NURDIANA ELINA NURDIN MUHAMMAD NAZREEN MAZLAN ENGKU NURUL FARAHANA ENGKU AZIZ NURUL ATIKAH ABD RAHIM

PERLEMBAGAAN ORGANISASI BADAN SUKAN KEBANGSAAN

Alamat Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia, Aras 3, Pusat Akuatik Nasional, Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil, 57700 Sri Petaling Kuala Lumpur. € No. Telefon 03-89944800 € No. Faks 03-89944810 € E-mail pps@kbs.gov.my
€

€ Pendaftaran

badan sukan € Pindaan perlembagaan badan sukan € Aduan dan isu € Pembangunan akta dan latihan € Perlesenan

2 salinan bendera.2 salinan pemegang jawatan badan sukan Hantar permohonan pendaftaran ke PPS Selesai .2 salinan minit mesyuarat .bayaran pos (cek/wang pos/kiriman wang) RM50 . lambang.Majoriti bersetuju untuk menubuhkan badan sukan Pastikan badan sukan selaras dengan Jadual Pertama Akta Pembangunan Sukan 1997 Dapatkan borang permohonan di PPS (Borang 1) Lengkapkan borang dan sertakan maklumat berikut: . lencana atau warna dan makna .4 salinan perlembagaan .

TEMPAT URUSAN € FASAL 3. PERMOHONAN MENJADI AHLI € FASAL 9. LOGO/LAMBANG € FASAL 6. DEFINISI € FASAL 4. OBJEKTIF DAN MATLAMAT € FASAL 5.1. KEAHLIAN € FASAL 7. YURAN KEAHLIAN € FASAL 8. KEISTIMEWAAN DAN HAK AHLI € FASAL . NAMA € FASAL 2.

FASAL 10. MESYUARAT AGUNG KHAS € FASAL 16. TUGAS-TUGAS MAJLIS/ JAWATANKUASA INDUK PERSATUAN € . PERWAKILAN € FASAL 13. KEBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI € FASAL 12. MESYUARAT AGUNG TAHUNAN/ DWI TAHUNAN/ TIGA TAHUN € FASAL 14. MAJLIS/ JAWATANKUASA INDUK(mengikut mana berkenaan) € FASAL 17. HAK MENGUNDI DALAM MESYUARAT AGUNG € FASAL 11. TUGAS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN/ DWI TAHUN/ TIGA TAHUN SEKALI (mengikut mana berkenaan) € FASAL 15.

JURUAUDIT € FASAL 23. TUGAS AHLI MAJLIS/ AHLI JAWATANKUASA INDUK € FASAL 20. PEMBUBARAN € FASAL . JAWATANKUASA-JAWATANKUASA € FASAL 19. LARANGAN € FASAL 27.18. PENAUNG/ PENASIHAT € FASAL 25. PINDAAN PERLEMBAGAAN € FASAL 26. TAFSIRAN UNDANG-UNDANG € FASAL 24. MESYUARAT MAJLIS/ JAWATANKUASA INDUK € FASAL 21. KEWANGAN € FASAL 22.

Antaranya ialah: €Persatuan Badminton Malaysia €Persatuan Bola Sepak Malaysia €Persatuan Bola Tampar Malaysia €Persekutuan Hoki Malaysia €Persekutuan Angkat Berat Malaysia €Persekutuan Bola Baling Malaysia €Persekutuan Bina Badan Malaysia .Terdapat 47 buah badan sukan kebangsaan.

.

Apabila pihak pengurus telah menentukan objektif dan memajukan rancangan atau program bagi mencapainya.seksyen dan unit tertentu.mengumpulkan mereka ke dalam jabatan. .‡ ‡ ‡ Melibatkan penugasan kerja kepada ahli-ahli organisasi.mereka mestilah juga mereka bentuk dan mewujudkan satu organisasi yang dapat melaksanakan program-program dengan jayanya. Pengorganisasian biasanya dinyatakan dalam bentuk carta alir.

yang berlainan memerlukan bentuk organisasi yangberbeza. € Perbezaan organisasi ini bukan sahaja menyebabkan operasinya berlainan malahan melibatkan corak latihan yang berbeza bakal diterima. € Objektif-objektif .

teknikal Dua Aspek Utama Pengorganisasian sosial Untuk mencari individu yang mempunyai kebolehan teknikal tertentu dalam organisasi Melibatkan ahli-ahli bukan teknikal.tetapi individu dengan kebolehan kemanusiaan yang unik .

DEFINISI PENTADBIRAN sesebuah organisasi membuat keputusan dan mendorong kegiatan ke arah mencapai tujuan dan matlamat yang dikehendaki melalui kerjasama sesama ahli. € Pentadbiran berfungsi mendorong kegiatan kerjasama yang berkesan bagi mencapai tujuantujuan sesuatu organisasi € Cara .

Keberkesanan prntadbiran haruslah mengikut kefahaman teori-teori sebelum mengaplikasikannya di dunia sebenar.‡ ‡ ‡ ‡ Pentadbiran organisasi yang berkesan bertujuan memastikan organisasi tesebut dapat mencapai visi dan misinya. Pengalaman mentadbir juga perlu ada bagi seorang pentadbir sebagai pelengkap kepada ilmu pentdbiran ynag dipelajari. Pentadbiran secara tidak formal tidak menjamin seorang itu menjadi pentadbiran yang cekap dan efektif. .

€ Pentadbiran yang berjaya ialah pentadiran yang mempunyai idea kreatif.kemahiran kemanusiaan. . € Sokongan yang berkesan daripada pentadbir berwibawa amat diperlukan bagi memastikan pentadbiran berjalan dengan jayanya.dan ilmu khusus dalam pengurusan pentadbiran.

dan mengawal ahli-ahli organisasinya.memimpin.mengorganisasi.lebih-lebih lagi dalam organisasi sukan itu sendiri.idea dan pengetahuan untuk merancang. € Memiliki . € Perlu cekap mengaplikasikan ilmu dan pengalaman dunia kerja sebanar.

Jenis pentadbiran Autokratik Demokratik Laissezfaire .

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Jenis kepimpian tunggal yang mana semua keputusan dan kuasa daripada ketua kumpulan adalah mutlak. Pemimpin memberi arahan dan kawalan yang ketat terhadap individu atau kumpulan bawah jagaannya. . Kakitangannya kurang bermotivasi. Pentadbiran seperyi ni tidak memberi peluang kepada kakitangan bawahan bertanya atau membuat sebarang cadangan. Tidak berinisiatif dan bersikap pasif terhadap arahan yang diberikan.

Mesyuarat antara kakitangan diadakan secara tetap dan berkala. Keputusan terakhir bergantung kepada persetujuan bersama dalam kumpulan.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pemimpin yang mengikut ideologi ini membentangkan segala maslah secara perbincangan. . Sistem demokrasi kadangkala gagal membawa golongan pelampau dan pakatan dalaman sehingga menyebabkan petukaran pemimpin yang terlalu kerap. Ahli bebas menyuarakan pendapat masing-masing.

Ideologi pentadbiran seperti ni mudah mnyebabkan keadaan yang tidak terkawal dan boleh merugikan organisasi sepenuhnya. Beliau tidak menggunakan kuasa kewibawaanya dan tidak menggunkan sepenuhnya ciri-ciri kepmpinannya. Pemimpin seperti ini tidak dianggap sebagai pemimpin sejati.tetapi memulangkan kepada ahli-ahli kumpulannya membuat keputusan. .‡ ‡ ‡ ‡ Pemimpin yang mengikut ideologi ini akan memberi bimbingannnya kepada ahli.

22 .

ƒ Merancan pelaksanaan dasar.€ Mesyuarat ialah satu aktiviti yan berdasarkan komunikasi dua hala antara individu dalam situasi formal. pro ram. 23 . rujukan dan tindakan selanjutnya. ƒ ƒ emua butir percakapan akan direkodkan untuk semakan. enda mesyuarat perlu dirancan den an teliti supaya mesyuarat berjalan lancar dan berkesan. menyelaras dan menyelesaikan masalah y timbul. mendapatkan nasihat.

ƒ Mesyuarat 24 .ƒ Kejayaan sesuatu mesyuarat itu pula banyak ber antun pada persediaan dan pen libatan ahli-ahli yan hadir. setiausaha. yan baik dan cekap akan memberi sumban an yan berkesan kepada jabatan/or anisasi. bendahari. ahli biasa atau ahli yan diundan . sama ada seba ai pen erusi.

€ Menjelaskan hal-hal yang tidak jelas. sokongan dan kerjasama antara ahli € Mencari 25 . € Menilai dan mengawal aktiviti. € Pengagihan tugas.

Mesyuarat Agung Tahunan € Mesyuarat Agung Luar Biasa € Mesyuarat Khas € Mesyuarat Agung Tergempar € Mesyuarat Jawatankuasa Kerja € Mesyuarat Jawatankuasa Kecil € Mesyuarat Jawatankuasa sementara € 26 .

€ Pengerusi € Setiausaha € Bendahari € Ahli Jawatankuasa 27 .

Hal-hal lain. masa.1. kehadiran ahli dan agenda mesyuarat. Perkara-perkara berbangkit. 28 . Pengesahan minit mesyuarat yang lepas. Perlu ambil kira : tarikh. tempat. -agenda mesyuarat sekurang-kurangnya ada: Ucapan alu-aluan pengerusi.

tarikh. agenda. tempat. nama Pengerusi dan jenis pakaian 29 . masa. Menghantar surat jemputan mesyuarat ƒ Edarkan 10 hari sebelum mesyuarat ƒ Nyatakan nama jawatankuasa.2. Menyediakan kertas kerja untuk perbincangan ƒ Kertas kerja diterima 15 hari sebelum mesyuarat ƒ Tentukan bilangan salinan kertas kerja 3.

OHP dan pembesar suara 5. Menentukan kehadiran ƒ Urusetia perlu menentukan senarai ahli yang akan hadir ƒ Senarai ini disediakan 2 hari sebelum mesyuarat 30 .4. Memastikan persediaan kemudahan bilik mesyuarat ƒ Bilik bersih dan kemas ƒ Tempat duduk mencukupi ƒ Kelengkapan peralatan seperti alat tulis.

alu-aluan pengerusi € Pengesahan minit mesyuarat yang lepas € Perkara-perkara berbangkit € Pembentangan kertas kerja € Hal-hal lain € Penutup € Ucapan 31 .

Catatan minit mesyuarat Senarai kehadiran mesyuarat Perkara penting yang dibincang dalam mesyuarat Keputusan yang dibuat Tindakan susulan yang perlu diambil 32 .

Penyediaan Minit € Format Minit Mesyuarat € Susunan Nama Ahli-ahli Mesyuarat € Catatan Perbincangan € Pengesahan Maklumbalas Pelaksanaan Keputusan Mesyuarat € Laporan Maklumbalas Oleh Urusetia € Penyediaan Laporan Maklumbalas Oleh Kementerian atau Jabatan Bertanggungjawab € 33 .

.

Shoulder & Lynn.1988) .€ Ialah pelan Kewangan yang digunakan sebagai alatkawalan untuk operasi yg akan datang. € Memberi maklumat kepada pembuat keputusan dan menunjukkkan keputusan-keputusan yang telah dibuat. (Freeman.

€ Beri peluang kepada pihak pentadbir untuk: € Cara ƒ ƒ Hapus aktiviti yg tidak dibiayai lagi. pengukuran dan pengesahan kemajuan program membuat analisa. € Dijadikan satu ´forumµ untuk mempersembahkan keperluan kewangan dan untuk meminta sokongan dari pihak atasan. Mengembang pelan jangka panjang. € Membenarkan .objektif untuk menganalisa program pendidikan jasmani dan sukan. € Membenarkan pemindahan sumber-sumber mengikut keutamaan.

€ Melibatkan semua individu secara lansung dalam proses perancangan. € Perancangan seharusnya mengambil kira 10% kotigensi. € Dipersetujui oleh atasan. € Berdasarkan perbelanjaan dan pendapatan dari belanjawan sekurang-kurangnya 3 tahun yang lepas. € Bersikap . € Mengumumkan belanjawan kepada pihak pengguna yang terlibat.koservatif. € Tumpukan perhatian kepada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perbelanjaan dan pendapatan.

€ Belanjawan Prestasi dan program. € Belanjawan . € Belanjawan Item-Baris. € Belanjawan Semasa atau Belanjawan Operasional. € Pendapatan(evenue). € Belanjawan Harta.Liput masa.

€ Pelan Strategik Belanjawan € Tanggungjawab Belanjawan € Rancangan teknikal dan Mekanikal .

€ Keputusan yang dibuat adalah pro-aktif dan sistematik € Menghubungkan kakitangan dari semua paras organisasi melalui komunukasi. . € Membenarkan kawalan yang mencukupi terhadap penilaian belanjawan. € Mengurangkan bahaya dan meningkatkan persaigan organisasi.

Lawatan ilmiah ke agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa .

Adakan mesyuarat Lantik AJK Rancang pelan tindakan Buat kertas kerja .

Pengenalan Surat Rasional lampiran Matlamat Penutup Senarai nama peserta Anggaran perbelanjaa n Objektif Format kertas kerja Penyertaan Tarikh Tentatif AJK induk Tempat dan kerja .

Perlaksanaan pelan tindakan semasa. Persediaan aktiviti yang akan difokus ketika berada di tempat lawatan .iaitu kaedah.teknik atau strategi ketika melawat.

semula objektif lawatan € Membuat laporan € Membuat penambahbaikan € Lihat .

Pengelolaan Memerlukan perancangan Penilaian LAWATAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful