www.glassrpske.

com

Petak
21. januar 2011.

Broj 12.422 Godina LXVIII
Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

VIJESTI

Presuda [efiku Ali}u put do Atifa Dudakovi}a
странa 4

DRU[TVO

[est miliona KM za filijalu Uprave u Prijedoru
странa 7

SPORT

Peruni~i}: Nismo uzeli bod ve} smo ispustili pobjedu
странa 40

FOTO: GLAS SRPSKE

POSLANICI NSRS PRIMA]E PLATU JO[ [EST MJESECI, A PARLAMENTARCI BiH CIJELU GODINU

Du{an Jawi}, direktor beogradskog Foruma za etni~ke odnose za “Glas Srpske”

SDP BiH tvr|a bo{wa~ka stranka od SDA
странa 2

Ovo je tre}i put da se pogre{no investira u SDP koja bi zapravo kada bi do{la na vlast pokazivala da ona nije stranka me|unacionalnog dijaloga kako se predstavqa u zapadnim krugovima, istakao Jawi}

BIV[IM POSLANICIMA JO[

DANAS
странa 3

Istraga o trgovini organima na Kosovu

U Skup{tini RS 26 poslanika tra`ilo da im se ispla}uje plata do {est mjeseci po prestanku funkcije, {to }e buxet ko{tati 417.768 maraka. U Parlamentu BiH taj broj poslanika je ve}i od 20, a na wihove plate }e se potro{iti vi{e od milion maraka

Ha{im Ta~i i osumwi~eni i svjedok

странa 17

Emir Kusturica o ideji da gradi Kamengrad i snima film “Na Drini }uprija“ Kamengrad bi bio scenografija za snimawe filma “Na Drini }uprija“. Nije nam namjera da okrwimo qepotu ovog predivnog kutka Vi{egrada. @elimo da poslije izgradwe kamenog grada Vi{egrad bude jo{ qep{i i stariji, rekao Kusturica
странe 26 i 27

Savjet ministara imenovao direktora Uprave za za{titu zdravqa biqa BiH

Direktor tre}i sa liste, Perkovi} sprema tu`bu
Ministri uop{te nisu raspravqali o tome za{to se tre}i, a ne prvi na rang-listi imenuje za direktora. Siguran sam da je sekretarijat Savjeta na sjednicu dostavio samo Radovi}a kao prijedlog, a ne rang-listu kandidata, istakao Perkovi} странa 5
Sini{a Perkovi}

2 petak, 21. januar 2011. GLAS SRPSKE

Zagreb je uvjerio HDZ da je tri ve}e od pet.

Vijesti dana
Zdravko Tomac, univerzitetski profesor

Ante ^olak, predsjednik Hrvatske seqa~ke stranke BiH

FOTO: GLAS SRPSKE

Ra~an davno prozreo Lagumxiju
MOS TAR - Uni ver zi tet ski pro fe sor Zdrav ko To mac rekao je da je i Ivica Ra~an tokom devedesetih godina pro{log vijeka prepoznavao {ta su namjere SDP-a BiH te da toj stranci i Zlatku Lagumyiji nikada nije htio da da podr{ku. Gostuju}i u emisiji “Srijedom u srijedu” Radija HercegBosne Tomac je rekao da hrvatski SDP nije htio dati podr{ku La gumyiji, jer je pod fir mom op {teg in te re sa skrivao politiku jednog naroda. - Ra~an je to prepoznavao. SDP BiH `eli uzeti legitimna prava hrvatskog naroda i Hrvate obespraviti - naglasio je Tomac. On je pozdravio politiku hrvatskog predsjednika Ive Josipovi}a prema Hrvatima u BiH te dono{ewe platforme za BiH. Naglasio je i da je dobro {to je i potpredsjednik HNS-a Ve sna Pu si} pre po zna la {ta su na mje re SDP-a BiH. On je kritikovao politiku HSP-a i Narodne stranke “Radom za boqitak” jer su pristali, kako je rekao, da budu “bosansko cvije}e”.

Du{an Jawi}, direktor beogradskog Foruma za etni~ke odnose

SDP tvr|a bo{wa~ka stranka od SDA
Ovo je tre}i put da se pogre{no investira u SDP koja bi kada bi do{la na vlast pokazivala da nije stranka me|unacionalnog dijaloga kako se predstavqa na zapadu, istakao Jawi}
RAZGOVARAO: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Du{an Jawi}

Nikola [piri}

SDP `eli sve da postroji
kako bi prizvali me|unarodnu zajednicu da te odnose ure |u je, {to je po gu bno po zemqu. - Ono ~ega se bojim jeste `eqa SDP-a BiH da postroji sve u BiH i to se zove juri{awe na vlast i na BiH. Ukoliko do|u do spoznaje da moraju razgovarati i da su svi politi~ki predstavnici bi tni bi }e nam mno go la k{e u svakom pogledu - rekao je [piri} Srni. On je istakao da je smisao vlasti u BiH u nacionalnoj rotaciji i da to mora biti ja sno svi ma, na po me nuv {i da je vrijeme da Hrvat bude predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH, te da samo takav odnos stabilizuje BiH.

Nikola [piri}

BAWALUKA - Predsjedava ju }i Sa vje ta mi nis ta ra BiH Nikola [piri} izjavio je ju ~e da po li ti ~ke stranke iz Sarajeva `ele da zakomplikuju odnose u BiH,

Valentin Incko

BiH ne smije da odga|a reforme
SARAJEVO - BiH ne mo`e sebi da dozvoli daqe odga|awe reformi, a lideri treba da djeluju brzo da bi omogu }i li na pre dak zemqe ka Evro pi, izja vio je vi so ki predstavnik u BiH Valentin Incko u intervjuu AFP-u. - BiH ne mo`e sebi da priu{ti jo{ ~etiri godine stagnacije, ne mo`e da dozvoli ponavqawe posqedwe ~etiri godine obiqe`ene odsustvom napretka kao rezultat nedostatka dogovorenog pravca - rekao je Incko. On je naglasio da politi~ari u BiH nisu blizu formirawa funkcionalne vlasti, iako je od izbora pro{lo vi{e od 100 dana. Austrijski diplomata opisao je ovu situaciju kao izraz nepo{tovawa koje neki politi~ari pokazuju prema glasa~ima.

Glavni problem u formirawu vlasti u BiH je u tome {to su neki zapadni krugovi potpuno pogre{no opet investirali u SDP koja bi, kada bi do{la na vlast, pokazala da nije stranka me|unacionalnog dijaloga kako se predstavqa u zapadnim krugovima. Izjavio je to u intervjuu za “Glas Srpske“ direktor beogradskog Foruma za etni~ke odnose Du{an Jawi}. - SDP je zapravo jedna od bo{wa~kih partija koja poku{ava da trenutno ide tvr|e, na primjer, od SDA. To je potpuni apsurd - ka`e Jawi}. GLAS: Kako ocjewujete odugovla~ewe formirawa vlasti u BiH poslije izbora i ucjewiva~ki nastup SDP-a? JAWI]: Pokazuje se da oni problemi koji su postojali i pre izbora sada isplivavaju na povr{inu. Kada je novi igra~ SDP koji je pre izbora bio u opoziciji i nije imao ovu snagu dobio podr{ku nekih zapadnih krugova napravila se ta ambicija da SDP poku{a da u samom formirawu vlasti diktira svoja vi|ewa neke “~vr{}e i ure|enije“ BiH. Tu je glavni problem. Drugi problem koji se pojavquje je nejasna pozicija hrvatskih politi~kih partija koje zapravo taktiziraju izme|u dve opcije - jedne koju predstavqaju sami Hrvati u SDP-u i druge koju

defini{u oba HDZ-a. Ako se dva HDZ-a ujedine onda SDP ima male {anse da formira vlast i tu onda nastaje nova tenzija izme|u onih koji podr`avaju SDP, ne samo u BiH nego i vani. Me|unarodna zajednica }e verovatno morati da stvara druga~ije uslove da bi {to mawe ovih politi~ara ostalo na sceni. Uzmimo kao primer SDP. Ovo je tre}i put da se pogre{no investira u SDP koji bi zapravo kada bi do{ao na vlast pokazivao da on nije stranka me|unacionalnog dijaloga kako se predstavqa u zapadnim krugovima. To je zapravo jedna od bo{wa~kih partija koja poku{ava da ide tvr|e, na primjer, trenutno od SDA. To je potpuni apsurd.

AMBICIJA SDP-a da diktira svoja vi|ewa BiH
GLAS: [ta se tu mo`e uraditi jer se, prema tvrdwama hrvatskih stranaka, SDP pred stavqa ona kvom kakva nije? JAWI]: Spoqa ni{ta ne mo`e da se uradi i to mora da se dogodi iznutra. Ne}e nastati novo politi~ko vodstvo. Bi lo je vi {e po ku {a ja u FBiH da nastanu neke nove partije, ali to nije uspelo iz razloga {to je dru{tvo u BiH i daqe vi {e po deqeno po etni~kim nego po socijalnim linijama. Sve dok me|unarodna zajednica bude davala deo

sredstava za pre`ivqavawe qudi oni }e misliti o etni~kim kategorijama, a kada taj novac nestane po~e}e da misle socijalno. Qudi iz SDP-a sede na poziciji levice, a ne pridr`avaju se pravila Socijalisti~ke internacionale. Oni bi morali da zagovaraju socijalni interes, a ne da se upli}u u etni~ke igre i nadja~avawe jedne etni~ke zajednice nad drugom. Ako bi se desio drugi scenario, odnosno, da “pukne“ prvo u jednoj od federalnih jedinica, a da druga ostane stabilna onda bi to dovelo do nestanka BiH kao jedinstvene dr`ave. GLAS: Da li SDP i weni par tne ri nas to je da izazovu probleme i time isprovociraju ukqu~ivawe me|unarodnog faktora? JAWI]: Oni }e sigurno da insistiraju na tome, jer je te{ko o~ekivati nove izbore. Onda bi to zna~ilo da je BiH permanentno u izborima, jer je

odnos snaga takav da kada bi se sada raspisali izbori niko ne bi mogao da formira vlast. Mislim da }e me|unarodna zajednica probati da re{i problem diplomatskim naporima s tim {to }e vi{e da priti{}u Hrvatsku i Srbiju. Procewujem da je u ovom momentu Zagreb podlo`niji za pritisak i promenu stava. GLAS: Kako ocjewujete potez Kluba Bo{waka u Vije}u na ro da RS da spri je ~e izbor premijera RS, odnosno da zako~e formirawe Vlade RS? JAWI]: Tu je o~igledna veza sa borbom na nivou BiH i Bo{waci tu poku{avaju da budu politi~ki faktor koji po dr`a va Sa ra je vo. Klub Bo{waka }e se tako pona{ati sve dok se ne razre{i ovo glavno pitawe. Ne vidim da je to neki veliki problem, ali jeste kvaka koja dr`i vezu u pregovorima oko podele vlasti u FBiH i na nivou BiH.

Govor mr`we
GLAS: Kako gledate na izra`en govor mr`we na Federalnoj televiziji koja je kao javni servis predstavnike srpskog i hrvatskog naroda predstavila kao fa{iste? JAWI]: To je rezultat vakuuma, odsustva vlasti i vladavine prava. To je na neki na~in uobi~ajena reakcija onih koji misle da gube. Kada se smiruje situacija ekstremistima se ~ini da oni gube i oni pribegavaju govoru mr`we. To je politi~ka zloupotreba govora mr`we da bi se diskvalifikovala druga strana jer nema{ ja~e argumente.

Dragan ^ovi} uo~i sastanka sa savjetnicima kancelara Angele Merkel

www.glassrpske.com
Nadam se da }e Ustavni sud RS da rije{i zahtjev Kluba Bo{waka koji je stavio veto na izbor premijera RS Aleksandra Xombi}a u roku u kome je re~eno da }e to uraditi. O~ekujem i da }e donijeti odluku da izbor Yombi}a ne ugro`ava vitalni nacionalni interes bo{wa~kog naroda, jer ne vidim ~ime su to ugro`eni. vidvidojevic@yahoo.com Pitam se {ta ta Regulatorna agencija za komunikacije zapravo radi? Ka`wavaju one koji `ele da napreduju, a kada neko {iri govor mr`we ka`u da ne mogu ni{ta dok ne vide snimak koji je vidjela cijela BiH. Mislim da je i vi{e nego jasno u ~iju su se slu`bu stavili. lozo.matijas@gmail.com

Vlasti nema jer je SDP na krivom putu
BAWALU KA - Mo ra mo napraviti kompromis kako bi legitimni predstavnici tri naroda u BiH bili u vlasti. SDP je po ku {a la da ura di ne{to drugo, ali vjerujem da su i oni razumjeli da je to krivi put, i {to prije odustanu od takvih namjera, imamo {ansu za dogovor. Izja vio je to “Gla su Srpske” predsjednik HDZ-a BiH Dra gan ^o vi} uo~i odlaska u Berlin na sastanak sa sa vje tni ci ma wema ~kog kancelara Angele Merkel na kome }e se govoriti o formirawu vlasti u BiH.

TEMA konstituisawe vlasti na nivou BiH
- O~ekujem da nastavimo ono o ~emu smo razgovarali i prije. Razgovarano je o mogu}nostima kako da u BiH napra-

vimo druga~ije okvire za normalno funkcionisawe i evropski put BiH - rekao je ^ovi}. On je dodao da }e HDZ u Berlinu zastupati svoj raniji stav u pogledu ustavnih promjena u BiH - jednakost tri naroda u BiH. - Vjerujemo da se to mo`e obezbijediti na na~in na koji smo to mi pre dlo `i li, odno sno kroz ~e ti ri fe de ralne jedinice, ali smo otvo-

re ni za raz go vo re i sva ko drugo rje{ewe koje }e obezbijediti apsolutnu ustavnu jednakost tri naroda u BiH rekao je ^ovi}. On je re kao da }e HDZ, poslije wegovog povratka iz Wema~ke, nastojati da ponovo razgovara sa predstavnicima stranaka za koje misle da sa wima treba razgovarati jer imaju legitimitet srpskog i bo{wa~kog naroda. @. Do.

GLAS SRPSKE petak, 21. januar 2011. 3

Za promociju EU 1,3 miliona evra
SARAJEVO - Direktor Direkcije za evropske integracije Nevenka Savi} predstavila je ju~e drugu fazu “Avarnes“ projekta, vrijednu 1,3 miliona evra, ~iji je ciq informisawe gra|ana o procesima pridru`ivawa i prednostima ~lanstva u EU. Ovaj projekat podrazumijeva promociju evropskih integracija i podizawe nivoa svijesti i znawa gra|ana o evropskim pitawima, {to je jedan od prioriteta Direkcije. - BiH sada treba da pre|e u novu, kvalitetniju fazu odnosa s EU i prvi korak je podno{ewe aplikacije za ~lanstvo, ~emu moraju prethoditi pozitivna klima i reforme u zemqi, za {ta je preduslov formirawe vlasti - rekla je Savi}eva.

U Skup{tini RS 26 poslanika tra`ilo da im se ispla}uje plata do {est mjeseci po prestanku funkcije, {to }e buxet ko{tati 417.768 maraka. U Parlamentu BiH taj broj poslanika je ve}i od 20, a na wihove plate }e se potro{iti vi{e od milion maraka
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

Biv{im poslanicima jo{ milion i po maraka
Poslanici NSRS prima}e platu jo{ {est mjeseci, a parlamentarci BiH cijelu godinu
- Da im se plata ispla}uje tra`ili su Du{an Stoji~i}, Milanko Mihajlica, Muharem Murselovi}, Slobodan Prtilo, Dragana Toma{, Lazo Mari}, Goran Perkovi}, Branislav [kobo, Aleksandar Golijanin i Novo Gruji}. Pored wih to pravo zatra`ili su i Ilija Vuji~i}, Sawa Kalajyi}, [aban Sivi}, Dragan Mikerevi}, Stojan Lazarevi}, Jovi{a Kova~evi}, Radenko \urica, \uro Stanojevi}, Boro Rudi}, Mirsad Dautovi}, Nada Jovanovi}, Ugqe{a Savi}, te poslanici Jasna Luki}, Slavi{a Mrkaji}, Bo`idar Vasi} i Zora Vidovi} - rekli su u Skup{tini RS.

FOTO: GLAS SRPSKE

BAWALUKA - Biv{i poslanici u Narodnoj skup{tini Republike Srpske, wih 26, prima}e platu {est mjeseci nakon {to im je prestao mandat, a za te namjene iz buyeta RS potro{i}e se vi{e od 417 hiqada maraka. U Centru za istra`ivawe i studije GEA ka`u da prosje~na plata poslanika u Narodnoj skup {ti ni Re pu bli ke Srpske i delegata u Vije}u naroda RS iznosi 2.678 maraka. Tako }e jedan poslanik poslije prestanka poslani~kog mandata za {est mjeseci dobiti 16.068 maraka, a za 26 poslanika bi}e ispla}eno ukupno 417.768 maraka. U Narodnoj skup{tini RS rekli su “Glasu Srpske“ da poslanici koji su bili u radnom odnosu u NSRS, a nisu izabrani da i daqe budu poslanici, po zakonu ostvaruju pravo na platu po prestanku funkcije.

Plate }e dobiti 26 biv{ih poslanika u parlamentu RS

MJESE^NA PLATA poslanika BiH oko 4.000 maraka
Dodali su da je 29 poslanika imalo pravo na platu do {est mje se ci po pres tan ku

funkcije, a da pomenutih 26 ostvaruje to pravo. - Pravo na platu do {est mjeseci ne ostvaruju poslanici Perica Bundalo, [efket Hafizovi} i Novka Markovi} koji su u me|uvremenu izabrani za delegate u Vije}e naroda RS - istakli su u NSRS.

I poslanici starog saziva Parlamenta BiH, wih 18, koji nisu dobili povjerewe gra|ana godinu }e primati plate. - Rije~ je o aktu koji donosi Zajedni~ka komisija za administrativne poslove Parlamenta BiH, jer jo{ nije donesen zakon o pravima i du`nos-

Penzioneri
Poslanici i delegati u Parlamentu BiH Selim Be{lagi}, Sefer Halilovi}, Bo`o Raji} i Mirjana Mali} imaju status penzionera i ne}e mo}i da ostvare pravo na platu. Delegat Adem Ibrahimpa{i} je stekao uslove za penziju i tako|e ne}e mo}i da koristi ovo pravo.

Poslanici u pro{lom sazivu Parlamenta BiH

tima poslanika i delegata u Parlamentu BiH - rekao je ranije “Glasu Srpske“ {ef zajedni ~ke slu `be Par la men ta BiH Aqo{a ^ampara. - Poslanici imaju pravo na ne{to vi{e od 4.000 maraka i tako 12 mjeseci, ali pod uslovom da neko od wih ne na|e neko dru go za ni mawe ili ne uspostavi radni odnos u nekoj drugoj instituciji - kazao je ^ampara. Kako “Glas Srpske“ saznaje broj poslanika i delegata Parlamenta BiH koji }e primati platu godinu poslije isteka mandata je 22. Tako da }e se iz buyeta BiH za te namjene izdvojiti vi{e od milion maraka. Od starog saziva poslanika, da se na staro radno mjesto ne mogu vratiti, potvrde su dostavili Rifat Doli}, Jerko Ivankovi} Lijanovi}, Remzija Kadri}, Slavko Mati} i Husein Nani}. Adem Huski} je dos-

tavio potvrdu da mu je prestao radni odnos kod ranijeg poslodavca, {to su u~inili Mirko Okoli} i Vesna [ain, dok je @eqko Kuzmanovi} dostavio sporazum o prestanku radnog odnosa kod ranijeg poslodavca. Poslanik Qiqana Mila{in dostavila je uvjerewe sa Biroa za zapo{qavawe. Delegat u Domu naroda Hazim Ran~i}, iako jo{ nije formiran novi Dom, ve} je dostavio potvrdu da se ne mo`e vratiti u radni odnos kod ranijeg poslodavca, {to su u~inili i Zoran Koprivica i Drago Qubi~i}. Poslanici Ekrem Ajanovi}, Sadik Bahti}, Azra Alajbe go vi} i Se ad Ja ma ko smanovi} nalaze se na spisku poslanika koji ostvaruju pravo na razliku plate i nisu ponovo izabrani, dok Almi ^olo, Branku Doki}u, Lejli Kloki}, Slo bo da nu [a ra bi i Hilmu Neimarliji miruje radni odnos.

Ivan Bender bi mogao da slu`i kaznu u Hrvatskoj
ZAGREB - Jedan od osniva~a Herceg-Bosne Ivan Bender mogao bi da bude me|u prvim osu|enicima iz BiH koji }e zatvorsku kaznu slu`iti u Hrvatskoj, prenose hrvatski mediji. O tome }e kona~nu rije~ dati hrvatski Vrhovni sud koji je odr`ao sjednicu povodom wegove `albe. Bender se `alio na pro{logodi{wu odluku zagreba~kog @upanijskog suda o potvr|ivawu pravosna`ne presude Vrhovnog suda FBiH iz 2006. kojom je osu|en na ~etiri i po godine zatvora zbog zloupotrebe polo`aja ili ovla{}ewa u privatizaciji mostarskog hotela “Ero”. Tu presudu 2008. potvrdio je i Ustavni sud BiH, a u junu 2010. godine Ministarstvo pravde BiH zatra`ilo je da Bender kaznu odslu`i u Hrvatskoj.

Karaxi}: Srbi uzvra}ali na vatru iz Sarajeva
HAG - Unakrsno ispituju}i za{ti}enog svjedoka optu`be optu`eni Radovan Karayi} tvrdio je ju~e pred Tribunalom u Hagu da srpske snage nisu nasumi~no artiqerijski ga|ale stanovni{tvo Sarajeva, ali je svjedok ponovio da se to doga|alo, prenose agencije. Karayi} tvrdi da je Vojska RS samo odgovarala na ofanzive i provokacije Armije RBiH iz grada uzvra}aju}i vatrom na vojne ciqeve. Potvr|uju}i da je Armija RBiH preduzimala ofanzive svjedok, koji je bio francuski oficir UNPROFOR-a, ustvrdio je da su ga|ani i civilni ciqevi i “plavi {qemovi“.

Hrvatska ne}e tra`iti izru~ewe Purde
OSIJEK - Hrvatsko @upanijsko tu`ila{tvo u Osijeku ne}e tra`iti izru~ewe osumwi~enog za ratni zlo~in Tihomira Purde od BiH, jer smatra da ne postoje osnove za wegovo krivi~no gowewe, javila je Srna. Purdin advokat Josip Muselimovi} o~ekuje da wegov klijent ve} u nedjequ bude oslobo|en iz zatvora u Zenici. Muselimovi} je rekao da }e danas Purda biti saslu{an u Tu`ila{tvu BiH i da }e se tada znati vi{e o daqem razvoju situacije. Ministar pravde Srbije Sne`ana Malovi} o~ekuje da }e se Hrvatska izjasniti da li }e pokrenuti krivi~ni postupak i zatra`iti izru~ewe Purde navode}i da }e, ukoliko do toga ne do|e, Srbija zatra`iti ekstradiciju Purde iz BiH.

4 petak, 21. januar 2011. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Vjerovali ili ne
Pi{e: Enver KAZAZ

“Hamze“
Direktor Republi~kog centra za istra`ivawe ratnih zlo~ina Janko Velimirovi} pozdravio je presudu Ali}u i istakao da do kraja mora biti ispitana odgovornost bataqona “Hamze“. - Ova odluka Apelacionog vije}a Suda BiH otvara put da se presudi i ostalim u~esnicima doga|aja iz avgusta 1995. godine. Do kraja se mora ispitati odgovornost bataqona “Hamze“, koji je tih dana imao zajedni~ku akciju sa pripadnicima hrvatskih “Crnih mambi“ rekao je Velimirovi}.

Lagumxija proizvo|a~ krize
Postizborna kriza u BiH dosti`e ovih dana svoj vrhunac, postupno se regionalizuju}i i internacionalizu}i. U wu je uvu~en i ba~en u blato i vrh susjedne Hrvatske, u sarajevskom i bo{wa~kom javnom prostoru se do neki dan vrlo ~esto nagla{ava lo, pri ja teqske dr`a ve s ko jom BiH di je li mnoge zajedni~ke interese. [ef ovda{weg SDP-a Zlatko Lagumxija je po mnogim ocjenama jedan od najva`nijih proizvo|a~a krize. Sarajevski meEsdepeovski mediji ve} di ji pod di rek du`e vrijeme umjesto tnom kontrolom argumentovanih SDP-a, pri je politi~kih analiza svega Federalna te le vi zi ja ko ja i komentara {ire je ve} du`e vripuku politi~ku jeme unazad bila propagandu, kr{e}i bo{wakocentemeqna na~ela tri ~no bo san profesije i umjesto stvo vrha ove javnih postaju stranke, demonipartijska glasila, ~ak zo va li su Ivu instrumenti SDP-ovog Jo si po vi }a, ali vo|e i wegove elite i Ja dran ku Ko sor. U demonizaci ji Ive Jo si po vi }a po naj daqe je oti {ao predsjednik SDP-a Zlatko Lagumxija. U tu svrhu on je in stru men ta li zo vao dne vnik FTV-a, obrativ{i se u dugom i poprili~no nervo zno in to ni ra nom in ter vjuu gle da teqstvu, pri ~emu je taj intervju u dnevniku trajao du`e od nekada{wih dosadnih Titovih govora na televiziji. Esdepeovski mediji ve} du`e vrijeme umjesto argu men to va nih po li ti ~kih ana li za i ko men ta ra {i re pu ku po li ti ~ku pro pa gan du, kr{e }i te meqna na~ela profesije i umjesto javnih postaju partijska glasila, ~ak instrumenti SDP-ovog vo|e i wegove elite. Na toj osnovi oni umjesto demokra ti je zas tu pa ju sta ja li {ta par ti to kra ti je i liderokratije. Postizborna kriza na taj na~in demaskirala je medijsku scenu, dokazav{i da se ona etni~ki locirala stvaraju}i tri potpuno odvojena, pre~esto i neprijateqski pozicionirana medijska prostora, te da su tzv. javni emiteri do kraja politi~ki instrumentalizovani i privatizovani od strane urednika i politi~kih lidera. Propagandna ma{inerija funkcioni{e na principu - politi~ki i svaki drugi demoni su oni drugi, oni izvan vlastite etnije. Drugi su fa{isti, jer nisu za na{eg vo|u i wegove stavove. Drugi su kriminalci, jer kr{e idilu na{eg jednoumqa. I mi smo sa na{im vo|om sqedbenici antifa{izma, zato smo mi svi Valteri, jer mi smo patrioti.... Tri potpuno odvojena, neprijateqski pozicionirana medijska prostora proizvode ve}u {tetu u pokor noj slu `bi po li ti ~kim vo |a ma i par tij skim elitama od svega {to te vo|e i elite ~ine u dru{tvenom prostoru. Jer, mediji rukuju najja~om od svih ideolo{kih snaga - snagom proizvodwe ideolo{ko-propagandnih stereotipa o etni~kom drugom koji se u etni~ka tijela zakivaju kao nepopravqive mentalne slike. Snaga tih slika ponajboqe se ogleda u komentarima na ovda{wim portalima u kojima je jezik mr`we dosegao granicu sli~nu onoj koju su svojedobno napravi le beo grad ska Po li ti ka i TV Beo grad pod direktnom Milo{evi}evom kontrolom. (Autor je do danas bio miqenik SDP-ovih medija i blizak stavovima te stranke. Komentar preuzet sa Radija Sarajevo u skra}enoj verziji)

[efik Ali} (lijevo)

Izre~ena drugostepena presuda biv{em pomo}niku komandanta “Hamzi“

Presuda Ali}u put do Dudakovi}a
Ali} progla{en krivim, jer je u avgustu 1995. godine u~estvovao u zlostavqawu ~etiri zarobqena pripadnika Vojske Srpske Krajine i nije sprije~io wihova ubistva koja je po~inio Teufik Al Harbi
PRIREDIO: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

SARAJEVO - Biv{i pomo}nik komandanta bataqona “Hamze“, koji je bio u sastavu Petog korpusa Armi je RBiH, [e fik Ali} osu|en je ju~e u Sudu BiH na deset godina zatvora zbog ratnog zlo~ina nad zarobqenim pripadnicima Vojske Srpske Kra ji ne u avgustu 1995. godine. Presudu Ali}u izreklo je Ape la ci ono vi je }e Su da BiH. Ali} je bio po mo }nik komandanta za bezbjednost u bataqonu “Hamze“, a progla{en je krivim, jer je u avgustu 1995. godine u~estvovao u zlostavqawu ~etiri zarobqena pripadnika Vojske Srpske Kra ji ne i ni je spri je ~io wiho va ubis tva. Prema presudi Apelacionog vi je }a, ubis tva ~e ti ri za robqenika po~inio je arapski dr`avqanin i ne re gu lar ni voj nik Pe tog

kor pu sa Ar mi je RBiH Te ufik Al Harbi. Poslije izricawa presude, Ali}u je odre|en pritvor koji mo`e trajati najdu`e 15 mjeseci. Drugostepenom presudom nalo`eno mu je da plati tro {ko ve kri vi ~nog postupka. Prvostepenom presudom iz aprila 2008. godine Ali} je oslobo|en krivice, ali je Apelaciono vije}e ukinulo tu presudu poslije `albe Tu`ila{tva BiH. Novo su|ewe po~elo je u aprilu pro{le go di ne i okon ~a no je ju ~e ra{wom presudom. - Nepobitno je dokazano da je Ali} zbog svoje funkcije u bataqonu bio odgovoran za zarobqenike, {to je on i demonstrirao tako {to ih je ispitivao. Iako je samo ubistvo po~inio Teufik Al Harbi, Ali} je kao i svaka razumna osoba morao znati da je on prijetwa za `ivote zarobqenika i imao je du`nost da ga sprije~i - rekao

je predsjedavaju}i Apelacionog vije}a Hilmo Vu~ini}. Vu~ini} je obrazla`u}i drugostepenu presudu rekao da je Tu`ila{tvo BiH van svake sumwe dokazalo da je Ali} bio prisutan na mjestu zarobqavawa ~etiri pripadnika Vojske Srpske Krajine i da je u~estvovao u wihovom ispitivawu.

ALI] prvostepenom presudom bio oslobo|en
- Dr`awe optu`enog dok ispituje ove zatvorenike, dok se Teufik Al Harbi pona{a prijete}e i agresivno, pokazuje wegovu spremnost na li{avawe `ivota ovih osoba. Ali} ne samo da nije sprije~io zlostavqawe i udarawe zatvorenika, ve} se dva puta i sam pridru`io tome - rekao je Vu~ini}. Prema mi{qewu Apelacionog vije}a, ~iwenica da je Teufik Al Harbi bio “ne-

regularni vojnik“ ne osloba|a Ali}a odgovornosti, ve} samo “nagla{ava wegove obaveze za{tite“. Predsje dnik Or ga ni zacije porodica zarobqenih i poginulih boraca i nestalih civila RS Nedeqko Mitrovi} ocijenio je da presuda Ali}u predstavqa ohrabrewe da }e se do}i i do glavnog odgovornog za stradawa Srba na tom podru~ju - tada{weg ko man dan ta Pe tog kor pu sa Armije RBiH Atifa Dudakovi}a. - Dudakovi} je proizveo silne srpske `rtve. Nekoliko desetina hiqada lica je pro tje ra no, vi {e od 1.200 ubijeno, zna~ajan broj se jo{ vodi kao nestalo, a uni{tene su mnoge ku}e - rekao je Mitrovi} i naglasio da je presuda Ali}u satisfakcija za `rtve, ali da ima i pozitivnu stranu, jer “predstavqa proces koji se odvija prema Dudakovi}u i wegovim saradnicima zbog tih zlo~ina“.

Svjedo~ewe generala Neboj{e Pavkovi}a

Milo{evi} naredio sklawawe Mladi}a
BEOGRAD - General Ratko Mladi} nikada nije imao `equ da pregovara o svojoj predaji Ha{kom tribunalu, a samo nekoliko dana prije 5. oktobra 2000. godine Slobodan Milo{evi} naredio mu je da se vi{e ne pojavquje u vojnim objektima i javnosti jer time “{teti ugledu dr`ave i Vojske“, tvrdi general Neboj{a Pavkovi}. Ovo je naj za nimqivi ji dio is ka za ko ji je ne ka da{wi na ~el nik Ge ne ral {ta ba Voj ske SRJ ge ne ral Ne boj{a Pav ko vi} dao is tra`nom sudiji Drugog op{tinskog suda u Beogradu 21. jula 2006. godine. General Pavkovi} otkrio je i da je unutar General{taba bila formirana posebna generalska komisija koja je ispitivala Mladi}evo kretawe. zu sudiji koji su ju~e objavile “Frankfurtske vijesti“. Pavkovi} tvrdi da je Milo{evi} upozorio Mladi}a sep tem bra 2000. go di ne na proslavi na Vojnoj akademiji koja je tada bila i sjedi{te General{taba Vojske SR Jugoslavije. - Sta jao sam u dru{ tvu Slo bo da na Mi lo {e vi }a i tada{weg ministra odbrane Dragoquba Ojdani}a kad se u jednom trenutku pojavio Ratko Mladi} u civilnom odelu. Milo{evi} me je upitao da li sam ga ja pozvao, a ja sam odgovorio: “Ne.” Isto je pitao i Ojdani}a, koji mu je isto od go vo rio. Po sle to ga, Milo{evi} mi je rekao da odr`im sastanak u General{tabu sa Mladi}em i da mu ka `em da se vi {e ne po javquje u javnosti i u vojnim objektima jer to {teti Vojsci i dr`avi - rekao je Pavkovi}. Rekao je da je zatim pozvao Mladi}a i na tom sastan ku ko jem je uz jo{ nekoliko oficira bio prisutan i general Milan \ako vi}, na ~el nik Upra ve vojne bezbjednosti, mu prenio poruku.

MILO[EVI] rekao da Mladi} {teti Vojsci i dr`avi
- To je u~iweno odmah po usvajawu Zakona o saradwi sa Hagom juna 2002. u kojoj su bili generali Miodrag Simi} i Stamenko Nikoli} objasnio je Pavkovi} u iska-

GLAS SRPSKE petak, 21. januar 2011. 5

Savjet ministara imenovao direktora Uprave za za{titu zdravqa biqa BiH
FOTO: GLAS SRPSKE

Ministarstvo unutra{wih poslova RS

Izvje{taji zbog ratnih zlo~ina
BAWALUKA - Centar javne bezbjednosti Bawaluka podnio je bawalu~kom Okru`nom tu`ila{tvu izvje{taj protiv Miralema Alagi}a, ]amila Bili}a i jo{ dva lica zbog sumwe da su po~inili ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva na podru~ju Kotor Varo{a, potvr|eno je “Glasu Srpske“ u MUP-u RS. - Oni se sumwi~e da su kao pripadnici naoru`anih muslimanskih vojnih formacija 9. avgusta 1992. godine na putu Nari}i - Staza jedno lice srpske nacionalnosti ubili, jedno ranili, a jedno odveli u zarobqeni{tvo u mjesto Ve~i}i, saop{teno je iz MUP-a RS. Istovremeno CJB Bijeqina podnio je izvje{taj Tu`ila{tvu BiH protiv Seada Deli}a i Teufika Nuki}a zbog sumwe da su po~inili zlo~in na podru~ju op{tine Lopare 1994. godine. Deli} kao komandant 5. operativne grupe Drugog korpusa Armije RBiH, a Nuki} kao komandir Izvi|a~ko-diverzantske ~ete ovog korpusa osumwi~eni su da su 23. januara 1994. go di ne pla ni ra li, or ga ni zo va li, na re di li i u~estvovali u akciji na podru~ju Kapqevac - Cerje sa ciqem uni{tavawa pripadnika [estog bataqona 3. majevi~ke brigade Vojske RS. Tom prilikom je ubijeno {est srpskih pripadnika tog bataqona. G. O.

Ministri uop{te nisu raspravqali o tome za{to se tre}i, a ne prvi na rang-listi imenuje za direktora. Siguran sam da je sekretarijat Savjeta na sjednicu dostavio samo Radovi}a kao prijedlog, a ne rang-listu kandidata, istakao Perkovi}
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

Uhap{eni saslu{an u Izraelu
Sini{a Perkovi}

BAWALUKA - Savjet ministara BiH imenovao je Radenka Radovi}a za direktora Uprave za za{titu zdravqa biqa BiH, iako je on po broju osvojenih bodova na pismenim i usmenim intervjuima bio tre}i. Zbog toga je prvoplasi ra ni Si ni {a Per ko vi} na ja vio `albu na cijeli postupak, s mogu}no{}u tu`be protiv Savjeta ministara BiH. Perkovi} je za “Glas Srpske“ rekao da ministrima na sjednici Savjeta ministara BiH nije ni predo~ena rang-lista sa podacima ko je koliko bodova osvojio na testirawima, nego je samo Radovi} ponu|en na glasawu kao prijedlog za direktora Uprave. - Ministri uop{te nisu raspravqali o tome za{to se tre}i, a ne prvi na ranglisti imenuje za direktora. Siguran sam da je sekretarijat Savjeta na sjednicu

dostavio samo Radovi}a kao prijedlog, a ne rang-listu kandidata - istakao je Perkovi}. Dodao je da je ulo`io veliki trud u cijeli proces da bi postigao najvi{i broj bodova na pismenim i usmenim testirawima.

Optu`be
Sarajevski mediji optu`ivali Nikolu [piri}a i Mladena Zirojevi}a kako navodno namje{taju da na mjesto direktora do|e Sini{a Perkovi}. - Navodili su da sam optu`ivan za neke kra|e i da imam krivi~ne prekr{aje, {to nije istina. Najte`i prekr{aj koji sam ikada imao je saobra}ajni. To je bila priprema lobija da se od po~etka sabotira moje imenovawe - rekao je Perkovi}.
Si ni {a Per ko vi} osvo jio na tes ti rawima najvi{i broj bodova, i to 126,33. Drugi po broju osvojenih bodova bio je Seid Uzunovi} koji je imao 125,75 bodova, a tre}i, sa 118,92 osvojena boda bio je Radenko Radovi}. Savjet ministara BiH Seida Uzunovi}a imenovao je za zamjenika direktora Uprave za za{titu zdravqa biqa BiH jer je bio kandidat i za tu poziciju, te je jedini od svih kandidata pro{ao testirawa. Generalni sekretar Savjeta ministara BiH Zvonimir Kutle{a rekao je “Glasu Srpske“ da nije istina da pred ministrima nije bilo bodovnog spiska. - Dostavqeno im je i mi{qewe Agencije za dr`avnu slu`bu i propratni akt ministarstava. Na spisku uspje{nih kandidata su bili Perkovi}, Uzunovi} i Radovi}, i Savjet je imenovao Radovi}a istakao je Kutle{a. Kancelarija za zakonodavstvo Savjeta ministara BiH zadu`ena je da pripremi rje{ewa o imenovawu i dostavi ih predsjedavaju}em Savjeta ministara BiH radi potpisivawa.

Aleksandar Cvetkovi} negirao krivicu
JERUSALIM - Osumwi~e- Grinberg us tvrdio je da je ni za u~estvovawe u direk- slu~aj vrlo ozbiqan i Cvettnoj egzekuciji vi{e od 1.000 kovi}u je odredio jednomjeseBo{waka iz Srebrenice i ~ni pritvor. Cvetkovi} je uhap{en ove okoline na farmi u Brawevu kod Zvor ni ka Ale ksan dar sedmice u Izraelu na zahtjev Cvetkovi} negirao je krivi- Tu `i la{ tva BiH, a ta mo{wi sud donio je odluku cu u sudu u Jerusalimu. Cvet ko vi} je bio pri pa - da bude izru~en BiH. dnik 10. di ver zan tskog odreda Vojske Republike Srpske, a na saslu{awu se po`a lio da ni je jeo ni {ta 40 ~a so va i da je popio samo tri ~a{e vode. Wegova supruga Jevrejka, na osnovu koje je dobio izraelsko dr`avqanstvo, pred sudijom je rekla da mu vje ru je, pre no se izra el ski me di ji. Su di ja Ben-Zi on Aleksandar Cvetkovi}

AGENCIJA za dr`avnu slu`bu javno objavila bodovnu listu
- Kandidati koji su zajedno sa mnom pro{li, Seid Uzunovi} i Radenko Radovi}, su veoma ozbiqni, ali sam ja ipak dobio naj vi {e bo do va - na gla sio je Perkovi} i dodao da, “ako se nije gledala qepota kandidata, ne zna {ta je drugo mogao biti razlog da on ne bude imenovan“. Perkovi} isti~e da }e se zbog svega `aliti nadle`nim za taj postupak. - Vjerovatno ta `alba ne}e imati mnogo odjeka, ali ho}u da mi se objasni za{to sam tro{io vrijeme i trud na pripremu za ispite. Mogao sam biti i tre}i, a ne prvi da sam znao da }e tako biti rekao je Perkovi}. Do dao je da je Agencija za dr`avnu slu`bu javno objavila na svom sajtu spisak sa brojem bodova na kojem se vidi da je on prvi, te da je taj spi sak i dostavila sekretarijatu Savjeta ministara BiH. Na spis ku bo do vawa vidqivo je da je

Regionalni sastanak u Beogradu

Pred tu`iocima isti izazovi
BEOGRAD - Tu`ilac za ratne zlo~ine Srbije Vladimir Vuk~evi} ocijenio je u Beogradu da su tu`ioci u regionu u radu na slu~ajevima ratnih zlo~ina suo~eni sa istim izazovima, ali su koristili razli~ita rje{ewa. Vuk~evi} je na otvarawu sastanka tu`ilaca regiona i Ha{kog tribunala rekao da je razmjena iskustava od velike koristi za predstoje}u izmjenu Krivi~nog zakona kojima }e istraga biti preba~ena u nadle`nost tu`ila{tva. Tu`ioci iz BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Makedonije razgovarali su sa kolegama iz Tribunala u Hagu o rukovo|ewu istragom ratnih zlo~ina, pristupu odbrane dokazima, utvr|ivawu odgovornosti komandanata u predmetima ratnih zlo~ina i o ukidawu statusa za{ti}enih svjedoka za civile.

Bodovna lista kandidata

SIPA jo{ nije pregledala zgradu
BAWALUKA - Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} razgovara}e u utorak sa predstavnicima Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u vezi sa oru`jem koje je 12. januara prona|eno u zgradi Predsjedni{tva. Kazali su to ju~e “Glasu Srpske“ u kabinetu ~lana Predsjedni{tva BiH iz RS i dodali da }e sastanak biti odr`an u zgradi Predsjedni{tva u Sarajevu. U Radmanovi}evom kabinetu nisu mogli da ka`u da li }e sastanku, na kom }e se razgovarati i o bezbjednosti u BiH prisustvovati i druga dva ~lana Predsjedni{tva.

Nakon {to su u Predsjedni{tvu BiH prona|eni oru`je i municija

U PODRUMU ZGRADE prona|eno oko sedam hiqada metaka
Prema informaciji koju je 12. januara, istog dana kada je prona|eno oru`je, ~lanovima Predsjedni{tva BiH uputio Generalni sekretarijat Predsjedni{tva, navodi se da je u zakqu~a noj po drum skoj prostoriji broj 18 u zgradi Predsjedni{tva BiH, prema

zapisniku Federalne uprave Civilne za{tite, prona|ena odre|ena koli~ina municije i vojne opreme zaostale iz rata. - U pros to ri ji je bi lo smje{teno 6.876 komada pu{~ane municije kalibra 7,62 milimetra, 152 komada municije za pi{toq kalibra 7,9 milimetara, te deset komada municije drugih vrsta. Prona|en je i 31 okvir za municiju, dvije defanzivne ru~ne bombe, topovski udar i dva upaqa~a za minsko-eksplozivna sredstva pi{e u informaciji koja je u posjedu “Glasa Srpske“.

Iako se u informaciji navodi da }e pripadnici SIPA 13. januara obaviti jo{ jedan detaqan pregled prostorije, portparol te policijske agencije @eqka Kujunyija kazala je ju~e “Glasu Srpske“ da pripadnici SIPA jo{ nisu obavili pregled zgrade Predsjedni{tva BiH poslije pronalaska oru`ja i municije, “jer od wih to nije niko zatra`io“. - Iako to nije u na{oj nadle`nosti, uradi}emo taj pregled ako to ne ko od nas zatra`i - rekla je Kujunyija. V. K.

Ministar zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske Ranko [krbi} ju~e je u Institutu za za{titu zdravqa RS vakcinisao ministra unutra{wih poslova RS Stanislava ^a|u radi promocije vakcinacije protiv sezonskog gripa, kao jedinog metoda pomo}u kojeg se mo`e boriti protiv gripa i sli~nih virusnih infekcija za koje postoje vakcine. [krbi} je rekao da ovim `eli dati poruku svima koji se nisu vakcinisali da to u~ine, jer jo{ nije kasno, te da se o~ekuje intenzivirawe klini~kih simptoma gripa i pove}awe broja oboqelih. ^a|o je rekao da je inicijativu za vakcinaciju prihvatio i zbog toga {to je to na~in da se za{tite radnici MUP-a, jer je wegov zadatak da ih bude {to vi{e na poslu, sposobnih i potpuno spremnih za rad.

6 petak, 21. januar 2011. GLAS SRPSKE

Za Rome izdvojeno tri miliona maraka

Dru{tvo
Ministarstvo uprave RS

SARAJEVO - Ministarstvo za qudska prava i izbjeglice BiH pro{le godine obezbijedilo je u svom buxetu tri miliona KM za pomo} u stambenom zbriwavawu, zapo{qavawu i zdravstvenoj za{titi Roma, a isti iznos sredstava obezbije|en je i 2009. godine, javila je Srna.

Za zdravstvenu za{titu Roma u 2009. godini utro{eno je 135.000 KM, od ~ega u Federaciji BiH 84.500, u Republici Srpskoj 42.300 KM i u Br~ko distriktu 8.200 KM, saop{teno je iz Ministarstva za qudska prava i izbjeglice BiH.

U~enici u Srpskoj ponovo u {kolskim klupama od 24. januara

Podnesena 503 zahtjeva za dr`avqanstvo BiH
BAWALUKA - U Srpskoj pro{le godine podneseno je ukupno 503 zahtjeva za sticawe dr`avqanstva BiH-RS, {to je neznatno mawe u odnosu na broj primqenih zahtjeva 2009. godine, podaci su Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS. - Najve}i broj zahtjeva za sticawe dr`avqanstva podnose dr`avqani Srbije, u mawem broju dr`avqani Srbije i Crne Gore, dok je broj lica iz ostalih dr`ava neznatan - istakli su u ovom ministarstvu. Dodali su da poslije ukidawa viza nije zabiqe`en pove}an interes stranaca za sticawe dr`avqanstva BiH-RS. M. ^.
FOTO: ARHIVA

Kasipovi} u posjeti muftiji ^amxi}u

Poklon za Ferhat-pa{inu biblioteku
BAWALU KA - Mi nis tar prosvjete i kulture RS Anton Ka si po vi} po sje tio je ju ~e muftiju bawalu~kog Edhema ^amyi}a i poklonio kwige za Ferhat-pa{inu biblioteku, koje je dobio na poklon u prethodnom periodu. - Ovo je potvrda odnosa kakav Vlada `eli u Republici Srpskoj, odnosa u kojem se uva`avamo, `ivimo zajedno, imamo razumijevawa jedni za druge i u kojem bilo kakve razli~itosti ne mogu biti prepreka ve}, naprotiv, prednost za dru{tvo i zajednicu - istakao je Kasipovi}. Kasipovi} je ju~e izjavio da je za Vladu RS krajwe neprihvatqiv bilo kakav napad na vjerske objekte bilo koje vjerske konfesije, isti~u}i da u RS takvih vandalskih napada ima veoma malo u odnosu na raniji period. Muftija ^amyi} je zahvalio za poklowene kwige, isti~u}i da je to najboqi vid su`ivota, otvorenosti, tolerancije i dijaloga.

Novi grip ne odga|a nastavu
Nema razloga da se odgodi po~etak drugog polugodi{ta u {kolama, rekao [krbi}
poseban problem jer }e ~asovi biti nadokna|eni - kazao je Kasipovi}. Portparol Instituta za za{titu zdravqa RS Milka Mr|a rekla je da postoji mogu}nost da se sa po~etkom nastave pove}a i broj zara`enih od virusa H1N1 me|u djecom jer su izlo`eni masovnijim okupqawima i dru`ewima. - Institut je poslao preporuke Ministarstvu zdravqa RS i Ministarstvu prosvjete i kulture RS da ne produ`uje zimski raspust i da nastava po~ne 24. januara - rekla je Mr|a i dodala da se u februaru o~ekuje ve}i broj oboqelih. Na~elnik Slu`be epidemiologije u Institutu za za{titu zdravqa RS Jawa Bojani} rekla je da se trenutna epidemiolo{ka situacija u Srpskoj pomalo pogor{ava jer se iz dana u dan pove}ava broj oboqelih i hospitalizovanih od gripa i infekcija sli~nih gripu.
PI[U: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com DRAGANA KELE^ dragana@glassrpske.com

Po~etkom nastave pove}ana i mogu}nost {irewa H1N1

Anton Kasipovi} i muftija ^amxi}

FOTO: SRNA

Klini~ki centar Bawaluka

Uskoro tre}e presa|ivawe bubrega
BAWALUKA - U Klini~kom centru Bawaluka uskoro }e biti ura|ena tre}a transplantacija bubrega, a u planu je i osnivawe ko or di na ci onog cen tra za tran splan ta ci ju ko ji }e kreirati jedinstven registar davalaca organa i listu ~ekawa. - S obzirom na to da je usvojen Zakon o transplantaciji qudskih organa, poslije osnivawa kooridinacionog centra bi}emo u mogu}nosti da kreiramo jedinstven registar davalaca organa i listu ~ekawa - rekao je savjetnik ministra zdravqa i socijalne za{tite Milan Skrobi}. On je podsjetio da su u 2010. godini u KC Bawaluka uspje{no ura|ene dvije transplantacije bubrega sa `ivih donatora. - Tre}a transplantacija se priprema, a trenutno su u obradi `ivi donator i potencijalni pacijent sa bubre`nom isufi ci jen ci jom ko jem se pla ni ra pre sa |i vawe bu bre ga istakao je Skrobi}. N. L.

BAWALUKA - Iako postoji opasnost od {irewa virusa H1N1 jer se svakodnevno pove}ava broj oboqelih od novog gripa, nastava u drugom po lu go di {tu u {ko la ma u Srpskoj po~e}e u ponedjeqak 24. januara. Ministar zdravqa i socijal ne za {ti te RS Ran ko [krbi} rekao je ju~e novinarima u Bawaluci da nema razlo ga da se od go di po ~e tak drugog polugodi{ta u {kolama. - Grip nije karantinska bolest i ne mo`e se re}i da zbog toga djeca ne idu u {kolu istakao je [krbi}. Ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi} rekao je da }e na te mequ pre po ru ke Mi nis tar stva zdravqa odlu~iti da li nastava u drugom polugodi{tu po~iwe 24. januara. - Ako se i odgodi nastava za sedam dana, to ne predstavqa

BOJANI]: Epidemiolo{ka situacija se pogor{ava
- U Srpskoj je ju~e registrovano 11 novooboqelih od virusa novog gripa. U bawalu~kom Klini~kom centru do sada su hospitalizovana 54 pacije-

Oboqeli u FBiH
U Kantonalnoj bolnici u Biha}u ju~e je umro pacijent zara`en virusom H1N1, {to je prvi smrtni slu~aj u ovoj bolnici, rekla je doktor Neza Ibrahimpa{i} iz Odjeqewa za infektologiju ove bolnice, prenijele su agencije. Na Klinici za infektivne bolesti Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu trenutno se nalazi 29 pacijenata, od ~ega je kod 19 pacijenata potvr|en H1N1.

nata, a u Jedinici intenzivne medicine tri - kazala je Bojani}eva i dodala da je do sada u RS od novog gripa oboqelo 64 qudi, a jedna osoba je umrla. Dodala je da svi stanovnici mogu oboqeti od novog gripa, s tim {to po je di ne kategorije kao {to si hroni~ni bolesnici, stariji od 65 godina i oni koji su profesionalno eksponirani ~e{}e su i vi{e izlo`eni virusu H1N1 od preostalih. - Najboqi na~in prevencije gripa je vakcinacija, ali tu su i op{te mjere, kao {to je li~na higijena, odnosno ~esto prawe ruku sapunom, izbjegavawe kontakata sa oboqelima i mjesta gdje su ve}a okupqawa - kazala je Bojani}eva. Prema wenim rije~ima, u Srpskoj postoji dovoqan broj vakcina i protiv novog, ali i sezonskog gripa. - Do danas se u Institutu za{titu zdravqa RS komercijalnom vakcinom vakcinisalo oko 2.200 gra|ana tako da je odziv na vakcinaciju zadovoqavaju}i - kazala je Bojani}eva.

Mawi buxeti srpskih povratni~kih op{tina u FBiH

Agencija za bezbjednost hrane

Bi}e stvoren bezbjedan sistem u cijeloj BiH
BI JEQINA - Za mje nik direktora Agencije za bezbjednost hrane u BiH Zoran \eri} siguran je da }e biti stvo ren bez bje dan sis tem u cijeloj BiH, javila je Srna. - Sje di {te Agen ci je je u Mos ta ru, a sa da se ide na uspostavqawe organizacionih jedinica u Sarajevu, Bawaluci i Br~kom - pojasnio je \eri}. On isti~e da je BiH uspostavqawem Agen ci je do bi la mnogo, prije svega zato {to sada postoji institucija koja vodi ra~una o za{titi zdravqa potro{a~a i wihovih interesa kao i interesa proizvo|a~a.

BAWALU KA - Buyeti srpskih povratni~kih op{tina u FBiH, Grahova, Glamo~a i Drvara, ove godine mawi su za nekoliko stotina hiqada maraka u odnosu na pro{lu, a planirano je i mawe sredstava za izgradwu i obnovu infrastrukture. Na~elnik op{tine Bosansko Grahovo Uro{ Maki} rekao je da je buyet ove op{tine u odnosu na prethodnu godinu umawen za deset odsto ili za

Nema novca za infrastrukturu
300.000 ma ra ka u odno su na buyet za 2010. godinu.

MAWE novca za razvojne projekte
- Okvirni buyet za ovu godinu iznosi 1.134.000 maraka. Za neke stavke smo morali umawiti odre|eni iznos i odlu~ili smo da to budu sredstva za razvojne i infrastrukturne projekte - rekao je Maki} i do-

dao da novac koji je predvi|en za socijalne kategorije nije umawen. Na~elnik op{tine Glamo~ Radovan Markovi} rekao je da je usvojeni buyet ove op{tine za 2011. povu~en, te da }e novi biti usvojen do 31. marta ove godine. - Buyet op{tine bi}e sigurno umawen u odnosu na 2010. godinu kada je iznosio oko dva miliona maraka. Zbog ekonomske krize koja se nastavqa pre-

uze}emo odre|ene mjere i umawiti sredstva za neke razvojne projekte - rekao je Markovi}. U op{tini Drvar kazali su da je usvojeni buyet u ovoj godini mawi za sedam odsto u odnosu na buyet iz 2010. godine, te da on iznosi 2,7 miliona maraka. - Umawena su izdvajawa za infrastrukturne projekte jer tu o~ekujemo i odre|ene donacije drugih institucija - kazali su u ovoj op{tini. M. Mi.

GLAS SRPSKE petak, 21. januar 2011. 7

BiH o~ekuje talas izrazito niskih dnevnih temperatura
SARAJEVO - BiH tokom sqede}e sedmice o~ekuje talas izrazito niskih dnevnih temperatura vazduha, koje }e se kretati od minimalno minus deset do maksimalno jedan Celzijusov stepen, izjavio je Srni klimatolog Hidrometeorolo{kog zavoda FBiH Denis \ugum. - Temperatura }e biti ispod godi{weg prosjeka, a ve} ovog vikenda o~ekuje se temperatura do minus {est Celzijusovih stepeni - rekao je \ugum. Govore}i o swe`nim padavinama, \ugum je istakao da }e snijega biti ne{to vi{e u centralnim i zapadnim dijelovima BiH, a da }e padavine trajati do kraja sedmice.

EU odbila molbu BiH za produ`ewe roka implementacije sistema digitalnih tahografa

Vijesti
Drvar

Novi kamioni ne smiju preko granice
Zasad je ulazak u zemqe EU zabrawen samo novim kamionima registrovanim poslije 16. juna 2010. godine. Problem je {to prevoznici koji su nabavili te kamione sara|uju prete`no sa evropskim zemqama i zbog toga trpe ogromne gubitke, rekao Grbi}
PI[E: NIKOLA LUGI] nikolal@glassrpske.com

Nezaposleno 90 povratnika
DRVAR - Na podru~ju op{tine Drvar ne evidenciji op{tinske Slu`be za zapo{qavawe nalazi se 1.077 nezaposlenih, od kojih 90 odsto pripada povratni~koj populaciji, javila je Srna. Od ukupnog broja nezaposlenih, na evidenciji se nalazi 515 `ena ili 48 odsto od nezaposlene populacije u drvarskoj op{tini. U strukturi nezaposlenih najvi{e je kvalifikovanih radnika, kao i lica sa sredwom stru~nom spremom, dok na posao ~eka i 30 lica sa vi{om i visokom stru~nom spremom.

Povratni~ke op{tine

Nemaju koristi od resursa
GLAMO^ - Povratni~ke op{tine u Livawskom kantonu Drvar, Glamo~ i Bosansko Grahovo nemaju nikakve koristi od svog glavnog i jedinog prirodnog resursa {uma, rekao je Srni na~elnik op{tine Glamo~ Radovan Markovi}. Markovi} je objasnio da ovda{wim {umama gazduje Livawski kanton, odnosno Javno preduze}e “Hercegbosanske {ume” koje je organizovano iskqu~ivo po nacionalnoj osnovi.

BAWALUKA - Evropska unija odbila je molbu Ministarstva komunikacija i tran spor ta BiH za pro du `ewe roka za implementaci ju sis te ma di gi tal nih tahografa do kraja marta 2011. godine, pa najmoderniji kamioni iz Srpske i daqe ostaju zatvoreni unutar granica BiH. Prevoznici iz RS upozoravaju da bi eventualno uvo|ewe sankcija zbog ka{wewa uspostave sistema digitalnih ta ho gra fa bi lo ra vno katastrofi i najavquju tu`bu pro tiv Mi nis tar stva komunikacija i transporta BiH zbog nelegalne edukacije voza~a. - Zasad je ulazak u zemqe EU zabrawen samo novim kamionima registrovanim poslije 16. juna 2010. godine. Problem je to {to prevoznici koji su nabavili te kamione sa ra |u ju pre te `no sa evrop skim zemqama i zbog toga trpe ogromne gubitke -

Prevoznici iz RS najavquju tu`bu protiv Ministarstva komunikacija i transporta BiH

FOTO: ARHIVA

BiH - istakao je Grbi}. galnog i nezakonitog bogaPre ma wego vim ri je ~i - }ewa pojedinaca - naglasio ma, {teta koju je Ministar- je Grbi}. stvo komunikacija nanijelo Dodao je da su sertifiprevoznicima iz RS je vi{e- kati napla}ivani po duplo GRBI]: milionska. ve}im cijenama od propisaUvo|ewe sankcija bilo - Ministarstvo komuni- nih, a dobijali su se pozivom bi ravno katastrofi kacija i transporta BiH ne- na telefon, poslije ~ega se legalnom edukacijom voza~a ser ti fi kat slao na ku }nu On je dodao da }e EU naj- i menayera na~inilo je niz adresu bez ispitivawa ili vjerovatnije uvesti sankcije nezakonitih radwi na {tetu polagawa ispita za voza~e. BiH, a to bi zna~ilo {esto- prevoznika iz RS i poslu`i- Zahtijevamo da se do kramje se ~nu za bra nu pre las ka lo je iskqu~ivo u svrhu nele- ja februara dostave informagranice za sve kamione bez obzira na starost i vrstu tahografa. - Dnevni gubici prevo znika iz Srpske bili bi veU Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i }i od deset miliona maraka, razmjenu podataka (IDDEEA) jo{ ne znaju kada }e biti a da ne pomiwemo gubitke u izabran najpovoqniji ponu|a~ za izdavawe i o~itavawe pri vre di. Vo zni park RS kartica za digitalne tahografe. ima oko 2.000 kamiona, pa se - Tenderska procedura jo{ nije okon~ana i zato ne mo`esamo zamisliti mo`e {ta }e mo iznositi ni druge informacije u vezi s ovim postupbiti ako stoje {est mjeseci kom - istakli su u IDDEEA. za tvo re ni unu tar gra ni ca re kao je pred sje dnik Udru `ewa pre vo zni ka za unu tra{wi i me |u na ro dni transport RS Nikola Grbi}.

IDDEEA

cije o tome gdje je zavr{io novac od uplata za edukaciju voza ~a i me nayera, a po sli je to ga }e mo po dni je ti tu `bu protiv nadle`nog ministarstva u BiH - kazao je Grbi}. U Ministarstvu komunika ci ja i tran spor ta BiH tvrde da problemi nisu tako ve li ki ka kvim se pred stavqaju. - Do kraja marta objektivno se mo`e uspostaviti sistem. Sve dok sistem ne bude u potpunosti implementiran, bi }e pro ble ma. Ne ra di se uop{te o svim vozilima. Ne mo`e se zabraniti obavqawe prevoza nekome ko ispuwava sve zakonske uslove niti se prema takvom prevozniku mogu primijeniti sankcije. Samim tim taj prevoznik nema osnova za tu`bu - istakli su u Ministarstvu.

“Sarabon”

Protest radnika
SARAJEVO - Desetine radnika sarajevskog “Sarabona” i po vje ri la ca protestovali su ju~e ispred ove sarajevske fabrike nezadovoqni dosada{wim ste~ajnim postupkom i zabranom isplate plata. Radnici tvrde da su oba ste~ajna upravnika rasprodala imovinu preduze}a, dok su wima i daqe du`ni u prosjeku po 25.000 KM, javila je Srna. Predstavnik radnika Asim Vlaj~i} rekao je da }e najkasnije sutra podnijeti tu`bu protiv Agenci je za pri va ti za ci ju Kantona Sarajevo i Ministarstva za privredu.

^etvrto preseqewe Geodetske uprave u Prijedoru za pet godina

Za novi prostor Vlada odobrila {est miliona
PRIJEDOR - Vlada Republike Srpske odobrila je Re pu bli ~koj upra vi za ge odetske i imovinsko-pravne poslove da za 6.042.000 KM kupi prostor u Prijedoru za potrebe Podru~ne jedinice, re~eno je Srni u Birou Vlade RS za odnose s javno{}u. No va adre sa pri je dor skog katastra, kojem }e ovo bi ti ~et vrto pre seqewe u posqedwih pet godina, bi}e poslovni objekat “Jawo{“ u nasequ Pe}ani. Iznos od mi li on i po ma ra ka pla }en je odmah po potpisivawu Ugovora o prodaji 14. decembra pro{le godi ne, a umjes to is pla te ostatka novca Uprava }e preuze ti hi po te kar ni kre dit preduze}a “Jawo{“ kod Hipo Alpe Adrija banke Bawaluka u iznosu od 4.542.000 KM.

NATO {tab Sarajevo

“AFERA HIPO”
Zanimqivo je da mjesecima austrijski istra`ioci provjeravaju na koji na~in je Hipo Alpe Adrija banka odobrila kredite za 24 kompanije iz BiH. Na listi ovih firmi je i “Jawo{“ iz Prijedora sa kreditom od 4.800.000 evra.

PROSTORIJE kupili od “Jawo{a“
Za pos to je }i po slo vni prostor, u kojem je trenutno smje{tena Podru~na jedinica Pri je dor, Upra va mje se ~no pla }a 11.250 KM

zakupnine. Kako navode, “ovaj prostor postao je neadekvatan za sa da{wi ni vo ra zvo ja in for ma ti za ci je, na ro ~i to u smislu sprovo|ewa Programa poslova premjera i uspostavqawa ka tas tra nepokretnosti za period od 2011. do 2015. godine i mogu}eg pre uzi mawa pos to je }ih zemqi{no-kwi`nih kancelarija nadle`nih sudova“.

Radionica o pitawima mladih
SARAJEVO - NATO {tab Sarajevo podr`ao je dvodnevnu radionicu na Bjela{nici na kojoj su studenti iz Srbije, BiH, Hrvatske, Crne Gore i Albanije razgovarali o pitawima koja se ti~u mladih u ~itavom regionu, javila je Srna.

8 petak, 21. januar 2011. GLAS SRPSKE

Konvoj pomo}i iz Tesli}a kre}e 30. januara

Panorama
Srebrenica

TESLI] - Konvoj pomo}i poplavqenim podru~jima Semberije i Podriwa krenu}e iz Tesli}a 30. januara, izjavio je Srni na~elnik tesli}ke op{tine Savo Kasapovi}. On je rekao da }e se pomo} najve}im dijelom sastojati od ogrevnog drva, ali da ne}e izostati ni prehrambeni i drugi artikli. Kasapovi} je naveo da su sredstva za pomo}

obezbije|ena u{tedama u buxetu op{tine. Prema wegovim rije~ima, najvi{e u{teda je ostvareno od sredstva za proslavu dr`avnih praznika, koje op{tinska administracija nije finansirala, ve} je novac za ova namjene preusmjerila za pomo} poplavqenim podru~jima.

Po~eo premjer i klasirawe zemqi{ta
SREBRENICA - Komisija za izlagawe na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasirawa zemqi{ta pozvala je sve stanovnike da prijave nekretnine i imovinu kako bi elektronski pregled katastarske op{tine Srebrenica bio {to prije kompletiran. Prema planu Republi~ke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove, premjeravawa i unos podataka trebalo bi da budu zavr{eni u maju ove godine, ali u ovoj komisiji isti~u da }e te aktivnosti potrajati du`e. Predsjednik komisije Janko Zeki} ka`e da je razu|enost op{tine samo jedan u nizu problema zbog kojeg }e mjerewa i uno{ewe podataka potrajati mnogo du`e nego {to je planirano. K. ].

Milivoje Mitrovi} iz Zvornika izra|uje predmete od drveta
FOTO: S. SAVI]

Komunalna preduze}a

Tra`i}e odga|awe Zakona o po{tanskim uslugama
PRIJE DOR - Ko munalna pre du ze }a u RS za tra `i }e od Ministarstva saobra}aja i veza RS da se primjena Zakona o po{tanskim uslugama RS, koji ih primorava da ra~une dijele putem po{te, odgo di za go di nu, re kao je direktor prijedorskog “Vodovoda“ Vlado Reqi}. - U toku je zakazivawe novog sastanka sa ministrom saobra}aja i veza RS. Na{a ideja je da se primjena tog zakona prolongira makar godinu i da se u tom periodu do|e do odgovaraju}eg rje{ewa - rekao je Reqi}, javila je Srna. On je naveo da bi primjena Zakona o po{tanskim uslugama RS za ovo preduze}e godi{we zna ~i la do da tni tro {ak od 200.000 KM go di{we.

Mitrovi} neo~ekivano ostao bez posla, a onda se posvetio hobiju kojim upotpuwuje ku}ni buxet. Ka`e da je ponosan na to {to wegovi predmeti krase mnoge domove
PI[E: SLOBODANKA SAVI] krozrs@glassrpske.com

Vretena i preslice dopuwavaju ku}ni buxet
Rukotvorine Milivoja Mitrovi}a

Problem pasa lutalica u Bijeqini

Situacija povoqnija nego prije
BIJEQINA - Stawe na podru~ju op{tine Bijeqina, kada je rije~ o psima lutalicama, pod kontrolom je i mnogo povoqnije i boqe nego {to je bio slu~aj prije nekoliko godina kada nije bilo Higijeni~arske slu`be, rekao je Srni veterinar Neboj{a Kari{ik. Prema wegovim rije~ima, lokacije na kojima se naj~e{}e psi skupqaju u ~oporima su Agrotr`ni centar, kod Poqoprivredne {kole i oko Poqoprivrednog dobra “Semberija“ u Novom Selu jer na tim mjestima nalaze izvore hrane. - Na podru~ju samog grada ne mo`e se re}i da je situacija apsolutno rije{ena, ali je korektna i dr`i se pod kontrolom - naveo je Kari{ik i dodao da je u azilu trenutno zbrinuto 56 `ivotiwa.

ZVORNIK - Svakog dana ispod mosta “Kraqa Aleksandra Prvog Kara|or|evi}a” Milivoje Mitrovi} iz Zvornika nudi kupcima svoje rukotvorine preslice i vretena, kandila, lijepo ura|ene dr`a~e za kandila,

poli~ice za kadionice, tamjan i brikete, krstove. Nu`da ga je natjerala da se okrene ovom hobiju nakon {to je, kao tehnolo{ki vi{ak, ostao bez posla u jednoj zvorni~koj fabrici. - Ma lo vi {e se ba vim pravqewem rukotvorina u drvetu otkako sam ostao bez posla 2009. godine, poslije 37 godina i {est mjeseci sta`a. Godinu sam bio na birou za z a -

po{qavawe i sada mi fali jo{ 15 mjeseci do penzije. Zahvaquju }i mom maj stor lu ku uspijevam da zaradim novac iako nisam zaposlen a ni u penziji - ka`e Milivoje, koji dodaje da nije imao drugi put nego ovaj kojim je krenuo.

BEZ POSLA ostao poslije 37 godina sta`a
Ipak, dodaje da ne mo`e puno da se zaradi od prodaje ono ga {to na pra ve wego ve spretne ruke, a ponosan je na to {to wegovi predmeti krase mnoge domove. Ne pokazuje ogor~ewe zbog toga {to je prakti~no pred penzijom ostao bez posla mada ka`e da je imao tri diplome i da je smatrao da nikada ne}e imati problem zaposlewa.

- Nekada je tako i bilo, a danas je sve druga~ije. Besparica se osje}a na svakom koraku, narod nema para da kupuje ovo {to ja pravim, ali, eto, ponekad se ne{to i proda - isti~e Mitrovi}. Rukotvorine pravi u podrumu zgrade gdje je napravio mawu radionicu. - Preslice i vretena sam po~eo da pravim kada su ih jedno vrijeme stanovnici tra`ili za pre|u. Pravio sam ih prema potra`wi, pa i danas se na|e poneka generacija koja prede vunu, ali rijetko, pa tako pra vim ma le pre sli ce i vretena koja slu`e kao ukras napomenuo je Mitrovi}. Rukotvorine izra|uje najvi{e od jasenovog drveta jer je, kako ocjewuje, lijepo drvo, ali mogu da se prave i od bukovog i svakog tvr|eg drveta.

Samouki majstor
- Pravim sve {to mo`e da se napravi od drveta. Zapravo, odmalena sam pravio ~akijicom predmete u drvetu i samouk sam majstor - dodaje Milivoje, ~ije se rukotvorine mogu vidjeti i kupiti i u suvenirnici Turisti~ke organizacije Zvornik.

CJB Doboj

Pojedinci bacaju sjenku na uspjehe policije
MRKOWI] GRAD - U Bunarevima, nasequ u op{tini Ribnik na Sitni~koj visoravni, tri lica zara`ena su trihi ne lom na kon {to su konzumirala suvo sviwsko meso koje je bilo zara`eno. Ovo je

Kandila krase mnoge domove

Porodica u Bunarevima konzumirala zara`eno sviwsko meso

Tri osobe zara`ene trihinelom
Konferencija za novinare u Doboju FOTO: S. PUHALO

DOBOJ - Protiv tri policijska slu`benika pro{le godine podneseni su izvje{taji ili je otvoren proces zbog ko rup ci je. Po sli je spro ve de ne is tra ge pos tu pak protiv dvojice je obustavqen, a tre}i je udaqen iz policije, saop{teno je ju~e na konferenciji za novinare u Cen tru ja vne bez bje dnosti Doboj. - Ta kvi slu ~a je vi, na `a lost, stavqaju u drugi plan

odli~ne rezultate koje posti `u za po sle ni u na {em cen tru ne sa mo u pro {loj ve} i u pro te klih de set i vi{e godina. A analize pokazuju da smo imali najboqe rezultate od svih centara, i to zahvaquju}i timskom radu, koji }emo i u idu}em periodu primjewivati. Ko se tome ne bude povinovao, tra`i }e mo za mje nu - re kao je na ~el nik CJB Do boj Tiho mir Nari}. Sl. P.

“Glasu Srpske” potvr|eno u Veterinarskoj stanici “Dimitri}“ u Mrkowi} Gradu, gdje je po nalogu op{tinskog veterinarskog inspektora iz Mrkowi} Grada Rade Kova~evi}a izvr{ena analiza uzoraka sviwskog mesa koje je konzumirala porodica Bjeli} iz Bunareva. Rije~ je o Vujadinu Bjeli}u (52), wegovoj supruzi Gordani (43) i sinu Vukosavu (21) iz Bunareva, a oni se nalaze na lije~ewu u U Veterinarskoj stanici “Dimitri}“ bawalu~kom Klipotvr|eno je da je trihinela uzorkovana ni~kom centru. kod dvije divqe sviwe koje su ubili Di re ktor i mrkowi}ki lovci. Meso od tih sviwa vlasnik Veteriuni{teno je na propisan na~in kako se nar ske sta ni ce od istog ne bi zarazile druge `ivotiwe. “Dimitri}“ Rado-

van Dimitri} ka`e da su Bjeli}i u decembru zaklali tri doma}e sviwe ~ije meso nisu slali na analizu u veterinarsku stanicu.

BJELI]I meso nisu slali na analizu
- Polovinom januara zdravstvene probleme prvo je osjetila Gordana Bjeli}, koja je upu}ena na lije~ewe u bawalu~ki Klini~ki centar. Prije nekoliko dana tegobe su se pojavile kod Vujadina i wegovog sina Vukosava, pa su i oni medicinski zbrinuti u Klini~ki centar - rekao je Dimitri}. On je dodao da su zara`ene sviwe

Divqe sviwe

imale poluintezivni uzgoj, {to zna~i da su osim boravka u oboru pu{tane u prirodu. - Tu je i nastao problem jer je u ovoj regiji kod glodara, a naro~ito mi{eva, prisutna pojava trihinele, koje oni potom pre no se na do ma }e, ali i divqe sviwe - rekao je Dimitri} i apelovao na doma}instva da me so od sviwa ko je pripremaju za slave obavezno po{aqu na analizu u veterinarske stanice. Prema podacima op{tinske veterinarske inspekcije i veterinarskih stanica na podru~ju mrkowi}ke, ali i susjednih op{tina, u posledwih pet godina nije bilo pojave trihinela kod doma}ih sviwa. S. D.

GLAS SRPSKE petak, 21. januar 2011. 9

Rje{ewa za obaveznu komunalnu naknadu sti`u na ku}nu adresu
SRBAC - Na~elnik Odjeqewa za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalnu djelatnost op{tine Srbac Miodrag Mihoq~i} uputio je na adrese pravnih i fizi~kih lica rje{ewa kojima je utvr|ena obaveza pla}awa komunalne naknade za kori{}ewe i odr`avawe objekata i opreme zajedni~ke komunalne potro{we u gradu od 1. januara do 31. decembra ove godine, javila je Srna. - U zavisnosti od gradske zone, rje{ewem je utvr|en godi{wi iznos naknade koji se mo`e uplatiti u buxet op{tine u cjelosti ili u 12 jednakih mjese~nih rata - rekao je Mihoq~i}.

Semberski p~elari zavr{ili zimski odmor

Vijesti
CK Prijedor

Po~ele pripreme za novu medonosnu sezonu
U vrijeme toplih januarskih dana p~elari pa`qivo provjerili stawe u ko{nicama, a sada izra|uju satne osnove, ramove, podwa~e i sanduke u kojima }e dr`ati p~ele
PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] krozrs@glassrpske.com

Pomo} Sembercima
PRI JE DOR - Crve ni krst op {ti ne Pri je dor uputi}e 160 kilograma keksa i pakete odje}e i obu}e podru~jima u Semberiji koja su naj vi {e ugro `e na u poplavama, najavio je predsje dnik ove or ga ni za ci je Zoran Veselinovi}, prenije la je Srna. La ni je 160 omla di na ca pri je dor skog Crve nog krsta da ro va lo krv, a isto toliko se o~ekuje i u ovogodi{woj akciji koja }e biti sprovedena u martu.

BIJEQINA - Semberski p~elari ve} se uveliko pripremaju za predstoje}u sezonu. U vrijeme toplih januarskih dana pa`qivo su provjerili stawe u ko{nicama, a sada izra|uju satne osnove, ramove, podwa~e i sanduke u kojima }e dr`ati p~ele. - Stawe u p~eliwacima je zadovoqavaju}e i sada ne bi trebalo uznemirivati p~ele. Poneki p~elar je u ko{nice stavio nove poga~e za prihranu, a sada imamo posla u radionicama, koji bi trebalo da traje sve do kraja februara ka`e semberski p~elar Milorad Luki}. Svaki ozbiqan i savjestan p~elar u januaru i februaru ni {ta ne pre pu {ta slu~aju. Kako u tom periodu obavi pripreme, tako }e mu i

P~elar Milorad Luki} sa novim satnim osnovama

FOTO: T. NESTOROVI]

tokom naredne sezone biti p~elarewe i proizvodwa meda.

U SEMBERIJI ima stotinu ve}ih p~eliwaka
- Najva`nije ovih dana jeste da se u ramove postave nove vo{tane satne osnove, bez prisustva virusa i klica bolesti p~ela. To je najbitniji posao, nema u{tede u tome ako se ne postave nove

satne osnove. Naprotiv, sa starim satnim osnovama mnogo se gubi i u zaradi, ali i u ukupnom stawu u p~eliwaku ka`e Luki}. Prema wegovim rije~ima

na satnim osnovama koje su ko ri{ }e ne pro {le go di ne ima ostataka uginulih p~ela, brojnih uzro~nika oboqewa i tragova lijekova koji su kori{}eni.

MEDONOSNO BIQE
Posqedwih go di na mno gi p~e la ri si ju me do no snu biqku fa ce li ju i sa de me do no sno drvo evo di ju, ~i me obez bje |u ju si gur nu pa {u za svo je p~e le. Ima i onih ko ji svo je p~e le vo ze na me do no sne pre dje le Ro ma ni je, Bir ~a i Ma je vi ce.

- Sve to {to ostane na starim sa}ima zaga|uje novi med. Zato je neophodno novu proizvodwu meda zapo~eti na sasvim novim i zdravim osnovama - ka`e Luki}. Pouzdano se ne zna koliko ima p~elara u Semberiji, ali se pretpostavqa da ih sa ve}im p~eliwacima od 50 do 300 dru{tava ima blizu stotinu. Ve}i broj p~elara u Jawi, Amajlijama, Popovima, Dijelo vi ma, Dvo ro vi ma, Tri je {ni ci, Trwaci ma i Dazdarevu u vrijeme pro{logodi{wih katastrofalnih poplava pretrpjeli su ogromne {tete, jer im je vodena stihija uni{tila sve p~ele. - Voda Drine podavila mi je 40 sanduka p~ela. Bujica je na je dnom do {la, pa ni sam imao vremena ni da pri|em p~eliwaku. Stari sam p~elar i ponovo }u da p~elarim - ka`e Milisav Jefti} iz Amajlija. Brojni p~elari iz Republike Srpske ve} su najavili da }e pomo}i svojim kolegama kojima je voda uni{tila p~eliwake i da }e im na proqe}e dati nove rojeve. Do prve p~eliwe pa{e koja je u Semberiji ve} u aprilu na uqanoj repici, p~elari }e zavr{iti sve pripreme za novu sezonu. Poslije ove pa{e slijede pa{e i one na bagremu, divqem bagremcu, lipi, suncokretu i livadama.

Velika Kladu{a

Protesti zbog “Agrokomerca”
SARAJEVO - Ispred zgrade Op{tinskog suda u Velikoj Kladu{i, u kojoj su se ju~e trebala odr`ati ro~i{ta za prodaju Mesne industrije i benzinske pumpe “Agrokomerca“, protestovalo je vi{e hiqada stanovnika, a proteste je organizovao Odbor za spas “Agrokomerca“, prenijele su agencije. Ro~i{ta za prodaju Mesne industrije i benzinske pumpe “Agrokomerca“ odr`avaju se po tu`bi nekoliko povjerilaca i stotinak radnika, iako se pred sudom u Strazburu vodi sudski proces o vlasni{tvu nad imovinom “Agrokomerca“ za ~ijeg je trajawa zabrawena promjena statusa imovine.

Sokolac

Mladi u Semberiji, Podriwu, Majevici i Bir~u weguju kulturno nasqe|e

Stipendije za 202 studenta
SOKOLAC - U op{tini Sokolac u {kolskoj 2010/2011. godini bi}e stipendirana 202 studenta, za {ta je u buyetu obezbije|eno 80.000 KM. Stipendije u mjese~nom iznosu od 42 KM prima}e 196 studenata, dok }e po 61 KM mjese~no dobijati {est studenata koji nemaju roditeqe, javila je Srna. Stipendije }e biti ispla}ivane u deset mjese~nih rata, osim za apsolvente, koji }e stipendije primati {est mjeseci.

Stvaraju etno i muzejske zbirke
BI JEQINA - Wego vawe tra di ci je i o~u vawe kul tur nog nasqe|a posqedwih go di na u Sem be ri ji, Po driwu, na Ma je vi ci i Bir~u ima sve vi{e pristalica, posebno me|u mladima. U Sem be ri ji je dos ta mladih okupqeno u kwi`evnim, likovnim i muzi~kim klubovima, zatim u humanitar nim or ga ni za ci ja ma, Sve to sav skoj omla din skoj zajednici i drugim asocijacijama. U Ugqeviku, Lopara ma, Zvor ni ku i dru gim op{tinama je sli~no. Mladi znaju i umiju da stvaraju. Pokazuju to brojnim djeli ma i ni ka da im, kao i svim prethodnim generacijama, ne mawka ideja i ma{te.

PRONALAZE razne dragocjenosti u selima
- Ono {to u Po driwu pri vla ~i pa`wu mla dih, obra zo va nih i vri je dnih ~la no va dru{ tva, jes te da, pored ostalog, stvaraju etno i mu zej ske zbir ke. U to me ima ju i us pje ha, ali i po -

Primjeri
Primjeri stvarawa etno i muzejskih zbirki sa veoma vrijednim eksponatima na kojima im zavide i profesionalni muzeji, zabiqe`eni su u brojnim podriwskim mjestima, zatim u ugqevi~kom kraju, te u semberskim mjestima Novi, Velino Selo, Brodac, ^engi}, Dvorovi i drugim.

dr{ku starijih. Neumorni su u to me i strpqivo pre tra `u ju ta va ne, po dru me, stare ku}e i vajate, pronalaze predmete iz pro{losti i skupqaju ih. Sve te dragocjenosti bile bi za koju godi nu uni {te ne i za uvi jek zaboravqene. Ovako one su sa~uvane za budu}a vremena ka `e zvor ni ~ki no vi nar Milenko Lazarevi}. U selu Ro}evi}u, pored ri je ke Dri ne ne da le ko od gra ni ~nog pre la za [e pak, mladi entuzijasti Slavica Riki}, Zoran Stjepanovi}, Vladimir Ili}, Dejan Stjepanovi}, Novica A}imovi}, Milenko Radi} i Darko Marinkovi}, za samo {est mjeseci pretra`ivawa u selu i okolini prona{li su toliko starih predmeta da se mo`e na ~i ni ti mu zej ska zbirka. - To je pravo bogatstvo. Mnogi od eksponata bili su

Zvornik

“Svetosavska nedjeqa“ od 24. januara
Mladi iz sela Ro}evi} FOTO: T. NESTOROVI]

u upotrebi jo{ prije desetak godina, a sada su restauri sa ni i izlo `e ni u Ro}evi}u da ih svako mo`e vidjeti - obja{wava Lazarevi}. Akti vnost ro }e vi }ke omla di ne sve srdno je poz -

dravqena u se lu. Uje dno izlo`ba im je postala veliki zalog u povjerewu starijih, {to }e im omogu}iti da sada lak{e mogu zavirivati u prostore gdje samuju stare stvari. T. N.

ZVORNIK - Duhovnom akademijom, koju }e prirediti u~enici Gimnazije i Sredwe stru~ne {kole “Petar Ko~i}“, u Zvorniku }e 24. januara po ~e ti kul tur na manifestacija “Svetosavska nedjeqa“, koja }e trajati do 29. januara. Ve}ina doga|aja ovogodi{we manifestacije bi}e odr`ana u Domu omladine. S. S.

10 petak, 21. januar 2011. GLAS SRPSKE
FOTO: D. JOVI^I]

Op{tina Pale

Konkurs za dodjelu 25 stipendija
PALE - Op{tina Pale raspisala je konkurs za dodjelu 25 stipendija iz lokalnog buyeta redovnim studentima i u~enicima sredwih {kola koji se {koluju u obrazovnim ustanovama u Srpskoj, BiH i inostranstvu, a imaju stalno prebivali{te na podru~ju ove op{tine. Samostalni stru~ni saradnik za kulturu i obrazovawe u op{tini Pale Dubravka Borov~anin rekla je Srni da }e stipendije biti dodijeqene studentima Filozofskog fakulteta na odsjecima matematika, srpski jezik i kwi`evnost, `ur na lis ti ka, tea tro lo gi ja po je dna i ra zre dna nastava dvije stipendije. Ona je naglasila da }e po tri stipendije dobiti studenti Pravnog i Medicinskog fakulteta, i po jednu studenti Farmaceutskog fakulteta, Fakulteta kriminalisti~kih nauka i Ma{inskog fakulteta. - Op{tina }e dodijeliti dvije stipendije za djecu poginulih boraca i RVI od prve do ~etvrte kategorije - navela je Borov~anin i dodala da }e dvije stipendije dobiti perspektivni sportisti.

Pisac Stojan Zvonar iz No`i~kog kod Srpca ve} tri decenije istra`uje zavi~aj

Kwige ~uvaju qude i obi~aje od zaborava
Kwige Stojana Zvonara jedinstven spomenik svim No`i~anima koji je sagra|en od rije~i i slika, koji }e trajati i koji }e nad`ivjeti sve {to je u ovom selu izgra|eno od pamtivijeka do danas, rekao [ari}
PI[E: DEJAN JOVI^I] krozrs@glassrpske.com Stojan Zvonar

Zvornik

Manifestacija za djecu sa posebnim potrebama

Podjela paketi}a

FOTO: S. SAVI]

ZVORNIK - Crkvena op{tina Zvornik i Kolo srpskih ses ta ra “Ca ri ca Milica“ ju~e su u Domu omladine u Zvorniku priredili manifestaciju posve}enu djeci sa posebnim potrebama. Protojerej Rade Te{i} rekao je da je manifestacija uprili~ena povodom bo`i}nih, bogojavqenskih i svetosavskih dana. - Prijem je za oko 45 djece sa posebnim potrebama, koliko

ih ima na podru~ju na{e parohije. @eqeli smo da im ovim putem posvetimo pa`wu kakvu zaslu`uju i ovo je manifestacija koja }e postati tradicionalna - najavio je Te{i}. Predsjednik Kola srpskih ses ta ra “Ca ri ca Mi li ca“ Qiqana Radi{i} istakla je da se za osmijeh djece trebalo potruditi. - Wihov osmijeh govori sve, a na{e malo wima zna~i puno - rekla je Radi{i}eva. S. S.

SRBAC - Koliko mo`e biti velika qubav prema zavi~aju svjedo~i primjer istra`iva~a i putopisca Stojana Zvonara koji je o rodnom selu No`i~ko kod Srpca ispisao vi{e od 900 stranica. Ovaj en tu zi jas ta, ko ji svo je pen zi oner ske da ne provodi u Bawaluci, gotovo cijeli svoj `ivot je posvetio ro dnom kra ju ~u va ju }i kulturnu ba{tinu od zaborava. Svom se lu po sve tio je ~ak dvi je kwige - “No `i ~ko-qudi, vrijeme i doga|aji“ objavqena 1998. godine i “No`i~anski monografski pu to kazi“ ko ja je svje tlost dana ugledala krajem 2010. godine. U svom prvom djelu Stojan je sabrao zanimqive anegdote naroda ovog kraja, dok je u drugom opisao istorijske tokove i razvoj sela.

Naziv No`i~ko
O nazivu No`i~kog postoji vi{e tuma~ewa. U Arhivu Austrougarske monarhije u Be~u zapisano je da je selo No`i~ko ime dobilo po imenu i prezimenu jednog od hajdu~kih vo|a po imenu Novak @i~ko, koji je poginuo u sukobu sa turskim jawi~arima 1789. godine. U svojoj kwizi “Srbac, naseqa i stanovni{tvo“, pisac Danilo Ko{uti} navodi predawe po kome naziv sela ima ishodi{te u pojmu no`. Naime, po tom predawu, ovdje su na no` do~ekivane turske horde, a vjeruje se da su ovda{wi kova~i kovali no`eve sa dugom dr{kom i sje~ivom. - Za dru gu kwigu gra |u sam pri kupqao sko ro tri de ce ni je i sa da sam za do voqan {to taj po sao ni je bio uzaludan. Ovih dana ~uo sam pri~e kako bake u selu ~ekaju svoje unu~i}e da do|u iz {kole i ~itaju im odlomke iz kwige koji se odnose na do ba wiho ve mla dos ti. Posebno me dirnulo pismo moje prve u~iteqice Lidije Simi} koja ima 98 godina i koja je sre}na {to je ostao pisani trag o wenom u~iteqovawu u ovom selu - rekao je Zvonar.

OPISANE mobe, prela, posela i zborovi
U kwiga ma su opi sa ni brojni seoski obi~aji, kao {to su mobe, prela, posela i se os ki zbo ro vi, a dat je i opis kako se zemqa obra|iva la ne kad i sad, uz dru ge sadr`aje koji pokazuju kako je vjekovna seoska idila za-

mijewena urbanim na~inom `ivota. - Ovo je jedinstven spome nik svim No `i ~a ni ma koji je sagra|en od rije~i i slika, koji }e trajati i koji }e nad`ivjeti sve {to je u ovom selu izgra|eno od pamtivijeka do danas. U istoriji civilizacije bilo je puno gradova i naseqa koja su netragom nestala, a zna se samo o oni ma o ko ji ma je os ta la ne ka vrsta pi sa ne rije~i - rekao je kwi`evnik @arko [ari}. Is ta kao je da bi sva ka ku }a u No `i ~kom tre ba la ovu kwigu dr`a ti na vi dnom mjestu jer je Zvonar u wene korice smjestio ~itav `ivot ovog sela tokom protekla ~etiri vijeka. Stojan Zvonar se ubraja me|u brojne srba~ke autore koji su do sada napisali 12 monografija o svom zavi~aju, ~ime se rijetko koja op{tina u BiH mo`e pohvaliti.

ZTC “Bawa Vru}ica“

Uskoro rehabilitacija dijabeti~ara
TESLI] - U Zdravstveno-turisti~kom centru “Bawa Vru}ica“ kod Tesli}a uskoro }e, u saradwi sa izraelskom turisti~kom agencijom, po~eti sprovo|ewe projekta rehabilitacije dijabeti~ara, potvrdio je ju~e Srni direktor i predsjednik Upravnog odbora ove ustanove Dragan Bogdani}. - U realizaciji pilot projekta programa za pacijente iz Izraela, koji }e po~eti u drugoj polovini januara, u~estvova}e najeminentniji stru~waci iz Izraela u toj oblasti rekao je Bogdani}.

Panorama No`i~kog qeti i zimi

Tu`be veliko optere}ewe za buxet Han Pijeska

Priprema djece za {kolu

Sporovi protiv op{tine "te{ki" 325.000 KM
HAN PIJESAK - Protiv op {ti ne Han Pi je sak po razli~itim osnovama vode se sudski sporovi ukupne vri je dnos ti 325.445 KM, {to je ve li ko op te re }ewe imaju}i u vidu da je ovogodi{wi buyet pla ni ran u iznosu od 2.761.600 KM. - No vac za ove na mje ne ni je pla ni ran u buyetu i problem }e se rje{avati po sti zawu sud skih pre su da rekao je zamjenik na~elnika op{tine Mile Golijan.

Poziv otvoren do 24. januara
PRI JE DOR - Dje ~i ji vrti} “Radost“ iz Prijedora po zvao je ro di teqe pred {kol ske dje ce ko ja ni ka da nisu boravi la u vrti }u da do 24. januara prijave {esto go di{wake za pro gram pripreme za {kolu. Direktor ove pred{kolske ustanove Du{anka Bo`i} rekla je da je za program ve} prijavqeno vi{e od 70 djece i da je zasad izvjesno da }e u centralnom objektu biti najmawe tri grupe, a u objektu na Urijama najmawe dvije grupe djece. - Ovaj pro gram za hti je va mnogo individualnog rada i zbog toga su optimalne grupe od po 18 djece. Nastojimo da ispo{tujemo mjesto stanovawa roditeqa, kao i ravnopravnu polnu zastupqenost djece, ali je ~iwenica da se ve} nekoliko godina ra|a vi{e dje~aka rekla je Bo`i}eva Srni. Program }e trajati ~etiri mjeseca po~ev od 1. februara.

OVOGODI[WI buxet 2.761.600 maraka
Za mje nik re pu bli ~kog pravobranioca Nikola Mili} pre dla gao je da se u buyetu za ovu godinu planira oko 100.000 KM za sporove, ili 30 od sto uku pne vrijednosti, kako bi op{tina iz bje gla ne pri ja tnost blo ka de ra ~u na pri iz vr{ewu presuda, me|utim taj prijedlog nije uvr{ten jer je kasno stigao, a i zbog nedostatka novca. - Uprkos skro mnom

[UMSKI PUTEVI
[G “Viso~nik“ planira i ove godine asfaltirawe {umskih puteva. Pro{le godine asfaltiran je 3,1 kilometar {umskih puteva u selima Jelovci i Gorwe Babine, za {ta je izdvojeno vi{e od 220.000 KM. - Asfaltirawe {umskih puteva je trajno rje{ewe za eksploataciju {ume, ali i za stanovni{tvo, kojem je obezbije|ena sigurna putna komunikacija sa centrom op{tine - rekla je direktor [G “Viso~nik“ Qubica Terzi}.

buyetu, u op{tini Han Pijesak i ove go di ne }e bi ti nas tavqeno ula gawe u in frastrukturu - asfaltirawe puteva, izgradwu kanalizacije, elektrifikaciju ulica, a u planu je i izgradwa dva stana za porodice poginulih boraca, za {ta se o~ekuje pomo} resornog ministarstva rekao je na~elnik Han Pijeska Goran A{owa. Uz pomo} sredstava Vlade Srpske iz Razvojnog programa posredstvom IRB RS, [umskog gazdinstva “Viso~nik“ i op{tine Han Pijesak u in fras tru ktu ru je pro{le godine ulo`eno oko 732.000 KM. B. M.

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 21. januar 2011. 11

FONDACIJA MOZAIK SARAJEVO za potrebe projekta “Osna`ivawe `ena kroz organsku proizvodwu eko-biqa“ koji finansira USAID objavquje:

OTVORENI JAVNI POZIV
za nabavku automatske kotlovnice na bio-masu 1. PREDMET PONUDE Predmet otvorenog javnog poziva je prikupqawe ponuda za izbor najpovoqnijeg ponu|a~a za isporuku, monta`u i pu{tawe u pogon novog toplovodnog automatskog kotla na bio-masu snage 700 do 800 KW na lokalitetu Bi{ina ([ekovi}i). 2. PRAVO U^E[]A Pravo u~e{}a na javnom pozivu imaju sva pravna lica iz Bosne i Hercegovine, SAD-a, Srbije, Hrvatske, i Crne Gore (u daqem tekstu: ponu|a~/i) s obezbije|enom garancijom i servisom na teritoriji BiH. 3. SPECIFIKACIJA Ponu|a~i svoje ponude trebaju dostaviti pojedina~no po stavkama ispod (za jednu ili za vi{e stavki): a) Kotao snage min. 700 do maks. 800 KW koji }e kao gorivo koristiti piqevinu, okorke i sl. b) Ma{ina za sitwewe bio-mase (za sistem automatskog puwewa kotla) c) Sistem automatskog puwewa kotla s rezervom za rad od minimalno 24 sata u punom kapacitetu d) Pumpni sistem i cjevovod du`ine 80 metara koji }e podzemno biti polo`en od kotlovnice do mjesta spajawa s staklenikom e) Rezervoar tople vode s ekspanzionom posudom min. zapremine 25.000 litara f) Sistem dovoda CO2 sa dimwaka kotlovnice u staklenik 4. SADR@AJ PONUDE Ponuda treba da sadr`i: a) Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, identifikacioni poreski broj i ime ovla{tene osobe za potpisivawe ugovora b) Za PDV obveznike obavezna je kopija uvjerewa o registraciji u sistemu PDV-a c) Ukupnu bruto cijenu usluge uz specifikaciju pripadaju}ih eventualnih tro{kova prevoza, smje{taja i poreza izra`enih u konvertibilnim markama d) Tehni~ke specifikacije kotla i pridru`enih sistema e) Listu ovla{tenih servisa u BiH f) Uslovi i na~in pla}awa g) Opciju ponude (period va`ewa ponude) i rok isporuke h) Izjavu ponu|a~a o nepromjewivosti cijena za vrijeme trajawa ugovora, ovjerenu i potpisanu od strane ovla{tenog lica ponu|a~a i) Ostale povoqnosti ponude. 5. PODNO[EWE I OTVARAWE PONUDA Ponudu obra|enu u skladu sa ovim otvorenim javnim pozivom ponu|a~ je obavezan dostaviti do 7.2.2011. u 13 sati, u jednom originalnom primjerku u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti. Ponude koje iz bilo kojeg razloga zakasne ne}e biti razmatrane. Prijave putem e-mail adrese }e se smatrati va`e}im uz obavezno dostavqawe zape~a}ene koverte. Ovakve prijave }e se smatrati va`e}im samo ukoliko datum slawa koverte nije stariji od 7.2.2011. Na predwoj strani koverte ponu|a~ je du`an nazna~iti za koji javni poziv podnosi ponudu sa naznakom “NE OTVARATI-OTVARA KOMISIJA“ na pole|ini koverte ponu|a~ je du`an nazna~iti: naziv i adresu ponu|a~a i broj telefona. Ponude dostaviti na adresu: FONDACIJA MOZAIK Soukbunar 42, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Zoran Puqi}, telefon 033 266 480. Naru~ilac zadr`ava pravo izmjene ili anulirawa javnog poziva bez prethodnog navo|ewa razloga.

Izdaje se kancelarijski i skladi{ni prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor. Telefon 051/231-077,
zvati do 16 ~asova.

12 petak, 21. januar 2011. GLAS SRPSKE

Rumunija prodaje mawinski udio u energetskim firmama

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO Sredwi Promet Vrijednost kurs dionica 14.56 -1.06 13,442.30

BUKURE[T - Rumunija bi ove godine od prodaje mawinskih udjela svojih firmi na berzi mogla da zaradi pribli`no 680.000.000 evra, javile su ju~e agencije. Bukure{t planira da u firmi “Petrom“ proda deset odsto

udjela, a po 15 odsto u dr`avnoj elektroenergetskoj kompaniji “Transelektrika“ i gasnim firmama “Transgaz“ i “Romgaz“. Istovremeno priprema prodaju ve}inskih udjela u dva mawa preduze}a.
FOTO: GLAS SRPSKE

PRIVATIZACIONO-INVESTICIONI FONDOVI
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promet Vrijednost kurs dionica 4.23 3.90 4.00 3.50 3.80 5.30 -2.50 76,512.62 -0.26 1,950.00 -4.08 6,088.00 -4.11 1,421.00 0.00 106.40 4.74 545.90 ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF FORTUNA FOND DD BIHA] ZIF MI GROUP DD SARAJEVO ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO ZIF PROF PLUS DD SARAJEVO ZIF PREVENT INVEST DD SARAJEVO

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo Sredwi Promet Vrijednost kurs dionica 20.01 5.40 79.93 31.00 35.00 15.00 3.06 -1.91 8.00 1.73 1.71 2.94 7.14 2.73 38,414.31 270.00 30,063.46 35,619.00 3,500.00 990.00 20,650.26 BH TELEKOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO RMU BANOVI]I D.D. BANOVI]I SOLANA D.D. TUZLA [IPAD KOMERC D.D. SARAJEVO

Klijenti ~esto prigovarali i na kamate

Klijenti bankama u RS lani uputili 151 prigovor

Klaus Regling

Fond za spasavawe ima dovoqno novca
BERLIN - Evropski fond za finansijsko spasavawe zemaqa ~lanica ima dovoqno novca da pokrije eventualno spasavawe Portugalije, pa ~ak i puno ve}e [panije, rekao je direktor ovog fonda Klaus Regling. Evropski ministri finansija razmatraju eventualno pove}awe fonda sa sada{wih 750 milijardi evra, prenijele su agencije. - Ne `elim poku{avati da predvidim kada }e i ho}e li tim zemqama biti potreban novac. Mogu samo re}i da to trenutno nije slu~aj, te da su u stawu samostalno refinansirati svoje obaveze na tr`i{tu - rekao je Regling. Vlade zemaqa evrozone u~estvuju u Evropskom fondu za finansijsko spasavawe sa 440 milijardi evra, garantuju}i za obveznice koje on izdaje. Ostalih 310 milijardi evra dolazi od Evropske komisije i Me|unarodnog monetarnog fonda.

Naj~e{}a primjedba `iranata bankama je to {to ne provjeravaju prethodnu kreditnu zadu`enost klijenata u drugim bankama jer se de{ava da su pojedini du`nici u nekoliko banaka bili zadu`eni te da su im `iranti vra}ali kredite, ka`e Cvjetkovi}
mjeseci 2010. godine. U Udru`ewu prevarenih `i ra na ta BiH ka `u da je, BAWALUKA - Klijenti pre ma wiho voj evi den ci ji, banaka u Republici Srpskoj broj `iranata koji su uputili tokom pro{le godine podni- prigovor banci mnogo ve}i. jeli su 151 prigovor na po- Vje ru jem da ban ke ne slovawe ovih institucija, od prijavquju Agenciji za ban~ega su najvi{e pritu`bi, karstvo sve prigovore s obzi~ak 33, uputili `iranti. rom na mali broj pritu`bi Navedeno je ovo u izvje- `iranata koji su iskazani u {taju Agencije za bankarstvo ovom iz vje {ta ju - ka zao je RS za de vet predsjednik Udru`ewa prevarenih `iranata Jovica Cvjetko vi} i do dao da je naj ~e{ }a pri mje dba `iranata bankama to {to ne provjeravaju prethodnu kreditnu za du `e nost Prema izvje{tajima banaka u skladu sa klijenata u druOdlukom Agencije o bli`im uslovima i gim bankama jer na~inu postupawa banaka po prigovoru se de{ava da su klijenata, banke su pozitivno rije{ile pojedini du`ni32 prigovora, negativno 99, a 20 prigoci u nekoliko bavora je u procesu obrade i rje{avawa. na ka bi li
PI[E: TAWA [IKAWI] tanjasi@glassrpske.com

Na banke se najvi{e `alili `iranti
zadu`eni, te da su im `iranti vra}ali kredite. Di re ktor Agen ci je za bankarstvo RS Slavica Iwac isti~e da su banke obavezne da Agenciji dostavqaju podatke o klijentima koji su im se pismeno `alili.

BANKE obavezne da evidentiraju pritu`be
- Mi mo`emo da provjerimo da li nas banke informi{u prilikom na{ih kontrola u bankama. Tako|e, to je mogu}e ustanoviti i upore|uju}i broj pritu`bi koje klijenti podnose li~no i Agenciji i bankama - rekla je Iwac. Ona dodaje da, ako odre|ena banka ima prevelik broj ne za do voqnih kli je na ta, Agencija mo`e ustanoviti da sistem upravqawa te banke

Prigovori

Srbija

Za akciju “Naftne industrije“ 4,8 evra
BEO GRAD - Kom pa ni ja “Gaspromweft“ objavi}e uskoro ponudu za preuzimawe akcija NIS od gra|ana po cijeni od 4,8 evra, saop{teno je iz Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. - U slu~aju pada evra, odre|ena je i minimalna cijena po akciji od 506,48 dinara, nagla{avaju u Ministarstvu i dodaju da je novac za otkup besplatnih akcija gra|ana ve} obezbije|en, tako da }e svi koji odgovore na ponudu dobiti novac. U Mi nis tar stvu ka `u da gra|ani ne moraju, ako to ne `ele, da prodaju akcije, a u tom slu~aju mo}i }e sa wima i daqe da trguju na berzi. U skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije 19,08 odsto hartija od vrijednosti pre ne se no je na gra |a ne Srbije, od ~ega je 4,34 odsto pripalo zaposlenima i biv{im ranicima, dok je ostatak akcija ostao u vlasni{tvu dr`ave, javile su agencije.

nije dobar, te joj dati lo{u ocjenu za upravqawe. - To je veoma nepovoqno za banku i wen menayment - ka`e Iwac. U izvje{taju Agencije za bankarstvo po osnovu obra~una kamate bankama je za prvih devet mjeseci pro{le godine upu}eno 27 prigovora, dok se pre os ta lih 26 pri go vo ra odnosilo na druga pitawa iz oblas ti kre di tnog po slo vawa. Na promjene uslova kreditirawa u bankama prigovor je uputilo 30 klijenata. Govore}i o ovim prigovorima, predsjednik Udru`ewa potro{a~a Republike Srpske Dragutin Bo{kovi} ka`e da su u takvim slu~ajeva odgovorni sami klijenti, koji obi~no ne pro~itaju sadr`aj ugovora koji potpisuju sa bankom prilikom uzimawa kredita.

Zenit Keli}, pomo}nik ministra finansija i trezora BiH

Sastanak sukcesora mo`da u februaru
BAWALUKA - Komisija za sukcesiju imovine biv{e Jugoslavije, poslije vi{e odga|awa, trebalo bi da se sasta ne u Sa ra je vu u sqede }i mjesec, ali jo{ nije preciziran ta~an datum. Pomo}nik ministra finansija i trezora BiH Zenit Keli} rekao je da je sastanak komisije za sukcesiju biv{e SFRJ, koji je trebao da bude odr`an 20. i 21. januara u Sarajevu, odgo|en jer je stigao zvani~ni dopis da predstavnik Srbije ne mo`e da u~estvuje “zbog ranije preuzetih obaveza“. Posqedwi sastanak Komisije za sukcesiju, prema Keli}evim rije~ima, odr`an je u junu pro{le godine i poslije toga nije prona|en nijedan novi termin za razgovore. - Poku{a}emo da organizujemo sastanak za februar rekao je Keli}. Zemqe nasqednice biv{e SFRJ po di je li le su pet od ukupno 123 nekretnine iz zajedni~kog diplomatskog fonda u inostranstvu, dok je podjela jo{ 44 obje kta do go vo re na 2006. godine, ali nije realizovana. Po toj podjeli Srbiji je pripalo 20 objekata, dok iz 24 treba da se iseli kako bi ih ustupila drugim nasqednicima. M. ^.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING ROYAL BK SCOTLAN VODAFONE GROUP BARCLAYS PLC BP PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
66.99 42.28 173.85 302.15 495.25

Promjena
1.18 -0.14 -1.56 2.03 -2.12

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA PFIZER INC INTEL CORP MICROSOFT CORP CISCO SYSTEMS

Cijena
14.35 18.19 20.87 28.28 20.56

Promjena
-0.14 -0.71 -0.67 -0.65 -1.26

GLAS SRPSKE petak, 21. januar 2011. 13

Nafta pojeftinila na 90 dolara za barel
LONDON - Cijena nafte pala je ju~e na blizu 90 dolara za barel poslije izvje{taja o inflaciji u Kini koji ukazuju da }e Peking morati da uspori privredni rast, javile su agencije. Barel lake nafte za isporuku u februaru na Wujor{koj berzi jeftiniji je za 46 centi i ko{ta 90,40 dolara. U Londonu brent nafta pojeftinila je za 56 centi i prodaje se za 97,70 dolara za barel.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena 38,57 37,00 81,01 36,68 1,44 36,69 Promjena Promet 1,47 1,68 0,00 1,78 0,00 1,41 41.369,11 36.032,82 24.393,44 21.049,95 20.764,57 18.959,71 2.914,75 2.472,84 2.000,00 1.569,38 Република Српска - измирење ратне штете 1 Република Српска - измирење ратне штете 3 Република Српска - стара девизна штедња 3 Република Српска - измирење ратне штете 2 Телеком Српске а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 4 Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград Жељезнице РС а.д. Добој Рафинерија уља а.д. Модрича Електрокрајина а.д. Бањалука

Industrija Republike Srpske u 2010. godini uhvatila zamah

FOTO: GLAS SRPSKE

Proizvodwa lani pove}ana za pet

0,45 -9,00 0,04 -20,00 0,10 -9,09 0,31 0,33

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,25 4,01 3,78 2,80 6,26 0,05 3,18 6,43 3,55 1,50 1,00 3,11 3,11 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2,29 1,92 -0,93 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2.457,00 0,00 801,28 4.211,87 63,60 3.770,86 308,85

0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -2,70 0,00 570,04

Ve}ina industrijskih grana zabiqe`ila rast

Ministarstvo finansija i trezora

Ove godine mo`e se o~ekivati da industrijska proizvodwa ostane na pro{logodi{wem nivou, rekao Ra~i}
PI[E: NIKOLA LUGI] nikolal@glassrpske.com

Dug BiH dostigao 6,24 milijarde KM
SARAJEVO - Spoqni dug BiH na kraju pro{le godine dostigao je 6,24 milijarde maraka, podaci su Ministarstva finansija i trezora BiH, prenio je Capital.ba. Za samo godinu BiH se zadu`ila za ~ak 1,5 milijardi KM. - Za ovoliki rast inoduga prije je trebalo {est godina, a sada je bila dovoqna samo godina. Inodug BiH 31. decembra 2009. godine iznosio je 5,1 milijardu - navodi Capital.

BAWALU KA - In dus trijska proizvodwa u Republici Srpskoj tokom pro{le godine porasla je za pet odsto u odnosu na 2009. godinu, podaci su Zavoda za statistiku RS. Proizvodwa ostvarena u de cem bru 2010. u odno su na prosje~nu mjese~nu proizvodwu iz 2009. godine ve}a je za oko 20 odsto, a u odnosu na decembar 2009. godine za 14 odsto. Industrija je u decembru u odnosu na novembar pro{le godine ve}a za 1,3 odsto. U izvje{taju se navodi da je posmatrano po ekonomskoj namjeni industrijskih proizvoda pro{le godine najve}i rast ostvaren u proizvodwi intermedijarnih proizvoda, i to za 14,7 odsto.

- Proizvodwa energije porasla je za 1,4 odsto, kapitalnih i netrajnih proizvoda za 0,4 odsto, dok je proizvodwa trajnih proizvoda mawa za 7,8 odsto - podaci su Zavoda. Posmatrano po sektorima najve}i rast zabiqe`en je u oblasti va|ewa ruda i kamena i iznosi oko devet odsto. - Prera|iva~ka industrija pove}ala je proizvodwu za ne{to vi{e od pet odsto, dok je

proizvodwa i snabdijevawe elektri~nom energijom, gasom i vodom porasla za tri odsto navodi se u izvje{taju Zavoda.

VA\EWE ruda i kamena bilo najuspje{nije
Predsjednik Skup{tine Udru`ewa ekonomista Republike Srpske “SWOT“ Goran Ra~i} ka`e da je za ukupni

FBiH
Ukupna industrijska proizvodwa u FBiH lani je pove}ana za 4,2 odsto u odnosu na 2009. godinu, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. U oblasti va|ewa ruda i kamena proizvodwa je mawa za 4,3 odsto, dok je prera|iva~ka industrija zabiqe`ila rast od skoro sedam procenata. Proizvodwa u FBiH u decembru ve}a je za 5,7 odsto nego u novembru pro{le godine, a za 16 odsto u odnosu na prosje~nu mjese~nu proizvodwu iz 2009. godine.

rast proizvodwe najzaslu`nija Rafinerija nafte u Brodu. - Iako imamo odre|ene industrijske grane koje su lani zabiqe`ile pad proizvodwe, ipak na rast od pet odsto u odnosu na 2009. godinu najvi{e je uticala Rafinerija - istakao je Ra~i}. Dodao je da se ove godine mo`e o~ekivati da industrijska proizvodwa ostane na pro{logodi{wem nivou. - Nerealno je o~ekivati ve}i rast u odnosu na pro{lu godinu, jer je kriza jo{ prisutna, a nema zna~ajnijih industrijskih kapaciteta koji su pokrenuti u posqedwe vrijeme i koji bi mogli osjetno da pokrenu proizvodwu - naglasio je Ra~i} i dodao da bi i nova optere}ewa za privrednike u ovoj godini mogla da uspore industriju u ovoj godini.

Fabrika “Tetra Pak“ najboqa u Evropi
GORWI MILANOVAC Prema ocjeni Japanskog instituta za uvo|ewe totalnog kva li te ta Fa bri ka “Te tra Pak“ iz Gorweg Milanovca progla{ena je za najboqu u Evropi. U obrazlo`ewu ovog izbora isti~e se da srpska fabri ka kon stan tno ra di na kva li te tu proi zvodwe i biqe`i stalni porast. Pro{le godine proizvedeno je 1,7 milijardi standardnih paketa, {to nikada do sada nije postignuto, prenijele su agencije. [ved ski “Te tra Pak” od 1997. godine vlasnik je fabrike u Gorwem Milanovcu, koja je svrstana me|u najve}e srpske izvoznike, po{to 70 odsto proizvodwe plasira u 38 zemaqa {irom svijeta.

Srbija

Marko Mantovaneli, {ef Kancelarije Svjetske banke u BiH

U 2011. oporavak }e biti skroman
SARAJEVO - [ef Kancelarije Svjetske banke u BiH Marko Mantovaneli upozorava da je ekonomski rast u BiH dostigao dno u 2009-2010. godini, a prema procjenama u ovoj godini }e do}i do wegovog skromnog oporavka do tri odsto. Mantovaneli je u intervjuu Srni rekao da je oporavak trenutno podstaknut, u velikoj mjeri, spoqnom potra`wom za bh. izvozom. On isti~e da }e se BiH ove godine, kao i druge zemqe u regionu, suo~iti sa te{kom fiskalnom situacijom, tako da }e vlasti i na dr`avnom i na entitetskom nivou morati da djeluju u okru`ewu ograni~enih prihoda i “mora}e da paze kako tro{e novac“. Govore}i o daqem anga`manu Svjetske banke u BiH, Mantovaneli je naveo da se za{tita najugro`enijih i konkurentnost javqaju kao prioritetne teme. Prema wegovim rije~ima, zaostali efekti ekonomske krize name}u potrebu za podr{kom preduzetni{tvu i otvarawu firmi u BiH.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 21.1.2011. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize Srednji za devize
1.955830 1.439910 1.452745 26.453371 0.080091 0.262464 0.711211 1.763121 0.566448 0.248375 0.218553 1.519327 0.919179 2.318433 1.451774 1.868961

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Prodajni za devize
1.955830 1.443510 1.456377 26.519504 0.080291 0.263120 0.712989 1.767529 0.567864 0.248996 0.219099 1.523125 0.921477 2.324229 1.455403 1.873633

ZIF Kristal invest fond a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

ZIF Zepter fond a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

1.955830 1.436310 1.449113 26.387238 0.079891 0.261808 0.709433 1.758713 0.565032 0.247754 0.218007 1.515529 0.916881 2.312637 1.448145 1.864289

Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

6,43

2,04%

4,32 0-2,70%

14 petak, 21. januar 2011. GLAS SRPSKE

Priveden jer je kom{iju no`em ubo u vrat

Hronika
Tuzlanski kanton

SARAJEVO - Samir Ferhatovi} (21) iz Sarajeva uhap{en je u utorak zbog sumwe da je ubo no`em u vrat kom{iju Muju Zorni}a (46) i lak{e ga povrijedio, saznaje “Glas Srpske“. Prilikom hap{ewa kod wega je prona|en

kuhiwski no` kojim je ubo kom{iju u ulici Omera Kova~a ^ikma u Sarajevu. Prema nezvani~nim informacijama, Ferhatovi} i Zorni} su se posva|ali, a zatim je do{lo i do obra~una. N. T.
FOTO: ARHIVA

Presreli automobil i oteli nakit
TUZLA - Trojica nepoznatih napada~a prijete}i pi{toqem oteli su u srijedu jedan kilogram zlata, pola kilograma srebra i oko 2.000 maraka od Sakiba Yizi}a i Zinete Mukinovi} (69) iz @ivinica, prenijele su ju~e agencije. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona je saop{teno je da su napada~i “golfom“ presreli “reno“ u kome su bili Yizi} i Mukinovi}ava i prijete}i im oteli torbu sa nakitom i novac. To se dogodilo u ulici Jezero u @ivinicama. Jedan od napada~a otvorio je vrata “renoa” i usmjerio pi{toq u voza~a, drugi napada~ je otvorio vrata suvoza~a i dr`ao `enu, a tre}i je sa zadweg sjedi{ta uzeo torbu sa nakitom i novcem. Razbojnici su pobjegli “golfom“ i za wima se traga.

Bu{ko jezero kod Tomislavgrada

Prona|eno tijelo utopqenog
LIVNO - Tijelo Mehmeda ^o li }a (48) iz To mi slav gra da, ko ji je 9. de cem bra 2010. godine izvr{io samoubistvo utapawem u Bu{kom jezeru kod Prisoja, u op{tini Tomislavgrad, prona{li su ju~e mje{tani ovog sela. U policiji saznajemo da je tijelo na povr{inu izbacila voda kod mosta u Prisoju, u dijelu Bu{kog jezera koji se na la zi na po dru ~ju op -

{ti ne To mi slav grad. Me hmed ^oli} se 9. decembra pro{le godine oko 13 ~asova svojim automobilom dovezao do Bu {kog je ze ra kod sela Prisoje, u{ao u hladnu vodu i zaplivao, a poslije nekoliko trenutaka nestao je ispod vode. Motivi samoubistva nisu poznati, ali se pre tpos tavqa da je ra zlog te{ka materijalna situacija.

^esti incidenti u sarajevskim tramvajima

Sarajevo

Optu`en za ugro`avawe osoba pod za{titom
SARAJEVO - Tu`ila{tvo Bosne i Hercegovine podiglo je optu`nicu protiv Mirsada Nadarevi}a (32) zvanog Struja, kojom ga tereti za ugro`avawe osoba pod me|unarodnopravnom za {ti tom, sa op {te no je ju ~e iz Tu `i la{ tva. Nadarevi} se tereti da je 24. decembra 2009. godine uputio poziv na slu`beni broj telefonske centrale Suda i Tu`ila{tva BiH i izjavio da se u zgradi nalazi bomba. Potivdiverzionim pregledom je utvr|eno da je dojava bila la`na, a u tom trenutku se u kompleksu pravosudnih institucija BiH u Sarajevu nalazilo osobqe navedenih institucija, izme |u os ta lih se dam su di ja, je dan tu `i lac, dva savjetnika (biv{i tu`ioci), deset ostalih slu`benika koji imaju diplomatski status i nalaze se pod me|unarodnopravnom za{titom. N. T.

Maloqetnik ranio starca u tramvaju
Tokom sva|e maloqetnika u tramvaju jedan od wih je izvadio pi{toq i pucao, a metak je pogodio Ferida Buqu, kazao izvor blizak istrazi
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Sarajevska policija uhapsila osmoricu mladi}a

SA RA JE VO - Sa ra jev ska po li ci ja pri ve la je Bewamina K. (17) iz Sarajeva zbog sumwe da je hicem iz pi{toqa “~e{ka zbrojovka” ranio sugra|anina Feri da Buqu (66) u po ne djeqak u tramvaju na liniji Iliya-Ba{~ar{ija. Osim wega uha p{e ni su: Emir Hajdarevi} (20), Alen Kurtovi} (20) i sedamnaesto go di{waci Re na to M. i An to nio J., za tim Alen L (18) i Jasmin B (16) koji se povezuju sa ovim doga|ajem. Navode}i wihove inicijale u policiji je re~eno da se oni te re te za na sil ni ~ko po na {awe. Uha p{en je i Emir ]uri} (18) koji se tereti za prikrivawe jer je sa-

U jednom trenutku jedan od wih je izva dio pi {toq i pu cao. Me tak je po go dio PI[TOQ Buqu - kazao je izvor blizak policiji predao otac istrazi. jednog od osumwi~enih O~evici ovog doga|aja koji su se zatekli u tramvaju ka“Glas Srpske“ saznaje da je snije su ispri~ali da je gruBuqa (66) rawen slu~ajno u pa mla di }a divqala u su ko bu po me nu tih ma loqe - zadwem dijelu tramvaja, pewala se na sjedi{ta i skakatnika koje nije poznavao. - Maloqetnici su se suko- la po wima. Toj grupi mladi}a su, navobili i posva|ali u tramvaju. krio pi {toq iz ko jeg je rawen Buqa.

POLICIJA
[ef Kancelarije policijskog komesara MUP Kantona Sarajevo Dragan Miokovi} potvrdio je “Glasu Srpske“ da se {estorica uhap{enih dovode u direktnu vezu sa rawavawem Buqe, a sedmi je uhap{en zbog prikrivawa. - [estorica su u~estvovali u sva|i u tramvaju, a sedmi je sakrio pi{toq iz kog je pucano. Oru`je smo prona{li i svi uhap{eni bi}e predati u nadle`nost tu`ila{tva - kazao je Dragan Miokovi}.

dno, pri{la dvojica mladi}a i opomenula ih da se smire, poslije ~ega je do{lo do tu~e i pucwave. Pre ma ne zva ni ~nim in formacijama, Bewamin K. je priznao da je prilikom tu~e izme|u wegovih prijateqa i dvije nepoznate osobe pucao iz pi{toqa u pravcu te dvojice mladi}a. Rekao je da je tom prilikom proma{io i pogodio Buqu, a {to su ostali uhap{eni mladi}i potvrdili. Bewamin je jo{ kazao da je pi{toq iz kog je pucao dao na ~u vawe Emi ru Cu ri }u. Istog dana u slu`bene prosto ri je po li ci je do {ao je Curi}ev otac i slu`benicima policije predao pi{toq, sa okvirom i ~etiri metka istog kalibra.

Tu`ila{tvo BiH

Uhap{en provalnik u vjerske objekte i ku}e povratnika
DOBOJ - Dobojska policija uhapsila je Darija Jeki}a (22) iz Male Bukovice kod Doboja zbog sumwe da je provalio u @upni ured Kato li ~ke crkve u no vem bru pro{le godine i dvije ku}e povratnika na podru~ju Doboja i odnio robu vrijednu 57.000 maraka, saznaje “Glas Srpske“. On je poslije saslu{awa u policiji predat u nadle`nost Okru`nog tu`ila{tva u Do bo ju. Je ki} je iz @upnog ureda ukrao zlatni nakit, televizor, ra~unarske monitore, odre|enu koli~inu du ka ta i dru gu ro bu, a {teta je procijewena na oko 25.000 maraka. Osim toga tokom novembra Jeki} je iz ku}e Filipa K. u mjestu Komarica i ku}e An to na E. u Gorwoj Fo ~i kod Doboja ukrao vrijedan namje{taj i tehni~ku robu. Sumwi~i se da je u decembru pro{le godine provalio u ben zin sku pum pu “Nes tro pe trol“ u [e {li ja ma i ukrao ve }u ko li ~i nu autodijelova, alkoholnog pi}a i cigarete, a 18. januara ove go di ne pro va lio je u ben zin sku pum pu “Nes tro pe trol“ u Jake{u.

Akcija policije Centra javne bezbjednosti Doboj

UKRAO novac i robu vrijednu 57.000 maraka
Do boj ska po li ci ja ot krila je i da je Nevenko Nova ko vi} (19) u de cem bru 2007. godine opqa~kao Katoli~ku crkvu Doboju, a da su Boris Ivanovski (23) i Muharem Surki} (22) ukra-

li no vac iz san du ~i }a yamije “Mahal Trwak“. Protiv wih su podneseni izvje{ta ji Okru `nom tu `i la{tvu. “Glas Srpske“ saznaje da su Je ki}, No va ko vi}, Iva nov ski i Sur ki} odra ni je poznati policiji po krivi~nim djelima. Protiv Jeki}a je tu`ila{tvu u Doboju podneseno vi{e izvje{taja

koji ga terete za provale i kra|e. Policijska stanica “Doboj 1“ u januaru ove godine je dobojskom Okru`nom tu `i la{ tvu po dni je la iz vje{taje protiv Ivanovskog i Surki}a kojim ih tereti za kra |u. Sur ki} je ra ni je osu|en zbog kra|a i provala i nalazi se na izdr`avawu kazne. N. T.

GLAS SRPSKE petak, 21. januar 2011. 15

Krijum~ario 11 zmijskih ko`a
SPLIT - Na grani~nom prelazu u Kamenskom policija je skrivene u automobilu prona{la 11 komada ko`a za{ti}ene indijske zmije kobre, saop{tila je ju~e splitska policija, prenose agencije. Zmijske ko`e su bile u automobilu zadarskih registarskih oznaka, a u Hrvatsku ih je iz Bosne i Hercegovine krijum~ario M. L. (45) iz Pako{tana. Policija je navela kako je zmijske ko`e sakrio u kacigi koju je potom spremio u putnu torbu. Nije ih prijavio na granici, ali policija ih je pregledom prtqage prona{la i oduzela. Protiv M. L. je podnesena krivi~na prijava zbog izbjegavawa carinskog nadzora.

Policija

Tri prijateqa ugu{ila se gasom
Tragedija u selu Kamenica kod Zavidovi}a
Ku}a u kojoj se dogodila tragedija PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Vijesti
Ribnik

Objesio se u dvori{tu
RIBNIK - Zoran Jeli} (48) iz vr{io je sa mo ubistvo vje{awem o drvo u dvo ri {tu po ro di ~ne ku}e u mjestu Rastoka, op{tina Ribnik, re~eno je u Cen tru ja vne bez bje dnosti Bawaluka, javila je Srna. Jeli} je kao du{evno oboqelo lice samoubistvo izvr{io ju~e oko 15 ~asova. Uvi|aj na licu mjesta izvr{ili su pri pa dni ci po li cij ske stanice Mrkowi} Grad.

Me|u stradalima jedan od najbogatijih qudi u BiH Hasan Sarajli}, vlasnik firme “Kopeks“. Zajedno sa wim preminuli su Xemal Buldi} i Zajko Husi}. Pretpostavqa se da je tragediju izazvala neispravna grijalica na gas

ZAVIDOVI]I - Be`ivotna tijela Hasana Sarajli }a, Yema la Bul di }a, obo ji ca iz Sre bre ni ka, i Zajka Husi}a iz Zavidovi}a, prona|ena su ju~e u vikendici u lovi{tu u selu Kamenica kod Zavidovi}a, potvr|eno je u policiji. Kako se nezvani~no saznaje uzrok smrti je trovawe gasom iz grijalice. Sarajli} je vlasnik firme “Kopeks“ iz Srebrenika, i jedan od najbogatijih qudi u Bo sni i Her ce - go vi ni, Buldi} otac wegovog zeta, a Husi} je lovac iz Zavidovi}a. U Mi nis tar stvu unu tra{wih poslova Zeni~kodobojskog kantona rekli su da je policija dobila dojavu ju~e oko 9.30 ~asova. - Radnici [umskog privre dnog gaz din stva pro na {li su u vikendici tijela nas tra da lih mu {ka ra ca i odmah obavijestili policiju. Poslije toga na teren su iza{li slu`benici policije zajedno sa de`urnim tu`iocem kako bi obavili uvi|aj i utvrdili uzroke smrti - re~e no je “Gla su Srpske“ u MUP-u Ze ni ~ko-do boj skog kantona, gdje su dodali da do zakqu~ewa ovog bro ja nije bio zavr{en uvi|aj. Izvor bli zak is tra zi rekao je da je najvjerovatni-

Trebiwe

Maloqetnici osumwi~eni za kra|u
TREBIWE - Trebiwska policija je Okru`nom tu`i la{ tvu u ovom gra du podnijela izvje{taj protiv dva maloqetnika, koji ih tereti za te{ku kra|u, saop{teno je iz Centra javne bezbjednosti Trebiwe. Oni se sumwi~e da su u no}i izme|u 28. i 29. jula 2010. go di ne po ~i ni li kra|u u preduze}u “Aqeti}“ u Trebiwu. N. T.

Policija obavila uvi|aj na mjestu nesre}e

FOTO: GLAS SRPSKE

Mrkowi} Grad

izazvao wihovu smrt. Sarajli}eva firma “Kopeks“ je dna je od ri jet kih ko ja po sje du je he li kop ter, koji je iznajmqivala. Firma se bavi distribuSARAJLI] ci jom naf tnih de ri va ta i je bio jedan od posjeduje benzinske pumpe u najbogatijih qudi u BiH Srebreniku, Gra~anici, Tuzli i Sarajevu. Vjerovatno da ta grijaOva firma u svom sastalica nije bila ispravna pa vu ima i gra|evinsku opremu je ispu {ta la gas, ko ji je za niskogradwu i otkrivawe povr{inskih kopova, moderan skladi{no-saobra}ajni KUPIO HELIKOPTER i servisni centar. Por tpa rol [um skointerneta, cijena ovog heliHasan Sarajli} koji je bio pri vre dnog dru{ tva Ze ni koptera tada je iznosila oko jedan od najbogatijih qudi u ~ko-do boj skog kan to na 1.280.000 dolara. ObezbiBiH sredinom 2008. godine Samira Smailbegovi} potiz Francuske je uvezao heli- je|en je pilot koji je za ovaj vrdila je da su dva lovca u moderni helikopter pro{ao kopter marke “Eurocopter srijedu u poslijepodnevnim specijalnu obuku u FrancusEC120B“ proizveden 2001. ~a so vi ma sa ure dno iz da koj. godine. Prema podacima sa tim dozvolama i uz pratwu je u no}i izme|u srijede i ~etvrtka bilo hladno pa da su Sarajli}, Buldi} i Husi} ostavili upaqenu grijalicu na gas kada su zaspali.

nad zor ni ka lo vi {ta, oti {li u lov. Nakon {to se u srijedu uve~e nisu javqali na tele-

fonske pozive, ju~e ujutru su oti{li da ih potra`e i na{li su ih mrtve u vikendici.

“Opelom” povrijedio pje{aka
- Pje{ak Sini{a Koyo (20) iz Bjelajaca kod Mrkowi} Grada lak{e je povrije|en kada ga je “zaka~io” automobil “opel astra”, kojim je upravqao N. A. (27) iz Mrkowi} Grada. Koyo je poslije ukazane qekar ske po mo }i u mrkowi}kom Domu zdravqa “Dr Jovan Ra{kovi}“ upu}en na ku}no lije~ewe. Ne sre }a se do go di la u srijedu ne{to poslije 22 ~asa na magistralnom putu Mrkowi} Grad - Bawaluka, u nasequ Bjelajce. Uvi|aj su obavili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Mrkowi} Grad. S. D.

Hasan Sarajli}

FOTO: ARHIVA

[estorici produ`en pritvor
BAWALUKA - Bawalu~ki Okru`ni sud poslije potvr|ivawa optu`nice protiv 12 optu`enih za neovla{}enu proizvodwu i promet opojnih droga produ`io je pritvor Elviru Ba{ali}u (29), Dinu Muzaferovi}u (25), Borislavu Ni{i}u 30) Almiru Haski}u (32), @eqku Blagojevi}u (36), Zlatku Sadikovi}u i Kristijanu Venzaisu (37). Pritvor je ukinut i zamijewen mjerama zabrane Ostoji Kewalu (52), Rasimu Esenu (52), Damiru Be}i}u (26), Aleksandru Sukuru (24). Sa wima je optu`en i Mladen Kraw~ec (41) koji se brani sa slobode. Svi oni su uhap{eni u akciji “Hit” u novembru pro{le godine i terete se da su od polovine jula do 6. novembra pro{le godine preprodavali opojne droge heroin i marihuanu. N. T.

Privedeni kupac i prodavac Ukradeni ukrasi sa grobnica automatske pu{ke
MRKOWI] GRAD - Policija iz Mrkowi} Grada u srijedu je uhapsila Neboj{u Tegeltiju (18) iz Bawaluke kod kojeg je prona|ena automatska pu{ka. Ubrzo poslije toga uhap{en je i Milan Govedar iz Mrkowi} Grada zbog sumwe da mu je prodao tu pu{ku, potvr|eno je iz CJB Bawaluka. U mjestu Podra{nica kod Mrkowi} Grada policija je pretresom prona{la automatsku pu{ku kod Tegeltije, a kriminalisti~kom obradom utvr|eno je da je ona kupqena od Govedara. - Na osnovu naredbe Osnovnog suda Bawaluka policija je pretresla ku}u i pomo}ne objekte koje koristi Govedar, gdje je prona{la i pu{ku “M-48“ - dodali su u policiji. G. O. KISEQAK - U katoli~kom grobqu Badwe u mjestu Brestovsko kod Kiseqaka o{te}eno je nekoliko porodi~nih nadgrobnih spomenika i ukradeni su mesingani ukrasi, saop{teno je iz MUP-a Sredwobosanskog kantona, javila je Srna. Uvi|ajem je utvr|eno da su nepoznata lica ili vi{e wih upotrebom sile sa sedam nadgrobnih spomenika skinuli mesingane ukrase. Tom prilikom ukradeno je sedam mesinganih vaza, ~etiri mesingana krsta razli~itih dimenzija i ~etiri mesingane ru~ke. Policija pretpostavqa da su o{te}ewe i kra|a mesinganih ukrasa po~iweni od 16. januara do momenta prijave.

16 petak, 21. januar 2011. GLAS SRPSKE

Srbija
Dinastija Kara|or|evi}

Glavna snaga koja strate{ki stvara osnove za tre}i svetski rat su Sjediwene Ameri~ke Dr`ave. Wen interes nije sukob sa svim novim velikim silama, nego poraz oslabqene Rusije. Ako bi u tome uspeli, onda bi jagma za Sibir mogla dovesti do svetskog sukoba. Milorad Ekme~i}, akademik
FOTO: AGENCIJE

Preminuo otac princeze Katarine
BEOGRAD - Otac princeze Katarine Kara|or|evi}, Robert Batis, poslije te{ke bolesti preminuo je ju~e u Atini, gdje je i `ivio, saop{teno je iz Kancelarije princa Aleksandra Kara|or|evi}a. U saop{tewu je navedeno da je Batis bio veoma posve}en svojoj porodici, dobrotvornom radu i brizi o qudima. - Imao je veliko srce i bio veoma omiqen. Bio je jedan od najistaknutijih gr~kih dobrotvora, i za svoje humanitarne zasluge dobio je vi{e priznawa Vlade Gr~ke - navedeno je u saop{tewu. Sahrana Roberta Batisa bi}e organizovana u krugu porodice u sqede}ih nekoliko dana u Atini.

Sne`ana Malovi}

Stigla molba za izru~ewe Vukoti}a
BEOGRAD - Ministarstvo pravde Srbije dobilo je zahtjev Crne Gore za ekstradiciju Ve se li na Vu ko ti }a i dostavi}e ga nadle`nom sudu u Novom Sadu koji }e odlu~iti o tome, saop{tila je ju~e ministar pravde Srbije Sne`ana Malovi}. Malovi} je agenciji Beta u Hagu rekla da }e Ministarstvo pravde Srbije dostaviti molbu Ministarstva pravde Crne Gore sudu u Novom Sadu, koji je ovla{}en da odlu~i o zahtjevu za ekstradiciju Vukoti}a. U me|uvremenu, Ministarstvo pravde Srbije uputilo je Hrvatskoj popis hrvatskih dr`avqana protiv kojih su biv{i vojni sudovi u SFRJ i SRJ vo di li pos tup ke, pot vrdi la je ju ~e por tpa rol hrvatskog Ministarstva pravosu|a Vesna Dovrani}. Ona o~ekuje da }e taj spisak, s obzirom na uobi~ajenu diplomatsku proceduru, u Zagreb sti}i idu}e sedmice.
Klaus i Tadi}

Klaus rekao da je Srbiju oduvijek visoko cijenio, jo{ od novembra 1967. godine kada je prvi put posjetio Beograd Dobri BEOGRAD - Predsjednik nog ~lana Srpske akademije Evropske unije. Nagla{avam Srbije Boris Tadi} zahva- nauka i umetnosti, koja mu je da vam moja zemqa pru`a puodnosi
lio je ~e{kom kolegi Vaclavu Klausu, koji boravi u radnoj posjeti Beogradu, na podr{ci koju Prag pru`a pu tu Srbi je ka Evrop skoj uniji. Dvojica predsjednika su razgovarala o bilateralnim i ekonomskim odnosima dvije zemqe, prenio je RTS. Predsjednik Tadi} je rekao da je Klaus veliki prijateq Srbije i ~estitao mu na Poveqi o izboru za inostradanas uru~ena na sve~anosti u SANU. Tim po vo dom, Kla us je odr`ao pris tu pnu be sje du, osvrnuv{i se na srpsku i ~e{ku transformaciju i ponovio da ^e {ka po dr`a va Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. - U potpunosti razumijem ambiciju Srbije da postane, {to je mogu}e prije, normalna evropska zemqa, {to sada zna ~i da bu de ~la ni ca nu podr{ku - rekao je Klaus. ^e{ki predsjednik je iskreno zahvalio na Poveqi SANU koju je dobio i lijepim rije~ima koje se o wemu na vo de u obra zlo `ewu za wenu dodjelu.

Klaus ~lan SANU
VELIKI prijateq Srbije
Dodao je da je u `ivotu dobio brojne doma}e i strane nagrade, ali da mu je dana{wa ve oma va `na jer je Srbiju oduvijek visoko cijenio, jo{ od kako je u novembru 1967. go di ne prvi put posjetio Beograd. Dodjeli Poveqe prisustvo va li su i pred sje dnik Srbije Boris Tadi}, premijer Mir ko Cvet ko vi}, mi nis tri Vuk Je re mi}, Bo `i dar \e li}, Ne boj {a Bradi}, @arko Obradovi}, kao i pred sje dni ca par la menta Slavica \uki}-Dejanovi}. ^e{ko-srpski odnosi imaju dugu i bogatu istoriju, a poseban doprinos odnosima dvije zemqe dali su nedavno preminuli prvi ministar spoqnih poslova slobodne ^ehoslova~ke Jir`i Dinstbir i predsjednik Vlade, zatim Parlamenta, a na kraju u dva mandata i ^e{ke Republike, Vaclav Klaus. Vaclav Klaus predstavio je srpsko izdawe svoje kwige “Evropa i EU - pogled politi~ara i pogled ekonomiste“. ^e{ki predsjednik bio je u Beogradu 2008. godine, u Novom Sadu godinu dana kasnije, a sa Tadi}em je razgova rao i u Uje diwenim nacijama pro{le godine. Vaclav Kalus je poznat po kritikama na ra~un bombardovawa SRJ i neslagawu sa jednostrano progla{enom nezavisno{}u Kosova.

^e{ki predsjednik u posjeti Beogradu

Ivica Da~i}

Ivica Da~i}

Veliki korak naprijed
BEOGRAD - Ministar unutra{wih poslova Srbije Ivica Da~i} ocijenio je da je ratifikacija Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivawu Srbije sa EU u Evropskom parlamentu veliki korak naprijed na putu ka Uniji. Da~i} je rekao novinarima u Brankovini, kod Vaqeva, da je pozitivno i to {to je Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom se podr`ava nastavak evropskih integracija Srbije. On je napomenuo da je sqede}i korak da pojedina~ne dr`ave, ~lanice EU, ratifikuju Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivawu. - Slede}e je, krajem januara, prosle|ivawe odgovora na Upitnik Evropske komisije, a potom sledi analiza tih odgovora rekao je Da~i}, dodaju}i da se potom o~ekuje i stav Evropske komisije o tome da li }e Srbija dobiti status kandidata.

Uru~ewe Poveqe o izboru za inostranog ~lana SANU

DOBRA VIJEST

PRI[TINA
Beograd i Pri{tina nisu postigli sporazum o novim srpskim automobilskim registarskim tablicama, objavio je pri{tinski list “Koha ditore“, navode}i da sporazum nije potvrdio ni EULEX.

SMEDEREVO
Fabrika `elezni~kih vozila “@elvoz“ napravila je 100 ku}ica za napu{tene pse i predala ih na upotrebu Javnom komunalnom preduze}u “Komunalac“ u Smederevu. U planu je i izgradwa novog prihvatili{ta za pse u koje }e biti ulo`eno vi{e od 22 miliona dinara.

Geometre ~uva policija
Po~ela premjeravawa na Korman poqu
KRAGUJEVAC - Poslije vi{esatnih pregovora mje{tana i predstavnika gradske Dire kci je za imo vi nu, ju ~e ujutro, uz asistenciju policije, geometri su po~eli mjerewa na Kor man poqu, na do mak Kragujevca, koje je predvi|eno za izgradwu fabrika “Fijatovih“ kooperanata. Po li ci ja je blo ki ra la parcele na Korman poqu, kako bi omogu}ila geometrima da zapo~nu posao. Pedesetak mje{tana naseqa Ili }e vo, Mar {i} i Korman poku{ali su da probiju policijski kordon tvrde}i da su geometri na wihovim parcelama, odnosno na privatnom posjedu. na obli`wi put. Oni i daqe tvrde da je dio parcela u Korman poqu u wihovom vlasni{tvu, a nadle`ni da je svih 35 hektara ukwi`eno na dr`avu. Pred sta vni ci re pu bli ~kog pravobranila{tva pokazali su okupqenima dokument po kome je to zemqi{te, koje je nekada u vlasni{tvu “Zastave“, sada prenijeto na firmu “Fi jat auto mo bi li Srbija“. Predsjednik Inicijativnog odbora za za{titu prava vla sni ka Mi lan Uro {e vi} rekao je agenciji Beta da su na Korman poqu od ju~e ujutro prisutne policijske snage koje obezbje|uju rad geometara i mehanizaciju. U kragujeva~koj policiji potvr|eno je da su nadle`ne slu`be po~ele da rade svoj posao u Korman poqu uz policijsko obez bje |ewe i da ni je bilo primjene sile, ni incidenata.

MJE[TANI poku{ali da probiju kordon
Ve}ih sukoba nije bilo, a mje{tani su se potom povukli

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE petak, 21. januar 2011. 17

Zukorli}: Ponavqawe izbora velika gre{ka
NOVI PAZAR - Ponavqawe izbora za Nacionalni savjet Bo{waka, 17. aprila je velika gre{ka vlasti, jer su time odrije{ene ruke izabranom Bo{wa~kom nacionalnom vije}u da se mo`e baviti i temama koje im zakon ne propisuje, tvrdi glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorli}.

Istraga o trgovini organima na Kosovu

Vijesti
Beograd

Engleski jezik besplatno
BEO GRAD - Oko 18.000 pred {ko la ca u ma ti ~nim vrti}ima besplatno poha|a ~asove engleskog jezika, a rad predava~a koji ih podu~a va ju fi nan si ran je iz buyeta grada Beograda, saop{te no je ju ~e iz Grad ske uprave. Preko Sekretarijata za socijalnu za{titu, grad pla}a rad 67 nastavnika engleskog jezika koji djecu u beogradskim vrti}ima dva puta sedmi~no po pola sata, podu~avaju taj jezik.

FOTO: AGENCIJE

Tu`ioci Kosova i Albanije dogovorili stvarawe zajedni~ke strategije za mogu}u istragu. Ta~i bi mogao svjedo~iti na su|ewu vo|ama biv{e OVK
PRI[TINA - EULEX se priprema da pokrene istragu povodom optu`bi koje je protiv kosovskog premijera Ha{ima Ta~ija iznio specijalni izvjestilac Savjeta Evrope Dik Marti, javqaju albanski mediji. Tu`ilac EULEX-a Izabel Arnal i zamjenik kosovskog tu`ioca Sevdije Morina sastali su se nedavno u Tirani sa dr`avnim tu`iocem Albanije Inom Ramom, u poku{aju da obezbijede podr{ku za eventualnu istragu o trgovini organi ma na Ko so vu, na vo di albanski Top Channel. Tu`ioci Kosova i Albanije tom prilikom do go vo ri li su stvarawe zajedni~ke strategije za mogu}u istragu. Prethodno su Ina Ra ma i os ta li

Tim specijalnog tu`ila{tva EULEX-a

“Nova nada“

albanski zvani~nici, kao i wihove kolege sa Kosova odbacivali mogu}nost da pokrenu istragu o tim doga|ajima, navode}i da tvrdwe koje je prva iznijela biv{i ha{ki tu`ilac Karla del Ponte, “predstavqaju antialbansku propagandu“. Savjet Evrope kritikovao je Albaniju zbog nezainteresovanosti za saradwu u slu~aju optu`bi koje se navode u izvje{taju, dok su kosovske i albanske vlas ti oka ra kte ri sa le Martijeve tvrdwe kao klevetni~ke i obe}ale saradwu u istrazi EULEX-a. Or ga ni za ci ja za za {ti tu qud skih prava “Hjuman raj ts vo~“ zatra`i la je od

EULEX-a da oformi grupu nezavisnih tu`ilaca sa iskustvom u ovoj oblasti, ali i da omogu}i boqu za{titu svjedoka. Me |u tim, pri {tin ski list “Koha ditore” navodi da bi premijer Kosova Ha{im Ta~i mogao da bude svjedok na su|ewu vo|ama biv{e Oslobodila~ke vojske Kosova Sabitu Geciju i Rizi Aliji.

“Nismo napadali EULEX“
KOSOVSKA MITROVICA - Neboj{a Jovi}, u ime Grupe gra|ana “Nova nada“, demantovao je ju~e pisawe pri{tinskih medija da ~lanovi ove grupe stoje iza nedavnog napada na pripadnike EULEX-a u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Jovi} je u izjavi Tanjugu ocijenio da je pisawe pri{tinskih medija zlonamjerno i s ciqem vr{ewa pri tis ka na Srbe u Mitrovici, koji traje od 1999. godine.

KRITIKE Savjeta Evrope Albaniji
U optu`nici protiv Gacija i Alije, prema navodima lista, kao svjedoci navedeni su i Fatmir Qimaj, Jakup Krasni}i, Kadri Veseqi, Azem Suqa, Agim ^e ku i Miqaim Zeka. Prema navodima advokata optu`enih, oni bi trebalo da budu pozvani da svjedo~e gdje su se nalazili tokom vremena koje se pomiwe u optu`nici od 15. aprila do 15. juna 1999. - Ako bude potrebno, predlo`i}emo da svi svjedo~e kako bi se dokazalo gdje su bili u tom periodu, za vrijeme vojnih operacija, kada je Kosovo bilo pod paqbom - re kao je pri {tinskom listu advokat Mahmut Haqimi. Tu`ila{tvo EULEX-a je nedavno podiglo optu`nicu

Beograd
Putevi trgovine organima

Ha{im Ta~i uskoro pod istragom

Prona}i odgovorne
[efica “Hjuman rajts vo~a“ u Briselu Lote Lajht, koja je jo{ prije dvije godine tra`ila pokretawe istrage o nestalima, ocijenila je da zapadne sile sada koriste ovu priliku da prona|u odgovorne za nestale na Kosovu tokom 1998. i 1999. godine.

protiv Sabita Gecija, poznatog kao “Big bos”, i Rize Alijua - za ratne zlo~ine protiv civila u dva logora na sjeveru Albanije. To je prva optu`nica iz istrage EU o zlo~inima OVK, koja je po~ela poslije navoda Karle del Ponte o “slu~aju `uta ku}a“, ali se u ovom slu~aju ne odnosi na zlo~ine protiv kosovskih Srba, nego protiv Albanaca, politi~kih protivnika OVK. Izvje{taj {vajcarskog parlamentarca Dika

Martija, koji je objavqen u decembru pro{le godine, dovodi biv{e pripadnike OVK, ukqu~uju}i i kosovskog premijera Ha{ima Ta~ija, u vezu sa organizovanim kriminalom i trgovinom organima otetih i zato~enih Srba u Albaniji. Rezolucija Savjeta Evrope, nastala na osnovu izvje{taja, odobrena je u Evropskom komitetu za pravne poslove 16. decembra. O~ekuje se da }e skup{tina Savjeta Evrope za wu glasati 25. januara.

Izvu~eno tijelo stranca
BEOGRAD - Tijelo stranog dr`avqanina, starog oko 63 godine, izvu~eno je ju~e rano ujutro iz Dunava na beogradskom U{}u, izjavila je portpa rol Hi tne po mo }i dr Nada Macura. Tijelo A. K. izvu~eno je oko 1.45 ~asova. Ekipa Hitne pomo}i je po dolasku na lice mjesta mogla samo da konstatuje smrt te osobe, rekla je dr Macura.

“Putevi Srbije”

Haoti~na sjednica
ALEKSINAC - Iza zakqu~anih vrata, uz anga`ovawe obezbje|ewa i poslije tri prekida, zavr{ena je sjednica Skup{tine op{tine Aleksinac, koja je po~ela jo{ 29. decembra. Obezbje|ewe je sprije~ilo iskqu~ene odbornike da prisustvuju nastavku sjednice. Grujica Veqkovi}, {ef opozicione odborni~ke grupe G17, ka`e da je problem nastao kada je vladaju}a ve}i na odbi la da na dne vni red sta vi zah tjev za ekspertsko vje{ta~ewe kako bi se utvrdila autenti~nost porno-snimka koji je navodno snimio predsjednik op{tine Ivan Dimi} sa biv{om odbornicom G17. Odbornici opozicije koju ~ine DS, G17 i Pokret za Aleksinac najavili su krivi~ne prijave zbog primjene sile i neregularnosti sjednice.

Mladi} zapaqen u kiosku
BEOGRAD - Kiosk na uglu Bulevara Despota Stefana i ulice Vojvode Dobrwca zapalili su u srijedu kasno uve~e nepoznati po~inioci. Povrije|en je mladi} koji je radio u kiosku. Povrije|enog radnika kioska STR “\uri}“ spasli su vatrogasci i ekipa Hitne pomo}i i on je preba~en u bolnicu. Prethodno su zasad nepoznate osobe oko kioska prosule benzin i zapalile ga, a vatra je brzo zahvatila kiosk iz kojeg je, prema izjavama o~evidaca, istr~ao mladi} u plamenu. Plamen je }ebetom ugasila ekipa Hitne pomo}i. Na lice mjesta su brzo stigla dva vatrogasna vozila koja su ugasila vatru, ali je omawi kiosk uni{ten. Istraga je u toku.

EULEX treba da se povu~e sa sjevera
PRI[TINA - Odlaze}i kosovski ministar unutra{wih poslova Bajram Reyepi pozvao je EULEX da se povu~e sa sjevera Kosova nakon {to je EULEX proglasio to podru~je opasnom zonom, prenio je Tanjug. - Situacija u Mitrovici se nije promijenila do sada i EULEX je u nemogu}nosti da djeluje. Neka se povu~e i pusti KFOR i kosovsku policiju da se bave bezbjedno{}u - rekao je Reyepi. Misija EULEX je sjevernu Mitrovicu i sjever Kosova proglasila opasnom zonom za svoje pripadnike. Razlog dono{ewa ovakve odluke su vjerovatno incidenti od prije nekoliko dana, gdje su u dva odvojena slu~aja pretu~ena ~etiri policajca EULEX-a i jedan pripadnik OEBS-a.

Joci}u dvije godine zatvora
BEOGRAD - Biv{i direktor “Puteva Srbije” Branko Joci} osu|en je ju~e na dvije godine zatvora zbog zloupotreba u tom preduze}u, izjavila je portparol Prvog osnovnog suda Ivana Rami}. Po optu`nici Joci} je falsifikovawem dokumentacije umawio ukupan iznos potro{enih sredstava JP “Putevi Srbije” u 2004. godini za oko 12,5 miliona evra, u 2005. za oko 86 mi li ona, a u 2006. buyet tog preduze}a prekora~io za 100 miliona.

18 petak 21. januar 2011. GLAS SRPSKE

Region
Dr`avno tu`ila{tvo u Podgorici

Ne svojatam svoje bira~ko tijelo, imam samo svoje tijelo i za wega odgovaram. Kritikuju me oni koji su pojeli puno su{ija, a ne dvije porcije kao ja kod Davora Butkovi}a. Zoran Milanovi}, predsjednik SDP Hrvatske

Prekr{ajna prijava protiv Amfilohija
PODGORICA - Vi{e dr`avno tu`ila{tvo podnijelo je zahtjev za pokretawe prekr{ajnog postupka protiv mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija zbog govora mr`we, objavili su crnogorski mediji. Tu`ila{tvo je prijavom obuhvatilo, pored citata i wegovih izjava datih u Baru i Podgorici, na Badwe ve~e 6. januara, i di je la izja ve da te no vi na ri ma na pro sla vi Pravoslavne nove godine u Podgorici 14. januara, ali i dio pisma koje je donio premijeru Igoru Luk{i}u i koje je kasnije podijelio novinarima. Amfilohije je ranije rekao da nije prvi ni posqedwi kojem sude u Crnoj Gori na pravdi Boga.

FOTO: ARHIVA

Vi{i zemaqski sud u Lincu

Sanader ostaje u pritvoru
ZAGREB - Vi{i zemaqski sud u Lincu odbio je u utorak `albu biv{eg premijera Ive Sanadera na ekstradicioni pritvor, izjavio je ju~e za austrij sku no vin sku agen ci ju APA za mje nik por tpa rol dr`avnog tu`ila{tva u Salcburgu. Austrijski mediji javqaju kako Sanader u pritvoru ostaje najmawe do 18. marta. Razlog da se Sanadera ne pus ti iz pri tvo ra je opa snost od bijega, zakqu~io je sud koji je dodao da ne postoji opasnost od skrivawa dokaza. U pogledu te{kih optu`bi i o~ekivane visine kazne u Hrvatskoj za djela za koja ga se tereti, kao i zbog “intenziteta podsticawa na bijeg“, pritvor se ne mo`e zamijeniti bla`im sredstvima, navodi se u odluci suda u Lincu.

Tomsonu platili samo da ne pjeva

HDZ isplatio pjeva~a Marka Perkovi}a Tompsona

Pola miliona evra za }utawe
Pjeva~ Marko Perkovi} Tompson od HDZ-a dobio pola miliona evra da na izborima 2007. godine ne pjeva ni za jednu stranku, rekao biv{i {ef Hrvatske carine
ZAGREB - Marko Perkovi} Tompson, hrvatski pjeva~ poznat po nacionalisti~kim nastupima, dobio je 515.000 evra da u kampawi za parlamen tar ne izbo re 2007. ne pjeva za konkurenciju, prenijeli su hrvatski mediji, pozivaju}i se na na vodni iskaz koji je u is tra zi o Ivi Sanaderu dao biv{i blagajnik HDZ-a i {ef carine Mladen Bari{i}. Bari{i} je navodno izjavio da je po na re |ewu ta da{weg premijera i {efa HDZ-a Ive Sanadera u qeto 2007. godine u svojoj kancelari ji Tom so nu is pla tio 515.000 evra ili 3,8 miliona kuna, kako na parlamentarnim izborima u novembru te godine ne bi pjevao ni za jednu stranku. Ispla}eni novac poti ~e iz dr`a vnih preduze}a i ministarstava, a “isisavan“ je pre ko agen ci je “Fi mi medija“, zbog ~ega je u istrazi bila pri tvo re na i vla sni ca te agencije Nevenka Jurak, ina~e Bari{i}eva prijateqica, a zbog ~ega se istraga vodi i protiv Sanadera. pi ta li o Bari{i}evim tvrdwama da mu je ispla}en novac da ne pjeva. Rekao je i da je iznena|en “kako Bari{i}, koga ne pozna je, mo `e ta ko la ga ti i kon stru isa ti ta kve la `ne pri~e“, a {okira ga i sama ideja da bi neko bio pla}en za nenastupawe.

Slovenija

Protestna nota Hrvatskoj

PLA]EN dr`avnim parama
Tom pso nov me nayer Zd ravko Bari{i} izjavio je za HTV da se Per ko vi} ni je sreo sa Sanaderom, a kamoli da je pri mio ne ki no vac. - Tompsonov stav je bio i ostao da se u politi~ke kampawe ne ukqu~uje i ne pjeva, i u posqedwih nekoliko kampawa tako je i bilo - rekao je Zdravko Bari{i}. Tom pson je za hrvat ske medije izjavio da je bio na ispitivawu u svojstvu svjedoka i da su ga istra`ioci

Kupio nekretninu
Navodno je Tompson novac dobijen od HDZ-a potro{io na luksuznu nekretninu u Zagrebu, a ako se to i doka`e, sredstava dobijena iz “crnog fonda“ te stranke mora}e da vrati, pi{e portal Index.hr.

Pravilnik prejudicira pomorske granice

QUBQANA - Slovenija je Hrvatskoj poslala protestnu notu, jer smatra da se hrvatskim Pravilnikom o granicama u ribolovnom moru prejudicira granica. Hrvatska televizija izvje{tava da je Hrvatska u taj pravilnik ucrtala da se granica prote`e sredinom Piranskog zaliva, ali je i do da to da }e ta ko bi ti sa mo do za vr{et ka razgrani~ewa izme|u Hrvatske i Slovenije. Slu`bena Qubqana je, kako prenosi Tanjug, saop{tila da se radi o jednostranom potezu Hrvatske, ali d smatra da to ne}e uticati na dogovoreni arbitra`ni sporazum. Problem pravi Slovenska demokratska stranka Janeza Jan{e koja, kako se navodi, tra`i da se raskine arbitra`ni sporazum i da Hrvatska javnom izjavom ka`e da se Sloveniji priznaje pravo teritorijalnog pristupa otvorenom moru. ZAGREB

Mladen Bari{i}

Ivo Josipovi} za “Frankfurter algemajne cajtung“

Svi zlo~inci moraju pred sud
BERLIN - Svi zlo~inci moraju da odgovaraju bez ob zi ra ka da je zlo ~in po ~iwen, izja vio je pred sje dnik Hrvat ske Ivo Josipovi} prilikom posjete Wema~koj. - Zlo~in je zlo~in i svi koji su ga po~inili moraju se suo~iti s krivi~nom odgo vor no{ }u bez ob zi ra na to da li je taj zlo ~in po ~iwen u toku Drugog svjetskog ra ta, ko mu nis ti ~kog re`ima ili devedesetih godi na. Sva ko ima pra vo na grob, a wegova porodica da taj grob ukra si cvi je }em. Nevine `rtve zaslu`uju posebno po{tovawe - rekao je Josipovi} i dodao da on i wegove kolege imaju obavezu da rije{e probleme u regionu. Josipovi} je u intervjuu za “Frankfurter algemajne caj tung“ is ta kao da je Hrvatska odlu~na da sprovede i za vr{i re for me ko je tra`i EU, posebno one koje se odnose na pravosu|e. - Nije realno o~ekivati da hrvatsko pravosu|e u roku od nekoliko mjeseci postane kao wema~ko. Ali o~ekujemo da pozitivni trendovi budu prepoznati od evropskih insti tu ci ja. Re al no je da Hrvatska dovr{i pregovore do kraja juna. Pravila EU su usvo je na i uno si mo ih u hrvat ske za ko ne - re kao je Josipovi}. promijeniti. - Svjestan sam problema, dr`avni aparat je prevelik, preskup i neefikasan. Istina je i da se stranim ulaga ~i ma te {ko bo ri ti sa hrvat skim za ko ni ma, te da po res ki sis tem tre ba mi jewati. Re for me u upra vi smawile bi tro{kove i korupciju - rekao je Josipovi}. U vezi sa opadawem podr{ke hrvatskih gra|ana koji su za ula zak Hrvat ske u EU, Jo si po vi} je izra zio uvjerewe da }e na referendu mu ve }i na ipak bi ti za ulazak u EU.

DOBRA

VIJEST Rumunski predsjednik Trajan Basesku izjavio je da wegova zemqa ne}e blokiraCA otePODGORI ti ni `avati pristupawe Hrvatske Specijalno tu`ila{tvo za Evropskoj uniji. Predsjednik organizovani kriminal Crne Rumunije je ovom izjavom `eGore uputi}e danas Vi{em lio da umiri zvani~nike u sudu prijedlog za produ`ewe Briselu i Zagrebu koji su repritvora osumwi~enim u agovali na prijetwu ministra “slu~aju Zavala”. Osnov za spoqnih poslova Teodora Batakav stav tu`ila{tvo vidi u konskog, koji je najavio da }e opasnosti da uhap{eni pupostaviti nove uslove Zagre{tawem na slobodu mogu utibu za prijem u EU. cati na svjedoke.

KUTINA

Policiji je iz sisa~ke bolnice preksino} stiglo obavje{tewe da je 62-godi{wi mu{karac iz Kutine koji je u subotu dovezen u bolnicu preminuo. On je prona|en na pje{a~koj stazi u subotu. Mu{karac je bio u alkoholizovanom stawu i nije imao povrede opasne po `ivot.

POSEBNO po{tovawe nevinim `rtvama
Osvr}u}i se na ekonomske prilike u Hrvatskoj, Josi po vi} sma tra da je potrebno {to prije po~eti sa reformama, jer je gr~ki primjer pokazao da se odugovla~ewem te{ko mo`e i{ta

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE petak, 21. januar 2011. 19

TOP STORIES CNN

Svijet

Italijanski premijer Silvio Berluskoni i 18-godi{wa Rubi, djevojka iz Maroka, u centru seks skandala koji potresa Italiju negirali su ju~e da su imali seksualni odnos.

Berluskoni (74) je snimio video-poruku, drugu u posqedwih nekoliko dana u kojoj optu`uje tu`ila{tvo da koristi metode dostojne mafije.

Jo{ nije kona~an broj `rtava poplava u Brazilu

Vijesti
FOTO: AP

Haiti

Epidemija kolere
PORT-O-PRENS - Epidemija kolere na Haitiju nastavqa se usporavati s osam smrtnih slu~ajeva dnevno pro{le sedmice i ukupno 3.889 mrtvih do 16. januara, prema najnovijim podacima Ministarstva zdravqa Haitija. Od {irewa epidemije sredinom oktobra, 194.000 osoba slu`beno je zara`eno, od ~ega je 109.000 hospitalizovano.

Lokalni zvani~nici u najte`e pogo|enim gradovima Teresopolis i Nova Friburgu izjavili da je broj nestalih najmawe 300 i da se za mnoge od wih pretpostavqa da su zatrpani blatom
RIO DE @A NE IRO Broj qudi stradalih u klizi {ti ma i po pla va ma u planinskoj oblasti Brazila po peo se na 727, a naj mawe 207 osoba se jo{ vode kao nestale, saop{tile su vlasti. Kancelarija tu`ioca u Rio de @aneiru objavila je listu nestalih qudi, {to je prva zvani~na procjena broja nes ta lih od po ~et ka ne sre}e prije sedam dana. i pro na la ze sve vi {e `rtava. Lo kal ni zva ni ~ni ci u najte`e pogo|enim gradovima Teresopolis i Nova Friburgu izjavili su da je broj

Broj `rtava svakodnevno raste

Kairo

RIZIK od novih klizi{ta
Procjene su, me|utim, da bi broj `rtava mogao biti i ve}i, oko 1.000. Broj strada lih sva ko dne vno raste, ka ko spa si oci do pi ru do sve za ba ~e ni jih mjes ta

Geografija
Neki zvani~nici ka`u da je snaga poplava i klizi{ta toliko velika da je geografija nekih regiona zna~ajno izmijewena.

Evakuacija helikopterom

nestalih najmawe 300 i da se za mnoge od wih pretpostavqa da su za trpa ni bla tom, pre ni je la je agen ci ja Rojters. Vjeruje se da se nekoliko stotina qudi jo{ nalazi u oblastima u kojima postoji rizik od novih klizi{ta. Do mno gih sta no vni ka ugro`enih oblasti pomo} ne mo`e da stigne zbog sru{enih mostova i poplavqenih pu te va, a u ne ke di je lo ve zemqe poslati su helikopteri da bi spa si li pre `i vjele.

Poku{ao se spaliti
KAIRO - Jedan Egip}anin poku{ao je da se spali u egipatskom glavnom gradu, {to je jo{ jedan u nizu sli~nih poku{aja nakon {to je to sredinom decembra u~inio mladi Tuni{anin podstakav{i time proteste i pobunu u zemqi. Hazim Abdel Fatah (35), zaposlen u dr`avnoj firmi, polio se benzinom ispred zgrade vlade u centru Kaira, ali qudi ko ji su se ta mo za te kli, sprije~ili su ga u tome.

20 petak, 21. januar 2011. GLAS SRPSKE

Tunis

Uhap{eni ~lanovi Ben Alijeve porodice
TUNIS - Zbog sumwe da su po~inili zlo~ine protiv Tunisa uhap{ena su 33 ~lana porodice svrgnutog predsjednika Zine al-Abidina Ben Alija, javila je tamo{wa televizija. Televizijska stanica je citirala “zvani~ni izvor“ koji je rekao da }e biti sprovedena istraga da bi se ti qudi izveli pred lice pravde. Na televiziji su prikazani zlato i skupocjen nakit koji su prona|eni kod ~lanova porodice, prenijela je agencija Rojters. Demonstracije zbog siroma{tva, nezaposlenosti i korupcije po~ele su krajem decembra, a u neredima je poginulo vi{e desetina qudi. Predsjednik Ben Ali je pro{le sedmice napustio zemqu i oti{ao u Saudijsku Arabiju, a wegovu du`nost je privremeno preuzeo predsjednik parlamenta Fuad Mebaza.

Australija

Jo{ jedan grad pod vodom
MEL BURN - Ri je ka Lo den, koja se izlila uprkos postavqenim nasipima, odsjekla je jo{ jedan grad na jugoistoku Australije. Ta ostrvska zemqa ve} sedmicama je pogo|ena najgorim poplavama u posqedwih 100 godina. Uko li ko ni vo vo de u Ke rangu, u australijskoj dr`avi Vi kto ri ji, nas ta vi da raste, moglo bi da bude poplavqeno do 1.500 do mo va, prenio je AP. U skoro dvomje se ~nim po pla va ma u Kvinslendu, na sjeveroistoku Australije, usqed kojih je dvi je tre }i ne te ogro mne dr`a ve os ta lo pod vo dom, najmawe 30 qudi je izgubilo `ivot, a poplavqene teritori je dos ti `u po vr{i nu Francuske i Wema~ke.

Putin gradi dvorac
Fotografije luksuznog zdawa ruskog premijera
Zdawe, okolni vrt i vinograd za proizvodwu elitnih vina koji se grade za Putina procjewuju se na oko milijardu dolara. Kompleks se nalazi na obali Crnog mora kod sela Praskovejevka
MOS KVA - Sajt Ru Le aks.net, ruska verzija “Vikiliksa“, objavio je desetine fotografija crnomorskog dvorca koji se, prema neslu`be nim svje do ~an stvi ma, gradi za ruskog premijera Vladimira Putina. Zdawe, okolni vrt i vinograd za proizvodwu elitnih vina procjewuju se na oko milijardu dolara. Kompleks se nalazi na obali Crnog mora kod sela Praskovejevka. Jedan od najrenomiranijih ruskih poslovnih listova, “Vjedomosti“, odlu~io je da is tra `i pri ~u da pa la ta pripada politi~aru kojeg ve} godinama - {to u {ali, {to s divqewem - nazivaju carem. U zemqi sna`nog obavje{tajnog aparata i krhkih medij skih slo bo da Pu ti na dosad nije ozbiqnije uzdrmala nijedna korupcijska afera. U wego voj slu `be noj po res koj kar ti ci ne ma ni traga luksuznim nekretninama. Pri~u je pokrenuo biznismen Sergej Kolesnikov, nekada{wi poslovni partner Nikolaja [amalova i Dmitrija Gorelova, peterbur{kih drugova Vladimira Putina.

Kongresmen Gifords

Odlazi na rehabilitaciju
TUSON - Gabrijela Gifords, poslanik ameri~kog Kongre sa, ko joj je pri li kom atentata u Tusonu prije desetak dana metak pro{ao kroz glavu, stala je na noge, prenijele su agencije. Iz bolnice u kojoj se lije~i je saop{teno da je Gifordsova u srijedu ustala uz pomo} medicinskog osobqa. Woj slijedi dugotrajna rehabilitacija, i mentalna i fizi ~ka, jer }e po sla ni ca Gabrijela Gifords Kongresa i ~lan Demokratske stranke morati ponovo da nau~i da misli i planira, a nije jasno da li mo`e da govori i kakav joj je vid. U me|uvremenu, Velika federalna porota podigla je optu`nicu protiv uhap{enog Yareda Lafnera, koji se tereti za poku{aj ubistva Gifordove i wena dva pomo}nika. Lafner (22) je tom prilikom iz vatrenog oru`ja ustrijelio jo{ 18 qudi, od kojih je {est preminulo.

OLIGARSI “dobrovoqno“ finansirali projekt
Tri partnera nekad su zajedno gradila trg u Viborgu. “Vjedomosti“ su provjerile identitet Kolesnikova i telefonski razgovarale s wim. Nalazi se u inostranstvu i tvrdi da je ruskom predsjedniku Dmitriju Medvedevu poslao pi smo u ko jem ga upo zo ra va na ko rup cij ske skandale te izvla~ewe strahovitih suma na inostrane ra~une. Tvrdi da kompleks pod nazivom “Projekt Jug” pripada Putinu iako je kao stvarni

vlasnik naveden wegov prijateq [amalov. - Ako je vlasnik dvorca [amalov, za{to se onda do zemqi{ta za dr`avni novac grade put i elektrovod? - pita se Kolesnikov. Pri tome je ispri~ao kako su pod Putinovim pokrovi teqstvom kroz hol ding “Petromed“ od 2000. godine naovamo oprane desetine, a vjerovatno i stotine miliona dolara od projekata nami jewenih zdrav stve nom sektoru. Navodno su za “dobrovoqno“ finansirawe tih projekata izreketirani razni oligarsi (spomenut je i Roman Abramovi~ koji je “Petro me du“ na vo dno upla tio ~ak 203.000.000 dolara).

Demanti i }utawe
Slu`ba za medije ruskog premijera demantovala je Kolesnikovqeve tvrdwe, a “Petromed“ i Abramovi~ {ute. I Medvedevqeva administracija odbila je da komentari{e pismo, no “Vjedomosti“ doznaju da je iskaz doti~nog biznismena bez presedana za Kremq.

Budu}a Putinova rezidencija

GLAS SRPSKE petak, 21. januar 2011. 21

Kineski predsjednik Hu \intao u Bijeloj ku}i

Saradwa uprkos razlikama
Obama je na konferenciji za {tampu s Huom u Bijeloj ku}i priznao da razlike u gledawima na qudska prava predstavqaju povremeno izvor tenzija izme|u dvije vlade
VA [IN GTON - Pred sjednici SAD i Kine Barak Oba ma i Hu \in tao zala`u se, uprkos razlikama, za saradwu u kqu~nim pi tawima, od po ve }awa trgovine do borbe protiv te ro ri zma, pre nio je BiBi-Si. Obama je na konferenciji za {tampu s Huom u Bijeloj ku}i pri znao da razli ke u gledawima na qudska prava pred stavqaju “po vre me no izvor ten zi ja izme |u dvi je vlade“. - Ima mo ne ka sna `na shvatawa kao Amerikanci o uni ver zal nos ti odre |e nih prava: slobode govora, slobode vjeroispovijesti, slobode okupqawa - rekao je Obama. Barak Obama je kazao da je to istakao u razgovoru s Huom, ali i da ih razlike u shvatawima qudskih prava ne spre~avaju da sara|uju u drugim kqu~nim oblastima. Hu \in tao je na po novqeno pitawe ameri~kih novinara rekao da je na svih osam wego vih sas ta na ka s Obamom tema bila i pitawe qudskih prava. - Kina je uvijek posve}ena za {ti ti i una pre |ewu qudskih prava - rekao je Hu i naveo da je Kina “ostvarila ogro man na pre dak“ u toj oblasti. - Kina priznaje i tako|e po{tuje univerzalnost qudskih prava. Istovremeno moramo uzeti u obzir razli~ite okolnosti u dr`avama. Kina je zemqa u razvoju s ogromnom populacijom i tako|e zemqa u razvoju u kqu~noj fazi reformi - rekao je Hu. Povodom pitawa valuta, dru gog spor nog pi tawa u odnosima SAD i Kine, Barak Obama je rekao da SAD vjeruju da je kineska valuta potcijewena zbog ~ega su kineski proizvodi jeftiniji u inostranstvu, a strani proizvodi skupqi u Kini. ticija. Hu \intao je rekao da se s ameri~kim predsjednikom do go vo rio da se daqe una prijedi pozitivna saradwa i sveobuhvatni odnosi SAD i Kine, kao i da su se obavezali da rade na izgradwi partner stva za sno va nom na uza ja mnom po {to vawu i u obostranu korist.

Obama i \intao o qudskim pravima

SPORNO pitawe valuta
- Rekao sam predsjedniku Huu da poz dravqamo po ve }awe fleksibilnosti valute u Kini - rekao je Obama ali i naveo da je juan i daqe potcijewen i da bi trebalo vi{e pri la go |a va ti wego vu vrijednost. Obama je rekao da su dvije zemqe napravile poslovne sporazume koji }e omogu}iti izvoz iz SAD u Kinu u vrijednosti od 45 milijardi dolara. On je rekao i da je Kina preduzela zna~ajne mjere za suzbijawe kr{ewa imovinskih pra va i omo gu }a vawe pove}awa ameri~kih inves-

Na temequ Ovla{tewa IRU ACADEMY Geneve (International Road Transport Union) od 11.11.2010 godine, Sredwa strukovna {kola s pravom javnosti “CENTAR ZA OBRAZOVAWE” [iroki Brijeg (u daqwem tekstu: ATI CENTAR ZA OBRAZOVAWE), kao akreditirani trening centar (ATI) u Bosni i Hercegovini od strane IRU ACADEMY (International Road Transport Union) za osposobqavawa u cestovnom prijevozu za voza~e i menayere, sukladno europskim direktivama, o b j a v q u j e

UPIS U IRU ACADEMY
(International Road Transport Union)
Programe osposobqavawa za: 1. IRU [KOLA ZA MENAYERE – Stjecawe profesionalne kompetencije 2. IRU [KOLA ZA VOZA^E 3. IRU [KOLA ZA ADR VOZA^E 4. IRU [KOLA ZA DIGITALNI TAHOGRAF Europska unija temeqem svojih mehanizama u vidu direktiva, preporuka i mi{qewa, zaokru`uje proces regulativa koje ograni~avaju ili umawuju mogu}nost improvizacije u cestovnom prijevoznom tr`i{tu. IRU ACADEMY trenutno djeluje u nekoliko pravaca, a prije svega u podru~ju sigurnosti na cestama, pru`a pomo} pri me|unarodnoj trgovini i prijevozu roba, upravqa TIR sustavom te provodi standardizirano {kolovawe i osposobqavawe {irom svijeta putem akreditiranih trening centara. Certifikat o profesionalnoj osposobqenosti za operatera u me|unarodnom cestovnom prijevozu tereta i prijevozu putnika utemeqen je na europskim direktivama i Pravilniku o odre|ivawu uvjeta za izdavawe licenci za obavqawe me|unarodnog cestovnog prijevoza putnik i tereta. ATI CENTAR ZA OBRAZOVAWE [iroki Brijeg rad temeqi na nastavnom planu i programu profesionalnog osposobqavawa za operatere i voza~e u me|unarodnog cestovnom prijevozu putnika, koji je sukladan potrebama, zahtjevima i standardima EU. U ATI CENTAR ZA OBRAZOVAWE uspostavqena je shema obuke s ciqem omogu}avawa da polaznici ostvaruju kombinirani tradicionalni (workshopo-vi) i on-line te~aj na materwem jeziku. Nastava i ispiti se pored na{eg sjedi{ta realiziraju u na{im podcentrima na temequ va{ih prijava koje mo`ete slati na adresu: Sredwa strukovna {kola s pravom javnosti “CENTAR ZA OBRAZOVAWE” Trnska cesta 187,88220 [iroki Brijeg tel: 039 703 384; 703 752 faks: 039 700 191 info@centar-obrazovanja.com ili na web: www.centar-obrazovanja.com Dodatne informacije u podcentrima ATI CENTAR ZA OBRAZOVAWE:
Bugojno, Vrbas naseqe bb - tel: 030 260 385; faks; 030 260 386 Mostar, Kraqa Petra Kre{imira IV bb - tel: 036 311 033; faks: 036 311 009 Zenica, Dr. Adolfa Goldbergera 3 - tel/: 032 404 422 Kiseqak, @rtava Domovinskog rata 3 -tel: 030 870 458; faks: 030 870 463 Bawa Luka; Vidovdanska bb - tel: 051 215 049 094 Jajce, Kraqice Katarine bb - tel: 030 659 400 Bawa Luka, Jevrejska bb - tel: 051 923 007 Sarajevo, Zmaja od Bosne 4 - tel: 033 208 154; faks: 033 288 912 @ep~e, Bistrica bb - tel; 032 880 339; faks: 032 887 070 Biha}, Ul. J.J. Strossmayera 46 - tel: 037 350 034 Tuzla, Fra Grge Marti}a 8 - tel: 035 278 631; tel: 035 276 134 Novi Travnik; Kraqa Tvrtka bb - tel: 030 790 459; faks: 030 792 Prijedor, Zanatska bb - tel/faks: 052 215 555 Prwavor, @. Preradovi}a ZC II - tel: 051 665 444

Protesti
U vrijeme dok su Obama i wegova supruga Mi{el do~ekivali Hua u Bijeloj ku}i na sve~anu ve~eru, demonstranti su, nekoliko ulica daqe, vikali “Oslobodi Tibet Hu \intao“. U zdravicama na ve~eri Obama je govorio o zajedni~kim vrijednostima i nadama za mirom, dok je Hu poru~io da je ciq wegove posjete da se pove}a me|usobno povjerewe.

[vajcarska policija
CIRIH - [vajcarska poli ci ja po no vo je uhap si la biv{eg bankara zbog kr{ewa Zakona o bankarskoj tajni, ti me {to je pre dao po vjerqive podatke internet sajtu “Vikiliks“, javio je kasno preksino} Bi-Bi-Si. Nekoliko ~asova prije ponovnog hap{ewa, sud u Ciri hu osu dio je Ru dol fa El me ra zbog oda vawa po vjerqivih in for ma ci ja i iznu|ivawa, ali je on izbjegao zatvor.

Bankar ponovo uhap{en
Elmer (55) je ka`wen nov~anom kaznom od 6.000 {vajcarskih franaka (oko 7.500 dolara), dok je optu`ba tra`ila da bude osu|en na zatvor sku ka znu od osam mjeseci uz nov~anu kaznu od oko 2.000 dolara. Elmer je “Vikiliksu“ ustupio podatke o 2.000 vlasnika of{or bankarskih ra~una, a na sudu je priznao da je poslao povjerqive bankarske podatke poreskim vlastima, medijima i kasnije “Vikiliksu“.

22 petak, 21. januar 2011.

GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

5

dje~aka

4

djevoj~ice

Pripadnici policijske stanice redovno kontroli{u voza~e

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

U periodu od 15. novembra do 15. aprila bez obzira na vremenske uslove, sva motorna vozila moraju imati odgovaraju}u zimsku opremu i moraju je koristiti u uslovima kada pada snijeg ili ki{a pri ~emu se kolovoz ledi, kazao [ari}
PI[E: JELENA BJELICA jelenabj@glassrpske.com

Zbog neposjedovawa zimske opreme ka`wena 202 voza~a

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 219-111 216-661 324-310 437-222

prevoz
Autobuska stanica 315-355 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi

Zbog neposjedovawa zimske opreme, pripadnici poli cij ske sta ni ce za bezbjednost saobra}aja od 15. no vem bra do 31. de cem bra pro {le go di ne ka zni li su 202 voza~a na podru~ju grada Bawaluka. Re kao je ovo “Gla su Srpske“ komandir policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Bawaluka Borislav [ari}. - U periodu od 15. novembra do 15. aprila bez obzira na vremenske uslove, sva motorna vozila moraju imati odgovaraju}u zimsku opremu i moraju je koristiti u uslovima ka da pa da sni jeg ili ki {a pri ~e mu se ko lo voz le di objasnio je [ari}. Prema wegovim rije~ima, pod zimskom opremom podrazumijevaju se zimske gume na sva ~etiri to~ka, gume sa qetwim profilom ~ija dubina gaze}eg sloja iznosi preko ~etiri milimetra, a na koje se u slu~aju zimskih uslova moraju postaviti odgovaraju}i lanci. [ari} je jo{ istakao da na motornim i prikqu~nim vozilima ne smije biti snije-

Sva vozila moraju da budu spremna za zimu

FOTO: GLAS SRPSKE

ga ili leda koji bi mogli uticati na pona{awe ili preglednost voza~a. Predsjednik udru`ewa za una pre |ewe sao bra }a ja Bawaluka Milenko Ja}imovi} ka`e da bi svaki voza~ trebao da zna da na zale|enom ili snijegom pokrivenom kolovozu

treba da koristi zimsku opremu, jer je prilikom naglog zaus tavqawa auto mo bi la, tri puta lak{e zako~iti nego, sa qetnim gumama.

ZIMSKA OPREMA obavezna od 15. novembra do 15. aprila
- To zna~i da voza~ ima tri puta ve}u mogu}nost da izbjegne saobra}ajnu nesre}u kada na kli za vom ko lo vo zu koristi zimske gume - pojasnio je Ja}imovi}. On isti~e da u wihovom Udru`ewu ne podr`avaju opciju da u zimsku opremu ulaze qetne gume sa dubinom “{are“ preko ~etiri milimetra, preko kojih se stavqaju lanci.

- Mnoge evropske zemqe su tu opciju izbacile zbog toga {to je struktura gumenog materijala od kojih se pravi qetna gu ma ta kva da na tem pe ra tu ri ni `oj od nu la stepeni postaje plasti~na i guma se pretvara u klizaqku. Ta opcija bi se u nekom budu-

}em periodu trebala izbaciti iz obavezne zimske opreme rekao je Ja}imovi}. Naglasio da je da su voza~i u zimskim uslovima najsigurniji sa sve ~etiri zimske gume na automobilu, te sa lancima kada to vremenski uslovi zahtijevaju.

KAZNE
Kazne za neposjedovawe zimske opreme iznose od 40 do 5.000 maraka u zavisnosti da li se napla}uju fizi~kom licu ili preduze}u. Borislav [ari} ka`e da ako je usqed neposjedovawa i nekori{}ewa zimske opreme nastala saobra}ajna nesre}a, voza~ }e biti ka`wen nov~anom kaznom od 50 do 200 maraka. - Pored nov~anih kazni mogu se izre}i i mjere zabrane upravqawa motornim vozilom u trajawu od jednog do {est mjeseci. Voza~i u ovom slu~aju mogu da dobiju i jedan kazneni bod - naglasio je [ari}.

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ ELEONORA - animirani re`ija: Dominik Monferi uloge: Anik Lerej, Aleksandre Reveren termini: subota i nedjeqa u 12, 13.45 ~asova UPOZNAJTE MALE FOKEROVE - komedija re`ija: Pol Vajc uloge: Robert de Niro, Ben Stiler, Xesika Alba termini: 15.30, 17.15, 19.15, 22 ~asova VRLO ZAPETQANA PRI^A - animirani, sinhronizovan re`ija: Nejten Grenou, Bajron Hauard termini: 15.15, 19 ~asova svaki dan, subotom i nedjeqom u 11.30 i 13.15 GRIN HORNET - akcioni re`ija: Majkl Gondri uloge: Set Roxen, Kameron Dijaz termini: 16.55 i 22.30 ~asova TURISTA - triler re`ija: Florijan Henkel fon Donersmerk uloge: Xoni Dep, An|elina Xoli, Pol Betani termini: 17.30, 20.45 ~asova MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO - doma}i film re`ija: Dragan Bjelogrli} uloge: Sergej Trifunovi}, Nikola \uri~ko, Sr|an Todorovi} termini: 16.45, 19.30, 21.15 , subotom i nedjeqom u 12.30 ~asova NARODNO POZORI[TE RS “Razred“ komedija M. Zup~anina, scena “Petar Ko~i}“, ve~eras u 20.30 ~asova “Radni~ka hronika“ tragikomedija P. Mihajlovi}a, Velika scena, 22. januara u 20 ~asova DJE^IJE POZORI[TE RS “Folklorna magija“ autor i rediteq: Bowo Lungov, 22. januara u 18 ~asova “Je`eva ku}ica“ Branko ]opi}, dramatizacija: Predrag Bjelo{evi}, rediteq: @ivomir Jokovi}, 23. januar u 11 ~asova Muzej lutaka, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan Izlo`ba plakata, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “Pra{wavo srce“ autora Sini{e Tomi}a, traje do 30. januara MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Istorijska izlo`ba Vrbaska banovina Izlo`ba “15 godina od potpisivawa Dejtonskog mirovnog sporazuma” NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA RS Izlo`ba “Trajawe Skendera Kulenovi}a i Me{e Selimovi}a“ autora Danke Deli}, grafi~ki dizajn i priprema plakata Borislav Stan~evi}

kvarovi
Prijava kvarova 258-686 Kvarovi na telefonima 1275

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

GLAS SRPSKE petak, 21. januar 2011. 23

Iz saobra}aja iskqu~ena 374 pijana voza~a
Policijski slu`benici bawalu~kog Centra javne bezbjednosti u dvodnevnoj akciji koju su sprovodili na podru~ju grada, zbog vo`we pod dejstvom alkohola iz saobra}aja su iskqu~ili 374 voza~a, saop{teno je iz CJB Bawaluka.
FOTO: GLAS SRPSKE

- Tokom ove akcije alko-testu podvrgnuta su 692 voza~a i tom prilikom kod wih 324 utvr|eno je prisustvo alkohola u organizmu, a 50 voza~a odbilo je da uradi alko-test - rekli su iz CJB. S. J.

GRADSKE VIJESTI

Poziv za sugestije za tri planska rje{ewa
Odjeqewe za prostorno ure|ewe izlo`ilo je ju~e u prostorijama Administrativne slu`be grada, kao i mje snim za je dni ca ma Dra go ~aj, Ka ra no vac, Re ka vi ce, Stri~i}i, Pavi}i, Kola, Rekavice 1 i Dowa kola, planove odluka o izradi parcelacija i urbanisti~ko-tehni~kih uslo va za iz gradwu in di vi du al nih stam be nih i poslovnih objekata na pojedinim lokacijama. - Radi se o izgradwi u Rami}ima, zatim uslovima za izgradwu pristupne saobra}ajnice za potrebe izvo|ewa geolo {kih is tra `nih ra do va na ka me no lo mu Bi je le stijene, Ducipoqe i Rekavica dowa, kao i uslovima za izgradwu distributivne mre`e vodovodnog sistema Bawica na teritoriji grada - naveli su iz ovog odjeqewa. Pozvana su i zainteresovana lica, vlasnici nekretnina i korisnici prostora da dostave svoje prijedloge i sugestije za odre|ena planska rje{ewa na zemqi{tu ili objektima. - Ovi prijedlozi mogu se dostaviti u prostorije ovog odjeqewa - kazali su iz Slu`be grada. M. K.

Medicinska {kola Bawaluka

^lanovi [kolskog odbora Medicinske {kole ponovo se nisu usaglasili

Zbog kvara nekoliko ulica bilo bez struje
Zbog kvara prouzrokovanog lo {im vre men skim prilikama ju~e je u ranim poslijepodnevnim ~asovima bez elektri~ne energije bi la uli ca Bra }e Pi {teqi}a te dio uli ce Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a. U “Elek tro kra ji ni“ su naveli da je kvar trebalo da bu de sa ni ran do kra ja dana. - Na {e eki pe odmah su iza{le na teren. Najprije se izvor kva ra tra `io u ulici Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a, a onda i u drugim dijelovima grada rekli su u “Elektrokrajini“. M. K.

Od Ministarstva o~ekujemo ili da insistiraju na ponovnom glasawu ili da se konkurs za izbor direktora poni{ti i da se imenuje vr{ilac du`nosti direktora, rekla Novakovi}eva. “Glas Srpske“ saznaje da }e resorni ministar narediti ponavqawe konkursa
PI[E: TAWA [IKAWI] tanjasi@glassrpske.com

Nema dogovora o izboru direktora
- Svih se dam ~la no va [kol skog odbo ra bi lo je pri su tno na sje dni ci, ali nismo donijeli odluku o direktoru {kole jer nijedan kandidat nije dobio ve}inu glasova. Sada }emo sa ovim izvje{tajem iza}i pred Ministarstvo prosvjete i ~ekati wiho ve daqe upu te rekla je Novakovi}eva. lo pri tis ka na ~la no ve [kolskog odbora jer je Jovi} na prethodnoj sjednici dobio tri glasa dok je \uki}eva tada dobila dva glasa, a Ja go di} i Aqeti} po je dan. - To zna~i da je neko od ~lanova u me|uvremenu “promi je nio mi{qewe“. Osim toga, i ovog puta nije ispo{tovan Pravilnik o na~inu i uslovima izbora direktora {kole jer je na sjednici [kolskog odbora bila prisu tna po mo }nik dire kto ra Ale ksan dra Pu ha li}. Ona nije smjela da bude na sjedni ci s ob zi rom na to da odbor treba da odlu~uje samostalno i bez prisustva i uticaja drugih radnika - ka`e na{ izvor. Dodaje da je pro{loj sjedni ci [kol skog odbo ra pri sus tvo va la \u ki }e va iako kandidatima nije dozvoqeno da budu na sjednicama na kojima se odlu~uje o izboru direktora {kole. Iako je na sje dni ci

^la no vi [kol skog odbora Medicinske {kole ni u novom poku{aju nisu postigli konsenzus o izboru direktora {kole i taj proces }e nas ta vi ti Mi nis tar stvo pros vje te i kulture Republike Srpske. Poslije tajnog glasawa na sjednici [kolskog odbora odr`anoj u srijedu nave~e pro fe sor de mo kra ti je i qudskih prava Mirko Jovi} i aktuelni direktor Slobodanka \uki} dobili su po tri glasa. Goran Aqeti} dobio je jedan glas, a za Vladimi ra Ja go di }a ni ko ni je glasao. Pred sje dnik [kol skog odbo ra Me di cin ske {kole Violeta Novakovi} potvrdila je “Glasu Srpske“ poslije sjednice da nijedan od ~etiri kandidata za direktora ni je do bio ve }i nu gla so va kako bi Ministarstvu prosvjete bio predlo`en za direktora {kole.

JOVI] I \uki}eva imali isti broj glasova
Ona dodaje da od Ministarstva o~ekuju ili da insis ti ra ju na po no vnom glasawu ili da se konkurs za izbor direktora poni{ti i da se imenuje vr{ilac du`nosti direktora. ^lanovi [kolskog odbora tre ba lo je u sri je du da odlu ~e o di re kto ru Me di cin ske {ko le na osno vu konkursa raspisanog 5. novembra 2010. godine. Izvor “Gla sa Srpske“ rekao je da je o~igledno bi-

[kolskog odbora odr`anoj u decembru pro{le godine Jovi} dobio najvi{e glasova, on nije bio predlo`en Ministarstvu prosvjete i kultu re RS za di re kto ra Medicinske {kole. Jovi} je ranije “Glasu Srpske“ rekao da su pojedini ~lanovi tra`i li po navqawe gla sawa tvrde }i da je po tre bno da kandidat ima ~etiri glasa. - Nigdje u Pravilniku o uslo vi ma i na ~i nu izbo ra direktora {kole ne stoji da prilikom utvr|ivawa prijedloga za direktora kandidat mo ra da ima ~e ti ri gla sa ve} je bitno samo da dobije ve}insku podr{ku - rekao je tada Jovi}.

Ulica Starog Vujadina

FOTO: GLAS SRPSKE

Obustava saobra}aja u ulici Starog Vujadina
Zbog sanacije {tete prouzrokovane elementarnim nepogodama u periodu od 24. januara do 6. februara bi}e obustavqen saobra}aj u ulici Starog Vujadina, i to kod objekta broj 106 u du`ini od 100 metara. Potvrdili su ovo u Odjeqewu za stambene i komunalne poslove i poslove saobra}aja Administrativne slu`be grada. - Za vri je me tra jawa obus ta ve sao bra }a ja bi }e pos tavqena privremena saobra}ajna signalizacija. Po nalogu grada sanaciju }e obaviti preduze}e “Eko-euro tim“. Povoqni vremenski uslovi omogu}ili su da i tokom zimskog perioda budu nastavqeni radovi na sanaciji klizi{ta i {tete u gradu koja je prouzrokovana vremenskim nepogodama - istakli su u ovom odjeqewu. S. J.

Ministarstvo
U Ministarstvu prosvjete i kulture RS rekli su da }e narediti ponavqawe konkursa kako bi se poku{alo na}i tre}e rje{ewe za direktora Medicinske {kole.

PA@WA
Uni{ten {aht na Ko~i}evom vijencu
Komunalna policija ju~e je tokom redovne kontrole u Omladinskoj ulici u bawalu~kom nasequ Ko~i}ev vijenac uo~ila da nedostaje poklopac kanalizacionog {ahta. - O ovome je obavije{teno nadle`no odjeqewe koje }e preduzeti daqe mjere - kazali su u Komunalnoj policiji. S. J.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Marija Sukara, k}i Radenka i Mire; Matija Ratkovi}, sin @eqka i Sawe; Nikola Svjetlanovi}, sin Mi len ka i Vi de; Jo van Krwai}, sin Da li bo ra i Da ni ce; La ra Pa vlo vi}, k}i Slobodana i Nata{e; Ivan Jankovi}, sin Dragana i Rose Marie; Andrea i Viktor Simi}, k}i i sin Sini{e i Smiqane; Kalina Obradovi}, k}i Dragana i Mi li ja ne; Isi do ra Pe ji}, k}i Sretena i Jovanke; Manuela Grbi}, k}i Mladena i Ivane; Jovana Zec, k}i Du{ana i \ur|e; Anastasija i Andrej Zrni}-Kevi}, k}i i sin Vladimira i Sanele; Gabriel Nasup, sin Ale na i Mi re le; Ser gej Pintari}, sin Miroslava i Vojislave.

Umrli:
Radenko (Vitomir) Damjanovi}, ro|en 1952. godine.

24 petak, 21. januar 2011. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

Ide Lala ulicom, ispod oka mu povelika masnica. Sretne ga poznanik Pera i zapita: - [ta ti se to dogodilo Lalo? - Ma, udario me Jova! - A ~ime tako krvni~ki?

- Paradajzom! - Ma ne zafrkavaj me, ne mo`e ti paradajzom naneti takvu masnicu. Kakav je to paradajz? - To ti je paradajz u konzervi!

Natina istina o Koletu
Popularna pop pjeva~ica Nata{a Bekvalac, koja je prekju~e postala za{titno lice Univerziteta “Megatrend“, ne prestaje da {okira javnost. Ona je, napokon obznanila istinu o svom nedavnom susretu sa biv{im momkom Miodragom Kosti}em Koletom, o ~emu su ovih dana pisali pojedini mediji u Srbiji. - Ta tema o sastanku sa biv{im de~kom je degutantna, u krajwem slu~aju. Ne mogu da kontroli{em koji }e tekstovi o meni izlaziti, u suprotnom bi se pisalo sve najlep{e. Ja nikada ni{ta nisam demantovala, pa ne}u ni sada da prekidam tradiciju - izjavila je Nata{a, koja ka`e i da informacija nedjeqnika “Svet“ o tome da se sastala sa biv{im momkom nije promijenila ni{ta u wenom braku sa Danilom Ikodinovi}em. - Na{ brak je su{tinski veoma dobar, iako mnogi ~esto `ele da ga predstave druga~ije - zakqu~ila je popularna pjeva~ica u razgovoru za beogradsku {tampu. Pomenuti nedjeqnik je prenio da je Nata{a nedavno bila u jednom zemunskom restoranu i da je pred svima igrala u krilu svog nekada{weg momka Miodraga Kosti}a Koleta i da je sa wim razmjewivala we`nosti.

Da je krompir zaista namirnica koja se mo`e pripremiti na mnogo razli~itih na~ina i upotrijebiti u isto toliko jela, odavno je poznato. Ovaj put predla`emo da pripremite finu i so~nu slanu pitu sa krompirom i topqenim sirom narezanim na listi}e.

Pita s krompirom i topqenim sirom

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

РЈЕШЕЊЕ: З, С, Р, А, Њ, ПОПОКАТЕПЕТЛ, Е, РАКОИЦА, Р, ОМ, АРОМА, КТ, АРКА, НОВЕМБАР, БРАЧ, РД, НАУТИКА, К, АИР, Л, ИКОНИЈА, ДЈЕЧАК, МТ, МАСЕ, АРАП, И, АШОВ, ТРК, ЛОВАЦ, МАОР, БОГАЉ, ФАРМА, В, Љ, Л, ИС, ИКОНОСТАСИ, ЋУПРИЈА, ИЋ

GLAS SRPSKE petak, 21. januar 2011. 25

Ka`e Mujo Hasi: - Moj stariji sin potpuno li~i na mene! - To je zbog uticaja genetskog

faktora! - A, za{to onda mla|i li~i na kom{iju? - E, to ti je zbog uticaja sredine!

Sastale se dvije prijateqice i jedna od wih po~ne da pla~e. - Za{to pla~e{? - upita je ova druga.

- Mu` mi je sino} oti{ao po cigarete i jo{ se nije vratio. - Ma, badava pla~e{, evo ti cigareta, pa zapali.

Sastojci
(za 4 osobe) 400 g kuvanog krompira u qusci svje`eg prhkog tijesta topqivog sira narezanog na listi}e pavlake za kuvawe glavica qubi~astog ili crvenog luka gran~ica svje`eg ruzmarina jaje (za premazivawe)

Priprema
1. Povr}e ogulite, krompir nare`ite na kri{ke, a luk na koluti}e. 2. U lim za pe~ewe ili vatrostalnu posudu, zajedno s papirom za pe~ewe, premjestite svje`e tijesto, odre`ite vi{ak papira, a dno tijesta izbodite viqu{kom na nekoliko mjesta. 3. Zatim po tijestu slo`ite kri{ke krompira poput crijepa na krovu, prelijte ih pavlakom za kuvawe, prekrijte listi}ima topqivog sira. 4. Ivice tijesta savijte prema unutra, po siru rasporedite koluti}e luka, pospite listi}ima ruzmarina, a umu}enim `umancetom prema`ite ivice tijesta. 5. Tako pripremqenu pitu stavite da se pe~e u rerni, zagrijanoj na 190 stepeni Celzijusa, oko 20-ak minuta.

Cijene u KM
krompir tijesto sir pavlaka luk ruzmarin jaje 0,6 0,5 2,5 0,8 0,2 0,3 0,2

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Kqu~na rije~ dana je qubav. Sami najboqe znate {ta je u pitawu: ra{~istili ste nagomilane probleme, pa ste na sedmom nebu. O~ekuje vas i uspje{na transakcija, a i finansijska dobit. Sre}a obi~no ide u kompletu, ~ime se mo`e objasniti dana{we stawe.

Vaga
(23.9 - 22.10)
Ponestaje vam strpqewa da se borite. Niko nije u stawu da zadovoqi sve va{e potrebe. Nije ni ~udo kad ste neskromni; to se posebno odnosi na `enske pripadnike znaka. Ukoliko ste nezadovoqni, nastojte da ne optere}ujete okolinu i ne prenosite na wu svoje neraspolo`ewe.

250 g

250 g

150 ml 1

Bik
(21.4 - 20.5)

[korpija
(23.10 - 22.11)
Zastoji su izazvani vi{im okolnostima. Niste im se nadali, pa ste nezadovoqni. Ne umijete da }utite i trpite, ve} bu~no ispoqavate svoje nezadovoqstvo. ^im stvari krenu naboqe, mawi ste od makovog zrna. To se posebno odnosi na novac.

Poslu`ivawe
Slanu pitu s krompirom i topqenim sirom nare`ite na ve}e kocke i poslu`ite toplu.

1

CIJENA RU^KA

1

Savjet
Pitu pripremqenu prema ovom receptu mo`ete po `eqi da poslu`ite uz jogurt.

5,1

@elite da od svega odustanete. Nezadovoqni ste, nepostojani, jednom rije~ju, usijana glava. Urazumite se i shvatite da je situacija komplikovana, ali i da ste nadomak uspjeha. Ne iskaqujte na partnera sav bijes i sve neostvarene ambicije. On nimalo nije kriv.

Blizanci
(21.5 - 20.6)
Po{to je ma{ta izra`ena, ne stojite ~vrsto na zemqi. Uspjehu se nadajte u sferi umjetnosti i svim stvarima koje iziskuju kreativnost. [to se materijalne situacije i prakti~ne strane `ivota ti~e, ona je donekle ugro`ena, i to prije svega zbog va{e nerealne procijene mogu}nosti.

Strijelac
(23.11 - 20.12)
Nervirate se iz vi{e razloga. Novac kasni, pa po~iwete da strepite od kona~nog ishoda. Bijes iskaqujete i na okolinu. Glavu gore - za dan-dva bi}e i para. Nastojte da arogantnim pona{awem prema bli`wima ne poremetite zasad harmoni~ne porodi~ne odnose.

Da ~avrqawe ne bude ogovarawe
Ukoliko i samo na~ujete da va{a djevoj~ica, koja }e uskoro postati odgovorna djevojka, o nekome pri~a iza le|a s podsmijehom, objasnite joj za{to takvo pona{awe jednostavno nije prihvatqivo u va{oj porodici, savjetuju stru~waci roditeqima
Djevoj~ice obi~no ranije nego dje~aci ulaze u razdobqe puberteta te pro`ivqavaju niz fizi~kih, psihi~kih i emocionalnih promjena o kojima imaju potrebu da pri~aju. Bez obzirana to koliko pri~ale s roditeqima, najvi{e }e se opustiti i otvoriti pred vr{wakiwama. To je dobro, jer imaju s kim da usporede nova osje}awa koja ih zaokupqaju. Me|utim, granica izme|u brbqawa o pubertetskim temama i ogovarawa vrlo je tanka. Ovo, izme|u ostalog, tvrde stru~waci koji se bave prou~avawem razvoja djece, a wihove stavove i savjete o ovoj problematici prenosi portal “Klinfo”. Nijedan roditeq ne `eli da mu se k}erka pretvori u malu zlo}u koja }e sa podsmijehom govoriti o drugim djevojkama ili im se iza le|a uz ogovarawe rugati.

Rak
(21.6 - 20.7)
Okrenuti ste poslu i zdravqu, pa rje{avate probleme na tim planovima `ivota. Istrajavate kad imate ciq, tako da se sve odvija polako ali sigurno. Navikli ste da kroz `ivot idete dva koraka naprijed, jedan nazad, pa vas ni{ta ne mo`e iznenaditi.

Jarac
(21.12 - 19.1)
Dok ste se vi bavili sopstvenim mukama, partner je izmakao kontroli i poku{ao da prona|e utjehu. Stoga su mogu}a razo~arawa na emotivnom planu, ali i upu{tawe u novu strasnu vezu. Sve dobijate prema zaslugama. Nadajmo se samo da ipak ne}ete izvu}i debqi kraj.

RODITEQI treba da budu dobar primjer svojoj djeci
Djevoj~ice uzrasta deset ili 12 godina mogu da shvate razliku izme|u ~avrqawa i ogovarawa. Pri~ati o qudima i iskustvima vrlo je va`an dio funkcionisawa u dru{tvu te je dobar na~in da djevoj~ice dobiju savjet i informaciju koja im je va`na. Ogovarawe je postupak u kojem osoba `eli sebe da uzvisi me|u

vr{wacima na na~in da nekog drugog vrije|a, omalova`ava ili ismijava iza le|a. Ukoliko i samo na~ujete da va{a klinceza koja }e uskoro morati postati mlada, odgovorna djevojka, o nekome pri~a iza le|a s podsmijehom, objasnite joj za{to takvo pona{awe jednostavno nije prihvatqivo u va{oj porodici, savjetuju stru~waci roditeqima. Najlak{e je re}i sqede}e: “Me|u qudima je postalo normalno i uobi~ajeno da ogovaraju nekog iza le|a, ali u na{oj porodici druge qude tretiramo sa qubazno{}u. Ukoliko ne {irimo namjerno informacije o ne~ijem privatnom `ivotu s ciqem da ga povrijedimo, to zna~i da se prema wemu

pona{amo qubazno i s po{tovawem”. Dobro je sugerisati djevoj~ici da poku{a da zamisli {ta bi se dogodilo kada bi wene prijateqice istu stvar pri~ale o woj iza le|a. Neka va{a k}erka bude ona kod koje svaki tra~ prestaje, odnosno ona koja }e odbiti da u~estvuje u ogovarawu ili verbalnom zlostavqawu vr{wakiwa. I na kraju, poku{ajte biti dobar primjer i suzdr`ite se od komentarisawa drugih qudi u blizini djece. Naro~ito ako se radi o neprovjerenim informacijama koje mogu da na{tete ne~ijem dostojanstvu i ugledu, savjetuju stru~waci roditeqima i dodaju da me|u djecom tra~ i neistina bole jo{ vi{e.

Lav
(21.7 - 21.8)
Osjetqivi ste na probleme vezane za djecu, qubav i razna interesovawa. Umjesto {to se nervirate, okrenite se kreativnom radu. Zbog ~ega lupati glavu o tome da li su djeca ispunila obaveze ili vas partner vara. Mo`da upravo vi planirate prequbu?

Vodolija
(20.1 - 18.2)
Vodolijama iznenadna bolest mo`e da poremeti planove, pa se treba ~uvati. Treba se ~uvati i nasiqa, zakonskih pronevjera, rasprava... Uzrok va{e sputanosti iskqu~ivo je subjektivan. Neki se sukobqavaju sa autoritetima, neki sa partnerom, a neki sa poreskim organima.

Djevica
(22.8 - 22.9)
Nezadovoqni razvojem doga|aja, bje`ite u svijet ma{te i ideala. Okrenuti ste udaqenim zemqama, pa kontaktirate telefonom ako imate nekog u inostranstvu, ili prosto `elite da otputujete. Mnogim Djevicama otvaraju se povoqne prilike, ~ak je i novac tu.

Ribe
(19.2 - 20.3)
Unutra{wi glas vas do sada nije iznevjerio, pa se nadajmo da ni ubudu}e ne}e. Sve {to je vezano za fikciju, duhovnu spoznaju i kontakte sa qudima zasad je krunisano uspjehom. Ono ~ega se treba ~uvati jesu finansijske transakcije i xeparo{i. Tu vam intuicija ne mo`e mnogo pomo}i.

26 petak, 21. januar 2011. GLAS SRPSKE

Kultura
Opera i teatar Madlenijanum

Isidora Sekuli}, IZRAVNAWA

Alberto Moravija, RIMQANKA

Nastupaju qepotice virtuozi
BEOGRAD - Ansambl Almazian, koji su 2007. godine osnovali jermenski violinista Ha~atur Almazian i srpska ~elistkiwa Tamara Savi}, odr`a}e koncert 29. januara u zemunskoj operi i teatru Madlenijanum, javio je Mondo. Ansambl u kojem se nalaze vrhunske i atraktivne umjetnice, formiran je sa idejom da je kombinovawem virtuoznosti i `enske qepote, mogu}e uspostavqawe dijaloga klasi~ne muzike sa savremenim svijetom. Pored jermenskog violiniste u ansamblu svira 19 atraktivnih djevojaka, vrhunskih muzi~arki na violini, violi, violon~elu, basu, perkusijama i elektri~nim gitarama. Almazian je nastupio na Kustendorfu i EXIT festivalu 2008. godine. Na poziv Emira Kusturice ansambl je u oktobru pro{le godine po~eo snimawe muzike za wegov novi film “Cool water“ koji producira Yoni Dep.

Most glavni jun
Kamengrad bi bio scenografija za snimawe filma “Na Drini }uprija“. Nije nam namjera da okrwimo qepotu ovog predivnog kutka Vi{egrada. @elimo da poslije izgradwe kamenog grada Vi{egrad bude jo{ qep{i i stariji, rekao Kusturica

Emir Kusturica o ideji da gradi

Ansambl Almazian

“Politikin Zabavnik“
BEOGRAD - Ovogodi{wi dobitnik kwi`evne nagrade “Po li ti ki nog Za ba vni ka“ za li te rar no dje lo je Mi len ko Bo di ro gi}, autor kwige “Prognana bi}a“, javio je B92.

Nagra|ena “Prognana bi}a“
U saop{tewu `irija (Vladica Milosavqevi}, Timoti Yon Bajford, Milo{ Radovi}, Darko Kocijan i Petar Milatovi}) navodi se da je ovo “izuzetan tekst sa sjajnim ilustrativnim materija lom ko ji ubedqivo do~arava sva na{a ma{tarska nadawa i strepwe“. Od 54 pris ti gle kwige, `iri je za ~itawe preporu~io kwige “^i taj ve tru omiqene kwige“ Vladimira Andri}a, “Sawao sam da mi gori {kola“ Mirjane Bulato vi}, “Ova ko je to bi lo“ Bran ka Ste va no vi }a i kwigu “15 dana ferija“ Bo{ka Lomovi}a. Nagrada }e dobitniku biti uru~ena na Dan Politike, 25. januara.

Emir Kusturica PI[E: RADOJE TASI] krozrs@glassrpske.com

Izdava~ka ku}a “Sajmon end [uster“

Novih {est kwiga Boba Dilana

LOS AN \E LES - Le gen dar ni ame ri ~ki mu zi ~ar Bob Di lan potpisao je ugovor s izdava~kom ku}om “Sajmon end [uster“ da napi{e {est novih kwiga, objavila je publikacija Krejn’s Wujork biznis, a javio je B92. Fanovi su sa velikim nestrpqewem o~ekivali vijesti o novom ugovoru, jo{ od kada je nezvani~no objavqeno da je Dilan 2008. po~eo ponovo da pi{e. Za sada je poznato da Dilan planira da napi{e dva nastavka kwige “Chronicles: Volume 1“ objavqene 2004. i koja je bila veliki hit u cijelom svijetu i koja je objavqena i u Srbiji u izdawu “Geopoetike“ 2005. godine. - “Hronike“ su postavile nove standarde kada su rokenrol autobiografije u pitawu i bile su pravo otkri}e. Niko nije o~ekivao da }e Dilan biti tako otvoren i da }e stil pisawa biti potpuno u skladu sa wegovom poezijom - rekao je Dilanov izdava~.

vodi“. Wegovo jezgro ugnije`deno je na u{}u nemirnog VI[EGRAD - Za Vi{e- Rzava u plahovitu Drinu. Jegrad je kwi`evnik Ivo An- zi~ak pjeskovite zemqe na dri} napisao da je “grad na u{}u rijeka bio je vijekovima na udaru i nemilosti jesewih i proqe }nih vo da dva ju ri je ka, plavqen, odno{en, nasipan. Pogled Qeti su se u wego vim vrba ci ma Sa terasa ku}a kamenog grada puigrala djeca, pijanca}e predivan pogled na most Me~ili stariji, odrhmed-pa{e Sokolovi}a, ku}u u kojoj `a va li va {a ri i je Andri} proveo djetiwstvo, Rzav teferi~i, okretali i Drinu, Bikavac i druge rzavske jagawci i krili zabregove. qubqeni parovi.

To malo poluostrvo izme|u nestabilne vode narod je zvao Jalija. Pred sje dnik op {ti ne, preduzimqivi i dalekovidi Hilmija Brankovi} je 1974. ovdje izgradio Sportski centar “U{}e“ sa nizom sportskih terena i malim parkom. “U{}e“ od tada, poslije brda Bi kav ca, pos ta je omiqeno sastajali{te Vi{egra|ana, mladih `eqnih sporta, penzionera odmora i zaqubqenika u ze le no oku qepo ti cu Drinu i posebno qeti u smirenog Rzava.

Kao i sve velike gra|evine, i ova vi{egradska vremenom je postepeno padala u za bo rav, pos ta ja la sa svim obi~na, prorijedili su se i sportisti i {eta~i, samo je drve}e i zelenilo na “U{}u“ bujalo.

KU]ICE od kamena sa renesansnim ulicama
Onda se prije dvije godine po ja vio re `i ser Emir Kusturica, dolazio je ~esto u Vi{egrad, nezvani~no, {e-

Devet stranih filmova u trci za nominaciju
LOS AN\ELES - Film “Bitiful“ Meksikanca Alehandra Gonsalesa Iwaritua i “Hors-la-loi“ Ra{ida Bu{areba iz Al`ira, u{li su me|u de vet fil mo va ko ji konku ri {u za no mi na ci je za “Oskara“ za najboqi strani film, javile su agencije.

Nominacije za nagradu “Oskar“

NOMINACIJE }e biti saop{tene 25. januara
U saop{tewu Ameri~ke filmske akademije navodi se da su pretendenti na nominaciju i “Incendies“ Denija Vilneva iz Kanade, “In a Better World“ Susane Bier iz

Scena iz filma "Bitiful"

Danske i “Dogtooth“ Jorgosa Lantimosa iz Gr~ke. Na spisku su i “Confesions“ Tecuje Naka{ime iz Japana, “Life, above All“ Olivera [mi ca iz Ju `ne Afri ke, “Tambien la Lluvia“ Isijara Boqaina iz [panije i “Simple Simon“ Andreasa Ohmana iz [vedske. Nominacije za “oskare“ bi}e saop{tene 25. januara, a trofeji }e biti sve~ano dodijeqeni 27. februara u Kodak teatru u Holivudu.

GLAS SRPSKE petak, 21. januar 2011. 27

Bondova djevojka vjerovatno Rej~el Vajs
LOS AN\ELES - Producenti filma o Xejmsu Bondu pregovaraju sa djevojkom Danijela Krejga Rej~el Vajs o anga`manu u novom filmu o tajnom agentu 007, javio je Mondo. - Mnogi misle da bi Rej~el, kao Danijelova djevojka, igrala Bondovu djevojku - rekao je neimenovani izvor blizak ~elnicima studija britanskom “Sanu“. Nova avantura Xejmsa Bonda zva}e se “Red sky at night“ i u bioskope sti`e sqede}e godine.

nak filmske pri~e

Kamengrad i snima film “Na Drini }uprija“

Vijesti
Film

Dep umjesto Daunija u “Ozu”
LOS AN \E LES - Ro bert Dauni Mla|i je odustao od fil ma “Oz, the Geart and Powerful“, Diznije vog pre dnas tav ka “^a robwaka iz Oza”, a studio pregovara sa Yonijem Depom da preuzme glavnu ulogu, obja vio je “Ho li vud ri por ter”, a ja vi le su agencije. Sem Rejmi }e re`i ra ti pri ~u o mla dom ma|ioni~aru grandioznog dr`awa koji je prinu|en da po bje gne iz pu tu ju }eg cirkusa.

Kolarac

Biseri “Danice“
BEOGRAD - Vukova zadu`bina }e obiqe`iti Savindan akademijom “Svetosavska besjeda“, 25. januara uve~e u Maloj sali Kolar~eve zadu`bine, na kojoj }e biti predstavqeni biseri iz godi{waka “Danica“ za 2011, javqa Tanjug. Poslije pozdravne rije~i savjetnika Zadu`bine Sla|a ne Mla |en, be sje di }e predsjednik Vukove zadu`bine, glavni i odgovorni urednik “Danice“ dr Miodrag Maticki.

Biblioteka

tao oko }u pri je i oba la ma “U{}a“ i odjednom objelodanio - ovdje }e graditi Kamengrad. Ka men grad bi bio sce nografija za snimawe filma “Na Dri ni }u pri ja“. Kusturica desetinama godina u svo jim stva ra la ~kim vi zi ja ma pre tu ra i pre mi{qa kako da snimi film po Andri}evom romanu, kako fil mskim je zi kom da pre mosti vrijeme od tri vijeka, prika`e lepezu likova i sudbina i ostane vjeran i nobe lov cu i se bi - da most

bude glavni junak filmske pri~e.

[IROKA lepeza likova i sudbina
- Ni je nam na mje ra da okrwimo qepotu ovog predivnog kutka Vi{egrada. Prema projektu “uze}emo“ samo dva odbojka{ka igrali{ta, jezi~ak “U{}a“ pro{iri}emo zemqom da Kamengrad ima vi{e prostora. Izgradi}emo 55 ku}ica od kamena, sa renesansnim ulicama koje se sije-

ku pod pravim uglom - ka`e Kusturica. Kusturica obja{wava da }e grad imati ~etiri pijace, du}ane, trgove, bioskop, pozori{te... - Kamene ku}ice }e imati verande i drvene aplikacije orijentalnog stila. @elimo da Tre biwe pre mjes ti mo u unutra{wost, u wega unesemo duh renesansnog gra|evinarstva i da poslije izgradwe kamenog grada Vi{egrad bude jo{ qep{i i stariji - dodao je slavni re`iser. Kad se grad iz gra di,

Hiqadu novih ~italaca
ISTO^NO SARAJEVO Dje~ije odjeqewe Mati~ne biblioteke Isto~no Sarajevo u toku januara upisalo je 714 korisnika, dok se ukupan broj upisanih u ovoj godini kre}e oko 1.000, rekla je direktorka Qiqana Kne`evi}, a javila je Srna. Ci je ne upi sa za odra sle izno se 15 KM. Za djecu upis je besplatan.

Budu}i izgled Kamengrada

film snimi, Kamengrad }e ostati Vi{egradu kao kulturni i turisti~ki centar. Jo{ jedna zanimqivost, koja

}e arhitekturom i magi~nom pri vla ~no{ }u li ka Emi ra Kusturice mamiti turiste iz cijelog svijeta.

Beograd

Karte za ~itaoce “Glasa Srpske“

Poklon ~itaocima “Glasa Srpske“

Besplatno na koncert
BAWALUKA - Demofest klub i “Glas Srpske“ poklawaju za pet najbr`ih ~italaca po jednu kartu za koncert grupe “Ya ili Bu”, koji }e biti odr`an u subotu, 22. januara, u DFK u 22 ~asa. Svi zainteresovani treba da u devet ~asova pozovu broj telefona 051/342-900 kako bi osvojili ulaznice, koje }e preuzeti na dan koncerta na ulazu u klub. “Ya ili Bu” je alternativni rok bend iz Beograda, koji je osnovan jo{ 1987. godine. Izdali su pet studijskih albuma i to “Hej mornari“ 1992, “Spremawe ribqeg gula{a zahteva visoku koncentraciju“ 1993, “Stra{ni sud” 1995, “Kao da ni~eg nije ni bi lo“ 1995. go di ne i “Ul tra muk” koji je iza{ao 2007. godine. Iza wih je i {est singlova, kao i kompilacija najve}ih hitova “Retrovizor“ koja je iza{la 2005. godine. Ulaz na koncert u bawalu~kom DFK iznosi deset maraka. M. P.

Ulaznice za "Radni~ku hroniku"
BAWALU KA - Na ro dno pozori{te Republike Srpske i “Glas Srpske“ poklawaju ~itaocima tri puta po dvije ulaznice za predstavu “Radni~ka hronika“, koja }e biti izve de na u su bo tu, 22. januara, u 20 ~asova na Velikoj sceni. Zainteresovani treba da u devet ~asova pozovu broj telefona 051/342-900 kako bi osvojili besplatne ulaznice za predstavu koju je re`irala i adaptirala Ana \or|evi}. Tekst Petra Mihajlovi}a “Radni~ka hronika“, preko pri~e o radniku i wegovoj porodici, anga`ovano govori o stawu dru{tva u tranziciji tokom posqedwe dvije decenije. U predstavi igraju: Miqka Br|anin-Babi}, Branko Jankovi}, Goran Joki}, Sandra Qubojevi}, @eqko Erki}, Dragana Mari} i Zlatan Vidovi}. M. P. "Radni~ka hronika"

Ponovo “Vasilisa prekrasna“
BEOGRAD - Predstava za dje cu “Va si li sa pre kra sna“, koja je sa velikim uspje hom igra na na sce ni Pozori{ta “Bo{ko Buha“ 15 godina, ponovo }e biti postavqena 22. januara, u izvo|ewu novog ansambla, javqa B92. Sredstva prikupqena prodajom ulaznica za premijeru predstave na mi jewena su li je ~ewu sedmogodi{we Vasilise Mileki} iz Pan~eva.

28 petak, 21. januar 2011. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

SRPSKI OBAVE[TAJCI (Berlinski kongres)

(15)

MILAN V. PETKOVI]

Borbe hajduka zbog li~ne slobode ~oveka
O opasnostima koje je sobom nosilo re{ewe sa Berlinskog kongresa po~elo se razmi{qati ne{to kasnije. Po~ela se polako uvi|ati opasnost od ~vrstog stupawa Austrougarske na Balkan okupacijom Bosne i Hercegovine. …Posle skup{tinske debate i izlagawa Jovana Risti}a i drugih predstavnika vlade o zna~aju Berlinskog kongresa za Srbiju i wenu budu}nost, knez Milan je 10. avgusta 1878. godine objavio svoju proklamaciju o postizawu mira sa Turskom i “uspostavqawu“ srpske nezavisnosti od turske vlasti. Knez je dobio titulu “Viso~anstvo“, te je i tako, simboli~no, ozna~eno da Srbija nije vi{e vazalna dr`ava. Krajem septembra iste godine vlada Stev~e Mihailovi}a dala je ostavku. …Pojavio se i jedan novi neprijateq koji }e kasnije, pa sve do dana{wih dana, predstavqati stalno smrtnog neprijateqa Srbiji: politi~ko organizovawe Albanaca (Arnauta, [iptara, Arbanasa) i nastavak wihove oru`ane aktivnosti u obliku delovawa pqa~ka{kih ka~a~kih grupa i dru`ina na prostoru Stare Srbije, dela novopripojenih okruga, pa i na delu tradicionalne srpske dr`avne teritorije, da bi se odr`ali sistem i poredak otomanske imperije. Prizrenska liga (Albanska kongra) formirana je 1878. godine, uo~i dono{ewa odluka na Berlinskom kongresu.

Sa priznavawem nezavisnosti, Srbiji je tek predstojala borba za nezavisnost, ali ovog puta odbrana je bila usmjerena na druge zavojeva~e, mnogo opasnije od dotada{wih. Teritorijalni dobici Srbije na Berlinskom kongresu danas mogu izgledati bezna~ajni, ali savremenicima su izgledali jako veliki

Kongres velikih sila zakazan je za jun 1878. godine. Srbiji, kao ni ostalim balkanskim zemqama, nije bilo dopu{teno da ravnopravno sa velikima u~estvuje u radu kongresa. Srbija je, ipak, u Berlin poslala Jovana Risti}a sa timom saradnika, da brani srpske interese u svakoj prilici “u kojoj mu to bude mogu}e“. Do Berlinskog kongresa na Balkanu su postojale samo otomanska imperija i male i mlade balkanske dr`ave. Sada su se na poluostrvo spustile jo{ dve velike sile - Austrougarska i Rusija. Smatralo se da }e kao {to je Austrougarska okupirala Bosnu, i Rusija okupirati Bugarsku, ili, u najmawu ruku, staviti je pod svoju neposrednu vojnu kontrolu.

metohijsku ravnicu, u kojoj su se ose}ali kao jedini gospodari, dr`e}i pod svojom vla{}u svu preostalu srpsku raju. …U junu 1878. godine Srbi iz Gwilana su uputili u Berlin predstavku u kojoj su pojedina~no pobrojali veliki broj nasiqa i zlo~ina u~iwenih nad wima u tom kraju, uz navo|ewe vrste nasiqa i imena `rtava. Pre toga, u aprilu 1878. godine, knezu Milanu je poslata predstavka u kojoj, izme|u ostalog, pi{e:

Prizrenska liga

Borba za nezavisnost
Sa formalnim priznavawem nezavisnosti, Srbiji je tek predstojala borba za nezavisnost, ali ovog puta odbrana je bila usmerena na druge zavojeva~e, mnogo opasnije od dotada{wih. Teritorijalni dobici Srbije na Berlinskom kongresu danas mogu izgledati bezna~ajni, ali savremenicima su izgledali jako veliki. Srbija je uve}ana za ~etiri nova okruga, tako da ih je sada imala dvadeset jedan. Ovo je bilo utoliko zna~ajnije na moralnom planu jer je u Srbiji jo{ bio `iv jedan broj qudi koji su svoju zemqu pamtili kao Beogradski pa{aluk, pamtili tursku vojnu i civilnu upravu u zemqi, se}ali se polo`aja srpskog naroda kao raje u poluropskom odnosu prema Turcima i borbe hajduka za bar malo li~ne slobode ~oveka.

Pojavio se i jedan novi neprijateq koji }e kasnije, pa sve do danas, predstavqati stalnog Nevidqivi neprijateqa Srbiji: Obavje{tajni rad naj~e{}e misti~no i tajnovito politi~ko organizovawe zvu~i. Nekada je to mje{avina herojskog, gordog i poni`avaju}eg rada! O tome su i ranije pisali Albanaca i nastavak neki jugoslovenski i strani autori. A ovo djelo je wihove oru`ane aktivnosti pravi pionirski poku{aj i poduhvat u kojem su sabrana sva dosada{wa iskustva iz rada srpskih u djelovawe pqa~ka{kih da ka~a~kih grupa i dru`ina obavje{tajaca od davnihdje na i borbi do kraja Prvog svjetskog rata. Ov se obja{wava prakti na prostoru Stare Srbije ~no nevidqiva, a va`na uloga obavje{tajaca.

“... Ozloje|eni Arnauti, onog dana kad se srpska vojska iz Gwilana povu~e, udari{e na na{e ku}e i imawa i pohara{e sve do gole du{e. No, i to jo{ nije sve! Nema dana kad nam jednog po jednog od bra}e na{e taino ili javno ubiju. \or|a Jevti}a ubi{e. Jovu Gorogle|u, Jovana Pavi}a i Simu Drvajca rani{e. Stojka Vuki}a ubi{e, ~etvorogodi{weg unuka rani{e. Ceni Peri}u vatru na prsima lo`i{e, a bratanca Kocu mu ubi{e... Grozdu, Ivkovu }er iz sela Mogile i dve }eri Milenka Kova~evi}a iz @egre ugrabi{e i na silu odvedo{e. Petro vo de te `i vo u vo du ba ci {e... {esetgodi{wu babu na sred sela, u prisustvu seqaka, osramoti{e, zatim }erku Marinka An|elkovi}a nao~igled svih obruka{e... Da i ko }e nabrojati sva wihova nedela.” Dolaskom prvog srpskog konzula u pri{tinu, Luke Marinkovi}a, krajem 1889. godine, PO^ELA SE UVI\ATI OPASNOST politi~ko-bezbednosna situacija se u kosovskom vilajetu pogor{ala, ili se bar tako ~iod ~vrstog stupawa Austrougarske nilo, po{to je od tada po~elo mnogo vi{e na Balkan okupacijom BiH informacija da pristi`e u Srbiju. …Prizrenska liga se odr`ala sve do 1881. Liga je trebalo da se suprotstavi svim, godine, da bi se kasnije, za vreme Drugog svetpre svega spoqnim pretendentima na kontrolu teritorije Stare Srbije, odnosno Kosovskog skog rata, obnovila pod imenom Druga privilajeta. Taj pokret se sastojao iz razli~itih zren ska li ga, ka da je do bi la izu ze tno struja u ~ijem rukovodstvu se nalazio i vi{i fa{isti~ki karakter, stavqaju}i sve svoje sloj islamizovanih Albanaca, koji su zauzeli snage i resurse u slu`bu okupatora, najpre favisoke polo`aje u hijerarhiji Otomanske im- {isti~ke Italije, pa zatim nacisti~ke Nemaperije. Osnovna ideja je bila da se za{tite ~ke, da bi se po sle tran sfor mi sa la u tekovine otomanske imperije i {to je mogu- secesionisti~ku organizaciju iz ~ijih ideolo}e du`e zadr`e oblici vladavine i odnosa {kih krugova se izrodila i “Oslobodila~ka kakvi su ustanovqeni za vreme turske oku- vojska Kosova“, teroristi~ka organizacija pacije te teritorije. Razume se, pred {i- stvorena uz pomo} islamskih ekstremisti~kih rewem Srbije i Crne Gore na jug, za tu re`ima i obave{tajnih slu`bi SAD, Nema~ke ideju su se zagrejali i gotovo svi Albanci i jo{ nekih zapadnih zemaqa osamdesetih gokoji su, koriste}i beneficije koje je nudila dina XX veka. (Nastavi}e se) Turska, u velikom broju naselili kosovsko-

21. januar 1861. godine

21. januar 1894. godine

21. januar 1924. godine

Ro|en \or|e Jovanovi}
1861 - Ro|en je srpski vajar \or|e Jovanovi}, ~lan Srpske kraqevske akademije, profesor i direktor Umetni~ke {kole u Beogradu. Arhitekturu je studirao na Velikoj {koli u Beogradu, a vajarstvo u Be~u, Minhenu i Parizu. Izradio je biste i medaqe mnogih dr`avnika, vojskovo|a, nau~nika i umjetnika i vi{e javnih spomenika: kosovskim junacima u Kru{evcu, Milo{u Obrenovi}u u Po`arevcu, Josifu Pan~i}u i vojvodi @ivojinu Mi{i}u u Beogradu, Branku Radi~evi}u u Sremskim Karlovcima.

Umro Vojislav Ili}
1894 - Umro je srpski pisac Vojislav Ili}, osniva~ moderne srpske lirike i tvorac veristi~kog izraza u srpskoj poeziji. Pisao je elegi~ne, sjetne pjesme u kojima preovla|uju motivi pro{losti i samo}e (“Zimska idila“, “Jesen“, “Ja ni{ta vi{e ne verujem“, “Tamara“,“Istok“). Radio je kao korektor Dr`avne {tamparije u Beogradu, pisar Ministarstva unutra{wih poslova, u~iteq u Turn Severinu i diplomatski ~inovnik u Pri{tini i Solunu. Djela: dva izdawa “Pesama“ objavqena za `ivota i sabrana djela posthumno.

Odlazak boq{evika Lewina
1924 - Umro je Vladimir Iqi~ Lewin, vo|a boq{evika i predvodnik Oktobarske revolucije u Rusiji 1917, prvi sovjetski lider i tvorac tog politi~kog sistema. Opredijelio se za revolucionarnu djelatnost nakon {to je wegov brat strijeqan od strane vlasti zbog teroristi~ke aktivnosti. Djela: “[ta su , prijateqi naroda’ i kako se oni bore protiv socijaldemokrata?”, “Razvitak kapitalizma u Rusiji“, “Zadaci ruskih socijaldemokrata“, “[ta da se radi?”, “Korak napred, dva koraka nazad“, “Dve taktike socijaldemokratije u demokratskoj revoluciji“…

OGLASI
UNIVERZITET U BAWOJ LUCI UNIVERSITY OF BANJA LUKA REKTORAT RECTORATE
Broj: 01-151/10 Dana, 18.1.2010. godine Na osnovu ~lana 9. Zakona o visokom obrazovawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj: 85/06, 30/07 i 73/10) i Odluke Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-2100/10 od 21.10.2010. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu II ciklusa studija na javne visoko{kolske ustanove u {kolskoj 2010/2011. godini i Odluke Senata Univerziteta u Bawoj Luci, r a s p i s u j e s e 78 000 Bawa Luka, Univerzitetski grad Bulevar vojvode Petra Bojovi}a 1A Telefon-rektor: 051/ 321 171 Telefon-rektorat: 051/ 321 174 Faks: 051/ 315-694 E-mail: uni-bl@blic.net

GLAS SRPSKE petak, 21. januar 2011. 29

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ili mijewam ku}u u centru Karlovca, tel. 065/383-606. Prodajem baraku u Lazarevu 58 metara kvadratnih, po regulacionom planu, tel. 066/617-780. Prodajem ku}u preko puta naseqa Sunce, mo`e zamjena za stanove, tel. 065/685-800.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

apoteke 1. maj, tel. 387 65/837-722.

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija
za popunu slobodnih mjesta na Univerzitetu u Bawoj Luci u {kolskoj 2010/2011. godini 1. UNIVERZITET U BAWOJ LUCI ORGANIZACIONA JEDINICA Elektrotehni~ki fakultet STUDIJSKI PROGRAMI Ra~unarstvo i informatika Elektronika i telekomunikacije Elektroenergetski i industrijski sistemi Proizvodno ma{instvo Energetsko i saobra}ajno ma{instvo Mehatronika Industrijsko in`ewerstvo i menayment Za{tita na radu Vo}arstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Hortikulturno ure|ewe okoline Povrtarstvo Biqne nauke Ratarstvo Tehnologija biqnih proizvoda Za{tita biqaka Melioracije zemqi{ta Animalna proizvodwa Rudarski fakultet Tehnolo{ki fakultet Rudarstvo Prehrambeno in`ewerstvo Hemijsko in`ewerstvo Tekstilno in`ewerstvo Bezbjednost namirnica animalnog porijekla u lancu poqoprivredne proizvodwe Broj studenata 30 20 20 10 11 13 13 12 10 10 10 10 10 10 2 10 3 18 20 13 11 (4) Nastavni plan i program studija koje je kandidat zavr{io, ukoliko je studirao na drugom fakultetu; (5) Dokaz o uplati. Rezultati postupka i rang lista objavquju se na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta. Kandidat koji smatra da postupak rangirawa nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 48 sati od objavqivawa rezultata. Odluka po prigovoru donosi se u roku od 48 sati od podno{ewa prigovora i saop{tava se podnosiocu prigovora i objavquje na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta. 4. POSEBNE ODREDBE Posebne odredbe za upis, kandidati mogu prona}i u Konkursu za upis studenata u prvu godinu studija II ciklusa na studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Bawoj Luci u {kolskoj 2010/2011. godini objavqenom u “Glasu Srpske“ 28. oktobra 2010. godine ili na web stranici Univerziteta u Bawoj Luci: www.unibl.rs. REKTOR Prof. dr Stanko Stani}

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem 800 m2 zemqe u Kuqanima, tel. 065/685800. Prodajem ~etiri placa na Lau{u, tel. 065/685800. Prodajem dva placa kod {kole u Motikama od 500 i 1.100 m2, tel. 065/618-505 ili 00385 98/262-017. Prodajem plac, 3.134 m2, u Novoj Topoli, 200 m od glavnog puta iza katoli~ke crkve, tel. 387 65/336869. Prodajem plac 500m2 na vrhu ul. K. Jari}a kod laboratorije. Papiri ~isti, tel. 387 65/837722.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem jednosoban stan, prvi sprat, 40 m2, kompletno opremqen, prije Venecije mosta, tel. 065/685-800. Prodajem garsoweru, 21 m2, prvi sprat u Dubici, strogi centar, mo`e i zamjena za Bawaluku, tel. 065/685-800. Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i preko puta {kole, 58 m2, drugi sprat, tel. 065/685-800 Prodajem dvosoban stan, prva zona, ulica Srpska, tel. 051/215-829, zvati od 14 do 17 ~asova. Prodajem namje{ten stan 72 m2 prvi sprat, ul. Majke Jugovi}a, i dva namje{tena stana po 57 m2 ul. Ilije Gara{ina. Tel. 065/685-800. Prodajem nov stan 34 m2, ul. Stojana Novakovi}a 12, vlastito grijawe na plin, sanitarna voda na plin, klimatizovano, izolacija deset cm, tel. 387 65/534-684. Prodajem trosoban stan 86m2 u nasequ \ure \akovi}a br.12, tel. 387 65/837-722. Prodajem stanove u ^elincu od 32 i 49 m2, nova gradwa, useqivi, tel. 38765/332-828, 051/551-332. ZAMJENA Mijewam stan 62 m2 drugi sprat u Mostaru za sli~an u Bawaluci, stan je na bo{wa~koj strani. Tel. 065/685-800. IZDAVAWE Izdajem trosoban stan sa centralnim grijawem, tel. 065/841-595. Izdajem ekskluzivno namje{ten dvosoban stan 60m2 na tre}em spratu u Jevrejskoj ul.16 kod "Boske". Kirija 500 evra neto, tel. 387 65/837-722. Izdajem apartman kod Rebrova~ke crkve 250 KM sa re`ijama + 6 le`aja po 150 KM za radnike ili studente, tel. 065/631-613.

Ma{inski fakultet

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem “sitroen ksaru pikaso”, HDI, 2002, dizel, ABS, klima, el. podiza~i stakala, tel. 387 65/920-729. Prodajem autoprikolicu “sabatijer” sa poklopcem, tel. 065/971-583 i 065/410-485. Prodajem “ford eskort” karavan, 1.6 kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., registrovan do decembra 2011. godine, klima, servo, ABS, el. podiza~i air beg, tel. 065/528-238. Prodajem kamion “mercedes 12-17”, hladwa~a, tel 065/318-540. Prodajem "krajsler saratogu", limuzina crne boje, uredni papiri, nije registrovan ispravan i u voznom stawu. Cijena 750 evra, tel. 387 66/397497.

Poqoprivredni fakultet

2. KONKURSNI ROK Drugi upisni rok: (1) prijavqivawe kandidata po~iwe 24.1.2011. godine, a zavr{ava 28.1.2011. godine (prijem dokumenata se vr{i svaki dan). Vrijeme odr`avawa kvalifikacionog ispita odredi}e organizacione jedinice Univerziteta u Bawoj Luci. 3. OSTALE ODREDBE Naknada za tehni~ke usluge i direktne materijalne tro{kove u vezi sa polagawem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta, a koji se upla}uje na Ra~un posebnih namjena za institucije visokog obrazovawa broj: 551-001-00009070-76, kod UniCredit banke A.D. Bawa Luka, sa instrukcijom kako slijedi: Svrha uplate: prijava na konkurs; Vrsta uplate: 0 - redovna uplata; Buyetska organizacija: 0830001; Vrsta prihoda: 722539; Op{tina: 002 Kandidat za upis du`an je podnijeti prijavu i prilo`iti sqede}a dokumenta i to: (1) Izvod iz mati~ne kwige ro|enih; (2) Original ili ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom I ciklusu studija; (3) Uvjerewe o polo`enim ispitima;

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem rezanu gra|u, brodski pod, lamperiju i ostali gra|evinski materijal, rasprodaja, pilana KPZ Tuwice, daska 230 KM do 31. januara, tel. 38765/541-743.

USLUGE
OSTALO
Povoqno kucam diplomske, seminarske i magistarske radove, tel. 065/615-028. Psihoseksualni terapeut svake zadwe sedmice u mjesecu gostuje u [amcu. Diskrecija zagarantovana www.fidanovski.blogspot.com, zakazivawe na, tel. 387 65/624-726.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem poslovni prostor (Zanatski centar Star~evica), 30 m2, dva izloga, tel. 065/685-800. Prodajem poslovni prostor 25 m2 novi zanatski centar u Prijedoru. Tel. 065/685-800. IZDAVAWE Izdajem poslovni prostor Bulevar Cara Du{ana, 18 m2, pogodno za kancelariju ili trgovinu, tel. 065/685-800.

U restoranu "Bawalu~anka" veoma povoqno izdajem salu za sahrane, cijena 13 KM po osobi, tel. 065/948-436 8657.
Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639.

Izdaje se kancelarijski prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077,

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem harmoniku 48 basova marke “delicia”, tel. 065/971-583. Prodajem fiskalnu kasu "altera" GPRS terminalom, LCD displej, 600 KM, tel. 065/824-048. Prodajem cirkulacionu pumpu sever Subotica 75/55 W, nova neugra|ena, tel. 065/971-583. Prodajem kremu protiv sijede kose i MMS mineralne kapi protiv tumora www.mmsmineral.blogspot.com, tel. 387 65/624-726.

ZAPO[QAVAWE
Ozbiqna `ena 40 god. sa radnim iskustvom konobara i kuvara tra`i posao u ugostiteqstvu u Bawaluci, tel. 387 65/470-403. Vojni penzioner tra`i honorarni posao, rad na kompjuteru, sposoban za sve, tel. 387 65/236-727. Tra`imo samostalne, ambiciozne osobe sa podru~ja Prijedora i okoline za poslove kancelarijske prodaje, tel. 387 66/491-299. Potreban grafi~ki dizajner u {tampariji. Poznavawe Corel i Photoshop programa, po`eqno poznavawe engleskog. Prednost osobe sa iskustvom, tel. 051/325-572.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka

zvati do 16 ~asova.
Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora, Bawaluka: centar, {est parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435. Izdajem kancelarijski prostor 46 m2,centralno grijawe, klima, alarm, parking, preko puta park “Mladen Stojanovi}“, povoqno, tel. 38765/621-248.

Tekst:

GARA@E

LI^NI KONTAKTI
Mla|i penzioner, intelektualac, `eli da upozna obrazovanu `ensku osobu bez obaveza. SMS na, tel. 387 66/656-322.

Telefon:

PRODAJA
Prodajem zidanu gara`u 17m2 ukwi`eno blizu

30 petak, 21. januar 2011. GLAS SRPSKE Dana 23.1.2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog oca Dana 23.1.2011. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg voqenog i dragog

NENADA GALI]A

ZORANA (Rajka) PREDI]A
U subotu, 22.1.2011. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Zauvijek u na{im srcima. S tugom Tvoji najmiliji 8885 B-2 G
Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom ujaku Posqedwi pozdrav dragom ujaku

Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu u Drageqima, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 8882 B-3 G
Tata Posqedwi pozdrav dragom bratu

Jo{ ti glas i smijeh ~ujemo, tebe tra`imo i tebi se nadamo. Tebe na{u zvijezdu vodiqu smo izgubili, pa tugu nosimo, a istinu ne shvatamo. Tvoje `eqe }emo ispuniti, a tebe vje~no u srcu nositi. Tvoji: Milica, Milo{ i Aleksandar 8882 A-6 G Tu`no sje}awe na dragog brata

DRAGI
od sestara Radmile, Gospe i zeta Eriha. 8888 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

DRAGI
od sestre Dragice i sestri~ine Sne`ane sa porodicom. 8888 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom stricu

DRAGI
od sestri~ine Qubinke sa porodicom. 8888 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom stricu

DRAGI
od sestri}a Zorana i zeta Dobronija. 8888 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom djeveru

NENADA GALI]A
Mnogo htio, mnogo zapo~eo. ^as umrlih wega je ponio. Moje srce ~etrdeset dana broji i tuga u wemu vje~no }e da stoji. Brat Nedeqko Boji} sa porodicom 8882 A-6 G Dana 20.1.2011. godine u 81. godini `ivota preminula je na{a draga Posqedwi pozdrav dragoj baki

DRAGI
od sestre Zore sa porodicom. 8888 A-1 G

DRAGI
od Vesne sa porodicom. 8892 A-1 M

DRAGI
od Sini{e sa porodicom. 8892 A-1 M

DRAGI
od snahe Nene. 8892 A-1 M

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da se dana 19.1.2011. godine u 71. godini `ivota preselila na Ahiret na{a draga

Sa tugom u srcu javqamo rodbini i prijateqima da je u 79. godini `ivota preminuo

MARI MARA JAJ^EVI]
Sahrana }e se obaviti 21.1.2011. godine u 12.30 ~asova na grobqu “Sveti Marko“ u Bawaluci O`alo{}ena porodica 8890 A-3 M Posqedwi pozdrav dragoj majci od unuka Dejana, @eqke i praunuke Tee. 8890 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj baki

NURA (Tur~inhoyi}) DEDI]
Yenaza }e se obaviti u petak, 21.1.2011. godine u 15.30 sati u Stupnici. O`alo{}eni: sin Amir, k}erka Amela, unuke Tea, Emina i Sabina, sestra Fatima, porodice Hayovi}, Tali}, Atlagi}, Yunhur, te ostala o`alo{}ena rodbina i prijateqi A-8 60 GK Tu`no sje}awe na voqenog sina Tu`no sje}awe na dragog brata

MARI
od unuka Daria. 8890 A-1 M

MARI
od sina Ivice, snahe Slavice i unuka Daria. 8890 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj majci

VLADIMIR -VLADIJA (Milana) \UR\EVI]
Sahrana }e se obaviti dana 21.1.2011. godine na Gradskom grobqu u Bawaluci u 12 ~asova. O`alo{}eni: sin Milan-Mi{o, k}erke Jesenka i Swe`ana sa porodicama, bra}a Tomo i Milo{, sestre Qubica, Mira, Stojanka i Nada, te ostala rodbina, prijateqi, kumovi i kom{ije 8901 B-1 M

Dana 22.1.2011. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog

RADENKA RADENKA
Tvoje ime mi je na usnama, lik u mislima, suze u o~ima. Majka Velinka 8899 A-2 M Brat Rajko sa porodicom 8899 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog brata

RADENKA VRTI]A MARI
od sina Zdravka, snahe Perke i unuke Severine. 8890 A-1 M Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, na Gradskom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica 8899 A-3 M

RADENKA
Brat Romanko sa porodicom 8899 A-1 M

GLAS SRPSKE petak, 21. januar 2011. 31

Dana 21. januara 2011. godine navr{ava se pet godina od prerane smrti na{eg direktora

Sa tugom u srcu javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 19.1.2011. godine u 73. godini `ivota preminula na{a draga

ARVIDASA @YGISA

ANA (ro|. Gagula) KNE@EVI]

Wegov plemeniti lik osta}e duboko urezan u sje}awima wegovih saradnika, prijateqa i radnika na{e fabrike. Kolektiv Fabrike glinice “Bira~” AD Zvornik

Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se u petak, 21.1.2011. godine, u 14 ~asova na grobqu “Sveti Marko“. O`alo{}eni: suprug Ferdinand, sinovi Ivica i Vilko, snahe Marijana i Qubica, unu~ad Sara, Filip i Lara, te ostala rodbina i prijateqi. 8867 B-5 G
Dana 22.1.2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog Dana 22.1.2011. godine navr{ava se {est mjeseci od kad nas je napustila na{a draga

B-5 F
Dana 21.1.2011. godine navr{ava se dvadeset osam godina velike tuge i bola za na{im dragim

SLAVI[OM BRANKOVI]EM
vojnim pilotom U subotu, 22.1.2011. godine, u 11.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu u Bawaluci, zapaliti svije}e i polo`iti cvije}e. Wegovi najmiliji koji su ga voqeli: majka Petra, brat Goran, snaha Marina, sinovke Maja i Lalana, porodice Brankovi}, Jovi~i}, Babi}, Daki}, Nikoli}, kom{ije i prijateqi koji su ga poznavali i koju su bili uz nas sve ovo vrijeme i dijelili tugu sa nama, svima zahvaqujemo. Tebi sine, vje~na slava, neka ti je za sve hvala, po~ivaj u bo`ijem miru. Tvoji o`alo{}eni 8829 B-2 G Dana 22.1.2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg oca, brata, djeda i pradjeda

STANKA STRA@IVUKA
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: sinovi Sini{a i Sa{a, supruga Rada, snahe Vesna, Marija i Sla|a, unu~ad Tamara, Igor, Milica, Stefan i Slaven. 8880 A-8 G Dana 21.1.2011. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti drage mame

MILENA VU^I]
Toga dana }emo posjetiti wenu vje~nu ku}u, upaliti svije}e i zaliti suzama. Tvoji: Miki, Dada, Milo{ i Zoka A-4 GK 53 Tu`no sje}awe na dragog

STANKO STRA@IVUK
Te{ko je vjerovati da vi{e nisi sa onima koji te vole. Tvoja sinovka Lepa sa porodicom 8826 A-2 G Tu`no sje}awe na voqenog oca

ROSE MUZDEKA
Djeca Biqana i Branislav 8775 A-2 M Sje}awe na dragu sestru

MILO[A (Jovana) KARAPETROVI]A
21.1.2001 - 21.1.2011. Porodica Karapetrovi} 8825 A-2 G Tu`no sje}awe na dragog brata

URO[A (Davida) AJDUKOVI]A
(lugar iz Krupske Suvaje) 1925-2010. Pozivamo rodbinu i prijateqe porodice da u 11 ~asova na Perduvovom grobqu polo`imo cvije}e i obavimo prigodni pomen. Zahvalna porodica 8832 B-2 G

STANKA
sin Sa{a, snaha Sla|a i unuci Stefan i Slaven. 8881 A-1 G

ROSU
Sestra Seka sa porodicom 8775 A-1 M

NEDEQKA MALE[EVI]A
Tvoj brat ^edomir 8788 A-1 G

32 petak, 21. januar 2011. GLAS SRPSKE

Dana 27.1.2011. godine navr{ava se godina od smrti na{eg dragog supruga, oca i djeda

Dana 21.1.2011. godine navr{avaju se ~etiri godine otkada nije sa nama na{ dragi, voqeni i nikad pre`aqeni

VLADO GATARI]
S qubavqu i po{tovawem Supruga Nada, k}erke Gospa i Senka sa porodicama 8868 B-2 G

dipl. ing. MLADENA KUZMANOVI]A
U subotu 22.1.2011. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu u Bawaluci. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Bio si na{ ponos. Hvala ti {to si ostavio tragove koji se ne bri{u, sje}awa koja ne blijede, qubav koja ne nestaje. Tvoja plemenitost, dobrota, vredno}a i po`rtvovawe obavezuju nas da te sa ponosom, po{tovawem i tugom ~uvamo od zaborava. Ovom prilikom izra`avamo najiskreniju zahvalnost svima koji su svojim prisustvom ili putem telegrama saosje}ali u na{oj prevelikoj boli. O`alo{}ena supruga Nena, sin Aleksandar, k}erka Aleksandra, snaha Mladenka, zet @eqko, unu~ad Marko i An|elina 8865 B-5 G
Dana 22.1.2011. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg voqenog sina, brata i ujaka

Tu`no sje}awe na na{eg dragog

Tu`no sje}awe na dragu strinu

SAWINA ALEKSI]A JOVANKU GATARI]
8836 A-6 G Gospa i Senka sa porodicama 8868 A-1 G

Ka`u da voqeni nikad ne umiru dok ih se `ivi sje}aju. Tvoj dajo Esad sa porodicom

Dana 24.1.2011. godine navr{ava se tu`na godina dana otkad nije sa nama na{ voqeni i dragi

SAWIN ALEKSI]
24.1.2010 - 24.1.2011. U subotu, 21.1.2011. godine u 9.30 ~asova posjeti}emo wegov grob, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Tvoji najmiliji: tata Miroslav, mama Senka i brat Sa{a 8836 B-2 G
Tu`no sje}awe na na{eg dragog Tu`no sje}awe na dragog

MLADEN KUZMANOVI]
27.1.2010 - 27.1.2011. Stalno se pitamo: ZA[TO? Odmori svoju napa}enu du{u. Brat Goran, sestre Slobodanka Trivkovi}, Dragica Vake, Jela Bijeli} i Slavica Golemovi} sa porodicama 8875 A-8 G Tu`no sje}awe na dragog Tu`no sje}awe na dragog

MILANA VRANI]A
Toga dana u 11 ~asova pozivamo rodbinu i prijateqe da posjetimo wegovu vje~nu ku}u u Dowem Drakuli}u. O`alo{}ena porodica: majka Rosa, sestra Dragana, sestri ~ine Nikolina i Tijana 8878 A-4 G Tu`no sje}awe na dragog

SAWINA ALEKSI]A
Ro|en me|u nama da `ivot svoj pro`ivi, bio je dobrota sama al’ nadvi se oblak sivi. Tvoj dajo Senad sa porodicom

SAWU
8836 A-6 G Radne kolege iz kolektiva “Royal Vegas“ Lakta{i 8837 A-1 G

MILANA
^i~a Obrad sa porodicom 8878 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog

MILANA
^i~a Jovo sa porodicom 8878 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog

MILANA
Tetka Bosa sa porodicom 8878 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog

Tu`no sje}awe na dragog

U subotu su ~etiri godine otkada nije sa nama na{a najdra`a majka i baka

MILANA
od porodica Vrani}, ^uturi}, Vukosavi}, Joki}, Risovi}, Lazi} i Mikuli}. 8878 A-1 G

MILANA
Ujna Ivanka i sestra Izabela 8878 A-1 G

MILANA
Teta Desa 8878 A-1 G

MILANA
Teta Rada sa porodicom 8878 A-1 G

MARIJA SURU^I]
Hvala Ti za qubav, dobrotu i plemenitost koji si nam pru`ala Brana, Boris, Darija i Rajko 8864 A-8 G

GLAS SRPSKE petak, 21. januar 2011. 33 Tu`no sje}awe na voqenu majku

Dana 22.1.2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage

DOBRILU MAKIVI]
U mome srcu i mislima `ivje}e{ vje~no. Sin Dragan 8870 B-2 G
Tu`no sje}awe na dragu teta Tu`no sje}awe na dragu

DOBRILE MAKIVI]
DOBRILU

Toga dana u 11 ~asova odr`a}e se parastos u Hramu Hrista Spasiteqa, a potom }emo u 11.30 na grobqu “Sveti Pantelija“ polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: sin Dragan

DOBRILU
od kolektiva DOO “Madaco“. 8870 A-8 G Tu`no sje}awe na dragu Tu`no sje}awe na dragu

Drug Jela Stovragovi} sa porodicom 8870 A-2 G Tu`no sje}awe na dragu

8870 B-5 G
Tu`no sje}awe na dragu teta Tu`no sje}awe na dragu sestru

DOBRILU
Ivanka i Dragan Josipovi}

DOBRILU
Ostoja i @ivana Makivi} sa porodicom

DOBRILU
Kom{ije Meho i Sabina 8870 A-2 G

8870 A-2 G Tu`no sje}awe na dragu

DOBRILU
Sestra Borinka sa porodicom

8870 A-2 G

DOBRILU
8870 A-2 G od Darija \ur|evi}a sa porodicom. 8870 A-8 G Tu`no sje}awe na dragu Tu`no sje}awe na dragu sestru Tu`no sje}awe na dragu sestru

Dana, 21.1.2011. godine navr{avaju se pune tri godine od smrti na{e drage

DOBRILU
Sandra iz cvje}are “Paloma“ 8870 A-2 G Tu`no sje}awe na na{eg dragog

DOBRILU
Sestra Zorica sa porodicom

DOBRILU
Porodica ]irkovi}

DOBRILU
Sestra Vida sa porodicom

8870 A-2 G Tu`no sje}awe na dragu sestru

8870 A-2 G

8870 A-2 G

SLAVICE (Ilije) SIVOWI]

Dana, 27.1.2011. godine navr{avaju se tri godine otkako sa nama nije na{a draga

ALEKSANDRA - ACU DENI]A
Dana 23. januara navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg voqenog supruga i oca. Toga dana u 11 ~asova posje ti}emo wegov grob, polo`iti cvije}e i upaliti svije}e. S po{tovawem, supruga Dragica i sin Zoran 8840 A-4 M

TONKA PAVLOVI] DOBRILU
U subotu, 22.1.2011. godine, u 11 ~asova sasta}emo se kod wene vje~ne ku}e na Gradskom grobqu u Bawaluci. Weni najmiliji 8862 A-6 G Brat Miodrag sa porodicom 8870 A-2 G

Slavice, tvoj odlazak uvijek }e biti rana u na{im srcima, suze u o~ima i bol u grudima. @ivot bez tebe je te`ak i svaki dan je sve te`i, pun je bola, tuge i praznine. Ako je smrt ja~a od `ivota, onda nije ja~a od qubavi i sje}awe na tvoj samo nama mili lik. Voqeni nikad ne umiru dok god `ive oni koji ih od srca vole, a tebe puno vole tvoji Mirko i @eqko. Po~ivaj u miru draga na{a Slavice Tu`ni su tvoji suprug Mirko i sin @eqko, te porodice Sivowi}, Orlovi} i Sevi} 8734 B-1 G

34 petak, 21. januar 2011. GLAS SRPSKE Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da nas je dana 18.1.2011. godine, u 84. godini `ivota, zauvijek napustio na{ dragi Sje}awe

MIODRAG STOJANOVI]
Sahrana }e se obaviti 21.1.2011. godine u 13 ~asova na Rebrova~kom grobqu (novi dio). O`alo{}eni: sin Vladimir, k}erka Radmila, snaha Dubravka, zetovi Rajko, Slobodan i Goran, unu~ad Maja, Nina, Tawa, Sowa, Ana i Stefan, praunuci Mihajlo i Sofija, te ostala rodbina i prijateqi 8879 B-2 G
Posqedwi pozdrav voqenom tati, tastu i dedi Posqedwi pozdrav dragom dedi

DU[ANKA (ro|. Pani}) GAJI]
22.1.2006 - 22.1.2011. Osta}e{ vje~no voqena i nezaboravqena u srcima tvojih najmilijih: Aleksandar, Dijana, Anastasija i Aleksej 8851 B-2 M
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 19.1.2011. godine, u 61. godini `ivota, preminuo na{ dragi Posqedwi pozdrav dragom ujaku

DRAGI MIODRAGU
od Slavice, Pere, Sawe i Sa{e. Unuka Sowa, zet Slobodan Miskin, praunu~ad Mihajlo i Sofija 8879 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

MIODRAGU
K}erka Radmila, zet Rajko Toma{, unu~ad Sowa, Ana i Stefan 8879 A-8 G Posqedwi pozdrav voqenom ocu

DRAGO (Ostoje) MALINI]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 21.1.2011. godine u 13 ~asova na grobqu u Prijakovcima. O`alo{}eni: supruga Radovanka, sin Radi{a, snaha Nedeqka, unuci Sla|an i Nemawa 8861 A-8 G Dana 27. januara 2011. godine navr{avaju se dvije godine otkako nije sa nama na{a draga majka

8861 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom kumu

DRAGI
Kumovi Novak i Bosa sa porodicom 8866 A-1 G Posqedwi pozdrav Braninom tati

MIODRAGU
od porodice Miskin. 8879 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

MIODRAGU
Sin Vladimir, snaha Dubravka, unu~ad Maja, Nina i Tawa 8880 A-8 G Posqedwi pozdrav prijatequ Posqedwi pozdrav dragom dedi

RADA (ro|. Baruyija) KEKI]
U subotu, 22.1.2011. godine slu`i}e se parastos u Hramu Hrista Spasiteqa u 11 ~asova, a potom }emo posjetiti wenu vje~nu ku}u na grobqu “Sveti Pantelija” u Boriku. Vje~no si u na{im srcima i mislima. Tvoja djeca Sa{ka i Pe|a 8850 A-8 M Sje}awe 8879 A-1 G Posqedwi pozdrav Majinom dedi

RADOMIRU
od Mome Kquni}a sa porodicom. 8889 A-1 M Posqedwi pozdrav Braninom tati

MIODRAGU
od porodice Toma{.

MIODRAGU
Zora i Nenad Dragu{i} 8880 A-1 G

MIODRAGU
Unuka Nina i zet Goran 8880 A-1 G

RADOMIRU MIODRAGU STOJANOVI]U
od porodice ^kowovi}. 8876 A-1 G Dana 26.1.2011. godine navr{ava se tu`nih {est mjeseci kako nije sa nama

Dana 24.1.2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage

RADA (ro|. Baruyija) KEKI]
Ve} dvije godine nisi sa nama, `ivi{ u na{im najqep{im uspomenama. Tvoje sestre Milena i Nada sa porodicama 8850 A-8 M

od Milo{a ]etojevi}a sa porodicom. 8889 A-1 M Posqedwi pozdrav Braninom tati

RADOMIRU QUBOMIR - QUBO TRIVI]
23.1.1992 - 23.1.2011. iz Milosavaca Dragi tata i daqe postoji{ u na{im mislima, pri~ama i duboko u srcima. Tvoj vedri lik pamtimo po dobroti, s qubavqu spomiwemo u srcu, ~uvamo i prenosimo na mlada pokoqewa koja te nisu upamtila. K}erka Mirjana ]u}un sa porodicom 8787 A-6 G od Radovana Ercega sa porodicom. 8889 A-1 M

DOBRILE VRA^AR
U subotu, 22.1.2011. godine u 11.30 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu “Sveti Pantelija“, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 8832 A-8 G

MILENKO VRAWE[
U subotu, 22.1.2011. godine u 11 ~asova polo`i}emo cvije}e na wegov grob na Rebrovcu. S qubavqu, wegovi najmiliji 8872 A-3 G

GLAS SRPSKE petak, 21. januar 2011. 35 Tu`nim srcem javqamo da je iznenada 20. januara 2011. godine u 58. godini `ivota preminuo na{ dragi Posqedwi pozdrav na{em dragom suprugu i ocu
Danas se navr{ava godina kako nisi sa nama

ANGELINA ILIKI]
S qubavqu i po{tovawem Tvoji najmiliji 8869 A-8 G

DRAGO - DRA[KO (Trive) KEVAC
1953 - 2011.

DRAGI

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 19.1.2011. godine u 79. godini `ivota, preminuo na{ dragi

od Vinke, Sr|ana i An|elke. Sahrana }e se obaviti na mjesnom grobqu Sjenice, 22. januara 2011. godine u 13 ~asova. Tu`na povorka }e krenuti ispred ku}e o`alo{}enih u 12 ~asova. O`alo{}eni: supruga Vinka, djeca Sr|an i An|elka, sestre Mira, Joka i Mara, bra}a Qubo i Rade te mnogobrojna rodbina i prijateqi 8887 B-1 G
Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom ujaku

RADOMIR (Milana) TULI]
1932 - 2011.

8887 B-1 G
Posqedwi pozdrav dragom ujaku

Sa hra na }e se oba vi ti 21.1.2011. go di ne u 13 ~a so va na mje snom grobqu u Poto~anima. O`alo{}eni: supruga Dara, sinovi Neboj{a i Branimir, snahe Dragana i Sa{ka, unu~ad Aleksandar, Marina, Luka i Petar, te ostala rodbina i prijateqi 8873 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom suprugu

DRA[KU
od Gorana i Mirele ^eko.

DRA[KU
od Ivane i Bo{ka Savanovi}. 8887 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

DRA[KU
8887 A-2 G od sestara Mire, Joke i Mare sa porodicama. 8887 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom bratu od supruge Dare. 8873 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom ocu Posqedwi pozdrav dragom kumu

RADOMIRU

DRA[KU
od Jadranke i Trive sa porodicom. 8887 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

DRA[KU
od porodice Damjana Vrtuni}a. 8887 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

RADOMIRU

DRA[KU
od bra}e Qube i Rade. 8887 A-8 G Tu`no sje}awe na voqenog

od sina Neboj{e, snahe Dragane, unu~adi Aleksandra i Marine. 8873 A-6 G Posqedwi pozdrav izuzetnom ~ovjeku i dragom prijatequ Posqedwi pozdrav dragom tetku

DRA[KU
od Baji} Milana sa porodicom. 8887 A-2 G

DRA[KU
od Dvizac Pere sa porodicom. 8887 A-2 G

Posqedwi pozdrav dragom ocu

DRAGI KEVCU
od porodice Vrhovac i kolektiva “Primaprom”.

RADOMIRU

SLAVKA - BU]U MARKOVI]A
iz Kqu~a 21.1.1992 - 21.1.2011. Dragi na{ Bu}o, godine koje su pro{le, a ni one koje }e pro}i ne mogu izbrisati sje}awe na tebe, jer je bol za tobom vje~an. S ponosom i sa qubavqu ~uvamo te od zaborava. Tvoje tetke Mira, Dara i Marija 8835 A-8 G

RADOMIRU

8893 A-3 M

od Qubinke, \or|a i Marka. 8873 A-4 G

od sina Branimira, snahe Sa{ke i unu~adi Luke i Petra. 8873 A-6 G

36 petak, 21. januar 2011. GLAS SRPSKE

Tu`nim srcem javqamo rodbini, kom{ijama i prijateqima da je dana 18. januara 2011. godine, u 25. godini `ivota, tragi~no preminuo na radnom zadatku u [vajcarskoj na{ dragi

Posqedwi pozdrav dragom brati}u

Dana 22.1.2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je prestalo da kuca veliko i plemenito srce na{e drage majke, bake, prabake, sestre i punice

DANICE (Du{ana) MIKI] DRAGANU
od tetke Radmile [ikawi}. 8891 A-2 M Posqedwi pozdrav voqenom bratu Toga dana posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu u Kla{nicama. O`alo{}ena porodica 8894 A-6 M Tu`no sje}awe na dragu

DANICU

Draga majko, ti zna{ koliko te volimo, tvoja qubav i tvoje plemenito srce uvijek }e biti na{a zvijezda vodiqa, na{a zvijezda danica, molimo se Gospodu za pokoj tvoje napa}ene du{e. Tvoja djeca Vito, Rada i Borka 8894 A-6 M

DRAGAN (Qubi{e) ^EREKOVI]
Sahrana }e se obaviti u petak, 21. januara, u Ukrini na Bekanovom grobqu. Opijelo po~iwe u 13 ~asova kod ku}e `alosti. O`alo{}eni: supruga Vesna, otac Qubi{a, majka Borka, brat Mladen, punac Veqko i punica Anica sa djecom i ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi.

DRAGANU
od brata Dragana i Mirele [ikawi} sa porodicom. 8891 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

Tu`no sje}awe na dragu baku

DANICU

Draga bako, hvala ti za svu qubav i dobrotu koju si mi pru`ila. Uvijek }u te nositi u srcu. Tvoj unuk Branko 8894 A-6 M Tu`no sje}awe na dragu baku

DRAGANU DANICU
od Sawe i Vlade Maksim~uk s porodicom.

013342 B-5 ^N
Posqedwi pozdrav dragom sestri}u

8891 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom ne}aku Draga bako, uvijek }emo pamtiti tvoj plemeniti lik i tvoja dobra djela. Tvoji unuci Igor, Neboj{a i Branko 8894 A-6 M Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom bratu

DRAGANU
Stric Milan, strina Dubravka, brat Bojan i sestra Irena 013345 A-3 ^N

DRAGANU
Brat Qubi{a i snaha Sla|ana Popovi} 013341 A-1 ^N Posqedwi pozdrav dragom

DRAGANU
Sestra Karolina i zet Borislav Kaurin 013341 A-1 ^N Posqedwi pozdrav dragom

DRAGANU
Tetka Mirjana, tetak Drago i bra}a Dragan i Dejan Jankovi} 013343 B-2 ^N Posqedwi pozdrav dragom ne}aku

Posqedwi pozdrav dragom sestri}u

RADENKU
od Borka Vujasinovi}a. 8895 A-1 M

RADENKU DAMJANOVI]U
od Vele Ra~i}a sa porodicom. A-1 G 8886

DRAGANU
Tetka Du{anka, tetak Ivica, sestre Danijela i Ana Mravinac 013346 A-3 ^N Posqedwi pozdrav dragom brati}u

Dana 26.1.2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

DRAGANU
DRAGANU
Stric Vlado, strina Zaga, sestre Andreja i Ivana 013344 B-2 ^N
Tetka Qubinka i tetak ^edomir Popovi} 013341 A-1 ^N

MILANA (Nikole) PETROVI]A
U subotu, 22.1.2011. godine u 11 ~asova okupi}emo se na wegovom grobu gdje }emo zapaliti svije}e i polo`iti cvije}e. Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. O`alo{}ena supruga Joka, k}erke Svetlana i Tatjana sa porodicama, svastika Stana i ostala rodbina i prijateqi 8897 A-8 G

GLAS SRPSKE petak, 21. januar 2011. 37 Posqedwi pozdrav zamjeniku pravobranioca Republike Srpske

DRAGI KEVCU
Kolektiv Pravobranila{tva Republike Srpske 8896 B-2 M Posqedwi pozdrav dragom kolegi i {efu zamjeniku pravobranioca Republike Srpske

DRAGI KEVCU
Kolektiv Sjedi{ta zamjenika Bawaluka B-2 8896
Posqedwi pozdrav Sr|anovom ocu Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

DRAGI KEVCU
od Zdravka, Gorana, Tihomira, Dra`ena, Dragana i Sr|ana. 8895 A-8 M Dana 21.1.2011. godine navr{ava se deset godina od smrti na{e nepre`aqene majke, supruge i bake

DRAGI KEVCU
od porodice Tonti}.

8898 A-4 M

MILOSAVE PALA^KOVI]
Suprug Milivoj, djeca Swe`ana, Trijana, Dragan, Vladimir i Mirela sa porodicama 8902 A-3 M

38 petak, 21. januar 2011. GLAS SRPSKE

Voleo bih da postanem {ampion za Crvenom zvezdom, {to bi bilo fenomenalno uz bra~ne obaveze.

Sport

Sa{a Stamenkovi}, golman Crvene zvezde

FOTO: AGENCIJE

Pavlovi}u novi ugovor
Srpski internacionalac Sa{a Pavlovi} koji ima privremeni ugovor sa NBA ekipom Dalas Maveriks bio je starter u me~u protiv Los An|eles Lejkersa i pokazao se u dobrom svjetlu te je dobio novi desetodnevni ugovor sa teksa{kom ekipom.

Nikola Ra|en

Prijava protiv Orlandi}a
Potpredsjednik UO TSS Milan Jerinki} i ~lanovi UO Du{an Gruji}, Stevan Pavlov, Ne{o Pu`i} i Borivoj ]ur~i} podnijeli su prijavu protiv predsjednika TSS Du{ana Orlandi}a zbog toga {to je, kako je navedeno, u vi{e navrata po~inio vi{e krivi~nih djela zloupotrebe ovla{}ewa iz koristoqubqa, falsifikovawa slu`bene isprave i klevete.

Prlainovi} i Radovi} postigli su po tri gola, Mitrovi} i Pijetlovi} po dva, Vujasinovi}, Mandi} i Aleksi} po jedan
BARSELONA - Vaterpolisti beogradskog Partiza na po bi je di li su kao gosti Barselonu rezultatom 13:9 i tako se plasirali u ~etvrtfinale Evrolige. Uta kmi ca na ba ze nu “Mon`uik“ skoro da nimalo nije li~ila na beogradski duel dva kluba u drugom kolu Evro li ge. U toj uta kmi ci za vr{e noj re zul ta tom 6:6, Partizan je po~eo dobro i kasnije padao u igri, u ovoj je bilo obrnuto, jedini lo{ period bila je prva ~etvrtiGrupa A Rezultati petog kola: Seged Jadran 7:12, Primorac - Va{a{ 8:9. na. Andrija Prlaino vi} i Aleksandar Radovi} postigli su po tri gola, Stefan Mitrovi} i Du{ko Pijetlovi} po dva, Vladimir Vujasinovi}, Du{an Mandi} i Milan Aleksi} po jedan. koja je sa pet pobjeda u pet kola obezbijedila prvo mjesto u grupi. Od ove go di ne se ~et vrtfi na le igra po no vom principu, nema eliminacija, formiraju se dvije nove grupe sa po ~etiri ekipe pa }e po dvije boqe iz obje grupe na Fajnal for. Vaterpolisti Vojvodine su u me~u grupe B ubjedqivo pora`eni od prvaka Evrope ita li jan skog Pro Re ka sa ogromnih 2:16 (0:4, 0:4, 0:3, 2:4). Grupa C Rezultati petog kola: Barselona - Partizan R. 9:13, Mladost - Olimpijakos 15:10.

Potopqena Barsa
VOJVODINA izgubila od Pro Reka sa 2:16
Partizan }e u posqedwem ko lu ta kmi ~ewa u gru pi 2. februara biti doma}in zagreba~koj Mladosti, ekipi Grupa B Rezultati petog kola: Pro Reko - Vojvodina 16:2, Budva Spartak 9:3. Kada se u obzir uzme razlika u iskustvu, kvalitetu ova dva tima, buyeta srpskog i italijanskog kluba, poraz se i o~ekivao. A velika katastrofa je posqedica {to je Vojvodina igrala bez centra i povrije|enog Sr|ana Vuksanovi}a, jednog od nosilaca igre ove sezone. Golove za Novosa|ane postigli su Mi lo{ Mi li ~i} i Mar ko Ovuka, dok je kod Italijana na je fi ka sni ji bio re pre zen ta ti vac Srbi je Fi lip Filipovi} sa ~etiri gola. Grupa D Rezultati petog kola: Jug Eger 15:10, Barseloneta Primorje 9:8

Vaterpolisti Partizana u ~etvrtfinalu Evrolige

Trener ruskog odbojka{kog kluba Ural, srpski stru~wak Zoran Gaji}, odlazi sa te funkcije. Gaji}, koji je bio trener tog kluba od 2009. godine, ve} se oprostio od igra~a, a uprava kluba ve} razmatra nove kandidature za wegovu zamjenu. ^elnici Fudbalskog saveza Srbije funkciju direktora reprezentacije najvjerovatnije povjeri}e Qubi{i Tumbakovi}u. Trofejni trener nije bio jedini kandidat, ali bi zbog bogatog iskustva i povjerewa koje u`iva na Terazijama 35, pro{ao sve filtere i dospio u prvi plan, a ozvani~ewe odluke i promocija trebalo bi da uslijede u narednih desetak dana.

Tabela
1. Jadran 2. Va{a{ 3. Primorac 4. Seged 5 5 5 5 4 2 2 0 0 1 1 2 1 2 2 3 52:47 12 43:46 7 48:39 7 42:56 2

Tabela
1. Pro Reko 2. Budva 3. Vojvodina 4. Spartak 5 5 5 5 5 2 1 1 0 0 1 1 0 3 3 3 65:27 15 35:34 6 35:56 4 30:48 4

Tabela
1. Mladost 5 2. Partizan R. 5 3. Barselona 5 4. Olimpijakos 5 5 3 1 0 0 1 1 0 0 1 3 5 55:35 15 43:33 10 34:48 4 34:50 0

Tabela
1. Jug 5 2. Primorje 5 3. Barseloneta 5 4. Eger 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 2 3 5 49:46 15 42:36 9 45:57 6 38:43 0

Foto dana

Parovi {estog kola (2. februar): Va{a{ - Seged, Jadran - Primorac.

Parovi {estog kola (2. februar): Vojvodina - Budva, Spartak - Pro Reko.

Parovi {estog kola (2. februar): Partizan R. - Mladost, Olimpijakos - Barselona.

Parovi {estog kola (2. februara): Primorje - Jug, Eger - Barseloneta.

Hongkong pre Italije i [panije
Transfer u Hongkong je za mene {lag na torti. Do sada sam video mnogo toga, pro{ao sam sve i sva{ta, a sada je na redu nova destinacija i fascinantna pri~a. Sre}an sam {to }u upoznati nove qude, obi~aje, kulturu, i naravno tamo{wi fudbal. Usledio je poziv koji nije mogao da se odbije, vredan u svakom smislu, po~ev od dela koji se finansija ti~e. Zaista sam prezadovoqan, na jednom mestu skupilo se toliko lepog da jedva ~e kam ne dequ ka da }u da otpu tu jem u Hon gkong i pridru`im se ekipi, koja je godinama neprikosnovena u ligi. Tre ni rao sam me sec i po, spre man sam odmah da usko~im u sastav. Nivo lige, uostalom, i ne zahteva top snagu, {to opet ne zna~i da }u plandovati. Zar da pomiwem kakav sam profesionalac?! Da, bio sam u najja~im evropskim divizijama, video tamo sve i sva{ta, hajde da se suo~im i sa novim iskustvom. Verujte da nisam imao ni naj mawu di le mu, iako sam, po red Hongkonga, mogao ove zime da se otisnem u Italiju, Tursku i [paniju, nisu to, ipak, bili veliki klubovi, ~ak i da jesu ne bi promenili moj stav. Imao sam i ranijih godina priliku da pose tim Hon gkong. I{ao sam s Par ti za nom, PSV Ajndhovenom i ^elzijem, a ku}i sam se uvek vra}ao prepun utisaka. Sudbina me ponovo vodi u taj svet, radujem se kao dete, ve~ito `eqan izazova i avantura. U klubu igra iskusni Niki Bat {to je razlog vi{e da budem zadovoqan. ^uo sam se sa wim i on odu{evqen onim {to je zatekao u toj dr`avi, sve je, dakle, kao u bajci. Vlasnik kluba je biznismen koji posjeduje vi{e od 50 odsto akcija u londonskom Totenhemu i nije mi bilo te{ko dogovoriti se sa takvim gospodinom.

Mateja Ke`man, novi fudbaler Ju`ne Kine

Navija~ Belgijanke Kim Klajsters u me~u protiv Karle Navaro na Australijen openu.

Sre}an sam {to }u upoznati nove qude, obi~aje, kulturu, i naravno tamo{wi fudbal

GLAS SRPSKE petak, 21. januar 2011. 39

“Crno-bijeli“ ko{arka{i porazom zapo~eli Top 16 fazu Evrolige

Jorgos Vasilakopulos

Krah Partizana u Madridu
Nismo na{li re{ewe za wihovu ~vrstu odbranu. Imali smo mnogo izgubqenih lopti, proma{enih zicera, a protivniku smo davali otvorene {uteve. Svaki prazan hod se ovde skupo pla}a, istakao Kecman
MADRID - Ko{arka{i Partizana porazom su po~eli Top 16 fazu Evrolige i u prvom kolu grupe G pora`eni su u Madridu od Reala rezultatom 58:78. Tim Vla de Jo va no vi }a imao je aktivan rezultat samo u prvih de set mi nu ta, a u sqede}ih 30 Real je obezbijedio 13. pobjedu u dosada{wih 14 okr{aja sa “crno-bijelima“. - Nismo na{li re{ewe za wiho vu ~vrstu od bra nu. Imali smo mnogo izgubqenih lopti, proma{enih zicera, a protivniku smo davali otvorene {uteve. To ne sme da se doga|a u ovoj fazi Evrolige, gde su samo najkvalitetnije ekipe. Svaki prazan hod se ovde skupo pla}a - istakao je ko{arka{ Beogra|ana Du{an Kecman. Trener Partizana Vla da Jo va no na startu Top 16 faze Evrolige. REAL MADRID PARTIZAN
(17:18, 26:9, 15:13, 20:18) Dvorana: “Kaha Magika“ u Madridu. Gledalaca: 5.100. Sudije: Volodomir Drabikovski (Ukrajina), Robert Lotermozer (Wema~ka), Elias Koromilas (Gr~ka). REAL MADRID: Tomi} 7, Pri|oni 9, Suarez 9, Rejes 1, Miroti} 2, Rodrigez, Veli~kovi} 3, Garbahosa 4, Vidal, Fi{er 4, Quq 21, Taker 18. Trener: Etore Mesina. PARTIZAN: Xerels 12, Kecman 3, Klobu~ar 2, Lu~i} 2, Milosavqevi} 4, Kati}, Xavai 12, Be{ovi}, Bo`i} 3, Gist 9, Veseli 11, \eki}. Trener: Vlada Jovanovi}.

78 58

Rezultati
U prvom kolu Top 16 faze Evrokupa postignuti su sqede}i rezultati: Lijetuvos Ritas - Panatinaikos 59:80, Efes Montepaski 60:58, Valensija - @algiris 73:59, Real Madrid - Partizan 78:58. ubedqivo gubi, pa posle to nadoknadi. Nismo ra~unali na to. Ima jo{ mnogo da se igra. Partizan je najja~i kod ku}e, ali mislim da }e im za ~etvrtfinale biti potrebna bar jedna pobeda na strani - rekao je Ve li ~ko vi} ko ji je za -

EFES Pilsen sqede}i rival
- Oni su nas uvukli u svoj ritam i napravili tu razliku, koju su kasnije samo odr`avali. U prvoj deonici smo imali egal, ne ku minimalnu razliku koju nismo uspeli na pravi na~in da iskoristimo. Nismo uspeli da nametnemo svoj ritam, niti svoju igru, da spu{tamo loptu u reket ili da to valorizujemo kroz poene iz penala. Proma{ili smo dosta lakih poena iz reketa, procenat slobodnih bacawa je bio je kao lo{, odustali smo od igre koja nas je

ATINA - Biv{i predsjednik FIBA Jorgos Vasilakopulos prvi put je otvoreno progovorio o formirawu Mediteranske lige, koja bi trebalo da okupi najja~e klubove jugoisto~ne Evrope. Prethodnih dana se dosta pisalo o ideji koja je plasirana jo{ pro{le godine. Vasilakopulos je gostuju}i na jednoj gr~koj televiziji, prvi put javno potvrdio da postoji takav plan, ali nije iznosio detaqe. - Nisam optimista kada je u pitawu gr~ka ko{arka{ka liga. Zbog toga radimo na stvarawu lige jugoisto~nog Mediterana. To je jedini na~in da klubovi koji `ele da imaju vode}u ulogu u Evropi dobiju kvalitetno takmi~ewe. U ligu bi bio ukqu~en i jedan klub iz arapskih zemaqa. Radimo naporno na toj ideji i nadam se da }e u februaru biti poznato vi{e detaqa - rekao je Vasilakopulos. Mediji su prenosili da bi u budu}oj ligi u~estvovali najja~i gr~ki, turski i izraelski klubovi, prvaci Bugarske i Kipra, jedan tim iz Katara i {ampion Srbije, Partizan.
FOTO: AGENCIJE

Postoji plan za Mediteransku ligu

do toga dovela - rekao je Jovanovi}. Biv{i ko{arka{ Partizana Novica Veli~kovi} ocije nio je da je Re al igrao previ{e dobro. - Nismo potcenili Partizan, koji ove sezo ne ima obi~aj da u prvom po luvremenu

Majkl Li (Radni~ki)

Utakmica 14. kola NLB lige
biqe`io tri poena i 12 skokova u ovom me~u. Madri|ani su u ovom me~u izveli ~ak 37 slo bo dnih ba cawa od ~e ga su realizovali 31, dok su Beogra |a ni bi li precizni devet puta od 16 poku{a ja. U dru gom kolu 26. januara Partizan }e igrati u Beo grad skoj are ni, a ri val }e bi ti tur ski Efes Pil sen ko ji je u prvom kolu bio boqi od Mon te pas ki ja sa 60:58. Turski tim nema ni jednu pobjedu u gostima ove sezone.

Slavqe Radni~kog
KRAGUJEVAC - Ekipa Radni~kog iz Kragujevca pobijedila je u Zagrebu istoimeni klub rezultatom 97:92 (15:17, 18:18, 23:29, 25:17, 16:11), poslije produ`etaka u utakmici 14. kola regionalne ko{arka{ke NLB lige Zagreb je vodio ve}i dio utakmice, a junak utakmice bio je Marko ^akarevi} koji je potvrdio da je u sjajnoj formi. On je polagawem Radni~kom donio produ`etak, a za 38 minuta na parketu sakupio je devet poena, deset skokova, tri asisten ci je i ~e ti ri ukra de ne lopte. Najefikasniji kod doma}ih bili su stranci Amerikanac Majkl Li sa 22 poena, a dva mawe je dao Australijanac Stiven Markovi}. Kod gostiju najboqi je bio Krunoslav Simon sa 30 poena.

vi} smatra da je wegov tim igrao onako kako je od go va ra lo Re alu
FOTO: AGENCIJE

Srbin zapo~eo oporavak

Milo{ Vujani} napustio bolnicu
ATINA - Milo{ Vujani} (30), doskora{wi igra~ Panioniosa koji je u nedjequ polomio fibulu na posqedwem me~u za atinski klub, napustio je Medicinski centar u Marusiju samo tri dana poslije uspje{no obavqene operacije. Predvi|awa qekara su vi{e nego optimisti~na. Vrijeme bolovawa se smawuje i prema sada{wim procjenama ortopeda Lakisa Nikolaua srpski internacionalac }e prve znake oporavka osjetiti ve} za dva mjeseca, sa treninzima bi mogao da po~ne za ~etiri, a nema sumwe da }e biti sposoban da se u potpunosti vrati ko{arci.

Nejtan Xavai (Partizan) u duelu sa D’orom Fi{erom (Real)

Hemofarm slavio pobjedu nad Cedevitom

VR[AC - Ko {ar ka {i Hemofarma ubjedqivom pobjedom po~eli su u~e{}e u Top 16 fazi Evrokupa, po{to su u Vr{cu sa vla da li Ce de vi tu iz Za gre ba sa 76:63. Trener Hemofarma @eqko Lu ka ji} sma tra da je ova pobjeda izuzetno va`na za wegov tim i da je presudilo dobro otvarawe me~a. - Ponovo }emo se sastati sa Cedevitom, ali ovog puta u Ja dran skoj li gi. Uprkos ubedqivoj pobedi, smatram da je izuzetno te{ko, u tako krat kom ro ku, do bi ti dva puta tako kvalitetan sastav kao {to je Cedevita. Dobro smo otvo ri li uta kmi cu, imali kontrolu igre i skoka, {to nam je omogu}ilo da la ko na pra vi mo ubedqivu

Odli~an start "farmaceuta"
prednost. U pojedinim trenucima, ipak, nisam bio zado voqan, jer ni smo ima li prava re{ewa. Neodlu~nost u napadu i neke neshvatqive gre {ke od bra ne. Me |u tim, tu opu{tenost mogu da tuma~im ~iwenicom da smo imali visoko vo|stvo - izjavio je Lukaji}. pobijedio Gran Kanariju sa 97:94, a sqede }i me ~e vi igraju se 25. januara, u kojima }e se sastati Cedevita Uniks i Gran Ka na ri ja -

Hemofarm. U okviru NLB lige Hemofarm i Cedevita }e odmjeriti snage ve~eras od 19 ~asova.

NBA liga

Slab u~inak Srba
WUJORK - Ekipa Oklahoma Tander Sitija izgubila je na gostovawu kod Denver Nagetsa rezultatom 107:112, a Nenad Krsti} je u pora`enoj ekipi zabiqe`io osam poena i jedan skok. Nezaustavqiv u pobjedni~koj ekipi bio je Karme lo En to ni sa 35 poena. Ko {ar ka {i Mi ne so ta Timbervulfsa izgubili su u Los An |e le su od do ma }ih Klipersa sa 111:125, a Darko Mili~i} je za goste postigao {est poena i uhvatio tri lop te. Kli per se je do tre}e uzastopne pobjede predvodio Blejk Grifin sa 29 poena. Rezultati: Klivlend Feniks 98:106, Wu Yersi Juta 103:95, Orlando - Fila del fi ja 99:98, Bos ton Detroit 86:82, Wu Orleans - Memfis 103:102, Milvoki - Va {in gton 100:87, San Antonio - Toronto 104:95, Hjus ton - Wujork 104:89, Den ver - Okla ho ma Si ti 112:107, Dalas - LA Lejkers 109:100, Sakramento - Portland 90:94, LA Klipers Mi ne so ta 125:111, Gol den Stejt - Indijana 110:108.

NOVI me~ igraju ve~eras
Na je fi ka sni ji u do ma }em ti mu bi li su Yerom Yordan sa 19 i Milo{ Borisov sa 12 poena, dok je kod Ce de vi te boqi od os ta lih bio no vo pri do {li Brej si Rajt sa 25 poena. U prvom me~u prvog kola grupe I Evrokupa Uniks je

Milo{ Borisov (Hemofarm)

FOTO: AGENCIJE

40 petak, 21. januar 2011. GLAS SRPSKE

Biv{i reprezentativac Nenad Peruni~i} o utakmici Hrvatska - Srbija

Pi{e: Slavko BASARA

Sre}a uz Hrvate
Hrvati imaju autoritet, koji su gradili osvajaju}i medaqe, dok mi nemamo tu vrstu po{tovawa od strane sudija. Bilo je nekoliko problemati~nih odluka kada se lomio rezultat, rekao Peruni~i}

Trebiwska sramota
Najboqa sportistkiwa Republike Srpske Dragica Drapi} to nije zaslu`ila. Pogotovo ne u svom rodnom Trebiwu. Zahvaquju}i bolesnim ambicijama pojedinaca ambasador sporta Republike Srpske do`ivqava takva {ikanirawa, uvrede i diskreditovawe svih rezultata koje je ostvarila u 2010. godini a zahvaquju}i kojima je i stigla na sportski pijadestal. Da li je logi~no da neko ko je najboqi po rezultatima u Republici Srpskoj bude #samo tre}i# u svom gradu zato {to je pobjedni~ko postoqe rezervisano za referenta za sport u Op{tini Trebiwe, Mitra Mrdi}a? A trebiwski Izbor organizuje wegov otac Dragan, ta~nije firma Trebiwesport ~iji je on direktor, zajedno sa #Glasom Trebiwa# ko ji su osmi sli li sra mo tne #kri te ri ju me# da sru{e sportsku svetiwu Republike Srpske. U privatnoj re`iji mo`e da radi svako ko {ta ho}e, ali ne smije svoje podle planove i r|ave ciqeve da krije iza institucija sistema. Vode}i qudi op{tine Trebiwe i sportska javnost moraju da sprije~e ovu sramotu jer pojedinac nikada ne smije da bude iznad sistema, ta~nije da svojim egoizmom i narcisoidno{}u omalova`ava sve oko sebe, odnosno elimini{e sportske rivale s boqim rezultatima i ru{i istinske vrijednosti. Ko zna iz kakvih razloga i pobuda! Gadna je stvar kada osionost u|e u krv, a zlo zavlada. Kasnije je to te{ko neutralisati. #Zle jezike# niko ne mo`e da zaustavi, oni su |avolski produkt be{~a{}a, ali svaki ~ovjek treba pogledati istini u o~i. Ili bar jednom stati ispred ogledala! Osvrnuti se oko sebe... Nismo svi isti, niti mo`emo da budemo. Ne bi bilo u redu. Neko ide pravim putem, a neko gazi preko `ivih da bi be{~asno do{ao do ciqa koji nema nikakvu vrijednost. U #slu~aju Trebiwe# boqe je da se ne otvara #Pandorina kutija# jer bi ona mogla da poka`e pravu identifikaciju nemorala! Ko je taj Dragan Mrdi} i ko ga {titi, da ru{i Republiku Srpsku i wen sport zarad bolesnih ambicija i toga {to wegov sin nije na prvom mjestu! Mitar je samo jedan me|u jednakima, a pozicija svakoga zavisi od postignutih rezultata! Za{to Dragan Mrdi} iste stvari nije radio 2008. godine?

RAZGOVARAO: MARKO [UKA markos@glassrpske.com

Prijateqski rukometni me~

Novi poraz Borca m:tel
CEQE - I u drugom prijaCEQE PL 42 (23) teqskom me~u protiv Ceqa BORAC m:tel 24 (15) Pi vo var na La {ko ru ko me ta {i Bor ca m:tel su do `i - Dvorana: “Zlatorog“ u Cequ. vje li po raz. Ovaj put jo{ Gledalaca: 200. ubjedqiviji (24:42), dok je u Iskqu~ewa: Ceqe PL 2 minuta, Borac m:tel 4 minuta. prvoj utakmici bilo 38:25 za Sedmerci: Ceqe PL 4 (4), Borac 3 doma}ina. (3). Razlika u kvalitetu bila je CEQE PL: Lesjak, Bo`i}, Kozlina vi{e nego o~igledna, a Slo- 5, Gaji~ 8 (2), Zorman 3, Margu~ 3 (1), ven ci su nas tu pi li u naj ja - Pajovi~ 2, Ranevski 7, Mlakar 2, ~em sas ta vu ko jem su Razgor 2 (1), Poteko 7, Metli~i} 3. pri do da li i ne ko li ko mla - Trener: Miro Po`un. BORAC m:tel: Bla`evi}, Pejanovi}, dih igra~a. Mali}, Pucarevi} 2, Sabqi} 1, PaPo sli je dva od mje ra vawa ni} 1, Prskalo 4, Halilbegovi} 1, snaga protiv Ceqa Pivovar- Miki} 2, Trkuqa, Vrawe{, [ubara, na La{ko rukometa{i Borca Kara~i} 3, Dadilovi} 1, Meli} 9 (3). Trener: Dragan Markovi}. m:tel otputovali su u Wema~ku gdje su si no} odi gra li i tre }i kon trol ni su sret. Protivnik izabranika trenera Dragana Markovi}a bio je Hitenberg. D. R.

Imali smo odli~nu priliku da slavimo protiv Hrvata. Sve nam je i{lo na ruku. Lo{ dan wihovog golmana Mirka Alilovi}a, Ivan Nik~evi} je prepoznao i koristio, jer ina~e nikad ne bi onoliko forsirao {ut gotovo iz mrtvog ugla. [teta {to nismo do{li do pobede. Sre}a je bila uz Hrvate. Ovo je ju~e za “Glas Srpske“ istakao biv{i reprezentativac Jugoslavija, a danas direktor Rukometnog kluba Crvena zvezda Nenad Peruni~i}. Popularni “Terminator“ je istakao jo{ jedan detaq sa me~a Hrvatska - Srbija 24:24. - Hrvati imaju autoritet, koji su gradili osvajaju}i medaqe, dok mi nemamo tu vrstu po{tovawa od strane sudija. Bilo je nekoliko problemati~nih odluka kada se lomio rezultat. Ina~e ne volim da komentari{em i da pri~am o tome, ali su|ewe nije ba{ najboqe. @alim jer nismo ostvarili pobedu. Dugo nismo bili toliko blizu trijumfa nad Hrvatima. GLAS: Zna~i po Vama izgubqena je pobjeda prije nego {to je osvojen bod? PERUNI^I]: Hrvatska je prakti~no igrala bez bekova. Bla`enka Lackovi}a nije bilo nigde, Drago Vukovi} je imao veliku minuta`u do me~a sa nama, a onda ga je selektor Slavko Golu`a zamenio Markom Kopqarom, a de~ko nije pru`io ni{ta.

Nenad Peruni~i}

FOTO: AGENCIJE

GLAS: Ima li pomaka u igri “orlova“ u odnosu na me~ sa Danskom?

TE[KO protiv agresivne odbrane
PE RU NI ^I]: Te {ko mi je re}i da li je remi plod na{e dobre igre ili lo{e igre Hrvat ske. De fi ni ti vno imamo problem sa drugim delom igre. Da li je to sla bi ja fi zi ~ka pri premqenost, pad koncentracije ili ne{to tre}e to ne znam, ali u dru gom po lu vre me nu igra mo sla bi je. Pro tiv Hrvat ske od bra na je bi la odli~na. Me|utim problem je na pad, ne ma mo izra |e ne akci je. Sre }a pa ima mo odli~ne {utere. GLAS: Gdje ta~no nastaje problem?

PERUNI^I]: Problem nastaje kada neko igra dobro u odbrani poput Danaca, koji su nas udaqili od gola, ili agresivnu odbranu 3-2-1 {to smo videli protiv Al`ira. Mi zaostajemo u brzini. Previ{e je tapkawa lopte, delujemo sporo. GLAS: Koji je krajwi domet selekcije Srbije? PERUNI^I]: Ne mogu re}i da igramo dobro, pa da na osno vu to ga pro gno zi -

ram. Nekako mi je sve to nedo re ~e no. Mo `da je sre }a to {to se ukr{tamo sa grupom ko ja je ipak, ~i ni mi se, ne{to lak{a. Mada vide li smo da je Ar gen ti na savladala doma}ina sa pet go lo va ra zli ke. O~e ku jem plasman od petog do sedmog mesta, to bi bilo realno i po kvalitetu i po prikazanom. Ti me bi izbo ri li i pla sman na Olim pij ske igre u Londonu.

FAVORITI
GLAS: Ko je glavni favorit za svjetsku krunu? PERUNI^I]: Francuzi, oni stvarno deluju mo}no na terenu. Wih vidim u finalu, a protivnik bi im mogao da bude [panija. Iako kvalitet ovog prvenstva nije na nekom velikom nivou. Hrvatska je imala smenu generacija, pa i [panija je promenila tim. Nema~ka vi{e nije onakva kao {to je bila, jer su ih Francuzi dobili lako.

Rukometa{ice Borca do~ekuju skopski Metalurg u Regionalnoj ligi

Protiv Makedonki za prvo slavqe
BAWALUKA - Rukometa{i ce Bor ca ve ~e ras od 20 ~a so va u dvo ra ni “Bo rik“ igraju utakmicu sedmog kola Re gi onal ne li ge, a pro ti vnik je ekipa Metalurga iz Skopqa. U prvoj utakmici u Skopqu Makedonke su slavile ubjedqivu pobjedu, pa doma}e rukometa{ice o~ekuju boqu igru, a potajno se nadaju i prvom slavqu ove sezone. - Bi}e to dobra i te{ka utakmica u kojoj imamo {ansu da osvojimo bodove. Sve smo zdrave i pru`i}emo maksi mum na te re nu ka ko bi popravili utisak iz utakmice u Skopqu ka da smo ubjedqivo izgubile. Sigurno je da mo `e mo i mo ra mo pu no boqe i nadam se da }emo ve~eras to i pokazati na terenu - rekla je rukometa{ica Borca Bojana Babi}. [ef stru ~nog {ta ba do ma }ih Ra de Un ~a nin opre zan je pred utakmicu, ali se nada povoqnom rezultatu. - Metalurg je i igra~ki i pogotovo finansijski ja~a ekipa od nas u ovom trenutku. Imaju odli~ne uslove za rad, a mi ni-pri pre me su obavili u Hrvatskoj i odigrale nek o l i k o pri ja teqskih uta kmica, dok mi n i s m o i{li nigdje i nismo odigrali ni je dnu kon trol nu uta kmi cu. Sigurno je da ovaj me~ do~ekuju spremnije od nas, ali uz borbenu igru i pomo} navija~a mogli bi, ako ni{ta pru `i ti do bar otpor, a u naj boqem slu ~a ju mo `e mo sti}i i do pobjede - istakao je Un~anin.

Izviwewe
Tekst “Najboqa u Srpskoj, ali ne i u Trebiwu“ u ju~era{wem broju “Glasa Srpske“ pisao je urednik sportske redakcije Slavko Basara uz pomo} dopisnika na{eg lista iz Trebiwa Ratomira Mijanovi}a. Tehni~kom gre{kom sa strane je ispao potpis teksta i ovim putem izviwavamo se na{im ~itaocima. Redakcija “Glasa Srpske“

POSLIJE Metalurga duel s Podravkom
Sqede}u utakmicu u Regionalnoj ligi rukometa{ice Bor ca igra ju dru gog februara, a u goste ima dolazi ekipa Podravke. D.R.

Rade Un~anin

GLAS SRPSKE petak, 21. januar 2011. 41

Svjetsko prvenstvo za rukometa{e u [vedskoj

Blizak susret navija~a

Remi za drugi krug
U drugu fazu “orlovi“ nose jedan bod. Pored Srbije iz grupe C daqe idu favoriti Danska i Hrvatska
SRBIJA HRVATSKA 24 (13) 24 (12)
Dvorana: “Malme arena“. Gledalaca: 6.500. Sudije: Abrahansen, Kristijansen (Norve{ka). Sedmerci: Srbija 1 (0), Hrvatska 2 (1). Iskqu~ewa: Srbija 4, Hrvatska 2 minuta. SRBIJA: Stani}, [e{um, Vujin, Nik~evi}, ]urkovi}, Toski}, Ili}, Bojinovi}, Markovi}, Pejanovi}, Prodanovi}, Stojkovi}, Rni}, Vilovski, Vu~kovi}, Stankovi}. Selektor: Veselin Vukovi}. HRVATSKA: Alilovi}, [ego, Bali}, Duvwak, Lackovi}, Zrni}, Kopqar, Vori, Gojun, Matuli}, Vukovi}, Bunti}, Val~i}, [trlek, Musa, Nin~evi}. Selektor: Slavko Golu`a.

Tu~a, pa skandirawe
MAL ME - Oko dva ~a sa pri je po ~et ka me ~a Srbi ja Hrvatska, navija~i oba tabora bili su jako blizu jedni drugima. U po~etku nije bilo nikakvih problema. Onda je do{lo do tu~e, koja nije dugo trajala. Policija je brzo reagovala. Kako je po~elo, tako se i smirilo. - Ja te volim Srbijo - poru~ivali su navija~i “orlova“. - Ja te volim, Hrvatsko - odgovarali su Hrvati. Dvadesetak srpskih navija~a bili su ogrnuti zastavama, a od navija~kih rekvizita imali su bubweve i bakqe.

Simpatije [ve|anina za srpskog beka

Levgren hvali Vujina
MAL ME - Je dan od naj boqih ru ko me ta {a svih vre me na [te fan Lev gren uvrstio je Srbi na Mar ka Vu ji na me |u tri naj boqa beka na svijetu. [ve |a nin sma tra da su, osim srpskog re pre zen ta tiv ca, me |u tro ji com naj boqih Fran cuz Ni ko la Karabati} i ^eh Filip Ji-

MALME - Reprezentacija Srbi je odi gra la je nerije{eno 24:24 pro tiv Hrvat ske u okvi ru 4. ko la grupe C. Ovim bodom “orlovi“ su obezbijedili prolazak u dru gu fa zu Svjet skog prvenstva u [vedskoj. Pred vi{e od {est hiqada gledalaca u “Malme areni“ izabranici selektora Veselina Vu ko vi }a pri ka za li su odli~an rukomet. Srbija je u odno su na me~ sa Dan skom igrala mnogo boqe. Kona~no su proradila i krila, lopta je i{la u stranu, a “kockastim“ je dosta muke zadavao odli~ni Ivan Nik~evi}. - Mi slim da mo `e mo i boqe da igramo ako budemo bili koncentrisani i ako poka`emo `equ koju smo imali 50 minuta protiv Danske, ali i igru u odbrani tokom me~a sa Hrvatima. Kada smo po~eli pripreme, rekao sam da moramo korak po korak, jer je to proces. Sada nas o~ekuju te{ke utakmice, idemo daqe sa jedinom idejom, da svaku slede}u utakmicu odigramo {to boqe, da vidimo da li mo`emo u takvim utakmicama nekoga prevari ti i po be di ti - re kao je selektor Srbije Veselin Vukovi}, prenosi Beta. Poslije osvojenog boda u me~u sa kom{ijama, ali i proGrupa A (Kristianstad/Lund)
Prvo kolo: Francuska - Tunis 32:19 (15:9), Wema~ka - Egipat 30:25 (15:12), [panija - Bahrein 33:22 (16:8). Drugo kolo: Bahrein - Wema~ka 18:38 (9:20), Tunis - [panija 18:21 (7:9), Egipat Francuska 19:28 (8:12). Tre}e kolo: [panija - Wema~ka 26:24 (13:13), Francuska Bahrein 41:17 (23:10), Tunis Egipat 23:27 (10:11). ^etvrto kolo: Bahrein - Tunis 21:28 (12:15), Wema~ka - Francuska 23:30 (10:13), [panija Egipat 31:18 (14:9). Peto kolo (sino}): Egipat Bahrein, Wema~ka -Tunis, Francuska - [panija.

ha, koji je dobio priznawe za ru ko me ta {a 2010. go di ne. - Naravno da mi imponuje kada te u tom kontekstu pohvali `iva legenda. Igra~ ko ji je obe le `io vi {e od decenije evropskog i svetskog rukometa. Wegove re~i oba ve zu ju da bu dem jo{ boqi - rekao je Vujin.

IZ TABORA SRBIJE
Ivan Nik~evi}

Nismo se nadali
Krilo Srbije i zamjenik kapitena Ivan Nik~evi} ovako je vidio me~: - Ko bi se prije utakmice nadao da }emo osvojiti bod. S druge strane, imali smo priliku da osvojimo oba. Na kraju se bilo te{ko braniti s igra~em mawe, ali smo uspeli.

Darko Stani}

Nervozni Hrvati
Ivan Nik~evi} (Srbija)
FOTO: AGENCIJE

laska u drugi krug Vukovi} smatra da }e protivnici sada “ozbiqnije gledati“ Srbiju... - Sa da si gur no ra zmi{qaju, a i nama je te`e. Mo`da su nas neki olako shvatili, ali sada }e nas gledati ozbiqnije. Kada smo dolazili na takmi~ewe nismo `eleli ni{ta da obe}avamo, ali mo`emo da podignemo formu, samo da nas povrede mimoi|u. Ovo je reprezentacija, moramo da ra~unamo na svakog igra~a, neko je u formi, a neko nije... Treba ih sa~ekati, jer imamo mnogo va`nih utakmica. TurGrupa B (Nor~eping/Lin~eping) Prvo kolo: Island - Ma|arska 32:26 (14:11), Norve{ka - Japan 35:29 (18:13), Austrija - Brazil 34:24 (17:13). Drugo kolo: Ma|arska - Norve{ka 26:23 (14:16), Japan - Austrija 33:30 (18:11), Brazil Island 26:34 (12:19). Tre}e kolo: Ma|arska - Brazil 36:24 (18:11), Norve{ka - Austrija 33:24 (17:16), Island - Japan 36:22 (22:8). ^etvrto kolo: Japan - Ma|arska 24:28 (8:13), Norve{ka Brazil 26:25 (13:21), Island Austrija 23:26 (16:11). Peto kolo (sino}): Brazil Japan u 17, Island - Norve{ka u 19.05, Austrija - Ma|arska u 21.30.

nir je duga~ak, napori su veliki i treba rasporediti snagu zavr{io je Vukovi}.

UKR[TAWE sa timovima grupe D
Bawalu~anin Mladen Dugi Bo ji no vi} po sli je du ela s Hrvatima je rekao: - Pokazali smo da vredimo i da znamo da igramo rukomet. Idemo daqe. Za nas je Svjetsko prvenstvo krenulo sa utakmicom protiv Danske i Hrvatske i ve} smo obezbijedili drugi krug sa jednim bodom. Idemo
Grupa C (Malme/Lund) Prvo kolo: Hrvatska - Rumunija 27:21 (11:13), Danska - Australija 47:12 (21:8), Srbija - Al`ir 25:24 (13:9). Drugo kolo: Australija - Srbija 18:35 (8:16), Al`ir - Hrvatska 15:26 (11:11), Rumunija - Danska 30:39 (16:17). Tre}e kolo: Rumunija - Al`ir 14:15 (10:8), Hrvatska - Australija 42:15 (19:9), Danska - Srbija 35:27 (16:14). ^etvrto kolo: Srbija - Hrvatska 24:24 (13:12), Danska - Al`ir 26:19 (16:9), Australija - Rumunija 14:29 (6:14). Peto kolo (sino}): Al`ir Australija u 18, Srbija - Rumunija 20.30, Hrvatska - Danska u 20.45.

daqe, korak po korak, kao {to smo i rekli. Sa Rumunijom }e biti prijateqska utakmica. Ve} smo se kvalifikovali za drugi krug, samo opu{teno. @arko [e{um je ovako vidio utakmicu sa “kockastima“. - Imali smo {ansu za pobedu protiv Hrvata, ali ne treba toliko tugovati. O~ekuju nas Rumuni i oni su sada najbitniji. Sigurno je da su fizi~ki jaka ekipa, krupni su, ali moramo da izbistrimo glave posle ove te{ke borbe i skoncentri{emo se i pobedimo - rekao je [e{um.
Grupa D (Geteborg) Prvo kolo: [vedska - ^ile 28:18 (15:8), Ju`na Koreja - Argentina 25:25 ( 14:11), Poqska Slova~ka 35:33 (13:9). Drugo kolo: ^ile - Ju`na Koreja 22:37 (12:15), Slova~ka [vedska 22:38 (14:15), Argentina - Poqska 23:24 (6:11). Tre}e kolo: Slova~ka - Argentina 18:23 (9:7), Poqska - ^ile 28:23 (13:10), [vedska - J. Koreja 30:24 (14:12). ^etvrto kolo: ^ile - Slova~ka 29:29 (15:12), J. Koreja - Poqska 20:25 (11:10), Argentina [vedska 27:22 (12:10). Peto kolo (sino}): J. Koreja Slova~ka, Argentina - ^ile, [vedska - Poqska.

Ju nak Srbi je je gol man Dar ko Sta ni} ko ji je u posqedwim sekundama odbranio {ut Ivana Bali}a. - Bio je to udarac iskosa, a lopta je imala nekakav ~udan

let. Jo{ ni sad ne znam kako sam je uspeo odbraniti. Ne znam otkuda toliko nervoze kod Hrvata. Dobro se to vide lo na par ke tu - re kao je Stani}.

Momir Rni}

Remi najrealniji
Lijevi bek Srbije Momir Rni} je sre}an poslije duela. - Posle nere{enog rezultata svi smo sre}ni. Bila je te{ka utakmica, znali smo da je Hrvatska svetska rukometna velesila. Imaju dobre igra~e, a mi smo odigrali vrhunski me~. Mogli sa mo da po be di mo, mo gli smo da iz gu bi mo, ali najrealnija je podela bodova. Zaslu`ili smo bod, ostavili smo srce na terenu – rekao je Rni}.

IZ TABORA HRVATSKE
Slavko Golu`a

Prebrzi {utevi
Selektor Hrvatske Slavko Golu`a je poslije me~a istakao: - Obje ekipe imale su priliku za pobjedu, a mi smo prokockali na{u prednost. Isforsirali smo pre brze {uteve, ni smo imali gusto}u u obrani, primali lake pogotke, radili previ{e tehni~kih gre{aka... Nerije{eno je najpravednije istaknuo je Golu`a.

Ivano Bali}

Agresivni Srbi
Ivanu Bali}u je golman Srbije Darko Stani} u posqedwim sekundama obranio {ut za pobjedu. - Srbija igra agresivno i te{ko je pro}i, puno je ~upawa. Igrali su gusto u obrani, ali mi smo imali problema i u obrani i u napadu. Uspjeli smo izvu}i bod, sad treba ispraviti gre{ke i i}i daqe - kazao je Bali}.

Igor Vori

Tabela
1. Francuska4 2. [panija 4 3. Wema~ka 4 4. Tunis 4 5. Egipat 4 6. Bahrein 4 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 131:78 111:82 115:99 88:101 89:112 78:140 8 8 4 2 2 0

Tabela
1. Island 2. Ma|arska 3. Norve{ka 4. Austrija 5. Japan 6. Brazil 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 128:97 1 116:103 1 117:107 3 114:116 3 108:129 4 99:130 8 6 6 2 2 0

Tabela
1. Danska 4 2. Hrvatska 4 3. Srbija 4 4. Rumunija 4 5. Al`ir 4 6. Australija4 4 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 147:88 0 119:75 1111:101 3 94:95 3 73:91 4 59:153 8 7 5 2 2 0

Tabela
1. Poqska 2. [vedska 3. Argentina 4. J. Koreja 5. Slova~ka 6. ^ile 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 3 3 122:99 118:91 98:89 106:102 102:125 92:132 8 6 5 3 1 1

Pokazali smo karakter
Igor Vori bio je najprecizniji hrvatski igra~ sa osam pogodaka. - Ne smijemo biti nezadovoqni. Kada smo zaostajali za dva po got ka, po no vo smo pokazali karakter. Uspjeli smo ih sti}i, a na kraju smo zamalo i pobijedili - rekao je Vori.

42 petak, 21. januar 2011. GLAS SRPSKE

Pobjeda srpsko-wema~kog para

Srpske teniserke pora`ene u drugom kolu Australijen opena

Janko dobar u dublu
MELBURN - Srpski teniser Janko Tipsarevi} i Nijemac Bjorn Fau plasirali su se u drugo kolo mu{kog dubla na Otvorenom prvenstvu Australije u Melburnu, po{to su savladali Hrvate Ivana Qubi~i}a i Lovra Zovka sa 6:1, 6:4. Tipsarevi} i Fau }e u drugom kolu igrati protiv Belgijanca Ksavijera Malisa i Britanca Yejmija Mareja. Za razliku od Tipsarevi}a, drugi srpski teniser Du{an Vemi} ve} u prvom kolu dubla je zavr{io u~e{}e na turniru u Melburnu. Vemi} je u paru sa Hrvatom Ivom Karlovi}em izgubio od tre}ih nosilaca, Indijaca Mahe{a Bupatija i Leandera Paesa 7:5, 3:6, 0:6.

Brazilac prozvao Virxin rejsing

Mjesto u “F1” se kupuje
RIO DE @ANEIRO - Doskora{wi voza~ Viryin rejsinga Lukas Di Grasi jo{ ne mo `e da se po mi ri sa ~iwenicom da u sqede}oj sezoni ne}e voziti u “Formuli 1“. Brazilac je rekao da mjesto u timu nije zadr`ao jer nije imao do voqno nov ca kao wegov “nasqednik“ @erom D’Ambrozio. - Sramota je {to se mjesto kupuje. Govorili su mi da je pro mje na vo za ~a iz vr{e na zbog tehni~kih razloga. Ja bih rekao da je u pitawu novac. Ova godina }e za mene biti veoma te{ka, ali }u se potruditi da se {to prije vratim “F1“ trkama - kazao je Brazilac koji pro{le sezone nije osvojio nijedan bod. Uos ta lom ni je ni wegov biv{i tim za koji }e ove sezo ne pod ime nom Ma ru si ja Viryin rejsing voziti pomenu ti D’Am bro zio i Ti mo Glok. Vlasnik tima je milijarder Ri~ard Brenson.

FOTO: ROJTERS

Jelena Jankovi}

Po~etak je sezone, ovo mi je tek tre}i me~ u 2011. godini. Potrebno mi je jo{ vremena i treninga da povratim svoju igru, pogotovo u odlu~uju}im trenucima, rekla Jankovi}eva
MELBURN - Srpske teniserke Jelena Jankovi} i Bojana Jovanovski nisu uspjele da se plasiraju u tre}e kolo Otvorenog prven stva Australije. Jankovi}eva je pora`ena od [uai Peng sa 6:7, 3:6, a Kineskiwa je do{la do velikog iznena|ewa i trijumfa protiv sedmog nosioca na turniru poslije sat i 51 minut igre. - Povela sam sa 4:1, po~e la da gre {im, Peng je na{la svoje udarce. Imala sam jo{ nekoliko prilika, ali g e ne ral no gle da no, igrala sam lo{e. Selekcija uda ra ca je bi la po gre {na. Po ~e tak je se zo ne, ovo mi je tek tre}i me~ u 2011. go di ni. Po tre bno mi je jo{ vremena i treninga da povratim svoju igru, pogotovo u odlu~uju}im trenucima - rekla je Jankovi}eva poslije me~a. Uprkos ne o~e ki va nom porazu od 54. igra~ice svijeta, Jelena je rekla da vjeruje da mo`e da se vrati u sam vrh `enskog tenisa. tavila najboqi utisak i malo je nedostajalo da bude jedina srpska predstavnica u tre}em kolu. Ona je vodila pro tiv is ku sni je Rus kiwe Vere Zvonarjove sa 1:0 u setovima, ali nije imala snage za zavr{ni udarac pa je na kra ju bi lo 6:2, 3:6, 1:6. Taj me~ je trajao sat i 48 minuta. Zvonarjova je poslije me~a bila puna hvale za igru jo{ uvi jek ne afir mi sa ne mlade srpske teniserke. - Bojana je pokazala da je za is ta do bra te ni ser ka i bila je vrlo agresivna. Do sada se nismo sastajale, pa mi je bilo potrebno dosta vremena da se naviknem na wen stil igre - izjavila je Zvonarjova.

Dogovor ministarstva i Vaterpolo saveza

VSS dobio 60 miliona dinara
BEOGRAD - Ministar omladine i sporta Srbije Sne`ana Samaryi}-Markovi} i predsjednik Vaterpolo saveza Velibor Sovrovi} potpisali su ugovor o buyetu za 2011. u vrijednosti od 60 miliona dinara. - Suma je 20 odsto ve}a od pro{logodi{we i zadovoqni smo {to je u buyetu VSS va`an. Dobili smo 60 miliona dinara za finansirawe redovnog programa, pa }e se na{a A selekcija na najboqi na~in pripremati za takmi~ewa. Ciq je plasman na Olimpijske igre u Londonu 2012. i kao kruna dugogodi{weg rada najsjajnija medaqa. Ovim sredstvima poja~a}emo rad sa mla|im kategorijama, a dodatna sredstva i novac od sponzora i donatora iskoristi}emo za razvoj vaterpola u Beogradu i unutra{wosti. @elimo da oja~amo prvu ligu dodatnim klubovima - rekao je Sovrovi}.

JELENA igrala sat i 51 minut
- Najva`nije je da budem zdrava i fizi~ki spremna. {to vi{e budem igrala, to }e biti boqe. Verujem u sebe i moram `estoko da radim, ali ponovo u`ivam na terenu. To je jako bitno, sti}i }e i rezultati - zakqu~ila je srpska teniserka. Jovanovski je tako|e stala u drugom kolu, ali je os-

Belgijanka u 3. kolu

Ubjedqiva Kim Klajsters
MEL BURN - Bel gi jan ka Kim Klaj sters ubjedqivom pobjedom nad Karlom Suarez Navaro iz [panije plasirala se u tre}u rundu Australijen ope na u `en skoj konkurenciji. Tre}i nosilac ekspresno je stigla do prve pobjede ~etvrtog dana u Melburnu sa laga nih 6:1, 6:3 pro tiv 62. teniserke svijeta. U sqede}oj rundi Klajsters }e igrati pro tiv Fran cus kiwe Aliz Kor ne. Re zul ta ti: S. Kirstea - [. Per 0:2, K. Garsija - A. Morita 0:2, N. S. Suarez - K. Klajsters 0:2, F. Peneta - L. Domingez 2:0, J. Jankovi} - [. Peng 0:2, A. Klejbanova - S. Halep 0:2, A. ^akvetadze - P. Kvitova 0:2, P. Marti} - A. Radvanska 0:2, I. Bene{ova - M. Kirilenko 2:0, S. M. Martinez - A. Korne 0:2, N. Petrova - A. Molik 2:0, A. Pavqu~enko - K. Barois 2:0, B. Jovanovski - V. Zvonareva 1:2, L. Curenko - E. Makarova 0:2, L. Safarova K. Zakopalova 2:1, S. Stosur V. Du{evina 2:0.

Bojana Jovanovski

Prvi teniser svijeta lako se obra~unao sa Rajanom Svitingom

Ekspresni Rafael Nadal
MEL BURN - Prvi favo rit Aus tra li jen ope na [panac Rafael Nadal lako se pla si rao u tre }u run du turnira u Melburnu. Najboqi teniser svijeta je sa vla dao kva li fi kan ta iz SAD Rajana Svitinga sa ubjedqivih 6:2, 6:1, 6:1 poslije ne{to vi{e od 100 minu ta igre. Na dal }e u tre}em kolu igrati protiv doma}eg tenisera Bernarda Tomi}a koji je sa 7:6, 7:6, 6:3 eliminisao [panca, 31. nosi oca Fe li si ja na Lo pe sa. Nadal je fenomenalno servirao u prvom setu, imao je perfektan u~inak u osvojenim po eni ma na prvi ser vis, pogodio je 18 vinera i sa dva brejka od ~etiri mogu}a stigao do 6:2. U sqede}em dijelu igre [panac je ne{to slabije servirao ali ponovo na visokom nivou, te iskoristio veoma lo{ servis Svitinga da osvoji ~eti ri od se dam stvo re nih brejk lopti. I u ovom setu Na dal je imao 18 vi ne ra, ali ne{to mawe gre{aka pa je po~istio Amerikanca sa 6:1. Odlu~uju}i set nije donio mnogo boqu igru prvog tenisera svijeta, imao je duplo mawe vinera i prepustio je jedan servis rivalu, prvu put na me~u. Me|utim, Sviting je mnogo vi{e grije{io nego u prethodnom dijelu me~a, prvi put je imao vi{e neiznu|enih gre{aka od Nadala pa je [panac sa tri brejka (od ~etiri) ponovo stigao do 6:1 i tre}eg kola. T. Belu~i 6:2, 6:7 (11), 6:4, 6:7 (3), 8:6, D. Ferer - M. Rasel 6:0, 6:1, 7:5, @. V. Conga - A. Sepi 6:3, 7:6 (1), 7:6 (5), M. Ju`wi - B. Kav~i~ 6:3, 6:1, 5:7, 4:6, 6:1, M. ^ili} - S. Hiraldo 6:3, 7:6 (1), 6:1, G. Garsija Lopes - E. [vank 6:4, 7:6 (8), 6:1, B. Tomi} - F. Lopes 7:6 (4), 7:6 (3), 6:3, M. Raoni} - M. Qodra 7:6 (3), 6:3, 7:6 (4), A. Dol go po lov - B. Be ker 6:3, 6:0, 3:6, 7:6 (3), E. Marej I. Mar~enko 6:1, 6:3, 6:3, M. Bagdatis - H. M. del Potro 6:1, 6:3, 4 : 6 , 6:3.

DAVID Nalbandijan predao me~
Rezultati: R. Soderling - @. Miler 6:3, 7:6 (1), 6:1, R. Berankis - D. Nalbandijan 6:1, 6:0, 2:0 (Nalbandijan predao me~ zbog povrede), J. Mel cer - P. Ri ba 6:2, 6:4, 6:2, Y. Izner - R. [tepanek 4:6, 6:4, 6:2, 6:1, J. Hernih -

FOTO: AGENCIJE

FOTO: ROJTERS

Kim Klajsters

Rafael Nadal

GLAS SRPSKE petak, 21. januar 2011. 43

Na pripremama Leotara dva nova fudbalera za proqe}e

FK Borac

Tanasin i Bonxi} aduti
Tanasin je mlad igra~, dok je Bonxi} iskusniji i ve} dugo igra u beogradskim klubovima, rekao Spai}
PI[E: ^EDOMIL MUCOVI] chedomil@gmail.com

Poznat raspored
BAWALUKA - Fudbaleri Bor ca }e na pri pre ma ma u turskom qetovali{tu Antaliji odigrati pet kontrolnih utakmica. Takav plan i pro gram je na pra vio {ef stru~nog {taba Vlado Jagodi}, a prvi ri val je kazah stanski Kairat 4. februara. Tri dana kasnije Bawalu~ani }e odmjeriti snage sa austrijskim Hornom. Tre }i me~ je na pro gra mu 10. februara, a “crveno-plavi“ }e se sastati sa Lokomoti vom Vi tov sk iz Bjelorusije, a tri dana poslije o~ekuje ih duel s ruskim Him ki jem. “Tur ne ju“ u Turskoj }e jesewi {ampion BiH zatvoriti 15. februara protiv moskovske Lokomotive. Igra ~i Bor ca 31. ja nu ara pu tu ju u An ta li ju, a po po vratku 19. i 20. februara }e odigrati dvije utakmice koje }e bi ti ge ne ral na pro ba pred gostovawe u [irokom Brijegu. S. B.

TRE BIWE - Iako se u ja vnos ti po ja vi la in for ma ci ja da je Mi lan Mu mi no vi} pred vra ti ma Le ota ra, od wego vog do las ka na “Po li ce“ naj vje ro va tni je ne }e bi ti ni {ta. Iako su kon ta kti bi li uspos tavqeni, u Tre biwu ne mo gu da ~e ka ju vje ~no na od go vor biv {eg igra ~a Bor ca, ko ji je u me |u vre me nu uspos ta vio kon takt sa dru gim klu bo vi ma.

BRANITEQ iz Mostara prvi rival
Na pro bi je jo{ ve zni igra~ iz Voj vo di ne Sa {a Ta na sin, a od ju ~e mu se prikqu~io i Dar ko Bonyi}, ta ko |e igra~ sre di ne te re na. Bonyi} (27) je nas tu pao za BSK, Rad i Be `a ni ju u ko ji ma je bio ne za mjewiv ~lan sre di ne te re na, a u bu du }em pe ri odu }e po ku {a ti da do ka `e svoj kva li tet pred stru ~nim {ta bom Tre biwaca. - Ne `e li mo da odvo di mo igra ~e, ko ji }e po pu ni ti broj, pa da mo `e mo da ka `e mo da su tu. @e li mo da do ve de mo sa mo pro vje re ne igra ~e, ko ji do no se na pre dak, a ne da sje de na klu pi. Sa na ma tre ni ra ju Ta na sin i Bonyi} i vi dje }e mo da li oni za do voqava ju na {e kri te ri ju me. Ta na sin je mlad igra~, dok je Bonyi} is ku sni ji i ve} du go igra u beo grad skim klu bo vi ma -

Rudar Prijedor

Jevti} u Tbilisiju
PRIJEDOR - Standardni {toper premijerliga{a BiH Rudar Prijedora Marko Jevti}, po svemu sude}i, karijeru }e nastaviti u gruzijskom Dinamu iz Tbilisija. Stame ni de fan zi vac ko ji je u grad na Sa ni do {ao pri je godinu u debitantskoj sezoni u eliti BiH ostavio je upe~atqiv trag, pa je skre nuo pa`wu menayera na sebe. Jev ti} }e za dan ili dva otputovati u Gruziju gdje bi trebalo da potpi{e vi{egodi{wi ugovor. Tako }e “ruda ri“ mo ra ti da tra `e zamjenu za standardnog {tope ra ko ji je mi nu le je se ni bio ne za mjenqiv u “`u toplavom“ dresu. M. [.

Zoran Rajovi} (desno)

FOTO: ^. MUCOVI]

Re kao je Dra gan Spa i} Krcko, {ef stru ~nog {ta ba Le ota ra.

Le otar ve} ima za ka za no i ne ko li ko pri ja teqskih uta kmi ca. Prvu

RAJOVI]: GR^KA ILI KIPAR
Iako se javio na prozivku Leotara, napada~ Zoran Rajovi} nije postigao dogovor sa rukovodstvom kluba u vezi sa nastavkom saradwe. - Imam opcije da karijeru nastavim u Gr~koj ili na Kipru, a postoje ponude i iz Crne Gore. Jo{ nisam ni{ta odlu~io i u idu}ih nekoliko dana }u znati gdje }u nastaviti karijeru. Sa upravom Leotara nisam se dogovorio oko drugog dijela sezone i najboqe rje{ewe je bilo raskid ugovora. Mom biv{em klubu `elim sve najboqe u nastavku prvenstva - rekao je Rajovi}.

pro vje ru Tre biwci }e ima ti u sri je du, 26. ja nu ara, ka da na “Po li ce“ do la zi mos tar ski Bra ni teq, eki pa ko ja je eli mi ni sa la Le otar iz Ku pa BiH. Sli je de uta kmi ce u Tre biwu sa Me tal cem iz Gorweg Mi la nov ca (12. fe bru ar) i Grbqem (16. fe bru ar). U me |u vre me nu }e bi ti za ka za no jo{ ne ko li ko uta kmi ca, a g e ne ral nu pro bu Le otar }e ima ti 19. fe bru ara pro tiv Zriwskog na “Po li ca ma“.

- Po tru di li smo se da pro vje re ima mo pro tiv ja kih eki pa i odmah vi di mo ko je su na {e mo gu }nos ti. Idu }ih da na }e mo za ka za ti jo{ ne ko li ko su sre ta sa eki pa ma iz okru `ewa ili ko je su na pri pre ma ma u Crnoj Go ri ili Her ce go vi ni. Tre nin zi za sa da pro la ze u naj boqem re du, a na dam se da }e nas u idu }im da ni ma i vri je me po slu `i ti, jer do la zi naj bi tni ji dio pri pre ma re kao je Spa i}.

Prwavor

Na parketu 45 ekipa

Me|unarodni turnir “Trofej Bawaluka 2011“

Proleter najboqi u konkurenciji 2001.
BAWALU KA - Mla di fudbaleri Proletera iz Tesli}a (igra~i ro|eni 2001. go di ne) po bje dni ci su tur ni ra “Tro fej Bawalu ka 2011“. Oni su u finalu savladali vr{wake iz {kole fudbala Petli} iz Zrewanina sa 2:0. Tre}e mjesto osvojila je ekipa Proletera iz Dvorova ko ja je sa vla da la Slo gu iz Srpca sa 2:0. Pret ho dno u polufinalnim duelima Tesli}ani su savladali sastav iz Dvorova sa 2:1, dok je Petli} sa minimalnih 1:0 slavio protiv Sloge. Naj boqim igra ~em tur ni ra je pro gla {en Wego{ Ku pu so vi} ~lan Pro le te ra (Dvorovi), prvi strijelac sa osam postignutih pogodaka je Dra `en La di} (Pro le ter, Tesli}), dok je najboqi golman Du{an Ba}an, ~uvar mre`e Pjetli}a iz Zrewanina.

TRE]E mjesto osvojio Proleter iz Dvorova
- Veoma mi je drago {to je mo ja eki pa us pje la da osvoji prvo mjesto. Dru`ewe je bilo veoma odli~no i upoznao sam dosta novih drugova - rekao je najboqi strijelac Dra`en Ladi}. Prole ter iz Dvoro va je bio gost vr{waka iz Bawaluke, dok je za trenere i predstavnike ekipa, organi za tor OFK Sport tim, obezbijedio smje{taj tokom trajawa turnira.

Ekipa Proletera iz Tesli}a

Na programu su jo{ ostale dvije kategorije i to dje-

~aci ro|eni 1999. i 2000. godine. Sve utakmice se igraju

PRWAVOR - Op {tin ski fudbalski savez organizuje Svetosavski turnir u malom fudbalu u Prwavoru koji je po ~eo si no}. U se ni or skoj kon ku ren ci ji nas tu pa }e 28 ekipa, koje su raspore|ene u osam eliminacionih grupa. Me|u u~esnicima su i timovi iz dobojske i prijedorske regije, a predstavi}e se i jedna ekipa iz Jajca. - U konkurenciji veterana bi }e de vet, a kod pje tli }a osam ekipa. Pobjedniku kod seniora pripa{}e sedam hiqada maraka. Imali smo punu po dr{ku na ~el ni ka op{tine Darka Toma{a, koji se prihvatio pokroviteqstva ove popularne revije - rekao je ~lan Or ga ni za ci onog odbora @eqko Bjelo{evi}. Turnir }e biti odigran u Sportskoj dvorani “Sloga“, a finalni me~evi u tri staFOTO: GLAS SRPSKE ro sne ka te go ri je na ra spo u ba lo nu u bawalu ~kom na - re du su u ~et vrtak, 27. B. R. sequ Rebrovac. V. G. januara.

44 petak, 21. januar 2011. GLAS SRPSKE
FOTO: AGENCIJE

Engleski FA kup

Arsenal siguran
LONDON - Fudbaleri Arsenala plasirali su se u {esnaestinu finala FA kupa pobjedom nad Lidsom sa 3:1. Poslije {okantnog remija u Londonu, kada su se u samom fini{u izvukli, fudbaleri Arsenala su na “Elan Roudu“ relativno rutinski savladali Lids. Gosti su poveli u {estom minutu golom Samira Nasrija, a u 35. minutu Francuz Bakari Sawa je pove}ao vo|stvo “tobyija“, ali je Bredli Yonson u 37. postigao pogodak za Lids. U drugom poluvremenu umjesto o~ajnih Andreja Ar{avina i Maruanea [amaka u{li su Sesk Fabregas i Robin van Persi, a Holan|anin je u 76. minutu postavio kona~nih 3:1. Arsenal }e u sqede}oj rundi FA kupa biti doma}in tre}eliga{u Hadersfildu, a poslije uspjeha u Lidsu “tobyije“ su jedini evropski klub koji mo`e da razmi{qa o ~ak ~etiri trofeja.

Problem oko profi licence za hrvatskog trenera uskoro se rje{ava

[panski Kup kraqa

Betis savladao Barsu
MADRID - Fudbaleri Almerije i Barselone obezbijedi li su pla sman u polufinale {panskog Kupa kraqa. Almerija je do polufinala stigla sjajnom pobjedom na “Riazoru“. Poslije 1:0 u prvoj utakmici Almerija je hrabro zaigrala u Galiciji i ve} poslije 20 minuta imala ogromnu prednost od ukupno 3:0. Barselona je u polufinalu i po red “{a ma ra“ u Se viqi. Katalonci su prvi me~ dobili rezultatom 5:0, a u revan{u je Gvar di ola “pro mi je {ao karte“, ali i izveo na teren Pi kea, Mak sve la, ]a vi ja, Maskerana, Afelaja, Adrijana, Mesija. Doma}ini, nimalo impresionirani gostom, vodili su sa 2:0 poslije sedam minuta igre. Ipak, u nastavku su igra~i Barselone uspjeli da uspostave ravnote`u i ne dovedu u pitawe plasman u zavr{nicu Kupa kraqa. Rezultati: Deportivo - Almerija 2:3 (prvi me~ 0:1) (Alvarez 43 penal, Adrijan 51 - Korona 19, Krusat 20, Go itom 55 pe nal), Be tis Bar se lo na 3:1 (0:5) (Hor he Molina 2, 7, Arzu 45 - Mesi 38).

Robert Prosine~ki

“[ef na papiru“ bi}e @arko \urovi}, a Robi }e se voditi u protokolu kao “pomo}nik“ i sa tim prefiksom komandova}e sa “crveno-bijele“ klupe
kom igra ~ke ka ri je re, a “crve no-bi je li“ su naj zad blizu rje{ewa koje bi timu omo gu }i lo “po dr{ku“ sa klupe u liku i djelu trenerskog poja~awa. Naime, “novi“ {ef stru ~nog {ta ba Crvene zvezde ili boqe re}i “{ef na pa pi ru“ bi }e @ar ko \u ro vi}, a Ro bert Pro si ne ~ki vo di }e se u protokolu kao “pomo}nik“ i sa tim prefiksom komando va }e sa “crve no-bi je le“ klupe. - Propisi su jasni, na{ savez izdaje sertifikat ili dozvolu za rad, a klubove na{e elitne lige mogu da vode samo stru~waci sa profi licen com - re kao je du go go di{wi predava~ u Trenerskoj {koli FSS Slobodan Santra~. - Moram da priznam da nisam upu}en u slu~aj Prosine~kog, ali verujem da ima barem A licencu, koja bi mu omogu}ila da sedi na klupi kao pomo}nik. Znam da \urovi} poseduje profi licencu i to bi po mo glo da se sve okon~a na zadovoqstvo kluba i trenera - istakao je Santra~. Do tada, Prosine~ki }e bi ti po mo }nik \u ro vi }u, ali samo na papiru.

Italijanska Serija A

Inter se provukao
MILANO - Fudbaleri Intera savladali su ]ezenu sa 3:2 u odgo|enoj utakmici prvenstva Italije. Strijelci za Inter, koji od dolaska novog trenera Leonarda zna samo za pobjede, bili su Samjuel Eto, Dijego Milito i Kristijan Kivu. “Neroazuri“ su poslije ~etvrte uzastopne prvenstvene pobjede izbili na ~etvrto mjesto na tabeli Serije A sa {est bodova mawe od lidera Milana, ali i utakmicom mawe od gradskog rivala. Rezultat i strijelci: Inter - ]ezena 3:2 (Eto 14, Milito 15, Kivu 45 - Bogdani 23, ]akerini 29). Plasman: Milan 41 bod, Napoli 37, Lacio 37, Inter 35, Roma 35, Juventus 34...

BEO GRAD - Ima ime, ambiciju i `equ da Crvenu zvezdu vrati na stazu uspjeha, ali nema licencu koja bi mu omogu}ila da to u~ini kao {ef stru~nog {taba, a on je Robert Prosine~ki. Nas tavqa se sa pu ni ca sa “dozvolom za rad” za ~ovjeka koji se na velika vrata vratio u klub sa kojim je ostvario najve}i uspjeh to-

\UROVI] posjeduje profi licencu
Za hvaquju }i pro fi li cenci \urovi}a, uprava kluba premosti}e tehni~ki problem koji je ispratio dolazak Prosine~kog u Qutice Bogdana.

PRE^ICA
Biv{i selektor Jugoslavije Slobodan Santra~ isti~e da postoji pre~ica za dobijawe profi licence (primjer Dragana Stojkovi}a koji je polagao po ubrzanom programu), ali da je to u nadle`nosti Fudbalskog saveza Hrvatske. - Praksa je da se treneri {koluju i edukuju u mati~nim savezima i sigurno da FS Hrvatske mo`e da iza|e u susret igra~u koji predstavqa veliko ime hrvatskog fudbala. Pri tome ne mislim da se Prosine~kom ne{to mo`e pokloniti, jer to ne mo`e ni FS Hrvatske, a pogotovo ne na{ fudbalski savez. Jednostavno, Robiju se mo`e omogu}iti {kolovawe koje bi mu u relativno kratkom periodu donelo profi licencu - rekao je Santra~.

Vladimir Petrovi}

Napada~ ^elzija Didije Drogba apeluje na saigra~e

Vra}a se Panteli}

Treba da dobijemo dva uzastopna me~a
LON DON - Na pa da~ ^elzija Didije Drogba apelovao je na klub da prestane da razmi{qa o osvajawu en gles ke Pre mi jer li ge. “Plav ci“ su ima li dra ma ti ~an pad for me u posqedwa dva mjeseca i sada su ~etvrti tim na tabeli, sa se dam bo do va iza Man~ester junajteda, a Drogba vjeruje da se izabranici Kar la An }e lo ti ja mo ra ju fo ku si ra ti na po bjede u nekoliko uzastopnih utakmica. - Izme|u ostalog, umjesto ra zmi{qawa o ti tu li, treba da mislimo na dobijawe bar dvi je uzas to pne utakmice. Onda }emo da vidimo. Ovo nije {ala. To je realnost i pokazuje koliko smo bili lo{i u pro{lih mje sec i po da na. To mo ra da se pro mi je ni. Sa da se sko ro svi vra }a ju po sli je povreda i to }e nam pomo}i - re kao je Dro gba, ko ji je ove go di ne dao sa mo osam golova. On misli da mo`e da se popravi, ali da mu to nije glavna preokupacija. Tim je iznad svega.

OVE SEZONE postigao osam golova
- Mo`da to nije ono {to sam o~ekivao, ali imao sam

ma la ri ju i ope ra ci ju pred po ~e tak se zo ne. Ni sam za bri nut mo jim par ti ja ma. Ono {to je va`no za mene je da tim ide uzlaznom linijom. Bilo mi je te{ko pro{lih mjeseci zbog bolesti, ali sada se oporavqam - kazao je Drogba i misli da ne-

ga ti van niz ne ma ni ka kve veze sa smjenom An}elotijevog pomo}nika Reja Vilkinsa. - Ni {ta ni je po ve za no sa Rejevim odlaskom. To je do igra~a koji nisu igrali naj boqe {to mo gu zakqu~io je Drogba.

Marko Panteli}

FOTO: AGENCIJE

BEOGRAD - Selektor fudbal ske re pre zen ta ci je Srbije Vladimir Petrovi} saop{ti}e 25. januara spisak za prijateqsku utakmicu sa selekcijom Izraela, a na wemu bi ponovo mogao da se na|e i napada~ Olimpijakosa Marko Panteli}. - Vidim da daje va`ne golove za klub i da igra dobro. Drago mi je zbog toga. Vi de }e mo, sve }e bi ti po znato 25. januara - rekao je Petrovi}.

On je mjesto u nacionalnom ti mu iz gu bio po sli je SP u Ju`noj Africi, ali je odli~nim partijama u “crveno-bi je lom“ dre su gr~kog kluba ponovo do{ao u centar pa`we. Ovaj 32-go di{wi fu dba ler je na 12 utakmica postigao sedam golo va, a 35 pu ta je obu kao dres na ci onal nog ti ma i pos ti gao se dam go lo va, a posqedwi je dao 23. juna na utakmici sa Australijom na SP u Ju`noj Africi.

Didije Drogba

FOTO: AGENCIJE

GLAS SRPSKE petak, 21. januar 2011. 45

Skija{ Hans Gruger u komi
Do`ivio je ozbiqne povrede glave i grudnog ko{a zbog ~ega je odmah podvrgnut operaciji na neurohirurgiji, rekao Aigner

Trening u Kicbilu obiqe`io te`ak pad Austrijanca koji je hitno operisan

KICBIL - Austrijski ski ja{ Hans Gru ger pod vrgnut je hitnoj operaciji moz ga u In zbru ku, na kon {to je pret ho dno te {ko pao i povrijedio se na treningu spusta u Kicbilu na poznatoj stazi “Streif“. Do nesre}e je do{lo kada je 29-godi{wi Gruger tokom treninga u spustu pri brzi ni od 120 ki lo me ta ra na ~as, na dijelu staze gdje se izvodi skok poslije o{tre lijeve “krivine“, izgubio ra vno te `u i svom si li nom uda rio gla vom u tvrdi snijeg. Ostao je nepomi~no da le`i. Gruger je zado bio nagwe~ewe moz ga i ozbiqne povrede grudnog ko{a, a Skija{ki savez Austri je sa op {tio je da je Gru ger odmah pre ba ~en u bol ni cu u obli`wem In zbruku.

Hansa Grugera odvode u bolnicu

FOTO: AGENCIJE

GRUGER 2005. u Bormiju imao te`ak pad
- Do `i vio je ozbiqne povrede glave i grudnog ko{a zbog ~ega je odmah operisan na neurohirurgiji. Nije

odgovarao na na{e poku{aje da pri~amo sa wim neposredno pred hirur{ki zahvat rekao je portparol austrijske reprezentacije Markus Aigner. Wegov kolega iz reprezen ta ci je Mi ha el Val kho fer je bio za pre pa {ten padom. - Vidio sam nesre}u. Bilo je to zaista u`asno. Kada vidite tako ne{to, po~nete

sa mi mi sli ti: “Tre bam li to sam se bi na pra vi ti?“. Ali morate to uspjeti da ostavite po strani - rekao je Valkhofer. Gru g e ru je ovo dru gi sli~an incident u karijeri. Pret ho dno je u de cem bru 2005. go dine u Bormiju do`ivio udes zbog ko jeg je propustio cijelu sezonu. [vaj ca rac Di di je Ki{ os tva rio je naj br`e

vri je me na tre nin gu spus ta pred ta kmi ~ewe Svjet skog k u pa. Vri je me pro {lo go di{weg po bje dni ka trke izno si lo je 2:01.12 mi nu ta i on je za 37 sto tin ki na dma {io Kris to fa Iner ho fe ra. Tre }e mjes to na je di nom tre nin gu ko ji je odr`an u Ki cbi lu za uzeo je do ma }i ski ja{ Ge org [traj tber ger.

Tre}a povreda
Hans Gruger je tre}i skija{ koji se ozbiqno povrijedio u posqedwe ~etiri godine na 3,3 kilometra dugom “Sterifu“, poznatom po svojim opasnim skokovima i zavojima. Tako je 2008. godine Amerikanac Skot Makartni pretrpio povrede mozga poslije pada na ledenu povr{inu prilikom zavr{nog skoka na stazi, te je kasnije neko vrijeme proveo u vje{ta~koj komi. Sqede}e je godine [vajcarac Daniel Albreht pretrpio po `ivot opasne povrede mozga i plu}a u sli~noj nesre}i. Sre}om, obojica su se skija{a od povreda uspje{no oporavili i vratili skijawu.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Snijeg
Bijeqina Tuzla Zvornik

Beograd
Subotica

Bawaluka

Doboj

Hladnije sa snijegom
U Republici Srpskoj bi}e obla~no i malo hladnije vrijeme, sa snijegom. Intenzivnije padavine se o~ekuju u no}nim i jutarwim ~asovima uz daqe pove}awe swe`nog pokriva~a, da bi tokom dana bile slabije, ponegdje i povremene. Na krajwem jugu i daqe sa ki{om uz pozitivne temperature. Duva}e slab do umjeren sjeverni vjetar, na jugozapadu zemqe umjeren do jak sjeveroisto~ni. U zapadnoj Hercegovini jaka bura, a na krajwem jugu ju`nih smjerova, poslijepodne u skretawu na buru i u poja~awu. Jutarwa temperatura vazduha od -7 u planinama, u ve}ini krajeva od -3 do 0, na jugu do 5.

Zenica Sarajevo

U Srbiji }e preovla|ivati dosta hladno vrijeme sa snijegom u ve}ini krajeva, dok }e u nekim padati samo ki{a. Minimalne dnevne temperature kreta}e se od -5 na planinama, a u ostalim krajevima od -3 do 1, a maksimalne od -1 na planinama, u ostalim krajevima od 1 do 4 stepeni Celzijusa.

Maks. Min.

1 oC -1 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Mehmed DIZDAR (hronika) Vawa POPOVI] (panorama) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (Bawaluka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka) Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawaluka
Trebiwe

Maks. Min.

2 oC -2 oC

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 4 12 -4 1 1 0 Budimpe{ta Bukure{t Carigrad Dablin Kopenhagen Lisabon 2 6 12 -2 2 12 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz -4 2 -2 -1 0 0 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva -2 3 7 0 0 -2

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 petak, 21. januar 2011. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 10.00 10.30 11.00 Jutarwi program Vijesti Super genije Trnav~evi}i u divqini, crtani film Bri`, film Robinzon Kruso, serija Najboqe godine, serija Vijesti 16.30 Sportski pregled 16.50 Najboqe godine, serija 18.00 Super genije 18.30 Vijesti 19.00 Sun|er Bob, crtani film 20.00 Robinzon Kruso, serija 21.00 Stubovi zemqe, film 23.00 Vijesti 23.30 Suprotni ugao, film Info

Ni{ta li~no

030
RTRS

Uloge: Valeri Barinov, Zoja Kajdanovskaja, Marija Leonova Re`ija: Larisa Sadilova

U zmajevom gnijezdu

2300
RTRS

Uloge: Brus Li, Xon Sakson, Kien Shih Re`ija: Robert Clouse

Brusa Lija, ~lana hrama [aolina, majstora borila~kih vje{tina, posje}uje britanski agent Brajtvajt da bi ga nagovorio da u~estvuje na ekskluzivnom turniru u borila~kim vje{tinama na ostrvu koje je u vlasni{tvu tajanstvenog Hana. Li ba{ i nije siguran `eli li to da prihvati, ali kad sazna da je Han odgovoran za smrt wegove sestre, na ~ijem grobu se zakleo na osvetu, spremno odlazi na turnir.

12.00 14.00 15.00 16.00

Fox Crime
6.50 Metlok 7.35 Brojevi 8.20 Wujor{ki plavci 9.10 Distrikt 9.55 Odjeqewe 10.45 Bouns 11.30 Medijum 12.20 Rexenesis 13.05 Brojevi 13.55 Wujor{ki plavci 14.40 Distrikt 15.30 Bouns 16.15 Medijum 17.05 Odjeqewe 17.40 Putnik 18.30 Rexenesis 19.10 Bjekstvo iz zatvora 20.05 Brojevi 20.45 Medijum 21.30 Zlo~ina~ki umovi 22.20 Zlo~ina~ki umovi 23.10 Bouns 23.55 Zlo~ina~ki umovi 0.40 Bjekstvo iz zatvora 1.20 Rexenesis 2.00 Zlo~ina~ki umovi Privatni detektiv Zimin dobija nare|ewe da posmatra jedan stan. Namjestiv{i opremu, po~iwe nadgledawe. Na meti wegovog osmatrawa su dvije mlade `ene. Vremenom on o wima saznaje sve vi{e i po~iwe da shvata da se `ivot `ena koje posmatra odra`ava u napuknutom ogledalu wegovog sopstvenog `ivota.

RTRS
6.00 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.10 Nodi, crtani film 9.20 Mala princeza, crtani film 9.30 Mimo i ^arli, crtani film 9.40 Svijet divqine 9.45 Miniskule 10.00 Pe~at 11.00 Karmelita, serija 12.00 Dnevnik 12.20 U fokusu 13.00 Frojdova riznica 13.30 Magi~no srebro, film 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, serija 16.00 Re.publika 16.30 Srpska danas 17.00 Karmelita, serija 18.00 TV Bingo 18.40 Mala princeza, crtani film 19.00 Upitnik 19.30 Dnevnik 20.10 Intervju 21.00 Raweni orao, serija 22.00 Fali~ni pansion, serija 22.30 Dnevnik 23.00 U zmajevom gnijezdu, film 0.30 Ni{ta li~no, film 2.00 Veritas princ istine, film 3.30 Luise i Mi{el, film 5.00 Magi~no srebro, film

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Crtani film 9.00 Nezaboravne biblijske pri~e 9.40 UMS 10.00 Novosti 10.20 Kradqivac srca, serija 11.00 Grom u raju, serija 12.00 Novosti 12.10 Film 14.00 Novosti 14.05 Bela la|a, serija 15.00 Jelena, serija 15.30 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Dnevnik 16.10 Bela la|a, serija 17.10 Kradqivac srca, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Dnevnik 20.00 Jelena, serija 20.50 Bela la|a, serija 22.30 Dnevnik 23.00 Loto 23.10 Film 0.50 Satelitski program

RTS 1
6.00 Vijesti 6.05 Jutarwi program 8.00 Dnevnik 8.10 Jutarwi program 9.00 Boqi `ivot, serija 9.30 U zdravom tijelu 10.00 Vijesti 10.05 Razglednica 10.30 Na skriveno te vodim mjesto 11.00 Vijesti 11.05 O~ajne doma}ice, serija 12.00 Dnevnik 12.10 Sport plus 12.30 Gastronomad 12.40 Kasl, serija 13.30 Aladin, film 15.00 Vijesti 15.10 TV lica 15.50 Vijesti 16.00 Bela la|a, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite bre 17.40 Beogradska hronika 18.20 Oko 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.00 Miris ki{e na Balkanu, serija 21.00 Visoki napon 22.00 Vijesti 22.05 Da mo`da ne 23.00 Vijesti 23.05 Kasl, serija 0.00 Dnevnik 0.20 Sjaj trulog novca, serija 1.00 Malo ubistvo u porodici 4, film 2.30 Miris ki{e na Balkanu, serija 3.00 Vijesti 3.30 Na skriveno te vodim mjesto 4.00 Oko 4.30 Razglednica

PINK BH
6.00 Maturanti, film 8.00 Udri mu{ki 9.00 Dje~ije interaktivne igre 10.00 Dvor 11.00 Valentina, serija 12.00 Info Top 12.10 Siti 12.20 Sajnfeld, serija 13.00 Dvor 14.00 Info Top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info Top 16.00 Valentina, serija 17.00 Dvor 18.00 Info top 18.20 Qubav u zale|u, serija 19.10 Serija 19.20 Kuku Vasa, serija 20.00 Dvor 20.40 Birajte svoj hit 21.00 Grand {ou 22.30 Dvor 23.30 Arena B-13 0.30 Magla, film 2.30 Siti

Fox Life
6.40 Ko `iv ko mrtav 7.30 O~ajne doma}ice 9.00 Kako sam upoznao va{u majku 9.30 Doktor Haus 10.00 Porodi~na praksa 11.00 Ko `iv ko mrtav 11.50 Ru`na Beti 12.40 Razvedeni Gari 13.00 Kako sam upoznao va{u majku 13.30 O~ajne doma}ice 14.10 O~ajne doma}ice 15.00 Ko `iv ko mrtav 15.50 [apat duhova 16.40 [apat duhova 17.30 Ko je Samanta 18.00 Ru`na Beti 18.50 Svi gradona~elnikovi qudi 19.30 Doktor Haus 20.20 Razvedeni Gari 20.50 Kako sam upoznao va{u majku 21.00 Da draga 22.00 Houp i Fejt 22.50 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji 23.10 Doktor Haus 0.00 Porodi~na praksa 0.50 Svi gradona~elnikovi qudi 1.40 Ko `iv ko mrtav

Radio RS
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.05 Zajedni~ki talas 11.00 Vijesti 11.05 Zajedni~ki talas 12.00 Podnevne novosti 12.10 U ritmu dana 13.00 Vijesti 13.05 U ritmu dana 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 15.00 Vijesti 16.00 Dnevnik 16.20 Muzi~ka kutija 17.00 Vijesti 17.05 Argumenti 18.00 Vijesti 18.05 Mozaik radija 19.00 Ve~erwe novosti 19.10 Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti 20.05 Kultura u ogledalu 21.00 Vijesti 21.05 Ve~e uz radio 22.00 Hronika dana 22.10 Rok portret 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 Higijena `ivota 1.00 No}ni program
Frekvencije: Bawaluka - 90,9; Bawaluka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

GLAS SRPSKE petak, 21. januar 2011. 47

Veritas princ istine

2

00

RTRS

Uloge: [on Patrik Flaneri, Bret Ler, Ejmi Xo Xonson Re`ija: Arturo Ruiz Esparza

Magla

Nova
6.40 Na{i najboqi dani, serija 7.30 Gospodin Magu, crtani film 8.00 Bumba, crtani film 8.10 Graditeq Bob, crtani film 8.30 Rori, crtani film 9.30 Slomqena strijela, serija 10.20 Gumu{, serija 11.50 Asi, serija 13.00 In magazin 13.50 Zauvijek zaqubqeni, serija 14.40 Slomqeno srce, serija 15.40 Provjereno 16.30 Gumu{, serija 17.00 Vijesti 17.20 Gumu{, serija 18.20 In magazin 19.10 Dnevnik 20.00 Pritajena vatra, film 21.40 Smrtonosni val, film 0.40 Pla}enik, film 2.10 Meni pripada{, film 3.40 Na rubu zakona, serija 4.30 Ezo TV

0

30

PINK BH

Uloge: Tom Viling, Megi Grejs, Selma Bler Re`ija: Rupert Veinrajt

Ta~no prije sto godina osniva~i gradi}a u sjevernoj Kaliforniji, napali su i spalili brod koji je prevozio bolesnike zara`ene kugom. Sto godina kasnije, gra|ani predvo|eni gradona~elnikom organizuju sve~anost otkrivawa spomenika u ~ast osniva~a grada. Bijesni zbog odavawa ~asti ubicama i prevarantima, duhovi putnika i posade broda ustaju iz svojih grobova.

K3
Kada superheroj iz stripa o`ivi i zatra`i pomo} od dje~aka, po~iwe prava avantura. Kern je ~etrnaestogodi{wak koji voli da pobjegne u svijet stripa i ~ita o avanturama svog omiqenog superheroja - Veritasa, princa istine. Na`alost, stripovi i superheroji nisu toliko popularni pa Veritasu prijeti ukidawe. Da bi spasao sebe i svoju planetu, Veritas iska~e iz stranica stripa i zakora~uje u stvaran svijet. On tra`i od Kerna da mu pomogne. 9.30 Vijesti 9.40 Kliford crveni pas 10.00 Hrana i vino 10.30 Ti si moja sudbina 11.00 Op~iweni, serija 12.00 Vijesti 12.05 Rebelde, serija 13.30 SMS Party 15.00 Vijesti 15.05 Stav 16.00 17.00 18.00 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 1.00 2.30 4.00 Ti si moja sudbina Hrana i vino Op~iweni, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Turizam Novosti Fojlov rat, serija Astrologija Film RTS

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Frenderi, crtani film 9.10 101 nesta{luk, serija 10.00 Vijesti 10.10 Qubavna oluja, serija 11.00 Moja mala kuhiwa 11.05 Avenija Okean, serija 12.00 Vijesti 12.10 Dru{tvo znawa 12.40 Figure 13.40 Putevi zdravqa 14.10 Vijesti 14.30 Gorko-slatko, serija 15.00 Be Ha te bebe 15.05 Ozi Bu, crtani film 15.10 Dok. program 15.20 Uradi sam uradi sama 15.30 Muzika 15.40 Mi Evropqani 16.30 Gastro kutak 17.00 Gorko-slatko, serija 17.30 Kona~no petak 18.40 Du{ko Dugou{ko, crtani film 18.50 Moj prvi izbor 19.00 Dnevnik 20.00 Pe~at, serija 20.30 Povjerqivi dosijei 21.00 Miris ki{e na Balkanu, serija 22.00 Vijesti 22.10 No}i boje borovnice, film 23.40 Karneval, film 1.10 Samari}anka, film 2.40 Povjerqivi dosijei

HRT 1
6.00 Trenutak spoznaje 7.00 Dobro jutro Hrvatska 9.05 @ivot u Africi, serija 10.00 Vijesti 10.10 Iz pti~je perspektive 11.00 Kod Ane 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 More qubavi, serija 13.20 Puna ku}a Raftera, serija 14.05 Vijesti 14.15 Drugo mi{qewe 15.00 Moja porodica, serija 15.20 Emisija iz kulture 16.00 Hrvatska u`ivo 16.50 Vijesti 17.20 Dok. program 17.40 Iza ekrana 18.10 Kod Ane 18.30 U istom loncu 19.30 Dnevnik 20.00 Catwoman, film 21.50 Dnevnik 22.30 Peti dan 23.20 Cmok cmok Bang Bang, film 1.20 Catwoman, film 3.10 Moja porodice, serija 3.40 Peti dan 4.20 Mu{karci na stablima, serija 5.20 U istom loncu 7.00 7.20 7.40 8.00 8.20 8.50 9.50 10.10

OBN
Ajron Men Metajets Xoni Test Gusarska akademija Ogi i `ohari Ludo srce, serija Povratak u budu}nost Bilo jednom u Turskoj, serija Odred za ~isto}u Info Biseri Skrivena kamera Moja desna ruka Gumu{, serija Info Povratak u budu}nost Odred za ~isto}u Bilo jednom u Turskoj, serija Info Smackdown Gumu{, serija Ke~eri Moja desna ruka Zakon bra}e, serija Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Plejbojeve djevojke Najseksi `ene svijeta Info Ke~eri Info Rat bendova Info ^uvari planete

TV 1
7.00 Vijesti 7.10 Crtani film 7.30 Melo Korigen, crtani film 8.10 Muzika + crtani film 8.30 Kapri, serija 9.30 Svjedo~anstva o genijima 10.20 Tojotin svijet divqine 11.00 Biznis vijesti 11.10 Ponovno otkrivawe rijeke Jang Ce 12.00 Vijesti plus 12.30 Edgemont, serija 13.10 Direktno 14.30 Tojotin svijet divqine 15.30 Svjedo~anstva o genijima 16.00 Biznis vijesti 17.00 Vijesti plus 17.20 Urban Music 18.00 Biznis vijesti 18.20 Kapri, serija 19.30 Dnevnik 20.10 Being Julia, film 21.00 Biznis vijesti 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Slither, film 0.00 Vijesti plus 0.10 Biznis vijesti 0.20 Reprizni program

HRT 2
6.20 More qubavi, serija 7.00 Ku}ni svemirci, crtani film 7.30 Gladijatorska akademija, crtani film 7.50 Mala TV 8.20 Lagodan `ivot Zaka i Kodija, serija 8.50 [kolski program 9.30 Slu~aj za ekipu BARZ, serija 9.50 Prenosi iz Sabora 11.20 Svjetski skija{ki kup 12.30 Koko Bil, crtani film 12.40 Mala TV 13.10 [kolski program 14.00 Pirati Silicijske doline, film 15.30 @upanijska panorama 15.50 Briqantin 16.30 Ritam tjedna 17.10 Hokej: Medve{~ak - KAC 19.40 Hit dana 20.00 Svemirska istra`ivawa 20.50 Mu{karci na stablima, serija 21.40 Ubistva u Midsomeru, serija 23.10 Na rubu nauke 0.00 Gara`a 0.30 Muzika

11.10 11.50 12.10 13.00 14.30 15.20 16.40 16.50 17.20 17.50

RTL
4.50 An|eo i |avo, serija 6.20 Dva glupa psa, crtani film 6.40 Ritam zona 8.50 Bibin svijet, serija 9.30 Magazin 10.10 Ve~era za pet 11.10 1001 no}, serija 12.00 Ezel, serija 12.50 Klon, serija 14.30 An|eo i |avo, serija 16.00 Pod istim krovom, serija 16.30 16.50 17.20 18.00 18.30 19.00 20.00 21.40 Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Magazin RTL danas Ve~era za pet Ezel, serija Policajac s Beverli Hilsa 3, film Vijesti Serenity: Bitka za budu}nost, film Astro {ou Policajac s Beverli Hilsa 3, film

18.50 19.00 19.50 21.10 22.10 23.00 0.00

23.30 23.40 1.40 2.40

ATV
8.00 8.50 9.00 9.10 9.30 10.00 10.20 10.50 11.20 11.50 12.00 Jutarwi program Vijesti Timi, crtani film Ajron Kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film Ben Ten, crtani film Vinks, crtani film Sirene, crtani film Vijesti Indija, serija 13.00 14.00 15.50 16.50 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 23.20 1.20 Pali an|eo, serija Vizita 1001 no}, serija Indija, serija Kulinarski qetopis Sasuke ninxa ratnici Vijesti 1001 no}, serija Zvijezda mo`e{ biti ti Vijesti Zvijezda mo`e{ biti ti Izbori, film Sport centar

1.00 1.40 2.10 2.30 3.00 3.50 5.20 5.40

Luda planeta

Tu`bu Crne pantere, u kojoj osu|uje “Dejli miror“ za naru{avawe privatnosti, uva`io je britanski sud, ali Evropski sud za qudska prava ima drugo mi{qewe. Sporne fotografije iz 2001. godine, koje je poznati ~asopis objavio u jednom od svojih ~lanaka, dovele su medij i glavnu protagonistkiwu Naomi Kembel na sud. Fotografije prikazuju manekenku kako napu{ta lije~ewe anonimnih narkomana u ^elziju, te je Naomi pokrenula tu`bu za povredu privatnosti koju je dobila i olak{ala “Dejli miror“ za milion funti. Evropski sud za qudska prava ipak ima drugo mi{qewe. Kako prenosi BiBi-Si, sud je poslije deset godina presudio u korist medija, etiketiraju}i odlu ku bri tan skog su da kao na ru {a vawe pra va na slo bo du izra`avawa. U velikim preokretima {to je ovaj slu~aj zabiqe`io i koji su samo demonstrirali zbuwenost britanskog pravosu|a oko legalne definicije za{tite privatnosti, “Dejli miror“ je ipak taj koji je pobijedio manekenku i sada mora da prona|e na~in na koji }e mu britanska vlada kompenzovati tro{kove od preko milion funti. Podsjetimo, Naomi je pokrenula tu`bu protiv navedenog medija te je s prvom odlukom dobila od{tetu od tri i po hiqade funti. Sud mijewa odluku, te name}e tro{kove u iznosu od 350 hiqada funti na Naomin ra~un, a zatim se opet doga|a preokret i “Dejli miror“ dobija ra~un od milion funti koje mora isplatiti manekenki. Evropski sud za qudska prava donosi kona~nu presudu u kojoj jasno daje do znawa da je slu~aj Naomi Kembel naru{io pravo na slobodu izra`avawa navedenog medija i sudi u korist, o~i gle dno, o{te }e nog dne vnog lista. Paradoks mijewawa odluka u ovom slu~aju najboqe demonstrira problematiku oko odre|ivawa granica me dij skog za di rawa u privatni `ivot slavnih i opet se pokre}e diskusija koja u slo vu za ko na Ve li ke Britanije ipak nema najjasniju definiciju. Dok se to ne promijeni, Naomi }e se morati pomiriti sa tim da u ovom slu~aju ipak ne}e prona}i zakonsku satisfakciju.

Od policije tra`io prostitutku
^etrdesetdvogodi{wi mu{karac iz Leksingtona u Sjevernoj Karolini uhap{en je nakon {to je pozvao 911 i od policije zatra`io prostitutku. Na policijskom snimku ~uju se pozivi Lonija Majkla Feltsa upu}eni pro{le nedjeqe. Prvi put kad je pozvao zatra`io je eskort djevojku, a kad ga je policajac upozorio da je pozvao pogre{an broj, okrenuo je 911 jo{ dva puta, javqa tamo{wa {tampa. Drugi put je tra`io broj zatvora.

Po{mrkali pokojnika
Provalnici na Floridi “po{mrkali“ su kremirane ostatke pokojnika i dva psa vjeruju}i da su uspjeli ukrasti drogu. Kada su shvatili {ta su napravili, u strahu su ostatke pepela bacili u jezero. Pepeo je ukraden iz ku}e jedne `ene u gradu Silver Spring u centralnom dijelu Floride. Lopovi su, osim elektronskih naprava i nakita, odnijeli urnu s pepelom wenog oca i posudu s pepelom wene dvije doge.

Budu}a princeza otkrila gdje slavi djevoja~ko ve~e
Budu}a britanska princeza Kejt Midlton odlu~ila je da svoje djevoja~ko ve~e proslavi u ~uvenom hotelu “Goring“, ~ije su ~este go{}e i kraqica majka, kao i nekada{wi britanski premijer Margaret Ta~er. Tokom ~etiri dana u aprilu hotel “Goring“, koji se nalazi u blizini Bakingem ske pa la te, bi }e re zer vi san za po ro di cu i pri ja teqe Kejt Mid lton, kao i neke od prijateqa princa Vilijama, koji }e tu odsjesti do vjen~awa. Kako sada stvari stoje, ~ini se da je Kejt odlu~ila da upravo u ovom hotelu proslavi i svoje djevoja~ko ve~e, koje je planirano u no}i pred vjen~awe. Iako se jo{ ne zna koga }e sve Kejt pozvati na zabavu, sigurno je da }e weni roditeqi Majkl i Kerol biti prisutni. Kejt i princ Vilijam vjen~a}e se 29. aprila, a jo{ nisu poznate sve pojedinosti u vezi sa vjen~awem. Zna se da je princ na vjen~awe pozvao svoje biv{e djevojke.

U istim pantalonama 15 mjeseci
Jedan kanadski student odlu~io je da sam napravi personalizovane pantalone, pa ih je vi{e od godinu nosio bez prawa. Zadovoqan je kona~nim rezultatom, ali i iznena|en ~iwenicom da nije pokupio nikakvu ko`nu bolest. Xo{ Li nosio je isti par uskih pantalona 15 mjeseci bez prawa. Wegov plan je bio da razbije strukturu “sirovog“ xinsa tako da tkanina vremenom “obqubi“ wegovo tijelo te da na odje}i ostanu izra`ene linije i nabori od no{ewa.

NEKAD BILO...

Prva `ena u rok ku}i slavnih

POSQEDWA
Priznala da je bila pijana u emisiji
Glumica Xenifer Garner priznala je da je bila pijana na snimawu bo`i}nog specijala kulinarske emisije ameri~ke TV kraqice Marte Stjuart. Kako je glumica objasnila u emisiji kod Konana O’Brajena, zbog priprema za snimawe u Martinoj ku}i nije stigla ni{ta da pojede, a morala je piti {ampawac pa se vrlo brzo napila. - Nisam ni{ta jela prije nego {to smo po~ele kuvati i piti {ampawac pa sam se napila. Morala sam ga piti zbog snimawa i bio mi je jako fin. A kad god sam u wenoj blizini, postanem prava ju`wakiwa. Tako da sam bila pijana i pri~ala ju`wa~ki, a to je najgora kombinacija - kazala je Garner i dodala da slabo podnosi alkohol jer odmah po~ne “pri~ati sve br`e i br`e“.

Ameri~ka soul pjeva~ica Areta Frenklin, poslije 27 godina bavqewa muzikom, uvr{tena je u rokenrol ku}u slavnih na dana{wi dan 1987. godine i tako postala prva `ena kojoj je pripala ta ~ast. Ro|ena je u Memfisu 25. marta 1942. godine, a od ranog doba podu~avale su je zvijezde gospela kao {to su Mahalija Xekson i Klara Vord. Krajem {ezdesetih godina pro{log vijeka Areta je bila na vrhuncu svoje stvarala~ke mo}i. Pjesme poput “Respect“ i “Chain Of Fools“ preko no}i su postale klasika. Uprkos li~nim problemima, 1968. godine snimila je jedan od najimpresivnijih soul albuma tog perioda, “Lady Soul“. Poznata je po tome {to je zovu Kraqica soula, a pri~a se da joj glas ima raspon od ~ak ~etiri oktave. Bila je udata i ima ~etiri sina, te je dosad osvojila ~ak 19 “gremija“.

Глас Српске
22 - 28. januar 2011.

Kanadska animirana serija
subota i nedjeqa, 10.05

Dilajla i Xulijus
1405 Fle{dens
PINK BH

subota

0000 Djevojka jednog vojnika nedjeqa
B 92

1320 U zmajevom
RTRS

gnijezdu

~etvrtak

Ko{arka - Evroliga

Uloge: Xenifer Bils, Majkl Nuri, Lilija Skala Re`ija: Adrijan Lin

Uloge: Troj Hariti, Li Pis, [on Hatosi Re`ija: Frenk Pirson

Uloge: Brus Li, Xon Sakson, Kien [i Re`ija: Robert Kluse, ~etvrtak

Partizan Efes Pilsen

srijeda 22.20

8 26. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS 22 - 28. januar 2011.

Глас Српске

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2011. 3 9 22 - 28. januar 2008.

Izdvajamo iz programa RTRS-a

Bi-Bi-Sijeva serija “[etwa sa zvjerima“ o`ivqava zvijeri iz davne pro{losti, koriste}i jedinstvenu kombinaciju sna`nih pripovjeda~kih elemenata i vrhunsku kompjutersku grafiku, mno{tvo modela napravqenih za snimke izbliza, kompjuterske animacije, muzi~ke i zvu~ne efekte
obiqa informacija, vole i da gledaju pri~e o qudima, istoriji i svakodnevici. Vole da osjete i ritam grada zabiqe`en kamerom jer mnogi i ne znaju ~ime grad raspola`e, gdje mogu da provedu slobodno vrijeme, kakvi su nam sugra|ani. Posebno je interesantno da Bawalu~ka panorama ima zavidnu gledanost i u ostalim regijama jer prilozi koji su u vezi sa Bawalukom mogu biti korisni i za bilo koji drugi grad ili op{tinu Republike Srpske. Svakog utorka od 18 ~asova ne propustite Bawalu~ku panoramu, pri~e iz centra i sa pe ri fe ri je, pri ~e o qudima, pri~e iz pro{losti i sada{wosti. Zanimqivosti, vijesti iz kulture i sporta. No limit, utorak, 23.50 Novo izdawe emisije “No limit” posve}eno je za~etnicima rokenrola, zvijezdama ~iji sjaj ne tamni. U emisiji }e biti predstavqen album “Viva Elvis”, na kojem su remiksi pjesama Elvisa Prisli ja, an to lo gi ja Yimi ja Hendriksa “West Coast Seattle Boy“ i no vi al bum Bru sa Springstina “The Promise“. Pitajte, tra`imo odgovor, ~etvrtak, 18.10 Prvo ovogodi{we izdawe emisije “Pitajte, tra`imo odgovor“ donosi pri~e o ugradwi kalorimetara u stanovima. Gdje je i po kojoj cijeni mogu}e ugraditi mjerne ure|aje za potro{wu toplotne energije? Da li su napla}ivane zdravstvene usluge djeci do 15 godina u Domu zdravqa u Srpcu? Sve je vi{e poslodavaca koji anga`uju tajne kupce kako bi provjerili poslovnost i uslu`nost radnika. Kada i da li }e potro{a~i u RS po~eti dobijati jedinstvene ra~une za pru`awe komunalnih usluga? Ne propustite odgovore na ova i druga pitawa u emisiji “Pitajte, tra`imo odgovor“. [etwa sa pra~ovjekom, ~etvrtak, 21.50 Mnogo toga se promijenilo za 65 miliona godina `ivo ta na Zemqi, od smrti dinosaurusa do danas. Kontinen ti su mi jewali iz gled, klima je varirala od tropske do ledenog doba. Kako su se u svemu tome snalazile zvijeri koje su naseqavale razli~ite predjele? Da li su bile osu|ene na propast ili su se prilago|avale? Poku{avaju}i da odgovori na ovo pitawe, BiBi-Sijeva serija o`ivqava zvijeri iz davne pro{losti koriste}i jedinstvenu kombinaciju sna`nih pripovjeda~kih elemenata i vrhunsku kompjutersku grafiku, mno{tvo modela napravqenih za snimke izbliza, kompjuterske animacije, muzi~ke i zvu~ne efekte. Sve ovo do~arava svijet davno izumrlih vrsta, a istra`ivawe fosilnih ostataka ili `ivih potomaka razli ~i tih vrsta predstavqa osnovu za stvarawe vjerodostojnog izgleda zastra{uju}ih predaka.

Za korak ispred

Dilajla i Yulijus, subota i nedjeqa, 10.05 “Dilajla i Yulijus“ je kanadska animirana serija za djecu i tinejyere, kreirana pomo}u makromedija fle{ tehnologije. Radwa prati dvoje mladih, Dilajlu i Yulijusa, koji odrastaju bez roditeqa. Pratimo avanture dvoje pametnih mladih {pijuna koji putu ju svi je tom u na mje ri da zaustave neprijateqe koji se is to vre me no su o~a va ju sa vlastitim porodi~nim tajnama i slo `e nim emo ci ja ma qubavi i romantike. Wihove misije su opasne, skoro nemogu}e i nevjerovatno rizi~ne, ali to za ovo dvoje agenata ne predstavqa prepreku. Za.Druga, subota, 17.40 Koliko puta smo ~uli da lijepi qudi lak{e uspiju u `ivotu? Pa, niko nije imun na qepotu. Ali isto tako, ~esto znamo re}i - ona ili on je izuzetno {armantna/an. Kako biste opisali ovakvu osobu i {ta je to {to zra~i iz we? [armantne osobe ne osvajaju qepotom i seksepilom ve} hari zmom i to pli nom i za hvaquju}i ovoj osobini mogu bi ti ve oma us pje {ne i omiqene u dru{tvu. Da li se {arm mo`e nau~iti ili se qudi ra|aju s wim? Ogwi{ta u Grabik Ilovi, nedjeqa, 12.20 Lijepo je i qeti i zimi. Nalazi se na putu Prwavor Srbac. Ime je dobilo po gustoj grabovoj {umi. Selo je imalo burnu istoriju. U davna vremena, ka`e legenda, Turci

su namjeravali spaliti crkvu brvnaru. Ona je jedne no}i nestala. Na{li su je u selu preko Save. Potoke u selu nekad su krasile vodenice. Danas wihovi `rvwevi miruju, ali pri~aju vodeni~arske dogodov{tine. Sviraj ne{to narodno, nedjeqa, 12.40 Qubi{a Stojanovi} Luis jedan je od prvih koji je komponovao yez sa srpskim folklo rom, tvo rac ve li kih muzi~kih ostvarewa i otac mnogobrojne djece. Impresivne te`ine, s bradom i min|u{om, jedinstvena je pojava ne samo na na{oj muzi~koj sceni. Odr`ao je brojne koncerte u Atini, Parizu, Stokholmu, Pragu, Minhenu, nastupao je sa svjetskim zvijezdama yeza i na festivalima ciganske muzike, progla{en je za ambasadora univerzalne umjetnosti u Italiji. Ne razmi{qa o tome

da li su u Srbi ji svje sni wegovog muzi~kog doprinosa, zna~ajno mu je samo po{tovawe od kolega koji ne{to vrijede. Ekipa emisije posjetila ga je u Beogradu, gdje je u svom omiqenom res to ra nu pri~ao o `ivotu i karijeri. Laka opera, utorak, 13.00 U no voj epi zo di “La ke opere“ upozna}emo se sa dva poznata djela ili “stra{ne bliznakiwe“, kako jo{ nazivaju - operu “Kavalerija Rustikana“ Pjetra Maskawija i “Pajace“ Ru|era Leonkavala. “Stra{ne“ su jer obje govore o qubomori, izdaji i u`asnom ubistvu. Iako i Maskawi i Leonkavalo u svom opusu imaju dvadesetak opera, ovo su im najpopularnija i najizvo|enija djela. Ne propustite jo{ jedno zanimqivo izdawe “Lake opere“ na programu Televizije Republike Srpske. Bawalu ~ka pa no ra ma,

utorak, 18.00 Bawalu~ka panorama emituje se u novom terminu - utorkom od 18 ~asova. U emisiji ne}e biti ve}ih promjena kada je rije~ o konceptu jer se pokazalo da sada{wi ima dobru gledanost. Naime, prema mi{qewu gledalaca, ali i ekipe koja radi emisiju, pokazalo se da Bawalu~ani, osim

“Arena B 13”

OBN, radnim danom, 19.00, “SmackDown“

Bez dlake na jeziku
[ou “Are na B 13” - auto ra kon tro ver znog ma ke donskog voditeqa Bokija 13, od 21. januara i na televiziji Pink BH. U svom ve} poznatom stilu Boki }e svake sedmice ugostiti najpopularnije li~nosti iz biv{e Jugoslavije, koji }e odgovarati na najprovokativnija pitawa do sada. Imaju}i u vidu Bokijev provokativni stil izra`avawa i vo|ewa razgovora sa gostima, ovaj {ou je ne{to {to sigurno obe}ava. Prvi Bokijev gost }e biti Aca Lukas, a imaju}i u vidu da va`i za jednu od osoba bez dlake na jeziku, sigurni smo da }e emisija biti pun pogodak. “Na snimawu je bilo fenomenalno. I ja sam odu{evqen, i Lukas je odu{evqen. Nisam izmi{qao nikakvu toplu vodu nego sam radio onako kako ina~e radim, u svom ve} poznatom stilu. Pitawa koja sam mu postavqao su najprovokativnija pitawa koja je ikad dobio. Otvoreno je pri~ao o drogi, kocki, seksu i o jo{ mnogo stvari. Vide}ete. Tako da je ova emisija skroz uspe{no zavr{ena i mislim da }e ovaj {ou biti pravo osve`ewe“ - prokomentarisao je Boki 13. Repriza je nedjeqom u 19 ~asova.

@estoka borba u ringu
Poslije vi{e od godi nu pre no sa Mon day Night Rawa, OBN ekskluzivno donosi jo{ jedan brend iz World Wrestling Entertainmenta. Rije~ je o WWE SmackDownu, profesionalnom televizijskom pro gra mu namijewenom mla|oj popu la ci ji, ali i oni ma koji se tako osje}aju. @eqni ste do bre akcije i `estoke borbe u ringu? OBN Televizija, ekskluzivno predstavqa World Wres tling En ter ta in ment i spe kta ku lar ni WEE Smac kDown. Vrhunske borce, istinske zvijezde WWE-a, ~ije rva ~ke pred sta ve u rin gu pra te mi li oni gle da la ca {i rom svi je ta, po tpi si vawem ekskluzivnog ugovora OBN Televizije i kompanije WWE, od sa da }e mo }i 12 nevjerovatnih godina, a u Evropi WWE emituje se vi {e od 20 go di na. Kao oblik zabave mo`e se kla si fi ko va ti kao svo je vrsna “akci onodram ska“ sa pu ni ca, sa dr`aj je napet i ne znamo ka kav }e bi ti ko na ~an is hod po je di ne bor be. Ci je li pro gram na mi jewen je mla|oj publici i oni ma ko ji se ta ko osje}aju. Edge, Kofi Kingston, Edge, Al ber to Del Rio, Big Show, Chavo Guerrero, Dolph Ziggler te mno{tvo drugih, sjajnih boraca svakog radnog dana u Smac kDownu sa mo na OBN TV. Za stru~ne i zanimqive komentare pobrinuli su se Adis Hayi}, po zna to ime sportske redakcije, te simpa ti ~ni dvo jac iz za ba vne redakcije Fadil i Dario.

Pink BH, radnim danom, 18.45, Siti

U dru{tvu sa zvijezdama

pratiti i gledaoci u Bosni i Hercegovini, ali i u cijeloj regiji, te u`ivati u dobrim me ~e vi ma, na pe tim borbama koje su odli~an spoj zabave i sporta. O po pu lar nos ti WWEovog SmackDowna govori i ~iwenica da se {irom svijeta obo`avaoci ovog sporta bro je u mi li oni ma. WWE SmackDown se emituje skoro

“Siti” je zabavno-informa ti vna emi si ja krat ke forme koja se bavi aktuelnostima iz doma}eg i stranog {ou biznisa. Koncipirana je tako da u for mi krat kog re por ta `nog pri lo ga in for mi{e gle da oce o na ja ktu el ni jim de {a vawima ko ja se ti ~u kulture uop{te, a posebno u wenim segmentima kao {to su muzika, moda, film i sl. Moto “Sitija”: “Ako nije bilo u ‘Sitiju’, nije se uop{te ni desilo.”

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
4 22 - 28. januar 2011.

Глас Српске

“Karmelita“ - hit serija na RTRS-u

Qubav, strast i mr`wa

Ponedjeqak Fors nare|uje Qohi da ubije Kar me li tu i Ri ~a, ali Ma ksim i Lucita osloba|aju taoce. Anton poku{ava da dobije otkup od Astahova. S namjerom da ga {to vi{e povrijedi, Anton mu saop{tava da je wegov pravi otac Igor. Fors otkriva da je Karmelita pobjegla i nare|uje Ruci da ubije Bara tokom primopredaje otkupa. Utorak Ri~ uvjerava Bara da je Fors zapravo Udav. Baro predaje Forsa pravosudnim organima. Ri~ se sprema da od Zemfire zatra`i ruku wene k}erke. Karmelita saznaje istinu o svom ro|ewu. Anton poku{ava da ukrade novac iz Astahovqevog sefa, ali on ga zati~e na licu mjesta i dozvoqava mu da uzme novac, zauzvrat mu zatra`iv{i zalog na imovinu Zareckog. Baro se sprema da zajedno sa taborom ode iz grada. Srijeda Miro nudi Baru da vodi tabor. Baro odbija. U znak jedinstva Baro spaja sveto cigansko zlato sa zlatom tabora. Astahov poziva Svetu da do poro|aja `ivi kod wega. Zemfira blagosiqa brak Lucite i Ri~a. Baro im poklawa dva kowa. Tamara, Anton i Igor bje`e iz grada. ^etvrtak Baro pati zbog rastanka s Karmelitom. Pla{i se da }e ona prestati da ga gleda kao oca. Maksim pri~a Karmeliti o svojoj porodici i slo`enim odnosima s roditeqima zbog kojih je napustio rodni grad. Margo poziva Ciganke na borbu za ravnopravnost `ena. Petak Sveta se boji da }e poku{aj wenog oca da otme Karmelitu pokvariti wihovo prijateqstvo. Ona poziva drugaricu da iskreno razgovaraju. Ne mogav{i da izdr`i da ga An ton po ni `a va, Igor os tavqa wega i Ta ma ru i odnosi novac. Astahov `eli da se o`eni Oqesjom. Zato ho}e da na|e Tamaru i zatra`i razvod. Ruka se uvla~i u Barovu ku}u.

S one strane re{etke
Tre}a sezona nikako ne}e razo~arati gledaoce, jer je rije~ o najspektakularnijim i najnapetijim epizodama ove uzbudqive pri~e. Radwa se i ovog puta vrti oko genijalnog mladog in`ewera Majkla Skofilda, kojeg glumi Ventvort Miler

“Zakon bra}e“, serija na OBN-u

“Zakon bra}e“ je ameri~ka TV serija, ~iju je premijernu epizodu pratilo, u prosjeku, vi{e od 10,5 miliona gledalaca. Snimawe svake epizode ko{talo je oko dva miliona dolara. Tim vrhunskih glumaca u spoju sa napeto{}u garancija je nove porcije vrhunske zabave. Nakon {to su prve dvije sezone “Zakona bra}e“ osvoji-

le gledaoce, OBN televizija je odlu~ila da ih po~asti novim epizodama popularne seri je. Tre }a se zo na ni ka ko ne}e razo~arati gledaoce, jer je rije~ o najspektakularnijim i najnapetijim epizodama ove uzbudqive pri~e. Radwa se i ovog puta vrti oko genijalnog mladog in`ewera Majkla Skofilda, kojeg glumi Ventvort Miler. Nakon {to je u prvoj sezoni starijeg brata Linkolna oslobodio iz zatvo ra, u ko jem je bio zbog ubistva koje nije po~inio, wih dvojica su bili meta nacionalne potjere, koja ih je natjerala na bijeg preko gra-

nice, u Panamu. Uprkos Linkolnovom osloba|awu od optu`bi, sre }a bra }e bi la je kratkotrajna, jer je ovaj put zlo~in namje{ten Majklu od strane iste tajnovite kompanije koja je Linkolna bacila iza re{etaka. Kada se na|e u zloglasnom zatvoru Sona, Majkl shvata kako je tamo smje{ten namjerno da bi izveo jo{ jedan naizgled nemogu}i bijeg i na slo bo du izveo ~u dno va tog Vistlera. Potpunu preokrenutu analogiju dopuwava Linkoln, na ko jem je sa da da mla|em bratu uslugu uzvrati doslovno na isti na~in. Sve

to ~ini poku{avaju}i da spasi svog otetog sina L. J. i Majklovu qubav Saru Tankredi. U Panami Linkoln se pono vo su sre }e s Fer nan dom Sukreom, te se wih dvojica sprijatequju s dvije `ene koje }e im mnogo pomo}i u izvo|ewu plana, Suzan B. Antoni te Vistlerovom djevojkom Sofijom. Ako ste gle da ju }i prve dvije sezone serije postali wen veliki fan, tre}a sezona vam donosi pravu poslasticu, ali ako se jo{ niste odlu~ili za gledawe, “Zakon bra}e“, tre}a sezona je neodoqivi mamac, ba{ kao i prve dvije.

Do sva kog slu {a oca
Jutarwi program Radija RS Jutarwi program Radija Republike Srpske, svakog dana najaktuelnije vijesti, dobra za ba va i po zi ti vne emocije. Dru`ewe sa slu{aocima od {est do devet ~asova ispuweno je kvalitetnim i zanimqivim rubrikama i temama. Za sve ko ji `e le da se pridru`e jutarwim razgovorima tu su brojevi telefona 051/339-989 i 339-990, broj za SMS po ru ke je 065/245-245. Internet adresa na koju mo`ete da pi{ete je radio.jutro@rtrs.tv Svi len ko nac, ra dnim danom, 14.00 Od ponedjeqka do petka ponovo uz emisije narodne muzike “Svilen konac“. Vjerni slu{aoci znaju da je ovo vrijeme ispuweno zanimqivim pri~ama, protkanim dobrom narodnom pjesmom. Sazna}ete {ta su skon~ani ili kon~ani dani, a {ta je Savina srijeda. U narodnoj poeziji postoje vjerovawa o vremenskim prilikama na kraju januara, o ~emu }e biti govora u jednoj od emisija. Rije~ju vas vode u manastir Lipqe, koji se nalazi izme|u Kotor Varo{a i Tesli}a. Brojni su razlozi da se svakog radnog dana od 14 do 16 ~a so va dru `i te sa vo di teqima Tatjanom ]orkovi} i Danijelom [ari}em u emisiji “Svilen konac“. Radio globus, ponedjeqak, 17.00 Svijet i mi u svijetu. Belgija jo{ nema vladu i neizvjesno je za {to i do ka da }e tra ja ti na pe ta si tu aci ja izme|u Flamanaca i Valonaca. Kakva je budu}nost na{eg regiona, sa ili bez Evropske unije? Ima li kraja prirodnim igra ma bez gra ni ca? Fenomen “El niwo“ sve je izra`eniji. Slu{ajte radio Globus, urednik emisije Velimir Bo`i}. Sabornik, srijeda, 10.00 Emisija “Sabornik“ namijewena je na{im stanovnici ma ko ji `i ve u inostranstvu, ali i wihovim ro|acima i prijateqima u Republici Srpskoj. Slu{aoci }e biti informisani o temama koje se odnose na ostvarivawe wiho vih pra va u Republici Srpskoj, o aktuelnim politi~kim de{avawima kod nas, carinskim propisima, mogu}nostima ulagawa, posjetama predstavnika vlasti na{im qudima u svijetu, susretima privrednih, nau~nih, kulturnih i sportskih delegacija. Ekipa emisije nastoji i da kontaktiramo sa na{im uspje{nim qudima koji `ive u dijaspori i zabiqe`i wihove pri~e. Slu{aoci mogu da se jave putem telefona: - 00 387 51 33 99 00 ili 00 387 33 99 89 - sms 00 387 65 660 939 Mo`ete pisati na e-mail sabornik@rtrs.tv Emi si ju ure |u je i vo di Slavica Brki}. Iskre pravoslavqa, subota, 10.00 U emisiji “Iskre pravoslavqa“ bi}e govora o su{tini i zna ~a ju pra vo sla vne vjere, o tome koliko je ona prisutna u na{im `ivotima, o duhu vremena u kojem `ivimo i izazovima modernog doba. Bi}e rije~i o va`nosti i zna~aju ~uvawa na{eg kulturnog i vjerskog nasqe|a. Tu su i reporta`e o pravoslavnim svetiwama, a bi}e govora i o aktu el nos ti ma na po dru ~ju mitropolija i eparhija. “Iskre pravoslavqa“ mo`ete da slu{ate svake druge subote od 10 do 11 ~a so va, a re pri za emisije je svake druge nedjeqe od 22 do 23 ~asa. Urednik i voditeq je Radmila Karanovi}.

Emisije Radija RS

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2011. 5 9 2008. 22 - 28. januar

Provjeren kvalitet zabave
U kasnom ve~erwem terminu, svakog ponedjeqka, od 23 ~asa mo`ete pratiti seriju “Cirkus“. Amerika u vrijeme velike depresije. Ben Hokins, bje`e}i od optu`be za ubistvo, pridru`uje se putuju}em cirkusu koji luta ameri~kim Sredwim zapadom
I u prvim mjesecima 2011. godine na programu Televizije Republike Srpske bogat i raznovrstan serijski program. Provjeren kvalitet, zavidna gledanost, interesantni sadr`aji, kao i dobri glumci razlog su da pratite serijski program Televizije Republike Srpske. Za najmla|e gledaoce, fantasti~na serija “Rimske misterije“ (subota i nedjeqa, 10.30) ~ija se radwa odvija u prvom vijeku u Rimu i Napuqu. ^etvoro malih prijateqa rje{ava misterije - kra|e, zlo~ine i zagonetke. Rijaliti {ou koji je pomjerio sve granice. “Bjekstvo sa ostrva {korpiona“ ( subotom u 7.10). Duboko u brazilskoj yungli, dva tima od po pet malih takmi~ara, bore se za opstanak i kona~nu pobjedu. Oni }e pokazati i dokazati da su hrabri, snala`qivi i izdr`qivi kao i odrasli, a mo`da ~ak i vi{e. Ovaj BiBi-Sijev serijal do`ivio je ogromnu popularnost i stekao brojne obo`avaoce. “TNT” (Totalno Novi Talas - subota - 18.00) je savremena igrana serija koja govori o mladima qudima, spremnim da mijewaju sve oko sebe i podsjete roditeqe na sistem zaboravqenih vrijednosti. Maturanti jedne gimnazije najvi{e vremena provode u gradskom kulturnom centru gdje imaju priliku da razviju svoje talente, bilo za ples, muziku, glumu, fotografiju, aikido ili nove tehnologije. Subotom od 22 ~asa ne propustite seriju “Prislu{kivawe“, ~ija se radwa bazira na vlastitim iskustvima novinara Dejvida Simona, koji je godinama bio blizak vrsnom policajcu Edu Barnsu. Ovo dru`ewe mu je omogu}ilo obiman materijal koji je poslu`io za ve}i dio scenarija serije. Osma sezona “Mjesto zlo~ina: Majami“ (utorkom u 21.10) prati slu~ajeve tima istra`iteqa iz ju`ne Floride koji koriste}i se modernim detektivskim metodama rje{ava najte`e i naj~udnije zlo~ine. Ekipu istra`iteqa predvodi Horej{io Kejn, zagonetni detektiv. Glavna junakiwa serije “Raweni orao“ (petkom u 21.00) An|elka u potrazi za qubavqu i svojim mjestom u dru{tvu, sukobqava se sa zastarjelim shvatawima patrijarhalnog okru`ewa u Srbiji izme|u dva rata. Uzbudqiv zaplet, neizvjesna pri~a, neo~ekivani obrti i sre}an zavr{etak, elementi su ove izuzetno gledane serije. Petkom u 22 ~asa zabavite se uz seriju “Fali~ni pansion“. Radwa se doga|a u skromnom hotelu, ~iji vlasnik Bazil Faulti nastoji da osavremeni ponudu i unese malo stila i `ivosti u sumorno okru`ewe.

Serijski program na RTRS

Serija koja je ve} od prve epizode osvojila va{u pa`wu “Zauvijek mlad“ (nedjeqom u 20.10) a glavni likovi su velike gluma~ke zvijezde. On (Aqo{a Vu~kovi}) je u godinama i mu~i ga pani~an strah od starosti. Wegova supruga Sandra (Nada Abrus) je istinski dama, dominantna, energi~na, duhovita, lukava i qubomorna. Kroz wihov stan defiluju brojne kom{ije: poslanik i wegova supruga “gospo|a Poslanikovica“, predsjednica ku}nog savjeta, bra~ni par Proti} i mnogi

drugi. Ova plejada likova svakodnevno do`ivqava razne zgode i nezgode koje obiluju gegovima, vrcavim humorom i ironijom. Dva upe~atqiva lika “Mu}ki“ Bojsi i Marlin zvijezde su serijala “Zelena zelena trava“ (nedjeqom u 23.10), ~ija se radwa nastavqa na scenario “Mu}ki“. Bojsi je smu{eni diler automobila, a Marlin wegova supruga tipi~na britanska doma}ica. U zelenoj provinciji, na farmi, poku{ava da uz pomo} osobqa, novih likova u seriji, postane uspje{an farmer. Najgledanija ruska telenovela “Karmelita“ (ponedjeqak-petak, 17.05) vodi nas u misteriozni i fantasti~ni svijet ruskih Roma. Glavni junaci pro`ivqavaju strast, qubav i izdaju na putu do kona~ne sre}e. Karmelita je k}erka romskog starje{ine, a wena sudbina je okosnica radwe serije. Ponedjeqkom od 21.30 -

“Miris ki{e na Balkanu“, serija nastala prema popularnom romanu Gordane Kui} prati `ivotopis ~lanova jevrejske porodice Salom, Sefarda nastawenih u Sarajevu. Otac Leon i majka Estera imaju pet k}eri: Blanki, Riki, Buku, Ninu i Klaru i sina Atletu. Wihove `ivotne sudbine prelamaju se kroz ratove i stradawa, qubavi i razo~arewa, sre}u i tugu. I u kasnom ve~erwem terminu, svakog ponedjeqka, od 23 ~asa mo`ete pratiti seriju “Cirkus“. Amerika u vrijeme velike depresije. Ben Hokins, bje`e}i od optu`be za ubistvo, pridru`uje se putuju}em cirkusu koji luta ameri~kim Sredwim zapadom. Ovo je pri~a o Lariju Davidu, a svaka epizoda serije prati Davida kod ku}e, na poslu, gradu, te kako dolazi u neprilike sa izmi{qenim i stvarnim likovima - ne propustite seriju “Bez odu{evqewa, molim“ (ponedjeqak u 23.50).

Rijaliti, “Moj biznis“, RTRS, srijeda, 20.10

Na pragu velikog finala

RAZGOVARALA: MIRNA PIJETLOVI] mirnap@glassrpske.com

Vi {e pa`we kul tu ri `ivqewa

Gordana Prtina, urednica emisije “Porodica i zdravqe“, Radija RS

Timovi “Mal~“, “EEE objekti“, “Qekovito biqe“ i “Predmeti od ko`e“ u neizvjesnoj su borbi za titulu pobjednika u finalnoj emisiji “Moj biznis“, koja }e biti emitovana 30. januara. O~ekivawa i takmi~ara i ~lanova `irija su velika. U epizodi koja }e biti prikazana 26. januara procijenite sami ko od timova ima najvi{e izgleda za pobjedu. Prisjeti}emo se ko je u dosada{wim zadacima bio uspje{niji, a ko se i nije najboqe dokazao na terenu. Wihov put ~esto je bio trnovit, ali uspjeli su da do|u do kraja. Saznajte ko bi po mi{qewu `irija, gra|ana, gledalaca i biv{ih u~esnika serijala trebalo da bude pobjednik. Glasajte i vi za svog favorita i u~estvujte u nagradnoj igri. SMS porukom na broj 091-310-107 glasajte za pobjedni~ki tim tako {to }ete ukucati RTRS razmak pa 1 (za tim EEE ku}e), 2 (za tim “Ko`a“), 3 (za tim “Mal~“) ili 4 (za tim “Qekovito biqe“) - u zavisnosti od tima za koji glasate. Timovi su imali jednake {anse, ali jedan je pobjedni~ki. U susret velikom finalu.

“Za emisije se vi{e ne pripremam tako dugo kao kada sam po~ela da je ure|ujem. U proteklih {est godina stekla sam mnogo znawa iz ove oblasti tako je priprema sada jednostavnija“, rekla je u intervjuu za “Glas Srpske“ Gordana Prtina, urednica emisije “Porodica i zdravqe“, Radija RS. GLAS SRPSKE: Koliko se ve} slu{aoci Radija Republike Srpske dru`e sa Vama u emisiji “Porodica i zdravqe“? PRTINA: Emisija “Porodica i zdravqe“ je na programu Radija RS ve} {est godina, a ja sam wen doma}in od prelaska na Radio RS. Ova emisija donosi raznovrsne i zanimqive teme koje su, ipak, najvi{e usmjerene na brigu i o~uvawe zdravqa qudi, a samim tim i sadr`aje o ishrani, kulturi `ivqewa. GLAS SRPSKE: [ta je u fokusu ove emisije? PRTINA: “Porodica i zdravqe“ je kontakt emisija u

kojoj u~estvuju i na{i slu{aoci i svake srijede od 17 do 18 ~asova mogu se ukqu~iti u emisiji pozivom na na{e brojeve telefona 051/339-989 i 339-990. GLAS SRPSKE: Ko su naj~e{}e gosti emisije? PRTINA: Gosti u emisiji su uglavnom qekari razli~itih specijalizacija, koji o temi govore sa stru~nog aspekta. GLAS SRPSKE: Kakva je saradwa sa qekarima i da li se rado odazivaju u emisiju? PRTINA: Sa gostima,

ekipa emisije ima zaista dobru saradwu i kada jednom do|u, rado se ponovo odazovu. Naravno, da se nekada pojavi i problem. Na primjer, tema je aktuelna, ali qekari zbog svojih obaveza nisu u mogu}nosti da gostuju. Dogodi se i da otka`u u~e{}e u emisiji zbog nepredvi|enih obaveza. E, to je onda te{ka situacija. GLAS SRPSKE: Koliko Vam je potrebno da se pripremite za emisiju? PRTINA: Za emisije se vi{e ne pripremam tako dugo kao kada sam po~ela da je

ure|ujem. U proteklih {est godina stekla sam mnogo znawa iz ove oblasti tako je priprema sada jednostavnija. GLAS SRPSKE: Poruka za slu{aoce emisije “Porodica i zdravqe“. PRTINA: Rado bih preporu~ila onima koji mo`da nisu slu{ali ovu emisiju da jedne srijede od 17 do 18 ~asova odvoje sat vremena i dru`e se sa nama, da bi saznali ne{to novo i korisno. Nadamo se }e im i neke informacije pomo}i jer ideja ove emisije jeste da pomognemo i edukujemo.

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
6 22 - 28. januar 2011.

Глас Српске

HRT 1

Ponedjeqak Do{ao je dan vjen~awa Orijane i Santosa i svi su sre}ni i veseli. Niko ne sluti da Leon Para planira da ubije wih i Estrelu. U me|uvremenu Mercedes predlo`i Viktoru Manuelu da zatra`i dozvolu da se vjen~awe odr`i u zatvoru jer je ona ve} predala sva potrebna dokumenta. Otac Zamora nagovara Santosa da se ispovijedi dok ~eka mladu, a ovaj mu odgovara da bi, kada bi ovo bio posqedwi dan wegovog `ivota, umro sre}an. Napokon Orijana dolazi u crkvu i obred vjen~awa zapo~iwe. Leon, sa skija{kom maskom na licu, sprema se da ubije Santosa i Estrelu te priprema pi{toq. Utorak Poslije pada Estrela ostaje u bol ni ci i odma ra se. Svi, ukqu~uju}i i doktora Ascanija, misle da je pad bio bez posqedica. Kada poku{a da ustane, Estrela ne osje}a noge i o~ajna je zbog toga. Viktor Manuel zna za wen pad i zove Kasildu da sazna

kako je, ali odlu~io je da se o`eni Me~om iako neizmjerno voli Es tre lu. Po sli je to ga Es tre la vi{e ne `eli da ~uje za wega. U zatvoru je Viktor Manuel organizovao {kolu. Upravnik mu ~esti ta, a ne ki za tvo re ni ci su pre za do voqni jer `e le da u~e. Espe ran ca jo{ ni je pro na {la svoje dijete. Sigurna je da Koral zna gdje se nalazi Leon Para. Srijeda Doktor koji brine o Estreli poslije wenog pada obavijesti je da je rendgenska slika pokazala da ima povrede ki~me zbog kojih }e do kraja `ivota ostati nepokretna. Katalina ~uje doktora, te posjeti Estrelu kako bi je ismijala i povrijedila. Orijana ka`e Mercedes da sada mo`e biti sre}na jer Estrela ne}e mo}i hodati, te da se zato ne}e mije{ati u wene planove o udaji za Viktora Manuela. Odgovaraju}i na Aurorino i Karmitino pitawe, Salva dor mu ka `e da na mje ra va oti}i u policiju i priznati da je

ubio doktora Irazbala. Me|utim, tokom scena iz pro{losti koje mu se pojavquju, vidi Leona kako posje}uje Hernana, a kada ga ovaj poku{a izbaciti iz stana, Leon to odbije i ka`e mu da ga je do{ao ubiti.

^etvrtak Viktor Manuel je morao da odgodi `enidbu s Me~e, a Luz misli da do vjen~awa nikada ne}e do}i. Estrela je u invalidskim kolicima i u depresiji, iako to poku{ava da prikrije. Viktor Manuel joj pi{e qubavno pismo i po{aqe ga po Moharasu, ali ona misli da je on samo `ali zbog stawa u kojem se ona nalazi te ka`e Moharasu da baci pismo. On ga ostavqa na no}nom ormari}u. Petak Nakon {to je Mercedes uzela pismo koje je Viktor Manuel poslao Estreli, ona pita medicinsku sestru da li je pismo kod we, a Mercedes to porekne. Roselija se prisjeti da je vidjela kako je Mercedes bacila papiri} u sme}e te ga izva di iz sme }a, pa`qivo ga izravna i preda ga Estreli.

NOVA

Ponedjeqak Miranda savjetuje Lucijanu da opet osvoji Pamelu. Renata osje}a da joj podsvijest nala`e da ostavi Huana, jer joj on nikad ne}e mo}i pru`iti rasko{an `ivot. Berta se uznemiri kad zatekne Huana i Renatu u svojoj spava}oj sobi. Gonzalo joj naredi da ih pusti na miru. Berta poku{ava da okrene Renatu protiv Huana i savjetuje joj da vi{e nikad ne ode u ku-

}u na imawu. Gonzalo ka`e Mirandi da bi volio da zna {ta se ta~no dogodilo na imawu one no}i kad je Fernanda oti{la. Utorak Re be ka da svoj na kit Cesaru; on odbije da nakit ide s wim, poqubi Mirandu i ka`e joj da je voli. Cesar ka`e Fabriciju da treba da mu plati imawem koje ima u Tabasku za to {to su on i Rebeka pla ti li wego vu otkupninu. Alehandro ka`e Mirandi, Florenciji i Fernandi da se Daira odlu~ila vratiti u Italiju. Gonzalo rekonstrui{e {ta se dogodilo na imawu i osu|uje Bertu da je pucala u Alfreda. Florencija se jako razveseli kad vidi Fabricija. Srijeda Na sa hra ni Vi cen te ka`e Mirandi da je Alehandro uhva}en. ^aro ka`e Ber ti da je da la

onakvu izjavu kakvu je ona ta~no tra`ila od we. Vicen te ka `e Mi ran di i Alehandru da }e ga morati pre ba ci ti u pri tvor, jer ne postoje dokazi da je Zgodni bio kod San Loren te ovih. Fer nan da i Fabricio ispri~aju Florenciji {ta se dogodilo Gon za lu i Ale han dru. Ale han dro mi sli da su Berta i Cesar bili s Gonzalom i da ga zato optu`uju. Gabino ka`e Arkadiji da mu je Miranda rekla da je Gonzalo umro. ^etvrtak Fabricio ka`e Fernandi da se Berta ne bi nikad usudila ubiti Gonzala. Luis Alberto ka`e Nu ri ji da je on si gu ran da je Cesar ubio Gonzala. Re na ta za mo li Hu ana da pokrene razvod, jer je boli {to Gonzalo nije nikad prihvatio wihov brak. Mi ran da za mo li Vi cen tea da anga`uje najboqeg advokata i ka`e mu kako

da ga pla ti. U pri tvo ru Alehandra strpaju u }eliju. Ro meo i ^a kvi ras mu daju hladan, vrlo jak tu{ za dobrodo{licu. Lucijano i Vicente otpuste Luisa Alberta. Petak Re na ta po ku {a va da nagovori Mirandu da se pomiri s Bertom. Florencija ka`e Mirandi da je Berta dala izjavu protiv Alehandra. Miranda telefonira Alehandru i ka`e

Глас Српске

mu da je qubo mor na, jer wegova pravnica Lilijana pro vo di s wim vi {e vre me na ne go ona. Lu is Alberto ka`e Cesaru za{to nije dobro da se dva naj boqa ula ga ~a vra te u “Ulagawa San Lorente“. Berta ka`e Nuriji da nije nikad `ivjela na imawu i da ga se zato ne mo`e nika ko sje }a ti. Fer nan da ka`e Mirandi da }e morati pro}i kroz tretman vje {ta ~ke oplodwe ako `eli da ostane trudna.

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2011. 7 9 2008. 22 - 28. januar

NOVA

se Demir odvojiti od Asi. Demir je uhva}en izme|u svoje porodice i Asi. Asi ne zna {ta se dogodilo i `eli da ~arolija izme|u we i Demira nikad ne zavr{i. Petak Demir, koji je zbog porodice odlu~io da se odvoji od Asi, pro`et je strahom da }e je izgubiti. Asi `eli da sazna uzrok tom iznenadnom rastanku sa Demirom. Demir je odlu~an u tome da odr`i obe}awe koje je dao Suhejli. Ne dobiv{i odgovore Ponedjeqak Demir tra`i od Asi da se vrati na farmu zajedno sa svojom porodicom. To tlo pripada Kozyuogluovima i uvijek }e tako ostati. Za Asi i Ihsana nikako nije lako vratiti se na svoju zemqu na ovakav na~in. Za Suhejlu je zadwa kap Demirovo otkupqivawe farme Kozyuogluovih. Kad wegov odnos sa Suhejlom postane napet, Demir odlu~uje da ode sa farme i preseli se u ku}u u kojoj se rodio. Sada }e `ivjeti sam. Utorak Ihsan i Asi zahvalni su Demiru za sve {to je napravio za Gonyu i farmu. Ihsan objavquje Demiru da }e se vratiti na farmu i da }e mu ubrzo platiti zakupninu. U ovim uslovima zakupnina ne mo`e biti pla}ena. Cijela se porodica udru`uje da bi skupila novac. Svako }e u~initi {to mo`e. Aslan ne `eli biti samo posmatra~. Asi ka`e Demiru da nikad ne}e skinuti ogrlicu koju joj je on stavio. Uspani~ari se i bje`i zbog neo~ekivanog razvoja doga|aja. Srijeda Kow kojeg je Demir poklonio Asi, izjava je neizgovorenih osje}aja. Asi jedva ~eka da ih Demir preto~i u rije~i. Ali Demiru nije lako da izrazi svoju qubav. Kad god u~ini korak ka tome, ne{to mu se isprije~i na putu. Demir uspijeva da pre|e sve prepreke i ostaje uz Asi, ali taj s ~e`wom o~ekivan susret ne}e dobro zavr{iti. Sve dok Asi ne po |e za De mi rom. Na kon {to vide poklowenog kowa, Neriman i Ihsan shvataju da se Asi i Demir zbli`avaju. ^im Neriman to sa zna, po ~iwe pa ni ~a ri ti. Ihsanu je drago zbog k}erke, ali u isto vrijeme ne `eli sa Suhejlom opet imati rodbinske odnose. ^etvrtak Kad vidi Suhejlu kako pluta u rijeci Asi, Demir krivi samog sebe zbog toga i uhva}en je izme|u voqene `e ne i svo je po ro di ce. Scena Suhejle u rijeci podsje}a ga na bol iz pro{losti. Samog sebe smatra uzrokom ovog nesre}nog doga|aja i krivi sebe zbog toga {to je Suhejlu ostavio samu. Obe}ava da }e odsad stalno biti uz wu. Ne}e je ostaviti samu ni po koju cijenu, preseli}e se nazad na farmu i ponovo okupiti razasutu porodicu. To u isto vrijeme zna~i da }e

na svoja pitawa, Asi odustaje od toga da po|e za Demirom. Ali novi ulaga~ u gradu od prvog je trenutka impresioniran s Asi. Zahvaquju}i poslovnoj ponudi koju mu je dao Ihsan ima priliku da se pribli`i Asi. Ali Ihsan je istu ponudu dao i Demiru. Demir, Ali i Asi kre}u na poslovno putovawe utroje. Demir koji je zbog porodi~nih problema prisiqen da ~esto ostavqa Alija i Asi nasamo, po~iwe da se brine da }e izgubiti Asi.

RTL

Ponedjeqak Yengiz obja{wava Aliju kako je uspio da pobjegne Kandiraliju i ujaku Ramizu. I dok rawenog Tefu lije~i [ebnem u Ezelovom stanu, Azat silno `eli pobje}i od oca i ostalih neprijateqa, moli Yengi-

za da rizikuje svoj `ivot te provali u wenu ku }u i ukra de pa so{. Ezel postavqa zamku Yengizu preporu~iv{i mu da na kratko vrijeme otpu tu je s po ro di com, a ve ~e provodi sa Bahar da bi je nagovorio na lije~ewe u Londonu.

Utorak Nakon {to je ubio Kandiralija, Alija stignu ~uvari i dolazi do pucwave. U trenutku kada je pomislio da }e umrijeti, Alija spasava Tefo. Yengiz, Ej{an i Yan spremaju se da napuste Tursku, ali ih policija zaustavqa i hvata Yengiza pod sumwom da je ubio Kan di ra li ja. Ezel tje{i zabrinutu Ej{an i podsti~e je da ne odustane od plana. Poli caj ci ne vje ru ju da je Yen giz nevin, pogotovo kada svi podmetnuti dokazi govore suprotno. Yengiz na koqenima moli Ezela za pomo}, ali wega nije briga - sve {to `eli je da Yengiz osjeti svu bol koju je i Omer osje}ao kada su ga prijateqi izdali. Srijeda ^ekaju}i sudsku presudu, Yengiz na grub na~in u~i o `ivotu u zatvoru. Iako ga je Ezel upozorio da pazi s kim se tamo dru`i jer su ujakovi prijateqi posvuda, Yengiz ga nije poslu{ao. Ezel je i daqe izme|u dvije vatre: iz zatvora je napisao ohrabruju}e pismo Bahar, ali u posjetu mu je do{la Ej{an, koja ga je jo{ vi{e zavoqela. Me|utim, ona nije sigurna `eli li slijediti wegov plan i svjedo~iti protiv Yengiza na sudu, {to je jako razqutilo Alija. Wihov dramati~ni razgovor prislu{kivao je Serdar. ^etvrtak Po~iwe su|ewe Yengizu. Osim do ka za ko ji su na |e ni na mjes tu ubistva Kandirelija, Yengizu }e pre su di ti i Ej {an ko ja la `no svjedo~i da je wen suprug nakratko iza{ao iz ku}e te ve~eri. Upravo

zbog wenog la`nog iskaza, Yengiz dobija do`ivotnu zatvorsku kaznu. ^im je ~uo za presudu, Ezel osjeti zabrinutost i tugu umjesto radosti jer sve ide kako je isplanirao. Po-

slije sva|e s Ezelom, uzrujani Ali `eli pismom da obavijesti Bahar da je Ezel u vezi s Ej{an, {to poprati i fotografijama wih dvoje dok se qube na ulici.

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
8 22 - 28. januar 2011.

Blockbuster

Глас Српске

Maksimum (Megamind)
@anr: akcija, animirani, komedija, SF, dje~iji Trajawe: 96 Godina: 2010. Zemqa: SAD Re`ija: Tom Mekgrat Glasovi: Vil Ferel, Bred Pit, Tina Fej, Xona Hil, Dejvid Kros, Ben Stiler

[ta radi najgenijalniji zlikovac na svijetu kada ostane bez protivnika? Stvara novog suparnika, pa se bori s wim. Maksimum je najgenijalniji superzlikovac kojeg je svijet ikad upoznao. I najneuspje{niji. On ve} godinama poku{ava da osvoji Metrograd na sve zamisli ve na ~i ne. Me |u tim, sva ki po ku {aj za vr{i ka tas tro fal nim fi jas kom, za hvaquju}i superheroju s pla{tom po imenu Metroman, nepobjedivom heroju sve do dana kada ga Maksimum slu~ajno ubije usred sprovo|ewa jednog od svojih {eprtqavih zlih planova. Odje dnom, Ma ksi mu mov `i vot gu bi svrhu. On je superzlikovac bez superheroja. Shvata da je ostvarewe `ivotnog ciqa

najgora stvar koja mu se ikada dogodila. Maksimum odlu~i da je jedini izlaz iz dnevne rutine stvarawe novog suparnika, po imenu Titan, na prvi pogled ve}eg, boqeg i ja~eg od Metromana. Titanu ubrzo sine da je biti zlotvor mnogo zabavnije nego biti pozitivac. Uz jedan detaq - Titan ne `eli da osvoji svijet, on `eli da ga uni{ti. Maksimum sada mora da odlu~i. Ho}e li se boriti protiv sopstvene dijaboli~ne kreacije? Mo`e li da je porazi? Mo`e li najpametniji ~ovjek na svijetu napokon da donese jednu pametnu odluku? Mo`e li zli genije postati neo~ekivani heroj sopstvene pri~e? Kriti~ari su ve} proglasili film najsmje{nijim crta}em o superherojima, posebno su pohvaqeni glumci s Vilom Ferelom na ~elu, koji se odli~no zabavqao u ovoj ulozi.

Djevojka na lo{em glasu (Easy A)
@anr: komedija, romansa, satira, tinejxerski Trajawe: 92 Godina: 2010. Zemqa: SAD Re`ija: Vil Gluk Uloge: Ema Stoun, Pen Bexli, Amanda Bajnes, Den Bird, Liza Kudrou

Tinejyerska komedija o gimnazijalki (Ema Stoun) koja izmisli da je izgubila nevinost, pa je tra~e vi pre tva ra ju u pra vu {kol sku flundru. Oli va Pen der gast (Ema Sto un) je bi la obi ~na ame ri ~ka sredwo {kol ka dok je dnog da na ni je odlu ~i la da pres ta ne bi ti toliko tipi~na. [ta bi trebalo da napravi prosje~na djevojka kad wena pri ja teqica Ri ja non (Ali Mihalka) po`eli da sazna {ta je radila preko vikenda, a ona nema apsolutno ni{ta da ispri~a? Mo`e li ano ni mna dje voj ka po put Oli ve smi sli ti si tnu la` ko ja }e joj donijeti barem malo onoga za ~i me ma {ta sva ki ti nejyer popularnosti? Ne ke se gla si ne je dnos ta vno ne mogu zaustaviti, pogotovo kad Ma ren (Aman da Baj nes), ko ja je na ju ti caj ni ja dje voj ka sredwe {kole Ojai, pogre{no protuma~i Olivine rije~i koje je usput na~ula. Vrlo brzo, {u{kawa o Olivinom pro mis ku ite tu pos ta ju top te ma. Iako ni je ma {ta la ba{ o ta kvom ti pu po pu lar nos ti, “sla ve“ se prili~no te{ko odre}i, pa Oliva odlu~i da ne negira glasine. ^ak naprotiv, i sama ih podsti ~e svo jim no vim se ksi iz gle dom i sar kas ti ~nim po na {awem.

Wen omiqeni pro fe sor, go spo din Gri fin (To mas Ha den ^ar~), izra `a va za bri nu tost, a wego va `e na (Li za Ku drou) je {kolski savjetnik i Olivi nudi uobi~ajene savjete. Oliva se dr`i svoje pri~e, jer, na kraju krajeva, ona zna pravu istinu, a i weni joj roditeqi (Stenli Taki, Patricija Klarkson) vjeruju. Dok se wena pri~a nastavqa i po la ko za po ~iwe svoj sop stve ni `ivot, Oliva nema drugog izbora nego da se identifikuje s likom iz ro ma na “Gri mi zno slo vo“ i prihvati starozavjetnu ulogu bludnice, na koju svaquju sve grijehe. “Djevojka na lo{em glasu“ bila je na dobrom glasu kod kriti~a ra, ko ji su izja vi li da je ovo film za tinejyere koji treba da prihvate i odrasli. Pohvaqen je kasting filma, posebno Ema Stoun u glavnoj ulozi, te Stenli Taki i Patricija Klarkson u ulogama ultraliberalnih roditeqa. Iako se film referira na “Grimizno slovo“, kriti~ari uglavnom isti~u da film nije tako dobra obrada kla si ka kao {to su to npr. “Dje voj ke s Be ver li Hil sa“. Ipak, hvali se inteligentan scena rio i do bar na slo vni lik, te mnogi isti~u da je o~igledno kao uzor po slu `i la “Ju no“ Di ja blo Kodi.

Blockbuster

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2011. 9 2008. 9 22 - 28. januar

Wall Street: Novac nikad ne spava (Wall Street: Money Never Sleeps)
@anr: drama Trajawe: 136 Godina: 2010. Zemqa: SAD Re`ija: Oliver Stoun Uloge: [aja LeBaf, Majkl Daglas, ^arli [in, Suzan Sarandon

Gordon Geko (Majkl Daglas) se vra}a na Vol Strit. Poslije zatvora napustila ga je k}erka, ali ima priliku za povratak - ako se osveti {pekulantu koji je gori i od wega. Nastavak hita Olivera Stouna iz 1987. Godina je 2001. Gordon Geko (Majkl Daglas) je odslu`io ka znu zbog pre va ra, prawa novca i reketarewa i iz zatvora izlazi kao druga~iji ~ovjek. Biv{i kraq Vol Strita je neobrijan, a frizura mu je zapu{tena. Niko ga nije do~ekao - ni wegova k}er ka Vi ni od ko je se udaqio, a ni neko od wegovih kolega s Vol Strita koji su za wegovog odsustva nastavili zgrtati svoja bogatstva. Poslije osam godina provedenih u zatvoru, Geko je sasvim sam i po tpu ni je autsajder. Godina je 2008. Yejk Mur ([aja LeBaf), mladi trgovac nekretninama, zara|uje mi li one u ugle dnom Ke ler Zabel Investments kojeg vodi wegov mentor Luis Zabel

(Frenk Lan ge la). Yej ko va djevojka Vini (Keri Maligan) podr`ava wegovu `equ da ula`e u obnovqive izvore energije, potaknuta wegovim idealizmom za koji misli da ga wen otac nije imao. Zbog glasina kako je Keler Zabel u milionskim dugo vi ma, ci je na di oni ca kompanije odjednom vrtoglavo pada i Luis Zebel je primo ran da se bo ri za wen opstanak na sastanku s qudima iz Federalnih rezervi. Kada Vlada odbije finansijsku pomo}, Breton Yems (Yo{ Brolin), koji je partner u mo}noj investicionoj banci, dogovara preuzimawe Zabelove kompanije. I sam u dugovima i s poslom ko ji je do ve den u pi tawe, Yejk odla zi na predavawe na Univerzitetu Fordham koje dr`i Gordon Geko u sklopu promocije svoje nove kwige “Je li pohlepa do bra?”. U svom go vo ru obja{wava kako je pohlepa ne samo dobra nego i dozvoqena te kako predstavqa rak-

ranu finansijskog sistema koja }e na kraju dovesti do sloma ameri~ke ekonomije. Bez Vininog znawa, Yejk dolazi do Geka i nudi mu pomo} u zbli`avawu s k}erkom. Zauzvrat Geko wemu nudi informacije o tome za{to su Luisa Zabela izdale wegove ko le ge ban ka ri. Ta ko je sklopqen savez koji }e Yejku po mo }i da osve ti pro past Ke le ra Za be la, a Ge ku da obnovi vezu s Vini. Je li vuk Geko zaista promijenio svoju }ud? Poslije uspjeha Oskarom nagra|enog “Voda smrti“ o ra tu u Vi je tna mu, Oli ver Stoun je za svoj sqede}i projekat odabrao pri~u o “ratovawu“ na ame ri ~kom fi nan sij skom tr`i {tu. Snimqen 1987., “Wall Street“ je bila pri~a o mladom berzo vnom me {e ta ru (^ar li [in) koji je zbog svoje `eqe za uspjehom u finansijskom svijetu potpao pod uticaj mo}nog korporativnog pqa~ka{a Gor do na Ge koa (Maj kl Daglas). Stounov je otac bio berzovni me{etar u Wujorku tako da je re di teq bio prili~no dobro upoznat sa svijetom Vol Strita i prije nego je zapo~eo rad na tom filmu. S obzirom na to da je izvedba Majkla Daglasa lik Ge koa, ko jeg su osmi sli li

Stoun i wegov koscenarist Stenli Veiser, pretvorila u svojevrsnu ikonu, za~u|uju}i je podatak kako je izbor Daglasa za tu ulogu bio prili~no ne o~e ki van. Sto un obja{wava: “Majkl nikad dotad nije glumio taj tip likova. Glu mio je ugla vnom ro man ti ~ne ili ko mi ~ne uloge. U ovom filmu utjelovio je lika koji je zaista do sr`i opak.“ Ipak, mnogi su mladi}i na Vol Stri tu ko pi ra li wego vu fri zu ru i na ~in obla~ewa, a wegova poznata re~enica “Pohlepa je dobra“ pos ta la je wiho va man tra. “Popularnost filma rasla je tokom godina“, dodaje Stoun koji je u po~etku bio iznena |en na ~i nom na ko ji je publika prihvatila Gekoa. “Od ovog filma sam na~inio pri~u o moralu i mislim da su je mnogi pogre{no shvatili. Sve ove godine nevjerojatan broj qudi mi je prilazio , i govorio Zbog Va{eg filma sam zapo~eo karijeru na , Wall Streetu “. ^ak ni Stoune nije mogao pretpostaviti doga|aje po red ko jih }e se Gor do ni Gekoi ~initi poput sitnih ri ba - do ga |a je ko ji }e na kraju dovesti do najgore finansijske krize poslije Velike depresije. “[okiralo me je to {to se bo gat stvo

nastavilo eksponencijalno gomilati kroz 1990. i 2000.“, komentari{e Stoun. “Brojke su ra sle i ra sle, mi li oni dolara postajali su milijarde dolara, milijarde su posta ja le bi li oni. Po hle pu Gordona Gekoa preplavila je i progutala pohlepa banaka. Poslije 2008. Gordoni Gekoi vi {e ni su mo gli op sta ti. Takvi likovi su nestali, a zamijenile su ih institucije koje su nekad davno po{tovale odre|ena pravila. U pro{losti, banka je bila banka, a osiguravaju}e dru{tvo je bilo osiguravaju}e dru{tvo. Godine 2008. to se promijenilo. Distinkcije me|u tim in sti tu ci ja ma ra zo re ne su deregulacijama u osamdesetim i devedesetim.“

Krajem 2008. producent Ed Pre sman je an ga `o vao Alana Leba, licenciranog brokera i samoprogla{enog “zavisnika o finansijama“ da na pi {e sce na rio za “Wall Street: Novac nikad ne spava“. On je proveo mnoga istra`ivawa o vrhuncu ekonomskog kolapsa, te su Oliver Sto un i wegov tim po sje ti li in ves ti ci one banke, fondove i razgovarali s nekim od najve}ih finan sij skih ime na. Maj kl Da glas izra zio je in te res za re pri zi rawe ulo ge ko ja mu je donijela Oskara, ali samo pod uslovom odgovaraju}e pri~e, a na kraju mu se svidio scenario te je pristao da re pri zi ra sla vnu ulogu.

8 6. i 7. 28. januar 2011. GLAS PLUS 10 22 - decembar 2009.

Глас Српске

program

TV

RTRS

Xoni i bomba

12.40

RTRS

Qubavne igre

20.10

Dok poku{ava da pomogne jednoj starici, Xoni Maksvel nailazi na vremensku ma{inu. Me|utim, on ne zna da wegovo putovawe u pro{lost, u 1941. godinu, dovodi do lanca doga|aja koji mijewaju istoriju. Xoni i wegovi prijateqi moraju da se vrate unazad kroz vrijeme da bi poni{tili promjene i spasili vlastite `ivote. Film je zasnovan na istoimenom romanu Terija Pra~eta. Uloge: Roj Brandon, Entoni Bouvers, Skot Kej Re`ija: Dermot Bojd

Pol i Hana su rijetkost u Holivudu par koji se sprema da proslavi 40. godi{wicu braka. To ih ne spre~ava da zapadnu u krizu kada Pol prizna da je svojevremeno mislio da napusti suprugu zbog druge `ene. U me|uvremenu, Mildred odaje svoje porodi~ne tajne sinu Marku koji umire od AIDS-a. Hju koristi talenat za izmi{qawe tragi~nih pri~a kako bi kupio usamqene `ene i mu{karce po barovima. Uloge: Gilijan Anderson, Elen Barstin, [on Koneri Re`ija: Vilard Kerol
11.05 12.20 13.00 13.10 13.20 14.00 14.40 14.50 15.40 15.50 16.40 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 23.00 23.20 1.10 2.00 2.10 2.40 3.30 4.30 5.00 Dizni Na slovo na slovo Dnevnik Sport plus Zelena, zelena trava, serija Vi i Mira Adawa Polak Vijesti TV lica Vijesti Selo gori a baba se ~e{qa, serija FILM Sestre u akciji 2 Kvadratura kruga Slagalica Dnevnik Selo gori a baba se ~e{qa, serija FILM De`a Vi Vijesti FILM Mizeri Selo gori a baba se ~e{qa, serija Vijesti Zelena, zelena trava, serija Vi i Mira Adawa Polak TV lica Kvadratura kruga Leti, leti, pjesmo moja mila 13.20 14.00 14.30 15.10 16.00 16.40 16.50 17.50 18.40 19.10 19.30 20.00 21.50 22.10 0.00 1.30 3.40 4.40 5.00 Prizma Duhovni izazovi Eko zona Opera Euromagazin Vijesti Reporteri @ivot u kro{wama Potro{a~ki kod Loto Dnevnik Dora Vijesti FILM Uslovi predaje Izbori 2, film FILM Uslovi predaje Reporteri Opera Potro{a~ki kod

RTRS
6.20 7.10 8.00 8.10 9.00 9.20 9.40 9.50 10.00 10.05 10.30 11.00 12.00 12.20 12.40 14.30 15.30 16.00 16.40 17.00 17.10 17.40 18.00 18.50 19.30 20.10 22.10 23.10 23.30 0.20 1.00 1.40 3.40 4.10 4.40 5.10 Muzika Zabavni program Vijesti Jutarwi program Nodi, crtani film Medo Rupert, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Svijet divqine Miniskule Dilajla i Xulijus, crtani film Rimske misterije, serija TNT, serija Dnevnik [arena strana na{ih putovawa FILM Xoni i bomba Dovi|ewa, kako ste Pri~e o pjesmama Zauvijek mlad, serija Gastronomad Vijesti Bjekstvo sa ostrva {kopriona Za.Druga TNT, serija Ah ta planeta Dnevnik FILM Qubavne igre Brojevi, serija Dnevnik Prislu{kivawe, serija Prvi talas, serija Mjesto zlo~ina: Majami, serija FILM Qubavne igre Dnevnik Za.Druga Bjekstvo sa ostrva {kopriona Zabavni program

23.00 Dvor 0.00 FILM Strate{ka komanda 2.00 Siti 2.10 Gold muzika 4.00 FILM

BHT 1
7.10 8.00 8.10 8.15 8.20 8.30 8.40 9.40 9.50 11.10 11.20 12.50 13.20 13.50 14.20 15.10 15.20 15.50 Mi Evropqani Vijesti Be Ha Te bebe Ozi Bu, crtani film Dok. program Uradi sam, uradi sama Govor ti{ine Vijesti Spust (`) Vijesti Spust (m) Tribunal Pe~at Josip Pejakovi}: U ime naroda Izbor sportiste godine BiH u sportu za invalide, snimak Vijesti Engleska Premijer liga, pregled Fudbal: Man~ester junajted - Birmingem Siti Klint Istvud Dnevnik London Live FILM Dobra kob Vijesti

HRT 2
7.50 8.20 8.40 9.10 9.30 10.00 10.20 11.20 12.30 14.20 16.20 19.20 20.00 21.30 22.20 23.10 0.10 1.50 Garfild i prijateqi, crtani film Plesne note, serija Ajn{tajn~i}i, crtani film Moji prijateqi Tigar i Pu, crtani film Pripovjeda~, serija Serija Ni da ni ne Spust FILM Abel i ~udesni lift FILM Glavna borba Vaterpolo: Jug - Primorje Rukomet Muzika FILM Popust na koli~inu 2 Skladi{te, serija Skladi{te, serija Xez Dora Muzika

RTS 2
6.00 7.00 8.00 8.20 8.50 9.10 9.40 10.30 11.00 11.30 12.10 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 17.00 17.30 17.40 18.00 18.40 20.00 21.00 21.20 22.00 22.30 23.20 0.10 0.40 3.50 4.40 5.30 Znawe imawe TV lica Delta Stejt, serija Mobil fest Artur, crtani film Drama Vjerski mozaik Srbije Klinika Vet Profil i profit Kwiga utisaka Vrijeme odluke Svijet zdravqa Sedam RTS dana Gra|anin Leti, leti, pjesmo moja mila Emisija iz kulture Gala koncert solista baleta najve}ih pozori{ta Rusije Rezervisano vrijeme Dok. program Vrele gume Total tenis Sportski program No} sevdaha Sportski program Obrazovni program Svijet sporta Direktno u fudbal Svijet ribolova Tragovima ~ovje~anstva Koncert Bisere Veletanli} Vrele gume Muzika No} sevdaha Tragovima ~ovje~anstva Klinika Vet

18.00 19.00 19.30 20.00 21.40 21.50 FILM 23.30 Obalska stra`a, serija 0.10 Ve~eras sa Xulsom Holandom 1.10 FILM Dobra kob 2.40 FILM 4.10 London Live

BN
6.30 9.00 12.00 13.00 14.40 16.00 16.20 17.20 17.40 19.30 20.00 20.30 21.30 22.30 23.00 0.50 2.30 Jutarwi program Jelena, serija Auto{op magazin Smijeh terapija BN koktel Dnevnik Tu|e sla|e Prequbnici Kao kod svoje ku}e Dnevnik Vitafon BN muzika Tu|e sla|e Dnevnik FILM Hajde da se volimo 2 FILM Prqavi poslovi FILM Razmjena gluposti 6.40 7.00 7.20 7.50 8.10 8.30 9.20 10.10 11.00 11.50 12.30 13.30 14.20 16.00 17.00 17.50 18.50 19.10 20.00 21.30 23.00 0.30 2.00 3.30

OBN
Gusarska akademija, crtani film Nimboli Ogi i `ohari, crtani film Gusarska akademija, crtani film An|eli i prijateqi, crtani film Bilo jednom u Turskoj, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Lonci i poklopci Ke~eri FILM Qubavne igre Red karpet Pitajmo zajedno Arhiv srca Info Pitajmo zajedno FILM Umri mu{ki 3 FILM Istraga FILM Zlo~in
FILM FILM FILM

NOVA TV
6.10 8.10 8.40 9.10 9.40 10.00 10.10 10.40 10.50 11.20 11.50 12.50 13.50 14.50 17.00 17.10 18.10 19.10 20.00 21.50 23.30 1.10 2.40 4.10 5.30
FILM Wihova liga Televizijska posla, serija Bra~ne vode, serija Bra~ne vode, serija Pepa, crtani film Timi Tajm, crtani film Vinks, crtani film ^agington, crtani film Ben 10, crtani film Televizijska posla, serija Frikovi, serija U sedmom nebu, serija Privatna praksa, serija FILM Smrtonosni val, film Vijesti FILM - nastavak Nad Lipom 35 Dnevnik FILM Za{titni kod FILM Ubistvo u bazi Prezidio FILM Momentum FILM Meni pripada{ Ezo TV FILM Pla}enik FILM Za{titni kod

PINK BH
6.00 8.00 10.00 11.00 12.00 12.20 14.00 14.05 15.50 16.00 17.00 18.00 18.40 19.00 20.00 21.00
FILM FILM

Klub tajnih agenata Smrt u sumrak

Dvor Birajte svoj hit Info top Gold muzika Info top FILM Fle{dens Info top Valentina, serija [ou tajm Info top Siti Neobi~ne metode, serija Dvor Zvijezde Granda

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti

HRT 1
6.00 6.50 7.20 8.00 10.00 10.10 10.40 11.10 12.00 12.30 Drugo mi{qewe Iza ekrana Emisija iz kulture FILM Bjukenen ja{e sam Vijesti Ku}ni qubimci Generacija Y Normalan `ivot Dnevnik Veterani mira

RTL
6.50 7.40 8.20 8.50 10.20 11.00 Dva glupa psa, crtani film [kola za vampire, crtani film U~ilica Magazin Sinovi i k}eri, serija Malkolm u sredini, serija

subota, 22. januar

GLAS PLUS 6. i 7. 28. januar 2011. 119 decembar 2008. 22 -

PINK BH

14.05

Fle{dens
Vizuelna i muzi~ka senzacija osamdesetih, “Fle{dens“ je uzbudqiva pri~a o Aleks Ovens, odlu~noj i prelijepoj 18-godi{woj djevojci koja dawu radi kao varilac, a no}u kao plesa~ica u lokalnom baru. Uz odli~nu muziku 80ih pratimo Aleksinu potragu za samostalno{}u, qubavqu i ostvarewem li~nog `ivotnog sna - plesawem na Pitsbur{kom plesnom konzervatorijumu. Uloge: Xenifer Bils, Majkl Nuri, Lilija Skala Re`ija: Adrijan Lin
12.00 13.50 16.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.30 23.40 1.00 2.00 Bingo Long Kako se Stela vratila u formu FILM ^ekaju}i izdisaj Zvijezde ekstra RTL danas Qubav je na selu, serija FILM Eragon FILM Razbija~ FILM Zmajevo srce Astro {ou FILM Sereniti: Bitka za budu}nost
FILM FILM

1.30

Beverli Hils 90210, serija

B 92
7.00 8.20 8.50 9.20 10.50 12.00 13.30 14.30 15.30 16.00 16.30 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 23.30 1.10 Znawe na poklon Trnav~evi}i u divqini, crtani film Vodi~ za roditeqe FILM Pinokio 2 Nacionalna geografija i BBC FILM Slomqena srca Hitorama Popodne Bu|elar Vijesti FILM Stubovi zemqe Vijesti Na{a mala klinika, serija Top Gear FILM To~kovi Vijesti FILM Glasovi FILM Slomqena srca Info

ATV
7.00 8.00 9.50 10.30 11.00 11.30 11.50 12.00 13.00 14.00 16.00 16.50 18.00 19.00 19.40 20.00 21.00 22.00 0.00 Ben Ten, crtani film Jutarwi program Vijesti Ajron Kid, crtani film Vinks, crtani film Sporti}i Vijesti Indija, serija Auto {op magazin Sasuke ninxa ratnici 1001 no}, serija Indija, serija Odmori se, zaslu`io si, serija Vijesti Sinema magika hronike 1001 no}, serija Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em Stubovi zemqe, serija FILM Na{i sinovi

000
PINK BH

Strate{ka komanda

BEL
7.30 8.00 8.50 9.10 10.00 10.20 10.50 12.00 12.10 12.40 13.30 14.00 15.00 15.10 16.00 17.30 17.30 18.00 18.40 20.00 21.20 22.00 22.30 22 ~asa Gomboce omnibus U~imo srpski Bel mozaik Bistro Stil Na{a realnost Vijesti Pri~e iz kwi`are U na{em ataru Vrele gume Bilding {op Vijesti Trend seter Vi{e od sporta Dok. program Putevima juga Bel dan Muzi~ki zid Kreni u prirodu Put vina 22 ~asa
FILM

porodicom kada dobija urgentni poziv Rik Harden je vladin najva`niji pregood vlade. Naime, avion u kome se nalavara~ kada su u pitawu taoci. Heroj zazi potpredsednik SAD kidnapovala je livskog rata je povu~en iz mornarice grupa terorista koja poseduje i otrovni da bi rje{avao probleme i sada je pogas. I {to prije se Rik ukrca na avion, rodi~an ~ovjek koji bi radije pravio to je ve}a nada da }e taoci biti spasequqa{ku za svoju k}erku nego se boni, osim ako i on ne upadne u problem. rio. On je upravo krenuo na odmor sa Uloge: Majkl Dudikof, Pol Vinfild, Ri~ard Norton Re`ija: Rik Jakobson

K3
10.00 10.10 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.30 17.40 18.40 19.30 20.00 21.40 22.40 0.30 2.30 3.10 5.00 6.00 Vijesti Kliford crveni pas Vijesti Kliford crveni pas SMS Party Vijesti TV ordinacija Superhitovi Poznati Novosti Dnevnik RTS Panorama regije Autovizija
FILM

Fojlov rat, serija Dok. program Poznati Dobro ti ve~e RTS

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 13.05 13.30 14.00 14.05 15.00 16.00 18.00 18.05 19.00 19.30 20.00 20.05 22.00 22.05 23.00 0.00 0.05 3.00 Jutarwi program Vijesti Iskre pravoslavqa Vijesti Zvjezdano nebo djetiwstva Vijesti Zvrk Vijesti Starogradska muzika Narodna muzika Vijesti Sportsko-zabavno popodne Vijesti Dnevnik Sportsko-zabavno popodne Vijesti Tkanica od nota Vijesti Zabavna muzika Muzika naroda Vijesti Evergrin klub Vijesti Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Muzika za laku no} Pono}ne vijesti No}ni program Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike

FTV
8.00 8.05 9.00 11.20 12.00 12.10 13.00 13.20 14.10 15.00 15.05 16.30 18.00 18.40 19.10 19.20 19.30 20.10 21.00 22.30 22.50 0.40 Vijesti Dona Barbara, serija ZIZ, zabava igra znawe Mozaik religija Dnevnik Dona Barbara, serija Sarajevska hronika Bolnica Three Rivers, serija Beverli Hils 90210, serija Vijesti FILM Impijevo ostrvo FILM Otpisani Lud, zbuwen, normalan, serija Mali lete}i medvjedi}i Loto [oni i wegovo stado, crtani film Dnevnik Strategija {vrake, serija FILM Turbulencija 2: Strah od letewa Dnevnik FILM 75 Bolnica Three Rivers, serija

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
12 22 - 28. januar 2011.

Глас Српске

program

TV

RTRS

20.40

PINK BH

1.00

]ao inspektore
U malom provincijskom mjestu pojavi se opasna me|unarodna banda sa namjerom da digne u vazduh hotel pun turista. ^uvari reda Boki i Pajko dobijaju specijalni zadatak da sprije~e diverziju i likvidiraju bandu, {to im poslije raznih komi~nih situacija i polazi za rukom. Ova komedija je kasnije dobila jo{ dva nastavka: “Vampiri su me|u nama” i “Svemirci su krivi za sve”. Uloge: Bata @ivojinovi}, Boro Stjepanovi}, Nikola Simi} Re`ija: Zoran ^ali}

Ubiti sve{tenika
Drama bazirana na ~iwenicama o tragi~noj sudbini poqskog sve{tenika koji je bio veliki protivnik tada{weg komunisti~kog re`ima. Jedini na~in da se u}utka bio je da se izvr{i atentat na wega, i u tu svrhu vlast anga`uje brutalnog oficira koji kre}e na svoj zadatak. Uloge: Kristofer Lamber, Ed Haris, Xos Ekland Re`ija: Agnieska Holand
22.50 23.40 0.00 0.30 1.10 2.00 3.00 3.40 4.40 5.30 Istinite pri~e Vikend Evronet Sportske legende Srbija na Dakaru Me|unarodni sport Parni vaqak Zaboravqeni umovi Srbije Jelen top deset Istinite pri~e Moj qubimac

RTRS
6.00 8.00 8.10 9.00 9.10 9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.20 12.40 13.10 14.00 15.00 16.10 17.00 17.10 18.40 18.50 19.30 20.10 20.40 22.30 22.50 23.20 0.00 1.40 2.10 2.40 3.30 4.50 5.20 5.30
FILM Xoni i bomba Vijesti Snop Nodi, crtani film Medo Rupert, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film ^arobni kaput Dilajla i Xulijus, serija Rimske misterije, serija [etwa sa dinosaurusima Kvizolog Dnevnik Ogwi{ta Sviraj ne{to narodno Moj biznis Miris ki{e na Balkanu, serija Raweni orao, serija Robin Hud, serija Vijesti [iz Gastronomad In memorijam - akademik Branko Milanovi} Dnevnik Zauvijek mlad, serija FILM ]ao inspektore Dnevnik Sportski pregled Zelena zelena trava, serija FILM ]ao inspektore [arene ka`e Dnevnik Robin Hud, serija [iz Muzika Ogwi{ta Sviraj ne{to narodno

16.10 17.00 18.30 18.40 19.00 20.00 22.00 23.00 1.00 3.00

Nemogu}a misija Sve za qubav Info top Siti Arena B-13 Dvor Paparaco lov na poznate FILM Osumwi~eni FILM Ubiti sve{tenika Grand hitovi

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.30 13.00 13.10 13.20 14.10 14.50 15.00 15.40 15.50 16.50 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.40 22.45 23.20 23.40 0.30 2.30 2.50 3.00 4.00 4.30 4.50 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti Dizni Gastronomad Dnevnik Sport plus Balkanskom ulicom Vrijeme je za bebe Vijesti SAT Vijesti Moj ro|ak sa sela, serija Rokovnik Zadwa ku}a Srbija Lud zbuwen normalan, serija Sasvim prirodno Slagalica Dnevnik Moj ro|ak sa sela, serija FILM 72 dana Vijesti Uvi|aj Dnevnik Qubavnice, serija Egzit Gastronomad Vijesti Moj ro|ak sa sela, serija SAT Sasvim prirodno Balkanskom ulicom

BHT 1
7.00 8.00 8.10 8.30 9.30 10.00 10.10 11.10 11.20 12.30 13.20 14.20 15.20 16.00 16.20 16.50 19.00 19.30 20.00 20.50 22.10 22.30 23.00 23.10 0.00 Klint Istvud Vijesti Bruklinski most, serija Debate o debatama TV liberti Vijesti Superkombinacija (m) Vijesti Super G (`) Duhovni mostovi Superkombinacija (m) Biti lijep Miris ki{e na Balkanu, serija Vijesti Smawi gas Ko{arka: Igokea - Radni~ki Dnevnik Retrovizor Tale, serija Kod ku}e je najboqe Vijesti Global Sport Obalska stra`a, serija Kod ku}e je najboqe

HRT 1
5.50 6.20 7.00 8.00 9.00 9.50 10.00 11.20 12.00 12.20 13.20 14.00 15.00 15.30 15.50 17.20 17.40 18.10 19.10 19.30 20.00 21.00 21.40 23.10 23.30 0.50 2.20 2.50 3.20 3.50 4.40 Duhovni izazovi Euromagazin Mala TV Prijateqi Nora Fora Vijesti [erif u Wujorku, serija Jelovnici izgubqenog vremena Dnevnik Plodovi zemqe More Nedjeqom u dva Mir i dobro Vijesti FILM Pra{~i} Bejb Crtani film Globalno sijelo Lijepom na{om Loto Dnevnik 1 protiv 100 Stipe u gostima, serija FILM Iza stakla Vijesti FILM Novac [erif u Wujorku, serija Emisija o filmu Gara`a Globalno sijelo Lijepom na{om Plodovi zemqe

BN
5.50 7.10 7.40 8.30 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 19.30 20.00 21.00 21.30 22.20 0.10 2.00 BN koktel Zapisi pored puta Zvuci zavi~aja Nedjeqno jutro Selo JV komerc BN muzika Bez maske Prequbnici Nedjeqno popodne Monitor Prequbnici Pazi mogu}e je Nijesmo mi od ju~e FILM Posqedwi valcer u Sarajevu FILM Dnevnik lude crnkiwe Satelitski program 6.40 7.00 7.20 7.40 8.00 8.20 8.40 9.00 9.30 10.30 11.30 12.20 13.20 14.40 16.00 17.20 18.30 18.50 19.00 20.00 21.30 23.00 23.30 0.20 1.50 3.20 5.50

OBN
Ajronmen, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Xoni Test, crtani film Metajets, crtani film Nimboli, crtani film Ajronmen, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Xoni Test, crtani film ^uvari planete Na{a mala klinika, serija Dejana {ou Lonci i poklopci Gumu{, serija Gumu{, serija Gumu{, serija Gumu{, serija Gumu{, serija Info Gumu{, serija FILM Do smrti FILM Zamjenik Vatreni ring Red karpet
FILM FILM FILM FILM

RTS 2
6.00 7.00 7.40 8.00 9.00 9.20 10.00 10.30 11.00 12.00 12.20 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 18.00 18.30 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 Muzika za dobro jutro Amen a|es Vrijeme odluke Dozvolite Artur, serija Drama Igraj fudbal budi sre}an Moj qubimac Brazde UNHCR - Povratak: Kosovo e-TV Put oko svijeta Kulturako aresipe Srpski isto~nici Emisija iz kulture Gala koncert solista baleta najve}ih pozori{ta Rusije Dok. program Parni vaqak Sportski program Sportske legende Srbija na Dakaru Me|unarodni sport Obrazovni program Zaboravqeni umovi Srbije Jelen top deset

HRT 2
7.00 8.20 10.00 10.50 11.00 12.00 12.10 12.40 13.20 14.20 15.40 17.10 20.00 22.10 22.40 0.20 0.50 1.50 Majstori violon~ela FILM Silom dadiqa Slalom Portret crkve i mjesta Misa Biblija Filipove bebe e-Hrvatska Slalom
FILM

PINK BH
6.00 8.00 10.00 11.00 12.00 12.10 14.00 14.10 16.00
Глас Српске
FILM FILM

Pro{i{,o kroz {oqu Smrt u sumrak

Dvor Birajte svoj hit Info Gold ekspres Info top Dvor Info top

Klinci s Ribwaka, koncert Olimp Rukomet FILM Dvoboj na suncu Emisija o filmu FILM Ulzanin prepad Gara`a Hokej: Medve{~ak - Vienna Muzika

NOVA TV
7.40 8.30 9.00 Frikovi, serija Televizijska posla, serija Brza blagajna, serija

nedjeqa, 23. januar

GLAS PLUS 6. i 7. 22 - 28. januar 2011. 139 decembar 2008.

PINK BH

23.00

Osumwi~eni
Jedan serijski ubica svoje mete ne pronalazi u nedu`nim gra|anima ve} u kolegama po struci. Film se de{ava u izolovanom restoranu gdje se susre}u Benxamin O’Brajen i trgova~ki putnik Harold Spek, kome je to bio posqedwi kontakt sa `ivima. Haroldov slu~aj povjeren je FBI detektivu Tomasu Makelvelu, koji se nalazi pod nadzorom nadre|enih nakon {to je ubio osumwi~enog “ispituju}i” ga. Karakteristika ovog i preostala dva Benxaminova ubistva, su odstrawivawe o~iju iz svojih `rtava poslije ~ega slijedi meditacijski ritual. Serijal ubistava zavr{ava sa Rejmondom Starkijem, Makelvajevom velikom rivalu {to dodatno zbuwuje uzdrmanog, nesigurnog detektiva koga progoni pro{lost. Uloge: [er, Denis Kvejd, Lijam Nison, Keri-En Mos Re`ija: Piter Jejts
9.30 9.50 10.00 10.30 10.50 11.10 11.40 12.10 12.40 13.40 14.40 17.00 17.10 19.10 20.00 21.00 22.30 23.50 1.30 3.00 Pepa, crtani film Timi Tajm, crtani film Vinks, crtani film ^agington, crtani film Ben 10, crtani film Automotiv Novac Televizijska posla Frikovi, serija U sedmom nebu, serija Wihova liga, film Vijesti FILM Porotnik Dnevnik Nad lipom 35 FILM Tata u akciji Red karpet FILM Ubistvo u bazi Prezidio FILM Momentum Red karpet 22.00 22.40 0.30 2.30 4.10 6.00 Scena
FILM FILM

Djevojka jednog vojnika
Beri Vin~el je uzoran vojnik 101. divizije ameri~ke vojske. Kalpernija Adams je transeksualka koja redovno nastupa u jednom klubu u Ne{vilu. Jedne ve~eri, kada sa prijateqem Xastinom Fi{erom iza|e u klub, Beri upoznaje Kalperniju. Vrlo brzo wih dvoje po~iwu redovno da se vi|aju i zaqubquju se jedno u drugo. Fi{er je manipulant koji je i sam zbuwen svojom seksualno{}u i zbog toga qubomoran na Berijevu vezu sa Kalpernijom. Zbog toga Fi{er po~iwe da {iri glasine o wihovoj vezi i o tome da je Beri homoseksualac. Uloge: Troj Hariti, Li Pis, [on Hatosi Re`ija: Frenk Pirson

000
B92

Dok. program Cinenews RTS

FTV
8.00 8.05 9.00 11.20 12.00 12.10 12.40 13.30 14.20 16.00 16.10 17.50 18.50 19.10 19.30 20.10 20.50 22.10 22.40 23.00 23.50 Vijesti Ulicama moga grada ZIZ, zabava igra znawe Sedmica Dnevnik Zelena panorama Bolnica Three Rivers, serija Beverli Hils 90210, serija FILM Turbulencija 2: Strah od letewa, Vijesti FILM Udar Anti~ki rim Crvene kapice, crtani film [oni i wegovo stado, crtani film Dnevnik Lud zbuwen normalan, serija FILM Pismo glava Paralele Dnevnik Bolnica Three Rivers, serija Beverli Hils 90210, serija

9.10 10.00 12.00 12.10 13.50 14.20 15.00 15.10 16.10 17.00 18.00 18.40 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30

Autosprint Afrika od vrha do dna Vijesti
FILM

Uskijavawe Bonaventura Vijesti Farma Turizam plus Kreni u prirodu Bel dan Muzi~ki zid Pri~e iz kwi`are Dangube, serija Biqana za vas 22 ~asa
FILM

1710
NOVA

Porotnik
Samohrana majka i umjetnica Ani Leird postaje porotnik na slu~aju u kojem je okrivqena mafija. Ani tako postaje meta opasnog u~iteqa, koji odabere “rawivu” Ani za svoj opaki plan. Naime, Ani mora da uvjeri ostale ~lanove porote da stranka koja se optu`uje nije kriva, ina~e }e wen `ivot i `ivot wenog djeteta biti u velikoj opasnosti.

RADIO RS
6.00 8.00 8.10 9.00 9.05 9.30 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.05 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.20 18.00 18.05 19.00 19.05 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.05 23.00 0.00 0.10 1.00 5.00 Jutarwi program Vijesti Snop, emisija za selo Vijesti Starogradska muzika Narodna muzika Vijesti Top lista Radija RS Vijesti Sje}awa Vijesti Vjerski program Vijesti Zvrk Vijesti Pri~aonica Vijesti Sportski pregled Dnevnik Nedjeqni radio magazin Vijesti Medaqoni u vremenu Vijesti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Razgovornik Vijesti Starogradska sje}awa Vijesti Iskre pravoslavqa Sje}awa Pono}ne vijesti Kultura u ogledalu No}ni program Snop

RTL
7.40 9.00 9.30 10.40 11.30 12.20 13.40 15.50 17.40 18.30 19.00 20.00 21.40 23.10 1.00 2.00 Dva glupa psa, crtana serija [kola za vampire, crtani film Malkolm u sredini, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija FILM Qubav je na selu Kolumbo, serija FILM Velika o~ekivawa FILM Izme|u dvije vatre Diskaveri: Pre`ivjeti divqinu RTL Danas Magazin FILM Duma Mjesto zlo~ina: Majami, serija FILM Pre`ivjeli Astro {ou FILM Razbija~

B 92
6.30 8.00 8.30 11.00 11.30 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 23.30 0.00 1.50 Pinokio 2 Beograd za po~etnike Znawe na poklon Potraga FILM Glasovi Vrati}e se rode, serija Izme|u redova Top Gear Vijesti FILM To~kovi Vijesti Na{a mala klinika, serija Idealan profil Utisak nedjeqe Vijesti Patrola FILM Djevojka jednog vojnika Hitorama Info
FILM

Uloge: Demi Mur, Alek Boldvin, Xozef Gordon-Levit, En He~ Re`ija: Brajan Gibson

Pra{~i} Bejb

1550
HRT

ATV
7.00 8.00 9.50 10.30 11.00 11.30 11.50 12.00 13.40 18.00 19.00 19.40 20.00 22.00 0.00 Ben Ten, crtani film Jutarwi program Vijesti Ajron Kid, crtani film Vinks, crtani film Sporti}i Vijesti FILM Deda Mraz snagator 1001 no}, serija @ivot sa stilom Vijesti Nema vi{e zeko reko Stubovi zemqe, serija FILM Harlemske no}i Sport centar

Bel
7.30 8.00 22 ~asa Gomboce omnibus

Bejb je pra{~i} koji `ivi na farmi i ima mno{tvo prijateqa, me|u kojima su i patak Ferdinand, koji misli da je pijetao, te kuja Flaj, wegova surogat majka. Poslije dru`ewa sa Reksovom i Flajinom djecom, Bejb odlu~i da postane ov~arska sviwa i farmer Hoxet ga prijavi za svjetsko prvenstvo ov~arskih pasa. Bejb }e otkriti da uz pomo} prijateqa prase mo`e postati {ta god po`eli. Glasovi: Kristin Kavanah, Mirijam Morgolis, Deni Man Re`ija: Kris Nunan

K3
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 17.00 18.40 19.30 20.00 21.00 Izvorwaci Zemqa izvor `ivota Zavi~aju mili raju Panorama regije Cinenews Nedjeqno popodne Folk {ou Novosti Dnevnik RTS Mili raju, rodni kraju Kafanska pri~a

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
14 22 - 28. januar 2011.

Глас Српске

program

TV

RTRS

Put za Oregon

13.20

PINK BH

00.00

Bitka u Sahari
Poslije pada Tobruka 1942. godine, narednik ameri~ke armije Xo Gan, bje`e}i od Romelovih snaga, putuje svojim tenkom kroz Saharu, u nadi da }e u}i u neku zemqu Alijanse i tako biti na sigurnom. Usput }e pokupiti nekoliko vojnika, ali problem koji se pojavquje je nedostatak vode. Oni imaju tu sre}u da prona|u vodu na jednom anti~kom izvoru, ali na`alost on je na meti wema~kog bataqona. Uprkos nemogu}oj misiji, narednik Gan je odlu~io da odbrani izvor. Uloge: Xejms Belu{i, Mark Li, Robert Vizdom Re`ija: Brajan Tren~ard-Smit
1.00 1.40 2.10 2.30 3.30 3.50 5.20 5.40 Plejbojeve djevojke Najseksi `ene svijeta Info Telering Info Rat bendova Info ^uvari planeta 16.00 16.30 17.00 17.20 17.50 18.00 18.20 18.50 20.10 20.20 21.00 21.50 23.40 0.00 1.10 1.40 2.10 2.40 3.30 4.00 4.20 4.50 Ovo je Srbija Uzbuna Obrazovni program Ekologija Rukomet Ivan Bosiq~i} Razglednica Ruske bajke Mo`emo li vjerovati nauci Rukomet O~ajne doma}ice, serija FILM Hana i wene sestre Posveta Majlsu Dejvisu Trezor Muzika Obrazovni program Ivan Bosiq~i} Mo`emo li vjerovati nauci Svjetski izazov Ekologija Arhitektura Posveta Majlsu Dejvisu

Ra|en prema istinitoj pri~i, film prati veliku grupu qudi koji u `eqi za boqim `ivotom tra`e novi dom. ^itave porodice napu{taju Misuri i kre}u put “obe}anog“ Oregona. Nepa`wom, sedmoro djece se odvoji od karavana i zaluta. Pred wima je 300 kilometara divqine, bez roditeqa, hrane, za{tite, a opasnost prijeti na svakom koraku. Uloge: Stjuart Piterson, Djui Martin, En Kolings Re`ija: Erl Belami

RTRS
6.00 9.00 9.10 9.20 9.30 9.40 10.10 11.00 12.00 12.20 13.00 13.20 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 18.40 19.00 19.30 20.10 21.30 22.30 23.00 23.30 0.20 0.50 2.30 3.00 3.20 4.30 5.10 Jutarwi program Vijesti Nodi, crtani film Mala princeza, crtani film Mimo i ^arli, crtani film Kvizolog Intervju Karmelita, serija Dnevnik U fokusu Pregled nedjeqe za osobe za o{te}enim sluhom FILM Put za Oregon Vijesti Dolina sunca, serija Re’publika Srpska danas Karmelita, serija Art ma{ina Mala princeza, crtani film Upitnik Dnevnik Presing Miris ki{e na Balkanu, serija [arene ka`e Dnevnik Tribunal Cirkus, serija Bez odu{evqewa molim FILM Put za Oregon Dnevnik Re’publika Presing Muzika Cirkus, serija

15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.10 20.00 21.00 23.00 0.00 2.00 2.10 5.00

Danijela, serija Info Top Valentina, serija Dvor Info Top Qubav u zale|u, serija Dobar kom{ija Dvor Grand - Narod pita Dvor FILM Bitka u Sahari Siti Sve za qubav
FILM

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.40 10.00 10.05 10.30 11.00 11.10 12.00 12.10 12.30 12.50 13.30 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 20.50 22.00 23.00 23.05 0.00 0.20 1.00 2.40 3.00 3.40 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Boqi `ivot, serija U zdravom tijelu Vijesti Lov i ribolov Eko karavan Vijesti O~ajne doma}ice, serija Dnevnik Sport plus Gastronomad Kasl, serija
FILM

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.15 9.30 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 13.20 13.30 14.10 14.30 15.00 15.05 15.10 15.20 15.40 16.00 16.30 17.00 17.30 18.40 18.50 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 23.00 23.50 0.40 Dobro jutro Be Ha Te bebe Ozi Bu, crtani film Muzika Bruklinski most, serija Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti Tale, serija Global Smawi gas Vijesti Gorko-slatko, serija Be Ha Te bebe Ozi Bu, crtani film ^udesni svijet Nema problema Muzika Doma}a lektira Gastro kutak Gorko-slatko, serija Sve u svemu Du{ko Duhou{ko, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Male bo`i}ne tajne, serija Dimenzija vi{e Vijesti Tema dana Crni talas Male bo`i}ne tajne, serija Sve u svemu

HRT 1
5.40 6.10 7.00 9.00 10.00 10.10 11.00 11.10 12.00 12.30 13.10 14.00 14.20 15.00 15.20 16.00 16.50 17.20 18.10 18.40 19.30 20.00 21.50 22.30 23.10 0.00 0.50 1.40 2.00 3.30 4.10 More Mir i dobro Dobro jutro, Hrvatska @ivot u Africi, serija Vijesti Iz pti~je perspektive Kod Ane Tre}e doba Dnevnik More qubavi, serija Puna ku}a Raftera, serija Vijesti Znanstvena petica Moja porodica, serija Glas domovine Hrvatska u`ivo Vijesti Osmi kat Kod Ane Tvoja sam sudbina, serija Dnevnik Latinica Svijet profita Dnevnik Lica nacije Andras Schiff, koncert Ksena - princeza ratnica, serija Dragi Xon, serija Zavr{ni udarac, serija Mjesto zlo~ina: Majami, serija Glas domovine

BN
6.30 8.30 8.35 9.00 10.00 10.20 11.00 12.00 12.10 14.00 14.05 15.00 16.00 16.10 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 Jutarwi program Nuki i prijateqi, crtani film @ivotiwske {ale Nezaboravne biblijske pri~e Novosti Kradqivac srca, serija Svijet na dlanu Novosti FILM Nebeska udica Novosti Kamionxije, serija Jelena, serija Dnevnik Kamionxije, serija Kradqivac srca, serija Danas u Srpskoj Monitoring BN sport Dnevnik Jelena, serija BN koktel Dnevnik FILM Tri dolara Satelitski program

Vijesti Visoki napon Vijesti Miris ki{e na Balkanu, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Bela la|a, serija Pjesma plus Bingo Upitnik Vijesti Kasl, serija Dnevnik Sjaj trulog novca, serija FILM General Dala Kjeza Upitnik Vijesti Eko karavan

RTS 2
6.00 6.30 6.40 7.00 7.35 7.40 8.00 8.30 8.40 8.50 9.10 9.20 9.40 10.00 10.30 10.10 11.00 11.30 12.00 13.00 14.00 14.10 14.40 14.50 15.10 15.30 Koncert za dobro jutro UNHCR - Povratak: Kosovo U zdravom tijelu Kuvati srcem Pepa prase Olivija, crtani film Mile, crtani film Aleks, crtani film Tuma~ewe kwi`evnog djela Mansarda Jedna slika jedna pri~a Arhitektura Enciklopedija Vrele gume Total tenis Srpske sportske legende Nau~ni program Nekad i sad Muzika Trezor Tuma~ewe kwi`evnog djela Mansarda Jedna slika jedna pri~a Arhitektura [kolski program Sportski program

OBN
6.40 7.00 7.20 8.00 8.10 8.50 9.50 11.10 11.50 12.10 13.00 14.30 15.20 16.40 16.50 17.30 18.50 19.00 19.50 21.10 22.10 23.00 0.00 Ajron men Ogi i `ohari Xoni Test Metajets Gusarska akademija Ludo srce, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Stol za 4 Info Arhiv srca Skrivena kamera Ke~eri Gumu{, serija Info Stol za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Info Smackdown Gumu{, serija Telering Moja desna ruka Zakon bra}e, serija Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija

HRT 2
6.20 7.00 7.30 7.50 8.20 8.50 9.30 10.00 10.50 11.20 12.40 13.10 14.00 15.30 15.40 16.30 17.20 More qubavi, serija Ku}ni svemirci, crtani film Gladijatorska akademija, crtani film Mala TV Lagodan `ivot Zaka i Kodija, serija [kolski program Slu~aj za ekipu BARZ, serija Tvoja sam sudbina, serija More Lijepom na{om Mala TV [kolski program FILM Ponovni susret @upanijska panorama Serija [apta~ psima Hana Montana, serija

PINK BH
6.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 12.20 13.00 14.00 14.10
Глас Српске

Uli~ni ples Udri mu{ki Dje~ije interaktivne igre Dvor Valentina, serija Info Top Siti Sajnfeld, serija Dvor Info Top Mje{oviti brak, serija

ponedjeqak, 24. januar

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2011. 159 2008. 22 - 28. januar

B 92

23.30

Badi u nevoqi
Talentovani Gaj dobija priliku da radi kao asistent uspje{nom filmskom producentu Badiju Akermanu. Ve} prvog radnog dana, me|utim, shvata da tako dobra poslovna prilika ima i svoju cijenu. Badi je patolo{ki egoista, koji svoje saradnike tretira kao robove, pa Gaj svakodnevno mora da trpi razli~ite uvrede na svoj ra~un. Jedina svijetla ta~ka na novom poslu je Don, mlada producentkiwa, sa kojom Gaj ulazi u qubavnu vezu. Don je napisala i odli~an scenario i Gaj po
17.40 18.10 19.00 19.50 20.00 20.40 22.20 23.20 0.50 Dva i po mu{karca, serija Puna ku}a Raftera, serija Iz pti~je perspektive Hit dana TV Bingo {ou Zavr{ni udarac, serija Mjesto zlo~ina: Majami, serija FILM Ponovni susret Muzika 12.00 13.00 14.00 14.30 15.50 16.50 17.50 18.20 19.00 19.40 20.00 21.00 22.00 22.20 0.20 1.00 Indija, serija Pali an|eo, serija Sasuke ninxa ratnici Vizita 1001 no}, serija Indija, serija Kulinarski qetopisi Sasuke ninxa ratnici Vijesti Sinema magika hronike 1001 no}, serija Dok. program Vijesti FILM Ameri~ki ninxa Seks i grad, serija Sport centar

svaku cijenu poku{ava da ga progura kod Badija. Badi kona~no pristaje, a kada se wen scenario pretvori u veoma uspje{an film, Badi totalno iskqu~uje Gaja iz projekta. Za mladog Gaja to je kap, koja preliva ~a{u i on odlu~uje da se kona~no suprotstavi svom sadisti~kom {efu, ali, povu~en emocijama, u toj namjeri odlazi predaleko. Uloge: Kevin Spejsi, Frenk Veli, Mi{el Forbs Re`ija: Xorx Huang
13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 16.50 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 23.30 1.10 Na{a mala klinika, serija Robinzon Kruso, serija Najboqe godine, serija Vijesti Sportski pregled Najboqe godine, serija Super genije Vijesti Sun|er Bob, crtani film Robinzon Kruso, serija Vrati}e se rode, serija Insajder Vijesti FILM Badi u nevoqi Otka~ena istorija Info

Ponovni susret

1400
HRT 2

NOVA TV
6.40 7.30 7.50 8.10 8.20 9.20 10.20 11.40 13.00 13.40 14.40 15.30 16.30 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.00 22.10 23.40 0.00 1.40 2.00 2.40 3.30 4.30 Na{i najboqi dani, serija Gospodin Magu, crtani film Bumba, crtani film Graditeq Bob, crtani film Rori, crtani film Slomqeno srce, serija Gumu{, serija Asi, serija In magazin Zauvijek zaqubqeni, serija Slomqeno srce, serija Najboqe godine, serija Gumu{, serija Vijesti Gumu{, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Asi, serija FILM Potjera Vijesti FILM Tata u akciji Bra~ne vode, serija Bra~ne vode, serija Heroji, serija Ezo TV FILM Porotnica

Xesi je u drugoj trudno}i zanijela blizance. Porodila je u ku}i svekrva, iskusna babica Tobi. Prvo dijete bila je djevoj~ica, proplakala je ~im se rodila. Drugo dijete, mu{ko, zamrlo je pri porodu, i kad je Tobi ve} odustala od o`ivqavawa, Xesi ga je o`ivjela svojim dahom. Od tada, bila je vi{e vezana za malog Xejmija nego za k}erke, blizanku Megi i stariju Anu. Svaki je dan strahovala za Xejmija i strepjela nad svakim wegovim korakom. A onda se jednog dana dogodila tragedija: Xejmi je umro u snu. Xesi se pona{a kao da gubi razum i uskoro priznaje mu`u da ~esto vidi Xejmija te da je on jo{ s wima. Uloge: Marlo Tomas, Piter [traus, Frensis Sternhagen, Kortni ^ejs Re`ija: Li Grant

Potjera
Luka se nalazi sa svojom sestrom Martinom na aerodromu kako bi zapo~eli svoj odmor iz snova. Svoj odmor odlu~e da provedu na putu kroz pustiwu, takozvanu dolinu smrti kojoj ide put iz Las Vegasa prema Los An|elsu. Kada Martina preuzme upravqa~, oni skrenu s puta i tamo sretnu dva ~ovjeka [ona i Ximija te ih odlu~e da povedu. Luka i Martina ne znaju kako su wihovi novi putnici u bijegu te da su prije nekoliko trenutaka opqa~kali kazino i ubili ~ovjeka.

2210
NOVA

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.30 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 17.00 18.00 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 3.00 6.00 Vijesti Kliford, crtani film Hrana i vino Ti si moja sudbina, serija Op~iweni, serija Vijesti Rebelde, serija SMS Party Vijesti Autosprint Ti si moja sudbina, serija Hrana i vino Op~iweni, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Potez Novosti
FILM

BEL
7.30 8.00 8.20 9.00 9.30 10.20 11.00 12.00 12.10 13.00 14.50 15.00 15.10 16.00 17.00 18.00 18.30 18.40 19.00 19.40 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 22 ~asa Crtani filmovi Uskijavawe Gomboce Biografije Gradovi svijeta Kapri, serija Vijesti Dok. program
FILM

Astrologija Vijesti
FILM

RTL
4.40 6.00 6.30 8.40 9.30 10.20 11.20 13.00 14.40 16.10 16.30 17.00 17.20 18.00 18.30 19.00 20.00 20.40 21.30 23.20 23.30 1.00 2.00 An|eo i |avo, serija Dva glupa psa, crtani film Ritam zona Bibin svijet, serija Magazin Ve~era za pet Ezel, serija Klon, serija An|eo i |avo, serija Pod istim krovom, serija Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Magazin RTL danas Ve~era za pet 1001 no}, serija Ezel, serija FILM Otporan na metke Vijesti Re`i me, serija Astro {ou FILM Duma

RTS

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.40 11.00 12.00 12.10 13.00 14.40 15.10 15.20 16.20 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.20 22.20 23.00 0.40 1.10 2.20 2.50 Dobro jutro, jutarwi program Vijesti Dona Barbara, serija Program za djecu Fantasti~na ~etvorka, serija Vila Marija, serija Dnevnik Dona Barbara, serija FILM Udar Paralele Vijesti Crna hronika, serija Mali lete}i medvjedi}i, crtani film Federacija danas Vila Marija, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik 60 minuta Odbornici, serija Dnevnik Mi hranimo svijet Hajd u park 60 minuta Federacija danas Dnevnik

Mobile Vijesti Biografije Rije~ vjere Bel mozaik Bel dan Gomboce U~imo srpski Muzi~ki zid Svijet bajki, crtani film Fair Play Kapri, serija 22 ~asa Dok. program Gradovi svijeta

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 0.10 2.30 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Radio - globus Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Ve~e uz radio Vijesti Medaqoni u vremenu Hronika dana Melodije zvu~nih boja Top lista radija RS Pono}ne vijesti No}ni program Muzika naroda

Uloge: Antonio Kupo, Bjanka Gakero, Kapris Buret, Vini Xons, Bred Renfro Re`ija: Fabio Segatori

000
NOVA

Tata u akciji

ATV
8.00 8.50 9.00 9.10 9.30 10.00 10.20 10.50 11.20 11.50 Jutarwi program Vijesti Timi, crtani film Ajron Kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film Ben Ten, crtani film Vinks, crtani film Sirene, crtani film Vijesti

B 92
6.00 10.00 10.30 11.00 12.00 Jutarwi program Vijesti Super genije Trnav~evi}i u divqini, crtani film Na{a mala klinika, serija

Nakon {to su oboje dobili otkaz, ^arli i Fil moraju ispisati svoje sinove iz skupog vrti}a. Kada shvate da se mogu brinuti za dvoje djece, padne im na um misao da se pobrinu i za desetoro. Iako realizacija te ideje ispadne puno te`a nego {to su mislili, dvojac je uspije ostvariti. Zbog wihove nove avanture sve je mawe djece u skupom vrti}u {to razquti opasnu tetu Haridan. Uloge: Edi Marfi, Xef Garlin, Stiv Zan, Kevin Nilon Re`ija: Stiv Kar

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
16 22 - 28. januar 2011.

Глас Српске

program

TV

PINK BH

0.00

B92

21.00

Vuk
Voze}i kroz olujnu no} Vil Randal nalije}e na vuka koji istr~ava iz {ume pored puta. Kad iza|e iz kola da vidi {ta se dogodilo, vuk ga ujede, a potom nestaje u {umi. Od tog trenutka Vilov `ivot malo-pomalo se mijewa na na~in koji je te{ko objasniti: on postaje `ivqi, ~ula mu se izo{travaju i postaje mnogo dinami~niji i skloniji avanturi u svim aspektima `ivota. Uloge: Xek Nikolson, Mi{el Fajfer, Xejms Spader Re`ija: Majk Nikols

Jutro poslije
Dva bra~na para najboqih prijateqa ubije|ena su da znaju sve jedni o drugima, ali samo dok ne krenu na zajedni~ko putovawe. Trgovac automobilima Loni i wegova `ena Darlin zajedno sa svojim najboqim prijateqima Rojem i Kendi odlaze u Rino na {ou “xinovskih automobila“. Roj i Kendi ve} dugo poku{avaju da dobiju bebu, a poslije prve no}i provedene u malom kockarskom gradu u Nevadi otkriva se da je Kendi u tajnoj qubavnoj vezi sa Lonijem. Uloge: Bili Bob Torton, Nata{a Ri~ardson, [arliz Teron, Patrik Svejzi Re`ija: Xordan Brejdi
3.00 3.50 5.20 5.40 Info Rat bendova Info ^uvari planeta 18.55 19.00 19.30 19.40 20.00 20.10 20.30 21.00 21.40 22.20 22.50 23.10 0.00 0.50 1.20 1.40 2.00 2.20 2.30 3.00 3.30 4.00 4.20 4.50 Olivija, crtani film Mile, crtani film Aleks, crtani film Rukomet TV mre`a Rukomet Vavilon O~ajne doma}ice, serija Obrazovni program Dobro je znati Likovna kolonija Bijelo dugme Trezor Pri~e iz prirode Putokazi vjere Putokazi vjere Muzika Iza naslova Obrazovni program Muzika Vavilon Likovna kolonija Dobro je znati Bijelo dugme

RTRS
6.00 9.00 9.10 9.20 9.30 9.40 10.30 10.50 11.00 12.00 12.20 13.00 13.20 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 18.40 19.00 19.30 20.10 21.10 21.50 22.30 23.00 23.50 0.10 1.40 2.40 3.10 3.40 4.00 4.40 5.10 Jutarwi program Vijesti Nodi, crtani film Mala princeza, crtani film Mimo i ^arli, crtani film Dilajla i Xulijus, serija Rimske misterije, serija [arene ka`e Karmelita, serija Dnevnik U fokusu Laka opera FILM Povratak u rodni kraj Vijesti Dolina sunca, serija Re.publika Srpska danas Karmelita, serija [arene ka`e Bawalu~ka panorama Mala princeza, crtani film Upitnik Dnevnik Nekad bilo Mjesto zlo~ina: Majami, serija Crna Guja, serija Dnevnik Cirkus, serija No limit FILM Povratak u rodni kra Nekad bilo Crna Guja, serija Dnevnik Re.publika Bawalu~ka panorama No limit Cirkus, serija

14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.10 20.00 20.40 21.00 21.10 22.30 0.00 2.00

Mje{oviti brak, serija Danijela, serija Info Top Valentina, serija Dvor Info Top Qubav u zale|u, serija Dobar kom{ija Dvor Birajte svoj hit Dvor Amixi {ou Dvor FILM Vuk Siti

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.40 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.20 12.30 13.20 15.00 15.10 15.55 16.00 17.00 17.20 17.30 18.20 18.50 19.30 19.50 21.00 21.40 21.50 23.20 0.10 0.30 1.20 3.00 3.05 3.20 4.00 4.30 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Boqi `ivot, serija U zdravom tijelu Vijesti Kvadratura kruga Putopis Vijesti O~ajne doma}ice, serija Dnevnik Sport plus Gastronomad Kasl, serija FILM Dva i po prevaranta Vijesti Vrijeme je za bebe Vijesti Bela la|a, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Bela la|a, serija 48 sati - svadba Vijesti FILM Smrt i `ivot Bobija Zija Kasl, serija Dnevnik David Noland, serija FILM General Dala Kjeza 2 Vijesti Gastronomad Putopis Oko Kvadratura kruga

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.15 9.30 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 13.10 13.40 14.10 14.20 15.00 15.05 15.10 15.20 15.40 16.30 17.00 17.30 18.40 18.50 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 22.40 0.50 Dobro jutro Be Ha Te bebe Ozi Bu, crtani film ^udesni svijet Nema problema Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti Dimenzija vi{e Doma}a lektira Gastro kutak Vijesti Gorko-slatko, serija Be Ha Te bebe Ozi Bu, crtani film Drama Nau~na postignu}a Antologija bh. sevdalinke Gorko-slatko, serija Dru{tvo znawa Sve u svemu Du{ko Dugou{ko, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Crta Istorijske tajne Vijesti Euroimpuls FILM Orao je sletio Sve u svemu

HRT 1
6.00 7.00 9.00 10.00 10.10 11.00 11.10 12.00 12.30 13.10 14.00 14.20 15.00 15.20 16.00 16.50 17.20 18.10 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.10 23.50 0.40 1.00 1.40 2.10 2.50 3.20 3.50 4.30 5.20 Tre}e doba Dobro jutro Hrvatska @ivot u Africi, serija Vijesti Iz pti~je perspektive Kod Ane Debi Trevis preure|uje Dnevnik More qubavi, serija Puna ku}a Raftera, serija Vijesti Me|u nama Moja porodica, serija Proces Hrvatska u`ivo Vijesti Osmi kat Kod Ane Tvoja sam sudbina, serija Dnevnik Pra{ko proqe}e Misija: Zajedno Paralele Dnevnik Kraqevi, serija Ksena - princeza ratnica, serija Dragi Xon, serija Mjesto zlo~ina: Majami, serija Moja porodica: serija Dva i po mu{karca, serija Paralele Proces Debi Trevis preure|uje Dobra `ena, serija Osmi kat

BN
6.30 8.30 8.35 9.00 10.00 10.05 10.20 12.00 12.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.10 17.00 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.00 Jutarwi program Nuki i prijateqi @ivotiwske {ale Nezaboravne biblijske pri~e Novosti UMS Kradqivac srca, serija Novosti FILM Tamna je no} Novosti Kamionxije, serija Jelena, serija Dnevnik Kamionxije, serija Kradqivac srca, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Dnevnik Jelena, serija Crno na bijelo TV dokument Dnevnik FILM Razmjena gluposti Satelitski program

RTS 2
5.50 6.50 7.00 7.30 7.35 7.40 7.50 8.10 8.20 8.50 9.10 9.30 9.50 11.00 11.30 11.50 12.10 12.50 13.50 14.20 14.40 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00 17.20 17.40 17.50 18.40 18.50 Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem [umska {kola, crtani film Pepa prase Olivija, crtani film Mile, crtani film Aleks, crtani film Enciklopedija za radoznale Matematika u srcu Zaga|enost Enciklopedija Mo`emo li vjerovati nauci Trag Gra|anin Muzika Iza naslova Trezor Enciklopedija za radoznale Matematika u srcu Zaga|enost [kolski program Sportski program Ovo je Srbija Uzbuna Pri~e iz prirode Putokazi vjere Rukomet Dejan Petrovi} i Big bend [umska {kola Pepa prase

OBN
6.40 7.00 7.20 8.00 8.10 8.50 9.50 11.10 11.50 12.10 13.00 14.30 15.20 16.40 16.50 17.30 18.50 19.00 19.50 21.10 22.10 23.00 0.00 1.00 1.40 2.00 2.30 Ajron men Ogi i `ohari Xoni Test Metajets Gusarska akademija Ludo srce, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Stol za 4 Info Telering Skrivena kamera Moja desna ruka Gumu{, serija Info Stol za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Info Smackdown Gumu{, serija Dejana {ou Moja desna ruka Zakon bra}e, serija Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Plejbojeve djevojke Najseksi `ene svijeta Info Dejana {ou

HRT 2
6.20 7.00 7.30 7.50 8.20 8.50 9.30 10.00 10.50 11.20 12.00 12.40 13.10 13.50 15.30 More qubavi, serija Ku}ni svemirci, crtani film Gladijatorska akademija, crtani film Mala TV Lagodan `ivot Zaka i Kodija, serija [kolski program Slu~aj za ekipu BARZ, serija Tvoja sam sudbina, serija Globalno sijelo Prizma Euromagazin Mala TV [kolski program FILM Zamjena za tatu @upanijska panorama

PINK BH
6.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 12.20 13.00 14.00
Глас Српске
FILM Razglednica iz pakla Udri mu{ki Dje~ije interaktivne igre Dvor Valentina, serija Info Top Siti Sajnfild, serija Dvor Info Top

utorak, 25. januar

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2011. 179 2008. 22 - 28. januar

B92

23.30

Tajna jednog qetnikovca
Vijekovima staro prokletstvo progawa qetnikovac porodice Vikersarm. Bez izuzetka, mu{ki nasqednici Vikersarmovih do`ivqavali su nekakvu tragediju i umirali. Kada Nikin mu` Xorx naslijedi qetnikovac, prote}i }e samo nekoliko dana dok i on ne do`ivi nesre}u koja ga zamalo nije ko{tala glave. Niki shvata da su i wen mu` i wihov nero|eni sin obojica u opasnosti i da mora da ukloni kletvu. Otkri}e mra~nu tajnu koja }e joj pomo}i da prekine ovaj lanac smrti. Uloge: Lindzi Prajs, Dejvid Hajdn Xoun Re`ija: @an Klod Lord
15.40 16.20 17.20 17.50 19.00 20.00 20.10 20.40 21.50 0.00 0.50 2.20 Serija [apta~ psima, serija Dva i po mu{karca, serija Svjetski skija{ki kup Iz pti~je perspektive Hit dana Rukomet Slalom (m) FILM Ja ja i Irena Mjesto zlo~ina: Majami, serija FILM Zamjena za tatu Muzika 10.20 10.50 11.20 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 15.50 16.50 17.50 18.20 19.00 19.40 20.00 21.00 22.00 22.20 0.20 1.00 Ben Ten, crtani film Vinks, crtani film Sirene, crtani film Vijesti Indija, serija Pali an|eo, serija Sasuke ninxa ratnici Vizita 1001 no}, serija Indija, serija Kulinarski qetopisi Sasuke ninxa ratnici Vijesti Sinema magika hronike 1001 no}, serija Jedan na jedan Vijesti FILM Ameri~ki ninxa 2 Seks i grad, serija Sport centar 10.30 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 16.30 16.50 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 23.30 Super genije Trnav~evi}i u divqini, crtani film FILM Badi u nevoqi Robinzon Kruso, serija Najboqe godine, serija Vijesti Sportski pregled Najboqe godine, serija Super genije Vijesti Sun|er Bob, crtani film Robinzon Kruso, serija FILM Jutro poslije Vijesti FILM Tajna jednog qetnikovca Info kanal

Mamin de~ko

2210
NOVA

Xefri Manus je nesamostalna egocentri~na lijen{tina koja u dobi od 29 godina jo{ `ivi sa svojom 54-godi{wom majkom Xan. Wegov idili~an `ivot uskoro se pribli`ava kraju kada se Xan zaqubi u gurua Merta Rosenbluma. Osje}aju}i se tragi~no napu{tenim, Xefri sastavqa plan bitke protiv budu}eg o~uha. Kada ga sudbina baci pred noge pjeva~ice i autorke Nore, prisiqen je da u~ini ono {to ga najvi{e pla{i - da odraste. Uloge: Xon Heder, Dajan Kiton, Xef Daniels, Ana Faris Re`ija: Tim Hamilton

Na ivici zlo~ina
Zatvorski psihoterapeut dr Lila Koleti stvorila je poseban odnos, koji nekad prelazi granice odnosa doktora i pacijenta, s Edom Baikmenom, ubicom koji }e uskoro biti pu{ten u posebnu ku}u za reintegraciju u dru{tvo. Lila se nedavno rastala od mu`a i shrvana je odlukom suda koji je wene k}erke dodijelio ocu. Tu no} kad ostane bez djece Lila, lije~ena alkoholi~arka, po~ne opet piti. Sqede}eg jutra saznaje da su wen mu` Pol i wegova nova djevojka

430
NOVA

NOVA TV
6.40 7.30 7.50 8.10 8.20 9.20 10.20 11.40 13.00 13.40 14.40 15.30 16.30 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.00 22.10 23.40 0.00 1.50 2.20 2.40 3.30 4.30 6.00 Na{i najboqi dani, serija Gospodin Magu, crtani film Bumba, crtani film Graditeq Bob, crtani film Rori, crtani film Slomqena strijela, serija Gumu{, serija Asi, serija In magazin Zauvijek zaqubqeni, serija Slomqeno srce, serija Najboqe godine, serija Gumu{, serija Vijesti Gumu{, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Asi, serija FILM Mamin de~ko Vijesti FILM Potjera Bra~ne vode, serija Bra~ne vode, serija Heroji, serija Ezo TV FILM Na rubu zlo~ina In magazin

BEL
7.30 8.00 8.20 9.10 9.30 10.20 11.00 12.00 12.10 13.00 14.50 15.00 15.10 16.00 17.00 18.00 18.30 18.40 19.20 19.40 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 22 ~asa Crtani film Bel mozaik Gomboce Biografije Gradovi svijeta Kapri, serija Vijesti Dok. program
FILM

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.30 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 17.00 18.00 18.40 19.30 20.10 21.00 22.30 0.30 2.00 3.00 6.00 Vijesti Kliford Hrana i vino Ti si moja sudbina, serija Op~iweni, serija Vijesti Rebelde, serija SMS Party Vijesti Potez Ti si moja sudbina, serija Hrana i vino Op~iweni, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Utorkom u`ivo
FILM

RTL
5.10 6.30 7.00 9.00 9.30 10.10 11.20 12.10 13.00 14.30 16.00 16.30 17.00 17.20 18.00 18.30 19.00 20.00 20.40 21.30 23.00 23.20 1.00 2.00 An|eo i |avo, serija Dva glupa psa, crtani film Ritam zona Bibin svijet, serija Magazin Ve~era za pet 1001 no}, serija Ezel, serija Klon, serija An|eo i |avo, serija Pod istim krovom, serija Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Magazin RTL danas Ve~era za pet 1001 no}, serija Ezel, serija FILM Crni vitez Vijesti Re`i me, serija Astro {ou FILM Otporan na metke

Astrologija Vijesti Film RTS

Mobile Vijesti Biografije Fair Play Bel mozaik Bel dan Gomboce Show Biz News Put vina Svijet bajki, crtani film Bel gost Kapri, serija 22 ~asa Dok. program Gradovi svijeta

brutalno ubijeni. Zbog toga {to se tu no} opila i ni~ega se ne sje}a, Lila postaje glavni osumwi~eni za ubistvo.

Uloge: \ina Ger{on, Majkl Bin, [on Patrik Flaneri Re`ija: Evelin Pursel

Ja, ja i Irena

2150
HRT 2

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.40 11.00 12.00 12.10 13.00 14.20 15.10 15.20 16.20 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 20.30 21.00 22.40 23.30 0.00 0.20 0.50 Jutarwi program Vijesti Dona Barbara, serija Program za djecu Fantasti~na ~etvorka, serija Vila Maria, serija Dnevnik Dona Barbara, serija 60 minuta Ameri~ki top model Vijesti Crna hronika, serija Mali lete}i medvjedi}i, crtani film Federacija danas Vila Marija, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik Loto Dopunska nastava FILM Qubav i cigarete Dnevnik Sarajevska {kola dok. filma Ha{ki dnevnik Federacija danas Dnevnik

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 0.00 0.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Aktuelnosti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Studiorum Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Radaguka, zlatno doba rokenrola Pono}ne vijesti No}ni program

ATV
8.00 8.50 9.00 9.10 9.30 10.00 Jutarwi program Vijesti Timi, crtani film Ajron Kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film

Poslije 17 dugih godina policijske slu`be mje{tani Roud Ajland i daqe ne cijene dobro}udnog policajca ^arlija Beiligejtsa. Zamjenski otac trojici neobi~nih dje~aka, divan ~ovjek i uzoran radnik, polako po~iwe ludjeti jer mje{tani na wegovu dobrotu uvijek odgovaraju poni`avawem. Sakupqeno nezadovoqstvo i razo~arawe u ^arliju izazovu simptome podvojene li~nosti: wegova druga strana je opaki Henk, kombinacija prqavog

Harija i okorjelog `enskaro{a. ^arli uglavnom dr`i Henka pod kontrolom uz pomo} lijekova, ali susret sa lijepom Irenom mijewa sve iz korijena. Irena je zatvorenica koju ^arli mora prebaciti na drugu lokaciju ne znaju}i da je ona u velikoj `ivotnoj opasnosti. Zapo~iwe velika avantura jer ^arli mora spasti Irenu od mafija{a, a i mu{kar~inu Henka dr`ati pod kontrolom, {to mu ba{ ne uspijeva stalno.

B 92
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti

Uloge: Xim Keri, Rene Zelveger, Entoni Anderson Re`ija: Bobi Fareli, Piter Fareli

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
18 22 - 28. januar 2011.

Глас Српске

program

TV

NOVA

22.10

NOVA

4.30

Ubistva u Tihuani
Ameri~ki aktivista za qudska prava Xems Rouds sti`e u Tihuanu da bi kontrolisao sindikalne izbore u ameri~koj fabrici. Uskoro otkriva da u gradu nestaju qudi ili bivaju ubijeni u tunelu s ameri~ke strane granice. Misli da to ima veze sa skora{wim izborima. S mjesnim policijskim detektivom Klodom Kastilom po~iwe da istra`uje slu~aj. Uloge: Xef Danijels, Xejms Spejder, Portija de Rosi, Vejd Vilijams Re`ija: Roudi Herington

Stari komadi
Tri ostarjele zvijezde Kejt Vestborn, Pajper Grejson i Edi Holden dobile su priliku za luksuzni televizijski {ou ponovnog okupqawa nakon {to je reizdawe wihovog zajedni~kog filma iz {ezdesetih godina ostvarilo neo~ekivan uspjeh. Problem le`i samo u tome {to se biv{e prijateqice vi{e gotovo uop{te ne podnose, pa }e slavni agent Beril Mejson morati da iskoristi sve postoje}e trikove da bi ih natjerala na zajedni~ki rad. Prava drama tada tek po~iwe. Uloge: [irli Meklejn, Elizabet Tejlor, Re`ija: Metju Dajmond

RTRS
6.00 9.00 9.10 9.20 9.30 9.40 10.10 11.00 12.00 12.20 13.00 14.00 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 18.40 19.00 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 23.00 23.50 0.10 1.10 1.30 2.30 3.00 3.20 4.20 4.50 5.10 Jutarwi program Vijesti Nodi, crtani film Mala princeza, crtani film Mimo i ^arli, crtani film Rimske misterije, serija Robin Hud, serija Karmelita, serija [arene ka`e Dnevnik U fokusu @eludac zemqe FILM Bebe od bra{na Vijesti Dolina sunca, serija Re.publika Srpska danas Karmelita, serija [arene ka`e Mozaik. Mala princeza, crtani film Upitnik Dnevnik Moj biznis Samo pjesma zna Naslovi Dnevnik Cirkus, serija Rezovi, serija @eludac zemqe Naslovi Samo pjesma zna Dnevnik Re.publika Mozaik Muzika Rezovi, serija Cirkus, serija

15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.10 19.20 20.00 21.00 22.30 0.00 2.00 2.10

Info top Valentina, serija Dvor Info top Qubav u zale|u, serija Siti Kuku Vasa, serija Dvor Grand parada Grand `urka sa Dvora FILM Nedoli~no pona{awe Siti Grand parada

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.20 12.30 13.20 14.50 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.30 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.05 22.50 22.50 23.40 0.00 1.00 2.50 3.00 4.00 4.30 6.00 6.40 7.00 7.30 7.35 7.40 8.00 8.20 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.00 14.00 14.30 14.50 15.20 15.30 16.00 16.30 16.50 17.20 17.50 18.30 18.35 18.40 18.50 19.20 19.30 20.00 20.20 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Boqi `ivot, serija U zdravom telu Vijesti Trag Rokovnik Vijesti O~ajne doma}ice, serija Dnevnik Sport plus Gastronomad Kasl, serija
FILM

22.30 23.10 1.10 2.00 3.00 4.30 5.00 5.20

O~ajne doma}ice, serija FILM Bijeg u slobodu ABBA Solutely Trezor Ko{arka - Evroliga: Partizan - Efes Pilsen U svijetu Beokult Poster Slavka Perovi}a

HRT 1
6.00 7.00 9.00 10.00 10.10 11.00 11.10 12.00 12.30 13.10 14.00 14.20 15.00 15.20 16.00 16.50 17.20 18.10 18.30 19.10 19.30 20.00 21.40 22.30 23.00 0.00 0.50 1.30 1.50 2.40 3.10 3.50 4.40 5.20 Me|u nama Dobro jutro, Hrvatska @ivot u Africi, serija Vijesti Iz pti~je perspektive Kod Ane Opra {ou Dnevnik More qubavi, serija Puna ku}a Raftera, serija Vijesti Religijski program Moja porodica, serija Obrazovni program Hrvatska u`ivo Vijesti Osmi kat Kod Ane Tvoja sam sudbina, serija Loto Dnevnik FILM Selo moje malo Policijske pri~e Dnevnik Drugi format Kraqevi, serija Ksena - princeza ratnica, serija Dragi Xon, serija Lie to Me, serija Moja porodica, serija Drugi format Opra {ou Dobra `ena, serija Osmi kat

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.15 9.30 9.40 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 13.10 14.10 14.30 15.00 15.05 15.10 15.20 15.40 15.50 16.20 17.00 17.30 18.40 15.50 19.00 20.00 22.30 22.50 0.20 2.50 Dobro jutro Be Ha Te bebe Ozi Bu, crtani film Drama Muzika Nau~na postignu}a Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija okean, serija Vijesti Crta Istorijske tajne Vijesti Gorko-slatko, serija Be Ha Te bebe Ozi Bu, crtani film Robot Robi, crtani film Mini-{kola Bakine pri~e Euroimpuls Mini-portreti slikara Gorko-slatko, serija Sve u svemu Du{ko Dugou{ko, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik FILM Sofijin izbor Vijesti FILM Lemkinova ku}a FILM Sofijin izbor Sve u svemu

Vijesti Vi i Mira Adawa Polak Vijesti Bela la|a, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Bela la|a, serija Svjedok Vijesti 48 sati - svadba Vijesti Kasl, serija Dnevnik David Noland, serija U dolini Ila, film Vijesti Svjedok Oko Trag Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem [umska {kola, crtani film Pepa prase Olivija, crtani film Mile, crtani film Aleks, crtani film Klinika Vet Beograd u muzi~kim zbivawima 20. vijeka Dositejeve poruke e-TV TV mre`a Ekologija Obrazovni program Muzika Trezor Klinika Vet Beograd u muzi~kim zbivawima 20. vijeka Dositejeve poruke [kolski program Sportski program Ovo je Srbija Uzbuna Obrazovni program Ekologija Poster Slavka Perovi}a [umska {kola Pepa prase Olivija, crtani film Mile, crtani film Aleks, crtani film Beokult U svijetu Ko{arka - Evroliga: Partizan - Efes Pilsen

BN
6.30 8.30 8.35 9.00 10.00 10.05 10.20 12.00 12.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.10 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 Jutarwi program Nuki i prijateqi @ivotiwske {ale Nezaboravne biblijske pri~e Novosti UMS Kradqivac srca, serija Novosti FILM Tu|a Amerika Novosti Serija Jelena, serija Dnevnik Kamionxije, serija Kradqivac srca, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Dnevnik Jelena, serija Kumovi Dnevnik FILM Medeni mjesecu u Las Vegasu Satelitski program

RTS 2

HRT 2
6.20 7.00 7.30 7.50 8.20 8.50 9.30 10.00 11.40 12.40 13.10 14.00 15.30 15.40 16.30 17.20 17.30 18.00 18.50 19.40 20.00 20.50 22.50 23.50 1.20 More qubavi, serija Ku}ni svemirci, crtani film Gladijatorska akademija, crtani film Mala TV Lagodan `ivot Zaka i Kodija, serija [kolski program Slu~aj za ekipu BARZ, serija Prenosi iz Sabora Reporteri Mala TV [kolski program Obi~no ~udo, film @upanijska panorama Serija [apta~ psima Hana Montana, serija Slex Hamer, serija Puna ku}a Raftera, serija Iz pti~je perspektive Hit dana Dobra `ena, serija FILM Bjegunac Lie to Me, serija FILM Obi~no ~udo Muzika

OBN
6.40 7.00 7.20 8.00 8.10 8.50 9.50 11.10 11.50 12.10 13.00 14.30 15.20 16.40 16.50 17.30 18.50 19.00 19.50 21.10 22.10 23.00 0.00 1.00 1.40 2.00 2.30 3.00 3.50 5.20 5.40 Ajron men Ogi i `ohari Xoni Test Metajets Gusarska akademija Ludo srce, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Stol za 4 Info Dejana {ou Skrivena kamera Moja desna ruka Gumu{, serija Info Stol za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Info Smackdown Gumu{, serija Na{a mala klinika, serija Moja desna ruka Zakon bra}e, serija Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Plejbojeve djevojke Najseksi `ene svijeta Info Na{a mala klinika, serija Info Rat bendova Info ^uvari planeta

PINK BH
6.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 12.20 13.00 14.00 14.10 15.00
Глас Српске
FILM San Udri mu{ki Dje~ije interaktivne igre Dvor Valentina, serija Info top Siti Sajnfeld, serija Dvor Info top Mje{oviti brak, serija Danijela, serija

NOVA TV
6.40 7.30 7.50 8.10 8.20 Na{i najboqi dani, serija Gospodin Magu, crtani film Bumba, crtani film Graditeq Bob, crtani film Rori, crtani film

srijeda, 26. januar

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2011. 199 2008. 22 - 28. januar

B 92

23.30

Posqedwi poziv
Posqedwe dvije godine u `ivotu proslavqenog pisca F. Skota Ficxeralda obiqe`ila je wegova mlada asistentkiwa Frensis Krol. Ona mu je bila i posqedwa {ansa da zapo~ne `ivot iz po~etka. Tokom 1939. Frensis (ina~e i sama pisac) po~iwe da radi prvo kao sekretarica, a onda i kao asistent kod {armantnog i tajanstvenog Ficxeralda, nekada proslavqenog autora, kome prijeti opasnost od pada u zaborav. Ficxerald se nalazi u psihi~koj krizi - rastrzan izme|u qubavi za biv{om suprugom Zeldom - smje{tenom u du{evnu bolnicu i strasti za tra~ novinarkom [eilom Grejem. Odan je mnogo vi{e alkoholu nego pisawu svog (ispostavi}e se posqedweg) romana “Posqedwi tajkun“. Frensis je odu{evqena wegovim radom i na sve na~ine poku{ava da ga vrati pisawu, a ujedno sa puno razumijevawa i strpqewa trudi se da razumije sve strasti, strepwe i strahove sa kojima se posrnuli autor suo~ava. Uloge: Xeremi Ajrons, Niv Kempbel, Sisi Spejsek Re`ija: Henri Bromel
9.20 10.20 11.40 13.00 13.40 14.40 15.30 16.30 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.00 22.10 23.40 0.10 1.40 2.10 2.40 3.30 4.30 6.00 Slomqena strijela, serija Gumu{, serija Asi, serija In magazin Zauvijek zaqubqeni, serija Slomqeno srce, serija Najboqe godine, serija Gumu{, serija Vijesti Gumu{, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine , serija Asi, serija FILM Ubistva u Tihuani Vijesti FILM Mamin de~ko Bra~ne vode, serija Bra~ne vode, serija Na rubu zakona, serija Ezo TV FILM Stari komadi In magazin 19.40 20.00 21.00 22.00 22.20 0.20 1.00. Sinema magika hronike 1001 no}, serija Amplituda Vijesti FILM Usamqeni junak Seks i grad, serija Sport centar 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 23.00 23.30 Supergenije Vijesti Sun|er Bob, crtani film Pingvini sa Madagaskara, crtani film Robinzon Kruso, serija Tri boje: Plavo, film Vijesti FILM Posqedwi poziv Info kanal

Nedoli~no pona{awe

000
PINK BH

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.30 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 17.00 18.00 18.40 19.30 20.10 21.00 Vijesti Kliford Hrana i vino Ti si moja sudbina Op~iweni, serija Vijesti Rebelde, serija SMS Party Vijesti Hrana i vino Ti si moja sudbina serija Hronika Doboja Op~iweni, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Krstarewe Rusijom Novosti

BEL
7.30 8.00 8.20 9.10 9.30 10.20 22 ~asa Crtani film Bel mozaik Gomboce Biografije Gradovi svijeta 11.05 Kapri, serija 12.00 Vijesti 12.10 Sankt Peterburg 13.00 FILM 14.50 Mobile 15.00 Vijesti 15.10 Biografije 16.00 Bel gost 17.00 Bel mozaik 18.00 Bel dan 18.30 Gomboce 18.40 Muzi~ki zid 19.30 Emblema 20.00 Puls grada 21.00 Kapri, serija 22.00 22 ~asa 22.30 Sankt Peterburg 23.30 Gradovi svijeta

Policajac Xejk Piterson, wegov otac Bil i partner, razotkrivaju urotu u kojoj gradske starje{i-

ne poku{avaju da prokrijum~are veliku koli~inu droge iz Meksika u Feniks u Arizoni.

Uloge: ^arli [in, Martin [in, Mark Dakaskos Re`ija: Bret Majkls

Tri boje: Plavo
Xuli je izgubila mu`a, velikog kompozitora i petogodi{wu k}erkicu u saobra}ajnoj nesre}i. Ona namjerava da izvr{i duhovni suicid anonimnim `ivotom u Parizu, daleko od li~nih obaveza, qubavi i `alosti. Me|utim, qudi kojima je stalo do we i jedno iznenadno otkri}e, kao i muzika oko koje se pri~a okre}e, djelova}e iscjequju}e na Xuli i neodoqivo je povu}i nazad u svijet `ivih. Uloge: Xulijet Bino{, Florens Pernel, Benoa Regent Re`ija: Kri{tof Ki{lovski

2100
B 92

RTL
5.00 6.30 7.00 9.00 9.30 10.20 11.20 12.00 12.50 14.30 16.00 16.30 16.50 17.20 18.00 18.30 19.00 20.00 20.40 21.30 22.20 23.10 0.00 0.20 1.50 2.50 An|eo i |avo, serija Dva glupa psa, crtani film Ritam zona Bibin svijet, serija Magazin Ve~era za pet 1001 no}, serija Ezel, serija Klon, serija An|eo i |avo, serija Pod istim krovom, serija Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Magazin RTL danas Ve~era za pet 1001 no}, serija Ezel, serija Put osvete, serija Kosti, serija Zaboravqeni slu~aj, serija Vijesti Re`i me, serija Astro {ou FILM Crni vitez

22.00 22.30 FILM 0.30 Astrologija 2.30 Vijesti 3.00 FILM 6.00 RTS

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 12.00 12.10 13.00 14.40 15.10 15.20 16.20 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 23.20 0.20 0.50 1.20 6.00 10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 16.30 16.50 Dobro jutro, jutarwi program Vijesti Dona Barbara, serija Program za djecu Fantasti~na ~etvorka, serija Vila Marija, serija Dnevnik Dona Barbara, serija Qubav i cigarete, film Zelena panorama Vijesti Crna hronika, serija Mali lete}i medvjedi}i, crtani film Federacija danas Vila Marija, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevni 60 minuta FILM Mi nismo an|eli Dnevnik Ameri~ki top model Umjetnik i zavi~aj Federacija danas Dnevnik Jutarwi program Vijesti Supergenije Trnav~evi}i u divqini, serija FILM Jutro poslije Robinzon Kruso, serija Najboqe godine, serija Vijesti Sportski pregled Najboqe godine, serija

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.20 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 1.00 1.10 2.00 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Svilen konac Dnevnik Muzi~ka kutija Porodica i zdravqe Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Oaza Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Melodije zvu~nih boja Evergrin klub Pono}ne vijesti Vijesti No}ni program Sabornik

Selo moje malo

2000
HRT 1

ATV
8.00 8.50 9.00 9.10 9.30 10.00 10.20 10.50 11.20 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 15.50 16.50 17.50 18.20 19.00 Jutarwi program Vijesti Timi, crtani film Ajron Kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film Ben Ten, crtani film Vinks, crtani film Sirene, crtani film Vijesti Indija, serija Pali an|eo, serija Sasuke ninxa ratnici Vizita 1001 no}, serija Indija, serija Kulinarski qetopisi Sasuke ninxa ratnici Vijesti

B 92

U malom ~e{kom selu svi su na vim nevoqama s automobilom. Poslije jedne nezgode s kamineki na~in povezani s poqoonom, koju je skrivio Otik, privrednom zadrugom. Voza~ Pavek izgubi strpqewe i trazadru`nog kamiona Karel Pa`i da mu dodijele drugog suvovek o~inski se brine za svog za~a. Otprilike u isto vrijeme suvoza~a, mentalno zaostalog u zadrugu sti`e pismo od praOtika. Na svojim vo`wama {kog preduze}a, u kojem Otiku ~esto susre}u mjesnog doktora Skru`nija i poma`u mu u wego- nude posao i stan u Pragu. Uloge: Jano{ Ban, Marijan Labuda, Rudolf Hrusinski Re`ija: Ji`i Mencel

8 6. i 7. 28. januar 2011. GLAS PLUS 20 22 - decembar 2009.

Глас Српске

program

TV

RTRS

23.00

B92

21.00

Grubo montirani `ivoti
Urbani film o mladoj i izgubqenoj generaciji koji je publika veoma dobro prihvatila, a filmska kritika ocijenila kao pozitivno osvje`ewe. To je slika svakodnevice ~etiri junaka, wihov odnos prema sebi, roditeqima i stvarnosti. Film prenosi duboko osje}awe da je u samom tragawu qepota i radost mladosti i postojawa. Uloge: Vawa Ejdus, Marko Kosti}, Du{an Jovanovi} Re`ija: Dragana Martinovi}

Montirana istina
Istinita pri~a o grupi ameri~kih vojnika koja je u ira~kom gradi}u Mahmudijanu silovala i ubila 14-godi{wu djevoj~icu, a potom pobila i sve ~lanove wene porodice i zapalila wihovu ku}u kako bi prikrila zlo~in. Da bi naglasio autenti~nost pri~e, rediteq koristi mnogo fiktivnih dokumentarnih snimaka, isje~aka iz novina i klipova sa “ju-tjuba“, {to poslije gledawa filma ostavqa veoma sna`an utisak o ovom brutalnom zlo~inu, ali i tome kako je prikrivan i kako istina postaje prva `rtva svakog ratnog sukoba. Uloge: Patrik Kerol, Rob Daveni, Sara Alu Re`ija: Brajan de Palma
1.00 1.40 2.00 2.30 3.00 3.50 5.20 5.40 Plejbojeve djevojke Najseksi `ene svijeta Info Biseri sa Vawom Buli}em Info Rat bendova Info ^uvari planeta 20.00 20.20 21.30 22.10 0.10 0.40 1.40 3.00 5.00 5.30 Svetosavska akademija Rukomet O~ajne doma}ice, serija Klizawe - parovi Ad libitum Trezor Odbojka: Crvena zvezda - Vojvodina Klizawe - parovi Metropolis Ad libitum

RTRS
6.00 9.00 9.10 9.30 9.40 9.50 9.55 10.00 11.00 12.00 12.20 13.00 13.20 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 18.10 18.40 19.00 19.30 20.10 21.20 21.50 22.20 22.30 23.00 0.00 1.50 2.10 2.40 3.00 3.30 4.00 5.30 Jutarwi program Vijesti Nodi, crtani film Mala princeza, crtani film Mimo i ^arli, crtani film Svijet divqine Miniskule Tajne rata Karmelita, serija [arene ka`e Dnevnik U fokusu Zdravqe je lijek FILM U zmajevom gnijezdu Vijesti Dolina sunca, serija Re.publika Srpska danas Karmelita, serija Reporta`a Pitajte tra`imo odgovor Mala princeza, crtani film Upitnik Moj biznis Dnevnik Svetosavska akademija Heroji i fenomeni [etwa sa zvijerima [arene ka`e Dnevnik FILM Grubo montirani `ivoti FILM Ubistvo na visokom nivou Heroji i fenomeni Dnevnik Re.publika Pitajte tra`imo odgovor [etwa sa pra~ovjekom FILM U zmajevom gnijezdu Muzika

14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.10 19.20 20.00 21.00 23.00 0.00 2.00 2.10

Info Top Mje{oviti brak, serija Danijela, serija Info Top Valentina, serija Dvor Info Top Qubav u zale|u, serija Siti Kuku Vasa, serija Dvor Zabraweni forum Dvor FILM Nestale Siti Gold ekspres

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.20 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 18.50 19.30 20.00 21.00 22.00 22.05 23.50 0.20 1.00 2.00 4.30 5.00 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Boqi `ivot, serija U zdravom tijelu Vijesti Sasvim prirodno Svijet ribolova Vijesti O~ajne doma}ice, serija Dnevnik Sport plus Gastronomad Kasl, serija FILM Gospo|ica Marpl Vijesti SAT Vijesti Bela la|a, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Bela la|a, serija Raspakivawe Vijesti FILM Profesionalac Dnevnik Kasl, serija David Noland, serija FILM Parfem Oko Vijesti

HRT 1
6.00 7.00 9.00 10.00 10.10 11.00 11.10 12.00 12.30 13.20 14.00 14.20 15.00 15.20 16.00 16.50 17.20 18.10 18.40 19.30 20.00 21.00 21.50 22.30 23.10 0.10 0.50 1.40 2.00 2.40 3.10 3.40 4.20 5.10 Religijski program Dobro jutro Hrvatska @ivot u Africi, serija Vijesti Iz pti~je perspektive Kod Ane Opra {ou Dnevnik More qubavi, serija Puna ku}a Raftera, serija Vijesti Trenutak spoznaje Moja porodica, serija Epilog Hrvatska u`ivo Vijesti Osmi kat Kod Ane Tvoja sam sudbina, serija Dnevnik 1 protiv 100 @ivot ide daqe, serija Pola ure kulture Dnevnik Putevima rijeke Amazon Kraqevi, serija Ksena - princeza ratnica, serija Dragi Xon, serija Lie to Me, serija Moja porodica, serija Pola ure kulture Opra {ou Dobra `ena, serija Osmi kat

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.15 9.30 9.40 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 12.40 13.10 13.40 14.10 14.20 15.00 15.05 15.10 15.20 16.00 16.30 17.00 17.30 18.40 18.50 19.00 20.00 20.30 21.00 21.50 22.00 22.50 23.50 0.30 1.00 Dobro jutro Be Ha Te bebe Ozi Bu, crtani film Robot Robi, crtani film Mini {kola Bakine pri~e Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa, r. Avenija Okean, serija Vijesti Putovawe u Breslau Otka~ena kamera Mini portreti slikara Gastro kutak Vijesti Gorko-slatko, serija Be Ha Te bebe Ozi Bu, crtani film Frenderi u BiH 101 nesta{luk, serija Samo za zabavu Putevi zdravqa Gorko-slatko, serija Sve u svemu Du{ko Dugou{ko, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Josip Pejakovi}: U ime naroda Putomanija Qudi sa Medisona, serija Vijesti Tema dana Figure Qudi sa Medisona, serija Putomanija Sve u svemu

BN
6.30 8.30 8.35 9.00 10.00 10.20 12.00 12.10 14.00 14.05 15.00 16.00 16.10 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 Jutarwi program Nuki i prijateqi @ivotiwske {ale Nezaboravne biblijske pri~e Novosti Kradqivac srca, serija Novosti FILM Nema problema Novosti Kamionxije, serija Jelena, serija Dnevnik Kamionxije, serija Kradqivac srca, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Dnevnik Jelena, serija Puls Dnevnik FILM La`i i obmane Satelitski program

RTS 2
5.50 6.40 7.00 7.30 7.35 7.50 8.00 8.40 8.50 9.10 9.20 9.40 9.50 10.30 11.00 11.30 11.50 12.20 12.50 14.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.20 17.50 19.10 19.20 19.50 Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem [umska {kola, crtani film Pepa prase Olivija, crtani film Mile, crtani film Aleks, crtani film Znakopis Neobi~no o biqkama Tuma~ewe kwi`evnog djela Jedna slika jedna pri~a Hram Svetog Save Igraj fudbal, budi sre}an U svijetu Emisija iz ekologije Put oko svijeta Muzika Trezor Princ Rastko - monah Sava, predstava Sportski program Ovo je Srbija Uzbuna Metropolis Kontekst Odbojka: Crvena zvezda - Vojvodina Rukomet [umska {kola, crtani film Mile, crtani film Aleks, crtani film

HRT 2
6.20 7.00 7.20 7.50 8.20 More qubavi, serija Ku}ni svemirci, crtani film Gladijatorska akademija, crtani film Mala TV Lagodan `ivot Zaka i Kodija, serija [kolski program Slu~aj za ekipu BARZ, serija Prenosi iz Sabora Mala TV [kolski program FILM Alan i Naomi @upanijska panorama Serija [apta~ psima Hana Montana, serija Slex Hamer, serija Puna ku}a Raftera, serija Iz pti~je perspektive Hit dana Dobra `ena, serija

OBN
6.40 7.00 7.20 8.00 8.10 8.50 9.50 11.10 11.50 12.10 13.00 14.30 15.20 16.40 16.50 17.30 18.50 19.00 19.50 21.10 22.10 23.00 0.00 Ajron men Ogi i `ohari Xoni Test Metajets Gusarska akademija Ludo srce, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Stol za 4 Info Na{a mala klinika, serija Skrivena kamera Moja desna ruka Gumu{, serija Info Stol za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Info Smackdown Gumu{, serija Biseri Moja desna ruka Zakon bra}e, serija Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija

PINK BH
6.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 12.20 13.00
Глас Српске
FILM Kasandrin zamak Udri mu{ki Dje~ije interaktivne igre Dvor Valentina, serija Info Top Siti Sajnfeld, serija Dvor

8.50 9.30 10.00 12.40 13.10 14.00 15.30 15.40 16.30 17.20 17.40 18.10 19.00 19.50 20.00 20.50 FILM 22.40 Lie to Me, serija 23.40 FILM Out of the Ashes 1.20 Muzika

~etvrtak, 27. januar

GLAS PLUS 6. i 7.22 - 28. januar 2011. 921 decembar 2008.

PINK BH

00.00

Nestale
Smje{ten u lijepu, ali izolovanu divqinu ameri~kog jugozapada, u 1885. godinu, film “Nestale“ je pri~a o Megi Gilkeson i wenom ocu Xounsu, o tome kako su se ponovo ujedinili u stra{noj krizi. Megi je vrijedna mlada `ena koja se posvetila podizawu dviju k}eri: tinejxerke Lili i mla|e Dot. Da bi podr`ala sebe, Megi radi na zemqi i lije~i qude. Jednog dana pojavquje se Megin otac Xouns, koji je napustio kada je bila dijete i proveo 20 godina sa Apa~ima. Vratio se da ujedini porodicu, ali ga k}erka odbija. Kada Lili bude oteo psihoti~ni ubica Pe{ Kidin, koji ima misti~ne mo}i, Megi }e se okrenuti ocu da joj pomogne da vrati k}erku. Ubica i wegovi qudi kidnapuju mlade djevojke i prodaju ih kao robqe u Meksiku, a za sobom ostavqaju teror i strah. Megi i Xouns su se borili da prevazi|u razlike i izgrade me|usobno povjerewe prije nego {to pre|u meksi~ku granicu i izgube Lili zauvijek. Uloge: Tomi Li Xons, Kejt Blan{et, Evan Rej~el Vud, Val Kilmer Re`ija: Ron Hauard

NOVA TV
6.40 7.30 7.50 8.10 8.20 9.20 10.20 11.40 13.00 13.40 14.40 15.30 16.30 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.00 22.00 23.10 23.20 1.00 2.30 3.00 3.50 4.50 Na{i najboqi dani, serija Gospodin Magu, crtani film Bumba, crtani film Graditeq Bob, crtani film Rori, crtani film Slomqena strijela, serija Gumu{, serija Asi, serija In magazin Zauvijek zaqubqeni, serija Slomqeno srce, serija Najboqe godine, serija Gumu{, serija Vijesti Gumu{, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Asi, serija Provjereno Vijesti FILM Nuklearna katastrofa FILM Ubistva u Tihuani Vjerovali ili ne, serija Na rubu zakona, serija Ezo TV FILM Tajni `ivot

10.50 11.20 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 15.50 16.50 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 22.00 22.20 0.20 1.00

Vinks, crtani film Sirene, crtani film Vijesti Indija, serija Pali an|eo, serija Sasuke ninxa ratnici Vizita 1001 no}, serija Indija, serija Kulinarski qetopis Sasuke ninxa ratnici Vijesti 1001 no}, serija Ispuni mi `equ Vijesti FILM Mudrost krokodila Seks i grad, serija Sport centar

B 92
6.00 10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 16.30 16.50 18.00 18.30 19.10 20.00 21.00 23.00 23.30 Jutarwi program Vijesti Super genije Trnav~evi}i u divqini, crtani film FILM Tri boje: Plavo Robinzon Kruso, serija Najboqe godine, serija Vijesti Sportski pregled Najboqe godine, serija Super genije Vijesti Sun|er Bob, crtani film Robinzon Kruso, serija FILM Montirana istina Vijesti FILM Kratko putovawe u raj Info kanal

2330
B92

Kratko putovawe u raj
osiguravaju}a kompanija. Jedini nasqednik polise od milion dolara je Izolda, sestra `rtve, koja `ivi u nedo|iji sa sinom Torom i suprugom Fredom u sirotiwskoj kolibi. Tokom istrage Ejb otkrije istinu o prevari, ali se sa`ali na Izoldu i wenog sina koji su `rtve nasiqa u porodici, i poku{ava da im pomogne.

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 Vijesti Kliford Hrana i vino Ti si moja sudbina serija Rebelde, serija Vijesti Op~iweni, serija SMS Party Vijesti Zemqa izvor `ivota Ti si moja sudbina, serija Hrana i vino Op~iweni, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Stav Novosti

BEL
7.30 8.00 8.20 9.10 9.30 10.20 11.00 12.00 12.10 13.00 13.40 14.10 14.50 15.00 15.10 16.00 17.00 18.00 18.30 18.40 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.30 22 ~asa Crtani film Bel mozaik Gomboce Biografije Gradovi svijeta Kapri, serija Vijesti Dok. program Vi{e od sporta TV Liberti Dangube, serija Mobile Vijesti Biografije Puls grada Bel mozaik Bel dan Gomboce Dobro ti ve~e Korijeni Ekonomika Kapri, serija 22 ~asa Dok. program Gradovi svijeta

Poslije sumwive saobra}ajne nesre}e u kojoj je poginuo voza~ automobila, agent osiguravaju}eg dru{tva Ejb Holt poslat je na mjesto nesre}e. Holt treba da istra`i slu~aj i do|e do zakqu~ka da li je ~ovjek koji je poginuo u nesre}i, ina~e osu|enik sa kriminalnim dosijeom, u stvari `rtva poku{aja da se prevari

Uloge: Forest Vitaker, Piter Kojoti, Xulija Stajls Re`ija: Baltazar Kormakur

2320
NOVA

Nuklearna katastrofa

RTL
5.00 6.30 6.50 8.50 9.30 10.10 11.20 12.00 12.50 14.30 16.00 16.30 16.50 17.20 18.00 18.30 19.00 20.00 20.40 21.30 23.10 0.00 0.10 1.00 1.40 2.40 3.30 An|eo i |avo, serija Dva glupa psa, crtani film Ritam zona Bibin svijet, serija Magazin Ve~era za pet 1001 no}, serija Ezel, serija Klon, serija An|eo i |avo, serija Pod istim krovom, serija Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Magazin RTL danas Ve~era za pet 1001 no}, serija Ezel, serija Uvod u anatomiju, serija Doma}ice, serija Vijesti Doma}ice, serija Put osvete, serija Astro {ou Kosti, serija Zaboravqeni slu~aj, serija

17.00 18.00 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 FILM 1.00 Astrologija 2.30 Film 6.00 RTS

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.40 15.10 15.20 16.20 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.10 22.10 22.40 23.30 1.00 1.30 Jutarwi program Vijesti Dona Barbara, serija Program za djecu Fantasti~na ~etvorka, serija Vila Marija, serija Dnevnik Dona Barbara, serija 60 minuta Sedmica Dopunska nastava Vijesti Crna hronika, serija Mali lete}i medvjedi}i, crtani film Federacija danas Vila Marija, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik Odgovorite qudima Mjesto zlo~ina: Majami, serija [etwa sa pra~ovjekom Dnevnik FILM Snovi Federacija danas Dnevnik

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 0.10 2.00 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Otvoreno - re~eno Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Higijena `ivota Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Melodije zvu~nih boja Oaza Pono}ne vijesti Mjuzik metro 115 No}ni program

Film o mogu}oj globalnoj katastrofi koju pokre}e nuklearna eksplozija i o nau~niku koji poku{ava da je sprije~i. Nau~ne teorije o kojima se govori su realne, a ~iwenice razumqive i zabavne. Pri~a se ne sastoji samo od ~iwenica, nego prati i grupu qudi sa stvarnim problemima. Odnos oca i sina, Dejvida i Lea, je dirqiv, ali i komi~an. Xena i Bredli su doktori koji se poku{avaju nositi s krizom, ali zadr`avaju vedrinu u me|usobnom odnosu, a uloga wihovog pacijenta Ala je dirqiva i tragi~na. Uloge: ^arls [agnesi, Trejsi Nelson, Ken Barnet, Bet Grant Re`ija: Fred Olen Rej

450
NOVA

Tajni `ivot

ATV
8.00 9.00 9.10 Jutarwi program Timi, crtani film Ajron Kid, crtani film 9.30 Fifi, crtani film 10.00 Bakugan, crtani film 10.20 FILM Ben Ten

Xil Tompson je atraktivna profesorka umjetnosti koja je prisiqena da se prisjeti duhova pro{losti kako bi saznala istinu o svom suprugu. Kada Xil sazna kako je wen suprug, za kojeg smatra da je mrtav ve} deset godina, ubijen pro{le sedmice, odlu~i da otputuje u gradi} gdje su `ivjeli kako bi otkrila pravu istinu o svom braku. Tamo postoje qudi koji ne `ele da ona otkrije istinu o suprugovom `ivotu i smrti. Uloge: Dafne Zuniga, Dankan Reger, Ken Dresen, Filip Grejnxer Re`ija: Xorx Mendeluk

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
22 22 - 28. januar 2011.

Глас Српске

program

TV

RTRS

13.20

RTRS

23.00

Sakupqa~ du{a
Ze~ je sakupqa~ du{a, an|eo koji brine o tome da ne~ija du{a ode u raj. Ali Ze~ je sada izabran da isproba `ivot kao qudsko bi}e. Wegov put je satkan od qubavi i patwe. Nastanio se na jednoj farmi i po~eo je da otkriva iskustva koja nikad ranije nije do`ivio, od dodira ki{ne kapi, do `eqe i strasti za nekom osobom, kad se ~ovjek zaqubi. A on se zaqubquje u Rebeku, vlasnicu farme. Uloge: Melisa Gilbert, Brus Grinvud Re`ija: Majkl Skot

Eda Musolinijeva k}erka
Eda je Musolinijeva prva k}erka, a otac je prema woj imao poseban odnos. Bila je veoma odana ocu i podr`avala je wegove odluke, dozvoliv{i mu da joj izabere i mu`a. Nakon {to je mu` napusti, Eda se vra}a ocu koji u`iva veliku popularnost. Fa{izam se {iri, Musolini putuje po svijetu i sawa o izgradwi imperije, ali ne}e sve biti kako je zamislio. Uloge: Masimo Gini, Klod Brasur, Alesandra Martines Re`ija: \or|o Kapitani
21.10 22.10 23.00 0.00 1.00 1.40 2.00 2.30 3.00 3.50 5.20 5.40 Ke~eri Moja desna ruka Zakon bra}e, serija Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Plejbojeve djevojke Najseksi `ene svijeta Info Ke~eri Info Rat bendova Info ^uvari planeta 12.50 13.50 14.10 14.50 15.10 15.20 16.00 16.30 17.00 17.50 19.50 20.20 22.00 22.40 0.40 2.30 3.30 4.40 5.30 Trezor Djelo ]irila i Metodija Grad i muzika Weno veli~anstvo energija Ars praktika Lov i ribolov Ovo je Srbija Rusi u Srbiji Kao mjehur od sapunice Rukomet Ko{arka: Vojvodina - FMP Vizuelna antropologija Rukomet O~ajne doma}ice, serija Klizawe (`) - slobodno FILM Adamon novi `ivot Trezor Rukomet Klizawe (`) - slobodno Lov i ribolov

RTRS
6.00 9.00 9.10 9.20 9.30 9.35 9.40 10.00 11.00 12.00 12.20 13.00 13.20 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 17.50 18.00 18.40 19.00 19.30 20.10 21.00 22.00 23.00 0.40 2.20 3.00 5.30 Jutarwi program Vijesti Nodi, crtani film Mala princeza, crtani film Mimo i ^arli, crtani film Svijet divqine Miniskule Tajne rata Karmelita, serija [arene ka`e Dnevnik U fokusu Frojdova riznica FILM Sakupqa~ du{a Vijesti Dolina sunca, serija Re.publika Srpska danas Karmelita, serija [arene ka`e TV Bingo Mala princeza, crtani film Upitnik Dnevnik Intervju Raweni orao, serija Fali~ni pansion, serija FILM Eda Musolinijeva k}erka FILM Sara Bernar FILM [u{u FILM Sakupqa~ du{a Muzika

15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.10 19.20 20.00 20.40 21.00 22.30 23.30 0.30 2.30 2.40 4.10

Info Top Valentina, serija Dvor Info top Qubav u zale|u, serija Siti Kuku Vasa, serija Dvor Birajte svoj hit Grand {ou Dvor Arena B-13 FILM Englez Siti Grand {ou Grand hitovi

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.20 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.05 23.00 23.05 0.00 0.20 1.00 3.40 4.30 5.00 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Boqi `ivot, serija U zdravom tijelu Vijesti Razglednica Na skriveno te vodim mjesto Vijesti O~ajne doma}ice, serija Dnevnik Sport plus Gastronomad Kasl, serija Film Vijesti TV lica Vijesti Bela la|a, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Miris ki{e na Balkanu, serija Visoki napon Vijesti Da mo`da ne Vijesti Kasl, serija Dnevnik David Noland, serija FILM Vavilon Miris ki{e na Balkanu, serija Oko Vijesti

BHT 1
7.00 9.00 9.10 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 12.40 13.40 14.10 14.30 15.00 15.05 15.10 15.20 15.30 15.40 16.30 17.00 17.30 18.40 18.50 19.00 20.00 20.30 21.00 22.00 22.10 23.40 1.10 2.40 Dobro jutro Frenderi, crtani film 101 nesta{luk, serija Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti Dru{tvo znawa Figure Putevi zdravqa Vijesti Gorko-slatko, serija Be Ha te bebe Ozi Bu, crtani film Dok. program Uradi sam uradi sama Muzika Mi Evropqani Gastro kutak Gorko-slatko, serija Kona~no petak Du{ko Dugou{ko, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Pe~at, serija Povjerqivi dosijei Miris ki{e na Balkanu, serija Vijesti FILM Izdava~ FILM Kalibar 45 FILM Nepoznato Povjerqivi dosijei

HRT 1
6.00 7.00 9.00 10.00 10.10 11.00 11.10 12.00 12.30 13.20 14.05 14.15 15.00 15.20 16.00 16.50 17.20 17.40 18.10 18.30 19.30 20.00 22.40 23.30 0.10 2.50 4.30 5.20 Trenutak spoznaje Dobro jutro Hrvatska @ivot u Africi, serija Vijesti Dok. program Kod Ane Opra {ou Dnevnik More qubavi, serija Puna ku}a Raftera, serija Vijesti Drugo mi{qewe Moja porodica, serija Emisija iz kulture Hrvatska u`ivo Vijesti Dok. program Iza ekrana Kod Ane U istom loncu Dnevnik FILM Pirati s Kariba 2: Mrtva~eva {kriwa Dnevnik Peti dan FILM Roxer Doxer FILM Sve te ludosti FILM Mu{karci na stablima U istom loncu

BN
6.30 8.30 8.35 9.00 10.00 10.20 11.00 12.00 12.10 14.00 14.05 15.00 16.00 16.10 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 Jutarwi program Nuki i prijateqi @ivotiwske {ale Nezaboravne biblijske pri~e Novosti Kradqivac srca, serija Kamionxije, serija Novosti FILM Suza i wene sestre Novosti Kamionxije, serija Jelena, serija Dnevnik Kamionxije, serija Kradqivac srca, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Dnevnik Jelena, serija Bela la|a, serija Dnevnik FILM Turbulencija 3 Satelitski program

OBN
6.40 7.00 7.20 8.00 8.10 8.50 9.50 11.10 11.50 12.10 13.00 14.30 15.20 16.40 16.50 17.30 18.50 19.00 19.50 Ajron men Ogi i `ohari Xoni Test Metajets Gusarska akademija Ludo srce, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Odred za ~isto}u Info Biseri sa Vawom Buli}em Skrivena kamera Moja desna ruka Gumu{, serija Info Odred za ~isto}u Bilo jednom u Turskoj, serija Info Smackdown Gumu{, serija

HRT 2
6.20 7.00 7.30 7.50 8.20 8.50 9.30 9.50 13.30 14.00 14.40 15.00 16.40 17.20 18.00 19.40 20.00 20.30 22.30 More qubavi, serija Ku}ni svemirci, crtani film Gladijatorska akademija, crtani film Mala TV Lagodan `ivot Zaka i Kodija, serija [kolski program Slu~aj za ekipu BARZ, serija Prenosi iz Sabora Mala TV [kolski program @upanijska panorama FILM Moja odluka Briqantin Ritam tjedna Rukomet Hit dana Dok. program Rukomet Montalbano, serija

RTS 2
6.00 6.40 7.00 7.30 7.35 7.40 7.50 8.20 8.40 9.10 9.50 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.20 Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem [umska {kola, crtani film Pepa prase, crtani film Olivija, crtani film Mile, crtani film Aleks, crtani film Djelo ]irila i Metodija Grad i muzika Weno veli~anstvo energija Ars praktika Kontekst Metropolis Ad libitum Dosije Muzika

PINK BH
6.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 12.20 13.00 14.00 14.10 15.00
FILM Stanica Koman~a Udri mu{ki Dje~ije interaktivne igre Dvor Valentina, serija Info Top Siti Sajnfeld, serija Dvor Info Top Mje{oviti brak, serija Danijela, serija

Глас Српске

petak, 28. januar

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2011. 239 2008. 22 - 28. januar

B92

23.30

Tvin Piks: Posqedwih sedam dana Lore Palmer
U idili~nom provincijskom gradi}u Tvin Piksu ubijena je mlada konobarica Tereza Benks. Weno ubistvo istra`uje specijalni agent FBI ^ester Dezmond. Kad Dezmond nestane, specijalni agent Dejl Kuper poku{ava da mu u|e u trag. S obzirom na to da je jako osjetqiv i ima parapsiholo{ke mo}i, Kuper je uvjeren da }e Terezin ubica opet ubiti i to ponovo mladu i privla~nu plavu{u, ovoga puta sredwo{kolku. Godinu poslije toga Lora Palmer, najpopularnija plavu{a u {koli, do`ivqava te{ke traume. Lora je promiskuitetna i autodestruktivna, ~esto u~estvuje u orgijama i prodaje svoje tijelo za novac. Pati od vizija u kojima je zlostavqa stra{ni Bob, a u posqedwe vrijeme ga u podsvijesti ~esto mije{a s Lilandom Palmerom, svojim posesivnim ocem. Uloge: [eril Li, Rej Vajs, Kajl Meklahlan, Kris Ajzak Re`ija: Dejvid Lin~ B92, 23.30
0.10 0.50 1.20 Na rubu nauke Gara`a Muzika 20.00 21.00 22.00 22.10 23.20 1.20 1001 no}, serija Zvijezda mo`e{ biti ti Vijesti Zvijezda mo`e{ biti ti FILM Silver Siti Sport centar 16.50 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 23.30 Najboqe godine, serija Super genije Vijesti Sun|er Bob, crtani film Robinzon Kruso, serija FILM Stubovi zemqe Vijesti FILM Tvin Piks: Posqedwih sedam dana Lore Palmer Info

040
RTRS

NOVA TV
6.40 7.30 7.50 8.10 8.20 9.20 10.20 11.40 13.00 13.40 14.40 15.30 16.30 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.40 0.50 2.20 3.50 4.40 Na{i najboqi dani, serija Gospodin Magu, crtani film Bumba, crtani film Graditeq Bob, crtani film Rori, crtani film Slomqena strijela, serija Gumu{, serija Asi, serija In magazin Zauvijek zaqubqeni, serija Slomqeno srce, serija Provjereno Gumu{, serija Vijesti Gumu{, serija In magazin Dnevnik Asi, serija FILM Plimni val FILM Apokalipsa androida FILM Tajni `ivot Na rubu zakona, serija Ezo TV

Sara Bernar
tvrdili da zanosi, uzbu|uje i U po~etku je nosila epitet “male ru`ne glupa~e“, {to ni- zalu|uje. Nastupala je sve do je obe}avalo sjajnu budu}nost, starosti, ~ak i onda kada joj bolest oduzima ~arobni glas ali poslije laskawa slavnog i qepotu. Karijeru nije prepisca Viktora Igoa Sara kinula ni poslije amputacije ubrzo postaje bo`anska i genij francuske pozornice. Glu- noge 1914. godine. Radwa filma je fokusirana na wemila je u brojnim pariskim `nu qubavnu pri~u slavne pozori{tima, kao i u svom francuske glumice na zalasku sopstvenim. Slavqena je kao karijere i mladi}a na ivici najve}a dramska umjetnica zrelosti. svog vremena. Za wen glas su Uloge: Ludmila Mikael, Xuli Debazak, Semjuel Kahu Re`ija: Loren Jaoui

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 17.00 18.00 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 1.00 2.30 4.00 Vijesti Kliford crveni pas Hrana i vino Ti si moja sudbina Op~iweni, serija Vijesti Rebelde, serija SMS Party Vijesti Stav Ti si moja sudbina Hrana i vino Op~iweni, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Turizam Novosti Fojlov rat, serija Astrologija
FILM

BEL
7.30 8.00 8.20 9.10 9.30 10.20 11.00 12.00 12.10 13.00 13.40 14.50 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 18.40 19.20 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 22 ~asa Crtani film Bel mozaik Gomboce Biografije Gradovi svijeta Kapri, serija Vijesti Dok. program Pismo-glava U na{em ataru Mobile Vijesti Biografije Ekonomika Korijeni Bel mozaik Bel dan Gomboce Muzi~ki zid Bistro Bel tribina Kapri, serija 22 ~asa Dok. program Gradovi svijeta

Englez
030
PINK BH

RTS

FTV RTL
4.50 6.20 6.40 8.50 9.20 10.10 11.10 12.00 12.50 14.30 16.00 16.30 16.50 17.20 18.00 18.30 19.00 20.00 21.40 23.40 0.00 1.30 2.30 An|eo i |avo, serija Dva glupa psa, crtani film Ritam zona Bibin svijet, serija Magazin Ve~era za pet 1001 no}, serija Ezel, serija Klon, serija An|eo i |avo, serija Pod istim krovom, serija Kraq Kvinsa, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Magazin RTL danas Ve~era za pet Ezel, serija FILM Dugi opro{taj Vijesti FILM Strate{ka komanda Astro {ou FILM Dugi opro{taj 7.00 8.50 9.00 10.00 10.30 11.00 12.00 12.10 13.00 14.10 15.00 15.10 16.20 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.20 23.00 23.40 1.20 1.50 Jutarwi program Vijesti Dona Barbara, serija Program za djecu Fantasti~na ~etvorka, serija Vila Marija, serija Dnevnik Dona Barbara, serija Odgovorite qudima Mjesto zlo~ina: Majami, serija Vijesti Crna hronika, serija Mali lete}i medvjedi}i, crtani film Federacija danas Vila Marija, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik TV Bingo {ou FILM Napad na policijsku stanicu broj 13 Dnevnik FILM Kao da je bilo nekad Federacija danas Dnevnik

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti U ritmu dana Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Argumenti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Kultura u ogledalu Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Rok portret Pono}ne vijesti Higijena `ivota No}ni program

Nakon {to glavni junak Dejv napokon i li~no upozna Eda, prijateqa wegove k}eri, koji ga je i obavijestio o wenoj smrti, otkriva kako je bila u vezi sa ozlogla{enim producentom Terijem Valentinom, koji se, osim produkcijom, bavi {arolikom lepezom poslova, od dilovawa droge pa do prawa novca. Vilson u potjeri za Terijem zamalo biva fatalno isprebijan, bace ga sa prozora zgrade, pre`ivi opasnu potjeru automobilima i bori se doslovno sa ~itavom vojskom najve}ih kriminalaca L.A. Uloge: Terens Stamp, Lesli En Voren, Luis Gazman Re`ija: Stiven Soderberg

Nepoznato
Pet mu{karaca se probudi u napu{tenom i zatvorenom skladi{tu bez ikakve ideje ko su i kako su tu dospjeli. Da bi pre`ivjeli u novom i surovom okru`ewu, moraju procijeniti ko je dobar, a ko nije. Ne vjeruju nikome i pla{e se svega. Uloge: Xim Kavizel, Greg Kinier, Brixet Mojnahan Re`ija: Sajmon Brend

110
BHT 1

ATV
8.00 8.50 9.00 9.10 9.30 10.00 10.20 10.50 11.20 11.50 12.00 13.00 14.00 15.50 16.50 18.00 18.20 19.00 Jutarwi program Vijesti Timi, crtani film Ajron Kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film Ben Ten, crtani film Vinks, crtani film Sirene, crtani film Vijesti Indija, serija Pali an|eo, serija Vizita 1001 no}, serija Indija, serija Kulinarski qetopisi Sasuke ninxa ratnici Vijesti

B 92
6.00 10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 16.30 Jutarwi program Vijesti Super genije Trnav~evi}i u divqini, crtani film FILM Montirana istina Robinzon Kruso, serija Najboqe godine, serija Vijesti Sportski pregled 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 0.00 0.10 1.00

FILMSKA KARIJERA
[aja Labaf

U samo nekoliko godina uspio je da podigne svoju karijeru na visok nivo pojaviv{i se u nekoliko visokobuxetnih filmskih ostvarewa
[aja Labaf ro|en je 1986. godine u Los An|elesu, a po{to su wegovi roditeqi tako|e navikli da budu pod svjetlima reflektora (otac mu je bio klovn, a majka balerina), vrlo brzo je postalo jasno da je [aja genetski predodre|en za glumu. Po~eo je nastupati u lokalnim klubovima kao stend-ap komi~ar, a jo{ nije bio zavr{io ni osnovnu {kolu, te je tako finansijski potpomagao svoju siroma{nu porodicu. @eqa da postane glumac jo{ je vi{e oja~ala kada je vidio svog prijateqa kako glumi u epizodi serije “Doktorka Kvin, `ena vra~“. Ka`e da je svog prvog agenta na{ao listaju}i oglase. On ga prima pod svoje okriqe u uzrastu od dvanaest godina. Od tada pa nadaqe po~eo se pojavqivati u televizijskim serijama, naj pri je u “Do si je ima Iks”, a zatim i u “Frikovi i Gekovi“. Godine 2003. dobio je ulogu Luisa Stiven sa, ne obi ~nog {mokqana koji je potpuna suprotnost svojoj savr{enoj starijoj sestri Ren u seriji “Even Ste vens“. Ova serija bila je vrlo uspje{na za hvaquju}i mnogobrojnim mladim gledaocima, a [aja je za svoju ulogu dobio i presti`nu nagradu “Emi“. Ponovo se susre}e sa dobro poznatom ekipom na snimawu filma “The Even Stevens Movie“ (2003). Sqede}i wegov projekat je Diznijeva adaptacija popularne kwige za mlade, “Holes“ (2003). Ovdje je ujedinio svoju komi~arsku stranu i gluma~ki talenat te zabqesnuo ~ak i pored zvijezda kao {to su Sigurni Viver, Yon Vojt i Tim Blejk Nelson. Za ovo ostvarewe dobio je MTV fil msku na gra du. Za nimqivo je da 2004. godine ostvaruje i svoj prvi re`iserski debi kada uz Lorenca Eduarda stvara kratku dramu “Lets Love Hate“ koja pro go va ra o ra snoj ne sno{qivosti. Go di ne 2005. po no vo se vra }a saradwi s Diznijem u istorijskoj drami “Najboqa igra“ u kojem glumi izra zi to ta lentovanog mladog golf igra~a. Iste godine ~ini jo{ jedan pametan potez koji }e ga proslaviti u Holivudu - pristaje da se pojavi uz likom uzme LSD i skine se do gola Vila Smita u visokou filmu. Nisu mu svi preporu~ivabuyetnom nau~no-fanli da prihvati ulogu u ovom filmu tas ti ~nom “Ja, zbog toga {to je svojim dosarobot“. Poda{wim ulogama stvorio slije imiy do bri ce te bi ovih ova uloga mogla negaprojeU@IVA tivno da djeluje na kata wegovu karijeru. On pod svjetlima L a je prihvatio ulogu, reflektora baf se film je pro{ao priposveli~no dobro kod putio sni blike, a mladi je glumac m a w u zaradio pohvale kriti~a“Konstantina“ ra. Iste godine snima “A Guide to (2005) za je dno s Recognizing Your Saints“, dramu o Kijanu Rivsom, da `ivotu u Wujorku osamdesetih gobi nakon toga podina pro{log vijeka. sudio svoj glas u Godina 2007. mu je bila vrlo “Nausicaa of the uspje{na - dobio je glavnu ulogu u Val ley of the trileru za mlade “Paranoja“, posuWind“ (2005). dio glas pingvinu u animiranom Sqede}u gofilmu “Divqi talasi“, a glavna dinu zapo~eo je uloga u velikom bioskopskom hitu ri zi ~no. U “Transformeri“ Majkla Beja vifilmu Eminula ga je u holivudska nebesa lija Estevete je wegovo ime u~iniza “Bo bi“ la prepoznatqivim trebalo je i tra`enim. U da glu mi f i l m u konobara “Trankoji jednom pri-

Izabrana filmografija
Bitka za {kolu Konstantin Divqi talasi Indijana Xons i Kraqevstvo kristalne lobawe Najboqa igra Oko sokolovo Paranoja Transformeri Transformeri: Osveta pora`enih

sformeri: Osveta pora`enih“ ponovio je svoju ulogu, a film je ugledao svjetlo dana 2009. godine. Upravo su mu “Transformeri“ omogu}ili sqede}u ulogu u jo{ jednom velikom bioskopskom hitu. Naravno, rije~ je o nastavku “Indijane Yonsa“ gdje je [aja uz Hari so na For da i Kejt Blan {et obavio sjajan posao. Toliko sjajan da su ve} po~ela {u{kawa o tome da }e on biti sqede }i In di ja na po{to su Forda ve} sus ti gle godine.

Ovaj mladi glumac poznat je po tome {to u`iva u snimawu nezavisnih filmova sa svojim prijateqima. Svira na bubwevima i voli da slu{a gru pe kao {to su “System of a Down“ i “Led ce pelin“, a glu ma ~ki uzori su mu Yon Vojt, Y o d i Fos ter i Das t i n Hofman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful