P. 1
Part1 - Chapter 8 - Azure Love

Part1 - Chapter 8 - Azure Love

|Views: 15|Likes:
Published by urbanfractal

More info:

Published by: urbanfractal on Feb 12, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

ΚΑΤΑΓΆΛΑΝΗ ΑΓΆΠΗ

Γεννήθηκα κάποτε. Είναι κάτι που όλοι το παθαίνουν ξέρεις. Είναι σχεδόν τόσο σίγουρο
όσο ο θάνατος. Πολλοί ισχυρίζονται ότι με το που γεννιέσαι αρχίζεις να πεθαίνεις. !άνουν λάθος.
"ρχίζεις να πεθαίνεις τη στιγμή που δημιουργείσαι. #σ$ς ακόμα και τη στιγμή που οι γονείς σου
σκέ%τονται π$ς θέλουν ένα παιδί. Είναι τόσο ε&κολο στην κατανόησή του όσο το ότι το περπάτημά
μας δεν είναι τίποτε άλλο από ένα συνεχές πέσιμο. 'κέ(ου το λίγο... !άθε %ορά που κάνουμε ένα
)ήμα πέ%τουμε όλο και περισσότερο. Πέ%τουμε προς τη λήθη προς την πα&ση. !ατη%ορίζουμε το
μονοπάτι προς το κλείσιμο του κ&κλου. Ενός κ&κλου που ποτέ δεν ξεκίνησε πραγματικά αλλά
μόνο συνεχίστηκε από κάποιο σημείο. *εν είχαμε ποτέ αρχή αλλά πάντα έχουμε ένα τέλος. +πότε
μάλλον δεν είναι κ&κλος. ,αντάσου το καλ&τερα σα μία σπείρα που εκτείνεται σε όλες τις
διαστάσεις του χ$ροχρόνου και ακόμα παραπέρα. -ία σπείρα που χρησιμοποιεί τις -α&ρες
.ρ&πες για λε$%ορείο τα /ευγάρια "στέρ$ν για )όλους τις 'ο&περνο)α για τζάκι τους Γαλαξίες
για να παίζει κρυ%τό και την κοσμική ακτινο)ολία για %αγητό. "0 !αι η αστρική σκόνη είναι η
πιτυρίδα της. Ελπίζ$ να μπορείς να καταλά)εις τι εννο1.
Είμαστε σημαντικοί για το '&μπαν. 2π$ς και πολλοί άλλοι αλλά καλ&τερα να
επικεντρ$θο&με σε εμάς. Είμαστε τόσο σημαντικοί γιατί είμαστε αυτοί που θα καταλά)ουμε τον
!όσμο γ&ρ$ μας. 3ρα ο !όσμος μας χρειάζεται για να αποκτήσει αυτός νόημα. -ια επίκαιρη
ερ1τηση είναι η εξής4 "ν σε ένα δάσος υπάρχει ένα δέντρο που κανείς δε γν$ρίζει την &παρξή του
κανένα πλάσμα δεν έχει σκαρ%αλ1σει στον κορμό του τίποτα στον !όσμο δεν έχει πει 5"0 6α
άλλο ένα δέντρο7 το δέντρο αυτό υπάρχει πραγματικά8 Πιστε&$ π$ς τίποτα δεν μπορεί να υπάρξει
πραγματικά μέσα στο κενό εκτός από το ίδιο το κενό που όμ$ς είναι δ&σκολο να υπάρχει το
τίποτα να υ%ίσταται δηλαδή μία οντότητα που η %υσική της κατάσταση είναι η απ1λεια κάθε
οντότητας. 'α να γεμίζεις ένα κενό κουτί με κενό από ένα άλλο κενό κουτί. !άπ$ς παράδοξο. "λλά
όχι τόσο παράδοξο όσο μερικά άλλα πράγματα.
9ταν πανέμορ%η πάνσο%η και πανάκεια για όλα μου τα προ)λήματα. Πάντα μου
χαμογελο&σε και μου χάριζε γλυκά %ιλιά παντο&. -ε χάιδευε και με αγαπο&σε όσο τίποτε άλλο
στον !όσμο. !αι εγ1 τη λάτρευα και την υπάκουα και δεν τη στεναχ$ρο&σα ποτέ. +&τε όταν δεν
δεχόταν να εκστασιάζομαι μέσα της ο&τε όταν ήθελε να κάν$ τις %υσικές μου ανάγκες μπροστά
της. :υμάμαι τη δε&τερη %ορά που την εκνε&ρισα όταν τη λέρ$σα κατά λάθος μου αλλά
κυνηγο&σα να )ρέξ$ μια μ&γα που τριγ&ριζε στα πόδια μου. ;κανε τέσσερις μέρες να με χα<δέ(ει
και να με %ιλήσει και νόμιζα π$ς δε θα με ξανακοίταζε ποτέ. 2π$ς κάθε μέρα έ%ευγε για την
=περ>ιομηχανία το πρ$ί και γυρνο&σε το )ράδυ αλλά ήταν απόμακρη και (υχρή και έκανε σα να
μη με γν$ρίζει. -ία %ορά μάλιστα για να ζηλέ($ ήρθε με ένα άλλο άτομο και το χάιδευε και το
%ιλο&σε και το έ)αζε να κάνει τα ίδια πράγματα μπροστά μου. "λλά έ)λεπα τα γαλάζια μάτια της
να είναι καρ%$μένα στα δικά μου και ήξερα ότι στενοχ$ριόταν όσο και εγ1. >αθιά μέσα μου δεν
ήμουν τόσο στεναχ$ρημένος μιας και οι δ&ο καταγάλανοι $κεανοί πάν$ στο πρόσ$πό της με
γαλήνευαν και με ηρεμο&σαν παρά το μίσος μου για το άλλο άτομο και τον πόνο στην καρδιά μου
που χτυπο&σε ξέ%ρενα από δυστυχία και μετάνοια.
2μ$ς είχα μάθει το μάθημά μου όπ$ς μάθαινα και αυτά που δια)άζαμε και να γρά%αμε
κάθε 'α))ατοκ&ριακο. ;τσι έμαθα για όλες γιε επιστήμες τις τέχνες τις %ιλοσο%ίες.
Γυμναζόμασταν μαζί και δυναμ1ναμε μαζί εγ1 με ραγδαίους ρυθμο&ς. *1σαμε εξετάσεις ?εγ1
πήγα σε ένα άλλο κτήριο εν1 αυτή πήρε κάτι ειδικές εξετάσεις που τις έγρα%ες σπίτι και μάλιστα
είχαν έρθει οι πέντε εξεταστές σπίτι μας@ και πέρασα σε σχολές έλλειπα και εγ1 από το σπίτι
συχνότερα και για περισσότερες 1ρες κάθε μέρα. Πλέον είχα αρχίσει να καταλα)αίν$ τη %&ση της
λατρείας που ένι$θα γιA αυτήν. Πολλοί την αποκαλο&σαν υπέρμετρη και την κατέκριναν με
αποτέλεσμα να περιθ$ριοποιο&μαι συνεχ1ς αλλά ποτέ δεν νόμιζα π$ς η δικιά μου σπείρα
στρέ%εται όμοια με όλ$ν τ$ν άλλ$ν. -όνο με τη δικιά της ήταν όμοιες δίπλαBδίπλα σχεδόν
εν$μένες και πλεγμένες μεταξ& τους. Πρ1τη %ορά που θ&μ$σε ήταν κάμποσα χρόνια πριν τη
δε&τερη όταν ανέ%ερα το ότι είπα σε ένα %ίλο μας πόσο και π$ς την αγαπά$ και τότε με
χαστο&κισε και μου επέ)αλλε να μη ξαναπ1 τίποτε για αυτό σε %ίλους μας γιατί θα αναγκαστεί να
%&γει μακριά μου. 'υχνά έκλαιγα όταν το θυμόμουν αυτό γιατί δεν ήθελα να %&γει ποτέ από κοντά
μου. :υμάμαι την τρίτη και τελευταία %ορά που τσακ$θήκαμε όταν της είπα τι έκανα σε κάποιους
που την έ)ριζαν πίσ$ από την πλάτη της στο δρόμο. -ου %1ναζε και μου έλεγε π$ς δεν πρέπει να
σκοτ1ν$ όποιον λέει άσχημα πράγματα γιA αυτήν γιατί μόνο υποθέσεις κάνει και δεν μπορεί να
ξέρει τι κου)αλάει μέσα της. Εγ1 της είπα π$ς δε μετανι1ν$ γιA αυτό και π$ς άμα ξανακο&σ$
τίποτα τέτοιο θα κάν$ το ίδιο. .ότε αυτή μου %1ναζε κλαίγοντας π$ς δεν την αγαπο&σα
πραγματικά και π$ς την ήθελα μόνο για το κορμί της και κάτι άλλα %ριχτά πράγματα που τα έχ$
διαγρά(ει από τη μνήμη μου και τότε μου είπε π$ς μέσα της μεγάλ$νε ο καρπός της αγάπης μας
αλλά τ1ρα που είδε τι πραγματικά είμαι θα έ%ευγε όσο πιο μακριά μπορο&σε από έναν δολο%όνο.
.ότε άρχισε να κλαίει με σπαραγμο&ς κρατ1ντας το πρόσ$πό της στα χέρια της. Εγ1
προσπαθο&σα να κοιτάξ$ μέσα στα καταγάλανα μάτια της για να δ$ την αγάπη της και την
αγγελική της (υχή αλλά μου είχε γυρίσει τη πλάτη. -ετά από λίγο και εν1 εγ1 έτρεμα και
%ο)όμουν μόνος μου σε ένα χέρσο (υχρό ανεμοδαρμένο νεκρό κόσμο η ζεστασιά τ$ν δ&ο
γαλαν1ν ήλι$ν της η )ροχή τ$ν γλυκ1ν δακρ&$ν της το κατα%&γιο του σ1ματός της και το
απάγγειο της αγάπης της με επανέ%εραν σε ένα ασ%αλές μέρος εν1 τα ζεστά %ιλιά της και το
)ελο&δινο άγγιγμα της εξάλει(αν την πικρία που είχα νι1σει.
.ην επόμενη μέρα έ%υγε το πρ$ί για την =περ>ιομηχανία. 9ταν η μέρα της -εγάλης
!αταστρο%ής. !αθόμουν μπροστά στην *ορυ%ο.ηλεόραση όταν είδα μια λάμ(η ένι$σα μία
μεγάλη αυξομεί$ση στην ατμοσ%αιρική πίεση και άκουσα μία γιγαντιαία έκρηξη. -ε τρόμο καθ1ς
συνειδητοποιο&σα την προέλευση της έκρηξης γ&ρισα προς το παράθυρο και έμεινα
αποσ)ολ$μένος να κοιτά$ μία τεράστια στήλη καπνο& %$τιάς και αερί$ν να ανε)αίνει
κατακόρυ%α προς τον ουρανό. 9ταν η μέρα που η γη έμεινε ορ%ανή από τον γαλανό θόλο της οι
)ιομηχανίες ορ%ανές από πετρέλαιο και εγ1 ορ%ανός από τα γαλάζια της μάτια. +ρ%ανός από τη
μητέρα μου...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->