You are on page 1of 56

www.glassrpske.

com
^etvrtak
13. januar 2011.
Broj 12.415
Godina LXVIII

Cijena
0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

VIJESTI Plate SRBIJA Jusuf Sonmez, PANORAMA Sve mawe


politi~ara “Doktor zanatlija u
u EU osam Franken{tajn“ Fo~i, zanatski
puta ve}e se brani sa centar pao
nego u BiH slobode u zaborav
странa 5 странa 19 странa 9

Marko Papi}, analiti~ar globalne obavje{tajne kompanije “Stratfor“

Normativi koje Zapad


uvodi u BiH ne postoje
ni u samoj Evropi
OHR je su{tinski ukorijewen u zapadnom uvjerewu da qudi u BiH nisu u
stawu da sami presu|uju. Problem za Zapad je taj {to su snage u BiH prili~no
sposobne da vladaju, ali ta vladavina nije ne{to {to je prihvatqivo
zapadnim prestonicama, ka`e Papi} странa 3
Marko Papi} FOTO: GLAS SRPSKE

No}as do~ek Nove godine po


SKANDAL SLU@BI BEZBJEDNOSTI KOJE julijanskom kalendaru
OBEZBJE\UJU ZGRADU PREDSJEDNI[TVA BiH Slavqe na trgovima
FOTO: GLAS SRPSKE

i u kafi}ima uz
narodwake
Na Trgu Krajine nastupa Ana Bekuta, u Prijedoru
“Amadeus bend”, u Doboju Dejan Mati}, a u
Isto~nom Sarajevu prisutne }e zabavqati
“Goci bend“ странa 7

DANAS Institut za
nestale ne mo`e
da funkcioni{e
bez Srba странa 6

U ZGRADI Novinari i policija pred


zgradom Predsjedni{tva

PREDSJEDNI[TVA Dodjelom nagrada

NA[LI SOBU BI]E


sa~iwena o
ja
zavr{en festival
“Kustendorf“

informaciom
PUNU ORU@JA
U podrumskoj prostoriji broj 18, izme|u ostalog, prona|ene dvije
prona| e
oru`ju
n
“Zlatno
bombe, trotilski metak, topovski udar, odre|ena koli~ina
municije za automatske pu{ke. U Kabinetu srpskog ~lana
jaje“ Sowi
Predsjedni{tva ka`u da je rije~ o propustu slu`bi bezbjednosti странa 2 Karpuninoj странa 31
2 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Nama se govori da smo ovdje do{li da uzimamo platu, a opstru-


i{emo Vladu RS i predsjednika Vlade, {to nismo `eqeli. Ali,
desile su se stvari koje su nas na to prisilile.
Vijesti dana Mujo Haxiomerovi},
predsjednik Kluba Bo{waka u Vije}u naroda RS

FOTO: GLAS SRPSKE


Nikola [piri}
Vlast formirati Dejton
{to prije Na na{e pitawe da li je
Predsjedni{tvu BiH i wego-
SARAJEVO - Predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH vim slu`bama poznato ko-
Nikola [piri}, ju~e je u Sarajevu, komentari{u}i zastoj liko takvih neotvorenih
u formirawu vlasti na nivou BiH, napomenuo da je pro{la prostorija za koje “niko ne
formirana 7. februara i da treba sjesti i razgovarati i o zna” {ta se u wima nalazi
parlamentarnoj ve}ini i o wenom programu. ima u zgradi Predsjedni{-
- Potrebno je {to prije formirati vlast na nivou BiH - tva, niko od nadle`nih do
poru~io je [piri}. koji smo ju~e mogli do}i ni-
Dodao je da Savjet ministara BiH u aktuelnom sazivu radi je nam mogao dati odgovor.
ono {to mo`e i za {ta ima politi~ku saglasnost. @. D. Uz opasku da li se mo`da u
tim prostorijama nalazi i
original Dejtonskog spora-
Neboj{a Radmanovi} zuma za kojim se u BiH traga
U idu}ih 15 dana godinama, u Predsjedni{tvu
su nam kazali da “mo`da i
mogu} dogovor o vlasti Novinari i policija pred zgradom
Predsjedni{tva u Sarajevu
toga bude tu”.
SARAJEVO - U idu}ih 15 - ^iwenica je da je pro{li
dana moglo bi da do|e do do- saziv Predsjedni{tva BiH Skandal slu`bi bezbjednosti koje obezbje|uju zgradu Predsjedni{tva BiH
govora o formirawu vlasti, prije ~etiri godine 4. janu-
{to bi omogu}ilo da BiH do
sredine marta ove godine do-
bije Savjet ministara i Par-
la ment ko ji mo gu ra di ti
punom parom.
ara zavr{io konsultacije, a
da ih sada nismo ni po~eli.
Dakle, iz tih ~iwenica mo`e
se zakqu~iti da danas, oni
koji su osvojili vi{e glaso-
U Predsjedni{tvu
Izja vio je to ju ~e Srni
predsjedavaju}i Predsjedni{-
tva BiH Neboj{a Radmanovi}
i podsjetio da su se politi-
va, prave problem oko formi-
rawa vlasti, a to je SDP -
rekao je Radmanovi}.
Radmanovi} je pojasnio da
soba puna oru`ja
U podrumskoj prostoriji broj 18, izme|u ostalog, prona|ene dvije bombe, trotilski
~ke partije, koje su dobile se SDP proglasila izbor-
izbore prije ~etiri godine, nim po bje dni kom u BiH u metak, topovski udar, odre|ena koli~ina municije za automatske pu{ke
mnogo lak{e i br`e dogovo- kojoj nema jednog pobjedni- PI[E: @EQKA DOMAZET i {kolski satni mehanizam, zgrade koja je bila planirana - Bilo da to naoru`awe
rile nego sada{wi izborni ka, jer to nije mogu}e zbog glasss@teol.net rekao je “Glasu Srpske“ dire- za Arhiv BiH. U prostoriji su stoji tu godinama, a da nikada
pobjednici. Ustava BiH.
SARAJEVO - U podrum- ktor Direkcije za koordina- na{li oru`je, municiju, uni- do sada nije otkriveno, ili da
skoj pros to ri ji broj 18 u ciju policijskih tijela Himzo forme i pancire - kazao je La- je to neko tu namjerno ostavio,
zgradi Predsjedni{tva BiH, Se li mo vi}, do da ju }i da se tinovi}. radi se o velikom propustu
gdje su namjeravali da smjes- “najvjerovatnije radi o sred- Portparol MUP-a Kan- agencija i slu`bi koje su na-
te Arhivu BiH, ju~e je prona- stvima zaostalim iz rata“. tona Sarajevo Irfan Nefi} dle`ne za obezbje|ewe zgrade,
|ena prostorija puna oru`ja, potvrdio je da su u Predsje- bezbjednost ~lanova Predsje-
minskih sredstava i opreme. UMJESTO SIPA dni{tvu prona|eni “zaostala dni{tva BiH i onih koji su
Izvori bliski Predsje- na uvi|aj pozvan vojna oprema i druga materi- tamo zaposleni - ka`u u Kabi-
dni{tvu BiH ka`u da je umjes- MUP Kantona jalno-tehni~ka sredstva“. Ka- netu.
to SIPA, koja po zakonu treba Sarajevo `e da je MUP Kan to na o Isti~u da je problem i to
da {titi ovu instituciju, na tome ju~e u 12.10 ~asova oba- {to je nekoliko razli~itih
uvi|aj pozvan MUP Kantona Portparol predsjedavaju- vijestio stru~ni saradnik za agencija raznih nivoa nadle-
Sarajevo. }eg Predsjedni{tva BiH Ne- obezbje|ewe i protivpo`ar- `no za pojedine dijelove zgra-
Generalni sekretar Pred- boj {e Ra dma no vi }a \or |e nu za{titu Predsjedni{tva de.
sjedni{tva BiH i slu`be bez- La ti no vi} ka zao je “Gla su BiH. - Svi oni koji su do sada
bjednosti dobile su zadatak da Srpske“ da nije bilo evaku- - Utvrdili smo da nema obezbje|ivali Predsjedni{tvo
poslije uvi|aja sa~ine infor- acije slu`benika iz zgrade opasnosti od detonacije mate- moraju da ka`u za{to nisu ra-
Neboj{a Radmanovi} FOTO: GLAS SRPSKE maciju o prona|enom oru`ju. Predsjedni{tva, te da su Ra- rijala, koji }e biti predat dili svoj posao, da li su znali
- U podrumskoj prostoriji dmanovi} i Bakir Izetbego- Civilnoj za{titi - rekao je za ovu prostoriju ili nisu i
Sulejman Tihi} broj 18 pro na |e ne su dvi je vi} imali normalan radni Nefi}. za{to nisu ni{ta u~inili.
SDA spremna bombe, trotilski metak, topov-
ski udar, odre|ena koli~ina
dan.
- Oko 11.30 ~asova po nalo-
U K a bi ne tu srpskog
~lana Predsjedni{tva ka`u
Ali kakav god odgovor da bude,
on je neadekvatan poslije ovo-
za razgovore municije za automatske pu{ke
me|u kojom je najvi{e bilo one
gu generalnog sekretara Pred-
sje dni{ tva for mi ra na je
da je ~iwenica da je u zgra-
di Pred sje dni{ tva BiH
ga danas - ka`u u Kabinetu i
isti~u da je sistem bezbjednos-
SARAJEVO - Predsjednik Stranke demokratske akcije kalibra 7,62 i 7,9, te druga mu- tro~lana komisija koja je uz prona|ena soba puna oru`ja ti Predsjedni{tva u najmawu
(SDA) Sulejman Tihi} izjavio je ju~e da je spreman da se nicija maweg kalibra. Prona- bravare i stolare oti{la da i municije propust slu`bi ruku lo{ i da se to mora pro-
bilo kada odazove na sastanak politi~kih lidera koji do |ena je i detonatorska kapisla otvori prostoriju u podrumu bezbjednosti. mijeniti.
17. januara treba da zaka`e privremeni predsjedavaju}i
Reakcije na izvje{taj Me|unarodne krizne grupe (ICG)

Vrijeme za odlazak OHR-a


Pred sta vni ~kog do ma Par la men tar ne skup {ti ne BiH
Adnan Ba{i}, javila je Srna.
- Odgovara mi bilo koji termin do 17. januara, ukqu~uju}i
i 17. januar - rekao je Tihi}, i dodao da ne predstavqa pro-
blem da sastanak bude u subotu ili nedjequ. BAWALUKA, SARAJEVO se govoriti kada je biv{i ko- svi|a da sjede u BiH i donose brom izvje{taju. Ima dobrih
- Pred sje da va ju }i Pred sje - mesar za pro{irewe EU Oli odluke koje nikome nisu va`ne poruka koje su u interesu BiH.
www.glassrpske.com dni{tva BiH Neboj{a Radma- Ren rekao da BiH ne mo`e nego wima - zakqu~io je Ra- Oni su u pravu kada su rekli
Da je postojalo reketirawe kada je rije~ o emisiji “60 novi} izjavio je ju~e Srni da apli ci ra ti za ~lan stvo u dmanovi}. da su mehanizmi koji su upo-
je Me|unarodna krizna grupa u Uniji dok je OHR ovdje prisu- trebqavani 15 godina zastar-
OHR NIJE
minuta“, potvrdilo se i sada kad je sau~esnike u tom
prqavom poslu kona~no savladala savjest. Tako su po- svom izvje{taju “BiH: Evrop- tan - istakao je on. je li i da ne mo gu da bu du
~eli priznavati sve {ta su i kako su radili. Jednog da- sko vrijeme za reagovawe“ ko- Radmanovi} je dodao da se podsticajan za podsticaj za BiH i da sami
na }e i oni koji su uzimali pare priznati, ako imaju na ~no do {la do is pra vnog u OHR-u smatra da se mogu i lidere u BiH treba vi{e da uradimo i da
imalo qudskosti i gri`e savjesti. stava kada je rije~ o odlasku daqe kr{iti qudska prava i bu de sna `ni je pri sus tvo
milivoje_andzic@gmail.com OHR-a iz BiH. komentarisati izjave legalno Predsjedavaju}i Savjeta Brisela, kroz prisustvo am-
Napomenuo je da se, na`a- izabranih politi~ara u BiH. mi nis ta ra BiH Ni ko la ba sa do ra u BiH - re kao je
I hqeb je poskupio, {ta je sqede}e? Jo{ malo i ovako lost, u iz vje {ta ji ma ICG - Evropa je kona~no do{la [piri} izjavio je da je ICG [piri}.
“bogatim“ nam ne}e trebati da ~itamo o pos- obrnuto pisalo sve do posqed- do ispravnog stava, a to je da u izvje{taju dala dobre savje- - OHR nije podsticajan za
kupqewima, jer vi{e niko i ne}e morati i}i u pekare, wih {est mjeseci. OHR mora da ode iz BiH. Na- te za BiH - da je vrijeme da lidere u BiH da sami donose
prodavnice, ne}e imati s ~im. Razumijem ja da je tr`i- - Otvo re ni je o odlas ku `alost, nisam siguran da }e BiH odraste i da sama dono- odluke, jer mnogi o~ekuju da }e
{te slobodno, ali nerealnom podizawu cijena mora se OHR-a i o wegovoj smetwi to poslu{ati jer u OHR-u ima si odluke. to uraditi OHR - naglasio je
stati u kraj. snjezana789@hotmail.com daqem napretku BiH po~elo veliki broj qudi kojima se - Mislim da je rije~ o do- [piri}. @. D.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 3

Josipovi} i Kosorova: Po{tovati voqu naroda u BiH


ZAGREB - Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} i predsjednik U saop{tewu HDZ-a BiH se navodi da je data i podr{ka refor-
hrvatske Vlade Jadranka Kosor istakli su tokom ju~era{weg mama i rje{ewima koja }e obezbijediti institucionalnu ravno-
sastanka sa liderima dva HDZ-a u Zagrebu podr{ku rje{ewima pravnost hrvatskog naroda. Josipovi}a i Kosorovu predsjednici
koja }e obezbijediti po{tivawe ve}inske politi~ke voqe kon- HDZ-a BiH Dragan ^ovi} i HDZ-a 1990. Bo`o Qubi} upoznali su
stitutivnih naroda i stanovnika BiH. sa dinamikom dogovora o uspostavqawu vlasti u BiH. G. M.

FOTO: GLAS SRPSKE


Marko Papi}, analiti~ar globalne obavje{tajne kompanije “Stratfor“

Normativi koje Zapad


uvodi u BiH ne postoje
ni u samoj Evropi
OHR je su{tinski ukorijewen u zapadnom uvjerewu da qudi u BiH nisu u stawu da sami
presu|uju. Problem za Zapad je taj {to su snage u BiH prili~no sposobne da vladaju,
ali ta vladavina nije ne{to {to je prihvatqivo zapadnim prestonicama, ka`e Papi}
RAZGOVARALA: VAWA [TRBAC ma, tako da ta izjava nije iznena|uju}a. blem je u tome {to BiH u globalu nije
vanjas@glassrpske.com O~igledan razlog za nametawe OHR-a ~isto funkcionalno pitawe za Zapad.
Zapad prvenstveno `eli da vidi je ideja da lideri ne mogu sporazumno To je normativno pitawe.
razli~ite etni~ke i politi~ke grupe da vladaju, {to nije u potpunosti ne- GLAS: Da li BiH sa OHR-om i
u BiH koje se pona{aju kao Evrop- ta~na pretpostavka. Prije Dejtonskog visokim predstavnicima mo`e da
qani. Me|utim, problem je {to evrop- mirovnog sporazuma, u BiH je trajao napreduje i kre}e se ka evropskim
ske normativne vrijednosti, koje se gra|anski rat u kojem je izginulo ve- integracijama?
primjewuju na stanovnike BiH, ne oma mnogo qudi. Dakle, OHR je su- PAPI]: Zatvarawe OHR-a jedan
postoje ~ak ni u samoj Evropi. {tin ski uko ri jewen u za pa dnom je od uslova za ulazak BiH u EU. Me|u-
Rekao je ovo u intervjuu za “Glas uvjerewu da qudi u BiH nisu u stawu tim, prije zatvarawa, Zapad prven-
Srpske“ analiti~ar globalne obavje- da sami presu|uju. Problem za Zapad je stveno `eli da vidi razli~ite et-
{tajne agencije “Stratfor“ Marko taj {to su snage u BiH prili~no spo- ni~ke i politi~ke grupe koje se pona-
Papi}. sobne da vladaju, ali ta vladavina ni- {aju kao Evropqani. To je osnovno
GLAS: Da li je do{lo kona~no je ne{to {to je prihvatqivo zapad- pitawe. Me|utim, problem je {to ev- Marko
vrijeme za zatvarawe OHR-a ili je nim prestonicama. ropske normativne vrijednosti, koje Papi}
ova Kancelarija i daqe neophodna se primjewuju na stanovnike BiH, ne
BiH? OHR NIJE postoje ~ak ni u samoj Evropi. Za wih qen kao glavni problem napora Zapa- dokumenta na razvoj u regionu najvje-
PAPI]: Postoji strah me|una- vi{e efikasan su te vrijednosti prili~no visoke. da da BiH pretvore u “funkcionalnu rovatnije ne}e imati nikakav uticaj.
rodne zajednice da bi, ako do|e do za- [vajcarska je kantonalna konfedera- dr`avu - zemqu sa jakim centrom“. To GLAS: O~ekujete li da bi u budu-
tvarawa OHR-a, do{lo do raspar- GLAS: Na {ta mislite? cija u kojoj kantoni imaju mo} nad mora da se razumije na na~in da i }nosti na “Vikiliksu“ mogla da bu-
~avawa dr`ave ili jo{ gore, pono- PAPI]: Imate politi~ki spo- svim, od oporezivawa do imigracija. daqe postoji odre|en nivo fascina- du objavqena neka mnogo “bombas-
vnog po~etka rata. Tako posmatraju}i, razum izme|u srpskih i hrvatskih par- Belgija je u procesu politi~kog samo- cije Bosnom i Hercegovinom u zapa- ti~nija“ dokumenta?
trebalo bi da zna~i da je OHR na ne- tija na primjer. Na funkcionalnom ubistva i mo`da ne}e opstati jo{ du- dnim ministarstvima inostranih PAPI]: Ne vjerujem. Objavqi-
ki na~in efikasan u odr`avawu BiH, nivou to je primjer efikasne vlada- go. Dakle, pitawe nije ho}e li uz poslova, ukqu~uju}i i SAD. vawa su koordinisana sa me|unaro-
me|utim to nije tako. OHR je postao vine i efikasne politike. Na norma- postojawe OHR-a biti omogu}en pro- dnim medijskim organizacijama. Sve
bezna~ajan onda kada nije uspio da se tivnom nivou to je veoma problema- gres BiH ka evropskim integracija- BiH JE U VE]EM ono {to je zaista “bombasti~no“ ve}
suprotstavi predsjedniku RS Milora- ti~no za Zapad, koji ne mo`e da shvati ma, ve} ho}e li Evropqani ikada po- haosu od Belgije je objavqeno. Pre ma na {em
du Dodiku. Zapad bi trebalo da shvati da je i poslije 20 godina BiH u nasta- vjerovati da je BiH uop{te u Evropi. mi{qewu, to je uglavnom bilo bezus-
da je OHR kori{}en samo kao izgovor jawu, etni~ki o~i{}ena, regionali- GLAS: U dokumentima koje je GLAS: Na koji na~in bi ova do- pje{no.
da BiH odugovla~i sa reformama. zo va na, sa po li ti ~ki odvo je nim objavio “Vikiliks“ od svih politi- kumenta mogla da uti~u na daqi ra- GLAS: Kako gledate na to da je
Trebalo bi zatvoriti OHR i onda za- entitetima koji nemaju osje}aj za je- ~ara sa prostora biv{e Jugoslavije, zvoj situacije na Balkanu, prven- vlast u RS skoro formirana, uprkos
htijevati od razli~itih politi~kih dinstvenu cjelinu. najvi{e dokumenata, ~ak 79 odnose stveno u BiH? poku{ajima Bo{waka da opstrui{u
partija i etni~kih grupa da krenu Dok se mediji koncentri{u na se na predsjednika RS Milorada Do- PAPI]: “Stratfor“ je od po~et- taj proces?
daqe same. To bi sve u BiH u~inilo odre|ene uslove nametnute od strane dika. Za{to? ka tvrdio da “Vikiliks“ nije objavio PAPI]: “Stratfor“ rijetko ko-
obaveznima da zaista urade ne{to. me|unarodne zajednice i kada i kako PAPI]: Predsjednik Dodik je ni{ta {to ve} nije poznato. “Viki- mentari{e unutra{wu politiku i
Me|utim, problem je ponovo taj {to }e biti zatvoren OHR, osnovni pro- interesantan za SAD, jer je predstav- liks“ je iznena|ewe samo onima koji probleme unutar dr`ava. Politi~ki,
Zapad ne vjeruje da bi iko u BiH mo- nisu bili svjesni problema u inos- BiH je u ve}em haosu nego Belgija, a i
gao da vodi dr`avu, tako da ni pod- tranoj politici. Za nekoga ko je ~ak i to ne{to govori.
sticaj za zatvarawe OHR-a zapravo ne
Terorizam umjereno svjestan de{avawa u svijetu, GLAS: U godini u kojoj skoro sve
postoji. GLAS: Koliko po Vama stoje ocjene o vezama BiH sa terori- ne bi trebalo da ga iznena|uje 98 od- zemqe svijeta popisuju svoje stano-
GLAS: Predstavnici me|unaro- zmom? sto objavqenog. To zna~i da postoji vni{tvo, u BiH zakon o popisu jo{
dne zajednice nekoliko puta su pono- PAPI]: BiH nije vi{e bliska umovima xihadskih organizacija, tako da je svega nekoliko primjera gdje su `ivi uvijek nije usvojen?
vili da je sudbina BiH u rukama i vjerovatno}a da bi tro{ili svoja sredstva i resurse poku{avaju}i da se izlo`eni opasnosti ili u kojima su PAPI]: O~igledno je da je ovo
politi~kih lidera, ali bez obzira iz we izvedu teroristi~ki napadi veoma mala. Kako bilo, postoji mogu- “procurile“ kqu~ne informacije. To veoma osjetqivo pitawe za BiH i to
na to, datum zatvarawa OHR-a jo{ }nost da BiH postane tranzitna ta~ka za terorizam, posebno uzev{i u ob- je razlog zbog kojeg vlasti SAD ta je razlog zbog kojeg vjerujemo da ne}e
uvijek nije poznat? zir ~iwenicu da putovawe izme|u BiH i Evrope postaje “opu{tenije“. Osim “curewa“ informacija shvataju veoma biti rije{eno u skorije vrijeme. U
PAPI]: Me|unarodna zajednica toga, u dr`avi i daqe postoji i velika koli~ina malokalibarskog oru`ja i ozbiqno. Kada je rije~ o Balkanu, nije slu~aju da BiH ostane bez popisa to
ne mo`e zatvoriti OHR bez neke eksploziva, koji bi mogli da budu korisni grupama koje namjeravaju da objavqeno ni{ta {to je “Stratforu“ }e zna~iti da status kvo u zemqi osta-
vrste konsenzusa sa lokalnim lideri- izvedu napade u “Mumbai stilu“ na “meke mete“ u Evropi. nepoznato odranije. Samim tim ni ta je i daqe.

Josipovi} pozvao ~lanove Puhovski: Lagumxija BORS: FTV uvrijedila


Predsjedni{tva u posjetu podsje}a na Staqina stanovnike RS i BiH
SARAJEVO - Ambasador Hrvatske u BiH Ton~i Stan~i} uru~io ZAGREB - Profesor na Filo- BAWALUKA - Bora~ka organizacija RS (BORS) smatra da je
je ju~e predsjedavaju}em Predsjedni{tva BiH Neboj{i Radmanovi- zofskom fakultetu Uiver- posqedwa emisija Federalne televizije “60 minuta“ na krajwe
}u poziv predsjednika Hrvatske Ive Josipovi}a za zvani~nu po- iziteta u Zagrebu @arko neprofesionalan na~in uvrijedila stanovnike RS i BiH.
sjetu ~lanova Predsjedni{tva Hrvatskoj krajem januara, javila je Puhovski uporedio je politiku U saop{tewu BORS-a ocjewuje se da {tete od ove emisije, ~iji
Srna. predsjednika SDP-a Zlatka je urednik Bakir Hayiomerovi}, sigurno ne}e imati predsjednik
Radmanovi} je obavijestio Stan~i}a da je Predsjedni{tvo BiH Lagumyije sa Staqinovom, jav- RS, ni drugi prozvani zvani~nici iz srpskog i hrvatskog naroda,
na prethodnoj sjednici usvojilo Okvirni plan i program posjeta ili su federalni mediji. nagla{avaju}i da }e stanovnici BiH i dru{tvo uop{te pretrpje-
Predsjedni{tva BiH u i iz BiH, u koji je preliminarno ukqu~e- Puhovski je rekao da se ne ti {tetu od zloupotrebe javne rije~i u ovom mediju.
na i posjeta Hrvatskoj. mo`e vu}i paralela izme|u Milo{evi}a i Lagumyije jer U politi~kom magazinu FTV-a “60 minuta“ u ponedjeqak nave~e
Radmanovi} se ju~e sastao i sa ambasadorom Slova~ke Mirosla- Milo{evi} svoju politiku nije skrivao. predstavnici srpskog i hrvatskog naroda prikazani su kao fa-
vom Moj`itom sa kojim je razgovarao o aktuelnim politi~kim - Za razliku od Milo{evi}a, nisam ~uo da Lagumyija svoju pravu {isti uz emitovawe fa{isti~kih simbola. Uz melodiju antifa-
pitawima u BiH, s akcentom na proces formirawa vlasti na ni- poziciju jasno govori - rekao je Puhovski i dodao da bo{wa~ki {isti~ke pjesme “Aj Karmela“ emitovane su fotografije javnih
vou BiH, poslije odr`anih oktobarskih izbora. politi~ari nisu svjesni zna~aja Sarajeva. li~nosti iz Srpske i BiH. G. M.
4 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

KOLUMNA

Wen stil su la`


Komentar dana

Pi{e:
Svjetlana
TADI]
i manipulacija (naslov preuzet iz “Oslobo|ewa”)
- Pravno, za nas formirawe NUN-a koji je Valentin Incko podnio UN nave-
Oru`je u RS ne zna~i ni{ta, jer je to samo jo{ jedno deno je da su #Glas Srpske# i RTRS napus-
od mnogih udru`ewa novinara u BiH. Ovo tili #BH novinare# {to je ni mawe ni
Predsjedni{tvu je kontinuitet neuspjelih poku{aja da se vi{e nego akt SECESIJE?!
Bosna i Hercegovina kao dr`ava sa svojim institucijama sa- uni{ti Udru`ewe #BH novinari#. Prvi Majstor manipulacija, profesionalni
ma po sebi je ~udna, nelogi~na, neorganizovana, {tavi{e smi- takav udar je bio kada su dvije Mire (Ku- sekretar novinara demokratski ~in izlas- Pi{e:
je{na. Pokazalo se to ko zna koliko puta, ali evo i ju~e kada smuk i Loli}-Mo~evi}), po nalogu vlasti ka dva novinara iz UO predstavila je kao Mirjana
je ni mawe, ni vi{e, prona|en arsenal oru`ja #najvjerovatni- u Bawaluci, te vlasnika #Nezavisnih no- izlazak dvije cijele redakcije iz Udru-
vina# i #Glasa Srpske# @eqka Kopawe i `ewa, iako je znala da nijedan novinar
KUSMUK
je# zaostalog iz rata u dr`avnoj instituciji.
To se nije desilo u Mi- direktora Radio-televizije RS Dragana #Glasa Srpske# nikada nije ni bio wen
Jo{ nikada nismo nis tar stvu bez bje dnos ti

M
Davidovi}a, istupile iz Upravnog odbora drug ~lan. Komesarka “jedna Borka”
~uli da se u jednoj, ili nekoj od osiguravaju}ih, Udru`ewa. ira L. i Mirjana K. postale su tako
pa i u policijskih ili pravosu- Ka`e u intervjuu svojoj prijateqici, prvi secesionisti u BiH, a da nisu
je u svom maniru, jezikom
najneozbiqnijoj dnih insti ,
tucija, pa da ka- ~lanici neformalne grupe #sarajevskih ni znale {ta sawaju, a {ta im se politike i ulice, sru{ila
`e mo # aj de ba ve se tim vje{tica# (autorstvo na naziv ba{tini sa- zbiva. Valentin Incko, zbog izvje{taja ko-
dr`avi svijeta
poslom, pa {ta#! rajevska novinarska raja), vje~ni i profe- ji je napisala wegova kancelarija i koji je
i posqedwu dilemu u
desilo da se Dvije bombe, trotilski sionalni sekretar i neformalna vlasnica podnio UN tek nekoliko dana po dolasku u potrebu postojawa
predsjednik dr`ave metak, topovski udar, odre- Udru`ewa #BH novinari# Borka Rudi} u BiH, postao je `rtva manipulacije skovane
smjesti u jedan tekstu objavqenom pod preuzetim i nezna- u #Kapu}inu#. Ta~no je da se kasnije nefor-
Udru`ewa “BH novinari”
|ena koli~ina municije za
objekat, a da se automatske pu{ke, druga tno modifikovanim naslovom #Wihov malno (ali nikada javno) izvinio zbog ove d.o.o. i potvrdila da su
on prethodno ne municija maweg kalibra, stil su la` i manipulacija#. la`i, koja je nikada ispravqena ostala kao davno morali da ga takvog
Svima ili {iroj javnosti poznato je wegov zvani~ni Izvje{taj o stawu u BiH
pregleda, o~isti, de to na tor ska ka pi sla i pohrawena u arhivama UN. rasture svi koji dr`e do
da su Mira Loli} i Mirjana Kusmuk na-
okre~i i na kraju {kol ski satni mehanizam,
U ispovijesti svojoj prijateqici Bor-
adekvatno
sve je to na|eno u zgradi pustile UO Udru`ewa u aprilu 2004. go-
ka nastavqa daqe da kazuje da su #dvije
novinarskog digniteta i
Predsjedni{tva BiH. di ne. U sa op {tewu za ja vnost ko je su
obezbijedi. U istoj onoj zgradi gdje sjede izdale 29. aprila kao razlog napu{tawa Mire# (od kojih je jedna Mirjana) iz UO profesije. Parama,
Vjerovatno da se najvi{i funkcioneri jedne navele su to da je sekretar Udru`ewa Bor- istupile po nalogu #vlasti u Bawaluci, donacijama, zloupotrebama,
to i ne mo`e dr`ave, u ovom slu~aju tri ka Rudi} javno i su{tinski privatizovala @eqka Kopawe i Dragana Davidovi}a#.
ovu novinarsku asocijaciju. Pre{u}uje da su tada #zamjenski# no- pronevjerama... neka se
nigdje desiti, osim ~lana Predsjedni{tva BiH.
u smije{noj nam Odakle oru`je usred po- - Gospo|a Rudi} ve} vi{e od {est mje- vinari RTRS-a (na ~ijem ~elu je Davido- bave oni koji su pla}eni
drumskih prostorija ove seci bez konsultacija sa nama kao ~lano- vi}) i #Nezavisnih novina# (~iji vlasnik
dr`avi BiH u kojoj institucije sam Bog }e zna- vima Upravnog odbora ovog tijela istupa je Kopawa) popunili upra`wena mjesta da {tite zakon. Uz muzi~ki
je u zgradi ti. Ka`u, zaostalo iz rata, javno u ime Udru`ewa, iznosi li~ne stavo- #dvije Mire# u UO Udru`ewa. Kao {to pozdrav “Svi su va{i
Predsjedni{tva prostorija bila zakqu~ana, ve, pi{e saop{tewa za javnost bez konsul- pre{u}uje i to da je taj UO, kao i #jedna
reketa{i”

U
prona|en ~itav pa je niko nije provjeravao tacija i saglasnosti - navele su. Borka#, radio nelegalno skoro dvije godi-
i otvarao 15 godina poslije pozorile su da je Rudi}eva samoini- ne jer im je istekao mandat.
arsenal oru`ja

A
cijativno i bez wihove saglasnosti E sada i ludom je jasno da #jedna Bor- Senada Avdi}a).
zavr{etka rata.
alarmirala novinarske asocijacije ka# la`e i ne trep}e. Jer kako je mogu}e li da se vratimo najnovijem uratku
Jo{ nikada nismo ~uli da se u jednoj, pa i u najneozbiqnijoj
u svijetu za privatne i politi~ke interese da #dvije Mire# (od kojih je jedna Mirja- dvi je dru ge. Ispo vi je da se daqe
dr`avi svijeta desilo da se predsjednik dr`ave smjesti u jedan
odre|enih interesnih grupa i pripadnika na), koje su se povukle po #nare|ewu vlas- Borka i veli svojoj medijskoj za-
objekat, a da se on prethodno ne pregleda, o~isti, okre~i i na {titnici da je tre}i poku{aj ru{ewa
kraju adekvatno obezbijedi. Vjerovatno da se to i ne mo`e ni- jednog #sarajevskog novinarskog kruga#. ti, Kopawe i Davidovi}a#, u UO zamijene
- Smatramo da se propagandom i mani- wiho ve ko le ge iz RTRS-a i #Ne za vi - Udru`ewa u re`iji #dvije Mire# (od kojih
gdje desiti, osim u smije{noj nam dr`avi BiH. Krivi su svi je jedna Mirjana) bio napad na #BH novi-
nadle`ni, a prvenstveno bezbjednosne agencije koje su bile, a pulacijom ne {tite prava novinara i ra- snih#?!
nare# kada su se anga`ovali u Koaliciji
i daqe su zadu`ene za obezbje|ivawe zgrade i ~lanova Pred- zvoj de mo kra ti je. U bi lo ~i joj i ko joj
za Rekom.
sjedni{tva BiH. manipulaciji mi ne}emo da u~estvujemo, KO SU PRVI Opet la`e #jedna Borka#. Koaliciju za
Nelogi~nostima nikad kraja, pa je ju~e na mjesto pronalaska ostaju}i do kraja vjerni profesiji kojom secesionisti iz RS Rekom, kao i sada Udru`ewe #BH novinari#,
gomile oru`ja prvo pozvan MUP Kantona Sarajevo, iako se se bavimo. Ne `elimo da slu`imo bilo prozvani na Ist Riveru napustili su neki va`ni osniva~i zbog prone-
zna da po zakonu ovu instituciju treba da {titi SIPA. Za{to i kojoj politi~koj opciji, pa ni onoj za ~iji
vjere, manipulacija i utro{ka novca donatora.
po kojem osnovu, niko nije objasnio. interes o~igledno radi generalni sekre-
Vje~ni profesionalni sekretar i ne- Rekom su napustili Istra`iva~ko-dokumen-
Ono {to je jo{ nelogi~nije jeste to da su u vrijeme prona- tar Udru`ewa #BH novinari# Borka Ru-
formalna vlasnica Udru`ewa d.o.o. u ispo- tacioni centar Sarajevo (Mirsad Toka~a),
laska oru`ja svi zaposleni u objektu Predsjedni{tva uredno di} - istakle su u obrazlo`ewu ostavki. Helsin{ki odbor za qudska prava u RS (Bran-
radili svoj posao. Nije bilo evakuacije, niti se razmi{qalo Povod za odluku Mire L. i Mirjane K. vijesti svojoj drugarici nastavqa i
pripo,vijeda kako je #dru ko Todorovi}), Helsin{ki odbor za qudska
o woj. Niko nije uzeo u obzir da je mogu}e da do|e do eksplozi- bila je najava odr`avawa javne debate po- , gi poku{aj uni{ta- prava u Srbiji (Sowa Biserko) i Udru`ewe
je prilikom pomjerawa i odno{ewa razli~itih vrsta oru`ja. vodom Dana slobode medija u Sarajevu i vawa BH novinara u re`iji dvije Mire#
anga`ovawe #sarajevskih kvaziintelektu- Prijedor~anki #Izvor#.
U druga~ijim dr`avama, okolnostima i uslovima to se ne bi Bawaluci na koju nije bio pozvan nijedan Ali da budem iskrena, godi mi ova la`,
od tri ~lana UO #BH novinara# sa teri- alaca i kvazipromicateqa kulture dijaloga
desilo ni po koju cijenu. Ali BiH nije druga~ija, ona je je- hrani mi sujetu pa to ti je. Volim da sam mo-
torije RS, kao nijedan glavni urednik ili da pi{u se, rije teksto,va i la`u protiv
dnostavno #takva# BiH, a #takve# su joj i institucije, neorga- }na da nagovorim Toka~u, Biserko i Todo-
novinar medija iz RS. Udru`ewa BH novinari #.
nizovane, neodgovorne. rovi}a da iza|u iz Rekoma i da jo{ u javnost
I budali je jasno da se ovaj dio {ti-
KAKO “JEDNA BORKA” va direktno odnosi na #Glas Srpske# i iznesu te{ke optu`be o onima koji su osta-
ko lu mnu ko ju za nas pi {e Sawa Vla - li. #[ta je dobro? - Sve {to ja~a mo}, voqu
la`e na ~istom

A
Ivo Miro Jovi}, “materwem jeziku” isavqevi}, direktorka Centra za kultu- za mo}, samu mo} u ~ovjeku#.
ru dijaloga. li da se vratimo jo{ malo #jednoj
poslanik HDZ-a BiH #Sarajevski kvaziintelektualci# po Bor ki#. Ka `e ne gdje pred kraj
u Parlamentu BiH - Nama je jasan ciq ove debate, a o {tiva komesarka #jedna Borka# da
#jednoj Borki# su profesorica filozofi-
wemu svjedo~i sastav odabranih. Ciq ovog je i sociologije u elitnoj Drugoj sarajev- #je NUN RS pri{ao MI, NORAN broj, od
skupa je da se prika`e da u Republici Srp- skoj gimnaziji Sawa i wen suprug Ugo 120 ~lanova Udru`ewa BH novinari iz
skoj caruju re`imski mediji i da vlada ap- Vlaisavqevi}, redovni profesor filozo- RS#.
so lu tni me dij ski mrak. To ne da ni je fije na Filozofskom fakultetu u Saraje- Dosadilo mi da ponavqam da la`e.
Sve {to radi Federalna televizija zasnovano je na la`i-
ta~no, nego je smi{qena la` i manipula- vu, pre da va~ na Sor bo ni, do ne da vni Umjesto toga pozivam #jednu Borku# da u
ma, klevetama i mr`wi. To {to oni rade promovisawe je
socijalnacionalizma. To je ~ist fa{izam.
cija, iza koje se kriju odre|ene interesne predsjednik PEN-a, jedan od vode}ih inte- javnost iznese imena svih ~lanova Udru-
i politi~ke grupacije - zakqu~ile su one u

P
lektualaca Evrope. `ewa #BH novinari# iz RS koji su bili i
obra}awu javnosti. revi{e je, pa i ako dolazi iz usta ostali da ih zajedno brojimo!
Bakir Haxiomerovi}, To je bio vi{e nego dovoqan razlog da predava~ice #materweg jezika# iz I tako je eto komesarka #jedna Borka#
postanu `rtve pokvarene igre i manipula- Mrkowi} Grada sredinom osamde- u svom maniru, jezikom politike i ulice,
urednik politi~kog cije u re`iji Borke Rudi}. Svom prija- setih #prije nego {to }e se udati za zlo- sru{ila i posqedwu dilemu u potrebu
magazina FTV-a tequ i tada{wem direktoru komunikacija sre tnog An |e li }a u Kowic. Iz ne kih postojawa Udru`ewa #BH novinari# d.o.o.
“60 minuta“ OHR-a Frani Marojevi}u Borka je odmah razloga Rudi}ka je u ratnim godinama i potvrdila da su davno morali da ga ta-
sugerisala da ovaj ~in dva novinara #gur- promovisana u novinara. Nije mnogo vre- kvog rasture svi koji dr`e do novinarskog
ne# u izvje{taj visokog predstavnika za mena pro{lo, a Rudi}ka je izabrana za digniteta i profesije.
U politi~kom magazinu FTV-a “60 minuta“ u ponedjeqak nave- UN u dijelu koji se ti~e situacije u medi- najnezavisnijeg novinara koji hoda Bo- Parama, donacijama, zloupotrebama,
~e predstavnici srpskog i hrvatskog naroda u BiH su, uz govor jima u BiH. snom i Hercegovinom#, (dio iz biografi- pronevjerama.... neka se bave oni koji su
Tako su se Mira L. i Mirjana K. obre- je Bor ke Ru di} pre uzet iz ko lu mne pla}eni da {tite zakon. Uz muzi~ki poz-
mr`we i klevete urednika i novinara te emisije, nazvani
le na Ist Riveru. U tom prvom izvje{taju neosporno duhovitog i slobodomisle}eg drav #Svi su va{i reketa{i#.
fa{istima uz emitovawe fa{isti~kih simbola.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 5

Koliko zara|uju doma}i, a koliko politi~ari u inostranstvu Parastos u Skelanima 16. januara
Sje}awe na 68
Plate politi~ara u EU `rtava Nasera Ori}a
SKELANI - U Skelanima }e 16. januara biti slu`eni

osam puta ve}e od BiH parastosi za 68 poginulih srpskih boraca i civila koji
su prije 18 godina stradali u napadu srebreni~kih musli-
mana predvo|enih Naserom Ori}em, javila je Srna.
Parastosi }e biti slu`eni u zaseoku ]osi}i i u Skela-
Francuski predsjednik prima 19,1 hiqadu evra mjese~no, wema~ki oko 16,5 nima poslije ~ega }e biti polo`eno cvije}e na spomen-
hiqada evra, a ~lanovi Predsjedni{tva BiH mjese~no dobijaju 2.490 evra. obiqe`ja.
U borbama koje su vo|ene od napada na Kravicu na Bo`i}
U Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori plate politi~ara mawe nego u BiH iste godine pa do 16. januara u ]osi}ima poginulo je 28 bo-
PI[E: SVJETLANA TADI] raca i civila.
svjetlanat@glassrpske.com Svi zlo~ini koji su se dogodili na ovom podru~ju su doku-
BAWALUKA - Predsje- mentovani, ali ni izvr{ioci ni nalogodavci nisu izvede-
dnici, premijeri, minis- ni pred lice pravde.
tri i poslanici u Srpskoj,
FBiH i BiH, iako za ov - Ustavni sud BiH
Stigao zahtjev za ocjenu
da{we standarde imaju vi-
so ke pla te, pri dnu su

Zakona o imovini RS
evropske qestvice po visi-
ni zarada, ali su ipak naj-
pla}eniji u regionu.
SARAJEVO - Ustavni sud za ocjenu ustavnosti je upu-
Ta ko je pla ta ~la no va
BiH za pri mio je Zah tjev }en nakon {to je Vije}e za
Predsjedni{tva BiH mawa
pot pred sje da va ju }eg Do ma za{titu vitalnog interesa
za oko 15 hiqada evra od re-
naroda Parlamenta BiH Su- Ustavnog suda RS donijelo
ci mo pla te pred sje dni ka
lejmana Tihi}a za ocjenu us- odluku da tim zakonom nije
Wema ~ke ili Fran cus ke.
ta vnos ti Za ko na o sta tu su povrije|en vitalni interes
^la no vi Pred sje dni{ tva
dr`avne imovine koja se na- bo{wa~kog naroda.
BiH imaju osnovnu platu od
lazi na teritoriji Republi- Vi so ki pred sta vnik za
4.981 marku, ili 2.490 evra.
ke Srpske, a pod zabranom je BiH Valentin Incko je 5.
U kategoriji onih koji
raspolagawa. januara izdao nalog kojim se
naj vi {e za ra |u ju su fran -
U Sudu, me|utim, ju~e nisu obustavqa primjena ovog za-
cus ki pred sje dnik Ni ko la
mogli da preciziraju kada kona do dono{ewa kona~ne
Sarkozi koji ima godi{we
bi se moglo pristupiti rje- odluke Ustavnog suda BiH.
pri mawa od 230.000 evra, Sarkozi i Merkelova najpla}eniji u Evropi FOTO: GLAS SRPSKE {avawu ovog predmeta, javi- Zvani~nici RS najavili su
ili 19,1 hiqadu evra mjese-
zara|uje ne{to preko 21.000 tim, ove godine plata pred- Poslanici u Norve{koj le su agencije. da ne}e odustati.
~no. Predsjednik Wema~ke
evra, jer za posao kancelara sjednika i ministara u Vla- mjese~no zarade 7.214 evra, Zahtjev Ustavnom sudu BiH V. K.
Kris ti jan Vulf go di{we
prima 199.000 evra ili mje- mje se ~no do bi ja oko 14,8 di RS umawena je za 25 Bel gi ji 6.369 evra, Wema -
se~no oko 16,5 hiqada evra. hiqada evra. od sto, te tre nu tno pla ta ~koj 7.668, Sloveniji 4.433, Leo Plo~kini}
Prigovor RAK-u na
- U BiH predsjedavaju}i Sa dru ge stra ne, pla ta premijera RS iznosi 3.850 Letoniji 2.173, a u Evrop-
Sa vje ta mi nis ta ra pri ma srpskog pre mi je ra Mir ka ma ra ka. Pla te pot pred sje - skom parlamentu 7.665 evra
mjese~no 4.482 marke, a za-
mje nik pred sje da va ju }eg
Cvetkovi}a je oko 1.300 evra
mje se ~no. Pla ta dos ko -
dni ka Vla de izno se 3.375
maraka, dok su plate minis-
mjese~no.
Direktor Centra za hu- prilog u “60 minuta“
4.383 KM - rekli su “Glasu ra{weg crnogorskog premi- tara 3.000 maraka. manu politiku Momir Deja-
Srpske“ u Savjetu. Dodali su jera Mila \ukanovi}a bila BRITANSKI no vi} re kao je “Gla su
da pla ta mi nis ta ra BiH je 1.256 evra, a go di{wa Srpske“ da se visine plata
pla ta pred sje dni ka Crne premijer funkcionera naj~e{}e ko-
mje se ~no izno si 4.233, a godi{we zaradi
wihovih zamjenika 3.735 ma- Gore Filipa Vujanovi}a je mentari{u kao previsoke.
ne{to iznad 23.000 evra ili 65.000 evra - Kada se funkcionerske
raka. Duplo vi{e od predsje-
da va ju }eg Sa vje ta za ra di oko 1.900 evra mjese~no. Predsjednik FBiH pri- plate u BiH porede sa fun-
britanski premijer David Predsjednik Srbije Bo- ma platu vi{u od 2.000 mara- kcionerskim platama u mno-
Ka me run ~i ja je go di{wa ris Tadi} mjese~no zaradi ka, a pot pred sje dni ci oko go ra zvi je nim zemqama,
plata 65.000 evra, ili oko oko 1.400 evra, a predsjednik 1.800 ma ra ka. Pre mi jer treba imati u vidu da je kod
5.400 evra mjese~no. Najvi- Makedonije \or|i Ivanov FBiH prima oko 2.300 mara- wih BDP po stanovniku ve-
{u pla tu me |u evrop skim prima osnovnu platu od oko ka, zamjenik premijera zara- }i za deset puta nego kod nas
pre mi je ri ma ima {pan ski 1.500 evra. Mjese~na plata |u je 2.120 ma ra ka, dok - istakao je Dejanovi}. Do-
premijer Hose Luis Zapate- predsjednika RS je oko 1.950 ministri u federalnoj Vla- dao je da, u principu, ne bi Leo Plo~kini} FOTO: GLAS SRPSKE
ro 78.180 evra godi{we, ili evra, dok zamjenici predsje- di zara|uju od 1.800 do 2.100 trebalo imati ni{ta pro-
dnika imaju primawa od oko maraka. Poslanici sa deset tiv visokih plata kod nas, MOSTAR - Predsjednik NVO “Kroacija libertas“ Leo
6.515 evra mje se ~no, te
3.800 maraka mjese~no. godina radnog sta`a u Par- ako se one mogu opravdati Plo~kini} podnio je prigovor Regulatornoj agenciji za
wema ~ki kan ce lar An ge la
Plata predsjednika Vla- lamentu BiH mjese~no pri- mjerqivim rezultatima rada komunikacije na prilog objavqen u emisiji FTV-a “60 mi-
Merkel koja uz poslani~ku
de RS je 5.000 maraka, me|u- maju, samo po osnovu plate i za op{te dobro. nuta“, u kojoj je sugerisano da su prikazane osobe, predsta-
platu od 6.811 evra, mjese~no
pau{ala, 5.140 maraka. Pri- - Ipak, nije logi~no da vnici hrvatskog i srpskog naroda, fa{isti, javila je Srna.
mawa poslanika i delegata poslanik koji nijednom ne - Objavqeni prilog definitivno podsti~e na rasnu, vjer-
Zarada u Parlamentu FBiH ve}a su dis ku tu je u to ku man da ta sku i nacionalnu mr`wu - istakao je Plo~kini} u prigovo-
od primawa poslanika u Na- ima istu ili sli~nu platu ru RAK-u i na veo da je pri ka za na fo to mon ta `a sli ka
^lanovi Predsjedni{tva BiH, predsjednici i potpredsje-
rodnoj skup{tini RS, pa ta- kao direktor javne kompani- politi~kih zvani~nika, uz pratwu pjesme Darka Rundeka po-
dnici Republike Srpske i FBiH, te poslanici u Parlamen-
ko u FBiH po sla ni ci je, mi nis tar, pred sje dnik tpuno neta~na i varqiva.
tu BiH i u parlamentima Srpske i FBiH, u zavisnosti od
primaju platu od oko 3.226 Vlade ili predsjednik Sa- U politi~kom magazinu FTV-a “60 minuta” u ponedjeqak
toga koju funkciju obavqaju, za jedan mandat od ~etiri go-
ma ra ka mje se ~no, dok u vjeta ministara - naglasio nave~e predstavnici srpskog i hrvatskog naroda u BiH su,
dine zarade od 90 do 240.000 maraka.
NSRS primaju 2.678 maraka. je Dejanovi}. uz govor mr`we i klevete urednika i novinara te emisije,
nazvani fa{istima uz emitovawe fa{isti~kih simbola.
Odluka Kluba Bo{waka o premijeru RS stigla u Ustavni sud RS Uz melodiju antifa{isti~ke pjesme “Ay carmela“ Darka
Rundeka emitovane su fotografije javnih li~nosti iz RS i

Odluka o vetu u proceduri BiH kojima se jasno imputira fa{izam.

BAWALUKA - Predsje- la nakon {to ~lanovi Zaje- Srpskoj na zvani~no preuzi- ili odbija zahtjev Bo{waka
davaju}i Vije}a naroda RS dni ~ke ko mi si je Na ro dne mawe du`nosti sa~eka}e naj- o vetu. Ako sud prihvati da Region Kam~atke na dalekom istoku Rusije poku{ao je da tokom
Momir Mali} potpisao je ju- skup{tine RS i Vije}a na- du`e 37 dana. razmatra odluku, u roku od 30 novogodi{wih praznika zabrani predstavu “Pepequga“, jer “sa-
~e sva dokumenta o odluci o roda u utorak nisu postigli - O~ekujem da }e Ustavni dana mora da saop{ti kona- dr`i podriva~ku politi~ku poruku o spornim promjenama vre-
ve tu Klu ba Bo{waka na dogovor o odluci Bo{waka o sud, ipak, cijeniti “aktuel- ~nu odluku o ulo`enom vetu. menskih zona“, prenose agencije.
izbor premijera RS Aleksan- ulagawu veta na izbor premi- nost trenutka“ i da }e se o Bo{waci su ranije povukli Vlasti na Kam~atki izrazile su nezadovoqstvo predstavom, jer
dra Yombi}a i odluka je pro- jera RS Aleksandra Yombi- vetu izjasniti prije krajweg odluku o osporavawu ~lanova su shvatili da publika reaguje na o~iglednu paralelu sa kontro-
slije|ena Ustavnom sudu RS }a. roka, tako da vjerujem da }e Vlade RS.
verznom promjenom vremenske zone kako bi ovaj region bio bli-
da saop{ti kona~nu odluku. KRAJWI odluka suda biti saop{tena Predsjednik Zajedni~ke
`i mjerewu vremena sa Moskvom.
U Ustavnom sudu RS pot- rok za prije isteka zakonskog roka komisije Igor Radoji~i} is-
vrdi li su ju ~e “Gla su od 37 dana - rekao je Mali} ta kao je ra ni je da ci je la Vlasti su shvatile da publika u pozori{tu u Petropavlovsk-Ka-
Srpske“ da im je stigla odlu- odluku 37 dana “Glasu Srpske“. pri~a o vetu predstavqa “po- m~atski, najve}em gradu na Kam~atki, freneti~no aplaudira na
ka o vetu Bo{waka i da }e Upu}ivawem odluke o ve- Ustavni sud RS, po prije- li ti ~ku te mu ~i ji je ciq scenu kada kraq vra}a kazaqke na ~asovniku da bi Pepequga os-
odmah u}i u proceduru. tu na Ustavni sud RS, novo- mu odluke, ima sedam dana da blokada”. tala na balu. Ruski dnevnik “Komersant“, pozivaju}i se na glum-
Odluka o vetu je uslijedi- iza bra na iz vr{na vlast u se izja sni da li pri hva ta V. K. ce i radnike u pozori{tu, potvrdio je da je nare|ena zabrana.
6 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Zimska {kola borbe protiv diskriminacije


SARAJEVO - Zimska {kola borbe protiv diskrimina- vnih mehanizama u svojim lokalnim zajednicama, javi-

Dru{tvo cije, koja }e od 14. do 16. januara biti odr`ana u


Sarajevu, okupi}e 23 u~esnika iz Sarajeva, Isto~nog
Sarajeva, Mostara i Bawaluke od kojih se o~ekuje da
u februaru i martu organizuju treninge iz oblasti
la je Srna. Ciq kompletnog programa je podizawe
svijesti o Zakonu o zabrani diskriminacije BiH koji
je Parlamentarna skup{tina BiH usvojila sredinom
2009. godine, kao dio uslova za liberalizaciju vi-
za{tite od diskriminacije i primjene postoje}ih pra- znog re`ima.

Veterinarska inspekcija u Srpskoj Sastanak Komisije Vlade Srbije i Tima RS za tra`ewe nestalih
Trihinelom zara`eno
35 uzoraka mesa
BAWALUKA - Veterinarski inspektori su od novembra
Institut ne mo`e da
do polovine decembra 2010. godine utvrdili da je 35 uzo-
raka sviwskog mesa zara`eno trihinelom, rekla je glavni
republi~ki veterinarski inspektor Qiqana Goji}.
funkcioni{e bez

FOTO: S. ILI]
Dodala je da meso sviwa i kopitara koje je namijeweno ja-
vnoj potro{wi odmah poslije klawa treba obavezno pregle-
dati radi utvr|ivawa prisustva larvi trihinele.
- Najve}i broj zara`enih uzoraka trihinelom registrovan
je u Posavini i Semberiji, gdje se ve} dugi niz godina
Srba Institut nije
javqa trihinela - rekla je Goji}eva.
Ona je naglasila da se meso kod kojeg se utvrdi prisustvo trihinele validan bez
uni{tava odmah pod nadzorom Veterinarske inspekcije. M. Mi.
zastupqenosti
FOTO: ARHIVA

Srba, jer ve} du`e


vrijeme nema
upravqa~ku
strukturu, odnosno
UO, naglasio
Kr~mar. Institut
mora biti u punom
kapacitetu i imati
podr{ku svih, rekao
Odalovi} Sastanak u
Odmah poslije klawa meso treba obavezno pregledati Bawaluci
PI[E: VAWA [TRBAC miliona maraka. ministara BiH i Me|unaro- Sijekovca, ali ni {est godina
Nediqko Rimac vanjas@glassrpske.com dne komisije za nestala lica od ekshumacije niko u Tu`i-
NASTAVAK (ICMP) tra`iti da se usposta-
Odbijeni projekti u BAWALUKA - Institut
za tra`ewe nestalih lica saradwe o pitawu vi legalna i puna upravqa~ka
la{tvu BiH i tu`ila{tvima
RS “nije na{ao za shodno da
povratni~kim op{tinama BiH mora {to prije da po~ne
da radi, a podr{ku institu-
Sijekovca struktura Instituta.
Kr~mar je dodao da }e Ope-
to procesuira“.
Pred sje dnik Ko mi si je
LIVNO - Premijer Li- domove zdravqa, javila je Srna. cija Republike Srpske ima}e - Institut nije validan rativni tim RS i Komisija Vlade Srbije za nestala lica
vawskog kantona u tehni~kom Rimac (HDZ 1990) izrazio samo pod uslovom da budu za- bez zastupqenosti Srba, jer Vlade Srbije nastaviti sa- Veqko Odalovi} rekao je da je
mandatu Nediqko Rimac pot- je nezadovoqstvo radom mi- dovoqeni interesi srpskih ve} du `e vri je me ne ma radwu oko rje{avawa pitawa potrebno ostvariti punu sa-
vrdio je da su odbijeni zahtjevi nistra zdravstva, rada i so- porodica. upravqa~ku strukturu, odnosno ekshumiranih tijela u Sije- radwu sa Institutom, jer su na
kantonalnog ministra zdrav- ci jal ne po li ti ke ovog Zakqu~eno je to na sastan- Upravni odbor - naglasio je kovcu kod Broda, jer operati- wega prenesene zna~ajne na-
stva za neke projekte u povra- kan to na Dar ka Hor va ta ku ~lanova Operativnog tima Kr~mar i dodao da je zbog toga vni podaci pokazuju da tu ima dle `nos ti i ima naj vi {i
tni~kim op{tina ma sa (SNSD) u proteklom ~etvo- RS za tra`ewe nestalih lica proces tra`ewa nestalih u i dr`avqana Srbije. Kr~mar mandat za tra`ewe nestalih u
ve}inskim srpskim stano- rogodi{wem mandatu, tvrde- i Komisije za nestala lica ovom momentu zaustavqen. Is- je ocijenio da postoji velika BiH. On je naglasio da Insti-
vni{tvom - Glamo~u, Bosan- }i da je izme |u wega i Vlade Srbije ju~e u Bawaluci. takao je da }e RS posredstvom sli~nost u pri~i izme|u “slu- tut mora biti u punom kapaci-
skom Grahovu i Drvaru, jer je Hor va ta “bi lo ne sla gawa - In sti tut ne mo `e da suosniva~a Instituta, Savjeta ~aja `ute ku}e“ u Albaniji i tetu, mora imati punu podr{ku
smatrao da je Kantonalna bol- jer nisu imali isti pristup funkcioni{e bez Srba i po- svih koji u~estvuju u tra`ewu
nica prioritetna u odnosu na problemima u zdravstvu“. trebno je prona}i mehanizam i nestalih i da je poslije ostav-
na~ine izlaska iz postoje}eg Sporazum ke ~lana Kolegijuma direktora
}orsokaka u procesu tra`ewa Milana Bogdani}a potrebno
nestalih Srba u BiH - rekao je formirati Kolegijum i UO.
Odalovi} je naglasio da je jedan od problema neposto-
rukovodilac Operativnog ti- - Do sada smo 25 dr`avqana
jawe me|udr`avnog sporazuma izme|u Srbije i BiH, kojim
ma Goran Kr~mar. Dodao je da RS prona{li na teritoriji
bi se definisale me|usobne obaveze.
RS sigurno `eli da uspostavi Srbije i predali vlastima RS.
- Do sada smo upu}ivali dva prijedloga za potpisivawe
Institut koji treba da radi Vlada RS i wen tim treba da
sporazuma, a pretpostavqam da nije potpisan zbog peri- budu dio ukupnog procesa tra-
posao zbog kojeg je osnovan, a
oda prelaska tra`ewa nestalih u nadle`nost Instituta - `ewa nestalih na prostoru
ne da rije{i svega sedam slu-
~ajeva nestalih Srba za tri go-
rekao je Odalovi} i dodao da }e ovih dana uputiti jo{ biv{e Jugoslavije - poru~io je
dine rada i potro{i sedam jedan prijedlog takvog akta vlastima BiH. Odalovi}.

Srpski predstavnici napu{taju Institut za tra`ewe nestalih lica BiH

Institut }uti o ostavkama


BAWALU KA - Srpski Ni Boro Peuli} ni Milan da{wi pred sje da va ju }i UO ^lan Sa vje to da vnog
predstavnici napu{taju In- An|i} nisu podnijeli ostav- Instituta Brano Dursun is- odbora Boro Peuli} zaledio
stitut za tra`ewe nestalih ke. Svi oni rade. Aleksandar ti ~e da je os tav ku po dnio je svoj status, a ostavku }e,
lica BiH jo{ od septembra Radeta je sporazumno raski- jo{ 2. novembra pro{le go- ka `e, da ti ~im se iza be re
pro {le go di ne, iako po je - nuo ugovor, ali nije podnio dine. novi UO.
dinci u Institutu i danas ostavku. Navodi koji dolaze BOGDANI]EVA Posqedwi koji je podnio
tvrde da ni ka da ni ko ni je iz RS su apsolutno neta~ni - ostavku je ~lan Kolegijuma
dao ostavku u toj instituci- tvrdi ^engi}eva za sarajev-
ostavka jo{ nije direktora Instituta Milan
ji. ske medije. razmatrana Bogdani}. On je ostavku po-
Pot vrdi li su to “Gla su Biv {i ~lan Nad zor nog dnio u ponedjeqak zbog “ne-
Srpske“ pred sta vni ci srp- odbo ra In sti tu ta Mi lan Rukovodilac Tima za ek- sla gawa sa ten den ci ja ma
skog na ro da ko ji su pro te - An |i} tvrdi da je jo{ 16. shumacije Aleksandar Radeta prisutnim u procesu rje{a-
klih mje se ci da li os tav ke septembra 2010. podnio os- istakao je da termin “spora- vawa su dbi ne nes ta lih li -
ili zamrzli svoj status u In- tavku. zumni raskid“ ne postoji u ca“.
stitutu, reaguju}i na izjavu - Ostavku sam podnio Sa- zakonu. - Bo gda ni }e vu os tav ku
portparola ove institucije vjetu ministara BiH, jer oni - Ta~no je da sam oti{ao UO Instituta jo{ nije ra-
Lejle ^engi} da “niko nije imenuju Nadzorni i Upravni zbog prelaska na drugo radno zmatrao i ne zna se kada }e -
napustio Institut“. odbor - istakao je An|i} i mjesto, ali prethodno sam po- rekla je “Glasu Srpske“ ^en-
- Sve {to se posqedwih dodao da od tada nema ni{ta dnio ostavku - istakao je Ra- gi}eva.
mje se ci na ga |a je ne ta ~no. sa In sti tu tom. I ne ka - deta. V. [.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 7

Ribari do kraja januara da dostave izvje{taje


BAWALUKA - Korisnici ribarskih podru~ja u Srpskoj du`ni ci www.vladars.net/ Ministarstva.
su da dostave Ministarstvu poqoprivrede, {umarstva i Sportsko-ribolovni savez RS, sa kojim je Ministarstvo po-
vodoprivrede RS godi{wi izvje{taj o radu do kraja januara, tpisalo ugovor, preduzima}e aktivnosti u vezi sa podjelom do-
saop{teno je iz Ministarstva. zvola za sportski i privredni ribolov korisnicima
Forma godi{weg izvje{taja, koji je potrebno dostaviti u pi- ribarskih podru~ja.
sanoj i elektronskoj formi, mo`e se na}i na internet strani- M. Mi.

Narodi koji vrijeme ra~unaju po julijanskom Vijesti


kalendaru no}as do~ekuju Novu godinu BORS
Borci da
Slavqe na bojkotuju
poziv
BAWALUKA - Bora~ka or-

trgovima i u ganizacija RS (BORS) pozva-


la je borce kojim nije
ispla}en bora~ki dodatak da

kafi}ima uz se ne odazovu pozivu Minis-


tarstva rada i bora~ko-inva-
lidske za{tite i ne javqaju u
odjeqewa za bora~ko-invalid-

narodwake sku za{titu svojih op{tina da


bi dobili bora~ki dodatak.
Predsjednik BORS-a Pante-
lija ]urguz je rekao da je ge-
Na Trgu Krajine nastupa Ana Bekuta, neralni stav BORS-a da
borci ne idu nigdje od svojih
u Prijedoru “Amadeus bend”, ku}a i da se nikom ne javqaju,
u Doboju Dejan Mati}, u Isto~nom javila je Srna.
Sarajevu prisutne }e zabavqati
“Goci bend“, dok }e u Fo~i “Po{te Srpske”
nastupiti lokalni bendovi Samostalni u
me|unarodnom
PI[E: MARINA ^IGOJA pjesama ili u ku}noj atmo- dvorani “Slavija“, a prisutne saobra}aju
marinacigoja@glassrpske.com sferi. }e za bavqati “Go ci bend“, BAWALUKA - “Po{tama
BAWALUKA - Za pravo- U najve}em gradu Srpske ^estitka izvorne grupe, narodni gusla- Srpske“ dodijeqen je me|una-
slavce koji vrijeme ra~unaju bi }e or ga ni zo van do~ek na ri i vokalni solisti. rodni kod (IMRS) ~ijom regis-
po ju li jan skom ka len da ru, Trgu Krajine gdje }e prisutne Predsjednik RS Milorad Dodik ~estitao je svim gra|ani- Isto kao i za me|unarodnu tracijom u bazi podataka
ta~no u pono} po~iwe Nova zabavqati Kraji{ki truba~i ma Republike Srpske, koji praznuju po julijanskom kalen- No vu go di nu, u Fo ~i }e za Svjetskog po{tanskog saveza
ju li jan ska go di na, ko ju }e i Ana Bekuta sa “IN” bendom. daru, Pravoslavnu novu 2011. godinu. proslavu Pravoslavne nove go- ovo preduze}e sti~e ravnopra-
stanovnici Srpske, bez pre- Za do~ek Pravoslavne nove go- - Svim gra|anima `elim puno sre}e, zdravqa i uspjeha. dine na gradskom trgu nastu- van status sa druga dva operate-
tjerane euforije do~ekati dine u Bawaluci izdvojeno je @elim da Nova godina svima donese napredak i blagos- pi ti lo kal ni ben do vi i ra u BiH u oblasti
uglavnom na trgovima i ka- oko 40.000 maraka, a program tawe - navodi se u ~estitki. pjeva~i, a stanovnici }e u`i- me|unarodnog po{tanskog sao-
fi}ima uz zvuke narodnih bi trebalo da po~ne oko 22 ~a- vati uz skromnu ~ast, tradici- bra}aja, ~ime }e u{tedjeti oko
Maksi}. pe~eni kesten. U programu, onal no ku va no vi no i
sa. 40.000 KM godi{we i skrati-
~iji je po~etak zakazan za 22 vatromet.
Ve}ina bawalu~kih kafi- ULAZ ti rok dostave po{iqaka, javi-
~asa, u~estvova}e poznati pje- Or ga ni zo va nog do ~e ka
}a i klubova ne}e imati orga- u kafi}e uglavnom la je Srna. Direktor “Po{ta“
Jahorina nizovan do~ek, a za sve goste
va~ Dejan Mati} i doma}i Pravoslavne nove godine ne}e Jasminka Krivoku}a rekla je
bi}e slobodan ulaz.
slobodan bend “Trio in“. biti u Mrkowi} Gradu, Zvor-
Oni koju se odlu~e da Do~ek Pravoslavne nove da sve po{iqke koje se primaju
Sli ~na no vo go di{wa niku, Bratuncu, Srebrenici,
do~ekaju Novu godinu na Prijedor~ane koji se odlu- godine u Isto~nom Sarajevu na podru~ju RS i otpremaju za
atmosfera bi}e i u ostalim Trebiwu i ostalim mawim op-
olimpijskoj qepotici ~e da Pravoslavnu novu godinu bi}e organizovan u Sportskoj inostranstvo, kao i sve koje
bawalu~kim kafi}ima i klu- {tinama.
Jahorini imaju u ponudi do~ekaju na trgu zabavqa}e an- dolaze sa podru~ja drugih ze-
bovima, u kojima }e, kako is-
organizovan do~ek u sam bl “Mas ka ra da“ iz maqa, mogu da dolaze direktno
ti~u, cijene pi}a biti iste
“Kolibi“ hotela “Ter- Bawaluke i grupa “Amadeus u Bawaluku.
kao i ostalim danima, te ulaz
mag“ i u restoranu hote- bend“. Na trgu }e biti slu`e-
slobodan.
la “Vu~ko“, prenijela je no kuvano vino i ~aj. Po~etak Sarajevo
Veliki broj Bawalu~ana
Srna. U ponudi hotela programa je zakazan za 21.30
ka`e da }e Pravoslavnu novu Nacionalni
“Termag“ cijena novogo- ~asova, a u pono} ne}e izosta-
godinu do~ekati na trgu.
di{weg aran`mana kre- - Sa dru{tvom sam plani-
ti ni vatromet.
Za stanovnike Doboja koji
spomenik 41
}e se od 20 do 50 KM, a
za do~ek Pravoslavne
rao da prvo ode mo do Trga
Krajine. Vrijeme }e nam izgle-
se odlu~e da novogodi{wu no} dobro
do~ekaju u centru grada ispred SARAJEVO - Komisija za
nove godine u restoranu da i}i naruku, tako da vjerujem
nekada{we robne ku}e “Beo- o~uvawe nacionalnih spome-
hotela “Vu~ko“ potrebno da }e biti zabavno. Poslije
grad“ bi}e obezbije|eno kuva- nika BiH proglasila je pro-
je izdvojiti 20 KM. toga }emo u neki od kafi}a -
no crno vino i rakija, kao i {le godine nacionalnim
kazao je Bawalu~anin Igor Proslava Pravoslavne nove 2010. godine FOTO: ARHIVA
spomenikom 41 dobro, a za
skoro devet godina rada do-
U Republici Srpskoj ukupno 11 zara`enih novim gripom

Sedam novooboqelih od H1N1


nijela je 609 odluka o progla-
{ewu kulturnih dobara u BiH
nacionalnim spomenicima,
javila je Srna.
BAWALU KA - U Re pu - qelih od novog gripa. ustanove @anka Eranovi} i sli je slu ~a ja u Hrvat skoj, odnosno vakcinacije kre}e
blici Srpskoj ju~e je regis- - U bolnici “Kasindo” u do da la da su me |u za ra `e - kada je pacijent preminuo, se od 70 do 90 odsto kod mla- “Dr Milan Jeli}“
tro va no se dam Isto~nom Sarajevu zadr`a- nim student i u~enik, te da iako je bio vakcinisan. dih osoba, dok je kod starijih
novooboqelih od novog gri- ne su ~etiri mla|e osobe ko- je wihovo stawe relativno i hroni~nih bolesnika oko Danas kona~na
pa, za koje je brzim testom ji ma je brzim tes tom stabilno. OPASNOST 50 odsto. Tako da postoji mo- rang-lista
pot vr|e no da su za ra `e ni pot vr|e no da su za ra `e ne Stanovnici Srpske pos- od zaraze i poslije gu }nost da do |e do za ra ze,
vi ru som H1N1, re kla je virusom H1N1 - potvrdila je tali su nepovjerqivi prema vakcinacije iako je osoba vakcinisana - BAWALU KA - Ko na ~na
“Gla su Srpske” por tpa rol infektolog ove zdravstvene vakcinama protiv H1N1, po- kazala je Verhasova. rang-lista studenata koji su
In sti tu ta za za {ti tu Infektolog na Klini- U Br~ko distriktu reg- ostvarili pravo na stipen-
zdravqa RS Milka Mr|a. ci za infektivne bolesti u istrovan je jedan pacijent diju iz Fondacije “Dr Mi-
Prema wenim rije~ima, KC Bawaluka Antonija Ver- koji je zara`en virusom lan Jeli}“ bi}e objavqena
tro je oboqelih od no vog
FEDERACIJA BiH has rekla je da postoji mogu- H1N1, koji je za sada jedini danas na internet stranici
gri pa na la zi se u Kli ni - }nost da se sta no vni ci oboqeli od novog gripa na Fondacije. Upravni odbor
Prema posqedwim podaci- - Kebo je zara`en virusom zaraze novim gripom iako su ovom podru~ju, a nalazi se Fondacije usvojio je na ju-
~kom centru Bawaluka, dok
ma u FBiH je od novog gri- novog gripa H1N1 i smje{ten se vakcinisali, jer imuni- na Infektivnom odjeqewu ~era{woj sjednici Odluku
su u bol ni ci “Ka sin do” u
pa oboqelo 15 stanovnika, je Kliniku za infektivne bo- tet nastupa tek dvije do tri Univerzitetsko-klini~kog o utvr|ivawu kona~ne rang
Isto~nom Sarajevu smje{te-
a me|u oboqelim je i pot- lesti u Sarajevu - potvrdio nedjeqe poslije vakcinaci- centra u Tuzli, sa ostalih liste studenata, koji su do-
na ~etiri pacijenta.
predsjednik Federacije je portparol SDA Salmir je. osam pacijenata, prenijele bili stipendiju za {kolsku
Mr|a je dodala da u RS
BiH Mirsad Kebo. Kaplan, prenijela je Srna. - Us pje {nost va kci ne, su agencije. D. K. 2010/2011. godinu. D. K.
do sada ima ukupno 11 obo-
8 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Sje}awe na heroja Zorana Cvijeti}a


ISTO^NO SARAJEVO - Delegacija Centra javne bezbje- - Odali smo pomen jednom od najve}ih ratnih heroja MUP-
dnosti Isto~no Sarajevo i policijske stanice Isto~no a RS i o`ivjeli wegov lik u na{im srcima. Prisjetili
Panorama Novo Sarajevo polo`ila je ju~e u Lukavici cvije}e i pri-
slu`ila svije}e na mjesto pogibije Zorana Cvijeti}a,
prvog na~elnika Centra slu`bi bezbjednosti sarajevsko-
smo se wegovih djela koja su ga ~inila herojem u ratu i ko-
ja ga ~ine herojem i danas u miru - rekao je Srni predsje-
dnik Udru`ewa veterana slu`bi bezbjednosti Isto~no
romanijske regije. Sarajevo Radovan Peji}.

FOTO: S. DAKI]
Medicinska {kola u Bawaluci
[kolski odbor mora Izmjena regulacionog plana kod Sredwo{kolskog centra u Doboju
ponovo da zasjeda
BAWALUKA - [kolski odbor Medicinske {kole u Bawaluci
zakaza}e novu sjednicu, na kojoj }e biti usvojen zapisnik sa sedme
i osme sjednice tog organa, te razmatran i utvr|en prijedlog kan-
didata za izbor direktora. Ovo je zakqu~eno na ju~era{wem sas-
tanku predstavnika Ministarstva prosvjete i kulture RS i
[kolskog odbora Medicinske {kole.
- Zajedni~ki ciq je prevazila`ewe trenutne situacije i
izbor direktora u skladu sa zakonom i propisanom procedu-
rom - navodi se u saop{tewu Ministarstva.
Ranije je do{lo do raskola u sedmo~lanom [kolskom odbo-
ru jer je dio ~lanova optu`io rukovodstvo tog organa za
fri zi rawe za pi sni ka ko jim je `eqelo da na sa da{woj Mjesto gdje bi trebalo da
bude izgra|en tr`ni centar
funkciji direktora zadr`i Slobodanku \uki}. Sa druge
strane, rukovodstvo [kolskog odbora osporavalo je kandi-
daturu Mirka Jovi}a za direktora {kole jer je dobio tri,
umjesto ~etiri glasa, kolika je natpolovi~na ve}ina. D. G.

Monta`a staklenika u [ekovi}ima


Priprema za gradwu
Proizvodwa lavande
za razvoj p~elarstva
novog tr`nog centra
Tr`ni centar bio bi izgra|en na povr{ini od 10.000 kvadratnih
[EKOVI]I - [ekova~ka cija za me|unarodni razvoj metara u blizini Sredwo{kolskog centra. Planirano
firma “Eko-mozaik“ po~e}e (USAID).
sqede}e sedmice na lokali- - Ovo }e biti najve}i obje- zapo{qavawe 200 mladih radnika
te tu Bi{ina mon ta `u sta - kat tog tipa u BiH, monti- PI[E: SLOBODAN PUHALO onog plana, jer potom slijedi lenko Gligori}. ~im i daqe opstaju. Me|utim,
kle ni ka po vr{i ne 5.117 ran na na dmor skoj vi si ni krozrs@glassrpske.com javna rasprava. Odbornik Srpske de mo- bojim se da se ne}e ostvariti
kva dra ta, na kon {to do - od blizu 1.000 metara - rekao - Realizacijom ove ideje kratske stranke Du{ko Panza- ni broj od 200 za po sle nih.
DO BOJ - Odbor ni ci
bavqa~ iz Kawi`e isporu~i je Lazi}. Skup{tine op{tine Doboj bi}e omogu}eno zapo{qavawe lovi} smatra da bi bilo boqe Postoji mogu}nost da drugi
kompletnu opremu. Staklenik }e biti podignut usvojili su Nacrt odluke o iz- mladih, {to je za nas najva- otvoriti fabriku a ne trgovi- tr`ni centri otpuste radnike
Di re ktor “Eko-mo za ika“ radi stvarawa uslova za rasa- mjeni dijela Regulacionog `niji zadatak. Osim toga bi}e nu. da bismo na drugoj strani do-
Rajko Lazi} izjavio je ju~e dni~ku proizvodwu lavande, a plana “Stambeno-poslovnog poboq{ano puwewe op{tin- bili 200 “novih“ radnih mjes-
da je rije~ o investiciji od time i za razvoj p~elarstva, kompleksa Sredwo{kolski ske kase. Kada bismo na tom BI]E POVE]ANI ta - rekao je Panzalovi}.
650.000 maraka, koju finan- koje u “Eko-mozaiku“ vide kao centar faza 1“. Razlog za do- lokalitetu izgradili tr`i- prihodi u buxetu Zahtjev za izmjenu dijela
siraju sarajevska Fondacija veliku razvojnu {ansu za [e- no{ewe ove odluke je izgra- {ne centre iz svih republika regulacionog plana podnio je
“Mozaik“ i Ameri~ka agen- kovi}e i region. G. P. dwa novog tr`nog centra sa biv{e Jugoslavije Doboj bi do- vla snik zemqi {ta DOO
prate}im sadr`ajima. bio status najotvorenijeg gra- - U Doboju imamo bar pet “Gra|-promet“, koji je predlo-
- Nekoliko je razloga koja da u re gi onu - is ta kao je velikih tr`nih centara, pre- `io da se tu izgradi tr`ni
opredjequju na ovu izmjenu di- odbornik Kluba za Doboj Mi- tpostavqam da dobro posluju centar povr{ine 10.000 kva-
jela regulacionog plana, a naj- drata sa prate}im sadr`ajima.
bitniji su da bi se otvarawem Kao razlog za izmjenu pla-
tr`nog centra, u kome bi bilo
Primjedbe na naveo je da je smawen obim
zaposleno 200 novih radnika, Odjeqewe za prostorno ure|ewe op{tine Doboj pozvalo stambene gradwe zbog mawe
pove}ali prihodi u buyetu - je zainteresovane stanovnike da dostave svoje prijedloge potra`we za stanovima. Par-
rekao je na~elnik Odjeqewa za i sugestije za odre|ena planska rje{ewa koja se odnose ce la na ko joj bi se gra dio
prostorno ure|ewe op{tine na izmjenu dijela regulacionog plana. Rije~ je o promjeni tr`ni centar zaokru`ena je
Paketi}e dobilo 85 djece FOTO: B. VU^I] Doboj Neboj{a Mari}. namjene zemqi{ta koje se nalazi kod Sredwo{kolskog cjelina, tako da bi ova izmjena
Ovo je, zapravo, samo ini- centra, na uglu ulice Cara Du{ana i ulice koja prolazi mogla veoma lako da se uklopi
Vi{e~lane porodice iz Novog Grada cijativa za izmjenu regulaci- pokraj tr`nog centra “BMD“ u Doboju. i ne bi remetila predvi|ena
planska rje{ewa.
Djeca obradovana
paketi}ima Djelo \or|a Jovan~i}a odu{evilo publiku u Isto~nom Novom Sarajevu
NOVI GRAD - Novogodi{we paketi}e za 85 djece iz Udru-
`ewe porodica sa ~etvoro i vi{e djece “Progres“ uru~ila je
"Toplik" prvi srpski etnomjuzikl
ju~e na~elnik op{tine Novi Grad Swe`ana Rajili}. Direktor- ISTO^NO NOVO SARA- kraju iz koga poti~e, iako sam
ka ovog udru`ewa Dubravka Vujasin zahvalila je donatorima ko- JEVO - Publika u Isto~nom mjuzikl nema veze sa samim
ji su pomogli kupovinu paketi}a, prije svega Administrativnoj Novom Sarajevu u utorak nave- mjestom.
slu`bi op{tine, u~enicima i profesorima Gimnazije i ~e je imala priliku da vidi
Sredwe {kole, omladini SNSD-a i Predsjedni{tvu PDP-a. Ra- prvi srpski etnomjuzikl “To- JOVAN^I]
jili}eva je istakla da je zbog malog nataliteta uvijek potrebno plik“ za koji je \or|e Jovan- napisao
pomo}i vi{e~lanim porodicama. B. V. ~i} kom po no vao mu zi ku, tekst i muziku
napisao scenario i re`irao.
Problemi sa grijawem u Fo~i Ovaj u~enik ~etvrtog ra- - Ne ke kom po zi ci je sam
zreda Sredwe muzi~ke {kole uzeo i obradio ali ve}inu sam
Dugovawa hlade napravio je djelo koje je odu-
{evilo oko dvije stotine gle-
sãm napisao kao i tekst i mu-
ziku. Sva instrumentalna pra-
radijatore dalaca.
Jovan~i} je rekao da je sve
twa i scenario je moje djelo.
Potrudio sam se da to odradim
FO^A - Bez isporuke to- zvodwe toplotne energije. po ~e lo od wego ve `eqe da {to boqe mogu - rekao je Jo-
plotne energije moglo bi da - Smatramo da je vi{e ri- stvori kompoziciju o Topliku, van~i} po zavr{etku izvedbe. Scena iz mjuzikla “Toplik“ FOTO: A. MILO[EVI]
ostane oko 2.000 stanovnika je~ o neodgovornosti i neo-
Fo~e, a u preduze}u “Montin- zbiqnos ti, ne go o Jovan~i} je za svoje djelo djelo koje }e biti pristupa~no
gs“ isti~u da je razlog za to ekonomskoj krizi. Nijedan rekao da ono ima karakteris- {iroj publici i prenijeti im
dug koji je dostigao 150.000 penzioner nije du`an nije- KOMPONOVAWE tike jednog klasi~nog mjuzi- lijepu poruku. Shvatio sam da
maraka, javila je Srna. Dire- dnu ra tu, a oni ima ju naj - kla ali i da ih “naru{ava“. mogu}nosti i znawe koje imam
ktor ovog preduze}a Miomir mawa primawa - istakao je \or|e Jovan~i}, koji je za- - Moje su ambicije usmjere- Prema wegovim rije~ima iako nisu dozvolili da napravim
Savi} ka`e da je zbog niske Simi}, dodaju}i da je svima, vr{io solo pjevawe i svi- ne ka kompoziciji i nadam nije zasnovan na nekom vrije- veliki mjuzikl pa sam stvorio
naplativosti usluga, koja je prema ugovoru, omogu}eno da ra na harmonici od svoje se da }u to da upi{em na dnom kwi`evnom djelu, nema svoje djelo koje je okarakteri-
usluge za isporuku toplotne devete godine, rekao je da Muzi~koj akademiji u Isto- jasnu radwu i puno izvo|a~a, sano kao prvi srpski etnomju-
mawa od 50 odsto, pod znakom
planira nastaviti sa muzi- ~nom Sarajevu - rekao je on ima jednu zajedni~ku osobi- zikl - objasnio je Jovan~i}
pitawa nabavka ugqa, kao i ener gi je pla }a ju na de vet
~kim obrazovawem. Jovan~i}. nu sa klasi~nim mjuziklom. dodaju}i da je prezadovoqan
odr`a vawe pro ce sa proi - ili 12 rata.
- “Toplik“ je nastao kao reakcijom publike. A. M.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 9

Od prijedorskih kooperanata otkupqeno 6,2 miliona litara mlijeka


PRIJEDOR - ^etiri mqekare otkupile su pro{le godine od prije- - Broj muznih krava pove}an je za oko 150 zahvaquju}i povo-
dorskih kooperanata 6.230.829 litara mlijeka, {to je za oko qnim kreditima, subvencijama i podsticajima zbog kojih su se
260.000 litara vi{e nego 2009. godine, rekla je Srni {ef Odsje- proizvo|a~i opredijelili za pove}awe proizvodnih kapacite-
ka za unapre|ewe poqoprivrede op{tine Prijedor Tatjana Mari}. ta - rekla je Mari}eva Srni.

Sve mawe zanatlija na podru~ju op{tine Fo~a Vijesti

^uveni zanatski Lakta{i


Besplatni
~asovi
za trudnice
centar pao u zaborav BAWALUKA - Centar za
rani rast i razvoj u Lakta-
{ima, poslije uspje{no za-

FOTO: R. \EVI]
Radwe ~uvenih vr{enog prvog kruga, ponovo
starih zanatlija, }e od 1. februara organizo-
vati besplatne ~asove za tru-
koji su svojim dnice, javila je Srna.
vje{tinama tada Svi zainteresovani mogu
da se informi{u u pros-
nadma{ivali i torijama Centra ili putem
carigradske majstore, telefona broj 051/532-114.
krasile su ~ar{iju.
Zanatlija skoro i Dvorovi
da nema, radwe Podijeqena
zjape prazne, a drva za ogrev
BIJEQINA - Doma}in-
poneke ~ak prijete stvi ma na po dru ~ju bi -
uru{avawem Prijeka ~ar{ija nekad Prijeka ~ar{ija danas
jeqinske mjesne zajednice
Dvorovi, koja je pretrpjela
PI[E: RADMILA \EVI] zanatska `i`a. Najvi{i domet jer je kraj bio bogat stokom, Pe{te - pri~a ]ur~i}eva. pamukom - dodaje ]ur~i}eva. naj vi {e {te te od ka tas -
krozrs@glassrpske.com u ovom gradi}u ostvarile su {to je stvorilo uslove da se Fo~anski kraj bio je poz- Fo~anske zanatlije trofalnih poplava, do da-
FO^A - Kada bi se neko stare tabaci, sara~i, ~izmayije i nat i po ku}noj proizvodwi kreirale su autenti~ne pred- nas je po di jeqeno 1.350
vratio par vijekova unazad u }ur~ije pro~uju po kvalitetu tekstila i }ilima, a wihovom mete, nisu kopirale strane me ta ra ku bnih ogre vnog
nekada{wu ~ar{iju, danas prera|ivawa ko`e. obradom bavili su se kroja~i, uzore, a radwe su obilovale drveta, rekao je Srni ko-
op{tinu Fo~a, mogao bi da se Malo je onih Fo~aka abayije, bojayije, svilari. novim izradama. or di na tor za ra spo dje lu
pohvali da `ivi u koji se toga sje}aju, a jo{ Pero Vulovi}, starac koji pomo}i u ovoj mjesnoj zaje-
trgova~kom zanatskom cen- mawe onih koji o tome ^AR[IJA gazi devetu deceniju, prisje}a dni ci Mio drag \u ki}.
tru gorweg Podriwa, za ~ije mogu da svjedo~e, jer su li~ila na se da mu je djed Milan odlazio u Nova podjela o~ekuje se u
se zanatske radwe ~ulo na velemajstori izumrli sa dana{wi Carigrad ~ar{iju, posebno ponedjeqkom, po ne djeqak, 17. ja nu ara,
tada{wim balkanskim i svojim zanatima. O wima kada je bio pija~ni dan i uvijek ~ime }e ogrevom biti obe-
evropskim tr`i{tima. danas samo svjedo~e stari za- se ku}i vra}ao sa pretovarenim zbije|eno jo{ oko 420 do-
Radwe ~uvenih starih pisi i Dragica ]ur~i}, kustos - Pored }ilimare koja je u kowem, jer nije mogao da odoli ma }in sta va ko ja u
zanatlija, koji su svojim fo~anskog muzeja. to vrijeme otvorena sa pogonom ponudi i cakama trgovaca. pret ho dnom pe ri odu ni su
vje{tinama tada nadma{ivali zanatlije koje - Kujunyijske radwe u Fo~i u Jele~u, `ene su u svojim Prema rije~ima kustosa dobila drva.
i carigradske majstore, su dr`ale du}ane. imale su dugogodi{wu tradi- ku}ama tkale, vezle, plele Dragice ]ur~i}, zanatski
krasile su ovu ~ar{iju. Me|u wima predwa~ili su ciju u izradi nakita, mnoge odjevne i ukrasne pred- sektor je nekada u Fo~i imao Kozarska Dubica
Sada se u Fo~i nalaze te majstori u izradi metala, a ukra{enog narodnim motivima, mete, a dora|ivale ih i kitile presti`an status. Prijeka
iste, ali poru{ene i ruini- razvijao se i ko`arski zanat, a nakit je stizao ~ak do Be~a i vunom, svilom, kozjom dlakom, ~ar{ija sa obiqem radwi i Stipendije
rane zanatske radwe, stari za- zanatskih proizvoda li~ila je
po mnogima na dana{wi
za 130
nati su pali u zaborav, a
zanatlije, kao i `eqa za Zanatske porodice Carigrad. Kako je vrijeme studenata
zanatom, i{~ezle. odmicalo, tehnologija napre- KO ZAR SKA DU BI CA -
Samo rijetki znaju da se od Stare fo~anske zanatlije su sve do pro{log vijeka dovala, a ratovi i vrijeme Op{tina Kozarska Dubica
malog trga nastalog u prvoj prenosile zanate na svoje potomke, a me|u wima najpoz- ~inili svoje, dio grada zvani ove godine }e iz buyeta sti-
polovini 14. vijeka Fo~a vre- natiji su bili porodica Ace [undurike, koja je izra|ivala Sahat kula, danas izgleda pendirati 130 studenata sa
menom razvila u trgova~ko- nakit i Brajlovi}i, koji su godinama dr`ali zlatare. Svi su sablasno. Zanatlija u tom di- po 100 maraka mjese~no, re-
zanatski centar, smje{ten na znali za kroja~ku porodicu Sunari}, vunare Sokolovi}e, jelu skoro da i nema, radwe kao je na~elnik ove op{tine
karavanskom putu izme|u ~uvene trgovce Haxivukovi}e. Nije bilo Fo~aka da svoju zjape prazne, a poneke ~ak pri- Nino Jauz. On je na ju~e-
Dubrovnika i Carigrada. obu}u nije bar jednom popravqao kod ~uvenih obu}ara iz jete uru{avawem. ^ar{ija ra{wem prijemu za studente
Sve vrijeme pod turskom, porodice Moco. U blizini nekada{we Prijeke ~ar{ije i `ivi jo{ samo na papiru i istakao da op{tina Kozar-
kasnije austrougarskom vla- o`ivqava ponekad u ska Dubica stipendirawu
dan-danas postoji zanatska obu}arska radwa Vukana Srn-
davinom i nadaqe bila je sje}awima potomaka starih posve}uje posebnu pa`wu.
dovi}a i kroja~ke porodice Sokolovi}. ^uveni fo~anski trgovci zanatlija. T. D.

Poslije zatvarawa Doma za djecu i omladinu u Kiseqaku kod Zvornika [G Prijedor


Nema {ti}enika a radnici dolaze na posao Planirano
9,5 miliona
ZVORNIK - Iako je Dom ju~e rekao direktor Doma Zoran Isti~u}i da u Domu ve}
za djecu i omladinu u Kise- Radosavqevi}. On je naglasio da nekoliko mjeseci nema {ti}e- prihoda
qaku, kod Zvornika, prestao sa je odluku o prestanku rada Doma nika, Radosavqevi} je izrazio PRI JE DOR - [um sko
radom 31. decembra pro{le go- donijelo Ministarstvo zdravqa o~ekivawa da }e biti pokrenu- gazdinstvo Prijedor pla-
dine, radnici i daqe dolaze i socijalne za{tite RS, ali da ti razgovori o reorganizaciji nira ove godine da proda
na posao. jo{ nije objavqena u “Slu`be- Doma u neku drugu ustanovu, ka- oko 131.000 kubnih metara
Ovo je nom glasniku RS“. ko bi bar jedan broj, od ukupno drvnih sortimenata i os-
- Ka da odlu ka bu de ob- 12 zaposlenih, ostao na poslu. tvari prihod od oko 9,5 mi-
javqena i postane izvr{na, liona maraka. Rukovodilac
radnici Doma postupi-
MINISTARSTVO
eksploatacije {uma Bojan
Djeca }e po uputstvu resor- odlu~uje o
Luka~ najavio je da }e kup-
nog ministarstva - namjeni Doma cima biti ponu|eno 50.256
re kao je Ra do - U Domu boravila 32 {ti}enika FOTO: S. SAVI]
ku bi ka ogre vnog drve ta,
savqevi} i podsje- - Kakva }e biti daqa na- tno postupali sa {ti}enici- - Iz gle da da je to bi la 45.707 ku bi ka tru pa ca
U trenutku zatvarawa u Domu su bila
tio da ra dni ci mjena Doma odlu~i}e Minis- ma, Radosavqevi} je naglasio smi{qeno izre`irana i u ja- li{ }a ra i ~e ti na ra,
32 {ti}enika, koji su smje{teni u
sa da do la ze na tarstvo zdravqa RS i op{tina da ni resorno ministarstvo, vnost plasirana pri~a da bi 34.058 kubika celuloznog
bawalu~ki Dom za djecu i omladinu
po sao, fi zi ~ki Zvornik - rekao je on. ni ombudsmani za qudska prava Dom bio zatvoren, jer je od drveta li{}ara i ~etina-
“Rada Vrawe{evi}“, kao i u hrani-
obezbje|uju i ~u- Podsje}aju}i da su proble- i djecu, kao ni nadle`no tu- 2004. godine postojala namjera ra, te oko 800 kubika osta-
teqske porodice. vaju imovinu obje- mi po~eli kada su dva radnika `ila{tvo nisu utvrdili da je da se ova ustanova zatvori - re- lih drvnih sortimenata.
kta. Doma optu`ena da su nekorek- to ta~no. kao je Radosavqevi}. S. S.
10 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 11

Vijesti
Poqoprivreda
Izvoz junadi
u Liban
[AMAC - Iz Posavine i
Sem be ri je ju ~e je ot pre-
mqeno vi{e od 100 grla to-
vnih junadi za Liban, a ciq
je da se izvezu tr`i{ni vi-
{kovi i stabilizuju cijena
june}eg i gove|eg mesa u RS i
BiH, ja vi la je Srna. Za -
hvaquju }i Mi nis tar stvu
poqoprivrede, vodoprivrede
Podzemne vode ispunile udoline i {umarstva RS koje je pomo-
glo stimulacijama i pla-
Problemi Semberaca poslije nedavnih katastrofalnih poplava }awem transporta do Luke
Plo~e, ovo je tre}i brod koji
se tovari sa ovog podru~ja, a

Podzemne vode ponovo za 12 dana krenu}e i ~etvrti.

Isto~no Sarajevo
Pozori{te
plave doma}instva
Uprkos stalnom crpqewu vatrogasnim pumpama, voda se ponovo vra}a u podrume
mo`da
dogodine
ISTO^NO NOVO SARA-
i gara`e. Podzemne vode pojavile su se i na putevima, pa ote`avaju prolazak JEVO - Izgradwa pozori-
{ta u Isto~nom Sarajevu
poqoprivredne mehanizacije mogla bi da bude zavr{ena
PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] za godinu ako bude obezbije-
atarima sela Crwelovo, Bat- toji}evu i Brocu, a trenutno |eno ~etiri do pet miliona
krozrs@glassrpske.com kovi}, Ostoji}evo, Brodac i nam je poplavqeno podzemnim
BIJEQINA - Sembersku Velino Selo, jer su sve udoli- vodama vi{e od 200 hektara za-
Potrebno 70 miliona evra KM za zavr{etak radova i
na bav ku opre me, re kao je
ravnicu nikako da mimoi|u ne i biv{e mo~vare pune pod- sijanih p{enicom. I pro{le Postoji na~in da se rije{e problemi zbog podzemnih vo- Srni direktor Kulturnog
nevoqe sa vodama rijeka Save zemnih voda - ka`e na~elnik godine na tom imawu imali da, a to je obnova sistema za{tite od poplava koji podra- centra Isto~no Novo Sara-
i Drine. Tek {to su minule za privredu i poqoprivredu u smo znatne {tete na usjevima zumijeva detaqno ~i{}ewe oko 500 kilometara jevo Nedeqko Zelenovi}.
nedavne katastrofalne po- op{tini Bijeqina Predrag od podzemnih voda - ka`e dire- meliracionih kanala, izgradwa odbrambenih nasipa i - Dolaze nam dobri signa-
plave koje su bile poplavile Jovi}. ktor Poqoprivrednog dobra jo{ jedne crpne stanice pored rijeke Save. U dolini Dri- li iz EU koja je predvidjela
nekoliko hiqada hektara naj- Ove vode uvijek se javqaju “Semberija“ u Novom Selu kod ne potrebno je da se izgradi odbrambeni nasip. Za tako 40 miliona evra za razvoj
plodnijih wiva i rijeke se iza odbrambenog nasipa kada Bijeqine Milorad Jovi}. ne{to u Ministarstvu za poqoprivredu, {umarstvo i vo- kulture. Sada je na lokalnim
povukle u svoja korita, poja- je vodostaj rijeke Save visok i doprivredu RS ka`u da bi trebalo oko 70 miliona evra. zajednicama da projektima
vile su se podzemne vode, na- sporo se povla~e. Nekada su tu POD VODOM
apliciraju za taj novac, a mi
ro~ito u atarima pored Save. ostajale sve do sredine qeta vi{e od hiqadu sudova i nemogu}e ih je zausta- se voda od nedavnih poplava vjerujemo da ga mo`emo do-
- Pod vodom je vi{e od hi- naredne godine, ali ih sada hektara oranica viti. Za kratko vrijeme one na- koje nemaju kuda ote}i i one ne biti - rekao je Zelenovi}.
qadu hektara oranica, od kojih danono}no sistemom kanala u pune sve doline i nekada{we predstavqaju opasnost za usjeve
su neke pro{le jeseni bile za- korito rijeka prebacuju tri Podzemne vode u sember- mo~vare koje su poslije koma- i oranice.
sijane ozimim usjevima. Pouz- crpne stanice, od kojih je naj- skoj ravnici iza odbrambenog sacije pretvorene u obradive Nevoqe od podzemnih voda Kotor Varo{
dano se ne zna koliko je ta~no ve}a ona u Brocu. nasipa koji je {titi od direk- povr{ine. u slivu ove rijeke, u selima Prioritet
wiva poplavqeno podzemnim - Pored rijeke Save imamo tnih poplava rijeke Save, jav- - I ranije je bilo podze- Jawa, Amajlije, Popovi, Dije-
vodama, ali je najkriti~nije u veliko imawe u Batkovi}u, Os- qaju se po sistemu spojenih mnih voda u ovo doba godine, lovi, Novi Dvorovi, Dazdare-
zbriwavawe
ali ne kao {to je to sada. Naj- vo, Kriva Bara i Trije{nica boraca
gore je {to dugo traju i {to su imaju mnoga doma}instva, jer KO TOR VARO[ - Pri -
u potpunosti uni{tile ozime uprkos stalnom crpqewu va- oritetan zadatak Bora~ke
usjeve. U dijelu atara oko ne- trogasnim pumpama, voda se organizacije Kotor Varo{
kada{wih mo~vara Svore, Ma- ponovo vra}a u podrume i gara- u ovoj godini bi}e nastavak
kove, Dutkovice i drugih na `e. Podzemne vode pojavile su aktivnosti na stambenom
nekim mjestima podzemne vode se i na putevima, pa ote`avaju zbriwavawu bora~kih kate-
su duboke vi{e od jednog metra prolazak poqoprivredne meha- gorija. Predsjednik Bora-
- ka`e poqoprivrednik Qubo nizacije. ~ke or ga ni za ci je Gos to
Panti} iz Broca, kome su ove Borba Semberaca sa voda- Trivunovi} rekao je da je
vode poplavile veliku wivu ma, po svemu sude}i, potraja}e preostalo da se, izgradwom
zasijanu p{enicom. do proqe}a. A kako }e tada bi- pet stanova i dodjelom 20
U do li ni ri je ke Dri ne ti kada udare proqe}wi po- nov~anih pomo}i za zavr{e-
trenutno nema podzemnih voda, vodwi to niko sada ne smije tak gradwe ku}a, obezbijedi
ali uz weno korito zadr`ala ni da pomisli. trajni smje{taj za porodice
Voda na putevima FOTO: T. NESTOROVI]
poginulih boraca i ratnih
Porodici ratnog vojnog invalida Zdravka Malini}a iskqu~ena struja vojnih invalida od prve do
~etvrte kategorije. D. K.

Dru{tvo “Soko“
PRIJEDOR - Srpsku novu kove ratne invalidnine koja Izbor najboqe
godinu peto~lana porodica iznosi 80 maraka, a na ruke
Zdravka Malini}a iz Dowih zbog kredita za ku}u dobije sa- vaskr{we
Kami~ana kod Prijedora do~e- mo 20, i ne{to dje~ijeg dodat- pri~e
ka}e u mraku jer im je ovih da- ka jedva pre`ivqavaju.
na iskqu~ena struja. VI[EGRAD - Redakcija
Dug od 1.200 maraka koji se TRI GODINE ~asopisa za duhovnu i kultur-
nakupio godinama Malini}i `ivjeli u {upi nu prosvjetu “Soko“ Srpskog
ne mogu izmiriti jer od Zdrav- sokolskog dru{tva “Soko“ iz
- U Dowe Kami~ane dose- Dobruna, kod Vi{egrada, ra-
lili smo se prije nekoliko go- spisala je konkurs za najboqu
Posao dina. Kao izbjeglica iz Krupe kratku vaskr{wu pri~u, javi-
Porodica Malini} FOTO: P. [PADI] la je Srna. Na konkurs se mo-
dobio sam plac na kojem sam
- Da je bar qeto ili prvo napravio {upu u kojoj - Od onoga {to proizvede- i dodaje da joj troje djece dvije u~iti uz svije}u ili staru pe- gu prijaviti autori iz svih
proqe}e mo`da bi smo `ivjeli tri godine a po- mo pre`ivqavamo. Da je lako, k}erke sedamnaestogodi{wa trolejku - ka`e Nada i dodaje srpskih krajeva, a svaki od
Zdravko na{ao ne{to tom sam, nadni~ewem uspio da nije. Da bar jedno od nas radi Radmila, osmogodi{wa Mir- da je wena po ro di ca bi la wih mo`e poslati najvi{e
ozidam ne{to ku}e. Do{ao sam moglo bi se nekako. Jesenas jana i ~etrnaestogodi{wi sin spremna da se vrati i u rodnu tri kratke pri~e do 25. marta
posla u selu. Sjekao bi
do prve plo~e i stao. Daqe se smo zaklali sviwe. Dio mesa Mladen idu u {kolu. Krupu, ali ni tamo ih, kako ve- na adresu: Srpsko sokolsko
`ivicu, kopao kanale pa
ne mo`e - pri~a nam Zdravko sam ostavila u zamrziva~. Sada - Za hranu, kwige, odje}u i li, ne ~eka ni{ta boqi `ivot. dru{tvo “Soko“, sa naznakom:
bi zaradio, ali usred
~ija porodica na ne{to zemqe kada su nam iskqu~ili struju, obu}u nekako se uspijemo sna- Ovdje, dodje, bar ima kom{ije, za konkurs u ~asopisu “Soko“,
zime niko ne tra`i ra-
koju su dobili sije ba{tu i sve ono u zamrziva~u }e pro- }i, ali ne znam ka ko }u za a tamo bi u selu `ivjeli usam- 73247 Dobrunska Rijeka, ma-
dnu snagu - ka`e Nada. pasti - pri~a doma}ica Nada struju. Kako }e djeca nave~e qeni. P. [. nastir Svetog Nikolaja.
dr`i sviwe.
12 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

“Majspejs“ otpu{ta polovinu zaposlenih


LONDON - Jedna od prvih dru{tvenih mre`a na internetu - 500 radnih mjesta, prenijele su agencije. Popularnost “Maj-

Biznis “Majspejs“ saop{tila je da mora da otpusti gotovo polovinu


zaposlenih {irom svijeta.
U dru{tvenoj mre`i, koja se nalazi u vlasni{tvu poznatog
medijskog magnata Ruperta Mardoka, bi}e zatvoreno oko
spejsa“ opala je u posqedwe vrijeme, a mre`a sve vi{e gubi
i trku za korisnike sa “Fejsbukom“, koji trenutno ima tri
puta vi{e pretplatnika i ~ija je vrijednost dostigla 50 mi-
lijardi dolara.

FOTO: GLAS SRPSKE


ZVANI^NA KOTACIJA
Sredwi Promjena Vrijednost
Dioni~ko dru{tvo kurs kursa

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 14.74 1.68 7,813.94


SARAJEVO OSIGURAWE DD SARAJEVO 5.90 -0.17 4,277.50

KOTACIJA FONDOVA
Zvani~ni Promjena
Dioni~ko dru{tvo kurs kursa Vrijednost

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 3.67 7.30 20,983.56


ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR 4.70 0.00 3,760.00
ZIF EUROFOND-1 DD TUZLA 1.40 3.87 342.47
ZIF HERBOS FOND DD MOSTAR 2,465.00
Doma}i hqeb i pecivo
5.80 0.17
bi}e po standardima EU
ZIF MI GROUP DD SARAJEVO 4.15 2.72 62,250.00
Dogovorene izmjene pravilnika o uslovima rada u pekarskoj industriji
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo

BH TELEKOM D.D. SARAJEVO


ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost
kurs kursa

19.82
4.69
1.07
8.78
7,115.60
1,645.69
Kvalitetniji
FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO
IK BANKA D.D. ZENICA
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
@EQEZARA ILIJA[ D.D. ILIJA[
79.80
72.12
28.00
3.41
3.83
3.17
2.00 -14.16
5,745.85
1,226.00
7,308.10
2,600.00
hqeb od 30. juna
Potro{a~i }e od sredine godine imati pekare koje }e zadovoqavati sve standarde
Tr`i{ta kapitala u tehni~kom i higijenskom smislu, te ispuwavati sve potrebne uslove kvaliteta
Veliko interesovawe za kada je priprema i proizvodwa hqeba i peciva u pitawu, rekao Kopawa
PI[E: MARIJANA MIQI]
portugalske obveznice marijanam@glassrpske.com
pawa i naglasio da su zahtjevi
pekara ispo{tovani, te da ne
te ispuwavati sve potrebne
uslove kvaliteta kada je pri-
ima tehnologa i radnika koji
je zavr{io sredwu {kolu za pe-
LISABON - Portugalija je uspjela da zaradi 1,25 mili- BAWALUKA - Pravilni- pos to ji ni je dan ra zlog da prema i proizvodwa hqeba i kara. Nagla{avali su da bi ovo
jardi evra prodajom dr`avnih obveznica, za kojima je ju~e cima o minimalnim tehni- wihova primjena ne po~ne 30. peciva u pitawu - rekao je Ko- dovelo do zatvarawa velikog
vladala velika potra`wa. ~ko-tehnolo{kim i sanitar- juna. pawa. broja pekara u RS.
Dr`avna agencija za dug prodala je za 650 miliona evra nim uslovima za proizvodwu u Istakao je da }e poslije Predsjednik Udru`ewa pe-
mlinsko-pekarskoj industri- STRO@I primjene pravilnika pekari u kara Republike Srpske Sa{a
hartije koje dospijevaju za tri godine i za 599 miliona evra
ji, ~ija potpuna primjena po- higijenski i sanitarni Republici Srpskoj biti spre- Trivi} rekao je da su pekari u
devetogodi{wih obveznica.
~iwe 30. ju na, sta no vni ci uslovi u pekarama mni da uporede svoje proizvode Srpskoj zadovoqni sprovede-
Interesovawe za portugalske dr`avne hartije od vrije-
Republike Srpske kupova}e sa evrop skim pro pi si ma i nim izmjenama.
dnosti bilo je iznena|uju}e veliko, iako su ulaga~i zahtije-
kvalitetniji hqeb. - Potro{a~i }e od sredine standardima. Pekarima su u - Ne sla`emo se samo sa
vali visoku kamatu za ulagawe svog novca u prezadu`enu
Re kao je ovo “Gla su godine imati pekare koje }e za- pre dlo `e nim do ku men ti ma pojedinim stavkama u pravil-
zemqu. dovoqavati sve standarde u te- smetale odredbe koje se odnose nicima koje se odnose na broj
Ju~era{wa aukcija predstavqala je kqu~ni test na koji je Srpske“ pomo}nik ministra
poqoprivrede, {umarstva i vo- hni~kom i higijenskom smislu, na to da svaka pekara mora da prostorija u pekari i nastoja-
tr`i{te stavilo prezadu`eni Lisabon, koji je posqedwih }emo da ove odredbe prilago-
doprivrede RS Vid Kopawa.
dana pod ogromnim pritiskom da zatra`i me|unarodnu po- dimo - rekao je Trivi} i dodao
Istakao je da su u pravilnike MODERNIZOVANO PEKARSTVO
mo} kao Gr~ka i Irska. da je najve}i dio wihovih pri-
uvr{}ene brojne sugestije pe-
kara. mjedbi usvojen.
Lista “Heritixa“ i “Volstrit `urnala“ - Iako je primjena pravil- Predsjednik Odbora za pe- Evropske unije. U Republi~koj upravi za
nika trebalo da po~ne jo{ sre- karstvo Podru~ne privredne - Da je prvobitno predlo`e- inspekcijske poslove RS rekli
BiH 104. u svijetu po dinom decembra 2010. godine, komore Bijeqina Wegoslav
Zagorac rekao je da }e pe-
ni pravilnik ostao na snazi,
polovina pekara na podru~ju
su da }e inspektori biti spre-
oni su prolongirani, jer su pe- mni da od 30. januara po~nu da
ekonomskim slobodama kari i predstavnici Privre- karstvo u Srpskoj od 30. juna
biti modernizovano i spre-
Semberije bila bi zatvore-
na - rekao je Zagorac, pre-
kontroli{u da li pekare rade
VA [IN GTON - Pre ma mjestu, prenijele su agenci- dne ko mo re RS tra `i li u skladu sa izmijewenim pra-
indeksu ekonomskih sloboda je. odre|ene izmjene - rekao je Ko- mno za izlazak na tr`i{te nijela je Srna. vilnicima.
me |u 179 ze maqa svi je ta, Slo ve ni ja, kao je di na od
BiH se na{la na 104. mjestu, dr`a va nas ta lih ra spa dom Savjet ministara BiH usvojio Ekonomsko-fiskalni program
{to je najgori plasman od biv{e SFRJ koja se nalazi
svih zemqa u regionu.
Listu globalnih ekonom-
u Evropskoj uniji, plasira-
na je na 66. mjes to.
Po~etak ekonomskog oporavka u 2011.
skih slo bo da sas ta vi li su U odnosu na pro{lu godinu, SARAJEVO - Savjet mi- skoj komisiji, navodi se da Savjet ministara donio kori{}ena za kupovinu digi-
“He ri tiy fon da ci ja“ i ocjena Srbije pove}ana je za nistara BiH na ju~era{woj bi o~ekivani ekonomski rast je i odluku o izmjeni odluke talnih mikrotalasnih lin-
“Volstrit `urnal“. 1,1 po en, {to pred stavqa sjednici usvojio je Ekonom- u 2011. trebalo da iznosi 3,2 o upotrebi dijela sredstava ko va za uve zi vawe
Od zemaqa u regionu Make- skromno poboq{awe u {est sko-fis kal ni pro gram od od sto, a po sli je dvo go - akumuliranog vi{ka prihoda informativno-tehni~kih
donija je sa 55. mjestom naj- od ukupno deset ekonomskih 2011. do 2013. godine prema di{weg pada ova godina bi nad rashodima Regulatorne centara.
boqe plasirana. Srbija se sloboda koje se mjere. kojem bi ova godina za BiH trebalo da donese i priliv agen ci je za ko mu ni ka ci je Donesena je i Odluka o
na la zi na 101, a Al ba ni ja Na prvom mjestu nalazi se trebalo da bude po~etak eko- stranih investicija. BiH. Na osnovu ovoga sred- najmawem iznosu sredstava
na 70. mjestu, Crna Gora na Hongkong, a slijedi Singa- nomskog oporavka. Ovi pokazateqi trebalo stva namijewena za nabavku po tre bnom za iz dr`a vawe
76, dok je Hrvat ska na 82. pur. U ovom dokumentu, koji bi da dovedu do porasta zapo- oda{iqa~a za pokrivawe di- stranaca za vrijeme boravka
}e biti dostavqen Ekonom- slenosti i potro{we. gitalnim signalom bi}e is- u BiH od 150 maraka. @. D.

FTSE 100 INDEX MEMBERS DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS


Naziv kompanije Cijena Promjena Naziv kompanije Cijena Promjena
LLOYDS BANKING 67.45 1.92 BANK OF AMERICA 14.89 1.36
VODAFONE GROUP 170.85 -1.64 GENERAL ELECTRIC 18.56 -0.38
ROYAL BK SCOTLAN 40.9 1.59 JPMORGAN CHASE 44.52 2.11
BARCLAYS PLC 298.6 2.26 INTEL CORP 21.13 0.36
BP PLC 502.4 0.48 CISCO SYSTEMS 21.03 0.72
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 13

^aves: Venecuela ima najve}e rezerve nafte u svijetu


KARAKAS - Predsjednik Venecuele Ugo ^aves rekao je da je {ta nafte u slivu rijeke Orinoko imaju 253 milijarde ba-
ova zemqa drasti~no pove}ala rezerve nafte, te da je pre- rela. SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
ma ra~unici vlade, trenutno prva u svijetu u rezervama ovog Saudijska Arabija posqedwih godina isticala je da su wene
energenta. rezerve nafte ve}e od 260 milijardi barela, prenijele su Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet
cijena
^aves ka`e da su zvani~nici u decembru utvrdili da nalazi- agencije.
Република Српска - стара девизна штедња 3 80,62 0,06 97.049,16
Република Српска - измирење ратне штете 4 36,37 1,91 27.834,18
[ta se najvi{e kupovalo za praznike u Republici Srpskoj Тржница а.д. Бањалука 1,52 0,00 21.210,44
Брчко дистрикт БиХ - стара девизна штедња 5 70,00 13.811,70

Najprodavaniji Република Српска - измирење ратне штете 3


Република Српска - измирење ратне штете 1
Телеком Српске а.д. Бањалука
37,00

1,41
0,24
37,81 -0,50
0,71
12.308,42
10.347,35
5.764,08

LCD televizori
Република Српска - измирење ратне штете 2 35,11 -1,13 4.225,11
Жељезнице РС а.д. Добој 0,05 -10,00 1.580,00
Република Српска - стара девизна штедња 1 90,01 -0,02 729,53
Електро - Бијељина а.д. Бијељина 0,32 5,96 423,68
Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње 0,49 0,00 130,56

Prodaja ovih proizvoda porasla je duplo. Mnogi su htjeli da iskoriste prazni~ne FONDOVI
akcije i povoqnije kupe novi televizor, ka`u trgovci Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet
cijena

ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука 3,26 0,00 0,00


ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука 4,01 0,00 0,00
ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука 3,76 0,00 0,00
ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука 2,78 19,83 278,00
ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука 6,00 -18,92 690,00
ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина 0,07 0,00 0,00
ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале 3,19 0,00 293,48
ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука 5,92 0,17 106.531,35
ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука 2,93 -11,48 37.998,12
ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука 1,50 0,00 0,00
ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина 1,00 0,00 0,00
ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука 3,11 0,00 0,00
ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука 3,07 0,00 0,00
ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука 4,23 -7,03 30.382,02

Bawalu~ki APIF
Sumwivi izvje{taji
LRC kreditnog biroa
LCD televizori i fotoaparati najvi{e mamili kupce FOTO: AGENCIJE BAWALUKA - Agencija za posredni~ke, informati~ke i
PI[E: TAWA [IKAWI] finansijske usluge (APIF) iz Bawaluke saop{tila je da se
DVD plejera, te ku}nih kina. radwe. sebi mogu da priu{te novogo- ogra|uje od finansijskih izvje{taja sarajevskog LRC kredi-
tanjas@glassrpske - Prodaja ovih proizvoda - U posqedwih dvadesetak di{we poklone. tnog biroa, s obzirom na to da ve}ina izvje{taja za 2010. go-
BAWALUKA - Stanovni- porasla je duplo. Mnogi su dana najve}a potra`wa bila je - Ve}ina stanovnika kupu- dinu nije preuzeta od APIF-a, koji je jedini ovla{}en za
ci Republike Srpske za vri- htjeli da iskoriste prazni~ne za “brajtling“ satovima, ~ija je tek simboli~ne darove - ka- prijem, obradu i distribuciju finansijskih podataka.
jeme praznika, osim na hranu, akcije i povoqnije kupe novi se cijena kre}e od 4.000 mara- `e pred sje dnik Po kre ta U saop{tewu se navodi da je LRC do aprila pro{le godi-
najvi{e novca tro{ili su na televizor - rekao je Zoran Mi- ka pa navi{e - ka`u trgovci. potro{a~a Dragutin Bo{ko- ne od APIF-a preuzeo ~etrdesetak finansijskih izvje{ta-
kupovinu nakita i tehnike, la~i} iz “Tehnomarketa“. vi}. ja za 2009. go di nu, po sli je ~e ga ni je pre uzet ni je dan
pa je prodaja LCD televizora Iz “Tehnomaga“ navode da NAKIT Ekonomisti isti~u da bi izvje{taj, te “nije jasno kakve to podatke nudi sarajevski
i fotoaparata porasla i do su krajem decembra i po~etkom i satovi tra`eniji zbog ekonomske krize koja jo{ kreditni biro“. M. Mi.
50 odsto. januara prodali znatno vi{e nego ina~e uvijek traje, potro{wa za vri-
U “Te hno mar ke tu“ u robe nego mjesec ranije. jeme praznika trebalo da bude
Bawalu ci ka `u da su u Osim prodavnica bijele Prodavnice prehrambenih skromnija, te da zadu`ivawe Makedonski mediji
posqedwe tri sedmice najvi-
{e prodali LCD televizora,
tehnike, zna~ajno pove}awe
prometa imale su i zlatarske
proizvoda ovih dana biqe`e
duplo ve}u prodaju, a naj~e{}e
za proslavu Nove godine, Bo-
`i}a i kupovinu poklona nije “Telekom Slovenija“
su kupovani meso, suvomesnati
proizvodi, sokovi i alkoholna
preporu~qivo.
^lan Udru `ewa eko no -
preplatio “Kosmofon“
PARFEMI pi}a. mista RS “SWOT“ Milo{ To- SKOPQE, QUBQANA - Makedonski mediji podsje}a-
U Pokretu potro{a~a Re- do ro vi} ka `e da upra vo na “Telekom Slovenija“ prepla- ju da je slovena~ki “Telekom“
U parfimeriji “Didako” ka- nam ina~e najboqa sezona, a publike Srpske ka`u da svega kupovinu poklona, pored pro- tio je makedonskog mobilnog za “Kosmofon“ platio 190 mi-
`u da je tokom decembra osim parfema, jako dobro se 15 do 20 odsto stanovni{tva slave Nove godine, stanovni- operatera “Kosmofon“, koji liona evra, a analize su poka-
prodaja kozmetike i parfe- prodavala i {minka, te dru- ima mogu}nost da za vrijeme ci Srpske u de cem bru i je kupio od gr~kog “Kosmote“ zale da je tr`i{na vrijednost
ma udvostru~ena. gi kozmeti~ki proizvodi - pra zni ka tro {i vi {e ne go januaru obi~no tro{e najvi{e u proqe}e 2009. godine, ob- gr~ke firme za petinu ni`a
- Novogodi{wi praznici su rekli su u ovoj parfimeriji. ina~e. Rijetki su i oni koji novca. javqeno je na Qubqan skoj nego {to je bilo prikazano,
berzi. prenijele su agencije.
Srpska kompanija pobijedila na tenderu za posao od 33 miliona dolara
NIS bu{i naftu u Turkmeniji KURSNA
Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 13.1.2011. godine. LISTA
NOVI SAD - Naftna industrija Srbije u februaru 2012. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)
(NIS) pobijedila je na tenderu za otvarawe Iz NIS-a na vo de da }e pre go va ra ti sa
pet bu{otina u Turkmeniji na naftnim po- “Tur kmewef tom“ o nas tav ku sa radwe, uz Oznaka za devize Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
Zemlja za devize
qima dr`avne kompanije “Turkmeweft“. pro{irewe spektra zajedni~kih aktivnos- i efekt. valutu za devize za devize za devize
Iz NIS-a je saop{teno da je ukupna vrije- ti. EMU EUR 1 1.955830 1.955830 1.955830
dnost pro je kta bli zu 33 mi li ona do la ra, Vla snik 51 od sto akci ja NIS-a je rus ka Australija AUD 1 1.489495 1.493228 1.496961
prenijele su agencije. dr`avna kompanija “Gaspromweft“, a srp- Kanada CAD 1 1.526080 1.529905 1.533730
Naftna industrija Srbije bi}e zadu`ena ska firma pored prerade i prodaje naftnih Hrvatska HRK 100 26.358717 26.424779 26.490841
za izradu i realizaciju cjelokupnog proje- derivata bavi se i eksploatacijom ove siro- ^e{ka R. CZK 1 0.079990 0.080190 0.080390
Danska DKK 1 0.261886 0.262542 0.263198
kta, a po~etak radova na bu{otinama plani- vine u Srbiji i Angoli. Obim eksploataci- 0.707966 0.709740
Ma|arska HUF 100 0.711514
ran je za jun. Zavr{etak projekta o~ekuje se je iznosi oko 1,5 miliona tona godi{we. Japan JPY 100 1.803588 1.808108 1.812628
Litvanija LTL 1 0.565032 0.566448 0.567864
Norve{ka NOK 1 0.253171 0.253806 0.254441
[vedska SEK 1 0.220607 0.221160 0.221713
[vajcarska CHF 1 1.545666 1.549540 1.553414
Turska TRY 1 0.957422 0.959822 0.962222
ZIF Bors invest fond ZIF Euroinvestment fond V. Britanija GBP 1 2.346149 2.352029 2.357909
a.d. Bawaluka a.d. Bawaluka USA USD 1 1.503847 1.507616 1.511385
Srbija RSD 100 1.845651 1.850277 1.854903
Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
2,78 19,83% 6,00 -18,92% SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com
14 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Pucao u samoodbrani pa uhap{en


ZENICA - Policija je uhapsila ~etiri osobe ju~e oko 11 Prema saop{tewu policije, prilikom incidenta D. H. je iz
~asova na Kamberovi}a poqu u Zenici zbog naru{avawa pi{toqa, za koji posjeduje dozvolu, ispalio dva hica u vaz-
Hronika javnog reda i mira i upotrebe vatrenog oru`ja. Uhap{eni
su D. H., R. K., A. ^. i A. K., svi iz Zenice, prenose agenci-
je.
duh i tom prilikom nije bilo povrije|enih. Pretpostavqa
se da je D. H. pucao u samoodbrani brane}i se od R. K., A.
^. i A. K. koji su namjeravali da ga napadnu.

FOTO: GLAS SRPSKE


Sarajevo
Predlo`en pritvor
za 18 auto-mafija{a
SARAJEVO - Tu`ila{tvo Bosne i Hercegovine predlo`ilo
je Sudu BiH jednomjese~ni pritvor za 18 osumwi~enih koji su
uhap{eni u akcijama “Kamen“ i “Majevica“ na suzbijawu auto-
mafije i da odredi mjere zabrane za jo{ troje osumwi~enih, sa-
op{teno je ju~e iz ovog tu`ila{tva.
Pritvor je predlo`en za: [emsudina Hoyi}a, Edina Kazagi}a,
Mustafu Demirovi}a, Enisa Mandala, Damira Ja`i}a, Aldina
Salmana, Gorana Pe}aranina, Admira Kova~evi}a, Dragana
Iki}a, Nadu Govedaricu, Slobodana Stojanovi}a, Krstu Jak{i-
}a, Ra{u Josipa, Jozu ]orluku, Ivicu ]orluku, Musu Bernarda,
Ivicu Karamati}a i Mirnesa Mahovki}a. Prijedlog za odre|i-
vawe mjera zabrane predlo`en je za osumwi~ene: Emsudina
Hayi}a, Vladimira Lizdeka i Vedrana [kavu. N. T.

Okru`no tu`ila{tvo u Trebiwu


Obustavqena istraga
protiv Sini{e Raili}a Droga u "renou" otkrivena
na grani~nom prelazu
TREBIWE - Okru`no tu- traga obustavqena jer nema
`ila{tvo u Trebiwu obusta- dovoqno dokaza da je osumwi- Uhap{eno troje osumwi~enih za trgovinu drogama
vi lo je is tra gu pro tiv ~eni po~inio ovo krivi~no
djelo.
Sini{e Raili}a (42) iz ovog
grada koji je bio osumwi~en
za kra |u i pre va ru u ov -
da{wem Domu penzionera u
Raili} je u izjavi za Srnu
najavio da }e podnijeti tu`bu
protiv direktora ove ustanove
Dare Cvijeti} zbog klevete i
Zaplijeweno 15
kome je radio kao medicinski
tehni~ar.
U dopisu iz Okru`nog tu-
`ila{tva navodi se da je is-
nano{ewa du{evne boli, kao
i da }e tra`iti da se vrati
na posao koji je obavqao.
kilograma skanka
FOTO: ARHIVA

Na grani~nom prelazu Deleu{a uhap{eni Mahir Veli} i Mediha Haxovi} koji su


poku{ali da prokrijum~are deset kilograma i 300 grama skanka. Policija Kantona
Sarajevo u stanu Danisa Panxi}a prona{la pet i po kilograma skanka
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] pre tre som sta na Da ni sa Panyi}, koga je uhapsi-
ntomasevic@glassrpske.com Hap{ewe
Panyi}a (31) u ulici Yema- la sa ra jev ska po li ci ja,
TREBIWE, SARAJEVO la Bijedi}a 23 prona{la je odranije je poznat kao po~i- Danisa Panxi}a je poli-
- Vi {e od 15 ki lo gra ma pet i po kilograma skanka nilac krivi~nih djela ne- cija zatekla na izlazu iz
mo di fi ko va ne ma ri hu ane vri je dnog izme |u 27.500 i do zvoqene proi zvodwe i zgrade. On se odmah pre-
Okru`no tu`ila{tvo u Trebiwu skank zaplijeweno je ju~e u 55.000 maraka. pro me ta opoj nih dro ga i dao i odveo policiju u iz-
dvije odvojene akcije Gra- VRIJEDNOST drugih krivi~nih djela. najmqeni stan na ~etvrtom
Poslije me|usobnog cinkarewa policiji ni ~ne po li ci je Bo sne i Pri li kom pre tre sa u spratu. Osim droge, pre-
droge izme|u Panyi}evoj odje}i prona|e-
Her ce go vi ne i po li ci je tresom stana i Panxi}e-
Od ro|aka oduzeli Kan to na Sa ra je vo. Uha -
75.000 i 100.000
maraka
no je oko deset grama skanka
i 20 gra ma spi da pri pre-
vog “golfa 3“ prona|en je
p{eno je troje osumwi~enih pi{toq “glok“ vrijedan
oru`je i bombe za neovla{}enu proizvodwu Veli} i Hayovi}eva pre- mqenih za uli ~nu pro da ju. izme|u 1.300 i 1.900 ma-
KOZARSKA DUBICA - U kom{ijskim doma}instvima i promet opojnih droga. dati su na saslu{awe u Tu`i- Pet i po kilograma skanka raka sa okvirom i 17 me-
ro|aka Ostoje (70) i Nikole (73) Bawac u selu Vojskova kod Grani~na policija BiH la{ tvo BiH, a de `ur ni je prona|eno u wegovom iz- taka za koji nije imao
Kozarske Dubice policija je prona{la ve}u koli~inu oru`ja ju~e je u Trebiwu na grani- tu`ilac do zakqu~ewa ovog najmqenom stanu. dozvolu. Prona|eno je i
i municije, re~eno je Srni u Centru javne bezbjednosti ~nom prelazu Deleu{a uhap- broja "Glasa Srpske" nije pre- Na kon {to je uha p{en, 119 metaka raznih kali-
Bawaluka. U wihovim ku}ama i prate}im objektima prona|e- sila Mahira Veli}a (19) iz dlo`io wihovo pritvarawe. Panyi} je po zvao dvo ji cu bara, 580 maraka za koje
ni su: automatska pu{ka M-70, poluautomatska pu{ka, pu{ka Sarajeva i Medihu Hayovi} Iz Grani~ene policije advo ka ta: Ale na Na ki }a i se sumwa da poti~u od
M-48, osam ru~nih bombi, 670 metaka kalibra 7,9 milimetara (41) iz ^ajni~a koji su po- je, navode}i inicijale Ve- Omara Mehmedba{i}a. preprodaje droge, mobilni
i vi{e komada municije razli~itog kalibra. To je otkriveno ku {a li da pro kri ju m~a re li }a i Hayovi }e ve, sa op - On je poslije krimina- telefon, dvije digitalne
nakon {to su se ro|aci posva|ali, pa jedan drugoga prijavi- deset kilograma i 300 gra- {te no da je skank ko ji su listi~ke obrade, uz slu`be- vage, ru~ni mlin za usit-
li policiji. Oni su poslije kriminalisti~ke obrade pu{te- ma skan ka, ~i ja je vri je - oni poku{ali da prokriju- ni iz vje {taj pre dat u wavawe marihuane i drugi
ni, a protiv wih }e tu`ila{tvu biti podneseni izvje{taji dnost od 75.000 do 100.000 m~a re pro na |en pre tre som na dle `nost tu `i ocu Kan - pribor za prepakivawe
zbog nedozvoqene proizvodwe i prometa oru`ja. maraka. “re noa“ ko ji je vo zio Ve - tonalnog tu`ila{tva u Sa- droge.
Po li ci ja u Sa ra je vu li}. rajevu.

Vrijednost "Medicinske elektronike" bila oko 5,6 miliona


PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ka ta op tu `e nih: ve }in - par je u nalazu naveo da je cjene imovine preduze}a ni- RS te re ti Ra di {i }a da je
ntomasevic@glassrpske.com skog vla sni ka "Me di cin - vri je dnost akci je "Me di - je ko ris tio ku po pro daj ne or ga ni zo vao kri mi nal nu
BAWALUKA - Vje{tak ske elek tro ni ke" Mi le cinske elektronike" 31. de- ugovore iz 2008. godine iako grupu ~iji su ~lanovi bili
eko nom ske stru ke Du {an Ra di {i }a, biv {eg di re - cem bra 2008. go di ne bi la je to trebalo da u~ini. Katalina i Cerovac, kao i
Stupar ju~e je u bawalu~kom kto ra ovog pre du ze }a 59,7 feninga. biv{i ~lan Upravnog odbo-
Okru`nom sudu potvrdio da @eqka K a ta li ne i biv - Od bra na op tu `e nih je ADVOKATI ra "Medicinske elektroni-
je kwigo vod stve na vri je - {eg ~la na Nad zor nog pri go vo ri la i na la zu vje - prigovorili ke" Ni ki ca Ba ji} ko ji je
dnost bawalu~kog preduze}a odbo ra Dra ga na Ce rov ca. {ta ka gra |e vin ske stru ke nalazima vje{taka ra ni je pri znao kri vi cu.
“Medicinska elektronika” Advokati Mirko Dabi}, Neboj{e Ninkovi}a u kojem Ova grupa je manipuli{u}i
prema finansijskim izvje- Zlat ko Kne `e vi}, @eqko je naveo da je ukupna vrije- Ninkovi} je potvrdio da ci je na ma akci ja pre du ze }a
{tajima krajem 2008. godine [urlan, Neboj{a Panti} i dnost ne kre tni na “Me di - nije koristio kupoprodajne o{tetila buyet RS za vi{e
bila nula, ali da je preduze- Dragan Tolimir prigovori- cin ske elek tro ni ke” 31. ugovore iz 2008. godine, ali od 1,7 mi li ona ma ra ka.
}e realno vrijedjelo oko 5,6 li su wego vom na la zu jer decembra 2008. godine izno- je na gla sio da je za na laz Pre ma op tu `ni ci, ci je nu
miliona maraka. sma tra ju da ni je u ob zir sila oko 24,4 miliona mara- imao na raspolagawu druge akci je “Me di cin ske elek -
On je ovo re kao od go - uzeo da je preduze}e 2009. go- ka. Advokati su ukazali da podatke. tronike” snizili su sa 45
va ra ju }i na pi tawa advo - dine oti{lo u ste~aj. Stu- ovaj vje{tak prilikom pro- Specijalno tu`ila{tvo na 5,5 feninga.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 15

Uhap{eni zbog kra|e 100 kilograma su{enog mesa


LIVNO - Policija je uhapsila Adija Dedi}a (21) i Amela Sinanovi}a kilograma sviwskog mesa iz su{are. Oni su naveli da su ukradeno me- Policija
(20) zbog kra|e vi{e od 100 kilograma sviwskog mesa iz su{are vla- so prodali Perici Doli}u (56) iz Gubera kod Livna, koji je negirao da
sni{tvo S. S. (55) u Livnu. Portparol Uprave policije MUP-a Li- je kupio ukradeno meso, javila je Srna. Protiv Dedi}a i Sinanovi}a
vawskog kantona Ivica Vrdoqak je rekao da su ta lica u policiji podnesene su krivi~ne prijave Tu`ila{tvu u Livnu zbog te{ke kra|e, a
priznala da su u dva navrata, 15. i 29. decembra, ukrali vi{e od 100 protiv kupca ukradenog mesa zbog prikrivawa ukradene robe.

Apelaciono vije}e Suda Bosne i Hercegovine o "slu~aju Hamdo Daci}" Vijesti


Bawaluka

Milion KM nedovoqno Potraga za


dje~akom
i u~enicom
za slobodu optu`enih
Prihva}ena `alba Tu`ila{tva BiH koje smatra da kaucija koju su ponudili Haris Zorni}, Hamdo Daci}
BAWALUKA - Specijalna
jedinica policije MUP-a
Re pu bli ke Srpske ju ~e je
pre tra `i va la Vrbas s
ciqem pronalaska tijela
i Acik Can optu`eni za organizovani kriminal, {verc droge i prawe novca ne mo`e garantovati dvogodi{weg Damjana O. ko-
wihovo prisustvo u daqem toku krivi~nog postupka ji se utopio u rijeci Vrbawi
u ^elincu po~etkom decem-
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI]
bra, kao i Svjetlane Pe}anac
ntomasevic@glassrpske.com
(14) iz Aleksandrovca kod
Lakta{a koja se utopila u
SARAJEVO - Apelaciono Vrbasu 30. decembra pro{le
vije}e Suda Bosne i Hercego- go di ne, sa zna je “Glas
vine ukinulo je ju~e rje{ewe Srpske“.
suda od 5. januara kojim se uz Do zakqu~ewa ovog broja
kauciju odobrava pu{tawe na “Glasa Srpske“ tijela nisu
slobodu optu`enih za organi- bila prona|ena. Specijalci
zovani kriminal, {verc dro- su u Vrbas u{li u blizini
ge i prawe novca Harisa Rebrova~kog mosta u Bawalu-
Zorni}a, Hamdu Daci}a i ci, odakle su krenuli u po-
Acika Canu i odredilo im tragu sa tri ~amca. N. T.
pritvor. Ova odluka je donese-
na poslije `albe Tu`ila{tva Zvornik
BiH.
Privedeni
PRITVORENI pqa~ka{i
zbog bojazni
od bjekstva
po{te
Prvostepeno vije}e Suda ZVORNIK - Pet lica uha-
BiH je 5. januara prihvatilo p{eno je zbog sumwe da su iz
kauciju za Zorni}a u vrijednos- po{te u Pilici, op{tina
ti od 595.072 maraka, za Daci}a Zvornik, ukrali 1.600 mara-
142.000 i za Canu 435.288 mara- ka. Pqa~ka po{te u Pilici
ka. Za kauciju nije bio upla}en po~iwena je u no}i izme|u 9.
gotov novac ve} je bilo ponu|e- i 10. januara tako {to su iz-
no da budu upisane hipoteke nad Sud BiH FOTO: ARHIVA vr{ioci provalili na ula-
koji su bili pu{teni na slobo- - Pritvor im je odre|en zime - navedeno je u odluci vije}e Suda BiH je prihvatilo, zna vrata i iz kase otu|ili
wihovim nekretninama.
du odre|en je pritvor. zbog bojazni od bjekstva. Optu- Apelacionog vije}a Suda BiH. tako|e poslije `albe Tu`i- 1.600 KM, javila je Srna.
Protiv trojice optu`enih
Obrazla`u}i odluku Ape- `eni Zorni} i Daci} pored Sva trojica optu`enih su u la{tva BiH Apelaciono vije}e
lacionog vije}a iz Suda BiH dr`avqanstva BiH ima ju i pritvoru od 24. februara 2009. zatra`ilo je da se preispita. Prwavor
Optu`nica saop{teno je da predlo`eni dr`avqanstvo Crne Gore. Ut- godine, a su|ewe im je po~elo u Navedeno je da je hotel “Eksklu- Te{ko
iznos kaucije za optu`ene Da- vr|eno je da je Zorni} poslije martu 2010. godine. ziv“ pod zabranom kori{}ewa,
Prema navodima u optu`ni-
ci}a, Zorni}a i Cana ne mo`e polo`ene kaucije u Wema~koj, Trojica optu `enih su i a za Canovu zgradu utvr|eno je povrije|ena
ci Hamdo Daci} i Haris
Zorni} organizovali su garantovati wihovo prisustvo u za krivi~no djelo za koje je pro- sredinom decembra pro{le go- da nije rije{eno pitawe vla- djevojka
daqem toku krivi~nog postup- cesuiran u toj zemqi, pobjegao u dine ponudili kauciju u vrije- sni{tva zemqi{ta. Poslije to-
zlo~ina~ku organizaciju, PRWAVOR - Pje{ak Nena
ka. BiH i promijenio ime i pre- dnosti od oko 9,7 miliona ga je i ponu|ena dodatna kaucija
kojoj se od 1998. godine do Vajuki} (18) iz Prwavora te-
kraja 2006. godine pridru- maraka. Haris Zorni} koji se od 646.000 maraka. {ko je povrije|ena kada je na
`io veliki broj osoba. Oni ranije se zvao Qutvija Daci} Prema optu`nici Tu`i- putu Prwavor - Kla{nice u
su na podru~ju BiH, Crne kao kauciju je bio ulo`io ku}u la{tva BiH Hamdija Daci}, mjes tu Gaqipov ci uda rio
Gore, Srbije, Ma|arske, vrijednu 595.000 maraka i hotel wegov brat Haris Zorni} i “ford“ kojim je upravqao
Austrije, Italije, Wema- “Ekskluziv“ u Sarajevu vrijedan dr`avqanin Turske Acik Can Milenko Adamovi} iz Bro-
~ke, Francuske i [panije 4.244.000 maraka. Wegov brat novac zara|en {vercom heroina da. Ona je preba~ena na lije-
preprodavali heroin. Da- Hamdo Daci} zalo`io je stan u ulo`ili u hotel “Ekskluziv“ u ~ewe u bawalu~ki Klini~ki
ci} i Zorni} optu`eni su vrijednosti od 142.000 maraka i Rajlovcu, kod Sarajeva. Zorni} i centar. Prema rije~ima o~e-
da su zajedno sa Acikom hotel “Ekskluziv“, dok je Can Daci} ukwi`eni su kao legal- vidaca, do nesre}e je do{lo
Canom 28. januara 2002. bio zalo`io stambenu zgradu u ni suvlasnici ovog luksuznog kada je Vajuki}eva pretr~a-
godine u Sarajevu osnovali vrijednosti od 485.000 maraka hotela. vala put. U tom trenutku na
preduze}e “Majorka“ radi sredinom decembra 2010. godi- Zbog {verca drogom Hamdo wu je naletio automobil i
legalizacije nezakonito ne. Daci} je ranije u Italiji osu- udario je lijevom predwom
ste~ene imovinske koristi. Optu`eni u Sudu BiH FOTO: ARHIVA Ovu kauciju je prvostepeno |en na osam godina zatvora. stranom. N. T.

Zbog trgovine qudima Pucali iz automatskih Pritvor osumwi~enom


sedam mjeseci zatvora pu{aka za ubistvo supruge
SARAJEVO - Olga Popovi} (48), iz Bogati}a u Srbiji LOPARE - Policija Lopara saslu{ala je D. T., M. J. i DOBOJ - Niki Mihajlovi}u (54) iz Vlaji}a, kod Tesli}a, ko-
koja je optu`ena za organizovani kriminal i krijum~a- R. S. iz Bijeqine i od wih oduzela dvije automatske pu- ji je osumwi~en za ubistvo nevjen~ane supruge Vukosave Ili}
rewe qudi zakqu~ila je sporazum o priznawu krivice sa {ke i 63 metka, saop{teno je ju~e iz Centra javne bezbje- (64), sudija za prethodni postupak Okru`nog suda u Doboju u
tu`iocem Posebnog odjeqewa Tu`ila{tva BiH. Tu`ilac dnosti Bijeqina. utorak je odredio jednomjese~ni pritvor.
i odbrana saglasni su da na osnovu sporazuma Sud BiH op- U saop{tewu se dodaje da su oni pretreseni nakon {to Pritvor je odre|en zbog mogu}nosti uticaja na svjedoke i
tu`enoj izrekne kaznu od sedam mjeseci zatvora. je policiji dojavqeno da su nepoznata lica 11. januara zbog toga {to bi pu{tawe na slobodu predstavqalo prijetwu
Olga Popovi} optu`ena je da je kao pripadnica grupe za pucala iz vatrenog oru`ja u mjestu Podgora. za naru{avawe javnog reda i mira.
organizovani kriminal, s woj poznatim drugim osobama, - Protiv navedenih lica bi}e podnesen izvje{taj zbog Mihajlovi} je osumwi~en da je suprugu ubio udarcima drve-
od po~etka 2008. godine do 15. jula 2009. godine u namjeri po~iwenog krivi~nog djela nedozvoqene proizvodwe i tom, pretpostavqa se badwakom, 6. januara. Dan kasnije prija-
prebacivala dr`avqane iz Albanije na teritoriju Srbi- vio je po li ci ji da je u svo joj po ro di ~noj ku }i za te kao
prometa oru`ja ili eksplozivnih materija - navedeno je
be`ivotno tijelo nevjen~ane supruge. Ali nakon {to je qekar
je, BiH, Hrvatske i Slovenije, a potom u zemqe zapadne u saop{tewu.
mrtvozornik utvrdio da je Vukosava Ili} imala brojne povre-
Evrope. N. T. N. T.
de po tijelu Mihajlovi} je uhap{en. Sl. P.
16 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI
OGLASI GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 17
18 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Poznato je da nisam ba{ bio omiqen od biv{eg premijera Sanade-


ra.
Region Bo`idar Kalmeta, ministar mora,
saobra}aja i infrastrukture Hrvatske

FOTO: AGENCIJE
@upanijski sud u Splitu
Oslobo|en optu`be za
dnevnike iz “Oluje“
SPLIT - @upanijski sud u Splitu odbio je `albu op-
{tinskog tu`ila{tva za ukidawe prvostepene presude
Op{tinskog suda, po kojoj je u februaru 2010. Roko Miji}
oslobo|en optu`be za skrivawe artiqerijskih dnevnika,
odnosno dokumentacije iz hrvatske vojne akcije “Oluja“.
Time je potvr|ena presuda splitskog op{tinskog suda, ko-
jom je Miji} oslobo|en optu`be za posjedovawe tih dnevni-
ka, koje tra`i Ha{ko tu`ila{tvo.
Penzionisani pukovnik Hrvatske vojske Roko Miji} za
vrijeme akcije “Oluja“ bio je zamjenik komandanta Opera-
tivne grupe iz Siwa Ante Kotromanovi}a. Za vrijeme voj-
no-policijske akcije “Oluja“ 1995. godine, prema podacima
izbjeglih i prognanih, hrvatske i muslimanske snage ubile
su oko 2.650 i protjerale oko 250.000 Srba.

Makedonsko pravosu|e
Razdvojeno su|ewe za Damir Polan~ec
sti`e u sud
ubistvo srpskog turiste Po~elo razmatrawe optu`nice protiv grupe koja je o{tetila “Podravku“
SKOPQE - Su|ewe za ubis- ubis tvo No va ko vi }a, pi {u
tvo srpskog turiste Dejana
No va ko vi }a u Ma ke do ni ji
odvija}e se u dva odvojena pos-
tupka, posebno trojici Ohri-
skopski mediji.
- Wegova adresa stanovawa
je poznata, zbog ~ega sudske
vlasti moraju da po{tuju za-
Polan~ec bio {ef
|a na i po se bno srpskom
dr`avqaninu.
Makedonske sudske vlasti
ve} tri mjeseca poku{avaju da
dostave optu`nicu i poziv za
konske propise i da ga pozovu
diplomatskim putem, {to je
duga~ak proces - smatra sudija
Milka Taneska. Ona, ali i
tu`ilac Nikola Dovlev, sma-
sedmo~lane grupe
Odbrana optu`enih tvrdi da su dokazi nezakonito prikupqeni, pa je prihva}en wihov
sudsko ro~i{te dr`avqaninu traju da postupak protiv \or- zahtjev da se razmotri zakonitost prikupqenih dokaza na ~ak 40.000 stranica
Srbije iz Leskovca Draganu |e vi }a tre ba da se vo di
\or|evi}u, koji je optu`en za odvojeno. ZAGREB - Optu`no vi- advokat Zoran Markovi}. kupqenih dokaza koji su sta- smatra da je optu`nica na
je}e zagreba~kog @upanij- Ju~e su se na sudu pojavi- li na ~ak 40.000 stranica. klimavim nogama.
Andrija Mandi} skog su da ozna ~i lo je li svi osim Sr|ana Mladi- Od bra na, na ime, ospo ra va Polan~ec se izvinio za
biv{eg ministra privrede ni}a i Zorana Markovi}a. vje{ta~ewe o nastaloj {te- svoj ispad kada je na ulici
Strahuje od smawewa i vicepremijera Hrvatske
Damira Polan~eca kao {e-
Op tu `e ni su do {li u
pratwi advokata i nisu da-
ti za “Podravku“. vrlo nervozno reagovao na
po ku {aj fo to gra fa da ga
SEDMORKA
broja Srba na popisu fa grupe koja je kroz “afe- vali izjave novinarima.
o{tetila
snimi u centru Zagreba.
ru Spajs“ o{te ti la Sudija Ivan Turudi} na Me|u svjedocima koje bi
FOTO: ARHIVA

POD GO RI CA - Li der pre du ze }e “Po drav ka“ za sje dni ci za tvo re noj za ja - “Podravku“ za 54 sud tre ba lo da po zo ve na
opozicione Nove srpske de- najmawe 54 miliona evra. vnost saslu{ao je rezultate miliona evra pri je dlog od bra ne spo mi-
mokratije (Nova) Andrija Pre ma op tu `ni ci, Po - jednogodi{we istrage i do- walo se i ime biv{eg pre-
Mandi} izjavio je da u toj lan~ec je bio na ~elu sedmo- ka ze na ko ji ma se za sni va Od bra na se dmo ri ce os- mijera Ive Sanadera, koji u
stranci strahuju da }e vlast ~la ne gru pe, ko ju ~i ne USKOK-ova optu`nica, je- umwi~enih tvrdi i da se tek pri tvo ru u Aus tri ji ~e ka
poku{ati da, prilikom na- biv{i direktor “Podravke“ dna od najdu`ih, napisanih ukqu~ivawe Damira Polan- odluku o mogu}em izru~ewu
javqenog popisa u aprilu, Dar ko Ma ri nac, Zdrav ko na 40.000 stranica, podignu- ~e ca u ~i ta vu is tra gu oko Hrvat skoj, gdje se pro tiv
smawi procenat stanovnika [estak, Josip Pavlovi} i ta lani u septembru. “afere Spajs“ pretvorilo u wega vodi antikorupcijska
ko ji se izja{wava ju kao Sa{a Romac, vlasnik i di- Od bra na op tu `e nih us ko ~ki pre dmet. US - istraga u slu~ajevima “Fi-
Srbi. rektor splitske kompanije tvrdi da su dokazi nezakoni- KOK tvrdi da je sve mi medija“ i HEP.
Pritisak }e, smatra on, SMS Sr|an Mladini}, su- to pri kupqeni, pa je pri - pribavqeno na za-
biti posebno velik na sta- vlasnik vara`dinske “Fi- hva}en wihov zah tjev da se ko nit na ~in
novnike koji su se na pro- ma grupe” Milan Horvat i ra zmo tri za ko ni tost pri - i ne
{lom popisu izjasnili da
Andrija Mandi}
go vore srpskim jezikom, pre-
nijele su agencije. Zato je on OPTU@NICA
pozvao Srbe u Crnoj Gori da se na popisu, kako je rekao, jasno
nacionalno izjasne i da ne dozvole asimilaciju. Optu`nica USKOK-a tere- ~iwewa krivi~nih djela,
- Veoma je zna~ajno ohrabrivati qude da na popisu saop{te ti ih da su od 2005. do sedmorka se tereti i za
ono {to smatraju da jesu. Mislim da svako mora preuzeti odgo- 2009. godine privrednim zloupotrebe polo`aja i
vornost, zato `elim da ohrabrim svakog Srbina u Crnoj Gori malverzacijama koprivni- ovla{}ewa, pomagawa i
da slobodno napi{e {ta je i kojim jezikom govori - poru~io je ~ko preduze}e o{tetili za podsticawa na zloupotre-
Mandi}. najmawe 54 miliona evra. be, te nezakonito posredo-
Osim za udru`ivawe zbog vawe.
Preduze}e “Podravka“ u Koprivnici
DOBRA BUDVA
VIJEST Predstavnici srpskih pravosudnih organa u Zagrebu
Maskirani pqa~ka{ odnio

GOSPI]
je u utorak uve~e iz kazina
u centru Budve 10.000 evra.
Djevojci koja je radila u ka-
"Slu~aj Purda" rje{ava}e Hrvatska
U najve}oj osnovnoj {koli zinu i u tom trenutku bila
ZAGREB - U vezi sa slu~a- NISU {tewu, mo`e se zakqu~iti da lac Mladen Baji}.
na podru~ju Gospi}a dogra- jem Tihomira Purde Tu`i- razmijeweni popisi do razmjene popisa ipak jo{ Purda je pro{le srijede
sama maskirana osoba je,
|eno je novo krilo zgrade u la{ tvo za ra tne zlo ~i ne optu`enih za ratne nije do{lo, ali je dogovoreno uhap{en pri ulasku u BiH na
prijete}i pi{toqem, nare-
kojem je izgra|eno dodatnih Srbije dostavi}e cjelokupnu da se to sva ka ko do go di u osnovu Interpolove potjerni-
dila da otvori trezor i ka- zlo~ine
16 savremeno opremqenih dokumentaciju Hrvatskoj jer su sqede}ih nekoliko dana, pre- ce, putem koje Srbija tra`i
su, odakle je odnijela sav
u~ionica, {to omogu}ava da ispuweni svi uslovi iz spora- Na sastanku je trebalo da nijeli su hrvatski mediji. ~etiri hrvatska dr`avqani-
novac, prenose crnogorski
svih 900 u~enika poha|aju zuma, saop{teno je ju~e poslije budu ura|ene pripreme i raz- Uz Malovi}evu, na sastan- na. Purda je preko svog advo-
mediji.
nastavu u jednoj smje- sastanka ministara pravde mjena popisa optu`enih ili ku u Zagrebu bio je i srpski ka ta izra zio odlu ~no
ni. Projekat je vrijedan oko LO[A Srbije i Hrvatske, Sne`ane osu|enih za ratne zlo~ine, te tu`ilac za ratne zlo~ine Vla- protivqewe izru~ewu Srbiji
10,7 miliona kuna. VIJEST Ma lo vi} i Dra `e na osoba protiv kojih se vodi is- dimir Vuk~evi}, a prisutan je jer ne vjeruje da bi ga u Srbiji
Bo{wakovi}a u Zagrebu. traga. Me|utim, prema saop- bio i hrvatski dr`avni tu`i- o~ekivalo po{teno su|ewe.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 19

Ima vi{e razloga za raspisivawe vanrednih izbora, ali pitawe


je koliko je to realno jer ovu vladu kontroli{u inostrani fakto-
Srbija ri, koji su je i napravili.

Slobodan Samarxi}, potpredsjednik DSS-a

Poslije hap{ewa turskog qekara osumwi~enog za va|ewe i trgovinu organima na Kosovu

"Doktor Franken{tajn"
pu{ten da se brani sa slobode
Sonmez bio glavni u~esnik u operacijama na privatnoj klinici “Medikus“. Pomagalo mu najmawe {est osoba, a wegov kqu~ni
saradnik na Kosovu bio politi~ki savjetnik kosovskog premijera Ha{ima Ta~ija [aip Muja

FOTO: AGENCIJE
PRI [TI NA, CA RI - jyanu. Ovu informaciju za B92
GRAD - Doktor Jusuf Sonmez, ju~e je potvrdila portparol
koji je osumwi~en za trgovinu EULEX-a Irina Gudeqevi}.
qudskim organima na Kosovu, - U ovoj fazi isuvi{e je
oslobo|en je ju~e poslije sa- rano da se ka`e da li }e ili
slu{awa u Carigradu, javio je ne gospodin Sonmez biti izru-
B92. ~en Kosovu, jer o tome ne odlu-
Turska policija dr`ala je ~u je EULEX - re kla je
u pritvoru u Carigradu dokto- Gudeqevi}eva.
ra Sonmeza, koji je u utorak Sonmezov advokat Husein
uve~e uhap{en zbog sumwe da je Sevim izjavio je, kako prenosi
izveo vi{e desetina operacija tur ska {tam pa, da je wegov
na Kosovu u okviru me|unaro- klijent priveden, zbog “optu-
dne mre`e koja je, kako se vje- `bi na Kosovu“. Okru`ni sud
ru je, trgo va la qud skim u Pri{tini uskoro }e odlu~i-
organima. ti o potvr|ivawu optu`nice
Sud ga je pustio da se bra- pro tiv qeka ra iz pri va tne
ni sa slobode. Svoju odluku su- urolo{ke klinike “Medikus“ u
dija je obrazlo`io time da Pri{tini, optu`enih za trgo-
Sonmez u Carigradu ima stal- vinu qudskim organima.
no prebivali{te, da je dostu-
pan EULEX-ovom tu`ila{tvu SONMEZ
i da se ne pretpostavqa da bi demantovao da je
mogao poku{ati da pobjegne. ~lan kriminalne
Sudija je dodao da }e se Sonme- grupe
zu suditi u Carigradu, a ne na
Kosovu. Na ro~i{tu u Okru`nom
“Glavni hirurg“ u opera- su du u Pri {ti ni tu `i lac Hap{ewe Jusufa Sonmeza
cijama va|ewa organa na Koso- Evropske unije Yonatan Ratel
vu izve den je ju ~e i pred rekao je, 6. januara, da su siro- {eg zvani~nika kosovskog mi- za nezakonito obavqawe medi- “Gardijan”, krio se uglavnom u Ipak, 2008. godine u odsus-
istra`nog sudiju u Carigradu, ma{ni qudi iz inostranstva nistarstva zdravqa. cinske djelatnosti. zemqama Evropske unije. tvu je osu|en na osam godina
a demantovao je da se bavio do ve de ni na Ko so vo, sa la - Wegov kqu~ni saradnik Sonmez ve} desetak godina Sonmez je u vi{e navrata zatvora i od tada se nalazio u
ilegalnim poslovima u vezi sa `nim obe}awima da }e dobiti na Kosovu bio je [aip Muja, slovi za kqu~nog igra~a u me- privo|en u Turskoj, zbog nele- bjekstvu, dok je wegova klini-
presa|ivawem qudskih organa novac za svoje bubrege koji su politi~ki savjetnik kosov- |unarodnoj mre`i krijum~ara galne transplantacije organa ka u centru Carigrada od ta-
i da nije ~lan nikakve krimi- kasnije prodati primaocima za skog premijera Ha{ima Ta~ija organa. Mre`a “doktora vam- i sumwivih radwi, ali je 2005. da zatvorena.
nalne grupe. nezakonitu transplantaciju. za pitawa iz oblasti zdrav- pira“ ili “doktora Franken- godine izbjegao zatvor, po{to - Tokom istrage otkrili
Sonmez (53), poznat i pod Ratel je rekao da je Sonmez bio stva i ~ovjek koji su{tinski {taj na“ pros ti ra la se u je te godine stupila na snagu smo neke detaqe koji izlaze
nadimkom “doktor Franken- glavni u~esnik u operacijama povezuje slu~aj klinike “Me- nekoliko dr`ava. Kako navodi amnestija. iz okvi ra na la za ko je smo
{tajn“ i “vampir” uhap{en je na privatnoj klinici na peri- dikus“ sa navodima o kra|i predstavili. Ove informa-
na osnovu Interpolove potjer- feriji Pri{tine, a pomagalo organa Srba otetih na Kosovu cije, ~ini se, otkrivaju {iru
nice, zbog sumwe da je u~estvo- mu je naj mawe {est oso ba, 1999. godine. Odalovi} i kompleksniju kriminalnu
vao u ope ra ci ja ma va |ewa ukqu~uju}i Izraelca Mo{ea Istra`ioci Savjeta Evro- organizaciju, koja traje du`e
organa na Kosovu i u Azerbe- Harela i Ilira Recaja, biv- pe, koje je predvodio Dik Mar- Evropa ne sme zata{kati zlo~ine koji su po~iweni nad ki- od de ce ni je i u ko ju su
ti, opisali su [aipa Muju kao dnapovanim Srbima sa Kosova i Metohije niti trgovinu ukqu~e ne oso be iz bar tri
centralnu figuru u me|unaro- qudskim organima u takozvanoj “`utoj ku}i“ u Albaniji, po- dr`ave van Kosova. Prona-
dnim mre`ama trgovine qudi- ru~io je ju~e u Bawaluci predsjednik Komisije Vlade Srbije {li smo nekoliko vaqanih
ma i ugovarawa nelegalnih za nestala lica Veqko Odalovi}. indikacija da je trgovina or-
hirur{kih operacija, dok je ganima koju opisujemo u izvje-
- Uveren sam da }e kredibilne institucije, kao {to je Par-
rat proveo u centrali OVK u {ta ju blis ko po ve za na sa
lamentarna skup{tina Saveta Evrope, znati da daju odgo-
Tirani. te ku }im slu ~a jem kli ni ke
vore i preporuke koje }e imati karakter obaveznosti da se
U optu`nici je pet osoba “Medikus“, u najmawu ruku,
istra`e svi navodi i do kraja sprovede nepristrasna is-
optu`eno za trgovinu qudskim jer su u oba slu~aja ukqu~eni
organima, organizovani kri-
traga koja }e utvrditi sve ~iwenice o doga|ajima, o broju
istaknuti kosovski Albanci
minal i zloupotrebu slu`be- ubijenih, na~inu na koji su stradali i gde su sahrawena te- i stranci - navodi se u izvje-
Klinika “Medikus“ na Kosovu nog ovla{}ewa, a dvije osobe la kidnapovanih Srba sa Kosova - rekao je Odalovi}. {taju Dika Martija.

Urlike Luna~ek, izvje{ta~ Evropskog parlamenta DOBRA DESPOTOVAC


VIJEST
Odr`ati nove izbore na Kosovu LESKOVAC
Psi lutalice su doma}ini-
ma u selu Jasenovo u op-
{tini Despotovac za
Iz vje {ta~ Evrop skog u nekim op{tinama na Ko- kraja godine odr`ali izbo- pred sta vni ci na ve li da
U specijalnoj bolnici za posqedwih 30 dana u toro-
par la men ta za Ko so vo Ur - so vu u ne djequ i da je iz - ri, {to je prijedlog nekih treba ozbiqno razmotriti
vantjelesnu oplodwu dokto- vima zaklali devet ovaca i
li ke Lu na ~ek izja vi la je bliza vidjela manipulacije politi~kih partija - rekla sta vo ve Evrop skog par la -
ra Miodraga Stojkovi}a osam izujedali, a nisu po-
da treba vrlo ozbiqno ra- na izborima. je ona. menta.
smje{tenoj na leskova~kom {tedjeli ni koko{ke. Bojan
zmo tri ti pri je dlo ge po je - Pri je no vih izbo ra, Li der De mo krat skog
LUNA^EK brdu Hisar, za ne{to vi{e Dujki}, koji se bavi uzgojem
di nih po li ti ~kih par ti ja pre ma wenim ri je ~i ma, saveza Kosova Isa Mustafa
od dvije godine, za~eto je ovaca “tur de frans“ i
da se na Kosovu krajem go- se uvjerila u treba da se formiraju nove zatra`io je da se zbog mno-
tri stotine beba, javio je “vitenberg“ rase, izjavio
dine odr`e novi parlamen- manipulacije in sti tu ci je ko je bi go broj nih ne pra vil nos ti
ju~e RTS. Procenat uspje- je novinarima da je on tre-
tar ni izbo ri zbog obavqale fun kci je do no - po no ve izbo ri na ci je lom
{nosti od 40 odsto je o~e- }i u selu kome su psi u to-
mnogobrojnih nepravilnos- - Kosovo je jedna izbor- vog glasawa. Ko so vu, dok bi do odr`a -
kivan, a tim stru~waka koji ru napravili pokoq.
ti na glasawu u decembru. na zo na. Izbor ni sis tem Me |u na ro dna ci vil na vawa izbora trebalo da se
Luna~ek je za Radio-te- ima mnogo nedostataka, za- kan ce la ri ja ni je `eqela for mi ra te hni ~ka vla da radi u ovoj bolnici pose-
bno budi nadu `enama u ka- LO[A
leviziju Kosova rekla da je to treba {to prije po~eti da komentari{e izjavu Ur- ko ja bi pri pre mi la no ve
pratila ponovqene izbore pri pre me ka ko bi se do like Luna~ek, ali su weni izbore. snim ~etrdesetim. VIJEST
20 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

TOP STORIES CNN


Svijet Najmawe petorica policajaca ubijena
su ju~e u Abiyanu, drugog dana sukoba
snaga bezbjednosti lojalnih Lorenu
Gbagbou, doskora{wem predsjedniku
te zapadnoafri~ke zemqe koji odbija
da prizna poraz na predsjedni~kim
izborima, i pristalica Alasana
Uatare, pobjednika na izborima.

FOTO: AGENCIJE
Jednoumqe na Dalekom istoku Rusije
Nepodobna “Pepequga“
MOSKVA - Region Kam~atke na Dalekom istoku Rusije po-
ku{ao je da tokom novogodi{wih praznika zabrani predstavu
“Pepequga“, jer sadr`i podriva~ku politi~ku poruku o spor-
nim promjenama vremenskih zona, pi{e dana{wi “Komersant“.
Vlasti na Kam~atki izrazile su nezadovoqstvo predstavom,
jer su shvatili da publika reaguje na o~iglednu paralelu sa kon-
troverznom promjenom vremenske zone kako bi ovaj region bio
bli`i mjerewu vremena sa Moskvom.
Poslije dekreta ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva re-
gion Kam~atke je pro{le godine pomjerio vremensku zonu, {to
je izazvalo proteste na ulicama gradova.
Vlasti su shvatile da publika u pozori{tu u Petropavlovsk-
Kam~atski, najve}em gradu na Kam~atki, freneti~no aplaudira
na scenu kada kraq vra}a kazaqke na ~asovniku da bi Pe-
pequga ostala na balu.

Kalifornija
Avion pao pri manevru slijetawa
Guverner oduzima

Za nesre}u kriva
Kona~ni ruski izvje{taj o pro{logodi{woj tragediji kod Smolenska
mobilne telefone
LOS AN\ELES - Novi gu- zamijenio Arnolda [varce-
ver ner Ka li for ni je Yeri negera. Ciq ove mjere je da

poqska strana
Braun namjerava da od zapo- doprinese smawewu buyetskog
slenih u administraciji odu- deficita ove savezne dr`ave
zme 48.000 slu `be nih koji trenutno iznosi 25 mili-
mobilnih telefona kako bi jardi dolara.
ovoj dr`avi u{tedio 20 mili- Prema Braunovim rije~ima,
ona dolara godi{we. ukupan broj mobilnih sred- Prisustvo Ka~iwskog u avionu, koji se 10. aprila sru{io kod
Ovo }e bi ti prva odlu ka stava komunikacije koja se
Brauna otkako je prije neko- pla}aju iz buyeta Kaliforni- Smolenska u Rusiji, odvode}i u smrt svih 96 putnika i ~lanova
liko dana na mjestu guvernera je dostigao je 96.000. posade, bilo je kqu~ni faktor koji je doveo do pada letjelice
Ukrajinski predsjednik MOSKVA - Za avionsku }i u smrt svih 96 putnika i
nesre}u, u kojoj je u aprilu ~lanova posade, bilo je kqu-
Bandera nije pro{le godine, kod Smolen- ~ni faktor koji je doveo do
ska, poginuo poqski predsje- pada letjelice, pokazali su re-
vi{e heroj dnik Leh Ka~iwski, kriva je zultati istrage Me|uvladinog
iskqu~ivo poqska strana, a komiteta za avijaciju.
ruski kontrolori leta nisu PIJANI
napravili nijednu gre{ku,
zakqu~e no je ju ~e u obja -
komandant
vqenom kona~nom izvje{taju vazduhoplovstva
ruskog Me|uvladinog komite- - On }e poludjeti - rekao
Predstavqena i digitalna
ta za avijaciju koji je vodio je jedan od ~lanova posade, mi- rekonstrukcija Izvje{taj predat Poqacima
istragu, prenijele su agen- sle}i na Ka~iwskog, kako se
cije. moglo ~uti na audio snimku Anodina. qudi. Ka~iwski je predvodio
Prisustvo Ka~iwskog u leta ~iji su dijelovi pu{teni Kako su prenijele agenci- delegaciju koja je putovala na
avionu, koji se 10. aprila sru- na konferenciji za novinare je, u izvje{taju je navedeno da komemorativnu sve~anost u
{io kod Smolenska u Rusiji, tog komiteta. je pritisak na posadu da sleti Katinsku {umu, gdje je prije
odvo de - - O~e ki va na ne ga ti vna po lo{em vremenu direktno 70 godina po nalogu Staqina
reakcija glavnog putnika na vr{io komandant vazduhoplov- ubijeno 22.000 Poqaka.
KIJEV - Iz kancelarije ukrajinskog predsjednika Viktora pre po ru ku da avi on ne stva koji se nalazio u kokpitu. U nesre}i su poginuli i
Janukovi~a saop{teno je ju~e da je sud poni{tio dekret, kojim sle ti po pla nu pred - Obdukcioni nalaz je pokazao supruga Ka~iwskog, kao i ve-
je nacionalisti~ki lider Stepan Bandera, ~ija se pobuweni~ka Sumwe stavqala je psiholo- da je on imao veliku koli~inu liki dio rukovodstva zemqe.
armija tokom Drugog svjetskog rata nakratko borila na strani {ki pri ti sak na alkohola u krvi. Anodina je Nakon {to je kona~ni iz-
nacista, posthumno odlikovan. ~lanove posade i kazala i da posada u trenutku vje{taj predat Poqacima, on
Analiti~ari navode da }e ju~era{we saop{tewe o ukidawu uti ca la je na polijetawa iz Var{ave nije }e biti preveden na poqski i
odlikovawa “Heroj Ukrajine“ Stepanu Banderi, najvjerovatnije U Poqskoj su pojedinci, me|u ko- odluku da se sli- imala podatke o vremenskim potom }e ga prou~iti minis-
izazvati pozitivne reakcije jevrejskih organizacija u Ukrajini jima i brat pokojnog predsjedni- je tawe nas ta vi - uslovima. Avion “Tu-154” pao tar unutra{wih poslova Je`i
i inostranstvu. Bandera je bio lider ukrajinskog nacionalis- ka, Jaroslav, iznosili sumwe u izjavila je dire- je kod Smolenska 10. aprila Miler. Poqska komisija }e
ti~kog pokreta u ~ijem je sklopu bila pobuweni~ka vojska, koja zvani~nu verziju uzroka avionske ktor ka Me |u vla - pro{le godine pri manevru analizirati da li su usvojene
je nakratko stala uz naciste, poslije ~ega se borila protiv Hi- nesre}e. dinog komiteta za slijetawa po gustoj magli, a u primjedbe Poqske i zatim }e
tlerovih snaga i Crvene armije. avi ja ci ju Ta tja na nesre}i je poginulo ukupno 96 iznijeti svoj stav.

DOBRA
VIJEST
MOZAMBIK
U sna`noj oluji, koja je
Vojska u centru glavnog grada “Asan`u prijeti smrtna kazna“
zahvatila provinciju Ma- TUNIS - Vojska je razmje{tena u centru glavnog grada Tu- LONDON - Advokati Yulijana Asan`a izjavili su da osni-
SJEVERNA nika u centralnom dijelu nisa, nakon {to se talas nereda, u kojem su po slu`benim va~u “Vikiliksa“ prijeti smrtna kazna ili zatvor Gvantanamo
KOREJA Mozambika, poginulo je podacima ubijene 23 osobe, po prvi puta pro{irio i na gla- ako bi ga Britanci izru~ili [vedskoj, koja bi ga potom vjero-
deset lica a deset je te`e vni grad te zemqe. vatno izru~ila Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama, objavio je
Sjeverna Koreja ju~e je po-
povrije|eno. Prekju~e- Tuni`ani koji u~estvuju u neredima bez presedana tvrde da ju~e “Gardijan“. Advokati su, u dokumentu od 35 strana, naveli
novo uspostavila kontakt
ra{we olujno nevrijeme protestuju zbog nezaposlenosti, korupcije i onoga {to na- da je “dobro poznato“ da su ugledne ameri~ke li~nosti “nago-
preko Crvenog krsta sa Ju-
uni{tilo je vi{e od 100 zivaju “represivnom vladom“, te tra`e odlazak predsjednika vijestile ili ~ak otvoreno rekle“ da bi nad wihovim klijen-
`nom Korejom. Zvani~nici
ku}a i stubova za prenos Zina al-Abidina Ben Alija, koji je na vlasti ve} 23 godine. tom mogla da bude izvr{ena smrtna kazna, prenio je Bi-Bi-Si.
dvije Koreje ponovo su
elektri~ne energije. Vladini zvani~nici tvrde da se radi o mawoj grupi na- Asan` je pre kju ~e izja vio da }e wegov sajt ubrza ti
uspostavili kontakt u po-
silnih ekstremista koji `ele izazvati nemire i izazvati objavqivawe tajnih dokumenata, dok se on bori protiv izru~i-
grani~nom selu Pan-
munxom, poslije osam nesigurnost u zemqi. vawa [vedskoj zbog navodnog silovawa dvije `ene.
mjeseci prekida svih komu- U me|uvremenu, jedno ili vi{e lica podmetnulo je preksi- Asan`ovi branioci tvrde da postoji veliki rizik da }e
LO[A SAD, ako ga Velika Britanija izru~i [vedskoj, tra`iti
nikacija. VIJEST no} po`ar u ambasadi Tunisa u Bernu, saop{tila je {vaj-
carska policija. wegovo izru~ewe ili ~ak nezakonitu predaju SAD-u.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 21

Pariska policija tra`i svjedoke na “Fejsbuku”


PARIZ - Policija preko dru{tvene mre`e poziva svje- mo`e da doprinese istrazi. Ovo se uglavnom odnosi na
doke nesre}a ili zlo~ina da se prijave i pomognu u is- qude koji su vidjeli automobilsku nesre}u u kojoj je je-
trazi. Na “Fejsbuk” i “Tviter” nalozima pariske dan od u~esnika pobjegao sa mjesta nesre}e, ili sli~ne
policije postavqeni su pozivi za svakoga ko misli da slu~ajeve.

Poplave haraju australijskom saveznom dr`avom Kvinslend Vijesti


Kina
Brizbejn pod vodom Stradali
u nesre}i
PE KING - [e sna est
Sredi{te grada podsje}a na grad duhova. Poslovni prostori su potpuno prazni, ulice opustjele, a ~uju qudi je poginulo u sudaru
se sirene koje stanovnike upozoravaju na opasnost automobila i pretovarenog
autobusa na magistralnom
putu u centralnoj Kini, sa-
op {ti le su ju ~e lo kal ne
vlasti. Do sudara je do{lo
pre ksi no} kod gra da Su -
~ang, koji se nalazi u cen-
tralnoj provinciji Henan.
Policija je prona{la ~eti-
ri mrtva ti je la na li cu
mjesta, a 12 qudi je premi-
nulo kasnije.

Los An|eles
Su|ewe
BRIZBEJN - Vodene bu- pla ve ka kve se do go de je -
Xeksonovom
jice probile su ju~e nasipe dnom u stotinu godina. O~e- qekaru
i pre pla vi le Bri zbejn, ku je mo ogro mne ko li ~i ne LOS AN\ELES - Sud u
tre }i po ve li ~i ni grad vo de ko je }e po pla vi ti Los An|elesu je odlu~io da
Australije, a ugro`eno sta- hiqade domova - upozorila su di li ~nom qeka ru pop
no vni{ tvo na pus ti lo je je Ana Blaj, premijer save- zvijezde Majkla Yeksona u
predgra|a najvi{e pogo|e- zne dr`ave Kvinslend, ~iji vezi sa smr}u popularnog
na poplavom i spas potra- je Brizbejn glavni grad. pjeva~a 2009. godine. Do-
`i lo na uzvi {ewima, POTPUNI Ovakvih poplava nije bilo u posqedwih 100 godina FOTO: AGENCIJE ktor Konrad Mari je optu-
javile su agencije. haos u `en za ubistvo iz nehata i
U Brizbejnu, gradu s dva bori s poplavama, koje su za- u ovim poplavama. tuaciji koju mediji opisuju izjavio je da se ne osje}a
miliona stanovnika, direk- Ipsvi~u hva ti le po dru ~je ve }e od Grad Ipsvi~, zapadno od kao “potpuni haos“. Pod vo- krivim za djelo za koje ga
tno je ugro`eno 20 hiqada Najve}i intenzitet po- Wema~ke i Francuske zaje- Brizbejna, u kojem `ivi 15 dom je tri hiqade doma}in- sud tereti. Svjedoci tu`i-
doma}instava, tvrdi grado- plave u Brizbejnu o~ekuje se dno i nanijele {tetu koja se hiqada stanovnika, ju~e je stava, poslovnih prostora i oca su rekli da doktor Ma-
na ~el nik Kem bel Wumen. danas. Sredi{te grada pod- mjeri milijardama dolara, bio potpuno pod vodom, u si- imawa. ri ni je pos tu pio po
Hiqade sta no vni ka na pus - sje}a na grad duhova, javqaju kriza je eskalirala u pone- va`e}im propisima qekar-
tile su svoje domove i sklo- agencije. Poslovni prosto- djeqak kada je ogromni vo- ske slu`be kada je dao Maj-
ni le se kod bli`wih, ri su potpuno prazni, ulice de ni ta las, iza zvan no vim klu Yeksonu jak anestetik
prijateqa i poznanika te u opus tje le, a ~u ju se si re ne obil nim ki {a ma, po ha rao da bi mu pomogao da zaspi.
uspos tavqenim eva ku acij - koje stanovnike upozoravaju grad Tuvumbu. Tada je pogi-
skim centrima. Broj ugro`e- na opasnost. nulo 12 qudi, a broj nesta-
lih popeo se na 90. Ukupno Rusija
nih neprestano raste. Iako se savezna dr`ava
- Pripremamo se za po- Kvin slend ve} se dmi ca ma je vi{e od 20 qudi poginulo Uhap{eni
neonacisti
MOSKVA - Ruska polici-
ja privela je preksino} naj-
mawe 20 oso ba ka ko bi
sprije~ila nerede neona-
cisti~kih grupa u centru
Moskve, javio je Rojters, dok
BiH Itar-Tass prenosi da je uha-
p{eno deset lica. Britan-
Me|u nastradalima u po- i dobila potvrdu da }e ovo ska agencija navodi da su
plavama u Australiji nema ministarstvo po hitnom jake snage policije u centru
dr`avqana BiH, saop{tila postupku obavijestiti am- ruske prestonice zatvorile
je Ambasada Bosne i Herce- basadu ukoliko neko od dio jednog centralnog trga
govine u Kanberi. Ambasa- dr`avqana BiH zatra`i kako bi sprije~ile demon-
da je kontaktirala sa konzularnu pomo} i za{titu stracije nacionalista, od
Ministarstvom spoqnih po- ili ukoliko takve osobe bu- kojih su mnogi nosili ozna-
slova i trgovine Australije du ugro`ene poplavama. ke fudbalskih klubova.

Ekstremisti `ele da poremete sahranu `rtve pucwave u Tusonu Robert Gejts


Svi slo`ni
Baptisti~ka crkva pozdravila ubijawe u Kini
TUSON - Stanovnici i pohvalila je Lafnera zbog Ova crkva je postala zlo- zadr`ali ~lanove crkve naj- sam sebi da moram ne{to da PEKING - Ameri~ki mi-
politi~ari Tusona, grada u ubijawa {est qudi, ukqu~u- gla sna {i rom Sje diwenih mawe 200 metara od mjesta preduzmem - rekla je ona za nistar odbrane Robert Gejts
Arizoni u kojem je u subotu ju}i malu Kristinu Tejlor Dr`ava po ometawima sahra- sahrane dok gra|ani Tusona Foks wuz. umawio je ju~e mogu}nost
Yered Li La fner ubio Grin, i rawavawa 14 drugih na vojnika ubijenih u Iraku smi{qaju kako da limitira- Sta no vni ci Tu so na su pojave neslagawa izme|u ki-
{es to ro qudi i ne ko li ko pri su tnih. Osni va~ crkve ili Av ga nis ta nu i qudi ju wihov pro test. Za kon je ta ko |e odlu ~i li da dr`e neskog rukovodstva i vojske.
te{ko ranio, tra`e na~in Fred Felps postavio je vi- umrlih od side, za koje ka`u predlo`ila dr`avni sena- ~lanove Vestboro crkve van - Ne smatram da sam u veli-
kako da sprije~e pripadni- deo u kojem ka`e: da su ka`weni zbog toleran- tor Kirstin Sinema, nakon do ma {a ja mjes ta sa hra ne koj mjeri govorio o nesla-
ke zlo gla sne bap tis ti ~ke - Hva la ti, bo `e, zbog cije dru{tva na homoseksual- {to je pro~itala o planovi- ubijene djevoj~ice. Kristin gawu. Stekao sam utisak da
crkve, poznate po antigej i na sil nog na pa da ~a, je dnog nost. Crkva je daqe re kla ma crkve iz Vestboroa: Gilmer je okupila vi{e od sve ukazuje na to da je civil-
antikatoli~kim stavovima, od tvo jih voj ni ka he ro ja u povodom oru`anog napada u 40 volontera koji }e nositi no i vojno rukovodstvo Kine
OMETALI odlu~no u namjeri da ovaj
u na mje ri da po re me te sa - Tusonu. Kako god, mnogi su Tusonu da “Bog mrzi katoli- sahrane an|eoska krila du`ine oko
hra nu de ve to go di{we dje - mrtvi, Vestboro baptisti- ke“, aludiraju}i time na po- 5 me ta ra i sta ja ti izme |u odnos sa SAD prenesu na
voj ~i ce, `rtve oru `a nog ~ka crkva }e prisustvovati ro di cu Grin ko ja je vojnika ~lanova crkve i prisutnih vi{i nivo i na tome daqe
napada. wihovim sahranama. Podsje- katoli~ka. Me|utim, politi- - To je na jod vra tni ja na sahrani. Grupa bajkera je rade - rekao je Gejts novina-
Bi zar na Ves tbo ro bap - ti}emo `ive da jo{ mogu da ~ari u Arizoni su brzo pro- stvar koju sam ikada pro~i- tako|e saop{tila da }e op- rima prilikom posjete Ve-
se pokaju i pokore. koliti pripadnike crkve. likom kineskom zidu.
tis ti ~ka crkva u Kan za su sli je di li za kon ka ko bi ta la u svom `i vo tu. Re kla
22 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA
Bawaluka 3 dje~aka 4 djevoj~ice

Odbornici Skup{tine grada donijeli jednoglasnu odluku


GRADSKI
VODI^ Odobreno 800.000 KM za
subvencionisawe grijawa
Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu i Odjeqewe za privredu u Administrativnoj slu`bi grada
Va`ni telefoni odredi}e u saradwi sa Centrom za socijalni rad i gradskom “Toplanom“ najkasnije do kraja mjeseca,
Informacije 1185 kriterijume za dobijawe subvencije, istakao Davidovi}
Hitna pomo} 124, 230- 620 PI[E: SAWA JOKI]
Vatrogasci 123 sanjaj@glassrpske.com
CJB 122, 337-100 Je dno gla snom odlu kom
Ta~no vrijeme 1373 odbornika Skup{tine grada
Meteorolo{ka stanica ju~e je iz buyetske rezerve
307-943 odobreno 800.000 maraka na
ime subvencije cijene gri-
S.O.S telefon 1264
jawa za grej nu se zo nu
(Linija za pomo} `rtvama 2010/2011. za socijalno ugro-
nasiqa u porodici) `ene kategorije stanovni{-
tva.
bolnice Rekao je ovo gradona~el-
nik Dragoqub Davidovi} po-
Paprikovac 342-100 slije 32. sjednice gradskog
Poliklinika 247-333 parlamenta.
- Odjeqewe za bo ra ~ko-
ordinacije invalidsku za{titu i Odje-
qewe za pri vre du u
Deamedik 309-221 Admi nis tra ti vnoj slu `bi
Euromedik 219-111 grada odredi}e, u saradwi sa
Intermedik 216-661 Centrom za socijalni rad i
Jelena 324-310 gradskom “Toplanom“ najka-
Firena 437-222 snije do kraja mjeseca, krite-
ri ju me za do bi jawe ove
subvencije koju }e potom ve-
prevoz ri fi ko va ti grad ska Skup -
Autobuska stanica 315-355 {ti na - is ta kao je
Socijalno-ugro`enim kategorijama povlastice pri pla}awu ra~una “Toplani“ FOTO: ARHIVA
Davidovi}.
@eqezni~ka stanica 301-229 pratiti. dr{ka neophodna ali se bri- Tali} je imao zamjerki na rad
Tokom sjednice Skup{ti- su od velikog zna~aja za lo-
Aerodrom Bawaluka 535-210 ne grada odbornici su ras- kal nu za je dni cu bi }e ras - - U Bawaluci se grijemo nem zato {to se toliki novac ovog bawalu ~kog pre du ze }a
Biletarnica (centar) 315-867 pravqali i o pre ba ci vawu pravqano na je dnom od na mazut koji je veoma skupo iz buyetskih rezervi izdvaja kazav{i da bi wihovo ruko-
nadle`nosti preduze}a “Vo- sqede}ih zasjedawa - kazao je gorivo, a za wegovu nabavku na samom po~etku te{ke eko- vodstvo trebalo hitno dosta-
taxi dovod“, “Grobqe“ i “Topla- Davidovi}. sredstva se moraju uplatiti nomske godine. vi ti kom ple tan iz vje {taj
na“ u ingerenciju grada, jer o Jo{ je kazao da gradska unaprijed. Ovogodi{wa cije- dosada{weg poslovawa.
wima trenutno brine Vlada “Toplana“ iz godine u godinu na mazuta je 1.000 maraka po ZA GREJNU - Na taj na~in stekli bi-
Republike Srpske. ima sve ve}e zahtjeve koje je toni. Samo za jednu grejnu se- sezonu potrebno smo uvid u dugovawa “Topla-
- O ovim pitawima koji finansijski izuzetno te{ko zonu “Toplani“ je potrebno 24.000 tona mazuta ne“ ali i u wihove propuste
oko 24.000 tona mazuta {to na koje su ovo preduze}e doveli u
kraju ko{ta izme|u 20 i 24 Po zna to je da je to kom ovako te{ko situaciju - dodao
UDRU@EWE miliona maraka - pojasnio je pro{le godine u ove namjene je Tali}.
Davidovi}. utro{eno oko pet miliona, a Podsje}amo da je gradona-
Predsjednik Skup{tine grada - Saznav{i da }emo se bavi- Iako je skup{tinska opo- sad se izdvaja ova suma. To do- ~elnik Dragoqub Davidovi}
Slobodan Gavranovi} rekao ti ovom problematikom tra- zicija prihvatila ovu odluku, voqno govori u kojoj krizi se jo{ 10. decembra pro{le go-
je ju~e da mu se, kada je rije~ o `ili su od nas da {to prije imali su nekoliko zamjerki nalazi “Toplana“ - rekla je dine dao saglasnost gradskoj
subvencijama za grijawe, utvrdimo kriterijume kako bi na wen sadr`aj. odbornik Narodne demokrat- “Toplani“ na pove}awe cije-
obratilo i rukovodstvo Udru- wima bili obuhva}eni oni - Drago mi je {to }e se ske stranke Sava Mar~eta. na grijawa za 22 odsto pa sa-
inspekcija `ewa porodica poginulih bo- najugro`eniji - kazao je Ga- ovim aktom pomo}i onima ko- I odbornik Partije de- da cijena grijawa iznosi 1,65
Sanitarna 244-475 raca i nestalih civila. vranovi}. jima je na{a finansijska po- mokratskog progresa Zoran KM po kvadratnom metru.
Tr`i{na 348-710
Inspekcija rada 348-730 REPERTOAR
Prosvjetna 466-346
Komunalna 306-464 BIOSKOPI uloge: Vil Ferel, Bred Pit, Tina Fej nedjeqom u 14 ~asova Dejtonskog mirovnog sporazuma”
MULTIPLEKS “PALAS“ termini: petkom, subotom i nedjeqom SEMI NA PUTU OKO SVIJETA -
Republi~ka uprava za
u 12.30 ~asova animirani, avantura NARODNA I UNIVERZITETSKA
inspekcijske poslove 213-624 UPOZNAJTE MALE FOKEROVE - ko-
TURISTA - triler, romanti~ni triler re`ija: Majkl Iptid BIBLIOTEKA RS
Republi~ki devizni medija
re`ija: Florijan Henkel fon Doner- termini: petkom, subotom i nedjeqom Izlo`ba “Trajawe Skendera Kuleno-
inspektorat 300-434 re`ija: Pol Vajc
smerk u 11.30 ~asova vi}a i Me{e Selimovi}a“ autora
uloge: Robert de Niro, Ben Siler,
uloge: Xoni Dep, Anxelina Xoli, Danke Deli}, grafi~ki dizajn i pri-
kvarovi Xesika Alba
Pol Betani NARODNO POZORI[TE RS prema plakata Borislav Stan~evi}
termini: 17.15, 19.15, 22 ~asa i do-
Prijava kvarova 258-686
termini: 17.30, 20.45 “Radni~ka hronika“ tragikomedija
datni termini petkom, subotom i ne-
Kvarovi na telefonima 1275
GULIVEROVA PUTOVAWA - avantu- Petra Mihajlovi}a, Velika scena,
djeqom u 12 ~asova
risti~ka fantazija 15. januara u 20 ~asova
VRLO ZAPETQANA PRI^A - animi-
re`ija: Lob Leterman
hoteli rani, sinhronizovan
uloge: Xek Blek, Emili Blant, Amanda Pit MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS
re`ija: Nejten Grenou, Bajron Hauard
"Bosna" 215-681 termin: 17.15 ~asova Izlo`ba “Pra{wavo srce“ autora
termini: 15.15, 19 ~asova svaki dan,
"Palas" 218-723 MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO - do- Sini{e Tomi}a, traje do 30. januara
petkom, subotom i nedjeqom u 13.15
"Ideja" 217-444 ma}i film
GRIN HORNET - akcioni
re`ija: Dragan Bjelogrli} MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE
"Vidovi}" 217-217; 245-800 re`ija: Majkl Gondri
uloge: Bata @ivojinovi}, Sergej Tri- Stalna izlo`bena postavka - “Od
"Cezar" 326-400 uloge: Set Roxen, Kameron Dijaz
funovi}, Nikola \uri~ko, Sr|an To- praistorije do savremenog doba“
"Grand" 380-105 termin: 22.30 ~asova
dorovi} Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“
MEGAUM 3D - animirani
"Meriot" 222-870; termini: 15, 19.30, 21.15 svaki dan Istorijska izlo`ba Vrbaska banovina
re`ija: Tom Mekgret
217-801 i dodatni termini petkom, subotom i Izlo`ba “15 godina od potpisivawa
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 23

KSS uru~ilo donaciju na Lau{u


Kolo srpskih sestara ju~e je posjetilo oboqelog od osteoporo- - Pozivam sve qude dobrog srca da pomognu ovom mladi}u
ze Mirka Skenderiju u bawalu~kom nasequ Lau{ i tom prili- kome je ova te{ka bolest otkrivena jo{ u prvom razredu
kom mu uru~ilo interventne prehrambene pakete kako bi se sredwe {kole - kazala je predsjednik KSS-a Bosiqka Her-
makar malo ubla`ila te{ka materijalna situacija ovog 24-go- bez.
di{weg mladi}a. S. J.
FOTO: ARHIVA

GRADSKE VIJESTI
Neograni~eno radno
vrijeme kafi}a
Svi ugostiteqski objekti na podru~ju grada Bawaluke u
no}i izme|u 13. i 14. januara, za do~ek Pravoslavne nove go-
dine, mogu da imaju neograni~eno radno vrijeme, saop{teno
je iz Administrativne slu`be grada.
Prema saop{tewu, svi trgovinski, uslu`ni i zanatski obje-
kti }e raditi du`e u odnosu na radno vrijeme propisano
Odlukom o odre|ivawu radnog vremena ovim pravnim licima.
Ta~nije, od sedam do 23 ~asa mogu raditi prodajni objekti u
kojima se obavqa trgovina na malo (klasi~ne prodavnice),
samoposluge, diskonti, kiosci, robne ku}e, butici, trgova~ki
centri, skladi{ta i stovari{ta u kojima se obavqa trgovina
na veliko i malo. Raditi mogu i pravna lica koja obavqaju za-
natske i uslu`ne djelatnosti: autopraonice, radionice za
odr`avawe i popravku motornih vozila, obu}arske radwe,
frizerski i kozmeti~ki saloni, stoji u saop{tewu.
U saop{tewu se tako|e navodi da 14. januara ne}e raditi
Administrativna slu`ba grada. K. N.

FOTO: ARHIVA
Zadatak savjeta mjesnih
zajednica su boqi uslovi `ivota

Uskoro izbori za rukovodioce savjeta gra|ana mjesnih zajednica

Istekli mandati Bez ograni~ewa za do~ek Pravoslavne nove godine

predsjednicima MZ Mawa brzina vozila


ve}a bezbjednost
Prema programu rada Skup{tine, odluka o raspisivawu izbora za ~lanove savjeta Iz bawalu~ke saobra}ajne pre ko ra ~ewa brzi ne kre -
bi}e uvr{tena u dnevni red Skup{tine grada u februaru. Izbori }e biti odr`ani policije pred jo{ jedan pra- tawa, bilo u naseqenom ili
u 38 mjesnih zajednica poslije dono{ewa pomenute odluke, rekao [aji} znik upozoravaju da brzinu nenaseqenom mjestu, kazne su
vo`we usklade sa brzinom u rasponu od 30 do 1.000 KM -
PI[E: JELENA BJELICA Skup{tini grada. su iza bra ni - na gla sio je prethodne ~etiri godine, a propisanom saobra}ajnim objasnio je komandir poli-
jelenabj@glassrpske.com znakom, jer }e time biti bez- cijske stanice za bezbjednost
Ovo je “Gla su Srpske“ [aji}. on da }e mo zna ti na ~e mu
Ve }i ni pred sje dni ka pot vrdio por tpa rol Admi - Predsjednik Savjeta mje- smo. Procedura izbora je ja- bjedniji saobra}aj a samim saobra}aja Bawaluka Bori-
sa vje ta bawalu ~kih mje - nis tra ti vne slu `be gra da sne za je dni ce La za re vo 1 sna. Prvo se biraju ~lanovi tim }e izbje}i i pla}awe ka- slav [ari}.
snih za je dni ca kra jem Milenko [aji}. Igor Vi do vi} na gla sio je sa vje ta mje sne za je dni ce i zne. Prema wegovim rije~ima,
2010. istekao je ~etvorogo- - Pre ma pro gra mu ra da da je ve }i na pred sje dni ka onda oni me|u sobom biraju - Voza~ na putu u nasequ ne uko li ko je usqed ~iwewa
di{wi mandat. Da li }e se Skup{tine, odluka o raspi- sa vje ta mje snih za je dni ca predsjednika i potpredsje- smije vozilom da se kre}e prekr{aja prekora~ewa br-
mandati produ`iti, pa }e si vawu izbo ra za ~la no ve iza bra na kra jem de cem bra dnika. Rukovodstvo ne bira- brzinom ve}om od 50 kilome- zine u nasequ izazvana sao-
se predsjednici birati na savjeta bi}e uvr{tena u dne- 2006, a neki u drugom krugu ju direktno stanovnici. U tara na ~as, osim ako saobra- bra}ajna nesre}a voza~u se
pred sto je }im lo kal nim vni red Skup{tine grada u u februaru 2007. svakoj mjesnoj zajednici pos- }ajnim znakom nije druga~ije mo`e izre}i nov~ana kazna i
izbo ri ma ili }e se sa da fe bru aru. Izbo ri }e bi ti to ji odre |en broj ko li ko odre|eno. U zavisnosti od do 5.000 KM. J. B.
raspisati izbori, to tre- odr`ani u 38 mjesnih zaje- VE]INI treba da bude ~lanova savje-
ba da bu de odlu ~e no na dni ca po sli je do no {ewa
odluke - objasnio je portpa-
mandati istekli ta. Kod nas je neophodno se-
dam - ka zao je Vi do vi} i
Na uvidu Nacrt
krajem 2010.
rol Admi nis tra ti vne slu - do dao da }e se on po no vo izmjene RP Centar
Kandidati `be grada Milenko [aji}. - Je di no je Sa ra ~i ca kan di do va ti za ~la na sa - Nacrt izmjene Regulacionog plana jednog dijela cen-
On je is ta kao da je i{la u tre}i krug, jer se ni vjeta, a savjet je taj koji }e tralnog podru~ja grada Bawaluke i stambenog naseqa Pe-
- Za ~lanove savjeta, Skup{tina grada Bawaluka drugi put nisu mogli dogo- odlu~iti ko }e biti predsje-
a samim tim i pred- tri}evac gradsko Odjeqewe za prostorno ure|ewe stavi}e na
na sjednici odr`anoj 29. ja- vo ri ti, pa je pred sje dnik dnik. uvid od 27. januara, saop{teno je iz Administrativne slu`be
sjednike savjeta mje- nuara 2007. godine donijela izabran tek u martu - obja- Sli~no pri~aju i u osta-
snih zajednica mogu grada.
odlu ku ko jom je pot vrdi la snio je Vidovi}. lim mje snim za je dni ca ma - Prvi nacrt bi}e izlo`en u prostorijama preduze}a “Ur-
se kandidovati poli- izbore za ~lanove savjeta za On je istakao da predsje- ko je su va `an fa ktor pri bis centar“, ulica Jovana Du~i}a 23a, Administrativnoj slu-
ti~ki subjekti koji tri 36 mjesnih zajednica. dnici savjeta mjesnih zaje- radu lokalne vlasti. `bi grada Bawaluke i mjesnoj zajednici Centar 1, dok }e se
dana prije izbora - ^la no vi sa vje ta mje - dnica ne znaju {ta ih ~eka - Nije va`no ime, ve} za- nacrt izmjene RP za Petri}evac na}i na uvidu u prostorijama
treba da predlo`e snih zajednica biraju se na ni da li }e ove godine biti lagawe ~ovjeka da stanovni- preduze}a “Projekt“ u ulici Veselina Masle{e 1, gradskoj
svoje kandidate, kao period od ~etiri godine, pa izbora. ci na po dru ~ju wego ve MZ upravi i mjesnoj zajednici Petri}evac - navedeno je u saop-
i gra|ani koji nisu }e se za ostale mjesne zaje- - Svi se polako pripre- imaju {to boqe uslove `i- {tewu.
~lanovi nekih partija dnice izbori sprovesti po- ma mo da po dne se mo iz vje - vota - rekli su u nekoliko Jo{ se navodi da za vrijeme javnog uvida, do 27. februara,
- objasnio je [aji}. slije isteka mandata na koji {ta je o ura |e nom to kom bawalu~kih MZ. svako fizi~ko i pravno lice mo`e dati mi{qewe, primjedbe
i prijedloge. K. N.
MATI^NI URED
Ro|eni: Sebastiana i Dubravke; Mi- dra i Marijane; Leona Vuk{a, Umrli: PA@WA
Marija Gvozderac, k}i Mi- hajlo Jela~a, sin Predraga i k}i Vladislava i Sawe; Sawa Muenesa (Husein) Vlaji},
lovana i Qiqane; Nikolika Biqane; Nikolina ]etojevi}, [kori}, k}i Radovana i ro|. 1950. god; Dragana (Ranko) Obustavqawe saobra}aja
Gali}, k}i Mladena i Tatjane; k}i Brane i Milijane; Ogwen Biqane; Oliver Milojevi}, Lasica, ro|. 1969. god; Rado- Zbog organizovawa do~eka Petra Prvog Kara|or|evi-
Aleksa Laki}, sin Dragana i Bawac, sin Borislava i Jele- sin Milibora i Slavice; mir (Dujko) Spasojevi}, ro|. Pravoslavne nove godine }a, na dijelu ulice Marije
Dragane; Vawa Vra~ar, k}i ne; Marko Granula, sin Ja- Aleksa Matijevi}, sin Dali- 1927. god; Milosava (Du{an) ve~eras }e od 20 ~asova Bursa} do ulice Vuka Ka-
Dragana i Danijele; Divna dranka i Milanke; Hana bora i Sawe; Nikolaj Gavri}, Or{iki}, ro|. 1948. god; Sta- pa do dva ~asa poslije po- raxi}a, saop{teno je ju~e
Daki}, k}i Gorana i Velibor- Avdi}, k}i Reye i Samire; sin Darka i Maje; Luka Joki}, na (Ratko) Granula, ro|. 1947. no}i biti obustavqen sao- iz Administrativne slu`be
ke; Emilija Ili}, k}i Roberta Kristina Gali}, k}i Aleksan- sin Tomislava i Danijele. god. bra}aj u ulici Kraqa grada. J. B.
24 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI
OGLASI GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 25

u organizaciji sa

IMPAMIL u organizaciji sa uvoznikom za Bosnu i Hercegovinu, firmom NUMI


STARS doo iz Brckog, te sa suorganizatorima, TEMPO,MAXI,MINIMAXI, MAR-
KET 99 PLUS marketima i firmom JONEKO Banja Luka zastupnikom Chico
programa, objavljuje rezlutate nagradne igre koja je trajala u periodu od 01.09
do 31.12.2010.g.

Izvla~enje je odr`ano 06.01.2011.g. u prostorijama firme NUMI STARS d.o.o.,


Lu~ka bb, 76000 Br~ko.

Dobitnik glavne nagrade je Slaven Teofilovi} iz Doboja.

Zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali u nagradnoj igri. Sretnim dobitnicima ~es-


titamo.

Spisak dobitnika Impamil poklon paketa :

r.b. Ime I prezime dobitnika Mjesto

1 Snje`ana Stjepanovi} Doboj

2 Sla|ana [ebaz Banja Luka

3 Aleksandra Karamanovi} Banja Luka

4 Zdravka Blagojevi} Bijeljina

5 Diana Obradovi} Banja Luka

6 Alma Ahmetovi} Br~ko

7 D`enana ^ejavanovi} Br~ko

8 Ivana Nini} Prnjavor

9 Predrag Kaurin Banja Luka

10 Mile Despotovi} Banja Luka

11 Jelena \oki} Banja Luka

12 Boro Blagojevi} Banja Luka

13 Dejan Tubi} Brod

14 Sanja Blagojevi} Banja Luka

15 Ljiljana Kukavica Banja Luka

16 Veselin Paji} Banja Luka

17 Dragan Milutin Banja Luka

18 Danijela Niki~ Zvornik

19 Dalibor Koji} Banja Luka

20 Bojan Vuli} Trebinje


Tvornica papira SHP Celex, a.d. Bawaluka raspisuje
21 Goran Kuzmi} Banja Luka
TENDER
za izbor prevoznika 22 Dragan Risti} Banja Luka
Raspisuje se javni oglas za prikupqawe ponuda za obavqawe usluga prevoza za drumski sao-
bra}aj za potrebe Tvornice papira SHP Celex, a.d. Bawaluka. 23 Slavko Markovi} Banja Luka
Svi zainteresovani u javnom oglasu obavezni su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju koja
}e se dostaviti po upitu na e-mail: luka.macanovic@shpgroup.eu 24 Nata{a Lemi} Banja Luka
Rok za podno{ewe ponuda za Javni oglas je 15 dana od dana objavqivawa. Nepotpune i nebla-
govremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe.
Ponude slati na adresu: 25 Jelena Grozdi} Banja Luka
Tvornica papira SHP Celex, a.d. Bawaluka
Veqka Mla|enovi}a bb 26 Branka Suboti} Br~ko
78 000 Bawaluka
Sa naznakom: 27 Nela ]ebi} Br~ko
Tender za izbor prevoznika
Ne otvarati !!!
Postupak izbora: 28 Nikolina Mile{i} Bijeljina
Koverte }e se otvarati komisijski uz prisustvo prevoznika i dodatne promjene cijena i
uslova ne}e biti mogu}e. Nakon dobijawa ponuda slijedi komisijsko otvarawe ponuda, ovje- 29 Trnini} Dragana Banja Luka
ravawe i vrednovawe ponuda. Ponude za prevoz }e se procjewivati zasebno za pojedine desti-
nacije navedene u tenderu. 30 Dijana Grahovac Prijedor
Nakon vrednovawa ponuda svi u~esnici }e biti pismeno obavije{teni o rezultatima ten-
dera i u roku od 7 dana }e se pristupiti potpisivawu ugovora.
26 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Sjedi ~ovjek za {ankom sav o~ajan, a pred wim krigla pucam iz pi{toqa u sqepoo~nicu, kad ono zaglavi me-

Razbibriga piva. Neki mangupi po~nu da ga zezaju, otmu mu pivo i


popiju. Na to }e ~ovjek pla~nim glasom:
- Eto, danas mi je stvarno lo{ dan! Dobio sam otkaz,
`ena me ostavila i odvela djecu, rije{im da se ubijem,
tak.
Poku{am da se objesim, pukne konopac. Zadwim para-
ma kupim pivo, stavim otrov u wega... i eto, sad nema
ni piva!

Od tra~a do istine
Qubakawe Jelene i Ane
Popularne pjeva~ice i dobre drugarice Jelena Karleu{a i
Ana Nikoli} toliko su postale bliske da su ve} po~ele i da se
javno qubakaju, a bogami i pipkaju.
Istine radi, sve zato {to ih je na tako ne{to natjerao vodi-
teq Ogwen Amixi} u svom {ou programu u kome ih je prvo na- Da {nicla mo`e svaki
govorio da se qube, a poslije i da se pipaju. put da ima iznena|uju-
Naime, u~estvuju}i u igri “intimne kuglice“, koja je jedna od }i, sasvim novi ukus,
prepoznatqivih rubrika Amixi}evog {ou programa, popular- dokaz je i ovo, naizgled
ne dame su na wegovo insistirawe pristale da se poqube nepretenciozno, ali
pred milionskim auditorijumom. Nijednog trenutka nisu okli- ukusom izvrsno, moglo
jevale pa su svojim fanovima priu{tile priliku da vide bi se ~ak re}i - bo`an-
wihov ovla{ poqubac u usta. stveno jelo, kojem takvu
Jelena je poslije toga prokomentarisala da su Anine usne meka- osobinu daju aromati-
ne i fine, a na nagovor ~ni za~ini, senf, bije-
svoje koleginice pristala lo vino... Priprema
je da dru`ewe iz emisije jela nije komplikovana,
nastave u ludom no}nom potrebno je oko 50 mi-
provodu. Pjeva~ice ipak nuta, a u`itak je na ni-
nisu `eqele da otkriju gdje vou.
}e oti}i poslije emisije.
Karleu{a je na kraju emi-
sije u`ivo otpjevala veli-
ki hit “Bijelog dugmeta“
“La`e{“ koji je posvetila Aromati~ne
Ani.
Ostaje da se vidi kako }e
{nicle
postupak svoje drage pro-
komentarisati Jelenin
suprug, fudbaler Du{ko
To{i}.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu
razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

КАПИ, СИЊ, АП, КРЕЧ, НАПЈЕВ, ТА, ЧЕСТИТИ, Р, ПАРАЛЕЛНО.


РЈЕШЕЊЕ: М, П, М, ТИЈАНА ДАПЧЕВИЋ, ЛОТО, РС, ЕМИНА, ЕВО, ПАТИТИ, А, НАСКОЧИТИ, О, Е, КН, ИП, РАРИТЕТ, О, ОМОТ, ЛИСИНА, СМОКВА, СТ, ТА, НАОЧИТО, ПЈОТР, БОР, СИР, Е,
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 27

Pita Mujo Hasu: - Mo`e, za{to da ne. Stoji Lala ispod prozora poro- - Je li `eno, {ta je?
- Je li Haso, ho}e{ do}i kod mene A Mujo }e na to: dili{ta i zove Sosu. - Pa, sin - odgovara Sosa.
da igramo {ah? - E super, taman nam je falio jo{ Kad se ona pojavila na prozoru - A je li, je li, a na koga sli~i?
A Haso misli, misli i ka`e: jedan kow. on je upita: - Maa ne zna{ ga ti.

Sastojci
(za 4 osobe)
Priprema HOROSKOP
1. June}e {nicle lagano izlupajte ~eki}em za meso i Cijene u KM Ovan Vaga
500 g june}ih natrqajte mqevenim biberom. Zatim ih s jedne strane (21.3 - 20.4) (23.9 - 22.10)
junetina 6,5
{nicli nama`ite s malo senfa pa namazanu stranu lagano po-
senf 0,3 Po`eqno je nekako Sino}ni provod
biber bra{nite.
uqe 0,4 ukrotiti enormne ko- bio je lud i nezabo-
u zrnu 2. Propr`ite {nicle na uqu, ali prvo s pobra{wene ravan. Budite se sa bla-
luk 0,2 li~ine energije, uglavnom des-
mqeveni strane. Dodajte izgwe~eni bijeli luk, kocku s gqivama i gom nervozom. Po`eqno je
gqive 1,2 truktivne prirode. U sqede}i
biber podlijte s 250 mililitara vode. period u|ite hrabro, sa mawe smawiti aktivnosti i do}i do
gustin 0,3
2 ka{ike 3. Dinstajte dok meso ne omek{a i po potrebi dolijte prezira prema onima koji ne unutra{weg mira. Najte`i pro-
vino 0,5
senfa vode. ispuwavaju va{e `eqe. Nastoj- blemi su za vama, pa je trenutno
per{un 0,3
estragon 4. Pred kraj umije{ajte gustin razmu}en s malo vode, te da konzumirawe opijata sve- nezadovoqstvo posqedica oslo-
1-2 ka{ike dolijte vino i dodajte nasjeckani per{un. dete na razumnu mjeru. ^uvajte ba|awa od stresa. ^emu se na-
bra{na se povreda. dati?
50 ml uqa Poslu`ivawe
3 ~ena
bijelog Bik [korpija
Aromati~ne {nicle poslu`ite s knedlama ili kiflicama (21.4 - 20.5)
luka od krompirovog tijesta. (23.10 - 22.11)

CIJENA
1 kocka Budite spremni za Va{a strasna pri-
s gqivama mno{tvo ekscentri-
RU^KA
roda je do te mjere
1 ka{i~ica Savjet ~nih zbivawa, kao i izra`ena da po~iwe da
gustina na sna`na i neobi~na osje- smeta. Ukoliko nai|ete na bilo
50 ml bijelog Ovakav na~in pripreme mo`ete da primijenite i na {ni- }awa u odnosima sa partne- kakve prepreke, nastoja}ete da
vina cle od drugih vrsta mesa. rom, koji zasad ne zna na ~emu ih prevazi|ete a da pri tome ne
per{un
9,7 je. Pona{ate se kontradiktor-
no pa ni sami niste na~isto.
[ta da uradite sa vezom koja
je u krizi? Ne zamarajte se
ovim ozbiqnim temama.
razmislite koliko su one vrije-
dne truda. Trebalo bi ukqu~iti
malo vi{e razuma a smawiti
uticaj emocija. Bi}e te{ko, ali
korisno.

Blizanci Strijelac
(21.5 - 20.6) (23.11 - 20.12)
Ne optere}ujte se O~ekuju vas mnoga
danas filozofskim iznena|ewa, ali i
temama. U`ivajte prosto ostvarewe velikih

Bez prepirke do mirnog sna u trenutku. Od nastupaju}eg pe-


rioda ne o~ekujte mnogo, jer
}ete samo tako biti zado-
ciqeva. Dodu{e, ne}e biti tako
lako, ali je samim tim `ivot
uzbudqiviji. Puno para, pravih
poslovnih poteza i napredo-
[to du`e traje ratovawe oko spavawa, to }e djeca vi{e histerisati pa imajte voqni. U protivnom, slijede
razo~arawa. Partner }e vam vawa u dru{tvenoj hijerarhiji.
na umu da se prepirka ne}e isplatiti, ve} mirna strategija, smatra dje~iji biti stalno dru{tvo, ponekad Dobijate priznawe!
ne ba{ prijatno, ali gotovo
terapeut Xejms Leman uvijek korisno.
Djeca naj~e{}e izbjegava- treba u~initi {to ugodnijim
ju spavawe jer se boje da }e i smirenijim. Rak Jarac
ne{to propustiti, zbog stra- Pola ~asa prije neka vla- (21.6 - 20.7) (21.12 - 19.1)
ha od mraka, mokrewa u krevet da mir
Ugodan odlazak na spa- Rakovi su okrenuti Iako ste zbog ne-
ili zato {to su se zaigrala.
vrijednostima. Ra- ~ega zabrinuti,
Ako takve i sli~ne probleme vawe ne zna~i slatkorje~i- strah je neosnovan.
zmi{qaju o wima do te
ri je {i te, a di je te i daqe vost, ka `e Le man, ne go mjere intenzivno da `ele pro- Kao da ne mo`ete da `ivite
odbija da ide u krevet, vjero- uspos tavqawe mi ra. Sve mjenu. Pod tim pojmom ne po- bez wega. Po{to kroz `ivot
vatno isprobava svoju mo}. igrice ugasite, a na televi- drazumijevaju iskqu~ivo stvari idete komplikovanijim putem,
Odlazak na po~inak za wega ziji odaberite program s li- materijalne prirode. Ono {to spremite se za puno ozbiqnog
}e pos ta ti jo{ je dna ma la je pim i umi ru ju }im je daleko va`nije ti~e se duho- rada, ali i rezultata. Bar str-
arena u kojoj }e poku{ati da sa dr`ajem pola ~asa prije vnog napretka. Nadajmo se da pqewa imate na pretek. Hra-
po bi je di svim ta kti ka ma, odlaska u krevet. Nemojte lu- }ete u tome imati uspjeha. bro naprijed!
ukqu~uju}i pla~, histeriju i pati u kuhiwi, popravqati
obja{wavawe, smatra dje~iji namje{taj, a bra}a i sestre
terapeut Yejms Leman. On tako|e bi trebalo da budu ti- krevet. Tako }e se postepeno Bez elektronike do jutra
predla`e da takvo pona{awe {i. Lav Vodolija
upoznavati sa svojim odgovor- Ako je dijete ujutro pre- (20.1 - 18.2)
shvatite kao djetetovo odbi- (21.7 - 21.8)
POLA ^ASA nostima i ustajati na vrije- umorno i te{ko ustaje jer os-
jawe i upoznavawe odgovor- me. ta je bu dno zbog pi sawa Ukoliko ste u kon- O~ekujte puno ne-
nosti. Zadatak roditeqa je, prije spavawa djeci ^i tawe umi ru je i da je poruka, igrawa igrica i sli- fliktnoj situaciji planiranih doga|aja i
smatra Leman, da nau~e dije- potreban mir izbor ~no, mo ra }ete mu iz so be sa okolinom, sami ste krivi. prijatnih iznena|ewa, i to ne
te ka ko da se obuz da kroz Nije momenat za stvarawe ja- samo od partnera. Po{to ve}
Pola ~asa prije spavawa iznijeti svu elektroniku na
svladavawe odgovornosti, a Dje ca mo gu pos ta vi ti za, ve} naprotiv, za pra- du`e vrijeme `ivite u stilu
prigu{ite svjetla. Djeci do neko vrijeme. Ne ostavqajte “ba{ me briga“, sli~no se po-
ne kroz male igrice mo}i. alarm {tawa. Poku{ajte da shodno
11 godina prije spavawa mo- mobilni na polici, nego ga na{ate i danas. Malo odmora
Ma la dje ca ne za do voqstvo [kolsku i vrti}ku djecu tome i funkcioni{ete.
`ete dozvoliti da ~itaju. To dr`ite u ruci. U suprotnom, Sqede}i period trebalo bi a puno akcije, i to na poqima
odlaskom u krevet iskaziva}e nau~ite da postave alarm na }e ih umiriti, koncentrisa- mo`ete biti sigurni da }e ih da bude boqi od prethodnog. koja volite. Sve se de{ava na
frustracijom jer ne znaju da ~asovniku ili mobilnom te- ti na sadr`aj i smiriti mi- “prokrijum~ariti”. Vratite relaciji prijateqi - qubav.
Uslov je da ste se u~ili na
se kontroli{u pa im spavawe lefonu nakon {to legnu u sli od da na na izma ku. ih nakon {to se doka`u. gre{kama.
^itawe im tako|e pru`a i Provjera, ali poslije ku-
mogu}nost izbora zbog ~ega cawa Djevica Ribe
}e izbjegavati prepirawe. Po`eqno je provjeriti (22.8 - 22.9) (19.2 - 20.3)
Ali, pazite na pravovremeni stariju djecu nakon {to odu
Po glavi vam se Va{a neptunovska
odlazak na spavawe. le}i. Pokucajte i pitajte mo- motaju putovawa i
Starija djeca mobilnim `ete li u}i. Ako ka`u “ne“, ma{ta trenutno je
razne dogodov{tine. intenzivna, pa vam je qe-
telefonima odugovla~e san recite da }ete se vratiti za Nije lo{e, ali bi moglo da p{e da `ivite u woj nego u re-
Djeca starija od 11 godi- pet minuta. Tako }ete im po- bude i boqe. Budu}i da ste alnom svijetu. Po{to ste u
na odlaze u krevet na vrijeme, kazati da vas brine kako pro- skromni, zadovoqavate se fazi velikih poslovnih preme-
ali se ta da nas ta ve za - vo de vri je me te da vam je onim {to imate. Fantasti- ta~ina, planova i povla~ewa
bavqati pisawem poruka ili stalo do wihovog zdravqa i ~no! Na emotivnom planu o~e- crte, lak{e `ivite u imagina-
zvawem prijateqa. Problem sigurnosti. ^itawe i lagana kuju vas iznena|ewa i pomaci. ciji nego u stvarnosti. Opusti-
nas ta je ako ne mo gu da se muzika tako|e mogu pomo}i da Prijatni ili ne, zavisi od te se. Prihvatite poziv za
probude na vrijeme za {kolu. lak{e zaspu. individualnih pozicija. izlazak.
28 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI
OGLASI GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 29
30 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Kultura
Aleksandar
Luis Garsija
Gojovi},
Hambrina,
VELIKI
ZAPIS
ISTORIJSKI
U KAMENU
VREMEPLOV

Izdava~ka ku}a “Arhipelag“


Drugo izdawe romana
Vide Ogwenovi}
BEOGRAD - Izdava~ka ku}a “Arhipe-
lag“ objavila je drugo izdawe novog
romana Vide Ogwenovi} “Posmatra~
ptica“, dva mjeseca poslije prvog iz-
dawa.
- “Posmatra~ ptica“ je uzbudqiva pri-
~a modernih vremena, roman u ~ijim se
glasovima sabiraju iskustva jednog doba
i pre la ma ju ne ka od naj va `ni jih pi -
tawa privatnih i javnih istorija sa-
vre me nog tre nut ka. Ro man Vi de
Ogwenovi} ispuwavaju velika i sna`na pri~a, junaci izu-
zetnih sudbina, dubina pripoveda~kog humora i snaga pri-
povedawa - saop{teno je iz “Arhipelaga“. U centru ovog
romana, u koji je stala ~itava druga polovina 20. vijeka, na-
lazi se junak izukr{tanog i uskome{anog identiteta, ali
~italac prati i pri~e o Ruskom za{titnom korpusu i bije-
lim Rusima - emigrantima u Srbiji, o istoriji `eqeznice
u Srbiji, o progonima i umjetnosti, o Beogradu u vrijeme i
poslije Drugog svjetskog rata. A. R.

Poklon ~itaocima “Glasa Srpske“


Ulaznice za “Fokerove“ ^lanovi
grupe “Sopot”

Bawalu~ka grupa “Sopot“ priprema tre}i album

Pje sma "Ko smos"


za po ~e tak
Strpqivo pripremamo album i ne}emo ga objaviti dok sve ne bude gotovo. Prvo
}emo izdati singl sa video-spotom za pjesmu “Kosmos“. Planiramo da, kao
i svake godine, odr`imo {to vi{e koncerata, rekao Topalovi}
PI[E: MIRNA PIJETLOVI] rada imali smo deset zavr{e- stava “pogodili“ smo atmo- - Narodno pozori{te Re-
mirnap@glassrpske.com
nih pjesama - ka`e Topalovi}. sferu predstave. Ona nas je publike Srpske i ranije je
BAWALUKA - Glas Srpske u novom filmu do}i }e do BAWALU KA - Ra di mo Kako je naglasio, rad na daqe korigovala i usmjerava- anga`ovalo “Sopot“. Radili
i bawalu ~ki mul ti pleks ne slu }e nih gra ni ca ka da na tre}em albumu i ako sve stvarawu muzike u teatru za la u `eqenom pravcu. Napi- smo muziku za predstavu “Ba-
“Palas“ poklawaju ~itaoci- zbog nov~anih problema Greg bude i{lo po planu, iza}i }e cijeli bend je bio izuzetno sala je i tekst za nekoliko lon od kamena - moja sje}awa“
ma {est ulaznica za film pri hva ti da ra di no }u za u toku ove godine. Strpqivo zanimqiv i uzbudqiv. nu me ra. Po zi ti vno nas je 2009. godine. Na XXVI susre-
“Upoznajte male Fokerove“. far ma ce ut sku kom pa ni ju. iznenadila profesionalnim ti ma po zo ri {ta u Br~kom
STVARAWE
pripremamo album i ne}emo
^itaoci treba da se u devet Yekove sumwe u omiqenog mu ga objaviti dok sve ne bude pristupom poslu - istakao je stru~ni `iri nam je dodije-
~asova jave na broj telefona “medicinskog brata“ istog gotovo. Prvo }emo izdati muzike za teatar Topalovi}. On dodaje da de- lio nagradu za najboqu muzi-
051/342-900, a tri naj br`a tre nut ka }e se vra ti ti i singl sa video-spotom za pje- veliko iskustvo finitivno planiraju da u bu- ku. Umjetni~ki rukovodilac
dobi}e po dvije ulaznice za ugrozi}e odnos koji je Greg smu “Kosmos“. Planiramo, du }nos ti ra de mu zi ku za pozori{ta Qubi{a Savano-
film koji je na repertoaru gradio posqedwih deset go- kao i svake godine, da {to - Imali smo sre}u! Prema teatar, a ve} su i dobili po- vi} je “najve}i krivac“ {to
sutra u 17.15 ~asova. dina sa dva mala Fokera i vi{e koncerata odr`imo. mi{qewu re di teqke Ane nudu za muziku u novoj pred- smo ponovo sara|ivali - pri-
Tes ti rawe ne ra va izme |u suprugom Pem. Re kao je ovo za “Glas \or|evi}, bez ikakvih uput- stavi u 2011. godini. ~a Topalovi}.
Yeka Barnsa i Grega Fokera A. R. Srpske“ Petar Topalovi}, mu-

Dom kulture u Trebiwu


zi~ar i frontmen bawalu~ke
grupe “Sopot“, koja je radila Pozori{te
muziku za predstavu “Radni-
Revija {panskog ~ka hronika“ Narodnog pozo- - Rad u teatru nas u~i ka-
ko muziku da prilago|a-
ri{ta Republike Srpske.
filma - Bilo nam je jednostavno vamo ideji predstave.
TRE BIWE - Cen tar za in for mi - identifikovati se sa preva- Muzika tu nije sama za
sawe i kulturu Trebiwe u saradwi sa renim radnicima i napa}e- sebe, ona je dio cjeline.
Ambasadom [panije priredi}e devetu nim porodicama. Odmah smo To je prednost i mana.
Zato i jeste izazov - ka-
reviju {panske kinematografije koja pristupili komponovawu mu- Petar
}e se odr`ati sqede}e sedmice u bios- zike i poslije nekoliko dana Topalovi} `e Petar Topalovi}.
kopu Doma kulture.
Ci klus {pan ske ki ne ma to gra fi je Na Floridi otvoren muzej posve}en poznatom slikaru
otvo ri }e film “Ta mno Pla voS ko ro -
Crno“ rediteqa Danijela San~eza Are-
vala. Poslije ovog ostvarewa qubiteqi
Svjetlo Dalijevog Sredozemnog mora
sedme umjetnosti bi}e u prilici da po- MA JA MI - No vi mu zej Zgra da vri je dna 36 mi - vr{i ni je du plo ve }i od muzej izvanredno djelo u ko-
gledaju i ostvarewa “Nacionalni lov” Luisa Garsije Ber- Salvadora Dalija, u kojem se li ona do la ra ra |e na je u starog Dalijevog muzeja ko- jem se od sli ka va ju ta la si,
langa, “Lavirint strasti“ Pedra Almodovara, “Gradwa“ sada nalazi najve}i dio ra- staklu i betonu i dizajnira- ji se nalazi samo nekoliko magija i svjetlo Dalijevog
Hozea Luisa Guerina, kao i film “Tapas“ Hozea Korba~a i dova od neprocjewive vrije- na je tako da odslikava Da- blo ko va daqe od no vog Sre do ze mnog mo ra i da je
Huana Kruza. dnos ti ovog po zna tog lijev nadrealisti~ki stil. izlo`benog prostora sa po- “grad do bio izvan re dan
Dom kul tu re u Tre biwu je ve} go di na ma mjes to gdje su umje tni ka iz svih pe ri oda ZGRADA boq{a nom za {ti tom od simbol kulturne qepote“.
qubiteqi sedme umjetnosti u prilici da vide veoma kvali- wegovog stvarala{tva, otvo- uragana. Ar hi te kta Jan Vej mut,
ren je u ameri~koj saveznoj
odslikava Princeza Kristina, naj- ko ji je ra dio na sta kle noj
tetna ostvarewa. U bioskopu Doma kulture 2010. godine
prikazana su djela francuske kinematografije u okviru dr`avi Floridi, u prisus- nadrealisti~ki stil mla|a k}erka kraqa Huana piramidi na ulazu u pariski
“Sedmice francuskog filma“. tvu {panske kraqevske po- No vi mu zej, otvo ren u Karlosa i Sofije, izjavila Luvr, bio je tako|e jedan od
R. Mi. rodice, javio je Tanjug. Sej nt Pe ter bur gu, po po - je tom pri li kom da je sam zadu`enih za ovaj projekat.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 31

Grafika Endija Vorhola prodata za 302.500 dolara


WUJORK - Grafika Endija Vorhola izbu{ena mecima iz tonovima i sa zelenim usnama, koja je bila me|u 300
vatrenog oru`ja, iz zbirke glumca Denisa Hopera, pro- umjetni~kih djela koje su Hoperovi nasqednici ponudili
data je za 302.500 dolara na aukciji u Wujorku, javile na prodaju preko aukcijske ku}e “Kristi”. Denis Hoper,
su agencije. Rije~ je o grafici iz 1972. na kojoj je umje- koji se proslavio ulogom u filmu “Goli u sedlu“, umro je
tnik prikazao kineskog lidera Mao Cedunga u plavim u decembru pro{le godine.

Dodjelom nagrada zavr{en festival “Kustendorf“ Vijesti

"Zlatno jaje" Film


Drama
o @anini

Sowi Karpuninoj
Pobjednik festivala film “[ansa“ Sowe Karpunine iz Rusije.
Deker
BEO GRAD - Bel gij sko-
francuski film “Sestra
Osmijeh“ u `anru biograf-
ske drame, bi}e od danas na
“Srebrno jaje“ oti{lo u ruke Juliji Kolberger iz Poqske, rediteqki redovnom repertoaru u Dvo-
rani kulturnog centra Beo-
filma “Sutra }u do}i“. Nagradu “Bronzano jaje“ dobio je srpski rediteq gra da, na ja vio je
Nikita
Mihalkov Ogwen Isailovi} za kratkometra`ni film “Igla“ distributer “Megakom“, ja-
vile su agencije. Istinita
PI[E: RADOJE TASI] pri~a o muzici, qubavi i
krozrs@glassrpske.com tragi~noj sudbini zasnova-
na je na `ivotu monahiwe
MO KRA GO RA - Po bje - @anine Deker, koja je pos-
dnik ~et vrtog Me |u na ro - tala muzi~ka zvijezda pod
dnog filmskog i muzi~kog imenom Sestra Osmijeh.
fes ti va la “Kus ten dorf“,
ko ji je za vr{en u uto rak
uve~e u bioskopskoj dvora-
Beograd
ni “Pro kle ta avli ja“ u Roman Olge
Drven gra du, jes te film
“[ansa“ Sowe Karpunine
Tokar~uk
iz Rusije. BEOGRAD - Izdava~ka ku-
Kar pu ni noj je pri pa lo }a “Paideia“ zapo~ela je
“Zlatno jaje“, najve}a nagra- novu godinu u kojoj slavi
da festivala, dok je “Sre- dvije decenije rada pred-
brno ja je“ oti {lo u ru ke stavqawem ro ma na Po-
Ju li ji Kol ber ger iz Po- qakiwe Ol ge To kar ~uk
qske, re di teqki fil ma “Beguni“, u prevodu Mili-
“Su tra }u do }i“. Na gra du ce Marki}, javio je Tanjug.
“Bronzano jaje“ dobio je sr- Izdava~, koji se afirmisao
pski re di teq Ogwen Isa - prevodima na srpski fran-
ilovi} za kratkometra`ni cuske kwi`evnosti, a obe-
film “Igla“. zbi je dio je i broj ne
Sowa Karpunina i Ogwen Isailovi} FOTO: AGENCIJE dragocjene prevode ruske
- Ova nagrada }e mi dati
podstrek za budu}e filmove, da za naj boqu kame ru. Ovo osjetqivoj temi humanosti. Makedonije, Poqske, Rusije, Kjarostami, ruski rediteq literature, kao i djela an-
ali i otvoriti mnoga vrata pri znawe, ko je no si ime Me |u na ro dni `i ri SAD, Slova~ke, Srbije, Tur- Ni ki ta Mi hal kov, ko ji je ti~kih filozofa, sada se
jer je “Kus ten dorf“ za - “Vil ko Fi la~“, do bio je festivala, koji je u takmi- ske, Hrvatske, [vajcarske i prisustvovao i dodjeli na- priprema da srpskim ~ita-
hvaquju}i Emiru Kusturici, {vedski film “Kuan“, koji ~arskoj konkurenciji ocje- [vedske. grada, meksi~ki glumac i re- ocima ponudi reprezenta-
ali i Ni ki ti Mi hal ko vu, je re`irao Karzan Kader. wivao 20 fil mo va mla dih diteq Gael Garsija Bernal i ti vne kwige sa vre me nih
PRIZNAWE poqskih autora.
poznat i u mojoj zemqi - re- Libanskom reditequ Va- auto ra, ~i ni li su pro du - “Vilko Fila~“ ~e{ki rediteq Jan Hrebejk.
kla je Julija Kolberger. t~eu Bulguryijanu pripala je cent Vensan Maraval, pro- Osniva~ festivala, pro-
na gra da kri ti ke za film fe sor na Ko lum bi ja
dobio Karzan Kader slavqeni srpski re di teq
Na “Kustendorfu“ je Pozori{te
prvi put dodijeqena nagra- “Peta kolona“, koji govori o univerzitetu Ri~ard Brik i
pro fe sor Iva Dra {ki}-
U nekoliko selekcija na
festivalu su studenti i pu-
Emir Kusturica, izjavio je
da je ova manifestacija pos- Qosa glumi
Vi}anovi}. blika imali priliku da vi- ta la po zna ta i pri zna ta u sultana
Na fes ti va lu je svo je de 38 naj po zna ti jih svijetu filmske umjetnosti, LIMA - Dobitnik Nobe-
umije}e prikazalo 20 stude- svjetskih filmova. {to go vo ri i kan di da tu ra lo ve na gra de za kwi`e -
nata i mladih rediteqa iz Gosti festivala bili su 400 filmova mladih autora vnost Mario Vargas Qosa
Bugarske, Italije, Libana, iran ski re di teq Abas za takmi~arski program, kao igra}e sultana [ahrijara u
i ogromno interesovawe do- sopstvenoj adaptaciji bajki
ma}ih i inostranih medija. iz “Hiqadu i jedne no}i“,
Ku}a pisaca i scenarista - Moram da istaknem da koju }e re`irati wegov ro-
u Drvengradu vlada posebna |ak Luis Qosa, javile su
U okviru “Kustendorfa“, u Drvengradu je otvorena Ku}a pi- atmosfera, gdje mladi fil-
saca i scenarista, u kojoj }e na osnovu raspisanog konkursa agen ci je. Lu is Qosa je
mski stva ra oci mo gu da objasnio da kwi`evnik u
mladi pisci i filmski stvaraoci pisati kwige i scenarije, uspostave kontakt sa zvijez-
prvenstveno posve}ene Ivi Andri}u i wegovom djelu. Peruu provodi qetwe mje-
dama svjetske kinematogra- sece na ju`noj hemisferi i
To je dio programa posve}enog obiqe`avawu pola vijeka od fije, {to se ne mo`e sresti
dodjeqivawa Nobelove nagrade za kwi`evnost Ivi Andri- da }e komad biti postavqen
na ma ni fes ta ci ja ma sli - u martu, u otmjenom qetova-
}u, koji je djetiwstvo proveo u Vi{egradu i wemu posvetio ~nim ovoj - rekao je Kusturi-
svoja najve}a djela. li{tu Asia, 100 kilometa-
Emir i Duwa Kusturica ca. ra ju`no od Lime.

Novogodi{wi koncert u Centru “Sava“ Udru`ewe kwi`evnika Srpske Berlin


[trausov valcer Priznawe Risojevi}u i Kecmanu Travolti
BEOGRAD - Rasko{nu atmo- ju verziju tradicionalnog Be- BAWALUKA - Godi{wa na- - Ove dvije kwige dobile su “Zlatna
sferu carskog Be~a 19. vije-
ka, mu zi kom i ba let skom
~kog novogodi{weg koncerta,
jedinstvenog i spektakularnog
grada za najboqu kwigu Udru-
`ewa kwi`evnika Srpske,
jednak broj glasova `irija. U
na ju `em izbo ru bi la je i kamera“
igrom, beogradskoj publici doga|aja koji Be~ka filharmo- Podru`nice Bawaluka, pri- zbirka pjesama “Slutim prah BER LIN - Ho li vud ski
do ~a ra }e ve ~e ras “[tra us nija izvodi prvog dana nove pala je romanima “Gospodska i pepeo“ Slobodana Bo{kovi- glumac Yon Travolta dobi-
festival orkestar“ i “[tra- godine ve} vi{e od sedam dece- uli ca“ Ran ka Ri so jevi }a i }a, koju je objavila Zadu`bina }e wema~ku nagradu “Zlatna
us baletski ansambl“, koji }e nija. “Kov~ezi, no` i vjen~anica“ “Pe tar Ko ~i}“ Bawalu ka - kamera“ na gala ceremoniji
u okviru velike evropske tur- ^uvene [trausove mar{eve, Zdravka Kecmana. Beograd - saop{teno je iz Po- u Berlinu 5. februara, javi-
neje gostovati u Centru “Sa- polke i valcere u Centru “Sa- Risojevi}ev roman objavqen dru`nice Bawaluka. Sve~ano le su agencije.
va“, javio je Tanjug. va“ predstavi}e plesni paro- je u izdawu “Matice srpske“ uru~ewe nagrade, koju dodje- - Dobiti “Zlatnu kameru“
Na koncertu pod nazivom “Jo- vi obu ~e ni u fra ko ve i iz Novog Sada, a Kecmanov u quju grad Bawaluka i Podru- kao najboqi me|unarodni
han [traus - gala koncert sa romanti~ne haqine koje pod- izdawu Zavoda za uybenike i `ni ca Bawalu ka, bi }e 26. glumac je ogromna ~ast - ka-
baletom“, “[traus orkestar“ i sje}aju na be~ke dvorane iz nastavna sredstva Isto~no januara u Banskom dvoru Kul- `e Travolta.
baletski ansambl izve{}e svo- vremena Frawe Josifa. Sarajevo. turnom centru. A. R. Ranko Risojevi}
32 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

SRPSKI OBAVE[TAJCI
Feqton (Unutra{wa bezbednost u ustani~koj Srbiji) (8)
FOTO: ARHIVA

Drakonske kazne za
srpske izdajnike
MILAN V. PETKOVI] da doku~i brojno stawe vojske. Starajte se da la u meri u kojoj je to odgovaralo wenim inte-
{pijuna kako koga uhvatite, osudite na onom resima i onoliko koliko su joj to mogu}nosti
[pijuna`a se smatrala najte`im zlo~i- mestu gde je uhva}en. A u vezi sa uhva}enim dozvoqavale. To je posebno bilo izra`eno za
nom i progawana je najve}om `estinom. U je- {pijunom kod Deligrada, 17. jula 1813. godine, vreme vladavine ruskog cara Aleksandra I:
dnom izve {ta ju iz Ze mu na, 9. mar ta 1804. Ilija Barjaktarevi} da ga obesi u Deligradu“.
godine, Stefanu Stratimirovi}u javqeno je Vodilo se ra~una tako|e i o tajnim pokretima Be~ prepreka Srbima
slede}e: “Izme|u dru{tva Srbijanaca na{ao trupa i komandanata. Tako su vojvode, pa i sam
se jedan koji je svu tajnu me|u wima prenosio “Gde god je uticaju ili me{awu ruskome
Kara|or|e, uvek tajno mewali mesto boravka i davan suvi{e veliki mah, car Aleksandar I
Turcima, tako da je ovog nevernika Crni \or- putovali inkognito. Pri tome je primewivano
|e dao na to~ak razapeti i umoriti“. izlazio je u susret srpskoj samostalnosti,
preru{avawe “u belo bugarsko odelo“, “~oban- `ele}i da Srbi tra`e i qube rusku za{titu,
Vuk Karayi} isti~e strogost Teodora Bo- sku ode}u“, “trgovca iz Zemuna“, pa ~ak i u
jinovi}a, ~etovo|e kod vojvode ]ur~ije, pose- vi{e po svojoj voqi negoli po pritisku. Za
`enske haqine, {to je bilo malo te`e budu}i sve ustanove, car Aleksandar I je `eleo da se
bno prem turskim uhodama koje je “|e je koga da su gotovo svi mu{karci nosili brkove, a
na{ao i uhvatio, smjesta sjekao i vje{ao“. Ka- od stare{ina dobije dragovoqan pristanak.
poneki i bradu. Motrilo se i uhodilo sve ono Car je izri~ito zahtevao da se nigde ne vre-
snije, ka`wavawe {pijuna i uhoda u{lo je, kao {to bi moglo da na{kodi ustanku. Vuk Ka-
paragraf 24. u Kara|or|ev zakonik. Paragraf |a samoqubqe narodno i da se ne izazivaju
rayi} bele`i da je uho|en i ruski izaslanik susedne zemqe. @eqa je Careva bila da se
glasi: “Koji bi se Srbin uhvatio i za koga bi Neboda, koji je zamenio Rodofinikina, po{to
se utvrdilo da tajno odr`ava veze sa Turcima, Srbiji da autonomija pod ruskom za{titom, a
se pretpostavqalo da je odr`avao veze sa ne-
U Kara|or|evom zakoniku to je {pijunluk, da svoj rod izdaje i potkazuje, kim opozicionim grupama u Srbiji: “... onda
ta za {ti ta da se javqa vi {e kroz pri ja -
taj da se kazni, da mu se prebiju obe noge na teqstvo i savetovawe, nego kao starateqstvo
u Paragrafu 24 glasi: mi re~e Gospodar: dede, iza|i napoqe te vidi i polugospodarewe. I zaista, politika Rusi-
dva mesta i obe ruke, i tako `iv da se razapne ode li zaista Neboda svojoj ku}i, da se nije
“Koji bi se Srbin uhvatio na to~ak i da se ne skida dok i kosti ne istru- privukao pa da ne slu{a {to se mi razgovara-
je prema Srbiji se uvek tako ispoqavala, ~ak
i mnogo kasnije, tokom Drugog srpskog ustan-
i za koga bi se utvrdilo da nu. mo...“ ka, pa i tokom celog XIX veka. Posle neuspe-
tajno odr`ava veze sa Ili: “... sad oti|i do Nebodina vinograda ha tokom 1809. godine, srpski ustanici su se
[pijuna`a krivi~no djelo i obi|i ga da vidi{ da nema kakvih qudi u obratili za pomo} i Napoleonu Bonaparti.
Turcima, to je {pijunluk, Ustani~ki sudovi su sve do 1813. godine wemu da s wim razgovaraju, pa mu onda obi|i Jedan srpski delegat, Rade Vu~ini}, predao
da svoj rod izdaje i delo {pijuna`e tretirali kao izuzetno te{ko oko ku}e i poslu{aj je li u ku}i ili nije i s je francuskoj vladi veliki “memoar“ o srp-
krivi~no delo i strogo ga ka`wavali. U vezi kim je...” skom pitawu. Uz pre}utnu saglasnost Kara-
potkazuje, taj da se kazni, sa ote`avawem rada {pijunima, Kara|or|e je, Kao {to se vidi, Kara|or|e nije ostavqao |or |a, on je os tao u Pa ri zu sve do 1814.
da mu se prebiju obe noge sa rukovodiocima ustanka, ~esto davao dopun- bez kontrole ~ak ni najvi{eg ruskog predsta- godine, mada nije postigao nikakav uspeh bu-
ske zadatke i uputstva vojvodama i ni`em ko- vnika u Srbiji iako je sa wim bio u “kumov- du}i da je Napoleon u to vreme bio potpuno
na dva mesta i obe ruke, man dnom ka dru u ve zi sa ne po sre dnim skoj“ vezi i znao da Neboda zastupa interese promenio politiku prema Balkanu, po{to je
i tako `iv da se razapne re{avawem tog problema. U jednom takvom ruskog cara i Rusije, koja je va`ila za srpskog bio veoma zauzet ratom na Istoku. U me|u-
uputstvu, u pismu proti Matiji, Kara|or|e pi- za{titnika i bila ratni saveznik Srbije. Me-
na to~ak i da se ne skida {e: |unarodna situacija je za sve vreme trajawa
vremenu, Francuska je stupila u savez sa Aus-
trijom.
dok i kosti ne istrunu“ “... ako bi neprijateq nastupao, onda svi da Prvog srpskog ustanka bila, uglavnom, nepo- Godine 1811. Srbi su, kao ruski saveznici,
se skupe u jednu gomilu da {pijun ne bi mogao voqna za stabilizovawe rezultata postignutih imali dosta sukoba na svim granicama prema
borbom uz ogromne napore. Turskoj. Sudelovali su u svim ruskim napadima
Poslije neuspjeha tokom prema Vidinu i samostalno dejstvovali prema
1809. godine, srpski RUSKI CAR ALEKSANDAR I Timoku. Srpske prethodnice su doprle do sa-
ustanici su se obratili tra`io da Turska mih bedema ni{kog grada. Na Drini, Turci su
prizna nezavisnost Srbije uspe{no odbijeni. Ruska vojska je u nekoliko
za pomo} i Napoleonu Nevidqivi mahova porazila tursku armiju na Dunavu. Tur-
Bonaparti. Jedan srpski ska je bila prisiqena da zatra`i mir. Me|u-
Obavje{tajni rad naj~e{}e misti~no i tajnovito …Ipak, najve}u smetwu uspe{nom i pra- tim, Napoleonove pripreme za rat protiv
delegat Rade Vu~ini} zvu~i. Nekada je to mje{avina herojskog, gordog i vilnom razvoju srpskog ustanka ~inila je Rusije i `urba Rusije da okon~a rat sa Turskom
poni`avaju}eg rada! O tome su i ranije pisali Austrija na osnovu ugovora cara Franca uslovili su da je Turska relativno lako dobila
predao je francuskoj neki jugoslovenski i strani autori. A ovo djelo je Jozefa II sa Rusijom, po kome su ove dve si- neke ustupke iako je bila pora`ena strana.
vladi veliki “memoar“ pravi pionirski poku{aj i poduhvat u kojem su sa- le imale nameru da proteraju Tursku iz Pregovori o miru su zapo~eli 19. oktobra
brana sva dosada{wa iskustva iz rada srpskih Evrope, a da Balkan podele izme|u sebe na
o srpskom pitawu, ali interesne sfere. Me|utim, bez obzira na
1811. godine u \ur|evu, a docnije nastavqeni u
obavje{tajaca od davnih dana i borbi do kraja Bukure{tu. Car Aleksandar I tra`io je da Tur-
nisu dobili pomo} Prvog svjetskog rata. Ovdje se obja{wava prakti- po me nu ti ugovor, Ru si ja je bi la je di na ska da Srbiji nezavisnost.
~no nevidqiva, a va`na uloga obavje{tajaca. evropska sila koja je srpski ustanak pomaga- (Nastavi}e se)

13. januar 1806. godine 13. januar 1854. godine 13. januar 1898. godine

Ro|en Jovan Evropa Emil Zola


Sterija na Dalekom tra`i
Popovi} istoku pravdu
1806 - Ro|en je srpski pi- Milovana Vidakovi}a, ali 1854 - Poslije britansko-ki- sivawem sli~nih ugovora s Ru- 1898 - Francuski pisac montiranom procesu
sac Jovan Sterija Popo- je “Romanom bez romana“ neskog rata, koji je sijom, Velikom Britanijom, Emil Zola objavio je pod 1894. osu|en na do`ivo-
vi}, najpoznatiji je kao napustio romanti~arsku i Evropqanima omogu}io pro- Holandijom i drugim zemqama, naslovom “Optu`ujem“ u tnu robiju zbog navodnog
komediograf, ali bio je i avanturisti~ku kwi`e- dor na Daleki istok, ameri- Japan je stavqen u polukolo- listu “L’oror“ otvoreno odavawa vojnih tajni
pravni stru~wak, pedagog, vnost. Ostala djela: kome- ~ki i ruski brodovi uplovili nijalni polo`aj. Zbog op{teg pismo predsjedniku Repu- Wema~koj. Drajfus je na
muzeolog, ~ak lingvista - dije “La`a i parala`a“, su u luku Uraga kod Eda (sa- nezadovoqstva, izazvanog blike u kojem je ukazao na obnovqenom procesu
jedna od najumnijih glava “Pokondirena tikva“, “Zla da{wi Tokio), gdje je potpisan pretjeranim uticajem strana- mahinacije najvi{ih voj- oslobo|en optu`bi i
srpske kulture uop{te. U `ena“, “Tvrdica“ ili “Kir- ugovor kojim je Japan otvorio ca, japanski car je 1867. zba- nih krugova i zatra`io 1906. rehabilitovan,
po~etku je pisao pod utica- Jawa“, “Rodoqupci“, zbir- vrata ameri~koj trgovini. U cio {oguna i prenio osloba|awe kapetana Al- vra}en u vojsku i unapri-
jem Lukijana Mu{ickog i ka pjesama “Davorje“... potowe ~etiri godine potpi- prestonicu iz Kjota u Edo. freda Drajfusa, koji je na je|en u ~in majora.
OGLASI GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 33

OBAVJE[TEWE

“VODOVOD” BAWALUKA OBAVJE[TAVA ZAPOSLENE,


PENZIONERE I PORODICE POGINULIH RADNIKA DA
]E DAN PREDUZE]A OBIQE@ITI U PETAK, 14. JANUARA
SA PO^ETKOM U 12 ^ASOVA U RESTORANU UGOSTI-
TEQSKE [KOLE.

ISTOG DANA U 10.30 ^ASOVA, KOD SPOMEN-^ESME U


UPRAVI ZAPALI]EMO SVIJE]E, POLO@ITI CVIJE]E
I ODATI PO[TU NA[IM RADNICIMA POGINULIM U
OTAYBINSKOM RATU.

O^EKUJEMO DA NAM SE PRIDRU@ITE!

JZU “DOM ZDRAVQA“ U skladu sa ~lanom 4. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava (“Sl. glasnik RS“ br.65/08)
Miodrag Babi}, Ulica Bo`e Tatarevi}a 21, 78430, Prwavor MB: 2909957103532 (u daqem tekstu:
DOBOJ sticalac) objavquje
Broj: 138/2011 OBAVJE[TEWE
Datum: 10. januar 2011. godine
O STICAWU AKCIJA
Na osnovu ~lana 20. Statuta JZU “Dom zdravqa“ Doboj direktor JZU “Dom zdravqa“ Doboj “Gipsara volari“ AD [ipovo, Volari, 70270 [ipovo, na osnovu kojih nastaje obaveza objavqi-
raspisuje vawa ponude za preuzimawe svih akcija sa pravom glasa na kojima nije zasnovan teret.
Datum sticawa akcija je 31.12.2010. godine.
KONKURS Miodrag /Milovan/ Babi}, JMBG: 2909957103532, Ulica Bo`e Tatarevi}a 21, 78430, Prwavor na dan
Za izbor i imenovawe pomo}nika direktora za ekonomske poslove
ovog obavje{tewa je vlasnik 3.591.535 akcija emitenta “Gipsara volari“ AD [ipovo lokalne oz-
Poslovi pomo}nika direktora regulisani su Statutom ustanove nake GVLR-R-A, koje su obi~ne akcije pojedina~ne nominalne vrijednosti 1 KM, {to predstavqa
3.591.535 glasova u akcionarskoj skup{tini emitenta ili 70,3314% od ukupnog broja glasova.
Mandat Akcionarski kapital emitenta iznosi 5.106.590 KM, podijeqen je na 5.106.590 akcija nominalne
Imenovawe se vr{i na period od ~etiri godine vrijednosti 1 KM.
Radni odnos se zasniva na neodre|eno vrijeme Miodrag Babi} u postupku preuzimawa djeluje samostalno.

Op{ti uslovi: Izjavqujem ovim putem da }u ponudu za preuzimawe objaviti u roku, pod uslovima i na na~in koji
- da je stariji od 18 godina, je propisan Zakonom o preuzimawu akcionarskih dru{tava.
- da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine, Miodrag Babi}
- da ima op{tu zdravstvenu sposobnost. zastupan po “Zepter Broker“ a.d. Bawaluka

Posebni uslovi:
- zavr{en ekonomski fakultet,
- pet godina radnog iskustva u struci,
- da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kom nivou
vlasti BiH u periodu od tri godine koji prethodi objavqivawu konkursa,
- da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak i da nije osu|ivan za krivi~no djelo
Izdaje se
koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova pomo}nika direktora,
- da se na wega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH. kancelarijski
Potrebna dokumenta:
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti:
- biografiju o kretawu u slu`bi,
i skladi{ni prostor
- uvjerewe o dr`avqanstvu,
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
- uvjerewe o neosu|ivawu i nevo|ewu krivi~nog postupka,
u centru grada,
- ovjerenu kopiju diplome,
- uvjerewe o radnom iskustvu,
- izjavu da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be ako je bio zaposlen u dr`avnoj slu`bi,
uz fizi~ko obezbje|ewe,
- izjavu da se na wega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH.

Rokovi:
video-nadzor.
Rok za podno{ewe prijave je osam dana od dana objavqivawa.
Prijave se dostavqaju na adresu: JZU “Dom zdravqa“ Doboj, Nemawina 18, 74000 Doboj.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Telefon 051/231-077,
Direktor
Kova~evi} Dragan, dipl. ek. zvati do 16 ~asova.
34 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI

Mje{oviti Holding Mje{oviti Holding


“Elektroprivreda Republike Srpske” “Elektroprivreda Republike Srpske”
Mati~no preduze}e, a.d. Trebiwe Mati~no preduze}e, a.d. Trebiwe
MH “ERS” - MP a.d. Trebiwe • Stepe Stepanovi}a b.b. 89101 Trebiwe MH “ERS” - MP a.d. Trebiwe • Stepe Stepanovi}a b.b. 89101 Trebiwe
Tel: + 387 (59) 277 101; Faks: + 387 (59) 277 120; www.ers.ba; E-mail: elektroprivreda@ers.ba Tel: + 387 (59) 277 101; Faks: + 387 (59) 277 120; www.ers.ba; E-mail: elektroprivreda@ers.ba
JIB: 4401355450006 IB: 401355450006 JIB: 4401355450006 IB: 401355450006

Broj: 1.1/01-94-2/11 Number: 1.1/01-94-2/11


Datum: 12.1.2011. godine Date: 12th January 2011

Predmet: Poziv za prikupqawe ponuda za prodaju elektri~ne energije Subject: Invitation for collection of Bids for electricity sale

1. Mje{oviti Holding “Elektroprivreda Republike Srpske”, Mati~no preduze}e, akcionarsko dru{tvo Tre- 1. Mixed Holding “Power Utility of the Republic of Srpska”, Parent Joint-stock Company Trebinje (hereinafter: MH ERS) kindly
biwe (MH “ERS“), objavquje prodaju elektri~ne energije kao {to slijedi: informs you that it opens a procedure for electric energy sale, as it follows:

LOT Snaga isporuke Dijagram i Koli~ina Period LOT Power (MWh/h) Delivery Energy (MWh) Delivery Period
broj (MWh/h) garancija (MWh) isporuke u number Diagram in 2011
isporuke 2011. godini and Guarantee
LOT 1 10 “band“ negarantovana 6 720 1.2 - 28.2. LOT 1 10 base load, non-guaranteed 6 720 01.02.-28.02.
LOT 2 10 “band“ negarantovana 6 720 1.2 - 28.2. LOT 2 10 base load, non-guaranteed 6 720 01.02.-28.02.
S 13 440 MWh ∑ 13 440 MWh
Ponuda mora da glasi na cijeli Period isporuke, s tim da se ista mo`e dati za jedan ili vi{e LOT-ova. Ispo- The Bid must be addressed to the whole Delivery Period, where the same could be addressed to only one Lot or more Lots. Electri-
ruka elektri~ne energije je “band“- negarantovana. city supply is „base load“ non-guaranteed.
2. Prodaja elektri~ne energije }e se vr{iti putem pregovara~kog metoda sa objavqivawem javnog oglasa - po- 2. The electricity will be sold through negotiation method with public invitation announcement – invitation for negotiations.
ziva na pregovore.
3. The electric energy will be supplied through the interconnections of 110 kV, 220 kV and 400 kV transmission lines, in accordance
3. Elektri~na energija }e biti isporu~ena preko 110 kV, 220 kV i 400 kV dalekovoda, pod uslovima koji su u with the standard terms and conditions that commonly apply for European Interconnection (ENTSO-E).
skladu sa standardnim pravilima koja se primjewuju u evropskoj interkonekciji (ENTSO-E).
4. The total quantity of electric energy to be sold is: 13 440 MWh.
4. Ukupna koli~ina elektri~ne energije je: 13 440 MWh.
5. The delivery point is inside Bosnia and Herzegovina and/or on Bosnian – Herzegovinian border in accordance with Incoterms
5. Mjesto isporuke je unutar Bosne i Hercegovine i/ili na bosanskohercegova~koj granici, u skladu sa Inco- 2000.
terms 2000.
6. MH ERS disposes of transmission cross-border capacity in amount of 10 MW on BiH/Croatia border. Cross-border transmission
6. MH “ERS“ raspola`e sa 10 MW prekograni~nog kapaciteta na granici BiH - Hrvatska. capacity shall be provided, with charge, to the Bidder whose sum of unit price for energy and unit price for cross-border capacity
Prekograni~ni kapacitet bi}e dodijeqen uz naknadu onom Ponu|a~u ~iji zbir jedini~ne cijene za energiju i shall be the highest, thereby the unit price for the cross-border capacity can not be lower than 2.21 KM/MWh not including VAT
jedini~ne cijene za prekograni~ni kapacitet bude najve}i, s tim da jedini~na cijena prekograni~nog prenos- (1.13 EUR/MWh).
nog kapaciteta ne mo`e biti ni`a od 2,21 KM/MWh, bez PDV-a (1,13 EUR/MWh).
7. The offered price shall be quoted in €/MWh, without VAT and without taxes for declared export of electricity. Taxes for declared
7. Cijena treba biti izra`ena u EUR/MWh, bez PDV i bez taksi za deklarisani izvoz elektri~ne energije. export of electricity (transmission costs and services of ISO BiH) in the amount of 4.67065 €/MWh shall be borne by the Buyer,
Takse za deklarisani izvoz elektri~ne energije (tro{kove prenosa i usluge NOS BiH) u iznosu od 4,67065 whereas transmission costs and services of ISO BiH for delivery of electricity inside BiH, are directly invoiced to the final-customer.
EUR/MWh snosi Kupac, a za prodaju unutar BiH tro{kovi prenosa i NOS-a, fakturi{u se krajwem Kupcu.
8. Payment can be advance payment or deferred payment (payment after delivery).
8. Pla}awe mo`e biti avansno ili odlo`eno.
Ukoliko je ponu|eno avansno pla}awe, nakon potpisivawa Ugovora i prijema predra~una, Kupac }e izvr{iti In a case of advance payment, upon signing of the Contract and receiving of the quotation, the Buyer shall make the advance pay-
svoju obavezu pla}awa unaprijed po predra~unu u roku od jednog radnog dana, ra~unaju}i od dana dostavqawa ment obligation in accordance to the quotation within one working day, counting from the day of quotation submission. The Buyer is
predra~una. Kupac je obavezan odmah po izvr{enoj uplati dostaviti Prodavcu, putem faksa, potvrdu svoje banke obliged, right after the payment, to submit to the Seller, by fax, the receipt of the payment issued by the Buyer’s Bank (swift copy)
(swift copy) da je izvr{io pla}awe, nakon ~ega Prodavac Kupcu {aqe avansni ra~un putem faksa i putem po{te. after which the Seller will send by fax and by post the advance invoice to the Buyer.
Ukoliko je ponu|eno odlo`eno pla}awe za isporu~enu elektri~nu energiju, Ponu|a~ mora do 28.1.2011. g. In a case the deferred payment for delivered electric energy is offered, the Buyer is obliged to submit by no later than 28th January
prilo`iti bankarsku garanciju za uredno pla}awe na cijeli iznos kupqene elektri~ne energije, bezuslovnu i 2011, the irrevocable, unconditional and payable on the first demand with the period of validity till 15th April 2011 Bank Guarantee
bez prava na prigovor i naplativu na prvi poziv, sa validno{}u do 15.4.2011. godine. for Payment Security in the total amount of purchased electric energy.
9. Inicijalna ponuda, pored naziva i adrese Ponu|a~a, mora da sadr`i: 9. The Bid shall, along with the address and the name of the Bidder, comprise the following:
a) dokumentaciju: a) documentation:
• uvjerewe nadle`nog organa da se protiv wega ne vodi ste~ajni ili likvidacioni postupak, • Certificate of competent body that bankruptcy proceedings or liquidation are not conducted against the Bidder,
• uvjerewe (rje{ewe) o upisu u sudski registar za vr{ewe djelatnosti prometa (trgovina) elektri~nom energijom, • The document on official registration in the court relating to electric energy trading,
• bilans stawa i bilans uspjeha kandidata u zadwe dvije finansijske godine, • The Balance Sheet and the Profit and Loss Statements for last two fiscal years,
• licenca nadle`nog regulatornog tijela da se ponu|a~ mo`e baviti trgovinom elektri~nom energijom uko- • Either the license of the competent regulator body including the Bidder can perform electric energy trading if it is word about
liko se radi o trgovcu ili rje{ewe o statusu kvalifikovanog kupca ukoliko se radi o krajwem (kvalifikova- trader, or the decision on qualified buyer status if it is word about final (qualified) buyer.
nom) kupcu. b) financial initial offer:
b) finansijsku inicijalnu ponudu: • Unit price (EUR/MWh), pursuant to the item 7 of this Invitation,
• Jedini~na cijena (EUR/MWh), u skladu sa ta~kom 7. ovog Poziva, • Unit price (EUR/MWh) for cross-border capacity, pursuant to the item 6 of this Invitation
• Jedini~na cijena (EUR/MWh) za prekograni~ni kapacitet, u skladu sa ta~kom 6. ovog Poziva, • Method of payment and payment conditions,
• Na~in i uslove pla}awa, • Delivery point,
• Mjesto isporuke, • Bank guarantee for Bid Security in the amount of 3% of the value specified in the initial Bid which has period of validity till 2 nd
• bankarska garancija za ozbiqnost ponude koja glasi na 3% od iznosa odre|enog u inicijalnoj ponudi sa vali- February 2011
dno{}u do 2.2.2011. godine. • Letter of Intent of the Bank to issue the irrevocable, unconditional and payable on the first demand guarantee in the amount of
• pismo namjere banke da }e izdati ponu|a~u bankarsku garanciju na iznos vrijednosti ugovorene koli~ine contracted quantity of electric energy if Bidder offers deferred payment (payment after delivery).
elektri~ne energije, bezuslovnu i bez prava na prigovor i naplativu na prvi poziv, u slu~aju da Ponu|a~ po-
nudi odlo`eno pla}awe. 10. Bank Guarantee for Bid Security can be charged
(a) if the Bidder withdraws its Bid during the period of Bid validity specified by the Bidder;
10. Garancija banke za ozbiqnost ponude mo`e biti napla}ena: or
(a) ako ponu|a~ povu~e svoju ponudu za vrijeme validnosti ponude nazna~ene od strane ponu|a~a; (b) if the selected Bidder refuses to:
ili - sign the Contract without having justified reason
(b) u slu~aju da izabrani ponu|a~ odbije da: or
- bez opravdanog razloga potpi{e ugovor - submit Bank guarantee for Payment Security (or does not submit it within the deadline specified in the paragraph 16 of this Invita-
ili tion) or does not make the advance payment for the defined Delivery period.
- dostavi (ili je ne dostavi u roku iz ta~ke 16. ovog Poziva) garanciju za uredno pla}awe ili ne izvr{i uplatu
avansa za definisani period isporuke. 11. The initial Bid shall be submitted in a following way:
- documentation (Item 9 a.) should be in a separate envelope,
11. Inicijalna ponuda }e biti dostavqena na sqede}i na~in: - initial financial offer (Item 9 b.) should be in a separate envelope.
- dokumentaciju (ta~ka 9.a) treba biti upakovana u posebnu kovertu,
- inicijalna finansijska ponuda (ta~ka 9.b) treba biti upakovana u posebnu kovertu. Both envelopes should be sealed in an outer envelope and submitted to the following address:
Obje koverte je potrebno upakovati u jednu kovertu i dostaviti na adresu:
MJEŠOVITI HOLDING
MJE[OVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE“
“ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE“ Matično preduzeće, akcionarsko društvo Trebinje
Mati~no preduze}e, akcionarsko dru{tvo Trebiwe Stepe Stepanovića bb
Stepe Stepanovi}a bb 89101 Trebinje
89101 Trebiwe Republika Srpska
Republika Srpska BOSNA I HERCEGOVINA
Bosna i Hercegovina za Komisiju za prodaju električne energije
za Komisiju za prodaju elektri~ne energije
12. An Applicant which does not submit, along with the initial Bid, the required documentation specified in the item 9 a. shall be
12. Kandidat koji ne prilo`i uz inicijalnu ponudu tra`enu dokumentaciju iz ta~ke 9.a smatra se nekvalifi- considered as being an ineligible and shall not be included in the process of negotiation of which it shall be informed in a wrriten
kovanim kandidatom za pregovore i sa wim se ne}e vr{iti pregovori, o ~emu ga Komisija obavje{tava pisa- form by the Committee. This decision of the Committee is the final. Upon completing the qualification procedure the Committee
nim putem. Ova odluka Komisije je kona~na. Nakon okon~awa kvalifikacionog postupka Komisija donosi shall make decision on selection of eligible applicants. This decision is the final one and shall be delivered to all Applicants at the
odluku o izboru kvalifikovanih kandidata, koja je kona~na i dostavqa se svim kandidatima istovremeno. same time.
Na pregovore se pozivaju kvalifikovani kandidati. Nacrt Ugovora o isporuci elektri~ne energije }e biti The eligible Applicants shall be invited to the negotiation. A draft of the Electricity Delivery Contract will be available to all nego-
dostupan svim pregovara~ima na web stranici ERS. tiators at the ERS web page.
13. Inicijalna finansijska ponuda koja se ne odnosi na cjelokupan predmet prodaje (koli~ina, snaga i period 13. The initial financial Bid not relating to the whole sale subject (quantity, power and delivery period of electric energy), shall not
isporuke elektri~ne energije), se ne}e uzimati u razmatrawe. be taken in consideration.
Takve inicijalne finansijske ponude }e Komisija odbiti o ~emu }e pismeno obavijestiti kandidata. Ova od- Such initial financial Bids shall be rejected by the Committee, of which the Applicant shall be informed about in writing. This deci-
luka Komisije je kona~na. sion of the Committee is the final.
14. Pregovara~ki postupak }e se sprovesti bez prisustva ovla{tenih pregovara~a ponu|a~a, odnosno komunika- 14. The negotiation procedure shall be performed without attendance of Bidder’s authorized negotiators, respectively the communi-
cija prilikom pregovora }e se vr{iti uz pomo} tehni~kih sredstava (emailom na adresu elektroprivreda@ers.ba u cation during the negotiations shall be performed using technical means (by e-mail to the address elektroprivreda@ers.ba in pdf for-
pdf formatu), tako da o tome ostane pisani trag. mat), in a way of having the wrriten evidence left.
15. Ponude moraju biti dostavqene na protokol MH “ERS“ najkasnije do 9 ~asova po lokalnom vremenu, dana 15. The Bids must be submitted not later than 18th January 2011 (Tuesday), till 09:00 local time at the protocol of MH ERS Trebinje.
18.1.2011. godine (utorak).
16. Selection of the most favorable Bidder shall be carried out on 18th January 2011 and the Contracts with the selected Bidders shall
16. Izbor najpovoqnijeg/najpovoqnijih ponu|a~a }e se obaviti dana 18.1.2011. godine, a sa izabranim be concluded on 19th January 2011. The selected Bidders are obliged to:
Ponu|a~ima }e se zakqu~iti Ugovori dana 19.1.2011. godine. Izabrani Ponu|a~i su du`ni da:
a) Ukoliko su ponudili avansno pla}awe, du`ni su izvr{iti uplatu avansa dana 24.1.2011. godine (ponedje- a) if offered the advance payment, to make the advance payment on 24th January 2011 (Monday) not later than 12:00 hours and to
qak), najkasnije do 12 ~asova i dostaviti Prodavcu potvrdu svoje banke (swift copy) da je izvr{eno pla}awe, submit the receipt of the payment issued by the Buyer’s Bank (swift copy) to the Seller,
b) Ukoliko su ponudili odlo`eno pla}awe, du`ni su dostaviti Prodavcu originalnu bankarsku garanciju za b) if offered the deferred payment, to submit the original Bank Guarantee for Payment Security specified in the item 8, paragraph 2
uredno pla}awe iz ta~ke 8. stav 2. ovog Poziva, najkasnije do 28.1.2011. godine (petak) do 12 ~asova. of this Invitation, not later than 28th January 2011 (Friday) till 12:00 hours.
17. MH “ERS“ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu i da odbije sve ponude u bilo koje vrijeme 17. MH ERS reserves its right to accept or refuse any bid, as well as to refuse all bids at any time before entering the Contract with-
prije zakqu~ivawa ugovora bez odgovornosti prema ponu|a~ima i obaveze da im obrazla`e takvu svoju odluku. out any responsibility towards the Bidders and liability to clarify such a decision.
18. Do dostavqawa ponuda sve informacije mogu se dobiti od g-dina Vasiq Petkovi} na telefon +387 59 277 18.Until submission of the bids, all additional information may be obtained from Mr. Vasilj Petković (phone: +387 59 277 210; e-
210, (e-mail: vpetkovic@ers.ba). mail: vpetkovic@ers.ba).
KOMISIJA ZA PRODAJU ELEKTRI^NE ENERGIJE COMMITTEE FOR ELECTRICITY SALE
OGLASI GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 35

Gradska razvojna agencija Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u


Bawaluka
e-mail: info@cidea.org za transport, trgovinu, uvoz-izvoz
Cara Lazara 42 “Ili}-Komerc” Stanari - u ste~aju -,
78000 Bawaluka (D.O.O. “Ili}-Komerc” Stanari - u ste~aju -).
Telefon: 051/433-460 Doboj; 11.1.2011. godine.
Faks: 051/433-461
Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca od 19.11.2010. godine, D.O.O. “Ili} - Komerc” Stanari - u
ste~aju -, objavquje;
JAVNI POZIV
ZA PODNO[EWE PRIJAVE ZA IZDAVAWE GARANCIJA
ZA PREDUZETNI^KE KREDITE
DRUGI OGLAS
1. KORISNICI SREDSTAVA GARANCIJE 3. INSTRUMENTI OSIGURAWA ZA D.O.O. Ili}-Komerc” Stanari - u ste~aju -, prodaje, podno{ewem pismenih ponuda sistemom
Pravo na prijavu za izdavawe garancija imaju ODOBREWE GARANCIJE zatvorenih koverata, sqede}e nekretnine;
mala i sredwa preduze}a i preduzetnici koji Za odobrenu garanciju preduzetnik je du`an Grad- 1. - Nedovr{en pomo}ni gra|evinski objekat - skladi{te veli~ine 22,00 h 8,00 m, izgra|en do drugog
imaju sjedi{te na podru~ju teritorije grada skoj razvojnoj agenciji dostaviti sredstva osigu- horizontalnog zatvarawa na zemqi{tu ozna~enom kao k.~. broj 2561/1 dio - odnosno na k.~. broj
Bawaluka iz oblasti rawa garancije, u obliku bjanko mjenica s 2561/18, (koja parcela je nastala nakon cijepawa k.~. broj 2561/1), sa sqede}om raspolo`ivom doku-
- proizvodwe, klauzulom “bez protesta“ .
- proizvodnog zanatstva, mentacijom; Situacionim planom, Geodetskim snimkom, zapisnikom o iskol~ewu objekta, Urban-
- turizma, 4. KRITERIJUMI KREDITNE SPOSOB- isti~kom saglasno{}u, Rje{ewem o dodjeli gradskog gra|evinskog zemqi{ta za izgradwu pomo}nog
- poqoprivredne proizvodwe-registrovani poqo- NOSTI objekta - skladi{ta, Gra|evinskom dozvolom i drugom raspolo`ivom dokumentacijom ukqu~uju}i i
privrednici Ocjenu kreditne sposobnosti donosi banka na projektnu i drugu raspolo`ivu prate}u dokumentaciju sa placem-zemqi{nom parcelom ozna~enom kao
- uslu`nih djelatnosti i sl., osnovu vjerodostojne dokumentacije, koju pre- k.~. broj 2561/18, ^ivkovi}a brijeg-{uma 3. klase, povr{ine 668 m2, upisana u Pl. broj 590/1, K.O.
duzetnik prila`e uz zahtjev za kredit. Ostru`wa Dowa, posjednik-dr`alac “Ili}-Komerc” D.O.O. Stanari - u ste~aju - sa 1/1.
kojima je potrebno finansirawe za sqede}e na- Navedene nekretnine iz ta~ke 1. oglasa prodaju se sa posjedovnim stawem i bez regulisanog prilaznog
mjene: 5. POSTUPAK ODOBRAVAWA I IZDAVAWA
GARANCIJE puta, po po~etnoj cijeni od 149.980,60 KM.
- nabavka ma{ina, opreme, dijelova, alata i sl. Preduzetnik mo`e podnijeti zahtjev za odobrewe Javno otvarawe i objavqivawe pismenih ponuda sistemom zatvorenih koverata, za prodaju nekretnina
- ulagawa u izgradwu ili opremawe poslovnog garancije iz Garantnog fonda tek kada ima sa- iz ta~ke 1. u ovome oglasu odr`a}e se dana 15.2.2011. godine u poslovnim prostorijama D.O.O. “Ili}-
prostora glasnost za odobrewe kredita od banke, nakon Komerc” Stanari - u ste~aju -, koje poslovne prostorije se nalaze u Doboju - Usora, ulica Nikole
- ulagawa u tehnolo{ka unapre|ewa: proizvodna ~ega se popuwava prijava za dodjelu garancije u Tesle broj 153, sa po~etkom u 14 sati.
oprema, obuka, sertifikovawe u skladu sa indu- Gradskoj razvojnoj agenciji ili banci. Odluku o Pravo u~e{}a na javnom nadmetawu imaju sva fizi~ka i pravna lica koja dostave pismenu ponudu u
strijskim standardima, standardima kvaliteta, dodjeli garancije donosi Garantni odbor, a
kona~nu ocjenu o dodjeli kredita uz odobrenu
zatvorenoj koverti sa naznakom ne otvarati, najkasnije do kraja radnog dana koji prethodi danu ot-
evropskim normama itd.
- unapre|ewe poqoprivredne proizvodwe i poqo- garanciju donosi banka. varawa pismenih ponuda i koja uplate kauciju u iznosu od 10% od po~etne cijene na `iro ra~un
privredne prerade D.O.O. “Ili}-Komerc” Stanari - u ste~aju-, broj 552 016 0002553871 koji se vodi kod Hypo Alpe Adria
- proizvodwe u svrhu supstitucije-zamjene proiz- 6. IZNOS KREDITA Bank i to dan prije odr`avawa javnog otvarawa i objavqivawa ponuda i o uplati kaucije dostave
voda iz uvoza i unapre|ewe izvoza, Ukupno zadu`ewe do 50.000,00 KM (glavnica +ka- dokaz na javnom otvarawu i objavqivawu ponuda.
- finansirawe projekata pripadnika speci - mata) Ste~ajni upravnik zadr`ava pravo da odbije bilo koju ili sve ponude.
fi~nih grupa Rok uplate postignute cijene na javnom otvarawu i objavqivawu pismenih ponuda je 30 dana od dana
7. ROK OTPLATE KREDITA
Garancije se ne izdaju za investicije usmjerene u: Do 5 godina (60 mjeseci) odr`anog javnog otvarawa i objavqivawa pismenih ponuda, a u protivnom prodavac }e zadr`ati
- oblast trgovine, upla}eni iznos kaucije.
- sredstva javnog informisawa, uz grace period do 12 mjeseci (period mirovawa Nekretnine se prodaju u vi|enom stawu, pravnom i fakti~nom statusu i sa pravima koja ste~ajni
- igre na sre}u i obaveze) du`nik ima u momentu prodaje, a iste se mogu pogledati, kao i dobiti na uvid svu raspolo`ivu doku-
- kupovinu dionica. mentaciju iz oglasa, svakim radnim danom od 9 do 14 sati, s tim da se jave u poslovne prostorije
KAMATNA STOPA D.O.O. “Ili}-Komerc” Stanari - u ste~aju -, koje poslovne prostorije se nalaze u Doboju - Usora,
Namjena sredstava je pokri}e nedostaju}eg dijela 7,50 %
ulica Nikole Tesle broj 153.
garancije (maksimalno do 50%) za povrat pre-
duzetni~kih kredita, namijewenih prvenstveno 8. NAKNADA ZA OBRADU KREDITA Porez na promet nepokretnosti i prava, PDV-a, kao i sve tro{kove prenosa vlasni{tva sa prodavca
podsticawu proizvodwe i novog zapo{qavawa te 1,20 % jednokratno - naknada banke na kupca, kao i tro{kove notara, snosi kupac.
drugim razvojnim privrednim projektima. Napomena: Prodaja, ogla{enih nekretnina u ovom oglasu, }e se izvr{iti i ukoliko na javnom nad-
9. OTPLATA metawu prispije samo jedna ponuda.
2. USLOVI ODOBREWA GARANCIJE U jednakim mjese~nim anuitetima.
Garanciju je mogu}e odobriti samo onom pre- Ste~ajni upravnik
duzetniku koji ispuwava uslove za odobrewe kred- Garancije se izdaju za kredite koji se realizuju
ita, a nema dovoqno vlastitih instrumenata putem Nove banke AD Bawaluka.
osigurawa za povrat tra`enog kredita, pa Poziv ostaje otvoren do iskori{tewa garantnog
odobrewe kredita takvom preduzetniku ne bi bilo portfolia.
mogu}e bez izdavawa garancije. Sve informacije mogu se dobiti radnim danom u
Garancija se mo`e odobriti u iznosu do najvi{e Gradskoj razvojnoj agenciji,
50% od odobrenog preduzetni~kog kredita zajedno Ul. Cara Lazara br. 42, tel. 433-460 ili u Novoj
sa pripadaju}om kamatom, a za preostali dio banci AD Bawaluka,
odobrenog zadu`ewa preduzetnik mora pribaviti Ul. Kraqa Alfonsa XIII br.34-A, tel. 0800-50011.
druge vlastite instrumente osigurawa.
Maksimalni iznos pojedina~ne garancije koji se Broj: 01-14/11
mo`e odobriti je do 25.000 KM. Datum:12.1.2011.

The OHR is a Civilian International Organisation, which acts as the final authority regarding
civilian implementation of the Dayton Peace Agreement – which ended the war in Bosnia
and Herzegovina, and is currently seeking a qualified candidate for the position of
Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima
“VIB“ a.d. Bawaluka
Mi{e Stupara 4
Director of the Resources Department
OBAVJE[TEWE
O neto vrijednosti imovine i neto vrijednosti imovine po Closing date for applications: 28 January 2011
akciji Zatvorenog investicionog fonda “VIB Fond“ a.d.
Bawaluka, na dan 31.12.2010. godine:
For more details, please see OHR Vacancies at
Neto vrijednost imovine Fonda: 22.102.923,56 KM www.ohr.int
Neto vrijednost imovine Fonda po akciji: 11,12 KM

Izvje{taj o utvr|ivawu vrijednosti imovine i obaveza, te


izra~unavawu neto vrijednosti imovine Zatvorenog inve-
sticionog fonda “VIB Fond“ a.d. Bawaluka, dostupan je
akcionarima u prostorijama Dru{tva.

IZDAJE SE
KANCELARIJSKI PROSTOR
SA RESTORANOM U CENTRU GRADA,
UZ FIZI^KO OBEZBJE\EWE,
VIDEO-NADZOR.

TEL: 051-241-201
Zvati do 15.30 ~asova
36 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Oglase, reklame

Oglasi
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Sr-
pske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 25/03), Odluke Vlade Republike Srpske o i ~ituqe
utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora Javnog preduze}a mo`ete predati
“Autoputevi Republike Srpske“ broj: 04/1-012-2-663/09 od 9.4.2009. godine (“Slu`beni glas-
nik Republike Srpske” br.33/09), Odluke o izmjeni odluke broj:04/1-012-2-991/09 od 27.4.2009. dopisni{tvu
godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br.51/09) i Odluke o raspisivawu javnog GLASA SRPSKE
konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora JP “Autoputevi Republike Sr-
pske” a.d Bawaluka (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br.33/09) raspisuje se
Prodajem ku}u, povoqno, tel. 065/631-613.
KU]E
JAVNI KONKURS PRODAJA
Bawaluka, Kr~marice, vikend ku}a 8h8 P+S sa
placem 1.800 m2, pomo}ni objekti na lijepom mjestu,
za izbor i imenovawe jednog ~lana Nadzornog odbora Javnog preduze}a cijena 60.000 evra, tel. 051/437-934; 065/763-941.
“Autoputevi Republike Srpske“ a.d. Bawaluka
Prodajem dvije starije ku}e na parceli od 1.100 Prodajem ku}u, 9.5 x 10.5 m, ul. Kozarska, novo-
kvadrata, papiri uredni, ku}e ukwi`ene, lokacija gradwa, dva trosobna stana, veliko potkrovqe, na
1. U Nadzorni odbor JP “Autoputevi Republike Srpske“ a.d. imenuju se tri ~lana, ali zbog odli~na, cijena povoqna, tel. 066/174-334; 387 placu 890 m2, tel. 061/218-659.
ostavke jednog ~lana istog, konkurs se raspisuje samo za jednog ~lana. 65/294-106. Prodajem ku}u u Novoj varo{i sa poslovnim
Prodajem ku}u preko puta naseqa Sunce, mo`e za- prostorom i placem od 333 m2, tel. 065/698-012.
2. NADLE@NOSTI mjena za stanove, tel. 065/685-800. Prodajem ku}u prizemnicu, 14h9, sa placem od oko
Nadzorni odbor obavqa poslove utvr|ene Zakonom, Statutom i drugim aktima. Prodajem ili mijewam ku}u u centru Karlovca, 950 m2, kod prelaza Trn - Jablan, cijena 85.000 KM,
tel. 065/383-606. tel. 065/698-012.
3. MANDAT Prodajem u Bawaluci (Obili}evo) ku}u 72 m2 sa Prodajem hitno i povoqno novu ku}u, nezavr{enu,
^lan Nadzornog odbora iz ta~ke 1. ove odluke imenuje se na period od ~etiri godine sa pomo}nim objektom 3,9h3,8 m na placu od 505 m2, 10h9, P+Pt, sa 1.000 m2 zemqi{ta u Rami}ima,
mogu}no{}u ponovnog imenovawa. zvati od osam do 15 ~asova, tel. 387 65/918-240. iznad “Elektroprenosa”, tel. 051/437-934; 065/763-
Prodajem baraku u Lazarevu 58 metara kvadrat- 941.
4. STATUS nih, po regulacionom planu, tel. 066/617-780. [argovac (250 m od O[), prodajem 500 m2 placa -
Prodajem ku}u na Paprikovcu na 640 m2 placa, ku}u sa dvosobnim stanom + trosobanim stanom +
Aktom imenovawa, ~lan Nadzornog odbora ne zasniva radni odnos. 66 m2 poslovnog prostora + gara`a sa kotlovni-
^lan Nadzornog odbora ostvaruje pravo na naknadu u skladu sa aktima preduze}a. 10h9, prizemqe, sprat, potkrovqe nije izgra|eno,
tel. 065/448-763. com, cijena 125.000 KM, tel. 065/935-191.
Prodajem u Bawaluci ku}u sa poslovnim pros- Prodajem novu monta`nu ku}u, tel. 065/672-680.
5. STANDARDI I KRITERIJUMI torom i placem od 350 m2, kod Zelenog mosta, tel. Prodajem ku}u u Prije~anima 8,5x7,5 m P+S+P,
OP[TI USLOVI 065/698-012. u blizini {kole, gra|evinska dozvola i na placu
- da je dr`avqanin Republike Srpske, ili Bosne i Hercegovine, Prodajem ku}u u Dervi{ima P+1 sa placem od 495 m2, cijena 65.000 KM, tel. 051/428-008; 065/351-
- da je stariji od 18 godina, 370 m2, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698-012. 000.
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou Prodajem ku}u (imawa) u Bawaluci, ulica Koste Prodajem ku}u - imawe u Sanskom Mostu ili mi-
vlasti u periodu od tri godine prije objavqivawa konkursa, Vojinovi}a, 9h8 m druga dva prva plo~a 11h8 m2 na jewam za stan u Bawaluci ili Gradi{ci, tel.
- da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u nave- placu 520 m2 + tri gara`e, papiri uredni 1/1, sve 065/915-746; 065/919-363.
denom organu, komunalije pla}ene, tel. 051/460-568; 065/858-332. Nova ku}a na sprat sa vi{e novih pomo}nih ob-
- da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, Prodajem ku}u prizemnicu na placu od 700 m2, ul. jekata na deset dunuma zemqe u komadu u centru
Stepe Stepanovi}a - Ada, 110.000 KM, tel. 065/562- Ivawske, Potkozarje, mo`e zamjena za Srbiju, tel.
- da se na wega ne odnosi ~lan 9. stav 1. Ustava BiH. 065/531-101.
426.
Prodajem ku}u visoku prizemnicu na placu od Prodajem ku}u u Slatini sa gara`om i vo}wakom,
POSEBNI USLOVI mo`e i zamjena za stan, tel. 066/369-864.
- visoka stru~na sprema ( sedmi stepen ), 1.000 m2, ul. Stepe Stepanovi}a, 120.000 KM, tel.
065/562-426. Prodajem useqivu ku}u sa potkrovqem 130 m2,
- najmawe pet godina radnog iskustva u struci, poslovni objekat 100 m2 na placu od 400 m2.
- poznavawe sadr`aja i na~ina rada organa u javnim preduze}ima, Prodajem ku}u na sprat s poslovnim prostorom,
mawom dvori{nom ku}om, oku}nicom, centar Vlasni~ki list 1/1 u blizini `utih zgrada., tel.
- dokazani rezultati na ranijim rukovodnim funkcijama. Kqu~a, hitno, tel. 065/636-545. 066/606-222.
Prodajem useqivu ku}u - dupleks, dimenzija 13h11 U Glamo~u, naseqe Pilana, uz glavni put, ku}a sa
5.3. OSTALI USLOVI P+1+1 sa garsowerom u potkrovqu, lokal u pomo}nim objektima na 900 m2, mo`e i zamjena za
- sposobnost za savjesno i odgovorno obavqawe poslova ~lana Nadzornog odbora, prizemqu sa centralnim grijawem, plac 500 m2, ul. Srbiju, tel. 065/531-101.
- sposobnost nepristrasnog dono{ewa odluka, organizatorske i komunikacijske sposobno- Jovice Savinovi}a 101, tel. 065/696-353; 065/417- Prodajem ili mijewam za stan ku}u u Drakuli}u
sti. 581. kod {kole, tel. 065/369-000.
Prodajem ku}u i sve objekte koje posjedujem i 40 Prodajem stariju ku}u u Gradi{ci 7h4 m, dozvo-
6. SUKOB INTERESA dunuma obradive zemqe u Glamo~anima, ulica Rade qena gradwa dvije ku}e, lokacija veoma dobra za
Jawu{a 60, tel. 585-613; 066/668-355. stanovawe., tel. 065/663-787; 051/831-232.
Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do su-
koba interesa, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Repu- Prodajem ku}u na sprat, po~etak Srpskih Bawaluka - Lazarevu (Buyak), prodajem stariju
toplica, kod Turbeta, tel. 065/636-545. ku}u na placu oko 600 m2 uz put Bawaluka -
blike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 25/03), Zakonom o spre~avawu Gradi{ka, tel. 065/569-294.
sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Sr- Prodajem ku}u, 130 m2, u ul. Gavrila Principa, sa
oku}nicom od 500 m2, hitno, povoqno, uz put, tel. Prodajem ku}u u Gradi{ci, naseqe Bok Jankovac,
pske“, broj 73/08 ), Zakonom o javnim preduze}ima, i drugim zakonima i aktima. 065/636-545. povr{ine 1.045 m2, tel. 065/843-891.
Prodajem ku}u u Obili}evu iznad “Alibabe”, Prodajem ku}u na parceli na kojoj je predvi|ena
7. POTREBNA DOKUMENTA povoqno, tel. 066/855-579. izgradwa lamele u nizu ul. Ranka [ipke 10, vrlo
Uz prijavu na Konkurs kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i po- Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, povoqno, tel. 051/303-038, 051/307-514, 065/180-753.
sebnih uslova sa adresom prebivali{ta i telefonskim brojem: dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savi- Prodajem povoqno ku}e u Bawaluci i okolini,
- biografiju o kretawu u slu`bi i ovjerenu kopiju radne kwi`ice, novi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/939-969.
- ovjerenu kopiju diplome, hitno, povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u spratnicu, 6,5h11, sa 400 m2
- ovjerenu kopiju li~ne karte, Prodajem ku}u na sprat u Rami}ima na devet zemqi{ta sa aneksom, gara`a 3h6,5, na Lau{u, kod
- uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca,), dunuma zemqe, cijena 50.000 evra, tel. 065/935-191. benzinske pumpe “[eva”, tel. 051/437-934; 065/763-
- uvjerewe o dr`avqanstvu ( ne starije od {est mjeseci,), Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i 941.
- potvrdu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be - ukoliko je bio zaposlen u dr`avnoj slu`bi oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, Prodajem ku}u na Rakova~kim barama iza `utih
ili izjavu da nije bio zaposlen u dr`avnoj slu`bi, vlastito centralno grijawe, preko puta “Glasa”, zgrada, cijena 80.000 KM, ul. Doktora @ivka
ulica ^aire, Hiseta, hitno, tel. 065/636-545. We`i}a, tel. 065/935-191.
- izjava da se na wega ne odnosi ~lan 9. stav 1. Ustava BiH,
Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, Povoqno prodajem dvije ku}e u Kne`evu, ve}u i
- izjavu da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u mawu, tel. 065/641-709.
ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, blizina petqe, as-
Nadzornom odboru JP “Autoputevi Republike Srpske“ falt do ku}e, struja, voda, odmah useqivo, u ul. Prodajem novu ku}u, nedovr{enu, 8h8, P+S, sa 630
Prijave kandidata sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od zakqu~ewa konkursa Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545. m2 zemqi{ta, u Drago~aju, bli`e centru, tel.
ne}e biti uzete u razmatrawe u daqem procesu izbora. Sa svim kandidatima koji u|u u u`i Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri 051/437-934; 065/763-941.
izbor Komisija }e obaviti intervju o ~emu }e kandidati biti obavije{teni telefonom. trosobna stana s gara`om, oku}nicom, 330 m2, Prodajem ku}u VP, 10h10, sa 2.000 m2, u Kotor
Za kandidate koji u|u u u`i izbor Komisija }e slu`beno pribaviti podatke iz kaznene evi- vlastito centralno grijawe, kod Zavoda dis- Varo{u - Tovladi} kod Omladinskog doma, tel.
dencije. trofi~ara u ul. Dr Velimira ]orovi}a, hitno i 065/763-941.
Prije intervjua kandidati su du`ni popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pi- povoqno, papiri 1/1, tel. 065/636-545. Prodajem imawe, zemqi{te 40 dunuma, sa ku}om
tawe koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da kandidat bude izabran. Li~ni Prodajem ku}u u Zalu`anima na glavnoj ulici, 10h10 i {talom 30h5 m, u Ivawskoj kod benzinske
podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupqati i obra|ivati samo u skladu tel. 065/497-846; 051/216-155. pumpe, udaqeno 500 m, tel. 051/437-934; 065/763-941.
sa Zakonom o za{titi li~nih podataka (“Slu`beni glasnik BiH“, broj 32/01 ). Prodajem ku}u na sprat s dva poslovna prostora, Prodajem kompletnu dupleks ku}u u Rosuqama, 250
Sve ostale informacije su javne i dostupne. gara`om i oku}nicom, 500 m2, u Krfskoj ulici, m2, 45 m2 poslovnog prostora, na placu od 450 m2, sa
hitno i povoqno, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. dva posebna ulaza, tel. 065/988-590.
Imaju}i u vidu ovla{}ewa Ombudsmena koja proisti~u iz ~lana 16. Zakona o ministarskim, 065/636-545.
vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske, vezano za prigovore na kona~na imeno- Prodajem nedovr{enu ku}u sa gra|evinskom
Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u na sprat + dozvolom 9h10 m, Drago~aj, udaqena 300 m od {kole,
vawa (“Slu`beni glasnik RS“, broj 25/03 ), postoji potreba stalnog uvida u podnesena doku- poslovni prostor pekara, s dvori{nom zgradom, sa cijena po dogovoru, tel. 066/832-343; 051/381-332;
menta, te iz tog razloga dokumenta prilo`ena uz prijave na konkurs ne}e se vra}ati placem od 500 m2 kod “Alibabe”, ulica Koste Voji- 066/918-229.
kandidatima. novi}a, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u i imawe u centru Slatine, tel.
Prodajem ku}u 9h10, nedovr{ena novogradwa, 051/588-046.
8. ROK I MJESTO PODNO[EWA PRIJAVA prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe, Prodajem mawe imawe u selu Poto~ani, uz magis-
Rok za podno{ewe prijava je 14 dana od dana objavqivawa konkursa u “Slu`benom glasniku stanovi, tel. 051/317-719. tralni put, ku}a, dvori{ni objekat, voda, telefon,
Republike Srpske“ Prodajem ku}u i zemqi{te oko 3.000 m2 u ^elincu {uma, vo}wak, wive, sve u jednom komadu ili mije-
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. dowem, preko mosta, hitno i povoqno, tel. 065/636- wam za stan u Bawaluci, tel. 051/312-735.
Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: 545. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe, osam km od
Ministarstvo saobra}aja i veza, Komisija za izbor i imenovawe ~lana Nadzornog odbora Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sani- Lakta{a kanalom i jedan km u selu, tel. 065/306-
JP “Autoputevi Republike Srpske“, Trg Republike Srpske br.1 Bawaluka sa naznakom: “3a ranu, sa dvori{tem 120 m2, ul. Gavrila Principa, 116.
hitno, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u spratnicu u Topuskom (bawa) mo`e
javni konkurs za izbor ~lana Nadzornog odbora JP “Autoputevi Republike Srpske“ - ne ot-
Prodajem vi{e ku}a na razli~itim lokacijama, zamjena za Bawaluku, Beograd, Obrenovac ili
varati. Novi Sad, zvati nave~e, tel. 0038752/213-108.
Bawaluka, tel. 065/698-012.
Prodajem ili mijewam ku}u u Jablanu za mawi Mijewam ku}u na lijepom mjestu u Karanovcu, sa
9. OBJAVQIVAWE KONKURSA 500 m2 oku}nice za mawi stan u Bawaluci, tel.
stan u Bawaluci. Ku}a je novogradwa, tel. 065/297-
Javni konkurs bi}e objavqen u dnevnom listu “Glas Srpske“ i u “Slu`benom glasniku Repu- 732. 051/212-357.
blike Srpske“. Prodajem ku}u na Paprikovcu, povoqno, plac 450
Prodajem ku}u 9h8 na sprat + ku}a do plo~e +
tri gara`e na placu 520 m2, papiri uredni 1/1, m2, zvati od 8 do 16 ~asova, tel. 066/235-816.
MINISTAR ulica Koste Vojnovi}a 77 Bawaluka, tel. 051/460- Prodajem zapo~etu ku}u u Kqu~u, papiri uredni,
Nedeqko ^ubrilovi} 568; 065/858-332. tel. 065/034-768.
OGLASI GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 37

Prodajem ku}u u Bawaluci, ul. 1.300 Prodajem stan 38 m2, centar, renovi- Prodajem trosobne stanove, Borik, govoru, papiri uredni - 1/1, tel. 065/ Izdajem garsoweru u Boriku, kod
kaplara 65, voda, struja, put, cijena 45.000 ran, lift, centralno ili mijewam za Hiseta i Star~evica, tel. 065/939-969. 986-453. policijske akademije i kampusa, tel.
KM, tel. 061/241-527. garsoweru, tel. 065/870-004. Prodajem jednosoban stan, 36 m2, u Prodajem stanove 32 i 56 m2 kod dvo- 066/494-152.
Prodajem useqivu ku}u sa visokim Prodajem stan, ul. Gunduli}eva, povo- Obili}evu, povoqno, tel. 065/939-969. rane Mejdan, useqivo, cijena 2.300 Izdajem trosoban namje{ten stan u
potkrovqem na placu 1.300 m2 u Ko~i}evu qno, tel. 065/631-613. Prodajem stanove, novogradwa, kod KM/m2, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. centru Lakta{a, tel. 065/785-028.
- Gradi{ka, ogra|eno, voda, gra|. dozvola, Prodajem u Obili}evu (Abacija) gar- Medicinske elektronike (centar), ci- 066/991-166. Izdajem jednoj ili dvjema studenki-
dvori{na zgrada, cijena povoqna, tel. soweru 22 m2, prvi sprat, cijena 50.000 jena po dogovoru, mo`e i na rate bez Prodajem jednosoban useqiv stan 45 wama ili u~enicama jednosoban
065/417-581. KM, tel. 065/698-012. `iranata, tel. 065/750-732. m2 ul. Kosovke djevojke, centar grada, namje{ten stan u nasequ P. Pre-
Prodajem vikend ku}u na Kr~maricama Prodajem stan, 56 m2, tre}i sprat, Prodajem dvosoban stan u Obili}evu, papiri 1/1, tel. 065/524-505. radovi}a, tel. 051/315-530.
i tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, ^aire, Bawaluka, tel. 065/698-012. ul. G. Principa, tre}i sprat, ima lift, Prodajem dvosoban stan 64 m2, prvi Izdajem jednosoban nenamje{ten
struja, asfalt, tel. 066/449-683. povoqno, tel. 065/939-969. sprat, ul. Save Quboje 12, Star~evica, stan, 48 m2, \ure \akovi}a 16 (cen-
Prodajem ~etvorosoban stan 110 m2
Povoqno se prodaje ku}a sa oku}nicom, (kod “Medicinske elektronike”), novo- Prodajem stan u centru Bawaluke 68 tel. 065/227-396. tralno grijawe), tel. 051/351-348;
800 m2, u Du{anovu kod Nove Topole, tel. gradwa, centar, i gra`u 18 m2, cijena m2, ulica Bana Milosavqevi}a, iznad KUPOVINA 065/696-796.
065/585-908. povoqna, tel. 065/524-505. apoteke “Biqana”, ekstra raspored, tel. Izdajem namje{ten stan, 86 m2, u cen-
Kupujem jednosoban stan u Bawaluci,
U Bawaluci prodajem ku}u spratnicu, Prodajem u Bawaluci stan, 52 m2, 065/561-469. tel. 051/218-084; 065/236-704. tru grada, cijena 500 KM + re`ije, tel.
sre|enu i useqivu, ili mijewam za jed- naseqe \ure \akovi}a, prvi sprat, tel. Prodajem stan u Boriku, 76 m2, {esti 065/514-419.
nosoban ili mawi dvosoban stan, uz Kupujem jednosoban ili mawi
065/698-012. sprat, Korduna{ka, zvati od 8 do 16 dvosoban stan u Prijedoru, sa central- Izdajem studentima namje{tenu gar-
va{u doplatu, tel. 066/347-480. ~asova, tel. 066/235-816. soweru sa dva le`aja, centralno gri-
Prodajem dva stana po 65 m2 u Boriku, nim grijawem, ~istim papirima i ci-
Prodajem useqivu ku}u v.p. (dvije odvo- u “Titaniku”, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem stan 77 m2, tre}i (zadwi) jenom do 45.000 KM, tel. 387 66/634-805. jawe, ul. Gavrila Principa, kablovska,
jene stambene jedinice) kod “Kosmosa”, sprat, cijena 1.500 KM/m2, ul. Jovana kod Zelenog mosta u Bawaluci, tel.
mo`e zamjena za stan u Bawaluci, tel. Prodajem komforan stan 105 m2, kli- ZAMJENA 065/900-474.
matizovan, halogeno osvjetqewe, Jan~i}a, tel. 065/935-191.
065/528-247. Mijewam dvosoban stan u Bawaluci, Izdajem ili prodajem namje{tenu
ameri~ki plakar od pet m, cijena 1.700 Prodajem useqiv jednosoban stan, 45
ZAMJENA KM/m2, hitno, u Gunduli}evoj ulici, m2, prvi sprat, ul. Kosovke djevojke, ci-
1/1, za Zemun, Beograd, Novi Sad, tel. garsoweru, prvi sprat, u stambenoj
051/308-758. zgradi, Srpski Milanovac, tel. 328-
Mijewam ku}u i 1.800 m2, zemqe u tel. 065/636-545. jena 1.550 KM/m2, tel. 065/524-505.
Bratuncu, za odgovaraju}e u Kantonu Mijewam trosoban stan za jednosoban 220.
Prodajem dvosoban komforan stan 61 Prodajem trosoban stan 73 m2 useqiv uz dogovor, Borik, stan je u dobrom
Sarajevo, tel. 033/202-060; 061/827-590. m2, drugi sprat, saniran, hitno, povo- + ostava 6 m2, ul. Rajka Bosni}a, cijena Izdajem nov nenamje{ten stan od 40
stawu, zvati od 8 do 11 i od 15 do 21 ~as,
IZDAVAWE qno, mogu} dogovor, u Krfskoj ulici, 110.000 KM, hitno, tel. 065/524-505. tel. 051/253-614.
m2, novoizgra|ena zgrada, Borik, prvi
tel. 065/636-545. sprat, tel. 066/406-225.
Izdajem firmama ku}u u centru Stan 97 m2, visoko prizemqe, naseqe Mijewam u Bawaluci trosoban stan u
Bawaluke, ul. Vase Pelagi}a kod Raj- Prodajem stan, 48 m2, tre}i sprat Sunce, cijena 1.200 KM/m2 i gara`a 27 centru za mawi uz nadoknadu, tel.
Izdajem dva jednosobna stana, jedan
fazen banke, potrebna adaptacija koja (stan je saniran), ul. Cara Lazara - m2, tel. 051/217-585. 051/463-419.
namje{ten, jedan nenamje{ten, Prije-
ulazi u kiriju, tel. 387 65/513-897. Obili}evo, cijena 90.000 KM, tel. dor, Urije, kod dje~ijeg vrti}a i O[
Prodajem stan na Star~evici, 65 m2 Mijewam dvosoban stan, 47 m2, u “Petar Ko~i}“, tel. 065/377-932.
Izdajem namje{tenu ku}u kod Naprije- 065/935-191. ili mijewam za ve}i uz doplatu Br~kom, za Bawaluku, tel. 065/889-959.
dovog stadiona, porodi~nim i za- Prodajem ku}u u ulici Gavrila Prin- (Star~evica - Borik), zvati poslije 16 Izdajem jednosoban stan sa grijawem,
poslenim qudima, tel. 065/528-247; cipa (Obili}evo), tel. 065/601-772. ~asova, tel. 065/693-655. IZDAVAWE djelimi~no namje{ten u Obili}evu, ul.
065/972569. Prodajem jednosoban i dvosoban stan, Prodajem u novogradwi trosoban Izdajem trosoban stan sa centralnim Gavrila Principa, tel. 065/314-805.
Izdajem nenamje{ten jednosoban stan u tel. 065/497-846; 051/216-155. stan, 100 m2 i ~etvorosoban, 110 m2 (kod grijawem, tel. 065/841-595. Izdajem dvosoban namje{ten stan (60
ku}i, poseban ulaz, grijawe na drva, ul. Prodajem trosoban stan, 79 m2, drugi “Medicinske elektronike”) centar, ci- Izdajem namje{ten stan, poseban m2) parno grijawe, ul. Skendera Kulen-
Koste Jari}a na Star~evici, tel. 437- sprat, ul. Mi{e Stupara (kod “Akvane” jena povoqna, tel. 065/524-505. ulaz, sa centralnim grijawem, zvati ovi}a kod “Sindija 3”, tel. 065/870-484,
698; 065/514-837. - centar), komplet renoviran - povoqno, Prodajem jednosoban stan, 34 m2, u popodne, tel. 051/438-251; 065/174-145. 066/268-848.
Izdajem ku}u namje{tenu sa gara`om i tel. 065/524-505. prizemqu stambene zgrade u Gradi{ci, Izdajem nov prazan stan od 35 i 50 m2, Izdajem dvosoban stan bez cen-
lijepim dvori{tem kod Bawaluke, tel. Prodajem stan, 85 m2, u nasequ Sunca, ulica Kozarskih brigada G-1, tel. vlastito grijawe na plin, sanitarna tralnog grijawa, ul. Podgrme~ka -
051/215-158; 065/573-046. tel. 065/519-600. 065/663-787. voda na plin, klimatizovano, ulica Lau{, cijena 250 KM, vlasnik odsutan,
Prodajem dvosoban stan 45 m2 i 53 m2 Stojana Novakovi}a 12, tel. 387 65/534- tel. 065/538-509.
STANOVI Prodajem jednosoban stan 48 m2
Obili}evo, u blizini vrti}a, {kole, novogradwa (kod Medicinske elektron- 684. Izdajem jednoj ili dvjema osobama jed-
PRODAJA fakulteta, cijena 88.000 KM, zvati od ike) cijena povoqna, tel. 065/524-505. Izdajem namje{ten, dvosoban stan u nosoban namje{ten stan, tel. 051/315-
10 do 13 ~asova, tel. 065/663-000. Prodajem stan 40 m2 u Mejdanu (novo- zgradi - Ko~i}ev vijenac, tel. 387 530.
gradwa), tel. 065/601-772. 65/884-162. Izdajem stan, 74 m2, prizemqe ku}e,
Prodajem jednosoban stan, prvi sprat, Prodajem u Bawaluci stan, 62 m2 + 30
40 m2, kompletno opremqen, prije m2 ostave, {iri centar, prizemqe, ci- Prodajem nov useqiv trosoban stan, Izdajem zaposlenom samcu, na- poseban ulaz, novogradwa, nenamje{ten,
Venecije mosta, tel. 065/685-800. jena 70.000 evra, tel. 065/698-012. 77 m2, drugi sprat, lift, dva balkona, mje{ten, mawi stan u ku}i, naseqe ul. Novaka Piva{evi}a 30 A, kod
Prodajem dvosoban stan u Novoj Prodajem polovinu nedovr{enog du- dva WC-a, kod Rebrova~ke crkve, tel. Ko~i}ev vijenac, kod medicinske “Eliosa”, tel. 065/075-500.
065/404-424. {kole, ima centralno grijawe, tel. 387 Izdajem dvosoban polunamje{ten stan
varo{i preko puta {kole, 58 m2, drugi pleksa P+I+II+P, 220 m2 korisnog 66/265-127.
sprat, tel. 065/685-800. prostora, 215 m2 placa, uredni papiri, Prodajem dva dvosobna stana u Mej- ul. J. Ra{kovi}a 110, tel. 065/338-857.
138,00 KM, tel. 065/011-065. danu, ul. Carice Milice, povoqno, tel. Izdajem jednosoban stan sa cenral- Izdajem polunamje{tenu garsoweru
Prodajem ili mijewam za Bawaluku dva nim grijawem, komunalije ura~unate u
dvosobna stana, 40 kvadrata u Budvi. Os- Prodajem dvosoban stan, 48 m2 ili 065/939-969. zaposlenim djevojkama u privatnoj
cijenu, cijena 400 KM, tel. 065/525- ku}i, ul. Stepe Stapanovi}a 210, tel.
tali uslovi po dogovoru, tel. 387 65/400- mijewam za mawi uz doplatu, tel. Prodajem stan 54 m2 u centru grada 796.
458. 066/369-864. kod [oping centra, na drugom spratu, 051/429-662.
balkon + podrum 12 m2, zvati od 8 do 16 Izdajem dvosoban namje{ten stan u Izdajem jednosoban mawi stan,
Prodajem jednosoban stan u centru Prodajem ~etvorosoban stan, 107 m2, zgradi za ~etiri djevojke, le`aj 130
Lakta{a, tel. 387 65/622-173. drugi sprat, ul. Majke Kne`opoqke 1, ~asova, tel. 066/357-709. namje{ten, odmah useqiv, poseban ulaz,
KM, Obili}evo, uslovi odli~ni, parking, ostalo po dogovoru, samo
Prodajem nov stan od 34 i 50 m 2. ima lift, Bawaluka, tel. 051/251-342; Prodajem dva stana, useqivi, u centru Bawaluka, tel. 065/297-651.
Vlastito grijawe na plin, klimatizo- 066/243-894. grada, vel. 82, 61 m2, cijena po dogovoru, ozbiqne ponude, tel. 051/355-671.
papiri 1/1, tel. 065/986-453, 063/995- Izdajem trosoban stan u potkrovqu, u Izdajem zaposlenim `enama ili stu-
vano, izolacija deset cm, ul. Stojana No- Prodajem ili mijewam stan u ulici Jasimira Mal~i}a 3 kod auto-
vakovi}a 12, tel. 387 65/534-684. Gradi{ci na Sewaku, 61 m2, za jed- 968. dentkiwama dvosoban namje{ten stan,
{kole “Volan”, tel. 065/566-181.
Prodajem stanove u ^elincu od 32 m2. nosoban u Bawaluci, tel. 065/689-814. Prodajem ili mijewam za ve}i kom- naseqe Rosuqe, tel. 066/628-337; 312-
foran dvosoban stan, 61 m2, u centru, Izdajem jednoiposoban stan na 181.
Nova gradwa, useqivi, tel. 051/551-332; Prodajem jednosoban stan 40 m2, ul. Star~evici, namje{ten, cijena 300 KM
387 65/332-828. Kozarska br. 6, kod “Glasa”, stan je ren- stan je kompletno renoviran i luksuzno Izdajem stan, garsowere, sobe i le`aj
opremqen, tel. 051/316-692; 065/513-838. + re`ije, tel. 065/478-885.
Prodajem stan u H. Novom 27 m2, oviran, cijena 72.000 KM, tel. 065/849- u sobi sa djevojkom, namje{teno, ima
556. Prodajem dvosoban stan 62 m2 na Izdajem dvoiposoban namje{ten stan grijawe, tel. 065/636-195; 051/212-691.
ukwi`en, 38.000 evra, tel. 387 66/655-508 na Lau{u, ul. Filipa Kqaji}a, tel.
i 00381669074883. Star~evici, prvi sprat, tel. 065/416- Izdajem jednosoban stan, djelimi~no
Prodajem jednosoban stan 48 m2, 580. 065/497-846; 051/216-155.
Prodajem garsoweru, 21 m2, prvi sprat Obili}evo, ul. Sr|e Zlopogle|e, bliz- namje{ten, poseban ulaz, centralno
ina vrti}a, {kole, fakulteta, cijena Prodajem stan 35 m2 na Petri}evcu, Izdajem namje{ten sprat ku}e grijawe, ul. Rade Marjanca 11, tel.
u Dubici, strogi centar, mo`e i zamjena (dvosoban stan) kod Klini~kog centra
za Bawaluku, tel. 065/685-800. 90.000 KM, tel. 065/686-991. `ute zgrade, visoko prizemqe, hitno, 051/218-175.
zvati od 8 do 16 ~asova, tel. 066/357-709. Paprikovac, tel. 065/577-639; 051/302-
Prodajem ili mijewam garsoweru u Prodajem ili mijewam za Bawaluku 770. Izdajem garsoweru i jednosoban stan
strogom centru Sarajeva za Bawaluku, namje{ten stan od 46 m2 u Herceg Prodajem jednosoban stan, 37 m2, prvi na Lau{u kod “Sirana”, tel. 065/776-
sprat, naseqe A. Jaki}a, tel. 065/698- Izdajem djevojkama ili samcima 160.
tel. 065/589-171. Novom, tel. 065/969-934; 065/561-274. namje{ten jednosoban stan sa gri-
012. Izdajem stan sa centralnim grijawem
Prodajem jednosoban stan 38 m2 , Borik, Prodajem jednosoban stan 39 m2, sedmi jawem, bli`e centru, tel. 051/351-680;
Korduna{ka 8, visoko prizemqe, sprat, u Boriku, renoviran, tel. Prodajem nov dvosoban stan 48 m2 i 065/450-544. , Bawaluka, tel. 280-441.
Bawaluka, tel. 065/682-818. 066/913-106. dvoiposoban 51 m2, `ute zgrade, useqiv, Izdajem dvoiposoban namje{ten stan
cijena 1.750 KM/m2 sa PDV-om, tel. Izdajem namje{ten dvosoban stan u
Prodajem dvosoban stan 57 m2, u Prodajem totalno sre|en stan od 100 ulici Stevana Bulaji}a u Obili}evu, u blizini Klini~kog centra na Pa-
065/524-505. prikovcu, tel. 065/577-639.
Bara}ima kod Mrkowi} Grada, voda, m2 u Aleji Svetog Save, tel. 065/939- Bawaluka, tel. 065/442-242; 051/454-057.
struja, asfalt, tel. 051/586-618. 969. Prodajem dvosoban stan 48 m2, prvi Izdajem jednosoban nenamje{ten stan
sprat, ul. Carice Milice 48, tel. Izdajem dvosoban nenamje{ten stan
Prodajem u Boriku renoviran jed- Prodajem jednosoban stan, 45 m2, u ul. Carice Milice, Obili}evo, tel. na Star~evici, tel. 065/350-615,
065/920-897. 051/439-907.
nosoban stan, 40 m2, povoqno, tel. Krfskoj ulici u Obili}evu, tel. 065/363-153.
065/785-526. 065/939-969. Prodajem dvosoban stan, 47 m2, kod Izdajem namje{ten dvosoban stan, na
Poqoprivredne {kole, prvi sprat, Izdajem polunamje{ten stan u ul. Jo-
Prodajem nov stan 66 m2, prvi sprat, na Prodajem dvosoban stan u centru vana Ra{kovi}a 110, tel. 065/833-758. spratu, kupatilo, poseban ulaz, stan
1.800 KM/m2, tel. 065/562-426.
Star~evici, ulica Sime Miqu{a, tel. Bawaluke ul. Milana Tepi}a, 57 m2, slobodan od 1.2.2011, blizina OBI-ja,
Prodajem nov useqiv jednosoban 37 m2 Izdajem dvosoban nenamje{ten stan, tel. 051/385-502.
065/526-714. drugi sprat, ima balkon, ostavu i u do- prizemqe ku}e, na du`i period, ul.
brom stawu, hitno, tel. 065/672-496. i dvosoban 55 m2, u ul. Kara|or|eva, tel.
Prodajem garsoweru od 30 m2 u iz- 065/524-505. Jasimira Mal~i}a 16, kirija 220 KM, Izdajem ozbiqnim i zaposlenim os-
gradwi, useqiva u martu 2011, 57.000 KM, Prodajem dvosoban komforan stan 57 tel. 051/507-012: 065/816-173. obama namje{ten stan, nova zgrada 52
m2, ul. @ivojina Mi{i}a 43, ili mije- Prodajem stan na Star~evici 33 m2, 2
m , tel. 065/635-030.
tel. 065/562-426. ~etvrti sprat, renoviran, hitno, tel. Izdajem jednosoban namje{ten stan sa
wam za mawi uz doplatu do 35 m2 Borik centralnim grijawem na Petri}evcu u Izdajem jednosoban stan jednoj ili
Prodajem dva dvosobna stana u iz- 066/357-709.
gradwi od 44 i 56 m2, po 1.650 KM sa ili Nova varo{, tel. 065/419-294. ku}i, tel. 051/355-830. dvjema u~enicama ili studentkiwama u
Prodajem jednoiposoban stan 48 m2, Prodajem stan u Boriku - Bawaluka, nasequ P. Preradovi}a, tel. 065/530-
PDV-om, tel. 065/562-426. 56 m2, prvi sprat, uredni papiri, 1.800 Izdajem dvosoban namje{ten stan kod
Bulevar cara Du{ana, Bawaluka, tel. 030.
Prodajem nove gotove stanove od 42, 44,
065/569-294. KM/m2, tel. 065/011-065. “Krajinalijeka” u Lazarevu, ul. Save
46, 51, 64 i 66 m2 na atraktivnoj lokaciji, Tekelije 15 i soba sa kupatilom na Izdajem studentima stan kod Zelenog
tel. 065/562-426. Prodajem ve}i stan ili mijewam za istoj adresi, tel. 066/143-576. mosta, tel. 066/268-848.
dva mawa u centru grada, naseqe Penta- Prodajem {est godina star su- Izdajem jednosoban nenamje{ten
Prodajem nove stanove u apartmanima perfunkcionalan dvosoban stan Izdajem povoqno jednosoban ne-
gon, preko puta “Sanrema”, tel. 066/285- namje{ten stan u nasequ Petri}evac, stan, ul. Bra}e Ma`ar i majke Marije
kod restorana “Marko Polo” od 48, 50, 56 m2. Deset minuta pje{ice od
63, 68, 72, 73, 81, 90, 108, 111 i 130 m2, ci- 530. tel. 065/585-883. 16, tel. 065/560-398; 065/612-551.
“Boske” prije “Glasa Srpske”.
jena po dogovoru, tel. 065/562-426. Prodajem stan u ul. \ure \akovi}a, Ukwi`en 1/1 vlasnik, cijena Izdajem polunamje{ten jednosoban Izdajem trosoban namje{ten stan u
Hiseta, 52 m2, prvi sprat, zvati od osam Rosuqama, tel. 066/235-816.
Prodajem ~etvorosoban stan 76 m2,
do 16 ~asova, tel. 066/235-816. 2.050 KM/m2 ili 58.000 evra, tel. stan u Rosuqama, cijena 200 KM, tel.
drugi sprat, sa dva luksuzno opremqena 066/516-585 8157 M. 065/547-880. Izdajem stan i poslovni prostor sa
kupatila, ~etiri sobe i dva balkona, ul. Prodajem trosoban stan 80 m2 ul. Izdajem poslovnim qudima i stranim centralnim grijawem, namje{ten u
Desanke Maksimovi}, tel. 065/562-426. Novice Cerovi}a 13 Borik, cijena po organizacijama dvosoban stan, potpuno Slatini, povoqno, tel. 065/973-635.
Prodajem ~etiri dvosobna stana, novo- dogovoru, tel. 051/251-226. Prodajem stan 40 m2, Prijedor, cen- namje{ten, u novoj gradwi u centru Izdajem trosoban stan na spratu,
gradwa, odmah useqivi, od 48, 52, 53 i 64 Prodajem stan 46 m2 u Rosuqama, prvi tar, renoviran, tel. 066/210-172. grada, 700 KM, tel. 065/705-460. namje{ten, stan se nalazi u blizini
2
m , cijena 1.500 KM + PDV, tel. 065/562- sprat, dobro grijawe, tel. 065/966-808; Prodajem garsoweru 23 m2, Herceg Izdajem jednosoban namje{ten mawi OBI-ja, poseban ulaz, tel. 051/385-502.
426. 051/318-739. Novi, Topola 2 ili mijewam za stan sa parking mjestom, poseban ulaz, Zaposlenim licima izdajem jed-
Prodajem tri mawa stana, Borik, Beograd, tel. 051/211-585; 065/870-004. ulica Marka Miqanova 1, Lazarevo, nosoban namje{ten stan, odmah useqiv,
Prodajem trosoban stan u Boriku, ima
dva lifta, hitno i povoqno, tel. 065/636- Star~evica, centar, povoqno, tel. Prodajem dva stana, useqivi, u centru ogranak ul. Ivana Gorana Kova~i}a kod parking za automobile, poseban ulaz,
545. 065/939-969. grada, vel. 82 m2 i 61 m2, cijena po do- broja 177, tel. 065/096-490; 051/380-940. ostalo po dogovoru, tel. 066/535-773.
38 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI

Izdajem prazan dvosoban stan, 200 KM, Du{ana, 18 m2, pogodno za kancelariju Prodajem plac 1.000 m2 u Jaru`anima, crkve u Motikama 6,5 km od centra pre{la 72.000 km, plava, metalik,
ul. Q. Mrkowi}a 8, Bawaluka, tel. ili trgovinu, tel. 065/685-800. kilometar udaqen od Slatine, struja, grada, tel. 065/961-201. drugi vlasnik, alu. felge, kao nova,
051/355-960. Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelari- voda na placu, tel. 065/771-010. cijena po dogovoru, sport oprema, tel.
Izdajem dvosoban polunamje{ten stan, jskog prostora u Bawaluci: centar, Prodajem dva placa od 460 m2 i 470 m2 SOBE 065/633-378.
poseban ulaz, Put srpskih branilaca {est parkinga, klima, alarm, cen- u Prije~anima u blizini {kole, cijena IZDAVAWE Prodajem “mercedes” benzin ml 400
125, Zalu`ani, tel. 051/385-934. tralno, upotrebna dozvola, tel. 387 20 KM/m2, tel. 051/428-008; 065/351-000. CDI godina proizvodwe 2002., 25.000
Izdajem dvjema studentkiwama 65/666-435. Prodajem 11 dunuma zemqe u Malom Izdajem dvokrevetnu sobu studentki- KM, tel. 065/418-630.
namje{tenu garsoweru u Novoj varo{i Izdajem halu u Lakta{ima, 2,5 km Bla{ku, 800 m od bawe Slatina, tel. wama, poseban ulaz, sa kuhiwom i ku- Prodajem “audi A8”, 2003, benzin,
kod zgrade Vlade, centr. grijawe, poseban prema Srpcu, kompletna infrastruk- 065/526-679. patilom, centralno grijawe, centar povoqno, tel. 065/631-613.
ulaz, zvati od 7 do 15, tel. 065/406-556. tura, ulaz za {lepera u halu, {iroki Prodajem placeve povr{ine 763, 1.500 grada, tel. 387 65/585-524. Prodajem “ ford sijera” 1,6 benzin,
Izdajem jednosoban namje{ten ili ne- prilaz, tel. 387 65/513-897 i 051/532-022. i 1.800 m2 u Kuqanima, put, voda, struja, Izdajem dvokrevetnu sobu u Boriku '86. god., registrovan do 03/11, 1.500
namje{ten stan, poseban ulaz, tel. Izdajem kancelarijski prostor, 46 cijena deset KM/m2, tel. 051/437-934; upotreba kuhiwe, kupatila, kablovska, KM, tel. 065/253-370.
066/545-653. m2, centralno grijawe, klima, alarm, 065/763-941. tel. 065/670-587. Prodajem motor 1,8 “golf 3”, s kli-
Izdajem studentima ili zaposlenoj parking, preko puta parka “Mladen Prodajem plac 600 m2 sa urbanis- Izdajem namje{tenu sobu djevojci, mom, 91. g.p., benzin, tel. 065/391-383.
`enskoj osobi namje{tenu garsoweru u Stojanovi}“, povoqno, tel. 387 65/621- ti~kom dozvolom u nasequ ^esma, tel. centar, povoqno, zvati od 11 do 19
248. Prodajem "pe`o 306", 1.6 benzin, 1996.
centru, cijena 300 KM + re`ije, tel. 051/307-544. ~asova, tel. 051/216-375. godi{te, registrovan do kraja juna,
065/788-215. Izdajem kancelarije, namje{teno, tel. Prodajem plac 1.000 m2 u Krminama ura|en veliki servis, tel. 065/456-108.
Izdajem dvokrevetnu sobu, studentki-
Izdajem jednosoban namje{ten stan, 065/631-613. pod borovima i plac 1.900 m2 u Velikom wama, sve pogodnosti za stanovawe Prodajem “golf 1”, g. p. '81, reg-
odmah useqiv, parking za auto, poseban Izdajem poslovni prostor 22 m2 za sve Bla{ku, hitno i povoqno, tel. 065/636- nalazi se blizu gradskog mosta kraj Vr- istrovan do 18.5.2011, cijena 1.200 KM
ulaz, ostalo po dogovoru, Bawaluka, tel. namjene upotrebna dozvola, Kara|or- 545. basa, tel. 065/544-189. i “kadet suza”, '87. dizel. registrovan
066/535-773. |eva 445, Bawaluka, tel. 282-106; Prodajem seosko imawe u Aleksan- do 15.10.2011, cijena 1.800 KM, tel.
Izdajem dva le`aja studentima,
Izdajem jednosoban stan, namje{teno, a 065/635-449. drovcu kod Lakta{a, vlasnik 1/1, tel. Borik, Korduna{ka 16, sa centralnim 066/944-700.
mo`e i soba sa dva kreveta, ul. Jovice Izdajem novosagra|eni poslovni 065/687-409. grijawem, zvati od osam do 20 ~asova, Prodajem “mercedes” 123-240, godina
Savinovi}a 103 A, tel. 051/355-552. prostor od ukupno 135 m2 u Novoj Prodajem dva dunuma zemqe u tel. 051/253-614. proizvodwe 1983. motor odli~an, reg.
POTRA@WA varo{i (4 kancelarije i ~ajna kuhiwa) Motikama, vi{e Pilane, hitno, 800 m Izdajem dvokrevetnu sobu u Boriku, istekla, potrebni mawi radovi na
na spratu i poslovni prostor pogodan od glavog puta, tel. 065/669-730. tel. 065/594-870, 065/655-437. karoseriji, cijena 1.650 KM, tel.
Hitno potrebna garsowera ili mawi za apoteku ili prodavnicu u prizemqu,
jednosoban stan u u`em centru za Prodajem povoqno placeve u 065/691-884.
40 m2, tel. 065/526-335; 065/275-339. Izdajem namje{tenu sobu, ul. Zore
poslovnu djevojku, internet - obavezno, Bawaluci i okolini, tel. 065/939-969. Kova~evi} br. 14, tel. 051/355-935. Prodajem traktor “ferguson” 533 i
tel. 065/710-543. Izdajem u Bawaluci u Boriku lokal prikolicu, tel. 065/450-548.
18,5 m2, ul. Rade Vrawe{evi} 25, za sve Prodajem povoqno plac u Motikama, Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama,
POSLOVNI namjene, upotrebna dozvola, PTT, cg, blizu crkve, tel. 065/939-969. poseban ulaz, grijawe, centar grada, Prodajem “opel kadet” 1,6 dizel, g.p.
PROSTORI parking, kablovska, klima, tel. 065/525- Prodajem plac u Karanovcu, uz Vrbas, Du{ka Ko{~ice 2, tel. 051/212-764; 87, povoqno, tel. 066/641-405.
436. 623 m2, tel. 065/978-775. 065/561-328. Prodajem “ford” 1.8 D, karavan, reg-
PRODAJA Izdajem poslovni prostor od 80 m2, Prodajem plac sa podumentom i 3,5 Izdajem namje{tenu sobu u Boriku dv- istrovan do 6/2011, u dobrom stawu, ci-
Prodajem poslovni prostor (Zanatski ulica Stepe Stepanovi}a - Bawaluka, dunuma zemqe blizu Kla{nica, cijena jema u~enicama, bez prisustva vlasnika jena 4.100 KM, tel. 065/573-551.
centar Star~evica), 30 m2, dva izloga, tel. 065/707-190. povoqna, tel. 00381/62-593-027. stana, tel. 065/337-843. Prodajem ili mijewam “pasata” g.p.
tel. 065/685-800. Izdajem poslovni prostor 30 m2, ul. Prodajem plac 1.000 m2, 1/1, sa dva Izdajem studentu mu{karcu slobodan 2006. 1.9 TDI, dizel, u odli~nom stawu.
Izdajem ili prodajem poslovni pros- Nikole Pa{i}a 45, Bawaluka, tel. monta`na objekta, zelena ograda, vo}e, le`aj u dvokrevetnoj sobi u Boriku, U ra~un uzimam automobil sredwe
tor u Novoj varo{i, pogodan za razne dje- 051/454-525; 065/477-421. komunalije, dozvoqena gradwa dva ob- tel. 051/255-425. klase, tel. 065/403-491.
latnosti, povr{ine 140 m2, tel. Povoqno izdajem poslovni prostor, jekta, plac se nalazi 400 m od bazena Iznajmqujem sobu `enskoj osobi u Prodajem “reno senik”, kraj 2002,
065/527-849. 72 m2, sa upotrebnom dozvolom za ordi- Lakta{i, tel. 051/251-226. ku}i u blizini carinarnice na Pred- klima, centralna brava, bord kom-
Prodajem opremqenu pekaru, povoqno, nacije ili kancelarije, ul. Jovana Prodajem plac u Jablanu gorwem, gra|u, tel. 066/717-305. pjuter, cijena 5.000 evra, tel. 065/793-
tel. 065/631-613. Ra{kovi}a 7, tel. 051/303-722; 065/367- 3.700 m2 cijena 17.000 KM, tel. 065/811- Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama u 992.
Prodajem ili izdajem halu, povoqno, 413. 058. blizini Gimnazije, poseban ulaz, cen- Prodajem "VW kombi LT 28", 1999. g.
tel. 065/631-613. Izdajem poslovni prostor 45 m2 u Prodajem dva placa u [argovcu od tralno grijawe, tel. 065/228-840; 2,5 SDI, u odli~nom stawu, boja bijela,
centru grada. Obezbije|en parking 560 i 940 m2, vlasni{tvo 1/1, dozvoqena 051/211-892. tel. 066/512-934.
Prodajem vi{enamjenski objekat
veli~ine 13,5x8,5 m2 na placu od 1.000 m2 prostor,, tel. 051/309-723; 065/981-655. gradwa, tel. 051/388-094; 066/252-990. Izdajem studentkiwama sobu sa gri- DIJELOVI I OPREMA
ili mijewam za mawi stan, Milosavci Izdajem kozmeti~ki salon na Hani- Prodajem zemqu 6,5 dunuma u Vakufu, jawem sa posebnim ulazom, tel. 065/546- Prodajem po ~etiri zimske gume za
kod Lakta{a, tel. 065/522-151. {tu, tel. 065/642-438. {est km od Aleksandrovca, cijena po 658. yip 16, 17, 18 coli, tel. 065/513-795.
Prodajem poslovni prostor u Izdajem poslovni prostor 70 m2, ul. dogovoru, tel. 051/253-641; 066/285-525. Izdajem krevet u dvokrevetnoj sobi Prodajem po ~etiri zimske gume za
Obili}evu (vrlo povoqno), tel. 065/601- Rade Marjanca 18, Paprikovac, tel. 215- Prodajem placeve u Velikom Bla{ku mu{karcima, poseban ulaz, upotreba terence 16, 17, 18 coli “mi{elin
772. 903. uz put Kla{nice - Slatina, tel. kuhiwe i kupatila, centralno grijawe, alpin”, tel. 065/513-795; 467-588.
065/768-652. tel. 065/228-840; 051/211-892.
Prodajem ili izdajem poslovni pros- Izdajem poslovni prostor u centru Prodajem dizel turbo motor za “fijat
tor 27 m2 u Novoj varo{i, tel. 065/525- Nove varo{i, tel. 065/604-488. Jablan, prodajem ~etiri dunuma Izdajem studentima mu{karcima dukato” kombi, godi{te 1993. i di-
010. zemqe, tel. 065/569-294. dvokrevetnu sobu u Boriku, preko puta jelove, tel. 065/666-233.
Izdajem poslovni prostor na kampusa i “Akvane”, tel. 051/350-735;
Prodajem poslovni prostor 175 m2 u Hani{tu, tel. 065/028-363. Prodajem 4000 m2 zemqe na ^oko- 066/834-204. Prodajem kanyu za “pe`o 206”,
Bawaluci iza Poliklinike, tel. 065/881- Izdajem 30 m2 kancelarijskog pros- rskim poqima papiri 1/1, kraj puta, za{tita od kra|e, nova, tel. 065/696-422.
644. tel. 065/178-581. Izdajem sobu sa dva le`aja, central-
tora, klima, alarm, telefon, parking nim grijawem i upotrebom kuhiwe dv- Prodajem servo letvu volana za "golf
Prodajem poslovni prostor, 52 m2, u ul. N. Pa{i}a 15, tel. 065/699-500. Prodajem plac sa podumentom i tri jema u~enicama, tel. 051/437-794; 3" i poluosovinu, tel. 065/391-383.
centru ^elinca, mo`e zamjena za mawi Izdajem lokal povr{ine 16 m2 u ul. dunuma zemqe u Kla{nicama, cijena 065/773-403. Prodajem komplet vu~nu kuku za trak-
stan u Bawaluci, tel. 065/636-473. Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a br. povoqna, tel. 0038162593027; 066/467- tor IMT 560 povoqno i jeftino, tel.
752. Izdajem sobu sa upotrebom kupatila,
Prodajem poslovni prostor od 45m2 33 (Hani{te), na glavnoj ulici, tel. kuhiwe i dnevnog boravka za dva stu- 065/669-730.
prizemqe u novoj poslovnoj zgradi na 066/253-490. Prodajem plac 470 m2 kod igrali{ta u denta, tel. 062/054-553. Auto-prikolica, aluminijumske
Malti, tel. 065/768-669. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Drago~aju, tel. 065/462-366. stranice, sa papirima, tel. 066/944-700.
Izdajem studentkiwama trokrevetnu
IZDAVAWE Bawaluci, Maslova~ka, eta`no gri- Paprikovac, ul. Jovana Ra{kovi}a, sobu sa centralnim grijawem u centru Prodajem ~etiri felge ~eli~ne, 15
Izdajem poslovni prostor 40 m2, u ul. jawe, cijena 350 KM, tel. 051/436-577; plac 350 m2, nedovr{ena dvori{na Bawaluke, tel. 065/986-453; 063/995-968. col BW traktor yondir 60-60, tel.
Bra}e Ma`ar i majke Marije, ugostite- 065/829-733. zgrada, 47 m2, suvlasni{tvo, tel. 065/391-383.
065/421-795. Izdajem sobu djevojci, upotreba
qski objekat, a mo`e i prodaja, tel. Izdajem poslovni prostor 30 m2 kuhiwe, kupatila, ku}a sa parnim gri- Prodajem auto-prikolicu od rost-
065/588-889. prizemqe. RK “Boska” (strogi centar), Prodajem 3.000 m2 zemqe u [u{wa- jawem u blizini carinarnice, tel. fraja sa originalnom ogradom i
tel. 065/524-505. rima 100 m od firme "Elim", tel. 051/316-776. cirkular sa trofaznim motorom, 5,5
065/034-932. KW, povoqno, tel. 065/784-849.
Izdaje se GARA@E Prodajem 35 dunuma {ume i 23 dunuma
Izdajem dvokrevetnu sobu sa central-
nim grijawem i upotrebom kuhiwe i Prodajem novu navigaciju, 45 evrop-
PRODAJA zemqe na Kr~maricama -Bawaluka., tel. kupatila, Borik, Rade Vrawe{evi}, skih dr`ava, srpski jezik, besplatno
065/623-554. tel. 066/898-247. osvje`avawe mapa, tel. 065/525-455.
kancelarijski Prodajem plac na moru 454 m2, cijena
Izdajem ili prodajem gara`u kod
MUP-a, tel. 065/497-846; 051/216-155. povoqna, papiri uredni, put, voda,
POTRA@WA MA[INE
prostor u centru Prodajem zidanu gara`u, 16,5 m2
struja, tel. 051/482-249; 065/032-930. Tra`im cimera u dvokrevetnoj sobi, I ALATI
tel. 051/350-735; 066/834-204.
kanal, struja, Milo{a Obili}a 56, Prodajem plac 1/1, Glamo~ani, povo- PRODAJA
grada, uz fizi~ko tel. 255-673, 065/895-971. qno, dozvoqena gradwa, tel. 065/696- MOTORNA Prodajem industrijske {iva}e
KUPOVINA
286. VOZILA ma{ine "singer", "durkop" i "necchi",
Prodajem vi{e placeva za izgradwu u
obezbje|ewe, Kupujem gara`u od 20 m 2 u vlas- Trnu, ul. Cara Du{ana br. 34, tel. PRODAJA rupi~arku "pffaf" i "durkop" i mini
ni{tvu, u u`em centru grada, tel. fiksirku, tel. 065/518-125.
066/284-363. Prodajem “ford eskort” karavan, 1.6
051/219-761; 066/493-221. kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., reg- Prodajem {trika}u dvorednu ma{inu
video-nadzor, Prodajem u ^esmi osam dunuma zemqe, "Silver - DEED", nova, povoqno, tel.
PLACEVI tel. 00385 99/574-8734. istrovan do decembra 2011. godine,
klima, servo, ABS, el. podiza~i air beg, 051/896-355; 065/259-468.
higijeni~arsku slu`bu Prodajem plac 350 m2 sa urbanis-
PRODAJA ti~kom dozvolom, Vrbawa, R. Petrovi}a,
tel. 065/528-238. Prodajem ma{inu za obradu drveta,
Prodajem autoprikolicu “sabatijer” izrada svih vrsta `qebova, brodskih
tel. 065/644-713. podova, lamperije, tel. 065/034-768.
i kantinu. Prodajem 800 m2 zemqe u Kuqanima, sa poklopcem, tel. 065/971-583 i
tel. 065/685-800. Prodajem 4.600 m2 zemqi{ta u Ja- 065/410-485. Motorna testera “stil” 039m i mo-
garama, na asfaltu, u predjelu zv. kula, torna testera “husvarna”, tel. 066/944-
Telefon 051/231-077, Prodajem ~etiri placa na Lau{u, tel. Prodajem kamion “mercedes 12-17”,
tel. 051/437-934. hladwa~a, tel 065/318-540. 700.
065/685-800.
Plac od 600 m2 u Herceg Novom - Prodajem “nisan patrol” 2003. g.p. Prodajem nove privredne i poqo-
zvati do 16 ~asova. Prodajem dva placa kod {kole u Podi, prodajem ili mijewam za stan u privredne ma{ine, mrvilice, {rotil-
Motikama od 500 i 1.100 m2, tel. Bawaluci uz dogovor, tel. 065/586-771.
pre{ao 50.000 km, registrovan godinu,
ice, cirkulare, hoblarice, ma{ine za
065/618-505 ili 00385 98/262-017. odli~an ili mijewam za poslovni
Prodajem plac u Drago~aju, tel. prostor u centru Bawaluke ili bli`e mqevewe svih vrsta vo}a i povr}a, i
Izdajem kancelarijski prostor 20 m2, u Prodajem plac u Kuqanima 540 051/462-587. uz moju doplatu, mo`e i stan, tel. 387 druge alatke za doma}instvo, tel.
“Ekvator” centru, na prvom spratu, tel. metara kvadratnih, 200 metara od 65/513-897. 051/532-426.
065/799-432. po{te, tel. 387 65/306-147. Prodajem gra|evinsku parcelu 820m2
sa dozvolom i zapo~etim objektom u Prodajem “sitroen ksara pikaso”, Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za
Lakta{i, izdajem poslovni prostor Prodajem plac 3.134 m2 u Novoj Drakuli}u, mogu}a zamjena za stan u 2002, pre{ao 220.000 km, dizel 2.0 HDI, metal “metalac” SB'26 profesional
160 m2, upotrebna dozvola, pogodno za Topoli, 200 m od glavnog puta iza ka- Bawaluci, tel. 065/760-546. registrovan do septembra, cijena MK-2, ispravna - kao nova, tel. 063/995-
skladi{te ili mawu proizvodwu, tel. toli~ke crkve, tel. 387 65/336-869. 11.300 KM, kontakt, tel. 387 65/920-729. 968, 065/986-453.
065/294-606; 051/532-250. Prodajem osam dunuma zemqe u Novoj
Prodajem mawe placeve i dva i po Topoli, papiri uredni 1/1, zvati od 15 Prodajem ili mijewam za jeftinije Prodajem ma{inu za nabacivawe glet
dunuma zemqe na po~etku Jakupovaca, do 20 ~asova, tel. 003855/2543601. "mercedes A klasa" 1,7, dizel 2001. g.p., mase i kre~ewe, hitno, cijena po dogov-
Izdajem poslovni prostor 50 blizu novog autoputa, povoqno, tel. tel. 065/528-247. oru, tel. 065/034-768.
066/467-752. Prodajem plac 850 m2 u centru
m2, Kara|or|eva 280, uz kafi}
“Soni”, tel. 065/672-130 8637. Prodajem plac od 600 m2 u Bawaluci,
No`i~kog kod Srpca, tel. 065/733-557. Prodajem “pasat”, 1.9 dizel TDI, '96. GRA\EVINARSTVO
godi{te, limuzina, crni metalik, tel.
PRODAJA
naseqe Tuwice 40 m od Prijedorske Prodajem vrlo povoqno parcelu za
vikendicu u ^arda~anima, 4km od 00381 64/66-85-155.
ceste, plac ima projektnu doku-
Izdajem poslovni prostor, 27 m2, u mentaciju, struju, vodu, {upa, asfalt, Kla{nica, asfalt, struja i voda, tel. Prodajem hladwak “golfa 3”, benz- Prodajem 50 m gumiranog kabla
Prijedoru, tel. 051/323-424. uli~nu rasvjetu, 50% upla}enih komu- 065/276-756. inac, sa klimom, tel. 065/391-383. 4x2,5mm idealno za dizalice kran i sl.,
Izdajem poslovni prostor Bulevar cara nalija, tel. 065/288-628. Prodajem plac 846m2 u blizini srpske Prodajem “opel astru” dizel 2003 g. tel. 065/009-207.
OGLASI GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 39

Prodajem sitni crijep biber 12.000


KM u super stawu, mo`e kompenzacija,
Iskusni ku}ni majstor obavqa sve
vrste ku}nih poslova, elektro, vodoin-
Majstor minuta radi sve vrste
retrovizora za autobuse, kamione i
Prodajem porodi~nu grobnicu ({es-
tica) u novom dijelu Rebrova~kog
KU]NI
tel. 065/597-514. stalacija, moleraj i ostalo vrlo kombi vozila, yipove, te kriva i grobqa, tel. 065/534-748. QUBIMCI
Prodajem armiranobetonske stubove, kvalitetno i profesionalno, tel. rezana ogledala sa ugradwom za Prodajem {est filmova po `eqi, PRODAJA
raznih du`ina za mre`u i bodqikavu 065/980-038. putni~ka kola, farovi i za “mer- ~etiri KM + gratis serije, crtani
cedes”, tel. 065/538-048. Prodajem doma}e ze~eve, cijena povo-
`icu, tel. 051/388-094; 066/252-990. Gradimo kamine, pecane i fontane, filmovi, dokumentarci, sport, tel. qna, tel. 387 65/668-978 i 051/381-851.
tel. 066/256-211. 065/498-429.
Prodajem staru ciglu, povoqno, tel.
066/641-405. Nastavnica matematike i fizike
RAZNA ROBA Prodajem 13 kilograma pretopqenog
Uz mawu nadoknadu dajem {tenad bi-
jele boje staru dva mjeseca, otac mal-
Prodajem 1100 komada crijepa u Debe- daje instrukcije u~enicima osnovne PRODAJA voska (~ist p~eliwi), tel. 066/679-527. tezer, majka sli~na mje{anac, tel.
qacima, tel. 066/412-652; 051/424-246. {kole, tel. 051/302-196. Prodajem betonsku grobnicu za 051/319-806.
Prodajem PVC i alu-stolariju, vrata, Ma{insko cijepawe drva hidra- Prodajem staklene prizme, dva ~etiri grobna mjesta u grobqu
prozori, gara`na vrata, povoqno i sve uli~nim cjepa~em, rad motornom pilom, paketa, 20 komada, tel. 065/197-142. Drakuli}, tel. 051/380-798. ZAPO[QAVAWE
po mjeri, tel. 065/304-422. tel. 065/345-604. Prodajem doma}u rakiju {qivu u Auto CD “soni”, 4,5 W, novo, sa
Prodajem staru ciglu za zidawe, tel. Vr{im usluge kucawa, {tampawa Bawaluci, donosim na probu, tel. san`erom, tel. 066/944-700.
062/752-598. kori~ewa, diplomskih, seminarskih i 066/829-204. Prodajem rakiju {qivu 20 gradi,
maturskih radova, cijena od 20 do 40 Francuz tra`i djevojku za ku}ne
Prodajem TA pe}, tel. 051/380-798. tel. 065/197-142. poslove, mogu}e stanovawe besplatno i
RA^UNARI KM, jako povoqno, tel. 065/971-550.
Prodajem kwige “Sukob civi- Prodajem sto za kompjuter sa stoli- plata po dogovoru, sve sa dogovorom,
Ku}ni majstor vodo i elektroradovi,
PRODAJA popravke i od{topavawe odvoda, os-
lizacija” od Hantigtona i “[ahovsku com, tel. 065/197-142. tel. 065/245-613.
tablu” od B`e`inskog, tel. 066/829- Prodajem kameni mlin na trofaznu Ako imate SSS ili vi{u {kolu,
talo, povoqno i kvalitetno, tel. 204.
Prodajem “Simensov” ra~unar sa pro- 065/882.511. struju, ru~ni rad, pre~nik 50 cm, tel. `elite dobru zaradu, napredak u kari-
gramom za trg. radwe, tel. 066/510-413. Prodajem rakiju {qivovicu staru 065/900-153. jeri uz pla}eno {kolovawe, li~nu neza-
Posjedujem licencu za nadzor i tri godine, ja~ine 18 gradi, zvati od visnost, nazovite i zaka`ite razgovor,
izvo|ewe poslova grijawa, ukqu~uju}i i Prodajem bukovinu za kosti{ta, tel.
MUZIKA plinsko. Dajem je na raspolagawe
18 do 20 ~asova, tel. 051/501-139. 051/380-798. tel. 066/247-277.
Prodajem elektromotor 11 KW, 1.400
PRODAJA izvo|a~ima radova ili investitorima,
obrtaja u minutu, tel. 429-003; 065/640-
Prodajem aparat koki~ar na plin, za
Atraktivna djevojka tra`i
tel. 065/706-149; 051/464-725. pravqewe kukuruznih kokica, sa
070. pomo}nim tezgicama na aparatu za sje- posao u butiku ili prodavnici,
Prodajem harmoniku 48 basova marke Nastavnik matematike i fizike daje
instrukcije u~enicima osnovne {kole. Prodajem kalup za betonske stubove, menke i grickalice, tel. 065/276-398. poznavawe rada na ra~unaru,
“delicia”, tel. 065/971-583. metalna plo~a, 11 kom. sa vibracijom tel. 066/195-798 8580.
Informacije i dogovor od 16 do 20 Prodajem pi{toq “broving” 7,65
Prodajem zvu~nike "Cat", tel. 066/237- ~asova, tel. 065/668-947. elektro, tel. 429-003; 065/640-070. povoqno, dobro o~uvan, tel. 065/316-413.
746. Prodajem betonske stubove za vino-
Dajem ~asove na harmonici i sinti- Prodajem pumpu za navodwavawe Tra`im kuvaricu ili kuvara za rad u
grade i ograde do tri m i ivi~wake za
FOTO sajzeru, na programu su narodne pjesme
i kola, Bawaluka, tel. 051/303-011. staze i kanali}e, tel. 051/429-063;
“tomos”, novu, nekori{}enu, sa korpom
i crijevom, 30% jeftinije, tel.
Wema~koj, tel. 063/905-120.
PRODAJA Pravim sve od `eqeza, ograde, nad-
065/646-070. 065/669-730. Tra`im posao, no}no ~i{}ewe
lokala, tel. 066/428-477.
stre{nice, stala`e, natkrivam Prodajem prijedorsku {qivu, 50 ste- Prodajem bicikl, skoro nov,
Prodajem ruski fotoaparat “lomo” ob- balkone, gara`na vrata, za{titne peni, odli~nog ukusa i arome za sve kvalitetan, kupqen u Francuskoj, ci- Zavr{ena SSS gimnazija i apsolvent
jektiv 4,5/75, format 6h6, tel. 066/129- re{etke itd., tel. 065/600-993. prilike, svadbe, kr{tewa, slave, jena 500 KM, tel. 066/928-455. na arhitekturi, mu{karac, ozbiqan,
558. ro|endane i ostalo, tel. 065/206-060. tra`im bilo kakav posao na podru~ju
Instrukcije i privatni ~asovi iz Prodajem pi{toq CZ 7,65 mm, kao Bawaluke radi finansirawa na
Prodajem ruski fotoaparat “lomo”, engleskog jezika, tel. 051/275-145. Prodajem hrastova ulazna vrata za nov, sa ne{to municije, iskqu~ivo
ku}u, {iroka 1,35 m, visoka 2,10 m i fakultetu, tel. 065/199-122.
objektiv 4,5/75, format 6x6, tel. 066/129- Dostava svega {to vam padne na pamet licima koja posjeduju dozvolu, tel.
558. `eqezna vrata {iroka metar i visoka 065/034-768. Tra`imo iskusnog konobara u
i popravke sitnih vodoinstalaterskih 2,40 m, kompletna, samo ugraditi, kafi}u na Hani{tu, tel. 065/250-893.
i elektri~nih kvarova u stanu, obavqa Prodajem {iva}u ma{inu, industri-
NAMJE[TAJ ozbiqan nezaposlen bravar, tel.
Bawaluka, tel. 065/206-060.
jska, pe} na uqe, novu, stonu bu{ilicu Tra`im osam lakirera za rad u
Prodajem ma{inu za {trikawe “to- lakirnici, zvati u toku radnog vre-
PRODAJA 066/641-487.
jota”, rad u vi{e boja, povoqno, tel.
i ku}icu za psa, tel. 065/430-148.
mena, od osam do 16 ~asova, tel. 065/770-
Dajem ~asove razredne nastave od 065/425-122. Prodajem povoqno mehani~ku pisa}u 771; 065/822-299; 051/584-153.
Prodajem kau~, skoro nov, cijena 200 prvog do petog razreda i engleski za ma{inu marke “olimpija”, elektri~nu
drugo polugodi{te, tel. 065/767-645. Prodajem ugaq za centralno grijawe, pisa}u ma{inu “olimpija Monika” - Djevojka, ekonomski tehni~ar, tra`i
KM, tel. 065/635-030. Banovi}i-Kreka sa prevozom, povoqno, posao u kancelariji, butiku ili pro-
Izvodim sve vrste masa`a i kinezit- 2MD portabl novu i “Brother Ah230”
Prodajem kau~, orman, el. {poret, tel. 065/894-241; 061/241-163. polovnu, tel. 065/417-581. dajnoj radwi. Poznavawe rada na
fri`ider, zamrziva~, ve{-ma{inu, bi- erapijskih procedura kod hroni~nih i ra~unaru i engleskog jezika, tel. 066/
degenerativnih stawa, tel. 066/268-938. Prodajem dje~ija kolica i stolicu za Prodajem tablete za smawivawe
cikl, pe} na drva, tel. 354-543. hrawewe bebe i elektri~nu grijalicu, 363-302.
Obuka za rad na ra~unarima za djecu i potro{we goriva za banzinske i dizel
Prodajem regal iz tri dijela, elek- cijena veoma povoqna, tel. 066/289- motore kod putni~kih i teretnih Potrebne {najderice i tri radnika
tri~ni {poret, pe} na drva, radio “kos- odrasle, tel. +38766996688. 253. za pripremu i tapacirawe elemenata za
vozila, efikasne u{tede do 30%
maj”, tel. 066/299-787. Nastavnica matematike i fizike Prodajem ~etvoro sobnih vrata za goriva, uputstvo za upotrebu, tel. namje{taj, tel. 051/584-614.
Prodajem dva polovna fri`idera, ci- daje instrukcije u~enicima osnovne i ku}u, sa {tokovima, pri vrhu staklo, 063/995-968. Kafe-baru u gradu potrebna konobar-
jena po komadu 50 KM, tel. 066/225-332. sredwe {kole, tel. 051/303-623; 065/438- polovno, cijena povoqna, tel. 065/206- ica, plata po dogovoru, tel. 065/237-113.
693. Prodajem povoqno dobro o~uvan
Prodajem novu turbo digitalnu neot- 060. po{toq “bereta”, kalibar 7,65 mm, tel. Hitno potrebna iskusna djevojka za
pakovanu rernu sa novim dodatnim di- [kola ra~unara “Giga computers” Prodajem pi{toq “italijanska 051/217-381. posao manikira u RK "Boska", tel.
jelovima, prevod na na{ jezik, tel. nudi sve vrste kurseva za rad na bereta 6”. Posjedujem dozvolu, tel. 066/444-676.
ra~unarima i polagawe sertifikata, Prodajem termoakumulacionu pe}
065/696-347. 065/083-641.
tel. 051/213-088; 065/520-223. “trojka”, zvati popodne, tel. 051/438- Ozbiqna `ena pedesetih godina
Prodajem o~uvane stvari iz jed- Prodajem lova~ku pu{ku, “zastava” 251; 065/174-145. ~uvala bi stariju `ensku osobu uz
nosobnog stana, sobne, kuhiwske, ku- Postavqam kerami~ke plo~ice i M-48, veoma povoqno, tel. 065/530-030. mogu}nost stanovawa sa istom, tel.
patilske, zvati od 10 do 13 ~asova, tel. radim sve vodoinstalacije, povoqno i Prodajem grobnicu betonsku sa dva,
Prodajem dva grobna mjesta u Perdu- tri i ~etiri mjesta, i nedovr{ene u 066/758-099.
065/663-000. kvalitetno, tel. 065/304-476.
vovom grobqu, tel. 065/577-795. pravoslavnom grobqu Borik, Bawa- Potrebna tri sardnika za rad u osig-
Prodajem {poret struja/plin marke Nastavnik engleskog jezika daje in- luka, tel. 066/494-024. urawu, obuka je obezbije|ena u toku rada
strukcije svim uzrastima, ~as deset Prodajem ma{ine za dejonizaciju
“Gorewe”, povoqno, tel. 051/437-310. vode, punionicu sokova i rostfrajni minimum SSS, tel. 065/932-539.
KM, tel. 066/129-558. Prodajem mini {tampa~ sa
Prodajem nove, neotpakovane kau~e. rakijski kotao, povoqno, tel. 065/068- adapterom mo`e i na baterije sa svim
Cijena 230 KM po komadu, tel. 065/433- Vr{im prevoz putnika i robe u 663; 065/297-493. kablovima, pogodno za trgovine i ugos- TURIZAM
063. Bawaluci i na podru~ju BiH, tel.
066/469-299.
Prodajem stari tokarski stroj i titeqske objekte, tel. 065/971-550. PONUDA
Prodajem dvosjed, ne rasklapa se, od bo~na stakla za kombi “folksvagen”, Prodajem grobnicu sa {est mjesta u
eko-ko`e, italijanski, cijena po dogov- Dajem instrukcije iz matematike os- tel. 065/666-233. Perduvovom grobqu, novi dio, tel.
oru, tel. 051/253-641; 066/285-525. novcima i sredwo{kolcima, tel. Turisti~ka agencija Hilandar orga-
Prodajem invalidska toaletna 051/251-226. nizuje pokloni~ko putovawe na Svetu
Prodajem {poret na drva, televizor u 066/656-211. kolica, nastavak iznad WC {oqe, tel. Prodajem tovqene sviwe, jeftino, goru i Hilandar 20.6.2011. godine sa
boji gold star., video-rekorder povoqno, Povoqno i kvalitetno radim sve 065/673-010. tel. 065/867-224. desetodnevnim boravkom u Paraliji.
tel. 051/463-419. vodoinstalacije, postavqam i Prodajem harmoniku, dugmetara, Uplata u {est rata, tel. 051/465/210,
popravqam stare, pro{topavam odvode Prodajem komplet pr`ionicu kafe
Prodajem kuhiwske elemente vitrinu, “pigini” model “convertor 55 B sen- kapaciteta 30 kg, kombinacija struja- 065/644-500.
uz garanciju, tel. 065/304-476.
300 kompleta spu`vice za slu{alice 1/6,
“bagat” {iva}u ma{inu, elekt-pedala i Dajem instrukcije iz matematike os-
ior C”, tel. 056/210-894; 065/600-352. plin, ili mijewam za automobil, ci- LI^NI
video rekorder, tel. 065/811-058. novcima i sredwo{kolcima, tel.
Prodajem vuneni tepih dimenzije
2,50h3,50 ili mijewam za vitrinu ili
jena 3.300,00 KM, tel. 065/629-350.
KONTAKTI
065/671-377. Prodajem pleksiglas staklo 60 h 72 5
Prodajem ugaonu garnituru eko-ko`a i komodu, tel. 065/696-734. mm debqine, providno, tel. 051/437-
vise}u kuhiwu, stara dvije godine, tel. Autoprevoznik vr{i usluge prevoza Prodajem dva stolwaka pre~nika 120 794; 065/773-403.
051/282-098; 065/702-931. robe kombi vozilom, tel. 065/034-768. Fin, ozbiqan mu{karac 32 godine
cm sa motivima {arganske osmice sa Prodajem dva kau~a, dvije foteqe, upoznao bi finu ozbiqnu damu za
Prodajem dvije ve{-ma{ine u Pu{tam muziku po ro|endanima, Mokre Gore, ru~ni rad, tel. 065/696- TA pe}, hrastovo bure za rakiju 85 l, povremene susrete uz dogovor, Bawa-
odli~nom stawu i magnet za dizawe svadbama, `urkama, vlastito ozvu~ewe, 347. jedan plasti~ni ormari} za kupatilo, luka, tel. 387 66/746-054.
plo~astog `eqeza do 1.500 kg, tel. cijena jako povoqna, tel. 065/971-550. {ah drveni, WC {oqu, umivaonik, tri
065/931-383. Prodajem punilicu - dozator za Mu{karac, 53 g., bez obaveza, upoznao
Elektri~ar povoqno mijewa dotra- kreme i masti, ul. Du{ka Ko{~ice 22, ~esme nove, crijevo sa tu{ baterijom bi `ensku osobu za dru`ewe, vezu, tel.
jalu opremu, postavqa nove i popravqa
USLUGE stare elektroinstalacije, tel. 065/418-
Bawaluka, tel. 065/526-532; 051/213-
177.
novo, tel. 051/216-358; 066/437-725. 387 66/281-086.
Prodajem lova~ku pu{ku oruzasa 16 Mu{karac, slobodan, tra`i `ensku
OSTALO 878. Prodajem betonsku grobnicu na Per- mm i lova~ki karabin 7,9 mm sa ured- osobu za upoznavawe i ozbiqnu vezu,
Dajem instrukcije iz wema~kog i srp- duvovom grobqu, tel. 065/633-377. nim papirima, tel. 065/235-838. tel. 387 66/453-039.
Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za skog jezika, tel. 065/346-613.
centralna grijawa, povoqno, tel. Radimo povoqno moleraj, rigips,
051/483-144 i 065/670-639. potkrovqa, tel. 065/035-990.
Vodoinstalater nudi usluge. Dajem
garanciju na obavqeni posao, tel.
051/211-763; 387 65/546-390.
Dajem instrukcije iz matematike i
fizike osnovcima i sredwo{kolicma,
povoqno, tel. 065/561-087.
KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Dajem instrukcije iz matematike os- Pravim metalne ograde, kapije, Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima),
novcima, tel. 051/311-576. gara`na vrata, nadstre{nice, zatvaram
Elektri~ar - ugradwa, zamjena au- balkone i ostalo od metala, tel. putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD,
tomatskih osigura~a, interfona,
grija~a, rasvjeta, indikatori, insta-
051/463-329; 066/257-534.
Dajem instrukcije iz engleskog jezika
Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka
lacije, gromobrani, dolazak i pregled osnovcima i sredwo{kolcima, tel. Tekst:
besplatni, Bawaluka, tel. 065/566-141. 065/235-403.
Povoqno dajem ~asove wema~kog jezika Dajem ~asove matematike u~enicima i
svim osnovcima i sredwo{kolcima, tel. studentima, vr{im pripreme za pri-
065/681-170. jemne ispite i takmi~ewa, tel. 051/465-
Popravqam okvire nao~ara svih vrsta, 553; 066/430-105.
brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save br. Profesor engleskog jezika daje
16, tel. 051/318-227. ~asove i instrukcije, prevodi tekstove
Rigips moleraj, renovirawe, povoqna i dokumenta, sudski tuma~, prevodilac, Telefon:
cijena, tel. 065/672-680. tel. 065/938-401.
40 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Ovih dana navr{ava se pet godina od kada nas je tragi~no napustio Dana 14. januara 2011. godine navr{avaju se dvije godine Tu`no sje}awe
od smrti drage nam na dragu baku i prabaku
na{ dobri prijateq i kolega

DESANKU
KREMENOVI]
Navr{ava {esta godina od tvoje
JELE smrti, ali tvoj lik i tvoje dobro
srce }e zauvijek ostati u nama.
(ro|. ]ekli}) Tvoja unuka Bojana i praunu~ad
Milana i Milan
ANTEQEVI] 8641 A-3 G
s tobom je oti{lo tvoje veliko srce u kojem je bilo mjesta za sve nas.
Suprug Blagoje sa djecom Dana 14.1.2011. godine
013557 A-8 E navr{ava se godina dana
od smrti na{eg dragog
Dana 17.1.2011. godine navr{ava se tu`na godina dana
od smrti na{eg dragog

SIMO MILE
BOJINOVI]A
BAJI] O`alo{}eni: brat Miomir,
DU[ANA KECMANA Nada i Sawa.
8620 A-3 G
U subotu, 15.1.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u
na Novom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Vje~naja pamjat
S qubavqu koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i, pos-
toji{ i traje{ kroz najqep{e uspomene koje bolno podsje}aju na tebe.
Volimo te.
Tvoji najmiliji: supruga Marija, k}erka Milkica i unuci Milan i
Du{ko 8610 A-8 M
Tvoju dobrotu pamti}emo dok smo `ivi.
Kolege sa Saobra}ajnog fakulteta iz Doboja In memoriam
Na{im roditeqima
MILI KAJKUTU
13.1.2004 - 13.1.2011.

Sje}aju}i se wegovog plemeni-


tog lika u molitvi Bogu,
B-5 UP prosimo rajsko naseqe za vo-
qenog tatu.
K}erka Vesna sa porodicom
Dana 14.1.2011. godine navr{ava se pet bolnih godina od smrti moga sina SLAVKO SEKA 8631 A-2 M
13.1.1984 - 13.1.2011. 2000-2011.
ARE@INA Tu`no sje}awe na dragu
Sa qubavqu,
Djeca 8606 A-7 M

Tu`no sje}awe na dragog In memoriam

MILKU RADI]
13.1.2009 - 13.1.2011.
ZLATKA MILEVA BRKI] @ivot je kratak a sje}awe
ZLATKA 13.1.1988 - 13.1.2011. vje~no.
Radno osobqe STR “Zora” S po{tovawem, tvoja porodica
- ZLAJE S po{tovawem,
Porodica 8632 A-1 M 8599 A-2 M
8640 A-1 M
GAJI]A
Tu`no sje}awe In memoriam Posqedwi pozdrav
na dragog te~u i zeta dragom prijatequ
Sine jedini, nikad ne}u prihvatiti da te nema. Nikad se majci nisi po`alio i kao junak si me
napustio.
Volim te, sine.
Pozivamo rodbinu i prijateqe da se odazovu 14.1.2011. godine u 11 ~asova.
Tvoja majka Dragica 8639 B-2 M

Dana 16.1.2011. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci


od smrti na{eg voqenog tate i supruga
MITRU BAJI]U
SAVO
GORANA od prijateqa Spasoje i Milke
(Qube) Kobas.
JAWI]A \EDOVAC 8644 A-1 G

Milana, Aco, Zorica, Darko, 13.1.2008 - 13.1.2011. Posqedwi pozdrav dragom ocu
Vera i Zdravko Vujanovi}
Porodica \edovac
8608 A-3 M A-3 GKD 01

Posqedwi pozdrav dragom ocu Posqedwi pozdrav dragom ocu

GORANA MITRU BAJI]U


JAWI]A od k}erke Nade, zeta Miodraga,
unuka [pire i unuke Mirele.
8644 A-1 G
U subotu, 15.1.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i za- MITRU BAJI]U MITRU BAJI]U
paliti svije}e.
Wegovi: Nata{a, Aqo{a i Biqa od k}erke Dragane, zeta Pere i od k}erke Tanaske, zeta Sa{e i
unuka Vuka. unuka Mihajla.
8608 B-2 M 8644 A-1 G 8644 A-1 G
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 41

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je dana 12.1.2011. godine,


u 83. godini `ivota, prestalo da kuca plemenito srce na{eg dragog supruga, oca, brata i djeda

MOMIRA
(Save)
BIJELI]A
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se na Gradskom grobqu u Prwavoru u petak, 14.1.2011. godine, u 14 ~asova.
O`alo{}eni: supruga Radojka, k}erka Zora, sinovi Radomir i Branimir, brat Petar, sestra Bo`ica, zet Danilo, snahe Pe-
tra i Rosa, unu~ad i ostala rodbina

B-7 UP
Dana 15.1.2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 12.1.2011. godine, Mojoj dragoj Seidi,
od smrti na{eg dragog u 82. godini `ivota, nakon kratke i te{ke bolesti preminuo na{ dragi koja je bila moja druga polovica du{e i moja suputnica 61 godinu
`elim vje~ni rahmet.

MILANA SAVO (Dane) VRAWE[


SEIDA
BALABANA 1928 - 2011.
SUBA[I]
Toga dana u 10.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Perduvo- Sahrana }e se obaviti 13.1.2011. godine u 14 ~asova na grobqu “Ogwena
vom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, Marija“ u Dowem Drakuli}u. 8.5.1929 - 11.1.2011.
prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Stoja, sin Nenad, k}erka Nada, bra}a Pero i
Tvoji najmiliji: k}erke Jelena i Mira, unuka Vawa i zet \ura| Petko, snaha Nedeqka, zetovi Du{an i Slobodan, unu~ad, praunu~ad, te Tvoj suprug Sakib
8646 A-8 G ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 8647 A-8 G 014804 A8 R
Tu`no sje}awe [esnaest godina tu`nog [esnaest godina tu`nog Tu`no sje}awe Najdra`a na{a tetka Vje~ni rahmet
na dragu snahu sje}awa na moju dragu sestru sje}awa na moju dragu sestru na na{u dragu na{oj dragoj kom{inici

SEIDA
RADOJKU RADOJKU RADOJKU RADOJKU
BOJINOVI] BOJINOVI] BOJINOVI] BOJINOVI] Nau~ila si nas {ta je merhamet
SEIDI
i {ta je dobrota. Zato smo te vo-
13.1.1995 - 13.1.2011. S qubavqu i ponosom te pomi- 13.1.1995 - 13.1.2011. qeli i voqe}emo te zauvijek. Stanari zgrade ulice Branka
wemo, a s tugom `ivimo bez Osta}e{ vje~no voqena i nezab- Berna, Zina i Adesuma Radi~evi}a broj 3
Djever Mirko sa porodicom tebe. oravqena u na{im srcima. S qubavqu i po{tovawem,
8636 A-2 M Tvoja sestra Gospava i zet Tvoja sestra Vinka sa porodi- Suprug Dragan, k}erka Dragana 014804 A-2 R 014805 A-2 R
Vinko com i sin Radovan
Tu`no sje}awe na dragu sestru 8630 A-3 M 8630 A-3 M 8624 A-3 M

RADOJKU
BOJINOVI]
Brat Rade sa porodicom
8633 A-1 M
42 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Verujem da sam imao neku vrstu kraktorajne krize, ali sam rekao sebi da
moram potpuno da se posvetim tenisu i svom ciqu, a to je zauzimawe
Sport prvog mesta na rang-listi.
Novak \okovi},
srpski teniser

Deveta etapa 32. relija Dakar u Ju`noj Americi

FOTO: AGENCIJE
Vrawe{ potpisao za Ruse
Fudbaler Ogwen Vrawe{ novi je ~lan ruskog dru-
goliga{a Krasnodara, a sa ruskim klubom je po-
tpisao troipogodi{wi ugovor. Samom Vrawe{u,
zagarantovana je suma od milion evra, a sigurno je
da }e od ovog transfera zaraditi i wegov mati~ni
klub bawalu~ki Borac.

Poraz ]iri}a
Srpski teniser Nikola ]iri} nije uspio da se
plasira u drugo kolo kvalifikacija za prvi ovo-
godi{wi Grend slem turnir Australijen openu po-
{to je u prvom kolu izgubio od {estog nosioca,
Amerikanca Rajana Svitinga, sa 6:4, 6:2 poslije 77
Karlos Sainc

Strita i Sainca
minuta igre.

Odbojka{ice Crvene zvezde pora`ene su od


Vakifgune{a u petom kolu L[, ali su ostale
najboqa ~etvrtoplasirana ekipa, ~ime je Amerikanac do prve etapne pobjede na ovogodi{wem izdawu relija u Argentini i
izborila mjesto u ^elenx rundi CEV Kupa.
U ~elenx rundu CEV Kupa plasirale su se dvi- ^ileu do{ao po{to je brzinac dug 235 kilometara, vo`en oko Kopijapa, pre{ao
je najslabije tre}eplasirane ekipe i dvije za 3:06:56 sata
najboqe ~etvrtoplasirane.
BUENOS AJRES - Ame- ni {ampion Siril Despre timskog kolege iz Folksva- @inijel de Vilije bio jo{
ri ka nac Yona Strit kod iz Francuske. ge na Na se ra Al-Ati ja ha sedam minuta daqe. Voza~ iz
Fudbalski klub Partizan bi poslije Stefa- motociklista i {panski Poslije devet etapa vo|- smawio za samo ne{to mawe Katara tako pet dana prije
na Savi}a mogao da anga`uje jo{ dva igra~a automobilista Karlos Sa- stvo u po ret ku re li ja kod od dva minuta. Al-Atijah je ciqa 32. Dakara ima za tri
BSK-a. Rije~ je o defanzivcu Branislavu inc ostvarili su najboqa motociklista dr`i [panac imao drugo vrijeme na deve- minuta boqe prolazno vri-
Milo{evi}u i igra~u sredine terena Deja- vre me na na de ve toj eta pi Mark Ko ma, ko ji ima pre - toj etapi, dok je tre}eplasi- je me od bra ni oca ti tu le u
nu Babi}u. 32. relija Dakar. dnost od osam mi nu ta u ra ni Ju `noa fri ka nac Argentini i ^ileu.
Ame ri ka nac je do prve odnosu na branioca titule
eta pne po bje de na ovo go - Derprea. Sagmajster
di{wem iz dawu re li ja u
Argentini i ^ileu do{ao AL-ATIJAH Srpski u~esnik relija Dakar, motociklista Gabor Sagmaj-
Foto dana po{to je brzinac dug 235 ki-
lometara, vo`en oko Kopija-
lider kod
automobilista
ster, devetu etapu, koja je vo`ena oko Kopijapa, zavr{io je
kao 68. Suboti~anin je 235 kilometara dugu deonicu komple-
pa, pre{ao za 3:06:56 sata na tirao poslije ~etiri sata, 17 minuta i 14 sekundi, {to je bi-
Jamahi. Drugo mjesto, sa za- Dan prije po{to je izgu- lo 70 minuta i 18 sekundi slabije vrijeme od Amerikanca
ostatkom od preko tri i po bio prvo mjesto u plasmanu Xona Strita, pobjednika etape. I pored 68. mjesta u etapi
sekunde, zauzeo je Belgija- Sa inc je tri jum fo vao na Sagmajster je u ukupnom poretku popravio plasman i sada se
nac Frans Ferhufen, dok je etapi u vremenu od 2:14:39 nalazi na 59. mjestu sa zaostatkom za Markom Komom od 14
tre}e vrijeme imao aktuel- sa ta, ali je vo| stvo svog sati, 28 minuta i 20 sekundi.

Sa Prosine~kim sti`emo "crno-bele"


Izuzetno je zadovoqstvo {to mi je trener `e mo mno go boqe. Ne mo gu da bu dem za do -
tako veliko fudbalsko ime. Robert Prosine- voqan kako sam igrao jesenas, izuzev u fini-
~ki je igrao je Zvezdi, Real Madridu i Barse- {u, odno sno u po sledwe tri, ~e ti ri
loni, pa je glupo tro{iti re~i. utakmice. Tek pred kraj sam, u{ao sam u pra-
Dolaskom novog trenera, kao i nekoliko vu formu Ne tra`im alibi, svi smo u istom
poja~awa, jasno je da su velika o~ekivawa na ko{u, me|utim, bio je problem {to sam letos
prole}e. Iskusni vezista Zvezde zna dobro nespreman do{ao. Sedam dana nisam treni-
{ta se tra`i u drugom delu sezone: rao, posle ~ega je odmah usledila prva uta-
Uvek su velika o~ekivawa od nas, zna se kmi ca. Sad }e bi ti, na dam, se dru ga ~i je.
Dejan {ta je ciq Zvezde, a to je osvajawe Kupa i Verujem da }u se dobro spremiti i da }u biti
Milovanovi}, prvenstva. Pet bodova nisu velika prednost, onaj pravi na prole}e.
a u Kupu nas o~ekuju dva duela sa najve}im ri- O povratku u Lans u ovom trenutku ne ra-
fudbaler valom. zmi{qam, a pozajmica mi isti~e za {est me-
Crvene zvezde Pet bo do va za os ta je mo za Par ti za nom, se ci. Pra tim {ta se de {a va, pro mewen je
ali oni nisu nedosti`ni. Bilo bi, zaista, trener, bore se za opstanak i o~ekujem da }e
preterano re}i na polovini trke da je sve go- se izvu}i. Narednih {est meseci, ipak, pri-
Uvek su velika tovo, jer ima jo{ mnogo utakmica. Nadam se oritet je Zvezda. Poku{a}emo da osvojimo
o~ekivawa od nas, zna da }emo uz pomo} novog trenera i navija~a duplu krunu, a posle toga }emo da vidimo. Sve
se {ta je ciq Zvezde, uspeti da stignemo #crno-bijele#. Koliko opcije su otvorene, ja sam spreman za svaki
Fudbaler Los An|eles Galaksija, Dejvid Bekam, na treningu a to je osvajawe Kupa sam mogao da pro~itam igra}emo druga~ije, dogovor. Samo da se sezona dobro zavr{i za
Totenhema. i prvenstva. kad se dobro pripremimo pokaza}emo da mo- Zvezdu.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 43

U [vedskoj danas po~iwe Svjetsko prvenstvo u rukometu (13 - 30. januar) Rekli su...
Ulrih Vilbek,

Doma}in i ^ile otvaraju selektor Danske


- Na{a kqu~na utakmi-
ca u gru pi bi }e pro tiv
Srbi je, a ne pro tiv
Reprezentacija Srbije premijernu utakmicu na turniru igra sutra nave~e, a prvi protivnik je Hrvat ske, ko ju sma tram
reprezentacija Al`ira protiv koje su “orlovi“ favoriti fa vo ri tom za svjet ski
na slov. Mi slim da }e
STOKHOLM - Utakmi- biqe`i pobjedu. Ipak, sele- Francuska imati te{ko-
com [vedska - ^ile ve~eras ktor Veselin Vukovi} poziva }a zbog izostanka Dani-
(20.15 ~a so va) po ~iwe 22. na oprez. je la Nar si sa. U
svjetsko prvenstvo za ruko- - Mi smo reprezentacija
polufinalu jo{ o~ekujem
meta{e na kojem }e se do 30. koja svakoga mo`e da dobije,
[paniju i Poqsku - re-
januara takmi~iti 24 naj- ali isto tako mo`e se desiti
kao je Vilbek.
boqe reprezentacije svijeta. da iz gu bi mo od obje kti vno
Me|u najboqim je i Srbi- slabijeg protivnika. Utakmi-
Vladimir Maksimov,
ja, drugi put uzastopno pod ca protiv Al`ira je vrlo va-
selektor Rusije
tim ime nom. “Or lo vi“ }e `na za nas, na ro ~i to sa
- Francuska je najboqa
igrati u C grupi u Malmeu sa psi ho lo {kog aspe kta. Po -
re pre zen ta ci ja, ne ma
Danskom, Hrvatskom, Rumuni- sledwe {to nam treba je kiks
sumwe. Po ka za li su to
jom, Al`irom i Australijom. na po~etku prvenstva - rekao
fran cus ki ru ko me ta {i
Stru~waci o~ekuju da }e je Vukovi}.
mno go pu ta posqedwih
ovo bi ti je dan od na ju - NA SVJETSKOM
zbudqivijih turnira, jer nema godina. Uz malo sre}e, uz
izrazitog favorita. Postoji
prvenstvu u~estvuju podr{ku navija~a i sudi-
~ak {est-sedam reprezentaci- 24 zemqe ja [vedska bi mogla da
ja koje ravnopravno konkuri- Za reprezentaciju Srbije se pla si ra u fi na le.
{u za me daqu, ali svo jim vrlo bitno je {to se oporavio [vedska ve} deset godi-
kva li te tom i re zul ta ti ma kapiten Mladen Bojinovi}, na ~eka vrhunski rezul-
posqedwih godina ipak se iz- pravi lider i ~ovjek koji se tat, jo{ od Johansonovih
dvajaju Hrvatska i Francuska. ne pla{i uzeti stvar u svoje vremena. I na kraju, ne-
Prvu uta kmi cu Srbi ja ruke onda kada je najpotrebni- moj mo za bo ra vi ti Po-
igra sutra (20.45) protiv Al- je. qsku - re kao je
`ira gdje ne bi trebalo da - Spremni smo i ostavi- Maksimov.
ima ve }ih pro ble ma da za - }emo posqedwi atom snage u
[vedskoj. Mo`emo ravnopra- Hajner Brand,
trener Wema~ke
Obe}avaju vno da se nosimo sa svim ri-
- Nar si sov izos ta nak
valima. Va`no je da na startu
borbu budemo pravi - rekao je Boji- sva ka ko je hen di kep za
- Danci su prakti~no pravi novi}. Reprezentativac Srbi- Francusku, ali oni ima-
doma}ini na{e grupe, jer je Dragan Marjanac je tako|e ju dovoqno vanserijskih
su pre tri meseca objavili optimista pred duel sa Al- ru ko me ta {a da se mo gu
da su kupili osam hiqada `ircima u kojem su “orlovi“ na da ti zla tnoj me daqi.
karata za na{ me~. [ved- izraziti favoriti: Po je di na ~no gle da ju }i,
ska, sa kojom se ukr{tamo, - Nekada uloga favorita fran cus kim igra ~i ma
igra}e pred svojim navija- mo`e da bude i te{ko breme, ne ma ra vnih, pri to me
~ima i verovatno imati po- ali se nadam da }emo je mi po se bno mi slim na naj -
dr{ku sudija, kako biva u opravdati. Najva`nije je zbog boqeg gol ma na svi je ta
na{em sportu. Ne}emo se atmosfere u ekipi da startu- Ti je ri ja Ome je ra. Ni je
optere}ivati takvim stva- jemo pobedom, a posle }e sve neva`no ni wihovo samo-
rima. Idemo utakmicu po biti mnogo lak{e. Dobi}emo pouzdawe i iskustvo koje
utakmicu. Bitno nam je da na samopouzdawu pred duele sa su stekli kroz pobjedni-
steknemo samopouzdawe i Dancima i Hrvatima. Mladen Bojinovi} (Srbija) FOTO: AGENCIJE ~ku seriju - zakqu~io je
da poverujemo da mo`emo Brand.
da tresnemo i te Dance, i Srbija deveti favorit Raspored utakmica u petak
Hrvate. Za{to da ne? Rani- Peter Gencel,
je smo se u startu zanosili Rukometna reprezentacija Srbije deveti je favorit Svjetskog Grupa A Grupa C biv{i {vedski golman
medaqama. Nismo ra- prvenstva u [vedskoj. To je procjena uglednog rukometnog saj- Francuska - Tunis 18.00 Hrvatska - Rumunija 18.00 - Prvak? Fran cus ka,
zmi{qali u tom pravcu. ta “Handball planet“, a u obja{wewu se ka`e da Srbija ima Wema~ka - Egipat 18.15 Danska - Australija 19.15 Hrvat ska ili Dan ska.
Voleo bih da narod na kra- vrhunske igra~e, ali ne i kontinuitet i iskustvo potrebno za [panija - Bahrein 20.15 Srbija - Al`ir 20.45 O~ekujem da }e svjetski
ju nema {ta da nam zameri. najve}e domete. Ina~e, prvi favorit prvenstva je Hrvatska, a Grupa B Grupa D naslov 2011. godine osvo-
Neka bude na meni, kao slijede Francuska, [panija, Poqska, [vedska, Island, Dan- Island - Ma|arska 17.00 J. Koreja - Argentina 18.15 ji ti Fran cus ka, Hrvat -
treneru, ali da momci po- ska, a ispred Srbije je Norve{ka. Zanimqivo da je podmla|e- Norve{ka - Japan 19.10 Poqska - Slova~ka 20.15 ska ili Danska - kratko
ginu na terenu. ni sastav Wema~ke tek 11. favorit prvenstva. Austrija - Brazil 21.30 je prokomentarisao Gen-
cel.
Rukometni magazin “Handball-Planet“ tipovao favorite SP David Barufet,
biv{i {panski golman
"Orlovi" na devetoj poziciji - Ako bih se morao izja-
sniti o favoritima pred-
stoje}eg prvenstva, onda bi
STOKHOLM - Jedan od kao glavne favorite za zla- ~e povrede Bertrana @ila i odradili bez gre{ke. Za Po- utakmice. to bile sqede}e reprezen-
na ju ti caj ni jih ru ko me tnih to vide Francuze, po “Han- Danijela Narcisa, a ne mo- qsku se ka`e da je na sceni Tek na pe tom mjes tu je tacije, ta~no navedenim re-
ma ga zi na na svi je tu “Han - dball-Planetu“ najve}e {anse `e se o~ekivati da Nikola jo{ uvijek velika generaci- prva skandinavska selekcija dom: Francuska, Hrvatska,
dball-Pla net“ svrstao je za titulu imaju Hrvati, pro- Ka ra ba ti} i @e rom Fer - ja, kojoj nedostaje pobjeda na i to je [ved ska. Do ma }in Poqska, Danska, [vedska,
Srbiju na deveto mjesto fa- tivnici Srbije u prvoj fa- nandez iznesu cijeli turnir. nekom od najzna~ajnijih tur- turnira napravio je tim za [panija i Wema~ka - re-
vo ri ta za osva jawe zla tne zi takmi~ewa. Izabranici Po sli je wih na lis ti su nira. O~ekuje se da Poqaci polufinale, a ima}e i veli- kao je Barufet.
medaqe na Svjetskom prven- Slavka Golu`e dobili su 28 [pan ci, ko ji su pri pre me i ove godine izgube kqu~ne ku podr{ku sa tribina - vje-
stvu u [vedskoj. od sto gla so va po sje ti la ca rovatno i sudija, isti~e se u Dragan [krbi},
Novinari ovog lista is- sajta, {to je za dva odsto vi- tekstu. Za Island na {estom biv{i rukometa{
ti ~u da “or lo vi“ u svo jim {e od “trikolora“ na dru- mjestu se ka`e da su nepre- Jugoslavije
re do vi ma ima ju ne ko li ko gom mjes tu. Kao naj ve }a dvidivi i da }e kqu~ni me~ - Sude}i prema velikim
vrhun skih igra ~a, ko ji ne snaga “kockastih“ isti~e se za po lu fi na le igra ti sa ta kmi ~ewima u posled-
~i ne tim. Is ti ~e se da su to {to su igra~i imali sjaj- [pa ni jom. Dan ska, ko ja je wih ne ko li ko go di na,
u~enici Veselina Vukovi}a ne sezone u svojim klubovi- tako|e sa Srbijom u grupi, odlu~io bih se za fran-
sposobni da pobijede svaku ma i {to selektor Golu`a je na sedmom mjestu favori- cusku reprezentaciju kao
re pre zen ta ci ju na svi je tu. ne ma ve }ih pro ble ma za ta. Norve{ka je osma. “Vi- fa vo ri ta za zla tnu me -
Kao najve}i problem srpske zdravqem igra~a. kin zi“ ra zmi{qaju o daqu, ali ipak o~ekujem
re pre zen ta ci je iz dva ja se HRVATI polufinalu, ali realno ne vrlo otvoren i neizves-
nedostatak kontinuiteta i po sje du ju kva li tet za pla - tan tur nir, na ko jem i
iskustva sa velikih takmi-
prvi, a Francuzi sman me |u ~e ti ri naj boqe
drugi druge reprezentacije mo-
~ewa za ozbiqniji rezultat. selekcije. Poslije Srbije, gu do naslova - kazao je
Za razliku od mnogih ru- Fran cus ku, ko ja je na slijede Ma|ari, Nijemci i [krbi}.
ko me tnih stru~waka, ko ji drugom mjestu favorita, mu- Bogdan Venta, selektor Poqske FOTO: ARHIVA Ju`na Koreja.
44 ~etvrtak, 13. januar 2010. GLAS SRPSKE

Sjajni nastupi mlade srpske teniserke u Sidneju

Bojana Jovanovski
u polufinalu
Pi{e:
Darko
PA[AGI]

Siroma{no
U ~etvrtfinalu Bojana Jovanovski bez velikih problema savladala Italijanku
tr`i{te Flaviju Peneta sa 6:4, 6:1
Iako zimski prelazni rok jo{ nije ni po~eo,
ve} sada je jasno da u wemu ne}e biti nekakvih SIDNEJ - Poslije tri
senzacionalnih transfera. Istina, ve}ina pre- uzastopne pobjede u kvali-
mi jer li ga {kih i klu bo va iz Prve li ge Re pu - fikacijama, koje su joj omo-
blike Srpske prodava}e i kupova}e fudbalere gu}ile u~e{}e na glavnom
od 17. ja nu ara do 14. fe bru ara, ali za ve }i nu turniru u Sidneju, srpska
wih ograni~avaju}i faktor bi}e novac. teniserka Bojana Jovanov-
Naime, ve} sada je jasno da je pred gotovo svim ski nas ta vi la je u is tom
klu bo vi ma u Srpskoj, ali i u BiH ne iz vje sno sti lu i po bje dom pro tiv
proqe}e kada su finansije u pitawu. Zato pos- Italijanke Flavije Peneta
toji velika neizvjesnost da li }e svi koji zapo- od 6:4, 6:1 ostvarila je naj-
~nu dru gi dio {am pi ona ta us pje ti da se ve}i uspjeh u karijeri - pla-
skromnim sredstvima izbore da ga zavr{e. sman u polufinale jednog
Uz sve to, ra zlog za {to ne }e bi ti sen za ci - VTA turnira.
onalnih transfera je i ~iwenica da se ve} du`e Bojana je ponovo demon-
vri je me na tr`i {tu ni je po ja vio ne ki mla di stri ra la odli ~an te nis i
igra~ koji bi privukao pa`wu ve}ine premijer- Italijanka nije imala {an-
liga{a ne samo BiH, ve} i klubova iz okolnih se. Jovanovski je rije{ila
ze maqa. Ugla vnom su na pro da ju ili ku po vi nu me~ u svoju korist za 79 mi-
igra~i koji su ve} u poznim fudbalskim godina- nuta igre. Peneta je u pret-
ho dnom me ~u izba ci la sa
ma i ~ija se imena ve} sezonama spomiwu tokom
turnira drugog nosioca, Rus-
prelaznih rokova.
kiwu Veru Zvonarjevu.
Jedan do rijetkih klubova koji se ko`e pohva-
liti da je uspio u minulim sezonama da lansira ME^
nekoliko mladih igra~a je gradi{ka Kozara, je- trajao
sewi {ampion Prve lige Srpske. Pro{le godi-
ne pro da li su Go ra na Za ka ri }a [i ro kom
79 minuta
Brijegu, a sada je wegova cijena dostigla ve} po- Za ula zak me |u ~e ti ri
la miliona maraka. Da se u ovom klubu vodi is- naj boqe u~e sni ce tur ni ra
pra vna po li ti ka pot vr|u je i po da tak da je ko ji se igra za na gra dni
mladi Nemawa Gwati} oti{ao na probu u wema- fond od 618.000 dolara, Jo-
~kog drugoliga{a Burghauzen i postoje veliki vanovski su trebale, tako|e,
izgledi da tamo i ostane. Zato bi primjer Koza- tri pobede.
re tre ba lo da sli je de i dru gi klu bo vi, ako ne U prvom kolu savladala
`e le da tr`i {te u idu }im se zo na ma bu de jo{ je Estonku Kanepi, u drugom
siroma{nije. Francuskiwu Aravan Rezai
i sada Italijanku Peneta. Bojana Jovanovski FOTO: AGENCIJE
Sve tri su boqe rangira-
ne na VTA listi od srpske KINESKIWA LI NA
Skija{ice vozile slalom
te ni ser ke, ali ni je dna od
Tandem na postoqu wih nije potvrdila svoj rej- Protivnica srpskoj teniserki u polufinalu prva Kineskiwa me|u deset najboqih na VTA
FLAHAU - Tawa Poutiainen iz Finske i Wemica Ma- ting u di rektnom duelu sa bi}e Kineskiwa Li Na koja je pobijedila listi, bori}e se za ulazak u finale sa Bo-
rija Ri{ podijelile su pobjedu na {estom slalomu ovogo- 19-godi{wom Beogra|ankom, Ruskiwu Svetlanu Kuzwecovu sa 3:6, 7:6 janom Jovanovski. Ono {to je u ovom tre-
po go to vo ne Pe ne ta. ^ak (7:4), 6:3. Bio je to izuzetno uzbudqiv duel nutku izvjesno, jeste da su Li Na i
di{weg Svjetskog kupa odr`anog u austrijskom Flahauu.
{est puta Jovanovski je odu- u kojem je Kuzwecova dobila prvi set, a u Jovanovski plasmanom u polufinale zara-
Ri{ova i Poutiainenova su do trijumfa do{le istim vre-
zela servis protivnici, zbog drugom vodila sa 5:3. Uslijedio je, me|utim, dile po 29.500 dolara i da su osvojile po
menom od 1:42.52 minuta, dok se na tre}i stepenik pobjedni- 200 VTA bodova.
~ega me~ nije ni trajao du`e. veliki preokret i Li Na, koja je postala
~kog postoqa popela Francuskiwa Nastasija Nens, sa 52
stotinke zaostatka.
Rezultati slaloma u Flahauu: 1. Marija Ri{ (Wema~ka) Ana Ivanovi} i Jelena Jankovi} nikako da na|u zajedni~ki jezik

Zbog nesloge ispa{ta Srbija


1:42.52, 1. Tawa Poutiainen (Finska) + 0.00, 3. Nastasija
Nens (Francuska) + 0.52, 4. Katrin Cetel (Austrija) +
0.82, 5. Veronika Zuzulova (Slova~ka) + 1.24, 6. Tereza Bor-
sen ([vedska) + 1.52... BEOGRAD - Druga teni- ve u Novom Sadu. Radio sam
Generalni plasman: slalom: 1. Ri{ (Wema~ka) 420, 2. Po- serka Srbije Ana Ivanovi} sa obe i neki lo{ odnos me|u
utiainen (Finska) 400, 2. Marliz [ild (Austrija) 400... zbog “lo {eg odno sa“ sa wima nisam primetio. Mi-
Svjetski kup: 1. Ri{ (Wema~ka) 1.023, 2. Lindzi Von (SAD) prvim reketom Jelenom Jan- slim da Ana sada ima mnogo
827, 3. Poutiainen (Finska) 580... kovi} ne}e igrati Federej- ve}ih problema, jer je nei-
{n kup duel sa Kana|ankama! zvestan i wen nastup na Aus-
Australijen open Postavqa se pitawe da li je tra li jen ope nu. Tek po sle
mogu}e da takve stvari, prvo, wega }emo razmatrati mogu-
Bozoqac ide daqe moraju u javnost, a drugo, da }nost igrawa u Novom Sadu -
MELBURN - Srpski teni- od [panca Hiqerma Alka- wih dvije ne mogu da se “do- rekao je selektor `enske re-
ser Ilija Bozoqac plasirao idea, 216. igra~a na svijetu zovu pameti“ i pre|u preko pre zen ta ci je Srbi je De jan
se u drugoj kolo kvalifika- sa 6:4, 6:4. Me~ je trajao 68 nekih stvari. Vrane{.
cija za prvi grend slem tur- mi nu ta, a srpski igra~ je Kao i u drugim sferama ANI
nir se zo ne Aus tra li jen uspio da iskoristi tri od `i vo ta, ~o vjek ne mo ra da
“voli“ i prihvati dru{tvo
va`niji turnir
open. On je bio uspje{niji {est brejk lopti. u Pataji
druge osobe, ali zbog “posla“
ATP turnir u Sidneju izmi{qena je i krilatica - Ivanovi}eva se prijavi-
po slo vni odnos. Me |u tim, la za turnir u Pataji, koji se
Trijumf Troickog Anino neslagawe sa Jelenom
ovoga puta ko{ta}e Srbiju!?
igra u vrijeme kada i Fede-
rej{n kup...
SIDNEJ - Viktor Troicki, ~etvrti nosilac na turniru - Sami znate da me|u te- - To ni{ta ne zna~i. Za
mu{karaca u Sidneju, plasirao se u tre}e kolo pobjedom niserkama nema velikog pri- isti turnir se prijavila i
nad Huanom Ignasiom ^elom iz Argentine sa 6:2, 6:3. Me~ jateqstva, tako se i Ana i Bojana Jovanovski. On mo`e
je trajao jedan ~as i 23 minuta, a Troicki u oba seta nije iz- Jelena ne dru`e. Nisam upo- da se otka`e i to ne}e sigur-
gubio nijedan servis. Rival Troickom u ~etvrtfinalu bi}e znat sa detaqima, ali iskre- no stvarati problem ako bude
peti nosilac, Francuz Gaske, koji je savladao Italijana no se nadam da to ne}e biti `elela da igra za Srbiju -
Sepija sa 3:6, 7:5, 6:4. Ana Ivanovi} i Jelena Jankovi} FOTO: AGENCIJE razlog neigrawa Ivanovi}e- dodao je Vrane{.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 45

NBA liga
FOTO: GLAS SRPSKE

Lejkersi
ponizili Klivlend
WUJORK - Aktuelni prvaci su u Los An|elesu u no}i
izme|u utorka i srijede razbili Kavalirse sa ~ak 55 po-
ena razlike (112:57). Ovo je najve}a razlika s kojom su “jeze-
ra{i“ pobijedili jo{ od 19. marta 1972. godine, kada su
Voriorsi ispra}eni sa minusom od 63 poena. Ina~e, ovo je
tre}a najve}a pobjeda Lejkersa u istoriji kluba.
Klivlend je uspio da obori svoj negativni rekord po broju
postignutih poena na jednom me~u. Ne{to efikasniji bili
su 25. marta 1997. protiv Sparsa kada su ubacili 59 poena.
Kowanicima je ovo bio 11. uzastopni, a ~ak 21. poraz u
posqedwe 22 utakmice. Od srpskih igra~a na parketu je bio
samo Darko Mili~i}, wegov tim je pora`en od lidera, eki-
pe San Antonija, a Darko je za 23 minuta imao sedam poena,
dvije ukradene lopte, te po jednu asistenciju i blokadu.
Utakmica izme|u Atalante i Milvokija je odgo|ena zbog ne-
vremena.
Rezultati: Filadelfija - Indijana 103:111, Va{ington -
Sakramento 136:133 (poslije produ`etka), Minesota - San
Antonio 96:107, Denver - Finiks 132:98, Portland - Wujork
86:100, LA Lejkersi - Klivlend 112:57, Atlanta - Milvoki
Brajan ^ejs (desno) odlo`eno zbog nevremena.

Dvorana Sakramenta mijewa ime

Opstanak sve bli`e


Poslije trijumfa Igokee nad ~e{kim Nimburkom
Kraj “Arko arene“
SAKRAMENTO - Dvorana ma `e“ ono me ko je no si, u
“Arko arena“ u kojoj su neka- {ta su povjerovali i Kevin
Zbog povreda trener Aleksandrov~ana mogao da ra~una samo na osam ko{arka{a. da za Sakramento nastupali Durant, Kobi Brajant i kvo-
Vlade Divac i Pe|a Stojako- ter bek Wu Or le an sa Dru
Najboqi u redovima pobjednika Brajan ^ejs sa 15 poena vi}, poslije 25 godina vi{e Bris, a sa ma kom pa ni ja je
PI[E: MARKO [UKA ni po sli je tri jum fa nad ne}e nositi taj naziv. ne da vno sa op {ti la da ovo
sport@glassrpske.com ^esima “cementirali“ svo- 16. KOLO Uprava Kingsa dogovorila “~udo tehnike“ koje se pro-
ALE KSAN DRO VAC - ju poziciju u sredini tabe- Rezultati: Krka - Olimpija vita. Danas: Budu}nost - He- se sa kompanijom “Pauer ba- daje po cijeni od 29,95 dola-
Pobjedom protiv Nimbur- le s velikim izgledima da 75:80, Zadar - Zagreb mofarm (19 ~asova), Parti- lans LLC“ da pro mi je ni ra za pra vo ne ma ni ka kav
ka (82:70) ko {ar ka {i na kraju liga{kog dijela tu 71:81, Igokea - Nimburk zan - [iroki TT Kabeli (18), ime dvorane, pa }e ona ubu- nau ~ni do kaz da po ma `e
Igokee napravili su veli- i ostanu {to bi bio veliki 82:70. Ju~e: Cibona - Cede- Radni~ki - Zvezda (20.15). du}e biti “Paviqon Pauer ono me ko na ru kvi cu sta vi
ki korak ka opstanku u re- uspjeh u debitantskoj sezo- balans“, ~ime }e po~eti da oko zglo ba. Ipak, to ni je
gionalnoj NLB ligi. ni. nosi naziv ~uvene ali isto- sme ta lo kom pa ni ji da od
Tako su Aleksandrov~a- - Nimalo nije bilo la- jedio, Klipa tvrdi da eki- igra ~a - ka zao je tre ner vremeno i misterizone naru- prodaje zaradi 35 miliona
ko protiv Nimburka jer smo pa mo `e da igra mno go Igokee. kvi ce ko ju no se mno gi do la ra u 2010. go di ni, sa -
Tabela u po sledwa ~e ti ri da na boqe i to o~e k u je ve} u Mla den Pan ti} bio je poznati ameri~ki sportis- svim do voqno da po kre ne
1. Olimpija 16 11 5 1220:1146 27 ima li tri ja ke uta kmi ce. sqede }em ko lu ka da bu du jedan od ko{arka{a Igokee ti. pos tu pak za pres ta nak ko -
2. Krka 16 10 6 1223:1148 26 Priznajem da nas je taj ri- gostovali u Pioniru. koji je proveo ve}i dio me- “Pauer ba lans“ je na ru - ri{}ewa imena ~uvene dvo-
3. Partizan 15 9 6 1185:1065 24 tam uni{tio i kao rezultat SQEDE]I ~a na parketu. kvica koja “energetski po- rane, “Arko arene“.
4. Budu}nost 15 9 6 1137:1079 24 toga su povrede @arka Ra- - Za be le `i li smo va -
protivnik `an trijumf. Va `no je da
5. Zagreb 15 9 6 1162:1156 24
ko~evi}a, Marka \erasimo-
vi}a i Florensa Yejmsa. U Crvena zvezda po be |u je mo u me ~e vi ma na
6. Cedevita 15 8 7 1193:1158 23
ovom me~u smo bili primo- - Igrali smo u gr~u. Na- do ma }em te re nu. Po red
7. Igokea 16 7 9 1198:1193 23
rani da ra~unamo na Done- dam se da }e on pro }i na Nimburka savladali smo i
8. [iroki 15 8 7 1162:1196 23
la Harvija koji tako|e nije sle de }oj uta kmi ci u Beo - veliki umor koji je prisu-
9. Nimburk 16 7 9 1266:1306 23
sto od sto spre man. ^es ti - gra du pro tiv Crve ne zvez - tan. Pa uzu do idu }eg ko la
10. Hemof. 15 7 8 1197:1226 22
tam igra ~i ma na ve li kom de. Nas to ja }e mo da moramo da iskoristimo da
11. Zadar 16 5 111249:1288 21
za la gawu i po `rtvo vawu - odigramo jo{ boqe i do|e- na pu ni mo ba te ri je i {to
12. Cibona 15 6 9 1139:1211 21
re kao je tre ner Igo kee mo do pozitivnog rezultata. spre mni ji do ~e ka mo me~
13. Radni~ki 14 6 8 1163:1212 20
Slobodan Klipa. A svakako da je prvi uslov pro tiv Zvez de - ista kao je
14. C. zvezda15 5 101128:1238 20
Iako je wegov tim pobi- za to da ra ~u nam na de set Panti}. Alen Ajverson
Alen Ajverson zavr{ava karijeru
Odluka Upravnog odbora Rukometnog kluba Sloga
Igra~i ka`weni zbog nezalagawa Iz Be{ikta{a
u penziju
DOBOJ - Umjesto ~estit- {taja {efa stru~nog {taba CARIGRAD - Ko{arka{ Be{ikta{a Alen Ajverson na-
ke za bo`i}no-novogodi{we Zorana Doki}a. pu{ta turski klub i zavr{ava karijeru, prenosi Marka
praznike, rukometa{i Sloge RUKOMETA[I pozivaju}i se na turske medije.
dobili su rje{ewa o ka`wa-
bez komentara Nekada{wa NBA zvijezda }e zbog povrede odsustvovati sa
vawu za nezalagawe na nekim terena izme|u {est i osam sedmica i o~ekuje se da u budu-
prvenstvenim utakmicama u za kazne
}im danima objavi odluku o okon~awu karijere.
septembru i oktobru pro{le U obrazlo`ewu se navo- - Opra{tam se od ko{arka{ke karijere. Sa bolovima koje
godine. di da na utakmicama u gosti- imam jedva mogu da hodam - rekao je Ajverson.
Odluka, koju je Upravni ma protiv Bosne u Visokom 9. Ajverson, koji je 2001. godine bio MVP u NBA ligi, sti-
odbor kluba, kako nezvani- i 23. oktobra u Gora`du pro- gao je u Be{ikta{ u novembru i pru`io solidne partije,
~no sa zna je mo, do nio na tiv istoimenog kluba igra~i ali nikada na nekada{wem nivou.
sje dni ci odr`a noj 5. de - ni su pru `i li ma ksi mal no
cem bra, igra ~i ma je u pi - zalagawe i Sloga je u oba me-
smenoj formi pojedina~no ~a do `i vje la po raz. Lotomatika u potrazi za trenerom
proslije|ena poslije vi{e
od mjesec.
Ka`weni su: Nemawa Risti},
Danko Pani}, Bakir Buqugi-
Vujo{evi} prvi pik
Upravni odbor se pozvao ja, Radule Radulovi}, Nikola BEOGRAD - Biv{i trener ktora Crne Gore. Sa druge
na ~lan dva Pra vil ni ka o Doki}, Vladimir Antonovi}, Partizana i do skora CSKA stra ne, tro fej ni tre ner
disciplinskoj odgovornos- Mi lan Pa vlov, Mi lan Ku - Zoran Doki} s igra~ima Sloge FOTO: ARHIVA
iz Moskve Du{ko Vujo{evi} krajem ove sedmice putuje u
ti, mjerama i nagra|ivawu. zman, Bernard Mandari} i Zbog istih razloga kazne Buqugiji, Radulovi}u, Doki- mogao bi uskoro da preuzme SAD.
Na osnovu toga zbog utvr|e- Vladimir Kati~i}. Ostalih u visini pet procenata od }u, [abanovi}u, Antonovi- rimsku Lotomatiku. Vujo{e- Da bi se posao realizovao
nih povreda pravila pona- igra~a nema na ovom spisku mjese~nih primawa za pora- }u, Beqi}u, Pavlovu, Radi}u, vi} je, prema izvorima koji potrebno je da Vujo{evi} ri-
{awa igre ru ko me ta {i su ka`wenih, a to su: Adnan ze Sloge na startu {ampi- An dri ja {e vi }u, Ku zma nu, ne `ele da budu imenovani, je {i pra vne pro ble me oko
ka`weni nov~anom kaznom [abanovi}, Velibor Mawi}, onata od Borca u Doboju i Mandari}u i Kati~i}u. Ru- prvi izbor qudi iz Rima i ugo vo ra sa mos kov skim
od de set od sto mje se ~nih Ale ksan dar Beqi}, Go ran na gostovawu u Grada~cu od- ko me ta {i ni su `eqeli da novog sportskog direktora CSKA, a to prema wegovim
primawa za oktobar. Odluka Andrija{evi}, Darko Radi} mjerene su: Stankovi}u, Ris- komentari{u ovu odluku. Bogdana Tawevi}a koji izu- rije~ima, “nije posao koji se
je do ne se na po sli je iz vje - i Borislav Stankovi}. ti }u, Mawi}u, Pa ni }u, Sl. P. ze tno ci je ni biv {eg se le - zavr{ava u kratkom periodu“.
46 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

FOTO: ARHIVA
Fudbalski klub Lakta{i
Peri} oti{ao
LAKTA[I - Fudbaleri Lakta{a jo{ uvijek se nalaze na
zimskoj pauzi i ona }e trajati do 23. januara kada }e ta~no u po-
dne biti obavqena prozivka koju }e izvr{iti trener Milo{
Poji}.
- Poslije prozivke bi}e obavqeni neophodni qekarski pregle-
di, a sa radom }emo startovati 26. januara. S obzirom da fudbal-
sko proqe}e po~iwe 12. marta, ima}emo dovoqno vremena da se
pripremo za nastavak prvoliga{ke sezone - istakao je {ef stru-
~nog {taba Lakta{a Milo{ Poji}.
Kada je u pitawu igra~ki kadar treba spomenuti da je ekipu na-
pustio Ozren Peri}, koji je nezvani~no postigao sporazum sa
Zriwskim. Mladi Vladimir Vukovi} karijeru }e nastaviti u
[vedskoj, a ve} ranije ispisnicu je dobio napada~ Aleksandar
Beri}.

Turnir “Doboj 2011“


Slovenci u zavr{nici
DOBOJ - Ekipa iz Slovenije Tesli} 4:1, ZDZ Prwavor - Te-
“Bra}a Jeli}“ osvojila je prvo sli} 0:3, OO SDS - “Bra}a Je-
mjesto u ~etvrtoj grupi i pla- li}“ 0:2, Tesli} - OO SDS 7:1,
sirala se u ~etvrtfinale 17. Bra}a Jeli} - ZDZ Prwavor 3:0,
Bo`i}no-novogodi{weg tur- juniori: “Proda komerc“ Doboj
nira u malom fudbalu “Doboj - “[ele gla zura“ Doboj 6:1,
2011“. Srebrenik - Trebava Osje~ani
Sa wima se u zavr{nicu ta- 4:1, Oka i Bil - “Proda ko-
kmi~ewa, koja je na programu merc“ 2:5, “Dejan komerc“ -
13. januara, plasirala i ekipa Srebrenik 3:2, “[ele glazure“
Tesli}a, koja je osvojila drugo - Oka i Bil 0:2, Trebava - “De-
mjesto. Osim ove dvije, u ~et- jan komerc“ 1:1, Elektrodis- Detaq s pro{log turnira
vrtfinalu turnira igra}e jo{ tribucija - Video-klub “Tvi-
{est ekipa koje su to pravo ti“ Prwavor 3:2, Kafe bar U nedjequ po~iwe me|unarodni turnir “Trofej Bawaluka 2011“

Talenti na okupu
stekle osvajaju}i prva i druga “Libero“ - Rekreacija 1:5, Ka-
mjesta u svojim grupama. To su fe bar “Libero“ - Video-klub
Srpske {ume Doboj, MNK Li- “Tviti“ 3:4, “Dejan komerc“ -
bero Zavidovi}i, [tamparija Tri glav osi gu rawe 9:8, Re -
RPS grafika Doboj, Gradska kre aci ja - Elek tro dis tri -
toplana Doboj, Trebava ekspres bucija 3:0, Video-klub “Tviti“
Doboj i Mladost Doboj. - Rekreacija 2:5, Elektrodis- Ove godine `elimo na jo{ vi{em nivou da organizujemo takmi~ewe da bi svi
Rezultati ~etvrte ve~eri: se- tribucija - Kafe bar “Libe- u~esnici iz Bawaluke oti{li puni utisaka sa novom ispisanom pozivnicom - da
niori: OO SDS Doboj - ZDZ ro“ 3:0.
Prwavor 4:3, “Bra}a Jeli}“ - Sl. P. do|u i dogodine, rekao Popovi}
PI[E: MARKO [UKA ~ewa - rekao je glavni trener mo va i to, gru pa A: Ba nat go di ne }e na te ren ba lo na
Zvorni~ani tra`e poja~awa sport@glassrpske.com u OFK Sport timu Radomir (Srbija), Tempo (FBiH), Ru- “Rebrovac“ 20. i 21. januara, a
Ze~evi} na meti BAWALU KA - Me |u -
na ro dni tur nir “Tro fej
Popovi}. dar Pri je dor (RS), “Pi k-
si“ (RS), gru pa B: Mla -
nastupi}e 16 timova, grupa A:
OFK Sport tim (RS), Kqu~
Bawaluka 2011“ u organiza- NASTUPI]E dost @dral (Hrvat ska), (FBiH), Borac Jelah (FBiH),
ciji OFK Sport tima po- 60 timova iz OFK Sport tim (RS), Oyak Pin kum (Srbi ja), gru pa B:
~iwe u nedjequ, 16. januara ~etiri zemqe (FBiH), Borac Jelah (FBiH), Ko per (Slo ve ni ja), Tem po
i traja}e sedam dana. Nas- gru pa C: In ter na ci onal (FBiH), Kra ji na (FBiH),
tu pi }e 60 ti mo va iz Slo - (Srbi ja), Zvi jez da (FBiH), Rudar Prijedor (RS), grupa
ve ni je, Hrvat ske, Srbi je, Prvi }e na teren igra~i Mla dost (KV) (RS), Slo ga C: Mos tar (FBiH), Ga ri~
Federacije BiH i Republi- ro|eni 2002. godine koji }e Srbac (FBiH), grupa D: Pe- (Hrvat ska), Slo bo da Tu zla
ke Srpske, a bi }e po di je- se za trofej boriti 16. i 17. tli} (Srbija), Bubamara (RS), (FBiH), Sloga Srbac (RS),
qeni u ~etiri starosne ka- januara. Nastupi}e 12 ekipa, Novi Grad Sarajevo (FBiH) grupa D: Pomak (Hrvatska),
tegorije. i to, grupa A: “Profesor Bo- i Proleter Tesli} (RS). Zvijezda (FBiH), Kozara (RS)
- Ove godine `elimo na lesnikov“ (Srbija), Dobrovce Fudbaleri ro|eni 2000. i Qubi} (RS).
jo{ vi{em nivou da organizu- (Slo ve ni ja), Slo ga Srbac
jemo takmi~ewe da bi svi u~e- (RS), [F Pri je dor (RS),
snici iz Bawaluke oti{li OFK Sport tim (RS), “Savo
Partizan i Vojvodina
puni utisaka sa novom ispi- Soldatovi}“ (Srbija), grupa Na zatvarawu turnira 22. i de~e (Slovenija), Sloboda
sanom pozivnicom - da do|u i B: Po mak (Hrvat ska), Mi - 23. januara nastupi}e naj- (MG) (RS), grupa C: OFK
dogodine. Na`alost, zbog ve- klav` (Slo ve ni ja), Tem po stariji u~esnici, igra~i ro- Sport tim (RS), Krajina
likog interesovawa morali (FBiH), Mladost (KV) (RS), |eni 1999. godine. Igra}e (FBiH), Bratstvo (FBiH),
ZVORNIK - Doskora{wi fudbaler Leotara Nenad Ze~evi}, samo da otka`emo pojedinim Bu ba ma ra (RS) i Pe tli} 16 ekipa, grupa A: La{ko “Savo Soldatovi}“ (Srbija),
nalazi se na listi `eqa stru~nog {taba Drine. Trener Darko klubovima. Jednostavno i po- (Srbija). (Slovenija), Tempo (FBiH), grupa D: Bjelovar (Hrvatska),
Vojvodi} je ve} uspio da iz tesli}kog Proletera dovede Radana red dobre voqe nismo mogli Poslije wih, 18. i 19. ja- Kqu~ (FBiH), Vojvodina Sloboda Tuzla (FBiH), Sloga
Muminovi}a, a drugi na spisku je Ze~evi}. da iza|emo u susret da ne bi- nuara igraju dje~aci ro|eni (Srbija), grupa B: Partizan Srbac (RS) i Mladi vukovi
Rije~ je o fudbaleru koji je svojevremeno igrao za Rudar iz smo naru{ili sistem takmi- 2001. godine, nastupi}e 16 ti- (Srbija), Eurogol (FBiH), Ra- (Srbija).
Ugqevika, zatim za Sarajevo i ^elik, a Ze~evi} je u dva navrata
bio ~lan Leotara. U oktobru mjesecu Ze~evi} je morao da napusti U prvoliga{u iz Jawe odmor se polako privodi kraju

Pripreme po~iwu 22. januara


stadion “Police“ zbog sukoba sa tada{wim trenerom Vuka{inom
Vi{wevcem.

Novogodi{wi turnir “Novi Grad 2011“


FOTO: I. STANI[I]

JAWA - Fu dba le ri Po - ~nog napada~a i lijevog beka, Na ruku nam ide i to {to ne-
Nesre}ni Bawalu~ani driwa startuju sa priprema-
ma 22. januara kada }e {ef
koji }e poboq{ati kvalitet
igre - naglasio je {ef stru-
}emo imati ve}ih promjena u
igra ~kom ka dru, pa }e nam
NOVI GRAD - Ekipe “Boba- Be{i}a ubjedqivo sa 5:2 savla- stru~nog {taba Bo{ko Ton- ~nog {taba Podriwa Bo{ko naj va `ni je bi ti da nas za -
na transport“ i Jo{ne Kostaj- dala je sastav God i ]ele za kovi} obaviti prozivku fu- Tonkovi}. obi|u povrede i da se dobro
nica finalisti su Novogo- koji je oba pogotka postigao dbalera, a zatim krenuti sa fizi~ki pripremimo. Najbi-
di{weg turnira “Novi Grad Ozren Graoni}. `estokim radom. U Jawi sma- U PLANU tnije je da smo sa~uvali eki-
2011“, koji se peti put odr`ava Odluka o pobjedniku u drugom traju da }e do po~etka proqe- odigravawe vi{e pu. Ne planiramo i}i nigdje
u organizaciji Kluba malog susretu pala je u posqedwem }nog di je la ta kmi ~ewa u kontrolnih me~eva na pri pre me, ma da ima mo
fudbala “Cepelin Padrino“ u minutu, po{to je Dalibor Ba- Prvoj ligi Republike Srpske pro blem, jer te ren na ko me
sportskoj dvorani u gradu na ji} zatresao mre`u tima OKI imati dovoqno vremena da se ^eta iz Jawe }e cjeloku- igra mo mo ra mo ~u va ti za
u{}u rijeke Sane u Unu. Bawaluka i postavio kona~an ekipa spremi pred nova isku- pne pripreme odraditi kod prvenstvene utakmice. Vjeru-
U prvoj utakmici, pred oko rezultat 2:1. Jo{ne Kostajnica {ewa. ku}e, a u planu je odigravawe jem da }emo uskoro rije{iti
800 gledalaca, “Bobana-tran- je stekla prednost pred odlazak - Od fudbalera iz jesewe kontrolnih utakmica. pitawe pomo}nog igrali{ta
sport“ golovima dvostrukog na odmor preko Sr|ana Toma- polusezone nedostaja}e samo - Imamo dosta vremena za i onda }e nam biti puno la-
strijelca Slobodana Dobrije- {evi}a, a izjedna~ewe Bawalu- veteran Ra{id Avdi}, a `e- pripreme jer je pred nama do- k{e - dodao je Tonkovi}.
vi}a, Vladimira Strike, Dra- ~anima donio je Jovan Lukaji}. limo da u zimskom prelaznom voqno dug period da uradimo
`en ka \u ri ~i }a i Ale na N. \. Bo{ko Tonkovi} roku dovedemo jednog klasi- sve {to budemo planirali. I. S.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 47

Brzonogi vezista odlu~io da napusti tabor jeseweg {ampiona Slavija vra}a mladog igra~a
Nikola Odovi}
Muminovi} odlazi napu{ta “Grbavicu“
ISTO^NO SARAJEVO - Mladi fudbaler koji je ponikao u
redovima Slavije Nikola Odovi} ove zime }e se, po svemu sude-
Bio je izri~it u svojim nastojawima i ~vrsto je odlu~io da ode iz Borca. @ao mi }i, vratiti u redove mati~nog kluba.
je, jer smatram da je mogao da bude u nastavku sezone jedan od na{ih aduta, ali On je qetos napustio “sokolove“ i pre{ao na kom{ijsku
nikoga ne}emo moliti, rekao Jagodi} “Grbavicu“, gdje se nije naigrao kod trenera Amara Osima.
Izrazio je `equ da se vrati u Isto~no Sarajevo, {to }e se naj-
vjerovatnije i desiti. Trener Slavije Dragan Bjelica zakazao je
prozivku igra~a za 15. januar kada }e biti poznat i igra~ki ka-
dar “sokolova“ za proqe}ni dio Premijer lige BiH. Na prvom
okupqawu trebalo bi da se pojavi i nekoliko novih imena me|u
kojima i Nikola Odovi}. O~ekuje se da u klubu ostanu i kapiten
Bojan Regoje, odnosno napada~ Zoran Kokot. G. I.

Fudbalski klub Sloga DIPO


Tati} na klupi
GORWI POD GRAD CI - takmi~arskog pogona. Sma-
No vi {ef stru ~nog {ta ba tram da imamo dobru osnovu
~lana Regionalne lige Repu- za to i nas to ja }e mo da na
blike Srpske, grupa zapad, proqe}e obezbijedimo status
Slo ge DI PO je is ku sni ~la na Re gi onal ne li ge
stru~wak Du{an Tati}. On je Srpske - kazao je Tati}, koji
na ovoj funkciji naslijedio je sa Slogom DIPO osamde-
Radenka Petrovi}a koji }e setih godina pro{log vijeka
os ta ti u stru ~nom {ta bu u ostvario najve}e rezultate u
ulozi pomo}nika. klupskoj istoriji.
- Do{ao sam u klub koji vo- U klubu razmi{qaju i o po-
lim da pomognem u ostvarewu tencijalnim poja~awima, jer
ambicija, a one su u vezi sa 12. mjesto i 14 jesewih bodova
opstankom u tre}em stepenu su slaba zaliha za drugi dio
takmi~ewa i konsolidacijom prvenstva. Z. V.

BSK tra`i “ki~mu tima“


Perovi} na meti
BAWALUKA - Doju~era{wi iskusni napada~ gata~ke
Mladosti Krsto Perovi} nalazi se na meti bawalu~kih
Milan Muminovi} (desno) u duelu sa Semirom Kerlom (@eqezni~ar) FOTO: V. STOJAKOVI] “romanti~ara“ koji `ele da oja~aju igra~ki kadar za proqe}e
u Prvoj ligi Republike Srpske i borbu za opstanak.
PI[E: SLAVKO BASARA Muminovi}em i poku{ao da igra~i Borca bili su pod- Bawalu~ana `eli da ima na - Nastoja}emo da do-
basara@glassrpske.com mu objasnim situaciju da je vedemo “ki~mu tima“,
vrgnuti testirawu i qekar- sto lu de fi ni ti van stav
BAWALU KA - Mi lan potreban klubu. Me|utim, on skim pre gle di ma, a svih igra~a da li planiraju golmana, defanzivca,
Mu mi no vi} ne }e no si ti je bio izri~it u svojim nas- re zul ta ti su, pre ma prvim da odu ili da ostanu. ve zis tu i na pa da ~a.
dres je seweg prva ka Pre - tojawima i ~vrsto je odlu- procjenama, ohrabruju}i. - O~ekujem od fudbalera Sa~eka}emo da vidimo
mi jer li ge BiH, bawalu - ~io da ode iz Bor ca. @ao da se izjasne, jer ne `elim {ta }e biti u Borcu i
OHRABRUJU]I da li u ko m{ij skom
~kog Borca. On je zatra`io mi je, jer smatram da je mo- testovi i qekarski da dovodimo igra~e u fini-
sporazumni raskid ugovora gao da bude u nastavku sezo- {u pre la znog ro ka i pri - taboru ima poja~awa
ne jedan od na{ih aduta, ali pregledi pre ma kao {to se ra di u za nas. Poslije 15. ja-
sa “crve no-pla vi ma“ uz
obrazlo`ewe da je nezado- nikoga ne}emo moliti - re- - Za ~et vrtak je pla ni - drugim klubovima, a tako je nuara sklapa}emo koc-
voqan mi nu ta `om u je - kao je {ef stru~nog {taba ran jo{ je dan za je dni ~ki u pro{losti bilo i u Borcu. kice u igra~kom kadru
sewem dijelu sezone. Borca Vlado Jagodi}. test poslije kojeg }emo ima- Ho}u da znam, ako bude jo{ - kazao je predsjednik
- Obavio sam razgovor sa Pret ho dna dva da na ti kristalno jasnu sliku u odlazaka, jer moramo da re- BSK-a No vak Da mja -
kakvom stawu su na{i igra- agujemo. Izrazili smo `equ novi}.
~i i da li su ispo{tovali da dovedemo poja~awe na je- Kada su u pitawu
Poja~awa in di vi du al ni rad to kom dnoj poziciji za koju smatra- ~uvari mre`e, na
zimske pauze. Na osnovu tih mo da je deficitarna, ali meti Bawalu~a-
U Borcu jo{ ne razmi{qaju o poja~awima. parametara obavi}emo pri- vidje}emo {ta }e donijeti na su ne ka -
- Nemamo uslove da dovedemo kvalitetne igra~e, ali i ranije preme koje }emo mo`da malo idu}i dani - kazao je Jago- d a { w i
sam rekao da bih bio zadovoqan da ostane ovaj igra~ki ka- ~uvar gola
i mo di fi ko va ti i zbog di}, koji je petak, 14. januar,
dar na okupu, jer smatram da posjedujemo kvalitet za ostva- La kta {a
uslova u kojima }emo raditi dao igra~ima slobodan zbog
rewe {ampionskih ambicija. Tek ako bude odlazaka onda i Le ota -
- kazao je Jagodi}. proslave Pravoslavne nove
}emo razmi{qati koga i {ta da dovedemo - rekao je Jagodi}. ra Go ran Vu kli{,
Do 15. ja nu ara tre ner godine.
kao i biv{i golman
“ro man ti ~a ra“ Al -
Fudbaler Modri~a Maksime Dragan Radi} igra~ koji obe}ava mir Yon li}. No vi
{ef stru~nog {taba
Opasnost za protivni~ke golmane Bra ni slav Pe kez za -
ka zao je pro ziv ku za
MO DRI ^A - Je dan od jelu sezone nismo donijeli dnik na jo zbiqni ji uslove za rad i pripreme, on- petak, 15. januar, u 11
onih koji bi mogao da bude vi {e bo do va sa gos to - konkurenti za ulazak da rezultat ne}e izostati - ~a so va na sta di onu
va`na karika u igri Modri- vawa. Imali smo mogu- u Pre mi jer li gu naglasio je Radi}. “^aire“.
~a Maksime je mladi Dragan }nost da se vra ti mo BiH. Da smo wima STIGLA M. [. Krsto Perovi} FOTO: ARHIVA
Radi}. nepora`eni iz Gradi- uzeli makar po bod, ponuda iz Srbije
- Pro{ao sam sve sele- {ke, Novog Grada i Bi- sada bi sve bilo da- Pripreme za turnir u Prwavoru
kcije kluba, od pjetli}a do
seniora. Ako imate talenat
jeqine. Vi di mo da su
Kozara, Sloboda i Ra-
le ko la k{e. Ima mo
kvalitetan tim i mi-
Mladom asu ciq je da se
domogne ve}eg kolektiva. Start 22. januara
i jaku voqu za radom, onda slim da se mo`emo - Za mene je stigao zimus PRWAVOR - I ove godi- - Tur nir }e tra ja ti {est
vam ni{ta nije te{ko i smi- sa po me nu tom je dan po ziv i u pi tawu je ne, u drugoj polovini janu- dana, a takmi~i}e se pjetli-
je{i vam se uspjeh. Od svakog troj kom ra - klub iz Srbije. Vidje}emo na ara, Op{tinski fudbalski }i, se ni ori i ve te ra ni.
trenera sam pone{to nau~io, v no p r a v no {ta }e sve to iza}i. Para- sa vez or ga ni zo va }e u O~ekujemo dolazak najmawe
a onda sam stigao do senior- no si ti na lelno s tim, `elim da i Mo- Prwavo ru tur nir u ma lom 50 ekipa iz gradova bawalu-
skog tima, gdje sam i sada - proqe}e. dri~a Maksima bude ono {to fudbalu. ~ke i dobojske regije - rekao
rekao je Radi}. Ne }e bi ti je bila prije tri godine, ka- Prijave se primaju do 18. je ~lan Or ga ni za ci onog
Iako mu je tek 18 godina, la ko, ali da su nam svi skidali kapu,
FOTO: S. JEREMI]

januara, kada }e biti obav- odbora Igor [ari}.


ovaj mladi} bi na proqe}e vrijedi po- respektovali nas, pla{ili qeno iz vla ~ewe pa ro va, a Pokroviteq turnira bi}e
mogao da bude jedan od najve- ku{ati. se na{e snage i kvaliteta. po~etak smotre je ~etiri da- na~elnik op{tine Prwavor
}ih opasnosti za protivni- Ukoliko bu- Volio bih da ponovo bude ta- na ka sni je. Bor be }e se Darko Toma{, a obezbije|en
~ke odbrane. demo imali ko. Ka`em, vrijedi poku{ati odvijati u Sportskoj dvora- je nagradni fond vrijedan
- [teta {to u prvom di- Dragan Radi} kakve-takve - dodao je Radi}. S. J. ni “Sloga“. deset hiqada maraka. B. R.
48 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Rang-lista FIFA

FOTO: AGENCIJE
Srbija na 23. mjestu
CIRIH - Fudbalska reprezentacija Srbije ostala je na
23. mjestu na januarskoj rang-listi Svjetske fudbalske fe-
deracije (FIFA), na kojoj ima samo mawih promjena u prvih 20.
Prva dva mjesta ubjedqivo dr`e finalisti pro{logo-
di{weg Svjetskog prvenstva. [ampion [panija ima 1.887
bodova, a drugoplasirana Holandija 1.723. “Orlovi“ su na 23.
mestu sa 832 boda. Me|u prvih deset jedine promjene su {to je
Hrvatska napredovala sa desetog na devetu poziciju i tako
pretekla Egipat, koji je pao na deseto mjesto. FIFA }e sqede}u
rang-listu objaviti po~etkom februara.
Prvih 20 na rang-listi FIFA: 1. [panija (1), 2. Holandija
(2), 3. Wema~ka (3), 4. Brazil (4), 5. Argentina (5), 6. Engles-
ka (6), 7. Urugvaj (7), 8. Portugalija (8), 9. Hrvatska (10), 10.
Egipat (9), 11. Gr~ka (11), 12. Norve{ka (12), 13. Rusija (13),
14. Italija (14), 15. ^ile (15), 16. Gana (16), 17. Slovenija
(17), 18. SAD (18), 19. Francuska (18), 20. Slova~ka (20).

^elzi poslao ponudu za srpskog igra~a


Suboti} prva `eqa
LONDON - Fudbalski klub 22-godi{weg fudbalera i u
^elzi poslao je zvani~nu po- ovom trenutku je spreman da
nudu Borusiji Dortmund za plati 21 milion evra. To je
Nevena Suboti}a, bez obzira samo po~etna suma, a tokom Mi{el Platini
na tvrdwe uprave “milionera“
da defanzivac nije na proda-
pregovora koji bi, prema tvrd-
wama wema~kog lista “Bild“,
UEFA uvodi novi pravilnik o poslovawu velikih klubova
ju. trebalo da budu otvoreni u
Agent srpskog reprezenta-
tivca i ~elnici Borusije ve}
{est mjeseci ponavqaju da Su-
sqede}ih nekoliko dana, po-
nuda bi mogla da naraste na
~itavih 28 miliona, koliko je
En gle zi i [pan ci
boti} ne}e napustiti “Ves-
tfalen“ ni po koju cijenu, ali
^elzi insistira na dovo|ewu
na vo dno Ro man Abra mo vi~
spreman da izdvoji za “broj je-
dan“ sa svoje liste `eqa. naj ve }i du `ni ci
Klubovi koji ne budu `eqeli da se prihvate novih finansijskih propisa mora}e da
`ive sa bolnim posqedicama, rekao Platini
NION - Vi{e od polo- sij skih pro ble ma. Naj ve }i - Ka da u ju nu stu pi na Nova planirana pravi-
vine gigantskih evropskih du`nici su veliki klubovi snagu novi pravilnik o fi- la, ko ja }e da va `e za sve
klubova nalazi se u velikim iz Engleske i [panije, dok nansijskom poslovawu klubo- klubove iz 53 evropske li-
dugovima, a finansijska go- najizbalansiranije finan- va, svi }e mo ra ti da ge ko je u~es tvu ju u evrop -
dina zavr{ena je u minusu sije imaju bundesliga{i. promijene dosada{wi na~in skim ta kmi ~ewima,
od 1,2 milijarde evra. pona{awa, jer }e UEFA ima- di zaj ni ra na su ta ko da
^ak 655 evropskih klu- NOVI ti hrabrosti da ih iskqu~uje osiguraju vi{i nivo “fer-
Neven bova ostvarilo je u 2009. go- pravilnik iz najprofitabilnijeg ta- pleja“, kako klubovi ne bi
Suboti} di ni pri ho de od 11,7 nastupa u junu kmi ~ewa, Li ge {am pi ona. tro {i li vi {e nov ca ne go
mi li jar di evra (po ve }awe Klu bo vi ko ji ne bu du {to zarade.
Polufinale engleskog Karling kupa od 4,8 odsto), dok su rashodi Predsjednik UEFA Mi- `eqeli da pri hva te no ve Po no vim pra vi li ma,
izno si li 12,9 mi li jar di {el Platini istakao je da finansijske propise mora- klu bo vi bi mo gli da bu du
Pobjeda Vest Hema (po ve }awe od 9,3 od sto). ne}e biti “upirawa prstom“, }e da `i ve sa bol nim izba~eni iz Lige {ampiona
LONDON - Fudbaleri Vest Hema pobijedili su Birmingem Mi nus od 1,2 mi li jar de je ali da }e vremenom morati posqedicama - rekao je Pla- u sezoni 2014-2015. i da os-
na “Apton parku“ sa 2:1, u prvoj utakmici polufinala engles- sko ro dvos tru ko ve }i od da do|e do sankcija. tini. tanu bez dijela “kola~a“ od
kog Karling kupa. prethodnog rekorda, navodi 900 miliona dolara, koliko
Tim Avrama Granta tako je stekao minimalnu prednost pred se u saop{tewu UEFA, koja KARL-HAJNC RUMENIGE svake sezone podijeli L[.
revan{ u Birmingemu. Vest Hem je vodio na poluvremenu sa 1:0 od sqede}e godine uvodi no- Predsjednik Evropske asocija- usporimo, da stanemo na ko~ni- Klubovi se mogu zadu`iti
golom Marka Nobla u 13. minutu, ali se u prvih 15 minuta nas- va fi nan sij ska pra vi la. cije klubova Karl-Hajnc Rume- cu i uvedemo malo razuma u fu- najvi{e 6,5 miliona dolara
tavka sve promijenilo. Prvo je Lajam Riyvel izjedna~io u 58. Kada bi nova pravila sada nige izjavio je da 197 ~lanica dbal - rekao je Rumenige, ina~e to kom prve tri go di ne, a
minutu, a samo dva minuta kasnije doma}in je ostao sa desetori- stupila na snagu, 11 klubo- organizacije podr`ava nova izvr{eni direktor Bajerna iz najvi{e do 58 miliona uko-
com na terenu po{to je iskqu~en Obina zbog udarawa Larsona. va bi vjerovatno moralo da pravila UEFA. Minhena, kluba poznatog po ra- liko bogati vlasnik uplati
No{en velikom podr{kom navija~a, Vest Hem je do kraja ipak na pus ti Li gu {am pi ona i - Mislim da je vrijeme da malo cionalnom tro{ewu novca. donaciju kojom bi se oslobo-
uspio da se odbrani i postigne jedan gol, a strijelac je bio Kar- Li gu Evro pe zbog fi nan - dili duga.
lton Kol. Reprezentativac Srbije Nikola @igi} me~ je po~eo
na klupi, a menayer Aleks Mekli{ pru`io mu je priliku tek u Kapiten Rome Fran~esko Toti najavio odlazak
87. minutu. @igi} je ve} u prvom kontaktu sa loptom imao odli-
~nu priliku kada je glavom {utirao zamalo pored gola Grina, pa
se sti~e utisak da je Mekli{ pogrije{io {to srpskom fudbale-
ru ranije nije pru`io priliku. U drugoj utakmici polufinala
"Princ" nesre}an u Rimu
sino} su igrali Ipsvi~ i Arsenal. RIM - Ka pi ten Ro me }e bi ti. Bio sam uzne mi - Ci je li “vje ~ni grad“
Fran ~es ko To ti, ko ji je ren {to igram sa mo po dr`a va svog ka pi te na i
@oze Muriwo smatra ci je lu ka - posqedwa ~etiri minuta - ~e ka ras plet, a tre ner Ra -
rijeru rekao je Toti poslije raz- ni je ri is ti ~e da ne mo `e
Ronaldo vrijedi pro veo u go vo ra sa Ra ni je ri jem i bez To ti ja.
rodnom pred sje dni kom klu ba Ro se - - To ti je kqu ~na fi gu -
pet “zlatnih lopti“ gra du, prvi lom Sensi. ra u mo jim pla no vi ma. Ne
CIRIH - Trener fudbale- slu`io to priznawe. Drago put je na go vi - mo gu ni gdje dru go da ga
ZA ROMU za mi slim osim u Ro mi -
ra Real Madrida @oze Mu- mi je {to sam do{ao na ce- jestio da bi mogao
riwo se na sve ~a noj remoniju sa petoricom svo- da napusti “vu~icu“.
odigrao re kao je Ra ni je ri.
ce re mo ni ji to kom do dje le jih igra ~a, dvo ji com iz “Princ Rima“ neza- 592 utakmice To ti je posqedwi put
tre ner ske “Zla tne lop te“ Reala i trojicom iz Intera. dovoqan je odnosom tre- To ti, ko ji je sa Ita - u{ao kao za mje na u su dij -
srda~no izgrlio sa biv{im Sve sam ih zagrlio zato {to nera Klaudija Ranijerija li jom bio prvak svi je ta skom vre me nu pri je ~ak
igra~ima Maikonom, Luisom ne bih ni{ta postigao bez pre ma wemu, a sve je 2006. go di ne, ni je prvo - 15 go di na, 23. de cem bra
i Veslijem Snajderom, kao i qudi sa ko ji ma ra dim, bez kul mi ni ra lo u ne - ti mac ove se zo ne, a do sa - 1995. go di ne u me ~u sa Ju -
sa fudbalerima koje sada vo- podr{ke i qubavi porodice djequ, kada je igrao da je uvek is ti cao da }e u ven tu som ko ji je Ro ma do -
di u Realu Ikerom Kasiqa- i motivacije koju crpim iz sa mo u na do kna di Ro mi za vr{i ti ka ri je ru. bi la sa 2:0.
som i Kristijanom Ronaldom, toga. Sada je vrijeme da sa vre me na u po ra zu - Ra z go v a r a l i s mo o To ti je do sa da za Ro -
za koje je rekao da su “sqede- ovom dvojicom osvajam titu- od Sam pdo ri je ono me {to se do go di lo i mu odi grao 592 uta kmi ce
}i na redu“ dobitnici “Zla- le - rekao je Muriwo, koji je (1:2). o bu du }nos ti. Tu `an sam i po s t i g a o 2 4 9 go lo v a .
tne lopte“. sa dvoj cem “kraqeva“ pro - - Mi sli - kad do | e m u Tr i go r i j u On je sa klu bom osvo jio
- Kristijano mora da osvo- slavio nagradu u jednom ek- mo o sa - (tre ning cen tar), a sre - je dnu ti tu lu prva ka Ita -
ji ~etiri ili pet “zlatnih sklu zi vnom res to ra nu u da{wosti, }an ka da odem sa tre nin - li je (2000/2001) i {est
lopti“, a i Kasiqas je za- Cirihu. Fran~esko Toti vi dje }e mo {ta ga - istakao je To ti. na ci onal nih ku po va.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 49

Komemoracija povodom smrti biv{eg fudbalera Borivoja-Bore Kosti}a Buenos Ajres


Grom ubio
masera
Odlazak Zvezdine BUENOS AJRES - Maser
Ra sin ga iz Bu enos Aj re sa
umro je po{to ga je na tre-
ningu udario grom, objavio

"zlatne qevice"
Svi znamo da je Bora bio dobar ~ovek, suprug i otac, i veliki golgeter. Bio je izvanredan igra~, znao
je ovaj fudbalski klub. Ra-
sing je na veo da je 61-go -
di{wi Sesar Nardi radio
u klubu deset godina. On je
stradao kada je na treningu,
u uto rak, sta jao po red me -
je da se na|e u dobroj poziciji i nije ~esto proma{ivao, rekao [ekularac tal ne prska li ce za te ren.
Igra~ Brajan Quj tako|e je
BEO GRAD - Ko me mo ra - ne ka da{wi i sa da{wi pogo|en, ali je pro{ao bez
ci ja po vo dom smrti pro - igra ~i Zvez de. te`ih povreda.
slavqenog fu dba le ra Predsjednik Skup{tine - [okirani smo i te{ko
Crve ne zvez de Bo ri vo ja- Crvene zvezde Svetozar Mija- nas je pogodilo ono {to se
Bo re Kos ti }a odr`a na je ilo vi} re kao je da je Bo ra desilo. Svi smo mnogo vo-
ju ~e na sta di onu tog klu - Kosti} bio prava Zvezdina qeli Nardija i bio je vrlo
ba u Beo gra du. Pri sus tvo - zvezda, iako nije formalno posve}en svom poslu - rekao
va li su ~la no vi po ro di ce, progla{en. je predsjednik kluba Rodol-
upra va Zvez de, mno gi fu - - Bora je bio “zlatna le- fo Molina.
dbal ski ra dni ci iz klu - vica“ Crvene zvezde i repre-
bo va, Fu dbal skog sa ve za i zen ta ci je. Sa pra vom su FS [kotske
Lenonu kazna
golmani strahovali od wego-
vog udarca. Bio je dobar ~o-
Sahrana vek, po{tovan, ceweni trener utrostru~ena
obavqena ju~e i vaspita~. Wegovo ime bi}e
GLAZGOV - Fudbalski sa-
utkano u klub - rekao je Mija-
Borivoje-Bora Kosti} je ilovi}. vez [kotske suspendovao je
umro 10. januara ove godi- Biv {i fu dba ler Zvez de trenera Seltika Nila Le-
ne u 81. godini, poslije du- Dragoslav [ekularac jedva je nona na {est utakmica zbog
ge i te{ke bolesti. za dr`a vao su ze go vo re }i o iskqu~ewa u prven stve noj
Opijelo je obavqeno po- biv{em saigra~u, zahvaliv{i uta kmi ci pro tiv Har tsa.
slije ju~era{we komemora- mu {to je od wega napravio Detaq sa komemoracije u FK Crvena zvezda FOTO: AGENCIJE Lenon je prvo dobio dvije
cije u 15 ~asova u kapeli cijewenog igra~a. utakmice suspenzije, ali je
tri ku pa i je dan je od naj - udarca posti}i pogodak. Dati tupi i rezultati nisu potpuno
na Novom grobqu u Beogra- - Svi zna mo da je Bo ra podnio `albu, polije ~ega
boqih strijelaca svih vreme- 500 golova nije mala stvar - po{tovani u zemqi i podsje-
du, a sahrawen je pola ~asa bio do bar ~o vek, su prug i je FS [kotske odlu~io da
na na pros to ri ma biv {e dodao je on. tio na wegove ~uvene golove
kasnije. otac, i veliki golgeter. Bio mu utrostru~i kaznu.
Jugoslavije. Kosti} je debitovao za re- tokom karijere, kada je bio
je izvanredan igra~, znao je Tre ner Sel ti ka je u uta -
pre zen ta ci ju Ju go sla vi je u dvostruki strijelac protiv
da se na|e u dobroj poziciji OSVOJIO kmici protiv Hartsa, koju
i ni je ~es to pro ma {i vao. septembru 1956. godine, odi- Botafoga, a na utakmici pro-
olimpijsko zlato je wegov tim 10. novembra
Wego vi go lo vi po di gli su grao 33 utakmice i postigao tiv Dinama iz Moskve dao je
izgubio sa 0:2, prvo zaradio
moj ugled kod fudbalera. On
1960. godine 36 golova. Sa dr`avnim ti- gol sa vi{e od 30 metara sla- crveni karton, jer je poku-
je u{ao u is to ri ju Zvez de, mom osvojio je zlatnu olim- vnom golmanu Lavu Ja{inu. {ao fizi~ki da se obra~u-
srpskog i jugoslovenskog fu- - Kada u nekim utakmica- pijsku medaqu 1960. godine u - Bora odlazi u legendu, na sa ~et vrtim su di jom.
dbala - rekao je [ekularac. ma pred kraj nismo uspeli da Rimu i iste godine srebro na na{a “zlatna levica“, neupo- Prvi me~ koji je Lenon pro-
Kosti} je odigrao ukupno postignemo gol, saigra~i i ja Kupu nacija. redivi bombarder, tvorac po- pustio odigran je sino}, ka-
580 utakmica za Zvezdu i pos- smo padali na 20 metara od Biv{i fudbaler “crveno- beda i trofeja. Mo`da tek da je Sel tik gos to vao kod
tigao 539 golova. Osvojio je gola, po{to smo znali da }e bijelih“ Vladimir Popovi} sada spoznajemo svu veli~inu Hamiltona.
~etiri {ampionske titule i Bo ra iz dva-tri slo bo dna ocijenio je da Kosti}evi nas- Bore Kosti}a - rekao je on.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

Obla~no Beograd Boris


DMITRA[INOVI]
U Srbiji }e biti obla- Subotica Maks. 10 oC direktor
~no sa slabom ki{om u Min. 3 oC Mirjana KUSMUK
ve}ini krajeva, a to- glavni i odgovorni urednik
Bijeqina
Bawaluka Doboj kom dana mogu}i su Novi Sad
kra}i sun~ani interva- Darko GAVRILOVI] (zamjenik
Tuzla glavnog i odgovornog urednika)
li. Minimalne dnevne Sandra MILETI]
temperature kreta}e (novosti)
Zvornik Dragana ]OSI]
se od -4 na planinama,
(dopisnici, dru{tvo, Glas plus)
Zenica u ostalim krajevima od Beograd Daliborka SEKULI]
Prete`no -1 do 3, a maksimalne (biznis)
Mehmed DIZDAR
obla~no Sarajevo
od 4 na planinama, u
(hronika)
ostalim krajevima od 6 Vawa POPOVI]
U Republici Srpskoj ujutru do 11 stepeni Celziju- (panorama)
}e biti prete`no obla~no i sa. Tawa MILAKOVI]
tmurno sa maglom koja }e se (Srbija, region)
Mostar Novi Pazar Ni{ Milenko KINDL
mjestimi~no du`e zadr`ava- (svijet)
ti. Tokom dana umjereno do Neda SIMI]-@ERAJI]
prete`no obla~no sa kra- (kultura)
}im, a na jugu du`im sun~a- Darko GRABOVAC
Nik{i} (Bawaluka)
nim intervalima i toplo za Bawaluka Slavko BASARA
Pri{tina
9 oC
ovo doba godine. Vjetar (sport)
Trebiwe Maks. Podgorica Tihomir GA^I]
slab, prete`no zapadni. Ju-
tarwa temperatura vazduha - Min. 0 oC (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ
3 na pojedinim visoravnima, NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici
u ostalim krajeva od 0 do 4, kraj Drvara, 31. jula 1943. godine.
a dnevna od 4 do 9, lokalno
Evropske metropole Od 15. septembra 1992. godine od-
lukom Narodne skup{tine RS izlazi
na jugu i sjeveru oko 12 ste- Amsterdam 7 Budimpe{ta 5 London 10 Prag 1 kao dnevni list Republike Srpske.
peni Celzijusa. Atina 12 Bukure{t 9 Madrid 11 Rim 11 Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5.
Berlin 3 Carigrad 10 Minhen 8 Sofija 6 maja 2003. godine.
Be~ 6 Dablin 10 Moskva 0 Stokholm -3
Bratislava 5 Kopenhagen 1 Oslo -2 Var{ava 2 e-mail: dopisnik@glassrpske.com
Brisel 10 Lisabon 13 Pariz 11 @eneva 8 marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marke-
ting: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka
551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53
50 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Antena
Taras Buqba Pani{er
Uloge: Bogdan Stupka, Uloge: Tom Xejn, Xon Travol-
2130 Igor Petrenko, Vladimir 2300 ta, Rasel Endjus, Omar Avila,
RTRS Vdovi~enkov Xems Karpinelo
Re`ija: Vladimir Bortko PINK BH
Re`ija: Xonatan Hensli
Pani{er `ivi u svijetu koji svi poznajemo, svi-
KABLOVSKA jetu zatrovanom ratom, zlo~inom, okrutno{}u i ne-
pravdom. On nema super mo}i da se bori protiv zla -
jedino svoju inteligenciju, godine vojni~kog iskus-
B 92 tva, i prije svega, svoju odlu~nost da osveti one ko-
jima je nanesena nepravda. Frenk Kastl je mnogo
6.00 Jutarwi program 16.50 Najboqe godine, serija puta u svom `ivotu gledao smrt u o~i. Uspio je da
10.00 Vijesti 18.00 Super genije pre`ivi i kona~no poku{ava da `ivi normalnim
10.30 Super genije 18.30 Vijesti `ivotom, sa suprugom Marijom i sinom Vilom. Ali,
11.00 Otka~ena istorija 19.10 Sun|er Bob, zlo~inac Hauard Sent mu ubija cijelu porodicu a
12.00 Ispod tepiha, crtani film wega te{ko rawava. Shvativ{i da zakon nije do-
film 20.00 Robinzon Kruso, voqan, Frenk kre}e u svoju osvetni~ku misiju.
14.00 Robinzon Kruso, serija
serija 21.00 Udar, film
15.00 Najboqe godine, 23.00 Vijesti
serija 23.30 Izigrano povjerewe, film
16.00 Vijesti 1.10 Otka~ena istorija
16.30 Sportski pregled - Info kanal

Fox Crime
6.50 Metlok 17.40 [ark “Taras Buqba“ je istorijska drama, nastala pre-
7.35 Brojevi 18.30 Rexenesis ma istoimenoj noveli Nikolaja Gogoqa. Film je
8.20 Wujor{ki 19.10 Bjekstvo sniman na lokacijama u Zaporo`ju, Ukrajini i Po-
plavci iz zatvora qskoj. Zvani~no je realizovan u proqe}e 2008. go-
9.10 Distrikt 20.00 Brojevi dine, ali je predstavqen tek sqede}e godine na
9.55 Odjeqewe 20.40 Nestali 200. godi{wicu Gogoqevog ro|ewa.
10.45 Bouns 21.30 Aerodrom
11.30 Prevaranti 22.20 Putnik
12.20 Rexenesis 23.10 Bouns RTRS BN RTS 1 RTS 2
13.05 Brojevi 23.55 Zlo~ina~ki
13.55 Wujor{ki umovi 6.00 Jutarwi program 6.30 Jutarwi 6.00 Vijesti 5.50 Koncert za dobro jutro
plavci 0.40 Bjekstvo 9.00 Vijesti 6.05 Jutarwi 6.40 U zdravom tijelu
program 7.00 Kuvati srcem
14.40 Distrikt iz zatvora 9.10 Nodi, program
15.30 Bouns 1.25 Rexenesis 8.30 Turbulencija 7.30 [umska {kola,
crtani film 8.00 Dnevnik crtani film
16.15 Nestali 2.00 Strano 9.20 Mimo 2, film 8.10 Jutarwi program 7.35 Pepa prase
17.00 Odjeqewe tijelo i ^arli, 9.00 Boqi `ivot, 7.40 Metro Erni,
10.00 Turbulencija
Fox Life crtani film
9.40 Filmske avanture
3, film
serija
9.30 U zdravom tijelu 7.50
crtani film
Spajdermen,
7.00 Ko `iv ko mrtav 17.30 Ko je Samanta 12.00 Novosti 10.00 Vijesti crtani film
- Moj biznis 8.10 Aleks, crtani film
7.50 Svita 18.00 Svita 12.05 Dom 10.05 Sasvim prirodno
10.10 Trunka sre}e 8.20 Vjerujte ali ne
8.40 Kako sam 18.50 Svi gradona~elnikovi 10.30 Lov i ribolov pretjerujte
a puno qubavi za
upoznao va{u qudi 11.00 Vijesti 9.00 Neobi~no o biqkama
majku 19.30 Sta`isti 10.30 Voda iz kamena
vje{awe, 11.05 O~ajne 9.20 [kola
9.00 Doktor Haus 20.20 Razvedeni 11.00 Karmelita, za dizajn Beograd
film doma}ice,
10.00 Porodi~na praksa Gari serija 10.00 Igraj fudbal
serija
10.40 Ko `iv ko mrtav 20.50 Kako sam 12.00 Dnevnik 14.00 Novosti budi sre}an
12.00 Dnevnik 11.30 U svijetu
11.30 Svita upoznao 12.20 Ako tamo niste 14.05 Otvoreni 12.10 Sport plus 11.00 Emisija iz ekologije
12.40 Razvedeni Gari va{u majku bili 12.30 Gastronomad
program 11.30 Put oko svijeta
13.00 Kako sam 21.10 [apat 13.00 12 veselih 12.00 Muzika
12.50 Prevaranti,
upoznao va{u duhova pasa, film 16.00 Dnevnik 12.20 Iza naslova
serija
majku 22.00 [apat 15.00 Vijesti 16.10 Akcija 12.25 Molitva
13.40 Garfild
13.30 Sta`isti duhova 15.10 Dolina sunca, pod Mixorom
14.10 Svi gradona~elnikovi 22.50 Ko je Tigar, u stvarnom 13.00 Trezor
serija svijetu, 14.00 Vjerujte ali
qudi Samanta film
16.10 Kowi kowi crtani film ne pretjerujte
15.00 Ko `iv 23.10 Doktor Haus,
16.30 Srpska danas 18.00 Danas 15.00 Vijesti 14.40 Neobi~no
ko mrtav serija
17.00 Karmelita, serija u Srpskoj 15.10 SAT o biqkama
15.50 Porodi~na 0.50 @enske 14.50 [kola za
praksa pri~e 18.00 Brojanice 15.50 Vijesti
18.20 Muzi~ki dizajn Beograd
16.40 Uvod u anatomiju 1.40 Ko `iv ko mrtav 18.50 Mala 16.00 Bela la|a, serija 15.20 Eko recept
princeza, {ou 17.00 Dnevnik RT 16.00 Ovo je Srbija
Radio RS crtani film
19.00 Upitnik
Marinka Vojvodina
17.20 [ta radite bre
16.30 Liturgija, dok.
program
6.00 Jutarwi program 20.00 Vijesti Rokvi}a 17.00 Kalendar kroz
- Moj biznis 17.40 Beogradska
10.00 Vijesti 20.05 Higijena 19.30 Dnevnik hronika vijekove
19.30 Dnevnik 17.30 Trag u prostoru
10.05 Zajedni~ki talas `ivota 20.00 Sre}na 18.20 Oko
11.00 Vijesti 21.00 Vijesti 20.00 Novogodi{wi 18.00 Odbojka:
program Pravoslavna 18.50 Slagalica Crvena zvezda -
11.05 Zajedni~ki talas 21.05 Ve~e uz radio 19.30 Dnevnik
20.10 [arena Partizan
12.00 Podnevne 22.00 Hronika dana nova 19.10 Spajdermen,
strana na{ih 20.00 Bela la|a, serija
novosti 22.10 Melodije crtani film
putovawa godina 21.00 Zona
12.10 Zapjevajmo zvu~nih boja 19.30 Aleks,
20.30 Amaro Del 0.00 Muzi~ki Zamfirova,
pjesme stare 23.00 Oaza crtani film
13.00 Vijesti 0.00 Pono}ne vijesti film 20.00 @ivot
20.50 Ponovo zajedno izlog
13.05 U ritmu dana 0.10 Mjuzik metro 115 22.40 Muzika i standardi
21.10 Amaro Del
14.00 Vijesti 2.00 No}ni program 2.00 Pod 0.00 Dnevnik 20.20 Vrijeme
21.30 Taras Buqba, fresaka
14.05 Svilen konac mirnom 0.10 Prevaranti,
film serija 21.00 O~ajne doma}ice
15.00 Vijesti 23.50 Zapjevajmo vodom, 21.40 Metropolis
16.00 Dnevnik Frekvencije: 1.10 Sjaj trulog
22.10 Kontekst
pjesme stare film novca, serija
16.20 Muzi~ka kutija Bawaluka - 90,9; 22.40 Koncert @eqka
Bawaluka, 0.30 Udarna vijest, 2.00 Sudija
17.00 Vijesti 3.40 Agata Joksimovi}a
17.05 Otvoreno Prijedor, film Mastran|elo 4, 23.40 Pjesmom da ti ka`em
Gradi{ka - 92,7; 2.00 Djevojka i Oluja, film 0.30 Reli Dakar
18.00 Vijesti
18.05 Mozaik Doboj - 90,7; sa lampom, film 3.30 Lov i ribolov 1.00 Trezor
Petrovo - 93,5; film 3.50 Vijesti 1.50 Odbojka: Crvena
radija Bijeqina - 89,9; 5.20 Gospodin zvezda - Partizan
19.00 Ve~erwe I. Sarajevo - 92,8; 3.30 Taras Buqba, 4.00 Oko 2.50 Eko recept
novosti Han Pijesak - 90,3; film qubomorni, 4.30 Sasvim 3.20 Pjesmom da ti ka`em
19.10 Zaigrajmo, zapjevajmo Fo~a - 87,3. 5.40 Muzika film prirodno 4.10 Put oko svijeta
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 51

Zauvijek izgubqeno Udar Nova


dijete Uloge: Dejvid Xejms Eliot, 6.40 Na{i najboqi dani, 15.40 Najboqe godine, serija
00
1 00 Uloge: Beverli D’An|elo, 21 Nata{a Henstrinx, Benxamin
Sedler 7.30
serija
Gospodin Magu,
16.30
17.00
Gumu{, serija
Vijesti
Dana Ivej, Majkl Mekgredi
PINK BH Re`ija: Klaudija Vil
B92 Re`ija: Majkl Vikerman crtani film 17.20 Gumu{, serija
8.00 Bumba, crtani film 18.20 In magazin
Dok svijet gleda ogromni meteor kako proli- 8.10 Graditeq Bob, 19.10 Dnevnik
je}e pored Zemqe, sakriven iz wega, yinovski as- crtani film 20.00 Najboqe godine,
teroid udara u Mjesec, izazivaju}i spektakularnu 8.30 Rori, crtani film serija
eksploziju. Ostaci rasutog kamewa padaju ~ak i 9.30 Slomqena strijela, 21.00 Asi, serija
na na{u planetu, ali se to ne ispostavqa kao naj- serija 22.10 Provjereno
ve}i problem. Nau~nici, naime, brzo shvataju da 10.20 Gumu{, 23.10 Vijesti
je udar asteroida izbacio Mjesec iz wegove orbi- serija 23.30 30 hiqada miqa
te i da je, ukoliko se ne{to ne preduzme, sudar 11.50 Asi, serija pod morem, film
Zemqe sa svojim prirodnim satelitom neizbje- 13.00 In magazin 1.00 Ubij me we`no, film
`an. Ova kolizija uni{tila bi ~ovje~anstvo i 13.50 Zauvijek zaqubqeni, 2.40 Vjerovali ili ne, serija
sav `ivot na Zemqi. Da li je 39 dana dovoqno serija 3.10 Na rubu zakona, serija
nau~nicima da rije{e problem, pogotovo u uslo- 14.40 Slomqeno srce, 4.00 Ezo TV
vi ma po re me }e ne gra vi ta ci je na pla ne ti zbog serija 5.00 Stranac me|u nama, film
iznenadnog pribli`avawa Mjeseca.
K3
9.30 Vijesti 15.05 Zemqa izvor `ivota
9.40 Kliford 16.00 Ti si moja sudbina serija
10.00 Hrana i vino 16.30 Hrana i vino
10.30 Ti si moja sudbina 17.00 Scena
serija 18.00 Op~iweni, serija
11.00 Rebelde, 18.40 Novosti
Majka tinejyerka je prinu|ena da da svoje dijete serija 19.30 Dnevnik RTS
na usvajawe. Devetnaest godina kasnije, ona poku- 12.00 Vijesti 20.10 Rebelde, serija
{ava da prona|e i kontaktira svog sina i saznaje 12.05 Op~iweni, 21.00 Novogodi{wi program
da je on umro pod ~udnim okolnostima kada je imao serija 0.30 Uslovna sloboda, film
tri godine. To je ne zaustavqa da sazna istinu. 13.10 SMS Party 2.00 Musa ratnik, film
15.00 Vijesti 6.00 RTS

HRT 2
PINK BH BHT 1 HRT 1 OBN 6.20 More qubavi, 14.00 Mala TV
6.00 Xuboks 7.00 Dobro jutro 6.00 Religijski program 6.10 Ajron Men serija 14.40 [kolski program
7.00 Danijela, 9.00 Be Ha Te bebe 7.00 Dobro jutro 6.30 Ogi i `ohari 7.00 Ku}ni svemirci, 15.30 @upanijska panorama
9.10 Ozi Bu, Hrvatska 6.50 Xoni Test crtani film 15.40 Morski vuk,
serija
crtani film 7.20 Gladijatorska film
8.00 Jagode 9.00 @ivot u Africi, 7.20 Metajets
9.15 Robot Robi, akademija, 17.10 Crtani film
u grlu, serija 7.40 Gusarska crtani film 17.20 Hana Montana,
crtani film 10.00 Vijesti akademija
film 7.50 Mala TV serija
9.30 Mini {kola 10.10 Iz pti~ije
9.30 Udri 8.00 Ludo srce, 8.20 Lagodan `ivot 17.40 Dva i po mu{karca,
9.40 Bakine pri~e perspektive
mu{ki serija Zaka i Kodija, serija
10.00 Vijesti
10.30 Super 11.00 Kod Ane 9.00 Kulinarski {ou serija 18.10 Puna ku}a Raftera,
10.10 Qubavna oluja,
11.10 Opra {ou 10.00 Bilo jednom 8.50 [kolski serija
staza serija
12.00 Dnevnik u Turskoj, program 19.00 Iz pti~ije
Deda 11.00 Moja mala 9.30 Paulino qeto, perspektive
kuhiwa, r. 12.30 More qubavi, serija
Mraza serija 19.50 Hit dana
11.05 Avenija serija 10.40 Sto za 4
11.00 Valentina, 10.00 Tvoja sam 20.00 Dobra `ena,
serija Okean, 13.20 Puna ku}a 11.10 Survivor sudbina, serija
serija Raftera, serija 11.50 Info serija 20.40 Kod amixe Idriza,
12.00 Info Top 14.00 Vijesti
12.00 Vijesti 12.10 Na{a mala 10.50 Obrazovni film
12.10 Prste 14.20 Trenutak spoznaje
12.10 Nerije{en klinika, program 22.20 Mjesto zlo~ina:
sebi slu~aj 15.00 Moja porodica,
serija 11.20 Drugi format Majami, serija
ona je jo{ 13.10 Mini portreti serija 12.00 Potro{a~ki kod 23.10 Morski vuk, film
mlada, 13.00 Skrivena
slikara 15.20 Nacionalni
kamera
film 13.40 Gastro kutak park Mqet
13.50 Mjesto zlo~ina:
RTL
14.00 Info Top 14.10 Vijesti 16.00 Hrvatska u`ivo
14.20 Gorko-slatko, Las Vegas, 6.30 Dva glupa psa, 17.20 Bibin svijet, serija
14.10 Mje{oviti 16.50 Vijesti
serija serija crtani film 18.00 Magazin
brak, 17.20 Osmi kat 7.00 Ritam zona 18.30 RTL danas
serija 15.00 Be Ha Te bebe 15.30 Gumu{,
18.10 Kod Ane 8.50 Bibin svijet, 19.00 Ve~era za pet
15.05 Ozi Bu, 18.40 Tvoja sam serija
15.00 Danijela, serija 20.00 1001 no}, serija
crtani film 16.40 Info
serija sudbina, serija 9.30 Magazin 20.40 Ezel, serija
15.10 Frenderi u BiH 16.50 Kulinarski {ou 10.10 Ve~era za pet 21.30 Uvod u anatomiju,
15.50 Info Top 19.30 Dnevnik
15.20 101 nesta{luk, 17.20 Sto za 4 11.20 1001 no}, serija
16.00 Valentina, serija 20.00 1 protiv 100
21.00 @ivot ide daqe, 17.50 Bilo jednom serija 23.10 Doma}ice, serija
serija 16.00 Samo za zabavu
serija u Turskoj, 12.00 Ezel, serija 0.00 Vijesti
17.00 Ivkova 16.30 Putevi zdravqa 12.50 Klon, serija 0.10 Doma}ice, serija
21.50 Pola ure kulture serija
slava, 17.00 Gorko-slatko, 14.30 An|eo i |avo, 1.00 Put osvete, serija
serija 22.30 Dnevnik 18.50 Info
serija serija 1.40 Astro {ou
17.30 Sve u svemu 23.10 Putevima 19.00 Survivor
17.30 Super 16.00 Pod istim krovom, serija 2.40 Kosti, serija
18.40 Du{ko rijeke Amazon 19.50 Gumu{, serija 16.30 Kraq Kvinsa, serija 3.30 Zaboravqeni slu~aj,
staza 21.10 Biseri
Dugou{ko, 0.10 Kraqevi, serija 16.50 Rejmond, serija serija
Deda 22.10 Okupqawe,
crtani film 0.50 Ksena - princeza
Mraza 18.50 Moj prvi izbor ratnica, film ATV
18.00 Qetna 19.00 Dnevnik 0.00 Mjesto
serija 8.00 Jutarwi program 12.00 Indija, serija
{kola, 20.00 Josip Pejakovi}: 1.40 Dragi Xon, zlo~ina. 9.00 Timi, crtani film 13.00 Pali an|eo,
film U ime naroda serija Las Vegas, 9.10 Ajron Kid, serija
19.50 Info Top 20.30 Putomanija 2.00 Mjesto zlo~ina: serija crtani film 14.00 Sasuke ninxa
20.00 Kursaxije 21.00 Qudi sa 0.40 Plejbojeve 9.30 Fifi, ratnici
Majami,
21.00 Zabraweni Medisona, crtani film 14.30 Vizita
serija djevojke
forum serija 10.00 Bakugan, 15.50 1001 no},
2.40 Moja porodica, 1.10 Najseksi
21.50 Vijesti crtani film serija
23.00 Pani{er, serija `ene
22.00 Tema dana 10.20 Ben Ten, film 16.50 Indija, serija
film 3.10 Pola ure kulture svijeta
22.50 Figure 10.50 Vinks, 18.00 Kulinarski qetopis
1.00 Zauvijek 23.50 Qudi 3.40 Opra {ou 1.40 Biseri crtani film 18.20 Sasuke ninxa ratnici
izgubqeno sa Medisona, serija 4.20 Dobra `ena, 2.30 Rat bendova 11.20 Sirene, 19.00 Vijesti
dijete, 0.30 Putomanija serija 4.30 ^uvari crtani film 20.00 1001 no}, serija
film 1.00 Sve u svemu 5.10 Osmi kat planete 11.50 Vijesti 21.00 Novogodi{wi program
Luda planeta

Nos kao
Paragvajska starleta Larisa Rikelme, prihva- pu{ka
}ena kao mis Mundijala u Ju`noafri~koj Italijan Darko San|ermano
Re pu bli ci me |u svim na vi ja ~i ca ma, slu~ajno je pogo|en metkom u
zaqubila se u fudbalera. glavu na ulici u Napuqu to-
Sre }ni ku je ime Vol ter Fre tes, kom proslave Nove godine.
ima 28 godina, igra desnog bo~nog u Hitno je preba~en u bolnicu,
klubu Sero Portewo, najtrofejnijem gdje je konstatovano da je me-
paragvajskom klubu i aktuelnom dr`a- tak pro{ao kroz desnu stra-
vnom prvaku, a jednom je ~ak nastupio i nu glave i zaustavio se u
za nacionalni tim Paragvaja. nosnoj {upqini. Dok je ~ekao
O wihovoj vezi pisao je lokalni ta- da ga pregleda specijalista,
bloid “Kronika“. Sada ve} slavna San|ermano je kinuo, a iz
Ju`noamerikanka osvojila je na- nosa mu je izleteo metak, na
slovnice navijaju}i za Paragvaj to- op{te zaprepa{}ewe medi-
kom turnira u Ju`noj Africi. Slavu cinskog osobqa i qudi koji
je potom oplodila nizom goli{avih su se zatekli u ~ekaonici.
serijala za lokalne magazine, a uspjela
je iza}i i na naslovnici paragvajskog
izdawa popularnog magazina “Plejboj“.
Dvadesetpetogodi{wa Larisa je po-
slije Mundijala, koji je ova qepotica na
jedan na~in obiqe`ila, priznala kako ni
u snovima nije o~ekivala da }e joj se os- Roboti
tvariti `eqa da je ovogodi{we Svjetsko
prvenstvo u fudbalu planetarno proslavi. Naime, u ~ast koji u~e
paragvajskih igra~a, Larisa je obe}ala da }e pozirati Roboti su do sada uspijeva-
gola. Obe}awe je prvo “djelimi~no“ ispunila, slikaju- li da izvr{e radwe za koje
}i se na stadionu za jedan paragvajski magazin, a po- su programirani, me|utim,
slije negodovawa brojnih navija~a odlu~ila je da do otkriveno je da roboti kod
kraja ispuni obe}awe. O woj se prije Mundijala ni- kojih se konstrukcija tijela
{ta nije znalo, a sada zaokupqa pa`wu pove}ava ili razvija para-
javnosti iz svih dije- lelno sa neuronskom mre-
lova svijeta. `om u~e br`e. Xo{ Bongard
U avgustu pro- sa vermontskog univerziteta
{le godine medi- pozabavio se pitawem kakav
ji su objavili da uticaj promjena tijela robo-
ta ima na proces u~ewa. To
Larisa ima mom-
je istra`io simulacijom na
ka, a weno srce
robotima sa ~etiri i {est
ta da je osvo jio
nogu, a preko ugra|ene ne-
Koke Oneto, pa-
uronske mre`e ti roboti su
ragvajski model
nau~ili da se kre}u u prav-
i dizajner far- cu izvora svjetlosti.
merki.

Tra`e se Bondova djevojka i negativac


Novi film o britanskom prava na slavnog agenta, omogu}io je nastavak produ-
super{pijunu Yejmsu Bondu, kcije filma koja je bila odgo|ena na neodre|eno vrijeme
publika }e mo}i gledati u u aprilu 2010. godine. Producenti su objavili da }e sni-
no vem bru idu }e go di ne, a mawe filma po~eti krajem 2011. godine, te da je datum
jo{ nije poznato ko }e glumi- premijere odre|en za 9. novembar 2012. godine. Danijel
ti Bondovu djevojku i uvijek popularnog negativca. Krejg vra}a se u ulozi agenta 007 koju je ve} uspje{no
U bioskopima }e se tada pojaviti 23. nastavak odradio u filmovima “Kazino Rojal“ i “Zrno utjehe“. Ni-
filmskih avantura Bonda, a tajnog agenta 007 po- je poznato koja }e glumica imati priliku da u 23. nastav- Igra za
novo }e glumiti britanski glumac Danijel Krejg,
dok }e se re`ije prihvatiti wegov sunarodwak Sem
ku za ve de naj po zna ti jeg taj nog agen ta na svi je tu. U
posqedwih nekoliko godina, tu ~ast imale su Hali Beri,
toalet
Japanska kompanija “Sega“
Mendez, objavili su producenti filma. Nedavni izla- Olga Kirilenko, Eva Grin i druge. Za ulogu negativca
proizvela je konzolu za vi-
zak iz ste~aja mitskog studija MGM, koji posjeduje “otima}e“ se Majkl [in i Sajmon Rasel Bil.
deo-igre namijewenu toale-
tima. Senzori inovativnog
ure|aja “Toylet“ mjere brzinu
NEKAD BILO... i intenzitet mlaza mu{kog
urina usmjerenog u pisoar.
Poznata srpska glumica Ivana Mihi}
ro|ena je na dana{wi dan 1970. godine
POSQEDWA Bizarne konzole koje sadr`e
~etiri mini-igre bi}e pos-
u glavnom gradu Srbije. K}erka je sce-
nariste Gordana Mihi}a i glumice Vere “Tajne svijeta tavqewe u toalete ~etiri
metroa u Tokiju, objavio je
^uki}. Gluma~ku karijeru po~ela je sa s Anom ^epman“ “Dejli mejl“. Bizarne konzo-
devet godina glume}i u filmu “Sre}na
Ana ^epman, koja se na{la u centru pa`we zbog rusko-ameri~ke le su dizajnirane da toalete
porodica“. Ve} sa 14 godina igrala je
{pijunske afere pro{le godine, sredinom januara posta}e vodi- u~ine zanimqivijim, kao i
jednu od pet glavnih uloga u filmu, Gora-
teq nove emisije na moskovskoj REN TV. Emisija }e se zvati “Tajne da korisnici toaleta ne
na Paskaqevi}a “Varqivo qeto 68”.
svijeta s Anom ^epman“, a dio je eksperimentalnog dokumentarnog “proma{e“ pisoar.
Prije nego {to se upisala na Fakultet
dramskih umjetnosti glumila je u jo{ ne- projekta “Stvarnost“ i po~e}e da se emituje 21. januara. Prema
koliko filmova. Zavr{ila je i baletsku rije~ima direktora dokumentarnog programa Mihaila Tukma~eva,
{kolu “Lujo Daviko“ i muzi~ku {kolu u materijali koji budu kori{}eni u emisiji bi}e ekskluzivni. Osta-
Beogradu. Ivana je 1995. godine osno- li detaqi dr`e se za sada u tajnosti, prenose “RIA Novosti“.
vala produkcijsku ku}u “Horizont 2000“, Crvenokosa {pijunka privukla je najve}u pa`wu javnosti me|u de-
set osoba koje su jula pro{le godine protjerane iz SAD zbog
Ro|ena a kao producent do sada je producirala
~etiri igrana filma, jednu televizijsku sumwi da su pripadale {pijunskoj mre`i koja je radila za ruske
tajne slu`be. Ona je pro{log mjeseca postala ~lan podmlatka Uje-
Ivana Mihi} seriju, jedan televizijski film i objavi-
la kwigu svoje majke “Perle od vode“. diwene Rusije, stranke ruskog premijera Vladimira Putina.
dodatak za kladioni~are: kvote, tabele, statistike, prognoze...

DERBI KOLA
j.
Totenhem - Man~ester

2.60 2.90 2.40

Park \i Sung (Man~ester j.) i Alan Haton (Totenhem)

Derbi sedmice: Engleska Premijer liga: Totenhem - Man~ester junajted, nedjeqa (17.10 ~asova)

Lagano Realno Rizi~no Izazovno


^elzi - Blekburn 1 (1,40) Vest Hem - Arsenal 2 (1,55) VBA - Blekpul 1 (1,75) Tuluz - Nansi 1 (2,00)

Man~ester S. - Vulverhempton1 (1,40) PS@ - So{o 1 (1,55) Okser - Monako 1 (1,80) [alke - Hamburg 1 (2,00)
Ren - Arl 1 (1,40) Napoli - Fjorentina 1 (1,70) Volfzburg - Bajern 2 (1,75) Liverpul - Everton 1 (2,00)
Lion - Lorijen 1 (1,50) Seviqa - Espawol 1 (1,70) Nirnberg - Borusija M. 1 (1,90) ]ezena - Roma 2 (2,00)
Viqareal - Osasuna 1 (1,45) Le}e - Milan 2 (1,55) Saragosa - Levante 1 (1,90) Sanderlend - Wukasl 1 (2,10)

KVOTA KVOTA KVOTA KVOTA

5.96 10.76 19.90 33.60


2 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE TIKET

Engleska Premijer liga, 23. kolo

Liverpul ili Everton


U gradskom derbiju Liverpul do~ekuje Everton, {to je prava prilika Tabela
da Keni Dalgli{ debituje pobjedom pred doma}im navija~ima 1. Man~ester j. 20 12 8 0 43:19 44
2. Man~ester s. 22 12 6 4 33:16 42
3. Arsenal 21 12 4 5 42:22 40
4. Totenhem 21 10 6 5 31:25 36
5. ^elzi 21 10 5 6 36:19 35
6. Sanderlend 22 8 9 5 25:22 33
7. Bolton 22 7 9 6 34:29 30
8. Wukasl 21 8 4 9 34:31 28
9. Blekburn 22 8 4 10 29:35 28
10. Stouk 21 8 3 10 26:26 27
11. Everton 21 5 10 6 23:25 25
12. Liverpul 20 7 4 9 24:27 25
13. Blekpul 19 7 4 8 27:32 25
14. Fulam 21 4 10 7 22:24 22
15. Birmingem 20 4 10 6 20:25 22
16. VBA 21 6 4 11 26:39 22
17. Vulverhempton 21 6 3 12 21:34 21
18. Aston Vila 21 5 6 10 23:38 21
19. Vigan 21 4 9 8 18:33 21
20. Vest Hem 22 4 8 10 22:38 20

Pro{lo kolo
Everton - Totenhem 2:1, Blekburn - Liverpul 3:1, Bolton -
Vigan
1:1, Wukasl - Vest Hem 5:0, Vulverhempton - ^elzi 1:0, Ar-
senal - Man~ester siti 0:0, Aston Vila - Sanderlend 0:1,
Blekpul - Birmingem 1:2, Fulam - VBA 3:0, Man~ester junaj-
ted - Stouk 2:1
DERBI KOLA
Li ver pul - Everton Parovi Na{ tip
15. 1. 16.00 Stouk - Bolton 2-3
15. 1. 16.00 Man~ester siti - Vulverhempton 1
15. 1. 16.00 VBA - Blekpul 1
15. 1. 16.00 ^elzi - Blekburn 1
15. 1. 16.00 Vigan - Fulam H
1.95 3.25 3.80 15. 1.
16. 1.
18.30
13.00
Vest Hem - Arsenal
Birmingem - Aston Vila
2
H
16. 1. 13.00 Sanderlend - Wukasl 1H
16. 1. 15.05 Liverpul - Everton 0-2
Martin Keli (Liverpul) FOTO: AGENCIJE 16. 1. 17.10 Totenhem - Man~ester junajted 2

Sqede}e kolo Engleske Man~ester junajted. Jo{ uvi- otvorenu igru doma}ih koji `da i naj vi {e ra zo ~a ra le skog rivala. Obje ekipe ima- posqedwe vri je me Ni ko la
Premijer lige donosi neko- jek nepora`eni gosti su vo- nemaju {ta da izgube. Doda- ove sezone sastaju se na “En- ju velikih problema sa re- @igi} utakmice po~iwe sa
liko zanimqivih okr{aja de }i na ta be li i ima ju tni motiv doma}im je i me- fild Roudu“. Liverpul do~e- ali za ci jom pa se o~e ku je klupe, pa }e morati da isko-
pa je sigurno da }e i ovaj solidnu prednost u odnosu |usobni skor, jer Man~ester kuje Everton i osim pobjede tvrda utakmica sa malo golo- risti svaku ukazanu {ansu.
vikend biti ispuwen kva- na konkurente. Ukoliko se ima sedam pobjeda zaredom im ni{ta ne odgovara. Keni va. Najboqi strijelac Li- Ar se nal i Man ~es ter
litetnim fudbalom na Os- sa “Vajt Hart Lejna“ vrate protiv ovog rivala, pa }e se Dalgli{ je debitovao pora- verpula je Fernando Tores siti imaju ne{to lak{i po-
trvu. ne po ra `e ni ili uspi ju da “pijevci“ svom snagom tru- zom protiv Man~ester junaj- sa {est pogodaka, a Evertona sao, dok bi ^elzi morao po-
Najzanimqivija utakmi- pobijede doma}i bi se pola- diti da sru{e neugodnu tra- teda u FA kupu, a melem na Tim Kejhil sa devet golova. bi je di ti Ble kburn i
ca 23. kola igra se u Londo- ko mogli oprostiti od snova diciju. ovogodi{we rane navija~a Gradski derbi igraju i kona~no prekinuti crni niz
nu gdje To ten hem do ~e ku je za titulu. Stoga, o~ekujemo Dvije ekipe koje su mo- bila bi pobjeda protiv grad- Birmingem i Aston Vila. U neuspjeha.

Premijer liga [kotska Premijer liga, 22. kolo


1. Seltik
2. Glazgov R.
19
17
14
13
3
2
2
2
41:13
39:19
45
41
Seltik nastavqa seriju
3. Harts 19 12 3 4 33:15 39 ima ~etiri uzastopne pobjede
4. Kilmarnok 19 9 3 7 32:21 30 i o~ekuje petu. Gosti imaju
5. Invernes 20 7 6 7 30:26 27
puno kvalitetniji sastav pa
Poslije velikog derbija se o~ekuje lagana pobjeda. U
6. Madervels 18 7 3 8 24:23 24
{kot skog fu dba la igra se gostuju}em timu trebao bi da
7. Dandi 16 5 6 5 18:23 21 se na |e i Fre di Qun berg,
8. St. Xonson 18 6 3 9 13:25 21 novo kolo u kome Seltik gos-
tuje Hibernijanu i nastoja}e biv {i igra~ Ar se na la i
9. Aberdin 19 5 2 12 19:38 17 Vest Hema.
da potvrdi pobjedu iz “Old
10. Hibernijan 19 4 4 11 21:32 16 Glazgov Renyers je u veli-
firma“. Iako je Hibernijan
11. St. Miren 19 4 4 11 17:33 16 ~esto znao da iznenadi veli- koj krizi i poslije poraza u
12. Hamilton 17 2 5 10 11:30 11 kane, ove godine igra lo{e i derbiju ne preostaje im ni-
te {ko da mo `e ugro zi ti {ta drugo nego pobjeda pro-
Pro{lo kolo “kel te“ ko ji su na vri je me tiv “fewera{a“ Hamiltona
u{li u formu i prestigli koji je vjerovatno najlo{ija
St. Miren - Kilmarnok 2:1, St. Xonson - Invernes 1:0, ekipa lige. Doma}i su izgu-
Renyers na tabeli. Seltik
Glazgov Renxers - Seltik 0:2, Aberdin - Dandi 1:1, Hamilton - bili vode}u poziciju, istina
Madervel 0:0, Harts - Hibernijan 1:0 imaju dvije utakmice mawe,
DER BI KOLA
DERBI KOLA
Frederik Qungberg (Seltik) FOTO: AGENCIJE
ali krajwe je vrijeme da po-
Parovi Na{ tip Hibernijan - Seltik ~nu pobje|ivati u kontinu- Harts je prekinuo seriju `e o~ekivati da }e napredo-
ite tu. Pi tawe je da li }e pobjeda izgubiv{i od Sent vati na tabeli, s obzirom na
15. 1. 13.00 Hibernijan - Seltik 2 wihov najboqi strijelac Ke- Yonsona u Kupu. U ovom kolu formu u kojoj se nalaze.
15. 1. 16.00 Dandi - Harts H ni Miler ostati u Glazgovu, o~ekuje ih jo{ jednom te{ko Poslije serije neuspjeha
15. 1. 16.00 Madervel- Invernes 1H jer ima nekoliko kandidata gos to vawe Dan di ju ko ji se Aberbin je po~eo da biqe`i
15. 1. 16:00 Aberdin - St. Miren 1 za wego vo do vo |ewe, pri je nalazi u sredini tabele, ali dobre rezultate, pa se o~ekuje
6.50 4.00 1.45
15. 1. 16.00 Glazgov R. - Hamilton 1 svih Birmingem, Fjorentina od nekih protivnika ima ~ak wihova pobjeda u me~u protiv
15. 1. 16.00 Kilmarnok - St. Xonson H2 tri utakmice mawe, pa se mo- Sent Mirena.
i Olimpik iz Marseja.
TIKET GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 3

Italijanska Serija A, 20. kolo

"Qubi~ice" pod Vezuvom


U premijernom me~u ove prvenstvene runde Napoli }e u subotu od 18 ~asova na Tabela
stadionu “San Paolu“ ugostiti Fjorentinu
1. Milan 19 12 4 3 34:17 40
2. Napoli 19 11 3 5 30:20 36
3. Lacio 19 10 4 5 25:18 34
4. Roma 19 9 5 5 27:24 32
5. Palermo 19 9 4 6 32:22 31
6. Juventus 19 8 7 4 33:24 31
7. Inter 17 8 5 4 25:16 29
8. Udineze 19 8 3 8 27:25 27
9. Sampdorija 18 6 8 4 20:17 26
10. Bolowa 19 6 7 6 19:24 24
11. Kaqari 19 6 5 8 21:18 23
12. Fjorentina 18 6 5 7 20:20 23
13. \enova 18 6 5 7 13:15 23
14. Kjevo 19 5 7 7 19:21 22
15. Parma 19 5 7 7 19:23 22
16. Katanija 19 5 6 8 17:24 21
17. ]ezena 18 5 4 9 13:21 19
18. Le}e 19 5 3 11 18:36 18
19. Bre{a 19 4 3 12 15:26 15
20. Bari 19 3 5 11 12:28 14

Parovi Na{ tip


15.1. 18 Napoli - Fjorentina 1
15.1. 20.45 Inter - Bolowa 1
16.1. 12.30 Kaqari - Palermo H2
Edinson Kavani (Napoli, lijevo) FOTO: AGENCIJE 16.1. 15 Bre{a - Parma 1H
Igra~ koji je obiqe`io koja je pro{lo kolo na svom je dva vezana poraza, od 16.1. 15 Lacio - Sampdorija 1
prethodno kolo Serije A de- “Artemio Frankiju“ golom Parme i Napolija nala- DERBI KOLA 16.1. 15 ]ezena - Roma 2
16.1. 15 \enova - Udineze 1H
finitivno je Edinson Ka- Qaji }a pred sam kraj me ~a zi na {es tom mjes tu, a Napoli - Fjorentina 16.1. 15 Katanija - Kjevo 0-2
va ni. Ne sa mo da je savladala Bre{u 3:2, iako je ve} su upaqeni alar mi
Napoliju sam donio pobjedu na poluvremenu bilo 0:2. Po kod ~el ni ka klu ba, ko ji 16.1. 15 Juventus - Bari 1
nad Juventusom 3:0, Urugva- svemu sude}i ovo bi trebao su re ago va li do vo |ewem 16.1. 20.45 Le}e - Milan 2
jac se popeo i na prvo mjes- da bude jedan interesantan Lu ke To ni ja na poza-
to lis te stri je la ca susret, a premda je rijetkost jmicu, a on bi trebao da Pro{lo kolo
italijanskog {ampionata, dosta golova u seriji A, pro- za mi je ni po vri je |e nog
1.70 3.40 5.00
Napoli - Juventus 3:0, Bari - Bolowa 0:2, ]ezena - \enova
koje dijeli sa Antonijom di {lo kolo je demantovalo ve} Fa bi ja Kvaqare lu. U 0:0, Katanija - Inter 1:2, Lacio - Le}e 1:2, Fjorentina -
Nataleom iz Udinezea. ustaqeno mi{qewe o itali- ovom ko lu u To ri no im Bre{a 3:2, Kjevo - Palermo 0:0, Milan - Udineze 4:4, Parma
Poslije ovog me~a, Juven- jan skom fu dba lu. Su sret sti`e fewera{ Bari. - Kaqari 1:2, Sampdorija - Roma 2:1.
tus ima 31 bod i na petoj je ekipe koju predvodi golgeter Milanu je, u goleadi sa mi nu ta. “Ti fo zi“ Mi la na
poziciji, dok Napoli i daqe Ka va ni sa ti mom Si ni {e Udi ne ze om i to u su dij skoj su na utakmici protiv Udi- i mnogo sre}e“ - pisalo je u hodnih sezona bori se za op-
ne pu {ta vo de }i Milan da Mihajlovi}a trebalo bi da na do kna di me ~a, Zla tan ne zea ra zvi li tran spa rent po ru ci upu }e noj Bra zil cu. stanak. Aktuelni {ampioni
mnogo odmakne, razlika je ~e- opravda epitet derbija kola, Ibra hi mo vi} do nio bod, a na tri bi ni po sve }en sa da Rosoneri bez “Zube“ putuju u fu dba le ri In te ra na “\u -
tiri boda. Pod Vezuv Napoli- a prednost je ipak na strani zavr{eno je 4:4 iako je tre- ve} biv{em igra~u tog tima goste Le}eu koje je u nezavi- ze pe Me aci“ do ~e ku ju Bo -
ju sa da sti `e Fjo ren ti na doma}ina. Juventus se posli- nutni lider gubio 3:1 do 78. Ronaldiwu “Hvala ti za sve dnoj poziciji a kao i pret- lowu.

Francuski Le {ampionat, 20. kolo

U Marsequ "ispijaju" Bordo


Ovog vikenda, poslije dva- poslije kojih je do{lo do ne- la je posla sada ve} biv-
desetak dana pauze nastavqa se kih promjena na trenerskim {eg tre ne ra Mo na ka Gi DERBI KOLA
i {ampionat Francuske. Pri- pozicijama. Lakomba. Uprava kluba iz
je nastavka prvenstva Francu- Blama`a u duelu sa peto- Kne`evine uru~ila je ot- Olimpik M. - Bordo
zi su odigrali me~eve Kupa, liga{em [amberijem ko{ta- kaz is ku snom stru~waku
poslije poraza na penale
Tabela od autsajdera, u ranoj fa-
1. Lil 18 8 8 2 33:21 32
zi Ku pa Fran cus ke. Po -
sli je o~aj nih re zul ta ta
1.50 4.00 6.35
2. PS@ 19 8 7 4 30:21 31
3. Ren 19 8 7 4 18:12 31 ekipe u prvom dijelu sezo-
4. Lion 19 8 7 4 26:21 31 ne, promjene su bile pri-
5. Olimpik M. 19 7 8 4 27:17 29 je ko po tre bne i u Len su.
Dosada{wi trener @an Gaj ni `i rang. Lens je prvi
6. Sent Etjen 19 7 8 4 26:20 29
Valem, podnio je ostavku, a dio sezone zavr{io na pre-
7. Brest 19 7 7 5 20:15 28
wegovu funkciju preuzeo je tposqedwem mjes tu sa sa mo
8. Bordo 19 6 9 4 24:21 27
ru mun ski stru~wak La slo tri pobjede iz 18 utakmica.
9. Tuluz 19 8 3 8 21:20 27
Belewi. Wegov ciq bi}e da U prvom ko lu nas tav ka
10. Monpeqe 19 7 6 6 15:19 27
11. So{o 19 7 4 8 29:23 25 ekipu u kojoj igra i srpski prven stva, sa no vim tre ne -
12. Lorijen 19 7 4 8 22:24 25 internacionalac Nenad Ko- ri ma, Mo na ko gos tu je kod Benoa [ejru (Olimpik Marseq, lijevo) FOTO: AGENCIJE

13. Nansi 18 7 4 7 21:26 25 va~evi}, spasi od selidbe u Oksera, a Lens do~ekuje ne- kada{weg ve li ka na fran - ma}ih, ako ni zbog ~ega dru-
14. Okser 19 4 11 4 25:22 23 cuskog fudbala Sent Etjen. gog, onda upravo zbog doma-
15. Nica 19 5 8 6 14:18 23
Parovi 23. kola Na{ tip I aktuelni {ampion Olim- }eg te re na i sjaj nih
16. Valensijen 19 5 7 7 21:21 22 pik Marseq eliminisan je navija~a. Lider u prvenstvu,
17. Monako 19 3 10 6 19:20 19
15.1. 21 Nica - Lil 2 iz Ku pa, jer je vo de }i tim Lil putuje na Mediteran u
18. Kaen 18 4 6 8 17:26 18 15.1. 21 PS@ - So{o 1 druge francuske lige, Evi- goste Nici, sa kojom ne bi
19. Lens 18 3 7 8 17:32 16 15.1. 21 Ren - Arle 1 jen bio pre jak. Na “Ve lo - trebalo da ima previ{e pro-
20. Arle 19 1 5 13 10:36 8 15.1. 21 Tuluz - Nansi 1H drom“ Olimpiku u 20. kolu blema. Prvi pratilac PS@-
15.1. 21 Lion - Lorijen 1 dolazi Bordo, a to je svakako a do ~e ku je So {o, Ren
Pro{lo kolo 15.1. 21 Monpeqe - Valensijen 1 jedan od derbija francuskog ugo{}uje posqedweplasira-
15.1. 21 Brest - Kaen 1H fudbala. Aktuelni prvak je ni Arle, a Olimpik iz Li-
Bordo - Lens 2:2, Brest - Marseq 0:0, Arl - Nica 0:0, Lil - na petom mjestu sa 29 bodova, ona fudbalere Lorijena. U
St. Etijen 1:1, Kan - Ren 1:0, Valensijen - Tuluz 2:1, Monako - 15.1. 21 Lens - Sent Etijen 1H
15.1. 21 Okser - Monako H2 dok Bordo ima dva boda mawe sva tri susreta doma}ini su
So{o 2:1, Nansi - PS@ 2:0, Lion - Okser 1:1, Lorijen -
16.1. 21 Olimpik M. - Bordo 1 i na osmom je mjes tu. Pre - naj bli `i tri jum fu, a sve
Monpeqe 0:0.
dnost je ipak na strani do- drugo bilo bi iznena|ewe.
4 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE TIKET

Barsa i Real nastavqaju trku


[panska Primera, 19. kolo

Barselona na “Nou kampu“ do~ekuje Malagu, a Real Madrid gostuje slaba{noj


Almeriji i favoriti su u ovim me~evima Tabela
1. Barselona 18 16 1 1 57:10 49
2. Real Madrid 18 15 2 1 46:16 47
3. Viqareal 18 11 3 4 34:18 36
4. Valensija 18 10 4 4 27:20 34
5. Espawol 18 10 1 7 23:24 31
6. Atletiko Madrid 18 8 3 7 28:23 27
7. Hetafe 18 8 3 7 28:25 27
8. Majorka 18 8 3 7 23:21 27
9. Atletik Bilbao 18 8 2 8 27:30 26
10. Seviqa 18 8 2 8 25:29 26
11. Herkules 18 6 4 8 22:26 22
12. Real Sosijedad 18 7 1 10 25:31 22
13. La Koruwa 18 5 6 7 15:24 21
14. Santander 18 5 5 8 14:24 20
15. Osasuna 18 4 6 8 15:21 18
16. Malaga 18 5 2 11 23:37 17
17. Levante 18 4 3 11 19:29 15
18. Hihon 18 2 7 9 15:27 13
19. Almerija 18 2 7 9 16:31 13
20. Saragosa 18 2 7 9 16:32 13

Parovi Na{ tip


15.1. 18.00 Saragosa - Levante 1H
15.1. 18.00 Hihon - Herkules H2
15.1. 18.00 Hetafe - Real Sosijedad 2-3
DERBI KOLA 15.1. 18.00 Viqareal - Osasuna 1
Valensija - Deportivo 15.1. 20.00 Atletik Bilbao - Santander 1
15.1. 22.00 Seviqa - Espawol 3+
16.1. 17.00 Valensija - La Koruwa 1
16.1. 19.00 Almerija - Real Madrid 2
16.1. 21.00 Barselona - Malaga 1
17.1. 21.00 Atletiko Madrid - Majorka 3+

1.45 4.00 6.50 Pro{lo kolo


Andres Inijesta (Barselona) FOTO: AGENCIJE Herkules - Atletiko Madrid 4:1, Levante - Valensija 0:1,
Ni ovo kolo ne bi tre- zna ti ji @u lio Bap tis ta, gostuje slaba{noj Almeri- 18. kola poni`en u gostima Real Madrid - Viqareal 4:2, Espawol - Saragosa 4:0, Osa-
ba lo da obiqe`e ve li ka Martin Demikelis i Enco ji, ko ja uz Sa ra go su ima kod Herkulesa, do~ekuje so- suna - Hetafe 0:0, Majorka - Almerija 4:1, Santander - Hi-
izne na |ewa u {pan skoj Mareska. Sa ovim sastavom najslabiju odbranu u ligi. li dnu Ma jor ku, ko ja ne }e hon 1:1, La Koruwa - Barselona 0:4, Real Sosijedad -
Primeri jer Barsa i Real gosti su u stawu da iznena- Kris ti ja no Ro nal do igra propustiti priliku ako joj Seviqa 2:3, Malaga - Atletik Bilbao 1:1.
imaju relativno lake pro- de sve eki pe u Pri me ri, fenomenalno i postigao je se uka `e. Gos ti igra ju
ti vni ke, ko je bi mo ra li ali za Bar su je po tre bno 22 pogotka u 18 utakmica i odli ~no na do ma }em te re - je pregazio Almeriju. Obje ima pravo da se nada cije-
da savladaju. ne{to vi{e. Ipak, o~ekuje bi }e naj ve }a opa snost za nu, a u gostima ~ekaju pri- eki pe igra ju otvo re no i lom plijenu.
Bar si u gos te do la zi se otvo re na uta kmi ca, pa golmana doma}ih. Sve osim liku iz kontranapada. treba o~ekivati da }e biti Uprkos dos ta pro mi -
Ma la ga, eki pa ko ja je naj - bi mo`da najboqa igra bi- po bje de kraqev skog klu ba Se viqa je pre ki nu la pogodaka i na ovoj utakmi- jewenom sastavu, bez mnogo
vi {e pa za ri la u ja nu ar - la da oba tima daju gol, uz, bi lo bi ve li ko izne na - niz ne us pje ha u pro {lom ci. po zna tih fu dba le ra, “{i -
skom pre la znom ro k u. naravno, pobjedu Katalona- |ewe. kolu protiv Sosijedada, a u U me~u Valensije i De- {mi {i“ igra ju odli ~no
Gosti su doveli ~ak sedam ca. O~aj ni Atle ti ko, ko ji ovom kolu na noge im dola- portiva, koji je nekad bio ove se zo ne, pa bi tre ba lo
igra ~a, od ko jih su naj po - Sa dru ge stra ne, Re al je u posqedwoj uta kmi ci zi neugodni Espawol, koji der bi, sa mo je dna eki pa da do|u do nova tri boda.

Tabela Portugalska liga ZON Sagre{, 16. kolo


1. Porto
2. Benfika
15
15
13
11
2
0
0
4
36:6
30:14
41
33
Benfika tra`i {esti trijumf u nizu
3. Sporting 15 8 4 3 22:14 28 Dru gi tim por tu gal ske nada se pobjedi koja bi ih Benfika je u odli~noj t i t u l i , ko j u i m j e
4. Leirija 15 7 3 5 17:17 24 lige, Benfika, gostuje kod ko li ko-to li ko os ta vi la u for mi i ima pet p r o {le go d i ne
5. Gimarae{ 15 6 4 5 20:19 22 Aka de mi ke u Ko im bri i trci za na slov prva ka. uzastopnih pobjeda, a uze la Ben fi ka.
6. Nacional 15 6 4 5 14:15 22 u pro {lom ko lu ru - Tre }i por tu -
7. Braga 15 6 2 7 26:21 20 tin ski je sa vla da la gal ski ve li kan,
8. Beira Mar 15 4 8 3 17:18 20 Leiriju i to u gosti- Spor ting, do ~e ku je
9. Olhanense 15 4 7 4 12:13 19 ma. Briqirali su napa- Paso{ Fereiru i ta-
10. Akademika 15 5 4 6 20:25 19 da ~i Sa vi ola i Os kar ko|e o~ekuje pobjedu u
11. Maritimo 15 3 7 5 14:14 16 Kardozo, koji se vratio ovom ko lu. Po sli je
12. Fereira 15 3 7 5 12:18 16 u eki pu po sli je po vre - sla bi jeg star ta i
13. Setubal 15 4 4 7 12:20 16
de. “lavovi“ su u{li u for-
14. Rio Ave 15 3 5 7 15:21 14
Por to ta ko |e nas tavqa mu, ali te {ko da }e bi ti
15. Portimonen{e 15 2 3 10 16:29 9
sa odli ~nim igra ma, po - dovoqno da prekinu domi-
16. Naval 15 2 2 11 9:28 8
ka zav {i da je uta kmi ca naciju Porta i Benfike.
Parovi Na{ tip pro tiv Na ci ona la u Li ga Bra ga gos tu je pre -
ku pu bi la sa mo lo {e ve ~e. tposqedwem Por ti mo nen -
14.1. 21.15 Portimonen{e - Braga 2 U pro {lom ko lu sa vla da - {eu, ko ji bi tre ba lo da
15.1. 20.15 Gimarae{ - Olhanense 1 li su Ma ri ti mo, a sa da bu de lak za lo gaj za ovo go -
15.1. 22.15 Sporting - Fereira 1 im u gos te do la zi di{weg u~e sni ka gru pne
16.1. 17.00 Setubal - Maritimo H2 Na v a l , ko j i j e faze Lige {ampiona.
16.1. 17.00 Nacional - Rio Ave 1 na pra vio ve li -
16.1. 17.00 Leirija - Beira Mar 1 ko i z ne n a -
16.1. 19.00 Porto - Naval 1 | e w e DERBI KOLA
16.1. 21.15 Akademika - Benfika 2 savladav{i Akademika - Benfika
Gi ma ra e{, i to sa
Pro{lo kolo igra ~em mawe. Pu bli ka
na “Dra gau“ o~e ku je jo{
Leirija - Benfika 0:3, Gimarae{ - Naval 1:2, Nacional - je dnu do bru igru sa pu no
Beira Mar 0:0, Rio Ave - Olhanense 0:1, Akademika - Fe- go lo va i la ku po bje du do -
5.60 3.55 1.55
reira 0:0, Sporting - Braga 2:1, Porto - Maritimo 4:1, ma }ih qubi ma ca, ko ji ne -
Portimonen{e - Setubal 3:4. Niko Gaitan (Benfika) FOTO: AGENCIJE z a us t a v q i v o h i t a j u ka