetnosti u klasi Ka- dine. Iza sebe imaju
gradski “underground“ bend. tnosti radi kao asistent na ta ri ne Za ri}, ka `e da joj brojne nastupe.

Predstava
"Pazarni dan" Nove kwige Izdava~ke ku}e “Mono i Mawana“
BEOGRAD - Prazni~na pauza u beogradskim pozori{tima
polako se zavr{ava, pa }e pored nacionalnog teatra Srbije i
"^arobwak iz Oza" u muzi~kom izdawu
pozori{ta “Slavija“, koji ve} rade, predstave od ve~eras redo- BEO GRAD - Iz da va ~ka nas ko vi} ka `e da se sa - priru~nika za crtawe, “Lu- vi} je kazao da }e se tokom
vno prikazivati i “Ateqe 212“ i Beogradsko dramsko pozori- ku}a “Mono i Mawana“ sta- radwa sa francuskom ku}om de ideje za crtawe“ i atra- go di ne po ja vi ti kla si ~na
{te, javio je Tanjug. vi}e ove godine naglasak na “Larus“ nastavqa i da }e se ktivna kwiga o umjetnosti djela poput “Alise u zemqi
“Ateqe 212“ otvara vrata za publiku ve~eras, kada se na veli- leksikografska izdawa po- u aprilu pojaviti jo{ jedno “Origamija“. ~uda“ i “^arobwaka iz Oza”
koj sceni igra “Pazarni dan” klasika srpske drame Aleksandra {to }e do po~etka marta bi- izu ze tno atra kti vno en ci - u novom muzi~kom trodimen-
Popovi}a, u re`iji Egona Savina, a na maloj sceni komad mlade ti {tam pan i pe ti tom klo pe dij sko iz dawe “Ka ko PREDNOST zionalnom izdawu.
autorke Milice Pileti} “Dokle“, na temu 5. oktobra. “Velike op{te ilustrovane razumjeti djela velikih sli- leksikografiji i Dje~ija edicija “Kwige
Beogradsko dramsko pozori{te po~iwe rad na maloj sceni ta- en ci klo pe di je La rus“, po - kara“. djelima za djecu za ~itawe i ma{tawe“, koja
ko|e ve~eras predstavom “Igra parova“, dok }e na velikoj sceni slije ~etiri godine rada, ja- On je is ta kao da se je osvojila sve generacije,
prvu predstavu imati 15. januara - “Plinsku svetlost“. Pozori- vio je Tanjug. odmah po sli je no vo go - Go vo re }i o pla no vi ma ove godine bi}e bogatija za
{te na Terazijama ugosti}e publiku sutra, a na repertoaru je mu- Jedan od vlasnika “Mo- di{wih praznika u kwi`a- ovog izdava~a koji se odnose izdawe “Svemirologija“ ko-
zi~ka predstava “Dva mirisa ru`e“. no i Mawane“ Ne nad Ata - rama pojavilo osam zabavnih na kwige za djecu, Atanasko- je }e se pojaviti tokom qeta.
GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 23

Dep najavio da su ~etvrti “Pirati“ bez zapleta


LONDON - Xoni Dep je otkrio da }e ~etvrti film hit Caribbean: On Starnger Tides“ bude jednostavniji od
serijala “Pirati sa Kariba“ biti lak{i za razumije- prethodnih, koji su kritikovani zbog mnogo zamr{enih
vawe od ranijih, javile su agencije. zapleta.
Dep, koji ponovo igra kapetana Xeka Speroua, izjavio - Sa ~etvrtim “Piratima“ je stvar u tome {to nam se u~i-
je da su u~iweni znatni napori da film “Pirates Of The nilo da treba vi{e da zabavimo publiku - rekao je Dep.

Poznati ruski rediteq gost “Kustendorfa“ Vijesti

Nikita Mihalkov Film


Scenario za
“Duhove“

stigao na Mokru Goru


Mihalkov drugi put na “Kustendorfu“ i wegov dolazak izazvao veliko interesovawe u Drvengradu. On
LOS AN\ELES - Ameri-
~ki rediteq i producent
prva dva filma “Istjeriva-
~i duhova“, Ajvan Rajtman,
izjavio je da je “veoma dobar
scenario“ za tre}u komediju
}e odr`ati radionicu za mlade rediteqe i studente. I ~e{ki rediteq Jan Hrebejk odr`ao radionice na o lovu na duhove poslat Bilu
festivalu Mariju, javile su agencije.
Rajtman je naveo da “ni-

FOTO: AGENCIJE
MOKRA GORA - Slavni {ta od onoga {to ste ~ita-
ruski re`iser Nikita Mi- li na internetu nije ta~no“
hal kov, gost fes ti va la i da Mari, koji je igrao
“Kustendorf“, stigao je ju~e glavnu ulogu u prva dva fil-
u Drvengrad, gdje }e odr`a- ma, jo{ nije pro~itao sce-
ti radionicu za mlade re- na rio za “Is tje ri va ~e
diteqe i studente. duhova 3”.
Mihalkov je drugi put na
“Kustendorfu“ i wegov dola- Los An|eles
zak je izazvao veliko intere-
sovawe u Drvengradu. Reznorova
^e{ki rediteq Jan Hre- filmska
bejk odr`ao je ju~e radioni-
cu za stu den te i mla de muzika
re di teqe, gos te fes ti va la LOS AN\ELES - Ameri-
“Kustendorf“, poslije proje- ~ki muzi~ar Trent Reznor
kcije wegovog filma “Kava- ponovo }e sara|ivati sa re-
sa ki je va ru `a“ - ko ji je diteqem Dejvidom Fin~e-
pro{logodi{wi kandidat za rom, za kojeg }e napisati
najboqi strani film na 83. muziku za filmsku adapta-
do dje li “Os ka ra“, ja vio je ciju romana “Mu{karci ko-
Tanjug. ji mrze `e ne“, ja vi le su
“Ka va sa ki je va ru `a“ je agencije.
emotivna pri~a o krivici i Fron tmen ben da “Najn
pokajawu, zamkama sje}awa i Emir Kusturica sa gostima festivala in~ nejls“ potvrdio je da }e
ne op ho dnos ti opra {tawa. sa svojim stalnim muzi~kim
Po sinopsisu, Pavel Jo{ek morao da emigrira. slavu postigao filmom “Udo- saradnikom Atikusom Rosom
je emi nen tni psi hi ja tar i Rediteq razmatra na~ine bne gajbe“ (1999), a sa ostva- FILM O “KUSTENDORFU“ uskoro po~eti komponovawe
biv{i disident, koji treba na koji se pro{lost nepres- rewem “Po di jeqeni za novi Fin~erov projekat.
da do bi je vi so ko odli ko - tano “upli}e“ u sada{wost, propadamo“ prvi put je bio
Grupa mladih autora iz naristi~ko-producentsko-
vawe za hrabrost. Prilikom posebno u dru{tvima gdje su no mi no van za “Os ka ra“. Galerija SANU
Pan~eva snima u Drvengradu gluma~ki proizvod dve devoj-
sni mawa do ku men tar ca o
wegovom `ivotu otkriva se
tajne bile sastavni dio `i-
vota, a profesionalni ili
Wegovi najpoznatiji filmo-
vi su “^e{ka soda“, “Pupen- kratki igrani film inspi- ke, glumice koje su zavr{ile Akvareli i
da je po~etkom sedamdesetih li~ni uspjesi mogli da zavi- do“, “Qepotica u nevoqi“, risan Filmskim i muzi~kim
festivalom “Kustendorf“.
Fakultet dramskih umetnos-
ti i koje su `elele da na- slike
godina, pod pritiskom tajne se od jedne dobro plasirane “Medvjedi}“, “Dobro sam” i
“Besramnica“. Scenario su pisale Milena prave film u kojem }e na BEO GRAD - Ga le ri ja
po li ci je, odi grao ulo gu u do ja ve, bi la ona is ti ni ta
Predi} i Ma{a Daki}, a autenti~an na~in rekonstru- Srpske akademije nauka i
dis kre di to vawu biv {eg ili ne. SKORSEZEOV rediteq je Miroslav Sta- isati svoj li~ni do`ivqaj ume tnos ti (SA NU) no vu
pri ja teqa ko ji je na kra ju Hre bejk je me |u na ro dnu film najgledaniji matov. festivala “Kustendorf“ - izlaga~ku godinu po~e}e
na festivalu - Film je debitantski sce- rekao je Stamatov. postavkom slika, crte`a,
U “Takmi~arskom progra- akvarela i fotografija po-
mu“ petog dana “Kustendor- znatog crnogorskog umjetni-
{nom i filmskom reditequ da na “jedini mogu}i na~in“ ka, ~la na Crno gor ske
fa“ prikazani su filmovi Eli ji Ka za nu (1909-2003), - filmom, poka`e koliko su
“[an sa“ Sowe Kar pu ni ne akademije nauka i umjetnos-
pre mi jer no je pri ka zan u mu kao ~o vje ku i re di tequ ti Dragana Karayi}a, koja
(Ru si ja), “@i van Pu ji} okviru programa “Savremene zna ~i la os tva rewa sla vnog
Yimi“ Ogwena Gla vo ni }a }e biti otvorena sutra, ja-
tendencije“ festivala “Kus- rediteqa, wegovog uzora, za vio je Tanjug.
(Srbija), “Sutra }u oti}i“ ten dorf“. Skor se ze se po - kojeg ka`e da i danas pred-
Julije Kolberger (Poqska) i Crnogorski umjetnik je
javquje ispred i iza kamere, stavqa “standard“. radio na konzervaciji fre-
“Hva la, do bro“ Ma tja `a vode}i gledaoce kroz Kaza- Posjetioci “Kustendor-
Priklera (Slova~ka). saka u Staroj Pavlici, Ka-
nov i sopstveni `ivot. fa“ ispunili su do posqed- ranu i Ariqu pri Repub-
Do ku men tar ni film Odrastao i sazrijevao uz weg mjesta bioskopsku salu
“Pi smo Eli ji“ Mar ti na li~kom zavodu za za{titu
Kazanove filmove “Na doko- “Prokleta avlija“ i to je do spomenika kulture Srbije.
Skorsezea i Kenta Younsa, o vima Wujorka“ i “Isto~no sada najposje}enija projekci-
~uvenom ameri~kom pozori- od raja“, Skorseze je `elio ja na festivalu.
Pozitivna atmosfera na Mokroj Gori Izlo`ba
Spomen-plo~e srpskim piscima Kultni roman Marka Tvena Fotografije
Milene
Sje}awe na Desanku i Branka Cenzurisane “Avanture Mitrovi}
BEOGRAD - Na zgradi u beograd-
skoj ulici Kraqa Milana 23, u kojoj
po pe ru ]o pi} (1915-1985) od se -
damdesetih je `ivio jedan sprat ni-
Haklberi Fina“ BEOGRAD - Izlo`ba fo-
to gra fi ja “Spi der kids“
je `ivjelo dvoje akademika, pjesni- `e i tu je nastala wegova ~uvena BEOGRAD - Novo izdawe kultnog ri je~ sa “rob”, a ta ko |e i sleng
Mi le ne Mi tro vi}, ko ja
ka i prozaista za djecu i odrasle i zbirka pri~a “Ba{ta sqezove boje“, romana Marka Tvena “Avanture Hak- “iwun“ sa “Indijanac“. Ali, sada iz-
pred stavqa dje ~i ju igru
du go go di{wih ko m{i ja, De san ka a iz istog stana je krenuo i do sav- lbe ri Fi na“ iza zi va kon tro ver ze dava~ obavje{tava da su se stotine
prepri~anu kroz igru svje-
Maksimovi} i Branko ]opi}, danas skog mosta na kojem je prekratio se- zbog uklawawa “rasno uvredqive ri- qudi `alile zbog izmjena.
tlosti i sjenke, otvorena je
}e biti otkrivene spomen-plo~e, ja- bi `ivot. je~i“, javio je B92. Prvi put objavqena 1884. godine,
u subotu u kafeu “Fridom“
vio je Tanjug. Spomen-plo~e, koje se postavqaju u Jedan od eksperata za `ivot i djelo kwiga “Avan tu re Hak lbe ri Fi na“
u Beogradu, u organizaciji
Desanka Maksimovi} (1898-1993) u okviru poduhvata “Vratimo dug pis- Marka Tvena, Alan Griben, ka`e da smatra se jednim od najzna~ajnijih
“Mi kro ar ta“, ja vi le su
sta nu na pe tom spra tu u stro gom cima“, zapo~etog u “Godini kwige je upotreba rije~i “crwa“ (“nigger“) ameri~kih romana. Dok pri~a pri~u
agencije. [arenilo boja,
cen tru Beo gra da pro ve la je i jezika“, otkri}e ministar kultu- na tje ra la broj ne {ko le u SAD da o putovawu du` Misisipija izme|u
tipi~no za dje~ija igrali-
posqedwe dvije decenije `ivota i re Republike Srpske Anton Kasipo- prekinu sa predavawem klasika. 1835. i 1845. godine, roman se na sa-
{ta, muti ralo je u ahro -
preminula, a sahrawena je u zavi~a- vi} i mi nis tar kul tu re Srbi je U svom izdawu “Haklberi Fina“ ti ri ~an na ~in ba vi i ju`wa ~kim
matsko.
ju, Brankovini. Wen mla|i kolega Neboj{a Bradi}. profesor Griben zamjewuje spornu stavovima o rasama i ropstvu.
24 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

SRPSKI OBAVE[TAJCI
Feqton (Odnos srpske i ruske obavje{tajne slu`be) (5)
FOTO: ARHIVA

Kara|or|e tra`i pomo}


od Rusa u vojsci i oru`ju
MILAN V. PETKOVI] im se pomo} treba da u~ini, po{aqe on kod vremenske periode prekida) na prostoru od
Kara|or|a poru~nika Ben-Novo-Kre{tencova Or{ave do Tekije i od Prahova do Kalafata.
Rad ruske obave{tajne slu`be uglavnom i Ugri~i}a Trebiwskog. - U mesecu avgustu Glavni prelazak je obavqen preko Velikog
se odvijao u sklopu diplomatskih aktivnosti 1806. godine, Mihelson dobija pismo od Kara- ostrva kod Kladova. Preko tog prelaza dola-
ruskih diplomatskih i konzularnih predsta- |or|a u kome se veli da su novci, oru`je, muni- zili su ruski vojnici u Srbiju, i{li konvo-
vni{tava. Stoga, interesovawe i aktivnosti cija i iskusni vojnici prva i prava pomo} ji na oru `awa i opre me, obavqana voj na
ruskih obave{tajaca nisu mogli da mimoi|u Srbima, {to je najpre~a potreba... - Do ovog po{tanska slu`ba i cirkulisali putnici i
ruska poslanstva u Be~u i Carigradu i konzu- vremena, odnosi sa Srbima i{li su preko go- zvani~na lica. Sredinom 1807. godine u Beo-
late u Bukure{tu i Ja{i. Me|utim, politi- spodina i gospodara Vla{ke Ipsilantija i grad je do{ao i prvi ruski predstavnik za
~ki, obave{tajni i propagandni rad odvijao Rodofinikina, ruskog poverenika, koji je bio Srbiju, Konstantin Rodofinikin.
se i preko posebnih opunomo}enih predsta- kod wega i kome je u instrukciji, u paragrafu
vnika ruske vlade i cara. Krajem 1806. godi- 5, bilo re~eno da kad na{a (ruska) vojska otpo- Saradwa obavje{tajaca
ne, po sle izbi jawa rus ko-tur skog ra ta, ~ne nastupawe, vi (Ipsilanti) ste du`ni da
nadle`nost u organizaciji i realizaciji svu pa`wu obratite na Srbe, da ih ohrabrujete Ruska obave{tajna slu`ba u Srbiji je
obave{tajnih aktivnosti prema Balkanu, pa nagove{tajima skore pomo}i i wihovom oslo- mogla nesmetano da radi po{to su Srbi bi-
i prema Srbiji, pre{la je u ruke glavnog bo|ewu, da u wima probudite bodrost i pomo- li saveznici Rusije. Sami Srbi su davali
kvartira ({taba) ruske Dunavske armije sa Rusima sve informacije od interesa za rus-
gnete da udvostru~e borbu u na{em interesu, da
sedi{tem u Ja{i, a kasnije u Bukure{tu. ku vojsku. Ipak, ruska obave{tajna slu`ba
svoju silu uve}avaju, da je ne raspar~avaju ve}
u Srbiji je radila za svoj ra~un, primewuju-
da je dr`e u masi sve do daqeg nastavqawa veze
Krajem 1806. godine, Pismo od Kara|or|a sa glavnokomanduju}im“. Posle toga, u novem-}i forme i metode rada karakteristi~ne za
obave{tajnu delatnost.
poslije izbijawa “Otpo~ev{i 6. marta 1806. godine nove bru 1806. godine, bilo je “nare|eno da se Srbi-
Pri uspostavqawu svog povereni{tva u
borbe, Srbi se obrate glavnokomanduju}em Du- ma po{aqu iskusni oficiri za rad na obuci,
rusko-turskog rata, ali ovo da se izvr{i tajno, tako da Turska oSrbiji Rusija se rukovodila pru`awem pomo-
navske armije sa molbom da Srbima pomogne sa }i srpskim ustanicima, pre svega iz politi-
nadle`nost u organizaciji materijalnim sredstvima i vojskom. Ali dok se ovome ni{ta ne dozna“.
~kih razloga. Prema Ku~ukkajnayirskom miru
i realizaciji na sredwem Dunavu nisu videle namere turske Za veze izme|u Srba i Rusa, posebno na
vojnom i obave{tajnom planu, va`no je i iz 1776. godine, Rusija je imala pravo za{ti-
vojske, Mihelson nije mogao da odvoji od svoje te pravoslavnih hri{}ana u Turskoj; u slu~aju
obavje{tajnih aktivnosti armije ve}i odred za pomo} Srbima, no im obe- slede}e: “Rusija u januaru 1807. godine, po-
{aqe u Srbiju Grka Manolakija, po kome je Prvog srpskog ustanka - i nad ostalim Srbi-
Srbije, pre{la je u ruke }a da }e im to da u~ini, tj. da }e im dati pomo} ma. Ali Rusija se rukovodila i realnim ra-
pri prvoj mogu}nosti. - Mihelson je zaista tada savetovano Kara|or|u da ide na Vi-
glavnog kvartira ({taba) priznavao i na{ao da je va`no da Srbima po- din, gde }e od Rusa da dobije novac i ostaluzlozima svoje dr`avne politike kada je u
ustanku videla mogu}u korist u borbi protiv
ruske Dunavske armije ma`u u wihovim operacijama, da sa tim odvra- opre mu. Ka ra |or |e je od go vo rio pi smom
Turske, i uop{te u politici prema Porti.
ti i odvu~e pa`wu Turaka na tu stranu Dunava, Mihelsonu (13. januara 1807. godine), da je
sa sjedi{tem u Ja{i, Manolaki dobio op{iran usmeni odgovor Otuda je srpsko ustani~ko podru~je smatrano
pa sa ovim olak{a svoje operacije na Dwestru. kao produ`etak rusko-turskog rati{ta.
a kasnije u Bukure{tu @iv odnos Mihelsona sa Srbijom otpo~et a, sa ovim pismeno izve{tavamo da smo mi
Jo{ kasnije, kada je Rusija u{la u rat
je avgusta 1806. godine. Da bi se izbli`e upo- sada prinu|eni da u velikom broju dr`imo
vojsku i protiv [apca i Bosne... sa Na po le ono vom Fran cus kom, Srbi ja je
znao sa srpskim stvarima i da bi doznao kakva smatrana vrlo va`nom teritorijom preko
U avgustu 1806. godine
koje se mogla odr`avati veza sa ruskim baza-
Mihelson, komandant RUSKA OBAVJE[TAJNA SLU@BA ma na Jonskom moru, u Boki Kotorskoj i sa
ruske Dunavske armije, u Srbiji mogla nesmetano da radi Crnogorcima. Sem toga, Rusija je pomagala
po{to su Srbi bili saveznici Rusije ustanike i radi spre~avawa {irewa uticaja
dobija pismo od Austrije na Balkanskom poluostrvu. Tako|e,
Kara|or|a u kojem Nevidqivi u procenama je razmatrana mogu}nost stva-
Uop{te, posle izbijawa ustanka Srbi su
se ka`e da su novac, Obavje{tajni rad naj~e{}e misti~no i tajnovito s Rusima do{li u prisniji dodir, najpre rawa zajedni~kog francusko-turskog fron-

oru`je, municija zvu~i. Nekada je to mje{avina herojskog, gordog i preko pisane molbe ruskom poslaniku u ta na Bal ka nu, ~i me bi rus ka Du nav ska
poni`avaju}eg rada! O tome su i ranije pisali Carigradu, A. Italinskom, a posle i pre- armija bila direktno ugro`ena. U takvoj
i iskusni vojnici prva neki jugoslovenski i strani autori. A ovo djelo je ko prve diplomatske misije, koju je pre- konstelaciji snaga, srpski ustanak i srpska
i prava pomo} Srbima, pravi pionirski poku{aj i poduhvat u kojem su sa- dvodio prota Matija. Od 1807. godine ustani~ka vojska su predstavqali odli~an
brana sva dosada{wa iskustva iz rada srpskih dodir sa ruskim predstavnicima bio je “tampon“ i snagu za vezivawe dela neprija-
{to je najpre~a potreba obavje{tajaca od davnih dana i borbi do kraja ~vr{}e uspostavqen, po{to se ruska oku- teqevih armija za sebe, ~ime bi bila ola-
Prvog svjetskog rata. Ovdje se obja{wava prakti- paciona vlast na teritoriji Vla{ke dodi- k{ana situacija Dunavskoj armiji.
~no nevidqiva, a va`na uloga obavje{tajaca. rivala sa ustani~kom teritorijom (uz mawe (Nastavi}e se)

10. januar 1890. godine 10. januar 1909. godine 10. januar 1920. godine

Umro Ro|en Osnovano


Laza Pavle Dru{tvo
Lazarevi} Savi} naroda
1890 - Umro je srpski pi- ^erwi{evskog, Nikolaja 1909 - Ro|en je srpski fizi~ar i 1938. otkrio izotope pozna- 1920 - U @enevi je izabrano jeme italijanske agresije na
sac i qekar Laza Lazare- Gogoqa i Alekseja Pisem- i hemi~ar Pavle Savi}, jedan tih elemenata bombardovawem vije}e Dru{tva naroda. Tvo- Etiopiju i bilo je potpuno
vi}, jedan od najboqih skog i francuskog pisca od pronalaza~a procesa nukle- atoma urana sporim neutroni- rac organizacije bio je ame- nemo}no da reaguje na agre-
srpskih realista. Prava je E`ena Skriba. Ostala dje- arne fisije (cijepawe atomskog ma. Tokom Drugog svjetskog rata ri~ki predsjednik Vudro sivne poteze Wema~ke uo~i
zavr{io u Beogradu, a me- la: “Prvi put s ocem na ju- jezgra), profesor Beogradskog bio je pripadnik NOP-a, 1942. Vilson, ali je ideja nai{la Drugog svjetskog rata. Kao
dicinu u Berlinu. Napisao trewe“, “Sve }e to narod univerziteta, predsjednik izabran je za potpredsjednika na najve}i otpor ba{ u SAD, prete~a organizacije Ujedi-
je samo devet pripovjedaka, pozlatiti“, “Vetar“, “Na Srpske akademije nauka i umje- na Prvom zasjedawu AVNOJ-a. koje nikad nisu pristupile wenih nacija, Dru{tvo naro-
od kojih je “[vabica“ osta- bunaru“, “[kolska ikona“, tnosti od 1971. do 1981. Svjet- Poslije rata organizovao je Dru{tvu, a Sovjetski Savez da trebalo je da kontroli{e
la u fragmentima. Prevo- “On zna sve”,”U dobri ~as ski poznat nau~nik postao je kad Institut za nuklearne nauke u je to u~inio tek 1934. Dru{- svjetski mir, ali propalo je
dio je ruske pisce Nikolaja hajduci“, “Verter“... je sa Irenom @olio Kiri 1937. Vin~i kod Beograda. tvo je dospjelo u krizu u vri- u toj svojoj po~etnoj ideji.
OGLASI GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 25
26 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI

FAMOS-FABRIKA MOTORA SARAJEVO, a.d.


71123 Isto~no Sarajevo, op{tina Isto~no Novo Sarajevo - Stefana Nemawe 5
OGLAS
za javnu prodaju rashodovane neaktivne opreme putem licitacije

MJESTO ODR@AVAWA: Sjedi{te FAMOS-a


VRIJEME ODR@AVAWA: 18.1.2011. godine u 11 ~asova
PREDMET PRODAJE:
RASHODOVANA NEAKTIVNA OPREMA I TO:

Red. Inv. NAZIV Godina Koli~ina Po~etna


broj broj proizvodwe (komad) cijena
(KM)
25. 5389 PRESA ZA KAQ.A-1-650 “KLINGE“ - 1 kom 2.000,00
26. 5948 PJESKARA MALA-BUBWARA 1985. 1 kom 4.000,00
27. 4276 WERNER SP “BRUER LUEWE” ULTRA 1976 1 kom 1.000,00
28. 3536 UR.ZA OTVRD. ZUP^. “GUTMANN“ - 1 kom 3.000,00
29. 5964 VERT.HIDR.PRESA VHS 400-METALNA - 1 kom 4.000,00
30. 2726 PRESA 1968 1 kom 3.000,00
31. 2398 “BERINGER“ 1965 1 kom 1.500,00
32. 4256 SPECIJAL. BRUSILICA “LANDIS“ 1975 1 kom 3.000,00
33. 6885 TROKOORDINATNA MA[INA “DEA“ - 1 kom 2.000,00
34. 5136 PRETOVARNI SILOS ZA BETON - 1 kom 600,00
35. 4266 FAP 13 CISTERNA 1970 1 kom 5.000,00
36. 5268 FAP 13 CISTERNA 1986 1 kom 5.000,00
37. 5273 PRIKOLICA P-20 DVOOSOVINSKA 1991 1 kom 4.500,00
38. 5123 ULT-130 TO^KA[ - 1 kom 5.000,00
39. 5277 CITROEN 642-E-525 1991 1 kom 2.000,00
40. 4715 AUTOBUS SANOS 759-M-628 1979 1 kom 3.800,00
41. 5138 EL.KOLICA EKN 2001 RK - 1 kom 500,00
42. 4984 KOLICA ZA MONTA@U OM400 (ELEK.) 1980 1 kom 500,00
43. 4985 KOLICA ZA MONTA@U OM400 (ELEK.) 1980 1 kom 500,00
44. 4986 KOLICA ZA MONTA@U OM400 (ELEK.) 1980 1 kom 500,00
45. 4987 KOLICA ZA MONTA@U OM400 (ELEK.) 1980 1 kom 500,00
46. 5069 KOLICA ZA MONTA@U OM400 (ELEK.) 1981 1 kom 500,00
47. 5070 KOLICA ZA MONTA@U OM400 (ELEK.) 1981 1 kom 500,00
48. 3650 PJESKARA MALA-BUBWARA 1973 1 kom 4.000,00

LICA KOJA IMAJU PRAVO U^E[]A: USLOVI PLA]AWA:


Pravo u~e{}a imaju sva zainteresovana pravna i Razliku izme|u postignute cijene na licitaciji za
fizi~ka lica koja do 10 ~asova na dan odr`avawa rashodovanu neaktivnu opremu i 20% od wihove
licitacije uplate na blagajni FAMOS-a iznos od po~etne cijene kupac je du`an uplatiti najkasnije na
20% od po~etne cijene, a dokaz o izvr{enoj uplati dan wihovog preuzimawa.
predo~e Komisiji neposredno prije odr`avawa lic- Poreze i ostale obaveze i tro{kove koji su nastali u
itacije. vezi sa prodajom pla}a kupac.
STANDARD POVE]AWA PO^ETNE CIJENE: ODUSTANAK KUPCA:
a) 50,00 KM ~ija je po~etna cijena ve}a od ili jednaka U slu~aju da kupac, iz bilo kog razloga, ne zakqu~i sa
500,00 KM a mawa od 1.000,00 KM FAMOS-om ugovor o prodaji ili ne uplati cjeloku-
b) 70,00 KM ~ija je po~etna cijena ve}a od ili jednaka pan iznos postignute kupoprodajne cijene smatra se da
1.000,00 KM a mawa od 3.000,00 KM je kupac odustao od zakqu~ewa ugovora, odnosno da je
c) 100,00 KM ~ija je po~etna cijena ve}a od ili jed- raskinuo ve} zakqu~eni ugovor. U naprijed navedenim
naka 3.000,00 KM do 5.000,00 KM slu~ajevima FAMOS, kao prodavac, nema obavezu
USLOVI PRODAJE: vra}awa kupcu upla}enog iznosa od 20% od po~etne
Rashodovana neaktivna oprema se prodaje odnosno cijene na ime sticawa prava u~e{}a na licitaciji.
kupuje u vi|enom i zate~enom stawu bez prava kupca na VRA]AWE UPLA]ENOG U^E[]A NA LIC-
reklamaciju i naknadne prigovore. ITACIJI:
ZAKQU^IVAWE UGOVORA I PREUZIMAWE: Ostalim u~esnicima na licitaciji, sa kojima se ne}e
FAMOS i lice koje ponudi najve}u kupoprodajnu ci- zakqu~iti ugovor, upla}eni iznos od 20% od po~etne
jenu (kupac) }e zakqu~iti ugovor o prodaji cijene na ime sticawa prava u~e{}a se vra}a odnosno
rashodovane neaktivne opreme. Kupac mo`e preuzeti ispla}uje putem blagajne FAMOS-a, odnosno upla}uje
rashodovanu neaktivnu opremu tek po uplati na ra~un pravnog lica, neposredno po zavr{etku lic-
cjelokupnog iznosa postignute kupoprodajne cijene. itacije. Upla}eni iznos od 20% od po~etne cijene se
Kupac je du`an preuzeti rashodovanu neaktivnu kupcu ne vra}a.
opremu u roku najkasnije 8 (osam) dana od dana Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon
zakqu~ivawa ugovora o prodaji. 057/342-641.

Izdaje se
kancelarijski
i skladi{ni prostor
u centru grada,
uz fizi~ko obezbje|ewe,
video-nadzor.
Telefon 051/231-077,
zvati do 16 ~asova.
OGLASI GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 27
28 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

Posqedwi pozdrav dragom

NEMAWI
RADOVAN^EVI]U

od kompanije “Ekvator“.

B-7 F
Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav
Posqedwi pozdrav

NEMAWI NEMAWI NEMAWI


RADOVAN^EVI]U
od Swe`e, Dragane, Natalije i od Gorana Tamamovi}a.
od osobqa Gradske kafane. Taj~i.
8526 A-1 M 8527 A-1 M 8528 A-1 M

Posqedwi pozdrav Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je


dragom dana 8.1.2011. godine u 78. godini `ivota preminuo na{ dragi

NEMAWI
od prijateqa iz kafe bara PETKO (Stojana)
“Atina”.
DOJ^INOVI]
NEMAWI 8536 A-2 M
Dana 11.1.2011. godine
Sahrana }e se obaviti 10.1.2011. godine u 13 ~asova na grobqu Grad-
ina u Drago~aju.
RADOVAN^EVI]U navr{avaju se tri godine
od smrti na{eg dragog
O`alo{}eni: supruga Du{anka, sinovi Zoran i Qubi{a, snahe Mir-
jana i Nada, unu~ad Milana, Darija i Igor i ostala rodbina i pri-
jateqi 8534 A-8 M
Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav
dragom ocu dragom ocu

@uti, Ma~ak, Zoka, Boki, Gorica, Jelena, ^ikara, Mo}ni, Gaga Kure, Radovan, MLA\ANA
Mikroba KRAGUQA
Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo
wegovu vje~nu ku}u, polo`iti
cvije}e i zapaliti svije}e.
Supruga Alojzija, sinovi Rado- PETKU PETKU
jica i Mile sa porodicama
8522 A-3 M od sina Qubi{e, snahe Nade i od sina Zorana, snahe Mirjane i
unuke Darije. unu~adi Milane i Igora.
8529 B-5 M 8534 A-2 M 8534 A-2 M
GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 29

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu i prijateqe da je dana 6.1.2011. godine Posqedwi pozdrav Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama
u 81. godini `ivota iznenada preminuo dragom kumu da je 7.1.2011. godine preselio na ahiret na{ dragi suprug,
otac, brat i dido

MUSA MUSI
(Ibrahima) od None i Vlajka.
DURUT AHMED (Alije) BAHTIJAREVI]
8539 A-2 M Yenaza }e se obaviti 11.1.2011. godine u 15 ~asova na mezarju Hisete.
O`alo{}eni: supruga Nafa, sin Sead, k}erka Samira, brat Nurudin,
Posqedwi pozdrav sestra Fata, zet Dragan, unuke Sandra i Sawa, porodice Osmanovi},
dragom kumu Karabegovi}, Yini} i Grahovac i ostala rodbina i prijateqi.

Sahrana }e se obaviti 10.1.2011. godine u 13 ~asova na Gradskom grobqu u Bawaluci. 8538 A-8 M
O`alo{}eni: k}erke Alma i Melita, brat Husein, sestra Aj{a, unuke Hana i Sabina, zetovi
Sabahudin i Senad, porodice Durut, Kova~, Luk{ija te ostala rodbina i prijateqi Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je
dana 7.1.2011. godine u 58. godini `ivota preminuo na{ dragi

8517 B-3 M

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 8.1.2011. godine


u 81. godini `ivota preminula na{a draga
MUSI
od Vesne i Gordane sa
porodicama.

8539 A-2 M

Posqedwi pozdrav dragom BRANKO (Milo{a) MIJATOVI]


Sahrana }e se obaviti 10.1.2011. godine u 13 ~asova na [evskom
grobqu Dowa Piskavica.
O`alo{}eni: majka Mileva, supruga Krstina, sinovi Aleksandar i
\or|e, k}erka Bojana, unuk Marko, bra}a Milenko, Marinko i
Mirko, sestra Marija te ostala rodbina i prijateqi
8519 A-8 M
SMIQA (Vida)
MRAKI] BRANKU Posqedwi pozdrav voqenom

od brata Milenka, snahe Milke,


bratanice Marion.
Sahrana }e se obaviti 10.1.2011. godine u 13 ~asova na grobqu Peto{evci. 8533 A-1 M
O`alo{}eni: sin Velimir, k}erka Dobrila, snaha Valerija, unu~ad Andrej, @eqka, Jelena,
Bo{ko, Suzana, Sandra, Danijel i praunuka Nata{a te ostala rodbina i prijateqi Posqedwi pozdrav dragom

8521 B-2 M

Posqedwi pozdrav dragoj Posqedwi pozdrav dragoj sestri

BRANKU
PETRI BRANKU - OPALU
VU^I] od brata Marinka, snahe Rajke, MIJATOVI]U
bratanaca Nemawe, Tawe i Je-
lene. 8533 A-1 M Nema vi{e `ioke, nema ni japije, ali ostala je istina, da si bio
PETRI qudina Bran~ilo na{.
Posqedwi pozdrav dragom Od Mike, Mire, Biqane, Qiqane, Gorana, Nikole i Stefana
od Dragana, Vi{we, Danila, Milkice i Svjetlane. od sestre Kriste i sestri~ine 8535 A-8 M
Marele.
8523 A-6 M 8525 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom sinu Posqedwi pozdrav dragom

Tu`no sje}awe na na{eg dragog Posqedwi pozdrav


dragoj

BRANKU
od brata Mirka, snahe Dese,
bratanaca Maje, Branke i Vawe. BRANKU BRANKU
8533 A-1 M
od majke Mileve. od porodice Kozomara.
PETRI Posqedwi pozdrav dragom 8533 A-1 M 8520 A-1 M
VU^I]
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 8.1.2011.
od Miroslava, Spomenke, Vawe godine u 86. godini `ivota, nakon duge bolesti preminula na{a draga
TOMU i Tawe.
8524 A-2 M
SAVI]A
2007 - 2011. Posqedwi pozdrav dragoj

Porodica Savi} BRANKU


8506 A-8 M
od brata Save, snahe Vere i
Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav bratanice Nikoline.
dragoj sestri dragoj sestri 8533 A-1 M

Posqedwi pozdrav dragom BOGDANA (Stevana) SANDI]


PETRI nosilac Partizanske spomenice 1941. godine
od Laze i Ru`e Antoni}. 1925 - 2011.

8524 A-1 M Sahrana }e se obaviti 10.1.2011. godine u 12 ~asova na mjesnom


grobqu u selu [e{kovci.
O`alo{}eni: sin Miroslav, k}erka Branka, snaha Mara, zet Du{an,
unu~ad Branislava, Vladimir, Aleksandra i Nemawa, praunu~ad, te
STANI STANI ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 8518 A-8 M
MITROVI] BRANKU
od sestre Mare, bra}e Mihajla,
od sestre Ikonije sa djecom. Luke, Petra i Sime sa porodi- od sestre Marije i sestri~ine
cama. Sofije.
8531 A-2 M 8531 A-2 M 8533 A-1 M
30 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

U utorak, 11.1.2011. godine, navr{ava se godina dana Tu`nim srcem javqamo rodbini Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 9.1.2011. Posqedwi pozdrav
od smrti na{e drage i prijateqima da je u subotu godine, u 77. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminuo na{ dragi dragom tati
8.1.2011. godine u 81. godini
`ivota preminuo na{ dragi

MILANU
\URA\
RADONI] MILAN (Vladimira) MARI] od k}erke Gospove, zeta Slobo-
STOJE Sahrana }e se obaviti u poned-
dana i unu~adi Sla|ane i
Sr|ana.
1934 - 2011.
VOJINOVI] jeqak 10.1.2011. godine na
grobqu [u{war - Sanski Most
8540 A-2 M
Sahrana }e se obaviti u ponedjeqak, 10.1.2011. godine, u 14 ~asova na
Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e u 13.30 ~asova. Novom grobqu u Bawaluci.
O`alo{}eni: supruga Rada, Posqedwi pozdrav
i zapaliti svije}e. O`alo{}eni: supruga Nada, k}erke Koviqka, Gospova, Qiqana i dragom tati
Porodica sin Mile, k}erke Mira i Dosta, brat Ratko, sestra Zora, zetovi, unu~ad, te ostala rodbina,
A-8 NN Milena, zetovi, sestra \uja, kom{ije i prijateqi 8540 A-8 M
unuke @aklina, Jelena i Maja
Tu`no sje}awe na drage roditeqe te ostala rodbina i prijateqi
Posqedwi pozdrav dragom tati Posqedwi pozdrav dragom bratu
8537 A-5 M

Posqedwi pozdrav dragom

MILANU
BO[KO TRIVKA
10.1.2009 - 10.1.2011. 7.2.1998 - 7.2.2011. od k}erke Qiqane, zeta Des-
MILANU MILANU imira i unuka Sawe i Jelene
SEFEROVI] -Seke.
od k}erke Koviqke i zeta od sestre Zore sa porodicom.
K}erke Quba, Qiqana, zet Fe|a, unuke Indira i Ines Predraga. 8540 A-2 M
8530 A-7 M VIDOJI
8540 A-1 M 8540 A-1 M
Posqedwi pozdrav dragom od porodica Kukobat, Travar, Posqedwi pozdrav
Trnini}. Posqedwi pozdrav dragom kumu Posqedwi pozdrav dragom kumu dragom tati
8516 A-1 M

Posqedwi pozdrav dragom

MILANU MILANU
MILANU
od kuma Jovi} Borislava sa od kuma Jovi} Du{ana sa
VIDOJI porodicom. porodicom.
8540 A-1 M 8540 A-1 M od k}erke Doste, zeta Ranka i
unu~adi Nine i Dragana.
VIDOJI od porodice Savkovi}.
Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije
da je dana 8.1.2011. godine, u 66. godini `ivota, nakon kratke i 8540 A-2 M
8516 A-1 M
te{ke bolesti preminuo na{ dragi
od porodica Kudra, Hura i Luki}. Posqedwi pozdrav
Posqedwi pozdrav dragom
dragom djeveru

8516 A-8 M
Dana 11.1.2011. godine navr{ava se godina dana
od smrti na{e drage

DARINKE VIDOJI MILANU


DUCANOVI] od porodice Iveta. BRANKO (Branka) VEJNOVI] od snahe Miqe sa porodicom.
8516 A-1 M 8541 A-1 M
Sahrana }e se obaviti u ponedjeqak, 10.1.2011. godine, u 13 ~asova na
Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e grobqu “Ogwena Marija” u Drakuli}u - Bawaluka.
Posqedwi pozdrav dragom O`alo{}eni: supruga Stoja, k}erka Marijana, sin Miroslav, unu~ad Posqedwi pozdrav dragom
i zapaliti svije}e na porodi~nom grobqu u Krupi na Vrbasu.
O`alo{}ena porodica Milica i Sergej, zet Velimir, te ostala mnogobrojna rodbina,
8487 A-6 M kom{ije i prijateqi
8545 A-8 M
Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav

VIDOJI MILANU
od porodice Kudra. od Nikole Mari}a sa
porodicom.
8516 A-1 M 8547 A-1 M

NEMAWI NEMAWI
od porodice Jawu{. od porodice Drini}.

8546 A-2 M 8546 A-2 M

Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav


dragom dragom kom{iji

MUSI MUSI
od porodica Luka~, Grbi} i od stanara ul. Ravnogorska 2.
Adamovi}.

8542 A-2 M 8543 A-2 M


GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 31

Oglase, reklame www.glassrpske.com

Oglasi
i ~ituqe DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

mo`ete predati
dopisni{tvu
GLASA SRPSKE

^elincu dowem, preko mosta, hitno i Ivawskoj kod benzinske pumpe, udaqeno Prodajem garsoweru od 30 m2 u iz- dajem jednoiposoban stan 48 m2, tel.
KU]E povoqno, tel. 065/636-545. 500 m, tel. 051/437-934; 065/763-941. gradwi, useqiva u martu 2011, 57.000 065/569-294.
PRODAJA Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog pros- Prodajem kompletanu dupleks ku}u u KM, tel. 065/562-426. Prodajem stan u \ure \akovi}a,
tora, saniranu, sa dvori{tem 120 m2, ul. Rosuqama 250 m2, 45 m2 poslovnog pros- Prodajem dva dvosobna stana u iz- Hiseta, 52 m2, prvi sprat, zvati od osam
Prodajem ku}u preko puta naseqa Sunce, Gavrila Principa, hitno, tel. 065/636- tora na placu od 450 m2, sa dva posebna gradwi od 44 i 56 m2, po 1.650 KM sa do 16 ~asova, tel. 066/235-816.
mo`e zamjena za stanove, tel. 065/685-800. 545. ulaza, tel. 065/988-590. PDV-om, tel. 065/562-426. Prodajem trosoban stan 80 m2 ul.
Prodajem baraku u Lazarevu 58 metara Prodajem vi{e ku}a na razli~itim Prodajem nedovr{enu ku}u sa gra- Prodajem nove gotove stanove od 42, 44, Novice Cerovi}a 13 Borik, cijena po
kvadratnih, po regulacionom planu, tel. lokacijama, Bawaluka, tel. 065/698-012. |evinskom dozvolom 9h10 m, Drago~aj, 46, 51, 64 i 66 m2 na atraktivnoj dogovoru, tel. 051/251-226.
066/617-780. Prodajem ili mijewam ku}u u Jablanu udaqena 300 m od {kole, cijena po dogov- lokaciji, tel. 065/562-426. Prodajem trosoban stan 79 m2, drugi
za mawi stan u Bawaluci. Ku}a je novo- oru, tel. 066/832-343; 051/381-332; 066/918- Prodajem nove stanove u apartmanima sprat, komplet renoviran, centar, ul.
Prodajem ili mijewam ku}u u centru 229.
Karlovca, tel. 065/383-606. gradwa, tel. 065/297-732. kod restorana “Marko Polo” od 48, 50, Mi{e Stupara, kod “Akvane”, tel. 065/
Prodajem ku}u 9h8 na sprat + ku}a do Prodajem ku}u u Mejdanu, Gavrila 63, 68, 72, 73, 81, 90, 108, 111 i 130 m2, ci- 524-505.
Prodajem ku}u 156 kvadrata na parceli Principa, 630 m2 placa, tel. 065/601-772. jena po dogovoru, tel. 065/562-426.
1.000 kvadrata, papiri uredni, lokacija plo~e + tri gara`e na placu 520 m2, pa- Prodajem stan kod “Integralove”
odli~na, tel. 38766/174-334. piri uredni 1/1, ulica Koste Vojnovi}a Prodajem ku}u i imawe u centru Sla- Prodajem ~etvorosoban stan 76 m2, pumpe, 40 m2, tre}i sprat, tel. 066/130-
77 Bawaluka, tel. 051/460-568; 065/858- tine, tel. 051/588-046. drugi sprat, sa dva luksuzno opremqena 333.
Prodajem dvije starije ku}e na parceli 332. kupatila, ~etiri sobe i dva balkona, ul.
od 1.100 kvadrata, papiri uredni, ku}e Prodajem mawe imawe u selu Po- Prodajem stan 46 m2 u Rosuqama, prvi
Prodajem ku}u, povoqno, tel. 065/631- to~ani, uz magistralni put, ku}a, Desanke Maksimovi}, tel. 065/562-426. sprat, dobro grijawe, tel. 065/966-808;
ukwi`ene, lokacija odli~na, cijena povo-
qna, tel. 066/174-334; 387 65/294-106. 613. dvori{ni objekat, voda, telefon, {uma, Prodajem ~etiri dvosobna stana, novo- 051/318-739.
Bawaluka, Kr~marice, vikend ku}a 8h8 vo}wak, wive, sve u jednom komadu ili gradwa, odmah useqivi, od 48, 52, 53 i 64 Prodajem stan kod Zelenog mosta (Mej-
Prodajem ku}u sa dva stana + potkrovqe, mijewam za stan u Bawaluci, tel. 2
m , cijena 1.500 KM + PDV, tel. 065/562-
gara`a, centralno grijawe, ~vrsta P+S sa placem 1.800 m2, pomo}ni ob- dan) 30 m2 u Bawaluci, tel. 065/601-772.
jekti na lijepom mjestu, cijena 60.000 051/312-735. 426.
gradwa, hitno i povoqno radi preseqewa, Prodajem stan u centru Bawaluke 68
tel. 065/334-821. evra, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe, osam Prodajem trosoban stan u Boriku, ima m2 ulica Bana Milosavqevi}a, iznad
Prodajem ku}u na Paprikovcu na 640 m2 Prodajem ku}u, 9.5 x 10.5 m, ul. km od Lakta{a kanalom i jedan km u dva lifta, hitno i povoqno, tel. 065/636- apoteke “Biqana”, ekstra raspored, tel.
Kozarska, novogradwa, dva trosobna selu, tel. 065/306-116. 545. 065/561-469.
placa, 10h9, prizemqe, sprat, potkrovqe
nije izgra|eno, tel. 065/448-763. stana, veliko potkrovqe, na placu 890 Prodajem ku}u spratnicu u Topuskom Prodajem stan u Bara}ima kod Prodajem stan u Boriku, 76 m2, {esti
m2, tel. 061/218-659. (bawa) mo`e zamjena za Bawaluku, Mrkowi}a, voda, struja, asfalt, tel. 051/ sprat, Korduna{ka, zvati od 8 do 16
Prodajem u Bawaluci ku}u sa poslovnim Beograd, Obrenovac ili Novi Sad, zvati 586-618.
prostorom i placem od 350 m2, kod Zelenog Prodajem ku}u u Novoj varo{i sa ~asova, tel. 066/235-816.
poslovnim prostorom i placem od 333 m2, nave~e, tel. 0038752/213-108. Prodajem stan 38 m2, centar, renovi-
mosta, tel. 065/698-012. Prodajem stan 77 m2, tre}i (zadwi)
tel. 065/698-012. Prodajem ku}u na Paprikovcu, povo- ran, lift, centralno ili mijewam za sprat, cijena 1.500 KM/m2, ul. Jovana
Prodajem ku}u u Dervi{ima P+1 sa qno, plac 450 m2, zvati od 8 do 16 ~asova, garsoweru, tel. 065/870-004.
placem od 370 m2, stara gradi{ka cesta, Prodajem ku}u prizemnicu, 14h9, sa Jan~i}a, tel. 065/935-191.
placem od oko 950 m2, kod prelaza Trn - tel. 066/235-816. Prodajem stan, Gunduli}eva, povoqno,
tel. 065/698-012. Prodajem useqiv jednosoban stan 45 m2
Jablan, cijena 85.000 KM, tel. 065/698- Prodajem zapo~etu ku}u u Kqu~u, pa- tel. 065/631-613. prvi sprat ul. Kosovke djevojke, cijena
Prodajem ku}u (imawa) u Bawaluci, 012. piri uredni, tel. 065/034-768.
ulica Koste Vojinovi}a, 9h8 m druga dva Prodajem u Obili}evu (Abacija) gar- 1550 KM/m2, tel. 065/524-505.
prva plo~a 11h8 m2 na placu 520 m2 + tri Prodajem hitno i povoqno novu ku}u, Prodajem ku}u u Bawaluci, ul. 1.300 soweru 22 m2, prvi sprat, cijena 50.000 Prodajem trosoban stan 73 m2 useqiv +
gara`e, papiri uredni 1/1, sve komunalije nezavr{enu ,10h9, P+Pt sa 1.000 m2 kaplara 65, voda, struja, put, cijena KM, tel. 065/698-012. ostava 6 m2, ul. Rajka Bosni}a, cijena
pla}ene, tel. 051/460-568; 065/858-332. zemqi{ta u Rami}ima, iznad “Elektro- 45.000 KM, tel. 061/241-527. Prodajem stan, 56 m2, tre}i sprat, 110.000 KM, hitno, tel. 065/524-505.
prenosa”, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem useqivu ku}u sa visokim ^aire, Bawaluka, tel. 065/698-012.
Prodajem ku}u prizemnicu na placu od Stan 97 m2, visoko prizemqe, naseqe
700 m2, ul. Stepe Stepanovi}a - Ada, [argovac (250 m od O[), prodajem 500 potkrovqem na placu 1.300 m2 u Ko~i}evu Prodajem u Bawaluci stan, 52 m 2, Sunce, cijena 1.200 KM/m2 i gara`a 27
110.000 KM, tel. 065/562-426. m2 placa - ku}u sa dvosobnim stanom + - Gradi{ka, ogra|eno, voda, gra|. dozvola, naseqe \ure \akovi}a, prvi sprat, tel. m2, tel. 051/217-585.
trosobanim stanom + 66 m2 poslovnog dvori{na zgrada, cijena povoqna, tel. 065/698-012.
Prodajem ku}u visoku prizemnicu na prostora + gara`a sa kotlovnicom, ci- 065/417-581. Prodajem dvosoban stan u Boriku, u
placu od 1.000 m2, ul. Stepe Stepanovi}a, jena 125.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem dva stana po 65 m2 u Boriku, u Korduna{koj 22, tre}i sprat, 56 m2, tel.
120.000 KM, tel. 065/562-426. Prodajem vikend ku}u na Kr~maricama “Titaniku”, hitno, tel. 065/636-545. 065/926-261; 051/381-249.
Prodajem ku}u u Prije~anima 8,5x7,5 m i tri dunuma zemqe pod vo}em, voda,
Prodajem ku}u na sprat s poslovnim P+S+P, u blizini {kole, gra|evinska struja, asfalt, tel. 066/449-683. Prodajem komforan stan 105 m2, kli- Prodajem stan na Star~evici, 65 m2
prostorom, mawom dvori{nom ku}om, dozvola i na placu 495 m2, cijena 65.000 matizovan, halogeno osvjetqewe, ili mijewam za ve}i uz doplatu
oku}nicom, centar Kqu~a, hitno, tel. Povoqno se prodaje ku}a sa oku}nicom ameri~ki plakar od pet m, cijena 1.700 (Star~evica - Borik), zvati poslije 16
KM, tel. 051/428-008; 065/351-000. 800 m2, u Du{anovu kod Nove Topole., tel.
065/636-545. KM/m2, hitno, u Gunduli}evoj ulici, tel. ~asova, tel. 065/693-655.
Nova ku}a na sprat sa vi{e novih 065/585-908. 065/636-545.
Prodajem useqivu ku}u - dupleks, dimen- pomo}nih objekata na deset dunuma Prodajem u novogradwi trosoban stan,
zija 13h11 P+1+1 sa garsowerom u U Bawaluci prodajem ku}u spratnicu, Prodajem dvosoban komforan stan 61 100 m2 i ~etvorosoban, 110 m2 (kod “Med-
zemqe u komadu u centru Ivawske, sre|enu i useqivu, ili mijewam za jed-
potkrovqu, lokal u prizemqu sa central- Potkozarje, mo`e zamjena za Srbiju, tel. m2, drugi sprat, saniran, hitno, povoqno, icinske elektronike”) centar, cijena
nim grijawem, plac 500 m2, ul. Jovice nosoban ili mawi dvosoban stan, uz mogu} dogovor, u Krfskoj ulici, tel. povoqna, tel. 065/524-505.
065/531-101. va{u doplatu, tel. 066/347-480.
Savinovi}a 101, tel. 065/696-353; 065/417- 065/636-545. Prodajem jednosobni stan, 34 m2, u
581. Prodajem ku}u u Slatini sa gara`om i Prodajem useqivu ku}u v.p. (dvije odvo-
vo}wakom, mo`e i zamjena za stan, tel. Prodajem stan, 48 m2, tre}i sprat (stan prizemqu stambene zgrade u Gradi{ci,
Prodajem ku}u i sve objekte koje posjedu- jene stambene jedinice) kod “Kosmosa”, je saniran), ul. Cara Lazara - ulica Kozarskih brigada G-1, tel.
066/369-864. mo`e zamjena za stan u Bawaluci, tel.
jem i 40 dunuma obradive zemqe u Obili}evo, cijena 90.000 KM, tel. 065/663-787.
Glamo~anima, ulica Rade Jawu{a 60, tel. Prodajem useqivu ku}u sa potkrovqem 065/528-247. 065/935-191.
130 m2, poslovni objekat 100 m2 na placu Prodajem dvosoban stan 45 m2 i 53 m2
585-613; 066/668-355. KUPOVINA Prodajem u Boriku stan 39 m2 na osmom novogradwa (kod Medicinske elektron-
od 400 m2. Vlasni~ki list 1/1 u blizini
Prodajem ku}u na sprat, po~etak Gorweg @utih zgrada., tel. 066/606-222. Kupujem ku}u u Kne`evu, tel. 387 spratu, tel. 065/239-082. ike) cijena povoqna, tel. 065/524-505.
{ehera, kod Turbeta, tel. 065/636-545. 65/594-183. Prodajem jednosoban i dvosoban stan, Prodajem nov useqiv trosoban stan, 77
U Glamo~u naseqe, pilna uz glavni put
Prodajem ku}u, 130 m2, u ul. Gavrila ku}a sa pomo}nim objektima na 900 m2, ZAMJENA tel. 065/497-846; 051/216-155. m2, drugi sprat, lift, dva balkona, dva
Principa, sa oku}nicom od 500 m2, hitno, mo`e i zamjena za Srbiju, tel. 065/531- Mijewam ku}u i 1.800 m2, zemqe u Prodajem trosoban stan 79 m2 drugi WC-a, kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/404-
povoqno, uz put, tel. 065/636-545. 101. Bratuncu, za odgovaraju}e u Kantonu sprat ul. Mi{e Stupara (kod Akvane - 424.
Prodajem ku}u u Obili}evu iznad “Al- Prodajem ili mijewam za stan ku}u u Sarajevo, tel. 033/202-060; 061/827-590. centar) komplet renoviran - povoqno, Prodajem stan 54 m2 u centru grada kod
ibabe”, povoqno, tel. 066/855-579. Drakuli}u kod {kole, tel. 065/369-000. IZDAVAWE tel. 065/524-505. [oping centra, na drugom spratu,
Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po Prodajem stan, 85 m2, u nasequ Sunca, balkon + podrum 12 m2, zvati od 8 do 16
Prodaja ku}e, Magistralni put 18, Izdajem namje{tenu ku}u kod Naprije- ~asova, tel. 066/357-709.
80 m2, dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Pale. Dva dvosobna stana, 1.000 m2 dovog stadiona, porodi~nim i za- tel. 065/519-600.
Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi zemqe, tel. 057/344-592, 057/225-819. poslenim qudima, tel. 065/528-247; Prodajem u Bawaluci stan, 62 m2 + 30 Prodajem ili mijewam za ve}i kom-
stan uz dogovor, hitno, povoqno, tel. 065/972569. m2 ostave, {iri centar, prizemqe, ci- foran dvosoban stan, 61 m2, u centru,
065/636-545. Prodajem stariju ku}u u Gradi{ci 7h4 stan je kompletno renoviran i luksuzno
m, dozvoqena gradwa dvije ku}e, lokacija Izdajem namje{tenu garsoweru, ku}a, jena 70.000 evra, tel. 065/698-012.
Prodajem ku}u na sprat u Rami}ima na opremqen, tel. 051/316-692; 065/513-838.
veoma dobra za stanovawe., tel. 065/663- visoka prizemnica, ul. Stevana Prodajem polovinu nedovr{enog du-
devet dunuma zemqe, cijena 50.000 evra, 787; 051/831-232. Mokrawca 26, centr. grijawe, poseban pleksa P+I+II+P, 220 m2 korisnog Prodajem dvosoban stan 62 m2 na
tel. 065/935-191. ulaz, dvjema ozbiqnim studentkiwama prostora, 215 m2 placa, uredni papiri, Star~evici, prvi sprat, tel. 065/416-580.
Bawaluka - Buyak, prodajem stariju
Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i ku}u na placu oko 600 m2 uz put Bawaluka ili sredwo{kolkama, nepu{a~ima, zvati 138.00 KM, tel. 065/011-065. Prodajem stan 35 m2 na Petri}evcu,
oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod - Gradi{ka, tel. 065/569-294. od 7 do 15, tel. 065/406-556. Prodajem trosoban stan u Boriku 79 m2 `ute zgrade, visoko prizemqe, hitno,
vo}em, vlastito centralno grijawe, preko Izdajem ku}u namje{tenu sa gara`om i ili mijewam za mawi uz doplatu, tel. zvati od 8 do 16 ~asova, tel. 066/357-709.
puta “Glasa”, ulica ^aire, Hiseta, hitno, Prodajem ku}u u Gradi{ci, naseqe Bok
Jankovac, povr{ine 1.045 m2, tel. 065/843- lijepim dvori{tem kod Bawaluke, tel. 065/668-909; 051/252-419. Prodajem jednosoban stan, 37 m2, prvi
tel. 065/636-545. 051/215-158; 065/573-046. sprat, naseqe A. Jaki}a, tel. 065/698-012.
891. Prodajem dvosoban stan, 48 m2 ili mi-
Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, jewam za mawi uz doplatu, tel. 066/369- Prodajem nov dvosoban stan 48 m2 i
gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, Prodajem ku}u na parceli na kojoj je
predvi|ena izgradwa lamele u nizu ul.
STANOVI 864. dvoiposoban 51 m2, `ute zgrade, useqiv,
blizina petqe, asfalt do ku}e, struja,
voda, odmah useqivo, u ul. Blagoja Ranka [ipke 10, vrlo povoqno, tel. PRODAJA Prodajem jednosoban stan i garsoweru cijena 1.750 KM/m2 sa PDV-om, tel.
051/303-038, 051/307-514, 065/180-753. na Lau{u kod “Sirana”, tel. 065/697-806. 065/524-505.
Parovi}a, tel. 065/636-545.
Prodajem ku}u u centru Doweg Vakufa, Prodajem garsoweru, 21 m2, prvi sprat Prodajem ~etvorosoban stan, 107 m2, Prodajem dvosoban stan 48 m2, prvi
Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, sprat, Carice Milice 48, tel. 065/920-
tri trosobna stana s gara`om, oku}nicom, tel. 051/437-187. u Dubici, strogi centar, mo`e i zamjena drugi sprat, ul. Majke Kne`opoqke 1,
za Bawaluku, tel. 065/685-800. ima lift, Bawaluka, tel. 051/251-342; 897.
330 m2, vlastito centralno grijawe, kod Prodajem ku}u spratnicu, 6,5h11, sa 400
Zavoda distrofi~ara u ul. Dr Velimira m2 zemqi{ta sa aneksom, gara`a 3h6,5, Prodajem jednosoban stan, prvi sprat, 066/243-894. Prodajem stan, 67 m2, Ada, Bawaluka,
]orovi}a, hitno i povoqno, papiri 1/1, na Lau{u, kod benzinske pumpe “[eva”, 40 m2, kompletno opremqen, prije Prodajem ili mijewam stan u novogradwa, drugi sprat lift, ostava,
tel. 065/636-545. tel. 051/437-934; 065/763-941. Venecije mosta, tel. 065/685-800 Gradi{ci na Sewaku, 61 m2, za jed- povoqno, tel. 065/412-576.
Prodajem ku}u u Zalu`anima na glavnoj Prodajem ku}u na Rakova~kim barama Prodajem dvosoban stan u Novoj nosoban u Bawaluci, tel. 065/689-814. Prodajem dvosoban stan, 47 m2, kod Po-
ulici, tel. 065/497-846; 051/216-155. iza `utih zgrada, cijena 80.000 KM, ul. varo{i preko puta {kole, 58 m2, drugi Prodajem jednosoban stan 48 m2, qoprivredne {kole, prvi sprat, 1.800
Prodajem ku}u na sprat s dva poslovna Doktora @ivka We`i}a, tel. 065/935- sprat, tel. 065/685-800. Obili}evo, ul. Sr|e Zlopogle|e, blizina KM/m2, tel. 065/562-426.
prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2, u 191. Stan u centru Prwavora, 56 kvadrata, vrti}a, {kole, fakulteta, cijena 90.000 Prodajem stan na Star~evici 33 m2,
Krfskoj ulici, hitno i povoqno, papiri Povoqno prodajem dvije ku}e u ~etvrti sprat, centralno grijawe, veoma KM, tel. 065/686-991. ~etvrti sprat, renoviran, hitno, tel.
1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545. Kne`evu, ve}u i mawu, tel. 065/641-709. povoqno, tel. 387 65/670-577. Prodajem ili mijewam za Bawaluku 066/357-709.
Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u na Prodajem novu ku}u, nedovr{enu, 8h8, Prodajem jednosoban stan 38 m2 , namje{ten stan od 46 m2 u Herceg Novom, Prodajem stan 40 m2 na Hisetima, ul.
sprat + poslovni prostor pekara, s P+S, sa 630 m2 zemqi{ta, u Drago~aju, Borik, Korduna{ka 8, visoko prizemqe, tel. 065/969-934; 065/561-274. Kraqa Nikole (povoqno), tel. 065/601-
dvori{nom zgradom, sa placem od 500 m2 bli`e centru, tel. 051/437-934; 065/763- Bawaluka, tel. 065/682-818. Prodajem trosoban stan u Gradi{ci za 772.
kod “Alibabe”, ulica Koste Vojinovi}a, 941. Mijewam dvosoban stan u Bawaluci, samo 49.000 KM, tel. 066/299-787. Prodajem stan u Boriku - Bawaluka, 56
tel. 065/636-545. Prodajem ku}u VP, 10h10, sa 2.000 m2, u 1/1, za Zemun, Beograd, Novi Sad, tel. Prodajem dvosoban komforan stan 57 m2, prvi sprat, uredni papiri, 1.800
Prodajem ku}u 9h10, nedovr{ena novo- Kotor Varo{u - Tovladi} kod Omladin- 051/308-758. m2, ul. @ivojina Mi{i}a 43, ili mije- KM/m2, tel. 065/011-065.
gradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat skog doma, tel. 065/763-941. Prodajem nov stan 66 m2, prvi sprat, na wam za mawi uz doplatu do 35 m2 Borik Prodajem dva stana, useqivi, u centru
i potkrovqe, stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem imawe, zemqi{te 40 dunuma, Star~evici, ulica Sime Miqu{a, tel. ili Nova varo{, tel. 065/419-294. grada, vel. 82 m2 i 61 m2, cijena po dogov-
Prodajem ku}u i zemqi{te oko 3.000 m2 u sa ku}om 10h10 i {talom 30h5 m, u 065/526-714. Bawaluka, Bulevar cara Du{ana, pro- oru, papiri uredni - 1/1, tel. 065/986-453.
32 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI

Prodajem stanove 32 i 56 m2 kod dvorane Izdajem jednosoban stan sa grijawem, IZDAVAWE Izdajem nov vi{enamjenski poslovni Prodajem placeve u ul. Blagoja
Mejdan, useqivo, cijena 2.300 KM/m2, djelimi~no namje{ten u Obili}evu, ul. Izdajem poslovni prostor Bulevar prostor sa centralnim grijawem na Parovi}a, povr{ine 365 i 667 m 2,
zvati od 10 do 20 ~asova, tel. 066/991-166. Gavrila Principa, tel. 065/314-805. Cara Du{ana, 18 m2, pogodno za kance- du`i period, povoqno - Petri}evac, tel. vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619.
Prodajem jednosoban useqiv stan 45 m2 Izdajem jednosoban namje{ten stan za lariju ili trgovinu, tel. 065/685-800. 065/784-849. Prodajem plac 1.700 m2 u Desnoj
ul. Kosovke djevojke, centar grada, papiri jednu ili dvije osobe, tel. 051/315-530. Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelari- Izdajem poslovni prostor, 23 m2, preko Novoseliji, kraj glavnog puta, 800 m od
1/1, tel. 065/524-505. Izdajem polunamje{ten dvosoban stan jskog prostora u Bawaluci: centar, {est puta Rebrova~ke crkve, kod “Firene” ili Vodovoda, tel. 065/605-445; 051/413-257.
u Novoj varo{i (kod “Deamedike”), tel. parkinga, klima, alarm, centralno, prodajem povoqno, tel. 065/448-335. Bawaluka - Rami}i, prodajem placeve
Prodajem {est godina star su- 066/240-147. upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435. Izdaje se poslovni prostor 29 m2 u cen- od 500 m2 i 1.000 m2, tel. 065/569-294.
perfunkcionalan dvosoban stan Izdajem stan, 74 m2, prizemqe ku}e, Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelari- tru grada ul. Zdravka ^elara 14, Bawa- Prodajem plac, 500 m2, papiri uredni,
56 m2. Deset minuta pje{ice od poseban ulaz, novogradwa, nenamje{ten, jskog prostora. Bawaluka: centar, {est luka, tel. 065/472-386. 1/1, dozvoqena gradwa, Tuzlanska 76, na
“Boske” prije “Glasa Srpske”. ul. Novaka Piva{evi}a 30 A, kod parkinga, klima, alarm, centralno, Izdajem klimatizovan poslovni pros- Star~evici, tel. 051/424-876, 066/449-920.
Ukwi`en 1/1 vlasnik, cijena "Eliosa", tel. 065/075-500. upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435. tor, 16,5 m2, Bawaluka, ul. Majke Jugovi}a Prodajem plac u Zalu`anima kod
2.050 KM/m2 ili 58.000 evra, tel. Izdajem jednosoban mawi stan, Izdajem kancelarijski prostor 46 br. 30 (zgrada “Integrala”), tel. 065/441- {kole i u Trnu, tel. 065/497-846; 051/216-
066/516-585 8157 M. namje{ten, odmah useqiv, poseban ulaz, m2,centralno grijawe, klima, alarm, 113. 155.
parking, ostalo po dogovoru, samo parking, preko puta parka “Mladen Sto- Izdajem poslovni prostor 12 m2 na Prodajem plac 2.000 m2, iza kasarne
Prodajem stan 40 m2, Prijedor, centar, ozbiqne ponude, tel. 051/355-671. janovi}“, povoqno, tel. 387 65/621-248. Bulevaru, zvati od osam do 16 ~asova, tel. Zalu`ani - Barlovci uz glavni put, tel.
renoviran, tel. 066/210-172. Izdajem dvosoban namje{ten stan za- Izdajem poslovni prostor 40 m2, u ul. 066/235-816. 065/882-511.
Prodajem dvosoban stan 64 m2, prvi poslenim `enama ili studentkiwama, Bra}e Ma`ar i majke Marije, ugostite- Izdajem poslovni prostor 30 m2, ul. Prodajem 20 dunuma zemqe pokraj
sprat, ul. Save Quboje 12, Star~evica, tel. naseqe Rosuqe, tel. 066/628-337; 312- qski objekat, a mo`e i prodaja, tel. Nikole Pa{i}a 45, Bawaluka, tel. magistralnog puta Prijedor - Bawaluka,
065/227-396. 181. 065/588-889. 051/454-525; 065/477-421. podesno za industrijski pogon, tel.
KUPOVINA Izdajem stan, garsowere, sobe i le`aj Izdajem poslovni prostor sa upotreb- 051/317-719.
u sobi sa djevojkom, namje{teno, ima nom dozvolom i komplet inventarom za Prodajem gra|evinske placeve, 1/1 u
Kupujem mawi stan, dvosoban, do 50 m2 u grijawe, tel. 065/636-195; 051/212-691. mje{ovitu robu, a mo`e i skladi{te ili
Bawaluci, bli`e centru, tel. 063/956-300. Izdaje se centru ^esme, uz glavni put, tel. 065/679-
Izdajem jednosoban stan, djelimi~no kancelarije, tel. 051/464-002. 481, 051/359-010.
Kupujem jednosoban stan u Bawaluci, namje{ten, poseban ulaz, centralno gri- Povoqno izdajem poslovni prostor, 72
tel. 051/218-084; 065/236-704. kancelarijski Prodajem plac povr{ine 3648 m2 u
jawe, ul. Rade Marjanca 11, tel. 051/218- m2, sa upotrebnom dozvolom za ordinacije Kuqanima asfalt, struja, voda i tele-
ZAMJENA 175. ili kancelarije, ul. Jovana Ra{kovi}a 7, fon, tel. 051/464-360; 066/408-499.
Mijewam trosoban stan za jednosoban uz Izdajem dvosoban stan sa centralnim prostor u centru tel. 051/303-722; 065/367413.
Prodajem placeve na Lau{u i u Trnu
dogovor, Borik, stan je u dobrom stawu, grijawem na Lau{u, Podgrme~ka 38, tel. Izdajem poslovni prostor preko puta povoqno, tel. 065/497-846; 051/216-155.
zvati od 8 do 11 i od 15 do 21 ~as, tel. 280-441. grada, uz fizi~ko Osnovnog suda u centru Bawaluke, 85 m2,
051/253-614. prizemqe, dva ulaza, parking prostor za Prodajem zemqi{te 2.100 m2 na autop-
Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u utu, povoqno, tel. 065/631-613.
Mijewam dvosoban stan, 47 m2, u Br~kom, blizini Klini~kog centra na Pa- vi{e automobila, tel. 065/650-503.
za Bawaluku, tel. 065/889-959. prikovcu, tel. 065/577-639. obezbje|ewe, Izdajem poslovni prostor 45 m2 (WC, Prodajem seosko imawe u Aleksan-
drovcu kod Lakta{a, vlasnik 1/1, tel.
IZDAVAWE Izdajem jednosoban nenamje{ten stan ~ajna kuhiwa, tri kancelarije) u centru
065/687-409.
na Star~evici, tel. 065/350-615, 051/439- video-nadzor, grada. Obezbije|en parking prostor, use-
Izdajem trosoban stan sa centralnim qiv 1.12.2010, tel. 051/309-723; 065/981- Prodajem plac u Karanovcu, uz Vrbas,
grijawem, tel. 065/841-595. 907.
655. 623 m2, tel. 065/978-775.
Izdajem zaposlenom samcu namje{ten, Izdajem namje{ten dvosoban stan, na higijeni~arsku slu`bu
spratu, kupatilo, poseban ulaz, stan slo- Izdajem kozmeti~ki salon na Prodajem plac sa podumentom i 3,5
mawi stan u ku}i, naseqe Ko~i}ev vi- Hani{tu, tel. 065/642-438. dunuma zemqe blizu Kla{nica, cijena
jenac, kod Medicinske {kole, centralno bodan od 1.2.2011, blizina OBI-ja, tel.
grijawe, tel. 38766/265-127. 051/385-502. i kantinu. Izdajem poslovni prostor 70 m2, ul. povoqna, tel. 00381/62-593-027.
Izdajem namje{ten stan, nova zgrada 52 Rade Marjanca 18, Paprikovac, tel. 215- Prodajem plac 1.000 m2, 1/1, sa dva
Izdajem zaposlenom samcu, namje{ten, 903. monta`na objekta, zelena ograda, vo}e,
mawi stan u ku}i, naseqe Ko~i}ev vi- m2, ozbiqnim i zaposlenim osobama, tel. Telefon 051/231-077,
065/635-030. Izdajem poslovni prostor, 36 m2, sa komunalije, dozvoqena gradwa dva ob-
jenac, kod medicinske {kole, ima cen- jekta, plac se nalazi 400 m od bazena
tralno grijawe, tel. 387 66/265-127. Izdaje se stan studentima kod Zelenog upotrebnom dozvolom, u Vrbawi - Rade
mosta, tel. 066/268-848.
zvati do 16 ~asova. Radi}a 239, tel. 051/424-313. Lakta{i, tel. 051/251-226.
Izdajem namje{ten stan, poseban ulaz, sa Prodajem plac u Jablanu gorwem, 3.700
centralnim grijawem, zvati popodne, tel. Izdajem stan, jednosoban, namje{ten, Izdajem poslovni prostor u centru
Nove varo{i, tel. 065/604-488. m2 cijena 17.000 KM, tel. 065/811-058.
051/438-251; 065/174-145. centar Bawaluke, tel. 050/211-901.
Izdajem kancelarijski prostor 20 m2, u Izdajem poslovni prostor na Hani- Prodajem dva placa u [argovcu od 560
Izdajem povoqno jednosoban nena- Izdajem trosoban namje{ten stan u Ro- i 940 m2, vlasni{tvo 1/1, dozvoqena
mje{ten stan u nasequ Petri}evac, tel. suqama, tel. 066/235-816. “Ekvator” centru, na prvom spratu, tel. {tu, tel. 065/028-363.
gradwa, tel. 051/388-094; 066/252-990.
065/585-883. Izdajem stan i poslovni prostor sa
065/799-432. Izdajem lokal povr{ine 16 m2 u ul.
Lakta{i, izdajem poslovni prostor Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a br. Prodajem zemqu 6,5 dunuma u Vakufu,
Izdajem namje{ten dvosoban stan u centralnim grijawem, namje{ten u Sla- {est km od Aleksandrovca, cijena po do-
ulici Stevana Bulaji}a u Obili}evu, tini, povoqno, tel. 065/973-635. 160 m2, upotrebna dozvola, pogodno za 33 (Hani{te), na glavnoj ulici, tel.
skladi{te ili mawu proizvodwu, tel. 066/253-490. govoru, tel. 051/253-641; 066/285-525.
Bawaluka, tel. 065/442-242 ili 051/454- Izdajem trosoban stan na spratu,
057. 065/294-606; 051/532-250. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Prodajem plac 850 m2 u centru
namje{ten, stan se nalazi u blizini No`i~kog kod Srpca, tel. 065/733-557.
Izdajem dvosoban namje{ten stan u OBI-ja, poseban ulaz, tel. 051/385-502. Izdajem poslovni prostor, 27 m2, u Bawaluci, Maslova~ka, eta`no grijawe,
cijena 350 KM, tel. 051/436-577; 065/829-
SOBE
zgradi za ~etiri djevojke, le`aj 130 KM, Prijedoru, tel. 051/323-424.
Zaposlenim licima izdajem jednosoban 733.
Obili}evo, uslovi odli~ni, Bawaluka, namje{ten stan, odmah useqiv, parking Izdajem kancelarije, namje{teno, tel.
tel. 065/297-651. za automobile, poseban ulaz, ostalo po 065/631-613. Izdajem poslovni prostor 30 m2 IZDAVAWE
Izdajem trosoban stan u potkrovqu, u prizemqe. RK “Boska” (strogi centar),
dogovoru, tel. 066/535-773. Izdajem poslovni prostor 22 m2 za sve tel. 065/524-505.
ulici Jasimira Mal~i}a 3 kod auto-{kole Izdajem prazan dvosoban stan, 200 KM, namjene upotrebna dozvola, Kara|or|eva Izdajem dvokrevetnu sobu studentki-
“Volan", tel. 065/566-181. wama, poseban ulaz, sa kuhiwom i ku-
Izdajem dvoiposoban namje{ten stan na
Q. Mrkowi}a 8, Bawaluka, tel. 051/355-
960.
445, Bawaluka, tel. 282-106; 065/635-449.
GARA@E patilom, centralno grijawe, centar
Izdajem novosagra|eni poslovni pros-
Lau{u, ul. Filipa Kqaji}a, tel. 065/497- Izdajem dvosoban polunamje{ten stan, tor od ukupno 135 m2 u Novoj varo{i (4 PRODAJA grada, tel. 387 65/585-524.
846; 051/216-155. poseban ulaz, Put srpskih branilaca kancelarije i ~ajna kuhiwa) na spratu i Izdajem sobu, u Boriku, mu{koj osobi,
Izdajem namje{ten sprat ku}e (dvosoban 125, Zalu`ani, tel. 051/385-934. poslovni prostor pogodan za apoteku Prodajem gara`u kod MUP-a, ul. Vo- tel. 051/257-159.
stan) kod Klini~kog centra Paprikovac, ili prodavnicu u prizemqu, 40 m2, tel. jvode Mom~ila, tel. 065/497-846; 051/216- Izdajem sobu, poseban ulaz i centralno
Izdajem jednosoban namje{ten ili ne- 065/526-335; 065/275-393.
tel. 065/577-639; 051/302-770. namje{ten stan, poseban ulaz, tel. 155. grijawe, ul. I. Gorana Kova~i}a 49,
Izdaje se namje{ten jednosoban stan sa 066/545-653. Izdajem u Bawaluci u Boriku lokal Prodajem zidanu gara`u u ul. Vase Bawaluka, tel. 065/609-350.
grijawem, bli`e centru, djevojkama ili 18,5 m2, ul. Rade Vrawe{evi} 25, za sve Pelagi}a br. 1, tel. 051/ 316-999. Izdajem namje{tenu sobu djevojci, cen-
Izdajem namje{tenu garsoweru u cen- namjene, upotrebna dozvola, PTT, cg,
samcima, tel. 051/351-680; 065/450-544. tru studentima ili zaposlenoj `enskoj Prodajem gara`u u centru grada u tar, povoqno, zvati od 11 do 19 ~asova,
parking, kablovska, klima, tel. 065/525- tel. 051/216-375.
Izdajem dvosoban nenamje{ten stan osobi, cijena 300 KM + re`ije, tel. 436. dvori{tu ul. J. Du~i}a 12 (preko puta
prizemqe ku}e, na du`i period, ul. 065/788-215. ameri~ke ambasade) 15 m2 visoka, pogodna Izdajem studentkiwama krevet u
Jasimira Mal~i}a 16, kirija 220 KM, tel. Izdajem poslovni prostor u centru za kombi ili terenca, tel. 065/710-572. dvokrevetnoj sobi, blizina Gradskog
Izdajem jednosoban stan, 46 m2, dje- Bawaluke, prizemqe, kod Hipo banke, 20
051/507-012: 065/816-173. limi~no namje{ten, mo`e i prazan, nova 2 Prodajem zidanu gara`u, 16,5 m2 kanal, mosta, sve pogodnosti za stanovawe, tel.
m , za sve namjene, tel. 065/650-503. 065/544-189.
Izdajem jednosoban namje{ten stan sa gradwa, poseban ulaz, parking za automo- struja, Milo{a Obili}a 56, tel. 255-
centralnim grijawem na Petri}evcu u bil, cijena povoqna, odmah useqiv, Izdajem poslovni prostor od 80 m2, 673, 065/895-971. Izdajem dva le`aja studentima, Borik,
ulica Stepe Stepanovi}a - Bawaluka,
ku}i, tel. 051/355-830. Bawaluka, tel. 066/535-773.
tel. 065/707-190. KUPOVINA Korduna{ka 16, sa centralnim gri-
Izdaje se dvosoban namje{ten stan kod Izdajem jednosoban stan, namje{teno, a jawem, zvati od osam do 20 ~asova, tel.
Izdajem poslovni prostor 50 m2, u Kupujem gara`u od 20 m2 u vlasni{tvu, 051/253-614.
“Krajinalijeka” u Lazarevu, ul. Save Teke- mo`e i soba sa dva kreveta, ul. Jovice u u`em centru grada, tel. 051/219-761;
lije 15 i soba sa kupatilom na istoj Savinovi}a 103 A, tel. 051/355-552. Obili}evu, Cara Lazara, zvati od 8 do Izdajem namje{tenu sobu, ul. Zore
16 ~asova, tel. 066/235-816. 066/493-221.
adresi, tel. 066/143-576. POTRA@WA IZDAVAWE
Kova~evi} br. 14, tel. 051/355-935.
Izdajem dvosoban stan, potpuno Izdajem poslovni prostor pogodan za Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama,
Hitno potrebna garsowera ili mawi apoteke, predstavni{tva, kancelarije, Izdajem gara`u u ul. Vojvode Stepe, ci-
namje{ten, u novoj gradwi u centru grada jednosoban stan u u`em centru za poseban ulaz, grijawe, centar grada,
poslovnim qudima i stranim organizaci- ambulantu i drugo. Grijawe: drvo, cen- jena 70 KM, mjese~no, tel. 065/461-334. Du{ka Ko{~ice 2, tel. 051/212-764;
poslovnu djevojku internet - obavezno,
jama, 700 KM, tel. 065/705-460. tralno na lo` uqe, klima, struja. Du{ka 065/561-328.
Izdajem jednosoban namje{ten mawi
tel. 065/710-543.
Ko{~ice br. 22, Bawaluka, tel. 065/526- PLACEVI
stan sa parking mjestom, poseban ulaz, POSLOVNI 532; 051/213-177.
PRODAJA
U Boriku slobodna namje{tena soba za
dvije u~enice, bez prisustva vlasnika
ulica Marka Miqanova 1, Lazarevo, PROSTORI Izdajem - prodajem poslovni prostor stana, tel. 065/337-843.
ogranak Ivana Gorana Kova~i}a kod broja vlasni{tvo 1/1 TS “^ajavec - Zenit”,
177, tel. 065/096-490; 051/380-940. PRODAJA tel. 065/515-384.
Prodajem 800 m2 zemqe u Kuqanima, Iznajmqujem sobu `enskoj osobi u
tel. 065/685-800. ku}i u blizini carinarnice na Pred-
Izdajem garsoweru u Boriku, kod poli- Prodajem poslovni prostor (Zanatski Izdajem poslovni prostor od 40 m2 u ul. Prodajem ~etiri placa na Lau{u, tel. gra|u, tel. 066/717-305.
cijske akademije i kampusa, tel. 066/494- centar Star~evica), 30 m2, dva izloga, Petra Pecije 48, odmah useqiv, tel. 370-
tel. 065/685-800. 065/685-800. Izdajem studentkiwama sobu sa gri-
152. 298.
Prodajem dva placa kod {kole u jawem sa posebnim ulazom, tel. 065/546-
Izdajem trosoban namje{ten stan u cen- Izdajem ili prodajem poslovni pros- Izdajem poslovni prostor, 63 m2, tel. Motikama od 500 i 1.100 m2, tel. 065/618- 658.
tru Lakta{a - Laktingova zgrada, tel. tor u Novoj varo{i, pogodan za razne dje- 065/526-338.
latnosti, povr{ine 140 m2, tel. 505 ili 00385 98/262-017. Izdajem krevet u dvokrevenoj sobi
065/785-028. Izdajem poslovni prostor 27 m2 u mu{karcima, poseban ulaz, upotreba
065/527-849. Prodajem vi{e placeva u ^esmi kod au-
Izdajem jednosoban namje{ten stan za Novoj varo{i, tel. 065/525-010. topraonice “Dado”, tel. 387 65/679-481. kuhiwe i kupatila, centralno grijawe,
novogodi{we praznike, tel. 051/315-530. Prodajem opremqenu pekaru, povoqno, Izdajem poslovni prostor u TC”Ekva- tel. 065/228-840; 051/211-892.
tel. 065/631-613. Prodajem tri dunuma zemqe u Ivawskoj
Izdajem jednosoban nenamje{ten stan, tor", prizemqe, vawski izlog, tel. uz put, tel. 066/369-864. Izdajem studentima mu{karcima
48 m2, \ure \akovi}a 16 (centralno gri- Prodajem ili izdajem halu, povoqno, 065/932-596. dvokrevetnu sobu u Boriku, preko puta
jawe), tel. 051/351-348; 065/696-796. tel. 065/631-613. Prodajem plac, 600 m2, sa urba- kampusa i “Akvane”, tel. 051/350-735;
Izdajem poslovni prostor, 83 m2, na
nisti~kom dozvolom u nasequ ^esma, 066/834-204.
Izdajem namje{ten stan, 86 m2, u centru Prodajem vi{enamjenski objekat prvom spratu, ul. Kraqa Petra Prvog
zvati poslije 16 ~asova, tel. 051/307-644.
grada, cijena 500 KM + re`ije, tel. veli~ine 13,5x8,5 m2 na placu od 1.000 m2 Kara|or|evi}a, preko puta Po{te, tel. Izdajem sobu sa dva le`aja, central-
065/514-419. ili mijewam za mawi stan, Milosavci 065/775-098. Prodajem parcelu 2.128 m2, na magis- nim grijawem i upotrebom kuhiwe dv-
kod Lakta{a, tel. 065/522-151. tranom putu Bawaluka - Prijedor u Pri- jema u~enicama, tel. 051/437-794;
Izdajem garsoweru sa dva le`aja studen- Izdajem hitno poslovni prostor 40,50
Prodajem poslovni prostor, 52 m2, u jakovcima, dozvoqena gradwa, tel. 065/773-403.
tima namje{tena, centralno grijawe, ul. m2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a, uz
Gavrila Principa, kablovska, kod Zelenog centru ^elinca, mo`e zamjena za mawi 065/609-350. Izdajem za studentkiwe sobu sa gri-
put, hitno i povoqno, tel. 065/636-545.
mosta u Bawaluci, tel. 065/900-474. stan u Bawaluci, tel. 065/636-473. Izdajem 100 m2 prostora za skladi{te Prodajem plac 500 m2 Rakova~ke bare - jawem, tel. 065/546-658.
Izdajem nov nenamje{ten stan od 40 m2, Prodajem poslovno-stambeni objekat ili zanatski rad, blizu centra, kod `utih zgrada, tel. 066/820-832. Izdajem sobu sa upotrebom kupatila,
novoizgra|ena zgrada, Borik, prvi sprat, P+1+M od 250 m2, ulica Stepe Stepa- Moslova~ka 12 Bawaluka, tel. 066/642- Prodajem plac 500 m2 Rakova~ke bare kuhiwe i dnevnog boravka za dva stu-
tel. 066/406-225. novi}a - Bawaluka, tel. 065/707-190. 376. kod `utih zgrada, tel. 065/750-711. denta, tel. 062/054-553.
OGLASI GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 33

Izdajem studentkiwama trokrevetnu uzimam automobil sredwe klase, tel. Prodajem sitni crijep biber 12.000 Ku}ni majstor vodo i elektroradovi, Prodajem staklene prizme, dva paketa,
sobu sa centralnim grijawem u centru 065/403-491. KM u super stawu, mo`e kompenzacija, popravkei i od{topavawe odvoda, os- 20 komada, tel. 065/197-142.
Bawaluke, tel. 065/986-453; 063/995-968. Prodaje “reno senik”, kraj 2002, klima, tel. 065/597-514. talo, povoqno i kvalitetno, tel. Prodajem elektromotor 11 KW 1.400
Izdajem sobu djevojci, upotreba kuhiwe, centralna brava, bord kompjuter, cijena Prodajem armiranobetonske stubove, 065/882.511. obrtaja u minutu, tel. 429-003; 065/640-
kupatila, ku}a sa parnim grijawem u 5.000 evra, tel. 065/793-992. raznih du`ina za mre`u i bodqikavu Posjedujem licencu za nadzor i 070.
blizini carinarnice, tel. 051/316-776. Prodajem "VW kombi LT 28", 1999. g. 2,5 `icu, tel. 051/388-094; 066/252-990. izvo|ewe poslova grijawa, ukqu~uju}i i Prodajem kalup za betonske stubove,
Izdajem dvokrevetnu sobu sa centralnim SDI, u odli~nom stawu, boja bijela, tel. Prodajem staru ciglu, povoqno, tel. plinsko. Dajem je na raspolagawe metalna plo~a, 11 kom. sa vibracijom
grijawem i upotrebom kuhiwe i kupatila, 066/512-934. 066/641-405. izvo|a~ima radova ili investitorima, elektro, tel. 429-003; 065/640-070.
tel. 065/706-149; 051/464-725.
Borik, Rade Vrawe{evi}, tel. 066/898-247. DIJELOVI I OPREMA Prodajem 1100 komada crijepa u Debe- Prodajem betonske stubove za vino-
POTRA@WA Prodajem po ~etiri zimske gume za yip qacima, tel. 066/412-652; 051/424-246. Nastavnik matematike i fizike daje grade i ograde do tri m i ivi~wake za
instrukcije u~enicima osnovne {kole. staze i kanali}e, tel. 051/429-063;
Tra`im cimera u dvokrevetnoj sobi, tel. 16, 17, 18 coli, tel. 065/513-795. Prodajem PVC i alu-stolariju, vrata, Informacije i dogovor od 16 do 20
051/350-735; 066/834-204. prozori, gara`na vrata, povoqno i sve 065/646-070.
Prodajem po ~etiri zimske gume za ter- ~asova, tel. 065/668-947.
ence 16, 17, 18 coli “mi{elin alpin”, po mjeri, tel. 065/304-422. Prodajem prijedorsku {qivu, 50 ste-
VIKENDICE tel. 065/513-795; 467-588. Prodajem staru ciglu za zidawe, tel.
Dajem ~asove na harmonici i sinti-
sajzeru, na programu su narodne pjesme i
peni, odli~nog ukusa i arome za sve pri-
like, svadbe, kr{tewa, slave, ro|endane
KUPOVINA Prodajem dizel turbo motor za “fijat 062/752-598. kola, Bawaluka, tel. 051/303-011. i ostalo, tel. 065/206-060.
dukato” kombi, godi{te 1993. i dijelove,
NAMJE[TAJ
Pravim sve od `eqeza, ograde, nad- Prodajem hrastova ulazna vrata za ku}u,
Kupujem vikendice u Kne`evu. Telefon tel. 065/666-233. stre{nice, stala`e, natkrivam balkone, {iroka 1,35 m, visoka 2,10 m i `eqezna
065/594-183, tel. 387 65/298-304. Prodajem servo letvu volana za "golf PRODAJA gara`na vrata, za{titne re{etke itd., vrata {iroka metar i visoka 2,40 m, kom-
MOTORNA 3" i poluosovinu, tel. 065/391-383. tel. 065/600-993. pletna, samo ugraditi, Bawaluka, tel.
VOZILA Prodajem komplet vu~nu kuku za trak- Prodajem kau~, skoro nov, cijena 200 Profesor matematike sa velikim 065/206-060.
tor IMT 560 povoqno i jeftino, tel. KM, tel. 065/635-030. iskustvom daje ~asove u~enicima os- Prodajem ma{inu za {trikawe “to-
PRODAJA 065/669-730. Prodajem kau~, orman, el. {poret,
novne i sredwe {kole, tel. 051/217-260, jota”, rad u vi{e boja, povoqno, tel.
Auto-prikolica, aluminijumske stran- 065/837-295. 065/425-122.
Prodajem kamion “mercedes 12-17”, fri`ider, zamrziva~, ve{ ma{inu, bi-
hladwa~a, tel 065/318-540. ice, sa papirima, tel. 066/944-700. cikl, pe} na drva, tel. 354-543. Instrukcije i privatni ~asovi iz en- Prodajem ugaq za centralno grijawe,
Prodajem ~etiri felge ~eli~ne, 15 col gleskog jezika, tel. 051/275-145. Banovi}i-Kreka sa prevozom, povoqno,
Prodajem autoprikolicu “sabatijer” sa Prodajem dva polovna fri`idera, ci-
poklopcem, tel. 065/971-583 i 065/410-485. BW traktor yondir 60-60, tel. 065/391- jena po komadu 50 KM, tel. 066/225-332. Dostava svega {to vam padne na pamet tel. 065/894-241; 061/241-163.
383. i popravke sitnih vodoinstalaterskih i Prodajem ~etvoro vrata sobnih za ku}u
Prodajem “ford eskort” karavan, 1.6 ku- Prodajem regal iz tri dijela, pe} na elektri~nih kvarova u stanu, obavqa
bika, 16 V, benzin, 1997. g. p., registrovan Prodajem auto-prikolicu od rostfraja drva, radio “kosmaj”, elektri~ni {poret, sa {tokovima pri vrhu staklo, polovno,
sa originalnom ogradom i cirkular sa ozbiqan nezaposlen bravar, tel. 066/641- cijena povoqna, tel. 065/206-060.
do decembra 2011. godine, klima, servo, tel. 066/299-787. 487.
ABS, el. podiza~i air beg, tel. 065/528-238. trofaznim motorom, 5,5 KW, povoqno,
Prodajem ili mijewam za jeftinije
tel. 065/784-849. USLUGE Dajem ~asove razredne nastave od prvog ZAPO[QAVAWE
Prodajem novu navigaciju, 45 evrop- do petog razreda i engleski za drugo
"mercedes A klasa" 1,7, dizel 2001. g.p., tel.
skih dr`ava, srpski jezik, besplatno OSTALO polugodi{te, tel. 065/767-645.
065/528-247.
osvje`avawe mapa, tel. 065/525-455. Izvodim sve vrste masa`a i kinezit-
Prodajem “mercedes” benzin ml 400 CDI Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za erapijskih procedura kod hroni~nih i Ozbiqna `ena 40 god. sa radnim
godina proizvodwe 2002., 25.000 KM, tel. MA[INE centralna grijawa, povoqno, tel. degenerativnih stawa, tel. 066/268-938. iskustvom konobara i kuvara tra`i
065/418-630. I ALATI 051/483-144 i 065/670-639. [kola ra~unara “Giga computers” nudi
posao u ugostiteqstvu u Bawaluci, tel.
387 65/470-403.
Prodajem ili mijewam “pasat karavan
1,9 TDI" sa ful opremom, godina PRODAJA Vodoinstalater nudi usluge. Dajem sve vrste kurseva za rad na ra~unarima i
Francuz tra`i djevojku za ku}ne
garanciju na obavqeni posao, tel. polagawe sertifikata, tel. 051/213-088;
proizvodwe 1998, metalik, tel. 065/535- Prodajem industrijske {iva}e ma{ine 051/211-763; 387 65/546-390. 065/520-223. poslove, mogu}e stanovawe besplatno i
708. "singer", "durkop" i "necchi", rupi~arku plata po dogovoru, sve sa dogovorom, tel.
"pffaf" i "durkop" i mini fiksirku, tel. Vodoinstalater nudi usluge. Dajem Nastavnik engleskog jezika daje in- 065/245-613.
Prodajem “pe`o 405” benzinac, stranac, garanciju na obavqeni posao, tel. strukcije svim uzrastima, ~as deset KM,
u dijelovima, tel. 065/218-600. 065/518-125. Ako imate SSS ili vi{u {kolu,
38766/265-127, 051/211-763, 065/546-390. tel. 066/129-558.
Prodajem “golf 2”, benzin, 87. g.p., u do- Prodajem {trika}u dvorednu ma{inu `elite dobru zaradu, napredak u kari-
"Silver - DEED", nova, povoqno, tel. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe Dajem instrukcije iz matematike os- jeri uz pla}eno {kolovawe, li~nu nezav-
brom stawu, metalik boja, povoqno, Vil- bunara. Rad na podru~ju BL, KD, Prije- novcima i sredwo{kolcima, tel.
sonova, tel. 066/647-334. 051/896-355; 065/259-468. isnost, nazovite i zaka`ite razgovor,
dora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, 066/656-211. tel. 066/247-277.
Prodajem “lagunu” dizel, povoqno, tel. Prodajem ma{inu za obradu drveta, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel.
izrada svih vrsta `qebova, brodskih Autoprevoznik vr{i usluge prevoza Tra`im kuvaricu ili kuvara za rad u
066/256-211. 387 65/952-183. robe kombi vozilom, tel. 065/034-768.
podova, lamperije, tel. 065/034-768. Wema~koj, tel. 063/905-120.
Prodajem povoqno “ford kurir” (kedi) Vr{im usluge popravke, servisirawa Pu{tam muziku po ro|endanima, svad-
g.p. 1996. benzinac, u vrlo dobrom stawu, Motorna testera “stil” 039m i mo- ra~unara, instalirawe Windovsa i oper- Zavr{ena SSS gimnazija i apsolvent
torna testera “husvarna”, tel. 066/944- bama, `urkama, vlastito ozvu~ewe, ci- na arhitekturi, mu{karac, ozbiqan,
tel. 065/251-944. ativog sistema , cijena 30 KM, povoqno, jena jako povoqna, tel. 065/971-550.
700. tel. 065/971-550. tra`im bilo kakav posao na podru~ju
Prodajem dva “mercedesa” 190 D reg- Elektri~ar povoqno mijewa dotrajalu Bawaluke radi finansirawa na fakul-
istrovan do 9/11, u super stawu i 240 D, Prodajem nove privredne i poqo- Dajem instrukcije iz matematike os- opremu, postavqa nove i popravqa stare tetu, tel. 065/199-122.
nije registrovan, 1.200 KM u voznom privredne ma{ine, mrvilice, {rotil- novcima, tel. 051/311-576. elektroinstalacije, tel. 066/858-688.
stawu, povoqno, tel. 065/068-663; 065/297- ice, cirkulare, hoblarice, ma{ine za Djevojka, ekonomski tehni~ar, tra`i
mqevewe svih vrsta vo}a i povr}a, i Elektri~ar - ugradwa, zamjena au- Radimo povoqno moleraj, rigips, posao u kancelariji, butiku ili proda-
493. tomatskih osigura~a, interfona,
druge alatke za doma}instvo, tel. potkrovqa, tel. 065/035-990. jnoj radwi. Poznavawe rada na ra~unaru
Prodajem dva yipa “micubi{i pajero grija~a, rasvjeta, indikatori, insta- i engleskog jezika, tel. 066/363-302.
2,3”, dizel, 62 KW i “nisan pikap 2,5", 051/532-426. Pravim metalne ograde, kapije,
lacije, gromobrani, dolazak i pregled Ozbiqna `ena pedesetih godina
dizel, 59 KW, u odli~nom stawu, povoqno, Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za gara`na vrata, nadstre{nice, zatvaram
besplatni, Bawaluka, tel. 065/566-141. balkone i ostalo od metala, tel. 051/463- ~uvala bi stariju `ensku osobu uz
tel. 065/068-663; 065/297-493. metal “metalac” SB'26 profesional
MK-2, ispravna - kao nova, tel. 063/995- Povoqno dajem ~asove wema~kog jezika 329; 066/257-534. mogu}nost stanovawa sa istom, tel.
Prodajem “mercedes 190” dizel i benzin svim osnovcima i sredwo{kolcima, tel. 066/758-099.
u dijelovima, tel. 065/218-600. 968, 065/986-453. Dajem instrukcije iz engleskog jezika
065/681-170. osnovcima i sredwo{kolcima, tel. Potrebna tri sardnika za rad u Osigu-
Prodajem kombi “folskvagen” teretni, Prodajem ma{inu za bu{ewe betonskih
rupa, cijena 700 KM, tel. 065/564-479. Popravqam okvire nao~ara svih vrsta, 065/235-403. rawu, obuka je obezbije|ena u toku rada
T-2, dizel, g.p. 1990. u odli~nom stawu, brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save br. minimum SSS, tel. 065/932-539.
tel. 065/169-469. Prodajem ma{inu za nabacivawe glet Dajem ~asove matematike u~enicima i
16, tel. 051/318-227. studentima, vr{im pripreme za pri-
Prodajem “mercedes 123”, ful, sa mo- mase i kre~ewe, hitno, cijena po dogov-
oru, tel. 065/034-768. Rigips moleraj, renovirawe, povoqna jemne ispite i takmi~ewa, tel. 051/465- TURIZAM
torom i transmisijom 124, dizel, 55 KW,
tip 200 D, u odli~nom stawu, registrovan
cijena, tel. 065/672-680. 553; 066/430-105. PONUDA
do 9/11, tel. 065/297-493; 065/068-663. TRGOVINA Iskusni ku}ni majstor obavqa sve @ena, 40 godina, zavr{ena ugostite-
vrste ku}nih poslova, elektro, vodoin- qska {kola, radno iskustvo 20 godina,
Prodajem “golf 2”, 1,3 benzinac, g. p. '85, PRODAJA stalacija, moleraj i ostalo vrlo tra`i posao u ugostiteqstvu, ozbiqne
Turisti~ka agencija Hilandar orga-
registrovan godinu, tel. 065/450-300. nizuje pokloni~ko putovawe na Svetu
kvalitetno i profesionalno, tel. ponude, tel. 065/454-372. goru i Hilandar 20.6.2011. godine sa de-
Prodajem "jugo 45", 1991. godi{te, "reno Prodajem rashladnu vitrinu za- 065/980-038. Elektri~ar - vr{i zamjenu dotrajale setodnevnim boravkom u Paraliji. Up-
tafik" 1995. godi{te, "audi 80" 1989. obqenog stakla, du`ine tri m, i ver- Gradimo kamine, pecane i fontane, elektroopreme, popravqa stare i lata u {est rata, tel. 051/465/210,
godi{te, tel. 065/560-391, 051/280-777. tikalnu rashladnu vitrinu dva m, tel. 066/256-211. ugra|uje nove elektroinstalacije, tel. 065/644-500.
otvorenu, za suvomesnate i mlije~ne
Prodajem “audi A8”, 2003, benzin, povo-
qno, tel. 065/631-613. proizvode, tel. 066/510-413, 066/510-412. Nastavnica matematike i fizike daje 065/418-878.
LI^NI
KONTAKTI
instrukcije u~enicima osnovne {kole, Profesor engleskog jezika daje ~asove
Prodajem “ ford sijera” 1,6 benzin, '86. Prodajem rafe i dvije stala`e za vina tel. 051/302-196. i instrukcije, prevodi tekstove i doku-
god., registrovan do 03/11, 1.500 KM, tel. i sokove i trgova~ke vage za trgovine, menta, sudski tuma~, prevodilac, tel.
tel. 066/510-413, 066/510-412. Ma{insko cijepawe drva hidrau-
065/253-370. li~nim cjepa~em, rad motornom pilom, 065/938-401.
Udovac tra`i `enu do 63 godine koja,
Prodajem motor 1,8 “golf 3”, s klimom,
91. g.p., benzin, tel. 065/391-383.
UGOSTITEQSTVO tel. 065/345-604. Majstor minuta radi sve vrste retro-
vizora za autobuse, kamione i kombi
kao ja, nema pa`we, razumijevawa,
Izdajem ozvu~ewe za `urke, ro|en- we`nosti, milovawa za qep{i zivot ud-
Prodajem "pe`o 306", 1.6 benzin, 1996. PRODAJA danske svirke, proslave, poja~alo,
vozila, yipove, te kriva i rezana voje, tel. 38765/869-208.
godi{te, registrovan do 6/11, ura|en ve- ogledala sa ugradwom za putni~ka kola,
zvu~nici, laptop sa muzikom 100.000 pje- farovi i za “mercedes”, tel. 065/538-048.
liki servis, tel. 065/456-108. Prodajem bilijar “6” kao nov, novo sama, mikrofon, cijena 50 KM, tel. @ena 38 godina dobre du{e,
platno, renoviran, rostfrajne lajsne,
Prodajem “{kodu fabiju klasik” 1,2
HTP crvena, potpuno nova, klima, tel. tel. 066/469-299.
065/971-550.
RAZNA ROBA pu{a~, upoznala bi deviznog
Vr{im usluge kucawa, {tampawa penzionera iz Bawaluke radi
065/300-141. Prodajem ugostiteqske stolove (tri kori~ewa, diplomskih, seminarskih i PRODAJA braka. Zvati od 10 do 14 ~asova,
Prodajem “golf 1”, g. p. '81, registrovan komada) sa granitnim plo~ama, cijena po maturskih radova, cijena od 20 do 40 KM, tel. 066/265-874. 8470.
do 18.5.2011, cijena 1.200 KM i “kadet komadu 110,00 KM, tel. 065/793-992. jako povoqno, tel. 065/971-550. Prodajem kiosk, tel. 387 66/646-872.
suza”, '87. dizel. registrovan do 15.10.2011, IZDAVAWE
cijena 1.800 KM, tel. 066/944-700. Izdajem pikado, prodajem za pikado

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE


Prodajem “mercedes” 123-240, godina strelice, pera i {piceve, tel. 066/469-
proizvodwe 1983. motor odli~an, reg. is- 299.
tekla, potrebni mawi radovi na karoser-
iji, cijena 1.650 KM, tel. 065/691-884. ZANATSTVO
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima),
Prodajem traktor “ferguson” 533 i PRODAJA
prikolicu, tel. 065/450-548. putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD,
Prodajem “opel kadet” 1,6 dizel, g.p. 87,
povoqno, tel. 066/641-405.
Prodajem polovnu opremu za mu{ki
frizerski salon (dvije stolice sa
Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka
Prodajem “sitroen” ZX, dizel, godi{te hidraulikom, glavoper, podni pult,
95, cijena povoqna, tel. 065/788-435. ugaonu garnituru), tel. 065/902-662. Tekst:
Prodajem “ford” 1.8 D, karavan, reg-
istrovan do 6/2011, u dobrom stawu, cijena GRA\EVINARSTVO
4.100 KM, tel. 065/573-551. PRODAJA
Prodajem ili mijewam kombi T 4, '94.
godi{te, registrovan, plin-benzin, u Prodajem rezanu gra|u, brodski pod,
odli~nom stawu, fabri~ka kuka, tel. lamperiju i ostali gra|evinski materi-
066/680-994; 066/363-157. jal, rasprodaja, pilana KPZ Tuwice, Telefon:
Prodajem ili mijewam “pasata” g.p. 2006. daska 230 KM do 31. januara, tel.
1.9 TDI, dizel, u odli~nom stawu. U ra~un 38765/541-743.
34 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

Kornel Salata i Li Adi vlada}e nebom i zemqom u odbrani Crvene


zvezde.

Sport Ratomir Dujkovi},


biv{i selektor Gane

[esta etapa 32. relija Dakar u Ju`noj Americi

FOTO: AGENCIJE
Nata{a sa Venus Vilijams
Srpska teniserka Nata{a Zori} pripreme
za sezonu 2011. obavila je na Floridi, gdje
}e i zapo~eti takmi~arsku godinu. Odigra-
la je humanitarnu egzibiciju sa Venus Vi-
lijams i Brendom [ulc, a sav prihod od
egzibicije oti{ao je za dje~iju bolnicu u
Palm Bi~u.

Luki} se odrekao Plisni}a


Zoran Luki}, trener ruskog ko{arka{kog tima
Ni`wi Novgorod, odrekao se usluga iskusnog srp- Sainc
i Farija najbr`i
Karlos Sainc
skog centra Vawe Plisni}a. Nekada{wi igra~
FMP-a i Vojvodine ove sezone je za ruski tim pro-
sje~no biqe`io 10,4 poena i 5,7 skokova.

[panac do trijumfa do{ao u vremenu od 4:53:53 ~asa, sa predno{}u od devet


Srpski teniser Viktor Troicki postavqen je za sekundi u odnosu na timskog kolegu Nasera al-Atijaha iz Katara
~etvrtog nosioca na ATP turniru u Sidneju i bi}e
BUENOS AJRES - Por- branilac titule Siril Des- ^et vrti put na ovo go -
slobodan u prvom kolu. U drugom kolu Troicki Sagmajster
tugalski motociklista Ru- pre iz Francuske. di{wem reliju na nekoj eta-
~eka pobjednika me~a izme|u Radeka [tepaneka
ben Fa ri ja i [pa nac pi kod auto mo bi lis ta Srpski motociklista Ga-
i Huana Ignasija ^ele, a turnir u Sidneju se igra MARK
Karlos Sainc kod automo- trijumfovao je Karlos Sa- bor Sagmajster zavr{io
za nagradni fond od 422.300 dolara. Koma lider
bilista ostvarili su naj- inc, aktuelni pobjednik Da- je {estu etapu kao 66,
Vezni fudbaler ^elika i biv{i ~lan {ampi- br`a vre me na na {es toj kod motociklista ka ra. [pa nac je do {to mu je najboqi pla-
onske generacije Modri~a Optime Dario Pu- etapi 32. Dakara. trijumfa do{ao u vremenu sman na nekoj etapi u do-
ri}, po svemu sude}i, karijeru }e da nastavi u Farija je do svoje druge [pa nac Mark Ko ma je od 4:53:53 ~asa, sa predno{- sada{wem dijelu 32.
Ju`noj Koreji. On bi za nekoliko dana treba- po bje de na ovo go di{wem na kra ju trke brzi na ca }u od devet sekundi u odnosu izdawa najte`eg relija na
lo da otputuje u Aziju na zavr{ne pregovore. Dakaru do{ao u vremenu od imao za os ta tak od sko ro na tim skog ko le gu Na se ra svijetu. Jedini predsta-
5:35:27 ~asova poslije pre|e- pet i po minuta u odnosu na al-Atijaha iz Katara, dok je vnik Srbije na reliju, ko-
nih 456 kilometara u okviru pobjednika i jo{ uvijek za- tre}i bio jo{ jedan voza~ te ji se po tre}i put vozi u
spe ci ja la od Iku ikua do uzima ~elnu poziciju u ge- eki pe i biv {i po bje dnik Argentini i ^ileu, imao
Foto dana Arike.
Iza Fa ri je na KTM-u,
ne ral nom pla sma nu.
Pobjednik Dakara iz 2006.
Dakara @inijel de Vilije
iz Ju`noafri~ke Republike.
je zaostatak od ne{to vi-
{e od dva ~asa i 20 minu-
sa 50 sekundi zaostatka, na- i 2009. go di ne ima sko ro Sainc je i daqe prvi u po- ta u odnosu na vode}e i
{ao se wegov su na ro dnik de vet mi nu ta pre dnos ti u retku i ima ne{to vi{e od uspio je da se probije do
Elder Rodrigez na “jamahi”, odnosu na Desprea poslije dva i po minuta prednosti u 68. pozicije u plasmanu.
dok je tre }e vri je me imao {est etapa. odnosu na Al-Atijaha.

Srce izabralo Srbiju


Nijednog trenutka nije postojala dilema du moje omiqene serije #Haus m.d.#. Popodne
koja }e biti moja reprezentacija. Srbija je se vidim sa devojkom i dru{tvom. Pogledamo
prirodan izbor, s obzirom na to da smo mi iz neki dobar film ili se opustimo uz video-
Sem be ri je uvek bi li naj bli `i Beo gra du. igrice.
Zbog istorije, patriotizma, logistike. Zbog Bo`i} u Dubaiju izgleda super. Jedino
to ga sam pos tao ~lan Par ti za na, do bio nam nedostaje sneg, a za sve ostalo se pobrinu
dr`avqan stvo i pos tao re pre zen ta ti vac roditeqi jer je Bo`i} na{a tradicija i naj-
Srbije. Izuzetno mi je va`an taj ose}aj pri- ve}i praznik. Bar jedan dan pre Bo`i}a oba-
Velimir padnosti i ponosan sam {to se takmi~im pod vezno postim, a na Bo`i} mama po obi~aju
STJEPANOVI], srpskom zastavom. us ta je pre izlas ka sun ca da pri pre mi naj -
U 2011. godini najva`nije mi je da kolex boqu ~esnicu na svetu, pored koje nam ni{ta
srpski pliva~ zavr{im sa {to boqim ocenama, jer je to izu- drugo nije potrebno. Ku}a miri{e na tamjan,
zetno va`no ukoliko odlu~im da studiram u a na trpe zi su oba ve zno do ma }a pe ~e ni ca,
Americi. Na takmi~arskom planu najva`nije pr{ut, sir, papula, ajvar i druge |akonije
mi je Evropsko prvenstvo za juniore koje }e koje donosimo iz Semberije. Ujutro je ~itava
Izuzetno mi je va`an se odr`ati u Beogradu. po ro di ca na oku pu. Po sle mo li tve i
taj ose}aj pripadnosti Nemam puno slobodnog vremena i moram qubqewa uz pozdrav #Mir Bo`ji, Hristos se
i ponosan sam {to da vodim ra~una da ga lepo rasporedim. Obi- rodi# doru~kujemo i gucnemo malo crnog vi-
se takmi~im pod srpskom ~no ma lo du `e spa vam, do ru ~ku jem i on da na. Roditeqi ne idu nigde, a ponekad nam je
^lan Sijetla Xordan Babineks slavi pobjedu svoga tima pro- zastavom
tiv Wu Orleansa rezultatom 41:36. odem na #Fejsbuk#. Obavezno pogledam epizo- puna ku}a gostiju.
GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 35

Me~ Lige {ampiona [alke - Hapoel Tel Aviv (3:1) “pod lupom“ UEFA

Namje{taqka u eliti
Liverpul
Muriwo `eli
Xerarda
LON DON - Ma drid ski Re al
spreman je da ponudi Liverpulu
UEFA iz kladioni~arskih izvora dobila dosije sa podacima o zna~ajno velikim uplatama na 20 mi li ona fun ti za ka pi te na
Stivena Yerarda, kako bi ga do-
utakmicu [alke - Hapoel Tel Aviv (3:1) na azijskom tr`i{tu koja iznosi 12 miliona evra veo u svoje redove sqede}eg qeta,
pi{e “Miror“.
@oze Muriwo, trener “kraqev-
skog kluba“, bio je jako blizu do-
vo |ewa Yerar da dok je vo dio
lon don ski ^el zi 2005. go di ne,
kada je kapetan “redsa“ bio blizu
odlas ka s “En fil da“, ali se u
posqedwi ~as predomislio i po-
tpi sao no vi ugo vor sa svo jim
klubom.
Yerard, koji zara|uje oko 120.000
FOTO: GLAS SRPSKE

fun ti se dmi ~no, ima ugo vor s


Liverpulom do 2013. godine. Ali,
~iwenica da igra za klub koji je
trenutno daleko od borbe za tro-
feje trenutno ga vi{e mu~i i za-
nima od nov~anih pitawa, pi{e
“Miror“.

Barselona
Preminuo
Pedraza
BARSELONA - Anhel Pedraza,
biv {i prvo ti mac Bar se lo ne,
Viqareala i Majorke, preminuo
je u subotu od raka u 49. godini.
[toper ro|en u Seviqi razvijao
se u podmlatku Barselone, a svoju
prvu sezonu u “Primeri“ proveo
je na pozajmici u Viqarealu. Po-
slije toga je u Barseloni proveo
pet sezona, osvojiv{i prvenstvo
i Kup kraqa, ali je proma{io s
bijele ta~ke u izvo|ewu penala u
finalu biv{eg Kupa {ampiona
(dana{wa Liga {ampiona) 1986.
Detaq sa spornog susreta [alke - Hapoel FOTO: AGENCIJE go di ne pro tiv Steaue, ko jeg je
BERLIN - Utakmica [alke - Hapoel Tel Aviv ali u eki pi Ha po ela se na pobjedu [alkea od dva kontekstu. Barselona izgubila. Za Majorku
tre}eg kola grupne faze (3:1) na azijskom tr`i{tu. odavno pri~a o gostovawu gola razlike upla}eno ~ak Trener [alkea Feliks je igrao od 1988. do 1995. godine.
Li ge {am pi ona izme |u u Gel zen kir he nu“, pi {u 12 miliona evra i UEFA je Magat, kojeg je ova vijest Zdravqe mu je posqedwih mjese-
[alkea i Hapoela nalazi BRAZILAC izraelski mediji. ispitivala okolnosti dugo za te kla na pri pre ma ma u ci bilo jako naru{eno, zbog ~ega
se pod istragom Evropske Daglas bio Tada je naro~ito podba- prije nego {to je “Zidoj~e Tur skoj, na veo je da prvi je u oktobru pro{le godine napus-
fudbalske unije (UEFA), kiks igra~ ci la od bra na izra el skog cajtung“ objavio da se uta- put ~uje za mogu}nost na- tio du`nost trenera u ni`eliga-
obja vio je “Zidoj ~e caj - {ampiona, predvo|ena Bra- kmica nalazi pod sumwom. mje{tawa utakmice. {kom L’Hospitaletu.
tung“. Uplate u Aziji izno- Me~ je odi gran 20. zilcem Daglasom da Silvom, Is tra ga jo{ ni je za - - Po mom mi{qewu,
sile su 12 miliona evra. oktobra pro{le godine, a koji je u me|uvremenu pre- vr{ena, tako da u ovom tre- sve je bilo ~isto. Nije ni- Norve{ka
Pre ma pi sawu tog jedan izraelski list obja- {ao u Red Bul iz Salcburga. nut ku ne ma mjes ta bi lo {ta ~udno da ekipa u gos-
wema~kog dnevnika, UEFA vio je komentar u kojem se Is ta ta od bra na bi la je kakvim zakqu~cima. Ipak, tima odigra mnogo slabije Svenson oti{ao
je iz kla di oni ~ar skih vijest o mogu}oj neregular- ~vrsta kao granit u revan{ ~iwenica je da se nikada nego kod ku}e - aludirao je u legendu
izvo ra do bi la do si je sa nosti prihvata bez pretje- susretu na doma}em terenu... do sa da ni je do go di lo da na iz dawe Ha po ela na
podacima o zna~ajno veli- ranog iznena|ewa. Pre ma ne zva ni ~nim utakmica Lige {ampiona “Veltins areni“ pomenute OSLO - Torbjorn Svensen, pro-
kim uplatama na utakmicu “U klubu su {okirani, informacijama, u Aziji je bu de po me nu ta u ova kvom ve~eri. slavqeni norve{ki fudbaler i
rekorder po broju nastupa za tu
skan di nav sku re pre zen ta ci ju,
Predsjednik FIFA Jozef Sep Blater jo{ jednom o Englezima preminuo je u subotu u 87. godini.

Privilegije ko{tale Veliku Britaniju


Bek koji je cijeli vijek (1945 -
1966) proveo igraju}i za Sande-
fjord u dresu nacionalnog tima
CIRIH - Prvi ~ovjek or ga ni za ci je [vaj ca rac je pos to ja la ne ka vrsta uo~i bi rawa do ma }i na neka odbojnost prema wima sakupio je 104 nastupa od kojih je
Me |u na ro dne fu dbal ske Jozef Sep Blater ka`e da ogor~ewa prema Englezima svjetskih prvenstava 2018. u FIFA, mo`da zbog saveza, u wih 93 bio i kapiten.
i 2022. godine. a mo`da i zbog nekih pri- Zanimqivo, u 22 godine igrawa
Prvi ~ovjek FIFA pri- vilegija - rekao je Blater. za klub Svensen se nije okitio
znao je da je postojao otpor Mu dri [vaj ca rac je ni je dnim tro fe jem. On je ju bi -
unutar wegove organizaci- potom dodao i ovo: larni stoti nastup za Norve{ku
je prema “naduvenim“ En- - Velika Britanija ima odigrao 17. septembra 1961. godi-
gle zi ma ko ji za se be veliku va`nost unutar na- ne, ~ime je postao tek drugi fu-
smatraju da su najboqi na {e or ga ni za ci je jo{ od dba ler na svi je tu s to li kim
svijetu. On je istakao da su 1946. godine. Ima svoje ~e- brojem nastupa za reprezentaciju.
pojedini ~lanovi FIFA bi- tiri asocijacije u FIFA i Prvi je bio Englez Bili Rajt.
li ogor ~e ni na Ve li ku je dnog pot pred sje dni ka.
Bri ta ni ju, jer su ima li Ne ma vi {e pri vi le gi ja,
potpredsjednika u Komite- koje bi neko mogao ovdje da
tu, {to nije bilo fer pre- ima od wih. Ali te privi-
ma ostalima. legije se moraju ~uvati ve-
oma inteligentno.
OSTRVQANI Bla ter ni je daqe `e -
odradili dobru lio da se upu{ta u komen-
prezentaciju ta ri sawe zbog ~e ga
Engleska nije dobila do-
- Ne mogu da sudim za- ma}instvo Mundijala 2018.
{to je Engleska bila toli- godine koje je pripalo Ru-
ko slabo kotirana. Oni su si ji. ^e ti ri go di ne ka -
odradili dobar posao i do- sni je do ma }in SP bi }e
Jozef Sep Blater FOTO: AGENCIJE bru prezentaciju. Postoji Katar.
36 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

FOTO: AGENCIJE
Pi{e:
Slavko
BASARA

Kwige prije
fudbala
Sjede}i u kafani ~ovjek sva{ta ~uje. Pa i to da
vi{e ne vrijedi gledati fudbal i #lo`iti se# na
wega! Mo `da su sa go vor ni ci i u pra vu. Boqe je
pro~itati i prosje~nu kwigu nego izgubiti 90 mi-
nuta buqe}i u TV prijemnik i gubiti bez potrebe
vid.
Ante [apina, Hrvat ro|en u Berlinu, koji je bio
jedan od u~esnika #afere Hojcer#, na sudu u Bohu-
mu je istakao da je sudiji iz BiH Novi Pani}u dao
40.000 evra ka ko bi uta kmi ca kva li fi ka ci ja za
Mundijal Lihten{tajn - Finska (1:1) bila namje-
{te na. U ne djequ se po ja vi la in for ma ci ja da je
me~ Lige {ampiona izme|u [alkea i Hapoela iz Duel Sa{e Ili}a (Partizan)
Tel Aviva pod sumwom! i Kadua (Crvena zvezda)
Ima li bar zrno po{tewa u dana{wem fudbalu?
Ili je sve goli interes i namje{taqka? Razli~ita mi{qewa “vje~itih rivala“ za Superkup Srbije
Kako fudbal mo`e da bude imun na dana{we to-
kove i shvatawe igre? Gledaju}i film #Montevi-
deo, Bog te vi deo# ja sno je da je ta da{we i
sada{we vrijeme kao dan i no}. Tada su u fudbalu
bili istinski sportsmeni, a danas su u wemu mafi-
Crvena zvezda "za",
ja{i, razbojnici i varalice. Zatrovan je sam vrh
koji treba da bude primjer. Zato se postavqa pi-
tawe da li je [panija regularno stigla do titule
{ampiona svijeta i da li }e zaista najboqi klub
a Partizan "protiv"
U taboru fudbalskog {ampiona Srbije smatraju da je nagrada od 50.000 evra
postati prvak Evrope? potcjewiva~ka za oba beogradska kluba
Sumwamo u to! Imamo puno pravo poslije svega
{to se pojavilo u javnosti. BEOGRAD - Ideja da se Predsjednik Zvezde Vla- vi bili skrajnuti, i to je Crvena zvezda i Partizan?
Fudbal je kao najpopularniji sport i wegovo vi- uta kmi ca izme |u Crve ne dan Luki} kratko je proko- razlog zbog kojeg Partizan Mo`da bismo pristali da
so ~an stvo iz gu bio trku sa nov cem i qudi ma zvez de i Par ti za na u fu - men ta ri sao tu ide ju na to ne pris ta je - na gla - se igra u Beogradu i da na-
dbalskom Superkupu Srbi- ri je ~i ma: “Sla `e mo se sa sio je \uri}. grada bude minimum 150.000
sumwivog mo ra la. Da na{wi fu dbal je naj bli `i
je odi gra na qeto u Be ~u ide jom da se igra Su per - evra, ali ovako ne - smatra
konstataciji popa Milorada Karaklaji}a iz seri-
“pro drma la“ je ja vnost u kup.” LUKI] on.
je #Vrati}e se rode# u kojoj ka`e: Draga moja deco, Srbiji. Dok jedni smatra- Na drugoj strani, pred- se slo`io Stadion “Ernst Hapel“
moji fudbaleri, mante se fudbala...#. ju da je to sjajna ideja, dru- sje dnik “crno-bi je lih“ sa idejom u Be~u jedna je od mogu}ih
Kako biti normalan u dana{we vrijeme i gledati gi misle da takav me~ ne Dra gan \u ri} odlu ~no se opcija za me~ “vje~itih ri-
fudbal? bi imao smisla. protivi ovoj ideji smatra- Predsjednik “crno-bije- vala“.
Boqe je ~itati kwige! Ni pred sta vni ci dva ju}i je “suludom“. lih“ je po se bno ra zo ~a ran - Ne `elimo da igramo
naj ve }a srpska klu ba ni su - Prvo, za {to uop {te nagradom od 50.000 evra za u Be~u niti pristajemo na
Karlo An}eloti, menaxer ^elzija mogli da se usaglase o ovoj da se igra u Be ~u. Ta kva tu uta kmi cu sma tra ju }i je nagradu od 50.000 evra. Ako
ideji. Sli~no kao i o mno- ideja je suluda i wena re- potcjewivawem renomea dva to ho}e qudi iz Fudbalskog
Ne znam razloge krize gim drugim stvarima, “vje- ali za ci ja sa mo bi do ne la kluba. sa ve za Srbi je i spon zo ri,
LONDON - Menayer ^elzija Italijan Karlo An}elo- ~i ti ri va li“ ima ju skroz ko rist me {e ta ri ma iz - [ta zna~i 50.000 evra? neka igraju me|usobno - na-
ti izjavio je da svoj (zasad) siguran status u klubu du- opre ~na mi{qewa o uta - agencije koji bi organizo- Zar to ne deluje potcewiva- glasio je na kraju prvi ~o-
gu je ra zu mi je vawu sa vla sni kom klu ba Ro ma nom kmici u Be~u. vali susret, dok bi klubo- ~ki za institucije kakve su vjek Partizana.
Abramovi~em.
Svjestan je da sa devet bodova mawe i utakmicom vi{e od Vlada Hrvatske razmatrala Zakon o huliganizmu na stadionima
Man~ester junajteda nije realno odbraniti titulu prvaka
Engleske. S obzirom na to da je sezona tek u{la u drugu
polovinu, takvo stawe stvari je prili~no pora`avaju}e za
Poo{trene mjere za nasilnike
tako ambiciozan klub... ZAGREB - Na sjednici Vla-
- Vjerujem da su mnogi iznena|eni {to sam i daqe me- de Hrvatske usvojene su izmjene
nayer ^elzija. Ne bi me iznenadilo da sam dobio otkaz - Zakona o spre~avawu nereda na
rekao je An}eloti. sportskim takmi~ewima kojima
Italijan je sve vrijeme realan u sagledavawu stvari i ne su dodatno poo{trene mjere
poku{ava da uqep{a stvarnost. protiv navija~a koji su skloni
- ^iwenica je da je pro{lo mnogo vremena otkako smo huliganskom pona{awu.
zabiqe`ili dobar rezultat. O~ekivao sam da }e kriza do- - Sportski stadioni moraju
}i, ali nisam o~ekivao da bude ovako duga biti mjesta za one koji vole
i ovako te{ka. Ne znam koji bi jo{ tre- sport i `ele navijati, a ne za
neri mogli da zadr`e posao u ^elziju one koji ne vole ni{ta i niko-
sa ovim re zul ta ti ma, ali ja ga. To su mjere za za{titu pra-
imam po dr{k u gaz de vih navija~a i gra|ana, a protiv
Abramovi~a. divqa~kog pona{awa - poru~i-
la je premijer Hrvatske Jadran-
Znam
ka Kosor.
to jer sam
raz go va rao s POJA^ANA Odzvonilo huliganima FOTO: AGENCIJE
wim - ka zao je An - odgovornost nevini qudi, starci i `ene. U zabrawuje prodaju alkohola u nizovawe nasiqa na takmi-
}eloti. organizatora sukobu policije i huligana je- sportskim objektima. Alkohola ~ewima, uni{tavawe stvari
An}eloti je dodao da u tra- dan policajac je izgubio oko, ve} neko vrijeme nema na fu- ili imovine i nepo{tovawe
`ewu izlas ka iz kri ze ne }e
takmi~ewa
dok je navija~ Mario Gali} do- dbalskim stadionima u Hrvat- mjera i zabrana.
biti nedodirqivih igra~a i O izmjenama zakona po~elo bio metak u trbuh. skoj, ali ova odredba ne}e se Policija }e imati mogu-
da bi lo ko mo `e da o~e ku je se sve ~e{}e govoriti poslije Premijer Kosor je poru~ila svidjeti navija~ima Medve{~a- }nost zabrane takmi~ewa ako
se li dbu sa te re na na klu pu posqedwih velikih nereda 1. kako }e ovim izmjenama oja~ati ka, koji su do sada neometano sportski objekat nije propi-
ako bude procijeweno da je maja pro{le godine na derbiju odgovornost organizatora u`ivali u pivu na hokeja{kim sno opremqen. Omogu}ava se i
to u interesu tima. Dinama i Hajduka (0:0) kada je sportskih manifestacija. Za- utakmicama. ka`wavawe huligana koji su
^elzi se sino} sastao sa zbog pretjerane reakcije obez- kon ukqu~uje i zabranu maski- Uvode se i ~etiri nova ka- pravili nerede u inostran-
Ip svi ~em u tre }em ko lu bje|ewa i policije nastao haos rawa, nultu toleranciju na znena djela: u~estvovawe u tu~i stvu, {to do sada nije bilo mo-
Karlo
An}eloti FA kupa. na stadionu u kojem su stradali alkoholizovanost posjetilaca i ili napadu na gledaoce, orga- gu}e.
GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 37

Milan i Udineze odigrali me~ za pam}ewe u 19. kolu Serije A FA kup


Pobjeda
Ibrahimovi} ~uva lidera “|avola“
LONDON - U derbiju tre-
}eg kola FA kupa Man~ester
Sjajni reprezentativac [vedske uspio junajted je savladao sa 1:0
Liverpul, kojeg je sa klupe
je da postigne gol u sudijskoj nadoknadi predvodio novi menayer Ke-
i donese barem bod lideru Serije A ni Dagli{. Ve} u prvom mi-
nu tu su di ja Grem Pol
Tabela
pokazao je na penal poslije
RIM - Fe no me nal nu prekr{a ja nad Di mitrom
utakmicu sa puno preokreta 1. Milan 19 12 4 3 34:17 40 Berbatovom. Siguran izvo-
odigrali su Milan i Udi- 2. Lacio 19 10 4 5 25:18 34
|a~ bio je ve te ran Ra jan
neze u 19. kolu italijanske 3. Napoli 18 10 3 5 27:20 33
4. Roma 19 9 5 5 27:24 32
Gigs. Sve dileme oko pobje-
Serije A. Gosti su tri puta dnika rije{ene su u 32. mi-
5. Juventus 18 8 7 3 33:21 31
vodili, ali je Zlatan Ibra- 6. Palermo 19 9 4 6 32:22 31 nutu kada je Stiven Yerard
himovi} u nadoknadi vre- 7. Inter 17 8 5 4 25:16 29 dobio direktan crveni kar-
mena uspio da ostavi bod na 8. Udineze 19 8 3 8 27:25 27 ton poslije prekr{aja nad
“San Siru“ (4:4). 9. Sampdorija 18 6 8 4 20:17 26
raspolo`enim Gigsom.
U utakmici za pam}ewe 10. Bolowa 19 6 7 6 19:24 24
11. Kaqari 19 6 5 8 21:18 23
U drugoj utakmici nedje-
naj vi {e su po ka za li Ale - qnog popodnevnog progra-
12. Fjorentina 18 6 5 7 20:20 23
{andre Pato i Antonio di 13. \enova 18 6 5 7 13:15 23 ma To ten hem je ru tin ski
Natale koji su postigli po 14. Kijevo 19 5 7 7 19:21 22 savladao ^arlton rezulta-
dva gola. Di Natale je ovim 15. Parma 19 5 7 7 19:23 22 tom 3:0, a ra spo lo `en je
golovima odmakao na listi 16. Katanija 19 5 6 8 17:24 21
bio dvos tru ki stri je lac
strijelaca i za sada je pos- 17. ]ezena 18 5 4 9 13:21 19
18. Le}e 19 5 3 11 18:36 18
Yermejn Defo.
tigao 13 pogodaka.
19. Bre{a 19 4 3 12 15:26 15
Iz gle da da je Ma si mo 20. Bari 19 3 5 11 12:28 14
Morati donio dobru odluku Patrik Vijera
kada je otpustio Rafu Beni- Fu dba le ri Sam pdo ri je Najavio
teza i na klupu doveo Bra- pobijedili su Romu rezulta-
zil ca Le onar da. Po sli je tom 2:1 u prvoj utakmici 19.
odlazak
pobjede u pro{lom kolu pro- kola Serije A odigranoj u PARIZ - Francuski fu-
tiv Na po li ja, In ter je u ne djequ. \e novqani su do dbaler Patrik Vijera izja-
gostima savladao Kataniju po bje de sti gli sa igra ~em vio je da bi teku}a sezona
(2:1), a ~ovjek odluke bio je mawe, a u trenucima dok su mogla da mu bude posqedwa
Es te ban Kam bi ja so ko ji je bili broj~ano ja~i postigli u karijeri.
postigao oba gola. su dva gola i preokrenuli - Rekao bih da su {anse po-
Zlatan Ibrahimovi} (Milan) FOTO: AGENCIJE la-pola da se penzioni{em u
Rezultati rezultat. Zatim su svim si- Man~ester junajteda Fede- tu utakmice. junu - kazao je 34-godi{wi
lama branili vo|stvo sa de- riko Makeda, koji u 82. mi- Sa mo tri da na na kon vezista Man~ester Sitija.
Rezultati i strijelci 19. kola: Sampdorija - Roma 2:1 (Poci Iz In te ra je pre {ao u
58. penal, Guberti 83 - Vu~ini} 18), Milan - Udineze 4:4 (Pa- vetoricom igra~a, po{to su nu tu ni je is ko ris tio {to su demolirali Juventus,
u fi ni {u uta kmi ce idealnu priliku koja mu se igra~i Parme priredili su Man~ester Siti, a sada je
to 45, 82, Benatia 79. autogol, Ibrahimovi} 90 - Di Natale rezerva i u Sitiju, ali ga ta-
35, 66, San~ez 53, Denis 89), Bari - Bolowa 0:2 (Ekdal 39, iskqu~eni Stefano Lukini ukazala. neprijatno iznena|ewe svo-
i Daniele Gastadelo. Fjo ren ti na je us pje la jim navija~ima. Sva tri bo- kva uloga vi{e ne nervira.
Di Vajo 69), Katanija - Inter 1:2 (Gomez - Kambijaso 75, 79), - Bilo bi neprikladno da
]ezena - \enova 0:0, Kjevo - Palermo 0:0, Fjorentina - Bre- ADEM da preo kre ne uta kmi cu da sa “Enio Tar di ni ja“
iako je gu bi la 0:2. Ju nak odnio je Kaqari (1:2). La- sam qubomoran na svoje sai-
{a 3:2 (\ilardino 72, Santana 86, Qaji} 88 - Dijamanti 30, Qaji} donio gra~e - naveo je Vijera, koji
Kordova 45), Lacio - Le}e 1:2 (Mauri 47 - Muslera 39. auto- “qubi~astih“ je srpski in- cio je pri re dio ne ugo dno
pobjedu Fjorentini ter na ci ona lac Adem izne na |ewe na vi ja ~i ma, a je najve}i dio karijere pro-
gol, Grosmiler 72), Parma - Kaqari 1:2 (\ovinko 53 - Akva- veo u Arsenalu, a igrao je i
freska 22, 32), sino} su igrali Napoli - Juventus. Za doma}i tim je debito- Qaji} koji je postigao po- sva tri boda sa “Olimpika“
vao dos ko ra{wi na pa da~ bjedonosni gol u 88. minu- odnio je slaba{ni Le}e. za Kan, Milan i Juventus.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

Promjenqivo Beograd Boris


DMITRA[INOVI]
obla~no Subotica Maks. 12 oC direktor
Min. 7 oC Mirjana KUSMUK
U Srbiji }e biti pro- glavni i odgovorni urednik
Bijeqina mjenqivo obla~no, a to-
Bawaluka Doboj Novi Sad
kom dana mogu}i su du`i Darko GAVRILOVI] (zamjenik
Tuzla glavnog i odgovornog urednika)
sun~ani intervali. Mi- Sandra MILETI]
nimalne dnevne tempe- (novosti)
Zvornik Dragana ]OSI]
rature kreta}e se od -2
(dopisnici, dru{tvo, Glas plus)
Zenica do 7, a maksimalne od 4 Beograd Daliborka SEKULI]
do 13 stepeni Celzijusa. (biznis)
Mehmed DIZDAR
Obla~no Sarajevo (hronika)
Vawa POPOVI]
U Republici Srpskoj ujutru (panorama)
i tokom prijepodneva bi}e Tawa MILAKOVI]
umjereno do znatno obla~no (Srbija, region)
Mostar Novi Pazar Ni{ Milenko KINDL
sa sun~anim intervalima na (svijet)
istoku i sjeveroistoku i po- Neda SIMI]-@ERAJI]
negdje sa maglom du` rijeka. U (kultura)
Darko GRABOVAC
drugom dijelu dana obla~no u Nik{i} (Bawaluka)
svim krajevima, uz mogu}nost Bawaluka Slavko BASARA
Pri{tina
11 oC
ki{e na krajwem zapadu to- (sport)
Trebiwe Maks. Podgorica Tihomir GA^I]
kom ve~eri. Duva}e slab do
umjeren, ju`ni i jugoisto~ni
Min. 2 oC (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ
vjetar, a na sjeveru slab is- NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici
to~ni. Jutarwa temperatura kraj Drvara, 31. jula 1943. godine.
Evropske metropole Od 15. septembra 1992. godine od-
vazduha -2 na pojedinim viso- lukom Narodne skup{tine RS izlazi
ravnima, u ostalim krajeva Amsterdam 2 Budimpe{ta 4 London 5 Prag 4 kao dnevni list Republike Srpske.
od 1 do 8, a dnevna tempera- Atina 14 Bukure{t 11 Madrid 6 Rim 15 Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5.
tura vazduha od 5 do 11, lo- Berlin 0 Carigrad 9 Minhen 4 Sofija 9 maja 2003. godine.
kalno na jugu i sjeveru do 14 Be~ 5 Dablin 7 Moskva 0 Stokholm 0
Bratislava 5 Kopenhagen 1 Oslo -2 Var{ava 2 e-mail: dopisnik@glassrpske.com
stepeni Celzijusa.
Brisel 0 Lisabon 13 Pariz 2 @eneva 3 marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marke-
ting: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka
551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53
38 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SRPSKE

Antena
Gdje raste crvena paprat Ruska ku}a
Uloge: Xejms Vitmor, Uloge: [on Koneri,
00
13 20 Beverli Garland,
Stjuart Peterson
0 Mi{el Fajfer,
Roj [eider
RTRS Re`ija: Norman Tokar PINK BH Re`ija: Fred [episi
Tokom kwi`evne konferencije britanskom
KABLOVSKA izdava~u predate su tri tajne biqe`nice, koje na-
vodno sadr`e brojne ruske vojne tajne. Britanska
tajna slu`ba `eli da provjeri istinitost tih
glasina i na zadatak {aqe izdava~a Barlija Ble-
B 92 ra, koji ima mnogo iskustva s Rusima i Rusijom.
6.00 Jutarwi program 18.00 Super genije Iako voqan da pomogne, Barli je ~ovjek koji se ne
10.00 Vijesti 18.30 Vijesti miri lako s autoritetima pa se ~esto sukobqava i
10.30 Super genije 19.00 Sun|er Bob, sa svojim nadre|enima. To mu nipo{to ne}e pomo-
11.00 Otka~ena istorija crtani film }i kada shvati da se upetqao u mnogo komplikova-
12.00 Na{a mala klinika, serija 20.00 Drugi svjetski rat u boji niju i opasniju igru od one koju je o~ekivao.
13.00 Na{a mala klinika, serija 21.00 Vrati}e se rode, serija
14.00 Drugi svjetski rat u boji 22.00 Reakcija
15.00 Nacionalna 23.00 Vijesti
geografija i BBC 23.30 Pogre{na `ena,
16.00 Vijesti film
16.30 Sportski pregled 1.10 Otka~ena istorija
16.50 Najboqe godine, serija - Info

Fox Crime
6.50 Metlok 17.40 Aerodrom
7.30 Brojevi 18.30 ^uvar Dje~ak `eli da ima dva crvena lova~ka psa, ali mu
8.20 Wujor{ki 19.10 Bjekstvo to roditeqi ne mogu da priu{te. Ova neobi~na
plavci iz zatvora `eqa ga odvla~i u svijet avantura, neizvjesnosti,
9.10 Distrikt 20.00 Brojevi ali i tragedije, da bi na kraju shvatio {ta zna~e
9.50 Odjeqewe 20.40 Nestali vrijednosti qubavi prema porodici i prijateqima.
10.40 Bouns 21.30 Rexenesis
11.30 Prevaranti 22.20 Rexenesis
12.20 ^uvar
13.00 Brojevi
23.10 Bouns
23.50 Zlo~ina~ki
RTRS BN RTS 1 RTS 2
13.50 Wujor{ki umovi 6.00 Jutarwi program 6.30 Jutarwi 6.00 Vijesti 6.00 Koncert
plavci 0.40 Bjekstvo 9.00 Vijesti 6.05 Jutarwi za dobro jutro
program
14.40 Distrikt iz zatvora 9.05 Nodi program 6.50 U zdravom tijelu
15.30 Bouns 1.20 ^uvar 9.20 Mimo i ^arli, 8.30 Crtani 8.00 Dnevnik 7.00 Kuvati srcem
16.10 Nestali 2.00 Zlo~ina~ki crtani film film 8.10 Jutarwi 7.30 [umska {kola
17.00 Odjeqewe umovi 9.20 Odbjegla princeza, program 7.35 Pepa prase
9.00 Nezaboravne
Fox Life
film 9.00 Boqi `ivot, 7.40 Metro Erni
10.10 Doktor @ivago, biblijske serija 7.50 Spajdermen,
7.00 Ko `iv 16.40 Houp i Fejt serija 9.40 U zdravom tijelu crtani film
pri~e
11.00 Karmelita, 10.00 Vijesti 8.10 Aleks, crtani film
ko mrtav 17.30 Ko je Samanta
serija 10.00 Novosti 10.05 Lov i ribolov 8.30 Tuma~ewe kwi`evnog
7.50 Svita 18.00 Svita
12.00 Dnevnik 10.20 Kradqivac 10.30 Eko karavan djela
8.50 Kako sam 18.50 Svi
12.20 U fokusu 11.00 Vijesti 8.40 Mansarda
upoznao gradona~elnikovi qudi srca,
13.00 Pregled nedjeqe 11.10 O~ajne 9.10 Jedna slika
va{u majku 19.30 Sta`isti
za osobe za serija doma}ice, jedna pri~a
9.10 Doktor Haus 20.20 Razvedeni
o{te}enim sluhom serija 9.20 Arhitektura
10.00 Porodi~na Gari 11.00 Grom
13.20 Gdje raste 12.00 Dnevnik 9.40 Enciklopedija
praksa 20.50 Kako sam
crvena paprat, u raju, 12.10 Sport plus 10.00 Vrele gume
10.40 Ko `iv upoznao
film 12.30 Evronet 10.30 Total tenis
ko mrtav va{u majku serija
15.00 Vijesti 12.30 Prevarant, 10.40 Magazin
11.30 Svita 21.10 Svita 12.00 Novosti serija Lige {ampiona
12.40 Razvedeni Gari 21.50 Prava krv 15.05 Dolina sunca,
serija 12.10 Film 13.30 Snimi ovo, 10.45 Tvr|ave na Dunavu
13.00 Kako sam upoznao 22.50 Ko je Samanta film 11.10 Dobro je znati
va{u majku 23.10 Doktor 15.50 Turnir 14.00 Novosti
u malom 15.00 Vijesti 11.40 [kola nas
13.30 Sta`isti Haus 15.10 Balkanskom ulicom je odr`ala
14.10 Svi 0.00 Porodi~na fudbalu 14.05 Kamionxije,
16.00 Vijesti 12.10 Muzika
gradona~elnikovi qudi praksa 16.00 Re.publika serija 16.10 Miris ki{e 13.00 Trezor
15.00 Ko `iv 0.50 @enske pri~e 16.30 Srpska danas
15.00 Jelena, na Balkanu, 14.00 Tuma~ewe
ko mrtav 1.40 Ko `iv 17.00 Karmelita,
serija kwi`evnog djela
15.50 Da draga ko mrtav serija serija
17.00 Dnevnik 14.10 Mansarda
18.00 Belkanto 16.00 Dnevnik RT Vojvodina 14.40 Jedna slika
Radio RS 19.00 Upitnik
16.10 Grijeh 17.20 [ta radite jedna pri~a
19.30 Dnevnik bre 14.50 Arhitektura
6.00 Jutarwi program 20.05 Ve~e uz radio
20.10 Presing wene 17.40 Beogradska 15.10 Enciklopedija
10.00 Vijesti 21.00 Vijesti
21.30 Miris ki{e hronika 15.50 Iza naslova
10.05 Zajedni~ki talas 21.05 Medaqoni majke,
na Balkanu, 18.20 Oko 16.00 Ovo je Srbija
11.00 Vijesti u vremenu serija
serija 19.00 Slagalica 16.30 Liturgija,
11.05 Zajedni~ki talas 22.00 Hronika dana
22.30 Dnevnik 18.00 Danas 19.30 Dnevnik dok. program
12.00 Podnevne novosti 22.10 Melodije
22.50 Sjednica NSRS, 20.00 Bela la|a, 17.00 Preci i potomci
12.10 Zapjevajmo zvu~nih boja u Srpskoj
pjesme stare 23.00 Top lista pregled serija 17.20 Mediteranska dijeta
13.00 Vijesti Radija RS 23.10 Cirkus, 18.20 Muzi~ki 20.50 Pjesma 18.00 Cigani qubit kowe
13.05 U ritmu dana 0.00 Pono}ne vijesti serija {ou plus Bingo 18.30 Razglednica
14.00 Vijesti 0.10 No}ni 23.50 Bez odu{evqewa 22.00 Upitnik 19.00 Izbor najboqeg
molim Zorice 23.00 Vijesti
14.05 Svilen konac program fudbalera svijeta
15.00 Vijesti - Muzika naroda 0.20 Gdje raste Brunclik 23.05 Prevarant, serija 20.00 Sportski program
16.00 Dnevnik crvena paprat, 0.00 Dnevnik 20.30 Vrijeme fresaka
19.30 Dnevnik
16.20 Muzi~ka kutija Frekvencije: film 0.10 Evronet 21.00 O~ajne doma}ice,
17.00 Vijesti Bawaluka - 90,9; 2.00 Miris ki{e 20.00 Jelena, 0.20 Sjaj trulog serija
17.05 Radio - Globus Bawaluka, Prijedor, na Balkanu, serija novca, serija 21.40 Milina bolest, film
18.00 Vijesti Gradi{ka - 92,7; serija 1.10 Sudija 23.20 Reli - Dakar
2.50 Dnevnik 20.50 BN koktel Mastran|elo, film
18.05 Mozaik Doboj - 90,7; 23.40 Ansambl ruske
Radija RS Petrovo - 93,5; 3.20 Re.publika 22.30 Dnevnik 2.40 Upitnik armije Aleksandrov
19.00 Ve~erwe novosti Bijeqina - 89,9; 3.40 Presing 23.00 Film 3.00 Vijesti 0.30 Izbor najboqeg
19.10 Zaigrajmo, zapjevajmo, I. Sarajevo - 92,8; 4.50 Muzika 3.40 Eko karavan fudbalera svijeta
emisija narodne muzike Han Pijesak - 90,3; 5.10 Cirkus, 0.30 Satelitski 4.10 Oko 1.30 Trezor
20.00 Vijesti Fo~a - 87,3. serija program 4.40 Lov i ribolov 2.20 Enciklopedija
GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. januar 2011. 39

Dupla slika Pogre{na `ena Nova


Uloge: Toni Leung, Uloge: Lana Pariqa,
23
18.20 In magazin
30
6.40 Na{i najboqi dani,
2 00 Ka Fai, Rene Liu,
Dejvid Mors
Xejms Tomas,
Benedikt Dekari
serija
7.30 Gospodin Magu,
19.10 Dnevnik
20.00 Najboqe godine,
PINK BH Re`ija: Kuo-fu ^en B 92 Re`ija: Ri~ard Roj crtani film serija
8.00 Bumba, crtani film 21.00 Asi, serija
Poslije razvoda od svog agresivnog mu`a Ne- 8.10 Graditeq Bob, crtani film 22.10 Put bez povratka,
li shvata da joj je o~ajni~ki potrebna promjena. 8.30 Rori, crtani film film
Dok poku{ava da ponovo prona|e sebe, igrom slu- 9.30 Slomqeno srce, serija 23.40 Vijesti
~a ja ot kri va da ne po zna ta `e na ko ris ti wen 10.20 Gumu{, serija 0.00 Film - nastavak
identitet, odnosno weno djevoja~ko ime i prezi- 11.50 Asi, serija 0.30 Kengur Xek, film
me. Neli odlu~uje da otkrije ko je u pitawu i za- 13.10 In magazin 2.00 Bra~ne vode, serija
{to to radi, a istraga je odvodi na uzbudqivu i 13.50 Zauvijek zaqubqeni, 2.30 Heroji, serija
romanti~nu avanturu po ulicama Montreala. serija 3.20 Ezo TV
14.40 Slomqeno srce, serija 4.20 Ejs Ventura:
15.40 Najboqe godine, serija [a{avi detektiv,
16.30 Gumu{, serija film
17.00 Vijesti 5.40 Bra~ne vode, serija
17.20 Gumu{, serija 6.10 In magazin

K3
9.30 Vijesti 18.00 Op~iweni, serija
Bogati biznismen, poznat po rasipni{tvu, 9.40 Kliford, crtani film 18.40 Novosti
prona|en je mrtav, plu}a punih vode u svojoj kan- 10.00 Hrana i vino 19.30 Dnevnik RTS
celariji. Qubavnica jednog ministra izgorjela je 10.30 Ti si moja sudbina, 20.10 Rebelde,
bez ikakvih tragova vatre oko we. U crkvi je pro- serija serija
na|en sve{tenik koji je {vercovao oru`je, bez ka- 11.30 Op~iweni, 21.00 Potez
pi krvi u svom tijelu. Ova misteriozna ubistva serija 22.00 Novosti
poveza}e FBI agenta Kevina i tajvanskog policaj- 12.00 Vijesti 22.30 Italijanski
ca koji su na tragu drevnoj sekti posve}enoj bes- 12.05 Rebelde, serija za po~etnike, film
mrtnos ti. Is tra ga }e ih odvu }i u naj ta mni je 13.10 SMS Party 0.30 Astrologija
krajeve egzoti~nog grada gdje niko nije bezbjedan. 15.00 Vijesti 2.30 Vijesti
15.05 Autosprint 3.00 Velika avionska
16.00 Ti si moja sudbina, serija trka, film
PINK BH BHT 1 HRT 1 OBN 17.00 Hrana i vino 6.00 RTS

6.00 Xuboks 7.00 Dobro jutro 5.40 More 6.10 Ajron men
HRT 2
7.00 Danijela, 9.00 Be Ha Te 6.10 Mir i dobro 6.30 Ogi i `ohari 6.20 More qubavi, 15.30 @upanijska panorama
bebe 7.00 Dobro jutro, 6.50 Xoni Test serija 15.40 Lugarnica,
serija 9.10 Ozi Bu, Hrvatska 7.20 Metajets 7.00 Ku}ni svemirci, serija
8.00 Mis, crtani film 9.00 Lugarnica, 7.40 Gusarska crtani film 17.20 Hana Montana,
film 9.15 Muzika serija akademija 7.30 Hamtaro, serija
9.30 Bruklinski most, 10.00 Vijesti 8.00 Ludo srce, crtani film 17.40 Dva i po mu{karca,
9.30 Udri serija 10.10 Iz pti~je serija 7.50 Mala TV serija
mu{ki 10.00 Vijesti perspektive 9.00 Kulinarski {ou 8.20 Lagodan `ivot 18.10 Puna ku}a Raftera,
10.30 Superstaza 10.10 Qubavna oluja, 11.00 Kod Ane 10.00 Bilo jednom Zaka i Kodija, serija
serija 11.10 Tre}e doba u Turskoj, serija 19.00 Iz pti~je perspektive
Djeda 11.00 Moja mala kuhiwa 12.00 Dnevnik serija 8.50 [kolski program 19.50 Hit dana
Mraza 11.05 Avenija Okean, 12.30 More qubavi, 10.40 Sto za 4 9.30 Paulino qeto, serija 20.00 TV Bingo {ou
10.50 Valentina, serija serija 11.10 Mu}ke, 10.00 Tvoja sam sudbina, 20.40 Zavr{ni udarac,
12.00 Vijesti 13.10 Puna ku}a serija serija serija
serija Raftera,
12.10 Tale, serija 11.50 Info 10.50 More 21.30 Zavr{ni udarac,
12.00 Info 13.20 Global serija 12.10 Arhiv srca 11.20 Lijepom na{om serija
Top 13.30 Smawi gas 14.00 Vijesti 13.00 Skrivena 12.50 Mala TV 22.20 Mjesto zlo~ina:
14.10 Vijesti 15.00 Moja porodica, kamera 13.20 [kolski program Majami, serija
12.10 Film serija
14.30 Gorko-slatko, 13.50 Mjesto 14.10 Krhotine, 23.20 Krhotine,
13.50 Info serija 15.20 Glas zlo~ina: film film
Top 15.00 Be Ha Te bebe domovine Las Vegas,
14.00 Mje{oviti
15.05 Ozi Bu, 16.00 Hrvatska serija RTL
crtani film u`ivo 15.30 Gumu{,
brak, 16.50 Vijesti 6.40 Princ otkriva Ameriku, 18.00 Magazin
15.10 ^udesni svijet serija
17.20 Osmi kat film 18.30 RTL danas
serija 15.20 Nema problema 16.50 Info
18.10 Kod Ane 8.30 Dva glupa psa, 19.00 Ve~era za pet
14.50 Danijela, 15.40 Muzika 16.50 Kulinarski {ou
18.40 Tvoja sam crtani film 20.00 1001 no},
16.00 Doma}a 17.10 Sto za 4
serija sudbina, 9.00 Ritam zona serija
lektira 17.40 Bilo jednom 20.40 Ezel, serija
serija 11.00 U dobru i zlu, serija
15.50 Info 16.30 Gastro kutak u Turskoj, 12.00 Magazin 21.30 Na smrtonosnoj
17.00 Gorko-slatko, 19.30 Dnevnik serija
Top 20.00 Latinica 13.00 Klon, serija zemqi, film
serija 18.50 Info 14.20 An|eo i |avo, serija 23.20 Vijesti
16.00 Valentina, 17.30 Sve u svemu 21.50 Revizija 19.00 Pitajmo
22.30 Dnevnik 16.10 Pod istim krovom, serija 23.30 Bratstvo, serija
serija 18.40 Du{ko zajedno 16.40 Kraq Kvinsa, serija 1.20 Astro {ou
Dugou{ko, 23.10 Lica nacije 19.50 Gumu{,
17.00 Super staza 0.00 Silvestrovo 17.00 Rejmond, serija 2.20 Cijena straha,
crtani film serija 17.30 Bibin svijet, serija film
Djeda 18.50 Moj prvi u Berlinu 21.10 Telering
Mraza 0.40 Ksena - princeza
izbor
19.00 Dnevnik
ratnica,
22.10 Pre`ivjeti
s vukovima,
ATV
18.00 Dobar serija
20.00 FIFA: Ballon film 8.00 Jutarwi program 15.50 1001 no}, serija
kom{ija 1.30 Dragi Xon,
d’Or Gala, 0.50 Mjesto 8.50 Vijesti 16.50 Indija, serija
19.50 Info Top serija
snimak zlo~ina: 9.00 Timi, crtani film 17.50 Kulinarski
1.50 Zavr{ni
20.00 Kursaxije 21.00 Dimenzija Las Vegas, 9.10 Ajron Kid, qetopisi
udarac,
vi{e serija crtani film 18.20 Sasuke ninxa
21.00 Grand serija
22.00 Vijesti 1.40 Plejbojeve 9.30 Fifi, crtani film ratnici
2.40 Zavr{ni
- Narod 22.10 Tema djevojke 10.00 Bakugan, crtani film 19.00 Vijesti
udarac,
pita dana 2.00 Najseksi 10.20 Ben Ten, crtani film 19.40 Sinema magika
serija
23.00 Male 3.20 Mjesto `ene 10.50 Vinks, crtani film hronike
0.00 Ruska 11.20 Sirene, crtani film 20.00 1001 no}, serija
bo`i}ne zlo~ina: svijeta
ku}a, tajne, Majami, 2.40 Pre`ivjeti 11.50 Vijesti 21.00 Tajna `ute ku}e
film serija serija s vukovima, 12.00 Indija, serija 22.00 Vijesti
23.50 FIFA: Ballon 4.10 Glas film 13.00 Pali an|eo, 22.20 Ispod utopije,
2.00 Dupla serija film
d’Or Gala, domovine 5.10 Telering
slika, snimak 4.40 Revizija 14.00 Sasuke ninxa ratnici 0.20 Seks i grad, serija
6.10 ^uvari
5.10 Osmi kat 14.30 Vizita 1.00 Sport centar
film 0.50 Sve u svemu planeta
Luda planeta

Hitni
{oping
Ester Tomas (37) bila je na
du`nosti u Kardifu kada je
primila poziv i oti{la na
adresu osobe koja je zvala.
Po{to je pacijentu ukazana
pomo} i nije `elio da ide u
bolnicu, Tomasova je prija-
vila da je i daqe na terenu,
ali je zamolila kolegu da je
Televizijski kanal Histori ne}e emitova- odveze do radwe “Aldi“.
ti kontroverznu mini-seriju o porodici Ke- Tamo je pazarila nekoliko
nedi, iako je snimawe svih osam epizoda biqaka, saksije i slatki{e,
zavr{eno. Taj multimilionski projekat, a zatim je iz `ardinijere
najskupqi koji je do sada radila ta te- ispred druge prodavnice
levizija, ne}e biti prikazan jer ne “maznula“ jedan `bun. Tek
odgovara standardima te ku}e, saop-
tada je dispe~eru prijavila
{teno je.
da je slobodna da se odazo-
Glavne uloge u seriji igraju Greg
ve drugim pozivima.
Kinir kao predsjednik Yon Kenedi
i Kejti Holms kao wegova supruga Yeki. To-
kom produkcije serije kriti~ari kao {to je
nekada{wi pomo}nik u Kenedijevoj adminis-
traciji Teodor Sorensen napadali su scenario
kao neta~an. Porodici Kenedi je zasmetalo i
anga`ovawe producenta Yoela Surnoua koji je po-
liti~ki konzervativac.
- Zakqu~ili smo da ta dramska interpretaci- Ptica
{pijun
ja ne odgovara brendu kanala Histori - navodi se u
saop{tewu ku}e, gdje se precizira i da je odluka
donijeta po{to je serija odgledana u cjelini. Vlasti u Saudijskoj Arabiji u
pritvoru dr`e “osumwi~e-
nog“ za {pijunirawe za Mo-
sada - jednog le{inara.
Ptica koja je zalutala na
wihovu teritoriju nosila je
GPS oda{iqa~ i obiqe`je
Univerziteta u Tel Avivu, a
lokalni list “Al vijam“ pi{e
da slu`be bezbjednosti sma-
traju da je le{inara poslao
Mosad da {pijunira za
Izrael.

Biv{i ameri~ki teniser Andre Aga- si je sre}nog kupca pozvao na pozornicu,


si na je dnoj hu ma ni tar noj au kci ji u Taj va - izvadio telefon i pokazao mu obe}anu nagra-
nu kupce je dodatno motivisao golim slikama du. Po kup~evoj zadovoqnoj reakciji pretpos-
[tefi Graf. Uz potpisani tawir, koji pre- tavqa se da ga Amerikanac nije prevario. Gre{kom
ma wegovom mi{qewu, nije mogao posti}i za- Agasi je u Tajvanu odigrao turnir na kojem sru{ena
ku}a
dovoqavaju}u cijenu, teniser je licitatorima su jo{ u~estvovali Marat Safin, Mihail Ju-
ponudio dodatnu nagradu, fotografiju gole su- `nij i doma}i teniser Lu Yen-Hsun. Sva ~e-
pruge [tefi Graf s ekrana sopstvenog mobil- tvorica tenisera bila su na aukciji sa koje Andre Hal iz Pitsburga ku-
nog telefona. su prikupqena sredstva oti{la na ra~un proje- pio je ku}u koju je prethodni
Tim je potezom, o~ekivano, privukao pa`wu kta Hope Tenis, posve}enog razvoju mladih te- vlasnik izgubio zbog hipo-
publike. Nakon {to je prodao artikl, Aga- nisera i popularizaciji tenisa u Tajvanu. teke u novembru. Po~eo je
da je renovira, montirao
nove prozore… Uo~i Nove
godine oti{ao je na kratki
odmor, a kada se vratio,
Vilijam Frederik Kodi, poznat kao
Bufalo Bil, po{tanski jaha~ “Poni
POSQEDWA {okirao se ugledav{i pra-
zan plac i ma{ineriju za
ekspresa“, vodi~ i traga~ u ameri~koj
vojsci, pla}eni borac protiv Indija- Hobit se vra}a u ru{ewe umjesto svog novog
doma. Gradske vlasti pri-
naca, profesionalni lovac na bivo- “Hobita“ znale su da je firma zadu-
le i bizone, umro je na dana{wi dan `ena za ru{ewe napravila
1917. Godine 1883. organizovao je Glumac Ilajxa Vud glumi}e ponovo Frodoa Baginsa, iako gre{ku, po{to je trebalo da
reviju kaubojskih vje{tina “Revija tog lika nema u kwizi “Hobit“. Problemati~na adaptacija sru{e kom{ijsku ku}u pored
Divqeg zapada“, u kojoj je nastupao Tolkinovog prvenca “Hobit“ bi}e podijeqena u dva filma, Halove.
kao glavna zvijezda. U periodu 1880- a produkcija je odlu~ila da Vud reprizira svoju ulogu iz
1900. nastupa i po Evropi, a gosto- trilogije “Gospodar prstenova“. Po{to se hobit Frodo ne
vao je i u Srbiji. Godine 1887. pojavquje u prvoj kwizi, scenaristi su odlu~ili da taj pro-
Bufalo Bil je sa svojom trupom u blem rije{e tako {to }e mu ostarjeli Bilbo Bagins, cen-
Londonu nastupao i pred kraqicom tralni lik romana, prepri~avati svoje avanture u filmu.
Viktorijom. Na osnovu wegovih stvar- Mladog Bilboa glumi Martin Frimen, a ne zna se da li }e
Umro nih do`ivqaja i izmi{qenih doga|aja
napisano je dosta kwiga i objavqen
Ijan Holm ponovo glumiti starijeg hobita. Prema mi{qewu

Bufalo Bil veliki broj stripova, a kasnije su mnogih lik Hobita je jedan od najzna~ajnijih uloga ovog poz-
snimani filmovi i TV serije. natog glumca.
“Ronaldiwomanija”
u Riju
Da u Rio da @aneiru polako po~iwe da vlada
“ronaldiwomanija“ svjedo~i i podatak
da su neke sportske radwe ve} po~e-
le da prodaju dresove Flamenga sa
brojem deset i imenom slavnog asa
na wima. Jedna prodavnica je za
tri ~asa prodala deset ovakvih
dresova, a prava navala se o~e-
kuje kada transfer Ronaldiwa iz Milana
u Flamengo bude ozvani~en.

strane 8, 9. i 10.
Pred Svjetsko rukometno prvenstvo u [vedskoj od 13. do 30. januara

"Orlovi" gledaju ka Londonu


INTERVJU FUDBAL KO[ARKA
strana 3.
Premijer liga BiH
Jesewi {ampion
pali motore

Vladimir Karali} NLB liga, 15. kolo


Tata mi je rekao: Igokea izgubila
Nemoj biti golman od Zagreba
strana 2. strana 11.
2 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SPORT

Tata mi je rekao: Nemoj


Napada~ Vladimir Karali}, ~lan poqske Polonije iz Bitoma

biti golman
Dva puta me je otac istjerao sa treninga {to je na mene
djelovalo stimulativno. Rekao sam sebi: Pobijedi}e{
i ovu dodatnu barijeru iako svi misle da mi je put ~ist,
rekao Vladimir
RAZGOVARAO: SLAVKO BASARA
basara@glassrpske.com
jetka prilika da svi budemo Li~na karta
na istom mjestu i da se is-
pri ~a mo. Pro {le go di ne Ime i prezime:
Na pa da~ Vla di mir Ka -
zbog probe u Poqskoj nisam Vladimir Karali}
rali} ima tek 26 godina, a u
bio kod ku}e 7. januara. Datum i mjesto ro|ewa:
karijeri je igrao u Gr~koj,
GLAS: Ko je su Va {e 22. marta 1984. godine u
Sloveniji, [vedskoj i Po-
`eqe u 2011. godini? Beogradu
qskoj. Sticao je iskustvo i
KARALI]: Prije svega Visina: 186 cm
tresao mre`e. Ponikao je u
`elim da me poslu`i sre}a Pozicija u timu: napada~
Bor cu, a u Pre mi jer li gi
i zdravqe, a kada je sve u re- Broj na dresu: 9 (devet)
BiH je nastupao jo{ za Sa-
du bi }e i go lo va. Svim Klubovi: Borac, PAOK,
rajevo, tuzlansku Slobodu i
spor tis ti ma i gra |a ni ma Sarajevo, Primorje, Silvi-
Lakta{e. Posqedwu sezonu
Republike Srpske `elim da ja, GO[K Gabela, Sloboda
igrao je za poqskog prvoli-
~es ti tam no vo go di{we i Tuzla, BSK, Lakta{i, Polo-
ga{a Poloniju iz Bitoma.
bo`i}ne praznike i Dan Re- nija Bitom.
- Trenutno se nalazim na
publike. Reprezentacija: BiH 1 (0)
odmoru u Bawaluci gdje ~e-
kam da rije{im situaciju sa GLAS: Karijeru ste po-
klubom za koji me ve`e ugo- ~eli u Borcu 2001. godine
vor. Desile su se neke stva- kada je osvojena prva titu-
ri, do{lo je do promjena u la u Re pu bli ci Srpskoj.
rukovo|ewu kluba, osim toga Kako danas gledate na taj
nov ~a na si tu aci ja u klu bu period?
nije zadovoqavaju}a. Najvje- KA RA LI]: Ta da smo
rovatnije }emo se sporazu- imali najja~i tim ne samo u
mno rastati - po~eo je pri~u Srpskoj ve} i BiH. Na `a -
Vladimir Karali}. lost, nije bilo zajedni~kog
GLAS: [ta i ku da ta kmi ~ewa. Ono je do {lo
daqe? tek dvije se zo ne ka sni je.
KA RA LI]: Is kre no Ba{ {teta.
postoje neke ponude, ali ne GLAS: Ipak, kao mlad
`e lim ni o ~e mu da ra - POSTOJI napada~ dobili ste {ansu
zmi{qam dok ne ri je {im mogu}nost odlaska u prvom timu. Kasnije zai-
status s Polonijom. Nadam iz Poqske grali i za mladu reprezen-
se da }e to biti za nekoliko taciju BiH. Recite ne{to
da na, a on da mo gu da ra - GLAS: Je dno vri je me o tome?
zmi{qam u drugom pravcu. Vas je u Borcu trenirao i KARALI]: Te 2002. go-
GLAS: Promijenili ste otac Slobodan, nekada{wi dine nisam bio u prvom pla-
nu. U~io sam uz sta ri je Vladimir Karali} FOTO: AGENCIJE
mnogo zemaqa u Evropi, ko- gol man. Ka ko je bi lo pod
ja je sqede}a destinacija? o~evom komandom? saigra~e, tek je trebalo da Ne mo`e{ biti slavan, dok Budi golgeter, tresi mre`e
KA RA LI]: Re kao sam KA RA LI]: Bi la je to stasam. Me|utim, na pripre- je sa igra ~i - da te upamte! Poslu{ao sam
Porodica
da je jo{ rano pri~ati o to- poprili~no nezgodna situ- mama me je htio gol, prora- ma druga~i- ga jer sam smatrao da je to GLAS: Koliko jednom
me. Mo `da i os ta nem do aci ja. Svi su mi sli li i dio sam u pra vom smi slu ji slu ~aj. dobar savjet. fudbalskom profesi-
qeta u Republici Srpskoj. pri ~a li da me gu ra otac. ri je ~i i do bio {an su da Dodao je: onalcu zna~i podr{ka
GLAS: Postoji li mogu- Pred svaki trening saigra- budem starter. Dokazao sam BORAC najbli`ih, porodice?
}nost povratka na Gradski ~i su mi prilazili i pita- da vrijedim. Kasnije je mo- je moja druga ku}a KARALI]: Mnogo. Imam
stadion? li: “[ta da nas ra di mo?” ja ka ri je ra i{la sa mo veliku podr{ku od porodi-
KARALI]: Borac je mo- Nisam im odgovarao jer ni- uzlaznom putawom. GLAS: Da li Vam poma- ce, posebno supruge Bojane,
ja dru ga ku }a, tu sam se sam ni ja znao, Slobodan mi GLAS: Da li je otac `e i sada kada ste izgradi- sina Marka i k}erke Ma-
afirmisao kao igra~, pos- nije govorio ni{ta. Treti- Slo bo dan vr{io na Vas li svoj fudbalski imiy i rije. Zbog obaveza svaki
tigao prve golove, postao to ran sam kao i ostali fudba- pritisak i us- karijeru? trenutak koji “u{tinem“
{to sam danas. U ovom mo- le ri, ~ak je bio stro `i mjeravao Vas u KARALI]: Savjeti ro- provodim s wima. Oni su
men tu odla zak u inos tran - prema meni nego prema os- fudbal? di teqa su uvi jek do bro na - zaista moj ~vrst temeq.
stvo je pri ori tet, ali talima. mjer ni i ka da pri ~am sa
vidje}emo... GLAS: Je li bilo i ne- ocem naravno fudbal je ne- o to me ka da do |e vri je me.
GLAS: Gdje ste prosla- kih situacija koje su Vam zaobilazna tema. Ima mnogo Sada su moje misli usmjere-
vili novogodi{we i bo`i- ostale urezane duboko u sje- to ga o ~e mu dis ku tu je mo i ne da pru`im maksimum bez
}ne praznike? }awe? razmjewujemo mi{qewa. Po- obzira za koga nastupao i da
KA RA LI]: Tra di ci - KARALI]: Kako da ne. gotovo {to je fudbal nauka opravdam ukazano povjerewe.
onalno, iako sam svake zime Dva puta me je otac istjerao i {to se u svi je tu wego vi Za pet ili {est godina }emo
obasut raznim ponudama me- sa treninga {to je na mene tokovi uvijek mijewaju. gle da ti ka kra ju ka ri je re.
nayera i klubova, Bo`i}, je- djelovalo stimulativno. Re- GLAS: Da li }ete se je- Volio bih da u Borcu oka-
dan od naj ra do sni jih kao sam sebi: Pobijedi}e{ dnog dana vratiti u Borac ~im kopa~ke o klin. Tada bi
hri{}anskih praznika, do- i ovu dodatnu barijeru iako KA RA LI]: Ni je da zavr{ite karijeru tamo se zatvorio krug. Najqep{e
~ekujem u krugu porodice. Tu svi misle da mi je put ~ist. vr{io nikakav vid pri- gdje ste i po~eli? je vratiti se tamo gdje si sve
je najqep{e i najboqe, ri- To nikada ne}u zaboraviti. tis ka na me ne i bra ta KARALI]: Razmi{qa}u po~eo.
Danijela. Pustio nam je
na voqu da iza be re mo
Sre}ni trenutak profesije i svoj put. Brat Tu`ni trenutak
GLAS: Koji je za Vas najsre}niji trenutak u dosa- je odlu~io da se bavi mu- GLAS: Bilo je i tu`nih trenutaka, koji Vas je najvi-
da{woj karijeri? zikom, ja sam ostao u fu- {e potresao?
KARALI]: Strijelac sam prvih golova za Borac u Premijer dbalu. Jedino {to mi je KARALI]: Svakako najtu`niji sam bio 2005. godine kada je
ligi BiH i u{ao sam u klupsku istoriju po tome. Bilo je to u tata rekao je bilo: Nemoj Borac uz pomo} mu}ki ispao iz Premijer lige BiH. Tada je @eqe-
prvom kolu sezone 2002/03. u Ugqeviku protiv Rudara. Pobi- samo biti golman. To je te- zni~ar izgubio na “Grbavici“ pod sumwivim okolnostima od @e-
jedili smo 2:1, a ja sam oba puta zatresao mre`u doma}ina. `ak i ne za hva lan po sao. p~a i mi smo morali u Prvu ligu Republike Srpske. Tata mi je
Bio je to uspje{an debi i mene i Borca u eliti. Te golove }u rekao da se ne{to sli~no desilo i 1981. godine kada je Borac
pamtiti dok sam `iv. Vladimir Karali} ispao iz Prve savezne lige porazom u Titogradu od Budu}nosti.
u dresu Polonije
GLAS SPORT ponedjeqak, 10. januar 2011. 3

Fudbaleri Borca danas po~iwu pripreme za proqe}ni dio Premijer lige

[ampion pali motore


Vidje}emo na koga mo`emo da ra~unamo u drugom dijelu. Izrazio sam `equ da zadr`imo igra~ki kadar
koji }e biti zadovoqan jer je te{ko do}i do velikih poja~awa, rekao Jagodi}
PI[E: SLAVKO BASARA rawe, a od 15. januara krenu-
basara@glassrpske.com
}emo sa maksimalnim opte-
BAWALU KA - Je sewi re }ewima i pa kle nim
{am pi on Pre mi jer li ge radom. Do tada bih `elio da
BiH Borac danas pali mo- imam ja snu sli ku ka da je
tore za proqe}ni dio sezone igra ~ki ka dar u pi tawu.
u kojem }e “crveno-plavi” Upozna}u igra~e sa planom
nastojati da sa~uvaju tron i i pro gra mom ra da ve} na
izbore plasman u kvalifi- prvom sastanku jer moraju da
kacije za Ligu {ampiona. budu svjesni {ta nas ~eka na
Ta ~no u po dne proqe}e - re kao je tre ner
okupqawem u trofejnoj sali Bawalu~ana Vlado Jagodi}.
Grad skog sta di ona {ef Bilo je mnogo spekula-
stru~nog {taba Vlado Jago- cija kada su u pitawu odlas-
di} ozna~i}e po~etak rada. ci i do las ci po je di nih
Am bi ci je Bawalu ~a na su igra~a koji su jesenas prvi
najve}e, a za wihovo ostva- pro{li kroz ciq u Premi-
rewe je neophodan kvalite- jer ligi BiH. Posebno je za-
tan igra~ki kadar i rad u nimqiva situacija kada je u
zimskom periodu. pi tawu ve zis ta Pe ri ca
- Prva dva dana radi}e- Stan~eski. Prema informa-
mo di ja gnos ti ku i tes ti - ci ja ma, on bi tre ba lo da
nastavi karijeru u Kazahsta-
nu.
Qubojevi}
Sportski direktor Borca NEIZVJESNOST
Darko Qubojevi}, u susret oko Perice
prelaznom roku u taboru Stan~eskog
jeseweg {ampiona, ka`e:
- Mnogo se pri~a i pi{e o - Vidje}emo na koga mo`e-
igra~ima koji idu i dolaze mo da ra~unamo u drugom dije-
u Borac, ali jo{ uvijek ni- lu. Izra zio sam `equ da
{ta konkretno nije zavr{e- zadr`imo igra~ki kadar koji
no. Na prozivci u }e biti zadovoqan jer je te- Perica Stan~eski (desno) FOTO: ARHIVA
ponedjeqak bi}e poznate {ko do}i do velikih poja-
mnoge stvari. Prije prvog ~awa. Sve }e biti poznato Stan~eskog na prozivci - ka- - Pla ni ra mo da u to ku Kada su u pitawu odlas- Na izla znim vra ti ma je i
okupqawa treba da odr`im ka da se oku pi mo. [to se zao je strateg “crveno-pla- zimskih priprema odigramo ci s Gradskog stadiona, na- Mi lan Mu mi no vi} ko ji je
sastanak sa {efom stru- Stan~eskog ti~e, dobio sam vih“. osam kontrolnih utakmica, pa da~ Qubi {a Vu keqa je ta ko |e po dnio zah tjev za
~nog {taba Vladom Jagodi- uvjeravawa od uprave kluba da Prvi dio pri pre ma od kojih }emo pet igrati u uzeo pa pi re i spo ra zu mno sporazumni raskid ugovora
}em koji je prethodnih dana Bawalu ~a ni }e oba vi ti u Turskoj. Imena protivnika ras ki nuo ugo vor sa “crve - jer ni je uspio da se na me -
je on na{ igra~ i da }e prvog
boravio u Vogo{}i na pre- Bawaluci, a od 31. januara ek- jo{ uvijek ne znamo, ali sve no-pla vi ma“. Pre ma tne stru ~nom {ta bu. Za
dana prelaznog roka, to jest
davawima za trenersku li- }e biti definisano prije posqedwim in for ma ci ja - usluge ovog igra~a zainte-
17. januara, potpisati novi spedicija jeseweg prvaka Pre-
cencu. Na prozivci }e sve polaska za Antaliju - kazao ma, bi}e novo poja~awe sa- re so van je sa ra jev ski
ugovor. Ako se to ne desi, on- mi jer li ge pre se li }e se u
biti jasno. je Jagodi}. ra jev skog @eqe zni ~a ra. Olimpik.
da smo prevareni. O~ekujemo tursko qetovali{te Antaliju.

Nenad Studen, jedan od najboqih fudbalera Prve lige Srpske Sloboda (NG) ostala bez kapitena

Mo`emo do Premijer lige BiH Luka~ me|u “rudarima“


NOVI GRAD - Pripreme fudbalera Slobode iz Novog Gra-
GRA DI [KA - Ne nad ner ska ka ri je ra. Odli ~no da, koji su jesewi dio prvenstva
Stu den je je dan od naj - smo sa ra |i va li na te re nu, Prve li ge Re pu bli ke Srpske
boqih fu dba le ra u Prvoj a i sada kada su oni na klu- okon~ali na drugom mjestu, po~e-
li gi Re pu bli ke Srpske. pi, a ja ka pi ten. Ima mo }e 21. januara. Tada }e {ef stru-
Mo`e da igra na svim po- formulu da osvojimo {am- ~nog {taba Zlatko Jelisavac sa
zicijama u timu, istinski pionsku titulu u Prvoj li- svojim najbli`im saradnicima,
je univerzalac i komandant gi Srpske - ka zao je pomo}nim trenerom Nedom Zdje-
od bra ne ko ja je je se nas na Studen. larom i trenerom golmana Gora-
13 utakmica primila samo nom Kondi}em, obaviti prozivku.
devet golova. VELIKE - Nema potrebe da `urimo dok
- Fudbal je kolektivna ambicije ne vidimo kakvi su planovi svih
i u Kupu Srpske prvotimaca, a izvjesno je da }emo
igra i po je di nac mo ra da
ima ti pro ble ma na po zi ci ja ma
bude u slu`bi ekipe. Poje-
{topera. Napustio nas je isku-
di na ~ne na gra de mi go de, Po red bi ta ka u prven -
sni kapiten Zoran Luka~, koji
ali bi tni je od to ga je da stvu, Kozara je izborila i
karijeru nas-
ko le kti vu ide do bro, da plasman u polufinale Ku- tavqa u redo-
biqe`imo odli~ne rezulta- pa Republike Srpske. Tu }e v i m a
te. Iako ima mo mlad tim, je ~ekati favorizovani Bo- ko m { i j a ,
vje ru jem da }e mo na rac. pre mi jer -
proqe}e bi ti jo{ boqi i - Borac jeste favorit u liga{a BiH
da }e mo za dr`a ti prvo toj uta kmi ci, ali ni mi Rudar Prijedora - naglasio
mjesto i izboriti plasman nismo bez {ansi. Poznaje- je Jelisavac.
u Premijer ligu BiH - re- mo odli ~no Bawalu ~a ne i U sezoni u kojoj je Slobo-
kao je Studen. bi}e to zanimqiv duel. Bo- da proslavila 100. ro|en-
Kozaru s klupe predvo- rac je je di ni pre mi jer li - dan svi u No vom Gra du
di trenerski tandem Vinko ga{ u za vr{ni ci, ali bez pri`eqkuju prvo mjesto i
Ma ri no vi} - Si ni {a \u - obzira na to {to je favo- plasman u Premijer ligu
ri}, s kojima je Studen ne- rit, ni mi ni smo za pot - BiH.
kada igrao. cjewivawe. Imamo adute da - Nismo mnogo bodovno za-
- O Ma ri no vi }u i \u - izbo ri mo pla sman u po lu - ostali za jesewim prvakom
ri}u ne treba da se tro{e finale. @elimo pehar i u Kozarom. Pred nama je jo{
ri je ~i. Ra di se o mla dim Kupu Srpske - jasan je Stu- 13 proqe}nih kola i bori-
stru~waci ma pred ko ji ma den. }emo se do kraja - kazao je Zlatko
Nenad Studen FOTO: ARHIVA je, po me ni, blis ta va tre - Z. V. Jelisavac. N. \. Jelisavac
4 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SPORT

Zavr{en 35. tradicionalni turnir u malom fudbalu “Borik 2011“

Restoranu "Studenac" pehar i ~ek


Najboqi igra~
seniorske smotre
koja je okupila 48
ekipa je Borko
Suruxi} (Restoran
“Studenac”),
najboqi golman je
Nemawa Aleksi} iz
pobjedni~ke
ekipe, dok je
najboqi strijelac
sa sedam golova, a
ujedno
i najperspektivniji
igra~ Goran
Zakari} (Farmland
Elit Sekjuriti)
SENIORI
RESTORAN “STUDENAC“ 2 (2)
UNIVERZITET APEIRON 1 (1)
Strijelci: 0:1 ]ulum u 11, 1:1 S. La-
zi} u 15, 2:1 Suruxi} u 19. minutu.
Dvorana: “Borik“.
Gledalaca: 1.500.
Sudije: Dragan Petrovi} i Milan Do-
ci} (Bawaluka).

RESTORAN “STUDENAC“: Aleksi}, Se-


kuli}, Vargec, \. Lazi}, S. Lazi}, Suruxi},
[aki}, @ivkovi}, Ma}e{i}, Radanovi}.
UNIVERZITET APEIRON: Milanovi},
Studen, Prtija, Radovanlija, Toma{evi}, Restoran “Studenac“ FOTO: S. ILI]
Babi}, ]ulum, Devu{i}, Muwiza, Mirko-
vi}. PI[E: DARKO PA[AGI] morali zadovoqiti sa 3.000 golova, a ujedno i najperspe- gola je \or|e In|i} (Uni boqi golman wegov saigra~
darkop@glassrpske.com maraka. Najboqi igra~ se- ktivniji igra~ Goran Zaka- in vest ne kre tni ne “Ale -
VETERANI Zoran Stanivukovi}.
BAWALU KA - Po bje - niorske smotre koja je oku- ri} (Far mland Elit ksan dra Ko merc“), dok je Pobjednika u konkuren-
UNI. N. “ALEKSANDRA K.”1 (1) naj boqi gol man Zo ran De -
dnik 35. tra di ci onal nog pi la 48 eki pa je Bor ko Sekjuriti). Za najboqeg su- ciji pionira (devet ekipa)
“STRA[EK ^OLI]“ 2 (0) turnira u malom fudbalu Suruyi} (Restoran “Stude- di ju pro gla {en je Dra gan spot (“Stra{ek ^oli}“). odlu~ili su penali jer je su-
Strijelci: 1:0 In|i} u 7, 1:1 Mili- “Bo rik 2011“ je Res to ran nac”), najboqi golman je Ne- Petrovi} iz Bawaluke. Kod juniora je nastupilo sret izme |u FK Ko za ra i
{i} u 35, 1:2 Qubojevi} u 40. minutu “Studenac“, koji je u fina- mawa Ale ksi} iz U konkurenciji vetera- 16 ekipa, a pobjednik je Tim Auto {kola “Delt“ zavr{en
Dvorana: “Borik“. lu sa vla dao Uni ver zi tet po bje dni ~ke eki pe, dok je na (deset ekipa) prvo mjesto promet, koji je u finalu po- rezultatom 3:3. Vi{e sre}e
Gledalaca: 1.000. bijedio Elektro obnovu In-
Sudije: Ratko Kuni} i Sini{a Ivan~e- Apeiron sa 2:1. najboqi strijelac sa sedam pripalo je ekipi “Stra{ek imali su Gradi{~ani, koji
vi} (Bawaluka). Po bje dni ~koj eki pi uz ^oli}“, koja je u finalu po- sta la te ri sa 3:0. Naj boqi su slavili sa 6:4. Najboqi
PIONIRI bijedila Uni invest nekre- igra~ je Ni ko la Zec (Tim
pehar za prvo mjesto pripao igra~ je Aleksandar Popo-
UNI INVEST NEKRETNINE “ALE- FK KOZARA 3 (2) tnine “Aleksandra komerc“ Promet), a najboqi golman
KSANDRA KOMERC“: [mawa, Lipo- je i ~ek u iznosu od 15.000 vi} (FK Ko za ra), naj boqi
vac, Dobra{, Markovi}, Bo`i}, maraka, dok su se “studenti“ A. [. “DELTA“ 3 (1) sa 2:1. Naj boqi igra~ ove je wegov saigra~ Damjan \o- gol man Da rio Bor ko vi}
Dizdar, In|i}. ka te go ri je, a uje dno i naj - gatovi}. Najboqi strijelac (FK Ko za ra), a naj boqi
“STRA[EK ^OLI]“: Despot, penalima 6:4
KADETI Strijelci: 0:1 \. Kremenovi} u 2, 1:1
boqi stri je lac sa ~e ti ri sa tri go la je Du {an stri je lac sa ~e ti ri go la
Komqenovi}, ^oli}, Boji}, Mili{i},
Vrawe{, Qubojevi}. MONTING TESLI] 2 (0) Babi} u 12, 2:1 Popovi} u 15, 3:1 Komqenovi} (Niskogradwa \or |e Kre me no vi} (Auto
Francuz u 17, 3:2 Loli} u 25, 3:3 Du- PJETLI]I Lakta{i). {kola “Delta“).
JUNIORI OKI BAWALUKA 4 (2) rowi} u 30. minutu.
Strijelci iz penala: Francuz, Bor- MEJDAN BRONKS 1 (0) “STRA[EK Kod pjetli}a u konkuren-
TIM PROMET 3 (0) Strijelci: 0:1 Savi} u 7, 0:2 Savi} u kovi}, Demo za FK Kozara, a Babi} za S. “DRAGOJEVI]“ 0 (0) ^oli}“ najboqi ciji pet ekipa trijumfovao
9, 1:2 Kitanovi} u 20, 1:3 Loli} u 28, Auto {kolu “Delta“. je Mejdan Bronks, koji je u
ELEKTRO O. I. 0 (0) 2:3 Kitanovi} u 29, 2:4 Romani} u 30. Dvorana: “Borik“. kod veterana
Strijelac: 1:0 Bilal u 22. minutu. finalu bio boqi od Stola-
minutu. Gledalaca: 300. Dvorana: “Borik“.
Strijelci: 1:0 Zec u 19, 2:0 Leki} u I u konkurenciji kadeta
20, 3:0 Lovri} u 29. minutu.
Dvorana: “Borik“. Sudije: Tawa Ra~i} i Nemawa Mali} Gledalaca: 1.200. ri je “Dra go je vi}“ sa 1:0.
Dvorana: “Borik“.
Gledalaca: 700. (Bawaluka). Sudije: Jovanka Vi{ekruna i Nikola nastupilo je 16 ekipa. Prvo Najboqi golman je Nikola
Sudije: Vawa Ajder i Branislav \er- Iskqu~ewa: Ilija Kova~evi} (FK Ko-
Gledalaca: 1.300.
manovi} (Bawaluka).
Tadi} (Bawaluka). mjes to pri pa lo je OKI Bo `i} (Mej dan Bron ks), a
Sudije: Jovica Koji} i Tomislav Gra~a- zara) 2 minuta, Dra{ko Loli} (Auto
{kola “Delta“) 2 minuta. Bawaluka, koja je u me~u za wegov sai gra~ Ste fan Ga -
nin (Bawaluka). MONTING TESLI]: Nikoli}, Osmi}, MEJDAN BRONKS: Bo`i}, Vu~eta, To- trofej pobijedila Monting vranovi} je najboqi igra~.
Kuzmanovi}, Jotanovi}, Kitanovi}, FK KOZARA: Borkovi}, Francuz, Po- dorovi}, Veselinovi}, [ipka,
TIM PROMET: \ogatovi}, Zec, Jago- Durmi{evi}, Mikanovi}, Gavri}, Diqevi}, Bilal, Gavranovi}. Te sli} sa 4:2. Naj boqi Sa ~etiri postignuta gola
di}, Leki}, Lovri}, Jorgi}, Velaja. povi}, Plavawac, Babi}, Demo, Maki-
ELEKTRO OBNOVA INSTALATERI: Igwi}. tan, Buni}, Kova~evi}, Kureq. STOLARIJA “DRAGOJEVI]“: D. igra~ i strijelac sa ~etiri najefikasniji strijelac je
OKI BAWALUKA: Stanivukovi}, AUTO [KOLA “DELTA“: Vukovi}, Trivi}, Pupovac, Jusi}, Savi~i}, Ku- gola je Ozren Savi} iz po-
Grkovi}, Vuli}, Pribjegovi}, Ivanovi},
Bursa}, Loli}, Zari}, [avija, Drago- zmanovi}, Dujakovi}, Baji}, Dubravac,
Stefan Pupovac (Stolarija
Maleti}, Medi}, Vukovi}, Gudalo, Kan- Loli}, Babi}, Durowi}, V. Kremeno-
jevi}, Savi}, Dobrwac, Romani}. vi}, \. Kremenovi}, Panxa. S. Trivi}, Zari}. bjedni~ke ekipe, dok je naj- “Dragojevi}“).
li}, \uri}.

U Doboju po~eo turnir u malom fudbalu Turnir u malom fudbalu “^elinac futsal 2011“
U~estvuje 56 ekipa Progres Kne`evo u ~etvrtfinalu
DOBOJ - U dvorani Sredwo{kolskog centra u Doboju po~eo je
17. Bo`i}no-novogodi{wi turnir u malom fudbalu, koji organi- ^E LI NAC - Tur nir u Re zul ta ti: se ni ori: Kne `e vo - Dis kont “Gi - ka de ti: ~et vrtfi na le: Ra -
zuje ovda{wi op{tinski fudbalski savez. Na wemu u~estvuje uku- ma lom fu dba lu “^e li nac osmi na fi na la: Eli bar zmo“ 5:2, Pi vni ca Pri je - ki ji ca kop - Pe ka ra
pno 56 ekipa u pet uzrasnih kategorija. Iz prve grupe u seniorskoj futsal 2011“ polako ulazi Ko tor Va ro{ - KMF Vi - dor - Mer lin Star ~e vi ca “Klas“ 0:7, @i to pe ka -
konkurenciju u ~etvrtfinale plasirale su se Srpske {ume [G Do- u zavr{nu fazu takmi~ewa. ro vi ti ca 5:0, ZDZ Prwa- 3:9, Auto pra ona “Lu ~i ce“ ABC Spor ting 6:1, Euro -
boj i Gradska toplana. Odi gra ne su uta kmi ce vor - Ape iron Bawalu ka - Auto mat klub Euro plej fudbal Gra~anica - TLGM
Rezultati: seniori: Srpske {ume - Gradska toplana 5:2, Kim Doboj osmine finala poslije ko- 1:5, Vi neks M Te hno elek - 8:1, Mo tel “Ga ji}“ [e - Vija~ani 5:3, KMF Sokra-
Istok - Srpske {ume 1:2, Gradska toplana Doboj - Kim 1:0, pjetli}i: jih su pla sman u za vr{ne {lije - Graditeq prom ^e- tes - Euro kom Der ven ta
Evrofudbal 1 - Sloga 99 Doboj 0:1, Mladost Doborovci - Bratstvo- bor be izbo ri li: Ape iron UBJEDQIV li nac 6:4, ve te ra ni: 8:3, pi oni ri: ~et vrtfi na -
Klaus Lehman 1:1, pen. 3:2, Evrofudbal 2 - BH Barca Doboj- Bawaluka, Merlin Star~e- trijumf Merlina ~et vrtfi na le: “Stra {ek le: FK Te sli} - Ra ki ji ca
Jug 0:3, FK Sloga 98 - [N Oyak 102 0:1, FK Sloga 99 - vi ca, Mo tel “Ga ji}“, Vi - Star~evica ^oli}“ - Frukta Trejd 3:1, kop 2:2, pe na li ma 4:2,
Bratstvo-Klaus Lehman 0:2, Evrofudbal 1 - Mladost Doborovci 2:0, neks M Tehnoelektro, Eli De te ktor Ko tor Va ro{ - Sportski tereni Rami}i -
FK Sloga 98 - Evrofudbal 2 4:0, BH Barca Doboj-Jug- [N Oyak 102 bar Ko tor Va ro{, KMF tro - La u{ Bawalu ka 5:1, Kafe bar “Aleks“ 3:4, Ve- TLGM Vi ja ~a ni 12:0,
0:1, Mladost Doborovci - FK Sloga 99 6:0, NK Bratstvo-Klaus Le- Derventa, Autopraona “Lu- KMF Der ven ta - SSK te ra ni Te sli} - Kor ner Euro fu dbal Gra ~a ni ca -
hman - Evrofudbal 1 3:1, BH Barca Doboj-Jug - FK Sloga 98 Doboj ~i ce“ i FK Pro gres Kne - Obi li} Grac 3:0 (slu `be - Nektar 0:7, FK Urije Pri - Seltik 3:0, Pr`i ona “Mi-
1:4, [N Oyak 102 - Evrofudbal 2 3:2. Sl. P. `evo. ni re zul tat), FK Pro gres je dor - FK Kne `e vo 2:1, nas“ - A[ Delta 2:5.
GLAS SPORT ponedjeqak, 10. januar 2011. 5

U mrkowi}koj Slobodi spremaju se za proqe}na isku{ewa Olimpik tra`i poja~awa


Stigao Marko Basara
Stigli Stijepi}, SARAJEVO - Nekada{wi
prvo ti mac @e le zni ka
Marko Basara, koji je poni-
kao u omladinskom pogonu

Sladojevi}, Goli}... Par ti za na, no vi je ~lan


Olimpika. Sarajevski klub
an ga `o vao je is ku snog ve -
zistu koji je minulu sezonu
Pregovaramo sa nekoliko mladih fudbalera, a do po~etka priprema rije{i}emo igrao za rumunski Panduri,
i to pitawe. Blizu sam dogovora i sa jednim kvalitetnim premijerliga{kim a prije toga boravio je u ma-
fudbalerom, rekao \uri} |arskom [iofoku.
- Za mene je Olimpik novi
PI[E: SLOBODAN DAKI]
izazov i jedva ~ekam da po~nu
slobodandakic@gmail.com
pripreme. Posle epizoda u
MRKOWI] GRAD - U inos tran stvu opet sam se
upravi mrkowi}ke Slobode vratio u Premijer ligu BiH
nisu imali odmora za novo- i radostan sam zbog toga -
godi{we i bo`i}ne praz- kazao je Basara.
nike. Na ime, di re ktor Mar ko Ba sa ra je po sli je
kluba Gojko \uri} u dogovo- @eleznika sa mnogo uspjeha
ru sa {efom stru~nog {ta- godinu i po nosio dres bi-
ba Darkom Nestorovi}em u ha}kog Jedinstva. Marko Basara
potrazi je za poja~awima
za proqe }ni dio {am pi - FK Kozara
ona ta Re pu bli ke Srpske,
gdje je ciq obezbje|ewe op- Gwati} u Burghauzenu
stanka u Prvoj ligi. GRADI[KA - Mladi 19- na u Wema~koj, gdje prego-
Di re ktor klu ba \u ri} godi{wi igra~ sredine te- va ra sa za in te re so va nim
is ti ~e da je u pla nu da se re na Ko za re Ogwen klubovima.
igra~ki kadar oja~a sa ~eti- Gwati} blizu je prelaska u Ovaj igra~ je bio na listi
ri do pet kvalitetnih fu- Wema ~ku. Ovaj fu dba ler `eqa Bor ca, ali ko ~ni ca
dba le ra na kqu ~nim na la zi se na me ti Bur gha - ovom transferu je obe{te-
pozicijama. U “dobo{u“ je uzena, za koji je nekada sa }ewe od 60.000 maraka, kao
ne ko li ko pro vje re nih fu - dosta uspjeha igrao i Vule i to {to trener Vlado Jago-
dbalera, a sa nekima je ve} Trivunovi}, kao i jo{ dva di} `eli prvo Gwati}a na
dogovorena saradwa. ni `e ra zre dna klu ba. probu, dok u Kozari ne pris-
- Do go vo ri li smo sa - Gwati} je ve} nekoliko da- taju na ovu opciju. Z. V.
radwu sa centarforom Ruda-
ra iz Pri je do ra Sa {om FK Sloga (Trn)
Stije pi }em i u nas tav ku
{am pi ona ta o~e ku je mo od Plisni} jo{ ~eka
wega do bre igre i go lo ve.
DER VEN TA - Po sli je je -
Dogovorena je saradwa i sa
sewe sezone provedene u re-
veznim fudbalerom Igorom
Sa{a Stijepi} (desno) FOTO: ARHIVA do vi ma dru go li ga {a
Go li }em, ko ji je fu dba ler
Sloge iz Trna, golman De-
Rudar Prijedora, a u jesewem Bojana Sladojevi}a iz BSK-a fu dba le rom BSK-a Si ni - Blizu sam dogovora i sa je-
jan Pli sni}
dijelu {ampionata nastupao - rekao je \uri} i dodao da {om To mi }em i ve zis tom dnim kvalitetnim premijer-
vratio se po-
je za Slobodu iz Novog Gra- }e pripreme odraditi Blago- Vladimirom Ranki}em, koji liga{kim fu dba le rom. Za
ro di ci u
da. U od bram be noj li ni ji je vi}, fu dba ler @u pe iz su bi li u kom bi na ci ji da sa da ne mo gu da ot kri jem
Derventu.
konkurencija }e biti ja~a za Milosavaca, a koji je ina~e poja~aju redove Slobode. wego vo ime, dok ne pos ti -
Ovaj ~uvar mre-
rodom iz Mrkowi} Grada i, gnemo kona~an dogovor - is-
`e dr`i re kord
Pripreme ukoliko zadovoqi, s wim }e ODLASCI takao je \uri}.
srpskog fudbala, jer
biti potpisan ugovor. zavise od toga [to se ti~e fudbalera
U Slobodi jo{ nisu ta~no je svojevremeno, kao golman
Mrkowi}ani su bili za- ko }e do}i koji su nastupali u jesewem
precizirali datum po~etka prwavorskog Qubi}a, imao
in te re so va ni i za uslu ge dijelu {ampionata, izvjesno
priprema. Najvjerovatnije ~ak 132 uzas to pna prven -
fudbalera Ravni iz Me|e|e - U po tra zi smo za je - je da }e se stru~ni {tab za-
je da }e to biti do kraja stvena prvoliga{ka nastu-
Slo bo da na Do bri je vi }a. dnim fudbalerom starosti hvaliti nekolicini na sa-
ove sedmice. Kompletne pa.
Me|utim, ovaj pouzdani bek do 21 godine. Pregovaramo radwi. U pitawu je pet do
pripreme obavi}e se na - Imam nekoliko ponuda,
ima ponude nekoliko klubo- sa nekoliko mladih fudba- {est fudbalera, ali wihova
sportskim terenima u ali ne `urim sa izborom. U
va iz Hrvatske, a sli~na je lera, a do po~etka priprema imena bi}e poznata tek kada
Mrkowi} Gradu i okolini. igri su na{i prvoliga{i,
situacija i sa doskora{wim ri je {i }e mo i to pi tawe. se zakqu~i lista poja~awa.
ali iskreno re~eno, ne bih
daleko od Dervente, odnosno
Drina u srijedu po~iwe pripreme za proqe}e u eliti BiH trojice sinova i supruge -

Vojvodi} gleda ka opstanku rekao je ovaj iskusni gol-


man.
Pre la zni rok u Srpskoj
ZVORNIK - Fudbaleri- U pauzi prvenstva dosta na Muminovi}a. Isto tako, po~iwe sredinom ovog mje-
ma Drine iz Zvornika skoro se govorilo o tome da su klu- razgovarali smo i sa Ale- se ca, do ka da }e se zna ti
da je istekao odmor. Trener bu potrebna poja~awa u poje- ksan drom Ki ki}em, ra ni je ime no vog Pli sni }e vog
Darko Vojvodi} zakazao je po- di nim li ni ja ma ko ja bi igra~em Drine a sada ~la- kluba. B. R
~etak priprema za proqe}ni poja~ala konkurenciju u timu. nom Rudar Prijedora. Blizu Dejan Plisni}
dio prvenstva u srijedu, 12. smo do go vo ra sa obo ji com,
januara, u 12 ~asova. Tada }e PREGOVORI kao i sa mladim Igorom Le- U Qubi}u planiraju
se obaviti prozivka i vidje-
ti sa kojim timom }e se kre-
sa Kiki}em
i Muminovi}em
`aji}em iz Jakova koji igra
na mjestu {pica. Ve} u uto- Povratak biv{ih ~lanova
nuti u “operaciju opstanak“. rak }e mo zna ti ko od wih PRWAVOR - Su o~e ni sa se ni bi ti spo so ban da se
- Mjesto koje zauzimamo - Ne krijemo da `elimo do la zi, a ko ne - do dao je finansijskom dubiozom, koja upusti u borbu za prvo mjesto
na ta be li tra `i pu nu u na{im redovima da vidi- Vojvodi}. ovaj kolektiv prati ve} ne- i povratak me|u prvoliga{e
ozbiqnost u radu. Skrenu}u mo vezistu Proletera Za sada niko od igra- koliko godina, u rukovodstvu - rekao je nedavno izabrani
pa`wu fudbalerima da treba iz Tesli}a Rada- ~a Drine nije nagovi- Qubi }a ne }e bi ti u si tu - predsjednik Upravnog odbora
ma ksi mal no od go vor no da jes tio odla zak iz aciji da tokom zimske pauze Radislav Vin~i}.
pri|u trena`nom procesu jer tima. Raduje ~iweni- anga`uju igra~e sa strane, U prvom pla nu upra ve
samo fizi~ki, ali i psihi- ca da su se od po- iako im je naro~ito potre- “pla vih“ su Zo ran De ket,
~ki spremni mogu da obezbi- vre da opo ra vi li ban iskusniji {pic napada~. Nikola Zeqkovi}, Bojan Si-
je de op sta nak u Pre mi jer Brazilac Roberto - Poku{a}emo da u na{e re- mi}, Aleksandar Wegomiro-
ligi, {to nam je ciq. Ho}u Karvaqo i Miro- dove vratimo neke od igra~a vi}, Si ni {a Bla go je vi},
samo one igra~e koji `ele slav Jevti}, koji koji su ponikli u Qubi}u, a Mi lan Ba la ban i Mir ko
najboqe klubu i svakome ko je }e se staviti na potom promijenili sredinu. Topi}. Od igra~a koji su je-
iz bilo kojeg razloga nezado- raspolagawe tre- U nastavku sezone u Drugoj senas nastupali niko nije
voqan }emo se zahvaliti - re- neru Vojvodi}u. ligi RS, grupa zapad, stvara- izrazio `equ da napusti re-
kao je Vojvodi}. Darko Vojvodi} D. G. }emo tim koji }e od idu}e je- dove mati~nog kluba. B. R.
6 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SPORT

Vojvodina dovodi Danca Nema krize za Man~ester Siti i {eika Mansura Bin Zajeda
Pedersen na
meti “lala“
NOVI SAD - Danac Martin Pedersen na dobrom je putu da
postane poja~awe novosadske Vojvodine. Danski internaci-
onalac od danas }e biti na raspolagawu treneru “lala“ Zoranu
Milinkovi}u koji }e testirati wegove mogu}nosti i odlu~iti
da li je potreban klubu u nastavku sezone.
Pedersen je nekada{wi mladi reprezentativac Danske, a u
prethodnoj sezoni igrao je na Islandu u ekipi Valur. Bio je
dio mlade danske reprezentacije na EP 2006. godine, na kojem
su zauzeli posqedwe osmo mjesto. Iako nikada nije boravio u
Srbiji, Pedersen je prihvatio poziv Vojvodine i ve} danas bi
trebalo da se prikqu~i ekipi.
Potreba rukovodstva Vojvodine za anga`ovawem lijevog beka Od svog dolaska
ukazala se poslije {estomjese~ne suspenzije Gorana Smiqani- na Gradski stadion
}a, koji je “pao” na doping testu zbog konzumirawa marihuane.
{eik Mansur Bin
Puno iznena|ewa u Kupu Francuske Zajed do sada
doveo 19
Kraj za Monako, fudbalera
Okser i Tuluz i najavio nove
PA RIZ - Sen za ci onal no 3:1, Nim - Fre`i 3:2, Mon- transfere
izne na |ewe pri re di li su taward - Dransi 0:0 (penali-
fudbaleri francuskog peto- ma 6:7), Bor do - Ru en 2:1, MAN^ESTER - Otkako je
liga{a [amberija izbaciv- An`e - Valensijen 2:1, Trel- u avgustu 2008. godine Man-
{i sla vni Mo na ko iz zak - Kevili 0:1, [erbur - Le ~ester Siti preuzeo bogati
nacionalnog Kupa. Poar Sur Vi 1:0, Kaen - Li- {eik Mansur Bin Zajed ovaj
Re zul ta ti 3. ko la ku pa on 0:1, @arvil - So{o 0:1, klub je na poja~awa potro-
Francuske: [amberi - Mona- Lorijen - Vane 4:1, PS@ - {io ne vje ro va tnih mi li-
ko 1:1 (penalima 3:2), Krete - Lans 5:1, Rems - Monpeqe 1:0, jardu funti. Znalo se odmah
Ni ca 1:1 (pe na li ma 5:6), Sent Etjen - Klermon 0:2, da- da }e iz wegovog yepa pote}i
Troa - Mec 2:3, Poizi - Stra- nas su igrali Oriqak - Nan- milioni prema mnogim novim
zbur 1:2, Vaskeal - Okser 2:1, si, Martig - Paraj, Agen - poja~awima, ali niko nije ni
Aviwon - Sedan 1:1 (penali- Poitje, Izi Molino - Brest, sawao da }e cifra poslije go-
ma 2:4), Avran{e - Vende 1:3, Raon - Sezan, Bulow - Ami- dinu i po biti ovoliko veli-
[aviwi - Le Man 1:3, For- jen, Ren - Kan, Evijan - Mar- ka.
bah - Lil 0:3, Nant - Kowak sej. Sve je krenulo dovo|ewem
ma |i oni ~a ra Ro biwa ko ji
ipak nije ostavio dubqi trag
[panska Primera, 18. kolo u Si ti ju. ^ak je na sa mom Sve po~elo od wega FOTO: AGENCIJE

Barsa nastavqa teror predstavqawu napravio veli-


ki gaf i rekao da mu je vrlo
ku bili pravi “dirigenti“ i
predvodnici u tro{ewu nov-
ve}ina ne opravdava ulo`eni
novac. Naime, neki igra~i su
hiqadama funti.
Posqedwi u nizu poja~awa
MADRID - Dominacija Barselone nastavila se i u 18. kolu drago {to je stigao u ^elzi. ca. odigrali samo nekoliko uta- je reprezentativac BiH Edin
Primere. U nezadr`ivom naletu u novom pokoravawu [pani- Ipak, novi Sitijevi vla- Poslije Robiwa do{li su kmica u nebeskoplavom dre- Yeko koji je prebogatog Arapa
je, katalonska ma{inerija gostovala je na drugom kraju dr`ave, u sni ci ni su na wemu sta li brojni kvalitetni, ali ipak su, a wiho vi mi nu ti ko{tao 27 miliona funti i
Galiciji, Deportivu iz La Koruwe i pobijedila doma}i tim ub- ve} su u svakom prelaznom ro- precijeweni igra~i od kojih provedeni na terenu mjere se potpisao ugovor na ~etiri i
jedqivim rezultatom 4:0. po godine, a zara|iva}e 160
Rezultati 18. kola, me~evi igrani u subotu: Sosijedad - Seviqa hiqada funti sedmi~no.
2:3, (Rivas 23, Qorente 44 - Kanute 25, 65, Fabijano 63), Malaga TRANSFERI
- Bilbao 1:1 (Demikelis 81 - Martinez 90+3), Deportivo - Bar- Sva poja~awa Man~ester Sitija - ime, (klub Emanuel Adebajor, (Arsenal), 25 miliona XEKO
selona 0:4 (Viqa 26, Mesi 52, Inijesta 80, Pedro 81). iz koga je do{ao) - cijena Kolo Ture, (Arsenal), 15 miliona najskupqe poja~awe
Sino} su igrali: Espawol - Saragosa, Majorka - Almerija, Robiwo, (Real Madrid), 32,5 miliona funti Xolen Leskot, (Everton), 22 miliona
Osasuna - Hetafe, Rasing - Sporting, Real Madrid - Viqareal, Vejn Briy, (^elzi), 10 miliona Silviwo, (Barselona), slobodan igra~ Zanimqivo je da su najjef-
Levante - Valensija, danas igraju Herkules - Atletiko Madrid. Kreg Belami, (Vest Hem), 14 miliona Adam Xonson, (Midlsbro), 7 miliona tiniji igra~i koji su do{li
[ej Given, (Wukasl), 7 miliona Jaja Ture, (Barselona), 24 miliona za vrijeme “vladavine“ Bin
Najyel de Jong, (Hamburg), 17 miliona David Silva, (Valensija), 26 miliona Zajeda [ej Given i Adam Yon-
Geret Beri, (Aston Vila), 12 miliona Xerom Boateng, (Hamburg), 10,5 miliona son koji su ko{tali po sedam
Roke Santa Kruz, (Blekburn), 16 miliona Mario Baloteli, (Inter), 24 miliona miliona funti, {to je cifra
Karlos Tevez, (Man~ester junajted), 25 mili- Xejms Milner, (Aston Vila), 26 miliona koja je prevelika za ve}inu
ona Edin Xeko, (Volfsburg), 27 miliona klubova.

Odigrane utakmice tre}eg kola engleskog FA kupa


Milija{ pogodio, Arsenal se spasio
LONDON - Reprezenta- bi doma}i preokrenuli i naja- Volkot, koji je kasnije za klup- vol - Birmingem 1:4, Koventri
tivac Srbije Nenad Mili- vili iznena|ewe. Ipak, da ta- ski sajt priznao da je simuli- - Kristal Palas 2:1 Barnli -
ja{ pos ti gao je gol za ko ne bude pobrinuo se Hant, rao penal. Port Vejl 3:1, Bristol siti -
Vulverhempton u remiju sa koji je golom iz penala obe- VOLKOT [efild V. 0:3, Fulam - Piter-
Donkasterom u okviru tre}eg zbijedio revan{ “vukovima“. simulirao prekr{aj boro 6:2, Donkaster - Vulvs 2:2,
kola FA kupa. Arsenal je jedva izvukao Hadersfild - Dover 2:0, Vest
Brazilac cijeni Portugalca Biv {i ka pi ten Crve ne remi protiv Lidsa, a gol za
za penal Hem - Barnsli 2:0, Reding -
Leonardo zahvalio zvezde je doveo goste u vo|stvo
u 38. minutu fenomenalnim
no vu uta kmi cu pos ti gao je
Sesk Fabregas u 89. minutu iz
- @elim da se izvinim
zbog toga {to sam namjerno
VBA 1:0, [efild j. - Aston
Vila 1:3, Bolton - Jork 2:0,
Muriwu udarcem sa skoro 30 metara, da penala, koji je iznudio Tio pao. @elio sam da na taj na-
~in iznudim penal - rekao je
Blekburn - KPR 1:0, Svonsi -
Kol~ester 4:0, Barton - Mid-
MI LA NO - No vi tre ner Intera prije dva dana debito- Volkot. lsbro 2:1, Sautempton - Ble-
italijanskog {ampiona Inte- vao pobjedom nad Napolijem Najve}a razo~arawa tre}eg kpul 1:0, Skantrop - Everton
ra Brazilac Leonardo zahva- 3:1. Brazilac je tim iz Mila- kola priredile su ekipe San- 1:5, Hal siti - Vigan 2:3, Sto-
lio je tre ne ru Re ala iz na preuzeo nakon {to je, po- der len da, Ble kpu la, Vest uk - Kardif 1:1, Preston - No-
Madrida @ozeu Muriwu na sli je sa mo {est mje se ci, Bromvi~ Albiona i Wukasla, tingem Forest 1:2, Brajton Hol
pomo}i pri preuzimawu tima otpu {ten Ra fa el Be ni tez. koji je poni`en od ~etvrtoli- Albion - Portsmut 3:1, Torki -
iz Italije. Inter je pro{le sezone vodio ga{a Stiveniya sa 3:1. ^eta Karlsli 1:0, Votford - Har-
Brazilski trener je kazao da Muriwo i doveo ga do tri ti- sa “Sent Yejms parka“ odigra- tpul junajted 4:1, Sanderlend -
je Muriwo bio veoma otvoren tule - prvaka Italije, itali- la je vrlo lo{u utakmicu, a me- Nots Kaunti 1:2, Norvi~ - Lej-
sa wim i da su razgovarali o janskog Kupa i prvaka Evrope. nayer Alan Par dju ima }e ton 0:1, Stiveniy - Wukasl 3:1.
mnogo ~emu nakon {to je pre- Inter je ju~e gostovao u Ka- mnogo posla da psiholo{ki Ju~e su igrali: Man~ester ju-
uzeo Inter koji ne igra na taniji, a u tim }e se, poslije “podigne“ igra~e. najted - Liverpul, Totenhem -
o~ekivanom nivou u prvenstvu tri utakmice kazne, vratiti i Rezultati tre}eg kola FA ^arlton, ^elzi - Ipsvi~ i
Italije. Leonardo je na klupi napada~ Samjuel Eto. Nenad Milija{ FOTO: AGENCIJE kupa: Arsenal - Lids 1:1, Mil- Lester - Man~ester Siti.
GLAS SPORT ponedjeqak, 10. januar 2011. 7
FOTO: AGENCIJE

Geri Nevil odlu~io


Robert Prosine~ki po~eo sa radom u Crvenoj zvezdi
Odlazi u penziju
MAN^ESTER - Poslije 19 godina profesionalne fu-
dbalske karijere, igra~ Man~ester junajteda Geri Nevil }e
na kraju ove sezone oti}i u penziju.
Ovaj 35-godi{wi defanzivac kluba sa “Old Traforda“
imao je prili~no problema u sezoni 2010/2011. tokom koje je
samo ~etiri puta bio ~lan startne postave, a pro{log vi-
kenda je protiv Vest Bromvi~ Albiona bio me|u najslabiji-
ma na terenu, pukom sre}om izbjegav{i da bude iskqu~en
Evandro i Borha su sigurno zbog jednog prekr{aja. Nevil je debitovao za Junajted 1992.
godine na utakmici protiv moskovskog Torpeda i jedan je od
igra~i koji nas zadovoqavaju, najtrofejnijih fudbalera engleskog kluba, osvojio je 20 ti-
jer su odli~ni i bi}e tula. Odigrao je 602 utakmice za ekipu sa “Teatra snova“ i
poja~awa. Salati i Bo`i} nalazi se na petom mjestu klupske liste po broju nastupa.
Za reprezentaciju Engleske debitovao je na utakmici pro-
su interesantni, a ne}e do}i tiv Japana 1995. godine i do sada je odigrao 85 me~eva.
da popune broj, ve} da budu
Sukobi na treningu [tutgarta
poja~awa, rekao Prosine~ki
Dvije tu~e za 15 minuta
[TUT GART - Pri pre me mnogo `e{}i. Defanzivac
[tutgarta za nastavak sezo- Taski i golman Cigler spo-
ne proti~u burno. Prema pi- re ~ka li su se zbog
sawu “Bil da” do {lo je do primqenog gola, a poslije
duplog sukoba na treningu. ur lawa kre nu li je dan na
Prvi je izbio izme|u napa- drugoga. Da nije bilo napa-
da ~a Ci pri ja na Ma ri ke i da~a Kakaua, koji je usko~io
trenera Bruna Labadije. Ru- izme|u, lako bi do{lo i do
mun se iznervirao i po~eo fizi~kog obra~una.
da vi~e na stru~waka, koji Dolaskom Bruna Labadije
se izner vi rao i na tje rao o~i gle dno ni su za vr{e ni
Mariku da sudi nastavak. pro ble mi “{va ba“ ko ji
Nekoliko minuta kasnije igraju katastrofalno lo{e
Robert Prosine~ki uslijedio je novi obra~un, ove sezone.

BEOGRAD - Sa radom je ekipa i ko su prekobrojni je Prosine~ki. dro i Bor ha su si gur no Nesportski gest Senegalca
po~eo novi trener Crvene igra~i Prosine~ki je odgo- Pre ma ri je ~i ma no vog igra~i koji nas zadovoqava-
zvezde Robert Prosine~ki.
Se ri jom sas ta na ka no vi
vorio.
- U roku od sedam dana,
tre ne ra, Kor nel Sa la ta je
neophodno poja~awe sa kojim
ju, jer su odli~ni i bi}e po-
ja~awa. O Salati i Bo`i}u
Dijuf vrije|ao
trener “crveno-bijelih” za- odnosno prije odlaska u Bu- bi Zvez da ima la gra ni tnu zna }e mo do kra ja se dmi ce. povrije|enog igra~a
po~eo je misiju na “Mara- dvu, zna}e se mawe-vi{e svi odbranu. Obojica su interesantni, a
kani”. igra~i na koje }emo ra~una- ne }e do }i da po pu ne broj,
Robi se susreo sa ~lano- ti. Ove sedmice radi}emo sa ZA DANAS ve} da bu du po ja ~awa. Sa
vima stru~nog {taba, zatim svima, ima ih mnogo, pa mo- zakazano okupqawe wima bi smo kom ple ti ra li
i sa spor tskim me naymen - ramo da napravimo selekci- na “Marakani” ekipu i u drugi dio prven-
tom, koji ~ine Ivan Ayi} i ju, ka ko bi smo do {li do stva u{li dosta kvalitetni-
Goran Vasilijevi}, kako bi eki pe od 25 igra ~a. Ko ga - Uvi jek pos to je `eqe, ji - smatra “@uti“.
detaqno razradio plan pri- odredimo putova}e u Budvu, ali ovo {to imamo je ono na Od do las ka Vla di mi ra
prema. Jedna od centralnih kasnije i u Antaliju - kazao {ta mogu da ra~unam. Evan- Vol ko va iz gle da ne ma ni -
tema bio je sastav ekipe za {ta.
proqe}ni dio sezone, kao i - Vol ko va sam gle dao
mogu}nost dolazaka i odla- Zvezda u Budvi tri-~e ti ri pu ta, od to ga
zaka pojedinih igra~a. u`ivo na dva me~a. Nije bi-
Fudbaleri Crvene zvezde prvi dio priprema odradi}e u
- Nisam jo{ po~eo da ra- lo mogu}e da ga dovedemo, a
Crnoj Gori. “Crveno-bijeli” }e biti smje{teni u hotelu El-Ha|i Dijuf FOTO: AGENCIJE
dim, u ponedjeqak startujem i daqe imam isto mi{qewe
“Splendid“, a tokom priprema odigra}e i tri kontrolne BLEKBURN - Menayer Kvins Park Renyersa Nil Vor-
kad se okupe igra~i. Ovo su o wemu. U ovom mo men tu,
utakmice. nok nazvao je fudbalera Blekburna El-Ha|i Dijufa, izme-
bili samo sastanci - kroz ipak, prioritet je Salata,
Jedna od ekipa koja }e ugostiti Beogra|ane je Zeta. Tim De- |u ostalog, olo{em, zbog toga {to je Senegalac vrije|ao
osmijeh je istakao Prosine- koji igra na poziciji {to-
jana Vuki}evi}a }e 19. januara, na Tre{wici, do~ekati Yejmija Mekija, fudbalera protivni~kog tima, dok se pre-
~ki. pera, na kojoj nam nedostaju
Crvenu zvezdu. Ova dva tima 1. februara zajedno }e otputo- vijao od bolova od posqedica dvostrukog loma noge.
Na pitawe da li je ve} igra~i - zakqu~io je Prosi-
vati na pripreme u Antaliju. Lider ^empion{ipa je pora`en na gostovawu u duelu sa pre-
odre dio ka ko }e iz gle da ti ne~ki.
mijerliga{em rezultatom 0:1 u okviru tre}e runde FA kupa, a
susret je obiqe`ila te{ka povreda Mekija poslije sudara sa
[ampion Srbije Partizan se jo{ nada poja~awu

Mfela ho}e u Humsku


igra~em Blekburna Gaelom @iveom. Oba igra~a su iznesena sa
terena, a Dijuf je izazvao zgra`avawe svih u gostuju}em taboru
po{to je uvredama “~astio“ onesposobqenog Mekija.
- Osobe kao {to je Dijuf ne mogu da podnesem i ve} neko-
BEOGRAD - Partizan mir Vermezovi}. - Rekao bih da je dola-
liko godina o wemu mislim da je olo{. Nazvao bih ga i
ho}e Katlegu Mfelu - `eli - Mo cap se na la zi na zak Mfele izvjestan, ali
prqavim pacovom, ali to bi bila uvreda za sve pacove. On je
i re pre zen ta ti vac Ju `ne “Forbsovoj” listi 500 naj- ne}u da prejudiciram jer
dno dna i ne vjerujem da }e jo{ dugo biti u Blekburnu, mi-
Afrike me|u “crno-bijele”. bo ga ti jih qudi svi je ta i smo svjedoci ranijih poku-
slim da }e biti prvi koji }e oti}i iz kluba. Nadam se da }e
Da se samo dvije strane wega novac ne zanima. I {aja drugih klubova da ga
napustiti Englesku i zaista mi ne}e nedostajati da ga gle-
pitaju nikakvih problema prije i poslije Svjetskog otkupe, kao i }udqivosti
dam. On je jedan pokvarewak - izjavio je Vornok.
ne bi bilo, koliko danas prvenstva glatko je odbijao predsjednika Sandaunsa -
tamnoputi napada~ bi spa- ponude za Mfelu, a sad je rekao je Stanojevi}.
ko vao ko fe re i sti gao u na vrhu tabele, bori se za Partizanovog stratega Arsen Venger qut na medije
Beograd, me|utim, realiza-
ciju posla, u ovom ~asu, je-
ti tu lu, ne znam ka ko }e
“crno-bijeli” uspjeti da do-
op ti mis tom ~i ni to {to
Mfela ima veliku `equ da Sesk Fabregas ostaje
di no kva ri Ma me lo di bi ju - re kao je jo{ pri je do |e i opro ba se u no voj LONDON - Informaciju kupu.
sandauns, sada{wa Mfeli- praznika Vladimir Verme- sredini. koju je objavio {panski “El - Stvarno imam dobar smi-
na ekipa. zovi}, {ef stru~nog {taba - To je stvar koja u pre- Mundo Deportivo“, da je Ar- sao za humor, ali ovu {alu
Katlego Mfela je izu- Kajzer ~ifsa. govorima prete`e na na{u se nal na ~el no pris tao da sa Fabregasovim odlaskom u
zetno zainteresovan da do|e stranu i ohrabruje nas da pusti kapitena Fabregasa u Barselonu zaista ne razumi-
u Humsku 1, postoje indici- PREDSJEDNIK budemo uporni. Nadam se da Barselonu, prili~no o{tro jem. Ne razumijem kako qudi
je da je ~ak inicirao sasta- Sandaunsa na }e sve bi ti za vr{e no na je demantovao menayer “to- mogu da objavquju takve stva-
nak sa gaz dom klu ba “Forbsovoj” listi pravi na~in i da }e Mfela byija“ Arsen Venger. ri a da uop{te nisu pri~a-
kon tro ver znim Pa tri som najbogatijih poja~ati ekipu za proqe}ni Ven ge ru se uop {te ni je li sa nama u klubu. Imamo
Mocapom, insistiraju}i da dio sezone - dodao je Stano- svidjelo takvo izvje{tavawe ugovor sa Fabregasom i mi
napusti Pretoriju. jevi}. medija, naro~ito nakon {to }emo biti ti koji }emo obje-
Posrednik u transferu Trener Partizana Ale- Mfela je sa reprezen- je upravo Sesk sa “bijele ta- lodaniti da li }emo i kada
je biv{i Partizanov tre- ksandar Stanojevi} uvjeren ta ci jom Ju `ne Afri ke ~ke“ postigao gol kojim je da ga prodamo. A evo, ka`em
ner, a danas {ef stru~nog je da }e Mfela ipak do}i u u~estvovao na Mundijalu i Arsenal u 90. minutu do{ao vam, ne pro da je mo ni kog -
Katlegu Mfela {taba Kajzer ^ifsa Vladi- Partizan. postigao jedan pogodak. do remija sa Lidsom u FA rekao je Venger.
8 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SPORT

Svjetsko rukometno prvenstvo

Na{ ciq je da se plasiramo na Olimpijske igre i da napravimo kontinuitet izme|u Svetskog prvenstva, {ampionata Evrope
u Srbiji i Olimpijskih igara u Londonu i nadam se da }e posle tog ciklusa rukomet biti vra}en tamo gde mu je nekada bilo
mesto, da }emo uspeti da ga vratimo kao nacionalni sport, rekao Stojkovi}
UTAKMICOM protiv
Al`ira, koja je na raspo- Grupe
re du 14. ja nu ara, ru ko me - Grupa A
tna reprezentacija Srbije
Bahrein, Egipat, Francus-
za po ~iwe svoj nas tup na
ka, Wema~ka, [panija, Tu-
ovo go di{wem Svjet skom
nis
prvenstvu, koje se odr`ava
u [vedskoj od 13. do 30. ja- Grupa B
nuara. Austrija, Brazil, Ma|ar-
Poslije debakla koji je ska, Island, Japan, Norve-
do `ivqen pro {le go di ne {ka
na evropskom {ampionatu,
se le kto ra Se ada Ha sa ne - Grupa D
fendi}a zamijenio je Vese- Argentina, ^ile, Ju`na Ko-
lin Vu ko vi}, ko ji je sa reja, Poqska, Slova~ka,
ovim ti mom uspio da se [vedska
plasira na SP, iako su mu
za to davane male {anse. U se da }emo prvo uspeti da
bara`u je pora`ena ^e{ka, se plasiramo u drugi krug,
a sa pove}anim oprezom se pa }emo da vidimo {ta }e
kre}e put Skandinavije. daqe da nam do ne su uta -
kmi ce - izja vio je re pre -
NA PRVENSTVU zen ta ti vac Srbi je Ras tko
u~estvuju Stojkovi}.
24 reprezentacije Prema wegovim rije~i-
ma, gla vni ciq na SP je Ratko Nikoli} izostaje sa Mundijala FOTO: AGENCIJE
Ve }i na reprezentati- izboriti plasman na OI u Prema realnim procje- Pri pre mni pe ri od za
vaca obe}ava veliku borbu Londonu. Grupa C na ma sna ga os ta lih se le - izabranike Veselina Vuko-
na terenu, mada ne `ele da - Na{ ciq je da se pla- Al`ir, Australija, Hrvatska, Danska, Rumunija, Srbija kci ja u gru pi, “or lo vi“ vi}a pro{ao je relativno do-
go vo re o krajwim do me ti - si ra mo na Olim pij ske imaju realnu {ansu da izbo- bro. U pet kontrolnih me~eva
ma ove ekipe. Tako|e, ovaj igre i da na pra vi mo kon - 14.1. Hrvatska - Rumunija (18 ~asova) re prolaz daqe jer Al`ir, zabiqe`ili su tri pobjede i
{am pi onat je va `an i ti nu itet izme |u Svet skog 14.1. Danska - Australija (20.15) Aus tra li ja i Ru mu ni ja ne dva poraza. Srbija je nadi-
zbog toga {to se na wemu prven stva, {am pi ona ta 14.1. Srbija - Al`ir (20.45) spadaju u sami vrh svjetskog grala Rusiju, BiH i Austriju,
“vadi viza“ za predstoje}e Evro pe u Srbi ji i Olim - 16.1. Australija - Srbija (18) rukometa i tu bi se trebale dok je pora`ena od Tunisa u
Olimpijske igre u Londo- pijskih igara u Londonu i 16.1. Al`ir - Hrvatska (20)
o~e ki va ti po bje de, dok }e dva navrata. Susreti koji
na dam se da }e po sle tog 16.1. Rumunija - Danska (20.15)
nu. uta kmi ce sa Hrvat skom i su ta da igra ni
ciklusa rukomet biti vra- 17.1. Hrvatska - Australija (18)
- Pre godinu dana pred Dan skom po ka za ti daju za pravo da se
}en tamo gde mu je nekada 17.1. Rumunija - Al`ir (18)
Evropsko prvenstvo u Aus- ko li ka je stvar na mo gu o~e ki va ti
bilo mesto, da }emo uspeti 17.1. Danska - Srbija (20.15)
triji bile su velike naja- snaga ove reprezen- do bre par ti je na
da ga vra ti mo kao na ci - 19.1. Srbija - Hrvatska (18)
ve u smi slu “osva ja mo tacije. SP.
19.1. Danska - Al`ir (20.15)
medaqu“. Sve smo to radi- onalni sport. Sada idemo Reprezentacija Ju- Kao {to se i
19.1. Australija - Rumunija (20.30)
li bez ne kog osno va. Do - u [vedsku i ja se nadam da goslavije svoj zenit na o~ekivalo, igra re-
20.1. Al`ir - Australija (18)
`iveli smo krah, bili smo }e na rod bi ti za do voqan svjetskim prvenstvima prezentacije le`i
20.1. Hrvatska - Danska (20.15)
13. i trudi}emo se da ovaj na ma i na ~i nom na ko ji do`ivjela je 1986. go- na trojici igra~a
20.1. Srbija - Rumunija (20.30)
put dos ta pa me tni je odra - smo igra li, a ko je }e mo dine kada je osvojila i to Marku Vuji-
dimo. Idemo hladne glave mes to za uze ti, vi de }e mo - Hrvat skom, Al `i rom, Ru - sman u sqede }u run du ta - titulu najboqe svjetske se- nu, @arku [e{umu i Momi-
jer nemamo osnova da pri- dodao je Stojkovi}. mu ni jom i Aus tra li jom. kmi~ewa, da bi zatim prva lekcije, a ~etiri godine ra- ru Ili }u, ko ji su me |u
~a mo ka ko }e mo da os tva - Srbija se nalazi u gru- Prve tri ekipe iz ~etiri dva ti ma izbo ri la pla - ni je bi la je dru ga. ^ak najboqim svjetskim igra~i-
rimo veliki uspeh. Nadamo pi C, za je dno sa Dan skom gru pe obe zbi je di }e pla - sman u polufinale. ~etiri puta osvajane su bron- ma. Ono {to je pravilo pro-
zane medaqe i to 1970, 1974, blem selektoru Vukovi}u je
1999. i 2001. godine. povreda jednog od najisku-

OSVAJA^I MEDAQA
Godina doma}in zlato srebro bronza
1938. Wema~ka Wema~ka Austrija [vedska
1954. [vedska [vedska Z. Wema~ka ^ehoslova~ka
1958. I. Wema~ka [vedska ^ehoslova~ka Wema~ka
1961. I. Wema~ka Rumunija ^ehoslova~ka [vedska
1964. ^ehoslova~ka Rumunija [vedska ^ehoslova~ka
1967. [vedska ^ehoslova~ka Danska Rumunija
1970. Francuska Rumunija I. Wema~ka Jugoslavija
1974. I. Wema~ka Rumunija I. Wema~ka Jugoslavija
1978. Danska Z. Wema~ka SSSR I. Wema~ka
1982. Z. Wema~ka SSSR Jugoslavija Poqska
1986. [vajcarska Jugoslavija Ma|arska I. Wema~ka
1990. ^ehoslova~ka [vedska SSSR Rumunija
1993. [vedska Rusija Francuska [vedska
1995. Island Francuska Hrvatska [vedska
1997. Japan Rusija [vedska Francuska
1999. Egipat [vedska Rusija Jugoslavija
2001. Francuska Francuska [vedska Jugoslavija
2003. Portugalija Hrvatska Wema~ka Francuska
2005. Tunis [panija Hrvatska Francuska
2007. Wema~ka Wema~ka Poqska Danska
2009. Hrvatska Francuska Hrvatska Poqska
2011. [vedska ? ? ?
Francuzi prvi favoriti FOTO: AGENCIJE 2013. [panija ? ? ?
GLAS SPORT ponedjeqak, 10. januar 2011. 9

u [vedskoj od 13. do 30. januara

Igra~i
Selektor Veselin Vuko-
vi} jo{ nije odredio pu-
tnike za Svjetsko
prvenstvo, ali na pri-
premnim utakmicama do
sada su igrali sqede}i
igra~i i ve}ina wih }e
krenuti za [vedsku.
Darko Stani}
Dimitrije Pejanovi}
Dragan Marjanac
Nemawa Pribak
@arko [e{um
Marko Vujin
Ivan Nik~evi}
Rastko Stojkovi}
Danimir ]urkovi}
Alem Toski}
Momir Ili}
Dobrivoje Markovi}
Rajko Prodanovi}
Momir Rni}
Uro{ Vilovski
Nenad Vu~kovi}
Uro{ Mitrovi}
Ivan Stankovi}

snijih igra~a i kapitena se- Radost reprezentativaca Srbije FOTO: AGENCIJE

lekcije Mladena Bojinovi- tije. Selektor se odrekao i tu je i selekcija doma}ina,


}a, ko ji je pro pus tio Dvorane usluga Milutina Dragi}evi- kao i Dan ska, [pa ni ja, BOJINOVI]
pripreme i pitawe je ho}e }a, sa kojim nije uspio da na- Poqska, Wema~ka i Hrvat- Nastup na SP jednog od na- li je on spreman da izdr`i
li i}i na SP, iako je Vuko- Sve utakmice Svjetskog |e “zajedni~ki jezik“ jer je ska. Iz pri kraj ka svo ju jiskusnijih rukometa{a i napore. Tada }e selektor
vi} najavio da }e ga voditi prvenstva igra}e se u ru ko me ta{ Ki la ugla vnom {an su vre ba ju Ma |ar ska, kapitena reprezentacije Vukovi} da odlu~i ho}e li
bez obzira na wegovo zdrav- osam dvorana i to: Mal- ignorisao pozive Vukovi}a. Island i Srbija. Polufi- Srbije Mladena Bojinovi- ga voditi na prvenstvo.
stveno stawe. Qubiteqe ru- me (kapacitet 13.000 Kada su u pitawu favo- nalni me~evi na rasporedu }a je neizvjestan jer je, Sam Bojinovi} nedavno je
kometa u Srbiji svakako je mjesta), Geteborg ri ti za me daqe, wih ima su 28. ja nu ara, su sret za igraju}i za svoj klub Mon- izjavio da je povreda goto-
za~udilo nepozivawe u naci- (12.044), Lin~eping mno go, a naj ve }e {an se se tre}e mjesto i finale 30. peqe, povrijedio koqeno i vo sasvim sanirana i da
onal ni tim sredweg be ka (8.500), Nor~eping daju reprezentaciji Fran- januara. Prvih sedam mjes- 12. januara }e }e mo}i da
Danijela An|elkovi}a, koji (4.300), Jen~eping cuske, koja je aktuelni olim- ta obez bje |u je pla sman na se defini- igra u
je godinama bio jedan od naj- (7.000), Kristijan{tad pijski, svjetski i evropski Olimpijske igre u Londo- tivno [ved-
boqih srpskih igra~a. (4.700), Skvode (2.500), {ampion, a predvodi je naj- nu 2012. go- znati da skoj.
Lund (3.000). boqi igra~ svijeta Nikola dine.
POSQEDWA
Karabati}. Pored wih,
medaqa osvojena pivota Ratka Nikoli}a, koji
2001. godine je u dresu sa dr`avnim grbom
Tako|e, u ekipi nema ni uvi jek pru `ao
jednog od najboqih svjetskih odli~ne par-
FOTO: AGENCIJE

Veselin Vukovi},
selektor Srbije Mladen Bojinovi} (Srbija)
10 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SPORT

Reprezentacija Srbije savladala Austriju u pripremnom me~u pred SP


FOTO: AGENCIJE

SRBIJA 39 (23)
AUSTRIJA 27 (11)
Dvorana: SC “Vo`dovac“ na
Bawici.
Gledalaca: 2.000.
Sudije: Dejan Stojkovi} i Ne-
nad Nikoli}.
Sedmerci: Srbija 2 (2), Aus-
trija 1 (0).
Iskqu~ewa: Srbija 8, Aus-
trija 12. minuta.

SRBIJA: Stani} (11 odbra-


na), Pejanovi} (8 odbrana),
Marjanac (3 odbrane), Pribak
2, [e{um 7, Vujin 9 (2), Ni-
k~evi}, ]urkovi} 1, Toski} 5,
Ili} 3, Markovi} 4, Prodano-
vi} 3, Stojkovi} 3, Rni}, Vi-
lovski, Vu~kovi}, Mitrovi},
Stankovi} 2. Selektor: Vese-
lin Vukovi}.
AUSTRIJA: Marinovi} (4 od-
brane), Bauer (3 odbrane),
Felser 1, Kajnmiler 1, Bo`o-
vi} 3, Vos 2, Abadir, Majer 2,
Sila|i 4, Po{ 2, Vil~inski 2,
Johum, Fride 1, [linger 6,
Vagesrajter, Veber 3. Sele-
ktor: Dagur Sigurtson.

Rukometa{i Srbije

Trijumf za sre}an put


Srbija je tako sa pozitivnim skorom okon~ala pripremni period. Savladane su tri reprezentacije - Rusija, BiH i Austrija
i zabiqe`ena dva poraza od Tunisa
BEO GRAD - Ru ko me ta - lika prednost. U tom peri- {i la pi tawe po bje dni ka. ni {ta da obe }a va osim da {um bio je za do voqan po - [e{um.
{i Srbi je po bi je di li su odu briqirao je golman Sta- Uprkos do brim iz dawima }e na svakoj utakmici dati sli je po bje de u ge ne ral noj Re pre zen ta ci ja Srbi je
Austriju sa 39:27 (23:11) u ni}, pa je Srbi ja ve} na svojih izabranika u pripre- sve od sebe. probi pred SP: nalazi se u grupi C sa Al-
posqedwoj pro vje ri pred po lu vre me nu vo di la sa 12 mnim utakmicama, selektor - Imam {ta da zamerim `irom, Australijom, Hrvat-
Svjetsko prvenstvo u [ved- golova razlike i tako rije- Ve se lin Vu ko vi} ne `e li igra~ima iz drugog poluvre- VUJIN skom, Danskom i Rumunijom,
skoj, koje }e se odr`ati od me na me ~a sa Aus tri jom. postigao devet a [e{um ka`e da igra~i ne
13. do 30. januara. Pra vi li su si tne gre {ke, pogodaka `ele da se razme}u izjava-
Najefikasniji u redovi- koje ne smeju da im pre|u u ma.
ma “or lo va“ bio je Mar ko na vi ku. Me |u tim, po sle 12 - Dobili smo posledwe - Ponavqamo se svakim
Vujin sa devet pogodaka, dok razlike na poluvremenu, lo- dve pri pre mne uta kmi ce, danom, govorimo da }emo bi-
je @arko [e{um postigao gi ~no je da do |e do opu - {to nam je i bio ciq. Nara- ti bor be ni, to mo `e mo da
sedam. Srbija je tako sa po- {tawa - rekao je Vukovi}. vno, osim toga smo `eleli obe}amo i to je stvarno ta-
zitivnim skorom okon~ala - Idemo da se nadme}emo i da isprobamo neke stvari. ko. Ne ma mo ni osno va da
pripremni period. Savlada- sa svima, ali ne}emo ni{ta Pojedine smo odradili kako pretimo, niko ne sme ni da
ne su tri reprezentacije - da obe}avamo. Poku{avam da treba, neke zahtevaju jo{ ra- se potceni ni da se prece-
Ru si ja, BiH i Aus tri ja i skinem teret sa ekipe, kojoj da, ali raduje nas borbenost ni, krenu}emo od Al`ira i
za biqe`e na dva po ra za od niko ni{ta ne sme da zame- koju smo prikazali. Mogla nadam se da }emo se plasi-
Tunisa. ri, kakav god bio rezultat, je po be da da bu de i rati u drugi krug - rekao je
Ekipa selektora Veseli- ako se bori kao sada protiv ubedqivija, ali nije lo{e [e{um.
na Vukovi}a veoma agresi- Austrije - zakqu~io je Vuko- sa vla da ti ovom ra zli kom “Or lo vi“ ta kmi ~ewe
vno je po~ela me~ i ve} na vi}. re spe kta bil nu eki pu kao po~iwu 14. januara utakmi-
samom startu stvorena je ve- @arko [e{um FOTO: AGENCIJE Lijevi bek @arko [e- {to je Austrija - istakao je com sa Al`irom.

Rukometa{i Borca m:tel danas po~iwu pripreme za nastavak sezone

Bosna ve} u mislima


Izbor najboqih sportista u Derventi
Isti~e rok za
prijave kandidata BAWALUKA - Rukometa- brdu, a takti~ko-tehni~ki u Francuskoj, koji se igra u - Sa beogradskom Crve-
DER VEN TA - Posqedwi ru najboqih ima}e i ~ita- {i Borca m:tel danas u 9.30 dvorani “Borik“. Na turneju Selestatu, kraj Strazbura i nom zvezdom 25. januara igra-
rok za prijavu kandidata za oci ovog lista koji }e putem ~asova u Sportskoj dvorani odlazimo 18. januara. Prvo zatim se vra}amo ku}i - is- mo u “Bo ri ku“, a za kraj
izbor naj boqih spor tis ta gla sa ~kih ku po na mo }i da “Borik“ po~iwu pripreme za }e mo u slo ve na ~kom Cequ takao je Markovi}. mjeseca ostavili smo dva me-
na podru~ju derventske op- podr`e nekog od kandidata. nastavak sezone u Premijer odigrati dva susreta sa isto- OD 21. DO 23. ~a sa drugoplasiranom eki-
{tine za pro{lu godinu je Svoj sud o kan di da ti ma za ligi BiH. Ciq Bawalu~ana imenom ekipom. Potom nas- januara nastup pom hrvatskog {ampionata,
danas. Izbor organizuje lo- pri znawa da }e i ~la no vi u drugom dijelu prvenstva je tavqamo za Wema ~ku, gdje Nekseom iz Na{ica. Potom
}emo se sastati sa vode}om
u Francuskoj }emo smawivati intenzitet
kalni “Derventski list“, a posebnog `irija koji }e bi- jasan i `ele da kona~no sa
pokroviteq je na~elnik op- ti sas tavqen od ugle dnih pres to la ski nu sa ra jev sku eki pom dru ge Bun de sli ge, Po povratku u Bawaluku rada, jer se ve} 11. februara
{tine. sportskih radnika i pedago- Bosnu. Hitenbergom. Od 21. do 23. bi}e odigrano jo{ nekoliko nastavqa {ampionat BiH -
- Predvi|eno je da budu do- ga, a tre}i kriterijum su os- - Ne}emo nikuda srqati. nas tu pa mo na tur ni ru u utakmica. rekao je Markovi}.
di jeqena pri znawa za naj - tva re ni re zul ta ti ko ji se I}i }emo iz kola u kolo, ali Posqedwih da na po mi-
boqe sportiste u mu{koj i vrednuju prema posebnoj ta- je svi ma ve} sa da ja sno da wana je mogu}nost da Vladi-
`en skoj kon ku ren ci ji, za - beli. smo uz Bosnu jedini kandi- mir Vrawe{ nas ta vi
tim najboqem sportskom ko- Pro{logodi{wi laureati dat za osvajawe titule - na- karijeru u sarajevskoj Bosni.
lektivu, najperspektivnijem bili su kik-bokser Nikola gla sio je {ef stru ~nog - Bilo je ponuda da na{
sportisti i, {to je ove go- \uri} u mu{koj i tekvondo- {ta ba Bor ca m:tel Dra gan bek pre|e u redove {ampiona
dine novost, za najboqi os- is tkiwa Ma ja Stoj ko vi} u Markovi}. BiH, ali od toga ne}e biti
tva re ni re zul tat u `en skoj, te {a his tkiwa Sve do 18. januara ~eta iz ni{ta. Ostaje na{ ~lan, a u
pojedina~noj konkurenciji - @a na Ko ka no vi} u kon ku - Gospodske ulice trenira}e idu}ih nekoliko dana saop-
ka`u organizatori izbora. renciji najmla|ih sportis- dva puta dnevno u Bawaluci. {ti }e mo ime na igra ~a na
Kao i prethodne dvije go- ta. - Kondicioni dio pri- koje ne}emo ra~unati u nas-
dine, zna~ajnu ulogu u izbo- ^. V. pre ma obavqa}e mo u par ku tavku sezone - dodao je Mar-
“Mladen Stojanovi}“ i Baw Faruk Halilbegovi} FOTO: V. STOJAKOVI] kovi}.
GLAS SPORT ponedjeqak, 10. januar 2011. 11

Odigrane utakmice 15. kola regionalne ko{arka{ke NLB lige

Igo kea pa la u fi ni {u
Evidentno da imamo problema u utakmicama na strani. Nijedan rival nije bio toliko ubedqiv protiv nas, ali nikako
da do|emo do trijumfa, rekao Klipa
PI[E: SLAVKO BASARA
basara@glassrpske.com ZAGREB 85
ZAGREB - Tek u posqed- IGOKEA 77
woj ~etvrtini ko{arka{i (19:19, 18:21, 21:16, 27:21)
Igokee ostali su “bez daha“ Dvorana: “Dra`en Petrovi}“ u Zagrebu.
u du elu pro tiv Za gre ba i Gledalaca: 300.
izgubili su u 15. kolu NLB Sudije: Damir Javor, Roman Kolar,
Andrej Jer{an (Slovenija).
li ge pro tiv is to ime nog
ZAGREB: Ma{i} 10, Halilovi}, Simon
kluba 77:85. 16, Babi} 2, Kasun 11, Renfroe 10,
Iza bra ni ci tre ne ra Bubalo, Novi~i}, Ba{qan, @ori} 25,
Slobodana Klipe dobro su Ran~i} 11.
Trener: Mladen Erjavec.
se dr`ali sve do posqedweg IGOKEA: \erasimovi} 5, Dozet 11,
perioda igre i propustili \urica, Na|feji 20, Vu~enovi}, Vitko-
priliku da se sa gostovawa vac 11, ^ejs 4, Panti} 13, Joksimovi}
5, Florens 8.
iz gla vnog gra da Hrvat ske Trener: Slobodan Klipa.
vrate kao pobjednici. Jedan
od ponajboqih pojedinaca u di mo u Za gre bu. Odli ~no
taboru predstavnika iz Re- smo otvorili utakmicu, ste-
publike Srpske bio je Ste- kli re zul tat sku pre dnost.
van Na |fe ji ko ji je [ut nas je slu`io posebno u
zabiqe`io 11 skokova i 20 prve dve ~etvrtine. U dru-
po ena. Ipak, to ni je bi lo gom delu utakmice nismo se
dovoqno Igokei za trijumf. dr`ali dogovora, {utirali
- Na`alost, propustili smo nerezonski, popustila
smo veliku priliku da pobe- je i koncentracija {to nas
je skupo ko{talo - istakao
Tabela je Na|feji.
1. Krka 15 10 5 1148:1068 25
2. Olimpija 15 10 5 1140:1071 25 NA\FEJI
3. Budu}nost 14 9 5 1082:1016 23 postigao 20 poena
4. Cedevita 15 8 7 1193:1158 23
5. Partizan 14 8 6 1114:1001 22 Trener Klipa je istakao
6. Zagreb 14 8 6 1081:1085 22 da wegov tim ima problem
7. Nimburk 15 7 8 1196:1224 22 da na gostovawima “prelo-
8. [iroki 14 8 6 1081:1114 22 mi“ utakmicu u svoju korist.
9. Igokea 15 6 9 1116:1123 21 Tako su “Igosi“ ostali sa-
10. Hemofarm 14 7 7 1133:1155 21 mo na jednoj gostuju}oj po-
11. Zadar 15 5 10 1178:1207 20 bje di i to u Kra gu jev cu
12. Radni~ki 14 6 8 1163:1212 20 protiv Radni~kog. Stevan Na|feji (Igokea) FOTO: ARHIVA
13. Cibona 14 5 9 1057:1130 19 - Evidentno je da imamo
14. C. zvezda 14 4 10 1065:1183 18 pro ble ma u uta kmi ca ma na strani. Nijedan rival nije mo i reagujemo u drugom de- totak {uta u prve dve ~et- no} su u “Bo ri ku“ igra li
bio toliko ubedqiv protiv lu me~a - kazao je Klipa. vrtine, ali smo zato u nas- fi na le Ku pa Re pu bli ke
nas, ali nikako da do|emo U dru gom po lu vre me nu tav ku po tpu no po dba ci li. Srpske protiv Borac Nekta-
Rezultati 15. kola do trijumfa. U Zagrebu smo Ale ksan drov ~a ne ni je slu - Nije mi jasan pad u igri. To ra, a ve} u uto rak u Spor -
igrali bez dva va`na {ara- `io {ut. Brajan ^ejs je upu- se posebno odnosi na ^ejsa tsku dvo ra nu u La kta {e
Rezultati 15. kola: Nimburk - Radni~ki 97:94 poslije produ-
fa u na{em timu, Rako~evi- tio devet {uteva na ko{ i koji je imao lo{ dan. Pro- sti`e ~e{ki Nimburk.
`etaka (83:83), Zagreb - Igokea 85:77, Olimpija - Zadar
}a i Har vi ja i bi lo je bio precizan samo jednom. tiv Zagrep~ana nas nije slu- U posqedwem susretu 14.
78:53, Cedevita - Krka 74:80. Sino} su igrali: [iroki -
zaista te{ko. Bez obzira na Za tri poena je imao odnos `io {ut i to je ra zlog kola NLB lige Partizan je
Cibona, a ve~eras se sastaju: Crvena zvezda - Budu}nost i
ovaj hen di kep, sma tram da {est-nula. poraza - kazao je Klipa. kao gost u Podgorici pobi-
Hemofarm - Partizan.
smo morali boqe da odigra- - Imali smo dobar pos- Ko{arka{i Igokee si- jedio Budu}nost 65:61.

Odigrano osam utakmica u najja~oj ko{arka{koj ligi NBA

Durent postigao 40 poena


“Gazeta delo sport“
Milo{u Teodosi}u
OKLA HO MA - U no }i Mil vo ki je ubjedqivo De tro it - Fi la del fi ja 109:100, ^i ka go - Bos ton ~etvrto mjesto
izme |u su bo te i ne djeqe u sla vio na gos to vawu Wu 112:109 (produ`etak), Okla- 90:79, Hjuston - Juta 99:103, RIM - Srpski reprezentativac Milo{ Teodosi} zauzeo
NBA ligi odigrano je osam Yerziju sa 115:92, a najefi- ho ma Si ti - Mem fis Dalas - Orlando 107:117. je ~etvrto mjesto u izboru za najboqeg igra~a Evrope u
utakmica, a od srpskih ko- kasniji u pobjedi Baksa bio izboru italijanskog dnevnog lista “Gazeta delo sport“.
{ar ka {a je di no se Ne nad je tur ski re pre zen ta ti vac Titulu najboqeg ko{arka{a Evrope u 2010. godini ponio
Krsti} na{ao na terenu. Ersan Iqasova sa 22 poena, je Pau Gasol i to tre}u godinu zaredom. [panac je to pri-
Krsti }e va Okla ho ma je 13 sko ko va i ~e ti ri asis - znawe dobio zahvaquju}i odli~noj sezoni u NBA ligi u ko-
na svom terenu slavila pro- tencije. joj je do{ao do svog drugog {ampionskog prstena. [panski
tiv Memfisa sa 109:100, a reprezentativac je u izboru dobio 240 glasova, {to je goto-
kapiten srpske reprezenta- KRSTI]
vo dvostruko vi{e od drugoplasiranog Dirka Novickog, ko-
cije je u tom trijumfu u~es- zabiqe`io ji je sakupio 118. Tre}e mjesto u izboru zauzeo je Gasolov
tvo vao sa se dam po ena. sedam poena sunarodnik Huan Karlos Navaro, koji je pro{le godine do-
Naj za slu `ni ji za tri jumf bio titulu najboqeg igra~a Evrolige, sa 75 glasova. Teodo-
Oklahome bio je Kevin Du- U pobjedi [arlota nad si} je na ~et vrtom mjes tu imao 58 gla so va, a iza wega
rant, koji je za 41 minut na Va{ingtonom sa 104:89 ~ak slijedi litvanski reprezentativac Linas Kleiza sa 39.
terenu postigao 40 poena, uz trojica igra~a su prikazala
koje je imao osam skokova i odli~ne partije. Stiven Ye- [panski ko{arka{ Pau Gasol
Neizvjestan nastup na EP
~etiri asistencije. Veliku kson je za 41 minut postigao
pomo} Durant je imao u Ra- 21 poen uz koje je imao i de-
selu Vestbruku, koji je imao set skokova i pet asistenci-
22 poena, pet skokova i 11 ja, D. J. Augus tin je u LOS AN\ELES - Pau Ga- vrtfinalu od Srbije.
asistencija, i Yefu Grinu, tri jum fu u~es tvo vao sa 20 sol, ko{arka{ Los An|eles - Moj nastup zavisi od za-
ko ji je upi sao 15 sko ko va, poena i devet asistencija, Lejkersa, jo{ nije siguran da vr{nice sezone, u kakvom }u
{est skokova i ~etiri asis- dok je Yerald Hen der son li }e igrati za reprezentaciju biti stawu u tom trenutku.
tencije. S druge strane, na- pos ti gao 19 po ena i imao [panije na Evropskom prven- Mnogo toga zavisi od toga ko-
je fi ka sni ji je bio Zak devet skokova. Rezultati: Wu stvu u Litvaniji ovog qeta. liko Lejkersi daleko doguraju
Rendolf sa 27 poena, uz koje Yer zi - Mil vo ki 92:115, Gasol je propustio i pro{lo- u plej-ofu. Nije isto ako se
je imao 16 sko ko va, dok je [arlot - Va{ington 104:89, godi{we SP u Turskoj, kada je sezona zavr{i u maju ili u ju-
Rudi Grej upisao 20 poena. Atlanta - Indijana 108:93, Nenad Krsti} FOTO: AGENCIJE “furija“ zaustavqena u ~et- nu - rekao je Gasol.
12 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SPORT

Slohokej liga

FOTO: AGENCIJE
Nastavqen Svjetski kup u
Ubjedqivi Partizan skija{kim letovima
BEOGRAD - Hokeja{i Partizana ostvarili su i dvadese-
tu pobjedu u Slohokej ligi savladav{i Tim Zagreb sa 7:2
(2:1, 3:1, 2:0) u utakmici 23. kola. “Crno-bijelima“ je to bi-
la deseta uzastopna pobjeda, a tre}a nad Zagrep~anima.
U redovima Partizana istakli su se Marko Kova~evi} sa
dva gola i tri asistencije, An`e Terlikar sa dva pogotka i
Nemawa Vu~urevi} sa ~etiri asistencije.
Prvi gol za Partizan postigao je An`e Terlikar poslije
samo 14 sekundi igre, na asistenciju Nemawe Vu~urevi}a i
Marka Kova~evi}a. “Crno-bijeli“ su tokom cijelog me~a bi-
li u prednosti, tako da pobjednik nije dolazio u pitawe.
U sqede}em me~u, u okviru 24. kola Slohokeja, hokeja{i
Partizana gostuju ekipi Maribora, u srijedu, 12. januara.

Svjetski kup za skija{ice


Spust pripao Vonovoj

Martin Koh
Lindzi Von
AL TEN MAR KT - Ame ri - drea Fi {ba her (Aus tri ja)
kanka Lindzi Von pobijedi- 1:47.57, 6. Lara Gut ([vajcar-
la je u spustu u austrijskom ska) 1:47.60...
Altenmarktu, takmi~ewu ko- Generalni plasman u spus-
je se boduje za Svjetski kup. tu: 1. Von 360 po ena
Ona je stazu pre{la za mi- 2. Ri{ 257, 3. Elizabet Ger- Austrijanac je do trijumfa do{ao ukupnim skorom od 452,2 boda i letovima od
nut, 46 sekundi i 39 stotin- gl (Austrija) 187, 4. Fenin- 211,5 i 213 metara
ki. Drugo mjesto pripalo je ger 170, 5. Per son 163, 6.
Awi Person iz [vedske, a Danijela Merigeti (Itali-
tre}e Ani Feninger iz Aus- ja) 139... HA RA KOV - Aus tri ja - ra u ski letovima Norve`a- Kohovog leta od 213 metara. Adam Ma li{ (Poqska)
trije. Ge ne ral ni pla sman u nac Martin Koh do{ao je nina Bjorna Ejnara Romore- Prvo Mali{ nije uspio da 416.6 (197.5/189.0), 4. Ro -
Rezultati spusta u Alten- Svjetskom kupu: 1. Ri{ 883, do svo je prve po bje de u na i Ma li {a, dok je Koh ga na dma {i, a po sli je je bert Krawec (Slo ve ni ja)
marktu: 1. Lindzi Von (SAD) 2. Von 747, 3. Gergl 515, 4. Svjetskom kupu po{to je bio ~etvrti, iako je imao do{ao red na Romorena, ko- 403.3 (209.0/189.0), 5. Gre-
1:46.39, 2. Awa Person ([ved- Tawa Putiainen (Finska) tri jum fo vao na prvim najdu`i let, ali je zbog sti- ji nije mogao boqe od se- gor [lirencauer (Austri-
ska) 1:46.82, 3. Ana Feninger 480, 4. Tina Maze (Sloveni- ski letovima sezone koji la do bio zna tno lo {i je dme po zi ci je u se dmom ja) 402.2 (205.5/189.5), 6.
(Austrija) 1:47.37, 4. Marija ja) 480, 6. Mar liz [ild su odr`ani u ~e{kom Ha- ocjene. Me|u prvih pet bio tre nut ku, a posqedwi je Simon Aman ([vajcarska)
Ri{ (Austrija) 1:47.44, 5. An- (Austrija) 431... rahovu. je i Gregor [lirencauer, bio Morgen{tern. Austri- 398.9 (190.0/188.0)...
Koh je do trijumfa do- jo{ jedan Austrijanac, koji janac je imao let od 190,5
Me|unarodna pliva~ka federacija (FINA) {ao uku pnim sko rom od se tek vra}a u formu posli- metara, a uz kompenzaciju Generalni
452,2 bo da i le to vi ma od je povrede koqena, i wega je zbog ka pi je, to ni je bi lo
Udovi~i} najboqi 211,5 i 213 metara, ispred od vode}eg dijelilo mawe od dovoqno da pretekne Koha,
plasman
sunarodnika Tomasa Mor- pet bodova. ali je on vrlo jasno da mu Generalni plasman Svjet-
LOZANA - Kapiten vaterpolo reprezentacije Srbije Vawa gen{terna. Uz Koha i po- to ne smeta ve} je po~eo da skog kupa: 1. Tomas Mor-
Udovi~i} izabran je za najboqeg vaterpolistu svijeta u 2010. bje dni ka ovo go di{we
DRUGO MJESTO slavi zajedno sa pobjedni- gen{tern (Austrija) 983,
godini u izboru Me|unarodne pliva~ke federacije. turneje “^etiri skakaoni- za Tomasa kom, ali i ostalim ~lano- 2. Andreas Kefler (Aus-
Udovi~i} je prethodno, u novembru pro{le godine, progla{en ce“ do mjesta na podijumu Morgen{terna vima austrijskog tima. trija) 621, 3. Simon Aman
i za najboqeg vaterpolistu Evrope u izboru magazina LEN. do {ao je i ve te ran Adam Rezultati letova u Ha- ([vajcarska) 601, 4. Adam
Kapiten reprezentacije Srbije, koji nastupa za zagreba~ku Mali{ iz Poqske. U dru goj run di su di je rahovu: 1. Martin Koh (Aus- Mali{ (Poqska) 540, 5.
Mladost, tokom 2010. godine osvojio je Svjetsko prvenstvo, Morgen{tern je bio taj su vi{e puta mijewale ka- trija) 425.2 (211.5/213.0), 2. Mati Hautameki (Finska)
Svjetsku ligu i bronzanu medaqu na Evropskom prvenstvu. koji je bio vode}i poslije piju, a posqedwa promjena Tomas Morgen{tern (Aus- 493, 6. Tom Hilde (Norve-
Za najboqu vaterpolistkiwu u protekloj godini FINA je iza- prve runde ispred rekorde- uslijedila je ba{ poslije trija) 421.9 (196.5/190.5), 3. {ka) 422...
brala Elizabet Armstrong iz SAD. Najboqi skaka~ u vodu je
Nijemac Patrik Hauzding, dok je najboqa skaka~ica Kines-
kiwa Ruolin ^en. Ruskiwa Natalija I{~enko je progla{ena
za najboqu sinhronu pliva~icu. Vo`en veleslalom za Svjetski kup u {vajcarskom Adelbodenu

Svindal i Ri{ar zajedno na vrhu


ADELBODEN - Norve- Rezultati veleslaloma u (Fran cus ka) 242, 4. To mas ve{ka) 435, 2. Mihael Val-
`anin Aksel Lund Svindal Adelbodenu: 1. Siprijen Ri- Fanara (Francuska) 176, 5. ho fer (Aus tri ja) 409, 3.
i Siprijen Ri{ar iz Fran- {ar (Francuska) 2:25.28, 2. ]etil Jansrud (Norve{ka) Ivica Kosteli} (Hrvatska)
FOTO: AGENCIJE

cus ke tri jum fo va li su na Aksel Lund Svindal (Norve- 160, 6. Marsel Hir{er (Aus- 404, 4. Sil van Cur bri gen
~etvrtom veleslalomu sezone {ka) + 0.00, 3. Tomas Fanara trija) 128... Generalni pla- ([vajcarska) 395, 5. Ted Li-
koji je odr`an u Adelbode- (Fran cus ka) + 0.20, 4. Be- sman Svjet skog ku pa: 1. geti (SAD) 379, 6. Bewamin
nu. Svindal i Ri{ar su os- wamin Rajh (Austrija) + 0.22, Aksel Lund Svindal (Nor- Rajh (Austrija) 344...
tvarili identi~no vrijeme 5. Ivica Kosteli} (Hrvat-
od 2:25.28 minuta i tako su ska) + 0.24, 6.
podijelili pobjedu u {vaj- ]etil Jan-
carskom ski centru. srud (Nor-
ve {ka) +
Vawa Udovi~i} FRANCUZ 0.32...
Tomas Fanara Ge n e -
Kvalifikacije odbojka{ica za EP r a l n i
Pala i Austrija
bio tre}i
plasman
Francuzu je to bio prvi v e le sl a -
KLA DO VO - @en ska ka - Srbija je zabiqe`ila tre}i trijumf u karijeri, dok je lo ma: 1.
detska odbojka{ka reprezen- maksimalni trijumf, ali te- Svin da lu to bi lo 14. Ted Lige-
tacija Srbije zabiqe`ila je `e nego {to je bilo ko mogao slavqe, a wih dvojica su ta- ti (SAD)
i tre }u po bje du u A gru pi da pretpostavi. Kadetkiwe ko uspjeli da prekinu domi- 303, 2.
druge runde kvalifikacija Austrije, koje su do sada na na ci ju Ame ri kan ca Te da A k s e l
za Evropsko prvenstvo u Tur- turniru osvojile samo jedan Ligetija u veleslalomu ove L u n d
skoj. Mlade odbojka{ice su u set, i to protiv Portugalije, sezone, a na podijumu im se Svindal
Kladovu savladale Austriju po{teno su namu~ile prvog pri dru `io To mas Fa na ra, (Norve{ka) 265, 3.
sa 3:0 (25:22,25:23, 25:13). favorita u Kladovu. jo{ jedan francuski skija{. Siprijen Ri{ar Aksel Lund Svindal
GLAS SPORT ponedjeqak, 10. januar 2011. 13

Srpski teniser eliminisan sa ATP turnira u ^enaju Turnir u Brizbejnu


Soderling na tronu
Jankova BRIZBEJN - [ve|anin Robin Soderling trijumfovao
je na turniru u Brizbejnu po{to je u finalu pobijedio
branioca titule Amerikanca Endija Rodika. Peti teniser
svijeta je u finalu slavio sa 6:3, 7:5, a na putu do titule ni-

"rasprodaja" je izgubio nijedan set, a protivnicima je samo jednom do-


zvolio da mu oduzmu servis. Finalni me~, ipak, nije bio
lak ni za jednog od tenisera, po{to je u jednom trenutku bio
prekinut jer je krov na “Pat Rafter areni“ proki{wavao,
{to je posebno razbjesnilo Rodika.
[ve|aninu je ovo bila sedma titula u karijeri.

Srpska teniserka povrije|ena


Ana preska~e Sidnej
PERT - Kao {to se i pre- odmaram bar nekoliko dana,
tpostavqalo poslije povrede verovatno celu sedmicu, kako
trbu{nih mi{i}a na Hopman bih mogla da igram na Aus-
kupu, Ana Ivanovi} je odusta- tralijan openu - istakla je
la od u~e{}a na turniru u Ana Ivanovi}.
Si dne ju. Iva no vi }e va je Ona je rekla da se izviwava
posqedwi put na “Mediabank svima koji su o~ekivali da }e
interne{nl“ turniru igrala je gledati u Sidneju i dodala:
2008. godine i tada je ispala - Ve} sam dobila nekoliko
u polufinalu. poruka u kojima su mi qudi
- Razo~arana sam {to ne}u poru~ili da bi navijali za
mo}i da u~estvujem. Tamo se mene i jako mi je `ao. Ali
uvek sjajno provedem i pro- svakako }u ponovo do}i u Si-
{lo je neko vreme otkad sam dnej - dodala je Ivanovi}eva.
posledwi put igrala ta mo. Do kto ri vje ru ju da }e, uz
Janko Tipsarevi} u polufinalu protiv Ksavijera Malisa vodio, ba{ kao i u dublu, Na`alost, povreda koju sam do voqan odmor, Ana bi ti
ali oba me~a izgubio zadobila u Pertu u me~u sa spre mna za Aus tra li jan
@istin Enan ne}e se zale- open, ko ji 17. ja nu ara po -
^ENAJ - Srpski teni- poveo 2:0, ali je Tipsarevi} dok je 60. igra~ na ATP lis- ta je osvajao i Delrej Bi~. ~i ti na vre me. Mo ram da ~iwe u Melburnu.
ser Janko Tipsarevi} ne}e brzo izje dna ~io. Me |u tim, ti ko ris tio sva ku gre {ku Tip sa re vi} je do sa da
se boriti za trofej na ATP Belgijanac je uspio opet da Srbina i na kraju zaslu`e- tri puta u~estvovao na tur- Turnir u Dohi
250 turniru u ^enaju po{to odu zme ser vis re pre zen ta - no slavio - 6:2. niru u ^enaju (2005, 2009. i
je u polufinalu pora`en od
Ksa vi je ra Ma li sa sa 3:6,
tivcu Srbije i da mu se is-
tom mje rom re van {i ra za ME^
2010) i svaki put, do ove go-
dine, je i{ao stepenik vi-
Federer kao od {ale
6:3, 6:2. Me~ je tra jao 97 prvi set - 6:3. trajao 97 minuta {e. Pri je {est go di na
minuta. Beogra|anin nije imao eliminisan je u prvom kolu,
Protivnik Belgijancu u {an se u odlu ~u ju }em se tu. Malis je u svojoj karije- a on da se u In di ju vra tio
finalu bi}e Stanislas Va- Poslije velikog pada u igri ri ve} pobje|ivao u ^enaju. 2009. kada ga je u ~etvrtfi-
vrinka, koji je bio boqi od Tip sa re vi} ni je mo gao da To se dogodilo 2007. godine. nalu pobijedio Marin ^i-
Toma{a Berdiha 6:4, 6:1. prona|e na~in da se vrati, Pored ovog turnira, dva pu- li}. Hrvat je na di grao
Po ~e tak me ~a ni je Srbi na i go di nu da na ka -
nagovje{tavao poraz Srbi- snije, ali ovaj put u polufi-
na. Tip sa re vi} je odli ~no Parovi nalu.
po~eo me~ i djelovao je vrlo Nedugo po{to je izgubio od Malisa, Tipsarevi} je imao pri- Janko je u svojoj karije-
sigurno. Wegov protivnik liku da u tandemu sa Italijanom Simoneom Bolelijem do|e ri dva puta igrao u finalu.
uspio je da osvoji tek ~et- do finala u dublu. Srbin i Italijan su dobili prvi set po- Prvi put 2009. u Moskvi, ka-
vrti ge ma. Upra vo je taj lufinalnog me~a protiv Robina Hasea i Dejvida Martina - da ga je pobijedio Mihail
Roxer Federer FOTO: AGENCIJE
brejk bio dovoqan za na{eg 6:2. Me|utim, kao i protiv Malisa, nije se radovao na kra- Ju`wi, a drugi put 2010. u
tenisera da povede 1:0 u se- ju, jer su Holan|anin i Amerikanac izjedna~ili (6:3), a za- Hertogenbo{u, kada je uspje- DOHA - [vajcarac Royer Federer po tre}i put je osvo-
tovima. tim u tre}em, skra}enom setu stavili ta~ku na me~ - 10:7. {niji bio Ukrajinac Sergej jio turnir u Dohi (2005, 2006, 2011), pobijediv{i u borbi
Malis je u drugom setu Stakhovskij. za trofej jednu od svojih starih “mu{terija“, Rusa Nikolaja
Davidenka sa 6:3, 6:4. Ovom pobjedom Federer je povisio
Amerikanci {esti put osvojili Hopman kup vo|stvo u duelima sa Rusom na 15:2.
Jednu od dvije pobjede Rus je ostvario upravo u Dohi pro-
Belgijancima presudio dubl {le godine, ali ovog puta nije mogao da izbori nijednu
brejk loptu, a kamoli da ozbiqnije ugrozi protivnika. Fe-
derer je odigrao rutinski, ne pokazuju}i znakove nervoze ni
PERT - Sjaj ni ser ver la da upravo zbog toga nije mi ka`u “sutra igra{ fi- Hopman kup je u svom 23.
Yon Izner i Betani Matek bi la psi ho lo {ki spre mna nale“. Mislima sam ve} bi- izdawu privukao 78.242 gle- kada je drugi set u{ao u neizvjesnu zavr{nicu.
za finale. la u Melburnu, a uz to sam daoca, {to je rekord otkako Davidenko je uspijevao da odr`i ravnote`u do rezultata
Sen ds, ko ja je nas tu pi la
4:4, kada je “Fedeks“ prepoznao trenutak za prelamawe me-
umjes to po vre |e ne Se re ne - Sjedila sam u hotelskoj gledala kako da saniram po- je program podijeqen na 11,
~a, poveo sa 0:40 i iskoristio prvu od tri vezane {anse za
Vilijams, osvaja~i su Hop- sobi i samo su me pozvali da vredu lakta - rekla je Enan. umjesto na 12 cjelina.
brejk. Wemu je ovo ~etvrta titula na posqedwih pet turni-
man kupa za 2011. godinu!
ra, ukqu~uju}i Stokholm, Bazel i zavr{ni ATP {ampionat u
Ame ri kan ci su u me ~u
Londonu pro{le godine. Jedino ga je zaustavio Gael Mon-
odluke ubjedqivo savladali fis u polufinalu mastersa u Parizu.
@istin Enan i Rubena Be-
melmansa - 6:1, 6:3. WTA smotra u Sidneju
Sin gl par ti je pret ho -
dno su za vr{e ne u skla du
sa o~e ki vawima, jer je
Jovanovski u
Enan po bi je di la Ma tek
Sen ds re zul ta tom 7:6 (8),
glavnom `rijebu
SIDNEJ - Bojana Jovanov- okr{aj sa Jelenom Jankovi}.
6:3, a Izner izje dna ~io u ski prebrodila je i posqedwe, “Yej Yej “ }e star to va ti
su sre tu sa Be mel man som tre}e kolo kvalifikacija za neuobi~ajeno te{kim duelom,
(6:3, 6:4). turnir WTA Premijer katego- protiv Francuskiwe Aravan
rije u Sidneju. Mlada srpska Rezai (19). Jelena i Bojana
ME^EVE teniserka je bila ubjedqiva pro{le godine su igrale dva
posmatralo protiv Rumunke Sorane Kir- puta. Jankovi}eva je slavila
78.242 gledaoca stee (93. na listi), koju je sa- u Portoro`u, a krajem sezone
vladala rezultatom 6:4, 6:2. do `i vje la je izne na |u ju }i
Bel gi ja je nas tu pi la u Bilo je to pravo osvje`ewe poraz u Pekingu.
finalu, mada to pravo nije za Bojanu (76), ~ija su pretho- Na turniru u Sidneju (na-
stekla na terenu. Reprezen- dna dva me ~a pro tiv Li no gradni fond 618.000 dola-
tacija Srbije morala je da Domingez i Aran~e Rus tra- ra) igra }e se dam od
odustane zbog povrede Ane jala po tri seta. Jovanovska trenutno deset najboqih na
Ivanovi}, mada su ona i No- }e se u prvom kolu turnira svijetu, ukqu~uju}i prve tri
vak \okovi} osvojili prvo sastati sa sna`nom Eston- te ni ser ke - Ka ro li nu Vo -
mesto u svojoj grupi. kom Kajom Kanepi (22), a za- znijacki, Veru Zvonarevu i
@istin Enan je izjavi- Xon Izner i Betani Matek Sands FOTO: AGENCIJE nimqivo je da je potom mogu} Kim Klajsters.
14 ponedjeqak, 10. januar 2011. GLAS SPORT

FOTO: B. RADULOVI]
Pregled sedmice

Nedjeqa, 2. januar
Ana Ivanovi} pobijedila je Jaroslavu [vedovu iz Kazah-
stana 7:6, 6:1 i donijela prvi trijumf Srbiji na Hopman
kupu u Australiji.
Drugi poen Srbiji na Hopman kupu donio je Novak \okovi}
koji je savladao Andreja Golubjeva 4:6, 6:3, 6:1.

Ponedjeqak, 3. januar
Srpski teniser Janko Tipsarevi} plasirao se u drugo ko-
lo ATP turnira u indijskom ^enaju poslije pobjede nad Ar- Porodica Petrovi}
gentincem Eduardom [vankom sa 6:3, 6:4. na okupu
Srpski dubl Nenad Zimowi} i Viktor Troicki eliminisa-
ni su u prvom kolu turnira dublova u katarskoj Dohi po-
{to su pora`eni su od Gruzijca Tejmuraza Gaba{vilija i
Prwavorska porodica Petrovi} fenomen srpske atletike
Nijemca Filipa Kol{rajbera sa 4:6, 7:6, 5:10.

Utorak, 4. januar
Srpski teniser Viktor Troicki savladao je u prvom kolu
Kolekcija medaqa
turnira u Dohi Sergeja Stahovskog rezultatom 6:4, 7:5.
Bojana Jovanovski nije uspjela da se plasira u tre}e kolo
turnira u Brizbejnu po{to je izgubila od Ruskiwe Anasta-
sije Pavqu~enkove sa 6:2 i 7:5.
na istoj adresi
Stopama oca @eqka Petrovi}a, u~esnika Olimpijskih igara u Sidneju, krenuli
Srijeda, 5. januar sinovi Nikola i Dra`en, koji ve} osvajaju odli~ja u svojim starosnim kategorijama
PI[E: BRANE RADULOVI] 2002. go di ne. U wego vom se o prwavorskoj atle ti ci zabavqala sa @eqkom pos-
Rukometna reprezentacija Srbije pobijedila je ubjedqivo radulovic@blic.net sportskom kartonu tako|e su da le ko ~u ti - is ta kao je tala dio mog `ivota. Mali-
Bosnu i Hercegovinu rezultatom 39:26 u pretposledwoj PRWAVOR - Iako se upisane prve medaqe. Osvo- predsjednik AK Prwavor. {ani su uspje{no krenuli
provjeri pred Svjetsko prvenstvo u [vedskoj. poslije dugogodi{we uspje- jio ih je na uli~nim trkama Trojica Petrovi}a pose- o~e vim sto pa ma, pa sva ku
Viktor Troicki plasirao se u tre}e kolo ATP turnira u {ne karijere na atletskim u Prwavoru i Prijedoru. bno su zahvalna jedinoj dami pri li ku ko ris tim da ih
katarskoj Dohi pobjedom nad Gruzijcem Tejmurazom Gaba- stazama, i to u onoj najte- iz wihove ku}e. Supruga i pratim na takmi~ewima, go-
{vilijem sa 6:3, 6:1. `oj kategoriji, maratonu, SJAJNI majka Sla|ana pru`a zna~aj- vori sre}na majka Sla|ana.
“prekomandovao“ u katego- rezultati nu logisti~ku podr{ku bri- Bogata ku}na kolekcija
^etvrtak, 6. januar riju veterana, @eqko Pe- prwavorskih nu }i se da uo~i nas tu pa pe ha ra, me daqa i di plo ma
tro vi} s ve li kim atleti~ara weni poletarci budu spre- stalno se pro{iruje. U vi-
Srpski teniser Janko Tipsarevi} plasirao se u ~etvrtfi- in te re so vawem pra ti sva mni za vrijedne domete. Na trinama lijepo ure|enog po-
nale turnira u ^enaju pobjedom nad Aleksandrom Kudrjav- atlet ska zbi vawa u Re pu - - To je tek po~etak. Si- tre nin zi ma ih pri pre ma rodi~nog gnijezda u ulici
cevim iz Rusije sa 6:2, 7:6. blici Srpskoj. Svojevreme- guran sam da }e u ovoj sezo- trener Dalibor Vrhovac, a u Vuka Karayi}a, u gradskom
Srpski teniser Viktor Troicki izgubio je od [vajcarca no, najve}a `eqa mu je bila ni biti mnogo vi{e medaqa ku}i ih vaspitava majka. na sequ Sla ti na, ima ipak
Roxera Federera u tre}em kolu turnira u Dohi sa 2:6, nas tup na Olim pij skim jer se ozbiqno pripremam. - Ponosna sam na Niko- mjesta i za sva odli~ja koja
2:6. igrama. Ostvario je taj ciq Uz to, treniram i u Tenis- lu i Dra`ena. Atletika je Petrovi}i steknu u 2011. go-
2000. godine, kada je tr~ao kom klubu Bonito kod trene- jo{ od vremena kada sam se dini.
na igrama u Sidneju, pa je ra Dar ka Mi haj lo vi }a.
postao prvi i zasad jedini Nastupao sam na turniru u
olim pi jac prwavor skog Beogradu, gdje sam u igri pa-
sporta. rova stigao do polufinala.
Te go di ne Pe tro vi} je Na ra vno, uzor mi je ta ta
dobio sina Nikolu, koji je u @eqko, a najve}a `eqa da
skla du sa @eqko vim se oku{am na nekim od idu-
`eqama ne ko li ko go di na }ih olimpijskih igara - go-
kasnije postao ~lan Atlet- vo ri ovaj odli ka{ dru gog
skog kluba Prwavor. razreda {kole “Nikola Te-
- Treniram atletiku ve} sla“ u Prwavoru.
dvije i po godine. Odli~an @eqko je na ~e lu naj -
sam u~e nik pe tog ra zre da tro fej ni jeg prwavor skog
osnovne {kole, a pro{le go- sportskog kolektiva.
dine osvojio sam titule prva- - Pro {le go di ne na {i
Petak, 7. januar ka Republike Srpske i BiH u takmi~ari osvojili su vi{e
Srpska teniserka Bojana Jovanovski uspje{no je startova- svojoj starosnoj kategoriji. od 130 medaqa na zvani~nim
la u kvalifikacijama za WTA turnir u Sidneju po{to je u Uz to, na beogradskom “Belom takmi~ewima. Jelena Gaji}
prvom kolu savladala {pansku igra~icu Lurdes Dominges krosu“ stigao sam do srebrne i Milo{ Popovi} postali
Lino rezultatom 1:6, 7:5, 6:0. medaqe - rekao je desetogo- su re pre zen ta tiv ci, pa su
Srpski teniser Janko Tipsarevi} plasirao se u polufina- di{wi Nikola. nastupali na prvenstvu Bal-
le turnira u ^enaju po{to je savladao Keija Ni{ikorija O~evim stopama krenuo ka na. Ima mo za is ta sjaj nu
iz Japana sa 6:4, 6:4. je i Dra`en, koji je ro|en generaciju podmlatka, pa }e

Subota, 8. januar PRIPREME


U Atletskom klubu Prwavor organizaciju ovogodi{weg
Rukometa{i Srbije pobijedili su Austriju sa 39:27 u po~ele su ve} pripreme za kros prvenstva BiH. Staza
posqedwoj provjeri pred Svjetsko prvenstvo u [vedskoj od 12. uli~nu trku koja }e biti je ve} odre|ena, a nalazi
13. do 30. januara. odr`ana 18. marta u se u Bawskom centru Kula-
Janko Tipsarevi} izgubio je u polufinalu turnira u ^enaju Prwavoru, a klub }e, pre- {i, rodnom selu najboqeg
od Gzavijea Malisa iz Belgije sa 6:3, 3:6, 2:6. ma rije~ima @eqka Petro- sportiste Prwavora svih
vi}a, konkurisati i za vremena.
@eqko Petrovi} nekada
GLAS SPORT ponedjeqak, 10. januar 2011. 15

Januarska rejting lista Svjetske {ahovske federacije (FIDE) Partije


Ga{imov - Ivan~uk
Re|o Emilija 2011.
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 f5 4.
f3 e6 5. e2 c5 6. e3 b6
7. c3 c6 8. 0-0 b2 9. e1
Norve{ki velemajstor Magnus Karlsen cd4 10. d4 d4 11. d4 b4
12. b1 c3 13. b2 e1 14.
na najnovijoj rejting listi ima 2.814 e1 b6 15. b5 f8 16. f5
poena, ~etiri vi{e od Indijca ef5 17. b3 e7 18. c3 a6 19.
Vi{vanatana Ananda d7 g6 20. c7 b5 21. e6 f6 22.
e3 b8 23. a7 b6 24. c3
PI[E: DARKO PA[AGI] h5 25. c8 h7 26. cc7 f4 27.
2.772, 9. Vasilij Ivan~uk a8 1−0
darkop@glassrpske.com (Ukrajina) 2.764, 10. Hikaru
Nakamura (SAD) 2.751, 11. Šort - Movsesjan
BAWALUKA - Na na- Ruslan Ponomarjov (Ukra- Re|o Emilija 2011.
jnovijoj, januarskoj rejting jina) 2.744, 12. Tejmur 1. e4 c5 2. f3 e6 3. g3 b6 4.
listi Svjetske {ahovske Ra|abov (Azerbejyan) 2.744, g2 b7 5. e2 d6 6. d4 f6
federacije (FIDE), koja 13. Vugar Ga{imov (Azerbe- 7. e5 fd7 8. g5 c8 9. d5
izlazi svaka dva mjeseca, jyan) 2.736, 14. Jue Vang d5 10. c3 c6 11. ed6 h6
na prvom mjestu ponovo se (Kina) 2.734, 15. Jan Nepom- 12. 0-0-0 a6 13. e3 hg5 14.
nalazi Norve`anin Magnus nija{~i (Rusija) 2.733, 16. g5 g2 15. e6 fe6 16. e6
Karlsen. Boris Geqfand (Izrael) d8 17. he1 c8 18. d5
Prije dva mjeseca on je 2.733, 17. Hao Vang (Kina) b7 19. c7 h6 20. g8 a4
imao 2.802 rejting poena i 2.731, 18. Peter Svidler 0−1
bio je na drugom mjestu, sa (Rusija) 2.730, 19. Gata Kam-
dva poena mawe od Indijca Hauel - Eduard
ski (SAD) 2.730, 20. Ra- Hestings 2011.
Vi{vanatana Ananda. Sada doslav Vojta{ek (Poqska)
Norve`anin ima 2.814 1. d4 f6 2. c4 e6 3. g3 c5 4.
2.726... juniori: 1. Fabiano d5 ed5 5. cd5 d6 6. c3 g6 7.
poena, ~etiri vi{e od dru- Karuana 2.721, 2. Ani{
goplasiranog Ananda. g2 g7 8. f3 0-0 9. 0-0
Girl (Holandija) 2.686, 3. bd7 10. a4 b6 11. h3 e7 12.
Tre}i je Jermenin Levon Vesli So (Filipini) 2.673,
Aronjan sa 2.805 poena i e1 e4 13. e4 e4 14. f4
4. Kvang Liem Li (Vijet- e7 15. e4 e5 16. e5 e5
time se zavr{ava krug nam) 2.664, 5. Sebastijen
igra~a koji su probili 17. d2 e8 18. a3 d7 19.
Feler (Francuska) 2.657... b4 f4 20. gf4 f6 21. b1 cb4
magi~nu cifru od 2.800 Srbija: 1. Ivan Ivani{evi}
poena. Me|u 100 najboqih 22. b4 ac8 23. a5 b5 24. a6
2.630, 2. Bojan Vu~kovi} c4 25. c4 bc4 26. h2 b5
svjetskih igra~a nema 2.623, 3. Robert Marku{
{ahista iz Srbije i BiH. 27. a5 c3 28. e3 c2 29. b5
2.617, 4. Aleksandar a1 0−1
JERMENIN Kova~evi} 2.604, 5. Dragan
Šort - Vaqeho Pons
[olak 2.581, 6. Mihajlo Sto-
Levon Aronjan tre}i janovi} 2.572, 7. Qubomir Re|o Emilija 2011.
Qubojevi} 2.571, 8. Aleksa 1. e4 e6 2. d4 d5 3. c3 f6
Plasman: seniori: 1. Strikovi} 2.570, 9. Milo{ 4. e5 fd7 5. f4 c5 6. f3 c6
Magnus Karlsen (Norve{ka) Perunovi} 2.565, 10. Boban 7. e2 e7 8. c3 a5 9. h4 0-0
2.814 rejting poena, 2. Bogosavqevi} 2.561... BiH: 1. 10. h3 f6 11. a3 f7 12. e3
Vi{vanatan Anand (In- Borki Predojevi} 2.626, 2. b6 13. b3 f8 14. b1 a4 15.
dija) 2.810, 3. Levon Aron- Magnus Karlsen (Norve{ka) FOTO: AGENCIJE dc5 c5 16. c5 c5 17. b4
Predrag Nikoli} 2.598, 3.
jan (Jermenija) 2.805, 4. Ibro [ari} 2.549, 4. Bojan f8 18. ed4 fe5 19. c6 e4
Vladimir Kramnik (Rusija)
2.784, 5. Sergej Karjakin
Kurajica 2.530, 5. Dalibor REPREZENTATIVNA LISTA 20. ce5 f4 21. h2 f5 22.
eg4 f1 23. f1 g4 24.
Stojanovi} 2.503, 6. Emir
(Rusija) 2.776, 6. Veselin Na mu{koj reprezentativnoj listi, za koju se Francuska 2.654, 4. Kina 2.653, 5. Jermenija e3 g6 25. f2 e5 26. g3
Dizdarevi} 2.493, 7. @eqko
Topalov (Bugarska) 2.775, 7. uzima prosje~an rejting deset najboqe plasir- 2.649, 6. Indija 2.641, 7. SAD 2.640, 8. f6 27. g1 e6 28. e1 f8
Bogut 2.440, 8. Bo{ko Tomi}
Aleksander Gri{~uk anih {ahista, prva je Rusija sa 2.734 poena. Izrael 2.637, 9. Azerbejxan 2.635, 10. 29. d1 h8 30. h5 h4 31. c4
2.412, 9. [ahbaz Nurki}
(Rusija) 2.773, 8. [ahrijar Plasman: (159 dr`ava na listi): 1. Rusija Ma|arska 2.634, ... 19. Srbija 2.589, ... 40. d4 32. c5 c4 33. f1 h5 34.
2.411, 10. Milan Vuki}
Mamedjarov (Azerbejyan) 2.408...
2.734 rejting poena, 2. Ukrajina 2.694, 3. BiH 2.497 rejting poena... c1 e3 35. b5 e4 36. b4 e2
37. h2 f5 38. f3 f4 39.
e1 e3 0−1
Na najnovijoj `enskoj rejting listi bez velikih promjena u protekla dva mjeseca
Sav~enko - Bogdanovi}
Judit Polgar i daqe na ~elu kolone Doweck 2010.
1. f3 d5 2. d4 c6 3. c4 dc4
4. e3 e6 5. a4 f6 6. c3 g6
BAWALUKA - Na `enskoj nalazi se Indijka Humpi Nata{a Bojkovi} je na 88. None Garinda{vili, koja je Muzi~uk (Ukrajina) 2.476, 5.
rejting listi najboqih Koneru, dok je tre}a Kine- mjestu sa 2.379, a Marija Man- na 100. mjestu. Nazi Paikidze (Gruzija) 7. g5 c8 8. e6 e6 9. a5
{ahistkiwa svijeta za januar skiwa Jifan Hou sa 2.602. akova na 96. mjestu sa 2.366 re- Plasman: seniorke: 1. 2.455..., Srbija: 1. Nata{a Bo- bd7 10. a4 b5 11. ab6 b6
12. a6 g7 13. e2 0-0 14. 0-
nije bilo velikih promjena u NATA[A jting poena. Od bh. Judit Polgar (Ma|arska) 2.686, jkovi} 2.379, 2. Marija Man-
0 ac8 15. d2 c5 16. dc5 c5
odnosu na novembar. Prvo {ahistkiwa najbli`a “Top 2. Humpi Koneru (Indija) akova 2.366, 3. An|elija
mjesto zauzima i daqe
Bojkovi} na 88. 100” je Vesna Mi{anovi} sa 17. a7 fc8 18. fd1 fd5 19.
2.607, 3. Jifan Hou (Kina) Stojanovi} 2.318, 4. Irina
Ma|arica Judit Polgar sa mjestu 2.318 poena, ~ak 44 poena f3 e5 20. e1 g7 21. d5
2.602, 4. Tatjana Kosin~eva ^oqu{kina 2.317, 5. Marija
Me|u 100 najboqih se mawe od od nekada{we sv- d5 22. a6 d6 23. b7
2.686 poena. Na drugom mjestu (Rusija) 2.570, 5. Nade`da Raki} 2.309, 6. Ana Bendera}
jetske {ampionke, Gruzijke 8c7 24. d5 f5 25. c3 h6
sa 79 poena zaostatka, 2.607 nalaze i dvije Srpkiwe. Kosin~eva (Rusija) 2.552, 6. 2.305, 7. Qiqa Drqevi} 2.295,
26. a8 c8 27. b7 b8 28.
Nana Yagnidze (Gruzija) 2.550, 8. Jordanka Beli} 2.285, 9. a7 d5 29. e1 h2 30. f1
7. Antoaneta Stefanova Mirjana Mari} 2.283, 10. d7 0−1
(Bugarska) 2.546, 8. Ana Sawa Vuksanovi} 2.234... BiH:

Dijagram 127
Muzi~uk (Slovenija) 2.529, 9. 1. Vesna Mi{anovi} 2.318, 2.
Viktorija Cmilite (Lit- Elena Bori} 2.297, 3. Aleksan-
vanija) 2.526, 10. Dronavali dra Dimitrijevi} 2.263, 4. Di- Kasparov - Volovikov
Harika (Indija) 2.520, 11. Ka- jana Dengler 2.063, 5. Sawa Doweck 2010.
terina Lahno (Ukrajina) 2.518, Dedijer 2.056, 6. Mira Dedijer
12. Pia Kramling ([vedska) 1.968, 7. Sara Ja}imovi} 1.948,
2.516, 13. Venjun Ju (Kina) 8. Ivana Pliv~evi} 1.885, 9.
2.514, 14. Maja ^iburdanidze Dragana Ne{i} 1.838, 10.
(Gruzija) 2.502, 15. Aleksandra Bernandina Hayiselimovi}
Kostewuk (Rusija) 2.498, 16. 1.822... reprezentativna lista
Alisa Gaqamova (Rusija) 2.497, (120 dr`ava): 1. Rusija 2.478, 2.
17. Ksue @ao (Kina) 2.496, 18. Kina 2.463, 3. Gruzija 2.450, 4.
^en @u (Kina) 2.495, 19. Ana Ukrajina 2.421, 5. Ma|arska
Zatonski (SAD) 2.493, 20. 2.412, 6. Indija 2.397, 7. SAD
Monika So~ko (Poqska) 2.340, 8. Wema~ka 2.339, 9. Po-
2.489... juniorke: 1. Jifan Hou qska 2.335, 10. Francuska Bijeli igra i dobija
(Kina) 2.602, 2. Dronavali 2.329, 11. Rumunija 2.310, 12. 0
Harika (Indija) 2.520, 3. Ven- Srbija 2.309... 52. BiH 2.042... 2. g5) 2. h4 e6 3. d3 1−
jun Ju (Kina) 2.514, 4. Marija D. P. Rje{ewe:1. f6 e5 (1. ... f6
Humpi Koneru FOTO: AGENCIJE
Martin Andreas Demikelis u [paniju poveo i svoju vjerenicu

Fudbalski reprezentativac Argentine Martin Demikelis


je napustio minhenski Bajern krajem pro{le godine i sada je
~lan {panske Malage. Ono {to medije posebno interesuje jeste
~iwenica da }e sa sobom povesti i seksi vjerenicu Evangelinu
Anderson. Oni su se upoznali 2007. godine i od tada `ive zaje-
dno.
Evangelina je uvijek bila na meti brojnih fotografa, a u
martu 2008. godine je pozirala za “Plejboj“. Malaga je defini-
tivno pogodila sa poja~awem.
- Nikud ne idem bez Evangeline. Ona je moja podr{ka i sna-
ga i jednostavno nezamislivo
je da ja budem u [pani-
ji, a ona u Wema~koj
- rekao je Demike-
lis.