Nama : Kelas

:

Tarikh :

Masa : Markah :

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan. Bab 8 : Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Alam Sekitar 1.

Apakah kesan daripada pembinaan projek di atas? A Hakisan giat berlaku B Menjejaskan kualiti air C Flora dan fauna musnah D Mengancam hidupan akuatik 2.

Antara berikut, yang manakah kesan kawasan berlorek terhadap alam sekitar? A Tanah jerlus B Kesotan tanah C Aliran sungai perlahan D Kawasan tadahan terjejas 3. Kegiatan di atas menyebabkan berlakunya I kejadian jerebu II pulau haba bandar III hujan tidak menentu IV suhu udara meningkat A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 4.

Mengapakah spesies di atas dipilih untuk penanaman semula?

1

A Dapat menentang penyakit B Memberi hasil yang lumayan C Kos penanaman yang minimum D Matang dalam jangka masa pendek 5. X di atas merujuk kepada A tanah runtuh B kekurangan sumber air C suhu semakin meningkat D kepupusan spesies hidupan liar 6. Langkah mesra alam untuk mengawal makhluk perosak tanaman ialah dengan A menanam rumput B mengamalkan kaedah biologi C membakar kawasan tanaman yang rosak D meningkatkan penggunaan racun serangga

7. Apakah kesan yang timbul akibat penggunaan bahan di atas secara berlebihan? A Hakisan tanih B Keasidan tanih meningkat C Pertumbuhan pokok terbantut D Suhu persekitaran meningkat 8.

Aktiviti di atas menyebabkan berlakunya I jerebu II hujan asid III banjir kilat IV hakisan tanah A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

2

9.

Antara berikut, kegiatan manusia yang manakah berkaitan dengan keadaan fizikal di atas? A Pertanian B Pembalakan C Perindustrian D Perlombongan 10.

Kaedah kawalan makhluk perosak yang dimaksudkan dalam huraian di atas ialah A biologi B hidupan liar C pemeliharaan D pemuliharaan 11. Antara berikut, kegiatan manusia yang manakah boleh memberi kesan terhadap keseimbangan alam sekitar? I Kegiatan pertanian II Penebangan pokok III Pembinaan jalan raya IV Penanaman tanaman tutup bumi A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 12.

Pernyataan di atas adalah bertujuan untuk I menghapuskan rumpai II mempelbagaikan tanaman III mengurangkan hakisan tanih IV mengekalkan kesuburan tanih A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

3

13.

Kawasan berlorek tersebut berkaitan dengan kegiatan A pertanian B pembinaan lebuh raya C pembinaan empangan D penternakan ikan air tawar 14. Antara aktiviti berikut, yang manakah boleh menyebabkan pencemaran udara? A Pertanian B Pembalakan C Perindustrian D Perlombongan 15.

Senarai di atas mungkin berlaku disebabkan oleh I pembinaan terowong II penarahan kawasan cerun III penanaman semula pokok IV penebangan pokok tanpa kawalan A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 16. Antara projek pembinaan berikut, yang manakah menyebabkan penerokaan hutan secara besar-besaran? I Empangan Kenyir II Menara Kuala Lumpur III Jambatan Pulau Pinang IV Lebuh Raya Utara – Selatan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

4

17.

Apakah kesan daripada aktiviti di atas? I Kemusnahan hutan dara II Hutan belukar tumbuh III Gangguan ekosistem IV Pencemaran tanih A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 18.

Masalah pertanian di kawasan cerun seperti di atas dapat diatasi dengan I membina pagar II meneres cerun bukit III menyimen permukaan tanah IV menanam tanaman tutup bumi A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 19.

X mungkin sekali ialah A krisis air B pencemaran air C kualiti air merosot

5

D peningkatan suhu setempat 20. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar tentang kegiatan ekonomi yang menyebabkan pencemaran sungai? A Pertanian – pembuangan sisa toksik B Pembalakan – pencemaran sisa baja kimia C Perindustrian – hakisan tanah menjadikan sungai berkelodak D Perlombongan – pembuangan sisa tanih mencemar sungai 21. Antara berikut, haiwan yang manakah digunakan untuk memusnahkan makhluk perosak tanaman? I Ular II Tikus III Biawak IV Burung hantu A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 22.

Aktiviti di atas boleh mendatangkan kesan seperti I hidupan akuatik terjejas II sungai tercemar III hujan asid IV banjir A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 23. Pembinaan jalan raya boleh menyebabkan I perubahan bentuk muka bumi yang asal II gangguan habitat semula jadi III kekurangan nutrien tanih IV gelongsoran tanah A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 24. Permukaan tanih yang terdedah menjadi tandus dan tidak ditumbuhi tanaman kerana I tanih kehilangan nutrien II tanih sukar menyerap air

6

III mengandungi batu-batan IV struktur tanih menjadi longgar A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 25.

Sungai Z mengalami pencemaran disebabkan oleh kegiatan A pertanian B pembalakan C perindustrian D perlombongan 26. Kawasan di atas diwartakan sebagai taman negara untuk I memelihara hutan II melindungi flora dan fauna III mengekalkan warisan hutan IV menyediakan kawasan pembalakan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 27. Aktiviti kuari telah menimbulkan kesan seperti I pencemaran bau II pencemaran udara III pencemaran bunyi IV perubahan landskap A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 28. Antara berikut, yang manakah merupakan usaha pemuliharaan hutan yang dijalankan di Malaysia? A Penebangan terpilih B Penghutanan semula C Mewartakan hutan simpan D Mengawal lessen pembalakan

7

29.

Kesan X ialah A jerebu B hakisan tanih C tanah gondol D pencemaran air 30.

Masalah yang timbul akibat aktiviti di atas ialah I hakisan tanih II penurunan suhu III pencemaran bau IV perubahan landskap A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 31. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan daripada kegiatan di atas? I Takat air pasang berubah II Hakisan pantai meningkat III Kepupusan sumber akuatik IV Kandungan oksigen meningkat A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 32.

Penggunaan kaedah pertanian di atas dalam sektor pertanian mengakibatkan berlakunya A hujan asid B hakisan tanih C kesan rumah hijau D pencemaran sungai

8

33.

Antara berikut, yang manakah merupakan kesan-kesan pembinaan lebuh raya di atas? I Kejadian hujan asid II Pembukaan kawasan baru III Perubahan landskap berlaku IV Kemusnahan flora dan fauna A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 34. Penggunaan bahan yang manakah dalam amalan pertanian akan mendatangkan kesan buruk terhadap alam sekitar? I Racun serangga III Racun rumpai II Baja organik IV Baja kimia A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 35. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan penghutanan semula? I Menanam semula spesies pokok yang sama dengan pokok yang ditebang II Memastikan spesies pokok tidak pupus III Memusnahkan habitat hidupan liar IV Memulihara tanah dan sumber air A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 36.

Apakah kesan yang berlaku akibat penggunaan bahan di atas terhadap alam sekitar? I Keasidan tanah meningkat II Bahan toksik tidak larut air III Pencemaran sungai berlaku IV Kesuburan tanah meningkat A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 37. Tanaman tutup bumi berperanan untuk I menguatkan struktur tanih II mengurangkan hakisan tanih III mengawal makhluk perosak IV mengekalkan kesuburan tanih A I, II dan III B I, II dan IV
9

C I, III dan IV D II, III dan IV 38. Antara berikut, aktiviti yang manakah menyebabkan kawasan hutan diteroka? I Pertanian II Pembalakan III Perindustrian IV Pembinaan lebuh raya A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 39. Perlombongan bijih timah telah menyebabkan I pencemaran udara II sungai menjadi cetek III tanih menjadi tandus IV permukaan tanah gondol A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 40. Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan X? I Habitat haiwan terjejas II Mengalami hakisan tanih III Kemusnahan kayu berharga IV Kandungan udara seimbang A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 41. Apakah kesan akibat pembalakan tidak terkawal di cerun bukit? I Banjir di tanah rendah II Hakisan tanih giat berlaku III Peningkatan kesuburan tanih IV Kemusnahan kawasan tadahan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 42. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah untuk mengekalkan kesuburan tanih? I Membina teres II Menanam secara bergilir III Membajak mengikut kontur IV Menggunakan racun serangga A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

10

43.

Antara berikut, yang manakah kesan yang wujud akibat daripada kegiatan di atas? I Hakisan tanah II Hutan berharga musnah III Hasil pertanian bertambah IV Kawasan petempatan berkurangan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 44. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kejadian tanah runtuh? I Membina teres II Menebang hutan III Membina tembok IV Menanam tanaman tutup bumi A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 45. Antara berikut, kegiatan yang manakah boleh menyebabkan berlakunya pencemaran sungai?

A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 46. Apakah kesan-kesan yang berlaku akibat penebangan hutan secara berleluasa? I Suhu persekitaran menjadi rendah II Flora dan fauna akan pupus III Permukaan mudah terhakis IV Kawasan tadahan akan musnah A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 47. Masalah hakisan tanah dan tanah runtuh di lebuh raya dapat dihalang dengan cara
11

I membina pagar II membina terowong III menanam pokok jati IV membina tembok konkrit A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 48. Antara berikut, yang manakah merupakan tindakan manusia untuk memelihara alam sekitar? I Pertanian teres II Pertanian pindah III Penanaman sejenis IV Penghutanan semula A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 49.

Kegiatan yang boleh dikaitkan dengan senarai di atas ialah A pembinaan kilang B pembinaan jalan raya C pembinaan petempatan D pembukaan kawasan pertanian 50.

Senarai pokok di atas semakin pupus disebabkan oleh aktiviti I pertanian pindah II pembalakan III pelancongan IV pemburuan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 51. Aktiviti penebangan hutan boleh menyebabkan spesies haiwan berikut semakin pupus seperti I katak II gajah III seladang IV harimau A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV

12

D II, III dan IV 52.

Antara berikut, yang manakah kesan daripada kegiatan di atas? I Perubahan landskap II Suhu udara meningkat III Kekerapan banjir kilat IV Penipisan lapisan ozon A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 53. Antara berikut, apakah kesimpulan yang boleh dibuat berkaitan dengan pernyataan di atas? I Pencemaran bau II Kejadian banjir kilat III Sungai menjadi cetek IV Kegiatan perikanan terjejas A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 54. Antara berikut, langkah yang manakah paling berkesan untuk mengawal hakisan tanih di cerun bukit? I Meneres bukit II Membuat parit III Menanam rumput IV Menanam tanaman tutup bumi A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 55.

Antara berikut, tanaman tutup bumi yang manakah sesuai ditanam di lereng bukit tersebut? I Buluh II Keladi III Rumput

13

IV Kekacang A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 56. Antara berikut, yang manakah merupakan kaedah yang sesuai untuk mengatasi masalah ketandusan tanih? I Menanam tanaman sejenis II Menggunakan baja organik III Menggunakan jentera moden IV Menanam tanaman tutup bumi A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 57.

Penggunaan alatan di atas boleh menimbulkan kesan seperti I kemarau II pencemaran III peningkatan suhu bumi IV penipisan lapisan ozon A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 58. Haiwan yang digunakan untuk mengawal tikus di ladang kelapa sawit ialah I ular II tupai III landak IV burung hantu A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 59. Apakah faktor utama kegiatan pertanian pindah perlu dikurangkan? A Memelihara kualiti air B Hasil pertanian amat rendah C Petempatan orang asli tidak kekal D Mengelakkan kemusnahan hutan yang berharga

14

60.

Kegiatan dalam foto tersebut mendatangkan kesan seperti I hujan asid II pencemaran laut III kehilangan pokok berharga IV menjejaskan hidupan akuatik A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV

15

Jawapan Bab 8 :
QUESTION NO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 QUESTION NO: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ANSWER: C A D D B B B A D A ANSWER: B D D C B A B B C A QUESTION NO: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 QUESTION NO: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ANSWER: A C A C C D A B A D ANSWER: B A A A B D D D B A QUESTION NO: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 QUESTION NO: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ANSWER: D A B D A A D B A D ANSWER: D A A B C C C D D C

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful