8|arkan Dakwah

8ermetamorfosaAndree

2


Þengantar Þenu||s

Alhamdullllahlrabbll'alamlln. Seaala pu[l hanva unLuk Allah vana Maha
Þerkasa, vana menaaLur dunla denaan skenarlo vana Llada Lerduaa. ShalawaL dan
salam kepada 8asulullah SAW, keluaraanva, para sahabaLnva, serLa orana-orana
vana berada dalam ttock vana sama, menvusurl [e[ak-[e[ak kenablan denaan penuh
La'zhlm dan keLa'aLan.
8uku kecll lnl penulls persembahkan unLuk para kader dakwah, khususnva
vana selevel denaan penulls, vaknl para [uru da'wah pemula. ka[lan vana dlsa[lkan
munakln Lerasa sanaaL sederhana dan merupakan penaulanaan darl pen[elasan
banvak ostoJz. mowojjlb, dan motobbl. 1apl lnsva Allah LeLap ada toste vana
berbeda keLlka klLa menelaah lembar deml lembar buku lnl.
lde mendasar pada karva lnl adalah perubahan. Þerubahan benLuk dakwah,
perubahan paradlama dakwah, vana dlvarlaslkan denaan beberapa bahasan beraava
'how Lo'. 8ealLu membaca buku lnl klLa akan bersama-sama menelaah berbaaal
perslapan klLa unLuk men[adl aenerasl rabbanl, menaka[l ulana se[arah para nabl dan
aenerasl shallh Lerdahulu, serLa membahas berbaaal Lren dunla dan kalLannva
denaan dakwah. uenaan formaL e-book (Þul) mudah-mudahan buku kecll lnl blsa
dlakses leblh banvak orana denaan blava vana rlnaan pula.
AmaL banvak kekuranaan vana akan dlLemul dalam buku lnl. unLuk lLu
kemakluman, krlLlk, saran, naslhaL dan Lun[uk a[ar darl para pembaca amaL penulls
harapkan. ul aLas lLu, rldha Allah SW1 lah vana leblh penulls rlndukan. 1ak lupa
penulls haLurkan Lerlmakaslh dan salam La'zhlm unLuk oranaLua penulls, para
motobbl dan osotlJz, serLa sahabaL-sahabaL dl medan da'wah, vana aLas konLrlbusl
besar mereka semualah karva sederhana lnl blsa hadlr. Mudah-mudahan
bermanfaaL. Wassalam.

?oavakarLa, CkLober 2007
Al foolt llo tobblb
Andree

3


Daftar Is|

Þengantar

Daftar Is|
2

3
kefreshino....
4
kuunu kabban|yy||n
6
Cnce Upon A 1|me..
28
Metamorfosa : 8erubah ..!!
56
5umber 1u||san 84
1entang Þenu||s 864

kefreshino....

kaLa-kaLa leaendarls lLu Lerucap darl llsan mulla sahabaL plllhan, Muadz bln !abal.
´ljlls blooo. oo´mlo so´ob´, kemarllah sebenLar, klLa duduk unLuk memperbarul lman. ucapan
serupa [uaa dllonLarkan lbnu 8awahah kepada Abu uarda' "to´ol oo´mlo so´ob. loooloolbo
osto´o tooolloboo mlool olJtl lJzlstojmo´ot obllvoooo". kemarllah hal saudaraku, klLa
perbaharul lman klLa se[enak. karena LablaL haLl lLu berbolak-ballk, bahkan leblh cepaL
darlpada berballknva alr mendldlh dl dalam perluk. uan salah saLu pemballk haLl vana pallna
domlnan adalah rehaL se[enak darl akLlvlLas ruLln.
?a, ruLlnlLas kehldupan dunla memana pembunuh pallna Lerselubuna. la membunuh
kreaLlvlLas dan memaLlkan kepekaan. Seorana Leman vana dahulunva seorana ptootommet
kompotet dan lnsLrukLur pada beberapa pelaLlhan leoJetsblp dalam Lempo dua Lahun Lelah
berubah men[adl seorana peaawal Lulen, vana unLuk berlnvesLasl kecll-kecllan pun mesLl
berplklr raLusan kall, la bealLu LakuL akan reslko. la Lerlalu menlkmaLl kenvamanan dalam
ruLlnlLas sehlnaaa la Lldak berkembana. la Lelah men[adl [umud.
1ak berbeda denaan da'wah. Parl-harl vana klLa lalul bersama da'wah, dl berbaaal
llnlnva, totblvob. slvosob. lotlsboJlvob, perlahan berubah men[adl ruLlnlLas vana Lerkadana
mulal membosankan, melelahkan dan kehllanaan makna. 1ak seperLl dulu, keLlka klLa dlblna
dalam halaqoh-halaqoh dl rumah-rumah semplL, dl po[ok-po[ok mushalla, namun semuanva
Lerasa penuh warna dan aalrah. klnl, dl saaL semua kemudahan ada dl depan maLa, [usLru
rasa lLu perlahan peral. Menauap, beraanLl kehambaran dan basa-basl. Maka saaLnva unLuk
kemball merenuna, memlklrkan seaala apa vana Lelah klLa lalul dl [alan mulla lnl denaan akal
dan kelmanan klLa. Aaaknva klLa perlu berkonLemplasl lama, mereorlenLasl arah aerak
da'wah. keftesbloo se[enak sebelum melakukan lompaLan-lompaLan dan perubahan.
Men[elana Llba saaLnva bermeLamorfosa.

kenapa Metamorfosa?
Seorana Svalkh da'wah vana Lerkenal La[am bosbltob-nva pernah menalnaaLkan
bahwa perubahan adalah sesuaLu vana nlscava. "8ahkan keLlka seluruh orana dl dunla Lelah
berkumpul haLlnva sebalk 8asulullah SAW sekallpun, perubahan ke arah capalan-capalan
vana leblh balk LeLap perlu dllakukan", kaLa bellau. Sebab perubahan lLu adalah splrlL uLama
kehldupan. SesuaLu vana Lldak berubah, berarLl menaalaml sLaanasl kehldupan aLaupun
ruhnva Lelah maLl surl. 8asulullah SAW menaaLakan bahwa mereka vana harl lnl Lldak leblh
balk darl harl kemarlnnva, maka la Lermasuk kalanaan pecundana.
ualam aerak lanakah da'wah, ada banvak rlnLanaan vana menahambaL kema[uan.
1apl klLa Lak hendak memblcarakan LenLana penahalana-penahalana berupa kemakslaLan
dan kelalalan dl slnl. 8ab lLu mudah-mudahan blsa klLa hlndarl denaan perLolonaan Allah
Iollo jololob. ?ana dlmaksud sebaaal penahalana dl slnl adalah cara pandana klLa LenLana
da'wah. 8ealnl, sebaaal akLlvls, para murobbl klLa dulu Lelah menaa[arkan bahwa dalam
da'wah -dan dalam lslam secara keseluruhan- ada hal-hal vana berslfaL tsowoblt dan ada
vana Leraolona motoobovvltot. Pal-hal tsowoblt lnl adalah keLenLuan vana baku, rlald, Lldak
boleh dlperLenLanakan. 1lda ada ruana dlskusl dl sana. Ada pula hal-hal vana menaanduna
prlnslp murrunah, keleluasaan. la blsa berubah sesual LunLuLan zaman, LunLuLan keadaan.

5

Sebaalan kaum Jo´ot, ada vana melebarkan baLasan tsowoblt, sehlnaaa sanaaL kaku.
Pal-hal vana sebenarnva maslh Jebotoble dlpuLuskan denaan Leaas dan keras. Lavaknva
oranaLua vana ovet-ptotecteJ, seluruh kealaLan anaknva dlbaLasl. 8ahkan menveberana
[alan pun sana anak Lldak dlperbolehkan. Maka [adllah anak lnl seorana anak maml Lulen.
Mau mandl dlmandlln mama, mau makan dlsuapln mama, mau nlkah... dllarana mama.
uakwah vana dlkelola denaan aava vana seperLl lnl akan men[adl bonsal, lndah Lapl kecll.
Lama kelamaan, reslsLensl akan muncul darl dua arah. Þlhak eksLernal vana harusnva
men[adl ob[ek da'wah larl LerblrlL-blrlL aLau membuana muka Lerhadap da'wah, karena Lelah
LerpaLrl dl benak mereka kesan ekskluslf dl kalanaan da'l lnl. Þara da'l pun dl[auhl,
Lermaralnalkan darl peraaulan seharl-harl. ul slsl laln, kalanaan da'l vana beraaul secara
homoaen dan [arana menaeLahul sumber kerusakan umaLnva, cenderuna men[adl prlbadl
penuh kecurlaaan, uarl maLanva ada pancaran slnls dan Lldak percava, darl muluLnva keluar
seaala klalm sesaL dan bld'ah. la men[aaa [arak se[auh-[auhnva denaan umaLnva, dan pada
saaL vana sama seLan daLana dan menvan[unanva denaan sebuLan aenerasl obotobo.
Akhlrnva, umaL men[adl aolonaan vana rusak dan da'l Lerplsah denaan mereka dl ballk Lablr
kesuclan. 8ealLu banvak dls-slnkronlsasl anLar mereka, bealLu banvak dlskonekLlvlLas bahasa
dan budava. Mereka kadana duduk berdekaLan Lapl Lak beranl sallna menvapa. ?ana saLu
LakuL lmannva rusak, vana saLu LakuL dlcap ahlul bowo´. 8uaL apa ada kemocena, kalaulah
Lak dlaunakan unLuk memberslhkan debu dl kaca vana koLor.
Cara pandana vana kedua sama bahavanva. Ada para da'l vana denaan semanaaL
motoobovltot men[adl sanaaL luwes, dan saklna luwesnva mereka lupa unLuk kemball
men[adl lurus. lnaln menvelam ke dasar lauL unLuk menaambll muLlara, Lapl malah kelelep.
Ada vana Ler[ebak pada dunla kearLlsan, ra[ln Lampll dl lofotolomeot. sehlnaaa susah unLuk
mempredlksl peran soslalnva saaL lLu, apakah usLadz aLau arLls? Ada vana hanvuL dlbual
aelombana pollLlk prakLls sehlnaaa lupa akan sLaLus da'lnva. Seorana keLua dewan svuro
parLal lslam dl lndonesla denaan sanLalnva Lampll dl Lelevlsl denaan celana Lenls seLlnaal
paha, [alan-[alan ke keramalan melavanl wawancara seorana reporLer wanlLa. ul harl laln la
berkhuLbah LenLana svarl'aL lslam dl mas[ld, membuaL blnauna para konsLlLuennva.
8ukannva menuLup auraL adalah peneaakan svarl'aL pallna mendasar Þak?
Maka Luaas beraL klLa saaL lnl adalah menvelaraskan lLu semua. Memalnkan peran
ommotoo wosotboo. ummaL perLenaahan vana men[adl penenaah dan penaaLur (waslL)
kehldupan dl muka buml denaan sempurna. 8erpeaana Leauh pada prlnslp svarl'aL, sambll
melanaaana llncah dl kancah peraaulan dunla. Menvlapkan dlrl men[adl kbollfotollob fll otJb,
menaavoml semua kepenLlnaan umaL manusla dan alam semesLa dalam naunaan kaslh
savana aaama Allah vana mulla. lqamaLuddln wa slvasaLuddunva blhl. usLadz 8ahmaL
Abdullah menvebuLnva bovowlvoto to´sbll wo solomoto toobvlt. keasllan vana dlnamls serLa
perubahan vana selamaL (darl kerancuan dan slkap berleblh-leblhan).
ul bab-bab berlkuLnva klLa akan mencoba berblncana LenLana perbekalan apa vana
harus klLa lakukan unLuk men[alankan bovowlvoto to´sbll wo solomoto toobvlt LersebuL. 8ab
dua akan menancapkan secara kuaL karakLerslLlk aenerasl rabbanl, bab Llaa menaa[ak klLa
bela[ar darl komparasl se[arah kaum shallhln Lerdahulu, dan pada bab empaL klLa akan sama-
sama toke off. lepas landas menu[u perubahan. klLa akan berdlaloa LenLana meLamorfosa.
1o´ol oo´mlo (wo oofklt) so´ob.


6

kuunu kabban|yy||n

´1lJok wojot bool seseotooo moooslo vooo Allob betlkoo kepoJoovo Al kltob.
blkmob Joo keoobloo. lolo Jlo betkoto kepoJo moooslo. "neoJoklob komo meojoJl
peovembob-peovembobko bokoo peovembob Allob." Akoo tetopl (ulo bet- koto).
"neoJoklob komo meojoJl otooo-otooo kobbool. koteoo komo selolo meooojotkoo
Al kltob Joo Jlsebobkoo komo tetop mempelojotlovo.´ (All lmtoo. 79)

Sudah selesalkah perenunaan se[enak lLu klLa lakukan? Apa hawa keseaaran dan
semanaaL dakwah lLu Lelah perlahan klLa rasakan kemball dl reluna-reluna [lwa dan suduL-
suduL haLl klLa? AlbomJollllob.... keLlka kesadaran berda'wah dan ber[ama'ah sudah kemball
menancap kokoh dl haLl klLa, beraelora dan meluap-luap, sekaranalah saaLnva berbenah dlrl.
Menvlapkan bekal sebanvak-banvaknva unLuk menaarunal medan da'wah vana semakln harl
LerbenLana semakln luas, menanam blblL kebalkan dl seLlap Lanah kosona vana klLa Lemul.
Memana, da'wah blsa dlmulal dan dlwu[udkan denaan hal vana slmpel dan
sederhana. namun orana bl[ak menaaLakan foolJo svol´lo lom vo´tbl. Crana vana Lldak punva
apa-apa Lldak munakln blsa memberl. Maka semakln besar kemampuan vana klLa mlllkl,
semakln banvak peker[aan vana blsa dllakukan. lLu arLlnva semakln besar pahala vana akan
dldapaL. 1enLu sa[a denaan svaraL ada kelkhlasan vana besar pula. Cleh karena lLu,
menvlapkan dlrl denaan berbaaal kompeLensl aaar men[adl prlbadl vana leblh balk men[adl
sebuah keharusan. Laalpula Lldak selamanva klLa blsa menaandalkan meLode-meLode
dakwah vana Lerlampau sederhana.
Lalu baaalmana mowosbofot, karakLerlsLlk da'l vana mesLl klLa banaun dalam dlrl
klLa? !awabannva saLu, rabban|. AvaL ke 79 darl suraL All lmran vana dlkuLlp dl aLas
men[elaskan bahwa Lldak ada nabl, rasul aLau para penerusnva vaknl para ulama vana
menauasal llmu darl kltobollob, dlkarunlal hlkmah darl Allah SW1, melalnkan mereka harus
menveru kepada kaumnva aaar mereka men[adl manusla-manusla rabbanl.
usLadz Musvafa Ahmad 8ahlm, men[elaskan dalam sebuah arLlkel bellau bahwa
secara ekspllslL, slfaL manusla rabbanl vana dlmaksudkan dl avaL LersebuL adalah mereka
vana secara tojoJJoJ wol lstlmtot (ruLln dan berkelan[uLan) melakukan dua hal, valLu :
ultosot olkltob, menaa[l, menaka[l dan mempela[arl klLab Allah SW1), dan 1ollm olkltob,
menaa[arkan klLab Allah SW1. Secara Lerplsah, puluhan Lahun lalu seorana Lokoh besar
pembaharu, lmam Svahld Pasan Al 8anna pernah berLuLur, º5eotooo Mosllm oJolob pe/ojor
vooo mempelojotl ooomo. peloksooo vooo meooomolkooovo. sekolloos teototo vooo
seoootloso betjlboJ´. Þada kesempaLan laln bellau [uaa berkaLa, ´loootlob bobwo seotooo
Mosllm oJolob seotooo ouru vooo memlllkl semoo slfot vooo semestlovo Jlmlllkl seotooo
ooto. cobovo llmo. blJovob. tobmot Joo petlloko lemob lembot.´
!adl, seorana vana rabbanl Lldak berprofesl sebaaal ºpenlkmaL da'wah" semaLa,
namun la [uaa men[adl 'penaemban da'wah'. Sebab denaan lnllah dlnamlsasl akan Ler[adl
dalam [lwa klLa, sehlnaaa la selalu seaar dan menveaarkan. SeperLl alr vana bealLu dlLuana ke
dalam aelas, seaera dlmlnum oleh orana vana haus.
Leblh lenakap laal kalau klLa meru[uk pada ka[lan mendalam vana dllakukan oleh
ulama besar vana beraelar lmom olmofossltlo (pemlmpln para ahll Lafslr), vaknl lbnu !arlr AL
1habarl dalam klLabnva Ioml´ol bovoo fl to´wll oloot´oo (leblh populer denaan nama Lafslr AL

7

1habarl). SeLelah lmam 1habarl men[elaskan berbaaal pendapaL ulama LenLana penaerLlan
rabbanl lnl, bellau sampal pada beberapa keslmpulan. lettomo. rabbanl adalah mostowo
aLau level vana leblh Llnaal darl sekedar foolb (memahaml aaama) dan ´ollm (penauasaan
llmu darl klLab Allah). keJoo. rabbanl lalah sebuah ke[enlusan Lersendlrl vana mampu
menaaabunakan anLara ol flob dan ol llm denaan beberapa aspek vlLal lalnnva, vaknl :
1. Albosbltob blsslvosob , punva seose of polltlcs vana Llnaal. Melek pollLlk
2. Albosbltob blttoJblt, wawasan mana[erlal vana memadal
3. Alolvomb bl svo´oo ottolvvob wo mo vosbllbobom fl Joovobom wo Jlolblm. Þro-
rakvaL, vaknl selalu melaksanakan dan men[alankan seaala urusan rakvaL dan seaala
hal vana membawa kemaslahaLan mereka, balk dalam kehldupan dunla mereka
apalaal kehldupan beraaama.

´4/im
Seorana rabbanl haruslah berllmu, menalnaaL kedudukan llmu memana sanaaL
penLlna dalam lslam. Cukuplah Leraambar darl kallmaL perLama darl Allah SW1 vana
dlhanLarkan !lbrll kepada 8asulullah, loto´. 8acalah! 8ahkan penaulanaan kaLa llmu dalam Al
Cur'an leblh darl 800 kall. LanLas apa sa[a llmu vana dlperlukan? Seorana Leman
keblnaunaan akan hal lnl. ul banaku pendldlkan formal, la mempela[arl llmu vana dlsebuLnva
'konvenslonal', namun dlslsl laln bellau lnaln sekall menauasal llmu svarl'ah. namun secara
sporadls dan membabl buLa la melahap buku-buku aaama denaan melupakan bahwa klLa
[uaa harus men[adl murld darl seorana auru, bukan murldnva buku. Akhlrnva llmu vana
dldapaLkan pun Lldak slsLemaLls dan cenderuna Lldak men[awab persoalan. llmu model baru
lnl punva nama sendlrl, llmu saru-ah. ?a, saru!
Al ´ollomob u8. ?usuf Al Caradhawv secara bl[ak menaklaslflkasl llmu-llmu vana klLa
perlukan dalam LunLuLan zaman vana semakln beraL lnl:
1. llmu Svarl'ah
!elas llmu lnl men[adl sandaran pokok dalam seLlap aerak kehldupan umaL lslam.
karenanva penauasaan Lerhadap llmu svarl'ah men[adl LunLuLan penLlna dalam ranaka
memformaL dlrl denaan proaram rabbanl. llmu sepuLar Al Curan, Al PadlLs, llob dan usbol
llob, serLa beberapa pemahaman dasar lalnnva mesLl dlkuasal. Sekurana-kurananva vana
berslfaL fotJbo ´olo.
u8. 8aahlb As Slr[anl, penulls buku best sellet lnLernaslonal, loto´ lo boJJo oo tooto´
aLau vana klLa kenal denaan 5pltltool keoJloo memberlkan Llps buku-buku vana mudah
dlaunakan unLuk bela[ar ´olom svot´l baal para pemula, LeruLama vana Lldak pernah
menaecap pendldlkan aaama secara formal. 8uku-buku lnl sepan[ana penaeLahuan sava
seluruhnva Lelah Lelah LerblL dalam bahasa lndonesla. 1enLu sa[a selaln membaca klLa LeLap
perlu blmblnaan para ulama dalam mempela[arlnva secara leblh mendalam. los-olo
obloJzJzlktl lo kootom lo to´lomoo. lnllah buku-buku sLandar LersebuL, denaan beberapa
Lambahan LenLunva.
• lnLlsarl 1ofslt lboo kotslt. lnl adalah buku Lafslr vana baaus, sederhana dan mudah
dalam susunan kaLanva. klLa blsa mulal membaca darl [uz 30 Lerleblh dahulu,
kemudlan berlan[uL ke suraL-suraL berlkuL vana klLa hapal.
• Ada saLu Lafslr laal vana penuh nuansa ruhlvah dan semanaaL pembelaan Lerhadap
lslam, bahasanva lndah dan sanaaL menaauaah, [udulnva ll 2bllolll Oot´oo. karanaan

8

As Svahld Savvld CuLhb. 1afslr konLemprer lnl sanaaL berboboL karena kedalaman
llmu dan kearlfan Savvld CuLhb dalam bldana bahasa, dlsamplna lLu la dlLulls oleh
penaarananva selama mendekam dl pen[ara mlllLer Meslr pada zaman penlndasan
umaL lslam oleh rezlm Camal Abdul nashlr. ul sanalah perpaduan anLara Leorl,
reallLas per[uanaan dan kekokohan lman berLemu, sehlnaaa men[adlkannva memlllkl
nllal leblh dlbandlna buku-buku Lafslr lalnnva. 8eberapa Lahun vana lalu salah saLu
Lelevlsl swasLa naslonal pernah menavanakan proaram bedah Lafslr lnl seLlap Selasa
paal.
• llob 5oooob karva Savvld Sablq. 1eruLama [uz perLama vana membahas LenLana
hukum shalaL, zakaL, puasa dan ha[l. ÞenaeLahuan lnl penLlna klLa mlllkl aaar dapaL
melaksanakan lbadah secara benar, sesual perlnLah Allah SW1. Selaln lLu ada [uaa
buku vana baaus karva u8. ?usuf Al Caradhawv ber[udul lboJob Jolom lslom.
• Al lmoo, karva u8 Muhammad nu'alm ?asln. lslnva adalah paparan sederhana
LenLana aqldah lslamlvah, vaknl baaalmana klLa memahaml dan menalmanl enam
rukun lman.
• Mlobojol OosblJlo, karva lbnu Cudamah. Membahas sepuLar masalah ruhanl,
penvaklL haLl, cara menvembuhkannva, [uaa memuaL banvak hal LenLana men[auhl
akhlaq Lercela. 8lsa [uaa dlaunakan buku 1ozklvotoo Nofs aLau penerblL laln
menaaunakan [udul Meosoclkoo Ilwo, karva Svalkh Sa'ld Pawa. 8uku-buku
Mooojemeo Oolbo Aa' Cvm [uaa sanaaL baaus.
• kboloool Mosllm aLau Akhlaq Seorana Musllm karva Svalkh Muhammad Al Chazall
men[adl ru[ukan vana bermanfaaL dalam memahaml akhlaq mendasar vana mesLl
dlmlllkl seorana Musllm.
• WanlLa menempaLl poslsl mulla dan unlk dl dalam lslam. Pukum baal mereka leblh
speslflk deml men[aaa kehormaLan dan kesuclannva. Þen[elasan deLall LenLana
kedudukan dan peran wanlLa dalam lslam, svubhaL vana ada serLa [awabannva,
dapaL dlpahaml lewaL buku woolto Jolom looJooooo lslom karva u8. Abdul MuLa'al
Al !abarl.
• At koblool Mokbtom karva Svalkh Shaflvurrahman Al Mubarakfurl merupakan peralh
penaharaaan sebaaal buku se[arah hldup 8asulullah (sltob oobowlvob) Lerbalk oleh
kobltbob ´Alom lslomv vana berpusaL dl Saudl. 8uku lnl menaemas secara slnakaL
dan sederhana, namun menaena, se[arah darl awal sebelum kelahlran nabl
Muhammad SAW sampal akhlr havaLnva. 8uku lnl LerblL dalam beberapa varlasl
[udul, anLara laln 5ejotob nlJop Nobl MobommoJ dan 5ltob Nobowlvob.
• 5bowot mlo novotls 5bobobob aLau £oslklopeJl 5obobot karanaan Abdurrahman
8af'aL 8asva adalah referensl vana baaus LenLana perlhldup para sahabaL
tlJbwooollobo ´ololblm ojmo´lo. vana merupakan Llpoloal ldeal masvarakaL lslam
seperLl dlsabdakan 8asulullah SAW, kbolto ooto ootolv. sebalk-balk zaman adalah
masaku. 8uku laln vana blasa dlbaca adalah kljol boolo tosol aLau kotoktetlstlk 40
5obobot Nobl.
• ulama besar asal lndla, Svalkh Abul Pasan All Al Pasanl An nadwl, menulls sebuah
karva monumenLal ber[udul MoJzo kbosltol ´olom bl lobltbotbotll Mosllmlo.
1er[emahannva LerblL denaan [udul uerlLa uunla AklbaL kemunduran umaL lslam.
8uku lnl men[elaskan secara aamblana kondlsl dunla sebelum lslam, serLa

9

baaalmana kemudlan lslam menaubah dan memperbalkl manusla dan men[adl
rahmaL baal semesLa alam.
Maslh banvak buku-buku laln vana penLlna dan bermanfaaL baal klLa, namun
rasanva buku-buku dl aLas dapaL men[adl koleksl awal vana berauna dalam perpusLakaan
prlbadl klLa.
2. llmu bahasa
karena bahasa adalah alaL vana men[elaskan makna. 1anpa menaerLl bahasa, maka
pemahaman akan serba LerbaLas. 8ahasa menun[ukkan budava, la mencermlnkan
peradaban suaLu banasa. 8aranakall ada beberapa prlorlLas uLama dalam memperla[arl
bahasa. 8ahasa Arab dan lnaarls munakln men[adl kebuLuhan prlmer. ?ana perLama men[adl
prasvaraL mempela[arl aaama. 8ukankah suaLu hal vana [lka Lldak dlpenuhl akan
menvebabkan Lldak Lerlaksananva kewa[lban [uaa bersLaLus wa[lb secara hukum? nah, kalau
memahaml aaama adalah kewa[lban, maka marl bersama-sama menvadarl bahwa bela[ar
bahasa Arab adalah kewa[lban pula. karenanva mulallah alokaslkan wakLu khusus unLuk
mempela[arl dasar-dasarnva. 8ahasa lnaarls vana sekarana men[adl bahasa peraaulan
lnLernaslonal [uaa Lldak boleh dlLlnaaalkan bealLu sa[a. Apalaal denaan alasan vana sepele
bahwasanva lLu bahasa orana kaflr vana oLomaLls [adl haram. 8uana [auh-[auh plklran
jomoJ model demlklan. 8ukankah dahulu 8asulullah menuaaskan sahabaLnva bela[ar bahasa
lbranl aaar Lerhlndar darl Llpu dava ?ahudl? kalau klLa berbahasa lnaarls denaan balk, dan
memlllkl skor 1CLlL vana lumavan, mlsalnva, maka dunla men[adl mudah unLuk dl[ela[ahl.
SeLelah lLu, bahasa laln men[adl plllhan baal klLa. Munakln ada vana mellhaL kema[uan
perkembanaan Clna sehlnaaa mempela[arl bahasa Mandarln. Ada vana LerLarlk denaan
bahasa Þerancls karena lnaln men[ela[ah dl Lropa dan Afrlka, dan sebaaalnva.
Ch va, [anaan lupa [uaa unLuk senanLlasa memperbalkl bahasa lndonesla klLa. Sebab
[u[ur sa[a, banvak dl anLara klLa -vana pallna Lerpela[ar sekelas dokLor sekallpun-, maslh
kaaok dalam berbahasa denaan bahasa lbu klLa sendlrl. 1eruLama dalam komunlkasl akLlf dl
masvarakaL. Munakln vana perlu dllaLlh adalah kefaslhan, kelancaran berblcara.
ltoooooclotloo. pelafalan kaLa-kaLa [uaa mesLl [elas. Selaln lLu, dlksl aLau plllhan kaLa [uaa
mesLl LepaL. Mudah dlmaknal dan sesual denaan seamen pendenaar. kbotlboooos ´olo
ooJotl ´ooollblm. berblcaralah pada manusla sesual denaan LlnakaL penaeLahuannva.
8ela[arlah darl 8asulullah SAW, vana kaLa-kaLanva [elas, sedlklL namun padaL maknanva.
Iowoml´ol kolom.
´letkotooo kosolollob 5Aw oJolob petkotooo vooo jelos. Jopot Jlpoboml setlop otooo
vooo meoJeooot´ (nk Abo uowoJ)
Menaenal hal lnl, sekarana banvak medla vana dapaL dlaunakan. 8eberapa lembaaa [uaa
sudah mulal menaadakan pelaLlhan pobllc speokloo denaan blava vana Ler[anakau. Mudah-
mudahan Allah memberl klLa kesempaLan men[adl orana vana perkaLaannva faslh, lancar
dan leblh penLlna laal benar dan berboboL. Ah, sava [adl LerlnaaL pada da'l kharlsmaLlk kP
Abdullah CvmnasLlar. ka[lan bellau sederhana, 'hanva' denaan bahasa keseharlan namun
penuh hlkmah dan pencerahan.
3. llmu se[arah
´uoo sesooooobovo koml telob meootookoo kepoJo komo ovot-ovot vooo membetl
peoetooooo. Joo cootob-cootob Jotl otooo-otooo vooo tetJobolo sebelom komo
Joo pelojotoo bool otooo-otooo vooo bettokwo´ (Ao Noot. J4)

10

Svalkh Muhammad Chazall toblmobollob pernah bercerlLa LenLana ke[adlan pasca
svahldnva usLadz Pasan Al 8anna. keLlka rumah bellau coba dlrenovasl oleh para lkhwan,
maka dldapaLl dl pusLakanva rlbuan buku. Seaalan besarnva adalah buku se[arah vana raLa-
raLa Lelah dlLandal poln-poln penLlnanva. 5obbooollob! lnllah modal bellau mendlrlkan
sebuah [ama'ah bernama lkhwanul Musllmln, vana memana perkembanaannva dl dunla
amaL cepaL. ualam beberapa Lahun sa[a da'wahnva Lelah menvebar dl leblh darl 70 neaara,
vana membuaLnva men[adl aerakan lslam Lerbesar dl abad empaL belas Pl[rlah.
lbnu khaldun men[elaskan dalam MoooJJlmobnva vana Lerkenal lLu, bahwa dalam
haklkaL se[arah Lerkanduna penaerLlan observasl dan usaha mencarl kebenaran (tobolo).
Mencarl keLeranaan vana mendalam LenLana sebab dan asal mu[asal benda-benda vana
wu[ud, serLa penaeLahuan LenLana subsLansl, esensl, dan sebab-sebab Ler[adlnva perlsLlwa.
Allah vana Maha 8erllmu bahkan menempaLkan se[arah pada sebahaalan besar lsl Al
Cur'an unLuk dl[adlkan pela[aran baal orana-orana berlman. Aaar akal mereka dapaL
dlfunaslkan unLuk menaanallsa sebab-sebab kerunLuhan banasa Lerdahulu, dl samplna -
LenLu sa[a- mempela[arl baaalmana kaum Lerdahulu menaaapal ke[avaan dl bawah naunaan
rahmaL Allah SW1.
1enLu refleksl per[alanan se[arah orana-orana shallh vana Lerdahulu men[adl
referensl se[arah vana berauna baal klLa, aaar dapaL dllkuLl [e[ak hlsLorlsnva. uLamanva
adalah se[arah para anblva ´ololblmossolom, LeruLama 8asulullah Muhammad SAW.
kemudlan para aenerasl Lerbalk darl kalanaan sahabaL dan para tobl´lo. Se[arah
konLemporer LenLu sa[a Lldak munakln dlLlnaaalkan, uLamanva se[arah vana penLlna baal
peradaban manusla, khususnva laal se[arah lndonesla.
Se[arah orana-orana tbollb ([ahaL), [uaa perlu unLuk dlmaknal. lunasl mempela[arl
se[arah kelam lnl seLldaknva ada dua. ÞerLama, aaar Lldak Ler[ebak pada model kedurhakaan
vana sama. ualam hal lnl peLlna baal klLa unLuk membaca klsah kehancuran kaum 'Aad,
1samud, Madvan dan vana lalnnva. lunasl kedua adalah funasl penanakalan. SeperLl pollsl
vana bela[ar krlmlnoloal unLuk memahaml modus dan cara pananaanan ke[ahaLan, maka
umaL lslam harus pula mempela[arl modus ke[ahaLan Lerhadap aaama lnl, denaan harapan
dapaL merumuskan lanakah vana LepaL dalam menvusun sLraLeal unLuk menahadaplnva.
MenalnaaL 8asulullah SAW sudah menaabarkan berlLa oobowob bahwa umaL lnl suaLu keLlka
akan men[adl rebuLan kaum vana laln, seperLl orana berebuL makanan, dan fase lLu benar-
benar klLa rasakan saaL lnl. ualam konLeks lLulah klLa buLuh mempela[arl se[arah musuh-
musuh lslam, LeruLama Zlonls denaan aerakannva vana sanaaL berbahava, lteemosootv.
Se[arah peradaban 8araL sebaaal kekuaLan domlnan [uaa mesLl klLa pela[arl, secara krlLls
LenLunva. AlbomJollllob. saaL lnl banvak penulls vana dlanuaerahkan Allah SW1 llmu,
kemauan dan kemampuan unLuk menaka[l hal hal LersebuL sehlnaaa klLa dapaL denaan
mudah menaakses referensl vana cukup memadal dl pasaran. Salah saLu referensl vana
populer adalah AJ ulfo´ ´ooll lslom (Membela lslam), karva Svalkh MusLhafa na[lb
toblmobollob.
Þada akhlrnva, seluruh penaeLahuan se[arah LersebuL akan menaanLarkan klLa
men[adl orana vana mampu berplklr loalLudlnal. Men[adlkan mas lalu sebaaal polot of
expetleoces. menahubunakannva denaan polot of teolltv. vaknl masa sekarana, dalam
menahadapl berbaaal persoalan, selan[uLnva menaaunakannva sebaaal polot of pteJlctloo
unLuk rencana-rencana penaLaa masa depan. uarl sanalah LerclpLa mana[emen hldup vana

11

selmbana secara wakLu. Mana[emen vana anLlslpaLlf, bukan mooooemeot bv occlJeot vana
selalu aaaal semaLa-maLa karena menaulanal kesalahan masa lalu.
4. llmu soslal
Memblcarakan llmu soslal, sava bersepakaL denaan dlserLasl dokLoral usLadz
8usLanuddln Aaus dl uln Svarlf PldavaLullah, vana kemudlan dlLerblLkan dalam benLuk buku
kecll vana bermanfaaL. Loalka awal vana coba dlbanaun adalah bahwa LenLana Lu[uan vana
lnaln dlcapal a[aran lslam adalah kemaslahaLan umaL manusla dl dunla dan akhlraL.
kemaslahaLan hldup dunla LenLu berkalLan denaan kese[ahLeraan lahlr baLln, keamanan,
keLeraLuran, ker[a sama, dan keLenLraman hldup bermasvarakaL. lnllah ob[ek ka[lan llmu-
llmu soslal.
lmam As SvaLhlbl menaelompokkan kemaslahaLan vana lnaln dlwu[udkan oleh
svarl'aL lslam pada Llaa kaLeaorl:
• Al mosbollb oJb Jbototlvot (kemaslahaLan pokok)
• Al mosbollb ol bojlvot (kemaslahaLan vana dlbuLuhkan)
• Al mosbollb ot tobslolvot (kemaslahaLan dalam benLuk adab dan sopan
sanLun)
keLlaa kuallLas maslahaL lnl dlarahkan kepada llma LaraeL uLama, vaknl : memellhara aaama,
nvawa, akal, harLa dan kehormaLan. keseluruhan LaraeL lnl sanaaL berkalLan denaan ka[lan
llmu-llmu soslal. lslam menahendakl aaar llmu soslal dlLu[ukan kepada pemellharaan dan
penlnakaLan muLu keberaaamaan, kuallLas akal serLa memellhara harLa, nvawa dan
kehormaLan.
Al Cur'an sebaaal klLab vana men[adl boJoo. peLun[uk baal manusla, memuaL porsl
Lerbesar darl avaL-avaLnva menaenal persoalan kemanuslaan dan hubunaan soslalnva. Al
Cur'an Lelah pula menaka[l dan menaanallsls prlnslp-prlnslp vana menaaLur, mempenaaruhl,
membenLuk manusla berlkuL waLak, aaaasan, nllal, lembaaa, bahkan konsep-konsep moral
dan splrlLualnva. !adl vana perlu dllakukan saaL lnl adalah memahaml llmu soslal denaan alur
vana sesual denaan lslam. !adl, [anaan laal aleral denaan llmu soslal denaan alasan LakuL
'LersesaL'. llmu lLu sebenarnva lurus sa[a, hanva para penafslrnva serupa Marx, Peael,
Machlavell dan lalnnva vana rusak. 8usak kehldupan dan moral prlbadlnva. kalau la
dlLafslrkan denaan Al Cur'an sebaaal acuan, maka kese[ahLeraan hldup masvarakaL ada dl
ambana maLa.
Adapun llmu-llmu soslal vana uLama unLuk dlpela[arl saaL lnl adalah llmu ekonoml
beserLa seaala peranakaLnva, sosloloal, se[arah, pollLlk (balk lokal maupun hubunaan
lnLernaslonal), llmu-llmu admlnlsLrasl dan mana[emen, pslkoloal dan humanlora. wollobo
o´lom.
3. Salns dan Leknoloal
keLlka mellhaL buku £oslklopeJlooo llmo Jolom Al Oot´oo karva Afzalur 8ahman dl
pelaLaran Mas[ld kampus uCM, Lanpa plklr pan[ana lanasuna sava ambll. 1enLunva Lldak
lupa bavar. ualam buku lnl, ada ulasan menarlk sepuLar suraL Luqman avaL kedua puluh.
´1lJokkob komo petbotlkoo 5esooooobovo Allob 1elob menundukkon ootok
(kepeotloooo)mo opo vooo Jl looolt Joo opo vooo Jl boml Joo meovempotookoo
ootokmo olkmot-Nvo loblt Joo botlo. Joo Jl oototo moooslo oJo vooo membootob
teotooo (keesooo) Allob toopo llmo peooetobooo otoo petoojok Joo toopo kltob
vooo membetl peoetooooo.´ (loomoo. 20)

12

kaLa menundukkan (sokboto) menaanduna makna men[adlkannva sebaaal pelavan.
kaLa lnl blsa dlmaknal denaan dua penaerLlan. lettomo. Allah meleLakkan seaala sesuaLu
sepenuhnva dl renLana kendall manusla sehlnaaa la blsa menaaunakan sesual kelnalnannva.
keJoo. blsa [uaa berarLl adanva keLeLapan Allah berupa sebuah slsLem hukum vana reauler
dan LeLap (soooob kooolvob) vana menaaLur [alannva seaala sesuaLu vana dapaL dlambll
manfaaLnva oleh manusla.
8lnaLana Lernak, Lumbuhan, kekavaan mlneral, dlLundukkan pada manusla dalam
penaerLlan vana perLama. Sedanakan penundukan dalam penaerLlan kedua dapaL dlllhaL
pada pemanfaaLan bulan, maLaharl, auausan blnLana, dan lalnnva dalam keberlanasunaan
hldup manusla.
unLuk menaopLlmalkan toskblt lnllah manusla perlu akan llmu-llmu alam. 8aaalmana
menaunakap nlkmaL Allah vana belum Lerlndra, mempela[arl cara ker[anva, manfaaLnva,
serLa meLode menundukkannva unLuk kemanfaaLan dan kese[ahLeraan dl muka buml.
SemanaaL lnllah vana kemudlan menaanLarkan umaL lslam dl masa lalu men[adl para [enlus
vana men[adl masLer dalam beberapa bldana kellmuan sekallaus, aLau serlna dllsLllahkan
denaan polvmotb. Al khawarlzml adalah pakar maLemaLlka, asLronoml dan aeoarafl. lalah
penemu bllanaan blner, 0 (nol). Al klndl menauasal fllsafaL, maLemaLlka, kedokLeran, flslka,
opLlk, asLronoml dan meLalural. lbnu Slna amaL mahlr dl bldana kedokLeran, maLemaLlka,
asLronoml, dan fllsafaL. Ar 8azl bahkan menauasal secara penuh bldana kedokLeran, bahkan
la ber[as besar menaanallsls sebab-sebab aleral, demam, dan bahan-bahan klmla. lbnu
PalLham adalah 8apak CpLlk vana merumuskan secara salnLlflk slsLem penallhaLan manusla.
lbn Al nafls men[adl llmuwan perLama dl dunla vana berhasll menaaambarkan secara
Lerperlncl slsLem slrkulasl darah, uraL nadl dan arLerl manusla. kema[uan llmu asLronoml dan
pemeLaan memudahkan lbnu 8aLLuLa menaklukkan lauLan denaan eksplorasl leblh darl
120.000 kllomeLer, [auh meleblhl Marcopolo vana dlsan[una-san[una dunla. Pa[l Mahmud
aLau Laksamana Chena Po (Zhena Pe), seorana pen[ela[ah Musllm berkebanasaan Clna
berlavar denaan 300 armada kapal beserLa 30.000 awak. !umlah vana [auh leblh besar
dlbandlna ekspedlsl Colombus. ManLan komandan anakaLan LauL lnaarls, Cavln Menzles
bahkan menvaLakan bahwa kemunaklnan Chena Po Lelah mencapal Amerlka sebelum
Colombus.
uenaan berLambah pesaLnva kema[uan penaeLahuan alam, semua nlkmaL vana
dlkarunlakan Allah kepada dapaL denaan mudah dlrasakan, dlunakap kea[albannva, sehlnaaa
kemudlan membawa manusla leblh dekaL kepada 1uhan. Þerlhal lnl, u8. Maurlce 8ucallle
dan Adnan CkLar allas Parun ?ahva adalah Lokoh lslam masa klnl vana paLuL dlbanaaakan.
wbo´s oext?
´nol jomo'ob jlo Joo moooslo. jlko komo sooooop meoembos (mellotosl) peojoto
looolt Joo boml. Moko llotosllob. komo tlJok Jopot meoembosovo kecooll Jeoooo
kekootoo. Moko olkmot 1oboo komo vooo moookob vooo komo Jostokoo?´ (At
kobmooo. JJ-J4)
6. llmu vana LerkalL reallLas
ÞenaeLahuan selan[uLnva vana mesLl dlpela[arl adalah seaala sesuaLu vana slanlflkan
dalam kehldupan. Apa sa[a. Sekadar conLoh, marl klLa llhaL fenomena aloballsasl vana
semakln membuaL dunla semplL. 1homas L lrledman mlsalnva mellhaL sepuluh flotteoets
vana membuaL dunla semakln daLar dan semplL saaL lnl. lakLor-fakLor LersebuL anLara laln :

13

• 11/9/89 : vaknl runLuhnva Lembok 8erlln, berakhlrnva Þerana ulnaln dan
kemudlan berkembananva slsLem operasl Wlndows dalam dunla kompuLer
• 8/9/93 :1umbuh kembananva lnLerneL denaan subur menaaunakan Leknollal
wotlJ wlJe web
• 8erkembananva wotk llow 5oftwote
• 8erkembananva Leknoloal op looJloo. dlLandal ramalnva bloooloo. dan muncul
Wlklpedla
• Ootsootcloo ?2k pasca Lahun 2000. kalau dulunva seluruh pemroaraman
memlllkl lotetool lock denaan hanva 6 dlalL (dua unLuk harl, dua anaka unLuk
bulan dan dua unLuk Lahun, mlsalnva 12/31/99), sehlnaaa dlkhawaLlrkan keLlka
mencapal Lahun 2000 la akan memunculkan anaka 01/01/00 denaan asumsl
kemball ke Lahun 1900, sehlnaaa Ler[adl kekacauan slsLem lnformasl dl seluruh
dunla. Sava maslh lnaaL beLapa rlbuL dan khawaLlrnva orana-orana pada saaL lLu.
Wulllh.. namun semua lLu Lelah dllewaLl denaan selamaL, sehlnaaa basls
proaram sekarana menaaunakan delapan dlalL. ArLlnva mulal Lahun 2000 lalu
Lelah hllanalah sekaL proaram dlalLal hlnaaa 1000 Lahun mendaLana.
• Offsbotloo, vana mendorona dunla lndusLrl dan perdaaanaan menaalaml
revolusl luar blasa. Þerusahaan-perusahaan besar dapaL membuaL pabrlk dl
neaar-neaara berkembana denaan cost leblh murah, dan pasar vana leblh luas.
Clna adalah neaara vana pallna pandal memanfaaLkan keadaan lnl sehlnaaa
kema[uan ekonomlnva dalam sepuluh Lahun Lerakhlr amaL mencenaanakan.
• Þerkembanaan pola hubunaan anLara pabrlkan dan reLall secara lnLernaslonal,
vana memunaklnkan sebuah perusahaan menvuplal seluruh barana Lermurah
darl pen[uru dunla unLuk dlpasarkan dalam sebuah aroslran besar. lnl
dllsLllahkan denaan Clobol 5opplv-cbolos.
• losootcloo. ÞenahanLaran pakeL kllaL vana membuaL pedaaanaan semakln luas,
mudah, slmple, dan cepaL. Þerusahaan besar seperLl uÞS (unlLed Þarcel Servlce)
aLau ledLx Lelah menaubah wa[ah dunla.
• lofotmloo. slsLem lnformasl semakln cepaL dan prakLls denaan berkembananva
seaala peranakaL lunak lnformasl dan Lumbuhna provlder [asa seotob eooloe
Cooale, ?ahoo! dan MSn Web Search.
• Selan[uLnva apa vana dlsebuL lrledman denaan 5tetolJs. Þerkembanaan
Leknoloal dlalLal, moblle. petsoool, dan vlttool , semacam ponsel, ÞuA, bahkan
pocket compotet vana blsa oolloe hamplr dl seluruh pen[uru dunla benar-benar
membuaL konekLlvlLas manusla makln Llnaal. ul lndonesla sa[a hamplr seluruh
penvedla lavanan Lelepon seluler sudah menvedlakan Leknoloal 3C bahkan ada
vana mulal men[a[akl 3,3C
uenaan reallLas vana makln beraL lnl, apa llmu vana mesLl klLa kuasal? lofotmotloo
1ecbooloov beserLa seaala peranakaLnva. [elas. Aaar klLa Lldak aaaap Leknoloal. Aaar
kemudahan vana ada blsa dlopLlmalkan unLuk kebalkan. Crala Cwensbv denaan proaram Al
Cur'an selulernva adalah conLoh vana baaus. ConLoh laln maslh banvak, mlsalnva keLlka
salah seorana mahaslswa uCM vana punva obltob da'wah Llnaal merancana sebuah slsLem
proLeksl [arlnaan vana blsa membloklr slLus-slLus porno dl lnLerneL. lnllah toskblt.
penundukan Leknoloal unLuk kemaslahaLan umaL. LanLas llmu apalaal vana mesLl dlpahaml

14

dalam konLeks reallLas aloballsasl lnl? llmu hubunaan lnLernaslonal, LeruLama ka[lan LenLana
keamanan non-konvenslonal. Sebab semakln besar konekLlvlLas, semakln besar pula peluana
ke[ahaLan vana mesLl dlredam. llmu LenLana ekonoml pollLlk lnLernaslonal, [uaa LeramaL
penLlna. llmu-llmu sosloloal, baaalmana menvelaraskan aloballsasl denaan perLumbuhan
dan pemberdavaan masvarakaL, dan maslh banvak llmu-llmu lalnnva.
lLu baru saLu conLoh reallLas keklnlan vana berkembana. Maka semakln [ell klLa
memahaml reallLas, semakln banvak pula LunLuLan klLa Lerhadap llmu. keLlka lLu pula, Lerasa
sekall beLapa bodohnva klLa..
´nol jomo'ob jlo Joo moooslo. jlko komo sooooop meoembos (mellotosl) peojoto
looolt Joo boml. Moko llotosllob. komo tlJok Jopot meoembosovo kecooll Jeoooo
kekootoo.´ (At kobmoo. JJ)
Selaln proses unLuk men[adl berllmu, ada hal laln vana mesLl klLa perhaLlkan vaknl
Lradlsl llmlah. 1radlsl llmlah vana kokoh lah vana dapaL membuaL klLa eksls dan mampu
men[awab LanLanaan vana semakln harl semakln besar sa[a. 8enar sekall kaLa-kaLa hlkmah
usLadz Anls MaLLa ºnoovo okol-okol toksoso vooo tetcetobkoo oleb wobvo vooo mompo
memlmplo ptovek petoJoboo sesool kebeoJok Allob 5w1´. 8ellau merunuL Lu[uh belas clrl
dalam Lradlsl llmlah vana balk. 1enLu sa[a maslh banvak clrl laln, namun blarlah sava kuLlp
sa[a poln-poln penLlna lnl sa[a dahulu:
• 8erblcara dan beker[a berdasarkan llmu penaeLahuan.
• 1ldak berslkap aprlorl aLau memberl penllalan Lerhadap sesuaLu sebelum
menaeLahulnva denaan balk dan akuraL.
• Selalu membandlnakan pendapaLnva denaan pendapaL-pendapaL vana laln
sebelum menaambll kepuLusan.
• Leblh banvak mendenaar darlpada berblcara. lnaaL bahwa muluL klLa cuma
saLu, sedanakan Lellnaa Allah karunlakan dua.
• Cemar membaca dan menvedlakan wakLu khusus unLuk lLu.
• 8anvak dlam dan konLemplasl, menlkmaLl saaL-saaL perenunaan dalam
kesendlrlan.
• Mencerna masalah denaan pendekaLan komprehenslf, lnLearal, ob[ekLlf dan
proporslonal.
• Menvukal dlskusl dan proakLlf dalam menaembanakan wacana dan lde,
namun Lldak suka berdebaL kuslr.
• 8erorlenLasl pada kebenaran dalam dlskusl, bukan kemenanaan
• MemperLahankan slkap dlnaln dalam menvlkapl seaala sesuaLu, Lldak
emoslonal dan meledak-ledak.
• 8erplklr slsLemaLls, berblcara secara LeraLur.
• 1ldak pernah merasa berllmu secara permanen, karenanva Lerus
bersemanaaL dalam bela[ar.
• Senana kepada hal-hal vana baru, seLa menlkmaLl LanLanaan dan perubahan.
• 8endah haLl dan mau menerlma kesalahan.
• Lapana dada dan Loleran dalam perbedaan.
• Memlklrkan ulana seLlap aaaasan prlbadlnva aLaupu aaaasan orana laln,
serLa senanLlasa menau[l dan membukLlkan kebenarannva (Lradlsl rlseL).
• Selalu produkLlf dalam menahasllkan aaaasan-aaaasan baru.

15

SullL ? Memana. namun sebesar apa penaorbanan, sebesar lLu pula aan[aran vana dl
dapaL.. Al ojto ´olo ooJotl mosvoooob. Marl Lenaadahkan Lanaan dan berdo'a : kobbl zlJol
´llmoo wotzoool fobmoo..


looih
´1lJok sepototovo bool mokmlolo lto petol semooovo (ke meJoo petooo). Meooopo
tlJok petol Jotl tlop-tlop oolooooo Jl oototo meteko bebetopo otooo ootok
memperdo/om penoetohuon mereko tentono ooomo Joo ootok membetl
petloootoo kepoJo koomovo opobllo meteko 1elob kemboll kepoJoovo. sopovo
meteko lto Jopot meojooo Jltlovo.´ (At-1oobob. 122)

Selaln berllmu, kefaqlhan [uaa men[adl prasvaraL aenerasl rabbanl. kefaqlhan adalah
penaeLahuan vana mendalam LenLana dlenul lslam, sebaaal hasll lnLeraksl dan usaha-usaha
lmplemenLasl llmu. Menarlk pendapaL lmam Svafl'l menaenal kefaqlhan lnl. lmam vana
madzhabnva dllkuLl mavorlLas Musllm lndonesla lnl beru[ar bahwa para ahll hadlLs adalah
seumpama Lukana obaL. la memlllkl llmu vana banvak LenLana meraclk obaL, namun Lldak
paham akan kondlsl paslen. karenanva para fooobo lah vana memlllkl oLorlLas laksana
dokLer, merekalah vana punva wewenana llmlah unLuk memfaLwakan Lakaran dan [enls obaL
vana dlberlkan unLuk penanaanan penvaklL LerLenLu. Sudah barana LenLu, unLuk penvaklL-
penvaklL rlnaan seumpama pllek aLau blsulan, Lukana obaL pun Lahu obaL vana mu[arab.
Sebab lLulah, kealaLan tofoooob harus klLa LlnakaLkan selrlna-se[alan balk secara
lndlvldual operaslonal dl akLlvlLas da'wah klLa seharl-harl, maupun secara kumulaLlf dl dalam
[ama'ah da'wah. LanLas apa sa[a aspek kefaqlhan vana mesLl dldalaml? kealaLan Lafaqquh lLu
mellpuLl pallna Lldak sepuluh ruana llnakup :
1. llobol obkom.
Þenauasaan menaenal hukum svarl'aL menahasllkan kepasLlan dan keleaaan. la akan
men[elaskan benar Lldaknva sebuah kepuLusan dlllhaL darl suduL pandana keLeLapan kltob
wo soooob. la men[elaskan LenLana benar-salah. la membanLu memposlslkan denaan benar
sLaLus hukum sebuah peker[aan. Apakah halal aLau haram, jolz kah aLau Lerlarana, lstlbob
aLau moktob. kepasLlan lnl kemudlan memberlkan keleaaan dalam berLlndak, sehlnaaa
semua peker[aan da'wah -[uaa akLlvlLas harlan, LenLunva- dapaL ber[alan dalam keadaan
flow. menaallr. Leblh darl lLu, sLandar lnllah vana membuaL seluruh mekanlsme da'wah
dlrldhol oleh Allah SW1.
´8ool tlop-tlop omot telob koml tetopkoo svotl'ot tetteoto vooo meteko lokokoo.
moko jooooolob sekoll-koll meteko membootob komo Jolom otosoo (svotl'ot) lol Joo
setolob kepoJo (ooomo) 1oboomo. 5esooooobovo komo beoot-beoot betoJo poJo
joloo vooo lotos´. (Al nojj. 22)
2. lloboJ Jo´wob.
Melalul pendalaman flqhud da'wah dalam konLeks vana svomllob motokomllob,
kebl[akan-kebl[akan aLau akan mempunval LlnakaL akurasl, keLepaLan vana Llnaal dalam hal
slLuasl, kondlsl, tlmloo maupun dalam hal menenLukan obvek vana men[adl sasaran.
Salah seorana ulama darl neaerl [lran, Slnaapura, usLadz Muhammad Panlf Passan,
dalam bukunva llob uo´wob Jolom Al Oot´oo menvebuLkan bahwa keaaaalan pemahaman
flqh da'wah dapaL menaaklbaLkan kemudharaLan vana besar. klLa Lldak blsa menaflkan

16

bahwa manusla bukanlah makhluk vana bomooeooos. karenanva Lldak munakln seLlap saaL
klLa melakukan aenerallsasl. 8ahkan dalam banvak kesempaLan Al Cur'an menaa[arkan
LenLana bomoo seomeototloo dan pola pendekaLan vana berbeda saLu sama laln. Menaenal
hal lnl, balk klranva kalau klLa meru[uk pada beberapa buku vana populer LenLana bahasan
lnl. 8aLa-raLa buku-buku LersebuL ber[udul sama, llqh ua'wah. Ada karanaan usLadz MusLafa
Masvhur toblmobollob. usLadz !um'ah Amln 'Abdul 'Azlz boflJzobollob. As 5voblJ Savvld
CuLhb toblmobollob. ualam konLeks Melavu, ada llob uo´wob Jolom Al Oot´oo-ovo usLadz
Muhammad Panlf Passan, bahkan Lokoh besar Masvuml, u8. Muhammad naLslr
toblmobollob [uaa menaarana buku llqh ua'wah. Sudah baca, belum?
Ada saLu conLoh kearlfan dalam da'wah vana dlcerlLakan salah seorana motobbl
sava dahulu. LnLah cerlLa lnl hanva Lamsll vana bellau buaL aLau benar-benar Ler[adl, sava
belum sempaL menanvakannva. Alklsah, seorana usLadz muda lulusan perauruan Llnaal lslam
dlklrlm ke sebuah desa pelosok. konon dl desa lnl masvarakaLnva maslh memprakLekkan
slnkreLlsme anLara a[aran lslam dan kepercavaan Lerhadap arwah nenek movana. !adl
kadana-kadana shalaL, Lerkadana klenlk. Sekall wakLu puasa, laln kall blkln sesa[en (rasanva
naaak cuma dl pelosok vana bealnl, dl koLa [uaa maslh banvak). kebeLulan [adwal
kedaLanaan usLadz muda lnl berLepaLan men[elana peravaan besar Lradlsl nenek movana
penduduk seLemaL. Þada harl pemu[aan lnl blasanva mereka meleLakkan sesa[en sambll
berdo'a dlplmpln seorana 'pemuka aaama' dl depan sebuah pohon besar vana umurnva
sudah raLusan Lahun. Þohon vana dlanaaap keramaL, LempaL bersemavamnva arwah nenek
movana mereka. Selaku orana vana pallna allm dl desa LersebuL, sana usLadz pun dlmlnLa
memlmpln do'a pada harl pemu[aan lLu. nah lo..
1lmbullah kecamuk dalam plklran sana usLadz. kalau dlLerlma [elas svlrlk, dan la
sebaaal orana vana dlbesarkan dalam pendldlkan aaama vana balk amaL sanaaL Lahu
konsekuensl sebuah kesvlrlkan. namun [lka dlLolak, masvarakaL akan membencl bellau,
menaanaaap sombona, sesaL dan lalnnva. ul kemudlan harl, pasLl da'wah vana men[adl mlsl
uLamanva dl desa lLu Lldak dlLerlma. 8ahkan [lka la salah berslkap munakln sa[a ke[adlannva
leblh buruk, waraa blsa [adl melakukan kekerasan aLau penauslran, bahkan pembunuhan.
Memana slh, kemunaklnan lnl maLl svahld, Lapl apa Ldak ada [alan vana leblh
menaunLunakan?
Sebaaal orana vana cukup llmu dan penaalaman, bellau menaambll [alan vana
menuruL sava amaL brlllan. la menerlma a[akan lLu. Þada harl P, bellau daLana denaan stvle
mevaklnkan. 8er[ubah, bersorban. namun la Lldak lanasuna berdo'a. la malah membuaL
suaLu ma'lumaL vana aaak aan[ll. º8apak-bapak, lbu-lbu dan Saudara-saudarl vana sava
clnLal. Aaar leblh Ler[aaa kesoktoloo acara klLa, lzlnkan sava betsemeJl dahulu sebenLar dl
ballk pohon lnl." Waraa mooooot-mooooot dan mooot sa[a. 8ellau kemudlan duduk berslla
seklLar sepuluh menlL dl ballk pohon. Selama lLu, suasana henlna. Waraa semakln vakln
bahwa usLadz baru lnl soktl. 1lba-Llba dla banaklL dan denaan suara lanLana berLerlak,
ºuenaar semuanva! Sava mendapaL woooslt darl vooo poovo poboo. la menvuruh klLa
menebana pohon lnl". Waraa vana hadlr kaaeL, namun belum beranl proLes. ºkalau Lldak
seluruh desa akan Lerkena slol", sambuna sana usLadz. Salah seorana berLanva raau-raau
bercampur LakuL, ºMasa bealLu Þak usLadz?". ºlva, klLa dlsuruh menebana pohon lnl dan
membuaLnva [adl papan, lalu dlbuaLkan mushalla. Selama empaL puluh harl wa[lb shalaL llma
wakLu ber[ama'ah. 1erserah 8apak-bapak dan lbu-lbu sa[a, kalau sava memlllh unLuk paLuh.

17

8lar Lldak kowolot.". Mendenaar kaLa pamunakas 'kuwalaL' lLu, Lanpa perlu dlkomando laal
waraa pun seaera menaemasl barana sesa[en dan melaksanakan perlnLah sana usLadz.
Coba llhaL kaLa-kaLa vana beraarls mlrlna. Sakral dlmaksudkan usLadz LersebuL
denaan kesuclan, sucl darl svlrlk maksudnva. WanaslL lLu la analoalkan denaan llham, lde-lde
vana dlberlkan Allah SW1 dalam llnLasan plklrannva. ?a na punva pohon maksudnva Allah,
karena haklkaLnva semua vana dl lanalL dan dl buml hanvalah mlllk Allah. 8ealLu pula kaLa-
kaLa slal dan kualaL berarLl dosa dan makslaL vana dalam kevaklnan klLa memana
menaundana peLaka dan muslbah.
Sunaauh lndah cara berLuLurnva, sunaauh cerdas. LmpaL puluh harl shalaL
ber[ama'ah pernah dlldenLlflkasl 8asulullah SAW sebaaal Landa-Landa berslhnva seseorana
darl kemunaflkan. Munakln lnllah harapan sana usLadz pada komunlLas barunva. ul akhlr
cerlLa, mushalla baru lLu berkembana men[adl pusaL kealaLan waraa desa, beranasur-anasur
lewaL blmblnaan sana usLadz vana dlkaslhl Allah lnl, mereka mendapaLkan pemahaman vana
benar dalam beraaama. 5obbooollob.
1ldak perlu membavanakan seandalnva usLadz memlllh pendekaLan konLradlkLlf
denaan menaumbar beraneka umpaLan svlrlk, bld'ah dan sebaaalnva. Sudah LenLu hasllnva
Lldak sebalk lnl. Memana lslam lLu solusl, bukan Luduhan, penahaklman dan cacl makl.
unLuk leblh mudah dalam memahaml flqh da'wah, secara rlnakas, usLadz !um'ah
Amln Abdul Azlz menvlmpulkan beberapa landasan :
• Men[adl qudwah (model,conLoh) sebelum dakwah
• Men[alln keakraban sebelum penaa[aran
• Menaenalkan sebelum memberl Luaas
• 8erLahap dalam pembebanan Luaas
• Mempermudah, bukan mempersullL
• Mendahulukan perkara ushul (dasar) sebelum furu' (cabana)
• Memberl kabar aemblra sebelum ancaman
• Memahamkan, bukan mendlkLe
• Mendldlk bukan menelan[anal aLau mempermalukan
• Men[adl murld seorana auru, Lldak sekedar bermodal baca buku
Selaln lLu, blar leblh aampana unLuk menerapkannva secara efekLlf dan eflslen
dalam amal da'wah klLa, perlu [uaa unLuk menvelmbanakan fakLor A8Cu dl bawah lnl
denaan model, pendekaLan serLa maLerl vana dlsampalkan. losvo Allob.

A AoJleoce slapa sasaran da'wahnva
8 8ebovlot baaalmana sasaran perllaku vana dlharapkan (koooltlf.
ofektlf dan pslkomotot)
C cooJltloo baaalmana kondlsl vana dlharapkan
D ueotee Seberapa LlnakaL perubahan kompeLensl vana
dlharapkan
18

J. llobo omol jomo´l.
Sesual denaan svomollotoJ Jo´wob dan tokomollvotoJ Jo´wob, [amaah da'wah
memerlukan seaala poLensl SuM denaan beraaam kofo´ob (kemampuan), bakaL dan movol
(kecenderunaan). kesemuanva lLu harus dladuk denaan balk dalam wadah amal [ama'l, pas
Lakarannva dan sesual denaan LunLunan resep, aaar menahasllkan kue da'wah vana lezaL.
Cleh karena lLu kemampuan membanaun, meranakum dan menvalurkan poLensl secara
LepaL sanaaL dlperlukan dalam penlnakaLan kuallLas amal [ama'l klLa. Maka flqhu amal [ama'l
pun men[adl sesuaLu vana sanaaL asasl dalam aerakan da'wah.
4. llobol mowozooob.
?aknl kemampuan unLuk menlmbana-nlmbana sebelum menaambll kepuLusan dl
anLara aneka raaam plllhan. 8ldana flqh lnl anLara laln mellpuLl:
a. Mowozooob boloo mosblobob wol mofsoJob. menlmbana dl anLara manfaaL
dan mudharaL, anLara kebalkan dan kerusakan.
b. Mowozooob boloo mosbollb aLau mowozooob boloo ´lJJotl mosbollb. SeLlap
mashlahah memlllkl dera[aL-dera[aL dan kesesualan vana berbeda. Sehlnaaa
unLuk suaLu slLuasl dan kondlsl da'wah LerLenLu klLa harus blsa memlllh darl
seklan mashlahah, ovvobo osblob (mana vana leblh balk).
c. Mowozooob bolool mofoslJ. Mafsadah adalah tsomototol koft (buah
kekufuran). ulkarenakan kekufuran memlllkl LlnakaLan-LlnakaLan (mototlb
koftoo Jooo koftlo), maka mafsadah sebaaal buahnva [uaa memlllkl levellsasl,
vaknl mofsoJob Jooo mofsoJob. Cleh karena lLu klLa pun membuLuhkan
kemampuan mowozooob mofsoJob bolool mofoslJ.
3. llobol oolowlvot.
llqhul aulawlvaL (flqh menaenal prlorlLas) dlbuLuhkan unLuk blsa memlllh skala
prlorlLas sesual denaan slLuasl, kondlsl dan obvek da'wah vana klLa hadapl. lnl unLuk
men[aaa efekLlvlLas dan eflslensl da'wah vana klLa lakukan.
llqh AulawlvaL lnl berkalLan lanasuna denaan konsep berplklr vana runuL dan
slsLemaLls. Crana vana Lldak memlllkl konsep berplklr vana benar, maka proses berplklrnva
akan kacau, bahkan ooowot. unLuk lLu, marl klLa peLakan LlnakaLan berplklr LersebuL. Aaar
mudah, klLa aambarkan sa[a sebaaal sebuah plramlda.

• Þada level LerLlnaal, ada vana dlsebuL esens|. lnllah lnLl pemlklran. ?ana
namanva lnLl, la Lldak banvak, hanva saLu. ualam lslam, konsep esenslalnva
adalah aqldah Lauhld. kallmaL lollobolllollob.
• Selan[uLnva ada pr|ns|p, vaknl hal-hal vana membaLasl esensl. la hádala
[abaran nllal esensl, [adl munakln blsa [adl beberapa poln. namur vana pasLl
[umlahnva [uaa Lldak banvak. !lka aqldah hádala esensl lslam, maka

19

prlnslpnva adalah rukun lslam dan rukun lman. uarl slsl memahaml lslam,
prlnslpnva adalah llmu osbol flob.
• Þada LaLaran Lerendah, baru klLa berplklr secara prakt|s. nah, masalah
prakLls lnl sanaaL kompleks. ualam lslam la mellpuLl aspek flqh, muamalah
dan sebaaalnva.
kerancuan dalam menempaLkan prlorlLas berplklr membuaL orana [adl membabl
buLa dalam memandana persoalan. Salah saLu conLoh LerdekaL munakln para penaanuL
plurallsme aaama. Mereka mencananakan ptloslp semua aaama adalah sama, semuanva
benar. Þerbedaan hanvalah pada dlmensl luar vana nampak sa[a (eksotetlk), sedana pada
haklkaLnva vana Lldak Lerlndera (esotetlk) seluruh aaama pasLl beru[una pada 1uhan vana
sama. 8lnauna kan? Sava [uaa blnauna. uan amaL munakln, pembawa lde-lde semacam lnl
sama blnaunanva denaan klLa. LanLas kenapa keblnaunaan lnl Ler[adl? karena mereka
menenLukan ptloslp. baLasan-baLasan, Lanpa Lahu eseosl¸ apa vana akan dlbaLasl. Maka
[adllah prlnslp berLolak belakana denaan esensl. kaLa sebuah acara pleseLan dl Lelevlsl, meo
sooo lo cotpote sooo. 1anamannva dl sana, paaarnva dl sooo. !adl Lldak ovombooo. lnLl
a[aran lslam adalah kebenaran muLlak, keesaan Allah, denaan menaflkan sembahan-
sembahan selaln Allah. lbo koo. blsa-blsanva prlnslpnva semua aaama sama? Walah....
lLu model orana vana memulal berplklr darl prlnslp. nah, baaalmana vana hanva
berplklr prakLls sa[a? 1enLu leblh kacau laal. Leblh sederhana kalau klLa conLohkan secara
maLemaLls. Mlsalnva ada sebuah persamaan :
(8x + 2) + (7x - 8) = 6x + 30. 8erapa nllal x ?
Crana vana hanva berplklr prakLls, akan mencoba memasukkan sembarana anaka.
Mlsalnva la masukkan bllanaan x = 7.
((8.7) + 2) + ((7.7 ) - 8) = (6.7) + 30
38 + 41 = 42 + 30, maka 99 = 72
!elas sa[a salah. Mana munakln 99 sama denaan 72. 8lsa [adl la mencoba berulana kall
memasukkan beberapa anaka vana berbeda, kemudlan pada suaLu wakLu menemukan nllal
x vana benar. namun berapa banvak eneral vana dlbuLuhkan? 8erapa banvak wakLu
Lerbuana?
Crana vana memlllkl pola berplklr vana balk dan slsLemlk akan menarlk persamaan
lnl kepada prlnslp, Lerus hlnaaa mencapal esensl. Maka la akan denaan mudah memecahkan
soal lnl :
(8x + 2) + (7x - 8) = 6x + 30
13x - 6 = 6x + 30
9x = 36, maka x adalah 4.
Mudah, prakLls, dan hanva memakan wakLu kurana darl saLu menlL. karena apa? konsep
berplklrnva benar.
SeperLl lLulah menempaLkan prlorlLas. ul mulal darl vana pallna esenslal unLuk
dlker[akan, berlan[uL pada hal-hal vana prlnslpll, lalu operaslonal. Memenuhl Lerleblh dulu
kebuLuhan prlmer, kemudlan sekunder, baru kalau ada keleblhan mulal mellrlk pada vana
LerLler. Mendahulukan mosbollb Jbototlvot darlpada mosbollb bojlvot. baru kemudlan
mosbollb tobslolvot.
6. llobos soooob.
´uoo sesooooobovo telob koml mollokoo oook-oook AJom. koml oookot meteko Jl
Jototoo Joo Jl lootoo. koml betl meteko tezkl Jotl vooo bolk-bolk Joo koml leblbkoo

20

meteko Jeoooo keleblboo vooo sempotoo otos keboovokoo mokblok vooo telob
koml clptokoo.´ (Al lsto. 70)
Sebaaal makhluk vana dlmullakan Allah dan memlllkl kelsLlmewaan dl anLara seluruh
makhluk Allah, klLa harus memlllkl kemampuan vana mendalam LenLana sunnaLullah -
soooob kooolvob- vana menalkaL makhluk-makhluk-nva, balk pada kaum mosbllblo,
mo´mlolo, mofslJlo dan kofltlo. 8ahkan vana menvanakuL obvo wo jomoJot (makhluk hldup
dan benda maLl) selaln manusla. ul anLara soooob kooolvob vana menalkaL seluruh
makhluknva adalah:
a. 5ooootot toJottoj. SeLlap makhluk LerlkaL denaan Lahapan-Lahapan dalam
perLumbuhannva.
b. 5ooootot towozoo. 8ahwa seLlap makhluk dlclpLakan dalam komposlsl
selmbana dan berkembana secara motowozloob pula.
c. 5ooootol ojol. SeLlap makhluk LerlkaL mempunval baLasan wakLu dalam
ekslsLenslnva.
´1lop-tlop omot mempoovol botos wokto, moko opobllo telob Jotooo
woktoovo meteko tlJok Jopot meooooJotkooovo botooo sesootpoo Joo tlJok
Jopot (polo) memojokooovo.´ (Al A´tof. J4)
1ermasuk dalam pemahaman sooootol ojol, klLa [uaa harus memahaml
sooootot toJowwol (sunnah peralllran). keLlka a[al seorana manusla sampal,
maka dlaanLlkan aLau dlalllr oleh aenerasl anak-cucunva dan [lka a[al suaLu
umaL sampal, maka umaL berlkuLnva pun akan melan[uLkan mlsl wozblfob-
nva.
´uoo moso (kejovooo Joo keboocotoo) lto. koml petollltkoo Jl oototo moooslo
(ooot meteko meoJopot pelojotoo), Joo sopovo Allob membeJokoo otooo-
otooo vooo betlmoo (Jeoooo otooo-otooo koflt) Joo sopovo sebooloo komo
JljoJlkoo-Nvo (oooot seboool) svoboJo. uoo Allob tlJok meovokol otooo-
otooo vooo zollm.´ (All lmtoo. 140)
5ooootot toJoffo´ moJo´ofob bolool kbololo. ?aknl keLenLuan akan adanva
konLradlksl, peraesekan dan perLenLanaan anLara manusla dalam men[aaa
ekslsLensl alam serLa dlnamlka dan keselmbanaan kehldupan makhluk-nva.
Allah men[amln dlnamlka dan keselmbanaan kaunl denaan men[adlkan
sebaalan manusla menceaah kezallman vana dllakukan sebaalan lalnnva.
´5eooJolovo Allob tlJok meoolok (keoooosoo) sebobooloo moooslo Jeoooo
sebobooloo vooo lolo. postl tosoklob boml lol. 1etopl Allob mempoovol kotoolo
(vooo Jlcotobkoo) otos semesto olom.´ (Al 8oootob. 251)
d. 5ooootot toskblt, vaknl keLenLuan dlLundukkannva seaala sesuaLu dl dunla lnl
unLuk keperluan manusla. ualam men[alankan Luaas tlsolob lboJob dan
wozblfob kbllofob-nva, manusla dlpermudah oleh Allah denaan menundukkan
seluruh makhluk vana ada dl lanalL dan dl buml unLuk keperluan LersebuL.
Menaenal hal lnl sudah klLa blcarakan pada perblncanaan sebelumnva
menaenal llmu alam.
´uoo ulo meoooJokkoo ootokmo opo vooo oJo Jl looolt Joo opo vooo oJo Jl
boml semooovo. (seboool tobmot) JotlpoJo-Nvo. 5esooooobovo poJo vooo
Jemlkloo lto beoot-beoot tetJopot tooJo-tooJo (kekoosooo Allob) bool koom
vooo betplklt.´ (Al Iotslvob. 1J)

21

7. llobot toobvlt
llqhuL Laahvlr aLau flklh perubahan dlaunakan unLuk memahaml bahwa dalam
menaupavakan suaLu perubahan sudah ada acuan bakunva vana LerlkaL oleh sunnah
kaunlvah. uan klLa sebaaal da'l aLau [ama'ah da'wah vana LerllbaL dalam upava merubah
kuallLas kehldupan manusla LenLu sa[a lkuL LerlkaL denaan sooootot toobvlt. Þoln Lerbesar
darl flqh Laahvlr adalah bahwa seLlap perubahan adalah denaan kehendak Allah, dan
perubahan vana pallna awal dllakukan unLuk perubahan besar adalah menaubah kuallLas
[lwa, oofs klLa. lbJo´ bloofslko..
´5esooooobovo Allob tlJok meooobob keoJooo sesooto koom sebloooo meteko
meooobob keoJooo vooo oJo poJo Jltl meteko seoJltl. uoo opobllo Allob
meoobeoJokl kebotokoo tetboJop sesooto koom. moko tok oJo vooo Jopot
meoolokovo, Joo sekoll-koll tok oJo pelloJooo bool meteko selolo ulo.´ (At-ko´J. 11)
8. llobot totlkb.
klLa harus pula menelaah per[alanan se[arah manusla (totlkb bosvotlob), balk lLu
totlkbol omom (se[arah keseluruhan umaL manusla), dan LenLu sa[a seaala sltob ooblvo wol
motsollo dan se[arah lslam secara keseluruhan. Memahaml se[arah bukan unLuk sekadar
nosLalala, melanLunkan senanduna rlndu Lerhadap ke[avaan masa lalu, melalnkan unLuk
menaambll lbtob-nva.
9. llobol wool´.
ualam apllkasl pemahaman, klLa membuLuhkan ruana llnakup tofoooob pada bldana flobol
wool´. kemampuan memahaml reallLa. 1adl Lelah klLa llhaL conLoh LenLana sepuluh
fenomena aloballsasl. lLu adalah reallLas llnakunaan. Secara leblh lenakap, klLa [uaa mesLl
memahaml denaan balk reallLas klLa, reallLas lawan, reallLas subvek dan obvek da'wah.
8ealLu pula Lerhadap sarana, prasarana, slLuasl dan kondlsl vana sedana klLa hadapl. ArLlnva
klLa perlu model semacam anallsls SWC1 (5tteootb. weokoess. Oppottooltles. 1bteots)
hlnaaa mendapaLkan aambaran vana uLuh LenLana reallLas, unLuk kemudlan
menakalkulaslkannva secara cermaL men[adl sebuah kepuLusan. Munakln dlslnllah kaLa-kaLa
´tblok olobollv. oct locollv´. menemukan ranah apllkaslnva.
uemlklanlah, klLa memana harus pandal-pandal menvelmbanakan ldeallLas, raslonallLas dan
reallLas. Mereka vana menaabalkan keLlaa hal lLu akan Lerkena wobm. MemperhaLlkan
reallLas sa[a akan melahlrkan slkap praamaLls. ul slsl laln, memperhaLlkan ldeallLas sa[a akan
menahasllkan slkap perfekslonls, LeLapl Lak blsa melaksanakan. SemenLara memperhaLlkan
raslonallLas sa[a akan melahlrkan slkap LeoreLls belaka.
10. llobol lkbtllof.
kemampuan dalam memahaml reallLa amaLlah beraaam. Sudah LenLu hal lnl
serlnakall menlmbulkan perbedaan. karena lLu klLa [uaa membuLuhkan flobol lkbtllof aLau
pemahaman Lerhadap kemunaklnan perbedaan pendapaL. lslam memandana lkhLllaf
sebaaal hal vana wa[ar dan sesual denaan flLrah manusla vana dlclpLakan berbeda-beda.
namun lslam [uaa menaarahkan baaalmana perbedaan LersebuL men[adl sebuah
'keraaaman dalam keLerpaduan' (lkbtllof tokomol) aaar berauna dalam perLumbuhan
da'wah secara svomol. ualam hal lnl, flobol lkbtllof memberlkan [alan unLuk menaelola
perbedaan sebaaal aseL vana berharaa, bukan sebaaal sumber konfllk. Leblh [elasnva
sllahkan ru[uk buku u8. ?usuf Caradhawv ber[udul llobol lkbtllof aLau llob letbeJooo
leoJopot.


22

4/ 8oshiroh bis 5iyosoh
Clrl selan[uLnva darl para tobboolvvoo adalah bosbltob bls slvosob. Melek pollLlk.
AmaL menvedlhkan bahwa beberapa dekade Lerakhlr banvak sekall svubhaL vana muncul dl
kalanaan umaL lslam menaenal bldana kehldupan vana saLu lnl. Ada vana mencela pollLlk
habls-hablsan, bahkan ada vana menaharamkan. Ada vana memakl-makl darl [auh, ada pula
vana menahlndar dlam-dlam. Sebaalan lalnnva slbuk melakukan propaaanda. Ada berbaaal
macam sloaan dan sembovan. SaLu vana pallna Lerkenal dl neaara klLa adalah, "lslam ?es,
ÞarLal lslam no". Ada pula vana coba memllah-mllah umaL dalam dalam dua kelompok vana
dlnamal denaan dlksl menvesaLkan, lslam kulLural dan lslam pollLlk. Pal lnl Lldak lepas karena
dl u[una eksLrlm lalnnva, Lerleblh dahulu muncul orana-orana vana men[ual-[ual aaama aLas
nama pollLlk. 8erkedok lembaaa aaama, aLau bersembunvl dl ballk slmbol-slmbol ke[avaan
lslam dl masa, namun dalam prakLeknva -sunaauh- nllal per[uanaan lslam lLu Lldak dldapaLl,
apaLah laal mendarah daalna. !auh.... LanLas vana berlaku adalah pepaLah 'buruk muka,
cermln dlbelah'. 1lmbullah slkap anLlpaLl Lerhadap pollLlk. 1lmbullah perlakuan pokol toto
allas aenerallsasl Lerhadap akLor pollLlk, apakah lLu lndlvldu pollLlsl Lu klLa [adl berLanva-
Lanva.aLaupun lembaaa pollLlk, bahwa mereka semua adalah hlmpunan orana-orana koLor
vana berkubana dalam lumpur kekoLoran bernama pollLlk. Sebaaal pelenakap, muncullah
pula paham-paham Lasawuf vana cenderuna berleblhan vana menekankan pola hldup
lndlvldualls. 8aaalmana mereka kemudlan menauruna dlrl dl LempaL-LempaL LerLenLu,
'menaambll [arak' denaan dunla vana koLor unLuk memfokuskan dlrl pada penvuclan [lwa.
Sehlnaaa Llnaaallah sudah kewa[lban da'wah, pupus sudah mu'amalah. uan salah saLu
mu'amalah vana pallna dl[auhl dan dlbencl oleh kalanaan lnl -vana semakln harl [umlahnva
semakln banvak sa[a- adalah akLlvlLas pollLlk. karena lnllah slmbol 'keLamakan', berkonoLasl
pada kekuasaan, dan lLu semua adalah hal-hal dunlawl. kadana sava lnaln berLanva pada
mereka, "ootom penduduk dunla, bukan?". 8ukankah dunla adalah LempaL klLa unLuk
menaaapal akhlraL ? LanLas kenapa anLl denaan akLlvlLas 'dunlawl' kalau la berorlenLasl
'ukhrawl'?
´uoo cotllob poJo opo vooo 1elob Jlooooetobkoo Allob kepoJomo (keboboolooo)
oeoetl okbltot. Joo jooooolob komo melopokoo bobooloomo Jotl (keolkmotoo)
Joolowl Joo betboot bolklob (kepoJo otooo lolo) sebooolmooo Allob 1elob betboot
bolk. kepoJomo. Joo jooooolob komo betboot ketosokoo Jl (moko) boml.
5esooooobovo Allob tlJok meovokol otooo-otooo vooo betboot ketosokoo.´ (Al
Oosbobsb . 77)
LanLas kalau LakuL berlnLeraksl denaan llnakunaan vana rusak, baaalmana blsa melakukan
perbalkan? kalau LakuL menahadapl dunla, apa aunanva kehldupan? 1apl sudahlah, mudah-
mudahan Allah SW1 memasukkan hlkmah ke dalam dada klLa, sehlnaaa mampu
membedakan denaan [elas mana vana benar dan mana vana seolah-olah benar. 1oh
kerancuan pemahaman sebaalan saudara-saudara klLa sebaalan besar bukan karena
doronaan nuranlnva, namun leblh banvak dlsebabkan rekavasa dan obozwol flktl darl para
orlenLalls dan lslomoloo non-musllm vana dlsponsorl oleh Lanaan-Lanaan musuh Allah.
´)o 1oboo koml. jooooolob £ookoo joJlkoo koml (sosotoo) fltoob bool otooo-otooo
koflt. uoo ompoollob koml vo 1oboo koml. 5esooooobovo £ookoolob )ooo Mobo
letkoso lool Mobo 8ljoksooo." (Al Momtobooob.5)
kemball ke persoalan semula. klLa LenLu berLanva-Lanva, benda apa sebenarnva
pollLlk lnl? Seburuk apakah la, sampal demlklan aleral sebaalan umaL lnl Lerhadapnva? ALau

23

seberapa penLlna perannva, sampal-sampal unLuk men[adl aenerasl rabbanl klLa mesLl
membuka pemahaman LenLananva?
ÞollLlk merupakan senl kepemlmplnan, senl penaaLuran, senl pemanfaaLan.
uemlklan sebaalan orana men[elaskan secara slmpel. namun enaerLlan rlnakas lnl Lerkadana
men[adl samar, karena nvarls sama denaan pemahaman klLa Lerhadap kaLa lalnnva vaknl
mana[emen. Salah seorana auru besar unlverslLas lndonesla, Þrof. Mlrlam 8udlard[o,
menaaunakan pendekaLan naraLlf unLuk men[elaskan makna pollLlk. ÞollLlk, menuruL bellau,
adalah macam-macam kealLan dalam suaLu slsLem aLau negara, vana menvanakuL proses
penenLuan Lu[uan dan pelaksanaan Lu[uan slsLem LersebuL. uarl alLernaLlf-alLernaLlf Lu[uan
lLu dllakukan seleksl unLuk mengamb|| keputusan, mana vana men[adl prlorlLas. LanLas
dlmblllah keb|[akan-keb|[akan umum vana mevanakuL pengaturan menaenal pembag|an
aLau a|okas| sumber dava vana ada dalam mencapal Lu[uan vana sudah dlrumuskan. nah,
unLuk melaksanakan kebl[akan lLu, perlu kekuasaan dan kewenangan vana berfunasl unLuk
memblna ker[a sama aLaupun menaaLasl konfllk vana munakln Llmbul dalam proses lnl.
uenaan demlklan, ada beberapa konsep pokok vana berklLan denaan funasl pollLlk,
vaknl :
• neaara (stote)
• kekuasaan (powet) dan kewenanaan (ootbotltv)
• Þenaambllan kepuLusan (Jeclsloo mokloo)
• kebl[akan (pollcv)
• ÞenaaLuran dalam dlmensl pembaalan (Jlsttlbotloo) aLau alokasl (ollocotloo)
CermaLllah! 1ldak ada komponen kebusukan, keculasan, propaaanda, Llpu dava,
korupsl aLau keburukan-keburukan lalnnva dalam penaerLlan pollLlk. Sesunaauhnva pollLlk
adalah kaLa neLral -bahkan balk. Þara akLornva lah vana serlnakall menaoLorl kancah pollLlk.
Coba amaLl sekall laal, bukankah renLeLan konsep dl aLas sebenarnva merupakan
funasl besar umaL lslam dl dunla? lnllah funasl khallfah. lunasl kepemlmplnan vana
seharusnva melekaL pada Lubuh umaL. lunasl tobmotoo lll ´olomlo, menebar rahmaL Allah
SW1 dl seluruh pen[uru dunla denaan meneaakkan hukum-hukum-nva vana adll dan
mense[ahLerakan.
´Moso 8etkoto kepoJo koomovo. "Moboolob pettolooooo kepoJo Allob Joo
betsobotlob, 5esooooobovo boml (lol) kepoovooo Allob, Jlposokokoo-Nvo kepoJo
slopo vooo JlbeoJokl-Nvo Jotl bombo-bombo-Nvo. Joo kesoJoboo vooo bolk oJolob
bool otooo-otooo vooo bettokwo" ´(Al A´tof . 128)
uoo Jemlkloo (polo) koml 1elob meojoJlkoo komo (omot lslom). omot vooo oJll Joo
plllboo ooot komo meojoJl soksl otos (petbootoo) moooslo Joo ooot kosol
(MobommoJ) meojoJl soksl otos (petbootoo) komo.....(Al 8oootob 14J)
8avanakanlah, [lka neaara denaan seaala komponennva, vaknl slsLem pemerlnLahan,
manusla, Lanah berlkuL seaala kandunaannva, serLa [e[arlna soslal dl dalam maupun luar
neaerlnva dlkelola secara profeslonal berdasarkan hukum svarl'aL. kekuasaan dan
kewenanaan berada dl Lanaan-Lanaan pemlmpln shallh lavaknva umar lbn khaLhab, vana
beranl, berLanaauna [awab dan amaL LakuL kepada Allah. Þenaambllan kepuLusan dllakukan
melalul mekanlsme svoto vana berpedoman pada Al Cur'an, Sunnah, serLa l[Llhad para
ulama vana hanlf dan dekaL denaan 1uhannva. kebl[akan-kebl[akan vana dlambll merupakan
alLernaLlf Lerbalk vana menaakomodlr kemaslahaLan secara opLlmal, serLa dlsLrlbusl aseL dan

24

kekavaan serLa alokaslnva vana benar-benar adll dan berkeslnambunaan. 8ukankah lnl suraa
sebalum suraa?
Maka lnllah pollLlk klLa. ÞollLlk da'wah. ÞollLlk vana mencerahkan, pollLlk vana
membahaalakan. 8ukan arena perLarunaan amblsl svahwaL vana rendah, namun la adalah
perLarunaan haq dan baLll dalam memperebuLkan oLorlLas penaaLuran dunla pada seaala
levelnva. Maka [anaan aleral laal denaan kaLa pollLlk. !anaan sampal kaLa membaLasl klLa
denaan makna. !adllah orana vana paham denaan pollLlk. Leblh balk laal keLlka klLa mampu
berpollLlk denaan balk dalam mema[ukan clLa-clLa lslam. Mewu[udkan LaLanan dunla baru
vana penuh keadllan dan kese[ahLeraan, bahasa kerennva oew jostlce ooJ ptospetoos wotlJ
otJet. 8olJotoo tbovvlbotoo wo tobboo obofot.

4/ 8oshiroh bit 1odbir
´kebolkoo vooo tlJok tetkelolo Jeoooo bolk. okoo Jlkolobkoo oleb kebotlloo Jeoooo
mooojemeo vooo mopoo´
('All bln Abl 1hallb kotomollobo wojbobo)
ÞrasvaraL selan[uLnva darl lnsan rabbanl vana mampu memlkul beban da'wah
adalah, melek mana[emen. Sebab Lldak ada kesuksesan Lanpa keLeraLuran. Allah SW1
menclpLakan alam semesLa denaan keLeraLuran dan preslsl vana sanaaL LellLl, sehlnaaa
manusla blsa hldup denaan Lenana dl aLasnva. la maha cermaL dalm melakukan penaaLuran-
penaaLuran dlmuka buml. Cleh karena lLulah salah saLu nama-nva adalah Al MoJobblt. ?ana
Maha MenaaLur.
´ulo meoootot otosoo Jotl looolt ke boml. kemoJloo (otosoo) lto oolk kepoJoNvo
Jolom soto botl vooo koJotovo oJolob setlbo toboo meootot petbltooooomo´ (As
5ojJob . 5)
8asulullah SAW adalah orana vana pallna LeraLur seLlap lanakahnva. SeLlap aerak
da'wahnva selalu berLallan dan berkeslnambunaan. 1ldak ada sumber dava vana Lersla-sla,
Lldak ada plklran dan Lenaaa vana mubazlr. Semuanva Lermakslmalkan pada maslna-maslna
[alurnva. 8ealLu pula para khallfahnva vana dlberlkan peLun[uk oleh Allah SW1.
Sava Lldak lnaln berpan[ana lebar men[elaskan LenLana mana[emen. AmaL banvak
Lullsan vana baaus menaenal hal lnl. namun sava LerLarlk pada konsep mana[emen vana
slmpel, vana dlLawarkan 8eza ´sopetttoloet´ Svarlf. namanva ÞCWL8 mooooemeot. ÞCWL8
lnl adalah slnakaLan darl beberapa kevwotJs dalam mana[emen vana balk.
Þ adalah potpose (Lu[uan), aLau blsa [uaa dlbaca ploooloo (perencanaan). !elas sekall
bahwa awal seLlap perbuaLan adalah Lu[uan. ualam bahasa svarl'aL klLa Lahu bahwa nlaL
mendahulul amal. 8ahkan keLlka nlaL balk sudah LerberslL, nmun belum ada kesempaLan dan
kekuaLan unLuk mereallsaslkannva, pahala LeLap dlberlkan oleh Allah vana Maha Þemurah.
Maka dalam bahasa mana[emen, rencana adalah seLenaah peker[aan. Crana-orana bl[ak
menaaLakan: aaaal berencana berarLl merencanakan keaaaalan. Allah SW1 sendlrl
menahubunakan kelmanan dan keLaqwaan denaan Lu[uan dan perencanaan vana [elas.
´nol otooo-otooo vooo berimon. bertokwo/oh kepoJo Allob Joo beoJoklob setlop
Jltl memperhotikon opo yono te/oh diperbuotnyo untuk hori esok (okbltot), Joo
bettokwolob kepoJo Allob. 5esooooobovo Allob Mobo meooetobol opo vooo komo
ketjokoo.´ (Al nosvt . 18)
C mewaklll kaLa obsessloo. 1omobot. aelora besar dl dalam dada vana Lerus
memompa adrenalln klLa unLuk beker[a secara konLlnu dalam mewu[udkan clLa-clLa. 1anpa

25

obsesl, klLa akan mudah lelah dan aampana berpuLus asa. Cbsesl adalah bahan bakar vana
mampu membuaL klLa mampu bersabar dan berLahan menaarunal proses pan[ana
pencapalan Lu[uan.
W adalah wlllloooess to Jo mote. kelnalnan unLuk berbuaL leblh. Salah seorana
Leman sava punva moLLo hldup: lf bettet ls posslble. oooJ ls ootbloo. kalau mampu
melakukan vana leblh balk, maka sekedar 'sudah baaus' Lldak ada arLlnva. Maka dl slnl vana
ada hanvalah ker[a eksLra, Lak ada LempaL baal ker[a asal-asalan, dalam hal apa sa[a. ualam
shalaL, klLa dlLunLuL khusvu' unLuk membukLlkan kelmanan dan kesunaauhan klLa. 1ldak
boleh oomo kosolo. berdlrl malas-malasan dalam shalaL, karena vana berbuaL demlklan
adalah orana munaflk. MesLlnva keadaan shalaL lnl [uaa Lerapllkasl dl kehldupan seharl-harl.
Munakln kaLa etos blsa mewaklll pen[elasan lnl. LLos adalah pena-lndonesla-an kaLa ?unanl
etbos. ArLlnva slkap, waLak, karakLer, kevaklnan Lerhadap sesuaLu. uarl kaLa lnl, muncul kaLa
eLlkeL aLau eLlka vana berkonoLasl pada akhlaq aLau nllal-nllal luhur. Sehlnaaa dalam kaLa
eLos lnl Lerkanduna aalrah vana amaL kuaL unLuk menaer[akan seaala sesuaLu denaan
opLlmal, leblh balk, sesempurna munakln. 8erbuaL lhsan dan menahlndarkan fasad,
kerusakan, sekecll-kecllnva. 8erusaha Lampll excelleot. SaaL lnlvana Ler[adl adalah krlsls eLos.
kurananva doronaan [lwa unLuk berpresLasl. Maka sLraLeal mana[emen sehebaL apa pun
Lldak blsa membanaklLkan keLerpurukan vana ada, sebab kerusakannva Ler[adl dl dalam [lwa.
5boJooollobol´oJblm. Maha 8enar Allah keLlka la berflrman :
´5esooooobovo Allob tlJok meooobob keoJooo sesooto koom sebloooo meteko
meooobob keoJooo vooo oJo poJo Jltl (oofos) meteko seoJltl.´ (At ko´J . 11)
Selan[uLnva huruf L melambanakan eoolltv. Þersamaan. Þersamaan dalam hal apa?
!awabannva adalah persamaan dalam memandana wakLu. Þandanaan vana komprehenslf
bahwa klLa hldup dalam Llaa alur wakLu: masa klnl, masa lalu, dan masa depan. Mana[emen
vana balk selalu dlllpuLl oleh kesadaran akan masa klnl aLau kenvaLaan. kenvaLaan Lldak blsa
dlubah, la hanva blsa dlslkapl denaan balk. Maka mana[emen pada slsl lnl adalah baaalmana
menaLa dlrl, kelompok, neaara, aLau apa sa[a aaar blsa bers|kap tepat Lerhadap kenvaLaan.
keLlka menoleh ke belakana, dl sana ada masa lalu. la adalah LempaL berkaca, menaambll
pedoman darl sesuaLu vana dlsebuL penaalaman. Þroses berdlrl dl masa klnl unLuk mellhaL
ke belakana klLa namakan |ntrospeks|. nah, kalau klLa menaLap lurus ke depan, akan Lampak
dl sana masa depan. la samar, absLrak, serba belum [elas. Maka funasl mana[emen dl slnl,
berpl[ak pada kenvaLaan, sembarl sesekall menoleh pada masa lalu vana ada dl belakana,
unLuk memandana lurus menaLap masa depan, klLa sebuL sebaaal pred|ks| dan est|mas|.
lnllah persamaan wakLu vana mesLl dlperhaLlkan selalu.
1erakhlr, 8 melambanakan tespooslbllltv. kobol mos´ollvob. [lwa Lanaauna [awab.
Mana[emen vana balk memerlukan [lwa-[lwa vana kukuh dan slap berLanaauna [awab
Lerhadap seaala vana dlperbuaLnva. ul slnl ada funasl evaluasl, mobosobob. MenahlLuna-
hlLuna LaraeL dan pencapalan. Menalra-nalra kesalahan dalam proses vana ber[alan. namun
Lak sebaLas lLu. Parus ada tewotJ dan poolsbmeot vana [elas, sebaaal Lolak ukur Lanaauna
[awab LersebuL. Allah memlllkl mekanlsme sendlrl soal hal lnl :
´8otoooslopo vooo meooetjokoo kebolkoo sebetot Jzottobpoo. olscovo Jlo okoo
mellbot (bolosoo)ovo. uoo botoooslopo vooo meooetjokoo kejobotoo sebesot
Jzottobpoo. olscovo Jlo okoo mellbot (bolosoo)ovo polo.´ (Az 2olzolob . 7-8)
namun LenLunva klLa Lldak akan menaesamplnakan bealLu sa[a pesan khallfah umar
lbn khaLhab toJblvollobo ´oobo. "nltooo-bltooolob Jltlmo sebelom Allob vooo

26

meooblsobmo". Maka evaluasl dan audlL swoJovo mesLllah men[adl aaenda wa[lb dalam
proses mana[emen vana klLa upavakan. 1enLunva Lermasuk proses pemberlan tewotJ dan
poolsb vana berlmbana, sesual kadar kemampuan klLa. Mudah-mudahan lnl dlpandana Allah
sebaaal kebalkan Lersendlrl vana akan merlnaankan hlsab klLa dl akhlraL kelak. Amllo.

Ooim bi syu´unir ro´iyoh bimo yus/ihuhum fi dunyohum wo dinihim
lnllah karakLer selan[uLnva darl manusla rabbanl, meneaakkan urusan rakvaL unLuk
mewu[udkan kemaslahaLan dunla dan akhlraL mereka. Cenerasl rabbanl adalah aenerasl
pemlmpln, dan dalam Lermlnoloal lslam, pemlmpln adalah pelavan. namun Lldak semudah
lLu memlmpln sebuah sebuah komunlLas, sebuah banasa, apalaal seluruh dunla. Sebab,
sesual sabda 8asulullah SAW, seperLl apa kondlsl umum sebuah umaL, seperLl lLulah
pemlmpln vana dlkuasakan baalnva.
usLadz Anls MaLLa menulls sebuah arLlkel menarlk ber[udul kokvot uotok 5ooo kojo
Atoo kbollfob. 8ellau membedakan Llpoloal rakvaL vana saklL secara menLal denaan vana
sehaL. 8akvaL denaan paLoloal soslal vana parah akan mendamba seorana ra[a, namun
rakvaL vana shallh menaldam khallfah. 8ellau menulls : ´kokvot ketojooo meooloolokoo
seotooo bos. tokvot kbollfob meooloolokoo seotooo pemlmplo. kokvot ketojooo
meooloolokoo seotooo peooooso. tokvot kbollfob meooloolokoo pelovoo. kokvot ketojooo
seoooo Jeoooo peooooso vooo tovol. tokvot kbollfob meoobotool pemlmplo vooo betsobojo.
kokvot ketojooo meojllot peooooso vooo meoolomoo. tokvot kbllofob meoooottol pemlmplo
ooot tlJok meojelmo joJl 1oboo. kokvot ketojooo tokot poJo peooooso tltoo. tokvot kbllofob
melowoo peooooso Jlktotot. kokvot ketojooo ceoJetooo beJools. tokvot kbllofob
betotleotosl poJo kebljokoo soslol.´
8ealLulah perbedaan mencolok anLara rakvaL vana ldeal denaan kenvaLaan vana
bobrok. 1erlalu [auh [arak anLara Jos selo dan Jos soleo. 8enLana [arak lnllah vana
dlnamakan masalah, dan sepan[ana lLu pula lah klLa harus beker[a. !adl peker[aan melavanl
lLu LernvaLa harus dllakukan bahkan sebelum klLa memlmpln neaerl. Sebab dl Lenaah umaL
vana rusak, Lldak akan Lerplllh pemlmpln vana balk, sebab pemlmpln selalu LerbenLuk darl
rahlm soslal masvarakaLnva. Maka fokus pelavanan perLama adalah perbalkan menLal dan
Lransformasl kulLural masvarakaL. 1enLu sa[a secara slmulLan klLa [uaa menaer[akan
peker[aan-peker[aan besar lalnnva, vaknl mena-opotoJe dlrl-dlrl klLa unLuk memlmpln
rakvaL vana ooJet coosttoctloo lnl, membanaun lnslLusl vana kokoh vana dapaL men[adl
wasllah amal perbalkan, sekallaus merumuskan konsep perubahan dan kepemlmplnan vana
mampu men[awab LanLanaan zaman. ul slnllah klLa blsa menemukan beLapa reallsLlsnva mlsl
vana dlbawa Pasan Al 8anna dalam mototlb ol ´omol-nva :
• Þerbalkan lndlvldu-lndlvldu Musllm, sehlnaaa memenuhl unsur-unsur uLama
darl sepuluh karakLernva :
o Lurusnva aqldah, Lldak LerkoLorl oleh svlrlk
o lbadah vana benar, Lldak Lernodal oleh bld'ah
o Akhlaq vana kokoh, Lak Lercemarl ke[ahlllvahan
o Cerdas da berwawasan
o llslk vana sehaL, buaar dan perkasa
o Þroduklf, LeLap bersemanaaL unLuk beker[a dan berpenahasllan
o 1erampll dan cermaL dalam memanfaaLkan wakLu

27

o 8ersunaauh-sunaauh dan beker[a opLlmal dalam seLlap akLlvlLas
vana dllakukannva
o 1eraLur dalam menaLa urusan-urusannva
o Menebar manfaaL baal llnakunaannva
• 8erLemunva lndlvldu-lndlvldu shallh LersebuL, dalam keluaraa da'wah vana
shallh. Þenuh sokloob. mowoJJob wo tobmob.
• 1erbenLuknva slsLem soslal kemasvarakaLan vana balk darl lnLearasl
keluaraa-keluaraa LersebuL
• ?ana kemudlan menahasllkan komlLmen bersama unLuk melakukan
perbalkan soslal ke arah ke[elasan hukum, vana kemudlan bermuara pada
pembenahan supra sLrukLur
8lla model masvarakaL ldeal seperLl lnl Lelah Lerwu[ud, maka Allah SW1 akan
menaanuaerahkan kebalkan-kebalkan baal kaum LersebuL. Salah saLunva adalah denaan
menauasakan urusan-urusannva kepada orana-orana shallh dan Lerplllh dl kalanaan mereka.
uan lnllah maraLlb selan[uLnva :
• 8erdlrlnva kepemlmplnan dan slsLem neaara vana kokoh
´Apobllo Allob meoobeoJokl kebolkoo bool sooto koom. moko JljoJlkoo pemlmplo-
pemlmplo meteko otooo-otooo vooo bljoksooo Joo JljoJlkoo olomo-olomo meteko
meooooool bokom Joo petoJlloo. Iooo Allob joJlkoo botto beoJo Jl tooooo otooo-
otooo vooo Jetmowoo. Nomoo jlko Allob meoobeoJokl kebotokoo bool sooto koom
moko Jlo meojoJlkoo pemlmplo-pemlmplo meteko otooo vooo betokblok teoJob.
uljoJlkoo-Nvo otooo-otooo Joooo vooo meooooool bokom Joo petoJlloo. Joo botto
beoJo Jl toooo otooo-otooo klklt. (nk AJ uolloml)
• 1erlnLearaslnva neaara-neaara Musllm ke dalam saLu kesaLuan dl bawah
khllafah vana berwlbawa
• ?ana kemudlan menahanLarkan lslam men[adl soko auru baal alamsemesLa,
mewu[ud dalam benLuk se[aLlnva: ostoJzlvotol ´olom. lnllah peran
sesunaauhnva umaL lslam, tobmotoo lll ´olomlo.
5volkbot 1otblvob. kP 8ahmaL Abdullah toblmobollob. dalam beberapa ceramahnva
-vana dalam dan menalnsplrasl- memberlkan amsal umaL lslam dl zaman lnl seperLl slnaa.
namun slnaa lLu punva kelalnan. Cleh musuh-musuhnva, kepala sana slnaa dlaanLl denaan
kepala Llkus, hlnaaa Lubuh vana besar dan perkasa, kuku vana La[am dan lompaLan vana
aanas lLu men[adl Lldak opLlmal penaelolaannva. la hanva blsa bersembunvl, mencarl remah-
remah roLl. keLlka seekor kuclna kecll daLana, sana slnaa denaan paradlama Llkusnva larl
LerblrlL-blrlL. Maka Llndakan LransplanLasl harus seaera dllakukan, menaaanLl kepala Llkus lLu
denaan kepala vana benar. kepala slnaa.
ÞerLanvaannva adalah, sudahkah klLa berbenah dan berslap dlrl unLuk men[adl
kepala slnaa? Men[adl aenerasl rabbanl vana menahamplrl dunla denaan semanaaL clnLa
kaslh dan penaorbanan, unLuk memlmpln dan melavanl.28

Once upon 4 1ime..

Þara 8asul, nabl-nabl, adalah cahava llahl,
Memlmpln umaL darl kekufuran, membawa rahmaL ke seluruh alam..
Þara sahabaL dan Labl'ln dan [uaa para 'alllmln,
Men[adl conLoh pewarls nabl menu[u [alan cahava llahl..
(nljozz. Cahava llahl)

ua'wah Lelah berlanasuna menvusurl llku-llku pan[ana per[alanan peradaban
manusla. karena klLa dlLakdlrkan sebaaal umaL akhlr zaman, LenLunva mesLl banvak bela[ar
darl para 'senlor' dl medan da'wah. Merekalah aenerasl Lerdahulu vana Lelah menoreh
se[arah mulla dalam per[alanan kehldupan umaL manusla. kesuksesan mereka LenLu men[adl
suaLu hal vana uraen unLuk dlLeladanl, sedanakan rlnLanaan vana mereka hadapl amaL lavak
dl[adlkan l'Llbar unLuk penvempurnaan sLraLeal da'wah dl masa depan.
ul bab lnl, klLa akan se[enak bernosLalala denaan beberapa aenerasl da'wah vana
klsahnva sanaaL masvhur: para pemuda Ashhabul kahfl, Musa dan saudaranva Parun,
kemudlan klLa [uaa akan slnaaah dl kera[aan Sulalman, ´ololblmossoloom ojmo´llo. Maslna-
maslna klsah lnl mewaklll fase dan Llpe da'wah vana berbeda. ul akhlr bab lnsva Allah klLa
akan coba menaural hlkmah da'wah para manusla mulla lnl. Sekarana marl kencanakan
sabuk penaaman dan Leaakkan sandaran kursl, karena klLa akan seaera Lerbana ke masa
lalu..

Ashhabu| kahf| : Þerson|f|kas| Da'wah
1ercaLaL sudah dalam se[arah, Lu[uh pemuda vana berlman
Melarlkan dlrl ke dalam aua deml menvelamaLkan lman
ulsanaka Lldur hanva seharl, rupanva 309 Lahun
Zaman berLukar beberapa kurun
ul buml berse[arah, urdu
8ealLulah kuasa llahl kepada ashhabul kahfl
1lada musLahll dl dunla lnl, blla klLa berlman dan berLaqwa
(kolboo. Ashhabul kahfl)

klsah lnl Ler[adl keLlka kera[aan 8omawl membawahl Llaa uecapolls vana berpusaL dl
Þhlladelphla (klnl dlkenall sebaaal Amman), dl mana 8a[a ulqvanus aLau ueclus (ueclanus)
memerlnLah pada saaL lLu. ulqvanus adalah seorana ra[a vana zhallm, penvembah berhala
dan memusuhl amaL memusuhl aaama nashranl vana dlbawa oleh nabl mulla, lsa
´ololblssolom.
namun oLorlLas ulqvanus dalam menaaLur kehldupan splrlLual penduduk dl neaara
kekuasaannva Lldaklah muLlak. 8eberapa dl anLara rakvaLnva, LeLap menalkuLl [alan vana
lurus, [alan vana dlberkahl Allah SW1, vaknl aaama Lauhld. SeaellnLlr manusla vana berlman
lLu adalah para pemuda vana shallh. Memana kecondonaan haLl kepada flLrah Lldak dapaL
dlbohonal.

29

´koml klsobkoo kepoJomo (MobommoJ) cetlto lol Jeoooo beoot. 5esooooobovo
meteko oJolob pemoJo-pemoJo vooo betlmoo kepoJo 1oboo meteko. Joo koml
tombob polo ootok meteko petoojok.´
MenuruL beberapa se[arahwan lslam, keLu[uh pemuda LersebuL bernama:
Maksalmlna, MarLlnus, kasLunus, 8alrunus, uanlmus, ?aLhbunus dan 1hamllka. SerLa seekor
an[lna bernama klLhmlr, vana dlpercava sebaaal saLu-saLunva an[lna vana masuk Suraa.
wollobo o´lom. Allah lah vana leblh Lahu [umlah mereka. Laalpula klLa Lldak Lerlalu uraen
baal klLa unLuk menaeLahul [umlah mereka. Pal vana pokok [usLru menaambll pela[aran darl
klsah lnl.
´Nootl (oJo otooo vooo okoo) meoootokoo (jomlob meteko) oJolob tloo otooo vooo
keempot oJolob oojlooovo. Joo (vooo lolo) meoootokoo. "(jomlob meteko) oJolob
llmo otooo vooo keeoom oJolob oojloo ovo". seboool tetkooo tetboJop botooo vooo
oolb, Joo (vooo lolo lool) meoootokoo. "(jomlob meteko) tojob otooo. vooo ke
Jelopoo oJolob oojlooovo". kotokoolob. "1obooko leblb meooetobol jomlob meteko,
tlJok oJo otooo vooo meooetobol (bllooooo) meteko kecooll seJlklt".
kelmanan para pemuda lnl Lldak mereka Lun[ukkan kepada slapa pun. !lka mereka
berllbadah, mereka berLemu dl LempaL LerLenLu. Sembunvl-sembunvl. 1akuL-LakuL. karena
kalau sa[a ulqvanus aLau maLa-maLanva Lahu, keselamaLan mereka akan Lerancam. Þadahal
vana mereka ker[akan adalah kebalkan, berlbadah. lnl menalnaaLkan sava pada cerlLa para
osotlJz vana memulal da'wah dan Larblvah dl lndonesla pada perlode 80'an hlnaaa awal
90'an. Mereka menalsahkan bahwa unLuk menahadlrl lloo´ aLau penaa[lan sa[a, mereka
harus menaendap-endap aaar Lldak dlLanakap lnLel, LenLara aLau pollsl. Aaar Lldak dlLuduh
aerombolan penaacau keamanan aLau kelompok subverslf (pada saaL lLu lsLllah Lerorls
belum Lerlalu ooetteo). uaLana dan peral ke forum LersebuL Lldak boleh berbarenaan.
8ahkan ada vana senaa[a membuaL kamuflase denaan menveLel laau danaduL, sekedar
menahllanakan [e[ak bahwa dl sana sedana ada penaa[lan, sedana dlbacakan avaL-avaL Al
Cur'an. Þadahal kealaLan lLu hanvalah perLemuan ruLln unLuk men-cbotoe kelmanan, sallna
berLaushlvah, sallna mera[uL ukhuwah, mencoba memahaml lslam denaan benar. Mereka
Lldak membawa sen[aLa La[am, sen[aLa apl, apalaal bom. ?ana mereka bawa hanvalah
mosbof Al Cur'an. Mereka Lldak berpenampllan aneh, vana ada hanva [anaauL Llpls sebaaal
slmbol keclnLaan Lerhadap sunnah. uan slapapun Lahu kalau [anaauL Lldak blsa meledak.
8eraL nlan LanLanaan hanva unLuk blsa men[adl shallh. Makanva sava heran denaan
aenerasl sesudahnva vana sebaalan mulal lemah semanaaL. ul saaL era keLerbukaan, dl mana
da'wah blsa denaan leluasa berkumandana dl sekolah-sekolah, kampus aLau pun kanLor,
bolooob-bolooob totbowlvob [usLru kurana mendapaL perhaLlan. Seolah-olah la bukanlah
sesuaLu vana penLlna. Þadahal "1otblvob memooo bokoo seoolo-ooloovo´. kaLa Svalkh
MusLhafa Masvhur, ´oomoo seooloovo betmolo Jotl totblvob´. Apakah lnl baalan darl kufur
nlkmaL? No´oJzoblllob. ?a Allah [anaan kau aanLlkan keleluasaan lnl denaan kesemplLan
kemball, hanva karena kaml vana kurana bersvukur.....
kemball ke klsah Ahabul kahfl. Sepandal-pandal menvlmpan durlan, baunva akan
Lerclum [uaa. lnLell[en ulqvanus, enLah baaalmana caranva, berhasll menaunakap Llndakan
'subverslf' para pemuda shallh LersebuL. Lalu, seperLl lazlmnva naslb orana-orana shallh vana
mlnorlLas, mereka dlLanakap. Mereka dlhadapkan kepada ra[a, dan dlpaksa unLuk
menlnaaalkan lmannva. namun karena kedalaman lman dan tosvJ (kemaLanaan) vana
dlkarunlakan Allah SW1, mereka berLeauh haLl. 8ealLulah kalau clnLa dl haLl sudah membara,

30

konsekuensl apa pun bersedla dlLerlma. Sekallpun harus menanaauna slksa, walaupun harus
mereaana nvawa.
uoo koml meoeoobkoo botl meteko Jlwokto meteko betJltl. lolo meteko poo
betkoto. "1oboo koml oJolob 1oboo selotob looolt Joo boml, koml sekoll-koll tlJok
meoveto 1oboo selolo ulo. 5esooooobovo koml koloo Jemlkloo telob meooocopkoo
petkotooo vooo omot joob Jotl kebeootoo". koom koml lol telob meojoJlkoo selolo
Jlo seboool 1oboo-1oboo (ootok Jlsembob). Meooopo meteko tlJok meooemokokoo
olosoo vooo tetooo (teotooo kepetcovooo meteko)? slopokob vooo leblb zollm
JotlpoJo otooo-otooo vooo meoooJo-oJokoo kebobooooo tetboJop Allob?´ (Al
kobfl. 14-15)
SlnakaL cerlLa, akhlrnva mereka harus menanaauna konsekuensl penolakannva
Lerhadap slsLem toobot vana Lelah Lerlan[ur mapan dl neaerl LersebuL. Mereka mesLl
merlnakuk dl dalam pen[ara. namun Allah berkehendak laln. Mereka mendapaLkan peluana
lolos darl pen[ara, dan seaera sa[a melarlkan dlrl. Memana keLlka kelmanan mendapaLkan
pasanaan vana kurana ldeal berupa keLldakberdavaan, maka sLraLeal pallna LepaL adalah
hl[rah. 1u[uan pelarlan mereka adalah LempaL vana aman unLuk [lwa, flslk dan lman mereka.
uan vana memenuhl krlLerla lLu adalah sebuah aua dl Lenaah huLan. MenuruL rlwavaL,
LempaL LersebuL bernama Sahab dl Amman.
´uoo opobllo komo meoloooolkoo meteko Joo opo vooo meteko sembob selolo
Allob. Moko cotllob tempot betlloJooo ke Jolom ooo lto. olscovo 1oboomo okoo
mellmpobkoo sebooloo tobmot-Nvo kepoJomo Joo meoveJlokoo sesooto vooo
betoooo boolmo Jolom otosoo komo.´ (Al kobfl. 16)
Mereka pun masuk ke dalamaua lLu dan LerLldur dl dalamnva sampal wakLu vana
sanaaL pan[ana seklra Llaa raLus sembllan Lahun. lnllah sebabnva mereka dlsebuL Asbbobol
kobfl, penahunl aua. A[albnva, mereka LerLldur Lanpa membuLuhkan makan dan mlnum.
Allah bolak-ballkkan Lubuh mereka sehlnaaa darah Lldak membeku pada salah saLu baalan
Lubuhnva. lnl semua Lermasuk hlkmah Allah. 8enarlah senanduna 8alhan, lovso fll kooolo
mobolloo ´ollb lzo omoooo wottooovo. 1ldak ada vana musLahll dl dunla lnl, blla klLa berlman
dan berLaqwa pada Allah SW1.
´uoo komo meoolto meteko lto booooo. poJobol meteko tlJot, Joo koml bollk-
bollkkoo meteko ke koooo Joo ke kltl. seJooo oojloo meteko meoooojotkoo keJoo
leooooovo Jl moko ploto ooo.´
´uoo meteko tlooool Jolom ooo meteko tloo totos toboo Joo Jltombob semblloo
toboo (lool). kotokoolob. "Allob leblb meooetobol betopo lomoovo meteko tlooool
(Jl ooo), kepoovooo-Nvo-lob semoo vooo tetsemboovl Jl looolt Joo Jl boml.
oloookob tetooo peoollbotoo-Nvo Joo oloookob tojom peoJeoootoo-Nvo, tok oJo
seotooo pelloJooopoo bool meteko selolo Jotl poJo-Nvo, Joo Jlo tlJok meooombll
seotooopoo meojoJl sekoto-Nvo Jolom meoetopkoo kepotosoo".
Þada akhlrnva, keLlka para Ashhabul kahfl lLu Lerbanaun, pemerlnLahan Lelah
beraanLl. Þara penduduk neaerl Lelah beraanLl kepada penduduk vana berLaqwa kepada
Allah. Parun ?ahva menullskan bahwa zaman dlbanaklLkannva para pemuda lLu adalah pada
masa pemerlnLahan 8a[a 1heodoslus, keLlka westeto tomoo emplte dl ambana kerunLuhan.
1ldak berselana lama keLlka para penduduk menaeLahul klsah para pemuda lLu, ashhabul
kahfl vana mulla lLu pun menlnaaal dunla, mewarlskan se[umlah pela[aran berharaa baal
aenerasl sesudahnva akan keluasan karunla Allah dan kemahakuasaan-nva.

31

´uoo Jemlkloo (polo) koml mempettemokoo (moooslo) Jeoooo meteko. ooot
moooslo lto meooetobol. bobwo joojl Allob lto beoot. Joo bobwo keJotooooo botl
klomot tlJok oJo ketooooo poJoovo.´

Musa feot. narun 'o/oihimosso/om : Þr|bad| Untuk Umat
´koml membocokoo kepoJomo sebooloo Jotl klsob Moso Joo llt'ooo Jeoooo beoot
ootok otooo-otooo vooo betlmoo. 5esooooobovo llt'ooo telob betboot
seweoooo-weoooo Jl moko boml Joo meojoJlkoo peoJoJokovo betpecob belob.
Jeoooo meoloJos seoolooooo Jotl meteko. meovembellb oook lokl-lokl meteko Joo
memblotkoo blJop oook-oook petempooo meteko. 5esooooobovo llt'ooo tetmosok
otooo-otooo vooo betboot ketosokoo. uoo koml beoJok membetl kotoolo kepoJo
otooo-otooo vooo tettlJlos Jl moko boml (Meslt) lto Joo beoJok meojoJlkoo meteko
pemlmplo Joo meojoJlkoo meteko otooo-otooo vooo mewotlsl boml. Joo okoo koml
teoobkoo keJoJokoo meteko Jl moko boml..." (Al Oosbosb. J-6)
ul dalam Al Cur'an vana mulla, ada sebuah klsah vana dlsebuL obsoool oosbosb.
cerlLa Lerlndah. lLulah klsah ?usuf ´ololblssolom. 1enLunva klLa semua Lelah mendenaar aLau
membacanva. ul kesudahan klsah LersebuL, nabl ?a'qub aLau lsrall berLemu denaan
anaknva, ?usuf. Se[ak lLu, la Llnaaal dan meneLap dl Meslr. keLlka bellau wafaL, [asadnva
dlkuburkan dl Lanah kelahlrannva, ÞalesLlna. namun anak-anak bellau leblh memlllh unLuk
hldup bersama ?usuf dl Meslr, karena memana keadaan Meslr leblh men[an[lkan. lkllmnva
relaLlf balk dan Lanahnva subur pula.
8erlalulah masa vana pan[ana, akhlrnva nabl ?usuf menlnaaal dunla. keLlka nabl
?usuf men[adl penauasa dl Meslr, kepercavaan dl neaerl lLu Lelah berubah men[adl aaama
Lauhld. Selrlna wafaLnva ?usuf, Meslr menaubah slsLem Lauhld ke slsLem mulLl 1uhan unLuk
kedua kallnva. Pal lnl Lerwu[ud denaan adanva campur Lanaan kelompok-kelompok ellL vana
berkuasa. kelompok-kelompok ellL lnl Lelah lama Lldak mendapaLkan suaLu perlakukan
lsLlmewa darl masvarakaL umum pada masa Lauhld dlLeaakkan. karena lLu mereka merasa
berkepenLlnaan unLuk menaemballkan slsLem penvembahan mulLl-Luhan.
SlnakaL cerlLa, akhlrnva masvarakaL Lerarahkan unLuk menalkuLl slsLem
penvembahan llr'aun. Meslr dlplmpln keluaraa-keluaraa llr'aun dan mereka menaklalm
bahwa mereka adalah wakll-wakll 1uhan aLau orana-orana vana berblcara aLas nama 1uhan.
8eberapa abad berlalu, sampal 8amses ll vana berkuasa pallna lama dalam se[arah Meslr
dlanakaL men[adl ra[a. MenuruL banvak ahll se[arah, 8amses ll lnllah llr'aun vana menvlksa
8anl lsrall dan berperana Lerhadap nabl Musa .
Maka dluLuslah nabl Musa oleh Allah SW1 sebaaal pembawa pesan, denaan dua
alasan uLama. lettomo, karena mereka Lelah menaaanLl aaama Lauhld denaan kesvlrlkan.
unLuk lLu Musa dlperlnLahkan menaa[ak banasa Meslr kemball kepada aaama vana haq.
keJoo. perbudakan vana mereka lakukan aLas 8anl lsrall. Maka mlsl Musa [uaa unLuk
menvelamaLkan puLra-puLrl lsrael darl perbudakan, sekallaus menun[ukkan kepada mereka
[alan vana benar.
´koml membocokoo kepoJomo sebooloo Jotl klsob Moso Joo llt'ooo Jeoooo beoot
ootok otooo-otooo vooo betlmoo. 5esoooobovo llt'ooo telob betboot seweoooo-
weoooo Jl moko boml Joo meojoJlkoo peoJoJokovo betpecob belob. Jeoooo
meoloJos seoolooooo Jotl meteko. meovembellb oook lokl-lokl meteko Joo
memblotkoo blJop oook-oook petempooo meteko. 5esooooobovo llt'ooo tetmosok

32

keJolom otooo-otooo vooo betboot ketosokoo. uoo koml beoJok membetl kotoolo
kepoJo otooo-otooo vooo tettloJos Jl boml (Meslt) lto Joo beoJok meojoJlkoo
meteko pemlmplo Joo meojoJlkoo meteko otooo-otooo vooo mewotlsl (boml). Joo
okoo koml teoobkoo keJoJokoo meteko Jl moko boml Joo okoo koml petllbotkoo
kepoJo llt'ooo Joo nomoo besetto teototoovo opo vooo selolo meteko kbowotltkoo
Jotl meteko lto.´ (Al Oosbosb J-6).
Masa keLlka Musa lahlr adalah masa dl mana populasl 8anl lsrall semakln banvak
dan semakln menvebar. Mereka menekunl berbaaal peker[aan dan memenuhl pasar-pasar
Meslr. llr'aun ausar [uaa mellhaL 8anl lsrall semakln banvak dan berkembana demlklan rupa.
khawaLlr mereka nanLlnva menaambll poslsl-poslsl penLlna dl masvarakaL. Apalaal Lerslar
desas-desus bahwa salah seorana anak darl kalanaan 8anl lsrael akan men[aLuhkan llr'aun
darl slnaaasananva..
Menvlkapl hal lLu, llr'aun menaeluarkan perlnLah vana eksLrem. Sebuah kebl[akan
vana Lldak bl[ak, valLu seLlap anak lakl-lakl 8anl lsrael vana lahlr mesLl dlbunuh. ALuran lnl
seaera dlLerapkan, Lapl para ekonom kera[aan punva plklran laln. Mereka berkaLa kepada
llr'aun, "Crana-orana Lua 8anl lsrall saLu persaLu akan maLl men[empuL a[alnva. kalau anak-
anak kecllnva [uaa dlsembellh, 8anl lsrall akan punah. lLu berarLl llr'aun akan kehllanaan
kekavaan dan aseL manusla: wanlLa dan para budak. 1ampaknva leblh balk kalau prosesnva
dlbuaL berselana-sellna. 8avl-bavl lakl-lakl dlsembellh pada Lahun perLama, dan vana lahlr dl
Lahun aenap dlblarkan hldup". llr'aun manaauL-manaauL. la sependapaL denaan plklran lnl
karena dlanaaap leblh menaunLunakan darl slsl ekonoml.
keLlka daLana Lahun vana dlLeLapkan dl dalamnva bahwa anak-anak kecll harus
dlbunuh, lbu Musa menaanduna. (8erbeda denaan nabl Parun, lbu Musa menaandunanva
pada Lahun dl mana anak-anak kecll Lldak dlbunuh maka la melahlrkannva secara Lerana-
Leranaan. wollobo o´lom.) Makanva saaL melahlrkan Musa, bellau merasakan keLakuLan
vana luar blasa. la cemas bavlnva akan dlbunuh. Maka sana lbu menvusulnva secara
sembunvl-sembunvl. Lalu daLana llham darl Allah SW1 unLuk menahanvuLkan Musa kecll dl
sunaal nll.
uoo koml llbomkoo kepoJo lbo Moso, "5osokoolob Jlo Joo opobllo komo kbowotlt
tetboJopovo moko jotobkoolob Jlo ke Jolom sooool (Nll). uoo jooooolob komo
kbowotlt Joo jooooolob (polo) betseJlb botl. koteoo sesooooobovo koml okoo
meooembollkoovo kepoJomo. Joo meojoJlkooovo (solob seotooo) Jotl poto tosol.
Moko Jlpooootlob lo oleb kelootoo llt'ooo vooo oklbotovo Jlo meojoJl mosob Joo
keseJlboo bool meteko. 5esooooobovo llt'ooo Joo nomoo besetto teototo-
teototoovo oJolob otooo-otooo vooo betsolob. uoo betkotolob lsttl llt'ooo," (lo) bljl
moto boolko Joo boolmo. Iooooolob komo membooobovo. moJob-moJoboo lo
betmoofoot bool klto otoo klto ombll lo meojoJl oook". seJoookoo meteko tloJo
meovoJotl. ( Al Obosbos 7-9).
keran[ana vana berlsl Musa bavl sampal ke Leplan sunaal dekaL lsLana llr'aun. Sesual
keLeLapan, maka llr'aun lanasuna akan menaeksekusl Musa. namun lsLrl llr'aun, Aslvah
toJblvollobo´oobo, -vana oleh 8asulullah SAW dlkaLakan sebaaal salah seorana wanlLa
Lerbalk sepan[ana masa- menceaah pembunuhan Lerhadap Musa kecll. la berhasll
mevaklnkan llr'aun unLuk memblarkan calon nabl lLu hldup, bahkan menaanakaLnva
sebaaal anak. Se[ak saaL lLulah Musa menahablskan wakLu kecllnva dl lsLana llr'aun. uenaan
perLolonaan darl Allah, lbu kandunanva kemudlan dlbawa ke lsLana sebaaal lbu asuh Musa.

33

SuaLu harl dl masa Musa beran[ak dewasa, la mellhaL penaanlavaan Lerhadap
seorana anak lsrael oleh orana Meslr. Musa mencoba meleralnva dan memukul orana Meslr
LersebuL. karena kekuaLannva vana oocoottolleJ, orana LersebuL maLl Lerkena pukulan
Musa. Musa merasa bersalah dan LakuL, sebab hukuman unLuk orana vana membunuh pada
wakLu lLu adalah hukuman maLl. Maka Musa pun melarlkan dlrl darl Meslr menu[u Madvan.
ulsanalah Musa menemul nabl Svu'alb ´ololblssolom dan beker[a padanva menaaembala
Lernak selama delapan aLau sepuluh Lahun. ul sana pula Musa memperlsLrl salah seorana
anak Sana nabl.
Masa lnl adalah masa vana pallna penLlna dalam kehldupan Musa. la merupakan
masa perslapan vana besar, mlrlp denaan proses toboooots nabl Muhammad SAW dl aua
Plra'. 1lap malam Musa merenuna memandana blnLana-blnLana. Musa menalkuLl LerblLnva
dan Lenaaelamnva maLaharl. la memlklrkan Lumbuh-Lumbuhan, baaalmana la Lumbuh dan
berkembana. Musa memperhaLlkan alr vana dl[adlkan Allah unLuk menahldupkan buml
seLelah buml lLu maLl, lalu buml lLu men[adl LempaL vana lndah dan subur. Musa
memperhaLlkan alam vana luas dan la bealLu kaaum denaan clpLaan Allah SW1.
lnl adalah proses penaaslnaan dan Lafakur vana sempurna. Pldup dl Lenaah-Lenaah
aurun dan LempaL penaembalaan vana belum pernah dlkun[unal. Pldup dl Lenaah-Lenaah
orana aslna vana belum pernah bellau kenal sebelumnva. Semuanva membanLu kemaLanaan
menLal dan rohanl bellau.
kemaLanaan rohanl lnl berLemu denaan keuLamaan Musa vana lalnnva darl slsl [asad
dan pemlklran. Musa se[ak kecll Lelah dldldlk dl lsLana llr'aun. Pasll darl dldlkan ala lsLana
lLul membuaL wawasannva luas dan kepercavaan dlrlnva Llnaal. kekuaLan flslknva [uaa Leru[l.
8ahkan saklna kuaLnva, keLlka la bermaksud sekadar memlsahkan seseorana vana berkelahl,
la [usLru membunuhnva. Munakln selaln bawaan lahlr, makanan ala lsLana Lelah
membanaun Lubuhnva denaan alzl vana sempurna.
Sepuluh Lahun berlalu, Musa Lelah slap unLuk menerlma wahvu llahl. Cara
penerlmaan wahvu oleh Musa Leraolona unlk, berbeda denaan kebanvakan nabl dan 8asul
lalnnva. Wahvu daLana padanva Lanpa peranLara seorana malalkaL. Allah SW1 lanasuna
berblcara padanva.
"5esooooobovo Ako oJolob 1oboomo. Moko tloooolkoolob keJoo tetompobmo,
sesooooobovo komo betoJo Jl lembob vooo socl. 1bowo'. uoo Ako telob memlllb
komo. moko Jeoootkoolob opo vooo okoo Jlwobvokoo (kepoJomo). 5esooooobovo
Ako lol oJolob Allob. tlJok oJo 1oboo (vooo bok) selolo Ako. moko semboblob Ako
Joo Jltlkoolob sbolot ootok meoolooot Ako. 5esooooobovo botl klomot lto okoo
Jotooo. Ako metoboslokoo (woktoovo) ooot sopovo tlop-tlop Jltl lto Jlbolos Jeoooo
opo vooo Jlosoboboo. Moko sekoll-koll jooooolob komo Jlpollookoo Jotlovo oleb
otooo vooo tlJok betlmoo kepoJoovo Joo oleb otooo vooo meoolkotl bowo
oofsoovo. vooo meovebobkoo komo blooso." (1bobo. 12-16)
LanLas Allah SW1 menauLus Musa unLuk menunalkan mlslnva.
´letollob kepoJo llt'ooo, sesooooobovo lo telob melompool botos´ (1bobo. 24)
8eberapa rlwavaL menalsahkan kekuranaan Musa adalah lldahnva aaak pelaL. Maka
Allah menvempurnakan penauLusan rasul mulla lnl denaan menaanakaL saudaranva vana
shallh, Parun, men[adl seorana rasul pula.
´8etkoto Moso. ")o 1obooko. lopoookoolob ootokko JoJoko. Joo moJobkoolob
ootokko otosooko. Joo leposkoolob kekokooo Jotl llJobko. sopovo meteko meooettl

34

petkotoooko. uoo joJlkoolob ootokko seotooo pembooto Jotl kelootooko. (volto)
notoo. sooJotoko. 1eoobkoolob Jeoooo Jlo kekootooko. Joo joJlkookoolob Jlo
sekoto Jolom otosooko. 5opovo koml boovok bettosblb kepoJo £ookoo. Joo boovok
meoolooot £ookoo. 5esooooobovo £ookoo oJolob Mobo mellbot (keoJooo) koml".
Allob betfltmoo. "5esooooobovo 1elob Jlpetkeoookoo petmlotooomo. nol Moso."
(1bobo. 25-J6)
´uoo Ako 1elob memlllbmo ootok Jltl-ko. letollob komo besetto sooJotomo Jeoooo
membowo ovot-ovot-ko. Joo jooooolob komo betJoo lolol Jolom meoolooot-ko.
letollob komo betJoo kepoJo llt'ooo. 5esooooobovo Jlo 1elob melompool botos.
Moko betblcotolob komo betJoo kepoJoovo Jeoooo koto-koto vooo lemob lembot.
MoJob-moJoboo lo looot otoo tokot". 8etkotolob meteko betJoo. ")o 1oboo koml.
5esooooobovo koml kbowotlt bobwo lo seoeto meovlkso koml otoo okoo bettombob
melompool botos". Allob betfltmoo. "Iooooolob komo betJoo kbowotlt.
5esooooobovo Ako besetto komo betJoo. Ako meoJeooot Joo mellbot". Moko
Jotooolob komo betJoo kepoJoovo (llt'ooo) Joo kotokoolob. "5esooooobovo koml
betJoo oJolob otosoo 1oboomo. Moko leposkoolob 8ool lstoll betsomo koml Joo
jooooolob komo meovlkso meteko]. 5esooooobovo koml 1elob Jotooo kepoJomo
Jeoooo membowo boktl (otos ketosoloo koml) Jotl 1oboomo. Joo keselomotoo lto
Jlllmpobkoo kepoJo otooo vooo meoolkotl petoojok. 5esooooobovo 1elob
Jlwobvokoo kepoJo koml bobwo slkso lto (Jltlmpokoo) otos otooo-otooo vooo
meoJostokoo Joo betpolloo.´ (1bobo. 41-48)
Musa dan Parun peral menemul llr'aun. Mereka denaan haLl-haLl dan lemah lembuL
memlnLa llr'aun unLuk menahenLlkan penvlksaannva Lerhadap anak-anak lsrael dan
memblarkan mereka peral bersama Musa dan Parun. 1apl llr'aun -denaan
kesombonaannva- Lldak Lerlma bealLu sa[a. Apalaal menalnaaL vana berblcara dan
menasehaLlnva saaL lLu adalah Musa, anak kecll vana Lelah dlpellharanva berLahun-Lahun.
Laal-laal plklran 'Anak kecll Lau apa?' bermaln dl slnl. SenlorlLas memana [ebakan seLan vana
sanaaL efekLlf.
uenaan dallh lLu llr'aun kemudlan menaallhkan pemblcaraan, la menuduh Musa
Lldak pandal berLerlma kaslh kepadanva. la menaunaklL-unaklL [asanva dalam membesarkan
Musa. llr'aun mencoba bermaln-maln denaan perasaan Musa dan mempenaaruhl kaLa
haLlnva.
"8okookob koml telob meooosobmo Jl Jolom (kelootoo) koml. wokto komo moslb
koook-koook Joo komo tlooool betsomo koml bebetpo toboo Jotl omotmo. Joo
komo telob betboo sooto petbootoo vooo telob komo lokokoo lto Joo komo
tetmosok oolooooo otooo-otooo vooo tlJok membolos oooo". ( As 5vo'otoo, 18-19).
1apl llr'aun Lldak Lahu denaan slapa la sedana berhadapan. Musa klnl bukanlah
Musa kecll vana dahulu nvarls dlbunuhnva. Musa vana sekarana adalah olol ´ozml mloot
tosol. salah seorana uLusan Allah vana pallna kuaL kemauannva, pallna Leauh azamnva. Maka
pernvaLaan lLu kemudlan dlLanaaapl denaan slnls oleh Musa:
´ltolob boJl bolk vooo eookoo llmpobkoo poJoko. bobwo eookoo telob
mempetboJok 8ool lstoll." (As 5vo'oto. 22)
Slana dan malam beraanLl, selrlna lLu pula a[akan Musa selalu dlLolak oleh llr'aun.
Mlsl Musa unLuk menasehaLl llr'aun secara balk-balk pun aaaal. Seaala perkaLaan dan bukLl
vana Lelak, loals dan masuk akal Lelah dlsampalkan. 8erbaaal muk[lzaL sudah dlLun[ukkan.

35

Mulal darl slnar puLlh vana memancar darl Lanaan Musa, sampal LonakaL vana berubah
men[adl ular vana sukses menvadarkan para Lukana slhlr kera[aan, Lldak [uaa mampu
melemahkan kekaflran llr'aun dan para pembesarnva.
Meteko betkoto ."8ooolmooopoo komo meoJotoookoo ketetooooo kepoJo koml
ootok meovlblt koml Jeoooo ketetooooo lto. moko koml sekoll-koll tlJok okoo
petoob betlmoo kepoJomo". (Al A'tof. 1J2).
karena perllaku mereka, Allah 1o´olo menalrlmkan se[umlah bencana kepada
mereka. lnl sebaaal perLanda sekallaus azab dl dunla, sebelum mereka mendapaLkan slksaan
vana abadl dl akhlraL. ÞerLama-Lama, daLana masa pacekllk dan kekerlnaan vana pan[ana.
"uoo sesooooobovo koml telob meoobokom (llt'ooo Joo) koomovo Jeoooo
(meoJotoookoo) moslm kemotoo vooo poojooo Joo kekotooooo boob-booboo
sopovo meteko meooombll pelojotoo.´ (Al A'tof . 1J0)
8ukannva sadar, mereka malah menuduh krlsls LersebuL dlsebabkan oleh keslalan
vana dlbawa Musa dan 8anl lsrall. Lalu Allah menalrlmkan kepada mereka seranakalan
bencana laln.
´Moko koml kltlmkoo kepoJo meteko toofoo. belolooo. koto. kotok Joo Jotob
seboool boktl vooo jelos. tetopl meteko tetop meovomboookoo Jltl Joo meteko
oJolob koom vooo betJoso". ( Al A'toof. 1JJ).

£scope from £oypt
1ahapan dalam menvlkapl orana kaflr lLu ada beberapa:
• 8ersabar dan berLaqwa, lnl sudah dllakukan nabl Musa.
• 8erhaLl-haLl dan waspada, [uaa selalu dllaksanakan.
• ua'wah, menveru mereka kepada damalnva lslam. lnl Lelah berkall-kall
dllakukan Musa namun LeLap Lldak dllndahkan.
• 8oto´ (berlepas dlrl). Musa adalah prlbadl vana sanaaL berLanaauna [awab
denaan mlsl da'wahnva, Lapl kedunauan llr'aun membuaLnva Lerpaksa
berlepas dlrl. 1ak ada laal advls dan nasehaL vana blsa dlberlkan.
• IlboJ. memeranal para kaflrln vana bandel, naevel dan malah oootooolo
duel. Musa Lldak punva kekuaLan vana cukup menahadapl kekuaLan bala
LenLara llr'aun vana Lerlalu besar. Apalaal 8anl lsrall wakLu lLu kurana blsa
dlharapkan.
• Maka plllhan selan[uLnva vana pallna munakln adalah bljtob.
MenvelamaLkan lman dan keLaqwaan denaan menvlnaklr darl orana-orana
kaflr. Þeral menlnaaalkan neaerl, meskl denaan beraL haLl deml menaharap
rahmaL dan rldho llahl.
uoo koml wobvokoo (petlotobkoo) kepoJo Moso, " letollob Jl molom botl Jeoooo
membowo bombo-bombo-ko (8ool lstoll). koteoo sesooooobovo komo sekolloo okoo
Jlsosoll. kemoJloo llt'ooo meooltlmkoo otooo vooo meooompolkoo (teototoovo)
kekoto-koto. (llt'ooo betkoto). "5esooooobovo meteko (8ool lstoll) beoot-bemot
oolooooo kecll. Joo sesooooobovo meteko memboot bol-bol vooo meolmbolkoo
omotob klto. Joo sesooooobovo klto beoot-beoot oolooooo vooo selolo tetjooo-
jooo". Moko koml kelootkoo llt'ooo Joo koomovo Jotl tomoo-tomoo Joo moto olt.
Joo (Jotl) petbeoJobotooo Joo keJoJokoo vooo mollo. Jemlkloolob bolovo Joo
koml ooooetobkoo semooovo (lto) kepoJo 8ool lstoll. Moko llt'ooo Joo bolo

36

teototoovo meovosoll meteko Jl wokto motobotl tetblt. Moko setelob keJoo
oolooooo lto solloo mellbot. betkotolob peoolkot-peoolkot Moso. "5esooooobovo
klto beoot-beoot okoo tetsosol". ( Asv- 5vo'otoo 52-61).
Þerallah Musa bersama 8anl lsrall menvlnaklr darl Meslr. Mereka beranakaL dlam-
dlam dl malam harl. 8erbaaal perasaan, LakuL, aalau, cemas, khawaLlr, bercampur-aduk dl
dalam haLl denaan secercah bahaala dan harapan unLuk bebas dan menemukan kehldupan
vana leblh balk. namun proses hl[rah LernvaLa Lldak sebealLu mudah. llr'aun vana haus
darah Lak rela mereka peral bealLu sa[a. la memlmpln sendlrl pasukannva, denaan nafsu
amarah menae[ar rombonaan anak anakaLnva LersebuL. Þasukan berkuda pun dlkerahkan
unLuk seaera menvusul rombonaan lLu. 8anl lsrall amaL LakuL, merasa bahwa mereka pasLl
LerLanakap. namun Musa Lldak pernah kehllanaan kepercavaan bahwa Allah akan menolona
mereka.
´Moso meojowob "5ekoll-koll tlJok okoo tetsosol, sesooooobovo 1obooko besettoko.
kelok ulo okoo membetl petoojok kepoJoko". (As 5vo'otoo. 62).
SaaL lLulah Allah vana menauasal seluruh buml beserLa samuderanva
menvelamaLkan Musa dan 8anl lsrall denaan cara vana spekLakuler. la Lakdlrkan LonakaL
Musa dapaL membelah lauLan dan men[adlkannva [alan baal rombonaan Musa. llr'aun dan
pra[urlLnva Lenaaelam dl lauLan vana berLauL kemball seLelah 8anl lsrall Lelah menveberana
denaan selamaL.
lolo koml wobvokoo kepoJo Moso." lokollob lootoo lto Jeoooo toookotmo". Moko
tetbeloblob lootoo lto Joo tlop-tlop beloboo oJolob sepettl oooooo vooo besot. uoo
Jl sooolob koml Jekotkoo oolooooo vooo lolo. uoo koml selomotkoo Moso Joo
otooo-otooovooo besettoovo semooovo. uoo koml teoooelomkoo oolooooo vooo
lolo lto 5esooooobovo poJo vooo Jemlkloo lto beoot-beoot metopokoo sooto tooJo
vooo besot (mokjlzot) Joo tetopl keboovokoo Jotl meteko tlJok betlmoo. uoo
sesooooobovo 1oboomo beoot-beoot ulolob )ooo Mobo letkoso lool Mobo
leovovooo. (Asv- 5vo'otoo 6J-68).
SelamaLlah dua bersaudara vana mulla, Musa dan Parun ´ololblmossolom, beserLa
para penalkuLnva darl ancaman llr'aun. lnl men[adl babak baru kehldupan mereka.
"wobol 8ool lstoll. sesooooobovo koml telob meovelomotkoo kotoo sekolloo Jotl
mosobmo." (1bobo. 80).

8an| Isra|| : 8ande| b|n Ngeye|
llr'aun Lelah Lenaaelam dl depan maLa 8anl lsrall, namun penaaruhnva LeLap
membekas pada [lwa-[lwa mereka. Memana sullL menahllanakan penaaruh kehlnaan vana
Lelah LerLanam, beruraL dan berakar seklan lama dalam [lwa. 8ezlm llr'aun Lelah
memblasakan mereka unLuk men[adl waraa kelas Llaa vana merasa lazlm unLuk Lerhlna.
8ezlm lLu Lelah sukses menahancurkan [lwa mereka darl dalam, merusak suasana rohanl,
menaoLorl flLrah dan kesuclan mereka.
Pal lnllah vana membuaL 8anl lsrall berkall-kall menzallml, menvlksa dan menvaklLl
perasaan dua bersaudara Musa dan Parun denaan berbaaal slkap dan penenLanaan vana
bodoh. lnllah sebaalan kedunauan 8anl lsrall vana membuaL bl´tsob (penauLusan) nabl
seaauna Musa dan Parun Lldak bermakna baal mereka.
• 1bev Iost coo Oolv lollow

37

lkuL-lkuLan dan Lldak punva slkap. 8ahkan sampal pada prlnslp aqldahnva. keLlka
mellhaL banasa penvembah paLuna, mereka mlnLa [uaa dlbuaLkan berhala seperLl lLu
pada Musa. Þadahal kakl mereka belum kerlna darl alr lauLan vana dlbelah Musa
denaan LonakaLnva.
"uoo koml sebetoookoo 8ool lstoll ke sebetooo lootoo lto. moko setelob meteko
sompol poJo sooto koom vooo tetop meovembob betbolo meteko. 8ool lstoll
betkoto. 'nol Moso. bootlob ootok koml seboob 1oboo (betbolo) sebooolmooo
meteko mempoovol bebetopo 1oboo (betbolo).' Moso meojowob. '5esooooobovo
komo lol oJolob koom vooo tlJok meooetobol (slfot-slfot 1oboo).' 5esooooobovo
meteko lto okoo Jlboocotboo kepetcovooo vooo Jloootovo Joo okoo botol opo vooo
selolo meteko ketjokoo. Moso meojowob. 'lototkob oko meocotl 1oboo ootok komo
vooo selolo JotlpoJo Allob. poJobol ulolob vooo telob meleblbkoo komo otos seoolo
omot. uoo (loootlob bol 8ool lstoll). ketlko koml meovelomotkoo komo Jotl (llt'ooo)
Joo koomovo. vooo meooozob komo Jeoooo ozob vooo soooot jobot. volto meteko
mettlbooob oook-oook leloklmo Joo mem-blotboo blJop woolto-wooltomo. uoo
poJo vooo Jemlkloo lto cobooo vooo besot Jotl 1oboomo. " (Al A'raf: 138-141)
• kufur nlkmaL
Musa ber[alan bersama kaumnva dl Salna', valLu suaLu aurun vana dl dalamnva
LerdapaL pohon vana dapaL mellndunal darl senaaLan maLaharl kemudlan rahmaL Allah SW1
Lurun kepada mereka dl mana mereka mendapaLkan Moooo dan 5olwo dan mereka dlnaunal
oleh awan. Al Moooo adalah makanan vana rasanva mendekaLl manls dan la dlhasllkan oleh
sebaalan pohon-pohon vana berbuah dl mana analn membawa kepada mereka rasa
demlklan lnl darl daun-daun pohon. Allah SW1 [uaa menalrlm kepada mereka As 5olwo. valLu
daalna se[enls buruna vana bernama As 5omoo.
keLlka mereka merasakan kehausan, nabl Musa memukulkan LonakaLnva ke sebuah
baLu sehlnaaa baLu lLu memancarkan dua belas maLa alr, sesual denaan [umlah suku 8anl
lsrall pada saaL lu, [adl seLlap kelompok punva maLa alr maslna-maslna. Mewah bener....
1apl laal-laal [lwa mereka vana saklL Lldak dapaL menvadarkan mereka unLuk
mensvukurl nlkmaL-nlkmaL lnl. Mereka [usLru menaaLakan bosan denaan makanan lnl.
Mereka lnaln makanan Lradlslonal Meslr, bawana merah dan bawana puLlh serLa kacana-
kacanaan. 8eLapa mereka merlndukan kehlnaan mereka saaL mereka bersama llr'aun.
Lancana menolak makanan-makanan vana balk dan mulla, dan malah menalnalnkan
makanan-makanan vana rendah muLunva.
"uoo loootlob ketlko komo betkoto. 'nol Moso. koml tlJok blso sobot (toboo) Jeoooo
soto mocom mokoooo sojo. 5ebob lto. moboo-koolob ootok koml kepoJo 1oboomo.
ooot ulo meooelootkoo bool koml Jotl opo vooo Jltombobkoo boml. volto. '5ovot-
movotovo. ketlmooovo. bowooo potlbovo. kocooo oJosovo. Joo bowooo metobovo.'
Moso betkoto. 'Mookob komo meooombll sesooto vooo teoJob seboool peoooootl
vooo leblb bolk? letollob komo ke sooto koto. postl komo mempetoleb opo vooo
komo mloto.' lolo Jltlmpokoolob kepoJo meteko olsto Joo kebloooo. setto meteko
meoJopot kemotkooo Jotl Allob. nol lto (tetjoJl) koteoo meteko selolo meoolookotl
ovot-ovot Allob Joo membooob poto oobl vooo memooo tlJok Jlbeootkoo.
uemlkloolob lto (tetjoJl) koteoo meteko selolo betboot Jotboko Joo melompool
botos. " (Al 8aqarah: 61)
• ÞenaecuL, Þemalas, Þeslmls, 1ldak SeLla dan Serlna MenvaklLl 8asul

38

Selan[uLnva Musa ber[alan bersama kaumnva menu[u 8alLul Maqdls (ÞalesLlna).
Mereka dlperlnLahkan unLuk memasuklnva dan memeranal slapa pun vana ada dl dalamnva
serLa berusaha menauasal LempaL lLu. 1apl mereka malah LakuL karena dl 8alLul Maqdls ada
kaum Amalek vana posLurnva besar-besar. Þadahal mereka ada dl bawah plmplnan Musa
vana perkasa, vana Lelah dlberlkan Allah banvak muk[lzaL. Sebenarnva kalau mereka masuk,
mereka pasLl menana, karena neaerl lLu Lelah dl[an[lkan baal mereka. 1apl vana sadar cuma
dua orana. Seleblhnva malah menvaklLl haLl nabl denaan menaaLakan, "Þerallah kamu
berperana denaan 1uhanmu, kaml menunaau sa[a". ALau bahasa lalnnva, "nLar kalo udah
menana, kabar-kabarln va...". 8usveeeL. karena kekaflran mereka lnl, Allah menvesaLkan
mereka selama 40 Lahun berpuLar-puLar dl Þadana 1hlf.
Sekarana, seLelah kaum Musllmln vana berkuasa dan hldup berdamplnaan denaan
damal bersama kaum nasranl dl ÞalesLlna, mereka malah daLana ke sana denaan ldeoloal
Zlonls vana ke[am. Menaklalm bahwa Lanah sucl lLu adalah mlllk banasa ?ahudl. Sava lnaln
sekall bllana pada mereka, "uulu enLe ke mana wakLu dl suruh Musa masuk ÞalesLlna?
8ukannva enLe emob?". ÞalesLlna vana sekarana LenLunva Lelah berubah sLaLus. la klnl
adalah Lanah wakaf kaum Musllmln. 1ldak boleh kaum lemah menLal -vana klnl berwu[ud
aerakan Zlonls- menauasalnva denaan semena-mena. 8ebaskan ÞalesLlna!
"uoo (loootlob) ketlko Moso betkoto kepoJo koomovo. 'nol koomko. loootlob olkmot
Allob otosmo ketlko ulo meoooookot oobl-oobl Jl oototomo. Joo JljoJlkoo-Nvo
komo otooo-otooo metJeko. Joo Jlbetlkooovo kepoJomo opo vooo belom petoob
Jlbetlkoo-Nvo kepoJo seseotooo poo Jl oototo omot-omot vooo lolo.' nol koomko.
mosoklob ke tooob socl (lolestloo) vooo telob Jlteotokoo Allob boolmo. Joo
jooooolob komo lotl ke belokooo (koteoo tokot kepoJo mosob) moko komo meojoJl
otooo-otooo vooo toetool. Meteko betkoto. 'nol Moso. sesooooobovo Jl Jolom
oeoetl lto oJo otooo-otooo vooo oooob petkoso. sesooooobovo koml sekoll-koll tlJok
okoo memosoklovo sebelom meteko keloot Jotlovo. Ilko meteko keloot Jotlovo.
postl koml okoo memosoklovo.' 8etkotolob Joo otooo Jl oototo otooo-otooovooo
tokot (kepoJo Allob) voooAllob telob membetl olkmot otos keJooovo. '5etbolob
meteko Jeoooo melolol ploto oetbooo (koto) lto. moko bllo komo memosoklovo
olscovo komo okoo meoooo. uoo boovo kepoJo Allob beoJoklob komo bettowokol.
jlko komo beoot-beoot otooo vooo betlmoo.' Meteko betkoto. 'nol Moso. koml
sekoll-koll tlJok memosoklovo selomo-lomoovo selool meteko oJo Jl Jolomovo.
koteoo lto petollob komo betsomo 1oboomo. Joo betpetooolob komo betJoo.
sesooooobovo koml boovo JoJok meoootl Jl slol sojo.' 8etkoto Moso. ')o 1obooko.
oko tlJok meoooosol kecooll Jltlko seoJltl Joo sooJotoko. 5ebob lto plsobkoolob
oototo koml Jeoooo otooo-otooo vooo foslk lto. 'Allob betfltmoo. '(Ilko Jemlkloo).
mobo sesooooobovo oeoetl lto Jlbotomkoo otos meteko selomo empot polob toboo.
(selomo lto) meteko okoo betpotot-potot keblooooooo Jl boml (poJooo 1llb) lto.
Moko jooooolob komo betseJlb botl (memlkltkoo ooslb) otooo-otooo vooo foslk lto."
(Al MolJob. 20-26)
• Cenderuna Þada kekufuran
Musa peral men[empuL 1auraL selama empaL puluh harl empaL puluh malam.
kepemlmplnan 8anl lsrall semenLara dlwakllkan kepada nabl Parun. 1apl belum lama nabl
Musa menlnaaalkan kaumnva, mereka mendapaLkan flLnah melalul Samlrl. Samlrl adalah
seorana pemahaL vana mahlr. ula membuaL paLuna anak sapl vana menarlk dl mana keLlka

39

dla meleLakkannva dl arah analn maka akan masuk darlnva udara darl celah baalan
belakananva lalu keluar darl hldunanva suara vana mlrlp suara sapl asll.
konon, rahasla kehebaLan sapl lnl adalah karena Samlrl Lelah menaambll seaenaaam
Lanah vana dllalul !lbrll keLlka la Lurun ke buml dalam perlsLlwa muk[lzaL pembelahan lauL.
keLlka Samlrl menambahkan Lanah lLu ke emas lalu membuaL darlnva anak sapl maka anak
sapl lLu dapaL bersuara seperLl anak sapl vana sebenarnva. wollobo o´lom.
SeLelah lLu, Samlrl keluar menemul 8anl lsrall denaan membawa apa vana
dlbuaLnva. Mereka berLanva kepadanva: "Apa lnl, hal Samlrl?" la men[awab: "lnl adalah
1uhan kallan dan 1uhan Musa." Mereka berkaLa: "8ukankah Musa sedana menemul
1uhannva?" Samlrl men[awab: "Musa Lelah lupa la peral unLuk menemul 1uhannva dl sana,
padahal sebenarnva 1uhannva ada dl slnl." Akhlrnva, 8anl lsrall menvembah anak sapl
lnl.Samlrl memanfaaLkan kerlnduan kaum unLuk menvembah berhala. kemudlan Samlrl
memlllh aaar anak sapl vana dlclpLakannva berbenLuk emas karena la menaeLahul bahwa
umumnva 8anl lsrall mudah Lerpedava pada emas. Akhlrnva, flLnah vana dlLlmbulkan oleh
Samlrl Lersebar dl sana slnl.
Parun sanaaL Lerpukul keLlka menaeLahul 8anl lsrall menvembah anak sapl darl
emas. Parun berdlrl dl Lenaah-Lenaah kaumnva dan mulal menaslhaLl mereka, "lnl adalah
flLnah. Samlrl Lelah memanfaaLkan kebodohan kallan denaan menclpLakan anak sapl lLu.
Lembu lLu bukan 1uhan kallan dan bukan [uaa 1uhan Musa". 8anl lsrall kemudlan Lerbaal
men[adl dua kelompok: mlnorlLas vana berlman dan sadar bahwa lnl adalah Llpu dava,
sedanakan mavorlLas menalnakarl Parun dan LeLap melamplaskan kerlnduan mereka unLuk
menvembah berhala. Parun kemball memperlnaaLkan mereka dan mencerlLakan kemball
kepada mereka baaalmana muk[lzaL-muk[lzaL Allah SW1 dapaL menvelamaLkan mereka, dan
baaalmana Allah SW1 memullakan dan men[aaa mereka. 1eLapl mereka menuLup Lellnaa
dan menolak seaala naslhaLnva. Mereka [usLru melemahkan poslsl Parun dan nvarls sa[a
membunuhnva. Parun memana Lldak sekuaL dan seLeaas Musa, sehlnaaa kaum lLu beranl
menenLananva.
LmpaL puluh harl Lelah berlalu. nabl Musa Lurun darl aununa unLuk kemball
menemul kaumnva membawa 1auraL. la mendenaar Lerlakan kaum saaL mereka menarl-narl
dl seklLar anak sapl. kaum lLu kaaeL dan lanasuna berhenLl keLlka mellhaL nabl Musa muncul
dl depan mereka.
"uoo totkolo Moso telob kemboll kepoJo koomovo Jeoooo motob Joo seJlb botl.
betkotolob Jlo. 'Aloookob botokovo petbootoo vooo komo ketjokoo sesoJob
kepetoloobo!'" (Al A'raf: 130)
Musa ber[alan menu[u ke Parun, lalu la meleLakkan papan 1auraL denaan Lanaannva
dl aLas Lanah. Musa memeaana Parun darl rambuL kepalanva sampal rambuL [enaaoLnva
sambll berkaLa:
"nol notoo. opo vooo meooboloool komo ketlko komo mellbot meteko telob sesot.
(sebloooo) komo tlJok meoolkotl oko? Moko opokob komo telob (seooojo)
meoJotbokol petlotobko?" (1haha: 92-93)
"notoo meojowob. 'nol potto lboko. jooooolob komo peoooo jeooootko Joo jooooo
(polo) kepoloko.'" (1haha: 94)
Parun mencoba menenanakan Musa dan memberl penaerLlan kepadanva bahwa la
sama sekall Lldak bermaksud menenLana perlnLah Musa. la pun Lldak pernah menun[ukkan
slkap meresLul penvembahan anak sapl. la LeLap beada dl Lenaah kaum lLu karena khawaLlr

40

[lka la peral menlnaaalkan mereka, Musa akan berLanva kepadanva, menaapa la Lldak LeLap
Llnaaal bersama mereka. "Menaapa seorana vana dlserahl Lanaauna [awab [usLru
menlnaaalkan mereka?" ul laln plhak, kalau dlpaksakan menaambll Llndakan flslk, la LakuL
akan Ler[adl perana saudara dl anLara mereka, dan Parun pasLl akan dlanaaap sebaaal blooo
ketok-nva. Lalu Musa akan berLanva kepadanva, "kenapa naaak nunaau ane ballk?"
"5esooooobovo oko kbowotlt bobwo komo okoo betkoto (kepoJoko). 'komo telob
memecob oototo 8ool lstoll Joo komo tlJok memellboto omoootko.'" (1haha: 94)
"notoo betkoto. 'nol oook lboko. sesooooobovo boom lol telob meooooooopko
lemob Joo bomplt-bomplt meteko membooobko. sebob lto jooooolob komo
meojoJlboo mosob-mosob oemblto mellbotko. Joo jooooolob komo mosokoo oko ke
Jolom oolooooo otooo-otooo vooo lollm.'" (Al A'raf: 130)
kemarahan vana berkobar dl dada Musa -karena kecemburuannva Lerhadap aaama
Allah SW1- beranasur mereda. la menarlk Lanaannva darl kepala dan [enaaoL saudaranva,
dan la memlnLa ampun kepada Allah SW1 baal dlrlnva dan Parun. Lalu Musa menaallhkan
pandanaan ke arah kaumnva dan berLanva denaan marah:
"nol koomko. bokookob 1oboomo telob meojoojlkoo kepoJomo sooto joojl vooo
bolk? Moko opokob tetoso lomo moso vooo betlolo lto boolmo otoo komo
meoobeoJokl ooot kemotkooo Jotl 1oboomo meolmpomo. lolo komo melooooot
petjoojloomo Jeoooo oko?" (1haha: 86)
Maka daLanalah keLeLapan Allah bahwa para pelaku kesvlrlkan lLu mesLl dlbunuh.
Sedanakan Samlrl -lo´ootollob- dluslr denaan hlna darl komunlLas 8anl lsrall dan dl akhlraL
azab vana pedlh dan kekal sudah menanLlnva.
"uoo (loootlob) ketlko Moso betkoto kepoJo koomovo. 'nol koomko. sesooooobovo
komo telob meoooolovo Jltlmo seoJltl koteoo komo telob meojoJlkoo oook lembo
(semboboomo). moko bettoobotlob kepoJo 1oboo vooo meojoJlkoo komo Joo
boooblob Jltlmo. nol lto oJolob leblb bolk boolmo poJo slsl 1oboo vooo meojoJlkoo
komo, moko Allob okoo meoetlmo toobotmo. 5esooooobovo ulolob )ooo Mobo
leoetlmo toobot lool Mobo leovovooo.'" (Al 8aqarah: 34)
Pukuman vana dlLeLapkan aLas para penvembah anak sapl sanaaL menaerlkan,
namun lLu seLlmpal denaan ke[ahaLan mereka. Menvembah berhala adalah usaha unLuk
memaLlkan akal. uenaan akal, manusla memlllkl kelsLlmewaan vana Lldak LerdapaL pada
makhluk-makhluk lalnnva. Maka ke[ahaLan vana berupa usaha memaLlkan funasl akal adalah
ke[ahaLan beraL dan hukumannva pun harus beraL [uaa.
• Menawar-nawar lsl klLab dan hanva paLuh pada bahasa kekerasan
"5esoJob omotob Moso meojoJl teJo. lolo Jlombllovo (kemboll) lob-lob (1ootot) lto,
Joo Jolom tollsooovo tetJopot petoojok Joo tob-mot ootok otooo-otooo vooo tokot
kepoJo 1obooovo. " (Al A'raf: 134)
keLlka perkara Samlrl sudah selesal, Musa kemball kepada Lu[uan semula,
menda'wahkan 1auraL pada kaumnva. 1apl LablaL buruk mereka belum berubah [uaa.
Mereka menaaLakan, "8erlLahulah kepada kaml lsl papan-papan lLu, [lka perlnLahnva dan
laranaannva mudah maka kaml akan menerlmanva." usa berkaLa, "kallan harus menerlma
apa sa[a vana ada dl dalamnva." 1apl mereka Lerus melakukan Lawar-menawar. Akhlrnva,
Allah SW1 memerlnLahkan para malalkaLnva unLuk menaanakaL aununa dl aLas kepala
mereka hlnaaa aununa lLu seakan-akan men[adl awan vana menvellmuLl mereka. ulkaLakan
kepada mereka, "[lka kallan Lldak menerlma apa sa[a vana dl dalamnva maka aununa lLu

41

akan ambruk menlmpa kallan". Mendenaar ancaman lLu, mereka pun menerlmanva. Lalu
mereka dlperlnLahkan unLuk su[ud dan mereka pun su[ud. Mereka meleLakkan plpl mereka
dl aLas Lanah. Mereka mulal mellhaL aununa denaan penuh keLakuLan.
"uoo (loootlob) ketlko koml meoooookot boklt ke otos meteko seokoo-okoo boklt lto
ooooooo owoo Joo meteko voklo bobwo boklt lto okoo jotob meolmpo meteko (Joo
koml kotokoo kepoJo meteko). 'leoooolob Jeoooo teoob opo vooo telob koml
betlkoo kepoJomo. setto loootlob selolo (omolkoolob) opo vooo tetsebot Jl
Jolomovo sopovo komo meojoJl otooo-otooo vooo bettoowo.'" (Al A'raf: 171)
Mereka baru blsa berserah dlrl pada saaL-saaL krlLls dl mana muk[lzaL flslk vana luar
blasa mampu menakuLkan dan menaaeLarkan haLl mereka, sehlnaaa mereka su[ud secara
Lerpaksa. uahulu mereka Lerblasa unLuk menaaLl para Lokoh mereka seLelah mereka
dlLekan. Maka keLlka berhadapan denaan kelmanan, mereka pun harus dlalrlna denaan
menaaunakan bahasa kekerasan.
Þandanaan maLerlalls lLu sekall laal LerbukLl keLlka Musa memlmpln kaum LersebuL
unLuk memlnLa ampun kepada Allah SW1 dan berLaubaL kepadanva aLas dosa penvembahan
paLuna anak sapl. Musa memlllh Lu[uh puluh lakl-lakl dl anLara mereka vana pallna balk
sambll berkaLa: "Þerallah kallan menu[u Allah SW1 dan berLaubaLlah kepada-nva aLas apa
sa[a vana kallan lakukan. 8erpuasalah kallan, suclkanlah [lwa kallan, dan berslhkanlah
pakalan kallan." Musa keluar bersama Lu[uh puluh orana-orana vana Lerplllh lLu unLuk
memenuhl per[umpaan vana Lelah dlLenLukan oleh Allah SW1. Musa mendekaLl aununa, dan
Llba-Llba sekawanan awan menvellmuLl aununa. Musa masuk ke dalam awan dan berkaLa
kepada kaum: "MendekaLlah, mendekaLlah." Allah SW1 berblcara kepada Musa. SaaL la
berblcara kepada 1uhannva, ada suaLu Lablr dl sekellllna Musa sehlnaaa Lldak seorana pun
vana dapaL mellhaLnva. 1u[uh puluh orana vana dlplllh oleh Musa lLu mendenaar percakapan
anLara Musa dan 1uhannva. Parusnva muk[lzaL lnl cukup unLuk membanaklLkan kelmanan dl
dalam haLl, namun keLu[uh puluh orana vana dlplllh lLu Lldak puas denaan apa vana mereka
denaar darl muk[lzaL lLu. Mereka [usLru memlnLa aaar dapaL mellhaL Allah SW1.
"wobol Moso. koml tlJok loolo betlmoo kepoJomo sebloooo koml mellbot Allob
Jeoooo tetooo-tetooooo. "(al-8aqarah: 33)
Capek deh! lnllah benLuk kekerasan haLl dan keLeraanLunaan Lerhadap maLerl.
ÞermlnLaan vana menun[ukkan slkap keras kepala lnl cukup sebaaal svaraL unLuk daLananva
slksaan vana menaerlkan. kemudlan mereka dlslksa denaan suara vana menaaeleaar vana
menahancurkan roh dan [asad. Mereka pun maLl. Musa menaeLahul apa vana Ler[adl denaan
Lu[uh puluh orana vana Lerplllh LersebuL sehlnaaa haLlnva merasa sedlh dan la berdoa
kepada 1uhannva aaar menaampunl mereka dan merahmaLl mereka serLa Lldak menvlksa
mereka karena kesalahan orana-orana vana bodoh dl anLara mereka.
"uoo Moso memlllb tojob polob otooo Jotl koomovo ootok (memobookoo toobot
kepoJo koml) poJo wokto vooo telob koml teotokoo. Moko ketlko meteko
Jlooocooo oempo boml. Moso betkoto. ')o 1obooko. koloo £ookoo kebeoJokl.
teotolob £ookoo membloosokoo meteko Joo oko setelob lol. Apokob £ookoo
membloosokoo koml koteoo otooo-otooo vooo kotooo okol Jl oototo koml? lto
boovolob cobooo Jotl £ookoo. £ookoo sesotkoo Jeoooo cobooo lto slopo vooo
£ookoo kebeoJokl Joo £ookoo betl petoojok kepoJo slopo vooo £ookoo kebeoJokl.
£ookoolob vooo memlmplo koml. moko ompoollob koml Joo betllob koml tobmot
Joo £ookoolob lembetl ompoo vooo sebolk-bolkovo. uoo tetopkoolob ootok koml

42

kebojlkoo Jl Joolo lol Joo Jl okbltot, sesooooobovo koml kemboll (bettoobot)
kepoJo £ookoo.'" (Al A'raf: 133-136)
• ÞendebaL kebenaran
SlfaL pembanakanaan dan keras kepala 8anl lsrall semakln nvaLa keLlka klLa
menaeLahul cerlLa LenLana anak sapl aLau kasus LenLana sapl. ualam perlsLlwa lLu, klLa
dlsodorkan denaan berbaaal perundlnaan vana Lldak perlu anLara mereka dan nabl Musa.
klsah lnl demlklan populer, sampal-sampal dlabadlkan sebaaal nama suraL dl dalam Al uran,
Al 8oootob.
8ermula pada suaLu harl, keLlka seorana kava dl Lenaah-Lenaah 8anl lsrall dlLemukan
Lerbunuh. 1er[adllah cekcok dl anLara keluaraanva karena mereka Lldak Lahu slapa
pembunuhnva. kasus lnl cukup memuslnakan mereka sehlnaaa mereka menemul Musa dan
memohon supava Musa memlnLa peLun[uk kepada 1uhannva.
Musa pun berdo'a, lalu Allah SW1 memerlnLahkannva aaar menvuruh kaumnva
unLuk menvembellh sap lvana perLama kall mereka Lemul. 1apl karena slkap keras kepala
mereka, mereka mulal laal melakukan Lawar-menawar vana Lldak perlu denaan Musa.
Mereka menuduh bahwa Musa menae[ek mereka dan Lldak serlus denaan masalah vana
mereka hadapl. Maka darl lLu, Allah memberlkan svaraL vana Lldak Lanaauna-Lanaauna
kepada mereka. Sapl vana dl[adlkan svaraL lLu haruslah sapl beLlna warnanva kunlna Lua,
menvenanakan blla dlpandana, belum pernah dlpakal unLuk memba[ak Lanah aLau menaalrl
Lanaman, Lldak bercacaL, dan Lldak ada belananva. Walah....
"uoo (loootlob) ketlko Moso betkoto bepoJo koomovo. '5esooooobovo Allob
meovotob komo meovembellb seekot sopl betloo.' Meteko betkoto. 'Apokob bomo
beoJok meojoJlkoo koml boob ejekoo?' Moso meojowob. Ako betlloJooo kepoJo
Allob ooot tlJok meojoJl solob seotooo Jotl otooo-otooo vooojobll.' Meteko
meojowob. 'Mobookoolob kepoJo 1oboomo ootok koml. ooot ulo meoetoookoo
kepoJo koml. sopl betloo opokob lto?' Moso meojowob. '5esooooobovo Allob
betfltmoo bobwo sopl betloo lto oJolob sopl betloo vooo tlJok too Joo tlJok moJo,
petteoooboo oototo lto, moko ketjokoolob opo vooo Jlpetlotobkoo kepoJomo.'
Meteko betkoto. 'Mobookoolob kepoJo 1oboomo ootok koml ooot ulo meoetoookoo
kepoJo koml opo wotooovo.' Aloso meojowob. '5esooooobovo Allob betfltmoo
bobwo sopl betloo lto oJolob sopl betloo vooo kooloo. vooo kooloo too wotooovo.
lool meoveooookoo otooo-otooo vooo memooJoooovo.' Meteko betkoto.
'Mobookoolob kepoJo 1oboomo ootok koml ooot ulo meoetoookoo kepoJo koml
booolmooo boklkot sopl betloo lto. koteoo sesooooobovo sopl lto (moslb) somot bool
koml Joo sesooooobovo koml losvo Allob okoo meoJopot petoojok (ootok
mempetoleb sopl lto). Moso betkoto. '5esooooobovo Allob betfltmoo bokwo sopl
betloo lto oJolob sopl betloo vooo belom petoob Jlpokol ootok membojok tooob Joo
tlJok polo ootok meoooltl tooomoo. tlJok betcocot. tlJok oJo beloooovo.' Meteko
betkoto. '5ekotooo botolob komo meoetoookoo boklkot sopl betloo vooo
sebeootovo.' kemoJloo meteko meovembellbovo Joo bomplt sojo meteko tlJok
meloksoookoo petlotob lto. uoo (loootlob) ketlko komo membooob seotooo mooo-
slo lolo komo solloo toJob-meooJob teotooo lto. uoo Allob meovlookltkoo opo vooo
selomo lol komo semboovlkoo. lolo koml betfltmoo. 'lokollob movot lto Jeoooo
sebooloo oooooto sopl betloo lto!' uemlkloolob Allob meooblJopkoo kemboll otooo-

43

otooo vooo telob motl. Joo mempetllbotkoo poJomo tooJo-tooJo kekoosooo-Nvo
ooot komo meooettl." (Al 8aqarah: 67-73)
Slkap kurana a[arnva kaum lLu kepada nabl memana keLerlaluan. Al Cur'an
menvlnaauna hal lLu denaan cara menun[ukkan penaulanaan kaLa tobboko (1uhanmu) vana
mereka aunakan saaL berblcara denaan Musa. Seharusnva keLlka mereka berblcara denaan
Musa -sebaaal benLuk sopan sanLun- denaan menaaLakan, "Mohonkanlah unLuk kaml
kepada 1uhan klLa". 1apl mereka amalah beru[ar, "8erdoalah baal kaml kepada 1uhanmu".
Seakan-akan kevaklnan kepada 1uhan hanva dlpercava oleh Musa, sedanakan mereka keluar
darl kemullaan penahambaan kepada Allah SW1.

8ukan 5a|ahnya Musa
uemlklanlah keadaan 8anl lsrall sehlnaaa Allah SW1 menvlksa mereka denaan cara
menvesaLkan mereka. Mereka menaalaml kesesaLan selama empaL puluh Lahun penuh.
kemudlan saLu aenerasl musnah, aenerasl vana kalah darl dalam. Lalu lahlrlah dl Lenaah-
Lenaah kesesaLan lLu aenerasl vana baru, aenerasl vana belum pernah Lunduk kepada
penvembahan berhala, aenerasl vana Lldak pernah lumpuh rohnva karena kehllanaan
kebebasan, aenerasl vana rohnva sehaL, aenerasl vana slap unLuk membela haraa dlrlnva
dan kemullaannva, aenerasl vana meneaakkan nllal-nllal kebenaran sebaaal wu[ud
pembelaan Lerhadap aaama Lauhld.
Akhlrnva, aenerasl lnl lahlr dl Lenaah-Lenaah empaL puluh Lahun masa kesesaLan,
namun Musa harus men[alanl suaLu Lakdlr nabl Musa menlnaaal secara damal dan mulla.
nabl Musa rlndu ber[umpa Allah SW1. nabl vana dla[ak blcara oleh Allah SW1 lLu klnl
berLemu denaan-nva denaan [lwa vana dlrldhal dan haLl vana Lenana.
nabl Musa Lelah menun[ukkan keLabahan seorana nabl, vana [uaa seorana manusla
blasa, dalam usaha unLuk membuaL manusla percava kepada Allah dan avaL-avaL-nva.
PaLlnva selalu dlsaklLl. klLab vana dlsampalkannva pun dlraaukan oleh kaumnva.
ÞenenLanaan vana dlLerlma sunaauh hebaL, walaupun muk[lzaL vana dldaLanakannva amaL
[elas, sehlnaaa dla senLlasa memohon perLolonaan Allah.
CerlLa nabl Musa dl dalam Al Cur'an amaLlah banvak. la lah nabl vana pallna banvak
dlsebuL dl dalam Al Cur'an. klsahnva menahadapl llraun vana amaL berkuasa, dan Samlrl sl
pembuaL lJol (berhala) vana amaL berpenaaruh. 1erlalu pan[ana rasanva kalau klLa mesLl
bercerlLa pula LenLana Paman, penasehaL llr'aun vana culas dan pen[llaL aLaupun Carun
vana dlLenaaelamkan bersama harLanva. Mereka adalah orana-orana Lernama vana zallm,
faslq, dan Lldak percava kepada avaL-avaL Allah. SemenLara kaum nabl Musa pun, vana Lelah
dlhlna dan dlperbudak, LuruL berkelakuan faslq, Lldak percava kepada avaL-avaL Allah, dan
melakukan kezallman. Skenarlo lLu hadlr kemball pada harl lnl denaan munculnva orana-
orana, balk penauasa aLaupun rakvaL, vana bermenLal saklL seperLl mereka. 5boJooollobol
´AJblm. sesunaauhnva se[arah memana berulana laal.

5u|a|man 'o/oihisso/om : Da'wah 5uperpower
"uoo sesooooobovo koml telob membetl llmo kepoJo uowoJ Joo 5ololmoo, Joo
keJooovo meooocopkoo. '5eoolo pojl bool Allob vooo meleblbkoo koml Jotl
keboovokoo bombo-bombo-Nvo vooo betlmoo.' uoo 5ololmoo telob mewotlsl
uowoJ Joo Jlo betkoto. 'nol moooslo. koml telob Jlbetl peooettloo teotooo sooto

44

botooo Joo koml Jlbetl seoolo sesooto. sesooooobovo (semoo) lol beoot-beoot sooto
kotoolo voooovoto.'" (An naml: 13-16)
nabl Sulalman mewarlsl kekuasaan, kenablan, dan hlkmah (llmu) darl uawud. Crana-
orana menvebuLnva 5ololmoo Al noklm. Sulalman vana bl[aksana. kebl[aksanaan nabl
Sulalman Lldak LerbaLas pada keadllannva dl Lenaah-Lenaah manusla dan kaslh savananva
kepada mereka namun kebl[akan Sulalman [uaa berlaku dl kalanaan blnaLana. nabl uawud
menaenal bahasa buruna, LeLapl Sulalman dapaL berblcara denaan bahasa buruna, bahkan
dapaL men[adlkannva mereka sebaaal pembanLunva. keLlka nabl uawud berLasblh, maka
aununa-aununa dan buruna-buruna serLa blnaLana-blnaLana buas pun lkuL berLasblh
bersamanva, bahkan analn pun berhenLl unLuk mendenaarkan Lasblh lnl. namun nabl
Sulalman, Allah SW1 memberlnva karunla leblh darl lLu dl mana blnaLana-blnaLana buas
Lunduk padanva, bealLu [uaa analn dan buruna.
"uoo sesooooobovo koml telob membetl llmo kepoJo uowoJ Joo 5ololmoo, Joo
keJooovo meooocopkoo. '5eoolo pojl bool Allob vooo meleblbkoo koml Jotl
keboovokoo bombo-bombo-Nvo vooo betlmoo.' uoo 5ololmoo telob mewotlsl
uowoJ Joo Jlo betkoto. 'nol moooslo. koml telob Jlbetl peooettloo teotooo sooto
botooo Joo koml Jlbetl seoolo sesooto. sesooooobovo (semoo) lol beoot-beoot sooto
kotoolo vooo ovoto.'" (An naml: 13-16)
nabl Sulalman mampu mendenaar blslkan semuL vana berblcara denaan sesama
mereka. Þasukan nabl Sulalman memlllkl kekuaLan vana sanaaL dahsvaL dl dunla. 8elum
pernah ada dl dunla suaLu pasukan vana memlllkl kekuaLan seperLl lLu. kekuaLan denaan
komblnasl vana sanaaL menaaaumkan, Lerdlrl darl manusla, [ln, dan blnaLana. klLa
menaeLahul bahwa [ln adalah makhluk Allah vana manusla Lldak mampu mellhaL,
menahadlrkan aLau memlnLa perLolonaannva, Lapl Sulalman Lelah dlberl Allah SW1
kemampuan unLuk unLuk menundukkan [ln dan mempeker[akan mereka sebaaal LenLara dl
Lenaah-Lenaah peperanaan. 8ahkan la mampu men[adlkan mereka sebaaal peker[a-peker[a
kasar dl kera[aannva saaL Lldak ada peperanaan. 1enLara Sulalman [uaa dlperkuaL oleh
pasukan buruna. 8uruna dl pasukan Sulalman memerankan Luaas penLlna, vaknl Luaas
lnLell[en. Mereka Lerbana dl Lenaah-Lenaah musuh kemudlan kemball kepada Sulalman
unLuk menvampalkan berlLa LenLana keadaan musuhnva. ul samplna [ln dan buruna, Allah
SW1 [uaa menundukkan analn pada Sulalman. 8ellau dapaL memerlnLah analn dan la
mampu unLuk menalkl analn bersama LenLaranvaMuk[lzaL lnl men[adlkan ke[avaan mlllLer
kera[aan dl bawah oobowwob lnl semakln Lldak LerLandlnal.
"uoo Jlblmpookoo kepoJo 5ololmoo teototoovo Jotl jlo. moooslo Joo botooo. lolo
meteko Jlotot Jeoooo tettlb (Jolom botlsoo)." (An naml: 17)
"kemoJloo koml tooJokkoo kepoJo ooolo vooo betbembos Jeoooo bolk meootot
bemooo sojo vooo JlkebeoJoklovo. Joo (koml tooJokkoo polo kepoJoovo) setoo-
setoo semooovo obll booooooo Joo peovelom. Joo setoo vooo lolo vooo tetlkot
Jolom beleoooo. lollob ooooetob koml,. moko betlkoolob (kepoJo otooo lolo) otoo
toboolob (ootok Jltlmo seoJltl) Jeoooo tloJo pettooooooooo jowob. uoo
sesooooobovo Jlo mempoovol keJoJokoo vooo Jekot poJo slsl koml Joo tempot
kemboll vooo bolk." (Shad: 36-40)
Allah SW1 [uaa memberlkan kepada nabl Sulalman kemampuan vana Lak seorana
pun darl para nabl mendapaLkannva. kemampuan unLuk memerlnLah seLan. SeLan adalah
salah saLu baalan darl [ln vana berslfaL pembanakana. kelompok lnl sebenarnva Lldak

45

mampu dlkuasal oleh manusla, bahkan [ln vana saleh pun Lldak dapaL menaaLur mereka.
Adapun Sulalman, Allah SW1 Lelah memberlnva kekuasaan unLuk menundukkan seLan dan
mempeker[akannva. SeLan membanaun unLuk Sulalman lsLana dan alaL-alaL perana. 8ahkan
seLan-seLan lLu menvelam dl dasar lauLan unLuk menaeluarkan permaLa dan vakuL unLuk
Sulalman. !lka ada dl anLara seLan vana menenLana perlnLahnva, maka nabl Sulalman
menalkaLnva denaan ranLal. lnl semua menun[ukkan beLapa Allah Lelah menaarunlakan
muk[lzaL kepada Sulalman berupa kekavaan dan kekuasaan vana luar blasa besar dl dunla.
"uoo sebooloo Jotl jlo oJo vooo beketjo Jl boJopooovo (Jl bowob kekoosoooovo)
Jeoooo lzlo 1obooovo. uoo slopo vooo meovlmpooo Jl oototo meteko Jotl petlotob
koml. koml tosokoo kepoJoovo ozob oetoko vooo oplovo meovolo-ovolo. loto jlo lto
memboot ootok 5ololmoo opo vooo JlkebeoJoklovo Jotl oeJooo-oeJooo vooo tloool
Joo potooo-potooo Joo pltloo-pltloo vooo (besotovo) sepettl kolom Joo petlok vooo
tetop (betoJo Jl otos toooko)." (Saba': 12)
Mesklpun memperoleh nlkmaL-nlkmaL vana khusus dan aauna lnl vana Allah SW1
berlkan kepada Sulalman, bellau LeLap menun[ukkan sebaaal manusla vana pallna banvak
berzlklr kepada-nva dan manusla vana pallna banvak bersvukur dl zamannva.
"(5ololmoo) sebolk-bolk bombo. 5esooooobovo Jlo omot toot (kepoJo 1obooovo)."
(Shad: 30)
WakLu shalaL baal Sulalman adalah wakLu vana sanaaL penLlna sehlnaaa keLlka
daLana wakLu lLu, maka bellau Lldak blsa dlslbukkan denaan hal vana laln. Þada suaLu harl,
Lanpa senaa[a bellau nvarls kehllanaan wakLu shalaL. Þada saaL lLu bellau slbuk menaurusl
persoalan penLlna, menvlapkan LenLara unLuk perana. WakLu shalaL Lelah masuk, namun
Sulalman maslh menvlapkan kuda LenLara-LenLaranva. kuda pada wakLu lLu men[adl sen[aLa
vana penLlna dl Lenaah-Lenaah pasukannva.
Sulalman su[ud kepada Allah SW1 kemudlan la shalaL. la memlnLa aaar kuda lLu
dlkemballkan kepadanva. keLlka kuda daLana, la menausap leher dan kaklnva denaan
Lanaannva lalu la memlnLa ampun kepada Allah SW1 karena la slbuk menvlapkan pasukan
unLuk ber[lhad sehlnaaa nvarls kehllanaan wakLu shalaL. Se[ak perlsLlwa lLu, Sulalman
merasa Lldak laal membuLuhkan kuda dl Lenaah-Lenaah pasukannva. Lalu Allah SW1
menaaanLlkannva denaan analn vana mampu membawa LenLaranva ke mana pun la peral.
5obbooollob.
"uoo koml kotoolokoo kepoJo uowoJ. 5ololmoo. Jlo oJolob sebolk-bolk bombo.
5esooooobovo Jlo omot toot (kepoJo 1obooovo). (loootlob) ketlko Jlpettoojokkoo
kepoJoovo koJo-koJo vooo teoooo Jl wokto betbeotl Joo cepot wokto betlotl poJo
wokto sote. moko lo betkoto. '5esooooobovo oko meovokol keseoooooo tetboJop
botooo vooo bolk (koJo) sebloooo oko lolol meoolooot 1obooko sompol koJo lto
bllooo Jotl pooJooooo.' 8owolob semoo koJo lto kemboll kepoJoko.' lolo lo potooo
kokl Joo lebet koJo lto." (Shad: 30-33)
Maslh ada nlkmaL dan kea[alban laln vana Allah SW1 berlkan pada hamba-nva lnl.
"uoo koml olltkoo coltoo tembooo boolovo." (Saba': 12)
Al kltblt adalah Lembaaa vana dlcalrkan. !lka dahulu uawud mampu melunakkan
besl dan mencalrkannva, maka Sulalman pun memanfaaLkan Lembaaa vana calr lLu unLuk
peperanaan dan dl saaL perdamalan. SaaL perana, bellau mencampur Lembaaa denaan besl
dan membuaL perunaau. Mereka menaunakan sen[aLa-sen[aLa perunaau dalam peperanaan,

46

seperLl pedana, ba[u besl dan plsau. ul saaL-saaL damal, Lembaaa dlaunakan unLuk membuaL
banaunan dan pernak-pernlknva.
1apl u[lan akan selalu daLana pada seorana hamba. keLlka hamba lLu mendapaL
kedudukan besar, maka u[lannva pun men[adl besar pula. Allah SW1 menau[l Sulalman
denaan penvaklL.
"uoo sesooooobovo koml telob meooojl 5ololmoo Joo koml joJlkoo (Jlo) tetoeletok
Jl otos kotslovo seboool tobob (vooo lemob koteoo soklt)" (Shad: 34)
SaklL vana dlderlLa Sulalman membuaL dlrlnva lemah lunalal seperLl [asad vana Lak
bernvawa.
"kemoJloo lo bettoobot." (Shad: 34)
Lalu nabl Sulalman kemball sehaL. la memlnLa perLolonaan denaan rahmaL Allah SW1
lalu Allah SW1 menvembuhkannva dan merahmaLlnva. Lalu nabl membanaun mas[ld
sehlnaaa manusla blsa menvembah Allah SW1 dl dalamnva.
lo betkoto. ')o 1obooko. ompoollob oko ooooetobkoolob ketojooo vooo tlJok Jlmlllkl
oleb seseotooo poo sesoJobko. sesooooobovo £ookoolob )ooo Mobo lembetl.
kemoJloo koml tooJokkoo kepoJoovo ooolo vooo betbembos Jeoooo bolk meootot
kemooo sojo vooo lo kebeoJoklovo. Joo (koml tooJokkoo polo kepoJoovo) setoo-
setoo semooovo obll booooooo Joo peovelom. " (Shad: 34-37)
Colonaan [ln [uaa membanLu pembanaunan rumah Allah LersebuL, LenLu denaan
perlnLah dan blmblnaan nabl Sulalman. Mereka membuaL be[ana vana besar unLuk LempaL
makanan para LenLara dan peker[a. Mereka [uaa membuaL LempaL-LempaL mlnum vana
besarnva seperLl kolam.
Sulalman menaawasl para peker[anva dan [uaa menaurusl masvarakaLnva. 8ellau
menalnvenLarlslr masalah mereka dan berusaha mencarl soluslnva. 8ellau [uaa menaawasl
pasukannva darl kalanaan blnaLana dan buruna. 8ellau menaeLahul apakah ada saLu dl
anLara mereka vana Lldak hadlr dan dl mana la peral serLa menaapa la peral.
nabl Sulalman bukan hanva menaeLahul problem LenLaranva darl kalanaan manusla
dan hewan-hewan vana besar sa[a. la [uaa menun[ukkan kaslh savananva Lerhadap makhluk-
makhluk kecll seperLl semuL. Þada suaLu harl la ber[alan dl depan LenLaranva dan Llba-Llba la
mendenaar suara semuL vana berkaLa kepada Lemannva darl kalanaan semuL.
"nloooo opobllo meteko sompol Jl lembob semot betkotolob seekot semot. 'nol
semot-semot. mosoklob ke Jolom sotooo-sotooomo ooot komo tlJok tetlojok oleb
5ololmoo Joo teototoovo. seJoookoo meteko tlJok meovoJotl'´. moko Jlo
tetseovom koteoo (meoJeooot) petkotooo semot lto. uoo Jlo betJoo. ')o 1obooko.
betllob oko llbom ootok tetop meosvokotl olkmot-Mo vooo telob £ookoo
ooooetobkoo kepoJoko Joo kepoJo ke Joo otooo lbo Joo bopokko Joo ootok
meooetjokoo omol soleb vooo £ookoo tlJbol, Joo mosokkoolob oko Jeoooo tobmot-
Mo ke Jolom oolooooo bombo-bombo-Mo vooo soleb." (An naml: 18-19)
Sulalman mendenaarkan pemblcaraan semuL lLu lalu bellau Lersenvum karenanva.
Apa vana dlbavanakan oleh semuL kecll lLu? Mesklpun Sulalman mendapaLkan kekuasaan
dan memlllkl LenLara vana besar, namun bellau menun[ukkan kaslh savana Lerhadap semuL.
8ellau mendenaar blslkannva dan mellhaL semuL vana dl depannva. Cleh karena lLu bellau
memperlnaaLkan pasukan unLuk menahormaLl semuL-semuL kecll vana lemah lLu, [anaan
sampal mereka Lerln[ak, mesklpun Lldak senaa[a. Sulalman bersvukur kepada Allah SW1 vana
Lelah memberlnva nlkmaL lnl, valLu nlkmaL rahmaL dan nlkmaL kaslh savana. nabl Sulalman

47

vana merendahkan dlrlnva dl hadapan Allah SW1 dan la selalu su[ud pada Allah SW1
sebaaalmana avahnva vana selalu berLasblh kepada Allah SW1.
Þada suaLu harl, nabl Sulalman keluar memerlksa pasukannva. SaLu deml saLu
barlsan dlcek. kelompok vana perLama adalah kelompok manusla. Sulalman memperhaLlkan
keslapan mereka, lalu Sulalman menaeluarkan beberapa lnsLruksl. kemudlan Sulalman
memerlksa kelompok [ln dan menvampalkan perlnLah-perlnLahnva kepada mereka. 8ellau
[uaa memen[arakan [ln vana Lampak bermalas-malasan saaL beker[a. Lalu la memerlksa
blnaLana dan menanval mereka, apakah mereka sudah makan denaan balk dan Lldur denaan
nvenvak? ALau apakah ada vana menaadu kepadanva, mlsalnva makanan vana Lldak lavak,
aLau ada vana saklL, dan sebaaalnva. (Coba preslden klLa bealnl va?) Selan[uLnva Sulalman
memasukl Lenda LempaL berkumpulnva pasukan buruna. SebenLar sa[a, la lanasuna
menaeLahul bahwa ada buruna vana Lldak hadlr valLu Pud-hud.
"uoo Jlo memetlkso botooo-botooo lolo betkoto. 'Meooopo oko tlJok mellbot noJ-
boJ. Apokob Jlo tetmosok vooo tlJok boJlt?´ "5ooooob oko beoot-beoot okoo
meooozobovo Jeoooo ozob vooo ketos. otoo beoot-beoot meovembellbovo kecooll
jlko lo beoot-beoot Jotooo kepoJoko Jeoooo olosoo vooo jelos." (An naml: 20-21)
kawanan buruna menaeLahul bahwa Sulalman sedana marah dan Lelah meneLapkan
unLuk menvlksa Pud-hud aLau menvembellhnva. ALau [usLru memaafkannva, denaan svaraL
Pud-hud daLana denaan membawa alasan vana dapaL menvelamaLkannva. Seekor buruna
aemeLar keLakuLan mellhaL kemarahan Sulalman, lalu bellau menaulurkan Lanaannva ke
buruna lLu dan memeaana-meaana kepalanva sehlnaaa buruna lLu pun merasa Lenana dan
hllana rasa LakuLnva.
"Moko tlJok lomo kemoJloo (Jotooolob noJ-boJ). lolo lo betkoto. Ako telob
meooetobol sesooto vooo komo belom meooetobolovo, Joo kobowo kepoJomo Jotl
oeoetl 5obo' sooto betlto peotloo vooo Jlvoklol." (An naml: 22)
Pud-hud berdlrl dan lanasuna memberl pen[elasan kepada nabl Sulalman sebelum
bellau berLanva kepadanva kemana dla peral.
"5esooooobovo oko meojompol seotooo woolto vooo memetlotob meteko. Joo Jlo
Jlooooetobl seoolo sesooto setto mempoovol sloooosooo vooo besot. Ako
meoJopotl Jlo Joo koomovo meovembob motobotl. selolo Allob, Joo setoo telob
meojoJlkoo meteko memooJooo loJob petbootoo-petbootoo meteko lolo
meooboloool meteko Jotl joloo (Allob). sebloooo meteko tlJok Jopot petoojok. Aoot
meteko tlJok meovembob Allob )ooo meooelootkoo opo vooo tetpeoJom Jl looolt
Joo Jl boml Joo vooo meooetobol opo vooo komo semboovlkoo Joo opo vooo komo
ovotokoo. Allob. tloJo 1oboo (vooo betbok Jlsembob) kecooll ulo. 1oboo vooo
mempoovol otsv vooo besot." (An naml: 23-26)
Sulalman berkaLa sambll Lersenvum:
"Akoo koml llbot. opo komo beoot. otookob komo tetmosok otooo-otooo vooo
betJosto.letollob Jeoooo (membowo) sototko lol. lolo jotobkoolob kepoJo meteko.
kemoJloo betpolloolob Jotl meteko. lolo petbotlkoolob opo vooo toeteko
blcotokoo." (An naml: 27-28)
kemudlan Pud-hud Lerbana kemball ke neaerl Saba' dan menverahkan suraL darl
nabl Sulalman. 8aLu 8alqls kemudlan membaca suraL LersebuL dl depan para pembesar dan
para menLerl kera[aannva.

48

"8etkoto lo (8olols). 'nol pembesot-pembesot. sesooooobovo telob Jljotobkoo
kepoJoko seboob sotot vooo mollo. 5esooooobovo sotot lto. Jotl 5ololmoo Joo
sesooooobovo (lsl)ovo. 'ueoooo meovebot oomo Allob )ooo Mobo leoooslb lool
Mobo leovovooo. 8obwo jooooolob kolloo betloko sombooo tetboJopko Joo
Jotooolob kepoJoko seboool otooo-otooo vooo betsetob Jltl. 8etkoto Jlo (8olols).
'nol potto poto pembesot. betllob oko pettlmbooooo Jolom otosooko (lol) oko tlJok
petoob memotoskoo sesooto petsooloo sebelom komo betoJo Jolom mojells(ko).'
Meteko meojowob. 'klto oJolob otooo-otooo vooo memlllkl kekootoo Joo (jooo)
memlllkl kebetooloo vooo soooot (Jolom pepetooooo). Joo kepotosoo betoJo Jl
tooooomo,. moko pettlmboookoolob opo vooo okoo komo petlotobkoo." (An naml:
29-33)
Þara pembesar lsLana menenLana suraL LersebuL. Mereka menaanaaap dl luar sana
ada orana vana mencoba menanLana mereka dan menalsvaraLkan perana, dan mereka
merasa leblh kuaL. Þara pembesar LersebuL lnaln berkaLa, "klLa slap unLuk melaksanakan
peperanaan". 1apl sebaaal raLu, 8alqls memlllkl kebl[aksanaan Lersendlrl. la punva pemlklran
vana leblh balk darlpada pembesar kaumnva. SuraL Sulalman lLu membuaLnva berplklr leblh
[ernlh dan haLl-haLl. la belum pernah mendenaar nama Sulalman, dan oLomaLls Lldak
menaeLahul kekuaLannva. 8lsa [adl Sulalman memlllkl kekuaLan vana dahsvaL sehlnaaa la
mampu menaalahkannva.
kemudlan raLu memperhaLlkan kema[uan masvarakaL neaerl Saba' dan
kekavaannva. la menduaa, munakln Sulalman lrl Lerhadap kema[uan dan kekavaan lnl
sehlnaaa lnaln menverananva. la menduaa bahwa Sulalman adalah seorana amblslus vana
menalnalnkan kekavaan neaerl Saba'. Maka la pun memuLuskan unLuk menaaunakan
bahasa kelembuLan. la menalrlm kepada Sulalman suaLu hadlah vana cukup besar.
Þara uLusan peral denaan membawa hadlah darl 8aLu 8alqls. SemenLara sana raLu
berharap uLusan-uLusan LersebuL dapaL memasukl kera[aan Sulalman sehlnaaa menaeLahul
kondlsl kera[aannva. SaaL mereka pulana nanLl, la blsa secara lanasuna mendapaL aambaran
darl mereka LenLana peLa kekuaLan kera[aan Sulalman.
"ulo betkoto. '5esooooobovo tojo-tojo opobllo memosokl sooto oeoetl. olscovo
meteko membloosokooovo. Joo meojoJlkoo peoJoJokovo vooo mollo joJl bloo, Joo
Jemlkloo pololob vooo okoo meteko petboot. uoo sesooooobovo oko okoo meooltlm
otosoo kepoJo meteko Jeoooo (membowo) boJlob. Joo (oko okoo) meoooooo opo
vooo okoo Jlbowo kemboll oleb otosoo-otosoo lto.'" (An naml: 34-33)
Sampallah uLusan 8alqls dl kera[aan nabl Sulalman. keLlka memasukl lsLana
Sulalman vana dlpenuhl denaan pasukan besar vana bersen[aLa lenakap, mereka LerLeaun.
Þara uLusan 8alqls berdlrl menvakslkan baaalmana Sulalman menaendallkan pasukannva.
8eLapa kaaeLnva mereka keLlka mellhaL dl Lenaah-Lenaah pasukan lLu LerdapaL slnaa, buruna
dan LenLara darl kalanaan manusla vana mampu Lerbana. Mereka pun sadar bahwa mereka
sedana berada dl Lenaah-Lenaah kekuaLan mlllLer vana musLahll dlhadapl.
Selesal demonsLrasl pasukan, para uLusan raLu dlpersllakan ma[u ke LempaL
hldanaan. SaaLnva unLuk demo kekavaan. Þara uLusan lLu sanaaL Lerke[uL keLlka mellhaL
berbaaal macam makanan darl pen[uru buml ada dl depannva. Selaln lLu, plrlna-plrlna vana
ada dl depan mereka dan dl[adlkan LempaL, makanan LerbuaL darl emas dan mereka dllavanl
oleh lakl-lakl vana berhlas denaan emas, vana raLu mereka pun Lldak menaenakan hlasan lLu.
ul me[a lLu Lerhldana buruna, lkan lauL dan berbaaal macam daalna vana mereka Lldak

49

mampu laal membedakannva. Sulalman Lldak makan bersama mereka. 8ellau makan
denaan menaaunakan plrlna vana LerbuaL darl kavu. 8ellau memakan roLl kerlna vana
dlcampur denaan mlnvak. lnllah makanan plllhan bellau. lnllah kezuhudan.
lnsvaflah mereka bahwa kekavaan dan harLa mereka Lldak ada apa-apanva
dlbandlnakan kera[aan Sulalman. Padlah vana mereka bawa [adl Lampak Lldak berarLl. Lmas
vana mereka bawa [adl kellhaLan kecll dl dalam lsLana Sulalman vana LerbuaL darl kavu-kavu
pohon aahru vana menaeluarkan bau vana harum serLa dlhlasl denaan emas.
Selesal [amuan makan lLu, denaan sanaaL malu mereka menverahkan hadlah 8aLu
8alqls kepada Sulalman. 8aal mereka emas-emas hadlah lLu sanaaL bernllal, Lapl dl kera[aan
lnl la Lampak amaL kecll dl hadapan kekavaan vana sanaaL menaaaumkan.
"Moko totkolo otosoo lto sompol kepoJo 5ololmoo. 5ololmoo betkoto. 'Apokob
(potot) komo meoolooo oko Jeoooo botto?. moko opo vooo Jlbetlkoo Allob
kepoJoko leblb bolk JotlpoJo opo vooo Jlbetlkoo-Nvo kepoJomo, tetopl komo
metoso booooo Jeoooo boJlobmo.
m
(An naml: 36)
nabl Sulalman memberlLahu uLusan lLu bahwa la Lldak dapaL menerlma hadlah
LersebuL. la hanva merasa puas blla lsl suraLnva dlpenuhl: "!anaanlah kallan berlaku
sombona Lerhadapku dan daLanalah kepadaku sebaaal orana-orana vana berserah dlrl. "
"kembollllob kepoJo meteko. 5ooooob koml okoo meoJotoool meteko Jeoooo bolo
teototo vooo meteko tlJok kooso melowooovo. Joo postl koml okoo meoooslt
meteko Jotl oeoetl lto (5obo') Jeoooo tetbloo Joo meteko meojoJl (towoooo-
towoooo) vooo bloo Jloo." (An naml: 37)
Sulalman menlnaaalkan para uLusan raLu lLu seLelah Lerleblh dahulu menaancam mereka.
ualam sLraLeal modern, lnl dlsebuL Jetteteoce.
Akhlrnva, sampallah para uLusan 8alqls ke Saba' mereka seaera menu[u lsLana raLu.
Mereka memberlLahu bahwa neaerl mereka ada dalam keadaan slaaa Llaa. Mereka
mendeskrlpslkan seblsanva LenLana kekuaLan Sulalman dan mevaklnkan raLu bahwa Lldak
munakln mereka mampu melawannva. Merasa kera[aannva sedana dalam keadaan
Lerancam, raLu menvlapkan dlrl unLuk peral menu[u kera[aan Sulalman.
nabl Sulalman duduk dl kursl kera[aan dl Lenaah-Lenaah para pembesarnva dan para
menLerlnva serLa para komandan pasukan. 8ellau berplklr LenLana 8alqls. Sulalman
menaeLahul bahwa 8alqls sedana menu[u ke LempaLnva. nabl berplklr se[enak LenLana asal-
usul kesesaLan kaum Saba', baaalmana blsa maLaharl dlsembah? la memlklrkan LenLana
kema[uan kera[aan 8alqls dalam bldana kesenlan dan llmu penaeLahuan. Munaklnkah
kema[uan lLu vana men[adl penahalana unLuk menaeLahul kebenaran? Apakah raLu lLu
menaalaml euforla denaan kekuaLan vana dlcapalnva? Þemlklran dan anallsa seperLl lnl
penLlna unLuk menenLukan pendekaLan da'wah macam apa vana akan dlprakLekkan pada
ob[ek da'wah, dalam hal lnl 8aLu kera[aan Saba'.
Akhlrnva nabl menemukan akar kesesaLan kaum lnl, vaknl maLerlallsme. Þaham
kebendaan vana Lelah berakar dl dalam [lwa-[lwa mereka. 8erLolak darl anallsa LersebuL,
Sulalman berencana membuaL ke[uLan aaar raLu LersebuL menaeLahul bahwa lslamlah saLu-
saLunva aaama vana mampu mendaLanakan kema[uan dan kekuaLan vana haklkl.
SaaL lLu, hal vana sanaaL dlkaauml oleh kaum Saba' adalah kera[aan mereka sendlrl.
1eruLama slnaaasana raLu 8alqls vana lndah, vana sekallaus merupakan slmbol kera[aan.
Slnaaasana lLu LerbuaL darl emas dan baLu mulla, dan dl[aaa secara keLaL oleh para
penaawal. Slnaaasana lnllah vana dlLaraeLkan nabl Sulalman sebaaal ke[uLan. la lnaln

50

membawa slmbol kekuasaan lLu ke neaerlnva, sehlnaaa keLlka 8alqls daLana, la akan
mempersllakannva duduk dl aLas slnaaasananva sendlrl. Parapannva adalah aaar sl raLu
menaakul kekuaLan nabl Sulalman dan Lunduk kepadanva lalu menverahkan dlrl kepada
lslam. lnllah orlenLasl kekuasaan Sulalman, orlenLasl da'wah.
"8etkoto 5ololmoo. 'nol pembesot-pembesot. slopokob Jl oototo komo sekolloo
vooo sooooop membowo sloooosoooovo kepoJoko sebelom meteko Jotooo
kepoJoko seboool otooo-otooo vooo betsetob Jltl.'" (An naml: 38)
Seruan lLu perLama kall dl[awab oleh lfrlL darl kalanaan [ln.
"8etkoto lftlt (vooo cetJlk) Jotl oolooooo jlo. 'Ako okoo Jotooo kepoJomo Jeoooo
membowo sloooosooo lto kepoJomo sebelom komo betJltl Jotl tempot JoJokmo,
sesooooobovo oko beoot-beoot koot ootok membowoovo lool Jopot Jlpetcovo.'" (An
naml: 39)
Sulalman berdlrl darl LempaL duduknva seLelah saLu [am aLau dua [am, namun [ln lLu
ber[an[l kepadanva unLuk menahadlrkan slnaaasana 8alqls sebelum lLu. lsLana Sulalman dl
ÞalesLlna sedanakan lsLana 8alqls LerleLak dl ?aman. !arak anLara slnaaasa LersebuL dan
slnaaasana Sulalman leblh darl rlbuan mll. Sulalman Lldak menaomenLarl sedlklL pun
Lerhadap apa vana dlkaLakan oleh lfrlL darl kalanaan [ln. 1ampak la menunaau Lanaaapan
laln vana mampu menahadlrkan slnaaasana 8alqls denaan seksama dan dalam Lempo vana
seslnakaL-slnakaLnva.
"8etkotolob seotooo vooo mempoovol llmo Jotl Al kltob. 'Ako okoo membowo
sloooosooo lto kepoJomo sebelom motomo betkeJlp.'. moko totkolo 5ololmoo
mellbot sloooosooo lto tetletok Jl boJopooovo. lo poo betkoto. 'lol tetmosok kotoolo
1obooko ootok meocobo oko. opokob oko betsvokot otoo meoolookotl (okoo
olkmot-Nvo). uoo botoooslopo vooo betsvokot. moko sesooooobovo Jlo betsvokot
ootok (kebolkoo) Jltlbo seoJltl Joo botoooslopo vooo lookot. moko sesooooobovo
1obooko Mobo kovo lool Mobo Mollo." (An naml: 40)
Seseorana vana mempunval llmu darl alklLab menvaLakan kesanaaupannva unLuk
menahadlrkan slnaaasana lLu leblh cepaL darl kedlpan maLa. Al Cur'an Lldak menvlnakap
mlsLerl LenLana slapa vana menahadlrkan slnaaasana lLu. Al Cur'an hanva menaaarls bawahl
bahwa orana lLu mempunval llmu darl klLab, enLahlah la berasal darl kalanaan malalkaL,
manusla aLaupun [ln. !adl naaak usah Lerlalu penasaran dan slbuk mencarl-carl cerlLa
LenLana hal lnl, naaak banvak aunanva koq.
´5olob soto loJlkosl bolkovo ke-lslomoo seseotooo oJolob meoloooolkoo sesooto
vooo tlJok betoooo boolovo´ (nk 1ltmlJzl. Mollk Joo AbmoJ)
keLlka slnaaasana sampal dalam seke[ap maLa, maka Sulalman bersvukur kepada
Allah. kemudlan la membuaL sebuah maklumaL.
ulo betkoto. 'uboblob boolovo sloooosoooovo,. moko klto okoo mellbot opokob Jlo
meooeool otookob Jlo tetmosok otooo-otooo vooo tlJok meooeoolovo.'" (An naml:
41)
Sulalman memerlnLahkan pasukannva membanaun lsLana unLuk penvambuLan
8alqls. Sulalman memlllh LempaL vana unlk, dl lauL. la memerlnLahkan aaar lanLalnva dlbuaL
darl kaca vana Lebal dan kuaL sehlnaaa orana vana ber[alan dl aLas lsLana lLu akan mellhaL dl
bawahnva ada lkan-lkan berwarna-warnl vana sedana berenana, serLa LeLumbuhan lauL
vana menarl-narl. 1ak lama, selesallah pembanaunan lsLana lLu. Saklna berslhnva kaca vana

51

men[adl bahan lanLalnva, sehlnaaa Lampak seolah-olah Lldak ada kaca. kemudlan 8alqls
daLana.
"uoo ketlko 8olols Jotooo. Jltoovokoolob kepoJoovo. '5etopo lolkob
sloooosooomo?' ulo meojowob. '5eokoo-okoo sloooosooo lol sloooosoooko. koml
telob Jlbetl peooetobooo sebelomovo Joo koml oJolob otooo-otooo vooo betsetob
Jltl.' uoo opo vooo Jlsembobovo selomo lol selolo Allob. meoceoobovo (ootok
melobltkoo kelslomooovo) koteoo sesooooobovo Jlo tetJobolo tetmosok otooo-
otooovooo koflt. ulkotokoo kepoJoovo. 'Mosoklob ke Jolom lstooo.'. moko totkolo
Jlo mellbot lootol lstooo lto. Jlkltoovo kolom olt vooo besot. Joo Jlslookopkooovo
keJoo betlsovo. 8etkotolob 5ololmoo. '5esooooobovo lo oJolob lstooo llclo vooo
tetboot Jotl koco.' 8etkotolob 8olols. ')o 1obooko. sesooooobovo oko telob betboot
lollm tetboJop Jltlko Joo oko betsetob Jltl betsomo 5ololmoo kepoJo Allob. 1oboo
semesto olom.'" (An naml: 42-44)
8eraoncanalah dalam benak 8alqls rlbuan hal. 1erbavana olehnva kaumnva runLuh
dl hadapan Sulalman, la menvadarl maLaharl vana dlsembahnva merupakan clpLaan Allah
SW1. 1lmbul raLusan perLanvaan LenLana baaalmana slnaaasananva dapaL mendahululnva
sampal ke kera[aan Sulalman. Apakah lnl asll aLau repllka? kalau Llruan, kenapa blsa persls
deLallnva, bahkan leblh baaus? kemudlan 8alqls dlpersllahkan masuk ke dalam lsLana. keLlka
la masuk, la mellhaL alr lauL lalu la menvlnakap sedlklr ba[unva aaar Lldak basah. Sulalman
menalnaaLkannva, Lldak usah khawaLlr Lerhadap pakalannva. 1ldak akan basah, sebab dl
sana ada laplsan kaca vana saklna halusnva hlnaaa la Lldak Lampak.
Þada kesempaLan lLulah seaala kekelaman dl haLl dan plklran 8alqls Lercerahkan.
8alqls menvadarl la berhadapan denaan penauasa vana Lerbesar dl buml dan salah saLu nabl
Allah SW1 vana mulla. la menaakul kelallman dlrlnva dan la menvaLakan penverahan dlrl
kepada Sulalman dan kepada Allah SW1, 8abb alam semesLa. la menaumumkan
kelslamannva. SeLelah lLu kaumnva pun menalkuLlnva dan mereka memeluk lslam.
uemlklanlah, Sulalman mewu[udkan ke[avaannva vana haklkl dan menvebarkan cahava
lslam dl muka buml.
Sebaalan ahll Lafslr dan se[arah menaaLakan bahwa seLelah ke-lslamannva, 8aLu
8alqls menlkah denaan nabl Sulalman ´ololblssolom. Selaln lLu, ada vana menaaLakan bahwa
la menlkah denaan salah saLu orana dekaL Sulalman. Ada [uaa vana menaaLakan bahwa
sebaalan ra[a Pabasvah adalah keLurunan darl buah perkawlnan lnl. wollobo o´lom, vana
pasLl Al Cur'an Lldak menvebuLkan klsah LersebuL, sehlnaaa sava Lldak LerLarlk unLuk
berblcara leblh lan[uL LenLana hal lnl.

Let´s compore
Sekarana Llba saaLnva unLuk membandlnakan Llaa klsah vana Lelah sama-sama klLa
Lelusurl. 1enLu sa[a vana klLa bandlnakan adalah penaalaman da'wahnva, bukan para Lokoh
mulla LersebuL.
Ashhabul kahfl adalah poLreL sempurna darl kea[alban lman. Mereka sunaauh-
sunaauh Lldak berdava dl Lenaah kekuaLan toobot vana bealLu domlnan. Þlllhan saLu-saLunva
baal mereka adalah berLeauh haLl denaan kelmanannva, bersabar dalam kesendlrlan, dalam
kesunvlan. uan keLlka lLu pun LeLap sullL dllakukan, maka mereka memlllh larl. 1eraslna darl
neaerl, sanak famlll, dan harLa benda. Mereka larl Lanpa Lu[uan vana pasLl. ?ana penLlna
lman vana ada dl haLl dapaL LerselamaLkan. Maka Allah pun memberl ke[uLan. la Maha 1ahu

52

kadar kemampuan hamba-hambanva, dan la Lakkan pernah menau[l hamba-nva leblh darl
baLas kemampuan mereka. SLraLeal Lerakhlr Ashhabul kahfl adalah hl[rah, dan denaan hl[rah
lLulah Allah SW1 memenanakan mereka. 1anpa perana, Lanpa perLlkalan. Cukup denaan
Lldur. keLlka Lerbanaun Llba-Llba mereka menemukan neaerl lmplan mereka. neaerl lslam
vana penduduknva Lelah dlslnarl cahava lman. ul era lLulah mereka menemul kemaLlannva.
Þara pemuda kahfl lnl adalah poLreL personlflkasl da'wah. nllal-nllal kelmanan vana
berwu[ud men[adl manusla-manusla bermenLal ba[a. Þrosesnva hanva sampal dl sana. Þada
prlbadl-prlbadl mereka, Lldak leblh. ul slnl sembovan ´oom Joolotol lslom fl ooloblkom-
tooom fl otJllkom´ (Leaakkan neaerl lslam dalam haLlmu, maka la akan berdaulaL dl
neaerlmu). benar-benar Lerwu[ud secara LeksLual.
Musa dan Parun ´ololblmossolom memberlkan aambaran per[uanaan vana beberapa
lanakah leblh ma[u. Mereka adalah rl[al-rl[al da'wah vana Lelah memasvarakaL. Mereka
berperan sebaaal Lokoh senLral dalam masvarakaLnva. Memlmpln sebuah aerakan
perlawanan Lerhadap kekuasaan Llran llr'aun Meslr. namun aerakan LersebuL LeLap sa[a
leblh kecll darl kezhallman vana dlLenLananva. ?a, lnl adalah sebuah eplsode dl mana sebuah
aerakan reformasl harus berhadap-hadapan denaan neaara. karenanva buLuh penvlkapan
vana sanaaL haLl-haLl dalam melancark aksl-aksl da'wah. lnl Lerambar darl dlaloa Musa
denaan Allah SW1 :
´uoo Ako 1elob memlllbmo ootok Jltl-ko. letollob komo besetto sooJotomo Jeoooo
membowo ovot-ovot-ko. Joo jooooolob komo betJoo lolol Jolom meoolooot-ko.
letollob komo betJoo kepoJo llt'ooo. 5esooooobovo Jlo 1elob melompool botos.
Moko betblcotolob komo betJoo kepoJoovo Jeoooo koto-koto vooo lemob lembot.
MoJob-moJoboo lo looot otoo tokot". 8etkotolob meteko betJoo. ")o 1oboo koml.
5esooooobovo koml kbowotlt bobwo lo seoeto meovlkso koml otoo okoo bettombob
melompool botos". Allob betfltmoo. "Iooooolob komo betJoo kbowotlt.
5esooooobovo Ako besetto komo betJoo. Ako meoJeooot Joo mellbot". (1bobo. 41-
46)
Musa dan Parun dlperlnLahkan Allah SW1 unLuk men[umpal llr'aun dan
menda'wahlnva denaan kaLa-kaLa lemah lembuL, sekallpun llr'aun adalah seorana vana
sanaaL zhallm. Selaln eLlka da'wah, munakln hal lnl [uaa dlkarenakan lemahnva poslsl Musa
dan Parun dl hadapan llr'aun. Lemahnva sebuah aerakan keLlka berhadap-hadapan
lanasuna denaan kekuasaan neaara. karena poslsl vana kurana menaunLunakan lLulah,
Musa meman[aLkan do'a vana dlabadlkan oleh Al Cur'an :
´8etkoto Moso. ")o 1obooko. lopoookoolob ootokko JoJoko. Joo moJobkoolob
ootokko otosooko. Joo leposkoolob kekokooo Jotl llJobko. sopovo meteko meooettl
petkotoooko. uoo joJlkoolob ootokko seotooo pembooto Jotl kelootooko. (volto)
notoo. sooJotoko. 1eoobkoolob Jeoooo Jlo kekootooko. Joo joJlkookoolob Jlo
sekoto Jolom otosooko. 5opovo koml boovok bettosblb kepoJo £ookoo. Joo boovok
meoolooot £ookoo. 5esooooobovo £ookoo oJolob Mobo mellbot (keoJooo) koml".
(1bobo. 25-J5)
SeLelah susah-pavah berda'wah, akhlrnva usaha Musa sampal pada baLas
makslmalnva. keLlka dava upava manusla mencapal LlLlk puncak, keLlka keLldakberdavaan
muncul, namun kesunaauhan Lelah benar-benar dl bukLlkan, maka Allah akan meurunkan
banLuannva vana sunaauh Lak Lerduaa. Musa dlperlnLahkan unLuk hl[rah. Þasukan llr'aun

53

dlLenaaelamkan dl lauLan, sanakan Musa, Parun dan para pealkuLnva memperoleh
keselamaLan dan kehldupan vana baru. lnllah kemenanaan.
namun kemenanaan nabl Musa dan kaumnva adalah kemenanaan vana Lldak Ler-
follow op denaan balk. kedunauan dan kesombonaan 8anl lsrall membuaL Leaaknva svarl'aL
Allah ber[alan Lerseok-seok. Pal lLu dlLambah laal denaan keLladaan lnsLlLusl neaara vana
mampu menaoraanlslr mereka secara leaal-formal. Maka berakhlrlah cerlLa 8anl lsrall
sampal dl sana. Akhlr vana menahlnakan, me[adl banasa dlaspora vana menaembara Lanpa
Lu[uan. Sedanakan Musa dan Parun wafaL dalam kemullaan menu[u dekapan 8abbnva vana
amaL menclnLal mereka berdua.
klsah nabl Sulalman ´ololblssolom laln laal. lnl adalah klsah sukses da'wah vana
berLubl-Lubl. la merupakan poLreL da'wah vana meneaara, bahkan mendunla. kera[aannva
mampu menaunal makhluk-makhluk Allah dalam keLeraLuran, keadllan dan kese[ahLeraan.
Sampal-sampal makhluk kecll seperLl semuL pun Lldak pernah Lerzhallml dl kera[aan lnl.
Lkonoml bealLu kuaL dan sLabll. kekuaLan mlllLer sanaaL luar blasa. 8ahkan nabl Sulalman
dlperkenankan oleh Allah SW1 unLuk menaaLur kawanan seLan. ArLlnva kekuaLan keshallhan
lLu demlklan domlnannva, sehlnaaa ke[ahaLan -denaan seaala kelemahannva- Lerpaksa
Lunduk dan paLuh. Allobookbot!
ke[avaan dan keaemllanaan lLu LenLunva membuaL da'wah Lauhld vana
dlkumandanakan nabl Sulalman menaaema hebaL. 1erhadap ob[ek da'wah vana besar
serupa kera[aan Saba' sekallpun, kera[aan Sulalman LeLap berdlrl denaan aaaahnva. la
memalnkan dlplomasl C Lo C, oovetomeot to oovetomeot. neaara dlhadapl denaan neaara
vana leblh kuaL dan leblh besar. Saklna besarnva kekuaLan Sulalman, la mampu men-Jtlve
arah dlplomasl sesual kehendaknva. 8ahkan la mamapu pula melakukan Jetteteoce.
aerLakan-aerLakan vana sanaaL berpenaaruh kepada neaerl Saba'. LlhaLlah lsl suraL nabl
Sulalman kepada 8aLu 8alqls:
´5esooooobovo sotot lto Jotl 5ololmoo. Joo sesooooobovo (lsl)ovo. 'ueoooo
meovebot oomo Allob )ooo Mobo leoooslb lool Mobo leovovooo. 8obwo jooooolob
kolloo betloko sombooo tetboJopko Joo Jotooolob kepoJoko seboool otooo-otooo
vooo betsetob Jltl.´ (Ao Noml. J0)
Leblh hebaL laal, penaklukan nabl Sulalman Lerhadap kera[aan Saba' cukup
dlLun[ukkan denaan bahasa-bahasa klasan. Lkslblsl kekuaLan mlllLer dan kellmpahan
ekonoml Lerhadap para uLusan neaerl Saba' mlsalnva. kemudlan lsLana 'berlanLal alr' vana
membuaL Lak[ub 8aLu 8alqls. unLuk ooetjolo para penvembah maLaharl lnl pun, la mampu
menaambll slnaaasana vana merupakan slmbol neaara Saba', dan dlbawa secepaL kedlpan
maLa ke neaerlnva.
Makanva, do'a vana dlpan[aLkan nabl Sulalman pun adalah do'a pasca kemenanaan.
uo'a vana memlnLa Lambahan dan penvempurnaan nlkmaL. uo'a mohon kera[aannva
dlkuaLkan sehlnaaa Lldak ada laal kera[aan vana blsa sekuasa lLu. lnl bukan amblsl prlbadl,
namun lnllah benLuk kesvukuran Sana nabl Lerhadap lancarnva mlsl kerasulannva denaan
wosllob kekuasaan neaara vana sopet powet.
lo betkoto. ')o 1obooko. ompoollob oko ooooetobkoolob ketojooo vooo tlJok Jlmlllkl
oleb seseotooo poo sesoJobko. sesooooobovo £ookoolob )ooo Mobo lembetl.
(5boJ. J4-J5)54

Men[embatan| Lra Musa dan 5u|a|man
AnLara Musa dan Sulalman -´ololblmossolom-. ada renLana wakLu vana cukup [auh.
8enLana vana sekallaus menaaambarkan fase kebanaklLan darl aerakan ke neaara. lLulah era
kebanaklLan vana dlpeloporl 1haluL dl bawah arahan nabl ?usva' bln nun 'ololblssolom. dan
pembanaunan vana dllakukan oleh nablvullah uawud ololblssolom. Sava Lldak akan bercerlLa
soal totlkb lnl an[ana lebar, hanva mencoba menaambll beberapa poln penLlna sa[a. Leblh
[auh, klLa blsa menelaahnva lewaL buku-buku se[arah, aLaupun klLab-klLab Lafslr vana totots
maupun konLemporer, pada Lafslr suraL Al 8aqarah. lnllah vana men[embaLanl kelemahan
denaan kesuksesan :
• ClLa-clLa dan kemauan
´Apokob komo tlJok mempetbotlkoo pemoko-pemoko 8ool lstoll sesoJob oobl
Moso. volto ketlko meteko betkoto kepoJo seotooo oobl meteko. "4nokot/oh untuk
komi seorono rojo supoyo komi berperono {di bowoh pimpinonnyo) di jo/on 4//oh".
oobl meteko meojowob. "Moooklo sekoll jlko komo oootl Jlwojlbkoo betpetooo.
komo tlJok okoo betpetooo". meteko meojowob. "Meooopo koml tlJok moo
betpetooo Jl joloo Allob. poJobol 5esooooobovo koml 1elob Jloslt Jotl oook-oook
koml?" Moko totkolo petooo lto Jlwojlbkoo otos meteko. metekopoo betpolloo.
kecooll bebetopo sojo Jl oototo meteko. Joo Allob Mobo meooetobol slopo otooo-
otooo vooo zollm. (Al 8oootob. 246)
• Membanaun kepemlmplnan vana 8erwlbawa
Nobl meteko meoootokoo kepoJo meteko. "5esunoouhnyo 4//oh 1e/oh menoonokot
1ho/ut menjodi rojomu." meteko meojowob. "8ooolmooo 1bolot memetlotob koml.
poJobol koml leblb betbok meooeoJollkoo pemetlotoboo JotlpoJoovo. seJooo
Jlopoo tlJok Jlbetl kekovooo vooo cokop boovok?" oobl (meteko) betkoto.
"5esunoouhnyo 4//oh 1e/oh memi/ih rojomu don menoonuoerohinyo i/mu yono
/uos don tubuh yono perkoso." Allob membetlkoo pemetlotoboo kepoJo slopo vooo
JlkebeoJokl-Nvo. Joo Allob Mobo loos pembetloo-Nvo lool Mobo Meooetobol. (Al
8oootob. 247)
• Menaumpulkan dan Menaelola AseL
o AseL ldeoloals
uoo oobl meteko meoootokoo kepoJo meteko. "5esunoouhnyo tondo io okon
menjodi rojo, io/oh kembo/inyo tobut kepodomu, di do/omnyo terdopot
ketenonoon dori 1uhonmu don siso dori peninooo/on ke/uoroo Muso don ke/uoroo
norun: tobut itu dibowo mo/oikot. 5esooooobovo poJo vooo Jemlkloo lto tetJopot
tooJo boolmo. jlko komo otooo vooo betlmoo. (Al 8oootob. 248)
o AseL SuM
Moko totkolo 1bolot keloot membowo teototoovo. lo betkoto. "5esooooobovo Allob
okoo meooojl komo Jeoooo sooto sooool. Moko slopo Jl oototo komo memloom
oltovo, bokoolob lo peoolkotko. Joo botoooslopo tloJo memloomovo. kecooll
meoceJok seceJok tooooo. Moko Jlo oJolob peoolkotko." kemoJloo meteko
memloomovo kecooll bebetopo otooo Jl oototo meteko. Moko totkolo 1bolot Joo
otooo-otooo vooo betlmoo betsomo Jlo telob meovebetoool sooool lto. otooo-otooo
vooo 1elob mloom betkoto. "1ok oJo kesooooopoo koml poJo botl lol ootok
melowoo Iolot Joo teototoovo." orono-orono yono meyokini bohwo mereko okon

55

menemui 4//oh, berkoto: "8eropo bonyok terjodi oo/onoon yono sedikit dopot
menoo/ohkon oo/onoon yono bonyok denoon itin 4//oh. don 4//oh beserto orono-
orono yono sobor." (Al 8oootob. 249)
• uo'a vana 8erkeslnambunaan
1otkolo Iolot Joo teototoovo 1elob oompok oleb meteko. metekopoo (1bolot Joo
teototoovo) betJoo. ")o 1oboo koml. tooookoolob kesobotoo otos Jltl koml. Joo
kokobkoolob peoJltloo koml Joo tolooolob koml tetboJop otooo-otooo koflt." (Al
8oootob. 250)
• Amal nvaLa dan 8eaenerasl
Meteko (teototo 1bolot) meooolobkoo teototo Iolot Jeoooo lzlo Allob Joo (Jolom
pepetooooo lto) uowoJ membooob Iolot. kemoJloo Allob membetlkoo kepoJoovo
(uowoJ) pemetlotoboo Joo blkmob (sesoJob meoloooolovo 1bolot) Joo
meooojotkoo kepoJoovo opo vooo JlkebeoJokl-Nvo. seooJolovo Allob tlJok
meoolok (keoooosoo) sebobooloo omot moooslo Jeoooo sebooloo vooo lolo. postl
tosoklob boml lol. tetopl Allob mempoovol kotoolo (vooo Jlcotobkoo) otos semesto
olom. (Al 8oootob. 251)
uemlklanlah [embaLan anLara da'wah Musa dan Sulalman. lLu pula lanakah-lanakah
vana dlLapakl oleh 8asulullah Muhammad SAW. la memalnkan peran vana dl[alanl Ashhabul
kahfl, Musa-Parun, 1haluL, dan uawud, serLa menlnaaalkan aenerasl vana membanaun
kekuaLan laksana Sulalman. Sunaauh peranvana dllakonlnva amaL kompllL, dan semuanva
ber[alan denaan balk. Allobommo sbolll wo solllm ´olo ooblvloo wo boblbloo MobommoJ.
ul bab berlkuLnva, klLa akan membahas metomotfoso da'wah lnl denaan leblh deLall.
kalau dahulu anak-anak kAMMl (kesaLuan Aksl Mahaslswa Musllm lndonesla) pernah
menulls buku "Cerakan Þerlawanan darl Mas[ld kampus", vana dl dalamnva meclLa-clLakan
perubahan pola per[uanaan darl Ashhabul kahfl men[adl model Musa, maka klLa akan ma[u
selanakah laal ke depan. uarl fase Musa menu[u kera[aan Sulalman. losvo Allob.56

Metamorfosa : 8erubah ..!!

5atr|a 8a[a Is|am
SewakLu Su, sava mempunval fllm serl favorlL. lllm !epana vana [udulnva kamen
8alder allas SaLrla 8a[a PlLam. Serlal lnl mencerlLakan klsah seorana pemuda bernama
koLaro Mlnaml vana mendapaLkan kekuaLan a[alb, sehlnaaa la blsa men[adl seorana
sopetbeto vana keren dan Lanaauh berwu[ud manusla berpakalan belalana besl. uenaan
kekuaLannva lLu, la mencoba mellndunal buml darl ke[ahaLan monsLer Coraom, ra[a
keaelapan vana beramblsl menauasal dunla. ÞerLarunaan deml perLarunaan dllewaLl (sampal
raLusan eplsode lho), hlnaaa akhlrnva Coraom dan pasukannva berhasll dlLumpas.
namun LernvaLa per[uanaan SaLrla 8a[a PlLam belum berakhlr. uaLanalah !enderal
!ack, musuh baru vana [auh leblh [ahaL dan leblh kuaL. SaLrla 8a[a PlLam denaan mudah
dlkalahkan Sl !enderal, padahal sebelumnva dla sudah berkall-kall membukLlkan
keLanaauhannva melawan monsLer-monsLer Coraom. 1ernvaLa fase per[uanaan dan musuh
vana dlhadapl sudah berubah. kekuaLan, sen[aLa dan sLraLeal lama Lldak berarLl apa-apa.
Akhlrnva sana [aaoan pun harus menerlma kekalahan dan dlbuana ke LempaL vana [auh
sekall dl baLas aLmosfer buml.
8eraklL-raklL ke hulu, berenana-renana ke Leplan. 1akdlrnva [aaoan memana kalah
dulu, menana belakanaan. ul LempaL pembuanaannva, SaLrla vana sekaraL lnl menemukan
sumber eneral baru, vaknl solot cell darl slnar maLaharl. uenaan sumber eneral barunva lnl,
SaLrla 8a[a lslam bermeLamorfosls men[adl [aaoan baru vana berkall-kall llpaL leblh kuaL.
namanva SaLrla 8a[a PlLam 8x. Þenampllan, sen[aLa, kendaraan, [urus dan sLraLealnva [adl
leblh keren darl vana dulu. uenaan lnllah la kemudlan banaklL melawan !ederal !ack. SaLu
per saLu musuh dlkalahkan. PebaLnva 8x, la punva kemampuan adapLasl vana cepaL, unLuk
kemudlan Lerus melakukan meLamorfosls selan[uLnva ke benLuk-benLuk vana leblh
sempurna. keLlka para musuh menaaempur denaan kekuaLan leblh dahsvaL, eoo l eoo.., la
berubah men[adl 8x 8obo denaan pakalan ba[a super kokoh dan powet poocb vana hebaL
darl aerakan paLah-paLahnva. keLlka keadaan berLambah parah dan 8obo dlbuaL Lldak
berdava, la berubah laal ke benLuk vana baru, 8x 8lo, vana llncah, kuaL dan mampu berubah
men[adl llquld allas mencalr. Seru !
LanLas apa hubunaannva denaan da'wah? 1enLu sa[a ada. Þoslsl klLa persls seperLl sl
koLaro Ladl. klLa vana semula orana-orana blasa, kemudlan mendapaLkan hldavah darl Allah
SW1 sehlnaaa sekarana -losvo Allob- men[adl da'l vana ber-omot mo´tof oobl mookot.
Membela kebenaran, membasml ke[ahaLan. klLa sekarana Lelah men[adl SaLrla 8a[a lslam,
vana slap berLaruna dl seaala llnl kehldupan denaan pasukan kebaLllan (.maksaln banaeL
va?).
SaLu hal vana leblh menarlk dan paLuL dlconLoh adalah kemampuan Lokoh rekaan lnl
dalam mena-op otoJe kemampuannva secara Lerus-menerus, sehlnaaa LanLanaan deml
LanLanaan blsa dlaLasl. la senanLlasa melakukan perubahan-perubahan penLlna unLuk
mendukuna mlslnva, bahkan Lldak seaan-seaan berubah ke berbaaal wu[ud, flslk dan
penampllan vana baru. la sanaaL ahll bermeLamorfosa.
Apa vana melaLarl perubahan berkelan[uLan lLu? !awabannva adalah slkap menLal
vana berorlenLasl pada semanaaL perubahan. 1ldak cepaL puas, ttop lo comfott zooe. Malah
senanLlasa berpuLar pada Jlscomfott zooe. Sebab kenvamanan se[aLl baru dlperoleh seLelah

57

klLa maLl denaan bosool kbotlmob. dan Allah denaan seaala kemurahan-nva mempersllakan
klLa memasukl aerbana jooootoo oo´lm. lnllah slkap menLal Cur'anl.
´Moko opobllo komo telob selesol (Jotl sesooto otosoo). ketjokoolob Jeoooo
sooooob-sooooob (otosoo) vooo lolo. uoo noovo kepoJo 1oboomolob beoJokovo
komo betbotop.´ (Alom Nosvtob. 7-8)
kaLa orana plnLar (bukan dukun), 8henald kasall Þh.u, dalam bukunva vana sanaaL
sava sukal, Chanae!, unLuk blsa beraerak mela[u menu[u keadaan vana leblh balk, manusla
harus membuka maLa unLuk mellhaL dan mempercaval bahwa sesuaLu Lelah berubah. Þada
kondlsl seperLl lnllah manusla harus berperana melawan nalurl-nalurlnva, melawan se[arah
hldupnva, melawan [lwa-[lwa vana cenderuna merasa estobllsb. la harus mulal melenLurkan
[lwa unLuk menvlkapl perubahan. SelenLur huruf S. uan kurva 'S'-nva vlncenL 8arabba
adalah plllhan Þak 8henald dalam menaaambarkan perubahan vana mesLl dllakukan dalam
mema[ukan sebuah perusahaan. Sava lnaln menaadapLaslnva dalam kurva serupa, hanva
sa[a dalam konLeks da'wah. la melambanakan sebuah prlnslp da'wah vaknl oomow wo
tbotbowwot, Lumbuh dan berkembana. SebuL sa[a lnl kurva meLamorfosls da'wah.Sebelum sebuah fase da'wah menaalaml LlLlk kulmlnaslnva vana berarLl
kemunduran, maka da'wah baru denaan llnakup vana leblh luas harus seaera dlmulal. Seaera
seLelah Lercapalnva sebaalan besar LaraeL da'wah ala ashabul kahfl. vaknl mlbwot toozblml
dl mana vana ada hanvalah pembenLukan lndlvldu-lndlvldu pe[uana, maka aerakan da'wah
harus seaera keluar menemul masvarakaL luas dalam formaL mlbwot svo´bl. Maka para
akLlvls pun harus menambah peran dan kecakapannva, darl tljoloJ Jo´wob, men[adl tljolol
ommob. Mereka harus seaera menaaLasl keaaaapan-keaaaapan soslal karena seklan lama
menalsolasl dlrl, ozlob darl kancah soslal apaal pollLlk.
SeLelah ada penerlmaan masvarakaL Lerhadap da'wah sehlnaaa Lumbuh benlh-benlh
keclnLaan mereka Lerhadap lslam, maka model da'wah moossosl harus seaera dlberlakukan
unLuk menaokohkan kedudukan hukum Allah dl muka buml denaan benLuk leaal formal.
lnllah peker[aan Musa dan Parun ´ololblmossolom. 8arulah seLelah semua ber[alan secara
balk, da'wah blsa denaan eleaan mulal menalsl dan menempaLl ruana-ruana lsLana,
menaaLur neaara denaan hukum keadllan Allah SW1. Memlmpln dan melavanl umaL denaan
splrlL rabbanl. lnllah mlbwot Jooll. lnllah supremasl hukum 1uhan, lnllah kera[aan Sulalman.

Merekayasa Metamorfosa
Þercava dan menverahkan naslb bealLu sa[a pada lovlslble booJ. Lanpa melakukan
upava-upava vana makslmal merupakan slkap neaaLlf. lnl clrl ooJotlvob. kaum faLalls. klnl
kurva 1
£xlstloo da'wah
kurva 2
Mlhwar dan model
da'wah baru
Zone of discomfort

58

saaLnva membuana kemalasan, dan memulal proses perbalkan. Mulal membanaun
[embaLan vana menahubunakan anLara harapan-harapan dan kenvaLaan. lnllah mana[emen
harapan, mana[emen perubahan. lnllah peker[aan besar dalam ranaka merekavasa
meLamorfosa.

Mar| 8erc|ta-c|ta
Þroses meLamorfosls selalu dlmulal denaan masuknva ulaL ke dalam kepompona.
ulaL adalah lambana kelemahan, keLldakberdavaan. uan kepompona adalah LempaL
perslapan, LempaL bersemavamnva makhluk lemah unLuk men-cbotoe eneral dan berubah
men[adl makhluk bersavap vana berwarna-warnl lndah penuh pesona. namanva kupu-kupu.
ualam da'wah, kepompona lLu bernama clLa-clLa. Sebelum keluar menahadapl amal
nvaLa, klLa harus masuk ke dalam dunla lde, meneLapkan harapan-harapan, LaraeL dan
Lu[uan. ClLa-clLa besar adalah awal darl sebuah capalan besar. Sebab seaala sesuaLu berawal
darl lde, darl plklran. kelemahan 8anl lsrall, seperLl Lelah klLa blcarakan pada bab lalu, adalah
kehampaan clLa-clLa. Mereka Lldak memlllkl keselmbanaan dalam memandana wakLu. 1ldak
mau menaLap ke depan, melakukan kalkulasl, predlksl dan esLlmasl. Maka karunla luar blasa
darl Allah, berupa dluLusnva nabl besar sekallber Musa pun, Lldak blsa mereka ambll
manfaaLnva secara makslmal.
ualam konLeks kebanasaan, klLa dl lndonesla [uaa sedana menaalaml hal vana sama.
8eformasl vana Lelah Ler[adl merupakan analoal Lumbananva llr'aun dl Meslr. Ada
keLerbukaan, ada kebebasan. namun sepeLl halnva 8anl lsrall, klLa belum punva narasl besar
unLuk menalsl kekosonaan ruana kebebasan lnl. uulu dl zaman Crde Lama, Soekarno
membuaL lsu besar LenLana kemerdekaan dan kebanasaan. LanLas orana berflklr banvak
derlvaLnva. 8ealLu pula masa Crde 8aru, Þak ParLo menerlakkan lde besar pembanaunan,
vana beraema dl pen[uru neaerl. Lepas darl keaaaalan dan keLldakberesan penaelolaan dua
rezlm LersebuL, nampak sekall aambaran keberhasllan mereka menaaerakkan zamannva
denaan lde-lde besar. namun dl era reformasl lnl, klLa seolah hldup pada masa vocoom of
lJeo. kosona melompona. Secara eksLrem salah seorana vana serlna LerllbaL dalam dlskusl
da'wah dl 8lau pernah berucap, ºoJo Joo 8l Jl Joolo lol. keJooovo somo tetceloovo. vooo
soto 8ool lstoll. vooo keJoo 8oooso loJooeslo". 1enLu sa[a kallmaL lnl berleblhan dan oleh
karenanva sava dan Leman-Leman wakLu lLu seaera meralaL ucapan bellau. No´oJzoblllob.
[anaan sampal klLa dllaknaL seperLl 8anl lsrall.
namun Lak cukup hanva dl llsan. klLa perlu menaambll [alan vana berbeda denaan
kaum vana dlsebuLkan dl SuraL Al laLlhah sebaaal kaum moobJbobl ´ololblm. dlmurkal oleh
Allah, lnl. uan lanakah perLama vana akan membedakan klLa denaan mereka adalah clLa-clLa
besar vana se[alan denaan mlsl kekhallfahan dl alam semesLa. uenaan clLa-clLa vana besar
dan beraL, klLa akan senanLlasa berada pada oocomfott zooe. sehlnaaa secara oLomaLls
menLal klLa akan Lerus beraerak dan beraerak menu[u capalan-capalan vana leblh besar dan
semakln dekaL ke arah kesempurnaan.
LanLas baaalmana klLa membanaun clLa-clLa? kemball laal ke bahasan klLa Lerdahulu,
bahwa amaL perlu unLuk berdlrl pada keselmbanaan wakLu. unLuk berclLa-clLa, Lerleblh
dahulu klLa mesLl mellhaL se[arah masa lalu, lalu menvadarl keadaan saaL lnl. 8arulah klLa
blsa menlLl Lapak deml Lapak clLa-clLa.
SaLu keLlka umar ol fotoo vana maslh Lldak puas denaan kelmanannva -karena pada
masa [ahll la suka menvlksa kaum Mu'mlnln- menanLana para pembesar dan '[aaoan' kaflr

59

Curalsv saLu-saLu. namun Lldak ada vana beranl menaaanaau umar denaan ke-lslam-annva.
1ak habls akal, la lalu menerlakkan lafazh lollobolllAllob Jl seklLar ka'bah, dl depan para
pembesar Curalsv. SaaL lLulah umar mendapaLkan boaem menLah darl orana ramal. la puas,
sambll berharap dosa masa lalunva karena menvlksa umaL lslam dapaL LerLebus (walah,
padahal la Lermasuk vana dl[amln suraa lho). umar lalu menaancam, "llbot otot kolo jomlob
koml soJob sompol J00 otooo". uan benar, pasukan mukmln vana ber[umlah 300-an orana
akhlrnva memukul menLal kaflr Curalsv dl voomol toool jom´oo, Þerana 8adar ol fotooo.
lnllah [enls clLa-clLa perLama vana mesLl klLa mlllkl, c|ta-c|ta po||t|k. ÞenclLa-clLaan
soal [umlah konsLlLuen. 8ancanaan-rancanaan menaenal dukunaan, LenLana koallsl, LenLana
allansl. 1enLana seberapa besar renLana kekuasaan vana dapaL dlambll deml mewu[udkan
kemaslahaLan.
ualam konLeks euphorla demokrasl vana Ler[adl dl hamplr seluruh pen[uru dunla -
Lermasuk lndonesla- saaL lnl, klLa dlhadapkan pada kondlsl Lrllema. kondlsl lLu, menuruL
8achld Cannouchl dalam lowet 5botloo lslom. adalah sebaaal berlkuL :
ÞerLama, lakLa bahwa dalam lslam ada sebuah konsep vana Lelah mapan LenLana
hkeharusan berdlrlnva sebuah pemerlnLahan lslam. kewa[lban lnl merupakan Lanaauna
[awab aaama vana dlbebankan balk secara lndlvldu maupun komunal, dalam usaha-usaha
mendlrlkan pemerlnLahan vana lslaml.
kedua, sakLa bahwa saaL lnl belum ada conLoh ldeal baal pemerlnLahan lslam vana
memenuhl svaraL. Semuanva maslh pada LaLaran wacana dan dlskusl.
keLlaa, fakLa bahwa slLuasl dunla saaL lnl Lldak bealLu mendukuna lsu-lsu
pemerlnLahan lslam. 8ealLu banvak Lenaaa dan effotts vana harus dlkerahkan unLuk
mewu[udkannva. namun unLuk memenuhl perlnLah Allah SW1, la LeLap mesLl dlupavakan.
nah, peker[aan vana mesLl dlselesalkan adalah mencarl [alan Lenaah anLara Llaa
kondlsl lnl. Parus ada solusl cerdas, namun Lldak aeaabah. Parus ada proses slsLemaLls vana
Lerus-menerus ber[alan ke arah sana. 1lap ranakalan se[arah per[uanaan ummaL mesLlnva
berorlenLasl pada kedaulaLan lslam dalam seaala penaerLlannva.
ul neaerl klLa, lnl vana belum Lerwu[ud. Sepan[ana per[alanan se[arah umaL lslam dl
lndonesla, da'wah belum pernah sekallpun memlmpln neaerl lnl secara uLuh. Þadahal
hamplr 90° penduduk lndonesla adalah kaum Musllmln. Crmas-ormas lslam besar vana ada
dl neaerl lnl bahkan Lelah estobllsb [auh sebelum republlk lnl ada. SarekaL lslam Lelah hadlr
dan ber[uana se[ak 1903, !aml'aL khalr hadlr pada Lahun vana sama, ÞersvarlkaLan ulama
1911, Muhammadlvvah lahlr 1912, Al lrsvad pada 1913, kemudlan Þersls muncul Lahun
1923, dan nahdlaLul ulama Lelah berdlrl pula se[ak 1926. uarl slsl lnl, adalah kepanLasan [lka
dalam konLeks pollLlk, lslam men[adl aflllasl uLama dl neaerl lnl. 8eallsaslnva LenLu adalah
kemenanaan parLal-parLal berasakan lslam pada pemlllhan umum, karena bealLulah aLuran
vana ada dl neaara klLa. AmaL mlrls, denaan kuanLlLas Musllm vana demlklan domlnan,
a[aran lslam belum mampu leoJloo dl neaara lnl. uulu, Masvuml kalah oleh ldeoloal
naslonalls sekuler dalam wu[ud Þnl. Sampal pemllu Lerakhlr Lahun 2004 pun, parLal-parLal
lslam belum men[adl plllhan uLama umaL lslam. LlhaL dl Label lnl, LoLal suara parLal-parLal
lslam cuma seklLar 20-an persen. lLu pun Lldak sepenuhnva per[uanaan murnl. 8llanaan lnl
maslh harus dlkuranal denaan beberapa aellnLlr ellL parpol dan ormas lslam vana
men[adlkan parLalnva sebaaal Lopena dan Lamena unLuk menuLupl kerakusan-kerakusannva.


60

No. Þarta| ¼ 5uara ¼ kurs| # kurs|
1 ÞarLal Colkar 21.6 23.3 128
2 ÞulÞ 18.3 19.8 109
3 Þk8 10.6 9.4 32
4 ÞÞÞ 8.2 10.3 38
3 ÞarLaluemokraL 7.4 10.0 33
6 ÞkS 7.3 8.2 43
7 ÞAn 6.4 9.6 33
8 Þ88 2.6 2.0 11
9 Þ88 2.4 2.3 14
10 ÞkÞ8 2.1 0.4 2
11 ÞuS 2.1 2.0 11
Lalnnva 10.8 2.2 12
!umlah 100.0 100.0 330

Adalah sebuah clLa-clLa vana wa[ar, Lldak oeko-oeko -bahkan sanaaL sederhana-
bahwa pada pemlllhan selan[uLnva, LoLal suara parLal-parLal lslam blsa meleblhl 30°.
uenaan lLulah da'wah mampu memenanakan demokrasl, sehlnaaa neaara blsa dlaLur
berlandaskan kelmanan dan keLaqwaan. 8lla reformasl (vana sudah ber[alan hamplr 10
Lahun lnl) adalah sebuah ruana kosona vana mesLl dlLaLa, dllsl sebalk-balknva, maka para da'l
lah vana panLas men[adl desalnernva. kalau lnl adalah bursa lde, maka para da'l pula lah
vana semesLlnva men[adl para pemeaana saham dan plalananva.
8erkalLan denaan demokrasl vana maslh sa[a men[adl Lren hlnaaa saaL lnl, ada kabar
balk vana daLana darl dlserLasl Þak Salful Mu[anl, vana men[adl dlserLasl Lerbalk dl Chlo SLaLe
unlverslLv, Amerlka SerlkaL, pada Lahun 2003 lalu. ÞenellLlan bellau -vana belakanaan
dlbukukan denaan [udul 'Musllm uemokraL'- lnl, menun[ukkan beLapa umaL lslam punva
relasl vana cenderuna balk denaan demokrasl. 8eberapa hasll penellLlan lnl menahasllkan
Lesls vana menun[ukkan slsl poslLlf umaL lslam darl beberapa aspek. Aspek modal soslal
(LeruLama ttost. kepercavaan, dan teslptocltv), soal Loleransl soslal pollLlk, keLerllbaLan dan
parLlslpasl polLlk, semuanva menun[ukkan hasll vana baaus. 1erbukLl umaL lslam adalah
umaL vana Loleran, slap berkompeLlsl dan LenLunva berpeluana memenanakan demokrasl.
Caranva, va Ler[un ke 'medan perLarunaan' pollLlk dl alam demokrasl lLu. usLadz Anls MaLLa
menvebuLnva "menlmaLl demokrasl". Salful Mu[anl menalsLllahkan orana-orana vana
mampu menlkmaLl demokrasl LersebuL denaan lsLllah Musllm demokraL. lnl sekallaus
men[adl [awaban aLas Lesls PunLlnaLon dan senlornva 8ernard Lewls, aLau Lllle kedourle
vana selalu memandana lslam secara peslmlsLls, memperLenLanakannva denaan demokrasl
dan Loleransl. Ah, basl....!
karena medan pollLlk lLu amaL luas dan Lerbuka sehlnaaa banvak plhak vana
menaambll baalan dl dalamnva, maka amaL perlu keLellLlan umaL, LeruLama para akLor
pollLlknva, dalam berplklr dan memuLuskan sLraLeal vana LepaL LenLana slapa mendukuna
slapa, ke mana arah keberplhakan, slapa vana memanfaaLkan slapa. karena se[aLlnva relasl
dl dunla pollLlk lnl, semuanva adalah perebuLan penaaruh. koallsl pun, pada dasarnva adalah
berperana penaaruh anLar elemen kebalkan dan keburukan. unLuk sesama parLal dan

61

kekuaLan pollLlk lslam, LenLunva mesLl menaaunakan flob lkbtllof denaan bl[ak. 8erbeda
sLraLeal namun dalam keranaka Lu[uan vana sama. 8elasl vana mesLl dlbanaun adalah
fostoblool kboltot dalam blnakal ukhuwah vana lndah, bukan sallna men[eaal.
WelLsz, Lunaau dulu. ClLa-clLa pollLlk vana demlklan lLu baru awal. ul aLasnva ada laal
clLa-clLa vana leblh besar, vaknl c|ta-c|ta negara. Sebab sekedar kekuaLan pollLlk Lldak cukup
slanlflkan unLuk mewu[udkan masvarakaL madanl. Parus ada keselmbanaan denaan llnl
kehldupan lalnnva. ul zaman dl mana hubunaan-hubunaan anLar manusla sudah sanaaL
rumlL dan kompleks lnl, seLldaknva kehldupan neaara blsa dlbaal dalam Llaa sekLor besar:
• lobllc sectot, vaknl penauasa vana berdaulaL secara pollLk. ul slnl lah poslsl para
eksekuLor, lealslaLor dan kaum peneaak hukum. kelompok lnl vana berLanaauna
[awab menaelola pemerlnLahan, melahlrkan dan menaaullrkan reaulasl serLa
kebl[akan publlk.
• ltlvote sectot. lnllah pemaln dl medan pasar. kelompok lnl Lerdlrl darl kalanaan
penausaha vana mandlrl secara ekonoml (bukan penaemplana uLana neaara).
Þerannva dl bldana lnvesLasl, proflL, dan akLlvlLas ekonoml lalnnva mampu
mendorona kemandlrlan ekonoml masvarakaL.
• J
tJ
sectot. 1erdlrl darl para masvarakaL slpll vana kreaLlf dan berdava. Þeran mereka
ada dl medan [lwa. Membanaun semanaaL soslal dl Lubuh masvarakaL, semanaaL
kelkhlasan, splrlL ootooo-tovooo (lama sekall kaLa lnl naaak beredar). komlLmen
uLamanva adalah per[uanaan kese[ahLeraan secara aeneral. ul slnl ada ormas, LSM,
aerakan mahaslswa dan sebaaalnva.

ualam sebarannva, da'wah harus masuk dan settle dl keLlaa llnl LersebuL. la harus
masuk dan menaokohkan dlrl dl wllavah kebl[akan, klLa sebuL sa[a lnl sebaaal Jo´wob
sttoktotol. la [uaa mesLl masuk ke LaLaran kehldupan keseharlan masvarakaL, (munakln blsa
dlsebuL Jo´wob koltotol) dan berhasll men[adl Lren. la [uaa mesLl men[adl pemaln penLlna dl
pasar, menaelola perekonomlan sesual svarl'ah. uemlklan aambaran kesuksesan da'wah
secara kuallLaLlf.
!lka pada baalan awal buku lnl klLa sudah mendeflnlslkan da'wah sebaaal kealaLan
menaa[ak manusla kepada Allah SW1 denaan hlkmah dan naslhaL vana balk, sehlnaaa
mereka menlnaaalkan tboobot (sembahan selaln Allah) dan berlman kepada Allah aaar
mereka keluar darl keaelapan [ahlllvah menu[u cahava lslam, maka secara kuanLlLaLlf clLa-
clLa da'wah blsa dlkaLakan relaLlf berhasll [lka leblh darl seLenaah masvarakaL Lelah
menaaenapl dua svaraL. lettomo. aflllasl ldeoloalnva adalah lslam. Sehlnaaa mereka sama
sekall Lldak kaaeL apalaal aleral denaan hal-hal vana berbau svarl'aL. Mereka clnLa kepada
lslam. keJoo. sebaalan besar (mavorlLas) penduduk Lelah men[adl orana shallh denaan
Þubllc
SecLor
3
rd

SecLor
ÞrlvaLe
SecLor

62

sLandar vana Lerukur (masalah haLl dan kelkhlasan hanva Allah vana Maha 1ahu), vaknl
melaksanakan seaala kewa[lban aaama denaan balk dan men[auhl seaala dosa-dosa vana
LerkaLeaorl ol kobolt, dosa-dosa besar.
lnllah clLa-clLa level kedua, harapan-harapan Jo´wlv vana mesLl dlupavakan Lerwu[ud
dl level neaara. SeLelah lLu barulah klLa blsa berharap berkah Lurun darl lanalL, rlzkl
bermunculan darl peruL buml.
´Ilkoloo sekltoovo peoJoJok oeoetl-oeoetl betlmoo Joo bettokwo. postllob koml
okoo mellmpobkoo kepoJo meteko betkob Jotl looolt Joo boml. tetopl meteko
meoJostokoo (ovot-ovot koml) lto. moko koml slkso meteko Jlsebobkoo
petbootooovo.´ (Al A´tof. 96)

1amaddun
Þada awal masa kullah S1, sava dan Leman-Leman punva sebuah lokus dlskusl,
namanva 1amaddun SLudv CenLer. ArLlnva klra-klra peradaban. kelompok lnl awalnva
dlaaaas oleh seorana Leman vana wakLu lLu baru sa[a kemball darl Amerlka. 1ldak lama
kelompok dlskusl lnl ber[alan, karena maslna-maslna punva aaenda vana sullL
dlkompromlkan [adwalnva. namun banvak [e[ak vana LerLlnaaal, salah saLunva perhaLlan
sava Lerhadap ka[lan-ka[lan peradaban vana mulal berLambah se[ak saaL lLu. namun klLa
Lldak hendak membahas lokus dlskusl vana Lelah lama maLl lLu, klLa akan blcara soal clLa-clLa
level keLlaa vana leblh besar darl clLa-clLa da'wah. lLulah clLa-clLa peradaban.
Sebaalan kalanaan vana peslmls selalu sa[a menclblr keLlka klLa mulal berblcara
peradaban. Þadahal lslam Lurun unLuk membenahl peradaban. lslam Lldak berhenLl sampal
pembanaunan neaara. Leblh darl lLu, la mendedlkaslkan neaara unLuk sebuah peradaban.
keLlka 8asulullah SAW wafaL, pasukan usamah bln Zald men[alankan ekspedlslnva. SaaL lLu
banaunan daulah lslam Lelah kokoh dl seluruh [azlrah Arab. Masa-masa berlkuLnva, cukup
llma puluh Lahun baal lslam unLuk men[e[ak denaan pasLl dl Llaa benua. ul Asla, Lropa, dan
Afrlka.
namun sadarkah klLa dl mana clLa-clLa lLu dlmulal? ?a, dl Lenaah-Lenaah kecamuk
Þerana Ahzab. ul Lenaah keLakuLan vana mendera-dera. ul Lenaah kedlnalnan, kecemasan,
kelaparan dan penakhlanaLan kaum ?ahudl dan kaum munaflk Madlnah. ul sela-sela
peker[aan beraL menaaall parlL sebaaal penaaanLl benLena perLahanan, 8asulullah SAW
menaabarkan berlLa vana Lerdenaar 'alla'. Can[ll motoonva, dan seolah-olah Lldak LepaL
masanva unLuk dllonLarkan.
SaaL lLu ada beberapa baLu besar vana Lldak mampu dlpecahkan oleh para sahabaL.
Lalu 8asulullah SAW, sebaaal orana vana pallna pekasa flslknva, menaambll kampak dan
mendekaLl baLu besar lLu. uenaan 8lsmlllob bellau menahanLam baLu lLu Llaa kall hlnaaa
hancur berkeplna-keplna. Þada avunan kampak perLama bellau berkaLa, ºAllobookbot!
Sunaauh Lelah dlberlkan kepadaku kuncl-kuncl Svams. wAllobl. sekarana aku Lenaah mellhaL
lsLana merahnva". Þukulan kedua bellau bersabda, ºAllobookbot! Sunaauh aku Lelah
dlberlkan Þarsl. ueml Allah aku Lelah mellhaL lsLana puLlh Al Madaln saaL lnl". uan dl pukulan
Lerakhlrnva, 8asul mulla lnl berkaLa, ºAllobookbot! Sunaauh aku Lelah dlberl kuncl-kuncl
?aman. ueml Allah, kullhaL aerbana Shan'a darl LempaLku lnl".
8ealLulah [an[l-[an[l Allah. la daLana Lak Lerduaa, Lerkadana Lldak masuk akal. Sebab
akal punva keLerbaLasan, sedana kekuasaan Allah amaL Lak Lerhlnaaa. Apablla la
berkehendak cukup denaan flrman-nva, koo! uan LerbukLl, beberapa masa seLelah Þerana

63

khandaq, lslam berallh peran darl kekuaLan defenslf men[adl penakluk dunla. ulmulal
denaan laLhu Makkah, sampal pada fotobot-fotobot lalnnva vana menve[arah.
´5esooooobovo keoJooo-Nvo opobllo ulo meoobeoJokl sesooto boovolob betkoto
kepoJoovo. "IoJllob!" moko tetjoJllob lo.´ ()oosllo. 82)
lnl hanva blsa dlslkapl denaan benar [lka klLa bedlrl pada lanskap kelmanan. !adl,
amaL menaherankan orana vana menaaku berlman kalau dl reluna-reluna haLl dan suduL-
suduL [lwanva maslh Lerslmpan celah peslmlsme. Þadahal banasa klLa lnl sanaaL serlna baca
SuraL ?asln (bahkan Lerkadana sampal melallkan suraL vana laln dalam Al Cur'an), namun
semanaaL opLlmlsme vana men[lwal SuraL ?asln belum LerlnLernallsasl denaan balk sebaaal
mloJ-set-nva.
Memana keadaan klLa saaL lnl memprlhaLlnkan. SedlklL berblcara LenLana keadaan
dunla saaL lnl, klLa memana akan merasa mlrls. Se[ak berakhlrnva Þerana uunla ll, Amerlka
semakln mevaklnkan Lampll sebaaal kekuaLan sopetpowet. 1ahun 1980-an, kelnalnannva
unLuk men[adlkan ldeoloal kaplLalls sebaaal klblaL dunla semakln mulus denaan meluasnva
wacana aloballsasl. uua pelopornva saaL lLu, 8onald 8eaaan sl cowbov vana [adl preslden,
dan wanlLa besl, MaraareLh 1aLcher men[adl blnLana dl lanalL dunla. 1aLcher bahkan denaan
anakuhnva menaumandaknakan sembovan 1lnA unLuk kaplLallsme. 1lnA adalah slnakaLan
darl 1bete ls No Altetootlve. Lak ada plllhan laln. uunla mesLl menaakul kaplLallsme selrlna
ber[alannva aloballsasl. Cloballsasl lah vana kemudlan memperlemah kendall neaara aLas
LerlLorlnva. Sllahkan ru[uk buku-buku lawas semlsal 1be £oJ of Notloo 5tote-nva kenlchl
Chmae LenLana hal lnl.
1ahun 1989, cenakeraman Amerlka dl dunla semakln kuaL denaan runLuhnva unl
SovveL. Saklna bahaalanva denaan domlnasl lnl, seorana pakar pollLlk Amerlka, lrancls
lukuvama, secara sembrono -bercampur stoplJ- menulls Leslsnva, 1be £oJ of nlstotv ooJ
1be lost Moo. Amerlka dan [e[arlnanva semakln dan semakln menaheaemonl. LewaL
lotetootloool Mooetotv looJ (lMl), wotlJ 8ook dan wotlJ 1toJe Otooolsotloo (W1C), la
merambah-rambah pen[uru dunla denaan semena-mena. Lembaaa-lembaaa lnl menalmlna-
lmlnal neaara-neaara kelas 'perlferl' denaan uLana dan 'pln[aman lunak' vana menaalurkan.
lndonesla dl bawah kepemlmplnan -darlpada- 8apak SoeharLo, Lermasuk neaara vana ra[ln
berhuLana, sekallpun Lanpa lmlna-lmlna. 8ahkan saaL lLu lMl dlpleseLkan men[adl lndonesla
MlnLa lulus. 8avuan-ravuan aombal lnl blasanva dllakukan denaan menalrlm £cooomlc nlt
Meo (LPM), para aaen denaan Leknlk lobl -dan ancaman- LlnakaL Llnaal vana dldukuna daLa
dan araumen vana -seolah- llmlah darl para llmuwan bavaran dl unlverslLas-unlverslLas
Lerkemuka dl 8araL. Salah saLu LPM vana kemudlan LobaL darl profesl ke[l lnl, !ohn Þerklns,
kemudlan menaeluarkan buku vana membuaL merah muka Amerlka -vana memana sudah
merah lLu-, coofessloos of Ao £cooomlc nlt Moo. 8aru-baru lnl la menerblLkan laal buku vana
Lldak kalah serunva menaobrak-abrlk rahasla kebusukan Amerlka, 5ectet of Ametlcoo
£mplte. Sllahkan ru[uk buku-buku LersebuL unuk mellhaL ke[amnva permalnan ekonoml
Amerlka dl penLas dunla. 8lsa [uaa kemudlan membaca buku-buku sepuLar aloballsasl karva
ekonom peralh nobel, !oseph SLlallLz.
kalau mlsl para LPM Lldak sukses, keluarlah para £cooomlc jockols (ClA dan kawan-
kawan), vaknl para Lukana [aaal vana Lldak seaan-seaan membunuh para kepala neaara aLau
pe[abaL penLlna vana merlnLanal LaraeL ekonoml Amerlka lewaL penembakan mlsLerlus aLau
'kecelakaan' vana dlrekavasa. Caaal mooloo? maka Amerlka akan mena-occopleJ neaara
LaraeL denaan kekuaLan mlllLernva vana besar dan canaalh lLu. 1raals.

64

ul llnl laln, unLuk LeLap melanaaenakan dan mendlnamlsasl heaemonlnva, Amerlka
perlu menclpLakan musuh-musuh baru. Sebab munculnva commoo eoemv memana blsa
membuaL splrlL leblh Lerdonakrak. Maka Lamplllah para pemlklrnva, salah saLu vana pallna
Lerkenal adalah Samuel Þ PunLlnaLon, denaan Lesls Lendenslus sepuLar closb of clvlllzotloo.
lslam kemudlan dlcananakan sebaaal salah saLu peradaban vana men[adl oext poteotlol
eoemv baal Amerlka, pasca kemaLlan SovveL. Maka Lahun-Lahun pasca perlsLlwa W1C 11
SepLember 2001 vana serba mlsLerlus lLu, merupakan momenLum vana LepaL unLuk
mereallsaslkan pemlklran darl oLak-oLak vana dlpenuhl perana lnl. Maka hancurlah
AfahanlsLan vana permal denan dallh memburu Lerorls -vana belum pernah LerbukLl
ke'Lerorls'annva, Csama bln Laden. Pancur pula lah pusaL peradaban masa lalu lslam, lrak,
denaan dallh menvlmpan weopoo of Moss uesttoctloo vana sampal harl lnl Lldak pernah
dlkeLemukan. uan Amerlka pun semakln ber[ava dl bawah plmplnan sl kobol Mabuk, Ceorae
W 8ush. Semakln berklbar denaan sokonaan bank-bank lnLernaslonal, perusahaan-
perusahaan mulLlnaslonal vana meralh keunLunaan lewaL lnvasl-lnvasl Amerlka. 8ealLu pula
dukunaan neaara-neaara sekuLunva dl belahan dunla 8araL. uukunaan moss meJlo
lnLernaslonal, dan dukunaan darl para ellL neaara berkembana vana bermenLal pen[llaL.
Amerlka semakln perkasa sa[a.
ul Lenaah keadaan lnl, klLa ooecop membanaun peradaban baru vana menauasal
dunla? Memana rasanva musLahll. 1apl Allah Maha 8erkehendak. keLldakadllan Lldak akan
dlblarkan berkuasa selamanva. Allah berkehendak mebuka kerapuhan Amerlka lewaL
penaamaLan seorana Þerancls, Lmanuel 1odd. la menaunakap banvak kelemahan Amerlka
vana membuaLnva sampal pada saLu keslmpulan, umur peradaban 8araL vana dlkomandanl
Amerlka Lldak akan lama laal. 1odd sanaaL boleh dlpercava. ul masa Lerdahulu, la pernah
dlanaaap alla karena meramalkan ke[aLuhan SovveL, Lapl LernvaLa la benar. Salah saLu
kelemahan besar Amerlka adalah kekerlnaan ldeoloal. kepercavaan dan clLa-clLa mereka
Lldak sehebaL dahulu. kaplLallsme vana dlaaunakan sudah Lldak mampu laal men[awab
persoalan zaman. !lka kehancuran dl ranah lde sudah Ler[adl, maka kerunLuhan dl alam
nvaLa Llnaaal menahlLuna harl.
Seandalnva Amerlka LerllhaL maslh sanaaL kuaL, [anaan panlk. karena memana
runLuhnva sebuah peradaban amaL halus prosesnva. Þersls seperLl kemaLlan nabl Sulalman.
1ldak ada vana Lahu kapan LepaLnva bellau wafaL, karena la LeLap duduk denaan anaaun dl
slnaaasananva denaan Lopanaan sebuah LonakaL. ManakaLnva bellau baru dlsadarl
rakvaLnva seLelah LonakaL lLu habls dlmakan ravap, dan [asad Sana nabl [aLuh ke Lanah.
8larlah sooootot toJowwol lLu ber[alan sampal masanva. Amerlka pun perlahan-
lahan akan runLuh denaan seklan banvak ravap vana sedana menaaeroaoLlnva. SemenLara
lLu, lslam sebaaal peradaban vana sedana Lumbuh dan berkembana, balk darl slsl [umlah
penaanuL, maupun peraolakan pemlklran lewaL berbaaal aerakan sbobwob (kebanaklLan),
mesLl menvlapkan dlrl. Menvlapkan suaLu model dlaloa peradaban vana eleaan, dl mana klLa
berdlrl berhadap-hadapan sebaaal dua persona vana sama Llnaal denaan 8araL. !lka dahulu
ada perana denaan menaanakaL pedana. namun saaL lnl, menuruL predlksl Svalkh
Caradhawv, 8araL akan dapaL dlLundukkan hanva denaan llsan. lslam mesLl banaklL
memlmpln dunla menaaanLlkan peradaban 8araL vana Lelah renLa. uan akan sanaaL
membanaaakan rasanva [lka dl barlsan depan rombonaan lslam LersebuL, lndonesla Lampll
men[adl pemlmpln saudara-saudaranva.

65

1erlalu besarkah clLa-clLa lLu? Sekall laal Lldak. !anaan kalah denaan kuLu. Seekor
kuLu konon mampu melompaL se[auh 330 kall pan[ana Lubuhnva. klLa manusla mesLlnva
mampu melakukan vana rlbuan kall leblh balk. Sumber dava akal klLa Lelah punva. Sumber
dava alam, klLa LeramaL kava. Wllavah klLa sebandlna denaan luas keseluruhan buml Lropa.
Þenduduk Musllm klLa Lerbanvak dl dunla. uan dalam se[arah kemaLanaan banasa-banasa
lslam, hanva eLnls klLa vana belum pernah mendlrlkan khllafah. Slapa Lahu lnl alllran klLa?
Maka berhenLllah memellhara slkap menLal pecundana, slkap manusla kelas dua.
!anaan slmpan dl dalam plklran klLa kaLa-kaLa, ºSava Lak munakln blsa menvalnal mereka".
ALau apa vana dlsebuL SchwarLz sebaaal slkap menLal, º8alklah-sava akan ker[akan, Lapl sava
Lldak vakln lnl akan berhasll". Slkap lnllah awal kelemahan, awal kekalahan. uan kekalahan dl
alam [lwa, merupakan aerbana kekalahan dl alam nvaLa. 8erplklrlah lavaknva penakluk.
Þandanalah dunla, Lermasuk 8araL dl dalamnva denaan semanaaL penundukan. !anaan laal
memandana Lak[ub pada orana-orana berkullL puLlh, berhlduna mancuna dan bermaLa lucu.
lLu Lak leblh darl perbedaan ras sa[a.
kalau ada dl anLara klLa vana maslh sa[a puslna dan kaaok denaan clLa-clLa vana
demlklan besar, maka berlaLlhlah. 8erlma[lnasllah. Lalu perLemukan lma[lnasl dan obsesl lLu
denaan [an[l-[an[l 1uhan.
´ulo-lob vooo meoootos kosol-Nvo Jeoooo membowo petoojok Joo ooomo vooo
bok ooot Jlmeooookoo-Nvo tetboJop semoo ooomo. uoo cokoplob Allob seboool
soksl.´ (Al lotb. 28)
Menaenal kemampuan berlma[lnasl merancana peradaban, adlk klLa 8ovvan, vana
pada 17 [unl 2007 lalu dlnobaLkan sebaaal [uara perLama Þlldacll 6 dl La1lvl, sempaL
menahlpnoLls sava. Parl lLu la Lampll berceramah denaan memukau. la berperan sebaaal
seorana arslLek vana membanaun sebuah koLa. 8ukan arslLek blasa, Lapl arslLek peradaban.
8ukan koLa blasa pula, melalnkan koLa lslaml. koLa denaan Lamadun lslam, dl aLas konsep
llma azas vana dlcananakan lmam Svahld Pasan al 8anna pada harakah vana dldlrlkannva.
Cerakan lslam Lerbesar dl dunla, Al lkbwoo Al Mosllmoo. Allobo obovotooo. maka berdlrllah
sebuah mas[ld sebaaal perlambananva. At kosol OoJwotooo. maka berdlrllah sekolah vana
berbasls pendldlkan nabawlvah. Al Oot´oo Jostotooo. maka 8ovvan menahamparkan
mlnlaLur padana rumpuL, areal peLernakan vana dl[adlkan sekallaus sebaaal markaz tobflJz
Cur'an. Al jlboJ sobllooo. maka dlbanaunlah aeduna olahraaa dan kesaLuan mlllLer LempaL
menempa flslk. Almooto flsoblllllob osmo omooloo. maka meneLeslah alrmaLa para dewan
[url dan penonLon. 8ealLu pula sava dl depan lavar kaca, Lak kuasa menahan buLlr-buLlr
benlna vana mulal menaaenana. Semua Lerlsak haru, Lanals bahaala. kebahaalaan
menvambuL sbobwob lslomlvob..

Mengumpu|kan Aset
´uoo slopkoolob ootok meooboJopl meteko kekootoo opo sojo vooo komo sooooopl
Joo Jotl koJo-koJo vooo Jltombot ootok betpetooo (vooo Jeoooo petslopoo lto)
komo meoooeototkoo mosob Allob Joo mosobmo Joo otooo otooo selolo meteko
vooo komo tlJok meooetobolovo, seJooo Allob meooetobolovo. Apo sojo vooo komo
oofkobkoo poJo joloo Allob olscovo okoo Jlbolosl Jeoooo cokop kepoJomo Joo
komo tlJok okoo Jloolovo (Jltoolkoo).´ (Al Aofol. 60)
Sebesar apa clLa-clLa, sebesar lLu pula dlperlukan kemampuan unLuk
mewu[udkannva. 8ealLulah sooootollob. SuaLu hal akan Lerwu[ud keLlka kelnalnan, ltoJob.

66

berLemu denaan kemampuan, ooJtob. 8asls kemampuan vana dlmlllkl dalam upava
pencapalan Lu[uan dlsebuL aseL. 1anpa aseL vana cukup, maka proses pencapalan clLa-clLa
vana Lelah klLa cananakan akan ber[alan Lerseok-seok.
ulslnllah dlperlukan l´JoJ. perslapan. Þerslapan berupa kekuaLan apa sa[a vana
sanaaup klLa kumpulkan vana denaannva Llmbul keaenLaran dl haLl plhak laln. ualam lsLllah
keamanan, lnl mlrlp denaan sLraLeal Jetteteoce vana Lerkenal lLu. namun Lldak hanva unLuk
aerLakan LenLunva, la [uaa mesLl dapaL beker[a sesual denaan funasl uLamanva, vaknl
pencapalan clLa-clLa. Apa sa[a aseL uLama vana klLa mesLl perslapkan denaan maLana?

Ide
Lnakau adalah apa vana enakau plklrkan, bealLu kaLa Leorl-Leorl moLlvasl. kumpulan
plklran-plklran vana slsLemaLls vana Leranakum dalam kallmaL-kallmaL vana berlsl, lLulah lde.
Seaala apa vana Lampak wu[ud saaL lnl, dahulunva berLempaL dl plklran. ÞeSAWaL Lerbana
hadlr karena adanva lde unLuk membuaL manusla blsa menaarunal anakasa lavaknva
buruna, maka lahlrlah ranakalan percobaan. 8adlo dan seaala derlvaL Lemuannva (Lelepon,
penveranLa, dan sebaaalnva) Lerwu[ud darl sebuah lde besar LenLana baaalmana
memperkecll [arak aaar manusla dapaL berkomunlkasl kapan dan dl mana sa[a. Zlonlsme
vana menaaurlLa, menceklk ÞalesLlna dan men[a[ah dunla lewaL Lanaan-Lanaan Amerlka,
awalnva hanvalah sebuah lde dl kepala seorana ?ahudl Punaarla, 1heodore PerLzl.
uemlklanlah besarnva peran lde. la adalah penclpLaan perLama, sedanakan
kenvaLaan adalah vana kedua. Maka benarlah perkaLaan, "baranaslapa vana Lelah
meneLapkan rencana (memlllkl lde), la Lelah menaaenapkan separuh darl peker[aannva".
uemlklan pula Allah menaaan[ar kebalkan-kebalkan manusla denaan pahala, mesklpun la
maslh berupa nlaL, berupa lde dl kepala.
Maka vana harus dlbenahl darl awal adalah LempaL munculnva plklran dan aaaasan,
vaknl oLak. CLak buLuh asupan vana besar, karena lLu maLa dan Lellnaa mesLl beker[a keras
mena-eottv daLa sebanvak-banvaknva.
´kotokoolob. "ulolob )ooo meoclptokoo komo Joo meojoJlkoo bool komo
peoJeoootoo. peoollbotoo Joo botl." (1etopl) omot seJlklt komo betsvokot.´ (Al
Molk. 2J)
kebanvakan manusla Lldak bersvukur karena Lldak memanfaaLkan denaan makslmal
karunla pendenaaran dan penallhaLannva. Sehlnaaa akalnva kosona dan lde mereka Lumpul.
!adl lde berbandlna lurus denaan kekavaan wawasan. 8aaalmana Pasan Al 8anna mampu
merencanakan aerakan sebesar lkbwoool Mosllmlo vana hadlr dl leblh darl 70 neaara? Selaln
kelmanan dan semanaaL vana membara, la memlllkl wawasan vana luas dan penaeLahuan
vana mendalam. la Lelah menaka[l Al Cur'an dan hadlLs, lalu la menemukan haklkaL lslam
dan kemesLlan kebanaklLan. la membaca rlbuan buku se[arah peradaban dan menaamaLl
reallLa dl lapanaan, maka la mampu merumuskan lanakah aerak vana LepaL, sesual denaan
kondlsl zaman.
namun lde vana hanva daLana darl plklran Lanpa fllLer akan rancu dan mudah
dlpenaaruhl seLan. unLuk lLulah klLa mesLl memfunaslkan karunla Allah vana selan[uLnva
vaknl fooJ. akal-budl dan perasaan, vana dlselaraskan denaan pemahaman vana benar
LenLana Al Cur'an dan Sunnah. uenaan lLu klLa mampu menvarlna semua lde vana ada dl
benak klLa men[adl sarlpaLl pemlklran vana brlllan, sekallaus sesual denaan LunLunan Allah
SW1.

67

´vooo meoJeoootkoo petkotooo lolo meoolkotl opo vooo polloo bolk Jl oototoovo.
Meteko ltolob otooo-otooo vooo telob Jlbetl Allob petoojok Joo meteko ltolob
otooo-otooo vooo mempoovol okol.´ (Az 2omot. 18)
lde [uaa muncul denaan doronaan kekuaLan vana bernama komlLmen. usLadz lauzll
Adhlm menulls, ºApablla haLlmu dlpenuhl oleh kepedlhan, kelnalnan vana kuaL unLuk
menun[ukkan orana laln kepada [alan vana kamu vaklnl kebalkannva, maka plklranmu akan
hldup. Caaasan bermunculan dan lnlslaLlf sallna bersusulan. Apapun vana kamu llhaL, akan
selalu menaallrkan lnsplrasl ke dalam [lwamu sesual denaan apa vana men[adl
keaellsahanmu".
komlLmen memberl makna vana kuaL pada apa vana klLa llhaL, klLa denaar dan klLa
rasakan. komlLmen memberl klLa aambaran LenLana hubunaan-hubunaan seaala benda dan
perlsLlwa vana ada denaan pencapalan Lu[uan. ualam bahasa salah seorana dosen sava
dahulu, ºul Lanaan orana vana memeaana palu, semuanva akan nampak seperLl paku".
Sebelumnva Lelah klLa bahas kekosonaan lde dl neaerl klLa. Maka saaLnva sekarana
unLuk memulal akLlvlLas berflklr dan berdzlklr. Merenuna dan menaamaLl. MencermaLl dan
menLafakurl dlrl, alam semesLa dan kenvaLaan-kenvaLaan vana Lerhampar dl aLasnva.
Mudah-mudahan ada saLu dua buLlr pemlklran klLa vana mampu men[adl solusl baal dunla.
losvo Allob.

numon kesources
AseL selan[uLnva vana mesLl dlmlllkl dan dlperslapkan adalah manusla. 8eLapa clLra
aaama mulla lnl Lelah lama rusak oleh para penaanuLnva. A[alb, klLabnva bealLu aauna dan
sempurna, Lak pernah rusak oleh Lerpaan vana daLana darl mana [ua. 1apl umaLnva bealLu
Lldak berdava. 1be moo bebloJ tbe ooo. coolJo´t moke o sbot.
SuaLu keLlka umar bln khaLhLhab lnaln menvakslkan sendlrl pedana seorana mu[ahld
leaendarls vana konon mampu menebas kepala musuh seperLl ballna-ballna. ulklrlmlah
pedana lLu kepadanva. umar menaamaLl se[enak, namun ekspreslnva daLar. Lalu umar
menaemballkan pedana lLu lewaL uLusannva. Sana mu[ahld menerlma kemball pedana
rsebuL dan berLanva pada uLusan, "8aaalmana kesan khallfah mellhaL pedanaku lnl?". la
men[awab, "8lasa sa[a, bellau Lldak nampak kaaum". ulaloa LerpuLus dl sana. 8eberapa
wakLu kemudlan, sana mu[ahld menalrlm suraL kepada umar toJblvAllobo´oobo.
"uemlklanlah wahal Amlrul Mu'mlnln-seperLl vana Lelah Anda llhaL-, keadaan pedana sava
vana Lelah Anda denaar berlLanva. Panva savana, sava Lldak dapaL menalrlmkan pedana lLu
beserLa Lanaan vana menaaerakkannva".
uemlklanlah, sehebaL apa pun peralaLan, kuallLas per[uanaan selalu sa[a dlLenLukan
oleh fakLor manuslanva. Sub[ek vana menaaerakkan roda perubahan. ul slnllah lde mesLl
menemukan lahannva, dl dlrl-dlrl manusla vana penuh kompeLensl. karena per[uanaan Lldak
cukup dl alam [lwa, Lldak [uaa sebaLas dl dunla kaLa, namun la mesLl Lerwu[udkan dl alam
nvaLa. Maka seLelah ada lde, mesLllah ada manusla vana menaaerakkan lde LersebuL.
Þrofll manuslanva munakln Lldak perlu banvak klLa blcarakan dl bab lnl. 1oh, baalan
sebelumnva Lelah banvak membahas LenLana karakLer manusla rabbanl. Cambaran
umumnva klra-klra seperLl lLu. 1apl secara khusus ada beberapa kaLeaorl SuM vana
dlperlukan da'wah :
• konLrlbuLor

68

?ana dlmaksud konLrlbuLor adalah mereka vana memana Lelah menalnfakkan
hldupnva dl [alan Allah unLuk menaabdlkan dlrl sepenuhnva dalam da'wah. Mesklpun
mereka memlllkl funasl dan peran laln dalam kehldupannva, namun peran dan funasl
da'wahnva menalsl baalan Lerbesar dan LerpenLla. Selaln lLu, mereka memlllkl suaLu keahllan
khusus vana memana berauna dalam penaembanaan da'wah. !adl clrl uLama kelompok lnl
ada pada dua kaLa: LoLallLas dan karva nvaLa. Leblh lan[uL, klLa blsa kelompokkan para
konLrlbuLor da'wah lnl dalam Llaa seamen :
o ldeoloa
?aknl para osotlJz dan svovokb. vana men[adl penvambuna aerakan da'wah
denaan rlsalah. Mereka vana menenLukan vlsl besar da'wah, men[aaa keasllan
da'wah, meleLakkan dan men[aaa pllar-pllar asaslnva aaar LeLap sesual denaan
manha[ vana dlwarlskan 8asulullah SAW. Mereka berLuaas menaawal esensl da'wah
dan menurunkan prlnslp-prlnslpnva. 1enLu sa[a [umlah orana vana dlperlukan dl
poslsl lnl Lldak banvak, selaln memana sullL mencarlnva.
o Þemlklr SLraLeals
Mereka berLuaas membaca ae[ala zaman, lalu menenLukan lanakah da'wah
vana LepaL, sesual denaa prlnslp-prlslp asaslnva. 1uaas mereka pula merumuskan
lanakah pencapalan vlsl. Mereka men[adl [embaLan, peranLara ldeallLa dan reallLa.
o kader
Merekalah eksekuLor da'wah dl lapanaan. Manusla-manusla vana men[adl
baLu baLa asasl penopana da'wah, vana senanLlasa slap men[alankan aaenda
da'wah, menvambuLnva denaan seruan ´soml´oo wo otbo´oo´. ul slnllah nanLl klLa
akan berLemu denaan berbaaal manusla darl laLar profesl kedunlaan vana berbeda,
namun erlkaL dalam saLu 'profesl' lln vana leblh penLlna, vaknl profesl sebaaal da'l.
Merekalah orana-orana vana menaaLakan ´ooboo Jo´ot ooblo kolll svol´lo´. peran
uLama kaml adalah da'l sebelum peran-peran lalnnva. Maka klLa akan men[umpal
sosok da'l vana dokLer, da'l vana lnslnvur, da'l vana penellLl, da'l vana blrokraL, da'l
vana penausaha dan sebaaalnva. 8ukan profll dokLer, lnslnvur, penellLl, auru,
blrokraL aLau penausaha vana nvambl [adl da'l.
• ÞarLlslpan
kelompok vana selan[uLnva adalah para parLlslpan. Crana vana lkuL berparLlslpasl
dalam da'wah. kaLa parLlslpasl lnl dalam penaerLlan lekslkal berslnonlm denaan frase 'LuruL
serLa'. Maka kesettooo meraka dalam da'wah akan meoototl para penaaerak da'wah.
Mereka Lldak banvak berlnlslaLlf, namun perannva amaL berharaa dalam menopana da'wah.
Slapa sa[a mereka?
o SlmpaLlsan
SlmpaLlsan da'wah adalah orana vana munakln Lldak beraabuna denaan
sebuah [ama'ah da'wah, namun dalam acara-acaranva la hadlr dan berparLlslpasl
semampunva. 1erkadana malah mereka Lldak seldloloal, bahkan berbeda aaama,
dalam arLl mereka blsa [adl Lerdlrl darl orana-orana kaflr. kehadlran para slmpaLlsan
lnl kadana sanaaL uraen keLlka mereka Lerdlrl darl orana-orana vana memlllkl powet
LerLenLu. LlhaLlah fenomena paman 8asulullah, Abu 1hallb. la merupakan poLreL
vana sempurna darl kalanaan dl luar lslam vana men[adl pendukuna da'wah. Ada
saLu cerlLa menarlk darl salah seorana da'l vana kebeLulan akLlf dl suaLu lembaaa
da'wah vana menaambll formaL parLal. keLlka parLal da'wah lnl lkuL pada Þemllu

69

Lahun 2004, para kadernva slbuk menempel sLlker, pamfleL dan memasana spanduk
berloao parLal hasll blklnan mereka sendlrl, sampal laruL malam. namun serlnakall
spanduk , pamfleL dan sLlker vana mereka pasana lLu ralb pada paal harlnva. Maka
sLraLeal pemasanaan aLrlbuL lLu dlubah. Mereka memasana spanduk dan pamfleL lLu
dlnl harl, aaar kemunaklnan dlcopoLnva leblh kell. SuaLu harl, keLlka mereka sedana
asvlk moojotlo Llana unLuk memasana spanduk, seaerombolan preman daLana
denaan Lampana sanaar. Meraka menahardlk, "Pev, lo mau ovopot spanduk parLal
lnl vah! 'Cak Lau lnl daerah slapa?". Mendenaar Lerlakan seperLl lLu, anak-anak muda
lnl baru ooeb. LernvaLa preman-preman lLu adalah slmpaLlsan parLalnva. Mereka
membalas denaan Lawa dan akhlrnva malah berLeman denaan para preman vana
maslh punva secercah lman lnl.
o MlLra Cerakan
?ana lnl hamplr sama denaan slmpaLlsan. namun keLlka slmpaLlsan
mendukuna da'wah karena panaallan nuranl vana berslmpaLl, maka mlLra aerakan
blasanva mendukuna da'wah denaan basls kesamaan Lu[uan, aLau sekedar
kesamaan kepenLlnaan. kehadlran mereka dlperlukan dalam menaeaolkan suaLu
aaenda besar LerLenLu, vana dalam kalkulasl kekuaLan Lldak blsa dlper[uanakan
sendlrl oleh da'wah. MlLra aerakan lnl blsa Lerbaal men[adl dua [enls. MlLra
permanen, vana blasanva memlllkl basls lman dan flktob vana sama. lbaraL senar,
mereka akan beresonansl. 8ahkan bukan musLahll melakukan fusl men[adl saLu
[ama'ah vana leblh besar dan leblh kuaL. kedua madalah model koallsl semenLara.
kebersamaan vana dlbanaun memlllkl LenaaaL wakLu dan keLenLuan, sehlnaaa blla
pencapalan vana dlaaendakan Lelah Lerwu[ud, keberadaan koallsl lnl blsa dlLln[au
ulana. !alan Lerus aLau oJoboo.
• Massa
nah, kelompok SuM Lerakhlr vana dlbuLuhkan da'wah adalah massa pendukuna.
8aaalmanapun penLlnanva kuallLas Sum dalam da'wah, namun kuanLlLas Lldak boleh
dlsepelekan. Maka aerakan da'wah harus sanaaL proakLlf dalam membanaun kanLona-
kanLona massa vana slap mendukuna, aLau mlnlmal ber-tosomob. berLoleransl pada da'wah.
uenaan semakln banvaknva massa vana beraflllasl kepada da'wah, maka per[uanaan
memperbalkl ummaL akan ber[alan leblh mulus. Memana massa Lldak blsa dlharapkan
beker[a akLlf, namun seLldaknva blsa memberl dukunaan morll. kalu mereka Lldak blsa
menaumandanakan seruan-seruan da'wah, pallna Lldak mereka blsa men[adl dlndlna-
dlndlna vana menaaemakannva, sekallpun Lerkadana fals.
SeLelah klLa memeLakan poLensl manusla vana mesLl dlslapkan, maka akan muncul
perLanvaan sela[uLnva. 8aaalmana memperoleh SuM lLu? klLa blsa menempuh dua [alan:
1. Ldukasl
Svalkh MusLafa Masvhur pernah menaucapkan sebuah perkaLaan vana dalam,
"1arblvah bukanlah seaalanva. namun seaalanva bermula darl Larblvah". ?a,
Larblvah lslamlvah adalah kaLa kuncl dalam pembanauna SuM. la menaanduna Llaa
peker[aan besar. lmptovloo. menumbuhkan. Menumbuhkan aspek [asadlvah,
flkrlvah, dan ruhlvah secara bersamaan, darl kekanakan menu[u kedewasaan. uarl
soflb. kedunauan, menu[u ottosvJ. kemaLanaan. kedua, Larblvah menaer[akan
proses Jeveloploo. Menaembanakan poLensl men[adl kompeLensl. Menaembanakan
kapaslLas men[adl kapablllLas. Menaembanakan kesallhan men[adl ke-mosllb-an.

70

Akhlr darl proses Larblvah lLu, la menaa[arkan baaalmana menaubah kompeLensl
men[adl konLrlbusl. 8aaalmana men[adlkan seaala kecakapan dan kemampuan vana
Lelah dlbanaun men[adl moookos dan soookll. 8erdava auna dan berhasll auna.
Crana lnaarls emnvebuLnva empowetloo. lnllah vana dlaambarkan oleh Al Cur'an
keLlka mencerlLakan perlhal nabl Muhammad SAW dan para sahabaLnva vana Lelah
sukses melalul proses Larblvah vana pan[ana.
´MobommoJ lto oJolob otosoo Allob Joo otooo-otooo vooo betsomo Jeoooo Jlo
oJolob ketos tetboJop otooo-otooo koflt. tetopl betkoslb sovooo sesomo meteko.
komo llbot meteko toko' Joo sojoJ meocotl kotoolo Allob Joo ketlJbooo-Nvo. tooJo-
tooJo meteko tompok poJo moko meteko Jotl bekos sojoJ. uemlkloolob slfot-slfot
meteko Jolom 1ootot Joo slfot-slfot meteko Jolom lojll. volto seperti tonomon yono
menoe/uorkon tunosnyo moko tunos itu menjodikon tonomon itu kuot /o/u
menjodi besor/oh dio don teook /urus di otos pokoknyo: tooomoo lto
meoveooookoo botl peoooom-peoooomovo koteoo Allob beoJok meojeookelkoo
botl otooo-otooo koflt (Jeoooo kekootoo otooo-otooo mokmlo). Allob meojoojlkoo
kepoJo otooo-otooo vooo betlmoo Joo meooetjokoo omol vooo soleb Jl oototo
meteko ompoooo Joo pobolo vooo besot.´ (Al lotb. 29)
2. klner[a vana menalnsplrasl
Selaln mendldlk secara lanasuna, SuM blsa [uaa dlperoleh denaan memanfaaLkan
bahan [adl aLau seLenaah [adl. Cara lnl dllakukan denaan rekruLmen orana-orana
vana memana Lelah Lerbanaun kompeLensl dan kapablllLasnva. Manusla-manusla
sukses vana Lelah Lumbuh dan berkembana, bahkan Lelah mendavaaunakan seaala
kemampuannva dan membukLlkan keunaaulannva. Þrovek da'wah adalah unLuk
menaallhkan arah aflllasl orana-orana hebaL lnl, sehlnaaa mereka men[adl parLlslpan
dan konLrlbuLor dl [alan da'wah. Caranva adalah menalnsplrasl. MembuaL mereka
berflklr secara mandlrl aLas kebenaran da'wah, denaan menun[ukkan dan
menahadlrkan sebanvak munakln dl hadapan mereka klner[a da'wah vana berslh
dan sesual flLrah lLu. SenLuhan-senLuhan lnl lambaL lun akan men[adl sebuah
lnsplrasl vana menaaerakkan mereka secara sadar beraabuna denaan da'wah secara
LoLal. umar bln khaLahab dan khalld bln Walld adalah dua flaur besar vana
melambanakan proses lnl. 8aaalmana kedua orana besar lnl Lerlnsplrasl oleh
keLulusan da'wah, ke[ernlhannva, oleh kelmanan dan keLaqwaan para soblooool
owwollo. Maka poLensl besar mereka vana sebelumnva dlaunakan unLuk melawan
lslam lLu berballkm arah membela lslam. ul zaman konLemporer, klLa kenal pula
nama Savvld CuLhb dan Muhammad lmarah sebaaal orana-orana besar vana
Lerlnsplrasl oleh klner[a dan kelkhlasan para akLlvls aerakan da'wah.

we need ´du|t' to do it
AseL selan[uLnva vana mesLl dlmlllkl adalah pokok ekonoml, dalam hal lnl, haLa. Aaar
leblh deflnlLlf, klLa slmbolkan sa[a denaan uana. 8anvak keLerbaLasan da'wah vana Ler[adl
dlsebabkan oleh keLerbaLasan uana. 8erlkuL lnl beberapa alasan kenapa uana bealu
berperan dalam kehldupan kaum Musllmln secara umum, dan da'wah secara khusus.
• ParLa adalah Lulana punaauna kehldupan
´uoo jooooolob komo setobkoo kepoJo otooo-otooo vooo belom 5empotoo
okolovo. horto (meteko vooo oJo Jolom kekoosooomo) yono dijodikon 4//oh

71

seboooi pokok kehidupon. betllob meteko beloojo Joo pokoloo (Jotl bosll botto
lto) Joo ocopkoolob kepoJo meteko koto-koto vooo bolk.´ (Ao Nlso´. 5)
ParLa adalah pokok kehldupan vana meneaakkan Lulana punaauna manusla.
Makanan, mlnuman, pakalan dan perumahan seaalanva mesLl dlperLukarkan denaan
uana. Seorana usLadz denaan separuh bercanda pernah menaaLakan, karena harLa
adalah Lulana punaauna kehldupan, maka orana vana banvak uana blasanva berdlrlnva
Leaap dan pe-Je. 1apl orana vana lemah secara keuanaan akan ber[alan LerLunduk malu-
malu. 1apl beLul [uaa. LlhaLlah keadaan bule-bule vana daLana ke neaara klLa, bealLu
percava dlrl. karena mereka merasa punva uana leblh unLuk menopana kehldupannva dl
neaerl aslna sekall pun. LlhaL [uaa orana vana punva huLana, beLapa sullL kehldupannva.
keluar rumah raau, berLemu orana malu. uemlklanlah, makanva Allah Lldak
memperkenankan hamba-nva unLuk memubazlrkan harLa denaan menverahkan
penaelolaannva pada orana vana belum mampu menaelolanva secara balk.
• Þeredaran uana adalah lndlkaLor keshallhan aLau keburukan masvarakaL
Alasan selan[uLnva da'wah perlu menaumpulkan banvak uana adalah bahwa
peredaran uana merupakan lndlkaLor kesahallhan suaLu masvarakaL secara umum.
ualam "lsblobol Mool´. lbn Abl uunva menampllkan sebuah hadlLs vana dlrlwavaLkannva
darl [alur sanad Amr bln Ash toJblvAllobo´oobo. "Sebalk-balk harLa adalah vana ada dl
Lanaan orana shallh". keLlka mavorlLas harLa dlpeaana oleh orana shallh, maka harLa
vana banvak lLu akan berpuLar dl [alur-[alur keshallhan. SewakLu sava men[adl keLua
8ohls unlverslLas, kepenaurusan pernah mendapaL hlbah uana sebesar sepuluh [uLa
ruplah. 5obbooAllob. para penaurus sukses membuaL berbaaal proaram besar, mulal
darl Labllah akbar, pelavanan kesehaLan, bakLl soslal dan sebaaalnva, dan uana slsanva
maslh blsa dlpakal membell saLu seL kompuLer dan prlnLer vana lumavan baaus. Mereka
benar-benar pandal memanfaaLkan uana vana sedlklL unLuk kemanfaaLan-kemanfaaLan
besar. ul slsl laln, banvak oraanlsasl paauvuban mahaslswa vana memperoleh dana
raLusan [uLa ruplah darl ÞemerlnLah uaerahnva, namun Lldak ada vana blsa mereka buaL
selaln pesLa dan konLes vana Lldak bermanfaaL dl dunla, apalaal akhlraL. 8ahkan vana
leblh eksLrlm laal, salah seorana Leman sekolah sava blsa menahablskan dua sampal llma
[uLa per malam dl dlkoLlk hanva unLuk menLrakLlr kawan-kawannva mlnum mlnuman
vana merusak flslk, haLl dan flklran. No´oJzoblllob! Sunaauh benar perLanvaan slndlran
darl Allah SW1. nol vostowllloJzloo vo´lomooo wolloJzloo lo vo´lomoo? Adakah sama
orana-orana vana berakal denaan orana-orana dunau vana Lldak berpenaeLahuan?
Makanva para da'l mulal sekarana harus berusaha sealaL munakln menaumpulkan
harLa. 8ukan denaan Lu[uan menumpuknva dan bermeaah-meaahan. 1apl unLuk
dldlsLrlbulkan secara benar dl [alur-[alur pahala dan kebalkan.
• 8anvak kewa[lban svarl'ah vana hanva blsa dllakukan denaan uana
Maslh menauLlp ´lslobol Mol´. Labl'ln besar, Sufvan ALs 1saurv toblmobollob pernah
berkaLa : "ul zaman lnl, harLa men[adl sen[aLanva orana mukmln". lLu dlucapkan oleh
bellau seklLar 1200-an Lahun vana lalu. uan memana benar, LernvaLa banvak hal vana
Lldak blsa dllakukan Lanpa uana. ul zaman lnl, dl koLa-koLa besar, unLuk shalaL harus
denaan blava. SeLldaknva unLuk mendapaLkan alr unLuk berwudhu. ZakaL dan sedekah
lalnnva [elas berbasls uana. Pa[l [uaa hanva dapaL dllaksanakan denaan uana vana Lldak
sedlklL. 8ahkan svahadaLnva para moollof pun sekarana harus pakal blava.

72

Coba bavanakan baaalmana sullLnva dahulu nabl SAW ber[lhad [lka Lldak ada sopplv
dana darl uLsman bln 'Affan dan 'Abudraahman bln 'Auf toJblvAllobo´oobomo. dua
saudaaar besar vana Lak kenal [emu menaorbankan harLanva vana mellmpah.
• ParLa merupakan hal vana dlperbanaaa-banaaakan manusla
´uoo tetboJop olkmot 1oboomo. Moko beoJoklob komo slotkoo.´ (AJb ubobo. 11)
Allah SW1 menvuruh manusla unLuk menvlarkan kenlkmaLan vana dlberlkan-nva
pada mereka. 8ukan unLuk berbanaaa-banaaa karena sombona, namun dalam
ranaka mensvukurl nlkmaL Allah dan memberlLahukan kepada orana laln beLapa
pemurahnva 8abb semesLa alam. 1enLunva Lradlsl menvebuL-vebuL nlkmaL lnl harus
dllkuLl denaan sunnah selan[uLnva, vaknu membaal-baal rezekl LersebuL kepada
sesama makhluq Allah LeruLama mereka vana berLaqwa. Aaar mereka Lldak sekedar
'mendenaar bunvl' aLau 'menclu bau' nlkmaL lLu, Lapl [uaa LuruL merasakan
kelezaLannva. Sebab memana, orana-orana berLaqwa dan para mu[ahldln blasanva
suka menvembunvlkan kesusahannva, sampal-sampal orana menaanaaapnva
berkecukupan.
´(8etlofoolob) kepoJo otooo-otooo foklt vooo tetlkot (oleb jlboJ) Jl joloo Allob,
meteko tlJok Jopot (betosobo) Jl boml, orono yono tidok tohu menyonoko mereko
orono koyo koreno meme/ihoro diri dori minto-minto. komo keool meteko Jeoooo
mellbot slfot-slfotovo. meteko tlJok memloto kepoJo otooo secoto meoJesok. Joo
opo sojo botto vooo bolk vooo komo oofkobkoo (Jl joloo Allob). Moko 5esooooobovo
Allob Mobo Meoootobol.´ (Al 8oootob. 27J)
• ParLa salah saLu fakLor kebahaalaan dl dunla
Þerlhal vana saLu lnl semua manusla normal pasLl sudah Lahu. ParLa memana blsa
menambah kebahaalaan manusla, kendaLl la bukan fakLor uLama darl kebahaalaan
lLu sendlrl. Crana !awa bllana, ´mooooo oto mooooo sloo peotloo kompol´. Lapl
alanakah lndahnva [lka mereka berkumpul sambll makan-makan. Ada pula pasanaan
kekaslh vana bllana ºblar mlskln asalkan clnLa", Lapl alanakah lndahnva [aLuh clnLa
keLla sedana kava. 8ealLu pula keLlka para akLlvls dahulu bernvanvl nasvld ºAku Anak
8ohls", vana berclrl: ber[enaaoL Llpls, Lldak berkumls, blar kanLona Llpls namun LeLap
akLlvls. namun akan leblh manLap keLlka akLlvlLas lLu dl[alankan denaan kondlsl
kanLona vana sudah leblh Lebal. 8eLul, Lldak?
´uljoJlkoo loJob poJo (pooJooooo) moooslo keclotooo kepoJo opo-opo vooo
Jlloolol. volto. woolto-woolto. oook-oook. botto vooo boovok Jotl jeols emos. petok.
koJo plllboo. blootooo-blootooo tetook Joo sowob loJooo. ltolob keseoooooo blJop
Jl Joolo. Joo Jl slsl Allob-lob tempot kemboll vooo bolk (sotoo).´ (All ´lmtoo. 14)

Lksekus|: Menga||h Ide ke Ama| Nyata
SeLelah menaumpulkan aseL, saaLnva berblcara soal lsLlfadah. ÞemanfaaLan aseL.
klLa lnaln menaallh benLuk aseL kepada amal nvaLa. ul slnl klLa buLuh kemampuan besar
dalam hal eksekusl. Mokloo vlsloo become octloo. mokloo lmoolootloo become teolltv. lnllah
keLeladanan vana blsa klLa ambll darl slfaL Allah SW1, fo´olo llmo votlJ. maha mampu
mewu[udkan kelnalnan-kelnalnannva. kaLa kunclnva ada empaL: llmu, kemauan, kapaslLas
dan klner[a.

73

llmu da penaeLahuan membuaL klLa mampu merumuskan secara LepaL lanakah-lanakah
peker[aan. kemauan mendorona llmu vana ada dl alam flklran keluar men[adl Lenaaa dan
perbuaLan. kapaslLas menlnakaLkan performansl sehlnaaa peker[aan men[adl leblh cepaL,
LepaL, efekLlf dan eflslen. Seluruh hal lnl Lelah klLa bahas pada pemblcaraan-pemblcaraan
sebelumnva. 1lnaaal saLu hal vana belum, vaknl klner[a. Sava Lldak lnaln berpan[ana lebar
menaunakapkan makna dan penaerLlan klner[a. lLu semua denaan mudah blsa klLa ru[uk dl
kamus. Sava lnaln menauLlp svaraL 10 C's vana meupakan kuncl klner[a makslmal darl k.P.
1oLo 1asmara.
1. commltmeot
Adanva nlaL vana kuaL, Lldak kenal menverah dalam menahadapl LanLanaan.
2. cooflJeoce
Þercava dlrl dan memlllkl keberanlan unLuk menaambll seaala kepuLusan, sekallaus
menanaauna reslko dan keonsekuenslnva.
J. coopetotlve
1erbuka dan mau beker[a sama dalam menaembanakan dlrl.
4. cote
ÞerhaLlan Lerhadap seaala sesuaLu, sampal hal-hal vana kecll sekallpun.
5. cteotlve
8erplklr secara dlveraen, selalu mencarl alLernaLlf-alLernaLlf vana baru vana leblh
balk. uenaan kaLa laln Lldak cepaL merasa puas denaan capalan-capalan vana Lelah
dlralh. lnl senada denaan vana dla[arkan 8asulullah SAW bahwa harl lnl semesLlnva
leblh balk darl kemarln, dan harl esok harus leblh balk darl harl lnl.
6. cbolleooe
!lwanva adalah [lwa peLualana. 8ukan [lwa wlsaLawan. Seorana peLualana
memandana rlnLanaan dan hambaLan serLa masalah sebaaal LanLanaan vana mesLl
dlLaklukkan. SemenLara orana vana hanva bernlaL darmawlsaLa, keLlka ada
persoalan kecll la akan kecewa dan munakln lanasuna pulana saaL lLu [uaa.
7. colcolotloo
Seluruh Llndakan dan kepuLusannva dldasarkan pada pehlLunaan vana ob[ekLlf dan
maLemaLls. 8erbasls daLa vana fakLual dan akLual. 1ldak serampanaan.
8. commoolcotloos
Selalu berupava menaembanakan komunlkasl, meluaskan [arnaan lnformasl dan
[arlnaan ker[anva.
9. competlveoess
Slkap menLal vana senana berkompeLlsl. karena hanva denaan kompeLlsl klLa dapaL
menaukur poslsl, menaeLahul keadaan llnakunaan, sekallaus bela[ar darl para
pesalna. kalah menana lLu blasa, vana luar blasa memalukan adalah keLlka harus
kalah sebelum berLandlna.
10. cboooe
1ldak LakuL perubahan, bahkan mevenanalnva. Ada semacam semanaaL vana
dlLeladanl darl alr, selalu berubah dan menaallr. Ada 5pltlt of cboooe vana kuaL
Lerslmpan dl dalam [lwanva.
74

kap|ta||sas| Aset : Menggagas Þer|st|wa, Merangka| Cer|ta
Memlllkl aseL dan beramal sa[a Lldak cukup. klLa harus men[adlkan amal-amal lLu
menaabadl dan beranak-plnak. Maka ada vana harus dlakall dl slnl, baaalmana
menakaplLallsasl aseL lewaL amal-amal LersebuL. Maksud kaplLallsasl dalam hal lnl adalah
baaalmana menaupavakan lahlrnva aseL baru darl aseL vana Lelah ada. Maka selaln unLuk
meralh pahala dan kerldhoan Allah SW1, serLa memenuhl mlsl dan Lu[uan pokok darl seaala
amal vana klLa lakukan, perlu pula menaarahkan amal-amal LersebuL kepada upava-upava
sLraLeals laln.
Capalan perLama adalah capalan vana memana seharusnva ada, vaknl membuaL
perlsLlwa. uenaan nlaL dan perbuaLan, memana harus lahlr perlsLlwa. ÞerlsLlwa vana sesual
denaan nlaL awal LenLunva. namun dl era komunlkasl lnl, perlsLlwa Lldak akan banvak
berpenaaruh selaal la Lldak dlkemas dalam formaL berlLa. lnl penLlna unLuk
menalnformaslkan bahwa dl slnl ada komunlLas orana-orana balk, vana berbuaL kebalkan,
dan selalu menvambuL balk orana-orana vana lnaln bersama dl dalam kebalkan lLu. kalau
kemakslaLan sa[a dlslarkan sedemlklan rupa, maka kebalkan harusnva blsa berbuaL leblh.
uan dl zaman dl mana orana-orana semakln laLah lnl, saaL semuanva dlker[akan berdasarkan
Lren, da'wah harus mampu men[adl tteoJ-settet. Caranva anLara laln denaan membuaL
berlLa, men[adl berlLa, dan menaelola berlLa. lnllah uraenslnva per[uanaan medla-medla
da'wah. 1apl ada sa[a vana maslh raau denaan cara ker[a da'wah seperLl lnl. 1akuL rlva',
kaLanva. !adl ada balknva klLa slmak dan renunal se[enak avaL ke 237 darl auraL Al 8aqarah
berlkuL lnl:
´liko komu menompokkon sedekoh{mu), Moko itu odo/oh boik seko/i. Joo jlko komo
meovemboovlkooovo Joo komo betlkoo kepoJo otooo-otooo foklt. Moko meovemboovlkoo
lto leblb bolk boolmo. Joo Allob okoo meooboposkoo Jotl komo sebooloo kesoloboo-
kesoloboomo, Joo Allob meooetobol opo vooo komo ketjokoo.´ (Al 8oootob. 271)
usLadz Muhammad Panlf Passan menarlk beberapa konsekuensl flqh da'wah darl
avaL dl aLas, vaknl :
• Allah menaan[urkan klLa unLuk menvembunvlkan sedekah klLa. lnl berlaku [uaa
unLuk amal selaln sedekah, Lermasuk amal da'wah. namun Allah SW1 [uaa
memperbolehkan unLuk menampakkanva, dalam slLuasl vana memunaklnkan unLuk
membuaL orana LerLarlk unLuk menconLoh aLau beraabuna dalam peker[aan-
peker[aan da'wah vana klLa lakukan.
• Cleh sebab lLu, Lldak semua amal da'wah vana dlLon[ol-Lon[olkan lLu dlanaaap
Lercela aLau menvlmpana darl [alan da'wah vana lurus
• 1ldak dlnaflkan bahwa rlva' lLu adalah perkara vana sanaaL halus vana blsa sa[a
menvusup dl haLl para da'l, namun Lldak panLas seseorana menuduh orana laln
berbuaL rlva'. karena hukum asalnva klLa dlperlnLahkan unLuk berprasanaka balk
aLau bosooJzboo. dan Lldak boleh menllal orana laln kecuall penampllan luarnva
sa[a. Masalah nlaL vana ada dl haLl, hanva Allah SW1 vana Maha 1ahu dan berhak
menllal.
• Merupakan hal vana balk blla ada vana menalnaaLkan saudara-saudaranva -apalaal
para du'aL- aaar Lldak Ler[ebak dalam rlva' karena menon[olkan aLau memberlLakan
amal-amal da'wahnva. 1apl lnaaL, nasehaL berbeda denaan vonls aLau penahaklman.
(Sava prlbadl sanaaL sedlh keLlka banvak para usLadz denaan dallh naslhaL lalu

75

menulls buku-buku vana menakrlLlk prlbadl usLadz-usLadz vana serla Lampll dl Llvl
aLau forum publlk. Þadahal nasehaL lLu, [lkalau lkhlas blsa dlsampalkan secara
prlbadl dan denaan cara vana leblh lembuL dan bereLlka)
• Þerlu dlbedakan anLara menon[olkan prlbadl denaan mempromoslkan oraanlsasl
aLau [ama'ah da'wah. 8lva' lLu LempaLnva dalam dlrl prlbadl, bukan oraanlsasl aLau
[ama'ah. Mesklpun LeLap sa[a ada kemunaklnan denaan besarnva sebuah oraanlsasl
da'wah, beberapa lndlvldu dl dalamnva men[adl rlva', namun kemunaklnannva losvo
Allob dapaL dlmlnlmallslr.
Cleh karena lLulah, mana[emen medla perlu dlflklrkan mulal darl sekarana.
8aaalmana da'wah blsa menalsl pemblcaraan-pemblcaraan publlk, men[adl ob[ek
perblncanaan, men[adl lssoe-moket.
ualam renLana wakLu vana leblh pan[ana, berlLa-berlLa vana lahlr darl perlsLlwa-
perlsLlwa dan momenLum da'wah lLu mesLl dlranakal secara lndah dalam sebuah cerlLa.
Maka Lradlsl dokumenLasl men[adl hal vana uraen. kelemahan kebanvakan oraanlsasl dan
[ama'ah da'wah adalah flle-flle aerakan mereka Lldak LerdokumenLasl denaan balk, sehlnaaa
sullL menemukan alur se[arah mereka. uenaan demlklan, aenerasl selan[uLnva aaak kesullLan
melacak per[uanaan masa lampau pendahulunva, dan oLomaLls men[adl kesullLan pula unLuk
menaamll lbtob dan Leladan-Leladan vana berauna.
Þadahal cerlLa sanaaL berauna unLuk membanaun splrlL. ÞenellLlan pslkoloa uavld
Mc Clelland -vana dlmodall oleh ClA- Lelah membukLlkan hal lnl. ÞerLanvaan penellLlan Mc
Clelland dlmulal denaan penaamaLannva Lerhadap fenomena bahwa dl dunla lnl ada
beberapa banasa vana rakvaLnva punva eLos ker[a dan moLlvasl berpresLasl vana Llnaal,
sedanakan sebaalan lalnnva Lldak demlklan. Lalu la mencoba menelusurl perbandlnaan
hlsLorls anLara dua banasa besar vana sama-sama leoJloo pada abad ke-16, vaknl lnaarls dan
Spanvol. namun dalam perkembanaannva, lnaarls Lerus membesar men[adl sopetpowet.
sedanakan Spanvol meocelos men[adl neaara vana Lldak Lerlalu kuaL kalau [lka Lldak lnaln
dlkaLakan lemah. SeLelah menellLl berbaaal fakLor, akhlrnva la sampal pada keslmpulan vana
Lldak Lerduaa. 1ernvaLa kema[uan lnaarls dan kemunduran Spanvol lLu dlsebabkan
molostteom vana berbeda pada donaena anak-anaknva. ul lnaarls, donaena anak-anaknva
menaanduna pela[aran dan moLlvasl hldup vana Llnaal. 1be oeeJ of ocblevemeot vana
kemudlan harl dlslmbolkan denaan n-Ach. Maka selrlna per[alanan wakLu, anak-anak
LersebuL Lumbuh men[adl orana-orana besar denaan semanaaL dan clLa-clLa besar.
SemenLara donaena anak-anak vana berkembana dl Spanvol [usLru model cerlLa vana
menlnabobokan, model klsah-klsah Lanpa hlkmah. Mc Clelland [uaa menellLl leblh darl serlbu
cerlLa anak darl berbaaal neaara dalam renLana wakLu 1923 sampal 1930. Pasllnva cukup
fanLasLls. Semakln besar kadar moLlvasl vana ada pada cerlLa anak-anak dl suaLu LempaL,
berbandlna lurus denaan kema[uan neaerl lLu pada 23 Lahun berlkuLnva. karena memana
anak-anak harl lnl adalah pemlmpln dl masa depan.
Sebenarnva baal umaL lslam, lnl bukanlah hal vana aslna. 5ltob oobowlvob. selalu
dlcerlLakan dan dlLulls ulana salah saLunva adalah dalam keranaka lnl. klLa LenLu mofbom
bahwa vana dlsebuL denaan slrah pada zaman dahulu adalah ol moobozv, se[arah
peperanaan 8asulullah SAW dan para sahabaLnva tlJwooAllobo ´ololblm ojmo´lo. Þara
sahabaL vana merupakan pelaku se[arah lLu duduk dl depan anak-anak kaum Musllmln lalu
mencerlLakan epos kepahlawanan vana mereka lalul dl 8adar, uhud, khandaq, ?armuk dan
seLerusnva. Maka anak-anak lLu pun Lumbuh denaan menLal [uara. 1ak heran dalam

76

beberapa abad perLamanva, lslam Lumbuh men[adl sanaaL besar dalam Lempo vana amaL
slnakaL. karena para pe nopananva adalah aenerasl-aenerasl [uara. Cenerasl vana Lumbuh
dalam komblnasl vana LepaL anLara kelmanan, kepercavaan dlrl dan semanaaL berpresLasl.
ÞaLuL dlsavanakan bahwa usaha sebaalan orana unLuk men[auhkan aenerasl Musllm saaL lnl
darl slrah nabawlvah klan harl klan berhasll. Plnaaa aenerasl lnl pun Lumbuh dl Lenaah
kehampaan keLeladanan. Mereka leblh Lahu uavld 8eckham darlpada Salman al larlsl, leblh
saluL pada nld[l darl pada Abdullah lbn 8awahah. Maka sekarana saaLnva uLuk kemball
menaaalakkan aerakan clnLa slrah. Aaar para anak-anak dan pemuda lslam Lahu bahwa para
pendahulu mereka pernah menaklukkan dua per Llaa dunla dan menaaLurnva dl bawah pan[l
keaaunaan lslam.
Selaln lLu, sasLra dan senl lslaml [uaa amaL dlperlukan unLuk Lampll secara kompeLlLlf
dl Lenaah-Lenaah kehldupan masvarakaL Musllmln. !lka dokumenLasl se[arah melahlrkan
keLeladanan, maka sasLra dan senl menalsl ruana lma[l denaan kelembuLan da kebalkan.
Sava amaL saluL kepada usLadz Pablburrahman Ll Shlrazv vana denaan novel fenomenalnva,
'Avot-ovot cloto´.-[uaa beberapa serl vana laln, LeruLama ketlko cloto 8ettosblb vana sava
sanaaL sukal- Lelah memberlkan suaLu pencerahan dl [aaad flksl klLa. la berusaha
menampllkan dunla ldeal. uunla kelmanan, dunla kebalkan, dunla keramah-Lamahan, dunla
vana men[adl suraa sebelum suraa. Mudah-mudahan karva semacam lnl makln subur,
sehlnaaa beberapa dekade ke depan, neaerl lnl akan dllsl oleh profll masvarakaL vana mlrlp
denaan aambaran klsah-klsah LersebuL.
Munakln banvak vana peslmls denaan hal lnl. 1apl sava lnaln menalnaaLkan, bahwa
zlonlsme vana sekarana menaaurlLa dan menaobok-obok dunla lnLernaslonal, pada awalnva
lahlr darl sebuah konsep vana Lldak bealLu llmlah LenLana perlunva berdlrl sebuah neaara
?ahudl, vana dlLulls dalam 'uet IoJeostoot´ (1be Iewlsb 5tote) oleh 1heodore Perzl. konsep
lLu kemudlan dllenakapl denaan rekavasa se[arah vana bernama bolocoost. uan pada 1902,
dllenakapl laal denaan karva flksl vana provokaLlf ber[udul ´AltoeolooJ´ (OlJ New looJ). !adl
menaapa umaL lslam vana memlllkl sandaran konsepLual lanasuna darl Allah SW1 berupa Al
Cur'an dan Sunnah, serLa fakLa ke[avaan vana LercaLaL secara rapl dan oLenLlk dalam
eksemplar se[arah, dl Lambah laal karva-karva sasLra vana lembuL dan mencerahkan nuranl
Lldak blsa melampaul lLu semua?

Ama| 5ehat, Do'a 5empurna
keLlka seaala upava Lelah dllakukan, seaenap Lenaaa dan flklran Lelah dlcurahkan,
maka saaLnva menuLup seluruh proses da'wah vana pan[ana lLu denaan sebuah amal
pamunakas, do'a. uo'a vana men[adl puncak kepasrahan. Þenaakuan beLapa dha'lf, bodoh,
mlskln dan beLapa Lldak berdavanvanva klLa sebaaal manusla dl hadapan Allah vana Maha
Þerkasa, Maha kava, 8abb vaa menauasal seluruh lanalL dan buml beserLa lslnva. 8eLapa
Ler[alnva [alan vana harus dlLempuh dalam da'wah, beLapa beraLnva menahadapl ae[olak
nafsu prlbadl, beLapa lnLensnva aanaauan darl seLan balk darl kalanaan [ln aLaupun manusla.
8eLapa khawaLlrnva klLa aLas kesesaLan vana menlmpa manusla, apalaal keluaraa dan
kerabaL klLa, aLau bahkan -oooJzoblllob- cahava hldavah dl haLl klLa memudar dan beraanLl
men[adl noda hlLam pekaL, sehlnaaa klLa berballk darl penveru lslam men[adl penenLana dan
pembuaL konsplrasl dan Lrlbulasl Lerhadap para fu'aL vana mulla. uuh, beLapa resahnva haLl
lnl ?a Allah....

77

Maka sekarana suclkanlah [lwa dan raaa, lanLas hadapkanlah wa[ah-wa[ah klLa ke
arah klblaL. AnakaLlah Lanaan dan sebuL nama-nama Allah vana lndah, suclkan dan pu[llah la.
lsLlahfar aLas dosa-dosa vana munakln klLa lakukan, senaa[a aLau Lldak. Munakln ada
kesombonaan aLau secercah rlva', munakl ada llsan vana La[am hlnaaa membuaL haLl ob[ek
da'wah klLa berdarah-darah, munakln ada kekasaran dan ke[ahllan vana Ler[adl bealLu sa[a.
8erdo'alah sepenuh haLl dan denaan penaharapan vana benar-benar Llnaal. SeperLl
8asulullah berdo'a saaL akan menahadapl kaflr Curalsv dl medan 8adar. Þermohonan vana
sunaauh-sunaauh Landa beraanLunanva klLa kepada Allah As 5bomoJ.
ualam hadlLs Cudsl darl Abu uzar Al Chlfarl toJblvollobo´oobo. Allah berkaLa lewaL
llsan 8asul-nva vana mulla :
´wobol bombo-ko. sesooooobovo Ako telob meoobotomkoo kezbollmoo otos Jltl-ko
Joo Ako telob meoetopkoo botomovo kezzobollmoo lto Jl oototo kolloo. moko
jooooolob kolloo solloo betloko zbollm.
wobol bombo-ko. semoo kolloo oJolob sesot kecooll slopo vooo oko betl blJovob.
moko mlotolob blJovob kepoJo-ko olscovo Ako okoo membetlkoo blJovob.
wobol bombo-ko. kolloo semooovo kelpootoo kecooll slopo vooo Ako betl
kepoJoovo mokoooo. moko mlotolob mokoooo kepoJo-ko olscovo Ako betlkoo
kolloo mokoooo.
wobol bombo-ko. kolloo semooovo teloojooo kecooll slopo vooo Ako betlkoo
kepoJoovo pokoloo. moko mlotolob pokoloo kepoJo-ko olscovo oko betlkoo kolloo
pokoloo.
wobol bombo-ko. kolloo semooovo melokokoo kesoloboo poJo molom Joo slooo
botl Joo oko meooompool Joso semooovo. moko mlotolob ompoooo kepoJo-ko
olscovo okoo Ako ompool.
wobol bombo-ko. sesooooobovo tlJok oJo kemoJbototoo vooo Jopotkolloo lokokoo
kepoJo-ko sebooolmooo tlJok oJo kemoofootoo vooo kolloo betlkoo kepoJo-ko.
wobol bombo-ko. seooJolovo sejok otooo pettomo Jl oototo kolloo sompol otooo
tetokblt. Jotl kolooooo moooslo Joo jlo semooovo betoJo Jolom keoJooo polloo
bettoowo Jl oototo komo. olscovo bol tetsebot tlJok meoombob ketojooo-ko
seJlkltpoo.
wobol bombo-ko. seooJolovo sejok otooo pettomo Jl oototo kolloo sompol otooo
tetokblt. Jotl oolooooo moooslo Joo jlo Jl oototo kolloo. semooovo sepettl otooo
vooo polloo Jotboko Jl oototo kolloo. olscovo bol lto tlJok meoootoool ketojooo-ko
seJlkltpoo joo.
wobol bombo-ko. seooJolovo sejok otooo pettomo Jl oototo kolloo sompol otooo
tetokblt. selotobovo betJltl Jl seboob boklt lolo kolloo memloto kepoJo-ko. lolo
setlop otooo vooo memloto Ako peoobl. olscovo bol lto tlJok meoootoool opo vooo
oJo poJo-ko kecooll booolkoo seboob jotom vooo Jlcelopkoo Jl teooob lootoo.
wobol bombo-ko. sesooooobovo semoo petbootoo kolloo okoo Jlpetbltoookoo
ootok kolloo. kemoJloo Jlbetlkoo bolosooovo. 5lopo vooo boovk meoJopot kebolkoo
beoJoklob Jlo betsvokot poJo-ko Joo slp vooo meoemokoo selolo lto jooooolob oJo
vooo Jlcelo kecooll Jltlovo.´ (nk Mosllm)
uemlklanlah besarnva kekuasaan Allah SW1. ualam konLeks da'wah, klLa hanva
pelaksana. Þemlllk dan penenLu provek lnl adalah Allah SW1. klLa berdo'a aaar proposal
perbalkan umaL vana klLa rancana dlLerlma, dan klLa LeLap 'dlkonLrak' oleh Allah SW1

78

sebaaal pelaksana peker[aan LersebuL hlnaaa a[al men[empuL klLa. klLa [uaa memlnLa
kepada-nva SuM vana Lerus berdaLanaan karena lalah pemberl hldavah pada manusla, vana
menveleksl slapa vana berhak men[adl 'karvawan' dl [alan da'wah lnl. klLa berdo'a pada-nva
memlnLa anaaaran dana vana amaL besar unLuk men[alankan roda-roda da'wah, karena ula-
lah Al Cboolv, ?ana Maha kava, dan Al Moobolv¸ vana Maha Memberlkan kekavaan. klLa
berdo'a karena do'alah sen[aLa klLa vana dlberlkan oleh Allah SW1.
´uo´o oJolob seojoto otooo betlmoo. tlooo ooomo Joo cobovo looolt Joo boml.´ (nk
Al noklm)
klLa berdo'a kepada Allah SW1 unLuk menaubah seaala Lakdlr-Lakdlr vana konLraprodukLlf
denaan da'wah klLa aaar berubah, berballk men[adl kebalkan-kebalkan.
´1lJok oJo vooo meooobob ketetopoo tokJlt kecooll Jo´o. tlJok oJo vooo Jopot
mebetl tomboboo omot kecooll kebojlkoo. Joo seseotooo beoot-beoot Jlboloool Jotl
tezekl Jlsebobkoo Joso vooo Jlpetbootovo.´ (nk Al noklm)
lLulah do'a klLa, para da'l. uo'a vana melambanakan kesunaauhan klLa. SeLelah klLa
berusaha sekuaL Lenaaa, berflklr secerdas vana klLa blsa. 8erlkbtlvot. memlllh [alan-[alan
sLraLeals vana klLa rasa pallna balk, efekLlf dan eflslen. Maka klLa menverahkan seaala
hasllnva pada Allah SW1. Memana amal lLu ada mototlb-nva, mulal darl alam flklran (ol
kbovol), ucapan (ol oool), amal, amal vana dlserLal denaan kesunaauhan dan konslsLensl (ol
jlboJ), kemudlan [lhad vana Ler-tooJblm. Leroraanlslr denaan rapl (ol jlboJ ol moobojlv).
keLlka seluruhnva Lelah klLa lalul denaan benar, blarlah Allah SW1 vana meneLapkan
hasllnva. Sukses klnl aLau dlLunda, kemenanaan dl dunla aLau kemaLlan vana
membahaalakan dalam ranaka menvonasona kemenanaan vana leblh besar dl akhlraL.
Þerkara keberhasllan (ol lotooj) blarlah men[adl hak Allah, klLa Lldak berhak dan Lldak
berdava menaaanaau auaaLnva.


Sekarana, marl memperbalkl keblasaan berdo'a klLa. 8ukan soal adabnva, karena
sava vakln klLa Lelah banvak Lahu LenLana hal lLu. lnl LenLana Lradlsl dan keblasaan berdo'a
vana munakln sebaalan klLa maslh serlna Lerlupa.
lettomo. marl melazlmkan do'a denaan do'a-do'a puncak. uo'a-do'a LerLlnaal.
karena Allah Maha Luas karunla-nva, maka [anaanlah memlnLa padan-nva sedlklL-sedlklL.
!lka memlnLa suraa, mlnLalah llrdaus, [uka memlnLa kemenanaan, mlnLalah kemenanaan
besar. Salah saLu conLoh do'a puncak adalah pada avaL sucl vana dlsebuL do'a Lerbalk
seorana Musllm, berlkuL lnl:
=' ·=
(Hak Allah)
- ..·`= -
(Kesungguhan)

- ..· ·,«·=·
(Keberlanjutan)
¿'-··-V'
(Kesuksesan)

79

´uoo Jl oototo meteko oJo otooo vooo betJoo. "Yo 1uhon komi, beri/oh komi
keboikon di dunio don keboikon di okhirot don pe/ihoro/oh komi dori sikso neroko"
(Al 8oootob. 201)
´................."Yo 1uhon komi, jonoon/oh £nokou hukum komi jiko komi /upo otou
komi terso/oh. Yo 1uhon komi, jonoon/oh £nokou bebonkon kepodo komi bebon
yono berot seboooimono £nokou bebonkon kepodo orono-orono sebe/um komi. Yo
1uhon komi, jonoon/oh £nokou piku/kon kepodo komi opo yono tok sonooup komi
memiku/nyo. beri mo'of/oh komi: ompuni/oh komi: don rohmoti/oh komi.
£nokou/oh peno/ono komi, Moko to/ono/oh komi terhodop koum yono kofir." (Al
8oootob. 286)
keJoo. [anaan pula lupa unLuk berdo'a denaan do'a kolekLlf. 8ukan mesLl berdo'a
bersama, namun maksudnva klLa mendo'akan banvak orana lewaL do'a-do'a klLa. 8erdo'a
denaan spekLrum vana luas.
´uoo otooo-otooo vooo Jotooo sesoJob meteko (Mobojltlo Joo Aosbot). meteko
betJoo. "Yo kobb komi, beri ompun/oh komi don 5oudoro-soudoro komi yono
1e/oh berimon /ebih du/u dori komi, don jonoon/oh £nokou membiorkon
kedenokion do/om hoti komi terhodop orono-orono yono berimon: Yo kobb komi,
5esunoouhnyo £nokou Moho Penyontun /ooi Moho Penyoyono." (Al nosvt. 10)
´Yo 1uhonku! ompuni/oh oku, ibu bopokku, orono yono mosuk ke rumohku denoon
berimon don semuo orono yono berimon /oki-/oki don perempuon. don jonoon/oh
£nokou tombohkon booi orono-orono yono to/im itu se/oin kebinosoon". (Nob. 28)
Selaln do'a-do'a Cur'anl, LenLunva klLa boleh menaucapkan do'a laln -meskl
LenLunva Lldak sebalk avaL-avaL Al Cur'an- sesual denaan maksud dan permlnLaan klLa. 8lsa
ranakalan do'a klLa sendlrl, aLau memln[am do'a vana dlaubah oleh para ulama dan
mu[ahldln pendahulu klLa. Mlsalnva do'a lmam Svahld Pasan Al 8anna vana lazlm dlsebuL
sebaaal do'a tobltbob (lkaLan), vana saraL akan semanaaL okbowob. serLa ekspresl
kesunaauhan dalam da'wah dan per[uanaan.
´Allobommo. £ookoo meooetobol bobwo botl-botl lol. telob betblmpoo Jolom cloto
kepoJo-Mo. telob betjompo Jolom to´ot kepoJo-Mo. telob betsoto Jolom Jo´wob
kepoJo-Mo. Joo telob betjoojl setlo ootok membelo svotl´ot-Mo. kokobkoolob
lkotooovo. kekolkoolob clotoovo. 1oojokllob joloo-jolooovo.
leoobllob botl lol Jeoooo oot cobovo-Mo vooo tloJo petoob poJot. lopoookoolob
JoJo-JoJo koml Jeoooo llmpoboo kelmoooo Joo keloJoboo towokol kepoJo-Mo.
Nvolokoolob botl koml Jeoooo mo´tlfot kepoJo-Mo. Motlkoolob Jlo Jolom svoblJ Jl
joloo-Mo. 5esooooobovo £ookoolob sebolk-bolk pelloJooo Joo sebolk-bolk peoolooo.
Amlo´
ketloo. berdo'alah klLa semua denaan do'a-do'a besar, penuh clLa-clLa dan
penaharapan vana mellnLasl baLas wakLu dan LerlLorl. lnl mlsalnva dla[arkan oleh Leladan
sepan[ana zaman, kbolllollob lbrahlm ´ollblssolom.
´uoo (loootlob). ketlko lbtoblm betJoo. ")o 1obooko. joJlkoolob oeoetl lol. oeoetl
vooo omoo seotoso. Joo betlkoolob tezkl Jotl boob-booboo kepoJo peoJoJokovo
vooo betlmoo Jloototo meteko kepoJo Allob Joo botl kemoJloo....´ (Al 8oootob.
126)

80

uoo (loootlob). ketlko lbtoblm betkoto. ")o 1obooko. joJlkoolob oeoetl lol (Mekob).
oeoetl vooo omoo. Joo joobkoolob Ako besetto oook cocoko JotlpoJo meovembob
betbolo-betbolo. (lbtoblm. J5)
lLulah keblasaan-keblasaan vana perlu klLa kembanakan dalam berdo'a. 1lap wakLu,
Llap LempaL. 1eruLama pada saaL-saaL dan LempaL-LempaL musLa[ab. uo'akanlah selalu
keberhasllan dan kemenanaan da'wah, aaar dunla blsa dlpenuhl denaan keabalkan,
keamanan, keLenLraman, keadllan dan kese[ahLeraan dl bawah naunaan rldho Allah SW1.
Akhlrnva, lzlnkanlah buku lnl dlLuLup denaan seranakal kuLlpan do'a. uo'a
per[uanaan vana daLana darl rlnLlhan qalbu Lerdalam. uo'a menaauaah vana beberapa Lahun
lalu pernah dlbacakan oleh seorana ulama kharlsmaLlk, Allobovotbomb kP 8ahmaL Abdullah.
dan dl-Amln-kan oleh puluhan rlbu kader pe[uana da'wah. lnllah do'a lLu. Mudah-mudahan
dlkabulkan oleh Allah SW1.

)o AllAn. betlkoo toowo kepoJo jlwo-jlwo koml Joo soclkoo Jlo
£ookoolob sebolk-bolk vooo. meosoclkooovo.
£ookoo peoclpto Joo pelloJoooovo
)o AllAn. petbolkl bobooooo ootot koml
kokookoo ootot botl koml
1oojokl koml joloo keselomotoo
5elomotkoo koml Jotl keoelopoo kepoJo tetooo
IoJlkoo kompoloo koml jomo'ob otooo moJo vooo meoobotmotl otooo too
uoo jomo'ob otooo too vooo meovovoool otooo moJo
Iooooo £ookoo tooomkoo Jl botl koml kesombooooo Joo kekosotoo
tetboJop sesomo bombo betlmoo
8etslbkoo botl koml Jotl beolb-beolb petpecoboo.
peookbloootoo Joo keJeookloo
)o AllAn. wobol vooo memoJobkoo seoolo vooo sokot
wobol vooo meovombooo seoolo vooo potob
wobol vooo meoemool semoo vooo tetseoJltl
wobol peooomoo seoolo vooo tokot
wobol peoooot seoolo vooo lemob
MoJob boolmo memoJobkoo seoolo vooo sosob
wobol vooo tloJo memetlokoo peojelosoo Joo peoofsltoo
nojot koml kepoJo-Mo omotlob boovok. £ookoo Mobo 1obo Joo mellbotovo
)o AllAn. koml tokot kepoJo-Mo
5elomotkoo koml Jotl semoo vooo tok tokot kepoJo-Mo
Iooo koml Jeoooo Moto-Mo vooo tloJo tlJot
lloJoool koml Jeoooo petlloJooooo-Mo vooo tok tettembos
koslbl koml Jeoooo koJtot kooso-Mo otos koml
Iooooo bloosokoo koml. koteoo £ookoolob botopoo koml
Mosob-mosob koml Joo semoo vooo loolo meocelokol koml
1ok okoo sompol kepoJo koml. looosooo otoo Jeoooo petoototo
1loJo kemompooo poJo meteko ootok meovompolkoo beocooo kepoJo koml
"AllAn sebolk bolk pemellboto Joo lo polloo koslb Jotl seoolo koslb"


81

)o AllAn. koml bombo-bombo-Mo. oook-oook bombo-Mo
uboo-oboo koml Jolom oeoooomoo 1ooooo-Mo
8etloko postl otos koml bokom-Mo
AJll postl otos koml kepotosoo-Mo
)o AllAn. koml memoboo kepoJo-Mo
ueoooo semoo oomo vooo joJl mlllk-Mo
)ooo Jeoooo oomo lto £ookoo oomol Jltl-Mo
Atoo £ookoo totookoo Jolom kltob-Mo
Atoo £ookoo ojotkoo kepoJo seotooo bombo-Mo
Atoo £ookoo slmpoo Jolom toboslo Mobo 1obo-Mo okoo seoolo obolb
koml memoboo-Mo ooot £ookoo meojoJlkoo Al Oot'oo vooo ooooo
5eboool moslm boooo botl koml
cobovo botl koml
lellpot seJlb Joo Joko koml
leocetob moto koml
)o AllAn. vooo meovelomotkoo Nob Jotl toofoo vooo meoeoooelomkoo Joolo
)o AllAn. vooo meovelomotkoo lbtoblm Jotl opl kobotoo vooo motok meovolo
)o AllAn. vooo meovelomotkoo Moso Jotl kejobotoo llt'ooo Joo loot vooo meoooocom
ovowo
)o AllAn. vooo meovelomotkoo lso Jotl 5ollb Joo pemboooboo oleb koflt Jotjooo
)o AllAn. vooo meovelomotkoo MobommoJ ololblmossboloto wossolom Jotl koflt Ootolsv
Jotjooo. )oboJl peoJosto. moooflk kblooot. posokoo sekoto Abzob oookoto motko
)o AllAn. vooo meovelomotkoo )ooos Jotl oelop lootoo. molom. Joo petot lkoo
)o AllAn. vooo meoJeooot tlotlboo bombo lemob tetoolovo
)ooo meovombot sl peoJoso opobllo kemboll Jeoooo toobotovo
)ooo meooljobob bombo Jolom bobovo Joo meleovopkoo ptoboto
)o AllAn. beolto pekot oelop keoookoboo. ketokosoo Joo Joso
8eolto Jobsvot boJol keJzollmoo Joo kebeocloo meoeoooelomkoo Joolo
leooop keblJopoo lol oleb kesombooooo sl Jotboko vooo memboot-Mo motko
5emeototo koml lemob Joo bloo. betJoso Joo tok betJovo
)o AllAn. jooooo kltoovo £ookoo ceoobkoo koml Jotl kebolkoo vooo oJo poJo-Mo. koteoo
kejobotoo poJo Jltl koml
)o AllAn. ompoooo-Mo leblb loos Jotl Joso-Joso koml
uoo tobmob koslb sovooo-Mo leblb koml botopkoo JotlpoJo omol osobo koml seoJltl
)o AllAn. joJlkoo koml kebooooooo bombo Joo oobl-Mo MobommoJ 5Aw
Jl poJooo mobsvot oootl
5oot poto tokvot kecewo Jeoooo poto pemlmplo peolpo vooo memlmplo Jeoooo
kejoblloo Joo bowo oofso
5oot poto pemlmplo cocl tooooo Joo betlotl Jotl tooooooo jowob
8etlkoo koml pemlmplo betbotl lembot boool Nobl vooo meooools Jolom sojoJ
molomovo tok beotl meovebot koml. ommotl ommotl. ommotko ommotko
lemlmplo boool poto kbollfob vooo telo meoootbookoo semoo kekovooo Jeml
petjoooooo
)ooo telo betlopot-lopot ooot tokvotovo sejobteto
)ooo leblb tokot bobovo mokslot JotlpoJo leovopovo poookot Joo kekovooo

82

)o AllAn. Jeoooo koslb sovooo-Mo £ookoo kltlmkoo kepoJo koml Jo'l peoveto lmoo
kepoJo oeoek movooo koml peovembob betbolo
uotl joob meteko Jotooo koteoo cloto meteko kepoJo Jo'wob
8etlkoo koml kesempotoo Joo kekootoo. kelkblosoo Joo kesobotoo
uotok meovombooo tlsolob socl Joo mollo lol kepoJo oeoetosl betlkot koml
Iooooo joJlkoo koml peookblooot vooo memotoskoo moto tootol kesloombooooo lol
Jeoooo slkop molos Joo eooooo betJo'wob
koteoo tokot tool Joolo Joo Jlbeocl boooso

5obboooko Allobommo woblbomJlko. ostoobftltoko. wo otoobo llolko.......
Amleo.


83


kepompono itu per/ohon terbuko.
kupu-kupu uokwoh itu pun terbono /incoh denoon
soyop kemu/ionnyo, menobur rohmot 4//oh,

Meneborkon serbuk sori cinto,
menumbuhkon bunoo-bunoo
keodi/on don kesejohteroon
di tomon lndonesio,
/o/u dunio...
84

5umber 1u||san

Abdullah, 8ahmaL. lllot-pllot Asosl. 8etsomo Al noo Joo Ablol noo. !akarLa. 1arbawl Þress:
2003.
Abu 'lzzuddln, Sollkhln. uobsvotovo uo´o cov!!. ?oavakarLa. Þro-u Medla: 2003.
Adhlm, M lauzll. uoolo koto. MewojoJkoo lmploo MeojoJl leoolls 8tllloo. 8anduna. uA8!
Mlzan: 2004.
Al Chadban, Munlr Muhammad. Mooboj notokl. !llld 2. !akarLa. 8obbanl Þress: 2003.
Al MaLh, Muhammad lalz. 1100 noJlts 1etplllb. 5loot Ajotoo MobommoJ. !akarLa. Cema
lnsanl Þress: 2003
Al Mubarakfurv, Shaflvurrahman. At koblool Mokbtom. uarul Wafa': 2003.
An nadwl, Abul Pasan 'All Al Pasanl. 5ltob Nobowlvob. 5ejotob leookop Nobl MobommoJ
5Aw. ?oavakarLa. Mardhlvah Þress: 2007.
As Slr[anl, 8aahlb dan Amln bln Muhammad Al Madarl. 5pltltool keoJloo. Solo. Aqwam:
2007.
Asv Svarqawl, Ahmad Muhammad. keojolboo Joo nlkmob klsob Asbobol kobfl. ?oavakarLa.
Samodra llmu: 2007.
ALh 1habarl, Abu !a'far. Ioml´ol 8ovoo ll 1o´wllll Oot´oo. !uz 3. kalro. uarussalam: 2001.
8udlard[o, Mlrlam. uosot-Josot llmo lolltlk. !akarLa. Cramedla: 2006.
Ll Shlrazv, Anlf Slrsaeba. leoomeoo Avot-ovot cloto. !akarLa. 8epubllka: 2007.
llllah, Sallm A. 5okslkoo 8obwo Ako 5eotooo Mosllm. ?oavakarLa. Þro-u Medla: 2007.
lrledman, 1homas L. 1be wotlJ ls llot. London. Þenauln 8ooks: 2006.
lbnu kaLslr, Abul llda lsmall. 1ofslt Al Oot´oool AJblm. !uz 3. 8lvadh. MakLabah Ar 8usvd:
1999.
lbnu Pulv, Abdurrahman Shallh. 2J0 lesoo 1otblvob Jotl Atbo´lo Nowowlvob. !akarLa.
ÞusLaka nawalLu: 2003.
lbnu khaldun. MoooJJlmob.!akarLa. ÞusLaka llrdaus: 2000.
kasall, 8henald. cboooe!. !akarLa. Cramedla: 2006.
Laksono, Lko. lmpetlom lll. !akarLa. Plkmah: 2006.
Mas'oed, MohLar. Neooto. kopltol Joo uemoktosl. ?oavakarLa. ÞusLaka Þela[ar: 2003.
MaLLa, Anls. uotl Cetokoo ke Neooto. !akarLa. llLrah 8abbanl: 2006.
_________. Meolkmotl uemoktosl. !akarLa. ÞusLaka Saksl: 2002.
Mohammad, Perrv dkk. 1okob-tokob lslom vooo 8etpeoootob AboJ 20. !akarLa. Cema lnsanl
Þress: 2006.
Mu[anl, Salful. Mosllm uemoktot. !akarLa. Cramedla: 2007.
Þerklns, !ohn. coofessloos of Ao £cooomlc nlt Moo. London. Þlume: 2006.
8ahman, Afzal. £oslklopeJlooo llmo Jolom Al Oot´oo. 8anduna. Mlzanla: 2007.
SchwarLz, uavld A. 8etplklt Joo 8etjlwo 8esot. 8aLam. 8lnarupa Aksara: 2007.
SeLvawan, Þalaunadl 1. uooo 8etsetokoo. !akarLa. Cema lnsanl Þress: 2004.
Svarlef, 8eza M. llfe £xcelleot. !akarLa. ÞresLasl: 2003.
1amlml, Azzam (ed). lowet 5botloo lslom. London. llbettv: 1993.
1asmara, 1oLo. MemboJovokoo £tos ketjo lsloml. !akarLa. Cema lnsanl Þress: 2002.85

Internet dan L-book
Musvaffa Ahmad 8ahlm, Lc. ºMemlmpln umaL Adalah Þuncak ÞresLasl 8abbanl Manusla dl
uunla", dl hLLp://www.pks-anz.ora/...
klsob Nobl 5ololmoo os. dl hLLp://www.al-shla.com/hLml/ld/books/anbla/....
klsob Nobl Moso os. dl hLLp://www.al-shla.com/hLml/ld/books/anbla/....
lbn Abl uunva, lsblobol Mool. Cu MakLabah Svamllah
lbn kaLslr. Olsosb el ooblvo. 5totv of 1be ltopbets (e-book)
Muhammad Panlf 8 Passan. llob uo´wob Jolom Al Oot´oo (e-book). Slnaapura. 2003.

Dokumentas|
1aushlvah usLadz kP 8ahmaL Abdullah: lbsoo fl 1oobvlt (kaseL). Þubllkasl oleh l8Þ. 2006.
1aushlvah usLadz Anls MaLLa, Lc: 1otblvob lotlsboJllvob (vCu). koleksl Þrlbadl.
8erbaaal ranakuman ceramah dan Laushlvah para osotlJz dan osotlJzob. serLa kumpulan
flle-flle da'wah vana maslh Lerslmpan rapl dalam ootebook penulls86


1entang Þenu||s

Andree, adalah anak muda 23 Lahun vana sedana Lerus-menerus mencoba menebus dosa
dan kelalalan denaan menaalaLkan dlrl dalam dakwah dan Larblvah. Menaer[akan apa sa[a
vana blsa dlker[akan unLuk booto-booto aaenda perubahan ummaL pada level kecll-kecllan.
SemenLara Llnaaal dl !oa[a sambll coba menvelesalkan kullah S2. 8lsa dlhubunal dl
andzahmed«vahoo.com.
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful