You are on page 1of 6

STANOVY OBCANSKEHO SDRUZENi

Registntee ~vede_

.. 'j_ . t· Jfll;f

dne. • ·• .. ·····_····_· _·1··'· ;

: ,,,,d~. j .. ,. !.I..1.!:..f!'-! ·R.f.~l.!:.·-,,· ·

'. Jl10S?JSr

I ( 0 , , ,:=:-:, •• ,. ••••••• ,.,.; , ,." ••••••••.•

Clanek 1.

No:mad, o. S.

Uvodni ustanoveni

"

Clanek 2.

1. 2.

Nazev obcanskeho sdruzeni (dale jen sdruzeni) je No:ma~o. s. Sidle sdruzeni je naadrese Jamne nad Orlici 106, 561 65.

Cile a charakteristika sdruzent

1. Klicovym cilem clenu obcanskeho sdruzeni No:rnad je prekracovanl hranic konvencnfho mysleni, rozvijeni predstavivosti sve i cizi a objevovani novych horizontu poznani a vedeni,

2. Ucta k historii ale i oddanost modernite a pokroku jsou alfou a ornegou _ves1erych cinnosti tohoto obeanskeho sdruzeni.

3. Jeho cinnost se bude dotykat sirokeho pole oblasti od vedy a techniky, geografie, fyziky, aZ po astronomii, pfirodu a vesrnir jako takovy,

4. V jeho projektech bude vzdy respektovana zasada, ze nic neni nemozne, a Ze vzdy existuji aitemativy.

5. Navzdory nazvu sveho sdruzeni jsou jeho clenove dostatecne blaznivi, aby vefili a dokazovali, ze neexistuji bezvychodne a nerealne scenafe.

6. Konecne sdileni vysledku jeho projektii s ostatnirni lidmi je cilem sdruzeni No:mad par excellence, a to at' liZ prostrednictvim modernich medii ci tradicnim zpusobem ve forme osobnich ptednasek.

7. V techto cinnostech chcerne take spolupracovat s detmi a mladezi a pomoci metod neformalnfho vzdelavani sirit cile sdruzenf take mezi touto skupinou.

Clanek3.

narodnost, rasu, vyznani Ci vek.

2. Podminkou clenstvi je vyplneni clenske pfihlasky a zaplaceni vstupniho prfspevku 100 Kc, ktery bude vyuzit k plneni diu· projektu obcanskeho sdruzeni, Podpisern a odeslanim pfihlasky souhlasi zajemci 0 clenstvi se stanovami obcanskeho sdruzenf No:mad.

3. Prihlaska do sdruzeni obsahuje nasledujici udaje: Jmeno; Pfijmeni; Titul; Datum narozeni; Povolani; Bydliste; Emailova adresa; Mobilni telefon; Aktivni ci pasivni clenstvi; Zajmy, specializace; Schopnosti uzitecne pro No:rnad, o. s.; osobni podpis

4. Clenstvi rnuze nabyvat bud' aktivni ci pasivni formy. Aktivni clenove se dIe svych casovych rnoznosti a schopnosti podilejf na pfiprave projektu sdruzeni. Aktivni clenstvi je dobrovolne a muze byt kdykoliv zmeneno na pasivni variantu (nutno oznamit tento zamer Rade).

a. Aktivnf clenstvi - clenove maji povinnost se aktivne podilet na pfiprave projektu obcanskeho sdruzent No.mad, aktivni clenove mohou byt zvoleni do -Rady sdruzeni, kaZdy aktivnf clen disponuje pfi hlasovani Valne hromady dvema hlasy, pouze aktivni clen se rnuze stat vedoucim projektu obcanskeho sdruZeni

b. Pasivni clensrvi - tito clenove nemaji povinnost se aktivne podilet na projektech obcanskeho sdruzeni, pasivni clenove maji hlasovaci pravo ve Valne hromade, ale nemohou by! zvoleni do Rady sdruzeni, kazdy pasivni clen disponuje pfi hlasovani Valne hrornady jednirn hlasern, pokud se pasivni clen aktivne zapoji do pfipravy projektu obcanskeho sdruzeni, muze by! na zaklade rozhodnuti predsedy docasne povazovan za aktivniho elena, po ukonceni teto cinnosti clen pisemne inforrnuje tajemnika, zda setrva v aktivnim nebo pasivnirn clenstvi

c. Cestne clenstvi - udeleni eestneho clenstvi sdruzeni No:mad muze navrhnout kterykoliv clen sdruzeni, 0 jeho udeleni rozhoduje jednomyslnyrn hlasovanim Rada, cestne clenstvi musi byt pfirozene stvrzeno take podpisem navrzeneho (v pfipade nedosazitelnosti podpisu stacf i elektronicke potvrzeni akceptace cestneho clenstvi), cestni clenove jsou zprosteni povinnosti uhrad vstupniho

pfispevku i clenskych pfispevku. Mohou se vsak dobrovolne rOzhOdn~.. .

pfispevky uhradit, (i~li~~ \

5. Clenove sdruzeni obdrzi clenske cislo a identifikacni kartu. .~.,'i'... .. \

6 ZI.:_:1. VI ' t .-~ )

. euus, C enstvi: , ~., .

\ -,

a. Clenstvi ve sdruzeni zanika pisemnym oznamenim zameru P'te~~,....

mistoptedsedovi Ci tajemnikovi, -umrtim elena Ci prohlasenim elena za mrtveho

b. Clenstvi ve sdruzeni zanika take jednomyslnym rozhodnutim Rady na zaklade hrubeho poruseni stanov sdruzeni (mj. nezaplacenim clenskeho pfispevku) a poskozeni jeho jmena. Definice hrubeho poruseni stanov a poskozeni jmena sdruzeni je pfitom plne v kompetenci Rady.

7. Prava elenu sdruzeni:

a. ucastnit se Value hromady,

b. uplatiiovat pozadavky a stiznosti u elenu Rady, a to vyhradne pisemnou nebo elektronickou formou,

c. odvolat se proti rozhodnuti Rady 0 zruseni clenstvi ve sdruzeni k clenske schuzi,

- d. 've variante aktivniho clenstvl kandidovat do Rady sdruzeni 8I se statvedoucim projektu sdruzeni

e. ucastnit se akci sdruzeni No:mad v navaznosti na propozice jednotlivych akci.

8. Povinnosti elena sdruzeni:

a. svym vystupovanim a jednanim prispfvat k dobremu jmenu sdruzeni No:mad,

b. ridit se stanovami sdruzeni No:mad,

c. uhradit v terminu clenske pnspevky a vstupni pifspevek ve vysi stanovene a odsouhlasene Radou sdruzeni a to vstupnf pffspevek do sedmi dnu po podani prihlasky a dale clensky pnspevek, vzdy do 30. listopadu kalendamfho roku, vstupni i clenske pfispevky jsou hrazeny vyhradne pfevodem na ucet sdruzeni

d. oznamit tajemnikovi bez odkladu zmenu udaju, ktere jsou pfedmetem clenske evidence.

Clanek 4.

Organy obcanskeho sdruzeni

1.

Clanek4.1 ValDa hromada

1. Valna hromadaje nejvyssim organem sdruzeni.

2. Valna hromada je usnasenischopna pri pfftomnosti alespoii jedne tfetiny aktivnich elenu sdruzeni a alespori jednoho elena Rady sdruzeni. Je svolavana Radou nejmene jednou rocne.

3. Svolani Valne hromady se provadi uvefejnenim pozvanky na internetovych strankach sdruzeni a odeslanim emailove pozvanky ve lhute alespoii 30 kalendamich dnn pied konanfm Valne hromady. Pro hlasovani na Valne hromade se stanovuje nasledujici zpusob hlasovani:

a. verejne - u vsech hlasovani netykajicich se voleb do organu No:mad

b. nevefejne - u vsech hlasovanLtykajicich se voleb do organu No:mad, v pnpade zaimu elenn sdruzeni je mozne taine hlasovani i u ostatnich zalezitosn

4. K pfijeti navrhuje tfeba nadpolovicni vetsina hlasu pfitomnych clem1 sdruzeni.

5. Valna hromada schvaluje zmeny stanov.

Clanek4.2 Rada

1. Rada je vykonnym organem obcanskeho sdruzeni.

2. Sklada se z peti clenu, ktefi jsou voleni Valnou hromadou na funkcni obdobi dvou let.

3. Rada ze svych clenu volf na sve ustanovujici schiizi pfedsedu, mistopfedsedu a tajemnika. K volbe je vyuzit vetSinovym volebnim systemem prvniho v cfli,

4. Rada je usnasenischopna pri piftomnosti alespoii tN jejfch radnych elenn mimo clenn, jejichZ clenstvi vznika na zaklade bodu 6.

5. Rada schvaluje sva rozhodnuti nadpolovicni vetsinou hlasu pritomnych elenu. Pfi lleasti sudeho poctu clenii s volebnim pravem a dosazeni volebniho patu rozhoduje Was pfedsedy.

6. V pfipade vice probihajicich projektu obcanskeho sdruzeni No:mad, budou plnohodnotnymi cleny rady take vedouci danych projektu.

Pfedseda

Clanek 4.3

1. Predseda reprezentuje obcanske sdruzeni na verejnosti.

2. Jeho ukolem je ptedsedani schuzfm Rady a Valne hromade,

3. Disponuje podpisovym pravem za obcanske sdruzeni a je povefen k provadeni pravnich ukonu.

4. Predseda svolava schuze Rady. Predseda svolava Radu z vlastni iniciativy minimalne jednou za tfi mesice. Datum konani schuze Rady zverejni predseda minimalne tyden pred jejim konanim. Predseda je povinen svolat schuzi Rady take pokud 0 to pozadaji minimalne jeji dva clenove.

5. Predseda predklada Rade vyroeni zpravu 0 stavu a cinnostech sdruzeni.

6. Dohlfzi spolecne s mistopredsedou na hospodafeni sdruzeni.

Clanek 4.4

Mistopfedseda

1. Mistopfedseda zastupuje predsedu v nepfttomnosti ve vsech jeho povinnostech a pravomocich.

2. Ukolem mistopredsedy je take spravovani financf obeanskeho sdruzeni a vedeni ucetni knihy.

3. Predklada Rade zpravu 0 hospodafeni obcanskeho sdruzeni,

4. Uzce spolupracuje s pfedsedou na vedeni obcanskeho sdruzeni.

Clanek4.5

Tajemnik

1. Tajemnik aktivne napomaha cinnosti pfedsedy a mistoptedsedy,

2. Pofizuje zapisy ze schuzi, ktere nasledne zasila clenurn rady.

3. Tajemnik take zajisfuje administraci clenstvi a registraci novych clenu a evidenci ucastnfku Value hromady.

\stvo" -,

.... '='~.el.,~

~ ~

Clanek 5. :i \

Hospodafeni sdruzeni \ t!J ... /

'1........... l1Q. "..,./

1. Sdruzeni naklada hospodarne se svym majetkem a vyuziva jej k podpore sve Cinno'ste~

2. Clenove sdruzeni neodpovidaji ani neruci za zavazky sdruzeni,

3. Sdruzeni ziskava finance pro svou cinnost:

a. ze vstupnich pfispevku ve vysi 100 Kc (0 zmene v-yse vstupniho pffspevku rozhoduje jednomyslne Rada)

b. ze clenskych pnspevku ve v-ysi 250 Kc (0 zmene vyse clenskych pfispevku

rozhoduje jednomyslne Rada)

c. ze sponzorskych daru

d. z dotaci a grantu

e. z vynosu projektu a akci poradanych sdruzenim No:mad

4. Vydaje sdruzeni tvofi zejmena:

a. administrativni naklady

h. naklady na projekty a akce poradane sdruzenim No:mad c. dan!, poplatky a jine povinneJ~la!by

Clanek6.

Vznik a zanik sdruzeni

1. Tyto stanovy nabyvaji platnosti jejich schvalenim zakladajicimi cleny. 0 zmene stanov rozhoduje Valna hromada sdruzeni,

2. Tyto stanovy nabyvaji ucinnosti dnem jejich regis trace Ministerstvem vnitra. Od tohoto dne vznika obcanske sdruzeni No:mad.

3. V pfipade zruseni sdruzeni se rozhoduje 0 vyporadani majetku po jeho zaniku Valnou hrornadou.