You are on page 1of 64

Subota i

www.glassrpske.com nedjeqa
22. i 23. januar 2011.
Broj 12.423
Godina LXVIII
Cijena
0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

VIJESTI Jeftinija SVIJET Osama bin SPORT Veqovi} iz


struja Br~kom, Laden prijeti rumunskog
novi korak Francuskoj Klu`a
ka zatvarawu teroristi~kim poja~ava
OHR-a napadom napad Borca
странa 3 странa 20 странa 43

Mom~ilo Komqenovi}, jedan od


finansijera Slobodana Vaskovi}a

Kada sam prestao


da dajem reket
postao sam ~lan
SWE@NE PADAVINE STVORILE PROBLEME STANOVNICIMA RS mafije странa 5

SELA ODSJE^ENA, DANAS


Podvizi vatrogasaca
iz Trebiwa

STANOVNICI SAOBRA]A
J
ote`an na h
BEZ STRUJE
U Kotor Varo{u snijeg o{tetio dalekovod prema Zabr|u i
ve}ini putn
pravaca
i
Spasavaju i
Maslovarama pa ova naseqa nisu imala struje. Ve}ina lokalnih u gori i u
puteva u Kne`evu zavijana snijegom. Na Kupre{koj visoravni jak
vjetar stvarao swe`ne nanose ve}e od metra странa 7 vodi странa 11

Odjeqewe za ratne zlo~ine Vi{eg suda u Beogradu Nepovoqne prognoze ekonomista o


otplati spoqnog duga BiH
Osu|eni, u periodu od
prve polovine juna do
septembra 1999,
Kredite “pojela“
u~estvovali u paqewu javna potro{wa
ku}a, ubijawu oko 80 Problem predstavqa to {to je zna~ajan dio
civila srpske i drugih zadu`ewa posqedwih godina oti{ao u javnu
nealbanskih potro{wu, a ne u investicije i zapo{qavawe.
nacionalnosti, kao i Zbog toga bi ve} sqede}e godine BiH mogla
u nezakonitom zatvarawu imati problema sa otplatom me|unarodnog
153 civila stend-baj aran`mana, istakao Ra~i}
странa 17

101 godina zatvora странa 2


2 22. i 23. januar 2011. GLAS SRPSKE

Od osnivawa FTV-a Zlatko Lagumxija je “poklopio“ taj segment


javnog servisa. I kada nije gost, wegov duh lebdi eterom. Kada

Vijesti dana wegovi novinari otvaraju usta, on kroz wih zbori. On je vla-
snik, glavni urednik, producent i najve}a novinarska zvijezda
FTV-a, a ve}ina novinara su samo wegovi spikeri, marionete i
megafoni.
Senad Haxifejzovi}, novinar

Tu`ila{tvo BiH
Nepovoqne prognoze ekonomista o otplati
Cvetkovi} }e uskoro 6,2 milijarde maraka spoqnog duga BiH
biti izru~en BiH
SARAJEVO - Tu`ila{tvo BiH poslalo je sva dokumenta
koja su od nas zahtijevale izraelske vlasti i o~ekujemo da
}e Aleksandar Cvetkovi} u skorije vrijeme biti izru~en
BiH, potvrdio je portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube-
{i}, prenose agencije.
Kredite
Grube{i} je dodao da je izraelskim vlastima detaqno po-
ja{weno zakonodavstvo BiH, za {ta je Cvetkovi} osumwi~en
i da u BiH nema smrtne ni do`ivotne kazne.
- Odre|ene me|unarodne pravne norme ne dozvoqavaju dr`a-
vama izru~ewa ukoliko osumwi~ene potra`uje zemqa u ~ijem
zakonodavstvu postoji mogu}nost izricawa smrtne kazne ili
"pojela"
kazne do`ivotnog zatvora - pojasnio je Grube{i}.
Izraelski sud je Cvetkovi}u 19. januara odredio jednomjese-
~ni pritvor ~ime je otvoren put wegovom izru~ewu BiH. On
je uhap{en na zahtjev BiH, a optu`nica Cvetkovi}a tereti da
je bio pripadnik streqa~kog odreda koji je na poqoprivre-
javna
dnom dobru Brawevo nedaleko od Zvornika u julu 1995. ubio
izme|u 1.000 i 1.200 Bo{waka.

Sud BiH
potro{wa
Tihomiru Purdi
produ`en pritvor Problem predstavqa to {to je zna~ajan dio zadu`ewa posqedwih godina oti{ao u javnu
potro{wu, a ne u investicije i zapo{qavawe. Zbog toga bi ve} sqede}e godine BiH
SARAJEVO - Tihomiru Pur- je taj zahtjev uputila da bi
di koga Srbija tereti za ra- mogla dostaviti dokumenta- mogla imati problema sa otplatom me|unarodnog stend-baj aran`mana, istakao Ra~i}
tni zlo~in nad vojnicima u ciju potrebnu za odlu~ivawe PI[E: TAWA [IKAWI] me|unarodnog stend-baj aran- penale na godi{wem nivou ko- ti~u posebno veliki problem
Vukovaru 1991. godine u petak o Purdinom izru~ewu. Srbija tanjasi@glassrpske `mana. ji iznose oko ~etiri mili- glomazne administracije u de-
je u Sudu BiH produ`en ek- je zatra`ila izru~ewe Purde
stradicioni pritvor u BiH nakon {to je Hrvatska odbi- BAWALUKA - Pove}awe - Mogu}e je da se u to zadu- ona KM. set kantona u FBiH, te veliki
za 22 dana. la da ga procesuira, jer je na spoqnog duga BiH, koji je na `ewe u{lo sa pretpostavkom - To nam daje jo{ jednu dozu broj novoformiranih agencija
Purdi je pritvor produ`en osno vu do ku men ta ci je iz kraju pro{le godine dostigao da }e se, ka da do |e vri je me neozbiqnosti i neodgovornos- na nivou BiH koje ni{ta ne
na zahtjev Srbije, koja je to Srbi je oci je ni la da ne ma 6,24 milijarde KM, moglo bi wegove otplate, tra`iti na- ti i prema gra|anima i prema rade, a tro{e ogroman novac.
zatra`ila u ~etvrtak. Srbija osnova da se protiv wega po- nepovoqno da uti~e na re- ~in ka ko da se rok ot pla te me|unarodnim institucijama - Ministar finansija RS
krene krivi~no gowewe. dovno servisirawe kredita prolongira, jer su male {anse smatra Ra~i}. Aleksandar Yombi} ranije je
Pur da se na sa slu {awu u uzetog od Me|unarodnog mo- da se u tako kratkom roku ot- Is to ka `e i pro fe sor rekao da javna potro{wa u bru-
Tu`ila{tvu BiH, gdje je pri- netarnog fonda, koji treba plate krediti - smatra Ra~i}. Ekonomskog fakulteta Vujo to dru{tvenom proizvodu Fe-
ve den na zah tjev Hrvat ske, da bude otpla}en do 2014. go- Vukmirica, koji isti~e da }e deracije BiH predstavqa naj-
dine, tvrde ekonomski stru~- NAJVE]I ulagawa koja su bila nesraz- ve}i problem ovog entiteta,
branio }utawem.
Purda je uhap{en 5. januara waci. problem glomazna mjerna onome za {ta su sred- {to bi, dugoro~no gledano, mo-
na grani~nom prelazu Ora{je Kredit MMF-a najvi{e je administracija u stva uzimana, sigurno stvoriti glo da bude pritisak na RS.
u BiH po potjernici Srbije. uticao na porast zadu`ewa deset kantona u FBiH probleme prilikom otplate du- - RS ima u~e{ }e ja vne
Tu`ila{tvo Srbije za ratne BiH, koja se samo u pro{loj go- ga u budu}em periodu. proizvodwe u dru{tvenom bru-
zlo ~i ne sumwi~i Pur du za dini zadu`ila za 1,5 milijar- Smatra da se ekonomska - Zadu`ivawe ne bi treba- to proizvodu na nivou standar-
u~es tvo vawe u ubis tvu srp- di KM. situacija u idu}e tri godine, lo stopirati, ali bi ta sred- da Evropske unije i iznosi
skih raweni ka u Vu ko va ru Ekonomisti isti~u da naj- koliko traje rok za otplatu du- stva trebalo usmjeriti u pro- ispod 40 odsto. Ukoliko doda-
1991. godine. ve}i problem predstavqa to ga MMF-u, sigurno ne}e po- izvodne svrhe i nove pogone, mo dio koji participira RS,
{to je najve}i dio kreditnih boq{ati, te da }e dr`ava ne- jer je jedino takvo zadu`ewe onda iznosi negdje oko 40 od-
zadu`ewa bio usmjeren na jav- minovno morati u}i u nova za- uslov za otplatu postoje}ih du- sto - precizirao je Yombi}.
Bora~ka organizacija ^ajni~a nu potro{wu koja je “pojela“ du`ewa kako bi vratila stara. gova - ka`e Vukmirica. On je ocijenio da u FBiH
Ra~i} isti~e da zabriwava Ekonomisti se sla`u da je
Poziv vlastima RS da novac.
^lan Udru`ewa ekonomis- i ~iwenica {to zna~ajan dio najve}i problem preglomazna
nije samo problem javna po-
tro{wa, koja se otela kontro-
stanu u odbranu boraca ta RS SWOT Goran Ra~i} is- sredstava koja su odobrena BiH administracija koju doma}a li i iznosi vi{e od 60 odsto,
ti~e da, iako BiH spada u red nisu namjenski iskori{}ena, privreda slaba i siroma{na ve} i ogroman nivo buyeta zaje-
^AJNI^E - Bora~ka organizacija op{tine ^ajni~e po- zemaqa koje nisu visoko zadu- te sa tog aspekta pla}a dodatne ne mo`e isfinansirati. Is- dni~kih institucija, za koji se
zvala je u petak vlast i institucije Republike Srpske da `ene, problem predstavqa to RS borila da bude mawi, do-
stanu u odbranu svojih boraca i preduzmu legalne mjere kako {to je zna~ajan dio zadu`ewa Otplata dav{i da i on zna~ajno do-
bi se zaustavila hap{ewa onih koji su stvarali RS, javila posqedwih godina oti{ao u prinosi pove}awu javne po-
je Srna. javnu potro{wu, a ne u inves- Prema podacima Ministarstva finansija i trezora BiH, tro{we.
Povodom hap{ewa Bo`idara Kuveqe u ^ajni~u 17. januara, ticije i zapo{qavawe. od ukupno 6,2 milijarde KM, Federacija BiH mora vratiti Prema planu servisirawa
koje su izvr{ili pripadnici SIPA pod sumwom da je u~estvo- Dodaje da bi zbog toga ve} 4.068.135.801 KM, Republika Srpska 2.142.196.984 KM, spoqnog duga BiH je za ovu go-
vao u zlo~inu u Srebrenici, ~ajni~ka Bora~ka organizacija sqede }e go di ne BiH mo gla a Br~ko distrikt 11.294.642 KM. Institucije BiH }e iz dinu planirala 374.567 mili-
navodi da je svima jasno da se SIPA stavqa u slu`bu samo je- imati problema sa otplatom svog buxeta vratiti 27.765.367 KM ona KM.
dnog naroda i jedne politike.
- Hap{ewem srpskih boraca pod sumwom da su po~inili ra- FBiH ne mo`e verifikovati odluku Parlamenta
tne zlo~ine poku{avaju da prika`u RS kao zlo~ina~ku geno-
cidnu tvorevinu - navodi se u saop{tewu. Incko name}e odluku o finansirawu
www.glassrpske.com
SARAJEVO - Visoki pred- jo{ mogu djelovati da bi se potrebe i zabrinutosti wiho- Predsjedavaju}i Doma na-
stavnik u BiH Valentin In- omogu}ilo konstituisawe we- vih stanovnika. roda Parlamenta FBiH Stje-
Poslanici su nas opeqe{ili prethodne ~etiri godi- cko jo{ jednom je pozvao sve govog novog saziva na vrijeme MILI[I]: pan Kre {i} re kao je da }e
ne, a sada }e i po isteku mandata primati {est mje- stranke u kantonima u FBiH i u punom sastavu, kako bi bila Incko razmatra Incko sqede}ih dana donijeti
seci ili ~ak godinu platu koju im mi zara|ujemo. koji blokiraju politi~ke pro- usvojena odluka o privremenom odluku o privremenom finan-
cese da omogu}e konstituisawe finansirawu - kazali su Srni
mjere koje bi mogao sirawu FBiH u iznosu od 330
Velike privilegije obezbijedili su zakonima koje su da preduzme
upravo oni usvajali. novog saziva Doma naroda fe- u OHR-u i dodali da postoje miliona maraka. On je istakao
dralepp@gmail.com deralnog Parlamenta i poka- mi{qewa da se ovo mo`e ura- On je dodao da je visoki da su Incko i wegov tim obe-
`u je dna ku za bri nu tost za diti za 24 ~asa. predstavnik svjestan ozbiq- }ali da }e odluka biti donese-
Ma kakav SDP i multietni~nost. Oni su gori i ve}i dobrobit svojih gra|ana, kao i Di re ktor ko mu ni ka ci ja nosti situacije i mogu}ih im- na do 31. januara do kada je i
nacionalisti od desni~arskih bo{wa~kih stranaka. me|unarodna zajednica. OHR-a Oleg Mili{i} rekao plikacija po najugro`enije ka- za kon ski rok za do no {ewe
Lagumxija }e nas natjerati da sawamo o povratku - Jasno je da se Dom naroda je da visoki predstavnik ra- tegorije, te da zato nema na- odluke o privremenom finan-
Silajxi}a ma koliko on bio zao za Srbe. federalnog Parlamenta u sta- zmatra mjere koje bi mogao da mjeru da dozvoli da oni trpe sirawu za prva tri mjeseca
rom sazivu vi{e ne mo`e sas- preduzme ukoliko bi se poli- zbog nepopustqivosti doma}ih 2011. godine, jer FBiH nije
pavlesds@yahoo.com tati. Me|utim, ~etiri kantona ti~ari u FBiH oglu{ili na politi~ara. usvojila buyet.
GLAS SRPSKE 22. i 23. januar 2011. 3

Ban Ki Mun: BiH brzo pre{la zahtjevan put


WUJORK - Generalni sekretar Ujediwenih nacija Ban Ki Mun ocijenio je u gradwa institucija“, kojoj je predsjedavao {ef misije BiH u UN Ivan Barba-
petak tokom tematske debate Savjeta bezbjednosti UN da se BiH brzo kreta- li}, rekao da }e iskustva BiH u segmentu izgradwe institucija pomo}i uspos-
la od zemqe sa postkonfliktnim okru`ewem i korisnice me|unarodne pomo- tavqawu zajedni~ke platforme koja }e kasnije pomo}i u naporima
}i ka zemqi koja doprinosi me|unarodnom miru i bezbjednosti kao ~lanica me|unarodne zajednice. Generalni sekretar UN zahvalio je BiH kao zemqi
Savjeta bezbjednosti. On je na debati “Postkonfliktna izgradwa mira: iz- koja je spremna da podijeli iskustva u ovom va`nom segmentu izgradwe mira.

Ispuweni uslovi da “Elektroprivreda RS” snabdijeva distrikt elektri~nom energijom

Br~ko dobija jeftiniju struju,


novi korak ka zatvarawu OHR-a
Vi{e nema problema o ovom pitawu i to je najva`nije. Veoma je bitno i da }e stanovnici dobiti jeftiniju struju u odnosu na
drugu polovinu pro{le godine, izjavio Paji}
PI[E: VEDRANA KULAGA - Na ovaj na~in, prvi put
vedranak@glassrpske.com od osnivawa Br~ko distrikta
BAWALU KA - Iz da va- wegovo tr`i{te strujom nad-
wem dozvole preduze}u “Ko- zira}e DERK, {to }e obezbi-
munalno Br~ko“ da potpi{e jediti da interesi stanovnika
je dno go di{wi obnovqivi budu za{ti}eni u istoj mjeri
ugovor za snabdijevawe stru- kao i u ostalim dijelovima
jom sa “Elektroprivredom BiH - navode u DERK-u.
RS” za 2011. godinu ispuwen Br~ko distrikt je godina-
je i posqedwi uslov da sta- ma snabdijevan strujom na ba-
novnici distrikta dobijaju zi je dno go di{wih ugo vo ra
struju po mnogo povoqnijim koje je sa lokalnim komunal-
uslovima nego pro{le godine nim pre du ze }em skla pa la
kada su je kupovali od “Elek- “Elektroprivreda RS”. Na taj
troprivrede BiH”. na~in radilo se sve do 30. ju-
Davawu dozvole za potpi- na 2010. godine kada je snab-
sivawe ugovora prethodilo je dijevawe preuzela “Elektro-
usva jawe iz mje na Za ko na o privreda BiH”. Time su u dru-
elektri~noj energiji RS, a gom polugodi{tu 2010. godine
rje {a vawem ovog pro ble ma stanovnici Br~kog pla}ali
ispuwen je jedan od uslova za struju skupqe za oko 40 odsto
zatvarawe OHR-a. nego ranije.
Dr`avna regulatorna ko- Gra do na ~el nik Br~kog
misija za elektri~nu energiju Dragan Paji} kazao je u petak
(DERK) izdala je privremenu “Glasu Srpske“ da su otklo-
licencu “Komunalnom Br~ko“ weni problemi u snabdije-
za snabdijevawe i distribu- vawu distrikta strujom jer }e
ciju struje za podru~je dis- to obavqati RS.
trikta. - Vi{e nema problema o
U DERK-u navode ovom pitawu i to je najva-
`nije. Veoma je bitno Stanovnici Br~kog neopravdano pla}ali skupqe struju FOTO: ARHIVA
da bi na sqede}oj
sjednici zakaza- i da }e stanovnici
do bi ti jef ti ni ju gur no da }e to pre du ze }e kom Mileki}eva je istakla dao nalog o subvencionisawu struju iz RS po povoqnijim
noj za 27. januar
stru ju u odno su na snabdijevati strujom Br~ko da “Elektroprivreda RS” ne- tro{kova za elektri~nu ener- uslovima. Tim zakonom se ure-
trebalo da bude
dru gu po lo vi nu tokom cijele 2011. godine. Na ma uticaja na formirawe tih giju za drugo polugodi{te iz |uju odnosi i obaveze RS u ve-
donesena odluka
pro {le go di ne - taj na~in, naglasila je, stano- cijena. buyeta dis tri kta ka ko bi zi sa snab di je vawem Br~ko
o privremenim
izjavio je Paji}. vnici Br~kog bi}e u znatno snabdijevawe preuzela “Elek- distrikta strujom po istim
cijenama struje O CIJENI STRUJE
Di re ktor povoqnijoj situaciji nego u troprivreda BiH”. uslovima i tarifnim stavo-
za ne kva li fi - DERK }e odlu~ivati
“Elektroprivrede pe ri odu ka da ih je stru jom Na ro dna skup {ti na RS vima kao i u Srpskoj.
ko va ne kup ce
elektri~ne ener- RS“ Bra ni sla va snab di je va la “Elek tro pri - 27. januara usvojila je krajem decembra Pred sje dnik Na ro dne
Mi le ki} ka za la je vreda BiH“. 2010. godine po hitnom pos- skup{tine RS Igor Radoji-
gije u Br~ko dis-
“Gla su Srpske“ - Ci je na po ko joj je iz - Ci je ne po ko ji ma mi tupku izmjene Zakona o elek- ~i} kazao je tada da je ~itava
triktu.
da je si- FBiH ispo ru ~i va na stru ja prodajemo struju firmi “Ko- tri~noj energiji RS kojim se zbrka oko snabdijevawa stru-
preduze}u “Komunalno Br~ko“ munalno Br~ko“ omogu}avaju omo gu }a va da sta no vni ci jom Br~ko distrikta nastupi-
bi la je za 38 od sto vi {a u da oni svojim potro{a~ima Br~ko dis tri kta do bi ja ju la iskqu~ivo zbog OHR-a.
odnosu na cijenu po kojoj je obezbijede cijene iste kao i
struju isporu~ivala “Elek-
troprivreda RS“ - rekla je
u Srpskoj. Da li }e oni za-
dr`ati takve cijene ili }e OHR
Mileki}eva. odre di ti ne ke dru ge mi ne
Ona je do da la da je znamo niti na to imamo uti- Gregorijan je svoj sporni na- komisije za elektri~nu ener-
“Elektroprivreda RS” pla- caja - rekla je Mileki}eva. log obrazlo`io time da se giju.
nirala dovoqne koli~ine Problem sa snabdijevawem RS ne pridr`ava odluke Ar- Zbog toga je rje{avawe pro-
za ure dno snab di je vawe Br~kog strujom nastao je polo- bitra`nog suda za Br~ko i blema snabdijevawa Br~kog
potro{a~a u Br~ko dis- vinom pro{le godine kada je odluka visokog predstavnika strujom postavqeno i kao je-
triktu. [to se ti~e ta- biv {i su per vi zor za Br~ko i zbog navodnog blokirawa dan od uslova za zatvarawe
Dragan Paji}
rife za kupce u Br~- distrikt Rafi Gregorijan iz- rada Dr`avne regulatorne OHR-a.

RS najuspje{nija u Sanader: Kosorova vodi kampawu Priznao pqa~ku objekta


reformi javne uprave da se ne vratim u politiku “Lutrije BiH”
BAWALU KA - Re pu bli ka Srpska tre nu tno je is pred SAL CBURG - Biv {i pre mi jer TE[AW - Policija iz Te{wa uhapsila je H. S. (39) iz tog
FBiH, Br~ko distrikta i BiH u sprovo|ewu Akcionog pla- Hrvatske Ivo Sanader, koji se nala- grada koji je priznao da je opqa~kao objekat “Lutrije BiH”
na strategije reforme javne uprave, izjavila je u petak ko- zi u pritvoru u Austriji, izjavio je u nasequ Jelah iz kojeg je uzeo 3.000 maraka, saop{teno je u
ordinator za reformu javne uprave BiH Semiha Borovac, da se osje}a progowenim i da su mu petak iz MUP-a Zeni~ko-dobojskog kantona, javila je Srna.
javila je Srna. ograni~ena prava, optu`iv{i svog Pqa~ka se dogodila u ~etvrtak popodne kada je u prosto-
- RS je do sada ispunila oko 54 odsto aktivnosti iz nave- nasqednika Jadranku Kosor da stoji iza kampawe protiv rije “Lutrije BiH“ u{ao pqa~ka{, maskiran i naoru`an
denog Akcionog plana, BiH 46 odsto, FBiH 43 i Br~ko dis- wega, jer se boji da bi on mogao da se vrati u politiku. automatskom pu{kom, te prisilio radnicu da mu preda no-
trikt 53 odsto - rekla je Borov~eva. - Moja prava na odbranu su jako ograni~ena, a protiv mene vac, a zatim pobjegao vozilom.
Koordinator za reformu javne uprave iz RS Stojanka ]u- i moje porodice vodi se medijski lov i kampawa ~iji je ciq Policiju je o ovom razbojni{tvu obavijestila agencija za
librk istakla je da je kqu~ni prioritet Vlade RS stvarawe da uni{te moj ugled - rekao je Sanader za austrijski list obezbje|ewe “Alarm vest“ nakon {to je u objektu “Lutrije
dobre uprave koja }e obezbijediti visok kvalitet usluga. “Salcburger nahrihten“. BiH“ aktiviran alarm.
4 22. i 23. januar 2011. GLAS SRPSKE

"RE@IMSKA" KOLUMNA
Komentar dana
Medijski genocid nad
Pi{e:
Tawa Republikom Srpskom
N
[IKAWI]
aj mawe pet go di na od po ~et ka dr`avali Medija planovi, Medija cen-
medijskog genocida na Republi- tri, PEN-ovi, #BH novinari#... Oni
ku Srpsku, ideolozi udru`enog su godinama samo i iskqu~ivo pravda-
Spoqni dug zlo~ina~kog poduhvata realizovanog li do na ci je i svo ju ko bi va ne za vi -
preko Federalne televizije, #Dana#, snost te meqili na ocje na ma o
BiH je sigurno jedina zemqa u svijetu koja ima oko #Oslobo|ewa# i #Sana# ustali su lis- #re`imskim# medijima u RS. Sme}e is- Pi{e:
~etiri miliona stanovnika, a ~ak 14 vlada i vi{e od

I
tom da objasne da se, evo, u BiH doga|a pred svojih vrata nisu dirali. Darko
stotinu ministara. medijski rat. analiti~ar Du{an Babi} se iz GAVRILOVI]
Po red Sa vje ta mi nis ta ra i en ti tet skih vla da Zbuweni i zate~eni odgovorom iz sna probudio. Ka`e da su dva ja-
FBiH ima deset kantona koji imaju svoju vladu od po medija u RS, koji su godinama ignori- vna servisa pod kontrolom dvije
desetak ministarstava. Tu je i vlada Br~ko distri- sali medijsku harangu sprovo|enu nad stran ke, ali, eto, kao RTRS je #u
kta sa svojim ministarstvima. posqedwih mjesec dana izbalansirani-
Posmatraju}i ove po-
wima i }utali, ideolozi genocida iz
ji od FTV-a#. Nije gospodine Babi}u u
Javni servis FBiH
Osnovni problem dat ke, ne upu }e ni stra - Sarajeva ustali su da spasu {to se spa- godinama je SDP-ova
siti mo`e. posqedwe vri je me, ne go go di na ma
je {to BiH ne nac bi pomislio da BiH RTRS po{tuje standarde javnog emito- fabrika za bla}ewe i
Pa se, evo, po~e da pere i distan-
mo`e finansirati os tva ru je pri ho de po vawa. Zaboravio je Babi} da FTV go-
svoju glomaznu glavi stanovnika ravne
cira #otac nadgerile# Enver Kazaz, a di na ma to ne ~i ni, da si je mr`wu i diskreditaciju koja je
#medijsko ratovawe# dijagnostikuje i strah, da vrije|a i etiketira bez doka-
administraciju Kuvajtu, dok ima novca
kolumnista #pivarskog biltena# Zija
govorom ulice i mr`we
da pla }a ta ko sil nu za i sudova. Zaboravio je da se sjeti i
bez spoqnih Dizdarevi} koji je godinama upregnut da je jo{ prije osam godina u Dnevniku zagadila medijski prostor
kreditnih izvora, admi nis tra ci ju. Gor ka u kola medijsko policijsko politi~ko FTV-a Pedi E{daun #profesionalno# u BiH, dok su o tome
ali bez obzira na is tina je da se BiH, ko-
tajkunskog aparata. Upravo on bio je pu{ten da mjau~e, a da je on tada bio
joj bi na administraci-
to, jo{ uvijek ne ji po za vi dje le i jedan od direktnih izvr{ilaca medij- ~lan Upravnog odbora FTV-a. }utali, a nerijetko ih
razmi{qa svjetske sile, iz godine
ske agresije nad RS - pquju}i i diskva- otvoreno podr`avali
ozbiqno o wenom u godinu sve vi{e zadu- li fi ku ju }i sve {to do la zi iz tog PROBUDIO SE I KAZAZ,
dijela voqene mu BiH u koju se kune, a ideolog ratnohu{ka~ke
Medija planovi, Medija
smawewu `uje kod me|unarodnih centri, PEN-ovi,
ru{i je da kamen na kamenu ne ostane. medijske gerile
finansijskih organiza-
Pi var ski ko lu mnis ta Zi ja dr`i "BH novinari"... Oni su
cija, kako bi mogla da finansira ~itavu armiju pre-
lekcije o #medijskom ratovawu#, zabo- Strategija je sada - izjedna~iti me-
mijera, ministara, wihovih pomo}nika i zamjenika.
ravqaju }i da on i wego vo me dij sko dijske egzekutore i zlo~ince i `rtve samo i iskqu~ivo
O slu`benicima ni`eg ranga ne treba ni govoriti.
Nijedna ozbiqna ekonomija u svijetu ne funkci-
uto~i{te godinama ru{e sve standar- wihovog terora. Otuda se probudio i pravdali i donacije i
oni{e na tim principima. Osnovni problem je {to de novinarske profesije. Pquju, vrije- Kazaz, glavni ideolog ratnohu{ka~ke svoju ko biva nezavisnost
BiH ne mo`e finansirati svoju glomaznu adminis- |a ju, eti ke ti ra ju, la `u, ru {e medijske gerile, koji pi{e da su medi-
standarde profesije bahato i do kraja. ji u BiH etni ~ki po di jeqeni na tri ocjenama o "re`imskim"
traciju bez spoqnih kreditnih izvora, ali bez obzi-
ra na to, jo{ uvijek ne razmi{qa ozbiqno o wenom Bijesan je Zija {to nije urednik In- di je la. Ni su Ka za zu, me di ji u ovoj medijima u RS. Sme}e
formativnog programa RTRS-a, mjesta zemqi godinama su podijeqeni po eti-
smawewu.
na koje javno pretenduje. Jer da nije ta- ~kom i profesionalnom principu. Je-
ispred svojih vrata nisu
Da su ti tro{kovi davno prema{ili mogu}nosti
dr`ave pokazuje ~iwenica da je upravo za javnu po- ko ne bi mu smetalo {to javnom servi- dni po {tu ju stan dar de i pra vi la, a dirali
tro{wu posqedwih godina potro{en najzna~ajniji su Re pu bli ke Srpske uo~i Da na dru gi, tvo ji, pquju, bquju, vri je |a ju,
dio sredstava dobijenih inostranim zadu`ivawem. Re pu bli ke in ter vju da je pred sje dnik kva li fi ku ju, dis kva li fi ku ju, la `u,
Dok se u svim normalnim zemqama uzimaju krediti Republike! kleve}u... Moglo im se jer su imali i BN, #Blic#, #Novosti#, #Press# i dru-
za pove}awe broja radnih mjesta, ulagawe u nove te- Sarajevske medijske SDP-ove pi- tvo ju, a i po li ti ~ku za {ti tu, te za - gi koji su podijelili ona 3,5 miliona
hnologije i proizvodwu koja jedina mo`e obezbijedi- rane okupqene oko Federalne televi- {titu regulatora koji ih nikada nije nisu kupqeni da budu re`imski? Oni
zije i #Beer Media Groupa# zahvatila

S
ti novac za buxetske korisnike u BiH to nije slu~aj. ni opomenuo za govor mr`we. su ko biva maznuli pare od Vlade i os-
Ovdje se zadu`uje da bi se podmirili apetiti dr`a- je panika. U toj panici u projekat #od- a da ka da su me di ji iz RS prvi tali slobodni. Ovi prvi su zbog tih
vnih ~inovnika, a wihovu raskala{enost plati}emo brane# ukqu~io se i `enski list koji put po~eli da objavquju dokaze o para #re`imski#. Sva{ta. #Re`imska#
svi. objavquje in ter vju sa preo bra }e nim #reketa{koj gerili# (i daqe ne nije ni Srna, koja je sto odsto na bux-
Pogubnost takve politike potvrdila je i statisti- SDS-ovim novinarom, utajiva~em po- pquju i ne bquju kao gerila) opet je to etu Vlade! Sve su la`i kratkog daha,
ka prema kojoj je spoqni dug BiH krajem pro{le go- reza i najve}im medijskim reketa{em udar #re`ima# iz Bawaluke. Tu tezu jer nisu zasnovane na ~iwenicama, pa i
dine iznosio 6,24 milijarde maraka, a samo tokom u RS. #Hrabri# bquva~ #60. minutne# medijska gerila gradi godinama u svom ova.
2010. pove}an je za 1,5 milijardi KM. va tre jao nama, ka zu je o svim svo jim prepoznatqivom klevetni~kom stilu. Jasno je jedno, a to je da je pomo}

J
Iako ekonomski stru~waci ukazuju na to da }e se postradawima u #crnoj# Bawaluci. Gerila ka`e: #Glas Srpske#, #Nezavi- Vla di na me di ji ma u RS bi la ja vna i
takva politika veoma brzo obiti o glavu onima koji avni servis Federacije BiH godi- sne novine# i RTRS su re`imski jer transparentna. #Reketa{ke# dotacije
je projektuju, to o~igledno ne brine na{e vlasti. Na- nama je SDP-ova fabrika za bla- im je Vlada RS dala novac obezbije|en tek sada se otkrivaju. Od kada je po~eo
ro~ito ne one u FBiH koji bi najvi{e trebalo da se }ewe i dis kre di ta ci ju ko ja je iz buxeta za pomo} medijima. Jeste da- Aus tra li jen open na pa di sa FTV-a
zapitaju da li je jednom dijelu dr`ave potrebno 11 govorom ulice i mr`we zagadila me- la je za ova tri medija ukupno 1,5 mili- prili~no su oslabili. Mora da su Ba-
dij ski pros tor u BiH, dok su o to me ona KM, a podijelila je PET! Ako je kir i gerilci stvarno proigrali te-
ministarstava dok tre}ina stanovni{tva `ivi na
}u ta li, a ne ri jet ko ih otvo re no po - tako kako je onda mogu}e da ATV, RTV nis!
ivici opstanka.

Provaqeno u magacin kasarne Oru`anih snaga BiH kod Busova~e

Nikola
[piri},
Pokradena municija i bombe
predsjedavaju}i BU SO VA ^A - Ve }a ko - ^lan Za je dni ~ke ko mi - ura di li qudi unu tar Oru - tr`i {tu. Ali ako ne ko
li ~i na mu ni ci je i bom bi si je za od bra nu i bez bje - `a nih sna ga - is ta kao je ukra de bom be, pos tavqa se
Savjeta ministara BiH ukradena je iz magacina ka- dnost Par la men ta BiH u Okoli}. pitawe za {ta te bombe mo-
sarne Oru`anih snaga BiH pro {lom man da tu Mir ko Sa ~elnicima Oru`anih gu biti upotrijebqene. Ono
Smisao vlasti u BiH je u nacionalnoj rotaciji i to mora bi- u mjestu Draga kod Busova~e, Oko li} re kao je “Gla su sna ga i Mi nis tar stva od - {to se prvo name}e jeste mo-
ti jasno svima. Vrijeme je da Hrvat bude predsjedavaju}i Sa- a kra |u su naj vje ro va tni je Srpske“ da je ta~no da pos- brane BiH u petak nismo us- gu}i teroristi~ki akt, jer
vjeta ministara BiH. izvr{ili vojnici. toji mawak municije, a da se pjeli da stupimo u kontakt. se bom bom ugro `a va ve }i
Prema nezvani~nim in- jo{ ne zna kada je kra|a po- Stru~waci ocjewuju da broj qudskih `ivota - ista-
for ma ci ja ma, iz pro - ~iwena. je kra|a iz kasarne dokaz da kao je stru~wak za bez bje -
Zlatko vaqenog ma ga ci na nes ta lo vojni objekti u kojima su us- dnost Predrag ]erani}.
Lagumxija, je 6.860 metaka kalibra 7,62 SUMWA SE kladi{tena municija, min- Komentari{u}i ukupnu
predsjednik milimetra, 1.751 metak ka- da su kra|u po~inili sko-eksplozivna sredstva i bez bje dno snu si tu aci ju u
li bra 7,65 mi li me ta ra, vojnici oru`je nisu u dovoqnoj mje- BiH, on je rekao da su pro-
SDP-a BiH 1.744 metka kalibra 9,7 mi- ri za{ti}eni. na la zak oru `ja u zgra di
limetra i 40 ru~nih bombi. - Te{ko se mo`e re}i da - Mawe bi ra zlo ga za Predsjedni{tva BiH i tero-
Slu~aj je prijavqen polici- je ne ko do {ao sa stra ne i brigu imali da su na pri- risti~ki napad na policij-
Insistira na tome da on bude predsjedavaju}i Savjeta mi- ji u ~etvrtak poslijepodne opqa~kao magacin, jer je sve mjer ukradeni pi{toqi, za sku stanicu u Bugojnu dokazi
nistara BiH, iako prema nacionalnoj rotaciji ta pozicija po sli je ~e ga je po kre nu ta fizi~ki obezbije|eno. Ve- koje se pretpostavqa da bi da bez bje dnost ni je na
pripada predstavnicima hrvatskog naroda. istraga. lika je vjerovatno}a da su to bi li pro da ti na crnom `eqenom nivou. S. T.
GLAS SRPSKE 22. i 23. januar 2011. 5

Mom~ilo Komqenovi}, jedan od finansijera Slobodana Vaskovi}a i biv{i direktor “Petrola“

Kada sam prestao da dajem


reket postao sam ~lan mafije
Sve direktore javnih preduze}a koji
su bili ~lanovi SDS-a i neke iz
PDP-a pozvao je na sastanak Dragan
^avi} u vrijeme kad je bio predsjednik
RS. Naredio nam je da moramo da
finansiramo “Patriot“ i da na|emo
na~in kako, tvrdi Komqenovi}
PI[E: GORAN MAUNAGA
g.maunaga@glassrpske.com

BAWALUKA - Preduze-
}e “Petrol“, po naredbi
tada{weg predsjednika Re-
pu bli ke Srpske Dra ga na Mom~ilo Komqenovi} FOTO: ARHIVA
^avi}a, dalo je desetine
Komqenovi}. se ~ujemo povremeno telefo-
hiqada maraka uredniku
Ka`e da su odusta- nom - ka`e Telebak.
lista “Patriot“ Sloboda-
nu Vas ko vi }u, a kad sam li od finansirawa, Jedno je sigurno, Telebak
prestao da mu dajem novac jer se “Patriot“ pre- je redovno davao intervjue u
napisao je odmah u tom lis- tvorio u suprotnost i “Patriotu“, a Vaskovi} ga je
tu da sam ~lan “mafija- nikada to nisu posta- branio od svih onih koji su
{ke hobotnice“. le ozbiqne politi~ke ukazivali na wegov krimi-
Izja vio je to “Gla su novine. nal.
Srpske“ biv{i generalni - Re~eno je da ga
finansiramo, jer je
KOMQENOVI]U
direktor “Petrola“ i neka- prijetio da }e se
da{wi visoki funkcioner to ozbiqan list SDS-
a, ali to je postalo osvetiti ako ne
SDS-a Mom~ilo Komqeno-
ne{to sasvim drugo. uplati novac
vi}.
- Sve direktore javnih Iza “Patriota“ je
preduze}a koji su bili ~la- stajala jedna opasna Biv{i predsjednik SDS-
novi SDS-a i neke iz PDP- interesna grupa - na- a Dragan Kalini} “Glasu
a po zvao je na sas ta nak vodi on. Srpske“ je izjavio ranije da
Dragan ^avi} u vrijeme I “@eqeznice je sa kompletnim rukovod-
kad je bio predsjednik RS. RS“ 25. januara 2006. stvom SDS-a pomogao da se
Sje}am se da su tu bili i godine potpisale su sa pokrene list “Patriot“, jer
Goran Popovi}, tada{wi “Novim magazinom“ su “`eqeli da to budu strana-
di re ktor Ca ri na RS i d.o.o., ~iji je direktor ~ke novine“. Vaskovi} ih je
@eqko Jungi} iz PDP-a, Ugovor o finansirawu “Patriota“ bila supruga Slobodana ucjewivao da }e objavqivati
di re ktor “Te le ko ma RS“. Vaskovi}a, ugovor o finan- tekstove protiv wih ako nisu
^avi} nam je naredio da mo- {e da sam profiter i pri- protiv Vaskovi}a, iako je govorio da }e mi se osveti- sirawu niskotira`nog “Pa- spremni da nastave finan-
ramo da finansiramo “Pa- padnik mafija{ke organi- namjeravao da to u~ini. ti ako ne}u da uplatim. Ra- triota“ u iznosu od 20.000 sirawe tog lista.
triot“ i da na|emo na~in zacije - dodaje Komqenovi}. - Svega mi je bilo dosta. di lo se o kla si ~nom KM. “Novi magazin“ d.o.o. Biv{i generalni sekre-
kako - ka`e Komqenovi}. Komqenovi} nagla{ava Vaskovi} me zvao po dva-tri reketirawu i ucjenama - re- postao je izdava~ tog glasila tar Auto-moto saveza RS Bra-
On isti~e da je iz kase da nikada nije podnio tu`bu puta mjese~no i prijetio, kao je Komqenovi}. SDS-a nakon {to je raniji ne Suboti} nedavno je “Glasu
“Petrola“ na ra~un “Patri- Ka`e da je rukovodstvo izdava~ “Patriot press“ Srpske“ izjavio da ga je no-
ota“ upla}ivao po 3.000 KM SDS-a u vrijeme kada je pred- d.o.o. Slobodan Vaskovi} vinar “60 minuta“ Vaskovi},
mjese~no, a da je platio i Za dvije godine 66.000 KM sjednik bio Dragan Kalini} ugasio zbog poreske utaje. dok je bio urednik magazina
9.000 KM duga koje je Vasko- formiralo taj list, dali su Tada{wi direktor @RS “Patriot“, reketirao za uku-
Prema ugovoru od 20. marta 2002. godine, izme|u “Patri- mu naziv “Patriot“, a Vasko- Sreten Telebak iz PDP-a
vi} za {tam pawe imao u pno 10.000 KM.
ota“ kojeg zastupa Vaskovi} i “Petrola“ kojeg zastupa vi}a su odredili da ga vodi. danas se ni~ega ne sje}a i
{tampariji “Glasa Srpske“. Ratni invalid Goran
Komqenovi}, a koji je u posjedu “Glasa Srpske“, naru~ilac - Kada je Kalini} odus- tvrdi da niko od wega nije Kosti} rekao je da ga je Vas-
- “Patriot“ je dugovao
se obavezao da “Patriotu“ na ime reklamnih poruka u mje- tao od podr{ke “Patriotu“ i tra`io da niskotira`nom kovi} poslao da od vlasnika
9.000 KM, a Vaskovi} je tra-
se~nim ratama upla}uje po 3.000 KM. do{ao u sukob sa ^avi}em, glasilu SDS-a daje novac. firme “Ekvator“ \or|a Da-
`io da se to zatvori cesi-
jom. Ja sam to i uradio, ali Iz izvoda sa kartica konta, koji su tako|e u posjedu “Gla- Vaskovi}a su preuzeli ^avi} - Slabo se toga sje}am. vidovi}a tra`i 10.000 evra
kad vi{e nisam mogao da iz- sa“, “Petrol“ je Vaskovi}u 2002. godine uplatio 30.000, a i Vojislav Gligi} i sve su Slobodana Vaskovi}a pozna- da bi ga po{tedio kompro-
dvajam novac krenuo je da pi- 2003. godine 36.000 KM. za je dno ra di li - tvrdi jem iz tog vremena, a od tada mitacije u “60 minuta“.

Milorad Novkovi}, predsjednik Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta BiH


O predsjedniku Suda BiH krajem januara Direktor Osnovne {kole “Sveta Meri“ u britanskom Lanka-
{iru Majk Ri~ards izvinio se poslije skandala u toj ustano-
BAWALUKA - Sjednica je zavr{eno wihovo rangi- potrebna za tu poziciju i da Medyidu Kreso i Davorina
vi gdje su uvjerili djecu da je zapo~eo tre}i svjetski rat,
Visokog sudskog i tu`ila- rawe i VSTS zbog toga na predlo`e kandidata - nagla- Juki}a za predsjednika Suda
prenose agencije.
~kog savjeta (VSTS) BiH za- posqedwoj sjednici nije iza- sio je Novkovi}. BiH, a po{to nije praksa da U okviru {kolskog projekta prestra{enoj djeci pokazane su
kazana je za 26. i 27. januar, a brao predsjednika Suda BiH - Dodao je da na sjednici se predla`u dva kandidata, slike bomba{kog napada na London iz Drugog svjetskog rata.
na dnevnom redu }e se na}i i istakao je Novkovi}. VSTS-a je dnos ta vno ni su VSTS je odlu~io da odgodi Potom su u~enike odveli u podrum i ukqu~ili po`arnu sire-
izbor predsjednika Suda BiH, usaglasili svoje mi{qewe o imenovawe za januar, da bi se nu, a vatrometom je simulirano bombardovawe. Direktor Ri-
potvr|eno je “Glasu Srpske“ u U IGRI dva predlo`ena kandidata. Podsavjet opredijelio za je- ~ards je na jutarwem sastanku sa u~enicima rekao da je
VSTS-u. svih {est kandidata - VSTS ne mo`e da nalo- dnog kandidata. Osim Kreso Velika Britanija u ratu, ali je oko 13.30 ~asova prekinuo sa
Predsjednik VSTS-a Mi- `i Podsavjetu da predlo`i i Juki}a kandidati za pred- izlagawem jer je primijetio da su se neka djeca previ{e
lorad Novkovi} izjavio je da Napomenuo je da je Pod- je dnog kan di da ta, ali mi sjednika Suda BiH su i Azra uznemirila. Upla{eni zbivawima pojedini {kolarci, me|u-
u ovom trenutku ne mo`e da savjet VSTS-a na posqedwoj smo ras pravqali o to me i Mileti}, Izo Tanki}, Nenad tim, od tada do`ivqavaju no}ne more.
ka`e da li }e ili ne}e pred- sje dni ci pre dlo `io dva oni su ~uli na{e stavove i [e le da i Ti ho mir Lu kes. Nesuvisli {kolski projekat je po~eo tako {to je pu{ten ra-
sjednik Suda BiH biti iza- kandidata, ali da je VSTS treba da u skladu s tim odlu- Trenutnom predsjedniku Suda tni govor Nevila ^emberlena iz 1939. godine. Kada je up-
bran. slu~aj ponovo vratio Podsa- ~e o kandidatu - istakao je BiH Medyidi Kreso mandat aqena sirena |acima je re~eno da }e biti preba~eni na
- I daqe je u opciji {est vjetu. Novkovi}. je istekao 8. oktobra pro{le bezbjednije mjesto nego {to su Man~ester ili London. Ri~ar-
kan di da ta ko ji ispuwava ju - Oni treba da utvrde ko- Podsavjet je na posqedwoj godine. ds je napomenuo da se poslije vje`be nekoliko roditeqa `a-
uslove za tu poziciju. Jo{ ni- ja nacionalna struktura je sjednici VSTS-a predlo`io S. T. lilo poslije ~ega se odlu~io za izviwewe.
6 22. i 23. januar 2011. GLAS SRPSKE

Pomo} u prezentaciji turisti~kih potencijala BiH


SARAJEVO - Generalni sekretar Svjetske turisti~ke Srna.
Dru{tvo organizacije Taleb Rifai, prilikom razgovora sa am-
basadorom BiH u [paniji @eqanom Zovko, ponudio je
zvani~nicima BiH pomo} na izradi jedinstvene strate-
Zovko, koja je i stalni predstavnik BiH pri Svjetskoj
turisti~koj organizaciji, posjetila je {tand BiH na
Svjetskom sajmu turizma “Fitur“ koji se od 19. do 23.
gije prezentacije turisti~kih potencijala, javila je januara odr`ava u Madridu.

Anton Kasipovi} Uslove poslodavaca ne ispuwavaju ni stariji ni mla|i stanovnici RS

FOTO: ARHIVA
Razgovori sa borcima
se nastavqaju
BAWALUKA - Vr{ilac du`nosti predsjednika Vlade Repu-
blike Srpske u tehni~kom mandatu Anton Kasipovi} rekao je
da }e razgovori sa predstavnicima bora~kih organizacija o is-
plati bora~kog dodatka i ostvarivawa drugih prava i naknada
za ove kategorije biti nastavqeni, te da bi sqede}i sastanak
mogao biti ve} po~etkom februara, javila je Srna.
Kasipovi} je naglasio da Vlada i RS moraju imati poseban
osje}aj za ovu populaciju, ali da }e ukupna reforma u ovoj
oblasti odrediti koliko je mogu}e ispuniti zahtjeve bora-
~kih kategorija.
- Nastoja}emo da u~inimo najvi{e {to je mogu}e. U ovom
trenutku bilo bi prejudicirano i neoprezno govoriti u kojoj
mjeri i na koji na~in, ali je sasvim sigurno da se na{i raz-
govori nastavqaju - rekao je Kasipovi}.

Ministarstvo poqoprivrede RS
Pravilnik o za{titi
`ivotiwa stupio na snagu
BAWALUKA - Ministar- ra, papkara, peradi i kuni}a. Mladi u za~aranom krugu
stvo poqoprivrede, {umar- U saop{tewu se dodaje da jer da bi stekli iskustvo
moraju se zaposliti
stva i vo do pri vre de RS su pra vil ni kom pro pi sa ni
sa op {ti lo je ju ~e da je na uslovi za za{titu `ivotiwa
snagu stupio Pravilnik o za-
{titi `ivotiwa za dr`awe
i uslo vi ma ko je mo ra ju da
ispuwava ju obje kti za
ko je se uz ga ja ju i dr`e na
farmama, postupak registra-
cije farmi i sadr`aj, oblik
i na ~in vo |ewa re gis tra
va`nije od diplome
dr`awe `ivotiwa - kopita- farmi, prenijela je Srna.
Skoro tre}ina poslodavaca u BiH tra`ila radnike sa radnim iskustvom od dvije
do ~etiri godine, a skoro svaki ~etvrti poslodavac zahtijevao jednogodi{we radno
Uvo|ewe informacionog sistema u bolnice iskustvo na istim ili sli~nim poslovima
PI[E: NIKOLA LUGI]
Efikasnija nikolal@glassrpske.com
zike i nisu informati~ki pi-
smeni, pa im ni radno iskus-
radno iskustvo, a da bi ga mla-
di qudi stekli moraju se prvo
tre}ina poslodavaca u BiH
pro{le godine tra`ila je ra-
zdravstvena za{tita BAWALUKA - Prilikom
zapo{qavawa radno iskustvo
tvo ne poma`e u pronala`ewu
posla.
zaposliti - rekao je Grebenar
i dodao da je na prvom mjestu
dnike sa radnim iskustvom od
dvije do ~etiri godine, a sko-
BAWALUKA - Uvo|ewe informacionog sistema u sve bolni- od kandidata tra`i vi{e od Predsjednik Omladinskog problem obrazovawa, jer mladi ro svaki ~etvrti poslodavac
ce i zdravstvene ustanove te wihovo uvezivawe po~iwe ovih da- dvije tre}ine poslodavaca u savjeta RS Bojan Grebenar ka- poslije zavr{etka obrazovawa zahtijevao je jednogodi{we ra-
na, kazali su u Ministarstvu zdravqa i socijalne za{tite RS. RS, dok su informati~ka pi- `e da je radno iskustvo ote`a- imaju samo teoretska znawa. dno is kus tvo na is tim ili
Dodali su da }e se poslije realizacije ovih aktivnosti smenost i engleski jezik naj- va ju }a okol nost mla dim sli~nim poslovima.
pristupiti i uvo|ewu elektronskih kwi`ica i kartona. ~e{}e uslov za zaposlewe. qudi ma pri li kom za - USLOVI Svega oko 11 odsto poslo-
U Fondu zdravstvenog osigurawa RS ka`u da }e izgradwa Predstavnici mladih ka- po{qavawa. informati~ka davaca navelo je da radno is-
jedinstvenog informacionog sistema u zdravstvu doprinije- `u da uslovi koje poslodavci - Ako su zavr{ili fakul- pismenost i kustvo nije potrebno.
ti efikasnijoj zdravstvenoj za{titi, potpunoj informati- tra`e u oglasima prestrogi tet ili sredwu {kolu oni tek engleski jezik Isto istra`ivawe je po-
~koj uve za nos ti svih su bje ka ta u zdrav stve nom sis te mu, jer mladima nedostaje radnog treba da steknu radno iskustvu kazalo da su poslodavci u pro-
efikasnijoj kontroli i upravqawu tro{kovima u zdravstvu. iskustva, a stariji stanovnici i tu uvijek imamo onaj za~ara- Prema podacima istra`i- te kloj go di ni kao uslov za
Dodaju da je strategijom razvoja e-zdravstva planirano uvo- prete`no ne poznaju strane je- ni krug da za zaposlewe treba vawa portala Posao.ba, skoro zaposlewe u ~ak 87 odsto ogla-
|ewe elektronske zdravstvene kwi`ice, kao i elektronskog sa navodili informati~ku
zdravstvenog kartona. M. Mi. pismenost.
Najtra`enija zanimawa - Poznavawe stranog jezi-
Uprava za indirektno oporezivawe BiH ka, naj~e{}e engleskog, tra`e-
Najtra`enija zanimawa pro{le godine u RS i Prema ovom istra`ivawu, osobe koje su no je u 80 odsto konkursa za
Iz Wema~ke uvezeno meso FBiH bila su komercijalisti, prodava~i, tra`ile posao pro{le godine, najvi{e su posao. Posjedovawe voza~ke do-
trgovci, administrativni radnici, menaxeri, bile zainteresovane za poslove prodaje, zvole i voza~ko iskustvo po-
vrijedno 14,5 miliona KM poslovo|e, voditeqi, ra~unovo|e, kwigovo|e, administrativne poslove, pozicije u oblas- slodavci su zahtijevali u 28
revizori, finansijski slu`benici, IT progra- ti finansija, te poslove u bankarskom se- odsto slu~ajeva i to uglavnom
meri, te ugostiteqski i zdravstveni radnici, ktoru. Na jedno radno mjesto pro{le godine za prodajne poslove na terenu -
pokazalo je istra`ivawe portala Posao.ba. u prosjeku je bilo 38 prijava. navodi se u istra`ivawu.

Epidemiolo{ka situacija u Srpskoj o~ekivana za ovaj period

Nastava po~iwe u ponedjeqak


BAWALUKA - Epidemi- {e od 20.000 ra zli ~i tih 48.662 sredwo{kolca. ta va u {kol skoj 2010/2011.
olo{ka situacija u Srpskoj obli ka i do znih pa ko vawa - Kon ti nu ira no }e mo godini trajati do 17. juna, s
je o~ekivana za ovaj period antivirusnih lijekova - re- pratiti situaciju i u slu~aju tim da }e se za maturante u
go di ne zbog ~e ga u po ne - kao je [krbi}. da ona postane ozbiqna i za- osno vnim {kolama nastava
djeqak, 24. januara, nastava briwavaju}a prekinu}emo sa zavr{iti 3. juna, a za matu-
mo`e da po~ne u svim {kola- PREKID NASTAVE nastavom - rekao je Kasipo- rante u sredwim {kolama 20.
U BiH lani ukupno uvezene 34.284 tone mesa FOTO: ARHIVA ma u Srpskoj. ako se pogor{a vi}. juna.
Ministar zdravqa i so- situacija On je naglasio da }e nas- M. Mi.
BAWALUKA - U BiH je la- je, zatim Ma|arske, Holandi- ci jal ne za {ti te RS Ran ko
ni iz Wema~ke uvezeno 6.290 je i Slovenije, dok su proi- [krbi} rekao je u petak na On je naglasio da vakci-
tona mesa i jestivih klaoni- zvo|a~i mesa u BiH meso i kon fe ren ci ji za no vi na re nacija protiv gripa jo{ uvi- OBOQELI
~kih proizvoda, ~ija vrije- jestive klaoni~ke proizvode da je Ministarstvo pripre- jek ima efekta kod qudi koji
dnost je ve}a od 14,5 miliona izvozili u Hrvatsku, Srbiju, milo preporuke za u~enike, nisu oboqeli. U Institutu za za{titu pa ukupno oboqelo 84 pa-
KM, re kao je por tpa rol Makedoniju i Albaniju. nas ta vni ke i ro di teqe za Mi nis tar pros vje te i zdravqa RS kazali su da je cijenta, od kojih je 77 ho-
Uprave za indirektno opore- - U BiH su la ni uku pno postupawe u slu~aju pojave i kul tu re RS An ton Ka si po - u petak registrovano 20 spitalizovano. U Klini~kom
zivawe BiH Ratko Kova~evi}. uve ze ne 34.284 to ne me sa u prevencije gripa u {kolama. vi} re kao je da }e u po ne - novooboqelih pacijenata centru Bawaluka dva paci-
Dodao je da je u BiH meso u vrijednosti od 110 miliona - In sti tut za za {ti tu djeqak u {kol ske klu pe od virusa H1N1. jenta su `ivotno ugro`ena -
2010. godini uvo`eno i iz maraka - rekao je Kova~evi}. zdravqa RS raspola`e sa vi- sjes ti 105.163 osno va ca i - U Srpskoj je od novog gri- kazali su u Institutu.
Hrvatske, Srbije, Makedoni- M. Mi.
GLAS SRPSKE 22. i 23. januar 2011. 7

Poskupio javni gradski prevoz u Bijeqini


BIJEQINA - Autobuska karta za javni gradski prevoz u Bije- poskupjelo. Ovo je, u stvari, vra}awe cijene karte na nivo od
qini umjesto jedne KM ko{ta 1,5 KM, dok je mjese~na karta prije godinu i po kada je dizel gorivo ko{talo vi{e od dvije KM
skupqa u prosjeku za pet KM. po litru - rekao je Srni direktor bijeqinskog autoprevozni~kog
- Rast cijena bio je neminovan jer je dizel gorivo drasti~no preduze}a “Semberijatransport” Pantelija Mitrovi}.
FOTO: S. DAKI]

Swe`ne padavine stvorile probleme stanovnicima Srpske Vijesti


Kakaw

Sela odsje~ena, Prekomjerna


zaga|enost
vazduha
stanovnici SARAJEVO - Za stanovnike
Kakwa zaga|eni vazduh dugo-
godi{wa je pojava, a najve}i
zaga|iva~i su nosioci pri-

bez struje vrednog razvoja, u prvom redu


“Termoelektrana”. Kakawska
cementara trenutno ne radi,
tako da je sprije~eno ve}e za-
ga|ewe, javila je Srna. Stano-
vnici Kakwa su nezadovoqni
~iwenicom da veliki dio
novca odlazi iz ovog mjesta, a
wima ostaje zaga|enost.

Livawski kanton
Od bruceloze
lani oboqelo
17 qudi
LIVNO - Na podru~ju Li-
vawskog kantona u 2010. godi-
U Kotor Varo{u snijeg o{tetio dalekovod prema nasequ Zabr|e i Maslovarama pa ni potvr|eno je 17 slu~ajeva
oboqewa qudi od bruceloze,
ova naseqa nisu imala struje. Ve}ina lokalnih puteva u Kne`evu zavijana snijegom. od ~ega 14 na podru~ju op{ti-
Na Kupre{koj visoravni jak vjetar stvarao swe`ne nanose ve}e od metra ne Livno i tri na podru~ju
Glamo~a, podaci su kantonal-
PI[U: MARIJANA MIQI] {tini Mrkowi} Grad. rekao je da je u op{tinskom `ba nije stigla da o~isti sni- niti kvarove - rekla je Ko- nog Zavoda za javno zdravstvo.
marijanam@glassrpske.com Direktor Zavoda Dijana Ma-
Iz zimske slu`be “Mr- buyetu za zimsku slu`bu pla- jeg sa svih lokalnih puteva - privica.
DOPISNICI mi} rekla je Srni da su svi
kowi} puteva“ rekli su da je nirano 96.830 maraka. kazali su u ovoj op{tini i do- Saobra}aj u Han Pijesku u
krozrs@glassrpske.com evidentirani slu~ajevi obo-
na Kupre{koj visoravni na - Ukoliko bude potrebno, dali da nisu imali prijavqe- petak se odvijao ote`ano, a
BAWALUKA - Swe`ne putu Strojice - Novo Selo jak bi }e obe zbi je |e na do da tna nih kvarova na elektromre`i. vo zi la su sao bra }a la po qevawa qudi od bruceloze u
padavine koje su zahvatile vjetar stvarao swe`ne nanose sredstva, kako bi na vrijeme Slu`benik za odnose sa zaswe`enim i klizavim kolo- pro{loj godini potvr|eni
Srpsku stvorile su mnoge ve}e od metra. bila osigurana prohodnost javno{}u u op{tini ^elinac vozima, posebno preko prevoja laboratorijskim nalazima
probleme stanovnicima. Po- puteva do udaqenih naseqa Jelena Koprivica rekla je da Han Pogled, gdje je vidqivost Veterinarskog fakulteta u
jedina sela odsje~ena su od SAOBRA]AJ op{tine - rekao je Kne`evi}. swe `ne pa da vi ne stva ra ju smawivala umjerena sumagli- Sarajevu.
grada, putevi neprohodni, a ote`an na ve}ini U op{tini Kne`evo re- o{te}ewa na elektromre`i i ca.
snijeg je na~inio i o{te- putnih pravaca kli su da je glavni regional- u gradu zbog ~ega stanovnici - Putni pravci na podru- Nacionalne mawine
}ewa na elektromre`i u po- ni put prohodan, dok je ve}ina ove op{tine samo povremeno ~ju op{tine Han Pijesak su Vije}e
je di nim op {ti na ma zbog lokalnih puteva prema nase- imaju struju. prohodni. Sva raspolo`iva
~ega su stanovnici ostali Visina swe`nog pokriva- qima zavijana snijegom. - Veliki broj okolnih na- mehanizacija je na terenu. Ne usvojilo Plan
bez struje. ~a u Mrkowi} Gradu u petak je - Pojedina sela odsje~ena seqa je bez struje i ne znamo o~ekujemo zastoje, niti ve}e rada za 2011.
U jugozapadnom dijelu Sr- iznosila oko 30 centimetara, su od op{tine, jer zimska slu- kada }e de`urne ekipe otklo- probleme u odvijawu saobra- SARAJEVO - Vije}e naci-
pske zbog swe`nih padavina a u planinskim predjelima }aja - rekli su u preduze}u onalnih mawina BiH usvojilo
ote`ano je odvijawe saobra- oko 50 centimetara. “Romanijaputevi“ iz Sokoca.
VRIJEME je Plan rada za 2011. godinu i
}aja na lokalnim putevima, U Kotor Varo{u snijeg je Na podru~ju bijeqinske izvje{taj o studijskoj posjeti
dok su neka sela odsje~ena od o{tetio dalekovod prema na- op{tine putevi su prohodni. Srbiji u decembru pro{le go-
op{tina. sequ Zabr|e i Maslovarama pa U Republi~kom hidromete- obla~no vrijeme, dok }e na Ekipe preduze}a “Bije- dine, saop{teno je iz Parla-
- Nekoliko naseqa je bez ova naseqa u petak nisu imala orolo{kom zavodu RS ka- planinama i daqe padati qina put” anga`ovane su na mentarne skup{tine BiH,
struje zbog kvara na elektro- struje, a ekipe “Elektrodis- zali su da se u Srpskoj snijeg. U ponedjeqak se o~e- uklawawu snijega sa kolovoza, javila je Srna. Na sjednici u
mre`i. Ekipe su na terenu i tribucije“ su radile na ot- prestanak padavina o~ekuje kuje sun~ano vrijeme, ali a u no}i sa ~etvrtka na petak petak razmatrana je informa-
poku{avaju da otklone kvaro- klawawu kvarova. u nedjequ. }e temperature, i jutarwe intervenisali su i ra{~i{- cija o upitnicima koje }e
ve kako bi stanovnici imali Na~elnik op{tine Kotor - U ni`im krajevima u ne- i dnevne, biti ispod nule - }avali snijeg po dva puta na udru`ewa nacionalnih maw-
struju - kazali su u petak u op- Va ro{ Ne deqko Kne `e vi} djequ }e preovladavati ka`u meteorolozi. svim pravcima. ina popuwavati u vezi sa sa-
radwom, finansijskom i
drugim vrstama pomo}i, koje
Spremne ski-staze na Jahorini i Mrakovici mati~ne ambasade pru`aju po-
jedinim udru`ewima.
Snijeg obradovao skija{e i turisti~ke radnike Bawaluka
JA HO RI NA, PRI JE - svedemo sve ra~une, mo}i }e- vi u no}i sa ~etvrtka na pe- oko 20 centimetara, a za vi- ce, biti organizovano cje-
DOR - Snijeg koji je ponovo mo re}i kako je pro{la se- tak radili punim kapacite- kend se o~e ku je jo{ ve }a. lodnevno skijawe, kao i no- Stipendije
po~eo da pada obradovao je zo na - re kla je stru ~ni tom ka ko bi pri pre mi li In te re so vawe gos ti ju za }no skijawe, a aktiviran je studentima
ka ko qubi teqe zim skih sa ra dnik za odno se sa ja - sta ze za ski jawe. Sta ze su olimpijsku qepoticu pove- i dje~iji ski-lift.
spor to va, ta ko i ra dni ke vno{}u OC “Jahorina“ Zo- ure|ene, a u pogonu je i ver- }a no je ot ka ko je po ~eo da - Za sa da su uslo vi za AGF-a
Olimpijskog centra “Jaho- rica Stojanovi}. tikalni transport koji ra- pada snijeg - rekla je Stoja- skijawe povoqni i bez vje- BAWALUKA - Studentima
rina“ i skijali{ta na Mra- Ona je do da la da su na di od devet do 16 ~asova. novi}eva. {ta ~kog sni je ga, ali swe - Arhitektonsko-gra|evinskog
kovici. lo ka li te tu Ogor je li ca je - - Visina snijega na Ja- `ni topovi }e raditi kako fakulteta u Bawaluci u po-
Zbog visokih temperatu- dan i dva na Jahorini topo- horini u petak je iznosila POVE]ANO bi u~vrstili ski-stazu i po- nedjeqak }e biti dodijeqene
ra i nedostatka snijega pri- interesovawe kada je boq{ali wen kvalitet - re- stipendije austrijske kompa-
je ti la je pro past se zo ne, po~eo da pada snijeg kao je Grbi}. nije “Tondach“, saop{teno je
me|utim, radnici se nadaju Dnevni ski-pas na Mra- iz Rektorata Univerziteta u
da }e se situacija promije-
Ni`e cijene Na Mrakovici je u petak kovici ko{ta 15 KM, a no- Bawaluci. Dodjeli }e, osim
niti. bi lo oko 30 cen ti me ta ra }no ski jawe 13 KM, dok stu de na ta, pri sus tvo va ti
Zorica Stojanovi} je rekla da je od 15. januara cijena pred sta vni ci kom pa ni je
- Prvi dio sezone je bio polupansiona u hotelu “Bistrica“ sni`ena na 65 maraka, snijega. ski-pas za djecu ko{ta deset
jako lo{, ali nadamo se da Predsjednik Planinar- ma ra ka. Ski-sta ze i ski- “Tondach“, ambasador Austri-
dok je cijena cjelodnevnog ski-pasa ostala 30 maraka. je u BiH Donatus Kok, rektor
}e si tu aci ja kre nu ti na - - Jahorina raspola`e sa oko 4.000 kreveta, od ~ega je sko-ski ja {kog dru{ tva lif to vi qubi teqima ski -
boqe. Mi jo{ ne znamo da “Qubij ski ru dar“ Bo `o jawa na raspolagawu su od Uni ver zi te ta u Bawalu ci
2.000 u privatnim ku}ama i apartmanima, i isto toliko Stanko Stani} i dekan AGF-
li }e se zo na fi nan sij ski u hotelima i pansionima - podsjetila je Stojanovi}. Grbi} rekao je da }e tokom deset do 16 ~asova.
uspjeti, a tek u martu, kada vikenda, kao i idu}e sedmi- A. M. - S. T. a Milenko Stankovi}. T. [.
8 22. i 23. januar 2011. GLAS SRPSKE

Penzioneri i borci zajedno pred institucije Srpske


PRIJEDOR - Predstavnici bora~kih organizacija i op- vni{tva.
{tinskih udru`ewa penzionera iz svih {est op{tina pri- Predsjednik Udru`ewa penzionera RS Rade Rakuq smatra
Panorama jedorske regije zatra`ili su u petak od svojih republi~kih
organizacija da zajedno nastupe pred institucijama
Srpske s ciqem ostvarivawa prava ovih kategorija stano-
da odlazak u penziju po svaku cijenu nije rje{ewe, jer po-
lovina penzionera u RS spada u kategoriju socijalno
ugro`enih lica. S. T.

O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Srebrenica Odbornici Skup{tine op{tine Doboj usvojili buxet za ovu godinu
Novi u~iteq u Osma~ama

FOTO: S. PUHALO
SREBRENICA - Direktor Osnovne {kole “Petar Pe-
trovi} Wego{“ iz Srebrenice Zorica Nikoli} najavila
je da }e idu}eg ponedjeqka po~eti redovna nastava u cen-
tralnoj i svim podru~nim {kolama ove op{tine.
Ona je istakla da }e u podru~noj {koli u Osma~ama nastavu
za 12 u~enika od prvog do petog razreda organizovati u~ite-
qica Alma Garagi} i wen novi kolega Edin Selimovi}, koji
}e zamijeniti dosada{wu u~iteqicu Mu{ku Suqkanovi}.
Podsjetila je da je do promjene u nastavnom kadru u toj
{koli do{lo jer Suqkanovi}eva kao diplomirani sociolog
nije imala potrebnu stru~nu spremu. Roditeqi u~enika na-
mjeravali su da zadr`e dosada{wu u~iteqicu, a |aci su svoj
protest pokazali nedolaskom u {kolu. K. ].

Doboj
Sahrawen slikar i glumac
Aleksandar Vasiqevi}
Odbornici Skup{tine

u op{tinskoj kasi
DOBOJ - Poslije kratke i isticao se i kao ikonopisac. op{tine Doboj
te{ke bolesti u Doboju je u Veliki dio svoga `ivota
71. go di ni pre mi nuo Ale - pro veo je na das ka ma ko je
ksandar Vasiqevi}, jedan od `i vot zna ~e, kao glu mac
najpoznatijih ovda{wih kul- Amaterskog pozori{ta “17.
turnih poslenika. Kao sli- april“ iz Doboja. Sahrana
kar ama ter imao je vi {e Ale ksan dra Va siqevi }a Boqom naplatom poslovnih prostorija, parkinga, komunalne takse, rente, boqim
samostalnih i grupnih izlo- obavqena je u pe tak na
`bi u svom ro dnom gra du, grobqu [u{wari u Doboju. ure|ewem zemqi{ta i ostalog buxet bi mogao da se poboq{a za oko tri miliona
ali i u drugim sredinama, a Sl. P. maraka, a mo`e da se ostvari u{teda od dva miliona, rekao Pani}
PI[E: SLOBODAN PUHALO rente, boqe ure|ewe zemqi- drazumijeva mawe zaposle- Zoran Lazi} i dodao da je
Sjednica SO Prwavor krozrs@glassrpske.com nih, ni`e plate, lo{iju in-
{ta i ostalog buyet bi mo- analizirawe kqu~nih eko-
Na tapetu divqa DO BOJ - Op {tin ska
kasa u Doboju bi}e prazni-
gao da se po boq{a za oko
tri miliona maraka, a mo`e
frastrukturu, zapu{teniju
pri vre du i poqo pri vre du,
nom skih in di ka to ra u po-
sqedwih ne ko li ko go di na
gradwa ja ne go la ni jer je za ovu
godinu predvi|eno da se u
da se ostvari u{teda od dva
miliona - smatra Pani}.
mawe so ci jal nih da vawa,
odno sno lo {i ji stan dard
jasno pokazalo da }e se do}i
u ovu situaciju.
PRWAVOR - Odjeqewe za prostorno ure|ewe op{tinske buyet pri ku pi 25.300.000 Planirano je ne{to ve- sta no vni ka, si ro ma {ni je
uprave u Prwavoru uradi}e u idu}ih 30 dana detaqnu ana- maraka, {to je za pet pro- }e ostvarewe izvornih pri- dru{tvo. Jasno je da negati- KAPITALNA
lizu stawa bespravne gradwe na podru~ju ove op{tine. O ce na ta mawe od pro ci - hoda za 1,6 miliona, kao i vne trendove u op{tini ni- dobit 1,4 miliona
ovom problemu raspravqa}e se na jednoj od proqe}nih sje- jewenih u pro te klih 12 kapitalna dobit za 1,4 mi- ko ne `eli i da moramo da
dnica op{tinskog parlamenta. mjeseci. liona. poku{amo da ih zaustavimo - - Zbog toga smo se mi iz
- Procjewujemo da je oko 15 odsto objekata u ovoj op{tini U uku pnim buyet skim - Buyet je mawi u odnosu rekao je odbornik SNSD-a SNSD-a ukqu~i li u stva -
izgra|eno bez potrebnih saglasnosti i dozvola. Naj~e{}e sredstvima poreski prihodi na pro{lu godinu, a to po- i potpredsjednik SO Doboj rawe je din stve nog fron ta
su u pitawu pomo}ni objekti u doma}instvima - rekao je na- ~i ne 66, ne po res ki 28, a svih re le van tnih po li ti -
~elnik Odjeqewa Danko Jeli}. kapitalni dobici {est od- ~kih fa kto ra, usa gla si li
Prije pet godina lokalna uprava je pokrenula akciju lega- sto. NACIONALNE MAWINE odre |e nu po li ti ~ku pla -
lizacije divqe gradwe, ali se prijavilo tek ~etrdesetak Odbor nik Sa ve za ne za - tformu u kojoj je glavna ta-
bespravnih privatnih investitora, pa u Odjeqewu za pros- vi snih so ci jal de mo kra ta U buxetu op{tine Doboj za stalnost finansirawa udru- ~ka upra vo sta bi li za ci ja
torno ure|ewe o~ekuju da }e u novom poku{aju odziv biti Du{an Pani} isti~e da op- ovu godinu za finansirawe `ewa nacionalnih mawina, buyeta - rekao je Lazi}.
mnogo boqi. B. R. {ti na tre ba da ura di sve udru`ewa nacionalnih koja su neprofitne organi- U tom smi slu, pre ma
{to je u wenoj mo }i da se mawina namijeweno je zacije, pa im je bitna sis- wegovim rije~ima, neopho-
Koncert u Prijedoru prikupi {to vi{e prihoda 10.000 maraka. temska stalnost finansijske dno je, izme|u ostalog, na-
i buyet {to boqe popuni. pra vi ti po pis svih
Tambura{i - Postoje velike rezerve
- Bez obzira na odre|eni
iznos od 10.000 maraka,
pomo}i lokalnih i republi-
~kih institucija - izjavio je dugovawa koje op{tina ima
na tom planu. Boqom napla- prema fizi~kim i pravnim
razveselili penzionere tom po slo vnih pros to ri ja,
ovo je zna~ajan napredak u
raspodjeli buxetskih sred-
Srni nezavisni odbornik iz
reda nacionalnih mawina licima, kao i wihove prema
parkinga, komunalne takse, stava jer je uspostavqena Dragan Markovi}. op{tini.

Predsjednik Republike Srpske pomogao porodici u Srebrenici


Oboqela majka nastavila lije~ewe
SREBRENICA - Te{ko qela od karcinoma, koja bi bila to za lije~ewe, iskoristila za terapije.
oboqela @eqka Trifkovi} iz primorana da prekine sa tera- svoje troje djece ili za rje{a- - Nismo nau~ili na rasko{,
Srebrenice dobila je od pred- pijom da nije bilo ove pomo}i. vawe stambenog pitawa. ali ni da molimo za pomo}. Te-
sjednika Republike Srpske Mi- @eqka ka`e da }e nastavi- {ko se `ivjelo i prethodnih
lorada Dodika pomo} u iznosu @EQKA ti da koristi lijekove dok bude godina. Me|utim, bila sam zdra-
od 3.000 maraka za nastavak li- te{ko oboqela imala sredstava da ih kupuje, a va i nismo tro{ili novac na
Nastup pratilo 200 penzionera FOTO: S. TASI] je~ewa. qekari preporu~uju da se pro- lijekove. Sada sam oboqela i ne
od karcinoma
PRI JE DOR - ^la no vi or ga ni zu je mo je dno ova kvo - Zahvalna sam predsjedniku pisana terapija mora koristiti mogu djetetu da dohvatim ni ~a-
Tam bu ra {kog or kes tra iz dru`ewe sa tambura{ima. S Dodiku na ispoqenoj humanosti Ona je rekla da bi bila najmawe {est mjeseci da bi do- {u vode - pri~a @eqka.
Bawalu ke gos to va li su u obzirom na to da smo nai- - rekla je @eqka, te{ko obo- presre}na kada bi novac, umjes- {lo do oporavka poslije hemo- Iako `ive u oskudici, dje-
Prijedoru i za stanare Do- {li na razumijevawe sa dru- ca Nenad, Ra{o i Zorica najvi-
ma pen zi one ra pri re di li ge stra ne, ve oma brzo smo {e `ele da im majka ozdravi, jer
uspjeli da se dogovorimo i su im wena pa`wa i briga naj-
dvo~asovni koncert. Dire- Primawa vi{e nedostajali dok je bila u
ktor Doma Adnan Pa{ali} or ga ni zu je mo ovaj nas tup -
rekao je da je inicijativa rekao je Pa{ali}. bolnici.
@eqka je fizi~ki izuzetno oslabila i brigu o bjegli su u toku rata iz okoline Vare{a i Vi{e od godinu @eqka se
da se odr`i je dan ova kav On je potvrdio da se gos- djeci i doma}instvu potpuno je preuzeo suprug imaju troje djece, od kojih dvoje ide u osnovnu
kon cert po te kla sa obje tovawu tambura{a obradova- lije~i od karcinoma materice
\or|e, koji je zaposlen, ali wegova mjese~na {kolu, a tre}e je pred{kolskog uzrasta. Done- i rezultati nisu optimisti~ni.
strane. lo gotovo svih 200 stanara primawa od oko 500 maraka nisu dovoqna ni davno su `ivjeli u kolektivnom smje{taju i
- @eqeli smo da u ove pra- koji su iza{li da poslu{aju Uprkos hemoterapijama, weno
za izdr`avawe porodice, a kamoli za skupo zbog @eqkine bolesti premje{teni su u stan zdravstveno stawe se pogor{a-
zni~ne i zimske dane malo wihovu muziku i da ih poz- lije~ewe oboqele supruge. @eqka i \or|e iz- koji koriste kao alternativni smje{taj.
razveselimo na{e stanare i drave aplauzom. S. T. va.
GLAS SRPSKE 22. i 23. januar 2011. 9

Zavr{ava se akcija prijedorske “Toplane“ za du`nike


PRIJEDOR - Rukovodstvo prijedorske “Toplane“ pozvalo je du- ~ekati da se plati kad se bude moglo, zato {to kamate stalno
`nike da iskoriste novogodi{wu akciju u kojoj }e im prilikom rastu, i to ne kamate na kamate, nego na osnovni dug s obzi-
otplate glavnice duga i 25 odsto kamata, ostatak kamata od 75 rom na to da se pove}ava vrijeme dugovawa - rekao je dire-
odsto biti otpisan. ktor “Toplane“ Dragan Savanovi} i dodao da akcija traje do
- Jeftinije je di}i kredit i izmiriti na ovaj na~in dugove nego 25. januara. S. T.

Lokalne institucije nemaju rje{ewe za ugro`enu porodicu iz Fo~e Vijesti


CJB Bijeqina

Dragi~evi}e ponovo Stanovnici


bezbjedni
BIJEQINA - Na podru~ju

izbacuju na ulicu
Dok je porodica u
zdravstvenog stawa. Nezapo-
koje pokriva Centar javne bez-
bjednosti (CJB) Bijeqina u
pro{loj godini bezbjednosna
situacija bila je zadovoqava-
ju}a i smawen je broj krivi-
stalnom strahu da slena majka Dragana, koja je od ~nih djela, naru{avawa javnog
}e se na}i na {oka poku{ala ~ak da se ubije reda i mira nije bilo u ve}em
kada su ih u decembru delo`i- obimu, a smawen je ukupan broj
ulici i da wihova rali, ni danas nije u stabil- saobra}ajnih nesre}a.
agonija nema kraja, nom psihi~kom stawu, ~emu - Preventivnim aktivnos-
doprinose konstantan stres i tima zna~ajno smo smawili
op{tinske {okovi. Dvadesetdvogodi{wi broj krivi~nih djela razboj-
institucije sin Nikola, osoba sa pose- ni{tva za 38 odsto, kra|a
bnim potrebama, pod stalnom automobila, te izazivawa op-
prebacuju lopticu {te opasnosti za 58 odsto -
je traumom i panikom od mogu-
jedni na druge }nosti da stambenog rje{ewa
rekao je Portparol CJB Bije-
qina Dragomir Peri}.
PI[E: RADMILA \EVI] i nade za wega nema.
krozrs@glassrpske.com - Ne voqa i ne ma {ti na
nas je natjerala da se uselimo Trebiwe
FO^A - Iako je pro{lo
vi{e od mjesec od kada je tro-
u garsoweru u nasequ Gorwe Novo vozilo
Poqe, gdje su nas poslije de-
~lana porodica Dragi~evi} lo`acije ostavili privreme- za ga{ewe
iz Fo~e izba~ena na ulicu, pa no, dok ne na|u neko rje{ewe. po`ara
opet privremeno vra}ena u Sa da nam je po no vo sti gla
garsoweru, lokalne institu- TREBIWE - Teritorijalna
opomena pred delo`aciju, a vatrogasna jedinica iz Trebiwa
cije u ovoj op{tini nisu us- mi ne ma mo gdje ni ku da.
pjele da prona|u rje{ewe za nabavila je vozilo “landrover
Obra}ala sam se svim insti- defender“, za koje je izdvojeno
wih. tucijama, ali nikakvu pomo}
Dragi~evi}ima niko nije 55.926 maraka, a koje }e poslu-
mi nisu ponudili, svi ka`u `iti za ga{ewe po`ara na ne-
do{ao sa bilo kakvom nazna- da nisam wihov slu~aj - pri~a pristupa~nim terenima.
kom za pomo}, a prije nekoliko o~ajna Dragana i dodaje da joj - Rije~ je o lakom navalnom
dana stigla im je plava kover- je je di na po mo} sti gla od vozilu, koje mo`e poslu`iti i
ta u kojoj stoji da ih 30. aprila Udru`ewa djece i omladine pri tehni~kim intervencijama
~eka ponovna delo`acija. Nikola i Milan Dragi~evi} FOTO: R. \EVI]
sa posebnim potrebama “Tra- ili kao tunelski automobil,
Dok je porodica u ~ak nade” iz Fo~e. kao i za ispumpavawe vode iz
stalnom strahu da }e zbog toga ne mogu ni osta- nicom, koja bi mogla da poslu- ske penzije koja je 200 maraka i
ti u garsoweri na Gorwem `i Dragi~evi}ima. Konkretno socijalne pomo}i za wegu dje- Prema rije~ima predsje- potopqenih podru~ja - ka`e
se na}i na ulici i da dnika Udru`ewa “Tra~ak na- komandir vatrogasne jedinice
wihova agonija nema Poqu koja pripada op- rje{ewe ovoj porodici za sada teta od 40 maraka.
{tinskom odjeqewu Mi- niko ne mo`e da ponudi, a ma- de” Jelene Viloti}, ova Miodrag Batini}. R. Mi.
kraja, op{tinske in- PORODICA porodica je za sada ni~iji slu-
stitucije prebacuju nistarstva za izbjegla i lo ko ima sluha za wihovu si-
lopticu jedni na druge. raseqena lica. tuaciju i jako lo{u socijalnu delo`irana ~aj, a u stvari, je slu~aj cijele Saobra}aj
U fo~anskoj bolni- kartu. u decembru lokalne zajednice. Viloti}eva Najvi{e
Dragi~evi}i ne- je naglasila da }e biti uporni
ci ka`u da nemaju Naime, ova porodica `ivi
maju status iz-
bjeglog i nikakav alter- na ivici egzistencije, iz- Otac Milan, penzionisa- u pronala`ewu rje{ewa poro- nesre}a
r a s e - nativni smje- dr`avaju se od o~eve invalid- ni radnik bolnice, lo{eg je dici Dragi~evi}. pored {kola
qenog {taj da im ZVORNIK - Radnici i pro-
li ca, dodijele, a motori zvorni~kog Auto-moto
isti slu~aj
p a
je i sa op-
Centar za socijalni rad dru{tva “Bira~“ u ponedjeqak,
sa po~etkom drugog polugodi-
{tinom {ta ove {kolske godine, bi}e
U fo~anskom Centru za socijalni rad na{oj du`nosti. Iz humanih razloga i
koja tako|e raspore|eni u blizini {kola
upoznati su sa slu~ajem porodice Dragi- ~iwenice da je Nemawa na{ korisnik, nas-
ne raspo- i pomaga}e djeci i starijim
~evi} i ka`u da }e preduzeti sve {to je u tavi}emo da se zala`emo kod nadle`nih in-
la`e ni licima pri prelasku ulice.
wihovoj mo}i da se ne na|u ponovo na stitucija da im pomognemo, jer je wihova
sa ka - - U~enici naj~e{}e stradaju
ulici. situacija previ{e te{ka - rekla je dire-
k v o m kao pje{aci u zoni osnovnih
- Nemamo stambeno rje{ewe da im ponudi- ktor Centra za socijalni rad u Fo~i Dra- {kola. Zbog toga je neophodno
stambe-
mo, jer time ne raspola`emo, niti je to u gica Rudinac. da se voza~ima, u~enicima i
Dragana nom jedi-
Dragi~evi} wihovim roditeqima uka`e
na potencijalnu opasnost koja
Kona~no rije{en problem {kole u Bratuncu ih mo`e sna}i u saobra}aju -
napomiwe se u saop{tewu
Sredwo{kolski centar ponovo ima direktora ovog dru{tva. S. S.

BRA TU NAC - Raj ko Za - djeqak po rasporedu, koji }e rekao je Zari}, napomiwu}i Zari} je istakao da }e u [kolskom odboru, koji ga je Fo~a
ri}, diplomirani in`ewer biti ne{to izmijewen s ob- da }e problem predstavqati nastavu u drugom polugodi- 4. ja nu ara ra zri je {io du -
ma {in stva i pro fe sor u zirom na to da nije na vri- i ~a so vi ma {in ske gru pe {tu bi ti ukqu~en i do sa - `nosti direktora, te na toj Nema zaraze
Sredwo {kol skom cen tru u je me ra spi san kon kurs za predmeta, koje je on preda- da{wi di re ktor Ni ko la sjednici donio odluku da od trihinelom
Bratuncu, obavqa}e du`nost profesora srpskog jezika - vao. Ranki}, koji je diplomirani resornog ministra zatra`i FO^A - Prema informa-
di re kto ra ovog cen tra, in`ewer elektrotehnike. saglasnost za imenovawe Za- cijama iz Veterinarske sta-
umjesto Nikole Ranki}a, ko- ri}a za vr{ioca du`nosti ni ce Fo ~a u pro te klom
ji je 4. januara razrije{en ZARI] direktora. pe ri odu, kao i za vri je me
du`nosti.
MINISTARSTVO v. d. direktora Me|utim, Ranki} 13. ja- sviwokoqa nije zabiqe`en
Za ri} je is ta kao da je Centra nuara nije `elio da preda nijedan slu~aj zaraze trihi-
Mi nis tar stvo pros vje te i Ministar prosvjete i kul- poslije revizije konstato- du `nost Za ri }u, re kav {i nelom kod doma}ih sviwa.
kulture RS 18. januara dalo ture RS Anton Kasipovi} vano da direktor {kole “da se nisu stekli uslovi za - Imali smo deset slu~ajeva
saglasnost za wegovo imeno- uputio je 8. decembra pro- Nikola Ranki} nije po- - Jo{ nisam razgovarao pri mo pre da ju du `nos ti“, zaraze trihinelom, ali kod
vawe, koje je [kolski odbor {le godine inicijativu {tovao zakonske propise sa Zari}em, ali }u, ako do- odnosno da se primopredaja divqih sviwa. Ina~e, broj
tra`io do imenovawa dire- [kolskom odboru za smje- i da je prekr{io vi{e za- bijem raspored ~asova, u~es- ne mo`e izvr{iti bez sa- divqih sviwa za ra `e nih
ktora Centra. nu direktora bratuna~kog konskih odredaba iz Zako- tvovati u nastavnom procesu glasnosti resornog minis- trihinelom je iz godine u go-
- Redovna nastava za 440 Sredwo{kolskog centra, na o sredwem - rekao je Ranki}. tra. dinu sve ve}i - rekao je vete-
u~e ni ka po ~e }e u po ne - navode}i u dopisu da je obrazovawu. On je po dnio os tav ku K. ]. rinar Dragan Mali{. R. \.
10 22. i 23. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWALUCI


Broj: 57 0 Ps 006447 04 Ps Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Repu-
Bawaluka, 18.1.2011. godine blike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), ~lana 33. Statuta
Op{tine Novi Grad (“Slu`beni glasnik Op{tine Novi Grad”, broj 11/05 i 2/08),
OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWALUCI, sudija Nata{a Bo{kovi}, u pravnoj stvari ~lana 3., 4. i 5. Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawa organa uprav-
tu`ioca Gradisac S.p.A., Via dell Industria 34072 Gadisca d Isonzo, Italija, koga zastupa qawa u preduze}ima i ustanovama ~iji je osniva~ Skup{tina op{tine Novi Grad
punomo}nik Branko V. Mari}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog Media Promet. d.o.o. Bawa- (“Slu`beni glasnik Op{tine Novi Grad”, broj 21/07), Odluke o raspisivawu javnog
luka, Ul. Vidovdanska 53, radi nov~anog potra`ivawa, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o konkursa za izbor i imenovawe direktora Javne zdravstvene ustanove “Apoteka Novi
parni~nom postupku (“Sl. glasnik RS” br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daqem tekstu: ZPP), ob-
javquje sqede}i: Grad”, broj 02-052-1/11 od 4.1.2011. godine, Odluke o raspisivawu javnog konkursa za
izbor i imenovawe ~lanova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove “Dom zdravqa
OGLAS Novi Grad”, broj 02-052-2/11 od 4.1.2011. godine i Odluke o raspisivawu javnog kon-
Dana 20.09.2004. godine tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog Media Promet. d.o.o. Bawaluka, kursa za izbor i imenovawe ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove “Kulturno-obra-
radi duga u iznosu od 29.728,22 EUR (59.456,00 KM). U tu`bi je naveo da je tu`enom isporu~io zovni centar Novi Grad”, broj 02-052-3/11 od 4.1.2011. godine, Skup{tina op{tine
robu u ukupnoj vrijednosti od 55.215,30 EUR, te za ovu robu je ispostavio ra~une broj 000384 od Novi Grad, raspisuje
10.03.2003. godine na iznos od 27.690,60 EUR i broj 000868 od 19.05.2003. godine na iznos od,
27.524,70 EUR, da je platio dio duga po ra~unu br. 000384 od 10.03.2003. godine; da je po istom
ostao dug u iznosu od 2.203.52 EUR-a, tako da ukupno dugovawe po osnovu ispostavqenih ra~una
iznosi 29.728,22 EUR. Predlo`io je sudu da nakon provedenog postupka donese presudu:
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe
“OBAVEZUJE SE TU@ENI da isplati tu`iocu na ime duga iznos od 29.728,22 EUR sa zakon-
skom zateznom kamatom i to kako slijedi: I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovawe:
- na iznos od 2.203,52 EUR po~ev od 19.03.2003. godine i
- na iznos od 27.524,70 EUR po~ev od 28.05.2003. godine, pa do isplate, te da mu nadoknadi 1. direktora Javne zdravstvene ustanove “Apoteka Novi Grad” Novi Grad
tro{kove postupka”. 2. 5 (pet) ~lanova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove “Dom zdravqa Novi
Grad”
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana, od 3. 3 (tri) ~lana Upravnog odbora Javne ustanove “Kulturno-obrazovni centar Novi
dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama RS, i na oglasnoj tabli suda, te se isti Grad”
obavje{tava da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.
Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a RS tu`eni je du`an najkasnije u roku II - Op{ti uslovi za izbor i imenovawe su:
od 15 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. - da je dr`avqanin Republike Srpske, odnosno BiH,
Odgovor na tu`bu mora biti razumqiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv - da je stariji od 18 godina,
pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wihovih zakon- - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be po osnovu disciplinske mjere na bilo kom
skih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosi- nivou vlasti u BiH i Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije
teqa (~l. 334 ZPP-a RS). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i objavqivawa javnog konkursa za upra`wenu funkciju,
izjasniti se da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a RS). - da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se (~lan 9. ta~ka 1. Ustava BiH),
tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se - da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe
utvr|uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a RS). funkcije,
- kandidat ne mo`e obavqati du`nost, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenova-
(~l. 74. stav 1. ZPP-a RS).
wima Republike Srpske i Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH.
Kad tu`eni, kome je uredno dostavqena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude
zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti pre- III - Posebni uslovi za izbor direktora su :
sudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni zahtjev - da posjeduje visoku stru~nu spremu (VSS) ili vi{u stru~nu spremu (V[S)
o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a RS). dru{tvenog ili prirodnog smjera;
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoqnom broju
primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. - da ima radni sta` u struci najmawe pet godina;
- posjedovawe stru~nih, organizacionih i rukovodnih sposobnosti,
- uspje{nost i postignuti rezultati na ranijim poslovima

IV - Posebni uslovi za izbor i imenovawe ~lanova Upravnih odbora su:


- visoka stru~na sprema (VSS) ili vi{a stru~na sprema (V[S),
- poznavawe problematike u oblasti za koju se vr{i izbor i imenovawe
- poznavawe sadr`aja i na~ina rada upravnog odbora,
- uspje{nost i postignuti rezultati na ranijim poslovima.

V - Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu


U skladu sa ~lanom 5. st. 1. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava (“Sl. glasnik RS“ br. 65/08 i op{tih i posebnih uslova:
92/09), “SLOBOPROM” D.O.O Lon~ari, Lon~ari 155, mati~ni broj 01279831,
- ovjerenu kopiju diplome i li~ne karte,
objavquje - dokaz o radnom iskustvu, ( za poziciju I -1.)
OBAVJE[TEWE - uvjerewe o dr`avqanstvu,
o namjeri objavqivawa ponude za preuzimawe akcija emitenta
“MODRI^ANKA no 3“ AD MODRI^A, VIDOVDANSKA BB, MODRI^A - da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe funkcije i
uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak,
“SLOBOPROM” D.O.O Lon~ari, izra`ava namjeru objavqivawa ponude za preuzimawe svih akcija sa - ovjerenu izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be po osnovu disciplinske mjere
pravom glasa na kojima nije zasnovan teret, emitenta “MODRI^ANKA no 3“ AD Modri~a, Vidovdanska
bb, Modri~a. na bilo kom nivou vlasti u BiH i Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije
. objavqivawa javnog konkursa za upra`wenu funkciju,
“SLOBOPROM” D.O.O Lon~ari, MB 01279831, Lon~ari 155, na dan objavqivawa ovog obavje{tewa - ovjerenu izjavu da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj
vlasnik je 2.102.843 akcija emitenta “MODRI^ANKA no 3“ AD Modri~a, koje su redovne akcije klase Jugoslaviji (~lan 9. ta~ka 1. Ustava BiH),
“A“ pojedina~ne nominalne vrijednosti od 1,00 KM, {to predstavqa 2.102.843 glasova u skup{tini emi- - ovjerenu izjavu da kandidat ne obavqa du`nost, aktivnosti i da nije na polo`aju
tenta ili 95.230166 % od ukupnog broja glasova.
koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i dru-
Akcionarski kapital emitenta iznosi 2.208.169,00 KM, podijeqen je na 2.208.169 akcija nominalne vri- gim imenovawima Republike Srpske i Zakonom o sukobu interesa u institucijama vla-
jednosti 1 KM.
sti BiH.
“SLOBOPROM” D.O.O Lon~ari u postupku preuzimawa djeluje samostalno.
Ponudilac izjavquje da }e ponudu za preuzimawe objaviti u roku, pod uslovima i na na~in koji je propi- VI - Postupak izbora, ukqu~uju}i i pregled prispjelih prijava na konkurs, obavqawe
san Zakonom o preuzimawu akcionarskih dru{tava. intervjua sa kandidatima, utvr|ivawe rang liste, te predlagawe kandidata za imeno-
za “SLOBOPROM” D.O.O Lon~ari vawe, u skladu sa utvr|enim kriterijumima, izvr{i}e Komisije koje }e imenovati
“Bobar Broker“
Skup{tina op{tine Novi Grad.

VII - Javni konkurs }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske “ i dnev-


nom listu “Glas Srpske”.
Izdaje se Ako konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedweg ob-
javqivawa.

kancelarijski VIII - Rok za podno{ewe prijava na konkurs je 30 dana od dana raspisivawa javnog
konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe.
i skladi{ni prostor Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu : Op{tina Novi Grad, ul.
Petra Ko~i}a br.2. sa naznakom: za poziciju I -1. “Komisija za sprovo|ewe javnog kon-
kursa za izbor i imenovawe direktora Javne zdravstvene ustanove “Apoteka Novi
u centru grada, Grad” , za poziciju I-2. “Komisija za sprovo|ewe javnog konkursa za izbor i imeno-
vawe ~lanova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove “Dom zdravqa Novi Grad” i
za poziciju I-3. “Komisija za sprovo|ewe javnog konkursa za izbor i imenovawe ~la-
uz fizi~ko obezbje|ewe, nova Upravnog odbora Javne ustanove “Kulturno-obrazovni centar Novi Grad”, sa na-
znakom “Ne otvaraj”.
video-nadzor. Broj: 02-052-4/11
Datum: 18.1.2011. godine
Novi Grad
Telefon 051/231-077, PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE
Qiqana Jankovi}, dipl. pravnik
zvati do 16 ~asova.
GLAS SRPSKE 22. i 23. januar 2011. 11

FOTO: R. MIJANOVI]
Podvizi ~lanova vatrogasne jedinice “Lastva U{}e“ Vijesti
Dowi @abar

Spasavaju i u gori i Ratarima 30


hiqada KM

u vodi DOWI @A BAR - U


buyetu op{tine Dowi @a-
bar za 2011. godine predvi-
|e no je 30.000 ma ra ka za
podsticaje poqoprivrednim
proizvo|a~ima ove posavske
op{tine. Vr{ilac du`nos-
ti na ~el ni ka op {ti ne
Dowi @abar Joco Pante-
li} ka`e da su svjesni da je
poqoprivredna proizvodwa
optere}ena brojnim proble-
mima posqedwih godina, pa
su se odlu~ili na zna~ajno
pove}awe na ovoj buyetskoj
poziciji, javila je Srna.

Bijeqina
Sve spremno
za drugo
polugodi{te
Za vrijeme poplava radili 15 dana gotovo bez pauze BI JEQINA - Svih 12
osnovnih i {est sredwih
@ena mi se pora|a a ku}a mi gori, ka`e ~ovjek u panici. Odmah smo reagovali. Ve}ina {kola na podru~ju Bijeqine
spremno je za po~etak nasta-
je ostala da gasi po`ar, a nas dvojica smo porodiqu na brzinu prevezli u trebiwsko ve u drugom polugodi{tu u
porodili{te. I oba posla smo efikasno i pravovremeno zavr{ili, ka`e Paranos ponedjeqak, 24. januara. U
Odjeqewu za dru{tvene dje-
PI[E: RATOMIR MIJANOVI] ~istinu. Taj dan je bio ba{ te- im je posebno te{ko bilo kada tim, ali smo ga svakih sat vre- licu Paranos.
krozrs@glassrpske.com
latnosti op{tine Bijeqina
`ak, iz smetova smo izvukli ne- su morali na tavanu potopqene mena ~amcima obilazili - pri- Posebna pri~a su prevrnuti Srni je re~eno da su za sve
TREBIWE - Za hrabre koliko bolesnika i vi{e od 50 ku}e da ostave Rada Le~i}a iz ~a Paranos. {leperi. Put od crnogorske {kole obezbije|ene dovoqne
~lanove vatrogasne jedinice vozila - ka`e Zdravko Paranos Qubomira koji je ovce preba- I zaista, te{ke `ivotne granice do Lastve je i te kako koli~ine energenata za gri-
“Lastva U{}e“, iz `ivopi- starje{ina ove jedinice. cio na tavan sa sjenom. situacije pi{u najuzbudqivije neugodan. Treba sva ~ula jawe. U {kolama na podru-
snog mjesta u blizini Tre- Po~etkom decembra Vatro- pri~e. Paranos ka`e da se sje}a ukqu~iti i lagano voziti. Ali ~ju Sem be ri je {kol sku
biwa, ka`e se da spasavaju i u gasci iz “Lastve“ su gotovo 15 IZ ME]AVE da su im u ga{ewu po`ara u Go- praksa donosi druga~iju situ- 2010/2011. go di nu po ha |a
gori i u vodi. dana neprekidno, 24 sata, bili izvukli vi{e miqanima kod Trebiwa pomaga- aciju. 10.024 osno va ca i 4.315
Po vokaciji vatrogasci, anga`ovani na spasavawu qudi od 50 vozila li i monasi iz manastira - U posqedwe dvije godine sredwo{kolaca.
ali prakti~no specijalci, qudi i stoke iz trebiwskog Qubo- Tvrdo{. I ne samo tu. petnaestak {lepera smo ponovo
koji se naruku na|u i nevoqni- mira. - Nismo htjeli da ga osta- Ipak kao jednu od najinte- vratili na put. Znaju to voza~i
cima pogo|enim od poplava, pu- Padali su sa nogu od napo- vimo, ali je starac bio izri~it. resantinijih situacija las- da cijene. Do|u kod nas, ~esto i [ekovi}i
tnicima zate~enim u snijegu, ra, ali izdr`alo se. Ka`u da Morali smo da se pomirimo sa tvanski vatrogasci navode sa poklonima. Ovih dana naja- Divqa
voza~ima profesionalcima ~i- poziv koji su dobili od jednog vio nam se i voza~ iz @ep~a
ji se kamioni zaustave u vrleti- Trebiwca koji je imao neobi- kome smo nedavno vratili {le- deponija bi}e
ma Vilusa i mnogi drugi. POMO] ~an apel. per na cestu. Ka`e donije}e po- uklowena
- Evo ovih dana napuni}e se - @ena mi se pora|a a ku}a klon. A ja ka`em, neka si ti
[EKOVI]I - Divqa de-
dvije godine otkako smo iz sme- - Sve ovo {to radimo ne ]uri}, na~elnik odjeqewa mi gori, ka`e ~ovjek u panici. zdravo i dobro, popi}emo pi}e
Odmah smo reagovali. Ve}ina je za sretan put - ka`e Zdravko
ponija na ulazu u gradsko
tova izvukli na~elnika op{ti- bismo mogli sami da sti- Civilne za{tite op{tine
ostala da gasi po`ar, a nas Paranos. naseqe [ekovi}a, pored re-
ne Isto~no Sarajevo Gojka gnemo. Mnogo nam poma`u Trebiwe, ali svi oni
Dra{kovi}a koga je po povratku dvojica smo porodiqu na brzi- Putnici namjernici kada gionalnog puta [ekovi}i-
Vatrogasni savez RS, Goj- obi~ni qudi ~ija pomo}, u Vlasenica bi}e uklowena, a
iz Budve, zaustavila swe`na ko Gr~a, na~elnik Odje- svakom trenutku je vi{e nu prevezli u trebiwsko poro- po|u iz Trebiwa prema Nik{i-
me}ava. Bilo je oko jedan ~as i dili{te. I oba posla smo }u, sa lijeve strane vidje}e las- sme}e koje lokalno Komu-
qewa za op{tu upravu u nego dragocjena - ka`e nalno preduze}e bude priku-
30 minuta po pono}i kada smo op{tini Trebiwe, Mirko Paranos. efikasno i pravovremeno za- tvanske vatrogasce. Kod wih se
dobili poziv i izvukli auto na vr{ili - ka`e sa osmijehom na nikada svijetlo ne gasi. pilo bi}e deponovano na
vlaseni~koj deponiji ili
lokaciji Crni vrh u op{ti-
Havarija na mostu u Poveli~u kod Srpca uznemirila ribolovce ni Zvornik, gdje je planira-
na iz gradwa re gi onal ne
Naftna mrqa prijeti Savici sanitarne deponije. Dire-
ktor Komunalnog preduze}a
\or|e Radanovi} izjavio je
SRBAC - Mje{tani Pove- ribolovnom reviru. - Most je sagra|en od beto- da }e za sanaciju deponije
li~a kod Srpca prijavili su Nadle`ne slu`be su odmah na i drveta prije desetak go- Pomor ribe u Qev~anici bi ti po tre bno naj mawe
ju~e Komunalnoj policiji i iza{le na teren i utvrdile da di na, a sa da je go to vo u 20.000 maraka. G. P.
Policijskoj stanici Srbac da je ru{ewe najvjerovatnije iza- potpunosti uni{ten. Nesavje- Sportsko ribolovno dru{tvo “Bistro“ Srbac ve} je pre-
je u wihovom selu sru{en drve- zvao jedan od kamiona koji ~es- sni voza~ je vjerovatno preto- trpjelo veliku {tetu sredinom oktobra pro{le godine
ni most na rje~ici Savici i to pro la ze ovom di oni com vario svoj kamion i prelaze}i
Crveni krst
kada je u rje~ici Qev~anici uginulo vi{e od tonu ribe.
da se u vodi pojavila naftna prevoze}i {qunak, iako je ma- most pao u vodu. Nemamo in- Ekolo{ki incident je izazvalo te~no |ubrivo koje je Pomo}
mrqa koja prijeti da ugrozi ksimalna nosivost mosta pet formacija kako se izvukao, ispu{teno sa neke od obli`wih sviwogojskih farmi. stanovnicima
ribqi fond u ovom poznatom tona. ali smo sa~inili zapisnik sa Iako je od tada pro{lo vi{e od tri mjeseca, po~inilac
jo{ uvijek nije otkriven. Amajlija
BIJEQINA - Bawalu~ka
fotografijama i sve to preda- Srpca. Gradska organizacija Crve-
li Policijskoj stanici Srbac - Nemamo ta~an podatak nog krsta u sa radwi sa
koja je izvr{ila uvi|aj i traga koliko je nafte iscurilo u Crvenim krstom Bijeqina,
za po~iniocima - rekao je ko- Savicu ~ija je du`ina oko 3,5 donirala je u petak pomo}
munalni policajac Miodrag kilometara. U wu svake godine stanovni{tvu bijeqinske
Milutinovi}. ubacimo tri do ~etiri tone mjesne zajednice Amajlije
konzumnog {arana, amura i bi- koje je pretrpjelo katastro-
UGRO@EN jele ribe. Radi se o izuzetno falne poplave u decembru
ribqi fond po pu lar nom pe ca li {tu za pro{le godine. Aktivista
srba~ke ribolovce, pa su oni s bawalu~ke Gradske organi-
Lokalno stanovni{tvo je pravom ogor~eni jer se boje zacije Crvenog krsta Mi-
ogor~eno na voza~a koji je po- pomora ribe - rekao je predsje- lan [esti} rekao je Srni
bjegao sa lica mjesta, a nije dnik dru{tva Goran Gavrano-
da je ovo samo jedan vid po-
prijavio havariju. Ova nesre}a vi} i do dao da }e bi ti
mo}i s wihove strane, te da
je najvi{e zabrinula oko 200 preduzete mjere za ~i{}ewe
}e nastaviti da poma`u i u
ribolovaca Sportsko-ribolo- vodotoka i za{titu ribqeg
narednom periodu.
Uni{ten most na Savici FOTO: D. JOVI^I] vnog dru{ tva “Bis tro“ iz fonda. D. J.
12 22. i 23. januar 2011. GLAS SRPSKE

“Morgan Stenli“ pove}ao zaradu za 60 odsto


WUJORK - Ameri~ka finansijska institucija “Morgan Sten- Neto profit ove druge po veli~ini ameri~ke investicione

Biznis li“ u posqedwem kvartalu 2010. pove}ala je zaradu za 60


odsto u odnosu na isti period 2009. godine, prenijele su
agencije.
banke, odsko~io je u posqedwa tri mjeseca 2010. na 600
miliona dolara, sa 376 miliona dolara godinu dana rani-
je.

FOTO: AGENCIJE
ZVANI^NA KOTACIJA
Sredwi Promet Vrijednost
Dioni~ko dru{tvo kurs dionica

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 14.50 -0.41 57,695.50

PRIVATIZACIONO-INVESTICIONI FONDOVI
Zvani~ni Promet Vrijednost
Dioni~ko dru{tvo kurs dionica

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 4.24 0.26 109,075.54


ZIF BOSFIN D.D. SARAJEVO 2.84 -4.70 122.12
ZIF EUROFOND-1 D.D. TUZLA 1.40 0.00 351.40
ZIF MI GROUP D.D. SARAJEVO 3.88 -3.00 267.72

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE


Sredwi Promet Vrijednost
Dioni~ko dru{tvo kurs dionica
BH TELEKOM D.D. SARAJEVO 20.02 0.05 280.28
ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO 5.01 -7.14 15,113.12
ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO 12.40 -4.63 3,087.00
FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO 79.85 -0.10 15,411.26
HIDROGRADWA D.D. SARAJEVO 3.30 15.79 3,300.00
[IPAD KOMERC D.D. SARAJEVO 3.00 -2.11 12,997.00
TVORNICA CEMENTA KAKAW D.D. KAKAW 25.00 0.00 9,975.00 Sjedi{te “Telokoma
Srbija“ u Beogradu

Istraga Evropske komisije Hanes Ametsrajter, generalni direktor “Telekoma Austrija“


Proizvo|a~i kamiona
formirali kartel
BRISEL - Nadle`ni organi Evropske komisije za kon-
Neizvjesna ponuda
kurentnost pokrenuli su istragu protiv {vedskih kompa-
nija “Skanija“ i “Volvo“, wema~kih “Dajmlera“ i MAN, te
italijanskog “Iveka“ zbog sumwi da su nezakonito formi-
rali kartel za monopolsku kontrolu cijena.
za srpski "Telekom"
Ako brojke ne budu dobre, ne}emo predati ponudu. Jo{ postoje mnogi nepoznati
Evropska komisija navodi da su kompanije najvjerovatnije
kr{ile pravila Evropske unije o konkurentnosti, kojima parametri kada se radi o prodaji srpske kompanije, rekao Ametsrajter
se zabrawuje kartelsko povezivawe. BE^ - Ge ne ral ni di re - kaciono preduze}e. austrijskog “Telekoma“, ek- “Veder investments”, “Tur-
Ako bi Komisija potvrdila ove sumwe, kompanije bi mogle da ktor “Te le ko ma Aus tri ja“ Ametsrajter isti~e da jo{ spanzija na Balkan bi}e u bu- ksel“ i “Vimpelkom“.
plate kaznu u iznosu od deset odsto prometa, javio je Tanjug. Hanes Ametsrajter rekao je postoje mnogi nepoznati para- du}nosti va`na za podsticawe “Telekom Srbija“ posjeduje
“Volvo“ je potvrdio da je ukqu~en u provjeru u okviru koje da ova kompanija jo{ nije metri kada se radi o prodaji rasta te kompanije. i telekomunikacione kompa-
su prekontrolisane wegove filijale. donijela odluku da li }e po- srpske kompanije. - Mi stalno osmatramo da nije “M:tel“ u Crnoj Gori i
Wema~ki proizvo|a~ te{kih kamiona MAN potvrdio je da slati ponudu za kupovinu 51 li postoje kandidati za pre- “Telekom Srpske“ u Republici
je obavqena kontrola poslovawa u sjedi{tu kompanije, {to od sto akci je “Te le ko ma MNOGO uzimawe - rekao je Ametsraj- Srpskoj.
su potvrdili i “Dajmler“ i “Iveko“. Srbija“. nepoznanica u vezi sa ter.
On je za be~ki ekonomski “Telekomom Srbija“ “Virt{aftsblat“ isti~e
dnevnik “Virt{aftsblat“ re- da jo{ nije ni jasno da li aus- Rok
kao da austrijski “Telekom“ - Jo{ nije sigurno da li trijski telekom operater, ako
tek po~iwe da analizira po- }e na tender dospjeti 51, 80 otkupi “Telekom Srbija“, mo- Vlada Srbije produ`ila je
datke u vezi sa mogu}nom kupo- ili ~ak 100 odsto “Telekom `e da nastavi rad sa svojom po~etkom sedmice rok za
vi nom akci ja u “Te le ko mu Srbija“ - dodao je direktor ses trin skom fir mom “Vip
dostavqawe ponuda za kupo-
Srbija“. aus trij ske kom pa ni je. mobajl”.
vinu 51 odsto akcija kompa-
- Ako brojke ne budu dobre, Be~ki list podsje}a da srpska Ametsrajter je naglasio da
nije do 21. marta 2011.
ne}emo predati ponudu - na- vlada trenutno dr`i 80 odsto `eli na zadr`i “Vip mobajl“.
godine i to na prijedlog
glasio je Ametsrajter, prenio “Telekoma“, dok 20 odsto udje- Tendersku dokumentaciju
la ima gr~ki operater OTE, u za srpsku kompaniju, osim “Te-
privatizacionog savjetnika,
je Tanjug.
“Telekom Austrija“ jedna kome 30 procenata pripada lekom Austrija“ do sada je ot- kako bi se zainteresovanim
Istra`ioci ve} posjetili MAN FOTO: AGENCIJE kompanijama dalo dovoqno
je od sedam kompanija koje su wegovom suvlasniku “Doj~e te- kupilo jo{ telekom operatera,
otkupile tendersku dokumen- lekomu“. i to “Doj~e telekom“, “Frans vremena za sastavqawe po-
SAD nuda.
taciju za srpsko telekomuni- Prema rije~ima direktora telekom“, “Amerika mobil”,
Voren Bafet odlazi
iz “Va{ington posta“ Alfredo Perez Rubalsaba, potpredsjednik Vlade [panije
VA [IN GTON - Dru gi
najbogatiji ~ovjek na svije-
tu Voren Bafet odlu~io je
gton posta“, u ~ijem je Nad-
zornom odboru bio 37 godi-
na.
Novi plan za spasavawe banaka
MA DRID - [pa ni ja - Vlada priprema plan s plana, osim Vlade, u~estvuju 2008. godine, poslije ~ega je
da kada mu na qeto istekne Razlog odlaska Bafeta iz priprema novi plan za res- ciqem da se pove}a solven- Banka [panije i Udru`ewe zemqa zapala u recesiju.
mandat u Nadzornom odboru va {in gton skog lis ta ni je trukturisawe regionalnih tnost i kredibilitet bana- banaka. Svih osam naj ve }ih
“Va {in gton pos ta“, ne }e poznat, javile su agencije. banaka, koje su slaba ta~ka ka sa {te dnim ulo zi ma - [pan ske re gi onal ne {panskih banaka pro{le su
po no vno do }i na ovu fun - Bogatstvo ovog investici- bankarskog sistema i izvor rekao je u petak potpredsje- banke, u koje je deponovana test podno{ewa krize koji
kciju. onog bankara i stru~waka za ve li ke bri ge za stawe ja - dnik Vlade Alfredo Perez po lo vi na {te dnih ulo ga u je Evropska unija sprovela u
Bafet preko svoje firme osigurawa procjewuje se na vnih fi nan si ja u ovoj Ru bal sa ba, pre ni je le su zemqi, ulo `i le su ve li ka julu, ali je pet od 19 testi-
ima najvi{e akcija “Va{in- 45 milijardi dolara. zemqi, naro~ito u vrijeme agencije. sredstva u sektor nekretni- ranih regionalnih banaka
du`ni~ke krize u evrozoni. Do dao je da u izra di na pri je wego vog ko lap sa palo na probi.

FTSE 100 INDEX MEMBERS DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS


Naziv kompanije Cijena Promjena Naziv kompanije Cijena Promjena
ROYAL BK SCOTLAN 44.88 6.38 BANK OF AMERICA 14.53 -0.07
LLOYDS BANKING 67.85 1.56 GENERAL ELECTRIC 19.46 5.59
VODAFONE GROUP 176.3 2.03 INTEL CORP 20.99 0.19
BARCLAYS PLC 304 0.25 MICROSOFT CORP 28.16 -0.66
BP PLC 502 1.61 PFIZER INC 18.2 -0.22
GLAS SRPSKE 22. i 23. januar 2011. 13

Gubitak Banke Amerike u tre}em kvartalu 1,2 milijarde dolara


VA[INGTON - Gubitak Banke Amerike u posqedwem tromjese~ju Uticajna banka sa Volstrita u istom periodu pro{le godine izgu-
dostigla je 1,2 milijarde dolara, {to je drugi uzastopni kvartal- bila je 5,2 milijarde dolara. Vrijednost akcija Banke Amerike
ni gubitak, prenijele su agencije. oslabila je za 2,8 odsto poslije objavqivawa ovih informacija.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE


Od 1. februara u Srpskoj po~iwe oporezivawe dohotka od dividende Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet
cijena
Телеком Српске а.д. Бањалука

Porez na dividendu Република Српска - измирење ратне штете 1


Република Српска - измирење ратне штете 3
Република Српска - измирење ратне штете 4
1,47

37,17
36,91
2,08
38,40 -0,44
0,46
0,60
16.352,79
10.881,66
10.293,80
9.128,80

otjera}e investitore
Osim pada investicija, na ovaj na~in vlasnici dru{tava sa ograni~enom odgovorno{}u
Рафинерија уља а.д. Модрича
Република Српска - измирење ратне штете 2
Бирач а.д Зворник
Тржница а.д. Бањалука
0,10 -1,00
36,16 -1,42
0,02 0,00
1,50 -6,25
1.930,50
1.904,19
640,85
310,50
Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње 0,44 1,62 109,50
bi}e stimulisani da ne prikazuju svu ostvarenu dobit, ka`e Kecman Жељезнице РС а.д. Добој 0,04 -2,78 3,29

FONDOVI

Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet


cijena

ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука 3,25 0,00 0,00


ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука 4,01 0,00 0,00
ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука 3,78 0,00 86,94
ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука 2,80 0,00 0,00
ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука 6,25 -0,16 518,75
ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина 0,05 0,00 0,00
ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале 3,18 0,00 0,00
ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука 6,89 7,15 23.374,29
ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука 3,55 0,00 0,00
ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука 1,50 0,00 0,00
ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина 1,00 0,00 0,00
ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука 3,11 0,00 0,00
ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука 3,17 1,93 63,40
ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука 4,47 3,47 4.712,08

Du{an Bajatovi}
Tra`i se na~in da
Investicije bi mogle da budu zna~ajno smawene FOTO: ROJTERS
gas u Srbiji ne poskupi
PI[E: MARINA ^IGOJA ko je su pri je uvo |ewa ove {tava u kojima su ve}inski olak{aju pristup investici-
BA^ - Generalni direktor “Srbijagasa“ Du{an Bajatovi}
marinacigoja@glassrpske.com odredbe mogle pristi}i. akcionari strani investito- jama, naj~e{}e smawewem bi-
rekao je u petak da ovo javno preduze}e zajedno sa Vladom Srbije
nastoji da prona|e rje{ewe da ne do|e do poskupqewa gasa.
BAWALU KA - Uvo |ewe Oporezivawe dohotka od ri ova zakonska promjena mo- lo ka kvih na me ta i
Bajatovi} je rekao da }e eventualno poskupqewe gasa zavisiti
poreza na dividendu u Repu- dividende i kapitalne dobi- tivisa}e ih da mehanizmom procedura.
od kretawa kursa dinara u odnosu na dolar.
blici Srpskoj moglo bi nega- ti uvodi se od 1. februara ove transfernih cijena ne pri- Direktor Ekonomskog in-
On je naveo da je 1.000 kubika gasa poskupjelo u proteklom pe-
tivno da uti~e na spremnost godine, kada na snagu stupaju kazuju dobit u Republici Sr- stituta Bawaluka Du{ko Ja-
riodu sa 377 na 384 dolara, prenijele su agencije.
investitora da ula`u u pri- Iz mje ne i do pu ne Za ko na o pskoj ve} u nekoj drugoj zemqi. k{i} ka`e da je Republika
vredu Srpske, a efekti na- porezu na dohodak. A {to se ti~e malih ulaga~a, Srpska do sada u mnogim stva-
plate ovog poreza mogli bi Porez na dohodak ne}e se na ovaj na~in }e biti dodatno ri ma bi la vrlo li be ral na, Automobilska industrija
da budu mawi od investicija pla}ati na dividendu koja po-
ti~e iz dobiti ostvarene do
destimulisani da se na bilo
koji na~in odlu~e na investi-
{to nije urodilo plodom i
privuklo ve}i broj investi- GM ula`e pola milijarde
31. decembra 2010. godine, bez rawe u RS - is ta kao je Ke- tora.
Kapitalna obzira na to kada }e ona biti cman. - Imali smo najni`i po- dolara u Meksiko
dobit ispla}ena.
DOBIT
rez na dobit i nismo imali MEKSIKO SITI - Naj- Predsjednik Meksika Fe-
Direktor “Advantis Bro- po rez na di vi den de, pa to ve }i ame ri ~ki proi zvo |a~ lipe Kalderon ocijenio je
U Izmjenama i dopunama kera“ iz Bawaluke Branko Ke- ostvarena do 31. opet nije rezultiralo nekim auto mo bi la “Yene ral mo - da }e investicija GM-a do-
Zakona o porezu na do- cman ka`e da }e se osim pada decembra 2010. ne}e zna~ajnijim investicijama - tors“ (GM) ulo `i }e prinijeti privrednom rastu
hodak propisano je da in ves ti ci ja na ovaj na ~in biti oporezivana istakao je Jak{i}. 540.000.000 do la ra u izra - i za po{qavawu. Proi -
se kapitalna dobit, sti mu li sa ti vla sni ci dru - On je dodao da je prili- du ener get ski efi ka snih zvodwa automobila u Meksi-
odnosno zarada na cije- {tava sa ograni~enom odgo- On je istakao da zemqe kom kreirawa buyeta za ovu mo to ra u fa bri ci u To lu - ku la ni je po ve }a na za 50
ni vlasni~kih hartija od vorno{}u da ne prikazuju svu poput Ma|arske, Slova~ke i godinu rje{ewe bilo ili da ki, u centralnom Meksiku, odsto u odnosu na 2009. godi-
vrijednosti, oporezuje ostvarenu dobit. Poqske daju maksimalan na- se smawi buyet ili da se na|u prenijele su u petak agen- nu, na rekordnih 2.260.000
sa deset odsto. - Kod akcionarskih dru- por da {to je mo gu }e vi {e novi izvori finansirawa. cije. vozila.
OPEK pod pritiskom zbog cijene “te~nog zlata“ u Aziji i Africi
KURSNA
Potrebna ve}a proizvodwa nafte Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 22.1.2011. godine. LISTA
LONDON - Organizacija zemaqa izvoznica `ava ekonomski oporavak, ~ime je ukazala da Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)
nafte (OPEK) se suo~ava sa sve ve}im pri- bi OPEK trebalo da pove}a proizvodwu.
tiscima da pove}a proizvodwu, posebno na- Iz ove agencije upozoravaju da bi proizvo- Oznaka za devize Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
Zemlja za devize
i efekt. valutu za devize za devize za devize
kon {to je cijena “te~nog zlata“ na berzama u |a~i i potro{a~i sirove nafte mogli da bu-
Aziji i Africi prema{ila 100 dolara za ba- du ugro`eni ako se cijena tog energenta EMU EUR 1 1.955830 1.955830 1.955830
rel, prvi put u posqedwe dvije godine, obja- du`e vrijeme zadr`i na iznosu iznad 95 ili Australija AUD 1 1.427587 1.431165 1.434743
vila je u petak agencija Blumberg. 100 dolara za barel. Kanada CAD 1 1.447822 1.451451 1.455080
Me|unarodna agencija za energetiku, koja - Zalihe koje posjedu kompanije u najrazvije- Hrvatska HRK 100 26.383670 26.449794 26.515918
^e{ka R. CZK 1 0.080336 0.080537 0.080738
po pitawu energetike savjetuje industrijski nijim privredama svijeta iznose 2,742 mili- 0.261755 0.262411
Danska DKK 1 0.263067
najrazvijenije zemqe svijeta, naglasila je ra- jarde barela, {to je blizu petogodi{wem Ma|arska HUF 100 0.711399 0.713182 0.714965
nije da trocifreni iznos cijene nafte ugro- maksimumu - navode iz ove agencije. Japan JPY 100 1.743935 1.748306 1.752677
Litvanija LTL 1 0.565032 0.566448 0.567864
Norve{ka NOK 1 0.247204 0.247824 0.248444
[vedska SEK 1 0.217763 0.218309 0.218855
[vajcarska CHF 1 1.499225 1.502982 1.506739
Turska TRY 1 0.915547 0.917842 0.920137
ZIF Kristal invest fond Lutrija RS V. Britanija GBP 1 2.299960 2.305724 2.311488
a.d. Bawaluka a.d. Bawaluka USA USD 1 1.442897 1.446513 1.450129
Srbija RSD 100 1.858966 1.863625 1.868284
Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com
6,89 7,15% 1,33 -2,92%
14 22. i 23. januar 2011. GLAS SRPSKE

Prona|ena ograda ukradena sa sportskog stadiona


Hronika BROD - Policija je na otpadu preduze}a za otkup
sekundarnih sirovina u Brodu prona{la metalnu
ogradu za koju je utvr|eno da je ukradena sa spor-
tskog stadiona u nasequ Tulek, saop{teno je u petak
iz CJB Doboj.
Metalna ograda je izuzeta i bi}e vra}ena vlasniku
Mjesnoj zajednici Tulek.
G. O.

FOTO: S. ILI]
Kantonalno tu`ila{tvo u Tuzli
Smrt {estomjese~ne
bebe nasilna
TUZLA - Zavod za sudsku medicinu, klini~ku toksikolo-
giju i molekularnu genetiku iz Novog Sada konstatovao je
da je smrt {estomjese~ne bebe iz Lukavca, koja je iznenada
preminula 10. novembra pro{le godine, nastupila nasilno,
samoprevrtawem dojen~eta sa le|a na trbuh. Vakcinacija ni-
je imala nikakve {tetne posqedice po zdravqe bebe.
Majka je 10. novembra pro{le godine donijela mrtvu {es-
tomjese~nu bebu u Slu`bu hitne medicinske pomo}i u Lu-
kavcu. O tome je obavije{ten kantonalni tu`ilac, koji je
naredio da se obavi obdukcija tijela, a potom i patohisto-
lo{ko vje{ta~ewe uzoraka tkiva bebe, saop{teno je iz Tu-
`ila{tva, javila je Srna.

Gradi{ka
Falsifikovao obrasce
za carinski terminal
GRADI[KA - Policiji je be prikazao falsifikovani
prijavqeno da je u petak oko obra zac za na kna du ko ri -
12 ~asova na carinskom ter- {tewa carinskog terminala
mi na lu ra dnik {pe di ci je Gradi{ka.
“In ter Euro pa” iz Gra di - - On je sam na ra ~u na ru
Lopov opqa~kao P~elarsku zadrugu
{ke prilikom predaje doku- pra vio obras ce Upra ve za
men ta ci je fal si fi ko vao in di rek tno opo re zi vawe, Bawalu~ka policija otkrila po~inioce 22 kra|e
dokumenta, istakli su u po- koje je potom {tampao. Jedan
liciji. takav obrazac ko{ta 40 ma-
On je prilikom predaje do-
kumentacije za cariwewe ro-
raka - rekli su u policiji.
G. O. Legija krao pa novac
tro{io na pi}e
Edin Paji} iz Biha}a opqa~kao Sefer begovu xamiju, P~elarsku zadrugu, Turisti~ku
agenciju “Central“ i preduze}e “Simit komerc“. @ivko ^oli} iz Bawaluke od
23. septembra do 17. novembra opqa~kao vi{e ku}a
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] za se dam kri vi ~nih dje la ukrao je 690 maraka. On se oktobra pro{le godine. On
ntomasevic@glassrpske.com je u Bawaluku dolazio iz Bi-
kra|a i te{kih kra|a. sumwi~i da je po~inio vi{e
provala u prodavnice i po- ha}a, a novac zara|en od kra-
BAWALU KA - Pro tiv GRA\ANIMA rodi~ne ku}e, a Paji} da je |a je tro {io na pi }e,
@iv ka ^o li }a (35) iz pri~iwena {teta od opqa~kao Turisti~ku agen- ci ga re te i spa vawe u
Bawaluke i Edina Paji}a oko 4.000 maraka ciju “Central“ i preduze}e Bawaluci.
MUP Livawskog kantona zvanog Legija (20) iz Biha- “Simit komerc“. ^oli}a bawalu~ka Poli-
}a bawalu~ka policija po- “Glas Srpske“ saznaje da Utvr|eno je da je Paji} cij ska sta ni ca La u{
Predali pu{ke, mine dni je la je iz vje {taj
Okru `nom tu `i la{ tvu
je Paji} provalio kroz pro- krao mo bil ne te le fo ne i sumwi~i da je po~inio {est
zor Sefer begove yamije i novac i na taj na~in “zara- te{kih kra|a, a i za pet ne-
i raketne baca~e zbog sumwe da su po~inili ukrao 85 maraka, a iz P~e- dio“ 1.260 maraka. Kra|e je uspjelih kra|a. ^oli} se te-
22 kra|e i provale na po- larske zadruge u Bawaluci po~inio od 30. avgusta do 11. reti da je od 23. septembra do
LIVNO - Stanovnici Livawskog kantona tokom pro{le
dru ~ju Bawalu ke. Ovim 17. novembra opqa~kao vi{e
godine policiji su predali sedam automatskih, tri po-
krivi~nim djelima gra|a- ku}a, iz kojih je ukrao robu u
luautomatske i dvije pu{ke M-48, jedan pi{toq, tri ru~na ra-
nima su pri~inili {tetu POLICIJA vrijednosti od oko 3.000 ma-
ke tna ba ca ~a “zoqa“, 31 pro tiv pje {a dij sku i dvi je ve}u od ~etiri hiqade ma- raka. Uglavnom je provaqi-
protivtenkovske mine. To je u~iweno dobrovoqno, anonimno raka. Prema podacima Centra ja- kte. Provalnici su samo za vao u ku }e i bawalu ~kom
i bez sankcija, a u okviru akcije “@etva“, javila je Srna. Iz Centra javne bezbje- vne bezbjednosti Bawaluka, devet mjeseci pro{le godine nasequ Srpske toplice. Ku}e
Portparol Uprave policije MUP-a Livawskog kantona dnosti Bawaluka, navode}i na podru~ju bawalu~ke regije opqa~kali vi{e od 30 kioska. je pqa~kao kada primijeti
Ivica Vrdoqak je naveo da su tokom pro{le godine stano- wihove inicijale, saop{te- pro{le godine je po~iweno Iz Centra navode da je u da vlasnici nisu kod ku}e, a
vnici predali i 14 granata, dvije minobaca~ke granate, 11 no je da je pro tiv ^o li }a vi{e od 1.745 te{kih kra|a i odnosu na 2009. godinu, lani ula zio je ta ko {to je pro -
tromblonskih mina, 5,4 kilograma eksploziva, ~etiri eksplo- Okru`nom tu`ila{tvu po- 1.033 kra|e. Zabiqe`eno je po~iweno za 21 odsto mawe vaqivao vrata ili prozore.
zivne naprave, 5.450 komada razne municije, 59 upaqa~a za mi- dnesen izvje{taj koji ga te- oko 300 provala u ku}e i sta- te{kih kra|a, a za 17 odsto Paji} i ^oli} brane se sa
ne i 39 okvira za metke za automatsku pu{ku. reti za 15, a Paji} se tereti nove i 86 u ugostiteqske obje- bilo je mawe kra|a. slobode.

Optu`eni za nesre}u `eli da prizna krivicu


PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] Wegov branilac, advokat Sudija Vesna Stankovi}- ra da je 23. januara pro{le “opel kadet“ brzinom od oko
ntomasevic@glassrpske.com Marica ]ulum, rekla je sud- ]osovi} su|ewe je odgodila godine, voze}i “opel kadet“ 98 kilometara na ~as, sletio
skom vije}u Okru`nog suda u za 26. januar, kada }e se znati pijan i nedozvoqenom brzi- sa pu ta i uda rio u ogra du
BAWALUKA - Odbrana Bawaluci da su u toku prego- da li su optu`eni i tu`i- nom, skrivio nesre}u u kojoj vla sni{ tvo Mu ha me da Da -
Alena Kolara (27) iz Gradi- vori sa tu`ila{tvom. To je la{tvo sklopili sporazum. je stra dao wegov sa pu tnik utovi}a i Smaila Paji}a u
{ke, op tu `e nog za iza zi - potvrdila i okru`ni tu`i- Bran ko Pe tro vi}. U op tu - Gradi{ci. Sa wim su tada u
vawe saobra}ajne nesre}e u lac Tawa Mr|a i istakla da POGINUO `nici je navedeno da je Ko- vozilu bili Petrovi}, Drago
kojoj je poginula jedna oso- prije zakqu~ewa sporazuma o saputnik u Kolarevom lar u tre nut ku ne sre }e u Puqi} i Arnela Berbi}, ko-
ba, na ja vi la je skla pawe to me mo ra da se izja sni automobilu krvi imao 1,56 promila al- ji su te{ko povrije|eni.
sporazuma o priznawu kri- o{te }e ni, u ovom slu ~a ju kohola. Petrovi} je od zadobije-
vice sa bawalu~kim Okru- otac poginulog Branka Pe- Bawalu~ko Okru`no tu- Prema navodima u optu- nih povreda preminuo 2. fe-
`nom tu`ila{tvom. trovi}a. `ila{tvo optu`ilo je Kola- `ni ci, Ko lar je, vo ze }i bruara.
GLAS SRPSKE 22. i 23. januar 2011. 15

Automobil udario u sru{enu topolu na putu


BR^KO - ^etrdesetogodi{wa Milija Piper-Koji} iz Br~kog u petak je la-
k{e povrije|ena kada je automobil u kome se nalazila sa suprugom Sla-
lak{e povrede iako je jedna debqa grana topole probila vjetrobransko
staklo, pro{la izme|u voza~a i suvoza~a i izbila na staklo na zadwim
Policija
venom naletio na staru topolu koja se neposredno prije toga sru{ila na vratima “golfa 4”. Slaven Piper, koji je bio za volanom “golfa“, rekao
put na ulazu u grad, potvr|eno je iz br~anske policije, javila je Srna. je da su supruga i on krenuli na posao kada se, na oko pet metara is-
Portparol policije Halid Emki} rekao je da je Milija zadobila samo pred wih iznenada sru{ilo suvo stablo.

Za 24 ~asa dogodilo se 136 saobra}ajnih nesre}a u BiH

Dvoje poginulih,
Vijesti
Gacko
Polupana

41 povrije|eno
stakla na
Mexlisu IZ
GACKO - Policijskoj sta-
nici u Gacku prijavqeno je
da je na Meylisu Islamske
Dragan Staji} iz Bijeqine poginuo u saobra}ajnoj nesre}i na lokalnom putu zajednice u tom gradu razbi-
Bijeqina - Crwelovo, a u Oborcima kod Doweg Vakufa stradao je Elvis O. je no va ku um sko sta klo na
vratima i prozor sa ju`ne
(20) iz Novog Travnika, a pet osoba je povrije|eno. Policija savjetuje voza~e strane objekta, potvr|eno je
da prilagode brzinu vremenskim uslovima i da koriste zimsku opremu Srni u petak u Centru javne
PI[E: GORAN OBRADOVI] bezbjednosti Trebiwe, javi-

FOTO: AGENCIJE
gorano@glassrpske.com la je Srna.
BAWALU KA - Dvi je U Centru ka`u da uvi|ajem
osobe su poginule, a 41 ih je nisu prona|eni tragovi sta-
po vri je |e no u 136 sao bra - kla od prozora. Iz Meylisa
}aj nih ne sre }a ko je su se je saop{teno da je nepoznati
dogodile za 24 ~asa, izme|u po~inilac sino} oko 20 ~a-
~etvrtka i petka, na pute- sova razbio prozorska sta-
vima u Bosni i Hercegovi- kla na no voo bnovqenoj
ni. zgradi u centru grada.
Dra gan Sta ji} (55) iz
Bijeqine poginuo je u ~et- Bijeqina
vrtak oko 17.10 ~asova u sao-
bra }aj noj ne sre }i ko ja je
Prona|ena
bila na lokalnom putu Bije- marihuana
qina - Crwelovo. Staji} se BIJEQINA - Bijeqinska
vo ze }i auto mo bil “pa sat“ policija prona{la je oko 1,3
direktno sudario sa kombi- grama marihuane pretresom
jem, {to je bilo kobno. stana u vlasni{tvu D. H. u
Te{ka nesre}a se dogo- Bijeqini, saop{teno je u pe-
di la i u Obor ci ma kod tak iz bijeqinskog Centra
Doweg Vakufa, gdje je pogi- javne bezbjednosti. U saop-
nuo Elvis O. (20) iz Novog Prevrnut kamion na putu Podlugovi - Jo{anica FOTO: AGENCIJE {tewu se dodaje da je pretres
Travnika, a pet osoba je po- obavqen po naredbi Osno-
vrije|eno. U ovoj nesre}i su- dogodila u petak ujutru na vu, gdje je po sli je uka za ne tim u Vesi}a. nom je bio Sveto Regojevi}
vnog suda u Bijeqini. N. T.
darilo se pet automobila, a autoputu Podlugovi - Jo{a- qekar ske po mo }i pu {te na AUTOMOBIL (55). Te{ke povrede zadobi-
te`e su povrije|eni Fikret ni ca, gdje su se su da ri li k u }i. Ra dnik bawalu ~ke li su Regojevi}, wegova su-
“pe `o“ i ka mi on ko ji je “^isto}e” Vladimir Vesi}
udario u radnika pru ga Ja dran ka (52) i Srbac
Opar di ja (44) i Ar min
bawalu~ke
Opardija (21) iz Doweg Va- prevozio automobile, a koji (35) iz Bawalu ke te {ko je
“^isto}e”
wihova maloqetna djeca D. Oduzeta dva
kufa i Elvedin Memi} (17) se potom prevrnuo. Prili- po vri je |en pri li kom R. (13) i Q. R. (12), koji su
iz Novog Travnika, a Enes kom su da ra po vri je |e na je obavqawa svo jih re do vnih Pet osoba povrije|eno je bili u “opel kadetu”, a Jo- pi{toqa
Ome ra gi} (41) i Sa mir jedna osoba koja je preveze- poslova u petak oko 2.30 ~a- u saobra}ajnoj nesre}i koja ti} je lak{e povrije|en. SRBAC - Policija je kod
Yani} (16) zadobili su la- na na Kliniku za urgentnu sova. Kada je u bawalu~koj se dogodila u ~etvrtak oko Pri li kom ukqu~i vawa Dalibora Vi{ekrune (33)
k{e povrede. me di ci nu Kli ni ~kog cen - ulici Kwaza Milo{a Ve- 16.15 ~asova na regionalnom na magistralni put Bawalu- iz Srpca prona{la i oduze-
Ne obi ~na ne sre }a se tra Univerziteta u Saraje- si} zajedno sa kolegama do- putu ^elinac - Prwavor u ka - Kla{nice te{ko je po- la pi {toq “CZ-99” sa 12
vukao kontejner kako bi ga Brezi~anima. Tada su se su- vrije|en Milorad Pra{talo metaka u ~etvrtak oko 2.30
za ka ~io na ka mi on, nai - darili “pasat“ kojim je up- (70), ka da je vo ze }i “opel ~asova ispred ugostiteqskog
{la je “yeta“. Automobil je ravqao Danko Joti} (37) i kor su”, ka ko se pre tpos - objekta u Razboju Qev~an-
je udario u kontejner, a za- “opel kadet“ za ~ijim vola- tavqa, zbog neprilago|ene skom kod Srpca, potvr|eno je
brzine izgubio kontrolu i u CJB Bawaluka.
udario u metalni stub uli- I kod Darija Yakule (29)
Pijani traktorista ~ne rasvjete. iz Srpca policija je prona-
U Mi nis tar stvu unu - {la pi{toq “CZ M-57” sa
Tuzlak B. E. (51) je pijan voze}i traktor “zetor“ u ~etvrtak tra{wih poslova Republike ~etiri metka, koji je oduzet.
uve~e izgubio kontrolu nad vozilom i udario u saobra}ajni Srpske is ta kli su da je - Obavqena je kriminalis-
znak, potom u stub uli~ne rasvjete. Poslije toga je sletio sa uzrok velikog broja nesre}a ti~ka obrada, a protiv wih
kolovoza i udario u zgradu Studentskog centra u ulici Muha- snijeg i mokri kolovozi. }e nadle`nom tu`ila{tvu
meda Hevaija Uskufija u Tuzli. - Sa vje tu je mo vo za ~i ma biti podnesen izvje{taj zbog
U ovoj nesre}i B. E. i wegov saputnik I. B. (50) iz Tuzle za- da pri la go de brzi nu uslo - krivi~nog djela nedozvoqena
dobili su te{ke povrede i prevezeni su u Klini~ki centar u vi ma i stawu na pu te vi ma proizvodwa i promet oru`ja
Tuzli. Prilikom pada stuba uli~ne rasvjete pri~iwena je ve- i da obavezno koriste zim- ili eksplozivnih materija -
}a {teta na automobilu “{koda oktavija“. sku opremu - rekli su u po- dodali su u policiji. G. O.
liciji.

Demontirali i odnijeli Lopovi priznali Obdukcija potvrdila


saobra}ajni znak kra|e rakijskih kazana trovawe gasom
TUZLA - Protiv J. D. (20) iz Tiwe kod Srebrenika i B. FO^A - Fo~anska policija prona{la je dijelove ukradenog ZAVIDOVI]I - Obdukcijom koja je obavqena u bolnici
E. (28) iz Ra{qeva kod Gra~anice bi}e podnesen izvje{taj rakijskog kazana u “golfu 2” kojim je upravqao S. K., a sa wim u Tuzli potvr|eno je da su Hasan Sarajli}, Yemal Buldi} i
nadle`nom tu`ila{tvu zbog sumwe da su krali ili o{te- je kao suvoza~ bio W. R., saop{teno je u petak iz Centra javne Zajko Husi} umrli najvjerovatnije od trovawa gasom ugqen-
}ivali saobra}ajne znakove na podru~ju op{tine Srebre- bezbjednosti Isto~no Sarajevo. Obojica su privedeni, a poli- dioksidom, potvrdila je za “Glas Srpske“ portparol MUP-
nik, saop{tio je MUP Tuzlanskog kantona. cija je istragom otkrila da su W. R. i S. K. u posqedwih neko- a Zeni~ko-dobojskog kantona Aldina Ahmi}.
Prema prikupqenim saznawima, oni su u mjestu Duboki liko mjeseci po~inili vi{e kra|a na podru~ju Fo~e, koje su Ahmi}eva je dodala da }e po nalogu de`urnog tu`ioca
Potok kod Srebrenika demontirali i odnijeli saobra}aj- priznali tokom kriminalisti~ke obrade. Izjavili su da su biti obavqeno i toksikolo{ko vje{ta~ewe. Be`ivotna
ni znak “autobusko stajali{te“ koji je bio postavqen na tijela Sarajli}a, Buldi}a i Husi}a prona|ena su u ~et-
ukrali {est prozorskih poklopaca vlasni{tvo preduze}a “Pe-
dionici magistralnog puta Tuzla - Ora{je i dva stuba za vrtak ujutro u lova~koj ku}i u Kamenici kod Zavidovi}a.
ozna~avawe smjera kolovoza, javila je Srna. ru}ica“ i mje{alicu za beton iz ku}e S. S. Iz podruma ku}e
vlasni{tvo S. M. ukrali su bakarne dijelove rakijskog kazana Sarajli} je vlasnik preduze}a “Kopeks“ iz Srebrenika i
Ukradeni saobra}ajni znaci bi}e vra}eni Javnom predu- jedan od najbogatijih qudi u Bosni i Hercegovini.
ze}u “Direkcija cesta Federacije BiH“. i jedan rakijski kazan, sve u vrijednosti 2.500 maraka. N. T. G. O.
16 22. i 23. januar 2011. GLAS SRPSKE

Negovawe multietni~nosti i multikonfesionalnosti, po{tovawe i


uva`avawe drugog i druga~ijeg, promocija tolerancije i izgradwa

Srbija gra|anskog dru{tva siguran je put ka prevenciji antisemitske i fa-


{isti~ke ideologije.
[andor Egere{i,
predsjednik Skup{tine Vojvodine

Saobra}ajna nesre}a u Gra~anici Bo`idar \eli}, potpredsjednik Vlade


Te{ko povrije|ena
novinarka
GRA^ANICA - Novinar Jelena \or|evi} (21) te{ko je
Upitnik pro{ao u
povrije|ena kada je na wu u ~etvrtak uve~e naletio putni-
~ki automobil u Gra~anici.
Te{ko povrije|ena novinarka u nesvjesnom stawu preba~e-
na je iz gra~ani~ke u ni{ku bolnicu, a voza~ automobila
Skup{tini Srbije
Srbija za samo
pobjegao je sa mjesta nesre}e.
Policija je u petak ujutro uhapsila mladi}a A. Sojevi}a {est sedmica
(30) iz Gu{terice, koji je identifikovan kao po~inilac. uspjela da zavr{i
Zamjenik komandira policijske stanice u Gra~anici Rama
Krueziju kazao je da }e daqu istragu o ovom slu~aju voditi posao koji su druge
Jedinica saobra}ajne policije u Kosovu Poqu. zemqe radile
Oliver Ivanovi}
nekoliko mjeseci,
Razgovor o svim pitawima istakao
potpredsjednik
KOSOVSKA MITROVI- po kra ji ne, pre no si “TV
CA - Tokom dijaloga Beograda Most“. Vlade \eli}
i Pri{tine razgovara}e se o - Preporuke Evropskog par-
BEOGRAD - Odgovore na
svim otvorenim pitawima, pa lamenta ne mogu se ignorisa-
pitawa iz upitnika EK, ta-
i o statusu Kosova i Metohije, ti i Srbija mo`e da poboq{a
kozvani “rendgenski snimak
ka`e dr`avni sekretar u Mi- komunikaciju sa EULEX-om,
dr`a ve“, Vla da Srbi je ut -
nistarstvu za Kosovo i Meto- jer je to u interesu svih na
vrdi}e sqede}e sedmice, re-
hiju Oliver Ivanovi}. Kosovu i Metohiji, ali pre-
kao je potpredsjednik Vlade
On sma tra da pre po ru ke dnost ima ju sta vo vi Vla de
Bo `i dar \e li}, a pre nio
Evropskog parlamenta date u Srbije i parlamenta, kao i
B92.
Rezoluciji o Srbiji, koje se najvi{i pravni akt zemqe u
Odbor Skup{tine Srbije
odnose na Kosovo i Metohiju, kome pi{e da je Kosovo i Me-
za evropske integracije pri-
ne zna~e da EU od Beograda tohija sastavni deo Srbije -
hvatio je u petak, ve}inom gla-
tra`i da se odrekne ju`ne rekao je Ivanovi}.
sova, radnu verziju odgovora na
upitnik Evropske komisije. Bo`idar \eli} predstavio radnu verziju odgovora FOTO: BETA

Predstavqaju}i odgovore ~la- je Skup{tine i drugih insti- uru~io je 24. novembra u Beo- u~estvovao u projektu “Narod se
no vi ma Odbo ra Skup {ti ne tucija biti razmotrene, da }e gradu. pita”, trenutno pravi selekci-
Srbije za evropske integraci- ih razmatrati odbori, a zatim Vlada Srbije je odgovore ju najzanimqivijih odgovora.
je, \eli} je kazao da je Srbija }e Vlada prihvatiti zvani~nu pripremila polovinom januara, - Gra |a ne naj vi {e mu ~i
za samo {est sedmica uspjela verziju odgovora. a idu}e sedmice }e utvrditi ko- korupcija, finansirawe po-
da zavr{i posao koji su druge VLADA na~ne odgovore koji }e biti liti~kih partija, odnos par-
zemqe radile nekoliko mjese- predati na srpskom i engles- ti ja pre ma bi ra ~i ma, rad
`eli dijalog kom jeziku. Skup {ti ne, ne od go vor nost
ci.
On je dodao da su na tome
i konsenzus Po ocjeni \eli}a, Srbiji Skup{tine, i ono {to je bi-
bili anga`ovani resursi cje- On je dodao da se potom predstoji aktivna prva polovi- lo zanimqivo je broj odgovo-
lokupne administracije, ek- o~ekuje dolazak tehni~kih mi- na godine, kada je rije~ o evro- ra koji smo dobili na pitawe
sperti i gra|ani. si ja Evrop ske ko mi si je za integracijama. kako se zapo{qavaju dr`avni
\eli} je rekao da je Srbija provjeru vjerodostojnosti od- Popuwen upitnik je do- slu`benici. Gra|ani najvi-
jedina zemqa u kojoj je organi- govora i realizaciju Akci- puwen najzanimqivijim odgo- {e mi sle da u toj oblas ti
Ivica Da~i} zovana ovakva debata jer Vlada onog pla na ko jim su vorima gra|ana na 23 pitawa. postoji korupcija, a vi{e i

SSP uz ucjene `eli dijalog i {to {iri kon-


senzus o evrointegraciji.
pre dvi |e ne akti vnos ti za
ispuwewe preporuka Evrop-
Beogradski centar za qud-
ska prava, koji je zajedno sa B92
od korupcije, nepotizam - ka-
`u u Centru.
BEOGRAD - Zamjenik premijera Srbije i ministar poli- Potpredsjednik Vlade je ske komisije i za {to br`e
cije Ivica Da~i} izjavio je u petak da neke zemqe EU rati- pozdravio inicijativu medija ispuwavawe uslova za sticawe
fikaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivawu sa da gra|ani odgovaraju na neka statusa kandidata za prijem u KRITIKE
Srbijom uslovqavaju time da Srbija prizna nezavisnost Kosova pitawa jer je tako, kako je oci- EU.
Raspravu je obiqe`ila kriti- slanik DSS-a Slobodan Sa-
i Metohije. jenio, proces postao jo{ vi{e Upi tnik, ko ji sa dr`i
ka opozicionih stranaka na marxi} rekao da sam prista-
Da~i} je novinarima rekao da EU, za sada, zbog protivqewa demokratski. 2.483 pi tawa, raz vrstana u
pitawe 150, u poglavqu koje nak da se odgovori na pitawe
pet dr`ava ~lanica, nema kao svoj jedinstven stav zahtjev da \eli} je rekao da }e, po- {est ane ksa i 33 po glavqa,
se odnosi na regionalna pi- kakav je odnos Srbije i Koso-
Srbija mora da prizna nezavisnost Kosova i Metohije. {to odgovori u ponedjeqak bu- specijalni predstavnik EU za
tawa i me|unarodne odnose va pokazuje stav EU da Kosovo
Zamjenik premijera je napomenuo da Srbija `eli da se odgo- du predstavqeni i u Savjetu za pro {i rewe [te fan Fi le
Srbije, povodom koga je po- gleda kao nezavisnu dr`avu.
vorno do|e do istorijskog dogovora izme|u Srba i Albanaca i evropske integracije, sugesti- predstavnicima Vlade Srbije
da se to pitawe “skine sa dnevnog reda kako ne bi bilo, pored
Ha{kog tribunala, predmet stalnih ucena“.
Da~i} je, povodom obiqe`avawa dva vijeka postojawa MUP- Su|ewe biv{im srpskim diplomatama
a, na ^ukur ~esmi polo`io vijenac.

DOBRA
Kova~evi} nije svjedo~io
BEOGRAD - Miladin Ko- vnom sudu u Beogradu nije svje- On je dodao da je, poslije po tre bno da iz Srbi je po -
VIJEST MLADENOVAC va~evi} nije u petak svjedo~io do~ila ni wegova majka Bran- toga, stupio u vezu sa srpskim {aqem dokumenta, kako bi Mi-
na su|ewu biv{im srpskim di- ka, zbog zdravstvenih razloga. konzulatom u Wujorku i da ih ladin dobio identifikacionu
U fabrici “Petar Dra- plomatama, optu`enim da su mu Petar Kova~evi}, koji je je molio da pomognu Miladi- karticu, {to sam i u~inio, -
p{in“ u Mladenovcu u pe- pomogli da pobjegne iz Ameri- saslu{an u svojstvu svjedoka, nu. naveo je Petar Kova~evi}.
BEOGRAD tak se izlio te~ni metal i ke, jer je upu}en na izdr`avawe rekao je da su dva do tri dana IZBA^EN On je dodao da je Miladi-
tom prilikom nije bilo po- zatvorske kazne, prenijele su poslije doga|aja, Miladinovi nu kada je uhap{en soba “zablo-
Na {alterima svih po{ta vrije|enih, a intervenci- sa Univerziteta
u Srbiji u subotu }e po~e- agencije. drugovi javili da je on uha- kirana“ i da su mu u woj ostale
jom vatrogasaca po`ar je Prema rije~ima wegovog p{en. i iz tima li~ne stvari i dokumenta, pa
ti isplata redovne nov~a- uga{en, re~eno je Tanjugu u
ne naknade, saop{tila je oca Petra, Miladin je u ~et- - On je imao pravo na uni- - Molio sam ih da mu po- tako i paso{.
vatrogasno-spasila~koj vrtak upu}en na izdr`avawe verzitetskog advokata, ali tu mo gnu, po {to se ne ra di o - Jedan deo novca potreban
Nacionalna slu`ba za brigadi Beograd.
zapo{qavawe. Istog dana kazne od dvije godine i tri pravnu pomo} nije dobio, izba- kri mi nalcu, ve} ozbiqnom, za wegovu kauciju sam uplatio
po~e}e isplata privreme- mjeseca u zatvor u Somboru, na ~en je sa Univerziteta i iz ko- po {te nom mom ku - re kao je na `i ro-ra ~un kon zu la ta, a
ne naknade raseqenima ko ju je pra vo sna `no osu |en {ar ka {kog ti ma. Ta da je Petar Kova~evi} i dodao da drugi deo su skupili wegovi
sa podru~ja Kosova i Me- zbog nano{ewa te{kih tjele- za po ~e ta me dij ska kam pawa se nekoliko puta ~uo sa ta- drugovi iz Amerike. Igor Mi-
tohije. snih povreda ameri~kom stu- protiv wega - rekao je Petar da{wim vicekonzulom Igo- lo{evi} je taj novac odneo u
LO[A dentu Brajanu Stajnhaueru. Kova~evi} koji je sve vrijeme rom Milo{evi}em. sud - objasnio je Petar Kova~e-
VIJEST Na su|ewu u Prvom osno- bio u Srbiji. - @ena mi je javila da je vi}.
GLAS SRPSKE 22. i 23. januar 2011. 17

Za Srbiju va`no predsjedavawe Centralnoevropskom inicijativom


BEOGRAD - Predsjednik Vlade Srbije Mirko Cvetkovi} istakao ovogodi{we predsjedavawe Centralnoevropskom inicijativom
je u petak u razgovoru sa generalnim sekretarom Centralnoe- od izuzetnog zna~aja i da mu Srbija pristupa sa maksimalnom
vropske inicijative Gerhardom Fancelterom da je za Srbiju ozbiqno{}u.

Odjeqewe za ratne zlo~ine Vi{eg suda u Beogradu Vijesti


Vrawe
Gwilanskoj grupi Mrtvac u
kolektoru

101 godina zatvora BU JA NO VAC - Ti je lo


mu{karca V. C. (57) pro-
na|eno je u blizini sela
Dre `ni ca u ko le kto ru
Osu|eni, u periodu od prve polovine juna do septembra 1999, u~estvovali otpadnih voda, izjavio je
u petak predsjednik Vi-
u paqewu ku}a, ubijawu oko 80 civila srpske i drugih nealbanskih {eg suda u Vrawu Slavi-
nacionalnosti, kao i u nezakonitom zatvarawu 153 civila {a Mi haj lo vi}. On je
rekao agenciji Beta da je
tijelo V. C. u bazenu sa
otpa dnom vo dom pro na -
{ao radnik kolektora, a
pre tpos tavqa se da je
BEOGRAD - Odjeqewe za smrt nas tu pi la u no }i
ratne zlo~ine Vi{eg suda u izme|u 19. i 20. januara.
Beogradu osudilo je devet
pri pa dni ka “gwilan ske Kru{evac
grupe“ na 101 godinu zatvo- Uhap{en
zbog
ra za zlo~ine nad srpskim
civilima u Gwilanu 1999,
javile su agencije. marihuane
Ovo je tre}a presuda koju
to odjeqewe izri~e pripa- KRU[EVAC - Slu`be-
dnicima OVK. nici Policijske uprave u
Pred sje dni ca Sud skog Kru {ev cu odre di li su
vije}a Sne`ana Nikoli} - mjeru zadr`avawa Milo-
Ga ro ti} re kla je da je ut - {u \or|evi}u (33) iz Kru-
vr|eno da su oni, u periodu {ev ca kod ko jeg je
od prve po lo vi ne ju na do prona|eno 16 paketi}a sa
septembra 1999, u~estvovali ma te ri jom ko ja li ~i na
u paqewu ku }a, ubi jawu opojnu drogu-marihuanu,
osamdesetak civila srpske saop{teno je u petak iz
i drugih nealbanskih naci- Policijske uprave Kru{e-
onalnosti, kao i u nezako- vac. Kod osumwi~enog su
ni tom za tva rawu 153 prona|eni paketi}i koje
ci vi la, ko ji su po tom pu - Rodbina i prijateqi ~ekaju izricawe presude FOTO: TANJUG je namjeravao da prodaje.
{teni. p{eni 26. decembra 2008. u civile u Gwilanu 1999. go- da hapse Srbe i zatvaraju ih {tima ~upali nokte, ubada-
Sud sko vi je }e su di je Pre{evu. dine. u po drum ske pros to ri je li jezike no`em, zakucavali Dragan [utanovac
Sne`ane Nikoli}-Garoti}, SVIREPO Srpsko tu `i la{ tvo za sredwo{kolskog Internata upaqa~ u lobawu, davili ih Zahvalnost
Kongu
poslije skoro dvije godine ratne zlo~ine tereti ih da u Gwilanu, gdje su im klije- kesom i `icama.
od hap{ewa, ukinulo je po-
ubijali Srbe,
su kao pripadnici “gwilan-
~et kom ja nu ara pri tvor Albance i Rome ske grupe“ OVK od juna do BEOGRAD - Ministar
Ahme tu Ha sa ni ju, Na zi fu Tu `i la{ tvo za ra tne septembra 1999. na podru~ju od bra ne Srbi je Dra gan
Hasaniju, Feratu Hajdariju, zlo~ine predlo`ilo je sudu Gwilana, na svirep na~in, [u ta no vac za hva lio je
Kamberu Sahitiju i Burimu u za vr{noj ri je ~i, kra jem ubili vi{e desetina Srba, Kongu na principijelnom
Fa zli ju, a u pri tvo ru su de cem bra, da pri pa dni ke Roma i Albanaca, dok se 35 stavu u vezi sa pitawem
Faton Hajdari, Samet Haj- “gwilan ske gru pe“ ogla si civila vode kao nestali. Kosova i Metohije. [uta-
da ri, Se li mon Sa di ku i krivim, jer je dokazano da su Pre ma op tu `ni ci, jo{ novac i delegacija Konga,
Agu{ Memi{i, koji su uha- svi re po ubi ja li i mu ~i li 153 civila su uhap{ena, mu- koju je predvodio minis-
~ena, a zatim pu{tena. tar unutra{wih poslova i
Fa zli ja Aj da ri, Reyep bezbjednosti Adolf Li-
Aliji i [a}ir [a}iri, ko- man Mulenda Bvana N’Se-
ji su bili {tabski ofici- fu, sa gla si li su se u
ri operativnog centra OVK petak u Beogradu o zna~aju
za Gwilane, u bjekstvu su i po{tovawa me|unarodnog
su|eno im je u odsustvu, a op- pra va, sa op {te no je iz
tu `e ni su da su na re di li Mi nis tar stva od bra ne
ove zlo~ine. PRIKRIVAWE ZLO^INA Srbije.
Ajdari, Aliji i [a}iri
su, pre ma op tu `ni ci, kao Ni{
Da bi prikrili zlo~in, ti- i ubacivali u kontejnere
Poginuo u
starje{ine gwilanske jedi-
jela su sjekli na komade, pored Internata, ili ba-
nice OVK, nare|ivali osta-
saobra}ajnoj
potom ih stavqali u xakove cali u Livo~ko jezero.
Privo|ewe ~lanova “gwilanske grupe“ lim pripadnicima jedinice
nesre}i
NI[ - U saobra}ajnoj
Sprije~en {verc zlata KFOR garant mira Zapaqen automobil u nesre}i koja se dogodila u
PRE[EVO - Slu`benici carine, u saradwi sa i stabilnosti Kosovskoj Mitrovici petak rano ujutro u Ni{u
poginuo je Milan B. (32),
policijom, sprije~ili su poku{aj krijum~arewa PRI[TINA - Generalni sekretar NATO An- KOSOVSKA MITROVICA - Nepoznate osobe a tri osobe te`e su povri-
oko 24 kilograma zlata, na izlaznoj strani gra- ders Fog Rasmusen je izjavio da }e KFOR i daqe zapalile su jedan automobil u Kola{inskoj uli- je|ene. Ni{ka Policijska
ni~nog prelaza Pre{evo. biti garant mira i stabilnosti na Kosovu. uprava saop{tila je da se
To je naj ve }a za pli jewena ko li ~i na zla ta u ci u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice.
U intervuju za dnevnik “Koha ditore“ Rasmusen je Regionalni portparol Kosovske policijske slu- nesre}a dogodila na ras-
posqedwih pet godina, saop{tila je Uprava ca- rekao da smawewe vojnih snaga NATO-a na Kosovu `be Besim Hoti izjavio je u petak ujutro Tanjugu krsni ci uli ca Voj vo de
rina. ne}e biti na {tetu bezbjednosti zemqe i da }e bez Mi{i}a i Ni{avske. Ka-
Oko 13 kilograma zlatnih poluga i 10,5 kilo- da se incident dogodio u ~etvrtak uve~e u blizi-
obzira na broj vojnika biti garant mira i stabil- ko je saop{teno, Milan B.
grama zlatnog nakita i lomqenog zlata, ~ija je ni Ekonomskog fakulteta, kada su, za sada, nepo-
nosti na Kosovu. Prema wemu, podjela Kosova nije iz Ni{a upravqao je vozi-
vrijednost procijewena na oko 300.000 evra, po- opcija. Generalni sekretar NATO-a se zala`e za zna te oso be ba ci le “mo lo tovqev ko ktel“ na
par ki ra no vo zi lo ~i ji je vla snik ko sov ski lom marke “pe`o“ koje se
ku{ao da prokrijum~ari makedonski dr`avqanin stvarawe institucija koje }e biti odgovorne i od- su da ri lo sa auto bu som
albanskog porijekla u automobilu makedonskih mjerene i isti~e da je rano govoriti o ~lanstvu u Srbin, radnik obezbje|ewa na Ekonomskom fa-
“Ni{ekspresa“.
registarskih oznaka. NATO, dok bezbjednosne snage Kosova nisu vojska. kultetu.
18 22. i 23. januar 2011. GLAS SRPSKE

Pitawe o smjeni urednika Dnevnika je bezobrazna provokacija!

Region Jadranka Kosor,


premijer Hrvatske

\ani Buwa, hrvatski “prava{“ Denis Latin o pozadini ukidawa svoje emisije
Izbacio bi

FOTO: ARHIVA
ambasadora Srbije
ZAGREB - Zamjenik `upana Zadarske `upanije iz redova
desni~arske Hrvatske stranke prava \ani Buwa smatra da
Hrvatska ne treba da ima sa Srbijom bilo kakve odnose.
- Sa Srbijom ne treba da imamo nikakve odnose. [ta ima veze
to {to smo susjedi? Prvo bih izbacio wihovog ambasadora iz
na{e dr`ave i na Dunavu bih ga udario nogom u stra`wicu da
ga lak{e pre|e - izjavio je Buwa, koji je i univerzitetski
profesor, a izvje{tava “Slobodna Dalmacija”.
Reaguju}i na tu izjavu, vicepremijer Slobodan Uzelac izjavio
je da bi “nas takva politika dovela u dr`avu kojoj bi glavni
grad bio Rim”.
Predsjednik Srpskog narodnog vije}a Milorad Pupovac rekao
je da bi takvim izjavama trebalo da se bave nadle`ni dr`avni
organi. Denis Latin vjeruje
u povratak “Latinice“
Knin
Uhap{en haker
KNIN - Policija u Kninu
uhapsila je 20-godi{weg hake-
ra koji je tokom pro{le godi-
liko internet stranica i s
wih skidao korisni~ke podat-
ke. Mladi haker bio je svjes-
uni{tili nadre|eni
tan da je kra |a lo zin ki i
Poslije odlaska Mirka Gali}a sa mjesta direktora HTV-a
ne upa dao u tu |e in ter net
stranice i i-mejl naloge na korisni~kih imena protivza- po~eli stra{ni pritisci koji su kulminirali posqedwih {est
“Yimejlu“, “Jahuu“ i “Hotmej- konita. mjeseci, a pogotovo otkad je uhap{en Ivo Sanader, tvrdi Latin
lu“, saop{tila je policija. Na taj na~in pribavio je ko-
Istragom je utvr|eno da je risni~ka imena i lozinke ne OSIJEK - Denis Latin diverzije od nadre|enih - ot- “Hrvatsku u`ivo“, te “Ne-
mladi} od 1. januara do 17. no- samo korisnika tih stranica je gostovao na osje~koj tele- krio je La tin i izra zio djeqom u 2“. Svaka kriti~ka
vembra pro{le godine koris- ve} i i-mejl adresa tako da je vi zi ji, gdje je u emi si ji `aqewe {to je ne ko li ko emisija na HTV-u je uklowena.
tio svoj laptop i PC kako bi u mogao pristupati wihovim ko- “Karte na stol“ otkrio kako wegovih kolega iz “Latinice” Na taj na~in se stvaraju uslo- zajedno radili. Naj~e{}e sam
vi{e navrata skenirao neko- risni~kim ra~unima. je saznao da je wegova emisija zbog dobro ura|enog posla do- vi za predstoje}e parlamen- odlazio s televizije kad je ona
ukinuta i u kako su te{kim bilo otkaz: tarne izbore, uslovi u kojima bila urednica. Jer nismo mo-
Crna Gora uslovima rada stvarali emi- - Na primjer, kolega koji vi{e ne}e biti mogu}e kriti- gli obraditi niti jednu temu,
sije. je snimio prilog o carini u kovati vladaju}u stranku - ka- {to god bismo smislili, ona
Istraga poslovawa - Kad je Mirko Gali} oti- Kanfanaru, {to je bila vrlo `e Latin i dodaje da su qudi je izbacivala, i{la je toliko
{ao sa mjesta direktora HTV- osjetqiva tema, kasnije je do- koji iskazuju svoja gledi{ta u daleko da je po~ela da bira
u “Vijestima“ a, za nas je u “Latinici” sve bio otkaz - ka`e Latin i do- svojim emisijama na ~ekawu. goste za emisiju. Ja sam odlu-
krenulo naopako. Za vrijeme da je da su i ure dni ku ~io da ne radim u tim uslovi-
wegovog “{efovawa“ imali “Latinice” Hrvoju Apeltu za- OTKAZ ma, pa oko go di nu i po
smo punu slobodu, imali smo bra ni li ula zak u HTV-ovu zbog dobro ura|enog “La ti ni ce” ni je bi lo na
podr{ku, mogli smo otputova- zgradu, pa su emisije dogovara- priloga ekranima - opisuje Latin.
ti da bismo napravili repor- li putem telefona. Ka`e i da je wemu Hlo-
ta`u, a kada je do{ao Sutli}, Latin smatra da sudbina Latin je govorio i o svom verka kao osoba simpati~na,
po~eli su problemi - ispri- “Latinice” prijeti i drugim odnosu sa Hloverkom Novak- te da je mislio da se mo`e
~ao je Latin. kriti~ki nastrojenim emisi- Srzi}: promijeniti:
Prema wegovim rije~ima, jama na HTV-u: - Nisam s wom nikad bio - Ali, na`alost, ona je i
tada su po~eli stra{ni pri- - Bojim se da }e ukinuti i dobar, niti smo ona i ja ikad daqe ostala ~ovjek re`ima. Ja
tisci koji su kulminirali se borim za pravdu, dobrobit
posqedwih {est mjeseci, a po- qudi, za slabije u dru{tvu, a
gotovo u posqedwa dva mjese- Optimizam ona se bori za one koji su na
PODGORICA - Poslovawe podgori~kog nezavisnog dnevnog ca, naro~ito otkad je uhap{en Uprkos svim nevoqama oko “Latinice“, Latin je optimisti- vlasti, da im osigura miran
lista “Vijesti“ je pod istragom u koju su ukqu~ene i me|una- Sanader. ~an. Siguran je da }e se wegova emisija kad-tad nastaviti. san. Ona je re`imski novinar
rodne finansijske institucije, tvrde crnogorski mediji. - To je i{lo toliko daleko - Mnogo puta je prekidana, ~ak smo u jednom periodu i odla- - isti~e Latin, koji je Hlo-
Nadle`ni dr`avni organi ispituju poslovawe “Vijesti“, da smo u vri je me sni mawa zili sa HTV-a, nisam ba{ siguran da "Latinice" vi{e ne}e verki pomogao u povratku sa
odnosno kompanije “Daily press“ d.o.o, a me|unarodne instituci- emisije do`ivqavali razne biti - rekao je Latin. Nove TV na HTV.
je ukqu~ene su u dio istrage vezane za anga`man wema~kog kon-
cerna VAC, dok su bili u suvlasni~kom odnosu.
U ovoj fazi, kako se navodi, prikupqaju se ~iwenice u spro- Hrvatski pjeva~-ekstremista pod istragom
vedenom procesu vlasni~kih promjena kompanije “Daily press“
d.o.o, a “sprovodi se i postupak utvr|ivawa poslovawa sa du-
gim subjektima“.
Pregleda se i dokumentacija Crnogorske komercijalne banke,
USKOK provjerava Tompsona
odnosno utvr|uje se postupak dodjele kredita ove banke i zako- ZAGREB - Hrvatska Kan- de ra, u ju nu 2007. go di ne u na Bari{i}a. evra i dva miliona kuna o ko-
nitost garancija za dodjelu tih kredita, me|u kojima su i oni celarija za suzbijawe korup- svom kabinetu isplatio vi{e Istra`ioce je posebno za- jima je znala i Jadranka Ko-
dati osniva~ima “Vijesti“. ci je i or ga ni zo va nog od pola miliona evra Tompso- nimala informacija iz medi- sor, jer joj je za tu svo tu
kriminala (USKOK) zatra- nu kako ne bi pjevao ni za je- ja da je Tompson, nekoliko namijewenu predsjedni~kim
DOBRA `i la je po res ku kon tro lu dnu stran ku u izbor noj dana po{to mu je Bari{i} is- izborima rekao biv{i premi-
VIJEST
PODGORICA imovine pjeva~a Marka Per- kampawi. platio novac, na elitnoj loka- jer Ivo Sanader, kada je odla-
kovi}a Tompsona kako bi se ciji u Remetama kupio ku}u zio sa te funkcije.
Advokat Veselin Radulovi} ustanovilo da li je platio po- ISPITAN ~ija je vrijednost oko 500.000 U vezi sa najnovijom afe-
tvrdi da je pokretawem rez na 515.000 evra koje mu je i Anto \api} do 600.000 evra, prenose hrvat- rom oko HDZ-ovih crnih fon-
PODGORICA prekr{ajnog postupka pro- ski mediji. dova u USKOK-u je ispitan i
2007. godine uplatio HDZ i
tiv Amfilohija Crnogorsko kako bi se provjerilo da li su Tompson je, kada su ga is- USKOK je, istra`uju}i biv{i lider Hrvatske stran-
Vlada Crne Gore usvoji- tu`ila{tvo pokazalo da je
la je Prijedlog sporazu- wegovi prihodi u skladu s tra`ioci ispitali u Splitu, Bari{i}eve navode o crnom ke prava Anto \api}.
pod politi~kim uticajem jer wegovom imovinom, javile su tvrdio da Bari{i}a ne pozna- fondu HDZ-a u kome je bio no- - Istina je da sam bio u
ma o policijskoj nikad ranije nije reagova-
saradwi sa Hrvatskom, agencije. je, negirao da je bio u Carini vac ukraden iz javnih poduze}a USKOK-u. Ispitan sam u svoj-
lo na te`e izjave politi~a- Biv{i {ef Hrvatske ca- i da je primio novac. preko “Fimi medije“, otkrio stvu svjedoka. Ne mogu da vam
koji predvi|a i razmjenu ra od onih za {ta optu`uje
“prikrivenih isqedni- ri ne i gla vni bla gaj nik U Carini su potvrdili da da je Bari{i} u kabinetu na ka`em o ~emu smo razgovara-
mitropolita. Hrvatske demokratske zajedni- su istra`iocima i prije dos- Carini imao sef u kojem je li, jer je postupak i daqe taj-
ka“ dvije zemqe za po-
trebe slu`be, javqaju ce Mladen Bari{i} rekao je u tavqali podatke o tome ko je ~uvao taj novac. na, pa bi to bi lo kr{ewe
crnogorski mediji. LO[A istrazi da je, prema nalogu sve dolazio u wihove prosto- U sefu se nalazio i novac zakona - rekao je \api} za in-
VIJEST biv{eg premijera Iva Sana- rije u vrijeme mandata Mlade- za Tompsona, kao i 300.000 ternet portal “index“.
GLAS SRPSKE 22. i 23. januar 2011. 19

TOP STORIES CNN


Svijet Vlada [vedske ne}e imati nikakvu ulogu u
odlu~ivawu da li osniva~ “Vikiliksa“
Xulijan Asan` treba da bude izru~en u Sje-
diwene Ameri~ke Dr`ave ve} }e o tome
odlu~ivati sudovi, izjavio je {vedski pre-
mijer Frederik Rajnfelt.

Velika akcija ameri~ke policije i FBI

Pohap{eni ~lanovi
Vijesti
Sudan
Jug pred

"Koza nostre"
otcjepqewem
LONDON - Preliminar-
ni ne zva ni ~ni re zul ta ti
referenduma o nezavisnos-
Me|u privedenima qudi iz nekoliko ti ju`nog Sudana pokazuju
da je 99 odsto glasa~a po-
wujor{kih porodica koje se povezuju sa dr`alo otcjepqewe, saop-
djelovawem “Koza nostre“ u tom dijelu {ti li su u pe tak
zvani~nici. Zvani~ni re-
Amerike zultati o~ekuju se sqede}eg
mje se ca, ali do pi sni ci
javqaju da is hod gla sawa
vi{e ne mo`e biti doveden
u pitawe.

SAD
Vlada kriva
za pomor
ptica
SJE VER NA DA KO TA -
Vlada SAD preuzela je od-
govornost za stotine le{e-
Ve}ina hap{ewa izvedena u Wujorku FOTO: AGENCIJE
va ptica koji su po~etkom
Predstavqena hijerarhijska {ema “Koza nostre“ u SAD
sedmice prona|eni u ame-
ri ~koj dr`a vi Sje ver noj
WUJORK - Ameri~ka po- saveznim dr`avama - Wu Yer- iznu|ivawa novca i reketi- Dakoti. Vlada je otrovala
licija uhapsila je 127 osoba siju i Roud Ajlendu, a jedna rawa, do ubistava. ~vorke jer su “svojim izme-
ita li jan skog po ri je kla oso ba je li {e na slo bo de u Dr`avni tu`ilac Holder tom zaga|ivali hranu dru-
osumwi~enih za pripadni{- Italiji. otputovao je iz Va{ingtona u gim `i vo tiwama sa
tvo organizovanim krimi- Dr`avni tu`ilac vjeruje Wujork da bi novinare obavi- obli`wih farmi, zbog ~e-
nal nim gru pa ma, ja vio je da su oni dio kriminalne gru- jestio o toj velikoj operaciji ga je pos to ja la opa snost
Bi-Bi-Si. pe, “Koza nostre“, koja poti~e koja predstavqa va`an korak u {irewa zaraze“. Trovawe
Prema rije~ima dr`avnog sa Sicilije. spre~avawu ilegalnih akti- su obavili upotrebom mam-
tu `i oca Eri ka Hol de ra u OPTU@ENI vnosti “Koza nostre“. ca sa otrovom DRC-1339,
Americi nikada do sada u je- Zamjenik {efa policije u ali za~udilo ih je kako su
dnom danu nije izvedena tako za te{ka krivi~na ptice uspjele da odlete to-
Wujorku rekao je za Bi-Bi-Si-
velika operacija protiv ma- djela liko daleko prije nego {to
ju da su prislu{kivawe razgo-
fije. vora i informacije dobijene su uginule.
U akciji je u~estvovalo Me|u privedenima su qudi od saradnika unutar krimi-
blizu 800 policajaca - pripa- iz nekoliko wujor{kih poro- nalnih grupa bili od velikog Tunis
dnika Federalnog istra`nog dica koje se povezuju sa djelo- zna~aja u istrazi.
biroa i lokalnih policijskih vawem “Koza nostre“ u tom Fun kcione ri ame ri~ke
Trodnevna
snaga u dr`avama i gradovima dijelu Amerike.
policije ka`u da je “Koza nos- `alost
gdje su osumwi~eni li{eni Uhap{eni se terete za niz
tra“ i daqe jaka kriminalna TUNIS - U Tunisu je u
slobode u ~etvrtak, u ranim ju- te {kih kri vi ~nih dje la u
organizacija i da iskustvo iz pe tak po ~e la tro dne vna
tarwim satima. posqedwih tridesetak godina
pro{losti ukazuje da }e tako `alost za desetinama ubi-
Ve}ina hap{ewa izvr{e- - od {verca droge i oru`anih
na je u Wujorku i u obli`wim pqa~ki, preko zelena{ewa, ostati i poslije najnovijih je nih u de mon stra ci ja ma
hap{ewa. koje su dovele do svrgavawa
Neki wujor{ki advokati predsjednika dr`ave, a sa
koji brane optu`ene za orga- no vih pro tes ta upu }en je
nizovani kriminal, me|utim, zahtjev da stari re`im bude
ka`u da je italijanska mafija potpuno uni{ten. Zastave
sve mawe aktivna, da se ve}i- su spu{tene na pola kopqa,
na uhap{enih tereti za krivi- a dr`avna televizija emi-
~na dje la po ~iwena pri je tuje molitve iz Kurana za
vi{e godina ili decenija. 78 qudi koju su poginu li
Oni ukazuju da u tom dije- tokom intervencija snaga
lu Amerike danas daleko ve}u bezbjednosti protiv tala-
prijetwu predstavqaju ruska i sa so ci jal nih ne mi ra u
albanska mafija. Erik Holder posqedwih 30 dana.

DOBRA
VIJEST
SAD
Palestinci napali SAD upozoravaju obje
Najmawe {est qudi izgu-
vozilo ministra strane na Kipru
GAZA - Grupa razjarenih Palestinaca napala je u petak u pojasu NIKOZIJA - SAD su pozvale lidere dvije zajednice na po-
KAZAHSTAN bilo je `ivot u saobra-
}ajnim nesre}ama
Gaze vozilo francuskog ministra spoqnih poslova Mi{el dijeqenom Kipru da ulo`e dodatne napore kako bi se postigao izazvanim olujnim nevre-
napredak u rje{avawu “kiparskog problema“. Svjetska anti-doping
Alio-Mari, ga|aju}i ga jajima i cipelama, javio je Rojters, pozi- menom na sredwem zapa-
vaju}i se na o~evice. Pomo}nik ameri~kog dr`avnog sekretara za evroazijska pi- agencija (WADA) odobri-
la je u petak novu labo- du SAD. Visina swe`nog
Nekoliko desetina Palestinaca, ro|aka qudi koji robijaju u tawa Filip Gordon izrazio je nadu da }e dvije strane prevazi}i pokriva~a u regionu dos-
izraelskim zatvorima, preprije~ili su put terenskom vozilu sada{wi zastoj u direktnim pregovorima. ratoriju u Kazahstanu za
testirawe uzoraka na ne- ti`e 30 centimetara, a
{efa francuske diplomatije i udarali po wemu pesnicama, - Svako gubi od produ`avawa sada{weg “statusa kvo” - rekao je temperature su ispod nu-
uzvikuju}i “Napoqe iz Gaze!”, dok je Alio-Mari, koja prvi put Gordon na konferenciji za novinare na zavr{etku posjete Ni- dozvoqena sredstva. U
Almatiju je 35. zvani~no le, prenio je AP.
boravi u regionu otkad je pro{le godine postavqena na taj po- koziji.
lo`aj, prolazila uskim pojasom pod kontrolom islamisti~ke On je istakao da wegova zemqa “ohrabruje dvije strane“ da na|u akreditovana laborato-
grupe Hamas. Demonstranti su je kasnije nakratko sprije~ili da rje{ewe kiparskog problema, prenijele su agencije. Pregovori rija WADA i {esta u LO[A
iza|e iz kruga bolnice koju je posjetila, bacaju}i cipele na vje- lidera gr~ke i turske zajednice o ponovnom ujediwewu ostrva Aziji. VIJEST
trobransko staklo wenog vozila i blokiraju}i mu izlaz. zapeli su oko podjele vlasti i imovinskih prava raseqenih.
20 22. i 23. januar 2011. GLAS SRPSKE

Meksiko Biv{i premijer svjedo~io o britanskoj invaziji na Irak


Uhap{en vo|a

FOTO: ROJTERS
narko-bande
TIHUANA - Meksi~ka vojska uhapsila je 14 ~lanova BLER
narko-bande u Tihuani, me|u kojima lidera grupe Huana
Migela Vaqe Beltrana, zvanog Bokser, koga vlasti sumwi~e ne `ali zbog
za oko 50 ubistava, saop{tile su vlasti. odluke
U akciji je oslobo|ena 14-godi{wa djevoj~ica, koju je ban-
da bila otela, izjavio je u ~etvrtak uve~e Hulijan Lejsaola,
predstavnik vlasti dr`ave Dowa Kalifornija.
Vaqe Beltran je uhap{en u srijedu, poslije pucwave u pri-
obalnom gradi}u Plajas de Rosarito, zajedno sa jo{ 13 ~la-
nova bande, prenio je AP.
U pucwavi je ubijen jedan kriminalac, koji je, prema Lej-
saolinim rije~ima, bio zadu`en za odrubqivawe glava ~la-
novima protivni~kih bandi i vje{awe wihovih tijela na
ogradama mostova.

Hongkong
Zaplijeweno 290
kilograma kokaina
HONGKONG - Oko 290 ki- des ti na ci ja bi la ma ti ~na
lograma visoko koncentri- dr`ava“, saop{tilo je Mi-
sanog kokaina otkriveno je nis tar stvo za in for mi - Bler dolazi na svjedo~ewe
u jednom transportnom kon- sawe.
tejneru u luci u Hongkongu,
sa op {ti la je hon gkon {ka
vlada.
Kokain, ~ija se vrijednost
Rije~ je o najve}oj zapqeni
droge koju je sprovela hon-
gkon{ka carinska slu`ba,
koja je nedavno poja~ala in-
zanemario upozorewa
procjewuje na 260 miliona spe kci je “sumwivih po - Bler u novom
dolara, prona|en je 29. de- {iqki iz Ju`ne Amerike“.
cembra u Kvai ^ungu “u kon- Istraga je u toku, a zasad
svjedo~ewu rekao
tej ne ru ko ji je sti gao iz nema uhap{enih, prenio je da bi wegov
Ju `ne Ame ri ke, a ~i ja je Si-En-En. pravni savjetnik
Samoubila~ki napadi u Iraku lord Goldsmit
Bomba{i ubili promijenio stav da
je bio upoznat sa
56 osoba svim detaqima
LONDON - Biv{i bri-
tanski premijer Toni Bler
izjavio je u petak da je zane-
mario upozorewe vladinog
pravnog savjetnika da bi na-
pad na Irak bio nelegalan
bez dodatne podr{ke UN za-
to {to je savjet bio nefor-
malan, prenijela je Srna. komisiji pismenu izjavu na- januara 2003. godine u izvje- sa vjet ni ti ga je Gol dsmit
BAGDAD - Broj `rtava bomba{kih napada na {iitske hodo- Bler je u novom svjedo~ewu kon {to je pozvan da razjasni {taju na {est stranica rekao formalno dao.
~asnike porastao je na 56, saop{tili su u petak zvani~nici pred britanskom istra`nom iskaz koji je dao prije godinu Bleru da tada{wa rezolucija KOMISIJI
ira~ke policije. komisijom o invaziji na Irak po{to su se pojavila nesla- Savjeta bezbjednosti UN 1441 dao pismenu izjavu
Prema izvje{tajima zvani~nika u Kerbali, u napadima je 2003. go di ne re kao da bi gawa sa svjedo~ewem lorda nije dovoqna da bi se oprav-
raweno oko 180 qudi, me|u kojima je 25 pripadnika snaga bezbje- wegov pravni savjetnik lord Goldsmita. da la upo tre ba si le pro tiv - Zato sam nastavio sa sta-
dnosti. Napade su izvr{ila tri bomba{a samoubice koji su po- Goldsmit promijenio stav da Goldsmit je nedavno rekao Iraka. vom da nova rezolucija nije
digli u vazduh svoja vozila na najmawe dva bezbjednosna punkta je bio upo znat sa svim de - da je osje}ao neprijatnosti Biv{i premijer u novoj potrebna - rekao je Bler. On je
na prilazu gradu. Niko jo{ nije preuzeo odgovornost, ali na- taqima. zbog izjava koje je Bler davao izjavi navodi da u tom trenut- dodao da je imao u vidu Gol-
dle`ni navode da su metodi napada tipi~ni za “Al-Kaidu“ i su- Biv{i premijer podnio je uo~i izbijawa rata. On je 14. ku on nije formalno tra`io dsmitove primjedbe, ali je
nitske ekstremisti~ke grupe. zakqu~io da rezolucija 1441
odobrava upotrebu sile jer Sa-
La`ov dam Husein nije iskoristio
posqedwu priliku da sara|uje
Dvadesetak demonstra- sa me|unarodnom zajednicom.
nata sa transparentom Bler je u prvom po -
na kojem pi{e da je Bler javqivawu pred komisijom u
la`ov okupilo se ispred januaru 2010. godine rekao da
konferencijskog centra ne `ali zbog odluke da Brita-
u kojem se saslu{awe nija u|e u rat i da vjeruje da je
odvija pod jakim mjerama svijet postao bezbjednije mjes-
obezbje|ewa. to poslije svrgavawa Sadama
Demonstracije ispred konferencijskog centra Huseina.

Nova audio-poruka najpoznatijeg teroriste

Bin Laden prijeti Francuskoj


LONDON - Lider “Al- }e francuska vojska napusti- poruci koju je emitovala Al pot~iwenosti Americi, a to
Ka ide“ Osa ma bin La den ti tu zemqu. Yazira. odbijawe predstavqa zeleno
zaprijetio je u novoj audio- Kamerman Stefan Tapo- svje tlo da po bi je mo za -
po ru ci da }e Fran cus ka SARKOZI nije i novinar Erv Geskije, robqenike. Ali ne}emo to
skupo platiti zbog svoje po- }e platiti veliku koji rade za televiziju Frans u~initi onda kada to wemu
litike u Avganistanu i za- cijenu 3, za robqeni su za je dno sa odgovara - rekao je Bin La-
tra`io da se weni vojnici troje avganistanskih kolega u den.
povuku iz muslimanskih ze- - Ponavqamo vam istu po- de cem bru 2009. go di ne u On je upo zo rio da }e
maqa. ruku: Osloba|awe va{ih za- oblas ti sje ve ro is to ~no od predsjednik Nikola Sarkozi
Bin La den je re kao da tvorenika iz ruku na{e bra}e Kabula. zbog svog stava platiti “ve-
osloba|awe francuskih tala- povezano je sa povla~ewem va- - Odbijawe va{eg predsje- liku cijenu na razli~itim
Posjetioci poziraju za fotografisawe u zabavnom parku ca koji su zarobqeni u Avga- {ih vojnika iz na{e zemqe - dnika da se povu~e iz Avga- frontovima u Francuskoj i
“Diznilend“ u Hongkongu. nistanu zavisi od toga da li rekao je mu{ki glas u audio- nistana je rezultat wegove izvan we”.
GLAS SRPSKE 22. i 23. januar 2011. 21

FOTO: AGENCIJE
Seksualne afere italijanskog premijera i daqe Vijesti
u centru pa`we Rusija
Hodorkovski
objavio
kwigu
MOSKVA - Biv{i rus-
ki naftni tajkun Mihail
Hodorkovski, koji je pro-
{log mje se ca osu |en na
jo{ {est godina zatvora,
obja vio je svo ju prvu
kwigu. Kwiga “Mi ha il
Ho dor kov ski: ~lan ci,
raz go vo ri, in ter vjui“, u
izdawu vode}e ruske izda-
Crkva poziva sve i zahtijeva od svih - a posebno va ~ke ku }e EXMO, sa -
od onih koji su na nekoj javnoj funkciji - da se dr`i po gle de na `i vot,
Rusiju, kao i li~nu pri~u
pridr`avaju visokih moralnih principa ~o vje ka ko ji je u je dnom
i da imaju osje}aj za pravdu i zakonitost, trenutku bio najbogatiji
izjavio drugi ~ovjek Vatikana u Ru si ji, pre nio je Roj -
Rubi Srcekradqivica ters.
LONDON - Velikodos- moralnih principa i da ima- koji `ele da okon~aju wegovu od ja vnog ko men ta ri sawa U me|uvremenu, vi{e od
tojnici u sjedi{tu Rimoka- ju osje}aj za pravdu i zakoni- politi~ku karijeru. tih afera, ali sada je o~ito 2.000 Italijanki – me|u koji- Bugarska
toli~ke crkve u Vatikanu tost - re kao je dr`a vni Ita li jan ska {tam pa odlu~io da progovori. ma su majke, k}erke, politi- Otpu{tawa
zabrinuti su zbog seksualnog sekretar Svete stolice, kar- posqedwih dana je puna tek- ~arke, umjetnice - potpisale
skandala oko italijanskog dinal Tar~izio Bertone, koji stova o mladim starletama MLADE su “onlajn“ peticiju kojom grani~nih
premijera Silvija Ber- je u vatikanskoj hi- koje su odlazile na `urke u starlete u Berluskoniju poru~uju da nisu policajaca
luskonija, prenijele su jerarhiji na dru- Berluskonijevoj vili nedale- Berluskonijevoj vili sve `ene u Italiji prosti-
agencije. gom mjestu, odmah ko od Milana. tutke ili {ougerle. SOFIJA - Bugarska po-
- Crkva poziva sve iza pape. Ja vnost i tu `i oci su Kardinal Bertone izra- Kam pawu pod na zi vom li ci ja uhap si la je 14
i zahtijeva od svih - a On je to ka- prije svega zainteresovani za `a va za bri nu tost zbog “Basta“ (Dosta) pokrenuo je grani~nih policajaca na
posebno od onih koji zao odgovaraju}i mladu Marokanku koja ka`e posqedica koje bi novinski putem interneta qevi~arski grani~nom prelazu Dunav
su na nekoj javnoj fun- na pitawe novi- da je od premijera dobila se- ~lanci mogli da imaju “na po- list “Unita“, blizak opozi- most, izme |u Bu gar ske i
kci ji - da se pri - na ra o po kre - dam hiqada evra zato {to je rodice, na mlade, na budu}e ciji lijevog centra. Rumunije. Prema rije~i-
dr`avaju tawu sud ske bila na jednoj od tih `urki, generacije“. List je objavio da su pe-
ma mi nis tra unu tr -
vi so kih is tra ge po vo dom ali negira da je spavala sa Re kao je da Ita li ja ni ticiju potpisale `ene koje
a{wih po slo va Cv e ta na
na vo da da je wim. o~e ku ju da se po li ti ~a ri “ne smatraju pobjedom to da
Cve ta no va, oni su uha -
premijer Ber- Ta djevojka, koja u no}nim po na {a ju pri mjer no i da idu u domove mo}nih mu{ka-
p{eni zbog sumwe da su
lus ko ni ko - klubovima nastupa pod pse- rje {a va ju dru{ tve ne pro - raca, odakle iza|u sa onoliko
reketirali putnike koji
r i s t i o udo ni mom Ru bi Srce kr ad - bleme. para koliko normalna osoba
usluge seda- qivi ca, ta ko |e ne gi ra Novine koje izdaje Vati- zaradi za sedam mjeseci na su prelazili granicu na
mna es to go - pisawe medija da je od Ber- kan rijetko prenose izjave poslu“. tom prelazu.
d i { w e luskonija tra`ila pet mi- ita li jan skih po li ti ~a ra, Ova kam pawa je sli ~na
prostitutke li ona evra da ne bi ali prije nekoliko dana su pro{logodi{woj, koju je po- Japan
po ri je klom progovorila. za biqe`i le ri je ~i ita li - krenuo list “Republika“. Ta- Stradali
iz Maroka. Ber lus ko ni je i u pro - janskog predsjednika \or|a da{wa kampawa pod nazivom
Berlus- {losti bio umije{an u se- Napolitana, koji je rekao da “Nisam ti na raspolagawu“ zbog
koni odlu-
~no negira
ksu al ne skan da le, ali
posmatra~i ka`u da je ovoga
bi afera oko Berluskonija
mogla da ugrozi stabilnost
pokrenuta je kada je Berlusko-
ni ponovo do{ao u `i`u ja-
snijega
da je spa - pu ta wego va po pu lar nost zemqe. vnosti zbog seks skandala. TO KIO - Naj mawe 45
vao sa tom opala vi{e nego ranije, budu- qudi izgubilo je `ivot u
djevojkom i }i da su se u {tampi pojavili Japanu od po~etka zime u
tvrdi da su pikantni detaqi o `urkama u ude si ma po ve za nim sa
istragu po- wegovoj vili.
snijegom i poledicom, sa-
kre nu li su - Va ti kan se do sa da uz -
op{tile su u petak vlas-
dije-qevi~ari dr`avao
ti. Od uku pnog bro ja
`rtava, 27 osoba je stra-
dalo tako {to su pale s
kro va dok su lo pa ta ma
uklawale sni jeg ili se
na wih sru{ila ledenica
ili ih je zatrpala lavi-
Berluskoni na. U incidentima pove-
jo{ odolijeva za nim sa sni je gom i
kritikama Peticija Italijanki Kardinal Tar~izio Bertone poledicom povrije|ene su
Posqedice elementarnih nepogoda u Australiji ukupno 463 osobe.

[teta od poplava tri milijarde dolara Pakistan


Spaqene
MEL BURN - Ri je ke u kte u ni`im dijelovima gra- da su naj skupqa pri ro dna U toj dr`avi }e, zbog po- Poqo pri vre da, ko ja se
Australiji dostigle su rekor- da, koji su i ranije bili najte- katastrofa u is to ri ji te plavqenih ru dni ka, izvoz uglavnom zasniva na izvozu vo- cisterne
dan vodostaj, a poqoprivreda `e pogo|eni. zemqe. ugqa do marta biti smawen za }a, povr}a i pamuka, pretrpje- sa gorivom
i proi zvodwa ugqa u toj Sa mo u Kvin slen du je 16,5 miliona tona, a vlada }e do juna gubitke od oko pola
zemqi pretrpje}e zbog vi{e- O[TE]ENO 40 o{te }e no izme |u 30.000 i prognozira da }e gubici dos- milijarde dolara, upozorili KVETA - Nepoznati na-
nedjeqnih poplava {tetu od hiqada ku}a 40.000 ku}a. ti}i 2,5 milijardi dolara. su stru~waci. pada~i zapalili su u pe-
tri milijarde ameri~kih do- u Kvinslendu Vlada tek treba da pro- tak uju tro u Pa kis ta nu
lara, javile su agencije. cijeni ukupnu {tetu od po- dvije cisterne sa gorivom
Gra|ani Brizbejna ponovo U ju go is to ~noj dr`a vi plava, koja }e iznositi vi{e koje je bilo namijeweno
postavqaju vre}e sa pijeskom Viktoriji vlasti o~ekuju da milijardi dolara, a premi- ameri~kim i NATO tru-
oko domova jer je vodostaj is- }e ~etiri glavne rijeke sjeve- jerka Yulija Gilard najavila pama u Avganistanu, saop-
toimene rijeke, poslije ki{e rozapadno od Melburna tokom je mogu}nost uvo|ewa doda- {ti la je lo kal na
koja je padala u no}i izme|u vikenda dosti}i najvi{i vo- tnog po re za ra di obno ve po li ci ja. Vo za ~i obje
~etvrtka i petka, postao opa- dostaj u posqedwih 100 godi- zemqe. cisterne su raweni, a ra-
sno visok. na, prenio je AP. Australija je najsu{niji di se o odvojenim napadi-
Glavni grad australijske Isto~na Australija je se- kontinent, poslije Antarkti- ma koji su se dogodili u
dr`ave Kvinslend bio je po- dmicama bila pogo|ena popla- ka, i nedavno je bila pogo|ena
pakistanskoj provinciji
plavqen sedmicama, a voda je u va ma, ko je su odni je le 30 naj`e{}om su{om u prote-
Baluyistan.
petak ponovo prodrla u obje- `ivota i za koje vlasti tvrde klom vijeku.
22 22. i 23. januar 2011. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA
Bawaluka 8 dje~aka 4 djevoj~ice

Bawalu~ke osnovne i sredwe {kole spremne za po~etak drugog polugodi{ta


GRADSKI
VODI^
Tople u~ionice ~ekaju |ake
Sve je spremno
kao {to je
i planirano.
Nijedna {kola nam
Va`ni telefoni nije uputila
Informacije 1185 nikakav razlog za
Hitna pomo} 124, 230- 620
Vatrogasci 123
odga|awe po~etka
CJB 122, 337-100 drugog polugodi{ta,
Ta~no vrijeme 1373 ka`e Mi{qenovi}
Meteorolo{ka stanica
PI[E: JELENA BJELICA
307-943 jelenabj@glassrpske.com
S.O.S. telefon 1264
Sve osnovne i sredwe
(Linija za pomo} `rtvama
{kole na podru~ju grada
nasiqa u porodici) spremne su za po~etak nastave
u drugom polugodi{tu, a ni
bolnice snijeg koji pada posqedwih
Paprikovac 342-100 dana ne bi trebalo da
sprije~i |ake iz pojedinih
Poliklinika 247-333
prigradskih naseqa da se u
ordinacije ponedjeqak pojave u {kolskim
klupama.
Deamedik 309-221 Iz Odjeqewa za dru{tvene
Euromedik 219-111 djelatnosti Administrativne
Intermedik 216-661 slu`be grada potvrdili su da
je sve spremno za po~etak nas-
Jelena 324-310
tave u {kolama na podru~ju
Firena 437-222 Bawaluke. Sve {kole o~i{}ene i dezinfikovane FOTO: GLAS SRPSKE

- Sve je spremno kao {to je ice. Radnici Gradske ~isto}e po~etak nastave - rekao je zajednice Stri~i}i Ranko Sladojevi}.
prevoz i planirano. Nijedna {kola uklonili su sav snijeg u Hane{. Sladojevi} ka`e da O[ “Petar U podru~noj Osnovnoj
nam nije uputila nikakav ra- dvori{tu i ~isti}e i daqe ako On se nada da sezonski Ko~i}“ spremno do~ekuje |ake. {koli “Milo{ Crwanski” u
Autobuska stanica 315-355 zlog za odga|awe po~etka drugog bi snijeg nastavio da pada. [to grip i virus H1N1 ne}e Motikama, onih nekoliko
@eqezni~ka stanica 301-229 polugodi{ta - rekao je predsjed- se nas ti~e, sve je spremno za stvarati probleme |acima te GRIJAWE u~ionica koje se mogu koris-
Aerodrom Bawaluka 535-210 nik aktiva direktora osnovnih po~etak drugog polugodi{ta - o~ekuje da }e {kolske klupe dobro titi za nastavu spremno }e
Biletarnica (centar) 315-867 {kola Du{an Mi{qenovi}. kazao je Star~evi}. biti pune. u svim {kolama do~ekati svoje u~enike.
Direktor Osnovne {kole Direktor Poqoprivredne - Ako se Ministarstvo - Grijawe je spremno, a
taxi “Ivo Andri}“ Qubomir
Star~evi} ka`e da }e |ake u
{kole Edi Hane{ ka`e da
spremni do~ekuju u~enike.
zdravqa i socijalne za{tite RS
izjasnilo da nema razloga za
- [kola je pripremqena,
o~i{}ena i obezbije|eno je
{kola o~i{}ena, tako da nas-
tava mo`e po~eti. Putevi i
ponedjeqak do~ekati tople - Cijela {kola je o~i{}ena odga|awe po~etka drugog polu- grijawe. Jedini problem mo`e dvori{te oko {kole su pro-
u~ionice. i sve je dezinfekovano. Gri- godi{ta, ja vjerujem da je tako i predstavqati pojava sezonskog hodni, nema mnogo snijega, a
- Sprema~ice su po~istile jawe u {koli je odli~no tako da da ne}e biti nikakvih prob- gripa, pa mo`da |aci ne}e biti nadamo se da }e tako biti i u
cijelu {kolu, hodnike, u~ion- ne postoji nijedan problem za lema - istakao je Hane{. u punom broju, ali to je indi- ponedjeqak - rekao je predsjed-
Isto misli i direktor vidualni problem koji ne}e nik Savjeta mjesne zajednice
Ugostiteqsko-trgovinske tur- uticati na nastavu - istakao je Motike Milan Krajinovi}.
isti~ke {kole Boris Spaso-
jevi}.
- Mi smo ispunili sve Medicinska {kola
uslove tako da nastava mo`e da
po~ne u ponedjeqak. Grijawe je U~enici Medicinske {kole ovo polugodi{te do~eka}e u
odli~no i djeca se ne}e smrza- toplim u~ionicama. Direktor Zavoda “Kosmos” Slavko
inspekcija vati u u~ionicama, a nadam se i Petrovi} ka`e da je problem grijawa koji je |ake mu~io u
da }e putevi do {kole biti prvom polugodi{tu trajno rije{en.
Sanitarna 244-475
ra{~i{}eni od snijega - is- - U ~etvrtak smo pustili probno grijawe i nije bilo
Tr`i{na 348-710 nikakvih problema, tako da se |aci ne}e vi{e smrzavati u
takao je Spasojevi}.
Inspekcija rada 348-730 Predsjednik Savjeta mjesne {kolskim klupama - istakao je Petrovi}.
Prosvjetna 466-346
Komunalna 306-464 REPERTOAR
Republi~ka uprava za
inspekcijske poslove 213-624 BIOSKOPI termini:17.30, 20.45 ~asova Muzej lutaka, svakim danom od deset do
Republi~ki devizni MULTIPLEKS “PALAS“ MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO - doma}i 20 ~asova, ulaz slobodan
ELEONORA - animirani film Izlo`ba plakata, svakim danom od deset
inspektorat 300-434
re`ija: Dominik Monferi re`ija: Dragan Bjelogrli} do 20 ~asova, ulaz slobodan
uloge: Anik Lerej, Aleksandre Reveren uloge: Sergej Trifunovi}, Nikola MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS
kvarovi termini: subota i nedjeqa u 12, 13.45 \uri~ko, Sr|an Todorovi} Izlo`ba “Pra{wavo srce” autora
Prijava kvarova 258-686 ~asova termini: 16.45, 19.30, 21.15 , subotom i Sini{e Tomi}a, traje do 30. januara
Kvarovi na telefonima 1275 UPOZNAJTE MALE FOKEROVE - nedjeqom u 12.30 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE
komedija NARODNO POZORI[TE RS Stalna izlo`bena postavka - “Od prais-
re`ija: Pol Vajc “Radni~ka hronika” tragikomedija P. Mi- torije do savremenog doba“
hoteli uloge: Robert de Niro, Ben Stiler, Xe- hajlovi}a, Velika scena, subota u 20 Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“
"Bosna" 215-681 sika Alba ~asova Istorijska izlo`ba Vrbaska banovina
"Palas" 218-723 termini: 15.30, 17.15, 19.15, 22 ~asova “Moj brat” drama N. Bradi}a, Velika Izlo`ba “15 godina od potpisivawa Dej-
VRLO ZAPETQANA PRI^A - animirani, re`ija: Majkl Gondri scena, 26. januar u 20 ~asova tonskog mirovnog sporazuma“
"Ideja" 217-444
sinhronizovan uloge: Set Roxen, Kameron Dijaz DJE^IJE POZORI[TE RS NARODNA I UNIVERZITETSKA
"Vidovi}" 217-217; 245-800 termini: 16.55 i 22.30 ~asova
re`ija: Nejten Grenou, Bajron Hauard “Folklorna magija” autor i rediteq: BIBLIOTEKA RS
"Cezar" 326-400 TURISTA - triler, romanti~ni triler
termini: 15.15, 19 ~asova svaki dan, Bowo Lungov, subota u 18 ~asova Izlo`ba “Trajawe Skendera Kulenovi}a
"Grand" 380-105 subotom i nedjeqom u 11.30 i 13.15 re`ija: Florijan Henkel fon Donersmerk “Je`eva ku}ica“ Branko ]opi}, dramati- i Me{e Selimovi}a” autora Danke
"Meriot" 222-870; ~asova uloge: Xoni Dep, An|elina Xoli, Pol Be- zacija: Predrag Bjelo{evi}, rediteq: Deli}, grafi~ki dizajn i priprema
217-801 GRIN HORNET - akcioni tani @ivomir Jokovi}, nedjeqa u 11 ~asova plakata Borislav Stan~evi}
GLAS SRPSKE 22. i 23. januar 2011. 23

Tr`nica
kupus 1 mrkva 2 tikvice 4 orasi 15 naranxe 1,5 - 2
crveni luk 1,5 karfiol 5 mahune 6 kivi 2,5 mandarine 1,5 - 2,5
krompir 0,5 - 1,2 keq 2 pasuq 3-5 gro`|e 4-5 klementine 2
{pinat 5 paprike 5 gqive 4 smokve 7 jabuke 1,5

GRADSKE VIJESTI
Uskoro obuka na
Brajevom pismu
Kurs ~itawa i pisawa na Brajevom pismu, koji orga-
nizuju ~lanovi Gradskog udru`ewa slijepih, uskoro po-
~iwe ponovo.
Prema rije~ima predsjednika ovog udru`ewa Miroslava
Mandi}a, potreba za ovakvom obukom postoji i on dodaje
da bi ove godine kurs mogao da traje tri mjeseca.
Istakao je da }e u sklopu redovnih aktivnosti udru-
`ewa, 27. januara, na Svetog Savu, posjetiti i svoje {ti-
}enike u Derventi kako bi im uru~ili paketi}e.
- Poku{a}emo na ovaj na~in malo da ih razveselimo za
Savindan, ali i da ih nagradimo, jer su dobri |aci - re-
kao je Mandi}.
M. K.

Inspektori naplatili

FOTO: GLAS SRPSKE


325.850 maraka kazni
Trotoari prepuni
snijega

Snijeg zadavao probleme pje{acima i voza~ima u ve}ini gradskih naseqa

Ulice i trotoari
zatrpani snijegom
Te{ko se mi pje{aci borimo sa ovim snijegom na trotoarima. Ne sumwam da su Izvr{eno 17.055 kontrola FOTO: GLAS SRPSKE
zimske slu`be na terenu, ali smatram da su zakazali, s obzirom na to da nisu Odjeqewe za inspekcijske dok je Tr`i{na inspekcija
uspjeli da o~iste snijeg ni u centru grada, ka`u sugra|ani poslove Administrativne izdala 201 prekr{ajni na-
PI[E: SAWA JOKI] najve}im bawalu~kim nase- gra |a na mje sne za je dni ce ori te tni prav ci i tro to - slu`be grada u 2010. godini log na osnovu kojih je napla-
sanjaj@glassrpske.com izvr{ilo je ukupno 17.055 }eno 116.481 maraka kazni -
qima Cen tar, Obi li }e vo, Bronzani Majdan Mihailo ari, a nismo zaobi{li ni
Snijeg koji u Bawaluci Star~evica, Borik i Nova Petkovi}. ogran ke uli ca i tro to ara. kontrola u okviru kojih je navode iz Odjeqewa za in-
pada od ~etvrtka zadao je varo{. Te hni ~ki di re ktor Posipan je i abrazivni ma- izdato 758 prekr{ajnih na- spekciju.
probleme sta novnici ma u ZAPOSTAVQENI grad ske “^is to }e“, ko ja je terijal - naglasio je Plav- lo ga i na pla }e no 325.850 Napomenuli su da su prema
go to vo svim di je lo vi ma za du `e na za ~i{ }ewe na - {i}. maraka kazni. na lo zi ma Ur ba nis ti ~ko-
nekategorisani seqa Cen tar, Bo rik, No va U pre du ze }u “Eko euro Iz Odsjeka za odnose s ja- gra|evinske inspekcije sru-
grada, a ulice i trotoari u
u`em centru u petak su bi- putevi varo{, te za dio Paprikov- tim” nagla{avaju da wihovi vno{}u Slu`be grada u pe- {ena 44 objekta, a izdata su
le go to vo za trpa ne swe - - Te {ko se mi pje {a ci ca, Milan Plav{i} isti~e ti mo vi ne pres ta no ~is te tak je sa op {te no da su i 53 rje {ewa o obus ta vi
`nim pokriva~em. borimo sa ovim snijegom na da wiho ve de `ur ne eki pe snijeg u gradskim naseqima Zdrav stve no-sa ni tar na i gradwe objekta. Saobra}ajna
Iako u zimskim slu`ba- trotoarima. Ne sumwam da ko je odr`a va ju pu te ve, ne - Obi li }e vo, Star ~e vi ca, Poqoprivredna inspekcija inspekcija iskqu~ila je to-
ma, koje su zadu`ene za ~i{- su zimske slu`be na terenu, prestano ~iste gradske tro- Ada, dijelu Srpskih topli- uni{tile 62.242 kilograma kom 2010. godine 11 vozila
}ewe grad skih i ali smatram da su zakazali, toare. ca i Vrbawe te ru ral nim i 13.510 litara robe, ~ija je iz saobra}aja.
pri grad skih na seqa, ka `u s obzirom na to da nisu us- - Radnici i mehanizaci- podru~jima poput Quba~eva, vrijednost 447.187 maraka, M. K.
da su svi raspolo`ivi ra- pjeli da o~iste snijeg ni u ja “^is to }e“ po ~e li su sa Krmina, Aginog sela, Krupe
dni ci na te re nu, te da su centru grada. Mogu samo da uklawawem swe`nog pokri- na Vrbasu u kojima je swe-
svi putevi prohodni, voza~i zamislim kakvo je stawe u va~a u no}i izme|u ~etvrtka `ni pokriva~ u petak dos- Prikupqawe odje}e
su se ipak te{ko borili sa prigradskim naseqima - re- i petka. O~i{}eni su pri- tigao 20 centimetara.
snijegom koji se nakupqao kao je stanovnik ulice Voj- za besku}nike
na kolovozu. vode Mom~ila iz Centra. Akcija prikupqawa odje}e za besku}nike, koju je pri-
Naj vi {e ne o~i{ }e nih Stawe nije ni{ta boqe premila organizacija “Mozaik prijateqstva“, po~iwe
trotoara i ulica bilo je u ni u na seqima Bron za ni 1. februara.
Majdan i Rekavice, gdje mje- Prema rije~ima sekretara ove organizacije Miroslava
Struja
{ta ni mu ku mu ~e sa swe - Suba{i}a, u ovom projektu bi trebalo da u~estvuju sve
`nim po kri va ~em ko ji se bawalu~ke osnovne i sredwe {kole, kao i fakulteti.
formirao na trotoarima i - Posla}emo svima dopis, i o~ekujemo dobar odziv. Svi
U ulici Bra}e Pi{teqi}a
ulicama. zainteresovani }e mo}i da doniraju odje}u u nasequ Nova
u bawalu~kom nasequ La-
- Pojedini prioritetni varo{, u ulici Srpskih pilota - rekao je Suba{i} i do-
zarevo u petak je u nekoli-
putni pravci su o~i{}eni, dao da }e akcija trajati do kraja februara, a odje}a }e ta-
ko navrata dolazilo do
dok su sporedni putevi puni da besku}nicima biti i uru~ena.
nestanka struje.
sni je ga. Po se bno je te {ka M. K.
- Na{e ekipe su odmah
situacija u selima Kme}ani
PA@WA
iza{le na teren i kvar je
i Me li ne, gdje ni gla vni
uspje{no otklowen - rekli
putevi nisu o~i{}eni - is-
su u “Elektrokrajini“.
Zimske slu`be na terenu
Havarisano vozilo
ti ~e pred sje dnik Sa vje ta

MATI^NI URED Komunalna policija prili-


kom redovne kontrole
tavqeno na javnoj povr{i-
ni.
Ro|eni: Gor da ne; Sa ra Ka pu ra no vi}, k}i Umrli: uo~ila je u ulici Jovanke - U toku je postupak uk-
Ranka i Slavice; Sowa Vukovi}, k}i Gaji} Zmijawke u bawalu- lawawa spornog vozila -
Nina Babi}, k}i Vladimira i Daja- Sr|ana i Dajane; Iskra Leki}, k}i Ana (Jakov) Kne`evi}, ro|ena 1938. ~kom nasequ Lau{ havari- kazali su u Komunalnoj po-
ne; Mateja Mrdi}, sin Ogwena i Na- Sretena i Du{anke; Viktor Kova~e- godine; Stevka (Stanoje) Slijep~e- sano neregistrovano liciji.
ta{e; Duwa Karanovi}, k}i Darka i vi}, sin Predraga i Sawe. vi}, ro|ena 1944. godine. motorno vozilo, koje je os- S. J.
24 22. i 23. januar 2011. GLAS SRPSKE

Mujo i Haso se vra}aju iz inostranstva... - Ma jok bolan.

Razbibriga U prtqa`niku voze ukradene mobilne telefone.


Na grani~nom prelazu carinik ih pita:
- Imate li {ta da prijavite za cariwewe?
U tom momentu zazvoni jedan mobilni iz prtqa`nika, a
Mujo }e, kao iz topa:
- Haso, pogodi koje mi uvo zvoni!?

Od tra~a do istine
Sukob Lepe i Stojana
Do{lo je do prvog, ozbiqnog, sukoba u rijalitiju “Dvor“. Re-
per MC Stojan je uspio da uvrijedi legendarnu pjeva~icu Lepu
Luki} rekav{i da joj treba “pastuv“. Lepu je uvrijedilo {to je
takva izjava stigla od nekoga ko mo`e da joj bude unuk. Piletina sama ili u
Kada je to ~ula, Lepa (71) nije mogla da do|e sebi i dobro je kombinaciji s drugim
Stojanu o~itala bukvicu. namirnicama ~esto je
- Ve} danima ovde se zezam sa vama, zezam se zbog vas, zbog na jelovnicima mnogih
sebe, umesto da pijem lekove. Sve sam prihvatila i va{u {a- porodica. Ako ste i vi
lu, i va{e bubice, ni {ta vam ne zameram. Prihvatila sam qubiteq piletine, evo
sve {to se de{ava oko mene. Ali tako ne{to da mi ka`e{... recepta za pripremu
Pa ja imam godina toliko da dva puta mogu da ti budem majka - fa{iranih {nicli od
uvre|ena je bila Lepa, a Stojan je pokuweno poku{avao da joj ovog laganog i zdravog
objasni da je shvatio da je pogrije{io. Ali svi napori da se mesa. Usput, to je i na-
izvini su bili uzaludni, Lepa se nije dala. ~in da se eventualno
- Oprostila sam ja tebi, ali nisam zaboravila. Ti si za mene potro{i kuvano meso
sada ad akta. Nemoj mi se iz supe. Kad je u osnovi
vi{e obra}ati, niti se kuvano meso, uvijek }e
{aliti sa mnom . Nema {nicle biti meke, a
potrebe da komuniciramo ostali sastojci - prema
- kazala je Lepa. `eqi i trenutnom
Nekrunisana kraqica na- stawu u fri`ideru.
rodne muzike, neposredno
pred ulazak na “Dvor“,
gdje }e se boriti za na- Pile}e fa{irane
gradu od 50.000 evra, de-
mantovala je glasine
{nicle
pojedinih tabloida da su
glavni razlog wenog ulas-
ka u rijaliti veliki koc-
karski dugovi.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu
razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

ГБ, УЈЕДИ, О, ЛУК, АНАБЕЛА, ТР, Т, А, ИНД, А, МИТРОВ, РАС, РАНО, УУ, АЛИ, ЈОВАН ДУЧИЋ
РЈЕШЕЊЕ: О, Б, С, МАРКО НИКОЛИЋ, Н, УМИРАЊА, ИНАТИ, САМИЛОСТ, ОТОК, Т, ОГИ, ИРАВАДИ, Р, НАВРАТИТИ, ОТ, ПАВОНЕ, КАР, ЕРА, ЛА, ОН, АНИЋ, ИЛА, ОХ,
GLAS SRPSKE 22. i 23. januar 2011. 25

Doktor pita pacijenta {ta ga - E, onda idi u apoteku, kupi ne Za vrijeme ru~ka razgovaraju Lala i da jede{ koliko puta budemo vodili
boli. - Ne znam - re~e pacijent. znam {ta i uzimaj ne znam kako, Sosa: qubav.
- Gdje te boli? pa }e{ biti zdrav ne znam ka- - Lalo, da se mi ne{to iskreno dogo- - Ej `eno, zar ti nije `ao da umrem
- Ne znam. da. vorimo. Od sada }e{ onoliko puta od gladi?!

Sastojci
(za 4 osobe)
Priprema HOROSKOP
1. Tikvicu izrendajte na sitno rende, dodajte pola ka{i- Cijene u KM Ovan Vaga
400-500 g pile}ih ~ice soli, ostaviti da pusti vodu. Sredinu hqeba namo- (21.3 - 20.4) (23.9 - 22.10)
piletina 4,5
grudi ~ite u mlijeku i ostavite sa strane.
tikvica 0,8 Preduzima~ki duh i Ostvarujete uspje-
u komadu 2. Za to vrijeme skuvajte pile}e grudi. Skinite bijelo
jaje 0,2 brze odluke ~ine vas {nu komunikaciju.
1 tikvica meso, pa isjeckajte na najsitnije komadi}e. Ukoliko spremate ispite
hqeb 0,2 uspje{nim, ali mala nepa`wa
(te`ina 3. U dubqi sud stavite isjeckano meso, ocije|ene tikvice, i planirate stru~no usavr{a-
mlijeko 0,4 umawuje rezultate. Izbjegavaj-
otprilike jaje, namo~en hqeb, pa za~ine, so, biber, per{un. Izmi- te zakonske parnice i sva|e sa vawe, pravi je momenat da sa
prezla 0,3
400-500 g) je{ajte dobro. Dodajte ka{iku prezli, ako djeluje mnogo osobama koje nisu ni krive ni rije~i pre|ete na djela. Ono za
so, biber 0,3
1 jaje ~orbasto. Smjesa treba da je meka. du`ne. Opametite se i okreni- {ta se u startu odlu~ujete jeste
per{un 0,3
50 g namo~enog 4. Oblikujte mawe {nicle debqine prsta i uvaqajte u te se pravim vrijednostima. Ne putovawe, makar na dan-dva.
uqe 0,4 Nadajmo se da ste se izborili
starog bra{no. Pr`ite na sredwoj temperaturi, na uqu koga tra}ite ga uludo. Blizanac
hqeba ima dovoqno da dose`e do polovine (debqine) {nicli. sprema iznena|ewe. sa problemima nov~ane priro-
Vrijeme pr`ewa je oko pet minuta sa svake strane ili de.
(sredine)
50 ml mlijeka dok {nicle ne porumene.
1 ka{ika Bik [korpija
prezli (21.4 - 20.5) (23.10 - 22.11)
Poslu`ivawe
CIJENA
so Preosjetqivost Iako na prvi po-
biber ima cijenu i ti~e se
RU^KA
Pile}e fa{irane {nicle poslu`ite uz salatu po `eqi. gled djelujete smire-
svje`eg zdravqa. Niste u si- no, osje}ate sna`nu
ili tuaciji da se emotivno tro{ite unutra{wu tenziju. U `eqi da je
su{enog Savjet na bilo {ta, jer se to odra`a- se oslobodite, okre}ete se ra-
per{una va na va{u konstituciju. Slaba du. Izbor je pravi, jer poslovni
uqe [nicle }e biti brzo gotove, jer je meso ve} kuvano i ne-
ma {ta puno da se ~eka. Od pomenute koli~ine pile}ih
grudi dobi}e se oko 12 mawih {nicli. 7,4 ta~ka su `lijezde, hormoni i
psihosomatske bolesti. Da li
je vrijedno truda nervirati se
zbog stvari na koje imate slab
uticaj?
problemi zahtijevaju dobru kon-
centraciju, a samim tim na na-
petost ne obra}ate pa`wu.

Blizanci Strijelac
(21.5 - 20.6) (23.11 - 20.12)
Ispoqavate sve ta- Nervirate se zbog
lente. Donosite brzu svake sitnice nala-
odluku i kre}ete u akciju. ze}i manu uku}anima i

Kad dijete po`eli da ima psa Po{to funkcioni{ete pod po-


voqnim planetarnim uticaji-
ma, iz situacije profitirate.
svima koji vam se na|u na putu.
Da li ste vi idealni? Zbog ~ega
od drugih o~ekujete ono {to ni
Ovo se prvenstveno odnosi na sami niste u stawu da u~inite?
Iako se mnogi stru~waci sla`u da ku}ni qubimci pozitivno uti~u na razvoj i vaspitawe poslovnu stranu. Sa partnerom Pitawa ima bezbroj, a od vas
djeteta, ipak dodaju da nabavka psa za mali{ane ima svoje dobre i lo{e strane se ophodite oprezno, naro~ito zavisi da li }ete do}i do ade-
kvatnog odgovora.
ako je Ovan.
Prije nego {to udovoqi ti di je te, ali uko li ko se
svom djetetu, svaki roditeq osjete ugro`enima, u wihovoj
treba da se upozna s nekoliko je prirodi da se odbrane. Uz Rak Jarac
~iwenica i pravila koja }e to, mala djeca imaju brze po-
(21.6 - 20.7) (21.12 - 19.1)
mu po mo }i da shva ti je li krete i piskutavi glas kojeg
spreman na udomqavawe `i- psi smatraju prijetwom, u ~e- Fenomenalno fun- Sputani ste u
votiwe. mu tako|e le`i potencijalna kcioni{ete na po- odlukama, kolebate
Na {ta treba obratiti opasnost. Stoga roditeqi ne slu. Sve zadatke se ne vjeruju}i u ishod
pa`wu - Za po~etak, va`no je bi smjeli da malo dijete os- ispuwavate sa sebi svojstve- poduhvata. Grije{ite! Jo{ jedan
nim perfekcionizmom. Radnik dokaz da ste bezrazlo`no nesi-
izabrati odgovaraju}u `ivo- tavqaju s ku}nim qubimcem
ste bez premca. Po{to se jedi- gurni, pa se morate korigovati.
tiwu koja se uklapa u na~in bez kontrole. no mo`ete osloniti na vlasti- Poslovnih kvaliteta imate vi-
`ivota wihove porodice i te snage, izbjegavajte timski {e od ostalih astrolo{kih
koja }e se uspje{no prilago- PAS JE rad. Ne kritikujte druge i ne znakova. Jarac je simbol ambi-
diti pravilima novog doma. idealan qubimac za sva|ajte se. Mo`ete se razbo- cija i poslovnog uspjeha.
Roditeqi bi trebalo da iz- srame`qivu djecu qeti.
djetetu treba objasniti da psom uti ~e na ve }u po -
bjegavaju nabavku agresivnih
pas tre ba vo du, hra nu i vjerqivost pre ma dru gim
neprijateqski raspolo`enih [ta kad pas do|e u ku}u -
{etwu. U mnogo slu~ajeva se qudi ma i la k{e skla pawe Lav Vodolija
pasmina, te da izbor suze na Ukoliko roditeqi poslije
dogodi da dijete s vremenom novih kontakata, a mo`e po- (20.1 - 18.2)
one koje su dobro}udne i vole po mnog ra zmi{qawa ipak (21.7 - 21.8)
prona|e novi interes i po~ne mo}i i u boqem razvoju ne-
djecu. odlu~e da udome psa, wihovo Po{to osje}ate ve-
da zanemaruje osnovne brige verbalne komunikacije. @eqa za slobo-
Treba uzeti u obzir i to }e dijete ispo~etka biti ne- liku unutra{wu nape-
psi}a, zbog ~ega sve obaveze Djeca ~esto razgovaraju dnom akcijom trenu-
da djeca mla|a od pet godina izmjerno veselo i sre}no, pa tno je sna`na, neumorni ste u tost i nezadovoqstvo, po`eqan
odgoja padaju na le|a rodi- sa psima i u wima vide po-
nisu svjesna opasnosti inte- je upravo u tom trenutku bi- stvarala~kom radu, pa se su- je oprez da ne biste iskompli-
teqa, ali u tom slu~aju pri- vjerqivog prijateqa kojem
rakcije sa psima, zbog ~ega }e tno da nau~i da pas nije samo kobqavate sa svima koji vam kovali stvari. To se prvenstve-
jetwe i ucjene ne}e ni{ta odaju svoje skrivene tajne, no odnosi na vo`wu kolima.
se na sve na~ine poku{ati s igra~ka, ve} `ivo bi}e koje se na|u na putu. Nervna raz-
posti}i. Djeca najboqe u~e zbog ~e ga je pas ide alan Samo odmjerenim postupcima
wima igrati. @ivotiwe u zahtijeva brigu i wegu. Na dra`qivost posqedica je
na primjeru odraslih koji }e qubimac za povu~enu i sra- bavqewa teku}im problemi- mo`ete izbje}i opasnosti od
ve}ini slu~ajeva ne}e napas- lijep na~in, bez nare|ivawa,
im svojim pona{awem i bri- me`qivu dje cu ko ja te {ko ma. Na svu sre}u, ni{ta povreda i od psihi~kih proble-
gom za psa pokazati {ta je od- sklapaju prijateqstva. alarmantno. Ego je jak, jer se ma.
govornost i kako treba da se Zahvaquju}i psima djeca kroz posao dokazujete.
odnose prema `ivotiwama. u~e va`ne `ivotne lekcije te
Prednosti psa u ku}i - na ro|ewe, reprodukciju, bo- Djevica Ribe
Imati psa u ku}i velika je lesti, nesre}e i smrt nau~e (22.8 - 22.9) (19.2 - 20.3)
odgovornost, ali ukoliko se da gledaju kao na normalan
Uspje{an dan. Odli~an dan za na-
budu pridr`avali pravila, dio `ivota. Odli~no obavqate
~itavoj porodi ci to mo`e Psi poma`u u razvoju od- predovawe i pri-
poslove sa papirima, znawe u materijalnim i
biti i najve}a radost. go vornos ti, u~e di je te po - ugovorima, nekretninama. duhovnim sferama. Samo uko-
Djeca koja su odrastala sa {to vawu pre ma dru gim Po{to niste navikli na tako liko budete arogantni i prepo-
psom po mnogo ~emu su privi- `i vim bi }i ma, a ni je na brz tempo, savjetuje se oprez, tentni, ne}ete uspjeti. Po{to
legovana. Intimni osje}aji odmet ni spomenuti da djeca jer zbog nehata mo`ete do`i- su mogu}i zdravstveni proble-
koje dijete razvije prema psu ko ja ima ju pse za ku }ne vjeti povredu. U pitawu je mi vezani za pogre{an na~in
mogu pozitivno uticati na qubimce obi~no vi{e borave saobra}aj, mada opreznim po- ishrane, korigujte se. Pred
porast wegovog samopouzdawa u pri ro di te su fi zi ~ki na{awem mo`ete izbje}i opa- zna~ajnim ste promjenama.
i samouvjerenosti. Odnos sa aktivnija od druge djece. snost.
26 22. i 23. januar 2011. GLAS SRPSKE

Ivan Oskar
Nastovi}, Davi~o,
Kultura ARHETIPSKI
SVET DESANKE
MAKSIMOVI]
CRNO
NA BELO

FOTO: ARHIVA
Centar “Sava“
Spektakl na ledu
BEO GRAD - An sam bl Na ci onal nog ba le ta na le du iz
Sankt Peterburga, prva i do sada jedina baletska trupa ko-
ja izvodi klasi~an balet na ledu, gostova}e danas u Centru
“Sava“ sa baletom “Krcko Ora{~i}“, Petra Iqi~a ^ajkov-
skog, javio je B92.
Ansambl od 80 plesa~a na ledu, od kojih ve}inu ~ine umje-
tni~ki kliza~i, do sada je imao vi{e od 7.000 nastupa {i-
rom svijeta.
Nacionalni balet na ledu osnovao je Konstantin Bojar-
ski 1967. godine, postavqaju}i “Krcka Ora{~i}a“ na lede-
nu scenu. Nastup ansambla je odmah nai{ao na odli~an
prijem kod publike i kritike.
[irom svijeta predstavili su balete “Qepotica i zvijer“,
“Uspavana qepotica“, “Labudovo jezero“ i “Romeo i Julija“.

Ekipa filma “32. decembar“

Film “32. decembar“ premijerno u beogradskom “Koloseju“

Poslije bioskopa
na televiziju
Ono {to je zna~ajno je da }e publika koja nije sa na{ih prostora prosto mo}i da
do`ivi jednu pravu bawalu~ku pri~u. Ovo je prvi put da imamo distribuciju filma,
a da nije u pitawu neki od festivala, rekao Hajdukovi}
Ansambl Nacionalnog baleta iz Sankt Peterburga PI[E: MIRNA PIJETLOVI] dio publike je zainteresovan kako za sam film, tako i za te ci, Pi ksi, 30-go di{wi
Gloub teatar u Londonu mirnap@glassrpske.com da ga pogleda, upravo zbog us- publiku. vlasnik male lokalne kafa-

[ekspir na 38 jezika BAWALU KA - Re di -


teqski prvenac Sa{e Haj-
pjeha koji je postigao - rekao
je Gali} za “Glas Srpske“.
- Ono {to je zna~ajno je
da }e pu bli ka ko ja ni je sa
ne, izazvan od strane svojih
prijateqa, poku{ava da osvo-
LONDON - Svaki od 38 po- plici [ekspirovog pozori- du ko vi }a “32. de cem bar“ Prema wegovim rije~i- na{ih prostora, prosto mo- ji Unu, mladu buntovnicu bez
zo ri {nih ko ma da Viqema {ta izgorjelog 1613. godine, pri ka zan je pre mi jer no u ma, film “32. decembar“ }e }i da do `i vi je dnu pra vu razloga. Tokom slavqa, odno-
[ek spi ra bi }e igran na objavqeno je na sajtu pozori- ~et vrtak u mul ti ple ksu sa prikazivawem u Beogradu bawalu ~ku pri ~u. Ovo je si se mi jewaju i Pi ksi je
drugom jeziku u seriji pred- {ta. “Ko lo sej“ u Beo gra du i od vjerovatno zavr{iti “bios- prvi put da imamo distribu- odlu ~an u na mje ri da sa
stava koje }e biti prire|ene Ta spe ci jal na izvo |ewa tada je na redovnom reper- kopsku karijeru“, a nastavi- ciju filma, a da nije u pi- Unom ode daqe od je dno ve -
povodom Olimpijskih igara [ekspirovih komada traja}e toaru ovog bioskopa. ti je na televiziji. tawu ne ki od fes ti va la - ~erwe avanture.
u Londonu 2012. godine, javi- {est sedmica, po~ev od 23. Pre ma ri je ~i ma pro du - rekao je Hajdukovi}. Problem nastaje kada se
le su agencije. aprila, pi{~evog ro|endana. centa filma Zorana Gali}a, U PLANU On je dodao da je u planu situacija uozbiqi i kada do-
s obzirom na to da je film jo{ nekoliko i daqa distribucija filma, |e do o~i gle dnog ra zmi mo -
Predstave }e biti igrane Najavqeni su “Kraq Lir”
ostvario zapa`ene rezultate festivala a trenutno su u pregovorima ila`ewa u shvatawu wihovih
na je zi ci ma kao {to su na jeziku australijskih Abo-
na mnogim festivalima, me- za podru~je Hrvatske. Tako|e pozicija.
{panski, arapski i urdu, u riyina i “Uzaludni qubavni
|u kojima su “Sinema siti“ u - Kao {to ve} zna te, planiraju da se pojave na jo{ Scenario za film je ta-
Gloub teatru u Londonu, re- trud“ na znakovnom jeziku. film je prikazan na Radio-
No vom Sa du, beo grad ski nekoliko festivala u toku ko|e radio Sa{a Hajdukovi},
“Fest“, kao i festivali u televiziji Republike Srpske, ove godine. a ulo ge tu ma ~e Ale ksan dar
Nagrada ameri~kom re`iseru mnogim evropskim dr`ava- a ono {to mogu da najavim je “32. decembar“ je drama Stojkovi}, Nikolina \or|e-
da }e biti prikazan i na te- smje{tena u novogodi{woj vi}, Awa Sta ni}, Dra ga na
“Cezar“ Kventinu ma, a bili su i u Torontu i
^enaiju. Veoma je zna~ajno leviziji B92 koja je otkupila no}i ispri~ana kroz tri is- Mari}, Qubi{a Savanovi},
prava za emitovawe u Srbiji. prepletane pri~e. U disko- Slobodan Peri{i} i drugi.
Tarantinu da film dolazi i do publike
koja nije festivalska. Mi }emo naravno poku{ati
PARIZ - Ameri~ki re`iser, scenarista i glumac Kven- - Bi os kop sko pri ka zi - da ga plasiramo i na mnoge DVD izdawe
tin Tarantino dobitnik je po~asne nagrade “Cezar“ za cje- vawe je izu ze tno va `no za druge televizije koje budu za-
lokupnu karijeru, javio je B92. sam film, a to je i jedan od interesovane - najavio je Ga- - Planiramo da u idu}ih trideset dana plasiramo i DVD
Nagrada }e laureatu biti uru~ena 25. februara, na 36. ce- razloga zbog kojih je film i li}. izdawe “32. decembra“ za tr`i{te Republike Srpske, BiH i
remoniji dodjele nagrada. Ovu odluku saop{tila je u Pari- pravqen. Beograd je metropo- Re di teq fil ma Sa {a Srbije. Tako da }e svi zainteresovani koji do sada nisu mo-
zu akademija koja dodjequje presti`ne francuske filmske la i s obzirom na to da }e se Hajdukovi} je rekao da bios- gli da pogledaju film, to svakako mo}i uskoro da urade, ako
nagrade. film prikazivati jo{ dvije kopsko prikazivawe u Beo- kupe DVD izdawe, koje }e biti dostupno u svim ovla{}enim
- Izborom Tarantina, akademija je `eqela da oda pri- sedmice u “Koloseju“, dobar gra du ima ve li ku va `nost prodavnicama - najavio je Zoran Gali}.
znawe velikom me|unarodnom umjetniku - naveo je predsje-
dnik te institucije Alen Terzijan. Sedma umjetnost u Prijedoru
Kventin Tarantino je poznat kao re`iser filmova “Uli-
~ni psi”, “Petpara~ke pri~e“, “^etiri sobe“, “Yeki Bra-
un“, “Kil Bil”, “Kil Bil 2” i “Prokletnici“.
"Montevideo, Bog te video" u "Kozari"
PRIJEDOR - Kao {to je vi deo“ re di teqa Dra ga na la da }e prikazivawe ovog “Kozara“ do sada su se na-
i najavqivano, od kada je re- Bje lo grli }a ko ji go vo ri o najnovijeg ostvarewa srpske {li i ve}i filmski hitovi
no vi ran obje kat bi os ko pa istorijskom uspjehu jugoslo- kinematografije Prijedor- kao {to je “Sumrak“, “Salt“,
“Kozara“ i reparirana pos- venske fudbalske reprezen- ~a ni mo }i da po gle da ju do “Matorani“, “Pisma Juli-
toje}a oprema Prijedor~ani ta ci je na prvom Svjet skom 30. januara. ji“, kao i doma}i filmovi
re do vno mo gu da po gle da ju prven stvu u Mon te vi deu - Film }e biti prikazi- “32. decembar“ i “@ena sa
naj no vi ja fil mska os tva - 1930. godine. van u dva termina i to prvi slomqenim nosem“.
rewa doma}e i svjetske pro- od 18 ~asova za koju }e cije- Sala Bioskopa “Kozara“,
dukcije odmah poslije pre- NAJNOVIJA na ula zni ce izno si ti tri koja je za posjetioce otvore-
mijera u Beogradu i Bawalu- filmska ostvarewa marke i drugi od 20 ~asova na sredinom pro{le godine,
ci. za koji }e cijena ulaznice ima 161 mjesto, a u wegovo
Tako je za ponedjeqak na- Di re ktor ka Cen tra za biti ~etiri marke - kazala renovirawe op{tina Prije-
javqen po~etak prikazivawa pri ka zi vawe fil mo va Sa - je Karahoyi}eva. dor ulo`ila je oko pola mi-
Kventin Tarantino filma “Montevideo, Bog te fira Karahoyi} je potvrdi- Na repertoaru Bioskopa liona KM. S. T.
GLAS SRPSKE 22. i 23. januar 2011. 27

Klint i Bijonse u “Zvijezda je ro|ena“


LOS AN\ELES - Klint Istvud i Bijonse pregovaraju o snimawu damnaest godina kasnije “zvijezda je postajala“ Xudi Garland, a u
nove verzije klasika iz 1937. “Zvijezda je ro|ena“, potvrdio je filmu koji je re`irao Xorx Kjukor igrali su i Xejms Mejson i Xek
studio “Vorner bros“, a javio je B92. U ovom klasiku je glavnu ulo- Karson. Tre}a verzija hita “Zvijezda je ro|ena“ snimqena je 1976,
gu igrala Xenet Gejnor, koja se zaqubila u Frederika Mar~a. Se- a glavne uloge igrali su Barbra Strajsend i Kris Kristoferson.

Ivan Karl, selektor “Festa“, za “Glas Srpske“ Vijesti


Beograd

Festival kao u Sje}awe na


[umanovi}a
BEOGRAD - Stru~no vo-

najboqim godinama
“Fest“ treba da prezentuje i da nastavi
|ewe kroz izlo`bu slika
Sa ve [u ma no vi }a “Put
do slike“ u Galeriji Do-
ma Vojske Srbije bi}e or-
ganizovano danas, na 115.
godi{wicu ro|ewa veli-
jednu vrstu lepeze razli~itih `anrova, kog srpskog sli ka ra, ja -
filmova, kinematografija, autorskih vio je B92. Posjetioce }e
kroz izlo `bu pro ves ti
pristupa i tome smo ostali verni i ovog autor ke pos tav ke Ve sna
festivala. Ovogodi{wi festival }e biti Bu ro je vi} i Qubi ca Ju -
put oko sveta za deset dana kroz filmove ki}, direktorka i kustos
Galerije “Sava [umano-
sa razli~itih meridijana, rekao Karl vi}“ iz [ida.
RAZGOVARALA: profesionalcima, tako i pa-
MIRNA PIJETLOVI] sioniranim gledaocima - re-
Los An|eles
mirnap@glassrpske.com Vilou u
kao je Karl.
Ovogodi{wi “Fest“ }e GLAS: ^ime ste se vodi- ulozi Eni
bi ti sve ono {to je bio u li ka da je u pi tawu se le -
svojim najboqim godinama, kci ja gla vnog pro gra ma LOS AN \E LES -
zna~i “Fest“ koji je okrenut “Festa“? K}er ka po zna tog glum ca
i odan svojoj publici. Pro- KARL: Gla vni pro gram Vi la Smi ta, de se to go -
gram predstavqa jednu vrstu ~ine filmovi koji su dobija- di{wa Vilou, “bacila je
rekapitulacije svega onoga li nagrade na velikim fes- oko” na ulo gu si ro ~e ta
{to je bilo zna~ajno u svetu ti va li ma, ili su ima li Eni u istoimenom fil-
filma od po~etka 2010. godi- zapa`en nastup na wima. Tu mu, ja vio je Mon do. U
ne, ali i presek aktuelnosti su i filmovi koji su u nomi- slavnoj filmskoj verziji
kada je re~ o nekim kinema- na ci ji za “Os ka ra“, kao i bro dvej ske pred sta ve iz
tografijama. filmovi koji su imali ek- 1982. Eni je glumila Ej-
Rekao je ovo u intervjuu sklu zi vne pre mi je re po put lin Kvin. Mala Eni `i-
“Glasu Srpske“ selektor beo- fil ma “Ko ri olan“ Rej fa vi u siroti{tu i ma{ta
gradskog “Festa“ Ivan Karl, Fajnsa, koji }e i otvoriti o to me da su joj ro di -
koji se ove godine odvija pod ovogodi{wi festival. teqi `i vi, a `i vot joj
sloganom “U kom si filmu“, se mi jewa ka da je na -
te dodao da }e 39. Fest biti U PROGRAMU kratko usvaja jedan boga-
“put oko sveta za deset dana 70 filmova ta{.
kroz filmove sa razli~itih u {est cjelina Ivan Karl FOTO: GLAS SRPSKE
meridijana“. Od 25. febru-
ara do 6. marta premijerno }e GLAS: Ameri~ki film mu se, zapravo, radi? program posve}en dokumen- blizu. To je razli~ita, daleka Koncert
biti prikazano oko 70 fil- je uvijek bio bitan segment KARL: Program “Evropa
u Evropi” ima te`i{te na
tarnom filmu?
KARL: Ta ko je, a to je
i egzoti~na kinematografi-
ja. Posledwi program u lini-
Nastupa
mova u {est programskih cje- “Festa“. [ta ~ini ovogo-
li na u Cen tru “Sa va“, di{wi program “Holivud”? evropskim koprodukcijama, program “Panorama svetskog ji od {est pro gra ma jes te Boris Kova~
Kul tur nom cen tru, Mu ze ju KARL: U programu “Ho- {to je sve vi{e na{a real- fil ma”, ko ju je 1990. na “Iza bra ni do ku men tar ci”. NOVI SAD - Kompozi-
Kinoteke i Domu omladine. livud” objedinili smo mej- nost, ako se os vrne mo na “Fest“ postavio upravo \u- Re~ je o nekoliko dokumen- tor, izvo |a~ i mul ti me -
- “Fest“ treba da prezen- nstrim ameri~ke kinemato- filmove snimqene u kopro- keli}, jedan od najuva`enijih tarnih filmova koji svojim di jal ni umje tnik Bo ris
tuje i da nastavi jednu vrstu grafije, bilo komercijalne i du kci ji u re gi onu. Ta ko |e, sele kto ra. Ovaj pro gram je kvalitetom zaslu`uju da budu Kova~ priredi}e u novo-
lepeze razli~itih `anrova, stu dij ske pro du kci je, bi lo odre|enu pa`wu smo posveti- svo je vrstan oma` wemu i deo “Festa“, iako nije domi- sad skoj Si na go gi kon -
filmova, kinematografija, nekih nezavisnih projekata. li i filmovima koji dolaze wegovom radu. Re~ je o kine- nan tno fes ti val do ku men - cert po vo dom svog naj-
autor skih pris tu pa i to me Tu nema onih klasi~nih blo- kao proi zvodwa odre |e nih matografiji koja nije sasvim tarnog filma. novijeg albuma pod nazi-
smo ostali verni i ovog fes- kbastera, jer wima definiti- kinematografija, kao {to je vom “Chamber Music“, ja-
tivala. Ovo je prvi “Fest“ vno nije mesto na “Festu“, italijanska, francuska, ne- PRATE]I PROGRAM vio je Tanjug. Za tu pri-
ko ji ra de ume tni ~ki di re - ali ima svih onih velikih ma~ka i druge. Imamo i pro- liku Kova~ je okupio ka-
ktor Borislav An|eli} i ja kvalitetnih ameri~kih fil- gram “Evropa van Evrope”, - Prate}i program bi}e u zna- oma` filmova sa prvog “Fes- mer ni or kes tar od 15
kao selektor. Trudili smo se mova koji uzimaju i oskare i koji je predstava sada{wosti ku obiqe`avawa 100 godina ta“, koji ove godine slavi svoj ~lanova, koji ~ine sjajni
da ma tri cu ko ja je na - ima ju re per to ar ski `i vot. i predstava budu}nosti. To je od ro|ewa Nikolasa Reja, a 40. ro|endan. Dva filma su iz novosadski i beogradski
pravqena jo{ 70-ih godina Osim toga, velika je i zain- uje dno i ta kmi ~ar ski pro - najverovatnije }e na “Fest“ jednog malog programa koje je izvo|a~i klasi~ne, yez i
maksimalno ispo{tujemo. To teresovanost publike upravo gram “Festa“, koji je i ove do}i i wegova supruga Suzan Me|unarodno udru`ewe kriti- etno-muzike.
zna~i da su filmovi pode- za ovaj program. godine aktivan u programu. Rej. Tako }e biti prezentovan ~ara nagra|ivalo i jedan
qeni u nekoliko programa, a GLAS: Dva programa su GLAS: Jedan dio progra- i trejler igranog filma koji izbor filmova sa festivala
programi su tako koncipira- interesantnom igrom rije- ma po sve }en je i Ne boj {i se bavi boravkom Nikolasa koji je posve}en filmovima Konkurs
ni da bu du je dnos ta vni za ~i posve}eni evropskom i \ukeli}u, nekada{wem se- Reja u Beogradu 60-ih godina koje snimaju lica sa invalidi- Nagrada
snala`ewe, kako filmskim vanevropskom filmu. O ~e- lektoru “Festa“, a tu je i pro{log veka. Ima}emo i tetom - istakao je Ivan Karl.
“\ura
Sa{a Baron Koen, komi~ar “Ateqe 212” u Beogradu \ukanov“
Uskoro “Diktator“ Jubilej “^ekaonice“ KI KIN DA - Na ro dna
biblioteka “Jovan Popo-
LONDON - Britanski komi~ar Sa{a Ba- Film, ~i ja BEOGRAD - Predstava “^eka- koji je pro{le sezone nastao u vi}“ iz Kikinde raspisa-
ron Koen, poznatiji kao Borat ili Bruno, je radwa smje- onica“, u re`iji Borisa Lije- ko pro du kci ji “Ateqea 212“ i la je kon kurs za li te -
glumi}e biv{eg ira~kog diktatora Sadama {tena u sedmi {e vi }a, ovjen ~a na ve li kim Kulturnog centra Pan~evo. rarnu nagradu “\ura \u-
Huseina, javqa Bi-Bi-Si, a prenosi Tanjug. vijek, govori brojem nagrada, bi}e odigrana Predstava u kojoj igraju: Bran- kanov“ za najboqu zbirku
Film, pod nazivom “Diktator“, bi}e in- o kraqu ko ji pedeseti put u Teatru u podrumu ka [eli}, Neboj{a Ili}, Bojan pripovjedaka na srpskom
spirisan kwigom “Zabibah i kraq“, za koju se zaqubquje u “Ateqea 212” u ponedjeqak, 24. @i ro vi} i Je le na Trkuqa sa jeziku autora mla|eg od 30
se vjeruje da je napisao sam Sadam Husein i siroma{nu, ja nu ara, ta ~no go di nu od beo - ve li kim us pje hom igra na je u godina, javio je B92. Kon-
koja je 2000. bila bestseler u Iraku. uda tu `e nu. gradske premijere, javio je Ta- Kru {ev cu, Sa ra je vu, Som bo ru, kurs je otvoren do 31. ma-
U studiju “Paramaunt pik~ers“ navode u Re `i ja “Di - njug. No vom Sa du, Ki kin di, Bu dvi, ja 2011. go di ne. Kon-
{ali da }e film biti “herojska pri~a o ktatora“, koji }e u bioskope sti}i u maju Ka ko je is ta knu to u na ja vi Mladenovcu, Zaje~aru, Podgori- ku ri sa ti mo `e ru ko pis
diktatoru koji je rizikovao svoj `ivot ka- 2012, povjerena je Leriju ^arlsu, koji je, “Ateqea 212”, predstava “^eka- ci, Bawaluci, U`icu, Leskovcu, ko ji pret ho dno ni je ni -
ko bi sprije~io da demokratija u|e u zemqu zajedno sa Baronom Koenom, sara|ivao na onica“ je najzna~ajniji i najus- ]upriji, a gostovala je i na Ko- gdje bio objavqivan.
koju s qubavqu ugwetava“. snimawu Bruna i Borata. pje {ni ji po zo ri {ni pro je kat sovu (Gra~anica i Zve~an).
28 22. i 23. januar 2011. GLAS SRPSKE

SRPSKI OBAVE[TAJCI
Feqton (Vojnoobave{tajna slu`ba Kraqevine Srbije) (16)
FOTO: ARHIVA

Vojvoda Mi{i} obu~ava


oficire za ratovawe
MILAN V. PETKOVI] izvi|awa, mada ne zanemaruje ni ostale oblike neprijateqeve dr`ave. E, ali po{to je u ratu
i forme obave{tajnog rada. sve dosta promenqivo, to je potrebno da se, po
Od vremena Prvog srpskog ustanka, pa sve [to je situacija na frontu nejasnija, to je objavi rata, produ`i prikupqawe i sre|ivawe
do kraja vladavine Aleksandra Obrenovi}a, potrebno vi{e vremena da se neophodni rele- potrebnih podataka o svemu {to rekosmo.”
vojnoobave{tajna slu`ba je bila direktno po- vantni podaci o neprijatequ prikupe, srede, …U ratu, svi podaci se dopuwavaju, uz ne-
t~iwena vladaru, a veoma ~esto i u nadle`nos- analiziraju, procene i daju na upotrebu. Zbog prestano pribavqawe novih podataka za ostale
ti Mi nis tar stva unu tra{wih de la ili toga, u obave{tajnom radu se mora koristiti delove prostora na kome se planiraju borbena
policije. Visoke vojne stare{ine su ose}ale sve {to daje ikakvu mogu}nost da se ne{to no- dejstva. Sredstva za ishranu qudstva i stoke su
nedostatak jedne posebne obave{tajne stru~ne vo o neprijatequ sazna, ili da se ne{to ve} od izvanrednog zna~aja za o~uvawe fizi~ke
slu`be u sastavu vojske, koja bi se bavila poznato potvrdi ili opovrgne. kondicije i za opstanak `ive sile, i sopstve-
iskqu~ivo izvi|a~ko-obave{tajnim poslovima …Za @ivojina Mi{i}a, kao uostalom i za ne i neprijateqeve vojske.
i bila nezavisna u radu od civilnih obave- ve}inu vojnih komandanata armija evropskih
{tajnih i bezbednosnih struktura. zemaqa tog vremena, najva`niji zadatak vojno- Poznavawe neprijateqa
…@ivojin Mi{i}, u svojstvu profesora obave{tajne slu`be bio je organizacija, re-
na Vojnoj akademiji posledwih godina XIX i ali za ci ja i ek splo ata ci ja po da ta ka o
…Stanovni{tvo i wegova orijentacija
prvih godina XX veka, u okviru predavawa iz neprijatequ dobijenih izvi|awem.
predstavqaju i u miru i u ratu veoma zna~ajan
strategije - ve{tine ratovawa, posvetio je je- element za procenu op{te situacije, a posebno
“Kad bi se uvek znale neprijateqeve name- u obave{tajnom smislu.
dan ciklus predavawa vojnobave{tajnoj slu- re, onda bismo mogli da budemo svagda i na
@ivojin Mi{i}, u svojstvu `bi i wenim zadacima i ustrojstvu. svakom mestu nadmo}niji pa i s mawom voj-
Mi{i} podvla~i da je potrebno znati obi-
~aje stanovni{tva, poznavati uglednije i uti-
profesora na Vojnoj skom“, citira Mi{i} Fridriha Velikog, ne- caj ni je qude, uo~i ti ra spo lo `ewe
akademiji posqedwih Odlu~nost u borbi ma~kog cara. Pre po~etka borbenih dejstava stanovni{tva prema sopstvenim i neprija-
godina XIX i prvih “Kad je vojskovo|a dovoqno spreman“, tvr- neophodno je da se saznaju {to je mogu}e potpu- teqskim vlastima... Posebno je va`no upoznati
dio je on, “i kad ume, ho}e i mo`e da se jo{ i niji podaci o neprijatequ: snaga i sastav,
godina XX vijeka, u okviru
i privu}i k sebi qude koji su imali, imaju ili
obavesti {to potpunije o op{tem stawu i pri- mesto razme{taja i namere wegovih glavnih i bi mogli imati neki uticaj u neprijateqevim
likama na voji{tu, onda mu je uz to potrebna pomo}nih snaga. Me|utim, podvla~i Mi{i}, krugovima, posebno u vojnim i politi~kim
predavawa iz jo{ samo ja~a obazrivost i jaka energija, pa da svoje namere ne treba nikad prilago|avati sredinama, u kojima se donose zna~ajnije odlu-
strategije - vje{tine on rukovodi operacijama kako treba sa izgle- procewenim namerama neprijateqa, ve} treba ke za daqi tok dejstava.
dom na povoqan uspeh. raditi tako da mu se nametne sopstvena inici- Interesantno je da Mi{i} ne pridaje ve-
ratovawa, posvetio je …Mi{i} ~etiri ~inioca “stawa i prili- jativa. Da bi se to postiglo, treba najpre ot- liki zna~aj vremenu kao atmosferskoj pojavi,
jedan ciklus predavawa ka na voji{tu“ podvla~i kao konstante koje di- kriti najslabiju ta~ku u wegovom rasporedu i godi{wem dobu ili dobu dana i no}i.
ktiraju rad na obave{tajnim poslovima, kako u snagama. Stoga, u svakom izvi|awu treba izvi-
vojnoobavje{tajnoj slu`bi miru, tako i u ratu. Najte`e je saznati nameru |ati vi{e elemenata, a najva`niji su: neprija-
…Stoga, na nivou general{taba vojske,
treba da se formira tzv. vesni~ko odeqewe,
i wenim zadacima neprijateqa jer se ona najkasnije i pokazuje. teq, zemqi{te, sredstva za ishranu qudstva i odnosno centralno izvi|a~ko odeqewe. To ode-
Stoga, ciklus istra`ivawa mora neprekidno stoke, opredeqewe stanovni{tva i ostalo {to
i ustrojstvu bi moglo da bude od zna~aja za izvr{ewe sop-
qewe bi u miru bilo u sastavu general{taba i
da traje sve dok se sa sigurno{}u ne utvrdi prikupqalo bi podatke od korpusnih, divizij-
{ta su namera i ciq dejstva neprijateqa. Pri stvenog zadatka. skih, brigadnih i drugih {tabova, vojnih iza-
Visoke vojne starje{ine su tome, Mi{i} posebno nagla{ava va`nost
ZA MI[I]A NAJVA@NIJI
slanstava srpske vojske u stranim zemqama i
osje}ale nedostatak jedne posebno odaslatih tajnih misionara. U ratu bi
zadatak obavje{tajaca bila je se, eventualno, formiralo ne{to ja~e odeqewe
posebne obavje{tajne upotreba podataka o neprijatequ sa istim ili pro{irenim zadacima. U grubom,
stru~ne slu`be u sastavu zadaci “vesni~kog odeqewa“ bili bi slede}i:
“a. U jednu grupu da ide prikupqawe, ~uvawe i
vojske, koja bi se bavila Nevidqivi [ta treba znati o neprijatequ, pita se raza{iqawe ve} sre|enih podataka vi{im i
Mi{i} i odmah odgovara: “Jo{ u vreme mira ni`im {tabovima i pojedinim odredima; b. U
iskqu~ivo Obavje{tajni rad naj~e{}e misti~no i tajnovito treba prou~avati wegovu celokupnu vojnu or- drugu grupu da ide izrada geografskog, topo-
izvi|a~ko-obavje{tajnim zvu~i. Nekada je to mje{avina herojskog, gordog i ganizaciju i formaciju a uz to, vaqa pozna- grafskog i statisti~kog materijala; c. U tre-
poni`avaju}eg rada! O tome su i ranije pisali ti jo{ i elemente komandovawa, osobine
poslovima i bila neki jugoslovenski i strani autori. A ovo djelo je stare{ina i vojnika, naoru`awe, vojnu li-
}u gru pu da ide izbor, upu }i vawe i
kontrolisawe lica, koja su odre|ena za pri-
nezavisna u radu od pravi pionirski poku{aj i poduhvat u kojem su sa- teraturu, propise o odevawu itd. Ovo pro- bavqawe podataka, a ne pripadaju sastavu voj-
brana sva dosada{wa iskustva iz rada srpskih u~avawe susednih dr`ava dolazi u du`nost
civilnih obavje{tajnih General{taba, koji je za to najpozvaniji
ske; d. ^etvrtu grupu treba da ~ini odr`avawe
i bezbjednosnih struktura oba vje{tajaca od davnih dana i borbi do kraja
Prvog svjetskog rata. Ovdje se obja{wava prakti- ~inilac jer se mo`e u}i u rat samo sa po-
veze sa stanovni{tvom i, kad zatreba, sa admi-
nistracijom na zauzetoj teritoriji“.
~no nevidqiva, a va`na uloga obavje{tajaca. tpunim poznavawem celokupne ratne snage (Nastavi}e se)

22. januar 1871. godine 22. januara 1928. godine 23. januar 1916. godine

Pobuna Izgorjelo Sahrana


radnika pozori{te u srpskih
u Parizu Novom Sadu vojnika
1871 - U Parizu su izbile pruskoj vojsci i na po- 1928 - U Novom Sadu je izgor- Jovana Kne`evi}a 1860. pod- 1916 - U Krfskom kanalu, u iscrpqenosti. Kako nije bilo
demonstracije radnika koje buwenike su poslali mobilnu jela zgrada Srpskog narodnog staklo je Jovana \or|evi}a da Prvom svjetskom ratu, po~elo dovoqno mjesta na Krfu i os-
su pod vo|stvom francuskog gardu koji su ispred gradske pozori{ta. Rije~ je o repre- napi{e vi{e tekstova u novo- je sahrawivawe srpskih vojni- trvcu Vido, odlu~eno je da ih
revolucionara Luja Ogista vje}nice otvorili vatru i u zentativnom zdawu koje je srp- sadskom “Srbskom dnevniku“ o ka u “Plavu grobnicu“. Poslije sahrawuju u moru. Prema zva-
Blankija prerasle u ustanak krvi ugu{ili ustanak. Vlada skom teatru u Novom Sadu potrebi osnivawa Srpskog na- nat~ove~anskih napora u gudu- ni~nim ali nepotpunim poda-
protiv vlasti, koja je pri- je potom proglasila opsadno podario 1895. veleposjednik rodnog pozori{ta. U pripre- rama dana{we Albanije i do- cima, jer svi umrli nisu
premala predaju grada prus- stawe a ministar inostra- Lazar Dun|erski. Srpsko na- mama za osnivawe u~estvovali datne golgote od 160 km evidentirani, do 23. marta
kim trupama. Vlasti su nih poslova @il Favr po- rodno pozori{te u Novom Sa- su Svetozar Mileti}, Stefan pje{a~ewa od Skadra do Va- 1916. u Krfskom kanalu sa-
odbacile zahtev ustanika da tpisao je 28. januara akt o du osnovano je jula 1861. Branova~ki, Jovan \or|evi} i lone. Srpski vojnici su maso- hraweno je 4.847 srpskih voj-
stvore Komunu radi otpora kapitulaciji. Gostovawe pozori{ne dru`ine Jovan Jovanovi} Zmaj. vno umirali od tifusa, gladi i nika i oficira.
OGLASI GLAS SRPSKE 22. i 23. januar 2011. 29

OSNOVNI SUD U DOBOJU OSNOVNI SUD U DOBOJU


Broj: 85 0 Mal 008952 09 Mal Broj: 85 0 Mal 001445 06 Mal
Doboj, 13.1.2011. godine Doboj, 17.1.2011. godine

Osnovni sud u Doboju po sudiji Mari} Radovanki u pravnoj stvari tu`ioca UniCredit Osnovni sud u Doboju po sudiji Mari} Radovanki u pravnoj stvari tu`ioca Fond sta-
Bank DD Mostar, protiv tu`enog Mi}i} Nenada sina Marka iz Doboja ul. Kneza La- novawa Republike Srpske Bawa Luka ul. Trg srpskih junaka br. 4 zastupan po pu-
nomo}niku Cvetojevi} Petru advokatu iz Bawa Luke, protiv tu`enog Garagi} Pa{ana
zara br.5, v.s. 1.860,56 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3.4 i 5 Zakona o parni~nom po- iz Doboja ul. Solunskih dobrovoqaca br.17, radi duga, donio je dana 17.1.2011. godine,
stupku (Slu`beni glasnik RS br.58/03), van rasprave sqede}e

OBJAVQUJE RJE[EWE
Kod ovog suda tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog radi duga. U tu`bi je Obavezuju se tu`eni da tu`iocu pored tro{kova postupka dosu|enih presudom zbog
tu`ilac predlo`io da se tu`eni obave`e da mu na ime ispuwewa obaveze po ugovoru propu{tawa dana 30.06.2009. godine u iznosu od 650,00 KM isplate i tro{kove po-
o teku}em ra~unu isplati iznos od 1.860,56 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od stupka u iznosu od 1.064,80 KM u roku od 15 dana, a koj rok te~e od prvog dana poslije
dana podno{ewa tu`be pa do kona~ne isplate kao i da mu naknadi tro{kove dostavqawa prepisa rje{ewa tu`enom pod prijetwom izvr{ewa.
parni~nog postupka sve u roku od 15 dana pod prijetwom izvr{ewa. U tu`bi je
tako|e predlo`eno da ukoliko budu ispuweni uslovi da se donese presuda zbog Obrazlo`ewe
propu{tawa na osnovu odredbe ~lana 182. ZPP-a ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne Kod ovog suda u toku je parni~ni postupak po tu`bi tu`ioca protiv tu`enih, radi
dostavi odgovor na tu`bu. duga. Sud je u ovoj pravnoj stvari donio presudu zbog propu{tawa dana 30.06.2009. go-
Ovim putem se tu`enom dostavqa tu`ba na odgovor na osnovu odredbe ~lana 70. ZPP dine i tu`enu obavezao da pored glavnog duga tu`iocu naknadi i tro{kove postupka u
i tu`eni se istovremeno pou~ava da postupi po odredbama ~lana 70. i 72. ZPP-a, a iznosu od 650,00 KM.
naro~ito da je du`an sudu dostaviti obavezni pismeni odgovor na tu`bu najkasnije u
Nakon dostavqawa presude strankama punomo}nik tu`ioca je sudu blagovremeno pod-
roku od 30 dana od prijema tu`be. Odgovor je du`an dostaviti u dovoqnom broju pri- nio prijedlog za dosudu i drugih tro{kova postupka koji su proiza{li do dono{ewa
mjeraka za sud i suprotnu stranu, odgovor na tu`bu mora da bude razumqiv i da presude, a koji tro{kovi nisu obuhva}eni donesenom presudom.
sadr`i sve ono {to je potrebno da bi se po wemu moglo postupiti shodno odredbi
~lana 334. stav 2. i 4. , a u vezi sa ~lanom 71. stav 1. ZPP-a u suprotnom sud }e postu- Punomo}nik tu`ioca prijedlog je podnio blagovremeno sudu i istakao da nisu
piti na osnovu odredbe ~lana 336. ZPP-a. dosu|eni tro{kovi za ogla{avawe presude u Dnevnom listu Nezavisne novine 292,50
KM, tro{kovi ogla{avawa tu`be 300,00 KM, za sastavqawe podneska u iznosu od
Odgovor na tu`bu mora sadr`avati jasno izja{wewe da li tu`eni priznaje ili 236,10 KM, sastavqawe ovog podneska 160,00 KM, pau{al za sporedne radwe 40,00 KM,
osporava postavqeni tu`beni zahtjev, a ako osporava tu`beni zahtjev odgovor na PDV 34,00 KM i po{tarina, a {to je sve ukupno 1.064,80 KM
tu`bu mora da sadr`i i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. ^iwenice na
kojima se zasnivaju navodi, dokaze kojima se utvr|uju ~iwenice i pravni osnov za Imaju}i u vidu naprijed navedeno sud je i odlu~io kao u izreci rje{ewa, a na osnovu
svoje navode tu`eni pored toga mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore koji se doredbi ~lana 383. do 392. ZPP-a.
mogu isticati nakon dostavqawa odgovora na tu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a).
Sudija
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra objavqenom protekom roka od Mari} Radovanka
15 dana od dana objavqivawa. Tu`ba i poziv tu`enom na davawe pismenog odgovora
uporedo }e biti objavqena i na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Doboju. PRAVNA POUKA:
Protiv ovog rje{ewa dozvoqena je `alba Okru`nom sudu u Doboju u roku od 15 dana od
Sudija dana prijema istog, a `alba se podnosi putem ovog suda u dovoqnom broju primjeraka.
Mari} Radovanka

PRAVNA POUKA:
Protiv ovog rje{ewa nije dozvoqena
posebna `alba.

BOSNA I HERCEGOVINA OSNOVNI SUD U DOBOJU


REPUBLIKA SRPSKA Broj: 85 0 V 008038 09 V
Doboj, 17.1.2011. godine
OSNOVNI SUD U BIJEQINI
Broj: 80 0 Mal 008294 08 Mal Osnovni sud u Doboju po sudiji Qiqani Rajkovi}, u vanparni~noj stvari predlaga~a Urumovi} Qubice iz
Bijeqina, 13.10.2010. godine Beograda, Zrewaninski put P.P/01, zastupana po punomo}niku Miodragu Tufegyi}u advokatu iz Doboja, pro-
tiv protivnika predlaga~a Urumovi} Dragana iz Doboja, ul. Dobojskih brigada bb, radi diobe stvari i imo-
vine u suvlasni{tvu, na osnovu ~lana 348. stav 3. , 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku Republike Srpske
OGLAS
Osnovni sud u Bijeqini, po sudiji Zlatnoj Martinovi}, u pravnoj stvari tu`iteqa Nova banka
OBJAVQUJE
AD, Bawa Luka, protiv tu`enog Ili} Jovana iz Bijeqine ul. Crvenog krsta br.5 i Novakovi} U ovoj vanparni~noj stvari zakazuje se PRIPREMNO RO^I[TE za dan 10.03.2011. godine u 11 sati u
Gordane iz Bijeqine ul. Potporu~nika Smaji}a 4/14, radi duga 1.000,00 KM objavquje: zgradi ovog suda sala broj 6., o ~emu se u~esnici obavje{tavaju i upozoravaju da su, u smislu odredbe
~lana 2. stav 2. Zakona o vanparni~nom postupku, du`ni najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve
TU@BA ~iwenice na kojima zasnivate svoje zahtjeve i da predlo`ite i donesete sve isprave i predmete koje
`eqeti upotrijebiti kao dokaz, ukoliko predlaga~ ne pristupi na zakazano ro~i{te, prijedlog }e se
Tu`ilac je prvotu`enom odobrio kredit-dozvoqeno prekora~ewe po teku}em ra~unu po ugovoru smatrati povu~enim, a ako protivnik predlaga~a ne pristupi na pripremno ro~i{te isto }e se odr`ati
broj 2739/07 od 29.05.2007. godine koji omogu}ava prekora~ewe po teku}em ra~unu broj 555- 01- bez wegovog prisustva, da doka`ete ~iwenice na kojima zasnivate svoj zahtjev, ako predlo`ite
81122022-16 u visini od 1.000,00 KM, na rok od 12 mjeseci, po kamatnoj stopi u skladu sa va`e}im provo|ewe dokaza saslu{awem stranaka du`ni ste navesti ime prezime, ime jednog roditeqa, adresu sta-
kamatnim stopama Nove banke. novawa ili rada i navesti o ~emu treba da svjedo~i, ako predla`ete vje{ta~ewe nazna~iti predmet i
U ~lanu 11. Odluke o kamatnim stopama predvi|eno je da kamatna stopa na kredite po dozvoqenom obim vje{ta~ewa i predlo`iti lice koje }e izvr{iti vje{ta~ewe.
prekora~ewu po teku}em ra~unu iznosi 10% za klijente koji redovno izmiruju obaveze. U ~lanu 7. Protivnik Predlaga~a Urumovi} Dragan, se obavje{tava da
iste odluke predvi|eno je stopa zatezne kamate u visini od 24% i to od dana padawa u docwu do se dostava poziva ima smatrati obavqenom protekom roka od
dana izmirewa obaveza. Odlukom o kamatnim stopama od 31.03.2008. godine, zatezna kamata od 15 dana od dana objavqivawa u dnevnim novinama
01.04.2008. godine iznosi 18%. i istovremeno poziv za pripremno ro~i{te bi}e objavqen
Ugovorom o jemstvu broj 01-78/2739/07 po kreditu-dozvoqenom prekora~ewu po teku}em ra~unu od i na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Doboju.
29.05.2007. godine, drugotu`eni je jem~io kao jemac-platac i obavezao se na ispuwewe cijele oba-
veze du`nika, kao i na naknadu drugih tro{kova koje je povjerilac imao u svrhu naplate duga od
glavnog du`nika. Prvotu`eni je kao korisnik kredita - dozvoqenoj prekora~ewa po teku}em
ra~unu podigao sredstva koja su mu stavqena na raspolagawe i bio u obavezi da redovno izmiruje
svoje obaveze prema tu`iocu. BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
Prvotu`eni nije izmirio svoju obavezu pa je stawe sa 12.08.2008. godine iznosilo 1.039,74 KM, i OSNOVNI SUD U TREBIWU
to po osnovu glavnog duga iznos od 1.000,00 KM, po osnovu obra~unate a nepla}ene kamate iznos Broj:95 0 Ps 001584 09 Ps
od 39,74 KM. Trebiwe, 14.7.2009. godine
Kako korisnik Ugovora o kreditu-dozvoqenom prekora~ewu po teku}em ra~unu nije izvr{io svoju
Osnovni sud u Trebiwu, po sudiji Smajilu Begovi}u, u pravnoj stvari tu`ioca Mlin “\OR\I]“ D.O.O.
obavezu, tu`ilac je pozivao tu`ene da izmire obaveze nastale po Ugovoru o kreditu i Ugovoru o Glu{ci, ul. M. Peri{i}a bb, Republika Srbija, zastupan po punomo}niku Nenadu Kisi}u, advokatu iz Neve-
jemstvu. siwa, protiv tu`enog “MIK&TRADE“ DOO Trebiwe, Aleksina me|a bb, radi isplate, v.s.p. 10.565,00 Eura, ob-
Po{to tu`eni nisu isplatili dugovani iznos, tu`ilac podnosi ovu tu`bu i predla`e da Sud javquje sqede}i
nakon provedenog postupka donese presudu. OGLAS
Poziva se tu`eni DOO “MIK&TRADE“ Trebiwe, Aleksina me|a bb, da u roku od 30 dana dostavi odgovor na
Tu`ilac predla`e da sud na osnovu ~lana 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku usvoji tu`bu tu`ioca od 11.03.2009. godine, u kojoj tu`ilac predla`e da sud nakon provedenog dokaznog postupka donese
tu`beni zahtjev i donese presudu zbog propu{tawa ako tu`eni u zakonskom roku ne postupi kako presudu kojom }e obavezati tu`enog da isplati tu`iocu na ime duga iznos od 10.565,00 Eura sa obra~unatom za-
je to regulisano ~lanom 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku i ne dostavi odgovor na tu`bu . konskom zateznom kamatom od 20.11.2007. godine pa do isplate i tu`iocu naknaditi tro{kove parni~nog po-
stupka, sve u roku od 30 dana, pod prijetwom prinudnog izvr{ewa.
Kako se tu`ba tu`enom nije mogla dostaviti jer se tu`eni ne nalazi na navedenoj adresi, U slu~aju da tu`eni ne postupi u skladu sa ~lanom 70. ZPP-a, tu`ilac predla`e da sud donese presudu zbog
tu`iteq je predlo`io dostavqawe tu`be tu`enom putem dnevnih novena RS i oglasne table suda, propu{tawa.
shodno ~lanu 348. stav 3-4 ZPP {to sud ~ini ovim oglasom. Dostavqawe se smatra izvr{enim Odgovor na tu`bu mora biti razumqiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe,
protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa. prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih
ima, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca(~l. 334. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~lanom 71. stav 1.
ZPP-a.
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu pod-
nijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a.
Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoqnom broju primjeraka za
sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Dostava se smatra objavqenom protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa.
30 22. i 23. januar 2011. GLAS SRPSKE

Oglase, reklame

Oglasi
i ~ituqe
mo`ete predati
dopisni{tvu
REPUBLIKA SRPSKA GLASA SRPSKE
KAZNENO POPRAVNI ZAVOD FO^A
Studentska br. 2. Fo~a. tel: 058/210-892, faks: 058/210-154. E-mail: kpzfoca2@teol.net

Broj: 01- 34/11 Prodajem hitno i povoqno novu ku}u,


Datum, 20.01.2011. godine KU]E nezavr{enu, 10h9, P+Pt, sa 1.000 m2
PRODAJA zemqi{ta u Rami}ima, iznad “Elektro-
Na osnovu ~lana 29. Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mje- prenosa”, tel. 051/437-934; 065/763-941.
sta Kazneno-popravnog zavoda Fo~a (“Slu`beni glasnik RS” broj:85/10), direktor Kaz-
neno-popravnog zavoda Fo~a, raspisuje Prodajem ili mijewam ku}u u centru Prodajem ku}u u Sanskom Mostu ili mije-
Karlovca, tel. 065/383-606. wam za stan u Bawaluci ili Gradi{ci, tel.
Prodajem baraku u Lazarevu 58 metara 065/915-746; 065/919-263.
JAVNU LICITACIJU kvadratnih, po regulacionom planu, tel. Prodajem novu monta`nu ku}u, tel. 065/672-
1. Predmet licitacije su: 066/617-780. 680.
- Prodaja metalne konstrukcije demontiranog hangara i otpisanih {iva}ih ma{ina Prodajem ku}u preko puta naseqa Sunce, Prodajem ku}u u Prije~anima 8,5x7,5 m
- Davawe u zakup dva poslovna prostora u Ul. [anti}evoj br. 1. u Fo~i, povr{ine 16 i 19 m2. mo`e zamjena za stanove, tel. 065/685-800. P+S+P, u blizini {kole, gra|evinska
Po~etne cijene su: Prodajem u Bawaluci ku}u sa poslovnim dozvola i na placu 495 m2, cijena 65.000 KM,
- metalna konstrukcija demontiranog hangara .......................................................8.500,00 KM, prostorom i placem od 350 m2, kod Zelenog tel. 051/428-008; 065/351-000.
- otpisane {iva}e ma{ine..........................................................................................1.500,00 KM, mosta, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u na Petri}evcu, placa ima
- poslovni prostor .........................................................................................................15,00 KM/m2 Prodajem ku}u u Dervi{ima P+1 sa placem 422 m2, stambenog prostora 71 m2, tel. 066/235-
U navedene cijene ura~unat je PDV. od 370 m2, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698- 816.
012. Prodajem ili mijewam za stan ku}u u
2. Prodaja metalne konstrukcije demontiranog hangara i otpisanih {iva}ih ma{ina, te
izdavawe poslovnog prostora vr{i se u vi|enom stawu i naknadne reklamacije ne mogu Prodajem ku}u na sprat s poslovnim pros- Drakuli}u kod {kole, tel. 065/369-000.
isticati. Poslovni prostor se izdaje na period od 2 godine, a isti se ne mo`e koristiti za torom, mawom dvori{nom ku}om, oku}nicom, Prodajem ku}u u Kqu~u, papiri uredni, tel.
namjene organizovawa igara na sre}u i salona zabave. centar Kqu~a, hitno, tel. 065/636-545. 065/034-768.
3. Zainteresovana lica mogu pogledati metalnu konstrukciju demontiranog hangara, otpi- Prodajem useqivu ku}u - dupleks, dimenzija Prodajem ku}u u Slatini sa gara`om,
sane {iva}e ma{ine i poslovni prostor svakim radnim danom od 11 do 13 ~asova, u periodu 13h11 P+1+1 sa garsowerom u potkrovqu, vo}wakom, voda, struja, kanalizacija, tel.
od dana objavqivawa oglasa do 28.1.2011. godine. lokal u prizemqu sa centralnim grijawem, 066/369-864.
4. Prodaja metalne konstrukcije demontiranog hangara i otpisanih {iva}ih ma{ina, te iz- plac 500 m2, ul. Jovice Savinovi}a 101, tel. Prodajem ku}u na parceli na kojoj je
davawe poslovnog prostora obavi}e se putem javnog nadmetawa-licitacijom dana 1.2.2011. 065/696-353; 065/417-581.
godine, sa po~etkom u 11 ~asova, u prostorijama Kazneno-popravnog zavoda Fo~a, Ulica Stu- predvi|ena izgradwa lamele u nizu ul. Ranka
dentska br. 2, a ukoliko se ne izvr{i prodaja na prvoj licitaciji, ponovna licitacija }e se Prodajem ku}u i sve objekte koje posjedujem [ipke 10, vrlo povoqno, tel. 051/303-038,
obaviti dana 7.2.2011. godine, u isto vrijeme i na istom mjestu. i 40 dunuma obradive zemqe u Glamo~anima, 051/307-514, 065/180-753.
5. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica, koja prije licitacije na ulica Rade Jawu{a 60, tel. 585-613; 066/668- Prodajem ku}u spratnicu, 6,5h11, sa 400 m2
blagajni KPZ-a Fo~a izvr{e uplatu u iznosu od 500,00 KM za hangar i iznos u visini od 10 355. zemqi{ta sa aneksom, gara`a 3h6,5, na
% po~etne vrijednosti ma{ina i vrijednosti mjese~ne zakupnine poslovnog prostora koji Prodajem ku}u na sprat, po~etak Srpskih Lau{u, kod benzinske pumpe “[eva”, tel.
se licitiraju. toplica, kod Turbeta, tel. 065/636-545. 051/437-934; 065/763-941.
6. Uslovi i na~in preuzimawa hangara i {iva}ih ma{ina regulisa}e se kupoprodajnim ugo- Prodajem ku}u, 130 m2, u ul. Gavrila Prin- Prodajem ku}u u Sanskom Mostu ili mije-
vorom, a za poslovni prostor ugovorom o zakupu poslovnog prostora u skladu sa Zakonom. cipa, sa oku}nicom od 500 m2, hitno, povoqno, wam za stan u Bawaluci ili Gradi{ci, tel.
7. U~esnik licitacije koji postigne najvi{u cijenu, a potom odustane od potpisivawa kupo- uz put, tel. 065/636-545. 065/915-746; 065/919-363.
prodajnog ugovora ili ugovora o zakupu ili ne plati kupoprodajnu punu cijenu za hangar i
ma{ine koju je izlicitirao u roku od 5 dana od dana zavr{etka licitacije gubi pravo na Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 Prodajem novu ku}u, nedovr{enu, 8h8, P+S,
povrat depozita. Ostalim licima koja u~estvuju u licitaciji upla}eni depozit se vra}a po m2, dvori{tem, gara`om, po~etak ulice sa 630 m2 zemqi{ta, u Drago~aju, bli`e cen-
zavr{etku licitacije. Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi tru, tel. 051/437-934; 065/763-941.
DIREKTOR stan uz dogovor, hitno, povoqno, tel. 065/636- Prodajem ku}u VP, 10h10, sa 2.000 m2, u
Sini{a Golijanin 545. Kotor Varo{u - Tovladi} kod Omladinskog
Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i doma, tel. 065/763-941.
oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, Prodajem ku}u u Obili}evu iznad “Al-
vlastito centralno grijawe, preko puta ibabe”, hitno, tel. 066/ 855- 579.
“Glasa”, ulica ^aire, Hiseta, hitno, tel.
ZEMQORADNI^KA ZADRUGA “GRADI[KA” 065/636-545. Prodajem imawe, zemqi{te 40 dunuma, sa
GRADI[KA ku}om 10h10 i {talom 30h5 m, u Ivawskoj kod
Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, benzinske pumpe, udaqeno 500 m, tel. 051/437-
gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, bliz- 934; 065/763-941.
Na osnovu Odluke Skup{tine Zemqoradni~ke zadruge “Gradi{ka” Gradi{ka ina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, odmah
odr`ane 26.11.2010. godine, Komisija za prodaju osnovnih sredstava raspisuje useqivo, u ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636- Prodajem ku}u u Kqu~u (poslovni prostor +
545. gara`a + stan) ili mijewam za ku}u ili
stan u Bawaluci, Prijedoru, M. Gradu,
Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri Gradi{ci, tel. 065/644-785.
DRUGU JAVNU LICITACIJU trosobna stana s gara`om, oku}nicom, 330 m2, Prodajem stariju ku}u sa oku}nicom od 450
vlastito centralno grijawe, kod Zavoda dis- m2 papiri uredni, dozvoqena gradwa, ul.
za prodaju nekretnina trofi~ara u ul. Dr Velimira ]orovi}a, Moravska 86 iza "Vitaminke", tel.
hitno i povoqno, papiri 1/1, tel. 065/636-545. 0038513890139; 00385918817515.
Zemqoradni~ka zadruga “Gradi{ka” prodaje nekretnine kako slijedi: Prodajem ku}u u Zalu`anima na glavnoj Prodajem kompletnu dupleks ku}u u Ro-
ulici, tel. 065/497-846; 051/216-155. suqama, 250 m2, 45 m2 poslovnog prostora, na
1. Upravna zgrada i dvori{te u Gradi{ci upisana u ZK ulo`ak broj 172, K.O. Prodajem ku}u na sprat s dva poslovna pros- placu od 450 m2, sa dva posebna ulaza, tel.
Gradi{ka - grad tora, gara`om i oku}nicom, 500 m2, u Krfskoj 065/988-590.
- Zgrada bruto povr{ine 814,95 m2 ulici, hitno i povoqno, papiri 1/1, odmah Prodajem ku}u na placu 440 m2 + plac 430
- Dvori{te povr{ine 415 m2 useqiva, tel. 065/636-545. m2 sa gra|evinskom dozvolom, papiri uredni,
Po~etna cijena na osnovu procjene vje{taka iznosi 939.195,00 KM Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u na mjesto Drago~aj, udaqena 300 m od {kole, ci-
sprat + poslovni prostor pekara, s jena po dogovoru, tel. 066/832-343; 051/381-332;
2. Skladi{te Su{ara sa pripadaju}im zemqi{tem u Gradi{ci upisana u ZK ulo`ak dvori{nom zgradom, sa placem od 500 m2 kod 066/918-229.
broj 173, K.O. Gradi{ka - grad “Alibabe”, ulica Koste Vojinovi}a, tel. Prodajem ku}u i imawe u centru Slatine,
065/636-545. tel. 051/588-046.
- Zgrada bruto povr{ine 2.411,28 m2,
- Zemqi{te povr{ine 2106 m2 Prodajem ku}u 9h10, nedovr{ena novo- Mijewam ku}u na lijepom mjestu u Kara-
gradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i novcu, sa 500 m2 oku}nice za mawi stan u
Po~etna cijena na osnovu procjene vje{taka iznosi 812.981,88 KM potkrovqe, stanovi, tel. 051/317-719. Bawaluci, tel. 051/212-357.
3. Objekti u Brestov~ini sa pripadaju}im zemqi{tem upisani u ZK ulo`ak broj 50, Prodajem ku}u i zemqi{te oko 3.000 m2 u Prodajem ku}u u centru Bawaluke, naseqe
^elincu dowem, preko mosta, hitno i povo- Dolac, tel. 065/732-818,065/757-615.
KO Brestov~ina qno, tel. 065/636-545.
- Privredne zgrade bruto povr{ine 1397,48 m2 Prodajem useqivu ku}u sa visokim
Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, potkrovqem na placu 1.300 m2 u Ko~i}evu -
- Ekonomsko dvori{te povr{ine 15.372 m2 saniranu, sa dvori{tem 120 m2, ul. Gavrila Gradi{ka, ogra|eno, voda, gra|. dozvola,
Po~etna cijena na osnovu procjene vje{taka iznosi 878.189,00 KM. Principa, hitno, tel. 065/636-545. dvori{na zgrada, cijena povoqna, tel.
Prodajem vi{e ku}a na razli~itim lokaci- 065/417-581.
4. Objekti u Brestov~ini sa pripadaju}im zemqi{tem i ogradom upisan u ZK ulo`ak jama, Bawaluka, tel. 065/698-012. Prodajem vikend ku}u na Kr~maricama i
broj 51, KO Brestov~ina Prodajem ili mijewam ku}u u Jablanu za tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, struja, as-
- Privredna zgrada bruto povr{ine 80,47 m2 mawi stan u Bawaluci. Ku}a je novogradwa, falt, tel. 066/449-683.
- Dvori{te povr{ine 876 m2 tel. 065/297-732. Povoqno se prodaje ku}a sa oku}nicom, 800
Prodajem ku}u, povoqno, tel. 065/631-613. m2, u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-
Po~etna cijena na osnovu procjene vje{taka iznosi 45.580,00 KM. 908.
Bawaluka, Kr~marice, vikend ku}a 8h8
Za navedene nekretnine, licitacija }e se odr`ati dana 1.2.2011. godine (utorak), sa P+S sa placem 1.800 m2, pomo}ni objekti na U Bawaluci prodajem ku}u spratnicu,
po~etkom u 10 ~asova, u prostorijama Upravne zgrade u Gradi{ci ul. Prote Du{ana lijepom mjestu, cijena 60.000 evra, tel. sre|enu i useqivu, ili mijewam za jednosoban
Suboti}a. 051/437-934; 065/763-941. ili mawi dvosoban stan, uz va{u doplatu, tel.
Pravo na licitaciju imaju sva pravna i fizi~ka lica, koja prije po~etka prodaje up- 066/347-480.
Prodajem ku}u u Novoj varo{i sa poslovnim
late na blagajni ZZ Gradi{ka, iznos 10% od po~etne cijene. prostorom i placem od 333 m2, tel. 065/698- Prodajem useqivu ku}u v.p. (dvije odvojene
Zainteresovani kandidati mogu pogledati navedene nekretnine svakim radnim 012. stambene jedinice) kod “Kosmosa”, mo`e zam-
jena za stan u Bawaluci, tel. 065/528-247.
danom na licu mjesta. Prodajem ku}u prizemnicu, 14h9, sa placem
od oko 950 m2, kod prelaza Trn - Jablan, cijena IZDAVAWE
Sve informacije se mogu dobiti na telefon 813-327, 813-503.
85.000 KM, tel. 065/698-012. Izdajem renoviran namje{ten sprat ku}e u
OGLASI GLAS SRPSKE 22. i 23. januar 2011. 31

Trnu, Bawaluka, na du`i period, Prodajem dva stana po 65 m2 u (Star~evica - Borik), zvati pos- Mijewam dvosoban stan, 47 m2, u Izdajem trosoban namje{ten stan
(grijawe, gara`a, dvori{te), tel. Boriku, u “Titaniku”, hitno, tel. lije 16 ~asova, tel. 065/693-655. Br~kom, za Bawaluku, tel. 065/889- kod "Tempa" na du`e vrijeme, tel.
051/347-030. 065/636-545. Prodajem u novogradwi trosoban 959. 066/815-816.
Izdajem dvori{nu ku}u, gar- Prodajem komforan stan 105 m2, stan, 100 m2 i ~etvorosoban, 110 m2 IZDAVAWE Izdajem nov nenamje{ten stan od
soweru, namje{tena, grijawe na klimatizovan, halogeno osv- (kod “Medicinske elektronike”) Izdajem trosoban stan sa cen- 40 m2, novoizgra|ena zgrada, Borik,
drva, ul. Cetiwska br. 16, zvati jetqewe, ameri~ki plakar od pet m, centar, cijena povoqna, tel. tralnim grijawem, tel. 065/841-595. prvi sprat, tel. 066/406-225.
poslije 16 ~asova, tel. 065/976-929; cijena 1.700 KM/m2, hitno, u Gun- 065/524-505. Izdajem dvosoban namje{ten stan
051/215-091. duli}evoj ulici, tel. 065/636-545. Izdajem dvosoban potpuno
Prodajem dvosoban stan 45 m2 i namje{ten stan u centru grada, (60 m2) parno grijawe, ul. Skendera
Izdajem namje{tenu ku}u kod Prodajem dvosoban komforan 53 m2 novogradwa (kod Medicinske nova gradwa, u ul. Kraqa Alfonsa, Kulenovi}a kod “Sindija 3”, tel.
“Naprijedovog” stadiona, stan 61 m2, drugi sprat, saniran, elektronike) cijena povoqna, tel. 350 evra, tel. 38765/705-460. 065/870-484, 066/268-848.
porodi~nim i zaposlenim qudima, hitno, povoqno, mogu} dogovor, u 065/524-505. Izdajem stan, 74 m2, prizemqe
tel. 065/528-247; 065/972569. Krfskoj ulici, tel. 065/636-545. Izdajem apartman kod Rebrova~ke
Prodajem nov useqiv trosoban crkve 250 KM sa re`ijama + 6 ku}e, poseban ulaz, novogradwa, ne-
Izdajem firmama ku}u u centru Prodajem nove, odmah usqive stan, 77 m2, drugi sprat, lift, dva le`aja po 150 KM za radnike ili namje{ten, ul. Novaka Piva{evi}a
Bawaluke u ul. Vase Pelagi}a kod stanove u Kara|or|evoj ulici balkona, dva WC-a, kod Rebrova~ke studente, tel. 065/631-613. 30 A, kod “Eliosa”, tel. 065/075-500.
Rajfajzen banke, potrebna adapta- preko puta "Sirana" od 47, 51, 64, crkve, tel. 065/404-424. Izdajem jednosoban namje{ten
cija koja ulazi u kiriju, tel. 110, 120, i 140 m2 cijena po dogov- Izdajem dvosoban namje{ten stan
Prodajem dvosoban stan u u zgradi za ~etiri djevojke, le`aj stan u Novoj varo{i, drugi sprat,
38765/513-897. oru, tel. 065/562-426. Bawaluci, 50 m2, Milo{a Obili}a centralno grijawe, tel. 065/560-
130 KM, Obili}evo, uslovi
Izdajem nenamje{ten jednosoban Prodajem jednosoban i dvosoban 52/5, cijena 90.000 KM, tel. 065 odli~ni, Bawaluka, tel. 065/297- 871.
stan u ku}i, poseban ulaz, grijawe stan, tel. 065/497-846; 051/216-155. /881-644. 651. Izdajem stan u Bawaluci, u`i
na drva, ul. Koste Jari}a na Star- Prodajem trosoban stan, 79 m2, Prodajem ili mijewam za ve}i centar, cijena po dogovoru, prvi
~evici, tel. 437-698; 065/514-837. Izdajem trosoban stan u pot-
drugi sprat, ul. Mi{e Stupara komforan dvosoban stan, 61 m2, u krovqu, u ulici Jasimira Mal~i}a mjesec stanovawa gratis, tel.
Izdajem ku}u namje{tenu sa (kod “Akvane” - centar), komplet centru, stan je kompletno renovi- 3 kod auto-{kole “Volan”, tel. 066/606-389; 065/216-286.
gara`om i lijepim dvori{tem kod renoviran - povoqno, tel. 065/524- ran i luksuzno opremqen, tel. 065/566-181. Izdajem jednosoban namje{ten
Bawaluke, tel. 051/215-158; 065/573- 505. 051/316-692; 065/513-838. stan u prizemqu ku}e, Lazarevo, na
046. Izdajem jednoiposoban stan na
Prodajem stan 30 m 2, naseqe Prodajem jednosoban stan, 37 m2, Star~evici, namje{ten, cijena 300 autoputu kod kasarne “Kozara”, tel.
POTRA@WA Obili}evo, sprat prvi, zvati iza prvi sprat, naseqe A. Jaki}a, tel. KM + re`ije, tel. 065/478-885. 065/663-256.
Ozbiqan mladi}, ne pije, ne pu{i, 17 ~asova, tel. 063/377-485. 065/698-012. Izdajem stan, garsowere i sobe,
Iznajmqujem dva jednosobna
tra`i na ~uvawe ku}u, stan ili Prodajem u Bawaluci stan, 62 m2 Prodajem nov dvosoban stan 48 m2 stana, jedan namje{ten, jedan ne- namje{teno, grijawe, sve posebno,
vikendicu, tel. +387 (0) 66/256-102. + 30 m2 ostave, {iri centar, i dvoiposoban 51 m2, `ute zgrade, namje{ten, Prijedor, naseqe Urije ima le`aj za djevojku sa cimerkom,
prizemqe, cijena 70.000 evra, tel. useqiv, cijena 1.750 KM/m 2 sa tel. 065/636-195; 051/212-691.
STANOVI 065/698-012. PDV-om, tel. 065/524-505.
kod O[ “Petar Ko~i}“, tel.
065/377-932. Izdajem namje{ten stan za dva
PRODAJA Prodajem polovinu nedovr{enog Prodajem dvosoban stan 48 m2, Izdajem dvoiposoban namje{ten momka kod po{te u Obili}evu, ci-
dupleksa P+I+II+P, 220 m2 ko- prvi sprat, ul. Carice Milice 48, stan na Lau{u, ul. Filipa Kqa- jena 300 KM sa centralnim gri-
Prodajem jednosoban stan, prvi risnog prostora, 215 m2 placa, tel. 065/920-897. ji}a, tel. 065/497-846; 051/216-155. jawem i re`ijama, tel. 065/774-475.
sprat, 40 m2, kompletno opremqen, uredni papiri, 138,00 KM, tel. Prodajem dva stana, useqivi, u Izdajem garsoweru i jednosoban
prije Venecije mosta, tel. 065/685- 065/011-065. Izdajem jedan mawi stan,
centru grada, vel. 82 m2, 61 m2, ci- Petri}evac, Wego{eva, gazda u in- stan na Lau{u kod “Sirana”, tel.
800. Prodajem stan 30 m2, u ul. Cara jena po dogovoru, papiri uredni, 065/776-160.
ostranstvu, 170 KM, tel. 051/355-
Prodajem garsoweru, 21 m2, prvi Lazara 48 na Obili}evu, drugi 1/1, tel. 065/968-453; 063/995-968. 478. Izdajem stan sa centralnim gri-
sprat u Dubici, strogi centar, mo`e sprat, generalno renoviran, vri- Prodajem nov useqiv jednosoban jawem, Bawaluka, tel. 280-441.
i zamjena za Bawaluku, tel. 065/685- jedi pogledati, hitno, tel. 051/466- Izdajem djevojkama ili samcima
37 m2 i dvosoban 55 m2, u ul. namje{ten jednosoban stan sa gri- Izdajem dvoiposoban namje{ten
800. 007; 065/900-123. Kara|or|eva, tel. 065/524-505. jawem, bli`e centru, tel. 051/351- stan u blizini Klini~kog centra
Prodajem dvosoban stan u Novoj Hitno potrebna garsowera ili Prodajem stan u Boriku - Bawa- 680; 065/450-544. na Paprikovcu, tel. 065/577-639.
varo{i preko puta {kole, 58 m2, mawi jednosoban stan na du`i pe- luka, 56 m2, prvi sprat, uredni pa-
drugi sprat, tel. 065/685-800 Izdajem namje{ten dvosoban stan Izdajem jednosoban nenamje{ten
riod, tel. 065/463-244. piri, 1.800 KM/m2, tel. 065/011-065. stan na Star~evici, tel. 065/350-
u ulici Stevana Bulaji}a u Obi-
Prodajem dvosoban stan, prva zona, Prodajem stan u Bawaluci, 67 m2, Prodajem mawi jednosoban stan li}evu, Bawaluka, tel. 065/442-242; 615, 051/439-907.
ulica Srpska, tel. 051/215-829, zvati drugi sprat, lift, ostava, novo- sa ugra|enim namje{tajem u 051/454-057.
od 14 do 17 ~asova. Izdajem dvosoban stan, namje-
gradwa odmah useqiv, povoqno, tel. potkrovqu, ima lift, u podno`ju {ten ili nenemje{ten, Lazarevo,
065/412-576. Izdajem dvosoban nenamje{ten
Prodajem namje{ten stan 72 m2 Star~evice, zvati poslije 18
stan, prizemqe ku}e, na du`i pe- ul. Vasilija Ostro{kog, tel.
prvi sprat, ul. Majke Jugovi}a, i dva Prodajem garsoweru na Star~e- ~asova, tel. 465-603. 065/430-448.
riod, ul. Jasimira Mal~i}a 16,
namje{tena stana po 57 m2 ul. Ilije vici, 33 m2, renovirana, tel. Prodajem garsoweru 23 m2, Her- kirija 220 KM, tel. 051/507-012:
Gara{ina. Tel. 065/685-800. Izdajem jednosoban namje{ten
066/357-709. ceg Novi, Topla 2 ili mijewam za 065/816-173. stan, 35 m2, tel. 066/488-811.
Prodajem nov stan 34 m2, ul. Sto- Prodajem stan 54 m2 + 12 m2 po- Beograd, tel. 051/211-585; 065/870-
Izdajem jednosoban namje{ten
jana Novakovi}a 12, vlastito gri- 004. Izdajem polunamje{ten dvosoban
druma u centru grada - kod [o- stan sa centralnim grijawem na stan, poseban ulaz, Put srpskih
jawe na plin, sanitarna voda na pinga, tel. 066/357-709. Izdajem poslovnim qudima i Petri}evcu u ku}i, tel. 051/355- branilaca 125, tel. 051/385-934.
plin, klimatizovano, izolacija Prodajem stan na Petri}evcu 35 strancima trosoban, luskuzno
deset cm, tel. 387 65/534-684. 830. Izdajem namje{ten stan djevo-
m2, prvi sprat, tel. 066/357-709. namje{ten stan u centru Bawaluke,
Prodajem stanove u ^elincu od 32 kablovska, stan ima sopstevno gri- Izdajem prostor za stanovawe sa jkama, stambena zgrada u Novoj
Prodajem ~etvorosoban stan, 107 posebnim ulazom i grijawem, tel. varo{i, Bawaluka, tel. 065/693-
i 49 m2, nova gradwa, useqivi, tel. m2, drugi sprat, ul. Majke Kne`opo-
jawe, tel. 065/618-241.
387 65/332-828 i 051/551-332. 065/711-134; 051/370-850. 070.
qke 1, ima lift, Bawaluka, tel. Bawaluka - trosoban stanu cen-
tru od 79 m2 mijewam za mawi uz Izdajem povoqno jednosoban ne- Izdajem namje{ten stan, poseban
051/251-342; 066/243-894. namje{ten stan u nasequ ulaz, sa centralnim grijawem,
Prodajem ili mijewam stan nadokandu, tel. 051/463-419.
u Zenici - Radakovo, 60 m2, ci- Prodajem jednosoban stan 40 m2, Petri}evac, tel. 065/585-883. zvati popodne, tel. 051/438-251;
ul. Kozarska br. 6, kod “Glasa”, stan Prodajem stanove novogradwa, 065/174-145.
jena 76.000 KM, tel. 066/462- odmah useqivi, od 45, 48, 60, 70, 73 Izdajem poslovnim qudima i
735 8746 G. je renoviran, cijena 72.000 KM, stranim organizacijama dvosoban Izdajem jednosoban nenamje{ten
tel. 065/849-556. m2 kod restorana “Stari mlin”,
povoqno, tel. 065/562-426. stan, potpuno namje{ten, u novoj stan, ul. Bra}e Ma`ar i majke
Prodajem ili mijewam garsoweru Prodajem ili mijewam za gradwi u centru grada, 700 KM, Marije 16, tel. 065/560-398; 065/
u strogom centru Sarajeva za Bawaluku namje{ten stan od 46 m2 Prodajem stanove 32 i 56 m2 kod tel. 065/705-460. 612-551.
Bawaluku, tel. 065/589-171. u Herceg Novom, tel. 065/969-934; dvorane Mejdan, useqivo, cijena
2.300 KM/m2, zvati od 10 do 20 Izdajem jednosoban namje{ten Izdajem dvosoban stan u centru,
Prodajem ekskluzivne nove stanove 065/561-274. mawi stan sa parking mjestom, potpuno namje{ten, poslovnim
~asova, tel. 066/991-166.
u apartmanima od 63, 73, 81, 103 m2 Prodajem dvosoban komforan poseban ulaz, ulica Marka qudima, u ul. Kraqa Alfonsa, ci-
kod restorana “Marko Polo”, cijena stan 57 m2, ul. @ivojina Mi{i}a Prodajem jednosoban useqiv stan Miqanova 1, Lazarevo, ogranak ul. jena 350 evra, tel. 065/465-962.
po dogovoru, tel. 065/562-426. 43, ili mijewam za mawi uz do- 45 m2 ul. Kosovke djevojke, centar Ivana Gorana Kova~i}a kod broja
grada, papiri 1/1, tel. 065/524-505. Izdajem jednosoban namje{ten
Prodajem dvosoban stan 57 m2, u platu do 35 m2 Borik ili Nova 177, tel. 065/096-490; 051/380-940. stan, odmah useqiv, parking za au-
Bara}ima kod Mrkowi} Grada, voda, varo{, tel. 065/419-294. Prodajem dvosoban stan 64 m2, Izdajem dvosoban namje{en stan tomobil, samo zaposlenim licima,
struja, asfalt, tel. 051/586-618. Prodajem trosoban stan 80 m2 ul. prvi sprat, ul. Save Quboje 12, u prizemqu ku}e, Podgrme~ka 32, ostalo po dogovoru, tel. 051/355-
Novice Cerovi}a 13 Borik, cijena Star~evica, tel. 065/227-396. Lau{, cijena 250 KM+re`ije, 671.066/535-773.
Prodajem ~etvorosoban stan 76 m2,
drugi sprat, sa dva luksuzno po dogovoru, tel. 051/251-226. Prodajem trosoban 82 i ~etvo- tel. 065/538-509. Izdajem dvosoban namje{ten stan
opremqena kupatila, ~etiri sobe i Preuzimam dugoro~nu kreditnu rosoban 95 m2 novogradwa, tre}i Izdajem trosoban namje{ten stan u zgradi u Obili}evu, ima cen-
dva balkona, ul. Desanke Maksi- obavezu u zamjenu za garsoweru ili sprat, u ul. Ranka [ipke, Centar u centru Lakta{a Lakting II, tel. tralno gr, kablovsku, blizu uni-
movi}, tel. 065/562-426. jednosoban stan u Bawaluci, tel. dva, tel. 065/524-505. 065/785-028. verziteta prednost studentkiwama,
Prodajem trosoban stan u Boriku, 065/516-415; 052/752-921. Prodajem ~etvorosoban stan, 84 Izdajem jednosoban namje{ten tel. 065/297-651.
ima dva lifta, hitno i povoqno, Prodajem stan 46 m2, prvi sprat u m2, u centru Lakta{a, prvi sprat, stan zaposlenoj osobi, centralno Izdajem namje{ten dvosoban stan
tel. 065/636-545. Rosuqama (crvene zgrade), tel. povoqno, tel. 065/524-505. grijawe, Petri}evac, tel. 352-354; u ulici Stevana Bulaji}a u
Prodajem stan 38 m2, centar, ren- 051/318-739; 065/581-773. KUPOVINA 065/813-108. Obili}evu, Bawaluka, tel. 065/442-
oviran, lift, centralno ili mije- Prodajem nov stan 66 m2, prvi Hitno potreban stan od 80 m2 do Izdajem jednoj ili dvjema stu- 242 ili 051/454-057.
wam za garsoweru, tel. 065/870-004. sprat na Star~evici, ulica Sime 100 m2 od centra do Osnovnog suda u denkiwama ili u~enicama jed- Izdajem stan i poslovni prostor
Prodajem stan, ul. Gunduli}eva, Miqu{a, tel. 065/526-714. prizemqu, tel. 063/118-488; 066/235- nosoban namje{ten stan u Lor- sa centralnim grijawem, namje-
povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem useqiv jednosoban stan, 816. kinom nasequ, tel. 051/315-530. {ten u Slatini, povoqno, tel.
Prodajem u Obili}evu (Abacija) 45 m2, prvi sprat, ul. Kosovke djevo- ZAMJENA Izdajem jednosoban nenamje{ten 065/973-635.
garsoweru 22 m2, prvi sprat, cijena jke, cijena 1.550 KM/m2, tel. Mijewam stan 62 m2 drugi sprat u stan, 48 m2, \ure \akovi}a 16 (cen- Izdajem namje{tenu sobu, Prwa-
50.000 KM, tel. 065/698-012. 065/524-505. Mostaru za sli~an u Bawaluci, tralno grijawe), tel. 051/351-348; vor, tel. 065/491-921, 051/303-248.
Prodajem stan, 56 m2, tre}i sprat, Prodajem trosoban stan 73 m2 use- stan je na bo{wa~koj strani. Tel. 065/696-796. Izdajem namje{tenu garsoweru,
^aire, Bawaluka, tel. 065/698-012. qiv + ostava 6 m2, ul. Rajka 065/685-800. Izdajem namje{ten stan, 86 m2, u tel. 066/406-617.
Prodajem ~etvorosoban stan 110 m2 Bosni}a, cijena 110.000 KM, Mijewam trosoban stan za jed- centru grada, cijena 500 KM + Zaposlenim licima izdajem jed-
(kod “Medicinske elektronike”), hitno, tel. 065/524-505. nosoban uz dogovor, Borik, stan je re`ije, tel. 065/514-419. nosoban namje{ten stan, odmah use-
novogradwa, centar, i gra`u 18 m2, Prodajem nov stan 66 m2, prvi u dobrom stawu, zvati od 8 do 11 i Izdajem studentima namje{tenu qiv, parking za automobile,
cijena povoqna, tel. 065/524-505. sprat na Star~evici, ulica Sime od 15 do 21 ~as, tel. 051/253-614. garsoweru sa dva le`aja, cen- poseban ulaz, ostalo po dogovoru,
Prodajem u Bawaluci stan, 52 m2, Miqu{a, tel. 065/526-71. Mijewem ili prodajem dvosoban tralno grijawe, ul. Gavrila Prin- tel. 066/535-773.
naseqe \ure \akovi}a, prvi sprat, Prodajem stan na Star~evici, 65 stan, 48 m2, za mawi uz doplatu, tel. cipa, kablovska, kod Zelenog mosta Izdajem dvosoban namje{ten stan
tel. 065/698-012. m2 ili mijewam za ve}i uz doplatu 066/369-864. u Bawaluci, tel. 065/900-474. u Bawaluci, Moslova~ka, eta`no
32 22. i 23. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI

grijawe, cijena 350 KM, tel. 051/ ijskog prostora, Bawaluka: centar, poslovni prostor sa centralnim Prodajem gra|evinske placeve, dunuma zemqe na Kr~maricama -
436-577; 065/829-733. {est parkinga, klima, alarm, cen- grijawem na du`i period, povoqno 1/1 u centru ^esme, uz glavni put, Bawaluka., tel. 065/623-554.
Izdajem jednoj ili dvjema stu- tralno, upotrebna dozvola, tel. 387 - Petri}evac, tel. 065/784-849. tel. 065/679-481, 051/359-010. Prodajem plac na moru 454 m2, ci-
denkiwama ili u~enicama jed- 65/666-435. Izdajem poslovni prostor, 23 m2, Prodajem placeve na Lau{u i u jena povoqna, papiri uredni, put,
noiposoban stan u Lorkinom Izdajem ili prodajem poslovni preko puta Rebrova~ke crkve, kod Trnu povoqno, tel. 065/497-846; voda, struja, tel. 051/482-249;
nasequ u Bawaluci, tel. 065/530-030. prostor u Novoj varo{i, pogodan “Firene” ili prodajem povoqno, 051/216-155. 065/032-930.
Izdajem dvjema studentkiwama za razne djelatnosti, povr{ine 140 tel. 065/448-335. Prodajem zemqi{te 2.100 m2 na Prodajem plac 1/1, Glamo~ani,
namje{tenu garsoweru u Novoj m2, tel. 065/527-849. Izdajem poslovni prostor 100 m2 autoputu, povoqno, tel. 065/631-613. povoqno, dozvoqena gradwa, tel.
varo{i kod zgrade Vlade, centr. Izdajem povoqno poslovni pros- u Slatini, pogodan za sve namjene, Prodajem plac od 1.000 m2, povo- 065/696-286.
grijawe, poseban ulaz, zvati od 7 do tor u blizini zgrade Min- tel. 065/973-635. qno, blizina Kla{nica sve pogod- Prodajem 20 dunuma zemqe u
15, tel. 065/406-556. istarstva unutra{wih poslova i Izdajem poslovni prostor 45 m2 u nosti za gradwu, tel. 065/803-315. Lakta{ima, cijena 2.000 KM po
Izdajem jednosoban namje{ten O[ “Branko Radi~evi}“, tel. centru grada. obezbije|en parking dunumu, tel. 065/517-663.
065/764-628. Prodajem povoqno plac 1700 m2,
stan ul. Natalije Jovi}, tel. 051/352- prostor, tel. 051/309-723; 065/981-655. 45 km od centra grada za gradwu Prodajem vi{e placeva za iz-
640. Izdajem halu u Lakta{ima, 2.5 km Izdajem poslovni prostor 70 m2, ku}e-vikendice, tel. 282-106; gradwu u Trnu, ul. Cara Du{ana br.
Izdajem jednosoban namje{ten prema Srpcu, kompletna infra- ul. Rade Marjanca 18, Paprikovac, 065/635-449. 34, tel. 066/284-363.
stan, odmah useqiv, parking za auto, struktura, ulaz {lepera u halu, tel. 215-903.
{iroki prilaz, tel. 38765/513-897 Prodajem zemqi{te 32.000 m2 u Prodajem plac 350 m2 sa urban-
poseban ulaz, ostalo po dogovoru, Izdajem 25 m2 poslovnog prostora Kuqanima na glavnom putu, cijena isti~kom dozvolom, Vrbawa, R.
Bawaluka, tel. 066/535-773. i 051/532-022.
u Laktingovoj zgradi na prvom osam evra/m2, tel. 051/437-934; Petrovi}a, tel. 065/644-713.
Izdajem namje{tenu garsoweru u Izdajem poslovni prostor, 12 m2 u spratu, tel. 066/999-451. 065/763-941.
centru grada, hitno, tel. 066/235- Prodajem 4.600 m2 zemqi{ta u Ja-
Novoj varo{i, tel. 051/347-371. Izdajem poslovni prostor na Prodajem povoqno u Drago~aju garama, na asfaltu, u predjelu zv.
816.
Izdajem namje{ten sprat ku}e, Hani{tu, tel. 065/028-363. (prema Motikama) 2 dunuma kula, tel. 051/437-934.
Prwavor, tel. 065/491-921. Lakta{i, izdajem poslovni pros- zemqi{ta pogodno za ku}u ili
tor 160 m2, upotrebna dozvola, Prodajem 12 dunuma zemqe u
Izdajem jednosoban stan, namje- Izdajem poslovni prostor u vikendicu, tel. 065/251-944. Vrba{koj kod O[, op{tina
pogodno za skladi{te ili mawu
{teno, ul. Jovice Savinovi}a 103 A proizvodwu, tel. 065/294-606; `utim zgradama sa inven- Prodajem mawe placeve i dva i Gradi{ka, tel. 065/526-882.
Petri}evac, tel. 051/355-552. tarom za frizerski salon, a po dunuma zemqe na po~etku
POTRA@WA
051/532-250.
mo`e i za druge namjene, tel. Jakupovaca, blizu novog autoputa, KIOSCI
Izdajem poslovni prostor, 27 m2,
Hitno potrebna garsowera ili u Prijedoru, tel. 051/323-424.
065/295-872. povoqno, tel. 066/467-752. PRODAJA
mawi jednosoban stan u u`em centru Prodajem plac od 600 m 2 u
Izdajem kancelarije, namje{teno, Izdajem lokal povr{ine 16 m u 2
Bawaluci, naseqe Tuwice 40 m od Prodajem metalni kiosk, tel.
za poslovnu djevojku, internet - tel. 065/631-613.
obavezno, tel. 065/710-543. ul. Kraqa Petra Prvog Kara- Prijedorske ceste, plac ima pro- 066/415-421.
Izdajem poslovni prostor 22 m2 |or|evi}a br. 33 (Hani{te), na jektnu dokumentaciju, struju, vodu,
Studentu hitno potreban mawi
stan u Bawaluci, tel. 065/341-527.
za sve namjene upotrebna dozvola, glavnoj ulici, tel. 066/253-490. {upu, asfalt, uli~nu rasvjetu, 50% SOBE
Kara|or|eva 445, Bawaluka, tel. Izdajem poslovni prostor u cen- upla}enih komunalija, tel. 065/288- IZDAVAWE
POSLOVNI 282-106; 065/635-449. tru Nove varo{i, tel. 065/604-488. 628.
PROSTORI Izdajem novosagra|eni poslovni Izdajem poslovni prostor 30 m2 Prodajem plac 1.000 m2 u Jaru- Izdajem dvokrevetnu sobu u
PRODAJA prostor od ukupno 135 m2 u Novoj prizemqe. RK “Boska” (strogi cen- `anima, kilometar udaqen od Sla- Boriku upotreba kuhiwe, kupatila,
varo{i (4 kancelarije i ~ajna tar), tel. 065/524-505. tine, struja, voda na placu, tel. kablovska, tel. 065/670-587.
Prodajem poslovni prostor 25 m2 kuhiwa) na spratu i poslovni 065/771-010.
Izdajem sobu za studente sa
novi zanatski centar u Prijedoru.
Tel. 065/685-800.
prostor pogodan za apoteku ili GARA@E Prodajem dva placa od 460 m2 i posebnim ulazom i centralnim
prodavnicu u prizemqu, 40 m2, tel. 470 m2 u Prije~anima u blizini
Prodajem poslovni prostor 065/526-335; 065/275-339. PRODAJA grijawem, upotreba kuhiwe i ku-
{kole, cijena 20 KM/m 2, tel. patila, ul. Sani~kih `etelaca br
(Zanatski centar Star~evica), 30 m2, Izdajem u Bawaluci u Boriku 051/428-008; 065/351-000.
dva izloga, tel. 065/685-800. Prodajem gara`u, ul. ^arnojevi}a 22., tel. 065/093-187,438-590.
lokal 18,5 m2, ul. Rade Vrawe{evi} iza 33, Obili}evo, Bawaluka, Prodajem 11 dunuma zemqe u
Prodajem opremqenu pekaru, povo- 25, za sve namjene, upotrebna Izdajem namje{tenu sobu djevo-
struja, kanal, tel. 066/944-700. Malom Bla{ku, 800 m od bawe jci, centar, povoqno, zvati od 11 do
qno, tel. 065/631-613. dozvola, PTT, cg, parking, kab- Slatina, tel. 065/526-679.
lovska, klima, tel. 065/525-436. Prodajem zidanu gara`u, 16,5 m2 19 ~asova, tel. 051/216-375.
Prodajem ili izdajem halu, povo- kanal, struja, Milo{a Obili}a Prodajem placeve povr{ine 763,
qno, tel. 065/631-613. Izdaje se poslovni prostor od Izdajem dvokrevetnu sobu, studen-
56, tel. 255-673, 065/895-971. 1.500 i 1.800 m2 u Kuqanima, put, tkiwama, sve pogodnosti za
Prodajem vi{enamjenski objekat 16,5 m2, Bawaluka, ul. Majke Ju- voda, struja, cijena deset KM/m2,
govi}a 30 (zgrade Integrala), kli- Prodajem zidanu gara`u u centru stanovawe nalazi se blizu grad-
veli~ine 13,5h8,5 m2 na placu od grada sa kanalom 18m2 1/1, tel. tel. 051/437-934; 065/763-941. skog mosta kraj Vrbasa, tel.
1.000 m2 ili mijewam za mawi stan, matizovano, tel. 065/441-113.
065/323-767. Prodajem plac 600 m2 sa urban- 065/544-189.
Milosavci kod Lakta{a, tel. Izdajem poslovni prostor u isti~kom dozvolom u nasequ
065/522-151. Obili}evu 50 m2, hitno, tel. 066/ IZDAVAWE Izdajem dva le`aja studentima,
^esma, zvati poslije 16 ~asova, tel. Borik, Korduna{ka 16, sa central-
Prodajem ili izdajem poslovni 235-816. Izdajem ili prodajem gara`u kod 051/307-544.
MUP-a, tel. 065/497-846; 051/216- nim grijawem, zvati od osam do 20
prostor 27 m2 u Novoj varo{i, tel. Izdajem poslovni prostor pogo- Prodajem vi{e placeva na ~asova, tel. 051/253-614.
065/525-010. dan za apoteke, predstavni{tva, 155.
po~etku [argovca, papiri uredni, Izdajem namje{tenu sobu, ul. Zore
kancelarije, ambulantu i drugo.
Prodajem kafi} u centru Lak-
Grijawe: drvo, centralno na lo` PLACEVI 1/1, tel. 0049/73-17-23-614. Kova~evi} br. 14, tel. 051/355-935.
ta{a, 33 m2, mo`e i izdavawe na Prodajem plac 1.000 m2 u Krmi-
uqe, klima, struja. Du{ka Ko{~ice PRODAJA Izdaje se soba u centru grada,
du`i period, tel. 065/517-190.
br. 22, Bawaluka, tel. 065/526-532; nama pod borovima i plac 1.900 m2 komfor, veoma povoqno, studentu
Prodajem poslovni prostor od 45 051/213-177. u Velikom Bla{ku, hitno i povo- prve ili druge godine {kolovawa,
Prodajem 800 m2 zemqe u Kuqan-
m2, prizemqe, u novoj poslovnoj ima, tel. 065/685-800.
qno, tel. 065/636-545. tel. 065/645-149.
zgradi na Malti, tel. 065/768-669. Izdajem - prodajem poslovni
prostor vlasni{tvo 1/1 TS Prodajem plac u Karanovcu, uz Izdajem namje{tenu sobu u
Prodajem ~etiri placa na Lau{u, Vrbas, 623 m2, tel. 065/978-775.
Prodajem hitno poslovni prostor “^ajavec - Zenit”, tel. 065/515-384. tel. 065/685-800. Boriku dvjema u~enicama, bez
255 m2 u cenru Bawaluke iza trans- Prodajem plac 600 m2 sa ubra- prisustva vlasnika stana, tel.
Izdajem poslovni prostor u Prodajem dva placa kod {kole u
fuzije (sa kirijom), tel. 066/999-451. TC”Ekvator", prizemqe, vawski nisti~kom dozvolom u nasequ 065/337-843.
Motikama od 500 i 1.100 m2, tel.
IZDAVAWE izlog, tel. 065/932-596. 065/618-505 ili 00385 98/262-017.
^esma, zvati poslije 16 ~asova, tel. Izdajem dvokrevetnu sobu studen-
065/613-431, 051/307-544. tima (Borik), Bawaluka, tel.
Izdajem poslovni prostor Bulevar Izdajem poslovni prostor, 83 m2, Prodajem plac, 3.134 m2, u Novoj
Cara Du{ana, 18 m2, pogodno za na prvom spratu, ul. Kraqa Petra Prodajem zemqu u Ivawskoj, uz 065/655-437, 065/594-870.
Topoli, 200 m od glavnog puta iza put, tel. 066/369-864.
kancelariju ili trgovinu, tel. Prvog Kara|or|evi}a, preko puta katoli~ke crkve, tel. 387 65/336- Izdajem sobu za dvije studen-
065/685-800. Po{te, tel. 065/775-098. 869. Prodajem plac 1.000 m2, 1/1, sa dva tkiwe, studenta ili sredwo{kolca
Izdajem namje{ten frizerski monta`na objekta, zelena ograda, u centru grada, tel. 066/641-487.
Prodajem dva placa po 500 vo}e, komunalije, dozvoqena
salon, ul. Jovana Ra{kovi}a 29, kvadrata pri kraju Petri}evca, Iznajmqujem sobu `enskoj osobi
Izdaje se naseqe Sunca, na putu za KBC Bawaluka, pro{ao regulacioni
gradwa dva objekta, plac se nalazi u ku}i u blizini carinarnice na
Bawaluka, tel. 065/096-504. 400 m od bazena Lakta{i, tel. Predgra|u, tel. 066/717-305.
plan, papiri 1-1, tel. 387 65/687- 051/251-226.
kancelarijski Dajem u zakup poslovni prostor 451. Izdajem dvokrevetnu sobu djevo-
(kancelarije), koje se nalaze u Prodajem dva placa u [argovcu jkama u blizini Gimnazije, pose-
Prodajem plac, 600 m2, sa urban- od 560 i 940 m2, vlasni{tvo 1/1,
prostor u centru strogom centru grada (obezbije|en isti~kom dozvolom u nasequ dozvoqena gradwa, tel. 051/388-094;
ban ulaz, centralno grijawe, tel.
parking i stra`arska slu`ba), ^esma, zvati poslije 16 ~asova, tel. 065/228-840; 051/211-892.
tel. 066/906-645. 066/252-990.
grada, uz fizi~ko 051/307-644. Izdajem studentkiwama sobu sa
Prodajem osam dunuma zemqe u grijawem sa posebnim ulazom, tel.
Izdajem - prodajem poslovni Prodajem parcelu 2.128 m2, na Barlovcima kod {kole, tel. 00386-
obezbje|ewe, prostor, 27 m2 u Novoj varo{i, tel. magistralnom putu Bawaluka - 065/546-658.
065/525-010. 25-791-688, 00386-31/745-848.
Prijedor u Prijakovcima, dozvo- Izdajem studentima mu{karcima
Izdajem hitno poslovni prostor qena gradwa, tel. 065/609-350. Prodajem plac sa podumentom i dvokrevetnu sobu u Boriku, preko
video-nadzor, tri dunuma zemqe u Kla{nicama,
40,50 m2, po~etak ulice Novaka Prodajem placeve u ul. Blagoja puta kampusa i “Akvane”, tel.
cijena povoqna, tel. 00381625 051/255-425; 066/834-204.
Piva{evi}a, uz put, hitno i povo- Parovi}a, povr{ine 365 i 667 m2,
higijeni~arsku slu`bu qno, tel. 065/636-545. vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619.
93027; 066/467-752.
Izdajem sobu sa dva le`aja, cen-
Izdajem 100 m2 prostora za Prodajem plac, 500 m2, papiri Prodajem zemqi{te, 12.000 m2, uz tralnim grijawem i upotrebom
i kantinu. skladi{te ili zanatski rad, blizu uredni, 1/1, dozvoqena gradwa, Tu- magistralni put Bawaluka - Pri- kuhiwe dvjema u~enicama, tel.
centra, Moslova~ka 12, Bawaluka, zlanska 76, na Star~evici, tel. jedor, u Tuwicama, tel. 065/763-941. 051/437-794; 065/773-403.
Telefon 051/231-077, tel. 066/642-376; 051/308-084. 051/424-876, 066/449-920. Prodajem plac u Drago~aju stara Izdajem sobu sa upotrebom ku-
Izdajem poslovni prostor, 50 m2 Prodajem plac u Zalu`anima kod prijedorska cesta 500 m2 uz asfalt, patila, kuhiwe i dnevnog boravka
zvati do 16 ~asova. + magacinski prostor 25 m2, {kole i u Trnu, tel. 065/497-846; struja, voda, telefon, tel. 065/612- za dva studenta, tel. 062/054-553.
Danila \oki}a bb, Sokolac, tel. 051/216-155. 983.
Izdajem studentima trokrevetnu
057/448-435; 066/381-919. Prodajem plac 350 m2 sa urban- Prodajem plac 470 m2 kod igrali- sobu sa centralnim grijawem u
Izdajem kancelarijski prostor 46 Izdajem poslovni prostor 48 m2 isti~kom. Vrbawa, R. Petrovi}a, {ta u Drago~aju, tel. 065/462-366. centru Bawaluke, tel. 065/986-453;
m2,centralno grijawe, klima, alarm, za kancelarije ili izlo`beni tel. 065/644-713. Prodajem zemqu 6,5 dunuma, {est 063/995-968.
parking, preko puta park “Mladen prostor, mo`e i prodavnica, ul. Prodajem 20 dunuma zemqe pokraj kilometara od Aleksandrovca, ci- Izdajem dvokrevetnu sobu sa cen-
Stojanovi}“, povoqno, tel. Wego{eva, Bawaluka, tel. 065/530- magistralnog puta Prijedor - jena po dogovoru, tel. 051/253-641; tralnim grijawem i upotrebom
38765/621-248. 030. Bawaluka, podesno za industrijski 066/285-525. kuhiwe i kupatila, Borik, Rade
Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelar- Izdajem nov vi{enamjenski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem 35 dunuma {ume i 23 Vrawe{evi}, tel. 066/898-247.
OGLASI GLAS SRPSKE 22. i 23. januar 2011. 33

Prwavor. Izdajem namje{tenu Prodajem “mercedes 190” dizel i pjuter, cijena 5.000 evra, tel. Prodajem ili izdajem kafi} u Dajem instrukcije iz matematike
sobu, tel. 065/491-921. benzin u dijelovima, tel. 065/218- 065/793-992. centru Bawaluke. U ra~un uzimam osnovcima, tel. 051/311-576.
POTRA@WA 600. Prodajem “ford eskort” karavan, mawi stan, tel. 066/713-006. Popravqam okvire nao~ara svih
Prodajem “fijat 1300” (trista}) 1.6, 16v, benzin, 1997. g.p reg- vrsta, brzo i kvalitetno, Aleja
Tra`im cimera u dvokrevetnoj
oldtajmer, 1978. g. p., pre{ao 19.000 istrovan do decembra 2011, klima, ZANATSTVO Svetog Save br. 16, tel. 051/318-227.
sobi, Obili}evo, tel. 051/466-646,
065/006-068. km, prvi lak, nove gume, akumula- servo, abs, el. podiza~i, air bag, PRODAJA Rigips moleraj, renovirawe,
tor, registrovan, kao nov, cijena tel. 065/528-238. povoqna cijena, tel. 065/672-680.
Od 15.1 slobodan le`aj u dvo - 4.000 KM ili po dogovoru, tel.
krevetnoj sobi za studenta mu{- Prodajem kombi “fijat dukato” Prodajem polovnu opremu za Iskusni ku}ni majstor obavqa
066/897-405. 2.8 IDTD, 1999 g.p,nosivost 1.730 kg, mu{ki frizerski salon (dvije
karca, tel. 051/255-425; 066/834-204. sve vrste ku}nih poslova, elektro,
Prodajem “golf 5” TDI, 2006. cijena 7.200 KM, tel. 065/524-259, stolice sa hidraulikom, glavoper, vodoinstalacija, moleraj i ostalo
VIKENDICE godi{te, petoro vrata, sivi, 065/215-323. podni pult, ugaonu garnituru), tel. vrlo kvalitetno i profesionalno,
pre{ao 154.000 km, navigacija, 065/902-662.
PRODAJA zeder, al. felge, cijena 17.800 KM,
Prodajem “seat tera 1.4” dizel, tel. 065/980-038.
tel. 065/588-999.
'93. godi{te, neregistrovan, tel. POQOPRIVREDA Instrukcije iz kwigovodstva,
Prodajem vikendicu i 1.500 m2 065/430-448. tel. 065/780-561.
Prodajem “golf tri”, karavan, Prodajem “VW kombi LT 28”, PRODAJA
placa, vo}wak, Rije~ani kod Gradimo kamine, pecane i
Lakta{a, hitno, tel. 065/636-545. benzinac, stranac u dijelovima, 1999. g. 2,5 SDI, u odli~nom stawu,
tel. 065/218-600. Prodajem traktor “rakovica 65”, fontane, tel. 066/256-211.
Slatina, kafe-bar, vikendica boja bijela, tel. 066/512-934.
Prodajem “fijat bravo” 1,9 TDI, g. p. '91. i sija~icu za kukuruz Nastavnica matematike i fizike
P+S sa 4.600 m2 zemqi{ta na DIJELOVI I OPREMA “oltava”, tel. 065/368-563. daje instrukcije u~enicima os-
glavnom putu, Bawaluka - Slatina, 2001. godi{te, registrovan u
odli~nom stawu, tel. 065/613-412. Prodajem po ~etiri zimske gume Pordajem kompresor sa dvije novne {kole, tel. 051/302-196.
cijena 50.000 evra, tel. 051/437-934; za terence 16, 17, 18 coli “mi{e-
065/763-941. Prodajem “audi A8”, 2003, benzin, glave i plugove obrta~e, tel. Vr{im usluge kucawa, {tampawa
lin alpin”, tel. 065/513-795; 467- 065/931-383. kori~ewa, diplomskih, semi-
Prodajem vikendicu sa placem od povoqno, tel. 065/631-613. 588. narskih i maturskih radova, cijena
1.000 m2, u Velikom Bla{ku, uz put “Golf 1,6 D”, 81. godina, reg- Prodajem traktorsku prikolicu GRA\EVINARSTVO od 20 do 40 KM, jako povoqno, tel.
Kla{nice - Slatina, tel. 065/768- istrovan do 18.3.2011, lo{ motor,
652. zdrav, 1.200 KM, tel. 066/944-700.
dvoosovinka, nosivost 2,5 tona, PRODAJA 065/971-550.
nagazna ko~nica, tel. 053/430-393; Kre~ewe, gletovawe, tapete, un-
Prodajem vikendicu 6h6 sa 1000 m2 Prodajem “ ford sijera” 1,6 ben- 065/173-099. Prodajem rezanu gra|u, brodski utra{we fasade, izolacije, lami-
zemqi{ta u Slatini, ulica zin, '86. god., registrovan do 03/11, Prodajem servo letvu volana za nat, rigips, plo~ice, kao i
1.300 KM, tel. 065/253-370. pod, lamperiju i ostali gra|evin-
nepu{a~a, tel. 051/437-934. “golf 3” i poluosovinu, tel. ski materijal, rasprodaja, pilana sanacije i adaptacije stambenih
Prodajem hitno i povoqno Prodajem “audi” A8 4.D dizel, 065/391-383. KPZ Tuwice, daska 230 KM do 31. objekata, tel. 065/343-745.
vikendicu + 20 dunuma zemqe + 10 2004. godi{te, pre{ao 120.000 km, januara, tel. 38765/541-743.
ura|en veliki servis, 45.000 KM, Prodajem komplet vu~nu kuku za
dunuma {ume u Gorwoj Piskavici, traktor IMT 560, povoqno i Prodajem armiranobetonske U restoranu "Bawalu~anka"
tel. 065/900-040. tel. 065/512-612. veoma povoqno izdajem salu
jeftino, tel. 065/669-730. stubove, raznih du`ina za mre`u i
Prodajem vikendicu na putu Prodajem “mercedes 200” C klasa, bodqikavu `icu, tel. 051/388-094; za sahrane, cijena 13 KM po
2000. godi{te, sivi metalik, ci- Prodajem ~etiri felge ~eli~ne, osobi, tel. 065/948-436 8657.
Bawaluka - Jajce, prije mosta na 15 col BW traktor “yondir” 60-60, 066/252-990.
Karanovcu, tel. 065/955-895. jena 14.000 KM, tel. 065/684-401.
Prodajem vikendicu u ^arda - “Golf 2, 1,3”, 87 g. p., istekla reg.,
tel. 065/391-383.
FOTO Posjedujem licencu za nadzor i
Prodajem auto-prikolicu od rost- izvo|ewe poslova grijawa,
~anima, nova, struja, voda, pored dobar, 1.200 KM, tel. 066/944-700.
fraja sa originalnom ogradom i PRODAJA ukqu~uju}i i plinsko. Dajem je na
puta, tel. 065/966-808; 065/581-773. Prodajem “opel kadet”, benzin, cirkular sa trofaznim motorom, raspolagawe izvo|a~ima radova
IZDAVAWE 1,3 i 1987. g.p., registrovan do 5,5 KW, povoqno, tel. 065/784-849. Prodajem ruski fotoaparat ili investitorima, tel. 065/706-
Izdajem vikendicu u Kne`evu, 4+1 marta 2011, povoqno, tel. 065/646- “lomo”, objektiv 4,5/75, format 149; 051/464-725.
068. Prodajem ~etiri felge, 15 coli, 6x6, tel. 066/129-558.
le`aj, 30 KM dnevno, minimalno pet rupa bw i ~etiri felge, 15 Dajem ~asove na harmonici i
sedam dana, tel. 065/811-058. “Kadet suza 1,6 D”, 87. g.p., reg- cola, “micibu{i”, tel. 065/391-383. APARATI ZA sintisajzeru, na programu su naro-
MOTORNA
istrovan godinu, zdrav, lo{ motor,
MA[INE DOMA]INSTVO dne pjesme i kola, Bawaluka, tel.
1.800 KM, tel. 066/944-700.
VOZILA Prodajem motor 1,8 “golf 3”, s I ALATI PRODAJA 051/303-011.
Pravim sve od `eqeza, ograde,
PRODAJA klimom, 91. g.p., benzin, tel. PRODAJA Prodajem LCD televizor 82 cm, nadstre{nice, stala`e, natkrivam
Prodajem “sitroen ksaru pikaso”, 065/391-383. 32", serija 3000, nov, pod garanci- balkone, gara`na vrata, za{titne
Ma{ine za dejonizaciju vode i jom, tel. 066/360-674.
HDI, 2002, dizel, ABS, klima, el. Prodajem “pe`o 306”, 1.6 benzin, proizvodwu sokova, povoqno, tel. re{etke itd., tel. 065/600-993.
podiza~i stakala, tel. 387 65/920-
729.
1996. godi{te, registrovan do
kraja juna, ura|en veliki servis,
065/297-493, 065/068-663. NAMJE[TAJ Instrukcije i privatni ~asovi
iz engleskog jezika, tel. 051/275-
Prodajem autoprikolicu “sabati- tel. 065/456-108. Prodajem {trika}u dvorednu PRODAJA
ma{inu "Silver - DEED", nova, 145.
jer” sa poklopcem, tel. 065/971-583 i Prodajem traktor “interna- povoqno, tel. 051/896-355; 065/259- Prodajem {poret na drva, dobro Dostava svega {to vam padne na
065/410-485. cional 640”, 5.200 radnih sati, 90 468. o~uvan, dvije zime kori{}en, ci- pamet i popravke sitnih vodoin-
Prodajem “ford eskort” karavan, KS, cijena 8.500 KM, tel. 058/430- jena 200 KM, tel. 051/436-308, stalaterskih i elektri~nih
393; 065/173-099. Prodajem ma{inu za ma{insko
1.6 kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., nabacivawe glet mase, cijena 2.000 065/063-302. kvarova u stanu, obavqa ozbiqan
registrovan do decembra 2011. go- Prodajem “mercedes” 123-240, god- KM, tel. 065/034-768. Prodajem dva polovna fri`i- nezaposlen bravar, tel. 066/641-487.
dine, klima, servo, ABS, el. ina proizvodwe 1983. motor dera, cijena po komadu 50 KM, tel. Studentkiwa matematike i
podiza~i air beg, tel. 065/528-238. odli~an, reg. istekla, potrebni Prodajem ma{inu za obradu
drveta za izradu svih vrsta `qe- 066/225-332. fizike daje instrukcije iz matem-
Prodajem kamion “mercedes 12-17”, mawi radovi na karoseriji, cijena atike, fizike i hemije, cijena 10
1.650 KM, tel. 065/691-884. bova, brodski pod, lamperija i os- Prodajem dvosjed koji se ne
hladwa~a, tel 065/318-540. talo, cijena 2000 KM, tel. 065/ razvla~i, od eko-ko`e, tel. 051/253- KM po ~asu od 45 minuta, tel. 387
Prodajem “sitroen ksaru pikaso”, Prodajem traktor “ferguson” 533 034-768. 641; 066/285-525. 65/194-204.
HDI, 2002, dizel, ABS, klima, el. i prikolicu, tel. 065/450-548. Izvodim sve vrste masa`a i
Prodajem elektromotor "sever", 4 Prodajem nove, neotpakovane
podiza~i stakala, tel. 387 65/920- Hitno i povoqno prodajem “pe`o KW, 1.430 okr/min, sa za{titnom kau~e. Cijena 230 KM po komadu, kineziterapijskih procedura kod
729. 309” dizel, registrovan, g. p. 1988, sklopkom "minel", fiksno 200 KM, tel. 065/433-063. hroni~nih i degenerativnih
Prodajem "krajsler saratogu", tel. 065/369-000. tel. 065/397-170. stawa, tel. 066/268-938.
Prodajem kuhiwske elemente vit-
limuzina crne boje, uredni papiri, Prodajem motokultivator “labin Prodajem oblaricu "vela", tri rinu, 300 kompleta spu`vice za Pravim torte i sitne kola~e,
nije registrovan ispravan i u prosgres green 14 KS” sa original- no`a, du`ina 400 mm sa ku}i{- slu{alice 1/6, “bagat” {iva}u ku}na dostava, tel. 065/841-596.
voznom stawu. Cijena 750 evra, tel. nom prikolicom sa kardanom, 30 tima i le`ajima, tel. 065/397-170. ma{inu, elekt-pedala i video [kola ra~unara “Giga computers”
387 66/397-497. radnih sati, tel. 065/340-089. rekorder, tel. 065/811-058. nudi sve vrste kurseva za rad na
Prodajem stroj "Mio" Osijek,
Prodajem “nisan patrol” 2003. g.p. Prodajem “mercedes” 240 D, 82 oblarica, cirkular, bu{ilica, Prodajem ugaonu garnituru eko- ra~unarima i polagawe serti-
pre{ao 50.000km, registrovan god- godi{te, neregistrovan, tel. brusilica, mrvilica i {rota~, ci- ko`a i vise}u kuhiwu, stara dvije fikata, tel. 051/213-088; 065/520-
inu ili mijewam za kafi} ili 065/430-448. jena 2.100 KM, tel. 065/397-170. godine, tel. 051/282-098; 065/702- 223.
mawi stan u Bawaluci, uz moju do- Prodajem “micubu{i pejero”, 931. Ozbiqan bravar vr{i vodoin-
platu, tel. 38765/513-897. Prodajem nove privredne i poqo-
dizel, 2,3, 62 KW u odli~nom privredne ma{ine, mrvilice, Prodajem televizor LCD, 82 cm, stalaterske i elektro usluge,
Prodajem ili mijewam za jef- stawu, povoqno, tel. 065/297-493, {rotilice, cirkulare, hoblarice, “filips”, nov, sa garancijom, tel. dostavu svega {to vam je potrebno,
tinije “mercedes A klasa” 1,7, dizel 065/068-663. ma{ine za mqevewe svih vrsta 065/585-908. tel. 066/641-487.
2001. g.p., tel. 065/528-247. Prodajem “nisan-pikap”, dizel, vo}a i povr}a, i druge alatke za Postavqam kerami~ke plo~ice i
Prodajem bide i bateriju, tel.
Prodajem “pasat”, 1.9 dizel TDI, 2,5, 59 KW, u odli~nom stawu, doma}instvo, tel. 051/532-426. 051/215-639. radim sve vodoinstalacije, povo-
'96. godi{te, limuzina, crni meta- povqno, g.p.1992. (klima), tel. Prodajem stubnu ugaonu bu{i- qno i kvalitetno, tel. 065/304-476.
lik, tel. 00381 64/66-85-155. 065/297-493, 065/068-663. licu za metal “Metalac” SB-26, USLUGE @ena sredwih godina ~uva djecu
Prodajem hladwak “golfa 3”, benz- Prodajem tri “mercedesa”, dva profsional MK-2, ispravna, kao OSTALO u svom stanu, naseqe Lazarevo dva,
inac, sa klimom, tel. 065/391-383. registrovana, jedan nije, povoqno, nova, cijena po dogovoru, tel. tel. 065/321-391.
Prodajem “opel astru” dizel 2003. tel. 065/297-493, 065/068-663. 065/986-453; 063/995-968. Dimwa~ar, ~istim dimwake i Nastavnik engleskog jezika daje
g. pre{la 72.000 km, plava, metalik, Prodajem “mercedes jumbo 240”, g. Prodajem agregat honda gc 135, pe}i za centralna grijawa, povo- instrukcije svim uzrastima, ~as
drugi vlasnik, alu. felge, kao nova, p. 1983, motor odli~an, regis- benzinac snaga motora 2,9 KW 4,0 qno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. deset KM, tel. 066/129-558.
cijena po dogovoru, sport oprema, tracija istekla, potrebni mawi ps, 3.600 obrtaja u minutu, cijena Povoqno kucam diplomske, semi- Vr{im prevoz putnika i robe u
tel. 065/633-378. radovi na karoseriji, cijena 1.650 po dogovoru, tel. 051/413-589, 066/ narske i magistarske radove, tel. Bawaluci i na podru~ju BiH, tel.
Prodajem “pe`o 405” benzinac, KM, tel. 065/691-884. 866-938. 065/615-028. 066/469-299.
stranac, u dijelovima, tel. 065/218- Prodajem “ford eskort” 1,8 D Prodajem ma{inu za {ivawe Psihoseksualni terapeut svake Dajem instrukcije iz matematike
600. karavan, g.p.1996. registrovan do “bagat”, cijena 100 KM, tel. osnovcima i sredwo{kolcima, tel.
zadwe sedmice u mjesecu gostuje u
Prodajem “lagunu” dizel, povoqno, 28.6.2011. u dobrom stawu, povoqno, 051/429-541. [amcu. Diskrecija zagarantovana 066/656-211.
tel. 066/256-211. tel. 065/573-551. www.fidanovski.blogspot.com, zakazi- Povoqno i kvalitetno radim sve
Prodajem povoqno “ford kurir” Prodajem “polo” 1.0 benzin, 2001 UGOSTITEQSTVO vawe na, tel. 387 65/624-726. vodoinstalacije, postavqam i
(kedi) g.p. 1996. benzinac, u vrlo do- g.p., 120.000 km pre{ao, reg- PRODAJA Pronala`ewe podzemnih voda, popravqam stare, pro{topavam
brom stawu, tel. 065/251-944. istrovan do oktobra 2011, u bu{ewe bunara. Rad na podru~ju odvode uz garanciju, tel. 065/304-
Prodajem “golf 2”, 1.600 i laki- odli~nom stawu, cijena 7.000 KM, Prodajem ugostiteqske stolove Bawaluke, Kozarske Dubice, Prije- 476.
ran, za{ti}en, dobar motor, ~etiri tel. 065/403-491. (tri komada) sa granitnim dora, Gradi{ke, Prwavora, Der- Autoprevoznik vr{i usluge pre-
nove gume, cijena 1.800 KM, tel. Prodajem “reno senik”, kraj 2002, plo~ama, cijena po komadu 110 KM, vente, dvadesetogodi{we iskustvo voza robe kombi vozilom, tel.
066/897-405. klima, centralna brava, bord kom- tel. 065/793-992. u radu, tel. 38765/952-183. 065/034-765.
34 22. i 23. januar 2011. GLAS SRPSKE OGLASI

Pu{tam muziku po ro|endanima, tiv tumora www.mms-mineral. KM za kilogram, tel. 061/991-185. Prodajem grobnicu sa {est poslen tra`i bilo kakav posao,
svadbama, `urkama, vlastito blogspot .com, tel. 387 65/624-726. Kupujem steonu kravu, tel. 065/ mjesta u Perduvovom grobqu, novi tel. 065/767-506.
ozvu~ewe, cijena jako povoqna, tel. Prodajem doma}u rakiju {qivu 535-934. dio, tel. 051/251-226. Ozbiqna `ena nudi usluge
065/971-550. u Bawaluci, donosim na probu, Prodajem staru ciglu za zidawe, ~uvawa djece, vo|ewa u {kolu, tel.
Povoqno prodajem profi meso-
Elektri~ar povoqno mijewa tel. 066/829-204. reznicu “bizerba”, tel. 065/813- tel. 062/752-598. 066/189-044; 051/463-738.
dotrajalu opremu, postavqa nove i Prodajem kwige “Sukob civi- 108. Prodajem pleksiglas staklo 60 h Potrebni saradnici za puno
popravqa stare elektroinsta- lizacija” od Hantigtona i “[a- 72 5 mm debqine, providno, tel. radno vrijeme, plata + procenat,
lacije, tel. 066/858-688. Prodajem vuneni tepih dimenz-
hov sku tablu” od B`e`inskog, ije 2,50h3,50 ili mijewam za vit- 051/437-794; 065/773-403. zvati od 9 do 17 ~asova, tel.
Dajem instrukcije iz wema~kog i tel. 066/829-204. rinu ili komodu, tel. 065/696-734. Prodajem inventar za Braunove 066/537-853.
srpskog jezika, tel. 065/346-613. Prodajem nov inhalator, profi proizvode, tel. 065/034-768. Potrebna tri saradnika za mar-
Prodajem punilicu - dozator za
Elektri~ar mijewa elektro - wema~ki, tel. 065/513-795. kreme i masti, ul. Du{ka Ko{~ice Prodajem telefaks nov, “pana- keting na poqu investicija.
opremu, te povoqno ugra|uje nove i Prodajem prijedorsku {qivu, 50 22, Bawaluka, tel. 065/526-532; sonik”, cijena 250 KM, zvati od Napredak u karijeri li~na i
popravqa stare elektroinsta- stepeni, odli~nog ukusa i arome 051/213-177. 13 ~asova, tel. 065/028-309. ekonomska nezavisnost, tel. 066/
lacije, tel. 065/418-878. za sve prilike, svadbe, kr{tewa, 247-277.
Prodajem betonsku grobnicu na Pordajem dje~iji krevetac
Radimo povoqno moleraj, rigips, slave, ro|endane i ostalo, tel. Perduvovom grobqu, tel. 065/633- veli~ine 140 h70, svijetlosive Djevojka sa radnim iskustvom
potkrovqa, tel. 065/035-990. 065/206-060. 378. boje, tel. 051/215-639. tra`i posao u trgovini, pekari,
Pravim metalne ograde, kapije, Prodajem hrastova ulazna vrata ~istila bi i poslovni prostor,
Prodajem porodi~nu grobnicu Prodajem dva kau~a, dvije tel. 066/001-712.
gara`na vrata, nadstre{nice, zat- za ku}u, {iroka 1,35 m, visoka ({estica) u novom dijelu Re- foteqe, TA pe}, hrastovo bure za
varam balkone i ostalo od metala, 2,10 m i `eqezna vrata {iroka brova~kog grobqa, tel. 065/534- rakiju 85 l, jedan plasti~ni or- Ozbiqna `ena sredwih godina
tel. 051/463-329; 066/257-534. metar i visoka 2,40 m, kompletna, 748. mari} za kupatilo, {ah drveni, ~uvala bi dvoje djece u svom stanu
Nastavnica matematike i fizike samo ugraditi, Bawaluka, tel. WC {oqu, umivaonik, tri ~esme u centru grada, tel. 066/641-487.
065/206-060. Prodajem jabukovo sir}e, tel.
daje instrukcije u~enicima os- 065/034-768. nove, crijevo sa tu{ baterijom Djevojka, ekonomski tehni~ar,
novne i sredwe {kole, tel. 051/303- Prodajem ugaq za centralno novo, tel. 051/216-358; 066/437- tra`i posao u kancelariji, bu-
623, 065/438-693. grijawe Banovi}i-Kreka i Prodajem invalidska toaletna 725. tiku ili prodajnoj radwi. Poz-
ogrevno drvo bukva-hrast sa pre- kolica, nastavak iznad WC {oqe, navawe rada na ra~unaru i
Dajem instrukcije iz engleskog tel. 065/673-010. Prodajem pi{toq C.Z. 7,65 nov,
jezika osnovcima i sredwo{kol- vozom, povoqno, tel. 065/894-241; cijena povoqna, u obzir dolaze engleskog jezika, tel. 066/363-302.
cima, tel. 065/235-403. 061/241-163. Prodajem plinsku grijalicu bez lica sa dozvolom, tel. 065/034- Mlad mu{karac VSS, dru{ -
Prodajem odre|enu koli~inu boce, cijena 100,00 KM, agregat 768. tenog smjera tra`i posao u domu
Dajem ~asove matematike u~e - za struju, monofazni, 2 KW,
nicima i studentima, vr{im meda, isporuka u Gradi{ci, tel. penzionera ili sli~nim mjes-
pripreme za prijemne ispite i 065/336-786. 300,00 KM, tel. 065/527-797. ZAPO[QAVAWE tima, DVD klubu, teretani, kao
takmi~ewa, tel. 051/465-553; Prodajem dje~ija kolica i Prodajem krovnu konstrukciju portir i sli~nim poslovima, tel.
066/430-105. stolicu za hrawewe bebe i elek- sa stropnim gredama od suve hras- 065/399-337.
tri~nu grijalicu, cijena veoma tove gra|e za vikendice ili ku}u Vojni penzioner tra`i hono- Potrebne {najderice i tri
Studentkiwa matematike i veli~ine 5h6 m, tel. 065/611-654.
fizike dr`i instrukcije iz povoqna, tel. 066/289-253. rarni posao, rad na kompjuteru, radnika za pripremu i tapaci-
matematike i fizike, cijena ~asa Prodajem ~etvoro sobnih vrata Prodajem aparat koki~ar na sposoban za sve, tel. 387 65/236- rawe elemenata za namje{taj, tel.
od 45 minuta je deset KM, tel. za ku}u, sa {tokovima, pri vrhu plin, za pravqewe kukuruznih ko- 727. 051/584-614.
+387 65 194 204. staklo, polovno, cijena povoqna, kica, sa pomo}nim tezgicama na Tra`imo samostalne, ambi- Tra`i se `enska osoba do 40
tel. 065/206-060. aparatu za sjemenke i grickalice, ciozne osobe sa podru~ja Prije- god. da povremeno ~isti
Profesor engleskog jezika daje tel. 065/276-398.
~asove i instrukcije, prevodi tek- Prodajem kameni mlin na dora i okoline za poslove namje{ten stan u centru Lakta-
stove i dokumenta, sudski tuma~, monofaznu struju, ru~ni rad Prodajem sasvim o~uvanu medi- kancelarijske prodaje, tel. 387 {a, pla}awe po dogovoru, tel.
prevodilac, tel. 065/938-401. pre~nika 50 cm, tel. 065/900-153. cinsku enciklopediju u osam to- 66/491-299. 065/790-768.
Majstor minuta radi sve vrste mova, cijena 200 KM, tel. 051/ Francuz tra`i djevojku za Potrebna tri saradnika za rad
Prodajem lova~ku pu{ku, “zas-
retrovizora za autobuse, kamione i 214-783. ku}ne poslove, mogu}e stanovawe u osigurawu, obuka je obez -
tava” M-48, veoma povoqno, tel.
kombi vozila, yipove, te kriva i 065/530-030. Prodajem komplet opremu za besplatno i plata po dogovoru, bije|ena u toku rada, minimum
rezana ogledala sa ugradwom za zubarsku ordinaciju, tel. 065/526- sve sa dogovorom, tel. 065/245-613. SSS, tel. 065/932-539.
Prodajem TA pe} 3 KW, povo- 714.
putni~ka kola, farovi i za “mer- qno, tel. 065/313-263; 465-422. Ako imate SSS ili vi{u Potrebne radnice za rad u
cedes”, tel. 065/538-048. Prodajem pumpu za navodwavawe {kolu, `elite dobru zaradu, dispe~erskom centru, tel. 065/
Prodajem dva grobna mjesta u “tomos”, novu, nekori{}enu, sa 523-048.
napredak u karijeri uz pla}eno
GARDEROBA Perduvovom grobqu, tel. 065/577- korpom i crijevom, 30% jef- {kolovawe, li~nu nezavisnost, Potreban grafi~ki dizajner u
795; 051/272-519.
PRODAJA tinije, tel. 065/669-730. nazovite i zaka`ite razgovor, {tampariji. Poznavawe Corel i
Prodajem 13 kg pretopqenog Prodajem bicikl, skoro nov, tel. 066/247-277. Photoshop programa, po`eqno
Prodajem {iva}u ma{inu indus- p~eliweg voska, pretopqen kvalitetan, kupqen u Francuskoj, Tra`im posao, no}no ~i{}ewe poznavawe engleskog. Prednost
trijska, sobnu pe} na uqe nova, poslije vrcawa, tel. 066/679-527. cijena 500 KM, tel. 066/928-455. lokala, tel. 066/428-477. osobe sa iskustvom, tel. 051/325-
stonu bu{ilicu nova i ku}icu za Prodajem bilijar "6", renoviran Zavr{ena SSS gimnazija i ap- 572.
Prodajem povoqno mehani~ku
psa, tel. 065/430-148. (novo platno) i izdajem pikado i
Prodajem povoqno `ensku krat- stoni fudbal "fabi", tel. 066/
pisa}u ma{inu marke “olimpija”, solvent na arhitekturi, mu{ - TURIZAM
elektri~nu pisa}u ma{inu karac, ozbiqan, tra`im bilo
ku bundu od lisice, tel. 051/215- 469-299. “olimpija Monika” - 2MD kakav posao na podru~ju Bawaluke PONUDA
639. Prodajem strelice, pera i {pi- portabl novu i “Brother Ah” radi finansirawa na fakultetu,
Prodajem dvije `enske nove ceve za pikado (vrlo kvalitetno), polovnu, tel. 065/417-581. tel. 065/199-122. Povoqno sobe za no}ewe i
bunde, nerc i lisica, veli~ine 38 tel. 066/469-299. Prodajem tablete za smawivawe Potrebna sekretarica za rad u dnevni boravak u Bawaluci, tel.
i 44, tel. 065/012-217. Prodajem polovnu opremu za potro{we goriva za benzinske i kancelariji do 30 godina, Bule- 051/305-650; 065/934-310.
koke nosiqe, tel. 065/517-663. dizel motore kod putni~kih i var, tel. 066/988-677. Turisti~ka agencija Hilandar
RAZNA ROBA Prodajem lova~ki karabin CZ, teretnih vozila, efikasne Tra`imo iskusnog konobara u organizuje pokloni~ko putovawe
PRODAJA kal. 8h57, licima sa odobrewem u{tede do 30% goriva, uputstvo kafi}u na Hani{tu, tel. 065/250- na Svetu goru i Hilandar
za nabavku, tel. 051/413-344; 427- za upotrebu, tel. 063/995-968. 893. 20.6.2011. godine sa desetod-
Prodajem harmoniku 48 basova 288. nevnim boravkom u Paraliji. Up-
Prodajem povoqno dobro o~uvan Tra`im osam lakirera za rad u
marke “delicia”, tel. 065/971-583. lata u {est rata, tel. 051/465/210,
Prodajem stari tokarski stroj po{toq “bereta”, kalibar 7,65 lakirnici, zvati u toku radnog 065/644-500.
Prodajem fiskalnu kasu "altera" i bo~na stakla za kombi T2 W - mm, tel. 051/217-381. vremena, od osam do 16 ~asova,
GPRS terminalom, LCD displej, turbo dizel, motor 1.9 za “fijat Prodajem termoakumulacionu tel. 065/770-771; 065/822-299; LI^NI
600 KM, tel. 065/824-048. dukato” kombi, tel. 065/666-233. pe} “trojka”, zvati popodne, tel. 051/584-153. KONTAKTI
Prodajem cirkulacionu pumpu Prodajem harmoniku, dugmetara, 051/438-251; 065/174-145. Potreban radnik za rad na auto-
sever Subotica 75/55 W, nova neu- “pigini” model “Convertor 55 B Prodajem grobnicu betonsku sa praonici, plata fiksna, tel. Mu{karac 45 godina tra`i
gra|ena, tel. 065/971-583. Senior C”, tel. 056/210-894; 065/ dva, tri i ~etiri mjesta, i ne- 051/371-700; 065/885-944. `ensku osobu za upoznavawe i za-
Prodajem kremu protiv sijede 600-352. dovr{ene u pravoslavnom grobqu Mladi}, automehani~ar ima jedni~ke izlaske, tel. 38766/164-
kose i MMS mineralne kapi pro- Prodajem balirano sijeno, 0,15 Borik, Bawaluka, tel. 066/494-024. polo`en voza~ki ispit, neza- 647.

KUPON ZA BESPLATNE
MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima
(kwi`arama - kioscima),
putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD,
Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka
Tekst:

Telefon:
GLAS SRPSKE 22. i 23. januar 2011. 35

[est mjeseci tuge i bola Dana 23.1.2011. godine navr{ava se deset tu`nih godina
od smrti mog voqenog tate, dede i pradede

MAJA
PURI[I] DIMITRIJE
Mladost, qepota, qubav i sjaj... BARALI]A
24. julskog dana iznenadni kraj.
Jednog an|ela Bog je stvorio i spustio na zemqu 1990. godine, pa ga ponovo vratio 2010. godine, 23.1.2001 - 23.1.2011.
da ga ima kao najqep{i cvijet u svojoj ba{ti.
Zemaqska qepotice, nebeski an|ele, otkako ne kuca srce tvoje, nebo plavo i visine su tvoje, a Godine prolaze, ali bol u srcu vje~no ostaje, koji se kao suza lako ne bri{e. Dom tvoj u miqu i
na{a srca prepravqena tugom i bolom. obiqu blista, oki}en karanfilima, obliven zracima Isusa Hrista. Karanfile ti donosim
Znamo mila, zaboraviti mo`emo sve, ali tvoj lik, tvoj prelijepi osmijeh i plemenito srce jer se s tobom ponosim. Sve od Boga dato i od Boga uzeto.
nikada ne}emo zaboraviti. Vje~no o`alo{}ena k}erka Veselka, unu~ad Sne`ana, Nikol, Marsel, Jurgen, praunu~ad
Volimo te i voqe}emo te, Majuki na{a, osta}e{ vje~no u srcu mame, tate i brata 8914 B-2 M @aklin i Nadin 8838 B-2 M
Draga Dana 23.1.2011. godine navr{ava se tu`na godina otkada uz nas vi{e nije moj voqeni otac

MAJA MAJO MAJO


PURI[I] 24.7.2010 - 24.1.2011.
Utjehe nema, zaborav ne postoji,
Majo na{a, an|ele mali, Nema tog vremena koje mo`e samo qubav i sje}awe na tebe
tragovi tvoji su neizbrisani, da izbri{e tugu za tobom. vje~no ostaju.
svuda si oko nas. Tetka Zorica i tetak Goran Ujak Ranko, ujna Nada, sestre
Baba Kosa i deda Gavro Ranka i Branka i brat Ratko
8914 A-2 M 8845 A-2 M 8927 A-2 M IVAN
Tu`no sje}awe na na{u dragu Draga na{a seko
BEREZOVSKI

Dragi tata, tebe nema, ali sje}awa na tebe su zauvijek `iva u mom srcu i mojim mislima.
MAJU Tvoja Tawa, zet Predrag i unuk Aleksandar

8818 B-2 M
MAJO
24.7.2010 - 24.1.2011. Dana 23.1.2011. godine Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je
Majuki, an|ele na{, tuga i bol za tobom }e vje~no biti u na{im navr{ava se godina dana dana 20.1.2011. godine u 68. godini `ivota preminula na{a draga
srcima i u mislima, sje}awe na tvoj vedri i veseli lik. Mnogo nam nedostaje{. od smrti na{eg dragog
Tvoji: stric Milan, strina Diva, bra}a Zoran i Nikola Sestre Dijana i Aleksandra
8920 A-6 M 8845 A-1 M
Na{oj
Tu`no sje}awe na dragu

IVANA
MAJI
BEREZOVSKOG
RADA (Stoje)
Uvijek }e{ biti u na{im TADI]
srcima i mislima, nikada te Voqeni nikada ne umiru
ne}emo pre`aliti i zaborav- Supruga Veronika, sin Ivan, Sahrana }e se obaviti u subotu 22.1.2011. godine u 13 ~asova na
iti. snaha Dijana, unuci Ivan i grobqu u Rami}ima.
Ujak Radenko, ujna Rajka i ses- O`alo{}eni: k}erke Swe`ana i Drenka, sestre Smiqa i Vera,
MAJU tra Milana
Viktor
unu~ad Sa{a i Suzana, te ostala mnogobrojna rodbina
8927 A-2 M 8771 A-4 M 8911 A-8 M

Sunce moje milo, nikada te zaboraviti ne}u. Tu`no sje}awe na voqenu majku Sje}awe na voqenog
Tetka Dragana Puri{i}

8915 A-8 M MAJANKA


SAMARYI]
S qubavqu i po{tovawem sje}amo se na{eg dragog
7.5.1960 - 14.1.2010

Tu`nih godinu dana ispuni{e na{a srca tugom, jedino nas hrani nada
ZORKU da si sa an|elima u blagostawu vje~nog `ivota. DESPOTA
Rodbinu i prijateqe obavje{tavamo da }e se parastos odr`ati u subotu
STOJAKOVI] 22.1.2011. godine u crvki Hrista Spasiteqa u 11 ~asova PAVLOVI]A
Po~ivaj u miru. 21.1.2009 - 21.1.2011.
K}erka Dragica sa porodicom K}erke Svjetlana i Simona, majka Jelena, rodbina i prijateqi Porodice Pavlovi}, Raji} i
8931 A-1 M 8929 A-6 M Radulovi} 8912 A-1 M

Tu`no sje}awe Tu`no sje}awe Draga na{a majko, Dana 24.1.2011. godine
na dragu baku na dragog tri godine pro|o{e navr{avaju se tri godine
kako te ukrado{e od nas od smrti na{e drage
NIKOLE
KOQEVI]A
1936 - 1997

Pomen }e se odr`ati u subotu 22. januara 2011. godine u crkvi


Svete Trojice u 11 ~asova.
Porodica Koqevi} MIRJANA
8906 A-8 M ZORKU ZVONKU NEVENKE
LOVRI]
Hvala ti za svu qubav koji si MARKOVI]A PE]ANAC
nam poklawala Dobri qudi va{e struke
Tvoja Qiqa sa porodicom Porodica Oluji} skratite nam na{e muke. Sinovi Milan i Igor sa
Tvoja djeca porodicom
8931 A-2 M 8874 A-2 G 8828 A-2 G 8921 A-2 M
36 22. i 23. januar 2011. GLAS SRPSKE

Posqedwi pozdrav uva`enom kolegi i bliskom saradniku, Dana 22.1.2011. godine obiqe`avamo 40 dana
zamjeniku pravobranioca Republike Srpske od smrti na{e drage i nikad pre`aqene

SR\AN
POPOVI]
25.1.2008 - 25.1.2011.
DRAGI DIJANE (Goluba) S qubavqu koju smrt ne prekida
i tugom koju vrijeme ne lije~i
KEVCU GOJI] ~uva}u te u svom srcu do kraja
`ivota.
Tvoja mama Tawa
U subotu u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i 8830 A-3 G
upaliti svije}e.
O`alo{}eni: majka Mirjana, sin Sandro, brat Aleksandar, snaha
Biqana, brati}i Vladan i Tamara
8804 A-8 M
od Slobodana Raduqa sa porodicom.
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je
dana 20.1.2011. godine, u 55. godini `ivota, preminula na{a draga

65 B-3 GK

Posqedwi pozdrav An|elkinom ocu Posqedwi pozdrav


po{tovanom kolegi i
prijatequ
SR\ANE
S tugom i bolom te se sje}amo.
Tvoji: baka Ru`a, deda Bo{ko i
tetka Mirjana sa porodicom

8831 A-2 G
NEDJEQKA (ro|. Kne`evi})
Dana 27.1.2011. godine navr{ava
DRA[KU BOROJEVI] se tu`na godina otkako nije sa
nama na{ voqeni suprug i otac
KEVCU Sahrana }e se obaviti 22.1.2011. godine u 13 ~asova na grobqu Radulo-
vac - Ravnice - Novi Grad.
DRAGI od porodice advokata Sime O`alo{}eni: suprug Branko, sinovi Davor i Darko, sestre Radmila i
To{i}a. Gordana, snaha Dragana, unuk Branko, te ostala rodbina i prijateqi
KEVCU 8919 A-2 M 8903 A-8 M

Posqedwi pozdrav Dana 24.1.2011. godine navr{ava se pet tu`nih godina


od Oqe, Tatjane, Maje, Nata{e, Milutina i Miroslava. dragom bratu od smrti na{eg dragog

64 A-8 GK ZDRAVKO
BOSANAC
Posqedwi pozdrav prijatequ Posqedwi pozdrav dragom kumu
U nedjequ, 23.1.2011. godine,
posjeti}emo wegov vje~ni dom
na Gradskom grobqu, polo`iti
cvije}e i zapaliti svije}e.
Pozivamo rodbinu, prijateqe i
kom{ije da nam se pridru`e.
DRA[KU Vje~no o`alo{}ena supruga
Dada i k}erka Biqana
KEVCU 8916 A-4 M
DRA[KU DRA[KU
RADE (Ilije)
Tu`no sje}awe na voqenog
od Ne|e Dvisca sa porodicom. od porodice Pra{talo. Jovan sa porodicom
MARJANCA
U nedjequ u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Mar-
8925 A-1 M 8918 A-1 M 8910 A-3 M janci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e.
O`alo{}eni: supruga Milena, sin Milenko, snaha Dijana, unu~ad
Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav kolegi Tu`no sje}awe na dragu Tamara i Danijela
8864 A-8 G

Dana 23.1.2011. godine navr{ava se 29 bolnih godina


od smrti dragog tate, djeda i svekra
ZDRAVKA
BOSANCA
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im
srcima i mislima.
DRAGI KEVCU DRAGI KEVCU DU[ANKU GAJI] Supruga Dada i k}erka Biqana

od porodice Tanasi}. od Laze Radi}a. S po{tovawem: 8916 A-2 M


Lepa, Milan, Nenad i Bojan
8912 A-1 M 8908 A-1 M 8917 A-1 M Sje}awe
na dragog brata
Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav dragom bratu Tu`no sje}awe na priju PANTELIJE - PANE
dragom prijatequ
VUKAJLOVI]A
iz Velikog Bla{ka
Tu`ne godine neumitno brzo prolaze, ali bol i tuga za voqenim tatom
vje~no traju. U nedjequ }emo iza}i na grobqe i odati du`no po{tovawe
na{em dragom tati.
S ponosom i vje~nom tugom sinovi Ranko i Milan sa porodicama i
k}erka Radmila 8753 A-8 G
DRAGI KEVCU DRA[KU DOBRILU MILO[A
MAKIVI] Dana 22.1.2011. godine Dana 24.1.2011. godine (Jovana)
Daniela, Sowa i @eqko od Laze i Jovanke. navr{ava se devet godina navr{ava se pet godina
Domazet Porodica Mazalica od smrti od smrti na{e drage KARAPETROVI]A
8907 A-1 M 8905 A-1 M 8926 A-1
povodom 10 godina od smrti
Posqedwi pozdrav Sje}awe na majku Sje}awe na majku 22.1.2001 - 22.1.2011.
dragom stricu
Sestra Milka i brat Danilo

A-4 UP

NEVENKE - NENE MIRE


MARKOVI] MIJATOVI]
JAGODU TRNINI] JAGODU TRNINI]
23.1.2009 - 23.1.2011. Draga na{a Neno, u na{im sr- Godine prolaze, ali sje}awe i
DRA[KU 23.1.2009 - 23.1.2011. cima `ivje}e{ vje~no. Hvala ti! qubav vje~no traju.
K}erka Milija i zet Rajko Tvoji: Milan, Sawa i Tawa sa Suprug Spale, k}erke Dali-
od Slave, Ostoje i Sr|ana. Sin Drago sa porodicom Ra~i} porodicom borka i Dijana sa porodicama
8905 A-1 M 8855 A-1 M 8855 A-1 M 8883 A-3 G 8772 A-3 M
GLAS SRPSKE 22. i 23. januar 2011. 37

Navr{ava se 40 tu`nih dana od iznenadne i prerane smrti Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je
na{e drage i voqene 21.1.2011. godine u 79. godini `ivota iznenada preminuo na{ dragi dana 21.1.2011. godine, u 76. godini `ivota, preminuo na{ dragi

\URE\ (Koste) KOVA^KOVI] \OR\O (Nikole) MI^I]


DIJANE
Sahrana }e se obaviti 23.1.2011. godine u 13 ~asova na grobqu u Malom
GOJI] Bla{ku (kod stare crkve). Povorka kre}e ispred ku}e `alosti u 13 Sahrana }e se obaviti 22.1.2011. godine u 13.30 ~asova na grobqu u
Kla{nicama.
~asova.
Ne mo`emo prihvatiti bolnu istinu da si nas zauvijek napustila. O`alo{}eni: supruga Miroslavka, k}erke Gordana, Bo`ana i @eqka O`alo{}eni: supruga Jagoda, sinovi Ostoja i Slobodan, snahe
Kolektiv Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske sa porodicama te ostala mnogobrojna rodbina, prijateqi i kom{ije Milka i Dijana, unu~ad Aleksandra, Svjetlana, Aleksandar i Ne-
mawa, praunu~ad i ostala rodbina i prijateqi
8941 A-8 M 66 A-8 GK 8936 A-8 M

Tu`no sje}awe Posqedwi pozdrav voqenom ocu Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav dragom ocu
dragom suprugu

\URE\U \OR\U
\OR\U
od k}erke @eqke sa porodicom. od sina Slobodana sa
od supruge Jagode. porodicom.
66 A-1 GK 8937 A-1 M 8937 A-1 M
BRANISLAVA (Stjepana) Posqedwi pozdrav voqenom ocu Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav dragom ujaku
(ro|. Herman) dragom stricu

JOLYI]
22.1.2009 - 22.1.2011.

Hvala za beskrajnu qubav koju si nam podarila, pa`wu kojom si nas obasipala i mudrost kojoj
si nas u~ila.
Zahvalna porodica \URE\U \OR\U \OR\U
8933 B-2 M
od k}erke Gordane sa od Stojanke Kecman sa od Bate Gavri}a iz Kikinde.
Posqedwi pozdrav dragom kumu Posqedwi pozdrav dragom i porodicom. porodicom.
po{tovanom kom{iji 66 A-1 GK 8937 A-1 M 8937 A-1 M

Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav voqenom ocu Posqedwi pozdrav


dragom stricu

DRA[KU KEVCU
od porodica Samaryija i Vulin. DRA[KU KEVCU \URE\U \OR\U
8932 A-1 M
od Dragana Savi}a sa od k}erke Bo`ane sa porodicom. od Dragana Mi~i}a sa
DRAGI Tu`nim srcem javqamo svoj porodicom. porodicom.
8934 A-1 M 66 A-1 GK 8937 A-1 M
rodbini, prijateqima i
poznanicima da je dana
od porodice Sekuli}. 20.1.2011. godine u 85. godini Posqedwi pozdrav dragom zetu Tu`no sje}awe Sje}amo se
`ivota preselila na na dragog prijateqa
Ahiret na{a draga
8935 A-8 M

Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav


dragom zetu dragom zetu

DRAGI SAWINA
YEMKA ALEKSI]A SAWINA
od Nade ^eko sa djecom.
(ro|. Vejzagi}) Mi{o sa porodicom ALEKSI]A
8938 A-1 M 8916 A-1 M
PALISLAMOVI]
i `alimo, mladi prijatequ
Yenaza }e se obaviti u subotu, Tu`nih 40 dana Tu`no sje}awe na dragog Porodica Radanovi}
DRAGI 22.1.2011. godine u 15.30 sati na od smrti na{eg voqenog brata
DRAGI mezarju Dolac.
KEVCU O`alo{}eni: k}erka Se|ida, 8922 A-3 M
sinovi Vehid, Refid i Vahudin,
od Svete Novkovi}a sa djecom. od porodice Kuzmanovi}. brat Atko, snahe Zlata i Baisa,
unu~ad te ostala mnogobrojna
familija, prijateqi i kom{ije
8938 A-3 M 8938 A-3 M 8939 A-5 M
SAWINA
Tu`no sje}awe na Tu`no sje}awe na Tu`no sje}awe na ALEKSI]A
DRAGE
@enski frizerski salon
"Seka" Lakta{i
O`alo{}ena porodica Maca - 8928 A-1 M
novi} tetka Qubica i bra}a
Milorad i An|elko

8938 A-2 M

DRAGU
DRAGU GALI]A DRAGU
GALI]A 2005 - 2011.
GALI]A
Punac Milosav i punica Mil- Supruga Sne`ana, sin Aleksan- Svastika Suzana i pa{anac
eva dar i k}erka Sowa Radenko s djecom
8924 A-2 M 8924 A-2 M 8924 A-2 M
38 22. i 23. januar 2011. GLAS SRPSKE

Trebalo je da pre|em u Milan, ali srce me je vuklo u Juventus.

Sport Milo{ Krasi},


fudbaler Juventusa

Fenerbah~e Ulker slavio na gostovawu Olimpijakosu

FOTO: AGENCIJE
Humanost na djelu
U nedjequ, 23. januara, u Hali sportova na Novom Beo-
gradu bi}e odr`an Osmi svetosavski turnir u malom Ovaj negativan
fudbalu. Turnir }e biti humanitarnog karaktera, a
sav prikupqeni prihod bi}e upla}en porodici Vu- ishod mora {to
~kovi}, ~ije su dvoje djece: Mihajlo (1999) i Ivana pre da se prevazi|e
(2003) oboqeli od genetske atrofije o~nog nerva. jer sudbina vi{e
ne zavisi od
izgubqenog me~a
nego od onih pet
koji slede, rekao
Ivkovi}
PIREJ - Serija od 20 po-
bjeda Olimpijakosa pred svo-
jim navija~ima prekinuta je
u prvom ko lu Top 16 fa ze
Poraz Partizana Evro li ge, a eki pa ko ju sa
Ko{arka{ice Partizana nisu uspjele da se klu pe pre dvo di srpski
plasiraju u ~etvrtfinale Evrokupa po{to su u stru~wak Du {an Iv ko vi} Darijus Lavrinovi~
i Lukas Mavrokefalidis
revan{ utakmici osmine finala izgubile u pora`ena je u Pireju od Fe-
razvoj. Ovaj negativan ishod minus od jednog poena pretvo-
MVP
Atini od gr~ke ekipe Atinaikosa sa 56:71. U nerbah~ea sa 14 poena razlike
prvom me~u odigranom u Beogradu Partizan je iako je do 35 minuta vo|ena mora {to pre da se prevazi|e rio u ne dos ti `nih plus 11
slavio rezultatom 66:60. izjedna~ena borba. jer sudbina vi{e ne zavisi od (65:76) dva minuta prije kraja. Keni Gregori, krilni igra~
Niko u Pireju nije o~eki- izgubqenog me~a nego od onih Marko Tomas sa 19 i Roko Le- Olimpije, progla{en je za
vao po raz Olim pi ja ko sa na pet koji slede - rekao je trener ni Uki} sa 17 poena bili su MVP prvog kola Top 16 fa-
startu Top 16 faze Evrolige. Ivkovi} i podsjetio na tragi- na je fi ka sni ji u Fe ner ba - ze Evrolige. Amerikanac je
- Me~ sa Fenerbah~eom je ~nu statistiku {uta za tri po- h~eu. Teo Pa pa lu kas je za bio najzaslu`niji za tri-
bio te`ak i za nas se veoma ena svog tima koji je pogodio Olimpijakos postigao 15 po- jumf Olimpije na gostovawu
Ofanzivni vezista OFK Beograd Milo{ sedam puta od 24 poku{aja. ena, Vasilis Spanulis 14, a
@eravica u subotu putuje u Antaliju na ~udno zavr{io. Od 30. do 35. Lotomatici sa 19 poena,
minuta imali smo kontrolu od tro ji ce srpskih igra ~a 14 skokova, dvije ukradene
probu u ruski Amkar, a dogovor dva kluba TEODOSI] najboqi je bio Zoran Erceg
nad utakmicom i onda, u po- lopte, blok i pet iznu|enih
je ve} postignut. Ostaje samo da mladi fu- postigao sedam poena sa deset poena. Milo{ Teodo-
sledwim tre nu ci ma, ni smo faulova i na kraju je posta-
dbaler potvrdi svoje umije}e i ukoliko za- si} se zaustavio na sedam, uz
pro na la zi li rje {ewa. Za vio li~ni rekord od 30 in-
dovoqi kriterijume, transfer bi se Turski tim je furiozno lo{ procenat {uta za tri (je-
igra~e je to bio veliki {ok deksnih poena.
realizovao. fini{irao i serijom od 12:0 dan od deset), dok Marko Ke-
jer niko nije o~ekivao ovakav
{eq za dva minuta igre nije bili Huan Karlos Navaro sa
Fudbaler od kojeg u Crvenoj zvezdi o~ekuju go- stigao da se upi{e u strijel- 24 poena, a dobrom partijom
love na proqe}e, Kolumbijac Borha, jo{ nije
Rezultati ce. U derbiju prvog kola Top mo`e da se pohvali i Kosta
U prvom kolu Top 16 faze Evrolige postignuti su sqede}i
dostigao `eqeni nivo forme ni poslije desetak 16 faze Evrolige Barselona Perovi} sa 12 poena i osam
rezultati: grupa E: Lijetuvos Ritas - Panatinaikos 59:80,
dana zajedni~kog rada sa saigra~ima. Iz tog ra- je kod ku}e savladala Makabi skokova za 20 minuta. U pora-
Unikaha - Kaha Laboral 71:76, grupa F: Barselona - Maka- `e nom ti mu na je fi ka sni ji
zloga trener Robert Prosine~ki najvjerovatnije sa 81:71 i tako ekipi iz Tel
bi 81:71, Lotomatika - Olimpija 64:65, grupa G: Efes Pil- bili su Doron Perkins i Ri-
ga ne}e koristiti u drugom prijateqskom me~u Aviva nanijela tek prvi se-
sen - Montepaski 60:58, Real Madrid - Partizan mt:s ~ard Hendriks sa 13 poena.
protiv Sutjeske, koji je zakazan za nedjequ. zonski poraz u elitnom ta-
78:58, grupa H: Valensija - @algiris 73:59, Olimpijakos - Milan Ma~van nije ulazio u
kmi ~ewu. U tri jum fu
Fenerbah~e 70:84. igru.
doma}ina najefikasniji su

Foto dana
Nadam se pozivu selektora “orlova“
Izbor za najboqeg igra~a Partizana pri- povratni pas, izmijeni{ pas sa suigra~em i
je svega me ~ini jako sre}nim. Navija~i su me uvijek mo`e{ da do|e{ u priliku da posti-
prepoznali i meni je to fenomenalno. Svi gne{ pogodak. Ja sam u ovom klubu deset mje-
znaju moju pro{lost i kada sam do{ao ovdje, seci godi{we i moram svima da zahvalim jer
bilo je dosta onih koji od mene nisu mnogo ~ine sve da se ja ovdje dobro osje}am. Meni je
o~ekivali, samo su mi navija~i pru`ili tu ovo porodica. Ako nema{ kvalitetan kon-
Gabrijel podr{ku. Zahvalio bih im na svemu i na mojoj takt sa qudima, saigra~ima, od tebe ni{ta
Kleverson pobjedi na vebsajtu. ne}e biti.
Ja vjerujem u sebe i, naravno, imam pomo} Zaista jo{ ne znam ni{ta o odlasku iz
Kordova Kleo, svih qudi u klubu. Svi qudi u klubu, od onih Partizana. Ako se pojavi dobra ponuda za me-
fudbaler koji se bave papirologijom pa nadaqe, brinu ne ili za klub, onda o tome mo`emo da ra-
Partizana o tebi i ovo je jedna velika porodica. Ako ja zmi{qamo. Mislim da je ovo dobar trenutak
ne postignem gol, to nije stoga {to oni ne za selidbu i za moju porodicu i za mene samog,
“Svi qudi u klubu, rade dobro ve} sam ja u pitawu. Kad je sve do- ali i za klub. Trenutno imam ponuda, ali ni-
bro u klubu i kod ku}e, mo`e{ sve da posti- su tako dobre da bih oti{ao. Ne `elim da
od onih koji se bave
gne{. U Partizanu su mi najvi{e pomogli idem samo da bih promijenio klub. Samo do-
papirologijom pa saigra~i, treneri, kao i navija~i. Bez navija- bra ponuda za mene i za klub uslovqava moj
nadaqe, brinu o ~a nema{ samopouzdawa, emociju u igri. Na- odlazak.
tebi i ovo je jedna vija~i su zaslu`ni bar 50 odsto. Nadam se pozivu selektora #orlova# Vla-
U Oberhauzenu slavna hobotnica Paul, koja se proslavila
poga|awem pobjednika utakmica na Svjetskom prvenstvu u velika porodica“ Partizan ne igra na duge lopte, {to je u di mi ra Pe tro vi }a i vo lio bih igra ti za
JAR, dobila spomenik, ali i zlatnu urnu. fudbalu najbitnije. Ovdje mo`e{ da odigra{ Srbiju.
GLAS SRPSKE 22. i 23. januar 2011. 39

Aleksandrov~ani do~ekuju Radni~ki u 18. kolu NLB lige Prva ko{arka{ka liga RS
“Gra|ani“
Igokea `eli tre}u do~ekuju Bratunac
BAWALUKA - Takmi~ewe u Prvoj ko{arka{koj ligi Re-

pobjedu u nizu publike Srpske stiglo je do 13. kola, a najzanimqiviji me~


trebalo bi da odigraju Gra|anski Bobar i Bratunac.
Parovi, subota: ZVORNIK: Drina Bira~ - Radnik (16.30
~asova), ALEKSANDROVAC: Servicijum - Prijedor (18),
Da bi dobili sqede}i me~ moramo da zaustavimo wihov udarni FO^A: Sutjeska - Mladost Volf Sekjuriti (19), UGQE-
trojac Li - Markovi} - Vukosavqevi} jer u napadu imaju mnogo VIK: Rudar - Glasinac (19), BIJEQINA: Gra|anski Bobar
raznovrsnih rje{ewa, rekao Na|feji - Bratunac (19), DERVENTA: Derventa - Feniks (16). M. Z.
PI[E: MILAN ZUBOVI]
milanz@glassrpske.com Premijer liga BiH za ko{arka{ice
LAKTA[I - Ekipa Igo-
kee `eli da nastavi sa dobrim
Sloboda kod lidera
BAWALUKA - Ekipa Slobo- mo bez optere}ewa, ali svakako
izdawima u regionalnoj ko-
de u subotu od 17 ~asova gostuje pru`iti maksimum - naglasila
{arka{koj NLB ligi, a {ansu
lideru @eqezni~aru u okviru je Gagi}eva.
za novu pobjedu tra`i}e u me~u
18. kola protiv Radni~kog ko- 11. kola Premijer lige BiH, a Parovi, subota: TREBIWE:
ji je na rasporedu u nedjequ od predvodi}e ih iskusna Zvjezda- Trebiwe 03 - Mladi Kraji{nik
17 ~asova. na Gagi}, koja se nedavno u No- (16 ~asova), SARAJEVO: @eqe-
Aleksandrov~ani su vezali vi Grad vratila upravo iz zni~ar - Sloboda (17), BANO-
dvije pobjede, protiv Nimburka redova “@eqe“. VI]I: Banovi}i - Borac ML
i Crvene zvezde, dok su Kragu- - Bi}e to lijepa prilika da IEFK (18), TOMISLAV-
jev~ane savladali na wihovom mlade igra~ice vide gdje su GRAD: Tomislav - Igman
terenu u prvom dijelu takmi- protiv ekipe koja jo{ nije do- (18.30), Nedjeqa: UGQEVIK:
~ewa. Kapiten Igokee Stevan `ivjela nijedan poraz, igra}e- Rudar - Jedinstvo (14.30). N. \.
Na|feji smatra da je kqu~ us-
pjeha wegovog tima prije svega u NBA liga
zaustavqawu trojice igra~a Ra-
dni~kog, Majkla Lija, Stivena
Markovi}a i Vladana Vuko-
Tri poena Pavlovi}a
savqevi}a. WUJORK - Srpski internacionalac Sa{a Pavlovi},
koji odra|uje drugi desetodnevni ugovor u Dalas Maveri-
CRVENA ksima, zabiqe`io je tri poena i po jedan skok, asistenciju
zvezda i ukradenu loptu za 17 minuta provedenih na parketu.
gostuje Zadru Ipak Teksa{ani su pora`eni od ^ikago Bulsa rezultatom
- Radni~ki je nezgodna eki- 77:82, a ~elnici kluba bili su zadovoqni izdawem srpskog
pa i to su pokazali do sada ne- igra~a. Rezultati: ^ikago - Dalas 82:77, Portland - Los An-
koliko puta. Da bi do bili |eles Klipers 108:93, [arlot - Filadelfija 100:97.
slede}i me~ moramo da zausta-
vimo wihov udarni trojac Li - Stevan Na|feji (Igokea) FOTO: GLAS SRPSKE Srbin tra`i novi klub
Markovi} - Vukosavqevi} jer u na u gorwi deo tabele i o~eku- velikom broju - rekao je Na|fe- dva kluba ove sezone ne pru-
napadu imaju mnogo raznovrsnih jem da trijumfujemo u ovom me~u ji. `aju partije koje se od wih Stojakovi} `eqa Dalasa
re{ewa. Eventualna pobeda uz podr{ku na{e publike za ko- Trener Slobodan Klipa je o~ekuju i trenutno zauzimaju TORONTO - Poslije razlaska daqe, ali nova trampa nije us-
otvorila bi nam vrata plasma- ju se nadam da }e ponovo do}i u rekao da je pobjeda protiv pre tposqedwe odno sno sa Torontom, koji je otkupio pjela, pa je uprava kanadskog
Crvene zvezde dala “krila“ posqedwe mjesto na tabeli sa posqedwih nekoliko mjeseci NBA liga{a odlu~ila da otku-
wegovoj ekipi i da se nada }e istim skorom od pet pobjeda i ugovora, Pe|a Stojakovi} }e ka- pi ostatak wegovog ugovora. U
igra~i nastaviti u istom ritmu 12 poraza. rijeru najverovatnije nastaviti Torontu je, krajem novembra
i protiv Radni~kog. u Dalas Maveriksima, a osim odigrao svega dva me~a i to
- Orijentisani smo na od- Parovi Teksa{ana za wegove usluge za- protiv Filadelfije i Bostona
branu i u predstoje}em me~u interesovani su jo{ Los An|e- i postigao sedam, odnosno 13
moramo da zaustavimo wihov U 18. kolu NLB lige sastaju les Lejkersi i Wu Orleans. poena. Dalas je potpisao drugi
{ut za tri poena koji je jedno se: subota: NOVO MESTO: ^im se zavr{i birokratski desetodnevni ugovor sa Sa{om
od wihovih glavnih oru`ja u Krka - Nimburk (16 ~asova), dio oko otkupa Stojakovi}evog, Pavlovi}em, koji bi dolaskom
napadu. Pokazali smo da se ZADAR: Zadar - Crvena zvez- 15 miliona dolara vrijednog Stojakovi}a, opet mogao da os-
mo`emo nositi sa svim eki- da (17), PODGORICA: Budu- ugovora sa Torontom, jedan od tane bez posla. Po{to je uprava
Brajan ^ejs Majkl Li pa ma u li gi, a po be da nad }nost - [iroki (19), najboqih {utera NBA lige }e prili~no zadovoqna na~inom
Utakmice 16 Utakmice 17 Zvezdom verovatno nam je osi- BEOGRAD: Partizan - Union se preseliti u Dalas, pi{u na koji se Pavlovi} sna{ao u
gurala opstanak, a sad `elimo Olimpija (20). Nedjeqa: LA- ameri~ki mediji. Toronto je Teksasu, iz te ekipe }e najvjero-
Minuti 31,45 Minuti 39,06
da nastavimo u istom ritmu - KTA[I: Igokea - Radni~ki odmah po dolasku Stojakovi}a vatnije morati da ode centar
Poeni 16,3 Poeni 21
izjavio je Klipa. (17), ZAGREB: Cibona - Za- najavio da }e ga proslijediti Aleksis.
Skokovi 3,2 Skokovi 5,9 Veliku pa`wu u 18. kolu greb (17). U petak su igrali:
Asistencije 3,4 Asistencije 1,3 NLB lige privu}i }e i susret Hemofarm - Cedevita.
Indeksni poeni 13,4 Indeksni poeni 21,5 Zadra i Crvene zvezde. Ova

Ovog vikenda nastavqa se ko{arka{ka Liga 13 BiH


"Pivari" sa Blanu{om gostuju u Zenici
BAWALU KA - Po sli je otpor Igo kei u Ku pu, a uz Bo rac Ne - MOSTAR: Zriwski - SL IAT
pobjede nad Vitezom u osmi- to su se jo{ po ja ~a li sa k t a r Le otar (18), ^APQINA:
ni finala Kupa BiH i pla- tro ji com no vih igra ~a. (19.30), ^apqina - Mladost (19), Ne-
smana u ~etvrtfinale gdje Znamo da ne }e bi ti la ko, ^ITLUK: djeqa: ISTO^NO SARAJE-
ih ~eka Bosna, ekipa Borac ali idemo po gostuju}i tri- Brotwo - VO: Slavija - Hercegovac
Ne kta ra gos tu je ^e li ku u jumf ko ji bi nam mno go Sloboda (18.30).
Ze ni ci u okvi ru 17. ko la zna ~io za nas ta vak ta kmi - (19.30), M. Z.
FOTO: GLAS SRPSKE

Lige 13. ~ewa jer i ostale ekipe di-


“Pivari“ }e u ovom su- `u for mu i `e le da se
sretu biti ja~i za krilnog dokopaju jednog od prva ~e- Predrag Stojakovi}
centra Sr|ana Blanu{u, ko- ti ri mjes ta na ta be li.
ji ni je igrao me~ u Ku pu Osim Ne boj {e Pa vlo vi }a Priznawe ko{arka{u Lejkersa
zbog lak{e povrede te se na-
da da }e wegova ekipa upi-
ko ji je po vri je |en, svi su
spremni za predstoje}i me~ Kobi dobija zvijezdu
sati novi trijumf. - izjavio je Blanu{a. LOS AN\ELES - Ko{arka{ Los An|eles Lejkersa Ko-
- Opo ra vio sam se od bi Brajant posta}e prvi sportista koji }e dobiti svoju
povrede koja i nije bila ta-
U NEDJEQU zvijezdu na “Bulevaru slavnih“ u Holivudu.
ko “stra{na“ i sad spremno igraju Slavija Ova ~ast je do sada bila uglavnom rezervisana samo za naj-
idemo na noge ^eliku gdje - Hercegovac ve}e i najglamuroznije holivudske zvezde. Brajant }e otiske
o~ekujemo na{u novu pobje- Parovi 17. kola, subota: dlanova i stopala (broj 48) ostaviti na ceremoniji 19. fe-
du. Zna mo da ima ju do bar KAKAW: Kakaw - Bosna (18 bruara, koja }e se poklopiti sa NBA Ol-star vikendom koji
Sr|an Blanu{a
tim koji je pru`io sna`an ~asova), ZENICA: ^elik - (Borac Nektar) }e biti odr`an u “Stejpls“ centru u Los An|elesu.
40 22. i 23. januar 2011. GLAS SRPSKE

Goran Stoji}, rukometni stru~wak o prvom dijelu SP u [vedskoj

Pi{e:
Milan
"Orlovi" mogu da
Nezalagawe
ZUBOVI]
naprave iznena|ewe
Najva`nije u ovom trenutku je to da su se izabranici Veselina Vukovi}a plasirali
Pred start te ku }e se zo ne i ta kmi ~ewa u Evro li gi u drugi krug takmi~ewa, rekao Stoji}
mnogi poznavaoci ko{arke su upozoravali na proble-
PI[E: SLOBODAN PUHALO
me koje ima KK Partizan kada su u pitawu gostovawa sl.puhalo@gmail.com
na kojima #crno-bijeli# te{ko ostvaruju pobjede.
Ta predvi|awa su se pokazala ta~na kada je u pitawu DOBOJ - Poznati ruko-
susret sa Real Madridom u [paniji, gdje su se Beogra- metni stru~wak iz Republi-
|a ni pro pi sno obru ka li, pro tiv ne ba{ ja kog ke Srpske Go ran Sto ji}
#kraqevskog# kluba. Osim rezultata, navija~ima Par- pomno porati utakmice na
tizana najvi{e smeta indolentnost pojedinih igra~a Svjet skom {am pi ona tu u
ko ji o~i gle dno ni su do ra sli ovom klu bu i ne zna ju [vedskoj i uglavnom, kako
gdje su do{li da igraju. ka`e, u`iva.
Poznato je da su godinama unazad svi slavni trijum- - Po mom mi{qewu, bar
fi #crno-bij lih# bi li re zul tat ve li kog po `rtvo - do sada, najprijatnije iznena-
vawa sva kog ko {ar ka {a na par ke tu, ko ji su u sva koj |ewe je reprezentacija Ar-
uta kmi ci da va li svoj ma ksi mum i ta ko os tva ri va li gen ti ne. To je do bro za
zna~ajne trijumfe. Samim tim zalagawem svi ti igra- svjetski rukomet s obzirom na
~i ka sni je su na pra vi li odli ~ne ka ri je re, dok ovi to da se i rukomet u Ju`noj
#novi klinci# to o~igledno ne razumiju ili ne `ele Americi sve br`e razvija.
da razumiju. Reprezentacije iz tog dijela
Sad iz gle da da ni je ta ko, po {to #crno-bi je li# ko - svijeta pokazuju sve kvalite-
{arka{i na gostuju}im terenima vrlo lako gube kon- tniju igru nego u ranijem pe-
riodu - rekao je Stoji}.
centraciju i padaju u letargiju iz koje {to je najgore
U do broj for mi je i
ne poku{avaju da se vrate u susret nego se unaprijed
wegov favorit prvenstva -
predaju.
reprezentacija Francuske,
Na doma}em terenu to nije slu~aj po{to ih nosi bu-
uprkos tome {to je pokazala
~na publika, koja im #daje krila#, ali se ne mo`e do-
malu slabost u zavr{nici me-
zvo li ti da se uta kmi ca ma pris tu pa na ra zli ~it ~a sa [panijom zbog ~ega ni-
na ~in. Pu bli ka da je ve li ku pre dnost sva koj eki pi, je os tva ri la ve} vi |e nu
ali ona ne posti`e ko{eve i pomalo je glupo od star- pobjedu, jer je vodila sa veli-
ne ko{arka{a Partizana {to o~ekuju me~eve u #Pi- kom razlikom. Goran Stoji} FOTO: ARHIVA
oniru# ili #Areni# da se poka`u u najboqem svjetlu. - Osim Francuske, i na mog kra ja. Sto ga ni su svega {uteri. To se ispoqilo Poznato je da rivali protiv
Uko li ko ne po ~nu da po bje |u ju u gos ti ma te {ko je ovom, kao i na nekim pretho- iskqu~e na i ne ka izne na - u i dosada{wem dijelu prven- Srbije igraju duboke zonske
o~ekivati da se ponovi pro{losezonski uspjeh kada je dnim {am pi ona ti ma, na |ewa - smatra Stoji}. stva. Osje}a se nedostatak pra- odbrane, {to je i normalno jer
izboren plasman na Fajnal for Evrolige. tron pretenduje vi{e sele- Mogu}e je da nekim favo- vog organizatora igre, koji bi imamo izuzetne {utere, tako da
kcija. Uz Francuze, ovdje u ri ti ma ra ~u ne po mrsi i sve konce povezao kako bi re- ti krilni napada~i treba da
Izbor sportiste Bawaluke [ved skoj do sa da su na ju - Srbija. prezentacija u kontinuitetu odigraju zna~ajnu ulogu u

Sve~anost 18.
bjedqiviji Danci, ali treba - Najva`nije u ovom tre- mogla da igra dobro - ocjewuje daqem toku takmi~ewa - pri-
biti realan budu}i da ima nutku je to da su se izabranici Stoji}. mje}uje Stoji}.

ili 25. februara jo{ dosta utakmica. Ne tre- Veselina Vukovi}a plasirali Reprezentaciji Srbije,
NA TRON pre ma wego vom mi{qewu,
ba smetnuti s uma ~iwenicu u drugi krug takmi~ewa. Ekipa
pretenduje najvi{e nedostaje taj kole-
da se rijetko de{ava da re- ima izuzetne pojedince, ali
BAWALUKA - Izbor najboqeg sportiste Grada Bawalu- vi{e selekcija kti vni duh, po go to vo ka da
pre zen ta ci je ko je u prvom ~iwenica je da su oni ugla-
ka za 2010. godinu bi}e odr`an u hotelu “Bosna“ 18. ili Bez obzira na to, repre- gubimo utakmice, kada smo
25. februara. dijelu igraju u pravoj formi vnom na pozicijama bekovima.
da u tom ritmu izdr`e do sa- Sve su to igra~i koji su prije zentacija Srbije ima {ansu da u za ostat ku dva do tri go -
Na “Sportskom balu“ bi}e progla{eni najboqi pojedin- napravi dobar rezultat pod la.
ci, ekipe, kao i manifestacije koje su obiqe`ile pretho- - Budu}i da smo ve} ostva-
dnu godinu. GOLMANI uslovom da se isprave neke
rili solidan rezultat, mi-
O golmanskom paru “orlova” `e da izdr`i po{to ga ne pra- gre{ke.
U zgradi Administrativne slu`be grada u petak je odr`a- - Mo`da sam pomalo subje- slim da mogu da igraju sada
na prva sjednica stru~nog `irija na kojem su liste kandi- Stoji} je rekao da je na- ti Dimitrije Pejanovi}. Sma- rastere}enije i biqe`e po-
ktivan, ali raduje i podatak da
data skra}ene na po pet imena. Na sqede}oj sjednici ~iji pravqena gre{ka pri izboru. tram da je na ovom prvenstvu bjede. Imamo jo{ jedan nedos-
su reprezentativna krila, koja
}e termin odr`avawa biti naknadno odre|en ove liste bi}e - Veliki problem je u tome sa Stani}em u paru trebalo ta tak, vje ro va tno smo
nisu kvaliteta onih iz drugih
skra}ene, a na sam dan izbora `iri }e proglasiti najboqe {to Srbija nema dobar par da bude Dragan Marjanac, koji naj spo ri ja eki pa na ovom
reprezentacija. Ali, pokazali
za 2010. godinu. D. R. golmana. Stani} je u odli~noj je boqi ~uvar mre`e od Peja- {am pi ona tu - zakqu~io je
su, posebno protiv Hrvatske,
formi i pitawe je koliko mo- novi}a - kazao je Stoji}. da mo`emo ra~unati i na wih. Stoji}.
Premijer lige BiH za odbojka{e
Modri~a u Br~kom Rukometa{i Crvene zvezde na pripremama u Republici Srpskoj
BAWALU KA - Naj za -
nimqiviji me~ i ujedno der-
bi srpskih ekipa u okviru
Pa ro vi, su bo ta: BR^KO:
Br~ko-Je din stvo - Ra dnik
(16 ~a so va), BR^KO: Mla -
Iz Bawe Vru}ice do titule
BAWA VRU]ICA - Ru- Srpsku - rekao je direktor
12. kola Premijer lige BiH dost - Modri~a-Optima (19), kometa{i beogradske Crve- Ru ko me tnog klu ba Crve na
za odboj ka {e odi gra }e u OYAK: Napredak - Lukavac ne zvez de ko je s klu pe zvezda Nenad Peruni~i}.
Br~kom, Mladost i Modri- (19). Si no} su igra li: predvodi trener Igor Butu- On je na gla sio da }e
~a-Optima. QUBIWE: Qubiwe - Ka - lija se za nastavak rukome- ide al ne uslo ve u “Bawi
Odboj ka {i Br~ko-Je din - kaw, PALE: Student Bobar tne lige Srbije pripremaju Vru}ici“, gdje ostaju do 25.
stva doma}ini su bijeqin- osigurawe - Domaqevac. u Zdrav stve no-tu ris ti ~kom ja nu ara, “crve no-bi je li“
skom Radniku. V. G. centru “Bawa Vru}ica“ kod igra ~i ma ksi mal no is ko -
Tesli}a. ris ti ti da se {to boqe
[ampionat BiH za odbojka{ice U saop{tewu marketin- pri pre me za nas ta vak
“Princeze“ {ke agencije “Info 5” na-
vodi se da su direktor kluba
prvenstva Srbi je u kojima
ih o~e k u je bor ba za sam
gostuju u Tuzli Nenad Peruni~i} i igra~i
prezadovoqni uslovima koje
vrh.
IDEALNI
BAWALUKA - Odbojka{ice br~anskog Jedinstva u 12. ko- nudi ovaj zdravstveno-turis-
lu Premijer lige BiH gostuju u Tuzli, kod istoimene ekipe. ti~ki centar. uslovi za
- Vel nes cen tar, smje - nesmetan rad Igor Butulija i Nenad Peruni~i} FOTO: ARHIVA
Srpski okr{aj odigra}e Glasinac i Jahorina, dok je bi-
jeqinski Radnik doma}in Biha}-Premingeru. {taj, kvalitet usluga, hrana Pe ru ni ~i} je re kao da da plasirati u ovoj godini u te sli }koj spor tskoj dvo -
Parovi, subota: SOKOLAC: Glasinac - Jahorina (16 ~aso- i qubaznost i profesional- ovaj igra ~ki po ten ci jal u Li gu evrop skih {am pi - ra ni ko ja je, ka ko ka `u,
va), BIJEQINA: Radnik - Biha}-Preminger (18), TUZLA: nost osobqa su na najvi{em mo `e u dru gom di je lu ona. ide al na za ru ko met. RK
Tuzla - Jedinstvo (19). Sino} su igrali: GRADA^AC: Kula- nivou koji smo do sada ima- prven stva sti }i do ti tu le U taboru “crveno-bije- Crvena zvezda je vi{estru-
Grada~ac - Gacko, dok je susret izme|u Hercegovca i Bosna od- li. Mislim da smo pogodi- prva ka Srbi je i izra zio lih“ za do voqni su i pra - ki prvak ne ka da{we Ju go -
go|en. V. G. li s dolaskom u Republiku nadu da }e se Crvena zvez- kti~nim dijelom priprema slavije i Srbije.
GLAS SRPSKE 22. i 23. januar 2011. 41

Svjetsko prvenstvo za rukometa{e u [vedskoj U subotu po~iwe druga faza takmi~ewa

Srbija prizemqena
Reprezentativci Srbije ubjedqivo pora`eni u posqedwoj utakmici
Maksimalno
na “vikinge“
MALME - U prvom me~u druge faze Svjetskog prvenstva
“orlovi“ }e ukrstiti kopqa sa prvoplasiranim timom D
grupe i doma}inom prvenstva [vedskom. Utakmica se
prve faze Svjetskog prvenstva igra u “Malme areni“ sa po~etkom u 18.15 ~asova.
Sre}a za Srbiju je {to su iz grupe D sve tri reprezentaci-
je [vedska, Poqska i Argentina prenijele po dva boda, pa
“orlovi“ jo{ uvijek imaju {anse za plasman u polufinale,
naravno ukoliko pobijede sve tri utakmice.
- Pripremamo se za [vedsku, bi}e te{ko, 13.000 navija~a
protiv nas, vjerovatno }e i sudije malo pogurati doma}ina,
ali ono, {to je najbitnije igramo sedam na sedam i da}emo
sve od sebe da pobijedimo. Ve} sam ranije rekao da vjerujem
u ove momke i da nam jo{ malo fali iskustva i drskosti za
boqi rezultat - rekao je Vukovi}.
Selektor napomiwe da je osnovni ciq osvajawe sedmog
mjesta koje vodi na Olimpijske igre.
- Postoji mnogo varijanti oko daqeg plasmana. Po nekima
dovoqna nam je samo jedna pobeda da bismo se borili za to
sedmo mesto, a dve pobede mogle bi doneti ~ak i polufina-
le. Sve je otvoreno, a borba tek po~iwe - istakao je Vukovi}.
Plasman u drugu rundu izborile su tri prvoplasirane
ekipe iz svake grupe. Iz dvije novonastale grupe, po dvije
najboqe selekcije obezbijedi}e plasman u polufinale. U
drugoj novoformiranoj grupi Island je prenio ~etiri bo-
da, Francuska i [panija po tri, Ma|arska dva, a Norve-
{ka i Wema~ka bez bodova.

GRUPA 1 GRUPA 2
Subota 23.1. Subota 23.1.
[panija - Norve{ka u 16.15 Hrvatska - Argentina u 18.15
Wema~ka - Island u 18.15 Srbija - [vedska u 18.15
Francuska - Ma|arska u 20.45 Danska - Poqska u 20.15
Momir Ili} (Srbija) FOTO: AGENCIJE Ponedjeqak 24.1. Nedjeqa 23.1.
Island - [panija u 16.00 [vedska - Hrvatska u 18.15
LUND - U posqedwoj Vu ko vi}, {to je po ka zao i Ova kvu igru i ne za la gawe vladao Australiju i pokazao Norve{ka - Francuska u 18.15 Argentina - Danska u 20.15
uta kmi ci prve fa ze ta - na pa uza ma uta kmi ce, ali vi{e ne smemo da ponovimo da je puno napredovao pos- Ma|arska - Wema~ka u 20.30 Poqska - Srbija u 20.15
kmi~ewa rukometna repre- nije uspio “razdrmati“ pu- - prokomentarisao je Vuko- qedwih godina. Utorak 25.1. Utorak 25.1.
zen ta ci ja Srbi je je lene koji su igrali anemi- vi}. Wema~ka - Norve{ka u 16.15 Srbija - Argentina u 20.15
pretrpjela pra vu ka tas - ~no i bez pra ve `eqe za Iz tabora Rumunije zado- SRBIJA 28 (17) Ma|arska - [panija u 18:30 Poqska - Hrvatska u 18.15
trofu izgubiv{i od Rumu- pobjedom. voqni su prikazanom igrom RUMUNIJA 38 (20) Francuska - Island u 20.45 Danska - [vedska u 20.15
nije rezultatom 28:38. kojom su se bar donekle is- Dvorana: Hala u Lundu.
Is ti na, uta kmi ca ni je U DERBIJU kupili za poraz protiv Al- Gledalaca: 400. Tabela Tabela
imala nikakav takmi~arski Danska “pretr~ala“ `ira i izgubqenom {ansom Sudije: Krsti}, Qubi} (Sloveni-
1. Danska 2 2 0 0 69:56 4
ja). 1. Island 2 2 0 0 61:48 4
zna ~aj, ali svi iz ta bo ra Hrvatsku za plasman u drugi krug. 2. Argentina 2 1 0 1 50:46 2
Sedmerci: Srbija 3(3), Rumunija 2. Francuska 2 1 1 0 58:51 3
“orlova“ se sla`u da se ova- - Odigrali smo najboqu 3. [vedska 2 1 0 1 46:48 2
3(2). 3. [panija 2 1 1 0 54:52 3
kva igra vi {e ni ka da ne - Pretpostavili smo da utakmicu na prvenstvu iako Iskqu~ewa: Srbija 8, Rumunija 4. Poqska 2 1 0 1 45:47 2
4. Ma|arska 2 1 0 1 52:55 2
smije ponoviti. Rumuni su }e Rumuni imati ve}i motiv ni{ta nije odlu~ivala. Mo- 4 minuta. 5. Hrvatska 2 0 1 1 53:58 1
5. Wema~ka 2 0 0 2 47:56 0
vodili od samog po~etka me- od nas. Hteli smo ne{to da `da }e ovaj poraz da koristi 6. Srbija 2 0 1 1 51:59 1
SRBIJA: Stani} (4 odbrane), 6. Norve{ka 2 0 0 2 45:55 0
~a, a ner je {iv pro blem za odradimo za me~eve u drugom Srbi ji da se pro bu de za
[e{um 3, Vujin 4, Nik~evi} 2(1),
Srbiju bio je raspolo`eni krugu. Da li zbog umora po- sqede}e utakmice - rekao je
]urkovi}, Toski} 1, Ili} 6(2), Bo-
Aleksandru Stamate, koji je sle me~a sa Hrvatskom, ili selektor Rumunije Vasileu jinovi} 2, Markovi} 2, Prodano- Igra~i o debaklu od Rumuna
me~ zavr{io sa devet pogo-
daka.
zbog emo ci onal nog pra`-
wewa, tek u tim stva ri ma
Stinga.
U derbi utakmici grupe
vi}, Stojkovi} 2, Rni}, Vilovski,
Vu~kovi} 3, Stankovi} 3, Pejano- Bruka kao opomena
Raspolo`en je bio i gol- tre ba da tra `i mo ra zlog D Dan ska je “pre tr~a la“ vi} (8 odbrana, 1 sedmerac). Se-
LUND - Poraz od Rumuna 28:38 te{ko je pao igra~ima
man Mihal Popesku, za koga ovako bledog izdawa. Poku- Hrvatsku i zabiqe`ila la- lektor: Veselin Vukovi}.
RUMUNIJA: ]obanu, J. Stamate, Srbije. Niko nije mogao ni da pretpostavi da }e da do`ive
je rje {ewe imao sa mo Mo - {ali smo da malo stegnemo ganu pobjedu. ovakvu katastrofu.
Simicu, Jonea 6, \or|esku, @urka
mir Ili} koji je postigao na po~etku drugog poluvre- Opet je nezaustavqiv bio 2, Florea 4(2), Novank 5, Sabo, A. - Igrali smo bledo. Ne znamo razlog. Ni{ta nam nije
{est golova. me na, ali dva la ko prim- Mikel Hansen koji je posti- Stamate 9, ^epregi, Mure{an 6, i{lo. Takav je, jednostavno bio dan. [teta {to se takav dan
Vrlo qut na svoje igra- qena gola su nas vratila u gao devet golova. Feniki 3, Savenko 2, Popesku (18 nama uvek doga|a na velikom takmi~ewu. Mora}emo
~e bio je selektor Veselin ritam iz prvog poluvremena. Al `ir je ru tin ski sa - odbrana). Selektor: Vasileu Stinga.
mnogo ozbiqnije da prilazimo utakmicama u dru-
Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D gom krugu - jasan je kapiten Mladen Bojinovi}.
(Kristianstad/Lund) (Nor~eping/Lin~eping) (Malme/Lund) (Geteborg) Bek @arko [e{um bio je veoma kriti~an:
- Po{teno smo se obrukali. Ne vredi da pri~amo o
Prvo kolo: Francuska - Tunis Prvo kolo: Island - Ma|arska Prvo kolo: Hrvatska - Rumunija Prvo kolo: [vedska - ^ile rukometu. Danas ga nismo igrali.
32:19 (15:9), Wema~ka - Egipat 32:26 (14:11), Norve{ka - Japan 27:21 (11:13), Danska - Australi- 28:18 (15:8), Ju`na Koreja - Ar- “Orlovima” nije pomogla ni
30:25 (15:12), [panija - Bahre- 35:29 (18:13), Austrija - Brazil ja 47:12 (21:8), Srbija - Al`ir gentina 25:25 ( 14:11), Poqska -
in 33:22 (16:8). 34:24 (17:13). 25:24 (13:9). Slova~ka 35:33 (13:9).
velika borbenost Alema Toski-
Drugo kolo: Bahrein - Wema- Drugo kolo: Ma|arska - Norve- Drugo kolo: Australija - Srbija Drugo kolo: ^ile - Ju`na Ko- }a.
~ka 18:38 (9:20), Tunis - [pani- {ka 26:23 (14:16), Japan - Aus- 18:35 (8:16), Al`ir - Hrvatska reja 22:37 (12:15), Slova~ka - - Moramo {to pre da zabora-
ja 18:21 (7:9), Egipat - trija 33:30 (18:11), Brazil - 15:26 (11:11), Rumunija - Danska [vedska 22:38 (14:15), Argenti- vi mo ovu uta kmi cu i da se
Alem
Francuska 19:28 (8:12). Island 26:34 (12:19). 30:39 (16:17). na - Poqska 23:24 (6:11). Toski} okre ne mo du elu sa [ved -
Tre}e kolo: [panija - Wema- Tre}e kolo: Ma|arska - Brazil Tre}e kolo: Rumunija - Al`ir Tre}e kolo: Slova~ka - Argen- skom. Podbacili smo. Ovaj
~ka 26:24 (13:13), Francuska - 36:24 (18:11), Norve{ka - Aus- 14:15 (10:8), Hrvatska - Austra- tina 18:23 (9:7), Poqska - ^ile duel je trebalo da odradi-
Bahrein 41:17 (23:10), Tunis - trija 33:24 (17:16), Island - Ja- lija 42:15 (19:9), Danska - Srbija 28:23 (13:10), [vedska - J. Ko- mo kao profesionalci,
Egipat 23:27 (10:11). pan 36:22 (22:8). 35:27 (16:14). reja 30:24 (14:12). me |u tim ze znu li smo
^etvrto kolo: Bahrein - Tunis ^etvrto kolo: Japan - Ma|ar- ^etvrto kolo: Srbija - Hrvat- ^etvrto kolo: ^ile - Slova~ka stvar.
21:28 (12:15), Wema~ka - Fran- ska 24:28 (8:13), Norve{ka - ska 24:24 (13:12), Danska - Al`ir 29:29 (15:12), J. Koreja - Po-
cuska 23:30 (10:13), [panija - Brazil 26:25 (13:21), Island - 26:19 (16:9), Australija - Rumuni- qska 20:25 (11:10), Argentina -

Pejanovi} napustio ekipu


Egipat 31:18 (14:9). Austrija 23:26 (16:11). ja 14:29 (6:14). [vedska 27:22 (12:10).
Peto kolo: Egipat - Bahrein Peto kolo: Brazil - Japan Peto kolo: Al`ir - Australija Peto kolo: J. Koreja - Slova-
26:27 (17:20), Wema~ka -Tunis 32:33 (12:13), Island - Norve- 27:18 (12:11), Srbija - Rumunija ~ka 31:26 (14:10), Argentina -
36:26 (15:12), Francuska - {ka 29:22 (12:12), Austrija - 28:38 (17:20), Hrvatska - Danska ^ile 35:25 (15:13), [vedska - Golman srpske reprezenta- je prvu fazu takmi~ewa pra-
[panija 28:28 (18:13). Ma|arska 30:32 (16:13) 29:34 (16:15). Poqska 21:24 (12:14). ci je Di mi tri je Pe ja no vi} tio sa tribina.
mo rao je da na pus ti ta bor - O~ekujem od Marjanca da
Tabela Tabela Tabela Tabela “orlova” na Svjetskom prven- nam pomogne, kao {to je to
1. Francuska 5 4 1 0 159:106 9 1. Island 5 5 0 0 157:119 10 1. Danska 5 5 0 0 181:117 10 1. [vedska 5 4 0 1 142:112 8 stvu u [vedskoj i vrati se u u~inio i protiv ^eha u kva-
2. [panija 5 4 1 0 139:110 9 2. Ma|arska 5 4 0 1 148:133 8 2. Hrvatska 5 3 1 1 148:109 7 2. Poqska 5 4 0 1 143:123 8 [pa ni ju zbog po ro di ~nih li fi ka ci ja ma, {to je naj -
3. Wema~ka 5 3 0 2 151:125 6 3. Norve{ka 5 3 0 2 139:136 6 3. Srbija 5 2 1 2 139:139 5 3. Argentina 5 3 1 1 133:114 7
4. Tunis 5 1 0 4 114:137 2 4. Japan 5 2 0 3 141:161 4 4. Rumunija 5 2 0 3 132:123 4 4. J. Koreja 5 2 1 2 137:128 5
problema. Umjesto wega re- normalnije i najsportskije
5. Egipat 5 1 0 4 115:139 2 5. Austrija 5 1 0 4 144:148 2 5. Al`ir 5 2 0 3 100:109 4 5. Slova~ka 5 0 1 4 128:156 1 prezentaciji }e biti prik- - izjavio je selektor Vuko-
6. Bahrein 5 1 0 4 105:166 2 6. Brazil 5 0 0 5 131:163 0 6. Australija 5 0 0 5 77:180 0 6. ^ile 5 0 1 4 117:167 1 qu~en Dragan Marjanac, koji vi}.
42 22. i 23. januar 2011. GLAS SRPSKE

FOTO: TANJUG
Novi trijumf Srbina i Francuza
Ekspres Zikija
i Qodre
MEL BURN - Ne nad Zi mowi} i wegov no vi par tner,
Francuz Mi{el Qodra, za mawe od jednog ~asa “ovjeri-
li“ su plasman u osminu finala dubla na Australijen ope-
nu.
Oni su uspje{no pro{li i drugo kolo u igri dublova, po-
{to su nadigrali [pance Pabla Anduhara i Danijela Hi-
meno Travera sa ubjedqivih 6:3, 6:2. Srpsko-francuski duet,
kojem je za pobjedu bilo potrebno samo 58 minuta igre, u
osmini finala igra}e protiv Indijca Roana Bopane i Pa-
kistanca Aisama Ul-Hak Kure{ija, koji su postavqeni za
desete nosioce. Oni su u drugoj rundi takmi~ewa bili us-
pje{niji od Francuza @eremija [ardija i Arnoa Klemona
sa 6:3, 4:6, 6:4. Zimowi} i Qodra su u Melburnu osmi favo-
riti za osvajawe titule.

[vajcarac u{ao u istoriju


Novi rekord Federera
MEL BURN - ^e tvo ros - izja vio je Fe de rer kroz
tru ki {am pi on Aus tra li - smijeh.
jen ope na Royer Fe de rer N. \okovi} - V. Troicki
postao je i teniser sa naj- 6:2 (Tro ic ki pre dao zbog
vi{e pobjeda na turniru u povrede), S. Vavrinka - G.
Melburnu. Mon fils 7:6, 6:2, 6:3, F.
Pobjedom nad Belgijancem Ver das ko - K. Ni {i ko ri
Ksa vi je rom Ma li som (6:3, 6:2, 6:4, 6:3, T. Robredo - S.
6:3, 6:1), Fe de rer je po tu - Stahovski 5:7, 6:2, 6:4, 6:2, R.
kao do sa da{wi re kord Federer - K. Malis 6:3, 6:3,
[ve |a ni na Ste fa na 6:1, T. Berdih - R. Gaske 6:2, Kim i Novak
Edberga od 56 trijumfa. 7:6, 6:2, E. Rodik - R. Hase Srpski derbi u tre}em kolu Australijen opena trajao samo 40 minuta
- Li jep us pjeh, ali Ste - 2:6, 7:6, 6:2, 6:2, N. Almagro
fan }e os ta ti moj idol - - I. Qubi~i} 6:4, 7:6, 6:3.

Vi ktor pre dao,


No vak ple sao
Nakon {to se neo~ekivano lako plasirao u ~etvrto kolo Australijen opena, Nole
plesao sa Kim Xonson, Australijankom koja je zvijezda ameri~ke TV serije "Ples sa
zvijezdama"
MELBURN - Prvi reket }ene ulaznice za srpski derbi, a dobro su mu i{li i {panski [panca Nikolasa Almagra.
Srbije Novak \okovi} plasi- pa je umjesto da igra tenis, ple- narodni plesovi. Nema sumwe Posqedwi put Troicki i
rao se u osminu finala Aus- sao sa Kim Yonson, Australi- da je publika u`ivala u plesu, a \okovi} sastali su se pro{le
Roxer Federer
tralijen opena poslije jankom koja je zvijezda ameri~ke ako se i sqede}i me~ sa Niko- godine u polufinalu turnira u
odigranog samo jednog seta TV serije “Ples sa zvijezdama“. lasom Almagrom zavr{i ranije Bazelu, kada je bilo 2:0 za naj-
Australijen open u `enskoj konkurenciji (6:2) u duelu sa kolegom iz re- “Srpski Travolta“ pokazao je nego {to je predvi|eno, sigurno boqe rangiranog srpskog teni-
Kraj za Venus i @istin prezentacije Viktorom Troic-
kim, koji mu je predao me~ zbog
nekoliko koraka, na kraju su ga
zaboqela le|a, pa je Kim morala
je da }e Nole izvu}i jo{ neki
adut iz rukava.
sera.
- Imam problem sa trbu-
MELBURN - Biv{e najboqe igra~ice svijeta @istin povrede. i da ga masira. Sve u svemu, pu- POSQEDWI {nim mi{i}ima, protiv Maua
Enan i Ve nus Vi li jams za vr{i le su u~e{ }e na ovo go - Nakon {to se neo~ekivano blika se dobro zabavqala. Ovo put igrali me je bolelo u ve}em delu me~a,
di{wem Australijen openu ve} u tre}em kolu. lako plasirao u ~etvrto kolo nije prvi put da je Novak poka- nisam dobro servirao. Uspeo
Australijen opena, Nole je rije- zao plesa~ke sposobnosti, sjeti- u Bazelu sam da dobijem, povukao sam se
Belgijanka je izgubila od Svetlane Kuzwecove sa 4:6, 6:7,
{to joj je najlo{iji u~inak na jednom grend slemu jo{ od {io da nadoknadi publici pla- mo se “Trilera“ u Monte Karlu, \okovi} je me~ zapo~eo iz dubla kako bih se sa~uvao,
2005. godine. osvojenim prvim gemom, a potom ali nije i{lo - rekao je Troic-
Od daqeg takmi~ewa oprostila se i Venus Vilijams, koja je uspio i da oduzme servis pro- ki, koji je dodao da ga ~eka pa-
je bila primorana da preda me~ tre}eg kola Andreji Petko- tivniku. Na pauzi poslije petog uza, ali ne zna koliko dugo.
vi} poslije samo jednog odigranog gema zbog povrede mi{i- gema, pri rezultatu 4:1, Troicki - Vide}u koliki je stepen
}a. Rezultati tre}eg kola: A. Petkovi} - V. Vilijams 1:0 je zatra`io medicinsku pomo}. povrede, ba{ je bolno. U svakom
(Vilijams predala zbog povrede), M. [arapova - J. Gerges Primjetno je bilo da Viktor ne slu~aju, nisam `eleo da se mu-
4:6, 6:4, 6:4, S. Kuzwecova - @. Enan 6:4, 7:6, V. Azarenka - igra sa maksimumom svojih mo- ~im, Novaka ne mo`ete da dobi-
K. [ipers 6:3, 6:3, L. Na - B. Zahlavova Stricova 6:2, 6:1, F. gu}nosti, tako da je Novak lako jete kada niste spremni. Predao
Skijavone - M. Nikulesku 6:0, 7:6, K. Voznijacki - D. Cibul- zavr{io prvi set. Troicki ipak bih i da mi nije
kova 6:4, 6:3, A. Sevastova - V. Manasijeva 6:1, 6:3. nije mogao da nastavi ovaj duel, prijateq. Veru-
pa je predao me~ i omogu}io No- jem da Nole
vaku da se plasira u osminu fi- ima {ansu da
Superveleslalom u Kortini d’Ampeco nala za samo 40 minuta borbe. osvoji
Lindzi Von najbr`a To je bio wihov osmi me|usobni
okr{aj, a \okovi} je izgubio
turnir
- na-
KORTINA D’AMPECO - son, koja je zaostala 0,43 se- samo jednom. gla-
Ameri~ka skija{ica Lindzi kunde i tre}eplasirane Aus- Novak je izjavio da mu je s io
Von trijumfovala je u super- trijanke Ane Feninger, ~iji `ao {to je Viktor bio primo- j e
veleslalomu koji je u petak je zaostatak iznosio 0,47 se- ran da mu zbog povrede preda Tro-
vo`en u okviru Svjetskog ku- kundi. me~ tre}eg kola Otvorenog ic-
pa u italijanskom zimskom Hrvat Ivica Kosteli} po- prvenstva Australije. ki.
centru Kortini d’Ampeco. bijedio je u superveleslalo- - Ovo svakako nije na~in na
Von je ostvarila petu po- mu ko ji je vo `en u koji `elite da ostvarite pobe-
bje du ove se zo ne, ko jom je aus trij skom Ki cbi lu, a do du, naro~ito ako igrate protiv
preuzela vo|stvo u supervele- trijumfa je stigao za 1:17,33 jednog od svojih najboqih prija-
slalomu od Wemice Marije minuta. Drugo mjesto pripa- teqa. Znao sam i pre me~a da
Ri{, koja je trku zavr{ila lo je Aus tri jan cu Ge or gu ima problema sa stomakom. U
na devetom mjestu. Trostruka [trajtbergeru (1:17,56), koji tre}oj rundi grend slema svaki
uzastopna ukupna pobjednica je bio br`i od tre}eplasi- igra~ `eli da pru`i maksimum,
Svjetskog kupa ostvarila je ranog Norve`anina Aksela on to nije mogao - izjavio je \o-
rezultat od 1:11,66 minuta, Lunda Svindala za samo pet kovi}, koji }e u borbi za ~et- Viktor
ispred [ve|anke Awe Per- stotih dijelova sekunde. vrtfinale igrati protiv Troicki
GLAS SRPSKE 22. i 23. januar 2011. 43

Jesewi prvak Premijer lige dovodi fudbalera iz Rumunije Slavija ne}e Du{ana Nestorovi}a
Jovanovi} popuwava
Veqovi} ja~a napad mjesto beka
ISTO^NO SARAJEVO - Iako je izgledalo da }e Du{an

FOTO: GLAS SRPSKE


Nestorovi}, gotovo sigurno poja~ati Slaviju, od dolaska igra-

Borca ~a novosadske Vojvodine ne}e biti ni{ta.


- On je ve} odigrao nekoliko utakmica za Slaviju na po~etku
{ampionata, ali se onda vratio u mati~ni klub odakle je posu-
|en Pali}u. Znamo wegove kvalitete i imali smo `equ da nam
Obavio sam popuni deficitarno mjesto uz lijevu stranu, ali iskrsli su
razgovor sa problemi koje prave Novosa|ani. Najvjerovatnije da }emo
qudima iz Borca, tu poziciju lijevog beka popuniti sa Stevicom Jovanovi-
}em iz bijeqinskog Radnika, ~ime bi zaokru`ili postoje}i
jo{ uvek nije sve igra~ki kadar - rekao je trener Slavije Dragan Bjelica.
zavr{eno, ali Prema rije~ima Dragana Bjelice, ekipa }e do kraja januara
raditi na sticawu fizi~ke spreme na svojim terenima kombi-
99 odsto stvari je nuju}i sa vje`bama u sali. Potom bi trebalo da uslijedi seli-
dogovoreno. ^ekam dba u toplije krajeve.
G. I.
samo jo{ da
dobijem Fudbalski klub Lakta{i
sertifikat iz Peri} u Zriwskom
Rumunije, rekao
LAKTA[I - Napada~ FK preto~eno u ugovor.
Veqovi} Lakta{i Ozren Peri} (23) ne- - Prezadovoqan sam uslovima
PI[E: SLAVKO BASARA }e se u nedjequ javiti u 12 ~a- koje sam dobio u Mostaru.
basara@glassrpske.com sova na prozivku treneru Igrao sam u [turmu, Rudaru iz
Milo{u Poji}u, po{to je po- Velewa, Borcu, ali brzo sam se
tpisao dvoipogodi{wi ugovor uvjerio da je i Zriwski veliki
BAWALUKA - Napada~
sa premijerliga{om Zriw- klub. Na meni je da se dobro
Rade Veqovi} (24) koji je
skim iz Mostara. spremim i na proqe}e igrama
ponikao u omladinskom po-
Svojim igrama on je skrenuo opravdam o~ekivawa i u~estvu-
gonu Crvene zvezde blizu je
pa`wu u proteklih {est mje- jem u {to boqim rezultatima
potpisa ugovora sa bawalu- mog novog kluba - rekao je Pe-
seci pa su stigli pozivi Dri-
~kim Borcem, jesewim prva- ne iz Zvornika, Slobode iz ri}.
kom Premijer lige BiH. Tuzle i Sarajeva. Me|utim, tim On je ju~e sa ekipom otputo-
On je bio na pregovori- iz Mostara bio je najbr`i i vao na pripreme u Neum, te is-
ma u Bawaluci i prema in- najkonkretniji i obostrano takao da }e u sri jedu, 26.
for ma ci ja ma sa Grad skog zadovoqstvo je januara, debitovati u dresu
sta di ona no si }e “crve no- Zriwskog u kontrolnoj utakmi-
Rade Veqovi}
plavi“ dres u sqede}oj polu- ci sa Zagrebom u Me|ugorju.
se zo ni i ta ko po mo }i zvezde, a bio je i ~lan mlade Glavni razlog zbog kojeg }e mo u dru gom de lu se zo ne Z. V.
Bawalu~anima u juri{u na reprezentacije Srbije. se odlu ~io na do la zak u nastaviti sa dobrim igrama
{ampionsku titulu. - Obavio sam razgovor sa Bawaluku je taj {to se Borac i da }e titula prvaka ove go-
qudima iz Borca, jo{ uvek ove se zo ne bo ri za ti tu lu dine sti}i u Bawaluku - op-
NE POZNAJE nije sve zavr{eno, ali 99 od- prvaka BiH. timisti~an je Veqovi}.
prilike sto stvari je dogovoreno. ^e- - Borac je jesewi prvak i Ka ko ka `e, ne po zna je
u fudbalu BiH kam sa mo jo{ da do bi jem do {ao sam ov de jer `e lim mnogo tim Borca, ali vjeruje
sertifikat iz Rumunije tako Borcu pomo}i da osvoji titu- da }e se izboriti za mjesto u
Veqovi} u Borac sti`e da su velike {anse da slede- lu. Tim je prvi na ta be li, prvih jedanaest.
na po zaj mi cu iz ru mun skog }ih {est meseci nosim dres ima pet bodova vi{e u odnosu - Verujte mi, otkako sam
Klu`a na {est mjeseci. Ovaj Borca - kazao je Veqovi} za na dru go pla si ra ni @eqe - oti{ao u Rumuniju, nisam ~ak
igra~ je u sezoni 2009/2010. sarajevske sajtove. zni~ar i iskreno se nadam da mnogo pratio ni srpsku ligu,
stigao u Klu` poslije ~ega je tako da zaista ne znam mnogo o
oti{ao na pozajmicu u Uni- prvenstvu BiH. Na meni je sada
ereu, a zatim u Targu Mure{. Promocija da se doka`em treneru Vladi
Nose}i dres Vo`dovca od Prije napada~a Rade Veqovi}a u Bawaluku je do{ao i vezista Jagodi}u, ne mislim mnogo o
2007. do 2009. godine u 46 uta- nik{i}ke Sutjeske Dra`en Me|edovi}. Zvani~na promocija ove konkurenciji u timu, verujem u Ozren Peri} FOTO: ARHIVA
kmica postigao je 22 gola, dvojice novajlija trebalo bi da bude organizovana u ponedjeqak, sebe i nadam se da }u se izbo-
“Romanti~ari“ bez veziste
Samarxi}
treba ista}i da je pro{ao svu 24. januara, u trofejnoj sali bawalu~kog Gradskog stadiona. riti za mesto u prvom sastavu -
omla din sku {ko lu Crve ne kazao je na kraju Veqovi}.

Fudbaleri Drine nastavqaju pripreme za proqe}e u Premijer ligi “Austrijanac“


Kikanovi} preba~en me|u juniore BAWALUKA - Iskusni vezista BSK-a Milan Samaryi}
poslije samo {est mjeseci napusti}e “romanti~are“ sa “^a-
ZVOR NIK - Fu dba ler ne Aleksandar Vasi} napo- ira“ i karijeru }e nastaviti u Austriji. On }e raditi kao
Drine Darko Kikanovi} je miwe da su svi igra~i opti- trener u omladinskim kategorijama tre}eliga{a iz Am{te-
suspendovan zbog odlaska na misti o pitawu opstanka. tena, a ujedno bi}e i igra~ u prvom timu.
probu u superliga{a Srbije - Treniramo naporno, ali - Prihvatio sam uslove kluba iz Austrije i moje ambicije su
Jagodinu bez saglasnosti klu- je atmosfera u ekipi odli- se uklopile u klupske, tako da smo brzo prona{li zajedni~ki
ba pa }e biti prekomandovan ~na. Imamo kvalitetan sastav jezik. Bi}e ovo za mene novi izazov, jer }u pored igrawa ra-
u juniorski pogon, a ne}e do- koji mo`e izboriti opstanak diti sa djecom - kazao je Samaryi}.
bi ti pa pi re za odla zak iz i ubije|en sam da }emo u tome On je ponikao u Proleteru iz Zrewanina, a nastupao je za
ekipe. uspjeti. Svjesni smo da nam Polet iz Broda, bawalu~ki Borac i trebiwski Leotar.
[ef stru ~nog {ta ba pu no to ga za vi si od sa mih M. [.
Drine Darko Vojvodi} isti~e priprema, pa svi `elimo da
da bi u sqede}ih nekoliko da- {to spremniji u|emo u nasta- @eqezni~ar gubi napada~e
na trebalo da bude rije{eno vak prvenstva. Prvi susret
pitawe napada~a, dok je sve protiv Budu}nosti za Drinu Odlaze Popovi}
iz vje sni ji do la zak ve zis te
Nikole Mojovi}a.
je veoma bitan, te o~ekujem da
dobro tempiramo formu. Je- i Rov~anin
dva ~ekamo da po~ne odigra- SARAJEVO - Lazar Popo- Na ra vno, uslov je da sa
PRVI vawe prijateqskih utakmica, vi}, napada~ @eqezni~ara, u “@eqom“ uspiju dogovoriti
Darko Kikanovi} (lijevo) FOTO: AGENCIJE
test 3. februara jer smo se svi u`eqeli fu- zimskom prelaznom roku mo- detaqe oko obe{te}ewa.
o~ekujem da budemo priprem- Igra~ki kadar smo kompleti- dbala - rekao je Vasi}. gao bi da napusti “Grbavi- I dru gi na pa da~, Da mir
- Kompletnu ovu sedmicu qeni za prijateqske utakmi- rali i jedino jo{ ~ekamo po- Sqede}e sedmice Zvorni- cu“. Za usluge korpulentnog Rov ~a nin `e li da na pus ti
trenirali smo naporno, ali ce. Ukupno }emo odigrati pet ja ~awe u na pa du, dok je ~ani }e imati dva treninga napada~a zainteresovani su “@equ“, jer je nezadovoqan
od ponedjeqka kre}emo sa dva ili {est kontrolnih susreta, dolazak veziste Nikole Mojo- se dmi ~no, a 3. fe bru ara u timovi iz Poqske i ^e{ke. statusom u klubu. On je bio
treninga dnevno. Svi odli- {to }e biti sasvim dovoqno vi}a sve izvjesniji - rekao je pla nu je odi gra vawe prve Pre go vo ri su u odma kloj drugi izbor trenera Amara
~no po dno se na po re, a u da uigrani u|emo u me~ pro- Vojvodi}. pripremne utakmice. fa zi i ni je iskqu~e no da Osima, a sjedewe na klupi
sqede }ih pe tna es tak da na tiv Budu}nosti iz Banovi}a. Povratnik u redove Dri- D. G. Popovi} promijeni sredinu. ne zadovoqava Rov~anina.
44 22. i 23. januar 2011. GLAS SRPSKE

FOTO: AGENCIJE
Italijanski kup
“Rosoneri“
ubjedqivi
MI LA NO - Fu dba le ri
Milana pobijedili su ekipu
Barija rezultatom 3:0 i tako
o~ekivano obezbijedili pla-
sman u ~etvrtfinale Kupa
Italije.
Ekipu Milana u vo|stvo je
doveo Zlatan Ibrahimovi} u
19. minutu, na 2:0 povisio je
Aleksandar Merkel u 45, a
kona~nih i ubjedqivih 3:0 je
postavio Robiwo u 65. minu-
tu susreta. Milan }e se u
~et vrtfi na lu sas ta ti sa
Sampdorijom 25. januara, a u
is tom ter mi nu }e igra ti
Parma i Palermo. Dan ka-
snije igraju se dva derbija.
Branilac trofeja Inter do-
~ekuje Napoli, u Torinu se
sastaju Juventus i Roma.

[panski Kup kraqa


Minimalac
“kraqeva“
MADRID - Fudbaleri Re-
al Madrida plasirali su se
u polufinale Kupa kraqa Mi{el Platini i Sep Blater
po{to su i u revan{ me~u
~et vrtfi na la sa vla da li
gradskog rivala Atletiko Svjetska fudbalska federacija najavquje promjene
Madrid sa 1:0.
Strijelac odluke bio je
Kristijano Ronaldo u 23.
minutu duela i Real se uku-
pnim rezultatom 4:1 (prvi
me~ 3:1) plasirao me|u ~eti-
Fudbalske lige od
ri najboqe ekipe u takmi-
~ewu. U borbi za mjesto u
finalu Madri|ani }e se bo-
riti sa Seviqom, dok }e se u
drugom polufinalu sastati
marta do oktobra
Prijedlog za ovu revolucionarnu promjenu, umjesto sada{weg sistema takmi~ewa (jesewi i proqe}ni dio
sezone), ve} se razmatra u sjedi{tu FIFA u [vajcarskoj
trenutno najboqi i najlo-
{iji timovi Primere - Bar-
selona i Almerija. NION - ^elnici Svjet- (jesewi i proqe}ni dio sezo- Svjetskog i Evropskog prven- onati svijeta morali da se tini uvjeren da ima dovoqno
Polufinala su na progra- ske fu dbal ske fe de ra ci je ne) ve} se razmatra u sjedi{tu stva kao i afri~kog Kupa na- igraju tokom sedam i po mjese- gla so va ~la no va Iz vr{nog
mu 26. januara, revan{i se- (FIFA) trenutno rade na taj- FI FA u [vaj car skoj. Plan cija odr`avaju u periodu od ci, od sredine marta do kraja odbora FIFA da ove promjene
dam dana kasnije, dok }e se nom planu da fudbal pre- predvi|a da se od 2015. godine februara do marta. oktobra, a svi fudbaleri bi uvede u fudbal.
fi nal ni me~ igra ti 20. tvo re u “qetwi sport“, sva velika takmi~ewa poput Zbog toga bi svi {ampi- ima li mje se ~ni pre dah do Pitawe je samo {ta }e na
aprila. saznaje britanska {tampa sredine januara. sve to re}i Englezi koji, “od
koja navodi da }e se naci- Saop{tewe PLATINI kada fudbal postoji“, vole da
onal na prven stva ubu du }e ga igraju tokom zimskih dana.
Juventus FIFA je saop{tila da ne namjerava da promijeni kalendar me- se sla`e
igrati od marta do oktobra. - Nema {anse da prihva-
Forlan Pred sje dnik UEFA Mi -
|unarodnih takmi~ewa i da odluku o eventualnom pomjerawu sa idejom timo takvu ideju. Fudbal je za
termina odr`avawa Mundijala u Kataru 2022. godine mo`e
blizu {el Platini ne samo da se
donijeti samo organizator.
Takav sistem takmi~ewa nas Engleze “zimski sport“
sla`e sa ovom idejom, ve} je bio je u planovima svjetskih ve} 140 godina i nema nika-
“stare dame“ predvodnik tima koji `eli - Jedino Fudbalski savez Katara mo`e da predlo`i da se or- fu dbal skih mo }ni ka jo{ kvih naznaka da bismo to pro-
TORINO - Najboqi fu- da ovaj projekat sprovede u ganizacija Svjetskog prvenstva 2022. godine pomjeri za zimu. 1998. godine, ali su se tada mi je ni li tek ta ko, pre ko
dbaler Svjetskog prvenstva u djelo. Prijedlog za ovu revo- Oni moraju da po{aqu zahtjev u Izvr{ni komitet FIFA . Trenu- o{tro usprotivili ~elnici no}i - rekao je neimenovani
Ju `noj Afri ci, ko je je lucionarnu promjenu, umjesto tno nemamo namjeru da promijenimo kalendar me|unarodnih italijanskog i {panskog fu- zvani~nik engleske Fudbal-
odr`a no pro {le go di ne, sada{weg sistema takmi~ewa takmi~ewa - navodi se u saop{tewu FIFA . dbala. Sada je, me|utim, Pla- ske asocijacije.
Urugvajac Dijego Forlan na
korak je od prelaska u redo-
ve italijanskog giganta Ju- Kamerunski napada~ Samuel Eto
ventusa. ^elnici torinskog
Juventusa prije desetak dana
za po ~e li su pre go vo re sa
ma drid skim Atle ti kom. MILANO - Kamerunski zna li smo da mo ra mo da ti
Posqedwa ponuda Torineza, napada~ Intera Samuel Eto vi {e. Ka da je me ne @o ze
koji u pregovorima zastupa je istakao da ne `ali za Ra- Mu riwo za tra `io da zai -
generalni direktor \uzepe faelom Benitezom, biv{im gram na drugoj poziciji, po-
Marota glasi 13 miliona ku{ao sam da to napravim i
trenerom “neroazura“.
evra obe{te}ewa, uz obe}a-
Na kon {to je In ter ispalo je dobro. Wegova vi-
nu godi{wu platu Forlanu
pod vo| stvom @o zea Mu - zija Intera razlikovala se
od ~etiri miliona evra za
trogodi{wi ugovor. riwa osvo jio tri na slo va od onih ko je ima ju os ta li
(Li ga {am pi ona, Se ri ja treneri. On je “broj jedan“
A, ita li jan ski Kup) usli - i to je do ka zao - re kao je
jedila je {est mjeseci duga Eto koji je Interu pristu-
era pod Ra fa elom Be ni te - pio iz Bar se lo ne po sli je
zom (osvo je no Svjet sko ne kih ra zmi ri ca sa ta -
klupsko prvenstvo i itali- mo{wim trenerom Pepeom
jan ski Su per k up). Ipak, Gvardiolom.
ekipa nije igrala dobro i Samuel Eto i @oze Muriwo FOTO: AGENCIJE
Be ni tez je bio pri mo ran SA BENITEZOM ali napu{taju}i Barselonu }i fu dbal os tva rio dje ~a - Ma lo ta mno pu te dje ce ima
da napusti klub, a naslije- nije ni sam ni za ~im `a lio. ~ki san. sre}u kakvu sam ja imao i za-
dio ga je Brazilac Leonar- u kontaktu Uos ta lom, sa Mu riwom i - Osje}am se bogatim, ne to nastavqam borbu da se to
do Arauho. Gvardiolom jo{ sam u konta- za to {to imam nov ca, ve} promijeni. Moja i fondaci-
- U fu dba lu su naj va - - Gvardiola je sjajan tre- ktu, dok sa Benitezom nisam {to sam ostvario svoj san. ja Di di jea Dro gbe ra de u
`nije pobjede. U pojedinim ner. Imali smo sukoba, do- - istakao je Eto. Bog je htio da igram fu - tom smje ru - zakqu~io je
tre nu ci ma pro {le se zo ne ga|aju se oni u svakom klubu, On je dodao da je igraju- dbal, a ja sam u wemu uspio. Eto.
GLAS SRPSKE 22. i 23. januar 2011. 45

Du{an Rokvi}, direktor Xudo kluba Krajina Trebiwe

Savez talac Mrdi}a od izbora


TREBIWE - Yudista Le-
otara Mitar Mrdi} odus-
tao je od konkurencije za
Isticawem sina izbor najboqih sportista
na prvo mjesto i Tre biwa za 2010. go di nu.
On je to obrazlo`io saop-
zaobila`ewem {tewem za javnost u kojem,
osnovnih moralnih izme|u ostalog, stoji:
vrijednosti “Sportska javnost zna mo-
je rezultate i ne `elim da
Miodrag Mrdi} se sa wima licitira, da se
blati Xudo savez mi ni mi zi ra ju i zlo upo -
trebqava ju. Za to oba vje -
i xudo kao {ta vam `i ri za izbor
sport uop{te najboqih sportista i klu-
PI[E: DU[AN REPIJA bova Trebiwa za 2010. go-
dusanr@glassrpske.com dinu, medije i svu sportsku
javnost i Yudo klub Leotar
BAWALUKA - Yudo sa- koji me je kandidovao da ne
vez Republike Srpske godi- `elim da moje ime bude u
nama je ve} sport koji je u konkurenciji za izbor naj-
vlasni{tvu jednog ~ovjeka, boqih sportista Trebiwa
Miodraga Mrdi}a koji “ve- za 2010. godinu. Nagla{a-
dri i obla~i“ i koji nema vam da sam posqedwih 15
po{tewa i po{tovawa pre- dana bio na pripremama u
ma se bi, a on da ni pre ma Austriji i da sam o ovim
kome drugom. doga|ajima upoznat dolas-
Rije~i su ovo direktora kom u ~etvrtak u Trebiwe“.
Yudo kluba Krajina Du{ana Du{an Rokvi} FOTO: A. ^AVI] U saop{tewu koje je po-
Rokvi}a koji je posjetio na- tpi sao svo je ru ~no Mi tar
{u redakciju zbog doga|aja - Jo{ 2005. godine, kada ovoj kwizi pomiwao se samo sjednicu na kojoj bi trebalo - Borjana Divi} je imala Mrdi} daqe isti~e:
koji je ve} nekoliko dana u je sve krenulo naopako, na- yudista Mitar Mrdi}, sin da bude odlu~eno ko }e biti daleko najboqe rezultate ove “Mimo svoje voqe i zna-
`i `i ja vnos ti spor tske pisao sam pismo Yudo savezu predsjednika saveza Miodra- kandidat. Sjednica je odr- godine, ne samo u yudou nego wa na{ao sam se u vrtlogu
Srpske. Rokvi} napomiwe da Srpske i pred sje dni ku ga, a ni gdje ni je spo me nut `ana tek poslije 15 dana, na u cjelokupnom sportu Repu- nekorektnih meni stranih
je i ranije skretao pa`wu Mrdi }u, pro tes tu ju }i zbog ni je dan dru gi ta kmi ~ar, ~emu je samo potvr|eno ono blike Srpske. Ona je osvoji- do ga |a ja nas ta lih pri li -
na nepravilnosti i tenden- izostavqawa bilo ~ijeg dru- iako je i na{ ta kmi ~ar {to se una pri jed zna lo. la prvo mjes to na se ni or - kom izbora najboqih spor-
ci ozan rad pred sje dni ka gog ime na u mo no gra fi ji Vlatko Tomazovi} napravio Sramota je da tako funkci- skom prven stvu Bal ka na i tis ta i spor tskih ko le k-
Yudo sa ve za Re pu bli ke "Sport Srpske 2004. godine", is ti us pjeh kao i Mi tar oni{e savez - istakao je Ro- tre }e mjes to u ju ni or skoj tiva Trebiwa za 2010. go-
Srpske Miodraga Mrdi}a. ali nisam dobio odgovor. U Mrdi} - rekao je Rokvi}. kvi}. konkurenciji, ali savez nije dinu. Nikada ne komenta-
On isti~e da je od tada odlu~io prema realnim pa- ri{em sudijske odluke, pa
Yudo savez privatizovan i IZ NOVINA ra me tri ma. Svo jim po na -
Odli~ni uslovi saznao da
ni odluke bilo kog `irija,
da pripada jednom ~ovjeku, {awem, isticawem sina na pa ne}u ni ovoga puta. Na-
Rokvi} isti~e da Xudo klub Leotar ima odli~ne uslove za Miodragu Mrdi}u. je predlo`en prvo mjesto i zaobila`ewem gla {a vam da sam po no san
rad, ali da su nedovoqno iskori{}eni. - Ove godine sam iz no- Mitar Mrdi} osno vnih mo ral nih vri je - na ~iwenicu {to sam jedan
- Neki drugi stru~wak mogao bi u takvim uslovima da napravi vi na sa znao da je Mi tar dnos ti Mrdi} bla ti Yudo od rijetkih sportista bio
odli~ne rezultate, pa ~ak i osvoji neku od medaqa na Svjet- Mrdi} izabran za kandidata Pored ovoga, on ka`e da savez i yudo kao sport uop- {est puta na listi najus-
skom prvenstvu ili Olimpijskim igrama. Me|utim, to sa tre- za sportistu godine u orga- je drugi takmi~ar zaslu`io {te. Na dam se da }e ovom pje {ni jih spor tis ta
nutnim rukovodstvom kluba nije mogu}e, jer su samovoqa i ni za ci ji “Gla sa Srpske“, da se na |e me |u no mi no va - {to pri je do }i kraj - Srpske i najboqi sportis-
nestru~nost ve}e od odli~nih uslova za rad - kazao je Rokvi}. iako Yudo savez nije odr`ao nim takmi~arima. zakqu~io je Rokvi}. ta 2008. godine“. S. B.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

Hladnije sa Beograd Boris


DMITRA[INOVI]
snijegom Subotica Maks. 0 oC direktor
U Srbiji }e u subotu Min. -3 oC Mirjana KUSMUK
Bijeqina preovla|ivati prete`no glavni i odgovorni urednik
Bawaluka Doboj hladno vrijeme sa snije- Novi Sad
Darko GAVRILOVI] (zamjenik
Tuzla gom u ve}ini krajeva, a glavnog i odgovornog urednika)
veoma niske temperature Sandra MILETI]
}e se zadr`ati i u ne- (novosti)
Zvornik Dragana ]OSI]
djequ, tako|e sa snije- (dopisnici, dru{tvo, Glas plus)
Snijeg Zenica
gom. Minimalne Beograd Daliborka SEKULI]
(biznis)
U RS u subotu }e preo- temperature kreta}e se Mehmed DIZDAR
vladavati obla~no i hla- Sarajevo od -9 na planinama, a u (hronika)
ostalim krajevima -3 do Vawa POPOVI]
dno vrijeme, sa snijegom (panorama)
slabijeg intenziteta, koji }e 1, a maksimalne od -3 na Tawa MILAKOVI]
ponegdje biti i povremen, ~e{}e planinama, u ostalim (Srbija, region)
Mostar krajevima od 0 do 2 ste- Novi Pazar Ni{ Milenko KINDL
na jugozapadu. Na jugu prolazno bez (svijet)
padavina. Poslijepodne prvo na jugu, a peni Celzijusa. Neda SIMI]-@ERAJI]
zatim u centralnim krajevima, te uve~e (kultura)
Darko GRABOVAC
i u toku no}i i na sjeveru ponovo in- Nik{i} (Bawaluka)
tenzivnije padavine i daqi porast Bawaluka Slavko BASARA
Pri{tina
0 oC
snije`nog pokriva~a. U tom periodu se (sport)
Trebiwe Maks. Podgorica Tihomir GA^I]
intenzivnije padavine o~ekuju u isto-
~noj polovini zemqe. Duva}e slab do Min. -5 oC (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ
umjeren sjeveroisto~ni vjetar, a u Her- NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici
cegovini jaka bura, a isto vrijeme se kraj Drvara, 31. jula 1943. godine.
o~ekuje i u nedjequ. Jutarwa tempera-
Evropske metropole Od 15. septembra 1992. godine od-
lukom Narodne skup{tine RS izlazi
tura vazduha od -9 u planinama, u ve- Amsterdam 4 Budimpe{ta 1 London 4 Prag 0 kao dnevni list Republike Srpske.
}ini krajeva od -6 do -2, na jugu do 1. Atina 13 Bukure{t 3 Madrid 0 Rim 5 Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5.
Dnevni hod temperature mali, pa }e Berlin 1 Carigrad 12 Minhen -2 Sofija 5 maja 2003. godine.
maksimalna temperatura vazduha biti Be~ 0 Dablin 5 Moskva -3 Stokholm -1
u ve}ini krajeva od -6 do -1, na jugu do Bratislava 0 Kopenhagen 1 Oslo 1 Var{ava 0 e-mail: dopisnik@glassrpske.com
3 stepeni Celzijusa. Brisel 5 Lisabon 5 Pariz 0 @eneva -4 marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marke-
ting: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka
551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53
46 22. i 23. januar 2011. GLAS SRPSKE

Xoni i bomba Fle{dens


subota Uloge: Roj Brandon,
Entoni Bouvers, 1240
Uloge: Xenifer
Bils, Majkl Nuri, 1405
Skot Kej Lilija Skala
RTRS PINK BH
Re`ija: Dermot Bojd Re`ija: Adrijan Lin

KABLOVSKA RTRS BN RTS 1 TV1


9.00 Nodi, crtani film 6.30 Jutarwi 9.00 Vijesti 7.00 Vijesti
9.20 Medo Rupert program 9.05 @ikina {arenica 7.10 Crtani
B 92 9.40
9.50
Tomica i prijateqi
Svijet divqine
9.00 Jelena,
serija
10.00
10.05
Vijesti
@ikina {arenica 8.10
filmovi
Kristijano
10.00 Miniskule 11.00 Vijesti Ronaldo
7.00 Znawe 16.30 Stubovi 12.00 Auto{op
10.05 Dilajla i Xulijus 11.05 Dizni 9.10 Kapri,
na poklon zemqe, magazin
10.30 Rimske misterije 12.20 Na slovo na slovo serija
8.20 Trnav~evi}i serija 13.00 Smijeh
11.00 TNT, serija 13.00 Dnevnik 11.00 Biznis
u divqini, 18.30 Vijesti terapija 13.10 Sport plus
12.00 Dnevnik vijesti
crtani film 19.00 Na{a 13.20 Zelena zelena trava
12.20 [arena strana 14.40 BN koktel 12.00 Vijesti plus
8.50 Vodi~ za roditeqe mala 14.00 Vi i Mira 15.20 Being Julia,
na{ih putovawa 16.00 Dnevnik
9.20 Pinokio 2, film klinika, Adawa Polak film
12.40 Xoni i bomba, film 16.20 Tu|e
10.50 Nacionalna serija 14.40 Vijesti 16.00 Biznis vijesti
14.30 Dovi|ewa, kako ste
geografija 20.00 Top Gear sla|e
14.50 TV lica 17.00 Vijesti plus
15.30 Pri~e o pjesmama
i BBC 21.00 To~kovi, film 17.20 Prequbnici 15.40 Vijesti 17.20 TV1 ordinacija
16.00 Zauvijek mlad, serija
12.00 Slomqena 23.00 Vijesti 17.40 Kao kod 15.50 Selo gori a baba 18.00 Biznis vijesti
16.40 Gastronomad
srca, film 23.30 Glasovi, film 17.00 Vijesti svoje ku}e se ~e{qa, serija 18.10 Bogati i slavni
13.30 Hitorama 1.10 Slomqena 17.10 Bjekstvo sa 19.30 Dnevnik 16.40 Sestre u akciji 2 18.40 Centralni dnevnik
14.30 Popodne srca, ostrva {kopriona 20.00 Vitafon 18.30 Kvadratura kruga 20.10 Borba za mladu,
15.30 Bu|elar film 17.40 Za.Druga 19.00 Slagalica film
16.00 Vijesti 20.30 BN
- Info 18.00 TNT, serija 19.30 Dnevnik 21.00 Biznis
muzika
FOX LIFE
18.50 Ah ta planeta 21.30 Tu|e 20.00 Selo gori a baba vijesti
19.30 Dnevnik se ~e{qa, serija 22.10 Borba umova,
sla|e 21.00 De`a Vi, film film
20.10 Qubavne igre, film
6.50 Sta`isti 18.00 Da draga 22.10 Brojevi, serija 22.30 Dnevnik 23.00 Vijesti 0.00 Vijesti plus
7.40 Alo alo 18.50 Houp 23.10 Dnevnik 23.00 Film 23.20 Mizeri, film 0.10 Biznis vijesti
8.40 Kao i Fejt 23.30 Prislu{kivawe 0.50 Film 1.10 Selo gori a baba 0.20 Reprizni
slu~ajno 19.30 Svi 0.20 Prvi talas, serija 2.30 Film se ~e{qa, serija program
9.40 O~ajne gradona~elnikovi

11.20
doma}ice
Sta`isti
qudi
20.20 Kao
PINK BH BHT 1 HRT 1 OBN
6.00 Klub tajnih 8.10 Be Ha Te bebe 6.00 Drugo mi{qewe 6.40 Gusarska akademija
12.00 Xoi slu~ajno
agenata, film 8.15 Ozi Bu, crtani film 6.50 Iza ekrana 7.00 Nimboli
12.30 Bratstva 21.10 Ulica
8.00 Smrt u sumrak, 8.30 Uradi sam uradi sama 7.20 Emisija iz kulture 7.20 Ogi i `ohari
i sestrinstva sje}awa
film 8.40 Govor ti{ine 8.00 Bjukenen ja{e sam 7.50 An|eli i prijateqi
13.20 Svi 22.00 [kola 10.00 Vijesti
10.00 Dvor 9.50 Spust (`) 8.10 Gusarska akademija
gradona~elnikovi za parove 10.10 Ku}ni qubimci 8.30 Bilo jednom u Turskoj,
11.00 Birajte 11.10 Vijesti
qudi 22.50 Xoi 10.40 Generacija Y serija
svoj hit 11.20 Spust (m)
14.10 Porodi~na 23.10 Porodi~na 11.10 Normalan `ivot 9.20 Bilo jednom u Turskoj,
12.00 Info top 12.50 Tribunal
praksa praksa 13.20 Pe~at 12.00 Dnevnik serija
14.50 Vil i Grejs 0.00 Uvod u 12.20 Gold muzika
13.50 Josip Pejakovi}: 12.30 Veterani mira 10.10 Bilo jednom u Turskoj,
15.40 O~ajne anatomiju 14.00 Info top
U ime naroda 13.20 Prizma serija
doma}ice 0.50 Ru`na 14.05 Fle{dens,
14.20 Izbor sportiste 14.00 Duhovni izazovi 11.00 Bilo jednom u Turskoj,
17.10 Ru`na Beti film 14.30 Eko zona
godine BiH u sportu serija
Beti 1.40 Alo alo 15.50 Info top 15.10 Opera 11.50 Bilo jednom u Turskoj,
za invalide, snimak
16.00 Valentina, serija 16.00 Euromagazin serija
15.20 Engleska Premijer
FOX CRIME 17.00
18.00
[ou tajm
Info top 15.50
liga, pregled
Fudbal:
16.40
16.50
Vijesti
Reporteri
12.30
13.30
Lonci i poklopci
Ke~eri
18.40 Siti Man~ester junajted 17.50 @ivot u kro{wama 14.20 Qubavne igre, film
6:50 Prevaranti 19:10 I{~ezla 19.00 Neobi~ne
7:30 Odstrel 20:00 Aerodrom - Birmingem Siti 18.40 Potro{a~ki kod 16.00 Red karpet
metode, serija 18.00 Klint Istvud 19.10 Loto 17.00 Pitajmo zajedno
8:20 Brojevi 20:40 Rexenesis 20.00 Dvor
9:10 Las Vegas 21:30 Dekster 19.00 Dnevnik 19.30 Dnevnik 17.50 Arhiv srca
10.00 I{~ezla 22:10 Idili~ni
21.00 Zvijezde Granda 19.30 London Live 20.00 Dora 18.50 Info
23.00 Dvor 20.00 Dobra kob, film 22.00 Vijesti 19.10 Pitajmo zajedno
10:40 Prevaranti grad 0.00 Strate{ka 21.40 Vijesti 22.20 Uslovi predaje, film 20.00 Umri mu{ki 3, film
11:30 Odstrel 23:00 Zlo~ina~ki komanda, film 21.50 Orkestar u gostima 0.20 Izbori 2, film 21.30 Istraga, film
12:10 Brojevi umovi 2.00 Siti 1.50 Uslovi predaje, film 23.00 Zlo~in, film
23.30 Obalska stra`a
13.00 Las Vegas 23:50 Zlo~ina~ki 2.10 Gold muzika 3.40 Reporteri 0.30 Film
0.10 Ve~eras sa
13:40 [ark umovi 4.00 Film Xulsom Holandom 4.40 Opera 2.00 Film
14:30 Rexenesis 0:30 Zlo~ina~ki
15:20 I{~ezla umovi
16:10 Prevaranti 1:20 Zlo~ina~ki 8.20 U~ilica - Rukomet
16:50 Odstrel umovi NOVA 8.50 Magazin 19.20 Muzika
17:40 Brojevi 2:00 Zlo~ina~ki 6.10 Wihova liga, film 10.20 Sinovi i k}eri, serija 20.00 Popust na
18:20 [ark umovi 8.10 Televizijska posla, serija 11.00 Diskaveri: koli~inu 2, film
8.40 Bra~ne vode, serija Pre`ivjeti divqinu 21.30 Skladi{te, serija
Radio RS 9.10
9.40
Bra~ne vode, serija
Pepa, crtani film
12.00
13.50
Bingo Long, film
Kako se Stela vratila
22.20 Skladi{te, serija
23.00 Xez
6.00 Jutarwi program 20.05 Evergrin klub 10.00 Timi Tajm, crtani film u formu, film 0.00 Dora
10.00 Vijesti 22.00 Vijesti 10.10 Vinks, crtani film 16.00 Galakti~ka pustolovina, film 1.50 Muzika
10.05 Iskre 22.10 Najsvjetlije 10.40 ^agington, crtani film 18.00 Zvijezde ekstra
pravoslavqa stranice 10.50 Ben 10, crtani film 18.30 RTL danas
11.20 Televizijska posla, serija 19.00 Qubav je na selu, serija
ATV
11.00 Vijesti umjetni~ke
11.05 Zvjezdano muzike 11.50 Frikovi, serija 20.00 Eragon, film 7.00 Ben Ten, crtani film
nebo djetiwstva 23.00 Muzika za 12.50 U sedmom nebu, serija 21.30 Razbija~, film 8.00 Jutarwi program
12.00 Vijesti laku no} 13.50 Privatna praksa, serija 23.40 Zmajevo srce, film 9.50 Vijesti
12.05 Zvrk 0.00 Pono}ne 14.50 Smrtonosni val, film 1.00 Astro {ou 10.30 Ajron Kid,
13.00 Vijesti vijesti 17.00 Vijesti 2.00 Sereniti: crtani film
13.05 Starogradska 0.05 No}ni program 17.10 Film - nastavak Bitka za budu}nost, film 11.00 Vinks, crtani film
muzika 3.00 Najsvjetlije 18.10 Nad Lipom 35 11.30 Sporti}i
19.10 Dnevnik 11.50 Vijesti
13.30 Narodna muzika stranice
20.00 Za{titni kod, film
HRT 2 12.00 Indija, serija
14.00 Vijesti umjetni~ke muzike
14.05 Sportsko - No}ni program 21.50 Ubistvo u bazi 7.50 Garfild i prijateqi, 13.00 Auto {op magazin
-zabavno Prezidio, film crtani film 14.00 Sasuke ninxa ratnici
popodne Frekvencije: 23.30 Momentum, film 8.20 Plesne note, serija 16.00 1001 no}, serija
Bawaluka - 90,9; 1.10 Meni pripada{, film 8.40 Moji prijateqi Tigar i Pu, 16.50 Indija, serija
15.00 Vijesti
2.40 Ezo TV crtani film 18.00 Odmori se,
16.00 Dnevnik Bawaluka,
4.10 Pla}enik, film - Ajn{tajn~i}i, crtani film zaslu`io si, serija
- Sportsko Prijedor,
5.30 Za{titni kod, film 9.30 Pripovjeda~, serija 19.00 Vijesti
-zabavno popodne Gradi{ka - 92,7;
10.00 Pse}a ophodwa, serija 19.40 Sinema magika hronike
18.00 Vijesti Doboj - 90,7;
10.20 Ni da ni ne 20.00 1001 no}, serija
18.05 Tkanica od nota Petrovo - 93,5; RTL 11.20 Spust 21.00 Ve~e sa
19.00 Vijesti Bijeqina - 89,9; 12.30 Abel i ~udesni lift, film
6.50 Dva glupa psa, crtani film Ivanom Ivanovi}em
- Zabavna muzika I. Sarajevo - 92,8; 14.20 Glavna borba, film
7.40 [kola za vampire, 22.00 Stubovi zemqe, serija
19.30 Muzika naroda Han Pijesak - 90,3; 16.20 Vaterpolo: Jug - Primorje
crtani film 0.00 Na{i sinovi, film
20.00 Vijesti Fo~a - 87,3.
GLAS SRPSKE 22. i 23. januar 2011. 47

]ao, inspektore Osumwi~eni


Uloge: Bata @ivojinovi}, 40 Uloge: [er, Denis nedjeqa
Boro Stjepanovi}, 20 Kved, Liam Nison, 23 00
Nikola Simi} RTRS Keri-En Mos
Re`ija: Zoran ^ali} Re`ija: Piter Jejts PINK BH

RTRS BN RTS 1 TV1 KABLOVSKA


9.00 Nodi, crtani film 5.50 BN koktel 8.10 Jutarwi program 7.00 Vijesti

B 92
9.30 Tomica i prijateqi 7.10 Zapisi 9.05 @ikina {arenica 7.10 Crtani
9.40 ^arobni kaput pored puta 10.00 Vijesti filmovi
10.00 Dilajla i Xulijus 7.40 Zvuci 10.05 @ikina {arenica 8.10 Bogati i slavni
10.30 Rimske misterije zavi~aja 11.05 Dizni 9.10 Majkl Xekson 6.30 Pinokio 2, 18.30 Vijesti
11.00 [etwa sa 8.30 Nedjeqno 12.30 Gastronomad 10.20 TV1 ordinacija film 19.00 Na{a mala
dinosaurusima jutro 13.00 Dnevnik 11.00 Biznis vijesti 8.00 Beograd klinika,
11.30 Kvizolog 13.10 Sport plus 11.10 Po{tanska za po~etnike serija
10.30 Selo
12.00 Dnevnik 13.20 Balkanskom ulicom ko~ija, film 8.30 Znawe 20.00 Nacionalna
12.20 Ogwi{ta 11.00 JV komerc 14.10 Vrijeme je za bebe 12.00 Vijesti plus
12.00 BN na poklon geografija
12.40 Sviraj ne{to narodno 14.50 Vijesti 13.10 Blaga prirode
13.10 Moj biznis muzika 15.00 SAT 14.30 Borba za 11.00 Potraga i BBC
14.00 Miris ki{e 13.00 Bez 15.40 Vijesti mladu, film 11.30 Glasovi, 21.00 Utisak
na Balkanu, serija maske 15.50 Moj ro|ak sa sela 16.00 Biznis vijesti film nedjeqe
15.00 Raweni orao, serija 14.00 Prequbnici 16.50 Rokovnik 17.00 Vijesti plus 13.00 Vrati}e se 23.00 Vijesti
16.10 Robin Hud, serija 15.00 Nedjeqno 17.20 Zadwa ku}a Srbija 17.20 Kaka rode, serija 23.30 Patrola
17.10 [iz popodne 17.40 Lud zbuwen normalan 18.00 Biznis vijesti 14.00 Izme|u 0.00 Djevojka
18.40 Gastronomad 19.30 Monitor 18.20 Sasvim prirodno 18.20 Nelson Mandela redova jednog
18.50 In memoriam 20.00 Prequbnici 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 15.00 Top Gear vojnika,
- akademik 21.00 Pazi 19.30 Dnevnik 20.10 Blaga prirode 16.00 Vijesti film
Branko Milanovi} mogu}e je 20.00 Moj ro|ak sa sela 21.00 Biznis vijesti
19.30 Dnevnik 21.00 72 dana, film 21.10 Tre}e poluvrijeme 16.30 To~kovi, 1.50 Hitorama
21.30 Nijesmo film - Info
20.10 Zauvijek mlad, serija 22.40 Vijesti 22.00 Dnevnik u 22
mi od ju~e
FOX LIFE
20.40 ]ao, inspektore 22.45 Uvi|aj 23.00 Bogati i slavni
22.30 Dnevnik 22.20 Film 23.20 Dnevnik 0.00 Vijesti plus
22.50 Sportski pregled 0.10 Film 23.40 Qubavnice, serija 0.10 Biznis vijesti
23.20 Zelena zelena trava 2.00 Satelitski 0.30 Egzit 0.20 Reprizni 6.50 Sta`isti 17.10 Ru`na
0.00 ]ao, inspektore program 2.30 Gastronomad program 7.40 Alo alo Beti
8.40 Kao 18.00 Porodi~na
PINK BH BHT 1 HRT 1 OBN slu~ajno praksa
6.00 Pro{i{‘o 7.00 Klint Istvud 6.20 Euromagazin 6.40 Ajronmen 9.40 O~ajne 18.50 Kupidon
kroz {oqu, film 8.00 Vijesti 7.00 Mala TV 7.00 Ogi i `ohari doma}ice 19.30 Svi
8.00 Smrt u 8.10 Bruklinski most, 8.00 Prijateqi 7.20 Xoni Test 11.20 Sta`isti gradona~elnikovi
sumrak, film serija 9.00 Nora Fora 7.40 Metajets 11.50 Xoi qudi
10.00 Dvor 8.30 Debate o debatama 9.50 Vijesti 8.00 Nimboli 12.30 Kupidon 20.20 Kao
11.00 Birajte 9.30 TV liberti 10.00 [erif u Wujorku 8.20 Ajronmen 13.20 Svi slu~ajno
svoj hit 10.00 Vijesti 11.20 Jelovnici 8.40 Ogi i `ohari gradona~elnikovi 21.10 Svita
12.00 Info 10.10 Superkombinacija (m) izgubqenog vremena 9.00 Xoni Test, qudi 21.40 Prava krv
12.10 Gold ekspres 11.10 Vijesti 12.00 Dnevnik crtani film
14.10 Bratstva i 22.40 Xoi
14.00 Info top 11.20 Super G (`) 12.20 Plodovi zemqe 9.30 ^uvari planete
12.30 Duhovni mostovi 13.20 More 10.30 Na{a mala sestrinstva 23.10 [apat
14.10 Dvor
16.00 Info top 13.20 Superkombinacija (m) 14.00 Nedjeqom u dva klinika, serija 14.50 Vil duhova
16.10 Nemogu}a 14.20 Biti lijep 15.00 Mir i dobro 11.30 Dejana {ou i Grejs 0.50 Ru`na
misija 15.20 Miris ki{e 15.30 Vijesti 12.20 Lonci i poklopci 16.30 O~ajne Beti
17.00 Sve za qubav na Balkanu, serija 15.50 Pra{~i} Bejb, film 13.20 Gumu{, serija doma}ice 1.40 Alo alo
18.30 Info top 16.00 Vijesti 17.20 Crtani film 14.40 Gumu{, serija
18.40
19.00
Siti
Arena B-13
16.20
16.50
Smawi gas
Ko{arka:
17.40
18.10
Globalno sijelo
Lijepom na{om
16.00
17.20
Gumu{, serija
Gumu{, serija
FOX CRIME
20.00 Dvor Igokea - Radni~ki 19.10 Loto 18.30 Gumu{, serija 6:50 Prevaranti 17:40 Brojevi
22.00 Paparaco 19.00 Dnevnik 19.30 Dnevnik 18.50 Info
lov na poznate 20.00 1 protiv 100 7:30 Odstrel 18:20 [ark
19.30 Retrovizor 19.00 Gumu{, serija
23.00 Osumwi~eni, 20.00 Tale, serija 21.00 Stipe u gostima, 20.00 Do smrti, film 8:20 Brojevi 19:10 I{~ezla
film 20.50 Kod ku}e je najboqe serija 21.30 Zamjenik, film 9.10 Las Vegas 20:00 Putnik
1.00 Ubiti 22.10 Vijesti 21.40 Iza stakla, film 23.00 Vatreni ring 10.00 I{~ezla 20:40 Rexenesis
sve{tenika, 22.30 Global 23.10 Vijesti 23.30 Red Carpet 10:40 Prevaranti 21:30 Zlo~ina~ki
film 23.00 Sport 23.30 Novac, film 0.20 Film 11:30 Odstrel umovi
3.00 Grand 23.10 Obalska stra`a 0.50 [erif u Wujorku 1.50 Film 12:10 Brojevi 22:10 Zlo~ina~ki
hitovi 0.00 Kod ku}e je najboqe 2.20 Emisija o filmu 3.20 Film 13.00 Las Vegas umovi
13:40 [ark 23:00 Gotti
14:30 Rexenesis 23.50 Gotti
NOVA crtani film koncert
8.50 Qubav je na selu 17.10 Olimp 15:20 I{~ezla 0:30 Bratstvo
7.40 Frikovi, serija 10.00 Velika o~ekivawa, film - Rukomet 16:10 Prevaranti 1:20 Bratstvo
8.30 Televizijska posla, 12.00 Kako se Stela 20.00 Dvoboj na suncu, film 16:50 Odstrel 2:00 Bratstvo
serija vratila u formu, film 22.10 Emisija o filmu
9.00
9.30
Brza blagajna, serija
Pepa, crtani film
14.00 Izme|u dvije vatre, film
15.50 Eragon, film
22.40
0.20
Ulzanin prepad, film
Gara`a
Radio RS
9.50 Timi Tajm, 17.40 Diskaveri: 0.50 Hokej: 6.00 Jutarwi program 19.00 Vijesti
crtani film Pre`ivjeti divqinu Medve{~ak - Viena 8.00 Vijesti 19.10 Zaigrajmo zapjevajmo
10.00 Vinks, crtani film 18.30 RTL Danas 1.50 Muzika 8.10 Snop 20.00 Vijesti
10.30 ^agington, 19.00 Magazin 9.00 Vijesti 20.05 Razgovornik
crtani film 20.00 Duma, film 9.05 Starogradska 21.00 Vijesti
10.50 Ben 10, crtani film 21.40 Mjesto zlo~ina:
ATV
muzika 21.05 Starogradska
11.10 Automotiv Majami, serija 7.00 Ben Ten, 9.30 Narodna sje}awa
11.40 Novac 23.10 Pre`ivjeli, film crtani film muzika 22.00 Vijesti
12.10 Televizijska posla 1.00 Astro {ou 8.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 22.05 Iskre pravoslavqa
12.40 Frikovi, serija 2.00 Razbija~, film 9.50 Vijesti 10.05 Top-lista 23.00 Sje}awa
13.40 U sedmom nebu, serija 10.30 Ajron Kid, Radija RS 0.00 Pono}ne vijesti
14.40 Wihova liga, film crtani film
17.00 Vijesti
HRT 2 11.00 Vinks,
11.00 Vijesti - Kultura u ogledalu
11.05 Sje}awa 1.00 No}ni program
17.10 Porotnica, film 7.00 Majstori crtani film 12.00 Vijesti 5.00 Snop
19.10 Dnevnik violon~ela 11.30 Sporti}i 12.10 Vjerski
20.00 Nad lipom 35 8.20 Silom 11.50 Vijesti program
21.00 Tata u akciji, film dadiqa, film 12.00 Deda Mraz Frekvencije:
13.00 Vijesti
22.30 Red Carpet 10.00 Slalom snagator, film 13.05 Zvrk
Bawaluka - 90,9;
23.50 Ubistvo u bazi 10.50 Portret 13.40 1001 no}, serija Bawaluka,
14.00 Vijesti
Prezidio, film crkve i mjesta 18.00 @ivot sa stilom 14.05 Pri~aonica Prijedor,
1.30 Momentum, film 11.00 Misa 19.00 Vijesti 15.00 Vijesti Gradi{ka - 92,7;
3.00 Red Carpet 12.00 Biblija 19.40 Nema vi{e 15.05 Sportski pregled Doboj - 90,7;
12.10 e-Hrvatska zeko reko 16.00 Dnevnik Petrovo - 93,5;
12.40 Filipove bebe 20.00 Stubovi zemqe, serija Bijeqina - 89,9;
RTL 13.20 Slalom 22.00 Harlemske
16.20 Nedjeqni
radio magazin I. Sarajevo - 92,8;
7.00 Dva glupa psa, crtana serija 14.20 Film no}i, film 18.00 Vijesti Han Pijesak - 90,3;
8.20 [kola za vampire, 15.40 Klinci s Ribwaka, 0.00 Sport centar 18.05 Medaqoni u vremenu Fo~a - 87,3.
Luda planeta

Gotovo da ne postoji `ena


ko ja ne za vi di ho li vud skim
qepoticama na besprijekornom
izgledu. Osim genetike, za wiho- Hotel
vu savr{enu liniju zaslu`na je od sme}a
redovna vje`ba i naravno pre- U centru Madrida otvoren
hrana temeqena na velikim ko- je novi hotel za koji se i tu-
li~inama vo}a i povr}a. Eva risti i vlasnici sla`u da
Longorija i Yenifer Aniston je ~isto sme}e. To je i vrlo
samo su dvije u nizu holivudskih precizan opis, s obzirom
qepotica na ~ijem savr{enom na to da je u cjelosti oblo-
izgledu zavide `ene {irom svi- `en otpacima sa evropskih
jeta. Eva Longorija ne bje`i od pla`a i priobalnih na-
hrane. Dnevni re`im podijeli- seqa. Tako sa zidova vise
la je u {est mawih obroka, me|u- vre}ice, plasti~ni bubw-
tim, “upila“ je savjete stru~- evi, ~arape, automobilske
waka, pa su vo}e i povr}e osno- gume i sli~ne odba~ene
vne namirnice koje koristi za stvari. Hotel treba da
pripremawe ukusnih jela. skrene pa`wu turisti~kim
Vjerovali ili ne, ponekad se zajednicama i turistima na
po~asti i ~okoladom i drugim sve kriti~niju zaga|enost
slatkim namirnicama, ali ne mora i okeana.
vi{e od dva puta sedmi~no. Ka-
ko bi organizam o~istila od
{tetnih tvari, svakodnevno pije
dva do tri litra obi~ne vode.
Elizabet Harli umjesto u ~a{i
vina u`iva u ispijawu `estokih
pi}a. Dodu{e, poslije ~etrdesete
prestala je piti kafu, a osim
toga, seksepilna glumica ve} ne- Qubavna
ko vrijeme konzumira hranu samo
jedanput dnevno, a gotovo svako
paraliza
ve~e gladna odlazi u krevet. Jedna `ena sa Novog Zelan-
Zvijezda humoristi~ke serije da ostala je djelimi~no pa-
“Prijateqi“ Yenifer Aniston ralizovana poslije
uglavnom konzumira mahunarke, qubavnog ugriza. Qekari su
vo}e, povr}e i `itarice. Od me- primili `enu koja nije mo-
sa priprema samo piletinu i }u- gla da pomjeri ruku, a wena
re ti nu, a os ta tak pre hra ne jedina povreda bila je ma-
temeqi se na ribi i ostalim snica od qubavnog ugriza na
plodovima mora, prenosi “Naci- vratnoj arteriji. Dijagnoza
onal”. Tvrdi da se ne suzdr`ava qekara bila je da qubavni
od slatki{a, me|utim, kao i os- ugriz zahtijeva dosta si-
tale qepotice, slobo- sawa, te da je zbog fizi~ke
dno vrijeme provodi traume do{lo do o{te}ewa
vje`baju}i. unutar krvne `ile.

Mu` Sare Pejlin uhva}en u prequbi


Mu` politi~arke i biv{e kandidatkiwe za pot- dovu navodnu vanbra~nu aferu. No, ~asopis ne navo-
predsjednika SAD, Tod Pejlin, upleten je u seksualni di kada se navodna prequba dogodila, niti koje je
skandal. Navodno je suprugu Saru Pej- to ta~no dokaze policija zaplijenila.
lin varao sa maserkom koja je uhap{e- - Prema izjavama stanara u zgradi u ko- Muzikom
na zbog prostitucije. joj [ejli Trip ima svoju kancelariju i
Naime, ameri~ki ~asopis “The Nati- obavqa posao, Tod Pejlin bio je ~est posje- rastjerao
onal Enquirer“ donosi iskaz neimeno- tilac. Stanari su Toda ~esto vidjeli kako i vukove
vanog izvora koji tvrdi da je Tod kada dolazi i odlazi, a za vrijeme wegovog bo- Jedan trinaestogodi{wi
varao Saru sa lokalnom maserkom ravka ~uli su zvukove koji su ukazivali na to Norve`anin uspio je da se
[ejli Trip, koja je u martu pro{le da Tod i [ejli vode qubav, pa su poslije ne- odbrani od ~opora gladnih
godine uhap{ena zbog prostitucije. koliko takvih slu~ajeva pozvali policiju, vukova golim rukama, ta~-
Policija je zaplijenila fizi~ke koja je [ejli u martu pro{le godine uhapsi-
nije uz pomo} mobilnog te-
dokaze koji bi mogli potvrditi To- la zbog ku}ne prostitucije - navodi “Enquirer“.
lefona i “Megadeta“. Hevi
metal je o~igledno muzika
NEKAD BILO... koja im nimalo ne odgova-
ra. Dok se Volter Akre
Ro|ena princeza POSQEDWA vra}ao iz {kole, okru`ile
su ga gladne zvijeri. Ipak,
od Monaka Ber Grils ne}e prije nego {to su ga vukovi
Princeza od Monaka Karolina Luiz Grimaldi ro|ena je 23. snimati u BiH napali, dje~ak je izvadio
januara 1957. godine u Kne`evini Monako. Trenutno nosi Poznata svjetska televizijska ku}a “Diskaveri ~enel“ otkazala mobilni telefon i raspa-
titulu princeze od Hanovera jer je udata za princa od Hano- je snimawe dvije epizode emisije “Mens vs. vajld“ sa ~uvenom lio jednu od pjesama ameri-
vera Ernesta Augusta. Princ od Hanovera joj je tre}i suprug, TV zvijezdom Berom Grilsom, koje su u februaru trebalo da bu- ~ke hevi metal grupe “Me-
a prije je bila udata za pariskog bankara Filipa @unoa i gadet“, {to je zbunilo `ivo-
du snimqene u BiH, javqa Srna.
za Italijana Stefana Kasira|ija, sa kojim ima troje djece. tiwe i natjeralo ih u bijeg.
^etvrto dijete, malu princezu od Hanovera Aleksandru, ro- “Diskaveri ~enel“ otkazao je dolazak u BiH zbog prevelike me-
dila je 1999. godine. Sve su ~e{}e glasine koje govore da se dijske buke koja je nastala objavqivawem informacije o Gril-
princeza uskoro razvodi od Ernsta, a pro{le godine u janu- sovom dolasku, prenijeli su federalni mediji.
aru ~ak su se pojavile i slike princa kako se grli i qubi sa Vijest o dolasku Grilsa u BiH objavqena je u oktobru pro{le
drugom `enom. Ako tome dodamo da princeza trenutno bora- godine, {to je privuklo veliku pa`wu wegovih fanova. Poslije
vi u Monaku, izgleda da se uskoro mo`e o~ekivati i tre}i objavqivawa informacije da sti`e u BiH, na adresu ove TV ku-
razvod princeze od Monaka. Vi{e puta nagra|ivana je od }e stigla su brojna novinarska pitawa zbog ~ega su producenti
strane raznih institucija zbog wenog dobrovoqnog i kultur- odlu~ili da otka`u dolazak. Sigurno je da Grils u februaru
nog u~e{}a {irom svijeta, a i sama je pokrenula nekoliko ne}e do}i u BiH, a postoji mogu}nost da se odredi drugi termin
fondova za pomo} djeci i siroma{nima. pod daleko stro`im uslovima.
www.glassrpske.com

OBJEKTIV na snimawu filma


“Top je bio vreo”

Koliko su gra|ani zadovoqni zdravstvenim uslugama

VJERU U QEKARE
SRU[ILA KORUPCIJA
Drama zbog sapunice o
Sulejmanu Veli~anstvenom
Mario Ma`i}, koordinator Inicijative
mladih za qudska prava Hrvatske

Hrvatska zanemaruje
ratne zlo~ine
po~iwene nad
Srbima Raskala{ni sultan
uzbunio Turke
2 22. i 23. januar 2011. GLAS PLUS

Kolumna
Valterovci na barikadama
podignutim usred Sarajeva
D
a nema kraja jeziku mr`we sarajev- Kako objasniti dobronamjernom ~ovjeku vrije|awe jedne `ene koja se odva`ila da ja-

G
skih gerilaca, u to se mo`emo svako- usred Sarajeva da Mirjana Kusmuk ne realizu- vno djeluje: urednice Glasa Srpske?
dnevno uvjeriti. No, da li je zaista je nikakav #zlo~ina~ki projekt#, kako joj to dje je `enska solidarnost? Novinar-
ovih dana kontinuirani progon neis- bez imalo ustezawa pri{ivaju gerilci, nego ska solidarnost? Gra|anski princi-
tomi{qenika, uporno pozivawe na ure|uje dnevne novine sa daleko vi{e profe- pi? Qud ska pra va je dna ka za sve?
javni lin~ ne samo vode}ih politi~ara RS ne- sionalne odgovornosti nego {to je to slu~aj Nigdje! Oni izgleda mijewaju oblik
go i novinara, prevr{ilo svaku mjeru, ostaje sa objema (tobo`e gra|anskim) dnevnim novi- od prilike do prilike. Ova `ena je zlo~inac,
da vidimo. Ipak, povodom novog naleta revo- nama u Sarajevu koje izdr`ava tamo{wa Pi- to je sarajevska poruka! To je poruka i wenom
lucionarne slobodarske misli iz Sarajeva sa- vara? Kako objasniti da je ne treba ubiti i da djetetu, koje nije izmje{teno iz BiH. To je po- Pi{e:
znali smo jo{ pone{to va`no o valterovcima. nije zlo~inac? [ta je sa wenom porodicom? ruka i Majki}kinoj djeci: #djeco, majka vam je Sawa
Za po~etak, saznali smo da novinski napi- Kada Valter godinama upire prstom u wu i fa{ista i zlo~inac#! Ima jo{ porodica koje VLAISAVQEVI]
si o reketirawu ili ucjenama mogu ugroziti wenu porodicu da li pomisli, makar da niko zahvaquju}i raznim #oslobodila~kim# podu-
ne~iji `ivot. Otkad to? Pa zar takve infor- ne zna, da mo`da i wima treba stalna policij- hvatima i te kako brinu o sigurnosti svoje po-
macije i podaci koji se plasiraju u javnosti ska za{tita? Da li se upita kako }e sa takvim rodice, samo javno ne kukuma~u, svojim pro-
nisu istra`iva~ko novinarstvo? Objavqeni #javnim preporukama# do}i u rodno Sarajevo? tivnicima ne zazivaju zlu sudbinu, ne {aqu
faksimil dokumenta u jednom mediju ima spe- Da li je sarajevska gra|anska scena ikada do- naloge policiji i ne prave farsu od onoga
cifi~nu te`inu vjerodostojnog argumenta, a u {la na ide ju da gla sno ka `e: #za us ta vi te {to rade. Ako valterovci slobodno
drugome je to ~ista la` i podmetawe. Kako on- medijsko nasiqe gerilaca#? Nije, sramot-
da vjerovati jednom ili drugom mediju, ako ono no nije! NAJGORE BARIKADE
govore o metama svojih
{to je do ju~er vrijedjelo kao nepresu{an Nema wihovog glasa protiv u~estalih i od rata naovamo postavqene novinarskih odstrela,
izvor istra`iva~kog novinarstva, danas pos- surovih napada na neistomi{qenike. Kada ih jezikom koji ne izaziva
taje #gebelsovska# i #nezabiqe`ena medijska se pita da pred kamerama za javni servis Fede-
su usred Sarajeva
hajka#? Zar izjave #pravih ili la`nih# svjedo- racije prozbore o #napadima# na #sarajevski ni{ta drugo nego strah
ka nisu dovoqan dokaz istinitosti tvrdwe? novinarski krug#, onda imaju sve informacije Da li su valterovci i u jednom trenutku i jezu u `ilama, i to
Ili to jesu samo u odre|enim prilikama i u o sve mu i us ta su im pu na: hva los pje va o razmi{qali o porodicama onih na koje se rade godinama pozivaju}i
odre|enim medijima? Zar sloboda govora ne posqedwim gra|anskim frontovima, fraza o okome? Nisu, ili mo`da ipak jesu, ali kao o
ukqu~uje pisawe o svima podjednako? medijima u RS koji #logi~no# brane vo|u jer bezvrijednim qudima koje treba istrijebiti na rat, {ta onda nije
Zar sloboda govora prerasta u #slawe voj- ih je potkupio, bombasti~nih izjava o etnona- u borbi do kona~ne slobode. Gdje su javni u redu ako se isti
ske# koje #ne vidje ova zemqa od rata naovamo# cionalizmu kojemu kona~no treba stati u kraj zahtjevi da se i wihove porodice za{tite od princip samo oslobo|en

A
kada progovori neko drugi osim gerilaca, par- - i jo{ koje~ega su im usta puna, na`alost. bestijalnih uvreda i napada? Nigdje, izgubi-
don #valterovaca#. Jedan od valterovaca je ~ak sada kada treba progovoriti pred ka- li se u silnim principima. jezika mr`wa i ulice
poru~io, onako u ratno-hu{ka~kom stilu: merama RTRS-a o napadima na novi- Ali se zato neki javno pitaju za{to {ute sada koristi i odnekud
#Valter je i daqe `iv i ja~i nego ikad.# [ta nare iz RS, onda su zauzeti, ne daju #promotori kulture dijaloga# povodom to- drugdje? Da li su
li ova militantna novinarska poruka treba izjave o ure|iva~kim politikama, bo`wih medijskih napada iz RS na gerilce.
da zna~i? Mo`da samo jo{ jedno u nizu javnih nemaju vremena da ka`u {ta je to stravi~no u [ute, {ute, jer ne znaju {ta da ka`u na #zaglu- valterovci i u jednom
pozivawa na terorizam? Mo`da da }e #Val- govoru mr`we iz wihove okoline. Ako se ipak {uju}u# snagu jezika mr`we, bahatosti i agre- trenutku razmi{qali o
ter# ubijati dok ne poubija sve do zadweg one odlu~e da ne{to ka`u, onda }e to biti da #ni- sivnosti koji dolazi od wih. [ute i ne mogu da porodicama onih na koje
koji mu se suprotstave, odnosno dok se ne izbo- su vidjeli sporni prilog# ili da im niko #ni- vjeruju da oni pretvaraju Sarajevo u grad tije-
ri #za slobodu#? Ali slobodu od koga i od je poslao mejl sa prigovorom#. Koja farsa, san za neistomi{qenike. I ne rade to nikakvi se okome? Nisu, ili
~ega? koji nedostatak principijelnost! Da li je i do nacionalisti, nego upravo valterovci i geril- mo`da ipak jesu, ali kao
sada neko slao mejlove fantomskom udru`ewu ci. Na`alost, {ute, ali ne zato #{to su sa dru- o bezvrijednim qudima
ZAR SLOBODA GOVORA PRERASTA #BH novinari#, pa su tek nakon toga pisali ge strane barikade#. Nisu oni ni postavili
koje treba istrijebiti
sa op {tewa? Pa zar ni je taj ni ca Ru di} barikade, nego upravo valterovci koji tjeraju
u "slawe vojske" kada progovori u borbi do kona~ne
objavqivala svoja saop{tewa jedva par sati tolerantne gra|ane iz Sarajeva. Postavili su
i neko drugi osim valterovaca nakon {to osvane kakva izjava koja nije u skla- ih upravo oni koji ismijavaju kulturu dijaloga slobode. Gdje su javni
du sa hvalospjevima o wenim medijskim mezim- i preziru slobodnomisle}e intelektualce.
Ako valterovci slobodno govore o metama cima? Postavili su ih oni koji, uz gromoglasne apla- zahtjevi da se i wihove
svojih novinarskih odstrela, jezikom koji ne Zar je mogu}e da ba{ niko iz sarajevske ja- uze na promocijama kwiga u sarajevskim gra- porodice za{tite
izaziva ni{ta drugo nego strah i jezu u `ila- vnosti, one koja je uvijek spremna kritikovati |anskim krugovima, takve ekskomunicirane od bestijalnih uvreda
ma, i to rade godinama pozivaju}i na rat, {ta #mawi entitet#, svi oni brojni za{titnici pojedince nazivaju #fekalijama#...
onda nije u redu ako se isti princip samo qudskih prava, analiti~ari i glasnogovorni- E to su na`alost prave, najgore barikade i napada? Nigdje,
oslobo|en jezika mr`wa i ulice sada koristi ci, nisu imali ni{ta re}i povodom najnovije #koje ne vidje ova zemqa od rata naovamo#, a izgubili se u
i odnekud drugdje? hajke? Pa ni `enska udru`ewa nije dojmilo postavqene su usred Sarajeva! silnim principima

Inbox Komentar ~italaca

Stanovnici Republike Srpske koji se naru~uju na


Doma}im firmama dati {ansu
specijalisti~ke preglede na koje se ~eka i po de- Doma}im gra|evinskim preduze- daqe mogla biti neslagawe preduze- na doma}em tr`i{tu, onda na dugo-
set mjeseci, ako ne misle da odu na wih treba da }ima trebalo bi pru`iti {ansu i }a {to bi dovelo do lo{e i sporije ro~nom nivou nemamo {ta tra`iti
o tome obavijeste bolnice. Zbog neobavje{ta- pre pus ti ti im iz gradwu auto pu ta izgradwe samog puta. ni na evrop skim ni na svjet skim
vawa da ne}e do}i na pregled, stanovnici stva- Bawaluka - Doboj. Ako `elimo da unaprijedimo na- tr`i{tima.
raju duge liste ~ekawa i materijalne gubitke i Time bi se unaprijedio i doma}i {u gra |e vin sku in dus tri ju, ko ja Zato mislim da se izgradwa auto-
zauzimaju mjesto za pregled nekome kome je po- sektor niskogradwe, zaposlilo bi se sve vi {e po sr}e, on da u ovom po - puta Bawaluka - Doboj mora prepus-
trebno da taj pregled {to prije obavi. jo{ qudi i unaprijedilo bi se po- slu izgradwe veoma zna~ajnog pro- titi doma}im firmama, a onda sve
milicap6@gmail.com slovawe preduze}a, kako na finan- je kta za RS ne smi je bi ti “gle- ostaje na wima.
sij skom ni vou, ta ko i na sti cawu dawa kroz prste“ i za{tite pojedi- Ako opravdaju o~ekivawa i poka-
Stanovnici Srpske mjese~no za tro{kove ishra- is kus tva u iz gradwi je dnog ta ko naca. `u da mogu kvalitetno i dobro oba-
ne izdvajaju oko 40 odsto plate, a cijene pre- ozbiqnog projekta. Sve mo ra bi ti bes pri je kor no vi ti po sao, to }e bi ti je dna od
hrambenih proizvoda stalno rastu. Ako se Siguran sam da bi se vremenom ~isto i tek tada mo`emo pokazati i svijetlih ta~aka za wihovu promoci-
nastavi trend rasta cijena, ko zna koliko novca stekli uslovi da sami sebi gradimo sebi i drugima koliko smo spremni ju, kako na na{em tako i na stranom
}e morati da izdvajaju na kraju ove godine. Sma- puteve, a ne da na{ novac odlazi u da pariramo stranim preduze}ima. tr`i{tu.
tram da bi nadle`ni u Vladi RS trebalo {to druge zemqe. Na{e kompanije te{ko da su kon-
prije da preuzmu odgovaraju}e mjere da bi se Kod nas, dodu{e, uvijek postoji kurencija stranim preduze}ima, ali Mirko Popovi},
sprije~ilo daqe divqawe cijena. dvosjekli ma~, pa bi druga strana me- ako im ne mo`emo konkurisati bar Bawaluka
zorang67@yahoo.com
GLAS PLUS 22. i 23. januar 2011. 3

Suo~avawa

Najnovije izdawe Pi{e:

Dnevnog Kazaza
Ratni Kazaz, Poratni Kazaz, Dnevni
Kazaz. Multikazaz, Nije Kazaz, Halal Ka-
sve je to ve} vi|eno u tom poluintelektu-
alnom IDEOLO[KOM miqeu koji je ide-
je mene smjestila uz Radovana Karaxi}a.
Onaj qevi~arski pamflet zvani BH Dani,
Veselin
GATALO

Razumio bih Kazazovu


zaz, Kaurin i dvi Kaurkiwe, Trijezni Si- olo gi ja i plit ka je dnou mna te ori ja o pokoj im du{i. Ra{a iznad mene, kao, govo- ogor~enost SDP-om i
dran, Sto ji }is tan, Daixis tan i fa{izmu i antifa{izmu stvorila. Ali, ri mi {ta }u pisati. Onda su uslijedile
Lovrenistan, fa{izam kao veznik, kola- kad sam kreator teorije ka`e da teorija ne pri jetwe ubis tvom ako odem u Sa ra je vo. postoje}im stawem stvari,
`ni program za Bo{wake, dvojica nezaobi- vaqa, onda je to za sjesti i pisati 10.000 Nije {to su mi prijetili, nije prvi put, da on sam to stawe nije
laznih u diskursu i registru, Radio Kazaz znakova. Jer, ~ovjek zvani Zlatko Lagum- nego mi je {to sam morao u Sarajevo da vi-
i nova postmodernisti~ka prikqu~enija. xija nije sam sebe stvorio da bi onda stvo- dim ko }e me i kako ubiti. Jesam, nahodao stvorio! Posipawe pepelom,
rio i Hrvate i Srbe po svojoj mjeri, za jaku sam se, ali sam i pojeo }evape, pa i nije bi- prawe ruku, pquvawe po
U i{ ~e ki vawu po li ti ~kog su |ewa u politi~ku figuru nije dovoqno dreqiti lo tako lo{e i taksirli. A ni opasno nije
organizaciji sad ve} odavno trijeznog Ab- o~i i mlatarati rukama. Za to treba puno bilo. Nije Sarajevo toliko ideolo{ki in-
svom djelu, sve je to ve}
dulaha Sidrana, gdje troje Kaura (jedna Ka- qudi poput Kazaza, da satanizuju sve koji doktrinirano, nisu svi Kazaz, Lovrenovi}, vi|eno u tom
urkiwa i dva Kaura) idu po minder - pravdu druk~ije misle, da ih proglase fa{istima, Stoji}, Lagumxija, Kom{i}... Ima tu vi{e poluintelektualnom
u halal i multikulti Sarajevo, surfam na pla}enicima i qudima koje treba pod hi- finog svijeta nego ovakvog kakav sam na-
dasci dugmari, po Internetu. I nasu~e me tno eliminisati. brojao. Jer, ve}e su {anse da me pogodi za- IDEOLO[KOM miqeu.
daska na mog starog priku, ~ovjeka koji mi lutali metak u tramvaju nego da mi neko od ^ovjek zvani Zlatko
je prije 5-6 godina, uz Ivana Lovrenovi}a, KAKO JE RAB BO@JI VESELIN tih qevi~arskih mi{eva ka`e ne{to u li-
Lagumxija nije sam sebe
Mar ka Ve {o vi }a i jo{ par wih, ano ni - uvidio da je SDP stranka ce. Evo, spremni su da pqunu na svojih ruku
mnom dodijelio tada presti`nu kwi`evnu Bo{waka “lajt“ djelo, da za~eprkaju le{ ~udovi{ta koje su stvorio da bi onda stvorio
nagradu za meni prvu objavqenu kwigu pro- sami othranili i okrenu novu stranicu u
ze. Nisu znali tada ni kako se zovem ni ko- kojoj, osim dr`ave i wihovog naroda, pos-
i Hrvate i Srbe po svojoj
li ka se an ti pro ti vna i ru {i la ~ka Usput, ~ujem da je profesor Vlaisav- toje i neki drugi ~ije mi{qewe treba uva- mjeri. Za to treba puno qudi
Vla{ina krije iza mog pseudonima... qevi} na svom radnom mjestu izlo`en stra- `iti. I, avaj, SDP to ne ~ini... Eureka! poput Kazaza, da satanizuju
[alim se za Sarajevo, fin je to grad. hovitom pritisku. Trebam li spomiwati ko SDP je #bo{wakocentri~an#! Tako ka`e
Nije vi{e multikulti, jeste halal, ali ne je na hu {kao ne do zre lu stu den ta ri ju na profa Enver Kazaz u novom izdawu! Je li sve koji druk~ije misle,
mogu ga ne volit. Dodu{e, sudstvo i kwi`e- wega? Ne treba. Pametni ste vi, ne treba to mogu}eeee...! Car je go! da ih proglase fa{istima,
vna scena (ako izuzmemo Ibri{imovi}a, vam se sve re}i. Trebam li re}i da niko oko
Karahasana, Xamowe, Ramadana i jo{ par Uge nema petqu da stane na wegovu stranu, pla}enicima i qudima koje
wih `ivih i mrtvih) su tamo za smu}kat i da mu pri|u tiho, da niko ne vidi, da mu ka-
Nije Kazaz treba pod hitno eliminisati
prolit, ali to sad nije tema ove moje pisa- `u da je u pravu. Ne trebam. Znate to i vi. Uh, oprostite. Punica mi je umrla neki
nije. A bi}e, ako mi Bog da lijepo zdravqe. dan, ju~e joj je bila sahrana, ja dr`ao govor.
Ima tamo puno finog i razumnog svije- i Hrvate ~etnicima i usta{ama a kamoli
ta, u tom Sarajevu, ali od puste #toleran-
Multikazaz Zato pucam ovako, rafalno, bez pun detaqa
ih vezane {amarao i trampio za vre}e za
i ni{awewa. Jer sam, znate, potresen. Sa-
ci je# i #slo bo de#, ne smi ju #kvrknut#. spavawe... Ajoj... Usput, Ugo je za wega Era-
^i ta va ple ja da do bro uhqebqenih hrawena je u duhu u kojem je ro|ena, kao ka-
Osim ri jet kih smje lih qudi kao {to su zmo Roterdamski, u znawu o temama od ko-
#dr`avnih disidenata# je, polako ali sigur- tol kiwa, po koj joj du {i. Pa lo mi je na
Sawa i Ugo Vlaisavqevi} ili Senad Av- jih Ka zaz po li ti ~ki i ma te ri jal no
no, doprinijela nacionalnoj homogenizaci- pamet ~ak da se na misi prekrstim slijeva
di}. Ima ih jo{, ali ih za wihovo dobro, egzistira ve} par decenija. Poznajem i je-
ji bosanskohercegova~kog dru{tva. I ja sam, nadesno, po katoli~ki, ali nisam. Da me
ne}u imenovati. Kazaz & kompanija su ovo dnog i drugog, znam o ~emu govorim. Nije
u nadi da stvarno postoji neka socijaldemo- vidi da to radim, samo bi se prezrivo na-
troje ve} medijski lin~ovali, pa mogu. A i mi Ugo Vlaisavqevi} ni rod ni pomozbog,
kratija u ovoj zemqi, u najboqoj namjeri smije{ila. Mene je jako voqela. Cijenio
to troje se vi{e ne boji. Ne mo`e se umri- cijenim ga kao i punicu {to sam, zbog isti-
u{ao u taj nesretni SDP. Ali, nije mi tre- sam je jer je uvijek govorila ono {to je mi-
jeti nego jednom, a wih su Kazaz, Lovreno- ne ko ju izno si bez ob zi ra na mo gu }e
balo puno da shvatim da je toj partiji dr`a- slila, bez obzira na posqedice. To ju je
vi} i kom pa ni ja ve} osu di li, op tu `i li, posqedice.
va va`nija od naroda i da joj je jedan narod mnogo ko{talo u `ivotu, i previ{e. Tu
ozna~ili... Proglasili ih dr`avnim i na- va`niji od druga dva. I tada je rab Bo`ji wenu crtu sam, dakle, jako po{tovao. Ima-
rodnim neprijateqima. ^ak i Sawu. Hm, Veselin uvidio da je SDP stranka Bo{waka la je puno ja~i osje}aj za pravdu i istinu Postmoderni Kazaz
koliko ja znam, Sawa nije Kaurkiwa... Ni #lajt#. Shvatio je da ta stranka, po progra- nego ja.
Senad. Ali su svijet koji govori i misli, a mu i ciqevima, nije nimalo #lajt#. Napro- Profesor Kazaz je, nakon dubokog ra-
to Kazazistan, Ve{ovistan i Lovrenistan
ne mo gu smi sli ti. Ni Sto ji }e vac Mi le
tiv. Sad sam uvidio da se ta stranka spremna KAKO JE KAZAZ, zmi{qawa, otkrio da je Federalna TV us-
udru`iti sa najcrwim profiterima i sqe- tva ri te le vi zi ja SDP-a i Zlat ka
Stoji}a ne da da se dira u svete istine, ni dbenicima fa{izma, samo da podjarmi i
poslije dubokog razmi{qawa, otkrio Lagumxije. Aferim, profesore! Svaka Vam
da se Stoji}u ode na predstavqawe kwige nadglasa ostale! I sretan sam {to nisam da je FTV televizija SDP-a dala! To su davno zakqu~ili i osnovci, ne
bez 500 do hiqadu maraka. Ni Daixistan u~estvovao u stvarawu tog SDP-a i ovakvog treba magisterij Filozofije Palanke za
Bosanskih Frawevaca koji uglavnom `ivi stawa stvari u ovoj nesretnoj zemqi. I, sre- to. Otkrio je profa, onako dubokouman, da
u dijelu Bosne zvanom Sarajevo, ne da ni tan sam {to u~estvujem u demistifikaciji Dakle, za razliku od Dnevnog Kazaza, su mediji pod kontrolom vlasti! Ni{ta je
pris mrdi ti dru goj is ti ni osim do ju ~e - lo{e maskiranog nacionalizma. Jer, ako }u nije se prilago|avala novonastalim situ- to, Dubravko Lovrenovi} je otkrio da bo-
ra{we Lovrenistanske i Kazazistanske. ve} podr`ati nacionalizam (za sada mi ne acijama. Prva je te 1995. pre{la u izre- sanski ste}ci i nisu ba{ toliko bosanski.
pada na pamet), podr`a}u svoj a ne bo{wa- {e ta ni Is to ~ni Mos tar, da uz pratwu @i vi mo u do ba ve li kih ot kri }a... Pa je
~ki ili hrvatski. I, da se ne la`emo, nakon snaj per skih ni {a na, svom pro tje ra nom profa Enver otkrio i da je #multikulti#
Ratni i poratni Kazazovog teksta hvata me panika! U`as! mu`u, prijateqima i rodbini odnese ne- SDP do sada koalirao samo s bo{wa~kim
halal Kazaz Jer, eto, postoji realna opasnost da se sa is- {to za jelo. Nisu svi u ovom ratu maltre- strankama. Ni pola godine od prerane po-
te strane barikade, u misiji razbijawa ma- ti ra li qude ko ji se ne mo gu bra ni ti... liti~ke polusmrti wegove i Baji}eve #Na-
Uva`eni profesor Enver Kazaz, jedan gle, na |em sa naj ve }im proi zvo |a ~i ma Izvinite, morao sam je spomenuti, pokoj {e Stran ke#. Pa on da je ot krio da je
od najve}ih ideolo{kih i etni~kih ~ista- bosanske magle, Enverom Kazazom i Ivanom joj du{i. Angela Merkel mudra `ena. Osuo se, u na-
~a Sarajeva, obrnuo je }urak! I profesor Lovrenovi}em! Kahvu i kavu popiti s wima, letu otkrovewa i navali mudrosti, i na ko-
Nerzuk ]urak je, sad je i on multikulti, ne kao i sa svakim, u redu. Ali s wima u borbu la`ni program za lakovjernije Bo{wake
prodaje vi{e ratnu tezu o svom #temeqnom za istinu koju su maskirali pred Bo{waci-
Radio Kazaz (to po{ten Srbin i Hrvat i ne gleda) zva-
narodu#. Ali, Enver je ~udo. Ne bih sad o ma i svijetom, e to ne}e mo}i. Jer, najve}e ni #60 minuta#. Dodu{e, u jednom je ostao
islamizaciji Armije RBiH, o maltreti- Tre ba te pro ~i ta ti tek st na por ta lu
`rtve predstave Bo{waka o Bo{wacima, dosqedan. Kao u najboqim danima {ama-
rawu privedenih mu Srba u ratu, ni o tome Radio Sarajeva. Tekst se zove #Raspada se
kao {to re~e uva`eni profesor Muhamed rawa vezanih i etni~ke ~istke, spomenuo je
ka ko je je dnog od naj boqih pri ja teqa SDP-ova bo{wakocentri~na multietni-
Filipovi}, upravo su Bo{waci. SDP-ova dva ve} odavno hladna mrtvaca koje vi{e
(Hrvata, da ne bude zabune - nije da je ~o- ~nost i bo san stvo#. Za tek st od go vo ran,
nasilni~ka nacisti~ko-profiterska ko- niko ozbiqan ne uzima zaozbiqno, dva bez
vjek kiwio samo Srbe) doslovno uni{tio i glavom i bradom, uva`eni profa Novi Ka-
alicija, kulminacija je upornih nastojawa kojih filozofija ~ar{ije koju je dekadama
prodao ga za 30 vre}a za spavawe, sad bih zaz. Za ne povjerovati. Pro~itati obave-
te mudrija{ke elite koja rije~ #fa{izam# stvarao profa Kazaz, ni sad ne mo`e. Ne
malo o simptomu #Lovrenovi}#, hvatawu zno. Pri~a o #bo{wakocentri~nosti#, o
koristi ~e{}e nego ve}inu veznika. smijemo mu zamjeriti, ne mo`e se ba{ sve
zadweg vagona za bijeg iz haosa koji je sam #etiketirawu fa{izmom#, o zamagqivawu
iz korijena pa nanovo, puj-pike pa ne va`i.
napravio. stvarnosti i... Pri~a ~ovjek o sebi. I osu-
Kakav bi bio profesorsko-sarajevski i pa-
Ra zu mio bih Ka za zo vu ogor ~e nost Dnevni Kazaz |uje sebe koji je bio, kao da je oduvijek taj
triotsko-postmodernisti~ki diskurs i re-
SDP-om i postoje}im stawem stvari, da on #novi# i #tolerantni# Kazaz, koji nikada
gis tar bez te ne za obi la zne dvo ji ce,
sam to stawe nije stvorio! Posipawe pepe- Ne bih da ovo ispadne li~no. Koliko se ne bi izlo`io Ugu Vlaisavqevi}a stubu
Tu|mana i Milo{evi}a?
lom, prawe ruku, pquvawe po svom djelu, sje}ate, Kazazova i Lovrenovi}eva novina srama, nikad Novi Kazaz ne bi nazvao Srbe
4 22. i 23. januar 2011. GLAS PLUS

Mario Ma`i}, koordinator Inicijative mladih za qudska prava Hrvatske

Hrvatska zanemaruje ratne


zlo~ine po~iwene nad Srbima
^iwenica je da ovo dru{tvo
u odre|enoj mjeri zanemaruje
i ne odgovara adekvatno na
po~iwene ratne zlo~ine. To je
jedna lo{a politi~ka poruka.
^iwenica je da je za pomirewe
u regionu kqu~na situacija izme|u
Hrvatske i Srbije i unutra{wa
situacija u BiH, rekao Ma`i}
RAZGOVARALA: VAWA [TRBAC skripta sa izjavama svjedoka i
vanjas@glassrpske.com
porodica `rtava sa podru~ja
cjelini je vidqivo Vukovara ponovio poziv hrvat-

U da u Hrvatskoj posto-
ji je dna po li ti ~ka
blokada kada je rije~
o procesuirawu ratnih zlo~i-
na nad Srbima. Ipak, vjerujem
skim vlastima, smatraju}i da
su ta dokumenta dovoqan doda-
tni podsticaj hrvatskim vlas-
tima da istra`e ulogu [eksa u
ratnim zlo~inima 1991. godi-
da }e uskoro biti obavqena ne. U jednoj od izjava koje smo
reforma pravosu|a i nadam se dobili je i informacija da je
da Evropska unija ne}e dozvo- supruga jednog mu{karca koji
liti da Hrvatska u|e u ovu in- je uhva}en i vjerovatno ubijen,
te gra ci ju, bez to ga da se jer se wegovo ime nalazi na
zaista uhvati u ko{tac sa ra- popisu nestalih, obavijestila
tnim zlo~inima i sa iskre- telefonski [eksa, me|utim,
nom na mje rom da se ra tni on nije ni{ta preduzeo.
zlo~ini razrije{e.
Rekao je ovo u intervjuu za MORA SE
“Glas Srpske“ koordinator sprovesti istraga
Inicijative mladih za qud- Mario Ma`i} FOTO: GLAS SRPSKE
protiv [eksa
ska prava Hrvatske (YIHR) drugih slu~ajeva, u stvari, je u regionu Hrvatska i Crna ako pravni sistem dozvoqava pro{la vremena. Generalno,
Mario Ma`i}. GLAS: S ob zi rom na po sao ko ji bi tre ba lo da Gora kaskaju {to se ti~e pro- da ratni zlo~ini pro|u ne- ne postoji veliki problem
GLAS: “Amnesti inter- ~iwenicu da je Inicijativa obavqaju policija ili lokal- cesuirawa ratnih zlo~ina i ka`weno, onda se bez sumwe Srba koji `ive u Hrvatskoj,
ne {nal“ upu tio je hrvat - mla dih za qud ska pra va na dr`avna tu`ila{tva. da najslabije stoje po tom pi- mo`e postaviti pitawe od ~e- me|utim ono {to je jo{ pro-
skim zvani~nicima poziv da Hrvatske dostavila ova do- GLAS: ^i ni se kao da tawu. U BiH i Srbiji to pri- ga se uop{te mo`e o~ekivati blemati~no su napadi tokom
istra`e tvrdwe o Vladimi- kumenta, ~ini se da nevla- Hrvatska zanemaruje ratni li~no dobro funkcioni{e da funkcioni{e u dr`avi. turisti~ke sezone na one koji
ru [eksu koji kao visoki po- din sektor radi ono {to bi zlo~in nad Srbima, s obzi- zbog institucionalnog ure- GLAS: Koliko pomirewu u dolaze na hrvatsko primorje
liti~ki funkcioner nije tre ba lo da ra di dr`a vni rom na neprocesuirawe odgo- |ewa. U BiH djeluje posebno regionu doprinose sve ~e{}i sa srpskim registracijama.
sprije~io ratne zlo~ine? vrh u Hrvatskoj? vornih? odjeqewe koje se bavi proce- susreti predsjednika Srbije Oni su naj~e{}e `rtve neka-
MA@I]: S obzirom na MA@I]: Da instituci- MA@I]: ^iwenica je suirawem ratnih zlo~ina, u Borisa Tadi}a i Hrvatske kvih po tpu no be smi sle nih
to da je Vladimir [eks bio na je funkcioni{u kako treba, da ovo dru{tvo u odre|enoj Srbiji postoji specijalni sud Ive Josipovi}a? napada i prijetwi. Smatram
poziciji na~elnika Kriznog potreba za nevladinim orga- mjeri zanemaruje i ne odgova- za ra tne zlo ~i ne, dok se u MA @I]: Sve ~e{ }i da je to sje~ewe grane na kojoj
{taba za podru~je Slavonije i ni za ci ja ma bi la bi mno go ra adekvatno na po~iwene ra- Hrvatskoj su|ewa za ratne zlo- sastanci Tadi}a i Josipovi}a qudi sjede, jer oni od toga
Barawe u periodu kada su se mawa. Onda bismo mi kao ne- tne zlo~ine. To je jedna lo{a ~ine jo{ doga|aju na lokal- ozna~avaju jednu novu fazu u `ive, posebno qudi u Dalma-
doga|ala te{ka kr{ewa qud- vladina organizacija samo po li ti ~ka po ru ka ko ja se nim, mawim sudovima poput odnosima Srbije i Hrvatske. ci ji. Umjes to da pod sti ~u
skih prava i ratni zlo~ini na pratili ono {to se radi i {aqe i koju dobijaju qudi. Ve- onih u Sis ku i Kar lov cu. ^iwenica je da je za pomi- wihov dolazak, svjedoci smo
podru~ju Vukovara 1991. godi- eventualno upozoravali na po- oma je va `no da Evrop ska Osim to ga, u cje li ni je rewe u regionu kqu~na situ- da svako malo ima pojedinaca
ne, hrvatske vlasti bi trebalo jedinosti i propuste u dr`a- unija vrlo ozbiqno motri {ta vidqivo da postoji jedna po- acija izme|u ove dvije zemqe koji su voqni da stvore jednu
da pokrenu istragu. “Amnesti vnom vrhu. Ova ko mo ra mo se doga|a u Hrvatskoj. liti~ka blokada u odre|enim na spoqno-politi~kom planu sa svim dru ga ~i ju sli ku
interne{nal“ je poslije ob- katkad raditi i dio wihovog GLAS: Da li je Hrvatska procesima. U Srbiji je ipak na me|unarodnom nivou i unu- Hrvatske, kao dru{tva koje
javqivawa na- posla. Ono {to smo konkretno spremna da procesuira odgo- bila svojevrsna izmjena kadra tra{wa situacija u BiH, {to nije tolerantno prema Srbi-
{ e g radili u slu~aju Mer~epa, vorne za ratne zlo~ine? u vrhovima vlasti i Milo{e- se ti~e u`eg regiona. Zaista ma.
t r a n - kao {to radimo na nekoliko MA@I]: ^ini mi se da vi}evih kadrova vi{e nema. U vjerujem da su obojica dobro- GLAS: Ipak, ~iwenica
Hrvatskoj vidimo da, iako je namjerni i da zaista rade na je da se de{avaju i napadi
Peticija dijelom rasformirana, ista poboq{awu odnosa. Rade to na Srbe koji `ive u Hrvat-
stranka koja je bila na vlasti na jedan druga~iji na~in od skoj, posebno u Dalmatin-
GLAS: Smatrate li da }e hrvatske vlasti u~initi
tokom rata, na vlasti je i da- onoga na koji smo navikli, jer skoj zagori?
ne{to poslije potpisivawa peticije brojnih ~la-
nas, tako da je taj politi~ki otvorene probleme iznose ja- MA@I]: De{avaju se i
nova udru`ewa Srba iz Hrvatske za imovinska,
uticaj mnogo ja~i. vno, ne guraju ih “pod tepih“. napadi na Srbe, a ono {to je
stanarska i druga ste~ena prava Srba u Hrvat-
GLAS: Koliko je va`no Bez obzira na to koliko su po- `a lo sno u po dru ~ji ma oko
skoj?
da se hrvatski zvani~nici i liti~ki problemati~ni, oni Kistawa, {irem podru~ju oko
MA@I]: Hrvatske vlasti su odradile dio posla u vezi sa
tu `i la{ tvo uhva te u ko - ih stavqaju u prvi plan, raz- Knina i zale|ine Zadra, jeste
povratkom nekretnina Srbima, me|utim jo{ ima veoma
{tac sa ratnim zlo~inima govaraju o nestalima, sastaju ~iwenica da je rije~ o podru-
mnogo posla. Mnogo je posla i kada je rije~ o vra}awu
i wihovim po~iniocima? se sa udru`ewima `rtava... ~ju u kojem je mnogo izra`en
poqoprivrednih dobara, pogotovo u dalmatinskoj zagori,
MA@I]: Vjerujem da }e hrvatski nacionalizam. Ima-
gdje taj posao u velikoj mjeri nije ni otpo~eo. SRPSKI TURISTI
uskoro biti obavqena refor- mo redovnu situaciju u kojoj
^iwenica je da je jedan dio tog problema po-
ma pravosu|a i nadam se da ~este `rtve dolazi do uni{tavawa spome-
liti~ki. U jednom trenutku sam, tokom obiqe`a-
Evropska unija ne}e dozvoli- besmislenih napada nika, pravoslavnih grobaqa,
vawa “Oluje“ u Kninu rekao: “Da sam Srbin iz
ti da Hrvatska u|e u ovu inte- a sa druge strane imamo situ-
Knina, koji je pobjegao i da to sve vidim, ne bih
graciju, bez toga da se zaista GLAS: Kako ocjewujete aciju u kojoj se uni{tavaju i
se osje}ao bezbjedno niti bih mogao dovesti
uhvati u ko{tac sa ratnim bezbjednosnu situaciju Srba spomenici hrvatskim `rtva-
svoju djecu da `ive u takvom okru`ewu“. Nadam
zlo~inima i sa iskrenom na- u Hrvatskoj? ma. Sve je to rezultat provo-
se da }e svaka inicijativa koja ide u smjeru
mjerom da se ratni zlo~ini MA@I]: U principu, kacija i to je jedan za~arani
omogu}avawa povratka gra|ana Hrvatske urodi-
ra zri je {e. Ako ne pos to ji smatram da je zabiqe`en zna- krug. Sigurno je da je u tom
ti plodom i da }e poboq{ati situaciju.
funkcionalno pravosu|e i ~ajan napredak u odnosu na podru~ju situacija najgora.

SASTANCI TADI]A i Josipovi}a nova faza u odnosima Srbije i Hrvatske


GLAS PLUS 22. i 23. januar 2011. 5

ISTORIJA
Devedeset godina od smrti
vojvode @ivojina Mi{i}a
U balkanskim ratovima Mi{i} bio
pomo}nik na~elnika [taba Vrhovne
komande vojvode Radomira Putnika,
wegova desna ruka, jer je, kako je istakao
general @ivko Pavlovi}: “U najte`im
trenucima svojim optimizmom i
~vrstinom karaktera odr`avao i samog
Radomira Putnika u uvjerewu u dobar
ishod operacija srpske vojske“

PRIREDIO: GORAN OBRADOVI] qen je 1874. godine u Vojnu akademiju, kao U balkanskim ratovima Mi{i} je bio (objavqeno 1910). Bolest ga je sprije~ila da
gorano@glassrpske.com dovr{i pisawe svojih uspomena, zapo~etih
19. u rangu. Na svakom raspustu odlazio je pomo}nik na~elnika {taba Vrhovne koman-

S
ku}i u selo i vrlo ~esto je zajedno sa svojom de vojvode Radomira Putnika, wegova desna na lije~ewu u Francuskoj 1920. godine.
rpski voj vo da i je dan od naj ve }ih bra}om radio i poqske radove. ruka, jer je, kako je istakao general @ivko
svjet skih voj sko vo |a @i vo jin Mi - Kasnije se o`enio Lujzom Krikner sa Pavlovi}: “U najte`im trenucima svojim
{i} umro je 20. januara 1921. u Beo- kojom je imao {estoro djece i to tri sina i optimizmom i ~vrstinom karaktera odr`a-
Sahrana i po~asti
gradu. Mi{i} je u~estvovao u svim srpskim tri k}erke. vao i samog Putnika u uvjerewu u dobar is-
ratovima od 1876. do 1918. godine. Komando- Uz velike gra|anske i vojne po~asti @i-
hod operacija srpske vojske“. vojin Mi{i} je sahrawen na beogradskom
vao je srpskom Prvom armijom u Kolubar- Na sopstvenu molbu u Prvom svjetskom
skoj bici, a prilikom proboja Solunskog Vojna karijera ratu je 15. novembra 1914. tokom Kolubarske
Novom grobqu, a tu mu je spomenik otkriven
fronta bio je na~elnik Vrhovne komande. 3. decembra 1922. godine. Wegov lik i djelo
Na samom po~etku svoje slu`be, kao pito- bitke, postavqen za komandanta Prve armije. ovjekovje~eni su u mnogim umjetni~kim dje-
mac Artiqerijske {kole, u~estvovao je u dva koja je zapala u veoma te{ku situaciju. Po- lima: vi{etomni roman Dobrice ]osi}a
Biografija oslobodila~ka rata protiv Turske (1876. i vrativ{i joj poquqani moral, uspio je izu- “Vrijeme smrti“, pozori{na predstava “Ko-
1877 - 1878. godine). U tim ratovima komando- zetnim takti~kim potezima da zaposjedne lubarska bitka“ prema dramatizaciji djela
Preci @ivojina Mi{i}a su se doseli- vao je Kolubarskim bataqonom Vaqevske bri- Suvoborski greben, a potom energi~nim dej- tog ]o si }e vog ro ma na; pje sme Vo ji sla va
li u Struganik kod Gomjonice krajem 17. gade druge klase i stekao prva ratna iskustva. stvima potpuno razbije austrougarske trupe. Ili}a Mla|eg i u djelima Alekse [anti}a,
ili po~etkom 18. vijeka. Porodica je uzela Kolubarska bitka, u kojoj je srpska vojska Slobodana Markovi}a, Petra Paji}a; slike
prezime Mi{i} po imenu djede @ivojina do nogu potukla austrougarske agresorske tru- Uro{a Predi}a, Milana Milovanovi}a, Va-
Mi{i}a - Mi{a Kaqevi}a. ZBOG BRIQANTNE pe, jedinstven je primjer u istoriji ratova da se E{ki}evi}a, Veqka Stanojevi}a, Nikole
Mi{i}evi roditeqi Radovan i An|eli- strategije u Kolubarskoj bici se armija kojoj je predvi|an brzi slom za krat- Milojevi}a, Teodora [vraki}a;
ja imali su trinaestoro djece, od kojih su dobio ~in vojvode ko vrijeme reorganizuje, pre|e u kontraofan- skulpture \or|a Jova-
dvije bile djevoj~ice. @ivojin je bio tri- zi vu i ne pri ja tequ na ne se uni {ta va ju }i no vi }a, Du {a na
naesto dijete. Pored ~etvorogodi{we Artiqerijske poraz, zbog ~ega se i sada izu~ava na vojnim Jovanovi}a \uki-
Osnovnu {kolu zapo~eo je u Ribnici, a {kole, zavr{io je austro-ugarsku {kolu ga- akademijama {irom svijeta. Za briqantnu na i mno gim dru -
zavr{io u Kragujevcu. U svojim memoarima |awa u Bruku na Lajti i dvogodi{wu pri- strategiju kojom je tada nadmudrio austrougar- gim umjetnicima.
Mi{i} je pomiwao neprilike koje je imao premu za general{tabnu struku u srpskoj sku komandu unaprije|en je u ~in vojvode. Ka sar ne u Ma -
sa varo{kom djecom zbog seqa~kog porije- vojsci. Kao na~elnik [taba Vrhovne komande sr- riboru i Qubqani
kla, {to ga je uzbu|ivalo i vrije|alo. Gi- Poslije Majskog prevrata Mi{i} je bio pske vojske rukovodio je 1918. godine pripre- dugo su nosile Mi-
mnaziju u Kragujevcu je upisao 1868. godine. pen zi oni san zbog sumwe da je ne pri ja - mama za proboj Solunskog fronta i potom {i}evo ime. U Ze-
Prvi, drugi i {esti razred Gimnazije za- teqski raspolo`en prema oficirima-za- uraganskom ofanzivom srpske vojske, odlu~u- munu je progla{en za
vr{io je u Kragujevcu, a tre}i i ~etvrti u vje re ni ci ma ko ji su 1903. ubi li kraqa ju}e doprinijev{i odbacivawu zahtjeva sa- po~asnog gra|anina.
Beogradu, u Prvoj beogradskoj gimnaziji. Aleksandra Obrenovi}a. vezni~ke komande da Prva armija pod
U prvih pet razreda Gimnazije nije bio Zbog vojno-politi~ke situacije poslije komandom Petra Bojovi}a obustavi na-
posebno dobar |ak, ali je {esti razred za- austrougarske aneksije BiH aktiviran je predovawe, jer se odvojila od glavni-
vr{io sa mnogo boqim uspjehom. Sa takvim 1909. na zahtjev na~elnika Glavnog {taba ne sa ve zni ~kih snaga na ri zi ~nu
ocjenama {estog razreda Gimnazije prim- vojvode Radomira Putnika i postavqen za udaqenost od 200 kilometara.
wegovog pomo}nika. U Prvom balkanskom
ratu se iskazao kao sjajan strateg i jedan je Predava~ka i
od najzaslu`nijih za pobjedu nad Turcima literarna karijera
1912. u Kumanovskoj bici.

Na Voj noj aka de mi ji u


Odlikovawa Beogradu Mi{i} je preda-
vao strategiju u prekidima
od 1898. do 1904. go di ne.
Ako se odlikovawa vojvode @ivojina Mi{i- Obja vio je mno go broj ne
}a posmatraju uporedo sa razvojem savreme- rasprave iz oblasti ratne
nih dru{tvenih i istorijskih zbivawa i vje{tine u vojnim ~asopi-
wegovim napredovawem u vojni~koj karijeri, sima, ~iji je on bio ure-
zapa`a se da su ona sve brojnija, tipolo{ki dnik.
zna~ajnija, a po rangu vrednija. Samim tim Predavawa pitomcima
ona govore ne samo o Mi{i}evom mjestu u Vojne akademije objedinio
na{oj ratnoj istoriji, ve} predstavqaju i je u kwizi “Strategija“, ko-
materijalne dokaze o udjelu srpske vojske u ja je odmah uvr{tena u obave-
savremenim me|unarodnim odnosima iz ra- znu le kti ru ofi cir skog
tova za oslobo|ewe krajem 19. i po~etkom kora. Sa wema~kog jezika je
20. vijeka. pre veo “Ta kti ku“ od Bal ka @ivojin
Mi{i}

LIK VOJVODE MI[I]A ovjekovje~en u mnogim djelima


6 22. i 23. januar 2011. GLAS PLUS

Vjeru u qekare sru{i


Koliko su gra|ani zadovoqni

Naj~e{}e kritike na zdravstvene sisteme su neefikasnost, duge liste ~ekawa na specijalisti~ke


preglede, nepo{tovawe prava pacijenata… Stanovnici oblast zdravstva smatraju jednom od
najkorumpiranijih u dru{tvu
PI[U: DRAGANA KELE^
draganak@glassrpske.com
MARINA ^IGOJA
marinacigoja@glassrpske.com
ako u zdravstvenim usta-

I novama u RS isti~u da je
povjerewe u zdravstveni
sistem Srpske na visokom
nivou, naj~e{}e kritike zdravstve-
nog sistema kod nas su da su ne-
efikasni, da postoje duge liste
~ekawa na specijalisti~ke pregle-
de, da se ne po{tuju prava pacije-
nata, te da je oblast zdravstva jedna
od najkorumpiranijih u dru{tvu.
U an keta ma ko je Fond zdrav-
stve nog osi gu rawa RS kon ti nu -
irano sprovodi, a na osnovu kojih
ocjewuje zadovoqstvo pacijenata
uslu ga ma u do mo vi ma zdravqa i
bolnicama u Srpskoj, mo`e se vi-
djeti da su pacijenti naj~e{}e ne-
za do voqni du `i nom ~e kawa od
za ka zi vawa pre gle da do pri je ma
na pregled, te cjelokupnom orga-
ni za ci jom ra da u do mo vi ma
zdravqa.
To su samo neki od brojnih ne-
dostatka na{eg zdravstvenog siste-
ma. Treba imati u vidu i ~iwenicu
da se za veliki broj primjedbi na
qekare i uop{te uslove u doma}im Prepune ~ekaonice ~esta slika u ambulantama FOTO: ARHIVA
bolnicama koje pacijenti svako- a za bolni~ke pacijente odmah. be da se onkolo{ki pacijenti koji- od 42.000 ope ra ci ja, a naj vi {e one koje se izvode u slu`bi za hi-
dnevno spomiwu ne sazna jer se ri- Nije li ovo alarmantan poda- ma je neophodno zra~ewe upu}uju u operativnih zahvata, i to 33.360, rur{ke bolesti, kojih je lani bilo
jetko ko `eli zamjeriti medici- tak i pokazateq da u na{em zdrav- inostranstvo. ura |e no je u Kli ni ~kom cen tru ukupno 1.930, od kojih je najvi{e
narima. stvu i nije sve ba{ kako treba? Bawaluka. bilo operacija slijepog crijeva,
U pri log ovom go vo ri i U KC BAWALUKA Rukovodilac Odjeqewa za plan preponske kile, `u~ne kese i tumo-
Preduge liste ~ekawa ~iweni ca da Fond zdrav stve nog
lani ura|eno i ana li zu u Kli ni ~kom cen tru ra dojke - rekao je direktor doboj-
osigurawa RS svake godine izdvaja Bawaluka Mara Erceg rekla je da ske Op{te bolnice “Sveti apostol
Da su ~e kawa u bol ni ca ma u ogroman novac za lije~ewe pacije- 33.360 operacija je od ukupnog broja operativnih za- Luka” Du{ko Vasi}.
Srpskoj i vi{e nego duga, najboqe nata u inostranstvu. hvata u 2010. godini najvi{e ura- Stanovnici ipak imaju odre|e-
pokazuje podatak da je prvi slobo- Prema podacima Fonda, tro - Ina~e, zahvaquju}i novim pro- |eno operacija preparirawa vena, nu dozu nepovjerewa prema na{im
dan ter min u Kli ni ~kom cen tru {ko vi li je ~ewa izvan Srpske u cedurama koje su uvedene u na{im i to 10.669 i 1.179 operacija radi- qekarima, pa ~esto na operacije
Bawaluka za ultrazvuk dojke za am- 2010. go di ni su izno si li oko bolnicama, broj pacijenata koji se kalnog odstrawivawa ko`nog tu- odlaze van Srpske.
bu lan tne pa ci jen te 2. sep tem bar 27.000.000 KM, dok su za ovu godi- upu }u ju na li je ~ewe izvan RS je mora. Niko od wih ne `eli da javno
ove godine, dok, kako ka`u u KC, nu planirani oko 19.000.000 KM. prepolovqen u odnosu na podatke s - Lani je dosta bilo i operaci- komentari{e, ali se zato na foru-
bolni~ki pacijenti ovaj pregled - Smawewe planiranog tro{ka po~etka 2006. godine. U Klini~kom ja fazoemulzifikacije, i to 1.001, mima ~esto mogu pro~itati komen-
obavqaju odmah. Prvi slo bo dan za lije~ewe izvan RS rezultat je, centru Bawaluka uvedeno je 40 no- 668 pacijenata moralo je na opera- tari pacijenata koji su ogor~eni
termin za mamografiju dojke za am- prije svega, po~etka rada Centra za vih procedura za koje su ranije pa- ciju va|ewa krajnika, dok je ura|eno uslugama medicinskih radnika i
bulantne pacijente je 18. februar, radioterapiju jer vi{e nema potre- cijenti upu}ivani u inostranstvo - i 599 adenotomija odnosno odstraw- ustanova.
rekli su u FZO. ivawa tre}eg krajnika kod djece i
Izgradwom Centra za radiote- odraslih - istakla je Ercegova. [UKALO:
rapiju smawewe broja upu}enih u U Klini~kom centru Isto~no Javno zdravstvo
inostranstvo bi}e jo{ o~igledni- Sarajevo rekli su da je tokom pro- korumpirano
je, a Fond zdravstvenog osigurawa {le godine ura|eno ukupno 3.550
planira da u ovoj godini preduzme operacija. - Ne}e te niko dobar operisati
i druge mjere koje }e doprinijeti - Najvi{e je bilo hirur{kih ako nema{ para, danima }e{ ~eka-
smawewu upu}ivawa pacijenata u operacija, i to 1.400, i otorinola- ti rezultate ako nema{ para, ne}e
inostranstvo. rin go lo {kih, ko jih je ura |e no ti se mijewati posteqina ako ne-
1.200, zatim ginekolo{kih 750 i ma{ para, jednostavno, ni medi-
Medicinski oftalmolo{kih 200 operacija - ka- cinska sestra ne}e da te obi|e ako
centri i operacije zao je direktor Klini~kog centra nema{ ~ime da je po~asti{ - pi{e
Isto~no Sarajevo Sini{a Zubi}. jedan od foruma{a.
U tri naj ve }a me di cin ska U Op{toj bolnici “Sveti apos-
centra u Srpskoj: Bawaluci, Do- tol Luka” u Doboju lani je ura|eno Privatne ambulante
boju i Isto~nom Sarajevu tokom ukupno 5.515 hirur{kih zahvata. Predsjednik UO Udru`ewa do-
pro{le godine obavqeno je vi{e - Naj~e{}e operacije bile su ktora medicine privatne prakse
RS Gor da na [u ka lo ka `e da su
Srbija pri va tne or di na ci je do ne da vno
funkcionisale tako {to su paci-
Oboqeli od malignih bolesti iz zemaqa regiona ubudu}e vi{e ne}e mo}i jenti iskqu~ivo iz svog yepa pla-
da se lije~e u onkolo{kim centrima u Srbiji zbog velikih potreba gra|a- }ali pregled.
na Srbije za uslugama iz te oblasti, koje su ve}e od trenutnih kapaciteta - Fun kci oni sa le su upra vo
zdravstvene slu`be. zbog toga {to pacijenti nisu sve
Pacijenti iz zemaqa regiona su se u srpskim zdravstvenim centrima lije- svoje potrebe mogli zadovoqiti u
~ili u okviru dopunskog rada i to }e i daqe biti mogu}e, ali ne i u slu~aju javnim ustanovama iz mnogih ra-
malignih oboqewa jer su liste ~ekawa preduga~ke i time bi bila ugro`e- zloga, a mi smatramo da je jedan od
na prava doma}ih pacijenata. najva`nijih razloga taj {to je ja-
Porodi~na medicina

Tro{kovi lije~ewa izvan Srpske u 2010. godini iznosili oko 27.000.000 KM


GLAS PLUS 22. i 23. januar 2011. 7

la korupcija
zdravstvenim uslugama Ranko [krbi}, ministar zdravqa i socijalne za{tite RS

Za zdravstvo 547
miliona iz buxeta
Smawili smo broj pacijenata koji odlaze na
lije~ewe van Srpske. Pacijenti vi{e ne odlaze
na radioterapije, stentove, intervencije na
URA\ENO
arterijama srca, jer se to sada radi, kao i niz
najvi{e
drugih operacija, kod nas, istakao [krbi}
operacija BAWALUKA - Zdravstvo u Srpskoj
preparirawa je u mnogo boqim uslovima nego u
vena zemqama regiona, a resorno minis-
tar stvo ~i ni sve da bi uslo vi u
zdravstvu bili dobri i na visokom
nivou, ka`e ministar zdravqa i so-
cijalne za{tite RS Ranko [krbi}.
- Mnogo smo popravili situaciju
u zdravstvu u odnosu na raniji peri-
od, kako u primarnoj zdravstvenoj
za{titi, tako i u bolni~kom sekto-
ru. Modernizovali smo rad bolnica
i edukovali kadar. Naravno, situ-
acija uvijek mo`e biti boqa, ali
pacijenti, koji odu u neke druge us-
tanove u regionu, kada se vrate ov-
dje, uvjere se da su uslovi u kojima
se lije~i kod nas, daleko boqi nego
{to je bilo prije {est godina - ka-
zao je [krbi}.
On je istakao da je u protekle ~e-
tiri godine 275 miliona ulo`eno u
Ranko [krbi} FOTO: V. STOJAKOVI]
infrastrukturu i opremu zdravstve-
nih ustanova. je zamjerke, a sve zdravstvene ustano-
- Otvorili smo i neke kapacitete ve su obavezne da imaju sandu~e sa
koje nismo imali, kao {to je Centar anonimnim prijedlozima i pismima
za radioterapiju, koji je najsavreme- pacijenata.
niji u ovom dijelu Evrope - istakao - Osnovni problem je u komunika-
je [krbi} i dodao da je ovaj centar ciji, odnosno neinformisanosti
za sada dovoqan za potrebe stano- pa ci je na ta. Oni ne zna ju ko ja su
KC Bawaluka
vnika Srpske, te da se u wemu dnevno wihova prava, ali to je problem i
vno zdravstvo dosta korumpirano - tnom qekaru. Drago mi je {to je privatnim zdravstvenim ustanova- oko 100 pacijenata podvrgne razli- nas iz zdravstvenog sistema, {to
kazala je [ukalo. Fond zdravstvenog osigurawa u sa- ma - kazala je [ukalo. ~itim oblicima radioterapije. nismo dovoqno edukovali pacijente
Ona je istakla da se u javnom radwi sa Ministarstvom zdravqa On je kazao da se radi na ja~awu - kazao je [krbi}.
zdravstvu namjerno stvaraju umjetne prepoznao taj kvalitet, tako da smo @iv i zdrav kapaciteta i opremawu bolnica, kao Prema wegovim rije~ima, zdrav-
liste nadaju}i se nekoj dodatnoj na pra vi li pro je kat po boq{awa {to su one u Isto~nom Sarajevu, Do- stvo u Srpskoj je enormno tehnolo-
Kako god bilo, o~igledno je da boju, Bijeqini i Fo~i, kako bi mo-
dobiti. dostupnosti konsultativno-speci- {ki uznapredovalo, a u isto vrijeme
qekarima iznad glave vi{e ne leb- gle da pru`e usluge hemoterapije.
- Zbog toga, a i zahvaquju}i do- jalisti~ke zdravstvene za{tite, jer sta no vni{ tvo ni je “te hno lo {ki
di nevidqivi oreol, a pacijenti - Smawili smo broj pacijenata ko-
bro organizovanim privatnim am- smo primijetili da je tu najve}i potkovano“, jer ne zna {ta mo`e da
nikada kao sada nisu vi{e po{to- ji odlaze na lije~ewe van Srpske. dobije i {ta se sve mo`e uraditi za
bulantama, svakog dana se pove}ava problem i od 1. jula pro{le godine vali onu: “Samo nek’ si ti meni
broj pacijenata koji odlaze priva- Fond je po~eo sklapati ugovore sa Ranije smo imali dnevno oko 450 pa- wihovo zdravqe.
`iv i zdrav.” cijenata na lije~ewu vani, {to je
Jer, svaki, pa i najmawi zdrav- sada drasti~no smaweno. Ne odlaze PACIJENTI
Operacije van RS stveni problem koji zahtijeva odla- vi{e na radioterapije, stentove, ne znaju {ta imaju
zak qekaru, ponovno otvara ~itav intervencije na arterijama srca, jer
U Fondu zdravstvenog osigurawa RS rekli su da osiguranike upu}uju na
niz pitawa: Koliko treba ~ekati se to sada radi, kao i niz drugih - ^esto budemo zate~eni pitawima
lije~ewe izvan Srpske onda kada lije~ewe nije mogu}e sprovesti u na{im
qekara i pregled, privatna praksa ope ra ci ja, kod nas - is ta kao je i zah tje vi ma pa ci je na ta, da se za
zdravstvenim ustanovama.
ili javna ustanova, mogu li dokto- [krbi}. “obi~nu stvar“ koju radimo u na{im
- Naj~e{}e se osiguranici upu}uju zbog operativnih zahvata iz oblasti Dodao je da postoje dvije oblasti
ri raditi i na klinikama i u pri- bol ni ca ma ro dbi na i pri ja teqi
kardiohirurgije i dijelom vaskularne hirurgije, kao i zbog slo`enih ope- na kojima }e se raditi u ovoj godi-
vatnim poliklinikama, ko nadzire oboqelog ili sam pacijent, raspi-
racija na oku - kazala je portparol FZO RS Nikolina Du{ani} i dodala ni, a to je kardiohirurgija i razvoj
qekarski posao, a ko etiku? tuju da li mogu to da urade u Beogra-
da se osiguranici naj~e{}e {aqu na lije~ewe u zdravstvene ustanove u transplantologije, jer postoje sve
I na kraju, koliko to ko{ta? du ili ne koj dru goj bol ni ci, ne
Srbiji, sa kojima Fond ima potpisan ugovor, a kada se radi o kardi- ve }e po tre be za tran splan ta ci ju
Biti bolestan veliki je luksuz za razmi{qaju}i da bi tako ne{to bi-
ovaskularnim bolestima, pacijenti se upu}uju i u Centar za srce u Tuzli. tkiva i organa.
mnoge. lo jednostavno uraditi ovdje. Ne, u
- Buyetom RS ove godine planira- glavi im je Beograd ili neki drugi
no je da se ulo`i 547 miliona mara- grad, a kada odu tamo budu tretirani
ka u zdravstvo, a u sklopu toga 40 kao stranci - kazao je [krbi}.
miliona maraka predvi|eno je za ne- - Neki pacijenti odu na svoju ruku
zaposlene, odnosno za ona lica koja van RS da se li je ~e - is ta kao je
su zdravstveno neosigurana - kazao je [krbi}.
[krbi}. Pre ma wego vom mi{qenu, osim
Kada je rije~ o uslugama u zdrav- ne in for mi sa nos ti, pos to ji pro -
stvenim ustanovama, kojima pacijen- blem u odre |e noj vrsti odno sa
ti nisu zadovoqni, prema rije~ima zdravstvenih radnika i pacijenata,
[krbi}a, Fond zdravstvenog osigu- odno sno pa ci jen ti se `a le na
rawa RS ima broj telefona na koji qubaznost zdravstvenih radnika.
se pacijenti mogu javiti i re}i svo- D. K.

Za plate 250 miliona maraka


Ranko [krbi} je istakao da se za plate zaposlenih u zdravstvu, u
pregovorima sa sindikatom izra~unato, treba izdvojiti oko 250 mi-
liona maraka godi{we, kako je bilo pro{le godine.
- Raspon plata u zdravstvu je od 650 do 2.500 maraka, odnosno od
primawa medicinskih sestara do qekara specijalista, ali na to
treba da se dodaju i de`urstva, te rad na praznike i neradne sate,
tako da su ta primawa ve}a - istakao je [krbi}.
Pacijenti ~esto moraju na lije~ewe van RS
8 22. i 23. januar 2011. GLAS PLUS

OBJEKTIV Na snimawu filma "Top je bio vreo"

Stanislav Ru~nov koji glumi glavnog junaka Slobodan Skerli} i Tihomir Stani}

ma “T op
Pr va kl a pa fi l na se q u
pa la u
je bi o vr eo “ Du bi ci , u
Ko za r sk oj
Pu ha lo u je
e be e no gr a fi
sc
ko je m je za po tr sf e ra .-
“ ra tn a at mo
fi l ma “s tv o re na i ` e mo u Ba w al u ku
st
Po sl i je Du bi ce je , ko d Ze le no g mo s -
ne ke lo ka ci
gd je }e e. Sn i -
ra je v sk e pe j za ` kr aj Filmska ekipa na okupu
ta , “g lu mi ti “ sa bo ju , a za
n ti i Do
ma }e se u De r ve , bu -
i |e n je od la za k u Sa ra je vo ma
pr e dv dw a fi l
ku pn a ra
du }i da se cj e lo a du - re ka o pr o -
od vi ja u ov om gr ho mi r St a -
du ce nt fi l ma Ti
ni }.

Scena iz filma

SVE snimateqske i postsnimateqske poslove trebalo bi da obavimo do qeta, a da se pojavim


GLAS PLUS 22. i 23. januar 2011. 9

FOTO: AGENCIJE
Sce-
nario Slobodana je
“Top
Skerli}a za film imenom
po to
is
bio vreo“ nastao
ika Vladimira Ke-
romanu kwi`evn se u
a filma de{ava
cmanovi}a. Radw . i 1993 . go di ne u
1992
zimskom periodu re na de se-
a uloga povje
Sarajevu, a glavn sla vu Ru ~no vu
ku Stani
togodi{wem dje~a sce na ri -
ce kojem, prema
iz Kozarske Dubi rajevu ginu roditeqi.
Sa
ju, u opkoqenom da ga
go di na i dovoqno je re}i |e
- Ima 12 mac, koji je ta ko
hvali Slavko [ti ~iwao karije-
ko ji je po
sa nama i
ru u go dina ma malog Ru~nova
- reka o Ti ho mir Sta-
ni}.

mo na Me|unarodnom filmskom festivalu u Veneciji u ranu jesen, rekao Stani}


10 22. i 23. januar 2011. GLAS PLUS

PROSTOPRO[ARANO Pera Xo, velemajstor

Pi{e:
Aleksandar
ILI]
Bluz muzi~ari
Red, Yon Hamond, koji su svi odreda

Zarez htjeli da ga vode u SAD, da poka`u


kako “mali Srbin rastura crni bluz“.
Na{ `ivot je uzimawe i davawe, naizmjeni~no udi- Zvani~ni je predstavnik usne harmo-
sawe i izdisawe, i mo`e da bude lijep kao we`no uzdi- nike “Hohner“ za Evropu i redovni
sawe zaqubqenih ili ru`an kao izopa~eno dahtawe za ~lan `irija mnogih me|unarodnih
vrat. U svakom slu~aju, udisaj i izdisaj me|usobno se bluz festivala.
uslovqavaju, pa nam dah savr{eno predstavqa na~elo - Usna harmonika je veoma te`ak
`ivotne razmjene, pomo}u kojeg mo`emo da razmatramo instrument, za wu ne postoje note.
i uskla|ujemo sve ono {to uzimamo i dajemo. Mi mora- Pogotovo je te`ak instrument ona
mo da predahnemo od udisawa tako {to izdahnemo i od koju ja sviram, dijatonska harmonika,
izdisawa tako {to udahnemo; na{ dah neprestano izis- {to zna~i da jedna nota mo`e da se
svu~e i na osminu, ~etvrtinu, {to ne
kuje predah; na{ `ivot
postoji na drugim instrumentima
vrvi od zareza, dok ima
Mi moramo da gde postoji ton i me|uton. Mora puno
samo jednu ili tri ta~ke
da se ve`ba da se postigne odre|ena
predahnemo od na kraju.
tehnika - rekao je Miladinovi}.
Iako udisaje i izdisaje
udisawa tako Wego vo iz dawe “Ses si on man“
{to izdahnemo do nekle mo`emo da pro-
mo`da i najboqe govori o wemu, jer
i od izdisawa du `i mo ili skratimo u se tu nalaze snimci Perinih nastu-
odnosu na wihovu uobi~a- pa s najve}im zvijezdama svjetskog i
tako {to jenu du`inu, mi se nu`no
udahnemo; na{ doma}eg bluza. Nedavno je gostovao
vra }a mo wiho voj na iz - u Prijedoru sa Jelana Popin ben-
dah neprestano mjeni~nosti. Udisawe i dom i mnoge posjetioce u Galeriji
iziskuje predah; izdisawe podrazumijeva- “96“ odu {e vio svo jom svir kom na
na{ `ivot vrvi ju jedno drugo, i odvijaju usnoj harmonici.
od zareza, dok se u naizmjeni~nim nas- GLAS: Ima se utisak da na{a
ima samo jednu tavcima odvojenim zare- bluz scena u posqedwe vrijeme ide
ili tri ta~ke zi ma. Iz di saj za re zu je uzlaznom linijom. Kakvo je Va{e
udisaj, koji zarezuje izdi- mi{qewe o tome?
na kraju saj, koji zarezuje udisaj... YO: Ne znam ba{ da li nam bluz
Ti neizbje`ni zarezi u scena cveta, ali je u svakom slu~aju u
napredovawu ovih na{ih najosnovnijih te`wi, usmjere- aktivnom procesu koji stalno ide na-
nih na odr`awe `ivota, navikavaju nas da prihvatimo vi{e. Cvetala bi da ima mnogo vi{e
neminovne zastoje u ispoqavawu na{ih te`wi uop{te, svirki i kada bi bendovi imali boqe
ali nas i ohrabruju ~iwenicom da su ti zastoji samo honorare. Ali kvalitet svirki je sva-
predah u kojem svaka te`wa mora da se suo~ava sa svojom kako boqi nego ranije.
suprotno{}u i tako preispituje. Ovo ohrabrewe je naj- GLAS: Utisak je da je prije dva-
zna~ajnija potpora za na{e strpqewe koje svaki zastoj desetak godina bluz bio mnogo popu-
u ispoqavawu te`we mo`e da do`ivi kao zarez iza ko- larniji nego {to je sada?
jeg slijedi nastavak te`we, prvobitne ili preobliko- YO: Ja sviram sve to vreme, nebi-
vane. tno da li je bluz “in“ ili “aut“, kod
Krajwe je pipavo i prevrtqivo suditi o smislu i RAZGOVARALA: SNE@ANA TASI] mene je to pomalo i usud, jednostavno
opravdanosti qudskih te`wi prije nego {to se one
Usna harmonika snezanat@poen.net moram da sviram da bih se dobro ose-
ispoqe kao potpuno nesporna zlodjela ili dobro~in- ro|ena za bluz muziku. }ao. Tako, ako je period dobar - dobro
stva, a za nekakav spor se uvijek na|e mjesta me|u qudi- e biste verovali, ali posto- nam je, a ako nije - ~ekamo boqi.
Zgodna za ve`bawe,
ma; ali svakako je ve}i broj zareza u toku ispoqavawa
jedne te`we, zbog kojih ona vi{e puta zastane kako bi
se preispitala u mirovawu, pouzdanija potvrda postoja-
nosti i dostojanstva te`we. Zato je strpqewe, pri ~i-
jem bru{ewu su vrcale iskre zareza, britka vrlina.
mo`e svuda da se
nosi, a po{to sam
N ji konkurencija i na bluz
sceni. Ali to su na{a bra}a
i na{e sestre, jer svako ko
se bavi ovom muzikom je retka ptica.
Rekao je ovo u intervjuu za “Glas
GLAS: [ta biste Vi mijewali
kada je rije~ o uslovima, da ste u po-
ziciji da na to mo`ete da uti~ete?
YO: Prvo bih svima koji vrede
omogu}io uslove da snime svoj mate-
S druge strane, te`wa koja nestrpqivo hrli da se mnogo voleo da je Srpske“ Petar Miladinovi} danas u rijal, po{to znam da su mnogi bendo-
ispoqi, ne zarezuju}i ni{ta od svega onoga {to bi mo- sviram i da ne bih evropskim, pa i svjetskim bluz krugo- vi ko ji su za vre |i va li pa`wu
glo da dovede u pitawe wenu doli~nost, tupa je i srqa vima nadaleko poznatiji kao Pera zavr{ili svoje karijere obeshrabre-
slijepo kao porok. Zareze koji se pred wom, uprkos smetao uku}anima Yo, velemajstor bluz usne harmonike, ni, jer nisu imali pristup studijima.
wenoj odlu~nosti da ni{ta ne zarezuje, neminovno uka- diplomirani profesor fizi~ke kul- Svi koji bi trebalo da imaju ob-
zuju, ona do`ivqava kao uvredu svoje nepreispitane ne-
da spavaju ja sam se ture, a vjerovatno je i najpoznatiji javqene albume trebalo bi da do toga
upi tnos ti i kao be zo bra zluk ko ji joj pot vr|u je da pokrivao }ebetom muzi~ar Kru{evca. do|u na mnogo lak{i na~in. Kad je
ni{ta nije dostojno da je zaustavqa u wenom nepoko- Nastupao je sa svjetskim zvijezda- re~ o studijskom radu, jo{ uvek se svi
lebqivom nadirawu ka cjelovitom ostvarewu. Me|u- i svirao, rekao Xo ma kao {to su [ugar Blu, Louzijana mu~imo, te{ko ulazimo u studija, jer
tim, svakoj te`wi oko glave nezarezivani zarezi se
roje, i zuje svi uglas prigovore svoje; dok ih te`wa re-
pom tjera.
BIO sam samouk i pokazalo se da je to vredelo,

Narodno pozori{te Republike

Politi~ki, estetski otvoren i socijalno


PI[E: BOJAN MUWIN ansamblom pretvorilo spektabilni naslovi, “Nije postavimo ~etiri praizvedbe postavila je standard i digla stvenim tonom tradi-
posqedwih godina u malo ~ovjek ko ne umre”, doma}ih socijalno qestvicu kvaliteta tako da cionalnog regionalnog
Provincijsko kazali{te teatarsko sredi{te zan- “Zoolo{ka pri~a”, “Divqe kriti~kih autora, u koopro- sada svi koji dolaze znaju da sredi{ta.
ne mora nu`no biti samo imqivog repertoara i nove meso“ i “Koko{ka”, odnosno dukciji sa Ateqeom 212 i moraju mnogo da rade na sebi Posqedwa predstava ovog
~emer i o~aj, lo{a gluma i orijentacije. repertoar koji strate{ki Pozori{tem Ujvideki Sin- da bi postali dio ove ekipe. kazali{ta u 2010. godini
jeftini humor, na {to su ve} Prije par godina mogli predstavqa kombinaciju haz iz Novog Sada, kao i dva TEKST PREUZET IZ bila je “Radni~ka hronika“,
navikli oni koji po zadatku smo gledati wihovu predstavu zao{trenih savremenih tek- teksta stranih autora za malu prema komadu mladog pisca
moraju tumarati po ubogim
“Novosti”, samostalnog
“Balon od kamena“, estetski stova i pu~ku ironiju scenu. Po{to je ansambl srpskog tjednika Petra Mihajlovi}a i u
teatarskim destinacijama svje`e i socijalno hrabro Nu{i}a i Sterije. Novi um- na{e ku}e osjetno re`iji renomirane redate-
osiroma{enih balkanskih suo~avawe s pro{lo{}u ili jetni~ki direktor podmla|en, za rediteqe bi- Ovo kazali{te o~ito qke iz Beograda Ane
dr`ava. Primjer za ne{to “Stazu divqa~i” koja nas je bawalu~kog pozori{ta Qubo ramo ili mlade i pozori{no ima ozbiqne planove i \or|evi}. Ovaj tekst je
optimisti~niju sliku osvojila energijom i os- Savanovi}, glumac mla|e gen- promiskuitetne qude ili vizualno izgleda moderno dobio prvu nagradu na
“kazali{ta iz obno{}u mladih glumaca kao eracije, o druga~ijoj atmos- iskusnije rediteqe koji su dizajnirano jednako kao i takmi~ewu Sterijinog po-
unutra{wosti“ je Narodno i vitalnim prkosom prema feri u ovom teatru ka`e: ve} dokazani, ali imaju {ta centar Bawaluke: zorja pro{le godine, jer na
pozori{te Republike Srpske dru{tvu, starijoj generaciji - Ove sezone, kad na{a re}i. Mlada generacija bqe{tavilo civilizacije inteligentan, senzibilan i
iz Bawaluke koje se s i malogra|anskim obi~ajima. ku}a slavi 80 godina rada, glumaca, koja se formirala skupih du}ana i ~isti kol- odva`an na~in govori o sud-
podmla|enim gluma~kim Tu su nadaqe krajwe re- odlu~ili smo se da na scenu prije deset godina, nici mije{aju se s gospod- bini proletera u tajkunskoj
GLAS PLUS 22. i 23. januar 2011. 11

bluz usne harmonike

su retke ptice
En Hatavej kao
`ena ma~ka
Ameri~ka glumica En Hata-
vej igra}e Selinu Kajl,
odnosno wen alter ego, `e-
nu ma~ku u novom filmu o
Betmenu, saop{tio je studio
“Vorner bros”. U filmu
“The Dark Knight Rises“ u
re`iji Kristofera Nolana
glavnu mu{ku ulogu Brusa
Vejna, odnosno Betmena,
igra}e ponovo Kristijan
Bejl. Tom Hardi, koji je u
Nolanovoj re`iji pro{le
godine igrao u “Po~etku“,
sada }e igrati jednog od Be-
tmenovih neprijateqa. “The
Dark Knight Rises“ u biosko-
pe sti`e 20. jula 2012.

Pera Xo FOTO: GLAS SRPSKE


to mora neko da plati, a niko ne}e da stvovawu da u|e u Dom omladine. Ali rawe na woj, krenulo mi je i ve} sam }ebe i svirao jo{ nekih sat vremena.
stane iza bluz benda i da ga finan- uvek je zadovoqstvo iza}i i na neku u petom razredu imao svoje u~enike, GLAS: Postoji i pri~a da se
sira, naro~ito ako se taj bend tek veliku binu, na veliki prostor pred dr`ali smo neke koncerte, naravno, bili sudija na prvom Evropskom
probija, ve} za to moramo da se snala- pedeset-sto hiqada qudi. Meni se naivno kako to ve} deca znaju. prven stvu usne har mo ni ke, ka ko
zimo sami. takvo iskustvo desilo na “Evro Vud- Onda sam slu{aju}i rok muziku ste to do`ivjeli? Festival
To je, po mom mi{qewu, poni`a- stoku“ 2004. godine u Budimpe{ti. po~eo da imitiram te zvuke koje sam YO: Prvo Evropsko prvenstvo holandskog
vaju}e. Zaista je zadovoqstvo iza}i na tako ~uo, kasnije sam ~uo i bluz muziku i u svirawu usne harmonike 1996. go- filma
GLAS: Koliko ~esto nastupate? veliku binu sa velikim ozvu~ewem i shvatio da je usna harmonika ro|ena dine dobilo je vrhunski takmi~ar-
YO: Vrlo ~esto nastupam i pono- ono {to mogu da ka`em je da je izves- za bluz muziku. Bio sam samouk i po- ski karakter. Sudije su bile @an Festival holandskog filma
san sam {to smo bluz muziku doneli u ti nastup na takvom mestu lak{e ne- kazalo se da je to vredelo i evo vi{e @ak Virto, Stiv Bejker, Pol Lemb pod nazivom “Visovi Holan-
tada{wu dr`avu, posebno u Beograd i go na maloj bini. Lak{e je jer tamo od 40 godina sviram na usnoj harmo- i ja. Ja sam bio najmla|i i na{ao dije - Putuju}i holandski
ta je muzika ustoli~ena sa svim dru- ma{inerija radi sama, prosto ne da nici. Usna harmonika je zgodna za ve- sam se u ~u du ka ko su me uop {te film“ bi}e odr`an u Muzeju
gim pravcima. da se pogre{i. `bawe, mo `e svu da da se no si, a prona{li, jer je to bilo i vreme kinoteke od 21. do 23. janu-
Dok se u obi~nom klubu ~uje svaka po{to sam mnogo voleo da je sviram, sankcija. Dobio sam poziv i bila ara u Beogradu, javio je Ta-
VRLO gre{ka i, uop{te, vlada jedan druga- da ne bih smetao uku}anima da spavaju mi je izuzetna ~ast jer ja sam skup- njug. Na programu je 12
~esto ~iji na~in svirawa. Najte`e je svi- ja sam se pokrivao }ebetom i svirao. qao sli~ice o @an @ak Virtou. dugometra`nih i kratkih,
nastupam ra ti na ma lim mes ti ma, jer ta mo Mama se qutila i govorila: Gasi sve- To mi je bila velika ~ast i dokaz igranih i dokumentarnih fil-
jednostavno ne sme da se pogre{i, tlo, hajde na spavawe, sutra ide{ u da ~ak i samouki mo`ete da budete mova novije produkcije, pre-
GLAS: Poslije svih 30-40 godina ali zato to od ~oveka vremenom na- {kolu, a ja sam se onda uvla~io pod poznati. te`no iz protekle dvije
tokom kojih nastupate, da li mo`e- pravi solidnog muzi~ara u svom `an- godine. Manifestaciju je or-
te da ka`ete na kojoj se sceni naj- ru. Nove generacije ganizovao Alternativni kul-
boqe osje}ate? GLAS: Ko Vas je u~io da svirate turni centar iz Ni{a u
YO: U Beogradu ima mnogo mesta na usnoj harmonici? partnerstvu sa organizaci-