Ano ane ibie sabihin ne demand

O Ang demand ay ang dami ng
produkto o serbisyo na
kinakailangan ng isang lugar na
tinatawag na "market area" na kung
saan ang mga produkto o
serbisyong kinakailangan ay kayang
tugunan ng salaping kapalit ng
produkto o serbisyo.
5ekto sa Uemand
.Kita- Depende po ito sa panahon at produkto:
Kung ang pangangailangan ng tao ay mababa ngunit marami
ang produkto bumababa ang presyo.
2.Panlasa- Depende ito sa gusto ng tao at kung ano ang uso
3.Ìnaasahan ng mamimili- ang nais nilang bilhin ay maganda
ang quality ng produkto.
4.Presyong kaugnay o kalapit na produkto-
Kailangan kung ano ang itinakda na presyo ito ang dapat
sundin ng mga suplayer.
5.Populasyon- nakakaepekto ito dahil nadadagdagan ang
populasyon sa ating bansa dumadami din ang
pangangailangan ng bawat isa.
6.Kahalagahan ng produkto- pag nag babago ang panahon
tumataas ang presyo ng produkto.
atas ne Uemand
-Batayan sa pagpapaliwanag
at pag papasya ng mga
mamimili kapag bumibili
sila ng produkto habang
nag babago ang presyo
nito.
ea 3alik na Naka5ae5a5abaeo 3a
Uemand
P Pagbabago sa Presyo ng Salik ng
Produksyon
P Pagbabago ng Presyo ng ibang Produkto
P Espekulasyon sa Bilihan
P Pagbabago sa Teknolohiya
P Mga di Ekonomikong salik
skedvul at Kurba ne demand
Demand- tumutukoy ito sa dami ng produkto at serbisyong nais at kayang bilhin
sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon
Kaugnayan ng Demand sa Presyo ng Kalakal at Paglilingkod
Ang kurba ng demand ay pabulusok kapag mababa ang halaga ng produkto
maraming konsyumer ang makabibili kaya't maraming produkto at serbisyo
ang mabibili. Subalit kapag ang presyo ay mataas , mababa ang
kakayahang makabili o hindi na makabili ang maraming konsyumer.Kapag
mababa ang presyo malaki ang demand, subalit kapag mataas ang presyo
ay nanaisin na lamang na bumili ng alternatibong pamalit.
Ìskedyul ng demand- ito ay isang talaan na nagpapakita ng bilang ng isang
bagay o produkto batay sa inilaang presyo
Kurba ng Demand- ito ay isang grapikong paglalarawan ng presyo ng bilihin
at demand
Elastisidad ng Presyo ng Demand- pagsukat sa bawat pursyentong
pagtugon ng dami ng demandsa pagbabago ng presyo,
ea uri ne lastisidad ne
Uemand
P a. Elastiko- kung ang pagbabago ay higit
sa isa
P b. Di-elastiko- kung ang pagbabago ay
maliit sa isa
P c. Unitary- ang pagbabago ay eksaktong
isa
P d. Perfectly Elastic- isa lamang ang
takdang presyo sa iba't ibang dami ng
dami ng demand
P e. Perfectly Ìnelastic- isang takdang dami
ng produkto sa iba't ibang dami ng demand
!rioe lastioitv
P Elastisidad ng demand- tindi o antas ng
tugon sa demand sa pagbabago ng
presyo.
P Formula:
Ed=Q2-Q P2-P
Q2+Q P2+P
2 2
am5le:
Panahon Dami Presyo
50 5
2 42 8
Ed=42-50 = -8 = -8 = 0.
42 +50 92 46
2 2
8-5 = 3 = 3 = 0.46
8+5 3 6.5
2 2
0. = 0.3 Di Elastic )
0.46
!anie ne Uemand
Tatlong Anyo
.Monopsonyo- iisa lamang ang mamimili
na may kompletong kontrol sa panig demand.
2.Monopsonistikong Kompetisyon- may
malaking bilang ng mamimili na may
kakaunting kontrol sa pamilihan.
3.Oligopsonyo- may kakaunting bilang ng
mamimili na may malakas na kontrol sa
pamilihan.
%ANK3 l0R
L3%NN0
%0 %3
!R3N%A%0N
/ncìn,.ì .iìn ov· /v.i.c·

.

.7 3..34 .3/.3 .3/ O 3/02..709. 3. 3...3-8..3 38.9 3 574/:94 4807-84 . :3 8.3/. 574/:94 4 807-843 3..3.3. 93.3 9::3.3 .53 .5...70.9.3..32.3 :. 2.-33/02.3 38.2 3 574/:94 4807-84 3.

3 57084 3574/:94 ../.5.93 -.4 . 4.34 . .3.43 . /:2.3 574/:94 -:2.3.3 5...3 /.8../.4 .-.93574/:94 !70843. 3..3. 02.3 3.3 :3.9 8:3/3 32.-.3.9:3. . 574/:94 .9 8.8 3..-.2 ..4 .3.38.-.-.2. 8:5.8.-.59 3.22 .9574/:94 :3. 3:39 2.3 :84 3./.3 ...3..843 8.3 3-.07 !45:. .2 /3. 0503/0 54 94 8. 3.3 6:.9.05094 94 /.3 -3 ./. 3.843 3.3.3 93.3 5../.5094 8.. 5..3 57084 !.332..3 39.43 9:2. 57084 94 .3/..8 .3 5. 0503/0 94 8.3 545:.34 .7. .33574/:94 5.3..3/ 9.3.3. :89439.2.:3.

5. 5. -:2- 8.3 8.5.4 .5. 3574/:94 .-..95. 2.8.-. 32..9..-.9.3.8302.3 3. .3/ .3 57084 394 .5.22 . 5.

-.3 !74/:843 P !..5.5..3 P !. %0344.-.-.3 !74/:94 P 850:.4 8.-.4 $. 02. P .4 3!7084 3-. / 434243 8. P .-. $.3. !7084 3$. .-.4 8. .843 8.-.3/ !.5.

-. 3/02. 2. 3...3/ 9:2:9:4 94 8.3. -. 3574/:94 2.9.898/.-- $:-. 3.7..23 574/:94 .3/ .3 38.3 .80/: .. /.3 57084 8../...- 43/ 3. .32.9 . 2.9 . 9 2.. 5.-.7.543 5..3/ 94 .3/8.3 57084 :7-. 9 -. !7084 3.9/02.9.5.3 9.3.3 -. 2.3 5. 8.3 9.9 8.3 -3 8. 3/02..83 3.9073.5.5.3/ 94 .-. .7.5.3 7.2. 3-..9:43 3/. 8.. -.-./ 3!7084 302...9!. 2.2 3/02.23 438:207 . 4574/:94 -...3 2.2. .-::84 .3.9807-843 3.3..-. 302.8:..7. .9.9807-84 .3 3.3/ 8:-.8 .9-43 5.5.3 3.8.3/8.3/.-.2.9 5:7803943 5.3/02.-.9.. .- .8.357084 .3/ 02.357084 2..3 357084 3-3 .357084 .4 357084 .32. .-- .:3.. .-.5.3 302.34/ 3:7-.5.43 .8 .9 80/: 3/02.9. -:2 3.9:7-...3/ 5.23 438:207 ..2 3574/:94 .8 2.32.

2 3/02..89.2 3/02.9 8. 8.3/ . 2.7 . &73./.3/ P P P P P . 9 -. 8. 8.-.3 /.35.-.89.930.9 8.4 .3 /.3/ 0 !0710.894 :3.-.3 57084 8. / !0710.9.35. &39./. -.3 9.08.-.2. .2 3574/:94 8.898/.3 .-.894 :3.4 .3 9. -.3 /. .35. ./ 3 02. 8. - 0.4 .-. 9 -.2 3 /.943 8.

/02.898/.39.8 3 9:43 8.-.9 . P /" " ! ! " "! ! . 5.89.3/ 93/ 4./ 3/02.-.4 3 57084 P 472:.!7.0.3/8.

89.3.250 !..2 !7084  /          .43 . .

8 3. 2.4250943 43974 8.3302. 2. 43974 8.3 -.22 3..3/ %.:393 43974 8..3 2.3 /02.3 . 5.:393 -.3 458434 2... .3 32. . 2.943 34 43458434 8.2.22 3.3 .2.!.22 3.3 3 2. 5.2. 5.. 2..3/ 4345843894342509843 2.2.

%$ # $% % %$ !#$%% .

.

2098994:7/.807 .