โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ

สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาขอนแกน เขต 1

สารบัญ
หนา
คํานํา
วิสัยทัศน

สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค

ทําไมตองเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เรียนรูอะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระและมาตรฐานการเรียนรู

คุณภาพผูเรียน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง

สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว

สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี

สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๒

สาระที่ ๔ การอาชีพ

๑๗

โครงสรางหลักสูตร

๑๙

คําอธิบายรายวิชาสาระพื้นฐาน

๒๑

คําอธิบายรายวิชาสาระเพิ่มเติม

๒๓

อภิธานศัพท

๓๔

คณะผูจัดทํา

๔๑


หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ พุทธศักราช ๒๕๕๒
วิสัยทัศน
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ มุงพัฒนา
ผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่สมดุลทั้งรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปน
พลเมืองไทยและเปนพลโลกที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐานรวมทัง้ เจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อที่วาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
เต็มตามศักยภาพ
หลักการ
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ มีหลักการ
ที่สําคัญ ดังนี้
๑. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูเปน
เปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติคุณธรรมบนพื้นฐานของความเปนไทย
ควบคูกับความเปนสากล
๒. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค
และมีคุณภาพ
๓. เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจใหสงั คมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาให
สอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น
๔. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัดการเรียนรู
๕. เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๖. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ
จุดหมาย
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ มุงพัฒนา
ผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ จึงกําหนด
จุดมุงหมายเพือ่ ใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐานดังนี้
๑. มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคเห็นคุณคาของตนเอง มีวินยั และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่คนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญ
 หา การใชเทคโนโลยีและมีทักษะ

ชีวิต
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกําลังกาย
๔. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลกที่ยึดมัน่ ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๕. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวฒ
ั นธรรมและภูมิปญญาไทย กรอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิต
สาธารณะที่มุงมั่นทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค
การพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโคกสี
พิทยาสรรพ มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะ
สําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังนี้
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ มุงให
ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ซึง่ จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใช
ภาษาถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึกและทัศนะของตนและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรอง
เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความ
ถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวจิ ารณญาณและการคิดเปนระบบเพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกีย่ วกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆที่เผชิญได
อยางถูกตองเหมาะสมบนพืน้ ฐานของเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตา งๆในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไข
ปญหา และมีการตัดสินใจทีม่ ีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆไปใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดว ยตนเอง การเรียนการเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางานและการอยูรวมกัน
ในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล
การจัดการปญหาและความชัดแยงตางๆอยาง
เหมาะสม การปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพ แวดลอมและการรูจักการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดา นตางๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ
ทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสมและมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ มุงพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะเปน
พลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตย สุจริต
๓. มีวินยั
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
๗. รักความเปนไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
ทําไมตองเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ ม สาระการเรี ย นรู ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี เ ป น กลุ ม สาระที่ ช ว ยพั ฒ นาให ผู เ รี ย น
มีความรู ความเขาใจ มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถ
นําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใชประโยชนในการทํางานอยางมีความคิด
สรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมี
เจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียง และมีความสุข
เรียนรูอะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม เพื่อใหมีความรู
ความสามารถ มีทักษะในการทํางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
• การดํารงชีวิตและครอบครัว เปนสาระเกี่ยวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน ชวยเหลือตนเอง
ครอบครัว และสังคมไดในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไมทําลายสิ่งแวดลอม เนนการปฏิบัติจริงจนเกิดความ
มั่นใจและภูมิใจในผลสําเร็จของงาน เพื่อใหคนพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง


• การออกแบบและเทคโนโลยี เปนสาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย
อยางสรางสรรค โดยนําความรูมาใชกับกระบวนการเทคโนโลยี สรางสิ่งของ เครื่องใช วิธีการ หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดํารงชีวิต
• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การติดตอสื่อสาร การคนหาขอมูล การใชขอมูลและสารสนเทศ การแกปญหาหรือการสรางงาน คุณคา
และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• การอาชีพ เปนสาระที่เกี่ยวของกับทักษะที่จําเปนตออาชีพ เห็นความสําคัญของคุณธรรม
จริย ธรรม และเจตคติที่ ดีตออาชี พ ใชเทคโนโลยีไดเหมาะสม เห็ นคุณ คาของอาชีพ สุจริต และเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ
สาระและมาตรฐานการเรียนรู
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะ การจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึก ในการใชพลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๒.๑ เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางสิ่งของเครื่องใช หรือ
วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค เลือกใชเทคโนโลยีในทาง
สรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และมีสวนรวม ในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การ
เรีย นรู การสื่อ สาร การแก ปญหา การทํ างาน
และอาชีพอยางมีป ระสิ ทธิภ าพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
สาระที่ ๔ การอาชีพ
มาตรฐาน ง ๔.๑ เขาใจ มีทักษะที่จําเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ


คุณภาพผูเรียน
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
• เขาใจวิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต สรางผลงานอยางมีความคิดสรางสรรค
มีทักษะ
การทํางาน รวมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา และทักษะการแสวงหาความรู ทํางาน
อยางมีคุณธรรม และมีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน
• เขาใจความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับศาสตรอนื่ ๆ วิเคราะหระบบเทคโนโลยี มีความคิด
สรางสรรคในการแกปญหาหรือสนองความตองการ สรางและพัฒนา สิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการ ตาม
กระบวนการเทคโนโลยีอยางปลอดภัยโดยใชซอฟทแวรชวยในการออกแบบหรือนําเสนอผลงาน วิเคราะห
และเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจําวันอยางสรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และมีการ
จัดการเทคโนโลยีดวยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด
• เขาใจองคประกอบของระบบสารสนเทศ องคประกอบและหลักการทํางานของคอมพิวเตอร
ระบบสื่อสารขอมูลสําหรับเครือขายคอมพิวเตอร คุณลักษณะของคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง และ
มีทักษะการใชคอมพิวเตอรแกปญหา เขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร ใชฮารดแวรและ
ซอฟตแวร ติดตอสื่อสารและคนหาขอมูลผานอินเทอรเน็ต ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูลใหเปน
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองาน และใชคอมพิวเตอรสรางชิ้นงานหรือ
โครงงาน
• เขาใจแนวทางสูอาชีพ การเลือก และใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพ มีประสบการณ
ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ และมีคุณลักษณะทีด่ ีตออาชีพ

ตัวชี้วัด,สาระการเรียนรูแกนกลางและสาระการเรียนรูสถานศึกษา
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑. ๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะ
การแสวงหาความรู มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึก ในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ชั้น

ม. ๔- ๖

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายวิธกี ารทํางานเพื่อการดํารงชีวิต

สาระการเรียนรูแกนกลาง
• การทํางานเพื่อการดํารงชีวิต เชน
- การเลือก ใช ดูแลรักษา เสือ้ ผา
และเครื่องแตงกาย

๒. สรางผลงานอยางมีความคิดสรางสรรค
และมีทักษะการทํางานรวมกัน

• การทํางานรวมกัน เชน
- การประดิษฐของใชที่เปนเอกลักษณไทย
-หนาทีแ่ ละบทบาทของตนเองที่มีตอสมาชิกใน
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

สาระการเรียนรูสถานศึกษา
• การทํางานเพื่อการดํารงชีวิต
๑. การวางแผนการทํางานและการใชทรัพยากร
๒. การเลือกและใชเทคโนโลยี
๓. การเลือก ใช เก็บ รักษาเครื่องมือ เครื่องใช วัสดุ
และอุปกรณ
๔. วิธีการและขั้นตอนในการทํางาน
๕. ความปลอดภัยในการทํางาน
• การทํางานรวมกัน อยางมีความคิดสรางสรรค
๑. การเลือกหัวหนากลุม
๒. การกําหนดเปาหมาย หรือวัตถุประสงคของงาน
๓. การวางแผนการทํางาน
๔. การแบงงานตามความสามารถของแตละบุคคล
ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
๕. ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน

ชั้น

ตัวชี้วัด
๓. มีทักษะการจัดการในการทํางาน

๔. มีทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน
ม. ๔- ๖

สาระการเรียนรูแกนกลาง
สาระการเรียนรูสถานศึกษา
• การจัดการ เชน
• การจัดการ เชน
- การดูแลรักษา ทําความสะอาด จัดตกแตงบาน
- การดูแลรักษา ทําความสะอาด จัดตกแตงบานและ
และโรงเรียน
โรงเรียน
- การปลูกพืช ขยายพันธุพืช หรือเลี้ยงสัตว
- การปลูกพืช ขยายพันธุพืช หรือเลี้ยงสัตว
- การบํารุง เก็บรักษา เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณ
- การบํารุง เก็บรักษา เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณ
อํานวยความสะดวก ในชีวิตประจําวัน
อํานวยความสะดวก ในชีวิตประจําวัน
- การดําเนินการทางธุรกิจ
- การดําเนินการทางธุรกิจ
เพื่อใหทํางานสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
• การแกปญหาในการทํางาน เชน
• การแกปญหาในการทํางาน
- การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผา
๑.การระบุปญ
 หาความตองการและแนวทางการแกปญหา
- การเก็บ ถนอม และแปรรูปอาหาร
๒. การรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหขอมูลหรือความรู
จากแหลงตาง ๆ มาใชเพื่อแสวงหาวิธกี ารแกปญหา
- การติดตั้ง ประกอบ ซอมแซมอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใช สิ่งอํานวยความสะดวก ในบานและ
๓. การเลือกวิธีการในการแกปญหา
โรงเรียน
๔. การวางแผนและออกแบบเพื่อแกปญหา
๕. การปฏิบัติงานหรือวิธีการเพื่อแกปญหา
๖. การทดสอบ ประเมิน กระบวนการ ผลงาน หรือ
วิธีการ

ชั้น

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
๕. มีทักษะในการแสวงหาความรูเพื่อ การ • การแสวงหาความรูเพื่อการดํารงชีวิต เชน
ดํารงชีวิต
- การดูแลรักษาบาน
- การเลี้ยงสัตว

ม. ๔- ๖ ๖. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน

๗. ใชพลังงาน ทรัพยากร ในการทํางาน
อยางคุมคาและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

สาระการเรียนรูสถานศึกษา
• การแสวงหาความรูเพื่อการดํารงชีวิต
๑. ความรูที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา
๒. ขาวสารตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการทํางาน
๓. การสรางองคความรูดวยการถามใหรูเพื่อพัฒนาการ
ทํางาน
๔. การอานหนังสือที่เกี่ยวของกับสายอาชีพที่สนใจ
๕. การประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิต
๖. การพัฒนา,การประเมิน และ ติดตามผลการแสวงหา
ความรูเพือ่ การดํารงชีวติ
• คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน

• การใชพลังงาน ทรัพยากร ในการทํางาน อยางคุมคา
และยั่งยืน เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม

สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๒. ๑ เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางสิ่งของเครื่องใช หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค
เลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ชั้น

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางเทคโนโลยีกับศาสตรอื่นๆ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
สาระการเรียนรูสถานศึกษา
• เทคโนโลยีมีความสัมพันธกับศาสตรอื่นๆ โดย • เทคโนโลยีมีความสัมพันธกับศาสตรอื่นๆ โดย เฉพาะ
วิทยาศาสตร
เฉพาะวิทยาศาสตร
ตัวปอน (Input)
• ระบบเทคโนโลยีประกอบดวย ตัวปอน (Input) • ระบบเทคโนโลยีประกอบดวย
กระบวนการ (Process)
ผลลัพธ (Output) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Output) ทรัพยากรทาง
ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Resources) ปจจัยที่ เทคโนโลยี (Resources) ปจจัยที่เอื้อหรือขัดขวาง ตอ
เอื้อหรือขัดขวาง ตอเทคโนโลยี (Consideration) เทคโนโลยี (Consideration)

๒. วิเคราะหระบบเทคโนโลยี

• การวิเคราะหระบบเทคโนโลยีทําใหทราบเกี่ยวกับ • การวิเคราะหระบบเทคโนโลยีทําใหทราบเกี่ยวกับปจจัย
การแกปญหาหรือสนอง
ปจจัยในดานตางๆ ที่มีผลตอ
การแกปญหา ในดานตางๆ ที่มีผลตอ
ความตองการ
หรือสนอง ความตองการ

ม. ๔- ๖

ชั้น

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
สาระการเรียนรูสถานศึกษา
๓. สรางและพัฒนาสิ่งของเครื่องใชหรือ •การสรางสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการ
ตาม •การสรางสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการ ตามกระบวนการ
จะทําใหผูเรียนทํางานอยางเปนระบบ
วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยี จะทําใหผูเรียนทํางาน เทคโนโลยี
สามารถยอนกลับมาแกไขไดงาย
อยางปลอดภัย โดยถายทอดความคิด อยางเปนระบบ สามารถยอนกลับมาแกไขไดงาย
เปนภาพฉายและแบบจําลอง เพื่อ
นําไปสูการสรางชิ้นงานหรือถายทอด
ความคิด ของวิธีการเปนแบบจําลอง
ความคิดและการรายงานผล โดยใช
ซอฟทแวรชวย ในการออกแบบหรือ •การใชซอฟทแวรชวยในการออกแบบหรือนําเสนอ •การใชซอฟทแวรชวยในการออกแบบหรือนําเสนอผลงาน
นําเสนอผลงาน
ผลงาน มีประโยชนในการชวยรางภาพ ทําภาพ มีประโยชนในการชวยรางภาพ ทําภาพ ๒ มิติ และ ๓
๒ มิติ และ ๓ มิติ
มิติ

ม. ๔- ๖

๔.มีความคิดสรางสรรคในการแกปญหา • การพัฒนาสิ่งของเครื่องใช ตองคํานึงถึง หลักการ •การพัฒนาสิง่ ของเครื่องใช ตองคํานึงถึง หลักการวิเคราะห
ผลิตภัณฑเบื้องตน
วิเคราะหผลิตภัณฑเบื้องตน
หรือ สนองความตองการ ในงานที่
ผลิตเอง หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑที่ • หลักการวิเคราะหผลิตภัณฑเบื้องตน
เปนการ • หลักการวิเคราะหผลิตภัณฑเบื้องตน เปนการวิเคราะห
วิเคราะหจุดมุง หมายของการออกแบบ ประกอบ จุดมุงหมายของการออกแบบ ประกอบ ดวย ชิ้นงานนีใ้ ช
ผูอื่นผลิต
ดวย ชิ้นงานนี้ใชทําอะไรทําไมถึงตองมีชิ้นงานนี้ ทําอะไรทําไมถึงตองมีชิ้นงานนี้ ใครเปนผูใช ใชทไี่ หน
ที่ทําใหชิ้นงานนี้ทํางานไดตาม
ใครเปนผูใช ใชที่ไหน เมื่อไรจึงใช วิธีการ เมื่อไรจึงใช วิธกี าร
วัตถุประสงค
ที่ทําใหชิ้นงานนี้ทํางานไดตามวัตถุประสงค

ชั้น

ม. ๔- ๖

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
สาระการเรียนรูสถานศึกษา
๕.วิเคราะหและเลือกใชเทคโนโลยี ที่ • ภาพฉาย เปนภาพแสดงรายละเอียด ของชิ้นงาน • ภาพฉาย เปนภาพแสดงรายละเอียด
ของชิ้นงาน
เหมาะสมกับชีวิตประจําวัน อยาง ประกอบดวยภาพดานหนา ดานขาง ดานบน ประกอบดวยภาพดานหนา ดานขาง ดานบน แสดงขนาด
และหนวยวัด เพื่อนําไปสรางชิ้นงาน
สรางสรรคตอชีวิตสังคม และ สิ่ง แสดงขนาดและหนวยวัด เพื่อนําไปสรางชิ้นงาน
แวดลอมและมีการจัดการเทคโนโลยีที่
ยั่งยืน
ดวยวิธีการของเทคโนโลยี
• ความคิดสรางสรรคมี ๔ ลักษณะ ประกอบดวย • ความคิดสรางสรรคมี ๔ ลักษณะ ประกอบดวย ความคิด
สะอาด
ความคิดริเริ่ม ความคลองในการคิด ความ ริ เ ริ่ ม ความคล อ งในการคิ ด ความยื ด หยุ น ในการคิ ด
ยืดหยุนในการคิด
และความคิดละเอียดลออ
และความคิดละเอียดลออ
• ความคิดแปลกใหมที่ได ตองไมละเมิดความคิด
ผูอื่น
• ความคิดแปลกใหมเปนการสรางนวัตกรรมที่อาจ
นําไปสูการจดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร
•การวิเคราะหผลดีผลเสียการประเมิน และ การ
ตัดสินใจเพื่อเลือกใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
• การเลือกใชสิ่งของเครื่องใชอยางสรางสรรค
โดยการ
เลือกสิ่งของ เครื่องใชที่เปนมิตรกับชีวิต สังคม
สิ่งแวดลอม
• เทคโนโลยีสะอาดเปนการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
แบบหนึ่ง

• ความคิดแปลกใหมที่ได ตองไมละเมิดความคิดผูอื่น
• ความคิดแปลกใหมเปนการสรางนวัตกรรมที่อาจนําไปสู
การจดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร
•การวิเคราะหผลดี ผลเสีย การประเมิน และ การตัดสินใจ
เพื่อเลือกใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
• การเลือกใชสิ่งของเครื่องใชอยางสรางสรรค
โดยการเลือก
สิ่งของ เครื่องใชที่เปนมิตรกับชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม
• เทคโนโลยีสะอาดเปนการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแบบ
หนึ่ง

สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓. ๑ เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ชั้น

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายองคประกอบของระบบ
สารสนเทศ

ม. ๔- ๖ ๒. อธิบายองคประกอบและหลักการ
ทํางานของคอมพิวเตอร

สาระการเรียนรูแกนกลาง
• องคประกอบของระบบสารสนเทศ ไดแก
ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูล บุคลากร และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สาระการเรียนรูสถานศึกษา
• องคประกอบของระบบสารสนเทศ ไดแก ฮารดแวร
ซอฟตแวร ขอมูล บุคลากรและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

• การทํางานของคอมพิวเตอรประกอบดวยหนวยสําคัญ ๕
• การทํางานของคอมพิวเตอรประกอบดวย
หนวยประมวลผลกลาง
หนวยสําคัญ ๕ หนวยไดแก หนวยรับเขา หนวยไดแก หนวยรับเขา
หนวยประมวลผลกลาง หนวยความจําหลัก หนวยความจําหลัก หนวยความจํารอง และหนวยสงออก
หนวยความจํารอง และหนวยสงออก
- หนวยประมวลผลกลาง ประกอบดวยหนวยควบคุม และ
- หนวยประมวลผลกลาง ประกอบดวยหนวย
หนวยคํานวณและตรรกะ
- การรับสงขอมูลระหวางหนวยตางๆ จะผาน
ควบคุม และหนวยคํานวณและตรรกะ
ระบบทางขนสงขอมูลหรือบัส
- การรับสงขอมูลระหวางหนวยตางๆ จะผาน
ระบบทางขนสงขอมูลหรือบัส

ชั้น

ม. ๔- ๖

ตัวชี้วัด
๓. อธิบายระบบสื่อสารขอมูลสําหรับ
เครือขายคอมพิวเตอร

สาระการเรียนรูแกนกลาง
สาระการเรียนรูสถานศึกษา
• ระบบสื่อสารขอมูล ประกอบดวย ขาวสาร ผูสง • ระบบสื่อสารขอมูล ประกอบดวย ขาวสาร ผูสง ผูรับ
ผูรับ สื่อกลาง โพรโทคอล
สื่อกลาง โพรโทคอล
• เครือขายคอมพิวเตอรจะสื่อสารและรับสงขอมูล • เครือขายคอมพิวเตอรจะสื่อสารและรับสงขอมูล
กันไดตองใชโพรโทคอล ชนิดเดียวกันวิธีการ กันไดตองใชโพรโทคอล ชนิดเดียวกันวิธีการ
ถายโอนขอมูลแบบขนานและแบบอนุกรม
ถายโอนขอมูลแบบขนานและแบบอนุกรม

๔. บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร
และ อุปกรณตอพวง

• คุณลักษณะ(specification)ของอุปกรณ
• คุณลักษณะ(specification)ของอุปกรณคอมพิวเตอรและ
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง เชน ความเร็ว อุปกรณตอพวง เชน ความเร็วและความจุของฮารดดิสก
และความจุของฮารดดิสก

๕. แกปญหาดวยกระบวนการเทคโน- • แกปญหาโดยใชขั้นตอนดังนี้
• แกปญหาโดยใชขั้นตอนดังนี้
โลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
- การวิเคราะหและกําหนดรายละเอียด ของ
- การวิเคราะหและกําหนดรายละเอียดของ ปญหา
ปญหา
- การเลือกเครื่องมือ และออกแบบขั้นตอนวิธี
- การเลือกเครื่องมือ และออกแบบขั้นตอนวิธี
- การดําเนินการแกปญหา
- การดําเนินการแกปญหา
- การตรวจสอบ และการปรับปรุง
- การตรวจสอบ และการปรับปรุง
• การถายทอดความคิดในการแกปญหา อยางมี • การถายทอดความคิดในการแกปญหาอยางมีขั้นตอน
ขั้นตอน

ชั้น

ตัวชี้วัด
๖. เขียนโปรแกรมภาษาม. ๔- ๖
๗. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร

สาระการเรียนรูแกนกลาง
ขั้ น ตอนการพัฒ นาโปรแกรม มี ๕ ขั้ น ตอน
ได แ ก การวิ เ คราะห ป ญ หา การออกแบบ
โปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบ
โปรแกรม และการจัดทําเอกสารประกอบ
การเขี ยนโปรแกรม เชน ซี จาวา ปาสคาล
วิชวลเบสิก ซีชารป
การเขียนโปรแกรมในงานดานตางๆ
เชน
การจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแก
ปญหาในวิชาคณิตศาสตร และ วิทยาศาสตร
การสรางชิ้นงาน
โครงงานคอมพิวเตอร แบงตามวัตถุประสงค
ของการใชงานดังนี้
- การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
- การพัฒนาเครื่องมือ
- การทดลองทฤษฎี
- การประยุกตใชงาน
- การพัฒนาโปรแกรมประยุกต

สาระการเรียนรูสถานศึกษา
• ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม มี ๕ ขั้นตอน ไดแก การ
วิเคราะหปญหา
การออกแบบโปรแกรม การเขียน
โปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดทําเอกสาร
ประกอบ
• การเขียนโปรแกรม เชน ซี จาวา ปาสคาล
วิชวลเบสิก ซีชารป
• การเขียนโปรแกรมในงานดานตางๆ เชน การจัดการ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแกปญหาในวิชาคณิตศาสตร
และ วิทยาศาสตร การสรางชิ้นงาน
• โครงงานคอมพิวเตอร แบงตามวัตถุประสงคของการใช
งานดังนี้
- การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
- การพัฒนาเครื่องมือ
- การทดลองทฤษฎี
- การประยุกตใชงาน
- การพัฒนาโปรแกรมประยุกต

สาระการเรียนรูสถานศึกษา
สาระการเรียนรูแกนกลาง
• พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร ตามขั้นตอน • พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร ตามขั้นตอน ตอไปนี้
ตอไปนี้
- คัดเลือกหัวขอที่สนใจ
- คัดเลือกหัวขอที่สนใจ
- ศึกษาคนควาเอกสาร
- ศึกษาคนควาเอกสาร
- จัดทําขอเสนอโครงงาน
- จัดทําขอเสนอโครงงาน
- พัฒนาโครงงาน
- พัฒนาโครงงาน
- จัดทํารายงาน
- นําเสนอและเผยแพร
- จัดทํารายงาน
- นําเสนอและเผยแพร
๘. ใชฮารดแวรและซอฟตแวรใหเหมาะ • การเลือกคุณลักษณะของฮารดแวรและซอฟต • การเลือกคุณลักษณะของฮารดแวรและซอฟตแวรให
ม. ๔- ๖
สมกับงาน
-แวรใหเหมาะสมกับงาน เชน คอมพิวเตอรที่ เหมาะสมกับงาน เชน คอมพิวเตอรที่ใชในงานสื่อประสม
ใชในงานสื่อประสม
ควรเปนเครื่องที่มี ควรเปนเครื่องที่มสี มรรถนะสูง
และใชซอฟตแวร ที่
สมรรถนะสูง และใชซอฟตแวร ที่เหมาะสม
เหมาะสม
ชั้น

ตัวชี้วัด

๙. ติดตอสื่อสาร คนหาขอมูล ผาน • ปฏิบัติการติดตอสื่อสาร
คนหาขอมูลผาน • ปฏิบัติการติดตอสื่อสาร คนหาขอมูลผานอินเทอรเน็ต
อินเทอรเน็ต
อินเทอรเน็ต
• คุณธรรมและจริยธรรมในการใชอินเทอรเน็ต • คุณธรรมและจริยธรรมในการใชอินเทอรเน็ต

ชั้น

ตัวชี้วัด
๑๐.ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผล
ขอมูลใหเปนสารสนเทศเพื่อ
ประกอบ การตัดสินใจ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
• ใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการตัดสินใจ
ของบุคคล กลุม องคกรในงานตางๆ

สาระการเรียนรูสถานศึกษา
• ใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการตัด สินใจของบุ คคล
กลุม องคกรในงานตางๆ

๑๑.ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นําเสนอ • ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองาน
ใน • ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศนํ า เสนองาน ในรู ป แบบ โดย
พิจารณาวัตถุประสงคของงาน
งาน ในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตาม รูปแบบ โดยพิจารณาวัตถุประสงคของงาน
วัตถุประสงคของงาน
๑๒. ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงาน • ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานหรือโครงงาน • การใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานหรือโครงงาน ตาม
หรือโครงงานอยางมีจิตสํานึกและ
ตามหลักการทําโครงงาน
หลักการทําโครงงาน
ม. ๔- ๖
ความรับผิดชอบ
• ศึกษาผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่ • ศึกษาผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่เกิดจากงานที่
สรางขึ้น เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
เกิดจากงานที่สรางขึ้น เพื่อหาแนวทางปรับปรุง
และพัฒนา
๑๓. บอกขอควรปฏิบัติสําหรับผูใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

• ขอปฏิบัติสําหรับผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ขอปฏิบัติสําหรับผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชนสื่อสาร
เชนสื่อสารและปฏิบัติตอผูอื่นอยางสุภาพ
และปฏิบัติตอผูอื่นอยางสุภาพ ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของระบบที่ใชงาน
ของระบบที่ใชงาน ไมทําผิดกฎหมายและศีลธรรม แบงปน
ไมทําผิดกฎหมายและศีลธรรม แบงปนความสุข ความสุขใหกบั ผูอื่น
ใหกับผูอื่น

สาระที่ ๔

การอาชีพ

มาตรฐาน ง ๔. ๑ เขาใจ มีทักษะที่จําเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
สาระการเรียนรูสถานศึกษา
๑. อภิปรายแนวทางสูอาชีพที่สนใจ
• แนวทางสูอ าชีพ
• แนวทางสูอ าชีพ
- เตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ
- เตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ
- ลักษณะความมั่นคงและความกาวหนา
- ลักษณะความมั่นคงและความกาวหนาของอาชีพ
ของอาชีพ
- การสมัครงาน
- การสมัครงาน
- การสัมภาษณ
- การสัมภาษณ
- การทํางาน
- การทํางาน
- การเปลี่ยนอาชีพ
- การเปลี่ยนอาชีพ
ม. ๔- ๖
๒. เลือก และใชเทคโนโลยีอยาง
• การเลือกและใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม • การเลือกและใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพ
เหมาะสมกับอาชีพ
กับอาชีพ
- วิธีการ
- วิธีการ
- หลักการ
- หลักการ
- เหตุผล
- เหตุผล

ชั้น

ตัวชี้วัด
๓. มีประสบการณในอาชีพที่ถนัดและ
สนใจ

ม. ๔- ๖ ๔. มีคุณลักษณะที่ดีตออาชีพ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
• ประสบการณในอาชีพ
- การจําลองอาชีพ
- กิจกรรมอาชีพ

สาระการเรียนรูสถานศึกษา
• ประสบการณในอาชีพ
- การจําลองอาชีพ
- กิจกรรมอาชีพ

• คุณลักษณะที่ดีตออาชีพ
- คุณธรรม
- จริยธรรม
- คานิยม

• คุณลักษณะที่ดีตออาชีพ
- คุณธรรม
- จริยธรรม
- คานิยม

๑๙
โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระพื้นฐาน
ง 31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
ง 31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
ง 32103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
สาระเพิ่มเติม
งานเกษตร
ง 30101 การปลูกพืชสมุนไพร
ง 30102 การปลูกไมดอกประดับ
ง 30103 การปลูกไมผลประเภทลมลุก
ง 30104 การปลูกไมประดับ
ง 30105 การปลูกไมผลเศรษฐกิจทัว่ ไป
ง 30106 การผลิตพันธุไม
ง 30107 การเลี้ยงไกไข
ง 30108 โครงงานเกษตร

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

1
1
1
1
1
1
1
1

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2
2
2
2
2
2
2
2

ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห

งานชางอุตสาหกรรม
ง 30111 ชางซอมเครื่องใชไฟฟาในบาน
ง 30112 ชางเดินสายไฟฟาในอาคาร
ง 30113 งานผลิตภัณฑจากเศษวัสดุ
ง 30114 งานชางบริการ
ง 30115 โครงงานชางอุตสาหกรรม

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

1
1
1
1
1

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2
2
2
2
2

ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห

งานบาน/งานประดิษฐ
ง 30121 ชางแกะสลักตกแตงอาหาร
ง 30122 งานถนอมอาหาร
ง 30123 ชางดอกไมสด
ง 30124 ชางประดิษฐของชํารวย
ง 30125 ชางดอกไมประดิษฐ
ง 30126 ชางปกดวยมือ

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

1
1
1
1
1
1

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2
2
2
2
2
2

ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห

ง 30127 งานผลิตภัณฑจากวัสดุในทองถิน่ หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
ง 30128 ชางถักโครเชต
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ง 30141 การเขียนเว็บเพจ
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2
ง 30142 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2
ง 30143 การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ หนวยกิต 1 หนวยกิต 2
ง 30144 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ หนวยกิต 1 หนวยกิต 2
ง 30145 การเขียนแบบพื้นฐานวิศวกรรมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2
ง 30146 การสรางเกมคอมพิวเตอร
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2
งานธุรกิจ
ง 30151 การบัญชีเบื้องตน
ง 30152 งานบัญชีกิจการบริการ
ง 30153 พิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร
ง 30154 การบริการทองเที่ยว
ง 30155 โครงงานธุรกิจ

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

1
1
1
1
1

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2
2
2
2
2

ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห

ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห
ชั่วโมง / สัปดาห

๒๐

๒๑

คําอธิบายรายวิชาสาระพื้นฐาน
ง 31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
เปนรายวิชาทีม่ ุงหวังใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติเกีย่ วกับองคประกอบของระบบสารสนเทศ ขอ
ควรปฏิบัติสําหรับผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตอสื่อสารคนหาขอมูลผานอินเทอรเน็ต
การ
ประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองาน หลักการทํางานของ
คอมพิวเตอร ฮารดแวรและซอฟตแวร คุณลักษณะของคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ระบบสื่อสาร
ขอมูลสําหรับเครือขายคอมพิวเตอร การแกปญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเขียน
โปรแกรมภาษา การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร
เพื่อใหมีความเขาใจและเห็นคุณคาของเทคโนโลยีสารสนเทศ รูจักใชขอมูลและสารสนเทศเขามา
ชวยในการตัดสินใจ เขาใจระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร รวบรวม สืบคนขอมูลจาก
ระบบเครือขายและแหลงขอมูลในทองถิ่น เขาใจกระบวนการแกปญหา สรางชิ้นงานจากจินตนาการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวันอยางมีจิตสํานึกและรับผิดชอบ
ง 31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
เปนรายวิชาทีม่ ุงหวังใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติเกีย่ วกับทักษะการทํางาน
เพื่อการดํารงชีวิต
การทํางานรวมกันอยางมีความคิดสรางสรรค
มีทักษะการจัดการในการทํางาน มีทักษะกระบวนการแกปญหา
ในการทํางาน การแสวงหาความรูเพื่อการดํารงชีวิต มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน การใชพลังงาน
ทรัพยากร ในการทํางานอยางคุมคาและยัง่ ยืน
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทกั ษะในการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต
การทํางานรวมกันอยางมี
ความคิดสรางสรรค ทักษะการจัดการในการทํางาน ทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน การแสวงหาความรู
เพื่อการดํารงชีวิต คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน ใชพลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอยางคุมคาและ
ยั่งยืน เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม

๒๒
ง 32103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
เปนรายวิชาทีม่ ุงหวังใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติเกีย่ วกับการเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวาง
เทคโนโลยีกับศาสตรอื่นๆ โดย เฉพาะวิทยาศาสตร ระบบเทคโนโลยี การสรางและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช
หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางปลอดภัย โดยถายทอดความคิดเปนภาพฉายและแบบจําลอง
การรายงานผล โดยใชซอฟทแวรชว ยในการออกแบบหรือนําเสนอผลงาน การแกปญหาหรือ สนองความ
ตองการในงานที่ผลิตเอง หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑที่ผูอื่นผลิต การวิเคราะหและเลือกใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับชีวิตประจําวันและมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน มองเห็นแนวทางสูอาชีพ ลักษณะความ
มั่นคงและความกาวหนาของอาชีพ การเลือกและใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพ ดวยวิธีการ หลักการ
และเหตุผล มีประสบการณในอาชีพ ดวยการเรียนรูจากการจําลองอาชีพ หรือกิจกรรมอาชีพ

๒๓

คําอธิบายรายวิชาสาระเพิ่มเติม
งานเกษตร
ง 30101 การปลูกพืชสมุนไพร
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของพืชสมุนไพรในทองถิ่น เชน ขิง ขา ขมิ้น
ตะไคร กระชายดีปลี ฯลฯ ลักษณะ ประเภทและสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร การปลูกพืชสมุนไพร
การดูแลรักษา การเก็บเกีย่ ว การจัดผลิตผลจําหนาย
วิเคราะหขอมูลความตองการของตลาด เลือกพืชสมุนไพรสําหรับปลูกและขยายพันธุอยางนอย 3
ชนิด ปลูกพืชสมุนไพรในแปลงหรือในภาชนะตาง ๆ ดูแลรักษา เก็บเกีย่ ว จัดผลิตผลจําหนาย คํานวณ
คาใชจาย กําหนดราคาขาย จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ - รายจาย และประเมินผล
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการปลูก และ ขยายพันธุพ ืชสมุนไพรในทองถิ่น และ
จําหนายได
ง 30102 การปลูกไมดอกประดับ
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของไมดอกประดับที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น
ประเภทของไมดอกประดับ สภาพดินฟาอากาศ พันธและการขยายพันธุ การเตรียมดิน อุปกรณที่ใชปลูก
การปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาในเรือนเพาะชํา ในแปลงปลูก และในภาชนะปลูก การปองกันโรคและ
กําจัดศัตรู การเตรียมดอกไมใหมีคุณภาพ
วิเคราะหขอมูลความตองการของตลาด เลือกปลูกไมดอกประดับอยางนอย 2 ชนิด ปฏิบัติงาน
เตรียมดินปลูก เลือกและใชวัสดุปลูก เลือกใชวิธกี ารปลูกที่เหมาะสมกับชนิดของพืช ดูแลรักษา จัดเตรียม
ผลิตผลสงจําหนาย คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาขาย จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชี
รายรับ - รายจาย และประเมินผล
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการปลูกไมดอกประดับไดเหมาะสม ตามเวลาที่ตลาด
ตองการ

๒๔
ง 30103 การปลูกไมผลประเภทลมลุก หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญและประโยชนของไมผลประเภทลมลุก เชน มะละกอ กลวย
สับปะรด แตงโม แคนตาลูป สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต พันธุที่เหมาะสมกับสภาพ
ทองถิ่น การเตรียมดินปลูก การปลูก การดูแลรักษา การปองกัน การปองกันกําจัดศัตรู การเก็บเกี่ยว การ
ถนอมหรือการแปรรูป อยางงาย การบรรจุหีบหอสําหรับจําหนาย
สํารวจและวิเคราะหขอมูลความตองการของตลาด เลือกปลูกไมผลประเภทลมลุกอยางนอย 2
ชนิด ปฏิบัตงิ านเตรียมดินปลูก เลือกวิธีการปลูกที่เหมาะสมกับชนิดของพืช ปลูก ดูแลรักษา เก็บเกีย่ ว
ผลผลิต ถนอมหรือแปรรูป จัดเตรียมผลิตผลสงจําหนาย คํานวณ คาใชจาย กําหนดราคาขาย จัดจําหนาย
จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ - รายจาย และประเมินผล
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการปลูกไมผลประเภทลมลุก สามารถถนอมหรือแปรรูป
ผลิตอยางงายไดเหมาะสมกับชนิดของพืช และจําหนายได
ง 30104 การปลูกไมประดับ
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของไมประดับ ประเภทของไมประดับ ปจจัยที่
เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต ดินหรือวัสดุปลูก อุปกรณที่ใช การขยายพันธุ วิธกี ารปลูก การดูแลรักษา
การปองกันและจํากัดศัตรู การตัดแตงไมประดับ
วิเคราะหขอมูลความตองการของตลาด เลือกปลูกไมประดับอยางนอย 3 ชนิด ปฏิบัติงานเตรียม
ดินหรือวัสดุปลูก เลือกและใชอุปกรณขยายพันธุ เลือกวิธีการปลูกที่เหมาะสมกับชนิดของพืช ดูแลรักษา
ตัดแตง คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาขาย จัดจําหนาย จดบันทึก การปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ - รายจาย
และประเมิน
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการปลูกไมประดับไดรูปทรงตามความตองการของตลาด
ง 30105 การปลูกไมผลเศรษฐกิจทั่วไป หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของไมผลเศรษฐกิจในทองถิ่น การเลือกทําเลสวน
ผลไม การเตรียมดินปลูก การเลือกพันธุ วิธีปลูก การดูแลรักษา การปองกันจํากัดศัตรู แรธาตุและ
ฮอรโมนที่เกี่ยวของกับไมผล การตัดแตงกิ่ง วิธีการขยายพันธุ การเก็บเกีย่ ว การจัดการหลังการจัดเก็บเกี่ยว
การถนอมหรือการแปรรูปอยางงาย
วิเคราะหขอมูลความตองการของตลาด เลือกปลูกไมผลเศรษฐกิจในทองถิ่น ปฏิบัติงานเตรียมดิน
ปลูก เลือกใชวิธีการปลูกที่เหมาะสมกับชนิดของพืช ใชแรธาตุและฮอรโมนตัดแตงกิ่ง ฝกขยายพันธุ ดูแล

๒๕
รักษา เก็บเกีย่ ว ปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ ว ถนอมหรือแปรรูปและจัดการผลผลิตจําหนาย คํานวณคาใชจาย
กําหนดราคาขาย จัดจําหนาย
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการปลูก ตัดแตงกิ่ง และขยายพันธุไ มผลเศรษฐกิจ
สามารถใหสารอาหารและฮอรโมนไดเหมาะสมกับชนิดของพืช สามารถถนอมหรือแปรรูปผลิตผลอยางงาย
และจําหนายได
ง 30106 การผลิตพันธุไม
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการขยายพันธุ เครื่องมือและอุปกรณในการขยายพันธ การขยาย
พันธโดยไมใชเพศ การอนุบาลพันธุไม การปลูกพืชในภาชนะ และการจัดจําหนาย
สํารวจปจจัยการผลิตและภาวะการตลาด วางแผนการผลิตพันธุไม เลือกเครื่องมือ และวัสดุ
อุปกรณ ใหเหมาะสมกับวิธีการขยายพันธุ ฝกทักษะขยายพันธุโดยไมใชเพศ เชน ติดตา ปกชํา ตอน ทาบ
กิ่ง เสียบยอด เลือกผลิตพันธุไมโดยใชวิธีการขยายพันธุอยางนอย 3 วิธี ดูแลรักษา คํานวณคาใชจาย
กําหนดราคาขาย จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ - รายจาย และประเมินผล
เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการผลิตพันธุไม และมีทักษะในการติดตา ปกชํา ตอน ทาบกิ่ง
เสียบยอด และจําหนายได
ง 30107 การเลี้ยงไกไข
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาสภาพความตองการไขไก พันธุไกไขที่นิยมเลี้ยง ทําเล โรงเรือนและอุปกรณอาหารและการ
ใหอาหาร การเลี้ยงดูไกไข การปองกันโรคและศัตรู การเก็บและการคัดคุณภาพไข การเก็บรักษา
สํารวจและวิเคราะหความตองการของตลาดในทองถิ่น เลือกพันธุและอายุของไกไขที่จะนํามาเลี้ยง
เลี้ยงดูตามอายุ ปองกันโรค เก็บและจัดการผลผลิต คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาขาย จัดจําหนาย จด
บันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ - รายจาย และประเมินผล
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการเลี้ยงดู ใหอาหาร ปองกันโรคและศัตรูของไกไขตาม
อายุ และจําหนายผลิตผลได
ง 30108 โครงงานเกษตร
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
สํารวจ วิเคราะห ความสามารถ ความถนัด และ ความพรอมของตนเอง สภาพเศรษฐกิจ
และตลาดในชุมชน ตัดสินใจเลือกอาชีพ เขียนโครงการ ปฏิบัติงานอาชีพ โดยใหมีขอมูลเกีย่ วกับ
อาชีพที่เลือก ขอมูลที่เกี่ยวกับอาชีพที่เลือก ขอมูลที่เกี่ยวกับตนเอง การฝกทักษะและเทคนิคอาชีพ การ

๒๖
ทั้ง

หาแหลงทรัพยากรและเงินทุน ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพที่มีกระบวนการจัดการทางอาชีพ
กระบวนการผลิตและจัดจําหนายหรือใหบริการ
ลงมือปฏิบัติงานอาชีพตามโครงการที่เสนอ บันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ – จาย ประเมินผล
การปฏิบัติงานและปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ มีความ
ชํานาญในทักษะ และ เทคนิคอาชีพและสามารถจัดการทางอาชีพได

งานชางอุตสาหกรรม
ง 30111 ชางซอมเครื่องใชไฟฟาในบาน หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาลักษณะ ประเภท หลักการทํางาน สวนประกอบ วิธีใชและการบํารุงรักษา เครื่องใชไฟฟา
ในบาน วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบขอบกพรอง การถอด
ประกอบ การซอมเครื่องใชไฟฟาแตละชนิด
ปฏิบัติฝกทักษะในการถอดประกอบเครื่องใชไฟฟา บัดกรี อานคาจากเครื่องวัดไฟฟาและอุปกรณ
บางชนิด เชน ตัวความตานทาน คอนเดนเชอร ไดโอด ฯลฯ ตรวจสอบหาขอบกพรอง ใหบริการซอม
เครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ สํารวจแหลงวัสดุและแหลงบริการในทองถิ่น คํานวณคาใชจาย กําหนดราคา
คาบริการ ทําบัญชีรายรับ - รายจาย
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการตรวจสอบหาขอบกพรอง การใชเครือ่ งมือวัด การ
บัดกรี
การถอดประกอบอุปกรณไฟฟาไดอยางถูกตองและปลอดภัย
สามารถใหบริการตรวจซอม
เครื่องใชไฟฟาในบานชนิดตาง ๆ ได
ง 30112 ชางเดินสายไฟฟาในอาคาร
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟาเบื้องตน เครื่องมือวัดไฟฟา การอานแบบ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
วัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการเดินสายไฟฟา การเลือกใชวัสดุอปุ กรณใหเหมาะสมกับงาน กฏระเบียบ
ขอบังคับในการเดินสายไฟฟา วิธีตาง ๆ การติดตั้งอุปกรณไฟฟา
ปฏิบัติฝกทักษะเกีย่ วกับการตอสายไฟฟาแบบตาง ๆ อานแบบและปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนด
ใหบริการตรวจสอบ ซอมแซมเหตุขัดของทางไฟฟา สํารวจแหลงวัสดุและแหลงบริการในทองถิ่น คํานวณ
คาใชจายและกําหนดราคาคาบริการ ทําบัญชีรายรับ - รายจาย
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการเดินสายไฟ และตอสายไฟแบบตาง ๆ สามารถ
ใหบริการการตรวจสอบ ซอมแซมเหตุขดั ของทางไฟฟาและเดินสายไฟฟาในอาคารได

๒๗
ง 30113 งานผลิตภัณฑจากเศษวัสดุ
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ แหลงวัสดุ ทั้งที่เปนธรรมชาติและสังเคราะห คุณสมบัตวิ ัสดุในทองถิน่
เครื่องมือและอุปกรณ การออกแบบใหตรงกับความตองการของตลาด วิธีการผลิต เชน ถัก ผูก พัน
สาน ฟน ฯลฯ การบรรจุหีบหอ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานสํารวจผลิตภัณฑและแหลงวัสดุภายในทองถิน่
และหรือวัสดุสังเคราะห ออกแบบ
ผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับวัสดุ เตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ ผลิตชิ้นงานดวยวิธีตาง ๆ ตกแตงขั้น
สําเร็จ ทําบัญชีรายรับ – รายจาย กําหนดราคาและจัดจําหนาย
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะเกีย่ วกับการเลือกวัสดุ สามารถทําผลิตภัณฑตามขั้นตอน
และจําหนายได
ง 30114 งานชางบริการ
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานบริการ ปรับปรุง บํารุงรักษาทัว่ ไปเกี่ยวกับงานไฟฟา งานเครื่องรับโทรทัศน เครื่องเลน
DVD และ MP3 การซอมเครื่องมือ และ ครุภัณฑทางการศึกษา ตลอดจนผลิตภัณฑอื่น ๆ
ง 30115 โครงงานชางอุตสาหกรรม
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
สํารวจ วิเคราะห ความสามารถ ความถนัด และ ความพรอมของตนเอง สภาพเศรษฐกิจและ
ตลาดในชุมชน ตัดสินใจเลือกอาชีพ เขียนโครงการ ปฏิบัติงานอาชีพ โดยใหมีขอ มูลเกี่ยวกับอาชีพที่เลือก
ขอมูลที่เกี่ยวกับอาชีพที่เลือก ขอมูลที่เกี่ยวกับตนเอง การฝกทักษะและเทคนิคอาชีพ การหาแหลงทรัพยากร
และเงินทุน ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพที่มีกระบวนการจัดการทางอาชีพ ทัง้ กระบวนการผลิตและจัด
จําหนายหรือใหบริการ
ลงมือปฏิบัติงานอาชีพตามโครงการที่เสนอ บันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ – จาย ประเมินผล
การปฏิบัติงานและปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ มีความ
ชํานาญในทักษะ และ เทคนิคอาชีพและสามารถจัดการทางอาชีพได

๒๘

งานบาน/งานประดิษฐ
ง 30121 ชางแกะสลักตกแตงอาหาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเทคนิควิธีการแกะสลักผัก
เครื่องมือ อุปกรณ
ปฏิบัติงานเลือกวัสดุ ออกแบบ
คํานวณคาใชจา ย กําหนดราคาคาบริการ
และประเมินผล

หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
ผลไม การออกแบบ การตกแตงอาหาร การใชและบํารุงรักษา
แกะสลักผักและผลไมเปนรูปตาง ๆ
ตกแตงอาหารบนโตะ
จัดจําหนาย จดบันทึกผลการปฏิบัติงานทําบัญชีรายรับ - รายจาย

ง 30122 งานถนอมอาหาร
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
รายวิชางานถนอมอาหาร เปนราย ที่มุงปลูกฝงใหผูเรียนศึกษาเกีย่ วกับความสําคัญและหลักการ
ถนอมอาหาร การเลือกอาหาร ภาชนะ อุปกรณและเครื่องใช เทคนิคและวิธีการถนอมอาหาร ความสําคัญ
ของสารปรุงแตงอาหาร ชนิด คุณสมบัติและปริมาณที่ใช การเก็บรักษา การสงวนคุณคาทางโภชนาการ
โดยฝกปฏิบัตงิ านถนอมอาหารตามฤดูกาลของทองถิ่นตามกรรมวิธีตา ง ๆ ซึ่งสามารถทําไดใน
ครัวเรือน เชน การหมักดอง การทําใหแหง การใชสารปรุงแตงอาหาร การใชอุณหภูมิสูง บรรจุและเก็บ
อาหารที่ถนอมแลวใหถูกตองตามหลักโภชนาการและถูกลักษณะ คํานวณคาใชจา ย กําหนดราคา จัด
จําหนาย จดบันทึกการปฏิบตั ิงาน ทําบัญชีรายรับ - รายจาย และประเมินผล
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะเกี่ยวกับหลักการและเทคนิควิธีถนอมอาหาร สามารถ
ถนอมอาหารประเภทตาง ๆ และจําหนายได
ง 30123 ชางดอกไมสด
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับงานดอกไมสด การเลือกดอกไมและวัสดุตกแตง
การจัดดอกไมสดแบบตาง ๆ การใชและบํารุงรักษาอุปกรณ การบรรจุสําหรับจําหนาย
ปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณในการจัดดอกไม จัดดอกไมสดแบบตาง ๆ แจกัน พานดอกไม ชอ
ดอกไม พวงหรีด พวงมาลา คํานวณคาใชจาย กําหนดราคา คาบริการ จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติ
งาน ทําบัญชีรายรับ - รายจาย และประเมินผล
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการจัดดอกไมสด สามารถใหบริการจัดดอกไมสดและ
จําหนายได

๒๙
ง 30124 ชางประดิษฐของชํารวย
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและโอกาสในการใชของชํารวย หลักการออกแบบ ขั้นตอน และวิธีการประดิษฐ
ของชํารวยแบบตาง ๆ การใชละการบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ
ปฏิบัติการออกแบบ เลือกวัสดุประดิษฐของชํารวยแบบตาง ๆ ไมนอยกวา 2 ชนิด คํานวณ
คาใชจาย กําหนดราคาหรือคาบริการ จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ - รายจาย และ
ประเมินผล
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะเกีย่ วกับการออกแบบ การประดิษฐของชํารวยตามแบบที่
กําหนดและจําหนายได
ง 30125 ชางดอกไมประดิษฐ
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเทคนิควิธีทําดอกไมประดิษฐดวยผา การออกแบบดอกไมประดิษฐ การตกแตงเปนชอ การ
ใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ
ปฏิบัติงานเลือกแบบวัสดุทําดอกไมตามความตองการของตลาด ทําเกสร ทําใบ และขอชอติดวัสดุ
ตกแตงเปนดอกไมประดิษฐชนิดตาง ๆ คํานวณคาใชจาย กําหนดราคา คาบริการ จัดจําหนาย จดบันทึก
การปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ - รายจาย และประเมินผล
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบ เลือกวัสดุ และสามารถทําดอกไม
ประดิษฐจําหนายได
ง 30126 ชางปกดวยมือ
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษางานปกดวยมือวิธีตาง ๆ แบบ ลาย และการออกแบบลายปก
สํารวจแหลงวัสดุและการบริการในทองถิ่น เตรียมวัสดุอุปกรณ ฝกทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับงานปก
ดวยมือวิธีตาง ๆ เลือกลายและออกแบบลายปก ดัดแปลงใหเหมาะสมกับชิ้นงาน ปกดวยมือตามแบบ
ชิ้นงาน คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาคาบริการ จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบตั ิงาน ทําบัญชีรายรับ รายจาย และประเมินผล
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะออกแบบลายปก
เลือกลายปกใหเหมาะสมกับชิ้นงาน
สามารถใหบริการงานปกดวยมือและจําหนายได

๓๐
ง 30127 งานผลิตภัณฑจากวัสดุในทองถิ่น
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ แหลงวัสดุ ทั้งที่เปนธรรมชาติและสังเคราะห คุณสมบัตวิ ัสดุในทองถิน่
เครื่องมือและอุปกรณ การออกแบบใหตรงกับความตองการของตลาด วิธีการผลิต เชน ถัก ผูก พัน
สาน ฟน ฯลฯ การบรรจุหีบหอ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานสํารวจผลิตภัณฑและแหลงวัสดุภายในทองถิน่
และหรือวัสดุสังเคราะห ออกแบบ
ผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับวัสดุ เตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ ผลิตชิ้นงานดวยวิธีตาง ๆ ตกแตงขั้น
สําเร็จ ทําบัญชีรายรับ – รายจาย กําหนดราคา และจัดจําหนาย
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะเกีย่ วกับการเลือกวัสดุ สามารถทําผลิตภัณฑตามขั้นตอน
และจําหนายได
ง 30128 ชางถักโครเชต
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษางานถักโครเชตวิธีตาง ๆ แบบลาย การออกแบบลายและผลิตภัณฑ วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ
การถักโครเชตเปนลวดลายแบบตาง ๆ
สํารวจความตองการของตลาด ปฏิบัติงานฝกทักษะเบื้องตนเกีย่ วกับการถักโครเชตแบบตาง ๆ
เลือกแบบและหรือออกแบบสําหรับถักเปนผลิตภัณฑ ถักโครเชตตามแบบ เชน ลายริม ลายกลาง ลายดอก
และการตอดอก สําหรับทําเปนผลิตภัณฑ คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาคาบริการ จัดจําหนาย จดบันทึก
การปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ - รายจาย และประเมินผล
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะเกีย่ วกับการออกแบบ เลือกวัสดุ เลือกลวดลาย สามารถใช
บริการ ถักโครเชตเปนผลิตภัณฑและจําหนายได

๓๑
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ง 30141 การเขียนเว็บเพจ
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทํางานของเว็บเพจ ระบบ Hyper Link การออกแบบ เว็บเพจเบือ้ ง
ตน การสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูป การทดสอบการทํางานของเว็บเพจ การ
Upload เว็บเพจ
ง 30142 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส(E-Learning) นิยาม ขอบเขต รูปแบบ
ทิศทาง ประเภทและรูปแบบ องคประกอบของระบบการเรียนการสอนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส(E-Learning)
การออกแบบการเรียนการสอนสื่ออิเล็กทรอนิกส (โมเดล และองคประกอบ) บทเรียนและทรัพยากรการ
เรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การสื่อสารในกระบวนการเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกสโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชใน
การสรางตลอดจนรูปแบบไฟลตางๆที่ใชในงานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ปฏิบัติการการออกแบบกราฟกดีไซนและการจัดวางรูปแบบ (Lay Out) ในการจัดทําอีเลรนนิ่งที่งาย
ตอการใชงาน เปนเครื่องมือสรางสื่อที่สามารถประยุกตและนําเสนอขอมูลไดในหลากหลายรูปแบบ
ง 30143 การสรางภาพเคลือ่ นไหว 2 มิติ หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวฒ
ั นาการของภาพเคลื่อนไหว(Animation) ประเภทของภาพเคลื่อนไหว
คอมพิวเตอรกราฟก โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่ใชสําหรับสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ รูปแบบของ
ภาพเคลื่อนไหว ประเภทและรูปแบบ การออกแบบโมเดล ออกแบบตัวละคร ออกแบบฉาก การสราง
ภาพเคลื่อนไหว โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่ใชสําหรับสรางภาพเคลื่อนไหว การสราง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป พรอมกับนําเสนอผลงานตอสาธารณะชน
ง 30144 การสรางภาพเคลือ่ นไหว 3 มิติ หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวฒ
ั นาการของภาพเคลื่อนไหว(Animation) ประเภทของภาพเคลื่อนไหว
คอมพิวเตอรกราฟก โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่ใชสําหรับสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ รูปแบบของ
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ประเภทและรูปแบบ การออกแบบโมเดล ออกแบบตัวละคร ออกแบบฉาก การ
สรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่ใชสําหรับสรางภาพเคลื่อนไหว การ
สรางภาพเคลื่อนไหวโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป พรอมกับนําเสนอผลงานตอสาธารณะชน

๓๒
ง30145การเขียนแบบพืน้ ฐานวิศวกรรมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร หนวยกิต 1 หนวยกิต2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
เปนรายวิชาทีม่ ุงหวังใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติเกีย่ วกับการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ
หลักการใชเสน การจัดหนากระดาษ การเขียนตัวอักษร การใชมาตราสวนในงานเขียนแบบประเภทตาง ๆ
สัญลักษณในงานเขียนแบบ การเขียนภาพ รูปฉาย รูปตัด รูปออบลิก รูปไอโซเมตริกของรูปทรงเรขาคณิต
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในงานเขียนแบบและนําไปประยุกตใชในงานชาง ตลอดจนใชเปน
พื้นฐานในการศึกษาตอ
ง 30146 การสรางเกมคอมพิวเตอร
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวฒ
ั นาการของเกมคอมพิวเตอร ประเภทของเกมคอมพิวเตอร โปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่ใชสําหรับสรางเกมคอมพิวเตอร การออกเกมคอมพิวเตอร การสรางเกมคอมพิวเตอร
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป พรอมกับนําเสนอผลงานตอสาธารณะชน

งานธุรกิจ
ง 30151 การบัญชีเบื้องตน
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและจุดประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลการบัญชี ขอสมมุติฐานของ
การบัญชี วิเคราะหรายการคา การเปลี่ยนแปลงรายการสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ รายไดและ
คาใชจาย ารจดบันทึกรายการตามหลักการบัญชี คูในสมุดรายวันทัว่ ไป และผานรายการไปแยกประเภท
จัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินการของ
กิจการ
เพื่อใหมีความรู เขาใจ และเห็นความสําคัญของการบัญชี และสามารถปฏิบัติการบัญชีเบื้องตนได
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีนิสยั รักงานอาชีพ
ง 30152 งานบัญชีกิจการบริการ
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและจุดประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลการบัญชี ขอสมมุติฐานของ
การบัญชี วิเคราะหรายการคา การเปลี่ยนแปลงรายการสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ รายไดและ
คาใชจาย ารจดบันทึกรายการตามหลักการบัญชี คูในสมุดรายวันทัว่ ไป และผานรายการไปแยกประเภท

๓๓
จัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินการของ
กิจการ
เพื่อใหมีความรู เขาใจ และเห็นความสําคัญของการบัญชี และสามารถปฏิบัติการบัญชีเบื้องตนได
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีนิสยั รักงานอาชีพ
ง 30153 พิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาสวนตาง ๆ ของแปนพิมพคอมพิวเตอร การสรางเทคนิคที่ดีในการพิมพ หลักการพิมพและ
เคาะแปนอักษรและสัญลักษณตาง ๆ การตั้งกระดาษแนวนอนและแนวตั้งอยางงาย การพิมพจดหมาย
สวนตัว หนังสือราชการ และจดหมายเวียน
ปฏิบัติการใชสวนตาง ๆ ของแปนพิมพคอมพิวเตอร ฝกเทคนิคการพิมพ เชนทานั่ง การวางนิว้ การ
เคาะแปนอักษรเหยา กาวนิว้ จากแปนอักษรเหยาไปเคาะแปนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ตัวเลข และการ
แทรกสัญลักษณตาง ๆ พัฒนาทักษะความเร็ว ความแมนยํา ตามแนวนอนและแนวตั้งไดเหมาะสมกับ
หนากระดาษ พิมพจดหมายสวนตัว หนังสือราชการ และจดหมายเวียน
ง 30155 การบริการทองเที่ยว
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและความเปนมาของธุรกิจการทองเทีย่ ว ประเภทของงานบริการทองเที่ยว วิธี
จัดบริการทองเที่ยว และการประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของกับธุรกิจการทองเทีย่ วหรือบริษัททองเที่ยว
เชน ประสานงานจัดทําแผนการนําเที่ยวในสถานที่ตาง ๆ ฝกเขียนขอความโฆษณาและประชาสัมพันธ ฝก
คิดคํานวณคาใชจายโดยการทํางบกําไร - ขาดทุน
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะ เกี่ยวกับงานบริการการทองเทีย่ ว และสามารถปฏิบัติงาน
บริการการทองเที่ยวในธุรกิจการทองเที่ยวได
ง 30156 โครงงานธุรกิจ
หนวยกิต 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง / สัปดาห
คําอธิบายรายวิชา
สํารวจ วิเคราะห ความสามารถ ความถนัดความพรอมของตนเอง สภาพเศรษฐกิจและ ตลาดใน
ชุมชน ตัดสินใจเลือกโครงงาน วางแผนการปฏิบัติงาน เขียนโครงการ โดยใหมีขอมูลเกี่ยวกับโครงงานที่
เลือก ขอมูลที่เกี่ยวกับตนเอง การฝกทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงาน การหาแหลงทรัพยากรและ
เงินทุน กระบวนการผลิตและจัดจําหนายหรือใหบริการ
ลงมือปฏิบัติงานตามโครงการที่เสนอ บันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ – จาย ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

๓๔
อภิธานศัพท
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
กระบวนการกลุม
กระบวนการในการทํางานกลุม มีขั้นตอน ดังนี้ การเลือกหัวหนากลุม การกําหนดเปาหมาย หรือ
วัตถุประสงคของงาน วางแผนการทํางาน แบงงานตามความสามารถของแตละบุคคล ปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน
การดํารงชีวิต
เปนการทํางานในชีวิตประจําวันเพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
งานบาน งานเกษตร งานชาง งานประดิษฐ งานธุรกิจ และงานอื่น ๆ

ที่วาดวย

การทํางานเพื่อการดํารงชีวิต
เป น การทํ า งานที่ จํ า เป น เกี่ ย วกั บ ความเป น อยู ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ช ว ยเหลื อ ตนเอง ครอบครั ว
และสังคมไดในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง ไมทําลายสิ่งแวดลอม เนนการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจ และ
ภูมิใจในผลสําเร็จของงาน เพื่อใหคนพบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง
คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ และลักษณะนิสัยในการทํางาน
ประกอบดวย ความซื่อสัตย เสียสละ ยุติธรรม ประหยัด ขยัน อดทน รับผิดชอบ ตรงเวลา
รอบคอบ ปลอดภัย คุมคา ยั่งยืน สะอาด ประณีต มีเหตุผล มีมารยาท ชวยเหลือตนเอง ทํางานบรรลุ
เปาหมาย ทํางานถูกวิธี ทํางานเปนขั้นตอน ทํางานเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค มีประสิทธิภาพ
รักษาสิ่งแวดลอม ฯลฯ
ทักษะกระบวนการแกปญหา
เปนกระบวนการที่ตองการใหผูเรียนไดเกิดความคิดหาวิธีการแกปญหาอยางมีขั้นตอน
สังเกต การวิเคราะห การสรางทางเลือก และการประเมินทางเลือก

การ

ทักษะการจัดการ
ความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงาน (ทํางานเปนรายบุคคล) และจัดระบบคน (ทํางาน เปน
กลุม) เพื่อใหทํางานสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
ทักษะกระบวนการทํางาน
การลงมื อทํ า งานดว ยตนเอง โดยมุง เน นการฝก วิธีก ารทํางานอย า งสม่ํ าเสมอ ทั้ งการทํ า งาน
เปนรายบุคคล และการทํางานเปนกลุม เพื่อใหสามารถทํางานไดบรรลุเปาหมาย ไดแก การวิเคราะหงาน
การวางแผนในการทํางาน การปฏิบัติงาน และการประเมินผลการทํางาน

๓๕
ทักษะการทํางานรวมกัน
การทํางานเปนกลุม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยมุงเนนใหผูเรียน
ได
ทํางานอยางมีกระบวนการตามขั้นตอนการทํางาน และฝกหลักการทํางานกลุม โดยรูจักบทบาทหนาที่
ภายในกลุม มีทักษะในการฟง - พูด มีคุณธรรมในการทํางานรวมกัน สรุปผล และนําเสนอรายงาน
ทักษะการแสวงหาความรู
วิธีการและกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนไดแสวงหาขอมูลความรูตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องหรือเนื้อหา นั้น
ๆ ไดแก การศึกษาคนควา การรวบรวม การสังเกต การสํารวจ และการบันทึก
สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
กระบวนการเทคโนโลยี
เปนขั้นตอนการแกปญหา หรือสนองความตองการของมนุษยประกอบดวย กําหนดปญหาหรือความ
ตองการ รวบรวมขอมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแกปญหาหรือสนองความตองการ เลือกวิธีการ ออกแบบและ
ปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแกไข และประเมินผล
การถายทอดความคิด
เปนการถายทอดแนวคิดที่ใชแกปญหาหรือสนองความตองการใหเปนรูปธรรมเพื่ออธิบายและ
สื่อสารใหผูอื่นเขาใจ ไดแก แผนที่ความคิด ภาพวาด 2 มิติ ภาพวาด 3 มิติ ภาพฉายเพื่อการสรางชิ้นงาน
การออกแบบ (ทางเทคโนโลยี)
เปนการลําดับความคิดหรือจินตนาการเปนขั้นตอน นําไปสูการวางแผนการแกปญหาหรือสนอง
ความตองการ
การออกแบบและเทคโนโลยี
เปนการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถของมนุษยในการแกปญหา และสนองความตองการอยาง
สร า งสรรค โดยนํ า ความรู ม าใช กั บ กระบวนการเทคโนโลยี สร า งสิ่ ง ของเครื่ อ งใช วิ ธี ก าร หรื อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดํารงชีวิตและกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย
การเลือกใชเทคโนโลยี
เปนการเลือกใชเทคโนโลยี เพื่อแกปญหาหรือสนองความตองการของมนุษยโดยผานกระบวนการ
วิเคราะห เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยีอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีตอสังคม
และสิ่งแวดลอม

๓๖
ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking)
เปนความสามารถทางสมองมนุษ ยที่คิ ด ไดก วา งไกล หลายแงมุม หลายทิศทาง นําไปสู การคิด
ประดิษฐสิ่งของ และแนวทางการแกปญหาใหม ลักษณะการคิดอยางสรางสรรค มี 4 ลักษณะ ประกอบดวย
๑. ความคิดริเริ่ม (originality) คือ ลักษณะความคิดทีแ่ ปลกใหม แตกตางจากความคิดเดิม ประยุกต
ใหเกิดสิ่งใหมขึ้น ที่ไมซ้ํากับของเดิม ไมเคยปรากฏมากอน
๒. ความคลองในการคิด (fluency) คือ ความสามารถในการคิดหาคําตอบไดอยางคลองแคลว
รวดเร็ว และมีปริมาณที่มากในเวลาจํากัด เชน ใหผูเรียนวาดภาพตอเติมรูปที่กําหนด ใหไดมากทีส่ ุด ภายใน
เวลา 10 นาที
๓. ความยืดหยุนในการคิด (flexibility) คือ ความสามารถในการคิดหาคําตอบไดหลายประเภท และ
หลายทิศทาง ดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเปนหลายสิ่งได เชน ใหผูเรียนบอกวิธีการนําขวดน้ําพลาสติกที่เหลือ
ใช นําไปทําอะไรใหเกิดประโยชน ไดบาง
๔. ความคิดละเอียดลออ (elaboration) คือ ความคิดในรายละเอียดเพื่อตกแตง หรือขยายความคิดหลัก
ใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ความปลอดภัยในการทํางาน
เปนการใชอุปกรณ เครื่องมือในการทํางานเพื่อสรางชิน้ งานอยางปลอดภัย และเลือกใชใหเหมาะสมกับ
ประเภทและลักษณะการใชงานของอุปกรณและเครื่องมือนั้น
เทคโนโลยี
เปนการนําความรู ทักษะและทรัพยากรมาสรางสิ่งของเครื่องใช หรือวิธีการโดยผานกระบวนการ
เพื่อแกปญหาสนองความตองการ หรือเพิ่มความสามารถในการทํางานของมนุษย
เทคโนโลยีที่ยั่งยืน
เปนเทคโนโลยีที่ใชเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยในปจจุบันโดยไมทําใหประชาชน รุน
ตอไปในอนาคตตองประนีประนอม ยอมลดความสามารถของเขาในการที่จะสนองความตองการ ของเขา
เอง โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีสะอาด
เป น กระบวนการ หรื อ วิ ธี ก าร ที่ นํ า มาใช พั ฒ นา เปลี่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ วิ ธี ก าร
กระบวนการ หรือการบริการ อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดผลกระทบ หรือความเสี่ยงตอมนุษย
และ
สิ่งแวดลอมนอยที่สุด โดยใชเครื่องมือ เชน 4R (reuse, repair, reduce, recycle) เปนตน
แบบจําลอง
เปนแบบหรือวัตถุสามมิติที่จําลองรูปแบบ รายละเอียด วิธีการ ตามแนวคิดที่ไดออกแบบไว
นําเสนอรูปแบบของชิ้นงานหรือรูปแบบของวิธีการ

เพื่อ

๓๗
แผนที่ความคิด (Concept Mapping)
เปนการถา ยทอดความคิด หรือขอมูลตาง ๆ ในภาพรวม เพื่อ แสดงการเชื่อมโยงขอมูลเกี่ย วกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งระหวางความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดยอยที่เกี่ยวของสัมพันธกัน โดยนําเสนอ
เปนขอความ สัญลักษณ หรือภาพ โดยใช สี และเสน
ภาพฉาย
เปนภาพแสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแกปญหาหรือสนองความตองการ ประกอบดวย ภาพ
ดานหนา ภาพดานขาง และภาพดานบน แสดงขนาด และหนวยในการวัด เพื่อสามารถนําไปสราง
แบบจําลอง หรือชิ้นงานได
ภาพราง 2 มิติ
เปนภาพที่ประกอบดวย ดานกวาง และ ดานยาว เพื่อนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา หรือสนอง
ความตองการ
ภาพราง 3 มิติ
เปนภาพที่ประกอบดวย ดานกวาง ดานยาว และดานสูง เพื่อนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา หรือ
สนองความตองการ
ออกแบบและสราง
หรือออกแบบและปฏิบัติการ หมายถึง ขั้นตอนการลําดับความคิดเพื่อสรางแนวทางการแกปญหา
หรือสนองความตองการและถายทอดความคิดเปนภาพที่มีรายละเอียด เพื่อนําไปสรางในกระบวนการ
เทคโนโลยี โดยเปนขั้นตอนที่ใหมีการออกแบบกอนการสรางชิ้นงาน
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการรวบรวม การตรวจสอบความถูกตอง การจัดเก็บ การ
จัดการ การกระทํากับขอมูลขาวสาร โดยใชอุปกรณคอมพิวเตอร และอุ ปกรณสํานัก งานตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดสารสนเทศหรือความรูที่นํามาใชในการตัดสินใจหรือเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต
ขอมูล
ขอเท็จจริงหรือเหตุการณที่เกี่ยวของกับสิ่งตางๆ เชน คน สัตว สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ โดยอยูใน
รูปแบบที่เหมาะสมตอการสื่อสาร การแปลความหมาย การประมวลผลและการใชงาน ขอมูลอาจเปน
ตัวเลข ตัวอักขระ หรือสัญลักษณใด

๓๘
เครือขายคอมพิวเตอร
การเชื่อมโยงระหวางคอมพิวเตอรตั้งแต 2 เครื่องขึ้นไป เพื่อใหสามารถถายโอนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ระหวางกัน
ซอฟตแวร
ชุ ด คํ า สั่ ง หรื อ โปรแกรมที่ เ ขี ย นขึ้ น ด ว ยภาษาคอมพิ ว เตอร อ ย า งมี ลํ า ดั บ ขั้ น ตอน เพื่ อ ให เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอรทํางาน
ซอฟตแวรประยุกต
เป น ซอฟต แ วร ที่ เ ขี ย นขึ้ น เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกให กั บ ผู ใ ช โดยสามารถนํ า ไปใช กั บ งาน
ดานตางๆ ที่ ทําอยูเ ปนประจําได อย างรวดเร็ว เชน ซอฟตแวรประมวลคํา ซอฟต แวรตารางการทํางาน
ซอฟตแวรจัดการฐานขอมูล ซอฟตแวรนําเสนอ และซอฟตแวรของระบบงานธนาคาร
ซอฟตแวรระบบ
เปนซอฟตแวรที่ใชในการจัดการควบคุมการทํางานรวมกันของระบบการทํางาน
ของ
เครื่องคอมพิวเตอรใหทํางานรวมกับอุปกรณตางๆ ในระบบคอมพิวเตอร เชน การจัดการดานอุปกรณรับเขา
ขอมูล และแสดงผล การแสดงผลลัพธบนจอภาพ การนําผลลัพธที่ไดไปแสดงทางเครื่องพิมพ การบันทึก
ขอมูลเก็บไวในหนวยความจํารอง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การนําวิทยาการที่กาวหนาทางดานคอมพิวเตอรและ
การสื่อสารมาสรางมูลคาเพิ่มใหกับสารสนเทศ ทําใหสารสนเทศมีประโยชนและใชงานไดกวางขวางมากขึ้น
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการใชเทคโนโลยีดานตางๆ ในการรวบรวม จัดเก็บ ใชงาน สงตอ หรือสื่อสาร
ระหวางกัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวของโดยตรงกับ 2 สิ่ง คือ
1) เครื่องมือเครื่องใชในการจัดการสารสนเทศ เชนเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณรอบขาง และอุปกรณ
สื่อสารและโทรคมนาคม
2) ขั้นตอนวิธีการดําเนินการซึ่งเกี่ยวของกับซอฟตแวร ขอมูล บุคลากร และกรรมวิธีการดําเนินงาน
เพื่อใหขอมูลนั้นเกิดประโยชนมากที่สุด
โปรแกรมอรรถประโยชน
เป น โปรแกรมที่ ช ว ยเสริ ม การทํ า งานของคอมพิ ว เตอร หรื อ ช ว ยโปรแกรมใช ง านอื่ น ๆ ให มี
ความสามารถใชงานไดสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บางโปรแกรมยังออกแบบมาเพื่อชวยจัดการ
กับทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน จัดการหนวยความจํา จัดการเนื้อที่ในการ
เก็บขอมูล ชวยทําสําเนาและคนคืนขอมูล ชวยซอมการชํารุดของหนวยเก็บขอมูล ชวยคนหาปองกัน และ
กําจัดไวรัส

๓๙
โพรโตคอล
ข อ กํ า หนด ระเบี ย บ พิ ธี ก าร ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ที่ ใ ช ค วบคุ ม การสื่ อ สารข อ มู ล ในเครื อ ข า ย
เครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณเครือขายที่ใชโพรโตคอลชนิดเดียวกัน จึงจะสามารถติดตอและสงขอมูล
ระหวางกันได
สารสนเทศ
ขอมูลที่เปนเรื่องเกี่ยวของกับความจริงของคน สัตว สิ่งของ ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม
ที่ไดรับการจัดเก็บรวบรวม ประมวลผล เรียกคน และสื่อสารระหวางกัน นํามาใชใหเกิดประโยชนได
ระบบสารสนเทศ
เปนระบบสนับสนุนการบริหารงาน การจัดการ และการปฏิบัติการทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม
หรือระดับองคกร เพื่อชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใชองคประกอบของระบบสารสนเทศ
ในการดําเนินการ
สาระที่ ๔ การอาชีพ
การจําลองอาชีพ
เปนการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับอาชีพที่สถานศึกษาจัดทําใหเสมือนจริงเพื่อใหผูเรียน
มีทักษะการทํางานอาชีพ เห็นคุณคาของงานอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เชน
การจัดนิทรรศการ บทบาทสมมติ ฯลฯ
การประเมินทางเลือกอาชีพ
เปนการรูจักตนเองดานความรู ความสามารถ ทัศนคติ ศักยภาพ
วิสัยทัศน แนวโนม
ดานอาชีพที่ตองการของตลาดแรงงาน ที่เหมาะสมกับความสนใจ ความถนัด และทักษะทางดานอาชีพ
กอนตัดสินใจเลือกอาชีพ
การอาชีพ
เป น สาระที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ทั ก ษะที่ จํ า เป น ต อ อาชี พ เห็ น ความสํ า คั ญ ของคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และเจตคติ ที่ ดี ต อ อาชี พ ใช เ ทคโนโลยี ไ ด เ หมาะสม เห็ น คุ ณ ค า ของอาชี พ สุ จ ริ ต และเห็ น แนวทาง
ในการประกอบอาชีพ
ทักษะที่จําเปนตออาชีพ
ประกอบดวย ทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะ
การทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู

๔๐
ประสบการณในอาชีพ
เปนการจัดใหผูเรียนไดเรียนรู ไดเห็น และไดฝกปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพ ที่ตนเองถนัด
และสนใจ
สถานการณแรงงาน
ประกอบดวย การมีงานทํา การจางงาน การคุมครองแรงงาน และการประกันสังคม ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต

๔๑
คณะผูจัดทํา
คณะที่ปรึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายวิชัย ออนเบา
นายสมศักดิ์ ดวงอิ่ม
นายกฤษฎา สีจันทรฮด
นางวิไลวรรณ มนูศิลป
นายนิวัติ ตอนี

ผูอํานวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ
รองผูอํานวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ
รองผูอํานวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ
หัวหนากลุมงานวิชาการ โรงเรียนโคกสีพทิ ยาสรรพ
หัวหนางานหลักสูตร โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ

คณะทํางานยกราง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายอํานาจ พรหมใจรักษ
นางสําราญ ใจเที่ยง
นางอัมรา อุนมีศรี
นางจรัญญา ออนเบา
นายอภิวัฒน ศรีสงค
นายวิเชต ศรีทองคง

ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ

ประธาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful