Hubungan etnik nota

Tajuk-tajuk
y y y y

ctu 553 (1) how to (1) Modenisasi (1) Sejarah (1)

Tuesday, April 6, 2010

Nota CTU 553
KURSUS CTU 553; HUBUNGAN ETNIK TAJUK 1 KONSEP- KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK KONSEP ETNIK ‡ Istilah etnik berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethnos yang bermakna o rang. Satu kumpulan etnik ditafsirkan secara sosial atas dasar ciri-ciri budayanya. Etnisiti ialah rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu. Ini bererti wujudnya satu kebudayaan atau sub -budaya yang jelas di mana anggotanya merasa disatukan dengan satu sejarah, nilai, sikap dan tingkahlaku yang sama. ‡ Etnik sering berbeza dalam ciri-ciri budaya seperti adat resam, pola keluarga, pakaian, pandnagan mengenai kecantikan, oreintasi politik, kegiatan ekonomi dan hibuuran. Di Malaysia, orang Melayu, Cina, India, Kadazan, Melanau, dan pelbagai lagi boleh dianggap sebagai etnik. Etnik pada daasarnya bersikap etnosentrik iaitu menganggap ciri-ciri budayanya sebagai wajar, betul dan lebih utama daripada budaya etnik lain yang dipandang rendah dan anggil ganjil, berada ditahap rendah atau tidak bermoral. ‡ Penggunaan istilah ras dan etnik sering kali digunakan secara berulangan walaupun ia membawa makna yang berbeza. Di Malaysia, kedua -dua istilah ras dan etnik sering kali dicampuradukkan dan digunakan secara be rtukar-tukar sehingga maknanya menjadi lebih kurang sama. Orang Melayu, Cinaa dan India sepatutnya dikenali sebagai etnik juga dipanggil ras dalam kehidupan seharian. ‡ Ras ialah perbezaan dari segi ciri-ciri fizikal dalam kelompok manusia dan ciri yang paling ketara serta sering digunakan untuk membezakan kumpulan manusia ialah warna kulit. Etnik pula dari segi bahasa boleh didefinasikan sebagai kaum atau bangsa. Dari segi istilah pula etnik boleh didefinasikan sebagai kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya. ‡ Menurut Kamus Dewan, etnik ialah berkenaan bangsa manusia: ia juga tidak

memaksa perubahan terhadap kepercayaan agama atau membuang unsur sesuatu kaum. Kumpulan etnik lazimnya bermula daripada satu konsep keterunan, iaitu sesuatu generasi kumpulan etnik hari ini mempunyai nenek moyang yang sama, dan turun-temurun daripada nenek moyang itu. ‡ Etnik dapat dikelaskan melalui perbezaan budaya. Selain itu, e tnik juga dapat dikelaskan mengikut demografi iaitu mengikut kedudukan geografi dan sempadan negeri. Contohnya di Sabah dan Sarawak terdapat pelbagai kumpulan etnik pada kedudukan geografi yang berbeza. Konsep Negara Bangsa ‡ Melalui konsep negara bangsa ini, semua masyarakat mendukung satu bangsa dan satu negara yang tegak di atas satu identiti negara yang sama yang di menifestasikan oleh pemikiran, nilai-nilai sosio-budaya, lambang -lambang dan sentiasa berpegang kepada jiwa kemanusiaan dan kerohanian ya ng tinggi. Bangsa yang bertamadun mempunyai identiti peradabannya yang tersendiri. ‡ CIRI-CIRI NEGARA BANGSA: Pembentukan bangsa Malaysia boleh diukur dari tiga perspektif utama iaitu, pertama melalui aspek kenegaraan, kedua adalah aspek kewarganegaraan d an yang ketiga adalah aspek kebangsaan ‡ Konsep kenegaraan perlu ditanam dan dipupuk dalam diri setiap rakyat negara itu demi keutuhan negara sebagai kumpulan sosial. Semangat kenegaraan ini boleh ditanam melalui simbol-simbol yang mewakili keutuhan negara seperti bendera Malaysia, lagu kebangsaan, Rukun Negara, dan sebagainya. ‡ Konsep kewarganegaraan pula dapat diperjelaskan bahawa bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain dapat disatukan melalui kewarganegaraan yang sama iaitu warganegara Malaysia. KONSEP MASYARAKAT ‡ Masyarakat boleh juga didefinisikan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Keperluan Mengkaji Masyarakat 1. Manusia Hidup Bermasyarakat Perlakuan seseorang itu adalah berkaitan dengan masyarakatnya. Oleh itu, seseorang yang menghormati orang laian atau rajin bekerja dicermin dan mencerminkan masyarakatnya. Kegigihan individu Jepun dikaitkan dengan kegigihan masyarakatnya. Maka, kajian terhadap masyarakat itu menjadi penting kerana melaluinya, kita dapat memahami manusia secara keseluruhan. 2. Memahami Cara Hidup Bermasyarakat Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan individu itu bertingkahlaku dan menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat. Iini akan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat dan sukar untuk melanggar peraturan yang wujud di dalam lingkungan sosialnya. 3. Memahami Budaya dan Masyarakat Lain Individu yang telah mengkaji masyarakat lain tidak akan mengalami satu kejutan budaya, tetapi lebih bersedia menghadapi perbezaan yang wujud.seseorang yang

mengkaji masyarakat industri tidak akan terkejut jika pergi ke negara tersebut. 4. Memupuk Kerjasama di Antara Masyarakat Perhubungan masa kini bukan hanya terbatas di kalangan satu masyarakat sahaja tetapi merangkumi masyarakat dunia keseluruhannya. Bagi mengatasi isu -isu global seperti pencemaran, teknologi, perlumbaan senjata dan sebagainya, memerlukan kerjasama antara masyarakat. Maka, kajian terhadap masyarakat akan membolehkan kita memahami dan memu puk kerjasama dengan sesuatu masyarakat. Ciri-Ciri Masyarakat 1.Manusia Yang Hidup Berkelompok Manusia ialah mereka hidup bersama dan membentuk kelompok. Kelompok ini lah yang membentuk masyarakat. Mereka mengenali antara satu sama lain dan saling bergantungan. Kesatuan sosial wujud dalam perhubungan sesama manusia ini. Seseorang manusia tidak mungkin dapat meneruskan hidupnya tanpa bergantung kepada manusia lain. 2.Melahirkan Kebudayaan Tiada masyarakat, tiadalah budaya dan sebaliknya. Masyarakat akan me lahirkan kebudayaan, sama ada kebendaan atau bukan kebendaan. Budaya itu pula diwarisi dari generasi ke generassi berikutnya dnegan proses penyesuaian. 3.Mengalami Perubahan Sebagaimana budaya, masyarakat juga turut mengalami perubahan. Suatu perubahan terjadi kerana faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu snediri. Sebagai contoh, suatu penemuan baru mungkin akan mengakibatkan perubahan kepada masyarakat itu. 4.Berinteraksi Salah satu syarat kewujudan massyarakat ialaah terdapatnya perlakuan berhub ung dan bekerjasama di antara ahli dan ini akan mencetuskan interaksi. Interaksi ini boleh berlaku secara lisan atau tidak lisan.komunikasi berlaku apabila masyarakat bertemu di antara satu sama lain. 5,Terdapat Kepimpinan Pemimpin adalah terdiri daripada ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara dan sebagainya. Dalam masyarakat Melayu awal, kepimpinan adalah bercorak tertutup kerana pemilihan berdasarkan keturunan. 6.Stratifikasi Sosial Stratifikasi sosial meletakkan seseorang pada kedudukan dan peranan yang harus dimainkannya atau merujuk kepada susunlapis masyarakat. Stratifikasi sosial boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu kelas, status dan kasta. Kelas ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasaarkan pemilikan harta atau kekayaan seperti orang kaya kelas atasan dan orang miskin, kelas bawahan Status ialah jangkaan peranan yang dimainkan oleh individu dalam masyarakat seperti penerimaan gelaran iaitu haji, lebai, dato' dan sebagainya. Kasta ialah kelas sosial yang keahlinya ditentukan hanya melalui kelahiran dan dalam hidupnya tidak berlaku mobiliti sosial. Ini dapat dilihat dalam zaman tradisional India yang

memecahkan kasta kepada Brahmin, Ksyatria, Vaisya dan Sundra KONSEP BUDAYA Definisi: Budaya biasanya dikaitkan dengan aktiviti -aktiviti yang ada dalam persekitaran manusia seperti kesenian, barangan, makanan, tarian dan sebagainya. Budaya boleh dibahagikan kepada dua lapangan besar iaitu ‡ Budaya kebendaan ‡ Budaya bukan kebendaan Budaya kebendaan ialah peralatan dan kelengkapan hi dup seperti rumah, kereta, perahu, senjata dan sebagainya, Contohnya, orang Melayu mempunyai rumah yang berbeza dengan orang Inggeris atau orang Eskimo Budaya bukan kebendaan ialah kepercayaan, adat istiadat dan undang -undang. Contohnya, setiap masyarakat mempunyai adat istiadat yang berbeza-beza dalam menjalani kehidupan seperti perkahwinan masyarakat Melayu yang mana pihak lelaki yang memberi hantaran kepada pihak perempuan manakala, bagi masyarakat India, hantaran(dowri) perkahwinan diberi oleh pihak per empuan kepada pihak lelaki. Dalam budaya Melayu, faktor agama paling penting kerana agamalah dasar tanggapan terhadap alam sekitar dari segi sosial dan fizikal. Bahasa juga penting sebagai alat komunikasi dan adat resam juga mustahak sebagai petunjuk jalan bagi seseorang dalam mengendalikan hidupnya bermasyarakat dan berbudaya. Dua peranan utama bagi pembentukan sesuatu budaya ‡ Pertama, membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti ‡ Kedua ialah pemupukan kesedaran kebangsaan dan kenega raan berasaskan ciri-ciri kerohanian, kemanusiaan, spiritual dan mental.( Tamadun Melayu Dan Pembinaan Bangsa Melayu, 1992). Kalau sesuatu kelompok manusia hidup dalam lingkungan yang dikenali sebagai µbudaya¶ dan budaya ini memberikan identiti kepada kel ompok itu dari segi cara ia mengendalikan hidupnya. Budaya turut diwarisi dari satu keturunan kepada satu keturunan yang lain. Dari itu, budaya boleh dikatakan sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang dapat memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. Ciri-Ciri Budaya ‡ Kebudayaan mempunyai ciri -ciri tertentu yang menggambarkan budaya itu terbit daripada tingkahlaku dan akal manusia : *Dipelajari Dalam proses mempelajari, banyak unsur terlibat seperti proses asimilasi, adaptasi, Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu dipelajari. Manusia perlu belajar untuk menguasai ilmu. Untuk mencipta sesuatu, manusia perlu belajar. Sebagai contoh menunjukkan budaya itu dipelajari, ka nak-kanak perlu diajar oleh ibu bapanya untuk berbahasa dan berhubung. Apakah bentuk dan jenis pembelajaran anggota masyarakat bergantung kepada beberapa faktor iaitu: a. Apakah agen-agen sosialisasi seperti keluarga, jiran, sekolah, institusi latihan dan sebagainya.

Teknologi yang dihasilkan hari ini adalah hasil teknologi awal manusia masa lampau. Tanpa perkongsian. peralatan dan kelengkapan hidup manusia. c. . Budaya itu juga diwarisi juga membawa maksud bersambung. bahasa v. Hutington etc. Nasi lemak dan roti canai menjadi budaya keranan masyaarakat menggemarinyabahasa Melayu adalah kebudayaan rakyat Malaysia kerana dituturkan oleh mereka dalam kehidupan seharian. pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota Clyde Kluckhohn mengesan tujuh unsur yang terdapat dalam semua budaya iaitu: i. cina dan India yang diamalkan hari ini adalaah lanjutan daripada budaya terdahulu. (Budaya dan tamadun sinonim terutama dalam tradisi keilmuan Barat. kesenian vi. eg. budaya yang sejagat itu berbeza antara masyarakat kerana faktor pengaruh alam. agama dan kepercayaan.b. mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. *Berubah Budaya sentiasa berubah dan tidak ada budaya yang wujud dari dahulu hingga sekarang tidak mengamali perubahan. perubahan budaya bukan kebendaan dapat dilihat dengan jelas seperti perubahan sistem ekonomi sara diri kepada ekonomi kapitalis. Perubahan ini dikaji daripada perubahan bentuk. Perkongsian ini bermaksud yang setiap perlakuan itu diramal dan didokong oleh sekumpulan mansuia.) *Diwarisi Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke satu generasi berikutnya. ‡ ii. sistem sosial. ciri dan proses yang berlaku. Umur seseorang. Tidaak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. vii. ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuan masyarakat. Tahap pendidikan e. Kesejagatan budaya ialah kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia. Situasi sesuatu peristiwa itu berlaku. Apakah nilai yang mendapat keutamaan dalam sesebuah masyarakat itu. *Sejagat Budaya itu bersifat sejagat. Namun. Peristiwa yang telah berlaku akan memberi kesan kepada hari ini. *Dikongsi Budaya itu dikongsi oleh manusia yang menjadi anggota masyarakat. Dalam sejarah tamadun manusia. ‡ iii. Perlakuan yang tidak dikongsi oleh sekumpulan manusia tidak termasuk dalam budaya seperti perlakuan mencuri walaupun ia wujud dalam masyarakat. ‡Perubahan ini disebabkan beberapa faktor seperti: ‡ i. Ini bermakna bahawa budaya Melayu. sistem pengetahuan. ii. Walaubagaimanapun. pertambahan keperluan dan keinginan manusia. iii. d. pertambahan bilangan anggota masyarakat. iv. perubahan budaya kebendaan lebih cepat berubah. penemuan dan penciptaan teknologi baru.rumah beratap genting telah digantik an dengan rumah beratap rumbia.

Pandnagan semesta ini timbul kerana manusia mempuny ai pertalian yang rapat dengan alam sekitarnya. perlakuan yang diboleh dan tidak dib olehkan. Perlambangan yang wujud turut membantu manusia berhubung dan berkomunikasi sesama mereka seperti isyarat memanggil.‡ iv. maka budaya itu diperlu dan dihasilkan oleh manusia itu sendiri bagi keperluan hidup. manusia menggunakan air untuk kegunaan pertanian. . 3. Dengan prinsip bahawa budaya itu dicipta manusia.Mengatur Hubungan Sesama Manusia Dalam masyarakat Malaysia. logo. ‡ v. Ini bermakna dalam menjalani kehidupan seharian.Memenuhi dan Menyediakan Keperluan Semua manusia memerlukan keperluan asasi untuk terus hidup. budaya mendidik kita agar menghormati jiran. perubahan alam sekitar. warna. *Pandangan Semesta Pandangan semesta ialah bagaimana manusia memberikan tafsiran terhadap keadaan alam sekeliling ke dalam kehidupan seharian. ia sebagai pendorong kepada penciptaan bagi memenuhi keperluan harian dan memudahkan segala urusan. perlakuan yang patut dan tidak patut. *Perlambanggan Perlambangan ini ialah sebagai satu lambang dalam budaya yang memberikan makna tertentu kepada pendokongnya seperti bendera. Pertalian yang erat ini pula diterjemahkan dalam kehidupan seharian seperti simpulan bahasa (seperti aur dengan tebing. 1. ‡iii. pertembungan budaya. Manusia memperolehi keperluannya hasil dari tuntutan daripada agama. perlakuan yang digalakkan dan tidak digalakkan. kayu -kayan untuk pembinaan rumah dan sebagainya. jika masyarakat itu mewrisi ilmu pelayaran. sepelaung). Fungsi Budaya Dalam Kehidupan Budaya dalam pengertian biasa ialah satu cara hidup manusia dan membawa makna yang sangat luas. ukuran (sehasta. dengan adanya budaya ini. Dalam masa yang sama kita dilarang menyakitkan hati rakan sesuai dengan ajaran Islam. Maka. konflik yang berlaku. Sebagai contoh. maka akan dibina kapal 2. 4. Orang Eskimo memerlukan baju tebal. kebudayaan memainkan peranan mengatur hubungan sesama manusia. Oleh yang demikian. meliputi: ‡i. Budaya mempunyai peranan memberikan panduan kepada anggota masyarakat dalam bertingkahlaku dalam memberikan panduan. tempoh masa (setanak nasi) dan sebagainya. ‡ii. tetamu dan sahabat. ‡ vi.Sebagai Penggalak Kepada Manusia Untuk Mencipta Alam fizikal yang berbeza menghasilkan keperluan manusia yang berbeza. lambaian tangan dan sebagainya. Keutamaan pengeluaran produk bergantung kepada keutamaan keperluan dan aktiviti oleh masyarakat.Sebagai Panduan kepada Anggota Masyarakat dalam Bertingkahlaku Kepercayaan adalah unsur sejagat budaya yang sebati dengan kehidupan manusia.

PLURALITI BUDAYA Di Malaysia. Unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima seperti budaya kebendaan seperti pakaian dan kebudayaan tersebut memberi manfaa t yang besar. Perancis dan Itali. Namun. ‡ Akomodasi Ia merupakan proses di mana etnik menyedari norma dan nilai mereka antara satu sama lain. Unsur kebudayaan asing berbentuk bukan kebendaan sukar diterima seperti ideologi. ‡ 2.akulturasi terjadi apabila satu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan yang tertentu dihadapkan unsur unsur dari suatu kebudayaan asing yang berbeza sehingga unsur -unsur kebudayaan asing itu akahirnya diterima dan dioleh ke dalam kebudayaan sendiri.ia wujud sama ada didasari oleh undang -undang atau tidak seperti Dasar Apatheid di Afrika Selatan. Sebagai Alat Penyatuan dan Pengenalan Identiti Budaya berperanan sebagai alat penyatuan dan pengenaalan identiti.manusia juga akan bersatu apabila anggota masyarakat mengamalkan semangat kekitaan dan saling bekerja sama bagi mencapai sesuatu. pendekatan konsep pluraliti budaya digunakan sebagai satu penyelesaian masalah hubungan ras. pemikiran dan sebagainya. Di peringkat pemerintahan pusat. namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masing -masing.B dan C merujuk kepada budaya) ³ TEORI-TEORI HUBUNGAN ETNIK ‡ Segregasi Ia merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik dalam sesebuah negara. Negara Swtzerland adalah negara yang mempunyai hubungan etnik bersifat akomodasi kerana etnik -etnik Jerman. mereka saling bergantungan. ³Pluraliti budaya menerapkan pencapaian keseragaman dalam hal -hal yang penting kepada negara seluruhnya tetapi dalam masa yang sama setiap kaum dibenarkan mengekalkan ciri-ciri kebudayaannya tersendiri. setiap etnik mempunyai wakil dan dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Namun kejayaan akulturasi bergantung kepada: ‡ 1. mereka hidup secara harmoni dan menghormati antara satu sama lain. proses akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat yang menerima. lebih lagi dari budayanya. saling membuat penyesuaian antara mereka.5. Berbeza dengan proses asimilasi. Konsep ini diwakili oleh formula A + B + C = A + B + C. Sesuatu bangsa dikenali bukan sahaja dari segi fizikalnya. Kita mengenali Jepun bukan sahaja dari segi fizikalnya. (A. Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan di antaranya dari segi kawasan tempat tinggal. ‡ Akulturasi Ia merupakan satu proses penerimaan unsur kebudayaan di kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berlainan. setelah wujudnya perjanjian di antara kaum Melayu dengan wakil -wakil kaum bukan Melayu di dalam Kontrak Sosial. . sistem persekolahan. tetapi mereka adalah bangsa yang berjaya dalam ekonomi dan perindustrian. . pengangkutan dan kemudahan awam.

India dan bumiputera.Furnivall (1948): ± Di Burma . Penguasaan dalam sesuatu bidang khususnya oleh etnik minoriti akan menyukarkan proses asimilasi. 4. Cara utama dalam menentukan proses amalgamasi terjadi ialah perkahwinan campur antara etnik. 2. 5. Ia berkaitan dengan penyerapan sehala individu ke dalam etnik yang lain. . Cina. Perbezaan saiz kelompok majoriti dan minoriti tidak besar atau kelompok minoriti adalah kecil. Malahan dalam bidnag ekonomi wujud pembahagian . 2. 3. Wujudnya satu masyarakat majmuk yang terdiri daripada kumpulan manusia yang hidup berdampingan tetapi berasingan dalam setiap unit politik yang sama. Sebagai individu mereka bergaul tetapi hanya di pasar iaitu semasa berjual beli. 3. Asimilasi yang sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan dan identiti. Faktor penghalang asimilasi ialah: 1. Dalam ertikata yang lebih tepat.‡ Asimilasi Ia merupakan satu proses percantuman dan penyatuan di antara etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kel ompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. barangkali perkara yang awal menarik hati seorang pelawat ialah campuran kumpulan manusia ± orang Eropah.Amalgamasi Ia merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis-jenis budaya dan ras yang baru. Kejayaan asimilasi bergantung kepada: 1. apa yang bee rlaku ke atas masyarakat Jawa. kebudayaan. bahasa. mereka bergaul tetapi tidak bersatupadu. 3. antara contoh berlakunya proses asimilasi Proses asimilasi berlaku apabila terdapatnya: 1. Interaksi berlaku dalam tempoh yang lama. Individu di dalam atau di antara etnik sering berinteraksi. 2. TAJUK 2 PLURALITI DAN MASYARAKAT PLURALISTIK DI MALAYSIA Definisi ‡ Pluraliti bermaksud kemajmukan ataupun kepelbagaian ‡ Masyarakat Plural dari J. Adanya perbezaan kepentingan antara etnik yang terlibat. Timbul perasaan bahawa budaya etnik lebih tinggi dari etnik lain. Etnik yang berbeza budaya. Kesanggupan etnik majoriti menerima etnik lain. masyarakat Cina Kelantan. pemikiran dan cara hidup masing-masing. Baba dan Nyonya. Terdapat banyak persamaan budaya antara etnik.S. Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti etnik lain. Di Malaysia. seperti juga di Jawa. Kurangnya pengetahuan kebudayaan sehingga menimbulkan perasaan takut terhadap budaya lain. Setiap kumpulan mempunyai agama.

. Hasil asimilasi dgn pendtg India Huraian: masyarakat Plural . Idiom ± Institusi spt peta. ‡ Masyarakat migran itu pula dtg dr pelbagai tamadun (China & India) yg dibawa masuk utk jadi buruh ‡ Masyarakat Plural juga perkenalkan: ± Ilmu. kadangkala mereka bersepakat utk keputusan scr bersama ini menyebabkan hidup mereka tenang KESANNYA: wujud sistem sosial-politik-agama Einteraksi yg harmoni dgn penduduk. Idiom2 yg wujud di kalangan kehidupan seharian masyarakat Asia Tenggara HURAIAN : Pluraliti Mereka kekayaan Edatang berdagang secara sukarela utk cari kehidupan dan mereka dtg tinggal terus/menetap-Ebersama ahli keluarga. Kajian Indonesia dll PLURALITI ± MASYARAKAT PLURAL ‡ bukan semata2 satu ilmu yg menjadi titik permulaan. maggar. tanpa paksaan oleh mana2 pihak / kuasa ‡ Asia Tenggara menjadi tempat pertemuan pelbagai tamadun dan budaya utama dunia ‡ Ciri pluraliti ini (yg fleksibel sifatnya) kemudian musnah dgn kedatangan kuasa kolonial dan imperial Eropah ‡ Mereka bongkar-musnah.Metod ini ketepikan konsep yg mengatakan kehidupan sosial adalah bersifat sejagat dan tanpa sempadan ± Hasilnya: wujudlah Kajian Malaysia. alam sekitar dan di tempat baru itu dgn masyarakat tempatan Emereka sanggup juga berkahwin (asimilasi) ± seperti masyarakat Cina baba dan adat resam ygEamalan diamalkan oleh pendatang juga diterima pakai oleh penduduk tempatan seperti adat bersanding.Perbendaharaan kata. dan perkenalkan sistem2 kerajaan mereka serta pecah/bahagikan wilayah ini kpd satu komuniti masyarakat plural. tetapi juga satu konstruk (gagasan) sosial yg sebenar yg direstui dan dilengkapi dgn gugusan: ‡ Idea-idea. bunga te lor. muzium & kategori etnik. Perbendaharaan kata.tugas mengikut garis perkauman ‡ Ciri dari segi politik Masyarakat plural pula ialah terbentuk akibat penjajhan dan tiada azam sosial bersama Prulraliti di Alam Melayu ‡ Masyarakat Asia Tenggara secara semula jadinya hidup dlm kepluralitian . ‡ Pembentukan masyarakat berubah kpd bercirikan pemaksaan dan perbezaan. ekonomi kapitalis dan birokrasi politik (yg tidak diketahui oleh masyarakat peribumi pd masa itu) ‡ Wujud ³METODOLOGIKAL NASIONALISME´ ± Iaitu satu cara membina dan menggunakan ilmu berasaskan kewilayahan negara bangsa.Konstruk social. ‡ Masyarakat Plural memperkenalkan masyarakat migran yg dipaksa datang dan dipaksa bergaul dgn masyarakat & sistem yg sedia ada dlm masyarakat peribumi. banci.

‡ Alam ghaib ialah alam non-material yg wujud di luar pengalaman pancaindera manusia (con: amalan perubatan dukun/bomoh yg menggunakan jampi serapah dlm berinteraksi utk ubati penyakit) ‡ Selepas kdtgn Inggeris: BERUBAH dr epistemologi metafizik yg bersifat nonmaterial kepada epistemologi Fizikal yg bersifat rasional saintifik.‡ Pendatang asing dari China dan India di bawa masuk demi kepentingan ekonomi politik Inggeris ‡ Mereka didatangkan khas utk kerja sbg buruh ‡ Buruh2 Cina: di lombong2 bijih timah dan emas ‡ Buruh India: diladang getah ‡ Mereka dtg tanpa keluarga bersama ‡ KESANNYA: hasrat utk pulang ke negara asal tidak pernah padam dr jiwa mereka. akhirnya mereka wujudkan kelompok masyarakat dgn sistem sosio-politik-agama mereka sendiri. ‡ Ia ada impak politik kerana mitos hinduisme mengatakan raja adalah anak tuhan yg diutus ke bumi. alam sekitar sistem politik -sosial-agama. ± Tanpa sedar sebenarnya wujud sebuah institusi pengajian tinggi agama di alam melayu (Sri Vijaya) yg menjd tumpuan cerdik pandai agama. hampir kesemua nama2 diberikan berdasarkan nama2 Islam ‡ Juga tidak ada kitab2 besar spt falsafah. . fizik dsbgnya berasaskan Hindu & Buddha di alam Melayu kecuali kitab2 keseniaan ‡ Hindu & Buddha diterima baik di kalngan pemerintah alam melayu sebelum kedatangan Islam. gagal berasimilasi dgn penduduk tempatan. ada 1000 penuntut B) Zaman hinduisme dan Buddhisme ‡ Hinduisme & Buddhisme sebenarnya tidak memberi kesan besar dlm kehidupan rakyat biasa di alam Melayu ‡ Sbb itu jarang terdapat nama2 yg bercorak hindu dan buddha di kalangan anak2 rakyat biasa. Ia wujud abd ke 7M. wujud kelompok2 masyarakat yg hidup dgn dunia mrk sendiri . & institusi yg tidak diketahui oleh msrkt peribumi spt peta. ‡ Tapi niat nak kembali tidak tercapai. kontrak sosial.terasing dr kelompok yg lain walau di tempat yg sama PLURALITI BUDAYA DI ALAM MELAYU A) Hubungan dgn China dan India ± Hubungan telah lama wujud melalui perdagangan dan alam Melayu jd tempat persinggahan pedagang drpd 2 negara ini. ‡ Ini berbeza dgn Islam. ilmu pengetahuan di alam melayu lebih byk berasaskan epistemologi yg bercorak metafizik (org Melayu memahaminya sbg ilmu yg bersumberkan alam ghaib). seterusnya perubahan cara kita memahami sesuatu ‡ Sebelum kedtgn Inggeris. ketuhanan. khususnya Hinduisme utk dalami pengajian mereka. ‡ Akibatnya. ‡ Asas ilmu epistemologi fizikal ialah pembuktian sesuatu material menerusi pancaindera & kemudian diperkukuhkan dgn alat2 saintifik spt mikroskop ‡ Epistemologi inilah yg kemud iannya memperkenalkan ilmu. perbendaharaan kata. rakyat perlu taat dan patuh ‡ Kebesaran raja2 ini digambarkan melalui candi2 C) Penjelmaan dari segi material dan non -material ‡ Perubahan bersifat EPISTEMOLOGI (asal mula sesuatu ilmu pengetahuan) ‡ Iaitu perubahan dr segi ilmu pengetahuan yg melibatkan cara berfik ir dan cara kita melihat sesuatu.

Pluraliti sosial« tetapi juga Pluraliti Alam Sekitar ‡ Tidak ramai yg sedar bhw pohon2 yg tumbuh di sekeliling kita sebenarnya byk di bawa masuk drpd pelbagai kawasan lain di dunia ‡ Bunga Raya (Bunga Kebangsaan):dr Kepulau an Pasifik ‡ Getah: drpd Brazil . muzium. birokrasi politik dll ‡ Semua ini kemudiannya dikenali µILMU KOLONIAL¶. ‡ Mereka berjaya kawal masyarakat peribumi yg ramai sedangkan mereka sedikit shj ‡ Begitu juga di India. Ertinya. 3) KEPENDUDUKAN Zaman pluraliti ± proses penghijrahan berlaku secara alamiah.. Belanda dan Sepanyol berbeza dgn kedatangan Inggeris ‡ Eropah :lebih menekankan imperialisme dlm misi kedatangan mereka ‡ Inggeris: serampang dua mata iaitu imperialisme dan kolonialisme.000 org Inggeris berjaya memerintah 600 juta org India Bukan shj membentuk«. ini menjamin sussana yg aman dan selamat kpd pedagang Kepulauan Melayu terkenal dgn rempah ratus yg dianggap mewah ketika itu Sbb itulah pedagang seluruh pelusok dunia dtg ke Melaka utk mendapatkannya . perdagangan dapat berjalan dgn lancar dan maju Keselamatan laut drpd ancaman perompak dan lanun dpt dikawal. menjajah fizikal (kaut segala sumber alam yg ada spt bijih. Melaka maju sbg pelabuhan utama dunia. 120. keselamatan Selat Melaka PEMBENTUKAN MASYARAKAT PLURAISTIK OLEH PENJAJAHAN EROPAH ‡ Titik pemisah antara pluraliti dan masyarakat plural ialah dgn ketibaan penjajah Inggeris ke Asia Tenggara (khususnya Tanah Melayu) ‡ Kedatangan kuasa Eropah spt Portugis. KEMUNCAK PLURALITI = ZAMAN KESULTANAN MELAKA PEMERINTAHAN Kehebatan Empayar Melaka (yg menjadi pusat pertemuan pedagang seluruh dunia) diakui sehingga digelar ³The Venice of the East¶ Pegawai istananya terdiri dr pelbagai bangsa (dtg berdagang & menetap). Hasilnya«. ekonomi kapitalis.banci. bukan paksaan Tidak perlu pasport & visa utk masuk sesuatu kawasan Mereka berasimilasi dgn penduduk tempatan Wujud masyarakat Baba. getah utk kepentingan ekonomi mereka hingga terpaksa bawa masuk buruh Cina da n India) dan mental (perkenalkan sistem sosio-politik-agama mereka kpd penduduk tempatan). hasil rempah ratus sebagai daya tarikan.Tidak wujud unsur2 terorisme dlm pemerintahan kerajaan Melaka 2) PERDAGANGAN Hasil pentadbiran yg cekap dan pemerintahan terbuka. Perlembagaan melaka berdasarkan ajaran Islam ± Hukum Kanun Melaka & Undangundang Laut Melaka. mamak Interaksi aktif di kalangan pelbagai bangsa dan kaum 4) KEBUDAYAAN ‡ Keterbukaan pemerintah empayar Melaka (terima pedagang luar).

Penjajahan British: Prinsip. bila mereka dtg. kemanusiaan dan sains tulen ‡ Mereka telah memisahkan antara agama dan sains moden.‡ Ini menunjukkan bukan manusia shj yg membentuk sistem sosial di Asia Tenggara bahkan muka bumi dan alam sekitar juga mudah berinteraksi dgn tumbuhan drpd kawasan lain di dunia.ada bidang kuasa masing2 ‡ Ini berbeza dgn sebelum zmn Inggeris di mana tiada agihan kuasa berlaku kerana raja dan sultan ada kuasa mutlak SISTEM DAN STRUKTUR ‡ EKONOMI KAPITALIS ‡ PEMERINTAHAN MODEN ‡ PENDIDIKAN PEMERINTAHAN MODEN ‡ Hasil pemisahan antara negara dan agama. perundangan) ‡ Federalisme Sambungan« ‡ Akibat pertelingkahan antara gol. eksekutif. struktur dan dasar ‡ Penjajahan British ± Asas kpd pembentukan masyarakat plural ‡ Kedatangan Inggeris ke Alam Melayu di waktu mereka telah maju dgn ilmu pengetahuan mereka terutama dlm bidang sosial. sistem. agama dan saintis di Eropah semenj ak abad ke 16 -18M. dasar yg diterapkan ialah pentadbiran negara dikawal oleh mereka manakala hal ehwal agama (Islam) dan adat istiadat Melayu diletakkan di bawah pengawasan sultan -sultan ‡ Inggeris turut perkenalkan sistem pentadbiran berdasarkan agihan kuasa iaitu: ‡ KEHAKIMAN ‡ EKSEKUTIF ‡ PERUNDANGAN ‡ Ketiga2nya tidak boleh bercampur aduk . ilmu pengetahuan akhirnya terpisah kpd agama dan sains moden ‡ Ia dinamakan sbg µRocks of The Ages: Science and religion in the fullness of life¶ oleh Stephen J. sistem kerajaan yg ada di alam Melayu ialah kerajaan yg mencantumkan kedua2 aspek agama dan negara ‡ Raja akan merujuk kpd penasihat agama utk buat sesuau keputusan penting ‡ Golongan agama dan raja saling berperanan dlm sistem kerajaan Sambungan« ‡ EKONOMI: daripada hanya berasaskan pertanian sara diri kpd sistem ekonomi perindustrian dan perdagangan yg mana kedua -duanya sangat bergantung kpd . terbentuklah sistem pemerintahan moden berasaskan ilmu saintifik moden. ‡ Sebelum kedatangan Inggeris. KAEDAH DAN PRINSIP PENTADBIRAN PENJAJAH ‡ Pemisahan negara dr Agama (Pecah Perintah) ‡ Agihan Kuasa (kehakiman.Gould ‡ Masyarakat juga terpisah dua iaitu yg menyokong agama & yg menyokon g sains moden ‡ Ilmu yg berasaskan sains moden akhirnya mendpt sokongan majoriti ‡ Agama kemudiannya dijadikan anutan individu shj ‡ Ilmu sains moden dijadikan ilmu asas utk memerintah negara ‡ Dasar ini diteruskan oleh Inggeris di neg jajahannya termasuk Tanah Melayu ‡ Oleh itu.

2. Barisan sosialis. Barisan Alternatif) Sambungan. ‡Walaupun terdpt federalisme berlapis tetapi Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan undang2 tertinggi negara dan rujukan kpd segala un dang2 yg akan dibuat dan dilaksanakan selepasnya Perlembagaan jd panduan asas kepada perlaksanaan sistem politik di negara ini ‡ Terdapat 2 peringkat kontrak sosial di Alam Melayu PERTAMA: berlaku pd zaman pluraliti iaitu janji taat setia dan saling mengh ormati antara rakyat dan raja.. ‡ Persekutuan Malaysia hanya terbentuk pd 16 September 1963 dgn anggotanya terdiri daripada : ‡ Persekutuan Tanah Melayu ‡ Singapura ‡ Sabah dan Sarawak ‡ (Brunei pada mulanya ingin menyertai tapi kemudiann ya menarik diri) ‡ Jadi. ‡ Ertinya. kita boleh memahami dgn mudah mengapa org melayu sangat taat setia kpd pemerintah mereka dari kalangan sultan dan raja KEDUA: berlaku di zaman masyarakat plural hasil drpd syarat yg dikenakan oleh Inggeris utk memberikan kemerdekaan kpd Malaysia . kemerdekaan 31/8/1957 hanyalah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu bukannya kemerdekaan Malaysia. Barisan Nasional. MASYARAKAT PLURALSITIK SELEPAS MERDEKA Masyarakat Malaysia sekali lagi alami perubahan setelah merdeka & penjajahan berakhir iaitu kewujudan: PLURALITI BARU dalam MASYARAKAT PLURAL 1.keaktifan pasaran ‡ Kecairan modal merupakan faktor penting bg menentukan pasang surut pasaran. ekonomi ditentukan oleh mod al (ini merupakan sistem ekonomi kapitalis) ‡ PENDIDIKAN: diwujudkan dlm bentuk dwi-sistem iaitu pendidikan agama dan pendidikan sekular. Perkara ini berlaku antara Demang Lebar Daun yg mewakili rakyat dan Sang Sapurba yg mewakili raja/pemerintah Oleh itu. Ia diistilahkan sbg wa¶ad. Federalisme Berlapis: Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia ‡ Aspek penting dlm masyarakat pluraliti baru ialah Federalisme Berlapis ‡ Iaitu wujudnya 2 jenis persekutuan dlm masa yg sama iaitu Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia ‡ Anggota bg kedua2 persekutuan ini telah mengalami perubahan dr segi bilangan anggota semenjak kemerdekaan 31 Pgos 1957 Sambungan« ‡ Anggota Persekutuan Tanah Melayu yg merdeka pd 31/8/ 1957 hanyalah negeri2 yg ada di Tanah Melayu shj. Perlembagaan & pembangunan politik Kontrak sosial sbg satu kesepakatan yg telah dirunding Pembentukan parti2 politik etnik sbg m odel permuafakatan politik (spt Parti Perikatan.

terbentuk Communities Liason Committee (CLC) Setiap kaum yg terbesar di T/Melayu iaitu Melayu. Perlembagaan: Naskah sahih ‡ Perkara 160A. kuasa.Perkhidmatan-Perkhidmatan Awam ‡ Bahagian XI . dan prosedur serta tanggung jawab pihak yg mengawal dan memandu hubungan di antara satu autoriti dgn autoriti yg lain.Peruntukan Kewangan ‡ Bahagian VIII . dengan persetujuan Yang di -Pertuan Agong.Prosiding Terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja ‡ Jadual-Jadual ‡ Senarai Pindaan ‡ Senarai Perkara yang Dipinda DEFINISI :PERLEMBAGAAN (1).Pilihan Raya ‡ Bahagian IX .Kebebasan Asasi ‡ Bahagian III . Raja -Raja ‡ Bahagian XV . Satu dasar atau formula yg menyatakan tugasan kuasa2 awam di dlm sesebuah negara dibahagikan dan digunakan. membenarkan pencetakan salinan Perlembagaan ini. dan juga antara autoriti dgn rakyat awam. CLC merupakan acuan/model kpd penggabungan parti2 politik seterusnya sama ada yg mewakili pemerintah @ pembangkang Jadi. scr naturalnya kelansungan hidup parti2 politik di Malaysia ialah secara pakatan dgn parti2 lain Ini bererti parti2 politik di Malaysia tidak mampu hidup secara individu TAJUK 3: PERLEMBAGAAN MALAYSIA DALAM KONTEKS HE DI MALAYSIA Kandungan Perlembagaan ‡ Bahagian I .Badan Kehakiman ‡ Bahagian X ..Negeri-Negeri ‡ Bahagian VI .Perhubungan Antara Persekutuan dengan Negeri-Negeri ‡ Bahagian VII . Agama dan Undang-Undang bagi Persekutuan ‡ Bahagian II . Satu set peraturan tentang hak. Keganasan Terancang.Kewarganegaraan ‡ Bahagian IV .Peruntukan Sementara dan Peralihan ‡ Bahagian XIV .Kecualian bagi Kedaulatan. ‡ Pihak berkuasa yang dilantik di bawah undang -undang persekutuan bagi maksud menyemak undang-undang boleh.Setiap etnik mestilah mempunyai wakil mereka dlm bentuk parti politik dan setiap mereka mestilah mencapai persetujuan tuk hidup bersama secara aman damai 1948. dsb.. Cina & India hantar wakil masing2 utk bincang kontrak sosial yg hendak dipersetujui Sambungan. (2).Negeri-Negeri. dan Perbuatan dan Jenayah yang Memudaratkan Orang Awam dan Kuasa Darurat ‡ Bahagian XII . termasuk segala pindaan yang .Am dan Pelbagai ‡ Bahagian XIIA .Persekutuan ‡ Bahagian V .Kuasa Khas Menentang Perbuatan Subversif. Cetakan semula Perlembagaan.Perlindungan Tambahan bagi Negeri Sabah dan Sarawak ‡ Bahagian XIII .

kehakiman. perlembagaan memperuntukan dgn nyata dlm Perkara 4(1): Perlembagaan Malaysia adalah undang2 utama persekutuan dan apa2 undang2 yg diluluskan yg berlawanan dgn perlembagaan adalah setakat mana yg berlawanan itu terbatal. tidak ada institusi yg boleh mengatasi keti nggian Perlembagaan Malaysia. kedudukan agama Islam. dan mana -mana salinan Perlembagaan ini yang dicetak sedemikian hendaklah disifatkan bagi segala maksud sebagai salinan yang benar dan betul bagi Perlembagaan Persekutuan. dan selepas itu. ‡ Malah ketiga2 badan kerajaan (perundangan.berkuat kuasa pada tarikh kebenaran itu. bahasa kebangsaan. legislatif. kedudukan istimewa org Melayu & bumiputera sabah/sarawak dll ‡ Di Malaysia. kewarganegaraan. Yang di Pertuan Agong boleh menetapkan teks bahasa kebangsaan itu sebagai teks sahih. ‡ Jika Perlembagaan ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa kebangsaan. di mana badan perundangan. jika ada percanggahan atau perselisihan antara teks bahasa kebangsaan itu dengan teks bahasa Inggeris Perlembagaan ini.Perlembagaan bertulis: perlembagaan yg dikumpul & disusun dlm satu dokumen ‡ Kedua: perlembagaan tidak bertulis (dalam satu naskhah yang khusus) Perlembagaan tidak bertulis: semua prinsip perlembgn yg tidak terkumpul dlm satu dokumen spt undang2 yg diluluskan oleh parli men & keputusan2 mahkamah ‡ Malaysia amalkan Perlembagaan Bertulis. KONSEP PERLEMBAGAAN ‡ Perlembagaan adalah sumber undang2 tertinggi sesebuah negara ‡ Berperanan sbg panduan bg pembentukan undang2 samada di pihak kerajaan @ rakyat ‡ Umumnya ia terbahagi 2 jenis: ‡ Pertama: perlembagaan bertulis . eksekutif) & Yang di Pertuan Agong juga tertakluk kpd Perlembagaan Malaysia ‡ Contoh: kuasa perundangan dan kehakiman (mahkamah) dijalankan tertakluk kpd sekatan2 yg dikenakan oleh Perlembagaan ‡ Undang2 persekutuan @ negeri mengenai sesuatu perkara boleh diisytiharka TIDAK SAH oleh mahkamah jika undang2 itu bercanggah dgn Perlmbgn M¶sia ‡ Ini kerana. ‡ Ini yg disebut sbg: ketinggian perlembagaan SEJARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA . ‡ Perkara 160B. kehakiman. kehakiman dan eksekutif mendapat kuasa drpd perlembagaan ‡ Perlembagaan Malaysia mengandungi a) Teks ± 15 Bahagian ± 183 Perkara dan fasal-fasal b) Jadual-jadual -13 Jadual ‡ Ia menyentuh bidang kuasa eksekutif. teks bahasa kebangsaan itu hendaklah mengatasi teks bahasa Ingger is itu. Teks sahih.

automatik jd w/negara ‡ Hak sama rata kpd semua w/negara tanpa mengira bangsa iaitu penduduk peribumi tidak memiliki apa2 keistimewaan ‡ Cara Sir Harold Mc Michael mendptkan t/tangan raja2 Melayu yg menggunakan cara paksaan & ugutan. Majlis. Gabenor ini pula dibantu oleh P disatukan di bwh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan Singapura dijadikan tanah berasingan Pjajahan Kedaulatan raja2 Melayu dihapuskan. Ibrahim Yaakob. British menyimpan perasaan anti-Melayu kerana orang Melayu berkerjasama dgn Jepun sebelum ini dan pengenalan MU dpt melemahk an kuasa org Melayu terutamanya Raja-raja Melayu 3. Al -Imam) ‡ Muncul tokoh2 spt Rahim Kajai.000 org Melayu mengadakan demontrasi ‡ 10. Menjadi asas kepada British utk masyarakat tempatan memerintah negara sendiri CIRI-CIRI MALAYAN UNION Semua negeri Melayu kecuali Singapura pemerintahan Gabenor British.‡ Sepanjang tempoh era penjajahan. SEBAB-SEBAB PENENTANGAN ORANG MELAYU ‡ Kuasa Raja2 Melayu dilenyapkan dlm urusan pentadbiran negeri & hanya berkuasa dlm soal agama Islam. Pak Sako dll MALAYAN UNION (MU) ‡ Selepas Jepun menyerah kalah dan British datang semula ke Tanah Melayu. lebih 150. Parlimen British telah meluluskan MU pd 10 Oktober 1945 ‡ Sir Harold Mac Michael dilantik wakil British utk dptkan t/tangan Raja2 Melayu. Sultan hanya Pberkuasa & boleh bersuara dlm soal yg menyentuh agama Islam dan adat istiadat Melayau shj Hak kerakyatan yg sama bg semua org tanpa mengira Pbangsa & keturunan. Kesatuan Melayu Perak dll) ‡ Juga media massa sbg medium perjuangan spt Utusan Melayu. ‡ Singapura dipisahkan dr MU & ia kekal sbg tanah jajahan Inggeris ‡ Hak kerakyatan diberikan berdasarkan prinsip Jus Soli iaitu penduduk asing yg telah bermastautin lebih 10 tahun & lahir selepas MU.Johor. Penentangan MU ‡ Januari 1946-Alor Setar. adat istiadat Melayu & mengetuai Majlis Penasihat Melayu. o/Melayu sentiasa bangkit menentang ‡ Selain perjuangan berdarah. utk menyatukan negeri2 & meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran.000 org di Kelantan ‡ 10 Februari 1946.000 adakan demontrasi ‡ Tapi MU tetap diisytiharkan pd 11 April 1946 & Sir Edward Gent sbg gabenor . SEBAB PENUBUHAN MALAYAN UNION 1. perjuangan juga digerakkan melalui semangat kebangsaan ‡ Menjelang abad ke 20. Negeri2 spt Negeri-negeri Melayu Bersekutu. boleh jadi warga negara secara automatik jika berumur 18 tahun ke atas & telah menetap 10 tahun. 50. Bg yg telah menetap di Tanah Melayu sblm MU. muncul pertubuhan2 spt Kesatuan Melayu Singapura. Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu memerlukan perbelanjaan yg besar dan sistem pentadbirannya adalah terpisah 2. spt Sultan Kedah yg telah diberi kata dua iaitu menandatangani persetujuan MU @ dilucutkan dari takhta pemerintahan.

pemilihan utk Majlis Perbandaran Kuala Lumpur kerusiU12 dipertandingkan Perikatan menang 9. 3 IMP & calon bebas 1953: Perikatan cdgkan British buat p/raya utk seluruh T/Melayu 1955: PILIHAN RAYA UMUM 1 (52 kerusi) 8 parti bertanding . tujuannya utk dptkan pdgn org bukan Melayu mengenai perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Cina dan India. Umur minimum bg kedua2 situasi tersebut adalah 18 tahun & mempunyai pengetahuan BMelayu yg baik. ‡ Majlis Undangan Persekutuan dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Tinggi yg terdiri drpd: ‡ 14 ahli rasmi ‡ 9 org Yang Dipertua Majlis Undangan Negeri ‡ 2 wakil Majlis Mesyuarat Negeri Melaka & PPinang ‡ 50 ahli tidak rasmi yg mewakili kaum2 asing ‡ Sultan2 diberi semula hak & kuasa memerintah tetapi dgn nasihat Majlis Mesyuarat Negeri dan Majlis Undangan Negeri ‡ Syarat kewarganegaraan diketatkan iaitu seseorg pemohon mestilah lahir di T/Melayu & tlh bermastautin selama 8 ± 12 tahun. 7 ahli tidak rasmi dan 3 ahli ex-officio. ‡ British sedar tanpa sokongan org Melayu MU akan gagal. ‡ Kerajaan Persekutuan T/Melayu akan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British & dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan. Singapura kekal menjd tanah jajahan yg berasingan. ‡ Persekutuan T/Melayu diisytihatkan pd 1 Februari 1948 CIRI-CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU ‡ 9 neg Melayu terlibat dlm persekutuan termasuk PP & Melaka. utk pilih wakil2 dlm Majlis Perbandaran PPinang UMNO & MCA bergabung membentuk PERIKATAN menang semua kerusi yg dipertandingkan (9) Pilihan raya 2: Februari 1952. ‡ Org Melayu diberi hak keistimewaan sbg kaum bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dlm Kerajaan Persekutuan dan Negeri.pertama ‡ Org Melayu pulaukan majlis pengisytiharan itu dan akhirnya British men galah dgn menggantikan MU kpd Persekutuan Tanah Melayu. ‡ Majlis Mesyuarat Persekutuan akan dianggotai oleh 17 ahli iait u 7 ahli majlis rasmi. 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British ‡ j/kuasa ini bertanggung jawab merangka sebuah perlembagaan baru yg boleh diterima oleh org Melayu ‡ Kemudian. Seorg pemohon asing mestilah bermastautin selama 15 tahun . PENUBUHAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU ‡ British tubuhkan j/kuasa Kerja pd Julai 1946 yg terdiri drpd 4 wakil raja2 Melayu. British tubuhkan pula Jawatankuasa Perundingan pd Disember 1947 terdiri drpd org Wropah. Merintis kemerdekaan Pilihan raya 1: 1 Disember 1951.

S.Abdul Aziz Hj Abdul Majid (MB Selangor) ‡ Datuk Mohammad Seth Mohammad Said (MB Johor) ‡ Datuk Nik Ahmad Kamil Hj Mahmood (bekas MB Kelantan) ‡ Wakil Perikatan: ‡ Tunku Abdul Rahman Putra AlHaj (Ketua Menteri & Menteri Hal Ehwal Dlm Negeri) selaku KETUA ‡ Datuk Abdul Razak Hussain (Menteri Pelajaran) ‡ Kol.Perikatan menang 51 PAS menang 1 (di Kerian. Perikatan yg didominasikan oleh UMNO sepatutnya boleh membentuk kerajaan tanpa perlu bergabung dgn MCA&MIC. ‡ Januari 1956: rombongan 8 org wakil berangkat ke London. MCA & MIC bukanlah parti politik tapi lebih bermotifkan menjaga kebajikan & kepentingan kaum masing2. ‡ Perlembagaan Persekutuan T/Melayu tlh digubal oleh Suruhanjaya Reid yg ditubuhkan 1956.Malik (India) ‡ Hakim Abdul Hamid (Pakistan) . Tetapi hal ini tidak dilakukan.Tan ‡ Rundingan berlangsung mulai 18 Januari ± 8 Februari 1956 (3 minggu) ‡ Hasilnya: 8 Feb 1956 t/tangan Perjanjian London: ‡ British berikan kemerdekaan Tanah Melayu pd 31 Ogos 1957 ‡ T/Melayu berada dlm lingkungan Komanwel & menjlnkan pemerintahan scr demokrasi ‡ British mendpt hak menempatkan tenteranya di Tanah Melayu ‡ Sebuah badan bebas ditubuhkan bg menggubal Perlembagaan T/Melayu iaitu Suruhanjaya Reid ‡ Jawatan S/usaha Kewangan & Pengarah Gerakan akan diganti dgn Me nteri Kewangan & Menteri Pertahanan.H. ‡ Keahliannya: ‡ Lord Reid (British) ‡ Sir Ivor Jennings (British) ‡ Sir William Mckell (Australia) ‡ Hakim B. Perak) ‡ Kemenangan PERIKATAN menjadi bukti kpd Inggeris bhw org Melayu & bukan Melayu boleh berkerjasama. rela kongsi kuasa & toleransi demi perpaduan. ‡ Diketuai Tunku Abdul Rahman. ‡ Inggeris pula mensyaratkan bhw kemerdekaan akan hanya diberikan sekiranya rakyat negara ini bersatu padu & berkerjasama ‡ Sebelum p/raya. ‡ Pelawaan org Melayu menggambarkan sifat keterbukaan mereka & sedia berkorban. ‡ Melalui p/raya umum 1 (1955) pengorbanan & kompromi UMNO cukup besar. ‡ Wakil Raja2 Melayu: ‡ En.Lee (Menteri Pengangkutan) ‡ Dr.Ismail Datuk Abdul Rahman (Menter i Hasil Bumi) SETIAUSAHA: T. & dipegang oleh rakyat tempatan. 4 wakil Raja Melayu & 4 wakil Perikatan.H.

‡ Ia juga kontrak sosial yg tlh disepakati ‡ Unsur2 tradisi ini meliputi bahasa. org bukan Melayu tlh diberikan hak kewarganegaraan yg longgar berasaskan prinsip Jus Soli (pengecualian tentang perlunya mengetahui bahasa Melayu bg bukan Melayu) ‡ Org Melayu pula diperuntukkan dlm perlembagaan mengenai agama Islam. Inilah adalah sebahagian daripada KONTRAK SOSIAL KONTRAK SOSIAL ‡ Persefahaman semua kaum Melayu dan bukan Melayu bersetuju atas beberapa perkara yg sangat penting kpd kestabilan negara. ‡ Perkara 153: kedudukan istimewa orang2 Melayu tanpa menafikan kedudukan yg sah kaum lain. ‡ Perkara 38: kuasa Majlis Raja2 menghalang parlimen membuat undang2 yg menyentuh kedudukan Raja2 Melayu. org ramai. ‡ Jadi. Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak (Perkara 153) ‡ Hak ini meliputi jawatan dlm perkhidmatan awam. Islam. Bahasa Melayu dan kedudukan istimewa org Melayu serta kedudukan Raja -raja Melayu. ‡ Perlembagaan Malaya ini diisytihatkan pd 31 Ogos 1957. diperbaharui a/bila Singapura. pendidikan. kedudukan istimewa org Melayu & bumiputera Sabah Sarawak & pemerintahan beraja ‡ Ia berperanan menstabilkan sistem politik negara. ‡ Melalui Kontrak Sosial ini. Sabah & Sarawak bergabung membentuk Malaysia pd 16 September 1963 UNSUR-UNSUR TRADISI PERLEMBAGAAN& KONTRAK SOSIAL ‡ Unsur2 tradisi adalah faktor penting utk mewujudkan identiti Malaysia & memupuk persefahaman ke arah perpaduan. biasiswa. adat istiadat Melayu dan bumiputera Sabah Sarawak. agama. org Melayu. ‡ Perkara 152 : kedudukan bahasa Melayu sbg bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak2 bangsa lain menggunakan bahasa mereka. Islam & bahasa Melayu ‡ Perkara 150 (6) : kedudukan agama Islam. perniagaan dan kemudahan khas lain yg diberikan. Perlembagaan Malaysia sekarang tlh mendpt persetujuan &pdgn semua rakyat. kewarganegaraan & seumpamanya. individu2 & Raja2 Melayu. kedudukan istimewa org Melayu dan seumpamanya. ‡ Tp perkara ini juga melindungi kaum2 lain iaitu yang DiPertuan Agong bertanggung jawab melindungi hak2 mereka yg sah menurut peruntukan lain . org Melayu. Lain-lain peruntukan dalam perlembagaan Malaysia tentang hak -hak keistimewaan orang Melayu ‡ Perkara 90 ‡ Perkara 8(5) 3. kewarganegaraan meskipun dlm keadaan darurat. ‡ Dilindungi di bawah Akta Hasutan ‡ Dianggap sbg isu sensitif yg dilarang dijadikan isu perbincangan awam PERLEMBAGAAN MALAYSIA: perkara-perkara yg menyentuh Hubungan Etnik ‡ Perkara 3 (1) Islam sbg ugama bagi Persekutuan ‡ Perkara 8: persamaan & hak sama rata & pengecualian peruntukan ini dlm soal agama.‡ s/jaya ini tlh meminta cdgn & pdgn parti2 politik. ‡ Perkara 10(4): batasan hak kebebasan bersuara drpd menyentuh kedudukan Raja raja.

sedikit sangat bilangan org Melayu yg bekerja dgn kerajaan. Sian. adalah rasional bg merezabkan utk org Melayu dan bumiputera suatu kadar bilangan dlm perkhidmatan persekutuan kerana semasa zmn penjajah & di awal kemerdekaan. Melanau. ‡ Org Melayu terima prinsip Jus Soli dan bukan Melayu menerima hakikat hak keistimewaan org Melayu. Tagal. ‡ Ini adalah kesan penjajahan Inggeris .Siapakah MELAYU dan BUMIPUTERA Sabah & Sarawak? ‡ Dlm Perlembagaan Malaysia ±Perkara 160.8% berbanding bukan Melayu iaitu 26% pd 1970. ‡ Org Melayu masih kurg menceburi perniagaan (lihat k/kerja) ‡ Org Melayu masih perlu dibantu dan dibimbing. ‡ Justeru. atau dia berketurunan campuran dr kaum tersebut. MELAYU ditakrifkan sebagai: ‡ Lazimnya bertutur dlm Bahasa Melayu ‡ Beragama Islam ‡ Mengamalkan adat istiadat Melayu ‡ Manakala BUMIPUTERA Sabah & Sarawak ialah: ‡ Sarawak: terdiri dr mana2 satu kaum asli iaitu Bukitan. Dayak Darat. Dusun.000 org Cina tlh diberi hak kerakyatan ‡ w/pun pd ketika itu kesetiaan sebilangan besar org bukan Melayu terhadap Persekutuan Tanah Melayu boleh dianggap meragukan disebabkan dasar pecah dan perintah oleh Inggeris. Tabun dan Ukit. Murut. penoreh getah dan nelayan berada dlm kemiskinan iaitu 64. ‡ Matlamat utk mencapai 30% pemilikan kekayaan neg (di kalangan org Melayu) belum tercapai. Kajang. JUSTIFIKASI/RASIONAL RASIONAL PERKARA 153 ‡ Kontrak sosial berjaya atas dasar toleransi yg tinggi antara org Melayu dan bukan Melayu. 2. ‡ Hasil prinsip ini 800. Kayan Kenyah. Ekonomi ‡ Rata2 org Melayu yg terdiri golongan pesawah. Kedayan. Penan. ‡ Tp YDPA tidak boleh melucutkan sesiapa juga apa2 jawatan awam yg disandang olehnya. Bisayu h. ‡ Ini menunjukan majoriti org Melayu adalah miskin terutama di luar bandar. Kelabit. semua org tidak kira bangsa yg menyandg jawatan dlm perkhidmatan awam mestilah diberi layanan yg adil & baik dr segi kenaikan pangkat. Dayak Laut. gaji dan kebajikan yg lain.org Melayu hanya jd pemerhati kpd kepesatan ekonomi di Tanah Melayu/Malaysia. ‡ Hal yg sama juga. ‡ Sabah: anak atau cucu kpd seorang dari suatu kaum asli Sabah da n dia telah dilahirkan di Sabah. Lugat. Pendidikan ‡ Penjajah tlh meninggalkan sistem pendidikan yg terus mengekalkan org Melayu . 3 perkara dlm Perkara 153 ‡ Perkhidmatan Awam ‡ Tanggung jawab YDPA utk menentukan rezab org melayu dan bumiputera SS dgn memperuntukkan satu kadar bilangan jawatan dlm perkhidmatan awam persekutuan yg baginda fikirkan perlu. Melayu. ‡ Maka Perkara 153 wajar diguna utk mencapai tujuan ini iaitu dgn memberi lesen perniagaan dan premis perniagaan yg strategik 3.

‡ Berbanding non-bumi iaitu 84. doktor. ‡ Sistem pendidikan Inggeris pd masa itu sekadar utk menjdkan petani Melayu yg lebih baik drpd i/bapa mereka. ‡ Bahasa Melayu (Perkara 152) ‡ Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu (yg mengikut implikasi yg diperlukan mestilah digunakan utk maksud2 rasmi) ‡ Tiada siapa yg dilarang daripada menggunakan (selain drpd maksud rasmi) atau mengajar atau belajar apa2 bahasa lain. kekurangan buku teks dan bahan bacaan serta i/bapa Melayu sudah hilang kepercayaan terhadap sekolah Melayu. namun ia masih lagi tertinggal jika dibandingkan non -bumi. ‡ Kerajaan berhak mengekalkan penggunaan & pembelajaran bahasa lain dlm persekutuan. ambil ujian BMelayu dan perlu lulus.dlm kemiskinan. perlu pelajari BMelayu. Barulah boleh ditempatk an di Tanah Melayu. ‡ Keadaan sekolah org Melayu juga begitu teruk. ‡ Pd 1914. jurutera.4% ) ‡ Akhir 2002 jumlah profesional b/putera meningkat scr purata sbyk 39%. tanpa perabot yg cukup.9% atau 225 org.1% berbanding Cina 52. ‡ Jelas BMelayu telah diterima sbg bhs rasmi sejak sebelum dan semasa zmn penjajah. lebih mudah dipelajari dan bersifat lebih tekal dr segi istilah dan sebutan berbanding bahasa lain. di UM ‡ Peratusan pelajar Melayu dlm bidg sains juga rendah Sambungan«. ‡ Islam juga diterima sbg agama persekutuan sesuai dgn takrif Melayu dlm Perkara 60 .2% . ‡ w/pun termaktub hak keistimewaan b/putera dlm pendidikan tetapi kerajaan tidak menghapuskan sekolaj jenis kebangsaan Cina dan Tamil. ‡ Pengekalan ini seolah bercanggah dgn Penyata Razak 1956 yg mahu mewujudkan sistem penddk kebangsaan ± Pengekalan sekolah ini t/bgt menyumbang ke arah integrasi nasional demi mengukuhkan perpaduan kaum Sambungan« ‡ Toleransi dlm pendidikan juga berlaku di peringkat menengah dan tinggi RASIONAL PERKARA 152 ‡ Rasional pemilihan bahaa Melayu sbg bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu telah menjd lingua franca di Nusantara sejak berabad lamanya. ‡ Golongan profesional b/putera (arkitek. akauntan. juruukur. RASIONAL PERKARA 3 ‡ Islam dipilih sbg agama rasmi kerana ia telah bertapak lebih 500 tahun ‡ Semasa penjajahan Inggeris. Sultan Johor pernah mengutus surat kpd Gabenor Singapura dlm bahasa Melayu. kedudukan agama Islam langsung tidak diganggu dan Inggeris menyerahkan urusan agama Islam kpd Raja2 Melayu.2% berbanding non-bumi 56.contoh.3% dan sehingga kini bumiputera masih kekal ketinggalan (tahun 1995: 33. peguam) pd 1970 hanya 4. ‡ Pegawai2 Eropah yg memegang lebih 95% jawatan Kumpulan 1. ‡ 1970: bilangan pelajarbumiputera di IPTA (ijazah pertama) dlm negara adalah 40. apabila neg merdeka hingga sekarang.

sbg sebuah negara-bangsa yg sempadan wilayahnya terdiri drpd gabungan daerah yg berbeza. kuasa dan keistimewaan utk menubuhkan /menyelenggara/membantu penubuhan institusi Islam & melaksanakan ajaran Islam serta mengeluarkan perbelanjaan yg diperlukan utk tujuan itu.‡ Sebelum penjajahan Inggeris. ‡ Con: kes Ramah lawan Laton. 2) Agama Islam ( Perkara 3(1) ) ‡ Agama Islam adalah agama persekutuan ‡ Pihak kerajaan (persekutuan @ negeri) mempunyai kebebasan. pemerintahan atau kerajaan dan warganegara atau bangsa. Sejak p/raya 1994 dan 2004 DRakyat ada 219 wakil Dominan Melayu dlm politik negara jelas & nyata . ukuran perbandingan dgn negara lain dan kebebasan bersuara. UKURAN PENCAPAIAN Berdasarkan tahap integrasi nasional yg dpt diukur secara kualitatif atau kuantitatif. kekerapan konflik. gabungan µkerajaan¶ yg berbeza. Malaysia. negeri2 Melayu tlh menggunakan undang2 Islam.maka isu pembinaan negara-bangsa ini adalah sangat penting. Akibat proses migrasi dan penjajahan. Kebudayaan Kebangsaan dan Rukun Negara. terdapat bangsa yg tidak bernegara. kekerapan pilihan raya. atau negara yg tidak berbangsa. REALITI MALAYSIA: KERENCAMAN DEMOGRAFI POLITIK Dewan Rakyat adalah kuasa tertinggi di parlimen. ‡ Agama lain boleh diamalkan dgn aman & damai di mana2 bahagian persekutuan. METOD: Perubahan Aspek struktural dan budaya Sekularisasi budaya politik Partisipasi politik yang lebih besar dalam kalangan rakyat pembentukan dan perlaksanaan dasar awam seperti Dasar Pendidikan Kebangsaan. Hak penganut agama lain ialah: ‡ Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri ‡ Menubuh dan menyelenggara institusi bg maksud agama atau khairat ‡ Memperolehi dan memiliki harta benda serta memegang dan mentadbirnya mengikut undang2 TAJUK 4 PEMBANGUNAN POLITIK DALAM KONTEKS HE DI MALAYSIA MATLAMAT: pembinaan negara-bangsa (DEFINISI NEGARA-BANGSA): bermaksud suatu wilayah yg mempunyai sempadan. ‡ Kebebasan beragama dijamin dlm perlembagaan terhadap semua agama iaitu setiap org berhak utk menganut & mengamalkannya. Mahkamah Rayuan Selangor memutuskan undang2 Islam ialah undang2 negeri dan mahkamah hendaklah mengiktiraf dan menggunakan undang2 tersebut. Bahasa Kebangsaan. Ini termasuklah kejayaan dasar2 nasional.Suatu bangsa harus membentuk suatu negara tetapi disebabkan berlakunya migrasi. peperangan @ penjajahan. gabungan µbangsa¶ yg berbeza.

Singapura yg dipersetujui & dimaktubkan dlm Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963 TAJUK 5: . MIC ± pesaing dari luar prti adalah IPF (All Malaysian Indian progressive Front) di bawah pimpinan M. 30 kerusi Cina dan 33 kerusi plural (bukan majoriti)=219 Kerajaan yang stabil memerlukan semua kaum berkerjasama dan berkongsi kuasa kerana tiada kaum akan dapat memerintah tanpa sokongan kaum yang lain. MCA & MIC. Pesaingnya kemudiannya adalah dari dlm BN & luar BN. PBS (PBS jatuh & UMNO ambil alih). SCA. parti2 berdasarkan etnik ditubuhkan.parti yg ada ialah UNKO (United Kadazan National Organization) ± menjadi gabungan UMNO. PBDS SABAH Seperti juga Sarawak. MIC sbg model. BERJAYA. MCA.G Pandithan (bekas pemimpin MIC yg disingkirkan). Lain2: USNO. Cadangan pembentukan Malaysia 1960 meny ebabkan etnik2 lain menubuhkan partinya sendiri kerana menganggap parti yg ada tidak mewakilinya.Pesaing UMNO terhadap sokongan Melayu adalah PAS. Singapura. MELAYU . KEMUNCULAN PROSES POLITIK BERPARTI SEMENANJUNG MALAYSIA Bermula Selepas Jepun menyerah kalah & Inggeris kembali ke Tanah Melayu. Penentangan terhadap Malayan Union ± penubuhan UMNO. INDIA ± MIC tiada pesaing yg signifikan sehingga pertengahan 1990an. Percubaan menubuhkan parti berdasarkan p elbagai etnik tlh berlaku bermula dgn Dato¶ Onn Ja¶afar. Semua parti2 ini ditubuhkan berdasarkan perkauman tapi kerjasama etnik dapat dicapai dlm gabungan yg besar ini. Pesaka. PBB. Tetapi ia berubah selepas itu dgn penubuhan PPP (People¶s Progressive Party) yg mendpt sokongan padu/majoriti di Perak. hingga sekarang tapi tidak pernah berjaya. Keadilan. Kejatuhan PBS membawa kpd penubuhan parti2 baru spt PBRS. PDS.KONTRAK SOSIAL 1948 dan 1957 2. Sarawak. PERJANJIAN MALAYSIA 1963 Perjanjian bagi kemasukan Sabah. SARAWAK Parti terawal ditubuhkan ialah Sarawak United Peoples Party ± SUPP Berasaskan berbilang etnik tapi kemudian kaum Cina mendominasikan parti ini. PANAS. CINA ± pesaing MCA terhadap sokongan Cina adalah beberapa parti dlm BN (s eperti GERAKAN) dan juga di luar BN (seperti DAP).Kerusi majoriti sebanyak 186: iaitu Melayu Semenanjung ada 125 kerusi & 31 kerusi Bumiputera Sabah Sarawak (kesemuanya 156). SAP P ASAS-ASAS PENTING PROSES POLITIK MALAYSIA 1. Sarawak. Antaranya SNAP. pd peringkat awal cadagan penubuhan Malaysia. IPF sentiasa memberi sokongan/kerjasama kpd BN pada setiap pilihanra ya tetapi masih belum diterima masuk ke BN kerana bantahan MIC. Sejak menyertai Malaysia.Mengandungi semua tuntutan Sabah. Semangat 46. membawa kepada pembentukan parti PERIKATAN.

Perubahan berlaku samada: 1. Selepas Penjajahan Sistem Ekonomi moden. Industrialisasi. METOD. Pembangunan pertanian. metod dan ukuran pencapaian ditentukan terlebih dahulu sebelum sesuatu perubahan dilaksanakan. Tradisional + kapitalis 3. UKURAN PENCAPAIAN: Pertumbuhan yang lazimnya diukur dgn ukuran seperti KNK (Keluaran Negara Kasar)=GNP (Gross National Product) SEJARAH STRUKTUR EKONOMI MALAYSIA 1. Berencana 2. iaitu proses produksi yg dilakukan secara besar -besaran dgn menggunakan teknologi canggih. UKURAN PENCAPAIAN MATLAMAT pembangunan ekonomi adalah untuk mewujudkan sebuah masyarakat industri. Tidak berencana Perubahan Berencana: suatu proses di mana matlamat.Sebelum Penjajahan Mengamalkan sistem ekonomi tradisional iaitu bersifat sara diri 2. yg mana pengetahuan dan teknik tradisional dikesampingkan untuk memberi laluan kpd penerapan ilmu saintifik dan teknik2 canggih. Ini diistilahkan juga sebagaiµPEMBARATAN¶ PEMBANGUNAN EKONOMI: MATLAMAT. Semasa Penjajahan Bersifat dwi ekonomi. sektor tradisional masih wujud di luar bandar ASAL MULA MODENISASI Bermula melalui 2 revolusi besar iaitu Revolusi Perancis (yg merubah sistem politik feudal Eropah) dan Revolusi Industri (yang merubah sistem ekonomi eropah). yg mana kegiatan pertanian subsisten diubah kpd pertanian komersial. .) Perubahan Tidak Berencana: suatu proses peniruan gaya hidup barat yang tidak disertai oleh suatu usaha perubahan secara berencana. Inilah yg disebut modenisasi (mengandungi 2 aspek utama iaitu pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. Ia dianggap sbg sesuatu yg harus ditempuh ole h semua bangsa atau negara terutama yang baru merdeka.PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA KONSEP µMODENISASI¶ Modenisasi : satu proses transformasi atau perubahan dlm segala aspek kehidupan masyarakat. METODE yg digunakan: Pembangunan teknologi.

jalan raya dan pelabuhan yg boleh menampung keperluan eksport dan import Tenaga buruh di Malaysia juga unik. amat penting utk pembangunan infrastruktur sebagai sokongan kpd indus tri asas. MATLAMAT: Peringkat awal. pembangunan ekonomi di Malaysia telah mencapai kejayaan. HUBUNGAN KAUM DAN HUBUNGAN ETNIK MALAYSIA Melalui proses penjajahan. UKURAN PENCAPAIAN bg pembangunan ekonomi di Malaysia tidak hanya diukur dengan ukuran seperti KDNK tetapi juga dengan ukuran peningkatan indeks kualiti hidup. ilmu & alam sekitar wilayah bukan eropah. . Akhir 1960-an. perlunya landasan keretapi.Imperialisme dilaksanakan melalui perdagangan spt syarikat British East India Company. ekonomi. *Kritik terhadap gagasan Modenisasi Banyak kritik telah dikemukakan terhadap gagasan modernisasi yang diwar -warkan sangat mulia dan positif tetapi sebenarnya membawa kepada keterbelakangan atau kemunduran terutama kepada golongan minoriti dan tradisional Modenisasi juga adalah anti tradisi. sistem ekonomi sara hidup dan keupayaan teknologi/kraf tempatan pupus Kelompok yang paling kehilangan ialah masyarakat pribumi atau masyarakat tradisional yang berada di luar daripada sistem kapitalis. Cina dan India minoriti. kerana terdapat µdivision of labour¶ mengikut kelompok etnik. Begitu juga dgn industri bijih timah. Akibatnya sistem kepemimpinan tradisional. pembangunan pertanian dan industri gantian -import. Politik: etnik Melayu membentuk majoriti. Penjajahan dilakukan ke atas wilayah yg terpilih utk memast ikan perlanjutan pembekalan barang mentah. yang dapat diukur dengan Kadar Keluaran Negara Kasar (KDNK) yang baik iaitu sekitar 8 hingga 9% terutama pada tahun 1980-an dan 1990-an. Penjajahan telah mengubah landskap sosial. buruh dan pengawalan pasaran secara berterusan. pembangunan ekonomi mula berteraskan kpd pembangunan teknologi dan peralihan dr industri gantian -import kpd industri berorientasikan eksport Akhir 2000. budaya. PROJEK MODENISASI MALAYSIA Diasaskan sejak zaman kolonial inggeris Diteruskan dengan melakukan pelbagai perubahan dan penyesuaian. pendidikan. pembangunan ekonomi lebih ditumpukan kpd peningkatan infrastruktur ekonomi. Contohnya. ekonomi berteraskan K-ekonomi Secara keseluruhan. alam sekitaran Malaysia telah diubah untuk membolehkan tanaman seperti getah dan kelapa sawit ditanam untuk kepentingan bekalan industri di eropah. Ciri-ciri etnik dalam struktur ekonomi di Malaysia Demografi: Melayu adalah majoriti. Kualiti hidup masyarakat secara amnya adalah baik berdasarkan penurunan kadar kemiskinan dan kadar inflasi yang rendah.

DASAR-DASAR AWAM: PERTANIAN. Ia bertujuan utk perbaiki kedudukan ekonomi me reka yg terjejas akibat Perang Dunia Kedua. Pulangan dan gajinya juga rendah. RMK-5 (1986-90) dan RMK-6 (1991-95) adalah rancangan pembangunan yg menitik beratkan industri berasaskan teknologi yg lebih maju dan dasar pengswastaan. yg hampir tidak memungkinkan setiap kaum bertemu/bergaul > Plural society. Rancangan Pembangunan Lima Tahun Telah mula dirangka dan dilaksanakan sejak 1950.7(1996-2000) dan RMK-8 (2001-2006): memberi perhatian kpd industri berasaskan K-ekonomi. Ini berlaku akibat dasar¶pecah & perintah¶ British. Ini menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan yg menyebabkan setiap kaum saling mencemburui satu sama lain. PERINDUSTRIAN dan K-EKONOMI . dgn tumpuan memajukan infrastruktur ekonomi. RMK. Orang Melayu cemburukan kemewahan dan kejayaan orang Cina sementara orang Cina & India pula cemburukan kelebihan orang Melayu yg mendpt peluang perkhidmatan dlm sektor2 pentadbiran.Tetapi majoriti dlm demografi dan politik bukan bermakna majoriti juga dlm ekonomi. RMK-4 (1981-85). iaitu kerja yang memerlukan banyak tenaga manusia dan berteknologi rendah. Orang melayu dan penduduk orang Asli lain menguasai ekonomi yang mundur. Inilah yg menjd isu dlm pertumbuhan ekonomi dan agihan ekonomi berdasarkan kumpulan etnik. Rasional Modenisasi Perlu demi integrasi ekonomi! Ini dilakukan melalui dasar -dasar pembangunan seperti Rancangan Pembangunan Lima Tahun. dll. dapat dikurangkan dan seterusnya dihapuskan. Rancangan Lima Tahun Malaya Kedua (1961 -65) telah digubal oleh pemerintah Malaya sendiri. RMK-1 (1966-70): beri tumpuan kepada perindustrian gantian -import. Ketika ini terdapat peralihan dr industri gantian -import kpd industri berorientasikan eksport. Dasar2 ekonomi juga boleh memastikan pengagihan ekonomi yg tidak seimbang selama ini sehingga mewujudkan perasaan cemburu antara satu sama lain. Etnik Cina adalah majoriti dlm ekonomi. RMK-2 (1971-75): menitik beratkan usaha untuk menyelesaikan perbezaan ekonomi antara sektor dan kaum agar kestabilan ekonomi dan politik dapat dicapai. 2 rancangan pembangunan yg awal: Draf Rancangan Pembangunan (1950 -55) dan Rancangan Lima Tahun Malaya Pertama (1956-60) telah digubal oleh Inggeris. Dasar2 ini penting bagi memastikan pengasingan ekonomi yg wujud sejak zaman penjajahan dapat dimansuhkan. RMK-3 (1976-80): melanjutkan dasar industri yg dirangka pd RMK-2. Dasar Ekonomi baru. Orang Melayu lebih menguasai sektor tradisi sementara orang Cina menguasai sektor yg lebih maju dan berteknologi tinggi.

Seseuai dgn dasar pembangunan pert anian. ISU-ISU UTAMA EKONOMI Antara agihan dan pertumbuhan Berbeza antara kelas sosial iaitu kelas atas. sains dan ekonomi Kedudukan bahasa sebagai bahasa penyatuan . keturunan atau tempat lahir atau jantina dlm mana2 undang2 atau dlm pekerjaan DEB dan hubungan kaum Ada 2 matlamat. Oleh itu. iaitu membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat 1971-1990 Usaha utk meningkatkan pemilikan saham bumiputera sehingga sekurangnya2 30% Punca rusuhan kaum 13 Mei 1969 adalah disebabkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum Pendidikan. menengah dan bawah Berbeza antara kelompok etnik.Melayu. Lembaga Pertubuhan Peladang: mengadakan kem udahan perolehi bahan2 baja. DASAR PERTANIAN Kerajaan telah mengadakan beberapa agensi pembangunan utk memberi kemudahan kpd petani. µkecuali sebagaimana dibenarkan dgn nyatanya oleh perlembagaan ini. antaranya: MARDI (Institut Penyelidikan & Kemajuan Pertanian M¶sia) Jabatan Pertanian: mengeluarkan benih & penentuan jenis tanah. mereka berpendapat Perkara 153 (hak istimewa Melayu & Bumiputera) harus diteliti semula. jentera kenderaan. meskipun pembangunan berubah kpd perindustrian tetapi sektor pertanian masih diutamakan. 1980an dan 1990an. sektor perdustrian lebih diberi perhatian & beberapa dasar tlh digubal spt Dasar Pandang Ke Timur dan Dasar Penswastaan.1960an dan 1970an. Jabatan Perikanan & Haiwan: memberi nasihat & tunjuk ajar ternakan dan perikanan. Bank Pertanian: mengelolakan kemudahan kredit utk rancangan projek pertanian. Sesuai dgn perkembangan ekonomi dunia masa kini. Ini telah digunakan oleh sesetengah pihak utk berhujah bahawa keadilan dan kesamarataan harus diperjuangkan & dicapai di Ma laysia. beberapa strategi tlh disusun utk meningkatkan pembangunan ekonomi yg berteraskan kpd teknologi ICT dan K ekonomi. Cina. Ekonomi dan etnisiti: Bahasa. kaum. FELCRA dan MARA. Tetapi Perkara 8(2) telah menyatakan. racun. beberapa badan yg bertanggung jawab utk memajukan sektor pertanian dan menghapuskan kemiskinan luar bandar tlh diwujudkan spt FELDA. tidaklah boleh ada perbezaan terhadap w/neg ara semata2 oleh sebab agama. pembangunan teknologi baru. India Antara Hak samarata (Perkara 8) dan Hak Istimewa (Perkara 153) Perlembagaan Malaysia Perkara 8(1) menegaskan semua org adalah sama rata di sisi undang2. memproses dll FAMA (Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan): mengelolakan pemasaran hasil2 yg dikeluarkan.

Akibat aliran keluar masuk modal asing itu juga telah menyebabkan negara2 Asia termasuk Malaysia mengalami krisis ekonomi 1985 -86 dan 1997-98 Krisis ekonomi 1985-86 & 1997-98 Dan Implikasinya Meninggalkan kesan kpd syarikat2 besar. Industri Automobil Nasional & penglibatan etnik Selaras dgn Dasar Pandang ke Timur Usahasama dgn syarikat Mitsubishi Jepun Dgn harapan pemindahan teknologi dan kepakaran serta penglibatan org melayu dlm bidang ini akan tercapai. 3. 2. 191 syarikat majoriti sahamnya milik bumiputera telah muflis. meningkatkan persaingan. perbaiki kecekapan & menambah produktiviti. Pertengahan 1998. Sekarang sistem perbankan Islam semakin meluas yg tlh ditawarkan oleh bank2 konvensional 8. Sejarah dan pengalaman pluraliti yang telah wujud sejak zaman awal persejarahan iaitu dengan kedatangan orang-orang Cina dan India juga meletakan asas yang . Tajuk 6: HUBUNGAN ETNIK KE ARAH MASYARAKAT BERINTEGRASI PROGRAM INTEGRASI DI MALAYSIA 1. mengurangkan beban kewangan & pentadbiran kerajaan. 25.Sikap skeptik terhadap kemampuan bahasa kebangsaan masih ada Selepas hampir 50 thn merdeka peranan dan penguasaan bahasa Malaysia telah meningkat Wujud dualisme kini dalam perlaksanaan bahasa malaysia sbg bahasa kebangsaan GLOBALISASI.000 syarikat IKS alami masalah Ekonomi Islam dlm ekonomi arus perdana Malaysia 1970an kesedaran tentg perlunya sistem ekonomi Islam bg masyarakat Islam mula wujud Kerajaan kemudiannya menubuhkan Bank Islam dan takaful. EKONOMI MALAYSIA DAN HUBUNGAN ETNIK Kejayaan ekonomi Asia pd 1980an & 1990an adalah dipengaruhi oleh proses globalisasi. 4. 5. Dasar Penswastaan dlm konteks HE (1983) 5 alasan dasar ini diperkenalkan 1. merangsang pelaburan & keusahawanan persendirian.Kejayaan Malaysia stabil sebagai sebagai sebuah negara pelbagai etnik ada kaitannya dengan kejayaan program permodenan politik dan ekonomi yang digerakkan oleh kerajaan sejak awal zaman kemerdekaanya. 2. kecil dan sederhana samada yg dimiliki oleh usahawan Melayu dan bukan Melayu Syarikat bukan Melayu dpt bertahan kerana lebih byk pengalaman Tetapi syarikat Melayu/bumiputera yg kebanyakannya lahir dr DEB dan Dasar Penswastaan berhempas pulas utk bertahan. mengurangkan bilangan & saiz sektor awam. yg mana banyak aliran masuk modal asing dan pelaksanaan dasar liberalisasi kewangan.membantu mencapai matlamat DEB 9.

Perspektif Wawasan 2020 Wawasan 2020 juga adalah respons kepada pembangunan ekonomi . kestabilan politik. RUKUN NEGARA Diperkenalkan 31 Ogos 1970 Utk memupuk integrasi nasional ekoran peristiwa hitam 13 Mei 1969 yg berpunca dari jurang sosio-ekonomi yg jauh antara Bumiputera dgn bukan bumiputera 5 PRINSIP RUKUN NEGARA: Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan Kejayaan Dasar ini .Menyiapkan masyarakat dalam menghadapi masa depan . sosial dan politik yang berlaku pada peringkat nasional dan antarabangsa Wawasan ini menitikberatkan pembangunan menyeluruh dan bukan sahaja pembangunan ekonomi Dari segi ideanya ia bertujuan mencapai kemajuan sepenuhnya dari segi perpaduan negara dan kesepaduan sosial.Meningkatkan kualiti hidup rakyat 3. DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA dan DEB Dasar pemulihan dan langkah memperbetulkan ketidakseimbangan antara kaum dlm pelbagai sektor Mewujudkan masyarakat bumiputera yg aktif dlm perniagaan dan industri.Berjaya mengurangkan kadar kemiskinan antara kaum dan antar a bandar dengan luar bandar .Satu pelan tindakan nasional .Menghilangkan monopoli ekonomi oleh sesuatu etnik sahaja . 1.kukuh untuk berlakunya integrasi yang lebih tulin. nilai -nilai sosial dan kerohanian. Kejayaan Wawasan 2020 . ekonomi. selain mempunyai rasa bangga dan keyakinan terhadap bangsa sendiri (Tun Mahathir) Untuk merealisasi wawasan 2020 ini 9 cabaran untuk diharungi telah dikenal pasti. Komuniti perniagaan Malaysia.Berjaya mewujudkan perkongsian wawasan . keadilan sosial. Kejayaan Program Ekonomi & DEB . sistem pemerintahan.Mewujudkan nilai-nilai sepunya bagi semua etnik . Cth dari agrarian kepada industri dan seterusnya pertanian industri ..Berjaya menyusun semula struktur ekonomi Malaysia. DASAR DAN PELAN TINDAKAN UNTUK PERPADUAN: Ada dasar dari atas ke bawah seperti.Menjadi Ideologi Negara dan identiti negara bangsa .Mewujudkan wawasan atau cita-cita yang dikongsi bersama 2.Mengukuhkan solidariti r akyat dari bebagai etnik . mutu kehidupan.

Budaya asal Malaysia sebagai rujukan utama 3.Menekankan pembinaan daya rohani dan jasmani .4.Cabaran Ekonomi 3.Memperkasakan bahasa kebangsaan .CABARAN DALAM HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 1. Budaya kaum lain yang tidak betentangan dengan prinsip awal di atas adalah pelengkap Impak/Kejayaan . dan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Dasar Pendidikan ditubuhkan pd 1974 bertujuan memperbaiki sistem pendidikan negara dgn matlamat supaya berjaya lahir satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisi plin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat terlatih bagi pembangunan negara. Ada Falsafah dan matlamat pendidikan negara dan ada Strategi pelaksanaan Kejayaan Dasar Pendidikan Nasional . Islam sebagai teras utama 2. Rukun Tertangga dan aktiviti belia Tajuk 7 CABARAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA SENARIO HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA Bentuk HE mengalami turun naik dan ada sejarah konflik antara kaum: Selepas pendudukan Jepun Bukit Mertajam. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN Dasar Pendidikan Kebangsaan secara jelas mengarah kepada pembinaan masyarakat yang harmonis Perkembangan dasar pendidikan dari Penyata Razak (1956) >Ordinan Pelajaran 1957.Integrasi yang berkesan untuk generasi muda . 1965 Pulau Pinang.Prasangka Dasar dari bawah ke atas lebih melibatkan partisipasi masyarakat dan NGO. Antaranya ialah rumah terbuka.Kurang berjaya kerana perspektif yang sempit terhadap budaya . 1967 Peristiwa 13 Mei 1969 Iktibar Peristiwa 13 Mei: Kerosakan harta benda & nyawa Darurat & perintah berkurung Mencabar kedudukan orang Melayu 1. Laporan Rahman Talib (1960) > Akta Pelajaran 1961. 1964 Kuala Lumpur.Projek deperti sekolah wawasan dan RIMUP Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar pepaduan melalui kebudyaan berdasarkan 3 prinsip utama 1. gorong royong.Cabaran Sosial 2.Cabaran politik .

Semua itu memusnahkan. Era kini.pendirian.4. semangat kebangsaan. Cabaran sosial Wujud kerana perbezaan seperti: Pemisahan Fizikal Sistem Pendidikan yang Berasingan Polarisasi dalam kalangan Pelajar Kontrak sosial yang didefinisikan mengikut kepentingan etnik masing -masing 2 Cabaran dari aspek ekonomi Penguasaan Ekonomi yang berbeza Perbezaan Pekerjaan Berdasarkan sektor Ekonomi 3 Cabaran dari aspek politik Politik perkauman yang kuat dan sempit akan meyuk arkan cabaran HE yang sedia ada. Samada tentang semangat. PEMBINAAN JATIDIRI ACUAN MALAYSIA Apakah jatidiri? ciri2. ekonomi bebas. Globalisasi dlm bentuknya yg terselindung adalah lanjutan proses penjajahan budaya yg berupaya melemahkan tradisi sendiri serta menjadi pengha lang kpd pembinaan jatidiri & tamadun Malaysia. 5. begitu juga dgn sistem politik (demokrasi) yg mereka canangkan sbg yg terbaik.adat istiadat. adalah antara cabaran yg terpaksa dihadapi oleh rakyat M¶sia. 4. kepercayaan. S&T.Cabaran Nilai antara etnik. Cabaran Nilai antara Etnik Perbezaan nilai wujud kerana adanya perbezaan hasil kepelbagaian agama. Oleh itu. . Kini mereka memperjuangkan pula hak asasi manusia. budaya hedonisme & nilai2 negatif. Mereka export segala macam keburukan yg merosakkan negara & alam sekitar. bahasa dan kebudayaan. patriotisme & kewarganegaraan yg semuanya menjurus kpd ketahanan & kemurnian nilai sesuatu bangsa. 2. mempunyai nilai sendiri. keperibadian nasional. gambaran atau keadaan khusus seseorang Identiti bangsa. Semua aspek ini mewujudkan nilai yang tersendiri dalam sesebuah etnik itu.Cabaran Globalisasi dan Teknologi 1. tekad & visi bangsa. Barat membawa masuk pengaruh dari segi ideologi. dan 5. dihayati secara kolektif & dominan sifatnya yg dapat mencirikan rupa & peribadi bangsa. penjajahan tidak lagi boleh diterima. eksploitasi sumber manusia & bahan mentah. budaya hiburan. jatidiri adalah sesuatu yg kita miliki bersama. Cabaran Globalisasi & Teknologi Proses globalisasi @ pembaratan corak hidup berasaskan gagasan ekonomi & politik barat sejagat. sikap.

Pancasila pula lebih penting daripada agama dlm kehidupan harian. 2. bahasa dan semangat k eIndonesiaan yg diasaskan oleh Soekarno. Dari sini tercetus kemahuan & kesukaan serta aktiviti yg disengajakan dlm bentuk pelan tindakan yg berkesan. Dgn cara itu. Singapura pula melaksanakan Program µsocio-engineering¶. 3.Semua mereka berbeza & itulah kesamaan yg mereka war2kan Di Indonesia pula Menggunakan pendekatan pancasila.Kedudukan Agama Islam dan menerima perbezaan agama Sesuai dengan pengaruh dan fungsi signifikan Islam dalam masy arakat Malaysia dan . Adanya Kumpulan sasar terutama generasi mudan.Adanya satu badan induk yg menjadi pemangkin kpd semua program hu bungan etnik & integrasi.Khalayak Kritikal Ada 2 aspek. 3. 4.Beberapa Pendekatan Pendekatan pembinaan jati diri cara Malaysia berbeza dari pendekatan yang digunakan oleh negara lain Misalnya di Amerika Syarikat mereka membawa pendekatan salad bowl¶ dgn segala kumpulan etnik yg mempunyai identiti sendiri iaitu hampir semua penduduk dunia ada wakilnya di US Mereka juga bangga dgn perbezaan ini. jika seseorg itu beragama Islam.Keazaman Politik Pemimpin mempunyai niat yang ikhlas utk menginstitusikan hubungan etnik. Con: Kebanyakan org Melayu tidak dikelompo kkan bersama2. yg berlaku akibat adanya niat itu tadi. Niat ini dicetuskan oleh kesedaran pentingnya hubungan etnik yang harmonis 2. 1. Ia menjadi falsafah hidup yg lebih penting drpd Syariah. Pengajaran telah terpahat dlm peristiwa 13 Mei. Tidak ada rakyatnya yg tidak fasih berbahasa Indonesia. dan. mereka berharap boleh menghasilkan generasi baru yg lebih µSingaporean¶ drpd sebelumnya. Agama tidak begitu diambilkira sbg faktor terpenting & yg menjd pegangan adalah ajaran Confucius sbg nilai etika sejagat utk penduduknya. dgn taburan demografi penduduk yg khusus & penulisan semula sejarahnya Setiap kawasan perumahan merangkumi kumpulan yg dominan & pemecahan kumpulan2 minoriti.FAKTOR PENENTU KEJAYAAN INTEGRASI 1.Kekukuhan Ekonomi Faktor ekonomi sangat memainkan peranan dlm menentukan kejayaan & keberkesanan hubungan etnik yg wujud di M¶sia.Iaitu Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional (JPNIN) Dan Institut Kajian & Latihan Integrasi Nasional (IKLIN) yg dlm proses mengeluarkan agen2 integrasi nasional dan hubungan etnik.

pandangan terhadap alam.Penggunaan sains dan teknologi Di Malaysia. Ajaran KRISTIAN Jesus : ³Love thy neighbor as thyself´ BUDDHISME Gautama Buddha menekankan belas kasihan sebagai salah satu ja lan 8 lapis 4. Prinsip ISLAM Menerima dgn positif kemajumukan etnik/ manusia : i al-Hujurat :13 Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. penggunaan Mykad. penerbangan tambang murah dpt meningkatkan integrasi & eratkan hubungan etnik tanpa melibatkan perundangan.Berkongsi Wawasan. (bukan Yang lebih k eturunan atau bangsanya). interaksi virtual. dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak. nilai-nilai kemanusiaan dll. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang Yang lebih taqwanya di antara kamu. TAJUK 8 ISLAM DAN HUBUNGAN ETNIK ISLAM DAN AGAMA-AGAMA LAIN DI MALAYSIA Terdapat nilai-nilai sepunya seperti pandangan tentang kekeluargaan. perkongsian portal.sebagaimana termaktub dalam PP perkara 3(1) 5. 3G. Contohnya wawasan 2020 yang dikongsi bersama untuk membawa masyarakat Malaysia maju ke hadapan 6. HINDUISME Konsep bakhti dan Karma adalah penekanan tentang berbuat baik sesama makhluk ASAS-ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM KONTEKS AGAMA Berkenal-kenalan (al-Ta¶aruf)P Faham-memahamiP (al-Tafahum) Bekerjasama (al-Ta¶awun)P Persaudaraan (al-Ukhuwwah)P P Berkasih sayang (al-Mahabbah) Jamin menjamin (al-P Tadhamun) BERKENAL-KENALAN Manusia dijadikan paras rupa dan warna ^ kulit yang berlainan supaya mereka berbaik antara satu dengan lain agar mereka dapat hidup bersama dalam keadaan . Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. lagi Maha mendalam pengetahuannya (akan keadaan dan amalan kamu). supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu Dengan Yang lain).

^ Ini disebabkan hubungan berasaskan unsur-unsur tersebut lebih bernilai daripada hubungan yang berdasarkan kebendaan. benci membenci dan dengki mendengki antara satu sama lain. Bekerjasama^ bukan hanya di kalangan sesama agama tetapi melampau batas sempadan agama. PERSAUDARAAN Pendekatan Islam Hadhari menganjurkan konsep ^ hidup bersandarkan kepada persaudaraan atas dasar beriman dan bertaqwa. barat. jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah sendiri yang dikenali sebagai ³orang sebelah´ atau tetangga.menghormati ” Menghormati ” jiran Bersama dalam membuat keputusan” KEJIRANAN DAN HUBUNGAN ETNIK KONSEP JIRAN :^ Mengikut Kamus Dewan. Bermusuhan antara satu dengan lain tidak akan ^ mendatangkan keuntungan kepada mana-mana pihak. JAMIN MENJAMIN Rukun kehidupan bermasyarakat ^ juga ialah saling bersedia untuk saling melindungi antara satu dengan yang lain. tinggal berdekatan. Ditinjau dari sudut Islam. Keadaan ini melahirkan rasa tanggungjawab dalam diri set iap anggota^ masyarakat untuk membantu ahli masyarakat yang lain ketika mereka menghadapi kesusahan atau memerlukan pertolongan. .aman dan sejahtera. Sifat kasih sayang mampu mengikat hubungan ^ kemesraan di kalangan masyarakat pelbagai etnik. bukan untuk bermusuh-musuhan. kesukuan atau yang lebih bersifat keduniaan. utara dan selatan di sekeliling rumah anda´. jiran itu ialah orang yang ada hubungan dengan anda dalam sesuatu kawasan. pertalian darah. BERKASIH SAYANG Berkasih sayang merupakan salah ^ satu sifat kemanusiaan yang sewajarnya disemai dan dipupuk dalam sanubari setiap anggota masyarakat. Masyarakat pelbagai etnik ^ amat perlu mengamalkan asas ini supaya tidak wujud prasangka perkauman yang boleh membawa kepada perasaan tidak puas hati dan permusuhan. Apabila hati dengan hati bertaut erat. APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MALAYSIA Kemesraan komunikasi ” Budaya ziarah ” menziarah Mengambil berat” Hormat. hilanglah sifat ber musuhan. iaitu bilangan rumah sebanyak 40 rumah dari penjuru timur.

kerap bertemu dan saling i tolong-menolong antara jiran tetangga. ¶ Memberi kefahaman berkenaan permuafakan sosial di Malaysia dan asas -asas keharmonian hubungan etnik. February 15. Penduduk menganggap mereka sebagai i satu masyarakat. ¶ Meningkatkan kefahaman pelajar terhadap cabaran pluraliti budaya dan hubungan etnik di Malaysia ¶ Memberi kefahaman dan kesedaran tentang konsep Islam Hadhari dan hubungan etnik. Penduduk bertanggungjawab terhadap keharmonian dan i keamanan dalam kawasan sejiran mereka. masyarakat dan kumpulan etnik.PEMANGKIN SEMANGAT KEJIRANAN Mengikut ^ Jabatan Perpaduan Negara. 2009 Silibus CTU 553 KANDUNGAN KURSUS HUBUNGAN ETNIK (CTU 553) SEMESTER DISEMBER 2008 ± APRIL 2009 Objektif Kursus : Hubungan Etnik / CTU 553 ¶ Mendedahkan pelajar terhadap pluraliti budaya. Kenal-mengenal. ¶ Melibatkan pelajar-pelajar dalam pengalaman pembelajaran y ang kreatif tentang sosial dan kehidupan budaya masyarakat Malaysia . Penduduk bermuafakat untuk i menjalankan satu-satu tindakan bagi faedah bersama. semangat kejiranan boleh dipupuk disebabkan unsur-unsur seperti berikut: Seseorang itu berasa megah dan sayang kepada i kawasan atau tempat tinggal. HUBUNGAN SOSIAL Hubungan sosial dalam kehidupan kini banyak terjalin melalui berikut: Hubungan menerusi tempat kerjai Hubungan menerusii institusi Hubungan menerusi adat istiadat i Hubungan menerusi aktivitii politik Hubungan menerusi aktiviti kebajikani Hubungan menerusii aktiviti sosial Hubungan menerusi aktiviti rekreasi i KEPERLUAN MEWUJUDKAN HUBUNGAN ETNIK Fitrah kemanusiaan ^ Tuntutan keagamaan ^ ^ Memenuhi keperluan hidup Elak dari bergantung dengan kuasa luar ^ Posted by imfisol at 6:11 PM Sunday.

4 Persepakatan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia 5.1.2 konsep Perpaduan dan integrasi 1. 3. Pluraliti zaman kegemilangan kerajaan Melayu Melaka 2.1 Sejarah Masyarakat plural dan pluraliti di Malaysia. PEMBANGUNAN POLITIK DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 4.1. rasional dan isu mengenai perlembagaan 3.1 Konsep Etnik Masyarakat dan budaya 1. HUBUNGAN ETNIK KE ARAH MASYARAKAT BERINTEGRASI 6.1 Dasar-dasar kerajaan tentang integrasi 6.2 Konsep pembangunan politik dan pembinaan negara -bangsa 4.3 Isu-isu berkaitan dengan pembangunan ekonomi di Malaysia 6.2.2 Pembangunan ekonomi Mal aysia sebelum dan selepas merdeka 5.1 Konsep dan Proses penggubalan perlembagaan di Malaysia.3 Masyarakat Pluraliti zaman penjajahan 2.4 Perlembagaan Islam Madinah dan hubungan etnik 4.Tajuk 1.1 Senario hubungan etnik di Malaysia 7.3 Kepelbagaian Etnik dan budaya di Malaysia 2.3 Peranan NGO 7.3 Peruntukan-peruntukan.1 Konsep modenisasi dalam pembangunan ekonomi 5.4 Masyarakat pluraliti pasca merdeka 3.2 Peranan Masyarakat 6. PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 5. PERLEMBAGAAN MALAYSIA DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 3.2 Perlembagaan Malaysia sebagai suatu ¶kontrak sosial¶ 3.3 Latar belakang politik Malaysia sebelum dan selepas merdeka 4. 2. PLURALITI MASYARAKAT ALAM MELAYU DALAM SEJARAH 2.1.1 Pluraliti sebelum kerajaan Melayu Melaka 2. KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 1.1.1.2 Cabaran Inter-Intra Hubungan Etnik . CABARAN TERHADAP HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 7.1 Konsep modenisasi dalam pembangunan politik 4.1.1.1 Pelan tindakan dan strategi ke arah masyarakat berintegrasi 6.

4 Aplikasi Islam dalam hubungan etnik Penilaian Kerja Kursus HUBUNGAN ETNIK (CTU 553) Penilaian Penilaian Semester :40 % Plan A Ujian Mid-Term : 15 % Esei : 15% Pembentangan : 10% Plan B (Sekiranya pelajar ramai) Ujian Mid-Term : 15% Ujian 2 : 10 % Kertas kerja Tanpa Pembentangan : 15% Peperiksaan Akhir :60 % Bahagian A:Soalan Objektif : 30% (60 soalan) Bahagian B:Soalan Esei : 30% (Jawab 1 soalan sahaja) Posted by imfisol at 6:31 PM 0 comments Labels: ctu 553 Wednesday. farmasi dan sains gunaan yang lain.2 Asas hubungan etnik menurut perspektif Islam 8.3 Prinsip Islam dan hubungan Kemanusiaan 8. ISLAM DAN HUBUNGAN ETNIK 8. July 9. 2008 Cara membuat poster ilmiah Dulu "poster exhibition" lebih popular untuk bidang perubatan. Namun kini ia diterima sebagai satu medium untuk .1 Islam dan keharmonian hubungan etnik 8.7.3 Faktor penentu kejayaan pembinaan Masyarakat Malaysia yang berinteraksi 8.

Dari River Kwai ke Sunga i Temboh adalah antara karya menarik yang ditulis oleh orang kecil. Malaya sebelum pendudukan Jepun. March 31. Menariknya sejarah bukan lagi sejarah golongan elit dan dicipta oleh orang besar -besar. Pemodenan dapat menstruktur semula negara yang baru merdeka berkenaan dan akan dirubah mengikut gaya baru yang sesuai dengan pihak/p emikir yang mempromosi pemodenan berkenaan. tempat tinggal hatta cara gaya kehidupan seksual. tetapi sebuah buku baru yang diselenggra oleh Daruis Lidin. Halimi Ibrahim tentang sejarah yang sangat besar. Menarik. Sejarawan biasanya orang-orang yang bernama besar. Pendekatan yang lebih menarik kini ialah aliran Fernand Braudel yang menjadikan semua aspek budaya dan cara hidup manusia sebagai sejarah. Sejarawan besar seperti K. Semua kita ialah pelaku atau pencipta sejarah.N Chaudhuri yang menulis tentang sejarah India dan Anthony Reid yang menulis tentang sejarah negeri di bawah angin. 2008 Falsafah Sejarah Sejarah secara konvensionalnya ialah sejarah politik. Ini termasuklah tentang tempat tinggal. amalan pemakanan. Salah satu definisi yang agak semasa dan sederhana ialah modenisasi adalah pembangunan berencana yang distrukturkan dengan pendekatan ekonomi tertentu dan ia dibezakan dengan pembangunan yang tidak berencana yang selalu disinonimkan dengan pembaratan (Shamsul Amri Baharuddin. Pengertian tentang modenisasi agak pelbagai dan bergantung juga kepada zaman atau era -era tertentu dan pendekatan yang digunapakai oleh pemikirnya. antara penulis yang menghasilkan sejarah total yang lebih menarik untuk dibaca.2007. Baca di sini &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Posted by imfisol at 6:16 AM 0 comments Labels: how to Monday. iaitu sejarah tentang jatuh bangunnya sesebuah kerajaan. Namun modenisasi bukanlah satu gagasan yang bebas nilai dan boleh berdiri sendiri . zaman pendudukan Jepun dan pra merdeka. Bagaimana membuat poster yang berkesan.menyampaikan maklumat ilmiah secara ringkas dan berkesan. Insyaalah review nya akan menyusul Posted by imfisol at 7:51 AM 0 comments Labels: Sejarah Modenisasi Satu Pandangan Teoritis tentang Modenisasi dan Kesannya Terhadap Dunia Ketiga Pengenalan PEMODENAN baik pemodenan ekonomi ataupun pemodenan politik akan memberi impak besar terutama pada negara yang baru merdeka.

Walaupun konsep ini digunakan dengan definisi baru tetapi ia tidak dapat lari dari konotasi asal sebagaimana yang pernah digunakan oleh keba nyakan ahli-ahli sosiologi atau lebih khusus lagi ahli-ahli ekonomi pembangunan.tradisional. maka gagasan ini perlu diteliti asal -usulnya terutama dari segi epistimologi dan konteks penggunaannya. Pendekatan dualisme yang dibayangi oleh faham etnosentrisme seperti ini sememang telah menjadi satu cara gaya sarjana barat dahulu melihat perubahan yang berlaku di luar wilayah mereka. sikap dan motif sebagai sifat -sifat dalaman sesebuah masyarakat dan faktor inilah yang akan menentukan atau menggalakkan berlakunya perubahan dalam masyarakat berkenaan. Moden dan tradisi dalam teori dalaman ini di pe rtentangkan sehingga ia tidak dapat wujud serentak. Ciri -ciri terasnya ialah bersifat cukup hidup. seperti sikap. Kritik terhadap modenisasi pula tidak boleh dilihat sebagai kritikan golongan kiri ataupun sebagai anti Barat. Dasar asas teori diakotomi ialah menerapkan idea bahawa masyarakat Barat dan masyarakat bukan Barat (atau dikenali sebagai Dunia Ketiga). berintensifkan tenagan empat kerat selain daripada menggunakan teknologi simple. yang juga bekas koloni kepada masyarakat Barat adalah dua bahagia n yang terpisah. Teori Dalaman menumpukan penelitian kepada nilai. Untuk bersikap objektif terhadap gagasan ini dan kesannya.tanpa dikaitkan dengan latar sejarah gagasan itu dan juga aplikasinya. Penelitian ke atas masyarakat di luar daripada tamadun Barat pada umumnya didominasi oleh Teori Dalaman[1]. Teori ini menganggap bahawa sesebuah bentuk masyarakat adalah ditentukan oleh sifat -sifat tertentu yang berupa ciri dalaman kepada masyarakat berkenaan dan terasing daripada pengaruh yang datang daripada lingkungan masyarakat antarabangsa. Kaitan Modenisasi dengan Teori Dalaman. Masyarakat Barat dikelaskan sebagai masyarakat moden dan mereka telah mengalami perubahan daripada zaman tradisionalnya melalui proses modenisasi.G Frank (1967 ).Faktor-faktor dari luar seperti perubahan diperingkat antarabangsa ataupun negara jiran tidak akan membawa perubahan signifikan kepada masyarakat berkenaan. Mereka mengambil sikap kaedah yang boleh digunapakai untuk mencapai permodenan di negara timur yang mereka jajah ialah melalui memajukan . Sebaliknya ia adalah satu kritik yang sah dan dilakukan oleh ahli -ahli sosiologi pembangunan dalam negeri seperti Shamsul Amri Baharuddin (1977) dan juga ahli ahli sosiologi pembangunan antarabangsa seperti A.kedua-duanya adalah berbeza. Oleh itu asas teoritis konsep ini seperti yang lazim dipakai dalam ilmu sosiologi perlu difahami. adat dan lain-lain. Malah sarjana Islam juga menyuarakan kritik yang tajam terhadap modenisasi kerana sifatnya yang anti tradisi itu (Wan Muhammad Ali 1977).Moden mempunyai ciri ciri tertentu seperti berdasarkan kehendak pasaran. Antara jenis-jenis idea yang saling bertentangan ini ialah diakotomi antara moden . Satu dimensi lain yang penting dalam teori dalaman ini ialah rangka kerjanya berdasarkan belahan atau diakotomi yang akan mewujudkan dua kategori atau dua kelompok idea yang bertentangan. Setiap kelompok itu terletak bersebelahan tetapi terpisah . Mengikut teori ini halangan pembangunan dalam sesebuah negara ialah halangan dalaman. berintensifkan modal. Manakala masyarakat bukan-barat pula masih lagi berada pada peringkat tradisionalnya dan per ubahan serta modenisasi boleh dicapai dengan berlakunya perubahan dalaman. berteknologi tinggi dan lain-lain manakala tradisi pula mempunyai ciri yang bertentangan dengan ciri moden.

Kesan Modenisasi ke Atas Dunia Ketiga Modenisasi selalu dipandang sebagai sebagai kaedah terunggul dan penyelamat kepada negara yang baru maju dan merdeka. Baik kepada masyarakat orang asli maupun pada peringkat negara -negara yang telah merdeka. Mengikut Hagen (1962) ketaksuban terhadap nilai -nilai tradisi oleh sesetengah kelompok masyarakat adalah tindakbalas mereka terhadap pemodenan yang telah menghimpit jiwa dan raga mereka. kerana terlalu bergantung kepada bantuan -bantuan kerajaan ataupun . Pembangunan ekonomui seperti juga pemodenan politik telah menetapkan matlamat. melemahkan kuasa kepemimpinan tradisional seperti sistem politik feudal dan mengantikannya deng an politik demokratik dan juga memodenkan sistem komunikasi. Keadaan dalam tradisional diangga p statik atau jumud dan dikunci oleh adat resam yang dikeramatkan dan diperkukuhkan oleh sistem politik yang bercorak autoritarianisme. kaedah yang digun akan dalam pemodenan ialah dengan memajukan teknologi. urbanisasi dan industrialisasi. kepercayaan. Ini berlaku kerana penempatan baru mereka dan cara hidup baru yang diperkenalkan kepada mereka menjauhkan mereka dari segi bathin dan fizikal dengan ilm u-ilmu tradisional ini. Jikapun tiada pertentangan terbuka dari masyarakat awam. teknologi dan pengetahuan tempatan sehinggalah kepada identiti mereka sendiri. Malah pengetahuan tentang herba dan tumbuhan hutan yang dulunya menjadi sebahagian daripada habitat mereka juga turut hilang. Syarat ketat dan melampau seperti ini yang dituntut ke atas masyarakat dunia ketiga menyebabkan berlakunya tindakba las yang juga keterlaluan. kaedah dan ukuran pencapaian. Mereka akan terperangkap dan tidak dapat keluar daripada pusingan ganas sistem kapitalis moden yang mereka tidak biasa lalui. Contoh yang paling ketara ialah kesan yang menimpa masyarakat arang asli di Malaysia. Sasaran awal yang cuba diruntuhkan oleh pemuka pemodenan ialah nilai -nilai atau sahaja yang berkaitan dengan sifat tradisional. sikap dan perwatakan anggota-anggotanya. Oleh itu tiada nilai nilai tradisi yang dapat wujud bersama dengan nilai moden.sistem pendidikan. Kemunculan golongan militan dan radikal yang menentang pemerintah pusat seperti di beberapa buah negara Amerika Latin adalah contoh himpitan permodenan ini. Satu -satunya pilihan yang ada untuk memodenkan sesebuah masyarkat mengikut skima permodenan barat ialah meninggalkan sama sekali unsur -unsur tradisional. Manakala modenisasi pula selalu dianggap sebagai antitesis (lawan) tradisi. Semua perubahan dalaman ini dianggap kunci perubahan yang penting kerana masyarakat tradisional disaluti oleh ciri-ciri keusangan dan lapuk dalam nilai. proses modenisasi yang berteraskan kapitalisme barat akan menyebabkan negara-negara yang mulanya mengamalkan sistem ekonomi tradisional terpaksa mengorbankan beberapa budaya material seperti kraf tradisi mereka. Matalamat dalam pembangunan ekonomi ialah membawa kemajuan ekonomi. Di sebalik imej muluk yang dibawanya ia juga boleh diibaratkan duri dalam daging yang akan membawa masyarakat yang ghairah untuk berubah kepada kemunduran ekonomi dan kehilangan jatidiri. membangunan pertanian supaya ala -ala industri. Modenisasi yang dipaksakan ke atas mereka menyebabkan mereka tidak lagi berkebolehan mempraktikan sains (ilmu) dan teknologi (peralatan tradisional) yang pernah mereka warisi dari luluhur mereka.

Ahli-ahli sains sosial di Malaysia juga mengkritik pemodenan yang berat sebelah ini. telah dikategorikan sebagai µmundur¶ dan µtradisional¶ dan kemudian dihulurkan µbantuan¶ yang dianggap µsesuai¶ untuk menghapuskan keadaan µmundur¶ dan µtradisional¶ yang telah dikenal pasti itu supaya jurang pembangunan dapat dihapuskan. pengangguran. Tamadun yang cergas dan dinamik boleh mencetuskan serta mencorakkan globalisasi. juga social dislocation. antara yang kaya dan yang miskin. Yang dikejar tak dapat. Pendekatan dan pemikiran asas pembangunan ini menganggap negara -negara Dunia Ketiga atau n egara kurang membangun sebagai satu kumpulan negara yang bersifat homogen.Atas talian. Begitu juga jurang antara golongan berada dan golongan termiskin dalam sesebuah negara (Ketua Editor Jurnal Akademika 64 . µglobal village¶ ataupun µthe boderless world¶. Boleh dikatakan masalah kemiskinan semakin meningkat di banyak negara. Ia satu fenomena yang cukup berpengaruh dekad ini yang mampu memberi suatu cabaran dan berperanan untuk menwujudkan hambatan dal am pembangunan sesebuah negara. Dalam hal ini banyak kajian telah men unjukkan masalah asas kegagalan itu adalah berkaitan dengan andaian yang mendasari pemikiran kenapa negara -negara kurang membangun itu berada dalam keadaan tersebut.my/jademik. Boleh dikatakan jurang ini merupakan antara ciri utama pertumbuhan pada abad ke -20 yang lepas.html) Keadaan ini menunjukkan bahawa proses pembangunan sebenarnya belum sepenuhnya berjaya untuk memenuhi matlamatnya untuk menghasilkan pertumbuhan dan membawa kesejahteraan hidup kepada seluruh penduduk dunia amnya. Sebenarnya di banyak negara. negara sedang membangun telah ternafi sejarah mereka sendiri. namun masih terdapat banyak isu dan masalah berkaitan pembangunan yang perlu ditangani dan diselesaikan. Dengan demikian. Justeru. Selain itu.negara pemberi bantuan yang tak pernah putus -putus maka wujud pengantungan yang berterusan dan hal ini dikonsepsikan oleh A. yang dikendung keciciran.ukm. Bahkan. Antara masalah yang masih belum terselesai sungguhpun terdapat pertumbuhan ekonomi dalam negara-negara tertentu ialah masalah kemiskinan dan ketaksamaan. Faedah pembangunan yang telah terhasil kini telah tidak diagihkan secara sama rata sama ada antara negara ataupun di dalam negara. terdapatnya anggapan bahawa untuk mengalami keadaan pembangunan seperti yang dinikmati negara maju. keperluan asas untuk kehidupan yang relatifnya memuaskan dan produktif masih belum diperolehi. www. apa yang dianggap baik untuk negara -negara maju adalah juga dianggap baik untuk semua negara sedang membangun. Modenisasi dan Globalisasi Globalisasi seperti juga modenisasi digandingkan dengan konsep yang muluk -muluk seperti µparadigm shift¶. maka negara sedang membangun perlu melalui proses dan pengalaman pembangunan yang sama. dari segi realitinya jurang antara negara kaya dan negara miskin s emakin melebar.G.Frank (1971) sebagai Teori Pengantungan atau Dependency Theory. Sebaliknya globalisasi boleh meninggalkan kesan yang positif dan tidak . Mengikut mereka walaupun terdapat beberapa perubahan yang nampaknya seperti kejayaan-kejayaan.penerbit. Walaupun atas alasan masyarakat yang masih ketinggalan juga berhak menikmati kemajuan yang dibawa oleh pemodenan dan pembuanaan tetapi mereka selalunya adalah dipihak yang kecundang.

Frank. Islam dan Modenisma. Mengikut Prof. A. Catalyst (3):20-73. G. 2007. Pendorong utama ialah kemajuan telekomunikasi yang menprojeksikan keunggulan tamadun Barat sebagai model unggul tamadun dunia. ketenteraan dan dominasi secara paksa atas orang lain. Senarai Rujukan 1. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Peradaban" dalam Jurnal Peradaban.Kuala Lumpur 6.2008. walaupun namanya berbeza tetapi nilai dan impaknya adalah serupa. Hagen. Osman Bakar (2008). 3. Shamsul Amri. 1962. E. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. RMK Tujuan dan Perlaksanaanya: Satu Penilaian Teoritis . Namun globalisasi bawaan Islam tidaklah sekejam globalisasi Barat yang bersifat memaksa kerana Barat mempunyai unsur kekuasaan. mereka menggangap ubat yang paling mujarab ialah melalui modenisasi dan menerima secara total faham globalisme. mempelajari ilmu dan bahasa orang Islam dan men terjemahkannya ke bahasa mereka. 1967. Kesimpulan Kekurangan dan kelemahan teori diakotomi menyebabkan ia dikritik dan ditolak oleh banyak pihak.). Globalisasi dalam bentuk yang terselindung dan tersirat adalah lanjuta n daripada proses imperialisme budaya dan bahasa yang berkembang sejak zaman penjajah pada abad ke-19. 4.kurang juga negatif ke atas sesebuah tamadun. UPENA: Shah Alam 5. Pendefinisian yang jelas dan penilaian semula perlu dilakukan secara objektif terhadap sejauh mana wajarnya modenisasi dan globalisasi dalam pembinaan masyarakat Malaysia yang maju. On The Teory of social Change. Sociology of Under-development and Under-development of Sociology. Globalisasi Islam sebenarnya masih berjalan dan mempunyai impak serta implikasi besar misalnya melalui aktiviti Haji yang telah berjaya menghimpun seluruh umat Islam dari seluruh dunia di Mekkah di bawah gagasan idea Tauhid . 1977. Modul Hubungan Etnik. Angkatan Belia Islam . Globalisasi dan modenisasi adalah ibarat dua muka pada wang siling yang sama. (an adaptation) Feffer & Simons Inc: New York. University of New York: Buffalo. Dengan kemajuan sains dan teknologi Islam dahulu semua masyarakat dunia mengunjungi universiti -universiti Islam. Namun dalam masyarakat yang b aru merdeka dan ingin membentuk kemandirian ekonomi dan budaya. Wan Muhammad Ali. Shamsul Amri Baharuddin (ed. 2. 1. H . 1975. Osman Bakar. fenomena globalisasi telah wujud dalam tamadun-tamadun lampau termasuk tamadun Islam.

penerbit.html . Di lawati pada 9 hb.Malaysia: Kuala Lumpur. www.my/jademik.ukm. 7. Ogos 2007 [1] Teori Dalaman ini juga dikenali sebagai Teori Konvensional Posted by imfisol at 7:46 AM 0 comments Labels: Modenisasi Home Subscribe to: Posts (Atom) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful