You are on page 1of 260

SUMARNI POPIS

SANDŽAKA BOSNA
IZ 1468/69. GODINE

1SI

ali
zai
M
nji
21

i
tui
ik«
njq

i*-
• •

Fati Orlović
Poštovana majko Bošrtjanko! Ovaj rad je
nepobitan izvor o bosanskoj Bosni i istina o
njoj. Svojim patriotizmom, svojom jasnom
svijesti o izvoru zla i hrabrosti
ti si
si niena
njena notvrda.
potvrda.

J

* I * « "A• <* ti f

www.BosnaHistoriia.com

m SUMARNI POPIS SANDŽAKA BOSNA
IZ 1468/69. GODINE

www.BosnaHistorija.com

lb S U M A R N I POPIS VILAJETA JELEČ, CIJELOG I O N O G A Š T O
MU JE PRIPOJENO I VILAJETA BOSNA, CIJELOG I DETALJNO
P o p i s j e n a s t a o p o n a r e d b i o n o g a koji upravlja Svijetom, k o j u j e o b a v e z n o p r o v o d i t i
i koja se m o r a slušati, N j e g o v o g V e l i č a n s t v a , z a š t i t n i k a svijeta, koji usrećuje svijet p o p u t
D ž e m š i d a , najvećeg osvajača, O n o g a , koji i m a u z v i š e n u l i č n o s t , koji i m a s a v r š e n a
svojstva, koji posjeduje o s o b i n e zbližavanja, O n o g a koji v l a d a p o d r u č j i m a r a z n i h
d r ž a v a , O n o g a u čijoj su m o ć i o d l u k e o s u d b i n i m n o g i h d r ž a v a , O n o g a koji u svojim
r u k a m a d r ž i z a s t a v e r a z n i h c a r e v a , Koji p o z n a j e ajete b o ž a n s k o g z n a n j a , Koji p o s r e d u j e
u s k l a p a n j u u g o v o r a č o v j e č n o s t i u o v o m svijetu, O n o g a koji p o s r e d u j e u s t v a r a n j u veza
i z m e đ u vladara i carstava,

Onoga Što najjače rastužuje
i razveseljava,
Neprijatelje i prijatelje svoje,
mačem tuge i perom radosti,
Onoga koji posjeduje beskrajno
bogatstvo i blještavih,
Onoga koji vlada utvrđenim
morima i brodovljem

V l a d a r a i s l a m a i m u s l i m a n a , A l l a h g a p o d r ž a o n a najljepši n a č i n , n a o b a svijeta,
na n a č i n trajnog podržavanja, p o z n a t o g s a m o N j e m u , svojstvenog s a m o U z v i š e n o m
g o s p o d a r u svjetova, s u l t a n a , sina s u l t a n a , s i n a s u l t a n a , s u l t a n a M e h m e d a , s i n a s u l t a n a
c a r a M u r a t a , n e k a m u N j e g o v a d o s t a t n o s t ovjekovječi njegov v l a d a r s k i p o l o ž a j i njego­
vu v l a d a v i n u i o n o š t o p o m a ž e z a š t i t i v l a d a v i n e "sablje i p e r a " , č v r s t o d r ž a n j e d i z g i n a i
j a k o s t e z a n j e j a h a l i c e r u k a m a i n o g a m a . N e k a j e hvaljen o n a j koji j e j e d a n , a p o š t o v a n j e
o n o m e poslije kojega više n e m a Božijih p o s l a n i k a .

D e f e t e r j e sastavljen p o d n a d z o r o m najpovjerljivije o s o b e , povjerenika, poniznog
Ajasa i r u k o m n a j s p o s o b n i j e g pisara, p o n i z n o g A h m e d a .

P i s a n j e je z a p o č e t o u p r v o j d e k a d i mjeseca r e d ž e b a , g o d i n e 8 7 2 . , a z a v r š e n o u
posljednjoj d e k a d i č a s n o g m j e s e c a ševala, g o d i n e 8 7 3 ' .

1
26. 1.-4. 2. 1468; 4- 13.5. 1469.

www.BosnaHistorija.com

S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a h 1468/69- g o d i n e

HASOVI N J E G O V O G VELIČANSTVA, Uposjeduje mirahora Sinan-begovog.
BOG BLAGOSLOVIO NJEGOVU U ruci Sinan-bega, sina Kandanovog.
POBJEDU I U Č I N I O MU NJEGOVU 7. s'abanat 877. godine, u KonstantinijV

VLADAVINU TRAJNOM Dio spomen utogSindn-bega ,sina Ka ndano vog,
sa stavke Pasajigt-bega, dat je Ibrahim-begu,
sinu Pavla Đorđijeva.
D I O NAHIJE ZVEČAN1 12
26. ševala, 879. godine, u Konstantiniji.
SAMI PAZAR RŽANA(I)2, rudnik srebra 1 3
Selo P O D G R A Đ E
d o m o v a 52, neoženjenih 2
hasa: v i n o g r a d a 1, njiva 2
domova 71, neoženjenih 8
Selo D O L N A Z A J C A 3
P r i h o d 15-756
d o m o v a 29, n e o ž e n j e n i h 10
1 4
Selo K O Z A R E V A
Selo C E R N I C A 4
hasa: v i n o g r a d a 1
d o m o v a 35, n e o ž e n j e n i h 8
domova 3
Prihod 354
Selo G O R A N C A '
d o m o v a 27, n e o ž e n j e n i h 8 Selo Ž A Ž E V A 1 5 '
ruci Kandanovoj
Selo ZAJČA6
d o m o v a 25, neoženjenih 7
d o m o v a 12, n e o ž e n j e n i h 2
Prihod 200
7
Selo K R U P Č A
Selo B L A T I N A 1 S
d o m o v a 10, n e o ž e n j e n i h 4 u ruci Kandanovoj
E
domova 24, neoženjenih 4
Selo L O D A
Prihod 1.250
d o m o v a 13, n e o ž e n j e n i h 3
Selo R A H O V A 1 7 2a
Selo M U R G U L A 9
u ruci Kandanovoj
d o m o v a 18, n e o ž e n j e n i h 10 d o m o v a 9, n e o ž e n j e n i h 1
1 0
Prihod 750
Selo P O Š T E N J E , pripada NIKSICIMA
domova 70 Selo Ž R N O V N I C A
1 8

UKUPNO: odsjekom 40,000 u ruci sina Kandanovog
hasa vinograda 4
Z E A M E T VILAJETA Z V E Č A N
d o m o v a 45, neoženjenih 6
P r i h o d 51.155 P r i h o d 7.272

1
1
ZVEČAN, nahija, U originalu Izvećan. Danas mje­ Selo B R E S T N I C A '
sto Zvečan u Kosovu.
2
U originalu Iržani. Danas naselje RŽANA U oko­ 11
7. L 1473.
lini Mitrovice. 12
5.3.1475.
U originalu Dolna Zajča. Danas selo DONJE 13
Danas naselje PODGRABE u okolini Gnjilana.
ZAJČE U okolini Ržana. 14
U originalu Kozareva. Danas naselje KOZARE-
4
Danas selo CERNICA U općini Gnjilane u Ko­ vo u okolini Banjske.
sovu, 15
U originalu Žaževa. Danas ŽAŽA, naselje u oko­
5
Danas selo GOHANCE LI općini Kaćanik u. Ko­ lini Kosovske Mitrovice.
sovu. 16
U originalu Blatna, Najvjerovatnije da se radi o
6
Danas selo ZAJČE U okolini Ržana. današnjem naselju BLATO u okolini Podujeva.
7
KRUPAC, selo. U originalu Krupča. Neubicirano. 17
U originalu Rahova. Danas naselje RAHOVO U
8
U originalu Lodj. Danas naselje LODJA U okolini okolini Kosovske Mitrovice.
Peći. 1S
U originalu Žrnovnica. Danas selo ZEROVNICA
9
U originalu Murgal. Danas naselje MURGULA U u okolini Novog Pazara.
okolini Podujeva. ls
U originalu Brestniča. Danas naselje BRESNICA
10
POŠTENJE, selo. Danas istoimeno selo u tbru. u okolini Kosovske Mitrovice.

www.BosnaHistorija.com

2 3 udovica 1 Selo J A G N E N I C A P r i h o d 3. livada 1 U ruci sina Kandanovog. u Konstantiniji32 Selo G R M A V A 2 5 U k u p n o prihod 85. okolini Gnjilana.33 Selo G O R N A KOŠUTOVA26 25. Vjero val no. Sada je ispendža iz ovoga dijela prihoda posta­ hasa: njiva 2.312 U ruci Mustafe spomenutog. 4. neoženjenih 4 h a s a : njiva 1.746 P r i h o d 1. godine. neoženjenih 20 2 9 Selo K O P R I V N A Prihod 8. neoženjenih 20 P r i h o d 5. jiŠtu Isa bega Ishakovića. 32 2ft U originalu Gorna Košutova. u Konstantiniji. udovica 2 21. 6. vatnije se radi o današnjem naselju Vi. ramazana 880. Prihod 4. zil-kade 881. da­ 2. U originalu Dedino drugi naziv Čavar.581 Mustafa-begu. 24. kod naselja Dedino.24 Selo u p i s a n o iznad i selo po i m e n u C e r a n i .Anovo u CA u okolini Kosovske Mitrovice. Danas naselje LISICA U oko­ okolini Kosovske Mitrovice. 1477. 3 8 . d a t i s u A h i K a r a d ž a - d o m o v a 27. 3 2 9 . 3. 30 lini Kosovske Mitrovice. 1. okolini Kosovske Mitrovice. 3 1 1 Selo D E D I N O drugi naziv Č A V A R h a s a njiva 3 U ruci Mustafe spomenutog.796 U ruci rođaka Mustafe martolosa. u Istanbulu. 1 4 7 3 . domova 33. Danas naselje KOPRIVA U 22 U originalu Lisica. Vidjeti kod Šabanovića u Kra- 2 4 8. h a s a : njiva 2. 4 8 3 akce.064 domova 2 1 . Danas naselje VALAĆ U okoli­ okolini Vitine u Kosovu. n e o ž e n j e n i h 10 begu. U originalu Isvinar.3 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. 1477. dato je Uzun P r i h o d 4. www. neoženjenih 4 domova 34. zikhidždže.com . neoženjenih 9. l i v a d a 1 u p i s a n o dole niže. z a p u š t e n i h 1 la bas. neoženjenih 5. n e o ž e n j e n i h 4 hasa njiva 2 P r i h o d 2. Mebmed'begu. v i n o g r a d 1 Prihod 5. rovice. ni Kosovske Mitrovice.038 P r i h o d 5.147 akci dato je kao zeamet Karamani U ruci Mustafe spomenutog. U originalu Koprivna. 877. domova 41. d o m o v a 9. Najvjerovatnije današnje naselje DREŽNICA U okolini Bujanovca.886 domova 6 Selo K O R I L A 2 1 Prihod 220 U ruci sina Kandanovog. zapuštenih 1 U ruci Mustafe spomenutog.566 5. 1476. 2S 20 Nepoznato pod ovim nazivom. 881.288 21 U originalu Drcžniča. Danas naselje JAGNIENI. godine. d o m o v a 27. neoženjenih 7 d o m o v a 11. Selo D R E Ž N I C A 2 7 h a s a njiva 4 domova 26.34 P r i h o d 5. n e o ž e n j e n i h 9 Prihod 4. n e o ž e n j e n i h 10 Od toga iznosa. g o d i n e U ruci sina Kandanovog.375 Selo S V I N A R 2 * Selo S L I V Č A N I C A 2 0 h a s a : njiva 10. Danas naselje GRMOVO U U originalu Valič. godine. d o m o v a 40. Preostali prihod iznosi 6 3 . kao zeamet. v i n o g r a d a . 8. u Istanbulu.321 d o m o v a 75. Najvjero­ 23 U originalu Jagneniča. w rovice. 33 nas naselje KOŠUTOVO u okolini Kosovske Mit­ 9. 1. Danas naselje SVINJARE u 21 Danas naselje KORILJE U okolini Kosovske Mit. Jl 35 U originalu Grmava.BosnaHistorija.757 1 2 Selo L I S C A 3 1 Selo V A L A Č hasa vinograda. šabana.

neoženjenih 5 d o m o v a 10. h a s a : m l i n o v a 1. selje KRNIN U okolini Novog Pazara. d o m o v a 6 6 .383 UKUPNO 140. neoženjenih 4 hasa njiva 2 Prihod 3. n e o ž e n j e n i h 6 d o m o v a 9. Danas naselje u oko okolini Kosovske Mitrovice. Ali je ispravno ubucirati " Danas naselje KOBILJA GLAVA U okolini Kosov­ prema današnjem izgovoru BJF. www. Redovno se spominje u defterima. livada 1 hasa: njiva 2. v i n o g r a d a 2. Danas naselje BJELU- 4U DF.LUĆA. d o m o v a 24. Sigurno sc 37 22. n e o ž e n j e n i h 15 d o m o v a 21. d o m o v a 10. 1476. ramazana godine 881. ske Mitrovice.963 d o m o v a 19.074 Prihod 3. radi o tome naselju. 6 3 4 zeamet Sejdiji Mehmedovu.540 Prihod 896 3 6 Selo B A T A H I R A Selo V R N A C 4 3 U ruci Sejdija Mehmedovog. 12. Danas naselje K R N I N među Kosovske Mitrovice i Leposavića. selo.634 Ono što slijedi nakon ovoga. 38 ŠUMILJ. Danas naselje u okolini Vi­ Prihod 957 tine u Kosovu. n e o ž e n j e n i h 3 Prihod 3. u Konstantiniji? 4 4 DIO NAHIJE VRAČA Prihod 20. 3 8 hasa: njiva 4. g o d i n e 4 3 5 Selo L U Š T A Selo R A Č A N I 4 2 U ruci Sejdija Mehmedovog. Nepoznato. Danas nepoznato. domova 2 3 . neoženjenih 6 d o m o v a 25. Kao na­ 35 U originalu Lušta. selo. livada 1. lini Novog Pazara. h a s a livada 1 U ruci Sejdija Mehmedovog.MELIĆ. U ruci Sejdija Mehmedovog. v i n o g r a d a .BosnaHistorija. 44 VRAĆA. 1 0 0 . h a s a : njiva 8. u okolini Novog Pazara. U originalu Ivrača. 7 On je lično burume. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69.608 4 8 Selo D O L N A KRNIN 4 1 2b Selo B I S T R I C A 43 U ruci Sejdija Mehmedovog. dio nahije. d o m o v a 17.157 P r i h o d 3. d o m o v a 1. ovdje se može čitati kao REČANT. Danas naselje LJUŠTA U oko­ selje nepoznato. ĆA u okolini Novog Pazara. n e o ž e n j e n i h 8 Prihod 8.com . n e o ž e n j e n i h 2 Selo GORNA KRNETA45 P r i h o d 1. 5. Danas postoji na­ okolini Kosovske Mitrovice.323 Z E A M E T VILAJETA VRAČA Selo C E R A N I 3 7 U posjedu Selmandza-begovoj. n e o ž e n j e n i h 10 Prihod 3. U ruci Sejdija Mehmedovog. U ruci Sejdija Muhamedovog. 47 U originalu Dolna Beluća. U ruci Sejdija Mehmedovog. Danas naselje BISTRICA iz­ 4 8 U originalu Dolna Krnin. 41 U originalu Bistrica. 36 U originalu Batahire. neoženjenih 1 P r i h o d 3.799 Selo D O L N A B E L U C A 4 7 U ruci sina Gazijina. Pazara i lini Kosovske Mitrovice.023 Prihod 1. Sjenice. datoje kao O S T A T A K : bez p r i h o d a r u d n i k a . Danas naselje po imenu BEŠČIĆ U 4 " U originalu Gorna Beleća. njiva 3.065 Selo G O R N A B E L E C A 4 6 Selo K O B I L ( J ) A G L A V A 3 9 U ruci sina Gazijina. Selo D E M E L I C 4 0 h a s a njiva 6. Selo Š U M I L z a p u š t e n i h 1. Danas naselje BATAIRE U 45 U originalu Gorna Krnina. livada 1 domova 22. n e o ž e n j e n i h 8 43 U originalu Vrnač.192 U ruci sina Gazijina. livada 1 hasa njiva 2. U ruci Ahi Karadza-begovoj. neoženjenih 2 P r i h o d 8. Područje između N.

5. u d o v i c a 1 21.392 mara. n e o ž e n j e n i h 12 Prihod 2.706 36 Danas naselje BARE U okolini Novog Pazara.000 Selo D O L N A ZAVADA64 D i o prihoda spomenutog: 40. h a s a v i n o g r a d a 1. n e o ž e n j e n i h 17 5 6 Selo B A R A P r i h o d 7.046 d o m o v a 5 4 . istoimeno naselje u Raškoj. U ruci je Mustafinoj. na suprotnoj strani. zatim selo stoje upisano ispod toga.BosnaHistorija. d o m o v a 16 domova 23 P r i h o d 1. Selo BRASTOVA*50 tj. neoženjenih 9.580 domova 2 Prihod 460? Ono stoje upisano iznad ovoga sela. U ruci Mustafinoj. 62 Ovdje se misli izvan poimeničnog popisa koji je 52 SOPI. u okolini Novog Pazara. Danasnaselje DONJA zara.862 P r i h o d 7. Danas naselje KUTNJE u 60 U originalu Brastova. PODKOMNJE u okolini Novog Pazara. d o m o v a 15.094 Selo K O N C O L l Ć 5 3 h a s a njiva 3 Selo J E L Č I N 6 1 d o m o v a 27. selo. P r i h o d 1. n e o ž e n j e n i h 15 d o m o v a 29. h a s a : njiva 2. livada 1 d o m o v a 3 0 . 53 KONČOLIĆ.157 U ruci je Mustafinoj. u Konstantinij?4 P r i h o d 1. h a s a njiva 1. d o m o v a \7. U ruci sina Gazijina. 1471. ZAVADA U okolini Novog Pazara. Selo K U T N O 50 h a s a njiva 1 U ruci sina Gazijina. Vjerovatno danas naselje h a s a njiva 2 KOPRIVNICA U okolini Novog Pazara. 51 61 U originalu Dolna Direnova. U originalu Kruševiča. d o m o v a 15. n e o ž e n j e n i h 4. što dopire do Mustafinog ti­ Prihod 2.com . g o d i n e 49 U ruci sina Gazijina. Danas 5 4 11.893 Selo P O D K O M I H Ovo selo i selo po imenu Kozarevo. Danas naselje BRESTOVO okolini Leposavića. Nepoznato. Danas postoji naselje Selo ORAHOVA KALJIN U okolini Novog Pazara. Vjerovatno danas naselje 4 ^ Pod gazijom misli na Isa-bega. Nepoznato. zatim ono sto je upisano d o m o v a 30. sinu Gazijinom. poslužio kao osnova za ovaj sumarni. selo. n e o ž e n j e n i h 8 Bilo je izvan deftera62 Prihod 4. d o m o v a 10. Nepoznato. 59 U originalu Podkomt. 50 U originalu Kutno.045 Prihod 2.202 P r i h o d 1. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. osim 6 3 sela po imenu Sopi. n e o ž e n j e n i h 6 d o m o v a 2 8 . Vjerovatno danas JELČIN. naselje DONJA TRNOVA u okolini Novog Pazara. dato je kao zeamet Selo K ( G ) R N O V I C A ? Mehmed-begu. 63 KRUŠEVICA. a stoje upisano na spomenutom listu s one strane.874 5 S 52 Selo K O P R I ( N ) C A Selo S O P I U ruci je Mustafinoj. selo. uz obavezu Bilo je izvan deftera da ide u rat. 55 U originalu Kopriniča. n e o ž e n j e n i h 6 h a s a njiva 1. selo sjenićkib Vlaha po imenu Slavogošta. upisano U ruci je Mustafinoj. selo. n e o ž e n j e n i h 14 Prihod 6. godine 875. www.960 57 3a Selo D O L N A K A L I N Selo D O L NA TRNOVA 51 U ruci je Mustafinoj. dato je kao zeamet Barak-begu. 57 55 U originalu Dolna Kalin. zil-kade. udovica 1 P r i h o d 1. 53 64 Danas istoimeno naselje u okolini Novog Pa­ U originalu Dolna Zavada. neoženjenih 7 ispod ovoga sela.

66 U originalu Gorna Direnava. po imenu Sopi? (Sivca). 1481 je samo zaokružena cifra za dvije akče.744 Selo sjeničkib Vlaha upisano ispod ovoga. d o m o v a 6.1470.S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. u ruci su U ruci je Mustafinoj. neoženjenih 4 U ruci je Mustafinoj. Da­ 74 U originalu Kozareva. Vjerovatno danas na­ KOVO u okolini Novog Pazara. lini Novog Pazara. na osnovu pisma kadije Brvenika. P i s a n o : 2 2 .8. 72 begov timar.BosnaHistorija. n e o ž e n j e n i h 19 P r i h o d 7. 75 U originalu Poštenja. zara. n e o ž e n j e n i h 6 d o m o v a 24. 69 U originalu Gorna Lukova. livada 1. n e o ž e n j e n i h 6 P r i h o d 2. Konstantiniji. naselje PLAVKOVO U okolini Novog Pazara i si­ LINA U okolini Novog Pazara. Prihod 899 iz nahije Vrača: 3 0 . vjerovatno selo GORNJA TRNOVA U okolini u okolini Novog Pazara. d a t o je k a o z e a m e t M u s t a f i . 71 U originalu Galušića. Ova tri mala sela su se nalazila izvan deftera. da ide u rat. g o d i n e . 7if U originalu Pasja Potok. 74 66 Selo KOZAREVA Selo G O R N A D I R E N O V A domova 21. n e o ž e n j e n i h 5 Prihod 975 P r i h o d 1. Novog Pazara.010 d o m o v a 14.com . www. selje TRNAVCE U okolini Novog Pazara. livada 1.730 d o m o v a 20. 7U U originalu Miromnjiča. Prihod 2.27. Danas naselje Lu. sinu j e d n o g od spahija. Prihod 921 h a s a : njiva 1.000. 8 7 5 . n e o ž e n j e n i h 12 d o m o v a 3 2 . . g o d i n e Bilo je izvan deftera O n o što je u p i s a n o i z n a d o v o g sela i što domova 8 d o p i r e d o t i m a r a sina G a z i j i n o g .523 Selo I Z B I C A 7 9 Selo GALOŠICA 7 1 d o m o v a 4 9 . Danas naselje IZBICA U oko­ GALUŠCI U okolini Novog Pazara. Danas postoji 68 U originalu Dolna Mtkulin. hasa njiva 1. POTOK u okolini Novog Pazara. u a pošto su na mjestu koja vežu za Mustafa. njemu dodata kao povišica. n e o ž e n j e n i h 4 Selo DRENAVICA 7 7 P r i h o d 1.7 Danas istoimeno naselje u okolini Novog Pa­ okolini Novog Pazara.DanasnaseljeMRMON. u okolini Novog Pazara.8. Vjerovatno danas naselje 79 U originalu Izbica.453 Selo M I R O V I N I C A 7 0 U ruci je Mustafinoj.998 73 886. 0 0 0 Selo D O L N A M I K U L I N 6 8 Selo P O Š T E N J A 7 5 U ruci je Mustafinoj. d o m o v a 10. n e o ž e n j e n i h 1 U ruci je Mustafinoj. gurno se radi o tome naselju. n e o ž e n j e n i h 5 d o m o v a 15. Danas naselje PASIJI JF. h a s a : njiva 1. što znači da 65 16. Barak-begovoj. Nepoznato. Selo PASJA (PASJI) P O T O K 7 8 d o m o v a 9. 65 30. u Nišu.377 12. o s i m sela P r i h o d 920? Sopi? (Sivca??). neoženjenih 10. udovica 1 P r i h o d 2. Danas selo M I K U . po S7 imenu Slavogošte i selo upisano na suprotnoj Selo BABIN D O L strani. /3 Dodata cifra ispod prve navedene. Mustafa-bega: 29. Danas naselje POŠTENJE u (. 77 U originalu Dernaviča. d o m o v a 4. Danas naselje KOZAREVO nas. zil-kade. to su ona.340 P r i h o d 1.580 Selo G O R N A PELAKOVA 7 6 Selo G O R N A LUKOVA*'9 d o m o v a 5. 7 * U originalu Gorna Pelavkova. n e o ž e n j e n i h 7 Prihod 1. godine. Dio prihoda spomenutog P i s a n o : u posljednjoj d e k a d i d ž u m a d a II. 5. n e o ž e n j e n i h 3 D i o p r i h o d a Barak-bega.

Danas naselje u okolini Raške. Nepoznato. 1 On je lično b u r u m e sa 23 džebelije. selo. sa: 23 džebelije. 7 6 5 d o m o v a 9. n e o ž e n j e n i h 4 Selo B E L U H O V A 8 4 P r i h o d 1.com . www.B e g a : 93. 80 U originalu Dolna Pelavkova. g u d i n e P r i h o d 4. po naredbi padišaha.453 Prihod 665 Selo R A K E V O 9 0 8 2 Selo N E G O T I N C E h a s a njiva 2. Danas postoji raško i ibarsko Poštenje. 89 MAN OGLU-A POŠTENJE. MIRAHORA KARA.BosnaHistorija. 2 m a l a šatora s s TIMAR MUSTAFE. n e o ž e n j e n i h 6 h a s a njiva 1 Prihod 482 d o m o v a 1. dat Paši. domova 14. U originalu PIRTES\ selo. i malim šatorom. selo. 1473. d o m o v a 31 UKUPNO: 109. Danas naselje BERBE- TINCE u okolini Novog Pazara. n e o ž e n j e n i h 1 d o m o v a 14. pancir-odijela. neoženjenih 8 19 ševala. 3 Selo M I K U L I N A 9 4 šatora sa h o d n i k o m . Danas naselje 90 U originalu Rakeva. R1 1. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69.461 Selo BILO (BILl) P O T O K * 6 9 5 Dio sela G O R N A K A L I N O d o m o v a 4. neoženjenih 12 Selo B E R B E R I S T A 9 2 P r i h o d 1. 2 šatora. n e o ž e n j e n i h 6 Selo K R A V I Ć 9 3 Prihod 465 h a s a njiva 3. Danas nepoznato. S3 93 Danas naselje GOLITA u okolini Leposavića. godine™ P r i h o d 3. Neubicirano.1 Danas naselje LOPIŽE U okolini Sjenice. U originalu Gorna Kalino. u d o v i c a 2 Selo D O L N A K A M E N I C A 8 7 Prihod 507 h a s a njiva 2. n e o ž e n j e n i h 1 P r i h o d 2. RIKOVO u okolini Novog Pazara. Vjerovatno je ovdje riječ o ovom prvom. Danas po­ 37 U originalu Dolna Kamenica.627 83 Selo G O L I J A Selo P I R T E Š ? 9 1 d o m o v a 16. n e o ž e n j e n i h 1 8 5 Prihod 858 Selo S L I V A P O T O K d o m o v a 5.122 Prihod 4034 O S T A T A K izvan z e a m e t a : 15-310?? D i o S e l m a n . 82 92 U originalu Negotinča. n e o ž e n j e n i h 11 3b D i o p r i h o d a S e l m a n d ž a . P r i h o d 2. n e o ž e n j e n i h 5 h a s a njiva 2.958 domova 22.812? On je lično b u r u m e sa: 5 džebelija. Prihod 1. RIŠTE u okolini Novog Pazara. U originalu Berbarišta. 84 9 4 U originalu Beluhova. 95 S * U originalu Bilo Potok.1.812 P r i h o d 5. d o m o v a 37. Vidi nap. Danas nepoznato. n e o ž e n j e n i h 8 mala šatora. Vjerovatno danas naselje PLAVKOVO U okolini Novog Pazara. h a s a livada 1.050 d o m o v a 6. dio sela.446 On je lično b u r u m e .039 8 9 Selo P O Š T E N J A ? Selo L O P I Ž A 8 1 hasa njiva 1. Danas naselje MIKULINA U okolini Novog Pa­ 85 U originalu Isliva Potok. 877. Vjerovatno se radi o tom naselju. U originalu Poštenja. s tim da svake godine 8 0 Selo DOLNA PELAVKOVA ide u rat d o m o v a 28. d o m o v a 4. 3 velika šatora i 2 d o m o v a 7. 19. NJA KAMENICA U okolini Kosovske Mitrovice.545 Timar mu je oduzet i.b e g o v : 93. Danas naselje N E G O . KRAVIĆ. zara. sinu Tahirovu. 76. 3 šatorom. Danas naselje D O ­ stoji naselje KALJIN U okolini Novog Pazara. n e o ž e n j e n i h 5 Prihod 725 P r i h o d 1. neoženjenih 15 d o m o v a 6.

n e o ž e n j e n i h 2 8 . k r u š a k a 1. d o m o v a 4a Selo P R Ć E N O V D O L 9 7 4 3 .874 h a s a njiva 1. n e o ž e n j e n i h 3 n e o ž e n j e n i h 10 Prihod 902 Prihod 2. okolini Novog Pazara. m Danas naselje BRDANI U okolini Novog Pazara. o r a h a 2. 107 U originalu Kuzmičina. d o m o v a 6 6 . nepoznato? nas naselje PRČENOVO. d o m o v a 1 2 3 .400 Selo V O J N I K 1 ™ Selo B R D A N I 1 " 9 hasa: njiva 3. Danas naselje VRBOVAC U ČINO u okolini Deževa. Danas naselje SITNICA U grad Novi Pazar često nosi njeno ime. udovica 1 P r i h o d 5. 1 4 Selo S I T N I C A " NAHIJA RAS d o m o v a 15. [01 U originalu SIŠN(T)EVA. 111 U originalu KORUTAN.471 d o m o v a : m u s l i m a n s k i h 175. bi naziv Šeher. Prihod 1. selo. d o m o v a 3 0 .249 Jeleča i Sjenice. n e o ž e n j e n i h 4 Selo Š E T O V I Ć 3 1 1 3 . 97 U originalu Prćenov Dol. drugo ime R A J KA Prihod 625 % Šeher (grad) Novi PAZAR. n e o ž e n j e n i h 4 n e o ž e n j e n i h 10 . n e o ž e n j e n i h 10 Selo K O R U T A N 1 1 1 P r i h o d 6. 106 U originalu Kosarić. o r a h a 2.438 h a s a v i n o g r a d a 1.com . Danas naselje ROGATAC U 100 U originalu Vojnik.BosnaHistorija. P r i h o d 3. selo.661 1 0 7 Selo K U Z M I Č I N A Selo B E L U C A 9 8 h a s a njiva 2. imenom. Po nazivu nahije imenom Ras i 104 U originalu Sitnica. Danas naselje KUZMI- 99 U originalu Vrbovca. n e o ž e n j e n i h 13 Prihod 3. n e o ž e n j e n i h 18 O D S J E K O M : tržne takse i globe i globe P r i h o d 8. g o d i n e Z E A M E T RASA d o m o v a 39.117 h a s a njiva 3.081 d o m o v a 10. u d o v i c a 1 h a s a njiva 6.begovoj. Danas naselje VOJNICE U okolini Novog Pazara. d o m o v a 4 9 . Vjerovatno da­ 105 ZODUHOVA. okolini Novog Pazara. okolini Novog Pazara. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. Danas istoimeno nasel­ 103 SETOVIĆ (STAVIĆ). 33-333 1 0 6 Selo K O S A R I Ć UKUPNO: 45.b e g a . n e o ž e n j e n i h 5. n e o ž e n j e n i h 2 Selo J A N Č A 1 1 1 1 Prihod 1. d o m o v a 9.615 udovica 2 Selo Š I Š N E V A 1 0 1 P r i h o d 11.720 Prihod 4. neoženjenih 9 P r i h o d 4. k r š ć a n s k i h 1 0 5 194. d o m o v a 3 4 . Danas naselje KOSORJĆE 98 U originalu Beluća. 110 Danas istoimeno naselje u okolini Novog Pa­ 102 PETROVA. o r a h a 2.903 1 0 8 9 9 Selo R O G A T Č A Selo V R B O V A C (VRBOVO) h a s a njiva 3.518 Prihod: 2. okolini Vitine. neoženjenih 6. 108 U originalu Rogatča. Danas nepoznato pod ovim zara.361 U posjedu M a h m u d . n e o ž e n j e n i h 13 96 S a m i šeher N O V I P A Z A R . / ovo selo je u ruci Mahmud. d o m o v a 14. Ovo je prvi put da se za jedrio mjesto na našem prostoru upotrije­ nas nepoznato ni pod jednim imenom. www. d o m o v a 2 2 . je u okolini Novog Pazara. Nepoznato.090 / ovo selo je u ruci spomenutog Mahmud-bega. njiva 1.begovoj. neoženjen ili 9 domova 29. sa i s p e n d ž o m : 11. d r u g o i m e RAS P r i h o d 2. o r a h a 2. s i n a G u z i d o v o g . livada 1. drugo ime RAJKA.506 d o m o v a 7. n e o ž e n j e n i h 49. P R I H O D I šehera. Selo P E T R O V A 1 0 2 h a s a njiva 3. selo. Da. d o m o v a 3 3 . u d o v i c a 7 Selo Z O D U H O V O Ovo selo je sada u ruci Mabmud. Danas naselje BJELUĆA u u okolini Deževa. livada l. livada 2.

n e o ž e n j e n i h 3 P r i h o d 915 Selo P O B R D J A 1 2 0 h a s a njiva 6.471 hasa: njiva 4. Danas naselje VITUŠ U okolini Rasa.435 h a s a njiva 3 d o m o v a 33.BosnaHistorija. n e o ž e n j e n i h 7 117 Prihod 1.010 h a s a : njiva 6. livada 1. udovica 1 123 P r i h o d 11. Danas naselje TODORI- l2U U originalu Pobrđa. Pazara! U originalu Zapužani. 123 okolini Deževa. 124 JE ŠTITARE U okolini Novog Pazara. livada 1. 128 u okolini Deževa. www. neoženjenih 8 Selo KOVAČEVA 119 P r i h o d 1. n e o ž e n j e n i h 7 Selo P O L O Š C A Prihod 1. Danas naselje POLOŠCI U NJE ŠTITARE U okolini Novog Pazara. selo. Danas naselje 116 U originalu Gorna Btitar. m l i n o v a .575 d o m o v a 9 2 .377 4b Selo BILO P O L h a s a : njiva 1.449 domova I I .458 d o m o v a 11. Danas naseljeKovAĆEVO u okolini Deževa. Danas naselje TUNOVO u okolini Raške. n e o ž e n j e n i h 8. Selo Z A P U Ž A N I 1 2 6 d o m o v a 16. Danas naselje D O ­ 115 U originalu Polosča. d o m o v a 3 1 . U originalu Dolna Draganča.015 Prihod 2. n e o ž e n j e n i h 6 d o m o v a 19. Selo V I T U Š 1 2 9 domova 2 d o m o v a 7. hasa: njiva 1 P r i h o d 1. Selo D V O R I Š T A 1 2 7 d o m o v a 10. n e o ž e n j e n i h 4 / ovo selo je u ruci spomenutog Mahmud-bega. 122 114 Danas naselje u okolini Sjenice. Vjerovatno danas naselje KUKAVICE U okolini Novog Pazara.com . neoženjenih 6 Selo T O D O R I C A 1 2 3 P r i h o d 3-491 d o m o v a 10. k r u š a k a 1 113 Selo V R A N O V I N A d o m o v a 15. neoženjenih 54.4 Selo ŠARA d o m o v a 18. n e o ž e n j e n i h 7 h a s a : njiva 5. livada 1. trešanja 8. U originalu Dolna Ištitar. U originalu Todoriča. n e o ž e n j e n i h 4 Prihod 981 112 U originalu Kukovac.379 d o m o v a 2 6 . n e o ž e n j e n i h 2 2 Selo V I V E R l ' ' Prihod 979 h a s a : njiva 1. Danas naselje G O R N ­ D O N J I DRAGANIĆI U okolini RaŽke. P r i h o d 1. Ikavski izgovor prostire se do u okolini Novog Pazara. Prihod 2. n e o ž e n j e n i h 10. Danas naselje POLICE u u okolini Deževa. 121 113 Danas naselje u okolini Deževa. u d o v i c a 1 Selo B R E Z N I K 124 P r i h o d 3. 126 N.899 h a s a : njiva 4. neoženjenih 7 Selo T O H U T O V A 1 2 5 P r i h o d 3. livada 3. Danas naselje ZAPUŽE 118 U originalu Polica. Nepoznato 125 117 U originalu Bilo Pol. Danas naselje VIVERI U okolini Novog Pazara.860 h a s a : njiva 2. domova 43. Danas naselje DVORIŠTE 119 U originalu Kovačeva. g o d i n e Selo KUKOVAC 112 Prihod 661 d o m o v a 6. domova 28. 9 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a h 1468/69. n e o ž e n j e n i h 6 P r i h o d 2. neoženjenih 18 Selo G O R N A Š T I T A R 1 1 6 P r i h o d 3. Danas naselje P O B K B K u CA u okolini Deževa.996 Selo D O L N A D R A G A N C A 115 d o m o v a 12. 127 okolini Deževa U originalu Idvorišta. BREZNIK. neoženjenih 15 Selo P O L I C A " 8 Prihod 3. Danas naselje BELO POLJE U originalu Tuhutova. livada 1.212 122 Selo D O L N A Š T I T A R 11. livada 3. j a b u k a 4.1 t r e ć i n a . 129 okolini Deževa.

011 h a s a : njiva 7. Vjerovatno danas naselje vog Pazara.7 DO u okolini Raške.109 Selo VRAŽE K R N Č A 138 5a d o m o v a 15. o s i m sela Sebimlja i Pares. 143 okolini Raške. n e o ž e n j e n i h 4 P r i h o d 1. sjeverozapadno od No­ U originalu Pares. 2 šatora. zapadno od Raške. 1.019 P r i h o d 1. U originalu Iskukova. Kakve su promjene na. n e o ž e n j e n i h 10 Selo T V R D O V A P r i h o d 2. livada 1. neoženjenih 23 P r i h o d 1. Dešifrirano prema ubikaciji. Pazara. Vjerovatno omaška pisa­ U originalu Sebimla.972 h a s a : njiva 2. ako se dobro ne vodi računa kako se piše. n e o ž e n j e n i h 2 P r i h o d 1. naselje u okolini Novog Pazara.804 pancir-odijela.S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. danas naselje PLEŠIN sje­ 136 U originalu Isvineleva. Danas naselje TRNAVA U okolini Raške.b e g a . n e o ž e n j e n i h 6 domova 4 8 . Danas nepoznato? 140 U originalu Drnova. d o m o v a 10. 141 \:-\ U originalu Klačina. Selo S E B I M L A 131 U ruci Sulejman-begovoj. 142 može doći do izmijenjenog grafičkog oblika Danas ne postoji pod tim imenom. n e o ž e n j e n i h 4 P r i h o d 912 hasa: njiva 1. neoženjenih 11 Selo P O L A Ž 1 3 7 P r i h o d 3. ne znam.102 P r i h o d 765 1 3 4 Selo SKUKOVA 1 4 3 Selo T L A Č I N A h a s a njiva 14 d o m o v a 11.754 1 3 6 Selo S V I N E L E V A mjene mjesta glasa " 1 " i "nj". Danas najvjerovatnije naselje TLAĆTNA U nastale u imenu ovoga lokaliteta.BosnaHistorija. www.197 Z E A M E T RASA 140 U p o s j e d u M e h m e d Čelebije. Danas naselje PINJAŽ SVILANOVO. n e o ž e n j e n i h 3 U ruci Sulejman-begovoj. Danas naselje TVRDEVO ŽOGRNCE sjeverno od Novog Pazara. P r i h o d 175 Selo D R N O V A 1 3 3 h a s a : njiva 3. sina Guzidovog: Prihod 2. livada 1 d o m o v a 3 6 . 2 m a l a šatora i 1 1 3 9 Selo S I B O V P O T O K pancir košuljom. Zbog sličnosti slova "k" i Danas naselje PARES sjeverozapadno od Novog "t". neoženjenih 27 d o m o v a 6. neoženjenih 3 Selo P A R E S ' 4 1 Prihod 924 d o m o v a 3. neoženjenih 4 D i o M a h m u d . Danas naselje POLAZ.803 Prihod 4. 138 PARESIJE u okolini Novog Pazara. Danas naselje VRA 132 U originalu Itvrdova. ali se re­ slova " t " i onda se može dešifrirati kao Klači­ dovno javlja u defterima.967 150. d o m o v a 14. Tamo je dešifrirano. k r u š a k a 1 1 3 2 d o m o v a 14. U originalu Plešina. Danas naselje SEBIMIUE ra.498 Selo P I L A Z I N A 1 3 5 Selo P L E Š I N A 1 4 4 h a s a : njiva 1. d o m o v a 4. n e o ž e n j e n i h 4 P r i h o d 10. Danas naselje SKUKOVO 135 Danas naselje PLAZINA U okolini Novog Paza­ sjeverno od Novog Pazara. begovog. n e o ž e n j e n i h 10 O n j e l i č n o b u r u m e sa: 3 8 džebelija. 5 P r i h o d 1. hasa: njiva 2.com . 1 ovdje je došlo do za. sina Isa. livada 2 domova 32. g o d i n e 10 Selo P I N E Ž D O L 1 3 0 h a s a njiva 2. Danas vjerovatno i ni U originalu Pinaž Dol. livada 1 domova 70. 144 ra. verozapadno od Raške. Selo T A R K O S 1 4 2 domova 68. n e o ž e n j e n i h 5 d o m o v a 10. livada 3. U originalu Ivražekrnča. 139 u okolini Rasa.

n e o ž e n j e n i h 15 d o m o v a 3. I ovdje se može krivica Danas naselje OKOS sjeverozapadno od No­ svaliti na pisara. Selo S R E D N A PAVLI 1 6 ' 146 U originalu Muhova. livada 1. n e o ž e n j e n i h 3 P r i h o d 1. se radi o tome naselju. U originalu SrednaPavli. Interesantan ostatak ilirskih (arbanaških) BOŽORIĆ. 155 ra. ra.11 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. livada 1. U originalu Gorna Tenkova. Danas postoji na­ U originalu Banska. u d o v i c a 2 3 Selo B A N S K A " P r i h o d 3.599 P r i h o d 175 Selo K R A J l Š l Ć 1 4 3 h a s a : njiva 1.091 Prihod 250 Selo P A Č E V I N A 1 5 2 Selo G O R N A PAVLI 1fi(l h a s a : njiva 3. m l i n o v a 1 P r i h o d 1. ali se i u drugim 149 U originalu Gorna Luladž.com . Danas naselje SREDNJE 152 Danas naselje PAČEVINA zapadno od Rasa. neoženjenih 16 d o m o v a 8. Naime umekšano ili U originalu Gorna Draganić. n e o ž e n j e n i h 9 hasa: njiva 6. n e o ž e n j e n i h 2 P r i h o d 4. Danas naselje GOR­ defterima redovno upisuje na ovom području NJI LJULJADŽ sjeverozapadno od Novog Paza­ pod tim nazivom.500 Selo D O L N A L U L A D Ž ™ Selo G O R N A TANKOVA 1 5 3 5b d o m o v a 10. n e o ž e n j e n i h 3 domova 1 P r i h o d 1. neoženjenih 9 P r i h o d 1. OPINA ili OPNJE. n e o ž e n j e n i h 2 Selo M U H O V A M S Prihod 332 hasa: njiva 2.BosnaHistorija. n e o ž e n j e n i h 6 d o m o v a 11. PAVLJE sjeverozapadno od Novog Pazara. Danas naselje M U H O V O domova 2 sjeverozapadno od Rasa. koje :c. g o d i n e Selo RADALIČA 1 4 5 d o m o v a 11. Danas ne postoji? 156 tragova u toponomastici. www. Danas naselje RADA LICA sjeverozapadno od Novog Pazara i Rasa. d o m o v a 3. Danas naselje BANJSKA selje TENJKOVO sjeverozapadno od Rasa i sva­ zapadno od Raške. livada 1 Selo G O R N A D R A G N I Ć 1 ^ d o m o v a 11. d o m o v a 3 5 . n e o ž e n j e n i h 3.633 Prihod 75 Selo D R A M IĆ157 Selo G O R N E L U L A D Ž 1 4 9 ? d o m o v a 8.n U originalu Gorna PavlL Danas naselje GORNJE sticajem nužnosti osmanlijske ortografije mi PAVLJE sjeverozapadno od Novog Pazara. n e o ž e n j e n i h 2 P r i h o d 2. Danas naselje DRAMIĆI NJI LJULJADŽ sjeverozapadno od Novog Paza­ sjeverozapadno od Novog Pazara. prenosimo kao "lj" i kao "nj". livada 1 Selo O P I N A 1 5 4 d o m o v a 20. 150 U originalu Dolna Luladž. koje može glas " 1 " pisati isto kao i glas "n". Danas naselje 1M U originalu Nosenjino. n e o ž e n j e n i h 2 P r i h o d 175 U originalu Radaliča. n e o ž e n j e n i h 3 d o m o v a 3. 14 I 53 ' U originalu Dolna Tenkova. ali i na karakter sijakat pisma vog Pazara.260 P r i h o d 1.888 d o m o v a 27.530 d o m o v a 3. danas ne postoji. n e o ž e n j e n i h 5 Prihod 755 Prihod 725 Selo N O S E N I N O 1 5 1 Selo O K O S 1 5 9 d o m o v a 10. Danas naselje D O ­ U originalu Dramić. jugozapadno od Raške. 154 kako se radi o tome naselju. Danas naselje NOSELJIN TENJKOVO sjeverozapadno od Rasa. kako se može dešifrirati ovaj 143 Danas ne postoji pod tim imenom? toponim.315 Prihod 55 Selo D O L N E TANKOVA 1 4 7 Selo B O Z E R l Ć 1 5 5 h a s a : njiva 4. n e o ž e n j e n i h 3 d o m o v a 22. Danas postoji tačnije rečeno novi glas "lj" u nazivu koji se sa­ naselje DRAGANIĆE U okolini Raške i sigurno čuvao do danas. selo.

BosnaHistorija. K O J I S U P O S T A L I RAJA U posjedu Paša Jigit-bcgovom. sena i ne vrijedi. Selo K U R I Č A 1 7 1 1 7 3 Selo B A J P O T O K ? 162 U originalu Dolna Pavli. 167 U originalu Poturovina.476 Prihod 260 On je l i č n o b u r u m e sa: 13 džebelija. n e o ž e n j e n i h 6 Prihod 750 Selo R U H O T I N A 1 7 4 ! ( 5 5 domova 2 Selo R O G A T Č A Prihod 237 d o m o v a 3. livada 1 163 domova 68. Danas pod tim imenom vog Pazara. g o d i n e 12 Prihod 75 d o m o v a 2. ovo vrijedi. 2 m a l a šatora i 1 1 6 5 Selo L O Z ( I ) N A p a n c i r košulja. Danas naselje dalje su u hasu. 1 7 6 domova 1 DIO NAHIJE JELEĆ'77 6a Prihod 25 Selo K A L U D R A 1 7 0 Z E A M E T JELEČ. U originalu Baj Potok. selo. n e o ž e n j e n i h 1 163 P r i h o d 125 Selo D O L N A PAVLI d o m o v a 4. O S I M D E M I R D Ž I PAZARA. sjeverozapadno od Novog Pazara. nepoznato. naselje.999 d o m o v a 3. n e o ž e n j e n i h 3 SA N I K Š I Ć I M A . selo. Č I F L U K Č I J A M A I SPAHIJA- Prihod 325 M A . 2 šatora. Prihod 775 PRIHOD spomenutog Selo SREDNA T U S I M L A 1 6 * vilajeta 139. Danas. 5 p a n c i r odijela. 1 š a r o r o m i 1 m a l i m d o m o v a 10 šatorom. SREDNJA TUŠIMLJA sjeveroistočno od Novog JELEČ. L7Í Ovo su prihodi izdvojeni iz carskog hasa i po­ U originalu Osoniča. očito je. i U originalu Sredna Tušimla. Danas naselje BOTU.585 166 Selo O S O N I C A D i o M e h m e d a Čelebije. Danas naselje jugozapadno od Pazara. Danas naselje ROGATAC sovu. vjerovatno zbog 17(1 Danas naselje KALUDRA sjeverozapadno od brzog i strateški važnog Novog Pazara. nahija. današnjem selu RUHOT U području Peći u Ko­ lio U originalu Rogatča. kaluderi 164 o s o b a 10 Selo K A L I N I C A P r i h o d 915 d o m o v a 10.com . n i ČATAL. d o m o v a 4. n e o ž e n j e n i h 2 sina Isa-begovog: 51. Jeleč se nije razvio u znatnije LOZNA. Nepoznato? 16 I 174 U originalu Kaliniča.S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. 172 Danas naselje TRNAVA sjeverozapadno od No­ U originalu Istarčić. n e o ž e n j e n i h 1 P r i h o d 150 U K U P N O 201. 1 1 1 5 7 D i o sela P O T U R O V I N A p a n c i r odijelom. no od Novog Pazara. Danas naselje D O N J E PAVLIE sjeverozapadno od Novog Pazara. www. Danas KURIĆI. neoženjenih 16 Selo S T A R Č I Ć P r i h o d 5. naselje u selje BAJEVICA na Bajevom potoku jugozapad­ okolini Raške. Novog Pazara.390'" domova 12 P r i h o d 525 On je l i č n o b u r u m e sa: 35 džebelija. pa prema tome sjeverozapadno od Novog Pazara. na­ U originalu Kuriča. Novog Pazara. Moguće je da se radi o nepoznato. vjerovatno. Danas naselje OSONICA dijeljeni u zeamete i timare. Prihodi tu upisani. pazarište ili kasabu. Nepoznato. Ova specifikacija označena kao pogrešno une­ ROVINA sjeverozapadno od Novog Pazara. Danas pod tim imenom RUHOTINA. neoženjetiih 1 Selo T R N A V A 1 7 2 Prihod 250 h a s a : njiva 1. d o m o v a 3. n e o ž e n j e n i h 1 1 B Prihod 225 Manastir Č A T A L .

13 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. g o d i n e

hasa: njiva 4, livada 1 Selo G O R N A T R E M L A
, S S

d o m o v a 18, neoženjen ih 3 d o m o v a 4, n e o ž e n j e n i h 2
Prihod 3.238 Prihod 240
1 8 9
Selo M U R
1 7 9
Selo Č R N O M I R I N A
domova 24, neoženjenih 5 d o m o v a 10, n e o ž e n j e n i h 5
Prihod 2.282 P r i h o d 1.485
1 1 1 1
Selo J O Š A N I C A
1 8 0 Selo D R A G O G A V A
d o m o v a 16, n e o ž e n j e n i h 7 h a s a njiva 3
P r i h o d 1.239 domova 26, neoženjenih 9
Prihod 2.548
1 8
Selo P A R I L E V A '
domova 30, neoženjenih 10 Selo S L I V N A 1 9 1

P r i h o d 1.782 h a s a njiva 2
d o m o v a 2 3 , n e o ž e n j e n i h 7, u d o v i c a 2
Selo O S O J E 1 8 2 P r i h o d 2.651
domova 28, neoženjenih 5
Selo G O R N A J A B L A N I C A 1 9 2
Prihod 2.704
h a s a njiva 3
Selo B I L I N A
1 8 3
d o m o v a 49, n e o ž e n j e n i h 15
d o m o v a 2 1 , n e o ž e n j e n i h 3, u d o v i c a 1 Prihod 5.266
Prihod 2.435 1 9 3
Selo B O Ž U R I Ć
Selo K R U Š E V A
1 8 4
d o m o v a 5, n e o ž e n j e n i h 2
h a s a njiva 3, h a s a o r a h a 3 Prihod 600
d o m o v a 69, n e o ž e n j e n i h 2 8 Selo P R O D A N K O V A
1 9 4

P r i h o d 7.152 hasa: njiva 2, livada 1,
Selo G O R N A O H O L I N A 1 8 5 d o m o v a 7, n e o ž e n j e n i h 3
d o m o v a 9, n e o ž e n j e n i h 3 P r i h o d 1.073
Prihod 710 D i o sela Č R V O J E V Č A
1 9 5

Selo V I T A K O V A
1 3
'
d o m o v a 6, n e o ž e n j e n i h 2
Prihod 47
hasa njiva 3
domova 51, neoženjenih 20 Ono Što je upisano iznad ovog sela, sa 6b
P r i h o d 4.93 spahijama koji su dole niže upisani kao raja,
Selo D O L N A T R E M L A 1 8 7
"
dato je, kao zeamet, Ishak-begu, uz obavezu
da ide u rat.
h a s a livada 1, d o m o v a 27,
n e o ž e n j e n i h 5, PRIHOD: 49. 965
P r i h o d 1.949
Ono stoje upisano ispod ovog sela, do carskoga
179
Danas naselje M U R južno od Novog Pazara. hasa, dato je, službeno kao zeamet, Abmed-
180
U originalu Jošaniča. Danas naselje JOŠANICA serbevabu.
jugozapadno od Novog Pazara.
18S
181
U originalu Parileva. Danas naselje PA RA­ U originalu Gorna Tremla. Danas ne postoji.
189
LU vo u okolini Novog Pazara. U originalu Črnomorina. Danas nepoznato.
190
182
Danas naselje OSOJE. U okolini Novog Pazara. U originalu Dragočeva. Danas naselje D R A -
183
Moguće čilati i kao: Bjelina, Biljina... Nije poz­ UOČKVO južno od Novog Pazara.
nato ni pod jednim nazivom. U originalu Islivna. Danas naselje SUVNJE,
184
U originalu Kruševa. Danas naselje KRUŠEVO jugoistočno od Novog Pazara.
!92
u okolini Novog Pazara. U originalu Gorna Jabalniča, Danas naselje
185
U originalu Gorna Oholina. Danas samo po­ GORNJA JABI.ANICA sjeveroistočno od Novog
stoji naselje OHOLJE južno od Novog Pazara i Pazara.
193
mislim da se radi o tom naselju. BOŽUKIĆ, selo. Danas pod tim imenom nepo­
186
Danas naselje VITAKOVO jugoistočno od No­ znato.
194
vog Pazara. Danas naselje PRODANKOVO jugozapadno od
187
U originalu Dolna Tremla. Danas ne postoji. Novog Pazara.
195
Međutim, spominje se i u defterima iz druge U originalu Črvojevća. Danas pod tim ime­
polovine X V I stoljeća. nom nepoznato.

www.BosnaHistorija.com

S u m a r n i popis s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. g o d i n e 14

Ovdje je uračunat prihod, dole niže upisanih Selo Z A G U L 2 U 4
196
NikŠiča. d o m o v a 7, n e o ž e n j e n i h 2
UKUPNO: 48. 527 Prihod 790

Selo O S T R O V I C A
1 9 7 Selo D O L N A O H O L J A 2 0 5

d o m o v a 13, n e o ž e n j e n i h 1 d o m o v a 2, n e o ž e n j e n i h 2
P r i h o d 931 Prihod 326
M
Selo K A Š L J Selo D O L N A B A N J A 2 0 6
d o m o v a 15, n e o ž e n j e n i h 6 d o m o v a 7, n e o ž e n j e n i h 1
P r i h o d 1.509 Prihod 300
1 9 9
Selo J A V O R J A Selo K O Š E V A 2 0 7
d o m o v a 14, n e o ž e n j e n i h 2, udovica 1 d o m o v a 12, n e o ž e n j e n i h 3
P r i h o d 2.131 P r i h o d 1.041
2 0 0
Selo G R U B E T I C A Selo D O L N A Z N U S A 2 0 8

hasa livada 1 d o m o v a 11, n e o ž e n j e n i h 2
d o m o v a 9, neoženjenih 3 Prihod 425
P r i h o d 1.003
2 0 9
Selo P A H L E N I C A
Selo S M I L O V L A Z 2 0 1
d o m o v a 9, n e o ž e n j e n i h 2
hasa njiva 1
P r i h o d 1.257
d o m o v a 8, n e o ž e n j e n i h 1
Prihod 863 Selo G O R N A L U K A R 2 1 0

2 0 2 d o m o v a 5, n e o ž e n j e n i h 4
Selo B R E Z O V I C A
Prihod 924
hasa njiva 5
d o m o v a 15, neoženjenih 9 Selo B E L I N A L U K A 2 "
P r i h o d 1.797 d o m o v a 6, n e o ž e n j e n i h 3
Selo D O L N A L U K A R 2 0 3 Prihod 375
hasa: njiva 6, o r a h a 18 j a b u k a 12, k r u š a k a Selo T ( D ) O B R E T I N A
2 1 2

12, trešanja 15 d o m o v a 1, n e o ž e n j e n i h 2
d o m o v a 4, n e o ž e n j e n i h 1
P r i h o d 175
P r i h o d 1.239
2 1 3
Selo B A R B I Č A
domova 5
196
Niksići su vlaška nahija u području vilajeta Je- Prihod 330
leč, iz kojeg su se Vlasi gotovo u cjelini pomje­
204
rili i odbjegli u nahiju Onogošt i tu formirali Danas naselje ZAGULJ kod Čečeva.
205
nahiju Nikšić pored Onogošta. Tu se razvilo U originalu Dolna Oholina. Danas samo na­
kasnije gradsko naselje Nikšić. Nije jasno zašto selje OHOLJE južno od Novog Pazara.
206
su odbjegli s jednog mjesta na drugo. Da li je U originalu Dolna Banja. Danas naselje D O ­
u pitanju neka namjera vlasti da im promijeni NJA BANJA jugoistočno od Novog Pazara.
207
status Vlaha ili nešto drugo ne znam. U originalu Koševa. Danas naselje GOŠEVO ju­
197 goistočno od Novog Pazara. Zamjena "k" i"g".
U originalu Oslroviča. Danas pod tim ime­
nom nepoznato. 208 U originalu Dolna Iznuša. Danas naselje D O ­
198 U originalu Kašli. Danas naselje KAŠLJE jugo­ NJA ZNUŠA južno od Novog Pazara.
istočno od Novog Pazara.
209
U originalu Pahleniča. Danas naselje M E K I -
199
Danas naselje JAVORJE jugoistočno od Novog NJE jugozapadno od Novog Pazara.
Pazara. U originalu Gorna Lukar. Danas postoji samo
200 M A L O LUKARE jugozapadno od Novog Pazara.
U originalu Grubetiča. Danas naselje GRUEE-
TIČE južno od Novog Pazara. Moguće čitati i kao Bilina Luka. Danas nepo­
20] znato?
U originalu Tsmilov Laz. Danas naselje SMI-
LOV LAZ jugoistočno od Novog Pazara. 2L2 TOBRETINA, selo. Moguće čitati i kao: TOPRAT-
202
U originalu Brezovica. Danas naselje BREZO­ NA, TUBRETINA, N O B R E T I N A ili kao D O B R E T I -
VICA jugoistočno od Novog Pazara. NA... Nije poznato ni pod jednim imenom.
20.1 213
U originalu Dolna Lukar. Danas postoji samo U originalu Barbiča. Danas naselje BARBACE U
M A L O LUKARE jugozapadno od N. Pazara. okolini Trgovišta.

www.BosnaHistorija.com

15 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a iz 1 4 6 8 / 6 9 . g o d i n e

Selo K O Ž L A 2 1 4 Selo G O R N A BANJA
2 2 3

d o m o v a 3 , neoženjen i h 3 d o m o v a 11, n e o ž e n j e n i h 8
Prihod 3 3 0 Prihod 1 . 6 3 7
2 2 4
Selo P R U Ć A 2 1 5 Selo M A Č E V A C

domova 9 , neoženjenih 1 0 domova 3
Prihod 1 2 5
Prihod 7 5 5
2 2 5
2 1 F I
D i o sela M A L E V I Č A
Mczra K O N I C A , nenaseljena (pusta).
d o m o v a 10, n e o ž e n j e n i h 4
To je sijališre s p o m e n u t o g sela P r u ć a
Prihod 7 7 5
217
Selo BATESI? (Jatsi?) SAMI PAZAR GLUHOVIČA
2 2 6

hasa njiva 1, domova 2 2 2
d o m o v a 9, neoženjenih 4 O n o što slijedi u p i s a n o ispod ovoga,
Prihod 9 4 4 u p i s a n o j e k a o carski h a s .
327

2 2 8
Selo L O H U Ć A ( L O D A ) 2 1 8 Selo N A M G
d o m o v a 9, n e o ž e n j e n i h 4 d o m o v a 13
Prihod 6 6 5 Selo S M O L U Ć 2 2 5
domova 2 7
7a Selo V R A Š A 2 1 ?
domova 1 Selo K O V A Č 2 3 1 1
Prihod 7 5 domova 3 0

Selo R U D A 2 3 1
Selo G O R N A Z N U Š A 2 2 0
domova 2 0
domova 3
Prihod 1 5 0 223
U originalu Gorna Banja. Danas naselje GOR­
NJA BANJA istočno od Novog Pazara.
Selo D E R I C A 2 2 1 224
Danas nepoznato. Može se čitati i kao Meče-
domova 2 cav, Mačvac itd.
Prihod 2 2 0 11 o i iginalu .V.ak , i , . . . Danas naselje M a i I F . v c i
u okolini Novog Pazara.
2 2 2 226
Selo Z A K O N I Č A U originalu Gulahoviča. Danas naselje G L U H O -
domova 1 6 , neoženjenih I I VICA u okolini Tutina. Zamjena ,,k" i „g".
227
Prihod 1 , 7 0 3 Ova bilješka potvrđuje da u ovom popisu carski
has nije bio integralno popisan, nego se nalaze
mješovito popisani i carski has i zeameti, dok
214
U originalu Kožla. Danas naselje K O Ž L J E U has sandžakbega nije medu njima. Jasno je da
okolini Novog Pazara, su zeameti dijeljeni iz carskog hasa, odnosno
215
U originalu Puruće. Danas naselje PRUĆA sje­ sa stavke carskog hasa, jer su tako iziskivale
verozapadno od Novog Pazara. potrebe. Po ovom defteru prvi put se definitiv­
216
U originalu mezra Koniča. Danas selo KONI¬ no formira carski has u Bosni, pogotovu ako
CA jugozapadno od Novog Pazara. se zna da su određene vrste prihoda bile oba­
21",'
U originalu Jatsi ili Batesi. Danas nepoznato? vezno u carskom hasu. Ali se na taj način prvi
2)«
LOHUĆA, selo. Danas ne postoji, iako se redov­ put obrazuje i ukupna vojnička klasa Bosne na
no javlja u defterima do druge polovine X I X dotada osvojenim dijelovima ove zemlje, koja
stoljeća. Moguće je da se radi o selu LOĐA U Će postati osnova bosanske spahijske klase za
području Peći u Kosovu. sve vrijeme osmanlijske vlasti.
21« U originalu Ivraša i tako je jedino moguće 228
U originalu selo Namg. Danas naselje NAMGA
dešifrirati, jer je vokalizirano. Pod tim nazi­ u okolini Tutina.
vom ne postoji. Danas postoji naselje O R A Š E — ' U originalu Ismoluć. Danas selo SMOLUĆ U
jugozapadno od Novog Pazara. Mislim da se okolini Tutina.
radi o tom naselju, 230
Danas naselje KOVAČ u okolini Čečeva.
2211
U originalu Gorna Iznuša. Danas samo naselje 231
Danas selo u okolini Tutina. Pisar je ovdje napi­
ZNUŠA južno od Novog Pazara, sao slovo -d-sagr- kafom i sa tri tačke iznad i time
U originalu Đeriča, Danas nepoznato? značajno dovodio u sumnju one koji iščitavaju
222
Danas naselje ZAKONIČE jugozapadno od No­ original teksta, jer je uobičajeno da se to redovno
vog Pazara. čita kao -nj-, Ovdje je ubikacija odlučila.

www.BosnaHistorija.com

16
S u m a r n i popis s a n d ž a k a Bosna iz 1468/69- g o d i n e

Selo M O R A N 2 3 2 d o m o v a 10
domova 66 Selo D O L N A M O R A N
2 4 3
?

Selo O R L ( J ) A
2 3 3 domova 7
domova 24 Selo POKRAVENIR
2 4 4

Selo J E L I Ć 2 3 4
domova 34
domova 23 Selo M I L A N O V I Ć
2 4
^

Selo M I R K O V I N A 2 3 5 domova 8
d o m o v a 11 Selo D O B R I D U B
2 4 F I

Selo K A R A B A J
2 3 6 domova 23
d o m o v a 12 U K U P N O : 19 sela sa 1 p a z a r o m
2 3 7 O D S J E K O M , Prihod: 20.000
Selo O Š A R I Ć
domova 9 SVEGA PRIHOD: 148.758
247

2 3 8
Selo O P O R DIO NAHIJE SJENICA
2 4 8

d o m o v a 14
O s i m M o k r o g , Pala i D o b r u n a , što je d a t o
Selo Ž I R Č A 2 3 9
kao t i m a r bratu mirahora i osim Vratara i
domova 24 M a j d a n a , nahija O s â t d a t a j e k a o s u b a š i l u k
Halibbegu.
Selo D O L N A PALEVA240
domova 30 UKUPNO: 139.997.

Pisano u drugoj dekadi rebia II, 874. godine,
Selo G O R N A PALEVA241
domova 2 u Inedžuku.

2 4 2 On je lično burume sa: 35 džebelija, 4 pan­
7b Selo R A D U H O V C E
cir odijela, 2 šatora, 2 manja 'šatora, l pancir
32
Danas naselje MORANI U okolini Tutina. košuljom
233
U originalu Orli. Danas naselje ORLJE južno U ruci kapidži-baše Skender-bega.
od Novog Pazara.
2 3 4
U originalu Jelić. Danas naselje JELIĆE u oko­ U ruci Husein-aginoj.250
lini Tutina. Osim Mokrog, Pala, Dobruna i timara datog
235
MIRKOVINA, selo. Danas nepoznato pod tim
miraborovom bratu Hadžiju, osim Vratara i
imenom.
236 Majdana, te osim badža (tržne takse) upisanog
U originalu moguće čitati i kao GABAJ. Nije
poznato ni pod jednim imenom. kao prihod uz sela po imenu Dolnja i Gornja
237
Danas nepoznato pod tim imenom. Moguće je Jadra u nahiji Osat i osim ukupne ispendže
dešifrirati i kao Lušarićiili Ljušarići, ali se ništa ovogzeameta, svi prihodi upisani ispod ove na­
nije moglo ubicirati. bije, dati su kao zeamet Ali-begu, sinu Hizir-
238
O P O R , selo. U originalu moguće čitati i kao; begovu i Mehmed-begu, sinu Kasapovu.
Opor, Obor, Ubor... Danas postoji i naselje
O B O D u okolini Bijelog Polja. Neubicirano. P R I H O D : 90.000
239
U originalu je moguće čitati samo Zivča. Ne­ 2 4 3
poznato i neubicirano. Ali u okolini Tutina se U originalu Dolna Moran. Danas naselje M O ­
može ubicirati selo ŽIRĆE. Onda smo bili pri­ 2 4 4 RANI u okolini Tutina.
siljeni posumnjati u neprecizno pisanje ovoga Vjerovatno se radi o današnjem naselju Po-
lokaliteta. Zbog toga smo se odlučili za ubika- 2 4 5 KRAVENIK u okolini Tutina.
ciju kao ŽIRČE. Selo u okolini Tutina. Većina U originalu Milanovik. Danas naselje M I L A ­
lokaliteta na ovom mjestu se nalazi na tom NO VICI u okolini Tutina.
24h
području, pa i to je jedan od razloga za naše Danas naselje u okolini Tutina.
247
opredjeljenje. Ovo je prihod carskog hasa u nahiji feleč i
24(1
U originalu Dolna Palevi. Danas naselje PA- Ras.
248
LJEVO U okolini Tutina. SJENICA, dio nahije. U originalu Seniča. Da­
241
U originalu Gorna Paleva. Danas naselje PA nas gradsko naselje u Sandžaku u Srbiji.
249
LJEVO u okolini Tutina. 1 8 . - 27. 10.1469.
242
RADUHOVCE, selo. U originalu RaduhoviČa. 2 5 0 Ovaj prihod je upisan greškom i ne vrijedi na
Danas naselje u okolini Tutina. ovom mjestu.

www.BosnaHistorija.com

17 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. g o d i n e

D I O H I Z I R - B E G O V : 55.000 h a s a njiva 1, h a s a livada 1
D I O M E H M E D - B E G O V : 35-000
d o m o v a 2 0 , n e o ž e n j e n i h 3, u d o v i c a 1
Prihod 6.882
251
U ruci je Husein-aginoj.
2 5 7
Selo R A Ž D A G I N A
Prihodi ovoga zeameta su, sa stavke Husein- hasa livada 1
agine, osim ispendže i osim rudnika željeza, te d o m o v a 25, neoženjenih 5
sela Dolna Jadra i Gorna jadra, ponovo dati Prihod: 2005
Ali-begu, sinu Hizir-begovu i Mehmed-begu, 2 5 8
Selo V R H S E N I C A
sinu Kasapovu.
d o m o v a 9, n e o ž e n j e n i h 5
P R I H O D : 90.000 Prihod: 625
D i o Ali-begov: 5 5 . 0 0 0 Selo M L A D E N O V I N A
2 5 9

D i o Mehemed-begov: 35-000 d o m o v a 14, n e o ž e n j e n i h 4
Selo Ž I D N I Ć
252 Prihod: 650
domova 30, neoženjenih 6 Selo L O P I Ž E
2 6 0
, drugo ime Č A J K O V I N A
P r i h o d 1.955 d o m o v a 27, n e o ž e n j e n i h 9
Prihod: 2529
Selo G O R N A L O Z N I K 2 5 3
U ruci Ali.~begovoj. Selo Č I D E V A 2 6 1
d o m o v a 10, n e o ž e n j e n i h 7 U ruci Ali-begovoj.
Prihod 777 hasa livada 1
d o m o v a 17, n e o ž e n j e n i h 8
Selo VIVAC 1 S 4
P r i h o d 2.417
hasa: njiva 2, livada 1
d o m o v a 2 0 , n e o ž e n j e n i h 3, u d o v i c a 1 257
U originalu Raždagina. Danas naselje RAŽDA-
P r i h o d 1.916 GINJA južno od Sjenice.
258
U originalu Vrh-Seniča. Danas naselje VRSE-
Selo G O N J A 2 5 5
NK;A jugoistočno od Sjenice.
U r u c i Ali-begovoj. 2 5 ( > 259
Danas nepoznato pod ovim imenom i nema
dvojnog naziva. Kasnije je ono dobilo novi
251
Sve gornje bilješke i raspored prihoda su dvostruki naziv, pa se u defteru iz 1604. godi­
prekrižene kao netačne, pa prema tome i ne ne spominje kao Mladovina drugo ime Gora-
važe na ovom mjestu. čić. Danas postoji selo GORAČIĆ kao Gornje i
252
Čitanje je bez sumnje jedino moguće kao Dolnje i ovaj lokalitet treba ubicirati kao G O ­
Zidnić ili Žednik. Ali se nije moglo ubicirati. RAČIĆ u okolini Sjenice.
Danas postoji selo ŽITNICE u okolini Sjenice i 260
Danas naselje LOPIŽE sjeverozapadno od
to nas je navelo da Zednik čitamo i kao ŽIDNIK Sjenice. Ime sela Lopiže je mlade od imena
i da prihvatimo sasvim realnu mogućnost da se GAJ KOV I NA. Ovo starije ime nijese očuvalo i nije
glas -d- kao teži za izgovor u sklopu dva zvučna se moglo ubicirati. U defteru iz 1604. godine,
glasa, vokala i konsonanta -n- pretvorio u -t- i umjesto naziva Čajkovina kako je upisano
tako smo dobili današnji naziv ŽITNICE, koje 1468. godine, autor je dešifrirao kao Čajkovići.
se moglo i tako ubicirati. Naravno, mi mislimo Autor toga djela je pogrešno dešifrirao upis
da je ta ubikacija tačna. "Selo LOPIŽE, drugi naziv ČAJKOVINA" kao
253
U originalu Gorna Loznik. Danas naselje Ba- "Selo LOPUŽE drugo ime ČAJKOVIĆI". Ipak je
gačiće sjeveroistočno od Sjenice, vid. Sv. II Op­ očito da je stalno postojao dvostruki naziv, ali
širnog popisa Bosne iz 1604. godine, str. 267. se do danas samo ovaj nešto mladi sačuvao
254
VIVAC, selo. To je najvjernije čitanje. Ali je na terenu. Ovo selo je bilo naseljeno bolje od
nepoznato i neubicirano. Pokušaj sa čitanjem prosjeka, znači za ono vrijeme jako dobro.
kao Davač ili pak Duvac ostao je bez reultata, Ligatura dozvoljava dešifriranje samo kao
jer se ni takav lokalitet nije mogao ubicirati. ČIDEVA, jer postoji dijakritički znak za vokal
Nepoznato. i. Nepoznato i neubicirano. U popisu iz
255
Danas naselje GONJE zapadno od Sjenice. 1604. godine autori su našli ligaturu pisanu
2 h
- U tekstu originala je tako upisano, što znači da kao Čedovo u blizini Sjenice. Ali ostavljam
je u određenoj prilici dato ovome begu. Nema mogućnost da se u vremenu od 150 godina
naznaka da je bilješka netačna i mi smo je tako desila takva promjena u nazivu. Dakle moguće
ostavili. Iščitavanjem teksta utvrdit će se ko je je da se radi o selu ČEDOVO, U originalu
taj Ali-beg. Čedova. Danas naselje u okolini Sjenice.

www.BosnaHistorija.com

com . Danas naselje sjeve­ žavnom popisu FNR Jugoslavije iz 1960. obrađivači deftera iz 1604. I ijuburovica. hiji Sjenici. d r u g o i m e M I T O Š I Ć d o m o v a 14.185 cirati. Danas naselje GOR­ BRITVIČINA. < i uhu r o v ii. 2. u d o v i c a 2 U ruci Ali-begovoj. n e o ž e n j e n i h 10 P r i h o d 2. hasa livada 1 h a s a : njiva 4. čitati i kao Gorna Ibitovica i Ritovica i si. koje se u defteru 268 U originalu Dolna Istub. POLJANA istočno od Sjenice. n e o ž e n j e n i h 2 Prihod: 596 Selo S R E D N A S T U P 2 7 0 U ruci Ali-begovoj. Prema lome može se deši­ Brlenica.105 U ruci Ali-begovoj. n e o ž e n j e n i h 2 d o m o v a 47. neoženjenih 9 P r i h o d 2. Danas nepoznato pod ovim ime­ nas nije poznato ni pod jednim imenom. spominje dva puta kao Brestovo u na- STUP istočno od Sjenice. istočno od Sjenice. prema ono­ me što se vidi u originalu. h a s a njiva 5 Selo D O L N A S T U P 2 6 8 d o m o v a 3 2 . dešifrirati kao DOLNA 269 U originalu Gorna Istub.212 Selo U Z L O B 2 6 7 ? Selo G U R O V I C A 2 7 3 hasa livada. Danas vjerovatno kasnijim defterima ovo selo se navodi u dvoj­ naselje ŠTAVALJ. 266 DOLNJI LOZNIK. n e o ž e n j e n i h 4. n e o ž e n j e n i h 12. n e o ž e n j e n i h 6 h a s a livada 1 P r i h o d 2. godi­ roistočno od Sjenice.. d o m o v a 25. neoženjenih 15 Prihod 2.i. livada 2 d o m o v a 2 2 . Danas naselje DONJI iz 1489. ti. Alije najbliže. n e o ž e n j e n i h 6 d o m o v a 15. Danas postoji selo Bratovčina u U originalu Duga Polana. h a s a : njiva 1. g o d i n e 19 Selo LUKAVSKO 2 '' 2 . livada 1 hasa: njiva 3. livada 1 d o m o v a 8. Danas naselje Selo R A S P O G A N C A 2 7 4 LUKAVSKO u okolini Sjenice. drugo ime MITOŠIĆ. n e o ž e n j e n i h 2 mlade od imena Mitošić koje se ne može ubi­ P r i h o d 1. Takvo selo nije se moglo ubicira­ NJI STUP istočno od Sjenice. n e o ž e n j e n i h 4 d o m o v a 37. pa čudi da 174 Danas naselje RASPOGANČE istočno od Sjenice. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69.992 Selo ŠTAVNA 2 7 2 8a Selo D O L N A L O Z N I K 2 6 6 U ruci Ali-begovoj. I )a 267 UZLOB. Kako se moglo ubicirati selo Bratovčina bez 270 U originalu Sredna Istub. Danas naselje DUGA okolini Sjenice i mislimo da se radi o tome selu. mi snio se odlučili za NJI STUP istočno od Sjenice. 263 Tekst originala je zamrljan mastilom i vrlo teško Selo G O R N A B R E S T O V I C A 2 " se moglo dešifrirati. Danas N e m a nikak\ ih naznaka koje bi to drugo nasi­ nepoznato. selo. 2 71 takvo čitanje..150 Prihod: 925 Selo G O R N A S T U P 2 6 9 263 Selo D O L NA B R A T O V I C I N A d o m o v a 18. U originalu moguće se danas ne može ubicirati pod tim imenom. U originalu Dolna Lo. Prihod 4.BosnaHistorija.482 Prihod 4.158 Prihod 4. osim ako se ne radi o selu BRESTO­ lje moglo danas da se krije iza toga imena. nom nazivu: izvornom Loznik i novijem Baga. selo. selo.3 G U R O V I C A . VO u okolini Novog Pazara.243 262 LUKAVSKO.selo. k a o i ' ¡ ¡ 1 ovica. Lukavsko je ime d o m o v a 8. a ŠTAVNJA U okolini Rogatice. Selo G O R N A B R L E N I C A 2 6 4 hasa livada d o m o v a 6. se potpuno izgubio njegov izvorni naziv i da 275 GORNJA BREsroviCA. n e o ž e n j e n i h 2 0 Prihod 325 Prihod: 5062 Selo DUGA P O L A N A 2 7 1 Selo G O R N A VA PA 2 65 hasa njiva 1. Vjerovatno danas naselje GORNJE frirati samo Štavnja ili Štavina kako su to čitali BRNJICE u okolini Sjenice. n e o ž e n j e n i h P r i h o d 1. U originalu moguće čitati i čić. Ili se radi o selu Brestici u okolini www. U odlučili za lokalitet ŠTAVALJ. 264 U originalu se može čitati jedino kao Gorna 272 U originalu Ištavna. Danas nepoznato pod ovim nazivom. u d o v i c a 2 d o m o v a 4 2 . Prema dr­ 265 U originalu Gorna Vapa. Danas naselje SRED­ oznake ispred kao Dolna. pa smo se mi znik. nom. Danas naselje BAGAČIĆ U okolini Sjenice.155 d o m o v a 3. ne. Naselje je dobro naseljeno. godine. u okolini Sjenice postoji samo selo ŠTAVALJ.

I ovdje bi se moglo pretpostaviti da je može ubicirati pa je čitanje kao V R I L O jedino ono dobilo kasnije naziv koji je otišao podale­ ispravno.com . n e o ž e n j e n i h 3 Selo K R C I N A 2 8 6 Prihod 350 domova 4 2 7 8 P r i h o d 160 Selo Ž A J E T I N O d o m o v a 7. Ligatura Danas nepoznato pod tim imenom. Ovo je dosta re­ zatim od njive po imenu Stubla. 283 290 KUZMAN. Danas nepoznato pod tim im nazivom DRAGOJLOVIĆI. Danas naselje D O N ­ gačiće sjeveroistočno od Sjenice. g o d i n e d o m o v a 4. Novog Pazara. n e o ž e n j e n i h 1 Selo D O L N A B R N I C A 2 8 7 Prihod 330 U ruci Ali-begovoj. Možda se radi o današnjem naselju U originalu Sredna Istub. JA BRNJICA istočno od Sjenice. n e o ž e n j e n i h 6 učinio vlast trajnom. 277 2S5 U originalu moguće čitati kao Vrilo. n e o ž e n j e n i h 1 d o m o v a 2. zatim od njive zvane Vitriević u selu janča291?. te njive zva­ alna ubikacija.825 2 8 5 Selo V I L O V I N A 2 7 6 Selo V R I L O d o m o v a 14. jim popisima nalazi se naselje Vrilo sa drug­ 278 ŽAJETINO.19 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. upisana je i ranije. prema istoku. 2 8 9 Ova bilješka je pogrešna i ne vrijedi. kamo su prebjegli Vlasi iz stare nahije Nikšići u području Sandžaka. ko od izvornog kao Ž I T N O . Nahija NIKŠIĆI. U kasni­ Sjenice. n e o ž e n j e n i h 2 bega i drugih begova u okolini Zvečana.BosnaHistorija. 281 Danas naselje u okolini Sjenice. 276 Vjerovatno se radi o današnjem naselju VILOVI sjeverozapadno od Sjenice. u ruci A h m e d - Prihod 270 begovoj. Svi njihovi p r i h o d i nalazili su se u p r i h o ­ d o m o v a 5. n e o ž e n j e n i h 3 Prihod 75 Prihod 245 U K U P N O : 59. VAPA sjeveroistočno od Sjenice. 287 280 U originalu Sredna Loznik. Prihod 280 Jeleća i Rasa. uz tapiju. Danas naselje Ba. U originalu Dolna Brniča. Selo M U S K O V I N A 2 7 9 d o m o v a 1. Ako nije to onda se selo izgubilo ne Kojčin. Danas naselje DONJA ovdje ne iznose prihodi. selo. www. Danas naselje STUP istočno od Sjenice. GULAMA ISA-BEGO- d o m o v a 4. KUZMIČEVO u okolini Novog Pazara. Vjerovatno danas naselje Krče u okolini Sje­ 279 Danas naselje sjeverozapadno od Sjenice. n e o ž e n j e n i h 4 VOG Prihod 997 Sastoji se od baštine popa Bežana koja. 2 8 3 Selo S R E D N A S T U P CIFLUK JAKUBA. u d o v i c a 3 Prihod 575 Prihod 2. n e o ž e n j e n i h 3 hasa mlinova 1 Prihod 875 d o m o v a 13.328 2 8 0 Selo S R E D N A LOZNIK Cifluci koji su. kupljeni od Isa~ d o m o v a 4.289 8b Selo D O L N A VAPA282? U ruci Ali-begovoj. Danas naselje DUBNICA južno od Sjenice. Nikšića. n e o ž e n j e n i h 2 Prihod 625 Selo M A Č K A 2 7 7 ? d o m o v a 5. Danas naselje sjeverozapadno od U originalu Dubnića. Očito je pisar pogriješio. n e o ž e n j e n i h 2 d i m a koji su u p i s a n i g o r e . Ovo posljednje se imenom. Zabranjeno je da se Prihod 420 išta više traži i da se iko u to miješa". Selo K R S T A C 2 8 1 "Neka daju desetinu našem caru. Zato se sada 282 U originalu Dolna Vapa.288 U ruci Paša Jigit-begovoj. Ipak bi moglo biti današnje selo MAČKOVCI U okolini je sumnjiva. n e o ž e n j e n i h 16. 284 291 JANČA. n e o ž e n j e n i h 8 d o m o v a 5 3 . se na­ 2 8 4 Selo D U B N I C A lazila u sinom sela Kuzman2'M> u okolici Rasa. zatim njive zvane Podmilkorina?? i danas nepoznato pod tim imenom. Bog mu d o m o v a 6. selo. nice.

u Kosovskoj Mitrovici i Vitini. postoje čitluci su prvenstveno nastajali na pustim dva Guševca.BosnaHistorija. ČIFLUK JUSUFOVA ROĐAKA P r i h o d 120 Sastoji se od baštine nevjernika Milišića u ČIFLUK UMURA. Danas naselje PETROVO ~ 9> Danas postoji naselje RlBNlK U okolini Vitine. ČIFLUK ČAŠNIGIRA IIUSEJINA Sastoji se od baštine nevjernika BolaŠina i jed­ ČIFLUK HAMZE 303 nog vinograda ijedne njive u selu Petrova u 293 Sastoji se od mezre Ribnik . 301* NICA sjeverozapadno od Kosovske Mitrovice. 294 selu zvanom Gornja Tušimla u okolici Rasa. 294 302 U originalu Gorna Tušimla. 2% 304 { ŠTIT. li­ STEMA. odnosno baštinu koja 876. pusta. ŽOGRNCE sjeverno od Novog Pazara. sa jednim vinogradom Prihod 50 i dvije njive po imenu Ćendol? i Okolača?. Prihod 250 i jedne livade u selu Pusta Tušimla. 293 301 VIDUHOVA. sjeverozapadno od Novog Pazara. Mitrovice. pusta. Jeleču. Nepoznato. pripada Zvečanu. mezra. crkva. BRATA S P O M E N U T O G vade i jednog mlina u okolici Zvečana što mu Uživaju ga z a j e d n i č k i . Danas naselje ZRNOV.1 8 .0 i jedne baštine. 2 9 8 je dato da uživa. Danas naselje GOŠEVO Novog Pazara. koja pripada 39 Sastoji se od mezre Košavica ''. 1471. pripada Rasu. ALI-BEGOVOG Prihod 60 Sastoji se od baštine tobdžije Đurada u selu 307 292 Korilčjja . južno od Novog Pazara. 306 ili napuštenim zemljištima kao što su stara U originalu Ivražegrniča. Ovaj Ovdje se spominje baština jednog manastira. Sastoji se od mezre Bušetina299. mjestu zvanom Vrača. vinograda. neubicirano. zatim od jednog vinograda koji dopire JELEČ dograda Rasa i od dinje njive koje su pripadale 302 Sastoji se od četiri njive baštine Božidareve u njivama crkve zvane Petrova . Danas selo Vinovo u okolini U originalu Goševa. 9 . Danas nepoznato pod tim ime­ 297 U originalu Dolna Kovač. te njive. selo. U originalu Petrova. pusta. g o d i n e ?. dva mlina. sačuvao naziv za posjed. kako je Prihod 40 to u bilješci i objašnjeno. 303 sjeveroistočno od Novog Pazara. Danas naselje PETROVA. u selu Šetovič . Nepoznato. P r i h o d 120 P r i h o d 150 ČIFLUK HADŽI SULEJMANA ČIFLUK SUBAŠE ISKENDERA Sastoji se od dvije njive po imenu Šečnica i Sastoji se od dvije njive koje dopiru do Vražo- Vranića Meda? u sinoru sela Dolna Kova?97 u grnaca306 u okolici Rasa. koja veže za P r i h o d 130 selo Zernovnica300. 3 OS KOVAČI U okolini Raške. što znači da u vrijeme popisa. 299 BUŠETINA.com . okolici Rasa.. U originalu Ištit. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. godine. i dvije trećine njive zvane Požega Zvečanu. Gušavica. Danas naselje VRA- selišta-mezre i napuštene baštine. ali se Pisano: u posljednjoj dekadi mjeseca safera?. a i kao: Kušavica. mezra. P r i h o d 150 ČIFLUK VLATKA ČIFLUK ARANUTA SINANA 296 Sastoji se od mezre Štit . ŠETOVIČ. U originalu moguće čitati 298 Čifluk može uživati više lica zajednički. koja pripada okolici Rasa. mezra. 8 .. selo. sani.308 je nastala od zemljišta nekog manastira. u okolici Zvečana. KOŠAVICA. ni manastir niti ijedan sveštenik nisu upi­ tome što drži izda berat. Prihod 80. Goševica. u Konstantiniji. od jedne njive po imenu Slatina koja veže za Šeher Ras. Danas naselje Korilje zapadno od Kosovske 300 U originalu Zernovnica. POSADNIKA TVRĐAVE Rasa. ČIFLUK H A M Z E GULAMA. koji su mulk spomenutog. odnosno pada pod osmanlijsku vlast nije postojao. 304 P r i h o d 50. u okolici ČIFLUK ILJASA. nastale od zemljišta jednog ČIFLUK KARAĐOZA 9a J2 293 manastira u selu Vidohovar' ' Sastoji se od baštine Vukmana i Bogdana koje Prihod: 200 301 se nalaze u sinoru sela Goševa . SINA AZAPOVA I RU. pusta. čifluk mu je potvrđen i naređeno je da se o ali. Pusta. www. Danas naselje DONJI nom.

Nepoznato. Nepo­ Prihod 300 znato. selo. mezra. privatno vlasništvo. 312 MITROVCA. pripada Rasu. SINA A B D U L A H O Prihod 50 VOG Č I F L U K MURATA. samo u još jednom slučaju znato. Pusta. Nepoznato. u oznakama Gornje ili Donje ili si. koja se nalazi u posjedu 3L<> DESNIĆ. U originalu Ismreka. '"J1 L defteru ima nekoliko lokaliteta pod istim Sastoji se od sedam njiva i jednog vinograda. ČIFLUK M E H M E D I J A . Pazara. Nije poznato. u okolici Jeleča. W ' DRAGONAC. Danas naselje DONJA SAMEDINA BELUĆA sjeveroistočno od Novog Pazara. u okolici ZveČana i tri njive u P r i h o d 100 sinoru seta Gorna Litka. Pusta. pripada Sjenici. 317 SMREKA. nepoznato. www. 322 Iz ove zabiljeŠke se vidi da je mlin mogao biti 310 KOZOROVICA. Nepo­ kufljeno. da je ovdje navedenim osobama i livada data u 3 1 ! DONJA MAZAREVICA. pripada Sastoji se od mezre Desnić. u selu Koseava? u okolici Jeleča. Nepoznato. 319 U originalu Dolna Beluća.com . Sarajeva. Petrova u okolici Rasa. Pusta.JI. Danas Mitrovica u Kosovu. Ovdje se radi o lokalitetu LUKARE. mezra. Pretpostavljamo daje ovo zemljište dato MAZARBVČA. U originalu DOLNA mulk. P r i h o d 10 Prihod 20 ČIFLUK ČASNIGIRA ISMAILA ČIFLUK UMURA Sastoji se od baštine župana Alije sa Sastoji se od baštine Zagana u selu pod imenom njivama i vrtovima u sinoru sela Lukarm. temlik-namom u vlasništvo radi uvakufljenja. mulka Mehmedijeva koji se sastoji od 1 pusta. od mulka spomenutog koji čini I mlin vinograda i 1 mlina i od / vinograda mulk Sinarijev l mezre koja veže za selo po ime­ nu Duće-Pol^ina311. Smreka3'7. 3! * Danas naselje LUK ARE u okolini N. crkva. Jugozapadno okolici Rasa. 21 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. SINA A L I J I N O G Sastoji se od mezre Dragonačam. Sastoji se od pet njiva u okolici Zvečana. okolici. Jeleča. g o d i n e CIFLUK MAHMUDA. SINA A B D U L A H O V O G ČIFLUK TEŠBINE? Sastoji se od jedne njive koja veže za manastir Sastoji se od pet njiva u okolici Zvečana.BosnaHistorija. 322 Rasu. vlasniku kršćaninu u Drozgometvi. Pribod 50 Prihod 80 ČIFLUK Š l R M E R D A Č I F L U K PAŠAJIGITOV Sastoji se od mezre Kozorovača310. H A M Z I N O G SINA Č I F L U K VITANA ILJASOVOG 313 Sastoji se od mezre Pobređe . mezra.. za koje ovdje ne možemo utvrditi da je uva- 313 POBRAĐE. Kožurovče. pripada Je­ leču. u Dolna Mazalovca3".ri20 u okolici Jeleča. je ziratno zemljište dato u vlasništvo starom 314 DUĐEPOLNA. Inače. mezra. u okolici Rasa. pusta. 315 nazivom. nepoznato. Pusta. Pripada Rasu. Dole niže se vidi ti i kao: Kozorovica. SINA KADIJE H U . P r i h o d 130 9b ČIFLUK M E H M E D I J A . Prihod 60 Prihod 20 ČIFLUK T U R A LIJE ČIFLUK JAKUBA. SINA ARNAUTA JUSUFA Sastoji se od jedne livade na mezripo imenu Sastoji se od bahine kršćanina po imenu Viđaš. Beluća319. 321 MUŠKOVA. selu kod 315 Di MIT ROVA. U originalu Pobrađe. Pusta. spomenutih.3"* Jeleču. Prihod 20 P r i h o d 250 ČIFLUK M I H A I L A ČIFLUK ARANAUTA JUSUFA Sastoji se od jedne njive koja dopire do Sastoji se od pet njiva u sinoru sela Dolna Dimitroviceii2. nepoznato. mezra.. SINA H A S A N O V O G I SINAZIJA. tj. Prihod 80 Prihod 20 Č I F L U K HASANA. sa koji su pripadali manastiru Dimitrova . U originalu moguće čita­ mulk. mezra. od Novog Pazara. Pusta. u okolici ZveČana. pripada Sastoji se od mezre MuŠkova.

3J7 NIKŠIĆI. Nepoznato. je napustio ovo zemljište koje je pretvoreno u ili U originalu Krmova. I oni lično Mulk mlinova 10. pripada JELEČU 10b Prihod 40 Gore je u ruci Ahmed-begovoj i sav prihod se tamo nalazi u njegovoj ruci. ILJASA I ALIJE I M E H M E D I J E V O G SINA A H M E D A Uživaju ga z a j e d n i č k i . SINA UMUROVOG I ŠE I N J E G O V E B R A Ć E ILJASA I M U S T A F E N J E G O V E BRAĆE. bila. postali izdajnici i pobjegli odmetni­ Uživaju ga zajednički. ali VO sjeverozapadno od Deževa. u okolici Jeleca. OSLOBOĐENOG ROBA Moguće je da je iz reda sufija. koja je pusta. Nepoznato. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. sela Kovačeva* . SINA ALIJE IZ M E N T E - ČIFLUK HIZIRA. 333 Sastoji se od dijela mezre Vlahinja .REČIN DOL. JUNUSA EMREA 3 3 2 Pusta. P r i h o d 120 Prihod 50 ČIFLUK HIZIRA. Spomenuti su imali odluku sultana Mehmeda.com . Nepoznato. Zajednički ga uživaju. 333 DF. mezra. 326 LISICA. mezra. njihovi očevi su sina Bajezid-hana. jer su Timur han i BRAJAKA Mustafa. i to je plata spomenutih. u okolici jele ča. Očito da je to bio timar u vidu lini Bijelog Polja. tim imenom. iako to nije na­ vedeno.BosnaHistorija. U originalu Nikšikler. pripada Rasu*18. Pripada Zvečanu. mezra. koje je obrađivao Timurtaš i koje su ostale iza njega ČIFLUK VOJVODE HOSKADEMA 334 puste . U vrijeme Ishak-bega. ku Skenaeru.338 ČIFLUK MEVLANA ALADINA. Mulk livada 3. dopire do sela Krmova u okolici Zvečana. da su ga od tih vremena njihovi djedovi Sastoji se od mezre Suhovi Potok327. N A H I J A N I K Š I Ć I 3 3 7 . odnosno u oko­ tok. je bilo u cjelosti muslimansko-bošnjačko. Spomenuti je kupio tri njive u sinoru 24 Kupljenje uz tapiju od Nesuh-bega. 322. sjeveroistočno od Kosovske Mitrovice. Nepoznato. 331 U originalu Izbica. 10a ČIFLUK DAVUDA FAKIHA P r i h o d 100 Sastoji se od mezri: Okrulica329 i Vučje330. pripada pomenutom. Danas naselje 336 ZELENI BUĆI. upisana je ranije i navedeno je no od Novog Pazara. Danas nepoznato pod čifluk.340 su mezre koje vežu za selo Izbica331. Danas naselje IZBICE istoč­ 338 Nahija Nikšići. padao Bosni do 1876. kada su ga preoteli Crno­ 329 OKRULICA. Vlaška 327 SUHI POTOK. selo. Nepoznato. u sinoru sela Lisca . obojici im lahka zemlja uništavali nevjernike i držali ovaj čifluk. \2A U originalu Kovačeva. gorci i počinili zlodjela nad stanovištvom koje 33« VUČJE. pripada P r i h o d 150 Zvečanu. ževniku i filozofu. g o d i n e 22 323 i mezre Drećin Dol . koja veže Yi2 Ovdje se ne radi o poznatom turskom knji­ za grad Ras. U originalu Ivlahinja. MUALIMA RASA Sastoji se od mezre-ba'stine Matka. Danas naselje KOVAČE­ 334 Nisam mogao utvrditi ko je ovaj Timurtaš. mezra. zatim jedne njive. nahija. poznate kao njiva Sastoji se od njive po imen u Čajir (Livada) koja 323 jazidžije Branisava. zatim jednog mulk-v'tnograda 333 326 Sastoji se od mezre CrniŠa . U originalu Lisca. Prihod 52 zatim njiva Timurhanova i njegovog brata Mustafe. pa je na njih i upisan. koje je spomenut Hoškadem kupio ČIFLUK STEPANA I NJEGOVOG BRATA uz tapiju i dobio u posjed. osim ako posve sigur­ naselili osnovan je današnji Nikšić koji je pri­ no nisam utvrdio da se pretvorila u naselje. To U K U P N O : 3. mezra. ali je karakteristično po Prihod 30 tome što nosi njegovo ime i što je ovdje bio u vojničkoj službi i imao timar kao i ovaj čifluk. jestili se u nahiju Onogošt. da svi prihodi pripadaju nekom Ahmed-begu. U originalu Suhovi Po­ nahija u starom vilajetu Jeleč. www. Vlasi su je napustili i prem­ čitluka ili ulufa (plata) za vojnu službu. Nepoznato. ČIFLUK HASANA. Sastoji se od mezre Zeleni Buci336 i dvije njive Prihod 300 po imenu Jež (Bež) i jednog mulk vinograda i jedne mulk bahče (vrta). su ga stalno uživali. 335 Nepoznato. i očevi stalno držali i obrađivali. Tamo gdje su se 328 Mezru nisam ubkirao. Dio od toga su njive.

n e o ž e n j e n i h 3 349 Prihod 3 8 8 Selo C E R d o m o v a 5.125 Selo K R U Š E V A 3 4 1 Selo SIGA 3 5 1 ? d o m o v a 11.156 d o m o v a 9. Danas naselje GOR­ 358 M I T H A T O V O . 359 Danas naselje PALI U okolini Bijelog Polja.435 d o m o v a 3. Danas nije poznato. selo. Danas naselje ŠTITAR U 3S3 U originalu moguće čitati i kao: Tosevina. n e o ž e n j e n i h 4 Prihod 750 Prihod 986 Selo G O R N A L E P E N I C A 3 4 4 354 Selo CEROVA domova 32 d o m o v a 11. n e o ž e n j e n i h 7 Selo P A L I 3 5 9 PLANE. 349 Nepoznato. Danas naselje u okolini Kola.396 Selo MOJKOVAC 3 4 5 Selo RAVNA R E K A 3 5 5 d o m o v a 12. ISJ U originalu Ravna Reka. 354 U originalu CEROVA. znato. Ovdje se može 34fi Danas postoji naselje BAHOVI U području dešifrirati i kao ČELOVA. 342 U originalu Istitar. C E R O V O U okolini Bijelog Polja. n e o ž e n j e n i h 6 d o m o v a 14.865 P r i h o d 1. Da­ kovca. n e o ž e n j e n i h 5 P r i h o d 1. n e o ž e n j e n i h 7 P r i h o d 1. Možda 3 ina. NoŠevina. U originalu Kuruševa. Gori. Danas naselje SIGA sjeverozapadno od Moj­ KRUŽEVO. n e o ž e n j e n i h 3 d o m o v a 11. nepoznato. begu. n e o ž e n j e n i h 4 d o m o v a 18. selo. u okolini Bijelog Polja. okolini Nikšića. www. n e o ž e n j e n i h 6 Prihod 750 P r i h o d 1. Jedino penića.BosnaHistorija. ToŠevna. Danas nije D o n j i L e f e n a c . selo. U originalu Podbić. Danas naselje JABUČNO Pljevlja i južno od Bijelog Polja.. 356 Danas naselje BOJIŠTE u okolini Bijelog Polja. g o d i n e Selo P L A N A 3 3 9 Prihod 300 U ruci Pašajigit-begovoj 3 4 0 Selo P O D P I Ć 3 5 0 domova 38. 340 N e m a m podataka kada je data Pašajigit. U originalu Gorna Obod. Danas naselje sjeverno od Mojkovca. U originalu G o m a Le. 352 nas naselje pod tim imenom postoji u okolini U originalu Jabučna. peniča. U originalu Dolna Le.370 P r i h o d 1.35 *? d o m o v a 16. ali je nepoznato.352 Selo BAHOR 34<> Selo BOJIŠTA. selo. selo. Nuševina. Danas naselje RAVNA 347 BUKOVICA. danas naselje PODBIŠĆE u okolini Mojkovca. Danas naselje sjeverno od Mojkovca. selo. Inače. Danas postoji naselje 345 Danas gradić u Crnoj Gori. Nepo­ RIJEKA u okolini Bijelog Polja. okolini Šavnika u C. nepoznato. poznato ni pod jednim imenom. 348 357 Danas naselje RAKITE u okolini Bijelog Polja.23 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. Gacka. n e o ž e n j e n i h 5 Prihod 972 Selo B U K O V I C A 3 4 7 d o m o v a 8. n e o ž e n j e n i h 7 Prihod 2. n e o ž e n j e n i h 6 P r i h o d 1. moguće ubiciranje je da se nalazi kao Tu Si na u 3 4 4 GORNJI LEPENAC. U originalu Bukovica. 3I(J PODBIŠĆE.. n e o ž e n j e n i h 6 Prihod 746 Prihod 750 Selo D O L N A L E P E N I C A 3 4 3 Selo T U Š E V I N A 3 5 3 d o m o v a 10. Inače. neoženjenih 2 Selo M I H A T O V A 3 5 3 P r i h o d 1.com . n e o ž e n j e n i h 5 d o m o v a 9. Ne znam da li se radi o tome. NJI O B O D zapadno od Bijelog Polja. selo. neoženjenih 8 d o m o v a 12. n e o ž e n j e n i h 4 Selo R A K I T A 3 5 7 Prihod 665 d o m o v a 7. n e o ž e n j e n i h 6 Prihod 665 Selo G O R N A ( l ) O B O D 3 4 8 domova 20.180 P r i h o d 1.265 Selo Š T J T A R 3 4 2 Selo J A B U Č N A 3 5 2 d o m o v a 9.

selo. selo. selo. To se vidi NEGBILINA. Danas selo KOMORANE Selo Z A S E N A N 3 6 8 u okolini Nove Varoši. www.com . uz obavezu da ide u r a t 3 6 4 d o m o v a 14. Nepoznato. Danas naselje Negbina u po kasnijim popisima. Danas selo TREBNJE U okolini Sjenice. odbjeglih 3 3 6 0 11a Selo D O L N A ( l ) O B O D 3 7 0 Selo T R E B N A domova 29 P r i h o d 1. Pazara. neoženjenih 5. Danas naselje LEŠNICA U Vlkomača! okolini Bijelog Polja. odnosno Novog paza­ u nahiju Onogošt. odbjeglih 5 U originalu Trebne. godine. služ­ d o m o v a 7. BROSELCE u okolini Priboja. Dakle. n e o ž e n j e n i h 6 d o m o v a 5. 375 PRAGA? selo. na položaju je jega Vlaha iz nahije Nikšića kod Bijelog Polja subaše vilajeta Jeleča. Danas postoji naselje pod tim 363 21. Vjerovatno selo Do- slično. neoženjenih 4. n e o ž e n j e n i h 3. okolini Nove Varoši. Selo L E Š N I C A 3 7 6 Pisano: 21. Danas naseljeKi-ADNICA 362 PREBALJEVO. GORNJA RADOINJA U okolini Nove Varoši. Nepoznato. neo ž enjeni h 1.5. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a h 1408/69. selo. neoženjenih 5. zihkade 874. odbjeglih 25 Prihod 925 Selo G O R N A R A D O H L I N A 3 7 2 ? 3 6 2 domova 15. Danas naselje DONJI U originalu Gorna Radohlina. neoženjenih 3. 1470. odbjeglih 6 2 3 7 1 Selo LIPOVA 3 6 ' Selo M I T A Š I N A d o m o v a 12. 3 d o m o v a 20. Nepoznato. n e o ž e n j e n i h 2 d o m o v a 1. neoženjenih 4. kvart u Novom Pazaru. odbjeglih 15 Ovaj subas'iluk je dat Selmandža-begu kao povišica. U originalu Prebaleva. selo. drugo ime BARČA d o m o v a 11. 3 S 0 U originalu Parica. Moguće je čitati i kao Visovi ili 377 U originalu Dobra Selca. d o m o v a 1. o d b j e g l i h 2 6 Selo D O B R O S E L C E 3 7 7 O v a j s u b a š i l u k č i n e sjeniČki Vlasi. 365 VIHOVI.BosnaHistorija. Ali se nalazilo u blizi BAGILJ. selo. n e o ž e n j e n i h 10. imenom u okolini Nikšića. Nepoznato. odbjeglih 3 Selo B O Š K O V I Ć 3 6 6 Selo P A R I C A 3 8 0 d o m o v a 9.292 3 7 4 Selo K L A D N I C A VLAST S J E N I C E . s i n u Selo B A G I L 3 7 8 Vlkomačevu. n e o ž e n j e n i h 2 2 . 360 U originalu Dolna Obod. 373 UZDI. n e o ž e n j e n i h 3 Selo V I H O V I 3 6 5 ? Selo N E G B I L I N A 3 7 9 ? d o m o v a 10. selo. 374 UoriginaluKladniča. odbjeglih 17 ZEAMET BARČA 3 7 5 Selo P R A G A ? 11b U posjedu Sinan-begovom. d a t je. odbjeglih 3 d o m o v a 4. Moguće je da se 364 Ovo je prvi krupni dostojanstvenik iz poro­ radi o tome naselju koje je svoje ime donijelo dice Ljubovića i treba to imati na umu kada iz nahije Nikšići kod Bijelog Polja prilikom bi­ se piše o ovoj porodici. n e o ž e n j e n i h 4 U originalu Komaran. On je prvi poznati rodonaeelnik porodice znat. n e o ž e n j e n i h 2 Selo K O M A R A N 36 9 Prihod 200 d o m o v a 19 neoženjenih 3. Danas naselje OBOD zapadno od Rijelog Polja. selo. Nepoznato. k a o z e a m e t L u b o v i Hizir-begu. 379 ni sela Brđani u okolini N. Na području Sjenice nepo­ ra. 366 37S BOŠKOVIĆI. lašina. g o d i n e 24 d o m o v a 2. odbjeglih 41 UKUPNO: 22. Danas postoji istoimeni 36S ZASENANI. 371 MITAŠINA. neoženjenih 7. neoženjenih 2. Danas naselje LIPOVA sjeverozapadno od Ko. nas nepoznato pod tim imenom. Ljubovića. Nepoznato.350 d o m o v a 3 0 . odbjeglih 35 Selo P R E B A L E V A domova 9 Selo U Z D I 3 7 3 ? Prihod 4 0 0 d o m o v a 9. O s i m sela p o d i m e n o m Slavogošte. Indikativno je ime njegova oca kao 376 U originalu Lešniča. n e o ž e n j e n i h 4 Selo B R E S N I K ( Ć ) 3 6 7 d o m o v a 7. 367 BRESNIK. odbjeglih 8 b e n o . 363 d o m o v a 2 4 . Da­ u okolini Sjenice. Nepoznato.

selo. Nepoznato. iti DKABETIN. o d b j e g l i h 5 Selo H O N U K O V I C A 382 Selo Š T R ( E ) B C A 3 9 7 12a d o m o v a 12. n e o ž e n j e n i h 2 d o m o v a 2. Danas naselje TRUDOVO 398 U originalu Gorna Ravništa. neoženjenih 2. se radi o tome naselju ne znam. Nepoznato. Nepoznato. 399 Nepoznato. neoženjenih 1.com . Možda se misli na to područje. 400 U originalu Islavogošte. odbjeglih 10 Selo D R A b E T I N m Seio B R E Z O V A 4 0 2 d o m o v a 3. Nepoznato. Nepoznato. g o d i n e 381 Selo G O J Ć A N ? Selo J A S E N O V O S L E M E 3 9 .BosnaHistorija. našnjem naselju M o č i o c i u okolini Ivanjice. U originalu Gorna Vraševina. o d b j e g l i h 18 Selo MORAVICA 4 " 5 d o m o v a odbjeglih 5 2 Selo G O R N A V R A Š E V I N A 3 9 2 o d b j e g l i h 13 Selo B U D O Ž E L 4 0 6 d o m o v a odbjeglih 11 Selo KRAVJAR 3 9 3 d o m o v a 3. 4 0 4 U originalu RADALEVA DUBRAVA. Nepoznato. Nepoznato. selo. Vjerovatno je 391 U originalu Dolna Vraševina. Nepoznato. Nepoznato. 402 Danas naselje u okolini Ivanjice. Vjerovatno se radi o današnjem naselju JASENOVO U Novoj 381 U orginalu Gojćan. selo.25 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. Neubicirano. to naselje koje se ovdje donosi. odbjeglih 8 domova 23 Selo Đ U R E T I N 386 Ovo seoce dato je Barak-begu koji uživa dio upisan gore u Vrači i u njegovoj je ruci. 397 U originalu Istrebča. Nepoznato. Bog mu uveličao pobjedu. u okolini Ivanjice. n e o ž e n j e n i h 3. neoženjenih 2. odbjeglih 12 d o m o v a odbjeglih 3 8 Selo BRAĆI LOVA 3 8 9 (Braćilovo Polje?) 4 M Selo D A N E V A d o m o v a 2. neoženjenih 5. 387 Danas naselje MASKOVA U okolini Ivanjice. selo. Nepoznato. Danas istoimeno naselje U originalu Budožel. Nepoznato. 3 8 4 SREDNJA VRŠEVINA. Na tom :•"? KRAVJAK. TOS U originalu Moraviče. 382 U originalu Hunokovča. o tome da ne Selo G L A Ć I S N E 3 9 5 d o m o v a 10 396 U originalu Jasenova Isleme. 383 U originalu Trudova. odbjeglih 13 d o m o v a 10 384 Selo S R E D N A V R Š E V I N A 399 Selo T E N Č I Ć d o m o v a 5. 403 DANEVA. Danasnaselje BUDOŽELJE u o k o l i n i Ivanjice. Danas po­ GILOVA. U originalu Bradlova. 401 U originalu Močeliča. neoženjenih 3. području se stalno bilježi jedna mala nahija 39 I PODTUBE. S d o m o v a 8. Da li Danas naselje Opaljenik u okolini Ivanjice. Nepoznato. odbjeglih 3 domova 3 383 Selo T R U D O V A ? Selo G O R N A R A V N I Š T A 3 9 8 d o m o v a 6. odbjeglih 18 Selo MOČELICA401 Selo MAS KOVA 3 3 7 d o m o v a o d b j e g l i h 11 d o m o v a 3. selo. www. odbjeglih 17 domova 4 Selo C I Č E 3 * 5 Selo S L A V O G O Š T A 4 0 0 d o m o v a 5. selo. Nepoznato. Moguće čitati kao BRA. Varoši. MORAVICA. stoji naselje Dubrava u okolini Ivanjice. »>:•. o d b j e g l i h 10 Uplanini BarČe na tri mjesta po 40 nevjerni­ Selo P O D T U B E 394 ka čuvaju klanac i imaju u ruci odluku našeg domova 29 cara. n e o ž e n j e n i h 1 d o m o v a odbjeglih 16 Selo O P A L E N I K 3 9 0 Selo RADALEVA DUBRAVA 4 " 4 o d b j e g l i h 19 d o m o v a odbjeglih 20 Selo D O L N A VRAŠEVINA 3 9 1 d o m o v a 2. u okolini Nove Varoši. neoženjenih 5. Nepoznato. U originalu Gladise. 385 CIČA. d o m o v a 3. Vjerovatno se radi o da­ m DURETIN. selo.

Danas naselje 424 U originalu Muhova. Danas naselje ŠTITA­ čitanje Panojevići? RE sjeverozapadno od Novog Pazara. Danas naselje sjevero­ Nepoznato. 418 U originalu Bela Polja.412 Danas ne postoji pod tim imenom. vrijednost 4 . 421 U originalu Ivranovina.000 domova 2 Prihod odsjekom džemata Vlaha Barče. danas 413 Dio nahije RAS. www. 417 Danas naselje u okolini Raške.9 U originalu Banska. Danas naselje TUŠIMLJA su upisani svi njihovi prihodi. neka se zaduže haraćom. Ima nekih vog Pazara. Sada je naš car. l šatorom. Danas naselje MUHOVO DONJA RADOTINA u okolini Nove Varoši. 1 malim Šatorom i 1 pancir odijelom D i o sela M I H O V A 4 2 4 domova 4 Napomena: Oni su ranije u okolini Jeleča bili 4 2 5 spahije. 408 U originalu Sivca. Vjerovatno danas naselje NOSOLJIN jugozapadno od Raške. Moguće či­ tati i kao TEŽKOS. naznaka u grafiji toga naziva koje omogućuju 423 U originalu Dolna Ištitar. Tamo 415 U originalu Tušimla. sjeverozapadno od Deževa. 409 ZLOLOMIŠĆE. 4 1 5 D i o sela T U Š I M L A 407 Selo L U K A domova 4 domova 32 4 1 1 5 D i o sela N O S O N I N O 408 Selo SIVCA domova 4 d o m o v a 19 4 1 7 D i o sela D R A G A N I Ć 409 Selo Z L O L O M I S I C A domova 4 domova 4 4 1 8 D i o sela B E L A P O L J A 410 Selo P E L E V l Ć domova 4 d o m o v a 17 D i o sela B A N S K A 4 1 9 411 Selo D O L N A R A D O T I N A domova 5 d o m o v a 24. Danas naselje LUKE U oko­ 4.100 D i o sela D O L N A S T I T A R 4 2 3 Prihod 35. Spomenuti su ponovo postali vojnuci. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. Danas naselje SIVČINA U 420 U originalu Todorića. Danas naselje BELO POLJE jugozapadno od Raške. U originalu Osaniča. U ruci su gore spomenutog Ishak-bega. čast mu bila uveliča­ D i o sela O S A N I C A na. U originalu Izlolomisča. 410 Nepoznato. Pazara. D i o sela V R A N Ö V I N A 4 2 1 osim ispendže: porez na sitnu rogatu stoku. naredio da se upišu kao raja i zbog toga su domova 4 upisani kao raja. 414 U ruci su Pašajigit-begovoj. okolini Kosovske Mitrovice. 425 OSANICA. 412 Ova je bilješka greškom upisana i ne važi.500 domova 6 On je lično burume sa: 9 džebelija. selo. sjeverozapadno od Rasa. domova 3 k o m a d a 3 0 0 .com . g o d i n e 26 plaćaju ništa više odanoga Što je određeno po D i o sela T A R K O S 4 1 4 ? derbendžijskom zakonu.BosnaHistorija. Moguće je čitati i kao 12b DIO NAHIJE RAS 4 1 3 Tušinino. 407 U originalu Luka. ako se ne radi o današnjem naselju 422 Danas naselje ŠTITARE sjeverozapadno od No­ Panojevići u okolini Novog Pazara. A svi oni izvan na­ domova 3 vedenih 120 osoba. 411 U originalu Dolna Radotina. Isto što i kasnija nahija Novi naselje OSANICA sjeverozapadno od Novog Pazar. Danas naselje BANJSKA U lini Ivanjice. odbjeglih 6 4 2 0 D i o sela T O D O R I Ć A ? G L O B E područja Barče 10. zapadno od Deževa. Danas naselje TODORIĆA okolini Ivanjice. 416 U originalu Nosinino. sjeveroistočno od Novog Pazara. 5 0 0 D i o sela G O R N A Š T I T A R 4 2 2 U K U P N O V L A H A BARČE: domova 3 d o m o v a 1. dio sela.

438 Ohol. Vjerovatno današnje na­ Pazara. Ovdje je opet za­ 4 1 8 GORNJE OHOLJE. postoji naselje GLUŠCI U okolini N. dio sela. vog Pazara. U originalu Gorne mjena "k" i "g". Danas naselje RASPOGANČE istočno od Sjenice. U originalu Lukova. U originalu Bistrica. Danas naselje južno od Novog Pazara. Danas naselje Dragojloviće nas naselje LOPUŽNJE jugoistočno od Novog istočno od Sjenice. K R N I N istočno od Novog Pazara. 441 padno od Novog Pazara. dio sela. Danas naselje LUKOVO 4 2 9 U originalu Dolna Ohol. 439 O H O L J E južno od Novog Pazara. 27 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. U originalu Gorna Plavkova. 435 445 LOPUŽNJE. 443 433 Danas naselje KAŠALJ jugoistočno od Novog U originalu Kučina.BosnaHistorija. dio sela. U originalu Gorna U originalu Potkomje. selje KUĆANI na rijeci Raškoj. Pazara. Danas naselje IZRIČE jugoi­ jugoistočno od Sjenice. Danas naselje GOŠEVO U originalu Krnina Dolna. Si­ 4 1 7 Danas naselje ZAGULJ U okolini Čećeva. U originalu Lopušina. Danas naselje 430 U originalu Pahleniča. 447 stočno od Novog Pazara. ne znam.com . Danas naselje POTKO- Lukar. www. AA " U originalu Žitnić. dio sela. Danas naselje DONJI sjeverozapadno ud Novog Pa/ara. Danas postoji naselje Bi- Danas naselje PASJI POTOK jugoistočno od No­ STRiCAizmeduKosovskeMitroviceiLeposavića. Da­ U originalu I vrelo. Da li se radi o tom naselju. Danas naselje GORNJE LUKARE jugoza­ MLJE sjeveroistočno od Novog Pazara. gurno se radi o tom naselju. 440 431 GORNJE LUKARE. Danas naselje Ž I T N I C E 436 U originalu Izbica. Danas naselje DONJE sjeveroistočno od Novog Pazara. 442 U originalu Goševa. Danas naselje po imenu GORNJE PLAVKOVO sjeveroistočno od Novog MEKINJE jugozapadno od Novog Pazara. U originalu Pasja Potok. 444 434 PASU POTOK. Danas 426 Nepoznato. Pazara. Pazara. Danas naselje OPAVE istočno od Novog Pazara. g o d i n e D i o sela G O R N A V R B O V A C 4 2 6 domova 4 domova 3 4 3 7 D i o sela K A L U S C I U K U P N O : d o m o v a 51 domova 7 DIO NAHIJE JELEČ D i o sela L U K O V A 4 3 8 D i o sela Z A G U L 4 2 7 domova 6 domova 3 D i o sela G O R N A P L A V K O V A 4 3 9 D i o sela G O R N A O H O L 4 2 8 domova 3 domova 3 D i o sela P O T K O M J A 4 4 0 4 2 9 domova2 D i o sela D O L N A O H O L domova 2 D i o sela O P A V A 4 4 1 D i o sela P A H L E N I C A 4 3 0 domova 6 domova 1 D i o sela K R N I N A D O L N A 4 4 2 13a D i o sela G O R N A L U K A R 4 3 1 domova 3 domova 1 D i o sela K U Č I N A 4 4 3 domova 2 D i o sela G O Š E V A 4 3 2 domova 2 D i o sela B I S T R I C A 4 4 4 domova 7 D i o sela K A Š A L 4 3 3 U K U P N O : domova 48 domova 2 U K U P N O : d o m o v a 14 DIO NAHIJE SJENICA D i o sela V R E L O 4 4 5 DIO NAHIJE VRAČA d o m o v a 14 4 3 4 D i o sela P A S J A ( l ) P O T O K 4 4 6 D i o sela Ž I T N I Č ? domova 2 domova 4 4 3 5 D i o sela L O P U S I N A 13b 4 4 7 D i o sela R A S P O G A N Č A domova 6 domova 4 D i o sela I Z B I C A 4 3 6 437 Danas nije poznato pod tim imenom.

895 P r i h o d 1. Rogatice. n e o ž e n j e n i h 4 Prihod 350 Prihod 800 Selo P O P O V i č 4 5 5 Selo K R V I Ć 4 6 6 .. Nalazilo se između nahija Borac.b e g a . o r a h a 2. d i o S T U D E N E domova 7 d o m o v a 12. dio sela. stoji naselje ČEDOVO u okolini Sjenice. g o d i n e 28 448 D i o sela Č E K R E V A Prihod 381 domova 5 457 D i o sela M O T I K A L ? 449 D i o sela K R S T A C domova 3 domova 2 P r i h o d 180 45U D i o sela BREZJA Selo S O L Č I C A 458 domova 2 h a s a livada 1. njiva 2. selo. 455 Ovdje se radi o istoimenom naselju u okolini 464 Nepoznato. Nepoznato. n e o ž e n j e n i h 15 P r i h o d 2. U originalu moguće čitati i 449 Danas naselje u okolini Sjenice. nas nije poznato ni pod jednim imenom. Danas nepoznato. kao: Borosavina.200 Selo C R N A V R H 4 5 4 Selo R A D I Č I Ć 4 6 5 .200 Selo BORSAVINA hasa: njiva 3. 460 Selo G R A B 451 DIO NAHIJE BORAC hasa: m l i n o v a 1. 451 B o r a c .neka mu je vladavina Prihod 744 vječna. Nepoz­ selje u okolini Rogatice. U K U P N O : 31 d o m o v a 4 0 . Danas naselje SOČICE U 448 U originalu Čekreva.000 hasa: v i n o g r a d a 2. Srebre­ 454 U originalu Crna Vrh. Danas zaselak USKO. neoženjenih P r i h o d 711 Prihod 500 456 Selo B O R O S K O d o m o v a 5. www. livada 1. p r i b l i ž n o : 7. U originalu Pilesko. Borisavnje. n e o ž e n j e n i h 2 457 MOTIKALJ ili si. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. dio nahije. PIJICA u selu Vrazalice. u posjedu M u s t a f a . nahija. u okolini Višegrada. Danas 460 Danas zaselak sela PODGRAB u okolini Praće postoji samo naselje Borac u okolini Rogatice. 458 U originalu Solčića. 463 U originalu Gostić. d i o S T U D E N E P r i h o d 1. neoženjen ih 2 d o m o v a 15. selo. Ranije pripadalo srezu 452 U originalu Uskoplica. d o m o v a 5. na području Višegrada.416 SVEGA d o m o v a 144 459 P r i h o d . n e o ž e n j e n j h 5 domova 8. Da­ 45(> Nepoznato. n e o ž e n j e n i h 4 osim r u d n i k a . Nepoznato. Prihod 700 d o m o v a 2 2 .252 d o m o v a 11. U originalu Borca. Danas naselje CRNI VRH nica i Višegrad. jevići u okolini Rogatice. 61 Danas lokalitet u selu Guta u području Prače. k r u š a k a 4 14b D I O VILAJETA PAVLOVIĆ d o m o v a 8. 465 Vjerovatno selo RADIĆ u okolini Rogatice. Rogatica. Danas na­ STUDENA. neoženjen ih 5 Selo G U S N I Ć W 3 ..com . n e o ž e n j e n i h 4 H a s u z v i š e n o g c a r a . u d o v i c a 2 P r i h o d 1.BosnaHistorija.. 456 U originalu Borosko. Danas po­ okolini Rogatice. Prihod 752 sina A r g u r o v o g ? Selo O S A T N O 4 6 1 . d i o S T U D E N E 462 Selo USKOPLJICA 4 5 2 d o m o v a 7.vj BORSAVINA. n e o ž e n j e n i h 3 h a s a : m l i n o v a 1. 453 162 PLJESKO. Bursavnje. njiva 3 ZEAMET BORCA. njiva 3 Selo HUVAČ464? d i o S T U D E N E d o m o v a 3 4 . Danas naselje BOROVSKO 466 vjerovatno se radi o današnjem naselju Krvo- u okolini Rogatice. •l. n e o ž e n j e n i h 4 Selo P I L E S K O 4 5 3 Prihod 1. nato. n e o ž e n j e n i h 2. d i o S T U D E N E d o m o v a 17. U originalu Istudena. ČAIALDŽE I OLOVA.

neoženjenih 3 domova 3 P r i h o d 1. (74 487 U originalu Predražić. nenaseljeno. Ješnokrno. domova 4 k r u š a k a 3.494 Selo DVORIŠTA . Danas naselje VRHBAR- -I G ' U originalu Irtešev Dol. Danas nepoznato. pusta. 484 U originalu Ivlačić. Nepoznato. selo. 476 Danas naselje u okolini Rogatice. p u s t o . Beštokrno.352 d o m o v a 2. d i o S T U D E N E Mezra K U T I 4 3 7 . Vjerovatno danas naselje SOĆICE se radi 0 istoimenom naselju a okolini Čajniča. d o m o v a 8. dio STUDENE d o m o v a 4.. K U T I . njiva 1. U originalu ltvrdemišle. Danas naselje u okolini Rogatice. 15a Selo ČUNAKOVA. Danas nepoznato. d i o S T U D E N E Prihod 2. 486 ČUNAKOVA. dio STUDENE h a s a : v i n o g r a d a 2. tice. pusta. 4 7 3 d i o S T U D E N E Selo V L A Č l Ć 4 a 4 . • I7u 483 DVORIŠTE. Nepoznato. U originalu Muneva. KOBILIŠTE. Ješnovokrno.com . n e o ž e n j e n i h 1 d o m o v a 7.BosnaHistorija. naselje u okolini Rogatice. n e o ž e n j e n i h 1 1 d o m o v a 50. •tu? 481 Nepoznato. njiva 2. 172 M U N E V O .200 P r i h o d 150 Mezra DRAZIC486. selo. hasa njiva 3 Prihod 200 d o m o v a 9. mezra. neoženjenih 4 470 P r i h o d 5. dio STUDENE 481 d o m o v a 11 Selo BRDA Prihod 700 hasa. Neubicirano. JE u okolini Sokoca. livada 1 d o m o v a 11. trešanja 2 Prihod 200 domova 35. n e o ž e n j e n i h 1 d o m o v a 8. livada 1 471 domova 25. s t u p a 1 Selo P R E D R A Ž I Ć 4 7 4 . Danas znato. selo. n e o ž e n j e n i h 8 P r i h o d 195 Prihod 300 Selo R A D I Č 4 8 0 Selo L U K O D E R I 469 . Nepoznato. d i o S T U D E N E d o m o v a 12. v i n o g r a d a 4. selo. m l i n o v a 1. 489 U originalu Vrhbara. nenaseljeno. neoženjenih 2 Prihod 600 Selo T V R D O M IŠLA 4 8 8 Selo Ž I L I Č I N O * 7 6 hasa: njiva 4. 46 a 482 GORAST. selo. selo.248 Selo KOBILIŠTA 4 7 7 Selo VRHBARA485 domova 1 479 Prihod 60 PAŠTOKRNO. n e o ž e n j e n i h 2 Prihod 200 Selo D R A G U L O 4 3 2 domova 2 Selo M U N E V A 4 7 2 . Pretvoreno "1" u "o". neoženjen ih 3 Prihod 200 Prihod 500 Selo P A Š T O K R N O 4 7 9 ? Selo G O R A S T 468 . IV.I 29 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. selo. selo. Nepo­ ZAGORICE. n e o ž e n j e n i h 1 3 Prihod 450 P r i h o d 3. u okolini Rogatice. U originalu Idvorište. U originalu moguće čitati i kao. selo. Današnje naselje Dragoljevići u okolini Roga­ LUKODERI. D R A Ž I C I . selo. d i o S T U D E N E P r i h o d 128 d o m o v a 8. Možda SOLČIČ. www. 47S 485 M I Č I VODA. Nepoznato. neoženjenih 4 Selo D O B R I Č I Ć . Nepoznato. selo. Nepoznato TVRDOMIŠJLJE. d i o S T U D E N E d o m o v a 4. mezra. 480 Danas naselje u okolini Rogatice. n e o ž e n j e n i h 3 Prihod 600 Selo S O L Č I Ć 4 3 3 . Nepoznato. 475 Selo M I Č I V O D A . +7] DOBRIČIĆ. Nepoznato. n e o ž e n j e n i h 2 Selo Z A G O R I C A 4 8 5 Prihod 600 h a s a : m l i n o v a 1. Nepoznato. g o d i n e 467 Selo K U T I . selo.. Selo RTEŠEV D O L 4 7 8 Nepoznato. U originalu Zagoriče.

GORNJA RAKJTNTCA.161 Prihod 231 Selo U S T I P R A C A 4 9 0 Selo Z A G U M A N I C A 5 ™ p u s t o h a s a : v i n o g r a d a 2. ne znam dali se može Rogatice. U originalu Gorna 492 Rožić. Danas naselje U originalu Urbar.. Danas naselje PLANJE U Prihod 250 okolini Rogatice. zaselak sela Kukavice u okolini Danas istoimeno naselje u okolini Goražda. Danas naselje 496 U originalu Zabrede. (•a 502 HRVAČANI. ( 1 4 domova 3 4 9 3 Selo PONOR domova 3 P r i h o d 150 P r i h o d 150 Selo U R B A R 5 0 5 Selo S E L O Ž I C A " 9 4 domova 5 domova 4 Prihod 301 P r i h o d 210 Selo D O L N A L E P E N I C A 5 0 6 domova 2 4 9 5 15b Selo S R E D N A O S O ( v o ) d o m o v a 10 P r i h o d 130 Prihod 530 Selo Z A K O M 5 " 7 Selo Z A B R E D A 4 9 * d o m o v a 10. n e o ž e n j e n i h 3 domova 2 Prihod 849 P r i h o d 150 Selo B I N E V A 5 0 8 Selo D O L N A R A K I T N I C A 4 9 7 domova 2 domova 3 P r i h o d 110 P r i h o d 150 Selo PRIGRAD509 4 9 8 Selo S T A B A N 499 d o m o v a 3. 506 SREDNJE O s o v o U okolini Rogatice.. 493 Danas istoimeno selo zapadno od Rogatice.* U originalu Zagumanča. 50. 501 Danas Tušina. Danas naselje okolini Rogatice. n e o ž e n j e n i h 5 domova 4 P r i h o d 1. 495 505 U originalu Sredna Oso(vo). Ili možda zaselak www. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. trešanja 2 domova 3 d o m o v a 18. Vjerovatno DONJA LEPENICA U okolini Rogatice. odnositi na ovo naselje. Na ovom području ŠTAVANI kao zaselak sela Živaljevići u okolini postoji naselje Podgrad. Nepoznato.BosnaHistorija.. n e o ž e n j e n i h 12 P r i h o d 150 P r i h o d 1. U originalu Zakom. g o d i n e 30 h a s a : njiva 4. SOS DONJA R A K I T I C A u okolini Rogatice. Vjerovatno danas naselje IZGUMANJE U okolini Rogatice. selo. Danas naselje istoimeno u okolini okolini Rogatice. Nepoznato. Nepoznato. Rogatice. Osovo.. selo. Nepoznato. neoženjenih 8 domova 2 P r i h o d 5. njiva 4. selo.com . Danas DONJE zica. Danas zaselak sela Osječani u Rakitniča. U originalu Dolna Lepeniča. Danas naselje Z A K O M O U 497 U originalu Dolna Rakitniča. selo. Rogatice. 507 ZAE-KBE. naselje u okolini Rogatice. Selo P L A N A 4 9 9 d o m o v a 13. 504 U originalu Dolna Oso(vo). n e o ž e n j e n i h 2 P r i h o d 410 Prihod 300 D i o sela D O L N A O S O ( v o ) . Nepoznato. 4:. 49S 509 U originalu Istaban.226 P r i h o d 130 Selo H R V A Č A N I 4 9 1 ? Selo G O R N A R A K I T N I C A 5 0 2 h a s a : v i n o g r a d a 1. Silo. U originalu Bineva. zaselak sela Mirvići u općini Goražde. m l i n o v a 2 Selo T U S I N A 5 U I d o m o v a 44.661 Selo P O D G O R J E 5 " 3 492 Selo R U Ž l Ć domova 9 d o m o v a 3. Nepoznato. Vjerovatno danas naselje PRJGRAD.: U originalu moguće čitati i kao: Seložica. 503 Danas istoimeno naselje u okolini ViŠegrada. n e o ž e n j e n i h 1 U originalu Plana.

BosnaHistorija. Selo M O J D R U Ž l Ć 5 1 8 d o m o v a 17. n e o ž e n j e n i h 1 d o m o v a 11. O L O V O . vo u okolini Rogatice. selo. naselje u u okolini Rogatice.6 Danas istoimeno naselje u okolini Rogatice.com . U originalu Trnova. u okolini Olova. 0 Vjerovatno naselje ŠJMIĆI U okolini Prigrada. naselje PRGOŠEVO u okolini Olova. hasa mlinova 1 d o m o v a 126. Nepoznato. neoženjenih 4 domova 2 P r i h o d 100 Selo Č E L A D I N O V I Ć 5 2 8 . I2A okolini Rogatice. n e o ž e n j e n i h 1 domova 2 5 2 9 Selo K U R U Š E V A . selo. n e o ž e n j e n i h 4 5LFI Selo B E H E Ć Selo Č E Č E N 5 2 6 domova 1 d o m o v a 12.789 Selo B R C I K O V A 5 1 4 .454 SAMI PAZAR O L O F C E 5 1 5 Selo RAKOČIĆ R u d n i k je olova. Danas naselje ČELJA- 517 Nepoznato. naliija. 525 poznato. Danas grad 513 MUŠNOVO. neoženjenih 4 domova 2 520 Nepoznato. DIO NAHIJE OLOFCE534 domova 34. 528 U originalu Čeladinović. selo. 511 U originalu Bruskovičina. ČAĆIN. Podgradina u selu Radić? Ili zaselak Podgrad 521 DUKLIN. 514 526 U originalu Brčigova. n e o ž e n j e n i h 6 Prihod 50 5 2 7 Selo P I R G O S E V I Ć 517 16a Selo M I H O J E V I Ć d o m o v a 26. pripada J E L A S K O T Ž U P I P r i h o d 100 u vilajetu Kral. Danas naselje u okolini Olova. n e o ž e n j e n i h 2 Prihod 350 Prihod 350 Selo O S E Č A N 523 Selo M O Š U N E V A 5 1 3 domova 4 2 .? 512 u selu Vratar. neoženjenih 4 U ruci spomenutog Mustafa-bega. Danas naselje KRUŠEVO 519 Nepoznato.604 Prihod 650 UKUPNO: 48. selo. Selo P O N O R 5 2 5 Prihod 250 d o m o v a 8. n e o ž e n j e n i h 3 0 domova 4. Nepoznato. Ne­ uBiH. okolini Rogatice. k r s t j a n i . 31 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. U originalu Olofča. n e o ž e n j e n i h 2 d o m o v a 4. 5. Nepoznato. Danas GUČEVO. Danas naselje TRNOVO U 5 . PONOR. www. selo. Prihod 2. Danas 515 Danas naselje RAKOČ U okolini Rogatice. U originalu Pirgošević. 527 PRGOSEVO. U originalu Mušuneva. p r i p a d a ČATALDŽl R u d n i k je željeza. Danas naselje OSJEČANI 512 U originalu Gučeva. n e o ž e n j e n i h 2 Prihod 305 Prihod 603 Selo T R N O V A 5 2 2 Selo G U C E V A 5 1 2 d o m o v a 4. n e o ž e n j e n i h 4 Prihod 2. DINOVIĆI u okolini Pala. g o d i n e domova 2 P r i h o d 100 Prihod 120 5 2 0 Selo T E Š N O R A D D i o sela S I M Š I Ć 5 1 0 domova 5 domova 4 Prihod 250 P r i h o d 210 Selo D O K L 1 N 521 Selo B R O S K O V I Č I N A 5 1 1 d o m o v a 4. 529 Nepoznato. 523 U originalu Osečani. neoženjenih 15 d o m o v a 13. U originalu Kuruševa. R u d n i k je olova. Selo P O D K O M J E 5 1 9 domova 44. Danas naselje BRČIGO.

neoženjenih 6 542 dio DEIŠTIČIĆA P r i h o d 1. Da­ Naselje pod imenom Vukojevići nepoznato. Selo V R U J K A 538 P r i p a d a Jelaškoj Ž u p i . Ne znam da li se radi o tom naselju. Udasić. na. neoženjenih 6 P r i h o d 1. 542 nalu Pridvoriča. 540 Ovdje su u pitanju rudari ili stanovništvo koje Danas naselje NEVAČKA U okolini Han Pijeska. Ivra- 535 U originalu Vrapca. g o d i n e 32 530 Selo D O L N A P O D G O Z D J A . navedena sela i njihovo stanovniš­ 538 tvo plaćaju jedinstven porez koji se plaća od­ Danas naselje Vrutci u okolini Olova. Ove dvije nahije u našem defteru vežu jedna PRIDVORICA. U originalu Dolna Žubića. U originalu Gavčić.311 Selo V U K O J E V I Ć 5 3 7 Selo G A V Č I Ć 5 4 6 d o m o v a 9. 536 GORNJA BANJA. GORNJI KUTI.189 Prihod 500 Selo O D A Š I Ć .633 d o m o v a 14. selo. U originalu Radlević. RADLEVIĆ. DONJI ŽULJ. koca. selo.219 D i o sela NEVACKA d o m o v a 4. neoženjenih 2 540 P r i h o d 2.. neoženjenih 8 U K U P N O ODSJEKOM: P r i h o d 1. n e o ž e n j e n i h 2 domova 22. n e o ž e n j e n i h 6 P r i h o d 1.080 Selo G O R N A B A B I N A 5 3 6 Selo G O R N A K U T 5 4 5 hasa njiva 1 hasa: njiva 1 d o m o v a 4 1 . h a s a livada 1 d o m o v a 25. d o m o v a 34. selo. neoženjenih 9 Prihod 628 P r i h o d 1. Sve nepoznato. nas naselje DONJI ŽULJ U okolini Sokoca. 539 sjekom. neoženjenih 4 domova 28.880 d o m o v a 12.501 P r i h o d 1. s t u p a 1 543 Selo R A D A L E V l Ć . www. Danas selo u okolini Han Pijeska. n e o ž e n j e n i h 2 h a s a njiva 2 P r i h o d 1. lini Olova. U originalu Dolna Zul. 541 vrši pomoćne rudarske poslove i njima je uve­ DONJI ZUBIĆI. livada 3. U originalu Gorna Babi­ Danas naselje KUTI u okolini Sokoca. Nepo­ 534 KNEŽINA. selo. d r u g o i m e hasa livada 2 GORNARAKITNICA. Naselje PRIDVORICA U okoli­ DIŠTIČIĆ. Nepoznato. Danas naselje u okolini So.com . n e o ž e n j e n i h 1 P r i h o d 2. m l i n o v a 1. Urasić. U originalu Dolna Podgozdja. Ako se iz nekih razloga uvode različiti Nepoznato. Danas naselje GAOČIĆ U ~"" Danas postoji naselje VUKATIĆI na ovom po­ okolini Sokoca. neoženjenih 6 d o m o v a 14. ako se ne radi o selu Rakitnica sjeverno 532 U originalu Bakić.BosnaHistorija. n e o ž e n j e n i h 5 Selo K N E Ž I N A 534 Prihod 840 h a s a : njiva 2. onda se plaćaju odsjekom. n e o ž e n j e n i h 1 Odnosno. Pod filurijom se podrazumijevaju svi porezi. selo. 545 okolini Sokoca.. n e o ž e n j e n i h 5 d o m o v a 34. Danas naselje V R A P C I U sić. znato. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. 544 U originalu moguće čitati i kao: Odasić. d i o D E I Š T I Č I Ć A d o m o v a 13. 543 ni Olova u okviru mjesne zajednice Brda.D E I Š T I Č I Ć 5 4 4 Selo VRABCA 5 3 5 d o m o v a 12. Nepoznato. n e o ž e n j e n i h 1 533 Selo P R I D V O R I C A . znato. Može se čitati i kao KRNOLI i porezi od ranijskih. U origi­ drugu i prepliću se. Nepo­ (zlatnika). drugo ime GORNJA R A K I T - den porez odsjekom i plaća se u vidu filurije NICA.OOO 531 Selo K R T O L I ? 532 d o m o v a 9. U originalu Gorna Kut. drugo ime KLADORUP. Mislim da se radi o tome naselju. Danas selo DIŠTICA u okolini Olova. drugo ime Prihod 325 KLADARUP 541 Selo DOLNA Ž U B I Ć A . d o m o v a 14. selo.061 Selo D O L N A Ž U L 5 4 7 5M hasa. 547 dručju. n e o ž e n j e n i h 3 16b Selo B A K I Ć Prihod 62 domova 24.345 535 h a r a č i d r u g i p r i h o d i : filurija l. Danas naselje BAKICI U oko od Rogatice. R u d n i k j e olova. G R N O L I .

neoženjenih 8. h a s a : njiva 2. 555 U originalu Dolna Islivna. Selo B R I T V I Ć 5 5 7 Selo B A N A L U K A 5 6 7 .109 Prihod 350 5 5 3 Selo D R A G O M E L I Ć 5 6 3 Selo D R A G L E V I Ć d o m o v a 11. n e o ž e n j e n i h 1 krstjani Prihod 429 5 6 1 Mezra D O L N A K R S T J A N L U K 5 5 1 Selo K L I N Č I Ć ? To je sijalihe spomenutog sela Pridvorica. Danas naselje BOGA. n e o ž e n j e n i h 1 hasa: d o l a p 1. neoženjenih 4 P r i h o d 1. livada 2 h a s a m l i n o v a . Danas u okolini So­ upisano u kasnijim popisima kao drugi naziv koca postoji naselje BANJA LUČICA. n e o ž e n j e n i h 3 Prihod 2. ?6S za Britvice. NOVIĆI u okolini Srebrenice. u r u š e v n o m stanju 1 domova 33.220 5 6 5 Selo B U L Č I N O V I Ć 17a Selo D O L N A S L I V N A 5 5 5 d o m o v a 6. Danas naselje BULČI- su imali poseban status i oporezivanje. Olova. 557 566 U Originalu Britvić. nenaseljeno. Nepoznato. kako se nalazi 567 U originalu Banja Luka. nenaseljeno. Nepoznato.com . n e o ž e n j e n i h 4 domova 4 Prihod 727 Prihod 250 Selo M I J O Č l Ć 5 5 4 5 6 4 Selo D A B O J E V I Ć hasa: m l i n o v a 1 d o m o v a 13. Danas naselje u oko­ >>{) U originalu Gorna Islivna. p u s t o . p u s t o . zaselak u selu Kamonsko pod istim nazivom. Vjerovatno danas selo U originalu Malpovača. 33 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. Nepoznato BRAJKOVIĆI u oklini Sokoca. n e o ž e n j e n i h 2 d o m o v a 41. Olova. Vjerovatno danas naselje znam da li se radi o tom naselju u okolini MIOČE u okolini Višegrada. 556 564 Ovo znači da je rudarstvo bilo aktivno i da su Danas zaselak sela Dragobradi kao DABOVIĆI. n e o ž e n j e n i h 4 Prihod 324 P r i h o d 1. NOVIĆI u okolini Olova. U originalu Sijedes. Zaselak sela Gurdići pod nazivom Miljevići ili U originalu Boganović.428 558 Vjerovatno danas naselje u okolini Kalinovika.BosnaHistorija. Danas naselje lini Olova. selo. 55') Danas naslje MEEJUPALEŽE U okolini Olova. g o d i n e P r i h o d 971 Selo M I L O J E V I Ć 5 5 8 5 4 8 Selo B U K O V I K d o m o v a 12. www. n e o ž e n j e n i h 2 P r i h o d 525 M e z r a G O R N A KRSTJANLUK 5 5 2 5 6 2 To je sijalihe spomenutog sela Pridvorica Selo S I J E D E Z domova 5 Prihod 2. 548 Danas istoimeno naselje u okolini Sokoca.656 5 5 0 Selo P R I D V O R I C A Selo G O R N A S L I V N A 5 M hasa: njiva 3. m l i n o v a 1. mezra. d o m o v a 10. Danas naselje pod takvim Zaselak sela RADOČIĆI. imenom postoji samo u području Ilovače. Ne U originalu Mijočić. JJ1 D O N J I KRTSJANLUK. n e o ž e n j e n i h 3 d o m o v a 19. Selo K O P R I V I N A B R D A 5 6 8 neoženjenih 8 d o m o v a 8. s a m a k o v (kovačnica) l 55<i Prihod 324 d o m o v a 21. Nepoznato.200 Selo M A L P O V A Č A 5 1 * 6 . mezra. neoženjenih 10 Prihod 683 Prihod 2. Nepoznato. d o m o v a 6. Danas naselje u okolini 552 G O R N J I KRSTJANLUK. ¡60 U originalu Pridvorica. n e o ž e n j e n i h 4 d o m o v a 5. n e o ž e n j e n i h 6 Prihod 722 Prihod 682 5 5 9 Selo M E Đ U P A L E Z E 5 4 9 Selo BOGANOVIC hasa pola m l i n a d o m o v a 11. G O R N J E SLIVNJE U okolini Olova. 553 Danas naselje DRAGOMELJIĆI u okolini Olova. Danas naselje D O ­ DRAGLEVIĆ. postojale samostalne kovačnice / samakovi koji U originalu Bulčinović. Možda se radi o NJE SLIVNJE u okolini Olova. d o m o v a 3 3 . naselju Dragojići u okolini Srednjeg. U originalu Klinčić.

n e o ž e n j e n i h 1 Prihod 800 Prihod 300 Selo K O Z J A K 5 7 1 582 Selo K O P R I V I Ć d o m o v a 12. dio K O P R I V I C A d o m o v a 9.BosnaHistorija. Danas naselje u okolini lini Olova. Danas naselje u okolini Pašić Kula gdje postoji također zaselak Ha­ Olova.. ljenih tačaka moguće čitati i kao: Jelodjevina.250 5 7 2 Selo L U B I M L A 583 Selo B E L U Ć E V I N A dio KOPRIVICA d o m o v a 2. n e o ž e n j e n i h 1 domova 21. neoženjenih 3 Prihod 923 Prihod 2. selo. g o d i n e P r i h o d 525 P r i h o d 150 5 6 9 Selo J A S E N O V A P O L ( J ) A Selo D O L N A K U T I 580 d o m o v a 3.377 Selo V R E L O 5 7 6 SAMI PAZAR Ž R N O V N I C A 5 8 7 d o m o v a 18 domova 38. Da­ nas naselje Sokoca i Olova. domova 3 Čak je u njegovu sastavu više sela koja danas 569 postoje. Mi ga ubiciramo kao područje zapad­ U originalu Jasenova Pola. neoženjenih 7 P r i h o d 321 P r i h o d 1. n e o ž e n j e n i h 1 d o m o v a 5. U originalu Bukov Dol. pa se tako 584 SOLUN. n e o ž e n j e n i h 10 domova 4 P r i h o d 1.com . n e o ž e n j e n i h 3 domova 25. no i sjeverozapadno od Olova sa selima koja se 570 U originalu Zagrade. 582 Prihod 50 Čudno je. Danas naselje u okolini ovdje nalaze. luge.530 Prihod 200 Selo P O L A N I C A 5 7 4 Selo M A G O Š E V I Ć 5 8 ' . Pljogune. n e o ž e n j e n i h 3 P r i h o d 150 Prihod 430 5 7 0 Selo Z A G R A D E Selo D O B R O V U Š l Ć 58! d o m o v a 15. Selo je bilo Pazar i dobro naseljeno.784 d o m o v a 3. n e o ž e n j e n i h 1 d o m o v a 3. Danas naselje u okolini Olova. 574 POLANICA. ispasište sela Žrnova koje se ne može ubicira­ 577 VELETIĆ ili slično. zapadno od Olova. Nepoznato. današnje selo KRIŽEVIĆI kod Olova označava U originalu Magoševići. Sokoca. 573 Nepoznato. 5^- Danas ne postoji ovo naselje. d i o KOPRIVICA hasa m l i n o v a 1 d o m o v a 20..325 Selo K R A J I Š I Ć 5 7 5 Selo BUKOV D O L 5 8 6 d o m o v a 5. n e o ž e n j e n i h 3 domova 21. ti. Danas naselje u oko­ 575 U originalu Krajišić. d i o D R A G O B R A T A Možda se radi o današnjem naselju Dobrašina domova 1 ili Dobrouščići između Rogatice i Olova. p r i h o d : 91. Ne 579 Nepoznato. Vjerovatno se tu nalazilo to selo. Nepoznato.028 Selo V E L E T I Ć 5 7 7 U K U P N O . n e o ž e n j e n i h 3 5SU Prihod 260 D O N U KUTI. U originalu zbog izostav­ 571 Nepoznato. neoženjenih 5 Prihod 630 P r i h o d 1. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. Ili u selu 578 U originalu Križević. a danas se mogu ubicirati. selo. 572 Nepoznat. www. Nepoznato. jer je selo dobro naseljeno i u praksi ovakva sela nisu nestajala. 5SJ BELOĐEVINA. Jelogunje. Danas selo Moguše kao "dio Dragobrata". koje se ne može utvrditi. Neubicirano. To je naziv za više sela. U originalu Dolna Kuti. n e o ž e n j e n i h 2 Prihod 200 P r i h o d 175 5 7 3 Selo DRAGOBRAT 584 Selo S O L U N . selo. n e o ž e n j e n i h 4 d o m o v a 5. znam o kojem se lokalitetu radi. U selu Novoseo- 576 U orginalu Ivrelo. Olova. neoženjenih 3 P r i h o d 610 P r i h o d 1. Vjerovatno je dobi­ 5 7 9 Selo T R E B U N J E ? lo neko drugo ime. 58] 17b Selo K R I Ž E V I Ć 5 7 8 . Danas naselje u okolini Ro­ ci postoji zaselak Haluge i u njegovoj okolici gatice.

Nepoznato. 601 lini Pala. selo. Kasnije se spomi­ MRAKODOL. 608 nje kao DONJA C R N J Č A . U originalu Kalani. n e o ž e n j e n i h 2 d o m o v a 29. 602 olini Prače.'JII Danas naselje G . g o d i n e NAHIJA PRAČA (ČATALDŽA)' 8 8 hasa: njiva 3. domova 26. udovica 2 P r i h o d 100 P r i h o d 1. n e o ž e n j e n i h 3 domova 26. Danas d o m o v a 4. 604 595 Vjerovatno zaselak CRNČALE u selu Šajnovići U originalu Istražište. U originalu Čataldža. 6(16 596 Danas naselje ŠILJCI u okolini Prače. n e o ž e n j e n i h 3 Selo C R N C A 6 0 4 d o m o v a 16.450 Selo S R E D N I 599 d o m o v a 8. 603 . n e o ž e n j e n i h 1 Selo DUGOVA N I V A Prihod 425 d o m o v a 13. www. u d o v i c a 1 P r i h o d 1. Danas OSATNICA U Višegrada. n e o ž e n j e n i h 4.162 P r i h o d 1. Nepoznato. U originalu moguće čitati i kao Crnca.872 Prihod 1. okolini Pala.258 18a Selo L U B O T I N A 5 9 3 Selo V R H P R A C A 6 0 3 d o m o v a 18. n e o ž e n j e n i h 3 Selo M R A K O D O L 6 0 7 Prihod 725 d o m o v a 15. Nepoznato. livada 1 Selo M R K O B I L A 600 d o m o v a 35. i D.BosnaHistorija. NE u okolini Prače. Vid. livada 1 U ruci spomenutog Mustafa-bega. Vjerovatno DUGE NJIVE U okolini Sokoca. neoženjenih 6 Prihod 430 Prihod 1. 605 u okolini Prače. Danas 59 I U originalu Sred na Istrana. 35 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. neoženjenih 16 domova 8 Prihod 2.035 592 Selo K A L A N I Selo P R P O R I Š T A 602 d o m o v a 3 2 .580 D i o sela C R N Č A L I C A 5 9 5 Selo K O P R E N A L U K A 6 0 5 domova 2 2 . VINCA U okolini Prače. Danas zaselak PRIPORIŠTA u selu Brojnići u 593 Nepoznato. 599 . neoženjenih 4 d o m o v a 18 P r i h o d 1. mapu 5 9 9 607 598 U originalu Dolna Dretun.321 Selo S T R M K O V I C 5 9 4 Selo S T R A Ž I Š T E 6 0 4 d o m o v a 7. CRNCA U ataru grada Višegrada. U originalu moguće čitati i kao Vihrača.176 P r i h o d 525 Selo Š E L K O V I Ć 5 9 6 d o m o v a 8. I G. okolini Prače. neoženjenih 4 589 Prihod 1.-'1 U originalu Istrmković. Danas naselje SREDNJE U okolini Prače. Danas selo KALJANI U ok­ Vjerovatno danas VIHHE U okolini Prače. n e o ž e n j e n i h 3 P r i h o d 550 Prihod 875 Selo S R E D N A S T R A N A 5 9 7 d o m o v a 11. Nepoznato. Prihod 256 3 8 9 U originalu Sredni.com . n e o ž e n j e n i h 4 Prihod 700 Selo D O L N A D R E T U N 5 9 8 Selo O S A T N I C A 6 0 8 (OSANICA?) 588 PRAČA. n e o ž e n j e n i h 10 d o m o v a 18. C R N C A kod U originalu Osatnica. u d o v i c a 1 samo naselje u okolini Rogatice.282 Prihod 275 591 Selo V I T E Z Selo V I H R A Č A ? 601 domova 2 domova 21. danas D. Danas selo u okolini Pala. Danas samo STRA­ D. n e o ž e n j e n i h 4 590 P r i h o d 550 D i o sela V I N C A hasa: njiva 5. nahija. 591 600 Danas zaselak V I T E Z U selu G O R O V I Ć I U oko­ Nepoznato. n e o ž e n j e n i h 5 P r i h o d 1.

ako se ne radi o zaseoku PRIDVORICA Nepoznato. poznato. njom lakih oklopnika. Danas naselje u okolini 628 KOŠUTICA.349 domova 28. Ml Nepoznato. neoženjenih 5 Selo D R A Ž E N O V I Ć 6 1 8 P r i h o d 1. isto selo kod Sokoca. selo. 521 M Nepoznato. U originalu Pridvorica. selo. U originalu Islrmac. STRMAC. neoženjenih 6 Selo K O Š U T I C A 6 2 8 P r i h o d 1. 4 pancir odijela. n e o ž e n j e n i h 1 Prihod 210 NAHIJA M O K R O 6 2 6 . U originalu Trebča. neoženjenih 3 Selo T R E B Č A 6 1 7 Prihod 1. g o d i n e 36 6 0 9 Selo S V E T L I N A . 617 u selu Pihlica u okolini Sokoca. Danas naselje u oko­ nas lštitarić. . selo. 2 mala Šatora i 1 18b Selo D O L N A L O Z N I C A 6 1 5 pancir košuljom.302 Prihod 200 6 2 4 Selo RAVAN ISCA 6 1 3 Selo K A Z V O D I Ć d o m o v a 5. Selo M I H A L 6 1 6 ? d o m o v a 6. U originalu Dolna Lo­ 627 PRIDVORICA. Danas postoji samo ARBANASI u lini Višegrada ili lokaliteti u okolini Rogatice. pusta. okolini Rudog ili ŠTITAREVO kod Višegrada. nahija. 614 RAŠKOVIĆI. naselje u okolini Pala kod Sarajeva. selje u okolini Sokoca. Nepoznato. selo. opremljen o svom trošku i sa prat­ kao dio Sokolovića u okolini Višegrada. 624 Danas selo GAZVODE u okolini Rogatice ili 612 Nepoznato. MS Nepoznato. d o m o v a 2. Danas naselje u okolini Višegrada. Danas 626 M O K R O .BosnaHistorija. n e o ž e n j e n i h 3 6 2 0 Selo Ž A B A T O V I C A P r i h o d 1. n e o ž e n j e n i h 1 domova 8 Prihod 500 Prihod 4 0 0 6 2 3 Selo S R D A N O V I Ć 6 1 2 Selo A R B A N A S Š T I T A R I Ć d o m o v a 17. Danas naselje u okolini Goražda. Danas Pala. DONIA LOZNICA. naselje u okolini Sokoca. n e o ž e n j e n i h 3 domova 4 P r i h o d 1. Danas 622 Danas istoimeno selo u okolini Rogatice. selo. P r i h o d 150 d o m o v a 27.277 Selo R A S K O V I Ć SVEUKUPNO: 121. prihod: 26. 513 Jedina moguća ubikacija kao selo RAVANCI 625 Oklopnik. Danas na­ 619 U originalu Tslanović.010 domova 2 Selo S T R M A C 6 2 9 P r i h o d 100 domova 8 Selo S L A V N O V I Ć 6 1 9 Prihod 200 domova 3 U originalu Žabatoviča. n e o ž e n j e n i h 2 Prihod 302 On je lično b u r u m e 625 sa: 30 dzebelija. selo. selo. www. n e o ž e n j e n i h 2 domova 3 Prihod 301 P r i h o d 150 6 1 4 U K U P N O . 850 d o m o v a 3. U originalu Arba­ 610 U originalu Sredna Lozniča.com . naselje SJETLINA U okolini Rogatice.680 domova l ć . U originalu Mokra. U originalu Rašković. 623 ARBANAS ŠTITARIĆ. n e o ž e n j e n i h 2 Selo P R O ( I ) D V O R I C A 6 2 7 Prihod 420 d o m o v a 20. Nepoznato. SVETLINA. 6 2 2 6 J 1 Selo Č E L O P E K Selo J A Ž U N J A Č A ? d o m o v a 9. Ne­ zniča. U originalu Isvetlina. U originalu Košutiča. U ruci Halil-begovoj. 2 šatora. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a Bosna i z 1468/69.485 domova 2 Prihod 100 6 1 0 Selo S R E D N A L O Z N I C A domova 7 6 2 1 Prihod 400 Mezra O S T O J I N A L U K A .

fi44 U originalu Dolnja Orahovica. n e o ž e n j e n i h 3 P r i h o d 3. Selo D O L N A G A M Z E N I C 6 4 6 631 Niko nije uspio tačno razriješiti ovaj naziv. Mislim da se i Orijentalnog instituta ubicirano je kao Ka- radi o onom naselju iz okoline Mokrog. Ono što sigurno znamo da ataru grada Višegrada. 640 Nepoznato. je bukvalan prevod PROKLETI KLANAC. s r u p a 1. 636 Nepoznato. Mislim daje pisar 632 U originalu Radenić. Dešifriranjeje jedino moguće kao ma kasnijim defterima PODGRABE je naziv za Hlahol Dol. Pre­ 643 Nepoznato. NIŠAT U okolini Pala.922 (. domova 1 Bez rudnika željeza. Danas naselje RADON JIĆI pogrešno upisao ili onaj koji je prepisivao i da u okolini Pala.368 d o m o v a 74. jer je i u ovom 629 Danas naselje CRIJEP U okolini Višegrada.036 Selo VELJOŽAVINA 6 4 5 19b U K U P N O : 12. se radi zaista o selu Lrsovo. njiva 1 Selo D O L N A N I Š A T 6 3 5 domova 6 d o m o v a 12. Danas naselje u okolini Pala.654 Selo CRIP ' C3 J 19a NAHIJA BOGAZI JUMRU 6 3 1 hasa: v i n o g r a d a 2. d o m o v a 10. n e o ž e n j e n i h 1 Prihod 2. P r i h o d 50 U ruci Bega sina Koči-begovog. 646 U originalu Dolna Gamzenići. NAHIJA BRODAR*3* d o m o v a 9.BosnaHistorija. n e o ž e n j e n i h 4 Selo L I S U M ? Prihod 370 hasa v i n o g r a d a 1 domova 36. ako se ne radi o naselju Lisovo u tako i na koji se klanac odnosi ne znamo. UKUPNO 2. Selo P O D G R A Đ E 6 3 4 neoženjenih 1 hasa: m l i n o v a 1. Nepoznato. o r a h a 2.548 Prihod 706 Selo H L A H O L D O L 6 4 3 Selo P A Š K O V I Ć 6 3 6 d o m o v a 13. zanci u okolini Višegrada.544 Selo G O R N A R O Š C A 6 4 2 hasa: v i n o g r a d a 1. Zašto je 641 Nepoznato. okolini Čajniča i Višegrada. neoženjenih 2 3 hasa v i n o g r a d a 3 Prihod 4. njiva 3 Selo Š I Š I Ć 6 3 7 domova 26. 634 PODGRADE. Danas naselje DONJI 1 VINI A ( JRAHOVII :A U okolini Višegrada. njiva 3 Prihod 2. g o d i n e 630 Selo M I J O Š l Ć ZEAMET BRODAR I VIŠEGRAD. gurna ali je najbliža.477 632 Selo R A D E N I Ć 64 h a s a njiva 3 Selo O S O J N O " d o m o v a 54. 645 Nepoznato. 633 U originalu Gorna Nešat. popisu na nekim mjestima upisano Bogazi Jum. samo naselje PALE.393 D i o sela D O L N A O R A H O V I C A 6 4 4 hasa: v i n o g r a d a 3. neoženjenih 5 P r i h o d 1. 37 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. ako se ne radi o naselju Osojnica u ru. Danas naselje 642 U originalu Gorna Rošča.J " MIOŠIĆI. Da se odnosi na Pale to je sigurno.049 SELO G O R N A N I S A T 641 d o m o v a 4.071 d o m o v a 14. njiva 2. n e o ž e n j e n i h 2 5 Prihod 4.000 domova 25. selo. n e o ž e n j e n i h 5 633 Prihod 4. neoženjenih 9 d o m o v a 11. n e o ž e n j e n i h 4 P r i h o d 1. U originalu Podgrade. drugi naziv Pak. livada 1 U ruci Halil-begovoj. n e o ž e n j e n i h 3 P r i h o d 1. Danas naselje * 3S U originalu Dolna Nišat. Ubikacija nije si­ 638 Danas naselje BRODAR U okolini Višegrada.com . n e o ž e n j e n i h 6 h a s a njiva 2 P r i h o d 1.120 hasa: v i n o g r a d a 1. www. selo. godine u izdanju Bošnjačkog okolini Mokrog i okolini Trnova.949 P r i h o d 1. Danas selo ROHCA G O R N J I NIŠET U okolini Pala. u okolini Višegrada. U 637 Danas postoje dva naselja pod ovim imenom u defteru iz 1406.

Danas grad u BIH. G O R N J I ORAHOVCI u okolini Višegrada. njiva 1 Selo B A R N O (jARNO)* 5 4 9 d o m o v a 13.so 1 5 6 1 Selo T U Š T A M E Đ A 6 5 1 Selo D U B O V A hasa: v i n o g r a d a 2. 654 ftfV! U originalu DOLNA MEDVED.246 Prihod 1. d i o P A L A hasa: v i n o g r a d a 3. n e o ž e n j e n i h 2 ribnjaka P r i h o d 525 d o m o v a 23) n e o ž e n j e n i h 6 P r i h o d 4. Danas naselje CRNI VRH U okolini Višegrada. neoženjenih 7 Prihod 842 P r i h o d 8. livada 2 hasa: njiva 3. 6 4 7 Mezra R U H A T I N A . k r u š a k a 1 3 . neoženjenih 9 d o m o v a 50. Vid. Danas neubicirano na tom području. napomenu tome lokalitetu koje je preraslo u selo.BosnaHistorija.416 6 6 2 Selo D U Ž C A 6 5 2 Selo B I Š E V I Ć d o m o v a 18. njiva 4 6 4 8 Selo G O R N A GAMZENIĆ d o m o v a 14. neoženjenih 2 Prihod 1. okolini Všegrada. Chi MEOA u okolini Višegrada. livada 1 d o m o v a 30. selo. prihod: 47.i) Ko je ova ličnost nije poznato. n e o ž e n j e n i h I 6 5 3 Prihod 849 Selo GORNA ORAHOVICA h a s a : v i n o g r a d a I. n e o ž e n j e n i h 8 Prihod 4. n e o ž e n j e n i h 1 domova 24. kao ni kada mu je to hi I U originalu Tusta Meda. njiva 2. Hmeljna Luka. j a b u k a 1 Prihod 2. n e o ž e n j e n i h 1 DIO NAHIJE V I Š E G R A D 6 5 9 P r i h o d 1. www. p o l a d o m o v a 8. 653 U originalu Hmelino Luka.769 d o m o v a 7. pusta. 663 Danas naselje BREZJE U okolini Višegrada. g o d i n e 38 kasa: v i n o g r a d a 3. se ne radi o selu Mededa u okolini Višegrada. nahija. Nije preraslo u selo. grada postoji selo Jablaniča. Danas na­ selje u okolini Višegrada. neoženjenih 3 P r i h o d 1. Danas naselje DUŠČE U okolini Višegrada.472 SSS U originalu BLIŠTINA.S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. Selo B L E Š T I N A 4 5 5 oraha 3 d o m o v a 6. n e o ž e n j e n i h 4 d o m o v a 24. Danas naselje okolini Višegrada. n e o ž e n j e n i h 3 d o m o v a 2. Danas naselje BARIMO U U originalu Gorna Orahoviča. Danas naselje DUBOVA U 653 U originalu Dužča. 656 U originalu Jablaniča. 657 647. ako Nepoznato. n e o ž e n j e n i h 2 Prihod 828 Prihod 248 6 5 4 Selo D O L N A M E D V E D Selo D O B R I Š E V I Ć 6 6 4 . pusta P r i h o d 150 h a s a njiva 3 6 5 7 Selo C R N A V R H Prihod 334 h a s a : v i n o g r a d a I. Nepoznato. Nepoznato. njiva 2. Treba­ 659 VIŠEGRAD. Nepoznato kao ft«BIŠEVIĆI. U originalu Prašta Islena. Staje to ne r„-. sigurno se radi o U originalu Gorna Gamzenić. lo bi dešifrirati kao Ptašta Stijena.com . kako se mora dešifrirati.409 U K U P N O .823 Selo P R A Š T A S T I N A 6 5 0 d o m o v a 16. 649 S5S U originalu Barino.697 Selo H M E L N O ( V A ) LUKA'13 Selo B R E Z J E 6 6 3 20a h a s a njiva 2 h a s a livada 1 d o m o v a 11. dato.700 Prihod 2. m l i n o v a 3. m l i n o v a 1. njiva 5. Danas naselje TUSTA. Uz selo je navedeno da je dio Pala. niti zbog čega znam. U originalu Dubova. Nepoznato.399 U ruci M e h m e d a s i n a Karačijeva r. Danas u okolini Više­ «47 Nepoznato.571 Mczra J A B L A N I C A 6 5 6 . je njemu dato u posjed. n e o ž e n j e n i h 4 h a s a : v i n o g r a d a 1. n e o ž e n j e n i h 2 d o m o v a 34. U originalu Bišević.941 Prihod 2.

Pala. mislim da se radi naselju. iznosi 5 . 882. n e o ž e n j e n i h 3 6 6 9 Selo S E T I H O V A P r i h o d 3. godine. Ne znam da li sc radi o tome naselju. Danas naselje S T R M T C A 12. Čitanje je apsolutno tačno. n e o ž e n j e n ih 3 P r i h o d 1. Danas postoje dva naselja Selo M E Đ U R J E Č 6 7 3 M I O Č E U okolini Višegrada. Danas na­ lini Višegrada. U originalu Kožetić.10. sinu Šahmelikovu. Danas postoji selo vo u okolini Rudog.141 hasa vinograda 1 Ovo selo i selo ispod njega po imenu Međurječ d o m o v a 5. 4 4 9 Ali-bega. koji U raci spomenutoga Skendera. jedno od tih je sigurno ovo na­ selje DONJA OBRAVNJA u okolini Višegrada. P r i h o d 4.076 h a s a : v i n o g r a d a 2. Danas naselje MERE.com .671 6 ' 4 Nepoznato na području nahije Višegrad. g o d i n e Selo KRIVA STRANA665 U ruci spomenutog Vejsa.1477. 882. Danas naselje M E Đ U . Nepoznato pod tim nazivom. sinu Volevice Umura. 67t> 678 U originalu Ostrumica.414 Selo G O R N A M I J O L I C A 6 7 5 Selo DOLNA OPRAVNA 6 6 7 d o m o v a 5. njiva 3. Mrđelići na širem području Ustikoline. Danas nepoznato pod ovim nazivom. 17. n e o ž e n j e n ih 3 Selo G O R N A JELASCA676 Prihod 790 d o m o v a 4. u Konstantiniji. Danas naselje SETIHO. redzeba. Danas naselje DUGO. Da­ Selo D U G O V J E Č A 6 7 2 nas postoji naselje Vranovina samo u okolini domova 5 Foče. u okolini bilješka pisara. selje iz našega popisa. Danas postoji samo cija je moguća. 675 Prihod 250 U originalu Gorna Mijoliča. 0 0 0 a k č i . U originalu Dolna UniŠta. Sigurno se radi o jednom od ova dva naselja. hasa mlinova 1 d o m o v a 1 2 . Kao naknada 6 8 0 Selo K O Ž E T I Ć za ovo. n e o ž e n j e n ih 4 P r i h o d 100 P r i h o d 1. Takva transforma­ 665 U originalu Kriva Istrana. godine. n e o ž e n j e n i h 1 Selo P A S T 6 6 3 ? Prihod 300 h a s a : livada 1. Selo S T R U M I C A 6 7 0 ? 4. sina Sinan-begova.798 Skenderu. selo.39 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. neoženjenih 1 d o m o v a 11. h a s a : v i n o g r a d a 1. njiva 2. Vjerovatno se radi o tom Jelačići u okolini Višegrada. www. z a p u š t e n m l i n 1 Se!o GORNA JELAVČIĆ677 d o m o v a 15. neoženjenih 4 U ruci spomenutoga Skendera. području sela Veletova i sela Vlahovića u oko­ 667 Ovdje upisano kao Dol na Opravnja. redzeba. o r a h a l Ovo selo i tri sela koja se nalaze upisana d o m o v a 2 5 . JA UNISTA U okolini Višegrada. u okolini Rudog. današnje naselje KOŽETIN U mjesnom području RJEČJE U okolini Rudog. Danas postoje dva naselja Jelašce na MIŠLJE u okolini Višegrada. 672 680 U originalu Dugovječa. Danas naselje D O N ­ 671 25. 668 Danas naselje PAST U okolini Višegrada.BosnaHistorija.038 Prihod 625 6 7 4 Selo V R A N O V I N A Selo M O R E M I Š L A 666 domova 2 d o m o v a 2 2 . n e o ž e n j e n ih 4 h a s a : v i n o g r a d a 2. U originalu GORNA JE LAV Č I ć. o r a h a 10 Selo D O L N A U N I Š T A 6 7 9 domova 2 7 . n e o ž e n j e n i h 1 dato je Vejsu. n e o ž e n j e n i h 1 h a s a njiva 3 P r i h o d 450 d o m o v a 9. Moguća je i nešto nepreciznija naselje STRANA. u Konstantiniji. Danas nepoz­ 6 6 9 U originalu SETIHOVA.1477. njiva 2 Prihod 836 d o m o v a 12. sa stavke Prihod 2 . Jelašča. neožeivjenih 6 ispod ovoga data su na osnovu carske naredbe P r i h o d 3. nato pod ovim nazivom. VJEČ u okolini Rudog. Ali-begu je dat z v o r n i č k i b a d ž . S76 GORNJI JELAŠCI. bez dodatka Kriva. livada 1 Zamjena je izvršena naredbom cara. Vjerovatno je to ^ U originalu Međurječ. o tome naselju.10. U originalu Gorna 666 U originalu Moramisla.m hasa: v i n o g r a d a 1.

n e o ž e n j e n i h 1 P r i h o d 1. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k . 685 Danas naselje BODEŽNIK U okolini Višegrada. n e o ž e n j e n i h 4 P r i h o d 2. U originalu Lazi. vječite granice sa Srbijom. m U originalu Žagri. domova 3 Zbog toga Što nije došao na vojni pohod protiv P r i h o d 150 Uzun Hasana. nahije.663 samo tako.737 S V E U K U P N O : 83. sinu Saru Ibrija. 1 malim šatorom i 2 pancir odijela. U originalu Zamršten. Dakle. 69J poznato.413 Prihod 400 Selo Ž I R C A 6 8 8 Selo J A G O D I N A 6 9 5 hasa: v i n o g r a d a 1. MIOČE. Nisam siguran u ovu ubikaciju. jer nam se ćinilo najbliže. domova lć 6 9 2 P r i h o d 1. ! Rosna iz 1468/69. Jedina je mogućnost ubiciranja kao 8. njiva 2 d o m o v a 4. Ima dosta poja­ Vlasenki. 6*3 690 Danas istoimeno naselje u okolini Višegrada. njiva 2 681 d o m o v a 18. d o m o v a 3. n e o ž e n j e n i h 4 Danas istoimeno naselje u okolini Višegrada. Koji mu je novi naziv ne znam. Mis­ lje pod tim nazivom postoji daleko gore prema lim da se radi o tome naselju. m l i n o v a 1 šatorom. n e o ž e n j e n i h 5 d o m o v a 8. v i n o g r a d a 1. ni? ljeno. lo. Nepoznato pod tim nazivom. n e o ž e n j e n i h 5 U K U P N O p r i h o d : 37-055 P r i h o d 1. Danas selo ZAMRŠTEN jedno od sela u okolini Višegrada. Čitanje je moguće Prihod 2. pod nazivom ŽILICI.617 Selo L A Ž I 6 9 0 Selo D O L N A M I J O L I C A 6 8 2 domova 3 domova 5 P r i h o d 150 Prihod 432 Selo S A S I 6 9 1 . 691 Danas naselje SASE U okolini Višegrada. Danas naselje u okolini fi8S Nepoznato. 682 U originalu Dolna Mijoliča. Nisam se usudio odlučiti za to selo. n e o ž e n j e n i h 2 domova 38. sa: 21 dzebelijom. n e o ž e n j e n i h 4 hasa: v i n o g r a d a 3. u blizini P r i h o d 180 Osmandžika. 686 693 U originalu Islatina. Selo je dobro nase­ prešlo na "ić". Danas naselje SLATINA U DOBRUN. Pod tim nazivom ne­ selje u okolini Višegrada. Danas na­ 687 U originalu Pridvorića. Ne može se ubicirati. Nase­ području Velji Lug. neoženjenih 5 d o m o v a 5. Rudnik je željeza. Drinsko u okolini Rogatice. sigurno se nije izgubilo. Danas zaselak LAZE u selu 684 Danas istoimeno naselje u okolini Višegrada. njiva 2 Prihod 990 d o m o v a 12. odnosno nesta­ Danas naselje u okolini Višegrada. neoženjenih 5 Prihod 499 P r i h o d 3. Prijevorac u mjesnom području Bijelo Polje u U originalu Rilica. Mi Selo Ž A G R I 6 9 6 smo to razriješili kao Mioće.10. MIRAHOROVOG BRATA Selo B O D E Z N I K Obavezan je da ide u rat u Zvornik.1473.549 Prihod 592 6 8 9 Selo B A B I N DOL681 Selo Z A M E R I Š T A hasa. kasnije okolini Rudog.074 NAHIJA DOBRUN 6 8 5 TIMAR HADŽIJA. godine. va da je riječ koja se završasva na "ca" kasnije iako nije ni to nemoguće.m 6 8 7 20B Selo P R I D V O R I C A Selo R I L I C A 6 9 4 domova 25. g o d i n e 40 d o m o v a 21. Vjerovatno ovdje ima dosta subjektivnog pisarevog udjela. džumada I. 1 h a s a : v i n o g r a d a 1. www.868 684 D i o sela Š I P On je lično burume. centar stare bosanske župe. Višegrada. a i takva transformacija izgovora pa i h a s a njiva 1 grafije je moguća.BosnaHistorija. u okolini Foče.com . Selo B L A Ž 6 8 3 d o m o v a 18. 878. timar mu je oduzet i dat Selo S L A T I N A 6 8 6 Muratu. n e o ž e n j e n i h 1 15. Na općini Višegrad ili isti takav naziv u okolini području Višegrada postoji selo u mjesnom Rudog.

dio J A B L A N I C E O D S J E K O M : t r ž n e t a k s e .BosnaHistorija. 874.700 d o m o v a 5. Višegrada. 15. n e o ž e n j e n i h 5 Selo D O L N A B I L O 7 0 7 d r u g i n a z i v Č E Š L A R P r i h o d 1. a Češljari su za­ naselje u okolini Višegrada. Danas istoimeno stantno spominje u osmanlijskirn popisima.735 h a s a livada 1 d o m o v a 15. p u s t i h 1 cara.260 domova 23.41 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. pod nazivom Šavagovina. n e o ž e n j e n i h 2 S V E G A : 7.10.1469. naziv za ovo selo Češljar. Nepo­ znato pod oba naziva. g o d i n e d o m o v a 6. 712 i službeni dokumenti ovdje u defteru. žiti u selu JABLANIČA kao zaselak. ali kako ne znam da li je došlo do promjene u izvornom je navedeno daje ono dio Jablanice.319 Ali-begu.449 d o m o v a 18. Danas se ime nahije sačuvalo u imenu naselja 704 Kada i zašto mu je ovo selo dato ne zna se i ne BRODAR U okolini Višegrada. neoženjenih 5 Selo K O R I N 6 9 8 P r i h o d 1. TIH može se iz teksta zaključiti. selak toga sela u mjesnom području Veletova. n e o ž e n j e n i h 9 imenu Gorna Lozica. i s p e n d ž a i hasa vinograda 1 u š u r 11. begovoj. Malo je podaleko. www. šljiva 10 Sve što je upisano od ovog sela pa do sela po d o m o v a 11. ne znam da li je moguće da U originalu Jablaniča. znači da ga treba tražiti kao zaselak u selu Jab.selo ima glavno ime BIJELA.-6. naredbom našega h a s a o b r a đ e n i h v i n o g r a d a 1. 8. timar mu je oduzet i dat Balabanu. godine. Postoji selo KORIJEN U 705 okolini Vlasenice. D i o sela R E S N 1 K 7 1 0 Sada je u ruci Ali-begovoj. treba ga tra­ nazivu sela.1473. u blizini lanica u bližoj okolini Dobruna. Danas naselje DONJA BIJELA U okolini naselje u okolini Višegrada. d a t o je P r i h o d 1. 697 jednom od ljudi iz pratnje Minetovića. Isto CA u okolini Višegrada. njiva 7. p r i h o d : 27. 706 tako postoji selo Koritnik u okolini Višegrada. Qsmandžika712 698 U originalu moguće čitati i kao Korjet. Nepoznato. 7 0 4 vojnu protiv Uzun Hasana. Danas istoimeno Češlar.10. n e o ž e n j e n i h 1 Selo DOLNA VELETOVA702 Prihod 550 hasa: v i n o g r a d a 2. dio J A B L A N I C E 6 9 d o m o v a 15.70' d o m o v a 9. globe. 707 U originalu Dolna Bilo sa drugim nazivom naselje u okolini Višegrada.b e g o v o j . dato je Mahmudu.167 h a s a njiva 2 Selo B A B J A K ™ d o m o v a 13. Danas naselje JABLANI- se odnosi na ovo selo. 878. Sve što slijedi ispod ovog sela u ruci je Halil- NAHIJA HRTAR709 21. Danas je stvar obrnu­ 702 U originalu Dolna Veletova. ali nisu uvijek donošeni 28. n e o ž e n j e n i h 3 Z b o g t o g a što je bilo izvan deftera. godine. Kako u originalu piše da je to dio Jablanice. z a p u š t e n i h m l i n o v a 1 Prihod 309 domova 64.71' SAMI PAZAR D O B R U N Zbogtogašto spomenuti Mabmud nije došao na U r u c i je A l i .971 Radacel 7 0 3 U trećoj dekadi rebia II. pazarište se nije razvilo u kasabu.com . Ovo Danas selo POLJANICE U okolini Dobruna. n e o ž e n j e n i h 2 7 0 5 Selo J A B L A N I C A Prihod 2. Danas istoimeno ta . w 703 Danas obično naselje u okolini Višegrada.374 Prihod 989 Selo S R E D N A V E L E T O V A 7 0 0 U K U P N O . džumada I. neoženjenih 1 njiva 3. Ovakve i slične iz­ Danas naselje RESNIK U okolini Višegrada. 100 U originalu Gorna Veletova. sinu P r i h o d 3.11. neoženjenih 24 Selo S I K I R I C 6 9 7 . 711 mjene su često rađene. n e o ž e n j e n i h 3 7 0 6 Prihod 293 Selo S A V A G O V I N A . U popisu je navedeno da je drugi 701 Ova je bilješka prekrižena i ne važi. n e o ž e n j e n i h 6 Selo GORNA VELETOVA ' P r i h o d 1.068 d o m o v a 11. Inače se kon­ 699 U originalu Gorna Veletova.

n e o ž e n j e n i h 3 ŽLIJEB U okolini Višegrada. napomenu 717 7IS 727 U originalu Dolna Izagrada. koji mi Osmandžika.11.1473. Selo G O R N A I Z A G R A D A 7 2 5 71-1 U originalu Dolna Ižlib. Ali ova naselja 5. 7 1 ' 7 je timar i dat Baraku. 8. 21. godine.9. 28.10. džumada l. redžeba. 874. a ona Obramlja iz nahije Višegrad da 30. n e o ž e n j e n i h 3 Ovo selo je timar Sejdi Mehmeda i njegova P r i h o d 1. n e o ž e n j e n i h 6 Zbog toga što se spomenuti nisu odazvali na Prihod 3. 717 Prihod 592 Danas postoje naselja OBRVENA i OBRAVNJE. 874godine. n e o ž e n j e n i h 5 15. Ju s. 721 ubiciram kao Obravnja. Danas naselje d o m o v a 8.1469. Selo OBRAMLA-BAŽDARAN 7 1 7 ? d o m o v a 8.039 U originalu Dolna Loznića.BosnaHistorija. jednom odlučio da Gornje i Donje Obramlje koja su od ljudi iz pratnje Minetovića. g o d i n e 42 Obavezan je da ide u rat u Zvornik. d o m o v a 17. n a p u š t e n m l i n 1 godine. jedno u okolini Foče.1473. Vid. 878. koje je dole niže upisano: pod grada. Selo G O R N A L O Z I C A 716 Timar spomenutog Skenderaje oduzet i dat hasa njiva hrabrom mladiću Kurdu. 15. a uz drugo GRGUREVIĆ. u blizini kao OBRVENA.-5.724 713 U originalu Uskovač. Vid. napo­ Danas naselje ZAGRADE U okolini Višegrada. Selo D O L N A O B R A M L U 7 ! r i ? ile U originalu Gorna Lozniča.729 služi kao marker za određivanje položaja osnov­ 720 nih sela. u Turopoli. uz obavezu da ide d o m o v a 6. 715 P r i h o d 1.com . Koliko je ovdje bio 8.058 brata Mustafe. godine.-8. Prihod 779 17. n e o ž e n j e n i h 2 GORNJA LOZNICA U okolini Višegrada. timar mu je oduzet i dal Hiziru. 874. www.300 Selo SKOVAČA d o m o v a 6. dati su Petriću Nevesinju. n e o ž e n j e n i h 5 Zbog toga što spomenuti Petrić nije došao na Prihod 2. vojni pohod protiv Uzun Hasana. 881.722 Obavezan je daide u rat u Zvornik. a drugo u okolini Više­ Ovo selo i selo. Nepoznato. 724 vanje starine toponima i njihova porijekla. upisana u nahiji Hrtar ubiciram u okolini Foče. to mu je oduzeto i dato jednom od ljudi h a s a livada 1 iz pratnje Minetovića. teško je ocijeniti. ali nema traga o Baždaran ili Grgurević. godine. BAŽDARAN. dati su Ašik Čelebiji. Danas naselje D O ­ NJA LOZNICA U okolini Višegrada. naredbom našega u kojem se nalazi zaselak Baždari.11.10.727 se nalazi u okolini Višegrada. odnosno u mjesnom području Brakovići gdje se nalazi zaselak Baždari. po imenu Skender. 878.ini se cara.1469. 720 hasa: v i n o g r a d a 2. Selo O B R A M L A .1476.723 d o m o v a 27.548 vojnu protiv Uzun Hasana.10. Obravnje Krajem jeseni. n e o ž e n j e n i h 4 713 P r i h o d 1. d o m o v a 9. 723 imaju karakteristike vrlo interesantne za izuča­ 26. godine. u logoru u Sofiji. Vjerovatno da­ mjesec novembar. 1469. 728 našnji lokalitet Zagrade u okolini Višegrada. n e o ž e n j e n i h 2 Ovo selo sa selom Obramlu-Grgurević i Gorna Prihod 500 Izagrada. 7? o menu 717. 722 precizan pisar. Selo D O L N A Ž L I B 7H U posljednjoj dekadi mjeseca safera. u blizini 721 P r i h o d 835 Osmandžika.1473. n e o ž e n j e n i h 2 u rat. d o m o v a 6.8. Ali začuđuje dodatak uz jedno od tih sela imenom Bladca.G R G U R E V l Ć 7 1 3 ? h a s a njiva 3 U trećoj dekadi rebia II. oduzet im Selo D O N J E IZAGRADA. džumada I. zajedno sa selom po imenu Preseka i sa pazarom Hrtar. Danas naselje DONJI d o m o v a 7. godine. 878. •25 Nepoznato pod ovakvim nazivom.242. naredbom našega Selo D O L N A L O Z I C A 715 cara. džumada I. a u okolini Foče Obr­ Zbog toga što se spomenuti šejh nije odazvao na vena se nalazi u mjesnom području Brajkovići pohod protiv Uzun Hasana.10. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69.

Vjerovatno je odbrana sni. tu moglo naći naselje. hasa: m l i n o v a 1. a to je bio 736 SANINO POLJE. Drugi naziv Jasenova nije se sačuvao. 738 U originalu Preseka. ne znam. koji ga nisu uspjeli os­ stoji i krupan toponim pod nazivom Perućica u vojiti i spojiti tampon zonu sa Beogradom. n e o ž e n j e n i h 3 P r i h o d 1. z a j e d n o sa s k e l o m : Selo G O R N A J A D R A 7 4 ' 10. Moguće je da se radi o tome selu. neoženjenih 4 Postalo je bas. osim rudnika. 21b D I O VILAJETA KOVAČEVIĆ h a s a njiva 1 D I O NAHIJE OSAT 733 d o m o v a 50. Postoji selo Pe- Selo SAN I N O P O L A 7 3 6 rućica s desne strane Drine u Republici Srbiji. bilo sjedište ove nahije. neoženjenih 20 Prihod 396 P r i h o d . v i n o g r a d a 1. Danas istoimeno naselje u okolini Srebrenice. Danas selo Pribidol u ko pazar nije se razvio u gradsko naselje-kasabu. domova 2 Iiasa: v i n o g r a d a 1. Prihod 12. 43 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. p r i h o d : 28. Danas naselje u oko­ no. Danas naselje Blaca u mjes­ 739 nom području Zlijeb u okolini Višegrada.265 U ruci je Ali-begovoj Selo BRELKOVA 7 3 5 h a s a njiva 1 d o m o v a 9.661 Postalo je has. lini Srebrenice. U originalu Bladca. u ruci je Halil. BRAKOVCI u okolini Srebrenice. n e o ž e n j e n i h 14 7 3 9 Selo P E Ć I Š T A Prihod 4. Selo D O L N A J A D R A 7 4 2 d r u g o i m e Selo S L I V I Č A 7 3 4 JASENOVA domova 24. njiva 1. Poznato nam je da u je. n e o ž e n j e n i h 2 Prihod 356 7 3 7 U originalu Perudćiča. Može se čitati i kao Satno Pol­ stariji naziv za ovo naselje. Ovaj U originalu Izgunja. .863 Selo P R E S E K A 7 3 0 U ruci spomenutih. Mislim da se i su imali u planu i stalno pokušavali. vjerovat­ spominje. 740 Danas naselje HRTAR U okolini Višegrada. dručju Srebrenice.BosnaHistorija. P r i h o d 1. 73Ì Nepoznato. Kada je ovo selo dobilo naziv PRTBT između Višegrada i Srebrenice. Po­ ovoga grada od Ugara. Nepoznato. ali mis­ ne u selu Luka u okolini Srebrenice. pa je moguće to tvrditi i za ovo selo. jem se spominju dva zaseoka kao Zgunja Donja Ova nahija pokrivala je veliki dio područja i Gornja.com . ako se ne radi o zaseoku Polja­ okolini Vlasenice postoji naselje Jasen. U K U P N O . lim da se ne radi o tom naselju. što okviru današnjih granica Bosne. Vjerovatno se ovdje radi o 7H zaseoku sela Luka u okolini Srebrenice. Danas postoji DOL.g o d i n e Obavezan je da ide u rat u ZvornikP9 d o m o v a 29.119 U ruciAli-begovoj. Danas naselje PRESJEKA Danas postoje dva naselja kao zaseoci na po­ u okolini Višegrada. kao Jadar Gornji. www. n e o ž e n j e n i h 7. Danas nepoznato na području Bosne i Hercegovine. D i o sela Z G O N J A 7 4 0 livada 1 d o m o v a 10 d o m o v a 81. livada 1 Prihod 220 d o m o v a 3 1 . D i o sela P E R U D Ć l C A 7 3 7 domova 4 domova 1 Prihod 300 Prihod 50 Selo B L A D C A 7 3 1 Selo C R N I V R H 7 3 8 U ruci Ašik-begovoj.675 Domova 7 SAMI PAZAR H R T A R 7 3 2 Prihod 438 U ruci spomenutih. Naime. 74: U originalu Dolna Jadra drugo ime Jasenova. U ovom popisu se kao takvo ne selo O S A T u općini Srebrenica i to je. u d o v i c a 1 / ova nabija.•41 U originalu Gorna Jadra. ' 3 4 Danas ŠLJIVICA zaselak sela BEŠIREVIĆI U oko­ lini Srebrenice. njiva 3. Moguće je da se radi o naselju Danas istoimeno naselje u okolini Srebrenice. veliki 72$ Nije poznato o kakvoj se bici u Zvorniku ili broj sela s desne strane Drine pripadao je Bo­ kod Zvornika radi.234 begovoj.

S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69, g o d i n e 44

d o m o v a 55, neoženjenih 10, udovica 1 Selo L J E L E B R A J E
7 5 2
?
P r i h o d 9.910 domova 4
Selo DALO GOST 7 4 3
, rudnik je željeza. Prihod 200
domova 7 D i o sela P O D A S T R A N A
7 5 3

Prihod 540 domova 2
U K U P N O , p r i h o d : 27.172 P r i h o d 100

Selo M I J O Č A 7 5 4
DIO NAHIJE VRATAR744
domova 6
/ ova nahija je u ruci Halil-begovoj.
Prihod 300
7 4 5
Selo L A Z I 7 5 5
Selo Z G U N I C A
d o m o v a 7, n e o ž e n j e n i h 2
domova 2
Prihod 455
P r i h o d 145
7 4 6
Selo B R L O Ž N I K 7 5 5
Selo R A Z D O L *
d o m o v a 9, n e o ž e n j e n i h 4
domova 2
Prihod 565
P r i h o d 100
7 4 7
Selo T O P L I C A ?
d o m o v a 4, n e o ž e n j e n i h 2 SAMI PAZAR VRATAR 7 5 7
Prihod 320 hasa m l i n o v a 2,
domova 32, neoženjenih 4
Selo ŽIP748
P r i h o d 2.782
hasa: v i n o g r a d a 3, m l i n o v a 1
7 5 8
d o m o v a 29, n e o ž e n j e n i h 8 Selo T A T I N I C A
P r i h o d 6.731 hasa v i n o g r a d a 1
7 4 5
d o m o v a 18, n e o ž e n j e n i h 4
22a D i o sela L U K A
Prihod 4.681
d o m o v a 10, n e o ž e n j e n i h 3
Prihod 746 Selo K R U Š E V D O L ™
domova I I , neoženjenih 1
Selo KUTJEZERO 7 5 0

Prihod 700
d o m o v a 8, n e o ž e n j e n i h 5
Prihod 780 U K U P N O : p r i h o d : 19.470
7 5 1
Selo G O D J E N A TIMAR HADŽI MEHMEDA
domova 20, neoženjenih 3
Zbog toga što je ovaj timar bio izvan defiera,
P r i h o d 1.565
na osnovu pisma Ajazbegovog, carskom nared­
743 bom, njemu je dat, jer je bio dostojan ratnik.
U originalu Dalogošt. Označeno kao rudnik
željeza. Danas naselje DALJEGOŠTA U području Pisano: u drugoj dekadi časnog šabana, 875.
Srebrenice, s tim da postoji Malo i Veliko Dalje­ godine, u Konstantiniji.760
gošta.
744
U originalu Ivratar. Naziv za nahiju. Danas je
752
ime te nahije preneseno na naselje Vratar u oko­ U originalu Ljeljebraje. Nepoznato.
753
lini Rogatice. Danas selo PODASTRANJE U okolini Zepe.
754
745
U originalu Laži. Danas naselje LAZI u okolini Danas naselje MIOČE u širem području Rogatice.
755
Rogatice. Vjerovatno se radi o današnjem selu ZOUNTA U
746
Danas istoimeno naselje u okolini Han Pijeska. području Srebrenice uz obalu Drine.
747
Danas istoimeno naselje u okolini Srebrenice. 756 Danas istoimeno naselje u području Žepe.
757
748
Danas zaselak Žep u okolini Zepe. Danas naselje VRATAR U okolini Rogatice. U
749
Danas naselje u okolini Srebrenice. tome nazivu sačuvano ime srednjovjekovnog
7in
Danas zaselak KUTUZERO U okolini Srebre- pazarišta Vratar.
75a
U originalu Tatniča. Danas istoimeno naselje
751
U originalu Godjena. Danas naselje Godenja sje­ u okolini Žepe,
759
verno od Žepe. Ovo je prvi put u ovom pa i u dru­ Danas istoimeno naselje u području Žepe.
760
gim popisima da se mora dešifrirati DJ kao đ. 3.1.-12. 1. 1471.

www.BosnaHistorija.com

45 S u m a r n i popis s a n d ž a k a B o s n a iz 1468/69. g o d i n e

Selo V R H P R A Č A ™ , p r i p a d a Z e m l j i Selo B O R O V I C A 7 6 8 , rudnik je srebra.
Pavlovića. d o m o v a 58, n e o ž e n j e n i h 10
d o m o v a 18, hasa z e m i n a 2 P r i h o d , o d s j e k o m 5-850

Selo M I L O RAT 1C A 7 6 2 , p r i p a d a Olofcu, Selo B U S O V A Č A 7 6 9 , p r i p a d a V i s o k o m ,
domova 26 rudnik je željeza.
domova 5
Selo P L A N A 7 6 3 , p r i p a d a B o r c u ,
Prihod, odsjekom 405
domova 4
Osim ovog sela, neko selo je pripadalo carskom Selo S E B E Ž I Ć 7 7 ( 1 , p r i p a d a U s k o p j u , rudnik
je željeza.
basu, neko basu sandžak begovu, a neko basu
d o m o v a 45, n e o ž e n j e n i h 14
subase.
P R I H O D , odsjekom 4.050
Hasa livada P R I K O G O N J A .
Izvan defteraje. Pripada Višegradu. DIO NAHIJE HVOJNICA
SAMI PAZAR H V O J N I C A 7 7 1 ,
Selo M O K R O D V O R I Š T A 7 6 4 , p r i p a d a
rudnik je srebra.
Glasincu.
hasa: m l i n o v a 3,5; njiva 1, žrvnjeva za
d o m o v a 9, hasa z e m i n a 1
mljevenje r u d e ( C a r h ) z a p u š t e n i h 1
U K U P N O , p r i h o d : 4.555 d o m o v a 329, n e o ž e n j e n i h 2 0
22b DIO VILAJETA KRAL 7 6 S
SAMOSTAN HVOJNICA
D I O N AH I JE BOBOVAC 7 6 6 osoba 3 7 7 2

Selo V A R E Š 7 6 7 , U o r i g i n a l u V A R I Š , P R I H O D , odsjekom: 22.500
rudnik je željeza. Selo O S T R U Ž N I C A 7 7 3 , rudnik je željeza
d o m o v a 53, neoženjenih 14 d o m o v a 40, neoženjenih 18
P r i h o d , o d s j e k o m 5.400 P R I H O D , odsjekom: 7.200

761
U osmansko-turskom jeziku Vrhprača može DIO NAHIJE KREŠEVA 23a
značiti isto što i Usti Praća. Mislimo da se
upravo i radi o tome naselju. SAMI PAZAR KREŠEVA 7 7 4 ,
762
Nepoznato.? Možda se radi o kasnijem nazi­ rudnik je srebra, h a s a m l i n o v a 1
vu MILORADIĆT. Ali je i ono nepoznato. Inače domova 299, neoženjenih 25
područje Olova je karakteristično po ovakvim
onomastičkim nazivima lokalitata. 768
U originalu BOROVICA, Danas naselja GORN­
TG3
Danas naselje PLANE U okolini Han-Pijeska. JA i DONJA BOROVICA na području Vareša. Po
764
U originalu Mokra Idvorišta. Danas naselje ovom popisu bio je rudnik srebra.
w
D V O R I Š T E , u okolini Rogatice. Nepoznato sa ' U originalu Busovača. Danas gradić u srednjoj
drugim dijelom imena Mokro Dvorište. Nisam Bosni.
mogao dovesti u vezu ovo Dvorište sa naseljem 770
U originalu Sebežić. Danas naselje SEBEŠIĆ U
Mokro kod Pala. okolini Novog Travnika. Po ovom popisu bilo
765
Vilajet Kral JE isto što i područje poznato kao je rudnik željeza.
77
K R A L J E V A Z E M L J A , Ovdje vilajet nema značenje U originalu Hvojniča. Rudnik srebra i sjedište
sandžaka. Ovo je drugo značenje termina vilajet: nahije, ali samo povremeno. Najčešće u sa­
teritorij, OBLAST, MANJA teritorijalno-upravna stavu nahije Visoko. Danas sjedište općine i
jedinica. Ovo sve u vrijeme kada nije definitiv­ gradić u Bosni i Hercegovini,
no zavedena stalna vlast na cijelom osvojenom 77 U gotovo svim samostanima koji su, očito
prostoru i kada će ove sitne vilajete zamijeniti je, bili franjevački, postojala su po tri fratra
kadiluci. (svećenika). Ovo je važno za izučavanje povi­
766
B O B O V A C , NAHIJA. Danas selo BOBOVAC sa jesti organizacije franjevačkog reda u Bosni.
ostacima srednjovjekovnog stolnog grada bo­ 773
U originalu Ostržnica. Danas vjerovatno POLJE
sanskih vladara. Nije se uspio razviti u kasabu OSTRUŽNICA na području Fojnice. Moglo bi se
ili neko značajnije mjesto, zahvaljujući mnogo posumnjati i na naselje OSTRUŠKA CITONJA, ali
razvijenijem trgovačkom centru Visokom, a mislim da je vjerovatnije ovo prvo. Bilo je rud­
kasnije i Sarajevu. nik željeza.
767
Rudnik. Tada u statusu sela. U originalu VARIŠ. 774
U originalu Kreševa. Rudnik srebra, danas
Danas gradić u Bosni, gradić u BiH.

www.BosnaHistorija.com

S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. g o d i n e 46

SAMOSTAN KREŠEVA Selo KRŽAVA -\
78
rudnik je željeza.
osoba 3 domova 88, neoženjenih 14
7 7
Selo D U Ž I C A \ rudnik je srebra. 7 8 5
domova 4 8 , neoženjenih 12 Selo P O D C A , rudnik je željeza. 2 3 b .784
p r i p a d a Poplatju
77(L
Selo D U S I N A , rudnik domova 40
d o m o v a 15, n e o ž e n j e n i h 8
P R I H O D pazara Č A J N I Č A ,
P R I H O D P A Z A R A K R E Š E V A , sa d v a sela: z a j e d n o sa č e t i r i sela:
31.500 30.000
7 7 7
D i o sela V E C E R I C K A , p r i p a d a Lašvi, UKUPNO, HASOVI VLADARA U
također je rudnik željeza. CIJELOM BOSANSKOM VILAJETU:
Zapušten. 1.663.804
7 7 8
Selo D L A Č I Ć , p r i p a d a Dvojnici, rudnik H A S O V I ISA-BEGA, M I R I L I V E B O S N E , 27b
je željeza. Z a p u š t e n U CIJELOSTI

D I O VILAJETA H E R S E K D I O VILAJETA KRAI

DIO NAHIJE SAMOBOR 7 7 9 D I O NAHIJE LAŠVA 786

SAMI PAZAR ČAJNIČA780, rudnik je Selo S U H I DOL787

željeza. h a s a : v i n o g r a d a 1, njiva 1, livada 1
d o m o v a 190, n e o ž e n j e n i h 5 d o m o v a 8, n e o ž e n j e n i h 2
P r i h o d 816
Selo M R K O V I Ć 7 8 ' , rudnik je željeza.
7 8 8
d o m o v a 18, n e o ž e n j e n i h 4 Selo D U B
domova 9
Selo K L U Š Č I Č 7 8 2 , rudnik je željeza. Prihod 771
domova 7
7 8 9
Selo O R A H O V A
U originalu upisano kao Dužica. Danas naselje d o m o v a 16, n e o ž e n j e n i h 2
DEŽEVICA u okolini Kreševa. P r i h o d 1.438
Danas naselje DUSINA U okolini Fojnice. 7 9 0
777 Selo V I Š N E V A
U originalu Večerička. Danas naselja Gornja
i Donja VEČERISKA u okolini Travnika. Kako d o m o v a 11, n e o ž e n j e n i h 2
je došlo do izmjene glasova "č" i "s" ne znam. Prihod 486
Sigurno se radi o naselju upisanom u ovom po­
pisu. Bio je rudnik željeza. '" , Danas selo KRŽAVA U okolini Pljevalja. Kako
773
Danas zaselak sela Has u okolini Fojnice. Upi­ se vidi, Sandžak je bio integralni dio države
sano kao rudnik željeza. Njegovo osnovno Bosne i na to područje, osim Bosne, nema niko
ime Dlačici prekrio je njegov status u vrijeme historijsko pravo u vremenu od najmanje 6 5 0
Osmanlija. Zna se da su rudnici pripadali dr­ godina.
žavnoj blagajni ili carskom hasu, pa je has pre­ 784
Od stranice 23a do stranice 27b prazno, ali pa-
uzelo ime sela, ali je sačuvan izvorni naziv u ginirano. Očito ove stranice nisu popunjene.
vidu zaseoka u tom selu H A S . Naime, ovaj defter je služio carskom defterda-
779
U originalu Samobor. Poznati srednjovjekov­ ru za upotrebu na terenu, a i u prijestonici.
ni grad u istočnoj Bosni na području Goražda 85
U originalu PODCA. Danas selo u okolini Plje­
i Čajniča. To je bilo glavno uporište Kosaca. valja. Nalazilo se u maloj srednjovjekovnoj
Zapravo njihovo ishodište i glavna utvrda vrlo bosanskoj župi Poplatje (Poblaće) i bilo rudnik
dugo. I danas sve što se odnosi na vlastelu Ko­ željeza u carskom hasu.
saca vezano je za ovaj grad. Prema ovom popi­ 786
Ime nahije Lašva sačuvano u današnjem nase­
su glavno mjesto ove nahije, koja je dobila ime lju Lašva na utoku rijeke Lašve u Bosnu.
po utvrdi, je Čajniče. 7B7
U originalu Suhi Dol. Danas naselje SUHI D o u
' s o Danas grad u istočnoj Bosni. Poznato srednjo­ okolini Travnika.
vjekovno rudarsko područje. 788
Danas naselje D U B U okolini Travnika.
781
U originalu Mrkovič. Danas naselje MRKOVIĆI 789
U originalu Orahova. Danas naselje O R A H O V O
u okolini Čajniča. Bilo je rudnik željeza. U okolini Travnika.
52
Danas naselje KLUŠČIĆI u okolini Čajniča. Bilo 790
U originalu Višneva. Danas selo VIŠNJEVO u
je rudnik željeza. okolini Travnika.

www.BosnaHistorija.com

47 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i'/. 1468/69- g o d i n e

Selo PIRELČA GORA791 d o m o v a 13, n e o ž e n j e n i h 1
d o m o v a 29, n e o ž e n j e n i h 2 P r i h o d 1.716
Prihod 2.399 Selo Č A T I Ć
8 M
pripada Bobovcu.
Selo BUKOVICA792
hasa vinograda 1
d o m o v a 2 3 , neoženjenih 2 domova 4
Prihod 586
P r i h o d 1.345
80
Selo RADAKOVA ' p r i p a d a B r o d u , 28a
Srlo MZ. I I ( '
hasa: njiva 4, livada 1, d o m o v a 6,
d o m o v a 10, n e o ž e n j e n i h 1
neoženjenih 2
Prihod 800
P r i h o d 1.031
Selo J E Z E R C A 7 ' 4
802
hasa: v i n o g r a d a , z a p u š t e n 1, njiva 2 Selo P O L ( j ) i N A pripada Brodu,
d o m o v a 15, n e o ž e n j e n i h h a s a : v i n o g r a d a 2, njiva 2, m l i n o v a ,
P r i h o d 1.133 z a p u š t e n 1, o r a h a 6, k e s t e n a 3, trešanja 2
d o m o v a 6 6 , neoženjenih 10
Selo S E L C A 7 9 5
P r i h o d 12.125
domova 4
Prihod 219 Selo Z A S E L J E 8 0 3 p r i p a d a Lašvi,
7 9 6 domova 9
Selo (K)GUČA GORA
Prihod 708
domova 4
Prihod 250 G l o b e P o d r u č j a (II)
4.000
Selo KORIMJA797?
domova 4 U K U P N O : d o m o v a 212, neoženjenih 25
Prihod 250 PRIHOD: 31.603

Selo ČUKLA798 DIO NAHIJE DUBROVNIK804

hasa: vinograda, z a p u š t e n 1, njiva 2, livada 1
Selo D U B R O V N I K , k r s t j a n i
domova 21 d o m o v a 10
P r i h o d 1.530 P r i h o d 1.100
Selo Z A B I L A 7 9 9 d r u g o i m e P E T K O V I Ć
Selo H O Ć E V J E 8 0 5 , krstjani
hasa: v i n o g r a d a , z a p u š t e n 1, m l i n o v a ,
z a p u š t e n 1, njiva 2, livada 1 w a
Danas naselje Č A T I Ć I U okolini Kaknja.
801
U originalu Radakova. Danas RADAKOVO kao
791
U originalu Pirelča Gora. Može se čitati i kao kvart same Zenice.
Prelča. Gora. Ako uzmemo u obzir razvoj jezika 802
U originalu Poljine. Danas vjerovatno PoLf A N I ,
kao i činjenicu da se u ovo vrijeme još dešava naselje u okolini Kaknja.
proces pretvaranja " 1 " u "o", onda bi to čitali 8(13
Danas istoimeno naselje u okolini Travnika.
s 14
kao P R E O Č A GORA. Pod ovim nazivom neubi- ' Ova nabija nosila je ime po svom glavnom mje­
cirano. Ali se sigurno može ubicirati kao selo stu koje se zvalo D U B R O V N I K . Ona se protezala
PREOČIĆI u okolini Viteza. između Visokog i Semizovca, a u nekim pri­
7 9 2
U originalu Bukovica. Danas M A L A I VELIKA likama sve do Nišića. Danas postoji istoimeno
BUKOVICA U okolini Travnika. naselje u okolini Visokog. Ova nabija i selo
793
Danas naselje MILETIĆI u okolini Travnika. Dubrovnik, prema podacima osmanlijskih
794
U originalu Jezerca. Danas naselje JEZERCI U izvora, bili su centar i sjedište Crkve Bosanske.
okolini Travnika. Treba posebno istaknuti selo B R E Z O V I C A . Vid.
795
U originalu Selca. Danas postoji naselje SKOČE dole niže.
u okolini Kaknja. Jedino sam mogao opredije­ M
U originalu Hoćevje. Danas O Č E V J E U okolini
liti se za to naselje. Vareša. Ovo selo je bilo krstjansko i nalazilo se
796
U ovom popisu upisano kao Kuća Gora. Vjero- na području gdje je bio centar Crkve bosanske.
vatno je to greška pisara. Danas naselje GUČA Danas ga katolici u Bosni iz nekih razloga sla­
GORA U okolini Travnika. ve i u njemu je spomenik Fra Filipu Lastriću,
79
' Neubicirano. naturiiiziranom Bošnjaku-katoliku. Očito je
7 K
' Danas naselje C I K L I ; u okolini Travnika. namjera da se time prekrije njegovo povijesno
799
U ovom popisu upisano kao Zapilje, Danas mjesto u vjerskom životu Bosne kao središtu
selo Z a b i l t e u okolini Viteza, Crkve bosanske.

www.BosnaHistorija.com

S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. g o d i n e 48

d o m o v a 11 Visokog: 31.000
P r i h o d 1.012 Selo L E Š E V A 8 0 9
Selo B R E Z O V I C A
800
krstjani hasa: njiva 1, livada 1
d o m o v a 14 d o m o v a 12, n e o ž e n j e n i h 2
P r i h o d 1.888 P r i h o d 1.328

D i o sela D O L N A L U B N I C 8 0 7 Selo K R A L U P 8 1 0
domova 7 d o m o v a 26, neoženjenih 5
Prihod 325 P r i h o d 1.724
UKUPNO: domova 42, neoženjenih 3? Selo R A D O V L A 8 "
Prihod 4.325 domova 4 4 , neoženjenih 6
Prihod 2.894
DIO NAHIJE VISOKO 812
Selo K O R A N I 28b
808
SAMI PAZAR V I S O K O d o m o v a 5, n e o ž e n j e n i h 4
domova 220, neoženjenih 25 P r i h o d 1.094
SAMOSTAN V I S O K O Selo S E L C A '
8 3

osoba 2 h a s a v i n o g r a d a 1,
ODSJEKOM, p r i h o d i : t r ž n a taksa i globe d o m o v a 19, n e o ž e n j e n i h 2
p a z a r a V i s o k o , p r i h o d o d p r e l a z a p r e k o ri­ P r i h o d 1.394
jeke Bosne i globe područja D u b r o v n i k a i Selo K U Ć I Š Č I Ć
8 1 4
?
h a s a : njiva 2, livada 1
806
U originalu Brezovica. Danas BREZOVICA U d o m o v a 10, n e o ž e n j e n i h 3
okolini Visokog i nije istovjetno sa Brezom,
Prihod 993
kako su neki dešifrirali. U selu su bili isključi­
vo krstjani i tu je bilo sjedište Crkve Bosanske. Selo T U Š N I Ć 8 1 5
Za njih je bilo navedeno da imaju carsku na­ d o m o v a 10, n e o ž e n j e n i h 6
redbu da su oslobođeni poreza. To znači, oni Prihod 650
su uživali muafijet ako nisu obrađivali rajin-
sku (ratarsku) zemlju. Prema tome, Ahdnama Selo U V O R I Ć
S 1 (
'
se odnosila i na svećenike Crkve bosanske i na h a s a njiva 4
sve kršćanske svećenike u Bosni, a ne samo na d o m o v a 1, n e o ž e n j e n i h 1
katoličke, franjevačke fratre. Ovo se odnosi na
Prihod 232
sve krstjane ovdje obilježene boldirano. Na taj
način Ahdnama ima općenito značenje dava­ Selo Č A T I Ć 8 1 7
nja slobode vjeroispovijedi nemuslimanima i d o m o v a 11, n e o ž e n j e n i h 4
kao takva predstavlja vrhunsku civilizacijsku
Prihod 925
tekovinu koju je Osmanlijska država, kao neka
vrsta islamske zemlje, donijela na ove pro­ SERA
U originalu Leševa, Danas naselje LJEŠEVO u
store, nešto kao Arapi u Španiji. Dakle, opća
okolini Ilijaša.
karakteristika islamskih država jest da je u
U originalu Kralup. Danas selo KRALUPI U
njima bila zagarantirana sloboda vjeroispovi­
okolini Visokog.
jedi nemuslimanima. Prema tome, gdje posto­ 811 U originalu Radovla. Danas naselje RADOVLJE
ji islamska država tu postoji sloboda vjere za
u okolini Visokog.
sve podanike. To je u potpunoj suprotnosti sa KP
U originalu Korani. Danas naselje GORANI U
kršćanskim državama koje ni danas ne znaju
okolini Visokog.
za kategoriju slobode vjeroispovijedanja mu­ 813
slimana ili toleranciju, čak ni medu različitim U originalu Selca. Danas naselje SEOCA U oko­
kršćanskim religijama. Dakle, kršćanstvo kao lini Visokog.
814
takvo ne poznaje kategoriju tolerancije među Nepoznato. Danas ima više lokaliteta pod na­
vjerama. To pokušavaju tek danas naučiti, ali zivom Kućište. Takvo bi ime moglo dobili i
im ne ide od ruke, nego se zaglibljuju u još veći ovo naselje. Ali se nije moglo ubicirati.
SU U originalu Tušnić. Danas selo TUŠNJICT u
haos netrpeljivosti i isključivosti.
807
U originalu Dolna Lubnić. Danas postoji nase­ okolini Visokog.
lje LJUBNIĆI u okolini Ilijaša i sigurno se radi o U originalu Uvrić. Danas selo UVORIĆI na po­
tome naselju. dručju Gračanice kod Visokog.
517
808
U originalu Visoka. Danas grad VISOKO U Danas naselje ČATIĆI U okolini Visokog, a ne­
BiH. kada se navodi i u okolini Kaknja.

www.BosnaHistorija.com

Starosjedioci na ovom području su Bošnjaci.49 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. jer su okolnosti tako iziskivale. 824 Ova područja su bila slabo naseljena u vrijeme Nepoznato. Nakon Na mjestu ovoga sela podignuta je kasaba asimiliranja u bošnjačku masu. opet iz nahija ili ranija župa Skoplje ili Uskoplje je stara ekonomskih razloga. bosanska župa bez ikakvih primjesa nečijih iluzija sa strane. A današnji i to je prahistorijsko ime Gornjeg Vakufa. Danas naselje SRED­ uklopilo u cjelinu gradskog naselja. Današnji tzv. koji su se na tome području P r i h o d 1. koje se kasnije 823 U originalu Sređna Iskrt. a s druge strane bila je politike. U nekim etnonimima domova 9 sačuvan naziv Skoplje. 827 njihovo etničko porijeklo. ali U originalu Koruša. Ne znam da li imaju ikakve veze sa Selo Z L A V A S 32S ovim naseljem. do 1604. Naselje Uskoplje nikada nije postoja­ pretežno iz dalmatinskog zaleđa. n e o ž e n j e n i h 1 naseljavanje Vlaha.9 Danas naselje u okolini Visokog. 821 U originalu Uskopje. Naime. d o m o v a 13. današnji naziv koji 29a 8 2 8 Selo K U R U S E V I C A su nametnuli katolici za Gornji Vakuf nema niti historijskog. To je Prihod 584 posljedica civilizacijskog primitivizma kasnijih 8 2 9 Selo U Z R I Č E naseljenika na ovo područje. g o d i n e 8. to stanovništvo GORNJI VAKUF po naredbi sultana Bajezita II je uglavnom sve prešlo na islam. Danas naselje KRUŠE- islam.313 Sarajeva postoje dva naselja pod nazivom KŠĆAN. niti se u njih može sumnjati. niti d o m o v a 6. neki hoće Cista ili Cesta. godine i uvjeriti se u ove ni Gornji Vakuf www. U narodu poznata i kao Selo Č E S T A 8 2 6 SKOPLJE i kao USKOPLJE. neoženjenih 5 8 domova 6 Prihod 42. pa je i lo. Danas naselje GORUŠA u se i ta masa asimilirala u domaći autohtoni okolini Bugojna.? 835 osmanlijskih osvajanja i ona su naseljavana U originalu Izla Vas. čime 829 U originalu Uzriča. niti toponomastičkog. Treba pogledati osmanlijske popise 830 U originalu Prevor.234 Prihod 498 8 2 1 NAIIIJA USKOPJE 8 2 4 Selo S K R A B A V I C d o m o v a 13 Nepoznato pod ovim nazivom. Danas naselje UZRIČJE U su zasvjedočili i zagarantirali svoje bošnjačko okolini Gornjeg Vakufa. d o m o v a 6 postojao antropotopos pod nazivom Skoplje Prihod 629 ili Uskoplje. stoljeća doseljavani u ove krajeve i to tvrdnje. Danas selo PRIVOR U opći­ od 1550. 8 2 3 Selo S R E D N A S K R T U K U P N O : d o m o v a 365. također. Oba ova NJE ŠKRTE U okolini Bugojna.BosnaHistorija. ustvari. Na tom području nije nikada h a s a njiva 1. Selo D O L N A S K R T 8 2 2 Mezra D O L I P O L I 8 1 9 pusta. postojao je manjak radne historijski izvori i u njima nema primjesa snage. dolaska Osmanlija i svi su prešli na islam. Danas naselje DONJE seoskog naselja koje se zvalo Česta ili kako ŠKRTE U okolini Bugojna. vlaško. n e o ž e n j e n i h 4 8 2 0 Prihod 992 Mezra Z B I L J A pusta. Svi starosjedioci su bili Bošnjaci i prije VICA u okolini Bugojna.600 najbrže sedentarizirali i asimilirali u autohtonu bošnjačku masu. Danas selo ZBILJA U oko­ P r i h o d 180 lini Visokog. Neposredno h a s a njiva poslije osmanlijskih osvajanja. a ne katolici su. Dakle navala useljavanja izvan granica Bosne. n e o ž e n j e n i h 1 narodnosnog opravdanja ni osnova. 826 Arbanaško porijeklo je pretežnije. domova 5 3 2 0 U originalu Izbilja. h a s a njiva 3 8. Osmanlijski popisi su neprikosnoveni iz ekonomskih razloga. Hrvati su tek Selo P R E V O R 8 3 0 od 18. baš kao ni naselje Rama. Uskoplje. Gornji Vakuf je nastao i razvio se pored 822 U originalu Dolna Iskrt. novonaseljeni stanovnici. U okolini P r i h o d 1. Danas naselje ZLA VAS U Vlasima. romanskog ili arbanaškog porijekla. bošnjački živalj i najveći broj ih je prešao na 825 U originalu Kruševiča.s Selo Ko(u)ŠTANl pusto. primjetno je d o m o v a 17. porijeklo. Prema tome. s jedne strane. posljednja naziva su dubiozna za ovo naselje. okolini Bugojna.com . Prihod 738 Područje srednjovjekovne župe i kasnije nahije na području od Gornjeg Vakufa Selo K O R U Š A 8 2 7 do Prusca.

Havašilisl. lovati histoijsku građu i historijsko trajanje. Danas neubicirano. 84ft K35 U originalu IZVINLIK.S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a Bosna i/ 1468/69. Rama 839 Neubicirana. tako ostala sve do pada pod osmanlijsku vlast. ako nećemo si­ spominje drugi put kao Keže. pusta Mezra B O R O V C A 8 4 1 . nahija. ali svakako su opu­ vom Rečice. Očito je da se zove po rijeci Rami. pusta 843 U originalu Huš. Vjero. Vjerovatno se radi o tome naselju. NICA U okolini Bugojna. u okolini Prozora. S4R stjela prije pada pod osmanlijsku vlast. Danas naselje ČIPULJIĆI bila ekskluzivni posjed bosanskih vladara i u okolini Bugojna. pusta P r i h o d 14.927 Mezra Č I P U L I C A 3 4 0 . Nepoznato. Danas naselje GRAČA. ili si. 8 4 4 U originalu Gornalskrt. 845 ŠKRTE U okolini Bugojna. Pogotovu. Ml U originalu BorovČa. Danas gradić u BiH. n e o ž e n j e n i h 1 d o m o v a 11 P r i h o d 1. pusta U K U P N O : d o m o v a 117. nahija zove. je. Danas nase­ Dakle. kao mezra. Ovakva selo su naselili U originalu Rečice ili Ričice. od kako se može pratiti povijest ove župe. Danas selo BLACE U oko­ okolini Novog Travnika. Ovo nema nikakve veze KLIĆ kod Bugojna. n e o ž e n j e n i h 3 0 Mezra I I O S 8 4 3 . RA MA. 847 se selište razvilo u selo. neoženjenih 3 7 h a s a njiva 1 P r i h o d 15. Danas naselje VRPEĆ kod ti l i ' k i r i i o .294 8 4 8 Selo K E C U L A N 8 3 4 .? Glavno mjesto nahije Prozor i takvo će osta¬ 836 U originalu Vrhpeč. kao selište i pusto. zapuštenih 2 Mezra V R H P E Č F I 3 T \ pusta domova 5 Mezra J A K L I Ć 8 3 7 pusta Prihod 356 Mezra M I J O Č A N I 8 3 8 . Danas n a s e l j e G o R N j E ROŽNIK. n e o ž e n j e n i h 8 Mezra M A C J E 8 5 ' J . u svom nacionalnom i nacionalističkom bu­ U originalu mezra Taklić. što znači da nikakve veze. Ne postoji naselje pod imenom Nepoznato? Rama. jer se mjesto ne može nazvali Rama. P r i h o d 150 d o m o v a 70. Danas se može Vlasi odmah po padu pod osmanlijsku vlast.988 P r i h o d 1.494 SAMI PAZAR K (G)RACANICA h a s a njiva 3 Selo R E C I C A 8 4 7 d o m o v a 18. p u s t o 3 4 9 P r i h o d 100 Selo B I L A T C A hasa vinograda. Pusto selište. Nepoznato. Danas postoji naselje KEŽE.com . U originalu Čipuliča. U originalu Lubunča. 849 vatno se radi o današnjem naselju PEČUJ U U originalu Bilatca.783 Selo Z V I N I L I K 8 3 5 . sa tlapnjama ugarskih vladara i njihovom na­ 838 Neubicirano. pusta Mezra B E ( I ) Č U L 8 4 7 . p u s t o Selo L U B U N Č A Prihod 200 d o m o v a 31 Prihod 2. sve donedavno kada su mu katolici Bugojna. pusta P r i h o d 6. Pod ovim nazivom ne­ ponekada Belgrad kao i sva druga utvrđenja poznato. Vjero. pusta D i o sela G O R N A Š K R T 8 3 1 U K U P N O : d o m o v a 168. neoženjenih 8 a 33 P r i h o d 10. i ono jest glavno mjesto ove nahije. g o d i n e 50 d o m o v a 67. ubicirati u ovoj nahiji samo u selu Skrobučani Danas se ne može utvrditi kada su ova selišta kao zaselak ili dio mjesne zajednice pod nazi­ opustjela i iz kojih razloga.BosnaHistorija. U njoj postoji utvrđenje koje se zove Prozor ili U originalu Kedžulan. selo. Ali to se vatno se radi o tome naselju. pa da se označi kao mjesto po kojem se 833 U originalu Kračaniča. lini Prozora.397 domova 5 Prihod 309 N A H 1 J A RAMA* 4 5 29b S 3 I Selo Z A B R A D A C SAMI PAZAR P R O Z O R " 8 domova 3 h a s a njiva 8. nilu dali ime Rama. vodnom ovladavanju župom Ramom. Danas naselje LJUBUNCI g42 U originalu Pečul. Danas naselje JA. www. ni sa Ugarima ni sa "Hrvatima" nema lje BOROVICA U okolini Bugojna.Hoš.106 Mezra R U R N I K 8 4 4 .

selo LJUBOVČIĆI u okolini Pazarića.348 godine u Agribozu ^ Selo DRAGOČANJA85'1 Selo L E P U G Č I Ć 8 0 1 d o m o v a 37.1470.-9. prema jugu. IZJAVAK ili ZBAVAK ili ZJAVAK. Narod je sjeverno od Konjica. neoženjenih 5 8 Prihod 48.073 Selo K A L I C A 8 6 5 p u s t o 850 Selo H O B I Ć 8 6 6 ? ? NERETVA. n e o ž e n j e n i h 2 Prihod 407 U K U P N O : d o m o v a 315. neoženjenih 15 d o m o v a 14. d o m o v a 2. se i kao Gradčac. Ovdje se misli na 860 30.51 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. kao što je i ovdje u naslovu U vrijeme osmanlijskih osvajanja pripadala je nahije i centralno je mjesto nahije Gradčac. n e o ž e n j e n i h 1 bosansku i na onu hercegovačku nahiju Ne­ retvu. n e o ž e n j e n i h 3 Prihod 82 Prihod 1.7. jedno od posljednjih se misli na KONIIC S desne strane Neretve koji sela sarajevske doline ili sarajevske okoline se protezao prema jugu niz rijeku Neretvu. n e o ž e n j e n i h 1 Pisano: u prvoj dekadi mubarrema. Danas je u okviru mjesne zajednice Z O V I K 851 UoriginaluKuruščiea. Danas BINJEŽEVO u oko­ 865 U originalu Kaliča. U nekim varijantama piše govačka oblasnih gospodara Humske zemlje. lini Hadžića ili bolje reći u okolini Sarajeva. I ovdje nine Ivan kod Pazarića. Vid. 862 naziv za šire područje. 859 u okolini Konjica. onaj dio Konjica s desne strane Neretve istočno 861 U originalu upisano kao Lubogovčić. neoženjenih 14 P r i h o d 538 P r i h o d 12. www. g o d i n e NAHIJA NERETVA850 Selo G ( K ) R A D A C 8 5 S Selo K R U Š Č I C A 8 5 1 hasa m l i n o v a 1 h a s a : v i n o g r a d a 2. 853 U originalu Gorna Koniča. Pod od željezničke stanice. nahija. Danas poznato istoimeno naselje ispod pla­ SSS U originalu Koniča. Sarajeva. Ona s desne strane bila je suvereno carsko domeno bosanskog kralja. njiva 2 d o m o v a 10.450 d o m o v a 8.bego va. Ipak se osjeća kao da je to vremenom sebi olakšao izgovor. Ali danas postoji stvarna gradska čaršija. a misli se na područje od Pazarića do što je na pr. a ona herce­ U originalu Gradac. ma srednjoj Bosni.125 Selo L O K V E 3 5 9 30a Selo V R B L A N I 8 5 2 h a s a njiva 2 d o m o v a 92. d o m o v a 5.com . Ovdje se misli i na onu tzv. n e o ž e n j e n i h 6 d o m o v a 88. Kosačama. 3 0 P r i h o d 1. 863 Neubicirano pod ovim ili sličnim nazivom kao teru. Ova nahija je spomenuta samo u ovom def.073 Selo G O R N A IZJAVAK863 domova 1 NAHIJA G(K)RADČAC856 Prihod 50 Selo B I N E Ž E V I Ć 8 5 7 Selo D O L N A IZBAVAK™ h a s a livada 2 domova 1 d o m o v a 10. n e o ž e n j e n i h 4 P r i h o d 9. TarČina sa sjeverne strane planine Ivan i pre­ Nepoznato pod ovim ili sličnim nazivom. tamo gdje se i razvila ovim nazivom neubicirano. n e o ž e n j e n i h 2 2 h a s a : njiva 3. livada 1 Prihod 9. prethodnu bilješku.DanasnaseijeKKUŠčrcA pod nazivom GRADAC.080 Selo G O R N A KONIČA853 Ovo selo je oduzeto i da to ocu utufedži-base hasa: v i n o g r a d a 2. 875.150 Prihod 1.000 d o m o v a 1. Danas seloDRAGOČAj sigurno da se radi o tome naselju. 866 Nepoznato.6. n e o ž e n j e n i h 2 Prihod 225 S A M I P A Z A R K O N I Ć E 8 5 5 (KONJIC) d o m o v a 52. njiva 2. Nepoznato. Danas naselje LOKVE U okolini Hadžića kod 852 Danas naselje VRBLJANI u okolini Konjica. Danas grad u BiH. neoženjenih 6 Selo R A S T E L I C A 3 6 2 P r i h o d 16.BosnaHistorija. odnosno Kreševu. S51 U originalu Binežević. o r a h a 1 Sulejman . Posve je U originaluDragočanja.

876 Neubicirano. 879 U originalu Maguliča. nahija. n e o ž e n j e n i h 2 Prihod 458 d o m o v a 15. •S72 U originalu Gorna Kadina. www. U originalu Idvorišta. Kladanj koji mi danas poznajemo i imao je 874 HALEBINA. 8 7 6 Selo D R A G ( A ) L I Ć 87S Danas selo Rakova Noga u okolini Ilidže.BosnaHistorija. Pogleda­ snog područja Rakova Noga u selu MELJINE. n e o ž e n j e n i h 7 P r i h o d 1. g o d i n e 52 P r i h o d 104 hasa njiva 1 7 domova 3 Selo D V O R I Š T A ' " ' ' P r i h o d 197 h a s a njiva 2. Neubicirano.?? za Kladanj kao selo i Kladanj kao pazarište. 871 Neubicirano. u okviru šireg područja Rakova Noga. neoženjenih 14 Selo D O L N A K A D I N A 8 7 3 Prihod 2. KS i U originalu Jelaška. Danas naselje JELAŠKE U 870 U originalu Hrasdište. Na pazarištu se razvio kasniji grad ili kasaba 873 U originalu Dolna Kadina. Neubicirano. kao njegovo sta­ sami Kladanj. d o m o v a 7. n e o ž e n j e n i h 3 d o m o v a 5. neoženjenih 18 Prihod 900 P r i h o d 3. Danas naselje MAGU- 867 DVORIŠTE. neoženjenih 5 Prihod 455 Prihod 650 Selo G O R N A K A D I N A 8 7 2 Selo J E L A Š K A 8 8 1 h a s a njiva 3 d o m o v a 11. Nepo LICA U okolini Kladnja. u djelu Bosanski pašaluk. određenu značajnu ulogu na mjestu gdje se 875 U originalu Miletine. n e o ž e n j e n i h 2 d o m o v a 21. Ne znam da li na bilo koji način SS? U originalu ČetvrdkoviŠte.ri Nepoznato ako se ne radi o selu RADOVIĆI 8 6 8 JELAŠKA Ž U P A . 882 U originalu Kladna. znato. ss. Vjerovatno se radi o selu Vrut­ ci u općini Ilidža. Neubicirano. opservaciju o pazaru.com . n e o ž e n j e n i h 3 n e o ž e n j e n i h 16 Prihod 399 Prihod 4.350 ' h a s a njiva 2 Selo R A D I Ć E V I C 8 8 0 d o m o v a 7. Zapravo. n e o ž e n j e n i h 5 Selo M A G U L I C A * 7 9 Prihod 950 d o m o v a 17. Danas grad u BiH.754 D i o sela R A K O V A N O G A 8 7 8 domova 3 NAHIJA JELAŠKA ŽUPA*68 P r i h o d 120 369 Selo G I R E U K U P N O : domova 68. domova 3 Selo V R U T A K 8 7 7 P r i h o d 195 domova J8 U K U P N O : domova 50. Danas selo HRASTIŠTE okolini Olova. kova Noga. drugo ime P r i h o d 55 ŠE(Š)TILOV KLANAC Selo HALEBINAr" 8 7 4 3 8 3 Selo Č E T V R D K O V I Š T E d o m o v a 7.027 8 7 Selo H R A S D I Š T E ? ? " hasa njiva 2 N A H I J A P R I B 1 Ć drugo ime K A M E N I C A 30b d o m o v a 14. n e o ž e n j e n i h 1 Prihod 650 Prihod 222 U K U P N O : d o m o v a 49. selo. To je staro ime za ima veze sa selom Dabravine. ti kod Šabanovića. u mjesnom području M I L A N O V I Ć I u okolini 869 Danas naselje u okviru mjesnog područja Ra­ Olova. Danas selo u okviru mje­ nalazio u smislu trgovine i strategije. selo.650 domova 1 N A H I J A K L A D N A A S I . n e o ž e n j e n i h 6 Selo D A B R A F Č E V I Ć 8 7 1 P r i h o d 1. to je uporedni naziv rije ime.364 8 7 5 Selo M I L A T I N A 877 domova 3 Danas postoje sela Vrutci u općini Ilidža i u P r i h o d 151 općini Srednje. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69.

Danas selo KUJAVICA u okolini Kaknja. 895 889 U originalu Malovćić. Kiseljaka. Danas 888 Danas naselje VUČINIĆI U okolini Kladnja. www. SINA AKBASOVA Selo B R L O Š T A 8 9 3 To je mezra Tušča pripada Visokom.140 Prihod 389 Selo P A N I 8 8 7 (PALI?) U K U P N O : d o m o v a 113.53 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. Neubicirano. neka mu daju P r i h o d 1. puste. neoženjenih 6 domova 5 P r i h o d 2. Danas naselje u okolini okolini Kladnja. domova 6 Prihod 80 Prihod 300 Č I F L U K ISE. Danas naselje O L O V C I U Dio sela MIRVODA. 898 891 U originalu Holofča. 899 okolini Kladnja. n e o ž e n j e n ih 3 domova 3 P r i h o d 1. g o d i n e Selo T A R E V A 8 8 4 Selo GOVORUHINA 8 9 4 (GROZUHINA??) d o m o v a 12. v 901 " U originalu Brlušina.423 P r i h o d 181 Selo Š E K O J E V I Č 8 8 5 Selo P R I J A N O V I Ć 8 9 5 31a domova 4 domova 3 P r i h o d 391 P r i h o d 190 Selo T O H O L 8 8 6 Selo S U H A J 8 9 * domova 31. Neubicirano. 884 U originalu Tareva. Danas naselje TAREVO U P r i h o d 3 0 okolini Kladnja.463 Prihod 490 Sljedeći čifluci su kupljeni tapijom od bo­ Selo V U C E N l Ć 8 8 8 sanskog sandžak-bega. Danas naselje Prijanovići u okolini Kladnja. pripada Mirvodama899 Selo R U J I Ć 8 9 2 pusto. ako se ne radi o naselju Pejani u 894 selu Matjeviči. Danas naselje SUHA U selu 89t) U originalu Bordijeli. Danas naselje BRLOŠCJ U U originalu Lepeniča. Selo H O L O F Č A 891 P r i h o d 120 domova 3 Č l F L U K JAKUBA P r i h o d 150 To je selo Lađane899.BosnaHistorija.com . s tim da d o m o v a 19. Može se dešifrirati na više načina. nepoznato. Danas selo BORDIJELJI U Krivajevići u okolini Kladnja. 896 VČIĆI u selu Gojakovići. Isa-bega. U originalu Suhaj. Vjerovatno se radi o današnjem gradiću GIFLUK M E H M K D I J A ŠEKOVIĆI U BiH. 887 Nepoznato. 88f> Danas naselje TUHOLJ U okolini Kladnja. domova 3 P r i h o d 100 Prihod 265 ČIFLUK MEVLANA MUHJIDINA To je mezra Kojakova900 pripada Lepenicf01 pusta. Prihod 50 hasa njiva 4. Nepoznato. 897 okolini Kladnja." P r i h o d 100 CIPLU K" H A D Ž I J US UFA 8 9 0 Selo B O R D I L ? To je mezra Dvorišta*97 koja pripada domova 1 Uskopju. Danas naselje M A L O . n e o ž e n j e n i h 2 5 domova 6 Prihod 8. n e o ž e n j e n i h 4 "Ko god bude sandžak-beg. pusta.030 njihovu desetinu i neka niko ništa više od Selo M A L O Č l Ć 889 toga ne traži i zabranjuje se da se u to iko domova 2 miješa i ometa. 892 900 Danas naselje RUJIĆI u okolini Kladnja.

Danas selo BOROVAC U širem području So- 9 0 6 U originalu Kralup. nanije Dubrovnik. odnosno pusta.BosnaHistorija. SINOVA S P O M E N U T O G i zapušteni vinograd pod imenom Velika Kadar To je zemljište od 65 mutluka u sinoru sela 903 u selu po imenu Giran. 917 Nepoznato www. 907 Min Danas istoimeno naselje u okolini Visokog. Danas naselje D O ­ 903 U originalu moguće čitati i kao GERANI i Č E . i Ostoja Ljubišić. koje se u ovo vrijeme okolini Visokog. pripada To je zendjište od 12 mutluka u sinoru sela JelaŠkoj Zupi. Prihod 60 ČIFLUK VOJVODE I B R A H I M A To je mezra Dobof06 pripada Bobovcu. SINA ALIJINA I Z To je selo Gorna Lipnik?9'2? pripada Dubro­ MENTEŠE (MENTEŠELU) vniku. označava da je u okolini Borovca. 902 Nepoznato. Uživaju ga zajednički. pusto.com . Prihod 50 To je dio zapuštenog vinograda koji je ostao pust iza krstjanina. pripadaju Lepenici. To je selo Dolna Lipnik9'3 pripada Dub­ P r i h o d 130 rovniku. P r i h o d 120 P r i h o d 150 31b Č I F L U K M A T I J E . pusta. 914 U originalu Sredna. Prihod 620 910 Danas selo u okolini Sarajeva. pusta. SINA DOBRASINOVA sela Kralupt9'"' u okolini Visokog. Danas naselje GOR­ NJI LIPNIK U okolini Ilijaša. prema Srednjem. pripada Neretvi. g o d i n e 54 902 To je baština Cvetka u selu Rakuta . pusto. Prihod 50 To su 4 baštine koje su ostale puste u selu 9 Č I F T L U K AŠČIJE M A H M U D A Podraže " u okolini Dubrovnika. Danas naselje KRALUPI U koca. Nepoznato na području Visokog. puste i midk To je baština po imenu Bučić u sinoru sela spomenutoga Sulejmana: mlinova 4 Sredna9'4 u okolini Borovca9'3 pusta Prihod 330 Prihod 20 ČIFLUK DOGANA ČIFLUK HAJRUDINA To je selo Biskupićm 'pripada Visokom. 908 Danas selo Doboj u okolini Visokog. pusta. RANI. ČIFLUK H I Z I R A 912 U originalu Gorna Lipnik. pusto. I KASIMA. SINA TIMUR- Prihod 70 TAŠEVA ČIFLUK MUSTAFE. 913 U originalu Dolna Lipnik. Skugrićr' 09 u okolini Dubrovnika. 905 Danas selo S i v c a U okolini Zenice. n o v o g m u s l i m a n a ČIFLUK H A D Ž I M E H M E D I J A I MUSTAFE To je mezra Pirevorac. Prihod 40 To su dvije njive koje je držao Kralj u sinom sela Čanci904 u granicama Bobovca. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. K N E Z A VISOKOG Č I F L U K ORUČA I N J E G O V O G SINA J U - To je mezra Borka. po imenu Svitac u sinoru sela Č I F L U K ISLAMA FAKIHA I NEGOVOG 32a Sivca90'' u okolini Broda i puste baštine koje SINA JUSUFA su držali Radovan Kruščević. Č I F L U K VOJVODE SULEJMANA Prihod 50 To su baštine Sabanića i Mirojevića u sinoru Č I F L U K ALIJE. NJI LIPNIK U okolini Ilijaša. ČIFLUK MEDHMEDIJA. pusta i mezra Sula SUFA pripada Visokom. Danas SREDNJE kod Sara­ 9U4 Danas selo u okolini BOBOVCA. Prihod 30 Prihod 30 Č1FLUK M A H M U D A . To je mezra Dolci916 pusta i mezra Prihod 200 Pijavičina917pusta. 911 Nepoznato. 9 Korča '" u okolini Gradačca. U originalu Dolca. Neubicirano. Radosav Mušič Uživaju ga zajednički. jeva u okolini Ilijaša. Nepoznato.

U originalu Gradčani. 1 livada na Selo G U R U Š Č O 9 2 9 . području Turija u okolini Konjica. d o m o v a 1. U originalu moguće čitati i kao: Danas naselje RADEŠINE u okolini Konjica. sela 8 6 . d o m o v a 6. U originalu Rapava Šuma. p r i p a d a B o r o v c u . 927 DRUČAN. U originalu Osek. Po­ Danas naselje BIJELA U okolini Konjica. hija Neretva. Prihod 40 P r i h o d 1.. Danas naselje GRUŠČA U vjerovati da se radi o tome selu. Konjica.com . Porez n a sitnu r o g a t u s t o k u : Prihod 40 7.074 Prihod 50 9 2 7 D i o sela R A D E Š I N A Č I F L U K ILJASA. U ovom popisu odnosi se na onaj dio Konjica s 9\9 U originalu Dolna Pola. 924 Nepoznato. Vjerovatno kao i Danas grad Konjic u BiH.037 To su zemlje krstjanina Božićevića u sinoru D i o sela B I L A 9 2 K . 33a sela po imenu DruĆan922? koje je davno kupio 1 hasa vinograd. m e z r i 11. selo.551. Hercegovačka na- POI. čiftlika 26 Gradćaca. od kojih je jedna bila iznad puta i To je mezra ZavrŠ pripada Visokom.612 To je dio mezre Skugrić pripada Dubrovniku.770 sinoru sela po imenu Dolna Pola u okolini Visokog. koje su bile kra­ 918 ljeve njive. 929 stoji selo Dročinje u okolini Foče. ljetnom planinskom ispasistu ijedna baština u d o m o v a 8. n e o ž e n j e n i h 2 selu Rapava Suma923? koju je držao krstjanin Prihod 505 Brković. ili Dokan u okolini Konjica. 1 vinograd po imenu Kopčina koji je bio kraljeva svojina (bas) i koji je ostao zapu­ Selo G ( K ) R A D Č A N I 9 3 0 .. n e o ž e n j e n i h 1 pusta. neoženjen i h 2 6 5 Prihod 30 Prihod 188. Prihod 50 Prihod 220 ČIFLUK M E Z I D A . g o d i n e Č I F L U K RUSTEMA šten.:. Moguće je dešifrirati samo kako je navedeno. po i m e n u Veliko Prisoje. Vručanj. a druga je bila ispod pusta. od kralja. 926 odnosno Pazarića. Ima ih više. dopirala do vinograda. puta i dopirala do rijeke Neretve. D I O NAHIJE NERETVA Prihod 50 SAMI PAZAR BELGRAD924 Č I F L U K ALIJE. p r i p a d a K o m u .JE u okolini Visokog. h a s a 1 v i n o g r a d . odnosno Sarajeva. Prihod 80 drugi je Tukluk i treći Kokorina. Danas naselje TURIJA U okolini Konjica. ali je teško U originalu Guruščo. SINA D I Z D A R A d o m o v a 13. SINA BALABANOVA U K U P N O : čifluka 2 6 To je zemljište od 30 mutluka dunuma u 919 Prihod 2. 930 okolini Višegrada. 92s Vručan. Danas OSJEK U mjesnom ZAGODIĆ.. Često se piše i kao BELGRADDŽIK. 2 njive po imenu Živica. Danas naselje GRAČANI u mjesnom području Glavatičevo u okolini : >J. p r i p a d a N E R E T V I . lijeve strane Neretve ili tzv. selo. www. Nepoznato. 3 vinograda: jedan je Bradežin Dol. Nepoznato.BosnaHistorija. pusta. neoženjenih 4 M EH ME Dl JA P r i h o d 1. Nepoznato.327 Č I F L U K JUSUEA. SINA BOKČlNOVA SVEGA P R I H O D I HASA M I R I L I V E 32b To je zemljište od 25 dunuma mutluka u (sandžak-bega) IZ VILAJETA KRAL: sinoru sela po imenu Korča 920 u okolini p a z a r a 4. D i o sela T U R I J A 9 2 5 p u s t o . SINA ALIJI NA IZ domova 5 MENTEŠE (MENTEŠELU) P r i h o d 1. p u s t o . pusto. Y2 " KORČA. P r i h o d 1. po i m e n u Čagra.080 ČIFLUK JAZIDŽIJE TURUDA D I O VILAJETA H E R S E K (HERCEGOVINA) To je selo Zagodić921 pripada Kreševu. Danas naselje DOLI.55 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69.000 Č I F L U K KEMALA Selo O S E K 9 2 Ć k r s t j a n i To je dio mezre Skugrić. 925 gore spomenuto u području nahije Gračac. selo. pripada Dubrovniku. Drocan.

935 U originalu Lišan. D a n a s naselje D O B R I Č u d o m a ć e m i osmansko-turskom. Istina. a ne Mostar. Danas najvjerovatnije za­ P r i h o d 150 selak TREBOJF U selu Nevizdraci. s m o k a v a 8 933 d o m o v a 7. n e o ž e n j e n i h 1 osmanlijskim izvorima pod svojim današnjim Prihod 1. u zvaničnim izvo­ okolini Mostara prema Listići. n e o ž e n j e n i h 1 Prihod 1. njiva 4 .050 imenom. što znači U T V R D A okolini Mostara. za raliku od kale ILI P A L A N K E . Prema tome izvorni naziv 933 D a n a s naselje P O D G O R A N I U okolini Mostara. d o m o v a 7. a naziv za gradsko naselje će preovladati 9 j 9 D a n a s postoje naselja Donji i Gornji C r n a c u domaći. h a s a : v i n o g r a d 1. D a n a s naselje P O T O C I sjever- 934 D a n a s H U M U Bijelom Polju u okolini Mostara od Mostara. Prema tome. neoženjenih 9 Prihod 457 Prihod 9326 w Selo ŽEL(j)uŠA D I O NAHIJE MOSTAR. g o d i n e 56 hasa: vinograda. m l i n o v a 2 932 Ovdje se Mostar spominje prvi put u zvaničnim d o m o v a 10. SAR. n e o ž e n j e n i h 3 domova 14' Prihod 546 Prihod 700 Selo C R N A C 9 3 9 Selo H U M 9 3 4 d o m o v a 10 hasa oraha 4 Prihod 450 d o m o v a 4. vari. njiva 4. obje strane mosta. rima se uglavnom spominje u dvojnom obliku. D a n a s naselje PRIGRA- To je zasebna vrsta utvrđenja koja se zove hi­ Đ A N I u okolini Mostara. i to je potvrda.com . U originalu Dobriča. Prihod 2. nakon pada pod osmnalijs. n e o ž e n j e n i h 1 Prihod 300 Selo B U Č I Ć E 9 4 1 Domova 3 931 U originalu Tirebun. S u m a r n i popis s a n d ž a k a Bosna iz 1468/69. o b r a đ e n i h 3. Postoji Kad se u osmanlijsko-turskom jeziku tako tendencija da se odvoje j e d n o od drugoga. u okolini Kon­ jica. D R U G O I M E h a s a : v i n o g r a d a . n e o ž e n j e n i h 1 Selo P O D G O R A N Prihod 4 0 0 hasa: v i n o g r a d a . njiva 5. naš naziv. z a p u š t a n i h 3 . www. n e o ž e n j e n i h 2 d o m o v a 13. o b r a đ e n i h 2. Ust­ ga vrsta po značaju objekta za vojne potrebe. o r a h a 6 . Dakle.903 Prihod 625 936 Selo T I R E B U N 931 krstjani Selo P R I G A j ( D ) A N I domova 13 h a s a : v i n o g r a d a 1 . sjeverno od Mostara u bjelopoljskoj kot­ Ovdje se k o n k r e t n o Mostar spominje kao na­ lini. Ne označi neki fortirikacijski objekt. 941 U originalu Bučiće. nabije. 042 U originalu Potok. piše se MOSDAR. okolini Mostara. Selo L I Š A N I 935 z a p u š t e n i h 3. z a p u š t a n i h 1. dru­ 93 ' Danas naselje ŽELJUŠA U okolini Mostara. l i u m i Lišani zajedno kao H U M I U Š A N I . o r a h a 2 h a s a njiva 2 . 938 oraha 5 Selo L U B O T I Ć d o m o v a 11. KOPRU H I S A R 932 o r a h a 2.BosnaHistorija. 936 U originalu Pregrajani. " M O S T UTVRDA".025 krušaka 4 d o m o v a 8. njiva 3 . Mostar nije dobio naziv ni po kakvim M O S T A . na boćanskoj strani. da je stariji naziv. D a n a s naselje u mjesnom ri ni A. n e o ž e n j e n i h 1 P r i h o d 214 Selo D O B R l Č 9 4 0 d o m o v a 5. Ali se najčešće spominju sela M O S T . Danas naselje LIŠANI U ku vlast bio Koprii Hisar. niti MASLA R I M A . Kako se vidi bili su krstjani-pristaše Crkve Selo P O T O K 9 4 2 bosanske. ili vrlo nezgrapno Mostovska utvrda. mada je historijski tačno to vrsta utvrđenja koja ima utvrđene objekte s da su to od d a v n i n a dva zasebna naselja. Nažalost. to znači da je z n a m iz kojih razloga. ali n e m a zidina niti opkopa. a kao drugo ime Kopru Hisar. je jednina-Potok. To je M J E S T O GDJE P O S T O J I području Raške Gore u okolini Mostara. n e o ž e n j e n i h 1 U K U P N O : d o m o v a 39. ziv za nahiju i tako će ostati stalno kao oznaka 938 D a n a s naselje LJUBOTIĆI U okolini Mostara.

947 sar. 949 Danas rubni dio samog grada Mostara. On je centar nahije. njiva 5. Redovno dolazi u sastavu KUTI. n e o ž e n j e n i h 2 čija je podloga bilo muslimansko stanovništvo. njiva 1. n e o ž e n j e n i h 2 zbog toga u tom gradu i u toj civilizaciji su se Prihod 400 mogli razviti i svi drugi raznorodni oblici. mada Selo VRABČIĆ™ je bio najveće gradsko naselje u toj oblasti. k r u i a k a 6. političkoj ili kulturnoj.51 hasa: v i n o g r a d a . pa se tako može isključivo izvoditi i porije­ U originalu Dolna Suhi Dol. Danas naselje klo njegovog imena. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. lako je Selo J A S E N J A N 9 5 0 spomen ovoga grada nastao pred kraj postojanja srednjovjekovne Bosanske države. pazarište. s m o k a v a 3 domova 6 domova 38. prvo ekonomskog pa onda kulturnog i života u cjeli­ Selo G O R N A S U H I D O L 9 4 . s m o k a v a I osnovnom karakteristikom tolerancije. Nažalost. u okoli­ jedan od najljepših gradova u Evropi u svakom ni Mostara. njiva 5. MOSTAR. stoljeća popisuje se samo kao Cimlje u Bijelom polju. zapadno od Mostara. sjeverno od Mostara.674 33b Selo K U T I 9 4 5 1. z a p u š t e n i h 1. 948 njegov narodni naziv Mostar i to će osmanlijska U originalu Gorna Suhi Dol. prihvatiti. o r a h a 3. trešanja 8 ekonomskoj. trešanja je tipično gradsko naselje nastalo na filozofiji razvoja gradskog života islamske civilizacije. Danas naselje JASENJANI kraja 17. utvrdi nastao je i razvio se današnji grad Mostar. hasa: m l i n o v a .U T V R D A . Sve do 1833. u smislu Kopru-hi- sjeverno od Mostara. Danas naselje vlast. www. Na toj poznato i neubicirano. 943 U originalu Ovrša. Ni­ hasa: v i n o g r a d a . nije bio d o m o v a 6. g o d i n e Selo O B R S E 9 4 3 SAMI PAZAR KOPRU HISAR 9 5 1 hasa njiva 4 hasa vinograda 1 domova 4 d o m o v a 16 Prihod 250 Prihod 5. njiva 7. Vremenom će preovladati DONJI SUHODO U okolini Mostara.com . Kato­ Prihod 848 lički puk se počeo intenzivnije naseljavati u ovo mjesto poslije austrougarske okupacije i naro­ Selo D O L N A S U H I D O L 9 4 7 čito poslije drugog svjetskog rata.BosnaHistorija. n e o ž e n j e n i h 4 nikakav centar katoličkog puka u Bosni. neoženjenih 4 Prihod 420 P r i h o d 2. od ranije poznati živi i razvijeni grad o r a h a 10. pa zatim Jevreji i konačno katolici. historijskoj. 946 je preveo bosansko značenje Mostar. k r u š a k a 6 u oblasti Bosne koja se zove Hercegovina. Iz Danas naselje KUTI U Bijelom polju sjeverno od originala ovog popisa se vidi da je ove godine bio Mostara. Tako su tu svoje mjesto našli. pogledu. z a p u š t e n i h 2 . d o m o v a 5. kao Obrše. dakle ne ni kasaba ni selo. o r a h a 6. 944 Danas naselje LIVAC U Bijelom polju. U vri­ domova 5 jeme ovog popisa službeno se zvala Hercegova Prihod 357 zemlja. Redovno u sastavu KUTILIVAČ. to je MOST-UTVRDA. oraha 5 v i n o g r a d a I.3 . p u s t o ni. najveće gradsko naselje u južnom di­ jelu Bosne. n e o ž e n j e n i h 1 bez sumnje i spora u vrijeme osmanlijske vlasti P r i h o d 160 kao orijentalnoTevantski ili kako to neki stihij­ ski nazivaju orijentalno-islamski grad. ili Cimljani. Prihod 350 konačno postao centar tzv. prema 952 Vjerovatno današnje naselje Cimljani sjevero­ sjevernom izlazu iz grada. 945 skorojevštinu i kršćanski fundamentalizam. "mjesto U originalu Ivrabčić. koji zaudara na LIVAČ. Ovo mjesto h a s a : v i n o g r a d a 1. o b r a đ e n i h 1. kako i nikada i ni u kojoj varijanti. Danas najvjerovatnije na­ prema originalu izvora. Danas naselje VRAPČIĆT gdje postoji utvrda most". I samo d o m o v a 8. danas je svjesno i nesvjesno opoganjen svakom vrstom kiča. Hercegovine. godine nije bio ni admini­ strativni centar oblasti Hercegove zemlje. U svim popisima do 950 U originalu Jasinan. z a p u š t e n i h 1. njiva 6. on se razvio d o m o v a 4. podjednako i Selo Z A L I K 9 4 9 pravoslavni. sa 7. a selje ORAŠINE u Raškoj Gori. Ustvari. tj. htjela ili nehtjela.560 Selo L I V A C 5 4 4 Selo C I M L A 9 5 2 hasa: v i n o g r a d a . Vid. G O R N J I S U H O D O U okolini Mostara. Grad je zahvaljujući svome svestranom razvoju. Popisivač prethodnu napomenu. z a p u š t e n i h 2. Inače bi bilo ne­ ne G R A D .

Ali tu se ne misli na onaj današnji Sopot. n e o ž e n j e n i h 1 O D S J E K O M : p r i h o d ova tri Prihod 350 sela 6 . ova nahija kao srednjovjekovna župa. neoženjenih 34 Selo O R L A T Č A Prihod 22. neoženjenih 20 P r i h o d 1. što potvrđuje da oni nisu pripadali vlaš­ 953 Danas naselje VIHOVIĆI u neposrednoj okolini koj populaciji. Inače. POT. svi porezi koji se plaćaju izvan re­ dovnih šerijatskih i zakonskih poreza plaćaju se d o m o v a 6. zapuštenih I stvo. neoženjenih 7 Selo D O L N A Z O J I M L A 9 5 5 9 S 5 h a s a livada 1 Selo V R H P O L ( J ) A d o m o v a 21. što se zna iz kasnijih izvora. 959 Danas naselje VLASNICI U okolini Mostara. Vjerovatno se radi o sta­ Prihod 450 rom imenu za današnje naselje GORNJA DREŽ- NICA. Nevesinje. nahija. U ovom 95S Dolna Goranča. 6 0 0 9 5 7 Selo G O R N A G O R A N C A DIO NAHIJE NEVESINJE967 h a s a njiva 2 domova 22. Zna se da je u Kasabi. Sred­ 9 5 8 Selo D O L N A G O R A N C A njovjekovna župa. n e o ž e n j e n i h 2 paušalno po vlaškom sistemu. kasnija nahija. Danas naselje 967 NEVESINJE> nahija. d o m o v a 13 9(55 U originalu Vrhpolja. 961 Danas lokalitet Sutina sjeverno od Mostara. vlaškog oporezivanja. godine u ovom selu se spominje župan Ivan. uživali su muafijet od vanrednih nameta. g o d i n e 58 Selo V I H O V I C 9 5 3 Selo H R A S N A 5 6 2 domova 8 domova 6 Prihod 445 Prihod 220 9 5 4 UKUPNO: domova 294. nhirijom. paušalno. U defteru iz Prihod 300 1477. Danas lokalitet O R L A C U kao što su ovdje navedena. Bili su sokolari i okolini Mostara. naselje nekoliko kilometara istočno od kasabe ustvari predgrađe Mostara. Danas naselje HRASNO U P r i h o d 1.S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. tj. Jedno od tri naselja domova 9 srednjovjekovne nahije Drcžnica.com . cirati antropotopos pod nazivom Nevesinje. 9<L -' D H E Ž M C A . s m o k a v a 4 963 D I O N A H I J E DREŽNICA 34. Prema dosadašnjim sazna­ GORNJE ZIJEMLJE U okolini Mostara. neoženjenih 7 hasa njiva 2. Nisu 955 U originalu Dolna Zojimla. d o m o v a 10. n e o ž e n j e n i h 2 Mostara u gornjem toku istoimene rijeke. Sta­ P r i h o d 1150 novnici su bili sokolari. sjeverno od d o m o v a 18. Po ovim izvorima nema nikakve sumnje da 9 6 0 U originalu Rakidna.? Vrhpolje kao naselje nije se sačuvalo.369 Selo K N E Z L U K ( G ) " Y Selo G O R N A Z O J I M L A 9 5 6 domova 31. Danas naselje spada među najstarije župe u Bosni. ali plaćaju porez paušalno Selo V L A S N I Ć 9 5 9 kao vlasi po jednu filuriju na svako domaćin­ hasa vinograda. neoženjenih 2 domova 72. pa i kasnijim popisima ne može se ubi- CI sjeverno od Mostara. njiva 1 o r a h a I. Selo S U T I N A 9 6 1 9 M U originalu KNEZLUG. U svim popisima i pojedinač­ Mostara. n e o ž e n j e n i h 1 9 6 4 Prihod 545 Selo S T R Ž E V O domova 40. neoženjenih 2 962 U originalu Hrasna. Danas naselje STRŽEVO sjeverno od Mostara. nim dokumentima redovno se pišu tri naselja 954 U originalu Orlatća. Danas naselje RAKITNO je izvorno ime glavnog naselja ove nahije So¬ sjeverno od Mostara.350 hasa: v i n o g r a d a 1. kako je narod www. 9S6 V originalu Gorna Zojimla. Danas naselje bili Vlasi iako su bili oporezivani po sistemu DONJE ZIJEMLJE U okolini Mostara. Danas naselje D O N J I GORAN­ popisu. d o m o v a 5. Nikada 957 GORANCI sjeverno od Mostara. U originalu Gorna Goranća. U originalu Drežniča. nije utvrđeno po čemu je dobila naziv. njima. Nisu Vlasi. bez obzira na to Prihod 350 što ne pripadaju vlaškoj populaciji.BosnaHistorija. 964 Selo R A K T D N A 9 6 0 U originalu istrževa.160 okolini Mostara.

pa je njegovo ime preneseno i na novopodi­ ništa od toga se ne vidi ni u ovom ni u drugim gnutu kasabu. Nažalost. Ovo naselje je najbrojnije u tome. n e o ž e n j e n i h 2 4 P r i h o d 1. g o d i n e Selo B O J I Š T A 3 6 8 P r i h o d 3. Da­ gotovo stopostotna (99. Samim tim moglo se očekiva­ kasaba Nevesinje. Ostalo je stalno u statusu običnog naseljima u osmanlijskoj epohi. ali je si­ inače nalazi na području gdje se bosanski jezik gurno bilo podignuto prije 1512. Može značiti da je pretpostavlja da je ono imalo i određenu sigur­ današnje seoce Sopot bilo najbliže ovom nase­ nosnu i trgovačku infrastrukturu. Vjerovamo se radi ekonomije.874 9 6 9 Selo S O P O T 973 Selo D O L N A P O S T O L ( j ) A N I h a s a njiva 2. današnje selo Krekovi. kao zahvalnost što su ih nevesinjski mu­ indicija. 972 sultan Bajezid II sagradio džamiju. Careva džamija u Nevesinju. ali i za taj kraj. o). upravo ova današnja mjesto u nahiji. razvijeno u svakom pogledu. Istina. jer razvio do današnjeg nivoa. očekivalo bi se da je ovo pazarište i glavno i u njemu careva džamija. danas se i za nekolike kuće u Posto­ najvećem procentu bila prešla na islam. www. Ne Mi za to imamo danas obimnu izvornu doku­ znamo kada su dobili ime Krekovi. Dakle. neoženjenih 3 Prihod 302 jedino poznavao centralno naselje ove nahije. Njegovo ime je intrigantno. n e o ž e n j e n i h 6 Prihod 836 P r i h o d 1. Smatram ipak to je bilo jedno od najmuslimansijih mjesta u vjerovatnim da su Krekovi nekada imali taj Bosni. to je bilo vrlo razvijeno malo gradsko naselje očito pogrešno upisano kao POLEŠKA. odnosno za Kasabu. To se često dešavalo i sa drugim popisima.59 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a Bosna i z 1468/69.com . krajem pod Donjim Postoljanima podrazumijevalo 18. koje proizilaze iz nekih popisa. Nevesinjem su je prozvali ti da se ono razvija kao gradsko naselje. varijanti. i u 19. kako narod i danas snijem vremenu kada je izvršeno pretvaranje zove ovo naselje. n e o ž e n j e n i h 1 h a s a njiva 6 domova 60. nahija Nevesinje i ka. naziv. Danas naselje BIOGRAD u se to moralo desiti prije 1512. jer se seljaci došljaci u ovaj grad. jer je ono i u ka­ sinje. inače. Možda su i mentaciju. Danas naselje ZALOŽJE U Mislim da je i ovdje pisar izostavio bar jedan okolini Nevesinja. Ovdje je ji. naučnom i dr. Kad je i zašto propalo ostaje da 9ft9 Danas naselje jugoistočno od Nevesinja. godine. mislim da je ovo naselje imalo 9<i5 Danas naselje BOJIŠTA U bližoj okolini kasabe određeni. Ne znamo kada je samo Ne­ " 1 " u " o " zadržalo svoj izvorni izgovor. sela. jer su je četnici porušili do U originalu Dolna Postoljani. Mislim da se radi o selu kulturnom. Vid. što znači da U originalu Bilgrad. o današnjem naselju Slato u okolini Nevesinja. lju. jer ih u ovim popisima ne nalazimo. Danas naselje Zovi Do u Drugi dio se nije sačuvao ni u jednoj mogućoj okolini Nevesinja.294 975 9 7 1 D i o sela SLAT-KOJSALIC Selo Z O V I D O L d o m o v a 6. Nai­ koje se spominje u drugim popisima ove nahije me. Muslimani se nisu raselili dragovoljno. nas joj nema traga. Prema okolini Nevesinja. ljanima kaže Donji Postoljani. vokal na kraju prvog dijela naselja Islat(a. d o m o v a 8 domova 5 Prihod 397 Prihod 356 Selo Z A L O Ž E 9 7 0 974 D i o sela POLE Š KA h a s a : njiva 3. koje veže za ovo nase­ diluk Nevesinje spadaju u područja koja su u lje. n e o ž e n j e n i h 2 d o m o v a 15. SOPOT se utvrdi. Ono se vesinje promijenilo svoje ime Sopot. kulture i 975 U originalu Islat Kojsalić.350 hasa njiva 2 972 Selo B I L G R A D d o m o v a 9. bilješku 968. 974 U originalu Poleška. da se slimani naselili u nevesinjskoj općini. livada 2 d o m o v a 18. nema nikakve sumnje da je mjesto Sopot ovoj nahiji. tzv. sa svim strukturama administracije.168 P r i h o d 6.9%). 970 U originalu Založe. i to u musliman­ je prije te godine podignuta džamija sultana skoj masi koja je u ovom naselju i okolini bila Bajezida. godine. ne znam koliki značaj i za ovu župu. Ovo malo naselje bilo je izuzetno kao Dolna Postolani imali taj naziv. 971 U originalu Zovidol. Ima nu. Pa ipak. Daje čitanje kao BILGRAD ispravno. Prema Evliji Čelebi­ Koleško sjeveroistočno od Nevesinja. ekonomskom. stoljeću. neoženjen ih 3 d o m o v a 132. toponomastičkoj ili etnonimijskoj. Danas postoji ispod temelja u agresiji na Bosnu i Hercegovi­ naselje POSTOLJANI U okolini Nevesinja.BosnaHistorija. je bio izvorni naziv i za današnji gradić Neve­ nema nikakve sumnje u to. Nevesinje.

Polje ima više lokaliteta pod nazivom Gradac ili VICE jugoistočno od Mostara. ja ne smatran gradskim naseljem i u tom slučaju u znam i ne mogu utvrditi. ciram kao Bivolje Brdo južno od Mostara. zapuštenih 3 hasa: v i n o g r a d a 1. Danas naselje VRA. livada 1 Selo ŽlLEVA 977 domova 5 h a s a njiva 1 Prihod 540 d o m o v a 44. što bi odgovaralo Konac tih naselja. prema sjeveru. g o d i n e 60 Selo P R E S E K A 976 d o m o v a 8. ali o njima u nauci nema gotovo ništa. NJEVIĆI jugoistočno od Mostara u okolini između planina Crna Gora i Crvanj. z a p u š t e n i h 2. ima više naselja pod ovim nazivom. Selo D R A Č E V I C A Zbog toga predlažem da se ovo naselje Varoš hasa v i n o g r a d a .274 domova 23. Ali čini se da se ovdje ne radi ni o jednom od polju.425 Polju Selo K ( G ) O N O J N I C A 9 7 9 domova 4 hasa v i n o g r a d a : o b r a đ e n i h 1. Blagaj je su ovdje egzistirali i plemići. 982 U originalu Rotimla. Pomoćni vokal ubačen između dva početna Vjerovatno se ovdje radi o lokalitetu sjeverno konsouanta kako bi se u osmanlijsko-turskom od naselja Presjeka. odnosno između Presjeke jeziku moglo lakše izgovoriti. pusto 978 Selo V R A N O V I Ć has vinograda. Postoji lokalitet pod istim nazi­ 979 U originalu pogrešno upisano kao KONAJNI. n c o ž e n j e n i h 1 932 Selo R O T I M L A Prihod 454 h a s a v i n o g r a d a 5. ncoženjenih 7 Selo DABRICA. z a p u š t e n i . bar zasada. do rijeke Blagaja. Prihod 672 njiva 1. Danas naselje DRAČE. m l i n o v a 1 P r i h o d 19. s m o k a v a 4 ubicira kao kršćanski kvart u naselju Blagaj. Jer. Prvo naselje sjeverno od Pres­ pogrešno upisao naselje Bivolje Brdo. o kojem se naselju ovdje i radi. to je sigurno.297 samo kršćani. ncoženjenih 47 hasa: v i n o g r a d a 2. krajnji sjeverni dio današnjeg područja Neve­ 978 U originalu Ivranević. p r i p a d a K o n a c P r i h o d 1. ncoženjenih 6 Selo G R A D A C 9 8 5 k r s t j a n i . Ovd­ Mostara. pogotovu zbog de­ današnjem selu GNOJNICE. kojeg ranga. zimenom NEVESINJA ili NEVESINJ. sinja i to od sela Borovčića do sela DramiŠeva. livada 1. neoženjenih 10 P r i h o d 5. n c o ž e n j e n i h 3 h a s a njiva 12 Prihod 300 d o m o v a 3. o r a h a 2 le Varoš kao kvart u kojem su stanovali kršćani. mislim da su u Blagaju postojali Prihod 2. Neretve. jugoistočno od terminacije područja nahije Konac Polje. Najvjerovatnije je da se ovdje misli Polju. Postoji i ti na umu da neki historičari tvrde da su vlaste­ zaselak Varoš u selu Gubavica. www. 977 U originalu Žileva. je na širem području nahija Nevesinje i Konac 9 s a U originalu Dračeviča. kao katolici ili kao pristaše Crkve 9 8 0 bosanske. smokava I P r i h o d 100 domova 24.253 K(G)RADELIĆ933 U K U P N O : domova 300. d r u g o i m e Prihod 4. z a p u š t a n i h I. Blagaj je ovdje upisan kao BULAGAJ.082 34b D I O NAHIJE BULAGAJ (SLAGAj) 984 Selo BILA B R D A .BosnaHistorija. Pravoslavnih nije bilo. Ali ovaj popis nama pruža podatke da na Varoš mahalu naselja Blagaj. kao jedan od zase­ Osobito se to odnosi na arheologiju. U d o m o v a 11. Ovo je najsjevernije naselje 984 U originalu Bila Brda. Danas postoji naselje VAROŠ. južno od Mosta­ lini Viševići imali svoje sjedište u nevesinjskom ra.com . Danas naselje ŽILJEVO U 985 Na području nahije Konac Polje. vom iznad Kovačića. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468769. Danas naselje PRESJEKA U okolini Stoca. Danas naselje ROTIMLJA Selo V A R O Š 9 9 1 južno od Mostara. Mislim da je ovdje pisar župe Nevesinje. d o m o v a 15 U ovo vrijeme. pod pre­ svakom gradskom naselju Osmanlije su upisiva. Gradina. 983 U originalu Dabriča. Danas naselje DABRICA u 976 U originalu Preseka. n e o ž e n j e n i h 4 suprotnom mislim da je vjerovat nije da se radi Prihod 450 0 zaseoku Varoš u selu Malo Polje. Ali mislim da se radi o CA. okolini Nevesinja. umjesto GONOJNICA. Ja ga ubi jeke pripada nahiji Konac Polje. što bi odgovaralo prvospomenutom naselju. njiva 2. 1 Prkovića. Treba ima­ laka sela Malo polje južno od Mostara. koja obuhvata okolini Nevesinja.

100 Prihod 300 9!i<. 999 okolini Gacka. o b r a đ e n i h 2 . okolini Trebinja. g o d i n e U K U P N O : d o m o v a 90. Danas područje na jugu Bosne. strativno sjedište. livada 1.946 hasa vinograda 2 9 8 9 Selo L A P I Š N I K d o m o v a 9. neoženjenih 18 d o m o v a 7. livada 1 Prihod 928 d o m o v a 9. d o m o v a nemuslimana DIO NAHIJE GACKA999 35. 996 987 U originalu Prodolina. p u s t o P r i h o d 4. n e o ž e n j e n i h 4 h a s a : v i n o g r a d a 9. njiva 2. Danas naselje u okoli­ 992 U originalu Istolča. n e o b r a đ e n i h d o m o v a 5. U ovom popisu jedan dio mjestu je bilo administrativno sjedište nahije naselja Stolac bio je nenaseljen (pust).084 hasa z a p u š t e n i h m l i n o v a 1 D i o sela S T O L A C 9 9 2 p r i p a d a V i d u š k o j .BosnaHistorija. m l i n o v a 1 d o m o v a 29. kao ni za ovaj naseljeni. Danas selo Dražiljevo u VORCI U okolini Trebinja. na rijeci Bregavi.460 UKUPNO: domova 20. Danas naselje u okolini jugu Bosne.162 Prihod 6. Danas grad u jugoistočnoj ni Gacka. neoženjenih 5 Selo V A T N I C A 9 9 1 d r u g o ime D E M O J E V I Ć Prihod 2. n e o ž e n j e n i h 1 1. Jadrana u unutrašnjost kopna na istok i sjever. Bileče.240 hasa: v i n o g r a d a o b r a đ e n i h 10. Do kraja osmanske vlasti u ovom Bosni. 995 vremena pripadalo je Stocu. U originalu Kačka. Selo D R A Ž I L 9 9 0 mlinova 1 hasa. Danas naselje PRID- 990 U originalu Dražil. te sjedište kadiluka i glavno admini­ dio ne može se utvrditi. neoženjenih 8 P r i h o d 6. TO je područje koje se 994 prostire između Stoca i Bileće. Koji je to Gacko.com . n e o ž e n j e n i h 18 hasa vinograda 3 P r i h o d 15.720 Selo P R O D V O R I C A 9 9 8 hasa: v i n o g r a d a 1. ! c m vnika u Crnoj Gori. www. v i n o g r a d a 1. Danas naselje ČIČEVO u selje P R E D O U E u okolini Stoca. innojj o r i g i n a j u černiča. okolini Trebinja. neoženjenih 4 P r i h o d 1. n e o ž e n j e n i h 6 Selo R E B C I 1 0 0 1 . njiva 4 domova 6 livada 1. 61 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. n e o ž e n j e n i h 5 SAMI PAZAR C E R N I C A 1 0 0 0 Prihod 12. n e o ž e n j e n i h 3 3 h a s a v i n o g r a d a 1. 997 9 M L originalu Strubići.000 d o m o v a 11.866 d o m o v a 6. njiva 3. d o m o v a 8 1 . danas na­ U originalu Čičava. n e o ž e n j e n i h 1 P r i h o d 3.524 P r i h o d 100 35a Selo G O D I L J E 9 9 3 p r i p a d a O n o g o š t u U K U P N O : d o m o v a 81. Danas naselje REPCI U okolini Gacka. livada 1 P r i h o d 150 d o m o v a 25. m l i n o v a 3 Prihod 38. z a p u š t e n i h 1 do mova m u s l i m a n a 2. Vjerovatno.510 DIO NAHIJE TREBINA995 Selo S T R U B I Ć I 9 8 8 ( O S T R U B I Ć ) ? Selo Č I Č A V A 9 9 6 hasa: v i n o g r a d a . Danas selo STRUPIĆI U U originalu Korica. 998 989 Danas se ne može ubicirati pod tim nazivom. neoženjenih 7 Selo K O R I C A 9 9 7 Prihod 4. n e o ž e n j e n i h 1 Prihod 300 D I O N A H I J E DABRI98FI Selo P R O D O L I N A 9 8 7 U K U P N O : d o m o v a 170. Danas naselje GORICA U okolini Stoca. n e o ž e n j e n i h 1 P r i h o d 15. U originalu DARRI. Danas gradić GACKO na 991 U originalu Vatniča. Inače u novija Nepoznato. U originalu Prodvorića. Vrlo važno mjesto na putu s 993 Vjerovatno danas selo GODUELji u okolini ša.794 domova 46. neoženjenih 2 3 Selo I M z ( Ž ) l N 0 9 9 4 Prihod 10.

sa p r i ­ P r i h o d 150 h o d o m o d prelaza n a rijeci. Osmanlije Na tom mjestu podignuta je kasaba Pljevlja. stoljeća i u okviru bosanskog vilajeta domova 3 do 1878. Zastjenje.BosnaHistorija. iako pisari često pišu kao man­ 1015 KOROKOL?. 1005 1010 11 osoba u manastiru MileŠeva su kaluđeri i.4 stalno n a z i v MileŠeva i kao sjedište uprave Selo B E L O Š E V I N A i sjedište kadije. Kitabijama.284 1 0 1 3 Selo G O R N A . manastir. Može se čitati i Stijena. Najbliži www.? 1012 glavnom znamo da je mjesto Pljevlja nastalo Danas selo Grevo u okolini Pljavlja. sve dotle dok nije nestalo pristaša ove preneseno u Mostar.448 1003 U originalu Prepolje. Lokalitet u okolini Prihod 506 Prijepolja. punu slobodu vjeroispovijedanja.com . Tu je bilo i utvrđenje grad d o m o v a 10. Kasnije će ova nahija STIJENA.000 1 0 0 4 Manastir M I L E Š E V A D i o sela S T I N A 1 0 1 0 d o m o v a 11 1005 domova 3 Prihod 275 P r i h o d 150 U ruci Hamza-begovoj. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. 1 0 1 6 1004 MILEŠEVA. Tolerancija nije bila re­ nasilu pripojili cijeli sandžak Srbiji. U vena imanja i oni su ih obrađivali. n e o ž e n j e n i h 5 Mileševac. d o m o v a 5 1002 U originalu MILEŠEVA. 1 0 1006 D i o sela S P R A T I N A " 13. 874. neoženjenih 23 d o m o v a 140. Nepoznato. domova 3 P R I H O D O D S J E K O M : t r ž n e t a k s e . kako se vidi. vrlo brzo nakon osnivanja sandžaka i prema tzv. i danas. 1013 na lokalitetu koje je upisano kao Pilcva udal­ U originalu Gorna Šuman. Danas se ducirana niti sloboda vjere. drugo ime TAŠLUDŽA. što upućuje i na postojanje naselja 1007 U originalu KUKNA. pazar.000 d o m o v a 12. Mjesto Pileva bilo je potpuno neznatno i nala­ Osmanlije nisu ništa rušili nego su dali pot­ zilo se nešto oko pola sata daleko od Kuknja. Nepoznato. Administrativna jedinica je imala 10. plaćaju samo ispendžu. redzeba. 1009 vjere na nekom području. U originalu Istina. su pokazali u punom opsegu odnos islama koja će postati sjedište sandžaka Hercego­ prema nemuslimanskim vjerama. tj. Bio je u vlasti bosanskih vladara od po­ Selo K O R O K O L ?? lovine 14. Sveta Trojica. godine. P r i h o d 1.1470. osim ako po ocje­ administrativno nalazi u Crnoj Gori koja se ni duhovnih lica muslimana određeni čin nije ponašala isto kao i Srbija i onda kada je bila skrnavio božije jedinstvo i svetost božije moći samostalna i onda kada je ušla u sastav Srbije ili integritet njegovih poslanika. g o d i n e 62 DIO NAHIJE MILEŠEVA1002 S A M I P A Z A R PILEVAM<LFI d r u g i naziv TAŠLUDŽA1009 SAMI PAZAR PREPOLJE10"3 U ruci Hamza-begovoj h a s a livada 1 d o m o v a 72. 1016 U originalu Sedlari. U U originalu Spratina. godine. Ovaj manstir kao i svi ostati sjedište do 1833. u Konstantiniji. Mislim da se radi o manastiru ŠEVINA u okolini Pljevlja. Bosanski grad koji su pre­ Zakon o tome je prvi put donesen upravo pre­ oteli Srbi poslije balkanskih ratova kada su ma ovom manastiru. Nepoznato. a kao dio Bosne sve do kraja P r i h o d 150 balkanskih ratova kada su ga Srbi preoteli. Danas grad U Sandžaku u ! O N Srbiji. originalu Pileva. Danas naselje Šu- jeno od mjesta Kuknja po kojem je srednjo­ MANI u okolini Pljevlja. Prema ovom manastiru Selo S E D L A R I uređeni su odnosi između osmanlijske vlasti i bizantske crkve (istočna hrišćanska crkva). Kaluđeri. livada 2 Prihod 29. h a s a : njiva 2.1. kada je sjedište drugi. Nepoznato. godine. vjekovna bosanska župa nosila ime i u kojoj je 1014 U originalu Beloševina. astir Sveti Kukanj. osobito vine. n e o ž e n j e n i h 8 35b DIO NAHIJE KUKAN 1 0 0 7 P r i h o d 1. Š U M A N h a s a livada 1. Danas naselje BJELO- bio manastir. sačuvali su sva crk­ PLJEVLJA. III I mijenjati naziv kao Pljevlja ili kao Kukanj. n e o ž e n j e n i h 2 4 Prihod 6. Postoji na ovom području naselje 1006 16. s a n i j a b e t o m 1 0 1 2 Selo G I R E V A oblasti i svim z e m l j i š n i m p r i h o d i m a .

ali je on ovdje samo u ulozi h a s a : njiva 2. n e o z e n j e n i h 9 3 Selo G Ö R N A B L I Z N A 1 0 1 8 P r i h o d 24. Ovakvo dešifriranje pruža fine Goražda. Danas je to selo KALAC u okolini no vjerovatno. Danas naselje KOLIJEVKE 1029 U originalu Papratna. tek kada bude osnovan sandžak okolini Goražda.954 102S Ovaj Hamza-beg bit će postavljen za prvog Selo PODKALAC 1 0 2 3 sandžakbega sandžaka Hercegovine. teritorijalizaciji. n e o z e n j e n i h 2 hasa: v i n o g r a d a 1. a 1023 U originalu Pod Kalač. ime Kolika.842 Selo K O L I B K A 1 0 2 0 d o m o v a 11. Osmanlijska vlast ga Selo D O L N A L U Š C A 1 0 2 4 označava samo kao bega. livada 1 okolini ( i m . ja 1022 U originalu Gorna Lušča. neozenjenih 4 P r i h o d 1. 1020 U riginalu Kolika. Da nas naselje VRAN zavođenju timarskog sistema i dodjeli i odu­ POTOK U okolini Goražda. P r i h o d 7. n e o z e n j e n i h 2 Prihod 207 Prihod 1. U K U P N O : d o m o v a 163. Nepoznato pod ovim ubicirao kao Đeđevo. Pisar je slabo napisao ovo NO u okolini Foče. . z a p u š t e n i h .195 Selo P R G O V I Š T A 1 0 2 6 domova 2 2 . Prihod 300 d o m o v a 10.520 U K U P N O : d o m o v a 117. Danas naselje u mjes- Prihod 2. v i n o g r a d a 2. a NJA BLIZNA U okolini Rudog. www. sam se odlučio za dešifriranje kao DIDOVO. livada I. ali jedi­ nazivom.280 DIO NAHIJE S O K O L 1027 02& U ruci Hamza-begovojJ Selo V R A N POTOK101' h a s a : v i n o g a r a d a 1.698 U ruci je Hamza. neozenjenih 17 Prihod 2. malo podaleko. Ovo osobito zbog opas­ nosti iz Crne Gore od hajduka i pljačkaša. naročito u spahijskoj vojsci i imao je uticaj u 1019 U originalu Viran Potok. neozenjenih 5 DIO NAHIJE SAMOBOR P r i h o d 1. 63 S u m a r n i popis s a n d ž a k a Bosna i z 1468/69. Moguće 1021 Nepoznato pod ovim nazivom. Prema podacima ovoga deftera on 10È7 U originalu Ravanin Dol ili si. o r a h a ć ostala aktivna fortihkacijska jedinica u od- domova 40.883 d o m o v a 34.729 nom području Drina u okolini Goražda. koja je dugo hasa: njiva 3.450 Selo M A L I N P O T O K 1 0 2 1 U originalu Milena. n e o z e n j e n i h 2 obično označavaju u našoj historiografiji i Prihod 240 dubrovačkim izvorima.com . 1030 Pisar je loše napisao ovaj lokalitet. Neubicirano. m l i n o v a 1 vojnog komandanta podređenog I sa begu Ishakoviću. neozenjenih 2ć P r i h o d 5. Danas selo GOR­ ja Bosne i to na području južnih krajeva. ovih lokaliteta nema i ne mogu se ubicirati. livada 1 D i o sela P A P R A T N A 1 0 2 9 d o m o v a 10. Danas naselje MILJENO U h a s a : njiva 2. neozenjenih 14 U originalu Prigošta. što može značiti i knez i vojvoda. 102" SOKOL kao nahija je područje Foče sa poz­ 36a Selo G Ö R N A L U S C A 1022 natim gradom utvrdom Sokol. dužnost. kako ga d o m o v a 4. 1026 d o m o v a l ć . g o d i n e domova 4 d o m o v a 9. Neubicirano. Kako radi o selu POTOCI U okolini Pljevlja. lokalitet pod ovim nazivom je selo SEDLARI U Prema tome. n e o z e n j e n i h 2 hasa livada 5.begovoj. je uživao značajan ugled u vrijeme osvajan­ 101$ U originalu Gorna Iblizna. n e o z e n j e n i h 3 Selo D I D O V A 1 0 3 0 P r i h o d 1. analize o Crkvi bosanskoj i njenoj hijerarhiji i 1024 U originalu Dolna Lušča. neozenjenih 35 brambenom sistemu. Danas naselje PAPRAT- u okolini Goražda. zimanju timara. Da li je moguće da se u ovaj Hercegovina on će biti postavljen na tu timar upiše ovo selo ne znam. U ovom defteru se ne navodi kao vojvoda. Čak ga ne navode ni kao subašu. Nepoznato.BosnaHistorija. n e o z e n j e n i h 3 8 P r i h o d 10.141 domova 32. Vjerovatno se je da se čita kao Vidovo ili kao Virovo. njiva 1. livada 1 P r i h o d 1.387 1 0 1 7 Selo R A V I N I N D O L Selo M I L J E N A 1 0 2 5 d o m o v a 5.

Na ovom turnih središta. Goražda u Kopačima.340 P r i h o d 85. h a s a livada 1. ali nema 1037 D a n a s naselje PREVRAĆ U okolini Foče.518 d o m o v a 14 Prihod 1.com . k r u š a k a 4. nijabet oblasti. nego je nazadovao do muslimanske tolerancije. ako su bili kaluđeri okolini Foče. o r a h a 2 0 p o d r u č j a . Grad koji se brzo 1044 U originalu Kostenik. njiva 5 . Danas naselje G O V Z A u jeme pet sveštenih lica. tj.. i po tome što je tu bila ustanovljena prva 1032 Danas naselje JELEČ U okolini Foče. To je autentični primjer nije razvio u kasabu. 5 kaluđera. hercegovačkog sandžaka. www. Brdu. d o m o v a 554. 1042 U toj crkvi ili manastiru boravilo je u ovo vri­ 1033 U originalu Gobza. 1018 Nepoznato. n e o ž e n j e n i h 115 Selo BUNOVA 1031 P r i h o d o d s j e k o m : t r ž n e takse. odnosno u Donjem P r i h o d o d s j e k o m : t r ž n a taksa. grad u istočnoj Bosni. Ne postoji ni na širem području istočne Bos­ in. n e o ž e n j e n i h 5 ispendža: 19. To je ustvari bila neka vrsta manastira iako nije imala takvu građevnu strukturu. d e s e t i n a i d o m o v a 37. Ovaj manastir je čuven u okolini Foče.) Nepoznato. kao MIHOLJA. n e o ž e n j e n i h 17 h a s a : v i n o g r a d a 1. k r u š a k a 4 Prihod 2.842 d o m o v a 144.868 D i o sela G O R N A O G L E Č E V A 1 0 3 4 domova muslimana 2 Selo K O S T E N I K 1 0 4 4 Prihod 269 hasa: v i n o g r a d a t. Ne znam o kojem se selu radi.S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69.018 d o m o v a 192. pa ni u ovom naselju nije bilo nijednog nemuslimana. kao GORNJA i DONJA. HI L. g l o b e hasa: v i n o g r a d a 2 .000 P r i h o d 4. ne lokaliteta pod gornjim naslovom. oraha 2 SAMI PAZAR H V O C A 1 0 3 * d o m o v a 7 n e o ž e n j e n i h 1. n e o ž e n j e n i h 18 U K U P N O . h a s a m l i n o v a 1 1043 d o m o v a 11.569 Selo G O B Z A 1 0 3 3 DIO NAHIJE GORAŽDE h a s a njiva 2. o r a h a 2 0 .i U originalu Dolna Sovšić. njiva 2. n e o ž e n j e n i h 2 4 6 36b Prihod 8. livada 1 d o m o v a 59.BosnaHistorija. 0 0 0 Tu je bila cijelo vrijeme i u vrijeme kada na području cijele nanije Goražde. OGLEĆEVO u okolini Foče.376 1038 Me2ra VRAKIĆ Mezra Z A S E L A K 1 0 3 5 1040 Danas grad u istočnoj Bosni. njiva 1. p o r e z od skele. Danas GORNJE pet popova. u d o v i c a 4 Selo M I H O L J A B R D A 1 0 4 5 M e z r a BIJOKOVA 1 0 3 6 d o m o v a 9. njiva 1. običnog naselja. Danas istoimeno razvijao u osmanlijskoj epohi i postao jedan naselje u okolini Goražda. Ove spomenute mezre su sijališta navedenoga 1041 CRKVA DORĐO. a ako su bili svjetovna lica onda 1034 U originalu Gorna Oglečeva. porez na skelu. n e o ž e n j e n i h 70. h a s a : v i n o g r a d a 1. Pazar se štamparija u Bosni. od najvažnijih političkih i ekonomskih i kul­ 1045 Nepoznato pod ovim nazivom. livada 1 SAMI PAZAR G O R A Ž D E 1040 d o m o v a 3 4 . livada I Prihod 2. n e o ž e n j e n i h 9 Selo D O L N A S O V Š l Ć P r i h o d 1. d e s e t i n a i ispendža: 3 9 . Danas naselje BUNOVI nosno pravoslavca. Danas postoji crkva kod pazara. Prvo sjedište D O N J I ŠOVŠIĆI u okolini Goražda.510 Crkva Đ O R Đ O 1041 042 1032 domova 5' SAMI PAZAR J E L E Č P r i h o d 160 h a s a : njiva 2. od­ 1031 U originalu Bunova. g o d i n e 64 hasa: v i n o g r a d a 1. Brdo ili Brda. području postoji više lokaliteta pod imenom 1036 Danas naselje BIJOKOVI u okolini Foče. n e o ž e n j e n i h 1 Mezra PREVRAC 1037 P r i h o d 1. Danas naselje 1035 FOČA.

AC U okolini Goražda. ostalo do današnjih dana.971 d o m o v a 32. sa sjedištem u Ulogu. Ustvari. neoženjenih 4 Prihod 225 P r i h o d 1. livada 1 Prihod 2.497 d o m o v a 6. Borac. Inače ova nahija se susreće i miješa Selo K A L I C A 1 0 5 9 sa nahijama Nevesinje i Konac Polje i dijelom h a s a njiva 4 Donjeg Borca u nahiji Gacko. n e o ž e n j e n i h 1 domova 24. n e o ž e n j e n i h 1 1047 Prihod 244 DIO NAHIJE VIŠEVA 1048 Selo D O L N A S V I N I Č A 1 0 5 3 Selo B O R C A d o m o v a 13. Kada. Prihod 820 d o m o v a 50. www.BosnaHistorija. kao zaseoci. n e o ž e n j e n i h 1 8 domova 5 Prihod 4807 P r i h o d 1. Naselje je bilo dosta dobro na­ okolini Goražda. Mir­ 1060 u o r i g i n a i u p 0 l n a Osoniča. U osmanskim popisima to se vidi po 1053 U originalu Dolna Isviniča. Vjerovatno selo vići su prema onome što mi susrećemo u ovim Osanica u području Ilovače kod Goražda. Drugi naziv je ubici. n e o ž e n j e n i h 2 1047 U originalu Višcva. Danas naselje DONJA 1 0 5 8 BRDA U okolini Goražda. d o m o v a 8. njiva 4.633 Selo K L U Ž I C A 1049 domova 1 Selo T R N O V I C A Prihod 50 d o m o v a 15. 1055 CA U okolini Kalinovika. Danas naselje TRNOVI. o r a h a 4 d o m o v a 2. njiva I. neoženjenih 6 Selo Ž A N I Ć ' 0 5 2 P r i h o d 5. To je bilo područje između P r i h o d 3-560 nahija Nevesinja. to je danas Selo P O T R ( O ) K U Š A predgrađe grada Goražda i u njemu je smještena h a s a : v i n o g r a d a 2. n e o ž e n j e n i h 3 Selo B R A T I N J A 1 0 5 5 P r i h o d 1174 hasa vinograda 1 U K U P N O : d o m o v a 65. popisima stariji naziv za ovo selo. n e o ž e n j e n i h I P r i h o d 5. Ja ostajem pri tome dešifriranju i kao Nevesinjski Borac i Gatački Borac. U originalu Kaliča. Treba razlikovati tzv. Ako se tako deši- imenima naselja i području gdje se nalaze. 1058 • loživih pomagala. n e o ž e n j e n i h 4 hasa: v i n o g r a d a I. Đorđa.65 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. U originalu Potrokuša. livada 1. Ovdje se radi o Ne. n e o ž e n j e n i h 4 h a s a njiva 6. g o d i n e Selo D O L N A B R D A 1 0 4 6 h a s a : v i n o g r a d a 1. Danas naselje ZEBINA ŠUMA U okolini Foče. jer čini cjelinu sa Zagorjem kao Podgorje. 1054 vesinjskom Borcu. Vjerovatno danas naselje rati na ovom području. livada 1 crkva sv. Zagorja i Gacka. n e o ž e n j e n i h 15 1 0 5 4 Prihod 3.com . Prvi naziv se nije mogao ubici. n e o ž e n j e n i h 1 nih povijesnih administrativnih i teritorijalnih Prihod 586 jedinica srednjovjekovne Bosne. U originalu Bratina. KLUŠCI U okolini Goražda.646 DIO NAHIJE OSANICA Selo Z E B I N A Š U M A ' 0 5 6 37a Selo ĆAVARI 1050 d o m o v a 19. ne znam. 1056 seljeno ali se izgubilo ili je promijenilo naziv. D i o sela D O L N A O S O N I C A 1 0 6 0 1048 Danas ne postoji naselje pod nazivom Borac.696 UKUPNO: d o m o v a 32. Nevesinjski Borac i Gatački 1052 Danas nepoznato pod tim nazivom. ran kao selo MIRVIĆI U okolini Goražda. d o m o v a 13. n e o ž e n j e n i h 3 Borac čini više naselja u okolini Uloga. U originalu Kalužica. Tako je ubikaciji. Tač- rira onda je to danas naselje SVINJICA u oko­ no odgovaraju onome što narod identificira lini Foče. Danas naselje Po- 1051 U originalu upisano kao Komijoniča drugi TRKUŠA u okolini Goražda. neoženjenih 4 Selo B R O D 1 0 5 7 P r i h o d 3. 1039 naziv Mirvići.757 1046 U originalu Dolna Brda. KAI. 1057 što ja nisam mogao utvrditi na osnovu raspo­ Danas naselje BROD U okolini Foče. pa je noviji Danas su u njegovu sastavu bivša sela Bratinje naziv odbačen.310 hasa vinograda 2 Selo G ( K ) 0 M I J 0 N I C A ' 0 5 1 drugi naziv M I R V I Ć d o m o v a 9. Vjerovatno danas selo 1049 U originalu Trnoviča. Danas selo Bratinje u 1050 Neubicirano. Jedna od osnov­ d o m o v a 5.

njiva 3. neka daju njihovu dese­ Baština je Radivoja Budisalića. neoženjenih 2 4 wr 7 To je mezra Kaćeva ' pripada Mileševu. danas sačuvala karakter izvjesnog centra i 1073 Danas naselje MELJEN U okolini Goražda kao kultnog naselja za muslimane. bio sandzak'beg. To je dosta veliki pro­ 1063 Danas istoimeno naselje u okolini Foče.340 pusta. 1068 Rušena je mnogo puta od strane pravoslavaca. www. 1066 1064 U originalu upisano kao Ustukolina. Nepoznato. SAMI PAZAR USTUKOLINA 1 0 6 4 pusta. h a s a : v i n o g r a d a 1. Prihod 21. U originalu Baševa. je šteta. 10W a u posljednjoj agresiji (1992-95). Danas naselje u okolini Foče.-begovoj. Danas U originalu Založa. 8 1 2 ČIFLUK SUBAŠE ISMAILA U ruci je Hamza-begovoj. To . 1065 i«62 p r o t e ž e s e n a današnja područja Goražda.S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a Bosna i z 1468/69. pusta. ČIFLUK CERIBAŠE SANKURA Cifluci koji su. uglavnom se koristi za kosidbu sijena. okolini Prijepolja.930 imenu KOS! .462 068 To jc mezra Bcševa! pripada Mileševu. To je mezra Zalug101'9 pripada tvrđavi po 070 p o r e z od skele. pusta i pola livade po imenu Lug. 1067 ali i naselje u kojem je prema mišljenju naroda U originalu Kaćeva. okolini Nevesinja. mezra. a zabranjeno je da bilo ko traži išta Vinograda 3 više ili da se miješa u to" P r i h o d 100 Č I F L U K V O J V O D E H AS A N A ČIFLUK ABDIJA. baš do te­ ZALUG. kakva je bila ova džamija. mezra.com . zaselak u selu Papratno. Danas naselje O R A H O V O razvila u značajno gradsko naselje. Vjerovatno se misli na Bratački Foče i Cajniča. hasa vinograda 1 U K U P N O : domova 71. DIO NAHIJE BISTRICA1062 Pihod 30 1 0 6 3 D i o sela M I L O T I N A . uz tapiju.BosnaHistorija. hasa m l i n o v a 1 P r i h o d 100 P r i h o d 120 ČIFLUK SUBAŠE SKENDERA U K U P N O : d o m o v a 135. "Ko god (H(V)OČI) Foči. nijabet oblasti. koji d o p i r e D i o sela B R A T I L A " . neoženjenih 21 ČIFLUK VOJVODE ISMAILA O D S J E K O M : t r ž n e t a k s e .392 P o r e z n a s t o k u vilajeta H e r s e k : 1 7 . To je mezra Vrhbrezmca1071 pripada Kuknju. Danas je obnovljena.110 Prihod 400 U ruci Hamza. Danas naselje ZALOŽJE u USTIKOLINA. Mislim da je ovdje pisar pogrešno upisao. ali je do u okolini Foče. Nije se 1072 U originalu Orahova. Č I F L U K K A R A D Ž E I N J E G O V O G BRATA 37b d o m o v a 11 JAHJE P r i h o d 1.g o d i n e 66 lut5 Prihod 580 To je mezra L u g koja p r i p a d a Nevesinju. Vjerovatno se Dio sela Meleni!07:i pripada Samoboru. stor. nulte kategorije. BRATA KAPIDŽIBASE H A M Z E Pod ovim nazivom ne postoji. U ovom popisu bila je pazarište. Lug koji i danas postoji. tinu. mulk spome­ G l o b e vilajeta H e r s e k : nutoga: mlinova 2 15. 1066 d o sela p o i m e n u Z a l o ž j e . Nepoznato? melja. 1 111 R a n i j e jc to bio H e r c e g o v čifluk. krstjani. neoženjenih 21 Prihod 400 P r i h o d 15. d e s e t i n a i i s p e n d ž a : 13. LUG. livada 1 Prihod 70 domova 60. ali izvan propisa 1070 Danas zapuštena tvrđava na području izme­ nauke o restauraciji i revitalizaciji spomenika đu Stoca i morske obale. pusta. kupljeni od bo­ To je dio sela Orahova1072 pripada sanskog sandžak-bega fsa-bega.( 71 ' Nepoznato. Danas naselje KAĆEVO U podignuta prva džamija na području Bosne. pusto. radi o dijelu ranije spomenutog sela BRATINJE u okolini Goražda.

globe V l a h a : 1 0 . u sinoru sela MELJINE 1076 pusta. Danas naselje O D S K A U čaj . Ne vjerujem da se moglo izgubiti. n e o ž e n j e n i h 9 9 8 poreza Vlaha. g o d i n e Baština je Bozenkova.'h". sela i koje je to selo danas.R A D E 1 0 8 3 Prihod 200 hasa m l i n o v a 1 d o m o v a 4 3 . 1075 U originalu Slatina. n e o ž e n j e n i h 3. udovica 1 ČIFLUK H A M Z E P r i h o d 2. n a s v a k i h 5 0 k u ć a po 2 o v n a . Krivaja.&pripada Podornici? 1082 1 v i n o g r a d po i m e n u V L A L O V A C ? i 1 DIO NAHIJE VOLUJAK zapušteni mlin. po 15 akči. Olova i Sarajeva. vinograda 1 O D S J E K O M . G U L A M A ISA. mulk spomenutog.540 tvrđuje da neoženjeni Vlasi nisu ništa plaćali. Dolna Lipja i Selo D E V A ( Ć E V A ) 1 0 8 4 Zavica. I livada i 1 vinograd. Pođputja. 357. a kao dio mjesnom području Papratno. 1076 Danas istoimeno naselje u okolini Goražda u 11. odnosno globa P r i h o d 250 koje su Vlasi plaćali pisar je zaokružio sumu na 10. Č I F L U K J A H I J E . To je mezra Govna Kovrča. iznosi: 4. što Borac.84 Ovo se ovdje dešifrira kao NJIVA. 0 0 0 P r i h o d 100 U K U P N O : p r i h o d od V l a h a I Icrcegovine. primjenjivati u Bosni u pogledu ličnih d o m o v a 4. www. Danas istoimeno naselje Ali ne znam kako je došlo do zamjene imena u okolini Goražda. Nabija Vol ujak nalazila se između nabija P R I H O D .780 ČIFLUK H U S E l N A j SINA ORUCEVA D I O VILAJETA PAVLOVIĆ 38b To je mezra Odskam. o d s i t n e r o g a t e stoke: Č I F L U K S A R U D Ž E I N J E G O V O G BRATA o v n o v a 4. vrijednost: M E H MEDIJA 69. svega čergi Prihod 50 9 2 . udovica 1 UniŠta"'79 u okolini Poblaća.616 po 12 akči. Domaćinstva su vrlo brojna tati i kao Koprca. u ovom selu. Svaka filurija po 45 akči. na s v a k i h 50 k u ć a p o : 1 čerga. To je u skladu 38a VLASI U CIJELOM VILAJETU HERSEK sa zakonom koji će se kasnije. p o 100. područja Ilijaša ili bolje reći Srednjeg. između ] m v Danas naselje UNIŠTA u okolini Pljevlja. P a z a r a : 9. o d s v a k e k u ć e p o 1 f i l u r i j a . po cijeni Č I F L U K SAVRUK JUSUFA o d 3 0 akči= vrijednost: 5 .671 Prihod 200 P R I H O D : 763.159 To je sedam njiva po imenu:Sokola. pripada Kuk. N e o ž e n j e n i h 1. IOB3 JJ o r j g j n a ] u Crna Rađa. M e z r i 4. neoženjenih 4. Neubicirano i jedno i drugo. mjesnog područja Ljubina. i kao "n" i kao "nj". 7 2 0 akČi Prihod 40 P R I H O D .616. 5 5 0 ™ To je mezra Slatina1"73 pripada Gorazdu.832 akče. Č i t l u k a 12 njiva 6. Može se uslovno či­ Srednjeg i Olova.616. vrijednost: 5 5 . Danas zaselak K O ­ četnim slovom tzv. Selo je pisano po­ 1077 U originalu Gorna Košara. 3 9 2 . nju.6IĆ filurija. Plaćala su samo domaćinstva. Ali je ovo vrlo rijedak slu­ 1078 U originalu Otska. vrijednost. pusta. 67 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. Slatina. Selo C R N A . Nepoznato. u sinoru sela d o m o v a 4 3 .152 1 " 3 1 BEGOVOG SVEGA H A S O V I M I R I L I V E IZ VILAJETA To je mezra Gorna Košara1077 pripada Gora­ HERCEGOVINE: zdu. UKUPNO: Čitluka 12 1081 Obračun prihoda od Vlaha vilajeta Hersek po­ P r i h o d 2.BosnaHistorija.000. vinograda 1. Olovo i Pale. sagr-kaf koje se može čitati ŠARE u selu Sopotnici.com . 2 5 0 .240. Sela 112. ovaca 4. Danas se ovo selo ubicira na području Šireg selu Papratno. svega o v n o v a 184. Vjerovat- no se nalazilo negdje između Srednjeg i Pala ili 1(1 4 ' U originalu Gorna Kovrča. mlinova 1 2 0 7 . v r i j e d n o s t i 9 . umjesto 9. vodenićnih irvanja 1 D o m o v a 7-041. Mulk spomenutoga: mlinova 2 wm Kod obračuna nijabeta Vlaha. Nadputja. konstantno i bez U ruci Hamza-begovoj izmjena.

39a 1085 Nahija Olovo u svim popisima upisana je kao skog sandzak-bega Isa-bega. Na širem području kao zaselak i naselje B U Đ . Ne znam može li se . Ko god bio OLOFČA. Danas naselje PODKRAJE značajna napomena. Vjerovatno se u Da li je pisar ovdje unutar deftera pogrešno njegovoj okolini kriju lokaliteti Tošići i La­ upisao to naselje ili su to dva različita naselja. SERASKERA Isto tako postoji naselje Potok u mjesnom VILAJETA PAVLOVIĆA području Balibegovići.BosnaHistorija.919 Selo O B R I 1 0 9 5 p r i p a d a P r a č i (Ćataldži) d o m o v a 7. čje između Olova i Srednjeg. n e o ž e n j e n i h 4 P r i h o d 210 SAMI PAZAR PRIBOJ h a s a v i n o g r a d a 1. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. Ima jedna * U originalu Pokraje. dovesti u vezu sa ovim selom. Vjerovatno je dio mjesnog To je opća praksa u slučaju promjene socijal­ područja Medojevići. LN9 z n a m da li se radi o ovom naselju. pripada Glasincu. domova 42 P r i h o d 2.86 sandžak-beg. Ali ja ću ostaviti sada I m Danas naselje DOLAC U mjesnom području onako kako je pisar napisao.805 Selo Z E M L A G E R E 1 0 9 1 p r i p a d a B o r c u GLOBE Z e m l j e Pavlovića i Kovačevića: hasa v i n o g r a d a 1 3. Č I F L U K M E H M E D I J A . pa im je 1090 U originalu Labun. p r i p a d a H r t a r u Prihod 41. U originalu Brajkovina. Vjerovatno danas BR A- GRESI u okolini Goražda. Hl Selo D O L A C 1 0 8 9 d i o T O Š I Ć A d o m o v a 112. Danas nepoz­ snom području Donja Prača. Medu njima ima naselje ŠTF. Zabranjeno je da se traži išta više i VI POTOK. 1093 Magulica u okolini Olova. n e o ž e n j e n i h 2 Prihod 500 O D S J E K O M : t r ž n e takse.1093 Prihod 672 M e z r a Brajakovina1094 1087 Selo T O Š l Ć Sijališteje pomenutog sela. 1095 1092 U originalu Ištareva. JKOVTĆT u okolini Sokoca.im To je mezra Pokraje '. u okolini Sokoca.180 domova 40 U K U P N O : domova 413.595 d o m o v a 84. ili se pod tim nazivom n a s e l j e n a području Olova i z g u b i l o . Vjerovatno su oni imali vlaški status. nog statusa stanovništva. globe. Danas naselje ZEME. Pripada Rogatici. u koje ulazi još nato pod tim nazivom. neoženjenih 18 Prihod 660 DIO NAHIJE OLOFCE108* Spomenuti seljaci su imali u rucipašino pismo. n e o ž e n j e n i h 10 d o m o v a 9. naselje nepoznato. neka mu daju njihovu dese­ U originalu moguće citati jedino k a o POPO­ tinu. n e o ž e n j e n i h 2 P O R E Z n a s t o k u vilajeta Pavlovići i Prihod 500 Kovačevići: 12. bu n.DRA. Danas kao samostalno taj status ukinuo Isa-beg i nametnuo desetinu.804 Cifluci koji su tapijom kupljeni od bosan. neoženjenih 48. P r i h o d 3. vjerovatno uglobljeno u mjesno po­ Prihod 50 dručje današnjeg sela Medojevići između Olo­ va i S r e d n j e g . koje je ranije bilo Višegrada postoje naselja G. g o d i n e 68 P r i h o d 2. Danas zaselak O B R E U mje­ upisano bez jednog slova *lt". u d o v i c a 1 Selo M E D O J E V l Ć 1 0 8 8 d i o T O Š l Ć A P r i h o d 20?? d o m o v a 14. Na da se tko miješa u to. n e o ž e n j e n i h 4. pusta. Na kraju deftera donese. Neubicirano pod tim nazivom. ima određene sumnje.com . Isa-begim domova 7 je nametnuo da plaćaju desetinu. D i o sela P O P O V I P O T O K 1 0 8 6 da ne plaćaju ništa više od odsjeka. 11.606 Selo L A P ( B ) U N 1 0 9 0 d i o TOŠIĆA d o m o v a 9. www. na su napuštena naselja ili kako to mi prevo­ 1088 Danas naselje MEDOJEVIĆI kao mjesno podru­ dimo pusta. Da li ima neke veze sa ovim selom ne znam. 1094 11191 U originalu Zemlagera. Ne glavno naselje.923 udovica 3 Selo ŠTAREVA 1 0 9 2 . Možda je malo pogrešno U originalu Obri. području općine Iltjaš postoji selo Popovići. i D Štitarevo. 1087 j / o ž i ć . i s p e n d ž a i desetina 6.

nije ispravno čitati trgovište. župi Vrhbosni (Vrhbosanju). BRODAC. selo. pripadaju Mokrom.KoTORACjugoistočno radi o jednom od ova dva naselja. udovica 5 To je mezra Solčica1999 pusta i Mihobratić. n e o ž e n j e n i h 130 U ovom popisu ispravno je Čitati samo kao Filurija n a d o m a ć i n s t v o . onda se nije od Sarajeva.376 To je mezra G o r n a Pobrđa. vrijednost 5 4 0 akči. Suvišno je VIĆI u okolini Sokoca. Kasnije Sarajevo. d o m o v a 9. TORKOVIŠTE. Č I F L U K ROĐAKA JAKUBOVA globe. p o 1 5 a k č i . Danas je to naselje SOĆICE u okolini Rogatice. Č I F L U K Š l R M E R D A . 10. Uživaju ga zajednički neoženjenih 15. 69 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. vio pleonazam sa pazar i trgovište. ino. Selo za koje www. GULAMA U K U P N O . noo jj o r j g m a i u Dol. Ove mezre su sijališta spomenutog pazara. u suštini. Danas naselje u okolini U originalu Solčiča. (pazarištu). Prihod 30 O D S J E K O M : t r ž n e takse. p r i h o d o d V l a h a Pavlovića MEHMEDIJEVOG Zemlje: 33.000 i Gavčića u sinoru sela Rika110' u okolini Selo B R O T A C 1 1 1 0 ( B R O D A C ) . 1106 vm U originalu Klavićeva. Danas dio sarajevskog stoje sela VRAŠEV D O L i BEGOV DOL. selu Dol""0 u okolini Borca. nastalo od UTORKOVIŠTG. ukojem se održavao pazar u dan utorak. jugoistočno od 1101 U originalu Rika. Danas naselje GLAVI. i D. po 12 akči. Dakle. Danas naselje RIJEKA U okvi­ Sarajeva. n e o ž e n j e n i h 2 pusta Prihod 560 Prihod 40 1104 D I O VILAJETA SARAJ-OVASI 40a Č I F L U K BALABANA I N J E G O V O G SAMI PAZAR T O R K O V I Š T E 1105 BRATA H I Z I R A d o m o v a m u s l i m a n a 5 . Ako se ne naseljallidža. 1109 moglo ubicirati kao samostalno naselje DoL Danas naselje u okolini Ilidže. bar nominalna. g o d i n e ČIFLUK K U R D A vrijednost 5. i s p e n d ž a i d e s e t i n a : To su baštine koje su ostale puste iza Kopjevića 18. VIŠTE. Č I F L U K VUKA M A R I N O V I Ć A M e z r a K O T O R I Č A 1 1 ^ . O d s v a k i h 5 0 k u ć a . ru mjesnog područja Rijeka u okolini Sokoca. U K U P N O : čifluka 7 1. prijestonica države 39b VLASI U CIJELOM VILAJETU PAVLOVIĆI Bosne. v r i j e d n o s t 9 0 0 . Danas naselje sjevero­ ĆEVA u okolini Olova. 7 2 5 za Sarajevo.696 1102 1097 To je mezra Dolni Tekmir u podnožju planine Romanije.com . pusta DIO VILAJETA KOVAČEVlC Prihod 60 D I O NAHIJE VRATAR ČIFLUK H U S E J N A Selo S L A P 1 1 0 3 098 To je mezra Klavićeva' pripada Glasincu. Utorkovište je.03 Danas naselje SLAP U okolini Žepe. Prihod 80 1102 QYdje je izostavljen prihod od globa Vlaha Zemlje Pavlovića. 1 6 0 akči. 1007 U originalu Dolna Tekmir.9 1107 U originalu Kakrin. kako se ovo pazarište i zvalo i koje se nalazilo u vrijednost 2 0 . p o 3 0 akči. Prihod 460 1104 U originalu Sarajovasi. U originalu Rakovica. puste Mezra R A K O V I C A 1 1 0 6 pusta. d o m o v a k r š ć a n a 65. koje se razvilo na tom trgovištu ovaca sa j a n j e t o m 4 4 8 . zapadno od Sarajeva.BosnaHistorija. pusra. Ilidže. da­ našnja. pusta. 1105 d o m o v a 4 4 8 . 1 čerga. p o 4 5 akči. U originalu: Brotča. 4 4 8 . P r i h o d 100 p o 2 o v n a . svega o v n o v a 18. svega čergi 9 . P r i h o d 100 Mezra K A K R I N 1 1 0 7 pusta. ovdje uvoditi druge varijante dešifriranja. kao G. To je pola baštine koju su držali krstjani u M e z r a V O J K O V I Ć 1 1 0 ' ' (Vojkovikli?) p u s t a . pusta p o 100 akči. pripada Borcu. zarušene tvrđave Volujak. prvotni naziv vrijednost 6 . Danas se može U ostalom i pisar ga je tako upisao i nije pra­ identificirati i ubicirati kao naselje ŠAHHEGO. Danas u okolini Rogatice po­ U originalu Kotoriča. a ne kao TRGO­ Porez n a s t o k u : ovnova 4 4 8 .

jer rajeva. d o m o v a k r š ć a n a 12. 1122 U originalu Kobil Dol. izdvojio. sigurno. Ishaković. još kao krajišnik carskog krajišta koje ispendža i desetina: 9. " * U originalu Dolna Rakovica. gdje je postojalo i zemljište Miljacke. bilješku 1109. a to je mjesto gdje se prelazilo preko Miljacke na javnom putu koji je preko Širokače SAMI PAZAR TRNOVl(o) 1 1 2 1 išao na sjever u centralnu Bosnu. n e o ž e n j e n i h 5 1111 Mezra SKAKLIĆ . pašine džamije i dalje prema zapadu do džamije 1117 Magribije. Nekada naziv za naselje selo sjeveroistočno od Sarajeva uz obalu rijeke Brodac u Sarajevu. Među­ Prihod 450 tim. " ' 1 izraslo Sarajevo. kao Illfi Danas naselje zapadno od Sarajeva. Pri tome su jako važna razlikovanja U originalu Bešrevo.BosnaHistorija. Danas 1112 U originalu Žrnova. u okolini upravnog centra. sijalište je s p o m e n u t o g sela Prihod 896 Prihod 2. domova m u s l i m a n a 7. bila podgrade grada HODIDIDA. Vid. GORNJE VAROŠI i DONJE VAROŠI. Sigurno se radi o nave­ pruža samo takvu mogućnost. Utemeljio ga je Isa-beg P R I H O D o d s j e k o m : t r ž n e takse. www. d o m o v a Selo R O G A Č I Ć n e m u s l i m a n a 52. g o d i n e 70 d o m o v a m u s l i m a n a 3 . Danas područje od Šelierće. d o m o v a hajine ćuprije do Careve džamije s lijeve strane n e m u s l i m a n a 40. d o m o v a k r š ć a n a 14. a i njegovo porijeklo. historijski izvori nisu sasvim decidni kad se liče takve tvrdnje o nastanku Sarajeva i zato 1114 Danas naselje DOLAC sjeverozapadno od Sa­ baratanje tim terminom treba biti oprezno. Za ovo selo se h a s a njiva 3 najčešće kaže da je osnova urbanog razvoja Sa­ rajeva.000 se zvalo Skopsko krajište. SKAKALIĆ čije je ime sačuvano u lokalitetu sela 1121 U originalu Trnovi. Mi smo ga na svim Dovlići na putu prema Palama koje se slu­ mjestima čitali kao Hodidide. padno od Sarajeva. livada p o i m e n u B u t i l a . gotovo. u Bosansko krajište. 1111 U originalu Skakalići. d o m o v a 6. neoženjenih 17 domova 7 1 1 1 7 Prihod 225 Mezra B E Š R E V O pusta Mezra D O L N A R A K O V I C A 1 1 1 8 pusta P r i h o d 3. postoji određena sumnja. Danas naselje RAKOVICA. Mislim da je u ovo vrijeme Vrhbos­ Skakalica koje je služilo za obradu stanovni­ na. razvilo na području oko Ali- Ilidže. p u s t a . Danas lokalitet u okolini Blaž uja. Dovlići. Do danas je sačuvan naziv Prihod 120 Brodac. jer mu je sjedište bilo u Skoplju. Selo DOLAC1"4 neoženjen ih 2 d o m o v a 51.com . globe. n e o ž e n j e n i h 4 makar i neformalno. Zemlja je otkupljena ili zamijenjena sa Prihod 2. sijalište je Mezra B O Ž A N I Ć 1 1 1 5 s p o m e n u t o g sela. Danas naselje jugoza­ 1113 Danas naselje ROGAĆIĆI u okolini Ilidže. sjeverozapadno od Sarajeva. 1115 Vjerovatno naselje Božici u mjesnom područ­ Vjerovatnija je postavka Hazima Šabanovića da ju Rakovice. Neubicirano. neoženjenih 5 Miljacke. nijim defterima. a odatle Selo Ž I V I N I C A 1 1 2 0 se Sarajevo širilo i prema zapadu i sjeveru. u naučnom smislu. Danas grad TRNOVO U BiH. Danas lokalitet u selu 1119 U originalu Hodidide. ali se po svoj prilici dio koji je zahvatao Selo K O B I L D O L 1 1 2 2 Bosnu. n a Prihod 839 o b a l i rijeke B o s n e 1 1 1 3 d o m o v a m u s l i m a n a 10.800 1112 Selo Ž R N O V A 1116 SAMI PAZAR BLAŽUJ d o m o v a m u s l i m a n a 3 . jer ligatura žbeno zove DOVNIĆI. kao što d o m o v a m u s l i m a n a 14. od Novog Pazara do Hodidida. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69.365 seljacima po objektivnim tržnim cijenama i tu je sagrađena prva muslimanska mahala.165 se uglavnom kaže da je na njegovim temeljima Selo H O D I D I D F . d o m o v a su i. cima ovoga sela. otvorenog tipa gradskog naselja. n e o ž e n j e n i h 14 u osmanskoj civilizaciji. se stvarno urbano naselje grada Sarajeva. neoženjenih 5 hasa njiva 3 . ustva­ domova 3 ri u svim pravcima. Vidjeti njegove 11 studije o urbanom razvoju grada Sarajeva. sva druga gradska naselja nastala n e m u s l i m a n a 9 0 . Pogotovu ako denoj mezri koja je vremenom ušla u sastav se uzme u obzir pisanje ovoga naziva u kas­ naseljenog mjesta. Vjerovatno je to ona mezra 1120 U originalu Živinića ili si.

To je baština Čuvidinića. pusta. p u s t o domova muslimana 5. domova muslimana 2 Prihod 50 To je baština. Danas postoje dva 1127 To je naziv za današnje naselje PEJROVIĆI na istoimena naselja: u okolini Visokog i u oko­ južnoj strani Trebevića. n e o ž e n j e n i h 6 Lukavicom.321 ČIFLUK Č A Š N I G I R A ISMAILA Selo BACA 1 1 2 7 To je mezra Sabanćić"31. U K U P N O : h a s mirilive iz Saraja: Prihod 50 domova muslimana 49. Danas JOŠANICA naselje sje­ ČIFLUK TOBDŽIJE ALIJE verozapadno od Sarajeva. Nepoznato. Vjerovatno danas naselje VOGOŠĆA u okolini Sarajeva. IVEZIĆI. 1132 kojoj bi se moglo dešifrirati kao IVGOŠTA. okolini Trnova. Nijedno nije ubicirano. selja. Ima varijanta po ma ove mezre su prerasle u sela i tako se pišu. n e o ž e n j e n i h 4 Cifluci kupljeni uz tapiju od bosanskog Prihod 758 sandžak-bega Isa-bega. 1123 U originalu Kijeva.694 d o m o v a 10. U originalu Isvinarileva. To je pola mezre Kamavica1'35. www. pripada 1125 U originalu moguće citati kao: UZICI. 1129 I ¡34 Danas naselje u mjesnom području Rakite u U originalu Istina. zbog toga što u ovom po­ okolini Trnova.054 To je mezra Sfinja!134 Sastoji se od tri njive po imenu Vidova Luka. Nepoznato. U kasnijim popisi­ lim da se radi o tome naselju. 71 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 146S/69. Nepoznato. domova. Prihod 650 M e z r a Okolovišta. Prhod 20 1126 U originalu Ogošta. njena vrijednost u d o m o v a 7. 1 1 3 2 . p u s t a Selo L U B O T I N A 1128 Prihod 50 domova 3 Č I F L U K BALABANA. Ovdje se radi o današnjem naselju Šabanci u kaciju sam se odlučio. Može se dešifrirati i kao Jeovšanica. SINA P r i h o d 150 BOKČINOVOG Selo M I L O T T N A 1 1 2 9 Selo SVINARLEVA 1 1 3 3 . g o d i n e 40b Selo KIJEVA 1 1 2 3 SVEGA: p r i h o d džizje. pa bi Vjerovatno danas naselje u okolini Visokog. n e o ž e n j e n i h 2 Prihod 230 Č I F L U K H A M Z I N I N J E G O V O G BRATA 1130 TIMURTAŠA Selo S K R Z I Č A pripada M o k r o m Uživaju ga zajednički. G U L A M A KARADZA- h a s a njiva 1 PAŠE d o m o v a m u s l i m a n a 2 . Uz ovu mezru veže se i sijalište pisu naselje današnje Vogošće nije na drugom Lukavica. 1133 onda stari naziv za ovo naselje bio VGOŠTA. pusta sa sijalištem d o m o v a 8. Danas naselje KIJEVO U pusta. Na ovakvu ubi. neoženjenih 5 Prihod 30 P r i h o d 2. n e o ž e n j e n i h 2 vilajetu Šaraj 7 0 . n e o ž e n j e n i h 3 nu. Naselje je dosta brojno i mis­ Šabanci u okolini Trnova. gačije. Prihod 80 n e m u s l i m a n a 4. domova ne- miislimana 5 1 7 Č I F L U K MUSTAFE Prihod 44. lini Kiseljaka. d o m o v a k r š ć a n a 47.? U originalu Kamaviča. pa je sigurno riječ o današnjem selu mjestu upisano. "Ko god bio san- Selo U Z I Ć 1 1 2 5 džak-beg neka mu daju njihovu deseti­ d o m o v a 9. privatno vlasništvo (mulk) nekog Žura? pusta. 6 4 0 Prihod 599 S V E U K U P N O : p r i h o d i sa džizjom iz vilajeta D i o sela JAVŠANICA 1 1 2 4 Saraj-Ovasi (Sarajeva) 114.com . Prihod 30 1124 U originalu Javšanića. Zabranjeno je da iko traži išta više i Prihod 806 da se miješa u to". Čitanje nije moguće dru­ okolini Pala. 1130 IL3S U originalu Izkržiča. Selo O G O Š T A 1 1 2 6 Č I F L U K ALIJE.BosnaHistorija. Ozići i Gradčacu. Sigurno je ovo jedno od tih na­ 1128 Danas naslje LJUBOTINA u okolini Sarajeva.

a. 1 kuhinja i 1 saraČka radionica. sela Doljani" . zatim Kneževa njiva koja se Nalazi se s ove strane rijeke?. sina Bokčinovog. Č I F L U K H U S E J I N A BEVABA (VRATARA) U K U P N O : čifluka 16 7c? je zemlja krstjana. na Hadžića kod Sarajeva. 22 površine 2 mutluka. daje staro Torkovište ili Utorkovište . te ako znamo sigurno da je kršćansko groblje bilo na današnjem širem 1136 U originalu Luka. Novo Torkovište istočno ili sjevero­ 1142 istočno od toga. (Sarajeva) i dvije njive koje je držao Hadži bi lo smješteno na potoku Koševo oko današnje Mehmedi. Ako prihvatimo mišljenje Hazima noru sela Budimir1143 u okolini Saraj-Ovasi Šabanovića. mo dodati i pojmove Nova Varoš i Stara Va­ 1139 Nepoznato. P r i h o d 100 Prihod 20 ČIFLUK VOJVODE FIOSKADEMA 44 Č I F L U K TIMURTAŠA To je dio — trećina. Ali tu može­ OLUTIĆI. 37 pripada Mokrom. n e o ž e n j e n i h 219 To su zemlje baština koje su ostale puste u P r i h o d 1. Nepoznato. pusta. Može se čitati i kao ILOVIĆI i gaje ubicirao Hazim Sabanović. recimo. onda možemo 1137 Nepoznato.BosnaHistorija. sa To je pola mezre Alubića" ? 38 obje strane puta. pa 1140 Vjerovatno danas selo Kasetići u okolini bismo mogli reći da je STARO TORKOVIŠTE. ubicirati Staro Torkovište. sina Isa-begovog. vilajetu B o s n a : Prihod 50 p a z a r a 17. Prihod 830 u sinorima sela KaŠetica"40 i Gomica"41? te 1 U K U P N O : Isa-begovi hasovi u cijelom Hb vinograd i 1 mlin. sa jednim mlinom. a ono je najprihvatljivije i najvje- rovatnije. koja je ostala pusta. a koja veze za pazar Turkavište CIJELOG I U P O T P U N O S T I (Utorkovište-Sarajevo?).858 sinoru sela RadovinelU2 u okolini Gradčaca. tj. Č I F L U K ALIJE. pusto. pusta i pola njive Sipovica? po imetiu Bara. mezri 10.com . koja se nalazi iznad kuće Ukupno: 60 Balabana. Danas selo LUKE U okolini prostoru Marijin Dvora. okolini Ilidže. u blizini današnjih Hadžića kod Sarajeva.148.935. pusto. 1 ostava. 1143 U originalu Budimir. roš. On je lično burume sa: 218 džebelija. SINA I B R I J E V O G To su dvije njive u Starom Torkovištu" . na mjestu koje se i danas RADONJT ili R A D O V I N E . pusto. s tim da ČIFLUK F U R U K H A D Ž l M E H M E D I J A je uživaju i obraduju stanovnici tekije i da To je četvrtina mezre Sokolar. čifluka 61 ČIFLUK JAKUBA d o m o v a 9. koja je data kao sijalište Isa-begovoj tekiji u Sarajevu. Neubicirano. 1 šator. pusta i dio mezre nalazi pored nemuslimanskog groblja i njiva 39 Sokolar" . upravo tamo gdje 1133 U originalu isto. 1 riznica. Danas naselje BUTMIR U poznaje kao Varoš. 2pancir košulje. Nepoznato. To je baština Skopovića u sinoru sela Luka" 36 u okolini Mokrog. 42b 1145 nemuslimana. sela 2 2 3 . ] 146 42a prazna www. g o d i n e 72 41a Č I F L U K ILJASA Radisalić. KOŠEVSKOM POTOKU kod Higijenskog zavoda. daju desetinu. zgrada državnih institucija. i dvije njive koje je držao Jusuf Alipašine džamije. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. ČIFLUK ISKENDERA 1145 Ne može se precizno odrediti pojam Starog To su njive koje je držao Zub Radivoj u si­ Torkavišta. pusto. u posjedu Mehmeda Čelebije. P r i h o d 100 Prihod 50 ČIFLUK 45 ČIFLUK M E H M E D I J A . sa To je mezra Pitamača" . 1 šator Prihod 30 s hodnikom i vodom. 1141 G O M I C A ili si. SINA BALABANOVOG To je baština koja je ostala pusta iza odbjeglog Z E A M E T VILAJETA PAVLOVICI. kako se u defterima dijeli Vrhbosanje. pusta. pusta. po imenu njive Dvorište i Kanderići. Prihod 20 P r i h o d 40 . P r i h o d 100 • 144 Danas naselje Doljani u okolini Pazarića kod Sarajeva. stavke krstjanina Radina. u okolini Gradčaca. pancir odijela.

Imao je status pazara.BosnaHistorija. istočnoj Bosni. i s p e n d ž a i d e s e t i n a : 6. Selo R E Č I C A 1 1 5 2 pripada spomenutom. kakva je praksa (učeni uglednik. domova 90. Danas je poznat lokalitet okolini Rogatice. koji će ka­ tim nazivom. globe. p r i h o d o d h a s a : njiva 8. kao lo­ lini Kladnja.185 d o m o v a 58. p r i h o d o d riječnoga prelaza P r i h o d 2. gospodin) podigao je novi vladala u Anadoliji i Rumeliji do granica Bo­ grad koji se po njemu prozvao Čelebi Pazar. globe. zapravo zastu­ okolini Olova. obično poznatih kao 1155 U originalu Borca. 43. kalni upravnik područja. m l i n o v a z a p u š t e n i h 1 g l o b a . 1156 1148 8. u bli­ stupanje centralne vlasti prilikom organizacije zini srednjovjekovnih pazarišta. Danas naselje M E T I L U U U originalu Brodar drugi naziv Gorna Brod. njiva 4 P r i h o d 1.414 1 48 Istanbulu. Prihod 429 ispendža i desetina: 7. neoženjenih 6. kao termin u ovom defteru znači administrativno područje na čijem čelu je su. Subašiluk ima značenje 1154 U originalu Žrnova.151 d o m o v a 2 8 . 881. u P r i h o d 4.660 1 Mezra ( O ) D R U L J E 1 1 5 1 ) pripada D o b r u n u . Danas je to naselje ŽUNOVO u snije potisnuti termin ili službeni naziv subaša okviru mjesnog područja BUKOV DO U oko­ i ostati sve do reforama u 19. d o m o v a 3 1 . Na taj kvu suštinsku vezu. ribnjaka 1. 1157 DRULIE U okolini Višegrada. www. P R I H O D odsjekom: tržne takse. U originalu Podplešiviča. SAMI PAZAR VISEGRAD d o m o v a 23. u Bosni. Danas nepoznato pod sinonima sa terminom muteselim. Prihod 732 sinu I sa. Ovdje se subašiluci uglavnom Ali je vremenom preovladao narodni naziv podudaraju sa jurisdikcijom jednog kadije. sa stavke 147 d o m o v a 14. udovica 1 Prihod 4. za to mjesto ROGATICA. Selo P O D P L E Š E V I C A 1 1 5 6 p r i p a d a pusra. Danas ne posto­ " N U originalu Karče. Ova institucija će se. z a p u š t e n i h 1 1 1 5 7 d o m o v a 74. neoženjenih 16 23. pnik sandžakbegov. u 1.452 Ljuban. Danas grad u upravne vlasti na nižim nivoima ili bolje reći u okviru lokalne uprave. zul-hidždže. Danas postoji selo Više grada. m l i n o v a . uspjeti oduprijeti devalvaciji administrativnih U blizini ovog srednjovjekovnog pazarišta institucija. neoženjenih 3 hasa: v i n o g r a d a 1. navodi se samo jedna usamljena kuća. postavljan beratom i imao 1153 Danas istoimeno naselje u okolini Olova je vrlo visok zeamet. godine. P R I H O D o d s j e k o m : t r ž n e t a k s e .4.000 Selo M E T I L A " 5 1 p r i p a d a O L O V U Selo B R O D A R 1 1 5 8 d r u g o i m e G O R N A B R O D 1147 Subašiluk. 1152 U originalu Rečiča. Da­ kadiluci ili kaze. PLJEŠIVICA kao središte mjesnog područja. sanskog ejaleta. nas je to mjesno područje u okolini Rogatice.1477.g o d i n e 73 Sada je ovaj visegradski subašiluk .50 U originalu Odrulja. n e o ž e n j e n i h 3 0 1 1 5 4 Selo Ž E R N O V A pripada spomenutom.000 SAMI PAZAR BORAC 1155 Selo K A R Č E 1149 . livada 4. poznatih kao ajanluci ili ajana kao sin Isa-bega Ishakovića. Mehmed Čelebija administrativnih službenika. P r i h o d 100 spomenutom d o m o v a 10. osim ispendže. Danas naselje REČICA U baša. dat Ahmed-begu.begovom. ispendža i desetina. pripada Višegradu. Danas naselje u okolini ji pod ovim nazivom. n e o ž e n j e n i h 10 p r i h o d o d skele. n e o ž e n j e n i h 3 Ali-begove. neoženjenih 26 d o m o v a 9. P r i h o d o s i m i s p e n d ž e 57.365 d o m o v a 158. 1158 1151 U originalu Metila. okolini Olova Danas naselje BRODAR U okolini Višegrada. na kojem je prostoru iako u smislu sudskog područja nemaju nika­ postojao toponim pod tim nazivom. n e o ž e n j e n i h 2 P R I H O D o d s j e k o m : t r ž n e t a k s e . ' 1153 Selo ČUNIŠTA pripada spomenutom. stoljeću. To je više pragmatično po­ način nastalo je više gradova u Bosni. u okolini Sokoca. tj. n e o ž e n j e n i h 15 Selo T O P L I K pripada spomenutom. Prema popisu iz Najvjerovatnije je da se radi o zaseoku TOPLIK 1955. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69.com . n e o ž e n j e n i h 1 SAMI PAZAR PRAČA (ČATALDŽA) Prihod 409 hasa: livada 1. a subaša je namještenik.

g o d i n e 74 hasa v i n o g r a d a 3 domova 7 domova 20. koji ne mogu izgova­ 3 domaćinstva. pripada spomenutom. 1 Šatorom sa hodnikom i vodom. Nepoznato pod ovim nazivom. Danas naselje STA­ naselja i to u glasu "ć" i "č". pancir odijela i 1 pancir košuljom. Mezra K A R I Ć M 9 . na mnogo mjesta izvršena zamjena glasova i U originalu Dolna Tušimla. Danas naselje G o s m r U u okolini Kreševa.083 domova 2 TIMAR MEVLANA DŽEMALA. Interesantno je da se izmijenio izgovor ovoga 1161 U originalu Istara Kora. Prihod 280 neoženjenih 5 D i o sela V I Ć E B I L 1166 . ako se ne radi o U originalu Većebil. n e o ž e n j e n i h 17 1 1 6 2 Selo Z A G O R I C A . pripada Prihod 2. Danas postoji www. n e o ž e n j e n i h 4 p r i h o d skele. sa 4 džebelije i 1 U K U P N O : d o m o v a 515. U originalu isto kao gore. n e o ž e n j e n i h 7 P r i h o d 1. n e o ž e n j e n i h 19 hasa m l i n o v a 1. pripada Olofcu. hasa: njiva 1.941 P r i h o d 1.217 U K U P N O : d o m o v a 4 8 . Danas naselje GRA. Danas naselje BJELOVIĆI 1165 U originalu Gostil.554 P r i h o d 2. 2 Selo D O L N A T U S I M L A 1 1 6 7 pripada Rasu. Dakle. KADIJE 43b JELEČA On je lično burume: sa 18 džebelija. koje U originalu Bohorina. domova 3 d o m o v a 16. livada 2 d o m o v a 18. domova 2 3 .460? TIMAR MEVLANA HAJRUDINA. Imalo je svega ljenici vlaškog porijekla. n e o ž e n j e n i h 5 Prihod 221 P r i h o d 1. odnosno dose­ tak. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a R o s n a i z 1468/69. 1 ( ' 9 p r i p a d a L e p e n i c i d o m o v a 6 3 . 1169 Srebrenice. u okolini Fojnice. Nepoznato. 1168 1162 U originalu Izagoriča. 1166 1159 Nepoznato i neubicirano. P r i h o d 18. neoženjenih 2 2 pusto. Danas naselje VEĆEBI- današnjem naselju Karetići u okolini Olova. ŠIMLJA sjeveroistočno od Novog Pazara. d o m o v a 2 5. n e o ž e n j e n i h 4 h a s a : njiva 3. d o m o v a 8. zaselak ovoga sela. Ovo su " h " iz izvornog na­ 1164 U originalu može se čitati kao Skotak ili Sku. p r i p a d a V r a t a r u . šljiva 3.412 Selo S K O T A K M 4 pripada Osatu. Selo L E Č K O V I K " 6 8 . Nepoznato. Selo B I L O J E V I Ć ' 1 7 0 p r i p a d a Kreševu. Ne znam koje. Ovdje je kao som "ć" ustupio je mjesto glasu "i". Danas naselje BORINA se ovdje spominje nekada bilo pazarište. šatorom udovica 1 Prihod 73. d o m o v a 10 Prihod 50 Prihod 300 D i o sela G R A D Ć A N I C A 1 1 6 0 pripada Borcu. Vjerovatno je naselje PETRIČ. ziva izbacili kasniji imigranti.175 Selo G O S T I L ( J ) 1 1 6 5 p r i p a d a s p o m e n u t o m . o r a h a 1 Selo S T A R A G O R A 1 1 6 1 . Drugačije dešifrira­ 1163 Danas postoji samo naselje Petriča u okolini nje nije moguće. okolini Srebrenice. Danas naselje Tu- slova „k" i .529 43a Z E A M E T VILAJETA KOVACEVIĆ U posjedu Hasan-begovom. Prihod 4. 1171 okolini Srebrenice.698 spomenutom. U originalu Bilojević.099 On je lično: b u r u m e .g". Stari naziv sa gla­ RA GORA U okolini Rogatice.? LJE u okviru mjesnog područja TOKOLAK U 1160 U originalu Gradčaniča. 2 I l šatora. njiva 4 P R I H O D odsjekom: o d tržne takse. Treća varijanta ne postoji. Danas nepoznato.BosnaHistorija. neoženjenih 13 P r i h o d 2. Očito je nestalo i utopilo se u rati glas " h " ! ! 1170 neko drugo naselje. globa. p r i p a d a Z v e č a n u . i s p e n d ž a i d e s e t i n a : 14. n e o ž e n j e n i h 117. Selo B O Ž E T K O V I Ć 1 1 7 1 p r i p a d a L e p e n i c i . pusta. U K U P N O : d o m o v a 108. ĆANICA u okolini Pala. KADIJE P r i h o d 140 SARAJ-OVASI (SARAJEVA) SAMI PAZAR P E T R I Č " 6 3 Selo B O H O R I N A ..com .

p r i p a d a Prihod 735 spomenutom Selo M R A T I N I Ć 1 1 7 3 . 46b. Danas naselje OKRUGLO OGLEČEVA U okolini Goražda. Danas naselje BIČER U oko­ NOVA lini Visokog. v i n o g r a d a 3. m l i n o v a .1 U originalu Bićer. "5 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a Bosna i z 1468/69. neoženjenih 7 Selo P R I R O G 1 1 8 ' . mada bi po u okolini Rogatice. T I M A R K U R D A . p r i p a d a Lepenici. 1179 kasnije i naknada za jerli janjičare. Danas naselje SOPILJA U I l/r. TIMAR MEVLANA MESUDA. domova 2 3 . z a p u š t e n i h 1 domova 45. Danas naselje u. u nahiji Bistrici.113 h a s a : v i n o g r a d a 1.080 Selo S E L ( o ) N I C A L L 7 I . Dakle. KADIJE k e s t e n a 4. P r i h o d 4.? 1172 L183 U originalu Homolje. 1173 Danas naselje MRATINIĆI u okolini Kreševa. neoženjenih 18 U zamjenu za ovo selo. 1177 U originalu Dolna Oglečcva. kontinuitet popisa originala. www. n e o ž e n j e n i h 6 d o m o v a 13 Prihod 725 P r i h o d 1. neoženjenih 5 trešanja 5 Prihod 901 naselje Božici u okolini Fojnice ili naselje Bo. pripada Kreševu. p r i p a d a Selo O K R U G L A 1 1 8 2 . KADIJE 79 dat je Mustafin timar. hasa njiva 4 hasa: v i n o g r a d a 2 . njiva 4 TIMAR MEVLANA EMINU-DINA. U originalu Sopil. bio dosta visok. livada U ruci oca ulufedžibaše Sulejman-begova. hasa: m l i n o v a 1. Selo S O P I L 1 1 3 0 .048 ovom spomenutom ocu Sulejman-begovu. k r u š a k a 1 d o m o v a 13.i: U originalu Okrugla. p r i p a d a H r t a r u . SINA H A D Ž l SULEJMA- ¡¡7. n e o ž e n j e n i h 21 ŽEVIĆI u okolini Busovače. p r i p a d a N e r e t v i . koji je timar došao u ruke Mustafe sina Konđričinog. To je titula osobe koja je svake godine išla na Por­ 117» U originalu Zavodišta. njiva 3 . kako se vidi on je dobivao timar. okolini Konjica. titula Uz ovo selo i ovaj timar postoje upisane vi­ koja je bila izuzetno cijenjena.738 Selo H O M O L J A 1 1 7 2 . p r i p a d a Nevesinju. Ovo selo je u ruci oca ulufedži-base Sulejman- hasa njiva 2 begova d o m o v a 9. njiva 2. U K U P N O : d o m o v a 6 5 . p r i p a d a Borcu. hasa: v i n o g r a d a 2.1175 1 domova 4 2 . neoženjenih 1 KADIJE D R I N E (POČE) P r i h o d 3. neoženjenih 4 Prihod 4. o r a h a 2 . k r u š a k a 2 ZEMLJE PAVLOVIĆA I KOVACEVICA domova 45. njiva 3. Danas selo ZAVODIŠTE tu da rješava pitanja plaća carskih janjičara. neoženjenih 5 T I M A R M E V L A N A I M RANA. pripadnosti srednjovjekovnoj župi Sokolu 1183 Stranice: 46a. n e o ž e n j e n i h 3 1178 D i o sela Z A V O D I Š T A . Ne utiču na bilo bliže Foči.359 U K U P N O : d o m o v a 4 8 . II7S Ovdje je interesantan termin ulufedžibaša. Ne znam da li se Prihod 4. neoženjenih 3 Selo B I Ć E R 1 1 7 1 p r i p a d a B o b o v c u Prihod 4. 47a prazne. Nakon isluženog šestruke promjene uživanja i konačno ponovo je roka. koje je dato ovdje Prihod 4.038 radi o ovome naselju. g o d i n e domova 2 d o m o v a 27. n e o ž e n j e n i h 3 Prihod 200 Prihod 2. K A D I J E P r i h o d 4. dole niže." BOBOVCA UKUPNO: domova 4 0 . 1181 Nepoznato. a u okolini Foče. Danas naselje SEONICA U okolini Nevesinja. Sokolu.097 h a s a v i n o g r a d a 1. KADIJE NERETVE hasa: m l i n o v a 1. Danas naselje HOMOLT U NAHIJA RAS 44b okolini Kiseljaka. T I M A R MEVLANA SUDŽAA.BosnaHistorija.137 Selo D O L N A O G L E Č E V A 1 1 " . drinskom kadiji.182 BLAGAJA 44a TIMAR MEVLANA MUSLIHUDINA.com . domova 42. U originalu Selniča.

kako bi sačuvali svoja imanja. us/ Ovaj ovdje primjer sa navodima o sudbini uži­ Tako se ne može nikako zaključivati. 1187 Jusuf. pa se ne može reći da je to pravilo koje gom Vlaha u timarskom sistemu. I SULEJMA. koje s njom upoznat. Nepoznato. a osobito sa ulo­ vezu. www. ne treba Ima slučajeva da kompanjoni koji zajednički gubiti vrijeme oko takvih rasprava. I SARUDŽE. Nedim Filipović je u ovom pogledu ne­ slučajeva da i muslimani imaju istu takvu oba­ potrebno komplicirao stvari. UKUPNO: 710 " 8 * U slučaju da jedan timar zajednički uživa više osoba. im On je lično džebelija sa 1 gulamom Justifje umro i mjesto njega je njegov sin Koja. Danas je prema defte­ nično. razvio se grad Vlasima. ali samo pod imenom Babin uživali P e t k o i njegov o t a c M u s t a f a . d i o sela. ali biti i premješteni Stranice: 46a. I M E H M E D I J A DRUGOGA. U tom slu­ NAHIJA B R O D 1 1 9 1 U VILAJETU KRAL 47b čaju oni koji ostaju i ne idu u rat. čak ono u čemu je on lično da li su takvi timari u suštini bivša feudalna napravio stvarni iskorak u nauci i za šta njemu imovina. U tom slučaju svaka rasprava mora ru iz 1604. sa dodjelom timara i karakterom svojine na muslimani uživaju zajednički timar. Hizir. vrlo je jasan i vrlo u suprotnosti sa karakterom osmanlijskog ti­ poučan u izučavanju timarske organizacije. p r i p a d a jclečtr. u čemu se s se odnosi samo na nemuslimane. n e o ž e n j e n i h 1 Sarudia je umro i mjesto njega je njegov sin P r i h o d 1.S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. ili neka druga iz srednjovjekovne treba odati priznanje. Obično su oni ostajali sa svo­ jim bivšim gospodarima i služili u njihovoj M e z r a . nego samo uživaju jedan timar zajednički iđu i u rat. To su b a š t i n e koje su postoji selo Dol. vojničkoj klasi. Danas ne postoji pod tim Prihod 580 imenom. 47a prazne. kao obavezu US'J svakoga od njih. da su u svakom trenutku mogli izgubiti status timarnika ili ga zadržati. I M U - Mehmedi je umro i mjesto njega je njegov sin STAFE. Ovaj slučaj bi trebalo pratiti. ra koje su često dobijali na preporuku svojih Prihod 50 gospodara. I D R U G O G MUSTAFE. 1 AJASA. 46b.BosnaHistorija. pripada 4 JELEČU ČEBIN DOL. Ali i u ovom defteru naravno. d o m o v a 9. selo. a ne više njihovo vlasništvo i okolini Novog Pazara. mara i mirijske zemlje. Dol. a u rat idu naizmje­ ČlFLUK 186 nično} To je mezra M I L Č E T i Ć l " 88 pusta. T I M A R K U Č U K ILJASA. odnosno starijem imenu KRČMAR u mirijska zemlja. Ne utiču na na drugo mjesto i dobiti timar. I KODŽA H I Z I R A . apsolutno. onda je praksa da u rat. Ovakvi slu­ njim ne slažem. Uživaju ga zajednički. idu naizmjenično. bivšoj imovini. g o d i n e 76 1184 Selo Č E B I N D O L Kučuk lljasje umro i mjesto njega je njegov hasa: njiva 3 sin Isa. zaključivali rasprave vrlo čudne i ustvari bespredmetne. na ko zna čijoj kontinuitet popisa originala. ima jedan slučaj kada uživaoci svojih vlastitih 1188 M I L Č E T I Ć . Sirmerdje umro i mjesto njega je njegov sin I HASANA. a baština je pratnji o trošku bivšeg gospodara ili od tima­ koju je uživao Atmadža. 1 M E H M E D I J A . I ŠlR. i to naizmje­ 1189 U originalu Petrova. vode brigu o prihodima sa timara i onih koji su otišli u rat i nisu eškindži timarlije i ne mogu napredovati brinu se da se timar obraduje i plaćaju porezi. NA. jer je to valaca zajedničkog timara. Ovo je češći slučaj kada ne. Gulam je oslobođeni zarobljenik u ralu ili Prihod 80 oslobođeni rob. mezra. feudalci. Ako jest. Dakle. prilaze osmanlijskoj Ali ovdje se neće voditi rasprava s njim. ali ni pod tim imenom ne postoji. pa utvr­ nahiji Brod i lokalitu Brod na rijeci Bosni u diti da se slučajno ne radi o sedentiziranim ataru današnjeg grada Zenice. Ali ima zemlji.790? Turban. On pokušava utvr­ čajevi su neke osmaniste stavljali pred pitanje diti ono što nema. selo ostalo sačuvano u njegovom polaziti od toga da su te njihove baštine sada izvornom. Moguće je čitati i Cajin Dol. da je to slučaj kada bosanski srednjovjekovni odnosno ispod njegovog su stvarnog nivoa. a slijediti primjenu osmanlijskih zakona u vezi ne naizmjenično. baština idu u rat kao timarnici. Otuda su neke njegove Bosne? Neki su. d i o sela P E T R O V O 1 1 8 9 . niti dobivati povećanje timara. dosta naivno. jer je to sada sve bila državna Na lokalitetu Bzenica (obično IBZENICA) U zemlja. ali ja nisam spreman poistovjetiti ovaj lokalitet sa tim nazivom..com . I JUSUFA. onda je stvar jasna i oni Zenica. sitni ili krupni. Na tom području M e z r a . MERDA.

12. U originalu Islaniča Gora. Danas postoji samostalno naselje Prozora. njiva 1. v i n o g r a d a 2. 882. 1192 Na osnovu spomenutog deftera.995 Na osnovu Ajas-begovog deftera. Danas naselje vrlo blizu Bobovca. tu ima 2 18. U originalu Sobodniča. tu ima 4 Izdala je naredba da se spomenutom potvrdi. P r i h o d iz v a n a : 186 1193 11. 5. n e o ž e n j e n i h 1 Kara Balaban je umro pa je njegov timar dat Prihod 416 Mubamedovu sinu Mustafi. n e o ž e n j e n i h I Selo SLAVJA G O R A 1 1 9 6 . BobovacVisoko.000 Na osnovu spomenutog popisa. d o m o v a 2. Konstantiniji. domova 4 Prihod 327 Prihod 2.20. GULAMA ISHAK Na osnovu spomenutog deftera. 1193 hasa: v i n o g r a d a 1. u mjestu Konsta­ Prihod 500 ntiniji. 1194 14. Dat je silahdaru Hiziru zato što je čuvao san. 1473.77 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. 13. tu ima 7 domova više. p u s t o . livada d o m o v a 20.000 Selo R O T I L 1 2 0 1 . neoženjenih 9 Prihod 1. 1199 U prvoj dekadi Šab'ana 879. o r a h a 1. k r u š a k a 3. j a b u k a 3 Prihod 2. www.742 akče i caru je upućena molba da se potvrdi. Prihod: 2. 1477.787 Selo SLANICA G O R A 1 1 9 7 . tu ima 12 Bobovcu. IL99 NICA u okolini Kaknja. trešanja 8. Lašva Prihod 500 i Kreševo. g o d i n e TIMAR KARA BALABANA. Prihod 747 hasa: v i n o g r a d a . p r i p a d a B o b o v c u . 1198 1195 Nepoznato. Danas naselje BREŽANI U okolini Visokog u 119!. Nema nikakva traga o ne­ realno pretpostaviti da je takva transformacija kom vjerskom objektu. godine u Selo B R E Ž A N I . godine u Konstantiniji. 1 t r e ć i n a m l i n a domova 6 Sada je popisivač zemlje upisao ovaj timar Prihod 869 u iznosu od 30. Danas naselje SĆIT u okolini dje pogrešno upisano Islaniča i da je trebalo Islapniča. domaćinstva više. j a b u k a 4 Na osnovu spomenutog deftera. Što je U originalu Dolna Lučan. Nepoznato na tom prostoru. Serasker nahija Brod. tu ima 4 PAŠE domaćinstva više. 12. 12..000 1192 Selo G A L I Č I Ć 1 2 0 3 . p r i p a d a B o b o v c u .000 P r i h o d 1. godine. Prihod 750 P r i h o d 1. z a p u š t e n i h 2. Mislim da je ov­ 1202 U originalu Ištip.com . tu ima 3 domaćinstva više. neoženjenih 3 l . dzumada II. 1203 naziva sela moguća i da nije komplicirana. DONJI LUČANI u okolini Zenice. Danas naselje SOPOT. Neubicirano pod ovim nazivom. Selo S O P O D N I Č A 1195 hasa vinograda 1 hasa: m l i n o v a 2.260 domova 28 Prihod 2. tu ima 5 domova 13 domova više. 1197 1201 Danas naselje ROTILJ U okolini Kiseljaka. p r i p a d a Na osnovu spomenutog deftera. Ovo nije istovjetno sa selom ŠĆIPE SLAPNICA i u njemu zaselak GORA. Sasvim je u okolini Prozora. p r i p a d a D o l n o j R a m i . Selo Š T I P 1 2 0 2 . sa svim područjima koja im pripa­ 119S Selo O R S U P ? pripada s p o m e n u t o m daju. redžeba 878. d o m o v a 36. p r i p a d a L e p e n i c i d o m o v a 5. livada 1."94 Selo D O L N A L U Č A N 1 2 0 0 p r i p a d a B r o d u . njiva 2. ovdje radi o selu Gora u okolini Kaknja. trešanja 7. domaćinstva više. Možda se mjesnom području Seoce. pripada Bobovcu. domova više.BosnaHistorija. Na osnovu deftera Ajas-begovog. Prihod 200 dzak-bega. 1474. 9. Na osnovu deftera Ajas-begovog tu ima 13 Prihod 400 domova više.

Danas naselje PUTOVIĆI 1209 U originalu Doglot.com . u On je umro pa je timar dat Hiziru. Selo P U T O J E V l Ć 1 2 1 / 1 Pisano posljednjeg dana rebiul-evvela. 1 2 4 T I M A R ALIJE ASPEZA. 882.985 U K U P N O : d o m o v a 113. 10.1477. n e o ž e n j e n i h 6 d o m o v a 124. www. Danas naselje u okolini Zenice.' U K U P N O : d o m o v a 47. 1214 VICA u okolini Zenice. U originalu Putojević. 1208 1213 U originalu Orahoviča. 3. gulama carevog.555 Selo S T R A N A N I 1 2 0 7 h a s a : v i n o g r a d a . Prihod 2.155 ntiniji. 10. 1210 Selo N E M I L A Ako bude potrebno. 874. Vjerovatno danas naselje 1207 U originalu Istranani. 3. na rijeci Corlu'205 Prihod 1. ćehaji Konstantin iji12'3 komornika Džem Čelebije. Koje bi mo­ glo biti ovdje upisano Doglot. 1 galamom 212 godine. utvrditi.'206 UKUPNO: domova 23. o r a h a 15 obavezu da ide u rat. njiva 3.100 P r i h o d 3. o b r a đ e n i h 3. SVEGA: sa p o v e ć a n j e m p r i h o d a : 17. sa l džebelijom. neka se njihova imena sa domova 6 imenima sela.8. Danas naselje STR ANJANI GLADOVIĆI u okolini Zenice. SLimami popis sandžaka Bosna iz 1468/69. zato što su spomenute spahije bile date d o m o v a 7.10.1472. 5 . On je lično džebelija sa 1 gulamom. domova 6 begovog deftera pridodati spomenutom Kara Prihod 271 Balabanu kao povišica.29. 3.13. d o m o v a 13. s tim da ide u rat. 1205 1210 7. 1 gula- P r i h o d 10.BosnaHistorija.813 kao naknada za spahije koji su bili postali Selo O R A H O V I C A 1 2 0 8 raja.037 (Skadra). neoženjenih 1 P r i h o d 2. godine u Konsta­ Prihod 1. 876. Danas naselje ORAHO.100 mu je vječna vladavina. nije se moglo 12M 20. neka mu je vječna vladavina. g o d i n e 7N REZERVA VOJNUKA. pogledaju u poimeničnom de- Prihod 366 fterii. Danas naselje f ANJIČKI nato kao veće područje u okolini Zenice u ko­ VRH u okolini Zenice. 1211 U originalu Kiadić. 204 dine. područje sjeverno od Zenice. uz obavezu da ide u rat. 5. Pisano u drugoj dekadi zilhidždže. 1469. uz h a s a : njiva 1. 4. Danas poz­ U originalu Janičik Vrh. u Konstantiniji' i 1 šatorom Ovaj timar je oduzet i dat Štipanu koji je pre­ 48a T I M A R SA RACA H A M Z E . n e o ž e n j e n i h 2 i Isa-l. z a p u š t e n i h 1. 9. dao tvrđavu Doboj u Bosni. koji su rta osnovu Ajas. neka p r i h o d o d i s p e n d ž e . . n e o ž e n j e n i h 1 godine. d o m o v a 10 Krajem džumada II. Pisano: u prvoj dekadi časnog ramazana. gulama carevog.337 mom i 1 malim Šatorom U K U P N O . 1215 mostalno naselje ili kao zaselak.937 Zbog toga što je navedeni imao drugi timar. godine.400 Ovaj timar mu je oduzeti dat knezu Ivanišu Selo J A N I Č I K . 874. 1477. neoŽenjenih 4 Ovaj timar je dat jelečkom subaši Ishak-begu. neožcnjcnih 15 On je lično burume. Prihod 585 Selo D O G L O T 1209 jem se nalazi više sela i zaselaka. SVEGA U K U P N O : s a p r i h o d o m rezerve ovaj je dat mula naibu Aliji iz Skenderije vojnuka 21. On je lično burumesa: 3 džebelija. 1470. Posljednjega dana džumada II. u Konstantiniji. go­ D i o sela K L A D I Ć 1211 pusto. Dakle. .V R H 1 2 1 5 koji je predao tvrđavu Doboj u Bosni. i s p e n d ž a . livada 1. 1212 u okolini Zenice.3. 1 2 « 29. 882. m l i n o v a 1 T I M A R Š A H I N D Ž I J E JUSUFA d o m o v a 2 8 . 8. Danas nepoznato kao sa­ u okolini Zenice. d o m o v a rezerve v o j n u k a .

se naselja dvoimenično nazivaju i da je drugi 1222 31. 9. 6. 1474.10. livada 1 o r a h a Posljednjeg dana redžeba. dzumada I. 1216 13. 79 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. kuluk nije obave­ za koja proističe iz timara". neoženjenih 5 domova 4 8 . Danas naselje SVIĆE U 12.047 P r i h o d 5. z a p u š t e n i h 1. današnji gradić u Bosni. Zbog toga mu je Na osnovu carske naredbe dat je Deli Aliji. n e o ž e n j e n i h 2 Pisano u prvoj dekadi ramazana 874. dizdarevom sinu. Prihod 1. Radojem. d o m o v a 11. Da li se 1219 U originalu Crnica. sandzak-begposlao ilam (obavijest) 2:> U originalu Tišina. posjeduje vinograde Uračuna.838 Zbog toga što je. 1476. u Konstantiniji. godine.449 48b Selo P O N U Š I N A 1221 '. Vjerovatno selo Vitez u što. Gotovo svi nazivi "kr- 1220 Danas naselje PONJUŠINA U okolini Fojnice. 1472. . sinu Ismailovu. 1 4 7 1 . spomenuti se nije pred 1226 30. pripada Kreševu. navodno. 1. 1472.249 Konstantiniji.1223 d o m o v a 10. u vezi sa spomenutim 1224 12. okolini Zenice. 877. Vjerovatno danas naselje radi o ovom naselju i koji od lili lokaliteta bi CRNICI U okolini Kreševa.BosnaHistorija. neoženjenih 12 Prihod 3. godine u Prihod 2. o r a h a 5. P r i h o d 169 T I M A R MUSTAFE SINA M E N T E S A L U Selo V I T E Z 1221 ALIJE hasa njiva 40 Timar mu je potvrđen i izdata naredba da se d o m o v a 16. 878. nama pojavio. neoženjenih 6 Varni 1224 Prihod 3146 1225 Selo T I Š I N A 1 2 1 9 Selo C R N C A . on na­ godine u Konstantiniji 1216 lazi na kuluku. to mu je i l šatorom timar oduzet i dat Iljasu. 5. 3. u posljednjoj dekadi ređžeba. Selo S V I T Č A 1 2 2 8 i izvan berata. 10. stjanska" su nestali. s njiva 2. 12." hasa: o b r a đ e n i h v i n o g r a d a 2.3. . 1227 1 3. u Turopolju uz obavezu da ide u rat. Nije teško objasniti za­ 1221 U originalu Vitez. hasa: v i n o g r a d a 1. toponomastici centralne i srednje Bosne je da 1222 4. U K U P N O : d o m o v a 86. Postoji nase­ okolini Zenice. Datum beratapisanje u prvoj dekadi džumada T I M A R M E H M E D I J A . godine u 3 0 . 1 galamom spomenuti ne obavlja svoju službu. SINA S E J H O V O G II. tvrdeći da se. godine. zamjenom.342 Pisano u posljednjoj dekadi zil-hidždže.13.com . l 2 : s U originalu lsvitća. d o m o v a 2 malim šatorom. 1470.1222 Selo K R S T J A N S K A G O R A 1 2 2 9 To je. 875. j a b u k a 1 tim da obavezno ide u rat. 1 .2 2 .7 21. Danas selo TIŠINE U oko­ u kojoj obavještava sljedeće: "Otkako sam ja lini Zenice. . n e o ž e n j e n i h 4 U ruci je Radoja Krajčinovića P r i h o d 1. diumada I. godine.1227 Za spomenutog je Isa-beg poslao pismo u kome obavještava sljedeće: "On ne sluša moje naredbe. 1 2 8 Selo K ( G ) 0 R I C A ' Pisano: 25. došao u ovaj vilajet. neoženjeni li 17 876. dato Aliji. 1473. 1 -'' U originalu Korica. Osim loga vrlo izražena karakterislka u lašvanskoj nahiji. pripada Kreševu. hasa: v i n o g r a d a 2. On je lično burume sa: 2 džebelija i 1 hasa livada 1. g o d i n e Pisano. njiva 2. j a b u k a 2 0 Konstantiniji. .22. 1217 timar oduzet i dat hrabrom mladiću Hamzi. 28. godine. dio izraz " G o r a " www.8 . mogao biti. u domova 24. Danas naselje GORICA U 1229 Nepoznato pod ovim nazivom. n e o ž e n j e n i h 2 izda novi berat za ono što se koristi. 879. k r u š a k a 10. Međutim. lje Gora i Ana Gora u okolini Zenice. njiva 2 D o m o v a 44. 881. ne znam. u Konstantiniji!226 Prihod 7 7 0 4 Zbog toga što je sandžakbeg obavijestio da On je lično burume: sa 2 džebelija. Zbog toga mu je to oduzeto i dato aščiji Aliji. 10.

1240 prerasla je u naselje Brezovik u okolini Viso­ 31. izda novi berat. 1242 1233 25. gulamom i 1 šatorom P r i h o d iz v a n a 1. gulamom. 1 dat Ibrabimu. timar je. ali su gotovo svi nepoznati. 1 1 . 1238 1231 U originalu Dobreleva. njiva 1 rijeke. 881. 1 123 M e z r a B O L I N A POLJA ".717 Pisano: 14. godine. za ono što drži. njiva 2. 1137 kle upućuje na mogućnost da su ta naselja na­ U originalu Klobča. 880. jer je spomenuti pobjegao odmetnicima.. sa selom. n e o ž e n j e n i h 4 Što se drži. Neubicirano. 1241 kog. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. Zbog toga Što je haračlija izvijestio da je spo­ evnuhu Ahmed-pašinom. u Konstantiniji'239 dole niže u nahiji Kreševo. godine. Danas naselje DOBRI. Danas naselje KLOPČE stanjivali pristaše Crkve bosanske i da su bila u bližoj okolini Zenice. 875. 1237 pusta. sa stavke Matijaša. koji je upisan. za ono d o m o v a 12.godine. brata Petrina. P r i h o d 1. 10. 1474. Uglavnom. bratu Mahmud~aginom.708 Ovaj timar mu je oduzet i. UKUPNO: domova 44. džumada I. Ovaj timar je. Rogačićka rijeka u okolini Zenice ili Selo G O R N A L U G A N A Rogatka ali na suprotnoj strani od navedene h a s a : v i n o g r a d a 1. dat Ismailu. izdat mu je novi berat. 879.godine u neki toponimi koji svjedoče o mogućnosti području Dunava1241 postojanja naselja pod ovakvim nazivom. menuti Vukica sakrio novopridošle poreske Pisano 18. džumada II. sla u selo. grada. U ovaj timar spada i selo TuhomiŠlje stoje pri­ Pisano: 5. 1476. ćehaji tvrđave Susit. o r a h a 3. 1476.com . neoženjenih 1 Prihod 8. Selo K L O B A Č h a s a : v i n o g r a d a 1.874 On je lično burume sa: 2 džebelija. 12.480 d o m o v a 2 2 . neoženjenih 2 1232 P r i h o d 1. SINA M E H M E D A . godine u padalo Mahmudu. www. 31. 1230 Nepoznato pod ovim nazivom. 1474. p u s t a .g o d i n e 80 Selo GORA R O G A T l Č 1230 Timar mu je potvrđen i naređeno da se. posadniku koji je služio za plaću. Ova mezra nije ponovo naseljena i nije prera­ U E V o u okolini Zenice. zil-hidždže.. . 5. vraćen je prijašnjem uživaocu Vukici. u stvari kvart samog smještena uz šume i gajeve. koja je bila pusta. i 1 malim šatorom koji je upisan dole niže u nahiji Kreševo. neoženjenih 1 2 domova 22. Treba 1235 voditi računa da na području nahija Brod i 2 .807 Mezra BREZOVIK . 1239 1232 Ova mezra. 5. danas je nepoznato. Danas naselje L234 G O R N I I Luč AKT u okolini Zenice. 3. 4. u KonstantinijiJ253 Timar mu je potvrđen i.027 49a T I M A R A H MEDA.1240 upisan dole niže. njiva 1. godine u 1235 1231 Konstantiniji Selo DOBRALJEVA 1236 h a s a : njiva 1. 879. Sav ovaj timar je u ruci Vukice. livada 1 U K U P N O : d o m o v a 7 2 .6. 1470. zajedno sa selom po imenu Selce. neoženjenih 3 SINA ALIJE I Z M E N T E Š E Prihod 4.. naseljena je i 28. Pisano: u prvoj dekadi džumada II. i selom Večerička i selom Selo. Pisano. pa i brda.? Pisano u drugoj dekadi muharrema. 878. kao 1242 što je npr.BosnaHistorija. (nema datuma??) Sav ovaj timar. . uz T I M A R SEIDA Č E L E B I J E obavezu da ide u rat. Sačuvani su Pisano: 14. kao unapređenje. koji je Jedrenama. Ovo done­ jugoistočni dio samog grada Zenice. neoženjenih 2 hasa: vinograda 1. On je lično burume sa: 1 džebelijom. gora. livada 1 Selo O D M U D d o m o v a 39. U originalu Gorna LuČana. 1474. 6.284 P r i h o d 1. 9. dat Širmerdu. 1236 Lašva ima dosta naselja čiji je drugi dio imena U originalu Odmud. osim sela Selce. u obveznike. Danas istoimeno selo. zil-hidždže. pripada Visokom.4 . k r u š a k a 1 Prihod 2. odlukom KonstantinijiJ234 sultana..

livada 1.1252 P r i h o d 1. Selo G O R N A V I S N I C A !25i h a s a : v i n o g r a d a 1. 81 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. muharrema. Danas selo Pojska u oko­ 1246 27. hasa: v i n o g r a d a 1. 877. 1252 U originalu Selca. njiva 2. šabana. džumađa U. 12.1476. dat Uzun Jusufu. hasa: v i n o g r a d a 1. 1256 1249 U originalu selište SIBILO. godine u Konstantiniji1246 Carskom naredbom ovo selo je ponovo dato Selo Č A J D R A Ž 1 2 5 4 ranijem uživaocu Seid Čelebiji. Prihod 1. Postoji selo pod istim h a s a : livada 1 nazivom i u okolini Visokog. On je lično burume sa: 2 džebelija i 1 10. P r i h o d 1.2. U originalu Gorna Višniča. 1255 NJA VIŠNJICA u okolini Zenice. o r a h a 5 Prvog dana zil-kade. neoženjenih 4 trešanja 6 Prihod 4. pusta T I M A R H I Z I R A .279 Ovaj timar je carskom naredbom dat Hodži 1244 Lumi? Davudu. njiva 3. 881. neoženjenih 4 Seidu kao zamjena za ovo selo. u Elekoyu. godine. Selo BISTRICA1257 POLTE u okolini Zenice. njiva 3. DSKOG KADIJE Hamzinom sinu.481 Selo POLSKA1253 Ovo selo i četiri sela. u Konstantiniji 1255 Šatorom Posto je spomenuti jusuf umro. uz obavezu da ide u rat. 1475. koja su upisana. timar je dat Mustafi. ševala. 1476.com .507 carskom naredbom. o r a h a 15. www. 880. Vjerovatno je to danas SEBINIE. 1 2 4 5 1253 lini Zenice. 1 Prihod 856 gulamom i 1 malim šatorom Mezra Si B I L O 1 2 4 ' . hasa v i n o g r a d a 1 Pisano: u prvoj dekadi zilhidzdze. Prednja bilješka precrtana i ne lini Zenice. k r u š a k a 2. Danas n a s e l j e m i G O R N J A VIŠNJKIA U okolini Zenice. 1476. hkenderu Divane. Danas istoimeno naselje 124S U originalu Dolna Višniča. neoženjen ih 7 "Spomenutise nije odazvao na dužnost. 1254 1247 5. zbog smrti spomenutog Davuda. z a p u š t e n i h sedmom listu. na osnovu 49b TIMAR MUSTAFE BRATA VISEGRA- pisma Bali-begovog. k r u š a k a 10. ševala. 1244 1250 1 . Prosina> j a b u k a 10. godine. o r a h a 5. s ove strane. datd su spomenutom d o m o v a 26. U originalu Čajdraž. neoženjenih 6 kod Edirne. m l i n o v a 1. 1475. da ga Selo S E L C A 1245 uživa i da ide u rat. kao centralno naselje mjesnog po­ važi. i to: Predol.044 Selo D O L N A V I S N I C A h a s a : v i n o g r a d a 1. dručja od nekoliko zaselaka. livada Pisano: 18. za­ U originalu Bistrica. godine u Konstantiniji1247 d o m o v a 26 1 2 4 8 Prihod 2.godine (umro je) d o m o v a 16. timar dat D i o sela D O L N A P O L I 1 2 4 3 Parsu Ahmedu. trešanja 10. U originalu POLSKA. godine. Danas naselje D O ­ u okolini Zenice. 1257 nazivom. 1470. P r i h o d 1. livada 1. okolini Zenice.009 d o m o v a 7. 880. 879.BosnaHistorija.10. . SINA H A T I BOVO G U K U P N O : domova 76. 881. g o d i n e d o m o v a 13. na osnovu njegovog pisma. i250 d o m o v a 6. pripada Visokom."Zbog P r i h o d 1. 3. n e o ž e n j e n i h 3 On je lično burume sa: 1 džebelijom. neoženjenih 2 4 Sa stavke spomenutog Hizira ova dva sela su Prihod 6. koja su pripadala 1. Ajas-begje poslao obavijest u kojoj je izvijestio Pisano: 14. n e o ž e n j e n i h 4 godine.433 data jusufu. 9. 2. n e o ž e n j e n i h 4 Ovaj timar je. U K U P N O : d o m o v a 52. Danas naselje SEOCA U oko­ 8. Danas naselje DOLI. 30. o r a h a 1 9. šljiva 10 Postup? i Orahova. 5. 874. u sljedeće: Sofiji'256 1243 U originalu Dolna Poli. u logoru domova 33. 6. ali mislim da se ovdje radi o onome u okolini Zenice. Danas naselje BISTRICA U selak sela RADOVLJE U okolini Visokog. zapravo sela. dole na hasa: o b r a đ e n i h v i n o g r a d a 1.10. Nepoznato pod tim 9.310 toga je. 6 . 1473.965 20.

Dolna Gora. šabana. o r a h a 25 Ovo seoce je ponovo dato ranijem uživaocu Hi.BosnaHistorija. 1. pa je timar dat janjičaru Kasimu. pripada Bobovcu. Visokog. 3.1. 1 2 6 7 Selo G U N I Š T A hiji Dubrovnik. Husejn-age. i sve gulamom i 1 malim šatorom je to objedinjeno i dato Sahinu. njiva 6. 26. 1475. 5. Danas selo VARDIŠTE 1262 10. a na osnovu pisma Ajas-begovog.1474. Datum je tamo naveden. u Konstantiniji1269 silje. 878.205 66 Pisano 6. koje je uživao aščija Alija. go­ On je umro. koje je uživao P r i h o d 4. godine u Konstantiniji Selo V A R D I Š T A 1 2 7 1 12<i4 U K U P N O : d o m o v a 29. 12.1476. Danas selo DRAŽEVIĆI P r i h o d 2. P r i h o d 3. On je lično džebelija sa: 1 gulamom i sa 1 1266 2. na osnovu Ajas- Sahinu ne da drugi timar. kao povećanje spomenutom Jusuju. domova 21. Danas seio RAVNE kog. Prihod 306 Izvan defteraje. 1265 17. Danas naselje u mjesnom području M A L O ČAJNO U okolini Visokog. po želji Husejn-age. šabana. • 9. hasa: o b r a đ e n i h v i n o g r a d a 1. kao unapređenje. 1472. godine. s tim da se spomenutom Pošto je i Mehmed umro. Dato je. 880. 1472. timar je dat novom muslimanu Pisano: 10. u okolini Visokog. 29.195 Ali-Fakih. 1473.512 u okolini Vareša. go­ Selo Z I M Č A 1 2 6 8 p r i p a d a V i s o k o m . Vladisavu. 1260 31. i D.200 1259 Selo D O L N A R A V N A pripada D u b r o v n i k u . 1261 20.8. 1269 8. godine. D a t u m je t a m o naveden. TIMAR MEZIDA d o m o v a 14 On je umro. d o m o v a 9. n e o ž e n j e n i h 7 U originalu Dražević. uz obavezu da ide u rat. malim šatorom. pa je njegov timar. godine. godine u Konstantiniji1262 Muhamedu.001 P r i h o d p r i b l i ž n o : 1. Zbog toga sto je spomenuti Šahin počinio na­ 3. uz h a s a : njiva 2 svjedočenje Ajas-begovo. pripada Kreševu. www. u mjesnom području Smrekovice u okolini 1263 12. 875. 1 nom Morandol. livada 1. 876. 1 2 5 8 Selo K O J S I N A . car­ u ruci Širmerda koji je uživao selo jošanicu u skom odlukom. begova pisma. u Konstantiniji 1265 Prihod 1. 5.012 u nahiji Dubrovnik.com . 263 22. rebia /. g o d i n e 82 domova 6 Selo D R A Ž E V I Ć 1 2 6 4 . te selo upisano ispod njega pod ime­ On je lično burume sa: 1 džebelijom. 877. neoženjenih 7 upisano ispod navedenog sela. n e o ž e n j e n i h 3 Ravna sa selom MaleŠić. Prihod 1. 1270 16. Ševaža. dato i selo Šaraj Ovasi. spomenutom Iskenderu je. 3474. kraljevom ćehaji. timar je dat njego­ vom rođaku Skenderu. 880. 1271 U originalu Vardišta. dine. rođaku kapu- TIMAR HIZIRA SINA T U R U D O V O G 50a đge. u Konstantiniji1261 sma (preporuke) Ajas-begova. koji je upisan dole niže u na. a koje je upisano dole niže u nahiji Dubrovnik. u Konstantiniji1270 Zajedno sa timarom koji je imao u nahiji Spomenuti je postao silahdar. šabana. neoženjenih 4 ziru. godine. 1471. 1267 U originalu Guništa. 878. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. 1258 Danas istoimeno naselje u okolini Kreševa.183 Pisano: u drugoj dekadi zil-hidždže. 1268 Danas naselje G. dat njegovom bratu Mehmedu. na osnovu pi­ dine. ZIMČA u okolini Viso­ 1359 U originalu Dolna Ravna. zil-kade. 877. 5. u Konstantiniji. pa je timar sada Dubrovnik. koje je uživao Kemal P r i h o d 1. Pisano: u drugoj dekadi zil-hidždže. u EdirnP Ovo je seoce dodato. n e o ž e n j e n i h 7 18. koje je uživao Sankur. te selo Podgozdje koje je U K U P N O : d o m o v a 33.1260 h a s a livada 1 Od ovog timara je uzeto samo ovo seoce Dolna d o m o v a 12.4. z a p u š t e n i h 1. 3. kao povećanje.

1281 je riječ o tim naseljima. 1279 lini Visokog. 10. 12. domova 6 Prihod 372 TIMAR BARAKA SINA ALIJINA IZ T 2 7 < MENTEŠE Selo C R K V E N J A K \ pripada Kreševu. P r i h o d 3. 5.296 1 2 7 3 Selo K O P R I V N O On je lično die helija sa 1 gulamom. Suha. g o d i n e hasa: v i n o g r a d a 1. m l i n o v a 1. na dru¬ 50b gom listu. 2. 877 u Konstantiniji1280 h a s a : o b r a đ e n i h v i n o g r a d a 1. 2 7 3 d o m o v a 10. koji je uhvatio d o m o v a 34.274 UKUPNO: d o m o v a 2 2 . T I M A R M U S T A P E SINA H A D U M A ISE trešanja 3.i2H> Ovo selo je u ruci oca ulufedži-base Sulejmdn. 1473. 1472. On je lično dzebelija sa 1 gulamom Ovo selo Mutnica. n e o ž e n j e n i h 2 U K U P N O : domova 21. P r i h o d 1. 1 gulamom vjerovatno zaselak sela BRNJIC. -4. 878. akinu. dat Tomašu Bodinčiću. pod nazivom i l šatorom. 881. godine u Geredi. Danas naselje BILJEŠE- Zenice. z a p u š t e n i h 1. 5. upisano dole niže. u Istanbulu1282 Spomenutom Baraku je dat timar. s ove strane. Sela Gradac i Lise u nahiji Kopru Hisar su njiva 2. zajedno U drugoj dekadi zil-hidždže. u okolini Zenice. 1473. uz obavezu P r i h o d 1. koje drže posadni. po imenu Gradčac i Lisje. 1282 24. d o m o v a 27. mjena i datum zamjene. Vjerovatno 17. njiva 3. timara i dato ocu Sulejman-begovu. godine. timar je dat Aliji. ci tvrđave Bohovac. džumada l. dato je kao zamjena za ono selo stoje uzeto iz njegova nemuslimanu Brajaku Podrpanu.83 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. odu­ Zgošta.com . naredbom našega d o m o v a 11. 876. dizdarevom sinu. Zbog toga što se Deli Jusuf nije pojavio u begova. (Liše?). n e o ž e n j e n i h 6 P r i h o d 6. logoru Urkup?274 koja su bila u posjedu Hercega i upisana dole niže u nahiji Koprii Hisar. n e o ž e n j e n i h 2.1 8 . upisano dole niže. Vjerovatno naselje u 1272 U originalu Liso. Prihod 9S82 1276 25. Selo J A N I Ć 1 2 7 5 17. Danas selo Janjići u okolini 1283 U originalu Bileševa. Danas naselje Lisovo u oko­ okolini Kaknja. j a b u k a 5 Timar mu je oduzet i. zet mu je timar i dat Baraku sinu MenteŠelije. 1277 Nepoznato pod ovim nazivom. carskom odlukom. .1473. U . u sa dva sela. 1477. www. šabana. neoženjenih 10 Muhameda Bakiriju. 10. Selo B I L E Š E V A Tamo je zabilježeno selo za koje je izvršena za­ hasa: v i n o g r a d a 1. 1275 U originalu fanić. 1278 U originalu Koprivnica. 877. u d o v i c a 1 vladara. o r a h a 17. k r u š a k a 2. te mezra po imenu TIMAR MURATA Krstjansko Selište (mezra) i selo po imenu Zbog toga stoje spomenuti Murat ostario. neoženjenih 4 Prihod 481 Prihod 2. godine. 1280 i DONJA VRAĆA U okolini Zenice. Danas postoje GORNJA KVENJAK U okolini Kreševa.1. sina Mehmed-begovog. 276 godine u Vizi. 17. zil-kade. n e o ž e n j e n i h 2 Selo K O P R I V E N D O L 1 2 7 7 Prihod 865 d o m o v a 6. 1274 9.' h a s a : njiva 1 d o m o v a 10. U originalu Črkvenjak. Danas je to On je lično burume sa: 3 dzebelija.431 da ide u rat. ustvari Vareša. o r a h a 2 oduzeta i data Deli jusufu.612 U ruci je ranijeg uživaoca Brojaka. upisan dole 1 2 3 3 niže u nahiji Onogošt. vo u okolini Kaknja. n e o ž e n j e n i h 4 U ruci je Ahmeda. Selo L I S O 1 2 7 2 Pisano u drugoj dekadi džumada II.BosnaHistorija. Danas naselje CR- 1273 U originalu IVRATČA.708 26. n e o ž e n j e n i h 2 Selo G Ö R N A V R A T Č A ' Prihod 859 d o m o v a 69.

Selo Z A V R Š 1 2 8 8 hasa: v i n o g r a d a 1. uz obavezu da ide u rat. uživaju svoje ranije baštine i da su u nekom srodstvu. pa bi to značilo da je postu­ Iljasu. 875.1294 ne vidi. / gulamom i 1 malim šatorom T I M A R EJUBA 51a TIMAR MEHMEDIJA. Danas selo GRAČA- 1288 U originalu Završ. nazivom. 8. ovo su očito starosjedioci. osobito zbog toga što oni nisu posadnici tvr­ d o m o v a 8 2 . godine 8-i neoženjenih 5 P r i h o d 631 P r i h o d 3. 876. 25.. Nepoznato pod tim 1291 7. ljima. 1294 vršje u okolini Zenice u selu Palinovići. 1471. 10. ŠĆAMICA U okolini Zenice. i rat. Danas naselje Mo- da se u takvim slučajevima radi o Vlasima..1291 vo u okolini Kaknja.6. iz teksta u logoru na području Tarkosa.6. zajedno ćanja harača. idu zajedno u rat. koji zajed­ hasa: v i n o g r a d a 1. godine. Kod nemuslimana koji zajednički uživa­ P r i h o d 8. godine. na osnovu Ajas-begovog pi­ Selo B O N Č A K O L A ?? sma. Danas selo ili zaselak Za. diumadd II. sinu Sejhovom. dat Mehmediju. 27. Moguće je razmi­ moći će se nešto bliže odrediti vrijeme uspo­ šljati i o naselju PUTIŠ U okolini Busovače. www.BosnaHistorija. n e o ž e n j e n i h 11 Selo P O N I H O V A 1 2 8 4 Prihod 2. godine. uz oba­ hasa: v i n o g r a d a 1. Prvi stave dizdara u ovoj tvrđavi pa i sami pad ovog dio naziva sela vrlo je sličan navedenim nase­ mjesta pod osmanlijsku vlast. ćeg porijekla. Danas naselje PONIHO.735 1290 rijeci Livadija.1292 1285 U originalu Gumanča. a četvoricu skinuo sa plaćanja idu u rat. n e o ž e n j e n i h 11 U K U P N O : d o m o v a 37.716 ju timar nije rijedak slučaj da zajedno idu i u On je lično burume sa: 2 džebelija. pak isti i za muslimane i nemuslimane doma­ Pisano: u drugoj dekadi rebia II." 1287 Zbog toga je timar. u Konsta- 1184 U originalu Ponihova. n e o ž e n j e n i h 19 đave. On je iična Smrtcme sa: / đže&đtjćm. n e o ž e n j e n i h 6 Pisano u prvoj dekadi rebia I. Isto tako. Danas naselje GUMAN- cr u okolini Zenice.9.1470. Prihod 423 TIMAR MIRAHORA SIRMERDA Selo G U M A N l Č A m s domova 5 Selo M O Š T A N I C A 1 2 8 ' 2 Prihod 363 h a s a : v i n o g r a d a 2. timar je dat Seidu Če­ domova 5 lebiji. NICA u okolini Zenice. bivšim baštinam. Mislim da se U jednom drugom navodu u ovom defteru.366 h a s a njiva 2. livada 2 vezu da ide u rat. 1290 12S7 28. Naprotiv. ovaj slučaj kao i još neki slu­ čajevi ovdje u ovom defteru ne potvrđuju teze nm U originalu Moštaniča. d o m o v a 11. 879. gulamom i 1 šatorom. 9. livada l nički uživaju eškindži timar. l i v a d a l d o m o v a 85. PUTIČEVO u okolini Travnika. upravo radi o tome naselju.192 U K U P N O : d o m o v a 16. četvorica muslimana bili timarnici na svojim Zbog toga je dat jednom od carskih aščija. ntiniji. prema Lašvi. 1474. Ali to nikako ne znači T I M A R O M ERA Č E L E B I J E da su oni vlasnici zemlje. ovdje.12*6 harača izjavivši: oni su umrli.. 1293 U originalu Gradčaniča. Ovaj timar je u ruci livanjskog dizdara. d o m o v a 5 On je lično džebelija sa l gulamom.Vjerovatno su i ova On je napustio ovaj timar.S u m a r n i popis sandžaka Bosna iz 1468/69. Najbliže ispravnom ili približno slič­ 1292 nom dešifriranju i ubikaciji je današnje selo Ovo je prvi put da se spominje livanjski dizdar. Selo G R A D Č A N I C A 1 2 5 3 1286 Ovo je rjeđi slučaj da svi četvorica. Malo neuobičajen naziv. na P r i h o d 1. 11. njiva 3.com . n e o ž e n j e n i h 5 Prihod: 12. H A M Z E Za ovog spomenutog Ajas-beg je izvijestio slje­ IKARAĐOZA deće: "On je jedanaest kršćana prikrio od pla­ Uživaju ga zajednički i sva četvorica. jer je zemlja postala državno vlasništvo-mirija. Ali se. To bi moglo upućivati na činjenicu da oni.978 On je lično džebelija.360 P r i h o d 3. njiva 1 Naredbom našega cara. kao svoj timar. nažalost. MUSTAPE.

ali ovdje se gotovo svi nazivi lokalitata koji SU U sebi radi o selu HUASNO U okolini Kaknja. Već sam ranije upozorio da SU imenih naselja na tom području. s one strane. g o d i n e Zbog toga što je spomenuti aščija Iljas umro.911 u rat. godine. tvrđen njegovom ranijem nosiocu Brojaka.com . n e o ž e n j e n i h 9. u Konsta- ntiniji1299 Selo P E Č U L 1 3 0 5 h a s a : v i n o g r a d a 1. 1469. SINA TAKLAVICA "On nije dostojan službe". U popisima se redovno mogu SE ubicirati. godine. dota njemu. da li ima ikakve veze s ovim naseljem. Abmed sin Mehmed-begov. On je lično džebelija sa: 1 gulamom. 1476. godine. imenu Vukić. ntinijimA 3. u logoru I PAVE Ajdosumo» Uživaju ga zajednički. Pisano 17. a obojica zajedno Ovaj timar je. carskom naredbom. 874. nestali i TIE 1298 U originalu Izločut. SINA GRGUREVOG Datum berata: 6. 7. 1302 Danas istoimeno selo u okolini Zenice. 1 3 0 2 Selo M U T N I C A 1 2 9 6 SAMI PAZAR K A K N J A h a s a : v i n o g r a d a 1. 7. glasom "lj". 1. sinu dizdara Ajasa. Bosni. www.BosnaHistorija. Danas naselje PEČUJ U oko­ naselio Zi nri-. livada 1.149 1303 Selo H R A S T N A 1 2 9 7 pripada Kreševu.600 U K U P N O .349 Selo Z L O Č U T * . njegovoj braći TIMAR B RAJA KA PODRPANA Vukinu. n e o ž e n j e n i h 3 1 2 9 Priohod 2. sadržavali izraz "krstjansko" ili si. domova 1 Prihod 50 TIMAR VUKIĆA.261 P r i h o d 2. Danas postoji više isto­ 1303 Nepoznato. PRIHOD: 810 carskom naredbom. mlinova 1 gore na drugom listu. 881. Napisano s a dva slovna znaka kao glas „nj". godine. Ne znam lini Zenice. javlja u okolini Sarajeva. TIMAR RADOSAVA. jednom od carskih solaka. Sav ovaj timar i selo Gorna Vratca. timar je dat Musi. On je lično burume sa: 4 džebelija i 1 Dio spomenutog Vukićaje oduzet i dat Huse- šatorom. 5. neoženjenih 12 Uživaju ga zajednički. okolini Zepča. a obojica zajedno idu P R I H O D : 11.2. rođaku llusejin-begovom. jinu. safer. p r i p a d a Sarajevu. Vukašinu i Kovaču.10. SINA STANČIĆA I RA­ 51b DIĆA. 881. carskom naredbom. pusta. to su Selo Ž E L E Ž N A P O L J A 1 3 0 6 sela. 881.1476. dat je Muratu. Danas grad u centralnoj 1301 7. 1476. rebia I.002 Zbog toga Što je za spomenutog Brojaka. dati su nevjerniku po 1395 6. Uživaju ga zajednički. u Konsta- Hasana. Nešto slično tome nazivu je 1303 U originalu Pečul. udovica 3 d o m o v a 13. nice došla obavijest daje dostojan ratnik uzviše­ nog Carstva. njiva 2. a u rat idu naizmjenično. a postoje iz prijesto- Obavezno ide u rat. m l i n o v a 1 d o m o v a 8 0 . Oba su umrla i njihovi dijelovi. d o m o v a 9 0 .tih u okolini 1 iadžića. džumada II. Danas selo ŽELJEZNO POLJE U 1300 31. muharema. d o m o v a 9.85 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. n e o ž e n j e n i h 1 ga. 1297 U originalu Hrastna. On je lično džebelija. 876. upisano pokvarenih. n e o ž e n j e n i h 3 Prihod 200 P r i h o d 1. ponovo po­ idu u rat. Mez-ra KRSTJAN . P R I H O D . d o m o v a 13. ! 2 % U originalu Kaknja. pod tim imenom. Gornja Vratca. n e o ž e n j e n i h 3 P r i h o d . Zbog toga što nije pošao na vojnu protiv Uzun Pisano. 10. u Edi- Pisano: 13. u logoru na rntP m 1295 rijeci Dunavu. dždk-begposlao obavijest u kojoj se kaže sljedeće: TIMAR VUKIĆA. 13116 U originalu upisano kao Želežna Polja sa dvo- 1299 13. SINA GRGUREVOG U K U P N O . 1472. Danas nepoznato 1104 15.ramazana. sdn. 5. i selo Izgošta u nabiji Bobovac. sa one strane. godine. u ruci su domova 7 Brojaka Podrpana. upisano na listu iznad ovo­ d o m o v a 13.

1310 udovica 5 U originalu Dolna Ivratća. pusta T I M A R H A R A M I J E KARADOZA. 1313 15. SAMI PAZAR S U T I S K A 1 3 1 9 1309 U originalu Kladović. p r i p a d a B r o d u . Selo K(G)LADOVIĆ1309 neoženjenih 2 domova 5 P r i h o d 1. timar je dat pećkom ceribaši Selo V I D U Š A 1 3 1 4 Atmadži. sumnje da se radi o tome naselju. 1 Prihod 1. 1313 Sutjeska.com . neoženjenih 12 Selo DOLNA VRATCA1310 Prihod 4. jer je tegritet u smislu vlasti i vojne sile.1474. 879. Danas naselje GLADOVIĆI U okolini Zenice.386 "aleksandrovske države". Ali u kasnijim popisim se na ovom u okolini Kaknja. 7. u Konstantiniji.020 Zbog toga što je za spomenutog sandžak- beg obavijestio sljedeće: "On ne može 52a DIO NAHIJE BOBOVAC U VILAJETU KRAL obavljati službu".1475.479 hasa zapuštenih vinograda 1 domova 28 On je lično burume sa: 1 džebelijom. k r u š a k a 4.13'8 26. stoljeća. 3. d o m o v a 8 . Ne postoji kao samostalno naselje. bio po zapovijedi i preporukama islam­ ske vjere oslobođen i gotovo redovno uveden u Što znači da je bio aktivan. obradiva 1316 24. 878. Zenice.'3'7 1313 n e k a m u j e vječna vladavina. godine. Dakle. današnje naselje koje poznajemo kao Kraljeva to je toponim PEĆINA U okolini Kaknja. sništvo gospodara. carevog g u l a m a . domova 100.' 308 Selo M O D R I N A h a s a : njiva 3 . 12. carskom odlukom. godine. u Konstantiniji. Prihod 50 sinu Ali-begovom. ramazana. T I M A R ILJASA A Š P E Z A . S obzirom na to. ali ni kasnije nije naseljeno. 880. može i na 2. a i u ovom defteru je označeno kao "pusto".477 gulamom i 1 malim šatorom Mezra P O T O K 1 3 1 1 . Ovdje je došlo do h a s a : v i n o g r a d a 3.g o d i n e 86 Datum berata: 18. Kasnije se ja. 5. i to joj je davalo mnogo autentičniji in­ pazarišta. Danas selo DONJA VRAĆA U okolini Zenice. godine. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. tana. timar je dat Timurtašu. zil-kade. tj. p u s t o On je umro i njegov timar je dat Sulejmanu. 1311 Nepoznato. P r i h o d 10. Zbog toga što je spomenuti umro. Očito je Visoko uticalo na to. uveden u vladajuću klasu. od običnog spahije do sul­ U naselju je upisan i samostan sa svećenicima. sitni ili krupni. pripada Visokom. mjestu spominje "zemin" PEĆINA. rebia II. To je opustjelo. i početkom 20. 1476. a i u osmanlijskoj 1314 Danas naselje Vi DUŠA U okolini Kaknja. Prema tome. 882. 1477. ako se ne radi o zaseoku sela domova 3 ČIFLUK u okolini Visokog.ramazana. ! Sua 27. g u l a m a Prihod 50 Ishak-paše Selo B E K I N E 1 3 1 2 . taj grad i ranije bio razvijen. u Konstantiniji. 1307 Pisano: 6. h a s a : o b r a đ e n i h v i n o g r a d a 1. datje knezu Mališi. nema vojničku klasu Osmanlijske države kao spahi.'3'6 UKUPNO: domova 35 Prihod 2. trešanja 2 d o m o v a 35. godine.1. sjeverno od grada S a m o s t a n SUTISKA. l i v a d a 3 . šabana. u Konstantiniji' 307 m l i n o v a 1. Kada je dobilo takav naziv ne znamo. što znači da nema sta­ l j l 5 U originalu Modrina. neoženjenih 16. Danas selo MODRINJE novnika. u Čirmenu. godine.BosnaHistorija. 1. Svaki gulam je bivši ratni zarobljenik i kao vla­ Vjerovatno krajem 19. neoženjenih 10 Spomenuti je postao izdajica i odlukom cara P r i h o d 3. mlinova 1 zamjene glasa "g" glasom "k". Pisano: 19. 880. imalo naziv Kraljeva Sutjeska. koja se katastarski vodi odvojeno i to u 1317 18. 1475. www. se reći da se to selo nalazilo na tom mjestu i 1319 Naselje Sutiska upisano kao Pazar. bližoj okolini Kaknja.331 1312 U originalu Pećine ili Bekinje. Jasno se vidi da tada nije bez ikakve obaveze prema bivšem gospodaru. gubi naziv pazar. zemlja. epohi se dosta brzo razvijao.093 Prihod 393 U K U P N O : domova 4 3 . u doba lo u veće gradsko naselje kao mnoga druga uspona. z a p u š t e n i h 1. Nije se razvi­ To je racionalna fleksibilnost te države.

neoženjenih 2 2 R E Z E R V A vojnika. GULAMA ISHAK-PASE i dato: Hamzinom bratu Ilijasu. slovo"j" za vokal .BosnaHistorija. livada 1. j a b u k a 4 d o m o v a 13.9. njiva 2. d o m o v a 20. d o m o v a 3 9 Prihod: 14. 877godine 52b TIMAR SIRMERDA On je lično burume sa: 3 džebelija i 1 šato­ Ovaj timar je dat kao zamjena. ulufedžiji Mahmudu. j a b u k a 1 d o m o v a 8 0 .242 Prihod 975 On je lično burume sa: 4 džebelija. godine. 1323 1330 Danas istoimeno naselje u okolini Zenice. to je na osnovu carske naredbe. redžeba. je sandžak-beg poslao obavijest u kojoj kaže 1326 Danas naselje RičiCA u okolini Kaknja. 880. 11. Selo PROROKOVIĆ 1 3 3 1 . carskom odlukom. p r i p a d a s p o ­ Selo L O Z N I K 1 3 2 3 m e n u t o m .9. godine u Konstantiniji. neoženjenih 6 P R I H O D . u Konstantiniji. Obavezan je da ide u rat. d o m o v a 11 hasa vinograda 1 Prihod 685 Prihod 450 U K U P N O : d o m o v a 4 4 . Selo P O D V I N C A L 3 2 ' \ p r i p a d a V i s o k o m . dat VLADISAVA seraskeru. trešanja 12.1324 tvrđave. pusta. o t p r i l i k e 15. 875. "On je prikrio novopridosle poreske pisanja ovoga lokaliteta pisar nije koristio obveznike". jrr LI OKOLINI Visokog. On je serasker Kovacevića Zemlje. na osnovu Zbog toga što je haračlija.. Spomenuti Mahmud On je lično džebelija sa 1 gulamom. Vladisav je umro. n e o ž e n j e n i h 5. 1331 Nepoznato. ramazana. ševala. 2. u Spomenuti Jusuf izrađuje strijele za bosanske Kuzlu Dere. n e o ž e n j e n i h 1 d o m o v a 3 3 . nego je bio dovoljan vo­ timar dat Karamani Tavilu. vilajetu H E R S E K . 1320 1327 Danas selo REŠETNICA U okolini Goražda. n e o ž e n j e n i h 1 53a TIMAR MAHMUDA I PAVKUNA Prihod 2. 1472. Pisano: u trećoj dekadi rebia i.247 1 3 2 2 Selo PAPRATNICA h a s a : m l i n o v a 1. 1 3 2 6 Selo R I Č I C A hasa: v i n o g r a d a 1. 1327 10. 1474. samostalno ide u rat. trešanja hasa: v i n o g r a d a 2. Kod sljedeće. Uživaju ga zajednički. a Vladisavje obavezan da ide u rat. P r i h o d 4.000 P r i h o d 3-911 U K U P N O : d o m o v a 134. 1321 1328 14. U K U P N O : d o m o v a 35.com .12. pripada O s a t l i d u 14. na osnovu pisma sandžak- gulamom i 1 šatorom. v i n o g r a d a 2. l Dato navedenom. 1322 1329 U originalu Papradnica. dole niže upisanim posadnicima tvrđave Bobovac. krstjani. Nepoznato. www. 878godine. U originalu Podvinča.799 domova 2 On je lično burume sa: 1 džebelijom. h a s a : njiva 1 Spomenuti stalno služe u tvrđavi Bobovac. pa je njegov dio. pripada spome- udovica 1 nutom. njiva I. Danas naselje O E R E U okolini Kaknja. udovica \ P r i h o d 747 P r i h o d 4. selo koje je njima pripadalo. TIMAR OKČIJE (STRELARA) JUSUFA I Ovaj timar je oduzet i. Aliji iz 1 3 2 3 Selo O B R I Toplica i imamu Kasimu. neoženjenih 3 26.114 Mezra K R A J E 1 3 3 0 . o r a h a 3. i od njih uzeto T I M A R JAKUBA. 2.i". za rom. pripada Gumuldžinu.1321 Prihod 1. Danas naselje PODVIN- ni Kaknja. begovog. g o d i n e 1323 Selo R E S E T N I C A 1 3 2 0 . n e o ž e n j e n i h 15 domova 34. za spomenutog 1325 10. 1324 17. Danas naselje u okli.1470. n e o ž e n j e n i h 5. kal na drugom slogu da se čita kao „Ričica" a ne „Rečica" i tako je sačuvano do danas.796 Uživaju ga zajednički.-26. 87 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. l Prihod 252 gulamom i 1 malim šatorom. livada 1 5. 1476.

nstantiniji. zil-hidždže. sinu Hizirovom. Prihod 285 Pisano: 13." Posto je spomenuti imao drugi timar. 1341 25.10. . . ovaj ti­ Zbog toga je. 1342 1337 6. u okolini Kaknja. 1469. 1473. 1470.131 T I M A R T V R T K A . 876. dole niže u Zagorju. 1470. 23. izrađuje strijele za bosanske manu Ahmedu jednom od timarnika upisanih tvrđave. 2 . n e o ž e n j e n i h 6 P r i h o d 1. godine. Ahmet-paše. BRATA VOJVODE novi berat za ono što se drži. 879. 1338 1345 U originalu Nabžila. 26 džumada I. godine.22.1341 Corluu. . godine. Vjerovatno danas naselje neko lice niti na neki događaj ili bilo Šta dru­ SLAVIN U okolini Visokog.1342 Posto je za pomenutog Iljasa. n e o ž e n j e n i h 9 P r i h o d 3.607 1340 Selo B R N I C A 1334 Selo B R E Z N I K . Danas naselje BRNJICA U 133Ì 13. n e o ž e n j e n i h 5 d o m o v a 15. Timar mu je potvrđen i naređeno da se izda T I M A R DAVUDA. godine. Ovaj timar je. Nije bilo ni naseljeno. SINA N I K O L I N O G Konstantiniji! Ovaj timar je dat. 4. 1344 go.524 P R I H O D : 1. u Ko­ Selo P R I R E Č I N A 1 3 4 4 . 24. 875.15. što se na osnovu teksta može zaključiti. 882. U originalu Brniča. 1472. Danas naselje NAŽBILJE Danas istoimeno naselje u okolini Kaknja. SKENDERA Za spomenutog je Ajas-beg obavijestio sljede­ će: "Spomenuti neće da obavlja svoju službu.11. hasa mlinova 1 U prvoj dekadi zil-hidždže. Iza ovoga datuma ima upi­ 19.2. g o d i n e 88 Ajas-begovog pisma. okolini Kaknja. 873. zbog toga mu je d o m o v a 2. p u s t o . uz obavezu da ide u rat. n e o ž e n j e n i h 2 oduzet timar i dat Parsu Ahmedu. godine. www. godine.1337 d o m o v a 11 Selo N A Ž B I L J E 1 3 3 8 Prihod 876 d o m o v a 6 3 . 1478. datum niti utiče na cjelinu teksta! 1340 1334 Istoimeno naselje u okolini Kaknja. SINA SABANČICA 53b On je lično džebelija. kao po­ On je lično burume sa: 2 džebelija i 1 većanje. 1343 sana riječ "mezkur". neoženjen ih 3 stantiniji. P R I H O D : 5-450 domova 2 1339 nl " 2. ali se ne odnosi ni na U originalu Slavina. 878. u ruci Timar je dat Ibriju.1333 Karađozje umro. pripada Brodu h a s a : njiva 1 h a s a : njiva 2 d o m o v a 18. na osnovu carske naredbe. 1346 Danas istoimeno naselje u okolini Visokog. 2. Napomena upisana iza ovoga da­ 1333 U originalu Hrastovač. n e o ž e n j e n i h 15 Selo U P O V A C 1 3 4 e p r i p a d a V i s o k o m . Iljasa koji učestvuje u vojnim pohodima.S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69.10. 6. Ajaz-beg obavi­ jestio sljedeće: "Spomenuti nije došao u vojni Selo SLAVINA 1 3 4 3 pohod protiv Uzun Hasana". u Kon­ d o m o v a 2. u Pisano: u drugoj dekadi ševala. Neubicirano. pridodat Jusufu. 4. U K U P N O : d o m o v a 35. Danas selo Hrastovac tuma precrtana i ne važi. šatorom. Pisano: u prvoj dekadi redžeba. 12. ovaj je Selo M I J O K O V I Ć 1 3 4 5 dat ranijem uživaocu Iljasu. niti se ka­ To znači da se slučajno tu našla.com .1336 Prihod 50 Pošto je spomenuti dobio drugi timar. kao zamjena novom musli­ Na osnovu odluke.408 O n j e lično džebelija. 874. 1333 Selo H RA S TO VAC Pisano: 12. dat mar dat je Ismailu rođaku njegove ekselencije Madžaru Karađozu. 3. uz obavezu da ide u rat. . na osnovu njegovog pisma. 3. u Gtrede.1474. 1339 P r i h o d 1. Ne odnosi se na ovaj u okolini Kaknja. Pisano: u trećoj dekadi tabana.BosnaHistorija. godine u 332 T I M A R MUSE. u Konstantiniji. džumada II. 1. snije naselilo.

1350 Selo B U C A 1 3 5 8 Kad je sopomenuti Ahmed ubijen. oficijelno u srpsku historiografiju. z a p u š t e n i h v i n o g r a d a 1. jega je oslobodio. godine. .2.2 2 . selje GRBEVAC u okolini Visokog. godine. 3 . Selo B U K O V I K 1 3 5 4 p r i p a d a D u b r o v n i k u Pisano: u prvoj dekadi redžeba. n e o ž e n j e n i h 1 U K U P N O : d o m o v a 37. U originalu Krdžavac. 1471. u zamjenu za selo BORINA Tomašje umro. na drugom listu. 1354 sva naselja koja se nalaze u okolini Zenice. dine. čitati jedino tako. Tomašu. džumada I. za­ dara. u Konstantiniji. go­ Pisano: u trećoj dekadi ramazana. dat je novom muslimanu Ske- P r i h o d 317 nderu. Ne znam da li se ovdje radi jer je i on naoružan dovoljnim sredstvima za o selu M I L E . rebial. ' Mezra OSTURL1 pripada Visokom. dat je nevjerniku M a h m u d je umro. ali i njihovu kriptu. 135 1347 1. TIMAR UNGURUSA (MADŽARA) TIMAR AHMED-AGE MAHMUDA Naredbom našega vladara. Nije bilo teško od M I L O na­ 2. lini Visokog. Danas naselje ŠOŠNTE U se u nahiji Brod u koji u ovom defteru ulaze okolini Visokog.) Konstantiniji. SINA Ž U K O V I J E h a s a njiva 2 Obavezan je da ide u rat. Selo S U Š N A 1 3 5 3 T I M A R RADOSAVA. 9 . To bismo mogli klasificirati kao vitez prvog riografiji. 875. pola mlina U K U P N O : d o m o v a 15. 1351 1347 Danas postoji naselje OŠTRIJA U okolini 2. n e o ž e n j e n i h n e m a P r i h o d 137 Prihod 2. Danas naselje BUKOVIK U okolini Breze. s one strane. dakle sve što je u užoj i široj Džebelija znači laki oklopnik i pratilac oklo- okolini Kaknja. i kad je nje­ hasa njiva 1 gov timar sa dodatkom. 1353 1349 Dešifriranje je jedino ovako moguće. 880. Kreševa.333 54a NAHIJA VISOKO On je lično džebelija'355 sa 1 galamom. 1. godine. kako se navodi u našoj histo­ rat. (Ovo je zadnji. Selo K R D Ž A V A C 1 3 5 2 P r i h o d 100 h a s a : njiva 6. Sigurno se radi o navedenoj mezri na datum u ovom defteru) 1352 kojoj se razvilo naselje Oštrija. bratu Radosavu. Danas naselje Buci u oko­ 1350 1 3 .!!! I35S j j o r j g i n a i u Buća. 12. Praksa je bila da se svi gulami Arnautovići. 3. 1470. 3. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. Na osnovu pisma Ajas-begovog. njegovoj okolini.1474. 878. praviti Mileševo ili Miloševo. g o d i n e P r i h o d 140 kao vojnik (joldaš) u ratu. koji sjedište i krunidbeno mjesto bosanskih vla­ može imati svoju pratnju u vidu gulama-tj.10. a odnosi se na poznato historijsko reda-burume i vitez drugog reda-džebelija. upisanom dole niže. Ovo je jedini defter u kojem pnika zvanog burume-samostalni oklopnik.BosnaHistorija. upisani Vareša. 1478. što je ušlo kao 1357 22. tj.200 On je lično džebelija. domova 5 ostao uzapćen. u Plovdivu (Filibe). upisanim dole niže. Već u narednim robljenika koji je njemu pripao kao plijen i ko­ popisima se navodi kao ARNAUTOVO SELO. n e o ž e n j e n i h 2 domova 20 P r i h o d 1. koje se razvilo na naselju Mile i oslobađaju.im kapidžiji Ahmedu. 1475.1357 u Konstantiniji. da ga drži i naređeno P r i h o d 611 je da se o tome izda novi berat. pusta. Pisano: u trećoj dekadi.451 P r i h o d 1. 875. ševala.1348 domova 9 Prihod 522 1 3 4 9 Selo M I L O d o m o v a 2.1. O tome smo ovdje već govorili.com . timar je dat 12. 1355 Vareša. pa je njegov timar dat njegovom GORICA?. se nalazi upisano selo M I L O i koje je moguće Džebelija također može samostalno ići u rat. www. 883. najmlađi. u basa: pola mlin. Nalazi U originalu Sošna. . danas na­ 1348 24. domova 8 Timar mu je potvrđen. Vjerovatno. godine. 6. zato što je učestvovao sa sandžak-begom.1471.

Vjerovatno danas selo 1359 PRIDOI.9. d o m o v a 2. On je lično diebelija sa 1 gidamom. d o m o v a 12.103 P r i h o d 5.. Pisano: u trećoj dekadi rebia II. zlikuje od prihoda koji je komisija unijela. Potvrđen mu je timar i naređeno da se izda no­ dizdaru Kreševa. kao zamjena.26. livada 1 hasa pola njive d o m o v a 7 9 . odnosno mjesno zlog za takvo bilježenje.322 U K U P N O : d o m o v a 17. Selo S T R Ž E V A 1 3 * 3 1368 U originalu Poricani.390 d o m o v a 18. Danas istoimeno je određen izrazom "približno". Zbog toga sto jeAjas-beg za spomenutoga obavi­ 1 3 6 7 Selo H E R C E Z I jestio sljedeće. hasa mlinova 1 d o m o v a 8. uz obavezu da ide u rat. 1365 U originalu Istrževa. Danas naselje VIJESO. n e o ž e n j e n i h 1 TIMAR DIVANE SKENDEROV 55a P r i h o d 614 1 3 6 9 Selo P R E D O L 1 3 6 3 Selo Č R E M O Š N I K hasa: m l i n o v a 1. 1 gula- Prihod 2.JE U okolini Fojnice. 1369 U originalu Predol. posebno oko sela Ričice u Lašvi ili sela u okolini Visokog. neoženjenih 3 U K U P N O : d o m o v a 57. Ili u slučaju da je u beratu timarnika 1364 U originalu Ismrčaniča. 1360 2.9. n e o ž e n j e n i h 1 1367 Danas istoimeno naselje u okolini Kiseljaka. neoženjenih 2 h a s a : v i n o g r a d a 1. u Ko- nstantinijili60 Selo P O R I C A N 1 3 6 8 1 3 6 1 hasa njiva 3 Selo GRADČANICA d o m o v a 16. TIMAR K EM A L O V 54b T I M A R ILJASA R O Đ A K A SEREF-AGE Ovaj mu je timar oduzet i dat Hajrudinu. Ima i drugih vari­ U originalu Dobrina.BosnaHistorija. danas za određena sela naveden prihod koji se ra­ naselje SMRŠNICA U okolini Visokog. u 1366 Konstantiniji. d o m o v a 16. 1470. S u m a r n i popis s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. neoženjenih 6 1 3 6 2 Prihod 2.godine. mogla izvršiti izravnu provjeru.com . n e o ž e n j e n i h 4 P r i h o d 1. n e o ž e n j e n i h 3 On je lično burume sa: 1 džebelijom. određuje prihod približno. onda se to u okolini Vareša. g o d i n e 90 Selo D O B R I N A 1 3 5 9 h a s a njiva l hasa: njiva 4. "Onpokazuje neposlušnost".437 Pisano.394 U K U P N O : d o m o v a 2 8 . Onda se 1363 U originalu Čeremošnik.827 Selo V I J E S A L I Ć On je lično diebelija. Vjerovatno. 25.4. zbog hasa livada 1 toga je njegov timar dat Mustafi. slučajevima da je nešto ostalo izvan deftera 1362 U originalu Ivijesalić. neoženjenih 10 P r i h o d 2. livada 1. zil-kade. Moram naglasiti da ovaj www. Ričice u Visokom. 0 0 0 1 3 7 0 ? 1 3 6 4 Selo S M R Č A N I C A 1366 17. Danas naselje PORIJE- ČANI u okolini Visokog.384 Prihod 844 Približno 6 . Ostajem pri ovoj ubikaciji. obrazloži bilješkom. Uz ovo selo naknadno je upisan prihod koji 1 3 6 1 U originalu Gradčanića. Danas naselje TRA. 1475. Danas selo STRIJEŽEVO Ako je izvršeno povećanje poreza. To je praksa samo u područje. pod tim nazivom u okolini Visokog. sinu Hađum Ali-begovu. vi berat.196 d o m o v a 22. njiva 1 P r i h o d 1. Ne znam ra­ naselje ali i skup naselja.420 mom i I malim šatorom. Danas naselje DOBRINJE janti. n e o ž e n j e n i h 3 Prihod 2. sa J gidamom. v i n o g r a d a 1. ili bilo izvan deftera i popisna komisija nije LIĆI u okolini Breze. neoženjenih 4 d o m o v a 13 Prihod 3. n e o ž e n j e n i h 2 mlinova 1 P r i h o d 1. Prihod 274 koji je u ovom popisu bio u sastavu nahije Vi­ soko. 879. bilješke. godine. 875. Ovdje nema takve MOŠNIIK u okolini Visokog.

otprilike: 10. jer je običaj da se timar uzima kao pusto selište i sijalište grada Visokog. U K U P N O : d o m o v a 110. u Konstantiniji. desna i lijeva strana lista. g o d i n e Ovo selo je. ovo selo i sela Gorna i Dolna tvrđen i naređeno da se. kao zamjena. ali Pisano: u trećoj dekadi zil-hidždže. 1378 okolini Busovače.. d o m o v a 5 tj. a koja su upisana na Še­ dine. U ruci je spomenutog Seida. a koju je pad Bosne zatekao nja je opravdana. što bi ovdje bilo suprotno od toga.050? Obavezan je da ide u rat. 1-174.. Umjesto te zabilješke unesena je druga zabi­ 1375 U originalu Brostovska. i I šatorom. sa timarom koji je gore upisan Približno 250? kadiji Neretve.303 P r i h o d 181 On je lično burume sa: 1 dzebelijom i 1 Približno 500? malim šatorom. lješka koja se nalazi ispod ove i ona je ispravna STOVSKO u okolini Fojnice. 1377 1373 U originalu Buselja. godine ja nisam mogao ispravljati popisnu komisiju. 1380 srednjovjekovno rudarsko naselje. Danas naselje BRE. Fojnice i Vareša. što nisu običavali. On je lično burume sa: 3 diebelija. Ovdje je riječ o selu PODHUM U području Seoni- 1374 U originalu Orahova.'JI S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. jer se tako moglo čitati T I M A R A H M E D A BEVABA u osmansko-turskom jeziku. 6. 1383 od starih ljudi koji ne mogu obavljati vojničku Ima nekoliko naselja pod nazivom Gorica. dati su starcima (pir) Jovanu i njegovu posjedu.) 1382 u hijerarhiji Crkve bosanske preveli na osman. N. Moja sum­ osmanlijske vlasti. izda novi berat spomenu­ Nikolaju. . ako se ne radi o naselju ili zaseoku sela Viso- o starom čovjeku ili se radi o "starcu" Jovanu vica u okolini Srednjeg. 1379 VO postoji a okolini Breze. go­ 1377 koja je već posjedovao. 371 stom listu s one strane. U tom slučaju pripadalo Visokom ili Dubrovniku. timar i njegovi prihodi su ostali sumnjivi. domova 8 P r i h o d 120 Prihod 396 T I M A R JSHAKA. 879. 1380 Selo B R E S T O V S K A 1 3 7 5 Mezra BOSKOVIĆ pusta. u općini Konjic. Može se čitati samo na ovaj način.BosnaHistorija.8.?F. Seidu za sela Datum berata. Danas veliko naselje koje se razvilo u vrijeme sko-turski jezik. funkciju. k e s t e n o v a 4 U ruci je spomenutog Seida. I hasa njiva 1 gulamom. 1381 to bi bio jedini primjer da su popisivači prvog 30. za ono što će biti u Čemerniča. domova 4 domova 4 P r i h o d 510 P r i h o d 130 Ovaj dio sela. Danas naselje O R A H O ­ ce. zaista.'376 tom Isbaku. N O V O G M U S L I M A N A 55b P r i b l i ž n o 1.b". h a s a njiva 4. njiva 1. . 5.' 1378 D i o sela P O D H U M pripada Neretvi 1372 Selo P O R O S J E h a s a : v i n o g r a d a 2. koje je u ovom popisu iz hijerarhije Crkve bosanske. n e o ž e n j e n i h 4 domova 3 Prihod 5. Timar mu je po­ Međutim. Danas istoimeno naselje u Sela B O R I N A GORICA1383 okolini Busovače. u Konstantiniji13*' 1371 Ova zabilješka me je navela da izmijenim pa­ 1 3 8 2 ginaciju originala koju sam u toku rada prak­ D i o sela M O Š T R E ticirao. Teško se odlučiti za neko od tih naselja. Prihod 200 1372 U originalu Porosje.' 379 Selo O R A H O V A 1374 U K U P N O . u ruci je oca ulufedzi-baŠe Selo B U S E L J E 1373 Sulejman-begova. www.1472. 876. Danas naselje BuSELJI u 17. bez dodatka po­ moćnog vokala. prva dekada safera. d o m o v a 12 Prihod 702 TIMAR KARAĐOZA O t p r i l i k e 3.200? Obavezan je da ide u rat.. dato. (. Inače poznato i važi. ali nigdje u sklopu Borina ili Borajna Gorica. Nepoznato U 7 6 Q v d j e m j e potpuno jasno d a l i s e radi. . Sada se označavaju stranice „a" i .000 U ruci je spomenutog Seida.com . Ova zabilješka je cijela prekrižena i ne važi.

na osnovu sandžak-begovogpisma. Selo se i kasnije u popisima spomin­ VIĆI u okolini Kiseljaka. 1476. 1 gula. 139(1 je biti ispravno upisano.1470. 1 3 9 1 Selo D R A Ž E V I Ć pripada Lepenici. 13. godine u Konstantiniji. koji je upisan. p r i p a d a D o l n o j R a m i . Danas posto­ Danas /. 1393 Mislim da se radi o tome naselju. s one strane. ćak ovom mjestu i sve bilješke oko njega označene do devetnaestoga stoljeća. 874. godine.' P r i h o d 150 Spomenutom Ahmeduje dodat i timar umrlog 1 3 Selo D O L N A R A O V N A " p r i p a d a Lašvi. Danas naselje u okolini 1389 Danas naselje M I R u okolini Vareša. Danas naselje KUTE U oko­ lini Gornjeg Vakufa.1471. naredbom našega cara. a da se drugi U originalu Dolna Ravna. Mi smo se okolini Kreševa. kod P r i h o d 1. livada 1 Pisano: 8.4 1355 13.3. 384 domova 2 u Konstantiniji. Selo će nešto kasni­ naziva otpao. d o m o v a 19. P r i h o d 474 Ahmed. godine. u Konstantiniji. naselje DONJA ROVNA kod Busovače. 17.172 Zbog toga što je spomenuti zapustio službu i On je lično burume sa: 1 džebelijom. 1473. 877. Vjerovatno. Kiseljaka. g o d i n e 92 hasa njiva 6.22.aselak VRENJAK U selu Bjelovići u ji više lokaliteta pod nazivom Lug. Ungurusa Mahmuda.14. neoženjenih 4 P r i h o d 3. sela koja su uživali posadnici tvrđave Kreševo. dat no­ h a s a njiva 3 vom muslimanu Mustafi. 1384 5. n e o ž e n j e n i h 6 Mehmedovu. d o m o v a 11. godine.049 On je lično džebetija Selo U Z D O L 1 5 3 ' .c<i. uz obavezu da ide u rat. BRATA P r i h o d 1.001 Edirne. kao zamjena za selo P r i h o d 150 po imenu. godi­ U K U P N O : d o m o v a 13. Kiseljaka. 875. 1 3 8 9 Selo M I R 1390 U originalu KUTI. otišao. 10. Selo K U T I . h a s a : njiva 1. n e o ž e n j e n i h 4 TIMAR MEHMEDIJA. Ovaj timar je.com . n e o ž e n j e n i h 1 Imena spomenutih posadnika su: Atmađža.472 SERBEVABA ISA-BEGOVA Selo V R A N J A K .10. sinu d o m o v a 7.1394 1 3 8 8 Selo D R A Ž E V I Ć . 1 3 8 7 p r i p a d a Kreševu. U K U P N O : d o m o v a 3 2 . 1 3 9 0 pripada Uskopju. godine. u Konstantiniji. Danas naselje D R A Ž E ..180 Prihod 275 Ovo seoce je oduzeto i dato kao zamjena za. ali sada je prvi dio su kao pogrešne i ne važe. Danas istoimeno naselje u okolini Kiseljaka. neoženjenih 3 d o m o v a 4. gore na domova 3 drugom listu.10.S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. d o m o v a 24. Selo Z A P I S A N I L U G 1 3 9 5 56a Izvan defteraje.BosnaHistorija. odlučili da se ovdje radi o selu LUG u okolini 13SJJ JJ o r j g i n a n J Dražević. 1393 u Konstantiniji. n e o ž e n j e n i h 3 P r i h o d 2. U originalu Višniča. Upis ovoga sela na je pod prvotnim nazivom ZAPISANI l. Šabana 880. . 1356 1395 Danas naselje UZDOL U okolini Prozora. n e o ž e n j e n i h 11 P r i h o d 4. BORINA GORICA. zet mu je timar i dat Ahmedu. 17.445 TIMAR HASANA DIRAZA Selo V I Š N I C A I : W ' p r i p a d a L e p e n i c i .' 395 P r i h o d 1. 881. 875. d o m o v a 13. On je umro.1. džumada II. odu­ mom i 1 malim šatorom. n e o ž e n j e n i h 3 Pisano: 18. www. Pisano: u trećoj dekadi ramazana. Prihod 520 Pisano u drugoj dekadi redžeba. Pisano: u drugoj dekadi rebia 11. Iljas ijusuf. n e o ž e n j e n i h 7 ne.3. Pod ovim nazivom nepoznato. pripada Bobovcu. danas dio izgubio. šabana. d o m o v a 4. pa je ovaj timar dat Hasanu. 1391 Danas postoji selo BORINA U okolini Fojnice. 1393 8.

l 3 W 24.1473. hasa: m l i n o v a 1. godine. izravno involvira i izravno na to utiče. sinu Mehmedijevu iz Šehirkoja. godine.946 P r i h o d 110 On je lično burume sa: 1 đžebelijom.1400 Tvrdnje ili insinuacije ili odricanja ovoga principa islamu i islamskim državama. čija je ali postoji naselje pod nazivom POBRĐE osnova tolerancija i prirodna ljudska prava. 874. do- Naredbom vladara dat je Vukiću Stančiću. baš kao i ranije u svim se ne radi o naselju Stubice u okolini Busova- ostalim islamskim carstvima idržavama. 2. Pisano: 20.1473.'401 lažaca i objeđivalaca. MilodraŽ je očito bilo naselje ostala ljudska prava. kao što važi. 1474.godine. U originalu Ustup ili Ostup.? niji!40' Pošto je haračlija Muhjidin za spomenutog muslimanskog vladara.1. naredbom našega vladara. Što je slučaj 1 4 0 3 naziv. Bizantsko 12. 1476.2. njiva 2 d o m o v a 8. ¡4. neoženjenih 5 mom i malim šatorom. godine. g o d i n e D i o sela KIJEVA 1 yn p r i p a d a Sarajevu. svećenicima. 9. 880. Spomenutom je. u logoru u području Pisano: u drugoj dekadi Šabana. 877.050 T I M A R RADOJA M A S N O VICA On je lično burume sa: 1 đžebelijom i 1 Timar mu je oduzet. ali po ovom nazivu. BRATA M A H M U D - 24. godine. Danas ne poslao poruku kršćanskom svijetu. a pogotovu u red sijača mržnje.2. to rade ne poznaju suštinu islamske dogme i Pisano: 14.com . dato i selo Prokos koje je upisano dole niže na trećem listu. neoženjenih 5 Prihod 500 Prihod 2. Znači. Treba imati na umu da su u ove timare vrlo područje društvene i političke realnosti u koju često ulazili veliki prostori. Masnoviću. ramazana. uz obavezu da ide u rat. .4. Otuda na svim prostorimagdje je postojala islamska vlast. MILODRAŽ i danas je u okviru područja na kojima počivaju i iz kojih se izvode sva Kiseljak. to je naredbom našega vla­ pojava u kršćanskom svijetu nema nigdje i ni dara. 1397 Danas naselje u okolini Sarajeva. (Ostup). bez razlike sa stanovništvom. ako i sa ovom državom. timar je ponovo najordinarniji klerikalizam i rasizam. godine. Prihod 4. godi no Ovdje se sigurno misli na poznati lokalitet nakon pada Konstantinopolja.93 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. što je 1400 prošireno p M v o slobode / jere. Isključivost je apsolutna. jer nije došao na vojnu malim šatorom. između Sa­ Ovdje je sultan izdao ahdnamu franjevačkim rajeva i Trnova. šabana. na jednom mjestu. u KonstantinijiP * AGI N A Naredbom našega vladara timar je oduzet Zbog toga stoje spomenuti napustio ovaj timar.To je bilo u vrijeme kada na ovom području nije 1404 13. Takvih poreske obveznike". biti isti slučaj. n e o ž e n j e n i h 2 domova 41. u Bige. 1401 vjernika sa strane u ovu zemlju. koji garantira vjerske izvijestio sljedeće: "On je prikrio novopridošle slobode svojim novim podanicima. P r i h o d 3. pa bi i ovdje mogao se islam. spada u Na osnovu naredbe vladara. Oni koji vraćen ranijem uživaocu Radoju Masnoviću.BosnaHistorija. protiv Uzun Hasana i dat dščiji Aliji 9 T I M A R I B R A H I M A . 881. 1402 pravoslavlje je dobilo ahdnamu 1453. Ja im predlažem da samo razmisle Selo M I L O D R A Ž A 1 4 0 2 odakle sada oni ovdje u fizičkom pa onda i u duhovnom pogledu.'m Konstantiniji. uopće. 18. ševvalđ. a ne samo katolicima. s ove strane.Toje če. ispred polja. Aliji 1 ponovo vraćen ranijem uživaocu Radoju dat je Iljasu. za sve ljude. su Krstjani (bogumili). ali prema mojim istraživanjima I39S 24. 1476. i po tome i dobilo postojale su i sve druge religije. ja ne znam MILODRAŽ na kojem je osmanlijski sultan zašto danas toliko lažu i mrze Turke. a ne nikako kao ideologija. o slobodi vjere i propovijedanja vjere. www. timar dat Aliji jakihu. Ova zabilješka je prekrižena i ne svim drugim svećenicima i vjernicima. u Konstanti­ Datum berata: druga dekada muharrema. u Čorluu. u logoru u islamske poruke. ali je bila vlast 1405 7.940 U K U P N O : d o m o v a 51. Ali kada. Nepoznato. zil-kade. To bi im bilo dovoljno. bilo u pobrđu. pusto. 1 gala­ UKUPNO: domova 41. o karakteru postoji naselje samo pod nazivom MilodraŽ. ne znam. 1470. neoženjenih Selo S T U P 1403 . čak i dovođenja 4. džumada I.22. 877. bilo nijednog muslimana. osmanlijske i islamske civilizacije. kao vjera. Sebe dovode u poziciju području Dunava. 878. selo je na vjersku pripadnost.

dat jednom od mazula 1 4 1 3 Selo U R U G I N A domova 3 (kandidata. Pod ovim nazivom 1413 Nepoznato pod nazivom URUGINA čije je de­ nepoznato. Danas naselje LUŽNICA timar dat kao povišica Kemalu. ispadanjem glasa "g". da ga uživa i da obavezno ide u rat. po imenu Radoje. . godine. 1. Pusta. Pusta. 142(1 promjene. godine. Selo L U Ž N I Č A " 1 0 7 Prihod 50 domova 1 U K U P N O : d o m o v a 3. 1473. Danas naselje BUDOŽE- 1414 U originalu Medurječ ili Međurič. P r i h o d 140 Mezra L O Z N I C A 1 4 1 0 U K U P N O : d o m o v a 2. 877. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. 1416 1411 Nepoznato. U originalu Budožela. 1472 14l? radi o tome nazivu. Danas naselje POLJANI­ i višegradskog subaše Ali-bega. u Konstantiniji. Nepoznato. d o m o v a 9. P r i h o d 1. godine. Pretpostavljam da se 22. na lak način.p. i Petre. sin Radičev. Zbog toga je ovaj 14(17 U originalu Lužniča. n e o ž e n j e n i h 4 Prihod 50 Prihod 300 5 6 b Selo T R N O V I Č A 1 4 0 * TIMAR RADIVOJA SIMČICA I RADIVOJA 57a d o m o v a 6. na petom listu s ove strane. SINA RADIČEVA Na osnovu pisma kadije Saraj-Ovasi date su Da bi kršćani. a spomenuti se Petre nije Obavezan je da ide u rat. oni ga nisu dali uknjižiti u defter. Prihod 774 P r i h o d 100 U K U P N O : d o m o v a 2 5 .1412 uživali ovaj timar. 877. 1418 Urvina u okolini Fojnice. spomenuti CE u okolini Vareša.724 domova 2 On je lično džebelija sa 1 gulamom. se nije odazvao na službu. 876.BosnaHistorija. SINA PERINOVA I Izvan defteraje. mislim da Selo je izvan deftera. na osnovu Ajas-begovog pisma.31. pripada Lepenici. sin Perinov? spomenutom Mebmedu. u čijem su imenu nastale 3.1473. šabana. U originalu G u n i n Laz. Danas postoji selo u okolini Kreševa. T I M A R JURAJA.com . n e o ž e n j e n i h 4 Selo B U K O V I K 1 4 5 " pusto. l4M U originalu Trnoviča. n e o ž e n j e n i h 3 Prihod 250 P r i h o d 525 Mezra S K R A D N A 1 4 5 ' . zbog toga Što je sada spome­ TIMAR IVANA nuti Radoje umro. LJE U okolini Vareša.l) P r i h o d 170 nevjerniku Tvrdku. RADOJEVOG SINA Pisano: u drugoj dekadi šabana. Prihod 240 1 4 1 1 Me2ra S L A D O V I C A TIMAR RADOJA. g o d i n e 94 Selo P O L A N I C A ! W ' d o m o v a 3. 1.1416 D i o sela M E D U R J E Č 1 4 1 4 Prema pismu kadije i svjedočenja Ajas-begovog 1406 U originalu Polanića. se radi o tome naselju. 1 4 2 0 . odazvao na dužnost. Vjerovatno se radi o selu GUNJANI šifriranje potpuno sigurno. 1417 1412 29. U okolini Busovače. niže. p r i h o d 140 Izvan defteraje.4<> ' Nepoznato pod ovim nazivom. www.1. Danas naselje SKRADNA PODVINICA u okolini Visokog. Međutim.1419 KA i M A L A TRNOVIČA U okolini Visokog. n e o ž e n j e n i h 10 Selo G U N I N LAZ 1417 . PETRE. 3. u Konstantiniji. bez obaveza 29. pusta. a obojica zajednički Selo J A V O R J E 1 4 0 * idu u rat. n e o ž e n j e n i h 3 STANČIĆA Prihod 375 Uživaju ga zajednički. ovaj timar je. Obavezan je da ide u rat. n e o ž e n j e n i h 4 d o m o v a 9. Istoimeno selo u okolini Breze. ševvala. u Konstantiniji. Današnja naselja VELI­ 3. koji je ranije imao timar lm. upisanom dole u okolini Visokog. Danas postoji Selo B U D O Ž E L A naselje Javornik u okolini Vareša. 1413 1410 Vjerovatno se nalazila negdje u okolini sela U originalu Iskradna.

godine. da je nepoznato. kao zaselak u selu Bu- svedde. imena spomenutih kršćana su upi­ pripada istom sana u originalu (konspektu-musveđđe) ovoga domova 5 deftera. uz U ruci spomenutoga Hadži Mehemdija. domova 6 14. izvorni original je ja Trnova i područja Konjica bio vrlo često musvedde. nije sa­ nost ubikacije koja mi je ostala na raspolaga­ čuvan ili nije još otkriven.0 Danas naselje V R B I J A N I U okolini Konjica. 1 4 2 4 p r i p a d a . ali samo ta sličnost postoji sa traženim podataka traže se u musvedde-defteru. Nepoznato. livada 1 d o m o v a 2 3 . U originalu Vrh Dol. zasada je čvršće uvjerenje 1423 Danas naselje PUTIŠ U okolini Busovače. GULAMA CAREVA domova 3 . pripada istom. Međutim. 1428 spomenutoj. na DIO REZERVE VOJNUKA NERETVE osnovu njegovog pisma. a ne u selom. ako se ne radi o naselju VRBICI u kao Gorica. napustio ovaj timar i otišao". Bosanskoj. nije nemoguće da se i ovdje radi o 1422 7. Gornica i Gorica. 881. p r i p a d a istom. domova 7 NAHIJA LAŠVA D i o sela V R B L A N I 1 4 3 0 . Danas naselje K O ­ 1 4 M D i o sela V R B O Č A N I . p r i p a d a i s t o m . Više puta se ovdje novci u okolini Presjenice na području općine spominje. ne Ivan. Sve nejasnoče ili potvrde odvedenih žim. p r i p a d a N e r e t v i .? www. Ranije često pripadalo Sarajevu.1421 D i o sela K O S T A J N I C E 1 4 2 9 . nju je selo BORAKOVIĆI.95 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 146S/69. nažalost. 1424 U original« Dolna Bradina. Ne znam da li je to naselje koje ja tra­ napomena. približno: 2. 1439 Nepoznato. okolini Konjica. Jedina moguć­ Bosanskog sandžaka. STAJNICA u okolini Konjica. na južnim obroncima plani­ -'4 Danas naselje OBRT U okolini Konjica. koja postoji u okolini Konjica. a koji je on uži­ domova 4 vao. Danas naselje u 1433 VITUĆ ili si. Ipak.353 T I M A R PAŠAJIGIT-BEGOV On je lično burume sa: 1 džebelijom i 1 Ajas-beg je izvijestio sljedeće: "Spomenuti je malim šatorom. a selu Galjevo u okolini Konjica. Zbog toga je. Ì4SS U originalu pisano tako da se može čitati i kao 1425 Danas naselje HOMOLJE U okolini Konjica. se sastojao od vojnuka Neretve.BosnaHistorija. a čistopis mubjezza.689 D i o sela V R H D O L 1 4 2 8 . TIMAR ISKENDERA. a historij­ D i o sela H O M O L J E 1 4 2 5 p r i p a d a ski pripadalo jc nahiji Neretvi tzv. isprepleten. p r i p a d a istom. neoženjenih 5 domova 31 P r i h o d 1. Danas naselje VRDOLJE d o m o v a 17 u okolini Konjica. Zbog toga Stoje za spomenutog Bali-beg izvi­ domova 2 jestio sljedeće: "On ne dolazi na službu koju kod njega obav­ D i o sela B O R A K O V A ' * ' 1 . D i o sela O B R I 1 4 3 4 Pisano: 12. Dakle. u domova 1 Sofiji. D i o sela D R A G O M A N A 1 4 3 ' ? p r i p a d a istom. On se naziva mu. 1476. original i za sva ta mjesta vrijedi ova Trnovo. drugo čitanje Gornica ne može se ubicirati. zbog toga mu je ovaj timar oduzet i dat domova 6 hadži Mehmedu. obavezu da ide u rat.n e k a mu je vječna vladavina. koji je jolldaš (učestvuje u vojnim pohodima). neoženjenih 5 P R I H O D .1422 1 4 3 5 D i o sela G O R I C A ? Selo PUTIŠ 1 4 2 3 domova 1 hasa: z a p u š t e n i h m l i n o v a 1. njiva 2. 5.500 P r i h o d 3. lja". tome naselju. timar dat Jusufu. Danas naselje UMOLJANI na obroncima plani­ ne Bjelašnice i administrativno pripada Trno­ domova 9 vu.427 Neretvi. koji.com . Kako je veliki dio današnjeg područ­ čistopisu-mubjezza. muharema. Ja sam se odlučio za čitanje 1426 Nepoznato. D i o sela D O L N A B R A D I N A . koji D i o sela V I T U Ć ( D ) 1 4 3 3 . 1421 Original (konspekt) deftera jest opširni popis 1432 Nepoznato pod ovim nazivom. 1429 U originalu Kostajnica. g o d i n e N a o s n o v u p i s m a Ajas-begovog i m a približ­ D i o sela U M O L J A N I 1 4 2 7 no: domova 22. kao zamjena za timar.

BosnaHistorija. 10. Vjerovatno današnje U originalu Ivančić.'436 domova 1 Carskom naredbom. Danas selo IVANČICI u selo CRNA RIJEKA U okolini Ilijaša. Po svoj prilici sva područja SKO u okolini Vareša. Danas naselje STO- iz druge nahije.godi­ D i o sela SELA 1 4 4 4 ne. okolini Srednjeg kod Sarajeva. selo OČEVLJE U okolini Vareša. U tom slučaju postoji selo Topo­ MORINA U okolini Ilijaša. 1450 do najuže granice sa jajačkom banovinom koju Danas zaselak BLAŽA u okolini Vareša. sinu Jovanovom. Danas naselje DAŠTAN- doba ovoga popisa. g o d i n e 96 Pisano. Danas naselje G i D. 1441 Danas naselje DRINČTĆI u okolini Srednjeg u U originalu Orahova. D i o sela 1. a to znači onaj predjel koji je činio Danas selo GRAJIĆI U okolini Srednjeg u osnovicu centralne Bosne. Vjerovatno D O N J E SELO U okolini Srednjeg. u prvoj dekadi džumada l. Vjerovatno danas 1443 Danas selo GORA U okolini Vogošće. VO u okolini Breze. općini llijaš. M I S O Č A U okolini Ilijaša. godine. 1442 Danas naselje VIDOTINA u okolini Ilijaša.1437 D i o sela RAVNA 1 4 4 8 Obavlja službu seraskera dole niže u Dubrov­ domova 4 niku.com . 1439 144S Danas postoji naselje TOPOLA na području Trav­ Moguće je da se radi danas o selu RAVNE U nika i sigurno se radi o tome naselju. Ja se odlučujem za prvi predložak. livada 1 D i o sela BLAŽA 1450 domova 28. 875. ma. pa se može posumnjati i na 1454 Vjerovatno se radi o selu Sršljenovo u okolini to naselje. I44C 1438 Seraskerluk (vojna oblast) Dubrovnika obu. timar mu je oduzet i dat D i o sela M I S O Č A 1 4 4 5 Vranku. safer. moguće je da se u neki timar upiše i poneko selo 1453 U originalu Istomorina. godine. neoženjenih 4 domova I Prihod 3. 14 I " jasno šta su Osmanlije držale na tom području u U originalu Daštanska. D i o sela S T O M O R I N A ' 4 " D i o sela C R N A R I K A 1 4 4 0 domova 3 d o m o v a 11 D i o sela S R S E N K O 1 4 5 4 1441 D i o sela D R E N Č l Ć domova 3 domova 6 D i o sela IVANČIĆ1455 D i o sela V I D O T I N A 1442 domova 3 d o m o v a 15 D i o sela ORAHOVA1456 domova 5 D i o sela G O R A 1 4 4 3 domova 1 D i o sela H O C E V I Ć 1457 1436 1444 26. Vjerovatno danas zaselak popis sela nije uvijek strogo vođen po područji­ CVIJETIĆI u selu Toljenak u okolini Vareša. 880. 11. 144(1 U originalu Crna Rika.236 1 4 5 1 D i o sela C V I T J E On je lično burume sa: 1 džebelijom i 1 domova malim šatorom. Danas naselje O R A H O ­ općini llijaš. 1447 jevo i Brod. odnosno nahijama koje su stavljene u naslov. 881. LISOVIĆ1452 DIO REZERVE VOJNUKA U DUBROVNIKU domova 5 U ruci su s p o m e n u t o g J u s u f a .1438 D i o sela DASTANSKA 1 4 4 9 Selo T O P O L A 1439 domova 3 hasa: njiva 2.S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. 6. Kako u ovom popisu. 1457 U originalu Hoćevinje (će?). u logoru Vigle? D i o sela M O R A K O V A 1 4 4 6 (Gornja bilješka je pogrešna!) domova 8 Ovaj timar je ponovo u ruci njegovog starog D i o sela G R A J I Ć 1 4 4 7 uživaoca Jusufa. d o m o v a 14 Pisano: 7. 1470. domova 5 28. Nije nimalo okolini Vareša. safera. u logoru Sugr Golu. ¡451 je Ugarska uspostavila. U originalu Ičvitje. Danas selo M R A K O - hvatao je cijelo područje između nahija Sara­ VO u okolini Ilijaša. u Konstantiniji. 1452 Danas selo LISOVO u okolini Visokog. la u okolini Trnova. 1475. U originalu MORAKOVA. Vareša. www. 1437 1445 12. -4.

1458 Nepoznato pod ovim nazivom. -16.21.1462 T I M A R PARS A H M E D A . n e o ž e n j e n i h 2 da on ne dolazi u službu sandžakbega. okolini Travnika postoji i selo Gora. 1470. guće da se to selo krije pod današnjim nazivom 1460 6. NJIVE. njegov nom Dolne Meline. njegova je čast beskrajna. Pisano u drugoj dekadi džumada II.24. 10. Mislim da 1466 7.g" i . 10. ciji dajem današnjem selu PoČULICL www. 1470. 875. -15. čemu je riječ. Pisano: u trećoj dekadi dzumada II. domova 6 1465 Prihod 360 U originalu Kujavča. ne znam. ramazana časnog. 1. bra­ D i o sela K ( G ) O D I Š A 1 4 F I 4 p r i p a d a V i s o k o m . G U L A M A Selo G R N O V N I C A 1 4 6 3 CAREVOG. Nisam mogao odgonetnuti o Novog Travnika. godine. prihoda : 2. je (zemlju) Petrovarada.com . Danas naselje KUJAVČR u okolini Kaknja. 14<>s Da na s nepo z n ato pod t i m na zi vom. . 1 U K U P N O . od kojih području današnjeg sela BISTRO U okolini je druga "gora". 873. posvjedočio naš čovjek i dvojica spahija".. d o m o v a 56.436 U K U P N O . 875. domova: 89 On je lično burume sa: 2 dzebelija. hasa: v i n o g r a d a 1. Na to Zbog toga mu je ponovo potvrđen timar. 57b TIMAR KILAVUZA JUSUFA Potvrđen mu je timar i naređeno da se izda T I M A R VLADOJA. n e o ž e n j e n i h 14 P r i h o d : 7.1461 1 4 6 8 D i o sela P O Č E L A G O R A Kako je za spomenutog Ismaila došla obavijest d o m o v a 2. se radi o zaseoku sela LJUBINA pod nazivom 1467 5.. Inače prednost u ubika- glasova .1466 u karaulu. n e o ž e n j e n i h 3 P r i h o d 1. 6. U okolini Ilijaša.225 gulamom i I Šatorom. godine. ukoliko se ne radi o naseljima u 1464 U originalu Kodiša. go­ Pisano: 4. Ranije 1463 U originalu Grnovniča. posadnicima tvrđave O spomenutom je Bali-beg poslao sljedeću Kreševo.1. g o d i n e domova 3 Selo K U J A V Č A 1 4 6 5 pripada Bobovcu. Obavezan je da ide u rat. 1460 Timar mu je oduzet i dat. kao zamjena za sela koja su posjedo­ obavijest: "Kada smo se prebacili u područ­ vali i koja su im uzeta. SINA ŠEGOJEVOG novi berat. Naredbom vladara.a pomenutog Vladoja je Ajas-beg izvijestio neprijatelja. Danas nije sačuvano sam napomenuo da na ovom području ima više pod ovim nazivom. 1469. on nije učestvovao u borbi. To selo se nalazilo na naselja koja imaju naziv iz dvije riječi. . Kada je neprijatelj došao i napao ovo područje i kada su spahije krenuli protiv Z. niti u P r i h o d 150 tvrđavu. da li ima 1462 12. on je sa jednim na­ Pisano: u drugoj dekadi rebia II. njiva 5 D i o sela Ž I Ć E V A N I V A 1 4 5 8 domova 1 d o m o v a 7. sela POČULICA u okolini Travnika. I ovdje je došlo do zamjene je u tome sva mudrost.BosnaHistorija.1.godine. Mislim da okolini Visokog. 12. 12. u Konstantiniji. u šim čovjekom i ostalim spahijama postavljen Konstantiniji. a spo­ je naš car. n e o ž e n j e n i h 11 N e k a m u j e vječna v l a d a v i n a Prihod 5. 880.686 Ovaj mu je timar oduzet i dat Ibrahimu. 1478. Ahmedu i Hamzi. 6. neke veze sa ovim selom ni to ne znam. u Konstantiniji. objavio i menutim posadncima tvrđave dato je selo koje naredio: "Onaj ko stvara nered nije dostojan se nalazilo u području njihova timara pod ime­ da više ima timar". timar mu je oduzet i dat je kapidži- baŠi. To je sljedeće: "On je dostojan i hrabar kršćanin". u dine. Danas naselje GODUŠA U brdovitim i kamenitim lokalitetima. 883. dok niée upisa­ godine. D a 1 i j e mo­ I4W Danas naselje DUBOKI POTOK U okolini Ilijaša. NAHIJA KREŠEVO 58a Sredinom rebia I. nom. timar je dat vojvodi Ismailu.477 1 4 5 5 D i o sela D U B O K I P O T O K d o m ova 2 U K U P N O : d o m o v a 69. U 1461 1. 97 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. tu Mahmud-aginu.1467 Konstantiniji. 1476. Samli oglu Jakubu.k". uz obavezu da ide u rat.

godi­ domova 5 169 ne. i u Selo G O R N A Č E M E R N I C A 1 4 7 5 Brodu. Sarajeva. Datum berata.770 d o m o v a 15 On je lično džebelija. ČERISKA u okolini Viteza. U K U P N O : domova 21. 1470. 3.com . www. j a b u k a 2 d o m o v a 14. upisano gore na tre­ ćem listu. Danas na­ 7S Danas naselje DESETNIK U okolini Kaknja. 1474 U originalu Istolča. 1481 O ž u z i ili si. godine ovo selo se zvalo Vodovaje u U originalu Dolac. šljiva 4. Danas naselje u Danas je to naselje RAKOVA NOGA u okolini okolini Fojnice. kako smo gore naveli. n e o ž e n j e n i h 4 1 4 7 1 Selo V O D V A J Prihod 917 hasa: njiva 3. s one strane. Vjerovalno se radi o tome naselju. 874.117 h a s a livada 1 d o m o v a 10. S. pa mu je ovaj dat u zamjenu. Ovo selo i selo upisano iznad njega su oduzeti i dati ocu ulufedii-baše Sulejman-begovu. p u s t o . dat njegovom sinu Vejsu." Prihod 303 Spomenuti Ibrahim imao je timar. Postoji naselje D o d u okolini Kiseljaka. 4. h a s a njiva I d o m o v a 6. o r a h a 3. go­ U K U P N O : d o m o v a 51. livada 1 P r i h o d 1. Danas nepoznato kao na­ kojem se nalazi Banja koja je označena kao selje. također.193 TIMAR KALAUZA SAHINA Selo B I L O 1 4 7 3 . g o d i n e 98 Pismo. z a p u š t e n i h Sahinje umro. On je lično burumesa: 1 dzebelijom i 1 malim domova 1 šatorom. Danas sela D. pa je njegov timar. njiva 1. d o m o v a 15 uz obavezu da ide u rat. selo. Vid. 2. Danas postoji naselje Dolac se izgubilo. Danas selo BIJELA u okolini mislim da se radi o onom prvom naselju. 1472. Konjica. 1479 selje VODOVOJI u okolini Kreševa. n e o ž e n j e n i h 3 Ovo selo i selo Vučkovska?. njiva 3 .S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. Konjica. livada 1. Danas zaselak STOLAC U 1482 U originalu Istol. 14h9 1473 24. n e o ž e n j e n i h 1 Selo D O L N A Č E M E R N I Č A 1 4 7 6 P r i h o d 1. Prihod 883 Pisano: u prvoj dekadi zil-hidždže. p r i p a d a N e r e t v i . h a s a : v i n o g r a d a 2 . U popisu 10. prethodnu napomenu. Selo S T O L C A ' 4 7 4 hasa: m l i n o v a 1.706 i m D i o sela D O E A C \ pripada Gradčacu. 1477 Nema datuma. Prihod sa o n i m iz vana: 4 4 0 T I M A R KARA JUSUFA Selo O Z U Z I 1 4 8 1 p r i p a d a Borovcu. Kreševa. . P r i h o d 80 ' Selo V E C E R I Č K A 1 4 7 2 .2. trešanja 4 pisma Ajas-begovog. u trećoj dekadi ramazana. Ovo selo i selo Dolna Čemernica. i G. neoženjenih 6 h a s a : njiva 2. k r u š a k a Nikole i kneza Jovana. 876. na području koje pokriva općina Ilidža kod 1472 U originalu Večerička. Poznato samo kao toponim u okolini predgrađe "Fojnice tetima". Ne može se ubicirati na mjesnom području MUSLIMIN. Obavezan je da ide u rat. Danas naselje ČEMERNICA U okolini Fojnice.BosnaHistorija. V E . 1471 U originalu napisano Vodovaj. livada 1 Selo S T O L 1 4 8 2 . 1470 1476 U originalu pogrešno upisano Rakova Nova. n e o ž e n j e n i h 4 dine. n e o ž e n j e n i h 2 1 4 7 0 Selo R A K O V A N O G A Prihod 472 Ovo selo je u ruci oca Sulejman-begova. ali 1473 U originalu Bilo. u posjedu su h a s a : m l i n o v a 1. U originalu Dolna Čemernica. P r i h o d 1. livada 1 d o m o v a 7. p r i p a d a Lašvi. Neubicirano.. Danas se zove području koji zahvata bivša nahija Gradčac. . Selo D E S E T N I K 1 4 7 8 . u ruci su kneza Jovana P r i h o d 513 i4?? i Nikole. . p r i p a d a i s t o m . 14S0 iz 1879. u KonstantinijiJ479 P r i h o d 3.19.. a ovo mjesno područje odnosno Pazarić. na osnovu m l i n o v a 1. 5.

mom i i malim šatorom. 1 gula- pusto. Prihod 676 uz obavezu da ide u rat. 874. 1470.4 . Ovo seto dato je drugom. Obavezan je da ide u rat. m u h a r e m a . h a s a : njiva 5. Danas je naselje TENIĆ. 99 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. 1469. n e o ž e n j e n i h 2 osnovu Ajas-begovogpisma. 1 4 9 1 Obavezan je da ide u rat. s one strane. UKUPNO: domova 35. On je lično burume sa: 1 džebelijom. uz obavezu da idu pripada Lepenici u rat. G o m a i D o l n a R a m a . g o d i n e Pošto su ova dva sela bda izvan defiera. N O V O G M U S L I M A N A Uskopje. naselje katuna. je da je prije doseljenja Vlaha postojalo obično 1493 31. hasa livada 1 u Konstantiniji. Mezra BOLKOVić 1484 . 1 1 . koji je upisan dole niže na 1483 ne. 5. p | \ K ' Pisano: u drugoj dekadi zil-hidže. koji je upisan 58b T I M A R KARA H A M Z E gore.BosnaHistorija. Potvrđen mu je timar. timaru ili u ruci Alije fakiha. na d o m o v a 15. n e o ž e n j e n i h 3 je upisan dole. U ruci je Radivoja Maslovića. 875. seraskera nahija: N e r e t v a .com . .-9. 1471. prevoditi kao u smislu povećanja. 280 T I M A R A H M E D A . data su spomenu­ Prihod 737 tome kao povećanje. domova 4 P i s a n o : 9. na trećem listu. Područje je izrazito vlaškog karaktera i moguće 14« 19. U ruci je Alijefakiha. ne šire oblasti.6. a ne samo jedne nanije. 149! danas zna pod tim nazivom i na kojem ima Kako se vidiserasker je vojni zapovjednik jed samo. u Konstantiniji petom listu. Danas ne postoji naselje sati Tenić.be resm-i bedel" treba slobodno RADNA u okolini Busovače. prema Komaru. pa je njegov dio. ali i zamjene. s one strane. koji d o m o v a 7. pripada Uskopju. i timar kra­ ljevog ćehaje Vladisava objedinjen kao jedan Selo D O M A R J E 1 4 " 7 timar. zaselak sela pod takvim nazivom. domova 8 Prihod 76 MANASTIRSKA NJIVA I NJIVA ZVANA CEU. vidi da izraz . 875. da bi kasnije preraslo u katunsko Selo P R O K O S 1 4 8 9 naselje. U originalu Temić. n e o ž e n j e n i h 3 Prihod 589 naselje. uz Prokoško jezero. U Suprotnom neubicirano.240 Selo D O L N A S K R A D N O 1 4 8 ' p r i p a d a B r o d u . Ovaj timar jedatzamjenom Radiću Hranišiću D i o sela LEKOSINA (OKOSNA) 1 4 8 *. Danas selo SK. ovo 1483 2 5 . 7. Vjerovatno je trebalo upi­ 14S9 U originalu Prokos. www. Selo o i ' . 1486 Nepoznato. zavisno od konteksta. godi­ nje timaru Mihaia. Prihod 30 NAHIJA NERETVA 59a UKUPNO. pripada Lepenici.. dovest ćemo tekst do nelogičnosti. selo je promijenilo više uživalaca i ostalo je u 1484 Danas naselje BOLJKOVIĆI U okolini Kiseljaka.1492 T I M A R D O G A N D Ž I J E ISMA1LA Radić je umro.'493 d o m o v a 5. Kako se vidi iz napomene koja slijedi iza sela. štura i ne znam datume svih izmjena. Ako tako ne uradimo 1487 Nepoznato. Jedino je moguće da je Gradina u okolini Travnika. s one strane. 1490 1488 Danas naselje OBOJAK U okolini Fojnice. Dato je kao poveća­ Pisano: u prvoj dekadi džumada II. 12.godine. i njegovom bratu Tomašu. na četvrtom listu. g o d i n e . neoženjenih 8 Prihod 250 Prihod 4. T I M A R KASIMA. Ovdje se I4t 5 " U originalu Dolna Iskradno. u Ista- P r i h o d 150 mbulu. 1490 Selo T I Č I Ć . m l i n o v a 1 pusta. i dat Madžaru (Ungurus) Ishaku. takvo naselje postojalo na području koje se Mislim da se radi o tome naselju. Obrazloženja su Kako se vidi ova mezra je ponovo naseljena.

u Istanbulu. dato Hajdaru. 1477. objedinjen i naredbom vladara. dat Pavi Grguriću. Vjerovatno danas GORN­ P r i h o d 1. domova 26.S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. brata vo­ d o m o v a 15. L50U U originalu Ispiljan. u islam. do 1477. u selu Sirjevići u mjesnom području Rakova Noga. Prihod 893 TIMAR TIMURTAŠA JEDNOG OD 59b Selo R I Č I C A 1498 . zil-kade. o r a h a 8 1502 PŠELICA. koji je predao tvrđave H u m U K U P N O : d o m o v a 37. n e o ž e n j e n i h 3 d o m o v a 7. je sudbina Pave Grgurića nakon zarobljavanja 1498 U originalu Ričiča. isoé Danas naselje u okolini Konjica. Njega.1499 Nepoznato pod ovim nazivom. To pobija pod ovim nazivom. g o d i n e 100 Pošto spomenuti Ishak nije došao na vojni pohod D i o sela H O D E C I C A 1 5 0 1 protiv Uzun Hasana.879 Selo KUTI . u vojničku klasu. pa je narod to selo prozvao SEONICA. koji je upisan na suprotnoj Prihod 2. n e o ž e n j e n i h 2 jvode Skendera. Danas naselje RIČICE U ne znamo iz ovoga deftera. u okolini Sarajeva.261 JE i DONJE GIRE. Ova zabilješka je prekrižena i ne den kao Gornje. Danas naselje SPILJANI U 1505 9. vratio iz nepoznatih razloga. 1504 Pavo Grgurić je bio timarnik od 1463. Izvan ovakve ubikacijeje nepoznato.500 strani.686 Pošto je spomenuti bio zarobljen. 877godine. sve radi lakšeg islam da bi sačuvali imanjai u isto vrijeme ulazili izgovora.1504 udovica 1 Prihod 4. Neubicirano. Ovo je prvi put da saznajemo da su i 1496 Danas naselje KUTE U okolini Gornjeg Vakufa. a to potvrđuje 1499 7. P r i h o d 16. ovo selo je. n e o ž e n j e n i h 15 đenje kadiji Neretve. timar je dat Ajdinu. ramazana. n e o ž e n j e n i h 2 1496 P r i h o d 1. očito.16. Ali ovdje je vremenom doš­ paušalne tvrdnje da su naši plemići prelazili na lo do premetanja glasova i slova. 6. važi. tvrđave Travnik i Hum kod Livna bili predati 1497 Danas je riječ je o istoimenom naselju u oko­ od strane njihovih bosanskih branitelja. n e o ž e n j e n i h 4 Prihod 893 Prihod 599 4 9 Selo B I L A ' ' . sa timarom Davuda. Nepoznato godine i nije bio prešao na islam. pripada Uskopju. h a s a njiva 1 Selo U S T U G I R 1 5 ( 1 3 d o m o v a 9.com . n e o ž e n j e n i h 5. činjenica da je njegov timar dat drugome. 10. U K U P N O : d o m o v a 5 4 . 3.BosnaHistorija. u d o v i c a 1 Selo PŠELICA 1 5 0 2 Prihod 400 d o m o v a 17. i Travnik. Vjerovatno se nije okolni Travnika. godine. www. niko nije tjerao Danas istoimeno selo u okolini Konjica. Muslihudinu.161 Pisano: u drugoj dekadi rebia II. 1470. carskom naredbom. n e o ž e n j e n i h 10 h a s a : njiva 4. uz obave­ On je lično burumesa: 1 diebelijom. h a s a : o b r a đ e n i h v i n o g r a d a 1. livada 1.399 vinograda 1 On je lično burume sa: 1 džebelijom. z a p u š t e n i h Prihod 4. . 23. 1473. gulamom i 1 malim šatorom. 881. 1 zu da ide u rat. okolini Konjica. hasa: v i n o g r a d a 1. 1495 U originalu Osoniča ili Osevniča. Kakva lini Travnika. u Konstantiniji! " domova 4 Selo O S O N I C A 1 4 9 5 Prihod 664 d o m o v a 6. 875.'^ TIMAR DOGANDŽIJE SANKURA Selo H O M O L J E 1 5 0 6 Njemu je ovaj timar oduzet i dat kao unapre­ d o m o v a 120. njiva 2. p r i p a d a Lašvi SINOVA SPAHIJA hasa zapuštenih vinograda 1 Ovaj timar je. Ovdje je osmansko-turski izraz "ust" preve­ 1494 8. Ja sam pret­ postavio da se ovdje radi o zaseoku HODIĆI U 1 5 0 0 Selo S P I L J A N selu Tušnjići u okolini Visokog. p r i p a d a Lašvi. godine. z a p u š t e n i h 3 49 10. 1 domova 7 trnom i malim šatorom. neoženjenih 4 1503 U originalu Ustugir. IMJl u Konstantiniji.

on nije . I51 " 2 . www.150 Konjica.. neoženjenih 32 Pisano: u drugoj dekadi ramazana.180 1515 Selo D O B R U Č A N I . mirahoru Mahmud-paše. haračkih obveznika. GULAMA ISHAK. hasa: v i n o g r a d a 1. 876. serasker vojnuka Neretve. hasa: v i n o g r a d a 1.2 2 . 1 gulamom Spomenuti Mustafaje uzeo u zakup 100 kuća i 1 šatorom. 1 . Timar mu je oduzet i sinu Čavlijevom. d o m o v a 20. Selo V R D C A 1 5 1 6 Postoje on napustio timar i otišao sa Isa-begom.2. neoženjenih 8 15. 3 . uz obavezu da brom mladiću po imenu Davud.1473 naselje BJELOVIČINE U okolini Konjica. 1518 21. Prihod 6. Danas naselje Neviz- d r a d u okolini Konjica. protiv Uzun Hasana.sis rahima obavijestio. n e o ž e n j e n ih 5 domova 29. Ovdje l 5 n U originalu Jablaniča. postoji mala sumnja.101 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. 1472. Vjerovatno selo Bistrica L5I0 8. u logoru ZabaP12? Selo B I L O V I Č I L E 1 5 2 1 Selo J A B L A N I C A 1 5 1 3 hasa: o b r a đ e n i h v i n o g r a d a 1. njiva 2.™ On je lično burumesa: 6džebelija.287 uz obavezu da ide u rat. obojica zajedno idu u rat. 4 .BosnaHistorija. Danas gradić u BiH. Danas selo VRCI U okolini P r i h o d 6. godine. Nepoznato. 877. 830 Pisano: 23. godi­ 9 P r i h o d 18. dat Hajdaru. u Konstantiniji.. džumadal.2 21.924 ne. T I M A R JUSUEA. 2. g o d i n e On je lično burumesa: 5 džebelija. neoženjenih 4 tim da ga uživa i da obavezno ide u rat. u selu Tatar.10. P r i h o d 1. 1476 1509 2 1 . n e o ž e n j e n i h 4 ćanja harača i dat je Mustafi. n e o ž e n j e n i h 11 T I M A R ILJASA.. s domova 26. 874. 878. Vjerovatno danas 15. 1511 Ova gornja zabilješka je precrtana i ne važi. z a p u š t e n i h hasa vinograda 2 v i n o g r a d a 1.? najbliže mogućem tačnom rješenju. . neoženjenih 8 P r i h o d 3. 28. godine. ramazana. ako se ne bo napisao i bez dijakritičkih 2nakova. jer je prikrio raju od pla­ d o m o v a 12. govoreći: "To je moj sin". ?". u Ine- Kako je sandžak-beg za spomenutoga Abdu. dat hra­ Abduselamu i Abdurahimu. 1521 U originalu Bilovičile ili si. njiva 1 d o m o v a 3 5 . ako se ne radi o selu Repovci u ls07 Konačno je očigledno da je svaki rod vojske okolini Konjica ili selu Reput u okolini Pro­ imao svoga zapovjednika koji je u to doba zora. i m 1 3 . Zbog toga je ovaj timar dat je timar oduzet i carskom naredbom. . 60 £ PAŠINA Spomenuti Sinan nije se odazvao na vojnu Jusufje umro. njiva 2 njegov timar je dat Sinanu sinu Seldžukovu. u Bolu-uJ5W 10 ramazana. godine1510. 1473. koje pripada Dimotikij™ Selo R E P U Š A ' 5 1 7 Timar mu je oduzet. SINA ALIJE I Z M E N T E Š E P r i h o d 6. Pisano: 5. i to mu je odobreno. kadijinom sinu.412 Pisano: u drugoj dekadi ševvala. 5 H U originalu NEVIZRAK. uz obavezu da ide d o m o v a 67. "On je poginuo kao Šehid Selo B I S T R I C A 1 5 2 0 u ratu". 1470. to je njegov dio dat Mahmudu. zbog toga mu luk). babti.2 . njiva 8 Cevljanoviću (Čavli ogiu). 1517 Nepoznato. imao čin seraskera. To je saopćeno vladaru. ramazana 880. U K U P N O : d o m o v a 126. 1 galamom Selo N E V I Z R A K L 5 H i 1 Šatorom. To je radi o selu DOBRIĆEVIĆI U okolini Konjica. sandžak-beg Zbog toga stoje Bali-beg za spomenutoga izvi­ izvijestio sljedeće: "On je pokazivao sina svog jestio sljedeće:" On ne ide na vojne (joldaš- brata. 4 . jer je pisar ime sela sla­ l5H U originalu Dobručani. 2 . pa je njegov timar dat Mahmudu. sinu hasa: v i n o g r a d a 1. 1473 u okolini Gornjeg Vakufa. n e o ž e n j e n i h 8 u rat.6 U originalu Vrdča. godine. l52Q U originalu Bistrica. u Izmitu'511 Zbog toga što je za spomenutog.com . livada 1 d o m o v a 3 3 . u stvari. Prihod 1.895 1507 On je.

054 MUSLIMANA Selo ( I ) H V A L E 1 5 2 7 .1524 oraha 3 d o m o v a 9. trešanja Selo B O T U N A 1 5 2 ' . v i n o g r a d a 2. 1532 Nepoznato. 874. ovaj timar je.1.26 Danas naselje GORANI U mjesnom području pretpostavku. U originalu Črešneviče. k r u š a k a 1 dat. 1470. njiva 4 rom. m i Danas naselje MRATINIĆI U okolini Kreševa. džebelija sa: 1 gulamom.341 Zbog toga stoje Ajas-beg za spomenutoga izvi­ 1531 jestio sljedeće: "On je pobjegao i otišao nevjer­ Selo S I T N I K . 1533 To je drugi naziv za selo REPOVCI U okolini 1327 U originalu Ihvala. n e o ž e n j e n i h 16 P r i h o d 1. 4. Skendera vojvode. 3 džebelij i 1 šatorom. uz obavezu da ide u rat. hasa: v i n o g r a d a 1. trešanja 5 d o m o v a 9. pripada Kreševu. carskom naredbom. d o m o v a 6 2 .BosnaHistorija. Ova zabilješka je precrtana i ne TIMAR JAZIDŽIJE SINANA važi. j a b u k a 1 Prihod 60 d o m o v a 13. 881. na području Glavatičeva.12. g o d i n e 102 Prihod 2. P r i h o d 1. ntiniji? domova 3 Selo Č R E Š N E V I Ć A 1 3 2 9 P r i h o d 150 hasa: njiva 1.033 U ruci je kršćanina po imenu Pavao Grgurić. cu na pisara.p. 1528 30. godine.com . z a p u š t e n i h . to je njegov timar dat Davudu. je selo Varoš u okolini Kalinovika. U originalu PRESLUP.607 Selo K ( G ) 0 R A N I 1 5 2 6 On je lično burume sa: 2 džebelija i 1 šato­ basa: v i n o g r a d a 2. Selo V R S A N I 1 3 3 2 . neoženjenih 15. o r a h a 3. k r u š a k a 4.887 udovica 2 P r i h o d 9. d o m o v a 18. NOVOG P r i h o d 9. ramazana 880. u koji je upisan na suprotnoj stranici. U tom slučaju najbliža ubikacija 1524 7. pomena je dosta smjela i nudim je samo kao 1. nje naselje Proslap u okolini Prozora. Selo P O D L I S J E 1 " 3 Prihod 49 h a s a : njiva 3. livada 1 d o m o v a 15. ramazana.1525 P r i h o d 5. neoženjenih 13 kod Niša. p r i p a d a Z a g o r j u u vilajetu 60b nicima". Danas naselje TREŠ- jednom od robova (oslobođenih. 1475.ševala. [531 Danas istoimeno naselje u okolini Konjica. pusto. bez povećanja. godine. Međutim. www.) Isa. n e o ž e n j e n i h 4 U K U P N O : d o m o v a 6 2 . Konjica. 1 3 2 2 . livada I. NJKVICA u okolini Konjica. n e o ž e n j e n i h 4 U K U P N O : d o m o v a 9 9 . n e o ž e n j e n i h 3 TIMAR MAHMUDA DIRAZA P r i h o d 1.1477. u logoru U K U P N O : d o m o v a 4 3 . k r u š a k a 2. Seonice u okolini Konjica. m. o r a h a 8. On je lično burume sa. U nekoj slobodnijoj varijanti mo­ 1523 U originalu Botuna. p r i p a d a D o l n o j R a m i .052 Selo P R E S L U P 1 3 3 0 On je lično b u r u m e sa: 3 džebelija i 1 ša­ hasa: z a p u š t e n i h v i n o g r a d a 4. Prihod 1. Carskom naredbom dat je vojvodi Ismailu. Danas naselje BOTUNJA U glo bi se dešifrirati kao Varošani i svaliti krivi­ okolini Kreševa. n e o ž e n j e n i h 3 uz obavezu da ide u rat.544 On je lično.482 Pisano: 28. Nepoznato. udovica 2 TIMAR SKENDERA. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69.751 P r i h o d : 9. njiva 1. 4. pusto. hasa: njiva 1. P r i h o d 1. godine u Konsta- m D i o sela M R A T I N I Ć .012 Pisano: 2. torom. vilajetu H e r s e k . p r i p a d a s p o m e n u t o m . Pisano: 5. bratu Hersek. n e o ž e n j e n i h 15. Vjerovatno je to današ­ begovih. kršćaninu po imenu Filip. n e o ž e n j e n i h 3 On je postao serasker vojnuka Saraj-ovasi. pripada Kreševu. Ova na­ 1525 14.

izda novi berat. neoženjenih 2 10. 1469. p r i p a d a G o r n o j R a m i Prihod 1. postao musliman i dato mu Ovaj timar je. 9. g o d i n e TIMAR TOMAŠA CRNIŠIĆA I RADIĆA. skera.350 domova 6 U K U P N O : domova 79. 879. Jusufu. G O V E BRAĆE. u Konsta- 1534 voj braći. T I M A R RADIVOJA. godine. 1546 1539 U originalu Iskrvinos. pripada ne. u KonstantinijiP46 domova 27 Selo S T O H O R 1 5 4 7 . 1471. 880. O b a v e z a n je da ide u rat. neoženjenih 3 što on sadrži. d o m o v a 8 vojni pohod protiv Uzun Hasana.9. za ono domova 36.p. 1547 1>. 1341 Ahmedje umro. Nepoznato. u d o v i c a 1 Krćar?537 P r i h o d 525 1 8 Selo U S T I R A M A " TIMAR VUKMIRA SINA MUZUROVA h a s a : m l i n o v a 1. godine. timar mu je P r i h o d 515 oduzet i dat Ajdinu. a obojica zajedno idu Sulejman. za selo TuhomiŠlje koje je posjedovao ćehaja Mahmud. . njiva 4. njiva 6. SINA ČAVLIJEVA I N J E ­ okolini Gornjeg Vakufa.. carskom Obavezan je da ide u rat.4. 879. u rat. također. Radivoj je postao musliman i dato mu je ime Uživaju ga zajednički. Danas istoimeno naselje u okolini Prozora. godine. Križanje. u Zloj Rici. 876. Danas naselje GRNICA U 61. u Konstanti. u Konstantiniji. g.1470. pa je njegov dio dat njego­ Pisano: 9. dat je r? 1 5 4 4 D i o sela K ( G ) R N I C A Pisano: 9.) našeg cara. trešanja 10 Timar mu je potvrđen i naređeno da se. dat ceribaši Ahmedu. muharema. S I N A ČAVLIJEVA Zbog toga što je Ajdin napustio timar. m. 1474. 24. 30. 2 gulama i sa 2 mala šatora. U nekim ranim popisima Rado- 1334 stovo (Rostovo) imalo je karakter neke vrste 19. Zbog toga što spomenuti Jusuf nije došao na h a s a njiva 3. 1542 U o r i g i n a l u Krniča. KRIŽANA I DRAGNICA 1543 JJ o r i g i . zil-kade. utvrđenja. 874. Prihod 4. Zajednički ga uživaju i sva trojica zajedno idu BRATA S P O M E N U T O G u rat.286 i dat mu je. go­ 1 3 3 9 Selo S K R V I N O S dine.154* hasa: v i n o g r a d a 4. 874. Prihod 1. n e o ž e n j e n i h 3 vrši službu seraskera. na osnovu odluke visokog sera. po pola. d o m o v a 16. o r a h a 8. naredbom. l a i u Radostova. ramazana. Nepoznato. 7. u Konstantiniji/ spomenutom. Timurhan je umro. neoženjenih 5 Ovaj timar je jedan od timara tvrđave Susid Prihod 2. 103 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69.com .2.7. 3. 877. 1475. 4. pripada Uskoplju bođenom. k r u š a k a 2. U K U P N O : domova 22. U originalu Istuhor ili Ustuhor.BosnaHistorija. džumada I. muharema.630 Pisano: u drugoj dekadi muharema.266 TIMAR MATIJAŠA On je lično burume sa: 2 džebelija.c. 1541 26. 1 5 4 0 Selo G R E V I Ć Pisano 27. godi¬ 1 5 4 3 535 D i o sela R A D O S T A V A . 2. u logoru d o m o v a 8. je ime Timurhan. Danas naselje i lokali­ tet Rostovo. kufa. godine.1475. P r i h o d 765 Pisano: u trećoj dekadi ramazana.280 I53<S niji T I M A R M I K L O Š A . Čak je imalo i dizdara. kao zamjena. ntiniji. neoženjenih 8 P r i h o d 311 Prihod 8. v i n o g r a d a 4.6. s tim da d o m o v a 14. www. Njegov timar dat je robu (oslo­ D i o sela G R N I C A 1 5 4 2 . 1473 Danas naselje GRNICA U okolini Gornjeg Va­ L537 10. 5. 1544 133(1 8. 1545 1538 Danas istoimeno naselje u okolini Prozora. 4. zamjenom. 9.

kao povećanje (dodatak?). sinu Musinom. g o d i n e 104 Obavezan je da ide u rat. na ke". ševala. Za spomenutog je Ajas-beg izvijestio sljedeće. godine. 7. rebia I. CA u okolini Kiseljaka. Datum nije unesen.1559 I54S U originalu Podgradiča. D i o sela K ( G ) O D I Š A 1 5 5 8 . 11. www.2 4 . neoženjenih 1 d o m o v a 8. Vladisavu.1552 Prihod 1 5 0 U K U P N O : d o m o v a 3 3 .1471. p r i p a d a L e p e n i c i . On je lično burume sa: 1 džebelijom i 1 malim šatorom 62a TIMAR UNGURUSA ISHAKA T I M A R BAJE2IDA Posto je za spomenutog. p r i p a d a V i s o k o m Pisano: u drugoj dekadi zil-hidie. kao povećanje dat Aliji fakihu. 1470. pa mu je ovaj timar upi­ san. zbog toga je "On nije došao na dužnost". 1559 25. 1 2 . dat Kemalu. dato spomenutom Evrenosu.327 Prihod 3. neoženjenih 4 Prihod 1. . u Konstantiniji. u mjestu Istanbul. 1477. Sarajeva. upisan dole godine. neoženjenih 3 Prihod 5 9 7 Prihod 6 8 5 15 61b NAHIJA DUBROVNIK Selo B U K O V I C A " . domova 3 godine. Danas postoji samo naselje Podgrađe u okolini Gornjeg Vakufa i 1554 Danas istoimeno naselje u okolini Hadžića nema razloga sumnjati da se radi o tome na­ kod Sarajeva. na osnovu njegovog pisma. 875. oduzet i dat Ajdinu. 12. kao povećanje. domova 9 Prihod 7 0 0 Zbog toga što je za spomenutog ubirač harača emiri Mehmedi izvijestio sljedeće: "Spomenuti Ovo selo je bilo dato. 6 2 7 Brodu i selo Podgozdja. timar. GULAMA DAVUD- domova 1 6 BEGOVA Prihod 7 0 0 Spomenuti Evrenos je umro.1553 niže. jer odavno ne dolazi na dužnost". timar.com . uz obavezu da Selo M A L E Š l Ć ide u rat. 6.1470. upisano ispod ovoga sela i selo Moran Dol. Danas naselje ŠTIT U okoli­ 16. neoženjenih 3 Ovo selo i selo Dolna Ravna upisano gore u Prihod 1 . hasa: p e t i n a m l i n a domova 6. ni Iijaša. na osnovu pisma Ajas- begovog. 1550 U originalu Daštanska. neoženjenih 7 Prihod 2. 1549 domova 2 2 . odnosno zaselak sela Han-Karaula. dole niže.759 1 5 5 0 Selo D A S T A N S K A domova 2 4 . u Konstantiniji. Zbog toga je. 1555 1549 U originalu Bukovica. njegov timar drugom listu. okolini Visokog. 2. objedinjeni su i tako dati Sahinu. Njegov timar dat I55fi je njegovom sinu Mehmedu. selili. 882. na osnovu carske naredbe.9 . Pisano: 20. 1553 15. Ajas-beg izvijestio sljedeće: "Spomenuti nije dostojan za službu. poreske obvezni­ kraljevom ćebaji. Danas naselje BUKOVI­ 11. Selo M O K R I N E " 1 4 Selo P O D G R A D I C A 1 5 4 8 pripada Uskoplju. u Čorluu. u Konstantiniji. h a s a : njiva 2 29. je prikrio novopridošlu raju. na trećem listu. njegov timar. Danas naselje 155fi Danas naselje MALEŠIĆI U okolini llijaša kod DAŠTANSKO U okolini Vareša. !55S U originalu Kodisa. ponovo. neoženjenih 3 U K U P N O : d o m o v a 4 9 . Pisano: u trećoj dekadi džumada II. Danas naselje GODTJSA U 1552 3 1 . h a s a njiva 2 TIMAR EVRENOSA. 875. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a Bosna i z 1 4 6 8 / 6 9 . Ovaj Alija je imao. godi­ povećanje. ne. rođaku h a s a njiva 1 Husejn-aginu. 12.294 On je lično dzebelija sa 1 gulamom. 880.-4. također. Na petom listu. 1476. godine. on ima timar kao Pisano: u prvoj dekadi džumada II. 1551 1557 U originalu Ištid. upisanom. dole niže.BosnaHistorija. .1557 Ovo seoce je. 875. 5 . koje je dole niže upisa­ Selo S T I D 1 5 5 1 no.

("bogumila"?) 1570 1566 28. sinu Dizdarevu. šabana. zamjenom. P r i h o d 615 hasa njiva 2 Selo V I D O S A L I Č 1567 . n e o ž e n j e n i h 3 domova 4 Prihod 1. godine. u Konstantiniji. bilo osnovno i pravo središte Crkve bosan­ 1569 3. džumada II.12.'569 Ovo selo sa selom Podgozdja.724 agina. u Selo Č E C I 1564 BaLikiliku. dati su Sahinu. www. n e o ž e n j e n i h 4 Pisano: 1. u 62b SAMI PAZAR D U B R O V N I K 1 5 6 5 Konstantiniji.' ' 57 h a s a : njiva 1. . n e o ž e n j e n i h 6 . 1470.com . ne postoji naselje 1573 na ovom području. Pisano: u prvoj dekadi rebia I. dat Su- svojini bivšim gospodarom. 874. 1. okolini Kreševa. Pisano: u drugoj dekadi džumada II.1570 domova 3 Ovaj timar je.M>4 U originalu Ceči. rođaku Sekban-paše uz obavezu Selo M O R A N D O L 1563 da ide u rat. Prihod 480 On je lično džebelija sa: 1 galamom. 878. 2. rat. Prihod Pisano: u trećoj dekadi redžeba. godim. . 1470. neoženjenih 1 3 P r i h o d 5. U originalu Ivrača. 10. upisanom iznad Pošto je spomenuti imao drugi timar. g o d i n e 1 0 Selo P O D G O Z D J E * * . rođaku Selo RAKOVA N O G A 156s . Danas naselje ČEČE U oko­ Pisano: 28. 14734. u Konsta­ Prihod 678 ntiniji. da ide u rat. timaru Skendera. p r i p a d a Jelaškoj. m l i n o v a 1 Ovaj timar je carskom naredbom dat.6. Husejn-aginu. dat aščiji Aliji. 8 . Nepoznato.1573 1565 DUBROVNIK kao pazar ili pazarište bilo je sjedište nahije. 12. U ruci je Ajdina. uz obavezu ku Husejn-aginu. z a p u š t e n i h . Pored toga osmanlijski iz­ SOVIĆI u okolini Kreševa. . On je lično burume sa: 1 džebelijom. G U L A M A CAREVA. .31.. uz Uživaju ga zajednički i obojica zajedno idu u obavezu da ide u rat. d o m o v a 5. 105 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. Danas beznačajno naselje u 1567 U originalu Vidosalić. vori govore da je ovo naselje ili ovo područje 1568 Danas istoimeno naselje u okolini Ilijaša i bli­ do dolaska Osmanlija. Carskom naredbom. rođaka Husejn- P r i h o d 2. d o m o v a 15. ovaj ti­ ovoga sela i selo Malesić. zini Kreševa. kao d o m o v a 4 9 . koji uživa timar u nahiji Brod. 875. u logoru lini Vareša. sa svojom okolinom. 877. n e o ž e n j e n i h 1 U ruci je Ajdina. ske. šabana. Za pomenutog je Ajas-beg izvijestio sljedeće: "Spomenuti nije došao na dužnost". 1563 begovu. go­ Spomenutim je oduzet ovaj timar i dat Arna- dine. Kao Vrača. 1476. 1470. p i p a d a Jelaškoj Ž u p i . 1472. godine. Selo V R A Č A 1 5 6 6 Pisano: 27. povećanje.002 T I M A R S A N K U R A . upisanom u Brodu. u ruci je Ajdina. 12. Danas naselje VIDO- okolini Visokog.1562 utu Hamzi.9. Zbog toga T I M A R M A D Ž A R A KASIMA I M A D Ž A R A mu se timar oduzima i daje kao povišica Aliji MUSTAFE fakihu. bratu čakrdži-baŠe Hamza- 5. n e o ž e n j e n i h 1 stantiniji. 1562 lejmanu Čelebiji. !56i Ovdje je gulam oslobođeni rob i očito živi sa Ovaj timar je sa stavke Čose Ajdina.14. Edirne. 1 NEKA M U J E V J E Č N A VLADAVINA gulamom i l malim šatorom.866 Prihod 360 Ovo seoce je uzeto i dato Šahinu.' ' 56 U K U P N O : d o m o v a 7 3 . uz obavezu da ide u rat. 18. upisanom dole niže na trećem listu. rođa­ mar je dat Aliji. d o m o v a 4. u Kon­ d o m o v a 8. Mislim da je pogrešno 1571 2 1 . upisano i da se ovdje radi o selu VRANCI U 1572 17. pripada Kreševu. godine. 875.' 572 156(1 Nepoznato. 881.BosnaHistorija. godine.

1578 1586 Danas naselje GORNJE RAVNE U okolini Vareša. t r e ć i n a m l i n a Obavezan je da ide u rat. Pod 1576 3 1 . 1575 25. okolini P r i h o d 100 Visokog. 1471.i zivom. 6. godine. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69.BosnaHistorija. Prihod 220 koji je upisan na istom listu s one strane. njiva 3 . Pisano: u prvoj dekadi redžeba. 1582 području. . 9. 1475. i selo Dolna Ravna iz timara Hizira sina Hatibova. timar je dat U drugoj dekadi zil-hidždže. P r i h o d 5. rebia II. njiva 2. Danas istoimeno naselje u okolini Ilijaša. U. 1580 Selo M I S O Č A pidžije Skendera. a Zavraci kao dio sela 4. 880. Konstantiniji. uz obavezu da ide u rat. Nepoznato pod D i o sela M I S O Č A 1 5 8 6 ovim nazivom. 1583 na naziv sela Zavraci. godine. za­ njegovim zaseokom Zavratci. i dio sela Slivna. koji Radivojje umro. Geme?15*2 haku. radi o selu Misoča u okolini Breze. 879. saliću. muharema. koji je upisan dole niže na domova 4 drugom listu i selo Stit iz timara Evrenosa. Prema popisu iz 1910. g o d i n e 106 1571 Selo D O L N A G O R A T I M A R M I H A Č A SRBINA hasa: v i n o g r a d a 2 .16. Ova gornja zabilješka je 1579 24. Zašto. SINA U G R I N O V O G upisano gore u nahiji Brod i selo Rujica. koje je posjedovao dogandžija Ismail. objedinjeni su Pisano: u trećoj dekadi rebia I. Danas Ljeskovica. 10. Obavezan je da ide u rat. 876. koji se izgubio. godine. livada 1 d o m o v a 9. :?. 5. selak sela KORITA U okolini Ilijaša. hasa: njiva 2. n e o ž e n j e n i h 2 Prihod 680 P r i h o d 1. Nepoznato pod ovim na­ ipak.com . T I M A R KILAVUZA PAVLA I RADIVOJA. precrtana i ne važi. 9.159 T I M A R RADAKA On je lično džebelija.921 Njegov timar dat je kao zamjena za selo Prokos. 875. je upisan gore na četvrtom listu. na petom listu. u SkadruJm Selo ZAVRATCA 1 5 7 7 Selo S L I V N A 1 5 8 4 hasa: v i n o g r a d a 1. 9. Vjerovatno je to naselje GORA domova 1 u okviru mjesnog područja Slapnica u. ovaj timar i dio timara Radića. pa prema tome ostaje nam da kažemo da okolini Breze. n e o ž e n j e n i h 3 d o m o v a 13. Pisano: u trećoj dekadi rebia U. neoženjenih 6 Mihačje umro. 1470. 12.1 21. iz ti­ mara Arnauta Hamze i Abmeda iz Trnove. . Danas naselja Zavraci U originalu Islivna. upisan gore. takvim nazivom bilo bi nepoznato. 1474. a obojica zajedno idu posadnika tvrđave Kreševo. o s m i n a m l i n a Selo G O R N A RAVNA 1 5 7 8 domova 1 domova 2 P r i h o d 150 P r i h o d 120 T I M A R RADOSAVA. 15B0 U originalu pisano kao MisĆa ili Misača. Međutim.9 . Ovdje se.-. u BOSANSKOG KRALJA KorčiP 79 Spomenutom je dat kao povećanje timar ka. u njegovom bratu Ivanu. uz Ovaj timar mu je oduzet i dat Radivoju Radi- obavezu da ide u rat. .4. domova 65. 1577 U originalu Zavralca. www. je ovo selo istovjetno sa selom Očevlje. 876. godine. s ove strane T I M A R VLADI SAVA Ć E H A J E Pisano: 18. 1584 Očevlje u okolini Vareša. 63a T I M A R ZUBATA RADIĆA 1585 D i o sela L E S K O V I C A Obavezan je da ide u rat. 875. Uživaju ga zajednički. 5 . godi- u Malini??™ ne. 10. odnosno 1585 U originalu Leskoviča. Postoje naselja D. 1471. On je lično burume sa: 2 džebelija i 1 šatorom. Danas naselje SLIVNO U nema. SINA SABANČlĆEVA 1574 U originalu Dolna Gora. godine. 1471. Postoje on bio dostojan nevjernik. ne vidi se. i G Vratca na ovom 7. upućeno je 7. u ujedan timar i kao takav dat je Madžaru Is.16. i sva su data spomenutom. upisano dole niže u rat. .

159S 1592 19. (kao povećanje?). p o l a v i n o g r a d a P r i h o d 150 d o m o v a 12. 12. carskom naredbom. 875. timar je dat Mrkši. im Bige. zil-kade. drugo ime osnovu pisma Ajas-begovog.BosnaHistorija. 107 S u m a r n i popis s a n d ž a k a Bosna iz 1468/69. zil-hidze. www. godine. imao Tuzla je. Ne znam da li se radi o nase­ U originalu Pavšanica.1597 UKUPNO: domova 3 1 . p r i p a d a G R A D - l5SS ¡5. P r i h o d 3. na Selo S T O M O R I N A 1 5 9 1 . . 1. Zbog toga Što je spomenuti postao lud. neoženjen ih 7 domova 6 Prihod 950 Izvan defiera je.1472.4. Njihova imena d o m o v a 11. Spomenuti je bio zarobljen. 6. Hadžića. neoženjenih 11 P r i h o d 1. uz obavezu Pavšanica i Hodešići??. 1 1 . pa je njegov timar datjusufu.1470. data su kršćaninu po da ide u rat sa bosanskim sandžakom.? 1594 Danas naselje DROZGOMETVA U okolini 1588 22. godine D i o sela S L A N A B A N A I 5 S 7 D i o sela P A V Š A N I C A 1 " 3 domova 4 h a s a : njiva 14.4. 2 5 . UKUPNO: 4. 877. P r i h o d 150 15 9 0 63b Selo V I D O T I N A Selo J O Š A N I C A 1 5 9 6 d o m o v a 15. 877. u Kucaju u 19. dato je nekima. Nepoznato. u selu Tušnjići u okolini Visokog.1592 okolini Plovdiva.1473. Dešifri­ lju SLANE VODE kao zaseoku sela Granica u ranje je apsolutno ispravno. U originalu Jošanica. hasa livada 1 kom našega cara. godine. Vuka (Vika). P r i h o d 2. u ruci Širmerda. imenu Vlk. Selo D R O Z G O M E T V A 1 w . mubarema. PODRAZE zamjenom. Šabana. n e o ž e n j e n i h 4. u logoru u okolini Ovo selo je u ruci oca ulufedži-baše Sulejman- begova. sinu Solaka Alije. Stariji naziv Pođraže.632 Zbog toga što je spomenuti Alija jakih. juve i kačkuna 1587 y o r igirialu M a n a Banja. odlu. data je Sirmerdu. Sarajeva. u Konstantiniji. udovica 1 Prihod 686 Radosavje umro.4 . Možda se radi o zaseoku Honići 15911 Danas istoimeno naselje u okolini Ilijaša. Nepoznato. godine. Sa stavke Radonje i Alije. jednog od timarnika.451 14. 1597 nije se očuvao. postala timar i drugi timar. u Konstantiniji. na drugom listu. 878. pa je njegov timar Selo H O D E S I Ć 1 " ' p r i p a d a s p o m e n u t o m . T I M A R ALIJE FAKIHA M U K A T A DRVA ZA T U Z L U U OKOLINI Spomenuti je imao drugi timar. sela koja je on posjedovao i to: sa selima Hodesić i Pavšanica koja su u ruci selo Jošanica i sela koja su bila izvan defiera. kod Sarajeva 1595 1589 12. okolini Busovače. neoženjenih 5 Radoslavovu.com . ČACU. u Konstantiniji. Danas naselje u okolini naselje u okolini Ilijaša. upisa. n e o ž e n j e n i h 9 On je lično džebelija. n e o ž e n j e n i h 4 su upisana u poimeničnom defieru. bratu domova 36. 1473. P r i h o d 555 Pisano: u prvoj dekadi džumada 11. Danas STOMORINA. 20. Pisano: 2. Nepoznato pod 1593 ovim nazivom.755 U K U P N O : d o m o v a 51. Prihod 3. godine.468 Zbog toga Što je spomenuta Tuzla (solana) postala has. 877.287 On je lično burume sa: 1 džebelijom i sa 1 6 4 a N AH I JA SARAJEVO šatorom. 139(1 1591 U originalu Istomorina. nakon objašnjenja (utvrđivanja) bejtulmala (državnih prihoda). 1474. domova 3 nog dole nize.m* Vlk je umro. godi­ ne. upisan gore ZVORNIKA na trećem listu.

1470. m s U originalu Zabrađe... mar je dat Skenderu. Bajramliju. 5. 12.1610 On je lično burume sa: 1 džebelijom.2. istočno od Rajlovca. 1470. 599 lu. Aliji. pripadaju sultanu Pisano: u prvoj dekadi zil-kade. Pošto sada prihodi bejtul-mala. 1601 31.1697 ne u Konstantiniji. zbog toga što su timari spo­ gore na drugom listu s one strane. posadnicima tvrđave Hodidid koja je nje Vladisavu. je. kao povećanje. godine. timar mu je oduzet i dat kršća­ Selo C R N O T I N A 1 6 0 3 ninu po imenu Filip. 1 gtdamom Pisano: 11.19. DERVIŠA BAJEZIDA Karadže i Tripana. 1470.9. kraljevom ćehaji. Danas naselje ZABRĐE U 1600 24.1609 Prihod 899 Na osnovu carske naredbe. 875.440 sandžak-beg izvijestio sljedeće: "On se ne odazi­ va na službu". na osnovu pisma Ajas-begovog. u Konstan­ h a s a njiva 4 tiniji. uz obavezu da ide u rat. gdje postoje G. ovaj timar ponovo dat prijašnjem uživaocu. u Istanbu­ i 1 šatorom. dat timar Mehmedija.339 Pisano: 2. godi­ ne. uz P r i h o d 8. IH" 20. ovaj timar je dat poznatoj osobi.11. 1608 3. i timar h a s a njiva 6 Mrkše. n e o ž e n j e n i h 4 ja. zamjenom. 4.' T I M A R BAJRAMLIJA TIMAR KAPIDŽIJE SKENDERA Ovaj timar dat je. timar je. šabana. okolini Sarajeva. Pisano: u trećoj dekadi ševala 874. .2. onda su dijelovi Jovaša. godine selu Tatar. godine.2. koje je nešto malo 20. uz obavezu da ide u rat. ti­ guldtiiom i l nudim šatorom. 4.godine. Selo L U B O G O Š T 1 6 0 2 Pisano: 26. godine. 5. a koji je sada u zarobljeništvu. www. koji je upisan u Selo Z A B R Đ E 16 " nabiji Brod. 876. 1470. 604 (državi. Ovaj timar je. iskrivljeno napisano. neoženjenih 1 3 Saru ČauŠu i naređeno da se izda novi berat.' za to. Karađozu Ovaj timar mu je oduzet i dat. . na osnovu pisma Ajas-begovog. 875. jeva. 1477. Nisam mogao utvrditi po čemu je HOGOŠTA. 88!. Prihod 4. Pošto je spomenuti Vladisav umro. 1476. po imenu Saru Čauš. 11. kao povišica (zamjena?) dati spomenutom Sirmerdu. 1471. dat Sahindžiji Jusufii. s d o m o v a m u s l i m a n a 27. na listu iznad toga. 881. timar je potvrđen U K U P N O : d o m o v a 4 4 . koje pripada Dtmotikr. godine. Sirmerdu je kao zamjena u Konstantiniji. 1603 Danas naselje CRNOTINA. 1. godine. NS04 10. da ide u rat. kao poveća­ i Ismailu. Vjerovatno neki derviš. u logoru Sofi­ d o m o v a 9. 1472.1606 1600 u Konstantiniji.4. 879. On je lično burume sa: 2 džebelija. Šabana. poznat. a koji je postao silabdar. u logoru So­ fija.S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. . 12. 1(5(12 Danas naselje LJUBOGOŠTA U okolini Sara­ 1607 25. 15W 25. zil-kade. Lju. carskomgulamu. uz obavezu da ide u rat. Pisano: u prvoj dekadi džumada II. ru Deli Ismailu. uz obavezu menutih bili daleko.'601 Carskom naredbom.4. d o m o v a k r š ć a n a 4 6 one strane.com . Prihod 3. . u Pisano: u prvoj dekadi redžeba. u Konstantiniji. 1471. 875. za ovu nahiju. 1475. i D. neoženjih 9 Zbog toga što je za spomenutog Saru ČauŠa. 1476. a na osnovu pisma mirilive!m domova muslimana 5. 881. 4. mevkufata i kačkana. s tim da ide u rat Zbog njihove starosti.151 obavezu da ide u rat. g o d i n e 108 (imovine nestalih i odbjeglih) i mevkufata Bosne T I M A R H A D Z I SIN ANA. u okolini Ilidže. ROĐAKA 64b (uzapćenih prihoda). h a s a njiva 2 Pisano: 2. koji je upisan upisana dole niže. 1(506 23. zil-kade. 5. dat janjiča­ uz obavezu da ide u rat.11. begluku).BosnaHistorija. odnosno Pala. koji je upisan. 1 Zbog toga stoje spomenuti Čauš zarobljen. domova kršćana 30.godi­ Pisano u drugoj dekadi zil-hidždže.

Ako bude po­ n e o ž e n j e n i h 10 trebno. nego su sva tri zaseoci i to u selima: Potpeče.BosnaHistorija.godine.499 T I M A R SERASKERA M E H M E D I J A On je lično burume sa: 1 džebelijom i 1 malim Ovaj timar je dat spomenutom seraskeru Mehmediju kao povišica. GRAČANICA U okolini Trnova.390 Višegrada. www. Ne znam o ko­ bar u okolini Rudog i mislim da se radi o jem se radi. g o d i n e 7.16" U K U P N O : prihoda 6. 1 6 1 2 U originalu Lubimla. domova 2 Selo H O T l Č l N A 1 6 1 4 D i o sela KNEŽIVA S T R A N A 1 6 2 1 h a s a njiva 1. G O R N J I GOSTILJ u okolini Višegrada. ovoga naselja. 881.021 D i o sela L A Z I 1 6 1 8 On je lično burume sa: 1 džebelijom. 1625 U originalu Islatina. neoženjenih 8 domova 3 P r i h o d 2. u okolini Ilijaša. a na osnovu defiera 1 6 1 3 Ajas-begovog dat mu je određeni broj rezerve D i o sela N A H O R E V A vojnuka. n e o ž e n j e n i h 9 P r i h o d 1. ali h a s a : v i n o g r a d a 1. bio dostojan (sposoban) i učestvovao u vojnim TIMAR HIZIRA pohodima (joldašluk). Danas postoji selo Usti- tri naselja pod nazivom Vrela. U originalu Ivrila. Danas postoji naselje Strane REVO u okolini Sarajeva. Danas naselje Danas zaselak D O L u okolini Višegrada. NAHIJA VTŠEGRAD neoženjenih 20 P r i h o d 3. p o l a m l i n a ligatura dozvoljava ovakvo čitanje.061 D i o sela G O R N A G O S T I L A 1 6 2 3 1 6 1 5 Selo G R A D Č A N I C A domova 1 d o m o v a 18. p r i p a d a Bistrici D i o sela SLATINA 1 6 2 5 h a s a njiva 2 domova 1 domova 24. h a s a livada 2. Na području Foče postoje U originalu Ustibar. d o m o v a k r š ć a n a 67. njiva 2.1477. Danas naselje 1616 Danas istoimeno naselje u okolini Foče. Zbog toga što je on šatorom. hasa m l i n s k i h domova 1 žrvnjeva 1 D i o sela D O L 1 6 2 2 domova 25. Danas naselje BREZJE U 23. 1 gala­ domova 2 mom i 1 malim šatorom. d o m o v a k r š ć a n a 50. d o m o v a m u s l i m a n a 2 . dok ih u ovom sumar­ d o m o v a m u s l i m a n a 9 .com . okolini Rudog. Danas naselje LJUBI MLJA U originalu slabo napisano Knezova Strana. Njihova imena se nalaze u osnovnom h a s a njiva 1 poimeničnom defteru. D i o sela B O D E Ž N I K 1 6 1 9 65a T I M A R M EH MEDIJA domova 2 On vrši dužnost ceribase u Zemlji (oblasti) D i o sela B R E Z J A 1 6 2 0 Pavlovića. Vjerovatno se radi o 1 6 1 4 Danas naselje HOTIČINA U okolini Pala. 1623 U originalu Gorna Gostila. zul-hidže. Danas se ne može ubicirati prvi dio naziva 1 6 1 3 U originalu Nahoreva. u okolini Višegrada. Danas naselje N A H O . 3.262 D i o sela U S T I B A R 1 6 2 4 domova 3 Selo K O L U N 1 6 " ' .396 On je lično burume sa 2 džebelija i 1 Šato­ Selo L U B I M L A 1 6 1 2 rom. Danas naselje BODEŽNIK U okolini P r i h o d 1. Danas naselje LAZE kao za­ 1617 selak sela Drinsko u okolini Višegrada. u Istanbulu. 1615 U originalu GRADČANICA. Danas nijedno nije samostalno. Danas naselje SLATINA U Prijedelj i Tečići. U originalu Brezna. okolini Višegrada. bez imalo d o m o v a 10 sumnje. P r i h o d 4. tome naselju.583 ¡618 U originalu Lazi. neoženjenih 8 P r i h o d 1. nom Ajas-begovom defteru nema. Selo V R I L A ¡619 U originalu nema dijakritičkih znakova. neka se njihova imena tamo pogledaju. tome naselju. 109 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69.

BosnaHistorija. okolini Rogatice. u mjesnom po­ tzv. ¡631 U originalu Vranovina. selju. o naselju POLJA U okolini U originalu G o m a Obravna. Danas naselje Višegrada. u okolini Višegrada. mostalno naselje pod tim nazivom. odnosno gluhim "kefom". Ja ostajem pri toj ubikaciji. "sagr-katom". 1633 Danas naselje MEĐURJEČJE U okolini Rudog. Danas naselje ŽLJEB U oko- NAHIJA HRTAR lini Višegrada. 1(1. 1641 U originalu Preseka. o tome naselju. naselje upisano u nahiji H r t a r koje je dosta 1627 DANAS istoimeno naselje ŠIP U okolini Više. Danas ne postoji sa­ u okolini Višegrada. Danas postoji zaselak 1634 Danas naselje BIŠEVIĆI u okolini Rudog. godine Ivnje je bilo www. Danas naselje SOČICE U 1632 Danas naselje OBRAVNJA u okolini Višegrada. Mislim da se radi JELAČIĆI u okolini Višegrada. Ovdje je slovo "nj" pisano KLAŠNIK U okolini Višegrada. RASPUTN J I VE. Danas naselje ZAGORAC 1629 u okolini Višegrada. dručju Žiljeva. a postoji i naselje BLIZNA u okolini Rudog. 1«S U originalu Klačnik. U originalu Moromišla.542 D i o sela D O L N A Ž L I B domova 3 domova 1 1 6 3 2 D i o sela G O R N A O B R A V N A U K U P N O d o m o v a : 13 domova 1 N A H I J A BORAC D i o sela M E Đ U R J E Č 1 6 3 3 domova 2 D i o sela M I L E Č A 1 6 4 3 domova 7 D i o sela B I S E V i Ć 1 6 3 4 D i o sela S O L Č I C A 1 ( 5 4 4 domova 1 domova 1 1 335 D i o sela P L A V Č I Ć * D i o sela R A S P U D 1 6 " 1 3 domova 1 domova 4 UKUPNO: domova muslimana 2. Višegrad. Mislim da se radi o tome na­ gatice.com . D i o sela K L A Č N I K 1 ^ 6 ¡••> U originalu Bliznič Pola. i Borac. kao zaselak sela Dobromerovići 1635 U originalu Jelavčić. Mislim da 1626 se ovdje radi. Danas naselje ZLJEB zbog razvućenosti slova. U originalu Raspud. Oba su naselja samostalna. Danas naselje M I O Ć E u 1628 okolini Rudog. sa malo nesigurnosti 1642 U originalu Dolna Ižlib. MIŠLJE u okolini Višegrada. Danas naselja G i D. Postoji selo POLJA domova 2 U okolini Višegrada. odnosno nisu zaseoci nekog sela. U originalu Solčica. Danas naselje PRESJEKA 16 J0 Nečitko.59 U originalu Zagorca. u užem području Rogatice. jer je GORNJE OBRAVNJE U okolini Višegrada. S u m a ni i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a iz 1468/69. Danas naselje MILJECI U VRANOVINA kao zaselak u selu Danilovići u mjesnom području Sokolovići u okolini Ro­ okolini Rudog. Danas nepoznato pod nazivom Bliznič Polje. Danas naselje M E R E . ali postoji 1643 U originalu Milcča. U originalu Mijoča. ipak. Zaprljano mastilom. 1640 Danas istoimeno naselje u okolini Višegrada. g o d i n e 110 1 6 6 D i o sela G O R N A O B R A V N A " D i o sela Ž L I B 1 6 3 7 domova 6 domova 2 1(527 D i o sela ŠIP D i o sela B L I Z N I Ć POLA 3fi3S domova 2 domova 2 1628 D i o sela M I J O Č A D i o sela Z A G O R C A ® 1 9 domova 4 domova 2 D i o sela M O R O M I Š L E " * 29 D i o sela K U K A 1 6 4 0 domova 3 domova 3 1630 D i o sela (nečicko) D i o sela P R E S E K A ' 6 4 1 domova 4 domova 1 1431 D i o sela VRANO V I N A 1. Danas sigurno naselje 1646 U originalu Ivnje. domova D i o sela I V N J E kršćana 39 In !" U originalu Ižlib. daleko od Rudog. a prepliče se sa nahijom grada. Prema popisu iz 1910.

danas administrativno sva vo u oklini Višegrada. Danas DRAGULJEVI. Oba sela su u okolini Han Pijeska. i64S Nije navedeno ime sela. 1656 se prepliću naselja nahija Borac. l6f7 ta naselja pripadaju ili Višegradu ili Rogatici. ali se unutar ligature slova "dr" nepotrebno dva puta može čitati kao Strmica i Strmac. Nepoznato pod tim nazi­ Višegrada. pod na­ D i o sela G O R N I S L I V N A 1 6 5 8 zivom "Ivlje". Prvi naziv kao VITAL može www. Danas postoji istoime­ Džimrije. jer su 1 6 6 0 TJ o r j g j l l a ] u m a l Q slabije napisana riječ. Nepoznato. jednoj varijanti. dručje Sokoca bilo je popisano u okviru Ro­ koje administrativno pripadaju Palama. S obzirom na sve elemente ligature. koji je inače dobro urađen. U suprotnom je nepoznato. 1604. Prema tome D i o sela Ž L I B 1 6 3 9 ubiciram ga kao naselje u okolini Rogatice i domova 1 odlučujem se za izgovor kakav je danas. zaselak sela Gaočići u okolini Višegrada. Danas postoji naselje VELIKA NJIVA u okolini 1647 U originalu Crnić. Liga¬ gatice i Olova. ! 6 i 5 lini Višegrada. go­ dine pisano na dva načina. Najbliže koca. g o d i n e domova 2 domova 1 1 6 4 7 D i o sela C R N I Ć D i o sela G O R N A S T R A N A 1 6 5 3 domova 2 domova 1 1648 D i o sela ( n e m a n a z i v a ) D i o sela N J I V A 1 6 5 4 domova 5 domova 1 1(545 D i o sela D R A G U L O v i Ć 1 6 5 5 D i o sela G L A D N I Ć domova 2 domova 2 1650 D i o sela M O J D R U Ž I Ć U K U P N O : domova muslimana 3. Mislim da U originalu Gorna Strana.com . Ovaj drugi naziv se ne može ubicirati ni u DAK. u mjesnom području Mokronoge i vom. 165(1 1659 U originalu posve sigurno upisano kao Moj. U vrijeme ovoga popisa današnje po­ ispravnom čitanju je današnje selo MODRIKE. Danas nepoznato. tura dozvoljava čitanje kao MOJDRIKE. Hrtar. Slivna u okolini Olova. Mislim da se radi o naselju Crnca u oko­ zaselak sela M I O Č E . kako su obrađivači pročitali. Slivnje. domova domova kršćana 3 U K U P N O : d o m o v a m u s l i m a n a 9. pa onda po­ napisna. Ustvari. godine domova 3 isto naselje je bilo zaselak ili samostalno na selje u selu Sudići kod Rogatice. godine. U originalu Kladarup ili si. Vjerovatno selo VELETO- i Višegrad. stoji kao zaselak STRMAC u dosadašnjem selu ostajem pri svojoj ubikaciji i dešifriranju.BosnaHistorija. vremenom na­ stalo Ivlje. što u mogućnosti konsultirati original deftera iz je praksa pisara kada pišu naš glas i slovo '"nj". l-ido'/tV). što i nije veliko odstupanje. zaselak sela Brezje u okolini Rogatice. Danas selo Gornja 1649 U originalu Dragulović.111 S u m a r n i popis s a n d ž a k a Bosna i/. DRUŽIĆ. d o m o v a k r š ć a n a 16 N A H I J A OLOFCE (OLOVO) NAHIJA PRAČA (ČATALDŽA) 1656 D i o sela V E L E T I Ć D i o sela K A M E N I C A 1 6 5 1 domova 3 domova 1 D i o sela K L A D A R U P 1 6 5 7 D i o sela O S T R E T A K 1 ( 5 5 2 ? domova 1 naselje u selu Mesići kod Rogatice. U originalu Ižlib. Važno domova 2 je da se očuvalo pola milenija. 1652 U originalu Ostretak. 1658 U originalu Gorni Slivna. i to kao Ivje i kao 1653 Uvić. no naselje u okolini Višegrada. Prema popisu iz 1991. Vjerovatno danas OSRE. Brodar U originalu Veletići. Ne znam da li D i o sela V I Š A L 1 6 6 1 je u defteru bosanskog sandžaka iz 1604. Cini mi se da je Vjerovatno danas selo Ztjebovi u okolini So- ovdje jedna od rijetkih grešaka pisara. 1651 U originalu je moguće čitati kao Vital i Višal. U ovom trenutku nisam U originalu Njiva. pisano gluhim kefom. Postoji i naselje Donje ĆI. Danas naselje u se radi upravo o ovom naselju. a na tom prostoru području Bezujno. pogotovu zbog toga Što je smje­ Vjerovatno zaselak sela PRIBINIĆI U mjesnom šteno s lijeve strane Drine. Partizan Poljana ili kao zaselak STRMICA u selu 1651 U originalu Kamenica. s tim 1 6 6 0 D i o sela S T R M I C A da naglašavam da je od IVNJE. Moguće je čitati i kao lžljeb. s tim da se Uvić okolini Rogatice 1654 treba čitati kao Ivnje.

Danas istoimeno naselje 1669 U originalu Podgorje. U originalu Buhotina. www. Kao od njih i opremati za vojne pohode.. Ima tu i Č I F L U K MASERA JUSUFA drugi razlog.BosnaHistorija. Dakle. u okolini Ilidže. 1672 selje. pusto. Mislim vodilo na području Lepenice. čitluci im služe kao timari. sela ZuZELJ. imeno naselje u okolini Sokoca. 1674 no u nahiji Olofce. f i f > 7 1672 njih godišnje. 1670 U originalu Popovići. trećina. ide u rat.t". godi­ D i o sela T R E B U Ć " ' 6 6 ne. zaselak sela Gojsalići. 876.com . 3. ČIFLUK V I L I Č JUSUFA 1663 U originalu moguće čitati jedino kao Vidari- ka. a po novijim da je identično sa ovim naseljem koje je upisa­ popisima u okviru Rakovice. nahija ide veoma blizu današnjeg Kladnja. kako se vidi cijela ili dijelovi sela ili mezre. jer Prihod 90 to nije bilo „š" nego . vo i glas . 1673 STUP ili si. d o m o v a 1664 k r š ć a n a 101 D i o sela M O J T L domova 1 I S P E N D Ž A : 2. Danas selo ŽEŽELJEVO u za određeni timar i to je u skladu sa zakonom. Dakle. primijetio sam teško To je dio. naizmjenično. trećina. Danas istoimeno na­ je to bio državni interes. Danas istoimeno na­ M7. D i o sela P O D G O R J E 1 6 6 9 Prihod 50 domova 2 D i o sela M E L J I N E 7 6 7 4 p r i p a d a s p o m e n u t o j . 1S65 U originalu Dragobrat. se ubicirati kao zaselak sela GOJSALIĆI U oko­ pusto. Neubicirano. pripada uočljivu tačku iznad znaka. prepis je iz osnovnog def- domova 1 tera. Očito 1667 U originalu Borjaniča. Mogla bi to biti naselja GORNJA i DONJA DIŠTICA u okolini Kladnja. Vjerovatno danas isto­ 1664 U originalu Mojtal ili si. jer je morao popuniti kvotu sredstava 1675 U originalu Žužel. domova 1663 kršćana 30 D i o sela V I D A R I K A domova 1 SVEGA: d o m o v a m u s l i m a n a 2 2 . Samo se na taj način može dešifrirati uz napomenu da se može slo­ nutom.1472. okolini Kiseljaka. na ovom području.s". Neubicirano.525 D i o sela D R A G O B R A T 1 6 6 5 Ovo što je navedeno. g o d i n e 112 domova 2 D i o sela P O P O V I Ć 1 6 7 0 D i o sela D I Š T I Č I Ć 16 " domova 1 d o m o v a 12 UKUPNO: domova muslimana 8. da su dobili tapije na čifluke.. Pod Prihod 80 tim imenom ne postoji. Ovdje sam prvi put osjetio opravdanost pozitivnog mučenja na ČIFLUK RIKABDARA H I Z I R A rješavanju onoga stoje teže razriješiti.I 21. je radio. Nakon beskrajno dugog posina- tranja ligature ove riječi.š" i to je odlučilo.. Danas selo MEI. Danas postoji naselje u okolini Ilidže.JINA u nije striktno pridržavao naslova nahije i da je u mjesnom području Rakova Noga u oklini Sa­ jednoj nahiji upisivao sela i iz drugih nahija. nego okolini Olova. bude podloga za slovo . pusto. u Istanbulu. uz uslov da idu ' * 6 6 U originalu Trebunj ili Trepuć.. ni Višegrada. pripada spome­ U originalu Dištičić.S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. sela ŽUŽEL1673. a čitluci su bili veli­ selje u mjesnom području Sokolovići u okoli­ ki. S obzirom na to da stara olovska Prihod 50. ja sam se odlučio za to naselje. vidi se da se pisar U originalu Meljina..š" zamijeniti slovom i glasom . koja su ostala pusta. domova 5 Č I F L U K SILAHDARA JUSUFA D i o sela S T U P 1 6 6 3 ? 1673 To je dio sela BUHOTINA pripada Lepenici. pa su se mogli izdržavati U originalu Istup. domova 2 pusto. U K U P N O : 100 zapravo ga pokriva. Neubicirano. Čitanje nije sigurno. Pisano: u drugoj dekadi ramazana. koji je trebalo da Sarajevu. lini Kladnja.2. Po ranijim popisima selo se pod tim imenom u okolini Višegrada. 1662 To je dio. To rajeva. Neubicirano. Naime. u rat. kao G O R N J E i D O N J E DRAGOBRADI U Ovo potvrđuje da nisu na svojoj zemlji.1671 domova 1 Dole navedeni uživaju čifluke i po jedan od 65b D i o sela BORJANIC . 2.

u sinom sela Uživaju ga zajednički. pusto. U originalu Boguševo. U originalu RADONIĆ. pa je njegov timar dat Jusufu. nego pus­ 1682 U originalu Duliča. rajeva. Moguće čitati kao RA- bila naseljena. pusta. 8. Znači. To je dio sela Kuli?68". Serasker je nahija: Sokol. 1683 Nepoznato. To nije ne radi o zaseoku Radijevići u selu Bulozi kod nimalo čudno. baština krstjanina.1689 1676 U vrijeme popisa nije bilo naseljeno. P r i h o d 100 Prihod 50 Ovaj čifluk je oduzet i dat ocu idufedži-bašc SVEGA: godišnje trojica idu u rat. sa timarom kadije Neretve. P r i h o d 130 ČIFLUK JUSUFA SINA K A R A D Ž l N O G I ŠAHINOV ČIFLUK SARUDŽE To je mezra. Bila je sijalište. trećina. To je dio sela Rakovina pripada Sarajevu. Danas naselje BOGUŠE. a naizmjenično idu u 24. 1684 1678 Danas naselje Smućka u okolini llidže kod Danas istoimeno naselje jugozapadno od Sa­ Sarajeva. 1 6 8 7 nemarljiv. pripada Lepenici. a baština je Cvitka. popisu iz 1604. Ne može se ubicirati tinuitet teksta. Prihod 60 pusta. P r i h o d 100 P r i h o d 150 ČIFLUK ATMADŽE I AJDINA Č I F L U K ALIJE N A N P E Z A 66a Uživaju ga zajednički i kad im dođe red. Neubicirano. nutom. K u k a n j . godine. 1685 1679 U originalu Makova. . pusta. pusta. 1677 okolini Kiseljaka. rebia I. Prihod 50 Prihod 50 ČIFLUK H A M Z E ČIFLUK MUSTAFE To je mezra Radonić68. Č I F L U K KASIMA Prihod 80 To je selo Kotorađ6'8 pripada Sarajevu. Danas je to selo u okolini Sarajeva. g o d i n e To je dio. Mileševa i P r i h o d 110 S a m o b o r . Prema VLAKOVO U okolini llidže. pusto. pusto. Uživaju ga zajednički. Danas naselje TULICA u to selište. NAHIJA SOKOL U VILAJETU HERSEK 67b ČIFLUK SULEJMANA TIMAR SANKURA To je dio sela KRASTAVAC681 pripada Lepenici. Danas naselje KULITEŠ u u okolini Sarajeva i Pala. na­ l U i 1684 To je mezra Kavica pripada Smučkoj izmjenično. begovom čifluku. sela ŽUŽELJ. pusta. okolini Kiseljaka. pusto. Sarajeva. ali ne utiču na kon­ 1681 U originalu Krastavac.BosnaHistorija. mada je broj takvih naselja za. VAC u okolini Sarajeva.6/V pusto. ČIFLUK ATMADŽE I M A I I M U D A sinu silahdara Evrenosova. U vrijeme popisa nije U originalu Ra kovina. pripada Sarajevu. Danas selo RADONJIĆI 1680 I J o r i g i n a ] u Kuliš. 1472.com . Nepoznato. a naizmjenično idu u Boguševa1677 pripada Sarajevu. Nepoznato 1689 29. www. s a p o d r u č j i m a koja i m pripadaju. u logoru na Ajas- rat. lft8K Stranice 66b i 67a prazne. ako se Rakovina u selu Pazarić. 113 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. P r i h o d 140 ČIFLUK ILJASA ČIFLUK M E H M E D I J A To je dio sela Radomilići1686 pripada Sarajevu. na području Lepenice. pripada spome­ To je dio sela Duliča !6S2 pripada Lepenici.xm Sulejman-begova. propalo je kao o r selo i spalo na nivo samo jedne njive. Sankurje umro. rat. To je mezra Lukavica . Danas naselje KUTA i kao RAKOVITA. pusto. Prihod 120 To je mezra Vlakova!6*'* pripada Sarajevu.7 pripada Sarajevu. 1676 pusta. idu u rat. 877. ovo selo je upisano kao njiva 1686 jj i g j n a i u RADOMILIĆ.

875. lima Faočići i Ilrušanj. hasa: v i n o g r a d a 2. NOVOG Hamza-begovog i hercegovačkog kadije. On je lično burume sa: 1 džebeltjom i 1 ovom timaru je pridodalo još 100 kuća rezer­ malim šatorom. k r u š a k a 2.809 Zbog toga što su ovaj timar i timar kršćanina Selo T R B U Š I Ć A 1 6 9 1 Radivoja Oprašića.5.1.7. u nahiji Bistrici. koji je upisan dole niže u nahiji Bistrici.com . pa je to dato u zamjenu za timar koji je Rađoja. go­ U K U P N O : d o m o v a 3 1 . Pod tim nazivom ne postoji. neoženjenih 8 Pisano: u prvoj dekadi đžumada I. držao spomenuti Jusuf i dva velika timara koje na četvrtom listu. . 880. s one strane i dat Mahmudu je držao novi musliman Mahmud.29.673 Na osnovu pisma Hamza-begovog i kadijinog. ve vojnuka vilajeta Hersek. zil-kade 881. uz obavezu trešanja 2 da ide u rat. Moguće je čitati i kao 169(1 U originalu Susičena. 1 gulamom i 1 šatorom. ševala. domova 3 1 . 25. neoženjenih 2 1 . n e o ž e n j e n i h 1 svoj berat. onda su oba hasa: v i n o g r a d a 2. upisanog dole niže. Datum berata. 1 6 9 5 10. Danas naselje TRBUŠČE U originalu Silo. Postoje i Timar mu je potvrđen i naređeno da se. 10. MUSLIMANA Pisano: u drugoj dekadi rebia II. I6S8 AZHERIJEVOG DONJA BRDA. njiva 3. neoženjenih 1 0 dine. dole niže. n e o ž e n j e n i h 4 Prihod 7. s one strane.000. godine u Istanbu­ Pisano: 29. 1691 U originalu Trbušiča.500 D i o sela P R O S I M L J E 1 7 0 2 . Danas nepoznato. www. za ono GORNJA BRDA. livada 1 udovica 2 d o m o v a 2. 875. Danas selo DONJA BRDA U okolini Goražda. 1470. njiva 7. Pisano 24. Vjerovatno se radi o naselju PROSINE U okolini Goražda.'696 Prihod 4. koja su Prihod 2. U originalu Pavšaniča. hasa: v i n o g r a d a 1. na trećem listu. 1702 U originalu Prosimla. izda novi berat.16. Danas postoje zaseoci pod imenom SELO u se­ 1692 U originalu Kukala. Danas naselje SUSTEČNO Paošnica. TIMAR SEJID MEHMEDA. Sigurno se radi o tim 1693 20. 3. oduzet i zatim spojen sa timarom kneza 7. . u okolini Foče. u okolini Foče. neoženjenih 10 Ova tri sela i sela Zakmur i Cureva. 1469.BosnaHistorija. naseljima. . objedinjeni u jedan i dat je Hiziru. njiva 6. godine. 2.1695 Selo S I L O 1 7 " 1 U K U P N O : d o m o v a 70. 881. 1477. ¡696 22. Ne postoje kao samostalna naselja. data su od strane Visoke Porte knezu Radoju D i o sela P A V S A N I C A 1 6 9 9 Zupčiću koji je predao Sokol. p r i p a d a Bistrici. 1694 7. 1476.000 P R I H O D spomenutih vojnuka: 2. a na osnovu pisma TIMAR MEHMEDIJA. 10.10. hasa njiva 1 On je lično burume sa: 2 džebelija. postali iskvareni. uz obavezu iz Skoplja.. p r i p a d a N e v e s i n j u domova 6 1 6 9 8 Selo D O L N A B R D A . 10. u Edirni. n e o ž e n j e n i h 3. 1 4 6 8 / 6 9 . u logoru Zagarče?693 Prhod 3. drugo ime Pavnica. u d o v i c a 2 dine.S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a ¡7. u KonstantinijiJ694 Pošto je sandžakbeg izvijestio sljedeće: "Ovaj timar je uzapćen". to je na osnovu njegovog pi­ Ovaj broj rezerve vojnuka držao se za sumu od sma. o čemu je donio d o m o v a 10.573 P r i h o d 1. d r u g o ime R A V N I C A Prihod 350 hasa v i n o g r a d a 1 domova 2 1 . SINA 1697 26. u Konstantinijli ¡697 Selo K U K A L A 1 6 9 2 . 1476. godine.go­ d o m o v a 3 3 .414 ne. 1470. godi­ Prihod 2. da ide u rat. ali je nepoznato i neubicirano.1700 lu. trešanja 5 Pisano u drugoj dekadi zil-hiđždze. .887 upisana. 873. prva dekada redžeba. g o d i n e 114 Selo S U S E Č N O 1 6 9 0 što se drži. Prihod 7 8 6 .

d o m o v a 18. neoženjenih 9 Selo DRAGLEVA 1 7 1 2 Prihod 4. sina silahdara Zaganosa. redžeba. 1715 selu Slavičići u okolini Foče. Selo B A B I Č 1 7 1 4 . 17.0 lje nije sačuvano. upisan dole niže. Kao samostalno nase­ selje u okolini Foče. www.BosnaHistorija. Šta se desilo pa je preraslo u u okolini Foče. n e o ž e n j e n i h 3 Prihod 2. Pisano: 3. g o d i n e d o m o v a 4. na domova 19 trećem listu. njiva 2. u Konstantiniji. u Konstantiniji On je imao drugi timar. 1 galamom Prihod 767 i 1 malim šatorom. 17. n e o ž e n j e n i h 5 Prihod 750 U ruci je Jusufa. neoženjenih 4 d o m o v a 5. U K U P N O : d o m o v a 14. livada 1. Balija je umro. a obojica idu zajedno On je lično džebelija sa 1 gulamom. m l i n o v a 1 hasa: v i n o g r a d a 1. ne znam.346 UKUPNO: domova 6 3 . 7 ' \ p r i p a d a K u k n j u . ali kao lokalitet ili površinski 4. Danas naselje KOZAREVINA U okolini Foče. n e o ž e n j e n i h 2 Pisano: 18. U originalu Kruševa. 878. 1704 U originalu Suhodolak. dati su njegovom bratu. 878. 1706 Selo LALIČA . dat Tvrtku. 12. livada 1. kao povećanje. z a p u š t e n i h Pošto je spomenuti imao drugi timar. Danas pod ovim nazi­ 1705 U originalu Ljuditnica ili Luditnica.465 d o m o v a 9.1710 d o m o v a 12. 1474. 1473. 1708 30.335 hasa: v i n o g r a d a 1. 10. spomenutom Hamzi. 1713 rano i nepoznato. godine. 115 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a Bosna iz 1468/69.4 1706 U originalu Lalica. 880. p r i p a d a Bistrici Selo M A Z O Č A 1 7 1 1 hasa: njiva 2. 12. Selo KOZAREVINA hasa: njiva 6 0 Ijasuje sandžakbegpodnio izvještaj u kojem d o m o v a 7. Dragolji u okolini Goražda. Selo K R U Š E V A . domova 10 18. hasa: v i n o g r a d a 2. 1712 obični toponim bez stanovništva. u okolini Pljevlja. u logoru Selo L U D I T N I Č A 1 7 0 5 Pbvdiv. Bilo je U originalu Mazoča. ovaj ti­ ribnjaka 1 mar.297 68a TIMAR BALIJE.649 P r i h o d 1.1707 Prihod 1350 Hamzaje umro. njiva 3. na Selo S U H O D O L A K 1704 trećem listu." Zbog toga je njegov Prihod 675 dio oduzet i dat. Danas naselje M A Z O Č E dobro naseljeno. 1711 toponim postoji na području Goražda. Vjerovatno se radi o selu na izloženi način jedino je moguće. 879. upisanim dole niže.066 muslimanu. džumada II. Ovaj timar je. pa je njegov timar dat njego­ vom bratu Husejnu. o r a h a 5 On je lično džebelija.113 Uživaju ga zajednički. godine u Konsta­ 708 Prihod 335 ntinijiJ U K U P N O : d o m o v a 6. U originalu Dragleva. n e o ž e n j i h 5 kaže: On nije pokoran. Neubici. TIMAR MADŽARA KASIMA 68b Timar im je potvrđen i naređeno da se izda 1713 novi berat. Čitanje vom nije poznato. o r a h a 6 domova 34. godine. n e o ž e n j e n i h 3 On je lično burumesa: 1 džebelijom. Danas zaselak LALJICA U Danas naselje BABICI U okolini Foče. u rat. 1709 1703 U originalu Dragočava. 1473. redžeba.com . SINA EJUBA FAKIHA On je lično džebelija sa 1 gulamom. njiva 4. Danas naselje KRUŠEVO 1707 8. n e o ž e n j e n i h 6 Selo DRAGOGAVA " 17 9 P r i h o d 1. godine. novom P r i h o d 1. sa onim timarom. Mabmudu.1475. p r i p a d a B u k o v i k u . TIMAR ISMAILA N O V O G MUSLIMANA 1703 22. n e o ž e n j e n i h 5 T I M A R H A M Z E I ILJASA Prihod 2. Danas istoimeno na­ 13. 9. džumada I. naredbom našega vladara. n e o ž e n j e n i h 3 Prihod 2.

jer se ne nalazi u ovom sumarnom 1724 zatim timar Vukovića Pretriana i timar Radića defteru. n e o ž e n j e n i h 2 Pisano: 19. 1719 172S Danas zaselak sela Bučje u okolini Foče. zatim T I M A R BALABANA BOLJETICA 69a timar Vukosava sina Radivojevog. izostavljen. hasa: v i n o g r a d a l . Nepoznato. p u s t o hasa. Nepoznato pod ovim stoji pod tim nazivom. p u s t o Selo B R E Z O V I C A ' 7 2 * . i Vladisava. pusto U K U P N O : d o m o v a 11. 1473 1716 16. 1724 Ovaj Ahmed Čelebija je glavni popisivač ovo­ Vladisav je umro. brata spo­ Obavezan je da ide u rat. n e o ž e n j e n i h l Prihod 222 Prihod 381 Selo G O R N A O G L E Č E V A 1 7 2 7 Selo Z L A T I B O R 1 7 1 3 pusCO hasa: njiva 3. njiva 4 . n e o ž e n j e n i h 2 d o m o v a 5. VICA u okolini Ustikoline. sa timarom njegovog brata. 1726 U originalu Radenić ili Radetić. z a p u š t e n i h zapuštenih mlinova 1 mlinova 1 Prihod 55 P r i h o d 140 Selo D O B R U N E V A 1 7 2 0 . ali je pronađen u Ahmed Čelebijinu popisu sa lica držao Mustafa iz Niša. neoženjenih 2 h a s a njiva 5 Prihod 832 Prihod 80 U K U P N O : d o m o v a 5. muharema. 3. n e o ž e n j e n i h 1 1721 15. 5. 1723 U originalu Zuban. Danas ne po­ 171 ' U originalu lstraševa. Vjerovatno se radi o naselju STRAŽE selu RADENOV D O L ili selo Radovići u okolini kao zaseoku u selu Bučje u okolini Goražda. n e o ž e n j e n i h 2 UKUPNO prihod: 450 Obavezan je da ide u rat. livada 1. su uzapćeni. upisan u nahiji Bohorić.1476. z a p u š t e n i h m l i n o v a 1 hasa: njiva 6 d o m o v a 6. kao i timar Radivoja Nemilića. pa je podatak koji se ovdje unosi u zamjenu za selo po imenu Ovrdan(j) koje je vrijeme pravljenja ćistopisa. www. neoženjenih 7 D i o sela RES1ŠTA 1722 Prihod 2. Rudog. Moguće je da se radi o nazivom. OGLEČEVO U okolini Foče. v i n o g r a d a 1 h a s a njiva 3 domova 5 P r i h o d iz v a n a 50 Prihod 470 17 9 D i o sela S A S ' . 1 7 2 3 Selo Z U B A N pripada Duštici T I M A R I S M A I L A DZOR1CA d o m o v a 6.' 721 U K U P N O : domova 23.g o d i n e 1 16 d o m o v a 6.S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. U originalu Brezovica. 877. 881. zil-kade. u Konstantiniji!725 fip7i& 1 7 2 6 Selo R A D E N I Ć ? 1 7 1 7 Selo S T R A S E V A hasa: njiva 4. godine. Danas naselje BOR U okolini Foče. Danas naselje ZUBANJ U T I M A R VLADISAVA GOSTICA okolini Rudog T i m a r je potvrđen. 1725 7. i ovdje je unesen. m x U originalu Izlatibor. timar mu je oduzet i dat uz obavezu da ide u rat.485 domova 3 On je lično dzebelija sa 1 gulamom. Hamzi. Danas naselje ZLATNI 1727 U originalu Gorna Oglečeva.godine. 2.com . Sandžak-beg je poslao sljedeću obavijest: "Ovaj Zabilježeno iz originala (musvedđe) Ahmeda timar i Rustemov timar. ramazana. z a p u š t e n i h v i n o g r a d a 1. sinu Alijinom. Admi­ tvrđave Samobor. Pisano 21.BosnaHistorija. 9. jedan od posadnika mjesla ili konspektu. njiva 4. menutog. upisanog (BOLJANIĆA)? u nahiji Samobor i timar Ivaniša. protiv Uzun Hasana. Čelebije. koji je upisan dole niže. godine u So. Danas naselje BREZO­ 1m U originalu Dobruneva. pa je njegov timar dat u ga deftera. 880. "Zbog toga su oni objedinjeni u jedan Zbog toga što se nije odazvao na vojni pohod timar i taj timar dat je Radivoju Dragljeviću. 1476. Prihod 556 112 2 Nepoznato. u Pazaru Prihod 450 Tatardžiku. nistracija je djelovala besprijekorno.

u kojem se za spomenutog Karađoza navodi sljedeće. 1736 U originalu Lašča. 875. sinu ga." naređeno je od strane carskog dvora. 880. u Indžustu? 729 vezu da ide u rat. On je lično burume sa: 1 džebelijom. 2. Prihod 1. 6. 9 . 69b d o m o v a 10. uz oba­ Pisano: I šabana.1476. 2 . 1474. 173 3 3.2 . pa je njegov timar.482 KARAĐOZA U K U P N O : d o m o v a 14. 881. 1 gula- Za pomenutog Skendera. ni Foče. godine. da to Vuku. 1471. 881. na osno­ vu pisma Hamza-begova.1735 Siđejmanje umro. > m 14. uz obavezu da ide u rat. okolini Foče.BosnaHistorija. 1473. g o d i n e TIMAR D O G A N D Ž I J E SKENDERA I Prihod 1. 1734 4. 1740 U originalu BudiČić. na osnovu carske nared­ neoženjenih n e m a be. 876. 1737 begova. n e o ž e n j e n i h 1 0 Prihod 30 Prihod 2. zije Muse. Danas naselje D O N ­ 1733 Danas zaselak BJELIŠ u okolini Foče. dat je je ovaj timar dat begovu oslobođenom robu.13. Međutim. u Konstantiniji. "On nije na službi. budući je Spomenuti Hamzaje umro. pusta. 12. dat (jigitu) mladiću. 3 .9. 1476. Pisano: 4. u Nege- hasa njiva 4 nnec 2 domova 2 P r i h o d 170 Selo B J E L I Š 1 7 3 3 hasa: vinograda 1. ovo selo je. n e o ž e n j e n i h 11 Uživaju ga zajednički. 3. n e o ž e n j e n i h 1 17372 1 . go­ On je lično džebelija. Danas postoji selo Kuta u okoli­ 1735 20. mezra. JE POLJICE u okolini Foče. . 880. dat je novom musli­ Dio spomenutog Harnze dat je Inalu. Pisano: u prvoj dekadi ramazana. www. koji je o to­ P r i h o d 1. 1473. 1. 3." Zbog toga je njegov dio oduzet i dat novom Spomenuti je imao drugi timar. u Gerede. godine. 1477. 1741 U originalu Dolna Polica. godine. 1472. pa je ovaj ti­ muslimanu Mustafi. godine. Selo D O L N A P O L I C A 1 7 4 1 Pisano: 6. "Zbog toga Zbog toga stoje ovaj timar bio uzapćen. Vjerovatno danas zaselak što znači da se mezra razvila u naselje. Hamzi. ovaj timar bio uzapćen. godi­ Na osnovu pisma sandzak-bega Hamza. Ilamza-begjeposlao mom i 1 malim šatorom.1734 TIMAR SULEJMANA. Radivoju. njiva 1. godine. a obojica zajedno idu Prihod 4. godine. u logoru So- 26. džumada I. 1729 13. mar dat novom muslimanu Ahmedu. fiji. Danas Budišići. šabana. 1731 Pisano: 11. 1732 2. .ščići u okolini Ustikoline. obavijest koja glasi: "Spomenuti je ima dvije TIMAR M A H M U D A GAROVČlCA godine napustio timar i otišao.1730 Na osnovu pisma Pašajigit-begova. Selo LAŠČA 1 7 3 6 po imenu Hizir.820 Datum berata: treća dekada rebia II. Inače pod nazi­ i naselje Kuta u okolini Rudog.219 u rat. 11. 879. dato Vuku?.com . naselje u 1731 19.657 me donio carsku naredbu. dine.737 U K U P N O : domova 9. šabana. ne. uz obavezu da ide u rat. SINA RADIČEVOG Ponovo je selo po imenu Rjeliš. 10.1739 Zbog toga što je za spomenuti timar Pašajigit- Selo B U D I Č I Ć 1 7 4 0 beg izvijestio sljedeće: "Ovaj timar je uzapćen. zil-kade. 1475. Postoji La. krušaka 1 M e z r a KUTA1742. u Kon­ stantiniji.godi ne. u Istanbulu. u Konstantiniji. 1730 14. 117 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. zil-kade. ševala. d o m o v a 4. 1739 29. d o m o v a 17 jednom od posadnika Karabisara. o r a h a 5. manu Aliji. da se cije­ has vinograda 1 li ovaj timar dade mladiću po imenu Hasan. 878. se ne radi o tome naselju. u Konstantiniji. Vjerovatno se radi o istom lokalitetu. 1742 KUTA. ali mislim da vom Lašča nije poznato. Vlkovom sinu. 877.

džumada l. 1470.S u m a r n i popis s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. Foče. godine. 1754 1.4. ispod ovoga timara. Prihod 704 Pisano: u prvoj dekadi dzumada II. 1752 nazivom.selje PROSINE pod tim nazivom. .192 D i o sela G O R N A L U L I C A 1 7 4 8 U K U P N O : domova 2 1 . U originalu Ištović. 1750 U originalu Kuti. mevlana Emredinu zajedno sa timarom Prihod 7 5 3 koji mu je bio upisan u nahiji Zagorje. 1 1 . Mislim da Se radi upotrijebljen dijakritički znak i da je trebalo O tome naselju.2. 1 7 5 2 Selo R I B A R Ovaj timar dat je kao plaća za kadijsku služ­ d o m o v a 8. Danas ne postoji U originalu Prosimla. ponovo je ovaj timar potvrđen spomenutom d o m o v a 3. hasa njiva 1 domova 12 d o m o v a 5. Selo V L A D I K O V A 1 7 5 3 Pisano. 12.1470. sinu Radičevom.322 P r i h o d 1. to je na osnovu Prihod 946 pisma Hamza-begovog oduzet timar Vukiću U K U P N O : d o m o v a 2 6 . n e o ž e n j e n i h 3 P r i h o d 1. redžeba. www. u Konstantiniji. Izvan deftera je. Danas zaselak RIBARI U okviru mjesnog područja BUNČIĆI u okolini okolini Ustikoline 1753 Foče. n e o ž e n j e n i h I Sofija. Danas seJo KUTA u okolini 1745 13. Nepoznato pod tim okolini Foče. 7. n e o ž e n j e n i h 2 nik.1746 Prihod 514 Selo D E S N I C A 1 7 4 7 D i o sela P R O S I N A 1 7 5 4 70a h a s a njiva 1. da se piše kao Trebičino.51 1746 19. n e o ž e n j e n i h 2 Sulejmanu. n e o ž e n j e n i h 1 Selo REBČA 1 7 5 ( . Najvjerovatnijejedase krije u okolini Foče. 1473. tim nazivom. u Konstantiniji. koji je bio Prihod 2. 1743 24. 874. VLADIKOVI U okolini Foče. hasa livada 1 hasa v i n o g r a d a 1 d o m o v a 9. hasa z a p u š t e n i h m l i n o v a 1. 1.. i upisan kao povećanje šatorom. hasa v i n o g r a d a 1 Postoje spomenuti bio dostojan i sposoban voj­ d o m o v a 4. n e o ž c n j e n i h 4 d o m o v a 6. 1. Danas postoji naselje BJELEŠIĆI U U originalu RIBAR. 9. jer oni nisu On je lično džebelija sa: 1 gulamom i l malim obavljali svoju službu. n e o ž e n j e n i h 3 bu. moglo ubicirati. Kao Trenčino nije se U originalu je najbliže dešifriranje kao Rebča. 875. Danas naselje ŠTOVIĆI U 1747 U originalu Bilašniča. a timar mu je bio malen. neoženjenih 5 hasa njiva 2 Prihod 2. Mislim daje neoprezno mjesnom području Vikoč. Selo K U T I 1 7 5 0 Zbog toga Što spomenuti ustvari nije bio umro.BosnaHistorija.com . godine. godi­ Prihod 417 1745 ne. u logoru d o m o v a 7. Danas na. Mislim da je ovdje greška pisareva i da U originalu Ivladikova. 1743 TIMAR SAVRUK JUSUFA 23. u Konstantiniji. d o m o v a 5. n e o ž e n j e n i h 6 Prihod 760 D I O NAHIJE GORAŽDE 1 7 4 9 Selo T R E N Č I N O Selo ( I ) G R I Š E V A 1 7 5 5 . Danas naselje TREBIČINE U Danas zaselak u selu GRUBOJEVIĆI U okolini okolini Foče. 3. Foče. g o d i n e 118 Pisano: u trećoj dekadi ramazana. !744 25.12.795 upisan dole niže u nahiji Zagorje.459 On je lično džebelija sa 1 gulamom. spomenutom jusufu. Danas selo i zaselak se zaista radi o naselju Bjelešići. 879. 878.55 pod naseljem LJULJEVINA u okolini Goražda u U originalu Igriševa. Danas ne postoji pod mjesnom području Zemegresi. n e o ž e n j e n i h 15 DesiĆiću i njegovom bratu Radiću. 4.godi­ D i o sela Š T O V I Ć 1 7 5 1 1744 ne.48 U originalu Gorna Lulica. njiva 3. 1474. Danas postoji selo IGRIŠTE U 1749 U originalu Trenčina.

Drugačije dešifrirnje je vrlo teško. Ligatura je najbliža tak­ U originalu Cura. n e o ž e n j e n i h 4. z a p u š t e n i h Selo C U R A 1 7 6 5 vinograda 1 d o m o v a 13. 1470. novom muslimanu. n e o ž e n j e n i h 1 T I M A R V U K I Č A P R E T R Ž A N A . f '''" U originalu Vikoča. Selo je dosta veliko. koji je upisan dole niže. neoženjenih 3 Selo V I K O Č 1 7 6 0 Prihod 325 hasa njiva 4. u Konstantiniji. za dešifriranje kao ČESTIN i ubicirao ga kao Selo K R S N I C A 1 7 6 6 selo u okolini Pijevlja. godi­ TIMAR STEPKOV ne. Zbog toga mu je dat kao povećanje timarom. trešanja 4. Pisano: u trećoj dekadi ramazana. Uživaju ga zajednički. U K U P N O : d o m o v a 35. koji je P r i h o d 1. ali se danas o naselju ĆUROVO.800 upisan gore na trećem listu. domova 2 jer ovo područje se prepliće između Poče i Pijevlja. 875. p r i p a d a Z a g o r j u . 1767 rezultat u pogledu ubikacije. n e o ž e n j e n i h 2 d o m o v a 8. Sva­ U originalu Krsnič.006 Selo ČESTEVA . Ja sam se odlučio Datum je tamo naveden. zato što je prešao na islam. zaselak sela Hadžići u okolini Goražda. Mislim u okolini Goražda. .119 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. Dakle selo u okolini Pijevlja. jednog od posadnika tvrđave Selo S K O R U P A N I 1 7 6 " Samobor. d o m o v a 2 4 . 1470. Nepoznato. Ne znam da li se danas radi vom čitanju. Ovaj timar je oduzet i cijel dat kao povećanje. rat. U svakoj drugoj varijanti da se ovdje radi o selu DRAČA koje se nalazi u nepoznato.kao naselje 1763 i šire geografsko područje u okolini FoČe. P r i h o d 100 im 26. Danas VncoČ. trećem listu sa one strane.com . 1765 1762 U originalu Odrača.4 . na osnovu pisma Hamza-begovog. koji gore uživa. timar Atmadže. ČESTIN. domova 4 Ova tri mala sela. domova 3 udovica 1 1757 Prihod 3. zajedno sa ime Alija.™ d o m o v a 3. Mislim da je ovo slaba rečenica pisara. 874. u Konstantiniji. n e o ž e n j e n i h 4 Prihod 801 Prihod 986 U K U P N O : d o m o v a 16. 70b Prihod 220 I VLADISAVA. s ove strane. Ovo je teško ubicirati. 3. On je lično burumesa: 1 džebelijom i 1 malim Izvan deftera je. šatorom. Danas SKORUPANI GORNJE POLJICE U okolini Foče. zaselak ki drugi način ubikacije nije donio nikakav sela Zupčići u okolini Goražda. 4. 1763 Spomenuti je postao musliman i dato mu je U ruci je Jusufa. Pisano: u prvoj dekadi džumada I. a naizmjenično idu u h a s a njiva 2 rat. n e o ž e n j e n i h 5 D i o sela G O R N A P O L I C A 1761 P r i h o d 1. je u 1757 U originalu moguće citati kao ČESTEVO i ruci Radivoja Dragljevića. upisanom gore na 1758 ne. 24. 1 0 . Danas K R S N I C A . sina Zaganosova. udovica 1 Sav ovaj timar i timar Ismaila Durića. 1 1 .BosnaHistorija. n e o ž e n j e n i h 9 . data Uživaju ga zajednički i obojica zajedno idu u su spomenutom Savruk Jusufu kao povećanje. g o d i n e Izvan deftemje. Obavezan je hasa njiva 2 da ide u rat. Danas naselje U originalu Iskorupani. uz obavezu da ide u rat. www. 1766 mjesnom području Jeleča u okolini Foče. koje je zaselak sela Sijerčići ne može ubicirati pod tim nazivom.2.126 d o m o v a 3. Za ovo ima opravdanje. Selo D O L N A O Š T R O 1 7 6 7 175 J ' Ovo je jedini meni poznati slučaj da se iz teksta domova 1 napomene dade zaključiti daje neko dobio ti­ Prihod 50 mar ili povećanje timara. BRAĆE S P O M E N U T O G Selo O D R A Č A 1 7 6 2 . sa stavke Bratka. godi­ Ismailu. 1764 1761 U originalu Gorna Polica. . budući da su zatečena izvan TIMAR RA HANA I RADOJA deftera. I RADIĆA.

n e o ž e n j e n ili 2 1775 Vjerovatno danas naselje Ples u okolini Milje- Prihod 300 vine. Selo P O T P E Ć E 1 7 7 0 Pisano: u trećoj dekadi safira. Zbog toga što je za ovaj timar sandžak-beg TIMAR VUKIĆA. Nepoznato. poreske obveznike.1777 4.2. Ostali Pisano: u drugoj dekadi džumada II. zil-kade.com . mjenično idu u rat. 879. 8. . RAVATOVIĆA I V U K M I R A V L A J ( T ) K O V I Ć A Nije bila ni u čijoj ruci. 12. 1 1 . defiera. 2. 1778 4. 1 7 7 2 Selo G N J I L E Pisano: u trećoj dekadi džumada II domova 4 877 godine u Ipsali. livada 1. n e o ž e n j e n i h 2 iz Sofije. Selo C U R E V O 1 7 7 4 . 1472. RUSTEMA Mezra PLES TUŠINE?. muharema. data je. 12. s ove strane. -14. begovog. gore navedenom. upisanog gore na Selo KRUŠCICA 1 7 ™ četvrtom listu. ševala. d o m o v a 6. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69.8. Danas selo KRUŠČICA U 1773 Danas naselje PROSINE kao zaselak sela Mil. na osnovu pisma Hamza- Spomenuti Jusuf upravlja polovinom timara.272 pisma. 12. TIMAR VUKOTE Pisano 29. i dat Mahmudu d o m o v a 3. godine u hasa v i n o g r a d a 2. Danas istoimeno naselje u okolini Foče. L7K1 jevina. u Sofi­ Timar im je potvrđen i naređeno je da se izda ji t7& novi berat za ono Što im je dato đa drže. 23. 1769 25. u Konstantiniji. 875- upravljaju drugom polovinom. Selo Z A K M U R 1 7 7 1 Zbog toga što nije posao u vojni pohod protiv d o m o v a 10. njiva 2. U originalu Kruščiča. BRATA S P O M E N U T O G je uzapćen. da ide u rat. VLATKA MUŠICA. u Konsta­ Zbog toga što su za spomenutog kazali daje sa­ ntiniji.1778 krio novopridošlu raju. neoženjenih 8 U K U P N O : domova 4 P r i h o d 1. 1476. i KONFE. neoženjenih 6 Dio spomenutog Vukića dodat je kao povećanje Prihod 3. po imenu Herak. !7S0 L7J2 G N J I L E ili si. 880. m l i n o v a 1 Vukićje umro. koji je o tome donio pismo sa visoke Prihod 225 prijestolnice.328 spomenutom Radoju. 1777 9. godine. jer RADOJA. g o d i n e 120 1 7 A Selo K U N J A . 1768 U originalu Kurija. SKENDERA Izvan defieraje. a naizmjenično idu u denih i dat Radiču Dragleleviću. ovaj timar je cijel oduzet od nave­ Uživaju ga zajednički. a posto je bila izvan Uživaju ga zajednički. d o m o v a 11. pusro domova 1 Prihod iz vana 50 Prihod 50 U K U P N O : d o m o v a 20.772 Prihod 200 On je lično džebelija 1775 TIMAR JUSUFA RADISALIĆA. 1470.18. TIMAR KNEZA RADOJA Pisano: 27. uz obavezu da svake godine ide u rat.i7SI Prihod 150 71a D i o sela P R O S I N E 1 7 " 1774 Danas naselje CUREVO u okolini Foče. Pisano: 26. 876. godine u Edirni.BosnaHistorija. SINA IVANISEVOG I izvijestio da on nije znao da je ikome dat. o r a h a Konstantiniji. što znači da je ovo selište (mezra) pono­ vo naseljeno. Nepoznato. www.1471. 1779 Ne vidi se kada je umro i šta je bilo sa njego­ 1771 Danas istoimeno naselje u okolini Foče vim timarom. uz oba-vezu rat. timar je dat kršćaninu spabiji. n e o ž e n j e n i h 6 Uzun Hasana. ovaj Radoj je umro.1475. 881. s tim da naiz­ im godine. okolini Foče.. godine. Obavezan je da ide u rat. pripada D u š t i c i . Moguće čitati i kao KUTJE 1776 5. na osnovu sandžak-begovog P r i h o d 1. 4.1779 timar mu je oduzet i sastavljen sa timarom no­ vog muslimana Mehmedija.

postoji istimenu naselje. 1469. 11.1792 d o m o v a 2 1 . T I M A R A L A Đ O Z A I MURATA. d r u g o i m e Z A S T I N J E ntiniji. livada 1 domova 20. šabana. zato stoje Timaru je dodat jedan vinograd po imenu njegov timar daleko od tvrđave. uz obavezu da ide'u rat. Selo D O L N A K A M E N . Pisano: u prvoj dekadi džumada II. 1786 JJ o r Do u okolini Goražda. Danas naselje MEN u okolini Goražda. a obojica zajedno idu TIMAR HIZIRA. 1782 pripada Bukoviku. 2. Kosim je umro.BosnaHistorija. g o d i n e Selo L U G . rebia I. dodat je selu Lug. Danas naselje KUNOVO NJI HRTAR u okolini Višegrada. n e o ž e n j e n i h 4 d o m o v a 8. 8. hasa njiva 3. 1 gidamom i 1 malim šatorom UKUPNO: prihod 1. novi berat. U originalu Beleševina. neoženjenih 14 domova 3 P r i h o d 3.297 domova 6 Prihod 332 Selo D O L N A Z A S E L A K 1 7 8 1 . 121 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69.098 Prihod 120 On je lično burume sa: 1 diebelijom. a to znači stariji naziv sela se nije 9. 790 a okolini Foče. p r i p a d a P r i b u d u . Prihod 463 koji je postao musliman. SINA TERZIJE ALIJE u rat. U ruci je Šahina. Obavezan je da ide u rat. 1733 h a s a njiva 1 1 7 8 4 domova 6 Selo K U N O V O Prihod 347 hasa njiva 3. kao zamjena dati Sabanu iz Niša. jed­ nom odposadnika tvrđave Samobor. Danas naselje GOR­ 1784 U originalu Kunova. Selo G O R N A H R T A R 1 7 8 9 pripada NJEGOVOG OCA spomenutom. d o m o v a 4. go­ Prihod 384 dine. BRATA SPOMENUTOG 71b NAHIJA KUKANJ U VILAJETU HERSEK Uživaju ga zajednički. livada 1. 882. 1 7 9 0 24. U originalu Gorna Hrtar. Drugi. Podnica u okolini Sokola. 1477. m ]m 29. u logoru na Ajas.? I. pripada S a m o b o r u begovom čifluku.162 Selo P L E Š E V I N A 1 7 9 3 hasa njiva 1 Selo L O Z N I K 1 7 8 7 . Danas naselje BJELJEŠIĆI. n e o ž e n j e n i h 11 P r i h o d 2. Ovo selo i selo po imenu Gornji Hrtar. P r i h o d 1. Danas naselje BJE- 1787 Nepoznato. 792 ne. U originalu Popov Dol. p r i p a d a D u ( b ) š t i c i . Timar mu je potvrđen i naređeno da se izda Pošto je dio spomenutog Alađoza uzapćen. Danas naselje K A ­ 1785 U originalu Dolna Zaselak. Danas naselje POPOV jgj n a i u Belešci. 877. na osnovu dizdarevog P r i h o d 100 pisma. koje je u ruci Heraka.417 On je lično burume.1472. godine. z a p u š t e n i h vinograda 1 d o m o v a 3.15. ali i u okolini Rudog kao zaselak sela BUNČIĆI. u okolini Ustikoli. n e o ž e n j e n i h 2 Prihod 7 3 8 Prihod 704 7SS 1782 Danas zaselak LUG U okolini Foče. n e o ž e n j e n i h 1 Kasimov dio je dat njegovom bratu Mabmudu. godine. www.com . koje je domova 2 upisano ispod ovoga su. 12. neoženjenih 3 Selo P O P O V D O L 1 7 9 1 . p r i p a d a Goraždu UKUPNO: domova 46. 6 . . u rezidenciji Konsta- Selo B E L E Š C I 1 7 8 6 .OŠHVINA u okolini Pljevlja. m sačuvao.! m T I M A R K A S I M A (umro) I R A T K A . 874. 791 D O N J I ZASELAK U okolini Goražda. U originalu Dolna Kamen.

TIMAR UNGURUSA HAMZE Selo T R N J E 1 8 0 5 Selo L U K A R P O T O K ' 7 5 7 d o m o v a 13. d o m o v a 8. Selo K A L A Š I C A 1 8 0 3 P r i h o d iz vana 100 d o m o v a 5. da je uhapšen i da je umro dok je bio u zatvoru. CI u okolini Rudog. POTKOVAČ U okolini Pljevlja. šatorom TIMAR JUSUFA T I M A R TVRTKA SINA CAVLIJEVOG I NJE­ 72b Za pomenutogje posvjedočio sarajevski kadija G O V O G BRATA IVANA da je on ubio jednog rajetina. Nepoznato. jigitu (mladiću) po imenu Spomenuti su imali timar upisan dole niže u Balija. Vjerovatno danas naselje u Konstantiniji. Nala­ 1805 U originalu ispravno upisano Trnje. p r i p a d a s p o m e n u t o m Selo Z A S E L J E ' domova 3 d o m o v a 4. istočne Bosne i Sandžaka. Postoji samo jed­ 1799 Danas naselje ZASELIE U okolini Pljevlja. n e o ž e n j e n i h 7 Prihod 280 P r i h o d 1.1800 tih poslan je zajedno s beratom ovoga. Trtbinju. gdje postoje dva naselja I SOJ U originalu Klašiča.950 On je lično burume sa: 1 diebelijom i 1 malim On je lično džebelija. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. n e o ž e n j e n i h 4 Prihod 550 72a. pa je ovaj dat Saltuku. Neubicirano. 1798 U originalu Zastinje. Ne znam o kojem je riječ. d o m o v a 10. neoženjenih 2 3 U K U P N O : domova 26. n e o ž e n j e n i h 1 d o m o v a 19. Ovdje je upisan dvoglas . Vjerovatno selo TRNAV. 1795 U originalu Orlja.godine. Nepoznato.1471. 875. bio timar (mazul). pusta.? www.? pod istim imenom.250 Selo O R L J A 1 7 9 5 Selo B R E K I N E 1 8 0 2 d o m o v a 2. sinu serbeva- Pisano: u trećoj dekadi ševala. n e o ž e n j e n i h 1 P r i h o d 150 Prihod 320 U K U P N O : domova 71. selo Trnje u okolini Foče.-21. 18(14 U originalu Matorčina. n e o ž e n j e n i h 2 Prihod 650 P r i h o d 1. a obojica zajedno idu je timar dat jednom od onih koji je bio izgu­ u rat. a to je Ilijaš kod Ovdje je naš dvoglas . 1802 U originalu BREKINA. ZABRĐE U okolini Pljevlja. n e o ž e n j e n i h 2 t l o m o v a 1 1.4.258 1 3 0 4 Selo M A T O R Č T N A On je lično džebelija. Ne znam da li se radi o tome naselju.com .. Pisano u prvoj dekadi ramazana 874.110 7 9 9 Selo V R A T I C A 1 8 0 7 . Danas istoimeno naselje u 1801 U originalu Dubča.lj" pisan onako kako je Sarajeva. Vjerovatno je to stariji 1806 jj o r j g j n a j u Ujag. Danas zilo se negdje na području Pljevlja.450 P r i h o d 1.BosnaHistorija. neoženjenih 6 domova 7 Prihod 750 Prihod 520 Selo I L J A Š 1 8 0 ^ Selo Z A S T I N J E 1 7 9 8 . čije je izvorno ime LUKA u D. Berat spomenu­ Konstantiniji.lj" okolini Pljevlja. u bovu. n e o ž e n j e n i h 1 3 Prihod 220 P r i h o d 1. Nepoznato na području naziv za selo Belašica u okolini Pljevlja. 1811 ' U originalu Vratča. godine 1794 U originalu Zabrđa. Neubicirano. Danas naselje DUBAC U okolini Pljevlja. VOGO- dešifriran. uz obavezu da ide u rat. n e o ž e n j e n i h 2 U K U P N O : d o m o v a 10. 12. no naselje pod tim imenom. neoženjenih 3 P r i h o d 4. šći. NEOŽENJENIH 3 Prihod 200 Prihod 820 175(5 Mezra T R N A V I C A .? 1797 U originalu Lukar Potok. Danas zaselak sela 1796 U originalu Trnavica. p r i p a d a P o b l a ć u . g o d i n e 122 1 7 3 4 Selo Z A B R Đ A Selo D U B A C 1 8 0 1 d o m o v a 4.. upravo onako kako je dešifrirano. n e o ž e n j e n i h 3 d o m o v a 15. Zbog toga Uživaju ga zajednički.

1809 Postoje bilo izvan deftera dato mu je. godine. p r i p a d a Z a g o r j u . Bez obzira na formu izrečenu 1810 5. timar im je oduzet i. Danas naselje GLISNICA K< ?J8U u okolini Pljevlja. radi o cijeloj Hercegovini. a spome­ ntiniji. može se jasno shvatiti da se 1811 24.1475. 5. 73a d o m o v a 2 5 . oresca 1815 U originalu Gorna Brveniča. u tom smislu. Pisano: u prvoj dekadi Šabana. Po ovom naselju se određuje i 1809 23. Ali. Približno. . na osnovu carske naredbe Selo V I H O V I Ć I 1 8 1 8 . njiva 5. Selo G O R N A BRDA . livada 1. neoženjenih 3 0 vladaru. 874.1810 TIMAR IVANISA. 1815 jestio sljedeće: „ On vrši službu konjevodca? (sa U originalu Humska.1. Zbog toga što su pomenuti Tvrtko i Jovan bili domova 23 zaslužni kršćani i ostali pošteni i odani našem U K U P N O : d o m o v a 7 6 . godine. područje vlasti cijel timar dat Tuhtalmišu čelebiji.? 19. . Prema ovom jednim konjem)". 11. 1475. timar dat spo­ On je lično burume sa: 3 džebelija i 2 mala šatora menutim. muharema. p r i p a d a Sokolu. 875. koji je predao tvrđave. koji su spomenuti imali u Nišu. hasa v i n o g r a d a 3. h a s a njiva 3. potvrđen Pisano: 20.BosnaHistorija. u Konsta­ 18 3 spomenutoj dvojici. kako navedeni kršćani nisu omogućili emi¬ neoženjenih 3 nima. neoženjenih 2 Prihod 2094 Međutim.000 5. a zaMustafii da se nije javio popisu to je bilo sjedište vojne oblasti. 880. h a s a njiva 5. Danas naselje sela Korešca. s t u p a 1 Neka on uzme pod zakup harač i džebeliju. područje Vlaha. livada 2. dat je ranije navedenom Aliji. u logoru okolini Foče. SINA OBORCEVA Dio spomenutog Tvrtka dat je novom musli­ manu Mustafi.com . Danas naselje Dio pomenutog Jovana je dat lljasu. godine. prihod : 9. 1814 Pisano: 18. u Konstantiniji. dublje izučiti. Mahmud-aginom bratu. Selo V I K O Č A 1816 . zamjenom.godine.1. dat je Aliji. n e o ž e n j e n i h 18 Timar je potvrđen spomenutim kršćanima i P r i h o d 1. d o m o v a 8. a osim toga tu su bili pod plaću (služ­ Prihod 7. m l i n o v a 1 u Jenišehiru.338 obzirom na to da se timar u Trebinju nalazi u sinoru Hercegovog sina. Tvrtku i Ivanu. muharema. m l i n o v a 1. Danas istoimeno naselje u okolini Goražda. 877.1471. uz P r i h o d 100 obavezu da ide u rat. Timar.1470.121 benici). je je u srednjovjekovnoj Bosni. a bilo na službu u Smederevu. s d o m o v a 7. 1817 U originalu Gorna Brda. n e o ž e n j e n i h 5 P r i h o d 1.631 naređeno da se izda novi berat za ono što im je 1817 dato da drže. 5. ponovo je. 1808 domova 34. Ovo treba uzeti u obzir i raspravi ti mogućnost naziva hu mske zemlje po 18(18 1 2 . zamjenom. godine. Selo G L I S N I C A 1814 Pisano: u drugoj dekadi zil-kade. na osnovu pisma Isa-begovog i Ilamza- begovog.1475. Kosača-Hranića. ' nutom Saltuku timar ovih kršćana.123 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. carskom naredbom. U originalu Vikoča.2. neka se Selo G O R N A B R V E N I C A " 18 to da na uživanje spomenutom Saltuku. 5. 1473. 880.958 đenu sumu harača. na osnovu kadijinog pi­ domova 2 sma. godine u Selo H U M S K A 1 8 1 5 Konstantiniji. pripada Sokolu.1. na osno­ vu pisma Hamza-begovog. u selu U originalu Glisniča. 1816 Ibrahim-begovu. Svakako ovo treba 1612 24. ako u spomenutom timaru bude više sredstava nego stoje upisano u defteru. redžeba. 880. I8is Poštoje za pomenutog Iljasa sandžak-beg izvi­ Danas naselje Vihovići u okolini Kalinovika. www.2 1 . ovom području. bratu GORNIA BRVI-NICA U okolini Pljevlja.?8'2 GORNJA BRDA U okolini Foče. g o d i n e Ovaj timar je ponovo. šabana. Danas naselje VIKOČ u Pisano: 18. da popisu jedno selo i tako sakrili odre­ P r i h o d 1.

a naizmjenično idu u rat.com . Danas naselje VRBA U oko­ u okolini Prijepolja. uz znanje mi. u d o v i c a 1 d o m o v a 17. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. n e o ž e n j e n i h 6 godine u Konstantiniji. a sva četvorica zajedno Selo P R £ H A R I .1474. u Edirni.1471. 1 8 2 1 U originalu Istrahov Dol. VICE U okolini Prijepolja. SINA BRANOSEVOG Selo O B O R Č A 1 8 3 1 p r i p a d a K u k n j u . Selo H R O M A Č 1 8 3 2 . 23. Prihod 866 rialema Hamza-bega. T I M A R M U S T A F E I N J E G O V E BRACE". 877. g o d i n e 124 Obavezan je da ide u rat. 1828 U originalu Izvizda.11. I MEHMEDA. 8 2 \ p r i p a d a S o k o l u . ševala. d o m o v a 1 3. zaselak sela Ivanje u okolini Prijepolja. 1472. neoženjenih 2 rat. 1825 9. 1476.1830 TIMAR VUKA. 880. Uživaju ga zajednič­ Sa stavke Tvrtka. Danas naselje PREHARI u 1831 U originalu Oborča. 182 '' U originalu Prehar. p r i p a d a s p o m e n u t o m Pisano: u trećoj dekadi muharema.-19. Danas naselje ROMAC U sena i ne važi. Ševala 878. Gornja zabilješka pogrešno une 1832 U originalu Hromča. ÌS29 U originalu Vrbova. godine. I RADUNA d o m o v a 6. godine u Konstantiniji.1827 TIMAR ŠTIPANA RADOJEVOG SINA I 1 8 2 8 NJEGOVOG BRATA D U R A D A Selo Z V I Z D A Uživaju ga zajednički. okolini Pljevlja. Bosne ijusufu iz Kosova. Prihod 100 Zbog toga što je sandžak-beg Pašajigi-beg. n e o ž e n j e n i h 1 Prihod 350 Timar mu je potvrđen i naređeno da se izda novi berat za ono što mu je dato. mevlana Bajezidu. U trećoj dekadi diumada I. u NAHIJA MILEŠEVO U VILAJETU HERSEK 73b Galipolju. lini Pljevlja.BosnaHistorija. njegov ti­ d o m o v a 8.450 TIMAR DRAGIĆA On je lično đžebelija. p u s t o idu u rat. Danas okolini Prijepolja. d r u g o i m e N A N G A 1 8 2 3 ? AHMEDA. to je cio ovaj timar dat Sarudži iz Obavezan je da ide u rat. Danas naselje VRBOVO U 1823 U originalu Visoča. d o m o v a 6. n e o ž e n j e n i h 4 P r i h o d 120 P r i h o d 1. Vjerovatno danas OBOR­ okolini Pljevlja. 1826 U originalu Dolna Tepča. Danas naselje DUBRA- NJA TEPCA U okolini Pljevlja. CI. hasa 2 / 3 m l i n a Zbog toga što je spomenuti bio star. 183« 25. Cavlijevog sina i njegovog ki. STRAHOV D O U okolini Pljevlja. 10. n e o ž e n j e n i h 2 NJIHOVOG OCA Prihod 350 Uživaju ga zajednički. brata. kao plata za ka- Prihod 450 dijsku službu.1820 TIMAR MUSE IVATISALICA Selo S T R A H O V D O 1 8 2 1 Naredbom našega vladara. Prihod 600 1 8 2 9 Selo V R B A 1 8 2 2 Selo V R B O V A d o m o v a 3. Selo V I S O Č A . Danas naselje D O ­ 1S3. Obavezan je da ide u rat svake godine. 876. Pisano: 29.1 U originalu Dubraviča. Danas naselje ZVIJEZDA 1822 U originalu Vrba.1.3. n e o ž e n j e n i h 4 mar dat je njegovom sinu Ivanu. 7.616 Selo D O L N A T E P C A 1 8 2 F I Selo D U B R A V I G A 1 8 3 3 1820 23. www.godine.1825 P r i h o d 1. 2. drugo ime Nange. timar je dat kadiji domova 9 Mileševa. Danas naselje 1827 13. za UKUPNO: 450 ovaj timar izvijestio sljedeće: „Ovaj timar je T I M A R S ALTU KA SINA SERBEVABOVA uzapćen". a naizmjenično idu u domova 11. naselje Nange u okolini Pljevlja. Obavezan je da ide u rat.

okolini Čajniča.. u logoru u Prihod 350 Jedrenama. 11. Promi­ jenilo je ime u naselje LUČICE U okolini Pri­ Prihod 200 jepora. 125 S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69.375 On je lično burume sa: 1 gulamom i 1 malim Zamjenom selo je dato Doganu iz Kalkanelena. N I C A u okolini Prijepolja. d o m o v a 1. ? p u s t o . G O R N J I KAMEN U okolini Čajniča. U originalu Rataska.BosnaHistorija. o r a h a 10 Prihod 5271 (6. 1835 Naselje po kojem je i nahija dobila naziv. Selo GORNA KAMEN1848 hasa njiva 3 1834 domova 4 Danas nije poznato pod tim nazivom. p r i p a d a S o k o l u NAHIJA S A M O B O R U VILAJETU HERSEK 74b domova 1 TIMAR ISA-BALIJE Prihod 50 On je jedan od onih koji je predao tvrđavu 74a Selo G O R N A O S O J 1 8 3 9 .m6 Obavezan je da ide u rat. www. Danas naselje RATAJSKA 1837 U originalu Plehovina. n e o ž e n j e n i h 1 28. OSOJE kao zaselak sela Bezujno u okolini 1847 U originalu Bateva. Danas zaselak sela Ba. godine.15.865 P r i h o d 1. džumada I. Danas nepoznato nato.g o d i n e d o m o v a 6. Prihod 645 1847 D i o sela B A T E V A TIMAR KNEZA HERAKA h a s a njiva 4. šatorom. o r a h a 3. Vjerovatno Oštro u okolini 1845 14. neoženjenih 6 d o m o v a 25. 874. trešanja 17 Zbog toga što spomenuti nije došao na vojnu d o m o v a 7. godine. p r i p a d a D u ( b ) š t i d Samobor i koji je prešao na islam. Kas­ Ì. 878. neoženjenih 2 2 hasa njiva 3.9. ? p r i p a d a s p o m e n u t o j Pisano: 2. pa je njegov timar dat njegovom Prihod 50 sinu Huseinu. godine u Sofi- domova 1 J-J84S Prihod 50 D i o sela G O R N A B A T E V A ' 8 4 6 U K U P N O : d o m o v a 70. n e o ž e n j e n i h 4 protiv Uzun Hasana. muharema. Danas naselje BATEVO U Čajniča. timar mu je oduzet i Prihod 801 dat bivšem (oslobođenom) robu Ishak-paše Jusufu. 1844 Njegovo nemuslimansko ime ovdje nije poz­ 1838 U originalu Dolna Oštra. Danas naselje SOPOT- Dol. Danas naselje GORNJE G O R N J E BATEVO U okolini Čajniča. Danas nepoznato i ne. neoženjenih 5 Prihod 2. n e o ž e n j e n i h 2 Oni su lično džebelije. livada 1 Selo MILEŠEV DOL1835 domova 26. n e o ž e n j e n i h 4 hasa m l i n o v a 1 Prihod 900 Prihod 200 Selo D O L N A O Š T R O 1 8 3 8 .184' Selo V I C E V A ' " 3 4 Jedan timar koji je upisan dole niže u Blagaju. 1846 U originalu Gorna Bateva. Selo P L E H O V I N A 1 8 4 0 .6. pod tim nazivom.com . tovo u okolini Čajniča. Selo P L E H O V I N A 1 8 3 7 Selo R A T A S K A 1 8 4 3 .1474. Prihod 209 Selo S O P O T N I C A ^ ' 1 1 hasa njiva 4. 879. u selu TIMAR MIHAČA SINA DRUSKOVA Čepen. d o m o v a 16.006) d o m o v a 6. jednom od posadnika tvrđave MileŠeva. m l i n o v a 1.1844 domova 1 Isa je umro.1473 nije se susreće u narodu Mileševac i Milešev 1K42 U originalu Sopotniča. IB4S U originalu Gorna Kamen. Danas naselje 1839 U originalu Gorna Osoj.S4I 25. Uprvoj dekadi diumada I. 1840 U originalu Plehovina. Goražda. 1S36 1843 6.1469. Danas selo MILEŠEVO U općini Prijepolje. u okolini Prijepolja. Danas naselje ubicirano. n e o ž e n j e n i h 2 dat mu je kao povećanje.

Danas naselje KAOŠTI. Prihod 3. Zbog toga što je sandžak-beg obavijestio sljede­ P r i h o d izvana 5 0 će: „Ovaj timar je uzapćen". 1850 U originalu Zapolja. mar sa timarom Ajasa.861 neoženjenih 1 Selo SREDNA B O G O Š E V A C 1 8 " P r i h o d 1. uz obavezu da ide u rat. S u m a r n i p o p i s s a n d ž a k a B o s n a i z 1468/69. pa je na osnovu Selo G O R N A Z A D U B J A 1 8 6 1 . Prihod 574 Pisano: 18. Danas naselje 1862 U originalu Dolna Zadubja. džumada II. u okolini Foče. p r i p a d a D u b š - toga dat Hiziru. 1476. Danas vjerovatno na­ ŠTA u okolini Čajniča.2. a obojica zajedno idu U K U P N O : d o m o v a 16.011 d o m o v a 8. Danas naselje u 1857 21. godine. selju Babnje u okolini Pljevlja. Selo DVORIŠTA 1 8 5 6 . uz obavezu da ide u rat. n e o ž e n j e n i h 1 Dat je novom muslimanu Ajdinu. 879. Nepoznato.BosnaHistorija. pusto. 1859 U originalu Meljina. BRATA S P O M E N U T O G P r i h o d izvana 5 0 Uživaju ga zajednički. 1349 U originalu Dolna Uništa. Moguće je da se radi o na­ 1S54 U originalu Kavoštiča. p u s t o . p r i p a d a spomenutom.709 Potvrđen im je timar. u Ko­ 1857 Ovaj timar mu je oduzet i spojen je ujedan ti­ nstantiniji. pripada Sokolu. Hamzaje umro. n e o ž e n j e n i h 5 u rat. P r i h o d iz v a n a 50 Selo KAOŠTICA 1 8 5 4 Selo KARAĆEVA 1 8 6 \ p r i p a d a B o h o r i ć u . CA u okolini Goražda. novog muslimana.11. livada 1. 875. 1861 Danas naselje GORNJI ZADUB U okolini Foče. I N J E G O V O G 75a d o m o v a 3. 1860 y originalu Babna Brda. D O N J I Z A D U B U okolini Foče. Nepoznato. 6. . u Konsta­ ntiniji. P r i h o d izvana 5 0 Pisano: 11. Danas nepoznato 1853 29. Danas naselje MELJENI 1SSJ 2. j a b u k a 4 Prihod iz vana 50 d o m o v a 14.com . Prihod 550 Pisano: u drugoj dekadi šabana. pripada Poblaću. s one strane hasa v i n o g r a d a 1 i. T I M A R KNEZA HRVASA. 1 gala­ Prihod 693 mom i 1 malim šatorom. www. d o m o v a 3. 3. p r i p a d a K u k n j u . pusro. na drugom listu. 881. 1474. TIMAR H A M Z E N O V O G MUSLIMANA U prvoj dekadi ramazana. 875. 1858 U originalu ICKA. a sva trojica zajedno U K U P N O : d o m o v a 2 8 . šabana.m! Selo M E L 1 N A . SINA RADIVOJEVOG. selje Kraćevina u okolini Pljevlja. j