You are on page 1of 48

Utorak

www.glassrpske.com 11. januar 2011.


Broj 12.413
Godina LXVIII

Cijena
0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

VIJESTI Bo{wacima VIJESTI SDP i SDA DRU[TVO Najni`a


ostao sporan miniraju penzija
samo premijer dogovor o svakom
Republike formirawu desetom
Srpske vlasti penzioneru
странa 3 странa 5 странa 7

U porodili{tu POTRO[WA U RS U DECEMBRU I JANUARU PORASTE I ZA NEKOLIKO HIQADA KM


u Doboju

FOTO: GLAS SRPSKE


O~evi
rijetko
prisustvuju
poro|aju
странa 8

Fudbaleri Borca
po~eli pripreme

Bawalu~ani
krenuli ka
tituli странa 43 Potra`wa za kreditima
ve}a nego ikad

Bawaluka

ISPRAZNILI
Za razvoj
sela 6,5
miliona
NOV^ANIKE
U decembru i januaru poja~an plasman potro{a~kih
kredita za deset odsto. Najtra`eniji iznosi
странa 13
Imaju}i u vidu da samo za potro{a~ku korpu u januaru
~etvoro~lana porodica u RS treba da izdvoji ~ak 1.700 KM,
kredita su do 2.000 maraka. Ve}ina stanovnika RS sa tro{kovima putovawa i prazni~nih slavqa, porodi~na
KM странa 23
iskoristila prekora~ewa po teku}em ra~unu mjese~na potro{wa u Srpskoj tokom zime pre|e 3.000 maraka

Akcija Tu`ila{tva BiH protiv auto-mafije Aktiviran rad Nezavisnog udru`ewa novinara RS
Akcija je usmjerena protiv NUN RS uskratio
tri organizovane kriminalne
grupe, od kojih se jedna bavila legitimitet
kra|om automobila, druga
falsifikovawem dokumenata, dat Udru`ewu
a tre}a distribucijom vozila,
rastavqawem i prodajom
"BH novinari"
dijelova, rekao ^a|o Navodi se da je Rudi}eva
aplicirala za nov~ana
sredstva kod donatora, ali
upravni organi ne znaju koliko
Razbijene tri grupe странa 15 je novca Udru`ewe dobilo,
pa }e NUN RS pokrenuti kod
kradqivaca automobila nadle`nih postupak provjere
странa 2
2 utorak, 11. januar 2011. GLAS SRPSKE

Postoje dva mogu}a razloga zbog ~ega Mladi} nije uhap{en do sada: srpska vlast
zna ili mo`e da zna gdje je Mladi}, ali odbija da ga uhapsi ili ne zna gdje je.

Vijesti dana Danijel Server,


ameri~ki analiti~ar

Ocjene evropskih zvani~nika Aktiviran rad Nezavisnog udru`ewa novinara Republike Srpske

FOTO: G. [URLAN
Zastoj BiH na
putu ka Evropi
SARAJEVO - Kada je rije~ o kretawu evropskim putem situ-
acija u BiH je veoma lo{a, {to je zabriwavaju}e, jer se sve
ostale dr`ave kre}u naprijed, izjavio je direktor za BiH u Di-
rektoratu za pro{irewe Evropske komisije Pjer Mirel za Ra-
dio Slobodna Evropa.
Izvjestilac Savjeta Evrope Kimo Sasi smatra da ima veoma
malo politi~ke voqe da se napravi zajedni~ka zemqa za sve
wene stanovnike.Novoimenovani direktor za zapadni Balkan
Evropskog servisa za spoqne poslove Miroslav Laj~ak smatra
da je svako rje{ewe realno, ako je rezultat dogovora sva tri
konstitutivna naroda u BiH.
- Mislim da ne bi bilo uop{te fer da iko spoqa insistira
na jednom ustavnom rje{ewu. S druge strane, ne Skup{tina NUN RS odr`ana sino} u Bawaluci
mo`e se od tog pitawa u BiH pobje}i, jer ima-
mo odluku Evropskog suda za qudska prava, koja

NUN RS uskratio
jasno govori da se ovo pitawe mora rije{iti.
To je dobra prilika da se pregleda dejtonski
ustav i da se vidi {ta jo{ mo`e da se
ura di da zemqa fun kci oni {e
boqe. Ali, sigur-
no to ni ko ne }e
na silu organizo-
legitimitet Medijski
reketa{i
- Udru`ewe nije nikada kroz
vati izvana - rekao
je Laj~ak.
dat Udru`ewu
Borjana Kri{to, predsjednik FBiH
Miroslav
Laj~ak
okrugle stolove, seminare ili
saop{tewa otvorilo proble-
me medijskog reketirawa u BiH.
Najnovija afera, ~iji je glavni
akter urednik “60 minuta“, do-
Usvajawe buxeta zavisi "BH novinari" voqno govori da su ~elni qudi
Udru`ewa oduvijek sakrivali
od pona{awa nadle`nih taj problem, ~ime su postali
sau~esnici u zloupotrebi me-
SARAJEVO - Buyet FBiH bi- ja, kao i socijalna davawa, te Navodi se da je Rudi}eva aplicirala za nov~ana sredstva dija zarad interesa pojedina-
}e usvojen ako se svi politi~ki grantovi kantonima, nevladi- kod donatora, ali upravni organi ne znaju koliko je novca ca - dodaje se u Informaciji.
faktori budu pona{ali odgo- nim organizacijama. Ovima je degradiran Statut
vorno i ako budu po{tovali Kri{to je odgovorila da je u Udru`ewe dobilo i kako je utro{en, zbog ~ega }e NUN RS Udru`ewa u kojem stoji da su
izborni legitimitet, a u supro- ovom trenutku te{ko re}i kada pokrenuti kod nadle`nih istra`nih organa postupak provjere ~lanovi Udru`ewa profesi-
tnom, konsekvence }e biti nesa- }e biti konstituisana vlast u onalni novinari i drugi zapo-
gledive, izjavila je predsjednik FBiH, jer }e to prvenstveno za- ukupnog poslovawa "BH novinara" u prethodnom periodu sleni u medijima sa podru~ja
FBiH Borjana Kri{to. visiti od politi~ke ozbiqnos- PI[E: GORAN MAUNAGA cijele BiH koji prihvataju vi-
- Odgovornost za dono{ewe ti i opredijeqenosti da se na tiju, me|u kojima i predsje- {ta. U Informaciji je nave-
g.maunaga@glassrpske.com dnik Udruge hrvatskih novi- deno da Udru`ewe "BH novi-
soke profesionalne standarde
buyeta je prvenstveno na fede- svim nivoima formira vlast novinarstva, te odredbe eti-
BAWALUKA - U Bawalu- na ra u BiH i pred sje dnik nari" nije ispunilo nijedan
ralnom Parlamentu - rekla je koja }e imati spremnost, ali ~kog kodeksa.
ci je sino}, uz prisustvo ve- Udru`ewa novinara RS. ciq zbog kojeg je formirano.
Kri{to Srni. i kapacitet da {to prije po-
likog broja novinara iz svih UDRU@EWE "BH - Udru`ewe "BH novinari" in stru men ta li zo va la Udru -
Od usvajawa buyeta, dodala je, ~ne ustavne promjene i druge
medijskih ku}a u Republici nije promovisalo eti~ke stan- `ewe, te da su se zbog svega to-
zavisi funkcionisawe, ne sa- reformske procese koji su ne- novinari" podijelilo darde, niti je u~inilo napore
Srpskoj, ponovo aktiviran ga u aprilu 2009. godine iz UO
mo institucija FBiH, nego i ophodni za stabilnu i fun- medijski prostor BiH da sa~uva integritet novinar-
rad Nezavisnog udru`ewa no- povukla dva ~lana Odbora iz
penzioneri, bora~ka populaci- kcionalnu BiH. ske profesije, ni{ta nije u~i-
vinara RS, ~ime je NUN RS Usvojena je Informacija RS Mirjana Kusmuk i Mira
uskratio legitimitet Udru- o radu Udru`ewa "BH novina- nilo na poboq{awu radnih i
Loli}-Mo~evi}, a poslije to-
Ivo Josipovi} `ewu "BH novinari". ri" u kojoj je navedeno da je socijalnih uslova u kojim rade
novinari, a posebno ni{ta ni- ga i dio novih ~lanova UO iz
Udru`ewe "BH novinari" odmah poslije formirawa tog
Poboq{ani odnosi do bro voqnim udru `i vawem udru`ewa otvorena afera pro-
nevjere novca koji su novinari
je uradilo kako bi za{titilo
javnost od jezika mr`we, reke-
RS. U Informaciji se navo-
di i to da je Rudi}eva aplici-
formirali su Nezavisna unija
sa BiH i Srbijom pro fe si onal nih no vi na ra i mediji upla}ivali za zdrav-
stveno i penzijsko osigurawe.
ta{kog novinarstva i zloupo-
tre be me di ja od ra zli ~i tih
rala za nov~ana sredstva kod
raznih donatora, ali upravni
ZAGREB - Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} ocijenio BiH, Nezavisno udru`ewe no- organi ne znaju koliko je nov-
- Generalni sekretar Uni- politi~kih i interesnih gru-
je da su za godinu wegovog mandata ostvareni pomaci u vinara RS i Udru`ewe novi- ca Udru`ewe dobilo i kako je
je, a kasnije Udru`ewa "BH no- pa - navedeno je u Informaci-
spoqnoj po li ti ci i is ta kao da je Hrvat ska pred na ra Apel iz Mos ta ra u novac utro{en, zbog ~ega }e
vinari" bila je tada, a i danas ji. Istaknuto je da se sve to
zakqu~ewem pregovora sa EU, kao i da su poboq{ani odno- decembru 2004. godine. dogodilo, jer je Udru`ewe "BH NUN RS pokrenuti kod nadle-
je, Borka Rudi}. Novinari su
si sa susjedima, posebno sa BiH i Srbijom. Na si no}woj sje dni ci novinari" davno prestalo da `nih istra`nih organa postu-
ostali bez radnog sta`a i po-
Josipovi} je u intervjuu za “Poslovni dnevnik“ rekao da Skup{tine NUN RS izabra- bude vanstrana~ko i slobodno, pak pro vje re uku pnog
kradeni za oko 450.000 KM.
je u unutra{woj politici wegova nadle`nost bezbjednost, u no je rukovodstvo Udru`ewa, Samo novinari “Nezavisnih kako je definisano wegovim po slo vawa BH No vi na ra u
kojoj isti~e borbu protiv korupcije. ko ji ~i ne Upra vni odbor, novina“ po ovom osnovu pokra- Statutom, nego je postalo po- prethodnom periodu.
Navode}i da su za Vladu Hrvatske va`ni privredni rast, Nadzorni odbor, Novinarsko deni su za oko 200.000 KM - na- liti~ki opredijeqeno i in- Najavqeno je formirawe
kao i zavr{etak pregovora s EU, Josipovi} je rekao da ako vije}e ~asti, a za predsjedni- vedeno je u Informaci ji i strumentalizovano. jednog jedinstvenog udru`ewa
pregovori ne budu zakqu~eni u junu, Vlada treba da prei- ka NUN RS reizabran je Dra- istaknuto da je na taj na~in Navedeno je da je general- novinara RS, a kao ciq ista-
spita svoju poziciju i odgovornost. gan Jeri ni}. Skup{ti ni je NUN RS odmah uvu~en u pro- ni sekretar Udru`ewa "BH no- knuta je i potreba izgradwe
prisustvovao veliki broj gos- nevjeru o kojoj nije znao ni- vi na ri" Bor ka Ru di} novinarskog doma u Bawaluci.
www.glassrpske.com
Drago mi je {to smo uspjeli da o~uvamo Republiku Srpsku
Milorad Novkovi}, predsjednik Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta BiH
punih 19 godina, uprkos pritiscima, prijetwama i podme-
tawima onih ~ija je najve}a `eqa da Republike Srpske vi-
Nalog za izbor glavnog tu`ioca RS danas
{e ne bude. Svake godine treba da se na {to sve~aniji BAWALUKA - Predsjednik kovi} “Glasu Srpske“ i dodao ne u junu, pa ponovo u septembru. nije podr`ao jedinog kandidata
na~in obiqe`i godi{wica wenog postojawa. A nadam se da Visokog sudskog i tu`ila~kog da }e uslovi koje }e kandidati Do 31. decembra 2010. godine Nenada Vrawe{a, a ostali kan-
}e takvih godina biti jo{ mnogo. savjeta (VSTS) Milorad Novko- morati da ispune biti isti kao nismo dobili odgovor da li je didati nisu bili u opticaju, jer
lukamaric_ponosan@yahoo.com vi} danas }e dati nalog da se i u ranijem konkursu. to prihva}eno. Razgovarao sam u Tu`ila{tvu RS nije bilo
raspi{e novi konkurs za izbor USLOVI sa ministrom pravde RS Yerar- odobreno pro{irewe sistema-
Mnogo me je iznenadilo to da uvozimo toliko prehrambenih glavnog tu`ioca Republi~kog dom Selmanom i on je rekao da tizacije radnih mjesta. Trenu-
proizvoda iz inostranstva, pa ~ak i hqeb i pecivo. Nije mi
isti kao i tni vr{ilac du`nosti glavnog
tu`ila{tva Republike Srpske. }e sredstva za dodatna dva tu`i-
jasna potreba za tolikim uvozom jer imamo kapacitete za - Kada se izda nalog, kon- u ranijem konkursu oca biti odobrena u 2011.- ista- tu`ioca RS je Amor Buki} kome
proizvodwu. [ta }e nam uop{te hqeb i meso iz uvoza? Ni- kurs mo`e biti raspisan odmah - VSTS je podnio zahtjev za kao je Novkovi}. Izbor glavnog je mandat istekao u aprilu 2009.
je ni ~udo {to nam je privreda u tako lo{em stawu. ili dan-dva kasnije, u zavisnos- pro{irewe za dva radna mjesta tu`ioca RS propao je po~etkom godine.
vitomirvito.v@gmail.com ti od procedure - rekao je Nov- u Tu`ila{tvu RS pro{le godi- novembra 2009. godine jer VSTS S. T.
GLAS SRPSKE utorak, 11. januar 2011. 3

BORS: Inckov potez udar na RS i wena prava


BAWALUKA - Bora~ka organizacija Republike Srpske (BORS) saop- talog, i na pravo na imovinu“.
{tila je ju~e da je odluka visokog predstavnika u BiH Valentina In- - RS i sva imovina na wenoj teritoriji stvorena je i odbrawena u ra-
cka kojom je suspendovao Zakon o statusu dr`avne imovine koja se tu tijelima i `ivotima srpskih boraca i sva imovina u RS je iskqu~ivo
nalazi na teritoriji RS “udar na RS i na wena prava, a izme|u os- weno vlasni{tvo - navodi BORS u saop{tewu, prenijela je Srna.

Bo{wacima ostao sporan


Klub Bo{waka u Vije}u naroda “prepolovio“ veto na izbor Vlade RS

samo premijer Srpske


Ovo su sad neke
igre u kojima Klub
Bo{waka malo
pokrene veto, a
malo ne pokrene.
Cijela stvar samo
je pitawe vremena.
Ako ode na Ustavni
sud, jasno je da }e
biti utvr|eno da
nema nikakve
povrede vitalnog
nacionalnog
interesa, izjavio
Radoji~i}
PI[E: VEDRANA KULAGA
vedranak@glassrpske.com
BAWALUKA - Klub Bo-
{waka u Vije}u naroda Re-
publike Srpske povukao je
ju ~e odlu ku o ospo ra vawu Sjednica Kluba Bo{waka FOTO: S. ILI]
~lanova Vlade RS, ali ne i
na izbor premijera Srpske. vnici dobiju mjesto glavnog - Ovo su sad neke igre u zato {to nema Vlade bez pre- ti~kom logikom - ako premi-
Ova odluka bi}e razma- tu`ioca RS. Svi su pokazali kojima Klub Bo{waka malo mijera. jer daje ostavku, to automat- Dodik
trana na sjednici Zajedni~ke spremnost i odgovornost da pokrene veto, a malo ne po- ski po vla ~i i os tav ku
ko mi si je Vi je }a na ro da i se radi i da se do|e do rje- krene. Cijela stvar samo je MALI]: wegovog kabineta“.
Predsjednik RS Milo-
parlamenta RS koja je zakaza- {ewa eventualno i prije Us- pitawe vremena. Ako ode na Kompromis mjesto Bo{waci tvrde da ni na
rad Dodik je kazao da
na za danas. tavnog suda - rekao je on. Ustavni sud, jasno je da }e glavnog tu`ioca RS jednoj od {est ustavnih fun-
}e nova Vlada RS po-
Pred sje da va ju }i Vi je }a Pred sje dnik Na ro dne biti utvr|eno da nema nika- kcija trenutno nemaju svog
~eti da radi u punom
na ro da RS Mo mir Ma li} skup{tine RS Igor Radoji- kve povrede vitalnog naci- Pred sje dnik Klu ba predstavnika.
kapacitetu i da sve
o~ekuje da bi se na toj sje- ~i} ponovio je ju~e da pri onalnog interesa - izjavio je Bo{waka Mujo Hayiomero- Radoji~i} je istakao da je
{to se de{avalo sa
dni ci mo glo pos ti }i kom - izboru predsjednika i ~lano- Radoji~i}. vi} po ja snio je da je ova ci je la si tu aci ja u ve zi sa
Vije}em naroda RS do-
promisno rje{ewe oko veta va Vlade RS nije prekr{en On smatra da je besmi- odluka donesena, jer izbor izborom Vije}a rezultat {i-
lazi od SDP-a i SDA
Klu ba Bo{waka na izbor Poslovnik Vije}a, ni Ustav slen veto Kluba Bo{waka, ~lanova Vlade za ovaj klub re politi~ke nesaglasnosti u
sa namjerom da se sve
premijera. RS, kao da nije povrije|en jer se ne mo `e po dr`a ti nije sporan, a da je ranija BiH, jer izme|u nekih najkru-
blokira.
- Kom pro mis bi mo gao ni vitalni nacionalni in- izbor ~lanova Vlade, a ne po- odlu ka, pre ma ko joj je wen pnijih stranaka nema dogovo-
biti da bo{wa~ki predsta- teres Bo{waka. dr`ati izbor predsjednika, izbor osporen, i{la “poli- ra.
On je pojasnio da na da- la Vlada RS, sve se pomjera
FOTO: M. RADULOVI]

na{woj sjednici Zajedni~ke tako da je sporno i kada }e


KOMISIJA komisije mo`e biti usvojena biti idu}a redovna sjednica
odluka o daqoj sudbini veta NSRS - rekao je Radoji~i}.
Na posebnoj sjednici parla- na Joki} iz SNSD-a, Bo{waka samo ako svih deset Klub Bo{waka u Vije}u
menta RS ju~e je izabrano Swe`ana Bo`i} iz SDS-a, ~lanova komisije bude “za“. naroda RS donio je ranije je-
pet poslanika NSRS u Zaje- Ramiz Salki} iz SDA i U suprotnom, odluka o ve- dno gla snu odlu ku o po kre -
dni~ku komisiju Vije}a na- Spomenka Stevanovi} iz tu na izbor premijera ide na tawu za {ti te vi tal nog
roda i Narodne skup{tine DNS-a. ^lanovi Komisije su Ustavni sud koji, u najdu`em nacionalnog interesa zbog
RS koja }e danas razmatra- i pet delegata iz Vije}a na- roku, ima 37 dana da da kona- nepo{tovawa prava ravno-
ti veto Bo{waka na izbor roda RS: Momir Mali}, ~nu ocjenu o ustavnosti izbo- pra vnos ti, zas tupqenos ti
premijera. Mujo Haxiomerovi}, Franc ra premijera. konstitutivnih naroda i Us-
^lanovi Komisije iz NSRS So{wa, Milan Tuki} i Zo- - Zbog novonastale situ- tava RS prilikom konstitu-
su Igor Radoji~i} i Swe`a- ran Lipovac. acije, ako se du`e bude ~eka- isawa Vije}a naroda RS.

Lakta{i biqe`e Lagumxija: SDP za SBiH: Kqu~no pitawe


zna~ajan napredak proevropsku vlast dr`avne imovine
LAKTA[I - Na~elnik op{tine Lakta{i Milovan Topo- SARAJEVO - Predsjednik Socijalde- SARAJEVO - Stranka za BiH upozorila je ju~e aktere poli-
lovi} razgovarao je ju~e sa austrijskim ambasadorom Dona- mokratske partije BiH Zlatko Lagumy- ti~kih pregovora za utvr|ivawe parlamentarne ve}ine da je
tu som Ke kom o tre nu tnoj sa radwi La kta {a i Aus tri je, ija izja vio je ju ~e da je ova stran ka pitawe dr`avne imovine kqu~no pitawe za budu}nost BiH, ja-
prvenstveno o dosada{wim investicijama u infrastruktu- spremna da formira novu proevropski vila je Srna.
ru i bratskim odnosima koje ova op{tina od 2007. godine orijentisanu vlast, koja }e ubrzati put Iz SBiH saop{teno je da je postojawe dr`avne imovine pra-
ima sa austrijskim gradom Zajersbergom, javila je Srna. BiH u EU i NATO, javila je Srna. vna ~iwenica, te da se ona sastoji od imovine biv{e Socija-
Kek je rekao da je imao `equ da upozna op{tinu koja je to- On je na sastanku sa ~lanom Bunden- listi~ke Republike BiH, te imovine ste~ene nasqe|em od
liko napredovala, kao i na~elnika koji je vodi. sta ga i za mje ni kom pred sje da va ju }eg biv{e SFRJ po osnovu me|unarodnog Sporazuma o sukcesiji
- Drago mi je {to sam ovdje, a nadam se da }e biti jo{ po- Grupe prijateqstva sa BiH Rajnerom [tinerom i ambasado- biv{e SFRJ.
voda za moje budu}e posjete, jer vidim da ovdje ima puno po- rom Wema~ke u BiH Joahimom [mitom, upoznao sagovorni- - Raspolagawe dr`avnom imovinom mora biti stvar voqe
tencijala i mogu}nosti za austrijske investitore, posebno ke o programskoj platformi “Osnove za formirawe vlasti dr`ave BiH kao jedinog vlasnika te imovine - smatraju u
u turizam i za{titu `ivotne okoline - istakao je Kek po- u FBiH i platforma zajedni~kog nastupa u institucijama SBiH. Stav SBiH je da je apsurdno insistirati na novim po-
slije sastanka. BiH u mandatnom periodu 2010-2014“. liti~kim sporazumima.
4 utorak, 11. januar 2011. GLAS SRPSKE

FOTO: GLAS SRPSKE


Komentar dana

Pi{e:
Vedrana
Kulaga

"Prepolovqeni"
veto
Klub Bo{waka u Vije}u naroda RS i wihov rad de-
finitivno su obiqe`ili kraj godine koja je iza nas,
kao i prve dane 2011. godine. Odavno poznati kao
#ulaga~i veta#, nastavili su da slijede tu filozofi-
ju, tradiciju ili {ta ve}, ovoga puta pokretawem me-
hanizma za{tite vitalnog nacionalnog interesa na
izbor ~la no va i
^lanovi Vlade RS predsjednika Vlade
Milan
dobili su "zeleno" Republike Srpske, Bogdani}
svjetlo Kluba ~i me su sta re mi -
Bo{waka, ali ne i nis tre za dr`a li Institut za tra`ewe nestalih lica BiH ostao bez ~lana Kolegijuma direktora
jo{ ma lo na tim
novoizabrani
premijer RS
funkcijama.
Bo{waci su pri-
Aleksandar Xombi}. je ne ko li ko da na
Klub Bo{waka tako donijeli jednogla-
Milan Bogdani}
je "prepolovio"
veto na izbor
predsjednika i
~lanova Vlade RS.
snu odluku o pokre-
tawu za {ti te
vi tal nog na ci -
onal nog in te re sa
na odluke o izboru
podnio ostavku
Ostavku podnosim zbog neslagawa sa tendencijama prisutnim u procesu rje{avawa sudbine
Nevjerovatno, ali premijera i ~lano-
istinito va Vla de RS zbog, nestalih, rekao Bogdani}. Bogdani}eva ostavka, ako su ga moralni razlozi naveli na taj
kako su naveli, ne- postupak, ~astan odgovor na lo{ rad Instituta, kazao Mitrovi}
po{tovawa prava ravnopravnosti, zastupqenosti PI[E: VAWA [TRBAC |uqudskih odnosa“. ostavku Institutu, koja je pro- manipulacija - rekao je “Glasu
konstitutivnih naroda i Ustava RS prilikom kon- vanjas@glassrpske.com - Ovakvo stawe dodatno slije|ena Upravnom odboru, Srpske“ predsjednik Republi-
stituisawa Vije}a naroda RS. komplikuju grupe i pojedinci ~ija je nadle`nost da imenuje ~ke organizacije porodica za-
BAWALUKA - ^lan Ko-
I onda odjednom, blaga promjena kursa. ^lanovi legijuma direktora Insti- ko ji, ne bi ra ju }i me to de i i razrje{ava Kolegijum dire- robqenih i poginulih boraca
Vlade RS dobili su #zeleno# svjetlo Bo{waka, ali tu ta za tra `ewe nes ta lih sredstva, radi ostvarivawa ktora i da }e je oni razmatra- i nes ta lih ci vi la RS Ne -
ne i novoizabrani premijer RS Aleksandar Xombi}. lica BiH Milan Bogdani} li~nih ciqeva dodatno one- ti. deqko Mitrovi}. Dodao je da
Nevjerovatno, ali istinito. Klub Bo{waka tako je podnio je ju~e ostavku na tu mogu}avaju uspostavqawe sis- - Ako je ostavka rezultat je dosada{wa politika In-
#prepolovio# veto na izbor predsjednika i ~lanova funkciju. te ma ko ji bi obe zbi je dio Bogdani}evog shvatawa da ne stituta bila pristrasna.
Vlade RS i ostavio Zajedni~koj komisiji Narodne Ostavku je ka`e podnio izlazak iz postoje}e situacije mo`e da uspostavi jedan uni- - Po ovoj metodologiji i
skup {ti ne RS i Vi je }a na ro da da daqe ra zma tra zbog “neslagawa sa tendenci- - ka`e Bogdani}. verzalan pristup u procesu na~inu rada ovim tempom, po-
#krwe# veto Bo{waka. jama prisutnim u procesu rje- tra `ewa nes ta lih, na ~e mu rodice iz RS nemaju {ta da
Postavqa se pitawe ~emu sve to? ^ega se igraju de- {a vawa su dbi ne nes ta lih OSTAVKA stalno insistiramo u RS, on- o~ekuju sqede}ih 50, 60 godi-
legati iz reda bo{wa~kog naroda u Vije}u RS, odno- li ca i izos tan ka po dr{ke proslije|ena UO na da ostavku podr`avam i poz- na, a ni{ta ne obe}ava da }e
sno koliko su ozbiqni u svemu tome. Naime, pri~a je principima za koje se zala- odlu~ivawe dravqam. Ako je ipak, to samo se ne{to promijeniti - ista-
i{la ovako. Prvo su im smetali i novoizabrani ~la- `e“. testirawe UO, Instituta, po- kao je Mitrovi}.
novi Vlade Srpske i premijer, pa se kolo okrenulo i - Bivaju}i zarobqenicima Portparol Instituta Lej- rodica i javnosti, onda takvu Dodao je da je Bogdani}eva
u tom dijelu igre ~lanova Vlade je sve postalo #~is- pro{losti ne uspijevamo kon- la ^engi} potvrdila je da je ostavku ne podr`avam, jer mi- ostavka, ako su ga moralni ra-
to#. Me|utim, tu nije kraj, igra se nastavqa. Ostao struktivno sagledati situaci- Bogdani} dostavio pismenu slim da je to samo nastavak zlozi naveli na ovaj postupak,
im je sporan novoizabrani premijer RS (koji, usput ju u kojoj se nalazimo da bismo ~astan i profesionalan odgo-
re~eno, tu vladu i sastavi) {to je potpuno nelogi- iskora~ili ka normalnoj bu- vor na takav rad Instituta.
~no. du}nosti, ve} svu energiju i
RANIJE OSTAVKE - Nedostatak saradwe srp-
Predsjednik parlamenta RS Igor Radoji~i} izja- vrijeme tro{imo na me|uso- skih predstavnika u Institu-
vio je da je besmislen veto Kluba Bo{waka, jer se ne bne podjele i konflikte - is- Predstavnici Republi~ke or- ku u novembru pro{le godine. tu sa institucijama RS, da li
mo`e podr`ati izbor ~lanova Vlade, a ne podr`ati takao je Bogdani} u pisanoj ganizacije poslali su u sep- Ostavke u Institutu ranije zbog toga {to nisu imali slu-
izbor predsjednika te vlade, zato {to nema Vlade bez izja vi. Do dao je da su ovi tembru pro{le godine apel su podnijeli rukovodilac Ti- ha, snage ili takta, doveo je do
premijera. prostori optere}eni “te{kim za podno{ewe ostavki srp- ma za ekshumacije Aleksan- po tpu nog zas to ja u pro ce su
Mnogi su se ovih dana pitali koji je bio stvarni bre me nom is to rij skog skim predstavnicima u Insti- dar Radeta, ~lan Nadzornog tra`ewa nestalih Srba - re-
ciq Bo{waka kada su zaigrali igru #pokretawa vi- nasqe|a me|usobnih sukoba, tutu Brani Dursunu, Smiqi odbora Milan An|i}, a ~lan kao je “Glasu Srpske“ rukovo-
talnog nacionalnog interesa# u prvim danima 2011. koji gra|ane dr`e u spirali Mitrovi}, Milanu Bogdani}u, Savjetodavnog odbora Boro dilac Operativnog tima za
godine? ^ini se da su samo, bez ikakve potrebe, za- mr`we, osvete, duboke podi- Milijani Boji} i Srpku Bati- Peuli} zaledio je svoj sta- tra`ewe nestalih RS Goran
komplikovali potvr|ivawe novoizabranih ~lanova jeqenosti i zatrovanosti me- ni}u. Dursun je podnio ostav- tus. Kr~mar.
Vlade RS i za nekoliko dana prolongirali kona~nu
potvrdu izvr{ne vlasti. Izvje{taj o izvr{ewu me|unarodnih obaveza BiH za devet mjeseci 2010. godine

Igor Radoji~i}, Spoqni dug 5,66 milijardi maraka


predsjednik BAWALU KA - Spoqni 625,2, Svjetskoj banci 535,3 i Du go vawa ko ja dos ti `u za “krpqewe buyetskih rupa“,
dug BiH iznosi vi{e od 5,66 EUROFIMA 7,3 miliona ma- skoro pola milijarde maraka, umjesto u investicije. Koriste
Narodne milijardi maraka, od ~ega je raka. BiH ima prema Evropskoj in- se za popunu buyeta zato {to od
skup{tine RS oko dvije milijarde duga na-
SPOQNI DUG
vesticionoj banci kojoj duguje redovnih poreskih prihoda ne
pravqeno do 1995. godine, a od 482,3 miliona maraka i prema mogu da se obezbijede sredstva,
Pri izboru predsjednika i ~lanova Vlade RS nije prekr{en tada do oktobra 2010. godine na kraju 2009. godine Evropskoj banci za obnovu i a uzrok tome je stawe privrede
Poslovnik Vije}a naroda ni Ustav RS, niti je povrije|en vi- BiH se zadu`ila sa jo{ 3,66 bio 4,5 milijardi KM razvoj (EBRD) 414,9 miliona - istakao je Grabovac.
talni nacionalni interes Bo{waka. milijardi maraka. maraka. Ostala dugovawa BiH Dodao je da BiH idu}e go-
Podaci su to Izvje{taja o Nova dugovawa BiH, nas- kre }u se u izno si ma od 432 dine o~ekuje i otplata spo-
izvr{ewu me|unarodnih oba- tala poslije rata, su 3,66 mi- hiqade maraka do 78,2 mili- qnog du ga iz stend-baj
Klub Bo{waka veza BiH za devet mjeseci 2010. lijardi KM zakqu~no sa 30. ona maraka. Predsjednik Udru- aran`mana sa MMF-om, {to
godine. Spoqni dug BiH na septembrom 2010. godine. Naj- `ewa ekonomista Republike }e bi ti uve }awe iz dva jawa
u Vije}u naroda kraju 2009. godine bio je 4,5 ve}i dug BiH je napravila za- Srpske “SWOT“ Sa{a Grabo- novca na godi{wem nivou.
Republike Srpske milijardi maraka. Prema sta- du`uju}i se kod Svjetske banke vac rekao je “Glasu Srpske“ da - U su{tini BiH nije vi-
rom dugu, napravqenom do 14. sa 1,58 milijardi maraka i kod na visinu spoqnog duga jedne soko zadu`ena zemqa, ali je
decembra 1995. godine, BiH Me |u na ro dnog mo ne tar nog zemqe uti~e prije svega stawe problem tro{ewe sredstava
Delegati Kluba povukli su odluku o osporavawu ~lanova Pariskom klubu duguje 834,8 fonda (MMF) sa 678,7 mili- privrede u toj zemqi. koja se dobiju zadu`ewem - ka-
Vlade RS, ali ne i na izbor premijera Srpske. miliona maraka, Londonskom ona maraka. - Sredstva se dosta koriste `e Grabovac. S. T.
GLAS SRPSKE utorak, 11. januar 2011. 5

Sastanak lidera SNSD-a, SDS-a, SBB-a BiH i dva HDZ-a u Sarajevu Srpska demokratska stranka
Dragan An|eli}
SDP i SDA miniraju iskqu~en iz SDS-a
BAWALU KA - Pred sje dni{ tvo Srpske de mo krat ske
stranke (SDS) iskqu~ilo je ju~e iz stranke ~lana Op-

dogovor stranaka {tinskog odbora SDS-a iz Bijeqine Dragana An|eli}a


zbog naru{avawa ugleda stranke, saop{teno je iz Informa-
tivne slu`be SDS-a.
SDS je navela da je “An|eli} u du`em periodu, rade}i u
SDP i SDA ne mogu i ne `ele napraviti ve}inu na nivou BiH i o~igledno ne `ele dogovoru sa strana~kim protivnicima, poku{avao da uru{i
da u~estvuju u razgovorima. Oni snose odgovornost za ono {to }e se de{avati. ugled stranke, u svojim javnim istupima vode}i prqavu kam-
SDP se pokazuje kao partija koja najvi{e {teti BiH , istakao Dodik pawu“.
Sve je po~elo kada se tridesetak biv{ih i sada{wih fun-
PI[E: @EQKA DOMAZET kcionera bijeqinskog SDS-a okupilo 26. decembra 2010.
glasss@teol.net
godine ispred zgrade op{tine Bijeqina za vrijeme trajawa
SA RA JE VO - Li de ri sje dni ce OO SDS-a ove stran ke, izra `a va ju }i ne za do -
SNSD-a, SDS-a, HDZ-a BiH, voqstvo radom stranke i odnosom naju`eg rukovodstva pre-
HDZ-a 1990. i Saveza za boqu ma os ta lim ~la no vi ma. An |e li} je ta da re kao da
budu}nost ju~e su u Sarajevu nezadovoqni ~lanovi stranke smatraju da su potrebni unu-
zakqu~ili da ovih pet stra- tarstrana~ki demokratski izbori i razdvajawe funkcija, a
naka treba da nastave zaje- posebno na~elnika op{tine i predsjednika OO SDS-a.
dni ~ka nas to jawa za {to S. T.
skorije formirawe parla-
mentarne ve}ine na nivou Sud BiH
BiH.
Predstavnici pet partija
dogovorili su se da }e pri-
Purda u zatvoru ~eka
sustvovati dana{wem sastan-
ku stranaka zas tupqenih u
zahtjev za izru~ewe
SARAJEVO - Sud BiH oba- tek poslije toga mogu}e je
Parlamentu BiH, kao i onom vijestio je srpske pravosu- odlu ~ivawe o even tu alnom
koji }e sazvati predsjednik dne vlas ti o ha p{ewu izru ~ewu - pot vr|e no je u
SBB-a BiH Fahrudin Radon- hrvatskog dr`avqanina Ti- Sudu BiH.
~i}. homira Purde (42), koji se Purda je uhap{en 5. janu-
Dogovor o konstituisawu nalazi u zatvoru u Zenici, ara na gra ni ~nom pre la zu
parlamentarne ve}ine na ni- Sastanak u Sarajevu FOTO: AGENCIJE
javile su agencije. Ora{je pri poku{aju ulaska
vou BiH nije postignut jer se Kazao je da su stranke iz Kazao je da mu je `ao {to naroda i povjerewa gra|ana - Purda sada ~eka da Mi- u BiH. On je pri ve den na
sastanku nisu odazvali lide- RS sa gla sne da se nas ta vi je SBiH iza{la iz razgovora koje je dobijeno na proteklim nis tar stvo prav de Srbi je osnovu Interpolove potjer-
ri SDP-a i SDA, kao i tragawe za rje{ewima za kon- iz trivijalnih razloga i za- izborima. dos ta vi for mal ni zah tjev ni ce ra spi sa ne na zah tjev
Stranke za BiH. stituisawe vlasti u BiH, jer hvalio je Radon~i}u koji za - Oni koji izbjegavaju da za wego vo izru ~ewe uz po - srpske policije zbog sumwe
Lider SNSD-a Milorad `ele da {to prije bude kon- razliku od drugih lidera do- do|u na sastanke u Parlament pra tnu do k u men ta ci ju, a da je po~inio ratni zlo~in.
Dodik rekao je da su oni koji stituisan Savjet ministara. prinosi afirmaciji bo{wa- u su{tini {aqu jasnu poruku
ju~e nisu do{li opstruisali - Zainteresovani smo da ~kog nacionalnog interesa. kako razmi{qaju o BiH. Ako
i dana{wi sastanak. bude formiran Savjet minis- neko misli da nekoga mo`e Sud BiH
Po~iwe su|ewe
DANAS SASTANAK
- Oni koji danas nisu do- tara od legitimnih predsta- prevariti i da bez legiti-
{li u~inili su propalim su- vni ka na ro da. BiH je
stranaka zastupqenih mnih pred sta vni ka mo `e
tra{wi sas ta nak. Naj ve }e
posqedice mogla bi da ima
slo`ena zemqa i u wenim in-
stitucijama vlasti moraju da
u Predstavni~kom
domu
for mi ra ti vlast na bi lo
kom nivou u BiH u slijepoj je
Esi Maci}u
sama BiH, a odgovornost je na budu predstavnici naroda, a I pred sje dnik SDS-a ulici i vrijeme je da iz te
strankama koje nisu do{le na ne pripadnici naroda - izja- Mladen Bosi} kazao je da su ulice iza|e, jer se time raz-
sastanak. SDA i SDP poku- vio je Dodik. predsjednici stranaka koji gra|uje duh BiH i sama BiH -
{avaju da na|u krivca za ne- Dodik je ponovio da mora se nisu odazvali sastanku na- kazao je ^ovi}, dodav{i da je
for mi rawe vlas ti i da biti zadr`ana rotacija na pravili korak prema ve}em poziv drugim strankama otvo-
skrenu pa`wu dijela me|una- mjestu predsjedavaju}eg Savje- produbqivawu krize u BiH. ren i daqe.
rodne zajednice koja bi se ta ministara BiH, te da na - Nedolaskom na sastanak Lider SBB-a BiH Fahru-
vratila u BiH sa svojim in- tom mjestu i mjestu ministra osudili su na propast sqede- din Radon~i} kazao je da se
tervenisti~kim mjerama, {to inostranih poslova ne mo`e }i sastanak. Ovo je dr`ava na sas tan ku raz go va ra lo
nije mogu}e. SDP se pokazuje biti Zlatko Lagumyija, ali koja mora funkcionisati sa- ozbiqno i da nisu `eqeli da
kao partija koja najvi{e {te- da mo`e biti ministar za iz- mo dogovorom i kompromi- po nu de pla tfor mu ko ja je
ti BiH - rekao je Dodik. bjeglice. som. Iskqu~ivi stavovi koji eliminatorskog tipa. Ista-
dolaze od pojedinih stranaka kao je da je lo{a poruka da se
po prin ci pu pri hva ti ovo od oba HDZ-a i SNSD-a pra- Sud Bosne i Hercegovine FOTO: ARHIVA
Radoji~i} {to ja nudim ili ne}e biti ve negativni politi~ki par-
SARAJEVO - U Sudu BiH danas po~iwe su|ewe Esi Ma-
vlas ti, do ve{ }e do ne ~e ga tne ri. Pred sje dnik HDZ-a
Potpredsjednik SNSD-a Igor Radoji~i} naglasio je ju~e u ci}u optu`enom za ratni zlo~in protiv Srba po~iwen
{to niko ne `eli - istakao 1990. i moderator sastanka
Bawaluci da u BiH imaju dva profilisana bloka koji se 1992. i 1993. godine u Mostaru i Kowicu, javila je Srna.
je Bosi}. Bo`o Qubi} kazao je da su
me|usobno ne uspijevaju dogovoriti u vezi sa konstitu- Maci} je optu`en da je kao pripadnik Armije RBiH sre-
Predsjednik HDZ-a BiH stranke bila spremne da raz-
isawem vlasti na nivou BiH. dinom juna 1992. godine zajedno sa neidentifikovanim ~u-
Dragan ^ovi} je kazao da je govaraju i o smjernicama za
- Ustav BiH je nedore~en, jer ne predvi|a mogu}nost vanre- varima logora “^elebi}i” surovo pretukao starijeg srpskog
na ju~era{wem sastanku mo- pro gram sku pla tfor mu i
dnih izbora. Ovakvo stawe teoretski mo`e trajati ~etiri civila koji je usqed nanesenih udaraca podlegao. Maci} je,
gla da se napravi afirmaci- uspostavqawe parlamentarne
godine - zakqu~io je Radoji~i}. prema optu`nici, u prvoj polovini juna 1992. godine u is-
ja prin ci pa le gi ti mnos ti ve}ine.
tom logoru ubio srpskog civila.
Optu`eni je u martu ili aprilu 1993. godine u sportskoj
Milorad Dodik o Zakonu o imovini Republike Srpske dvorani “Musala“ u Kowicu ne~ovje~no postupao prema za-
robqenim srpskim civilima i zarobqenicima, nanose}i
Ustavni sud nije nadle`an im te{ke te{ke tjelesne povrede, te fizi~ki i psihi~ki
bol. Sud je 5. oktobra pro{le godine potvrdio optu`nicu
SA RA JE VO - Us ta vni svojom arogancijom i poli- Naglasio je da se ovdje izuzeti iz sudova i, za po~e- protiv Maci}a.
sud BiH ne na dle `an je u ti~kim pritiskom mogu da vidi suptilnost prevare ko- tak, prebaciti u Geodetsku
slu ~a ju Za ko na o imo vi ni modeliraju Sud i Tu`ila{- ju je me|unarodna zajednica upravu RS, a kasnije biti i
Republike Srpske, jer BiH tvo BiH. ra di la u BiH ra znim re - formirana kao poseban za-
nema imovinu, a Ustavni sud - Prije nekoliko godina formama, od kojih je jedna vod - pojasnio je Dodik. Tajna slu`ba u Saudijskoj Arabiji uhapsila je jednog bjelogla-
RS ga je proglasio ustavnim jasno je, ~ak i ranijim tuma- reforma pravosu|a, a druga On je dodao da RS ne}e vog supa, koga sumwi~i da je Mosadov {pijun, prenijela je
i time se zavr{ava pri~a o ~ewima OHR-a, utvr|eno da kroz zemqi {no-kwi `ne odustati od toga da za svakog Srna. Ptica je u pritvoru zavr{ila nakon {to je otkriveno
us ta vnos ti, re kao je ju ~e u je rije~ o entitetskoj imo- slu`be. ko je zlo upo tri je bio fun - da nosi GPS oda{iqa~, te da je ozna~ena na Univerzitetu u
Sa ra je vu pred sje dnik vi ni. Ov dje ni je u pi tawu RS ]E kciju visokog predstavnika u Tel Avivu. I dok su Saudijci uvjereni kako Izraelci treni-
Srpske Milorad Dodik. {ta }e se desiti, nego ko je BiH na|e na~ina da ga tu`i.
Komentari{u}i odluku no vi Ra fi Gre go ri jan iz
zakonom gruntovnicu - Pedi E{daun }e dobi-
raju supove za {pijuna`u, izraelska strana dala je sasvim
OHR-a koji }e vr{iti pri- izuzeti iz sudova druga~ije obja{wewe ovog incidenta.
visokog predstavnika u BiH ti pet tu`bi na sudovima u
Va len ti na In cka da pri - tisak. Spreman sam da pri- - Mi imamo odgovor na Velikoj Britaniji zato {to Ka`u da je sup “nevin“, te da ga prate u svrhu univerzitetskog
vremeno suspenduje Zakon do hva tim sva ku li ~nu i to. Ve} smo pripremili za- je kr{io qudska prava. Za- istra`ivawa navika i kretawa supova.
odluke Ustavnog suda BiH, politi~ku odgovornost, jer kon po hitnom postupku koji mi sli te vi so kog pred sta - Ovo nije prvi ovakav bizaran slu~aj sumwi~ewa `ivotiwa za
Dodik je rekao da je to uobi- Ustavni sud BiH nema pravo }e bi ti upu }en Na ro dnoj vni ka ko ji kr{i qud ska {pijuna`u. Svojevremeno su egipatske vlasti tvrdile da su
~a je no po na {awe vi so kih da do no si odlu ke o to me - skup{tini RS prema kojoj prava - naglasio je Dodik. morski psi koji uz obale qetovali{ta [arm el [ejk napa-
predstavnika koji misle da rekao je Dodik. }e se slu `ba grun to vni ce @. D. daju turiste izraelski {pijuni.
6 utorak, 11. januar 2011. GLAS SRPSKE

Normalizovan odvoz sme}a u Drvaru


DRVAR - Drvarsko komunalno preduze}e “Komunalac“ oma brzo napune i stvaraju utisak da odavno nisu
uspjelo je da normalizuje odvoz sme}a poslije kolap- pra`weni.
Dru{tvo sa koji je nastao poslije novogodi{wih i bo`i}nih
praznika.
U “Komunalcu“ isti~u da je nedovoqan broj kontejnera
- Ako se ovome doda i bahatost pojedinih gra|ana,
onda od komunalaca ne treba o~ekivati ~uda, pogoto-
vo {to raspola`emo skromnim tehni~kim kapaciteti-
u mnogim dijelovima grada, zbog ~ega se postoje}i ve- ma - ka`u u ovom javnom komunalnom preduze}u.

Civilna za{tita
Komunalna preduze}a ~esto tu`e potro{a~e zbog neizmirenih obaveza
Potrebna oprema

FOTO: ARHIVA
i dodatna obuka
BAWALUKA - Analiziraju}i procjenu ugro`enosti Sr-
pske od prirodnih i drugih nesre}a, te sada{wi nivo
opremqenosti i obu~enosti jedinica Civilne za{tite, ne-
dostaje oprema potrebna u slu~aju zemqotresa, poplava, po-
`ara i radiolo{ko-hemijsko-biolo{kih nesre}a, a postoji
i izra`ena potreba za specijalisti~kom obukom.
Rekao je ovo “Glasu Srpske“ na~elnik Odjeqewa za me|una-
rodnu saradwu, obuku i informisawe u Republi~koj upravi
Civilne za{tite Dragan [tark. N. L.
U Osnovnom sudu u Bawaluci pro{le godine
Homologacija vozila
u procesu rje{avawa bilo 61.960 predmeta
Nema gu`vi na carinama koji su pokrenuti zbog neizmirenih
BAWALUKA - Zbog procesa ko Kova~evi}. komunalnih obaveza. Osnovni sud u Doboju
homologacije vozila zasad ne- Predstavnik konzorcijuma
ma gu`vi na carinskim termi- izabranog za sprovo|ewe sis- zaprimio 3.445 komunalnih predmeta
nalima u RS, a na prelazima se te ma ho mo lo ga ci je u BiH
PI[E: DRAGANA KELE^
dobija prolazna carinska pri- Drago Talijan ka`e da je je- draganak@glassrpske.com
java i rok od deset dana od da- dini problem to {to jo{ kod
na ulaska u carinsku zonu za nekih carinskih ispostava BAWALUKA - Sudovi u Srpskoj za-
izvr{ewe homologacije. nema ovla{}enih servisa. trpani su predmetima koje komunalna
- Dnevno se na ve}im termi- Ministarstvo komunikaci- preduze}a pokre}u protiv du`nika zbog
na li ma ca ri ne po dva ili ja i transporta BiH odr`a}e neizmirenih ra~una.
Tako su u Osnovnom sudu u Bawaluci Osnovni sud u Bawaluci lani primio
tri automobila, tako da tre- danas u Sarajevu konferen- oko 22.600 novih komunalnih predmeta
nutno nema gu`vi - rekao je ci ju za no vi na re u ve zi sa sudski izvr{iteqi za 11 mjeseci pro{le
godine primili 22.694 novih komunalnih dugovawa od fizi~kih i pravnih lica te mene ili im omogu}ujemo pla}awa u vi{e
portparol Uprave za indi- uspostavqawem novog sistema da pri tome naj~e{}e predla`u izvr{ewa rata, nerijetko ih i utu`ujemo, a kao krajwu
rektno oporezivawe BiH Rat- homologacije vozila. N. L. predmeta.
- Pro{le godine u procesu rje{avawa na pokretnoj imovini ili potra`uju novac mjeru iskqu~ujemo im struju - rekao je dire-
bilo je 61.960 predmeta koji su pokrenuti od plata i penzija stanovnika koji su du- ktor Direkcije za distribuciju u “Elektro-
zbog neizmirenih komunalnih obaveza, a `ni. privredi RS“ Dalibor Muratovi}.
ostalo je 53.960 nerije{enih - kazao je Preduze}a zadu`ena za vodosnabdije-
portparol Osnovnog suda Bawaluka Miron STANOVNICI NAJVI[E vawe i isporuku toplotne energije tako|e
Bjelovuk. duguju za struju, grijawe i vodu imaju problema sa naplatom potra`ivawa.
Osnovni sud u Doboju tokom pro{le - U svakom trenutku dugovawa iznose
godine zaprimio je ukupno 3.445 komunal- - Komunalna preduze}a rijetko odlu~u- vi{e od milion maraka. Trenutno oko
nih predmeta, a rije{eno je 1.075 predme- ju da svoja dugovawa naplate zapqenom, 600.000 KM duguju doma}instva, a preduze-
ta. procjenom ili prodajom nekretnina - do- }a 450.000 KM - rekao je slu`benik za
- Lani je rije{eno 844 starih komu- dali su u ovom sudu. odnose s javno{}u bijeqinskog “Vodovoda“
nalnih predmeta koji su pokrenuti rani- Kada su u pitawu dugovawa, stanovni- Stojadin Kne`evi}.
jih go di na i 231 pre dmet ko ji je ci i preduze}a najvi{e duguju za struju, Sli~na situacija je i u bawalu~kom
zaprimqen u 2010. godini - kazao je slu- grijawe i vodu. “Vodovodu“, gdje ukupna potra`ivawa ovog
`benik za informisawe Osnovnog suda u U “Elektroprivredi RS“ potvrdili su preduze}a iznose 16.500.000 maraka.
Doboju Tomislav Kqaji}. da ukupna dugovawa za utro{enu elektri- - Iznos dugovawa se ne mijewa ve} de-
U Osnovnom sudu u Sokocu rekli su da ~nu energiju iznose oko 300.000.000 maraka. set godina. Teku}i dug iznosi devet mili-
Vakcini{e se sve vi{e stanovnika FOTO: ROJTERS ona, a za dugovawa od sedam i po miliona
komunalna preduze}a nastoje da naplate - Naj~e{}e stanovnicima {aqemo opo-
U BiH ukupno 12 oboqelih od H1N1 KM du`nike smo tu`ili - rekla je por-
tparol bawalu~kog “Vodovoda” An|elka
^uvawe stvari
Dvoje pacijenata U Osnovnom sudu u Doboju rekli su da tra`ioci izvr{ewa imaju pravo da predlo-
Vilende~i}.
I toplane u Srpskoj su prinu|ene da
u te{kom stawu `e sredstva izvr{ewa, i to pqenidbu, popis, procjenu i prodaju pokretnih stvari.
- Ukoliko sudski izvr{ni predmet do|e u fazu postupka u kojem se vr{e pqenidba,
tu`bama protiv neplati{a napla}uju du-
gove.
BAWALUKA - Stawe dvoje pacijenata oboqelih od no- - Uku pna po tra `i vawa izno se
popis, procjena i prodaja pokretnih stvari, popisane pokretne stvari izvr{eni-
vog gripa, koji se nalaze na Intenzivnoj internisti~koj 5.100.000 maraka. Dugovawa poku{avamo
ka ~uvaju se i daqe kod wega, a wihova prodaja se vr{i na ro~i{tu za javnu pro-
terapiji u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu, i naplatiti preko nadle`nih sudova - rekli
daju u sudu - kazali su u ovom sudu.
daqe je izuzetno te{ko, rekla je portparol ovog klini~kog su u prijedorskoj “Toplani“.
centra Biqana Jandri}, prenijela je Srna.
Ona je naglasila da su na intenzivnoj internisti~koj te- Ra{~iwenom episkopu Artemiju prijeti novi crkveno-pravni postupak
rapiji smje{teni najte`i slu~ajevi i dodala da se u KCUS
trenutno nalazi osam pacijenata kod kojih je potvr|eno pri-
sustvo virusa H1N1.
Artemiju prijeti izop{tewe i anatema
- U Srpskoj nema novooboqelih od H1N1, a u Klini~kom BAWALU KA - Ra{ - biti nastavqeni, s tim {to ski i ko sov sko-me to hij ski Vla di ka Te odo si je je
centru Bawaluka zbrinuta su ~etiri pacijenta za koja se ~iwenom episkopu Artemiju za biv{eg vladiku vi{e nisu Teodosije upozorio je da je vjer ni na rod na Ko so vu i
pretpostavqa da su zara`ena virusom novog gripa H1N1 - prijeti novi crkveno-pravni nadle`ni Sabor i Sinod ne- nekolicina sqedbenika biv- Me to hi ji po zvao na slo gu,
rekla je “Glasu Srpske” portparol Instituta za za{titu postupak ukoliko nastavi da go Crkveni sud Beogradske {eg vladike Artemija, koje solidarnost i trud na obno-
zdravqa RS Milka Mr|a. Ona je naglasila da raste broj se la`no predstavqa ili da arhiepiskopije. je Sveti arhijerejski sinod vi svetiwa i domova, nagla-
stanovnika koji se vakcini{u protiv novog gripa. slu`i slu`bu, ka`e protoje- nazvao “sektom“, ponovo do- siv {i da je Crkva “iznad
D. K. rej Velibor Yomi}. CRKVA IZNAD {la na Kosovo i Metohiju s sva ke po li ti ke i deqewa,
- Neprihvatawem kanon- svake politike namjerom da se nastane i da kao duhovna majka, koja prima
Ministarstvo rada ski utemeqenih i obavezuju- i dijeqewa ra de na po dri vawu ka non - sve one koji joj dolaze i ni-
}ih odlu ka Sve tog skog crkvenog poretka SPC. koga ne odvra}a“.
Po~ela isplata bora~kog ar hi je rej skog Sa bo ra, la -
`nim predstavqawem i la- - Ne ka non ska i pse udo -
dodatka za najugro`enije `nim slu `ba ma mo nah
Artemije, na`alost, sa gru-
crkvena nedela monaha Arte-
mi ja za slu `u ju, pre ma
IZOP[TEWE
BAWALUKA - Isplata bo- - Za isplatu prioritetnih picom svojih sledbenika to- kanonima i crkvenim pravi-
ra~kog dodatka za 2010. go- ko ri sni ka obe zbi je |e ne su Izop{tewe i anatema, svoje granice. Kada je ra{-
ne sve dubqe, pa se o~ekuje lima, ne samo kaznu li{ewa prema rije~ima protojereja ~iweni vladika Artemije u
dinu za 25.374 demobilisana 3.025.284 marke. Ostalim kate- da protiv wih hitno bude po- i mo na {kog ~i na ne go i
borca Vojske RS koji su tre- gorisanim borcima, prve i Velibora Xomi}a, pred- pitawu, to strpqewe je po-
krenut novi crkveno-pravni izop{tewe iz crkvene zaje- stavqa posqedwu i najte`u tro{eno tako da bi sada
nutno nezaposleni i za koje druge kategorije, isplata }e postupak - izjavio je Yomi}, dnice i predavawe anatemi -
je Poreska uprava RS dosta- biti realizovana u idu}em pe- kanonsku kaznu. hitno trebalo pokrenuti
prenio je Tanjug. naveo je Yomi}, koji je pod- - Crkva nikada nije `urila novi crkveno-sudski postu-
vila podatke po~ela je ju~e, riodu. Isplata }e biti sukce- On je rekao da crkveno- gori~ki paroh i ~lan Pra-
saop{teno je iz Ministar- si vna, u za vi snos ti od kroz istoriju sa dono- pak protiv wega i wegovih
sudski postupci u slu~aju mo- vnog sa vje ta Mi tro po li je {ewem bilo kakvih odluka, ra{~iwenih monaha - ka-
stva ra da i bo ra ~ko-in va - priliva buyetskih sredstava - na ha Ar te mi ja i wego ve crnogorsko primorske.
lidske za{tite RS. navodi se u saop{tewu. M. ^. ali i svako strpqewe ima zao je Xomi}.
grupice sqedbenika moraju Episkop ra{ko-prizren-
GLAS SRPSKE utorak, 11. januar 2011. 7

Op{tinske komisije i daqe popisuju imovinu uni{tenu u poplavama


BAWALUKA - Op{tinske komisije i daqe rade na popisi- vinu. Izvje{taj o {teti prvo }e usvajati op{tine, a zatim Vla-
vawu imovine koju su uni{tile posqedwe poplave u Srpskoj da RS - rekli su u Republi~koj upravi Civilne za{tite RS.
i zasad je jedino poznata {teta na objektima i infrastru- Predsjednik Udru`ewa poqoprivrednih proizvo|a~a i sto~a-
kturi u Vi{egradu i Zvorniku, koja se procjewuje na ra RS Vladimir Usorac rekao je da su posqedwe poplave uni-
3.600.000 maraka. {tile oko 2.000 hektara zasijanih usjeva te da }e {teta na
- Komisije su svakodnevno na terenu i popisuju uni{tenu imo- usjevima biti poznata po~etkom februara.

U Republici Srpskoj ima oko 226.000 korisnika Fonda PIO Vijesti


Livno
Najni`a penzija svakom Posao tra`i
8.600 lica
desetom, najvi{a jednom LIVNO - Na podru~ju {est
op{tina Livawskog kantona
na kraju novembra 2010. godine

FOTO: ARHIVA
u evidenciji op{tinskih slu-
`bi za zapo{qavawe bilo je
8.636 nezaposlenih lica, {to
je za 1,5 odsto vi{e u odnosu na
Visoke penzije januar iste godine, podaci su
kantonalnog Zavoda za za-
ostvarili su po{qavawe, javila je Srna. U
korisnici koji su strukturi nezaposlenih, `ena
je 4.144 ili 48 odsto.
bili zaposleni u
sektoru Kupres
bankarstva i Sezona
osigurawa, neizvjesna
obojenih metala, bez snijega
sudstvu i KUPRES - Na skija{kim
tu`ila{tvu, qekari stazama Kupre{ke visoravni
trenutna situacija nije za-
i univerzitetski dovoqavaju}a jer nema pri-
profesori, te rodnog snijega, a vje{ta~ki
zaposleni u je mogu}e proizvoditi “to-
povima“ pod uslovom da je
telekomunikacijama Prosje~na penzija za decembar temperatura vazduha najmawe
i elektroprivredi, 2010. iznosila 320 KM ~etiri stepena ispod nule,
bar pro{le godine iznosila je Joksimovi} je naglasio da Predsjednik Udru`ewa Dodao je da je najni`a pen- rekao je direktor i vlasnik
istakao 320,24 KM i ista je kao i za no- su stanovnici Srpske najvi{u penzionera RS Rade Rakuq re- zija u Srpskoj u stvari najni`a Sportsko-turisti~kog cen-
Joksimovi} vembar 2010, a u odnosu na pro- penziju ostvarili u sektoru kao je da penzioneri koji pri- u regionu jer u Srbiji najni`a tra “^a ju {a“ i ho te la
PI[E: DRAGANA KELE^ sje~nu platu u RS, koja je bila bankarstva i osigurawa, te se- maju samo 160 maraka mjese~no penzija iznosi 202 evra, u FBiH “Adria-ski” Zvonko Baga-
draganak@glassrpske.com 791 KM, iznosila je 40,1 odsto. ktor obojenih metala, zatim veoma lo{e `ive. 170 evra, u Crnoj Gori je 224 ri}, javila je Srna.
sudstvo i tu`ila{tvo, qekari - Penzioneri sa najni`om evra, a u Hrvatskoj oko 300 evra.
BAWALUKA - Od ukupno JEDINI i univerzitetski profesori, penzijom koji `ive na selu i - Imamo najni`e penzije u RUIS
226.683 penzionera u Srpskoj,
Otvoren
penzioner koji zaposleni u telekomunikacija- imaju neka poqoprivredna do- regionu iako nikako ne bi tre-
najni`u penziju od 160 mara- prima 1.564 KM ma i elektroprivredi. bra i mogu nekako da pre`ive, balo da bude takva situacija jer
ka prima oko 23.500, odnosno
svaki deseti korisnik Fonda radio u banci - Jedini penzioner u Srp- ali onima koji stanuju gradu nam plate svakako nisu najni`e prvi kazino
skoj koji prima ukupno 1.564 ostaje da se hrane “iz kontejne- u regionu - dodao je Rakuq.
PIO RS, dok najvi{u penziju BAWALUKA - U Bawaluci
- Visoke penzije primaju marke bio je zaposlen u banci - ra” ili od socijalne pomo}i - Predsjednik Udru`ewa
od 1.564 marke ima samo jedan je po~eo sa radom kazino u ho-
oni korisnici koji su imali dodao je Joksimovi}. kazao je Rakuq. penzionera op{tine Prijedor
penzioner. telu “Bosna“, a wegovo otva-
- Najni`u penziju dobija najboqe uplate za penzijsko-in- Slobodan Brdar rekao je da 5.500
validsko osigurawe, a te penzi- penzionera u ovoj op{tini `ivi rawe u Republici Srpskoj
oko deset odsto penzionera u dokazuje ~iwenicu da se radi
RS, dok je ranije ovaj procenat je u Srpskoj dobija oko 1.200 NACIONALNE PENZIJE u stawu socijalne potrebe, odno-
o ure|enom tr`i{tu jer je
bio ne{to mawi, odnosno oko penzionera - istakao je Joksi- sno da nema dovoqno novca ni za
movi} i dodao da najvi{e pen- osnovne `ivotne tro{kove. poznato da kazina posluju ta-
osam odsto penzionera je pri- Nacionalne penzije u Srp- Republike, kao i odbranu
zije nisu iste za sve korisnike. - Naj vi {e pen zi one ra u mo gdje je oblast igara na
malo najni`u penziju - kazao je skoj minimalno iznose 400 RS, priznati pravo na ovu
Prema wegovim rije~ima, Prijedoru, ali i u cijeloj Srp- sre}u ure|ena, saop{teno je
portparol Fonda PIO RS Ti- maraka, a najvi{e tri pro- penziju, a o ostvari-
penziju u visini od 800 do 900 skoj, prima penziju od 160 do ju~e iz Republi~ke uprave
homir Joksimovi}. sje~ne plate ostvare- vawu prava na izuzetnu
maraka prima 665 korisnika, 260 maraka, {to nije dovoqno igara na sre}u. U saop{tewu
On je dodao da je najni`a ne u RS. penziju odlu~uje Vlada RS
penzije od 900 do 1.000 maraka ni da se prehrane, posebno po- se dodaje da se otvarawe ka-
penzija definisana Zakonom o - Zakonom je propisano da na prijedlog komisije koju
304 korisnika, dok penzije od slije ovih raznih poskupqewa - zina ogleda u otvarawu novih
PIO, na osnovu kojeg wena vi- Vlada RS mo`e licu koje formira u tu svrhu - ista-
1.000 do 1.100 maraka ima 125 kazao je Brdar i dodao da je ve- radnih mjesta i doprinosu
sina iznosi 50 odsto od prosje- ima posebne zasluge za kli su u Ministarstvu rada
penzionera, a od 1.100 do 1.200 }ina penzionera nezadovoqna razvoju turizma u Bawaluci
~ne penzije. dru{tveni, politi~ki, pri- i bora~ko-invalidske za-
maraka dobija oko 50 korisnika. svojim polo`ajem. kroz anga`ovawe doma}ih
Prosje~na penzija za decem- vredni i kulturni razvoj {tite RS.
uslu`nih kapaciteta. D. K.
Agencija za mirno rje{avawe radnih sporova RS za pola godine zaprimila 80 predmeta
Livawski kanton
Rije{eno 50 radnih sporova Zahtjevi Nastava nije
po~ela u tri
op{tine
BAWALUKA - Agencija za je{ila je za pola godine rada 50 smo u ovom periodu imali oko 80 - Agencija za to nema rje- Borislav Radi} je nagla-
mirno rje- sporova, od kojih je u 27 slu~ajeva zaprimqenih predmeta. Ve}ina je {ewe jer sistem funkcioni{e sio da se ve}ina zahtjeva
{avawe postignut sporazum. u vezi sa individualnim radnim ili za sve ili ni za koga. Obra- koji su uspje{no rije{e- LIVNO - U op{tinama
ra dnih Direktor ove agencije Bo- sporovima, gdje se tra`i onaj za- }ali su nam se pojedinci koji su ni odnosila na isplatu Bosansko Grahovo, Glamo~ i
sporova rislav Radi} rekao je da je pre- konski minimum koji poslodavci tra`ili uplatu doprinosa, {to zaostalih plata, otpre- Kupres nastava u drugom po-
R S tpostavka zaposlenih u ovoj moraju da obezbijede, a u velikom je nemogu}e - kazao je Radi}. mnina i adekvatne du`i- lugodi{tu, trebalo je da po-
ri - agenciji bila da }e ima- broju slu~ajeva je postignut dogo- Dodao je da su imali i slu- ne otkaznih rokova. ~ne ju~e, ali je odgo|ena za
FOTO: M. RADULOVI]

ti oko 60 individu- vor - kazao je Radi} i dodao da je ~ajeva kolektivnih radnih spo- - Mahom dominiraju zah- sedam dana zbog problema sa
alnih radnih 30 predmeta u fazi rje{avawa. rova, u kojima se zahtjevi nisu tjevi za isplatu plata i grijawem {kolskih prosto-
sporova po- odnosili na plate ve} na druga rija. U Livawskom kantonu
U FAZI drugih davawa koja idu uz
vodom ot- prava koja su obezbije|ena kroz nastava je ju~e po~ela u svim
rje{avawa platu - kazao je Radi}.
kaza ili kolektivne ugovore. osnovnim i sredwim {kola-
nepo- 30 predmeta - Ti zahtjevi prvenstveno su poslodavca a u drugom oko 130. ma u Livnu, Tomislavgradu i
{to- se odnosili na regrese, na ko- Dakle, to je bilo potencijalnih Drvaru, te u sredwoj {koli u
vawa On je istakao da se zna~ajan ri{}ewe godi{wih odmora i 370 tu`bi koje su preduprije|e- Ku pre su, ja vi la je Srna.
ugo- broj zaprimqenih predmeta druga prava garantovana kole- ne. Efekat u jednom kolekti- [kolsku 2010/2011. godinu
vora o odnosio na zahtjeve radnika koji ktivnim ugovorima. Imali smo vnom radnom sporu mjeri se na podru~ju Livawskog kan-
radu. se odnose na uplatu doprinosa ~etiri takva zahtjeva, a rije{i- desetinama ili stotinama
- Taj plan je koje poslodavac du`i niz godina li smo dva. U jednom sporu vi{e
to na po ha |a uku pno 8.950
hiqada maraka - kazao je Radi}.
Borislav Radi} prema{en tako da nije upla}ivao. od 240 radnika je zaposleno kod u~enika.
M. ^.
8 utorak, 11. januar 2011. GLAS SRPSKE

Inspekcija uni{tila 166 kilograma hrane


ROGATICA - Na podru~ju op{tine Rogatica pro{le godine }e uo~eni nedostaci tokom kontrola inspekcije istekli

Panorama je uni{teno 166 kilograma hrane zbog isteka roka tra-


jawa, ka`e zdravstveno-sanitarni inspektor op{tine
Ranka Savi}, javila je Srna. Ona je istakla da su naj~e{-
rokovi upotrebe hrane i predmeta op{te upotrebe, zatim
da lica koja obavqaju odre|enu djelatnost nisu obavila
zdravstveni pregled, kao i higijenski nedostaci.

Mje{tani poplavqenih podru~ja U porodili{tu Op{te bolnice “Sveti apostol Luka“ u Doboju
Bile}ani prekinuli

FOTO: S. PUHALO
proteste
BILE]A - Mje{tani bile}kih naseqa koja su potop-
qena dva puta u 2010. godini ju~e su prekinuli desetodne-
vne proteste poslije razgovora sa predstavnicima uprave
“Hidroelektrana na Trebi{wici” i predstavnicima op-
{tinske vlasti. Na sastanku je dogovoreno da nadle`ni iz
HET-a i na~elnik op{tine Bile}a Dragan Babi} u dogovo-
ru da Vladom RS na|u rje{ewe do 31. januara 2011. godine.
Ugro`eni mje{tani su djelimi~nom jedno~asovnom bloka-
dom magistralnog puta u proteklih deset dana zahtijevali
isplatu preostalog dijela od{tete za januarske poplave.
- Nadamo se da }e na{i zahtjevi biti ispuweni i da vi{e
ne}emo morati protestima da tra`imo na{a prava - rekla
je Kosana [utowa, ~ija je ku}a dva puta potopqena u tek
minuloj godini. J. M.

Osnovna {kola “19. april“ Derventa


Opremqene u~ionice Lani ro|eno 1.600 beba

za prva~i}e
DERVENTA - Jedan od obje-
kata koji je tokom pro{logo-
di{wih jun skih po pla va
Pred kraj prvog polugodi-
{ta dio tih problema je rije-
{en zahvaquju}i anga`manu
prisustvuju poro|aju
pretrpio zna~ajna o{te}ewa rukovodstva {kole, ali i ra- Apartman sa poro|ajnom salom u kojoj ~lanovi porodice mogu da prisustvuju poro|aju
je i der ven tska Osno vna zumijevawu nekolicine pre- pro{le godine kori{ten samo 11 puta. Svaki dan u porodili{tu ko{ta 50 KM i
{kola “19. april“. Ipak, i duzetnika i institucija.
pored havarije koju je vodena Najzna~ajnija pomo} stigla je mo`da je to jedna od prepreka ve}em broju kori{tewa apartmana, ka`u u bolnici
bujica ostavila iza sebe, u od UNESCO-a, koji je u okviru PI[E: SLOBODAN PUHALO tog pravilnika svaki proveden majke iz svih op{tina doboj-
ovoj {koli nastava jer po~e- realizacije MDG-F programa krozrs@glassrpske.com dan u porodili{tu ko{ta 50 skog regiona, a nerijetko i
la na vrijeme, ali uz velike za kulturu i razvoj donirao DOBOJ - Iako je porodi- maraka i mo`da je to jedna od izvan wega.
probleme. Oni su bili pri- opremu vrijednu 14.500 maraka. li{te u Op{toj bolnici prepreka ve}em broju kori- - Najvi{e ro|enih beba,
mjetni posebno u u~ionicama Ovim novcem opremqene su “Sveti apostol Luka“ u Doboju {tewa apartmana - ka`u u bol- 685, iz Doboja je, koji je i najve-
u kojima su nastavu pratili dvije u~ionice za u~eni ke prvo u BiH dobilo apartman nici. }i grad regije. Potom iz Tesli-
u~enici ni`ih razreda. prvih razreda. ^. V. sa poro|ajnom salom u kojoj }a 412, Modri~e 179, Broda 82,
MAWI Dervente 74, [amca 64, Petro-
~lanovi porodice mogu da
prisustvuju dolasku wihovih broj prekida va 47 i Vukosavqa 18 beba. In-
najmilijih na svijet, on se, na- trudno}e teresantno je napomenuti da je
`alost, veoma malo koristi. porast broja novoro|en~adi
Tome u prilog govori i po- U porodili{tu je lani zabiqe`en samo u Doboju i Te- Simuna Sofreni}
datak da je od marta, od kada se obavqeno ukupno 1.585 poroda sli}u - isti~e glavna sestra na Tako je lani ovdje svijet ugleda-
evidentira kori{tewe apar- i ro|eno 1.600 beba. U pore|ewu Odjeqewu ginekologije Simuna lo 15 novoro|en~adi uglavnom
tmana, pa do kraja pro{le go- sa prethodnom godinom svijet Sofreni}. iz op{tine Usora.
dine, u tom prostoru u prisustvu je ugledalo za {est beba mawe, a Osim iz op{tina dobojskog - U pro{loj godini je za-
o~eva ili drugih ~lanova po- u odnosu na 2008. za ~ak 52 no- regiona, u ovoj bolnici ra|aju biqe`en mawi broj prekida
rodice obavqeno samo 11 poro- voro|en~adi. Ovdje se pora|aju se djeca i iz Federacije BiH. trudno}e - 581, u odnosu na 2009.
Donirana oprema vrijedna 14.500 KM FOTO: ^. VUJI^I] |aja. godinu kada se na ovaj ~in odlu-
Op{tina [amac Niko u bolnici nije se ~ilo 729 majki iz osam op{tina
ozbiqnije bavio analizom zbog ODJEQEWE dobojskog regiona - isti~e So-
Stipendije za ~ega je to tako, ali ~iwenica je
U Odjeqewu ginekologije posteqe od kojih porodili-
freni}eva.
da se kori{tewe apartmana Ona dodaje da su uprkos
180 studenata pla}a. radi sedam qekara speci-
jalista i 25 medicinskih
{te koristi 17, patologija
trudno}e osam i ginekolo-
mawem broju poro|aja kreveti u
[AMAC - Na~elnik op{tine [amac Savo Mini} po- - Od marta postoji pravil- porodili{tu tokom cijele go-
tpisao je ju~e ugovore o stipendirawu sa studentima ko- nik koji reguli{e obavqane sestara. Odjeqewe raspo- gija sa intenzivnom wegom dine stalno bili puni, a pla~
jim je prvi put odo bre na op {tin ska sti pen di ja. Ova poroda u apartmanu. Na osnovu la`e sa 44 bolesni~ke 17 kreveta. beba je odzvawao hodnicima.
op {tina je za finan sirawe 180 stude na ta pla ni rala u
buyetu 150.000 maraka i to sa pozicije koja se odnosi na Predsjednik RS pomogao oboqeloj @eqki Trifkovi} iz Srebrenice
stipendije i iz granta na~elnika op{tine.
- U ovoj akademskoj godini, za razliku od pro{le, broj
stipendista se pove}ao sa 147 na 180, {to je pokazateq da
Majci troje djece stiglo 3.000 KM
lokalna vlast `eli da omogu}i lak{e {kolovawe {to ve- SRE BRE NI CA - Za - rada Dodika, @eqki je omogu- moram da popijem tri da bih mo-
}em broju studenata sa ovog podru~ja - rekao je Mini}. hvaquju}i nov~anoj pomo}i od }eno da se daqim lije~ewem gla zaspati - ka`e @eqka. Novac
Ivana Guwevi}, studentkiwa ~etvrte godine Medicinskog 3.000 maraka, koja je porodici bori sa te{kom bole{}u, koja Zahvalna je predsjedniku
fakulteta i prve godine wema~kog jezika u Bawaluci, ka`e Trifkovi} iz Srebrenice sti- joj otkrivena prije godinu. Dodiku, posebno zbog toga {to Najve}i dio nov~ane pomo-
da }e im stipendija od 100 maraka mnogo zna~iti. A. V. M. gla iz Kabineta @eqka je majka troje ma- zna da ima mnogo porodica ko- }i koju su dobili od pred-
predsjedni- loqetne djece o kojima, uz mala jima je potrebna pomo}. Ne bi sjednika RS Trifkovi}i }e
FOTO: K. ]IRKOVI]

Op{tina Prwavor ka RS primawa, brine wen suprug se, ka`e @eqka, bojala siro- utro{iti za lije~ewe te-
Mi lo - \or|e. Ona je rekla da su joj za ma{tva i male djece, samo da je {ko oboqele @eqke.
Dukat Andreju Mitri}u lije~ewe karcinoma grli}a
materice potrebna velika
zdrava. - Mora}u dio novca dati
PRWAVOR - Doma}instvo ru su dvije porodice, Cvija- TRIFKOVI]I za vodu i struju. Nabavi}u
sredstva, koja wena poro- tablete koje su mi prepo-
su pru `ni ka Da ni je la i novi} i Spasojevi}, postale di ca ne ma. @eqki no `ive u alternativnom
Vawe Mi tri} u prwavor - bogatije za trojke. Op{tin- ru~ili doktori da bih se
zdravstveno stawe po- smje{taju oporavila poslije 26 zra-
skom pri grad skom na sequ ska uprava }e i ubudu}e pod- gor {a va se, ka `e, iz
Ma}ino brdo posjetio je na- sti ca ti na ta li tet ra znim ~ewa - isplanirala je
dana u dan. - Opla~em svaki dinar koji @eqka kako }e potro{iti
~el nik op {ti ne Prwavor vrstama podr{ke vi{e~lanim - U posqedwe mi daju prijateqi jer znam da
Darko Toma{ i wihovom si- porodicama - rekao je Toma{. nov~anu pomo}, da od we
vrijeme mi ni- na taj na~in `ele da mi pomo-
nu An dre ju uru ~io zla tni Kao prvom novoro|en~etu imaju korist i djeca i ona.
{ta ne poma- gnu u borbi sa opakom bole{}u
dukat. Mali{an je prva beba u 2011. godini, Andreju je u `e. Trebalo - kazala je @eqka, o~ajna {to tivnom smje{taju u Srebrenici.
u Srpskoj u ovoj go di ni, a ime Kabineta predsjednika bi da pijem vi{e ne mo`e ona, nego wen su- Jedini san djece Nenada, Ra{e i
ro|en je dva minuta poslije Republike Srpske 3. januara jednu ta- prug, da se brine o djeci, od ko- Zorice je da im majka @eqka
pono}i 1. januara. u prwavorskom porodili{tu @eqka Trifkovi} bletu dne- jih dvoje ide u {kolu. {to prije ozdravi.
- Pro{le godine u Prwavo- uru~en zlatnik. B. R. sa k}erkom vno, ali Trifkovi}i `ive u alterna- K. ].
GLAS SRPSKE utorak, 11. januar 2011. 9

Folklora{i poma`u mje{tanima Dvorova


PELAGI]EVO - Kulturno-prosvjetno dru{tvo “Vaso Pelagi}“ sembersku mjesnu zajednicu Dvorovi, koja je bila ugro`ena po-
iz Pelagi}eva u Sportskoj dvorani u ovom mjestu organizovalo plavama u decembru. Na koncertu su, osim doma}ina, u~estvo-
je “Bo`i}ni humanitarni koncert“ na kojem je od prodaje ula- vali i Kulturno-umjetni~ka dru{tva “Dvorovi“ iz Dvorova i
znica i dobrovoqnih priloga prikupqeno 1.429 maraka za “Bosiqak“ iz Dervente, javila je Srna.

Nisu rije{eni problemi stanara “bora~ke zgrade“ u Prijedoru

Mjeseci agonije
Vijesti
Op{tina Doboj
Dejan
Mati} za

zbog struje i lifta


“najlu|u no}“
DOBOJ - Op{tina Doboj
omogu}i}e stanovnicima da uz
pjeva~a iz Srbije Dejana Ma-
ti}a i doma}i brend “Trio
in“ do~ekaju Pravoslavnu no-
Stanari mjesecima ne dobijaju ni ra~une za struju, a potro{wa se u me|uvremenu gomila. Postoji vu godinu do~ekaju na otvore-
mogu}nost da ostanu u mraku. Ni liftovi nisu u upotrebi pa mnogi pje{ice idu na {esti sprat nom, saop{teno je iz dobojske
op{tine. Za one koji se odlu~e
PI[E: SNE@ANA TASI] To nije jedini problem trodistribucije Prijedor” stanovni{tva. ra~ko-invalidsku za{titu op- da novogodi{wu no} do~ekaju
krozrs@glassrpske.com ovih stanara. U ovoj su {es- Dalibor Pavi} rekao je da je {tine Prijedor Mi{o Rodi} u centru grada ispred neka-
PRIJEDOR - Stanari tospratnici blokirani lif- ova zgra da do bi la stru ju i PROBLEMI rekao je da su u toku pregovori da{we robne ku}e “Beograd“
zgrade u koju se krajem septembra tovi jer preduze}e, koje ih je prije nego je prikqu~na taksa trebali biti sa “Elektrokrajinom Bawaluka“ bi}e obezbije|eno kuvano
pro{le godine uselilo 60 poro- kao podizvo|a~ radova ugra- upla}ena ba{ zbog toga {to je rije{eni lani sa ciqem da se napravi izuzetak crno vino i rakija, kao i pe-
dica poginulih boraca i ratnih dilo, potra`uje 20.000 maraka rije~ o specifi~noj katego- i da stanari ove zgrade u potpu- ~eni kesten, a program po-
vojnih invalida od po~etka mu- od izvo|a~a radova. r i j i - Ipak, to su kategorije nosti budu oslobo|eni pla}awa ~iwe u 22 ~asa. Sl. P.
ku mu~e zbog struje i liftova. Iako je Ministarstvo ra- ko je Op {tim uslo vi ma za prikqu~ne takse za struju.
Sta na ri ma je odmah po da i bora~ko-invalidske ispo ru ku i snab di je vawe - I nije istina da u RS Kostajnica
useqewu ukqu~ena struja, ali za{tite Republike elek tri ~nom ener gi jom nema slu~ajeva da je teret pla-
prikqu~nu taksu, koja iznosi Srpske sredinom nisu oslobo|ene pla- }awa prikqu~ne takse pao na Bez posla
od 450 do 600 maraka po stanu, no vem bra na ja - }awa takse - dodao stanare “bora~kih zgrada“. vi{e od
do danas jo{ niko nije pla- vilo da }e pro- je Pavi}. Takav primjer imamo u Gradi-
tio. Oni ne dobijaju ni ra~u- blem liftova Na~elnik {ci - kazao je Rodi}. hiqadu qudi
ne za struju, a potro{wa se u biti rije{en Odjeqewa Predsjednik Organizaci- KOSTAJNICA - Na evi-
me|uvremenu gomila, pa pos- u roku od se- za bo- je porodica poginulih boraca denciji Biroa za za-
toji mogu}nost da ostanu u dam da na, op{tine Prijedor Zdravka po{qavawe u Kostajnici
mraku. stana ri ove Karlica rekla je da pregovo- krajem decembra bilo je 1.014
zgra de do ri o problemima ovih 60 po- nezaposlenih, {to je za {est
svojih domo- rodica i daqe traju. lica vi{e nego krajem no-
Ministarstvo va i daqe - Porodice poginulih vembra. Broj evidentiranih
i op{tina idu pje{ice. boraca i ratnih vojnih in- na Birou na kraju pro{le go-
Dire- valida ni u jednoj op{tini dine u odnosu na kraj 2009.
I Ministarstvo rada i ktor “Elek- u Srpskoj nisu poslije do- godine mawi je za 15 lica.
bora~ko-invalidske za- bijawa stana pla}ali ni- Prema podacima Biroa, po-
{tite RS i op{tina kakve prikqu~ne takse i sao je u decembru dobilo 12
Prijedor tvrde da su tu obavezu ne treba da lica, javila je Srna.
ispunili sve svoje oba- imaju ni ove porodice sa
veze u okviru programa vi{e nego skromnim
trajnog stambenog zbri-
Kotor Varo{
primawima - istakla je
wavawa porodica pogi- Karlica. Lovci
nulih boraca i ratnih
vojnih invalida od prve
pokazali
do ~etvrte kategorije i humanost
FOTO: S. TASI]

da o~ekuju da se proble- KOTOR VARO[ - Grupa


mi u Prijedoru rije{e u lovaca sekcije Vrbawci ko-
korist stanara zgrade u tor va ro {kog Udru `ewa
koju je ulo`eno oko tri “Uzlomac“ posjetili su na
miliona maraka. Sami Badwi dan u Dowem Obo-
stanari su zbuweni i dniku Milenu Trifunovi},
~ekaju da problem kona- oboqelu majku preminulog
~no bude rije{en. Stanari uselili u zgradu krajem lovca Milenka.
septembra pro{le godine
- U organizovawu posjete
u~estvovala su 22 lovca, koji

Po~elo orezivawe vo}a


Semberski vo}ari spremni za novu sezonu su dali svoje nov~ane prilo-
ge za bo`i}nu pe~enicu i
poklon-paket sa namirnica-
ma - rekao je predsjednik se-
kcije Mirko Tepi}. D. K.
BIJEQINA - Povoqni stru~no i na vrijeme ore`e vo- snije.
vre men ski uslovi u ja nu aru }e i da se vo}ke pripreme za - Imam zasad jabuka, kru- MLADI VO]ARI Vi{egrad
omogu}ile su semberskim vo}a- kre tawe ve ge ta ci je u ra no {aka, {qiva, bresaka, vi{awa
rima da ne{to ranije nego {to proqe}e - ka`e ~lan Udru`ewa i drugih vrsta vo}a na hektaru Udru`ewe vo}ara “Zlatni i {ibqe. Ohrabruje i to Preporod
je uobi~ajeno, po~nu zimsko
orezivawe vo}a. Ovo je jedna od
vo}ara “Zlatni rod“ iz Bije-
qine Milan Daki}.
zemqi{ta i uvijek me|u prvi-
ma obavqam zimsku rezidbu vo-
rod“ u posqedwih desetak {to je me|u vo}arima koji turisti~ke
godina pomoglo je da se za- su ponovo po~eli obra|i-
zna~ajnih mjera u vo}arstvu i Tokom godine vo}e se mo`e }a ka. Ni {ta ne pre pu {tam sadi vi{e od 150 hektara vati o~evinu dosta mladih ponude
ujedno po~etak nove proizvodne orezivati u nekoliko navrata, slu ~a ju, jer je ve oma va `no vo}a, uglavnom na zapu- qudi, koji rado prihvataju VI[EGRAD - Na~elnik
sezone. pa ~ak i qeti, ali je ovo zim- ukloniti nerodne i suvi{ne {tenom zemqi{tu, koje su savjete stru~waka i vo}ar- op{tine Vi{egrad Tomi-
- Ve oma je va `no da se sko najsigurnije i najefika- grade, a pomo}i onim sa ro- vlasnici, odlaskom u grad, stvom se bave na moderan slav Popovi} izjavio je da
dnim pupoqcima da se boqe pustili da zaraste u korov na~in. ova op{tina 19. ro|endan i
razvijaju kada po~ne vegetacija krsnu slavu RS Svetog Ste-
- ka`e vo}ar iz Doweg Zabr|a fana do~ekuje bogatija za
falnih poplava koje su zadesi- {e udru`ewe je pripremilo
Zdravko Stevanovi}. nekoliko realizovanih ka-
le ovaj dio Srpske, jer se u pla- pedesetak hiqada sadnica ra-
pitalnih infrastrukturnih
LIJEPO VRIJEME vnom podru~ju, koje se mjerilo znovrsnog vo}a za stare, ali i
projekata u odnosu na godinu
ide vo}arima naruku desetinama kvadratnih kilo- nove ~lanove - ka`e Daki}.
ranije, javila je Srna.
metara, nije moglo saditi vo}e, Nekoliko hiqada sadnica
- Je dan od ka pi tal nih
a vo}ari gdje nije bilo vode za semberske vo}are sredinom
U semberskoj ravnici ima projekata je dolazak turis-
nisu imali vremena za ovaj po- januara trebalo bi da donesu
vi{e od 50 hektara pod vo}em, a ti~kog voza “}ire“ u na{
sao, jer je trebalo pomagati proizvo|a~i sadnog materijala
pro{le jeseni zasa|eno je svega grad koji }e preporoditi
ugro`enima od vodene stihije. iz Kru{evca, grada koji se po-
dva de se tak he kta ra. To je turisti~ku ponudu ove op-
- O~ekujemo da }e uskoro bratimio sa op{tinom Bije-
Vo}ari imaju pune ruke posla FOTO: ARHIVA posqedica nedavnih katastro- {tine - rekao je Popovi}.
po~eti proqe}wa sadwa, a na- qina. T. N.
10 utorak, 11. januar 2011. GLAS SRPSKE

FOTO: K. ]IRKOVI]
Mawe po`ara u Zvorniku
Bratun~ani se nalaze u te{koj materijalnoj situaciji
Vatrogasci gasili
pedesetak po`ara
ZVORNIK - Na podru~ju zvorni~ke op{tine pro{le go-
dine evidentiran je 51 po`ar, {to je za 16 po`ara mawe
nego 2009. godine, saop{tio je ju~e komandir Profesional-
ne vatrogasne jedinice Zvornik Sa{a Ili}.
Ili} je ocijenio da je smawewe broja po`ara posqedica
primjene preventivnih mjera koje na terenu preduzima ova
vatrogasna jedinica, javila je Srna.
On je istakao da je u 2010. godini bilo 19 po`ara na stam-
benim, poslovnim i pomo}nim objektima, kao i dva na in-
dustrijskim objektima, {to je u odnosu na 2009. godinu bilo
neznatno pove}awe u strukturi ove vrste po`ara.

Me|a{i kod Bijeqine


Gradi se crkva u
selu Filipa Vi{wi}a
FOTO: T. NESTOROVI]

Siroma{no 30 Besku}nici `ive u staroj


gra|evinskoj {koli

odsto stanovnika
Zbog nepovoqne dru{tveno-ekonomske situacije na podru~ju Bratunca
oko 30 odsto qudi siroma{no. Od oko 20.000 stanovnika, wih vi{e od
50 odsto nalazi se u stawu odre|ene socijalne potrebe, rekao Pavlovi}
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] nemaju ni mogu}nost da sami
Protojerej stavrofor Risto Moji} ispred nove crkve krozrs@glassrpske.com
ri je {e svo je stam be no pi -
BIJEQINA - U selu Me- po vre me no bo go slu `ewe i BRA TU NAC - @ar ko tawe.
|a{i kod Bijeqine, u kome je do la ze |a ci me |a {an ske Grbi} (70) iz Krupe na Uni Grbi} je sa mo je dan od
od 1771. do 1809. godine `i- {kole na vjeronauku. ve} 15 godina `ivi u zgra- brojnih primjera koji pot-
vio i sastavqao svoje prve - Na{ slavni sugra|anin di nekada{we gra|evinske vr|u ju tvrdwu di re kto ra
stihove najve}i srpski ep- Filip Vi{wi} je sve vrije- {ko le u Bra tun cu, ko ja je bratuna~kog Centra za soci-
ski pjesnik Filip Vi{wi}, me svo ga `i vo ta i stva ra- postala dom za brojne Srbe, jalni rad ^edomira Pavlo-
po~ela je izgradwa crkve. la{tva bio ~vrsto vezan za prognane sa wihovog ogwi- vi}a da je, zbog slo`ene i
- Hram je posve}en svetom crkvu i svo ju pra vo sla vnu {ta u toku posqedweg ra- ne po voqne dru{ tve no-eko -
arhangelu Gavrilu i gradi vjeru. Da je u Me|a{ima pos- ta. nomske situacije na podru-
se od dobrovoqnih priloga to ja la bo go moqa u wego vo Iako mu je vra}ena imo- ~ju ove op {ti ne, oko 30
vina, ovaj starac se, ka`e, od sto sta no vni ka si ro ma - @arko Grbi}
i pomo}i mje{tana Me|a{a vrijeme vjerovatno bi pred
i drugih vjernika. Do sada wom go vo rio svo je ep ske ne mo`e vratiti u zavi~aj, {no. tu broj pojedinaca i porodi- vi}, ukazuju}i na stalni po-
je ozi da na zgra da i na stihove - ka`e starje{ina jer je obolio i skoro potpu- ca koji tra`e pomo} od ove rast smrtnosti Bratun~ana,
no izgubio vid.
VE]INI
proqe}e bi trebalo da pos- ove crkve jerej Mladen Pan- stanovnika us ta no ve. Ima ju }i u vi du kao i onih koji su oboqeli
tavimo krst na zvoniku - ka- ti}. - Ko ri snik sam stal ne zahtjeve, procjewujemo da se od malignih i du{evnih bo-
zao je protojerej stavrofor Novi hram pripada novoo- nov~ane pomo}i, koju dobi- potrebna pomo} od oko 20.000 sta no vni ka, lesti, te mo`danog udara.
Risto Moji}. sno va noj pa ro hi ji Trwaci jam od bratuna~kog Centra wih vi{e od 50 odsto nalazi Govore}i o nepovoqnoj
Uprkos to me {to je hram Zvor ni ~ko-tu zlan ske epar - za socijalni rad. Mjese~no - Zbog te{ke situacije u u stawu odre|ene socijalne stru ktu ri sta no vni{ tva,
tek ozidan u wemu se vr{i hije. T. N. pri mam 41 mar ku, od ko jih Bratuncu u stalnom je poras- potrebe - upozorio je Pavlo- Pavlovi} je naveo da u ovoj
ku pim hqeb i ma lo mas ti, nerazvijenoj op{tini `ivi
sve drugo je samo pusti san - oko 50 odsto raseqenih lica
ka`e Grbi}, koji ipak isti- Nov~ana pomo} i povratnika, koji su, prema
~e da za hvaquju }i Cen tru wegovoj ocjeni, uglavnom lo-
Izdaje se ima neko primawe.
Dok ni je iz gu bio vid,
Pavlovi} je istakao da ova nerazvijena op{tina nije u {eg materijalnog stawa.
mogu}nosti da redovno obezbijedi novac za lica kojima - Oni ne ma ju stal ni
radio je mnoge te{ke poslo- su priznata prava na stalnu nov~anu pomo} i tu|u wegu, izvor prihoda i izdr`avaju
kancelarijski ve, u ko ji ma mu je po ma gao
sin Ranko, koji tako|e nije
kao i druga nov~ana davawa.
- Stalnu nov~anu pomo} koristilo je 80 pojedinaca i po-
se od povremenih zarada ra-
de}i sezonske poslove, kao i
do brog zdravqa. U neu slo - rodica, a pravo na tu|u wegu i pomo} 136 lica, {to je za prihoda od poqoprivredne
vnim u~i oni ca ma biv {e 19 vi{e u odnosu na 2009. godinu - naveo je Pavlovi}, proi zvodwe, ko ji su za ne -
i skladi{ni prostor {kole `ivi desetak besku-
}nika koji nemaju pravo na
isti~u}i da pravo na tu|u wegu i pomo} ostvaruju te{ko marqivi - rekao je Pavlo-
oboqele osobe. vi}.
alternativni smje{taj, ali
u centru grada, Nezadovoqstvo u Organizaciji porodica poginulih boraca Prwavora

uz fizi~ko Mogu}a blokada op{tinskog parlamenta


PRWAVOR - Pred sje - vila Boro Peuli} izjavio je dnica ~lanova Udru`ewa po- mo} bora~kim kategorijama
dnik prwavorske Organiza- ju~e da su porodice poginu- rodica zarobqenih, poginu- sa Odjeqewa za bora~ko-in-
obezbje|ewe, ci je po ro di ca za robqenih,
poginulih boraca i nestalih
lih i ratni vojni invalidi
ne za do voqni ra spo dje lom
lih bo ra ca i nes ta lih
civila i Udru`ewa ratnih
validsku za{titu preneseno
na op{tinsku Bora~ku orga-
ci - novca u op{tinskom buyetu voj nih in va li da op {ti ne ni za ci ju - po ja snio je Pe -
za bo ra ~ke ka te go ri je za Prwavor. uli}.
video-nadzor. 2011. godinu, zbog ~ega
je mogu}e da }e blo- NEDOVOQNO
On je ocijenio da je ovo
krajwe neprihvatqivo za bo-
Buxet ki ra ti rad op - novca bora~kim ra~ke kategorije u Prwavoru,
{ t i n s k o g kategorijama jer se na taj na~in minimi-
Odbornici Skup{tine op{tine Prwa- parlamenta, javi- zira rad i postojawe ova dva
Telefon 051/231-077, vor usvojili su buxet op{tine Prwa- la je Srna.
Peuli} je na- - U usvojenom buyetu op-
udru `ewa, “sa na mje rom
wihovog potpunog ga{ewa“.
vor za 2011. godinu u iznosu od 14
miliona maraka. Ranije predvi|en veo da }e tim po- {tine Prwavor za 2011. go- Zajedni~ka vanredna sje-
zvati do 16 ~asova. buxet iznosio je 13,1 milion maraka, vo dom da nas u dinu stavke za finansirawe dnica dva udru`ewa zakazana
ali je prema odluci skup{tinske ve}i- Prwavo ru bi ti ova dva udru`ewa smawene su je za 11 ~asova u zgradi biv-
ne naknadno uve}an za 900.000 KM. odr`ana zajedni- za vi{e od polovinu, dok je {eg vojnog odsjeka u Prwavo-
~ka van re dna sje - ra spo la gawe nov cem za po - ru.
OGLASI GLAS SRPSKE utorak, 11. januar 2011. 11
12 utorak, 11. januar 2011. GLAS SRPSKE

Evro oslabio u odnosu na dolar


BERLIN - Vrijednost evropske valute pala je ju~e u odnosu na Britanska funta ju~e je blago porasla na 1,551 za dolar, dok

Biznis dolar pod uticajem sve ja~ih sumwi da }e Portugalija biti tre-
}a dr`ava Evropske unije kojoj }e trebati finansijska pomo}.
Evro se ju~e mijewao za 1,2887 dolara, prenijele su agencije.
se ameri~ka valuta mijewala za 93,2 japanska jena. Dolar se
oporavio podr`an dobrim vijestima o padu nezaposlenosti u
SAD, najja~em pokazatequ ekonomskog oporavka.

FOTO: AGENCIJE
ZVANI^NA KOTACIJA
Sredwi Promet Vrijednost
Dioni~ko dru{tvo kurs dionica

SARAJEVO OSIGURAWE DD SARAJEVO 5.92 -2.06 15,676.76

PRIVATIZACIONO-INVESTICIONI FONDOVI
Zvani~ni Promet Vrijednost
Dioni~ko dru{tvo kurs dionica

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO 3.47 6.75 44,416.93


ZIF EUROFOND-1 D.D. TUZLA 1.30 -2.26 765.70
ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR 5.79 -0.15 6,098.23
ZIF PROF PLUS D.D. SARAJEVO 3.80 0.00 7,030.00
ZIF PREVENT INVEST D.D. SARAJEVO 5.13 0.61 11,431.80

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE


Sredwi Promet Vrijednost
Dioni~ko dru{tvo kurs dionica
BH TELEKOM D.D. SARAJEVO 19.95 2.31 20,468.84
FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO 74.94 1.68 40,842.23 Portugalska
JP HT D.D. MOSTAR 8.80 -0.01 6,819.00 centralna banka
IK BANKA D.D. ZENICA 69.46 -0.07 23,268.50
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO 27.14 -6.42 664,233.11 “Dejli telegraf“ o novoj `rtvi du`ni~ke krize u evrozoni
Petar [kundri}
U~e{}e u “Belene“ Portugalija va`e
korisno za Srbiju
BEOGRAD - Ministar rudarstva i energetike Srbije Pe-
tar [kundri} ocijenio je da bi za Srbiju bilo korisno da
u~estvuje u izgradwi nuklearne elektrane “Belene“ u Bugarskoj.
- Srbija bi u tom slu~aju imala ~istiju i jeftiniju ener-
pomo} EU i MMF-a
Kao i u slu~aju Irske, Wema~ka i Francuska `ele da Lisabon pristane na paket
giju nego iz drugih izvora - kazao je [kundri}, prenijele su pomo}i od oko 80 milijardi evra kako bi bila izbjegnuta mogu}nost {irewa krize
agencije. zajedni~ke valute, navodi “Dejli telegraf“
Srpski ministar energetike je kazao da je Srbija princi- Obje strane demantuju pos- Iako je Portugalija jedna Portugalska vlada plani-
LONDON - Poslije Gr~ke
pijelno prihvatila ponudu Bugarske da bude jedan od partne- tojawe bilo kakvih pritisaka od najmawih dr`ava evrozone, ra da dobije 1,25 milijardi
i Irske, Portugalija }e ove
ra u gradwi nuklearne elektrane “Belene“, ali da se nije ili posebno alarmantne nes- analiti~ari navode da weni evra krajem sedmice prodajom
sedmice vjerovatno postati
razgovaralo o visini u~e{}a, niti o uslovima. ta{ice novca u trezorima li- problemi i te kako mogu da tro go di{wih i de ve to go -
idu}a ~lanica evrozone koja
- Dogovoreno je da bugarska strana da predloge i studiju sabonske vlade. prodube evropsku du`ni~ku di{wih obveznica, kao sistem
}e, zbog prezadu`enosti, bi-
izvodqivos ti na ba zi
FOTO: AGENCIJE

ti prinu|ena da prihvati krizu. kqu ~nog ispi ti vawa po vje-


ko je bi srpski ek sper - PRESUDAN STRAH Lisabonu je neophodno da rewa ulaga~a.
finansijsku pomo} Evropske
tski tim uradio tehno- na slobodnom tr`i{tu pozaj- Por tu gal ski pre mi jer
unije i Me|unarodnog mone- Berlina i Pariza
lo{ko-ekonomsk u mi 20 milijardi evra ove go- @oze Sokrate{ ranije je izja-
tarnog fonda, pi{e ju~e lon- od {irewa krize
ana li zu oprav da nos ti dine za finansirawe javnih vio da zemqi nije potrebna
donski “Dejli telegraf“.
u~e{}a gde bi ocenili - Ba{ ovakav slu~aj bio je i ra~una. finansijska pomo}.
Kao i u slu ~a ju Ir ske,
ni vo u~e{ }a Srbi je u sa Irskom, koja je na kraju bila
Wema~ka i Francuska `ele
iz gradwi te nu kle ar ne prinu|ena da prihvati pomo}
da Lisabon pristane na paket
Petar elek tra ne - re kao je pomo}i od oko 80 milijardi po cijenu zavo|ewa izuzetno TRO[KOVI ZADU@IVAWA
[kundri} [kundri}. evra kako bi bila izbjegnuta drasti~nih mjera {tedwe - pi-
mogu}nost {irewa krize zaje- {e “Dejli telegraf“. Kamata na desetogodi{we dnevnim uzastopnim rastom
Velika Britanija dni~ke valute. List obja{wava da iza dr`avne obveznice Portuga- dostigla 7,16 odsto. Tro{ko-
Sli~nog mi{qewa su na- svega stoji strah Berlina i lije porasla je ju~e na najvi- vi pozajmqivawa zadu`ene
“Rols-Rojs“ pove}ao vodno i Finska i Holandija.
Londonski list pi{e da
Pariza da bi kriza mogla da
se pro{iri na [paniju ~ija
{i nivo otkako postoji evro,
~ime ja~aju naga|awa da }e
Portugalije rasli su kon-
stantno tokom pro{le godi-
prodaju za 171 odsto su o ovome ve} obavqeni prvi je privreda dva puta ve}a od
gr~ke, irske i portugalske za-
zemqi biti potrebno finan- ne, uporedo sa ja~awem
LONDON - Britanski proi- isporuka u Kini, Japanu i Ju- razgovori sa Portugalcima, sijsko spasavawe kao Gr~koj sumwe ulaga~a u weno finan-
zvo|a~ luksuznih automobila `noj Koreji, pre nijele su prenijele su agencije. jedno. i Irskoj. Kamata je ~etvoro- sijsko zdravqe.
“Rols-Rojs“ lani je ostvario agencije.
najve}u prodaju od kada je pre- Iz nove fabrike u Gudvudu, u Prodaja akcija Beogradske autobuske stanice
{ao u ruke wema~kog “BMW“- engleskoj pokrajini Saseks,
a, i u 2010. je isporu~io vi{e
od 2.700 automobila, {to je 171
gdje je proizvodwa ~uvenog
brenda po~ela 1965. godine,
Po nu da "Da mja na" bez po dr{ke
odsto vi{e nego godinu ranije. svakoga dana izlazi deset BEO GRAD - Upra vni vode da je ponu|ena cijena ni ka kva is kus tva u obja vi lo je kra jem pro {le
SAD su ostale najve}e tr`i- automobila ~ija se cijena kre- odbor Beogradske autobuske od 760 di na ra “ne pri - obavqawu osnovne delatnos- godine da `eli da preuzme
{te “Rols-Rojsovih“ automobi- }e izme|u 200.000 i 700.000 stanice objavio je ju~e da ne hvatqiva, jer je za 48,32 od- ti, pa se do vo di u pi tawe 40,31 odsto akcija Beograd-
la ~ija cijena prema{uje evra. podr`ava ponudu za preuzi- sto ni`a od kwigovodstvene uspe{nost, sigurnost i kon- ske autobuske stanice po ci-
310.000 dolara). “Rols-Rojs“ je, zbog velike po- mawe ove kompanije koju je vrijednosti“. ti nu itet obavqawa de la - jeni od 760 dinara za akciju.
Azijsko-pacifi~ki region tra`we, prinu|en da pove}ava pri je de se tak da na da lo - Po slo vno is kus tvo i tnosti, a time i ostvarewe U ponudi za preuzimawe na-
bio je najboqe regionalno broj smjena u ovoj fabrici, pre du ze }e “Da mjan“ iz bo ni tet po nu |a ~a ni su ga - planova razvoja - kazali su vodi se da ponu|a~ namjera-
tr`i{te za vozila “Rols-Roj- kao i da pove}ava broj radnih Bawalu ke, pre ni je le su rancija za ostvarewe name- iz Upra vnog odbo ra Beo - va da, u slu ~a ju da po nu da
sa“ koji je objavio sna`an rast sati. agencije. ra is ka za nih u po nu di, a gradske stanice. bu de us pje {na, nas ta vi sa
Iz Upravnog odbora na- kom pa ni ja “Da mjan“ ne ma Pre du ze }e “Da mjan“ obavqawem delatnosti.

FTSE 100 INDEX MEMBERS DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS


Naziv kompanije Cijena Promjena Naziv kompanije Cijena Promjena
LLOYDS BANKING 66.1 -0.5 BANK OF AMERICA 14.25 -1.32
VODAFONE GROUP 175.1 0.2 PFIZER INC 18.34 0.88
ROYAL BK SCOTLAN 39.68 -1.05 INTEL CORP 20.66 -0.53
BARCLAYS PLC 277.8 0.98 MICROSOFT CORP 28.6 -0.76
BP PLC 484.65 -1.59 JPMORGAN CHASE 43.64 -1.89
GLAS SRPSKE utorak, 11. januar 2011. 13

Cijena nafte nadomak 89 dolara za barel


LONDON - Cijena nafte porasla je ju~e na blizu 89 dolara za Naftovod preko Aqaske, dug 1.300 kilometara i koji prevozi
barel, poslije kvara na naftovodu koji je presjekao tok petro- oko 650.000 barela petroleja na dan, zatvoren je u nedjequ
leja sa Aqaske. zbog isticawa nafte na jednom izvori{tu. Isticawe je zaus- SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Laka nafta za februarske isporuke dobila je 72 centa i ko{ta tavqeno, ali jo{ nije poznato kad }e naftovod ponovo po~eti Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet
88,75 dolara za barel, prenijele su agencije. da radi. cijena
Општина Бијељина 100,00 0,00 296.689,90
Општина Лакташи 100,00 -0,51 249.067,27
Pove}ano interesovawe stanovnika Srpske za kreditima i pozajmicama Град Бањалука 100,00 0,00 200.000,00

Prazni~ni tro{kovi
Република Српска - стара девизна штедња 3 80,58 0,10 27.305,79
Република Српска - измирење ратне штете 3 37,27 -0,13 26.248,40
Телеком Српске а.д. Бањалука 1,41 0,00 22.197,66
Република Српска - стара девизна штедња 2 85,00 -0,42 17.849,44

ispraznili nov~anike
Република Српска - измирење ратне штете 1 38,29 -0,75 7.963,54
Република Српска - измирење ратне штете 4 36,62 -2,27 6.250,90

FONDOVI
^etvoro~lana porodica tokom zimskih mjeseci, za proslavu Nove godine, Bo`i}a i Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet
cijena
slave, te za poklone i putovawa potro{i vi{e hiqada maraka
PI[E: TAWA [IKAWI] ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука 3,26 0,00 0,00
tanjas@glassrpske.com ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука 4,01 0,00 368,92
ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука 3,74 -0,80 7.607,16
BAWALUKA - Zbog po-
ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука 2,90 0,00 0,00
ve }a nih tro {ko va to kom
novogodi{wih i bo`i}nih ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука 7,40 0,00 0,00
praznika, veliki broj sta- ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина 0,07 0,00 0,00
novnika Republike Srpske ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале 3,19 0,00 0,00
ostao je praznih nov~ani- ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука 5,91 -9,08 1.890,00
ka, pa je potra`wa za po- ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука 3,60 0,00 0,00
zaj mi ca ma i kre di ti ma ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука 1,50 0,00 0,00
ve}a nego ikad. ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина 1,00 0,00 0,00
^etvoro~lana porodica ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука 3,11 -2,81 348,32
to kom zim skih mje se ci, za ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука 3,07 -1,29 688,68
proslavu Nove godine, Bo- ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука 4,55 4,60 2.957,50
`i}a i slave, te za poklone
i putovawa, potro{i vi{e
hiqada maraka. Srpsko Udru`ewa banaka
Ako se uzme u obzir i ve-
}a potro{wa struje i gri- Pove}an broj ra~una sa
jawa, te poskupqewe hrane,
mje se ~ni tro {ko vi do ma -
ka{wewem u otplati
}instva dodatno “narastu“. BEO GRAD - Broj te ku }ih ra ~u na sta no vni ka sa
Prema analizi Pokreta ka{wewem u otplati ve}im od dva mjeseca pove}an je to-
po tro {a ~a Re pu bli ke kom novembra pro{le godine za 2,3 odsto, podaci su Udru-
Srpske, sa mo za pro sla vu `ewa banaka Srbije.
no vo go di{wih i bo `i - Potra`wa za kreditima ve}a nego ikad FOTO: GLAS SRPSKE U 11 mje se ci 2010. go di ne broj te ku }ih ra ~u na sa
}nih praznika svaki stano- - U novembru je za izmi- ga ni za ci ja ma ka `u da su u ~unu ~e{}a u periodu pra- ka{wewem u otplati ve}i je za 15,2 odsto, odnosno 213.117,
vnik u pro sje ku po tro {i rewe svih obaveza ~etvoro- de cem bru i ja nu aru po tro - znika. prenijele su agencije.
300 do 400 ma ra ka, a za ~la noj po ro di ci bi lo {a ~ki kre di ti, tra di ci - - Tokom decembra smo za- Iznos dozvoqenog prekora~ewa po teku}im ra~unima pove-
slavsku trpezu potrebno je potrebno 1.642, u decembru onalno, najtra`eniji. biqe`i li zna ~aj ni ji po - }an je tokom novembra za 0,8 odsto, sa 34,16 milijardi dina-
izdvojiti dodatnih 800 ma- 1.670, a u januaru ~ak 1.694 rast broja kredita - ka`u u ra na 34,44 milijarde.
raka. marke - istakao je Petrovi} 80 ODSTO VI[E ovoj banci.
Se kre tar Po kre ta po - i dodao da ovdje nisu ura~u- novca potro{i se ^lan Udru`ewa eko no -
tro {a ~a RS Dra go van Pe -
Srbija
Skupqe cigarete
na te no ve, vi {e ci je ne tokom praznika mis ta Re pu bli ke Srpske
tro vi} ka `e da tro {ko vi hqeba, bra{na, uqa i {e}e- “SWOT“ Milo{ Todorovi}

“Briti{ tobaka“
doma}instva u januaru dos- ra. - Za ova dva mjeseca obi- ka`e da stanovnici Srpske
ti`u 1.700 maraka. U mi kro kre di tnim or - ~no odo bri mo de set od sto u prosjeku tro{e od 50 do 80
vi {e kredita ne go ina ~e. odsto vi{e novca tokom no- BEOGRAD - Cigarete kom- 100 dinara umjesto 90. “Pal
Najtra`eniji su krediti do vo go di{wih i bo `i }nih pa ni je “Bri ti{ ame ri kan mal” }e biti skupqi za deset
PREPORUKE 2.000 maraka - rekla je Nata- praznika. tobako“ od danas su na srp- dinara i ko{ta}e 120 dina-
{a Gvozdenovi} iz mikro- - Ve}ina stanovnika ove skom tr`i{tu skupqe izme- ra, a “laki strajk“ za 20 di-
Milo{ Todorovi}, radi da, ako pla}ate karticom, u kre di tne or ga ni za ci je tro{kove finansira zadu- |u pet i 20 di na ra po nara, i umjesto 130 staja}e
maweg zadu`ivawa, stano- prosjeku tro{ite 30 odsto “Mikrofin“. `i vawem. Naj ~e{ }e se ko - kutiji, saop{teno je iz kom- 150 dinara. “Lord“ i “pjer
vnicima savjetuje da ne ko- vi{e novca nego ako pla}ate U Rajfajzen banci isti- risti minus na kartici, te panije. karden“, “vog” i “kent“ pos-
riste mogu}nost pla}awa u gotovom novcu - ka`e Todo- ~u da je trend po ras ta po - po zaj mi ce u ban ci ili od Nova cijena kutije cigareta kupje}e za 20 dinara i umjes-
direktno kreditnom karti- rovi} i dodaje da bi trebalo tro{we u decembru pra}en i prijateqa, ali i kratkoro- “vajsroj ful” bi}e 90, umjesto to sada{wih 150 ko{ta}e 170
com, nego u gotovini. da se kupuje samo ono {to je ve }im za du `i vawem, pa su ~ni krediti - ka`e Todoro- dosada{wih 85 dinara, dok dinara, dok }e “danhil“ pos-
- Istra`ivawa su dokazala zaista potrebno. prekora~ewa po teku}em ra- vi}. }e “vajsroj ~arkoul” ko{tati kupjeti sa 170 na 190 dinara.
Pove}awe akciza i liberalizacija tr`i{ta uslovili nove cjenovnike
KURSNA
Poskupjelo gorivo u Srbiji Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 11.1.2011. godine. LISTA
BEO GRAD - Zbog po ve }awa akci za na sa da ko {ta 126,4 di na ra po li tru, kao i Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)
naftne derivate i slobodnog formirawa evro premijum BMB-95, ~ija je cijena 134,4
cijena na srpskom tr`i{tu od Nove godi- dinara. Oznaka za devize Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
Zemlja za devize
i efekt. valutu za devize za devize za devize
ne, gorivo na benzinskim pumpama u Srbi- Novi cjenovnik ima i dizel D-2, koji sa-
ji ju~e je poskupjelo. da ko{ta 113,1 dinar po litru. EMU EUR 1 1.955830 1.955830 1.955830
Cijena evrodizela dostigla je 126,4 di- U naf tnoj kom pa ni ji “Lu ko il-Be ope - Australija AUD 1 1.496464 1.500215 1.503966
nara po litru, dok je nova cijena evro pre- trol“ re kli su da evro di zel ko {ta 123,9 Kanada CAD 1 1.518242 1.522047 1.525852
mi jum BMB-95 134,9 di na ra, pre nio je dinara. Hrvatska HRK 100 26.355868 26.421923 26.487978
^e{ka R. CZK 1 0.079152 0.079350 0.079548
Tanjug. Ci je ne naf tnih de ri va ta na pum pa ma 0.261893 0.262549
Danska DKK 1 0.263205
U naftnoj kompaniji OMV ka`u da je na Naftne industrije Srbije (NIS) nisu mi- Ma|arska HUF 100 0.695721 0.697465 0.699209
wihovim pumpama poskupio evrodizel, koji jewane od Nove godine. Japan JPY 100 1.820417 1.824979 1.829541
Litvanija LTL 1 0.565032 0.566448 0.567864
Norve{ka NOK 1 0.253090 0.253724 0.254358
[vedska SEK 1 0.218703 0.219251 0.219799
[vajcarska CHF 1 1.565888 1.569813 1.573738
ZIF Zepter fond ZIF Kristal invest fond Turska
V. Britanija
TRY
GBP
1
1
0.950566
2.345444
0.952948
2.351322
0.955330
2.357200
a.d. Bawaluka a.d. Bawaluka USA USD 1 1.512006 1.515795 1.519584
Srbija RSD 100 1.833868 1.838464 1.843060
Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com
4,55 4,60% 5,91 -9,08%
14 utorak, 11. januar 2011. GLAS SRPSKE

Ugu{io se u ku}i
Hronika BAWALUKA - Nedeqko Kne`evi}, koji je na|en mrtav 6.
januara u svojoj ku}i u Sanskoj ulici, ugu{io se u dimu,
saop{teno je iz Centra javne bezbjednosti Bawaluka,
navode}i wegove inicijale.
Iz policije je saop{teno da je istragom utvr|eno da se u
sobi Kne`evi}a zapalio produ`ni elektri~ni kabel,
{to je stvorilo plamen i dim, usqed ~ega se Kne`evi}
ugu{io. N. T.

Tri samoubistva u RS Su|ewe biv{em generalnom sekretaru predsjednika RS Mirku Stoji}u


Ubio se u prostorijama
Rydnika “Ugqevik”
BIJEQINA - Tri osobe ubile su se proteklog vikenda u
Republici Srpskoj. Radivoje Simi} (56) iz Dowe Trnove
ubio se ju~e ujutru pucaju}i sebi u glavu iz pi{toqa u pros-
torijama Rudnika i termoelektrane “Ugqevik”, potvr|eno je
u Centru javne bezbjednosti Bijeqina. Simi} je pucao sebi
u glavu u 7.20 ~asova, poslije ~ega je prevezen u bijeqinsku
bolnicu, gdje je preminuo.
Policija je u subotu u Gradi{ci oko 17 ~asova prona{la
be`ivotno tijelo Milene Savi} (42) iz Gradi{ke. Obdu-
kci jom je ut vr|e no da se ra di o sa mo ubis tvu tro vawem,
sumwa se da je popila tablete, a motiv je nepoznat, rekli su
u policiji. Stevan \aji} (67) objesio se u svojoj ku}i u se-
lu Zakmur kod Fo~e. R. \. Mirko Stoji}
Kne`evo optu`en da je u
Prilikom minirawa svojstvu generalnog
sekretara u
povrije|en maloqetnik kabinetu
KNE@EVO - Maloqetni rali teren. predsjednika RS od
[. L. te{ko je povrije|en Maloqetnog [. L. udario
prilikom minirawa terena je kamen koji je odletio to- novembra 2006.
za mini-hidrocentralu u re- kom minirawa stijene u re- do februara 2008.
jonu rijeke Ilomske, saop- jo nu ri je ke Ilom ske i godine krivi~nim
{te no je iz Cen tra ja vne polomio mu nogu.
bezbjednosti Bawaluka. Na mjestu doga|aja uvi|aj djelima sebi i
Ovaj do ga |aj po li ci ji je su oba vi li po li ci ja i de - drugima pribavio
prijavio Bore [keqi} i re- `urni okru`ni tu`ilac i
kao da se nesre}a dogodila inspektor za{tite na radu vi{e od 350.000
kada su radnici preduze}a Goran Grbi}. maraka za koje je
DOO “Eling Tesli}“ mini- N. T.
o{te}en buxet RS Mirko Stoji} FOTO:ARHIVA
Velika Kladu{a PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] zakqu~en je 26. no vem bra pio ugovor o zakupu stana. mu je Stoji} predlo`io da
ntomasevic@glassrpske.com
Ubio oca BAWALUKA - Specijal-
2006. godine, a Jovanovi} je
stan kupio u januaru 2007. go-
Kazao je da je u banci otvorio
ra~un na koji je lijegao novac
stan kupi, a da potom sklopi
ugovor o zakupu. Vlasnik pre-
drvenom palicom ni tu`ilac Mahmut [vra-
ka predo~io je u bawalu~kom
dine.
Jovanovi} je ju~e kao svje-
od kirije, a banka je sa tog
ra~una skidala za ratu kredi-
duze}a “Sezam” @eqko Vu~i}
je potvrdio da je stan kupio u
VELIKA KLADU[A - Sabit Okanovi} (22) iz Marja- Okru`nom sudu ugovor koji dok optu`be izjavio da ne zna ta koja je bila oko 1.050 mara- ime Jo va no vi }a, po tom ga
novca kod Velike Kladu{e osumwi~en je da je ubio oca potvr|uje da je biv{i gene- kako se to desilo i da on nije ka. Jovanovi} je rekao da je pro dao Sto ji }e voj su pru zi
Envera Okanovi}a (63) udarcima drvenom palicom, potvr|e- ralni sekretar predsjedni- gledao datume na ugovorima. odlu~io da stan proda Stoji- Qiqani na osnovu dogovora
no je u MUP-u Unsko-sanskog kantona. ka Republike Srpske Mirko - Stan sam kupio preko }u kada je ~uo za malverzacije Jovanovi}a i Stoji}a.
Portparol MUP-a USK-a Sne`ana Gali} rekla je da je Stoji} koji je optu`en za agencije “Sezam“ za 130.000 u Slu`bi predsjednika. Vu~i} je potvrdio da je
Sabit Okanovi} ubistvo prijavio u nedjequ oko 4.40 ~asova. zloupotrebe slu`benog polo- maraka. Vlasnika agencije poslije smrti predsjednika
On je rekao policiji da je wegov otac do{ao ku}i oko pono- `aja i primawe mita uzeo u @eqka Vu~i}a sam opunomo- STAN RS Milana Jeli}a, Stoji}u
}i u pijanom stawu i da ga je napao drvenom palicom. zakup stan od Zdravka Jova- }io da stan kupi u moje ime. kupila supruga pozajmio oko 10.000 maraka na
- On je oteo ocu palicu i udario ga nekoliko puta po gla- novi}a koji nije bio wegov Stan sam kupio kako bih ga optu`enog ime tro {ko va ve za nih za
vi, poslije ~ega je Enver Okanovi} pao na krevet i ostao vlasnik. iznajmio. Po{to sam pozna- shranu. Rekao je da mu je no-
nepomi~no da le`i - navela je Gali}eva. G. O. Stoji} se tereti da je sa vao Stoji}a, bilo mi je pozna- Tu`ilac [vraka je ista- vac vra}en na osnovu ugovora
Zdrav kom Jo va no vi }em to da mu treba stan za potrebe kao da se Jovanovi}eva izjava o obavqawu usluga za Slu`bu
FOTO: AGENCIJE

zakqu~io fiktivni ugovor o slu`bovawa u kabinetu pred- data sudu razlikuje od one ko- predsjednika koje nije oba-
zakupu stana sa mjese~nom ki- sjednika RS - ispri~ao je Jo- ju je dao u tu`ila{tvu 8. jula vio.
rijom od 2.500 maraka za po- va no vi} i do dao da je sa po{le godine. On je Jovano- Stoji} je optu`en da je od
trebe Slu`be predsjednika Slu`bom predsjednika sklo- vi}a podsjetio da je rekao da novembra 2006. do februara
RS. Potom je taj stan kupila 2008. godine krivi~nim dje-
Sto ji }e va su pru ga Biqana
\or|evi}. U optu`nici je
PROCJENA lima sebi i drugima priba-
vio vi{e od 350.000 maraka za
navedeno da je dio stana pla- Svjedok Radenko Vasi} ju~e zgrade Palate predsjedni- ko je je o{te }en buyet RS.
}en iz novca kirije od 35.000 je ispri~ao da je 2007. go- ka Republike Srpske u Osim pomenutog ugovora o za-
maraka koji je Slu`ba pred- dine za preduze}e “Bra}a Bawaluci prije obnove bi- ku pu sta na, te re ti se za
sjednika platila Jovanovi}u. Mi}i}“ procijenio da je la izme|u {est i sedam mi- zakqu~ivawe tri fiktivna
Ku}a u kojoj je Ugovor o zakupu stana sa ugovora sa preduze}em “Bra}a
po~iweno ubistvo gra|evinska vrijednost liona maraka.
Slu `bom pred sje dni ka RS Mi}i}“.
Provala u bawalu~kom nasequ Parpikovac
Opqa~kan stan biv{eg na~elnika krim-policije
FOTO: G. [URLAN

BAWALUKA - Nepoznati da su lopovi u stan u{li tako ~e sam bio kod prijateqa na vratima i prozoru pa se na-
provalnici ukrali su novac {to su provalili balkonska slavi i kada sam se vratio za-
da da }e ih policija ubrzo
i nakit u vrijednosti ve}oj od vrata, a pobjegli su kroz pro- tekao sam haos u ku}i. Supru-
uhapsiti.
12.000 maraka iz stana biv- zor spava}e sobe. ga, koja je u bolnici, kada je - Bojim se za sebe i imo-
{eg na~elnika kriminalis- Poslije provale u ku}u ~ula za provalu pala je u ne-
vinu. Radio sam godinama u
ti~ke policije Centra javne lopovi su ispreturali stva- svijest. Odnijeli su mi u{te-
policiji i strahujem da ovo
bezbjednosti Bawaluka a sada ri i u spava}oj sobi prona- |evinu koju sam vi{e godina nije neka osveta. Smatram da
penzionera Du{ana Mili}e- {li vi{e od 10.000 maraka sticao - rekao je Mili}evi}.qudi koji su radili posao kao
vi}a. Stan se nalazi u ulici i nakit. Osim toga proval- ja nisu dovoqno za{ti}eni -
Jovana Ra{kovi}a u bawalu- nici su odnijeli i trofej- UKRADENI rekao je Mili}evi}.
~kom na sequ Pa pri ko vac. ni pi{toq, suvenire, stari novac i nakit vrijedni Uvi|aj na licu mjesta oba-
Provala je po~iwena nedjequ fotoaparat, a uni{tili su oko 12.000 maraka vili su pripadnici Centra
iza po no }i, sa zna je “Glas i namje{taj u ku}i. javne bezbjednosti Bawaluka,
Srpske“. - Kriminalci su me oja- On je istakao da su pro- a vi{e detaqa bi}e naknadno
Mili}evi} je ispri~ao dili za Dan Republike. To ve- valnici ostavili otiske na saop{teno. N. T. Du{an Mili}evi} pokazuje ispreturane stvari
GLAS SRPSKE utorak, 11. januar 2011. 15

Obezbje|ewe diskoteke prona{lo heroin


PRIJEDOR - Obezbje|ewe prijedorske diskoteke “EX-YU“ u subotu lice i od wega oduzela 0,5 grama heroina. Policija
oko ~etiri ~asa kod gosta R. M. (37) iz Prijedora prona{lo je drogu On je poslije kriminalisti~ke obrade pu{ten na slobodu, a protiv
heroin, potvr|eno je u CJB Bawaluka. wega bi}e podnesen izvje{taj nadle`nom tu`ila{tvu.
Policijska patrola koja je do{la u diskoteku uhapsila je pomenuto G. O.

Akcija Tu`ila{tva BiH protiv auto-mafije Vijesti


Tuzla
Razbijene tri grupe Prona|ena
dva ukradena
automobila
kradqivaca automobila
Akcija je usmjerena protiv tri organizovane kriminalne grupe, od kojih se jedna bavila kra|om automobila,
TUZLA - U mjestu Uro`a,
op{tina Srebrenik, prona-
|en je napu{teni automobil
marke “tojota“, a u Banovi}i-
druga falsifikovawem dokumenata, a tre}a distribucijom vozila, rastavqawem i prodajom dijelova - rekao ma “opel kadet“, oba ukrade-
ministar Stanislav ^a|o na na podru~ju Srebrenika,
saop{teno je ju~e iz MUP-a
PI[E: GORAN OBRADOVI] Tuzlanskog kantona. “Tojo-
gorano@glassrpske.com ta“, ~i ji je vla snik R. J.,
SARAJEVO - Vi{e od 30 ukradena je u no}i izme|u 7.
osoba je uhap{eno, a pre- i 8. januara, a “kadet“, vla-
treseno je nekoliko deseti- sni{tvo J. G. iz Tuzle, nestao
na lo ka ci ja u Bo sni i je u no}i izme|u 6. i 7. janu-
Hercegovini u velikoj po- ara. Poslije uvi|aja, koji su
licijskoj akciji pod nazi- obavili pripadnici poli-
vom “Majevica” i “Kamen” cije iz Grada~ca i @ivini-
usmjerenoj protiv organizo- ca, automobili su vra}eni
vanih kriminalnih grupa vlasnicima, javila je Srna.
auto-mafije, potvr|eno je u
Tu`ila{tvu BiH. ^elinac
Oni su osumwi~eni da su Maloqetnici
ukrali vi{e od 100 uglavnom
novih automobila. Najvi{e je
oteli
bilo automobila marki mobilni
“{koda” i “reno”. Ve}ina uha- ^ELINAC - Policiji je u
p{enih je odranije poznata nedjequ prijavqeno da su u
policiji po ~iwewu krivi- ulici Kraqa Petra Prvog
~nih djela. Kara|or|evi}a u ^elincu
Kako nezvani~no sazna- dva ma loqe tni ka na pa la
jemo, me|u uhap{enim u svog vr{waka, od ko ga su
Isto~nom Sarajevu su Vlado ukra li mo bil ni te le fon
Pretresen veliki broj objekata koje su koristili osumwi~eni FOTO: AGENCIJE
Lizdek, Miki Lazarevi} i “samsung“ i pobjegli u nepo-
jedan Bo{wak iz mjesta Ko- Tuzle, Mostara, Kiseqaka i se mo `e pre tpos ta vi ti da - Akci ja se spro vo di u tu`ila{tvom prije vi{e od znatom pravcu, saop{teno je
torci Lukavice. Gruda. su ukra de ni. Akci ja ima Bijeqini i Isto~nom Sara- po la go di ne po ~eo akti - ju~e iz CJB Bawaluka. Vrije-
- U Zvorniku je uhap{en U Tu`ila{tvu BiH su na- me |u na ro dni zna ~aj jer su je vu, a us mje re na je pro tiv vnosti u vezi sa ovim orga- dnost telefona je oko 100
i jedan pripadnik Grani~ne veli da do zakqu~ewa ovog auto mo bi le kra li na po - tri organizovane kriminal- ni zo va nim kri mi nal nim maraka. G. O.
policije, koji je omogu}avao broja “Glasa Srpske“ nije bi- dru~ju Republike Srpske i ne grupe, od kojih se jedna grupama.
prevoz ukradenih automobila la donesena odluka o pritvoru Fe de ra ci je BiH, a ugla - bavila kra|om automobila, - U me|uvremenu zbog ni-
i dijelova preko granice - za uhap{ene. O~ekuje se da }e vnom prodavali na podru~ju druga falsifikovawem do- za saznawa akcija je pro{i- Fo~a
rekao je izvor blizak is- u ponedjeqak uve~e i utorak Srbije - re~eno je u Tu`i- kumenata, a tre}a distribu- re na i sa da se odvi ja u Ukrali
trazi. ujutru pritvor biti predlo- la{tvu, gdje su dodali da je cijom vozila, rastavqawem i Srpskoj, FBiH i Srbi ji.
Pretreseni su stanovi, `en za vi{e uhap{enih. ri je~ o sku po cje nim auto - prodajom dijelova - rekao je Obavqa se u koordinaciji sa
cigarete
ku}e i auto-otpadi na podru- - U ovoj akci ji je pro - mobilima. ^a|o. ta mo{wim bez bje dno snim sa pumpe
~ju Isto~nog Sarajevo, Bije- na |en i za pli jewen odre - Mi nis tar unu tra{wih
UHAP[ENO agencijama i Grani~nom po- FO^A - Nepoznato lice
qine, Zvor ni ka, Sa ra je va, |en broj automobila za koje poslova RS Stanislav ^a|o licijom BiH - istakao je ^a- ili vi {e wih su u no }i
rekao je da je u ovoj akciji vi{e od |o. izme|u 9. i 10. januara kame-
na podru~ju Srpske uhap{e- 30 osumwi~enih Ova akci ja pred stavqa nom razbili staklo na ben-
no deset lica i pretreseno On je dodao da je MUP zna~ajan udarac organizova- zin skoj pum pi
isto toliko lokacija. RS u saradwi sa nadle`nim nim kriminalnim grupama “Nestro-petrol“ koja se na-
auto-mafije u cijeloj BiH, lazi u mjestu Tjenti{te kod
a sa ciqem poboq{awa bez- Fo~e i ukrali vi{e od 200
Saradwa bje dno sne si tu aci je i za - kutija cigareta razli~itih
Ovo predstavqa jednu od najve}ih akcija usmjerenih protiv {tite imovine gra|ana BiH marki. Kra|u je prijavio
auto-mafije. Tu`ilac Tu`ila{tva BiH koordini{e rad vi{e - na ve de no je u sa op {tewu poslovo|a benzinske pumpe
stotina policajaca koji se nalaze na terenu. Tu `i la{ tva BiH i na gla - Nenad Milanovi} kada je
U akciji u~estvuju pripadnici Ministarstva unutra{wih po- {e na je do bra i pro fe si - primijetio da je razbijeno
slova Republike Srpske, Federalne uprave policije, MUP-a onal na sa radwa vi {e staklo i da nedostaju ciga-
Kantona Sarajevo, a podr{ku pru`aju i pripadnici MUP- policijskih agencija u BiH rete. On nije mogao da se
ova Tuzlanskog, Sredwobosanskog, Hercegova~ko-neretvan- ko je su u~es tvo va le u ovoj izja sni o ta ~nom izno su
skog i Zapadnohercegova~kog kantona. akciji. {tete. R. \.

Dr{kom pi{toqa Povrije|en voza~ “megana“ Radnica sprije~ila


udario kom{iju ISTO^NO SARAJEVO - Voza~ “reno megana” N. K. te- pqa~ku marketa
DOBOJ - D. G. iz Male Bukovice kod Doboja napao je i uda- {ko je povrije|en u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila PRIJEDOR - Policija traga za nepoznatim licem koje je
rio dr{kom pi{toqa po glavi M. B. iz istog sela. To se dogo- na magistralnom putu Sarajevo - Qubogo{ta, u Lapi{ni-
u subotu ne{to poslije 17 ~asova u ulici Vojvode Mi{i}a
dilo u nedjequ, oko 1.30 ~asova, u dobojskom nasequ Stadion. ci.
u Prijedoru poku{alo da opqa~ka market “Niki}-J”, saop-
- Patrola policije prona{la je D. G., od koga je oduzeto 0,5 On je prevezen u Klini~ki centar Ko{evo u Sarajevu, gdje
{teno je iz CJB Bawaluka.
grama marihuane. Operativnim radom policija je do{la do sa- mu je ukazana pomo}.
znawa da je D. G. posjedovao gasni pi{toq, koji je dao na ~u- Uvi|ajem je utvr|eno da je on maskiran u{ao u market i uz
Nesre}a se dogodila kada je N. K., vjerovatno zbog nepri-
vawe M. P. iz Doboja - saop{teno je iz CJB Doboj. prijetwu no`em od radnice tra`io novac. Ona je uspjela
lago|ene brzine uslovima i stawu na putu, izgubio kontrolu
Protiv D. G. bi}e podnesen izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu nad automobilom. da istr~i iz pomenutog marketa i po~ela je da doziva u po-
zbog ugro`avawa opasnim oru|em pri tu~i ili sva|i. Protiv On je tada pre{ao na suprotnu stranu i udario u autobus mo}.
wega }e Osnovnom sudu biti podnesena prekr{ajna prijava kojim je upravqao P. D., saop{teno je iz Centra javne bez- - Razbojnik se prepao i pobjegao u nepoznatom pravcu, a da
zbog posjedovawa droge, a protiv M. P. zbog posjedovawe oru- bjednosti Isto~no Sarajevo. ni{ta nije ukrao. O ovome je obavije{ten i de`urni tu`i-
`ja bez dozvole. Sl. P. G. O. lac nadle`nog tu`ila{tva - dodali su u policiji. G. O.
16 utorak, 11. januar 2011. GLAS SRPSKE

Ose}am se pomalo nelagodno {to u~estvujem u ~etvrtoj vladi


posle demokratskih promena, a da pitawe restitucije jo{ nije

Srbija re{eno. To je trebalo da se desi odmah posle 5. oktobra 2000,


pre procesa privatizacije, ali boqe ikad nego nikad.
Sr|an Sre}kovi},
ministar za dijasporu u Vladi Srbije

Akcija “Morava“ u Ni{u i Leskovcu


Presje~en lanac
krijum~arewa droge
LESKOVAC - U nastavku akcije “Morava“, slu`benici
policije u Leskovcu ju~e su presjekli kanal krijum~arewa
droge na relaciji Ni{ - Leskovac i uhapsili jednu osobu,
saop{tila je Policijska uprava Leskovac.
Uhap{en je i priveden istra`nom sudiji Vi{eg suda u
Ni{u Milan S. zvani Tafarel (29) iz Ni{a, zbog posto-
jawa osnova sumwe da je izvr{io krivi~no djelo neovla{-
}ena proizvodwa i stavqawe u promet opojnih droga. Brzom
i efikasnom akcijom policije, sprovedenoj na podru~ju Ni-
{a, Milan S. uhap{en je 6. januara u popodnevnim ~asovi-
ma, zbog sumwe da je ta da pro dao he ro in S. \. (31) iz
Leskovca, prenio je Tanjug.
Policija je oduzela oko 19 grama heroina i oko 150 evra.

Stanovnici Albanije
Albanci peticijom
protiv Dika Martija Zatrovana jaja i
`ivinsko meso
PRI [TI NA, TI RA NA - ganizovano je ispred Skup-
Stanovnici Albanije po~eli {tine Albanije i, kako se is- Poslije pojave zatrovanih proizvoda iz Wema~ke
su ju~e da potpisuju peticiju ti ~e, “mno gi sta no vni ci
protiv izvje{taja specijalnog
izvjestioca Savjeta Evrope
Dika Martija, u kome su izni-
jete te{ke optu`be za zlo~ine
Ti ra ne po tpi su ju taj do ku -
ment“. Peticiju koju potpisuju
gra|ani Tirane sa~inile su
nevladine organizacije na
Srbija bez dioksina
Namirnice se uvoze u skladu sa zakonom i takvih proizvoda kod nas nema. U toku opse`ne
nad Srbima na Kosovu i u Al- Kosovu - ratni veterani OVK,
baniji, prenijele su agencije. porodice mu~enika i porodi- analize, kako bi se utvrdilo da li je ne{to promaklo kontroli, rekla ^elebi}anin
Potpisivawe peticije, or- ce ratnih invalida. BEO GRAD - Srbi ja iz vrdio je da u Srbi ji ne ma On je obja snio da su lizama, u skladu sa standar-
Wema~ke nije uvozila `i- dioksina, jer se u skladu sa dioksini produkti u proi- dima EU.
^a~anska fabrika vinsko meso, jaja, ni smjesu Zakonom uvoze namirnice u zvodwi biqnih masti i da - Uzi ma se uzo rak i
sto~ne hrane, proizvode za- zemqu i takvi se slu~ajevi su oni kancerogeni, ali da {aqe na la bo ra to rij sko
U “Slobodi“ ne radi tro va ne dio ksi nom, je di- ne doga|aju. se mogu na vrijeme otkriti. ispi ti vawe i tek ka da se
wewem opasnim po zdravqe, ^e le bi }a ni no va is ta - dobiju rezultati, dozvoqeno
jo{ 60 radnika ali su u toku opse`ne ana-
SVAKA
po{iqka podlije`e kla je da se u zavisnosti od je pu{tawe u promet i upo-
lize, kako bi se utvrdilo da re zul ta ta, me |u mo gu }im treba takve po{iqke - re-
li je ne{to promaklo kon- veterinarskoj kontroli mjerama za{tite mo`e na}i kla je ^e le bi }a ni no va,
troli. - Briselska kancelari- i odluka o zabrani uvoza iz do da ju }i da je do zvo la ma
Rekla je to ju~e Tanjugu ja, ko ja se ba vi pro ve rom Wema~ke, dodaju}i da }e iz pre dvi |e no tes ti rawe na
na~elnik Veterinarske in- bezbednosti hrane i na ~i- Evrop ske ko mi si je na {im dioskin i na polihlorova-
spe kci je Mi nis tar stva joj je crve noj lis ti dio - nadle`nim organima danas ni bifenil.
poqoprivrede Srbije Sawa ksin, ~im se ne gde po ja vi bi ti dos tu pni de taqni ji Dioksini su zaga|iva~i
^elebi}anin. neka opasna materija odmah po da ci o ~i ta vom slu ~a ju ko ji naj ~e{ }e nas ta ju kao
Direktor uprave za ve- obavesti sve zemqe sveta - za tro va ne hra ne u Wema - re zul tat in dus trij skog sa -
terinu Zoran Mi}ovi} pot- rekao je Mi}ovi}. ~koj. Ona je pod sje ti la da gorijevawa i izlagawe tim
“Sloboda“ ^a~ak FOTO: ARHIVA
pri uvozu, na granici, sva- supstancama u visokoj kon-
ka po{iqka podlije`e ve- cen tra ci ji po ve za no je sa
^A^AK - U kompaniji “Sloboda“ poslije havarije od 27. te r i n a r s ko - s a n i t r a no j pove}anim rizikom od kan-
decembra proizvodwa se postepeno normalizuje, a od oko kontroli i detaqnim ana- cera.
1.800 ukupno zaposlenih, samo 60 radnika iz stradalog pogo-
na pirotehnike jo{ nije nastavilo rad, sve dok psiholo{ki
i fizi~ki za to ne budu spremni, {to bi trebalo da utvrdi TESTIRAWA
posebna komisija.
Poslije zavr{enog uvi|aja nadle`nih organa, o~ekuje po- Na~elnik Veterinarske in- zemqama Beneluksa izbio
dno{ewe prijedloga tu`ila{tvu za eventualno pokretawe spekcije Sawa ^elebi}anin skandal po{to je to kance-
krivi~nog postupka, najvjerovatnije za te{ko djelo protiv podsjetila je da Srbija hra- rogeno jediwewe otkriveno
op{te bezbjednosti. Za sada je izvjesno da postoji naredba nu testira na dioksin ve} u jednom osvje`avaju}em pi-
jednog od rukovodilaca fabrike, izdata samo dvije nedjeqe desetak godina, od kada je u }u.
Otrovne supstance i u sto~noj hrani FOTO: AGENCIJE
prije po`ara i serije eksplozija u pogonu kompletirawa
municije, kojom je nalo`eno da zaposleni iz tri sektora i
jedne radne jedinice do 30. decembra dolaze na posao svake
Odluka srpske Lekarske komore
subote i nedjeqe.
Ne uro hi rur gu odu ze ta li cen ca
DOBRA PROKUPQE BEO GRAD - Ne uro hi - us ko ro do bi je mo svu do ku - ka, u vi{e navrata od @ar-
VIJEST rurg Eugen Slavik ostao je mentaciju u vezi sa dr Zlata- ka Milo{evi}a zahtijevao
Jedan stariji mu{karac nas- bez li cen ce u tra jawu od novi}em. Mi smo im molbu poklon za operaciju ki~me-
tradao je ju~e u po`aru u poro- {est godina i tako je pos- poslali jo{ posledweg dana ne mo `di ne wego vog ma -
BEOGRAD di~noj ku}i u Prokupqu, rekao tao prvi qekar koji je ostao 2010. go di ne - ka `e Ra do - loqetnog sina.
je {ef Odsjeka za djelovawe u bez dozvole za rad. Tu odluku savqevi }e va, pre ni je le su Pos tu pak na su du pro -
Djeca iz kraqeva~kih poro- vanrednim situacijama proku-
dica koje su najvi{e pogo|ene ju~e je potpisala direktor agencije. tiv dje~ijeg hirurga dr Zla-
pa~ke policije Sr|an Mitro- Lekarske komore Srbije Ta- ta no vi }a tra jao je 12
zemqotresom borave od 8. vi}. U po`aru je poginuo V. P. BEZ LICENCE
januara u objektu Crvenog tjana Radosavqevi}. godina. Ovaj qekar Klini-
(78), a wegovo tijelo prona{li I dje~iji hirurg Klini- {est ~kog cen tra u Kra gu jev cu
krsta Beograda u Bogova|i, su vatrogasci. Prema wegovim
gdje imaju organizovane spor- ~kog centra Kragujevac Ne- godina teretio se zbog smrti male
rije~ima, po`ar je najvjerova- boj {a Zla ta no vi} ta ko |e Slavik je osu|en jer je u Mile Andri}, koja je prema
tske sadr`aje, radionice i tnije izazvala neuga{ena ciga-
ve~erwe programe, saop{ti- treba da ostane, ali trajno pe ri odu od 8. de cem bra zvani~nom nalazu, preminu-
reta koja je upalila zavjese i bez licence, jer je osu|en za 2008. go di ne do 8. ja nu ara la od “trovawa ukr{tawem
la je ju~e ta organizacija. posteqinu.
Grupa od 97 djece, uzrasta od te{ko djelo protiv zdravqa 2009. na In sti tu tu za ne - creva“ drugog oktobra 1998.
osam do 13 godina, ima}e qudi i zatvorsku kaznu. uro hi rur gi ju KCS kao od - Jo{ ne ko li ko slu ~a je va
LO[A - O~ekujemo da od Apela- go vor no li ce - na ~el nik protiv qekara vode se pred
priliku da posjeti Beograd. VIJEST ci onog su da iz Kra gu jev ca Odjeqewa operacionog blo- srpskim sudovima. Eugen Slavik
GLAS SRPSKE utorak, 11. januar 2011. 17

Pripadnici OVK pu{teni iz pritvora


BEOGRAD - Petorica optu`enih pripadnika nekada{we gwilan- Ahmet Hasani, Nazif Hasani, Ferat Hajdari, Kamber Sahiti i
ske grupe Oslobodila~ke vojske Kosova (OVK), pu{teni su iz Burim Fazliu, re~eno je agencijama u Odjeqewu za ratne zlo~i-
pritvora i presudu }e do~ekati na slobodi. ne Vi{eg suda u Beogradu.
Poslije izlagawa zavr{nih rije~i, sudsko vije}e sa Sne`anom Na odluku o ukidawu pritvora Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine
Nikoli}-Garoti} na ~elu, odlu~ilo je da se iz pritvora puste ulo`ilo je `albu.

Ova godina donosi velike dobitke privredi Srbije Vijesti


Gorwi Milanovac
Srpska vojna industrija U po`aru
izgorio
vra}a se na svjetsku scenu sprat ku}e
GORWI MILANOVAC
- U po`aru je ju~e potpuno
Proteklih nekoliko godina srpske kompanije po~ele da izvoze modernizovane verzije starijih mobilnih izgorio sprat porodi~ne
ku}e Janka Jeremi}a (51) iz
haubica, aviona za obuku, sistema za kontrolu vatre i protivtenkovskih raketnih sistema Prawana, a vatrogasne eki-
BEOGRAD - Ova godina pe iz Gorweg Milanovca i
mogla bi da donese velike ^a~ka sprije~ile su {i-
dobitke vojnoj industriji rewe vatre na ostale obje-
Srbi je, ko ja se na ve li ka kte. U policiji je re~eno
da niko nije povrije|en, a
vrata vra}a na svjetsku sce-
po`ar je izazvao neispra-
nu, jer se o~ekuje posao mo-
van oyak na ku}i, a pored
der ni za ci je ku vaj tskih
krova izgorio je i komple-
tenkova “m-84” vrijedan 400
tan namje{taj na spratu.
miliona dolara, a potpisan
je i ugovor o izgradwi tri
fabrike oru`ja u Al`iru. Mlinari i pekari
Sjeverna Afrika glavna Preuzeli
je me ta srpskog izvo za,
a 2011. godina mogla bi da ~etvrtinu
donese velike dobitke, pi- p{enice
{u britanski mediji, citi-
BEOGRAD - Mlinari i
ra ju }i mi nis tra od bra ne
pekari preuzeli su do sada
Dra ga na [u ta nov ca da je
samo ~etvrtinu od ponu|e-
Srbi ja bli zu po tpi si vawa
nih 100.000 tona p{enice iz
ugovora vrijednog 500 mili-
Republi~kih robnih rezervi
ona dolara za izgradwu voj-
namijewenih za proizvodwu
ne bolnice u najmawe jednoj
osno vnog bi je log hqeba
arapskoj dr`avi.
Tenk "M84", modernizovana verzija izvo`ena u Kuvajt FOTO: AGENCIJE “sava“, izjavio je ju~e Tanju-
[u ta no vac se, ta ko |e,
gu direktor Rezervi Goran
nada da }e Srbija osvojiti izme|u bosanskih, hrvatskih slu biti integrator odbram- opreme iz Srbije u 2008. go- sistema za kontrolu vatre i Tasi}. Isti~u}i da daqa
ugo vor vri je dan 400 mi li - i slovena~kih kompanija. benih industrija sa istoka dini iznosio je 200 miliona protivtenkovskih raketnih isporuka zavisi iskqu~ivo
ona dolara o modernizaciji Prema wegovim rije~i- i sa zapada. dolara, a pro{le godine ~ak sistema. od mlinara i pekara, Tasi}
149 ten ko va “M84” ko je je ma, o remontu i moderniza- SJEVERNA dvostruko vi{e, ne ra~unaju- - Srpski zvani~nici, koji je ocijenio da oni o~igle-
biv{a Jugoslavija izvozila ci ji ten ko va u Ku vaj tu se }i ugovor potpisan u novem- te`e novim poslovima, ob- dno imaju probleme sa obez-
u Kuvajt 1991. godine. Uko- pregovara, ali je izvjesno da
Afrika glavna bru o izgradwi tri fabrike navqaju kontakte ostvarene u
meta srpskog izvoza bje |i vawem ban kar skih
liko Srbija dobije posao u smo de mon stri ra li mo gu - oru`ja u Al`iru, vrijedan danima “hladnog rata“, kada je garancija i da je to razlog
Kuvajtu, dio posla }e najvje- }nos ti srpske od bram be ne - Ve ru jem da taj ugo vor 400 miliona dolara. Jugoslavija bila predvodnica {to je dosad preuzeto tek
ro va tni je bi ti po di jeqen industrije koja }e u tom po- mo`emo da dobijemo, a bio Industrija naoru`awa u Pokreta nesvrstanih - ocije- 25.000 tona p{enice.
bi vi{e stotina miliona do- Srbiji postaje sofistici- nio je urednik lista “Balkan
lara, u zavisnosti od dina- ra ni ja, na vo di bri tan ski inteliyens“ Danijel Santer.
Saradwa sa Danskom mike - rekao je [utanovac, nedjeqnik. NATO je, kako ka`e mi- Udes u Ni{u
Danska je zainte- kao i da to Srbiju vra}a na [u ta no vac je re kao da nistar [utanovac, dao srp- ^etiri
mapu zemaqa koja su male, ali je do 2007. naj ve }i dio skoj vojnoj industriji zeleno
resovana za ula-
izuzetno sna`ne u oblasti izvoza vojne industrije ~i- svje tlo za izvoz voj ska ma
osobe
gawa u vojnu bazu povrije|ene
“Jug” kod Bujanov- odbrambenih industrija. ni la mu ni ci ja. Pro te klih dr`ava ~lanica tog saveza.
ca, a pomaga}e i Pri je ra spa da Ju go sla - nekoliko godina, me|utim, Iako predstoji jo{ posla NI[ - ^etiri osobe su
{kolovawe srp- vi je, de ve de se tih go di na srpske kom pa ni je po ~e le na modernizaciji, ministar povrije|ene u saobra}ajnoj
skih oficira i pro{log vijeka, ta dr`ava su da izvoze modernizovane [u ta no vac nesre}i na putu Prokupqe -
obuku za mirovne je bila veliki izvoznik ver zi je sta ri jih mo bil nih isti~e da je Ni{ kod Ba tu {i na ~ke
misije, rekao je oru `ja, a u NA TO ha ubi ca, avi ona za obu ku, ri je~ o in - petqe, saop{tila je ju~e ni-
ju~e u Beogradu bombardo- dustriji koja {ka policija. Tri osobe su
srpski ministar se najbr`e ra- te`e, a jedna lak{e povrije-
odbrane Dragan [utanovac, poslije sastanka sa ministrom zvi ja po sli je |ena kada je BMW vrawske
odbrane Danske Gitom Lilelund Beh. poqoprivrede. registracije, kojim je uprav-
Ministri su potpisali plan bilateralne vojne saradwe za vawu 1999. o{te}ene qao Jovica S. (22) iz Ni{a,
2011. godinu, a Lilelund Beh je istakla da je Srbija lider u re- su mno ge srpske fa bri ke zbog neprilago|ene brzine
gionu u oblasti bezbjednosti i saradwe, prenijele su agencije. oru`ja. sletio sa kolovoza.
Izvoz oru `ja i voj ne Lasta 95
Trstenik
Uhap{en
Broj oboqelih od Opcija koju nudi Rekonstrukcija ne zbog kra|e
novog gripa ve}i opozicija mnogo gora bi donijela u{tede BEOGRAD - Trsteni~ka
BEOGRAD - Stvarni broj oboqelih od novog BEOGRAD, PODGORICA - Situacija u Srbiji BEOGRAD - Ministar za infrastrukturu Mi- po li ci ja odre di la je za -
gripa u Srbiji neuporedivo je ve}i od onog koji je “sada o~ajna“ jer su iznevjerena mnoga obe}awa, lutin Mrkowi} izjavio je za B92 da nema ni{ta dr`avawe Milutinu Ja}i-
se pojavquje u medijima, rekao je za B92 epidemi- ocijenio je predsjednik SPO Vuk Dra{kovi}, ~i- protiv rekonstrukcije Vlade, ali da to nije do- mo vi }u (50) i De ja nu
olog Predrag Kon. ja je stranka u vlasti. bra ideja jer ne bi donijela u{tedu. Jovanovi}u (39) iz Kru{ev-
- Ove sezone mo`emo o~ekivati epidemiju, ali On je dodao da “u narodu vlada razo~arewe i - Mo`emo da sklonimo deset ministara i da ca zbog postojawa osnova
sumwe da su izvr{ili vi{e
se virus ne}e tako brzo {iriti kao pro{le godi- ose}awe uzaludnosti, po{to je izvesno da je op- opet ostanu qudi koji s wima rade. Wihova plata
krivi~nih djela te{ka kra-
ne - kazao je Kon. cija koju nudi opozicija mnogo gora“. je 100.000 dinara, to je milion mese~no, tako da
|a, saop{tila je Policijska
Preventiva, odnosno vakcinacija, ka`e Kon, - Ako vi dr`avu dovedete u situaciju da birate je u{teda suluda svrha. To je fraza i ono {to gu-
uprava Kru{evac. Sumwa se
najboqi je na~in za odbranu od novog gripa. izme|u lo{eg i stotinu puta goreg, onda nema ra- ra opozicija - rekao je Mrkowi}. On je naveo da
da su Ja}imovi} i Jovanovi}
- U ovoj situaciji, u drugoj sezoni, zna~i sezoni zloga za optimizam i za nadu - dodao je Dra{ko- nema problem sa {tedwom i dodao da ga ne ~udi
u proteklom periodu u vi{e
posle pandemije - deset odsto stanovni{tva }e biti vi} za podgori~ke medije. kad opozicija daje izjave o rekonstrukciji.
navrata obijali podrume
inficirano, to je negde izme|u 700 i 800 hiqada Prema wegovom mi{qewu, na politi~koj sceni - Ne ~udi me kada opozicija daje izjave o tome,
stambenih zgrada u Trsteni-
qudi. Ova registrovana dva slu~aja, pa vaqda neko ne u Srbiji postoji opozicija koja ima veliki broj mada ni oni nemaju prava na to, jer su wihovi li-
ku iz kojih su krali razli-
misli da su to jedina dva slu~aja koja postoje. Posto- pristalica, ne nedostaje joj ni para, ali koja ne- deri bili u nekim vladama i nikada nisu rekon-
~ite predmete.
ji masovno {irewe koje tek predstoji - kazao je Kon. ma samo “malu sitnicu“ - program i viziju. struisali ni sebe ni vlast - rekao je Mrkowi}.
18 utorak, 11. januar 2011. GLAS SRPSKE

Kada bi Jurjevi} popio cijelo to Milanovi}evo crnilo ne bi do-


bio wegovu naklonost, jer ga Milanovi} ne `eli u Splitu, iako mu

Region se ovaj dodvorava.

Dujomir Marasovi},
predsjednik splitske gradske organizacije HDZ-a

“Slu~aj Pevec“ Najave iz nove crnogorske Vlade


Prihva}ena `alba
na ukidawe pritvora
ZAGREB - Vrhovni sud Hrvatske ukinuo je rje{ewe o uki-
dawu pritvora za Vi{wu i Zdravka Peveca, koje je donio
@upanijski sud u Bjelovaru.
Na ovu odluku se `alilo @upanijsko tu`ila{tvo. Kako
javqa “Bjelovarski list“, u obrazlo`ewu odluke Vrhovnog
suda navodi se da odluku o eventualnom ponovnom privo|ewu
bra~nog para Pevec treba donijeti Sudsko vije}e i prema
nezvani~nim informacijama lista, odluka bi trebalo da bu-
de poznata ve} krajem ove sedmice. Peveci su iz {estomjese-
~nog pritvora iza{li 15. decembra. Osumwi~eni su da su
o{tetili buyet Hrvatske za vi{e od deset miliona kuna, te
da su na privatni ra~un u Austriji uplatili novac i time Ne samo {to }e biti
nezakonito pribavili korist od 3,9 miliona kuna.
uklowena limena
Biv{i predsjednik Hrvatske bogomoqa, nego }e
Mesi} negirao veze biti raspisan i
sa albanskom mafijom
me|unarodni tender
da bi se na tom
ZAGREB - Biv{i predsjednik }eve istupe na HRT-u.
Hrvatske Stjepan Mesi} ju~e je Biv{i predsjednik na{ao se mjestu sagradio
pred istra`nim sudijom zagre- pred istra`nim sudijom Kre- sakralni objekat
ba~kog @upanijskog suda kao {i mi rom Dev ~i }em, ko ji je
neistinite odbacio tvrdwe po- krat ko izja vio da je Me si}
koji }e slu`iti
litologa Darka Petri~i}a koji odbacio sve Petri~i}eve optu- vode}im vjerskim
ga je u dva javna istupa optu`io `be. zajednicama,
za vezu s albanskom mafijom te - U petnaestominutnom razgo-
pogodovawe tajkunima, javili voru Mesi} je kazao da su sve rekao Sekuli} Crkva na Rumiji FOTO: ARHIVA
su hrvatski mediji. Petri~i}eve tvrdwe la`ne i
Privatnu tu`bu zbog klevete neistinite - kazao je Dev~i} POD GO RI CA - Pre ma bogomoqa, koju je uz pomo} Voj- objekat kakav on zami{qa i zale i iz Vlade Mila \ukano-
Mesi} je podnio jo{ u decem- koji nije `elio da iznosi de- prvim najavama, lako se mo- ske Jugoslavije tu postavila ekumenski najavquje “ne po- vi}a.
bru 2009. reaguju}i na Petri~i- taqe iskaza. `e de si ti da }e je dan od Mitropolija crnogorsko-pri- znaje civilizacija“. Prethodnik sada{weg mi-
prvih poduhvata nove crno- morska, nego }e biti raspisan nistra Sekuli}a, Branimir
i me|unarodni tender da bi se
MINISTROVE
Princ Nikola Petrovi} gorske Vlade biti ru{ewe i Gvoz de no vi}, da ni ma je po -
uklawawe prije {est godina na tom mjestu sagradio sakral- ideje do~ekane navqao da su crkvi na Rumiji
Najavio tu`bu podignute crkvice na vrhu ni objekat koji }e slu`iti vo- na “no`“ odbrojani dani, a onda je prije
Rumije, koja je od prvog dana de}im vjerskim zajednicama u Oponenti Mitropolije, dvije godine na pre~ac i on
protiv Crne Gore bila `ari{te velikih spo- Crnoj Gori - rekao je Sekuli}. predstavnici takozvane Crno- za}utao.
rewa, kako me|u vjernicima, Prema pisawu “Vestion- gorske pravoslavne crkve, sma- Navodno, to je u~inio pod
jo{ vi{e izme|u vlasti i lajn“, ta ideja nije ni preno- traju da bi to bila “kulturna pritiskom Svjetske banke koja
opozicije. }ila, a Sekuli} je ve} najavio devastacija te{kog obima“, a je krajem 2008. godine, Crnoj
Osim najava u tom smjeru, da “razbija glavu“ i tra`i ne- Islamska vjerska zajednica je Gori odobrila kredit uz uslov
koje je u svojim “pristupnim“ ko no vo, dru ga ~i je i pri - jasno poru~ila da “nije zain- da se stavi moratorijum na ru-
be sje da ma sa op {tio no vi hvatqivi je rje {ewe, jer teresovana za gradwu takvog {ewe svih bespravno podignu-
crnogorski premijer Igor Lu- wegovu ideju o bogomoqi “sa objekta“. Sli~an je i stav ka- tih objekata koji su sagra|eni
k{i}, wegov ministar turizma tri oltara“ na vrhu Rumije na tolika koji su zainteresovani do kraja avgusta
i odr`ivog razvoja Predrag no` su do~ekali i pravoslav- za uklawawe “limenke“ sa Ru- 2009. go di ne.
Sekuli} prije nekoliko dana ci i katolici i muslimani. mije. Tako je stigla
bio je jo{ konkretniji, javile Iz Mitropolije crnogor- Nad ovom ne obi ~nom i “amnes ti ja“ i
su “Vestionlajn“. sko-primorske, graditeqa sa- za crkvu na Ru-
svakako na neobi~an na~in po-
- Ne samo {to }e sa vrha da{we bo go moqe, odmah su miji.
dignutom bogomoqom, sagra|e-
Princ Nikola Petrovi} FOTO: ARHIVA Rumije biti uklowena limena poru~ili ministru da vjerski nom, kako tvrde u Mitropoliji
PODGORICA - Praunuk crnogorskog kraqa Nikole Ni- crnogorsko-primorskoj, na te-
kola Petrovi}, koji `ivi u Parizu, najavio je da }e tu`i- NESLOGA meqima ne gda{we,
ti dr`a vu Crnu Go ru ako ona, ka ko je po ru ~io, sta tus drevne pravoslavne
dinastije Petrovi} ne rije{i na “~astan“ na~in. Crkva na Rumiji je od po~et- Vlade. SDP i daqe na tome crkve koja je pos-
On je ponovio da za wega nije prihvatqivo rje{ewe koje ka bila i jedan od razloga insistira, ali se protivi tojala na tom mjes-
mu je ponudila Vlada Crne Gore po kome bi dobio mjese~nu za sporewe u crnogorskoj da se tu o tro{ku dr`ave i tu, od prvog dana
platu {efa dr`ave Crne Gore, posebnu rezidenciju na Ce- vladaju}oj koaliciji - DPS wenih poreskih obveznika visi prijetwa i
tiwu i jo{ neke privilegije. Nikola Petrovi}, kako su je stalno kalkulisala i gradi nova bogomoqa, ve} zahtjev za weno
prenijeli podgori~ki listovi, tra`i sveobuhvatnije mate-
odlagala ru{ewe, a SDP tra`i da se taj novac ulo`i ru {ewe i uk-
rijalno obe{te}ewe wegove porodice, kao i “moralnu reha-
bilitaciju” posqedwe crnogorske dinastije.
uporno insistirala na u nove {kole, vrti}e, uni- lawawe. Takve
sprovo|ewe u djelo odluke verzitet. najave su sti-
ZAGREB Predrag Sekuli}
DOBRA SPLIT
VIJEST
Rumunski predsjednik Trajan Odluka zagreba~kog @upanijskog suda
Dvije pqa~ke dogodile su se ju~e
Basesku izjavio je da wegova

`a
PIRO
zemqa
Opva{tin
ne}e VAC
ti pris
blokirati ni ote-
sko tu
vipawe
je}e Pi Hrvat
rovca skeje-
u Splitu u razmaku od svega ne-
koliko ~asova. Dva mu{karca
maskirana i naoru`ana vatre-
Mer~ep jo{ dva mjeseca u pritvorui posebno te{kih okolnosti ~e pa se vo di is tra ga zbog je, poslije hap{ewa i saslu-
ZA GREB - Biv {em ra -
Evrop skoj uni ji. Pred
dnoglasno je prihvatilo urba- sje dnik nim oru`jem upala su na ben- tnom po mo }ni ku mi nis tra u kojima je djelo po~iweno. sumwe da je od go vo ran za {awa u policiji, ispitao i
Runis
muti
ni~ki
je jeplan
ovom ureizja
|ewavom `e- zinsku pumpu “Ina” na Kopilici unutra{wih poslova Tomi- ubistva ili nestanak 43 oso- istra`ni sudija, a Mer~ep
lio da umilu
tamo{we rikezva
naniuti~ni ketuuri-
~kog i odnijela nekoliko desetina MER^EP
slavu Mer~epu produ`en je be sa zagreba~kog, kutinskog se, kako se saznaje, branio
Bri
zma, ta~nije, marine Pisu
se lu i Za gre bu ko ji re-
rovac, hiqada kuna. Isti dvojac neko- pritvor za jo{ dva mjeseca,
jo{ i pakra~kog podru~ja. Zbog }utawem. U cijeloj se istra-
ago
kova li se
ja }e na gra
pridijetwu
ti u samimom
niscen
tra- liko ~asova kasnije pojavio se i javili su ju~e hrvatski medi- u bolnici mo`danog udara koji je pre- zi treba saslu{ati ukupno 40
spoqnih
tru mjesta,poslo va Tero
ispred odo
bnerakuBa
}e- automat-klubu Hrvatske lutrije. ji. Iz istih razloga Mer~ep trpio prije tri godine Mer- svjedoka. Mer~ep se tereti za
kon
“Piskog, kojika“.
rov~an je na
Majarivio
na da }e -
}e ima Priprijetiv{i oru`jem i tu su Istra`ni sudija zagre- je pritvoren i prije mjesec ~ep je umjes to u za tvo ru u ratni zlo~in protiv civila,
pos
ti ta
200viti
vezonova,
ve auslo
mo}ive }e
Zapri
gre-- oteli novac. ba ~kog @u pa nij skog su da kada je protiv wega pokrenu- Remetincu i daqe u Bolnici to jest da je 1991. godine na-
bumizati pri
brojem
doveu duEU.`ine do 18 Mirko Klin`i} Mer~epu je ta istraga zbog ratnog zlo~i- za osobe li{ene slobode u re|ivao nezakonita hap{ewa,
metara. Cijela investicija vri- LO[A produ`io pritvor zbog opa- na pro tiv ci vil nog Zagrebu, saznaju mediji u @u- zlostavqawa, mu~ewa i ubis-
jedna je {est miliona evra. VIJEST snosti od uticaja na svjedoke stanovni{tva. Protiv Mer- panijskom sudu. U bolnici ga tva civila.
GLAS SRPSKE utorak, 11. januar 2011. 19

TOP STORIES CNN


Svijet Ameri~ki dr`avni sekretar Hilari Rodam
Klinton ju~e je u Abu Dabiju optu`ila Iran da
poku{ava da izazove novi sukob na Bliskom is-
programa. Hilari Klinton je arapskim zemqama
poru~ila da moraju da odbace te poku{aje, po-
o{tre primjenu sankcija Iranu i podr`e izra-
toku kako bi skrenuo pa`wu sa svog nuklearnog elsko-palestinske mirovne pregovore.

FOTO: AGENCIJE
Vijesti
Tenzije na Korejskom poluostrvu
Iran
Zatvor za
Seul odbio advokata
TEHERAN - Nasrin Sotu-
deh, advokat za qudska prava,

ponudu za koja je uhap{ena u septembru,


osu|ena je na 11 godina zatvo-
ra i 20 go di na za bra ne
obavqawa pro fe si je zbog

pregovore “djelovawa protiv iranskog


re`ima“, saop{tio je wen su-
prug. On ka`e da je Nasrin
Sotudeh (45) progla{ena kri-
vom za djelovawe protiv na-
Sjeverna Koreja najavila da }e ponovo ci onal ne bez bje dnos ti,
propagande protiv re`ima i
dozvoliti prekograni~nu komunikaciju izme|u zbog pri pa dawa iran skom
dvije Koreje i ju`nokorejskim zvani~nicima da Centru za odbranu qudskih
prava, grupi koju je osnovala
se vrate u zajedni~ki industrijski kompleks na [i rin Eba di, do bi tni ca
wenoj teritoriji Nobelove nagrade za mir.

Xulijan Asan`
Pritisci
ja~aju
Prvo prestanak provokacija, pa pregovori
odlu~nost
@ENEVA - Osniva~ najpo-
SEUL - Ju`na Koreja je izme|u dvije Koreje i ju`no- Sjeverna Koreja.
znatijeg veb sajta na svijetu
ju~e ve} drugi put ovog mjese- korejskim zvani~nicima da se Me|utim, ona je tada nave-
“Vikiliks“ Yulijan Asan`,
ca odbila ponudu Sjeverne vrate u zajedni~ki industrij- la da dvije Koreje prvo treba
koji se nalazi u ku}nom pri-
Koreje, ovog puta zvani~nu, ski kompleks na wenoj terito- da prestanu sa me|usobnim
tvoru u Velikoj Britaniji,
da predstavnici dva susjeda riji. uvredama i provokacijama ka-
izjavio je ju~e da vi{estruki
direktno pregovaraju radi ko bi se stvorila neophodna
BEZUSLOVNI pritisci kojima je izlo`en
smirivawa tenzija na Korej- klima za poboq{awe odnosa
pregovori {to prije ja ~a ju wego vu odlu ~nost.
skom poluostrvu. izme|u dvije zemqe, javila je
Asan` je u intervjuu {vajcar-
Sjevernokorejska vlada je, agencija Jonhap.
skom dnevniku “Tribin de
kako je saop{tilo ju`nokorej- Sjevernokorejska vlada, U posqedwe vrijeme i Se-
@enev“ rekao da “Vikiliks“
sko ministarstvo ujediwewa, politi~ke partije i druge or- ul i Pjongjang su nagovijesti-
od po~etka objavqivawa di-
u ju~era{woj poruci predlo- ganizacije poru~ili su pro- li da su mirovni pregovori
plomatskih depe{a gubi vi{e
`ila pregovore predstavnika {le sedmice u zajedni~kom mogu}i, iako su prije toga se-
od 400.000 funti sedmi~no i
vlada dvije zemqe 27. januara. saop{tewu da dvije Koreje mo- dmicama razmjewivali ratnu
da bi radi daqih aktivnosti
Ju`nokorejska vlada je sa- raju {to prije po~eti bezuslo- retoriku i sprovodili vojne
“trebalo taj novac na neki na-
op{tila da je Sjeverna Koreja vne pregovore kako bi bila vje`be.
~in povratiti“.
predlo`ila i pregovore o za- okon ~a na aktu el na kri za Sjeverna Koreja je u vi{e Kim Jong Il (lijevo), lider Sjeverne Koreje, sa sinom nasqednikom
jedni~kim ekonomskim proje- izme|u dvije zemqe. navrata nagovijestila spre-
kti ma uz po sre do vawe Teme razgovora bi bila mnost na dijalog nakon {to je ~etvoro qudi. Ju`na Koreja, me|utim, ka- Rusija
Crvenog krsta, naveo je AP. sva spor na pi tawa izme |u u novembru izazvala pove}awe Pjon gjang je u no vo go - `e da wen sjeverni susjed prvo Obustavqena
Sjeverna Koreja je najavi- dva susjeda, ukqu~uju}i de- tenzija artiqerijskim napa- di{woj poruci istakao zna~aj treba da doka`e da je iskren
la da }e po no vo do zvo li ti tant, mir, pomirewe, jedin- dom na jedno ju`nokorejsko os- poboq{awa odnosa i dijaloga ka da go vo ri o po boq{awu potraga za
prekograni~nu komunikaciju stvo i saradwu, poru~ila je trvo, u ko jem je ubi je no sa Ju`nom Korejom. odnosa. mornarima
MOSKVA - Rusija je ju~e
Japan obustavila potragu za najmawe
Ju`na Koreja i wen nekada{wi kolonijalni vladar Japan os- 11 mornara koji se vode kao
tavili su ju~e iza sebe vi{edecenijsku ogor~enost postizawem nestali od kada je potonuo
dogovora o pro{irewu vojne saradwe, kako bi se zajedni~ki wihov brod u nemirnim voda-
oduprli sjevernokorejskoj prijetwi. Ministri odbrane dvije ma kod ostrva Sahalin prije
zemqe dogovorili su se u Seulu da unaprijede odnose, zabri- ~etiri dana. Portparol Mi-
nuti zbog nuklearnih ambicija Pjongjanga i wegovog vojnog ra- nistarstva za vanredne situ-
zmetawa. Zabrinutost je naro~ito do{la do izra`aja acije rekao je da }e brodovi
prilikom artiqerijskog napada na ju`nokorejsko ostrvo u @u- koji budu prolazili u regionu
tom moru i potapawa ju`nokorejskog ratnog broda “^eonan“, biti na oprezu i tra`iti bi-
javio je Rojters. lo kakav znak `ivota.

DOBRA
VIJEST INDIJA
U avionskoj nesre}i Izraelske diplomate
Najmawe deset qudi ko-
stradalo 77 qudi u {trajku
MA\ARSKA ji su se vra}ali sa pi-
TEHERAN - Najmawe 77 qudi je poginulo, a 26 je povrije|eno TEL AVIV - Izraelsko Ministarstvo spoqnih poslova saop- knika poginulo je na
u nedjequ u avionskoj nesre}i u Iranu, najnoviji su podaci po- {tilo je da su zaposleni odlu~ili da trosedmi~ni {trajk, kojim Ma|arska pograni~na istoku Indije kada se
licije. zahtijevaju pove}awe plata, pro{ire uputstvom diplomatama u policija uhapsila je wihov minibus sudario
- Avion zbog lo{ih vremenskih uslova nije mogao da sleti na inostranstvu da prekinu sve kontakte sa zemqama doma}inima i deset osoba - jednog sa kamionom koji se
aerodrom u Orumiji, pa je pilot htio da ga vrati, ali je avion da odbiju obradu nekih zahtjeva za izdavawe viza. Ira~anina, dvoje tur- kretao prevelikom
iz nepoznatih razloga pao na pet kilometara od aerodroma - Posjetioci iz Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava, ~lanica skih i sedam palestin- brzinom, saop{tila je
rekao je agenciji Isna {ef kriznog {taba iranskog Minis- Evropske unije, Rusije i Kanade }e i daqe mo}i da dobijaju vize skih dr`avqana, koji su indijska policija. Ve}i-
tarstva za saobra}aj Ahmad Mayidi. na grani~nim ulazima u Izrael. Turisti, studenti i strani ra- poku{ali da tokom no- na `rtava su mladi
Avion kompanije “Iran er“ koji je poletio iz Teherana, sru- dnici iz Kine, Indije, Tajlanda i ve}ine afri~kih zemaqa mo- }i ilegalno u|u u Ma- qudi, prenio je AP.
{io se preksino} oko 19.45 ~asova po lokalnom vremenu kod ra}e da ~ekaju okon~awe {trajka, saop{tilo je Ministarstvo. |arsku iz Srbije,
grada Orumije, na sjeverozapadu Irana. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev je prije nekoliko dana saop{tila je policija. LO[A
Agencija Fars je prvo javila da je rije~ o avionu holandske otkazao putovawe u Izrael, planirano za sredinu ovog mjeseca,
VIJEST
proizvodwe “foker-100”, a potom da je “boing 727”. jer je {trajk ote`ao planirawe zvani~ne posjete, javqa AP.
20 utorak, 11. januar 2011. GLAS SRPSKE

FOTO: AGENCIJE
Baskija
ETA proglasila
trajno primirje
MADRID - Oru`ana baskijska separatisti~ka grupa ETA
proglasila je trajno primirje, objavqeno je na veb sajtu baskij-
skog lista “Gara“.
Progla{ewe trajnog primirja uslijedilo je tri mjeseca nakon
{to je oslabqena grupa proglasila prekid vatre, naveo je Roj-
ters.
- ETA je odlu~ila da proglasi trajan i op{ti prekid vatre ko-
ji }e potvrditi me|unarodna zajednica. To pokazuje da je ETA
~vrsto posve}ena procesu ~iji je ciq postizawe trajnog rje{ewa
i okon~awe oru`anih sukoba - navedeno je u saop{tewu.
ETA se smatra odgovornom za smrt vi{e od 850 qudi u
posqedwih 50 godina oru`ane borbe za nezavisnu dr`avu na sje-
veru [panije i jugozapadu Francuske.
Indija
Stotinu qudi umrlo
od hladno}e
WU DELHI - Broj qudi na dvi je se dmi ce od hla dno }e
sjeveru Indije koji su umrli umrlo deset qudi, a {est Ju`ni Sudan `eli nezavisnost
od hladno}e u posqedwe tri smrti je zabiqe`eno u dr`avi
Oru`ani sukobi u Sudanu drugog dana referenduma

Najmawe 33 mrtva
sedmice popeo se na vi{e od Yarkand. Utar Prade{ je je-
100, nakon {to je 13 qudi pre- dna od najsiroma{nijih in-
ksino} umrlo zbog niskih tem- dijskih dr`ava, a petina od
peratura i ledenih vjetrova sa 180 miliona stanovnika su
Himalaja, prenijele su agen- besku}nici, pokazuju vladine
cije. statistike. Vlada je preksi-
Savezna dr`ava u kojoj je no} naredila da se {irom te Oru`ani sukobi izbili izme|u ju`wa~kih plemena Dinka Ngoka i arapskih nomada
umrlo najvi{e qudi je Utar dr`ave zapali 3.500 logorskih
Prade{, gdje je zbog hladno}e va tri na `eqe zni ~kim i Miserija u regionu Abjeja, na koji pola`u pravo i sjeverni i ju`ni Sudan
stradala 81 osoba. Tamo je pre- autobuskim stanicama, kako bi YUBA - Najmawe 33 oso- Deng Arop Kuol.
ko no}i umrlo 13 qudi. se spri je ~i le jo{ go re be su poginule, a na desetine Pri pa dni ci no mad skog
U Wu Delhiju je u posqedwe posqedice. ih je raweno u sukobima u re- plemena Miserija, koji svake
gi onu Abje ja, na gra ni ci godine tokom su{ne sezone
Australija izme|u ju`nog i sjevernog odlaze u Abjej u potrazi za
Novi talas poplava dijela Sudana, dok se nas-
tavqa glasawe na referen-
pa{wacima i vodom za stoku,
optu`uju ju`wake da su prvi
dumu o nezavisnosti ju`nog otvorili vatru.
Sudana. NOMADI
Ka ko javqa agen ci ja napali tri puta
Frans pres, oru`ani sukobi
su izbili izme|u ju`wa~kih - Tri na est Mi se ri ja je
plemena Dinka Ngoka i arap- ubijeno od petka, a 38 raweno
skih nomada Miserija u regi- - rekao je Frans presu jedan
onu Abjeja, na koji pola`u od vo|a nomada Hamid al-An-
pravo i sjeverni i ju`ni Su- sari.
dan. Portparol mirovnih sna-
- Do sada su nas tri puta ga UN u Sudanu Kuider Zeruk
BRIZBEJN - Iznenadni poplavni talas u gradu Tuvumba u Miserije - arapski nomadi
napali i o~ekujemo novi na- rekao je da je patrola “plavih
ionako poplavqenoj sjeveroisto~noj Australiji usmrtio je ju- pad. U tri napada Miserije {qemova“ poslata na teren. Mirovnim sporazumom iz
~e ujutro najmawe dvije osobe i mnoge qude zarobio u kolima, su ubile izme|u 20 i 22 Din- U ju`nom Sudanu je u ne- 2005. godine okon~an je 21-go-
javqaju svjetski mediji. ka - izja vio je agen ci ji djequ po~eo jednonedjeqni di{wi gra|anski rat juga i
Bujica blatwave vode protutwala je Tuvumbom i odnijela sa Frans pres administrator referendum o wegovom ot- sjevera i utrt put za referen-
sobom jednu `enu - pje{aka, javqa AP, pozivaju}i se na polici- spor nog re gi ona, ju`wak cjepqewu od ostatka zemqe. dum.
ju federalne dr`ave Kvinslend, koja je ve} sedmicama pod vo-
dom. Australijski list “Herald san“ izvijestio je da su u
Tuvumbi poginule dvije osobe i da je za sada nepoznat broj qudi Sjever i jug
nestao u juri{u “smrtonosnog zida vode, koji je podsje}ao na cu-
nami“. U ratu izme|u sjevera i
juga poginulo je oko dva
miliona qudi. To je bio
nezavisni konflikt od
sukoba u provinciji Dar-
fur 2003. godine, u ko-
jem je stradalo 300.000
qudi.
Glasali i vojnici

Zbog poskupqewa putarina u Gr~koj

Zauzeli naplatne rampe


ATINA - Nekoliko sto- ne pla}amo, ne}ete ni vi!” vawu privatnih firmi u vezi mogu}ile da sporednim pute-
tina demonstranata, u znak Ve}ina voza~a je trubila poz- sa autoputevima, kao i gwev vima besplatno do|u do gla-
pro tes ta zbog ju ~e ra{weg dravqaju}i protest. voza~a zbog rasta putarine, vnog grada.
poskupqewa putarine, zapo- PUTARINE ~ak i na dionicama gdje rado- Ne ko li ko vla da je u
sjeli su na nekoliko ~asova napla}uju vi nisu ni po~eli, doveli su posqedwe dvije decenije, uz
19 na pla tnih sta ni ca na do bujawa “pokreta otpora“ velike inostrane kredite i
autoputevima kroz Gr~ku i po-
privatnici koji ima {iroku dru{tvenu zahvatawe u poreze, sprovodi-
digli rampe, pa su sva vozila Protest je bio usmjeren podr{ku. lo opse`an program izgradwe
prolazila - besplatno, preni- protiv privatnih preduze}a Vladino isprobavawe no- autoputeva i modernizacije
jele su agencije. koja su, po ugovoru sa dr`a- vog sistema naplate putarine ostalih. Me|utim, po{to su
Oko 400 qudi je zaposjelo vom, preuzela naplatu putari- prema broju kilometara stvar- ti poslovi dati u koncesiju
naplatnu stanicu kraj Atine, ne, ali i odr`a vawe i no pre|enih autoputem - a ne privatnim preduze}ima, veli-
na dijelu autoputa ka Solunu, dogradwu gr~kih autoputeva, za ~itave dionice kao do sada ki dio ma gis tral ne pu tne
Japanke u kimonima fotografi{u se za vrijeme obiqe`avawa
i postavilo transparent sa javqaju svjetske agencije. - razgwevilo je stanovnike se- mre`e je prakti~no postao
Dana odraslih, posve}enog onima koji su napunili 20 godina na tpi som: “Ne pu ta ri ni - Po li ti ~ki mo ti vi san la Afidnes, kod Atine, jer su privatan, dok vlada samo ut-
`ivota. Besplatan autoput za sve - Mi otpor bilo kakvom anga`o- im nove naplatne rampe one- vr|uje cijenu putarine.
GLAS SRPSKE utorak, 11. januar 2011. 21

Poslije ubistva {est qudi u Arizoni Vijesti

Podignuta optu`nica ^ile


Zemqotres
bez
protiv atentatora povrije|enih
KONSEPSION - Zemqo-
tres ja~ine 5,9 stepeni Ri-

FOTO: AGENCIJE
hte ro ve ska le po go dio je
Xared Li Lafner cen tral ni ^i le, oko 120
optu`en za ubistvo kilometara sjeverozapadno
{estoro qudi i za od grada Konsepsiona, ali
nema izvje{taja o eventual-
poku{aj ubistva nim povrije|enima niti o
ameri~kog materijalnoj {teti, saop-
{tio je Ameri~ki geolo-
kongresmena {ki za vod. “Ne ma
Gabrijele Gifords izvje{taja o povrije|enima
u Arizoni. Motiv niti o bilo kakvoj {teti
na infrastrukturi. Tako|e
napada, zasad, je iskqu~ena mogu}nost da
nepoznat Kristina Tejlor Grin Kongresmen Gabrijela Gifords Savezni sudija Xon Rol Filis [nek zemqo tres po kre ne cu na -
mi”, izjavila je portparol
TUSON - Ameri~ke vlas- vni federalni sudija Arizo- ~ileanske Kancelarije za
ti po di gle su op tu `ni cu ne, devetogodi{wa djevoj~ica vanredne situacije.
protiv Yareda Lija Lafne- i jo{ ~etvoro qudi.
ra (22), osumwi~enog da je Ame ri ~ki pred sje dnik
ubio {est qudi i ranio ame- Barak Obama osudio je napad Izrael
ri~kog predstavnika demo- kao “besmislen i u`asan ~in Bombardovan
kra ta u Kon gre su SAD na siqa“ ko ji pred stavqa
Gabrijelu Gifords u Arizo- “tragediju za cijelu zemqu“. pojas Gaze
ni. Vlasti navode da ta~an
Optu`nica sa dr`i pet motiv napada, ~ija je meta bi- JERUSALIM - Izrael-
ta~aka ukqu~uju}i poku{aj la kongresmen, koja se bori za ska vojna avijacija bombar-
ubistva, a podnijeta je ameri- `ivot, zasad, nije poznat, ali dovala je tokom no}i dva
~kom saveznom sudu u Tusonu, {erif okruga Pima Klarens objekta u pojasu Gaze, saop-
prenio je Rojters. Dupnik opisuje napada~a kao {tio je portparol izrael-
U optu`nici stoji da su mentalno nestabilnu osobu. Gejb Zimerman Doroti Moris Dorvan Stodard
ske vojske. “Ovi napadi su
istra`ioci u ku}i osumwi~e- bi li us mje re ni pro tiv
nog prona{li dokument sa NAPADA^ Ina~e, jo{ od 2007. godi- vratiti na predavawa ako bu- birokrata i dru{tvenih eli- ciqeva ko ji su slu `i li
planovima za ubistvo. Doku- mentalno ne pona{awe atentatora za- de potra`io psiholo{ku po- ta. Vlada je, vjerovao je La- kao centar teroristi~kih
ment u kojem pi{e prezime nestabilna osoba bri nu lo je i uni ver zi tet mo}. fner, fo ku si ra na na aktivnosti, a izvr{eni su
kongresmena, sa potpisom La- Pima, koji je Lafner poha|ao Wegovi prijateqi ispri- uni {ta vawe spo so bnos ti kao odgovor na raketirawe
fnera, nalazio se u jednoj ko- Nepoznati mu{karac, za od 2005. godine. Pet puta su ga ~ali su kako je Lafner pola- ra zmi{qawa svih svo jih koje je tokom vikenda usli-
verti u sefu u Lafnerovoj koga su vlasti ranije rekle da posjetili predstavnici slu- ko pos tao `rtva svo jih stanovnika, kako bi od wih je di lo iz po ja sa Ga ze ka
ku}i. bi mogao da bude sau~esnik `be za odr`a vawe re da na unu tra{wih pro ble ma. U na pra vi la “be `i vo tne ov - Izraelu“, dodao je portpa-
La fner je pri tvo ren Lafnera, ju~e je oslobo|en univerzitetu zbog problema u sredwoj {koli je bio relati- ce“. rol ne iznose}i vi{e de-
odmah poslije prekju~era{weg sumwi, prenio je AP. u~ionicama i biblioteci, a u vno nevje{t u dru{tvenim si- taqa.
na pa da u bli zi ni je dnog Rije~ je o taksisti koji je septembru pro{le godine su- tuacijama, ali sre}an mladi}.
tr`nog centra, gdje je Gifor- Lafnera dovezao do proda- spendovan je zbog videa na Ve} je tad imao stavove Izrael
dsova, ~lanica Kongresa iz vnice ispred koje se pucwava “Jutjubu“, u kom je naveo kako koji su ga kasnije i naveli na
Demokratske stranke, dr`ala dogodila, a u radwu je u{ao je uni ver zi tet ile ga lan. krvavi pohod. Vjerovao je da je Odbacio
politi~ki skup. po{to mu napada~ nije platio Sqede}i se mjesec sam povu- vlada organizovala napad 11. kritike
U napadu su ubijeni gla- vo`wu. kao, a re~eno mu je da se mo`e septembra, te da su vlade {i-
rom svijeta ukqu~ene u veliku JE RU SA LIM - Izra el
zavjeru stvarawa jedinstvene je ju~e kategori~ki odba-
svjetske valute, koju je nazivao cio kritike {efa evrop-
“valutom novog svjetskog po- ske di plo ma ti je Ke trin
retka“, ~iji je ciq stavqawe E{ton po vo dom ru {ewa
kontrole nad svijetom u ruke Xared Li Lafner
zgrade koja ima istorijsku
vrijednost za Palestince
Kontrola gramatike u ane kti ra nom is to ~nom
Jerusalimu. “Nazivawe Je-
U jednom od svojih video-snimaka na internetu rekao je da rusalima podru~jem za ko-
vlada kontroli{e misli qudi i pere im mozak kontrolom lo ni za ci ju (Je vre ja)
gramatike. “Ako vlasnici zemqi{ta i vladini zvani~nici kontradikcija je i uvreda
vi{e ne budu vlasnici svog zemqi{ta i zakona dobijenih za istoriju tog grada“, re-
revolucijom, onda revolucionari imaju kontrolu nad zemqi- kao je agen ci ji Frans
{tem i zakonima“, bio je jo{ jedan od wegovih argumenata. pres portparol ministar-
Cvije}e i svije}e na mjestu pucwave
stva inos tra nih po slo va
Jigal Palmor.
Ameri~ki sekretar odbrane u Pekingu

Ja~e vojne veze uklawaju nesporazume Poqska


Prva `rtva
PEKING - Ameri~ki se- tokom cijele pro{le godine, mijevawe, pogre{ne procje- govora sa kineskim minis- mum nerazumijevawa i pogre-
kretar odbrane Robert Gejts i nakon {to je Peking ulo`io ne. Potrebno je da veze budu trom odbrane. {ne procjene.
novog gripa
wegov kineski kolega Lijang protest zbog Obaminog prije- trajne i solidne, a ne pro- Lijang je rekao da su oni Vojne veze su me|u najo-
VAR [A VA - U gra du
Guangli rekli su ju~e da su dloga da proda oru`je Tajvanu mjenqive i podlo`ne poli- dogovorili odr`ive i pouz- sjetqivijim u odnosima SAD
Slupsk, na sjeveru Poqske,
potrebne ja~e vojne veze kako u vrijednosti od 6,4 milijar- ti~kim promjenama - rekao je dane vojne kontakte koji }e i Kine. Dvije zemqe imaju ne-
registrovana je prva ovo-
bi se izbjegle gre{ke i ne- di dolara. Gejts novinarima poslije raz- pomo}i da se svedu na mini- suglasica i oko trgovinske i
godi{wa `rtva novog gri-
sporazumi izme|u dvije najmo- monetarne politike, kao i
OD PEKINGA pa tipa H1N1, saop{tili
}ni je zemqe na svi je tu, stawa qudskih prava u Kini.
se tra`i iskrenost su ju ~e bol ni ~ki izvo ri.
prenijela je Srna. Vi{i zvani~nici Oba-
mi ne admi nis tra ci je, “Ri je~ je o 50-go di{wem
Gejts je u posjeti Kini s
ciqem po boq{awa odno sa Gejts je rekao da neposto- ukqu~uju}i Gejtsa, apelova- mu{karcu koji je preminuo
dviju zemaqa uo~i posjete ki- jawe odnosa izme|u dvije voj- li su na Pe king da u~i ni u bolnici u Slupsku. Vi-
neskog predsjednika Hu \in- ske mo`e da pove}a rizike i vi {e da za uz da nu kle ar ne rus H1N1 otkriven je po-
taoa SAD 19. ja nu ara i nesporazume dvije zemqe. ambicije Sjeverne Koreje i sli je la bo ra to rij ske
susreta sa ameri~kim predsje- - Obje stra ne se sla `u Irana i da bude iskreniji analize“, izjavila je Ana
dnikom Barakom Obamom. da je potrebno ja~awe veza u ve zi sa mo der ni za ci jom Obu{ovska, portparol sa-
Ameri~ke i kineske vojne dvije vojske kako bi se iz- Narodne oslobodila~ke ar- nitarne inspekcije regi-
veze bile su zategnute skoro bjegli nesporazumi, nerazu- mije. ona.
Gejts i Guangli FOTO: ROJTERS
22 utorak, 11. januar 2011. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA
Bawaluka 3 5 dje~aka djevoj~ica

Vatrogasnoj jedinici pune ruke posla na po~etku 2011.


GRADSKI
VODI^ U novoj godini ve}
25 ga{ewa po`ara
[to se ti~e na{ih intervencija, uglavnom predwa~e po`ari. Svako godi{we doba nosi neku vrstu
Va`ni telefoni
Informacije 1185
intervencija. Obi~no ih najvi{e imamo pred proqe}e i u jesen, kada se kr~e wive. Tada budu {umski
Hitna pomo} 124, 230- 620 po`ari, zimi su to dimwaci ili kontejneri, rekao je Majstorovi}.
Vatrogasci 123 PI[E: JELENA BJELICA
CJB 122, 337-100 jelenabj@glassrpske.com
Ta~no vrijeme 1373
Pripadnici Profesi-
Meteorolo{ka stanica onalne vatrogasne jedinica
307-943 Bawalu ka ima li su 2010.
S.O.S. telefon 1264 go di ne 674 in ter ven ci je,
(Linija za pomo} `rtvama {to je mnogo mawe u odnosu
nasiqa u porodici) na 2009, kada ih je eviden-
ti ra no 742. No va go di na
bolnice nije dobro po~ela jer smo
za ovih deset dana januara
Paprikovac 342-100 ve} imali 25 intervencija,
Poliklinika 247-333 i to ugla vnom na ga {ewu
zapaqenih kontejnera.
ordinacije Ovo je za “Glas Srpske“
izjavio komandir Tehni~ke
Deamedik 309-221 slu `be u Pro fe si onal noj
Euromedik 219-111 va tro ga snoj je di ni ci Ale -
Intermedik 216-661 ksandar Majstorovi}.
Jelena 324-310 - [to se ti~e na{ih in-
Firena 437-222 tervencija, uglavnom predwa~e
po`ari. Sezona je lo`ewa i
qudi bi trebalo da znaju da
prevoz neuga{eni `ar i pepeo ne
Autobuska stanica 315-355 treba da prosipaju u kontej-
@eqezni~ka stanica 301-229 ner. To je naj~e{}i uzrok po-
`ara u kontejnerima. Dodu{e,
Aerodrom Bawaluka 535-210
svako godi{we doba nosi svoj
Biletarnica (centar) 315-867 rizik. Obi~no najvi{e in-
ter ven ci ja ima mo pred
taxi proqe}e i u jesen kada se kr~e Vatrogasci brzo sti`u na mjesto po`ara FOTO: ARHIVA
wive. Tada budu {umski po- uslov da na vrijeme stigne obla~i se za{titna oprema i tek vidimo da je la`na doja- {to zavisi od zadatka. Pored
`ari, zimi su to dimwaci dojava o po`aru. ulazi u vozilo - objasnio je va - istakao je Majstorovi}. toga, bitna je i psihofizi~ka
ili kontejneri. Saobra}ajnih - Na{i vatrogasci su do- Majstorovi}. Prema wegovim rije~ima, sposobnost jer vatrogasac ne
nesre}a gdje su na{i pripa- bro obu~eni i uvijek spremni neodgovorni pojedinci nekada smije da se pla{i visine - is-
dnici morali da interveni- na brzu reakciju. Poslije po- INTERVENISALI toliko pretjeraju da se de{ava takao je Majstorovi}.
{u u protekloj godini bilo je ziva za intervenciju, odnosno i u 19 saobra}ajnih da istu la`nu dojavu dobiju On je dodao da su, {to se
19 - rekao je Majstorovi}. od momenta dojave do momenta nesre}a oni, policija i Hitna pomo}. ti~e opreme, malo boqe obe-
On je obja snio da su izlaska vozila na rampu, pro- Objasnio je da vatroga- zbije|eni i trude se da kupu-
wihove intervencije sve us- |e 30 sekundi. Silazi se niz On je posebno naglasio sac mo`e postati lice koje ju {to kvalitetniju opremu
pje {ne sa mo je osno vni spusnicu iz dnevnog boravka, da imaju veoma ~esto i la`ne nije starije od 25 godina i i da se {to vi{e edukuju i
dojave od strane neozbiqnih koje ima zavr{enu tehni~ku usavr{avaju.
gra|ana, prvenstveno djece. sredwu {kolu, a poslije za- - Na{a jedinica ima 20
inspekcija Profesionalci - Obi~no se prepoznaju vr{e ne obu ke ko ja tra je vatrogasnih vozila za ga{ewe
takvi pozivi jer je osoba ko- {est mjeseci pristupaju po- po`ara. Pored toga, imamo i
Sanitarna 244-475
- Profesionalna vatrogasna jedinica Bawaluka broji ja ho}e da prijavi po`ar u lagawu pred komisijom. dvije “lada nive”, koje slu`e
Tr`i{na 348-710 ukupno 94 vatrogasca, a od toga je 25 zaposleno na Aero- panici, i to mo`emo prepo- - Polagawe se sastoji od za ga{ewe {umskih po`ara,
Inspekcija rada 348-730 dromu Bawaluka, gdje rade kao obezbje|ewe - istakao je znati u glasu, ali de{avalo usmenog i prakti~nog dijela, odnosno za dopremu vode ne-
Prosvjetna 466-346 Majstorovi}. se da do|emo na mjesto gdje gdje se vr{i simulacija po`a- pristupa~nim mjestima - obja-
Komunalna 306-464 je prijavqen po`ar i tada ra na visini ili u podrumu, snio je Majstorovi}.
Republi~ka uprava za
inspekcijske poslove 213-624 REPERTOAR
Republi~ki devizni BIOSKOPI termini:19.15, 20.45, Sr|an Todorovi} MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS
inspektorat 300-434 MULTIPLEKS “PALAS“ 22.45 termini: 16.45, 19.30, 21.15, 22.15 Izlo`ba “Pra{wavo srce“ autora
GULIVEROVA SEMI NA PUTU OKO SVIJETA Sini{e Tomi}a, traje do 30. januara
kvarovi MEGAUM 3D - animirani
PUTOVAWA - animirani, avantura
re`ija: Tom Mekgret MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE
Prijava kvarova 258-686
- avanturisti~ka re`ija: Majkl Iptid
glasovi: Vil Ferel, Stalna izlo`bena postavka
Kvarovi na telefonima 1275
fantazija termini: subota i nedjeqa u 12 i
Bred Pit, - “Od praistorije do savremenog doba“
re`ija: Lob Leterman 13.45 ~asova
Tina Fej Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“
uloge: Xek Blek,
hoteli termini: 15.15, 17.15, NARODNO POZORI[TE RS Istorijska izlo`ba Vrbaska banovina
Emili Blant,
subota “Gospo|a ministarka“ komedija Izlo`ba “15 godina od potpisivawa
"Bosna" 215-681 Amanda Pit
i nedjeqa u 13.15 Branislava Nu{i}a, Velika scena, Dejtonskog mirovnog sporazuma“
"Palas" 218-723 termini: 15.30,
TURISTA - triler, 12. januar u 20 ~asova
17.15, 19 ~asova NARODNA I UNIVERZITETSKA
"Ideja" 217-444 romanti~ni
MONTEVIDEO, DJE^IJE POZORI[TE RS BIBLIOTEKA RS
"Vidovi}" 217-217; 245-800 triler
BOG TE VIDEO Muzej lutaka, svakim danom Izlo`ba “Trajawe Skendera
"Cezar" 326-400 re`ija: Florijan Henkel fon
- doma}i film od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan Kulenovi}a i Me{e Selimovi}a“
"Grand" 380-105 Donersmerk
re`ija: Dragan Bjelogrli} Izlo`ba plakata, svakim danom autora Danke Deli}, grafi~ki
uloge: Xoni Dep, An|elina Xoli,
"Meriot" 222-870; uloge: Bata @ivojinovi}, Sergej od deset do 20 ~asova, dizajn i priprema plakata
Pol Betani
217-801 Trifunovi}, Nikola \uri~ko, ulaz slobodan Borislav Stan~evi}
GLAS SRPSKE utorak, 11. januar 2011. 23

Tr`nica
kupus 1 mrkva 1,5 paprike 1,5 kivi 3 jabuke 1-1,5
crveni luk 1 krastavac 2 tikvice 1 gro`|e 2,5 limun 2
krompir 0,8-1 karfiol 1,5-2 pasuq 4-6 smokve 3 kru{ke 1,5-2
{pinat 1,4 paradajz 1,5 gqive 4 naranxe 1,7 banane 1,3-1,5

Grad pridaje pa`wu ruralnim podru~jima GRADSKE VIJESTI


FOTO: ARHIVA

Za vantjelesnu
oplodwu 50.000 KM
Za podr{ku pronatalitetnoj politici u gradskom
buyetu za 2011. godinu planirano je 50.000 KM, {to je
vi{e u odnosu na pro{lu godinu, kada je grad Bawaluka
za tu namjenu izdvojio 40.000 KM, saop{teno je iz grad-
ske uprave.
- Tokom 2010. tim sredstvima podr`ano je 13 zahtjeva za
sufinansirawe tro{kova jedne procedure vantjelesne
oplodwe. Kada je rije~ o raspodjeli buyetskih sredstava
za sufinansirawe tro{kova jedne vantjelesne oplodwe
tokom 2010. u Odjeqewu za dru{tvene djelatnosti je za-
primqeno uku pno 78 zah tje va, od ko jih ~e ti ri ni su
ispuwavala uslove. Pristigle zahtjeve je rje{avala Komi-
sija za dodjelu jednokratnih nov~anih pomo}i za podr{ku
pronatalitetnoj politici grada u skladu sa Pravilni-
kom, ka`u u Odjeqewu za dru{tvene djelatnosti.
Administrativna slu`ba grada Bawaluka od 2009. godi-
ne izdvaja sredstva za sufinansirawe tro{kova vantjele-
sne oplodwe i te godine je podr`ala tako|e 13 zahtjeva za
vantjelesnu oplodwu, u iznosu od 36.900 KM. J. B.

Paketi}i za slijepu
i slabovidu djecu
Poqoprivredna mehanizacija
Aktivisti Crvenog krsta - Ovo je nama ve} tradici-
podijeli}e u svojim pros- onalno 13. godina zaredom

sela 6,5 miliona KM


dobrodo{la PZ “Novo Zmijawe“
torijama 46 paketi}a na- da se trudimo da obradujemo
mi jewenih sli je poj i ove mali{ane slatkim pa-
slabovidoj djeci kao i dje- ke ti }i ma. Sred stva smo
ci sli je pih ro di teqa u uglavnom prikupili sami a
~etvrtak u 11 ~asova. ne{to su na{i volonteri
Tokom pro{le godine vi{e od 650 seoskih doma}instava ostvarilo je podsticaje Re kla je ovo za “Glas prikupili od prodaje mar-
za proizvodwu hrane, razvoj vo}arstva i sto~arstva... a vi{e od 80 gazdinstava Srpske“ sekretar Crvenog kica u “Merkator“ centru -
krsta @eqkica Ili}. istakla je Ili}eva. J. B.
je dobilo pomo} u poqoprivrednoj mehanizaciji, kazao [ari}
PI[E: SAWA JOKI] ci ji. Da bi seqak ste kao ke tin gu... GRA je po ma ga la mogli da iznesu svoje prije-
sanjaj@glassrpske.com
pravo na neke od privilegi- institucijama i pojedincima dloge. Da bi prijedlozi koji Popravka semafora
Grad skim buyetom za ja u vidu raznih subvencija u realizaciji wihovih proje- su iznijeti u ovim studijama
ovu godinu za podsticaj ra- i pomo}i mora ispuniti dva kata kao {to su Zemqoradni- bili operativni, ura|ena je na dvije raskrsnice

FOTO: ARHIVA
zvo ja ru ral nog po dru ~ja osno vna uslo va: da za is ta ~ka zadruga “Novo Zmijawe“ u Strategija ruralnog razvoja
predvi|eno je 6,5 miliona `ivi na selu i drugi da ima Hazi}ima na Mawa~i, Etno- Bawaluke za period 2010-2015.
maraka dok se od tog iznosa re gis tro va no poqo pri vre - selu i Kowi~kom klubu “^o- koja je zna~ajan dokumenat po
samo za nabavku poqopri- dno gaz din stvo - re kao je kor ska poqa“, ru ko vod stvu kojem se rade projekti - poja-
vrednih postrojewa i opre- [ari}. izleti{ta Duboka i mnogim snio je Ra~i}.
me pla ni ra utro {i ti Di re ktor Grad ske ra - drugim - rekao je Ra~i}. Di re ktor Tu ris ti ~ke
300.000 maraka. zvojne agencije (GRA) Nenad VI[E OD organizacije grada Ostoja
Ovo je “Gla su Srpske“ Ra~i} je istakao da ova usta- Bara{in je kazao da je zado-
izjavio direktor Centra za no va ne mo `e da vr{i di- 650 doma}instava voqan odno som grad ske
ra zvoj i una pre |ewe se la rektnu podr{ku razvoju sela dobilo pomo} uprave prema razvoju seos -
Milenko [ari}. ali da kroz finansijske in- Na osnovu odluke Skup- kog podru~ja a time i seos-
- Tokom pro{le godine strumente i razvojnu poli- {ti ne gra da, Agen ci ja je kog turizma.
vi{e od 650 seoskih doma- tiku poku{ava na}i na~ina koordinisala rad i na izra- - Tokom pro{le godine
}instava ostvarilo je pod- da podr`e ruralni razvoj. di Stu di ja o ra zvo ju ulo`eno je oko 20.000 maraka
sticaje za proizvodwu hrane, - Dodjeqivawem grantova “Mawa~a“ i “Sjeverozapad“ za ospo sobqavawe i obu ku
ra zvoj vo }ar stva i sto ~ar - iz pro gra ma ra zvo ja ma log koje su se pokazale izuzetno po ten ci jal nih pru `a la ca
stva... a vi{e od 80 gazdin- biznisa ali i savjetovawem uspje{nim. uslu ga u se os kom tu ri zmu.
sta va do bi lo je po mo} u i edukacijom o vo|ewu bizni- - To su dokumenti kroz Grad i ove godine planira Uskoro trep}u}e zeleno svjetlo na semaforima
poqo pri vre dnoj me ha ni za - sa, plasmanu proizvoda, mar- koje je analizirano stawe u odre|ena sredstva za obnovu U toku je popravka semafora na raskrsnici ulica
ovom ruralnom prostoru ali seoske infrastrukture jer je Kwaza Milo{a - Ivana Gorana Kova~i}a - Bra}e Pi-
su pred stavqene mje re i to osnovni uslov za uspje{an {teqi} u nasequ Lazarevo kako bi uskoro radio u re`i-
SEOSKI TURIZAM sqede}i koraci za razvoj sela. razvoj ove vrste turizma. Re- mu trep}u}eg zelenog svjetla.
Pri li kom ana li zi rawa sorno ministarstvo je pod- Rekla je “Glasu Srpske“ koordinator za analitiku i
Najatraktivnije lokacije - Kada je rije~ o etno-tu- stawa, sve mjesne zajednice, sticalo u proteklom periodu
seoskog turizma su Krupa rizmu posjetiocima je naj- odnose s javno{}u u Odjeqewu za stambeno-komunalne i
udru`ewa i pojedinci iz ru- napredak ruralnog podru~ja poslove saobra}aja Danira Pipi}-Manojlovi}.
na Vrbasu kao i naseqe zanimqivija Piskavica ralnog podru~ja su dostavqale i to kroz brojne subvencije
Karanovac koje je tokom koju je obi{lo oko 6.000 - Semafor na raskrsnici Aleja svetog Save - Bulevar
svoje prijedloge koji su unije- poqo pri vre dni ci ma ko ji Srpske vojske - Bulevar Petra Bojovi}a je starijeg tipa
pro{le godine posjetilo turista - rekao je Ostoja ti u Studiju. Bilo je tu i ne- imaju registrovana gazdin-
oko 12.000 turista. Bara{in. tako da }e se zamjenom kontrolnog ure|aja omogu}iti i u
ko li ko ra di oni ca gdje su stva - kazao je Bara{in. ovom dijelu grada re`im trep}u}eg zelenog svjetla - re-
kla je Pipi}-Manojlovi}eva. S. J.
MATI^NI URED
Ro|eni: na Milojevi}, k}i @eqka i nilo Dragi~evi}, sin Sa{e re; Dragan \u|i}, student, PA@WA
Luka An|eli}, sin Zo- Biqane; Uro{ Novakovi}, i Aleksandre; Jelena Oko- fi tnes tre ner i Go ra na
rana i Tijane; Luka Popo- sin Da li bo ra i Ve sne; li}, k}i Stanka i Zorice. Rude`, student, trener te- Nelegalna prodaja u Centru
vi}, sin Sa {e i Anel Rahimi}, sin Ramze i ni sa; Mi lo van Jor gi}, Prilikom redovne kontrole bawalu~kom nasequ Centar.
Aleksandre; Tijana Yombi}, Senade; Dragan Stani}, sin Vjen~ani: grafi~ar i Lidija Dodeva Komunalne policije utvr|e- - Slijedi izdavawe pre-
k}i Milana i Vere; Jovana Zdravka i Radmile; Sofija Ale ksan dar Sli je p~e - Risti}, gra|. tehni~ar; Go- na je nelegalna uli~na pro- kr{ajnih naloga neodgo-
Popovi}, k}i Dalibora i Kur~ela, k}i Stanislava i vi}, VKV auto te hni ~ar i ran Koprena, el. tehni~ar daja u ulicama Bana vornim pojedincima -
Je le ne; Ana Kan tar, k}i Sawe; Ne mawa Si mo vi}, Da ria \u ri}, dipl. sli - i Swe`ana Mirjani}, trg. Milosavqevi}a, Ive Lole kazali su u Komunalnoj po-
@arka i Dragane; Katari- sin Mladena i @eqke; Da- kar, prof. likovne kultu- tehni~ar. Ribara i Trg Krajine u liciji. S. J.
24 utorak, 11. januar 2011. GLAS SRPSKE

Sva|ao se mladi bra~ni par, a sutradan mu`a pita - Ozbiqno? Kako to? [ta ti je rekla? - propitkuje

Razbibriga wegov prijateq:


- Kako se zavr{i tvoja ju~era{wa sva|a sa `enom?
- Ma, dobro, dopuzala je do mene na koqenima…
daqe prijateq. A ovaj odgovara:
- Ma ni{ta stra{no. Rekla mi je samo - izlazi ispod
kreveta dok ti nisam do{la tamo.

Od tra~a do istine
Ana po`eqela slikawe
Iako je pro{lo nepunih godinu dana od kada je popularna pje-
va~ica Ana Koki} po drugi put postala mama, ona je nedavno
otkrila da bi se ponovo fotografisala za neki mu{ki ~aso-
pis.
Tako|e je kazala da je wen suprug, vaterpolista Nikola Ra|en, Ne morate biti vegeta-
odli~no razumije i da joj ne daje povoda da bude qubomorna, rijanac da biste u`i-
kao ni ona wemu. vali u divnom jelu,
- Mala doza qubomore je normalna stvar kada nekoga volite. kojem ton odre|uje ne-
Ali po{to Nikola i ja ne dajemo povoda jedno drugom za to, koliko svakida{wih
qubomori nema mesta u na{em vrsta povr}a, prije
odnosu. Ja sam ponosna {to svega crni i bijeli luk,
imam kraj sebe jednog od naj- tikvice, paradajz, pa-
po`eqnijih sportista, a i Ni- prika... Ukoliko se
kola odli~no razume moj odlu~ite za ovaj re-
posao i moj odnos sa fanovi- cept, tjesteninu (u
ma. Uvek su mi bili sme{ni obliku spirale) u uma-
mu{karci koji prave scene ka- ku od povr}a mo`ete u
da im neko pogleda devojku, to sopstvenoj kuhiwi da
ne mogu da razumem - kazala je pripremite za otprili-
pjeva~ica. ke 60 minuta.
Na pitawe da li bi sada kao
majka dvije k}erkice pristala
da se ponovo fotografi{e za
neki mu{ki ~asopis Ana je od- Tjestenina u
govorila:
- Mo`da kada skinem ovaj tru-
umaku od povr}a
dni~ki stoma~i}. Posle dve
trudno}e, treba mi malo vi{e
vremena da se vratim u nor-
malu, ali na dobrom sam putu.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu
razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

ЛА, ОН, ОМ, В, Н, НОРМАНДИЈА, АРГЕНТИНА, ЦЕНТАРФОРИ.


РЈЕШЕЊЕ: К, С, М, ВОЈВОДИНА, МИШ, МИЛОЈКО ПАНТИЋ, ТО, ЕНК, САНТОС, КОВЕРАТ, Т, ТА, А, ОУН, ОМОТ, РОВ, М, ИТРИЈУМ, КА, АНИЦА, ЛАЗО, РЕЛИ, ПАЊ, Н, А, И, РАДА, Т, ТО, ДОНА,
GLAS SRPSKE utorak, 11. januar 2011. 25

Ska~e neiskusni padobranac iz pani~i. U jednom momentu do|e sebi Odlu~io Lala da `eni petnaes- poodraste... da do|e do svoje
aviona... i ka`e : - [ta se ja nerviram, kad togodi{weg sina... pameti...
Padobran mu se ne otvara. mi u horoskopu pi{e da }u se otro- Sosa se ne sla`e s tim: - Ta toga se i bojim... jer kad se
On se stra{no upla{i i po~ne da vati pe~urkama... - Ta mani se, Lalo, tek mu je pe- opameti, te{ko }e ga biti nate-
tnaest. Pusti derana da malo rati na tako ne{to...

Sastojci
(za 4 osobe)
Priprema HOROSKOP
1. Luk nare`ite na plo{ke, a celerov korijen, tikvice Cijene u KM Ovan Vaga
350 g tjestenine i papriku na kockice. (21.3 - 20.4) (23.9 - 22.10)
tjestenina 1,5
u obliku 2. Paradajz ogulite, o~istite od sjemenki pa ga tako|e
luk 0,3 Nedostaje vam sa- Do te mjere ste
spirale nare`ite na kockice.
uqe 0,3 mouvjerenost i opti- vrijedni da je to pos-
100 g crnog luka 3. Na ugrijanom uqu prodinstajte crni luk, papriku i talo zabriwavaju}e. Zbog
celer 0,4 mizam, pa stoga `elite da od
50 ml maslinovog celerov korijen. Poslije toga dodajte tikvice, paradajz i nekoga u porodici ste s razlo-
tikvice 0,8 ne~eg odustanete. Grije{ite!
uqa za~in (dodatak jelu). Sve kratko prodinstajte, podlijeva- Morate biti strpqivi, jer }e gom zabrinuti. Otvoreno poraz-
paprika 0,4
2 ~ena bijelog ju}i vodom dok povr}e ne omek{a. Na kraju umije{ajte ishod ipak biti povoqan. Pri- govarajte, jer je osje}aj da se od
paradajz 0,6
luka nasjeckani bijeli luk. jateqi }e vas zamoliti za sa- vas ne{to krije zaista zastra-
za~ini 0,4
80 g celerovog 4. Tjesteninu skuvajte, ocijedite, dodajte dinstanom po- vjet pa }ete dan provesti u {uju}i. Mo`da razlog za nepo-
parmezan 1,2 vjerewe treba tra`iti u tome
korijena vr}u i sve dobro izmije{ajte. analizirawu wihovih proble-
250 g tikvica ma. Budite kreativni. {to ste prili~no otvoreni.
1 crvena paprika Poslu`ivawe
250 g svje`eg
paradajza Bik [korpija
Tjesteninu u umaku od povr}a, pripremqenu prema uput- (21.4 - 20.5)
1-2 ka{ike za~ina stvima iz ovog recepta, mo`ete, ukoliko `elite, da po- (23.10 - 22.11)

CIJENA
(dodatak jelu) slu`ite s naribanim parmezanom. Zahvaquju}i enor- Razmi{qate na kre-
so mnim koli~inama
RU^KA
ativan na~in, dina-
ideja, ostvari}ete mi~ni ste, skloni
Za poslu`ivawe: Savjet zavidne poslovne rezultate. raznim spekulacijama. Dan je u
Zadovoqni ste i originalni pa znaku qubavi, ali ne}ete biti
2 ka{ike Umjesto svje`eg paradajza, za pripremu tjestenine po ste rado vi|en gost na svakom ravnodu{ni ni prema drugim
naribanog
parmezana
ovom receptu, mo`ete upotrijebiti pelate iz konzerve, a
tikvice mo`ete zamijeniti patlixanima.
5,9 mjestu. Po{to su danas prija-
teqi u prvom planu, pravite
kratak predah i provodite sa
wima prijatne trenutke. Mla|e
dru{tvo vam prija.
stvarima, kao {to su zabave i
umjetni~ki doga|aji. Ukoliko ne-
ko smatra da ste uobra`eni, za-
pitajte se koliko u tome ima
istine.

Blizanci Strijelac
(21.5 - 20.6) (23.11 - 20.12)
Opasnost dana vre- Puno vremena pro-
ba u vidu povr{nosti vodite, zbog prirode
i brzopletosti. Ne dr`i posla, van ku}e, tako da

[ah poma`e u vaspitawu djece vas mjesto. Taman vam ne{to


zaokupi pa`wu, kad se pojavi
ne{to novo. I tako redom. Po-
ste po~eli da nedostajete poro-
dici. U~inite ne{to da biste
ubla`ili svoje odsustvo. Bar
{to dr`ite do karijere, pravi- ~e{}e zovite telefonom uku}a-
Istra`ivawa su pokazala da igrawe {aha poja~ava mentalne sposobnosti qudi te plan o tome kako da budete ne. Problem dana je nervirawe
svake starosne dobi, a pogotovo kod djece. Kao rezultat, {ah je postao dijelom jo{ uspje{niji. Kolebate se da koje stvara napetost. Ne dajte
se!
li da prihvatite nov posao?
{kolskog programa u vi{e od 30 zemaqa svijeta
Za mnoge odrasle, {ah od upornosti i marqivos-
je intelektualno stimula- ti, do odgovornosti prema Rak Jarac
tivna igra u slobodno vri- sebi i drugima, samokriti- (21.6 - 20.7) (21.12 - 19.1)
je me. Me |u tim, {ah mo `e ~nosti i objektivnosti, ko-
Izbjegavajte nagle, Istra`iva~ki duh
biti izuzetno koristan i u rektnosti, ma{tovitosti... nepromi{qene pote- stupa na scenu, tako
vaspitawu djece. [a hom se u~i i to le - ze i rije~i, jer ste ve} da ~inite sve da biste
Igrawe {aha podsti~e rancija me|u polovima jer imali lo{ih iskustava u vezi s zadovoqili ovu potrebu. Ono
razvoj pozitivnih qudskih ga jednako uspje{no igraju tim. Oprezno sa svima, kako ne ~ega se treba ~uvati jeste du-
vrijednosti, mo`e uticati i djevoj~ice, a u igru se mo- biste postali `rtva tu|ih ma- van, koji vam ve} du`e vrijeme
na po boq{awe us pje ha u gu ukqu~iti i djeca s inva- hinacija. Niste ni svjesni ko- stvara zdravstvene tegobe.
{ko li, spre ~a va na siqe li di te tom ko joj se liko su qudi zli i skloni Ukoliko ste nepu{a~, ne zna~i
me|u djecom te podsti~e dje- omogu}uje ravnopravno ta- ogovarawu, a vi sami os- da ne}ete imati problema sa
cu da razmi{qaju o svojoj kmi~ewe. jetqivi. Promjena statusa i to plu}ima. Oprezno i sa papiri-
naboqe. ma.
budu}nosti.
[ah nije dosadna, neza- IGRAWEM
nimqiva i spora igra. Zna- {aha djeca u~e mnoge Lav Vodolija
ti bar osnove {aha danas je pozitivne stvari (20.1 - 18.2)
(21.7 - 21.8)
dio op {te kul tu re sva ke
oso be. No, ~i ni se da Mnogo koristi od {aha Osim po zi ti vnog uti ca ja Istra`ivawa su poka- Pronicqivi ste Prakti~na strana
igrawe {aha mo`e biti ko- Dje ca kroz igru u~e o na vaspitni razvoj u~enika zala da igrawe {aha poja- vi{e nego obi~no i karaktera stupa na
risno i u vaspitawu djece. va`nosti po{tovawa pra- {ahom se mo`e uticati i ~a va men tal ne skloni okultnom. Direktno scenu. Cijenite qude i situaci-
na poboq{awe obrazovnih spo so bnos ti qudi sva ke ili indirektno, zadovoqi}ete je od kojih mo`ete imati koris-
[ah podsti~e razvoj ~ita- vila, podsti~u se na komu- ti. Takvi ste vi, samo {to se
sposobnosti. starosne dobi, a pogotovo ovu svoju sklonost. Ukoliko
vog ni za po zi ti vnih qud - ni ka ci ju bez na siqa te planirate kupoprodaju nekre- ponekad pretvarate. To, nara-
skih osobina i vrijednosti mirno rje{avawe problema. [ah uti~e na razvoj pa- kod dje ce. Kao re zul tat,
tnina, pravi je trenutak. Ne vno, ~inite nesvjesno, pa okoli-
m}ewa, kon cen tra ci je, {ah je pos tao di je lom na grije{i kad vas do`ivqava
brzine ra~unawa, vizuelnog {kolskog programa u vi{e oklijevajte! Izbjegavajte suko-
be sa partnerom, ali i ciga- kao neprakti~nu i nesebi~nu
pre do ~a vawa, lo gi ke ra - u 30 zemaqa svijeta. rete, jer su slaba ta~ka osobu.
zmi{qawa i ra su |i vawa. Ne ki ro di teqi su se organizma - plu}a.
[ah se vrlo uspje{no mo`e ve} osvjedo~ili koristima
uklopiti u sam obrazovni igrawa {aha kod svoje dje- Djevica Ribe
proces. ce, pogotovo u smislu men- (22.8 - 22.9) (19.2 - 20.3)
Na primjer u jeziku dje- talnog razvoja. Drugi opet
ca lak{e savladavaju veli- I daqe ste u har- Radoznali ste, ne-
tra`e pozitivne rezultate
moni~nim odnosima mirni i nervozni.
ka i ma la slo va, vje `ba ju ka sni je u `i vo tu dje te ta sa osobama suprotnog
~itawe i pisawe kroz di- jer {ah je kao i strategija Vidite da prijateqi mije-
pola. Sve stavqate na pravo waju pona{awe prema vama, a
ktate, tekstove i sastave sa `i vo ta - po bje |u je{, gu - mjesto, tako da neizvjesnosti ne znate za{to? Morate se za-
{ahovskom tematikom, a u bi{, planira{, sara|uje{. nema. Mo`da pretjerujete sa pitati koliko spletkarite i
matematici se boqe snala- Djeca to ne razumiju dok su razumnim postupcima, pa bi brqate. Mo`da se ba{ zato
ze s brojevima, sabirawem, mala, ali }e jednog dana to bilo po`eqnije da budete osje}ate odba~eno ili pak
di jeqewem kao {to i la - shvatiti i ima}e mnogo ko- mawe konvencionalni, a vi{e strepite od novog posla. Pra-
k{e shvataju geometrijske risti od iskustva igrawa opu{teni. Mogu} je javni nas- vilno iskoristite energiju!
pojmove. {aha. tup ili posao.
26 utorak, 11. januar 2011. GLAS SRPSKE

Kultura
Gojko Milorad
[anti}, Pavi},
APOSTOLI POSLEDWA
GLUME QUBAV U CARIGRADU

FOTO: AGENCIJE
Beogradska arena
Koncert Vanese Mej
BEOGRAD - Atraktivna i popularna violinistkiwa Va-
nesa Mej, poznata po jedinstvenom spoju klasike i tehno mu-
zike, odr`a}e koncert u Beogradskoj areni 27. februara,
javio je Tanjug.
Harizmati~na umjetnica, ~ije nastupe prate ocjene poput
“Yimi Hendriks na violini“, “rok superstar na violini“,
pomjerila je muzi~ke granice kada je imala samo 16 godina,
objavqivawem prvog “pop” albuma “Violin Player“ ne samo na-
~inom svirawa, formiraju}i neuobi~ajen miks klasi~nog,
pop, yez i tehno zvuka, ve} i svojim scenskim izgledom.
U{la je u Ginisovu kwigu rekorda kao najmla|i instru-
mentalista koji je snimio violinske koncerte i Betovena i
^ajkovskog. Wena “obrada“ Bahove “Tokate i fuge“ u de-mo-
lu i daqe je rado slu{ana i ~esto kopirana.

U ~ast velikanima
srpske kwi`evnosti

Spomen-plo~e
Priznawe uglednim piscima u Beogradu
Vanesa Mej FOTO: AGENCIJE

Leksikon “Larusa“ u pet tomova

Desanki i Branku
U prodaji krajem
februara
BEO GRAD - Prvi to mo vi ko 3.000 stranica od kojih je
“Velike op{te ilustrovane 10.000 dopisanih odrednica
en ci klo pe di je La rus“ ob- iz srpske istorije, kulture i Pesnici i stvaraoci kakvi su bili Desanka Maksimovi} i Branko ]opi} ne mogu
javqeni su na srpskom jeziku umetnosti, budu na dohvat ru- da budu zaboravqeni, jer su ostavili dubok otisak u na{im `ivotima, pe~at koji
krajem pro{le godine, a do ke svakoj porodici, {koli,
kraja februara pojavi}e se kao i pojedincima u Srbiji“. traje i dan-danas, istakao Bradi}
kompletan leksikon, u pet to- Prema wenim rije~ima, da- BEOGRAD - Spomen-plo- dva akademika uspostavqen u Hrvatskoj, gdje se ponovo Maksimovi}eva i ]opi} bi-
mova, javile su agencije. nas u svakom trenutku mo`e- ~e kwi`evnim velikanima zajedni~ki most izme|u BiH, vra}a na velika vrata - re- li takvi qudi.
Portparol izdava~ke ku}e mo saznati sve o svemu, jer De san ki Ma ksi mo vi} i Srpske i Srbije. kla je Soldat-Vujanovi}. - Oni su ostavili svoju
“Mo no i Mawana“ Je le na postoji internet, ali prave i Branku ]opi}u u ulazu zgra- Ministar kulture Srbi- veliku ba{tinu drugima, a
Mojovi} rekla je da je to “je- pouzdane informacije su ~es- de u kojoj su `ivjeli otkri- VELIKA je Neboj{a Bradi} ka`e da nikada nisu sebe postavqali
din stven en ci klo pe dij ski to nedostupne, jer su podaci li su ju~e ministar kulture kwi`evna ba{tina su Maksimovi}eva i ]opi} u prvi plan. Pesnici i stva-
poduhvat koji }e omogu}iti nagomilani, rasijani, a ri- Srbi je Ne boj {a Bra di} i ostavili pe~at koji traje i raoci kakvi su bili Desanka
da 100.000 odrednica na pre- jetko su i dati objektivno. pomo}nik ministra kultu- - Desanka Maksimovi} je danas. Prema wegovim rije- Maksimovi} i Branko ]o-
re Republike Srpske Irena u svim na{im uybenicima u ~ima, spomen-plo~e nisu is- pi} ne mo gu da bu du za bo -
Nagrada “Dejan Medakovi}“ Soldat-Vujanovi}, javila je RS, a Branko ]opi} u uybe- ta knu te na uli ci, ne go ravqeni, jer su os ta vi li

Uru~ena Mirku Demi}u


Srna. nicima u BiH i {ire, ~ak i postavqene skrovito, jer su dubok otisak u na{im `ivo-
Rije~ je o spomen-plo~a- tima, pe~at koji traje i dan-
NOVI SAD - Kwi`evniku iz Kragujevca Mirku Demi}u
ma na zgradi u ulici Kraqa
Milana 23, preko puta “Beo-
GODINA KWIGE I JEZIKA danas - istakao je Bradi}.
Prema wegovim rije~i-
ju~e je u “Prometeju“ sve~ano uru~ena nagrada “Dejan Meda-
gra|anke“, u kojoj su `ivjeli ma, oni su bi li stva ra oci
kovi}“, koju taj novosadski izdava~ dodjequje za najboqi me- - U godini kwige i jezika go- svete Republike Srpske, sa
akademici Maksimovi}eva i ko ji su dje tiwstvo ~i ni li
moarski spis objavqen tokom godine na prostoru srpskog vorimo o wima kao o pisci- kojim ove godine zapo~iwemo
]opi} - pjesnici i prozais- vedrije i koji su u odrastawe
naroda i jezika, javio je Tanjug. ma koji su prelazili projekat obele`avawa 50 go-
ti za djecu i odrasle. unosili optimizam, ali su,
To zna~ajno priznawe, koje je najve}a izdava~ka ku}a u Voj- barijere i gradili mostove. dina od dodele Nobelove na-
Pomo}nik ministra kul- ta ko |e, pos tavqali va `na
vodini ustanovila prije tri godine u ~ast “barokno sves- Se}amo ih se zajedno, sa Mi- grade Ivi Andri}u - ka`e
ture RS Irena Soldat-Vuja- pitawa o vremenu u kome su
tranog autora“, akademika Dejana Medakovi}a (1922-2008), nistarstvom kulture i pro- Neboj{a Bradi}.
novi} rekla je da je preko ova `ivjeli.
Demi} je dobio za roman “Trezvewaci na pijanoj la|i“, u iz-
dawu zrewaninske “Agore“.
Odluka `irija za NIN-ovu nagradu

[est romana u u`em izboru


Odaju}i priznawe piscu za to jedinstveno djelo, predsje-
dnik `irija “Medakovi}eve nagrade“ Dra{ko Re|ep ista-
kao je da je nagra|ena kwiga “na belinama istorijskog i
neistorijskog vremena ostvarila tragi~nu paradigmu na-
{ih neslagawa i bratoubila~kih sukoba“. BEOGRAD - ^lan `iri- Radovana Belog Markovi}a, }e 17. januara. NIN-ova na- Pro{logodi{wi dobi -
ja NIN-ove nagrade Mileta “Ispod tavanice koja se qu- grada za roman godine bi}e tnik NIN-ove na gra de je
A}imovi} Ivkov saop{tio spa“ Go ra na Pe tro vi }a i uru~ena 26. januara u Skup- Grozdana Oluji} za “Glasove
je da je na ju~era{woj sje- “Ka men bli za nac“ Zo ra na {tini grada Beograda. u vetru“.
dnici izabrano {est roma- Petrovi}a. Na konkurs za presti`nu NIN-ova na gra da prvi
na koji su u{li u u`i izbor kwi`evnu nagradu prispjela put je dodijeqena 1954. godi-
za nagradu za najboqi roman PROGLA[EWE su 124 djela. U ovogodi{woj ne. Prvu na gra du je do bio
u 2010. godini, javio je Ta- dobitnika konkurenciji su kvalitetni Do bri ca ]o si} za ro man
njug. 17. januara pisci, koji su ranije bili u “Koreni“. Nagrada nije do-
U kon ku ren ci ji za na - naju`em izboru za ovu nagra- dijeqena samo 1959. godine.
gradu su ostali: “Ono {to @iri, u kome su jo{ i du. NIN-ovu nagradu vratili su
odu vek `e li{“ Gor da ne Va sa Pav ko vi} (pred sje - U trci za ovo go di{wu Danilo Ki{ koji je nagra-
]irjani}, “Vrlo malo sve- dnik), Qiqana [op, Ale - NIN-ovu nagradu su kwi`e- |en 1972. godine za “Pe{~a-
tlosti“ Vladana Matijevi}a, ksan dar Ili} i Mla den vnici koji su u vrhu srpske nik“ i Milisav Savi} koji
“Mi ra zli ~i ti“ Ve se li na [u ka lo, ime do bi tni ka proze u posqedwih dvadese- je tu nagradu dobio 1991. go-
Mirko Demi} FOTO: AGENCIJE Markovi}a, “Gospo|a Olga“ NIN-ove nagrade saop{ti- tak godina. dine za “Hleb i strah“.
GLAS SRPSKE utorak, 11. januar 2011. 27

Ve~e u ~ast balerini Miri Sawini u Beogradu


BEOGRAD - U okviru ciklusa “Se}awa“ u Muzeju Naro- Tokom duge i bogate karijere u nacionalnom teatru
dnog pozori{ta u Beogradu ve~eras }e biti odr`ano ve- Srbije Sawina je ostvarila brojne i zna~ajne uloge, od
~e posve}eno nedavno preminuloj primabalerini i kojih se posebno izdvajaju one u baletima “[ehereza-
koreografkiwi Narodnog pozori{ta Miri Sawini da“, “Balada o jednoj sredwovjekovnoj qubavi“, “Trorogi
(1924-2010), javio je Tanjug. {e{ir“, “\avo na selu“ i “Qubav ~arobnica“.

Premijera novog filma Nikite Mihalkova na “Kustendorfu“ Vijesti

Epska pri~a u
Pozori{te
“Producenti“
na Terazijama

"Varqivom suncu 2"


BEOGRAD - Mjuzikl “Pro-
ducenti“ Mela Bruksa i To-
masa Minhena re`ira Jug
Radivojevi}, a premijera je
najavqena za 26. februar u
Pozori{tu na Terazijama, ja-
Proslavqeni ruski rediteq, dobitnik vi{e od 50 me|unarodnih priznawa, nastavqa pri~u o generalu vile su agencije.
Kotovu, wegovoj porodici i prijateqima. U filmu general Kotov bje`i iz logora i bori se protiv Projekat obuhvata 127 uloga,
wema~ke invazije, vjeruju}i da mu je porodica stradala 150 kostima, 12 promjena de-
kora, {est glavnih i 18 bi-
MO KRA GO RA - Pre - tnih ulo ga za ~la no ve
tposqedweg dana ~etvrtog gluma~kog, baletskog i hor-
Me|unarodnog filmskog i skog ansambla. Predstava je
muzi~kog festivala “Kusten- adaptacija filma iz 1968. go-
dorf“ premijerno je prika- dine, koji prati dva produ-
zan no vi film sla vnog centa koji kuju plan da se
ruskog rediteqa Nikite Mi- obogate na propaloj brodvej-
halkova “Varqivo sunce 2 - skoj predstavi.
Egzodus“, javio je Tanjug.
Poslije projekcije Mi- Film
halkov, koji je bio gost prvog
“Kustendorfa“ 2008. godine,
Derikson
odr`ao je radionicu za mlade re`ira
re di teqe i stu den te fil - “Golijata“
mskih akademija.
LOS AN\ELES - Skot De-
“Varqivo sunce 2 - Egzo-
rikson, koji je re`irao “Dan
dus“ je nastavak wegovog naj-
kad je Zemqa stala“, re`ira-
po zna ti jeg os tva rewa }e film “Golijat“, javile su
“Varqivo sunce“ iz 1994. go- agencije.
dine, koje je osvojilo nagradu Film }e biti adaptacija
Ameri~ke filmske akademije biblijske pri~e o mladom
“Oskar“ za najboqi strani pas ti ru Da vidu i wego voj
film i Veliku nagradu `iri- borbi protiv diva Golijata,
ja na 47. kanskom filmskom poslatog da ga ubije. Projekat
festivalu. je opisan kao akcioni film,
[esnaest godina kasnije, sli~an ostvarewu “300: Bitka
proslavqeni ruski rediteq, kod Termopila“.
dobitnik vi{e od 50 me|una-
rodnih priznawa, nastavqa Nikita Mihalkov i Emir Kusturica FOTO: AGENCIJE
Tbilisi
epsku pri~u o generalu Koto- ca stradala. festivalima u San Sabastija- “^et vrtak“ Ni ko le Quce “Farmers market“, poznatog
vu, wegovoj porodici i prija- Me |u tim, wego va `e na nu, Kanu, Veneciji. (Srbija). po specifi~noj mje{avini bu- Sje}awe na
teqima. Marusja i k}erka Na|a su `i- U prijepodnevnim ~asovi- U okviru programa je i garske narodne muzike, yeza, Paraxanova
Po sinopsisu, general Ko- ve, ali se wihov `ivot drama- ma, u okviru “Retrospektive nas tup nor ve {kog sas ta va pop muzike i humora.
tov na po~etku Drugog svjet- TBILISI - Nizom mani-
ti~no promijenio. Na|a putuje velikana“, prikazan je film festacija u Tbilisiju je 9.
skog rata bje`i iz logora i, po ratom razorenoj zemqi i gosta festivala, iranskog re- januara obiqe`ena 87. go-
nalaze}i “slobodu“ me|u dru- tra`i oca, ali Kotova tra`i diteqa Abasa Kjarostamija di{wica ro |ewa sla vnog
govima iz kaznenog bataqona, i wegov stari neprijateq, ma- “Gdje je ku}a moga prijateqa“ gruzijskog rediteqa svjetskog
bori se protiv wema~ke inva- jor Arsentijev, koji je dobio (1987). renomea Sergeja Parayanova
zije, vjeruju}i da mu je porodi- nare|ewe od Staqina da pro- (1924-1990), javile su agenci-
na|e nestalog generala. KJAROSTAMI je.
Mihalkov, glumac, scena- u “Retrospektivi U organizaciji Ministar-
@iri rista i rediteq, me|unarodnu velikana“ stva kulture Gruzije nedavno
Najboqa ostvarewa izabra- reputaciju je stekao svojim je podignut spomenik ~uve-
}e me|unarodni `iri koji dru gim fil mom “Ro biwa Posqedwe ve~eri “Takmi- nom re di tequ, na ko ji su
~ine Vensan Maraval (pro- qubavi“ (1975), a uslijedili ~arskog programa“ na reperto- wegovi poklonici, umjesto
ducent i jedan od osniva~a su filmovi “Nedovr{eni ko- aru su bila ostvarewa “Kroz cvije}a, polo`ili narove - u
kompanije “Wild Bunch“), Ri- mad za mehani~ki pijanino“ sta klo“ Igo ra Hoj ne (Po- znak po{tovawa i qubavi
~ard Brik (producent i pro- (1976), “Nekoliko dana iz `i- qska), “Miramare“ Mihaele prema wegovom stvarala{tvu
fesor na Univerzitetu vota I. I. Oblomova“ (1979), Miler (Hrvatska/[vajcar- i kao simbol jednog od wego-
Kolumbija) i prof. dr Iva “Crne o~i” (1987), “Ur ga“ ska), “Druga porodica“ Alber- vih najpoznatijih filmova
Dra{ki}-Vi}anovi}. (1992) i nagrade na filmskim ta dal’Are (Ita li ja) i “Cvijet nara“.

Arheolo{ko otkri}e u Egiptu Gradsko pozori{te “Jazavac“ Beograd


Izlo`ba u
Prona|eni dijelovi Dani {panskog filma “Magacinu“
statua faraona BAWALU KA - Da ni {pan skog
fil ma bi }e odr`a ni u bawalu -
rao Hoze Luis Guerin, na progra-
mu je 17. januara. BEOGRAD - Ovogodi{wi
KAIRO - Arheolozi su prona{li Kada su statue iskopane 1889, tim izlo`beni program u “Maga-
~kom Gradskom pozori{tu “Jaza- Qubiteqi filma ima}e prili-
{est fragmenata koji su nedostajali italijanskih stru~waka ih je restau- cinu u Kraqevi}a Marka“
vac“ od 15. do 18. januara. ku da 18. ja nu ara po gle da ju “Ta - po~eo je prezentacijom rado-
na 3.400 godina starim kolosalnim rirao, a prazna mjesta ispunio tada
Prva pro je kci ja je za ka za na za pas“, ~iju re`iju potpisuju Hoze va sli kar ske ko lo ni je
statuama faraona i wegove kraqice, isklesanim komadima kamena. Dije-
javile su agencije. lovi koji su sada prona|eni poti~u 15. ja nu ar, a ri je~ je o igra nom Korba~o i Huan Kruz. “Sovqak“, a do kraja januara
Vrhovni savjet za antikvitete je na- sa desne strane Amenhotepovih grudi, filmu “TamnoPlavoSkoroCrno“ u Ulaz na sve projekcije je bespla- najavqena je i izlo`ba slika
veo da su komadi koji su nedostajali krune i noge, kao i sa kraqi~ine no- re`iji Danijela San~eza. tan, organizator Dana {panskog mladog umjetnika Neboj{e
na dvostrukoj statui koja predstavqa ge, lijeve ruke i stopala. Originali Film “Lavirint strasti“ sla- filma je Gradsko pozori{te “Ja- Kojovi}a i crte`a grupe stu-
Amenhotepa Tre}eg i kraqicu Tiju }e sada biti vra}eni na statue, koje vnog rediteqa Pedra Almodovara za vac“, u sa radwi sa Sa ra je vo denata Fakulteta likovnih
prona|eni na zapadnoj obali Nila, u su izlo`ene u glavnom holu Egipat- bi}e prikazan 16. januara, a doku- otvorenim centrom. umetnosti u Beogradu, javile
Luksoru. skog muzeja u Kairu. mentarac “Gradwa“, koji je re`i- A. R. su agencije.
28 utorak, 11. januar 2011. GLAS SRPSKE

SRPSKI OBAVE[TAJCI
Feqton (Turska obave{tajna delatnost i srpske protivmere) (6)
FOTO: ARHIVA

Turske uhode rovare


po srpskim zemqama
MILAN V. PETKOVI] teritoriji pod kontrolom Srba. Turski {piju- istinitih i ta~nih informacija kako bi
ni su, na drinskom frontu posebno, izgleda glasine izgledale {to verodostojnije i pri-
Turska je organizovala dosta jaku i broj- pratili kretawe Stojana ^upi}a. Ta~no su jem~ivije. Pri tome, turskim obave{tajcima
nu slu `bu za pra }ewe akti vnos ti i pri - znali wegove pravce kretawa i uspe{no izbe- su pomagali i austrijski specijalisti, ali
kupqawe po da ta ka o srpskim us ta ni ci ma, gavali sve wegove zasede, {to zna~i da su ima- su vrlo ~esto kori{}eni i trgovci Cincari
koja je broj~ano prelazila potrebe turske li {pijuna u redovima wegovih boraca sa i Grci, koji su dolazili iz krajeva pod tur-
vojske. Katkada su Turci, ba{ zahvaquju}i kojim su odr`avali vezu. Kao turski {pijun skom vla{}u u Srbiju da prodaju svoju robu.
informacijama dobijenim na bojnom poqu koga su Turci jako cenili pomiwe se neki
obave{tajnim radom, bili kadri da ostvare Cincarin Paun, koji se pretvarao da je srp- [irewe glasina
odre|ene prednosti i postignu uspeh i tamo ski prijateq. Wega je, tek mnogo kasnije, ot-
gde bi, ina~e, pretrpeli poraz. krio knez Milo{ Obrenovi} i naredio da se Naravno da je tako {iroko sprovo|ena
Tako, jo{ u martu 1804. godine, jedan od pogubi. Pred srpsku ofanzivu u dolini reke akcija imala odjek me|u srpskim stanovni{-
turskih {pijuna je doneo dahijama informa- Lim, 1809. godine, Turci su posebno izvi|ali tvom, pa i me|u ustanicima. Posebno je bila
ciju da se u jednom selu pod Avalom nalazi je- srpske polo`aje i stawe u rukovodstvu srpskog opasna pojava defetizma, {to se vidi iz ne-
dna ustani~ka ~eta od 30 boraca. Turci su ih ustanka, od najvi{ih do najni`ih instanci. U koliko slede}ih primera iz vo`dovog delo-
iznenada napali, razbili, osmoricu ubili a stvari, turski obave{tajni rad prema ustani- vodnika: “Pisano Iliji Barjaktarevi}u da
wihove glave odsekli, nabili na koqe i done- cima se stalno poja~avao, a posebno posle obesi onog {pijuna i da ga za koje{ta ispi-
li u Beograd te postavili pred jednom od grad- sklapawa Bukure{kog mira 1812. godine kada ta pre ve{awa; da objavi imena knezova koji
skih kapija kao opomenu Srbima i podse}awe se Porta oslobodila ruskog pritiska. su se predavali Turcima 1808. godine; da po-
{ta }e im se desiti ako se pobune. Turci su se slu`ili svim mogu}im sred- hvata i ona dva otkrivena {pijuna...”
stvima da bi savladali ustanike i slomili Ili: “Pisano Mitropolitu radi popa
Uo~i bitke na Ivankovcu, Bitka na Ivankovcu wihov vojni~ki i politi~ki otpor. To im je @ivana iz Vra`ogrnaca da je podbuwivao
Hafiz-pa{a poslao svoje bilo potrebno i radi moralnog presti`a, narod; re~eno mu da se ne povla~i pred Tur-
Interesantno je da je tursku vojsku sa Ku- cima; da }e ga Yoda wemu poslati, a on nama
ali i radi psiholo{kog pritiska na ostale
qude da pripreme Turke iz ~uk-Alijom na Avalu odveo Srbin - “kalauz“
porobqene narode (kako se ne bi poveli za da javi kada ga dovedu.”
(potkaziva~), koji je kasnije poginuo u boju sa Daqe: “U vezi s tim slu~ajem, kako smo ra-
okolnih mjesta da pristupe ustanicima kod sela Le{tane. Sem ovog “kala- primerom Srba), pa i zbog o~uvawa integri-
zumeli za starca \oku, koji je skoro iz Turske
teta carevine na me|unarodnom planu. Ovo
wegovoj vojsci. Turske uza“, Turci su u velikoj meri koristili Srbe za
posledwe je posebno bilo va`no jer se u ne- pre{ao, i kako smo razumeli iz pisma Magis-
svoj obave{tajni rad. Ranije je ve} opisan slu- trata Beogradskog, tra`imo da nam se objasni
uhode su izvr{ile zadatak ~aj dvaju srpskih trgovaca koji su odneli pismo kim francuskim, ruskim, austrijskim i bri-
i doka`e je li taj starac jedan od turskih
tanskim krugovima ve} po~ela da javqa ideja
kre}u}i se tajno po Ku~uk-Aliji, napisano od strane Sali-age op-
o podeli Turske imperije na interesne sfere {pijuna, pa ako bude, mi }emo znati {ta s
sednutog na Rudniku, “za dobar bak{i{“. Isto wim da radimo. “Naime, taj starac je pri~ao
teritoriji pod kontrolom tako, vaqevski muselim Pore~-Alija je veoma u politi~kom, pa i teritorijalnom pogledu.
po ~ar{iji kako je Turska nepobediva sila,
Srba brzo saznao za paqewe ora{a~kog hana za- kako je svaki otpor bezuspe{an i kako se tre-
hvaquju}i dojavi nekih srpskih seqaka. NAJ^E[]I OBLICI ba pre da ti tur skoj voj sci. Ne ko li ko ko -
Uo~i bitke na Ivankovcu, Hafiz-pa{a je dejstva turskih {pijuna bilo je lebqivaca je prihvatilo pri~u kao istinitu
Pred srpsku ofanzivu u poslao svoje qude da pripreme Turke iz okol- {irewe najrazli~itijih glasina i po~elo da je {iri daqe me|u stanovni{-
nih mesta da pristupe wegovoj vojsci. Turske tvom. Ne{to posle toga, taj starac je uhva}en
dolini rijeke Lim, 1809. uhode su izvr{ile zadatak kre}u}i se tajno po i zatvoren. U vezi s tim slu~ajem je i slede}e:
godine, Turci su posebno Jedan ise~ak iz slo`ene i veoma mo}nim
sred stvi ma po dr`a ne tur ske oba ve {taj ne “Pisano vojvodi Jovi Pore~kom za star-
izvi|ali srpske polo`aje akcije protiv Srba odnosi se na aktivnosti ca koga je uhvatio na planini sa turskim pi-
oko Deligrada 1809. godine. Tokom bitke, smima kako {pijunira qude i zbegove da ga
i stawe u rukovodstvu srpski branioci su nedeqama hrabro odole- obesi i spali pred narodom...“
srpskog ustanka, od A tako|e i ovo:
Nevidqivi vali turskoj navali ne daju}i znake demora-
“Pi sa no Mla de nu Mi lo va no vi }u i
najvi{ih do najni`ih lizacije i popu{tawa, tako da su ipak, na
Obavje{tajni rad naj~e{}e misti~no i tajnovito kraju, iza{li kao pobednici iz okr{aja. javqeno mu da mu {aqemo jedno pismo vojvo-
instanci. U stvari, zvu~i. Nekada je to mje{avina herojskog, gordog i Napori Turaka da moralno-politi~ki i de Jove Pore~kog iz koga }e saznati da su
poni`avaju}eg rada! O tome su i ranije pisali psiholo{ki slome srpski otpor naro~ito Turci poslali nekog starca iz Vidina sa pi-
turski obavje{tajni su se poja~ali tokom 1812. i 1813. godine. smima da po zbegovima {eta i tuma~i turske
neki jugoslovenski i strani autori. A ovo djelo je
rad prema ustanicima pravi pionirski poku{aj i poduhvat u kojem su sa- Naj~e{}i oblici dejstva su bili {i- namere; preporu~ujemo mu da podigne raspo-
rewe najrazli~itijih glasina. ^im bi lo`ewe naroda i vojske i ne dozvoli da ga
se stalno poja~avao brana sva dosada{wa iskustva iz rada srpskih
saznali za neku novost u vezi sa ustani- Turci iznenade preko planine ili da kakvu
obavje{tajaca od davnih dana i borbi do kraja pakost po~ine.”
Prvog svjetskog rata. Ovdje se obja{wava prakti- cima i wihovim vo|stvom, odmah su kroje-
~no nevidqiva, a va`na uloga obavje{tajaca. ne glasine u koje su umetani fragmenti (Nastavi}e se)

11. januar 347. godine 11. januar 1870. godine 11. januar 2008. godine

Ro|en Zavr{en Umro


rimski car ustanak osvaja~ Mont
Teodosije I u Boki Everesta
347 - Ro|en je vizantijski na Balkanu i uspostavio je 1870 - U Boki Kotorskoj za- vro Rodi}, po nalogu Be~a, 2008 - Umro je ser Edmund jem, pripadnikom nepalskog
(rimski) car Teodosije I, primirje s Vizigotima, za- vr{en je Krivo{ijski ustanak amnestirao ustanike, ukinuo Persival Hilari, novoze- naroda [erpa. Avanturis-
nazvan Teodosije Veliki, branio paganske obrede i srpskog naroda, koji je izbio zabranu slobodnog no{ewa landski alpinista i istra- ti~kog duha, Hilari je 1958.
vladao je od 379. do 392. proglasio hri{}anstvo je- zbog odluke austrougarskih oru`ja, donio odluku o nado- `iva~, prvi osvaja~ Mont predvodio i ekspediciju koja
kad je uspio da obnovi dinom zvani~nom religi- vlasti o uvo|ewu vojne obave- knadi materijalne {tete i Everesta. Ro|en je 1919. je, pola vijeka poslije le-
Carstvo u punom obimu. jom. Zapadno carstvo je ze za stanovni{tvo tog kraja. ukinuo vojnu obavezu za ko- kod Oklenda. Najvi{i vrh gendarne trke izme|u Amun-
Do smrti 395. upravqao je sru{io germanski vo|a Primirje je uspostavqeno po- torski okrug. To je bila mjera svijeta (8.848 metara) osvo- dsena i Skota, stigla na
Rimom kao posqedwi vla- Odoakar, a Isto~no (Vi- slije tromjese~nih `estokih vlasti u Be~u da umiri Srbe jio je 29. maja 1953. kao Ju`ni pol, a 1977. istra`i-
dar jedinstvene imperije. zantija) po`ivjelo je jo{ borbi, kada je austrijski na- Bokeqe koji su `ivjeli na ~lan britanske ekspedicije, vao je indijsku rijeku Gang od
Konsolidovao je prilike 1.000 godina. mjesnik Dalmacije general Ga- ovom podru~ju. zajedno sa Tenzingom Norga- u{}a do izvora.
OGLASI GLAS SRPSKE utorak, 11. januar 2011. 29

Na osnovu ~lana 5 stav 2. Pravilnika o kriterijima za dodjelu studentskih stipendija OSNOVNI SUD U DOBOJU
(“Slu`beni bilten Op{tine Ugqevik“, broj 8/10) i ~lana 1. i 2. Odluke o stipendirawu redo- Broj 85 0 P 000481 08 P
vnih studenata za 2010/2011. godinu (“Slu`beni bilten op{tine Ugqevik“, broj:12/10), Na~elnik Doboj, 4.1.2011. godine
Op{tine raspisuje

KONKURS OGLAS
ZA DODJELU 20 STIPENDIJA STUDENTIMA U [KOLSKOJ 2010/2011. GODINI

I
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak po tu`bi tu`ioca Maru{i} Branislava
Raspisuje se Konkurs za dodjelu 20 (dvadeset) stipendija redovnim studentima za 2010/11. godinu sina Steve iz Doboja, zastupan po punomo}nik Milanovi} @eqki, advokatu iz Doboja,
prvog ciklusa studija, od kojih 5 (pet) deficitarnih zanimawa (gra|evina-jedna stipendija, medi- protiv tu`enih Op{tina Doboja, zastupana po Pravobranila{tvu RS Sjedi{te zamje-
cina-jedna stipendija, matematika-jedna stipendija, engleski jezik-jedna stipendija, arhitektura- nika Doboj, “Eleks” Preduze}e za servisirawe i trgovinu u mje{ovitom vlasni{tvu
jedna stipendija) koji su prvi put upisali odgovaraju}u godinu studija i koji se {koluju na d.o.o. Doboj iz Doboja i “Gorewe servis” d.o.o. Velewe, radi utvr|ivawa prava svojine,
dr`avnim visoko{kolskim ustanovama u Republici Srpskoj, BiH i Srbiji, ~ije je prebivali{te pa kako sud nije u mogu}nosti drugotu`enom dostaviti tu`bu na odgovor, to shodno
na podru~ju Op{tine Ugqevik i ~ija porodica `ivi na podru~ju op{tine Ugqevik najmawe po- odredbama Zakona o parni~nom postupku (Sl. glasnik RS br. 58/03, 85/03, 98/04, 74/05,
sqedwu godinu dana. 63/07 i 49/09) dostavqa tu`enom tu`bu na odgovor, kojom tu`ilac zahtjeva isplatu duga
II u ukupnom iznosu od 1.109,75 KM i tro{kove postupka. Tu`ilac je predlo`io sudu da
(1) Za dodjelu stipendija mogu konkurisati kandidati koji ispuwavaju sqede}e op{te uslove :
a) da su dr`avqani Republike Srpske i BiH; ukoliko tu`ena ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, donese presudu
b) da su studenti javnih (dr`avnih) visoko{kolskih ustanova; zbog propu{tawa u smislu ~lana 182 ZPP-a.
v) da imaju prebivali{te na podru~ju op{tine Ugqevik i ~ija porodica `ivi na podru~ju Sud dostavqa tu`bu drugotu`enom “Eleks” Preduze}e za servisirawe i trgovinu u
op{tine Ugqevik najmawe posqedwu godinu dana; mje{ovitom vlasni{tvu d.o.o. Doboj iz Doboja na obavezan odgovor i pou~ava ga kako
g) da su studenti druge godine ili vi{ih godina studija; slijedi:
d) da ne obnavqaju vi{e od jedne godine studija;
|) da imaju prosjek ocjena iz prethodne godine 6,5 i vi{e; Pozivate se da u roku od 30 dana dostavite sudu obavezni pismeni odgovor na tu`bu u
e) da studenti zavr{ne godine na prvom ciklusu studija nisu stariji od 25 godina `ivota, osim za
studenta studija koji traju pet ili {est godina, koji ne mogu biti stariji od 27 godina `ivota;
dovoqnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu, odgovor mora biti razumqiv i
`) da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendirawa; sadr`avati sve {to je potrebno kako bi se po wemu moglo postupiti, posebno oznaku
(2) ispuwavawe op{tih uslova iz stava 1. ta~ka g) i |) ovog ~lana ne odnosi se na studente - djeca suda, broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka, wihovih pu-
poginulih boraca Otaybinskog rata, djeca ratnih vojnih invalida od prve do pete kategorije, stu- nomo}nika, te predmet spora, procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon do-
denti sa posebnim potrebama i u~enik generacije. stave odgovora na tu`bu, izjasniti se da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev
tu`ioca, ukoliko isti osporavate du`ni ste navesti razloge zbog kojih isti ospora-
III vate, navesti ~iwenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se
Studentska stipendija se odobrava za jednu {kolsku godinu i to za 10 (deset) mjeseci u godini na
osnovu raspisanog konkursa, po~ev od oktobra mjeseca osim studentima-djeci poginulih boraca utvr|uju te ~iwenice. Uz isprave sastavqene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti
Otaybinskog rata, djeci ratnih vojnih invalida od prve do pete kategorije, studentima sa poseb- ovjereni prevod na jedan od slu`benih jezika suda, a ukoliko predla`ete provo|ewe do-
nim potrebama i u~eniku generacije sa podru~ja Op{tine Ugqevik kojima se dodjequje stipendija kaza saslu{awem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime
do zavr{etka studija pod uslovom da dostavqaju potvrde o upisu godine u parni semestar. jednog roditeqa, adresu stanovawa, te na koje okolnosti predla`ete da se svjedok
Visina stipendije iznosi 100,00 KM (stotinu konvertibilnih maraka) saslu{a.
Za studente koji su imali prosjek ocjena u prethodnoj godini 8,5 i vi{e, visina stipendije iz-
nosi 150,00 KM, pod uslovom da su polo`ili sve ispite iz te godine. Pismeni odgovor na tu`bu morate li~no potpisati.
Student koji napusti fakultet ili izgubi pravo na {kolovawe du`an je da vrati stipendiju.
Student koji ostvaruje pravo na pomo} za {kolovawe po drugom osnovu nema pravo na stipendiju.
Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti pre-
IV sudu zbog propu{tawa, odnosno usvojiti tu`beni zahtjev tu`ioca.
Kandidat za dodjelu stipendije podnosi zahtjev pismeno.
Uz zahtjev za dodjelu studentske stipendije studenti su du`ni prilo`iti sqede}u dokumentaciju u Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa u dnevnom
originalu ili ovjerenoj fotokopiji: listu i na oglasnoj tabli suda.
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih i uvjerewe o dr`avqanstvu,
- uvjerewe o mjestu boravka za studenta i ~lanove porodice najmawe u posqedwu godinu dana,
- dokaz da je kandidat redovan student odre|ene godine studija na dr`avnoj visoko{kolskoj usta-
novi, sa prosjekom ocjena iz prethodne godine (6,5 i vi{e)
- uvjerewe da je polo`io sve ispite iz prethodne godine sa prosjekom ocjena (ako je prosjek 8.5 i
vi{e)
- izjavu o zajedni~kom doma}instvu,
- uvjerewe o svim prihodima za ~lanove doma}instva u posqedwa tri mjeseca (prosjek plate, pen-
zije, prihodi iz katastra i drugi prihodi)
- potvrdu da se nezaposleni ~lanovi vode na evidenciji nezaposlenih lica nadle`nog zavoda za
zapo{qavawe, A.D. “Travunija”
- potvrdu o prihodu po osnovu obavqawa djelatnosti,
- ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju ili drugu materijalnu pomo} za stipendirawe, datu pod Trebiwe
punom krivi~nom i materijalnom odgovorno{}u, Upravni odbor
- za ~lanove porodica poginulih boraca ili invalida rata od prve do pete kategorije, studenta sa Datum: 21.12.2010. g.
posebnim potrebama i u~enika generacije potvrdu od nadle`nog organa, Broj: 251/10
- fotokopiju teku}eg ra~una s ra~unom banke kod koje je ra~un otvoren.
- kandidat uz prethodnu dokumentaciju dostavqa ovjerenu izjavu, kojom potvr|uje vjerodostojnost
dostavqene dokumentacije na konkurs. Na osnovu ~lana 51 Statuta Dru{tva i Odluke Skup{tine akcionara br. 215/10 od
Zahtjevi se dostavqaju komisiji za dodjelu studentskih stipendija u zgradi SO-e Ugqevik, u 18.10.2010. g., Upravni odbor na sjednici odr`anoj dana 21.12.2010. godine, objavquje:
{alter sali.
V
Svi studenti ~lanovi porodica poginulih boraca Otaybinskog rata, ratnih vojnih invalida od JAVNU PRODAJU NEPOKRETNOSTI
prve do pete kategorije, studenti sa posebnim potrebama, u~enik generacije sa podru~ja Op{tine u Trebiwu putem prikupqawa pismenih ponuda
Ugqevik dobijaju stipendiju do zavr{etka studija pod uslovom da svake godine dostavqaju potvrde
o upisu godine u parni semestar; studenti deficitarnih zanimawa/struka (pet iz ~lana I kon-
kursa) dobijaju stipendiju na godinu dana pod uslovom da imaju prosjek ocjena 6,5 i vi{e. Prodaje se poslovni objekt - Prodavnica br. 44 (Mokri Dolovi u Trebiwu) koji je
Svi studenti-djeca poginulih boraca Otaybinskog rata, ratnih vojnih invalida od prve do pete uredno ukwi`en kao vlasni{tvo a.d. TRAVUNIJA Trebiwe, koji se nalazi u ulici
kategorije, studenti sa posebnim potrebama, u~enik generacije sa podru~ja Op{tine Ugqevik do- Voje Kora}a br. 16 u Trebiwu, upisan na k.~. 907. KO Police, ukupne povr{ine 72,19 m2,
bijaju stipendiju.
Studenti pet deficitarnih zanimawa ( gra|evina-jedna stipendija, medicina-jedna stipendija, upisan u Kwigu ulo`enih ugovora u listu br. 152 kod RUIGP PJ Trebiwe.
matematika-jedna stipendija, engleski jezik-jedna stipendija, arhitektura-jedna stipendija ), Po~etni iznos kupoprodajne cijene je 76.000,00 KM (slovima: sedamdeset{esthiqada
imaju prioritet u odnosu na kategoriju ostalih studenata u skladu sa odlukom SO-e. konvertibilnih maraka 100/100).
Ako je u nekoj od navedenih kategorija broj dodijeqenih stipendija mawi od broja stipendija ra-
spisanih konkursom, preostali iznos sredstava usmjeri}e se za dodjelu stipendija studentima u
ostalim kategorijama. OP[TI USLOVI:
Stipendija se odobrava za vrijeme apsolventskog sta`a u trajawu od {est mjeseci. 1. Cijena objekta ponu|enog za prodaju je sa ura~unatim porezom na promet nepokret-
VI nosti u skladu sa zakonom.
Komisija }e u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za dodjelu studentskih stipendija utvrditi 2. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica koja do momenta ot-
redoslijed kandidata za dodjelu studentske stipendije, a nepotpune i neblagovremene prijave ne}e varawa ponuda dostave dokaz o upla}enom depozitu, koji iznosi 5% od po~etne vrijed-
se razmatrati. nosti predmetnog poslovnog prostora.
Za sve dodatne informacije obratiti se u kancelariju br. 19. u zgradi SO-e ili na telefon: 773- Depozit uplatiti na `iro ra~un br. 571-080-00000-101-17 kod Komercijalne banke ili
764. polo`iti u blagajni preduze}a.
VII
Konkurs ostaje otvoren 21 dan od dana objavqivawa na oglasnoj tabli Skup{tine op{tine Ugqe-
vik i u dnevnim novinama “Glas Srpske“. Pismene ponude se podnose u zatvorenoj koverti, neposredno na protokol Dru{tva ili
preporu~enom po{tom sa naznakom “PONUDA-NE OTVARATI DO 22.1.2011. g. u 9
VIII
Rezultati konkursa bi}e objavqeni u roku od 30 dana, nakon zatvarawa konkursa na oglasnoj tabli ~asova“.
Skup{tine op{tine Ugqevik. Pismene ponude }e se primati do 25.1.2011. g. do 8 ~asova, a iste }e komisijski biti
Svaki kandidat na konkursu mo`e ulo`iti prigovor Na~elniku Op{tine u roku od 8 dana od dana otvorene 25.1.2011. g. u 9 ~asova u prostorijama Dru{tva.
prijema Odluke o dodjeli studentske stipendije. Po izvr{enom otvarawu i izboru najpovoqnije ponude po kriterijumu ponu|ene cijene,
IX zakqu~i}e se Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora kojim }e se regulisati
Studenti koji dobiju stipendiju potpisa}e Ugovor sa Na~elnikom Op{tine u kome }e biti defi- me|usobna prava i obaveze.
nisana me|usobna prava i obaveze. Svi zainteresovani kupci mogu razgledati poslovni prostor svakim radnim danom od
12 do 13 ~asova.
REPUBLIKA SRPSKA Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti na tel. 059/274-080.
OP[TINA UGQEVIK NA^ELNIK OP[TINE
NA^ELNIK OP[TINE Vasilije Peri}, dipl. ecc.
Broj: 02- 67-126 /10 Upravni odbor
Datum, 30.12.2010 god. Predsjednik
30 utorak, 11. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA


ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS
BAWALUKA
Zdrave Korde br. 4 Biha}, Bosanska 25, Bosna i Hercegovina
Tel: (051) 219-042 Telefon: + 387 37 222-400, Faks: 222-130, e-mail: unabanka@bih.net.ba S.W.I.F.T.: PRBBBA2H
Faks: (051) 219-043
KONKURS U LIKVIDACIONOM POSTUPKU
za prijem u radni odnos Biha}, 7.1.2011. godine
Broj: LP 28-1/11
Op{ti uslovi za sva radna mjesta: II Regionalni centar DOBOJ
- Da je lice starije od 18 godina Na osnovu Rje{ewa Agencije za bankarstvo FBiH br. 04-4430/10 i ~lana 61. Zakona o
1. Doktor medicine, specijalista medici- bankama (“Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03,
- Dr`avqanin Republike Srpske, odnosno 19/03 i 28/03) Likvidacioni upravnik objavquje sqede}e:
Bosne i Hercegovine ne rada......................................1 izvr{ilac
- Poznavawe rada na ra~unaru Posebni uslovi: OBAVJE[TEWE
- Znawe engleskog jezika - VSS – Medicinski fakultet, specijaliza-
cija medicine rada Otvoren je likvidacioni postupak nad Una bankom d.d. Biha}, Bosanska 25 Biha}.
- Posjedovawe voza~ke dozvole B kategorije Pozivaju se vjerovnici Una banke d.d. Biha} da u roku od 60 dana od dana objavqivawa ovog
- Licenca Komore doktora medicine RS.
- Po`eqna preporuka prethodnog poslo- obavje{tewa prijave svoja potra`ivawa likvidacionom upravniku podneskom u dva
davca. primjerka.
2. Doktor medicine, specijalista oftal-
Pozivaju se du`nici da svoje dugove bez odlagawa izmire.
molog ........................................... 1 izvr{ilac
I BAWALUKA
Likvidacioni upravnik
Posebni uslovi: Stjepan BLAGOVI], dipl. oec.
1. Diplomirani ekonomista - VSS - Medicinski fakultet, specijaliza-
...................................................... 1 izvr{ilac cija oftalmologije
- Licenca Komore doktora medicine RS.
Posebni uslovi: (Radno vrijeme - 4 sata dnevno) U skladu sa ~lanom 4. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava (“Sl. glasnik RS“ br.65/08)
“SINOVI I OCI “ D.O.O., V Kozarske brigade 18, 78000 Bawaluka MB: 11071635 (u daqem tek-
- VSS, Ekonomski fakultet stu: sticalac) objavquje
- Licenca ovla{tenog ra~unovo|e 3. Doktor medicine, specijalista psihija-
- Najmawe 3 godine radnog iskustva na tar/neuropsihijatar ................ 1 izvr{ilac OBAVJE[TEWE
istim poslovima. O STICAWU AKCIJA
Posebni uslovi:
- VSS - Medicinski fakultet, specijaliza- “Vitinka“ AD Kozluk, Podriwska bb, 75413 Kozluk, na osnovu kojih nastaje obaveza objavqivawa
2. Administrativno - tehni~ki sekretar cija iz psihijatrije ili neuropsihijatrije ponude za preuzimawe svih akcija sa pravom glasa na kojima nije zasnovan teret.
direktora .................................. 1 izvr{ilac - Licenca Komore doktora medicine RS. Datum sticawa akcija je 30.12.2010. godine.
(Radno vrijeme - 4 sata dnevno)
Posebni uslovi: “SINOVI I OCI“ D.O.O., MB: 11071635, V Kozarske brigade 18, 78000 Bawaluka na dan ovog
- SSS – Gimnazija, Ekonomska {kola obavje{tewa je vlasnik 799.829 akcija emitenta “Vitinka“ AD Kozluk lokalne oznake VTNK-R-A,
4. Diplomirani psiholog koje su obi~ne akcije pojedina~ne nominalne vrijednosti 1 KM, {to predstavqa 799.829 glasova u
- Radno iskustvo 1 godina ..................................................... 1 izvr{ilac akcionarskoj skup{tini emitenta ili 48,7771% od ukupnog broja glasova.
- Izra`ena organizaciona i komunika-
tivna sposobnost. Posebni uslovi: Akcionarski kapital emitenta iznosi 1.639.762 KM, podijeqen je na 1.639.762 akcija nominalne
- VSS - Filozofski fakultet - Odsjek za vrijednosti 1 KM.
3. Doktor medicine, Internista - kardio- psihologiju
- Najmawe 1 godina radnog iskustva. “SINOVI I OCI“ D.O.O. u postupku preuzimawa djeluje samostalno.
log ............................................... 1 izvr{ilac
Izjavqujemo ovim putem da }emo ponudu za preuzimawe objaviti u roku, pod uslovima i na na~in
Posebni uslovi: Radnici se primaju na odre|eno vrijeme. koji je propisan Zakonom o preuzimawu akcionarskih dru{tava.
- VSS – Medicinski fakultet Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti
dokaze o ispuwavawu uslova iz konkursa. “SINOVI I OCI“ D.O.O.
- Specijalizacija iz interne medicine sa ________________________
subspecijalizacijom iz kardiologije Svi prijavqeni kandidati }e biti testi-
rani nakon ~ega }e se obaviti intervju. zastupan po “Zepter Broker“ a.d. Bawaluka
- Znawe ultrazvu~ne dijagnostike
Konkurs }e biti otvoren 7 dana od dana ob-
- Licenca Komore doktora medicine RS.
javqivawa u sredstvima javnog informi-
sawa.
4. Doktor medicine, specijalista psihija- Sve prijave sa dokumentacijom dostaviti KP “KOMUS” a.d. Novi Grad
tar/neuropsihijatar ................ 1 izvr{ilac putem po{te ili li~no na adresu: Zavod za Broj: 1258/10.
medicinu rada i sporta RS, ul. Zdrave Korde Dana: 30.12.2010. god.
Posebni uslovi: br. 4, Bawaluka, sa naznakom: “Prijava za
- VSS – Medicinski fakultet, specijaliza- konkurs“. Na osnovu ~lana 7. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik RS” broj 75/04),
cija iz psihijatrije ili neuropsihijatrije Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se ~lana 272. ta~ka 4 Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`beni glasnik RS” broj
- Licenca Komore doktora medicine RS. razmatrati. 127/08) i ~lanova 37. i 60. Statuta KP “KOMUS” a.d. Novi Grad, Nadzorni odbor KP
“KOMUS” a.d. Novi Grad na sjednici odr`anoj dana 30.12.2010. godine donio je
OSNOVNI SUD U BAWALUCI ~lana 70 ZPP-a. Isti mora biti razumqiv i
BROJ: 71 0 P 030807 06 P sadr`avati ozna~ewe suda, ime i prezime stra-
Dana, 10.1.2011. godine naka, prebivali{te ili boravi{te, oznaku wi-
hovih punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, ODLUKU
Kod ovog suda u toku je parni~ni postupak u sadr`inu izjave i potpis podnosioca. Prema
pravnoj stvari tu`ioca Pro Credit bank DD Fi- odredbi ~lana 62 stav 2 ZPP-a odgovor na tu`bu
lijala Bawaluka protiv tu`enih Trivunovi} je obavezan. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e
Saziva se druga vanredna Skup{tina akcionara KP “KOMUS” a.d. Novi Grad koja }e
Stane iz Bawaluke ul. Kraqa Petra II br 22, ista}i eventualne procesne prigovore i izja- se odr`ati dana 1.2.2011. godine u 10 ~asova u prostorijama Kulturno obrazovnog cen-
Brankovi} Miodraga iz Bawaluke ul. Starog Vu- sniti se da li priznaje ili osporava postav- tra u Novom Gradu, ulica Kara|or|eva 71.
jadina br 12 i Trivunovi} @ivka iz Bawaluke qeni tu`beni zahtjev, ako osporava u odgovoru Za Skup{tinu se predla`e sqede}i
ul. Kraqa Petra II br 20 sada nepoznate adrese moraju biti razlozi zbog kojih se tu`beni zah-
boravi{ta, radi pla}awa duga, v.s 4.787,52 KM. tjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni za-
Tu`ilac u tu`bi navodi da je sa tu`enim sniva svoje navode, dokazi kojim se utvr|uju DNEVNI RED
zakqu~io ugovor o kreditu da tu`eni ne ~iwenice i pravni osnov za navode tu`enog.
izvr{avaju ugovorne obaveze pa tra`i po osnovu Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu da podnese
ugovora o kreditu odnosno ugovora o jemstvu protivtu`bu ako je zahtjev protivtu`be u vezi sa 1. Izbor verifikacione komisije, zapisni~ara i ovjeriva~a zapisnika;
tu`eni solidarno plate dug u iznosu od 4.787,52 tu`benim zahtjevom ili ako se ti zahtjevi mogu 2. Izbor predsjednika Skup{tine akcionara;
KM sa zakonskom zateznom kamatom od utu`ewa prebiti ili ako se protivtu`bom tra`i 3. Usvajawe Zapisnika sa prve vanredne Skup{tine akcionara;
do isplate. utvr|ivawe nekog prava ili pravnog odnosa od
~ijeg postojawa ili nepostojawa zavisi u cje- 4. Izbor i imenovawe ~lana Nadzornog odbora ispred Akcijskog fonda RS a.d.
Saglasno odredbi ~lana 349 stav 3 a u vezi sa lini ili djelimi~no odluka o tu`benom zah- Bawaluka i Fonda za restituciju;
~lanom 348 stav 3 do 7 Zakona o parni~nom po- tjevu. Dostavqawe tu`enom se smatra
stupku, dostavqa se tu`enim tu`ba na odgovor, 5. Imenovawe Odbora za reviziju.
izvr{enim protekom roka od 15 dana, nakon
podnesena ovom sudu dana 11.4.2006. godine sa dana objavqivawa.
prilozima-dokazima. Pozivaju se svi akcionari, pravna i fizi~ka lica, da li~no ili putem punomo}nika
Tu`eni je du`an da u roku od 30 dana dostavi SUDIJ A u~estvuju u radu druge vanredne Skup{tine akcionara.
sudu pismeni odgovor na tu`bu saglasno odredbi Emira Pu{kar Punomo} akcionara fizi~kih lica mora biti ovjerena od strane suda ili op{tin-
skog organa uprave, a ako punomo} daje pravno lice, onda se ovjera vr{i potpisom i
pe~atom ovla{}enog lica.
Akcionari i punomo}nici du`ni su da predo~e li~nu kartu ili drugi identifika-
cioni dokument.
Sa sadr`ajem materijala koji je na dnevnom redu zainteresovana lica mogu se upoz-
nati svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 ~asova u upravnoj zgradi KP “KOMUS”
a.d. Novi Grad do dana odr`avawa Skup{tine akcionara.
U slu~aju da se druga vanredna Skup{tina akcionara ne odr`i zbog nedostatka kvo-
ruma ili iz drugih razloga u zakazano vrijeme, ponovqena Skup{tina akcionara }e
biti odr`ana 7.2.2011. godine na istom mjestu i u isto vrijeme, sa istim dnevnim
redom.

Predsjednik Nadzornog odbora


Oyi} Gojko, dipl. pravnik
GLAS SRPSKE utorak, 11. januar 2011. 31

Oglase, reklame www.glassrpske.com

Oglasi
i ~ituqe DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

mo`ete predati
dopisni{tvu
GLASA SRPSKE

Prodajem ku}u 9h10, nedovr{ena 130 m 2 , cijena po dogovoru, tel. IZDAVAWE Prodajem poslovno-stambeni objekat
KU]E novogradwa, prizemqe poslovni pros- 065/562-426. P+1+M od 250 m 2 , ulica Stepe
Izdajem nov prazan stan od 35 i 50
PRODAJA tor, sprat i potkrovqe, stanovi, tel. Prodajem ~etvorosoban stan 76 m2, m2, vlastito grijawe na plin, sani- Stepanovi}a - Bawaluka, tel. 065/707-
051/317-719. drugi sprat, sa dva luksuzno tarna voda na plin, klimatizovano, 190.
Prodajem dvije starije ku}e na Prodajem ku}u i zemqi{te oko 3.000 opremqena kupatila, ~etiri sobe i ulica Stojana Novakovi}a 12, tel. 387 IZDAVAWE
parceli od 1.100 kvadrata, papiri m2 u ^elincu dowem, preko mosta, dva balkona, ul. Desanke Maksimovi}, 65/534-684. Izdajem kancelarijski prostor 46
uredni, ku}e ukwi`ene, lokacija hitno i povoqno, tel. 065/636-545. tel. 065/562-426. Izdajem namje{ten stan, poseban m2,centralno grijawe, klima, alarm,
odli~na, cijena povoqna, tel. 066/174- Prodajem ku}u, 50 m 2 stambenog Prodajem ~etiri dvosobna stana, ulaz, sa centralnim grijawem, zvati parking, preko puta parka ”Mladen
334; 387 65/294-106. prostora, saniranu, sa dvori{tem 120 novogradwa, odmah useqivi, od 48, 52, popodne, tel. 051/438-251; 065/174-145. Stojanovi}”, povoqno, tel. 387 65/621-
Prodajem ku}u sa dva stana + m2, ul. Gavrila Principa, hitno, tel. 53 i 64 m2, cijena 1.500 KM + PDV, Izdajem zaposlenom samcu,
248.
potkrovqe, gara`a, centralno grijawe, 065/636-545. tel. 065/562-426. namje{ten, mawi stan u ku}i, naseqe Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelari-
~vrsta gradwa, hitno i povoqno radi Prodajem vi{e ku}a na razli~itim Prodajem trosoban stan u Boriku, Ko~i}ev vijenac, kod medicinske jskog prostora u Bawaluci: centar,
preseqewa, tel. 065/334-821. lokacijama, Bawaluka, tel. 065/698- ima dva lifta, hitno i povoqno, tel. {kole, ima centralno grijawe, tel. {est parkinga, klima, alarm, cen-
Prodajem ku}u na Paprikovcu na 640 012. 065/636-545. 387 66/265-127. tralno, upotrebna dozvola, tel. 387
m 2 placa, 10h9, prizemqe, sprat, 65/666-435.
Prodajem ili mijewam ku}u u Prodajem stan 38 m2, centar, renovi- Izdajem jednosoban stan sa cenral-
potkrovqe nije izgra|eno, tel. 065/448- Jablanu za mawi stan u Bawaluci. ran, lift, centralno ili mijewam za nim grijawem, komunalije ura~unate u
763. Ku}a je novogradwa, tel. 065/297-732. garsoweru, tel. 065/870-004. cijenu, cijena 400 KM, tel. 065/525-
Prodajem u Bawaluci ku}u sa Prodajem ku}u 9h8 na sprat + ku}a 796. Izdaje se
Prodajem stan, ul. Gunduli}eva,
poslovnim prostorom i placem od 350 do plo~e + tri gara`e na placu 520 povoqno, tel. 065/631-613. Izdajem trosoban stan u potkrovqu,
2
m , kod Zelenog mosta, tel. 065/698-012. m2, papiri uredni 1/1, ulica Koste Vo- u ulici Jasimira Mal~i}a 3 kod auto- kancelarijski
jnovi}a 77 Bawaluka, tel. 051/460-568; Prodajem u Obili}evu (Abacija)
Prodajem ku}u u Dervi{ima P+1 sa {kole ”Volan”, tel. 065/566-181.
garsoweru 22 m2, prvi sprat, cijena
placem od 370 m2, stara gradi{ka cesta, 065/858-332. Izdajem jednoiposoban stan na prostor u centru
tel. 065/698-012. 50.000 KM, tel. 065/698-012.
Prodajem ku}u, povoqno, tel. Star~evici, namje{ten, cijena 300
Prodajem ku}u (imawa) u Bawaluci, 065/631-613. Prodajem stan, 56 m2, tre}i sprat, KM + re`ije, tel. 065/478-885.
^aire, Bawaluka, tel. 065/698-012. grada, uz fizi~ko
ulica Koste Vojinovi}a, 9h8 m druga Bawaluka, Kr~marice, vikend ku}a Izdajem dvoiposoban namje{ten
dva prva plo~a 11h8 m2 na placu 520 m2 8h8 P+S sa placem 1.800 m2, pomo}ni Prodajem u Bawaluci stan, 52 m2, stan na Lau{u, ul. Filipa Kqaji}a,
+ tri gara`e, papiri uredni 1/1, sve objekti na lijepom mjestu, cijena naseqe \ure \akovi}a, prvi sprat, tel. 065/497-846; 051/216-155.
obezbje|ewe,
komunalije pla}ene, tel. 051/460-568; 60.000 evra, tel. 051/437-934; 065/763- tel. 065/698-012.
065/858-332. Izdajem namje{ten sprat ku}e
941. Prodajem dva stana po 65 m 2 u (dvosoban stan) kod Klini~kog cen- video-nadzor,
Boriku, u ”Titaniku”, hitno, tel.
Prodajem ku}u prizemnicu na placu Prodajem ku}u, 9.5 x 10.5 m, ul. tra Paprikovac, tel. 065/577-639;
od 700 m2, ul. Stepe Stepanovi}a - Ada, Kozarska, novogradwa, dva trosobna
065/636-545. 051/302-770. higijeni~arsku slu`bu
110.000 KM, tel. 065/562-426. stana, veliko potkrovqe, na placu 890 Prodajem komforan stan 105 m2, Izdajem djevojkama ili samcima
Prodajem ku}u visoku prizemnicu na m2, tel. 061/218-659. klimatizovan, halogeno osvjetqewe, namje{ten jednosoban stan sa gri- i kantinu.
placu od 1.000 m 2 , ul. Stepe ameri~ki plakar od pet m, cijena jawem, bli`e centru, tel. 051/351-680;
Prodajem ku}u u Novoj varo{i sa 1.700 KM/m2, hitno, u Gunduli}evoj
Stepanovi}a, 120.000 KM, tel. 065/562- 065/450-544.
426. poslovnim prostorom i placem od 333 ulici, tel. 065/636-545. Telefon 051/231-077,
m2, tel. 065/698-012. Izdajem namje{ten dvosoban stan u
Prodajem ku}u na sprat s poslovnim Prodajem dvosoban komforan stan ulici Stevana Bulaji}a u Obili}evu,
prostorom, mawom dvori{nom ku}om, Prodajem ku}u prizemnicu, 14h9, sa 61 m2, drugi sprat, saniran, hitno, Bawaluka, tel. 065/442-242; 051/454- zvati do 16 ~asova.
oku}nicom, centar Kqu~a, hitno, tel. placem od oko 950 m2, kod prelaza Trn povoqno, mogu} dogovor, u Krfskoj 057.
065/636-545. - Jablan, cijena 85.000 KM, tel. ulici, tel. 065/636-545.
065/698-012. Izdajem polunamje{ten stan u ul.
Prodajem useqivu ku}u - dupleks, di- Prodajem stan, 48 m2, tre}i sprat Jovana Ra{kovi}a 110, tel. 065/833-
menzija 13h11 P+1+1 sa garsowerom u Prodajem hitno i povoqno novu (stan je saniran), ul. Cara Lazara - 758. Izdajem poslovni prostor 40 m2, u
potkrovqu, lokal u prizemqu sa cen- ku}u, nezavr{enu, 10h9, P+Pt sa 1.000 Obili}evo, cijena 90.000 KM, tel. ul. Bra}e Ma`ar i majke Marije, ugos-
2 Izdajem dvosoban nenamje{ten stan, titeqski objekat, a mo`e i prodaja,
tralnim grijawem, plac 500 m2, ul. m zemqi{ta u Rami}ima, iznad 065/935-191. prizemqe ku}e, na du`i period, ul.
Jovice Savinovi}a 101, tel. 065/696- ”Elektroprenosa”, tel. 051/437-934; tel. 065/588-889.
Prodajem u Boriku stan 39 m2 na Jasimira Mal~i}a 16, kirija 220 KM,
353; 065/417-581. 065/763-941. tel. 051/507-012: 065/816-173. Izdajem kancelarijski prostor 20
osmom spratu, tel. 065/239-082. m 2 , u ”Ekvator” centru, na prvom
Prodajem ku}u i sve objekte koje pos- [argovac (250 m od O[), prodajem Izdajem jednosoban namje{ten stan
Prodajem jednosoban i dvosoban spratu, tel. 065/799-432.
jedujem i 40 dunuma obradive zemqe u 500 m2 placa - ku}u sa dvosobnim sa centralnim grijawem na
stan, tel. 065/497-846; 051/216-155. Lakta{i, izdajem poslovni prostor
Glamo~anima, ulica Rade Jawu{a 60, stanom + trosobanim stanom + 66 m2 Petri}evcu u ku}i, tel. 051/355-830.
tel. 585-613; 066/668-355. poslovnog prostora + gara`a sa kot- 160 m2, upotrebna dozvola, pogodno za
Izdajem dvosoban namje{ten stan skladi{te ili mawu proizvodwu, tel.
Prodajem ku}u na sprat, po~etak Srp- lovnicom, cijena 125.000 KM, tel. Prodajem {est godina star su- kod ”Krajinalijeka” u Lazarevu, ul.
skih toplica, kod Turbeta, tel. 065/636- 065/935-191. perfunkcionalan dvosoban 065/294-606; 051/532-250.
Save Tekelije 15 i soba sa kupatilom
stan 56 m 2 . Deset minuta Izdajem poslovni prostor, 27 m2, u
545. ZAMJENA pje{ice od ”Boske” prije ”Glasa
na istoj adresi, tel. 066/143-576.
Prijedoru, tel. 051/323-424.
Prodajem ku}u, 130 m2, u ul. Gavrila Srpske”. Izdajem povoqno jednosoban ne-
Mijewam ku}u i 1.800 m2, zemqe u Izdajem kancelarije, namje{teno,
Principa, sa oku}nicom od 500 m2, namje{ten stan u nasequ Petri}evac,
hitno, povoqno, uz put, tel. 065/636-545. Bratuncu, za odgovaraju}e u Kantonu tel. 065/585-883. tel. 065/631-613.
Sarajevo, tel. 033/202-060; 061/827-590. Prodajem stan u Boriku - Bawaluka,
Prodajem ku}u u Obili}evu iznad Izdajem poslovnim qudima i Izdajem poslovni prostor 22 m2 za
”Alibabe”, povoqno, tel. 066/855-579. IZDAVAWE 56 m2, prvi sprat, uredni papiri, 1.800 stranim organizacijama dvosoban sve namjene upotrebna dozvola,
KM/m2, tel. 065/011-065. stan, potpuno namje{ten, u novoj Kara|or|eva 445, Bawaluka, tel. 282-
Prodajem ku}u na sprat sa dva stana Izdajem namje{tenu ku}u kod
Prodajem dva stana, useqivi, u cen- gradwi u centru grada, 700 KM, tel. 106; 065/635-449.
po 80 m2, dvori{tem, gara`om, po~etak Naprijedovog stadiona, porodi~nim i
ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam zaposlenim qudima, tel. 065/528-247; tru grada, vel. 82 m2 i 61 m2, cijena po 065/705-460. Izdajem novosagra|eni poslovni
za mawi stan uz dogovor, hitno, povo- 065/972569. dogovoru, papiri uredni - 1/1, tel. Izdajem jednosoban namje{ten mawi prostor od ukupno 135 m2 u Novoj
qno, tel. 065/636-545. 065/986-453. stan sa parking mjestom, poseban ulaz, varo{i (4 kancelarije i ~ajna
Izdajem ku}u namje{tenu sa ulica Marka Miqanova 1, Lazarevo,
Prodajem ku}u na sprat u Rami}ima Prodajem stanove 32 i 56 m2 kod dvo- kuhiwa) na spratu i poslovni prostor
gara`om i lijepim dvori{tem kod ogranak ul. Ivana Gorana Kova~i}a
na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 rane Mejdan, useqivo, cijena 2.300 pogodan za apoteku ili prodavnicu u
Bawaluke, tel. 051/215-158; 065/573- kod broja 177, tel. 065/096-490; prizemqu, 40 m2, tel. 065/526-335;
evra, tel. 065/935-191. 046. KM/m2, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. 051/380-940.
066/991-166. 065/275-393.
Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem POTRA@WA
i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod STANOVI Prodajem jednosoban useqiv stan 45 Izdajem u Bawaluci u Boriku lokal
vo}em, vlastito centralno grijawe, PRODAJA m2 ul. Kosovke djevojke, centar grada, Hitno potrebna garsowera ili 18,5 m2, ul. Rade Vrawe{evi} 25, za
preko puta ”Glasa”, ulica ^aire, mawi jednosoban stan u u`em centru sve namjene, upotrebna dozvola, PTT,
papiri 1/1, tel. 065/524-505. za poslovnu djevojku, internet -
Hiseta, hitno, tel. 065/636-545. cg, parking, kablovska, klima, tel.
Prodajem stanove u ^elincu od 32 obavezno, tel. 065/710-543. 065/525-436.
Prodajem dvije totalno sanirane m2. Nova gradwa, useqivi, tel. 051/551- Ukwi`en 1/1 vlasnik, cijena
ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 332; 387 65/332-828. 2.050 KM/m2 ili 58.000 evra, POSLOVNI Izdajem poslovni prostor u centru
3.500 m2, blizina petqe, asfalt do tel. 066/516-585 8157 M. PROSTORI Bawaluke, prizemqe, kod Hipo banke,
ku}e, struja, voda, odmah useqivo, u ul. Prodajem jednosoban stan 38 m2 , 20 m2, za sve namjene, tel. 065/650-503.
Borik, Korduna{ka 8, visoko PRODAJA
Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545. Prodajem stan 40 m2, Prijedor, cen- Izdajem poslovni prostor od 80 m2,
prizemqe, Bawaluka, tel. 065/682-818. Izdajem ili prodajem poslovni ulica Stepe Stepanovi}a - Bawaluka,
Prodajem ku}u na sprat sa tar, renoviran, tel. 066/210-172.
potkrovqem, tri trosobna stana s Prodajem dvosoban stan 57 m2, u prostor u Novoj varo{i, pogodan za tel. 065/707-190.
Prodajem dvosoban stan 64 m2, prvi razne djelatnosti, povr{ine 140 m2,
gara`om, oku}nicom, 330 m2, vlastito Bara}ima kod Mrkowi} Grada, voda, Izdajem poslovni prostor 50 m2, u
struja, asfalt, tel. 051/586-618. sprat, ul. Save Quboje 12, Star~evica, tel. 065/527-849.
centralno grijawe, kod Zavoda dis- Obili}evu, Cara Lazara, zvati od 8
trofi~ara u ul. Dr Velimira tel. 065/227-396. Prodajem opremqenu pekaru, povo-
Prodajem nov stan 66 m2, prvi sprat, do 16 ~asova, tel. 066/235-816.
]orovi}a, hitno i povoqno, papiri na Star~evici, ulica Sime Miqu{a, KUPOVINA qno, tel. 065/631-613.
1/1, tel. 065/636-545. Izdajem poslovni prostor pogodan
tel. 065/526-714. Kupujem mawi stan, dvosoban, do 50 Prodajem ili izdajem halu, povoqno,
tel. 065/631-613. za apoteke, predstavni{tva, kancelar-
Prodajem ku}u u Zalu`anima na Prodajem garsoweru od 30 m2 u iz- m2 u Bawaluci, bli`e centru, tel. ije, ambulantu i drugo. Grijawe: drvo,
glavnoj ulici, tel. 065/497-846; 051/216- gradwi, useqiva u martu 2011, 57.000 063/956-300. Prodajem vi{enamjenski objekat centralno na lo` uqe, klima, struja.
155.
KM, tel. 065/562-426. Kupujem jednosoban stan u veli~ine 13,5x8,5 m2 na placu od 1.000 Du{ka Ko{~ice br. 22, Bawaluka, tel.
2
Prodajem ku}u na sprat s dva Bawaluci, tel. 051/218-084; 065/236- m ili mijewam za mawi stan, 065/526-532; 051/213-177.
poslovna prostora, gara`om i Prodajem dva dvosobna stana u iz- Milosavci kod Lakta{a, tel. 065/522-
gradwi od 44 i 56 m2, po 1.650 KM sa 704. Izdajem - prodajem poslovni pros-
oku}nicom, 500 m2, u Krfskoj ulici, 151.
hitno i povoqno, papiri 1/1, odmah use- PDV-om, tel. 065/562-426. ZAMJENA Prodajem poslovni prostor, 52 m2, u
tor vlasni{tvo 1/1 TS ”^ajavec -
qiva, tel. 065/636-545. Prodajem nove gotove stanove od 42, Mijewam trosoban stan za jed- centru ^elinca, mo`e zamjena za Zenit”, tel. 065/515-384.
Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u 44, 46, 51, 64 i 66 m2 na atraktivnoj nosoban uz dogovor, Borik, stan je u mawi stan u Bawaluci, tel. 065/636- Izdajem poslovni prostor od 40 m2 u
na sprat + poslovni prostor pekara, s lokaciji, tel. 065/562-426. dobrom stawu, zvati od 8 do 11 i od 15 473. ul. Petra Pecije 48, odmah useqiv, tel.
dvori{nom zgradom, sa placem od 500 Prodajem nove stanove u apartman- do 21 ~as, tel. 051/253-614. Prodajem poslovni prostor od 45m2 370-298.
m2 kod ”Alibabe”, ulica Koste Voji- ima kod restorana ”Marko Polo” od Mijewam dvosoban stan, 47 m2, u prizemqe u novoj poslovnoj zgradi na Izdajem poslovni prostor, 63 m2,
novi}a, tel. 065/636-545. 48, 50, 63, 68, 72, 73, 81, 90, 108, 111 i Br~kom, za Bawaluku, tel. 065/889-959. Malti, tel. 065/768-669. tel. 065/526-338.
32 utorak, 11. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI

Prodajem ”lagunu” dizel, povoqno, Nastavnica matematike i fizike Prodajem dva grobna mjesta u Perdu-
GARA@E SOBE tel. 066/256-211. daje instrukcije u~enicima osnovne vovom grobqu, tel. 065/577-795.
PRODAJA IZDAVAWE Prodajem povoqno ”ford kurir” {kole, tel. 051/302-196. Prodajem ma{ine za dejonizaciju
(kedi) g.p. 1996. benzinac, u vrlo do- Ma{insko cijepawe drva vode, punionicu sokova i rostfrajni
Izdajem ili prodajem gara`u kod Izdajem dvokrevetnu sobu studentki- brom stawu, tel. 065/251-944. hidrauli~nim cjepa~em, rad motornom rakijski kotao, povoqno, tel. 065/068-
MUP-a, tel. 065/497-846; 051/216-155. wama, poseban ulaz, sa kuhiwom i ku- Prodajem dva ”mercedesa” 190 D reg- pilom, tel. 065/345-604. 663; 065/297-493.
Prodajem zidanu gara`u u ul. Vase patilom, centralno grijawe, centar istrovan do 9/11, u super stawu i 240 Vr{im usluge kucawa, {tampawa Prodajem stari tokarski stroj i
Pelagi}a br. 1, tel. 051/ 316-999. grada, tel. 387 65/585-524. D, nije registrovan, 1.200 KM u
kori~ewa, diplomskih, seminarskih bo~na stakla za kombi ”folksvagen”,
Prodajem gara`u u centru grada u Izdajem dvokrevetnu sobu studentki- voznom stawu, povoqno, tel. 065/068- tel. 065/666-233.
663; 065/297-493. i maturskih radova, cijena od 20 do 40
dvori{tu ul. J. Du~i}a 12 (preko puta wama, poseban ulaz sa kuhiwom i KM, jako povoqno, tel. 065/971-550.
ameri~ke ambasade) 15 m 2 visoka, kupatilom ima centralno grijawe, Prodajem dva yipa ”micubi{i pa- ZAPO[QAVAWE
pogodna za kombi ili terenca, tel. centar grada, tel. 387 65/585-524. jero 2,3”, dizel, 62 KW i ”nisan Ku}ni majstor vodo i elektroradovi,
POTRA@WA
065/710-572.
Izdajem namje{tenu sobu djevojci, pikap 2,5", dizel, 59 KW, u odli~nom popravke i od{topavawe odvoda, os-
Prodajem zidanu gara`u, 16,5 m 2 centar, povoqno, zvati od 11 do 19 stawu, povoqno, tel. 065/068-663; talo, povoqno i kvalitetno, tel.
kanal, struja, Milo{a Obili}a 56, 065/297-493. 065/882.511. Francuz tra`i djevojku za ku}ne
~asova, tel. 051/216-375. poslove, mogu}e stanovawe besplatno
tel. 255-673, 065/895-971. Prodajem ”mercedes 190” dizel i Posjedujem licencu za nadzor i
KUPOVINA Izdajem studentkiwama krevet u
benzin u dijelovima, tel. 065/218-600. izvo|ewe poslova grijawa, ukqu~uju}i
i plata po dogovoru, sve sa dogovorom,
dvokrevetnoj sobi, blizina Gradskog tel. 065/245-613.
Kupujem gara`u od 20 m 2 u mosta, sve pogodnosti za stanovawe, Prodajem kombi ”folskvagen” i plinsko. Dajem je na raspolagawe
vlasni{tvu, u u`em centru grada, tel. teretni, T-2, dizel, g.p. 1990. u izvo|a~ima radova ili investi- Ako imate SSS ili vi{u {kolu,
tel. 065/544-189.
051/219-761; 066/493-221. odli~nom stawu, tel. 065/169-469. torima, tel. 065/706-149; 051/464-725. `elite dobru zaradu, napredak u kari-
Izdajem dva le`aja studentima,
IZDAVAWE Borik, Korduna{ka 16, sa centralnim Prodajem ”mercedes 123”, ful, sa Nastavnik matematike i fizike jeri uz pla}eno {kolovawe, li~nu
Izdajem gara`u u ul. Vojvode Stepe, motorom i transmisijom 124, dizel, daje instrukcije u~enicima osnovne nezavisnost, nazovite i zaka`ite raz-
grijawem, zvati od osam do 20 ~asova,
cijena 70 KM, mjese~no, tel. 065/461- tel. 051/253-614. 55 KW, tip 200 D, u odli~nom stawu, {kole. Informacije i dogovor od 16 govor, tel. 066/247-277.
334. registrovan do 9/11, tel. 065/297-493; do 20 ~asova, tel. 065/668-947.
Izdajem dvokrevetnu sobu u Boriku, 065/068-663. Atraktivna djevojka tra`i
PLACEVI tel. 065/594-870, 065/655-437.
Prodajem ”golf 2”, 1,3 benzinac, g.
Dajem ~asove na harmonici i sinti- posao u butiku ili prodavnici,
sajzeru, na programu su narodne pjesme
PRODAJA Izdajem namje{tenu sobu, ul. Zore p. '85, registrovan godinu, tel. i kola, Bawaluka, tel. 051/303-011.
poznavawe rada na ra~unaru,
Kova~evi} br. 14, tel. 051/355-935. 065/450-300. tel. 066/195-798 8580.
Prodajem vi{e placeva u ^esmi kod Izdajem dvokrevetnu sobu djevo- Pravim sve od `eqeza, ograde, nad-
Prodajem "jugo 45", 1991. godi{te,
autopraonice ”Dado”, tel. 387 65/679- jkama, poseban ulaz, grijawe, centar stre{nice, stala`e, natkrivam Tra`im kuvaricu ili kuvara za rad
"reno tafik" 1995. godi{te, "audi 80"
481. grada, Du{ka Ko{~ice 2, tel. 051/212- 1989. godi{te, tel. 065/560-391, balkone, gara`na vrata, za{titne u Wema~koj, tel. 063/905-120.
Prodajem tri dunuma zemqe u 764; 065/561-328. 051/280-777. re{etke itd., tel. 065/600-993.
Zavr{ena SSS gimnazija i apsol-
Ivawskoj uz put, tel. 066/369-864. Iznajmqujem sobu `enskoj osobi u Prodajem ”audi A8”, 2003, benzin, Instrukcije i privatni ~asovi iz
vent na arhitekturi, mu{karac,
Prodajem plac, 600 m 2 , sa ku}i u blizini carinarnice na Pred- povoqno, tel. 065/631-613. engleskog jezika, tel. 051/275-145.
ozbiqan, tra`im bilo kakav posao na
gra|u, tel. 066/717-305.
urbanisti~kom dozvolom u nasequ DIJELOVI I OPREMA Dostava svega {to vam padne na podru~ju Bawaluke radi finansirawa
^esma, zvati poslije 16 ~asova, tel. Izdajem studentkiwama sobu sa gri- pamet i popravke sitnih vodoinsta- na fakultetu, tel. 065/199-122.
051/307-644. Prodajem po ~etiri zimske gume za
jawem sa posebnim ulazom, tel. laterskih i elektri~nih kvarova u
yip 16, 17, 18 coli, tel. 065/513-795. Djevojka, ekonomski tehni~ar,
Prodajem parcelu 2.128 m2, na magis- 065/546-658. stanu, obavqa ozbiqan nezaposlen
tranom putu Bawaluka - Prijedor u Prodajem po ~etiri zimske gume za bravar, tel. 066/641-487. tra`i posao u kancelariji, butiku
Izdajem krevet u dvokrevenoj sobi
Prijakovcima, dozvoqena gradwa, tel. terence 16, 17, 18 coli ”mi{elin ili prodajnoj radwi. Poznavawe rada
mu{karcima, poseban ulaz, upotreba
065/609-350. kuhiwe i kupatila, centralno gri-
alpin”, tel. 065/513-795; 467-588. RAZNA ROBA na ra~unaru i engleskog jezika, tel.
Prodajem plac 500 m2 Rakova~ke bare - 066/363-302.
jawe, tel. 065/228-840; 051/211-892. Prodajem dizel turbo motor za PRODAJA
kod `utih zgrada, tel. 066/820-832. ”fijat dukato” kombi, godi{te 1993. Hitno potrebna iskusna djevojka za
Izdajem studentima mu{karcima
Prodajem plac 500 m2 Rakova~ke bare dvokrevetnu sobu u Boriku, preko puta i dijelove, tel. 065/666-233. posao manikira u RK "Boska", tel.
Prodajem staklene prizme, dva
kod `utih zgrada, tel. 065/750-711. kampusa i ”Akvane”, tel. 051/350-735; Prodajem servo letvu volana za paketa, 20 komada, tel. 065/197-142. 066/444-676.
Prodajem placeve u ul. Blagoja 066/834-204. "golf 3" i poluosovinu, tel. 065/391- Ozbiqna `ena pedesetih godina
Prodajem rakiju {qivovicu staru
Parovi}a, povr{ine 365 i 667 m 2 , Izdajem sobu sa dva le`aja, central- 383. ~uvala bi stariju `ensku osobu uz
vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. tri godine, ja~ine 18 gradi, zvati od
nim grijawem i upotrebom kuhiwe dv- Prodajem komplet vu~nu kuku za 18 do 20 ~asova, tel. 051/501-139. mogu}nost stanovawa sa istom, tel.
Prodajem plac 1.700 m 2 u Desnoj jema u~enicama, tel. 051/437-794; traktor IMT 560 povoqno i jeftino, 066/758-099.
Novoseliji, kraj glavnog puta, 800 m od 065/773-403. tel. 065/669-730. Prodajem elektromotor 11 KW, 1.400
obrtaja u minutu, tel. 429-003; 065/640- Potrebna tri sardnika za rad u Os-
Vodovoda, tel. 065/605-445; 051/413-257.
USLUGE
Izdajem za studentkiwe sobu sa gri- 070. igurawu, obuka je obezbije|ena u toku
Bawaluka - Rami}i, prodajem placeve jawem, tel. 065/546-658. rada minimum SSS, tel. 065/932-539.
od 500 m2 i 1.000 m2, tel. 065/569-294.
Izdajem sobu sa upotrebom kupatila, OSTALO Prodajem kalup za betonske stubove,
Prodajem plac, 500 m2, papiri uredni, kuhiwe i dnevnog boravka za dva stu-
metalna plo~a, 11 kom. sa vibracijom TURIZAM
elektro, tel. 429-003; 065/640-070.
1/1, dozvoqena gradwa, Tuzlanska 76, na denta, tel. 062/054-553. Vodoinstalater nudi usluge. Dajem PRODAJA
Star~evici, tel. 051/424-876, 066/449- garanciju na obavqeni posao, tel. Prodajem betonske stubove za vino-
920. Izdajem studentkiwama trokrevetnu
sobu sa centralnim grijawem u centru 051/211-763; 387 65/546-390. grade i ograde do tri m i ivi~wake za Turisti~ka agencija "Hilandar" or-
Prodajem plac u Zalu`anima kod Bawaluke, tel. 065/986-453; 063/995- staze i kanali}e, tel. 051/429-063;
Dajem instrukcije iz matematike ganizuje pokloni~ko putovawe na
{kole i u Trnu, tel. 065/497-846; 968. 065/646-070.
osnovcima, tel. 051/311-576. Svetu goru i Hilandar 20.6.2011. go-
051/216-155. Prodajem prijedorsku {qivu, 50
Izdajem sobu djevojci, upotreba dine sa desetodnevnim boravkom u
Prodajem plac 2.000 m2, iza kasarne Elektri~ar - ugradwa, zamjena au- stepeni, odli~nog ukusa i arome za
kuhiwe, kupatila, ku}a sa parnim Paraliji. Uplata u {est rata, tel.
Zalu`ani - Barlovci uz glavni put, tel. tomatskih osigura~a, interfona, sve prilike, svadbe, kr{tewa, slave,
grijawem u blizini carinarnice, tel. 051/465/210, 065/644-500.
065/882-511. grija~a, rasvjeta, indikatori, insta- ro|endane i ostalo, tel. 065/206-060.
Prodajem 20 dunuma zemqe pokraj
051/316-776.
lacije, gromobrani, dolazak i pregled LI^NI
Prodajem hrastova ulazna vrata za
magistralnog puta Prijedor -
Izdajem dvokrevetnu sobu sa cen- besplatni, Bawaluka, tel. 065/566-141. ku}u, {iroka 1,35 m, visoka 2,10 m i KONTAKTI
tralnim grijawem i upotrebom
Bawaluka, podesno za industrijski kuhiwe i kupatila, Borik, Rade Povoqno dajem ~asove wema~kog `eqezna vrata {iroka metar i visoka
pogon, tel. 051/317-719. Vrawe{evi}, tel. 066/898-247. jezika svim osnovcima i sredwo{kol- 2,40 m, kompletna, samo ugraditi,
Bawaluka, tel. 065/206-060.
Prodajem gra|evinske placeve, 1/1 u POTRA@WA cima, tel. 065/681-170. @ena 38 godina dobre du{e,
centru ^esme, uz glavni put, tel. Prodajem ma{inu za {trikawe ”to- pu{a~, upoznala bi deviznog
065/679-481, 051/359-010. Tra`im cimera u dvokrevetnoj sobi, Popravqam okvire nao~ara svih
vrsta, brzo i kvalitetno, Aleja Sve- jota”, rad u vi{e boja, povoqno, tel. penzionera iz Bawaluke radi
tel. 051/350-735; 066/834-204.
Prodajem plac povr{ine 3648 m2 u 065/425-122. braka. Zvati od 10 do 14 ~asova,
Kuqanima asfalt, struja, voda i tele- MOTORNA tog Save br. 16, tel. 051/318-227.
Prodajem ugaq za centralno gri-
tel. 066/265-874 , 8470.
fon, tel. 051/464-360; 066/408-499. VOZILA Rigips moleraj, renovirawe, povo-
jawe, Banovi}i-Kreka sa prevozom,
qna cijena, tel. 065/672-680.
Prodajem placeve na Lau{u i u Trnu PRODAJA povoqno, tel. 065/894-241; 061/241-163. Mu{karac situiran tra`i ozbiqnu
povoqno, tel. 065/497-846; 051/216-155. Iskusni ku}ni majstor obavqa sve `ensku osobu za upoznavawe i za-
Prodajem ”sitroen ksara pikaso”, Prodajem ~etvoro sobnih vrata za
Prodajem zemqi{te 2.100 m2 na autop- vrste ku}nih poslova, elektro, ku}u, sa {tokovima, pri vrhu staklo, jedni~ke izlaske, tel. 387 66/453-039.
2002, pre{ao 220.000 km, dizel 2.0
utu, povoqno, tel. 065/631-613. HDI, registrovan do septembra, ci- vodoinstalacija, moleraj i ostalo polovno, cijena povoqna, tel. 065/206- Udovac tra`i `enu do 63 godine,
Prodajem plac od 1.000 m2, povoqno, jena 11.300 KM, kontakt, tel. 387 vrlo kvalitetno i profesionalno, 060. koja, kao ja, nema pa`we, razumije-
blizina Kla{nica sve pogodnosti za 65/920-729. tel. 065/980-038. vawa, we`nosti i milovawa, za
Prodajem pi{toq ”italijanska
gradwu, tel. 065/803-315. Prodajem ili mijewam za jeftinije Gradimo kamine, pecane i fontane, bereta 6”. Posjedujem dozvolu, tel. qep{i zivot udvoje, tel. 38765/869-
Prodajem povoqno plac 1700 m2, 45 km "mercedes A klasa" 1,7, dizel 2001. g.p., tel. 066/256-211. 065/083-641. 208.
od centra grada za gradwu ku}e- tel. 065/528-247.
vikendice, tel. 282-106; 065/635-449. Prodajem ”pasat”, 1.9 dizel TDI,

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE


Prodajem zemqi{te 32.000 m 2 u '96. godi{te, limuzina, crni metalik,
Kuqanima na glavnom putu, cijena osam tel. 00381 64/66-85-155.
evra/m2, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem hladwak ”golfa 3”, benz-
Prodajem povoqno u Drago~aju (prema inac, sa klimom, tel. 065/391-383. Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima),
Motikama) 2 dunuma zemqi{ta pogodno Prodajem ”mercedes” benzin ml 400
za ku}u ili vikendicu, tel. 065/251-944. CDI godina proizvodwe 2002., 25.000
putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD,
Prodajem kod restorana "Jezero" plac KM, tel. 065/418-630. Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka
2.000 m2, povoqno, tel. 066/913-106.
Prodajem ili mijewam ”pasat kara-
Prodajem mawe placeve i dva i po van 1,9 TDI" sa ful opremom, godina Tekst:
dunuma zemqe na po~etku Jakupovaca, proizvodwe 1998, metalik, tel.
blizu novog autoputa, povoqno, tel. 065/535-708.
066/467-752.
Prodajem ”pe`o 405” benzinac,
Prodajem plac od 600 m2 u Bawaluci, stranac, u dijelovima, tel. 065/218-
naseqe Tuwice 40 m od Prijedorske 600.
ceste, plac ima projektnu doku-
mentaciju, struju, vodu, {upa, asfalt, Prodajem ”golf 2”, benzin, 87. g.p., u Telefon:
uli~nu rasvjetu, 50% upla}enih komu- dobrom stawu, metalik boja, povoqno,
nalija, tel. 065/288-628. Vilsonova, tel. 066/647-334.
GLAS SRPSKE utorak, 11. januar 2011. 33

Posqedwi pozdrav dragom ocu Posqedwi pozdrav dragom Tu`nim srcem javqamo rodini i prijateqima da je u nedjequ, 9.1.2011. godine,
u 63. godini `ivota nakon kratke i te{ke bolesti preminuo na{ dragi

RATKU
od bake Darinke Meter.
8564 A-1 M

RATKU Posqedwi pozdrav


\urinom ocu

od sina Du{ana, snahe Qiqane, unu~adi Andreje i Milice.

8564 A-8 M

Posqedwi pozdrav dragom ocu

RATKU RATKO
Goran Rosi} sa porodicom (Du{ana)
8566 A-3 M
\URI]
Posqedwi pozdrav
dragom kumu

RATKU

od sina Dragana, snahe Nata{e i unuka Veqka. Sahrana }e se obaviti u utorak, 11.1.2011. godine, u 13 ~asova na grobqu “Og-
8564 A-8 M wena Marija“ - Dowi Drakuli}.
O`alo{}eni: supruga Du{anka, sinovi Du{an i Dragan, bra}a Nedeqko,
Posqedwi pozdrav dragom djedu Milan, Milorad i Bo`idar, sestre \uja i Gordana sa porodicama, snahe
RATKU Qiqana i Nata{a, unu~ad Andreja, Milica i Veqko te ostala mnogobrojna
rodbina, kom{ije i prijateqi
od porodice Gagula.

8563 A-3 M 8564 B-5 M


Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom suprugu

RATKU

od unu~adi Andreje, Milice i Veqka.

8564 A-8 M

Posqedwi pozdrav dragom bratu


RATKU RATKU

od brata Milana, snahe Cece, Damjana i Jelene. od supruge Du{anke.


8564 A-8 M 8564 A-8 M

Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom bratu

RATKU

od brata Radivoja sa porodicom.

8564 A-8 M

Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav ~ika


RATKU RATKU
od brata Milorada, snahe Dragojle sa porodicom. od brata Vlade i Vesne Zec sa djecom.

8564 A-8 M 8564 A-8 M

RATKU RATKU
od prijateqa Slobodana Luki}a od Sa{e Ratkovi}a sa porodi-
sa porodicom. com.
8564 A-1 M 8564 A-1 M
34 utorak, 11. januar 2011. GLAS SRPSKE

Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom pri- Tu`nim srcem javqamo da je dana 10.1.2011. godine u 73. godini `ivota
jatequ i kom{iji
prestalo da kuca plemenito srce na{eg dragog supruga, oca, brata i djeda

RATKU
od Branka Ratkovi}a.
8564 A-1 M
RATKU Posqedwi pozdrav dragom kumu
\URI]U
od Ilije Milakovi}a sa porodicom.

014803 A-8

Posqedwi pozdrav ocu na{eg \ure

RATKU
od porodice Srdi}.
8569 A-1 M
BRANKA
Posqedwi pozdrav \urinom ocu
(Du{ana)
BUNI]A

RATKU
RATKU
Kolektiv Press RS od Borisa Vidqinovi}a sa Opelo }e se odr`ati u crkvi Jovana Bogoslova na Lau{u dana 11.1.2011.
porodicom. godine u 12.30 ~asova.
8565 A-8 M 8567 A-1 M
Sahrana }e se obaviti na grobqu Buni}i u Gorwim Borkovi}ima.
Posqedwi pozdrav dragom bratu i ujaku Posqedwi pozdrav dragom te~i Prevoz obezbije|en ispred crkve Lau{.
O`alo{}eni: supruga Qeposava, sin Du{ko, k}erka Biqana, snaha Marijana,
unu~ad, brat Stanoje, sestre Zorka, Dosta, Radosava i Milosava sa porodicama
i ostala rodbina i prijateqi

8556 B-5 M
Posqedwi pozdrav dragom svaku Posqedwi pozdrav dragom ocu

BRANI
RATKU
od Sr|ana i Branke.

od sestre Gordane i ne}aka Mirka i Du{ka.

8570 A-8 M 8579 A-4 M BRANKU


Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom te~i
od sina Du{ka, snahe Marijane,
unu~adi Anastasije, Mihaila i
Mateje.
BRANI 8556 A-2 M
Dana 11.1.2011. godine navr{ava
od svastike Jovanke, Radomira i Jelene. se godina dana od smrti na{e
drage sestre, zaove i tetke
8579 A-8 M

Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom ocu

BRANI
RATKU
\URI]U DARINKE
od Sa{e, Vesne i Filipa.
(ro|. Koprena)
od Bo{ka \uri}a sa porodicom. BRANKU DUCANOVI]
BRANKU
8561 A-8 M 8579 A-4 M BUNI]U S qubavqu i po{tovawem
od k}erke Biqane i unuka Pre- Brat Boro sa porodicom
od sinovke Dragice sa djecom. draga.
Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom bratu 8584 A-1 G 8548 A-3 M
8556 A-1 M
Dana 11.1.2011. godine
Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav stricu navr{ava se godina dana od
dragom stricu smrti na{e drage

BRANKU BRANKU BRANKU


od brata Stanoje i snahe Mire. od sestre Doste sa porodicom. od sestre Radosave sa porodi-
com. BRANKU BRANKU
8557 A-1 M 8557 A-1 M 8557 A-1 M
od sinovca Borislava, snahe od sinovca Dragana, snahe DARINKE
Dragane i djece. Nade, @eqe i Dragane.
8557 A-1 M 8557 A-1 M DUCANOVI]
SLU@BA ^ITUQA
TEL. 051/223-210 marketing@glassrpske.com Sestra Stevka i svak Mirko
8561 A-2 M
GLAS SRPSKE utorak, 11. januar 2011. 35

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana Posqedwi pozdrav dragom
7.1.2011. godine u 83. godini `ivota preminuo na{ dragi Tu`no sje}awe

NEMAWI
RADOVAN^EVI]U
\URO (Mile) Bio si na{ an|eo na zemqi, sve
si imao samo ne i krila, izne-
MILO[EVI] nada su do{li po tebe i dali ti
krila, da bi nas ostavio i odle-
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u rodnom mjestu Visu}, Ud- tio u nebo zajedno sa an|elima.
bina, Republika Hrvatska. Razred `enski frizer III8 sa STOJA
O`alo{}eni: supruga Milica, sinovi, k}erke, zetovi, snaha, unu~ad,
praunuka, bra}a te ostala rodbina, prijateqi i kom{ije.
razrednicom Biqanom Ubovi} \AKI]-MILUNI]
8582 A-8 G 8550 A-4 M
Pro{le su tri godine kako si nas napustila, ali mi Te se s ponosom sje}amo i ~uvamo uspomene
Tu`no sje}awe na dragog Posqedwi pozdrav dragom na Tebe.
Tvoja porodica
8554 B-2 M
Dana 12.1.2011. godine navr{ava
Posqedwi pozdrav na{oj tetki Opra{tamo se od na{e
se pet tu`nih godina od smrti
na{eg

NEMAWI
@ivio si svaki dan kao da je
posqedwi, kao da si znao da }e{ [AHZE
STOJANA prerano oti}i... Hvala ti {to si [AHZI
postojao. ZDRAVKA
ROGI]A Nikad te ne}u zaboraviti. GUSKI]A
Lana i Igor
Majka i sestre sa porodicama
Vladana O`alo{}ena porodica
8578 A-3 M 8583 A-1 G 8558 A-1 M 8558 A-1 M
Tri godine su pro{le, u suzama i sje}awu na tvoju dobrotu.
Osta}e{ u na{im mislima i srcu zauvijek. Tu`nim srcem javqamo svoj rodbini, prijateqima i poznanicima da
Tvoji: Vida, Mi{o i Gabriel sa porodicom Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana
9.1.2011. godine u 73. godini `ivota preminuo na{ dragi je dana 6.1.2011. godine u 68. godini `ivota preselila na Ahiret
8551 A-8 M na{a draga

Dana 12.1.2011. godine navr{avaju se tri godine od smrti


na{eg dragog

VOJISLAV (Nikole) [AHZIJA- [AHZA


TE[ANOVI] (Dedo)KOBIQ
Yenaza }e se obaviti u utorak, 11.1.2011. godine, u 15.30 sati u haremu
Sahrana }e se obaviti 11.1.2011. godine u 13 ~asova na grobqu Jama yamije - Gorwi {eher.
[qivica - Star~evica. O`alo{}eni: majka Rasima, k}erka Erna, sin Ernad, unu~ad Haris,
STOJANA O`alo{}eni: supruga Jela, sin David, k}erka Bo`ica sa porodicama i Ervin, Allan, snaha Emina, bra}a Reyep i Yemil, sestre Rabija, Mina
ostala rodbina i prijateqi.
ROGI]A 8552 A-8 M
i Azra, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi.
8559 A-8 M
S qubavqu i po{tovawem, Posqedwi pozdrav dragom ocu Posqedwi pozdrav dragom ocu Posqedwi pozdrav dragoj majci Posqedwi pozdrav dragoj majci
Tvoja supruga Stanojka i mala Vida
8551 A-8 M

Tu`no sje}awe na voqenog supruga i oca

VOJISLAVU VOJISLAVU [AHZI


[AHZI
od k}erke Bo`ice, zeta Mla|ana od sina Davida, snahe Gordane i Sin Ernad, unuci Haris, Ervin,
i unu~adi Jelene, Aleksandra i unu~adi Sre}ka i Tamare. Allan i snaha Emina. K}erka Erna
Nikole.
8552 A-2 M 8552 A-2 M 8559 A-2 M 8559 A-2 M

Posqedwi pozdrav dragom suprugu Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom stricu
ZORANA
ZRELECA
11.1.2010 - 11.1.2011.

S neizmjernom qubavqu ~uvamo uspomenu na Tebe.


Supruga Slavica i k}erka Sawa.
8392 A-8 G
VOJISLAVU VOJISLAVU @EQKO
VOJISLAVU TOQ
Dana 11.1.2011. godine navr{ava Tu`no sje}awe 11.1.1994 - 11.1.2011.
od kom{ije Mirka i Stevke. od sinovca Neboj{e sa porodi-
se deset godina otkako nije sa Svaki dan bez tebe je te`ak ... i
od supruge Jele. com.
nama na{a draga uvijek su tragovi, trenuci,
8552 A-1 M 8562 A-1 M 8552 A-1 M
doga|aji, slike i osje}aji, koji
Posqedwi pozdrav dragom nas sje}aju na tebe... i koji nam
dopuste da vjerujemo da si jo{
uvijek uz nas...
Po~ivaj u miru, an|ele na{!
Tvoja majka Sofija i sestra
SLAVKO @eqka
06011 A-4 IP
MILKA [IPKA
11.1.2004 - 11.1.2011.
MILI] VOJINU
Tvoji najmiliji: supruga Biqana,
Mico, vole te svi tvoji najmil- sinovi Dejan i \or|e i k}erke
Gordana i Ivana. Staka, Sanda i Nenad Novkovi}
iji
8549 A-2 M 8555 A-2 M 8568 A-1 M
36 utorak, 11. januar 2011. GLAS SRPSKE

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 5. januara 2011. godine, Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je dana
u 78. godini, preminuo na{ dragi 10.1.2011. godine, u 55. godini `ivota, iznenada preminuo na{ dragi

SAVO (Milenka)
LUKI]
1933 - 2011.
Sahrana }e se obaviti u srijedu, 12.1.2011. godine, u 14 ~asova na Novom be`anijskom grobqu u
Beogradu. Prevoz je obezbije|en. Autobus polazi 12.1.2011. godine u 5.30 ~asova sa platoa Auto-
buske stanice u I. Sarajevu.
O`alo{}eni: supruga Vasilija, sinovi Milenko, Rade i Vujadin, unu~ad Sava, Sini{a, Kata-
rina, Jana i Ma{a, snahe Sowa, Vesna i Ana i ostala mnogobrojna rodbina, kumovi i pri-
jateqi 013558 B-2 E

Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav


iskrenom prijatequ DU[KO
(Vida)
MIJATOVI]
DULI
od Nene Dragu{i}a sa porodi-
com.
8597 A-1 G

RATKU Posqedwi pozdrav


\URI]U dragom sinu
Sahrana }e se obaviti u utorak, 11.1.2011. godine, u 13 ~asova na mjesnom
grobqu Jeki}a Vis - Veliko Bla{ko.
od sestre \uje Vrhovac sa porodicom. O`alo{}eni: majka Grozda, otac Vid, brat Brane sa porodicom, te ostala rod-
8586 A-8 G bina i prijateqi
Posqedwi pozdrav kumu Posqedwi pozdrav
Draganovom ocu

8595 B-5 G
DU[KU
Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav kumu
dragom prijatequ

od majke Grozde i oca Vida.


RATKU RATKU
\URI]U 8595 A-3 G
od kuma Viktora Veselinovi}a
sa porodicom. od Gorana Mihajlovi}a sa
8598 A-1 G porodicom. 8587 A-1 G Posqedwi pozdrav
dragom bratu
Tu`no sje}awe na dragu suprugu Tu`no sje}awe na voqenu majku DULI DU[KU
DULI
od Borislava, Jagode i Ivane od kuma Stole i Nade sa porodi-
[eva. od Vaje, Radane i @eqke. com.
8589 A-1 G 8589 A-1 G 8596 A-1 G

Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav


voqenom ~i~i djeveru i stricu

DU[KU
STOJU STOJU
VOJNOVI]
Sinovi Aleksandar i Dragan od brata Brane i Gordane.
sa porodicama
Suprug Milorad
8577 A-2 M 8577 A-2 M 8595 A-3 G

Tu`no sje}awe na voqenu sestru Tu`no sje}awe na dragu Tu`no sje}awe na na{u dragu DU[KU DU[KU
DULI
od snahe Mirjane, sinovca Bo-
od porodice Yaji}. od sinovke Dane. jana i sinovke Bojane.

8595 A-3 G 8595 A-3 G 8595 A-3 G

Posqedwi pozdrav na{em Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav drugu


STOJU dragom bratu
STOJU VOJNOVI] DU[U
VOJNOVI] Sava, Jelena i Mirko Pastir Duji} Vida i Sawa
8585 A-1 G 8588 A-1 G
Nedostaje{ nam.
Tvoje sestre Mara, Radenka i
Gagana sa porodicama
8576 A-2 M

]I]I
DULI DULI

od Bojane i Bojana.
od brata Radovana sa porodicom. od Dule i Baji}a.

8595 A-3 G 8595 A-3 G 8595 A-3 G


GLAS SRPSKE utorak, 11. januar 2011. 37

Sje}awe

SEIDA i ADEM
UNKI]
Od januara 1992. i od juna 2002. niste sa nama. Ali, u na{im je
srcima, zauvijek, va{ topli dom.
Djeca, unuci i ostala porodica 8594 A-7 G

Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom

MIRKU
- ]I]I ]I]I
MIHAJLOVI]U od strica Mile i strine Deve.
8591 A-1 G
Prerano smo te izgubili, ali
zauvijek }e{ `ivjeti u na{im Posqedwi pozdrav dragom bratu
srcima.
Sestra Mira, zet Pero i ne}ak
Slavi{a 8591 A-3 G

Posqedwi pozdrav
dragom kolegi

MIRKU - ]I]I
JOVI MIHAJLOVI]U
[KONDRI]U od Sini{e i Qiqe.
8591 A-1 G

Posqedwi pozdrav dragom bratu


Biro za projektovawe i in`ew-
ering, urbanisti~ko i pros-
torno planirawe “Grad projekt”
d.o.o. Bawaluka

A-2 F

MIRKU
SLU@BA ^ITUQA
od brata Milutina sa djecom.
TEL. 051/223-210 8591 A-1 G
38 utorak, 11. januar 2011. GLAS SRPSKE

Voleo bih pre}i u neki klub na zapadu, ali svestan sam da nije-
dan igra~ iz na{e lige ne mo`e puno da bira.
Sport Radosav Petrovi},
fudbaler Partizana

Sedma etapa 32. relija Dakar u Ju`noj Americi

FOTO: AGENCIJE
“Orli}i“ na SP
Juniorska rukometna reprezentacija Srbije plasi-
rala se na Svjetsko prvenstvo koje }e biti odr`ano
na qeto u Gr~koj, po{to je u Vr{cu savladala se-
lekciju Islanda sa 28:24 (13:14) u tre}em kolu
grupe 1. kvalifikacija. Prethodno su savladali
selekcije Estonije i Makedonije.

Brzinac
Pad Ane Ivanovi}
Gubitak 100 poena u odnosu na prethodnu WTA
rang-listu ko{tao je Anu Ivanovi} pada na 21.
mjesto. Srpska teniserka je do ju~e bila 17. Francisko
igra~ica svijeta, ali je sa u~inkom od 2.500 po- Lopez

Lopezu i Al-Atijahu
ena sada ispod u~inka [arapove, Pavqu~enko-
ve, Rezai i Kirilenko koje su je pretekle.

U generalnom plasmanu Sainc sada ima prednost samo ne{to ve}u od minuta u
Odbojka{ke kadetske reprezentacije Srbije
u mu{koj i `enskoj konkurenciji pobjedama
odnosu na voza~a iz Katara
nad Izraelom i Hrvatskom, izborile su pla- BU ENOS AJ RES - Po - Desprea iz Francuske, a sko- dno{}u od preko sedam mi- losa Sainca iz [panije, dok
sman na Evropski {ampionat. Kadetkiwe su slije jednog dana pauze nas- ro ~etiri u odnosu na vode- nuta u odnosu na Desprea. je tre }i bio biv {i po bje -
savladale Hrvatsku sa 3:1 (23:25, 25:17, tavqen je 32. re li Da kar }eg u pla sma nu [pan ca Kod automobilista, Al- dnik Dakara Ju`noafrika-
25:16, 26:24), dok su kadeti dobili Izrael sedmom etapom koja je vo`e- Marka Komu. Atijah je brzinac pre{ao za nac @inijel de Vilije. U
tako|e sa 3:1 (25:12, 27:25, 22:25, 25:19). na od Arike do Antofagas- 2:40:57 ~asova, i za minut i generalnom plasmanu Sainc
te, a pobjede na toj etapi SAGMAJSTER 20 sekundi je bio br`i od sada ima prednost samo ne-
Iako u Partizanu ne skrivaju da im je prva odnijeli su ^ileanac Fran- zauzeo 65. mjesto timskog kolege iz Folksva- {to ve}u od minuta u odnosu
`eqa u zimskom prelaznom roku Katlego cisko Lopez Kontadro kod gena i branioca titule Kar- na voza~a iz Katara.
Mfela, 26-godi{wi napada~ Mamelodi San- motociklista i Naser Al- Jedini srpski predsta-
daunsa, u tabor “crno-bijelih“ mogao bi Atijah iz Katara u konku- vnik na 32. Da ka ru Ga bor Kamioni
kao novi {pic da stigne wegov suparnik iz renciji automobilista. Sagmajster je na sedmoj eta-
Lopez je do trijumfa na pi os tva rio 65. vri je me i U konkurenciji kamiona, Ale{ Loprais uspio je da trijumfom
Kajzer ~ifsa, {est godina mla|i Nolix Mu-
brzincu dugom 208 kilometa- sada zauzima 66. mjesto u ge- u sedmoj etapi prekine dominaciju Rusa. Drugi je na ciq sti-
sona.
ra do {ao u vre me nu od neralnom plasmanu. Na po- gao upravo Rus Firdaus Kabirov, dok je tre}i bio wegov su-
3:29:45 ~asova, sa predno{}u lo vi ni re li ja, ko ji se po narodnik Vladimir ^agin. U generalnom plasmanu Kabirova
od dva mi nu ta u odno su na tre}i put vozi u Argentini na prvoj i ^agina na tre}oj poziciji, dijeli upravo pobjednik
Foto dana aktuelnog {ampiona Sirila i ^ileu, vodi Koma, sa pre- sedme etape Ale{ Loprais.

Porodica je va`na zbog vaspitawa i savjeta


Trofej, MOK-a inspiracija mladima, ko- nije isto po~eti u, na primer, Crvenoj zvezdi
jeg sam dobio krajem pro{le godine za mene ili GIK Banat. Bitno je i kakav ti je kara-
ima specifi~nu te`inu. Hteli ili ne hteli, kter, da li si jak ili labilan. Ipak, ne posto-
mi sportisti jesmo uzori mladima. Kao i sve ji pravi recept. Ovo je moj put, na koji neko
javne li~nosti, stalno smo pod reflektorima mo`e, a i ne mora da se ugleda. Na`alost, ili
i mnogi bi `eleli da se ugledaju na nas. Zato na sre}u, danas je sport postao posao. A mladi
je to priznawe izuzetno. igra~i ne mogu uvek da izdr`e slavu. ^esto se
Ja se nisam trudio, udvarao mladima, ve} i uobraze, jer sada ih klubovi pla}aju za ono
Nikola Grbi}, sam se pona{ao kako sam ose}ao, imao poseban {to bi tek trebalo da budu. Dobijaju jake ugo-
proslavqeni odnos prema igri, saigra~ima i van terena. vore, a da to nisu i zaslu`ili, {to ih neretko
Mora{ da bude{ kompletna li~nost da bi ne- izbaci iz sedla. U Italiji se vi{e ne ose}am
odbojka{ kome bio uzor. Znam mnogo negativnih prime- kao stranac. Sebe do`ivqavam kao doma}eg.
ra, kada se veliki igra~i van borili{ta nisu Deset godina sam kapiten u reprezentaciji i
Znam mnogo negati- pona{ali kako im dolikuje. Porodica je mno- na tu ulogu sam navikao. Priznajem i da mi
vnih primera, kada se go va`na zbog vaspitawa, formirawa sistema prija kada nisam vo|a, jer ne moram da brinem
veliki igra~i van bo- vrednosti, odnosa prema svetu, ali i saveta o nekim stvarima. Sada sam opu{teniji.
rili{ta nisu pona- kako ne bi izgubio tlo pod nogama. Va`no je i [to se ti~e reprezentacije, najbitnije je
Sudija Derek Kolins poma`e ko{arka{u Majamija Dvejnu {ali kako im dolikuje. koliko si emotivno jak, inteligentan. Naro- da izborimo Olimpijske igre, a sve ostalo je u
Vejdu poslije pada da ustane. ~ito kada si mlad, kada odrasta{. I znam da drugom planu.
GLAS SRPSKE utorak, 11. januar 2011. 39

Pobjeda vaterpolista Partizana u ~etvrtom kolu Evrolige ATP turnir u Sidneju


Povratak Del Potra
Lagan trening
Ekipa Olimpijakosa u Beograd do{la u oslabqenom sastavu zbog finansijskih
SIDNEJ - Argentinski teniser Huan Martin del Potro
uspje{no se vratio na teniske terene poslije skoro jedno-
godi{we pauze prouzrokovane povredom zgloba {ake.
On se plasirao u drugo kolo po{to je savladao {panskog
problema koje pirejski klub ima, tako da Partizan nije imao ve}ih problema tenisera Felisijana Lopeza sa 6:7, 7:6, 7:6. Na turniru u
Sidneju, koji se igra za nagradni fond od 422.300 dolara,
ni u jednom momentu utakmice za ~etvrtog nosioca odre|en je srpski teniser Viktor Tro-
icki. Troicki je u prvom kolu bio slobodan, a u idu}em pro-
tivnik }e mu biti pobjednik duela [tepanek - ^ela.
Rezultati: Del Potro - Lopes 6:7, 7:6, 7:6, Stahovski - Be-
ker 7:6, 7:6, Majer - Vord 7:5, 6:0, Andrejev - [ardi 6:2 6:4,
@il - Nieminen 6:2, predaja Nieminena.

Svjetski kup u ski-letovima


Slavqe Morgen{terna
PRAG - Austrijanac Tomas uzeo je [vaj ca rac Si mon
Morgen{tern pobijedio je i Aman sa 10,1 po ena mawe,
u takmi~ewu u ski-letovima u skokovima od 215 i 197,5 me-
~e{kom Harahovu i ostvario tara, dok je tre}i bio doma}i
sedmu ovosezonsku pobjedu u takmi~ar Roman Kudelka sa
Svjetskom kupu, ~ime je u~- 401,2 bodova, odnosno skoko-
vrstio vo|stvo u generalnom vima od 208,5 i 211 metara.
plasmanu. Morgen{tern je u~vrstio
Pobjednik turneje “^etiri vo|stvo u generalnom plasma-
skakaonice“ je do trijumfa u nu Svjetskog kupa sa 1.083 bo-
Harahovu do{ao skokovima od dova, ispred Amana koji ima
211,5 metara u prvoj seriji i 681, dok je Austrijanac An-
193 metra u drugoj, sa ukupno dreas Kefler tre}i sa 621
414,5 bodova. Drugo mjesto za- bodom.
Du{an Mandi} FOTO: AGENCIJE
SPARTAK 6
BEOGRAD - Vaterpolis- ne ri je {en re zul tat, a u Mi la no vi} je re kao da }e VOJVODINA 8 Veselin Vukovi} skratio spisak
Mitrovi} prekobrojan
ti Partizana Rajfajzen sa- sqede }em ko lu gos tu je kod wegova ekipa poku{ati da
(0:2, 2:2, 1:2, 3:2)
vladali su Olimpijakos sa Barselone. popravi realizaciju, {to je
7:1 (1:0, 2:1, 2:0, 2:0) u ~et- Trener Partizana Igor naveo kao glavni problem. Bazen: CVVS “Spartak“ u Volgogradu.
vrtom kolu LEN Dalekovod
Gledalaca: 600.
Mi la no vi} izra zio je - Druga postava je igrala Sudije: Urlih [pigel (Wema~ka) i
Evrolige. `aqewe zbog toga {to Olim- mo`da i boqe od ove prve, Adrijan Aleksandresku (Rumunija).
Ekipa Olimpijakosa je u pijakos nije bio kompletan. jer je prva postava, ~ini mi Igra~ vi{e: Spartak 9 (2), Vojvodina
10 (5).
Beograd do{la u oslabqenom OLIMPIJAKOS se, imala respekt prema svo- Peterci: Spartak 1 (1), Vojvodina 1 (1).
sastavu zbog finansijskih jim gr~kim prijateqima koji SPARTAK: Fedorov, Finaev, Gajdukov,
problema koje pirejski klub
doputovao su u problemu. Pokazali smo ^e{ev, Panfil, Jur~ik 3, Stratan, La-
ima, tako da Partizan nije sa osam igra~a opet nedostatak koncentra- zarev 1, Bala{ov 1, Reke~inski, Lisu-
nov, Agarkov 1, Ivanov. Vladimir
imao ve}ih problema ni u je- - Prva postava Partizana cije, strpqivosti i stepena Karabutov.
dnom mo men tu uta kmi ce. imala je obzira prema, da ka- realizacije u samoj zavr{ni- VOJVODINA: Marinkovi}, Maksimo-
“Crno-bijeli“ su ovom pobje- `em, hendikepiranom Olim- ci i na tome }emo raditi u vi}, M. Mitrovi}, Vuksanovi} 1, Mili-
pijakosu. Meni je `ao {to je slede}e dve sedmice. Pred- ~i}, Vapenski 3, Matovi} 2, Ovuka,
dom do{li na korak od pla- Ran|i} 1, Ubovi} 1, Basara, Vasi}, V.
smana u ~etvrtfinale, po{to Olimpijakos do{ao u ovom, stoji nam najva`nija utakmi- Mitrovi}. Dejan Stanojevi}.
je beogradskoj ekipi sada do- skra}enom sastavu, jer ima ca ove se zo ne, po sle onog
voqan i remi sa Barselonom, finansijske probleme unu- remija u Beogradu idemo u PARTIZAN RAJFAJZEN 7
~ime bi Partizan kolo prije tar kluba. @ao mi je zbog to- Barselonu gde bi trebalo da OLIMPIJAKOS 1
kra ja obe zbi je dio pla sman ga {to smo izgubili jednu pobedom izborimo plasman u (1:0, 2:1, 2:0, 2:0)
me|u osam najboqih. utakmicu uigravawa - rekao ~etvrtfinale - zakqu~io je Bazen: SC “Vo`dovac“ na Bawici BEOGRAD - Veselin Vukovi} je odlu~io da me|u 18 putni-
Olim pi ja kos je zbog je Mi la no vi}. Milanovi}. Gledalaca: 1.200. ka koji }e putovati na Svjetsko prvenstvo, koje }e se odr`a-
{trajka doputovao samo sa Sudije: Sergej Naumov (Rusija) i Erhan ti od 13. do 31. januara, nema mjesta za Uro{a Mitrovi}a.
Ahmet Tulga (Turska).
osam igra~a i uprkos tome, Pobjeda Vojvodine Igra~ vi{e: Partizan 3 (0), Olimpi- Iako se o~ekivalo da ve} poslije me~a sa Austrijom saop-
me~ su po~eli veoma tvrdo, jakos 4 (1). {ti kona~an spisak, odluku je prolongirao za 24 ~asa s obzi-
Vaterpolisti Vojvodine ostvarili su prvu pobjedu u Evroligi
ali na kra ju su do `i vje li PARTIZAN RAJFAJZEN: Soro, rom na to da se na povredu `alio Uro{ Vilovski. Ipak,
po{to su u Volgogradu savladali Spartak rezultatom 8:6 Haxiteodoru, Ra|en, Korolija, Pijetlo-
pravu katastrofu. Strijelci stigla je potvrda da se ne radi o te`oj povredi, pa je selektor
(2:1, 1:1, 4:5, 4:2) u me~u ~etvrtog kola grupe B. vi}, Aleksi} 2, Prlainovi} 1, Radovi}
za “crno-bi je le“ su bi li odlu~io da ne povede Mitrovi}a. Ipak, ju~e je stigla nova
Najefikasniji u pobjedni~kom timu bio je Boris Vapenski sa 1, Avramovi}, Mitrovi} 1, Vujasinovi}
Aleksi} dva puta, a po jednom 1, [apowi}, Mandi} 1. Trener: Igor potvrda da }e sredwi bek Kreteja sa~ekati neku drugu prili-
tri gola, dva je dao Marko Matovi}, a po jedan Sr|an Vuksa-
Prla ino vi}, Ra do vi}, Mi - Milanovi}. ku {to se dalo naslutiti, jer jedino on nije ulazio u igru na
novi}, Miroslav Ran|i} i Nemawa Ubovi}. Trostruki strije- OLIMPIJAKOS: Deligianis, Milo-
trovi}, Vujasinovi}, i Man- posqedwoj provjeri protiv Austrije.
lac za Ruse bio je Vitalij Jur~ik, a po jedan pogodak dali su nakis, Delakas, Blanis 1, Fundulis, Te-
di}. Partizan sada ima dvije odoropuilos, Afrudakis, Komadina. - Na poziciji sredweg beka imamo [e{uma, Pribaka i Vu-
Lazarev, Rekens~inski i Agarkov.
pobjede, i po jedan poraz i Trener: Vangeli Pateros. ~kovi}a. Na Mitrovi}a ozbiqno ra~unamo u budu}nosti -
objasnio je odluku selektor “orlova“ Veselin Vukovi}.
Arvan Rezai sprije~ila srpski duel u Sidneju
Jelena izgubila, Jovanovski ide daqe Aus tralijanac odlu~io da se vrati

pro{le sezone. Bio je to ~et- ju Ka ne pi 22. igra ~i cu na Torp po~eo sa treninzima


vrti susret Jelene sa Fran- WTA lis ti re zul ta tom 2:0. MELBURN - Nekada naj- di{wi Torp. “Lete}i Ozi”
cuskiwom i trenutni skor je Bio je ovo prvi duel ove dvije boqi pliva~ svijeta Austra- nije odbacio ideju da pre-
2:2. U me~u punom preokreta te ni ser ke i prva po bje da lijanac Jan Torp, po svemu dvodi najboqe australijske
i brejkova boqe se sna{la srpske igra~ice. Jovanovski sude}i, vra}a se takmi~ar- pli va ~e na Olim pi ja di u
Rezai. Jelena je samo u drugom }e u drugom kolu igrati pro- skom plivawu. Lon do nu. Za de fi ni ti vnu
setu pokazala koliko zna, ali tiv Aravan Rezai. Turnir u Pe tos tru ki osva ja~ zla - potvrdu toga treba sa~ekati
to nije bilo dovoqno. Sidneju igra se za nagradni tnih olim pij skih me daqa devet mjeseci poslije wego-
JOVANOVSKI fond od 618.000 dolara. `eli da predvodi selekciju ve re gis tra ci je za do ping
Rezultati prvog kola: Li Australije na predstoje}im kon tro lu. Tor pov me nayer
zabiqe`ila ~etvrtu - Rodionova 6:1, 6:2, Azarenka Igrama koje }e se idu}e go- David Flaskas tvrdi da }e
pobjedu na turniru - Makarova 2:6, 6:2, 6:4, Ci- dine odr`ati u Londonu. nekada najboqi pliva~ svi-
Poslije tri pobjede u kva- bulkova - Kirilenko 6:3, 6:3, Torp je po~eo sa treninzi- jeta sigurno plivati u Lon-
lifikacijama i uspjeha na ~e- Per - Bamer 6:3, 5:7, 6:1, Pe- ma, ko ji su sas ta vni dio donu.
Bojana Jovanovski FOTO: AGENCIJE
lenyeri ma kra jem go di ne, neta - Hradecka 6:4, 6:3, Raza- programa sanacije povrije- - Wemu je London odavno u
SIDNEJ - Od duela srp- kolu od Francuskiwe Aravan Bojana je pokazala da bi ovo no - Za hva lo va 6:2, 7:6, |enog ramena prije dvije go- glavi. Za vrijeme Olimpij-
skih teniserki u Sidneju ne- Rezai sa 7:5, 2:6, 6:3. mogla da bude godina wene Mar ti nez - Han tu ko va 6:2, dine. skih igara u Pekingu vrlo
}e bi ti ni {ta, jer je, za Jankovi}eva je razo~arala pune afirmacije. Ona je us- 6:4, Jovanovski - Kanepi 6:4, - U stva ri ni ka da ni sam emo ti vno je pre `ivqavao
razliku od Bojane Jovanov- u Sidneju, gdje je pora`ena u pje{no zapo~ela takmi~ewe i 6:4, Klejbanova - Skjavone 6:7, prestao sa plivawem. Sada sva ku trku, `a le }i {to je
ski, koja je pobijedila Kaju prvom kolu. Najboqe rangi- u glavnom `rijebu. Trenutno 6:1, 6:2, Zahlavova Stricova - polako ulazim u formu i to os ta vio pli vawe. Si gu ran
Ka ne pi sa 6:4, 6:4, Je le na rana srpska teniserka nasta- 76. igra~ica svijeta u prvom Petrova 6:2, 6:2, Stosur - Vi- mi predstavqa izuzetno za- sam da London ne}e propus-
Jankovi} izgubila u prvom vila je sa lo{im igrama iz kolu je savladala Estonku Ka- kmajer 7:5, 6:4. dovoqstvo - izjavio je 28-go- titi - rekao je Flaskas.
40 utorak, 11. januar 2011. GLAS SRPSKE

FOTO: V. STOJAKOVI]
Pi{e: ODLAZAK
Darko u Sloveniju
PA[AGI] 18. januara

Bi}e boqe
Nova 2011. godina nije ba{ najblistavije po~ela za sr-
pski tenis, pogotovo `enski. Kada se ~inilo da je Ana Iva-
no vi} ko na ~no ona sta ra, po vre da trbu {nih mi {i }a
zara|ena u duelu Hopman kupa protiv Belgijanke @istin
Enan mogla bi da je sprije~i u wenom potpunom povratku.
Ve} je propustila turnir u Sidneju, a veliko je pitawe da
li }e biti spremna za prvi grend slem sezone, Otvoreno
prvenstvo Australije, koji se od 17. do 30. januara igra u
Melburnu.
Jelena Jankovi}, koja je pro{lu godinu okon~ala me|u de-
set najboqih teniserki svijeta, novu sezonu zapo~ela je po-
razom. U prvom kolu smotre u Sidneju od we je bila boqa
Francuskiwa Aravan Rezai. Za sada je jedina svijetla ta-
~ka Bojana Jovanovski, koja je uspje{no prebrodila kvali-
fikacije u Sidneju, potom i prvo kolo i najavila da bi ove
godine mogla da se ubaci me|u 50 najboqih teniserki svije-
ta. Ako bude sre}e, mo`da bude i uspje{nija. Marko Pani}
Sa druge strane, najboqi teniseri Srbije izgleda da su
jo{ na krilima osvajawa Dejvis kupa i sezonu su po~eli Rukometa{i Borca m:tel po~eli pripreme za nastavak sezone
prili~no uspje{no. Prvi reket Novak \okovi} odli~no je
igrao na Hopman kupu u Pertu, Janko Tipsarevi} je stigao
do polufinala ^enaja, dok je Viktora Troickog zaustavio
[vajcarac Roxer Federer u ~etvrtfinalu smotre u Dohi.
Sve su to rezultati koji daju nadu da bi ve} prvi grend
slem sezone mogao da bude uspje{an za srpski tenis, koji je
O{tro od starta
Do 18. januara radi}e se dva puta dnevno kako bi se ekipa {to prije vratila u {to
ve} godinama u samom svjetskom vrhu.
boqu fizi~ku kondiciju, a poslije toga na redu su kontrolni me~evi
Finale Kupa RS za kugla{e PI[E: DARKO PA[AGI] je pozdravio i direktor klu- igra~e je upoznao kormilar koji se igra u Selestatu kraj

Trijumf Metalmaksa
darkop@glassrpske.com ba Boris \ogo. Dragan Markovi}. Strazbura i zatim se vra}a-
BAWALUKA - U vedrom - Vri je me odmo ra je mo ku}i - istakao je Marko-
raspolo`ewu rukometa{i pro {lo i u idu }ih mje sec PRVI vi}.
BAWALUKA - Kugla{i Metalmaks Elnosa osvojili su
prvo mjesto na zavr{nom finalu Kupa Republike Srpske, Borca m:tel zapo~eli su ju~e mo ra te da se {to boqe kontrolni me~evi Po povratku u Bawaluku
oboriv{i 3.608 ~uweva. u Spor tskoj dvo ra ni “Bo - pri pre mi te za is ku {ewa u Sloveniji bi}e odigrano jo{ nekoliko
Drugo mjesto pripalo je kugla{ima Borca sa 3.581 ~uwem, rik“ pripreme za nastavak koja vas o~ekuju. To su pri- utakmica.
dok su Lakta{i bili tre}i sa 3.452 ~uwa. ^etvrta je bila se zo ne u Pre mi jer li gi je sve ga nas tu pi u Pre mi - - Sve do 18. januara tre- - Pla ni ra no je da odi -
ekipa Knin Revite sa oborenih 3.379 “drva“. BiH. jer li gi BiH, kao i u nira}emo dva puta dnevno u gra mo me~ sa beo grad skom
Najboqim kugla{em progla{en je \or|e Pa{tar (Borac), Prozivku je obavio {ef za vr{ni ci Ku pa - na gla - Bawaluci. Kondicioni dio Crvenom zvezdom, dva susreta
najboqa kugla{ica je Smiqka Bo{wak (Vrbas), dok je naj- stru~nog {taba Bawalu~ana sio je \ogo. priprema obavqa}emo u par- sa Ne kse Na {i ca ma iz
boqim igra~em Prve lige Republike Srpske progla{en Dragan Markovi}, a igra~e Sa pla nom pri pre ma ku “Mladen Stojanovi}“ i Hrvatske, kao i jo{ nekoli-
Neyad Spahovi}. Najperspektivniji kugla{ je Nemawa Ga- na Baw brdu, a takti~ko-te- ko kontrolnih utakmica. Ve-
li} (Kozara), a najperspektivnija kugla{ica Maja Kova~e- ILI] I KULENOVI] hni~ki u dvorani “Borik“. }inu wih odi gra }e mo u
vi} (Kozara). V. G. Potom odlazimo na turneju. “Boriku“. Vjerujem da je mje-
U proqe}nom dijelu prven- na ovim pozicijama i odlu- Prvo }emo u Sloveniji 18. i sec sasvim dovoqno vremena
stva Rukometni klub Borac ~ili smo da sa wima dvoji- 19. januara odigrati dva su- da se igra ~i vra te u top-
@enski rukometni klub Borac m:tel ne}e ra~unati na dvoji- com prekinemo saradwu. sreta sa Ceqem Pivovarnom formu i da potpuno spremni
Un~anin ostaje
cu igra~a. To su bek Alen Ku- Kulenovi} }e karijeru nas- La{ko, a zatim 20. u Wema- do~ekamo 11. februar, kada
lenovi} i pivotmen Darko taviti u Grada~cu, a Ili} u ~koj sa vode}om ekipom druge se u okviru 12. kola Premi-
BAWALUKA - Iako se po- ti oko finansija - rekao je Ili}. Prijedoru - naglasio je di- Bun de sli ge, Hi ten ber gom. jer lige BiH sastajemo sa do-
sqedwih dana pomiwala mogu- Un~anin. - Smatramo da imamo do- rektor Borca m:tel Boris bojskom Slogom u Bawaluci -
Od 21. do 23. januara nastupa-
}nost da kormilar @enskog Za to vrijeme rukometa{ice voqno raspolo`ivih igra~a \ogo. dodao je Markovi}.
mo na turniru u Francuskoj,
rukometnog kluba Borac Rade Borca vrijedno treniraju u
Un ~a nin na pus ti re do ve sklopu priprema za nastavak Jo{ jedna blistava sezona prwavorskih reli voza~a
Bawalu~anki, od toga ne}e bi- sezone.
ti ni{ta.
- Postojala je {ansa da preu-
zmem reprezentaciju Benina.
- Najva`nije u ovom trenutku
je da nema nikakvih povreda.
Radi se punim intenzitetom i
Prva mjesta po navici
PRWAVOR - ^e tvo ro - (AMD Bawaluka) u drugoj i
Pregovori su bili gotovo u sigurno je da }e igra~ice u
zavr{noj fazi, ali na top-formi do~ekati nas- ~la na eki pa prwavor skog ~etvrtoj trci.
kraju se nismo us- tavak prvenstva - dodao Auto-moto dru{tva jo{ je- - U ovoj kategoriji bilo
pjeli dogovori- je Un~anin. D. P. dnu takmi~arsku sezonu za- je dvadesetak konkurenata, a
vr{ila je u velikom stilu. zajedno sa kolegom Milo{e-
Petu godinu zaredom trijum- vi }em, ina ~e na {im Prw -
fo va li su u ge ne ral nom avor ~a ni nom, ra vno pra vno
plasmanu u reli {ampiona- sam podijelio pojedina~ne
tu Republike Srpske. Trke su pobjede u ~etiri trke. Takav
odr`ane u Slatini, Doboju, ishod do{ao je poslije neiz-
na Kozari i na Tjenti{tu, a vje snih i dra ma ti ~nih za -
voza~i su spretnost pokazi- vr{nica na{ih okr{aja na
vali u tri kategorije auto- stazi - naglasio je Kalaba,
mobila. dodaju}i da je qubav prema
Ekipa prwavorskih reli voza~a na Tjenti{tu FOTO: B. RADULOVI]
PRWAVOR ovom spor tu ste kao od oca
Qubo mi ra, ve te ra na auto- trka, iz 80-ih godina pro- koji je na kraju sezone imao,
poznat {log vijeka. u ge ne ral nom pla sma nu,
sta za, ko ji je jo{, ne sa mo
po reli voza~ima aktivan, nego i superioran, - Vozim na takmi~ewima {est bodova mawe od mene -
U klasi 1 predwa~io je i to u klasi 3. jo{ od 1979. godine, dok je pri~a veteran Qubomir.
Aleksandar Kalaba, a zna- Prwavor je de ce ni ja ma Aleksandar startovao dva - Prwavorska ekipa ima-
~ajne bodove svom timu do- poznat kao rasadnik kvali- desetak godina poslije me- la je na kraju sezone u gene-
ni je li su jo{ Qubi {a tetnih reli voza~a, ~ime je ne, odno sno odmah na kon ral nom pla sma nu 166
Milija{ i Romko Zakaquk. nas tavqena tra di ci ja ko ju {to je stekao voza~ku dozvo- bodova, a u najbli`oj pra-
Mladi Kalaba pobijedio je su ~lanovi mjesnog Auto-mo- lu. U mojoj kategoriji done- twi su dru{tva iz Isto~nog
u prvoj i tre}oj, a wegov ve- to dru{tva po~eli da weguju kle mi je pa ri rao sa mo Sarajeva, Trebiwa, Bawalu-
liki rival sa staza, ali i u vrijeme odr`avawa brzin- ko le ga Ma ksim Mi li ni}, ke, Lakta{a, Vlasenice...
Rade Un~anin dru gar, Dan ko Mi lo {e vi} skih mo to ci klis ti ~kih ~lan tre biwskog Le ota ra, B. R.
GLAS SRPSKE utorak, 11. januar 2011. 41

Borac Nektar pru`io dostojan otpor Igokei u finalu Kupa RS Odigrano sedam utakmica NBA lige
Kraq Lebron
Kvalitet u fini{u nastavqa teror
VA [IN GTON - Ma ja mi je sla vio u Por tlan du tek

do{ao do izra`aja
Iako su bili oslabqeni neigrawem Harvija i Rako~evi}a, Aleksandrov~ani su uspjeli
poslije dodatnih pet minuta (107:100), a sjajne parti-
je pru`ili su Lebron Yejms i Dvejn Vejd. “Kraq Yej ms“
je brojao do 44 poena, a sa kupio je i 13 skokova i {est
asistencija. Vejd se zaustavio na 34 poena, osam sko kova
i pet asistencija. Hit je imao sedam poena minusa na 90
pobijediti i do}i do {este titule u Kupu Republike Srpske sekundi do kra ja regularnog dije la, ali je zahvaquju}i
nezadr`ivom tandemu izborio produ`etak, u kojem je la-
ko slo mio otpor do ma }i na iz Orego na. U os ta lim uta -
kmi ca ma ni je bi lo izne na |ewa, a tre ba is ta }i no vu
so li dnu par ti ju Dar ka Mi li ~i }a ko ja ipak ni je bi la
dovoqna da Mi nesota savlada San An tonio. Mili~i} je
zabiqe`io 11 poena, 10 skokova i 5 blokada.
Re zul ta ti: San An to nio - Mi ne so ta 94:91, Fe niks -
Klivlend 108:100, Por tland - Majami 100:107, Denver -
Wu Orleans 87:96, LA Lejkers - Wujork 109:87, Toron-
to - Sa kra men to 118:112, LA Kli pers - Gol den Stejt
105:91.

Gr~ki klubovi u problemima


Povrije|eni Ke{eq
i Dijamantidis
ATI NA - Prvo ti mac Tre ner Du {an Iv ko vi}
Olim pi ja ko sa i ~lan odlu ~io je da posqedwu
srpske re pre zen ta ci je pro vje ru spre mnos ti igra -
Mar ko Ke {eq po vri je dio ~a obavi u srijedu prije po-
se na su botwem du elu sa dne, kada }e odlu~iti da li
Kavalom, zbog ~ega se nala- }e uvrstiti Ke{eqa u sas-
zi pod zna kom pi tawa za tav ekipe za veliki derbi
nastup na velikom derbiju gr~kog prvenstva.
Ko{arka{i Igokee FOTO: V. STOJAKOVI] sa Panatinaikosom. I u protivni~kom taboru
PI[E: DU[AN REPIJA ~etka me~a i ve} na kraju prve dostojan otpor. Zadovoqan sam vali smo nekim ishitrenim
Ke{eq je pro{ao qekar- imaju problema sa povreda-
sport@glassrpske.com ske preglede koji su pokaza- ma. Dimitrios Dijamanti-
~et vrti ne ste kli so li dnu igrom u drugom poluvremenu. {utevima koji obi~no ne do-
prednost, da bi Borac preko Ovako moramo igrati stalno nose ni{ta dobro. ^estitao li da wegov de sni ~la nak dis odma rao je u pro {lom
BAWALU KA - Ko {ar -
ka{i Igokee savladali su raspolo`enih Vladana Joco- ukoliko `elimo da savladamo bih gos ti ma na za slu `e no ni je te `e po vri je |en, ali kolu zbog bolesti, ali svi
Borac Nektar u finalnoj vi}a i Milana Adamovi}a neugodne ^ehe - rekao je Kli- osvojenom trofeju - zakqu~io nije mogao da trenira u ne- se nadaju da }e biti spre-
utakmici Kupa Republike prvo stigao, a zatim i do{ao pa. je Karali} djequ zbog bolova. Qekari man.
Srpske. Kona~nih 56:71 ne u vo|stvo krajem druge ~et- Stra teg do ma }ih Dra go Prelazni pehar kapitenu su mu tako|e savjetovali i Me~ dva najve}a rivala u
pokazuje pravi odnos snaga vrtine. Na odmor se oti{lo Ka ra li} bio je za do voqan pobjedni~ke ekipe Stevanu mi ro vawe da ne bi po gor - Gr~koj igra se su tra u 20
na te re nu, jer su do ma }i rezultatom 35:32 za Borac i igrom izabranika i rekao da Na|feju predala je Nada Te- {ao svoju povredu. ~asova.
imali prikqu~ak do polo- tada se ~inilo da Bawalu~ani se u ovom trenutku ne mo`e {anovi}, ministar porodice,
vine tre}e ~etvrtine kada mo gu pru `i ti ozbiqni ji o~ekivati vi{e. omladine i sporta u Vladi Sa{a Pavlovi} tra`i anga`man
je kva li tet Igo kee ipak otpor. - Dobro smo se dr`ali do RS, a Zoran Tegeltija predsje-
do{ao do izra`aja.
Aleksandrov~ani su name-
Do kraja utakmice Igokea
je samo pove}ala prednost za
polovine tre}e ~etvrtine, ali
tada nismo na{li odgovor za
dnik Ko{arka{kog saveza RS
uru~io je pehar u trajno vla-
Dalas nudi ugovor
tnuli svoj ritam od samog po- kona~nih 56:71. wihovu ja~u odbranu. Poku{a- sni{tvo. DA LAS - Sa {a Pa vlo vi} je otpu to vao u Da las na
pregovore oko potpisivawa ugovora. Meveriksi imaju
BORAC NEKTAR 56 MINISTAR prostora za novog igra~a poslije povrede Kerona Batle-
IGOKEA 71 Nada Te{anovi} VE^ERAS SA NIMBURKOM ra i otkaza koji je uru~en Stivu Novaku. Kako pi{u lo-
(10:18, 25:14, 8:20, 13:19) uru~ila pehar Ko{arka{i Igokee ve} da- luksuz i izgubiti jo{ jednu kal ni me di ji, tim iz Te ksa sa }e za po ~e tak po nu di ti
Sportska dvorana Borik nas od 17 ~asova o~ekuje utakmicu na doma}em terenu. desetodnevni ugovor Sa{i Pavlovi}u koji je bez kluba
Gledalaca: 1.500 Trener pobjednika Slobo- vrlo va`na utakmica u NLB Nimburk je vrlo opasna na- od pro{log qeta. Baranin, koji je poslije raspada Srbi-
Sudije: Adamovi}, Jovanovi}, Ja- ligi protiv neugodnog Nim- pada~ka ekipa koju je vrlo je i Crne Gore izrazio `equ da igra za reprezentaciju
kovqevi} (svi Bawaluka). dan Klipa ~estitao je igra~i-
ma na borbenosti i trofeju, burka koji je poslije serije te{ko zaustaviti ako ih kre- Srbije, nedavno je pomiwan kao mogu}e poja~awe Parti-
BORAC NEKTAR: To{i} 6, [tura- ali i dodao da je prioritet poraza vezao dvije uzastopne ne {ut. Na{ najve}i problem zana, ali sve je ostalo na glasinama.
novi} 2, Adamovi} 16, Vrawe{, Ko-
va~evi} 10, Kostadinovi}, Jocovi} NLB liga i me~ sa Nimburkom pobjede i to protiv srpskih su povrede, nadam se da }e Sa{a Pavlovi} je stigao u NBA ligu 2003. godine iz
12, Marko Jagodi} Kurixa 6, Blanu- koji Aleksandrov~ani igraju klubova Crvene zvezde i Ra- Harvi biti spreman, a o~eku- Budu}nosti. Poslije jedne godine u Juti sa dosta uspjeha
{a 2, Ivi}, Lon~ar 2, Triki}. Tre- ve~eras u Lakta{ima. dni~kog. jem da se i Rako~evi} “skine“ je pet se zo na igrao za Kli vlend, ali je ju na 2009. za -
ner: Drago Karali}. - ^es ti tao bih svo jim - O~ekujem vrlo te{ku uta- i pomogne koliko mo`e ako vr{io u Finiksu, kao dio trejda koji je [ekila O’Nila
IGOKEA: ^ejs 10, \erasimovi} 11, kmicu u kojoj jednostavno mo- to bude neophodno. Dodatni
Joksimovi} 9, Dozet, \urica 5, Na- igra~ima na pobjedi i osvoje- do veo me |u Ka va lirse. San si su po tom ot kupi li wegov
|fei 6, Vu~enovi}, Vitkovac 11, nom trofeju do koga nismo ramo do}i do pobjede. problem je i to {to ne}emo ugo vor, pa je Pa vlo vi} po tpi sao za Mi ne so tu, ali je u
Panti} 15, Florens 4. Trener: Slo- do {li ba{ la ko. Bo rac je Poslije poraza od Cedevite imati nijedan pravi trening, Timbervulfsima imao malu minuta`u.
bodan Klipa. ne smijemo sebi dozvoliti jer nemamo vremena.
igrao dobro i pru`io nam
Nesvakida{wi doga|aj u Francuskoj
Finalni susret Kupa Srpske za ko{arka{ice
Orlean dobio
Mladi Kraji{nik odbranio trofej ~etvrtinu 37:0
BAWALUKA - Ko{arka- re kao je tre ner “ma le nih“ Ovo je dobar temeq za budu- MLADI KRAJI[NIK 90 PA RI Z - Ne vje ro va tan jo{ tri Amerikanca. Pri-
{i ce Mla dog Kra ji {ni ka Zoran Mike{. }nost. IGMAN 54 duel odigrali su Orlean i je ove uta kmi ce eki pe su
ponovo su osvojile trofej Ku- Trener Igmana iz Isto- U dresu “malenih“ debi- Stra zbur u fran cus koj ko - imale isti skor od pet po-
pa Republike Srpske po{to ~ne Iliye Stefan Mandi} tovala je Zorica Mitov koja (19:10, 26:12, 22:13, 23:19) {arka{koj ligi. Orlean je bjeda i sedam poraza.
Sportska dvorana “Borik“
su u finalu savladale Igman poslije finala je rekao: je u Bawaluku stigla iz ita- u Bawaluci.
ra zbio gos te po bje dom od Prvih deset minuta me~a
sa 90:54. - Bawalu ~ki tim je lijanskog Priola. Postigla Gledalaca: 100. 96:39 {to i ni je po da tak ni je na go vje {ta va lo ova -
- Ulo ga fa vo ri ta je u opravdao ulogu favorita i je 18 poena. Sudije: Miqan [obod i Dragan ]a- za pre ve li ko ~u |ewe, ali kav ras plet jer su igra ~i
ova kvim su sre ti ma uvi jek ~estitam protivniku na po- zi} (Bawaluka). jeste ~iwenica da su doma- Or le ana vo di li sa mo sa
UTAKMICA
ote`avaju}a okolnost. Ipak, bjedi i osvojenom trofeju. MLADI KRAJI[NIK: Deura 20, J. }i drugu ~etvrtinu dobili 13:11. On da se de si lo ne -
Ovo je za nas jedno veliko
zavr{ena sa 37:0. {to {to se ne de{ava ni u
us pje li smo da pri ka `e mo Stojanovi}, Kne`evi}, Ra|enovi} 18,
dopadqivu igru i osvojimo iskustvo, ali i rezultat za u prvom dijelu Pavli{in, @akula 15, Latinovi}, Mitov Posebno je zanimqivo da mla|im kategorijama. Za 12
ponos. Mnogi klubovi `ele - Radi se o odli~noj igra- 18, M. Stojanovi}, Bogoje 7, Borenovi} je eki pa Stra zbu ra je dna mi nu ta, ra ~u na ju }i i dva
novi pehar. Protivnik je na
7, Granuli} 5. Trener: Zoran Mike{.
po~etku umrtvio ritam {to i sawaju da zaigraju u fina- ~ici. Odmah se pokazala kao od na jis ku sni jih u li gi i tre }e ~et vrti ne, ko {ar ka -
IGMAN: Mujovi}, Pinter 12, Petri~e-
nama nikako nije odgovara- lu kupa, a nama je to po{lo veliko poja~awe za na{ klub vi}, Sofovi} 14, Maltez 3, [arenac, da za wih igraju biv{i re- {i Stra zbu ra su pri mi li
lo. Me~ na po lu vre me nu je za rukom poslije samo neko- - re kao je tre ner Mla dog Ili} 2, Jerki}, Ili}, Pap~evi} 21. Tre- pre zen ta tiv ci Fran cus ke 42 po ena a pri to me ni su
bio re zul tat ski ri je {en - li ko go di na od osni vawa. Kraji{nika Mike{. D. R. ner: Stefan Mandi}. Di gbe, Gi fa i @e no i postigli nijedan.
42 utorak, 11. januar 2011. GLAS SRPSKE

FOTO: ARHIVA
Bo`i}no-novogodi{wi turnir u malom fudbalu Rudar Prijedor ju~e po~eo
“Grafi~ari“ pripreme za proqe}e
iznenadili
DOBOJ - Ekipa Mladi SDS Doboj, koju sa~iwavaju ugla-
vnom igra~i Kluba malog fudbala Doboj, opravdala je ulogu
favorita pa je osvojila prvo mjestu u Drugoj grupi seniora
17. bo`i}no-novogodi{weg turnira u malom fudbalu, koji se
odr`ava u organizaciji Op{tinskog fudbalskog saveza Do-
boj.
S druge strane, malo iznena|ewe pri~inio je sastav [tam-
parija RPS grafika, koji je uspio da savlada favorizovanu
Vi{u poslovno-tehni~ku {kolu i zauzme drugu poziciju, kojom
se plasirao u ~etvrtfinale turnira ~ija je zavr{nica na
programu 12. januara. Najve}e zasluge za uspjeh ove ekipe imaju
veterani Slavi{a \ukanovi} i Borislav Luki}.
Nastupali su i pioniri, a u daqe takmi~ewe plasirali su
se Evrofudbal 1 Gra~anica i FK Tesli}.
Rezultati: seniori: Nak komerc Doboj - Mladi SDS Doboj
2:5, Vi{a poslovno-tehni~ka {kola - [tamparija RPS gra-
fika 0:2, Mladi SDS - [tamparija RPS grafika 4:1, Visoka
poslovno-tehni~ka {kola - Mladi SDS 2:3, pioniri: Evro-
fudbal 2 - Sloga Doboj 3:0, Mladi SNSD - Evrofudbal 1 3:1,
FK Tesli} - @eqezni~ar Doboj 3:0, Najo gradwa Usora -
Evrofudbal 2 3:1, BH Barca Doboj Jug - Mladi SNSD 3:2,
Evrostil - FK Tesli} 2:3, Sloga - Majo gradwa 0:6, Evrofu-
dbal 1 - BH Barca Doboj Jug 6:2, @eqezni~ar - Evrostil 1:5.
Razigravawe za plasman u daqe takmi~ewe: Evrofudbal 1 - Zlatko \ori}

Zlatko \ori} kasni


FK Tesli} 3:2, Majo gradwa Usora - Evrofudbal 1 1:1, FK Te-
sli} - Majo gradwa Usora 2:0.
Sl. P.

U srba~koj Slozi bezbri`ni


Sti`e i Novakovi}
Na prvom okupqawu, uz dopu{tewe trenera Borisa Gavrana, nisu se pojavili
Mirza Xafi} i novajlija Zlatko \ori}, koji }e se zbog privatnih obaveza
kasnije prikqu~iti pripremama
PI[E: MARKO [UKA odradi}emo ovdje u Prijedo- nastavku tako|e `elimo da pobjede uz isto toliko neri-
sport@glassrpske.com ru, dok smo 6. februara pla- afirmi{emo dva-tri mla|a je {e nih re zul ta ta. [to se
PRIJEDOR - Fudbaleri ni ra li da ode mo ne gdje, igra~a iz na{ih mla|ih ka- ti~e gostovawa, tu je slika
Rudar Prijedora ju~e u 12 najvjerovatnije na more, gdje tegorija, da polako podmla- druga~ija, ostvarena je samo
~asova po~eli su pripreme ta~no jo{ ne znamo. I}i }e- |ujemo ekipu - zakqu~io je jedna pobjeda, dva nerije{e-
za nastavak sezone u Premi- mo ta mo gdje nam bude fi - Gavran. na rezultata i ~etiri poraza.
jer ligi BiH. Ve}ina fu - nan sij ski naj po voqni je - DRUGI Prvo ko lo nas tav ka
dba le ra ko ji su izni je li rekao je {ef stru~nog {taba {am pi ona ta do no si Ru dar
dio priprema
teret u jesewoj sezoni osta- Prijedor~ana Boris Gavran. Prijedoru gostovawe u Tre-
la je na Gradskom stadionu Rudar Prijedor se nalazi na na moru biwu protiv fudbalera Le-
u Prijedoru. petoj poziciji Premijer li- U dosada{wem toku sezo- ota ra sa ko jim su u prvom
Na prvom okupqawu, uz ge sa 21 osvojenim bodom i u ne “rudari” nemaju poraza na di je lu prven stva na svom
dopu{tewe trenera Borisa nastavku sezone igra~i ovog doma}em terenu, na svom sta- terenu odigrali nerije{e-
Ga vra na, ni su se po ja vi li kluba o~ekuju da ako ve} ne dionu zabiqe`ili su ~etiri no 1:1.
Mir za Yafi} i no vaj li ja napreduju, onda svakako da
Ekipa Sloge FOTO: B. RADULOVI] Zlat ko \o ri}, ko ji }e se zadr`e osmu poziciju, na ko- Oti{li
SRBAC - Zimski odmor za mena. U trena`nom procesu zbog privatnih obaveza ka- joj se trenutno nalaze.
Redove Rudar Prijedora ove zime napustila su ~etvorica
fu dba le re Slo ge, je seweg bi}e i mladi Dragi{a Lu- snije prikqu~iti priprema- - O~ekujem da nastavimo
igra~a na koje trener Gavran ne}e vi{e ra~unati. To su:
vi ce {am pi ona Dru ge li ge ki}, napada~ ni`erazrednog ma. tamo gdje smo stali, da se u~- Ivan Pavi}, Arnes Brki}, Sa{a Stijepi} i Goran Ku{qi}.
Republike Srpske, grupa Za- Mladog Kraji{nika iz Ku- - Prvi dio pri pre ma vrstimo u sredini tabele. U
pad, traja}e do 25. januara. kuqa, a od povreda su se opo-
Ta da }e kor mi lar Zo ran ra vi li Ne ven Ada mo vi} i Zavr{en 10. bo`i}ni turnir u malom fudbalu “Slavija 2011“

Vi zan ti ji pri ja li pe na li
Kresojevi} okupiti igra~e, Du{an Kova~evi} - istakao
me|u kojima }e biti i isku- je Kresojevi}.
sni napada~ Zoran Novako- Eki pa ima {est bo do va
vi}, ko ji `e li da akti vnu mawe od lidera iz Nove Ve- ISTO^NO SARAJEVO los 5:3 (Markovi} 2, Be}a- U pre di gri za vr{ni ce igra~a uru~eno je Mladenu
karijeru okon~a u mati~nom si, ali se u Srpcu ne opte- - Galerija Vizantija je po- re vi}, Ko ki}, \u ki} - seniorskog turnira odigra- Perovi}u iz Sarajevo osi-
kolektivu. re}uju `eqama da preteknu bjednik jubilarnog 10. bo- Opan ko vi}, Ju si}, Tur ko - ne su finalne utakmice za gurawa, dok je za najboqeg
- Na {em mla dom sas ta vu sastav Crvene zemqe, s ko- `i }nog tur ni ra u ma lom vi}). Jednoglasnom odlukom mla|e selekcije. Ekipa Fo- golmana progla{en Milan
mnogo }e zna~iti prisustvo jom }e se sastati ve} u dru- fudbalu “Slavija 2011“ po- `irija za najboqeg igra~a to Vas ke, sas tavqena od Lu ~i} iz eki pe Ro ma ni ja
ve li ~i ne ka kav je No va ko - gom proqe }nom ko lu kao {to je u fi na lu, po sli je turnira progla{en je Bojan igra ~a sa ra jev skog @eqe - Piksi.
vi}, po mno gi ma naj boqi doma}ini. boqeg izvo|ewa penala, sa- Regoje iz pobjedni~ke ekipe, zni~ara, slavila je u katego- G. I.
srba~ki fudbaler svih vre- B. R. vladala Delije Sarajevo sa dok je pri znawe naj boqeg ri ji omla di na ca do 15 DELIJE S. 2 (2)
9:8 (u regularnom dijelu me- gol ma na uru ~e no Vla di ci go di na po {to je u fi nalu G. VIZANTIJA 2 (0)
U Tekstilcu ne miruju ~a bilo 2:2). Vizantija je na Ba bo vi }u iz De li ja. Naj - poslije boqeg izvo|ewa pe-
penalima 8:9
ovaj na ~in iz svog se dmog boqi strijelac sa {est go- nala savladao Romaniju Pi-
Svi ostaju, fi na la sti gla do se dmog lo va bio je Ni jaz ksi rezultatom 7:6 (3:3). Strijelci: 1:0 Mulahmetovi} u 2, 2:0
Mulahmetovi} u 16, 2:1 D. Novoselac u
pe ha ra na mi jewenog po bje - Mu la hme to vi} (De li je).
dvojica dolaze dniku, dok su Delije do`i- Fer-plej pri znawe do di -
BOJAN
Regoje najboqi
30, 2:2 Bjelica u 39. minutu.
Strijelci iz penala: Mari} 3, Pavlo-
vi}, Mulahmetovi}, Babovi} (Delije Sa-
DER VEN TA - Da u re do vi ma Tek stil ca ozbiqno ra - vjele i tre}i poraz u borbi jeqeno je ekipi House Mi-
za naslov prvaka. U utakmi- los, dok su Zoran Sokni} i fudbaler smotre rajevo), S. Novoselac 3, D. Novoselac
zmi{qaju o proqe}noj sezoni, govori i ~iwenica da }e 2, Bjelica, Gvozdi} (Galerija Vizantija)
pripreme ekipe po~eti ve} sqede}eg vikenda. Trener Pre- ci za tre }e mjes to Mi ra` Slavoqub Gogi} progla{e- TKT Iki} je po bje dom Dvorana: SD “Slavija“ u Isto~nom Sa-
TKT je savladao House Mi- ni za najbolji sudijski par. od 4:3 protiv Raste osvojio rajevu.
drag Drini} i wegov prvi saradnik Dejan Pijetlovi} ima- Gledalaca: 400.
}e na raspolagawu kompletan jesewi fond igra~a jer u tre }e mjes to. Pe har naj - Sudije: Zoran Sokni} i Slavoqub Go-
redovima ovog kluba ostaje i Aleksandar Wegomirovi}, za boqeg igra~a ponio je Be- gi} (Isto~no Sarajevo).
koga je bilo zainteresovano i nekoliko prvoliga{a. wamin Ta tli} iz eki pe @uti kartoni: Mulahmetovi}, Mari},
^ampara (Delije Sarajevo), Regoje (Ga-
- Istrajni smo u na{im ambicijama da se vratimo me|u Fo to Vas ke, a epi tet naj - lerija Vizantija).
drugoliga{e. Anga`ova}emo i dva poja~awa iz brodskog Po- boqeg gol ma na osvo jio je Crveni karton: Slobodan Raj~evi} (Ga-
leta, Milo{evi}a i Kalabi}a, a stru~ni {tab ima}e na ra- Savo Karavdija iz Romani- lerija Vizantija) u 14. minutu
spolagawu i nekoliko talentovanih poletaraca iz na{ih je. U kategoriji omladinaca DELIJE SARAJEVO: Babovi}, ^ampa-
do 14 godina Romanija Pi- ra, O. Kre{talica, Pavlovi}, Goveda-
mla|ih selekcija - istakao je predsjednik Tekstilca Vlado rica, K. Sukovi}, Radmilovi}, Mari},
Bijeli}. ksi pobijedila je Sarajevo Turudija, Mulahmetovi}. Trener: Mirko
U rukovodstvu ovog kluba vjeruju da }e sa 35.000 maraka osi gu rawe sa 1:0. Tre }e Marvan.
mjesto osvojila je Picerija GALERIJA VIZANTIJA: Gvozdi}, Re-
op{tinskih sredstava, koliko im je odobreno, mo}i da po- goje, Kosori}, Raj~evi}, Berjan, D. No-
dmire sve obaveze koje su pred wima u 2011. godini. “Ogi” savladav{i Olimp s voselac, Bjelica, S. Novoselac, Kokot,
B. R. Ekipa Galerija Vizantija FOTO: G. IVANKOVI] 4:0. Pri znawe naj boqeg Radowa. Trener: Zoran Erbez.
GLAS SRPSKE utorak, 11. januar 2011. 43

Fudbaleri Borca ju~e po~eli pripreme za proqe}ni dio Premijer lige

Bawalu~ani krenuli ka tituli


Sre}an sam {to se
odazvalo svih 29
pozvanih
fudbalera, to je
znak da radim sa
ozbiqnim momcima
i profesionalcima.
Pred nama je
period u kojem
moramo dobro da se
spremimo,
rekao Jagodi}
PI[E: SLAVKO BASARA
basara@glassrpske.com
BAWALUKA - Svih 29
fu dba le ra ko ji su bi li
po zva ni na ju ~e ra{wu
prozivku Fudbalskog klu-
ba Borac odazvali su se i
upa li li mo to re na pu tu
ka osva jawu {am pi on ske
ti tu le u Pre mi jer li gi
BiH.
Od igra~kog kadra koji Darko Qubojevi}, Vlado Jagodi}, Ranko Travar, Radmilo [ipovac i Mile Jovi~i} FOTO: A. ^AVI]

je je se nas osvo jio ti tu lu samo napada~a Qubi{e Vu- crta ne am bi ci je, a one su go na go mi la nih pro ble ma os ta li na oku pu jer smo u mo pu nom sna gom. Prvi
na po lu se zo ni ni je bi lo keqe ko ji je spo ra zu mno osva jawe ti tu le prva ka. iz pro {los ti. Na na ma je li je poj pri li ci da prvi dio priprema je u Bawalu-
ras ki nuo ugo vor sa “crve - Nalazimo se na dobrom pu- da stvo ri mo kva li te tne pro|emo kroz ciq. Sada je ci, po tom sli je di odla zak
Imena no-pla vi ma“. Svi os ta li tu - istakao je trener Jago- pre du slo ve za re zul tat ske prava {ansa. Ako je ne is- u An ta li ju gdje }e mo odi -
igra ~i su na ra spo la gawu di}. us pje he. Is kre no se na dam ko ris ti mo pi tawe je ka da gra ti pet kon trol nih su -
Na prvom okupqawu pojavi- {efu stru~nog {taba Vla- Igra ~e je u ime Upra - i vjerujem da }emo sve pro- }e se po no vo uka za ti ova - sre ta. Pri po vrat k u
li su se: Asmir Avduki}, Pe- di Jagodi}u koji do 15. ja- vnog odbora pozdravio Ran- ble me ko ji nam se na |u na kva pri li ka. Vje ru jem da za ka za }e mo i g e ne ral nu
tar Kuni}, Vuka{in Benovi}, nu ara `e li da ima ja snu ko Travar koji je ~estitao pu tu ri je {i ti - ka zao je }e mo ipak na kraju sezo ne pro bu za [i ro ki Bri jeg.
Bojan Petri}, Leonid ]o- sliku kada je u pitawu ka- No vu go di nu i po `e lio Travar. biti prvi. Ne pla {im se proqe }ne
ri}, Milan Stupar, Bojan dar koji ima zadatak da ju- svima mnogo sre}e i spor- Na kraju je trener Jago- pre mi je re i me ~a na “Pe -
Puziga}a, Aleksandar Pe- ri {a na {am pi on sko tskog uspjeha. [ANSA di} upoznao igra~e sa pla- cari“, tempira}emo formu
trovi}, Stevo Nikoli}, znamewe. - Nadam se da }e koja se ne nom priprema. za taj duel - kazao je Jago-
Sr|an Grahovac, Sini{a - Is kre no vo lio i dru ga po lu - - Prva tri da na bi }e di} ko ji }e u stru ~nom
Dujakovi}, Boris Raspudi},
smije propustiti
bih da za dr`i mo se zo na bi ti tes ti rawa, 14. ja nu ar je {tabu raditi sa istim sa-
Marko Maksimovi}, Milan pos to je }i igra ~ki jednako uspje- K a pi ten Bor ca Vu le slobodan dan, a 15. kre}e- radnicima kao i jesenas.
Muminovi}, Nemawa Vida- ka dar. Sre }an sam {na kao i je- Trivunovi} je o predstoje-
kovi}, Du{ko Sakan, Ne- {to se odazvalo svih sewi dio }oj polusezoni rekao:
mawa Damjanovi}, Borislav 29 pozvanih fudbale- prvenstva i da - Na{e ambicije su is- TRIVUNOVI]: SVE OTVORENO
Miki}, Dra{ko @ari}, Mi- ra, to je znak da radim }e i upra va i te kao i kada smo u decem- Jedno od pitawa koje se ~es- nije po~eo, ima dovoqno
lan Sre}o, Nikola Luburi}, sa ozbiqnim momcima i fu dba le ri ispu - bru oti {li na odmor. to postavqa na Gradskom vremena. Za sada sam tu, ra-
Vule Trivunovi}, Du{ko pro fe si onal ci ma. Pred niti svoje zadatke, Idemo da se borimo za ti- stadionu glasi: Da li }e ka- dim, sve misli sam okrenuo
Staji}, Perica Stan~eski, nama je period u kojem mo- a sve u za je dni ~kom tulu koju zaslu`uju i klub
Nemawa Prodanovi}, Sini- piten Trivunovi} u maju po- ka Borcu s kojim me ugovor
ra mo do bro da se spre mi - ciqu koji se zove titula. U i grad Bawalu ka i na {i di}i {ampionski pehar? ve`e do kraja juna. Sve }u
{a Mar~eti}, Darko Male- mo. Vjerujem u ove igra~e i projektu “Evropski Borac“ vjer ni na vi ja ~i. Sa svim
ti}, Neboj{a Runi} i - Jo{ uvijek je sve otvoreno. raditi u dogovoru sa klubom
uz kva li te tne pri pre me za crta no je da osvo ji mo rivalima mo`emo da se no- Prelazni rok u Evropi jo{ - rekao je Trivunovi}.
Stefan Dujakovi}. mo `e mo da os tva ri mo za - prvo mjesto iako ima mno- simo. Drago mi je {to smo

Redove Mladosti iz Gacka napustio najboqi fudbaler Zriwski po~eo pripreme


Do{ao Marki}
Perovi} ide u Crnu Goru
GACKO - Ekipa Mlados- |u prvih {est ekipa. Nasto-
MOSTAR - Fudbaleri Zriwskog su ju~e zvani~no po~eli
rad za proqe}ni dio bh. elite. S obzirom na burnu jesen
{efa stru~nog {taba Slavena Musu o~ekuje dosta posla, jer
ti iz Gacka osta}e na okupu ja}emo da dovedemo i odre|e-
je za razliku od prethodnih sezona, ovaj put glavni ciq op-
u zimskom prelaznom roku, a na po ja ~awa u skla du sa
stanak.
prema najavama samo }e re- nov ~a nim mo gu }nos ti ma
Kada su u pitawu nova imena, za sada su tu Samir Duro,
do ve ovog her ce go va ~kog klu ba. Pri ori tet je da u
Pero Stojki}, kao i biv{i igra~ Borca i [irokog Brijega
prvoliga{a napustiti isku- pre la znom ro ku sa ~u va mo
Toni Marki}, dok bi Gruzijac Levani Kutalija ugovor tre-
sni napada~ Krsto Perovi}. pos to je }i igra ~ki ka dar.
balo da potpi{e najkasnije do kraja ove sedmice.
- Perovi} }e nastaviti Ako bude odlazaka onda }emo
Sa druge strane ekipa je sporazumno raskinula ugovore sa
ka ri je ru naj vje ro va tni je u deficit na pojedinim pozi-
Mirzom Rizvanovi}em, Alekom \uri}em, a na izlaznim vra-
Crnoj Gori. Osloni}emo se cijama u timu morati da na-
tima je i Suad Grabus. Hrvoje Mili~evi}, Davor Martino-
na doma}e snage i one igra- do kna di mo - re kao je
vi} i Ivan Bari{i} su juniori koji }e pripreme odraditi
~e koji su iznijeli teret je- Popovi}.
sa prvom ekipom.
seweg di je la u ko jem smo POJA^AWA
osvojili desetu poziciju sa
18 osvo je nih bo do va. Na
u skladu s nov~anim FK Sloboda (Mrkowi} Grad)
Start 19. januara
proqe}e moramo da budemo mogu}nostima
jo{ boqi jer `elimo osta- U prvom proqe}nom ko-
nak u Prvoj ligi Republike lu Ga~ani }e gostovati kod MRKOWI] GRAD - Dar- nak“ u Prvoj ligi Republike
Srpske - kazao je {ef stru- nekada{weg {ampiona Pre- ko Nes to ro vi}, {ef stru - Srpske.
~nog {ta ba Mla dos ti mi jer li ge BiH Mo dri ~a ~nog {ta ba Fu dbal skog Novi trener Nestorovi} je
@eqko Popovi}. Maksime koju su jesenas po- kluba Sloboda iz Mrkowi} u do go vo ru sa di re kto rom
Prvo okupqawe zakazano bijedili kod ku}e minimal- Gra da, iz vr{i }e pro ziv ku klu ba Goj kom \u ri }em ut -
je za drugi dio januara kada nim rezultatom 1:0. @eqko Popovi} FOTO: ARHIVA igra~a u srijedu, 19. januara. vrdio termin po~etka pri-
}e igra~i biti upoznati sa - Tempira}emo formu do vnim re zul ta tom, a to je i onda moramo da osvajamo bo- Prvo okupqawe planirano pre ma ka da }e i bi ti
planom i programom rada. proqe}ne premijere u Mo- remi na startu. Ako `elimo dove i na strani - kazao je je za 14 ~asova na stadionu prezentovan plan i program
- @e li mo da na kra ju dri~i. Nastoja}emo da drugu da ostvarimo ambicije i da Popovi}. “Luka“ i tada }e zvani~no rada tokom zimskih pripre-
prvenstvene trke budemo me- se zo nu za po ~ne mo po zi ti - zavr{imo takmi~ewe u vrhu, M. [. po ~e ti “ope ra ci ja op sta - ma. S. D.
44 utorak, 11. januar 2011. GLAS SRPSKE

FOTO: AGENCIJE
Barselonin trening gledalo 15.000 navija~a
Tako se voli klub
BARSELONA - Euforija koja vlada u Barseloni zbog
sjajnih igara fudbalera Pepa Guardiole u nedjequ je bila
i ja~a nego {to je uobi~ajeno. Zbog velike podr{ke tokom
cijele sezone, klub je odlu~io da nagradi navija~e otva-
rawem treninga.
^lanovi kluba su imali besplatan ulaz na Miniestadi,
Barselonin centar za treninge, dok su ostali pla}ali sim-
boli~nih pet evra da bi vidjeli Mesija, Inijestu, ^avija i
ostatak dru{tva koje je dan ranije, u 18. kolu Primere u gos-
tima deklasiralo Deportivo s 4:0. Na tribinama se okupi-
lo 15.000 navija~a, najvi{e djece, koji su pozdravqali svaki
potez 28 igra~a koliko ih je Gvardiola izveo na trening.
Fudbaleri su im uzvratili ispucavawem lopti na tribine,
a poslije toga i ulaskom u masu i podjelom autograma te fo-
tografisawem s obo`avaocima.

Fudbaler Liverpula pred organima FA


Nesta{ni Babel
LI VER PUL - Fu dba ler sklonio sliku arbitra koji
Liverpul Rajan Babel mora- je previ{e lako dosudio pe-
}e pred Arbitra`nom komi- nal Man ~es ter ju naj te du u
si jom Fu dbal skog sa ve za tre}em kolu FA kupa protiv
Engleske da obja{wava za- Liverpula, koji je odlu~io
{to je na svom Tviter pro- pobjednika. Na wegovom sta-
fi lu oka ~io sli ku su di je tusu trenutno stoji “Izvi- Kaka (Real Madrid)
Hauarda Veba u dresu Man- nite Hauarde Vebu“.
~ester junajteda na kojoj je Ovo nije prvi put da Babel Real zahvaquju}i Kristijanu Ronaldu dr`i korak za Barselonom
napisao komentar “I wega napada nekog preko interne-
nazivaju jednim od najboqih
sudija. To je smije{no“.
Ba bel je u me |u vre me nu
ta. Prije nekoliko nedjeqa je
iskritikovao biv{eg menay-
era “crvenih“ Rafu Beniteza. Magija opet na djelu
Ronaldo je sa nova tri gola ukupno postigao 22 u 18 utakmica i tako na listi
strijelaca odmakao Lionelu Mesiju koji je postigao 18 pogodaka
Tabela
MA DRID - Re al Ma - ka tituli. vrdio pobjedu.
drid je nastavio sa pobje- Da sve ne}e i}i kako je Ka da je Ka ka pos ti gao 1. Barselona 18 16 1 1 57:10 49
dama, a Kristijano Ronaldo Muriwo zamislio pokazali gol, portugalski stru~wak je 2. Real Madrid 18 15 2 1 46:16 47
3. Viqareal 18 11 3 4 34:18 36
sa odu{evqavawem planete. su gosti ve} na samom po~et- po~eo pretjerano da se raduje 4. Valensija 18 10 4 4 27:20 34
Nova tri gola Portugalac je ku kada su dva puta dolazili i da ispred klupe Viqareala 5. Espawol 18 10 1 7 23:24 31
postigao protiv Viqareala, do prednosti. Me|utim, pro- poziva publiku na jo{ ve}u 6. Atletiko 17 8 3 6 27:19 27
a u stri jel ce se upi sao i tiv Ronalda ni to nije do- podr{ku. Trener Reala iza- 7. Hetafe 18 8 3 7 28:25 27
drugi majstor Kaka koji se voqno. Po ko zna ko ji put zvao je bijes kod svih proti- 8. Majorka 18 8 3 7 23:21 27
kona~no oporavio od povrede ove sezone uzeo je stvari u vni~kih igra~a, a sudija je sa 9. Bilbao 18 8 2 8 27:30 26
10. Seviqa 18 8 2 8 25:29 26
i predstavqa}e najve}e poja- svoje ruke i rije{io pobje- klupe udaqio Kanija i tre- 11. Sosijedad 18 7 1 10 25:31 22
~awe @oze Muriwa u pohodu dnika, a Kaka je samo pot- nera Huana Karlosa Garida. 12. Deportivo 18 5 6 7 15:24 21
13. Santander 18 5 5 8 14:24 20
Rezultati VALENSIJA 14. Herkules 17 5 4 8 18:25 19
pobijedila 15. Osasuna 18 4 6 8 15:21 18
Rajan Babel FOTO: AGENCIJE Rezultati i strijelci 18. kola: Espawol - Saragosa 4:0 16. Malaga 18 5 2 11 23:37 17
(Osvaldo 8, Luis Garsija 30 penal, Alvaro 34, Garsija 87), Levante sa 1:0 17. Levante 18 4 3 11 19:29 15
U Juventusu nezadovoqni Majorka - Almerija 4:1 (Ramis 12, Kasadesus 37, Nsue 67, Pe- 18. Hihon 18 2 7 9 15:27 13

Potraga za poja~awima
Ro nal do je sa no va tri 19. Almerija 18 2 7 9 16:31 13
reira 88 - Krusat 66), Osasuna - Hetafe 0:0, Rasing - Spor- go la uku pno pos ti gao 22 u 20. Saragosa 18 2 7 9 16:32 13
ting 1:1 (Arnolin 30 autogol - Kastro 90), Real Madrid - 18 utakmica i tako na listi
TORINO - Generalni menayer Juventusa Bepe Marota je Viqareal 4:2 (Ronaldo 9, 45, 79, Kaka 82 - Kani 7, Ruben 18), strijelaca odmakao Lionelu pobjeda protiv Saragose i
rekao kako postoji mogu}nost da klub dovede jo{ neko po- Levante - Valensija 0:1 (Mata 83), Malaga - Atletik Bilbao Mesiju koji je postigao 18 Almerije. U borbi za Valen-
ja~awe prije kraja januarskog prelaznog roka, nakon {to je 1:1 (Demikelis 81 - Martinez 90), Real Sosijedad - Seviqa pogodaka. siju Levante nije ozbiqnije
u Juventus na pozajmicu do kraja sezone iz \enove stigao 2:3 (Rivas 23, Qorente 44 - Kanute 25, 65, Luis Fabijano U os ta lim uta kmi ca ma ugrozio Valensiju koja je po-
Luka Toni. 63), Deportivo - Barselona 0:4 (Viqa 26, Mesi 52, Iniesta nedjeqnog programa Espawol bijedila golom Huana Mate
Povrede nekoliko va`nih igra~a, kao i lo{i rezultati u 80, Pedro 81), sino} su igrali Herkules - Atletiko Madrid. i Majorka su do{li do lakih pred kraj susreta.
posqedwa dva kola doma}eg prvenstva, natjerale su ~elnike
kluba da razmi{qaju o poja~awima. Nastavqa se pri~a o odlasku napada~a Partizana
Poslije ju~era{weg poraza na gostovawu kod Napolija,
Marota je rekao:
- U odre|enom trenutku smo razmi{qali o borbi za Sku-
deto, ali na{ ciq je u}i u Ligu {ampiona, a nije re~eno da
Kleo ~eka jun i \enovu
se ne}emo jo{ poja~ati. U punom smo pogonu i ja sam opti- BEO GRAD - \e no va bi vaju u januaru. jo{ {est mje se ci pravi anga`man, odnosno da
misti~an. mogla da bude opcija za Bra- Italija je svakako pri- provede u Humskoj Par ti zan do bi je `eqeni
zilca, ali italijanski klub mamqiva, ali pitawe je ho}e i da tek onda na|e novac.
tek u junu planira da kupi li Partizan, a i sam Brazi-
FOTO: AGENCIJE

Sukob navija~a u Poqskoj napada~a. Pomiwe se i Na- lac ~ekati. Pravih ponuda
Poginuo mladi} poli, oba kluba ne bi imala
problem da izdvoje pet mi-
nema, i te{ko je da neko ho}e
u januaru da plati pet mili-
LO\ - Poqska po li ci ja - Lako je zamisliti kako bi liona evra, no ti transfe- ona evra za napada~a. Pomiwe
uhapsila je tokom vikenda 16 zavr{ila intervencija dvo- ri nisu mogu}i prije qeta. se Kina pa i Katar, ali to
huligana zbog velike ugovo- jice policajaca protiv 300 Me|utim pitawe je mo`e li sada nisu realne opcije.
rene tu~e fudbalskih huli- razjarenih bandita. Patrola i ho}e li Partizan ~ekati.
ga na na poqana ma 40 se po vu kla i oba vi jes ti la Luka Toni je napustio \e- PARTIZAN
kilometara od grada Lo| na de`urnog. Poja~awa su kre- novu, koja nije zaradila ni- tra`i pet
jugu Poqske, poslije koje je- nu la iz okol nih op {ti na. {ta, osim {to je u{tedjela miliona evra
dan mladi} ubijen, javqaju Prvi policijski automobili na wegovom ugovoru, koji is-
poqski mediji. stigli su poslije 10 minuta, tina nije mali. Italijanski mediji na-
Tu~u su fudbalski huliga- ali huligani su prekinuli Oni su zainte re sova ni vode da je Liverpul konku-
ni, navija~i lo|skih klubova tu~u i brzo se razbje`ali - za dovo|ewe Klea, ali bi taj ren ci ja klu bo vi ma Se ri je
Vi|ev i LKS, zakazali za su- izjavila je Joan Koncka iz transfer `eqeli da odrade A, no ta kombinacija otpa-
botu rano ujutru, {to daqe policije u Lo|u. u junu. Sa druge strane, po- da, jer ne postoji ni promil
od na seqa. Po li cij ska pa - Mladi} ~ije je tijelo poli- miwe se i Napoli, Kleo bi {anse da Kleo dobije radnu
trola stigla je po prijavi cija na{la na mjestu tu~e je prakti~no bio alternativa dozvolu.
gra|ana dok je tu~a jo{ traja- navija~ Vi|eva, a prema prvoj za fantasti~nog Kavanija, Prelazni rok se tek za-
la, ali je zbog velikog broja procjeni qekara uzrok smrti no ni Napolitanci nemaju huktava, ali u ovom trenutku
huligana sa~ekala poja~awe. su povrede zadobijene u tu~i. namjeru da taj posao zavr{a- ipak ras tu {an se da Kleo Kleo
GLAS SRPSKE utorak, 11. januar 2011. 45

Slavni Argentinac blizu posla u fudbalskoj Premijer ligi Engleske Magnus Hedman
Pla}a kaznu
zbog seksa
Maradona
pregovara sa
Fulamom STOK HOLM - Biv {i
golman fudbalske reprezen-
tacije [vedske Magnus He-
dman progla{en je krivim
U februaru zbog toga {to je imao seksu-
putujem u Englesku alne odnose sa prostitut-
kom i mora}e da plati kaznu
da vidim zvani~nu od 360 evra.
ponudu kluba koji Prvostepeni sud u Stok-
holmu je oslobodio Hedmana
je zainteresovan zbog nedostatka dokaza, ali
je ju~e drugostepeni sud po-
za moje usluge. ni{tio tu presudu i odlu-
Ako me ubijede, ~io da je nekada{wi golman
Seltika prekr{io zakon ta-
mo`da }u ko {to je platio za seks.
prihvatiti wihovu Hedman je priznao da je
imao seksualni odnos sa je-
ponudu, rekao dnom djevojkom, ali je tvr-
Maradona dio da nije znao da je ona
Dijego Armando Maradona FOTO: AGENCIJE pros ti tut ka i da joj ni je
BU ENOS AJ RES - Fu - najavio je da }e u februaru bi to prvi Maradonin po- dnom pre mi jer li ga {kom le ni Ma ra do na, ko ji je platio za seks. Djevojka je,
dbal ski me nayeri u Pre - po~eti pregovore sa jednim sao poslije u~e{}a na Svjet- ekipom u Engleskoj, ne ot- igra~ku slavu stekao u ita- me|utim, svjedo ~ila da je
mijer ligi Engleske uskoro zainteresovanim klubom iz skom prven stvu u krivaju}i ime kluba. lijanskom Napoliju. naplatila svoju uslugu i su-
bi mogli da dobiju dru{- engleske elite o dolasku na Ju `noa fri ~koj Re pu bli ci Popularni “El Pibe“ je dija joj je povjerovao.
U NOVEMBRU Nedavno je sud u Stokholmu
tvo Argentinca Dijega Ar- wego vu klu pu. Me di ji na gdje se Argentina nije pro- vi|en na pri je mje sec ve} po miwan
manda Maradone. Os trvu na ga |a ju da }e “El sla vi la eli mi na ci jom od kao po ten ci jal ni tre ner iz istog razloga kaznio i
Harizmati~ni “gau~os“ Pibe“ preuzeti Fulam. Bio Wema~ke u ~etvrtfinalu. “Krejven kotixu“ Blekburna, dok je intereso- prvotimca AIK-a iz Stok-
Maradona je Engleze je- - U februaru putujem u vawe za Argentinca pokazao holma Dulea Du`onsona, ko-
Li~na karta dnom eli mi ni sao “bo `jom Englesku da vidim zvani~nu i Fulam, za koji mediji na- ji je potom dobio otkaz u
rukom“ sa Mundijala, bilo ponudu kluba koji je zainte- ga|aju da }e pregovarati sa klubu. Magnus Hedman (37)
Ime i prezime: Dijego Armando Maradona je karijeru po~eo upravo u
je to u Meksiku 1986. godi- resovan za moje usluge. Ako Maradonom.
Datum i mjesto ro|ewa: 30. oktobar 1960. u Lanusu. AIK-u, a od 2002. do 2005.
ne, a sada veliki Dijego do- me ubi je de, mo `da }u pri - Zanimqivo je da je Ar-
Pozicija u timu: napada~ godine branio je za {kot-
la zi da po no vo po ko ri hvatiti wihovu ponudu. Ni- gentinac jo{ u novembru vi-
Visina: 165 cm ski Seltik. Za reprezenta-
Ostrvo, ovoga puta kao tre- sam o~a jan {to sam bez |en na tribinama “Krejven
Klubovi: Argentinos juniors, Boka juniors, Barselona, Na- ciju [vedske branio je na
ner. posla, znam da }u jednog da- kotiya“, za vrijeme utakmi-
poli, Seviqa, Wuvels Old Bojs, Boka Juniors. prvenstvima svijeta 1994. u
Di je go Ma ra do na je u na po no vo pre uze ti ne ku ce Fulama i Man~ester Si-
Reprezentacija: Argentina 91 (34) Sje diwenim Ame ri ~kim
izjavi za britanske medije ekipu. ^ini mi se da bi po- tija, {to je i “podgrijalo“
Trenerska karijera: Mandju de Korientes, Rasing, selektor Dr`avama i 2002. godine u
potvrdio naga|awa da }e u sao u Engleskoj za mene bio pri~e o preuzimawu ove eki-
Argentine. Japanu i Ju`noj Koreji.
februaru pregovarati sa je- pun pogodak - rekao je oma- pe.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

Obla~no Beograd Boris


DMITRA[INOVI]
U Srbiji }e biti obla- Subotica Maks. 9 oC direktor
~no, a u planinskim Min. 5 oC Mirjana KUSMUK
krajevima moglo bi do- glavni i odgovorni urednik
Bijeqina }i do slabog snijega.
Bawaluka Doboj Novi Sad
Minimalne dnevne tem- Darko GAVRILOVI] (zamjenik
Tuzla perature kreta}e se od - glavnog i odgovornog urednika)
Sandra MILETI]
1 do 5, a maksimalne od (novosti)
Zvornik
Obla~no 3 do 11 stepeni Celziju- Dragana ]OSI]
(dopisnici, dru{tvo, Glas plus)
Zenica sa.
sa ki{om Beograd Daliborka SEKULI]
(biznis)
U RS u toku no}i prola- Mehmed DIZDAR
zno kidawe obla~nosti a Sarajevo (hronika)
Vawa POPOVI]
ujutro ja~e naobla~ewe sa za- (panorama)
pada i jugozapada pro{iri}e se Tawa MILAKOVI]
na sve krajeve uslovqavaju}i obla- (Srbija, region)
Mostar Novi Pazar Ni{ Milenko KINDL
~no vrijeme, sa slabom ki{om prvo (svijet)
na zapadu, jugozapadu i jugu. Poslije- Neda SIMI]-@ERAJI]
podne }e se zona padavina premje- (kultura)
Darko GRABOVAC
{tati na centralne, sjeveroisto~ne i Nik{i} (Bawaluka)
isto~ne krajeve, dok }e na jugu biti Bawaluka Slavko BASARA
Pri{tina
10 oC
pquskova, te mogu}nosti za pokoji (sport)
Trebiwe Maks. Podgorica Tihomir GA^I]
rijetki grmqavinski proces. Tada }e
na zapadu i sjeverozapadu prestati
Min. 2 oC (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ
ki{a uz djelimi~no razvedravawe. NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici
Do kraja dana i u ostalim krajevima kraj Drvara, 31. jula 1943. godine.
prestanak padavina osim krajweg is-
Evropske metropole Od 15. septembra 1992. godine od-
lukom Narodne skup{tine RS izlazi
toka gdje se zadr`ava obla~no sa Amsterdam 2 Budimpe{ta 7 London 6 Prag 5 kao dnevni list Republike Srpske.
slabom ki{om. Jutarwa temperatura Atina 12 Bukure{t 6 Madrid 8 Rim 12 Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5.
vazduha -3 na pojedinim visoravnima Berlin 0 Carigrad 7 Minhen 6 Sofija 8 maja 2003. godine.
na istoku, u ostalim krajeva od 1 do Be~ 8 Dablin 4 Moskva -3 Stokholm -1
8, a dnevna od 6 do 11, lokalno na Bratislava 8 Kopenhagen 0 Oslo 0 Var{ava 1 e-mail: dopisnik@glassrpske.com
jugu i istoku do 13 stepeni Celzijusa. Brisel 1 Lisabon 15 Pariz 7 @eneva 2 marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marke-
ting: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka
551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53
46 utorak, 11. januar 2011. GLAS SRPSKE

Antena
Plesa~ na vjetru Francuski poqubac
Uloge: Uloge: Meg Rajan,
30
13 20 Brijan Kejt,
Mel Haris
22 Kevin Klajn,
Timoti Haton
RTRS Re`ija: Kreg Klajd PINK BH Re`ija: Lorens Kasdan
Imala je sre|en `ivot sve dok je vjerenik nije
KABLOVSKA napustio. Na sre}u, pojavio se sitni lopov koji }e
joj pru`iti sve {to joj je nedostajalo. @ivoti
Kejt i ^arlija izgledaju savr{eno. Zajedni~ku
egzistenciju isplanirali su do detaqa - od ku}e
B 92 do braka i djece. Sve }e se promijeniti kada, zbog
6.00 Jutarwi program 18.30 Vijesti straha od letewa, Kejt odustane od puta, a ^arli
10.00 Vijesti 19.00 Sun|er Bob, odlazi sam u Pariz na konvenciju. Wega osvoji
10.30 Super genije crtani film prekrasna Yulijet i on otkazuje vjen~awe. Odlu-
11.00 Otka~ena istorija 20.00 Nacionalna ~na da obnovi vezu ostavqena Kejt sjeda u avion, u
12.00 Pogre{na `ena, geografija i BBC kojem upoznaje sitnog francuskog lopova.
film 21.00 Tri ujutru,
14.00 Drugi svjetski rat u boji film
15.00 Najboqe godine, serija 23.00 Vijesti
16.00 Vijesti 23.30 Bez daha,
16.30 Sportski pregled film
16.50 Najboqe godine, serija 1.20 Otka~ena istorija
18.00 Super genije - Info kanal

Fox Crime
6.50 Metlok 17.40 Distrikt
7.30 Brojevi 18.30 Rexenesis Kada mlada djevojka do`ivi nesre}u na jahawu
8.20 Wujor{ki 19.10 Bjekstvo i ostane invalid, wen otac tra`i pomo} od po-
plavci iz zatvora znatih terapeuta koji koriste `ivotiwe da pomo-
9.10 Distrikt 20.00 Brojevi gnu qudima. Djevojka prvo mora da izgradi dobar
9.50 Odjeqewe 20.40 Nestali odnos i stekne povjerewe u terapeuta.
10.40 Bouns 21.30 Idili~ni
11.30 Prevaranti grad
12.20 Rexenesis
13.00 Brojevi
22.20 Dekster
23.10 Bouns
RTRS BN RTS 1 RTS 2
13.50 Wujor{ki 23.50 Zlo~ina~ki 6.00 Jutarwi 6.30 Jutarwi 6.00 Vijesti 5.50 Koncert za dobro jutro
plavci umovi program program 6.05 Jutarwi 6.50 U zdravom tijelu
14.40 Distrikt 0.40 Bjekstvo 9.00 Vijesti program 7.00 Kuvati srcem
15.30 Bouns iz zatvora 9.05 Nodi, 8.30 Nuki 8.00 Dnevnik 7.30 [umska {kola
16.10 Nestali 1.20 Rexenesis crtani film i prijateqi 8.10 Jutarwi 7.35 Pepa prase
17.00 Odjeqewe 2.00 Prevaranti 9.20 Mimo i ^arli, 8.35 Sesil program 7.40 Metro Erni

Fox Life
crtani film 9.00 Boqi `ivot, 7.50 Spajdermen
9.20 Vinslov - Bo`i}ni i Pepo serija 8.10 Aleks, crtani film
15.50 Svita medvjed, 9.00 Nezaboravne 9.40 U zdravom tijelu 8.20 Enciklopedija
7.00 Ko `iv ko mrtav
crtani film biblijske 10.00 Vijesti za radoznale
7.50 Svita 16.30 Parovi
10.10 Doktor @ivago, 10.05 Kvadratura kruga 8.50 Matematika u srcu
8.40 Kako sam 17.30 Ko je pri~e
serija 10.30 Putopis 9.10 Vizuelna zaga|enost
upoznao Samanta
11.00 Karmelita, 9.20 UMS 11.00 Vijesti 9.30 [kolski program
va{u majku 18.00 Svita
serija 11.05 O~ajne 9.50 Enciklopedija
9.00 Doktor 18.50 Svi gradona~elnikovi 10.00 Novosti
12.00 Dnevnik doma}ice, 11.00 Trag
Haus qudi 10.20 Kradqivac
12.20 U fokusu serija 11.30 Gra|anin
10.00 Porodi~na 19.30 Sta`isti
13.00 Laka opera srca, 12.00 Dnevnik 11.50 Muzika
praksa 20.20 Razvedeni Gari
13.20 Plesa~ 12.10 Sport plus 12.50 Trezor
10.40 Ko `iv 20.50 Kako sam serija
na vjetru, 12.30 Prevaranti, serija 13.50 Enciklopedija
ko mrtav upoznao 11.00 Grom za radoznale
11.30 Svita va{u majku film 13.20 Niko kao Majk 2:
15.00 Vijesti u raju, Uli~na ko{arka, 14.20 Matematika u srcu
12.40 Razvedeni Gari 21.10 Ulica sje}awa 14.40 Vizuelna zaga|enost
13.00 Kako sam 22.00 Sre}ni Lui 15.10 Dolina sunca, serija film
serija 15.00 Vijesti 15.10 [kolski program
upoznao 22.50 Ko je Samanta 12.00 Novosti 15.30 Enciklopedija
va{u majku 23.10 Doktor Haus 16.00 Re.publika 15.10 Vrijeme
16.30 Srpska danas 12.05 Film je za bebe 16.00 Ovo je Srbija
13.30 Sta`isti 0.00 Porodi~na 16.30 Liturgija,
14.00 Svi gradona~elnikovi praksa 17.00 Karmelita, 14.00 Novosti 15.40 Gastronomad
serija 15.55 Vijesti dok. program
qudi 0.50 @enske pri~e 14.05 Kamionxije, 17.00 Pri~e iz prirode
15.00 Ko `iv 1.40 Ko `iv 18.00 Bawalu~ka 16.00 Bela la|a,
panorama serija serija 17.20 Kamerom kroz Srbiju
ko mrtav ko mrtav 17.50 Putokazi vjere
18.50 Mala 15.00 Jelena, 17.00 Dnevnik
18.00 Romansa o Rusiji
Radio RS princeza,
crtani film serija
RT Vojvodina
17.20 [ta radite bre 18.40 Pepa prase
6.00 Jutarwi 20.00 Vijesti 19.00 Upitnik 16.00 Dnevnik 17.30 Beogradska hronika 18.50 Metro Erni,
program 20.05 Studiorum 19.30 Dnevnik 18.20 Oko crtani film
16.10 Grijeh 19.00 Spajdermen,
10.00 Vijesti 21.00 Vijesti 20.10 Nekad bilo 18.50 Slagalica
10.05 Zajedni~ki talas 21.05 Ve~e 21.10 Mjesto zlo~ina: wene 19.30 Dnevnik crtani film
11.00 Vijesti uz radio Majami, majke, 19.50 Bela la|a, 19.20 Aleks, crtani film
11.05 Zajedni~ki talas 22.00 Hronika serija serija 19.30 Sportski program
serija 20.00 TV mre`a
12.00 Podnevne novosti dana 21.50 Crna Guja, 21.00 48 sati - svadba
12.10 Zapjevajmo 22.10 Radaguka, zlatno serija 18.00 Danas 21.40 Vijesti 20.30 Vrijeme fresaka
pjesme stare doba rokenrola 22.30 Dnevnik u Srpskoj 21.50 Ledena `etva, 21.00 O~ajne doma}ice,
13.00 Vijesti 0.00 Pono}ne 23.00 Cirkus, film serija
18.20 Muzi~ki {ou 21.40 Hit libris
13.05 U ritmu dana vijesti serija 23.30 Dnevnik
14.00 Vijesti 0.10 No}ni 23.50 No limit [erifa 23.40 Prevaranti, 22.10 Preci i potomci
14.05 Svilen konac program 0.10 Plesa~ na vjetru, Kowevi}a serija 22.40 Likovna kolonija
15.00 Vijesti film 0.50 Sjaj trulog 23.20 ^itawe pozori{ta
19.30 Dnevnik
16.00 Dnevnik Frekvencije: 1.40 Nekad bilo novca, serija 23.40 Dalmatinske klape
16.20 Muzi~ka kutija Bawaluka - 90,9; 2.30 Crna Guja, 20.00 Jelena, 1.30 Sudija 0.40 Reli Dakar
17.00 Vijesti Bawaluka, Prijedor, serija serija Mastran|elo 2, 1.10 Trezor
17.05 Aktuelnosti Gradi{ka - 92,7; 3.00 Dnevnik film 2.10 Pri~e iz prirode
21.00 Film 2.30 Kamerom kroz Srbiju
18.00 Vijesti Doboj - 90,7; 3.30 Re.publika 3.00 Vijesti
18.05 Mozaik Petrovo - 93,5; 3.50 Bawalu~ka 22.30 Dnevnik 3.10 Gastronomad 3.00 Romansa o Rusiji
Radija RS Bijeqina - 89,9; panorama 23.00 Film 3.30 Putopis 3.30 Preci i potomci
19.00 Ve~erwe novosti I. Sarajevo - 92,8; 4.30 No limit 4.00 Oko 4.00 Hit libris
19.10 Zaigrajmo, zapjevajmo, Han Pijesak - 90,3; 0.30 Satelitski 4.30 Trag
5.10 Cirkus, 4.30 Kvadratura
emisija narodne muzike Fo~a - 87,3. serija program kruga 5.00 Dalmatinske klape
GLAS SRPSKE utorak, 11. januar 2011. 47

Gwev zbog ~asti Tri ujutru Nova


Uloge: [o Kosugi, Uloge: Deni Glover,
21
17.00 Vijesti
00
6.40 Na{i najboqi dani,
0 30 Luis Van Bergen,
Robin Evans
Pem Grir, Sergej Trifunovi},
Mi{el Rodrigez
serija
7.30 Gospodin Magu,
17.20
18.20
Gumu{, serija
In magazin
PINK BH Re`ija: Gordon Hesler B 92 Re`ija: Li Dejvis crtani film 19.10 Dnevnik
8.00 Bumba, crtani film 20.00 Najboqe godine,
Sre}e, nesre}e i sudbine ~etvoro voza~a taksija, 8.10 Graditeq Bob, serija
prepli}u se tokom jedne uzbudqive no}i na Menhetnu. crtani film 21.00 Asi, serija
Negdje u Wujorku. 23.45 je sati. Po~iwe no}na smjena 8.30 Rori, crtani film 22.10 Okrug Hazard,
za taksiste “Lejdi Laka“. ^etvoro taksista izlaze na 9.30 Slomqena strijela, film
ulicu. Za Ra{u, izbjeglicu iz Bosne, ovo ve~e po~iwe serija 23.40 Vijesti
isto kao i sva prethodna. Me|utim, on }e ubrzo ot- 10.20 Gumu{, serija 0.10 Put bez povratka,
kriti da je pobjegao od jednog rata da bi se na{ao u 11.50 Asi, serija film
borbi sasvim druge vrste. Za Her{ija, nekada{weg 13.00 In magazin 2.20 Bra~ne vode, serija
boksera, ovo ve~e proti~e u znaku patwe zbog sumwi 13.50 Zauvijek zaqubqeni, 2.40 Heroji, serija
koje ga mu~e - Her{i je, naime, ubije|en da ga djevoj- serija 3.30 Ezo TV
ka Yoryija vara. Pakistancu Singu ova }e no} po~e- 14.40 Slomqeno srce, serija 4.30 Grad nasiqa,
ti nadom, mirnom muzikom, lijepim `enama, ali }e 15.40 Najboqe godine, serija film
se zavr{iti u sasvim 16.30 Gumu{, serija 6.30 In magazin
druga~ijem tonu. A Sal-
ga do, va tre na pri pa - K3
dnica kulta Santerija,
ove }e se no}i susresti 9.30 Vijesti 18.00 Op~iweni, serija
sa nekim pravim demo- 9.40 Kliford 18.40 Novosti
nima. Sudbine voza~a 10.00 Hrana i vino 19.30 Dnevnik RTS
taksija povezuje ubistvo 10.30 Ti si moja sudbina, 20.10 Rebelde,
nesre}nog Pakistanca serija serija
Singa, koji postaje 11. 11.30 Op~iweni, serija 21.00 Utorkom u`ivo
[iro i Rej su japanski policajci u potjeri za 12.00 Vijesti 22.30 Laki na okida~u,
`rtva misterioznog se-
dilerima droge. Ipak }e ih izdati jedan od poli- 12.05 Rebelde, serija film
rijskog ubice kome su
cajaca i Rej }e izgubiti `ivot. [iro }e jo{ mo-
glavne `rtve wujor{ki 13.00 SMS Party 0.30 Astrologija
tivisaniji nastaviti potragu za dilerima, sve do 15.00 Vijesti 2.00 Vijesti
taksisti.
Singapura. 15.05 Potez 3.00 Italijanski
16.00 Ti si moja sudbina, za po~etnike,
serija film
PINK BH BHT 1 HRT 1 OBN 17.00 Hrana i vino 6.00 RTS

6.00 Xuboks 7.00 Dobro 6.00 Tre}e doba 6.10 Ajron men
HRT 2
7.00 Danijela, jutro 7.00 Dobro jutro 6.30 Ogi 6.20 More qubavi, 13.10 [kolski program
9.00 Be Ha Te Hrvatska i `ohari serija 13.50 Nada,
serija
bebe 9.00 Lugarnica, 6.50 Xoni 7.00 Ku}ni svemirci, film
8.00 De~ko 9.10 Ozi Bu, serija Test crtani film 15.30 @upanijska
koji crtani film 10.00 Vijesti 7.20 Metajets 7.30 Gladijatorska panorama
obe}ava, 9.15 ^udesni 10.10 Iz pti~je 7.40 Gusarska akademija, 15.40 Lugarnica, serija
svijet perspektive akademija crtani film 17.20 Slalom (`)
film
9.30 Nema 11.00 Kod Ane 8.00 Ludo srce, 7.50 Mala TV 18.10 Puna ku}a Raftera,
9.30 Udri problema 11.10 Debi Trevis serija 8.20 Lagodan `ivot serija
mu{ki 10.00 Vijesti preure|uje 9.10 Kulinarski Zaka i Kodija, 19.00 Iz pti~je perspektive
10.30 Superstaza 10.10 Qubavna oluja, 12.00 Dnevnik {ou serija 19.40 Hit dana
serija 12.30 More qubavi, 10.00 Bilo jednom 8.50 [kolski program 20.00 Dobra `ena,
Djeda
11.00 Moja mala serija u Turskoj, 9.30 Paulino qeto, serija
Mraza kuhiwa 13.10 Puna ku}a serija serija 20.50 Zauvijek zajedno,
11.00 Valentina, 11.05 Avenija Raftera, 10.40 Sto za 4 10.00 Tvoja sam sudbina, film
serija Okean, serija 11.10 Mu}ke, serija 22.40 Mjesto zlo~ina:
serija 14.00 Vijesti serija 10.50 Globalno sijelo Majami, serija
12.00 Info
12.00 Vijesti 14.20 Me|u nama 11.50 Info 11.20 Prizma 23.40 Slalom (`)
Top 12.10 Dimenzija 15.00 Moja porodica, 12.10 Telering 12.00 U istom loncu 0.10 Nada,
12.10 Film vi{e serija 13.00 Skrivena 12.40 Mala TV film
14.00 Info 13.10 Doma}a 15.20 Proces kamera
Top
lektira
13.40 Gastro kutak
16.00 Hrvatska 13.50 Mjesto
zlo~ina:
RTL
u`ivo
14.10 Mje{oviti 14.10 Vijesti 16.50 Vijesti Las Vegas, 6.50 Dva glupa psa, 17.30 Bibin svijet, serija
brak, 14.20 Gorko-slatko, 17.20 Osmi kat serija crtani film 18.00 Magazin
serija 18.10 Kod Ane 15.30 Gumu{, 7.20 Ritam zona 18.30 RTL danas
serija
15.00 Be Ha Te 18.40 Tvoja sam serija 9.10 Bibin svijet, serija 19.00 Ve~era za pet
15.00 Danijela, 9.40 Magazin 20.00 1001 no}, serija
bebe sudbina, 16.40 Info
serija 15.05 Ozi Bu, serija 16.50 Kulinarski 10.20 Ve~era za pet 20.40 Ezel, serija
15.50 Info crtani 19.30 Dnevnik {ou 11.20 1001 no}, serija 21.30 Lovci na djeveru{e,
film 20.00 Hrvatsko 17.20 Sto za 4 12.10 Ezel, serija film
Top
15.10 Drama proqe}e 17.50 Bilo jednom 13.00 Klon, serija 23.30 Vijesti
16.00 Valentina, 14.30 An|eo i |avo, serija 23.50 Bratstvo, serija
15.20 Muzika 21.00 Misija: u Turskoj,
serija 15.30 Nau~na Zajedno serija 16.10 Pod istim krovom, serija 1.40 Astro {ou
17.00 Superstaza postignu}a 22.00 Paralele 18.50 Info 16.40 Kraq Kvinsa, serija 2.40 Na smrtonosnoj
15.50 Gorko-slatko, 22.30 Dnevnik 19.00 Magazin 17.00 Rejmond, serija zemqi, film
Djeda
serija 23.10 Kraqevi, 19.50 Gumu{,
Mraza
16.20 Dru{tvo serija serija ATV
18.00 Dobar znawa 0.00 Ksena - 21.10 Dejana
8.00 Jutarwi program 15.50 1001 no}, serija
kom{ija 16.50 Ko{arka: princeza ratnica, {ou
8.50 Vijesti 16.50 Indija, serija
19.40 Info Igokea serija 22.10 Dijamant 13,
9.00 Timi, crtani film 17.50 Kulinarski qetopisi
Top - CEZ Nymburk 0.40 Dragi Xon, film
9.10 Ajron Kid, 18.20 Sasuke ninxa
18.50 Moj serija 23.50 Mjesto
20.00 Kursaxije crtani film ratnici
prvi 1.00 Mjesto zlo~ina: zlo~ina:
9.30 Fifi, crtani film 19.00 Vijesti
21.00 Amixi izbor Majami, Las Vegas,
10.00 Bakugan, crtani film 19.40 Sinema magika
{ou 19.00 Dnevnik serija serija
10.20 Ben Ten, crtani film hronike
20.00 Crta 1.50 Moja porodica: 0.40 Plejbojeve
22.30 Francuski 10.50 Vinks, crtani film 20.00 1001 no}, serija
21.00 Eliot Nes serija djevojke
poqubac, 11.20 Sirene, crtani film 21.00 Jedan na jedan
protiv 2.50 Proces 1.10 Najseksi
film 11.50 Vijesti 22.00 Vijesti
Al Kaponea 3.20 Paralele `ene
12.00 Indija, serija 22.20 Posqedwi bijeg,
0.30 Gwev 22.00 Vijesti 3.50 Debi Trevis svijeta
13.00 Pali an|eo, film
22.10 Euroimpuls preure|uje 1.40 Dejana {ou
zbog serija 0.20 Seks i grad,
22.40 Sedam 4.30 Dobra `ena, 2.30 Rat bendova
~asti, 14.00 Sasuke ninxa ratnici serija
samuraja, serija 4.30 ^uvari
film 14.30 Vizita 1.00 Sport centar
film 5.20 Osmi kat planeta
Luda planeta

Dan bez
pantalona
Dan bez pantalona u pod-
zemnoj, koji se tradici-
onalno obiqe`ava u
Velikoj Britaniji, [vaj-
carskoj i Americi ve} dugi
niz godina, odr`an je i ju-
~e na zaprepa{}ewe ne-
upu}enih i odu{evqewe
onih koji pamte datume
“dr`avnih praznika“. Me-
troi u svjetskim metropo-
lama vrvjeli su od
poslovnih qudi i `ena u
ga}ama, uprkos niskim
temperaturama, pogotovo u
Goran Bregovi} ovih dana boravi u vikendici na - Mene sve ovo veoma zabavqa - ka`e
Londonu, gdje se podze-
Jahorini i sa hrvatskim muzi~arima Ton~ijem Bregovi} i obja{wava da muzika nije ozbiqna
Huqi}em i Petrom Gra{om sprema etno-album na- stvar, te da se gi ne ko lo zi i ru da ri ba ve
mnom {etalo na stotine
mijewen svjetskom tr`i{tu, pi{u agencije. ozbiqnim poslom, a ne muzi~ari. “gola}a“.
Pjesme su napisane na starodalmatinskom jeziku, Gra{o je prezadovoqan saradwom sa dva
a tekstovi govore o problemima malog ~ovjeka koji estradna vuka, a za pjesme ka`e da su ne{to
`ivi prili~no izolovano, a globalizacija ga nije najegzoti~nije {to je ikada ~uo.
promijenila i pokvarila. Inicijator Huqi} kompo- Al bum bi tre ba lo da iza |e na
nuje muziku, Bregovi} radi aran`mane, a pjeva}e proqe}e.
Gra{o. Ina~e, Bregovi} se prije nekoliko
- On ima jednostavnu psihologiju `ivota za ra- dana susreo sa gradona~elnikom Saraje-
zliku od nas pametwakovi}a koji nepotrebno kom- va te najavio povratak u rodni grad, gdje Luksuzni
BMW
plikujemo `ivot. Endemska je vrsta, iz malog je `eli da nastavi svoj stvarala~ki rad.
mjesta, `ivi od po~etka do kraja u tom svom krugu, u - Kada bih prona{ao neki na~in ka-
malom prostoru i u`iva u svom `ivotu. Okru`en je
sa taman toliko qudi koliko mu treba - pri~a Huqi}
ko da radim ovdje, dolazio bih ~e{}e -
rekao je, izme|u ostalog, Bregovi}, koji je
od betona
o malom ~ovjeku i skre}e pa`wu na probleme savre- na sastanku dobio na poklon monografiju Kineski umjetnik konstru-
menog ~ovjeka. ~uvenog slikara Voje Dimitrijevi}a i su- isao je automobil BMW
- Mi se bavimo svim i sva~im i mislimo da smo venir Sarajeva izra|en u bakru. od cigle i za wega tra`i
sre}niji od wega, a u stvari u`asno puno radimo, ma- Nekoliko Bregovi}evih veoma bliskih 80.000 funti. Britanska
lo spavamo, raspadaju nam se porodice, a internet prijateqa sumwa da }e do wegovog povratka {tampa prenosi da je
nam je zamijenio dru`ewe sa prijateqima - istakao ikada do}i jer wegova supruga Yenana mnogo Dai Geng iz [en`enga
je Huqi}. voli Pariz, gdje sada `ivi i gdje im tri k}erke mjesecima cementirao
Muzika koju prave zvu~i, ka`e vo|a “Magazina”, idu u {kolu. Ina~e, Bregovi} u sarajevskoj ulici ogromni blok od cigle,
kao da ste se probudili usred Felinijevog filma, a ^ekalu{a ima dva stana koja su donedavno bila kako bi ga otesao u oblik
wih trojica se na Jahorini odli~no provode u pauza- izdata jednoj {panskoj organizaciji, ali sada su automobila. Jedino su
ma rada. prazna. prozori od stakla, a Dai
je ~ak uspio da napravi i
male {arke od cigle, ka-
Poznata imena prvih u~esnika “Egzita 2011“ ko bi vrata mogla da se
otvaraju.
Kanadska indi rok senzacija “Arcade Fire“ bi}e jedan od nosilaca dvanaestog "Egzita"
koji }e biti odr`an ove godine od 7. do 10. jula na Petrovaradinskoj tvr|avi u Novom Sadu. Omi-
qeno mjesto pristalica elektronskog zvuka, Dens arena, ugosti}e jednog od najboqih elektro DJ-
eva na svijetu, Tigu, starog prijateqa “Egzita“ Yejmsa Zabielu, kao i doma}eg hit-mejkera
internacionalnog kova, “Gramophonedzie“. Zapostavqeni ne}e biti ni poklonici rejv estetike
koji }e najavqivani novi album “Hadouken!” mo`da imati prilike da ~uju upravo na “Egzitu“. Ne-
vjerovatni rok bend iz Kanade “Arcade Fire“ privukao je pa`wu kako publike, tako i kriti~ara,
svojim nagra|ivanim albumom prvencem “Funeral“ iz 2004. godine. Me|u mnogobrojnim nagradama
i priznawima, najsvje`ije su nominacije za najboqi album 2010. godine “Q“ magazina, MTV
evropske muzi~ke nagrade, a album “The Suburbs“ je i u trci za album godine na muzi~kim nagrada- O`ivqavao
ma “Gremi 2011“. Ulaznice za dvanaesti “Egzit“ festival mogu}e je kupiti i u Srpskoj, a do iste-
ka zaliha u prodaji je promo paket ulaznica za sva ~etiri dana po cijeni od 98 maraka. Karte se devet puta
mogu kupiti u bawalu~kom Domu omladine i turisti~koj agenciji “Sebastijan“. Rej Lekomber iz Velsa
“umro“ je devet puta po{to
je wegovo srce prestajalo
NEKAD BILO... raditi. Dva puta mu je u
o`ivqavawu pomogla su-
Ameri~ka pjeva~ica i producent Meri
Xej Blajx ro|ena je na dana{wi dan
POSQEDWA pruga, ~etiri puta je “umi-
rao“ u ambulantnim
1971. godine u Bronksu u Wujorku. U ka- Viktorija trudna, kolima, a tri puta su ga
rijeri je snimila vi{e multiplatinum-
skih albuma, a devet puta je bila nada se djevoj~ici doktori u bolnici defi-
Pjeva~ica i dizajnerka Viktorija Bekam i wen suprug, poznati fudba- brilatorima vra}ali u
nagra|ivana “Gremijem“, te ~etiri puta
ler Dejvid, o~ekuju ~etvrto dijete. Viktorija je saop{tila da je ponovo `ivot. Penzionisani elek-
“Ameri~kom muzi~kom nagradom“. Karije-
ru je po~ela 1992. godine sa albumom trudna. Par koji je u braku skoro 12 godina ima tri sina, Bruklina, tri~ar tvrdi da se ni~ega
“What’s The 411?“ koji je odmah postao Romea i Kruza, a navodno se ovog puta nada djevoj~ici. Slu`ba za ne sje}a i da se osje}a
veoma slu{an te je ostvario ogroman ti- odnose sa javno{}u Viktorije i Dejvida saop{tila je da se poro|aj boqe nego ikad.
ra`. Pored vi{e nego uspje{ne muzi~ke o~ekuje sredinom qeta i da par jo{ ne zna pol bebe. “Spajsica“ je pro-
karijere, od 1998. godine Meri je glumi- {le godine u jednom intervjuu izjavila da bi voqela jo{ jedno dijete.
la u nekoliko filmova. Do danas je pro- - Jeste zamorno sa tri dje~aka, ali obo`avamo djecu. Ne znam da li mi
dala vi{e od 50 miliona albuma i vi{e sudbina sprema i djevoj~icu - rekla je Viktorija.
Ro|ena od 15 miliona singlova. Meri je udata Portparol poznatog para Xef Rejmond potvrdio je za Si-En-En da su
Bruklin, Romeo i Kruz jako uzbu|eni jer }e dobiti brata ili sestru.
za menaxera Martina Isaka, a vezu su
Meri Xej ovjekovje~ili 2003. godine na maloj ce- Kada je Dejvid u nedjequ na “Fejsbuku“ objavio sre}nu vijest, obo`ava-
oci su iskreno priznali kako se nadaju da }e se paru ispuniti `eqa i
remoniji u pjeva~icinoj ku}i pred svega
Blajx 50 zvanica. da }e poslije trojice sinova dobiti djevoj~icu.