Implikasi Kepelbagaian Sosio-Budaya

Guru Murid Sekolah Kurikulum Tersirat

.

Mengajar dengan tidak mengelompokkan murid mengikut kaum mereka tertentu dalam satu kumpulan sahaja.‡ Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan bersikap profesional.  Mengajar tanpa membezakan bangsa murid yang berkenaan. .

‡ Mengajar tanpa membezakan kelas sosial murid. . Menjamin semua murid akan berpeluang mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang dijalankan.  Melayan semua murid yang datang dari kelas sosial yang rendah atau kelas sosial atasan dengan sama rata.

Suasana pembelajaran yang interaktif terbentuk.  Mewujudkan pergaulan bebas dan tidak berkelompok dalam sesuatu masyarakat. .‡ Kebijaksanaan mengendalikan kelas sosial murid.

Membantu murid memahami kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri mereka. .  Melayan keperluan-keperluan murid ke arah memperkembang potensi secara optimum. tingkah laku yang sesuai.‡ Menolong murid memahami dan membentuk nilai sikap.

 Menolong murid membentuk konsep kendiri positif.‡ Membantu murid memilih kerjaya yang sesuai dengan tahap pencapaian mereka. Memberi tunjuk ajar untuk mengatasi masalah akademik .

.‡ Datang awal ke bilik darjah dan menepati masa.  Menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap pencapaian murid.

Merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan semua kepercayaan.  Isu-isu sensitif dan berkaitan dengan agama murid yang berlainan kaum tidak harus dipertikaikan. nilai dan agama murid.‡ Tidak menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan oleh murid. .

‡ Mengelakkan penggunaan bahasa dialek.  Penggunaan bahasa yang standard memberi peluang yang sama rata kepada murid untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. .

 Mengelakkan isu yang mempunyai unsur bias kepada mana-mana jantina.‡ Merancang aktiviti pembelajaran yang boleh disertai oleh semua murid tanpa mengira jantina. .

 Menggerakkan murid untuk memberi rumusan berdasar pengalaman pembelajaran tersebut. .‡ Merumuskan hasil pembelajaran yang telah dikembangkan melalui pelbagai kaedah yang menarik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful