Ubuntu Green 2011 Ua Vaj zaub rau ntawm tog tse

Koj puas xav ua teb zaub rau ntawm koj tog vaj tog tsev cog tej qoob loot tsis rau chiv Koj yuav muaj feemxyuam tau urban gardens lawv txoj kev pab ua vaj zaub rau koj thiab Ubuntu Green Mission Statement - Ubuntu Green, yog
is lub koom haum pab dawb( 501(c)3 nonprofit organization,)uas txaus siab los pab txawb nqa txoj kev noj qab haus huv thiab sawv cev cob qhia cov neeg zej zog kev noj qab nyob zoo.

Txoj kev tsim ua Vaj zaub no – Pab txhawb nqa los
ntawm,the California Endowment Ubuntu Green yuav ua kom tiav 60 qhov chaw ua teb zaub nyob rau lub 10 hli 2010 txog rau lub 9 hli 2012 rau thaj tsam uas yuav tsim kho. (Sacramento Building Healthy Communities project area) Qhov kev tsim kho no yuav muaj kev pab tau 60 qhov kev ua vaj zaub rau 12 thaj chaw ntawm lub zej zos no thiab yuav pab cob qhia cov neeg zej zog kom txawj cog tej zaub noj tsis ua mob rau yus. Txoj kev tsim kho no yog los ntawm txoj kev sib koom nrog Ubuntu Green, Soil Born Frams, the Green Youth Leadership Team, the Sacramento Yard Farmer and the Sacramento League of Urban Gardeners. Yog koj xav paub ntau dua not mus saib tau rau, www.ubuntugreen.org/programs For more information, please contact us at (916) 669-0671 or info@ubuntugreen.org. Office location at 6000 Lemon Hill Avenue, Sacramento, CA 95824 Find us! www.facebook.com /ubuntugreen

Yuav ua cas thiab koom tau…  Koj yuav tsum nyob rau thaj tsam ntawm txoj kev tsim kho Sacramento Building Healthy Communities boundary area. Mus saib ntawm www.ubuntugreen.org kom koj paub ntau dua( SBHC)  Txhua peb lub hli twg koj yuav tau txais txoj kev qhia txog txoj kev noj yam zaub mov twg uas tsis muaj mob  Yuav tau txais tej xov xwm uas yuav ua li cas thiaj pab tau koj lub zej zog

www.twitter.com /ubuntugreen

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.