BAZELE FOTOGRAFIEI CUPRINS INTRODUCERE .................................................................... .................... 5 1. PRINCIPII GENERALE .................................................................... ..... 8 2.

APARATUL DE FOTOGRAFIAT PE PELICUL ................................ 13 2.1. Camera obscur .................................................................. 16 2.2. Obiectivul aparatului de fotografiat ................................. 18 2.2.1. Claritatea imaginii ................................ .................. 19 2.2.2. Cantitatea de lumin care impresioneaz pelicula foto .................................................................... .. 20 2.2.3. Unghiul de câmp al obiectivelor ........................... 23 2.2.4. Profunzimea de câmp a obiectivelor .................... 30 2.3. Sistemul de obturare........................................................... 32 2.4. Sistemul de vizare ............................................................... 36 2.5. Magazia pentru material fotosensibi l ................................ 39 2.6. Dispozitive auxiliare i accesorii ....................................... 42 2.6.1. Filtrele pentru obiective ........................................ 42 2.6.2. Converterele i lentilele adi ionale .............. ......... 44 2.6.3. Flash -urile (blitz-urile) ........................................... 44 2.6.4. Dispozitivele pentru macrofotografie................... 48 3. EXPUNEREA FILMULUI FOTOGRAFIC ........................................... 50 4. MATERIALE FOTO SENSIBILE .......................................................... 56 5. ILUMINAREA ÎN FOTOGRAFIE ......................................................... 62 5.1. Temperatura de culoare a luminii...................................... 63 5.2. Fotografia în lumin de studio ......................................... 64 6. DEVELOPAREA NEGATIVELOR (procesul negativ) ...................... 69 6.1 Developarea negativelor alb -negru ..................... 70 6.2 Developarea negativelor color ...................... ...... 76 7. COPIEREA PE HÂRTIE FOTOGRAFIC (procesul pozitiv) ........... 77 GLOSAR BIBLIOGRAFIE INTRODUCERE Cu o istorie de aproape dou sute de ani, fotografia a fost martorul cel mai fidel al marilor transform ri ale lumii moderne. Fotografia, "desenul cu ajutorul luminii", a ap rut în primele decenii ale secolului al XIX -lea i a fost rezultatul unor perfec ion ri de câteva secole ale camerei obscure precum i a studiului sensibilit ii la lumin a s rurilor de argint. Fotografia r spunde nevoii din to tdeauna a oamenilor de a comunica i de a - i memora evenimentele tr ite. Tr im într -o lume a imaginilor. Dac inven ia tiparului a poten at gândirea abstract

plasând cunoa terea deasupra spectacolului i comunic rii, mass media contemporan a impus putere a imaginii, a sensibilului i a concretului. Imaginile ne dau informa ii despre situa ii i evenimente, iar acelea dintre ele care cap t o valabilitate general , devin simboluri. Valoarea lor informativ devine dependent de timp. Din acest punct de veder e fotografia, chiar de la începuturile ei, a înregistrat cultura, istoria i prezen a fizic a omului mai bine decât oricare alt form de art . Caracterul documentar al fotografiei a fost unul dintre primele laturi ale limbajului s u specific. Într -o fotografie documentar ³se combin abordarea plin de imagina ie i prezentarea creator artistic pentru a reda subiecte din via a de toate zilele în forma cea mai eficace´ (A. Feininger). Dup dep irea complexului fa de artele plastice din a doua jum tat e a secolului trecut (fotografia pictorialist ), prin fotografia direct (³straight photography´) s au identificat elementele specifice care in în special de autenticitate i surprinderea semnifica iei i esen ei unui eveniment prin alegerea momentului de fotografiere. Societatea contemporan i -a sporit atât de mult dimensiunile încât nu mai este una a publicurilor ci una a maselor, acest fapt fiind datorat mijloacelor de comunicare în mas . Având o foarte larg r spândire, fotografia are un caracter univ ersal fiind mediul cel mai des folosit în comunicarea mediatic . Fie c este folosit în pres , publicitate sau în paginile Web de pe Internet, în format tradi ional sau digital, ea are o deosebit putere de comunicare, educare i influen are a unor largi categorii sociale. Prin caracterul s u obiectiv, fotografia este un element omniprezent în cercetarea tiin ific , iar valen ele sale formative i informative îi confer un loc important în procesul de educare permanent i de înv mânt. Câ tigându - i locul în familia artelor vizuale, fotografia se întâlne te pe simezele muzeelor i galeriilor, al turi de pictur , sculptur i alte medii specifice artei contemporane. În acest domeniu, fotografia este unul dintre cele mai utilizate medii artistice (de la do cumentarea unor diferite manifest ri artistice instala ii, performance, happening - pân la proiecte de art conceptual ). Fotografia constituie ast zi o realitate cultural , estetic i economic cu implica ii diverse în via a oamenilor. În scurta sa is torie de aproape o sut aptezeci de ani, fotografia s -a afirmat cu o deosebit for în ceea ce prive te voca ia sa popular , devenind un fenomen de mas . Pentru a produce o fotografie, a-i în elege semnifica iile i a -i evalua calitatea, trebuie s ai ni te cuno tin e tehnice. Scopul acestui curs este tocmai acela de a oferi principiile de baz în realizarea imaginilor fotografice. F r în elegerea i st pânirea tehnicii i proceselor foto, nu vom putea realiza o fotografie de calitate, care s dep easc nivelul uneia banale. Chiar dac a fost conceput în special pentru studen ii facult ilor de arte vizuale, consider c acest curs se adreseaz tuturor celor care doresc s î i

sistematizeze cuno tin ele din acest facinant domeniu al culturii imaginii. A fost structurat în dou p r i: fotografia pe pelicul i cea digital . Un principiu pe care l -am folosit pe parcursul acestei c r i a fost acela de a reduce cât mai mult formulele i informa iile excesiv tehnice, care ar necesita cuno tin e tiin ifice prea labile. Pentru cei interesa i, am inserat în blocuri de text de culoare gri i cu font mai mic, detalii i informa ii tehnologice mai specializate care, care pot fi citite sau ignorate. Nu am insistat pe particularit ile unor aparate sau procese tehnice, deoarece uzura moral a tehnologiei foto i în special a celei digitale, este din ce în ce mai ridicat . Pe cât posibil, am încercat s punctez principiile general valabile care le guverneaz , considerând c astfel cititorul va fi preg tit cu un mod de gân dire i în elegere a tehnicii i tehnologiilor foto. Am încercat s includ o bogat documenta ie de imagine care, sper, va ajuta la asimilarea mai u oar a informa iilor. Sunt con tient c sunt înc multe de f cut pentru îmbun t irea unui asemenea curs. D in aceast cauz , îl consider primul pas necesar dintr -un demers continuu care se va materializa în edi ii viitoare ad ugate i îmbun t ite care s reflecte schimb rile produse de "revolu ia digital ". Cuno tin ele tehnice sunt necesare dar nu i suficien te pentru a fi un adev rat fotograf. În spatele camerei trebuie s se g seasc un om cu sensibilitate i cu viziune creativ . Din aceast cauz , acest curs de ini iere în tehnica fotografic va fi secondat de unul privind analiza din perspectiv cultural i artistic a fotografiei, care sper s apar cât de curând. 1. PRINCIPII GENERALE Înc de la începutul secolului al XVI -lea se cuno tea c dac într -o camer întunecat (f r ferestre) se f cea un orificiu de dimensiuni mici, pe peretele opus se proiecta imaginea palid i cu contururi estompate a obiectelor de afar , aflate în plin soare. Pe baza acestor observa ii acumulate prin experimentele mai multor autori (Roger Bacon, Leonardo da Vinci, Cardan, .a.) s -a definit camera obscur , care a fost perfec ionat în a doua jum tatea a secolului al XVI-lea de c tre napolitanul Porta. Pentru a îmbun t i calitatea imaginii proiectate, acesta a introdus o lentil convergent în orificiul camerei obscure, ob inând astfel o imagine mai clar i mai luminoas . Len tila folosit de Porta la acea vreme era o lentil pentru ochelari, ea devenind ulterior obiectivul fotografic. Camerele obscure s -au perfec ionat prin introducerea oglinzii de reflexie la 45 de grade, respectiv a obiectivelor interschimbabile. Aparatul de fotografiat din zilele noastre nu este altceva decât camera obscur de acum mai bine de dou sute de ani, la care s -au adus continue îmbun t iri (fig. 1.1). Studierea prin metode tiin ifice de c tre chimistul suedez Scheele (1777) a sensibilit ii la lu min a s rurilor de argint, a fost un pas important ce adus la ob inerea de c tre francezul Nicéphore Nièpce în anul 1822, a primei imagini fotografice durabile în timp. Acesta a expus câteva ore în plin soare o pl cu metalic pe care fusese

1. utilizând pl ci de cupru argintate i tratate cu vapori de iod. care în 1835 a pus la punct procedeul daguerrotipiei. Fig. controlul i automatizarea procesului de fotografiere cu aparatele foto. Înainte de toate avem pelicula fotografic i aparatul de fotografiat. Academia Francez a brevetat inven ia iar Daguerre a primit toate onorurile cuvenite unui mare inventator. 1837. În 1839. respectiv a timpului de expunere (prin ac ionarea obturatorului aparatului foto). În urma procesului chimic de developare. Fig. aparatura i tehnicile fotograf ice s-au perfec ionat necontenit în ideea de a r spunde cerin elor specifice a tot mai multe domenii de activitate unde imaginea fotografic este prezent (de la fotografia documentar .3). fie este reflectat de c tre subiectul fotografiat. heliografie. se amplific pân la nivelul percep iei noastre vizuale i se transform în imagine a negativ . 1. Ganot. chimia fotografic cu aplicabilitate în emulsiile fotosensibile i la procesele chimice din laboratorul foto. formându -se astfel imaginea latent . deci stabilitatea ei în timp fa de ac iunea luminii (fig. 1827 De atunci i pân în prezent. pe când Nièpce a fost dat uit rii. 1. În capitolele urm toare vom studia d etaliat tehnica i tehnologiile fotografice. Lumina care "impresioneaz " pelicula fotografic provine fie de la surs (natural sau artificial ). Imaginea negativ este stabil la ac iunea luminii. v propun s facem o trecere în revist foarte succint a procesului de ob inere a imaginilor foto. Desen de la mijlocul secolului XIX reprezentând camera obscur . Société Française de Photographie. Procedeul inventat de Nièpce a fost îmbun t it de c tre cona ionalul s u Louis Daguerre. pelicula fotografic suport modific ri la nivelul cristalelor de halogenur de argint din emulsie. erau pl cu e metalice unicat. supranumite în epoc "oglinzi cu me morie".3. 1. bitumul r mas neimpresionat a fost dizolvat în ulei de lavand . zonelor luminoase ale subiectului fotografiat corespunzându -le zone înnegrite pe pelicul . (extras din Traité élémentarie de physique de A. Paris. Filmul foto con ine un suport transparent (triacetat de celuloz sau poliesteri) pe care se afl unul sau mai multe straturi de emulsie fotosensibil . daguerotipie. dar. tiin ific . Henri Daguerre . pân atunci. publicitar .1. imaginea latent .Natur static .Natur static . Nicéphore Nièpce . Daguerrotipiile ob inute. fap t controlat în aparatul de fotografiat prin modificarea diafragmei (un dispozitiv ce poate schimba diametrul fantei de lumin prin care p trunde lumina prin obiectiv). invizibil cu ochiul liber. o pelicul foto are nevoie de o anumit cantitate de lumin . 1. ob inând astfel fixarea imaginii. S-au dezvoltat astfel optica fotografic .2. 1855) Fig.2). Odat introdus în apa ratul de fotografiat i expus controlat la lumin . Paris. Dup expunere. la cea de fotojurnalism i artistic ). pe care era "memorat " imaginea fotografic (fig. Cantit atea de lumin necesar unei .anterior apl icat la întuneric o pelicul fotosensibil de bitum de iudeea. Pentru a fi expus corect la lumin .

Similar procesului negativ. corespunz toare unor densit i mari de argint. 1822 ± Nicéphore Nièp ce (1763-1833) ob ine pentru prima dat imagini fotografice stabile la ac iunea luminii. zonele de pe film mai întunecate (negre). pentru ca fotografiile pe hârtie s fie stabile la lumin . 1777 ± Chimistul suedez Scheele studiaz tiin ific ac iunea luminii asupra s rurilor de argint. Porta inventeaz obiectivul fotografic. Hârtia i filmul fotografic reac ioneaz la lumin în mod asem n tor. prin modificarea timpului de expunere i a deschiderii diafragmei obiectivului de pe foto -m ritor. Cardan. Tot el introduce o lentil convergent în orificiul camerrei obscure ob inând o imagine de calitate mult mai b un . Se ob inea astfel o emulsie fotosensibil (iodura . Scurt istoric al tehnicii fotografice 1500 ± Leonardo da Vinci.expuneri corecte a unei pelicule este dat de sensibilitatea la lumin a peliculei fotografice. deci pe hârtia fotografic vom ob ine o zon luminoas (alb ). 1727 ± Profesorul de medicin Johann Heinrich Schultze descoper propietatea de fotosensibilitate a s rurilor de argint. Imaginile foto pozitive se realizeaz in laboratorul fotografic cu ajutorul aparatelor de m rit (foto -m ritoare). unde vom ob ine imaginea în pozitiv. 1835 ± Daguerre pune la punct procedeul daguerrotipiei ce folose a pl ci de cupru argintate tratate cu vapori de iod. Astfel. În 1833. emulsiile fotosensibile sunt pe un suport transparent. de unde i numele de proces pozitiv pentru aceast etap . Nièpce moare înainte de a ob ine consacrarea inven iei sale. ele se g sesc pe un sport opac de hârtie sau plastic special. ele trebuiesc developate. El a expus câteva ore în plin soare o pl cu metalic tratat cu bitum de iudeea (substan fotosensibil ). Procesul prin care ob inem pelicula negativ se mai nume te i procesul negativ. se pune problema s o copiem pe hârtie fotografic . 1775 ± Opticianul Georg Friedrich Brader construie te camere obscure perfec ionate cu obiective interschimbabile i oglind la 45O. Roger Bacon. Dup ce avem pelicula negativ . la hârtia foto. Cu ajutorul fotom ritoarelor. prin expunerea hârtiei la lumin proiectat prin pelicula negativ .a. 1826 ± Nièpce începe colaborarea cu Louis Daguerre (1787 -1851) pentru îmbun t irea procedeului de fixare a imaginilor. construiesc camere obscure care permit pictorilor s deseneze dup contururile formelor 1570 ± Napolitanul Gianbatista della Porta (1501 -1576) explic apari ia imaginilor în camera obscur . Despre toate acestea vom vorbi detaliat în capitolele acestui curs. . imaginea de pe hârtie devine "pozitiv ". Dac în cazul peliculei. putem controla cantitatea de lumin ce va sensibiliza h rtia foto. Astfel. Consider aceast introducere drept a succint trecere în revist a procesului fotografic. vor permite trecerea unei cantit i mici de lumin . În acest fel. Multitudinea de factori care contribuie la ob inerea unei fotografii de bun calitate vor fi analiza i în capitolele urm toare. prin bservarea procesului de înnegrire lumin a unui terci con inând clorur de ar gint. pentru ca apoi s o fixeze prin sp lare cu ulei de lavand .

1.aparate fotografice pentru formate mari i foarte mari (18x24cm. 6x4. Camera obscur 2. aceste pl ci puteau fi conservate ani de zile. sistemul de vizare (mai pu in dispozitivele de vizare auxiliare cum ar fi pentaprisme deta abile). "Pl cile uscate" au început s fie produse de firme specializate ceea ce a creat premisele dezvolt rii fotografiei de mas . magazia pentru material fotosensibil (cu excep ia magaziilor de film interschimbabile). Fotografiile ob inte erau pl cu e metalice unicat. 1871 ± Maddox dezvolt procedeul "pl c ilor uscate" care con ineau bromur de argint în gelatin .5 cm) (fig. Aparat de fotografiat pentru format mare Linhof Kardan. puteau fi transportate u or iar developarea lor putea fi f cut în laborator dup fotografiere.aparate fotografice pentru formate înguste ( 24x36 mm sau format Leica. Pentru aceasta.1. Astfel. În planul din spate aveam geamul mat pentru controlul focaliz rii. Obiectivul 3. 1910 ± Compania "Lumiére" inventeaz pl cile foto "autocrom" pe care se pot face diapozitive color. Pl cile erau developate în vapori de mercur. 1896 ± Fra ii Lumiére inventeaz cinematograful. aparatul are un burduf extensibil.3. La rândul s u.). APARATUL DE FOTOGRAFIAT PE PELICUL Cu toate c aparatele de fotografiat din ziua de azi exist într -o gam extrem de variat . În spiritul celor de mai sus.5 mm) (fig. gama aparatelor fotografice devine t ot mai variat . 2. putem face urm toarea împ r ire a elementelor constituente ale aparatului de fotografiat pe pelicul : 1.de argint) ce avea calit i net superioare bitumului (permitea expuneri de doar câteva minute).). 2. 6x7cm. Dup dimensiunea imaginii negative realizate pe pelicul : . Camera lucreaz cu plan filme de 9x13 cm (4x5 inch). în care emulsia fotosensibil era depus pe sticl transparent (stratul de colodiu de pe sticl se sensibiliza prin inmuierea în solu ii de nitrat de argint i br omur de potasiu). Ele pot fi clasificate dup diferite criterii: a. în . putem s identific m anumite elemente constitutive care se reg sesc la marea majoritate dintre ele. ce a mai mare distinc ie francez a vremii. Magazia pentru material fotosensibil 6. 24x17. Acest suport permitea copierea în mai multe exemplare a imaginii pe hârtie fotografic . 13x18cm. 1839 ± O comisie a Academiei Franceze breveteaz inven ia. Sistemul de vizare 5. Focalizarea se face prin deplasarea pe in a planului frontal cu obiectivul. 2. Dispozitive auxiliare i accesorii În prezent.aparate fotografice pentru format e medii (6x9 cm. . 6x6cm. La o prim analiz observ m corpul aparatului i obiect ivul acestuia (care poate fi fix pe corp sau poate fi interschimbabil).). sistemul de obturare (cu excep ia obturatoarelor centrale din interiorul obiectivelor). Dezavantajul consta în necesitatea prelucr rii pe loc a pl cilor fotosensibile. 9x13cm) (fig. 1840 ± Wiliam Fox Talbot introduce "pl cile umede". . corpul aparatului con ine mai multe p r i care ar fi: camera obscur . Sistemul de obturare 4. iar Daguerre prime te Legiunea de Onoare. Procedeul s -a numit calotipie.2. 2. Fig. imaginea fii nd fixat prin sp lare cu o solu ie de clorur de sodiu. pe care era "memorat " imaginea fotografic . 2.

de dimensiuni 24x36mm. 18x24mm.. cele mai folosite sunt cele cele tip "Leica". iar imaginile negative suport m riri de bun calitate pân la dimensiuni suficient de mari (100x100cm). O dat cu îmbun t irea calit ii materialelor fotosensibile i a dezvolt rii fotografiei de mas (ultimul deceniu al secolului al XIX-lea). sunt mai u or de transportat. Dup sistemul de vizare i punere la punct a distan ei: . dup numele firmei germane care l -a impus pe pia .aparate cu sistem de vizare prin oglind fix (vizare paralel ) . SLR) . TLR) c. CAMERA OBSCUR Parte component a corpului aparatului foto. Dimensiunile camerei obscure sunt condi ionate de dimensiunile suprafe ei (cadrului de expunere) în care se formeaz imaginea.3. fotografia de studio. u or . La începuturile fotografiei.formate mari (18x24cm. camera obscur este varianta perfec ionat a celei cunoscute înc din secolul al XVI-lea.aparate cu vizare prin obiectiv independent (twin -lens reflex.aparate cu sistem de vizare prin obiectiv (single-lens reflex. reportaj. 9x12cm) . b. Fig. fiind de di mensiuni mici. fiind greu transportabile iar fotografierea se face de cele mai multe ori cu aparatul instalat pe un trepied. fapt ce permite focalizarea imaginii prin modificarea dimensiunii acestuia. dimensiunile camerei obscure au sc zut i s-a pus problema standardiz rii formatelor fotografice. Aparatul de fotografiat pe format mediu Mami ya RZ 67 Fig. 2.aparate fotografice cu vizor independent . Materialele fotosensibile sunt sub form de plan -filme pe diferite standarde de sensibilit i i dimensiuni. Camera obscur este. 2. în majoritatea cazurilor. Dup sistemul de obturare: aparate fotografice cu obturator central . Dintre aparatele de format mic. sub form de burd uf extensibil.aparate fotografice digitale (memorare imaginii în format digital pe un suport magnetic cu ajutorul celulei CCD).1.. 6x4. 10x15cm.) Aparatele ce folosesc formate foto mari fac parte din categoria celor profesionale i sunt destinate unor domenii extrem de stricte i precise (lucr ri de art fotografic de mari dimensiuni. 13x18cm. 24x24mm. Ea este "cuti a" interioar situat intre obiectiv i planul în care se g se te pelicula fotografic ..5cm) formate mici (24x36mm. aceste dimensiuni variau între 9x12cm i 20x30cm.spatele c ruia se ata eaz magazia cu plan -filmul. pentru publicitate. fotografie tiin ifi c . cu pelicul fotografic .aparate fotografice cu obturator cu perdea d. Sunt cele mai r spândite aparate foto în prezent. Dup supor tul de înregistrare a imaginii aparate fotografice clasice. plan în care se formeaz imaginea ce dorim s o "memor m" fotografic. Aparatul foto profesional Canon EOS 3 pentru formatul îngust 24x36mm 2.aparate fotografice cu sistem de vizare direct prin obiectiv . Sunt folosite în portetistic . acestea pot fi clasificate în: .. 6x7cm. Astfel. Ele au dimensiuni mari. Aparatele mediu format au un gabarit mai redus..2. 6x6cm. nefiind standardizate.formate medii (6x9cm. Filmele fotografice pentru mediu format sunt roll -filme ambalate î n hârtie pentru a fi protejate de lumin . reproduceri foto de mare fine e).

Ea ne d unghiul de câmp al obiectivului (aria vizual de cuprindere a obiectivului). Fig. Distan a focal (f) se m soar în mm i este intervalul dintre focar i planul principal al lentilei. Obiectivul aparatu lui de fotografiat controleaz urm toarele func ii: Claritatea imaginii Cantitatea de lumin care impresioneaz pelicula foto Unghiul de câmp Profunzimea de câmp a imaginii fotografice Din punct de vedere constructiv. La aparatele foto.2. deoarece imaginea dat de o singur len til convergent este nesatisf c toare.). Cu cât distan a focal a unui obiectiv es te mai mic . tiin ific .2. Se noteaz cu f: i este un num r mai mare sau egal cu 1.cadrul de expunere s asigure pla neitatea filmului planul peliculei fotosensibile trebuie s fie perpendicular pe axul obiectivului. Calitatea deosebit a opticii. orificiul circular fiind cel pentru montarea obiectivului. grupate în diferite moduri.) cât i de marea mas a amatorilor .4. iar dac avem o camer obscur descentrabil . 2. Cu cât valoarea sa este mai apropiat de 1.de transportat. M rimile caracteristice ale unui obiectiv sunt distan a focal i deschiderea relativ . ea este vopsit cu o vopsea antireflex de culoare neagr (fig. atunci trebuie s avem un control exact al înclin rii axei obiectivului fa de planul filmului .. sunt vândute în casete metalice ce le asigur protec ia la lumin i au pe margine perfora ii pentru a se asigura transportul lor cadru cu cadru în aparatul foto. se folosesc obiectivele fotografice. cu atât unghiul s u de câmp este mai mare. al turi de folosirea filmelor foto tot mai performan e. Camera obscur trebuie s fie perfect etan at i s lase s p trund lumina doar prin obiectiv... imaginea ob inut are o calitate mult mai bun . calitatea imaginii proiectate pe planul opus se îmbun t e te considerabil.4. Camera obscur la aparatul foto de mediu format 6x6cm Pentacon Six TL Fotografia a fost f cut din spate. fac s fie folosite atât de profesioni ti (în fotojurnalism. Filmele fotografice înguste. Pentru a evita reflexiile parazite de pe pere ii laterali. cu atât obiectivul este mai luminos i putem face fotografii în situa ii cu lumin sc zut sau când subiectele se deplaseaz cu vitez mare. praf. Deschiderea relativ se define te ca raportul dintre distan a focal i diametrul deschiderii maxime a obiectivului. Printre alte calit i ce trebuiesc îndeplinite men ion m: . fotografie artistic . OBIECTIV UL APARATULUI DE FOTOGRAFIAT Cum am amintit anterior. care con in grupuri de lentile convergente i divergente.s asigure centrarea imaginii i s protejeze fa de umiditate.. f: = f/D > 1 Deschiderea relativ este o m sur a luminozit ii obiectivului. În acest fel. etc. 2. dac în orificiul camerei obscure introducem o lentil convergent .. o condi ie important fiind aceea ca axa optic a obiectivului s fie perpendicular pe planul peliculei fotografice. obiectivele clasice au dou inele: ine lul distan elor (pentru controlul clarit ii imaginii) i inelul diafragmei (pentru . Obiectivele sunt fixate pe cuti a fotoaparatului prin diferite tipuri de montur (pe filet sau pe baionet ).

Cantitatea de lumin care impresioneaz pelicula foto Condi iile diferite de iluminare ale subiectelor de fotografiat impun un control riguros al cantit ii de lumin pentru a avea o expunere corect . ea închizându -se la valoarea selectat doar în momentul în care ap s m butonul de declan are. Fig.6 f: 8 f: 11 f: 16 f: 22 Fig.6 la f:8). Aceste varia ii cuantificate i controlabile ale luminii ne ajut mult la corelarea cu timpul de expunere (cel de -al doilea parametru ce influen eaz expunerea corect ). acest lucru se realizeaz prin rotirea inelului distan elor de pe obiectiv.3.).2. Vom vedea c i timpii de expunere ce pot fi regla i. diafragma este men inut deschis la maxim. zoom -uri. Unghiul de câmp al obiectivelor Unghiul de câmp este m rimea care ne arat ce capacitate de cu prindere a câmpului vizual are un obiectiv. 2. Luminozitatea i distan a focal a obiectivului sunt inscrip ionate pe partea sa frontal .2. Trecerea de la o deschidere relativ la urm toarea în ordine cresc toare (de exemplu de la f:5. 2. astfel încât acesta s coincid cu planul imagine din figura de mai sus.8. pentru a ne facilita încadrarea i efectuarea clarului în condi iie de maxim luminozitate.8 f: 4 f: 5.1.2. presupune o înjum t ire a suprafe ei fantei prin care trece lumina. Pozi ionarea diafragmei în obiectiv Pe inelul diafragmei sunt inscrip ionate o serie de deschideri relative ale obiectivului (fig. Fig.6. Pe obiectiv exist un reper. precum i a diametrului fantei prin care trece lumina prin obiectiv. iar în cazul f:22.2. 2.6. sunt i ei cuantifica i prin acela i factor 2. Deschiderile relative ale diafragmei Valoarea cea mai mic (f:2) corespunde deschiderii maxime a diafragmei.7. Controlul clarit ii imaginii se face prin vizorul aparatului foto.2. Inelele obiectivului de fotografiat clasic 2 . Controlul diafragmei se face prin inelul diafragmei aflat tot pe obiectiv. La obiectivele cu focal variabil .7. La aparatele de format îngust (35mm) i la unele pe mediu format.). cu atât . aceast cerin se realizeaz prin modificarea parametrilor obturatorului. 2. Dozarea trecerii luminii se face cu ajutorul unui dispozitiv numit diafragm . care e compus dintr -un sistem mobil de lamele metalice dispuse concentric în interiorul obiectivului (fig.8. A a cum am men ionat i în capitolul introductiv. Cu cât distan a focal cre te.controlul diametrului fantei de lumin care trece prin obiectiv) (fig.). diafragma este închis la maximum. 2. pentru orice valoare aleas pe inel. D istan a focal i deschiderea relativ maxim (luminozitatea) obiectivului sunt inscrip ionate în majoritatea cazurilor pe partea frontal a obiectivului. 2. avem i inelul de modificare a distan ei focale. S lu m un exemplu: f: 2 f: 2. Claritatea imaginii Claritatea imaginii foto (mai precis a subiectului pe care dorim s focaliz m) presupune modificarea pozi iei obiectivului fa de planul fix al peliculei foto. fa de care se regleaz atât valorile diafragmei cât i a distan ei de focalizare. 2. fapt despre care v om vorbi mai târziu. La aparatele mai noi. Se m soar în grade i este în strâns rela ie cu distan a focal .

fapt pentru care aceste obiective nu sunt recomandate pentru portretul clasic (plan mediu sau gros plan).8.. observ m c tipul obiectivului este dat nu numai de distan a focal . Astfel. care nu curbeaz spa iul) (fig.) sau sferic (a a-zisele "ochi de pe te" sau fish -eye. deci distan e focale mici (sub 43 mm la formatul Leica i sub 70mm pentru mediu format 6x6cm) ce pornesc de la 60 O i ajung pân la 220O. Obiectiv ele normale.12. O categorie special de obiective sunt cele cu focal variabil .4) i sunt potrivite pentru fotografierea mediului ambiant cu iluminare sc zut (fig. pe când un obiectiv cu aceea i focal de 70 mm.. dar pentru un format mediu 6x6cm. 2. ci i de formatul aparatului. care se mai numesc i zoom -uri. este echipat cu un parasolar inegrat în form de corol . Sunt mai luminoase decât obiectivele superangulare sau telobiectivele (pentru formatul Leica ajung la luminozit i remarcabile de f:1. 2. în care obiectivul se poate roti în plan orizontal în timpul expunerii. Obiectivul are o enorm profunzime de câmp. cu un unghi de câmp situat între 43O i 60O. 2. Deformarea prin elongare (alungirea c tre margini ale conturilor i formelor) i convergen a liniilor paralele (for area perspectivei ce . Obiectivele superangulare pot reda perspectiva rectiliniu (superangularele propriu -zise. Fig. 2. Unghiuri de câmp foarte mari se pot ob ine i cu aparate foto speciale. Este considerat a fi cel mai luminos obiectiv din lume (f: 1.10. Unghiul de câmp al acestui obiectiv este de 180 0. Tipul obiectivului Superangular Normal Teleobiectiv Unghiul de câmp ( ) > 60o 43o < < 60o < 43o Distan a focal (f) Format Leica 35mm Format mediu 6x6cm f < 43mm f < 75mm 43mm < f < 60mm 75mm < f < 90mm f > 60mm f > 90mm Analizând tabelul de mai sus. Fig. Obiectiv Canon EF cu f=50mm i o imagine luat cu acesta. 2. al cl dirilor. Astfel. 2.10). Pentru protec ia fa de reflexiile parazite. "v d" asem n tor ca i ochiul uman. obiectele din prim -plan devin mai mari. obiectivele foto se clasific în obiective normale. Obiectivele superangulare au unghiuri de câmp mari. care ne dau imagini în care toate liniile drepte se curbeaz ) (fig. Ele se folosesc atunci când subiectul de fotografiat cere unghiuri mari de cuprindere (de exemplu atunci când dorim s cuprindem un spa iu i nterior de dimensiuni limitate sau în fotografierea spa iilor publice.). Fig. face parte din categoria superangularelor.11. dar prezint i unele deform ri de care fotograful trebuie neap rat s in seama.unghiul de câmp scade (fig. pe când cele din fundal se mic orea z . un obiectiv cu distan a focal de 70 mm pentru format îngust (35mm) este un teleobiectiv.12.). Obiectivele superangulare au avantajul unei profunzimi de câmp mari (zonele de claritate ale imaginii în profunzime).11.0). Fotografie cu obiectiv Canon EF 24mm (superangular) Fig. Este construit din dou lentile asferice i patru elemente de un înalt indice de refrac ie.13. 2.). 2. etc. Fotografie realizat cu un obiectiv fish eye Canon EF 15mm / f:2. iar distan a minim de focalizare este de 20 cm. superangulare i teleobiective.13. Unghiul de câmp al obiectivului Func ie de unghiul de câmp.

Pentru a "înghe a" mi ca rea. Lentilele sunt pe baz de fluorit . Odat cu modificarea focalei se schimb i luminozitatea zoom -ului. 28 -135mm (zoom ce are focala minim în zona superangularul ui. Dac nu avem posibilitatea de achizi iona un zoom. motor autofocus USM. Fig. se recomand un timp mai mic de 1/250 secunde) (fig. fapt ce permite fotografului s aib o mult mai mare flexibilitate în încadrarea subiectului de fotografiat. Acestea sunt dispozitive optice care. Pe m sur ce distan a focal cre te. Imagine luat cu teleobiectivul Canon EF 400mm.8-4). Teleobiectivele au unghiuri de câmp mici (sub 43O). 2. 2. pot modifica .15.14. fotograful a folosit timpul de expunere 1/500 sec. schimbarea focalei) sau prin rotirea a dou inele separate. unul pentru focalizare (inelul distan elor). al turi de limitele de varia ie a distan ei focale. putem fotografia subiecte aflate la distan mare de aparat (le "aduc" mai aproape). Modificarea distan ei focale i focalizarea se poate face cu ajutorul unui inel separat aflat pe obiectiv (rotirea lui realizeaz clarul. deschiderea relativ a teleobiectivelor (luminozitatea) scade i pentru a atenua s c derea luminozit ii. cel lalt pentru modificarea focalei. planurile din fundal devenind mai apropiate de cele din fa .14. diametrul lor trebuie s fie mai mare (deschiderea relativ f: = f/D. ata ate în partea front al sau în spatele obiectivelor. Fig.). deci o luminozitate mai mare. cu atât riscul de a mi ca fotografiile este mai mare.face ca "infinitul" s înceap mult mai aproape) sunt cellalte deform ri ale superangularelor. pentru c a apoi s alegem focala dorit . dac ar fi s d m exemple pentru formatul Leica (24x36mm): 18 -35mm (zoom superangular).8 Obiectivul este dotat cu stabilizator oprtic de imagine. odat realizat focalizarea. Cu cât focala telobiectivului este mai mare. dac focala f cre te. 2. care îl face unul dintre cele mai rapide din lume. 2. astfel c pe obiectiv sunt inscrip ionate. ea se p streaz pentru orice distan focal aleas ulterior. Imaginile ob inute prin fotografie rea cu teleobiectivele au caracteristic o aplatizare a subiectului. cu resurse mai pu ine putem folosi converterele sau lentilele adi ionale. Cu ajutorul lor. 2 . Domeniul de varia ie al distan elor focale ale zoom -urilor este foarte larg. Teleobiectivul Canon EF cu focala de 400mm / f:2. Pentru precizia focaliz rii. 70 -200 (zoom teleobiectiv).).15. este de preferat ca focalizarea s se fac pentru distan a focal cea mai mare. iar cea maxim în cea a teleobiectivului) (fig. lucru foarte necesar în fotojurnali sm. pentru a p stra o valoare mic pentru f:. i cele ale luminozit ii (de exe mplu: 35-70mm / f:2. trebuie ca valoarea diametrului D al obiectivului s creasc ). iar glisarea. deci distan e focale mari (firma Nikon a reu it s produc un super -teleobiectiv cu distan a focal de 2000 mm pentru formatul de 24x36mm) (fig. Zoom -urile sunt obiective speciale cu focal variabil .16.). În cazul zoom-urilor. din aceast cauz fiind in dicat folosirea unui trepied foto sau alegerea unui timp de expunere mic (de exemplu pentru o focal de 300mm.

Atât converterele cât i lentilele adi ionale au inscrip ionate pe ele factorul de multiplicare ( exemplu: x0. cea din mijloc focalei de 50mm i cea de jos pentru 135mm. scade cu apropierea subiectului fa de aparat. Fig.). Închizând diafragma la 11 (intr mai pu in lumin ). imaginea este mai luminoas iar profunzimea de câmp este redus (fundalul e neclar). La deschiderea diafragmei 2.. Sc derea profunzimii de câmp odat cu cre terea distan ei focale Imaginea din dreapta luat cu obiectivul cu focal de 50mm. Dezavantajele principale al acestora sunt introducerea distorsiunilor precum i pierderea de claritate i luminozitate. Fig. 2. 2. În cazul fotografierii detaliilor sau a subiectelor de mici dimensiuni.18. putem spune c în cazul teleobiectivelor profunzimea de cîmp este mic (în general planul de fundal fiind neclar în raport cu prim -planul).2. 2. Serie de 3 imagini luate cu un zoom 28135mm. Atunci cînd am focalizat. Profunzimea de câmp a obiectivelor Distan a minim la care putem focaliza cu un obiectiv se nume te distan minim de focalizare i este limitat de caracteristicile constructive ale obiectivului. SISTEMUL DE OBTURARE Sistemul de obturare al aparatului de fotografiat asigur trecerea controlabil a luminii prin orificiu c tre pelicula fotografic .). Analizând cele enun ate anterior.17. Cre terea profunzimii de câmp odat cu închiderea diafragmei.3. acest regim de lucru al obiectivului corespunzând macrofotografierii.17.. imaginea este mai întunecoas i profunzimea de câmp cre te (fundalul este mai clar).). Fig. Imaginea de sus cores -punde focalei de 28mm. 2. imaginea are o claritate maxim în planul de focalizare ales. ajungânduse în prezent s fie construite obturatoare care dau timpi de la . În cazul obiectivelor clasice. luat cu un teleobiectiv de 135mm. are un unghi de câmp mai mare i mai multe detalii (profunzime de câmp mai mare) decât cea din stânga. 2.16.8. Intervalul cuprins între limita inferioar de focalizare i infinit este dat de tirajul obiectivului. Profunzimea de câmp este zona din fa a i din spatele planului de focalizare (a subiectului) în care obiectele au o claritate acceptabil . Profunzimea de cîmp cre te odat cu închiderea diafragmei (fig. la fel i în cazul fotografierii subiectelor apropiate de aparat (în cazul special al macrofotografiei e de preferat s se fotografieze subiecte cât mai plane pentru a avea claritate în cât mai multe zone ale imaginii). 2. între inelul diafragmei i cel al distan elor avem inscrip ionat scala profunzimilor. respectiv scade od at cu cre terea distan ei focale a obiectivului (fig. Pentru realizarea macrofotografierii se mai pot folosi inele distan oare sau burdufuri extensibile mon tate între cutia aparatului foto i obiectiv. x0. x2 .6 . etc. x3 .8 (intr mai mult lumin ).distan a focal .18. este necesar s folosim obiective cu distan a minim de focalizare mic (de regul 10-30cm). care ne d orientativ m rimea profunzimii de câmp func ie de diafragma aleas i distan a subiectului fa de aparat.2.4. Gama de timpi de expunere s -a l rgit continuu.

cât mai aproape de centrul optic al acestuia. 2.). dispare pârghia de armare i. 125 = 1/125sec. Fig. Fig. sistemul de obturare con ine pârghia de armare (fig. asemeni posibilit ilor de reglaj a diafragmei. obturatoarele pot fi centrale sau focale. Pârghia de armare i butonul de declan are la Canon AE1 i Hasselblad 501 Aparatul SLR Canon AE1 are formatul îngust i obturator focal iar Hasselblad 501 are formatul mediu 6x6cm i obturator central în obiectiv. Ele sunt compuse dintr-un sistem de perdele metalice sau din pânz (fig. Prin ac ionarea pârghiei de armare. pinionul timpilor de expunere. în multe cazuri.1/10000sec (a zecea mia parte dintr -o secund ) pân la câteva minute. Prin conven ie.). În momentul când ap s m butonu l de declan are. Afi area timpului i a diafragmei (1/250s. Selectarea timpilor se face printr -un buton iar afi area se realizeaz pe un ecran LCD (fig. 2. în ordinea cre terii expunerii. La unele aparate este eviden iat prin cromatic sau alte semne distinctive timpul de sincronizare cu blitz -ul (timpul minim la care blitz -ul func ioneaz în sincronism cu obturatorul) (fig.21. unde este situat pelicula fotografic . Sunt folosite în special la aparatele foto de format mediu i mare.19. Printre dezavantaje a m putea enumera iluminarea mai puternic în centrul imaginii. pinionul timpilor de expunere.20). Astfel. Obturatoarele centrale sunt situate în interiorul obiectivului. deoarece. prima perdea (de deschidere) se deplaseaz din fa a cadrului de expunere. obturatorul con ine o perdea de deschidere i una de închidere. obturatorul propriu -zis. butonul d e declan are. se asigur transportul filmului cadru cu cadru i se înmagazineaz în sistemul mecanic de arcuri al obturatorului energia necesar ac ion rii perdelelor. 2. Avantajele principale ale acestor tipuri de obturatoare sunt: nu introduc distorsiuni ale imaginilor obiectelor aflate în mi care i se pot sincroniza cu blitz-ul pentru orice timp de expunere. timpul imediat urm tor se ob ine prin dublarea precendentului.6) la aparatul Minolta Dynax 7 Indiferent de modul de selectare i afi aj. timpii sub o secund se inscrip ioneaz astfel: 30 = 1/30sec. 2.19. 2.22. a doua perdea (de închidere) se deplaseaz i obtureaz cadrul de expunere. Fig. 2. Dup scurgerea timpului de expunere selectat. Obturatoarele pot fi comandate mecanic sau electronic. prin dimensiunea mare a perdelelor obturatorului . Perdelele obturatoarelor focale În imaginea de sus avem perdelele . este dificil comandarea lor mecanic .21. ambele derulându -se succesiv prin fa a cadrului de expunere. permi ând astfel luminii s impresioneze pelicula fotografic . f: 5. În cazul aparatelor foto comandate electronic. La aparatele clasice.22.20. 2. În cazul acestora din urm . 2.). Timpii supraunitari se inscrip ioneaz normal. Pinionul timpilor de expunere la aparatul Pentacon Six TL Obturatoarele focale sunt situate în planul din fa a planului de focalizare. timpii ce pot fi selecta i sunt cuantifica i prin factorul 2. Func ie de locul de instalare în interiorul aparatului de fotografiat. perdelele de obturare. Fig.

care se folose te în prezent pe scar larg .vizare prin obiectiv paralel.vizare paralel Este folosit la aparatele pentru publicul larg. oglind la 45O i geam mat (SLR ± single lens reflex) Imaginea dat de obiectiv este reflectat de oglind i se prive te pe geamul mat.25. Vizare direct prin geam mat Sistem folosit la aparatele de format mare. nemaiavând altceva de . 2. 2.26. Fig. Singurul avantaj este acela c vizorul este luminos. Vizare prin obiectiv paralel tip TLR (twin lens reflex) Aparate ce au folosit sistemul de vizare TLR în anii '40-'70: Rolleiflex.). Fig. Fig. 2. Fig.vizare direct prin obiectiv i geam mat Are avantajul c pe geamul mat se vede o imagine i nu mai multe obiecte situate în spa iu. 2. aparatele foto profesionale au o corec ie de paral ax (fig. În aceast situa ie. . microprisme sau fibre optice a ezate ca un fagure pe toat suprafa a (fig. Pentru o încadrare precis .vizare direct prin obiectiv. SISTEMUL DE VIZARE Acest si stem permite controlul încadr rii subiectului de fotografiat. Dezavantajele principale sunt luminozitatea sc zut a imaginii. TLR) Acest tip de vizare asigu r controlul sigur încadr rii i al focaliz rii. Ecrane de vizare pentru formatul 6x6cm Focalizarea se poate face manual. acest sistem de vizare are ata at un telemetru pentru focalizare precis (fig. precum i al clarit ii imaginii. Fig.26. 2. situa ie dificil pentru fotografierea subiectelor aflate în mi care. îns nu putem controla claritatea imaginii. cu excep ia subiectelor aflate aproape de aparat. mai ales în cazul subiectelor slab luminate. oglinda la 45 O basculeaz exact în momentul expunerii peliculei fotografice (fig. Exist mai multe tipuri de sisteme de vizare. 2.metalice ale obturatorului aparatului Minolta Dynax 7. fiecare cu avantajele i dezavantajele sale: . 2. 2. oglind la 45O i geam mat (twin-lens reflex. datorit faptului c obiectivul pentru expunere este diferit de cel de vizare. Sistemul de vizar e paralel Pentru a avea un control cât mai precis al clarit ii imaginilor. Mamiya 33.). sau automat prin sistemul autofocus (AF). Pentru rezolvarea acestui inconvenient. Seagull . iar în cea de jos. aparatele foto au fost dotate cu o pentaprism . Vizare direct prin obiectiv (SLR) Este cea mai folost metod de vizarepentru aparatele de format îngust.).). Acest tip de vizare este folosit la majori tatea aparatelor pentru amatori.24. 2. Flexaret. unde nu sunt preten ii deosebite privind controlul focaliz rii. 2. fapt care necesit folosirea Ätradi ionalei draperii negre´. Imaginea este inversat i se prive te de sus în jos. Acest sistem este folosit la aparatele de format mare (fig. .23. imaginea este inversat i manipularea dificil a casetei cu peli cula fotografic .26. La unele aparate din genera iile mai vechi. fotograful poate selecta punctul (func ia spot AF) sau grupul de puncte (func ia average AF) unde aparatul s fac clarul.26.).25. La aparatele SLR. perdelele de pânz de la aparatul Canon AE1 Program. prin acoperirea cu inele Fresnel.24. prin rotirea inelului distan elor pân când imaginea devine clar în vizor.4.23. s-au adus perfec ion ri continue ecranului de vizare. 2.

MAGAZIA PENTRU MATERIAL FOTOSENSIBIL Este situat de regul în spatele camerei obscure. diapozitiv) a aceluia i subiect f r a mai fi nevoie de a . La aparatele de format îngust Leica (24x36mm). color.). alimentat de la baterii. trebuie s fie plan . 2.22. Aceasta men ine o presiune limitat pentru a nu exista pericolul zgârierii filmului atunci când acesta se deplaseaz c adru cu cadru. ori cadrul imaginii nu con ine forme cu muchii. Aparatele profesionale au ca accesoriu o talp ce con ine acela i tip de motor. câ tigând i în rapiditatea focaliz rii.28. Inconvenientul este acela c aparatul nu poate focaliza dac subiectele sunt în lumin foarte slab .27. Ec ranul de vizare (viewfinder) al aparatelor din ultimele genera ii are pe lâng microprismele pentru controlul focaliz rii i alte informa ii.5. filmul de trage în caset prin rotirea unei mici manivele (" pul") ce se g se te pe partea superioar a aparatului (fig. 2. fapt care permite fotografierea pe diferite tipuri de pelicul (de exemplu albnegru.28. prin ac ionarea pârghiei de armare.). Fig. Acest lucru se realizeaz prin deblocarea pinionului cu ro i din ate pentru a permite deplasar ea filmului în sens invers (func ie de tipul aparatului deblocarea se face prin diferite moduri. pân la punctele de focalizare ale sistemului AF (fig.2. Noile genera ii de sisteme autofocus au rezolvat o parte din aceste neajunsuri. La aparatele noi. A a cum s -a men ionat anterior. Servomotorul inserat în obiectiv.29. au posibilitatea de a utiliza magazii foto interschimbabile. La aparatele electronice. Focalizarea automat este extrem de util în fotojurnalism sau în orice alt tip de fotografie cu subiecte în mi care. filmul este tras automat în caseta protectoare (fig. dup ce a fost expus în totalitate. Por iunea de film care trece prin fa a cadr ului de expunere. Magazia pentru material fotosensibil la aparate pe format îngust Unele tipuri de aparate pe format mediu. Structura ecr anului de vizare la aparatele de ultim genera ie Pe ecran sunt vizualizate punctele de focalizare automat (AF).2.). Fig. el trebuie tras înapoi în caseta protectoare la lumin . de la parametrii expunerii. transportul filmului poate fi f cut manual. transportul filmului se realizeaz i prin intermediul unui pinion cu dou ro i din ate ale c ror pinteni intr în stria iile stan dardizate de pe marginea peliculei. pentru a putea fi scos apoi din aparat.f cut decât o ap sare pe jum tate a butonului de declan are. cel mai des întâlnit fiind prin ap sare unui buton aflat pe partea de jos a aparatului). 2. va comanda astfel rotirea acestuia pân la ob inerea clarului. Odat ce filmul a fost expus.27. 2. Odat deblocate ro ile din ate. Aceasta poate fi ata at în partea de jos a aparatului foto. fapt care este asigurat prin montarea pe capacul aparatului a unei pl cu e presoare (fig. încorporat în aparat i ac ionat prin ap sarea butonului de declan are. 2. controlat de senzorul AF.). acest lucru este realizat de un servomotor electric. dând astfel posibilitatea ca filmul s se poat d eplasa u or din caseta original în l ca ul pentru p strarea peliculei expuse.

Evident. Caseta de film pentru aparatul Hasselblad 2. Multe filtre ÄSky Light´ blocheaz i radia ia UV.). care ofer posibilitatea ac ion rii butonului de declan are de la distan . Majoritatea filtrelor sunt realizate din sticle speciale. Dintre accesoriile i dispozitivele auxiliare ce vor fi analizate amintim: filtrele pentru obiective. Placa presoare a filmului Fig. Manipularea ei este complex . fiecare având func ionalit i precise.. trepiedele. 2. care pot fi ata ate asem n tor casetelor de film i care permit realizarea de fotografii digitale de mare rezolu ie care.6.30. Astfel. ori folii de gelatin i se monteaz în fa a obiectivului pe supor i speciali. de care trebuie inut co nt atunci când regl m expunerea corect . Un aparat foto profesional este un ansamblu de componente. Filtrul ÄSky Light´ este u or roz i are rolul de a reduce accesul luminii albastre excesive datorate ce rului senin. un filtru colorat absoarbe culoarea complementar i permite transmisia culorii sale. pot fi desc rcate în computer. gen ile foto. converterele i lentilele adi ionale.1. flash -urile sau blitz -urile.30. dispozitivele pentru macrofotogra -fie. 2. atunci trebuie s m rim expunerea peliculei cu o treapt de expunere). DISPOZITIVE AUXILIARE I ACCESORII O camer foto pentru amatori este o cutie compact cu pu ine butoane i accesorii care asigur realizarea facil a unei fotografii f r preten ii. ulterior. 2. Pentru aparatele profesionale pe mediu format în ultimii ani s -au produs casete digitale. Acest coeficient este inscrip ionat pe filtru (de exemplu: dac folosim un filtru orange cu coeficientul 2x. Filtrul UV taie radia ia ultraviole t i nu aduce modific ri semnificative imaginii. praf. Filtrele pentru obiective Filtrele sunt utilizate pentru protec ia lenti lei frontale a obiectivului i pentru a ob ine o serie de modific ri tonale ori cromatice pe pelicula fotografic . montate în fa a obiectivului pentru a proteja imaginea de lumina reflectat parazit . Fiecare filtru are un coeficient de pierdere a luminii care trece prin el. 2. Din aceast cauz . i reclam experien i o serie de cuno tin e tehnice de specialitate. nu neap rat dificil . Fig.expune toate cadrele de pe o caset de film pentru a o înc rca cu altul nou (fig. Modul de lucru al filtrelor se bazeaz pe felul în care se comport culorile complementare. umezeal . ori sunt înfiletate pe obiectiv. care protejeaz aparatul i accesoriile de lovituri. atunc i el trebuie s se orienteze c tre o camer care s îi ofere aceast posibilitate. Al turi de acestea mai pot fi incluse parasolarele.29. mul i fotografi îl men in permananent pe aparat cu scopul de a proteja obiectivul. cablurile de d eclan are. care asigur fotografierea cu timpi de expunere lungi f r ca imaginea s rezulte mi cat . digital backs. i pre ul acestora este extrem de ridicat. etc. Dac fotograful dore te s controleze cât mai mul i parametri ai fotografierii. Majoritatea filtrelor colorate se foloses c în fotografia alb -negru pentru a accentua sau estompa diferite culori ale subiectului de fotografiat care au coresponden e în tonuri valorice pe pelicul .6. Filtrul de ..

x2 . Cea din dreapta are cerul mult mai intens datorit folosirii filtrului orange. cu particularitatea c trebuie s re in în mod egal toate culorile. Lumina polarizat este generat de suprafe ele lucioase. O caracteristic principal a acestora este aceea c sunt desc rc ri luminoase de foarte scurt durat (de ordinul frac iunilor de miimi de secund . Influen a filtrelor colorate în fotografia alb -negru poate fi ilustrat prin tabelul urm tor: Culoarea filtrului Cu lori ce se lumineaz Culori ce se întunec Domeniul de utilizare Filtrul galben Filtrul verde Galben. Spre exemplu. albastru. care con in o lamp alimentat de la baterii i care are un timp relativ lung de func ionare. permi ând câteva mii de declan ri. Converterele i lentilele adi ionale Converterele sunt sisteme optice proiectate s lucreze împreun cu obiectivele aparatelor cu scopul de a le modifica distan a focal . Converterele modific focala f r a modifica distan a minim de focalizare. pe isaje. verde Filtrul orange Orange. luminarea frunzi ului M re te contrastul i mai mult decât filtrele galben i verde Acentueaz voalul atmosferic i contribuie la senza ia de apus prin reducerea contrastului dintre lumina soarelui i celelalte el emente Fig. ro u Filtrul albastru Albastru Galben. orange Portrete în exterior.atenuare este ob inut dintr -o sticl optic colorat în diferite nuan e de gri i au rolul de a re ine o parte din lumin . toate orientate într-o singur direc ie. deci mult mai mici decât timpii uzuali folosi i în fotografiere). Ast zi sunt folosite pe scar larg flash -urile electronice. deci unghiul de cuprindere a imaginii.2. Este compus din dou pl ci de sticl care cuprind o folie de plastic în care s-au înglobat cristale de herapatit. Problema principal a flash-urilor electronice este sincronizarea acestora cu . Primele tipuri de flash -uri foloseau pulb eri explozive care odat aprinse produceau o Äexplozie luminoas ´ ce oferea lumina adi ional necesar unei expuneri corecte a peliculei fotografice. cer Portrete dramatice în exterior. Filtrul de polarizare este folosit atât în fotografia alb negru cât i în cea color având rolul de a bloca lumina polarizat . modificându -i focala cu un coeficient marcat pe montur (de exemplu : x0.31. Flash-urile (blitz-urile) Flash-urile (blitz-urile) sau luminile tip fulger electronic sunt surse de lumin artificial folosite atunci când subiectul de fotografiat este slab luminat. 2.8 . Lentilele adi ionale se adaug în partea frontal a obiectivului. precum sticla. Ele nu modific deschiderea obiectivului îns introdu c distorsiuni importante i au un domeniu limitat de utilizare.6. orange Verde Albastru Ro u. îns au pierderi de luminozitate. Fi ltrele colorate sunt folosite în fotografia alb -negru pentru m rirea unor contraste sau sau "înt rirea valoric " a unor culori (fig. putem fotografia din experior obiectele dintr -o vitrin f r a vedea reflexele geamului acesteia.31. Ele se aplic între obiectiv i aparat. 2.). Folosirea filtrului orange în fotografia alb -negru Imaginea din stânga este ob inut f r filtru. 2. 2.6. x3). folosind un filtru de polarizare.3. violet Albastru.

este inscrip ionat timpul minim de sincronizare al flashulu i cu obturatorul ( de regul 1/60sec sau 1/125sec). pe spatele flash -urilor avem un tabel de coresponden e sau un ecran LCD din care putem selecta diafragma func ie de sensibilitatea peliculei i distan .6 Flash-urile automate au un celul foto -electric (sensor). La aparatele cu obturator central (în obiectiv) sincronizarea se face pentru orice timp de expunere.32).obturatorul. Fig 2. reglând focalizarea automat . Ng este num rul ghid iar D reprezint distan a subiectului fa de aparat.8 7m 11 8 5.33. vom avea elementele din fundal întunecate. Pentru timpi de expunere mai mici. sincronizarea este asigurat . dac sunt respectate.).func ie de sensibilitatea peliculei alese i distan a la care se afl subiectul.6 4 2. iar pentru timpi mai mari. hot shoe. Iat câteva situa ii i principii care. care are unul sau mai multe co ntacte electrice care permit comandarea func ion rii flashului în momentul ac ion rii butonului de declan are al aparatului.focaliz m pe subiectul dorit i apoi citim pe inelul distan elor distan a la care se afl subiectul . 2.8 2 5m 8 5.select m timpul de expunere la care avem sincronizarea cu flash -ul .4 3m 5. ori c tre un perete lateral.8 2 1. fapt care va crea o iluminare f r umbre contrastante. 2.flash-urile orientate direct c tre subiect vor da umbre sup r toare pe fundal. care Äcite te´ cantitatea de lumin reflectat de subiect. selectând diafragma i cantitatea de lumin optim pentru o expunere corect (fig. acest lucru se realizeaz prin ata area flash-ului pe aparatul foto printr -o Ätalp ´. La flash -urile cu reglaje manuale. doar în acest fel pelicula foto putând fi expus cu lumina adi ional . În prezent. Flash -urile dedicate unui anumit tip de aparat lucreaz complex împreun cu acesta în reg imul de lucru automat. putem afla deschiderea diafragmei obiectivului pentru expunerea corect dup urm toarea formul : f: = Ng / D unde f: este deschiderea relativ a diafragmei (f-stop). Flash-urile sunt folosite atât de amatori cât i de profesioni ti.nu este indicat folosirea flash -urilor la fotografierea subiectelor mai apropiate de 2m deoarece exist riscul Äarderii´ (supraexpunerii) subiectului. la subiectele care se desf oar în profunzime. avem de efectuat urm toarele opera ii: .6 4 10m 16 11 8 5. O solu ie ar fi orientarea flash -ului c tre tavan (dac avem un flash cu cap mobil). La aparatele foto cu pinion al timpilor de expunere i obturator focal. . Flash-ul are o fotocelul pentru m surarea luminii (cercul din . flash -ul va expune doar o por iune a cadrului de expunere de pe pelicul . De regul . desc rcarea luminoas a flash -ului trebuie s aib loc doar în momentul în care perdelele obturatorului sunt deschise. pentru expunerea corect .6 4 2. Astfel. Puterea luminas a unui flash este dat de num rul ghid (Ng). Iat un exemplu: Distan a (m) 2m Sensibilitatea 100ASA 200ASA 400ASA 800ASA 4 2. conduc la imagini fotografice de calitate sporit : . datorit sc derii expo-nen iale a luminii flashului odat cu distan a. dozând astfel lumina emis (fig.32. Flash -ul Unomat cu num rul ghid 24.

2.34. Lumina flashului va avea un efect atenuând zonele de umbr intens de pe portrete. Fig. Aceste distan e sunt totu i prea mari pentru subiecte de dimensiuni mai mici de 10 cm i. în raporturi mari sau cel pu in egale cu m rimea natural . Iluminarea cu fond deschis se realizeaz prin folosirea .6. în jur de 0. Pentru a avea o oarecare cre tere a profunzimii de câmp. ). De asemenea. în fotografierea preparatelor histologice. în consecin ele se fotografiaz prin reflexie. dându -ne astfel expunerea corect în cazul includerii inelelor. Sistem de 2 flash -uri care lucreaz sincron (principiul master-slave) 2.34. Iluminarea prin transparen este specific în special microscopiei. În acest mod.).3 -0. Flash -ul Canon Speedlite 430EX Este un flash dedicat aparatelor Canon digitale SLR. 2.35.5m. mai ales în fotografia tiin ific . Dispozitivele pentru macrofotografie Macrofotografia este un tip de fotografie care red subiecte mici i foarte mici. Fiecare din aceste sis teme se poate face pe fond deschis sau închis. În macrofotografie foarte important este iluminarea.flash-urile mai pot fi folosite i în fotografierea personajelor aflate în plin soare. Majoritatea obiectelor mici sunt opace i. Imaginile realizate prin macrofotografie au o profunzime de câmp redus . iar lentilele adi ionale se monteaz în fa a obiectivului. Acest tip de iluminare trebuie s fie foarte intens atât pentru facilitatea focaliz rii precise cât i pentru evitarea timpilor lungi de expunere care ar rezulta dintr -o expunere cu o diafragm foarte închis (lucru necesar pentru m rirea profunzimii de câmp). pentru a putea realiza macrofotografiile este necesar s folosim dispozitive auxiliare cum ar fi: inele intermediare. Inelele i burdufurile se instaleaz între corpul aparatului i obiectiv. e d e preferat s fie fotografiate subiecte plane. În general.4. Func ie de propriet ile obiectelor fotografiate. pe m sur ce mont m inelele intermediare. iar apar atul de fotografiat s fie instalat pe un trepied. obiectivele aparatelor pentru mediu format au distan a minim de focalizare în jur de 1m iar cele de format îngust (Leica). din aceast cauz . trebuie s m rim expunerea. Dac nu avem un exponometru încorporat în aparat care m soar lumina prin obiectiv (TTL ± through the lens). Pentru acest lucru este necesar s folosim obiective speciale care s a ib o distan minim de focalizare îndeajuns de mic pentru a putea face clarul pe subiect. trebuie s compens m expunerea prin m rirea timpului de expunere. burdufuri sau lentile adi ionale (fig. avem dou sisteme de iluminare principale: prin transparen i prin reflexie. Fig. Sistemul ETTL îi permite s controleze dozarea automa t a luminii i focalizarea pe subiect. în fotografia profesional de studio sunt folosite dou sau mai multe flash-uri care func ioneaz sincron datorit foto -celulelor.33. 2. sensibilitatea peliculei i diafragm . . Î n imaginea din dreapta avem tabelul de coresponden e între distan . 2. e de preferat ca s se fotografieze cu diafragma cât mai închis (16 sau 22). putem realiza regii de lumin (Ächei de lumin ´) complexe (fig.imaginea din stânga).

Fig. Odat ce am setat sensibilitatea filmului pe exponometru. EXPUNEREA FILMULUI FOTOGRAFIC Cel mai important pas pentru a ob ine o fotografie bun este acela de a avea un negativ bine expus i developat. va fi mai dificil s poat fi satisf cute condi iile men ionate anterior.simetric a dou surse de lumin care vor asigura o distribu ie unitar a luminii pe subiect.se m soar cu senzorul orientat spre subiect lumina reflectat sau cea emis de surs . Va trebui s alegem pelicule cu o plaj mare de griuri i s develop m compensat negativul.1. iar dac cantitatea de lumin va fi insuficient (subexpunere). fie ele naturale sau artificiale. când subiectul fotografiat are contraste mari între lumin i umbr . iar celor din umbr le vor corespunde zone luminoase pe pelicul . Schema de montare a inelelor intermediare i a burdufului pentru macrofotografie (imaginile reprezint echipamente pentru aparatele Haselblad) 3. Fig. Valorile selectate pentru acestea vor fi condi ionate de sensibilitatea filmului la lumin . sau prin utilizarea exponometrului (light meter) (fig. nu vom avea detalii în umbr .1 Exponometrele Gossen Miranda Cadius i Sekonic L 556R Exponometrul Gossen (model din anii 70) func ioneaz astfel: pe discul de coresponen e se selecteaz sensibilitatea filmului . unde vom avea i datele pentru expunerea corect . expunerea corect (valorile adecvate ale timpului de expunere i a diafragmei func ie de sensibilitatea peliculei) poate fi aleas din tabele de expunere care in seama de anotimp. cât i în cele din umbr . 3. Iluminarea pe fond deschis se realizeaz similar cu condi ia ca razele surselor de lumin s nu cad pe fundal ci doar pe subiect. ora din zi. îl vom orienta c tre subiectul de fotografiat pentru a m sura lumina. Func ie de sensibilitatea sa la lumin . 3. 2.se stabile te coresponden a dintre pozi i a acului indicator de pe scala gradat cu perechea timp de expunere diafragm pentru expunerea corect .35. Pentru o expunere corect a peliculei fotografice trebuie s regl m cantitatea de lumin care o impresioneaz . îns toate set rile se fac pe ecranul LCD. Un negativ bine expus are o bun densitate atât în zonele de lumin . principiul este asem n tor. care se calculeaz dup formula: E=Ixt E ± cantitatea de lumin I ± intensitatea luminoas reglat prin diafragm T ± timpul de expunere reglat prin obturator În concluzie. iar sistemul de . În anumite situa ii.). Dac pe pelicul va Äc dea´ prea mult lumin (vom avea deci o supraexpunere). Func ie de condi iile de iluminare ale subiectului. unde putem identifica detalii. Zonelor luminoase ale subiectului de fotografiat le vor corespunde zone întunecate pe negativul foto. m surat în grade ISO (ASA) sau DIN. La exponometrul Sekonic L -556R.1. parametri i care trebuiesc regla i pe aparatul fotografic pentru o expunere corect sunt: timpul de expunere i deschiderea diafragmei. nu vom avea detalii în lumin . starea cerului. Acesta din urm d rezultate mult mai precise i este folosit în majoritatea cazurilor când fotografia este realizat manual. o pelicul f otografic are nevoie de o cantitate de lumin pentru a fi corect expus .

unde exponometrul calculeaz expunerea prin medierea mai multor puncte. 3. Fie c este autonom sau este încorporat în aparat. reglat de obturator. pân la cel evaluative meter. A a cum s -a prezentat în capitolul anterior la descrierea aparatului foto. unde unghiul are sub 5 grade.).3.m surarea luminii indirecte reflectate de subiectul fotografiat. M surarea luminii prin orientarea senzorului exponometrului c tre subiect sau c tre sursa de lumin . Exponometrele noi permit o reglare a unghiului de lumin m surat .m surarea luminii directe de la surs (în acest caz se orienteaz exponometrul cu senzorul c tre sursa de lumin dup ce am ata at în fa a sa un ecran difuzor etalonat). Citirea perechilor timp de expune re-diafragm i alegerea perechii convenabile tipului de fotografie dorit. O alt posibilitate de m s urare a luminii indirecte este folosirea cartei gri 18%. trebuie imediat s înjum t im diafragma.2. atunci când dub m timpu l de expunere. Atunci când acesta are diferen e de valoare mari. Etapele procesului de m surare a luminii sunt: 1. Exist dou moduri de a m sur a luminii: . Acest tip de m sur este folosit atunci când suntem suntem departe de un subiect care are o gam de valori diferit de fundal (spre exemplu: un personaj închis valoric aflat la distan pe un deal înz pezit.3.). iar în dreapta avem m surarea . . Setarea sensibilit ii filmului pe exponometru sau în aparatul foto (dac are exponometru încorporat). Setarea diafragmei i a timpului de expunere pe aparat. cantitatea de lumin fiind produsul dintre intensitatea reglat de deschiderea diafragmei i timp. O alt solu ie de compromis ar fi înlocuirea cartei cu p alma. Carta gri 18% se a az în planul subiectului de fotografiat i apoi se m soar lumina reflectat (fig. exponometrul va m sura o medie a luminii reflectate de subiect. 2. M surarea luminii cu exponometrul este o opera ie preten ioas care ine de experien a fotografului. conform rela iei E=I x t.2. 3. 3. M surarea luminii cu exponometrul În partea stâng avem m surarea indirect a luminii reflectate de subiectul "S".afi aj de va ar ta perechile timp de expunere ± diafragm ce trebuiesc selectate pe aparatul foto pentru a avea o expunere corect . Exponometrul se orienteaz cu senzorul c tre subiect i va m sura lumina reflectat de acesta (fig. 4. reprezint o treapt de expunere. fotograful va trebui s aleag o medie a expunerii care s corespund tipului de fotografie dorit. atât deschiderile relative ale diafragmei cât i timpii de expunere succesivi se pot dubla sau înjum t i. unde dac am folosi direct e xponometrul am avea o supraexpunere de dou trepte datorat luminii reflectate de hârtie). tipul exponometrului i modul de iluminare a subiectului. Trecerea de la o valoare la alta succesiv . de la modul de lucru spot meter. fie la di afragm sau la timp. o pas re pe fundalul cerului). care reprezint o medie acceptabil a griurilor care se pot g si într -o imagine cu contraste mari (spre exemplu: fotografierea unui desen în peni f cut pe o foaie alb . Fig. având în vedere c valoric acestea dou nu difer prea mult. Pentru a avea aceea i expunere.

Detaliu dintr -o fotografie cu eviden ierea granula iei peliculei Sensibilitatea filmelor foto reprezint capacitatea lor de a fi impresionate de o cantitate de lumin cât mai mic .straturi reflectante i antireflex . Materialele fotosensibile se bazeaz pe sensibilitatea la lumin a halogenurilor de argint. stabil la a c iunea luminii. rezultâ nd o expunere acceptabil pentru subiect. 4. vor con ine mai multe granule de argint coloidal. este capital pentru ob inerea unor imagini fotografice de calitate. 3. Expunerea unui subiect în contrejour (backlit) În imaginea din stânga. imaginea de pe pelicul se mai nume te Änegativ ´ iar procesul de developare Äproc es negativ´. cu atât el are nevoie de o cantitate de lumin mai mic pentru a fi corect . filme i hârtii fot o.un suport transparent sau opac .unul sau mai multe straturi de emulsie fotosensibil . în cazul filmelor color. rezultând o expunere corect a acestuia i dispari ia detaliilor din fu ndal 4. Fig.1. 3. Dintre acestea. În imaginea din dreapta. Aceast imagine devine vizibil i stabil la lumin dup ce pelicula fotografic a fost supus procesului chimic de developare. s-a m surat doar lumina reflectat de subiect. Principalele componente din structura unei pelicule fotografice sunt: . zonelor întunecate din imagine le vor corespunde pe pelicul por iuni mai transparente. având ca rezultat o subexpunere a subiectului i apari ia unor detalii în fundal. de culoare neagr . Din aceast cauz . granula ia (fig. contrastul. capacitatea de redare a culorilor.3. clorura i iodura de argin t. În acest fel.straturi de protec ie Caracteristicile principale ale peliculelor fotosensibile sunt: sensibili -tatea la lumin . deci imaginea va fi mai neagr . Cu cât un film este mai sensibil. s -a expus pentru lumina reflectat de subiect.) i. Sub ac iunea luminii. rezultând o supraexpunere cu 2 trepte. Viceversa.luminii directe a sursei (desenat simbolic sub form de bec).4. scara tonal .1. cristalele de halogenur de argint expuse la lumin sunt reduse la granule de argint metalic coloidal. Expunerea cu carta gri 18% În imaginea din stânga s -a expus pentru lumina reflectat de fundalul alb. zonele cele mai luminoase ale imaginii date de obiectiv vor fi redate pe pelicul pr in zone întunecoase. care nu e stabil la ac iunea luminii i care nu poate fi vizualizat cu ochiul liber. în cristalele de halogenur de argint se produc modific ri la nivel atomic. cunoa terea propriet ilor materialelor fotosensibile. exponometrul a luat o m sur general a luminii. 4. mai luminoase. Fig. În urma acestui proces. cele mai des folosite în fotografie sunt bromura. Fig. Ulterior. MATERIALE FOTOSENSIBILE Indiferent de echipamentul fotografic folosit. copierea imaginii pe hârtie fotografic poart denumirea de Äproces pozitiv´. În imaginea din mijloc s -a expus lumina reflectat de carta gri 18%. Por iunile de pe pelicul unde expuse la mai mult lumin . luarea imaginiii i prelucrarea peliculei sunt esen iale pentru calitatea imaginii. ob inându -se astfel imaginea latent . rezultând o imagine subexpus cu 2 trepte. În imaginea din dreapta. Din cauza acestei invers ri de tonuri.

Filme foto alb -negru Ilford Produc torul britanic Ilford este specializat în filme foto i chimicale foto alb -negru. Filmele din fotografie: Ilford HP5ISO400 (film lat).2. cu a tât filmul va fi mai sensibil.3. scara tonal este mai redus i au nevoie de o cantitate de lumi n mai mare pentru o expunere corect . Ilford ± pentru pelicule alb-negru). prin num rul mare de griuri sau tente colorate au o caracteristic pictural . Dup clasificarea formatelor fotografice men ionat la capitolul anterior. i filmele foto se vor clasifica într -un mod similar. Filmele de sensibilitate medie (100 -200 ASA) au parametrii acceptabili în ceea ce prive te contrastul. Iat un tabel de coresponden e între cele dou sc ri de m sur : Sensibilitate în unit i ASA (ISO) Sensibilit i în grade DIN Tipuri de pelicule 25 ASA 50 ASA 100 ASA 200 ASA 400 ASA 800 ASA 150 DIN 180 DIN 210 DIN 240 DIN 270 DIN 300 DIN Sensibilitate mic Sensibilitate medie Sensibilitate ridicat Filmele de sensibilitate mic (12-50 ASA) au un contrast ridicat. este E6). Agfa. exist un cod de contacte metalice . Fuji. Pe caset este inscrip ionat produc torul (dintre cele mai cunoscute firme produc toare amintim : Kodak. Filme foto negative i diapozitive color Fuji i Kodak De la stânga la dreapta: Fuji Provia-ISO100 (diapozitiv lat profesional daylight). redau detalii foarte fine datorit unei granula ii foarte mici. Exist mai multe tipuri de pelicule fotografice dintre care amintim: filme negative alb -negru (fig.2. cu contraste mari. Ilford Delta -ISO100 (film lat). Ilford XP2 Super ISO400 (film lat cromogenic.) filme negative color filme reversibile alb -negru sau color (diapozitive) (fig. Fuji Superia -ISO200 (film negativ color developa t în procesul C41). tipul filmului. Sesnsibilitatea se m soar în dou sisteme universal acceptate: sistemul aritmetic ISO (International Standard Organization). iar pentru developarea diapozitivelor color. Kodak T400CN (film cromogenic alb negru developat în procesul color C41).3.expus.) Fig. Imaginile realizate cu filme de sensibilitate mare. Ilford Delta -ISO400 (film lat). de dimensiunea granulelor i de agen ii de sensibilizare. Ilford PANF Plus -ISO50 (film îngust profesional de maxim defini ie). Sensibilitatea unei pelicule este influen at de compozi ia cristalelor de halogenur de argint. De asemenea. developare în procesul color C41). Cu cât granulele vor fi mai mari. 4. 4. sensibilitatea i tipul procesului de developare (spre exemplu cel mai folosit pro ces automat de develpare al filmelor color este C41. scara tonal larg (contraste mai reduse). iar cele de sensibilit i mari (40 0-3200 ASA) au o granula ie mai mare (chiar dac în ultimele dou decenii s -au produs emulsii foarte sensibile cu cristale T-grain care sunt i foarte sensibile la lumin ). care e echivalent ASA (American Standard Association) i sistemul logaritmic german DIN (Deutche In dustrie Normen). granula ia i scara tonal . 4. Imaginile au un caracter grafic. Filmele pe format îngust (24x36mm) sunt produse în casete metalice sau din plastic pentru protec ia la lumi n . 4. Fig. Fuji Sensia-ISO100 (film diapozitic color îngust developat în procesul E6).

Din spectrul infinit de radia ii electromagnetice. 13x18cm. spre exemplu. lumina de la mare sau de la munte având mai multe radia ii UV d suprae xpuneri pe pelicula foto) sau unde radio. Cu ajutorul hârtiilor de diferite grada ii i texturi se pot îmbun t i sau corecta imaginile de pe negativele foto sau se pot realiza diferite efecte artistice. dac avem un negativ subexpus. putem alege o hârtie contrast care va atenua par ial sau total expunerea incorect . Ro u. În spectrul vizibil. 6x9cm) fiind dat de aparatul de fotografia t. Ele au l imea de 6cm. Emulsiile foto pentru hârtie sunt imprimate pe suporturi din hârtie. Pentru formate mai mari de 9cm (9x12cm. rezultând imagini grafice).portocaliu i ro u : 600 -700nm Lumina alb este ob inut prin emisia în propor ii aproape egale a tuturor radia iilor spectrului vizibil. de fapt con inutul în lumin ro ie sau albastr . pentru expunere. normal i ridicat (tonuri dure. Func ie de necesit i se produc hârtii foto cu contrast redus (redau tonuri moi i o fin grada ie de griuri). Temperatura de culoare a luminii Culoarea sursei de lumin poate influen a imaginea de pe pelicula fotografic . ILUMINAREA ÎN FOTOGRAFIE Lumina este o radia ie electromagnetic ce se caracterizeaz prin lungimea sa de und m surat în nm (nanometri). 5. Spre deosebire de pelicule. carton sau material plastic flexibil (suporturi polietinate). filigran i cristal. dimensiunea cadrelor foto (6x4. 6x6cm. se încarc în caseta aparatului. lucioase. De asemenea. ochiul uman poate percepe doar o mic parte numit spectrul vizibil. Verde. radia iile luminoase de diferite lungimi de und sunt percepute drept culori diferite dup cum urmeaz : . semi-mate. Spre exemplu. Radia iile cu lungimi de und mai mici de 400nm pot fi ultraviolete. Cele cu lungimi de und mai mari de 700nm sunt radia ii infraro ii.5cm. 18x24cm) se folosesc plan filme care. hârtiile se produc în diferite texturi : mate. ea poate fi ob inut prin amestectul aditiv în propor ii egale al celor 3 culori secundare. 6x7cm. Filmele late pentru mediu format se livreaz în role de hârtie. produse în ultimul deceniu s citeas c automat sensibilitatea filmului. prin modificarea raporturilor tonale la filmele alb -negru i.1. Albastru (modul de culoare RGB). griuri mai pu ine. Temperatura de culoare a unei lumini date se exprim .verde i galben : 500 -600nm . Temperatura de culoare este o m rime ce caracterizeaz culoarea luminii. raster. UV (pot impresiona peliculele fotografice. fapt care fac e ca acestea s poat fi manipulate în laboratorul foto la lumin inactinic . Culoarea suportului poate fi la rândul ei alb sau chamoix.(cod DX) care face ca aparatele foto cu exponometru încorporat. hârtiile fotografice au sensibilit i mult mai mici de ordinul 0 5-10 DIN. care cuprinde radia ii le cu lungimi de und cuprinse între 400 i 700 nanometri. IR. Exist i hârtii cu contrast variabil controlat print r-un set de filtre care se pot instala pe aparatul de m rit. 5. De asemenea. prin devia ii cromatice la cele color. manipularea lor fiind mai preten ioas . mai ales.violet i albastru : 400 500nm . radia ii X i gama. cu contraste sc zute.

4. ecranele reflectorizante (blende). daylight (5500K). Este o lumin principal i natural .2. Tipul de surs luminoas Lumina solar a unei zile mijloci i (lumin de zi. care reprezint 2730C plus temperatura la care ar trebui ridicat un corp negru pentru a radia o lumin de aceea i culoare cu a luminii date. 7. umbra joac i ea un rol important i. În cadrul imaginii. Acela i subiect. La aceast lumin . Pe lâng faptul c impresioneaz pelicula fotografic . 1. Sursa de lumin cea mai întâlnit este soarele. Dac f olosim un film daylight într -o iluminare cu becuri cu incandescen sau halogen. trebuie s lu m în considera ie i influen a inevitabil a surselor secundare (de exemplu pere ii. 3200 K. 3. Sursele secundare au toate în comun faptul c ele reflect lumina primit de la surse primare. un film daylight va da o dominant albastr violacee în amurg i una u or galben -orange la miezul zilei. Exist filme profesionale etalonate pentru alte tipuri de lumin . Atunci când în studioul foto facem o regie de lumin pe un subiect. temperatura de culoare de 27730C a unui bec cu incandescen semnific o surs luminoas echivalent cu lumina dat de un corp negru ridicat la o temporatur echivalent de 25000C. lumina creaz spa iul din cadrul fotografic. 6. Iat un tabel cu temperaturile de culoare ale unor surse luminoase uzuale : Nr. dându-i semnifica ii diferite. Pere ii. umbrelele refletorizante. oglinizile sunt doar câteva exemple de surse secundare de lumin . 5. care în studiourile fot o trebuiesc vopsi i cu vopsea mat i închis la . daylight) Cerul albastru senin Cerul înnorat Lumânarea Bec de 100 W Bec cu ciclu halogen Lamp cu vapori de sodiu Lamp cu vapori de mercur Temperatura de culoare (în grade Kelvin) 5500 K 15000 K 6500 K 1925 K 2800 K 3400 K 2200 K 6000 K M ajoritate filmelor produse în prezent sunt etalonate pentru lumina de zi. Fotografia în lumin de studio Lumina a re un rol extrem de important ob inerea imaginilor fotografice. Acela i film expus într -o camer cu l mpi de neon. Pentru modificarea temperaturii de culoare a unei surse de lumin se folosesc filtre de conversie. 5. La lumin natural . vom avea o puternic dominant galben -ro iatic . Spre exemplu. fapt care d posibilitate ob inerii de imagini foto f r dominante la fotografiera cu becuri cu incandescen sau halogen. Pentru aceasta se cuvine s facem o analiz a luminii i a tipurilor de surse pe care le folosim în fotografie. Ca surse artificiale avem toate corpurile de iluminat de la becuri. fotografiat în condi ii de iluminare diferit e poate transmite informa ii. 2. sub form de sticle colorate sau folii (gel -uri) etalonate. filmele nu vor da devia ii cromatice.în grade Kelvin (K). va da o dominant verde -alb struie. idei foarte diferite. Toate acestea sunt surse primare deoarece ele emit lumin . din aceast cauz . l mpi ori lum n ri. fotograful profesionist trebuie s înve e s priveasc subiectul i s în eleag cheia de lumin în care acesta este prezentat . 8. de exemplu tungsten light. care poate fi aproximat cu lumina dintr -o zi cu un cer u or înnorat sau la o umbr nu prea intens .

lumina poate fi difuz sau concentrat .). întâlnim lumina difuz pe timp noros sau în zonele umbrite. Sursele de lumin concentrat au o suprafa de emisie relativ mic i dau o iluminare cu contraste mari între zonele luminate i cele din umbr . Iluminare de studio cu dou surse de lumin difuz Lumina general este dat de sursa cu soft box din dreapta. Efectu l ob inut este unul dramatic. Controlul lumin rii în acest caz se face ori prin fotografierea digital (pu tem vizualiza imaginea imediat pentru a face corec iile la Ächeia de lumin ) ori prin folosirea unor casete de fotografie instant tip Polaroid. Iluminarea lateral prin umbrele puternice care le creaz .1. Din punct de vedere al concentr rii. De asemenea. 5.). Este o iluminare cu pu ine resurse expresive datorit aplatiz rii subiectului i a lipsei umbrelor. ajut la redarea texturilor suprafe elor.5. iluminare de deasupra i de jos. imaginea ob inut . 5. Iluminarea frontal avantajeaz redarea corect a culorilor. iluminare din spatele subiectului. 5. Imaginile ob inute sunt puternic expresive. Lumina difuz d umbre moi i estompeaz contururile. Sursele de lumin artificial pot da lumin co ntinu (dureaz atât timp cât lampa este contectat la curent) sau lumin tip flash (blitz). a profunzimii imaginii. soft box-uri) (fig. f r umbre. atunci când compunem regia de lumin vom folosi un ansamblu de surse de lumin diferite (fig. În natur .culoare). Sursele de lumin concentrat sunt folosite i pentru redarea texturilor suprafe elor obiectelor fotografiate (fig. controlat i sincron a mai multor flash -uri. Adâncimea umbrelor i atenuarea contrastelor datorate ilumin rii laterale poate fi controlat prin utilizarea panourilor reflectorizante sau a un or surse de lumin propriu -zise care dau a a zise lumin de umplere. fiind folosit la portret. dându -se astfel un aspect decorativ. iluminare lateral . Exemplu de iluminare cu lumin concentrat i difuz În imaginea din stânga s -a folosit lumin concentrat având ca rezultat conntraste mai mari de lumin i umbr i redarea texturii nucii din prim plan. Lumina difuz este folosit în studio pentru ilumin ri de ansamblu.3. care reprezint o desc rcare luminoas . 5. din aceast cauz Fig.). Lumina difuz este generat de surse de lumin având suprafe e active mari (panouri reflectorizante. subiectul are un contrast sc zut. Important pentru determinarea caracterului imaginii nu este numai tipul lor. Fig. Iluminarea difuz din imaginea din dreapta a atenuat umbrele. Dup direc ia din care este iluminat su biectul.1. ci i direc ia sursei de lumin . Proiector cu soft box. fapt care permit e cu u urin m surarea luminii cu exponometrul. favorizeaz ob inerea reliefului.2. dramatice. avem urm toarele situa ii : iluminare frontal . În studiu. iar umbrele din fundal sunt evidente. iar lumina de umplere pentru atenuarea umbrelor este proiectorul cu umbrel din stânga.1. M surarea luminii flashurilor pentru expunerea corect se face cu exponometre speciale numite flash -metre. umbrele foto. Fig.3. este decorativ i f r profunzime. Ea scade din întunecimea . 5.

Fig. iar pentru iluminarea de efect de folosesc spot -uri de dimensiune mic care pot lumina doar anumite por iuni ale subiectului (ochii în cazul unui portret sau numele brand -ului în cazul unei fotografii publicitare) (fig. Acestea sunt atenuate prin includerea luminii de contur (2). Solu ia ilumin rii "artistice" a fundalului poate fi înlocuit cu una simpl .lumina de efect (artistic ) Lumina principal este cea care d cheia general a imaginii. 5. Iluminarea din spate. Desigur nu exist reguli prestabilite. fiind în general o lumin difuz provenind de la o surs de lumin puternic la care am ata at un soft -box sau un ecran reflectorizant. 5. literatura de specialitate consemnând cinci tipuri de lumin de studio. Construc ia gradual a luminii pentru portret În imaginea din stânga avem o singur surs de lumin care d umbre puternice (1). punându -se astfel în valoare portretul. care permit realizarea unui spot luminos de dimensiuni variabile. 5. lumin vertical . ea trebuie amplificat foarte mult printr-un proces chimic. Älumin de ramp ´ este folosit la iluminatul de scen sau la cel al vitrinelor. care va fi folosit pentru procesul pozitiv de copiere pe hârtie foto. Pentru deta area subiectului de fundal se folosesc celelalte dou lumini. 6.lumina principal . Pentru ca aceast imagine s poat fi vizualizat .umbrelor ajutând la p strarea unit ii formelor fotografiate.4). Chiar dac este o lumin difuz . Lumina de jos. Se pot folosi proiectoare de putere mai mic . Fig. ea d umbre adânci ale subiectului care trebuie atenuate prin folosirea luminilor de umplere (fig. i în urma acesteia vom ob ine imaginea negat iv .5. M surarea luminii cu exponometrul devine mai dificil datorit prezen ei sursei de lumin în cadrul de fotografiat. fotografii creatori pot renun a la unele dintre ele. datorit puterii. Developarea negativelor alb -negru . lumina de umplere este situat mai jos. în structura intim a cristalelor de halogenur de argint din emulsie au avut loc o serie de modific ri l a nivel atomic. stabil la ac iunea luminii. contrejour sau backlit. 5.). care este situat la în l ime.lumina de contur .lumina de fundal . iar subiectul este "deta at" de fundal prin includerea luminii de contur (3). f r a crea astfel structuri de lumin i umbr care pentru unii fotografi arti ti sunt inutile.4. iar în fotografia de studio ea ajut la definirea conturului i a siluetei formelor. Spre deosebire de lumina principal .lumina de umplere . La iluminarea de studio se folosesc mai multe surse de lumin simultan. formându -se astfel imaginea latent . Iat cele cinci tipuri de lumin : . se întâlne te la iluminare de interior i pe portrete i d puternice i disgra ioase. Iluminar e complex de studio Se poate observa un echilibru între zonele de umbr i cele de lumin . Aceast reac ie chimic se nume te developare. cea de contur i cea de fundal. la care sunt ata ate lentile Fresnel.5. are multe aplica ii în fotografia tehnic (fotomicrosc opie). DEVELOPAREA NEGATIVELOR (procesul negativ) Dup ce pelicula fotografic a fost expus la lumin . Lumina de deasupra.

care sunt stabile la lumin i formeaz imaginea latent amplificat i resturile de halogenuri de argint r mase neexpuse. În general durata de developare a unui . Revelarea propriu -zis 5. Uscare a Etapele 1-8 inclusiv au loc la întuneric. Ea trebuie m rit odat cu cre terea sensibilit ii peliculei pentru a avea o developare standard. Baia de limpezire 12. Evacuarea fixatorului 10. 6. 6. Pentr u eliminarea cristalelor de halogenur de argint care nu au fost revelate. Factorii care influen eaz reac iile de fixare i revelare sunt: durata reac iilor. verificarea temperaturii i aducerea la valoarea corect prin tehnica b ii marine) 3. 6. Revelarea este o reac ie chimic de oxido-reducere a halogenurii de argint la argint metalic. Oprirea revel rii cu baia de stopare 7. care face ca s ocupe un volum mic în tanc i nici o parte a filmului nu se atinge de cealalt . adic s -ar voala (toate halogenurile de argint de pe emulsie s-ar transforma în argint metalic având ca rezultat o imagine neagr ). Punerea în contact a peliculei cu fixatorul 8. concentra ia solu iilor i temperatura.are dou etape principale: . Acestea protejeaz filmul de ac iunea luminii i au un orificiu prin care se pot scurge sau introduce solu iile. dac dup revelare am scoate filmul la lumin . Introducerea filmului pe spiral Opera iunea se face la întuneric. film ul cu spirala sunt imersate în doza de developare (fig. Durata revel rii negativelor alb -negru depinde de tipul de revelator ales. Doza de developare cu spirala pentru film Fig.1. stabil la ac iunea luminii. Fixarea 9. Etapele develop rii filmului alb negru : 1.3 Developarea negativelor alb -negru Negativele sunt developate într -un recipient special numit tanc sau doz de developare. pelicula foto trebuie introdus într-o alt solu ie. În urma acestui proces. Va rezulta o imagine compus din granule negre de argint metalic. Punerea în contact a peliculei cu revelatorul 4. gradul de agitare. Evacuarea revelatorului 6. a agita iei. acesta s -ar expune în totalitate. Filmul este introdus în întuneric pe o spiral special . Acestea sunt sensibile la lumin i. în emulsia peliculei avem concentra iile de argint metalic. Dup aceast opera ie. Gradul de agitare este de 10 secunde la minut.1).revelarea . Agentul oxido -reduc tor sau substan a de revelare se nume te revelator. Sp larea 11.fixarea Revelarea este un proces fotochimic prin care imaginea latent este amplificat pân la nivelul de a fi vizibil . respectiv fixare având ca rezultat supradevelop ri. Concentra ia solu iilor este i ea dat în re etarul revelatorului. Aceast reac ie se nume te fixare i const în dizolvarea halogenur ii de argint de pe pelicul . rezultând astfel imaginea negativ stabil la ac iunea luminii. numit fixator i care con ine solven i ai acestor cristale. a concentra iilor sau a temperaturii. Preg tirea revelatorului (dilu ie. cre te i intensitatea proceselor de revelare. Odat cu cre terea timpului. Filmul se introduce printr-o fant dup care avanseaz prin rotirea unul fa de altul a celor dou discuri ale spiralei. Introducerea filmului în doz 2. iar temperatura poate fi între 20 -220C.

Uscarea se face în locuri f r praf i cât mai departe de surse de c ldur . 6. Pe rândul de jos sunt imaginile pozitive rezul tate. în acest fel eliminându -se compu ii solubili rezulta i din combina ia tiosulfatului cu cristalele de haogenur de argint care în timp ar deteriora negativul.6. dureaz aproximativ 30 de minute la temperatura de 0 20-24 C i are loc în ap curg toare cu con inut cât mai mic de calcar. Exist un echilibru între zonele luminoase i cele de umbr Fig. dar pot fi controlate prin . se va t ia în traifuri de 4 -6 cadre care se vor insera în plicuri speciale.a.2. Negativ subexpus i imaginea pozitiv rezultat Pe negativ avem zone mari transparente (albicioase). c). Exist situa ii când abaterile controlate de la parametrii de developare pot duce la corectarea unor expuneri gre ite a peliculei sau la ob inerea unor contraste sau grada ii ton ale expresive (fig. Cre terea contra stului negativului prin supradevelopare Pe rândul de sus snt negativele: cel din stânga reprezint o developare normal timp de 9min. iar pozitivul este slab valoric. 6. Contrastul negativelor poate fi controlat prin manipularea expunerii filmului i apoi a develop rii. Sp larea este o opera ie important . Negativ corect expus i imaginea pozitiv rezultat .3. highlights. Dac un film a fost insuficient expus (cel mai afectate fiind zonele de umbr ). i cele întunecate din umbr . Zonele de umbr de pe negativ sunt controlate de expunere. sau sub form de plicuri cu substan e care trebuiesc amestecate prin diluare. shadow areas. Fi g.). f r detalii. Tot prin supradevelopare se poate m ri contrastul filmelor care con in subiecte cu contraste sc zute (fig. Negativ supraexpus i imaginea sa în pozitiv Negativul este puternic întunecat în zonele de lumin . cele luminoase sun t afectate i ele de acela i proces. Fig. 6. 6. Fiecare tip de rev elator sau fixator are inscrip ionate concentra ia. Dup sp lare. durata i temperatura de lucru. 6. Iar cel din dreapta este ob inut printr -o dublare a timpului de developare. Revelatoarele i fixatoarele se prezint sub form de solu ii concentrate. Baia de stopare are loc într -o solu ie de acid acetic 2% i are rolul de a stopa reac ia de revelare i de a dizolva pic turile de revelator r mase pe pelicul . el trebuie supradevelopat. Fixarea negativului poate dura între 2 i 5 minute. Un negativ bine dev elopat este baza pentru ob inerea unei fotografii pe hârtie de bun calitate.a. cu scopul de a permite o scurgere total a apei de pe film i de a înt ri gelatina. Dup ce filmul este uscat.2. Fig.c. Zonele de umbr întunecate sunt relativ pu in afectate prin supradevelopare.negativ alb-negru poate varia într e 4 i 10 minute.b. b. c rora le corespund în pozitiv zone puternic întunecate. pe când zonele de lumin devin tot mai dense i nu mai au detalii (în negativ ele sunt negre iar în pozitiv albe). f r detalii în zonele luminoase. care ar atenua capacitatea de lucru a fixatorului. f când -o mai rezinstent la zgârieturi.2.3. Contrastul este o m sur a diferen ei dintre zonele luminate ale cadrului foto. filmul este tratat un minut într-o solu ie de agent înmuietor i substan e de tanare.2.

Imaginea rehalogenat este apoi supus procesului de fixare în urma c ruia r mâne doar imaginea color. trebuie subexpus i apoi supradevelopat.3 t vi foto cu . În concluzie. sau dac diferitele de develoapre i sp lare nu au acee i valoare. COPIEREA PE HÂRTIE FOTOGRAFIC (procesul pozitiv) Developarea negativelor i apoi copierea pe hârtie foto au loc în laboratorul fotografic ce poate fi instalat într -o înc pere separat . 6. zonele de umbr se formeaz mult mai repede pe negativ decât cele din umbr . În timpul revel rii. Spre exemplu dac timpul de developare este de 10 minute. Cel mai utilizat proces de developare a negativelor color este C41. se formeaz i câte o imagine negativ color. avem urm toarele rela ii între contrastul peliculelor i parametrii de developare: . Imaginea latent se va forma diferen iat în fiecare din cele trei straturi i aceste imagini prin suprapuneri vor da imaginea negativ color.pentru a mic ora contrasul unui negativ trebuie supraexpus i apoi subdevelopat. Primind foarte pu in lumin . Marele fotograf american Ansel Adams spunea c pentru a ob ine un negativ bun Ätrebuie s -l expui pentru zonele de umbr (supraexpunere) i s îl developezi pentru cele luminoase (subdevelopare). ea trebuind îndep rtat prin rehalogenarea cu ajutorul b ii de înn lbire. cre te densitatea zonelor din lumi n . Umbrele sunt zone unde pelicula a fost expus mai pu in.prin cre terea timpului de developare. 7.granula ia pelicului foto cre te odat cu temperatura de developare. . datorit faptului c p r ile întunecate ale subiectului fotografiat reflect pu in lumin pe film în compara ie cu cele luminoase. dup primele 5 minute de developare. .modificarea timpului de developare (timpul în care pelicula este în contact cu revelatorul). Dup formarea imaginii color.o mas . Culorile acesteia sunt complementare culorilor imaginii formate de c tre obiectiv pe film. Etapele tipice ale develop rii negativelor color sunt : Prebaie -Revelare-Stopare-Sp lare-Albire-Sp lare-FixareSp lare-Stabilizare-Uscare Temperaturile la care au loc reac iile sunt mai ridicate ca la developarea alb -negru (între 33 -380C) iar revelarea trebuie f cut la o temperatur strict men inut pentru a nu avea devia ii cromatice. cu acces la ap curent i cu posibilitatea de a se putea face întuneric. zonele de umbr sunt dej a formate în totalitate. Din aceast cauz dozele de developare se men in în b i termostatate. .prin cre terea timpului de developare. Chiar i o eroare de jum tate de grad poate schimba esen ial cromatica negativului.4 Developarea negativelor color Filmele color au în structura lor trei straturi sensibilizate la cîte una dintre culorile fundamentale (RGB). Utilajele minimale pentru dotarea unui laborator foto sunt: aparatul de m rit (fotom ritorul) . în urm toarele 5 minute înt rindu -se doar zonele luminate. imaginea argentic nu mai este necesar . pe lâng imaginile alb -negru din fiecare strat.pentru a m ri contrastul unui negativ. . elaborat de firma Kodak i care este cel mai folosit în develop area automat . cre te contrasul negativului (sc derea timpului duce la sc derea contrastului).

în laborator se poate folosi o lumin colorat de slab intensitate. Aici se controleaz i expunerea: dac imaginea apare violent i se înnegre te rapid. 7. usc tor foto. În rama pentru negative. 7. controlor de focalizare. introducem filmul în rama fotom ritorului.dimensiunea formatului hârtiei foto . analizor de culoare.). iluminând egal toat suprafa a negativului. pelicula este fixat între dou sticle optice care trebuiesc tot timpul cur ate de praf pentru o ob ine o imagine clar i f r Äreziduuri´. 100% sau mai mult.cle ti. enlarger) are rolul de a proiecta imaginea negativului pe suprafa a hârtiei fotografice. exponometru de laborator. lentila condensoare. de culoare orange ro u. Focaliz m imaginea func ie de dimensiunea dorit a proiec iei pe platforma orizontal unde vom expune hârtia. baia de stopare i fixatorul. Aceasta nu prezint pericolul voal rii materialului fotosensibil. Rolul lentilei condensoare este acela de a concent ra fluxul luminos c tre obiectiv. Aparatul de m rit (fotom ritorul. pensete. hârtie foto este impresionat la lumin un timp anume. e indicat ca o coal s fie t iat în traifuri mici cu care se vor face probe de expunere (fig. Fotom ritorul este compus dintr-un corp. Alegerea timpului optim se face prin probe i e indicat ca acesta s fie în jur de 10sec. Hârtia corect expus este introdus în tava cu revelator unde. Fotom ritoarelor li se pot ata a capuri color pentru realizarea fotografiilor color. sticle gradate. Pentru o expunere corect i pentru a face economie de hîrtie foto. atunci timpul trebuie mic orat. în interiorul c ruia se g se te becul. burduful terminat cu un obiectiv (fig.lampa de lumin inactinic . timer. Schema constructiv a unui fotom ritor clasic (alb -negru). numit lumin inactinic .). l ca ul pentru filtre. Fig. fixat . într -un timp de 60-90 secunde se va f orma imaginea saturat .1. rama pentru negative. fixat rigid pe o plan et orizontal pe care se proiecteaz imaginea. sub obiectiv exist de aseme na un filtru inactinic mobil care permite paginarea hârtiei foto în raport cu imaginea proiectat .1. Dup ce am preparat solu iile de revelare. Burduful ar e rolul de a focaliza imaginea prin obiectiv func ie de dimensiunea imaginii proiectate. Corpul poate culisa vertical pe un stâlp metalic. ob inând astfel produsul final al procesului fotografic. flacoane din sticl fumurie pentru solu i i . Dac negativul este saturat cu zone închise (supraexpus) trebuie s m rim timpul de expunere.termometru foto Al turi de aceste ustensile mai putem avea alte dispozitive auxiliare: ram port -hârtie. iar dac ac esta are multe zone transparente. Respectând acelea i principii ca la expunerea negativelor. Fotom ritorul Durst Modular Micro 70 cu cap color (imaginea de jos). înseamn c am supraexpus i va trebui s mic or m timpul de expunere cu 50%.2. sp lat i uscat . conform instruc iunilor produc torului i le -am pus în t vile fotografice. 7. Pe fotom ritor. S parcurgem etapele succesive ale expunerii i develop rii h rtiei fotografice alb negru. dup care este revelat . Datorit sensibilit ii redus e a hârtiilor fotografice. .

(white balance) d posibilitatea calibr rii imaginii prelucrate în procesorul de imagine func ie de culoarea sursei de lumin . hârtia este imersat în baia de stopare (o solu ie de acid acetic in concentra ie 2-3%) timp de un minut. Cardul r mâne în aparatul foto digital. Prin amestecul lor substractiv în propor ii egale rezult negrul sau absen a luminii.amestecul culorilor primare ro u. Converterele sunt sisteme o ptice proiectate s lucreze împreun cu obiectivele aparatelor cu scopul de a le modifica distan a focal . Fotografi ile pe suport de hârtie se uscau în trecut cu ajutorul unor usc toare electrice. Fig. Cablu USB .m rime caracteristic a unui obiectiv care e o m sur a luminozit ii acestuia. Se noteaz cu "f". Prin amestecarea actor culori în propor ii egale rezult lumina alb . cu atât imaginea poate descrie cu fine e grada iile tonale i cromatice. 7.cablu de date prin care imaginile digitale stocate pe cardul de memorie sunt transferate în computer. se m soar în milimetri i este distan a de la focal la planul normal al lentilei. Dup fixare. care este extrem de durabil i are o rat de transfer a informa iilor acceptabil .baie intermediar între reac ia de revelare i cea de fixare care are rolul de a stopa revelarea i a dizolva urmele de revelator de pe pelicula foto.m rime care m soar num rul de tonuri sau culori pe care le poate afi a un pixel. Este o solu ie de acid acetic (o et) în concentra ie 2 -3%. Fig. Diafragm sistem de perdele mecanice mobile montate în interiorul obiectivului foto i care controleaz diametrul fantei prin care trece lumina. pentru a nu avea devia ii cromatice. Imaginea a fost copiat conform probei a doua de sus. verde. albastru. imaginea nu atinge satura ia tonal . 7. Baie de stopare . deci unghiul de cuprindere a imaginii Deschidere relativ . Dup revelare.unitate RAM de stocare a fotografiilor digitale în camera digital . Amestecul substractiv (cele trei culori secundare substractive ale luminii sunt: cyan. Cu cât adâncimea de culoare este mai mare. 7. Balans de alb . Expunerea pe o hârtie foto cu contrast variabil (sec iunea din centru are contrastul acceptabil) Fig. trebuie s m rim similar timpul. dac dup mai bine de un minut.recipient în care se face developarea negativelor. Se noteaz cu f: i este raportul dintre distan a focal i diametrul lentilei. Are posibilita tea perfectei etan ri la . dup care este fixat timp de aproximativ 5 minute (fiecare fixator are timpul de fixare inscrip ionat pe etichet ). Card de memorie .4. Cel mai utilizat tip de cartel de memorie este Compact Flash. Contrejour iluminare în care sursa (sursele) de lumin se g sesc în spatele subiectului de fotografiat.4. fotografia este sp lat bine timp de 15 -20 minute i uscat pe o suprafa vertical plan . iar calitatea tonurilor sau culorilor cre te.m rime caracteristic a unui obiectiv care e o m sur a deschiderii vizuale a acestuia. magenta i galben (yellow). Am estecul aditiv al culorilor .Contrar. Probe de expunere a hârtiei foto. Distan focal .2. Copie contact a unui negativ alb negru GLOSAR Adâncime de culoare . Doz de developare .

Pentru f ormatul îngust Leica. iar detaliile fine nu mai pot fi redate. Fixator substan care are la baz tiosulfatul de sodiu sau amoniu i care este folosit pentru fixarea negativelor. Fi iere de imagine modalitatea de stocare în computer a informa iei binare despre imaginile digitale. TIFF.sistem de montare a obiectivelor pe corpul aparatului foto. Obiectiv superangular . exponometrul ne va da perechi de timp de expunere . Cu cât acestea sunt mai mari.lumin provenind de la o lamp cu lentile Fresnel. Lumin concentrat . . Imaginea latent . iar în partea dreapt nivelurile de lumin . Granula ie . obiectivele superangulare au distan a focal cuprins mai mic de 40mm. Flash . Nu e stabil la ac iunea luminii i care nu poate fi vizualizat cu ochiul liber. Aceast imagine devine vizibil i stabil la lumin dup ce pelicula fotografi c a fost supus procesului chimic de developare. Filmul înf urat la întuneric pe o spiral de plastic se introduce în doz (tanc) pentru developare. Ele nu modific deschiderea obiectivului îns introduc distorsiuni importante i au un domeniu limitat de utilizare. Lumin difuz . Important este sincronizare a acestora cu obturatorul aparatului foto. dat de dimensiunea granulelor de argint metalic care formeaz imaginea. Fluxul luminos este concentrat într -un fascicol. cu atât granula ia e mai mare. Histograma . Se realizeaz cu ajutorul inelului distan elor de pe obiectivul foto. Exponometru . Lumin inactinic . distingându-se doar conturul formelor.tehnic fotografic care const în realizarea unor fotografii de o singur valoare. Func ie de s ensibilitatea peliculei foto. accentuând caracterul decorativ al imaginii.lumin . Obiect iv normal . Lentilele adi ionale lentile care se adaug în partea frontal a obiectivului pentru modificarea distan ei focale a acestuia. PSD. Pentru formatul îngust Leica. estompate. Este o surs de lumin artificial folosit atunci când subiectul de fotografiat este slab luminat. obiectivele normale au distan a focal cuprins între 43 i 60mm. Cele mai folosite fi iere de imagini sunt JPEG.obiectiv cu un unghi de câmp cuprins între 43 i 60 de grade. Cu ajutorul histogramei putem controla expunerea corect a unei fotogr afii digitale.lumin provenind de la o surs cu suprafa mare de emitere. Creaz umbre slabe.procesul prin care se ob ine claritatea maxim a imaginii într-un plan al subiectului de fotografiat. Fotom ritor .o cartogram care ne arat în partea stâng nivelurile de umbr .dispozitiv pentru m surarea luminii sursei sau a celei reflectate de subiectul de fotografiat. Montur pe baionet .lumin organge-ro ie folosit în laboratorul foto la copierea pe hârtie foto a imaginilor.aparat care pr oiecteaz imaginea negativului foto pe un plan cu scopul copierii pe hârtie foto.lumin tip fulger electronic (blitz). Se identific printr -un nume i o extensie.imaginea ob inut pe pelicl ca urmare a expunerii acesteia.textur a imagini foto pe pelicul sau pe hârtie. Focalizare .obiectiv cu un unghi de câmp mai mare de 60 de grade. Fals relief .diafragm pentru o expunere corect pe pelicul .

Filtre fotografice. Acesta transform informa ia de lumin a imaginii în impulsuri electrice care sunt prelucrate i transformate de c tre procesorul de imagine al camerei în fi iere digitale. Editura Tehnic .substan chimic folosit în revelarea negativelor foto.obiectiv foto cu un unghi de câmp mai mic de 40 de grade.unghiul vizual solid cuprins de un obiectiv fotografic. Unghi de câmp . Grad de impurificare a unei imagini digitale datorat parazi ilor electronici ce pot ap rea în senzorul de imagine al camerei digitale. Cu ajutorul unei oglinde basculante la 45 grade. Cu cât o pelicul are o sensibilitate mai mare. Sensibilitatea peliculelor .mod de lucru al flash -ului cu obturatorul care persupune comanda declan rii lui în momentul în care perdelele obturatorului sunt deschise. Revelator .Obiectivele cu un unghi de câmp foarte mare i care curbeaz spa iul se mai numesc i "fish -eye" (ochi de pe te). BIBLIOGRAFIE Bistri eanu. Profunzime de câmp . . Profunzimea de câmp cre te c u închiderea diafragmei pe aparat i scade odat cu apropierea subiectului fa de aparat i cre terea distan ei focale.mod de vizare al aparatelor foto direct prin obiectiv. Modificarea focalei se face cu ajutorul unui inel suplimentar ce se g e te pe obiectiv.electronic aflat pe aparat. Dup unghiul de câmp. Zgom ot de imagine .sistem încorporat în aparatul foto c are permite expunerea pentru un timp controlat a peliculei foto la lumin . Pentru formatul îngust (Leica).devia ii fa de expunerea corect a unei pelicule. imaginea latent se amplific pân la nivelul percep iei vizuale. cu atât ea are nevoie de mai pu in lumin pentru a fi corect expus . Teleobiectiv . distan a focal este mai mare de 60mm. care reprezint 2730C plus temperatura la care ar trebui ridicat un corp negru pentru a radia o lumin de aceea i culoare cu a luminii date. Senzor CCD . Rezolu ia obiectivelor . Sistem autofocus AF . imaginea este reflectat în prisma de vizare. normale i teleobiective. în locul unde la aparatele clasice era obturatorul focal i cadrul de expunere a peliculei foto. Supraexpuneri i subexpuneri . Temperatur de culoare ."corespondentul digital" al granula iei peliculei fotografice.un "cip" fotosensibil instalat în planul focal.m rime care m soar capacitatea obiectivelor foto de a reda detalii cât mai fine.cantitatea de lumin cu antificat prin trecerea de la o valoare la alta consecutiv a timpului sau a diafragmei.spa iul din fa a i din spatele planului de focalizare (în care se g se te subiectul foto) în care imaginea are un clar acceptabil.obiectiv foto cu distan focal va riabil . Dan . de fapt con inutul în lumin ro ie sau albastr . Treapt de expunere (f stop) . Temperatura d e culoare a unei lumini date se exprim în grade Kelvin (K). Bucure ti. Prin acest proces.obiectivele se clasific în superangualre. Sincronizare .este o m rime ce caracterizeaz culoarea luminii. Se m soar în grade ISO (ASA) sau DIN. Zoom . Sistem SLR .sistem de focalizare automat bazat pe m surarea distan ei de c tre un senzor opt.m rime care m soar capacitatea de impresionare a peliculelor foto la lumin . Obturator .

cambo. 1989 Karbo. Fig. Fig. New York. 5.Fotografia de la teorie la practic . Boston. Mark i Horvat. Editura Tehnic .36 -40). 5.de www. Editura Tehnic . Michael .28 (pag.sony.Camerele digitale de la A la Z.net www. Bucure ti. Ioan Lec ia de fotografie. Toronto. Beaumont . Stockholm.24.Product catalog. Editura tiin ific i Enciclopedic .Photo Numérique. 1961 Durst catalog aparate de m rit. Editura Albatros. 2004 Unomat International .9) . Editura Egmont B ucure ti. E ditura tiin ific . Paris. Bucure ti. Iosif . 1970 Göpel. Toronto. 7. 1.Fotografia. London. Fig. Norbert .5 (pag.A Basic Manual.30 -31).Henry Horenstein .78) . Fig. London.4. 2004 Hanu. Fig.com www. Mihai i Mihail. 2004 Gernsheim. Bucure ti. erban . 5. Fig. Little.com www. 2. Eugen Fotografia i lumea de azi. Edition Atlas. tehnologie i creativitate. Little. 2000 Colec ia revistei Chasseur d'Images.com Credite imagini: Fig. 1994. 2003 Galer.photo. Rob .linhof.3.A Basic Manual.com www. 1983. 1978 Greenberg.com www. 1969 Canon .1989 Boicescu.Fotografia artistic . The Museum of Modern Art. Bucure ti.17.Catalog produse. New York.mamiya. 2. Le portrait. Fig. Bucure ti. Les . Editura Tehnic .large formatphotography. Brown and Company. 1987 Hasselblad . Fig.Imaginea digital . Bucure ti. Fig. Paris. Brown a nd Company. Editura Ad Libri. 2005 -2006 Colec ia revistei L'école de la photo.Black & White Photography . Bucure ti.26.com www. 1981 -1982 Dicu. 1967 FNAC .1 (pag. 2.catalog obiective pentru camerele SLR -EOS. Bucure ti. Paris.canon. 1983 Iarovici. 2. ghid practic. 1987 Sheppard. 2. 2004 Negrea. Helmut . Bucure ti. Editura Meridiane. Andreas . Bucure ti.bhphotovideo. 1984 New hall. Bucure ti. 1986 www.com www.History of Photography. 1994 Pogany. 1997 Feininger.Fotografia digital .Fotograful creator.Catalog trepiede profesionale. Paris.Developarea. New York.1. Iuliu .66 -68) L'école de la photo. Fig.History of Photography. Fig.Fotografia la mic distan i macrofotografia. The Museum of Modern Art.S înv m fotografia de la mae tri. 2. 2.Manualul fotografului amator. 2000 Horenstein.com www.Fotografia digital . Steven .Beaumont Newhall. Alexandru . 1998 Varga. Henry Black & White Photography .18 (pag.2 (pag. 2003 Manfrotto . 1981. Boston. Nic .beseler. Bucure ti. Bucure ti. Editura Tehnic . Editura Meridiane. . Fig. Editura Tehnic .25. Editura Egmont. 1. Editura Bic All.23. New York.dpreview. Edition Atlas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful