T HURS DA Y

,

J ULY

2,

2009

Definisi Bahasa
Definisi Bahasa

Bahasa adalah penggunaan kode yang merupakan gabungan fonemsehingga membentuk kata dengan aturan sintaks untuk membentukkalimat yang memiliki arti. Bahasa memiliki berbagai definisi. Definisibahasa adalah sebagai berikut:

1. 2.

satu sistem untuk mewakili benda, tindakan, gagasan dan keadaan. satu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan konsep riil mereka ke dalam pikiran

orang lain 3. 4. makna. 5. satu ucapan yang menepati tata bahasa yang telah ditetapkan (contoh :- Perkataan, kalimat, satu kesatuan sistem makna satu kode yang yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membedakan antara bentuk dan

dan lain lain.) 6. satu sistem tuturan yang akan dapat dipahami oleh masyarakat linguistik.

Bahasa erat kaitannya dengan kognisi pada manusia, dinyatakan bahwa bahasa adalah fungsi kognisi tertinggi dan tidak dimiliki oleh haiwan. Ilmu yang mengkaji bahasa ini disebut sebagai linguistik, atau pakar bahasa. Menetapkan perbezaan utama antara bahasa manusia satu dan yang lainnya sering amat sukar. Chomsky (1986) membuktikan bahawa sebahagian dialek Jerman hampir serupa dengan bahasa Belanda dan tidaklah terlalu berbeza sehingga tidak mudah dikenali sebagai bahasa lain, khususnya Jerman.

*sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
POSTED BY LEPAT AT 12:47 AM LABELS: BAHASA MELAYU

http://rujuknota.blogspot.com/2009/07/definisi-bahasa.html