P. 1
Procedura operationala pentru activitatea PSI

Procedura operationala pentru activitatea PSI

|Views: 13,166|Likes:

More info:

Published by: Cosma Cristian-marius on Feb 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2014

pdf

text

original

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .

Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 2 din 51 Exemplar nr. 1

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE Elemente privind responsabilii / operaţiunea 1

Numele şi prenumele 2

Funcţia

Data 4

Semnătura 5

1.1

Elaborat

1.2 1.3

Verificat Aprobat

3 Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul Ing. Ovidiu Lipşa prevenirii şi stingerii incendiilor Inspector Şcolar Prof. Constantin Şerban General Adjunct Inspector Şcolar Prof. Liliana Romaniuc General

.2009

.2009 .2009

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei 4 .2009

Ediţia sau, după caz, revizia în cadrul ediţiei 1 2.1 2.2 2.3 ... ... ... 2.n Ediţia I Revizia 1 Revizia 2 Revizia .... Ediţia a II-a Revizia 1 ...............

Componenta revizuită 2

Modalitatea reviziei 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 3 din 51 Exemplar nr. 1

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE

Scopul difuzării 1 3. 1 aplicare şi arhivare

nr.Exemplar

Compartiment 3

Funcţia

Nume şi prenume 5 Ovidiu Lipşa

Data primirii 6

Semnătura 7

2

1

3. 2 3. 3 3. 4 3. 5

aplicare evidenţă

2 3

4 Cadru tehnic cu atribuţii în Achiziţii domeniul Publice prevenirii şi stingerii incendiilor şef atelier Administrativ reparaţii mobilier Contabilitate referent Inspector Şcolar General Adjunct Inspector Şcolar General

Istrate Ioan Mucileanu Emilia Prof. Constantin Şerban Prof. Liliana Romaniuc

aplicare

4

Administraţie

informare

5

Administraţie

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 4 din 51 Exemplar nr. 1

4.1 Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate. Activitatea procedurată are drept scop stabilirea activităţilor caracteristice în vederea prevenirii şi stingerii incendiilor precum şi cele referitoare la protecţia civilă şi situaţii de urgenţă, în sensul asigurării unei activităţi optime. Persoanele implicate în această activitate procedurată sunt nominalizate de către conducătorul instituţiei, precum şi activitatea şi responsabilităţile personale ale acestora. 4.2 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; Iniţierea activităţii procedurate conform Legii nr. 307/2006 – privind Apărarea împotriva incendiilor, Ordinului Ministrului de Interne nr. 163/2007 – Norme generale de prevenire a incendiilor presupune existenţa unei documentaţii adecvate privind desfăşurarea activităţii şi fondurile necesare aprobate prin buget. 4.3 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; 4.4 Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luare deciziei; 4.4 Stabileşte circuitul documentelor necesare acestei activităţi; 4.5 Stabileşte reguli privind defăşurarea activităţilor specifice; Intreaga documentaţie realizată pentru protecţia împotriva incendiilor constituie baza legală pentru a se evita orice început de incendiu sau situaţie dificilă. In cazul că aceasta totuşi se întâmplă, sunt stabilite regulile după care se va acţiona. 5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE 5.1 Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; - conform Legii nr. 307/2006 – privind Apărarea împotriva incendiilor, Ordinului Ministrului de Interne nr. 163/2007 – Norme generale de prevenire a incendiilor, Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercatării nr. 3946/2001 – Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie, activitatea face trimitere la întreg colectivul de lucrători din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi. 5.2 Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică; -activitatea procedurată este iniţiată de conducerea instituţiei şi are la bază necesitatea protejării personalului şi a bunurilor materiale ale instituţiei împotriva acţiunii distructive ale unui incendiu sau ale unor situaţii de urgenţă (calamităţi, catastrofe, dezastre, etc.). 5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată; -activitatea din toate locaţiile Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi. 5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate şi listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii. -compartimentele furnizoare de date sunt compartimentele administrativ, plan, resurse umane şi contabilitate; -beneficiarii rezultatelor acestei activităţi procedurate este personalul salariat al instituţiei, iar compartimentele implicate sunt compartimentul administrativ şi compartimentul contabilitate;

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 5 din 51 Exemplar nr. 1

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURATE 6.1 Reglementări internaţionale: 6.2 Legislaţia primară: - Legea nr. 307 din 2006 privind Apărarea împotriva incendiilor - Ordinului Ministrului de Interne nr. 163/2007 privind Norme generale de prevenire a incendiilor. 6.3 Legislaţia secundară: - Legea nr. 84/1995 – Legea învăţământului; - Ordin nr. 712/2005 Dispozitii generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; - Ordin nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; - O.M.E.C. nr. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământt şi educaţie; - O.M.A.I. nr. 1435/2006 - Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă; - Legea nr. 82/1991- Legea contabilităţii; 6.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice: - Legea nr. 481/2004 privind Protecţia civilă. - Legea nr. 349/2002 - pentru Prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. 7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 7.1 Definiţii ale termenilor Nr. crt 1 2 3 Termenul Procedura operaţională Ediţie a unei proceduri operaţionale Revizia în cadrul unei ediţii Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi dufuzate

7.2 Abrevieri ale termenilor

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Compartimentul Achiziţii publice Nr. crt 1 2 3 4 5 6

Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. PSI 001

Ediţia……I………. Nr. de ex. 5. Revizia 0 Nr. de ex. 5 Pagina 6 din 51 Exemplar nr. 1

Abrevierea P.O. E V A Ap. Ah.

Termenul abreviat Procedura operaţională Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 8.1 Generalităţi Procedura operaţională privind activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor este cea prin care se stabilesc etapele ce trebuie parcurse succesiv şi obligatoriu de către întreg personalul instituţiei. Procedura operaţională prezintă, în scris, toţi paşii ce trebuie urmaţi, metodele de lucru stabilite şi regulile de aplicat în vederea realizării activităţii. Procedura este însoţită de o serie de formulare adiţionale, prin care se transmit şi se recepţionează informaţiile şi datele necesare. 8.2 Documente utilizate 8.2.1 Lista şi provenienţa documentelor Documentele utilizate sunt: 1. Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor; 2. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă; 3. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului; 4. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului; 5. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor; 6. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase; 7. Fişa obiectivului, conform modelului din anexa nr. 5, din Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobat de Ordinul Ministrului Administraţiilor şi Internelor nr. 1474/2006; 8. Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora; 9. Registrul pentru evidenţa permiselor de foc; 10. Certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele specifice utilizate; 11. Planurile de protecţie împotriva incendiilor: • Planul de evacuare a persoanelor;

2. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului pe teritoriul instituţiei. sarcinile individuale ale fiecărui membru al echipei pentru stingerea unui început de incendiu. Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor cuprinde date cu privire la componenţa nominală şi pe fiecare schimb de lucru a echipei de primă intervenţie în caz de incendiu. privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz de incendiu. 3. 17. 13. PSI 001 Ediţia……I………. 349/2002. . Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu. până la sosirea pompierilor profesionişti. clasificate conform legii. 8. etc. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. cu excepţia locurilor special amenajate. 16. cu modificările şi completările ulterioare. • Obligaţiile generale ale salariaţilor • Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru efectuarea operaţiilor de lucru cu foc deschis (sudură. conform reglementărilor specifice. cuprind: • Prevederi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.2.2 Conţinutul şi rolul documentelor: 1. 2 este prezentată structura cadru a documentului ce reprezintă instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. 5 Pagina 7 din 51 Exemplar nr. • Nominalizarea persoanelor responsabile cu ducerea la îndeplinire a acestei decizii. 15. Graficele de întreţinere. verificare şi reparaţii. • Date referitoare la amenajarea şi exploatarea locurilor pentru fumat. dotarea acestora conform legislaţiei în vigoare privind prevenirea incendiilor. Scenariul de siguranţă la foc. 14. In anexa nr. Compartimentul Achiziţii publice • • Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 18. Planul de intervenţie.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . • Pericole care pot apărea în cazul incendiilor şi măsuri minimale de prim ajutor. de ex. 5. Lista substanţelor periculoase existente pe raza instituţiei. Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente. • Menţionarea cu exactitate a locurilor special amenajate pentru fumat. cu trimitere directă la interdicţia fumatului în instituţiile publice. Fişele de instruire. alin. utilaje. • Interzicerea fumatului în unitate.1 din Legea nr. 12. pentru diferite categorii de aparate.) • Elemente care determină riscul de incendiu. 1 Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate drept periculoase. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă. Nr. de ex. 3. In anexa nr. Revizia 0 Nr. care cuprinde informaţii referitoare la: • Trimitere către art.O. 1 este prezentat modelul de tabel ce trebuie adaptat situaţiei reale din cadrul instituţiei. conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului.

• Responsabilităţile privind instruirea întregului personal din instituţie. acestea pot fi completate cu altele ce decurg din specificul activităţii permanente a instituţiei şi pot fi completate ori de câte ori aceasta se impune.O. La decizia privind lucrul cu foc deschis şi fumatul pe teritoriul instituţiei sunt ataşate şi instrucţiunile specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate la pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis. va avea responsabilităţi în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor dar şi pentru situaţii de urgenţă şi protecţie civilă. • Categoriile de instruire ce se aplică. PSI 001 Ediţia……I………. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 5 Pagina 8 din 51 Exemplar nr. 5 este prezentat un model de decizie a conducătorului instituţiei privind numirea cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. 5. 712/2005. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor cuprinde nominalizarea persoanei care. Decizia cuprinde în acelaşi timp şi o înşiruire a sarcinilor concrete ce-i revin cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor pentru întreaga perioadă în care este numit pentru îndeplinirea acestei sarcini. Responsabilităţile cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor nu sunt limitative. modificat şi completat prin Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 4 este prezentat un model de decizie a conducătorului instituţiei privind instruirea personalului 5. 786/2005. Pentru prevenirea unor evenimente nedorite din punct de vedere al condiţiilor propice de izbucnire a incendiilor atunci când temperaturile din mediul exterior sunt foarte ridicate şi este . 4. • Organizarea activităţi de instruire la nivelul instituţiei. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase. Decizia privind această activitate trebuie să cuprindă precizări referitoare la: • Necesitatea instruirii permanente a tuturor salariaţilor. indiferent de poziţia acestuia în cadrul instituţiei. Nr. de ex. In anexa nr. precum şi atribuţiile acestuia. 1 • Sancţiuni ce se vor aplica pentru nerespectarea deciziei. • Inregistrarea şi conformarea instruirilor efectuate. Revizia 0 Nr. 6. • Cerinţe privind materialele bibliografice necesare pentru realizarea sarcinii privind instruirea personalului. Instruirea personalului pe probleme de apărare împotriva incendiilor se efectuează conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . In anexa nr. In anexa nr. Ca şi completare la decizie sunt specificate atribuţiile specifice ce-i revin persoanei nominalizate pentru activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor. cu obiectivele fiecărei categorii şi periodicitatea acestora. 3 este prezentat un model de Decizie a conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului. prin cumul de sarcini. de ex.

nr. . . Un model de astfel de document care să cuprindă elementele constitutive ale unei fişe complete a obiectivului.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . conform modelului prevăzut în anexa nr. format hârtie A2 594x420 mm. . certificate de conformitate. dar şi pentru modul de respectare a destinaţiei căilor de acces înspre şi dinspre instituţie este prezentat în anexa nr. 1474/2006. . PSI 001 Ediţia……I……….numele şi prenumele persoanei care execută lucrarea şi firma la care este angajat. pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă. . . de ex. 6. Orice aviz ISCIR pentru recipienţii sub presiune (exemplu centralele termice proprii) sau instalaţii proprii de ridicat. 1 declarată situaţie de temperaturi caniculare sau sunt şi condiţii de secetă prelungită.data emiterii permisului de lucru cu foc deschis.O.. este un document cumulativ.adresa instituţiei. trebuie să facă parte de asemenea din documentaţie. Revizia 0 Nr. Nr. de ex. aprobat de Ordinul Ministrului Administraţiilor şi Internelor nr. . 8. Fişa obiectivului. crt. conducătorul instituţiei este obligat să adopte măsuri specifice pe care fiecare salariat trebuie să le respecte cu stricteţe. . 7. Planurile de protecţie împotriva incendiilor: • Planul de evacuare a persoanelor. Formularele tipizate se vor achiziţiona contra cost de la unităţile specializate în prevenirea şi stingerea incendiilor. cu toate locaţiile sale.denumirea instituţiei. Registrul pentru evidenţa permiselor de foc este un document de control al lucrărilor cu foc deschis efectuate în instituţie. este prezentat în anexa nr. 11. 5. Planurile de evacuare conţin date referitoare la: . . Registru trebuie să cuprindă un tabel în care se vor consemna: . Avizele şi autorizaţiile de apărare împotriva incendiilor pentru clădiri sau corpuri de clădire ale instituţiei sunt elemente componente ale ale documentaţiei de securitate. agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele specifice utilizate.telefon/fax.locul unde se lucrează. 5 Pagina 9 din 51 Exemplar nr. pentru fiecare nivel al unităţii.măsurile luate pentru evitarea oricărui pericol de incendiu. care se afişează în locuri vizibile. Certificate EC.numele şi prenumele persoanei care răspunde din partea instituţiei pentru luarea măsurilor de siguranţă. Fiecare locaţie unde îşi desfăşoară activitatea personal didactic sau nedidactic din instituţie trebuie să fie cuprins în fişa obiectivului. . de exemplu IASISTING Iaşi. din Regulamentul de planificare. 10. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora. 9.lucrările executate. organizare. Un model de astfel de document care să cuprindă reglementări privind acţiunile ce trebuie întreprinse pentru perioadele de caniculă şi secetă.echipamentul din dotarea executantului pentru intervenţie la nevoie. Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu. 7. 5.

dispozitive acustice. telefoane. .prezenţa la locul de adunare. în planurile de evacuare a persoanelor. Revizia 0 Nr. verificare şi reparaţii. . . .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Locurile de adunare se află obligatoriu în zone unde posibilitatea izbucnirii unui incendiu sau altor situaţii de urgenţă sunt excluse.tipuri de bunuri existente în clădire.măsuri de siguranţă speciale. .numărul maxim de persoane din clădire. de ex. cu antetul instituţiei şi care cuprinde următoarele rubrici: .numărul de nivele al clădirii. 8. Modelul fişelor individuale de intructaj periodic pentru situaţii de urgenţă se găsesc în OMAI nr.ordinea de evacuare. sunt documente tipizate care se asigură contracost de la instituţiile specializate în prevenirea şi stingerea incendiilor. .substanţele periculoase existente în clădire. Acestea conţin date referitoare la persoana căreia i se face instructajul pentru situaţii de urgenţă. cuprinde tabelul cu nominalizarea substanţelor cu un grad ridicat de periculozitate existente permanent sau pentru o perioadă scurtă de timp pe raza instituţiei.observaţii.schiţa clădirii cu indicarea direcţiei de evacuare. Graficele de întreţinere. conform instrucţiunilor . este un document sub forma unui tabel.numele persoanei responsabil PSI.cine a organizat aplicaţia: Numele şi prenumele. .O. . .sectorul de activitate. 15. Lista substanţelor periculoase existente pe raza instituţiei. 5 Pagina 10 din 51 Exemplar nr.Planul de intervenţie se avizează de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judetean Iaşi.data şi ora executării aplicaţiei/locul. Compartimentul Achiziţii publice - Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. semnătura. clasificate conform legii. .felul aplicaţiei. Nr. 13. tematica abordată şi semnăturile persoanelor implicate în această activitate. 1 obiectul de activitate.materialele necesare evacuării. . potrivit legii.. . Fişele de instruire. de ex. butoane de alarmare. 14. conform reglementărilor specifice. sisteme de alarmare proprii(detectoare. . 5. crt.nr. . • Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate drept periculoase sunt specificate ca şi locaţie şi modalitate de a se ajunge acolo. .). etc. 786/2006 şi pot fi achiziţionate contracost de la IASISTING Iaşi. • Planurile de interventie se intocmesc pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă. 12. Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu.componenţa echipelor de salvare persoane şi evacuare bunuri. Structura cadru a unui plan de intervenţie se află în anexa nr. . PSI 001 Ediţia……I………. interfoane.

17. PSI 001 Ediţia……I………. Nominalizarea persoanelor responsabile pentru activităţile specifice şi întocmirea planurilor de evacuare a persoanelor şi a bunurilor materiale în cazul apariţiei unui incendiu sau a unei situaţii de urgenţă care implică acest lucru reprezintă îndeplinirea fazei de organizare a activităţii. 18. Numai pe baza acestor documente complete se pot demara acţiunile de autorizare din punct de vedere al prevenirii indendiilor a construcţiilor. arhitecţi. Prin întocmirea documentaţiei prevăzute în decizia conducerii instituţiei privind modul de organizare şi a responsabilităţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează organizarea întregii activităţi la nivelul instituţiei.O. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Denumire document/anexă Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modu- Elaborator conducătorul instituţiei Cine aprobă conducătorul instituţiei Nr. recondiţionare sau extindere şi care trebuie să îndeplinească condiţiile de rezistenţă la incendiu cerute de normativele în vigoare. sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz de incendiu.2. doc. 5. tehnicieni special instruiţi în domeniu) la solicitarea utilizatorilor de clădiri noi sau pentru cele care urmează a fi supuse unor lucrări de reparaţii capitale. pentru diferite categorii de aparate. de ex. Toate rapoartele întocmite de cadrul tehnic pentru activităţi în domeniul PSI şi aprobate de conducătorul instituţiei vor fi direcţionate către organele de control care le-au solicitat. Scenariul de siguranţă la foc se întocmeşte de către persoane autorizate (proiectanţi. Revizia 0 Nr. 8. utilaje.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă. Documentul reprezintă garanţia încadrării în termenele de verificare şi revizie a tuturor instalaţiilor utilizate în prevenirea şi stingerea incendiilor. Nr. 3 Unde sunt difuzate -conducere -responsabil PSI Arhivare Cadru tehnic PSI Alte elemente 1 . Intocmirea documentaţiei complete cu înscrisurile solicitate de legislaţia în vigoare înseamnă în speţă realizarea celei de-a doua faze privind organizarea completă a apărării împotriva incendiilor. a situaţiilor de urgenţă şi protecţie civilă semnalate în urma unor controale efectuate la nivelul instituţiei. 1 producătorului/furnizorului. Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente. de ex. reprezintă înscrisuri prin care se răspunde solicitării organelor de control specializate de la nivel judeţean sau naţional care solicită detalii privind problematica privind apărarea împotriva incendiilor.3 Circuitul documentelor – Nr. de exempl. 5 Pagina 11 din 51 Exemplar nr. 16.

5 Pagina 12 din 51 Exemplar nr. Compartimentul Achiziţii publice lui de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. de ex. 5. de ex. Registrul pentru evidenţa permiselor de foc. 1 -administrativ -conducere -responsabil PSI -administrativ -conducere -responsabil PSI -administrativ -conducere -responsabil PSI -administrativ 2 -responsabil PSI conducătorul instituţiei 3 Cadru tehnic PSI Se afişează 3 conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 3 Cadru tehnic PSI 4 conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 3 Cadru tehnic PSI 5 conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 3 -conducere -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI 6 -responsabil PSI -responsabil PSI conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 2 -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Se afişează 7 2 8 autorităţile locale şi centrale autorităţile locale şi centrale 1 -responsabil PSI Cadru tehnic PSI 9 -responsabil PSI conducătorul instituţiei 1 -responsabil PSI Cadru tehnic PSI 10 furnizorii de echipamente furnizorii de echipamente 2 -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI . Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . certificate de conformitate. Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului. Nr. agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor şi echipamentele specifice utilizate. Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase. Fişa obiectivului Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu.O. Revizia 0 Nr. însoţite de documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acestora. PSI 001 Ediţia……I………. Certificate EC.

sisteme sau instalaţii care pot genera incendii ori care se folosesc în caz de incendiu. verificare şi reparaţii pentru diferite categorii de aparate. utilaje. clasificate conform legii. Graficele de întreţinere. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. arhitecţi. Planul de intervenţie. Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu. Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente. Revizia 0 Nr. PSI 001 Ediţia……I………. proiectanţi.3. conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei ISU Iaşi 1 -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Se transmit la cei ce au efectuat controlul 20 21 1 1 8. Nr. . Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă. de ex. de ex. 5 Pagina 13 din 51 Exemplar nr.1 Resurse materiale Resursele materiale constau în asigurarea finanţării activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor pentru achiziţionarea elementelor care alcătuiesc baza materială necesară pentru îndeplinirea sarcinilor unităţilor privind apărarea împotriva incendiilor şi de protecţie civilă în limitele prevederilor legale. Planurile de protecţie împotriva incendiilor: Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate drept periculoase. 5.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Scenariul de siguranţă la foc. -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei conducătorul instituţiei 15 2 -responsabil PSI -fiecare locaţie şi etaj -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -administrativ -responsabil PSI -responsabil PSI -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Se afişează Se afişează Se afişează 2 2 1 95 17 2 18 -responsabil PSI conducătorul instituţiei 2 -responsabil PSI -administrativ Cadru tehnic PSI 19 -responsabil PSI -responsabil PSI Specialişti.3 Resurse necesare 8.O. 1 11 12 13 14 15 16 Planul de evacuare a persoanelor. Fişele individuale de instruire periodică a lucrătorilor Lista substanţelor periculoase existente pe raza instituţiei.

pentru prevenirea şi stingerea incendiilor precum şi a situaţiilor de urgenţă ce pot apărea în desfăşurarea activităţii specifice instituţiei.3 Resurse financiare Baza financiară se asigură prin includerea obligatorie în bugetul anual a fondurilor necesare. Prin decizia conducătorului instituţiei se nominalizează persoanele care au responsabilităţi în acest domeniu. actualizat în permanenţă funcţie de mişcarea de cadre. . şi a tabelului din capitolul 9. 5. estimarea valorii şi modalităţi de obţinere Intocmirea Identificarea necesităţii achiziţionării de servicii privind programului anual de 3 întreţinerea echipamentului din dotare acţiuni pentru situaţii de urgenţă 4 Elaborare unui calendar de activităţi 5 Definitivare şi analizarea programului de activităţi 6 Aprobarea programului de activităţi Elaborarea Stabilirea necesităţii reactualizării deciziilor privind 7 documentaţiei desfăşurarea activităţii la nivelul instituţiei Stabilirea necesităţii revizuirii reglementărilor şi 8 instrucţiunilor privind apărarea împotriva incendilor 9 Stabilirea programului de instruire periodică a lucrătorilor 10 Stabirea tematicii lunare de instruire a lucrătorilor Stabilirea bibliografiei privind temele ce se vor aborda în 11 cadrul instruirii lucrătorilor Revizuirea fişei obiectivului prin includerea tuturor 12 modificărilor apărute pe parcursul unor perioade de timp. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. absolut necesare. 13 Stabilirea programului privind exerciţiile de stingere şi evacuare ce se vor efectua la nivelul instituţiei pentru anul ce urmează. de ex.3.O. Denumirea crt 1 Intocmirea programului de activităţi Identificarea necesităţii achiziţionării de echipamente 2 specifice.1 Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Etapa Nr. Baza materială se realizează prin includerea în programul anual de achiziţii a instituţiei a tuturor reperelor de care este nevoie în atingerea obiectivelor legale. 1 Dotarea cu echipamentele şi materialele necesare pentru apărarea împotriva incendiilor se face în conformitate cu prevederile OMEC nr.3. 8.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . PSI 001 Ediţia……I………. responsabilitatea acesteie acţiuni fiind în sarcina conducătorului instituţiei. 8. 5 Pagina 14 din 51 Exemplar nr. Nr. 3946/2001 şi anexelor acestui ordin.4 Modul de lucru 8. Revizia 0 Nr. crt Denumirea Operaţiunea 1 2 Nr. de ex. 8.4.2 Resurse umane Resursele umane pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor legale privind apărarea împotriva incendiilor se va realiza în conformitate statelor de funcţii ale unităţii.

Reactualizarea şi definitivarea organizării echipei de primă intervenţie la nivelui instituţiei. Verificarea permanentă a respectării de întreg personalul a regulamentelor şi instrucţiunilor elaborate de conducerea instituţiei. 2 3 . conform programării acestora.4. Instruirea personalului care face parte din echipele de primă intervenţie la nivelul fiecărui obiectiv în parte. Efectuarea de exerciţii proprii de stingere şi evacuare. Revizia 0 Nr. de ex. 1 Stabilirea necesităţii instruirii responsabilului privind activitatea de apărare împotriva incendiilor. 8. PSI 001 Ediţia……I………. Instruirea periodică a lucrătorilor conform graficului de instruire. Intocmirea de referate privind înlocuirea echipamentelor necorespunzătoare şi repararea sau verificarea tehnică a celor ale căror valabilitate a expirat. crt 1 Denumirea Intocmirea referatului de necesitate privind elaborarea deciziilor interne pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor Aprobarea referatului de necesitate Elaborarea deciziilor interne pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor Operaţiunea Activităţi desfăşurate elaborarea şi întocmirea referatului de necesitate de către persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor aprobarea de către conducătorul instituţiei a referatului Conducătorul instituţiei elaborează deciziile interne privind apărarea împotriva incendiilor: 1. crt 1 Denumirea Intocmirea programului anual de acţiuni pentru situaţii de urgenţă Nr. 5. Luarea de măsuri privind înlăturarea oricăror abateri de la regulile privind apărarea împotriva incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă.O. Compartimentul Achiziţii publice 14 15 16 17 18 3 Derularea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor 19 20 21 22 Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 5 Pagina 15 din 51 Exemplar nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Nr. Verificarea stării tehnice a echipamentului privind apărarea împotriva incendiilor.2 Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Etapa Nr. de ex. Decizia conducătorului instituţiei privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor.

1 4 5 6 2. cu precizări pentru toate locaţiile din cadrul instituţiei . Decizia conducătorului instituţiei privind lucrul cu foc deschis şi a fumatului. 5 Pagina 16 din 51 Exemplar nr. Persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează Regulamentele şi instrucţiunilor privind apărarea împotriva incendilor: 1. 4. Nr. 5. Decizia conducătorului instituţiei de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. Instrucţiuni specifice de privind apărarea împotriva prevenire a incendiilor ce trebuie incendilor respectate la pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis . Reglementări şi instrucţiunilor 3.O. de ex. de ex. cât şi pentru sezonul rece sau canicule 6. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. PSI 001 Ediţia……I………. Intocmirea Planului de evacuare pentru toate locurile din instituţie. Fişa obiectivului persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează Fişa obiectivului. 3. 2. 5. Revizia 0 Nr. Atribuţiunile responsabilului pe linie de prevenirea şi stingerea incendiilor. Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase. aprobarea de către conducătorul Aprobarea reglementărilor şi instituţiei a reglementărilor şi instrucţiunilor privind apărarea instrucţiunilor privind apărarea împotriva incendilor împotriva incendilor.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Reglementări privind asigurarea căilor de circulaţie. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. Decizia conducătorului instituţiei privind instruirea personalului. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 4.

1 7 Avizarea fişei obiectivului Intocmire program de instruire a lucrătorilor pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor Intocmirea tematicii diferenţiate pe categorii de personal privind instruirea personalului Aprobarea programului de instruire şi a tematicii anuale de instruire periodică a salariaţilor instituţiei Elaborare calendar propriu privind exerciţiile de stingere şi evacuare.4.O. a planurilor de evacuare 8.2. a situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă. altele decât cele prezentate în acest tabel. Aprobarea calendarului propriu exerciţiile de stingere şi evacuare. PSI 001 Ediţia……I………. de ex. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. • Conştientizarea lucrătorilor asupra necesităţii şi utilităţii respectării normelor de apărare împotriva incendilor . a planurilor de evacuare 8 9 10 11 12 13 14 conducătorul instituţiei verifică şi avizează pentru conformitate fişa obiectivului persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează programul de instruire periodică a lucrătorilor persoana cu sarcini în domeniul apărării înpotriva incendiilor elaborează tematica diferenţiată pe categorii de personal privind instruirea periodică a personalului conducătorul instituţiei verifică şi avizează pentru conformitate programul de instruire şi tematica anuală de instruire periodică a salariaţilor instituţiei persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează calendarul propriu privind exerciţiile de stingere şi evacuare. Elaborare documentaţie de specialitate privind apărarea împotriva incendiilor Afişare regulamente şi instrucţiuni privind protecţia împotriva incendiilor. de ex..INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 5 Pagina 17 din 51 Exemplar nr. persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor elaborează toate documentele specificate la paragraful 8. Nr. persoana cu sarcini în domeniul apărării împotriva incendiilor afişează documentele aprobate de conducătorul instituţiei privind apărarea împotriva incendiilor. • Cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind activitaatea de apărare împotriva incendiilor. conducătorul instituţiei verifică şi aprobă calendarul propriu privind exerciţiile de stingere şi evacuare. Revizia 0 Nr.3 Valorificarea rezultatelor activităţii • Îmbunătăţirea cunoaşterii legislaţiei din activitatea de apărare împotriva incendiilor. 5.

de ex. ÎNREGISTRĂRI..INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .. . de ex. Compartimentul (postul)/ acţiunea (operaţiunea) 0 cadru tehnic cu atribuţii în domeniul domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor conducătorul unităţii cadru tehnic cu atribuţii în domeniul domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor contabilitate administrativ cadru tehnic cu atribuţii în domeniul domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor I 1 E A Ap. Nr. Revizia 0 Nr. 5 Pagina 18 din 51 Exemplar nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P..... crt.. PSI 001 Ediţia……I………..... ANEXE.. ARHIVĂRI ANEXA Nr.O...... Ap........ 5. 1 9.... privind modul de organizare a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi . RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII Nr../..... Ah II 2 III 3 IV 4 V 5 VI 1 2 3 4 5 6 10. Ap. 1 DECIZIA NR..

..privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă..M...I.A... Având învedere prevederile O..A... 1 ...I...I.. art... secţiunea a 6-a.. 5.03.. conducătorului instituţiei. Având învedere prevederile O. nr..1 Cu data prezentei decizii se organizează la nivelul instituţiei.... utilizatorului şi salariaţilor....O. crt. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE: Art. 786/2005 ... 712/2005 modificat şi completat prin O... evecuarea bunurilor şi stingerea incendiilor.. Art... pe baza actelor normative menţionate.. Revizia 0 Nr. Nr. de ex. PSI 001 Ediţia……I………..M. nr.M..... 5 Pagina 19 din 51 Exemplar nr. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi... 0 1 2 3 4 5 Activităţi 1 Şeful echipei –asigură conducerea operaţiunilor de prevenire şi stingere a incendiilor Alarmarea personalului şi a clienţilor prin sonerie sau prin voce Anunţarea telefonică a incendiului la telefonul pentru situaţii de urgenţă 112 şi conducere 0758 073026 Întreruperea alimentării cu energie electrică şi gaze naturale Mînuirea stingătoarelor portative din dotare si a hidrantior interiori Asigurarea salvării persoanelor şi evacuării bunurilor materiale din sectoarele de activitate şi paza acestora Tura 1şi 2 2 Paza tură Femeia de serviciu 1 tură Paza tură Paza tură Femeia de serviciu 2 tură Paza tură Femeia de serviciu 1 tură Femeia de serviciu 2 tură Semnatura 3 Obs. Având învedere prevederile O. echipa de intervenţie pentru salvarea utilizatorilor.2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. desfăşurând următoarele activităţii: Nr. nr.. de ex. după cum sunt nominalizaţi mai jos...2 Echipa constituită din salariaţii instituţiei. 19 – Obligaţiile administratorului.. se încadrează pe una tură cu 3 pompieri voluntari.. Având învedere prevederile Legii nr..A... 4 6 .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .......... 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie.. 163 din 29..E....M.C nr..

. .acordarea de ajutor ......O.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .. la producerea unui incendiu : .anunţarea producerii incendiului la pompierii militari şi conducerea societăţii. .respectarea de către clienţi şi salariaţi a normelor generale şi specifice de prevenire a incendiilor. .. anunţare şi stingere a incendiilor...verificarea existenţei şi stării de întrebuinţare a mijloacelor de alarmare . 1 Art...5 Componenţii echipei de intervenţie au următoarele îndatoriri principale: a)...... Inspector Şcolar General.. .. Revizia 0 Nr..întreruperea alimentării cu energie electrică....alarmarea personalului propriu..... Art... la intrarea în serviciu şi pe timpul acestuia : ... până la sosirea echipelor de intervenţie.... 2 Model de instrucţiuni de apărăre împotriva incendiilor din unităţile cu profil învăţământ şi educaţie: Aprobat. Inspector Şcolar General. de ex... avertizare şi orientare.. 4 In schimbul de noapte. persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol. în limita posibilităţilor raţionale ..verificarea evacuării tuturor salariaţiilor şi clienţilor...7 Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţă persoanelor interesate. ... .... 5 Pagina 20 din 51 Exemplar nr...... Consilier juridic. 5.. Art... Art.. ANEXA Nr. anunţarea telefonică a incendiului şi va interveni personal pentru limitarea efectelor incendiului cu echipamentele din dotare.3 Şeful echipei (şef tură) va fi înlocuit pe timpul absenţei sale din instituţie de către d-l ..6 Salariaţii ce se încadrează în calitate de pompieri voluntari în echipa de intervenţie în caz de incendiu se subordonează şefului echipei sau înlocuitorului legal al acestuia şi au obligaţia îndeplinirii corespunzătoare a misiunilor primite..... Nr.. . b). Art. . personalul de pază va asigura alarmarea... de ex.existenţa şi calitatea marcajelor de interdicţie... PSI 001 Ediţia……I………. ....asigurarea condiţiilor corespunzătoare de evacuare pe căile de circulaţie existente.executarea operaţiunilor de stingere cu mijloacele tehnice din dotare şi de evacuare a bunurilor periclitate de incendiu... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.

îmbibate cu substanţe combustibile şi inflamabile se vor colecta în cutii metalice prevăzute cu capace şi se vor evacua la sfârşitul zilei de lucru în locuri special stabilite. în caz de incendiu. Revizia 0 Nr. Pardoseala nu se va curaţa cu benzină sau neofalină. După terminarea operaţiei de ardere. amplasarea uşilor false. . . de ex. 5.este interzisă folosirea parchetinului în amestec cu benzină. Materialele textile folosite la curăţenie.este interzis folosirea ustensilelor din material plastic sau a cârpelor din fibre sintetice care se pot încărca cu tensiune electrostatică şi produce scântei. respectându-se următoarele reguli: . în locuri ferite de posibilitatea izbucnirii unui incendiu şi numai în cantitate de maximum 25 l. precum şi a obiectelor de orice natură. numai sub supraveghere. etc.asigurarea ventilaţiei încăperilor respective. . feştile) a locurilor care prezintă pericol de incendiu: In clădirile administrative. . . Este interzisă păstrarea în birouri a materialelor inflamabile şi a cârpelor de şters îmbibate cu ulei. deoarece pot deruta şi împiedica persoanele care se evacuează. chibrituri. birouri Se interzice. a covoarelor şi preşurilor pe căile de evacuare. în casele scărilor sau pe alte trasee de evacuare ale clădirii. Instalaţiile electrice de iluminat normal şi de siguranţă.stingerea tuturor corpurilor de iluminare electrice. ci cu parchetin. 5 Pagina 21 din 51 Exemplar nr. precum şi cele de încălzire vor fi exploatate conform normelor tehnice de utilizare şi întreţinute în perfectă stare. cenuşa şi cărbunii vor fi stinşi cu apă şi acoperiţi cu pământ sau nisip. numai la lumina zilei. fără pericol de incendiu. precum şi a focului din sobe. a draperiilor sau a oglinzilor. maşini şi aparate de gătit.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice. 1 INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 1) Prevederi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor: a) Clădire administrativă. Nr. Este interzisă iluminarea cu flacără deschisă (lumânări. pe timp fără vânt. Gunoaiele se vor arde în locuri special stabilite. lichidele combustibile pentru curăţenie vor fi păstrate în bidoane metalice ermetic închise şi etichetate. Nu se admite depozitarea materialelor necesare curăţeniei pe culoare. a lămpilor şi felinarelor. . lac. fără pericol de incendiu. ceară de lustruit. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. b) Centrala termică: Se interzice pornirea instalaţiilor dacă acestea nu sunt verificate şi autorizate de organele abilitate pentru efectuarea acestor lucrări.O. de ex. neofalină etc. PSI 001 Ediţia……I……….se interzice fumatul. prin deschiderea ferestrelor. verificându-se cu mare atenţie stingerea completă a focului.

c) Magazii: Materialele se vor depozita în funcţie de proprietăţi.) . Corpurile de iluminat din depozitele de materiale combustibile vor fi prevăzute cu globuri de protecţie.verificarea zonei de sudură să nu prezinte deschideri sau crăpături prin care să ducă la căderi de brocuri de sudură incandescente în spaţiile inferioare. de ex. substanţele ce pot fi utilizate la stingerea eventualelor incendii. utilajele. sensibilitate la căldură.să acorde ajutor. 5. In jurul instalaţiilor de producere a energiei termice care foloseşte drept combustibil gazele naturale. Instalaţiile electrice vor fî verificate periodic şi bine întreţinute de personal autorizat în acest scop. . orice situaţie care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu. atât cât este raţional posibil. reacţia faţă de alte materiale.curăţirea suprafeţei care se va suda în interior şi exterior. 3)Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru efectuarea operaţiilor de lucru cu foc deschis (sudură. condiţii în care se pot aprinde. etc. . pentru eliminarea oricăror urme de substanţe inflamabile. . . 1 Utilizarea furtunurilor defecte sau a celor care au depăşit gradul admisibil de uzură la racordarea traseelor de gaz este interzisă. 5 Pagina 22 din 51 Exemplar nr. . fum sau umezeală.să utilizeze. iar cele ce pot fi lovite. în apropierea surselor de căldură. pe o rază de minimum l m. precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor. De asemenea. de ex. nu se vor depozita lichide sau materiale combustibile.să comunice imediat conducerii instituţiei. oricărui alt salariat aflat într-o stare de pericol. 2) Obligaţiile generale ale salariaţilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor: . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. ori persoanelor împuternicite de acesta. . aparatura şi echipamentele de lucru. se va evita amplasarea furtunurilor de legătură ale instalaţiilor de gaze. PSI 001 Ediţia……I………. cu apărători (grătare). care ar putea să producă incendii.să nu efectueze manevre şi modificări nepermise la mijloacele tehnice de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor. instalaţiile. Revizia 0 Nr. în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Se interzice depozitarea materialelor inflamabile ale căror proprietăţi nu sunt cunoscute sau nu pot fi asimilate cu alte substanţe similare. potrivit instrucţiunilor date. maşinile. atât cât îi permit cunoştiintele şi sarcinile sale. grad de periculozitate. Instalaţiile de sesizare automată a prezenţei gazelor în atmosferă şi cele de oprire a funcţionării arzătoarelor de gaz în cazul pierderilor de gaze trebuiesc să fie în perfectă stare de funcţionare .să coopereze cu salariaţii desemnaţi de inspectorul şcolar general.O.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .să respecte regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor aduse la cunoştiinţă prin prezentele instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi cu ocazia executării instructajelor periodice. Nr. substanţele periculoase. .

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . cu prelate rezistente la flacără. în prealabil.trăsnet şi alte fenomene naturale. 5.intoxicarea cu monoxid de carbon: .alte împrejurări.lucrări cu foc deschis. . .receptori electrici lăsaţi sub tensiune.electrocutări: pentru evitarea electrocutărilor pe timpul intervenţiei se va proceda. PSI 001 Ediţia……I………. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.izolarea la partea superioară şi inferioară faţă de locul pentru sudare. nesupravegheaţi. cât şi în apropiere. . jarul şi scânteile provenite de la sistemele de încălzire.filmatul în locuri cu pericol de incendiu. . de ex. > Condiţii (împrejurări) preliminare care pot determina şi/sau favoriza iniţierea.sisteme şi mijloace de încălzire defecte. . Revizia 0 Nr. 4) Elemente care determină riscul de incendiu > Surse de aprindere existente: .în caz de electrocutare: . .surse de aprindere de natură electrică.acţiune intenţionată ("arson"). din imediata vecinătate. .intoxicarea cu monoxid de carbon: personalul de intervenţie se va echipa cu mijloace de protecţie a căilor respiratorii (măşti contra fumului şi CO). .instalaţii si echipamente electrice defecte ori improvizate. . . Nr.asigurarea mijloacelor de primă intervenţie. contactul cu suprafeţele incandescente sau fierbinţi.scoaterea victimei de sub tensiune. . pe o rază de 2 m de la locul sudurii. la întreruperea curentului electric. . 1 . . 5 Pagina 23 din 51 Exemplar nr.arsuri: se va evita. . .umezirea tubulaturii şi a pardoselii în zona în care se execută sudura.O. de ex.EMITEREA PERMISULUI DE LUCRU CU FOC DESCHIS. .transportarea intoxicatului la spital.contactul materialelor combustibile cu cenuşa. .surse de aprindere de natură termică. improvizate sau nesupravegheate. 5) Pericole care pot apărea în cazul incendiilor şi măsuri minimale de prim ajutor. . pe timpul intervenţiilor. .surse de aprindere cu flacără. . dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu: . . fără respectarea regulilor şi măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.scoaterea intoxicatului la aer curat. .se va face respiraţie artificială şi masaj cardiac extern.surse de aprindere indirecte. .surse de aprindere naturale.acoperirea materiarelor combustibile. Măsuri minimale de prim ajutor: .

Nr. se va aplica asupra rănii un pansament steril.asigurarea încălzirii accidentatului.. Întocmit.transportarea victimei la spital. 5 Pagina 24 din 51 Exemplar nr. ... privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei ... ..arsuri de gradul II: reprezentată prin roşeaţă.. dar nu se efectuează pansament.. . 5. .O.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI ..se va face respiraţie artificială şi masaj cardiac extern....în caz de stop cardio-respirator . 1 ..arsuri de gradul I: reprezentate prin roşeaţă sau eritem.. flictene (băşici).S.. ANEXA Nr. după care bolnavul va fi transportat de urgenţă la spital...arsuri de gradul III si IV: alături de roşeţi ale pielii... se va avea în vedere calmarea durerii accidentatului cu antinevralgice. după care victima va fi îndrumată către o unitate sanitară. RESPONSABIL P... de ex.I.. . . / din. Revizia 0 Nr. se va aplica un pansament steril. de ex... . se va recurge la dezinfectarea regiunii respective cu alcool.. 3 Model de decizie privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei DECIZIA NR.... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.transportarea victimei la spital. apar şi eroziuni ale straturilor de sub piele.. flictene (băşici). PSI 001 Ediţia……I……….în caz de arsuri: ..

O... dacă este cazul.... Nr.... 163 din 29. .. 786/2005 .... art..... Art. . PSI 001 Ediţia……I………........ 1 În cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi se interzice executarea lucrărilor cu foc deschis sub orice formă şi în toate spaţiile aparţinătoare unităţii....... iar controlul va fi executat de către cadrul tehnic pentru situaţii de urgenţă. Art. care vor fi amenajate conform art.. 2 În locurile în care se interzice executarea lucrărilor cu foc deschis. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi... Art.. 5.I. nr..... utilizatorului şi salariaţilor.M.. Revizia 0 Nr....... numai pe baza „Permisului de lucru cu foc” eliberat de către persoana împuternicită. Art. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Având în vedere prevederile Legii nr. 3 Pentru emiterea „Permisului de lucru cu foc” împuterniceşte domnul ....... 5 Se stabilesc următoarele locuri de fumat.. 8 Persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii..privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă....I........ 7 Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţa întregului personal de către cadrul tehnic pentru situaţii de urgenţă..M. Având în vedere prevederile O......... de ex...M.M..A..I... 5 Pagina 25 din 51 Exemplar nr..E.....106 din OMAI 163/2007 . acestea se vor executa..... 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie.C nr....A..03.... după cum urmează: a) b) c) d) Art....2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor... Inspector Şcolar General........... secţiunea a 6-a. 1 ... 6 De respectarea prevederilor prezentei decizii răspunde întreg personalul. 712/2005 modificat şi completat prin O. responsabil PSI din Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi dl... nr...... nr...... Consilier juridic.. Art. conducătorului instituţiei..... Având în vedere prevederile O...INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI ... In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE Art... 4 Pe teritoriul spaţiilor aparţinătoare Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi se interzice cu desăvârşire „Fumatul”.A... 19 – Obligaţiile administratorului. de ex... Art.. Având în vedere prevederile O. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor..

Toate echipamentele şi aparatele de sudură se întreţin şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului. De îndeplinirea acestei cerinţe răspunde executantul. 1 ANEXA LA DECIZIA NR. 5. 5 Pagina 26 din 51 Exemplar nr. f) înlăturarea posibilităţilor ca sursele de foc (scântei. Inspector Şcolar General INSTRUCŢIUNI specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate la pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis Echipamentele şi aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcţionare. prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală şi pereţi cu plăci sau dopuri necombustibile. La pregătirea locului unde urmează să se execute operaţiunea de sudare sau de tăiere cu flacără oxiacetilenică (specific zonei unde se executa aceste lucrări) se vor lua obligatoriu urmatoarele masuri: a) înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălţimea de minimum 2 m şi bine ancorate de podea. d) curăţarea pieselor vopsite pe o porţiune de cel puţin 100 mm de o parte şi de alta în jurul punctului de lucru. PSI 001 Ediţia……I………. de ex. particule incandescente etc. Nr.O. b) protecţia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. cu tablă. c) îndepărtarea materialelor şi substanţelor combustibile transportabile la o distanţă de cel puţin 10 m de locul sudării sau tăierii. Revizia 0 Nr.) să intre în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară. sau cu plăci din materiale necombustibile.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . _______/din____________ APROB. cu flacăra sau cu alte particule de materiale incandescente. e) umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor şi elementelor de construcţie combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scânteile sau brocurile de sudură. . de ex. Proprietarul acestora trebuie să facă dovada efectuării întreţinerii şi verificării lor la termen şi de către personal sau persoane fizice de specialitate.

recipiente şi conducte prin care s-au vehiculat şi în care s-au depozitat substanţe combustibile sau vapori inflamabili se vor efectua numai după golirea. pe toată durata amplasării generatorului în încăpere. b) strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă. d) interzicerea agăţării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă. h) dotarea cu mijloace de primă intervenţie corespunzătoare. şi luarea de măsuri în consecinţă.. Lucrările de sudare la instalaţii. la anumite intervale. instalaţiile şi materialele la care se vor executa operaţiuni de sudare sau de tăiere se vor curăţa în prealabil de materiale combustibile.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . f) să se realizeze. spălarea. b) descoperirea tuturor zonelor protejate. în afara încăperii unde se sudează şi ferite de razele solare ori de sursele cu foc deschis. de ex. montaj sau de întreţinere cu caracter temporar. Piesele. a situaţiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia. 5 Pagina 27 din 51 Exemplar nr. miros de ars sau degajări de fum. i) asigurarea prezenţei persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis.). etc. precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare. de ex. oprirea funcţionării eventualelor utilaje care lucrează cu flacără sau produc scântei. După terminarea lucrării se vor asigura următoarele: a) verificarea minuţioasă a locului în care s-a executat lucrarea. izolarea acestora prin flanşe oarbe de restul instalaţiilor şi după efectuarea analizelor de laborator.2 m3/h. d) depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare. aerisirea. e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări. 5. pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente. c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă. cu respectarea următoarelor condiţii: a) debitul maxim de acetilenă să nu depăşească 3. f) evacuarea carbidului din generator. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O. a dispersiei (răspândirii) şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură. în aer liber. în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată şi depozitarea numai în locuri special amenajate sau containere. e) să existe posibilitatea asigurării distanţelor de siguranţă. PSI 001 Ediţia……I………. rezervoare. pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii. umplerea cu apă sau cu gaz inert. verificându-se dacă starea lor este intactă. Revizia 0 Nr. Generatoarele de acetilenă transportabile se instalează. . b) generatorul să fie verificat şi să posede placa de timbru. astfel: cel puţin 10 m între acestea şi locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis şi. c) încărcătura de carbid să nu fie mai mare de 4 kg. respectiv. de regulă. Nr. cum sunt uleiurile. schele etc. In mod excepţional se admite instalarea unui singur generator de acetilenă transportabil numai în încăperi în care se execută lucrări de reparaţii. In timpul executării lucrării se va asigura: a) supravegherea permanentă şi cu atenţie a flăcării. c) verificarea. 1 g) amplasarea la distanţe de siguranţă a generatorului de acetilenă transportabil şi a buteliei de oxigen. cel puţin 5 m între ele. textilele etc. d) încăperea să aibă un volum de minimum 350 m3 şi să fie bine ventilată. dacă durata întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute.

.. 5 Pagina 28 din 51 Exemplar nr. de ex.. de ex.. f) colectarea nămolului (şlamului) de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-un loc special amenajat.. Nr.... Intocmit./..S. ANEXA Nr..INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI ....... RESPONSABIL P.... . privind instruirea personalului angajat în cadrul instituţiei ....I....... PSI 001 Ediţia……I………. 4 Model decizie privind instruirea personalului: DECIZIA NR...O.. 5.... Revizia 0 Nr.... 1 e) reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de la terminarea lucrării..... Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.

. Având în vedere prevederile O..conţinutul actelor normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă şi activitatea de apărare împotriva incendiilor. Având în vedere prevederile O..acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă... 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.C nr... 2. conducătorului instituţiei. de ex. secţiunea a 6-a. utilizatorului şi salariaţilor. ...M. 712/2005 modificat şi completat prin O.. Revizia 0 Nr.. nr. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. . 5 Pagina 29 din 51 Exemplar nr. Nr.I... nr. art.. 163 din 29. -(Art.M.. nr.3-OMAI 786/2005) Instructajul introductiv general vizează dobândirea de cunoştinte cu privire la: . 1 .. Art.formele şi metodele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor. .. 786/2005 ..03..mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt echipate construcţiile şi modul de utilizare a acestora...M....modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi în cazul observării şi anunţării unui incendiu.I-alin. .......O...M. e) ..I. d) .. – Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se face la angajare şi periodic şi se realizează prin următoarele categorii de instructaje : a) ..instructajul pentru personalul din afara instituţiei..I.managementul situaţiilor de urgenţă şi modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul instituţiei.. c) ..instructajul la recalificarea profesională..instructajul specific locului de muncă.. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . de ex. b) .A.instructajul special pentru lucrări periculoase. 5..... .... f) ..privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă.instructajul periodic... – Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă este componentă a pregătirii profesionale şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă sau ale dezastrelor la locul de muncă şi în incinta instituţiei. 19 – Obligaţiile administratorului.. ..2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor.. In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE Art.A.......instructajul introductiv general. precum şi actele normative specifice profilului instituţie. precum şi mijloacele tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă. PSI 001 Ediţia……I………. a ) Instructajul introductiv general 1.... Având în vedere prevederile O...A..E... 1... Având în vedere prevederile Legii nr.

nivelul de risc rezultat din clasificarea unităţilor din punct de vedere al protecţiei civile.1 – 3 luni. – La instructajul introductiv general participă următoarele categorii de persoane : .4-OMAI 786/2005) Durata instructajului introductiv general se stabileşte prin reglementări interne. 5. – Persoanele care nu şi-au însuşit nivelul minim de cunoştinte stabilit pentru instructajul introductiv general nu vor fi admise la locurile de muncă. transporturi.cel mult o lună ( 30 zile ). temporari sau zilieri. tematică ce se adaptează şi se completează pe parcursul anului. maiştri. 4. Tematica orientativă este cea din OMEC nr.lucrătorii sezonieri. de întreţinere şi reparaţii. 3. care sprijină serviciile de urgenţă ( structurile de răspuns ) în cazul producerii situaţiilor de urgenţă. precum şi pentru cel care lucrează în instituţii publice. proiectare.salariaţii transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea respectivă. 2. precum şi pentru analişti. maşini. precum şi de nivelul de pregătire al participantţilor. pentru personalul auxiliar din secţiile şi sectoarele de producţie.I-alin. – Durata instructajul specific locului de muncă este stabilită în funcţie de complexitatea activităţii desfăşurate ( construcţii. Nr. riscul de incendiu şi/sau de explozie. – (Art. . de ex. dar nu poate fi mai mică de 8 ore. cu respectarea următoarelor termene: . 2. 4. pe locuri de muncă şi categorii de salariaţi. completarea şi detalierea cunoştintelor dobândite prin instructajul introductiv general şi prin instructajul specific locului de muncă. . . în funcţie de specificul activităţii desfăşurate. control tehnic. .subingineri. – Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de muncă sunt urmate în mod obligatoriu de demonstraţii practice. 3. – În graficul anual de instruire se menţionează periodicitatea instructajelor şi se precizează zilele în care acestea se execută eşalonat.studenţii şi elevii din şcoli şi licee aflaţi în practică de specialitate. . instalaţii şi utilaje tehnologice ) şi nu poate fi mai mică de 8 ore. după instructajul introductiv general. – Admiterea definitivă la lucru a persoanelor instruite se face numai după verificarea acestora pe bază de teste cu privire la nivelul de însuşire a cunoştinţelor necesare. pentru personalul care lucrează nemijlocit cu aparate.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .– Intervalul de timp între două instructaje se stabileşte de conducerea instituţiei în funcţie de specificul condiţiilor de muncă. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. cercetători şi personalul din laboratoare.nou-angajaţii în muncă. utilaje şi instalaţii tehnologice ( tehnicieni. 4. c) Instructajul periodic 1. 3. – Instructajul periodic se execută cu toate categoriile de salariaţi pe o durată de cel puţin două ore şi are ca scop împrospătarea. – Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire. ingineri ). – Instructajul specific locului de muncă se execută individual. investiţii. de către şeful locului de muncă respectiv sau cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.3 – 6 luni. indiferent de durata sau de forma contractului de muncă. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie. complexitatea procesului tehnologic. manageri sau patroni. aprobate de conducătorii instituţiilor.O. 1 2. cercetare. 5 Pagina 30 din 51 Exemplar nr. b) Instructajul specific locului de muncă 1. de ex. PSI 001 Ediţia……I………. pentru personalul cu funcţii de execuţie sau operative. . Revizia 0 Nr.

după cum urmează : a)-personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii. conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele dispozitii generale.. în fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă sau în procesele-verbale de instruire.. care conţine problematica prezentată şi tabelele cu numele.... care se află pentru o durată determinată în incinta acesteia în scopul îndeplinirii unor activităţi solicitate de conducerea instituţiei. – Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se certifică prin înscrisuri realizate.. d)-personalul de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate. cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii din Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi..pentru cel din structura autorităţilor publice locale. – Instructajul pentru persoanele din afara (Art..I-alin. 3.. aparate. 2. definit conform legislaţiei specifice.. 5.. c)-personalul care efectuează transport de materiale periculoase. a administraţiei publice centrale şi a instituţiilor statului... 5 Pagina 31 din 51 Exemplar nr... – Lucrările care fac obiectul unui astfel de instructaj în cadrul instituţiei se referă la : lucrări de sudare ... pentru toate categoriile de personal. lucrări care pot provoca scântei mecanice.. – (Art.12-OMAI 786/2005) Instructajul special pentru lucrări periculoase se execută înainte de începerea unor lucrări în timpul cărora pot apărea situaţii generatoare de incendiu din cauza manifestării unor surse specifice de aprindere sau a creării unor atmosfere potenţial explozive ori se poate favoriza producerea unor situaţii de urgenţă. e) Instructajul la recalificarea profesională Instructajul la recalificarea profesională se desfaşoară cu toate categoriile de salariaţi care au parcurs un astfel de curs de formare profesională . b)-personalul societăţilor comerciale de reparaţii.1 – 6 luni. prenumele şi semnătura persoanelor instruite.. Art.. 2... Înregistrarea şi confirmarea instructajului 1.. lucrări de curăţire prin arderea unor utilaje..... Instructajul periodic se face de către d-l/d-na . de ex. după caz.. Nr.. lucrări care pot provoca scântei. lucrări de topire a bitumului sau asfaltului. PSI 001 Ediţia……I………. lucrări de tăiere sau lipire cu flacară...... întreţinere şi de service. Revizia 0 Nr. conducte tehnologice sau conductoare electrice.. de ex. după caz....INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI ..I-alin.. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. – (Art. 5..15-OMAI 786/2005) Instructajul pentru personalul din afara instutuţiei.10-OMAI 786/2005) instituţiei se desfăşoară cu persoanele care execută temporar activităţi în locurile din incinta instituţiei unde sunt prezenţi factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă. 1 . . .. se efectuează... 2.O. revizii.. d) Instructajul special pentru lucrări periculoase 1. 3.... f) Instructajul pentru persoanele din afara instituţiei 1.I-alin. de cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor în cadrul căruia este prevăzut un asemenea instructaj. – Fisele individuale de instructaj se întocmesc pentru toate persoanele angajate...... arcuri electrice sau scurtcircuite.... aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze inflamabile şi/sau explozive .. e)-vizitatori în grup de minim 5 persoane.. – Comsemnarea efectuării instructajului pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei se face într-un proces-verbal întocmit în acest scop...

S.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .. din . 5 alin....O. e). 19 lit. Inspector Şcolar General. 6.(1) din Legea nr. si f) din Ordonanţa Guvernului nr.. 4. iar persoana care a verificat instructajul confirmă. în scris pe baza de semnatură. ANEXĂ LA Decizia Nr. de către responsabilul P.. normele. . cu modificări şi completări prin Legea nr. exploziilor şi situaţiilor de urgenţă.I. 5.... Art. c)-asigurarea măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru instruirea eficientă a salariaţilor în domeniul incendiilor. 5. Tematica şi graficele anuale de instruire: 1.. că aceasta şi-a însuşit cunoştinţele. de ex. 60/1997. Prevederile prezentei decizii vor fi aduse. şi ale art.... 1 3..16-OMAI 786/2005) Organizarea activităţii de instruire a personalului angajat în muncă se va face avându-se în vedere următoarele : a)-responsabilitatea conducătorului instituţiei privind informarea şi instruirea salariaţilor cu privire la actele normative.481/2004.. Revizia 0 Nr. la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi vor fi prelucrate cu tot personalul angajat în prima zi lucrătoare din luna MARTIE a anului în curs. – După efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fişelor individuale de instructaj. – Prin semnătură persoana instruită demonstrează participarea la instructaj.. PSI 001 Ediţia……I……….I-alin.. . Art. Instructaj lunar. – După completare. b)-respectarea principiului responsabilităţii conducătorului instituţiei privind verificarea însuşirii de către salariaţi a obligaţiilor ce le revin în cazul producerii incendiilor. Organizarea activităţii de instruire 1. pe baza examinării persoanei instruite. 5.... – Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor răspunde de păstrarea fişelor individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul din instituţiei. Aprobat.. de ex... 5 Pagina 32 din 51 Exemplar nr. 212/1997.. cu modificările şi completările ulterioare. Nr.. exploziilor şi situaţiilor de urgenţă. precum şi asupra sarcinilor ce le sunt stabilite potrivit prevederilor art.. – (Art. cu modificările şi completările ulterioare. care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Inspector Şcolar General. regulile şi măsurile specifice instituţiei ori operatorului economic respectiv.... fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă se semnează de persoana instruită şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instructajul. Consilier juridic.a). înscrisul efectuându-se cu pastă sau cu cerneală.... 4.

M. FEBRUARIE P. 1 Bibliografie . reguli şi măsuri de prevenire şi înlăturare a acestora.I. stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale de P. Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 481/2004 Culegere de lecţii de protecţie civilă Luna/ziua Domeniu l Tematica a) Tematică generală : Legea nr. .I. Revizia 0 Nr. a) Tematica generală: instiintarea.Plan de intervenţie . reguli şi măsuri de prevenire şi înlăturare a acestora. de ex. cauze potenţiale de incendiu la locul de muncă.C.S. a) Tematica generală: evacuarea fumului în caz de incendii.Norme PSI specifice unităţilor cu specific învăţământ şi educaţie .O.S. depozite materiale.S. locul şi misiunile protecţiei civile b) Tematică specifică: măsuri şi reguli de comportare la receptarea P. cele cinci decizii. 163/2007 . .I. intervenţii la incendii b) Tematică specifică: evaluare riscului de incendiu.Instrucţiuni tehnice interne (ITI) Organizareaautoapărării împotriva incendiilor Legea nr. 2.I.).A.I. 163/2007 .Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective Culegere de lecţii de protecţie civila Culegere de lecţii de protecţie civilă . de ex. 307/2006 .C. b) Tematica specifică: reguli specifice de prevenire a incendiului pentru locul de muncă utilizat. PSI 001 Ediţia……I………. a) Tematică generală : reguli generale de comportare la calamitaţi naturale si catastrofe b) Tematica specifică: măsuri generale de prevenire.M.Norme PSI departamentale specifice Culegere de lecţii de protecţie civila Culegere de lecţii de protecţie civilă P. 307/2006 .I. Pericole pentru oameni. 1. Norme.O. Norme.C. cap I şi II din Norme generale de apărare împotriva incendiilor b) Tematica specifică: obligaţiile generale şi specifice ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi c) Tematica specifică : modul de utilizare a mijloacelor de primă interveneţie din dotarea locului de muncă (hidranţi. 3 MARTIE P. IANUARIE P. 5. Compartimentul Achiziţii publice Nr crt.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .S. alarmarea si adapostirea b) Tematică specifică: evaluare riscului de incendiu. P.O. 5 Pagina 33 din 51 Exemplar nr. cauze potenţiale de incendiu la locul de muncă.A. Nr. protecţie şi intervenţie la dezastre a) Tematica generală: evacuare persoane. a) Tematica generală: rolul.Plan de evacuare Plan de depozitare .Legea nr.

I.I.C.M.Legea nr. P.A. 163/2007 Legea n. 481/2004 Culegere de lecţii de protecţie civilă O. 307/2006 . 5 MAI P.S. intervenţie la locul de muncă ( cunoaştere. 481/2004 .) b)Tematică specifică: instalaţii electrice de forţă şi iluminat specifice locului de muncă ( cunoştinţe tehnice generale şi concrete ) c)Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu exterior ( fiecare participant va executa minim o echipare ).S.I.instalaţii speciale. de ex. 5. radiologica. 5 Pagina 34 din 51 Exemplar nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .S.O.M. 1 P.A. de ex. măsuri PSI specifice) c) Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu interior ( fiecare participant va executa minim o echipare) a) Tematica generală: protecţia civilă pe plan international b) Tematică specifică: reguli generale de comportare şi protecţie în cazul cutremurelor de pamant a) Tematica generală: protecţia golurilor la propagarea incendiilor ( uşi rezistente la foc . 4 APRILIE P.O. chimica si biologica b) Tematică specifică: protecţia populaţiei. Revizia 0 Nr. P. Nr. a) Tematica generală: protectia nucleară. protejare. salariaţilor si bunurilor materiale prin adăpostire a) Tematica generală: norme de PSI la exploatarea construcţiilor. etc. 163/2007 Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civila .P 118-99 Legea n. instalaţiile şi altor amenajări . 6 IUNIE P. PSI 001 Ediţia……I……….C. semnalelor de alarmare de protecţie civilă a) Tematica generală: stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor PSI b) Tematică specifică: căi de acces. planul de evacuare a locului de muncă.I. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.I. b) Tematică specifică: modul concret de alarmare în caz de incendiu ( sarcini pe funcţii sau persoane) c) Exerciţiu de evacuare a locului de muncă a) Tematica generală: organizarea protecţiei civile în Romania .C.

O.G.Legea nr.R. răspunderii ce revin diverselor categorii de personal. mâini şi picioare). nr.R. 642/2005 Culegere de lecţii de protecţie civilă . a căilor respiratorii. responsa-bilităţi. a) Tematica generală: principalele funcţii de sprijin asigurate pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă b) Tematică specifică: asanarea teritoriului de muniţie neexplodata H. 1 Culegere de lecţii de protecţie civilă Normativ I 6 P. 8 AUGUST P. în funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de comportare si de acţiune in caz de accident nuclear si chimic a) Tematica generală: diminuarea riscului de incendiu. 307/2006 -Norme departamentale specifice Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civilă -Instrucţiuni de folosirea stingătoarelor portabile -Manualul pompierului -O. control PSI. nr. a capului. măsuri după control. a) Tematica generală: subsţantele periculoase si utilizarea lor b) Tematică specifică: mijloace de protecţie individuală şi colectivă a) Tematică generală: tipuri de focare în caz de incendiu şi modul de combatere în faza incipientă cu stingătoare portabile de incendiu b) Tematică specifică: obligativitatea instruirii PSI a personalului. b) Tematică specifică: adăposturile de protecţie civilă a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.C. rezolvare sau sancţi-onare).S.I. c) Activitate practică: mod de utilizare a mijloacelor de protecţie enumerate la litera b. P.A. Nr.I. b) Tematica specifică: mijloace de protejare a oamenilor în caz de incendiu (a corpului. termene. 718/2005 H.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .S.M.I.G.C. b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea unităţilor administrativ – teritoriale. 5. 5 Pagina 35 din 51 Exemplar nr. nr.I. P. instituţiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile.S. de ex. PSI 001 Ediţia……I………. 7 IULIE P. Revizia 0 Nr.(ex. de ex.C. 2288/2004 Manual protecţie civilă . 9 SEPTEMBRIE P.

S. .I.O. Nr.C.C.M.I. (cele cinci decizii) şi cap I şi II din Norme Generale PSI .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 307/2006 307/2006.M. avertizării şi alarmării a) Tematică generală: cauze de . a) Tematica generală: Organizarea şi P. c) Activitate practică: enumerare. a) Tematica generală: drepturile si obligaţiile cetatenilor privind Legea nr. Nr crt. 163/2007 O. PSI 001 Ediţia……I………. 1 Luna/ziua IANUARIE Domeniu l P. obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări.I. 775/98 b) Tematici specifice: obligaţiile . de ex. nr. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile.I.Cercetarea cauzelor incendiu (mijloacele care le produc. P. ziua x). la sfârşitul fiecărui an pentru anul următor.A. Revizia 0 Nr.I. 1 10 OCTOMBRIE 11 NOIEMBRIE 12 DECEMBRIE a) Tematica generală: mijloace de Normativul I -13 încălzire (locale şi centrale) Normă specifică b) Tematică specifică: concret modul P. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. b) Tematică specifică: Asigurarea Manual protecţie civilă inştiinţării.Norme PSI depargenerale şi specifice ce revin cate- .M. de ex.S. b) Tematica specifică: cunoaştere concretă a forţelor de intervenţie în caz de incendiu la locul de muncă. 481/2004 protecţia civila P. -Plan de intervenţie Cine conduce stingerea incendiilor. de încălzire a spaţiilor utilizate de personalul instruit. Instructajul la 3 luni (trimestrial).O. măsuri concrete la spaţiul utilizat. împrejurările determinante şi sursa de Crăciun Calotă producere a incendiului).Legea nr. 5 Pagina 36 din 51 Exemplar nr. 5. incendiilor de I.I. modalităţi de cooperare. Notă: Se vor stabili concret zilele de instructaj pe liniile anului (exemplu luna Ianuarie.S. 1184/2006 situaţii de urgenţă b) Tematică specifică: reguli generale Culegere de lecţii de de acordare a primului – ajutor în caz protecţie civila de răniri şi intoxicări Test tip grilă: minim 10 întrebări. 2.A.A. asigurarea activitatii de evacuare în O. Tematica Bibliografie a) Tematică generală : Legea nr.

642/2005 Culegere de lecţii de protecţie civilă . PSI 001 Ediţia……I……….C.C.). 2 APRILIE .Legea nr.O.G. măsuri PSI specifice) c) Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu interior ( fiecare participant va executa minim o echipare) a) Tematica generală: protecţia civi-lă pe plan internaţional b) Tematică specifică: reguli generale de comportare si protecţie în cazul cutremurelor de pământ a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale. 5 Pagina 37 din 51 Exemplar nr. 5. a) Tematică generală : reguli generale de comportare la calamitaţi naturale si catastrofe b) Tematica specifica: măsuri generale de prevenire.S.Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective Culegere de lecţii de protecţie civila Culegere de lecţii de protecţie civilă .S.A.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .I. H.S. de ex. P. nr.O. Revizia 0 Nr.M. stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale de P. protejare. 3 IULIE P. intervenţie la locul de muncă ( cunoaştere. protecţie şi intervenţie la dezastre a) Tematica generală: stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor PSI b) Tematică specifică: căi de acces. planul de evacuare a locului de muncă. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. P.I. în funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de comportare si de acţiune in caz de accident nuclear si chimic tamentale (specifice) . instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile.I. Nr. 307/2006 P. de ex.C.I.R. 163/2007 Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civilă Anexa 17 din Normativ I 6-98 P. 1 goriilor de salariaţi instruiţi c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi. b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea unităţilor administrativ – teritoriale.

Legea nr.I. de ex.C. de ex.). 2 IULIE P.A.Norme PSI departamentale (specifice) . protecţie şi intervenţie la dezastre a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale. cele cinci decizii interne şi cap I si II din Norme generale PSI b) Tematici specifice: obligaţiile generale şi specifice ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi.Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective Culegere de lecţii de protecţie civilă Culegere de lecţii de protecţie civilă Anexa 17 Normativ I 6-98 din P. măsuri concrete la spaţiul utilizat. 481/2004 tecţia civilă P. dul de încălzire a spaţiilor utilizate de personalul instruit.I.Legea nr. 307/2006 . 5 Pagina 38 din 51 Exemplar nr. a) Tematică generală : reguli generale de comportare la calamitaţi naturale si catastrofe b) Tematica specifică: măsuri generale de prevenire. . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. a) Tematica generală: drepturile şi obligaţiile cetăţenilor privind pro. 163/2007 . Pentru instructaj la 6 luni (semestrial): Nr crt.I. 1 4 OCTOMBRIE 5 DECEMBRIE a) Tematica generală: mijloace de încălzire (locale şi centrale) b) Tematică specifică: concret moP. stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale de P.S. P.O.I. Revizia 0 Nr.C. PSI 001 Ediţia……I………. avertizării si alarmării civilă Test tip grilă: minim 10 întrebări. b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea Bibliografie .M.S.I. b) Tematică specifică: Asigurarea Manual protecţie instiintarii. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile. c) Activitate practică: enumerare. obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări. Luna/ziua Domeniul Tematica a) Tematică generală : Legea nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .S. 5.O. 307/2006.S.C. Nr. 3. 1 IANUARIE P.

G.. Revizia 0 Nr... 5 Pagina 39 din 51 Exemplar nr..S. 1 3 DECEMBRIE unităţilor administrativ – teritoriale. Nr. instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de H.. PSI 001 Ediţia……I……….. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.O.. . de ex. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile. 5 Model decizie numire cadru tehnic cu atribuţii în domeniul Apărării împotriva incendiilor DECIZIA NR. de ex.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .I. 642/2005 vedere al protecţiei civile. în funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de Culegere de lecţii de comportare şi de acţiune in caz de protecţie civilă accident nuclear şi chimic Test tip grilă: minim 10 întrebări. 5... obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări.. ANEXA Nr.. . RESPONSABIL P. Intocmit.R.. nr.

.A.organizarea stingerii incendiilor..A... control şi supraveghere a măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Având în vedere prevederile O. Având în vedere prevederile O.I. 712/2005 modificat şi completat prin O. nr... Inspector Şcolar General.. secţiunea a 6-a. .I..M......M. Având în vedere prevederile O.A. responsabilitatea aplicării acestei dispoziţii revenind în totalitate inspectorului şcolar general şi responsabilului cu activitatea de PSI Art...2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor.M.. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie..va îndeplini funcţia de cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor....... nr.I.. 2 : Controlul respectării normelor.M. 5...M...... art....... Art.. 163 din 29. cu alte sarcini de serviciu....I...O. Având în vedere prevederile Legii nr..C nr. Art..planurile de evacuare în caz de incendiu . Nr.. 712/2005 modificat şi completat prin O... l: D-ul/d-na .. Art...M. In temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare: DECIDE Art.... 7 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se însărcinează inspectorul şcolar general şi responsabilul cu activitatea de PSI . care va îndeplini prin cumul aceste atribuţiuni de aplicare. .. 5 : Instruirea personalului în domeniul PSI se va face în conformitate cu prevederile O. nr. inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi...I. Revizia 0 Nr.... .A... 4.... 5 Pagina 40 din 51 Exemplar nr. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil învăţământ şi educaţie. . utilizatorului şi salariaţilor.. secţiunea a 2-a din O. Art.M... 6 : Dotarea cu mijloace de stingere în caz de incendiu se face în conformitate cu prevederile O..E.A. nr. dispoziţiilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor. conducătorului instituţiei.. 4 : Lucrările cu foc deschis şi fumatul se vor executa în conformitate cu prevederile cap.. se va efectua cu respectarea O.2007.. nr. Consilier juridic.I.A. anexele 12-14. 349/2000 privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. 786/2005 . Art.. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor..E..M..INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI ... PSI 001 Ediţia……I……….. 1 privind numirea cadrului tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei ..03. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. de ex.03.. nr.03. 163/29..C nr....A. 3 : Pe fiecare loc de muncă se vor afişa la loc vizibil: . nr... 163 din 29.I.M.. 19 – Obligaţiile administratorului.... de ex.privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă. 786/2005.sarcinile ce revin salariaţilor pe linie de PSI.2007 Norme generale de apărare împotriva incendiilor şi Legea nr.

-Tematică orintativă de instruire (generală. specifică şi periodică). Efectuează şi verifică însuşirea cunoştinţelor de către persoanele instruite. În activitatea de instruire pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor se vor folosi forme şi mijloace diferite astfel : -Forme şi mijloace vizuale: afişe. _______/din____________ Atribuţiunile responsabilului pe linie de prevenirea şi stingerea incendiilor I.Conceperea şi redactarea tematicilor de instructaj şi asigurarea bibliografiei necesare. broşuri.Instructaj periodic. 5 Pagina 41 din 51 Exemplar nr. Revizia 0 Nr. .Instructaj specific locului de muncă. expuneri.Organizarea şi conducerea exerciţiilor de stingere cu antrenarea personalului pe locurile de muncă.Asistenţa tehnică de specialitate la elaborarea de către conducătorul uniăţii a deciziilor şi reglementărilor privind ordinea interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. Atribuţiuni generale Efectuează conform tematicii aprobate şi ţine evidenţa următoarelor instructaje în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor la angajare şi periodic astfel : .I. de ex. .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . -Forme şi mijloace practic-aplicative: demonstraţii şi exerciţii practice executate la locul de muncă La alegerea formelor şi mijloacelor se va avea în vedere asigurarea caracterului intensiv pentru activitatea de instruire. Instructajul în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se va face pe baza unor materiale scrise aprobate de către conducătorul unitaţii şi realizate de către persoana desemnată. . înscripţii şi indicatoare de securitate. de ex. -Teste de verificare.Testarea periodică a nivelului de cunoştinţe din domeniul P. consultaţii. . Nr. . PSI 001 Ediţia……I………. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. II.Instructaj intoductiv general. exerciţii şi dezbateri. Atribuţiuni specifice . Baza materială şi documentară necesară în vederea desfăşurării şi verificării instructajelor va cuprinde : -Legislaţia specifică în vigoare. 5. 1 ANEXA LA DECIZIA NR. .O. pliante. -Forme şi mijloace auditive: instructaje.S. a personalului instruit.

1 . 5. . Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. Inspector Şcolar General. PSI 001 Ediţia……I………. 5 Pagina 42 din 51 Exemplar nr. de ex.Justificarea în faţa organelor de control a îndeplinirii obligaţiilor legale ce revin conducătorului unitaţii în domeniul instruirii P. 6 Model de document privind asigurarea căilor de circulaţie.Evidenţierea în fişele individuale de instructaj şi certificarea prin semnătură a activitaţilor desfăşurate.S. pe care conducătorul instituţiei este obligat să-l întocmescă şi să-l aducă la cunoştinţa tuturor salariaţilor: Aprobat. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. de ex. Revizia 0 Nr.I. .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Nr. ANEXA Nr.O. cât şi pentru sezonul rece sau canicule. Inspector Şcolar General.

prin care se înrăutăţeşte situaţia iniţială.Deşeurile şi rezidurile combustibile rezultate din activitate se colectează ritmic.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol. trebuie să fie asigurat în permanenţa la: a) cladirile şi anexele instituţiei. astfel încît traseul acestora să poată fi recunoscut cu uşurinţă atît ziua cât şi la lăsarea întunericului. c) mijloace de prevenire şi stingerea incendiilor. Nr. cât şi pentru sezonul rece sau canicule Asigurarea căilor de acces. Reguli pentru sezonul rece s-au canicular a) În sezonul rece Înainte de începerea sezonului rece se vor controla şi se vor înlătura defecţiunile constatate.Uşile pe căile de evacuare vor fi deschise manual “pe balamale” cu deschidere în sensul de evacuare – unde este cazul conform normelor. depozitarea şi evacuarea deşeurilor combustibile şi a ambalajelor . . de forţă. constituind contravenţii sancţionate conform reglementărilor legale în vigoare. hidranţi de incendiu interiori.. stingătoare.Traseele de evacuare şi intervenţie se vor marca cu indicatoare de securitate. 2. precum şi efectuarea unor modificări la acestea. . Se interzice blocarea uşilor în poziţie închisă pe timpul funcţionării instituţiei. colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile.centralelor termice şi instalaţiilor interioare de încălzire a clădirilor. Revizia 0 Nr. . PSI 001 Ediţia……I………. . cu materiale care reduce lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită. asigurâdu-se buna funcţionare a: .Pe teritoriul instituţiei distrugerea deşeurilor şi rezidurilor combustibile nu se face prin ardere.Sistemele de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea cu uşurinţă a acestora în caz de incendiu.Accesul mijloacelor şi al persoanelor pentru intervenţii operative în caz de urgenţa publică de incendiu. 1 REGLEMENTĂRI privind asigurarea căilor de circulaţie. . d) tablouri de distribuţie şi întrerupătoarele instalaţiilor electrice de iluminat. posturi telefonice de anunţare a incendiilor etc. 3. de evacuare şi de intervenţie. Colectarea. stingerii incendiilor şi limitării efectelor acestora. de evacuare şi intervenţie . .Execută şi răspund de această activitate şefii birourilor şi responsabilii cu curăţenia. ori care prezintă pericol de incendiu. 5 Pagina 43 din 51 Exemplar nr. .O. de ex. sunt interzise. b) spaţii de lucru sau desfacere a materialelor în care au acces persoanele străine. reţele de apă. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. de către toate persoanele. de ex.Căile de acces. de iluminat de siguranţă şi la sursele de rezevă care sînt destinate să alimenteze receptoarele electrice cu rol în caz de incendiu.dar obligatoriu la terminarea schimbului şi se depun în locuri destinate depozitării în vederea evacuării din instituţie astfel încît la locurile de muncă să fie în permanenţă curăţenie. 5.

de ex. b) În perioada caniculară Îndepărtarea din ferestrele expuse acţiunii razelor solare a obiectelor optice care pot interacţiona în anumite condiţii cu acestea.O.personalul de deservire a mijloacelor de încălzire va fi instruit asupra regulilor ce trebuie respectate şi respectiv luate pe timpul funcţionării acestora. 5. 7 Model de fişă a obiectivului conform celul prezentat în Ordinul Ministrului Administraţiilor şi Internelor nr. 1474/2006 FIŞA OBIECTIVULUI DENUMIRE INSTITUŢIE CONDUCĂTOR Date de identificare: Telefon serviciu: Telefon domiciliu: . Responsabil PSI ANEXA Nr. Nr. Revizia 0 Nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . de ex. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 1 . Întocmit. PSI 001 Ediţia……I……….altor mijloace de încălzire locale existente . 5 Pagina 44 din 51 Exemplar nr.

Aspecte generale Domeniul de activitate Anul de construire (punere în funcţiune) Suprafaţa construită/desfaşurată Număr niveluri (regim de înălţime) Clasificare construcţie (civilă.) Personal angajat (număr estimativ) Utilizarea clădirii.2. beton armat. Nr.1 Date constructive Stabilitatea la foc din proiect sau alte documente tehnice Compartimente de incendiu Căi de acces. 5 Pagina 45 din 51 Exemplar nr. 1 1. de lucru 1) Adresa: Tel: Fax: e-mail: 1.O. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. 5. alcătuire constr. cu funcţiuni mixte) Structura de rezistenţă a construcţiei (structura metalică.(denumire pct. . marcare /semnalizare Case de scări (închise/deschise) număr. etc. Ascensoare de intervenţie potrivit reglementãrii Date tehnice Sisteme de ventilaţie/climatizare . mixtă. Revizia 0 Nr. de lucru 2) Adresa: Tel: Fax: e-mail: NUMĂR DE ÎNREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERŢULUI Numele şi prenumele: Telefon serviciu: CADRUL TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL Telefon domiciliu: APĂRĂRII IMPOTRIVA INCENDIILOR Certificat de competenţă: Termen de valabilitate: 1. număr..INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . prezenţa oamenilor în clădire permanent /temporar 1.(denumire pct.1. gabarit. de depozitare. PSI 001 Ediţia……I……….Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă 1.1. de ex.1.2. – Punct de lucru nr. lemn.Data referitoare la construcţie/instalaţie/amenajare 1. zidărie. intervenţie şi evacuare. . de producţie. de ex. 1 COORDONATELE INSTITUŢIEI COORDONATELE PUNCTELOR DE LUCRU (denumirea instituţiei) Tel: Fax: e-mail: 1. gabarit.2.

protecţii ale structurilor metalice/ de beton/lemn etc.L. etc. instalaţie.P.1 Date constructive Stabilitatea la foc din proiect sau alte documente tehnice Compartimente de incendiu Căi de acces. gabarit. sistem de compresie. etc. spumă. echipament de proces.2.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . 5 Pagina 46 din 51 Exemplar nr.) Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului Stingătoare pe tipo dimensiuni Hidranţi interiori/coloane uscate Hidranţi exteriori Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă. Mod de operare 1. de ex. Nr.2. Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli tip. Revizia 0 Nr. intervenţie şi evacuare. zone protejate. de ex. conducte etc. Iluminat de siguranţă Sisteme de instalaţii tehnologice Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi Sisteme de detectare a incendiilor Sisteme de alarmare/avertizare Sisteme de limitare a propagării incendiilor (uşi rezistente la foc.1. 5. 1 Sisteme de încălzire Instalaţii electrice Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G. . număr capete de refulare. etc). clapete antifoc. alcătuire constr. Loc de depozitare. apă pulverizată. 2 1.2. pompe) Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă Stocuri de produse de stingere/ neutralizatori Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice 1. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc) Denumirea substanţelor periculoase folosite.2. zone protejate. Alte instalaţii de stingere (pulbere. etc. PSI 001 Ediţia……I……….2. număr. sistem de stocare. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. marcare /semnalizare Case de scări (închise/deschise) număr. – Punct de lucru nr. clasificare în conformitate cu Sistemul Internaţional de clasificare al substanţelor periculoase. număr capete de refulare. oprirea automată a sistemului de ventilare. sisteme de obturare.O.) Sisteme de detectare a gazelor Instalaţii speciale de stingere cu apă (tip sprinklere.2. fraze de risc asociate Cantitatea existentă în unitate pentru fiecare substanţă în parte. gabarit.

Alte instalaţii de stingere (pulbere. sistem de stocare.P. număr capete de refulare. fraze de risc asociate Cantitatea existentă în unitate pentru fiecare substanţă în parte.O.) Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului Stingătoare pe tipo dimensiuni Hidranţi interiori/coloane uscate Hidranţi exteriori Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă. zone protejate.2. 5 Pagina 47 din 51 Exemplar nr. Revizia 0 Nr.2. număr capete de refulare. spumă. protecţii ale structurilor metalice/de beton/lemn etc. oprirea automată a sistemului de ventilare. Iluminat de siguranţă Sisteme de instalaţii tehnologice Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi Sisteme de detectare a incendiilor Sisteme de alarmare/avertizare Sisteme de limitare a propagării incendiilor (uşi rezistente la foc. . Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli tip. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.L. etc. instalaţie.2. 1 Ascensoare de intervenţie potrivit reglementării Date tehnice Sisteme de ventilaţie/climatizare Sisteme de încălzire Instalaţii electrice Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G. apă pulverizată. de ex. zone protejate.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . clapete antifoc. Mod de operare 2. sistem de compresie. pompe) Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă Stocuri de produse de stingere/ neutralizatori Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice 1. etc. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc) Denumirea substanţelor periculoase folosite. echipament de proces. Loc de depozitare. clasificare în conformitate cu Sistemul Internaţional de clasificare al substanţelor periculoase. Organizarea apărării împotriva incendiilor/activităţii de protecţie civilă Organizarea alarmării Instruirea personalului dacă este executată periodic. de către cine. 5. conducte etc. PSI 001 Ediţia……I………. Nr. de ex. etc. etc). sisteme de obturare.) Sisteme de detectare a gazelor Instalaţii speciale de stingere cu apă (tip sprinklere.

Documente specifice de protecţie civilă potrivit reglementărilor în domeniu Reglementarea modului de întreţinere.Structura-cadru 1.reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă şi alte substanţe stingătoare. Nr.amplasarea clădirilor. sunt asigurate căi de acces. . verificare. pe care se marchează: . reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor de o persoană juridică atestată Evidenţa incendiilor de la punerea în funcţiune a instituţiei (pe fiecare clădire în parte) Intocmit. 5. lucrările premergătoare şi pe timpul sezonului rece.sediul. de ex. 5 Pagina 48 din 51 Exemplar nr.denumirea agentului economic sau a instituţiei. număr de telefon. perioadelor caniculare şi secetoase.I. ce probleme deosebite au fost constatate pe timpul exerciţiu Afişare instrucţiuni specifice Obligaţiile administratorului/conducerii Obligaţiile cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul protecţiei şi stingerii incendiilor.rezervele de agenţi stingători şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie. de către cine Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă dacă există sau este încheiat contract Planuri/exerciţii de evacuare din clădire când s-a executat ultima oară. .O. instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă.S. RESPONSABIL P. ANEXA NR. . Planul general al unităţii (la scară). 2. fax. 8 PLANUL DE INTERVENŢIE .profilul de activitate. . Date de identificare: .INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI .căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia. 1 dacă este persoana atestată Control intern de prevenire dacă se execută. Revizia 0 Nr. Fumatul depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi reziduurilor combustibile. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. structura cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor/de protecţie civilă Ordinea interioară reglementări cu lucrul cu foc deschis. de ex. . de evacuare şi de intervenţie Documente specifice de apărare împotriva incendiilor potrivit reglementărilor în domeniu. PSI 001 Ediţia……I………. .

platforme (puncte) de alimentare şi distanţele faţă de unitate.subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea. itinerarul de deplasare.reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică. b .presiuni.alte surse artificiale sau naturale de apă: . Revizia 0 Nr. instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la scară).serviciul propriu de pompieri civili (dotare. pe care se marchează ori se înscriu date privind: . evacuare şi de intervenţie.localizarea şi lichidarea incendiilor. . de ex. rezultate din scenariul de siguranţă la foc sau din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor.instalaţiile utilitare aferente. . . . . Planul fiecărei construcţii. Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu: .reţelele de canalizare. 5 Pagina 49 din 51 Exemplar nr.concluzii privind intervenţia. PSI 001 Ediţia……I………. gaze şi alte fluide combustibile. animale sau bunuri). . pe niveluri şi pe total.felul şi capacitatea acestora. . . după caz. dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată.înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu. sistemele. localitatea. protecţia civilă etc.evacuarea utilizatorilor (persoane şi. Nr.servicii de pompieri civili cu care se cooperează (categoria. .reţele de alimentare cu apă: . Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu. .protecţia personalului de intervenţie.protecţia vecinătăţilor. telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare). . .debite. asigurate. .vecinătăţile. .suprafaţa construită şi aria desfăşurată.numărul de persoane care utilizează construcţia. . telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare). agent termic. exterioare unităţii: a .O. 5. distanţa.amplasarea hidranţilor şi stabilirea distanţelor faţă de incinta unităţii. . 6. . . 3.căile interioare de acces. .) 5. .destinaţia spaţiilor (încăperilor). Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. de ex.nivelurile criteriilor de performanţă privind siguranţa la foc. .dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu . Forţe de intervenţie în caz de incendiu: . .particularităţi tactice de intervenţie pentru: .regimul de înălţime (numărul de niveluri). 4. distanţa.natura materialelor şi a elementelor de construcţii. acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate. itinerarul de deplasare. 1 .instalaţiile.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . încadrare).alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare (ambulanţa.

6. de ex. după caz. 5 Pagina 50 din 51 Exemplar nr. 5.2 5.2 8.3 6.2. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate. 5.2 8. 4.O.2 8.1 5.3 8. 3.3. listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii Documente de referinţă(reglementări) aplicabile activităţii procedurate Reglementări internaţionale Legislaţia primară Legislaţia secundară Alte documente.1 8.3 5. Compartimentul Achiziţii publice Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P. de ex. 1 11. revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale Scopul procedurii operaţionale Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale Precizarea activităţii la care se referă procedura operaţională Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică.1 8. 8.1 7. Nr.3. CUPRINS Numărul componentei în cadrul procedurii operaţionale 1.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . Revizia 0 Nr. 5.3. 7.4 6. inclusiv reglementări interne ale entităţii publice: Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională Definiţii ale termenilor Abrevieri ale termenilor Descrierea procedurii operaţionale Generalităţi Documente utilizate Lista şi provenienţa documentelor Conţinutul şi rolul documentelor Circuitul documentelor Resurse necesare Resurse materiale Resurse umane Resurse financiare Modul de lucru Pagina 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 12 14 14 14 14 14 . după caz.3 8.2.1 8. verificare şi aprobarea ediţiei sau.4 7. 2.3 8.4 Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. PSI 001 Ediţia……I……….1 6.2 6.2. a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau.2 8.

4 – Decizia 3 privind instruirea personalului angajat în cadrul instituţiei (model) Anexă la Decizia 3. 1.3 9.nire şi stingere a incendiilor la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi (model) Anexa nr.Decizia 2 privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în cadrul instituţiei (model) Anexă la Decizia 2 – măsuri specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectatela pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis Anexa nr. 7 – Fişa obiectivului (model) Anexa nr. 10. de ex. PSI 001 Ediţia……I………. Revizia 0 Nr. .1 8.2 8. 5 Pagina 51 din 51 Exemplar nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI . cât şi pregătirea pentru sezonul rece sau canicule Anexa nr.Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor (model) Anexa nr. 5 Decizia 4 privind numirea cadrului tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei Anexă la Decizia 4 privind atribuţiile responsabilului pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul instituţiei Anexa nr. 6 – Reglementări privind asigurarea căilor de circulaţie. de ex. înregistrări. tematica şi graficele anuale de instruire Anexa nr.Decizia 1 privind modul de organizare a activităţii de preve. Nr. 3 . colectarea şi evacuarea deşeurilor şi ambalajelor combustibile. Compartimentul Achiziţii publice 8. 1 14 15 18 19 19 19 21 25 26 29 33 40 41 43 45 49 50 Planificarea operaţiilor şi acţiunilor activităţii Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Valorificarea rezultatelor activităţii Responsabilităţi şi răspuneri în derularea activităţii Anexe.4. arhivări Anexa nr. 5. Procedura operaţională ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR Cod: P.4. 8 – Planul de intervenţie (structura cadru) Cuprins 11.4. 2.O.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->