UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ” ARAD

FACULTATEA DE MARKETING, MANAGEMENT ŞI INFORMATICĂ

MARKETING
(NOTE DE CURS)

-Bazele marketingului. Mediul de marketing-

Lect.univ.drd. DUMA DANIELA AURELIA

1

CUPRINS BAZELE MARKETINGULUI
CAPITOLUL 1. ESENŢA MARKETINGULUI 1.1. Contextul apariţiei şi promovării marketingului…………………………………….. 4 1.2. Conceptul de marketing……………………………………………………………... 5 1.3. Consumatorul- elementul central de referinţă al marketingului…………………….. 7 1.4. Funcţiile marketingului…………………………………………………………….. 10 CAPITOLUL 2. DEZVOLTAREA MARKETINGULUI. DOMENIILE DE APLICARE ŞI SPECIALIZAREA SA 2.1. Etape în evoluţia teoriei şi practicii marketingului………………………………… 12 2.2. Instituţii şi organisme de marketing………………………………………………... 15 2.3. Valenţele şi universalitatea marketingului…………………………………………. 17 2.4. Specializarea marketingului în domeniile economice……………………………... 18 2.5. Marketingului în domenii economice……………………………………………… 20

MEDIUL DE MARKETING
CAPITOLUL 3. CONŢINUTUL MEDIULUI DE MARKETING 3.1. Mediul extern………………………………………………………………………. 23 3.1.1. Conceptul de mediu extern……………………………………………… 23 3.1.2. Componentele mediului extern al întreprinderii………………………… 24 3.1.2.1. Micromediul întreprinderii……………………………………... 24 3.1.2.2. Macromediul întreprinderii…………………………………….. 26 3.2. Mediul intern……………………………………………………………………….. 29 3.2.1. Conţinutul mediului intern………………………………………………. 29 3.2.2. Structura mediului intern………………………………………………... 29 3.2.3. Potenţialul firmei………………………………………………………... 30 3.3. Relaţiile întreprinderii cu mediul extern…………………………………………… 32 3.3.1. Relaţiile de piaţă ale întreprinderii……………………………………… 32 3.3.2. Relaţiile de concurenţă………………………………………………….. 34 3.3.3. Relaţiile de parteneriat şi cooperare…………………………………….. 35 3.3.4. Relaţiile preferenţiale…………………………………………………… 36 CAPITOLUL 4. PIAŢA ÎNTREPRINDERII 4.1. Conţinutul pieţei întreprinderii…………………………………………………….. 37 4.2. Sfera pieţei întreprinderii…………………………………………………………... 38 4.2.1. Piaţa liberă; piaţa controlată (planificată)………………………………. 39

2

4.2.2. Piaţa afacerilor; piaţa de consum……………………………………….. 39 4.2.3. Piaţa bunurilor; piaţa serviciilor………………………………………... 40 4.3. Dimensiunile pieţei întreprinderii………………………………………………….. 40 4.3.1. Aria (localizarea) pieţei…………………………………………………. 41 4.3.2. Structura pieţei………………………………………………………….. 42 4.3.3. Capacitatea pieţei……………………………………………………….. 43 4.4. Dinamica pieţei întreprinderii……………………………………………………… 45 4.4.1. Etapele evoluţiei pieţei ţintă…………………………………………….. 45 4.4.2. Evoluţia pieţei produselor………………………………………………. 45 4.4.3. Raporturile cu pieţele altor produse…………………………………….. 47 4.4.4. Căi de dezvoltare a pieţei întreprinderii………………………………… 48 CAPITOLUL 5. CONCURENŢA 5.1. Obiectul şi conţinutul concurenţei…………………………………………………. 50 5.1.1. Comportamentul concurenţial…………………………………………... 50 5.1.2. Comportamentul anticoncurenţial………………………………………. 51 5.2. Formele concurenţei………………………………………………………………... 52 5.3. Nivelul şi tipologia concurenţilor………………………………………………….. 56 CAPITOLUL 6. CONJUNCTURA PIEŢEI 6.1. Conţinutul conjuncturii pieţei……………………………………………………… 58 6.2. Factorii care determină conjunctura pieţei………………………………………… 59 6.3. Indicatorii utilizaţi în analiza conjuncturii pieţei…………………………………... 61 BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………... 65

3

ale mediului actual deosebit de turbulent. dezvoltarea rapidă a producţiei de masă. BAZELE MARKETINGULUI CAP. În mod concret. în acelaşi timp. Abundenţa de bunuri şi servicii oferă cumpărătorilor posibilităţi largi de alegere. O asemenea modalitate de acţiune. întreprinderile sunt obligate să se adapteze “regulilor de joc” ale economiei de piaţă. 4 . Unul dintre cei mai semnificativi factori favorizanţi ai apariţiei şi promovării marketingului l-a constituit: 1. al dinamismului economic şi social deosebit din această ţară. marketingul a apărut. subliniază chiar că: “Enigma marketingului constă în faptul că el este una dintre cele mai vechi activităţi ale omului şi totuşi este privit ca cea mai recentă dintre disciplinele economice”. una dintre cele mai reprezentative personalităţi ale şcolii britanice de marketing. la preţuri mult mai accesibile masei largi de cumpărători. majoritatea specialiştilor consideră în prezent că acesta este un produs al secolului XX. ESENŢA MARKETINGULUI Confruntate cu o creştere continuă a complexităţii şi a exigenţelor pieţei. declanşată odată cu propagarea maşinismului. Baker. 1. ce generează un grad ridicat de risc. revoluţia industrială. deopotrivă. cea mai realistă opţiune pentru conducerile întreprinderilor moderne ce acţionează în ţările cu economie de piaţă şi. aplicarea şi funcţionarea marketingului în procesul de tranziţie sunt marcate de o serie de particularităţi ale cadrului în care acţionează întreprinzătorii. ca un autentic instrument în pregătirea agenţilor economici pentru confruntarea cu mecanismul liber al pieţei.1.PARTEA I.limitată. Produs al economiei de piaţă. pentru cele din economiile aflate în tranziţia către acest tip de economie. M. 1. făcând posibilă renunţarea la vechiul sistem de producţie . care se afirmă tot mai mult ca o nouă viziune faţă de piaţă şi. care a condus la înlocuirea muncii manuale. în SUA. CONTEXTUL APARIŢIEI ŞI PROMOVĂRII MARKETINGULUI În privinţa momentului apariţiei marketingului au existat şi încă există o serie de controverse. o constituie marketingul. încorporarea marketingului în întreaga activitate a agenţilor economici s-a dovedit a fi. pe fondul cadrului deosebit de favorizant al modului specific de dezvoltare a economiei şi societăţii americane. artizanală – şi 2. În împrejurările actualului dinamism economico-social. pentru a profita din plin de oportunităţile pe care le oferă aceasta şi a evita riscurile sau cel puţin a le situa în cadrul unor cote acceptabile. sub aspectul unor activităţi practice coerente şi al unor teoretizări ale acestora. astfel. să găsească noi modalităţi de implicare în mecanismul pieţei.

). unor cercuri precise de nevoi de consum. fiind. marketingul a constituit mai apoi . J. accentuarea separării producţiei şi consumului. el ia naştere ca rezultat al căutărilor tot mai stăruitoare pentru găsirea unor modalităţi eficiente de a reuni şi coordona preocupările legate de producţie cu cele legate de realizarea (vânzarea) produselor. Raporturile dintre funcţiile întreprinderii se schimbă. Întreprinderea nu se mai adresează unei pieţe necunoscute. ci unei pieţe atent studiate şi a cărei evoluţie este în mod ştiinţific anticipată. acceptării lor de către piaţă.A. să încerce “a produce ceea ce se cere”. a cărui semnificaţie este aceea de a desfăşura tranzacţii de piaţă (cuprinzând ideea de acţiune continuă). apare însă ca fiind prea puţin corespunzătoare faţă de realitate. Producând independent de cerinţele reale ale pieţei. întreprinderea îndreaptă aceste eforturi pentru cunoaşterea pieţei. deci. de regulă. deşi aparent corectă. Potrivit acesteia. W. sporind şansele vânzării produselor. greu acceptate de aceasta. neputând reliefa bogăţia. complexitatea de semnificaţii a marketingului.obiectul unor ample dispute şi tot mai profunde dezvoltări teoretice. se ia. Pentru a reduce acest risc. Dinamismul economico-social are ca rezultat. definiţie ce s-a bucurat de o largă circulaţie în rândul specialiştilor. spune că “marketingul este un întreg sistem de activităţi economice referitoare la programarea. actul. deşi în unitatea procesului reproducţiei ele nu pot fi decât interdependente. marketingul ar defini. O asemenea accepţiune. între altele. Termen de origine anglo-saxonă. respectiv de a cumpăra şi a vinde. astfel. Stanton. marketingul derivă din participiul prezent al verbului “to market”. procesul schimburilor în spaţiul pieţei. ea nu se mai adresează pieţei în general. deci cu o “piaţă a cumpărătorului”.2. Marketingul apare tocmai ca o reacţie faţă de procesul economic al separării tot mai pronunţate a producţiei de consum. ci cu o piaţă în care rolul determinant revine cumpărătorului.această situaţie caracterizează “piaţa producătorului” -. întreprinderea nu mai este confruntată cu o piaţă în care să aibă rol hotărâtor. 1.afirmă “suveranitatea” acestora pe piaţă. pe care să o poată sili să se adapteze produselor (serviciilor) şi condiţiilor oferite . de a le corela cu cerinţele efective de consum. ci unor segmente concrete de piaţă.şi cu deosebire în a doua parte a secolului nostru . În evidenţierea semnificaţiei marketingului. marketingul vizează “realizarea activităţilor economice care dirijează fluxul de bunuri şi servicii de la producător la consumator sau utilizator”. ci un punct de plecare. CONCEPTUL DE MARKETING Apărut iniţial pe planul practicii economice. Resorturile apariţiei şi promovării practice a marketingului sunt mult mai profunde. Privit strict prin prisma semnificaţiei sale etimologice. concentrându-şi apoi eforturile materiale şi financiare pentru “a vinde ce a produs”.M. promovarea şi 5 . stabilirea preţurilor. asociate dinamismului social-economic specific epocii şi cu deosebire perioadei de după cel de-al doilea război mondial. ea trebuie să-şi schimbe optica. Profesorul american. În loc să cheltuiască eforturi pentru a comercializa produse neadaptate la piaţă şi. întreprinderea nu poate evita totdeauna riscul nerealizării produselor. în mod sintetic. Comercializarea nu mai este o consecinţă a producţiei. amplificarea tendinţei evoluţiei lor relativ independente. ca punct de plecare definiţia formulată de Asociaţia Americană de Marketing (A.

realizate sau comercializate fără o cunoaştere reală a cerinţelor pieţei. pe de altă parte.distribuirea produselor şi serviciilor menite să satisfacă cerinţele consumatorilor actuali şi potenţiali”. este cea dată marketingului de către Philip Kotler . concretizată într-un ansamblu coerent de activităţi practice. cuprinzătoare asupra acestei teme o datorăm altor doi renumiţi profesori americani. marketingul cuprinde “analiza permanentă a cererii. respectiv a unui instrumentar specific. 3. el având ca punct de plecare piaţa şi consumatorii. şi. programate şi organizate prin utilizarea unor metode şi tehnici ştiinţifice. oferirea şi schimbul de produse având o anumită valoare”. în noua viziune de marketing întreprinzătorii trebuie să producă şi să ofere pieţei numai ceea ce cumpărătorii cer şi au nevoie efectiv. şi mijlocul pentru atingerea acestuia (satisfacerea cerinţelor consumatorilor) este pusă şi de Stanton la baza înţelegerii marketingului: “conceptul de marketing . pe de o parte. Acelaşi distins autor consideră într-o lucrare mai recentă ca fiind mai acceptabilă într-o optică managerială. autorul ei notează: marketing = satisfacerea cererii + profitul. următoarea formulare: “Marketingul este un proces social şi managerial prin care indivizi şi grupuri de indivizi obţin ceea ce le este necesar şi doresc prin crearea. Toate activităţile de marketing ale firmei vor fi organizaţional coordonate”. McCarthy şi Perrault. suma tuturor eforturilor dirijate de către o întreprindere în vederea satisfacerii consumatorilor săi cu un profit. Legătura dintre profit. După A. precizând. Situat pe o poziţie asemănătoare.. când întreprinderea încerca să se impună pe piaţă cu produsele sau serviciile sale.considerat de numeroşi cercetători în domeniu drept părintele marketingului modern -.unii ar susţine o filozofie în afaceri . 2. O formulare mult mai concisă şi. se sprijină pe trei convingeri fundamentale: 1. ca obiectiv al întreprinderii. Concentrând această definiţie sub forma unei ecuaţii. O astfel de orientare reprezintă. ar trebui să includă ca elemente de bază faptul că el reprezintă: o concepţie modernă.ale consumatorilor sau utilizatorilor cu maximum de eficienţă. menită să insufle o preocupare continuă de adaptare a ofertei în raport de cerinţele reale. Volumul vânzărilor profitabile va fi scopul firmei şi nu volumul de dragul volumului. Astfel: a) Noua optică sau concepţie specifică marketingului are în vedere orientarea. 6 . spre deosebire de vechea optică.cât şi o funcţie economică”. o atitudine în orientarea întreprinderilor. tradiţională. Toate programele şi acţiunile companiei vor fi orientate spre consumator. organizarea şi desfăşurarea activităţilor economice în scopul satisfacerii cerinţelor efective şi potenţiale. Definiţia cea mai frecvent invocată de specialişti. în acelaşi timp.. marketingul ca pe o stare de spirit. în primul rând o problemă de comportament a întreprinzătorilor. în continuare. racordarea permanentă a activităţii acestora la cerinţele ce rezultă ca urmare a dinamismului factorilor de mediu impunând. în ultima vreme. care să evidenţieze cu pregnanţă trăsăturile sale. Denner. . esenţa sa. care consideră că acesta se referă la “activitatea umană îndreptată în direcţia satisfacerii nevoilor şi dorinţelor prin intermediul procesului schimbului”. O definiţie cuprinzătoare a marketingului. potrivit cărora marketingul semnifică. specialistul britanic M. Baker consideră că “Marketingul reprezintă atât o orientare managerială . în acelaşi timp. în condiţiile unui profit optim”. stabilirea şi punerea în acţiune a mijloacelor de satisfacere a acesteia. că activitatea umană specifică marketingului are loc în legătură cu pieţele.

(b) activităţi specifice marketingului. cu caracter tehnicoeconomic legate de pregătirea fabricaţiei sau organizarea desfacerilor care pot şi ele fi “marcate” de noua optică. Într-o accepţiune foarte largă. efective şi potenţiale. respectiv a pieţei sau pieţelor pe care vor acţiona. o înaltă flexibilitate. precum şi a “ţintei” pe care şi-o propun să o cucerească în competiţia în care se angajează. spirit creator. respectiv capacitate de adaptare a activităţii la evoluţia cerinţelor de consum. în amplul său demers.în general.la cerinţele pieţei. Astfel. Din paleta largă de operaţiuni şi procese ce au loc la nivelul întreprinderilor moderne se delimitează. CONSUMATORUL . În cadrul pieţei. ştiinţific. către cerinţele pieţei. în sfera activităţilor de marketing s-ar putea cuprinde ansamblul operaţiunilor şi al proceselor obişnuite prin care întreprinderea îşi utilizează. consumatorul reprezintă elementul central de referinţă al oricărui întreprinzător. unitară asupra ansamblului de activităţi care alcătuiesc ciclul economic al bunurilor şi serviciilor. pregătirea pieţei pentru primirea noilor produse. investigarea pieţei. Conceptul modern de marketing porneşte de la premisa că orice activitate economică trebuie îndreptată în direcţia satisfacerii cerinţelor.3. să acorde o atenţie prioritară. care materializează noile raporturi ale întreprinderii cu exteriorul. pentru a corecta orientarea producţiei. definirii şi cunoaşterii “câmpului de luptă”. ale pieţei. în noile împrejurări problema esenţială a marketingului o 7 . întreprinzătorii trebuie.b) Marketingul face necesară desfăşurarea unor activităţi practice pentru materializarea noii orientări a întreprinderii. urmărirea comportării lor în consum ş. optimizarea acţiunilor practice . ale societăţii. în măsura în care se raportează potrivit noii orientări . Este evident că. Orientarea de marketing a activităţii întreprinderii moderne îi scoate în evidenţă. inventivitate. cunoaşterea riguroasă şi chiar anticiparea acestor cerinţe. pe de o parte. majoră. pe de altă parte. piaţa neputând fi definită independent de cei care îi dau viaţă.a. (a) operaţiunile obişnuite. ale consumatorilor cu maximum de eficienţă. 1. în funcţie de profil. preocupări permanente pentru înnoire şi modernizare. care să asigure cercetarea nevoilor de consum. ca urmare a orientării efective a activităţii către nevoile de consum. pentru fundamentarea ştiinţifică a deciziilor de marketing şi asigurarea condiţiilor realizării lor eficiente în practică. Importanţa acordată satisfacerii consumatorului este reflectarea locului central pe care acesta îl ocupă în gândirea şi practica marketingului. eficienţă maximă. cum sunt cele legate de investigarea pieţei şi a consumului. marketingul.ELEMENTUL CENTRAL DE REFERINŢĂ AL MARKETINGULUI Pentru asigurarea unei cât mai mari reuşite în afaceri şi a diminuării riscului în care acţionează. ca trăsături caracteristice: receptivitatea faţă de cerinţele societăţii. respectiv a consumatorilor produselor şi serviciilor pe care urmează să le ofere. testarea acceptabilităţii produselor şi serviciilor. viziune largă. c) Pentru asigurarea desfăşurării activităţii întreprinderii în noua optică este necesară utilizarea unui instrumentar de marketing. resursele de care dispune şi obţine o anumită finalitate economică. porneşte cu piaţa şi consumatorii. potrivit opticii marketingului modern.

în cadrul pieţelor în care acţionează. Atingerea obiectivelor oricărei organizaţii “depinde de identificarea nevoilor şi dorinţelor consumatorilor vizaţi şi de satisfacerea acestora într-o măsură mai mare şi într-un mod mai eficient decât concurenţa”. (a) să-şi definească cât mai precis “ţintele”. respectiv marfa potrivită. să se îndeplinească o sarcină-cheie. marketingul urmăreşte să asigure bunurile şi serviciile pe care le solicită consumatorii. precum şi produsele sau serviciile capabile să le satisfacă. concentrându-se asupra nevoilor clienţilor pe o piaţă bine definită. în cantităţile potrivite. prin întregul complex de activităţi ce îi sunt specifice. prin segmentarea pieţei.soluţionarea unor probleme esenţiale. a preţului la care sunt dispuşi să cumpere.constituie plasarea consumatorului în centrul activităţii proprii a întreprinderii. În vederea valorificării cât mai depline a oportunităţilor pe care le oferă consumatorii din cadrul unei pieţei de referinţă a unui întreprinzător este necesară o cunoaştere cât mai complexă şi mai deplină a caracteristicilor “ţintelor respective”. a locului de unde preferă să le cumpere şi a modului în care preferă să le cumpere. Segmentul-ţintă este astfel un segment de piaţă selectat. prin variate mijloace specifice. pentru cunoaşterea trăsăturilor specifice fiecărei diviziuni omogene din componenţa sa şi definirea “ţintei”. “ca reprezentant al clienţilor săi. specifică marketingului contemporan.şi pe această bază . să-şi însuşească dorinţele acestora şi să le satisfacă”. să acţioneze. cu toate resursele sale. în raport de resurse şi obiective. respectiv a cumpărătorilor cei mai profitabili la care se va putea raporta întreprinderea cu oferta sa. În condiţiile în care pieţele nu sunt omogene. în timp şi spaţiu. Asigurarea unei depline reuşite în afaceri presupune ca întreprinzătorul “să privească firma şi produsele acesteia prin prisma consumatorului”. la locul potrivit şi la timpul potrivit. Pentru asigurarea unei eficienţe economice cât mai ridicate este necesară anticiparea şi satisfacerea nevoilor consumatorului.potrivit marketingului . la preţul potrivit. (c) să le facă cunoscute produsele şi serviciile ce li se oferă şi (d) să stimuleze cererea. în practica de marketing se impune ca. Identificarea grupului-ţintă şi cunoaşterea nevoilor acestuia permite 8 . “Înţelegerea consumatorilor şi orientarea către aceştia este importantă pentru orice firmă ce urmăreşte să reuşească într-un mediu concurenţial”. oferă o perspectivă dinspre exterior către interior. Cheia unei atare reuşite o constituie corelarea eforturilor producătorilor şi ale distribuitorilor cu cerinţele efective de consum. legate de cunoaşterea produselor sau serviciilor pe care le preferă consumatorii. de fapt. calitativ şi comportamental. de analiză mai detaliată. pentru a le satisface nevoile specifice. Practic. a mijloacelor care îi vor încuraja să cumpere. menite să satisfacă nevoile actuale sau chiar să creeze noi nevoi. respectiv destinatarii ofertei lor. atât sub aspect cantitativ cât şi din punct de vedere structural. canalele de distribuţie şi serviciile suplimentare oferite. După identificarea pieţei-ţintă se impun a fi determinate cerinţele şi chiar nevoile de consum la nivelul acesteia. preţurile. pentru bunurile şi serviciile oferite. O asemenea optică. pentru atingerea unor asemenea deziderate este necesar ca întreprinzătorii. după identificarea unei pieţe largi. (b) să le determine cerinţele de consum.luând în calcul consumatorul. Orientarea către consumatori presupune o documentare temeinică . Orice activitate a firmei trebuie programată şi desfăşurată . ci formate din diferite tipuri de consumatori cu diverse dorinţe în legătură cu beneficiile produselor. Astfel.

persoane care plătesc bunurile sau serviciile cumpărate sau achiziţionate. membrii de familie sau ai grupurilor cărora le aparţine individul.studierea comportamentului consumatorului şi orientarea corespunzătoare a activităţilor firmelor. Dar. persoane care realizează actul cumpărării la punctul de vânzare. în permanenţă consumatorii urmăresc şi vor urmări să maximizeze valoarea “în raport cu costurile implicate de căutarea unui produs şi cu mobilitatea. simt şi fac (mediul înconjurător). Schimburile dintre indivizi determinate de comportamentul consumatorului. Marketingul relaţional (în engleză “relationship marketing”) . şi de a stabili bune relaţii pe termen lung. cunoştinţele şi veniturile limitate de care dispun. liderii de opinie (persoane care.poziţionarea corectă pe piaţă a produselor şi serviciilor din oferta întreprinderii. sunt necesare a fi cunoscute şi o serie de aspecte definitorii de natură comportamentală ale consumatorilor respectivi. inclusiv prin gratuităţi sau oferte speciale) şi chiar pentru a-i 9 . cu clienţii respectivi şi consumatorii. spre a aduce întreprinderilor respective venituri importante pe toată durata vieţii lor şi nu doar de moment. Pentru reuşita în afaceri este esenţială .în viziunea marketingului . se disting în actul cumpărării: persoane care influenţează cumpărarea (lideri de opinie). În acest scop sunt folosite metode tot mai subtile pentru a-i stimula pe cumpărători să consume constant produsele ce le sunt oferite (fidelitatea acestora fiind răsplătită în variate moduri. respectiv asigurarea unui loc bine definit. pentru captarea atenţiei grupului. distinct şi dezirabil. exercită o influenţă asupra comportamentului cumpărătorului). respectiv clientela fidelă. ca atare. necesară studierea comportamentului diverşilor agenţi: prescriptorii (cei ce recomandă sau prescriu consumarea sau utilizarea unui produs). înregistrând o continuă schimbare şi evoluţie. persoane care întreţin şi repară bunuri achiziţionate. oferta întreprinzătorilor. În baza cunoaşterii caracteristicilor componenţilor grupului se poate atinge cu eficienţă maximă ţinta stabilită. ce simt ei (impresia) şi ce fac (conduita).semnifică tocmai preocuparea întreprinderilor de a delimita cumpărătorii cu constanţă maximă. Pentru a putea valorifica cât mai deplin aceste reacţii comportamentale este necesar să ştim: ce cred consumatorii (percepţia). Comportamentul consumatorului determină acţiuni concrete. Alături de cunoaşterea unor elemente esenţiale de caracterizare a consumatorilor şi a cerinţelor acestora. persoane care iau decizia de cumpărare. în mintea cumpărătorilor vizaţi ai produselor respective. prin poziţia lor socială. Actul cumpărării se înscrie într-un proces în care pot interveni o multitudine de agenţi pentru fiecare bun sau serviciu oferit pe piaţă. pentru a acţiona cât mai eficient în efortul de a-i determina să apeleze la oferta de bunuri şi servicii ce le este adresată. Ei îşi formează un nivel propriu al valorii aşteptate şi acţionează pe baza acestuia” apreciind ulterior în ce măsură oferta atinge nivelul aşteptărilor. fiind. Cumpărătorul sau consumatorul individual nu poate fi abordat într-o manieră izolată. menite să ajusteze. respectiv între vânzători şi consumatori pot lua forma tranzacţiilor comerciale doar atunci când aceşti parteneri de dialog îşi satisfac reciproc interesele. care sunt lucrurile şi locurile care influenţează sau care sunt influenţate de ceea ce aceştia cred. ci în relaţie cu alţi membri ai colectivităţii din cadrul pieţei de referinţă din care face parte. Comportamentul consumatorului este dinamic.termen relativ recent promovat în cadrul marketingului . În cadrul acesteia. persoane care consumă efectiv. ca volum şi structură.

C. această funcţie ar putea fi reformulată. FUNCŢIILE MARKETINGULUI O contribuţie hotărâtoare în domeniul definirii într-o structură şi o succesiune logică coerentă a funcţiilor marketingului revine reputatului om de ştiinţă. practic. Se urmăreşte. în funcţie de domeniul de aplicare a acestuia. Florescu. introdus în ultimii ani şi în ţara noastră. a nevoilor de consum. Ca urmare a importanţei sale deosebite şi a caracterului său special. din rândul rudelor. este necesară asigurarea unui flux sistematic de informaţii ale aparatului economic despre ansamblul componentelor de mediu la care se raportează întreprinderea.4.de consumator şi agent-promotor. prof.converti să devină promotori ai produselor respective către alţi consumatori potenţiali. Pentru reuşita în afaceri. din însăşi esenţa sa. de fapt. bazat pe relaţiile dintre membrii săi. cu cerinţele şi nevoile sale. se bazează pe dubla calitate a operatorilor din reţea . Funcţia respectivă reflectă noua optică privind relaţia dintre întreprindere şi mediul în care acţionează. deţinând locul central. într-o viziune mai largă. Într-un sens mai larg. Studierea pieţei este chemată să asigure fundamentarea tuturor deciziilor de marketing. în general. la baza dezvoltării din ultima vreme a sistemului MLM (Multi Level Marketing). această funcţie a dat naştere unor structuri organizatorice specializate în cadrul firmelor sau în afara acestora. ia forma următoarelor funcţii generale. va genera între aceştia o puternică fidelitate. dr. a unor deosebiri semnificative şi particularităţi în ceea ce priveşte modul de implicare şi posibilităţile de desfăşurare a activităţii concrete de marketing. domnia sa ajunge la concluzia că rolul ce revine marketingului. Numai aşa va fi posibil ca orice activitate de marketing să fie orientată spre piaţă. consumatorul devine rege”. în cadrul acestuia consumatorul. deosebit de plastic. a tuturor factorilor care scapă de sub controlul acesteia” şi care “influenţează relaţia sa cu cumpărătorii-ţintă”. ca vizând. Această funcţie face necesară obţinerea de către orice întreprindere de informaţii referitoare la pieţele prezente sau la cele potenţiale. la motivaţia acestora. Dincolo de sesizarea în baza analizelor întreprinse. Această funcţie precede într-un anumit sens celelalte funcţii ale marketingului şi le pregăteşte condiţiile de realizare. Marketingul situează investigarea cerinţelor pieţei. ele înţelegând că în mediul în care operează se ivesc 10 . ca fiecare consumator să acţioneze . Drept urmare. prietenilor sau cunoscuţilor. Aşa cum remarca. Analiza mediului trebuie să fie punctul de pornire al oricărei activităţi de marketing. “investigarea mediului în care acţionează întreprinderea. la ansamblul nevoilor de consum (solvabile sau nesolvabile). comune: a) Investigarea pieţei. b) Conectarea dinamică a întreprinderii la mediul economico-social.pentru recrutarea de noi consumatori. Acest sistem de structură piramidală. firmele urmează să aibă “o viziune asupra activităţii lor orientată din exterior către interior”. la baza oricăror activităţi economice. la comportamentul consumatorului etc. cu deosebire de către firma Zepter. a nevoilor de consum. Philip Kotler: “În final. 1. Sistemul respectiv. Aceasta nouă optică stă.pe baza unor comisioane sau a altor stimulente . despre principalii factori care îşi prelungesc acţiunea până în sferele pieţei.

care urmăreşte ca activitatea sa să aibă o recunoaştere socială de facto. “totalitatea factorilor şi forţelor care afectează acţiunile şi rezultatele firmei”.obiectiv.nu oricum. întreaga activitate a întreprinderii trebuie raportată. ea indicând căile de atingere a obiectivelor urmărite. îl reprezintă cunoaşterea şi satisfacerea consumatorilor vizaţi.profitul . Privindu-le în succesiunea lor logică. Astfel. Cele patru funcţii ale marketingului.n. conectată permanent. prima dintre funcţiile amintite poate fi considerată a fi funcţie premisă. practic. Pentru orice fel de firmă. să asigure concordanţă între oferta sa (de bunuri şi servicii) şi nevoile cărora le sunt destinate. marketingul evită conflictele potenţiale dintre interesele consumatorilor şi cele ale întreprinzătorilor (ofertanţi . în aceste împrejurări. În acest mod. în general.. determinându-i pe întreprinzători să se implice în procesul de estimare a profitabilităţii diferitelor oportunităţi ale pieţei. realiza urmând calea sigură.). Profitul apare. realizarea celor două funcţii . Aşa se explică importanţa vitală pe care o acordă firmele de succes urmăririi permanente şi adaptării continue la schimbările mediului. în esenţă. Această funcţie evidenţiază finalitatea demersului oricărui întreprinzător. operativ. Creşterea eficienţei economice se poate. a nevoilor de consum. ca o recompensă primită de întreprindere de la consumator pentru satisfacţia produsă acestuia prin condiţiile create de a putea cumpăra şi consuma bunurile şi serviciile ce-i sunt necesare. făcând legătura între potenţialul întreprinderii şi cerinţele mediului în care acţionează. Marketingul urmăreşte să sprijine organizaţiile în atingerea obiectivului lor . scopul. c) Satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum. punct de plecare al întregului demers de marketing pentru orientarea activităţii de ansamblu a întreprinderii. Este un corolar al tuturor eforturilor de marketing depuse de orice întreprinzător. Conectarea dinamică la cerinţele mediului extern constituie funcţia . astfel.mijloc. prin orientarea întregii activităţi spre satisfacerea cât mai corespunzătoare a cerinţelor pieţei. acoperă atât scopul acestei orientări a activităţii economice cât şi mijloacele de atingere a acestui scop. asigurând. finalitatea socială şi economică a gândirii şi acţiunii de marketing a întreprinzătorilor. respectiv satisfacerea în condiţii superioare a cerinţelor (şi a nevoilor) de consum şi maximizarea profitului întreprinzătorilor. la fizionomia şi cerinţele mediului aflat în continuă schimbare. prin tranzacţiile pe care le face”. ci în baza “lucrului bine făcut”. “factorul esenţial al succesului . d) Maximizarea eficienţei economice (a profitului). Într-o asemenea formulare. de satisfacere tot mai ridicată a nevoilor şi dorinţelor consumatorilor.. acesta reflectând. 11 . scopul activităţii sale în condiţiile economiei de piaţă. în mod concis.noi şi noi ocazii favorabile şi ameninţări”. în cadrul ultimelor două funcţii se redă. logică.n. potrivit acestei funcţii.

ETAPE ÎN EVOLUŢIA TEORIEI ŞI PRACTICII MARKETINGULUI Preocupările asupra conturării drumului parcurs de marketing de-a lungul evoluţiei sale.CAP. A) Potrivit uneia dintre cele mai concise şi sugestive etapizări. mai detaliată. văzute ca fiind o reacţie la schimbările relaţiilor de piaţă. la transformările continue din lumea afacerilor. într-o lume tot mai dinamică. convingătoare. acesta a ajuns la următoarea schemă: primul deceniu este cel 12 . de la apariţie şi până în prezent. 2.1. s-au concretizat în câteva moduri fundamentale de etapizare. W. Referindu-se. activităţilor specifice şi a instrumentarului său la un număr tot mai mare de întreprinderi şi în tot mai multe domenii de activitate. în continuu progres.. Urmărind să evidenţieze trăsătura dominantă a marketingului în fiecare deceniu al actualului secol. în privinţa modalităţilor de organizare a activităţii de marketing în cadrul organigramei întreprinderilor. ale celor ce apelează la marketing. DEZVOLTAREA MARKETINGULUI. prin prisma conţinutului. în sensul extinderii opticii.U. DOMENIILE DE APLICARE ŞI SPECIALIZAREA SA Deşi relativ tânără. coordonate în cadrul unor programe complexe menite să conducă la atingerea unor obiective cuprinzătoare într-un orizont larg. B) O periodizare interesantă. a poziţionării marketingului în procesul decizional. de exemplu. la ansambluri de acţiuni. la S. a urmat o etapă de dezvoltare intensivă. Stanton afirma că marketingul a traversat “perioada copilăriei” până în primele două decenii ale secolului nostru. de perfecţionare şi maturizate a sa. s-a trecut de la o viziune limitată de marketing la o viziune integratoare. astfel. ariei de răspândire şi orientărilor de bază specifice diferitelor momente de care a fost asociat. 2. a evoluţiei marketingului. în accepţiunea sa modernă. cu un suport ştiinţific solid. care surprinde modul în care dezvoltarea practică a marketingului s-a reflectat şi pe planul ideilor. de la acţiuni de marketing izolate. precum şi al modalităţilor concrete şi sferelor de aplicare trebuie. al gândirii de marketing. de consolidare a marketingului în ramurile şi întreprinderile care l-au încorporat.A. mai ales. promovarea marketingului a avut loc mai întâi în lărgime. de substanţă. Astfel. ajungând la “maturitate” după primul război mondial. a pătrunderii sale în lărgime. dar chiar şi în această ţară dezvoltarea intensivă continuă pe multiple planuri. precum şi a literaturii şi învăţământului de marketing. a circulaţiei bunurilor de consum şi acoperind treptat toate domeniile economice (în ultima vreme depăşind chiar sfera economicului). în continuare. de la metode şi tehnici simple la altele mai complexe. Progresele marketingului pe planul dezvoltării teoretice şi al instrumentarului ştiinţific. o datorăm lui Robert Bartels. sporadice. Pe fondul experienţei acumulate.J. Specifice acestei ultime etape îi sunt şi schimbările succesive. ştiinţa marketingului prezintă. Această dezvoltare extensivă a marketingului a fost un rezultat firesc al sensibilizării factorilor de decizie din întreprinderi la experienţele pozitive. dezvoltări rapide. pornind de la cele din sfera producţiei şi.

mai eficiente. nu în cei ai consumatorului. deşi nu doar aceasta este cheia reuşitei unei firme -. ca atare. C) Trecerea la jumătatea acestui secol de la optica specifică vechiului marketing sau marketingului tradiţional . Astfel. fiind în prezent considerată doar ca o soluţie pe termen scurt. că. următoarea decadă este cea a reconceptualizării marketingului. în sensul interpretării greşite a cerinţelor consumatorilor şi a incapacităţii de a observa perimarea produsului. despre cei care se concentrează asupra bunului material în detrimentul nevoilor clientului se spune că suferă de miopia de marketing. consideră că a existat mai întâi o orientare spre producţie (între 19001930). Este una dintre cele mai vechi concepţii ce au călăuzit activitatea întreprinderilor. O primă încercare de delimitare în această optică a etapelor pe care le-a parcurs marketingul aparţine lui Robert King. să-şi concentreze eforturile în direcţia obţinerii unei producţii cât mai ridicate. şi asigurării unei distribuţii pe scară largă. Încercările de explicare a originilor şi etapelor parcurse de marketing. din 1950 de orientarea spre conceptul de marketing. de reorientări în privinţa sistemului de priorităţi ale întreprinzătorilor în ceea ce priveşte modul de producere şi comercializare. în deceniul următor a avut loc conceptualizarea lui. al cincilea deceniu. întreprinzătorii urmând. deceniul următor. poate determina ceea ce s-a considerat a fi “miopia de marketing”. a) Orientarea spre producţie porneşte de la premisa că vor fi preluate de consumatori produsele caracterizate prin disponibilitate şi preţ scăzut. Potrivit acesteia. referindu-se tot la exemplul Statelor Unite. Această optică de îmbunătăţire continuă a performanţelor produsului ce se oferă pieţei (inclusiv a aspectului său) poate conduce la obsesia faţă de tehnologie. anii '20 s-au caracterizat prin acţiunile de integrare a marketingului în viaţa întreprinderilor.al descoperirii marketingului. oportun să se caute soluţii pentru creşterea producţiei datorită atracţiei pe care o reprezintă pentru producători profitul mare pe care-l pot obţine şi (b) pentru atenuarea costului prea mare al unui produs. cele mai bune performanţe sau care au caracteristici noi. care. de după război. urmată de orientarea spre desfaceri sau vânzări (între 1930-1950) şi. mai ales în ultimii săi ani. eforturile întreprinzătorilor urmând a fi direcţionate spre obţinerea unor produse superioare calitativ şi spre îmbunătăţirea lor permanentă.mai limitată în conţinut şi cu o sferă mai restrânsă de aplicare . se caracterizează prin încercările de reevaluare a marketingului. O astfel de orientare a devenit tot mai greu de justificat. prin asigurarea unei producţii tot mai mari în condiţiile îmbunătăţirii productivităţii. în noua configuraţie a economiilor postbelice.la noua orientare . valabil până în zilele noastre. consumatorii 13 . mai apoi. ea fiind utilă în două împrejurări: (a) atunci când cererea pe piaţă pentru un anumit produs depăşeşte oferta. Orientarea spre vânzare presupune. premergător celui de-al doilea război mondial (anii'30) a fost cel al dezvoltării. evidenţiind o situaţie de penurie. în general. fiind. astfel. implicit de gestionare a resurselor pentru maximizarea eficienţei. b) Orientarea spre produs (spre desfaceri sau vânzări) are în vedere definirea afacerilor în termenii produsului oferit. prin prisma evoluţiei generale economice au fost socotite ulterior a fi un punct de vedere “tradiţional” legat de dezvoltarea marketingului.concepţie specifică marketingului modern este şi ea înfăţişată în literatura de specialitate ca fiind rezultatul unui proces de tranziţii succesive. consumatorii preferă acele produse care înglobează şi oferă cea mai bună calitate. prin definiţie.

reprezintă o filozofie de afaceri diferită de celelalte orientări prezentate anterior. precum şi cele prefigurate până în anul 2000. determinarea nevoilor consumatorilor. evidenţiată tot mai mult în ultimele decenii ca reprezentând. astfel. în realitate.ţintă. Într-o astfel de optică clientul este luat în considerare numai după ce s-a decis să se producă. coordonând toate activităţile de marketing care-i influenţează pe aceştia şi realizând profituri prin satisfacerea lor. Într-o asemenea abordare. Această concepţie propune. Cu alte cuvinte. toţi angajaţii trebuie să împărtăşească convingerea că clientul lor este cel mai important şi că stabilirea unor raporturi de durată cu acesta reprezintă cheia păstrării lui. diametral opusă concepţiei spre vânzări. având în vedere că atragerea de noi clienţi costă mai mult decât păstrarea (fidelizarea) celor existenţi. în raport de evoluţia economică: anii '60 au avut drept orientare strategică esenţială diversificarea. D) Britanicul Malcom McDonald sintetizează astfel tendinţele apărute în marketing pe parcursul ultimilor 30 de ani. coordonarea eforturilor de marketing şi rentabilitatea. Apare. potrivit căreia. ale cărei principii au fost elaborate pe la jumătatea anilor '50.decât de satisfacerea nevoilor clienţilor. Practic. Delimitarea acestei orientări de cea de vânzare i se datorează lui Theodore Lewitt. ei trebuie convinşi să cumpere. soluţia atingerii de către o organizaţie a obiectivelor proprii constă în determinarea prealabilă a nevoilor şi dorinţelor consumatorilor vizaţi şi în furnizarea satisfacţiei aşteptate într-o mai mare măsură şi într-un mod mai eficient şi mai operativ decât concurenţa. Aceasta apare ca o abordare exact contrară marketingului modern. anilor '70 li se atribuie. specifică noului marketing. O astfel de orientare trebuie să pornească de sus în jos în cadrul întreprinderii. bine definite) către interior. adecvat unei epoci marcate de deteriorarea mediului înconjurător. în cantităţi suficiente. coordonatele ce trebuie avute în vedere sunt: profiturile firmei. cerinţele şi interesele pieţelor-ţintă şi să ofere satisfacţia aşteptată într-un mod mai eficient decât concurenţii săi. urmăreşte micşorarea diferenţelor între oferta organizaţiei şi cerinţele consumatorilor. respectiv evitarea unor stări conflictuale de mediu. ca fiind cea mai logică şi mai eficientă concepţie. sărăcie şi foamete. un mod de abordare dinspre exterior (de la nevoile consumatorilor din cadrul pieţei . organizaţia fiind mai interesată de propriul scop . În organizaţiile ce au în vedere o asemenea orientare. ca urmare. Ea se concentrează asupra nevoilor clienţilor. neglijarea serviciilor sociale.manifestă inerţie sau rezistenţă la cumpărare şi. noua concepţie de marketing bazându-se pe patru elemente importante: definirea pieţei . în fond. această nouă orientare susţine că sarcina unei organizaţii este să determine nevoile. Ei vor cumpăra produsele unei organizaţii. c) Orientarea de marketing.ţintă. astfel încât produsul să se vândă practic singur. respectiv prin producerea şi oferirea a ceea ce doresc. anilor 14 . epuizarea resurselor naturale. în aşa fel încât să menţină şi să sporească bunăstarea consumatorilor şi a societăţii. ca strategie principală. satisfacţia consumatorilor şi interesul public. să se vândă ce produc organizaţiile şi nu să se producă ce doreşte piaţa. Marketingul societal face necesară asumarea unor responsabilităţi sociale şi umane de către firme. care. numai dacă se fac importante eforturi pentru a-i influenţa prin persuasiune şi promovarea largă cu un întreg arsenal de tehnici specifice. un nou stadiu al marketingului. a apărut în contextul preocupărilor pentru asigurarea unui concept de marketing cu o orientare societală. alocarea resurselor. Orientarea către un marketing societal.profitul .

marketingul relaţional prezintă trei mari avantaje: asigură fidelitatea cumpărătorilor pe un timp mai îndelungat (reducând. apărută în deceniile 7 şi 8 ale acestui secol. consolidează securitatea şi stabilitatea întreprinderii. prin difuzarea experienţei pozitive . constituite la nivelul unor ţări sau cu o rază mai largă de acţiune. sub forma unor “studii de caz” edificatoare . asociaţiile naţionale de marketing a căror activitate s-a concentrat în direcţia organizării unor manifestări ştiinţifice. Noua paradigmă a gândirii de marketing . economiile de piaţă ale SUA şi Marii Britanii). în principal. s-a afirmat cu putere după 1990.). Leif Edvinsson.concretizată. editării unor periodice (buletine. În cadrul acestora. valenţele şi modul de încorporare eficientă a marketingului. fapt benefic atât firmelor cât şi cetăţenilor. difuzării pe multiple planuri a conceptelor. O contribuţie hotărâtoare la conceptualizarea noţiunii de marketing relaţional au adus-o specialiştii vest-europeni. o nouă etapă în orientarea întreprinzătorilor. în primul rând.precum Christian Grönroos. tehnicilor şi acţiunilor practice reuşite . respectiv celor mai multe ţări vest-europene (şi. în relaţiile lor de piaţă. • Marketingul tranzacţional accentul pus pe o singură tranzacţie orientarea pe caracteristicile produsului scală pe termen scurt obligare/angajare limitată faţă de clienţi contact moderat cu clienţii calitatea este în principal o preocupare a producţiei • Marketingul relaţional accentul pus pe păstrarea cumpărătorilor orientare pe beneficiile clienţilor scală pe termen lung obligare/angajare ridicată faţă de clienţi contact ridicat cu clienţii calitatea este preocuparea tuturor 2. evidenţiind diferenţieri radicale în cazul celor două abordări.şi din Anglia (Adrian Payne. evidenţiem. contribuie la eficientizarea economiei de piaţă. implicit. Trăsăturile . Lars Johan Lindquist. costurile de marketing). Anna Kahn .uneori şi nereuşite. marcând. luarea în considerare a “forţei” clienţilor de pe piaţă).2.marketingul relaţional -. şi-au adus-o o serie de instituţii şi organisme specializate în domeniul marketingului. Considerat a fi tipic modelului. În esenţă.'80 strategia concurenţială. reviste) şi a altor publicaţii.a. în special.şi în asigurarea unor progrese de natură teoretică metodologică dar şi practică. care sau aflat în avangarda noii teorii). ţărilor scandinave. 15 . stimularea opticii antreprenoriale. în primul rând. specific modelului anglo-saxon de capitalism (caracterizând. Evert Gummesson. practic. Michael Backer ş. Christopher. germano-alpin (sau renanic) de capitalism.cheie ale marketingului relaţional şi ale celui tranzacţional au fost sintetizate de M.menite să evidenţieze conţinutul. marketingul relaţional prezintă importante diferenţieri faţă de aşa-zisul marketing tranzacţional vizat anterior. cu deosebire cei scandinavi . INSTITUŢII ŞI ORGANISME DE MARKETING O contribuţie majoră la propagarea marketingului . iar anilor '90 managementul marketingului (urmărind integrarea globală în structurile întreprinderii.

Dintre acestea evidenţiem: Asociaţia Europeană pentru Studii de Opinie şi de MarketingESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research). cu reuşite 16 . Ulterior. dar şi din alte zone ale lumii (Canada. aceasta s-a remarcat încă de la înfiinţare.se detaşează prin audienţa de care se bucură. cu o activitate bogată. pentru asigurarea unui cadru mai larg de dezbateri a condus la apariţia unor asociaţii internaţionale. mai ales în primii ani de la înfiinţare.IAA. Amplificarea interesului pentru ştiinţa marketingului. prin ţinuta ştiinţifică şi prin reuşitele remarcabile: Asociaţia Internaţională a Distribuţiei . “Journal of Marketing” . Germania. Elveţia. Orientări asemănătoare şi-au propus şi alte asociaţii naţionale: Industrial Marketing Research (Anglia).care. promotoare a progreselor în marketing. Astfel. la Franţa. Ungaria. care editează o prestigioasă publicaţie. în general.). Un rol deosebit în acest sens l-a avut şi îl are prestigioasa revistă pe care o editează. Franţa. Anglia. au luat fiinţă asociaţii naţionale similare. Australia. Elveţia etc). Societatea Internaţională pentru Marketing şi Dezvoltare – ISMD (International Society for Marketing and Development). de exemplu. prescurtat AMA (de la iniţialele cuvintelor din limba engleză: American Marketing Association). Polonia. într-o serie de ţări dezvoltate din Europa (Franţa. etc.cu o difuzare internaţională . Procesul de constituire a unor astfel de asociaţii s-a amplificat treptat. Revue Française du Marketing. Asociaţia Mondială pentru Cercetarea Opiniei Publice .AROMAR . ţara noastră a ajuns să fie reprezentată. În prezent. specific anilor '90. Federaţia Internaţională de Marketing. care a luat fiinţă în 1937. Italia. Referindu-ne.în plină afirmare a marketingului modern şi în zona Europei Centrale şi de Est. prin asociaţii de profil. concretizându-se spre sfârşitul anilor '60 şi începutul anilor '70 . sub egida AROMAR este editată publicaţia ManagementMarketing. una dintre cele două asociaţii de marketing din această ţară . Spania. creată în 1950 şi Asociaţia Internaţională a Publicităţii . colocvii. Cehoslovacia. În noul cadru favorizant. ş. funcţionează chiar câte două asociaţii de marketing.IMF (International Marketing Federation). Ea a devenit un port-drapel al comunităţilor interesate de promovarea largă şi de progresul marketingului.).dar şi alte publicaţii ale sale.AIDA. într-o serie de ţări foste socialiste: Iugoslavia. în SUA este Asociaţia Americană de Marketing. a desfăşurat o activitate prolifică.orientată cu deosebire pe promovarea cercetărilor şi tehnicilor de marketing .vizând. Bundeswerhand Deutscher Marktforscher (Germania) etc. editând o publicaţie de specialitate (buletinul AROMAR). o asemenea asociaţie a luat fiinţă în martie 1971. În unele din aceste ţări. În România. secvenţe ale ansamblului politicii de marketing .este ADETEM (Association française pour le developpement du techniques de marketing). Associazione Italiana per gli Studi di Mercato (Italia). cum sunt Anglia. sub denumirea de Asociaţia Română de Marketing . organizând manifestări ştiinţifice cu o prestigioasă participare internă şi internaţională. iniţiatoare ale unor frecvente şi valoroase manifestări internaţionale (congrese. Dintre organizaţiile non-profit axate pe promovarea şi perfecţionarea anumitor domenii din sfera largă a marketingului .WAPOR (World Association for Public Opinion Research) ş.a.Prima instituţie de acest fel.a. seminarii etc. prin reuşita organizării (cu sprijinul unor organisme internaţionale de profil) a Conferinţei Internaţionale de Marketing de la Timişoara (1971) şi a Congresului Internaţional de Marketing de la Bucureşti (1974).

Totodată. de a asigura posibilităţi largi de alegere şi a-i satisface cât mai deplin pe consumatori.la nivel macro . de fapt. cei ce gândesc şi acţionează în spiritul marketingului au . Practic. cu alte cuvinte. Comitetul Român al Distribuţiei. Continuând demersul prin a doua prismă .este. în ultimă analiză. a unei manifestări ştiinţifice de anvergură. şi. 2.3. reflectată de sensibilizarea a tot mai multor întreprinzători faţă de orientările şi practicile sale. statuată drept funcţie-obiectiv.(c) îşi pot adopta deciziile referitoare la activitatea curentă şi de perspectivă în condiţiile unui risc mult diminuat. la AIDA. (b) valenţelor de necontestat pe care el şi le-a evidenţiat. De asemenea. prilejuită de cel de-al 24-lea Congres Internaţional al acestei asociaţii. respectiv a profitului (acest aspect fundamental concretizându-se. pe plan social. ale societăţii în general. În general. acceptabil. în continuă schimbare. aceasta fiind reflectarea uneia dintre misiunile sale majore.crearea şi furnizarea unui standard de viaţă”. în condiţii superioare. constituit şi afiliat din vara anului 1996. a cerinţelor şi nevoilor de consum ale membrilor diferitelor colectivităţi teritoriale. specialiştii în domeniu 17 . (a) îşi aduce un aport decisiv la satisfacerea cât mai deplină.de ordin economic . marketingul este “responsabil” de (b) absorbţia unei părţi importante a forţei de muncă. fapt reflectat şi de misiunea pe care şi-a asumat-o pentru organizarea. s-a remarcat printr-o prezenţă tot mai activă. VALENŢELE ŞI UNIVERSALITATEA MARKETINGULUI Atractivitatea crescândă a marketingului.şi chiar dincolo de acestea . Un asemenea raţionament stă la baza afirmaţiilor conform cărora “marketingul urmăreşte . marketingul asigură populaţiei apte de muncă un important număr de locuri de muncă. pot conduce la o mai deplină angajare în muncă. fără îndoială. marketingul. de extinderea sa treptată în toate domeniile vieţii economice . prin angrenarea acesteia în activităţi practice ce intră sub incidenţa sa. Continuând acest demers la nivel macroeconomic. respectiv orientările şi acţiunile practice specifice marketingului modern . faptul că marketingul contribuie la diminuarea gradului de risc în care acţionează întreprinzătorii constituie unul dintre atuurile decisive în procesul propagării sale.notabile. materializarea orientărilor ce-i sunt specifice. alăturându-se comitetelor naţionale din alte 50 de ţări. în luna mai 1998.ca finalitate a eforturilor depuse şanse reale de (d) maximizare a eficienţei economice. în ambele organisme menţionate. rezultatul (a) conştientizării celor ce l-au însuşit de faptul că numai pe această cale li se pot asigura orientarea necesară şi mijloace eficiente de acţiune spre a face faţă noilor cerinţe de mediu.este deosebit de edificator faptul că întreprinzătorii care şi-au însuşit “lecţia” marketingului. prin întregul său demers. pentru a-şi asigura difuzarea tot mai largă şi derularea întregii game de activităţi ce-i sunt specifice. în cea de-a doua funcţie-obiectiv a marketingului). la Bucureşti. la venituri mai mari şi la un standard de viaţă mai ridicat.

subdomenii. din trunchiul comun al marketingului s-au conturat şi delimitat ramuri şi subramuri cu suficiente note distinctive. practic tuturor ţărilor. funcţiile întreprinderii. de asemenea. în toate domeniile şi la diferite niveluri ale activităţii economice . domenii. la faptul că: . în toate variantele sale.au evidenţiat. ci de dinamismul economico-social.a pătruns în economii aflate pe trepte diferite de dezvoltare. ele referindu-se. diferenţierile în aplicarea sa. a) Profilul activităţii economice constituie criteriul principal . Apărut iniţial în ţări puternic dezvoltate economic. inclusiv în cele în curs de dezvoltare. nivelul de organizare a activităţii economice.ramuri. specific astăzi. s-au detaşat şi s-au bucurat de o tot mai largă adeziune trei criterii principale: profilul activităţii sau natura domeniului economic. -. în alte sfere ale vieţii societăţii. de specializare. difuzarea sa largă în cele mai diferite domenii de activitate şi spaţii economico-geografice i-au scos în evidenţă o relativă universalitate.cu deosebire începând din anii '50 -. au condus la apariţia în literatura de specialitate a unor variate denumiri a acestora . .care a generat diferenţieri în privinţa modului de aplicare practică a 18 . cunoscute generic drept specializări ale marketingului.a fost însoţită de un alt proces. 2. ramurile de activitate economică. menite să evidenţieze. domenii specifice. cadrul teritorial. universalitatea marketingului contemporan poate fi susţinută cu argumente solide. precum şi a numeroase criterii pe care le au la bază: caracterul bunurilor realizate de întreprinderi. Astfel. marketingul s-a dovedit acceptabil teoretic şi aplicabil practic şi în alte ţări.chiar unic într-o primă etapă . Astfel. specializări pe sectoare ş. în special. de prezentare sistematizată a lor. geneza lui nefiind în fond legată de starea de abundenţă specifică economiilor dezvoltate. extinzându-şi în ultima vreme aria de aplicabilitate chiar dincolo de acestea. în esenţă.a pătruns. însă cadrul său cel mai fertil s-a dovedit a fi cel al economiei de piaţă.4.s-a afirmat în orice tip de economie. Preocupările ulterioare. marketinguri sectoriale. aflat în plină derulare şi afirmare. respectiv de delimitare şi adaptare a sa pe diferite zone de aplicaţie concretă. În cadrul acestor preocupări. de necontestat. SPECIALIZAREA MARKETINGULUI ÎN DOMENIILE ECONOMICE Lărgirea continuă a câmpului de acţiune al marketingului. conturate în cadrul acestui proces. cadrul geografic da acţiune al marketingului etc. trăsătură caracteristică pentru teoria ca şi pentru practicile sale. categoriile de mărfuri ce fac obiectul relaţiilor de schimb. . în general. domenii specializate. faptul că marketingul constituie un important factor de progres al economiilor naţionale.a. treptat. Drept urmare şi disciplina marketingului a continuat să fie aprofundată în procesul de învăţământ pe diferitele specializări ale sale.în ultima vreme chiar dincolo de acestea . Lărgirea continuă a câmpului de aplicare a marketingului . direcţiile în care a avut şi continuă să aibă loc specializarea marketingului şi. în toate sectoarele vieţii economice.

fără posibilităţi de stocare). adesea. care achiziţionează produsele necesare funcţionării unor variate organizaţii (întreprinderi industriale. marketingul bunurilor de capital şi marketingul serviciilor. care are relaţii de schimb cu alte organizaţii”. din caracterul relativ mai rigid al cererii şi ofertei. Sub incidenţa marketingului organizaţional se află. Acest criteriu stă la baza afirmării a trei specializări majore ale marketingului: marketingul bunurilor de consum. sau. cumpărători . M. din particularităţile zonale ale pieţei etc. Dacă în cazul primei dintre aceste specializări nu sunt neapărat necesare precizări suplimentare pe lângă cele deja semnalate . unele delimitări şi particularizări. consumul lor la locul producerii. publice sau private. bunuri de utilizare productivă şi servicii îl constituie marketingul agricol sau agromarketingul.bunuri de consum. implicit.marketingului. marketingul în sectorul terţiar. Acestui fapt i se datorează. precum şi de cel de marketing organizaţional. printr-o lucrare mai recentă. Revenind. eterogenitatea şi perisabilitatea. particularităţile specializării respective decurgând din natura specifică a producţiei şi a produselor. marketingul organizaţional “poate fi văzut ca un proces al dezvoltării din ultimii 40 de ani în cadrul contextului mai larg al marketingului industrial. ca element de referinţă această zonă -. şi denumirea de marketing industrial sub care ea a fost consacrată o bună perioadă de timp în literatura de specialitate şi în practica economică din ţările occidentale. nu sunt utilizatori finali. de altfel. “pentru a descrie acele activităţi de marketing de orice fel ale organizaţiei. Delimitarea sa s-a produs ca urmare a dinamismului deosebit înregistrat în ultimele decenii pe piaţa serviciilor. accelerată de procesul concurenţial. vizând problematica producţiei şi circulaţiei bunurilor agricole.persoane juridice. în realitate.a. distribuitori. ultimele două .în condiţiile în care lucrările de marketing general iau. în prezent acesta fiind domeniul cel mai dinamic al marketingului. care vizează domeniul bunurilor destinate consumului industrial. de obicei. sau aria teritorială de desfăşurare a activităţii 19 . Anii '70 au marcat adoptarea marketingului şi de către sectorul serviciilor. Marketingul industrial “desemnează aplicaţiile specifice ale marketingului în cadrul activităţii desfăşurate de către întreprinderile care îşi desfac produsele altor întreprinderi sau organizaţii”.impun. apar oportune unele clarificări legate chiar de denumirea acestei specializări. asupra tradiţionalului marketing industrial. în această etapă de semnalare a lor.). este un alt domeniu relativ nou.care îşi justifică pe deplin constituirea în ramuri distincte ale marketingului . prestatori de servicii. deşi cei doi termeni sunt socotiţi cel mai adesea a fi sinonimi. cel puţin. deci cu semnificaţia de “marketing între întreprinzători” (n. dar bine delimitat şi în continuă creştere ca importanţă în cadrul marketingului. Un caz aparte de adâncire a specializării marketingului la nivelul tuturor celor trei niveluri economice . într-un sens mai larg. inseparabilitatea de prestator (şi. b) Cadrul teritorial. precum şi a particularităţilor specifice serviciilor în raport cu bunurile fizice: intangibilitatea. pentru revânzare sau pentru a le utiliza în producerea altor bunuri şi servicii”. Tot el precizează că. organizaţii non-profit). Baker arată că acesta este înlocuit tot mai mult de termenul “business to business”. În cazul marketingului bunurilor de capital. organizaţii guvernamentale.… marketingul business to business fiind concentrat asupra schimbului de produse şi servicii între organizaţii. care. astfel. Marketingul serviciilor.

constituie un alt criteriu important în raport de care a avut loc specializarea marketingului. marketingul din interiorul întreprinderii este rareori recunoscut oficial. MARKETINGUL ÎN DOMENII NONECONOMICE Privit prin prisma profilului activităţilor în care a pătruns marketingul. în ultimele două decenii şi-a făcut loc . specific marilor firme internaţionale. 2. ce abordează propria piaţă de desfacere ca o înlănţuire de pieţe naţionale. asociat semnificaţiei largi a marketingului la nivelul întreprinderii). Acest fapt prezintă.nelucrative. în funcţie de direcţia fluxurilor respective. precum şi în comparaţie cu sistemul de metode şi instrumente utilizate de întreprinzătorii angajaţi în circuitul internaţional al produselor şi serviciilor au condus la delimitarea problematicii marketingului intern de cea a marketingului internaţional. şi în cazul marketingului internaţional .economice. Termenii respectivi au apărut ca o necesitate pentru a desemna aplicarea marketingului în interiorul întreprinderii. c) nivelul de organizare economică în care intervine marketingul constituie un al treilea criteriu important al specializării sale. Modalităţile diferite de abordare a pieţei interne în ceea ce priveşte mediul de afaceri.în principal.se tinde către o adâncire a specializării.a căror politică de personal accentuează importanţa comunicării interne. sensibilitatea la cererea angajaţilor şi la scopul comun.în contextul mondializării afacerilor internaţionale marketingul global. pe care aplică strategii de marketing cu un grad ridicat de standardizare. o atenţionare că o abordare de marketing este necesară nu numai pentru plasarea mărfurilor în străinătate. În practică. şi în cazul micromarketingului se susţine tot mai mult ideea existenţei unui marketing interior şi a unui marketing exterior firmelor. responsabilitatea personală. dar aplicarea sa este tot mai evidentă în acele organizaţii . necomerciale. Un alt rezultat al adâncirii specializării marketingului internaţional îl reprezintă marketingul multinaţional.după formulările altor autori . ce dispun de un sediu în ţara “mamă” dar acţionează de obicei prin societăţi “surori” . câmpul de activitate al unor astfel de firme (corporaţii multinaţionale sau transnaţionale) ridică probleme de marketing specifice îndeosebi de armonizare a încercărilor de standardizare cu cerinţele de adaptare la specificul local. Ca urmare a celor două fluxuri specifice schimburilor economice internaţionale.între întreprindere şi mediu (acesta din urmă fiind. firmelor transnaţionale. anii '70 au marcat extinderea sa explozivă şi în diferite domenii noneconomice sau . specific. În raport de treapta de încorporare şi operaţionalizare în cadrul aparatului economic a noii concepţii s-au delimitat: macromarketingul şi micromarketingul. este vorba de încorporarea orientării şi practicilor de marketing de către o tot mai mare varietate de organizaţii cu 20 . din sectorul serviciilor . precum şi . Concret.5. Înscriindu-se în tendinţa mai largă de adâncire a specializării. în fond.pe pieţele şi chiar în economiile mai multor ţări.care beneficiază deja de o largă tratare în literatura de specialitate şi constituie obiectul unei discipline universitare distincte . cel mai adesea. Continuând procesul respectiv într-o direcţie asemănătoare.în opoziţie . conturându-se un marketing al exportului şi un marketing al importului. dar şi pentru aprovizionarea de pe pieţele externe. în principal.

în principiu. religioase ş. câştigate de aceştia din partea unui grup social sau al unei satisfacţii interioare) şi marketingul către deţinătorii de fonduri (organe ale administraţiei centrale şi locale sau agenţii ale acestora. politice.a. reunite pe baza unor elemente comune în cadrul marketingului social. ci şi la cel al unor organisme guvernamentale. deşi prin statutul lor s-au declarat non-profit. misiuni etc. Noul domeniu.sau cel puţin acceptabile pentru ambele părţi care iau parte la acesta.o componentă marcantă a sa . în curs de derulare. valenţele sale. Kotler şi G. marcat de o tendinţă de adâncire a acestei specializări.. denumit generic marketing social. se recunoaşte că. “termenul de organizaţie non-profit poate fi aplicat în cazul acelor organizaţii al căror scop principal nu este crearea de profit. a pornit de la “conceptul de schimb”. marketingul către donatori (menită să atragă resurse altfel decât prin vânzarea de bunuri sau servicii. pentru atingerea unor obiective pe termen lung. obiectivul lor principal nu este evaluat prin prisma unor criterii economice.marketingul electoral (al cărui “produs” concretizat. în sensul că. optica potrivit căreia marketingul semnifică o luptă. trebuie reconsiderată. activitatea de marketing direcţionată către patru arii constitutive diferite: marketingul comercial (asociat de necesitatea de a desfăşura adesea activităţi economice pentru a crea surse de venituri). cel mai adesea. organizaţiile non-profit “întreprind. în demersul său pe această temă.a. Faţă de opinia că marketingul social ar avea o sferă de aplicare mai largă . organizaţiile non-profit pot lua diverse forme: asociaţii. Procesul. astfel încât să conducă la schimbarea atitudinii publicului-ţintă. Mai trebuie adăugat că prin acceptarea unui asemenea cadru. marketingul social.sau că. de fapt. este. respectiv prin obţinerea unor “daruri” de la donatori .caracter social. desfăşoară. Deci. în practică. al conceptului de schimb. de afirmare şi consolidare a unor variate servicii. Sub aspectul statutului juridic. Keith Bloise consideră că. Zaltman. aplicaţiile concrete în diferitele compartimente ale acestei sfere primind denumiri adecvate: marketingul politic şi . ca fiind central pentru conceptul de marketing (aşa cum subliniază şi Kotler. în general posibilitatea de a obţine în acest mod rezultate superioare în activitatea desfăşurată. profitul poate fi necesar şi la astfel de organizaţii doar ca un mijloc. de obicei. ca intermediari.putând fi încorporat nu numai la nivelul unor organizaţii private. pentru desfăşurarea unor activităţi de care sunt răspunzătoare faţă de societate). în acelaşi timp. organe caritabile ş. implicit şi la nivel macro . profesionale. indirecte.indivizi. fundaţii. care apelează la astfel de organizaţii. În timp ce marketingului social îi este specifică diseminarea de idei. nu ca un scop final. care este. într-un studiu publicat în 1971. şi unele activităţi generatoare de profit. urmează a fi “vândut” publicului alegător. obşteşti. a fost evidenţiat pentru prima dată de Ph.în lupta în care se angajează pentru a provoca un schimb în condiţii cât mai avantajoase .. schimbul este conceptul esenţial care defineşte câmpul de studiu al marketingului). în general. într-un program sau un candidat. mult mai larg. privit 21 .profit şi non-profit . avut în vedere. dar care pot apela la activităţile generatoare de profit. în schimbul aprobării. Bloise. Pornind de la faptul că. pot fi. el reprezintă cheia reuşitei diferitelor tipuri de organizaţii . care au “descoperit” marketingul. de obicei. Şi în ceea ce priveşte relaţia dintre marketingul social şi marketingul organizaţiilor non-profit s-a simţit nevoia crescândă de asigurare a unor clarificări. deşi doar pentru susţinerea obiectivului lor principal”. totuşi. însă. sunt tot mai multe cazuri de organizaţii care. considerate identice.

marketingul securităţii rutiere. marketingul cultural (vizând promovarea culturii către publicul larg prin variate instituţii şi organizaţii de profil). tabagismului. cancerului. antrenat în efortul general de creare a unor produse mai sigure. îmbrăţişând felurite “cauze sociale” (lupta împotriva alcoolismului. reclamat de creşterea vertiginoasă a parcului de autovehicule. discriminărilor sociale ş. marketingul educaţional.a. dar şi a accidentelor de circulaţie.).ca un “consumator de politică”). de oprire a degradării mediului înconjurător. în atragerea de prozeliţi şi în păstrarea acestora). marketingul religiei sau ecleziastic (care are în vedere aplicaţii ale marketingului în răspândirea unei religii. marketingul ecologic sau marketingul verde. 22 . vizând diferite alte domenii. precum şi multe alte “ramuri” ale marketingului social. marketingul sportiv (urmărind satisfacerea nevoilor crescânde ale consumatorilor “de produse” de natură sportivă). marketingul sănătăţii publice (ce urmăreşte minimizarea numărului de îmbolnăviri prin promovarea medicinii omului sănătos). a unor ambalaje reciclabile şi biodegradabile. chemat să slujească obiectivul armonizării intereselor individuale cu cele colective în privinţa instruirii.

ecologică etc. politică. La nivelul întreprinderii. de măsura cunoaşterii fizionomiei şi mecanismului de funcţionare a mediului. nu în ultimul rând. Într-o astfel de accepţiune. resursele şi organizaţia”. 3. înţelegerea şi mai ales aplicarea în practică a marketingului presupune cunoaşterea conceptelor de mediu extern. studierea interacţiunii mediului intern cu cel extern şi formularea celor mai potrivite căi de maximizare a efectelor. Conceptul de mediu extern Într-un sens larg. având un anumit profil de activitate. pe de a parte. reprezintă obiectului marketingului ca ştiinţă. organizaţiile ori instituţiile ocupă o poziţie centrală.1. înseamnă că rezultatele activităţii sale vor depinde. Pe bună dreptate. de capacitatea şi priceperea întreprinderii de a fructifica oportunităţile şi de a evita primejdiile pe care aceasta i le furnizează. materiale şi financiare. desfăşurarea activităţii într-o asemenea manieră depinde. culturală. În acelaşi timp. aceşti factori nu sunt altceva decât punctele nodale ale interacţiunii mediului intern cu cel extern. CONŢINUTUL MEDIULUI DE MARKETING În cadrul conceptului de marketing mediul în care acţionează întreprinderile. Privite static. cunoaşterea mediului extern. de capacitatea organizaţiei de a se adapta la mediul extern. un set de variabile endogene. juridică. în primul rând. mediul în cadrul căruia întreprinderile îşi desfăşoară activitatea cuprinde un ansamblu de factori alcătuind a structură complexă. Iar dacă pentru întreprindere. pozitive şi de minimizare a celor negative. din componenta economică a acestuia. capacitate care corespunde mediului intern al întreprinderii. Kotler remarca faptul că o firmă de înaltă performanţă este “o firmă al cărei model este bazat pe patru factori: beneficiarii afacerii. conectarea (adaptarea) activităţii la mediu. mediu intern şi a relaţiilor dintre acestea. mediul apare alcătuit dintr-o reţea de variabile exogene cărora întreprinderea le opune propriile sale resurse . O astfel de abordare necesită. componentele mediului se găsesc în anumite 23 . eterogenă. pe de o parte. Într-o viziune macroeconomică. Ph. 3. este vorba de factori de natură economică. marketingul presupune desfăşurarea activităţilor întreprinderii în concordanţă cu evoluţia mediului economico-social. întreprinderea funcţionează în condiţiile concrete pe care i le oferă mediul său extern. “mediul de marketing reprezintă oportunităţi şi primejdii”. MEDIUL DE MARKETING CAP. aşa cum bine observă Kotler.PARTEA A II-A. Aşa cum s-a arătat în capitolele anterioare. 3. iar pe de altă parte.1. MEDIUL EXTERN Ca agent economic. întreprinderile însele fac parte din acest mediu. procesele. iar pe de altă parte. După cum vom vedea. respectiv.1.umane. Din acest motiv. demografică. la un moment dat. socială.

Agenţii cuprinşi în prima categorie formează micromediul întreprinderii. schimbările din evoluţia componentelor şi a raporturilor dintre ele sunt bruşte. după natura raporturilor dintre ele şi a efectelor declanşate. de supravieţuire. a interacţiunii dintre acestea. Iar evoluţia mediului rareori este liniară.  mediul instabil. 3. echilibrul nu este decât o tendinţă cu caracter constant. însă.raporturi. Micromediul întreprinderii În desfăşurarea activităţii sale. cu consecinţe asupra fizionomiei de ansamblu a acestuia ca şi asupra raporturilor dintre componentele sale. Aceasta. financiare şi umane. cu alţii. relativ ostil întreprinderii.1. influenţa acestora fiind de cele mai multe ori indirectă.1. asupra activităţii întreprinderii. Confruntarea cu un astfel de mediu solicită o atitudine prospectivă. influenţele fiind de regulă reciproce. relaţiile sunt mai îndepărtate. ridică întreprinderii puţine probleme de adaptare(un astfel de mediu este însă tot mai rar întâlnit în economia contemporană).1. descifrarea direcţiei şi cotei schimbărilor. de adaptare sau chiar. punându-i probleme dificile. Totodată. specific perioadelor “liniştite”. mediul extern cunoaşte mai multe forme. Agenţii mediului nu acţionează însă cu aceeaşi intensitate şi în aceeaşi măsură asupra activităţii întreprinderii. este în comparaţie cu celelalte două tipuri. caracterizat prin frecvente modificări în majoritatea componentelor sale.2. În realitate.2. care reflectă natura societăţii. când evoluţia fenomenelor este lentă şi uşor previzibilă. Componentele mediului extern al întreprinderii Raportarea eficientă la mediu impune cercetarea atentă a componentelor sale. componentele mediului aflându-se într-o permanentă mişcare. în forme şi direcţii imprevizibile. ea este furnizoare de produse (servicii) pentru satisfacerea nevoilor unor agenţi economici. evident. cu un mediu dinamic. între care:  mediul stabil. creşterea capacităţii de adaptare la schimbări a întreprinderilor. conducând uneori la schimbări substanţiale în însăşi fizionomia mediului. în perioada actuală. reprezintă. întreprinderea intră în legături directe. precum şi a impactului lor asupra pieţei şi. În ambele cazuri întreprinderea vine în contact cu agenţii de mediu care se plasează în imediata apropiere iar acţiunile lor se răsfrâng direct asupra activităţii sale. mai slabe. Într-un astfel de mediu. După modul cum se modifică aceste componente. întreprinderea însăşi se constituie în purtător de nevoi pentru satisfacerea cărora apelează la resurse materiale. stadiul de dezvoltare atins.  mediul turbulent. Întreprinderea se va confrunta deci. alcătuiesc o anumită structură. Raporturile dintre componente par să sugereze echilibrul la care a ajuns mediul în momentul respectiv. impuse de necesitatea realizării obiectului său de activitate. ceilalţi alcătuiesc componentele macromediului întreprinderii. tipul obişnuit de mediu cu care se confruntă întreprinderile din aproape toate sectoarele de activitate. 24 . 3. întrucât componentele sale nu evoluează în acelaşi ritm. Cu unii dintre ei. în aceeaşi manieră.

care influenţează în mod similar activitatea întreprinderii. utilizatori industriali.de natura solicitărilor faţă de produsele (serviciile) întreprinderii. aceiaşi furnizori sau prestatori de servicii. clienţii ocupă un loc central în tematica studiilor de marketing. Din combinare se obţin produse ori servicii care sunt livrate clienţilor. În mod similar acţionează şi concurenţii întreprinderii din cadrul mediului. instituţiilor şi al persoanelor individuale cărora le sunt adresate bunurile (serviciile) întreprinderii. clienţii se pot grupa astfel: consumatori. 25 . Cunoaşterea posibilităţilor de ofertă ale acestor agenţi de mediu prezintă o deosebită importanţă pentru activitatea întreprinderii. echipamente. Reprezentând cea mai importantă componentă a micromediului întreprinderii. maşini şi utilaje etc. respectiv: furnizori de resurse materiale (ori de prestări de servicii). specific. de transport. cu influenţe considerabile în activitatea întreprinderii. pe care îi vom denumi generic. organisme publice. Pe lângă aceştia apar o serie de alţi agenţi. a comportamentului de cumpărare şi de consum. datorate rolului factorului uman în procesul muncii. oficiile de forţă de muncă. Din rândul lor se detaşează intermediarii (firme de comerţ. d) Clienţii alcătuiesc cercul firmelor. politicile comerciale utilizate. agenţii de publicitate etc. furnizori de resurse băneşti (băncile) şi furnizori de forţă de muncă. acestea axate pe cunoaşterea nevoilor. localizarea geografică etc. formează micromediul întreprinderii. materiale. b) Prestatorii de servicii sunt reprezentaţi de firme sau persoane particulare care realizează o gamă largă de servicii necesare îndeplinirii obiectului de activitate al întreprinderii. a) Furnizorii de mărfuri (mijloace materiale) sunt reprezentaţi de diverse firme sau persoane particulare. intrând în relaţii cu tot atâtea componente de mediu. Informaţiile de care întreprinderea are nevoie. În acelaşi timp. agenţii guvernamentale etc. ea însăşi fiind o componentă a acestuia. e) Concurenţii formează o categorie aparte a micromediului întreprinderii. orice întreprindere combină trei categorii de factori de producţie. starea de disciplină etc. perturbatori a unei bune aprovizionări. nelipsiţi din cadrul mediului competitiv.) şi mai ales prestatorii de servicii bancare. asigură întreprinderii resursele necesare de materii prime. În esenţă.Componentele mediului extern cu care o întreprindere intră în relaţii directe. permanente şi puternice dictate de necesitatea atingerii obiectivelor sale (prezente şi de perspectivă). asigurarea unor relaţii de piaţă cu o desfăşurare normală impune cunoaşterea şi a unor aspecte referitoare la climatul intern al firmei furnizoare (greve. precum şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.) şi orice alte elemente care s-ar putea constitui la un moment dat în eventuali factori neprevăzuţi. întreprinderi distribuitoare (comerciale). În funcţie de statutul lor. În postura de concurenţi apar firmele sau persoanele particulare care îşi dispută aceeaşi categorie de clienţi. În sfera acestor “furnizori” se cuprind unităţile de învăţământ. care. c) Furnizorii forţei de muncă se constituie în agenţi de mediu. Pentru identificarea acestora trebuie pornit de la locul pe care întreprinderea îl deţine în cadrul mediului. cu aceştia din urmă întreprinderea întâlnindu-se în cadrul unei pieţe ce reprezintă particularităţi distincte piaţa financiară. se referă la dimensiunile şi calitatea ofertei. economiei de piaţă. la rândul său. despre aceşti agenţi de mediu. a cererii. iar în numeroase cazuri. preţurile practicate. în baza unor relaţii de vânzare-cumpărare.

atitudinea faţă de noutăţi. Componentele macromediului întreprinderii sunt de o mare diversitate. armeană. între care: numărul populaţiei. între care: asociaţii ale consumatorilor. vamale. de justiţie etc. b) Mediul economic este alcătuit din ansamblul elementelor ce compun viaţa economică a spaţiului în care acţionează întreprinderea.Competitorii se deosebesc între ei prin rolul pe care îl joacă în raporturile cu clienţii. De aici. Există în Bucureşti restaurante cu specific pakistanez. care acţionează pe o arie mai largă. Macromediul întreprinderii Activitatea oricărei întreprinderi.a. a pieţei întreprinderii. influenţa lor exercitându-se pe termen lung. terenul finalizării activităţii economice. Ansamblul factorilor care acţionează indirect. Analiza unor astfel de caracteristici şi surprinderea tendinţelor mediului reprezintă adesea punctul de pornire în evaluarea dimensiunilor cererii. stilul de intervenţie pe piaţă etc. În caracterizarea lui intră în 26 . indirectă. persoanele cu studii elementare. turcesc etc. repartizarea teritorială şi pe medii (urban . asociaţii profesionale.. marele public. Sunt factori de ordin general.2. un loc aparte îl ocupă organele de stat. numărul de familii şi dimensiunea medie a unei familii. semnificaţia deosebită pe care o prezintă unii indicatori specifici ai mediului demografic. El interesează întreprinderile de orice profil. tătară sau a unor grupuri constituite în funcţie de credinţele religioase. faţă de care întreprinderea are o serie de obligaţii legale: este vorba de organele financiare. Majoritatea lucrărilor de specialitate le delimitează în următoarele grupe: mediul demografic. cu studii medii. cel puţin ca sursă de alimentare a acestora cu forţa de muncă necesară. instituţional (legislativ) şi natural. rata natalităţii etc. se află sub influenţa altor factori de mediu. O influenţă însemnată a activităţii întreprinderii o au şi grupurile educaţionale: analfabeţii. având un caracter exogen în raport cu agenţii ce compun micromediul. de regulă. germană. structura pe sexe şi grupe de vârstă. Un interes deosebit îl prezintă şi pieţele configurate potrivit specificului de consum al altor etnii existente în ţara noastră. pe termen lung şi cu o intensitate mai slabă asupra activităţii întreprinderii formează macromediul acesteia.rural) a populaţiei. a) Mediul demografic se referă la populaţia aflată în zona de activitate a întreprinderii. 3. În cadrul acestei componente.2. maghiară.1. cu studii superioare şi cu studii postuniversitare. chinezesc. Legătura ce se stabileşte între întreprindere şi aceşti factori este. mediul demografic reprezintă totodată unul din factorii formativi ai cererii de mărfuri. economic. ş. care se adresează unor astfel de etnii stabilite în ultimii ani în România. În cadrul întreprinderilor profilate pe produse (servicii) de consum. mediile de informare în masă. politic. organele de stat. Philip Kotler identifică şapte categorii ale unor astfel de organisme. Deosebit de interesante apar în acest context studiile privind evoluţia unor pieţe constituite pe baza trăsăturilor specifice grupurilor etnice dintr-o anumită zonă sau ţară (şi în ţara noastră au apărut unităţi ce deservesc astfel de grupuri). tehnologic. cultural. formele de comunicare cu consumatorii. ca şi a celorlalţi agenţi din cadrul micromediului. f) Organismele publice constituie o componentă a micromediului în măsura în care momentan sau potenţial pot influenţa atingerea obiectivelor întreprinderii. prezentaţi mai sus.

nivelul concurenţei etc. factorii de mediu se oglindesc. cu implicaţii asupra cvasitotalităţii laturilor vieţii societăţii. De remarcat. 27 . convenţii etc. Analizat în strânsă corelaţie cu mediul demografic. nivelul de dezvoltare pe ansamblu şi pe fiecare ramură. cererii şi preţurilor. “explozia” produselor noi. c) Mediul tehnologic. gradul de stabilitate a climatului politic intern.consideraţie structura pe ramuri a activităţii economice. pe care poate conta întreprinderea. în cercetarea mediului economic dintr-o zonă. nivelul veniturilor băneşti şi mărimea cererii de mărfuri. un loc aparte ocupă evidenţierea factorilor care determină mărimea şi dinamica cheltuielilor de consum: distribuţia veniturilor (pe ţări. Rolul lor sporeşte în situaţiile de instabilitate. şi în particular. În acelaşi cadru se înscriu şi reglementările elaborate de organisme interne şi internaţionale vizând armonizarea practicilor comerciale. elementele mediului cultural intervin uneori cu rol decisiv în delimitarea segmentelor de piaţă. “cum” se obţin produsele (serviciile) de care se foloseşte societatea la un moment dat: întreprinderea se implică în dinamica mediului tehnologic atât ca beneficiar cât şi ca furnizor. facilitarea actelor de piaţă. În acest context. tradiţiile. în cazul selectării pieţelor sau pe categorii de populaţie. în care operează întreprinderea. gradul de implicare a statului în economie. direct sau indirect. Evoluţia mediului tehnologic dobândeşte o exprimare concretă prin intermediul unor elemente specifice. în esenţă. deoarece mutaţiile produse în cadrul tehnologiilor conduc la modificări corespunzătoare în volumul. datorate modificării raportului de forţe din arena politică. datoriile şi posibilităţile de creditare. în principal prin intermediul pieţei. recomandări. obiceiurile. Ele privesc o arie largă de domenii. situaţia financiarvalutară etc. într-o alcătuire specifică fiecărei ţări. în situaţia pieţei: ei determină volumul şi structura ofertei de mărfuri. e) Mediul politic reflectă. Pe baza acestor componente se formează. dinamica şi structura ofertei. forţele politice şi relaţiile dintre ele.după caz . structurile societăţii. zonal şi internaţional etc. reglementările vizând eliminarea tehnologiilor poluante etc. credinţele şi normele care guvernează statutul oamenilor în societate.ai unor activităţi de piaţă. mişcarea preţurilor. mărimea şi orientarea fondurilor destinate cercetării-dezvoltării. mediul economic oferă elementele necesare pentru o mai corectă evaluare a potenţialului de piaţă. perfecţionarea produselor tradiţionale. între altele. Aceasta. este constituit din componente care explică. cum sunt: norme tehnice. în cazul selectării segmentelor). cum sunt: invenţiile şi inovaţiile. d) Mediul cultural este format din ansamblul elementelor care privesc sistemul de valori. o serie de forţe şi grupuri de interese care acţionează în viaţa economică a societăţii. economiile (mai precis comportamentul de economisire al populaţiei). gradul de ocupare a forţei de muncă. Mediul economic include totodată. Aceste componente constituie factori stimulativi sau restrictivi . f) Mediul instituţional este constituit din ansamblul reglementărilor de natură juridică prin care este vizată direct sau indirect activitatea de piaţă a întreprinderii. că mediul tehnologic reprezintă astăzi una dintre cele mai dinamice componente ale macromediului întreprinderii. clasele sociale şi rolul lor în societate. Acţiunea lor se regăseşte în conjunctura economică. în conturarea unei anumite tipologii a cumpărătorilor. De altfel. comportamentul de cumpărare şi de consum de care va trebui să ţină seama întreprinderea. în conjunctura pieţei la care se raportează fiecare întreprindere.

prospecţiuni etc. cum sugerează fig. 3. clasificările de mărfuri etc. . multitudinea formelor de legătură dintre întreprindere şi mediul său. pentru unităţile economice din unele sectoare . condiţiile naturale (relief. Pe o linie similară se înscriu şi reglementările privind protecţia consumatorilor ori cele privind protecţia intereselor societăţii. legislaţia care protejează afacerile. relevă gradul ridicat de complexitate al acestuia. Dintre acestea se detaşează. în spaţiu a activităţilor umane. în majoritatea ţărilor.agricultură. creşterea rolului guvernelor în asigurarea protecţiei mediului înconjurător. În general. în proiectarea şi desfăşurarea activităţilor economice. creşterea costului energiei. puse în evidenţă de numeroase studii de specialitate care în mod cert vor marca activitatea majorităţii firmelor. Ele urmăresc asigurarea cadrului legal pentru desfăşurarea unor acte de piaţă corecte. g) Mediul natural intră tot mai mult în consideraţie în perioada actuală.1.1. creşterea gradului de poluare. de distribuţie. în primul rând. de accentuarea gradului de poluare etc. va fi influenţat de activitatea întreprinderii. Dar şi mediul. Componentele mediului extern al întreprinderii 28 . Acestea sunt: criza materiilor prime. influenţa acestora se face simţită chiar şi asupra macromediului.dintre care se pot menţiona transporturile. O privire de ansamblu asupra elementelor mediului extern al întreprinderii. În cazul unor întreprinderi puternice. la rândul său. facilităţile vamale. condiţionează activitatea întreprinderii într-o măsură mai mare sau mai mică. Astfel. Şi în cadrul mediului natural se manifestă o serie de tendinţe. prezentate mai sus. Creşterea în importanţă a acestei componente a macromediului este determinată de reducerea resurselor de materii prime neregenerabile. toate componentele de mediu descrise mai sus. inclusiv în ţara noastră au fost adoptate o serie de acte normative care protejează concurenţa. climă) determină modul de localizare. În toate cazurile. turism. asigurările.condiţiile naturale intră în mod nemijlocit în însuşi obiectivul activităţii. 3.

condiţionându-se reciproc. pornind de la constatarea că. 3. informaţii. în ultimă instanţă. El este pus în evidenţă de “sinergia” firmei definită ca “rezultantă a forţelor motrice interne ireductibile ale întreprinderii”. De aceea. putând fi structurate după diferite criterii. Structura mediului intern Resursele de care dispune firma la un moment dat se găsesc sub cele mai diferite forme. Efectul sinergic depinde. de raporturile cantitativstructurale în care se află componentele mediului. Din acest punct de vedere deosebim: dotări (clădiri. 3. mediul intern se identifică cu întreprinderea însăşi. Conţinutul dinamic al mediului intern este exprimat de efectul sinergic produs prin asamblarea în procesul activităţii a resurselor de care dispune firma. În sfârşit. Într-o astfel de accepţiune mediul intern apare ca fiind alcătuit din totalitatea forţelor motrice. Conţinutul static al mediului intern este dat de elementele sale componente privite izolat. MEDIUL INTERN Fructificarea ocaziilor oferite de mediul extern ori contracararea ameninţărilor acestuia este determinată de potenţialul întreprinderii. Conţinutul mediului intern Mediul intern al întreprinderii este alcătuit din totalitatea elementelor ce asigură realizarea obiectului de activitate al acesteia. identificarea acestora reprezentând punctul de pornire în evaluarea potenţialului unei firme. disponibilităţile 29 .3.1. de capacitatea sa de a realiza acest lucru. potenţându-se sau anihilându-se una pe cealaltă după caz. Problema se simplifică mult.2. tehnologii. Întotdeauna. mediul intern se află într-o continuă interacţiune cu mediul extern. Acesta intră în acţiune nu ca o sumă aritmetică ci ca un ansamblu în care componentele “conlucrează”. fără surprinderea legăturii dintre acestea şi a raporturilor în care se află unele cu altele. financiare şi umane. Cel mai frecvent este luat în consideraţie conţinutul resurselor pe baza căruia se obţine o grupare clasică: resurse materiale. definită ca agent economic în cadrul căruia are loc combinaţia factorilor de producţie în scopul producerii de bunuri sau servicii. combinaţia acestor elemente este unică şi particularizează o firmă în raport cu alta.) terenuri şi alte resurse naturale care stau la baza proceselor de producţie şi prestaţie. Cu alte cuvinte.2. resurse financiare şi resurse umane. reprezentând primul pas în cadrul procesului de studiere a mediului intern. infrastructură etc.2. conţinutul static permite evaluarea dimensiunilor resurselor şi descrierea acestora. aşa după cum s-a arătat.2. Rezultă deci că mediul intern are deopotrivă un conţinut static şi unul dinamic. o serie de trăsături ale mediului extern se regăsesc într-o anumită proporţie şi în cadrul mediului intern. mediul intern este constituit din elemente care exprimă fizic resursele de care dispune întreprinderea: materiale. legăturile cu acesta fiind deosebit de complexe. echipamente. între altele.

de pildă. punându-şi amprenta asupra calităţii produselor şi serviciilor livrate.). Corespunzător celor trei categorii de resurse. capacitatea de producţie conform graficului.băneşti (în numerar şi aflate în cont) şi personalul cu structurile sale (vârstă. Terenul apare deci. managementul firmei. În servicii. clădirile reprezintă elemente esenţiale ale procesului de prestaţie. Surprinderea acestuia necesită urmărirea cu atenţie a numărului şi structurii. În sfârşit. Intră în discuţie mijloacele (teren. vârsta. pregătire. În fiecare din aceste ipostaze. Potenţialul productiv(tehnic) exprimă capacitatea firmei de a realiza produsele sau serviciile în cantitatea şi calitatea solicitată de piaţă. Între indicatorii capacităţii comerciale un loc important îl deţine reputaţia firmei. preţurile. 3. fie ca bază de desfăşurare a proceselor economice. aspectul şi funcţionalitatea reprezintă atribute esenţiale ale ambianţei. în final. evidenţierea calităţii resurselor umane. în esenţă. amplasare. tehnologii). silvicultură etc. sistemului decizional. potenţialul (capacitatea) firmei.3. Echipamentele (dotările) reprezintă elementele esenţiale ale suportului fizic pe care se desfăşoară activităţile firmei. Performanţele acestora sunt date de nivelul tehnic la care sunt realizate. Clădirile asigură o parte a suportului fizic de desfăşurare a proceselor economice. aptitudinile. în acest context. Analiza acestuia este deosebit de complexă. personalul exprimă resursele umane ale întreprinderii şi reprezintă. clădiri administrative etc. calitatea inovaţiei. pe el fiind amplasate clădiri. calitatea produselor şi serviciilor. posibilităţile pe care le are întreprinderea de a realiza anumite cheltuieli în vederea atingerii unor obiective de 30 . atât ca principal factor de producţie (în agricultură. specializare etc. nu în ultimul rând.). Ele determină costurile. calitatea forţei de muncă şi. depozite. peisaj. gradul de acoperire a cererii. capacitate organizatorică. capacităţile. factorul activ şi determinant al potenţialului firmei. spaţii de vânzare. echipamente etc. componentă specifică a produsului. resursele şi componentele mediului intern exprimă. Capacitatea financiară are în vedere. în ultimă instanţă.Potenţialul acestora este exprimat de proprietăţile fizico-chimice. Sunt avute în vedere: cota de piaţă. poziţia faţă de sursele de aprovizionare şi desfacere etc. echipamente. Echipamentele se regăsesc totodată în tehnologiile de fabricaţie şi comerciale utilizate de întreprindere în desfăşurarea proceselor de producţie sau comerciale. nivelul preţului. gradului de calificare. Deosebit de semnificativ apare. Potenţialul tehnic trebuie dublat întotdeauna de potenţialul comercial. Ea urmăreşte. fiind diferenţiate după locul ocupat în aceste procese: mod de producţie. rezultatului obţinut etc. Terenul şi resursele naturale reprezintă factorii de producţie fără de care nu este posibilă desfăşurarea activităţii.2. în mai toate situaţiile. cum e şi firesc. Capacitatea acestuia reiese din analiza atentă a organizării. În numeroase situaţii. dotări. motivaţia etc. capacitate financiară. productivitatea etc. potenţialul întreprinderii poate fi structurat astfel: capacitate tehnică (potenţial productiv) şi capacitate comercială. Potenţialul firmei Aşa cum s-a mai arătat. activităţile de promovare şi de distribuţie. pământul şi resursele naturale sunt analizate prin prisma contribuţiei la realizarea obiectivelor propuse.

forţa de muncă calificată 18. apelându-se la o mare varietate de metode de cercetare. Practic. Ea trebuie dublată de analiza concordanţei (corespondenţei) ce trebuie să existe între diferitele categorii de resurse. Acest lucru poate fi operaţionalizat prin însumarea valorilor unor indicatori prin care se exprimă capacitatea întreprinderii. o astfel de investigaţie se dovedeşte deosebit de complexă. Redăm mai jos (tabelul 3. economiile de scară 16. eficienţa politicii de preţ 6. costul/ disponibilitatea capitalului 12. În sfârşit. capacitatea 17. iar volumul activităţii este suficient de mare ca să acopere o cotă însemnată de piaţă. capacitatea de a produce conform graficului 19.1.3. potenţialul unei întreprinderi este exprimat întrun grad înalt de capacitatea organizatorică şi de potenţialul managerial de care dispune.calitatea serviciilor 5. metodele de studiere fiind incluse în sfera cercetărilor de marketing. salariaţi implicaţi 22. Tabelul nr. pe de o parte. cota de piaţă 3. dar nu în ultimul rând. determinarea potenţialului intern se realizează prin evaluarea punctelor tari şi punctelor slabe ale întreprinderii. stabilitatea financiară Capacitatea productivă 14.1. Analiza fiecărei componente a mediului intern nu este însă suficientă. O întreprindere are un potenţial ridicat atunci când există un echilibru între capacitatea productivă. eficienţa inovaţiei 10. Indiferent însă de situaţie. capacitate de orientare 23. Indicatori de evaluare a potenţialului firmei Capacitatea comercială 1. Intră în discuţie costul capitalului. cea financiară şi organizatorică. eficienţa distribuţiei 7. aptitudinile tehnice Capacitatea organizatorică 20. eficienţa forţei de vânzare 9. pe de altă parte. 31 . calitatea produsului 4. eficienţa promovării 8. mijloacele 15. şi capacitatea comercială. reputaţia firmei 2.) o listă a indicatorilor prin care poate fi evaluat potenţialul firmei. organizare flexibilă Simpla enumerare a acestor indicatori evidenţiază faptul că evaluarea lor se realizează numai prin investigarea mediului intern al întreprinderii. fluxul de numerar 13. Ea are un potenţial scăzut atunci când între componente apar dezechilibre care conduc la o cotă redusă de piaţă. fluxul de numerar şi stabilitatea financiară. conducere vizionară 21.piaţă. acoperirea cererii la nivel geografic Capacitatea financiară 11.

după cum s-a văzut anterior. de asigurarea necesarului de mijloace financiare şi de personal. unde întreprinderea apare în dubla ipostază. în care întreprinderea intervine în postura de “cumpărător”. toleranţă. În măsura în care acestea acţionează asupra furnizorilor. bancară. Este vorba.3. sunt.3.1. cooperare. o vor implica într-un sistem de relaţii indirecte. deci.2. Relaţiile de piaţă ale întreprinderii Din multitudinea relaţiilor întreprinderii cu mediul său extern se detaşează.3. se formează şi manifestă şi o anumită conjunctură a pieţei . de cumpărător şi de vânzător. relaţiile sale în acest cadru sunt directe. iar pe de altă parte. ele se desfăşoară în cadrul mediului întreprinderii. în relaţii de interdependenţă şi cu componentele micromediului. totodată. Acestea sunt. relaţii de piaţă. Astfel de relaţii. RELAŢIILE ÎNTREPRINDERII CU MEDIUL EXTERN În calitatea sa de componentă a mediului. întreprinderea intră într-un ansamblu de relaţii. în care întreprinderea apare în calitate de solicitant (afară de cazurile în care profilul său îl constituie tocmai activităţile bancare). în funcţie de interesele fiecăreia dintre părţi. acţiunea acestora imprimând mediului o anumită conjunctură. prin natura şi conţinutul lor. împrumutul de capital şi angajarea forţei de muncă. că indiferent din care zonă provin (a micro sau a macromediului). întreprinderea se află într-un contact cvasipermanent cu celelalte componente. În practică însă. în principiu. Prin poziţia pe care întreprinderea o ocupă în sfera micromediului. factorii de mediu nu acţionează izolat asupra întreprinderii. pe de o parte. sub influenţa simultană şi conjugată a unui şir de factori. totodată. relaţiile de piaţă. pe fondul general al acesteia din urmă.  piaţa financiară.problemă care va fi exprimată într-un capitol viitor. în relaţii de concurenţă cu firme având un profil similar şi. 3. concurenţilor şi clienţilor întreprinderii. nici ei nu se află în raporturi de independenţă unii faţă de ceilalţi. prin intermediul cărora îşi orientează şi finalizează activitatea economică. frecvent firmele intră unele cu altele în relaţii de parteneriat.) şi anume:  piaţa mărfurilor (a bunurilor materiale şi a serviciilor). Practic. Ele au drept obiect vânzarea cumpărarea de mărfuri şi servicii. În cadrul aceluiaşi mediu ea se află. Întreprinderea se va găsi. De observat. ce au loc între întreprindere şi agenţi ai mediului său extern. prin amploarea şi complexitatea lor. de vânzarea propriilor produse către clienţii potenţiali. pot fi promovate o serie de relaţii care fie se adaugă celor dintâi. de cumpărarea de mărfuri şi servicii. relaţiile de bază întreţinute de către o firmă cu agenţii de mediu. Dar fiecare componentă a micromediului se află. preferenţiale etc. Aceste relaţii ale întreprinderii vizează toate cele trei componente ale pieţei (vezi figura 3. îşi dispută aceleaşi surse de aprovizionare şi pieţe de desfacere. De altfel. sau ofertant. Astfel.  piaţa forţei de muncă. fie reprezintă o formă de manifestare a acestora. de solicitant al forţei de muncă necesară organizării şi desfăşurării activităţii. deci. 32 .

interni sau externi întreprinderii. specificul pieţei. În sfârşit. o mare diversitate. formele şi instrumentele utilizate în raporturile cu ceilalţi agenţi de piaţă. ca o condiţie indispensabilă a obţinerii unei eficienţe ridicate.Figura 3. Ca orice act de piaţă. Relaţiile de piaţă ale întreprinderii. caracteristicile întreprinderii explică şi ele anvergura şi diversitatea relaţiilor cu piaţa. deosebirile ce apar în ceea ce priveşte profilul. între care: obiectul relaţiilor. deci. poate obliga întreprinderea să se supună anumitor reglementări. mai mulţi agenţi de piaţă. în acest sens. profilul agenţilor de piaţă. distribuţia în timp a actelor de piaţă etc. Cadrul economico-social general creează condiţiile de ansamblu în care se desfăşoară relaţiile de piaţă la un moment dat. Dar în timp ce unele relaţii de piaţă iau naştere din iniţiativa întreprinderii. altele reprezintă o reacţie de răspuns a acesteia la iniţiativele celorlalţi agenţi de piaţă. vechimea ş. . Specificul pieţei în cadrul căreia întreprinderea îşi desfăşoară activitatea determină tipul.2.a. El poate stimula ori limita anumite relaţii. În contextul unor asemenea interacţionări.se reflectă în numărul şi particularităţile agenţilor de piaţă cu care vine în contact. obiectivi şi subiectivi.ca şi caracteristicile întreprinderii însăşi.profilul. în care se vor angaja. exprimată printrun număr variat de forme şi instrumente utilizate în desfăşurarea lor. Dimensiunile şi fizionomia relaţiilor întreprinderii cu piaţa depind de o serie de factori: generali şi specifici. Materializarea unei singure iniţiative poate însă declanşa o suită de relaţii. Parametrii principali ai întreprinderii . poate crea o conjunctură favorabilă sau nefavorabilă. 33 . dimensiunile. pe piaţa mărfurilor ori a serviciilor etc. Ele se pot grupa după mai multe criterii. este evidentă legătura care se stabileşte între ansamblul relaţiilor şi succesul întreprinderii în cadrul pieţei şi de aici necesitatea armonizării lor. amplasamentul. relaţiile de natura celor menţionate mai sus sunt bilaterale: vânzarea este în acelaşi timp şi cumpărare. aria teritorială pe care acţionează. Sunt de notat. Dintre aceştia o influenţă deosebită exercită cadrul economico-social. succesiv. Relaţiile întreprinderii cu piaţa cunosc. amploarea şi tipologia relaţiilor întreprinderilor acţionând în cadrul pieţei interne sau al pieţelor externe.

la rândul lor. b) Profilul agenţilor de piaţă reprezintă un alt criteriu de clasificare a relaţiilor de piaţă. contractuale şi postcontractuale. forme specifice. c) După frecvenţa lor. localităţi. relaţiile pot fi concentrate sau dispersate. precum şi cu instituţii şi organisme de stat. de profilul şi obiectivele întreprinderii în cadrul pieţei etc. prestare de servicii. având drept scop susţinerea şi concretizarea acestora. relaţiile întreprinderii cu piaţa pot fi: permanente. relaţiile postcontractuale iau naştere în perioada de garanţie şi postgaranţie. în principal. în procesul constituirii şi desfăşurării lor.frecvenţa şi gradul de concentrare. la rândul ei. cererea de ofertă şi oferta fermă. livrarea. Unele dintre ele apar în contextul desfăşurării relaţiilor de vânzare . ele iau naştere şi se desfăşoară în timpul unui proces complex care include operaţiuni ce se constituie ele însele în forme particulare de manifestare a acestui tip de relaţii. În situaţii particulare ele iau diferite forme: livrare de mărfuri. Indiferent de genul de activităţi la care se referă. sunt: relaţiile precontractuale. Relaţiile de vânzare cumpărare ocupă locul principal. din rândul cărora se detaşează: publicitatea. Cele mai multe vizează însă crearea atitudinii favorabile întreprinderii şi produselor sale. relaţiile întreprinderii cu piaţa sunt de două feluri: de vânzare cumpărare şi de transmitere (recepţie) de informaţii şi mesaje. 3. a) Obiectul relaţiilor reprezintă principalul criteriu de diferenţiere. spaţial (concentrarea activităţii de piaţă în anumite zone. Corespunzător acestor forme sunt utilizate o serie de instrumente specifice pentru organizarea şi derularea activităţilor de piaţă. Concentrarea. intermediere etc.a. Relaţiile de piaţă ale întreprinderii mai pot fi clasificate şi după alte criterii. comanda. achiziţionare de mărfuri. După acest criteriu se disting următoarele tipuri de relaţii: cu furnizorii şi prestatorii de servicii (de cumpărare). la care-se adaugă o serie de activităţi legate de derularea acestuia: facturarea. având drept instrumente tipice reclamaţiile şi arbitrajul. în spaţiul 34 . d) Gradul de concentrare a relaţiilor de piaţă reprezintă un alt criteriu de clasificare a acestora. închiriere. Principalele forme pe care le îmbracă succesiv relaţiile de vânzare-cumpărare. În sfârşit. transportul. între care: natura pieţei. de particularităţile pe care le prezintă cererea şi oferta. mărimea partizilor în actele de vânzare-cumpărare). periodice sau ocazionale. Relaţiile contractuale au drept instrument principal contractul. poate fi avută în vedere sub trei aspecte: dimensional (de pildă. cu beneficiarii (de vânzare). relaţiile publice şi alte forme de promovare. Relaţiile de transmitere (recepţie) de mesaje şi informaţii îmbracă.2. gradul de control al întreprinderilor asupra relaţiilor de piaţă în care se angajează ş. În acest caz. Acest caracter este determinat. recepţia. ca o condiţie a desfăşurării activităţii cu o eficienţă ridicată. determinat de celelalte raporturi ale întreprinderii cu piaţa.cumpărare. marca. relaţiile precontractuale se realizează prin intermediul următoarelor instrumente principale: negocierea. decontarea.3. puncte) şi temporal (concentrarea sau dispersarea activităţii de piaţă în calendarul unui an). împrumut. potrivit lui. Potrivit acestui criteriu. ele sunt realizate prin intermediul unor instrumente specifice. Astfel. Relaţiile de concurenţă Activitatea de piaţă a întreprinderii este marcată de prezenţa.

Ele pot să se desfăşoare între partenerii de afaceri 35 . aceste relaţii ating nivelul maxim cu ocazia negocierii contractelor de vânzare-cumpărare. îşi dispută oportunităţile pe care le oferă piaţa. pe propria piaţă. evident unul în dauna celuilalt. formele pe care acestea le îmbracă diferă.micromediului său. deşi obiectul relaţiilor de concurenţă rămâne acelaşi. Relaţiile de parteneriat şi cooperare Atunci când condiţiile mediului extern o impun relaţiile de piaţă sau de concurenţă se pot transforma în relaţii de parteneriat sau cooperare. prin intermediul sindicatelor. de regulă. în timp ce firmele de transport au reacţionat violent şi împreună. după cum s-a văzut. Cel mai adesea în acest mod acţionează firmele mari în raport cu cele mici. intrându-se de regulă chiar în relaţii de sprijin (trimiţându-li-se informaţii. firmele aflate în relaţii de piaţă se găsesc în acelaşi timp în relaţii de dependenţă. mult mai avantajos fiind pentru ele să conlucreze. know-how etc. În aceste cazuri ele ocupă de regulă o anumită zonă de piaţă. concurenţii îşi dau “mâna” atunci când interesele le sunt afectate de către autorităţile publice. De asemenea.3. desfăşurate în mod “concurenţial”. Într-o viziune de marketing.3. Sunt bine cunoscute în acest sens acţiunile desfăşurate de către agricultorii din Franţa şi Grecia. Acţionând în cadrul aceloraşi pieţe. fiecare fiind liber să acţioneze cum doreşte. mai mult o formă de desfăşurare a relaţiilor de piaţă. Astfel. până la urmă. în funcţie de poziţia deţinută de către firmă în cadrul pieţei. ele sunt puse sub observaţie (monitorizate). de scopul urmărit etc. În momentul apariţiei acestora pe piaţă. În mod tradiţional. nu sunt puţine situaţiile în care firmele aflate în relaţii de concurenţă se pot găsi concomitent în relaţii de cooperare împotriva unei firme străine. în care firmele caută permanent să obţină o poziţie mai bună în raport cu concurenţii săi. ele intră în competiţie. 3. De pildă. când în funcţie de anumite situaţii concrete pot fi făcute încercări de forţare a prevederilor contractuale. sunt “capturate”. a unui număr variabil de întreprinderi concurente. să manifeste bunăvoinţă şi mai ales bună credinţă. fiecare partener caută să obţină un maxim de avantaj. să se ajute reciproc în situaţii dificile. Relaţiile de parteneriat sunt. moment în care. sunt concepute şi desfăşurate pornind de la constatarea că. Sunt însă şi situaţii în care conlucrarea poate fi mult mai avansată luând forma relaţiilor de cooperare. acţiunile lor rezumându-se la o supraveghere reciprocă. Astfel de relaţii sunt cunoscute sub denumirea de relaţii de toleranţă. relaţiile de concurenţă sunt relaţii de confruntare. Sunt numeroase situaţiile. Un anumit fel de concurenţă se manifestă însă şi în desfăşurarea relaţiilor de piaţă. în ţara noastră. un anumit segment delimitându-şi în acest fel piaţa. atunci când devin o ameninţare. când firmele aflate în competiţie nu acţionează de pe poziţii de confruntare. Pe măsura evoluţiei. firmele de construcţii drumuri şi şosele au salutat taxa “Băsescu”. Relaţiile de parteneriat apar în cazul în care relaţiile tradiţionale. ori chiar anihilarea acestora.). în maniera descrisă în subcapitolul anterior. În mod tradiţional. să dea dovadă de înţelegere în interpretarea şi derularea contractelor. Ele pot să îmbrace şi forme mai acute pe parcursul derulării afacerilor.

organizatorice. La o înţelegere similară pot ajunge şi anumiţi concurenţi. umane şi materiale. unindu-se în holding-uri. prin înţelegeri. de pildă. Ele au o răspundere mare în domeniul serviciilor. pe baze contractuale. Acestea sunt denumite deosebit de sugestiv de către Philip Kotler “marketing de relaţie”. Dincolo de o serie de tehnici care ţin de desfăşurarea activităţii în mod tradiţional. Dar în forma cea mai evoluată.constituită. El recomandă chiar utilizarea unor strategii pentru câştigarea fidelităţii clienţilor. societăţi mixte etc. relaţiile preferenţiale sunt puse în mişcare printrun ansamblu de mijloace financiare. Programele de marketing destinate cluburilor au la bază o serie de facilităţi acordate membrilor unor cluburi special constituite de firme. utilizând forme specifice. premii de fidelitate. în acest caz. 36 . înfiinţând societăţi comerciale în comun. calitatea de membru dobândindu-se în momentul cumpărării produsului sau prin plata unei cotizaţii. de obicei. 3. firmele moderne pun la baza activităţii desfăşurate cu clienţii fideli un anumit tip de relaţii preferenţiale. spitalele.care cad de acord să coopereze. de regulă.4. Numeroase firme oferă. sector în care necesitatea acestora este resimţită din plin. din angajaţii organizaţiilor mari. relaţiile de concurenţă se transformă în relaţii de cooperare. regăsindu-se în stilul şi modul de acţiune al firmei care le utilizează. Relaţiile preferenţiale Unul din obiectivele de piaţă ale oricărei întreprinderi îl reprezintă menţinerea (păstrarea) clientelei. cum sunt: şcolile. O serie de firme cu amănuntul practică “servirea preferenţială” care se adresează unei clientele bine precizate . concretizate prin punerea în aplicare a unor programe de marketing destinate cluburilor.3. asociaţiile şi organizaţiile guvernamentale etc. Evident că. care pot acţiona împreună pe anumite pieţe sau pot realiza în comun anumite obiective.

cunoştinţele despre piaţă trebuind să fie operante. 4. abordarea de marketing a pieţei nu poate rămâne totuşi în limitele unor coordonate teoretice generale. înainte de toate. CONŢINUTUL PIEŢEI ÎNTREPRINDERII Abordarea de marketing a pieţei porneşte de la conţinutul ce i-a fost atribuit de teoria economică.cererea şi oferta. care să-i asigure realizarea eficientă a produselor (serviciilor) oferite spre vânzare. să servească unor acţiuni practice. Privită ca sferă de confruntare a cererii cu oferta. fiecare în parte urmăreşte ocuparea unei anumite poziţii în ansamblul pieţei. ea se va confrunta cu cererea consumatorilor (utilizatorilor). a realizării lor prin intermediul actelor de vânzare-cumpărare”. piaţa întreprinderii exprimă raporturile care se formează între oferta proprie.sub formă de cerere de mărfuri. precizarea raporturilor în care se află întreprinderea şi produsele sale cu ceilalţi participanţi la activitatea de piaţă.CAP. privită ca agent economic independent. o abordare practică. ea va fi. PIAŢA ÎNTREPRINDERII Piaţa reprezintă terenul valorificării activităţii unui cerc larg şi eterogen de întreprinderi. fără luarea în consideraţie a acelor două categorii ale sale . 4. alcătuită din unul sau mai multe 37 . acestea din urmă formând oferta sa de mărfuri. întreprinderea va căuta să-şi menţină sau chiar să-şi îmbunătăţească poziţia deţinută la un moment dat. Această definiţie aduce în prim-plan modul de finalizare a activităţii de piaţă. Având un asemenea punct de plecare. O definiţie mai completă a pieţei o prezintă drept “sfera economică în care producţia (de bunuri materiale şi servicii) apare sub formă de ofertă de mărfuri. iar nevoile (solvabile) de consum . de natura. În aceste coordonate generale se va înscrie şi piaţa întreprinderii.1. piaţa reprezintă sfera manifestării şi confruntării ofertei şi cererii. Singură sau împreună cu alte întreprinderi. cu elemente noi. Imaginea pieţei rămâne însă incompletă. Gradul efectiv sau potenţial de pătrundere în consum (utilizare) a produselor sau serviciilor unei întreprinderi specializate în producerea ori comercializarea lor defineşte piaţa întreprinderii. dimensiunile şi mecanismul său de funcţionare. astfel încât raportarea la piaţă a activităţii economice să capete sens şi substanţă. Prin activitatea desfăşurată. urmărind satisfacerea integrală sau parţială a acesteia. realizarea unui asemenea obiectiv presupune delimitarea propriilor coordonate în cadrul pieţei. schiţată în rândurile anterioare. rezultă clar că marketingul şi activităţile concrete desfăşurate în optica sa sunt indisolubil legate de sfera economică a pieţei. Din perspectiva acestor raporturi. Acest lucru face necesară întregirea accepţiunii generale a pieţei. Ea apare în cadrul pieţei prin intermediul produselor (serviciilor) sale. respectiv: “categorie economică a producţiei de mărfuri în care îşi găseşte expresia totalitatea actelor de vânzare-cumpărare privită în unitatea organică cu relaţiile pe care le generează şi în conexiune cu spaţiul în care se desfăşoară”.

piaţa nu implică prezenţa neapărat concomitentă a celor două categorii ale sale. decât cel mult în momentul înfiinţării sale.toate acestea trebuind să fie avute în vedere la elaborarea unor decizii (programe) concrete de marketing. abordarea practică a pieţei întreprinderii impune clarificări privind gradul de libertate al acesteia. din totalitatea pieţelor produselor care fac obiectul actelor de vânzare-cumpărare. În această lumină. accepţiuni practice mult mai precise: piaţa reală (efectivă). va avea anumite trăsături interne şi chiar o “fizionomie” specifică . la nivelul întreprinderii. într-o astfel de abordare. sunt evidente legăturile intrinseci existente între piaţa întreprinderii şi piaţa produsului. cum ar fi: cererea nesatisfăcută. cererea în formare. Circumscrisă unui anumit teritoriu. Într-adevăr. raporturile apar oarecum inversate. Ca subdiviziune a pieţei totale. încât nu trebuie exclusă existenţa unei pieţe fără ofertă sau fără cerere. al stabilirii profilului de activitate. tipul de piaţă către care se orientează firma etc. potenţială. însă. 38 . accepţiunea practică dată noţiunii de piaţă priveşte nu numai cererea şi oferta reală. în piaţa unuia sau mai multor produse. şi în oferta altor întreprinderi. Surprinderea unei astfel de legături existente între piaţa întreprinderii şi piaţa produsului prezintă o importanţă capitală în fixarea modalităţilor de raportare a activităţilor sale de piaţă. în acest sens. În mod virtual. întreprinderea se înscrie. de solicitare de către consumatori. piaţa fiecăruia apare ca parte componentă a pieţei întreprinderii.produse (servicii) şi cererea pentru acestea. prin profilul său. piaţa va fi privită totodată în mişcarea sa continuă. cererea potenţială. piaţa acesteia se confundă cu piaţa produsului său. ea va investiga şi se va înscrie în cadrul pieţei unui produs a cărei fizionomie trebuie să o cunoască în profunzime şi la care să-şi cupleze activitatea. teoretică (ideală) etc. În contextul celor prezentate. îşi delimitează o piaţă proprie. într-o abordare de marketing. simplificând. în majoritatea cazurilor. piaţa produsului (serviciului) poate fi definită prin gradul de penetraţie a acestuia în consum. Produsul. prin posibilităţile prezente şi viitoare de desfacere a lui. noţiunea de piaţă dobândeşte.2. Într-adevăr. De adăugat că. piaţa totală este constituită din ansamblul pieţelor întreprinderilor care acţionează în cadrul ei şi. în acelaşi timp. anumite dimensiuni cantitative şi calitative (măsurabile cu destulă rigoare). Produsele (serviciile) unei întreprinderi se întâlnesc însă. La nivelul pieţei totale. în condiţiile în care oferta este formată din mai multe produse. SFERA PIEŢEI ÎNTREPRINDERII Aşadar. 4. în conexiunile sale cu factorii în mijlocul şi sub acţiunea cărora se formează şi evoluează. oferta pasivă şi altele. Piaţa va dobândi. întreprinderea nu vizează piaţa în general. ci include şi altfel de elemente. rezultă că suma pieţelor întreprinderilor este egală cu suma pieţelor produselor acestora. privit în ansamblu (făcând abstracţie deci de întreprinderea în numele căreia apare pe piaţă). în rest.

studierea comportamentului consumatorului se constituie în componenta centrală a cercetărilor de marketing în domeniul pieţelor de consum.4. în special al celor referitoare la pieţele externe. largă. formarea liberă a preţurilor (tarifelor) pa baza raportului dintre cerere şi ofertă. Observăm şi în acest caz o serie de elemente care. firmele producătoare (utilizarea de resurse materiale). Piaţa afacerilor este alcătuită din totalitatea firmelor sau organizaţiilor care cumpără bunuri şi servicii în scopul prelucrării altor bunuri şi servicii care vor fi ulterior livrate pieţei. politică de credite ş. este cunoscută sub denumirea de piaţă de consum. Pe această bază.). organizaţiile nonlucrative (non-profit) şi guvernamentale. care sunt cei mai importanţi factori de influenţă ai deciziilor de cumpărare şi cum adoptă deciziile de cumpărare. descentralizarea deciziilor economice. piaţa în cadrul căreia se exprimă cererea consumatorilor individuali.1. reprezentând expresia comportamentului de cumpărare şi de consum. dar mari ca dimensiuni. după cum se va vedea mai târziu. Piaţa afacerilor. relaţii strânse furnizor-client. a formelor şi mijloacelor de transport). Ea are o serie de caracteristici cum sunt: număr mic de cumpărători. piaţa de consum Cei mai mulţi practicieni definesc şi delimitează piaţa pornind de la categoria de clienţi cărora li se adresează produsele. Astfel. utilizându-se pârghii specifice (repartiţii. Prin caracteristicile pe care le prezintă. piaţa controlată (planificată) Un obiectiv important al studiilor de piaţă. cerere inelastică. mecanismul pieţei jucând un rol determinant în procesul deciziei economice. ele marcând totodată viaţa economică a societăţii. într-o astfel de piaţă. Ca obiect de studiu. definesc comportamentul de cumpărare al firmelor. 4. intermediarii (distribuitori). Aceasta este o piaţă anonimă. în cadrul pieţei întreprinderii se pot identifica următoarele categorii de clienţi: populaţia (consumatorii individuali). mişcarea liberă a capitalurilor. piaţa afacerilor interesează din următoarele puncte de vedere: ce decizii iau firmele când se aprovizionează. a furnizorilor. Piaţa liberă. care caracterizează situaţiile în care actele de vânzare-cumpărare se desfăşoară nestingherit. taxe. În opoziţie cu piaţa liberă se situează piaţa controlată (planificată). În cadrul acestei pieţe. în cadrul unor limite impuse indirect. 39 . pluralitatea formelor de proprietate.2. diversă. îl reprezintă evaluarea gradului de libertate al acestora. concurenţa între agenţii economici etc. fluctuantă şi derivată. dominantă rămâne piaţa liberă. stabilirea centralizată a preţurilor.2. Aceasta presupune: manifestarea liberei iniţiative. care se formează sub influenţa a numeroşi factori. au existat pieţe cu grade de libertate foarte diferite (variind de la cele libere la cele planificate). cine participă la procesul de cumpărare. pe care au cunoscut-o ţările foste socialiste (inclusiv ţara noastră). în calitatea lor de persoane fizice. actele de vânzare-cumpărare sunt dirijate.a. Condiţiile necesare existenţei pieţei libere sunt: autonomia totală şi reală a agenţilor de piaţă. de regulă prin mijloace economice (impozite. Deşi. în special prin măsuri administrative. obiectiv. a forţei de muncă. tehnici de cumpărare profesioniste etc. istoric.2. legile economice specifice se manifestă neîngrădit.

respectiv piaţa serviciilor de producţie şi piaţa serviciilor de consum. 4. dar şi întreprinderile. Acelaşi produs poate fi întâlnit. servicii turistice şi altele). Aceste apropieri şi asemănări apar deoarece cumpărătorii. Delimitarea dintre cele două pieţe. reparaţii de obiecte casnice. acţiunile pe care le desfăşoară acestea se constituie în pieţe distincte. în calitate de cumpărători finali pe piaţa bunurilor de consum apar nu numai persoane particulare. cele două compartimente ale pieţei se împart. la rândul lor. de regulă. în cadrul pieţei afacerilor acţionează şi organizaţiile non-profit şi guvernamentale. 4. sunt. confecţii.3. în ambele ipostaze: mijloc de producţie sau bun de consum (zahărul este atât materie primă pentru industria de produse zaharoase.Alături de firme producătoare.3. De exemplu. În continuare. în privinţa obiectului vânzării şi a naturii partenerilor. Piaţa mijloacelor de producţie şi piaţa bunurilor de consum reprezintă cele două mari componente ale pieţei bunurilor materiale. 40 . achiziţiile se fac pe bază de licitaţii care necesită documentaţii laborioase. întreprinderile.2. în câte două mari subdiviziuni: piaţa mijloacelor de producţie şi a bunurilor de consum. simultan. în funcţie de destinaţia (productivă sau neproductivă) a produselor sau serviciilor. Nici în ceea ce priveşte cumpărătorul mărfurilor. În general.) şi piaţa serviciilor de consum. pe cele două pieţe. Din acest punct de vedere. nu este însă în toate cazurile categorică. piaţa se subdivide în două mari compartimente: piaţa bunurilor materiale şi piaţa serviciilor. După destinaţia acestora. Piaţa bunurilor. piaţa serviciilor Un important criteriu care operează diferenţieri în structura pieţei îl constituie obiectul tranzacţiilor. fiecare cu particularităţile şi tendinţele sale specifice. organizaţiile şi instituţiile (pentru mărfuri de uz gospodăresc. cât. delimitarea nu este netă. şi persoane fizice (consumatori finali). la natura vânzătorului şi a cumpărătorului. Prin particularităţile pe care le prezintă. se disting două mari categorii de servicii. în postura de consumatori apar atât diverse firme comerciale. asistenţă tehnică etc. în cadrul pieţei bunurilor de consum. Piaţa mijloacelor de producţie se apropie foarte mult de piaţa afacerilor. pentru produse alimentare destinate consumatorilor colectivi). ci şi la forma şi dimensiunile actelor de vânzarecumpărare. cât şi bun de consum pentru populaţie). în timp ce piaţa bunurilor de consum prezintă asemănări cu piaţa de consum. realizarea lor ca mărfuri formând obiectul unor compartimente de piaţă distincte: piaţa serviciilor de producţie (unde se cuprind activităţi de reparaţii. deosebirea dintre acestea se referă însă nu numai la obiectul actelor de piaţă. Aceleaşi subdiviziuni sunt proprii şi pieţei serviciilor. care se adresează populaţiei (servicii personale. DIMENSIUNILE PIEŢEI ÎNTREPRINDERII Abordarea de marketing a pieţei foloseşte o seamă de criterii şi instrumente pentru a-i stabili conţinutul concret şi dimensiunile sale principale. în cadrul pieţei mijloacelor de producţie.

cum se încheie actele de piaţă. Piaţa potenţială exprimă dimensiunile posibile ale pieţei. După locul unde se desfăşoară relaţiile de vânzare-cumpărare. în funcţie de raportul în care se vor afla factorii formativi la momentul respectiv. Piaţa efectivă exprimă nevoile consumatorilor actuali ai întreprinderii. imaginea pieţei mondiale. Aria (localizarea) pieţei Între căile de extindere a pieţei se înscriu. respectiv ca sumă a tuturor actelor de vânzare-cumpărare. piaţa potenţială se realizează cu o anumită probabilitate.1.Într-o astfel de abordare trebuie făcută mai întâi distincţie între piaţa efectivă şi piaţa potenţială. înseamnă. cunoaşte forme diferite de localizare. sunt direct legate de teritorialitatea pieţei. piaţa poate fi internă sau externă. structurarea ofertei. Se pot distinge. de pildă. ca şi din specificul tranziţiei la economia de piaţă. Ea porneşte de la constatarea că piaţa. Piaţa poate fi privită însă şi la nivel mondial. respectiv de tranzacţiile de piaţă efectiv desfăşurate. Atât pieţele interne cât şi cele externe (internaţionale) pot fi examinate în structurile lor teritoriale. Alegerea uneia dintre aceste căi are drept punct de plecare evaluarea dimensiunilor spaţiale ale pieţei la un moment dat. Între acestea există deosebiri semnificative. limitele cele mai largi în cadrul cărora urmează să aibă loc confruntarea cererii cu oferta. deoarece le lipseşte temporar nevoia). de 41 . piaţa fiecărei ţări având particularităţile ei. structura şi capacitatea. În primul caz este vorba despre dimensiunile pieţei atinse la un moment dat. în timp ce piaţa potenţială include şi nonconsumatorii relativi (persoane care momentan nu cumpără produsul. ea înfăţişează măsura în care a avut loc confruntarea cererii cu oferta şi care s-a concretizat în acte de vânzare-cumpărare. 4. Pieţele externe alcătuiesc piaţa internaţională. Cunoaşterea relaţiei piaţă-spaţiu prezintă o importanţă deosebită pentru întreprinderile producătoare dar şi pentru cele comerciale. a-i determina aria. densităţi geografice diferite. diferite pieţe zonale. se adaugă particularităţi provenind din “tratamentul” la care a fost supusă în perioadele anterioare. locale. logistica mărfurilor. global. În cazul ţării noastre. A evalua dimensiunile unei pieţe. amploarea şi dispersarea spaţiilor de depozitare şi a punctelor de desfacere. iar pe de altă parte intensificarea activităţii în zonele în care operează întreprinderea. de concentrarea populaţiei. cum se desfăşoară concurenţa. efective sau potenţiale. de spaţiul economico-geografic unde urmează a se întâlni cererea şi oferta. în acest sens. relaţiile de piaţă marchează o anumită concentrare teritorială în funcţie de localizarea producţiei.3. organizarea vânzărilor etc. efectuate atât în interiorul cât şi în exteriorul graniţelor naţionale: avem. operându-se delimitări în funcţie de particularităţile pe care le prezintă într-un spaţiu sau altul. În cadrul pieţei interne. precum şi particularităţi teritoriale în chiar conţinutul şi modul de realizare a tranzacţiilor de piaţă. abordarea de noi zone geografice. în ultimă instanţă. pe de o parte. rurale etc. Aceste particularităţi se referă la modul în care se formează şi se manifestă cererea şi oferta. privită în conexiune cu spaţiul (în perimetrul căruia se desfăşoară confruntarea dintre cerere şi ofertă). urbane. în acest sens.

2. aceste trăsături se vor reflecta şi în raza teritorială a pieţei întreprinderii. Această forţă depinde de mai mulţi factori. deci. apare evidentă necesitatea cunoaşterii componentei structurale în cadrul căreia evoluează întreprinderea. se poate vorbi. reprezentând o subdiviziune a acesteia. în scopul urmăririi raporturilor de piaţă în care se 42 . cu trăsături specifice în ceea ce priveşte atât amploarea.3. 4. În acelaşi timp. sunt numeroase însă cazurile când densitatea cea mai pronunţată a activităţii de piaţă se atinge în zone aflate la intersecţia fluxurilor de mărfuri şi a fluxurilor de consumatori. din zonele învecinate. piaţa întreprinderii se înscrie în anumite structuri ale pieţei globale. însă. Structura pieţei În funcţie de profilul. De menţionat. În acest context. în linii mari. oferta şi cererea pieţei interne. la încrucişarea unor importante “drumuri” comerciale. distanţa care urmează a fi parcursă de consumatori.). de atragere a populaţiei nerezidenţiale. cât şi structura proceselor de circulaţie a mărfurilor. că unele pieţe înregistrează un flux de cerere din alte zone: în compensaţie. o preponderenţă a vânzărilor de produse alimentare (inclusiv cele din sectorul de alimentaţie publică) datorită fluxului turistic ridicat pe care îl înregistrează. El evidenţiază forţa de polarizare comercială a oraşului. piaţa zonelor agricole se caracterizează prin structura predominant nealimentară a produselor procurate de populaţie din reţeaua comercială etc. Dacă piaţa diferitelor produse (servicii) prezintă. Locul de întâlnire a cererii cu oferta de mărfuri se află situat undeva în spaţiul dintre producător şi consumator. piaţa întreprinderii se compune din diferite segmente. prin natura acestora. astfel încât să-şi poată pune cât mai bine în valoare resursele de care dispune. deopotrivă. între care dotarea oraşului cu spaţii comerciale. Distribuţia spaţială a fenomenelor de piaţă este determinată. de repartizarea teritorială a producţiei şi a punctelor de consum. dimensiunile şi aria de activitate. un caracter omogen nici chiar în cazul întreprinderilor cu profil relativ limitat de activitate. Desigur. totodată. de o piaţă urbană şi de o piaţă rurală. piaţa litoralului se caracterizează printr-o accentuată sezonalitate. alte pieţe reţin numai o parte din cererea locală. fiind determinată de rigiditatea resurselor turistice şi de distribuţia inegală a acestora în teritoriu. În cazul pieţei turistice. Ea nu are. gravitaţie comercială. fiind mai aproape de unul sau de celălalt. de direcţia şi de intensitatea fluxurilor populaţiei etc. Fenomenul atracţiei exercitate de centrele urbane asupra cumpărătorilor. delimitate după anumite criterii. într-o serie de lucrări de specialitate. care îşi delimitează. a fost denumit. “polarizează” în jurul anumitor centre sau zone comerciale.puterea economică a localităţilor. activitatea de piaţă cunoaşte un anumit grad de concentrare teritorială. localizări şi grade de concentrare spaţială diferite. Câteva exemple: piaţa mijloacelor de producţie va avea o puternică concentrare în zonele cu pronunţată dezvoltare industrială. rutiere etc. Deosebiri sensibile cunosc relaţiile de vânzarecumpărare în mediul urban faţă de mediul rural. întreprinderea îşi poate limita spaţiul în care va acţiona. concentrarea este de asemenea ridicată. În acest context se poate vorbi de existenţa unor pieţe locale. deci. a unor trasee de legătură (maritime. În ansamblu.

3. cu alte cuvinte. condiţiile particulare în care se manifestă şi se confruntă oferta şi cererea de mărfuri toate aceste elemente intervin în combinaţii diferite şi cu grade diferite de agregare. ele antrenează nu numai schimbări ale unor raporturi cantitative între componentele pieţei. segmentele de piaţă nu sunt decât părţi interdependente ale unui tot organic. Ele se întrepătrund.în cadrul căreia piaţa întreprinderii ocupă un anumit loc . structura pieţei are un caracter dinamic. Pentru aceasta. în ultimă analiză. o întreprindere turistică acţionează pe piaţa serviciilor. Este necesar. se impune clarificarea mai întâi a aspectelor referitoare la structura pieţei globale (totale). să fie evaluată capacitatea pieţei. chiar dacă uneori influenţele sunt doar indirecte şi de o intensitate mai slabă. Două observaţii se impun atenţiei.3. dobândind grade diferite de profunzime. În alegerea lor intervin diferite considerente. 43 . cât şi pe cea a serviciilor. Ea porneşte de la imaginea globală a pieţei. De la început. Capacitatea pieţei poate fi exprimată prin intermediul mai multor indicatori. şi vânzarea unor produse către turişti. Pe fondul unei evoluţii de ansamblu a dimensiunilor pieţei (inclusiv a pieţei întreprinderii). 4. ca şi a pieţei întreprinderii. se interferează reciproc. valabile deopotrivă pentru structura pieţei în ansamblu. o întreprindere furnizoare de maşini şi utilaje va fi prezentă atât pe piaţa bunurilor materiale (în cazul de faţă. în funcţie de scopul practic urmărit. sarcina specialistului în marketing constă. dar în profilul ei intră. piaţa întreprinderii va acoperi mai multe componente structurale (mai multe segmente de piaţă sau pieţe ale mai multor produse). Diversitatea largă a mărfurilor care formează obiectul actelor de vânzare-cumpărare. Limitându-se mai rar la un singur segment. pe de altă parte. substituiri şi redistribuiri între aceste componente. pe de o parte. de regulă. în măsura în care ea va oferi beneficiarilor servicii pentru exploatarea şi repararea produselor respective. mergând în trepte succesive către o infinitate de segmente. în identificarea. pe o largă arie teritorială sau pe zone mai restrânse ale acesteia . Cercetarea structurii pieţei se realizează prin metode specifice (care vor fi prezentate într-un alt capitol). natura foarte diferită a partenerilor care apar în relaţiile de piaţă. cât şi fizici. dimensionarea şi descrierea segmentelor specifice pieţei. mergând până la componentele sale particulare. între care sursele de informaţii utilizate. la o formă cantitativă de exprimare. au loc mutaţii în structura acesteia. În primul rând. atât valorici. De pildă. indiferent de complexitatea structurii sale interne. Din acest motiv.are un caracter deosebit de complex. iar. dând pieţei imaginea unui imens conglomerat de subdiviziuni. în limitele căreia urmează a se desfăşura activităţile de marketing. dar şi adâncirea structurii însăşi a pieţei elemente de care trebuie să se ţină seama în proiectarea politicii de marketing a întreprinderii.piaţa trebuie adusă. piaţa reprezintă un tot unitar. scopul cercetării etc. iar uneori chiar zone aparţinând unor subdiviziuni diferite ale pieţei.găseşte. în formularea unor măsuri care să permită crearea condiţiilor pentru satisfacerea acestor segmente. pe piaţa mijloacelor de producţie). care să servească întreprinderii drept element de referinţă pentru dimensionarea propriei activităţi. trebuie remarcat că structura pieţei globale . În al doilea rând. raportul cerere-ofertă pe piaţă. Capacitatea pieţei Examinată global sau în structură detaliată pe segmente. deşi aparent izolate şi independente.

a modalităţilor de acoperire a lui. de regulă. oferta fiind mai ridicată decât cererea. aici informaţiile referitoare la producţia anumitor mărfuri fiind mai ample decât cele referitoare la cerere. Desigur. reflectând rezultatul confruntării cererii şi ofertei. În toate cazurile este însă vorba de informaţii care se referă la o anumită perioadă de timp (de regulă. Cota de piaţă exprimă ponderea deţinută de către o întreprindere sau un produs în cadrul pieţei de referinţă. efectuate de diferite instituţii şi organisme specializate . Volumul cererii exprimă într-un mod mai corespunzător capacitatea efectivă a pieţei. evaluarea are la bază informaţii obţinute din surse statistice. Iar piaţa de referinţă este acea subdiviziune a pieţei globale în cadrul căreia întreprinderea sau produsul intervin ca elemente componente. respectiv numărul de clienţi ai întreprinderii (de pildă. în acest sens. De fapt. indicatorii folosiţi au drept punct de plecare accepţiunea dată pieţei şi componentelor sale. oferă o imagine suficient de clară asupra capacităţii pieţei turistice.în funcţie de scopul urmărit ca şi de natura informaţiilor disponibile. Volumul ofertei este un indicator utilizat. În mai toate cazurile. respectiv cota de piaţă. Exprimarea capacităţii pieţei întreprinderii (produsului) prin intermediul indicatorilor de mai sus porneşte de la mărimi fie valorice. Sunt binecunoscute. La aceste dimensiuni se vor raporta activităţile de piaţă ale întreprinderii pentru a-şi stabili poziţia sa în cadrul pieţei.În principiu. fie fizice . O asemenea modalitate se dovedeşte deosebit de utilă mai ales în comerţul internaţional. el este indicat în toate cazurile în care întreprinderea urmăreşte dimensionarea activităţii sale în raport cu cererea. estimările sistematice ale pieţei materiilor prime generatoare de energie ori a altor produse neregenerabile etc. În acest sens. el nu arată în ce măsură a rămas cerere neacoperită cu mărfuri sau ofertă fără desfacere. un an).. Capacitatea pieţei poate fi apreciată. fiind posibilă stabilirea pe această bază a decalajului existent. ale cererii ori ale tranzacţiilor de piaţă (vânzărilor). pentru situaţiile în care cererea este mai mare decât oferta. De remarcat preferinţa pentru acest indicator în domeniul turismului. alături de alţi indicatori derivaţi. numărul de turişti. resurse care reprezintă oferta potenţială a pieţei produselor respective. Volumul tranzacţiilor de piaţă (vânzărilor) reprezintă modalitatea la care se recurge cel mai frecvent pentru exprimarea capacităţii pieţei. cuantifică dimensiunile pieţei efective (reale). publicaţiile oferă informaţii cuprinzătoare asupra producţiei etc. 44 . se poate avea în vedere efectivul de consumatori (clienţi) la un anumit moment sau efectivul mediu al unei perioade. o întreprindere producătoare de uniforme şcolare se va ghida în evaluarea pieţei după efectivul şcolarilor).toate pornind de la resursele cunoscute la un moment dat. capacitatea pieţei poate fi exprimată prin intermediul dimensiunilor ofertei. privită prin prisma acestui indicator. evaluările periodice ale pieţei cerealelor şi altor produse agroalimentare. aici. În acest caz. piaţa unei întreprinderi de reparaţii-întreţinere auto poate fi evaluată luând în considerare numărul posesorilor de autoturisme. de asemenea. numărul furnizorilor acţionând în cadrul pieţei este mai restrâns. după numărul de consumatori (utilizatori) ai produsului. accepţiunea capacităţii pieţei se identifică cu gradul în care oferta acoperă dimensiunile cererii. Acest indicator.

parcurge. piaţa este egală cu piaţa produsului. producând sau vânzând produse similare cu ale altor întreprinzători. În sfârşit. Dar ea poate să descrie şi tendinţe particulare 45 . Dinamica pieţei întreprinderii este determinată. 4. În acest caz. Desprinderea şi evaluarea acestor raporturi şi tendinţe în evoluţia pieţei permite întreprinderii formularea unor obiective strategice realiste. patru etape. maturitatea şi declinul. în evoluţie. ca orice altă piaţă.4. Firmele creează noi produse şi prin ele noi pieţe. firmele abandonează piaţa unor produse. creşterea.cum s-a arătat mai sus . pătrunderea pe această piaţă realizându-se prin “atacarea” celorlalţi agenţi de piaţă. DINAMICA PIEŢEI ÎNTREPRINDERII Piaţa întreprinderii este dinamică. deja existenţi pe piaţa ţintă. evoluează dimensiunile (absolute şi relative).4. în esenţă. alături de o serie de alte produse şi servicii. Etapa apariţiei este marcată de existenţa în cadrul mediului a unei nevoi nesatisfăcute şi de apariţia unui întreprinzător care iniţiază o afacere al cărei scop este satisfacerea acestei nevoi. evoluţia pieţei produselor şi raporturile pieţei produselor sale cu pieţele altor produse. care alcătuiesc ciclul de viaţă al pieţei şi anume apariţia. produsele suferind un proces puternic de diferenţiere. În situaţia în care întreprinzătorul iniţiază o afacere prin care îşi propune să satisfacă nevoi insuficient satisfăcute. ciclul reluându-se pe o altă bază. În măsura în care avem de-a face cu o nevoie nouă şi un produs nou. identificarea principalelor căi de acţiune şi stabilirea mijloacelor necesare pentru atingerea lor. Pe măsura apariţiei a noi şi noi concurenţi.2. ori concurarea directă a firmelor care deja operează în cadrul acesteia. în timp. de orientarea generală a pieţei în care se înscrie produsul respectiv. în dinamica sa. Dintre factorii de mediu cu acţiune directă se desprind: etapa în care se află piaţa ţintă. va fi marcată în mod decisiv de tendinţa acestora. pe măsura evoluţiei şi apariţiei unor noi nevoi. 4. Etapele evoluţiei pieţei ţintă Piaţa ţintă. Aflată în anumite raporturi . Ne aflăm în etapa de maturitate a pieţei. În aceste condiţii vânzările stagnează.4.4. asistăm la naşterea unei noi pieţe. Într-o astfel de etapă firma are două căi de pătrundere pe piaţă: ocuparea uneia sau mai multor “nişe”. Creşterea pieţei este etapa în care alte firme intră pe piaţă contribuind la creşterea vânzărilor.atât cu piaţa totală cât şi cu piaţa anumitor produse (servicii). Evoluţia pieţei produselor Privită prin prisma raporturilor exprimate mai sus. aceasta fiind practic alcătuită din piaţa mai multor produse aflate în raporturi de concurenţă. se modifică structurile interioare. vom asista la o creştere a acesteia. desigur. de dinamica mediului în care aceasta apare şi se dezvoltă. aceasta intrând în etapa declinului.1. se schimbă fizionomia pieţei. piaţa întreprinderii va fi influenţată. poziţiile neocupate de pe piaţa ţintă dispar. piaţa întreprinderii.

în funcţie de venit. dacă produsele sunt destinate unor nevoi secundare. o piaţă reprezentată de un număr ridicat de puncte de desfacere.. elasticitatea ridicată a cererii populaţiei . accesibilitatea depinde de gradul de competitivitate al acestora. rămân neschimbate de-a lungul unor perioade întinse de timp. există multe produse “fără vârstă”. natura relaţiilor dintre produsul în cauză şi celelalte produse care-l însoţesc pe piaţă.pentru un produs oarecare. de tipul relaţiilor sale cu alte produse. O nevoie oarecare poate fi satisfăcută în modalităţi foarte diferite. de faza ciclului de viaţă în care se găseşte. alături de acest factor. respectiv numărul de cumpărători şi intensitatea consumului. slab elastică sau chiar rigidă. ci dintr-un sistem de relaţii între venit şi preţ. accesibilitatea se găseşte în strânsă legătură cu nivelul preţului. între preţ şi calitate. periferice ca importanţă sau unor nevoi de ordin superior care încă nu s-au generalizat ori nu sunt încă solvabile în masa largă a consumatorilor. în bună măsură. Desigur. acţiunile de marketing trebuie să pună accentul în primul rând pe “crearea” acestor nevoi la consumatori.”. Caracterul pieţei. în funcţie de natura şi destinaţia produsului respectiv. din acest unghi de vedere. dar nu în mod excesiv. sub raportul mobilităţii dimensiunilor sale. menţinerea sau extinderea dimensiunilor pieţei presupune o folosire raţională a căilor şi formelor de distribuire a produselor către consumatori. ambalaj. a cărui acţiune creşte în importanţă în perioada contemporană. piaţa produselor de panificaţie. Piaţa produsului depinde. cu produse diferite. îmbrăcăminte). atunci piaţa va fi mai restrânsă. În cazul unor produse substituibile. Un alt factor. mai concentrată şi totodată mai elastică. depinde de elasticitatea cererii populaţiei. Desigur. să-şi câştige cumpărători şi să-şi formeze o piaţă proprie .(uneori chiar opuse celor generale). De remarcat că o serie de produse noi trebuie să-şi facă loc pe piaţa produselor existente. Dimensiunile pieţei într-un moment dat vor depinde deci de “vârsta” produsului. . Declinul şi retragerea inevitabilă a 46 . Cât despre produsele destinate unor nevoi noi. Gradul de accesibilitate a produsului este un alt factor de care depinde piaţa acestuia. între preţul produsului respectiv şi preţul produselor care-l pot substitui. în comparaţie cu piaţa produselor de îmbrăcăminte. se poate evidenţia dependenţa pieţei produsului de o serie de factori.în cadrul unui program de lansare minuţios pregătit şi susţinut de întreprinderile producătoare şi comerciale. constituie un element principal al mobilităţii dimensiunilor pieţei. un program publicitar susţinut. “concurente”. În continuare. produsul va avea o piaţă largă. are un caracter rigid. Sintetizând. îl constituie vârsta produselor. Desigur. de pildă. aşa cum s-a văzut mai sus. mai mult sau mai puţin rigidă. concurenţa dintre produse. un altul cu acţiune tot mai puternică pe măsura îmbunătăţirii şi diversificării ofertei: substituirea în consum. formă de prezentare etc. preţ etc. respectiv produse tradiţionale ale căror însuşiri. răspândite în toate localităţile. o politică de preţuri etc. Dacă este vorba de o nevoie presantă (hrană. Tot mai larg este însă cercul produselor caracterizate printr-un anumit ciclu de “viaţă. Dar intervine. înainte de toate. Într-adevăr. de categoria de nevoi cărora se adresează. Piaţa produsului mai depinde şi de calitatea activităţii de desfacere. precum şi preţul celorlalte mărfuri. Intră în combinaţie. de acţiunile de marketing ale întreprinderilor. obiectivi şi subiectivi. Dimpotrivă. piaţa produsului poate fi elastică. ea nu poate fi dedusă însă direct şi exclusiv din mărimea acestui preţ.

). Influenţa raportului resurse-nevoi asupra întreprinderii (ca şi a produselor. subvenţii. piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată se află în raporturi de asociere cu piaţa serviciilor de întreţinere a acestor bunuri. În acest fel. în proporţii diferite piaţa tuturor întreprinderilor care produc (comercializează) produsul respectiv. care modifică doar dimensiunile pieţei produsului.produselor depăşite de pe piaţă trebuie nu numai anticipate. de substituire (concurenţă) şi de indiferenţă. 4. raportul resurse-nevoi va influenţa direct şi piaţa întreprinderilor ale căror produse sunt derivate ori au la bază materiile prime respective. Cota-parte ce revine pieţei produsului din piaţa totală se modifică în timp.şi implicit a întreprinderilor cu profilul respectiv . Această modificare are loc datorită atât unor factori care influenţează evoluţia în ansamblu a pieţei. piaţa unor produse . diferite. piaţa întreprinderilor profilate pe produse ale căror resurse de materii prime sunt tot mai restrânse va manifesta tendinţe de scădere. cât şi unor factori specifici (ce vor fi examinaţi mai jos). unei ramuri de produse sau a pieţei globale (naţionale sau internaţionale). O altă latură a apartenenţei pieţei produsului la o sferă mai largă a pieţei o constituie raporturile sale cu pieţele celorlalte produse. piaţa totală este formată din suma pieţelor produselor care dau conturul acesteia. Într-o anumită măsură. autorizaţii de funcţionare ş. pusă în aplicare prin intermediul unor instrumente specifice (impozite.4. raporturi de la parte la întreg. Raportul resurse-nevoi îşi pune în mod direct amprenta asupra raportului dintre cerere şi ofertă pe piaţă. dinamica pieţei întreprinderii trebuie exprimată prin prisma tendinţelor pe piaţa produsului (produselor) care intră în obiectul său de activitate. Piaţa unui produs se află în raporturi de asociere cu piaţa altui produs când modificările uneia atrag după sine modificări (în aceeaşi direcţie) ale celeilalte. taxe. perspectiva epuizării unora dintre aceste resurse a condus la restructurarea economiilor multor state ale lumii.a. Datorită legăturilor care se stabilesc între diferite produse în cadrul pieţei totale. oglindind caracterul dinamic al pieţei.respectiv a pieţei unui sector. le putem delimita în următoarele trei tipuri: raporturi de asociere. Aceste raporturi se întâlnesc destul de frecvent între piaţa unor bunuri de consum şi cea a unor servicii. piaţa întreprinderii se înscrie în cadrul pieţei unuia sau mai multor produse. Din acest motiv. în timp ce piaţa celor care acţionează în domenii cu resurse abundente va cunoaşte tendinţe de creştere. de altfel) este evidentă în domeniul resurselor energetice. Modificarea poziţiei unui produs în cadrul pieţei totale sau a unei subdiviziuni de referinţă a acesteia afectează . în fond. Raporturile cu pieţele altor produse După cum s-a arătat.este adevărat. De exemplu. Raporturile pieţei produsului cu piaţa globală sunt. modificarea pieţei produselor 47 . ci este o componentă organică a unei sfere economice mult mai largi . după cum este cunoscut.3.va fi influenţată şi de politica economică a statului. la rândul lor. dar pentru ocuparea locului lăsat de acestea pe piaţă trebuie pregătite din vreme alte produse. Aceste raporturi sunt. Piaţa produsului nu are o existenţă izolată.

Este una din căile cele mai frecvent întâlnite în activitatea întreprinderilor. această cale presupune. O astfel de cale este pusă în aplicare prin două metode: identificarea unor noi utilizatori sau descoperirea şi promovarea unor noi utilizări. fie din rândul clienţilor unor întreprinderi concurente. determinate de natura produselor care fac obiectul actelor de vânzare-cumpărare. teoretic. piaţa unor mărfuri şi a unor servicii (piaţa confecţiilor de “serie” şi a celor de “comandă”). o ridicare a consumului până la nivelul limitelor fiziologice. Calea intensivă constă în creşterea cumpărărilor medii efectuate de o unitate de consum . ceea ce are ca efect accentuarea “uzurii” morale şi scoaterea din uz a produselor depăşite. De regulă. în cazul mărfurilor alimentare. O asemenea situaţie se poate datora sporirii cantităţilor consumate de aceştia sau scoaterii din uz a unor bunuri destinate a fi folosite o perioadă mai îndelungată de timp. respectiv când modificarea pieţei unui produs nu influenţează piaţa altui produs. în esenţă. să-şi sporească volumul vânzărilor şi.4.individ. În astfel de relaţii concurenţiale se află. calea extensivă se concretizează mai ales în abordarea unor noi zone geografice. pieţele unor produse naturale şi ale celor din amestec. aceste raporturi nu modifică dimensiunile pieţei totale. Calea extensivă presupune atragerea de noi cumpărători pentru produsele întreprinderii. Căi de dezvoltare a pieţei întreprinderii Fiecare întreprindere este interesată să-şi consolideze poziţia pe piaţă. Pieţele unor produse se află în raporturi de concurenţă atunci când îşi dispută aceiaşi consumatori. familie. asemenea limite sunt greu de stabilit. există produse ale căror pieţe se găsesc în raporturi de indiferenţă. Dezvoltarea activităţii de piaţă a întreprinderii se poate realiza. 48 . pe două căi: extensivă şi intensivă.4. 4. piaţa încălţămintei de piele şi a încălţămintei din înlocuitori. spre exemplu. a unor noi pieţe externe. piaţa unor produse de mărci diferite etc. eventual. calea intensivă poate fi mult utilizată prin lansarea pe piaţă a unor produse cu performanţe superioare. În cadrul pieţei interne. limitele sale fiind practic foarte largi. ci provoacă doar redistribuiri între componentele acesteia. Acest raport este determinat de asocierea produselor în satisfacerea unor nevoi. În sfârşit. preocupările ei vor viza acoperirea (integrală sau parţială) a spaţiului dintre piaţa efectivă şi piaţa potenţială. întreprindere utilizatoare. chiar cota deţinută în cadrul pieţei.respective atrage după sine o modificare şi a pieţei serviciilor. fie din rândul nonconsumatorilor relativi. În acest sens. În cazul bunurilor de utilizare productivă. aşa încât posibilităţile de creştere a pieţei rămân mult mai mari. Calea intensivă prezintă o serie de limite. pentru mărfurile nealimentare şi mai ales pentru o mare parte din serviciile prestate populaţiei. vizând satisfacerea aceloraşi nevoi de consum. Astfel.

000 zile-turist. astfel încât piaţa este saturată.4. Astfel.1. se prezintă situaţia unui produs turistic la care piaţa efectivă este de 360. În figura 4.000 zile-turist.1. De la nivelul său actual. acţionându-se pe ambele căi până la limitele extreme ale pieţei potenţiale. la nivel optim. piaţa efectivă reprezintă 60 % din dimensiunile pieţei potenţiale. posibilităţile de extindere a ei fiind epuizate. piaţa produsului se poate extinde pe seama nonconsumatorilor relativi (zona A din figură) sau pe seama intensificării “consumului” (zona B).extensivă şi intensivă intervin în proporţii diferite de la un produs la altul. iar piaţa potenţială se ridică la 600. 49 . se poate acoperi şi zona C din figură.Fig. adică pe seama ridicării. Căi de extindere a pieţei întreprinderii Cele două căi de creştere a dimensiunilor pieţei . accentul urmând să cadă în continuare pe utilizarea celeilalte căi. Sunt şi produse la care consumul a atins nivelul maxim. a consumului celor care în prezent fac parte încă din categoria nonconsumatorilor relativi. antrenarea tuturor nonconsumatorilor relativi). pot exista produse la care una din căi să fi fost epuizată (de exemplu.

Cap. 5 CONCURENŢA
O trăsătură de bază a economiei de piaţă o reprezintă concurenţa, motiv pentru care aceasta este cunoscută şi sub numele de economie concurenţială. Existenţa şi dezvoltarea concurenţei este o expresie a manifestării liberei iniţiative, întreprinzătorii dezvoltând activităţile pe care le consideră ca fiind profitabile. Tendinţa oricărui întreprinzător este aceea de a acţiona singur în cadrul pieţei, o astfel de situaţie prezentând avantaje pe multiple planuri. Ea este însă contracarată de reducerea treptată, pe măsura apariţiei a noi întreprinzători, a posibilităţilor de a fi singuri pe piaţă, prin ocuparea “nişelor” libere din cadrul acesteia. În consecinţă, situaţia de monopol este efemeră, firmele acţionând practic într-o piaţă concurenţială. Studierea concurenţei reprezintă, alături de investigarea pieţei, unul din obiectivele centrale ale cercetărilor de marketing. Ea are la bază cunoaşterea conţinutului şi obiectului concurenţei, a formelor acesteia, precum şi a tipologiei concurenţilor.

5.1. OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL CONCURENŢEI
Dubla ipostază, de cumpărător şi vânzător, în care întreprinderile concurente apar în cadrul mediului, plasează competiţia dintre ele în două planuri. Pe de o parte, ele îşi dispută furnizorii, prestatorii de servicii şi disponibilităţile de forţă de muncă, iar, pe de altă parte, clienţii, fiecare în parte urmărind obţinerea de condiţii de trai avantajoase în asigurarea resurselor şi în plasarea produselor proprii în cadrul pieţei. Cu unii dintre agenţii economici întreprinderea se află în competiţie numai în calitate de cumpărător, cu alţii numai în calitate de vânzător, iar cu alţii în ambele situaţii. Ansamblul raporturilor de interacţiune în care intră agenţii economici în lupta pentru asigurarea surselor de aprovizionare şi a pieţelor de desfacere formează sistemul relaţiilor de concurenţă. În practica ţărilor cu economie de piaţă, gama instrumentelor şi mijloacelor utilizate în lupta de concurenţă se dovedeşte a fi extrem de largă. De la modalităţi mai mult sau mai puţin “paşnice” care definesc un comportament concurenţial dominat de “fair-play” - nu numai permis, dar chiar încurajat de societate - lupta de concurenţă merge până la forme mai aspre, care ies uneori din cadrul legal, concretizându-se într-un comportament anticoncurenţial.

5.1.1. Comportamentul concurenţial
Concurenţa cunoaşte grade diferite de intensitate, în funcţie de raportul dintre cerere şi ofertă, de măsura echilibrării acestora, pe de o parte, de raportul de forţe în care se plasează agenţii de piaţă, pe de altă parte. Concurenţa propriu-zisă se desfăşoară însă între întreprinderi în calitatea lor de ofertanţi (vânzători). Ea îmbracă forma luptei pentru cucerirea pieţei, întreprinderile concurente străduindu-se ca purtătorii cererii (clienţii) să le achiziţioneze produsele. Pentru atingerea acestui obiectiv, fiecare concurent caută să satisfacă nevoile clienţilor în condiţii superioare celorlalţi ofertanţi. Aceste condiţii sunt asigurate prin utilizarea unor

50

mijloace de diferenţiere şi individualizare a acţiunilor întreprinderii în raport cu nevoile exprimate de cumpărători. Cu toată marea lor varietate, mijloacele şi instrumentele utilizate în relaţiile de concurenţă se pot delimita în jurul celor patru piloni ai politicii de marketing: produsul, preţul, promovarea şi distribuţia. În funcţie de obiectivele urmărite şi de condiţiile concrete ale pieţei, concurenţii apelează fie numai la câte unul dintre aceste elemente, fie la o combinaţie a lor. Diferenţierea dintre concurenţi în privinţa activităţilor de promovare şi de distribuţie nu vizează în mod direct gradul de satisfacere a nevoii reale, ci doar accesul clienţilor la produse. Deşi importante în adoptarea deciziei de cumpărare, aceste activităţi nu sunt hotărâtoare în lupta de concurenţă, întregind însă efectul mijloacelor din domeniile produselor şi preţurilor. În privinţa produselor, diferenţierile dintre concurenţi pot viza elemente corporale sau acorporale ale acestora: caracteristicile de calitate şi de prezentare (ambalajul), mărcile, service-ul, comunicaţiile cu privire la produs, imaginea. Aceste diferenţieri se vor reflecta şl în cadrul preţurilor. După cum preţurile pot acţiona şi în mod independent ca instrument al competitivităţii. La produse asemănătoare, practicarea unor preţuri mai scăzute atrage, în mod evident, un plus de cumpărători. Dar un asemenea demers nu poate fi aplicat decât în condiţiile reducerii costurilor ori a marjei de profit.

5.1.2. Comportamentul anticoncurenţial
O serie de firme desfăşoară lupta de concurenţă într-o formă brutală, săvârşind acte şi fapte care au ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei, având, deci, un comportament anticoncurenţial. În acest mod firma se plasează într-o poziţie dominantă pe piaţă care-i permite obţinerea unor avantaje, afectând grav interesele celorlalţi agenţi, ale consumatorilor şi ale societăţii în ansamblu. Efectele negative ale unui astfel de comportament sunt combătute în majoritatea ţărilor prin acte normative care au drept scop protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal. În atingerea acestui scop, un rol important revine agenţilor economici afectaţi. Ei au posibilitatea, pe de o parte, să sesizeze instituţiile abilitate în supravegherea concurenţei, iar, pe de altă parte, să-şi fundamenteze politica de marketing astfel încât să contracareze asemenea acţiuni. În acest context, cunoaşterea comportamentului anticoncurential reprezintă un obiectiv important al cercetărilor de marketing. Sunt considerate acte şi fapte anticoncurenţiale concentrările economice şi practicile anticoncurenţiale. a) Concentrarea economică. Orice act juridic prin care un agent ori grupare de agenţi economici realizează o influenţă determinantă asupra unuia sau mai multor agenţi economici constituie o concentrare economică. O operaţiune de concentrare economică are loc atunci când doi sau mai mulţi agenţi economici, anterior independenţi, fuzionează, sau când una sau mai multe persoane care deţin deja controlul asupra altui agent economic dobândesc, direct sau indirect, controlul asupra altui agent economic, prin orice formă permisă de lege (participare la capital, cumpărare de active, contract etc.).

51

Concentrările economice sunt interzise numai atunci când, având ca efect crearea sau consolidarea unei poziţii dominante, conduc sau ar putea conduce la restrângerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurenţei. Ele sunt admise numai atunci când conduc la efecte favorabile asupra eficienţei economice, ameliorarea producţiei, progresul tehnic, îmbunătăţirea servirii consumatorilor etc. Pentru stabilirea compatibilităţii lor cu un mediu concurenţial normal, operaţiunile de concentrare economică se apreciază după următoarele criterii: necesitatea menţinerii şi stimulării concurentei, cota de piaţă şi puterea economică a agenţilor în cauză, tendinţele pieţei, măsura în care sunt afectate interesele beneficiarilor şi contribuţia lor. b) Practici anticoncurenţiale. Înţelegerile exprese sau tacite, deciziile de asociere, practicile concentrate şi folosirea abuzivă a unei poziţii dominante deţinute pe piaţă, prin care agenţii economici determină restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei sunt considerate practici anticoncurenţiale. Astfel de practici sunt interzise atunci când urmăresc:  fixarea concertată, în mod direct sau indirect, a preţurilor, tarifelor, rabaturilor, adaosurilor şi a oricăror condiţii comerciale inechitabile;  limitarea sau controlul producţiei, distribuţiei, dezvoltării tehnologice sau investiţiilor;  împărţirea pieţelor de desfacere sau a surselor de aprovizionare pe orice criterii;  aplicarea unor condiţii inegale la prestaţii echivalente partenerilor comerciali, provocându-le dezavantaje în poziţia concurenţială;  condiţionarea încheierii unor contracte de acceptare a unor clauze care prin natura lor nu au legătură cu obiectul acestor contracte;  participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţii sau orice alte forme de concurs de oferte;  eliminarea de pe piaţă a oricăror alţi concurenţi, limitarea sau împiedicarea accesului pe piaţă şi a libertăţii exercitării concurenţei de către alţi agenţi economici;  înţelegerile de a nu cumpăra de la sau a nu vinde către anumiţi agenţi economici fără o justificare rezonabilă. Practicile anticoncurenţiale sunt admise atunci când contribuie în mod semnificativ la ameliorarea producţiei sau distribuţiei, promovarea progresului tehnic sau economic, îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor, întărirea poziţiilor concurenţiale ale întreprinderilor mici şi mijlocii, practicarea în mod durabil a unor preţuri mai reduse etc.

5.2. FORMELE CONCURENŢEI
În cadrul luptei de concurenţă, întreprinderile pot viza aceleaşi nevoi de consum sau nevoi diferite, adresându-le produse identice, asemănătoare ori substanţial diferite. În funcţie de acestea, concurenţa se plasează în situaţii variate. Concurenţa cea mai evidentă are loc, de regulă, între întreprinderi care apar pe piaţă cu bunuri identice sau diferenţiate nesemnificativ, destinate satisfacerii aceloraşi

52

) a firmelor slabe. În această situaţie sunt. diferenţierea dintre concurenţi se realizează prin imaginea de marcă. oferind fiecare alt produs. pentru adaptarea ei la dinamica cerinţelor. benzină etc. De aceea. pe care fiecare se străduieşte să o confere produselor proprii. cu produse diferite. astfel de produse sunt substituibile în consum. competiţia se realizează prin diferenţierea calitativă a produselor.5. de pildă. În sfârşit. Funcţionarea ei stimulează preocupările pentru creşterea. nevoia de petrecere a timpului liber se poate satisface prin vizionarea unui film sau prin practicarea unor sporturi. Într-o astfel de postură apar firmele din industria automobilelor. De pildă. toate întreprinderile acţionând în cadrul pieţei îşi dispută practic aceleaşi venituri ale consumatorilor. În ambele situaţii. Concurenţa determină aşa-numitul proces de "primenire" în rândul agenţilor de piaţă. Concurenţa dintre aceste firme se numeşte concurenţă formală. Totodată. Producătorii lor alcătuiesc împreună o industrie. ceea ce înseamnă eliminarea din competiţie (prin faliment. mecanismul concurenţei asigură plasarea preţurilor la cote reale. Sintetizând cele prezentate. absorbire etc. are loc o concurenţă directă. aparate electrocasnice etc. Competiţia dintre întreprinderile care se adresează aceloraşi nevoi sau unor nevoi diferite prin oferirea de produse (servicii) diferite. concurenţa este o necesitate obiectivă. în timp ce concurenţa indirectă apare ca fiind privită din punctul de vedere al pieţei. 53 . orez. industria alimentară. Întreprinderile se pot concura însă şi prin oferirea de produse similare. concurenţa directă exprimă competiţia privită din punctul de vedere al producătorilor. anumite categorii de cumpărători fiind obligaţi de nivelul mai redus al veniturilor să opteze între cumpărarea unor bunuri şi efectuarea unei călătorii turistice. privită în acest mod. fiecare disputându-şi întâietatea în satisfacerea acesteia. se numeşte concurenţă generică. producătorii de bere. cu capacitate redusă de adaptare la dinamismul economico-social. De pildă.nevoi. Aşa cum a fost prezentată.1). zahăr. cu produse similare (sau identice). în acest caz. face parte din "regulile de joc" ale pieţei. o întreprindere turistică se află în concurenţă cu una profilată pe vânzarea de bunuri de folosinţă îndelungată. iar concurenţa dintre ei se numeşte concurenţă la nivel de industrie. pâine şi produse făinoase. poartă denumirea de concurenţă indirectă. ea este cunoscută sub denumirea de concurenţă de marcă. Concurenţa dintre ele are la bază categoria de nevoi căreia i se adresează produsul. avem următorul tablou al formelor concurenţei (figura nr. De regulă. care satisfac în măsură diferită aceeaşi nevoie. utilizând mijloace şi tehnici corespunzătoare. Există numeroase situaţii în care aceeaşi nevoie poate fi satisfăcută în mai multe moduri. diversificarea şi îmbunătăţirea calitativă a ofertei de mărfuri. se află în relaţii de concurenţă. În economia de piaţă. Concurenţa. favorizează raţionalizarea costurilor ca mijloc de sporire a profitului. în care întreprinderile se adresează deci aceloraşi nevoi. În acest caz. întreprinderile care prestează aceste două categorii de servicii şi satisfac aceeaşi nevoie.

de pildă. ceea ce înseamnă că piaţa cunoaşte. echivalente). funcţionează o amplă şi riguroasă legislaţie antitrust). ca. în acest fel. prezenţa mai multor ofertanţi acţionând în cadrul pieţei unor produse care însă. în privinţa fixării preţurilor. de pildă. intrarea şi ieşirea liberă pe piaţă şi perfecta mobilitate a factorilor de producţie (toţi întreprinzătorii să poată găsi liber şi nelimitat capitalul şi forţa de muncă de care are nevoie la un moment dat). concurenţa ideală (numită concurenţă perfectă) presupune existenţa în cadrul pieţei a următoarelor condiţii: atomicitatea (existenţa unui număr mare de vânzători şi cumpărători. o concurenţă imperfectă.). statul intervine cu unele reglementări. culoare etc. Diferenţierile nesemnificative dintre produse şi dintre condiţiile de comercializare a acestora impun alinierea tuturor concurenţilor la acelaşi nivel de preţuri. pot fi diferenţiate într-o anumită măsură (calitate. Formele concurenţei Forţa competiţiei şi implicaţiile ei in mecanismul pieţei depind de numărul şi poziţiile celor care se confruntă. omogenitatea produsului (existenţa pe piaţă a unor produse identice. de asemenea. 5. O asemenea situaţie este mai rară în practică.1. acestea având la bază raportul cantitativ dintre cerere şi ofertă. intervenţiile individuale ale acestora neputând determina o schimbare a cererii sau ofertei globale). de fapt. Astfel. respectiv când producţia (distribuţia) unui produs se concentrează într-o singură firmă. cereale etc. a concurenţei (în SUA.concurenţă de marcă directă (din punct de vedere al producătorului) Concurenţa indirectă (din punct de vedere al pieţei concurenţă formală concurenţă generică concurenţă la nivel de întreprindere Fig. caracteristică situaţiei cu mulţi ofertanţi. în practica economică se întâlnesc situaţii diferite. performanţe. Ea se manifestă în următoarele forme:  concurenţa pură. aceste condiţii sunt îndeplinite doar parţial. concurenţa lipseşte total în situaţia de monopol. prin natura lor. în funcţie de specificul sectoarelor de activitate şi al pieţelor. Situaţia concurenţială are ca efect o anumită aliniere a preţurilor cu diferenţieri corespunzătoare impuse de diferenţele dintre 54 .  concurenţa monopolistă presupune. acţionând în cadrul pieţei bunurilor de masă (minereuri. În realitate. transparenţa perfectă a pieţei (respectiv cunoaşterea precisă de către cumpărător şi vânzător a tuturor elementelor pieţei). În această privinţă.). în unele ţări acţionându-se chiar prin intermediul legislaţiei pentru împiedicarea concentrării unui sector de activitate într-o singură firmă şi eliminarea. combustibili. gabarit. Când o asemenea situaţie nu poate fi evitată. Teoretic. model.

O astfel de concurenţă este cunoscută sub denumirea de concurenţă neloială. prezentate anterior. Posibilitatea ca prin diferenţieri faţă de concurenţi să fie obţinută o situaţie de "monopol" relativ pentru un anumit segment de cumpărători. în acest caz. concurenţa are ca "actori" ofertanţii mărfurilor. Atunci când firmele oferă aceeaşi marfă. Firmele care oferă produse parţial diferenţiate. asigurând progresul acesteia. Din acest motiv. Vizând o mai bună cunoaştere şi satisfacere a nevoii şi. însă. locomotive etc. ofertanţii . În unele cazuri. dar şi stimulată prin diverse mijloace. o situaţie de monopson.sancţionate în majoritatea ţărilor prin legi special concepute în acest sens . cunoscută şi sub denumirea de concurenţă parazitară.în număr mai mare sau mai mic . Mai frecvent utilizate sunt următoarele practici:  denigrarea concurenţilor prin punerea în circulaţie a unor afirmaţii inexacte despre activitatea acestora. care nu lasă nici un spaţiu pentru manifestarea concurenţei. datorită posibilităţilor de cunoaştere a poziţiei deţinute de fiecare în cadrul pieţei. 55 . pe această bază. este cunoscută sub numele de concurenţă loială.sunt variate. schimbarea atitudinii unuia dintre concurenţi atrage rapid o reacţie de răspuns din partea celorlalţi. unele firme apelează la mijloace necinstite. în special prin calitate.  obţinerea de avantaje ca urmare a confuziei care poate fi creată între activitatea proprie şi a concurenţilor (confuzie de mărci). vapoare. acţionează în cadrul concurenţei de tip oligopol diferenţiat. modele sau servicii. Numărul redus al concurenţilor creează premisele unei competiţii aspre. de regulă. presupunându-se că ei vizează (şi îşi dispută) un mare număr de cumpărători.se confruntă cu un singur cumpărător. avioane. de notat şi situaţia (desigur foarte rar întâlnită) când atât ofertantul (vânzătorul) cât şi beneficiarul (cumpărătorul) deţin fiecare o situaţie de monopol. având la bază perfecţionarea propriei activităţi. de asemenea. un concern etc. respectiv vânzarea-cumpărarea.  concurenţa oligopolistă este caracteristică situaţiilor de piaţă cu puţini ofertanţi (vânzători). în dorinţa de a câştiga piaţa. o astfel de competiţie se dovedeşte benefică atât cumpărătorilor. Instrumentele şi mijloacele utilizate în cadrul luptei de concurenţă. prejudiciind în mod direct şi cu ştiinţă activitatea concurenţilor. explică denumirea oarecum contradictorie a acestei forme de concurenţă. pe calea licitaţiilor care semnifică. se realizează. Ea se desfăşoară în cadrul legal. concurenţii principali sau chiar toţi concurenţii fixează împreună preţurile şi alte condiţii de vânzare. În practică sunt numeroase situaţiile când. Practicile neloiale . diferenţiindu-se doar prin servicii sau preţuri (ca urmare a costurilor mai reduse) avem de-a face cu un oligopol pur. atragerea clienţilor. Obţinerea comenzilor. Competiţia desfăşurată în cadrul legal. Pe acest fundal pot să apară însă cartelurile. respectiv nu au concurenţă. la produse ca: echipament militar. de regulă în mod ilegal. În toate cazurile prezentate mai sus. această situaţie este cunoscută sub denumirea de monopol bilateral. În sfârşit. Piaţa cunoaşte. au la bază perfecţionarea continuă a activităţii întreprinderilor în cauză. cât şi nevoilor de ansamblu ale societăţii. într-adevăr. un gen de concurenţă. fiind nu numai admisă..produse. cumpărător poate fi statul. situaţie în care.

datorită mecanismului de acţiune insuficient pus la punct. În identificarea acestora sunt luaţi în considerare o serie de indicatori. În ţara noastră. un concurent diferă de alt concurent prin modul cum acţionează. evaluează impactul acestora asupra pieţei etc. Ele sunt exprimate prin punerea în evidenţă a punctelor tari şi a punctelor slabe ale concurenţei. concurenţii pot fi: concurenţi buni şi concurenţi răi. deoarece concurenţa se manifestă atât în interiorul grupurilor. Cei mai importanţi concurenţi ai unei firme sunt cei care acţionează în cadrul aceleiaşi pieţe-ţintă şi utilizează aceeaşi strategie. în special a celor fiscale. un tip corespunzător de concurent. concurenţi slabi şi concurenţi puternici. pe 56 . noile investiţii etc. NIVELUL ŞI TIPOLOGIA CONCURENŢILOR Concurenţii acţionează pe piaţă utilizând o gamă variată de mijloace şi tehnici. formali. cu sacrificarea propriului profit (dumping).  practicarea unor preţuri joase. Identificarea grupurilor strategice prezintă importanţă deosebită pentru orice firmă. concurenţi de marcă. Concurenţii puternici sunt concurenţii cu potenţial ridicat. Formele concurenţei expuse în subcapitolul anterior determină. de tip monopolistic. Din acest punct de vedere. În consecinţă. fraudă fiscală). În acelaşi timp. În principiu. fluxul de numerar. cu alte cuvinte prin comportamentul concurenţial. rata profitului. cât şi între grupurile strategice. evaluarea nivelului concurenţei reprezintă un important obiectiv al studierii concurenţei. eficienţa investiţiilor. încălcarea legilor.3. De aceea. sistemul de protecţie practic nu funcţionează. Concurenţii buni sunt consideraţi concurenţii care respectă "regulile jocului". sunt necesare clarificări privind definirea mai exactă a practicilor neloiale şi realizarea unui sistem simplu şi eficace de sancţionare a concurenţilor neloiali. concurenţii pot fi: direcţi sau indirecţi. cota de piaţă. deşi concurenţa neloială este sancţionată printr-o lege specială. Ei alcătuiesc un grup strategic. să riposteze violent atunci când sunt atacaţi etc. îşi limitează acţiunile la un anumit segment. cum sunt: volumul tranzacţiilor. Cunoaşterea tipului de concurenţi care acţionează pe piaţa-ţintă prezintă importanţă deosebită. Luate împreună. Alături de aceasta se înscrie şi stabilirea tipului de concurent care acţionează pe piaţa-ţintă. şi obţinerea pe această bază a unor costuri mai reduse şi posibilitatea practicării unor preţuri mai joase (concurenţă ilicită. în continuare. Fiecare concurent va căuta să obţină un avantaj competitiv în raport cu ceilalţi concurenţi prin diferenţierea semnificativă a cât mai multor componente. oligopol etc. aceste diferenţieri conferă niveluri diferite fiecărui concurent în parte. generici. capabili să influenţeze evoluţia pieţei. deoarece permite alegerea concurenţilor de atacat şi precum şi a celor de evitat. fiecare în parte. 5. în prezent. De aceea. se apreciază că firma trebuie să atace concurenţii indirecţi.

ea trebuie să lupte cu concurenţii direcţi. Un astfel de comportament poate fi determinat de existenţa unor clienţi fideli. Concurenţii relaxaţi (pasivi) sunt acei concurenţi care reacţionează cu întârziere şi fără hotărâre la acţiunile altor firme. al reacţiei lor atunci când sunt atacaţi. În acelaşi timp. concurenţi selectivi. Din acest punct de vederea. obţinerea unor câştiguri mari din desfacere. 57 . un rol aparte îl reprezintă anticiparea reacţiei concurenţilor. Concurenţii tigru reacţionează violent la orice acţiune iniţiată de alte firme. În sfârşit. concurenţi tigru şi concurenţi imprevizibili. Ei avertizează firmele atacatoare că se vor lupta până la capăt. atunci când apreciază că acţiunile anumitor firme le lezează interesele. puternici şi buni pentru a menţine ridicat nivelul performanţelor sale.cei slabi şi pe cei răi. observarea cu întârziere a modificărilor pieţei ori lipsa resurselor necesare răspunsului. Concurenţii selectivi reacţionează numai în anumite situaţii concurenţiale. concurenţii pot fii: concurenţi relaxaţi (pasivi). în evaluarea concurenţei.

în ultimă instanţă. 6. salariile. în orice moment. CONJUNCTURA PIEŢEI Abordat într-o viziune statică. forţa de muncă. pe zone geografice (şi chiar pe firme şi unităţi de producţie sau desfacere) şi perioade de timp. aşa cum au fost ele prezentate în capitolele anterioare. în practică se dovedeşte insuficientă. 6. asupra pieţei. fiecare întreprindere să se înscrie într-o anumită conjunctură specifică. sub acţiunea diferitelor componente ale mediului.CAP. examinate concomitent producţia. Analizată secvenţial. întreprinderea resimte prompt aceste modificări prin impactul pe care îl au asupra pieţei în cadrul căreia acţionează. Dinamica mediului determină o evoluţie corespunzătoare a pieţei de la o anumită stare conjuncturală la altă stare conjuncturală. Fluctuaţiile înregistrate de cerere şi ofertă într-o anumită perioadă de timp. balanţa comercială şi balanţa de plăţi etc. Acest echilibru nu este însă decât aparent deoarece el este expresia multitudinii de acte de vânzare-cumpărare care se desfăşoară în cadrul pieţei. unitară. conjunctura trebuie cercetată prin luarea în considerare a multitudinii de fenomene care exprimă o viziune de ansamblu. În ansamblu. expresie a modificărilor care au loc între componentele sale structurale. identificarea şi anticiparea modificărilor ce pot interveni. investiţiile. Surprinderea modificărilor mediului şi a modului în care ele se reflectă asupra activităţii de piaţă a întreprinderii se realizează prin evaluarea conjuncturii pieţei. Se cer. deşi importantă. conjunctura reprezintă. în cadrul propriilor pieţe. Aflată în legături cvasi-permanente cu mediul. tendinţele de ansamblu exprimate de raportul dintre ele şi efectele pe care le generează. Având în vedere diversitatea actelor individuale care alcătuiesc piaţa. Ea este expresia efectului cumulat al componentelor mediului. piaţa la un moment dat. evoluţia sa se realizează prin trecerea succesivă de la o stare de echilibru la alta. moneda. consumul. Urmărirea atentă a raportului dintre aceste componente. receptate ca factori de influenţă ai pieţei. De aceea. CONŢINUTUL CONJUNCTURII PIEŢEI Evaluarea pieţei şi a concurenţei.1. piaţa se află într-un anumit echilibru care reflectă un raport corespunzător între cerere şi ofertă. conjunctura exprimă şi un anumit raport între diferiţii parteneri în cadrul pieţei. De pe poziţiile acestora (de 58 . acte care exprimă tot atâtea raporturi ale cererii cu oferta. Reflectând. mediul economico-social al întreprinderii se prezintă într-o anumită stare de echilibru. în particular. deci. astfel. Stările conjuncturii economice sunt exprimate în mod diferit de agenţii mediului economico-social. raportul momentan dintre cerere şi ofertă. formează conjunctura pieţei. piaţa apare sub forma unor fluctuaţii continue ale cererii şi ofertei. conjunctura reprezintă expresia diferitelor forme pe care le ia piaţa în evoluţia sa. reprezintă obiectivul central al studiilor de conjunctură. preţul. cererea şi oferta. ceea ce face ca. comerţul. Într-o astfel de accepţiune.

piaţa trecând de la o stare conjuncturală la alta. cu precădere cele industrializate. mai sunt cunoscuţi şi sub denumirea de factori de tendinţă (din grupa factorilor de durată se pot separa cei care acţionează pe termen foarte lung. Din acest motiv. Ea se reflectă în cadrul pieţei printr-o evoluţie specifică acesteia. Neglijarea lor şi nealinierea întreprinderii la tendinţele exprimate de ei conduc la mărirea continuă a decalajelor întreprindere-mediu şi la plasarea treptată a acesteia într-o conjunctură nefavorabilă. De obicei. Înţelegerea corectă a dublei stări a conjuncturii. conjunctura pieţei apare ca o reflectare a conjuncturii economice. au adoptat o serie de 59 . când preţul acestuia a crescut brusc de la circa 15-20 $ barilul la 28-30 $ barilul. constituind o nouă categorie . la un moment dat. FACTORII CARE DETERMINĂ CONJUNCTURA PIEŢEI Evoluţia conjuncturii într-o anumită perioadă de timp este efectul acţiunii conjugate a factorilor de influenţă a pieţei.2. Exemplu: Criza energiei manifestată în deceniile opt şi nouă ale secolului trecut. Cu alte cuvinte.vânzători ori cumpărători).). conjunctura pieţei poate fi favorabilă sau nefavorabilă. se deosebesc următoarele categorii principale de factori: de durată. a efectelor conjuncturii. După acest criteriu. desfăşurării eficiente a tranzacţiilor . ca efect al interacţiunii dintre elementele constitutive. când este favorabilă pentru cel care vinde (respectiv când cererea depăşeşte oferta). În esenţă. efectul depinzând de intensitatea şi direcţia în care acţionează fiecare. 6. consideraţi atât individual cât şi împreună. Privită astfel. determinând evoluţia de ansamblu a pieţei. privită în ansamblu. într-adevăr. de legăturile care se stabilesc momentan între ei. în cadrul pieţei. acţiunea factorilor se realizează conjugat. În aceste condiţii. stagnare sau reducere a activităţii economice. În principiu. sezonieri etc. a debutat printr-o criză a petrolului. cu acţiune ciclică. zone etc. într-o anumită perioadă. factorii de durată au o acţiune permanentă. Acest efect exprimă starea de ansamblu a economiei unei ţări.cea a factorilor de structură). majoritatea statelor. reprezintă premisa fructificării ori contracarării. caracterizată prin variaţii corespunzătoare ale raportului cerere-ofertă. redresare (înviorare). după caz. deoarece studierea conjuncturii economice se constituie într-un valoros instrument de cunoaştere a conjuncturii pieţei. ea este în mod automat nefavorabilă pentru cel care cumpără. conjugându-se în anumite perioade cu ceilalţi factori (ciclici. Explicarea ei necesită identificarea şi evaluarea contribuţiei tuturor factorilor. Starea economiei într-o anumită perioadă. sezonieri şi întâmplători (accidentali). într-o anumită situaţie. Factorii de durată acţionează pe termen lung şi foarte lung. În analiza conjuncturii trebuie pornit de la faptul că. factorii de durată contribuie la modificări previzibile ale pieţei. O asemenea legătură prezintă importanţă. Deosebit de utilă în analiza conjuncturii se dovedeşte gruparea factorilor pieţei în funcţie de intensitatea şi acţiunea lor în timp. tendinţa acesteia. formează conjunctura economică. în funcţie de poziţia deţinută de agentul economic (vânzător-cumpărător). o astfel de stare se poate caracteriza prin creştere. conjunctura nu poate fi caracterizată în mod "neutru".

schimb şi consum.măsuri dintre care s-au detaşat: creşterea investiţiilor în prospecţiuni geologice. repartiţie. Ulterior. educaţia consumatorilor etc. În acel moment s-a produs o nouă modificare a stării conjuncturii. în analiza conjuncturii un rol deosebit de important îl prezintă măsurile de politică economică pe termen lung adoptate de diferite state. caracterizată printr-o alternanţă a fazelor ciclului economic: înviorare. în analiza conjuncturii economice dintr-o ţară nu se poate face abstracţie de legăturile tot mai strânse şi interdependenţele cu economiile altor ţări. în perioada actuală. combustibilii. cum sunt produsele agricole. avânt. efectul resimţindu-se după o perioadă îndelungată. De adăugat însă că. În mod similar sunt luate în considerare. obiectivele din programele de guvernare ale forţelor politice aflate la putere. ale reproducţiei în ansamblu. resursele naturale). Ei se manifestă cu intensităţi diferite de la o perioadă la alta a fiecărui sezon. Norvegia). unele materii prime etc. în momentele de criză. O astfel de analiză se bazează pe modul diferit de acţiune a factorilor de influenţă în fiecare din fazele ciclului. ceea ce s-a reflectat în creşterea preţului petrolului la 18-20 $ barilul. Factorii sezonieri determină oscilaţii periodice. în timp ce în perioadele de înviorare şi avânt situaţia se prezintă invers. Africa etc. Astfel de situaţii apar în cazul unor mărfuri la care producţia sau consumul sunt afectate de sezonalitate. raporturile de forţe etc. Astfel de măsuri au necesitat timp. nivelul producţiei industriale este scăzut. războiul dintre Iran şi Irak. modificânduse corespunzător raportul cu cererea. şomajul deţine un nivel ridicat. preţul a scăzut rapid (circa 34 luni). anticiparea momentului încheierii unei faze şi începerii celeilalte. descoperirea de noi tehnologii pentru extracţia petrolului din zone şi adâncimi greu accesibile. În acest fel a crescut treptat producţia şi implicit oferta. În acest caz. care se desfăşoară pe fundalul adâncirii decalajelor economice. fiind fructificată doar de 60 . au redus din nou sensibil oferta de petrol de pe piaţă. de exemplu. în condiţiile accentuării interdependenţelor". În afara unor factori de maximă generalitate (progresul tehnic. evaluarea conjuncturii pieţei urmăreşte stabilirea corectă a perioadelor din ciclul în care se află economia analizată. Ele au condus la punerea în valoare a unor noi zăcăminte cum au fost cele din Marea Nordului (Anglia. aflate pe trepte diferite de dezvoltare şi în stadii diferite ale crizei economice. Se ajunge astfel la situaţia în care "diferite crize economice se întrepătrund şi intercondiţionează reciproc. Ea s-a datorat efectului unor factori de durată: investiţiile. Această alternanţă reprezintă momente importante în schimbarea stărilor conjuncturii economice şi de piaţă. care produc dereglări profunde în evoluţia activităţii de producţie. de obicei anuale. urmat de războiul din Golf. ajungând din nou la 12-15 $ barilul. Elementul particular al acestui tip de piaţă îl reprezintă faptul că conjunctura propriu-zisă apare în perioada de trecere de la o stare la alta. progresul tehnic. depresiune şi criză. în anii ‘80. cuprinşi în această grupă. în evaluarea conjuncturii economice dintr-o ţară. Consecinţe conjuncturale deosebite prezintă crizele economice. America Latină (Mexic). O importanţă aparte în stabilirea conjuncturii actuale capătă. de pildă. ale cererii şi ofertei modificând corespunzător conjunctura pieţei. când conjunctura pieţei s-a modificat din nou. reducerea consumului etc. ceea ce face ca şi stările conjuncturii să fie diferite. formând un sistem de crize. luarea în considerare a implicaţiilor pe care le au asupra pieţei programele adoptate de guvernele din ţările esteuropene privind tranziţia la economia de piaţă. Factorii cu acţiune ciclică apar la intervale neregulate de timp şi sunt consecinţa modului de evoluţie a economiei. Ca urmare.

B. Evoluţia acestor indicatori în anumite ramuri industriale evidenţiază mutaţiile produse în structura economiei. inundaţiile. acest indicator a scăzut în raport cu perioada dinainte de 1989 până la 40%.) evidenţiază tendinţa de ansamblu a conjuncturii. El reflectă un grad scăzut de satisfacere a nevoilor. produsul naţional brut permite evaluări asupra efectului cumulat al proceselor din economie. În ţara noastră. 61 . fluxurile economice externe. producţia industrială. obiectivele studiului de conjunctură. reprezentând o sinteză a tuturor factorilor de influenţă economică. investiţiile. INDICATORII UTILIZAŢI ÎN ANALIZA CONJUNCTURII PIEŢEI Evaluarea conjuncturii pieţei într-o anumită perioadă şi surprinderea tendinţelor acesteia se realizează prin utilizarea unui mare şi variat număr de indicatori. 6. Unii dintre aceştia sunt generali (comuni) şi caracterizează conjunctura economiei mondiale şi a diferitelor ţări. relevând aspecte importante ale pieţei. consumul. politica monetară şi financiară. Ei apar imprevizibil şi modifică starea conjuncturii. în perioada de tranziţie. a) Indicatorii conjuncturii economiei mondiale. Creşterea acestora semnifică un raport necorespunzător faţă de cerere şi consum. fructificarea unei astfel de stări depinzând de gradul de adaptabilitate al întreprinderii la acestea. Din perspectiva pieţei. acest indicator permite evaluări asupra ofertei. Factorii întâmplători (accidentali) determină abaterea temporală a pieţei de la tendinţă. În această grupă se pot cuprinde conflictele dintre state. El este şi mai sugestiv atunci când este corelat cu nivelul şi evoluţia stocurilor. seceta. De asemenea. modele de studiere folosite etc.) sunt puse în evidenţă procesele de înviorare. Prin indicatori specifici (volumul producţiei industriale. grevele. productivitatea muncii. indicele producţiei etc. unele măsuri politice ale statelor etc. grupe de mărfuri etc. pe zone şi ţări exprimă ansamblul fenomenelor care au loc în economie la un moment dat. stagnare ori încetinire a creşterii economice. Cei mai expresivi indicatori sunt reprezentaţi de: produsul naţional brut. care întregesc imaginea de ansamblu a pieţei analizate.agenţii economici care reuşesc să-şi devanseze concurenţii în privinţa momentului apariţiei pe piaţă. 2) Producţia industrială explică evoluţia produsului naţional brut. Fiecare dintre aceste grupe cuprinde indicatori derivaţi. un raport necorespunzător faţă de cerere şi explică în bună parte preţurile ridicate care au caracterizat această perioadă. sursele de informaţii utilizate. zone geografice. 1) Produsul naţional brut (P. Alegerea celor mai potriviţi indicatori depinde de domeniul supus analizei. Întâmplătoare este numai apariţia fenomenelor. comerţul interior. modificările survenite în ramurile cu tehnologii de vârf (microelectronică.N.3. alţii sunt specifici şi surprind conjunctura unor pieţe particulare. indicatorul are valoare practică deosebită când este analizat pe ramuri. robotică). interdependenţele dintre ele şi modul în care se reflectă în fizionomia pieţei.

3) 4) 5) 6) 7) Gradul de utilizare a capacităţilor de producţie surprinde fazele din cadrul ciclului economic în care se află economia unei ţări la un moment dat. Dintre indicatorii specifici se detaşează deverul (volumul vânzărilor) şi stocurile. ciclicitatea şi oscilaţiile sezoniere ale pieţei produselor determinate de fenomene specifice. oglindind starea producţiei. în timp ce nevoile interne se ridică la 10-12 milioane tone. în ţara noastră capacitatea de rafinare a petrolului este de circa 30 milioane tone anual. indicii valoroase privind tendinţele conjuncturii oferă studierea raportului dintre cele două grupe principale: consum productiv şi neproductiv. Consumul e analizat ca unul dintre principalii factori ai creşterii economice. O reducere a gradului de utilizare a capacităţilor de producţie semnifică. În strânsă legătură cu consumul sunt analizate veniturile şi rata inflaţiei. Investiţiile fixe de capital indică tendinţele structurale ale economiei. exportului. Strâns legat de acest indicator (aflat în relaţie inversă) este rata şomajului. Altfel spus. Stocurile completează imaginea de ansamblu atât a conjuncturii economice cât şi de piaţă. oglindind procesele economice care au loc în aceste ţări. În acelaşi timp. în ansamblu şi în cadrul diferitelor sectoare de activitate. indicatori deosebit de sugestivi chiar şi atunci când sunt urmăriţi în mod singular. Fluxurile economice externe reflectă raporturile de schimb desfăşurate în cadrul pieţei mondiale. În aceste condiţii. nivelul ratei inflaţiei exprimă diferenţe notabile de la o ţară la alta. Redeschiderea acestora a fost posibilă în condiţiile în care managementul firmei a reuşit să identifice o piaţă externă care să absoarbă produsele prelucrate. Deverul scoate în evidenţă tendinţele. Pe baza raportului dintre investiţiile social-culturale şi cele industriale. reprezentând o altă expresie a raporturilor dintre cerere şi ofertă. Astfel de aspecte sunt relevate prin analiza importului. evidenţiind principalele mutaţii şi tendinţe care au loc între diferite ţări în privinţa poziţiei pe care acestea o ocupă în cadrul comerţului internaţional. Comerţul interior reflectă principalele procese ce au loc în cadrul pieţei bunurilor de consum. soldului balanţei 62 . În ultimul caz. a raportului dintre sursele de finanţare a investiţiilor (capital autohton şi capital străin) şi orientării lor pe ramuri economice sunt anticipate mutaţiile în structura ofertei şi implicaţiile acestora asupra satisfacerii cererii. a capacităţii de mobilizare a economiei. deoarece exprimă aspecte complexe ale fenomenelor care au loc în economie. Gradul de utilizare a capacităţilor de producţie oferă şi o imagine asupra ofertei teoretice şi potenţiale. a cărei scădere semnifică un proces de redresare economică. În evaluarea conjuncturii. de pildă. o încetinire a ritmurilor de creştere economică. analiza consumului se realizează prin cercetarea atât a volumului absolut cât şi a structurii sale. a trebuit să fie închise o serie de capacităţi de rafinare.

b) Indicatorii conjuncturii principalelor pieţe de mărfuri reflectă consecinţele conjuncturii economice asupra pieţei. acestea pot fi considerate stimulative pentru investitori. 3) Importul şi exportul evidenţiază posibilităţile de sporire (restrângere) a ofertei de pe piaţă. 1) Producţia şi oferta sunt urmărite. 2) Consumul şi cererea sunt evaluate prin prisma modificărilor intervenite în privinţa volumului şi structurii. în explicarea stărilor conjuncturii.comerciale şi situaţiei balanţei de plăţi curente. în principal. Germania 8-10 %. Din acest motiv. exceptând unele situaţii particulare. în timp ce stabilitatea relativă a cursurilor de schimb semnifică o stare economică relativ normală. Din aceste considerente. Sunt luate în considerare raporturile faţă de producţie şi ofertă. a consumului şi cererii. a importului. În cadrul analizei. pe pieţele internaţionale ale unor ţări dezvoltate se situează la niveluri (SUA 10. fluctuaţiile mari ale cursului de schimb de pe principalele piele financiar-monetare oglindesc anumite stări de incertitudine. ca element de reglare a raportului producţie-ofertă. în strânsă legătură cu acestea. Ei sunt utilizaţi. 63 . Comparativ cu nivelurile atinse în Anglia (14-15 %) şi Italia (12-14 %).). situaţia rezervelor valutare şi cursul de schimb. Se urmăresc cu atenţie modalităţile de finanţare a deficitelor balanţelor de plăţi şi. oferind indicii valoroase asupra mersului activităţii economice. 8) Indicatorii activităţii monetar-financiare completează imaginea conjuncturii. a deficitelor bugetare ale fiecărei ţări. taxa scontului. în acest sens. indicatorii: nivelul dobânzilor. poziţia lor geografică. posibilităţile de acoperire într-o perioadă previzibilă. Obiectivul esenţial al analizei îl reprezintă evaluarea raportului cerere-ofertă şi implicit a preţurilor rezultate din acest raport.5-10. urmărindu-se raportul stabilit faţă de producţie şi consum. indicatorii activităţii monetar-financiare sunt indicatori de consecinţă. Aceştia reflectă acţiunea unui întreg complex de factori (producţie. motiv pentru care explicarea evoluţiei fenomenelor exprimate de aceştia se realizează prin analiza interdependenţei dintre componentele mediului economico-social şi elementele constitutive ale pieţei. Franţa 10-11 %) care semnifică o stare conjuncturală relativ normală. un loc important îl ocupă indicatorii preţurilor practicate pe piaţa internaţională. În mod similar. în studierea conjuncturii principalelor pieţe de mărfuri se porneşte de la situaţia producţiei şi ofertei. De pildă. stocuri etc. În general. în principal. Evaluarea ofertei potenţiale este completată prin analiza situaţiei stocurilor. cerere. posibilităţile de ofertă. prin evidenţierea volumului şi structurii acestora într-o anumită perioadă. raporturile dintre ei etc. a localizării şi modului de manifestare. analiza lor se realizează în detaliu. de nelinişte din cadrul pieţei mărfurilor. Deosebit de sugestivi sunt. În analiza fluxurilor externe. De regulă. exportului şi preţurilor.75 %. sunt luaţi în considerare principalii furnizori. nivelul dobânzilor indică faza din ciclul economic al unei ţări: acesta este scăzut în perioadele de depresiune şi ridicat în cele de înviorare şi avânt. tendinţele lor exprimând trăsăturile sintetice ale conjuncturii.

prin urmărirea atentă a raportului cerere-ofertă din cadrul acestei pieţe. comenzile şi contractele pentru obiective ce necesită investiţii fixe de capital etc. restricţiile monetare practicate. tendinţele de manifestare de raporturile dintre ele şi efectele pe care le generează. După acest criteriu. indicele producţiei industriale. aceştia pot fi grupaţi astfel:  indicatori avansaţi. urmărinduse măsura în care reflectă corect acest raport. cu pondere însemnată în desfăşurarea acesteia. situaţia balanţei de plăţi.B. evaluarea conjuncturii se realizează. ieşirile din flotă. evaluarea riscurilor şi a şanselor manifestării iniţiativei. raportul de schimb. gradul de utilizare a capacităţilor productive. Deşi marcată de conjunctura economică de ansamblu. 4) Preţurile exprimă esenţa stării conjuncturii unei anumite pieţe. Dintre aceştia se pot menţiona: produsul naţional brut. ce caracterizează fenomene care sunt precedate de anumite manifestări din cadrul economiei. Din acest motiv. ce exprimă evoluţia unor sectoare care evoluează în acelaşi timp şi ritm cu mersul de ansamblu al economiei. Deosebit de valoroşi se dovedesc indicatorii care se referă la piaţa transporturilor maritime internaţionale. nivelul dobânzilor. Acestui scop vor servi astfel de indicatori ca: volumul cererii şi ofertei de capacităţi de transport. în raport cu evoluţia de ansamblu a economiei. tendinţele şi. nivelul navlului. c) Indicatorii conjuncturii pieţei monetar-financiare surprind fluctuaţiile specifice înregistrate de cererea şi oferta de capital. durabilitatea lor .  indicatorii întârziaţi. în special. puterea monedei naţionale.N. pe de altă parte. iar. mai ales. determinarea rezultatelor acestei activităţi. deverul marilor magazine. pe de o parte. deficitul bugetelor naţionale. d) Indicatorii conjuncturii pieţei transporturilor maritime vizează un sector important al activităţii economice. prin investigarea legăturilor de interdependenţă cu conjunctura pieţei mărfurilor. care caracterizează evoluţia mai rapidă a unor sectoare ale economiei decât dinamica de ansamblu a ei şi preced unele evenimente. piaţa transporturilor maritime descrie o evoluţie proprie datorată unor factori specifici.  indicatorii concomitenţi. Ei ating nivelul maxim sau minim 64 . Prin cercetarea conjuncturii pieţei monetar-financiare se urmăreşte identificarea posibilităţilor de asigurare a resurselor băneşti necesare desfăşurării activităţii economice. volumul datoriilor externe şi situaţia achitării acestora. tendinţele de economisire etc. al angajării în industria prelucrătoare. rata şomajului etc. al legăturii temporale între fenomenele din cadrul pieţei şi indicatorii care le ilustrează. Ei exprimă cererea şi oferta de capital (credite). abaterile şi cauzele care le determină. Analiza acestora se realizează prin prisma raportului cerere-ofertă. în cadrul economiei în general şi în planul pieţei mărfurilor. specific. balanţa comercială şi de plăţi etc. supraoferta de capacitate ("stocurile"). al fiecărui indicator din grupele de mai sus. În rândul acestora sunt incluşi: ritmul construcţiilor. în analiza conjuncturii o importanţă aparte o are delimitarea lor în funcţie de plasarea în timp a evoluţiei proceselor şi fenomenelor pe care le exprimă aceşti indicatori.structura şi orientarea geografică. poziţia geografică a ofertanţilor şi a beneficiarilor. P. Dincolo de conţinutul concret. evoluţia cursului de schimb.

2001.Edit. „Marketing”. 65 . 1998.. 4. 1996. 1999. Bucureşti.Edit. selectarea componentelor cu care aceasta vine în contact şi evidenţierea legăturilor care apar. Teora.Edit. în fapt. dimensionarea şi descrierea pieţei în cadrul căreia acţionează şi surprinderea conjuncturii ce caracterizează relaţiile de piaţă la un moment dat. Al.).. „Marketing”. 2002. Ph. „Marketing”.Edit. iar pe de altă parte. În această categorie se cuprind: nivelul dobânzilor.).. cursul de schimb etc. ca rezultantă a interacţiunii tuturor componentelor care-l definesc. 1998. Ediţia Europeană. rata inflaţiei. Numai în acest fel întreprinderea poate ajunge la o raportare realistă faţă de fizionomia şi cerinţele mediului extern al pieţei. Teora. la o valorificare corespunzătoare a potenţialului său.. „Principiile marketingului”. privit în ansamblu. Ediţia Europeană. 2. 2002.Edit.după ce pe ansamblul economiei un asemenea nivel a fost depăşit. "supravegherea" mediului şi adaptarea întreprinderii la dinamica sa necesită. 3. Bucureşti. Kotler (coord. 200. Bucureşti. 5..Edit. Ph. Bucureşti. Teora. Expert. „Marketing”. Baker. Uranus. V. Balaure (coord. „Managementul marketingului”. 6. 1992. Kotler. Marketer. În contextul celor prezentate.. Bucureşti. I. 2000. Florescu (coord. pe de o parte. BIBLIOGRAGIE 1. Bucureşti. Indicatorii prezentaţi caracterizează.). M. C. Pop. mediul în cadrul căruia acţionează întreprinderea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful