دستور مصر 1923

1923 ϡΎόϟ ϱήμϤϟ΍ έϮΘγΪϟ΍ Ϧϣ ΔΨδϧ ..

ΎϨϫ ϢϜΗ΍ήπΣ ϰϠϋ ήθϧ΍
1952 ϡΎϋ ϮϴϟϮϳ ΓέϮΛ ϰΘΣ ϪΑ ϞϤόϟ΍ ΎϤ΋Ύϗ Ϟχ ϱάϟ΍ ϭ
ϪϴϠϋ ωϼσϻ΍ ϢϜϨϣ ϮΟέ΍ ϭ
ΔϳήμϤϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ΪόΑ ήμϣ ΔϟϭΪϟ έϮΘγΪϛ Ϫϣ΍ΪΨΘγ΍ ϦϜϤϳ Ύϣ Ϟπϓ΍ .. ϲμΨθϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϰϠϋ ϩήΒΘϋ΍ ϲϧ΍ ΚϴΣ
2011 ϡΎόϟ
ϱέϮϬϤΠϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϰϟ΍ ϪϴϠϋ ΐΗήΘϳ Ύϣ ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ΔϴϜϠϤΑ ιΎΨϟ΍ ΪϨΒϟ΍ ϞϳΪόΗ ϢΘϳ ϥ΍ ρήθΑ
ΓήπΤΘϣ ΔϟϭΩ ϲϓ ΔϴϧΪϣ ΓΎϴΣ Ϧϋ ΙΪΤΗ΍ ΎϤϧ΍ϭ .. ΎϴϋΎτϗ΍ ϭ΍ .. ΎϴϜϠϣ Ζδϟ ϲϧ΍ .. Ϊϛ΅΍ ϥ΍ ΐΣ΍ ϭ
ϲΗΎϴΤΗ
ϱΩϮϤΤϤϟ΍ ϱΩΎη

1923 ήμϣ έϮΘγΩ
ϝϭϷ΍ ΏΎΒϟ΍ - ΎϬϴϓ ϢϜΤϟ΍ ϡΎψϧϭ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍
ϰϟϭϷ΍ ΓΩΎϤϟ΍
ΎϬϠϜηϭ ΔϴΛ΍έϭ ΔϴϜϠϣ ΎϬΘϣϮϜΣϭ ϪϨϣϭ ˯ϲη Ϧϋ ϝΰϨϳ ϻϭ ΃ΰΠϳ ϻ ΎϬϜϠϣ ΔϠϘΘδϣ ΓήΣ ϲϫϭ ΓΩΎϴγ Ε΍Ϋ ΔϟϭΩ ήμϣ
ϲΑΎϴϧ.

ϲϧΎΜϟ΍ ΏΎΒϟ΍ - ϢϬΗΎΒΟ΍ϭϭ ϦϴϳήμϤϟ΍ ϕϮϘΣ ϲϓ

2 ΓΩΎϣ
ÒϮϧΎϘϟ΍ ΎϫΩΪΤϳ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϴδϨΠϟ΍.

3 ΓΩΎϣ
ΕΎΒΟ΍Ϯϟ΍ Ϧϣ ϢϬϴϠϋ ΎϤϴϓϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴϧΪϤϟ΍ ϕϮϘΤϟΎΑ ϊΘϤΘϟ΍ ϲϓ ÒϭϭΎδΘϣ Ϣϫϭ .˯΍Ϯγ ÒϮϧΎϘϟ΍ ϯΪϟ ÒϮϳήμϤϟ΍
ΔϴϧΪϣ ΔϣΎόϟ΍ ϒ΋ΎχϮϟΎΑ ΪϬόϳ ϢϫΪΣϭ ϢϬϴϟ·ϭ .ϦϳΪϟ΍ ϭ΃ ΔϐϠϟ΍ ϭ΃ ϞλϷ΍ ΐΒδΑ ϚϟΫ ϲϓ ϢϬϨϴΑ ΰϴϴϤΗ ϻ ΔϣΎόϟ΍ ϒϴϟΎϜΘϟ΍ϭ
ÒϮϧΎϘϟ΍ ΎϬϨϴόϳ Δϴ΋ΎϨΜΘγ΍ ϝ΍ϮΣ΃ ϲϓ ϲϟ· ϒ΋ΎχϮϟ΍ ϩάϫ ΐϧΎΟϷ΍ ϲϟϮϳ ϻϭ ΔϳήϜδϋ ϭ΃ ΖϧΎϛ.

4 ΓΩΎϣ
ΔϟϮϔϜϣ ΔϴμΨθϟ΍ ΔϳήΤϟ΍.

5 ΓΩΎϣ
ÒϮϧΎϘϟ΍ ϡΎϜΣ΃ ϖϓϭ ϻ· ϪδΒΣ ϻϭ ÒΎδϧ· ϱ΃ ϰϠϋ ξΒϘϟ΍ ίϮΠϳ ϻ.

6 ΓΩΎϣ
ΎϬϴϠϋ κϨϳ ϱάϟ΍ ÒϮϧΎϘϟ΍ έϭΪμϟ ΔϘΣϼϟ΍ ϝΎόϓϷ΍ ϰϠϋ ϻ· ΏΎϘϋ ϻϭ .ÒϮϧΎϗ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ ϻ· ΔΑϮϘϋ ϻϭ ΔϤϳήΟ ϻ.

7 ΓΩΎϣ
ΔϣΎϗϹ΍ ϡΰϠϳ Ò΃ ϻϭ Ύϣ ΔϬΟ ϲϓ ΔϣΎϗϹ΍ ϱήμϣ ϰϠϋ ήψΤϳ Ò΃ ίϮΠϳ ϻϭ ˬΔϳήμϤϟ΍ έΎϳΪϟ΍ Ϧϣ ϱήμϣ ΩΎόΑ· ίϮΠϳ ϻ
ÒϮϧΎϘϟ΍ ϲϓ ΔϨϴΒϤϟ΍ ϝ΍ϮΣϷ΍ ϲϓ ϻ· Ϧϴόϣ ÒΎϜϣ ϲϓ.

8 ΓΩΎϣ
Ϫϴϓ ΎϬϴϠϋ ιϮμϨϤϟ΍ ΔϴϔϴϜϟΎΑϭ ÒϮϧΎϘϟ΍ ϲϓ ΔϨϴΒϤϟ΍ ϝ΍ϮΣϷ΍ ϲϓ ϻ· ΎϬϟϮΧΩ ίϮΠϳ ϼϓ .ΔϣήΣ ϝίΎϨϤϠϟ.

9 ΓΩΎϣ
ιϮμϨϤϟ΍ ΔϴϔϴϜϟΎΑϭ ÒϮϧΎϘϟ΍ ϲϓ ΔϨϴΒϤϟ΍ ϝ΍ϮΣϷ΍ ϲϓ ΔϣΎόϟ΍ ΔόϔϨϤϟ΍ ΐΒδΑ ϻ· ϪϜϠϣ ΪΣ΃ Ϧϋ ωΰϨϳ ϼϓ .ΔϣήΣ ΔϴϜϠϤϠϟ
ϝΩΎϋ ΎπϳϮόΗ ϪϨϋ ϪπϳϮόΗ ρήθΑϭ Ϫϴϓ ΎϬϴϠϋ.

10 ΓΩΎϣ
ΓέϮψΤϣ ϝ΍Ϯϣϸϟ ΔϣΎόϟ΍ ΓέΩΎμϤϟ΍ ΔΑϮϘϋ.

11 ΓΩΎϣ
ÒϮϧΎϘϟ΍ ϲϓ ΔϨϴΒϤϟ΍ ϝ΍ϮΣϷ΍ ϲϓ ϻ· ΔϴϧϮϔϴϠΘϟ΍ Εϼλ΍ϮϤϟ΍ϭ ΕΎϓ΍ήϐϠΘϟ΍ϭ ΕΎΑΎτΨϟ΍ έ΍ήγ΃ ˯Ύθϓ· ίϮΠϳ ϻ.

12 ΓΩΎϣ

ΔϘϠτϣ ΩΎϘΘϋϻ΍ ΔϳήΣ.

13 ΓΩΎϣ
ϚϟΫ ϞΨϳ ϻ Ò΃ ϰϠϋ ΔϳήμϤϟ΍ έΎϳΪϟ΍ ϲϓ ΔϴϋήϤϟ΍ Ε΍ΩΎόϠϟ ΎϘΒσ Ϊ΋ΎϘόϟ΍ϭ ÒΎϳΩϷ΍ ή΋ΎόθΑ ϡΎϴϘϟ΍ ΔϳήΣ ΔϟϭΪϟ΍ ϲϤΤΗ
Ώ΍Ωϵ΍ ϲϓΎϨϳ ϻϭ ϡΎόϟ΍ ϡΎψϨϟΎΑ.

14 ΓΩΎϣ
ÒϮϧΎϘϟ΍ ΩϭΪΣ ϲϓ ϚϟΫ ήϴϐΑ ϭ΃ ήϳϮμΘϟΎΑ ϭ΃ ΔΑΎΘϜϟΎΑ ϭ΃ ϝϮϘϟΎΑ ΓήϜϓ Ϧϋ Ώ΍ήϋϹ΍ ÒΎδϧ· ϞϜϟϭ .ΔϟϮϔϜϣ ϱ΃ήϟ΍ ΔϳήΣ.

15 ΓΩΎϣ
ϖϳήτϟΎΑ Ύϫ΅Ύϐϟ· ϭ΃ ΎϬϔϗϭ ϭ΃ ϒΤμϟ΍ έ΍άϧ·ϭ .ΓέϮψΤϣ ϒΤμϟ΍ ϰϠϋ ΔΑΎϗήϟ΍ϭ .ÒϮϧΎϘϟ΍ ΩϭΪΣ ϲϓ ΓήΣ ΔϓΎΤμϟ΍
ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϡΎψϨϟ΍ ΔϳΎϗϮϟ Ύϳέϭήο ϚϟΫ ÒΎϛ ΍Ϋ· ϻ· Ϛϟάϛ έϮψΤϣ ϱέ΍ΩϹ΍.

16 ΓΩΎϣ
ϲϓ ϭ΃ ΔϴϨϳΪϟ΍ έϮϣϷ΍ ϲϓ ϭ΃ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ϭ΃ ΔλΎΨϟ΍ ΕϼϣΎόϤϟ΍ ϲϓ Ω΍έ΃ Δϐϟ Δϳ΃ ϪϟΎϤόΘγ΍ ϲϓ ΪΣ΃ ΔϳήΣ ΪϴϴϘΗ ύϮδϳ ϻ
ΔϣΎόϟ΍ ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍ ϲϓ ϭ΃ ΎϬϋϮϧ ÒΎϛ Ύϳ΃ ΕΎϋϮΒτϤϟ΍ϭ ϒΤμϟ΍.

17 ΓΩΎϣ
Ώ΍Ωϵ΍ ϑΎϨϳ ϭ΃ ϡΎόϟ΍ ϡΎψϨϟΎΑ ϞΨϳ Ϣϟ Ύϣ ήΣ ϢϴϠόΘϟ΍.

18 ΓΩΎϣ
ÒϮϧΎϘϟΎΑ ÒϮϜϳ ϡΎόϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ έϮϣ΃ ϢϴψϨΗ.

19 ΓΩΎϣ
ΔϣΎόϟ΍ ΐΗΎϜϤϟ΍ ϲϓ ϲϧΎΠϣ Ϯϫϭ .ΕΎϨΑϭ ϦϴϨΑ Ϧϣ ϦϴϳήμϤϠϟ ϲϣ΍ΰϟ· ϰϟϭϷ΍ ϢϴϠόΘϟ΍.

20 ΓΩΎϣ
ϢϬϋΎϤΘΟ΍ ήπΤϳ Ò΃ βϴϟϮΒϟ΍ ϝΎΟέ Ϧϣ ΪΣϷ βϴϟϭ .ΎΣϼγ ϦϴϠϣΎΣ ήϴϏ ΔϨϴϜγϭ ˯ϭΪϫ ϲϓ ωΎϤΘΟϻ΍ ϖΣ ϦϴϳήμϤϠϟ
ϻ Ϫϧ΃ ΎϤϛ ÒϮϧΎϘϟ΍ ϡΎϜΣϷ ΔόοΎΧ ΎϬϧΈϓ ΔϣΎόϟ΍ ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍ ϰϠϋ ϱήΠϳ ϻ ϢϜΤϟ΍ ΍άϫ ϦϜϟ .ϩέΎόη· ϲϟ· ϢϬΑ ΔΟΎΣ ϻϭ
ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϡΎψϨϟ΍ ΔϳΎϗϮϟ άΨΘϳ ήϴΑΪΗ ϱ΃ ϊϨϤϳ ϭ΃ Ϊϴϔϳ.

21 ΓΩΎϣ
ÒϮϧΎϘϟ΍ ΎϬϨϴΒϳ ϖΤϟ΍ ΍άϫ ϝΎϤόΘγ΍ Δϴϔϴϛϭ .ΕΎϴόϤΠϟ΍ ϦϳϮϜΗ ϖΣ ϦϴϳήμϤϠϟ.

22 ΓΩΎϣ

Ύϣ΃ .ϢϬ΋ΎϤγ΄Α ΎϬϴϠϋ ϊϗϮϣ ΕΎΑΎΘϜΑ ϚϟΫϭ ÒϮΌθϟ΍ Ϧϣ ϢϬϟ νήόϳ ΎϤϴϓ ΔϣΎόϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ΍ϮΒσΎΨϳ Ò΃ ϦϴϳήμϤϟ΍ Ω΍ήϓϷ
ΔϳϮϨόϤϟ΍ ιΎΨηϷ΍ϭ ΔϴϣΎψϨϟ΍ ΕΎΌϴϬϠϟ ϻ· ÒϮϜΗ ϼϓ ϊϴϣΎΠϤϟ΍ ϢγΎΑ ΕΎτϠδϟ΍ ΔΒσΎΨϣ.

ΚϟΎΜϟ΍ ΏΎΒϟ΍ - ΕΎτϠδϟ΍
ϝϭϷ΍ Ϟμϔϟ΍ - ΔϣΎϋ ϡΎϜΣ΃
23 ΓΩΎϣ
έϮΘγΪϟ΍ ΍άϬΑ ϦϴΒϤϟ΍ ϪΟϮϟ΍ ϰϠϋ ÒϮϜϳ ΎϬϟΎϤόΘγ΍ϭ ΔϣϷ΍ ΎϫέΪμϣ ΕΎτϠδϟ΍ ϊϴϤΟ.

24 ΓΩΎϣ
Ώ΍ϮϨϟ΍ϭ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ ϊϣ ϙ΍ήΘηϻΎΑ ϚϠϤϟ΍ ΎϫϻϮΘϳ ΔϴόϳήθΘϟ΍ ΔτϠδϟ΍.

25 ΓΩΎϣ
ϚϠϤϟ΍ ϪϴϠϋ ϕΪλϭ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ϩέήϗ ΍Ϋ· ϻ· ÒϮϧΎϗ έΪμϳ ϻ.

26 ΓΩΎϣ
ΓΪϳήΠϟ΍ ϲϓ Ύϫήθϧ Ϧϣ έ΍ΪλϹ΍ ΍άϫ ΩΎϔΘδϳϭ ϚϠϤϟ΍ ΐϧΎΟ Ϧϣ Ύϫέ΍ΪλΈΑ ϱήμϤϟ΍ ήτϘϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ΓάϓΎϧ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ÒϮϜΗ
ΎϣϮϠόϣ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϚϠΗ έ΍Ϊλ· ήΒΘόϳϭ .Ύϫέ΍ΪλΈΑ ϢϠόϟ΍ Ζϗϭ Ϧϣ ϱήμϤϟ΍ ήτϘϟ΍ ΕΎϬΟ Ϧϣ ΔϬΟ Ϟϛ ϲϓ άϔϨΗϭ .ΔϴϤγήϟ΍
Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ ΢ϳήλ κϨΑ ϩΪϣ ϭ΃ ΩΎόϴϤϟ΍ ΍άϫ ήμϗ ίϮΠϳϭ .ΎϣϮϳ ϦϴΛϼΜΑ Ύϫήθϧ ΪόΑ ϱήμϤϟ΍ ήτϘϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ.

27 ΓΩΎϣ
ϑϼΧ ϰϠϋ κϨϳ Ϣϟ Ύϣ ϪϠΒϗ ϊϗϭ ΎϤϴϓ ήΛ΃ ΎϬϴϠϋ ΐΗήΘϳ ϻϭ .ΎϫΫΎϔϧ ΦϳέΎΗ Ϧϣ ϊϘϳ Ύϣ ϰϠϋ ϻ· Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϡΎϜΣ΃ ϱήΠΗ ϻ
ιΎΧ κϨΑ ϚϟΫ.

28 ΓΩΎϣ
ϪΣ΍ήΘϗΎϓ ΎϬΗΩΎϳί ϭ΃ ΐ΋΍ήπϟ΍ ˯ΎθϧΈΑ ΎλΎΧ ΎϬϨϣ ÒΎϛ Ύϣ ΍Ϊϋ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ Ρ΍ήΘϗ΍ ϖΣ Ώ΍ϮϨϟ΍ϭ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϤϟϭ ϚϠϤϠϟ
Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϤϟϭ ϚϠϤϠϟ.

29 ΓΩΎϣ
έϮΘγΪϟ΍ ΍άϫ ΩϭΪΣ ϲϓ ϚϠϤϟ΍ ΎϫϻϮΘϳ ΔϳάϴϔϨΘϟ΍ ΔτϠδϟ΍.

30 ΓΩΎϣ
ΎϬΗΎΟέΩϭ ΎϬϋ΍Ϯϧ΃ ϑϼΘΧ΍ ϰϠϋ ϢϛΎΤϤϟ΍ ΎϫϻϮΘΗ Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔτϠδϟ΍.

31 ΓΩΎϣ

ϚϠϤϟ΍ ϢγΎΑ ÒϮϧΎϘϟ΍ ϖϓϭ άϔϨΗϭ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϡΎϜΣ΃ έΪμΗ.

ϲϧΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍ - ˯΍έίϮϟ΍ϭ ϚϠϤϟ΍
ϚϠϤϟ΍ ± ϝϭϷ΍ ωήϔϟ΍

32 ΓΩΎϣ
έΩΎμϟ΍ ϢϳήϜϟ΍ ήϣϷΎΑ έήϘϤϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϖϓϭ εήόϟ΍ ΔΛ΍έϭ ÒϮϜΗϭ .ϲϠϋ ΪϤΤϣ Γήγ΃ ϲϓ ϲΛ΍έϭ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ εήϋ
ΔϨγ ϞϳήΑ΃ 13) 1340 ΔϨγ ÒΎΒόη 15 ϲϓ1922).

33 ΓΩΎϣ
βϤΗ ϻ ΔϧϮμϣ ϪΗ΍Ϋϭ ϰϠϋϷ΍ ΔϟϭΪϟ΍ βϴ΋έ Ϯϫ ϚϠϤϟ΍.

34 ΓΩΎϣ
ΎϫέΪμϳϭ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϰϠϋ ϕΪμϳ ϚϠϤϟ΍.

35 ΓΩΎϣ
Ωήϳ Ϣϟ ΍ΫΈϓ .Ϫϴϓ ήψϨϟ΍ ΓΩΎϋϹ ήϬη ϯΪϣ ϲϓ Ϫϴϟ· ϩΩέ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ϩήϗ΃ ÒϮϧΎϗ ωϭήθϣ ϰϠϋ ϖϳΪμΘϟ΍ ϚϠϤϟ΍ ήϳ Ϣϟ ΍Ϋ·
έΪλϭ ϪϴϠϋ ϚϠϤϟ΍ Ϧϣ ΎϘϳΪμΗ ϚϟΫ Ϊϋ ΩΎόϴϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ÒϮϧΎϘϟ΍.

36 ΓΩΎϣ
Ϧϣ Ϟϛ ϢϬϨϣ ϒϟ΄Θϳ Ϧϳάϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ϲΜϠΛ ΔϘϓ΍ϮϤΑ ΔϴϧΎΛ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ϩήϗ΃ϭ ϡΪϘΘϤϟ΍ ΩΎόϴϤϟ΍ ϲϓ ÒϮϧΎϘϟ΍ ωϭήθϣ Ωέ ΍Ϋ·
έΪλ΃ϭ ÒϮϧΎϘϟ΍ ϢϜΣ Ϫϟ έΎλ ϦϴδϠΠϤϟ΍. ΍ΫΈϓ Ϫδϔϧ ΩΎϘόϧϻ΍ έϭΩ ϲϓ Ϫϴϓ ήψϨϟ΍ ϊϨΘϣ΍ ϦϴΜϠΜϟ΍ Ϧϣ Ϟϗ΃ ΔϴΒϠϏϷ΍ ΖϧΎϛ ÒΈϓ
έΪλ΃ϭ ÒϮϧΎϘϟ΍ ϢϜΣ Ϫϟ έΎλ ΔϘϠτϤϟ΍ ˯΍έϵ΍ ΔϴΒϠϏ΄Α ωϭήθϤϟ΍ ϚϟΫ έ΍ήϗ· ϰϟ· ήΧ΁ ΩΎϘόϧ΍ έϭΩ ϲϓ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ΩΎϋ.

37 ΓΩΎϣ
ΎϫάϴϔϨΗ Ϧϣ ˯Ύϔϋ· ϭ΃ ΎϬϟ ϞϴτόΗ ϭ΃ ϞϳΪόΗ Ϫϴϓ βϴϟ ΎϤΑ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ άϴϔϨΘϟ Δϣίϼϟ΍ ΢΋΍ϮϠϟ΍ ϊπϳ ϚϠϤϟ΍.

38 ΓΩΎϣ
Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ϞΣ ϖΣ ϚϠϤϠϟ.

39 ΓΩΎϣ
ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΩΎϘόϧϻ΍ έϭΩ ϲϓ έήϜΘϳ Ò΃ ϻϭ ήϬη ΩΎόϴϣ ϰϠϋ ϞϴΟ΄Θϟ΍ Ϊϳΰϳ Ò΃ ίϮΠϳ ϻ Ϫϧ΃ ϰϠϋ .ÒΎϤϟήΒϟ΍ ΩΎϘόϧ΍ ϞϴΟ΄Η ϚϠϤϠϟ
ϦϴδϠΠϤϟ΍ ΔϘϓ΍Ϯϣ ÒϭΪΑ.

40 ΓΩΎϣ

ΔϴΒϠϏϷ΍ ΔπϳήόΑ ϚϟΫ ΐϠσ ϰΘϣ Ύπϳ΃ ϩϮϋΪϳ Ϯϫϭ ΔϳΩΎϋ ήϴϏ ΕΎϋΎϤΘΟ΍ ϰϟ· ÒΎϤϟήΒϟ΍ ϮϋΪϳ Ò΃ Γέϭήπϟ΍ ΪϨϋ ϚϠϤϠϟ
ϱΩΎόϟ΍ ήϴϏ ωΎϤΘΟϻ΍ ξϓ ϚϠϤϟ΍ ϦϠόϳϭ ϦϴδϠΠϤϟ΍ ϱ΃ ˯ΎπϋϷ ΔϘϠτϤϟ΍.

41 ΓΩΎϣ
ϲϓ έΪμϳ Ò΃ ϚϠϤϠϠϓ ήϴΧ΄Θϟ΍ ϞϤΘΤΗ ϻ ήϴΑ΍ΪΗ ΫΎΨΗ΍ ϰϟ· ω΍ήγϹ΍ ΐΟϮϳ Ύϣ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ΩΎϘόϧ΍ έ΍ϭΩ΃ ϦϴΑ ΎϤϴϓ ΙΪΣ ΍Ϋ·
ϱΩΎϋ ήϴϏ ωΎϤΘΟ΍ ϰϟ· ÒΎϤϟήΒϟ΍ ΓϮϋΩ ΐΠϳϭ .έϮΘγΪϠϟ ΔϔϟΎΨϣ ÒϮϜΗ ϻ Ò΃ ρήθΑ ÒϮϧΎϘϟ΍ ΓϮϗ ΎϬϟ ÒϮϜΗ Ϣϴγ΍ήϣ ΎϬϧ΄η
ΓϮϗ Ϧϣ ΎϬϟ ÒΎϛ Ύϣ ϝ΍ί ϦϴδϠΠϤϟ΍ ΪΣ΃ ΎϫήϘϳ Ϣϟ ϭ΃ νήόΗ Ϣϟ ΍ΫΈϓ Ϫϟ ωΎϤΘΟ΍ ϝϭ΃ ϲϓ ϪϴϠϋ Ϣϴγ΍ήϤϟ΍ ϩάϫ νήϋϭ
ÒϮϧΎϘϟ΍.

42 ΓΩΎϣ
ϡΪϘϳϭ .ΩϼΒϟ΍ ϝ΍ϮΣ΃ ΎϬϴϓ νήόΘδϳ ϦϴόϤΘΠϣ ϦϴδϠΠϤϟ΍ ϲϓ εήόϟ΍ ΔΒτΨΑ ÒΎϤϟήΒϠϟ ϱΩΎόϟ΍ ΩΎϘόϧϻ΍ έϭΩ ΢ΘΘϔϳ ϚϠϤϟ΍
ΎϬϴϠϋ ϪΑ΍ϮΟ ϪϨϤπϳ ΎΑΎΘϛ ϦϴδϠΠϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ.

43 ΓΩΎϣ
ΎϤϛ .ÒϮϧΎϘϠϟ ΍άϴϔϨΗ ΔϠϤόϟ΍ Ϛγ ϖΣ Ϫϟϭ .ϯήΧϷ΍ ϑήθϟ΍ ΏΎϘϟ΃ϭ ϦϴηΎϴϨϟ΍ϭ ΔϳήϜδόϟ΍ϭ ΔϴϧΪϤϟ΍ ΐΗήϟ΍ ΢ϨϤϳϭ ΊθϨϳ ϚϠϤϟ΍
ΔΑϮϘόϟ΍ ξϴϔΨΗϭ Ϯϔόϟ΍ ϖΣ Ϫϟ Ò΃.

44 ΓΩΎϣ
Ϧϴϧ΍ϮϘϟΎΑ ϦϴΒϤϟ΍ ϪΟϮϟ΍ ϰϠϋ ϦϴϔχϮϤϟ΍ ϝΰόϳϭ ϲϟϮϳϭ ΔϣΎόϟ΍ ΢ϟΎμϤϟ΍ ΐΗήϳ ϚϠϤϟ΍.

45 ΓΩΎϣ
ϭ΃ Ύϫέ΍ήϤΘγ΍ έήϘϴϟ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ϰϠϋ ΍έϮϓ Δϴϓήόϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ Òϼϋ· νήόϳ Ò΃ ΐΠϳϭ .Δϴϓήόϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ ϦϠόϳ ϚϠϤϟ΍
Δϋήδϟ΍ ϪΟϭ ϰϠϋ ωΎϤΘΟϼϟ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ΓϮϋΩ ΖΒΟϭ ΩΎϘόϧϻ΍ έϭΩ ήϴϏ ϲϓ ÒϼϋϹ΍ ϚϟΫ ϊϗϭ ΍ΫΈϓ .Ύϫ΅Ύϐϟ·.

46 ΓΩΎϣ
ϡήΒϳϭ ΢Ϡμϟ΍ ΪϘόϳϭ ΏήΤϟ΍ ϦϠόϳϭ ρΎΒπϟ΍ ϝΰόϳϭ ϲϟϮϳ ϱάϟ΍ Ϯϫϭ ΔϳήΤΒϟ΍ϭ ΔϳήΒϟ΍ Ε΍ϮϘϠϟ ϰϠϋϷ΍ Ϊ΋ΎϘϟ΍ Ϯϫ ϚϠϤϟ΍
ΏήΤϟ΍ Òϼϋ· Ò΃ ϰϠϋ .ÒΎϴΒϟ΍ Ϧϣ ΐγΎϨϳ ΎϤΑ ΔϋϮϔθϣ ΎϬϨϣ΃ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ΔΤϠμϣ ΖΤϤγ ϰΘϣ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ΎϬϐϠΒϳϭ Ε΍ΪϫΎόϤϟ΍
Ε΍ΪϫΎόϤϟ΍ ϊϴϤΟϭ ΔΣϼϤϟ΍ϭ ΓέΎΠΘϟ΍ϭ ϒϟΎΤΘϟ΍ϭ ΢Ϡμϟ΍ Ε΍ΪϫΎόϣ Ò΃ ΎϤϛ .ÒΎϤϟήΒϟ΍ ΔϘϓ΍Ϯϣ ÒϭΪΑ ίϮΠϳ ϻ ΔϴϣϮΠϬϟ΍
αΎδϣ ϭ΃ ΕΎϘϔϨϟ΍ Ϧϣ ΎΌϴη ΎϬΘγ΍ήΣ ϞϴϤΤΗ ϭ΃ ΎϬΗΩΎϴγ ϕϮϘΣ ϲϓ κϘϧ ϭ΃ ΔϟϭΪϟ΍ ϲο΍έ΃ ϲϓ ϞϳΪόΗ ΎϬϴϠϋ ΐΗήΘϳ ϲΘϟ΍
ÒϮϜΗ Ò΃ ϝΎΣ ϱ΃ ϲϓ ίϮΠϳ ϻϭ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ΎϬϴϠϋ ϖϓ΍ϭ ΍Ϋ· ϻ· ΓάϓΎϧ ÒϮϜΗ ϻ ΔλΎΨϟ΍ ϭ΃ ΔϣΎόϟ΍ ϦϴϳήμϤϟ΍ ϕϮϘΤΑ
ΔϴϨϠόϟ΍ ρϭήθϠϟ ΔπϗΎϨϣ Ύϣ ΓΪϫΎόϣ ϲϓ Δϳήδϟ΍ ρϭήθϟ΍.

47 ΓΩΎϣ
ϚϟΫ ϲϓ ϦϴδϠΠϤϟ΍ ϱ΃ Δϟϭ΍Ϊϣ ΢μΗ ϻϭ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ˯Ύοέ ήϴϐΑ ϯήΧ΃ ΔϟϭΩ έϮϣ΃ ήμϣ ϚϠϣ ϊϣ ϰϟϮΘϳ Ò΃ ϚϠϤϠϟ ίϮΠϳ ϻ
ϦϳήοΎΤϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ϲΜϠΛ ΔϴΒϠϏ΄Α ϻ· ϩέ΍ήϗ ΢μϳ ϻϭ ϞϗϷ΍ ϰϠϋ Ϫ΋Ύπϋ΃ ϲΜϠΛ έϮπΤΑ ϻ·.

48 ΓΩΎϣ

Ϫ΋΍έίϭ Δτγ΍ϮΑ ϪΘτϠγ ϰϟϮΘϳ ϚϠϤϟ΍.

49 ΓΩΎϣ
ΔϴΟέΎΨϟ΍ ήϳίϭ ϪϴϠϋ Ϫοήόϳ Ύϣ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ ϢϬϠϴϘϳϭ ϦϴϴγΎϴδϟ΍ ϦϴϠΜϤϤϟ΍ Ϧϴόϳϭ .ϢϬϠϴϘϳϭ Ϫ΋΍έίϭ Ϧϴόϳ ϚϠϤϟ΍.

50 ΓΩΎϣ
ϡήΘΣ΍ ϲϧ΃ Ϣϴψόϟ΍ ͿΎΑ ϒϠΣ΃" :ϦϴόϤΘΠϣ ϦϴδϠΠϤϟ΍ ΔΌϴϫ ϡΎϣ΃ ΔϴΗϵ΍ ϦϴϤϴϟ΍ ϒϠΤϳ ΔϳέϮΘγΪϟ΍ ϪΘτϠγ ϚϠϤϟ΍ ήηΎΒϳ Ò΃ ϞΒϗ
Ϫϴο΍έ΃ Δϣϼγϭ ϦσϮϟ΍ ϝϼϘΘγ΍ ϰϠϋ φϓΎΣ΃ϭ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϣϷ΍ Ϧϴϧ΍Ϯϗϭ έϮΘγΪϟ΍".

51 ΓΩΎϣ
ΔϘΑΎδϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ ϲϓ ΎϬϴϠϋ ιϮμϨϤϟ΍ ϦϴϤϴϟ΍ ϦϴόϤΘΠϣ ϦϴδϠΠϤϟ΍ ϯΪϟ ΍ϭΩΆϳ Ò΃ ΪόΑ ϻ· ϢϬϠϤϋ εήόϟ΍ ˯Ύϴλϭ΃ ϰϟϮΘϳ ϻ
ϚϠϤϠϟ ϦϴμϠΨϣ ÒϮϜϧ Ò΃ϭ" :ΎϬϴϟ· ΎϓΎπϣ".

52 ΓΩΎϣ
Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ÒΎϛ ΍ΫΈϓ .ΓΎϓϮϟ΍ Òϼϋ· ΦϳέΎΗ Ϧϣ ϡΎϳ΃ Γήθϋ ϯΪϣ ϲϓ ÒϮϧΎϘϟ΍ ϢϜΤΑ ÒΎδϠΠϤϟ΍ ϊϤΘΠϳ ϚϠϤϟ΍ ΓΎϓϭ ήΛ·
ϊϤΘΠϳ ϰΘΣ ϞϤόϠϟ ΩϮόϳ ϢϳΪϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ÒΈϓ ήηΎόϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ίϭΎΠΘϳ ωΎϤΘΟϼϟ ϞΤϟ΍ ήϣ΃ ϲϓ ϦϴόϤϟ΍ ΩΎόϴϤϟ΍ ÒΎϛϭ ϼΤϨϣ
ϪϔϠΨϳ ϱάϟ΍ βϠΠϤϟ΍.

53 ΓΩΎϣ
ρήΘθϳϭ .ήϤΗΆϣ ΔΌϴϫ ϲϓ ΎόϤΘΠϣ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ΔϘϓ΍Ϯϣ ϊϣ Ϫϟ ΎϔϠΧ Ϧϴόϳ Ò΃ ϚϠϤϠϠϓ εήόϟ΍ ϰϠϋ ϚϠϤϟ΍ ϒϠΨϳ Ϧϣ ϦϜϳ Ϣϟ ΍Ϋ·
ϦϳήοΎΤϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ϲΜϠΛ ΔϴΒϠϏ΃ϭ ϦϴδϠΠϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ωΎΑέ΃ ΔΛϼΛ έϮπΣ ϚϟΫ ϲϓ ϩέ΍ήϗ ΔΤμϟ.

54 ΓΩΎϣ
ÒΎδϠΠϤϟ΍ ϊϤΘΠϳ ΔϘΑΎδϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ ϡΎϜΣϷ ΎϘϓϭ Ϫϟ ΎϔϠΧ ϦϴϴόΗ ϡΪόϟ ϭ΃ ϚϠϤϟ΍ ϒϠΨϳ Ϧϣ ΩϮΟϭ ϡΪόϟ εήόϟ΍ ϮϠΧ ΔϟΎΣ ϲϓ
ϚϠϤϟ΍ έΎϴΘΧϻ ήϤΗΆϣ ΔΌϴϫ ϲϓ ΍έϮϓ ÒϮϧΎϘϟ΍ ϢϜΤΑ. ρήΘθϳϭ ΎϤϬϋΎϤΘΟ΍ Ζϗϭ Ϧϣ ϡΎϳ΃ ΔϴϧΎϤΛ ϯΪϣ ϲϓ έΎϴΘΧϻ΍ ΍άϫ ϊϘϳϭ
ΩΎόϴϤϟ΍ ϲϓ έΎϴΘΧϻ΍ ϦδΘϳ Ϣϟ ΍ΫΈϓ .ϦϳήοΎΤϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ϲΜϠΛ ΔϴΒϠϏ΃ϭ ϦϴδϠΠϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ωΎΑέ΃ ΔΛϼΛ έϮπΣ ϪΘΤμϟ
ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓϭ .ϦϳήοΎΤϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ΩΪϋ ÒΎϛ Ύϳ΃ έΎϴΘΧϻ΍ ϲϓ ϦϴόϤΘΠϣ ÒΎδϠΠϤϟ΍ ωήθϳ ϊγΎΘϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϔϓ ϡΪϘΘϤϟ΍
ϊϤΘΠϳ ϰΘΣ ϞϤόϠϟ ΩϮόϳ ϪϧΈϓ εήόϟ΍ ϮϠΧ Ζϗϭ ϼΤϨϣ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ÒΎϛ ΍Ϋ·ϭ .ΔϴΒδϨϟ΍ ΔϴΒϠϏϷΎΑ ΎΤϴΤλ έΎϴΘΧϻ΍ ÒϮϜϳ
ϪϔϠΨϳ ϱάϟ΍ βϠΠϤϟ΍.

55 ΓΩΎϣ
˯΍έίϮϟ΍ βϠΠϤϟ ΔϳέϮΘγΪϟ΍ ϚϠϤϟ΍ ΕΎτϠγ ÒϮϜΗ ϦϴϤϴϟ΍ εήόϟ΍ ˯Ύϴλϭ΃ ϭ΃ ϪϔϠΧ ϱΩΆϳ Ò΃ ϰϟ· ϚϠϤϟ΍ ΓΎϓϭ Ζϗϭ Ϧϣ
ϪΘϴϟϮΌδϣ ΖΤΗϭ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϣϷ΍ ϢγΎΑ ΎϫϻϮΘϳ.

56 ΓΩΎϣ
˯Ύϴλϭ΃ ΕΎΒΗήϣ ÒϮϧΎϘϟ΍ Ϧϴόϳϭ .ϪϤϜΣ ΓΪϤϟ ϚϟΫϭ ÒϮϧΎϘΑ ϚϟΎϤϟ΍ ΖϴΒϟ΍ ΕΎμμΨϣϭ ϪΗΎμμΨϣ ϦϴόΗ ϚϠϤϟ΍ ϪϴϟϮΗ ΪϨϋ
ϚϠϤϟ΍ ΕΎμμΨϣ Ϧϣ άΧΆΗ Ò΃ ϰϠϋ εήόϟ΍.

˯΍έίϮϟ΍ ± ϲϧΎΜϟ΍ ωήϔϟ΍

57 ΓΩΎϣ
ΔϟϭΪϟ΍ ΢ϟΎμϣ ϰϠϋ ϦϤϴϬϤϟ΍ Ϯϫ ˯΍έίϮϟ΍ βϠΠϣ.

58 ΓΩΎϣ
ϱήμϣ ϻ· ˯΍έίϮϟ΍ ϲϠϳ ϻ.

59 ΓΩΎϣ
ΔϜϟΎϤϟ΍ ΓήγϷ΍ Ϧϣ ΪΣ΃ Γέ΍ίϮϟ΍ ϲϠϳ ϻ.

60 ΓΩΎϣ
Ò μΘΨϤϟ΍ ˯΍έί ΍ϭ ˯΍έί ΍ βϠΠϣ βϴ΋έ ΎϬϴϠϋ ϊϗ ϳ Ò΃ ΎϫΫΎϔϨ ΐΠϳ ΔϭΪ΍ Ò Όη ϲϓ ϚϠϤ΍ ΕΎόϴϗ Η.

61 ΓΩΎϣ
ϪΗέ΍ίϭ ϝΎϤϋ΃ Ϧϋ ϝ Όδϣ ϢϬϨϣ Ϟϛϭ ΔϭΪϠ ΔϣΎό΍ ΔγΎϴδ΍ Ϧϋ Ώ΍ Ϩ΍ βϠΠϣ ϯΪ ϦϴϨϣΎπΘϣ Ò  Όδϣ ˯΍έί ΍.

62 ΓΩΎϣ
ϝΎΤΑ Δϴ ΌδϤ΍ Ϧϣ ˯΍έί ΍ ϲϠΨΗ ϻ ΔϴΑΎΘϛ ϭ΃ ΔϴϬϔη ϚϠϤ΍ ήϣ΍ϭ΃.

63 ΓΩΎϣ
ϻ· Εϻϭ΍ΪϤ΍ ϲϓ ΩϭΪόϣ ϱ΃έ ϢϬ Ò Ϝϳ ϻϭ .ϡϼϜ΍ ΍ ΒϠσ ΎϤϠϛ ΍ όϤδϳ Ò΃ ΐΠϳϭ ϦϴδϠΠϤ΍ ϱ΃ ΍ϭήπΤϳ Ò΃ ˯΍έί Ϡ
ϢΘΤϳ Ò΃ βϠΠϣ ϞϜϭ .ϢϬϨϋ Ϣϫ ΒϴϨΘδϳ Ò΃ ϭ΃ ϢϬϨϳϭ΍ϭΩ ϲϔχ ϣ έΒϛ Ϧϣ Òϭήϳ ϦϤΑ ΍ ϨϴόΘδϳ Ò΃ ϢϬϭ .˯Ύπϋ΃ ΍ ϛ ΍Ϋ·
ϪΗδϠΟ έ πΣ ˯΍έί ΍ ϰϠϋ.

64 ΓΩΎϣ
ϞΒϘϳ Ò΃ Ϫ ί Πϳ ϻ Ϥϛ ϡό΍ Ω΍ΰϤΑ ϚΫ Òϛ ϭ Δϣ ϜΤ΍ ϙϼϣ΃ Ϧϣ Όϴη ήΟ΄Θδϳ ϭ΃ ϱήΘθϳ Ò΃ ήϳί Ϡ ί Πϳ ϻ
ϲϣ ϭ΃ ϱέΠΗ ϞϤϋ ϲϓ ϴϠόϓ ϛ΍ήΘη΍ ϙήΘθϳ Ò΃ ϻϭ Δϛήη Δϳ΃ Γέ΍Ω· βϠΠϤΑ Δϳ πό΍ ϪΗέ΍ίϭ ˯ϨΛ΃.

65 ΓΩΎϣ
ϪϴϠϋ ΐΟϭ ˯΍έί ΍ ΪΣ΄Α λΧ έ΍ήϘ΍ Òϛ ΍ΫΈϓ .ϞϴϘΘδΗ Ò΃ ϬϴϠϋ ΐΟϭ Γέ΍ί Α ΔϘΜ΍ ϡΪϋ Ώ΍ Ϩ΍ βϠΠϣ έήϗ ΍Ϋ·
Γέ΍ί ΍ ϝ΍ΰΘϋ΍.

66 ΓΩΎϣ

ΔϴΒϠϏ΄Α ϻ· ϡΎϬΗϻ΍ έ΍ήϗ έΪμϳ ϻϭ ϢϬϔ΋Ύχϭ ΔϳΩ΄Η ϲϓ Ϣ΋΍ήΠϟ΍ Ϧϣ ϢϬϨϣ ϊϘϳ ΎϤϴϓ ˯΍έίϮϟ΍ ϡΎϬΗ΍ ϖΣ ϩΪΣϭ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϤϟ
βϠΠϣ Ϧϴόϳϭ .Ϣ΋΍ήΠϟ΍ ϚϠΗ Ϧϣ ϢϬϨϣ ϊϘϳ ΎϤϋ ˯΍έίϮϟ΍ ΔϤϛΎΤϣ ϖΣ ϩΪΣϭ ιϮμΨϤϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ βϠΠϤϟϭ .˯΍έϵ΍ ϲΜϠΛ
βϠΠϤϟ΍ ϚϟΫ ϡΎϣ΃ ϡΎϬΗϻ΍ Ϊϴϳ΄Η ϰϟϮΘϳ Ϧϣ Ϫ΋Ύπϋ΃ Ϧϣ Ώ΍ϮϨϟ΍.

67 ΓΩΎϣ
˯Ύπϋ΃ Ϧϣ ϢϬϨϣ ΔϴϧΎϤΛ ΍Ϯπϋ ήθϋ ΔΘγ Ϧϣϭ Ύδϴ΋έ ΎϴϠόϟ΍ ΔϴϠϫϷ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ βϴ΋έ Ϧϣ ιϮμΨϤϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϒϟΆϳ
ΩΪόϟ΍ ϞϤϜϳ Γέϭήπϟ΍ ΪϨϋϭ ΔϴϣΪϗϷ΍ ΐϴΗήΘΑ ϦϴϳήμϤϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϚϠΗ ΓΎπϗ Ϧϣ ΔϴϧΎϤΛϭ ΔϋήϘϟΎΑ ÒϮϨϴόϳ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ
Ϛϟάϛ ΔϴϣΪϗϷ΍ ΐϴΗήΘΑ ΎϬΗΎπϗ Ϧϣ ϢΛ ΎϬϴϠΗ ϲΘϟ΍ ϢϛΎΤϤϟ΍ ˯Ύγ΅έ Ϧϣ.

68 ΓΩΎϣ
ϝ΍ϮΣ΃ ιΎΧ ÒϮϧΎϗ ϲϓ ϦϴΒΗϭ .Ϫϴϓ ΎϬϴϠϋ ιϮμϨϤϟ΍ Ϣ΋΍ήΠϟ΍ ϲϓ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ÒϮϧΎϗ ιϮμΨϤϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ βϠΠϣ ϖΒτϳ
ΕΎΑϮϘόϟ΍ ÒϮϧΎϗ ΎϬϟϭΎϨΘϳ Ϣϟ ϲΘϟ΍ ˯΍έίϮϟ΍ ΔϴϟϮΌδϣ.

69 ΓΩΎϣ
ΎΗϮλ ήθϋ ϲϨΛ΍ ΔϴΒϠϏ΄Α ιϮμΨϤϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ βϠΠϣ Ϧϣ ΔΑϮϘόϟΎΑ ϡΎϜΣϷ΍ έΪμΗ.

70 ΓΩΎϣ
˯΍έίϮϟ΍ ΔϤϛΎΤϣ ϲϓ ήϴδϟ΍ ΔϘϳήσ ϪδϔϨΑ ιϮμΨϤϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ βϠΠϣ ϢψϨϳ ιΎΧ ÒϮϧΎϗ έϭΪλ ϦϴΣ ϰϟ·.

71 ΓΩΎϣ
ϊϨϤϳ ϻϭ .ϩήϣ΃ ϲϓ ιϮμΨϤϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ βϠΠϣ ϲπϘϳ Ò΃ ϰϟ· ϞϤόϟ΍ Ϧϋ ϒϗϮϳ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ϪϤϬΘϳ ϱάϟ΍ ήϳίϮϟ΍
ϪΘϤϛΎΤϣ ϲϓ έ΍ήϤΘγϻ΍ ϪϴϠϋ ϯϮϋΪϟ΍ ΔϣΎϗ· Ϧϣ ϩ΅ΎϔόΘγ΍.

72 ΓΩΎϣ
Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ΔϘϓ΍ϮϤΑ ϻ· ιϮμΨϤϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ βϠΠϣ Ϧϣ ϪϴϠϋ ϡϮϜΤϤϟ΍ ήϳίϮϟ΍ Ϧϋ Ϯϔόϟ΍ ίϮΠϳ ϻ.

ΚϟΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍ ± ϥΎϤϟήΒϟ΍
73 ΓΩΎϣ
Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣϭ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ :ϦϴδϠΠϣ Ϧϣ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ÒϮϜΘϳ.
ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ ± ϝϭϷ΍ ωήϔϟ΍

74 ΓΩΎϣ
ϲϠϋ ϡΎόϟ΍ ω΍ήΘϗϻΎΑ ÒϮϗΎΒϟ΍ αΎϤΧϷ΍ ΔΛϼΜϟ΍ ΐΨΘϨϳϭ ϢϬϴδϤΧ ϚϠϤϟ΍ Ϧϴόϳ ˯ΎπϋϷ΍ Ϧϣ ΩΪϋ Ϧϣ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ ϒϟΆϳ
ΏΎΨΘϧϻ΍ ÒϮϧΎϗ ϡΎϜΣ΃ ϲπΘϘϣ.

75 ΓΩΎϣ
Ϧϣ ήδϛ ϭ΃ Ύϔϟ΃ ϦϴϧΎϤΛϭ Δ΋Ύϣ Ϟϛ Ϧϋ ΍Ϯπϋ ΐΨΘϨΗ ήΜϛ΃ ϭ΃ Ύϔϟ΃ ϦϴϧΎϤΛϭ Δ΋Ύϣ ΎϬϴϟΎϫ΃ ΩΪϋ ώϠΒϳ ΔψϓΎΤϣ ϭ΃ ΔϳήϳΪϣ Ϟϛ
Ύϔϟ΃ ϦϴόδΗ Ϧϋ ϞϘϳ ϻ ΩΪόϟ΍ ΍άϫ. ϦϴόδΗ Ϧϋ ϞϘϳ ϻ ϦϜϟϭ Ύϔϟ΃ ϦϴϧΎϤΛϭ Δ΋Ύϣ ΎϬϴϟΎϫ΃ ΩΪϋ ώϠΒϳ ϻ ΔψϓΎΤϣ ϭ΃ ΔϳήϳΪϣ Ϟϛϭ
ΔψϓΎΤϤΑ ΏΎΨΘϧϻ΍ ÒϮϧΎϗ ΎϬϘΤϠϳ Ϣϟ Ύϣ ΍Ϯπϋ ΐΨΘϨΗ Ύϔϟ΃ ϦϴόδΗ Ϧϋ ΎϬϴϟΎϫ΃ ΩΪϋ ϞϘϳ ΔψϓΎΤϣ Ϟϛϭ .΍Ϯπϋ ΐΨΘϨΗ Ύϔϟ΃
ΔϳήϳΪϤΑ ϭ΃ ϱήΧ΃.

76 ΓΩΎϣ
ϭ΃ ΔϳήϳΪϣ Ϧϣ Ϣδϗ Ϟϛ Ϛϟάϛϭ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϤΑ Ϯπϋ ΏΎΨΘϧ΍ ϖΤϟ΍ ΎϬϟ ΔψϓΎΤϣ ϭ΃ ΔϳήϳΪϣ Ϟϛ ΔϴΑΎΨΘϧ΍ Γή΋΍Ω ήΒΘόΗ
βϠΠϤϟ΍ ΍άϬΑ Ϯπϋ ΏΎΨΘϧ΍ ϖΣ Ϫϟ ΔψϓΎΤϣ. ϲϓ ή΋΍ϭΪϟ΍ Γ΍ϭΎδϣ ÒΎϜϣϹ΍ έΪϘΑ ϞϔϜϳ ÒϮϧΎϘΑ ΔϴΑΎΨΘϧϻ΍ ή΋΍ϭΪϟ΍ ΩΪΤΗ
ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϤΑ Ϯπϋ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΏΎΨΘϧ΍ ϖΣ ΎϬϟ ϲΘϟ΍ ΕΎψϓΎΤϤϟ΍ϭ ΕΎϳήϳΪϤϟ΍.
Ϧϋ ϞϘϳ ϻ ϦϜϟϭ Ύϔϟ΃ ϦϴϧΎϤΛϭ Δ΋Ύϣ ΎϬϴϟΎϫ΃ ΩΪϋ ώϠΒϳ ϻ ϲΘϟ΍ ΕΎϳήϳΪϤϟ΍ Ϣλ΍Ϯϋ ÒϮϧΎϘϟ΍ ήΒΘόϳ Ò΃ ίϮΠϳ ϻ Ϫϧ΃ ϲϠϋ
ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ΔϠϘΘδϣ ΔϳήϳΪϣ ΎϬϧ΄ϛ ϯήΧϷ΍ ΕΎϳήϳΪϤϟ΍ ΕΎϬΟ ήΒΘόΗ ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓϭ .ΔϠϘΘδϣ ΔϴΑΎΨΘϧ΍ ή΋΍Ω Ύϔϟ΃ ϦϴόδΗ
ΔϴΑΎΨΘϧϻ΍ ή΋΍ϭΪϟ΍ ΪϳΪΤΘΑϭ ϢϬΑΎΨΘϧ΍ ϖΣ ΎϬϟ ϲΘϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ΩΪϋ ΪϳΪΤΘΑ.

77 ΓΩΎϣ
ΔϨγ ϦϴόΑέ΃ Ϧδϟ΍ Ϧϣ ΎϐϟΎΑ ÒϮϜϳ Ò΃ ΏΎΨΘϧϻ΍ ÒϮϧΎϗ ϲϓ ΓέήϘϤϟ΍ ρϭήθϟ΍ ϲϠϋ ΓΩΎϳί ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ Ϯπϋ ϲϓ ρήΘθϳ
ϱΩϼϴϤϟ΍ ϢϳϮϘΘϟ΍ ΏΎδΤΑ ϞϗϷ΍ ϲϠϋ.

78 ΓΩΎϣ
ΔϴΗϵ΍ ΕΎϘΒτϟ΍ ϯΪΣ· Ϧϣ ÒϮϜϳ Ò΃ ΎϨϴόϣ ϭ΃ ΎΒΨΘϨϣ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ Ϯπϋ ϲϓ ρήΘθϳ:
ϻϭ΃: Ε΍έ΍ίϮϟ΍ ˯ϼϛϭ ± Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ˯Ύγ΅έ ± ϦϴϴγΎϴδϟ΍ ϦϴϠΜϤϤϟ΍ ± ˯΍έίϮϟ΍ ± ΔϤϜΤϣ ϱέΎθΘδϣϭ ˯Ύγ΅έ
ΎϬϨϣ ϲϠϋ΃ ϭ΃ ΎϬΘΟέΩ Ϧϣ ϱήΧ΃ ΔϤϜΤϣ Δϳ΃ ϭ΃ ϑΎϨΌΘγϻ΍± ΔϣϮϜΤϟ΍ ϲϔχϮϣ ± ϦϴϣΎΤϤϟ΍ ˯ΎΒϘϧ ± ϦϴϴϣϮϤόϟ΍ Ώ΍ϮϨϟ΍
ÒϮϘΑΎδϟ΍ϭ ÒϮϴϟΎΤϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ˯΍Ϯγ ± ΍ΪϋΎμϓ ϡΎϋ ήϳΪϣ ΔΟέΩ Ϧϣ.
΍ΪϋΎμϓ ˯΍Ϯϟ ΔΒΗέ Ϧϣ ϦϳΪϋΎϘΘϤϟ΍ ρΎΒπϟ΍ έΎΒϛ ± ϦϴϴΣϭήϟ΍ ˯Ύγ΅ήϟ΍ϭ ˯ΎϤϠόϟ΍ έΎΒϛ :ΎϴϧΎΛ± ϦϴΗΪϣ ΍Ϯπϗ Ϧϳάϟ΍ Ώ΍ϮϨϟ΍
ϱϮϨδϟ΍ ϢϬϠΧΩ ϞϘϳ ϻ Ϧϣ ± ϡΎόϟ΍ ϲϓ Ύϳήμϣ ΎϬϴϨΟ ϦϴδϤΧϭ Δ΋Ύϣ Ϧϋ ϞϘΗ ϻ ΔΒϳήο ÒϭΩΆϳ Ϧϳάϟ΍ ϙϼϤϟ΍ ± ΔΑΎϴϨϟ΍ ϲϓ
ϊϣ ϪϠϛ ϚϟΫϭ .ΓήΤϟ΍ ϦϬϤϟΎΑ ϭ΃ ΔϴϋΎϨμϟ΍ ϭ΃ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ϭ΃ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϝΎϤϋϷΎΑ ϦϴϠϐΘθϤϟ΍ Ϧϣ ϪϴϨΟ Δ΋ΎϤδϤΧϭ ϒϟ΃ Ϧϋ
ΎϬϨϴΑ ϊϤΠϟ΍ ί΍ϮΟ ϡΪϋ ϲϠϋ ΏΎΨΘϧϻ΍ ÒϮϧΎϗ ϭ΃ έϮΘγΪϟ΍ κϧ ϲΘϟ΍ ϒ΋ΎχϮϟ΍ ϦϴΑ ϊϤΠϟ΍ ϡΪϋ ΓΎϋ΍ήϣ.
ΏΎΨΘϧϻ΍ ÒϮϧΎϘΑ Ò΍Ϯγ΃ ΔϳήϳΪϤΑ κΘΨϳ ΎϤϴϓ ϱϮϨδϟ΍ ϞΧΪϟ΍ϭ ΔΒϳήπϟ΍ ΩΪΤΗϭ.

79 ΓΩΎϣ
βϤΧ Ϟϛ ϦϴΒΨΘϨϤϟ΍ ϒμϧϭ ϦϴϨϴόϤϟ΍ ΥϮϴθϟ΍ ϒμϧ έΎϴΘΧ΍ ΩΪΠΘϳϭ .ϦϴϨγ ήθϋ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ ϲϓ ΔϳϮπόϟ΍ ΓΪϣ
ϪϨϴόΗ ϭ΃ ϪΑΎΨΘϧ΍ ΓΩΎϋ· ίϮΠϳ ˯ΎπϋϷ΍ Ϧϣ ϪΗΪϣ ΖϬΘϧ΍ Ϧϣϭ .Ε΍ϮϨγ.

80 ΓΩΎϣ

ΓΩΎϋ· ίϮΠϳϭ .ϦϴΘϨγ ΓΪϤϟ ϦϴϠϴϛϮϟ΍ϭ βϴ΋ήϟ΍ ϦϴόΗ ÒϮϜϳϭ .ϦϴϠϴϛϭ βϠΠϤϟ΍ ΐΨΘϨϳϭ ϚϠϤϟ΍ ϪϨϴόϳ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ βϴ΋έ
ϢϬΑΎΨΘϧ΍.

81 ΓΩΎϣ
ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ ΕΎδϠΟ ϒϗϮΗ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ϞΣ ΍Ϋ·.
Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ± ϲϧΎΜϟ΍ ωήϔϟ΍

82 ΓΩΎϣ
ΏΎΨΘϧϻ΍ ÒϮϧΎϗ ϡΎϜΣ΃ ϰπΘϘϣ ϰϠϋ ϡΎόϟ΍ ω΍ήΘϗϻΎΑ ϦϴΒΨΘϨϣ ˯Ύπϋ΃ Ϧϣ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ϒϟΆϳ.

83 ΓΩΎϣ
ϞϘϳ ϻ Ϣϗήϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ήδϛ΃ ϭ΃ Ύϔϟ΃ ϦϴΘγ ϞϜϟ ΍ΪΣ΍ϭ ΎΒ΋Ύϧ ΐΨΘϨΗ ήΜϛ΄ϓ Ύϔϟ΃ ϦϴΘγ ΎϬϴϟΎϫ΃ ΩΪϋ ώϠΒϳ ΔψϓΎΤϣ ϭ΃ ΔϳήϳΪϣ Ϟϛ
ΔψϓΎΤϣ Ϟϛϭ .ΎΒ΋Ύϧ ΐΨΘϨΗ Ύϔϟ΃ ϦϴΛϼΛ Ϧϋ ϞϘϳ ϻϭ Ύϔϟ΃ ϦϴΘγ ΎϬϴϟΎϫ΃ ΩΪϋ ώϠΒϳ ϻ ΔψϓΎΤϣ ϭ΃ ΔϳήϳΪϣ Ϟϛϭ .Ύϔϟ΃ ϦϴΛϼΛ Ϧϋ
ΔϳήϳΪϤΑ ϭ΃ ϯήΧ΃ ΔψϓΎΤϤΑ ΏΎΨΘϧϻ΍ ÒϮϧΎϗ ΎϬϘΤϠϳ Ϣϟ Ύϣ ΐ΋Ύϧ ΎϬϟ ÒϮϜϳ ϒϟ΃ ϦϴΛϼΛ ΎϬϴϟΎϫ΃ ΩΪϋ ώϠΒϳ ϻ.

84 ΓΩΎϣ
.ϖΤϟ΍ ΍άϫ Ϫϟ ΔψϓΎΤϣ ϭ΃ ΔϳήϳΪϣ Ϧϣ Ϣδϗ Ϟϛ Ϛϟάϛϭ .ΐ΋Ύϧ ΏΎΨΘϧ΍ ϖΣ ΎϬϟ ΔψϓΎΤϣ ϭ΃ ΔϳήϳΪϣ Ϟϛ ΔϴΑΎΨΘϧ΍ Γή΋΍Ω ήΒΘόΗ
ΏΎΨΘϧ΍ ϖΣ ΎϬϟ ϰΘϟ΍ ΕΎψϓΎΤϤϟ΍ϭ ΕΎϳήϳΪϤϟ΍ ϲϓ ή΋΍ϭΪϟ΍ Γ΍ϭΎδϣ ÒΎϜϣϹ΍ έΪϘΑ ϞϔϜϳ ÒϮϧΎϘΑ ΔϴΑΎΨΘϧϻ΍ ή΋΍ϭΪϟ΍ ΩΪΤΗϭ
Ύϔϟ΃ ϦϴΛϼΛ Ϧϋ ϞϘϳ ϻϭ Ύϔϟ΃ ϦϴΘγ ΎϬϴϟΎϫ΃ ΩΪϋ ώϠΒϳ ϻ ϰΘϟ΍ ΕΎϳήϳΪϤϟ΍ Ϣλ΍Ϯϋ ήΒΘόϳ Ò΃ ϚϟΫ ϊϣ ÒϮϧΎϘϠϟϭ .ΐ΋Ύϧ Ϧϣ ήΜϛ΃
ΔϠϘΘδϣ ΔϴΑΎΨΘϧ΍ Γή΋΍Ω.
ϢϬΑΎΨΘϧ΍ ΰ΋ΎΠϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ΩΪϋ ΪϳΪΤΘΑ κΘΨϳ ΎϤϴϓ ΔϠϘΘδϣ ΔϳήϳΪϣ ΎϬϧ΃ ϯήΧϷ΍ ΔϳήϳΪϤϟ΍ ΕΎϬΟ ήΒΘόΗ ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϰϓϭ
ΔϴΑΎΨΘϧϻ΍ ή΋΍ϭΪϟ΍ ΪϳΪΤΗϭ.

85 ΓΩΎϣ
ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ΔϨγ ϦϴΛϼΛ Ϧδϟ΍ Ϧϣ ΎϐϟΎΑ ÒϮϜϳ Ò΃ ΏΎΨΘϧϻ΍ ÒϮϧΎϗ ϲϓ ΓέήϘϤϟ΍ ρϭήθϟ΍ ϰϠϋ ΓΩΎϳί ΐ΋ΎϨϟ΍ ϲϓ ρήΘθϳ
ϱΩϼϴϤϟ΍ ϢϳϮϘΘϟ΍ ΏΎδΤΑ.

86 ΓΩΎϣ
Ε΍ϮϨγ βϤΧ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΔϳϮπϋ ΓΪϣ.

87 ΓΩΎϣ
ΓΩΎϋ· ίϮΠϳ ϩϼϴϛϭϭ βϠΠϤϟ΍ βϴ΋έϭ .ϯΩΎϋ ΩΎϘόϧ΍ έϭΩ Ϟϛ ϝϭ΃ ϲϓ ΎϳϮϨγ ϦϴϠϴϛϭ Ύδϴ΋έ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ΐΨΘϨϳ
ϢϬΑΎΨΘϧ΍.

88 ΓΩΎϣ

ήϣϷ΍ ϚϟΫ ϞΟ΃ Ϧϣ ΪϳΪΠϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϞΣ ίϮΠϳ ϼϓ ήϣ΃ ϲϓ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ϞΣ ΍Ϋ·.

89 ΓΩΎϣ
ίϭΎΠΘϳ ϻ ΩΎόϴϣ ϲϓ ΓΪϳΪΟ ΕΎΑΎΨΘϧ΍ ˯΍ήΟϹ ϦϴΑϭΪϨϤϟ΍ ΓϮϋΩ ϰϠϋ ϞϤΘθϳ Ò΃ ΐΠϳ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ϞΤΑ έΩΎμϟ΍ ήϣϷ΍
ΏΎΨΘϧϻ΍ ϡΎϤΘϟ ΔϴϟΎΘϟ΍ ϡΎϳϷ΍ Γήθόϟ΍ ϲϓ ΪϳΪΠϟ΍ βϠΠϤϠϟ ωΎϤΘΟϻ ΩΎόϴϣ ΪϳΪΤΗ ϰϠϋϭ ˬϦϳήϬη.
ϦϴδϠΠϤϠϟ ΔϣΎϋ ϡΎϜΣ΃ ± ΚϟΎΜϟ΍ ωήϔϟ΍

90 ΓΩΎϣ
ήϴϏ ϲϓ ϪϋΎϤΘΟ΍ϭ .ÒϮϧΎϘΑ ϯήΧ΃ ΔϬΟ ϲϓ ϩΰϛήϣ ϞόΟ Γέϭήπϟ΍ ΪϨϋ ίϮΠϳ Ϫϧ΃ ϰϠϋ .ΓήϫΎϘϟ΍ ΔϨϳΪϣ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ΰϛήϣ
ÒϮϧΎϘϟ΍ ϢϜΤΑ ϞσΎΑϭ ωϭήθϣ ήϴϏ Ϫϟ ϦϴόϤϟ΍ ÒΎϜϤϟ΍.

91 ΓΩΎϣ
ϡ΍ΰϟϹ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ ήϣ΄Α ϪϠϴϛϮΗ ϪϨϴόΗ ϰΘϟ΍ ΔτϠδϠϟ ϭ ϪϴΒΧΎϨϟ ίϮΠϳ ϻϭ ΎϬϠϛ ΔϣϷ΍ Ϧϋ ΏϮϨϳ ÒΎϤϟήΒϟ΍ Ϯπϋ.

92 ΓΩΎϣ
ϊϤΠϟ΍ ϡΪϋ ϝ΍ϮΣ΃ ΏΎΨΘϧϻ΍ ÒϮϧΎϗ ΩΪΤϳ ϚϟΫ ΍Ϊϋ ΎϤϴϓϭ .Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣϭ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ ΔϳϮπϋ ϦϴΑ ϊϤΠϟ΍ ίϮΠϳ ϻ
ϯήΧϷ΍.

93 ΓΩΎϣ
ϦϴδϠΠϤϟ΍ ΪΣ΄Α ϢϬΑΎΨΘϧ΍ ίϮΠϳ ϻϭ ˬΥϮϴθϟ΍ βϠΠϤΑ ˯Ύο΃ ΎϬ΋ϼΒϧϭ ΔϜϟΎϤϟ΍ ΓήγϷ΍ ˯΍ήϣ΃ ϦϴόΗ ίϮΠϳ.

94 ΓΩΎϣ
έϮΘγΪϠϟ Ϧϴόϴτϣ ϚϤϠϟϭ ϦσϮϠϟ ϦϴμϠΨϣ ΍ϮϧϮϜϳ Ò΃ ÒϮϤδϘϳ ϢϬϠϤϋ Ώ΍ϮϨϟ΍ϭ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ ˯Ύπϋ΃ ϰϟϮΘϳ ÒϷ ϞΒϗ
ϕΪμϟ΍ϭ ΔϣάϟΎΑ ϢϬϟΎϤϋ΃ ΍ϭΩ΃Ϯϳ Ò΍ϭ ΩϼΒϟ΍ Ϧϴϧ΍Ϯϗϭ.
ϪΗΎδϠΟ ΔϋΎϘΑ ΎϨϠϋ βϠΠϣ Ϟϛ ϲϓ ϦϴϤϴϟ΍ ΔϳΩ΄Η ÒϮϜΗϭ.

95 ΓΩΎϣ
.Ε΍ϮλϷ΍ ϲΜϠΛ ΔϴΒϠϏ΄Α έΪμϳ έ΍ήϘΑ ϻ· ΔϠσΎΑ ΔΑΎϴϨϟ΍ ήΒΘόΗ ϻϭ Ϫ΋Ύπϋ΃ ΔΑΎϴϧ ΔΤλ ϲϓ ϞμϔϟΎΑ βϠΠϣ Ϟϛ κΘΨϳ
ϯήΧ΃ ΔτϠγ ϰϟ· ιΎμΘΧϻ΍ ΍άϬΑ ÒϮϧΎϘϟ΍ ΪϬόϳ Ò΃ ίϮΠϳϭ.

96 ΓΩΎϣ
ϊϤΘΠϳ ϚϟΫ ϰϟ· ωΪϳ Ϣϟ ΍ΫΈϓ .ήΒϤϓϮϧ ήϬη Ϧϣ ΚϟΎΜϟ΍ ΖΒδϟ΍ ϡϮϳ ϞΒϗ ΔϳΩΎόϟ΍ ϪΗΎδϠΟ ΪϘϋ ϰϟ· ΎϳϮϨγ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ϚϠϤϟ΍ ϮϋΪϳ
ϩΩΎϘόϧ΍ ξϓ ϚϠϤϟ΍ ϦϠόϳϭ .ϞϗϷ΍ ϰϠϋ έϮϬη ΔΘγ ΓΪϣ ϱΩΎόϟ΍ ϩΩΎϘόϧ΍ έϭΩ ϡϭΪϳϭ έϮϛάϤϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ ÒϮϧΎϘϟ΍ ϢϜΤΑ.

97 ΓΩΎϣ

Ε΍έ΍ήϘϟ΍ϭ ϲϋήη ήϴϏ ωΎϤΘΟϻΎϓ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ Ϧϣΰϟ΍ ήϴϏ ϲϓ ΎϤϫϼϛ ϭ΃ ϢϫΪΣ΃ ϊϤΘΟ΍ ΍ΫΈϓ ϦϴδϠΠϤϠϟ ΓΪΣ΍ϭ ΩΎϘόϧϻ΍ έ΍ϭΩ΃
ÒϮϧΎϘϟ΍ ϢϜΤΑ ΔϠσΎΑ Ϫϴϓ έΪμΗ ϲΘϟ΍.

98 ΓΩΎϣ
έήϘϳ ϢΛ .˯ΎπϋϷ΍ Ϧϣ Γήθϋ ϭ΃ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΐϠσ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ Δϳήγ ΔΌϴϬΑ ΪϘόϨϳ ΎϤϬϨϣ ϼϛ Ò΃ ϰϠϋ ΔϴϨϠϋ ϦϴδϠΠϤϟ΍ ΕΎδϠΟ
ϻ ϡ΃ ΔϴϨϠϋ ΔδϠΟ ϲϓ ϯήΠΗ ϪϣΎϣ΃ ΡϭήτϤϟ΍ ωϮοϮϤϟ΍ ϲϓ ΔθϗΎϨϤϟ΍ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ.

99 ΓΩΎϣ
Ϫ΋Ύπϋ΃ ΔϴΒϠϏ΃ ΔδϠΠϟ΍ ήπΣ ΍Ϋ· ϻ· έ΍ήϗ έήϘϳ Ò΃ ϦϴδϠΠϤϟ΍ ϱϷ ίϮΠϳ ϻ.

100 ΓΩΎϣ
ϯάϟ΍ ήϣϷ΍ ÒϮϜϳ ˯΍έϵ΍ ϯϭΎδΗ ΪϨϋϭ ΔϘϠτϤϟ΍ ΔϴΒϠϏϷΎΑ Ε΍έ΍ήϘϟ΍ έΪμΗ ΔλΎΧ ΔϴΒϠϏ΃ ΎϬϴϓ ρήΘθϤϟ΍ ϝ΍ϮΣϷ΍ ήϴϏ ϲϓ
ΎοϮϓήϣ Ϫϧ΄θΑ Δϟϭ΍ΪϤϟ΍ ΖϠμΣ.

101 ΓΩΎϣ
αϮϠΠϟ΍ϭ ϡΎϴϘϟ΍ ΔϘϳήτΑ ϭ΃ ΎϴϬϔη ΖϳϮμΘϟΎΑ ˯΍έϵ΍ ϰτόΗ.
ϰϠϋ Γ΍ΩΎϨϤϟΎΑ ΎϤ΋΍Ω ϰτόΗ ˯΍έϵ΍ ÒΎϓ ΔϘΜϟ΍ Δϟ΄δϣ ϰϠϋ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ϲϓ ω΍ήΘϗϻΎΑϭ ΎϣϮϤϋ Ϧϴϧ΍ϮϘϟΎΑ κΘΨϳ ΎϤϴϓ Ύϣ΃ϭ
ϝΎϋ ΕϮμΑϭ ϢϬ΋ΎϤγ΄Α ˯ΎπϋϷ΍.
ϢϬΑ ΔϘΜϟ΍ ϡΪϋ ϰϠϋ ω΍ήΘϗϻ΍ ϲϓ ϡΎϳ΃ ΔϴϧΎϤΛ ΓΪϤϟ ΔθϗΎϨϤϟ΍ ϞϴΟ΄Η Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ Ϧϣ ΍ϮΒϠτϳ Ò΃ ΎϤ΋΍Ω ˯΍έίϮϠϟ ϖΤϳϭ.

102 ΓΩΎϣ
ϪϨϋ ήϳήϘΗ ϢϳΪϘΗϭ ϪμΤϔϟ βϠΠϤϟ΍ ÒΎΠϟ ϯΪΣ· ϰϟ· ϝΎΤϳ Ò΃ Ϫϴϓ ΔθϗΎϨϤϟ΍ ϞΒϗ ΐΠϳ ÒϮϧΎϗ ωϭήθϣ Ϟϛ.

103 ΓΩΎϣ
.Ϫϴϓ βϠΠϤϟ΍ ήψϧ ί΍ϮΟ ϲϓ ϱ΃ήϟ΍ ˯΍ΪΑ·ϭ ϪμΤϔϟ ΔϨΠϟ ϰϟ· ϪΘϟΎΣ· ΐΠϳ ήΜϛ΃ ϭ΃ ΪΣ΍ϭ Ϯπϋ ϪΣήΘϘϳ ÒϮϧΎϗ ωϭήθϣ Ϟϛ
ΔϘΑΎδϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ ϢϜΣ Ϫϴϓ ϊΒΗ΍ ϩήψϧ βϠΠϤϟ΍ ϯ΃έ ΍ΫΈϓ.

104 ΓΩΎϣ
ϲϓ Δ΋ΰΠΘϟ΍ϭ ϞϳΪόΘϟ΍ ϖΣ ϦϴδϠΠϤϠϟϭ ΓΩΎϣ ΓΩΎϣ Ϫϴϓ ϱ΃ήϟ΍ άΧ΃ ΪόΑ ϻ· ÒϮϧΎϗ ωϭήθϣ ήϳήϘΗ ϦϴδϠΠϤϟ΍ ϱϷ ίϮΠϳ ϻ
ΕϼϳΪόΘϟ΍ Ϧϣ νήόϳ ΎϤϴϓϭ Ω΍ϮϤϟ΍.

105 ΓΩΎϣ
ήΧϷ΍ βϠΠϤϟ΍ βϴ΋έ ϰϟ· Ϫδϴ΋έ ϪΑ ΚόΒϳ ϦϴδϠΠϤϟ΍ ΪΣ΃ ϩέήϘϳ ÒϮϧΎϗ ωϭήθϣ Ϟϛ.

106 ΓΩΎϣ

Ϫδϔϧ ΩΎϘόϧϻ΍ έϭΩ ϲϓ ΔϴϧΎΛ ϪϤϳΪϘΗ ίϮΠϳ ϻ ÒΎϤϟήΒϟ΍ Ϫπϓέϭ ˯ΎπϋϷ΍ ΪΣ΃ ϪΣήΘϗ΍ ÒϮϧΎϗ ωϭήθϣ Ϟϛ.

107 ΓΩΎϣ
ΔΤ΋ϼϟΎΑ ϦϴΒϳ ϯάϟ΍ ϪΟϮϟ΍ ϰϠϋ ϚϟΫϭ ΕΎΑ΍ϮΠΘγ΍ ϭ΃ ΔϠΌγ΃ ˯΍έίϮϟ΍ ϰϟ· ϪΟϮϳ Ò΃ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ˯Ύπϋ΃ Ϧϣ Ϯπϋ ϞϜϟ
ΔϟΎΣ ήϴϏ ϲϓ ϚϟΫϭ ϪϤϳΪϘΗ ϡϮϳ Ϧϣ ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ϡΎϳ΃ ΔϴϧΎϤΛ ΪόΑ ϻ· Ώ΍ϮΠΘγ΍ ϲϓ ΔθϗΎϨϤϟ΍ ϯήΠΗ ϻϭ ˬβϠΠϣ ϞϜϟ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍
ήϳίϮϟ΍ ΔϘϓ΍Ϯϣϭ ϝΎΠόΘγϻ΍.

108 ΓΩΎϣ
ϪλΎμΘΧ΍ ΩϭΪΣ ϲϓ ΔϠΧ΍Ω ΔϨϴόϣ Ϟ΋Ύδϣ ϲϓ ήϴϨΘδϴϟ ϖϴϘΤΘϟ΍ ˯΍ήΟ· ϖΣ βϠΠϣ ϞϜϟ.

109 ΓΩΎϣ
ϦϴδϠΠϤϟ΍ ϲϓ ˯΍έϵ΍ϭ έΎϜϓϷ΍ Ϧϣ ÒϭΪΒϳ ΎϤΑ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ΓάΧ΍Άϣ ίϮΠϳ ϻ.

110 ΓΩΎϣ
ÒΫΈΑ ϻ· ϪϴϠϋ ξΒϘϟ΍ ϻϭ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ˯Ύπϋ΃ Ϧϣ Ϯπϋ ϱ΃ ϮΤϧ Δϴ΋ΎϨΟ Ε΍˯΍ήΟ· ΫΎΨΗ΍ ΩΎϘόϧϻ΍ έϭΩ ˯ΎϨΛ΃ ίϮΠϳ ϻ
ΔϳΎϨΠϟΎΑ βΒϠΘϟ΍ ΔϟΎΣ ΍Ϊϋ ΎϤϴϓ ϚϟΫϭ Ϫϟ Ϯϫ ϊΑΎΘϟ΍ βϠΠϤϟ΍.

111 ΓΩΎϣ
ΐλΎϨϣ ÒϭΪϠϘΘϳ Ϧϳάϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ϚϟΫ Ϧϣ ϲϨΜΘδϳϭ ϢϬΘϳϮπϋ ΓΪϣ ˯ΎϨΛ΃ ϦϴηΎϴϧ ϻϭ ΎΒΗέ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ΢ϨϤϳ ϻ
ΔϳήϜδόϟ΍ ϦϴηΎϴϨϟ΍ϭ ΐΗήϟ΍ ϲϨΜΘδΗ ΎϤϛ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ΔϳϮπϋ ϊϣ ϰϓΎϨΘΗ ϻ ΔϴϣϮϜΣ.

112 ΓΩΎϣ
ϊϤΠϟ΍ ϡΪϋ ϝ΍ϮΣ΃ ήϴϏ ϲϓ ρήΘθϳϭ Ϫϟ Ϯϫ ϊΑΎΘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ Ϧϣ έΩΎλ έ΍ήϘΑ ϻ· ÒΎϤϟήΒϟ΍ ΔϳϮπϋ Ϧϣ ΪΣ΃ Ϟμϓ ίϮΠϳ ϻ
ϒϟ΄Θϳ Ϧϳάϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ωΎΑέ΃ ΔΛϼΛ ΔϴΒϠϏ΄Α έ΍ήϘϟ΍ έΪμϳ Ò΄Α ΏΎΨΘϧϻ΍ ÒϮϧΎϘΑϭ έϮΘγΪϟ΍ ΍άϬΑ ΔϨϴΒϤϟ΍ ρϮϘδϟ΍ ϝ΍ϮΣ΃ϭ
βϠΠϤϟ΍ ϢϬϨϣ.

113 ΓΩΎϣ
ΏΎΨΘϧϻ΍ ϭ΃ ϦϴϴόΘϟ΍ ϖϳήτΑ ϪϟΪΑ έΎΘΨϳ ΏΎΒγϷ΍ Ϧϣ ϚϟΫ ήϴϏ ϭ΃ ΔϟΎϘΘγϻ΍ ϭ΃ ΓΎϓϮϟΎΑ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ΪΣ΃ ϞΤϣ ϼΧ ΍Ϋ·
ΪϳΪΠϟ΍ Ϯπόϟ΍ ΔΑΎϴϧ ϡϭΪΗ ϻϭ ϞΤϤϟ΍ ϮϠΨΑ ΔϣϮϜΤϟ΍ ÒΎϤϟήΒϟ΍ έΎόη· ϡϮϳ Ϧϣ ϦϳήϬη ϯΪϣ ϲϓ ϚϟΫϭ ϝ΍ϮΣϷ΍ ΐδΣ ϰϠϋ
ϪϔϠγ ΓΪϣ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ϻ·.

114 ΓΩΎϣ
ÒΎϜϣ· ϡΪϋ ΔϟΎΣ ϲϓϭ .ϪΘΑΎϴϧ ΓΪϣ ˯ΎϬΘϧϻ ΔϘΑΎδϟ΍ ΎϣϮϳ ϦϴΘδϟ΍ ϝϼΧ ϲϓ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ΪϳΪΠΘϟ ΔϣΎόϟ΍ ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ϯήΠΗ
ΓέϮϛάϤϟ΍ ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ϦϴΣ ϰϟ· ΪΘϤΗ ϢϳΪϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ΔΑΎϴϧ ΓΪϣ ÒΈϓ έϮϛάϤϟ΍ ΩΎόϴϤϟ΍ ϲϓ ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ˯΍ήΟ·.

115 ΓΩΎϣ

ΔϘΑΎδϟ΍ ΎϣϮϳ ϦϴΘδϟ΍ ϝϼΧ ϲϓ ϦϴϴόΘϟ΍ ϖϳήτΑ ϭ΃ ΏΎΨΘϧϻ΍ ϖϳήτΑ ΪϳΪΠΘϟ΍ ÒΎϛ΃ ˯΍Ϯγ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ ϒμϧ ΪϳΪΠΗ ΐΠϳ
ΔΑΎϴϧ ΕΪΘϣ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΩΎόϴϤϟ΍ ϲϓ ΪϳΪΠΘϟ΍ ήδϴΘϳ Ϣϟ ÒΈϓ ϢϬΗΪϣ ΖϬΘϧ΍ Ϧϳάϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ΔΑΎϴϧ ΓΪϣ ˯ΎϬΘϧ΍ ΦϳέΎΗ ϰϠϋ
ΩΪΠϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ϦϴϴόΗ ϭ΃ ΏΎΨΘϧ΍ ϦϴΣ ϰϟ· ϢϬΗΪϣ ΖϬΘϧ΍ Ϧϳάϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍.

117 ΓΩΎϣ
Ò΃ ϢϬϴϠϋϭ ξ΋΍ήόϟ΍ Ϧϣ Ϫϴϟ· ϡΪϘϳ Ύϣ ˯΍έίϮϟ΍ ϰϟ· ϞϴΤϳ Ò΃ βϠΠϣ ϞϜϟϭ ˬϪμΨθΑ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ΔΒσΎΨϣ ΪΣϷ ύϮδϳ ϻ
ϢϬϴϟ· ϚϟΫ βϠΠϤϟ΍ ΐϠσ ΎϤϠϛ ξ΋΍ήόϟ΍ ϚϠΗ ϪϨϤπΘΗ ΎϤΑ ΔλΎΨϟ΍ ΕΎΣΎπϳϹ΍ ΍ϮϣΪϘϳ.

117 ΓΩΎϣ
βϠΠϤϟ΍ ϲϓ ϝϮΧΪϟ΍ ΔΤϠδϣ ΓϮϗ ΔϳϷ ίϮΠϳ ϻϭ .βϴ΋ήϟ΍ ΎϬΑ ϡϮϘϳϭ ϪϠΧ΍Ω ϲϓ ϡΎψϨϟ΍ ϰϠϋ ΔψϓΎΤϤϟ΍ ϩΪΣϭ Ϫϟ βϠΠϣ Ϟϛ
Ϫδϴ΋έ ΐϠτΑ ϻ· ϪΑ΍ϮΑ΃ Ϧϣ ΔΑήϘϣ ϰϠϋ έ΍ήϘΘγϻ΍ ϻϭ.

118 ΓΩΎϣ
ÒϮϧΎϘΑ ΩΪΤΗ ΔϳϮϨγ Γ΄ϓΎϜϣ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ˯Ύπϋ΃ Ϧϣ Ϯπϋ Ϟϛ ϝϭΎϨΘϳ.

119 ΓΩΎϣ
ÒΎϤϟήΒϟ΍ ΩΎϘόϧΎΑ ΔλΎΧ ϡΎϜΣ΃ ± ϊΑ΍ήϟ΍ ωήϔϟ΍ .ϪϟΎϤϋ΃ ΔϳΩ΄Η ϲϓ ήϴδϟ΍ ΔϘϳήσ ΎϬϴϓ ΎϨϴΒϣ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ϪΘΤ΋ϻ βϠΠϣ Ϟϛ ϊπϳ
ήϤΗΆϣ ΔΌϴϬΑ

120 ΓΩΎϣ
ϚϠϤϟ΍ ΓϮϋΩ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ ήϤΗΆϣ ΔΌϴϬΑ ÒΎόϤΘΠϳ ΎϤϬϧΈϓ ÒϮϧΎϘϟ΍ ϢϜΤΑ ÒΎδϠΠϤϟ΍ ΎϬϴϓ ϊϤΘΠϳ ϲΘϟ΍ ϝ΍ϮΣϷ΍ ΍Ϊϋ ΎϤϴϓ.

121 ΓΩΎϣ
ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ βϴ΋ήϟ ΔγΎϳήϟ΍ ÒϮϜΗ ήϤΗΆϣ ΔΌϴϬΑ ÒΎδϠΠϤϟ΍ ϊϤΘΟ΍ ΎϤϠϛ.

122 ΓΩΎϣ
ΎϤϬϨϣ ϒϟ΄Θϳ ϦϳάϠϟ΍ ϦϴδϠΠϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ˯Ύπϋ΃ Ϧϣ ΔϘϠτϤϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍ ΕήϓϮΗ ΍Ϋ· ϻ· ΔΤϴΤλ ήϤΗΆϤϟ΍ Ε΍έ΍ήϗ ΪόΗ ϻ
101 ϭ 100 ϦϴΗΩΎϤϟ΍ ϡΎϜΣ΃ Ε΍έ΍ήϘϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ω΍ήΘϗϻ΍ ϲϓ ήϤΗΆϤϟ΍ ϰϋ΍ήϳϭ .ήϤΗΆϤϟ΍.

123 ΓΩΎϣ
Ϧϣ Ϟϛ έ΍ήϤΘγ΍ ÒϭΩ ϝϮΤϳ ϻ ΔϳΩΎόϟ΍ ήϴϏ ϭ΃ ΔϳΩΎόϟ΍ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ΩΎϘόϧ΍ έ΍ϭΩ΃ ϝϼΧ ήϤΗΆϣ ΔΌϴϬΑ ϦϴδϠΠϤϟ΍ ωΎϤΘΟ΍
ΔϳέϮΘγΪϟ΍ Ϫϔ΋Ύχϭ ΔϳΩ΄Η ϲϓ ϦϴδϠΠϤϟ΍.

ϊΑ΍ήϟ΍ Ϟμϔϟ΍ - Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔτϠδϟ΍
124 ΓΩΎϣ

ΎϳΎπϘϟ΍ ϲϓ ϞΧ΍ΪΘϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϲϓ ΔτϠγ ΔϳϷ βϴϟϭ ÒϮϧΎϘϟ΍ ήϴϐϟ ϢϬ΋Ύπϗ ϲϓ ϢϬϴϠϋ ÒΎτϠγ ϻ ÒϮϠϘΘδϣ ΓΎπϘϟ΍.

125 ΓΩΎϣ
ÒϮϧΎϘΑ ÒϮϜϳ ΎϬλΎμΘΧ΍ ΪϳΪΤΗϭ ˯ΎπϘϟ΍ ΕΎϬΟ ΐϴΗήΗ.

126 ΓΩΎϣ
ÒϮϧΎϘϟ΍ ΎϫέήϘϳ ϲΘϟ΍ ρϭήθϟ΍ϭ ΔϴϔϴϜϟΎΑ ÒϮϜϳ ΓΎπϘϟ΍ ϦϴϴόΗ.

127 ΓΩΎϣ
ÒϮϧΎϘϟΎΑ ϪΘϴϔϴϛϭ ϩΩϭΪΣ ϦϴόΘΗ ϢϬϠϘϧ ϭ΃ ΓΎπϘϟ΍ ϝΰϋ ί΍ϮΟ ϡΪϋ.

128 ΓΩΎϣ
ÒϮϧΎϘϟ΍ ΎϫέήϘϳ ϲΘϟ΍ ρϭήθϠϟ ΎϘϓϭ ϢϬϟΰϋϭ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϲϓ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϝΎΟέ ϦϴϴόΗ ÒϮϜϳ.

129 ΓΩΎϣ
Ώ΍Ωϵ΍ ϰϠϋ ΔψϓΎΤϤϠϟ ϭ΃ ϡΎόϟ΍ ϡΎψϨϠϟ ΓΎϋ΍ήϣ Δϳήγ ΎϬϠόΠΑ ΔϤϜΤϤϟ΍ Εήϣ΃ ΍Ϋ· ϻ· ΔϴϨϠϋ ϢϛΎΤϤϟ΍ ΕΎδϠΟ.

130 ΓΩΎϣ
ϪϨϋ ϊϓ΍Ϊϳ Ϧϣ Ϫϟ ÒϮϜϳ Ò΃ ΐΠϳ ΔϳΎϨΠΑ ϢϬΘϣ Ϟϛ.

131 ΓΩΎϣ
ÒϮϟϮΘϳ ϦϤϴϓ ΎϫήϓϮΗ ΐΟ΍Ϯϟ΍ ρϭήθϟ΍ϭ ΎϬλΎμΘΧ΍ ÒΎϴΑϭ ΔϳήϜδόϟ΍ ϢϛΎΤϤϟ΍ ΐϴΗήΘϟ ϞϣΎη ιΎΧ ÒϮϧΎϗ ϊοϮϳ
ΎϬϴϓ ˯ΎπϘϟ΍.

ΔϳΪϠΒϟ΍ βϟΎΠϤϟ΍ϭ ΕΎϳήϳΪϤϟ΍ βϟΎΠϣ - βϣΎΨϟ΍ Ϟμϔϟ΍
132 ΓΩΎϣ
ΎϫήϘϳ ϲΘϟ΍ ρϭήθϟΎΑ ϡΎόϟ΍ ÒϮϧΎϘϠϟ ΎϘϓϭ ΔϳϮϨόϣ ΎλΎΨη΃ ΎϬϗϮϘΣ ΓήηΎΒϤΑ κΘΨϳ ΎϤϴϓ ϯήϘϟ΍ϭ ÒΪϤϟ΍ϭ ΕΎϳήϳΪϤϟ΍ ήΒΘόΗ
ΎϬλΎμΘΧ΍ ΩϭΪΣ ÒϮϧΎϘϟ΍ Ϧϴόϳϭ .ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΔϳΪϠΒϟ΍ βϟΎΠϤϟ΍ϭ ΕΎϳήϳΪϤϟ΍ βϟΎΠϣ ΎϬϠΜϤΗϭ .ÒϮϧΎϘϟ΍.

133 ΓΩΎϣ
ΎϬϨϴΒΗ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΕΎϬΠΑ ΎϬΘϗϼϋϭ ΎϬΗΎλΎμΘΧ΍ϭ ΎϬϋ΍Ϯϧ΃ ϑϼΘΧ΍ ϰϠϋ ΔϳΪϠΒϟ΍ βϟΎΠϤϟ΍ϭ ΕΎϳήϳΪϤϟ΍ βϟΎΠϣ ΐϴΗήΗ
ΔϴΗϵ΍ ΉΩΎΒϤϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϰϋ΍ήϳϭ.Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍:
ϻϭ΃: ξόΑ ϦϴϴόΗ ÒϮϧΎϘϟ΍ ΎϬϴϓ ΢ϴΒϳ ϲΘϟ΍ Δϴ΋ΎϨΜΘγϻ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ϲϓ ϻ· ΏΎΨΘϧϻ΍ ϖϳήτΑ βϟΎΠϤϟ΍ ϩάϫ ˯Ύπϋ΃ έΎϴΘΧ΍
ϦϴΒΨΘϨϣ ήϴϏ ˯Ύπϋ΃.

ΎϴϧΎΛ: ΩΎϤΘϋ΍ Ϧϣ ΐΠϳ ΎϤΑ ϝϼΧϹ΍ ϡΪϋ ϊϣ ΍άϫϭ ΔϬΠϟ΍ ϭ΃ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϭ΃ ΔϳήϳΪϤϟ΍ Ϟϫ΃ ϢϬϳ Ύϣ ϞϜΑ βϟΎΠϤϟ΍ ϩάϫ ιΎμΘΧ΍
ΎϬΑ έήϘϤϟ΍ ϪΟϮϟ΍ ϰϠϋϭ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϲϓ ΔϨϴΒϤϟ΍ ϝ΍ϮΣϷ΍ ϲϓ ΎϬϟΎϤϋ΃.
ΎΜϟΎΛ: ΎϬΗΎΑΎδΣϭ ΎϬΗΎϴϧ΍ΰϴϣ ήθϧ.
ΎόΑ΍έ: ÒϮϧΎϘϟΎΑ ΓέήϘϤϟ΍ ΩϭΪΤϟ΍ ϲϓ ΕΎδϠΠϟ΍ ΔϴϨϠϋ.
ΎδϣΎΧ: ΔΤϠμϤϟΎΑ Ύϫέ΍ήο· ϭ΃ ΎϬλΎμΘΧ΍ ΩϭΪΣ βϟΎΠϤϟ΍ ϩάϫ ίϭΎΠΗ ϊϨϤϟ ΔϳάϴϔϨΘϟ΍ ϭ΃ ΔϴόϳήθΘϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ϞΧ΍ΪΗ
ϚϟΫ Ϧϣ ϊϘϳ Ύϣ ϝΎτΑ·ϭ ΔϣΎόϟ΍.

ϊΑ΍ήϟ΍ ΏΎΒϟ΍ - ΔϴϟΎϤϟ΍ ϲϓ
134 ΓΩΎϣ
ϡϮγήϟ΍ ϭ΃ ϝ΍ϮϣϷ΍ Ϧϣ ˯ϲη ΔϳΩ΄ΘΑ ϲϟΎϫϷ΍ ϒϴϠϜΗ ίϮΠϳ ϻϭ ÒϮϧΎϘΑ ϻ· Ύϫ΅Ύϐϟ· ϭ΃ ΎϬϠϳΪόΗ ϻϭ ΔΒϳήο ˯Ύθϧ· ίϮΠϳ ϻ
ÒϮϧΎϘϟ΍ ΩϭΪΣ ϲϓ ϻ·.

135 ΓΩΎϣ
ÒϮϧΎϘϟ΍ ϲϓ ΔϨϴΒϤϟ΍ ϝ΍ϮΣϷ΍ ήϴϏ ϲϓ ΐ΋΍ήπϟ΍ ˯΍Ω΃ Ϧϣ ΪΣ΃ ˯Ύϔϋ· ίϮΠϳ ϻ.

136 ΓΩΎϣ
ÒϮϧΎϘϟ΍ ΩϭΪΣ ϲϓ ϻ· Γ΄ϓΎϜϣ ϭ΃ ΔϧΎϋ· ϭ΃ ξϳϮόΗ ϭ΃ ΔϣϮϜΤϟ΍ Δϧ΍ΰΧ ϰϠϋ εΎόϣ ήϳήϘΗ ίϮΠϳ ϻ.

137 ΓΩΎϣ
ΔϘϓ΍ϮϤΑ ϻ· ΔϠΒϘϣ Ε΍ϮϨγ ϭ΃ ΔϨγ ϲϓ Δϧ΍ΰΨϟ΍ Ϧϣ ώϟΎΒϣ ϕΎϔϧ· ϪϴϠϋ ΐΗήΘϳ Ϊϗ ΪϬόΗ ϻϭ ϲϣϮϤϋ νήϗ ΪϘϋ ίϮΠϳ ϻ
ÒΎϤϟήΒϟ΍.
Ϟϛϭ ΔϣΎόϟ΍ έϮϬϤΠϟ΍ ΢ϟΎμϣ Ϧϣ ΔΤϠμϣ ϭ΃ ΩϼΒϟ΍ ϲϓ ΔϴόϴΒτϟ΍ ΓϭήΜϟ΍ Ωέ΍Ϯϣ Ϧϣ ΩέϮϣ ϝϼϐΘγ΍ ϪϋϮοϮϣ ϡ΍ΰΘϟ΍ Ϟϛϭ
ΩϭΪΤϣ Ϧϣί ϰϟ·ϭ ÒϮϧΎϘΑ ϻ· ϪΤϨϣ ίϮΠϳ ϻ έΎϜΘΣ΍.
ϝΎϤϋ΃ ή΋Ύγϭ ϑέΎμϤϟ΍ϭ ωήΘϟ΍ϭ ΔϣΎόϟ΍ ϕήτϟ΍ϭ ΔϳΪϳΪΤϟ΍ ρϮτΨϟ΍ ϝΎτΑ· ϭ΃ ˯Ύθϧ· ϲϓ ΎϣΪϘϣ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ΩΎϤΘϋ΍ ρήΘθϳ
ΔϟϭΪϟ΍ ϙϼϣ΃ ϲϓ ϲϧΎΠϣ ϑήμΗ Ϟϛ ϲϓ Ϛϟάϛϭ ΔϳήϳΪϣ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϢϬΗ ϲΘϟ΍ ϱήϟ΍.

138 ΓΩΎϣ
ϰϠϋ έϮϬη ΔΛϼΜΑ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ ˯΍ΪΘΑ΍ ϞΒϗ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ϰϟ· ΎϬϤϳΪϘΗ ΐΠϳ ΎϬΗΎϓϭήμϣϭ ΔϟϭΪϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳϹ ΔϠϣΎθϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍
ÒϮϧΎϘϟ΍ ΎϬϨϴόϳ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ϭ ΎϫΩΎϤΘϋ΍ϭ ΎϬμΤϔϟ ϞϗϷ΍.
ΎΑΎΑ ΎΑΎΑ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ήϘΗϭ.

139 ΓΩΎϣ

ϻϭ΃ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ϲϓ ΎϫήϳήϘΗϭ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΔθϗΎϨϣ ÒϮϜΗ.

140 ΓΩΎϣ
Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ήϳήϘΗ Ϧϣ ύ΍ήϔϟ΍ ϞΒϗ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ΩΎϘόϧ΍ έϭΩ ξϓ ίϮΠϳ ϻ.

141 ΓΩΎϣ
Ò΄θϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ήμϣ Ε΍ΪϬόΗ βϤϳ ΎϤΑ ΎϬϠϳΪόΗ ίϮΠϳ ϻ ϲϣϮϤόϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ρΎδϗ΃ Ω΍Ϊδϟ ΔμμΨϤϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ Ε΍ΩΎϤΘϋ΍
ϲϟϭΩ ΪϬόΘϟ ΍άϴϔϨΗ Δϴϧ΍ΰϴϤϟΎΑ Ωέ΍ϭ ϑϭήμϣ Ϟϛ ϲϓ ϝΎΤϟ΍ Ϛϟάϛϭ.

142 ΓΩΎϣ
.ΓΪϳΪΠϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟΎΑ ÒϮϧΎϘϟ΍ έΪμϳ ϰΘΣ ΔϤϳΪϘϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟΎΑ ϞϤόϳ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ ˯΍ΪΘΑ΍ ϞΒϗ Δϴϧ΍ΰϴϤϟΎΑ ÒϮϧΎϘϟ΍ έΪμϳ Ϣϟ ΍Ϋ·
ΎΘϗΆϣ ΎϬΑ ϞϤόϟ΍ ϦϜϣ΃ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ Ώ΍ϮΑ΃ ξόΑ ÒΎδϠΠϤϟ΍ ήϗ΃ ΍Ϋ· ϚϟΫ ϊϣϭ.

143 ΓΩΎϣ
Ϛϟάϛ .Ϫϧ΍άΌΘγ΍ ΐΠϳϭ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ϪΑ ÒΫ΄ϳ Ò΃ ΐΠϳ ΎϬΑ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ Ε΍ήϳΪϘΘϟ΍ ϰϠϋ Ϊ΋΍ί ϭ΃ Δϴϧ΍ΰϴϤϟΎΑ Ωέ΍ϭ ήϴϏ ϑϭήμϣ Ϟϛ
Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ Ώ΍ϮΑ΃ Ϧϣ ήΧ΁ ϰϟ· ΏΎΑ Ϧϣ ώϠΒϣ ϞϘϧ Ϊϳέ΃ ΎϤϠϛ.

144 ΓΩΎϣ
ϩΩΎϤΘϋ΍ ΐϠτϟ ϱΩΎϋ ΩΎϘόϧ΍ έϭΩ Ϟϛ ΃ΪΒϣ ϲϓ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ϰϟ· ϡΪϘϳ ϲπϘϨϤϟ΍ ϡΎόϟ΍ Ϧϋ ΔϴϟΎϤϟ΍ Γέ΍ΩϺϟ ϲϣΎΘΨϟ΍ ΏΎδΤϟ΍.

145 ΓΩΎϣ
ΔλΎΨϟ΍ ΔϣΪϘΘϤϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ ΎϤϬϴϠϋ ϯήΠΗ ϱϮϨδϟ΍ ϲϣΎΘΨϟ΍ ΎϬΑΎδΣ Ϛϟάϛϭ ΎϬΗΎϓϭήμϣϭ ϑΎϗϭϷ΍ Γέ΍ίϭ Ε΍Ω΍ήϳ· Δϴϧ΍ΰϴϣ
ϲϣΎΘΨϟ΍ ΎϬΑΎδΣϭ ΔϣϮϜΤϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤΑ.

βϣΎΨϟ΍ ΏΎΒϟ΍ - ΔΤϠδϤϟ΍ ΓϮϘϟ΍
146 ΓΩΎϣ
ÒϮϧΎϘΑ έήϘΗ ζϴΠϟ΍ Ε΍Ϯϗ.

147 ΓΩΎϣ
ΕΎΒΟ΍Ϯϟ΍ Ϧϣ ϢϬϴϠϋ Ύϣϭ ϕϮϘΤϟ΍ Ϧϣ ϪϟΎΟήϟ Ύϣϭ ζϴΠϟ΍ ϡΎψϧϭ ΪϴϨΠΘϟ΍ ΔϘϳήσ ÒϮϧΎϘϟ΍ ϦϴΒϳ.

148 ΓΩΎϣ
ΕΎλΎμΘΧϻ΍ Ϧϣ ΎϬϟ Ύϣϭ βϴϟϮΒϟ΍ ΕΎΌϴϫ ϡΎψϧ ÒϮϧΎϘϟ΍ ϦϴΒϳ.

•ΩΎδϟ΍ ΏΎΒϟ΍ - ΔϣΎϋ ϡΎϜΣ΃
149 ΓΩΎϣ
ΔϴϤγήϟ΍ ΎϬΘϐϟ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ϦϳΩ ϡϼγϹ΍.

150 ΓΩΎϣ
ΔϳήμϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ ΓΪϋΎϗ ΓήϫΎϘϟ΍ ΔϨϳΪϣ.

151 ΓΩΎϣ
ϡΎψϨϟ΍ ϰϠϋ ΔψϓΎΤϤϟ΍ ΎϬΑ ΪμϘϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΕΎϗΎϔΗϻΎΑ ϝϼΧϹ΍ ϡΪϋ ϊϣ ΍άϫϭ ˬέϮψΤϣ ϦϴϴγΎϴδϟ΍ ϦϴΌΟϼϟ΍ ϢϴϠδΗ
ϲϋΎϤΘΟϻ΍.

152 ΓΩΎϣ
ÒϮϧΎϘΑ ϻ· ÒϮϜϳ ϻ ϞϣΎθϟ΍ Ϯϔόϟ΍.

153 ΓΩΎϣ
ΔϴϨϳΪϟ΍ ΪϫΎόϤϟΎΑ κΘΨϳ ΎϤϴϓ έϮΘγΪϟ΍ ΍άϬΑ ΓέήϘϤϟ΍ ΉΩΎΒϤϠϟ ΎϘΒσ ϪΘτϠγ ϚϠϤϟ΍ ΎϬΑ ήηΎΒϳ ϲΘϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ ÒϮϧΎϘϟ΍ ϢψϨϳ
ΡϮϤδϤϟ΍ ÒΎϳΩϷΎΑ ΔλΎΨϟ΍ Ϟ΋ΎδϤϟΎΑ ϡϮϤόϟ΍ ϰϠϋϭ ϑΎϗϭϷ΍ Γέ΍ίϭ ΎϫήϳΪΗ ϲΘϟ΍ ϑΎϗϭϷΎΑϭ ϦϴϴϨϳΪϟ΍ ˯Ύγ΅ήϟ΍ ϦϴϴόΘΑϭ
ϰϘΒΗ .Òϵ΍ ΎϬΑ ϝϮϤόϤϟ΍ Ε΍ΩΎόϟ΍ϭ Ϊϋ΍ϮϘϠϟ ΎϘΒσ ΔτϠδϟ΍ ϩάϫ ΓήηΎΒϣ ήϤΘδΗ ΔϴόϳήθΗ ϡΎϜΣ΃ ϊοϮΗ Ϣϟ ΍Ϋ·ϭ .ΩϼΒϟ΍ ϲϓ ΎϬΑ
ιΎΨϟ΍ 1922 ΔϨγ 25 ΓήϤϧ ÒϮϧΎϘϟ΍ Ύϫέήϗ ΎϤϛ ΔϜϟΎϤϟ΍ ΓήγϷ΍ βϴ΋έ ϪΘϔμΑ ϪδϔϨΑ ϚϠϤϟ΍ ΎϫήηΎΒϳ ϲΘϟ΍ ϕϮϘΤϟ΍
ΔϜϟΎϤϟ΍ ΓήγϷ΍ ϡΎψϧ ϊοϮΑ.

154 ΓΩΎϣ
ήμϣ ϲϓ ϕϮϘΤϟ΍ Ϧϣ ΐϧΎΟϸϟ ÒϮϜϳ Ύϣ βϤϳ Ò΃ ϦϜϤϳ ϻϭ ΔϴΒϨΟϷ΍ ϝϭΪϠϟ ήμϣ Ε΍ΪϬόΘΑ έϮΘγΪϟ΍ ΍άϫ ϖϴΒτΗ ϞΨϳ ϻ
ΔϴϋήϤϟ΍ Ε΍ΩΎόϟ΍ϭ ΔϴϟϭΪϟ΍ Ε΍ΪϫΎόϤϟ΍ϭ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϰπΘϘϤΑ.

155 ΓΩΎϣ
ϡΎϜΣϷ΍ ϡΎϴϗ ˯ΎϨΛ΃ ϭ΃ ΏήΤϟ΍ Ϧϣί ϲϓ ΎϴΘϗϭ ϚϟΫ ÒϮϜϳ Ò΃ ϻ· έϮΘγΪϟ΍ ΍άϫ ϡΎϜΣ΃ Ϧϣ ϢϜΣ ϞϴτόΗ ϝΎΣ ΔϳϷ ίϮΠϳ ϻ
ϩΩΎϘόϧ΍ ϲϓ ΕήϓϮΗ ϰΘϣ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ΩΎϘόϧ΍ ϞϴτόΗ ίϮΠϳ ϻ ϝΎΣ ϱ΃ ϰϠϋϭ .ÒϮϧΎϘϟ΍ ϲϓ ϦϴΒϤϟ΍ ϪΟϮϟ΍ ϰϠϋϭ Δϴϓήόϟ΍
έϮΘγΪϟ΍ ΎϬΑ ΓέήϘϤϟ΍ ρϭήθϟ΍.

156 ΓΩΎϣ
ϯήΧ΃ ϡΎϜΣ΃ ΔϓΎο· ϭ΃ ϪϣΎϜΣ΃ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϭ΃ ϢϜΣ ϑάΣ ϭ΃ ϞϳΪόΘΑ έϮΘγΪϟ΍ ΍άϫ ΢ϴϘϨΗ Ρ΍ήΘϗ΍ ϦϴδϠΠϤϟ΍ Ϧϣ ϞϜϟϭ ϚϠϤϠϟ
ϲΘϟ΍ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ϭ ΔϳήΤϟ΍ ΉΩΎΒϤΑϭ εήόϟ΍ ΔΛ΍έϭ ϡΎψϨΑϭ ϲϧΎϤϟήΒϟ΍ ϲΑΎϴϨϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϞϜθΑ ΔλΎΨϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ ÒΈϓ ϚϟΫ ϊϣϭ
ΎϬΤϴϘϨΗ Ρ΍ήΘϗ΍ ϦϜϤϳ ϻ έϮΘγΪϟ΍ ΍άϫ ΎϬϔϠϜϳ.

157 ΓΩΎϣ

ˬϪϋϮοϮϣ ΪϳΪΤΘΑϭ ϪΗέϭήπΑ ΍έ΍ήϗ ΎόϴϤΟ Ϫ΋ΎπϋϷ ΔϘϠτϤϟ΍ ΔϴΒϠϏϷΎΑ ϦϴδϠΠϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ έΪμϳ έϮΘγΪϟ΍ ΢ϴϘϨΗ ϞΟϷ
ϻϭ .΢ϴϘϨΘϠϟ ϞΤϣ ϲϫ ϲΘϟ΍ Ϟ΋ΎδϤϟ΍ Ò΄θΑ ΎϤϫέ΍ήϗ ϚϠϤϟ΍ ϊϣ ϕΎϔΗϻΎΑ ÒΎδϠΠϤϟ΍ έΪμϳ έ΍ήϘϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ϚϠϤϟ΍ ϕΪλ ΍ΫΈϓ
ϲΜϠΛ ΔϴΒϠϏ΄Α έΪμΗ Ò΃ Ε΍έ΍ήϘϟ΍ ΔΤμϟ ρήΘθϳϭ Ϫ΋Ύπϋ΃ ΎΜϠΛ ήπΣ ΍Ϋ· ϻ· ϦϴδϠΠϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ϲϓ ΔθϗΎϨϤϟ΍ ΢μΗ
˯΍έϵ΍.

158 ΓΩΎϣ
εήόϟ΍ ΔϳΎλϭ ϡΎϴϗ ΓΪϣ ΔϴϜϠϤϟ΍ ΪϨδϣ ϕϮϘΤΑ ιΎΧ έϮΘγΪϟ΍ ϲϓ ΢ϴϘϨΗ ϱ΃ Ι΍ΪΣ· ίϮΠϳ ϻ.

159 ΓΩΎϣ
Ò΍ΩϮδϟ΍ ϲϓ ϕϮϘΤϟ΍ Ϧϣ ήμϤϟ ΎϤΑ ΎϘϠτϣ ϚϟΫ ϞΨϳ Ò΃ ÒϭΪΑ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ ϰϠϋ έϮΘγΪϟ΍ ΍άϫ ϡΎϜΣ΃ ϯήΠΗ.

ϊΑΎδϟ΍ ΏΎΒϟ΍ - ΔϴΘϗϭ ϡΎϜΣ΃ϭ ΔϴϣΎΘΧ ϡΎϜΣ΃
160 ΓΩΎϣ
Ò΍ΩϮδϠϟ ϲ΋ΎϬϨϟ΍ ϢϜΤϟ΍ ϡΎψϧ ÒϮοϮϔϤϟ΍ ÒϮΑϭΪϨϤϟ΍ έήϘϳ Ò΃ ΪόΑ ήμϣ ϚϠϤϟ ÒϮϜϳ ϱάϟ΍ ΐϘϠϟ΍ Ϧϴόϳ.

161 ΓΩΎϣ
ϱήμϣ ϪϴϨΟ ϒϟ΃ ÒϮδϤΧϭ Δ΋Ύϣ) ϪϴϨΟ 150.000 ϲϫ ϚϠϤϟ΍ ΔϟϼΟ ΕΎμμΨϣ) ϲϫ ϚϟΎϤϟ΍ ΖϴΒϟ΍ ΕΎμμΨϣϭ
ΓΩΎϳί ίϮΠΗϭ ϪϤϜΣ ΓΪϤϟ ϲϫ ΎϤϛ ϰϘΒΗϭ (Ύϳήμϣ ΎϬϴϨΟ ήθϋ ΎϨΛ΍ϭ Δ΋ΎϤδϤΧϭ Ύϔϟ΃ ήθϋ ΪΣ΃ϭ Δ΋Ύϣ) ϪϴϨΟ 111.512
ÒΎϤϟήΒϟ΍ Ϧϣ έ΍ήϘΑ ΕΎμμΨϤϟ΍ ϩάϫ.

162 ΓΩΎϣ
˯ϻΆϫ ΔΑΎϴϧ ΓΪϣϭ ΔϋήϘϟ΍ ϖϳήτΑ ϰϟϭϷ΍ Ε΍ϮϨγ βϤΨϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ ˯Ύπϋ΃ Ϧϣ ΝήΨϳ Ϧϣ ϦϴϴόΗ ÒϮϜϳ
ϲϓ ϲϬΘϨΗ ϰϟϭϷ΍ ϦϴΒΨΘϨϤϟ΍ Ώ΍ϮϨϟ΍ϭ ΥϮϴθϟ΍31 ΔϨγ ήΑϮΘϛ΃1928.

163 ΓΩΎϣ
ÒΎϤϟήΒϟ΍ ΩΎϘόϧ΍ ΦϳέΎΗ Ϧϣ έϮΘγΪϟ΍ ΍άϬΑ ϞϤόϳ.

164 ΓΩΎϣ
Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ΩΎϘόϧ΍ ϦϴΣ ϰϟ· έϮΘγΪϟ΍ ΍άϫ ήθϧ ΦϳέΎΗ Ϧϣ ΎϬΑ ιΎΨϟ΍ ϊϳήθΘϟ΍ ϲϓϭ ΔϟϭΪϟ΍ ÒϮΌη Γέ΍Ω· ϲϓ ϊΒΘΗ
΍άϬΑ ΓέήϘϤϟ΍ ΔϴγΎγϷ΍ ΉΩΎΒϤϠϟ ϡΎϜΣϷ΍ Ϧϣ ϊοϮϳ Ύϣ ΔϔϟΎΨϣ ϡΪϋ ΓΎϋ΍ήϣ ΐΠϳ ϚϟΫ ϊϣϭ .Òϵ΍ ΔόΒΘϤϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ϭ
έϮΘγΪϟ΍.

165 ΓΩΎϣ
ΔϨδϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤΑ έΪμϳ ϱάϟ΍ ÒϮϧΎϘϟ΍ ϱήδϳ ϻϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ 1924-1923 ΔϨγ Δϴϧ΍ΰϴϣ ϩΩΎϘόϧ΍ ΪϨϋ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ϰϠϋ νήόΗ
ήΒΘόϴϓ ˬ1923-1922 ΔϨγ Ϧϋ ΔϴϟΎϤϟ΍ Γέ΍ΩϺϟ ϲϣΎΘΨϟ΍ ΏΎδΤϟ΍ Ύϣ΃ .ϩήθϧ ϡϮϳ Ϧϣ ΎϬϨϣ ΔϴϗΎΒϟ΍ ΓΪϤϟ΍ Ϧϋ ϻ· ΓέϮϛάϤϟ΍
˯΍έίϮϟ΍ βϠΠϣ ΎϬΑ ϪϴϠϋ ϕΪλ ϲΘϟ΍ ΔϟΎΤϟΎΑ ÒΎϤϟήΒϟ΍ Ϧϣ ϪϴϠϋ ϕΪμϣ Ϫϧ΄ϛ.

166 ΓΩΎϣ
ΔΌϴϬΑ ϦϴόϤΘΠϣ ϦϴδϠΠϤϟ΍ Ϧϣ έΪμϳ έ΍ήϘΑ ϞΤϳ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ Ώ΍ϮΑ΃ Ϧϣ ΏΎΑ ήϳήϘΗ ϰϠϋ ϦϴδϠΠϤϟ΍ ϦϴΑ ϑϼΨϟ΍ ϢϜΤΘγ΍ ΍Ϋ·
ϪϔϟΎΨϳ ΎϤΑ ÒϮϧΎϗ έΪμϳ Ò΃ ϰϟ· ϚϟάΑ ϞϤόϳϭ .ΔϘϠτϤϟ΍ ΔϴΒϠϏϷΎΑ ήϤΗΆϣ.

167 ΓΩΎϣ
ϝΎϤϋϷ΍ Ϧϣ ϞΒϗ Ϧϣ άΨΗ΍ ϭ΃ Ϧγ Ύϣ Ϟϛϭ ϡΎϜΣϷ΍ Ϧϣ Ε΍έ΍ήϘϟ΍ϭ ΢΋΍ϮϠϟ΍ϭ ήϣ΍ϭϷ΍ϭ Ϣϴγ΍ήϤϟ΍ϭ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϪΗέήϗ Ύϣ Ϟϛ
ϲΘϟ΍ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ϭ ΔϳήΤϟ΍ ΉΩΎΒϣ ϊϣ ΎϘϔΘϣ ΎϫΫΎϔϧ ÒϮϜϳ Ò΃ ρήθΑ ΍άϓΎϧ ϰϘΒϳ ΔόΒΘϤϟ΍ ωΎοϭϷ΍ϭ ϝϮλϸϟ ΎϘΒσ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ϭ
ϻ Ò΃ ϰϠϋ ΎϬΘτϠγ ΩϭΪΣ ϲϓ ΎϬϠϳΪόΗϭ ΎϬ΋Ύϐϟ· ϖΣ Ϧϣ ΔϴόϳήθΘϟ΍ ΔτϠδϠϟ ΎϤΑ ϝϼΧ· ÒϭΪΑ ϚϟΫ Ϟϛϭ .έϮΘγΪϟ΍ ΍άϫ ΎϬϔϠϜϳ
ϲοΎϤϟ΍ ϰϠϋ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ÒΎϳήγ ϡΪϋ Ò΄θΑ 27 ΓΩΎϤϟΎΑ έήϘϤϟ΍ ΃ΪΒϤϟΎΑ ϚϟΫ ϞΜϤϳ.

168 ΓΩΎϣ
Ϧϣ Ϫϟ Ύϣ ϖϴϴπΗϭ ΎηΎΑ ϲϤϠΣ αΎΒϋ ϖΑΎδϟ΍ ϱϮϳΪΨϟ΍ ϙϼϣ΃ ΔϴϔμΘΑ ιΎΨϟ΍ 1922 ΔϨδϟ 28 Ϣϗέ ÒϮϧΎϘϟ΍ ϡΎϜΣ΃ ήΒΘόΗ
ΎϬΤϴϘϨΗ Ρ΍ήΘϗ΍ ΢μϳ ϻϭ ΔϳέϮΘγΩ ΔϐΒλ ΎϬϟ Ò΄ϛ ϕϮϘΤϟ΍.

169 ΓΩΎϣ
ΓΪόϘϟ΍ ϱΫ 28 ΦϳέΎΘΑ ϲϟΎόϟ΍ ήϣϷ΍ Ϧϣ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ ϰπΘϘϤΑ ΔϴόϳήθΘϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ ϰϠϋ ΎϬοήϋ ΐΠϳ ÒΎϛ ϲΘϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍
ΔϨγ ήΑϮΘϛ΃ 18) 1332 ΔϨγ1914) ϲϓ ΎϤϬϴϠϋ νήόΗ Ϣϟ ÒΈϓ ˬϝϭϷ΍ ΩΎϘόϧϻ΍ έϭΩ ϲϓ ÒΎϤϟήΒϟ΍ ϲδϠΠϣ ϰϠϋ νήόΗ
ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϲϓ ΎϬΑ ϞϤόϟ΍ ϞτΑ έϭΪϟ΍ ΍άϫ.

170 ΓΩΎϣ
ϪμΨϳ ΎϤϴϓ ϢϬϨϣ Ϟϛ έϮΘγΪϟ΍ ΍άϫ άϴϔϨΗ ΎϨ΋΍έίϭ ϰϠϋ.
---------------------------------

ΕΎόϴϗϮΗϭ έ΍Ϊλ·
1923 ϞϳήΑ΍ 19) 1341 ÒΎπϣέ 3 ϲϓ ϦϳΪΑΎϋ ϱ΍ήδΑ έΪλ)
Ω΍Άϓ
1923 ΔϨδϟ 42 Ϣϗέ
ϚϠϤϟ΍ ΔϟϼΟ Ò΍ϮϳΩ
ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ήϳίϭϭ ˯΍έίϮϟ΍ βϠΠϣ βϴ΋έ) Ϣϴϫ΍ήΑ· ϰϴΤϳ)
ΔϴΟέΎΨϟ΍ ήϳίϭ) ΖϤθΣ ΪϤΣ΃)
ΔϴϟΎϤϟ΍ ήϳίϭ) ΐΤϣ)

Εϼλ΍ϮϤϟ΍ ήϳίϭ) έϮϳί ΪϤΣ΃)
ΔϴϧΎϘΤϟ΍ ήϳίϭ) έΎϘϔϟ΍ ϭΫ ΪϤΣ΃)
ΔϴϣϮϤόϟ΍ ϑέΎόϤϟ΍ ήϳίϭ) Ζόϓέ ϖϴϓϮΗ ΪϤΤϣ)
ϑΎϗϭϷ΍ ήϳίϭ) ϲϠϋ ΪϤΣ΃)
ΔϳήΤΒϟ΍ϭ ΔϴΑήΤϟ΍ ήϳίϭ) ϲϣΰϋ ΩϮϤΤϣ)
ΔϴϣϮϤόϟ΍ ϝΎϐηϷ΍ ήϳίϭ) ϦδΣ φϓΎΣ)
Δϋ΍έΰϟ΍ ήϳίϭ) ϲόϴτϤϟ΍ ϱίϮϓ)
c

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful