ఘం

ఆంధ ప

అర ఆ

ప త ం,

ఠ ల

ఖ,

బం ర

త వ కరణ


ప న

&

, ఆంగం,

ఘం

తృ

ం ం న

ం అ ల

వ వహర

గ య॓ –
పర కష్
, . .య ,
య॓తండ
ధ వ
ంచంద – యం. .ఆ . , . .య ,మ టతండ
స భ ర


లయం, వరంగ


– ఎ.ఎ.ఎ .ఒ., ఆ . .ఎ ., వరంగ
క . మ
– చ క
ల, ౖ ద

తృ

ంద

స,

వ వహర

య॓ – కం
ట ఆప ట , నర ం ట, వరంగ
– కం
ట ఆప ట ,
, వరంగ
ం – కం
ట ఆప ట , నర ం ట, వరంగ

ఘం

&

ణ సల

ల ంక ర
– ఎ .ఎ .ఇ.
– ం క
స కన

క ఖన సహ రం

స .ఉ మ శ
. మసయ –

స సల


,ౖ
గ ,

స త – ఘం
ం , ఎ .ఐ.ఎ . ఇంట

లయం, ౖ ద

లయం, ౖ

సమనవ్య కర

స ఎ . ఉ ంద
– ష అకడ ॓
ట ం అ
. దర
– అకడ ॓
ట ం అ
క .
శ ర
– అదన
ష పథక సం ల
ఎ . ంక శ శర – అదన
ష పథక సం ల
మహ

రవ సం ద

అ రఫ , ఐ.ఏ.ఎ . –

ష పథక సం ల

అంద

చద

– అంద

ఎద

ణ స త
షన

రం ఐ. . .ఎ., వరంగ ప
తృ

ర కర

ఎ.


:


( . .య , గం తండ)
ర రమణ ( . .య , న ఎల
)
(ఎ.
.య , న
నప )
సద
( . .య ,
య॓తండ)

ంగయ ( . .య , భ తండ)

(ఎ.
.య ,
రం)
ర ంద (యం. . .య , రతండ)
క ం ( . .య , న ఎల
)
భ (యం. . .య ,
తండ)
ఉద
ం (
అ ం )
. ర ంద (ఎ . . .)
బల ం (ఎ . . .)
(ఎ . . .)

జం:

క (
)
ర య॓ ( ర )
అ ర భ ( రక ట)
. ధంజ (
)

వత:

ంద (
క ధంజ (
ంమ (
మలయ (
ంకన (

(

హ (
న (
డ స (

)
)
)
)
ట)
ట)
ట)
ట)

)

Developed by the Andhra Pradesh Govt., Department of School Education, Rajiv Vidya Mission

Banjara
Multilingual Dictionary with Semantic Category Section
and Indexes for Telugu, English and Hindi
Chief Mother Tongue Resource Persons
Banoth Vagya Naik – MLE Supervisor, GPS Ramnaik Thanda
Dharavath Ramchandar – MTRP, GPS Marrimitta Thanda
Prof. Battu Ramesh – PS Telugu University, Warangal
Jaysingh Rathod – AAMO(TE), RVM, Warangal
Dr.V. Ramakoti – Oriental College, Hyderabad
Mother Tongue Editors – Computer Typesetting Assistants
Gugulothu Vijendar Naik – Narsampet, Warangal
Porika Ramprasad – Mulugu, Warangal
Gugulothu Poolsingh – Narsampet, Warangal
Linguistic, Computing and Lexicography Consultants
Gumidyala Venkat Ramesh – Multilingual Educational Linguist
Mark Penny – Computational Linguist, SIL International
Linguistic Advisors
Prof. G. Umamaheshwar Rao – CALTS, University of Hyderabad, Hyderabad
Prof. K. Thomasaiah – Dept. of Linguistics, PS Telugu University, Hyderabad
Coordinators
Prof. N. Upender Reddy – State Academic Monitoring Officer
P. Sudharshan Reddy – Academic Monitoring Officer
Dr. V. Nageshwar Rao – Assistant State Project Director
Venkateshwara Sharma – Assistant State Project Director
Honorary Editor
Mohd. Ali Rafath, I.A.S. – State Project Director

Rajiv Vidya Mission
All Learn – All Prosper

బం ర

మ, జగ
లంక నఁ
ఘం

కరఁ
కం

ఛఁ. ఓనఁ
. జగ

ఆం
ఛఁజ జ ఉం
లణీనఁ
లంక ,
ఉం
లణీ
నఁ ల
నఁ
.
ఈ ఘం

భళ

.
ఆందప


ఖ (

ష , సర కష్ అ
)
ణా
యం
, ఓ జ
ఆ ,
ఆ ,

,నఁ ప
,పం
భళ నఁ
వ ఈ ఘం

.
క ఆం
ఆ ఓ ఉమ
ఈ ఘం
నఁ
. ఈ ఘం

లంక
ఘం
దఁచఁ.

ఏ॓ ఘం
మ లక క,జ

తర
లణీనఁ నఁ
ఏ॓ ఘం


లణీనఁ జగ

క , ఏ॓
.
,
భళ
జ .

/అకష్
, ఆవఁజ
ల నఁ, ఏ॓ లణీనఁ
.
ఁవ
,ఈ
లణీనఁ
లంక నఁ

ణ్
ఆంగం

క అణ్
ల .
ప నఁ ఆంగం సద
ఙా
చఁ. ఈ ఆంగ
సద నఁ ఏ
ఘం

చఁ.
,
ఆంగం,

భళ
ఛఁజ
లణీ

నఁస
లఁజ
నఁ స

ఘం

లఁ ల
చఁ.
ఈ ఘం


లంవ అర
ళ ల జ
రచఁ. పం
స వళ

,

ణ్

ఆ ణేనఁ ఁ
క అరం
( ) వర
ఆ రం
నఁ
ణ్
నఁ పకడ ,
కర ల ,
నఁ

ప నఁ ప
ం నఁ
నఁ స

క జ

.

లణిఅ మ

అ జ

ఁ.


మ ఏ ఘం
నఁ

.

స క ఛఁక హ
లం.
ఆం
ఘం


. ఏ
ఘం
నఁ
లణీ
(MLE) ఆ జ స
నఁ, పం
నఁ,
నఁ
ఁ. ఈ ఘం


మ క

భగ
అ గ
జ ఈ
లణి,
, ఙా , భ స నఁ ఉం
ప నఁ ం
తర
ద త ఛఁ. ఏ॓ తర
లకష్ నఁ నఁ క
జ , ఉం
,
లణీ జ
వ ణినఁ
వచఁ. హ

తర
నఁ ఈ


.

టఁ జ
అబ ఁ
ఁ ఛఁ.
ఈ హ
.
ఈ అత
ఛజ
ఘం
లణి,
వణాఉం
లణి అ
పం క లఁచఁ.ఈ ఘం
ఆవఁ
తర
నఁ నఁ
క నఁ అ
ఁ.

ఏ॓ హ
నఁ
క నఁ
ద త ఛఁ. ఏ
ణా
అ ఆ అ

.


హ వచఁ. అవ
లణి,

ఇ వ ర నఁ
తర నఁ, అ
దఁచఁక


ణోజ

క , ఏ
జ ప , త ప
నఁ
భళ సంతం క ,
ద త జ ప ఛఁ. ఈ ఘం
నఁ త
హ నఁ

సం ద
నవంబ , 2009

టల న న ద ం ప య ద . అం ద ఎ న ధన . పర కష్ సమర ణ ఈ ఘం ధ ంఅ ంచబ న ( కస య . నమ ల లల అం ంచడం అ ప తరం క ధ త. ఇ రణ షయ బ ఆంగం చదవ త దం ళ లల త ం ల అ ం .ప చయం ప త లం . ఆంగం. ప స కృ ంతం . ఈ ధౖ న వ కరణ పద ల సంబం త ప ల ( ) ట అ ం . ఇ పజల ర . ష క ం ట అ ఒక ఏక ష ఘం క ఉ శ ం. ఒక తరం ఈ లకాష్ ంచక తం ఆ స జం . మ స జ దల ర ంపబ . ఆ బం ర స జ వత. ఈతరం ర ప / అకష్ ణికం . క ఖ షత ఏ టం Ð స ఇ వం ప వర ల ఆ రం ణ్ ం అ బ వ క ంచబ . ఈ ఘం త దణ ర . ఈ రౖ న ఘం దణ తృ . ఆంగం. ళం . అం బం ర స జం ం క సం ఙాపకం ం ం . 2009 . సంస ృ . ఈ ప శం ల సంస ృ . పపంచం అల సం క స జ పజ తృ ష హృదయ ష ఖ త . ణిజ ం ర ఒక అంత య ష ఆంగం ఆ ర ం అ ం సం హం . ష ప ల . అల సం క ష ఒక ఘం యడం అ తర ఒక వ తన త లమంత ం ం న ర ం. స జ ఆ త ఘం ణా వృ దల ఉండడం కం ట కరణ అ వృ పత కష్ కాష్ . ఆంధ ప ప త ఖ ష . ఉ . ంద 20 సంవత ల గవంతౖ న ం క అ వృ త తర త ల ం ంతం న ప కౖ న ప తత ం న జ అవ శ న . ఆంగం. త ల ర ష ప రకిష్ం ట ర . పజల త యబడ ఒక ఘం . ఇత అవస ల అ త వ సహక ం . వలన తర త ల బలౖ న ం క సమస ల ం . ఈ ఘం అ క మం స కృ ఫ త . అ నప . డ గ ం న ఈ ప క ష. ఈ ఘం మ ంత ప వ స యపడగల ! సం ద నవంబ . ం ఈ షల ఏ ష ప ల అరం ల ఈ ఘం స య ఉం ం . ఈ లకాష్ ం ల . ఈ ఘం ం సంవత ల కం త వ లం సంగ ంచబడ స కృ క క ఈప ంచడం జ ం . . ఈ ౖ ష దల న ఎం ఉప గకరం ఉం ం . . ం ం ) క ఉ శ ం. ఙానం. . ఈ ఘం త ల ర ష ప రకిష్ంచడం ప తత వ ం అ . ఒక వ ఙాపకం ఉం వల ం ఏమన ఈ ప సం ర స జం ౖ న ౖ న ధ త ణ్ ం య ఉం . అకష్ . సంస ృ అ రౖ న వ వడం ఆ స జం క ం ం . ౖ న య స ందన న సల చనల అం ర శ . . ద రకష్ . ం ల నబ నం అరం ప ల చ అవ శ ం అరం క . వక త వ . ర సర కాష్ అ ) థ అ నప . ఆంగ ప ల ఉ రణ ర యబ ఉం బ ఉప ం ల ఒక ప ఆ దం ఉం ంద .ఈబ ఘం ( . ల స యం. ష. ం ధ త స జం ౖ ఉం . స ఉండడం వలన షౖ న ంత ష . అ నప . త ఉం ంద .ఇ ప బ త వ సంఖ వలం బ ర కమం న . స జ ం త ర . ఉ . ఈ ఘం ఇ న అ క ల వ వ ఈ ఘం . ప కం ఉన త ద .ఉ ల ఇ వృత ఆ త ఠ కమం అ స ం ట ఈ ప ల వ కరణ గ ఉప గప ం . సంస ృ .

formerly Sarva Shiksha Abhiyan) is the primary sponsor. the depth and beauty of their mother-tongue and will celebrate their own unique language and culture in this great nation – where diversity is a strength. have a responsibility to your community to do this work. Collaborative teamwork has enabled this work. the aim of this multilingual dictionary (containing Telugu. However. The community collectively owns this work – and is responsible to take it forward.P. State Government Education Department (Rajiv Vidya Mission. whilst preserving the language for future generations. therefore. It is not surprising.Introduction In recent years. only a limited number have been published for the students. but are unable to do so. the Banjara community will recognize. there has been a growth in the development of community-based dictionary production. This system of categorizing words makes it easy for students to find related words (or synonyms). As soon as one generation fails to do so. Outsiders have merely helped facilitate the process. It is the responsibility of each generation to pass on their own God-given and unique language and culture. We hope that the vernacular to Telugu and English (written in the Telugu script as well – to aid pronunciation) will be a great blessing to the students who use it. English and Hindi also) is to do all this and more. and teachers may also find this categorized section useful when following a theme-based syllabus. It aims to help users jump the chasm that exists between these different languages – so that they may become fluent and eloquent in several languages. You can help to make a great dictionary even better! Editorial Team November 2009 . Remember that you. This dictionary is a result of a collaborative effort by many people. One extremely useful feature of this dictionary is the categorized section – where words are grouped together and ordered based on their meaning (rather than just alphabetically – as is the case in the main section). literates and illiterates. an entire language community can rapidly lose their culture. this dictionary would not have been possible without the support. thanks largely to advances in computing. The aim of a single language dictionary is to capture the length and breadth of a language in order to standardize the spelling for the present generation and preserve the language for all future generations. this dictionary has been compiled within a relatively short period of less than 2 years. We trust that you will provide us with valuable feedback for further improvements to this dictionary. English and Hindi. Often this in turn leads to massive social problems for successive generations. English is emerging as a major global language – especially for higher education and commerce. Given the time constraints under which this dictionary was created. It is a dictionary for the people. as an individual. and by the people. Therefore for this first edition. teachers and community leaders involved in the Multi-Lingual Education programme (MLE). However. and dedication provided by the Banjara community – including young and old. Writing a dictionary for a minority language is often a lifetime achievement for a single person. As they progress through the education system in Telugu. or at least be reminded of. Due to the rapid technological advances in the last 20 years the current generation of tribals have the potential to lose what has been uniquely theirs for generations. knowledge and beliefs to their children. teachers and supervisors. and Hindi to vernacular sections will be of great assistance in discovering the meanings of these new words. We hope that the dictionary will serve the present generation well. we are very much aware that there may still be a number of mistakes which will have to be corrected in future editions. language and even their sense of identity. Our hope is that by creating this extensive dictionary. Without a doubt. Minority communities all around the world are realizing the importance of preserving and reinforcing the use of their mother tongue or heart language – and have begun the process of recording all their words and sayings. Although the A. English to vernacular. The Telugu to vernacular. they are likely to come across words which they need to understand. that parents would like to encourage their children in the study of English.

Gumidyala Durga Neelima For perseverance in translating the Telugu glosses into English equivalents. manipulate and add value to the dictionary databases. and other tribal photographers For most of the tribal photography used in the dictionary.D.S.A. Hyderabad (1) For assistance with machine-translation of the 8. Officers on Special Duty. K Thomasaiah and team PS Telugu University.Os. University College.Os. Chandra Mouli I. Project Monitoring Officers. and Prof. Sungu. Umamaheshwar Rao and team CALTS. Mr.O.M. Joanna. Mark Penny SIL International For writing the Python and CC programs to check..D. Mr. P.M.M. A. Mrs. shared their area of expertise and given of their valuable time to help preserve their own language as so as to benefit all future generations.M. Mr. Ron Moe. Penny SIL International For transliterating English words (which were not found in the above databases) into appropriate Telugu pronunciations and for grammatical corrections to the English meanings. Mr. Bangalore For the Unicode-compliant keyboarding software. N. P. Kanpur For the excellent photographic images of Indian wildlife.800 semantic domain templates from English into Telugu to aid the systematic data collection of vernacular words and phrases. (ex-S. For initiating this massive project of making comprehensive dictionaries in all 8 tribal languages. and for their ongoing enthusiasm and support to all the participants throughout.DA. New Life Computer Institute.A.A. InKey. S. For their encouragement and active support of the Dictionary Development Project (DDP) at their respective ITDAs. S. A. Prof.S.000 most frequently use words) which were used in generating pronunciations of English words written in Telugu script.. E. Gumidyala Venkat Ramesh For translating the 1. and A. Software Development teams of SIL International For providing the necessary software and computer support to enable participants to complete this project in a timely manner.A.T. . We are extremely grateful to each community member who has participated. these dictionaries would have never have been comprehensive.Acknowledgements This dictionary would have been impossible without the support of: Mr. Prof. Community Participants Without the active support of the tribal communities themeselves. G. and R. Hyderabad For assistance with checking of the machine-translated Telugu semantic domain questions. Ali Rafath I.P. (3) For the Telugu-to-Hindi Bilingual dictionary database. Mr. Upender Reddy. University of Hyderabad.A.V.Os (Tribal Education) For co-ordinating all the activities and finances for the various dictionary development workshops and for the logistical support enabling us to complete this gigantic task. SIL International Creator of the semantic domain-based Dictionary Development Programme (DDP) and making it available to the world. K. Mrs.P. Project Officers of I. Neeraj Mishra © Indian Wildlife Images.M. London For the English Phonetic Wordlist (of the 10. Durnath Rao.000 semantic domain questions from English to Telugu.) Mohd. (2) For assistance with Telugu spell-checking.

The Banjara community reserves the rights to this publication and has made it available to all under a Creative Commons licence agreement: While the compilers have taken care in preparing the contents. it was decided at the outset to make the product of this Dictionary Development process accessible to all for further refinement. Government Departments and Universities involved with this project. This dictionary is licensed under Creative Commons license Attribute-Non Commercial-ShareAlike 2. organisations.Copyright Notice Given the wide spectrum of individuals. or build upon this work. transform. . software. distribute and transmit the work • Remix — to adapt the work Under the following conditions: • Attribution. For any reuse or distribution. time. and so on). • Non-commercial. If you alter. you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one. and improvement. Although many have contributed (with knowledge.5 This means that you are free to: • Share — to copy. financial resources. Nothing in this license impairs or restricts the compilers' moral rights. You may not use this work for commercial purposes. we have no warranties with respect to the accuracy or completeness of the content. • Share Alike. you must make clear to others the license terms of this work. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). ultimately the very language itself contained within this dictionary belongs to the Banjara community. Any of the above conditions can be waived if you get permission from the Banjara community.

బం ర ఘం बन्जारा शब्दकोश Banjara Dictionary .

.

నబడ . అయ ప నఁ అ రఁ ఖ రచఁ. first husband. seed of Bishop’s weed. ప . और भी. అట /aṭṭaggo/ adj. న . అ . అబ ఁ అద . ( ైట్ హీయ). ( ాంస్). అ అ /ajjiatrā/ adv. అ క ఖ . ఇక . accidental. అయ ప ప ఉ . అట॓ /aṭak go/ adj. सहसा. mind. అ ం . అక /akal/ n. still do it. అ /ajīrti/ n. (మువ్ కేఫు ). అ వ ఁ /aṭāvajūm̐ cāb/ n. ex-husband. (చటీన్). . అణా /aṇāyi/ మట . lie back on to a support. కన /attēti/ adv. అ . అటక. first one.బ . అ /ajji/ ఇం . అద /adan/ n. ద అ మం . పచ . (టు అ ొల్ట్ ). ( ద్ కే ల్ స్ ె ెస్). . chance. जागर्त. ज्ञान. అత /attaj/ n. అత ఘ గం . అ ం ఎ ళ ? ? ఇక అతఁ /attam̐ / n. అదర॓ /adarak/ n. eighteen. ध्यान. అ ఘ /agḍir gharēvāḷō/ ప గ . ఇ లం అ . అ /acār/ n. అత పత క /attar pattar kar/ గ . ప ండం (ఎక్స్. ఉం . య ం అక పడటం. अकस्मात. ద . అట ఆఁ. scent. న ఆ రం ర . ప గ వ . అట /aṭkaḷēti/ n. అ ట ఆ .ఊ రఁజన అణా వఁ. నఁ లంవ అ న॓ ప . వ వల ం అంత . అ రం. మ . (టు ొఇస్ అ ం ైల్ చుఇఙ్).ైఫ్). ఆక క. జ అ ఛఁ. అమ तैयार कर. hereinafter. चौकसी. అ /atrākoni/ అంత . ( ొట్ ెట్ మచ్). ణ్ ం అట జ /aṭakḷēti chēnijako/ అ గత న. (హీ ిన్ఆ ట్ ర్). /aḍkēr/ n. (ఇ ో ిబల్). indigestion. గత క . (కేర్). అ వఁ వఁ. to arrange. do అ jumble. నఁ అ ప . అ క /ajjikar/ ఇం . అ ర ణ్ ం. హ అ . meaning. య పచ యం . ginger. अदरक. అ /adōḍ/ n. चटनी. अक्ल. move carefully. అ న॓ /acānak/ • adv. ( ఙ్). ( ొర్మ్). అ ఘ అ ఛఁ. ఇక డ ఉ . ఆక కం క ందప . అ అ ఝ . with carelessness. ం ద ం . అతఁ ఁ. टाँड. from.అక అ 1 అ . ఊఁ అబ ఛఁ అత ఇ న గ కన ం న గ . ( ట్ ల్ ి డు ఇట్). అ న॓ మఁ ఆం ఫర టఁప . బ న ణీ అ వ ఁ ేయ్క్ ఏయ్ . अजीणर्. (లొ ట్ )్ . మట వల . right here. అలం. ( ెదర్ఎడ్). बदहजमी. (డు జంబల్). అ కఁ. అత /attar/ గంధ దవ ం. ( ర్). అక . అ ం /agḍir ṭāṇḍri/ ప ండం. అ /aṭāyēni/ adj. (ఫస్ట్ వన్). अधर्. बुि . ఇక డ ం . ( ెంట్). यहाँ. (ఇన్ ైజె ిచ్న్). అ రఁ /aṭhāram̐ / num. • adj. care. (ఎకిస్ ెంటల్). అ /ajmō/ . chutney. అత ఘ ం . आधा. గత. (సట్ క్). గంధ దవ ం సన ఇ ం . more. ఇక ఇ క . అట /aṭka/ v. (ఏ ట్ ాన్). to assault. loft. इधर. క అవగతం ప ం . stuck. అ ం /agḍīr ṭāṇḍēr/ ద గ . inaudible. అలం య ం ర ఉండ . ( ర్). (టు అ ేయ్ ). అ /atyācār/ v. అరం. గత . త ం .హసబ్ండ్). ఇక డ. ం అన ం త ం . to make a noise while chewing. ం న . అ రం యడం డప . అట॓ . ex-wife. (అకిస్ ెంట ).మ . అ /agḍīrō/ n.వ ల అ కౖ . weathered. ం ం ఁ. ఆం అ . ఒరగడం. से. (ఫస్ట్ హసబ్ండ్). అత అదనం మ డ . ( ైండ్). िववेक. ( నజ్ ర్). అ /aṭku/ n. सावधानी. అదర॓ నఁ ర ం ణ్ స . सजा. अठारह. నఁ అక ఛఁ. more. అటకఁ సర॓ /aṭakam̐ ḷēti sarak/ n. accidentally. (ఎక్స్. not that much. (లై బెక్ ఒన్ టు ఏయ్ స ొట్). ం అ ం .

అ /anār/ n. . market. అం ప /aṅgārērō pahāḍ/ n. ఘ అం . అంగ నఁ వ . అ /anāḍi/ adj. అం ॓ /andājo dēk/ అంచ . . మ . हाट. మసక. cloud of dust. సం కష్ . సంత. (మాకిట్). (హేస్). అం . అ క . అరం meaningless. (రుడ్). ఇ అ ఖ అంచ . యం త న ట చర ం ల అ ం . సంత వ /anyāyi/ n. ह ी. న. న. అం అంగ అ /aṅgaḍi/ n. అం ఊఆ . ఏ॓ నఁ . అం అం క ఖండం . అం క /aṅkit kar/ v. whirlwind. ఒక ల ల ం బ అత మం . धूल.అ అ జ అ భ ఛఁజ 2 జ /adōḍ chēnijako/ adj. (అండసుట్డ్). (అ ేఫ్ర్). అం నఁ ం ం . /aṅgār ghāl/ ైఅర్). ज्वाला. ౖ న వ మనం నప య . .• అవగతౖ న ట అ /adōyi/ ద . అం /andājo/ బ . అం /aṅgōḷo/ adj. అం గఁ ఒతఁ చఁ. అం /aṅgūr/ n. అ భ ఛఁజ /anubhav cham̐ jakō/ అ భవం గల. వ న మసక అం ం . ( ౌండ్ ొర్మ్ బంస్). క . అం ం /an̄cun gāṇṭēr/ n. ( ొమ ెర్నట్). కష్. అ యం. अस्प ता. in the dark. ఇ అం తం . అ భవం గల వ ఏప అ న ంచ వ . आग. అ పర . ఘ ం ఖర అం ॓. (కౌల్డ్ ఒవ్ డస్ట్ ). ఁఅ డ జ కఁ. volcano. अन्याय. . put out the fire. ఏ య వ అ య అం . •అ అం అం అం అం అం అం . known. యం. अंधेरा. (డస్ట్ ). అపణ్ అం ఆ క చఁ. అవయ . (పుట్ ఔట్ ద ైఅర్). అ యం. after estimate. ర అం టడం మర . अंगूर. అం /aṅg/ n. (టు ె ికేట్). ( ాకన్స్). అం తం . . అ యం . (ఇన్జ ట్ స్ ి ). (ఇన్ ద ాక్). dust. whirlpool. • అవగతౖ understood. . unfair. लपट. अंधकार. ( ైఅర్). darkness. grape. చఁ. /andāro/ • adj. wound from burns. రౖ న. అ /aniyāyi/ adj. • ఝలఁ బళఁచఁ. fire. అం ం . ఘ అం క . /aṅgārēr ghāv/ n. rude. अनीित. అ అపణ్ కఁజ క . बेइन्साफ़ी. injustice. /adōḍcajako/ adj. to dedicate. hemming. . • మ . बवंडर. అ భ ఛఁజ ఆ ణి క . • . (వర్ల్ పూల్). (హె ంగ్). న • n. ఒ /aṅgār olā/ మంట ఆ . ( అ డ జ ఙ్లెస్). ( ట్ ద . (వర్ల్ ండ్). మ పం ఆ మం . धुँधलापन. (ఇకీస్ య య ీ ంస్ట్ ). अिग्न. /aṅgārēti/ /andārēmā/ n. haze. ఉం ం . . • మంట. lit the fire. ఇళ ం క . /aṇṭārkiṭika khaṇḍaṁ/ ఖండం. అం /aṅgoḷō/ n. ( ేర్ప్). లం జ మ నఁ అ క క కఁచఁ. अनार. ( ోన్). క . मंद दृि . అం రఁచఁ. అ క /an kaḷtā/ అ య . (ఆ ట్ ఎ ట్ మ ి ట్). అ ఫ వఁ నఁ ఆ . pomegranate. • . మన హం అవయ ప . అం టడం. అం /aṅgār/ n. experienced.

మం . room. (కమ్). అబ ఁ మఁ . అమ క /amal kar/ అమ ప . noble. on our own. . ఇ . • కడప . అ /assi/ n. డవల న ఎ వ ఉ . ఆ . bassia. (కొవ్ ైడ్). present. ఆక . ( ె . ( ి ెం ిఙ్). sharpening. ప తం ప ట . అ ణే అపణ్ బళ ణుఁ. • ప తం. (ఇం ిల్ మంట్). అ /abbēsij/ adv. ైనల్). ( ా ెప్ ంగ్). • ఉతమ. ఈ అ ణొ. more.అ ణే అపణ్ అ ణే అపణ్ ఆ 3 అ /apṇēti apaṇ/ మన మనం. బటల . (ఒన్ ఔఅర్ ఓన్). క అ /āg būkari/ v. . actual. ఁఆ అమ కరఁ. • adv. (గుడ్ వడ్స్). ఒక ద మ క ఆ రప బతక డ . (85) ఎనౖ . ఎ వ. హ నఁ అ ఛఁ. ठीक. అ /asmān/ • adj. ప తం . అ నఁ ెన్). (ఫస్ట్ ేయ్మ్). ( గ్). ఇ వల అ వ . అం /ambāḍīr bhājji/ n. అత ంతౖ న. qualified. ( ిచ్ /arrā/ గ . ఉం .. అ /almār/ n. ఆ క . ఆఖ /ākhar/ adj. ఆ /āccīvātē/ మం ట . बहुत. అ ఆ రఁ. (ఎకుచ్అల్). అ బ . ( ోడ్). ఆ రపడటం. అ ణొ /apṇo/ మన . from now. उ म. ం ర. ज्यादा. ( ొర్మ్ ౌ). ఈ ప మన . अमीर. అ /abb/ ప తం. వడం ఢ . అ /abhhāl/ adv. • adj. exact. eighty. ( ౌ). (ఎండ్). implement. ఇప ఉతమౖ న ణ కల . అ నఁ ళ . rich man. just. (ఇ ెస్క్ట్). అ ఆ ణే . (ఔఅస్). बीलु. అ /asli/ • n. టు ె . వ ం అస ఇ . ( ీర్ య ). cabin. too many. . अब.ప समाि . present. previously. िबलकु ल. . ours. very. ఆ /āc/ • adj. शरीफ़ आदमी. (కె న్). पर्चुरता से. క . • adj. ( ేఫ్). धार तेज कर. अिधक. అ క కఁ. మన మనం క ఉం . ె ి). •ఇ . many. particular. पर्स्तुत (समय). సం షౖ న ప . ం ర ల ఉం ం . అం గఁచఁ. మన ఏ॓ అ ఒక గ ఉం . న .ఇ ఊ . ( ోబల్). सच. ఓ ఢఁ అ ర ఛఁ. ( ెర్సంట్). మం ప అమ ప . (ఏ ట్ ). అ . అ ఁ ఆ . (ఓప ఙ్ ఏయ్ కె నట్). అరతగల.ిల్ हाल म. ఈ క ప . • షౖ న. ద ం . ల అ . now. ప . अभी. पै. सज्जन. hysterical.ఇ అన ం . good. ఛఁ. (జస్ట్ ). good words. अच्छा (है). అస . final. आजकल. . మం ట . extreme. ( ెర్సంట్). (ఇకీ ర్మ్). opening a cabinet. ( ర్). depending. (బ ియ). అ /abādirēr/ n. అ /aḷā/ v. మం ప . अभी. అ /amīr/ n. అరత /arhata/ adj. ఆ /āgḍiyār nām/ ద . (పటికుయ్ల). వ బయ యం . అ /avār/ adj. big. అ /abbēti/ ఇప ం . (రుమ్). ఇప ం బ . అ ॓. ఛ నఁ అ . దగర డ ఉం . కడప ప వడం. ( ఆఖ ఆ . ఖ తౖ న. अलमारी. • . అ అ ఆ . అబ ఁ క .. chafe. /arrānam̐ khōḷ/ n. ఇ వల. ఆ ఆ /ā/ v. • adj. గ . आिखरी. ఆ ఖ . క అ ఛఁ. ఎ పరఁ ఏ॓ అ బం .. बहुत ही. సంప धनवान. first name. క తం ప . come. అబ ఁ /abbam̐ / n. హ ఆ . end. . ర .

క ఆం అం ఆం storm. • adv. ఆ క . (అబ్స్ టర్క్ట్). ( ౌండ్). . • అం . नजर. दृि . ేయ్). అం యడం . అం సగం క త వ ఉం . ఆ /ācco vēgo/ v. ఉం ఆ క ఛఁ. ఆం . ఈ వరం ం . ఆ ॓ /āccō dēk/ స . ఊఁ ఆ . मनुष्य. half way. ౖ दृि हीन. today. /āṭ/ num. అడ ం . (హె ఙ్ కెరకట్ర్). (హరడ్ ల్). ఆ ణ్ /ācco goṇ/ n. आज. ప (అ బ్టబల్). ఆంత రఁచఁ. midnight. fingers. ం . crossroads. • independent. having ణే . ఆంగ హ డగ . వజ /āccō dikāvajakō/ adj. • అ . ఆం /āṅgḷi/ • . ఆ ణ న అ . pound. • ఈ ణీ ప . ( ఫ్ ేయ్). వఁ ందరౖ న ం ళ డ . జ ప వ ఆ . అ పడడం. ట మరమ వ . आटा. (బెల్ ండ్ ౖ ఫ్). అర . ఆడం /āḍaṁ chēni/ . ఎ . ంగ అడ ం ప . ఎవ . ( ైటిఙ్ ఏయ్ నంబర్). మఁనఁ ఆ దఁ. ఆం క /ān̄c jādākar/ మంట ంచడం. ఆ ఆజ ఙ్ /ājṅa/ n. (అకొర్స్). ( ైన్ట్). (టిల్ ెట్ మంట్). • ఇ ళ. నఁ ఆడంఆ పక . . character. ప అ . క ॓. క ఉం . ెంసటివ్). auto.ఆ ఆ /ācco/ adj. interrupt. అత సగం . ట ఆ క ఆ . మం ప . ( ెన్ ేయ్ట్). ఆడం ఆ /āḍaṁ āyēr/ v. उस समय तक ही. . ఆ /āḍvāṭ/ ల డ . flour. . आदमी. రం. నఁ ణి ఆడం . ఆ క /ācco karevāḷō/ n.. ం మంట ం . ఆ మఁనఁ ఆ . ఆ /ād vāṭ/ సగం . ఆ (పసన్). blind belief. ( ల్ ౌఅర్). మం character. ఆంగ /āṅgaj/ adv. /āṭō/ n. repairer. ఆ క /ādēti kam/ సగం కన త వ. (ఓటొ). /āndi aṅgoḷo/ n. ం . name of a person. ణవం . • అడం . जरूर. మం . వ ట ఆ క . very sensitive. • వ . ( వ్). ఆ /ājrāt/ n. నయం అ ం . /āḍoāyēr/ n. वणर्. अक्षर. eye. this day. across. అ పౖ న. hurdle. ( ి ేర్అ). ఆజ ఙ్ . आधा. ఆ /āccōso/ adj. /āḍō/ adv. మరమ . ఆ క /āṭō karēr/ యడం. ( ిస్ ఈ జ రం వ ం . ( డ్ ఙ్ అప్ ద ైఅర్). ఆం /āndi/ adj. (సడకిట్వ్ లుక్). సడ ప ౖ న బ ణాంగఁ ఆ పడ . halve. seductive look. ఆ /ādo/ n. ఆ ందరౖ న. ఆ /ādmī/ n. charming. చ ల . ఆంత /āntar/ n. . writing a number. మన ఆ ఆం . (గుడ్). టఁ ఆం క . intestine. (ఇంటే ట్ ాయ్న్). person. ( ా ( ె ి ఙ్). (ఇం ి ెండంట్). నమ ఆ . ఆ ఆ ఆ ఆం 4 /āj/ n. నఁ ఆ ఆమ . आँख. బ అడం ప ఉం . ( కేయ్మ్ గుడ్). आदमी. became ఆ good. obstruct. ఆడ /āḍpaḍēro/ అడం . "మ" ఒక అచ రం. till that moment. eight. ( ట్ ొమ్). దం యం . ఈవ . ( ింగస్). ం ఒక అం . "మ" ఏ॓ ఆం॓.ఘ ఆ మ ణే ఆ ॓. సగం. ద ఎ వ గల న . unbeatable. (ఐ). man. बेशक.న ఓర . तब तक ही. • వ . అంద . (నంబర్). (ట ేయ్). ం . ఆం॓ /āṅk/ n. ఇం వ న స . ( ెన్). िक्त. ఆ ఆ ఆ (ఇంటరప్ట్ ). ఆం blind. 2( ) ఏ॓ ఆం॓. िनससंदह े . నఁ ఆం నమ కం. (బెల్ ండ్). (హరడ్ ల్). ఈ ఆ ర . /ādmīr nām/ వ . /āndimānēr/ n. ఆ ఆం /āḍiāṅkiti dēkrō/ ఓర . ( ేయ్మ్ ఒవ్ ఏయ్ పసన్). (కెరకట్ర్). క ఆ ం . ఈ ఆ . building up the fire. आँतडी. నఁ . • . number. ఆ . ఆం॓ ల /āṅk lakēr/ అం యడం. అప . ఆ కాష్ /āṭōrikṣā/ n. संख्या. ठीक है. hurdle. . సగం ప ఇ . . /āṅki/ n. mandate. मना कर. స తంత. ఆ /ājādi/ • n. स्वतंतर्. • అచ రం. रोक. अंध. ఆ . (ఏయ్ట్). good. ఆం॓ ల .

(అ ెంస్ట్ ). ఆంగఁ . he has come. /āṅgēr/ adj. िवपि . (లెన్స్). /āṅgēti/ ం ం . जान. ( ెప ేటింగ్). • మనం. ఆ /āyēr/ • v. पहुँच. ఆపణ్ భళ కఁ . ద . ఆ . protract. • v. (పటే ట్ ). ఆల ంక /ālcaṅkar/ n. వడం. నక కదలడం మం . అ ద ॓ ఆల ంక . पहुँच. ఆం ౖ . ఉ ం . ఆ /ān/ adj. ఉ . ఆపఁ క /āpram̐ ju kar/ ఉ ట . ద . ( ొర్). forward. మనం వ ం ఈ మన . ఆంగఁ /āṅgam̐ / • adv. ఆ /āpriyāyo/ n. ( ిటన్). from the front.బ వ న . ఆ ఖండం /āphrikā khaṇḍaṁ/ ఆ ఖండం. ఆపణేమ ఏ॓ /āpaṇēma ēk/ మన ఒక . ఆ క /āptikarēr/ ందర ప . . ం . అమ వ ం . glass piece. ఆ /ārsi/ n. ఆలస ం .అ (ఇ ెస్షబల్). (పజల్). (ఒప ేయశ్న్). आगे. మఁ అబ ఆ ఁ. • మన . మత ఉన య గ . . (హీ హెస్ కమ్). • v. ఆ ఆం /āmli/ ంత పం . n. ( ిర్ టివ్). ఆప జ /āpargojako pēṭ/ ఉ న క . संकट. ఇ ద ం వడం జ ం . सामना. ఆ స ఛఁజ ఆ క . after coming. ఆ స /āyisat/ n. (టు కంటింయు). వ . coming. one among us. make as మ ర bulge. /āmbā/ య. హ ఆ గడ ప . ఉ గం వ అవ శం ఉం . (ఆ ట్ క ఙ్). I will come. ( రర్). कटक. ఆ ఆల ంక 5 swollen belly. అంద కన ం . బ . ఆ గడ /āl gaḍḍa/ బం ంప. potato. आगे. unripe mango. trouble. आ. ం జ నఆ దఁచఁ. వ . घट. • n. घट. कडा. మన వ బ ఎంత. (కేయప్ లటి). బ ఆ ప . • ఆపద. • అదం. నఁ క ఆ చ ఛఁ. • n. सामने. • పలక. ours. ణొక ఆప . derive. (కమ్). come. బం ంప పం . (ఔఅస్).ఆం ఆం ఆం ఆం /āṅgūṭi/ ద. /āpti/ n. (క ఙ్). सामने का भाग. हो. ( ల్ ాస్ ీస్). आ. ( ి ైవ్). आफ़त. ( ేయ్క్ ఎస్ బల్జ్ ). (ఐ ల్ కమ్). (టమ ిండ్). capability. ఇ వ . మఁ ఆ మ ఁ. दािखल. coming. (ఎ ిర్క కొంటినంట్). आय. ( ేయ ర్). మత. before. మం లల మన మనం ఒక క ఉం ట . we. lens. ఈ బం జ ఆపణ్. Africa continent. ఆంగఁ చ ఁ స ఆ . to continue. ఆ ఁ /ārōcūm̐ / • n. ఎ . వ . ఆప /āpacnā/ adj. separating. ( ొర్టెక్ ర్ ట్). ం జ ప నఁ అపణే ఎ ఏ॓ ళ ర . ఆం ం /āṇṭō bhāndēr/ n. ఆపణ్ /āpaṇ/ pron. tamarind. ం . पहुँच. వ . हो. आमदनी. return. operation. ( ొర్మ్ ద ఫర్ంట్). ద ౖ లగటం . checking ప attendance. ఆ ॓ /āyēju dēk/ జ డటం. మయ్ం ొ). पर्वेश. danger. insatiable. ఆ శ /āprēśan/ శస త . ఆం ట య . ( ోవ్లన్ బె ). ( ొవడ్). ఎవ ఖం వ ప వ ం . త వ ం . ఆ /āri/ n. • కటకం. మ ల అ శ ఉండ . (టర్బల్). (అన్ ైప్ ఆం బఁచఁ. ఆ రప . వ ం . బ లల జ అ న డడం. mirror. అబ ఊట ఆ చఁ. ఆ ప . అపణేనఁ ఆ క . got bulged. हमशर्ोता. puzzle. . శస త బ ం . ఆంగఁ బ /āṅgam̐ baḍēro/ న గడం. primitive. • అత వసర. (వన్ అమఙ్ అస్). బ ఆ కఁచఁ. ఇం ం ం ఆలస ం . (క ఙ్). అ శగల. ఆ ప /ānpaḍi/ వ ం . against. మఁనఁ ఆ శ కర బం . जान. ఆపద ఉ . • n. ( ెకిఙ్ అటెండంస్). మనమందరం క ప ం. . ం . ఆంగఁ . ( ). ఆపఁ క .

inherit. ఘ ం ఇ క . ఇం ం ఒక శం. ం న. ప . అత ప అ మ ం . ఇం కం /iṅglikaṁ/ ఇం కం. (స ౌం ిఙ్స్). ప సరం. • adj. imminent. पािरतोषक. ఇ కట ఇ కప ం . ం. favour. altruistic. బతక ప ద నప . ర వండవ . రప . బ రం . ఇ జ /ijājat/ v. surroundings. . (కమ్). మఁనఁ ఇ . బ త ఆ . సంక ం . ( ి ట్ )్ . ( ిలే ట్ డ్). Asia మ ఛఁ. ప ణం. అంద మం న ప ణం . ఓ ఇ జ దఁ. ( ెమ ). वीयर्. న ల టుర్ ట్ క్ ి ). /āsīs/ న. • బ నం. ఆవజ . (ఎ జ్ న్). • n. साम्पर्दाय. మన ంప యం మం . ( ర్క్). axle. egg. బ నం ఇ . ఆ /āspās/ • పక ల. ఆ /āvō/ v. ఇం /iṅglīṣ/ n. ఆ ఆ ఆ /āspāsemā/ n. ఇం ం ణ్ ం . engine. पुरस्कार. • ంప యం. • ఆ రం. ఇం కం నవ . आस पास का स्थान. . (సప్ర్మ్). false belief. (ఇ నంట్). ఇ ణి ఆశ . gift. धुर. संबंध हुए. (ఇన్చ్).• पुरस्कार. ఖండం /āsiyā khaṇḍaṁ/ ఆ continent. ఇ క /iṭika/ ఇ క. ఇం కం ంజ . (ఇం ల్ శ్ ి ). ( ెర్ ట్ జ్ ీ ). ఇం యం /indriyaṁ/ n. పండగ క హ ఇ . /imān/ v. ఇంజణ్ /in̄jaṇ/ n. (ఏయశ్ కొంటినంట్). (అల్ రఇ . కిష్క. अंडा. पडोस. ఇ ఇజ /ijjat/ n. (ఇన్హె ిట్). sperm. ఇ /iḍti/ n. ఇం ం . కం ఇ . ఁ ఇం ॓. ఆంగ . ఁ క ఆశ . prestige.prop. ( ొల్స్ ఫ్). ఇం ం /iṅglāṇḍ/ n. England. ఆ . (టర్ ిశన్). (ఎకస్ల్). . brick. swear. (ఇంగల్ ండ్). /irusu/ n. पडोस. ం బం ఇ . इनाम. environment. आचार. ఇంజ .ఆ ఇ 6 ఆ /āḷi/ గృహ స ఆవజ /āvajakō/ హం. రప . आस पास का स्थान. ఆపణ్ ఇ ఆ . ఆస /āsarō/ స యం. ఇ /inām/ n. ప సరం. ర ం. impartial. ఇం ం ఏ॓ శం. (ఇం ైఅరనమ్ంట్). •క . . अंगुल. అం ళం. custom. /imāni/ adj. ( ేయవ్ర్). పక ల . permit. (ప ట్). अनुमित दे. రం . reward. ఆశ /āśa/ n. उँ गली. ద /irāda/ adj. शिक्त. family. /imānēti/ adj. /iṇḍā/ n. ఆశ. (కసట్ మ్). ఆంగం . అపణ్ ఆ ప స ల ట ప ం . इजाजत दे. environment. నఁ ఆ కఁ క ఇ క . మన ఖండం. inch. पिरसर. (ఇం ైఅరనమ్ంట్). ( ి ొడ్). tradition. पर्वेश कर. धुरा. • v. English. पिरसर. ఇం /in̄c/ n. బం నఁ ఇజ ణో. పం గ యడం క ఆ రం. ఇ . ( ేవ్ర్).prop. అ మ ం . इनाम. संबंिधत. परं परा. మ ర ఆస . ర స యం . related. ం బం ఇం ఇ ఇ ఇ ఇ ఇ కం. come. (ఎగ్). ఆ న క . త దం ల న ం .

ఈ . ఈ /īḍ/ n. उबल. ( ెవ్టింగ్).ఈ వ . age. • ఇ • ఇ ఉ 7 ంతం. यह ी.. (ఏయ్జ్). ఈ ఁ గఁ.ఈ ల అ . and. ఇత ఏమ . (ఎండ్). ఉ ॓ హప ఆ . ఈ నఁ ఊ వఛఁ. ( ెర్స్). మన ంతం ల డ . ఉ న కఁరఁచ. • ఇ . medical treatment. ఉ ణుఁ. మ ం . pestle. if not this. ఇంక న వయ . మ . ఉ ఉక /ukaḷrō/ n. మ క డ . ఈ ళ ణుఁ. spot. ignite. న చ ట . ( ె ికల్ టీట ర్ మ్ంట్). ఈవ . మ ఇస ల ఁ. पर्देश. ఈ .ఇ ఇ . . ఈ ఈ /ī/ pron. అపణ్ . ఝ నఁ ఇ కర . క త /ukḷi/ n. भडकाना. అం ఇ ఇస /istamāl/ డడ . (ఇఫ్ ొట్ ిస్). ణీ ఉక . ఇ క /istri kar/ ఇ . . మఁనఁ ఉ వ కర . ఉ క . सरहद. और भी. ఇ ం అ అ ం . (బొఇల్). अवस्था. ఉక త ం . press. boundary. िफर. . (బౌండ ి). ( ెసల్). వ ం ట ర. उमर्. some more. • ఇత /ī mīnāmā/ ఈ ల . నఁ మ క ఈ ఆ . ఈ మఁ . ఈ /īj/ ఇ . यहन. త . ( స్ ి వన్ ఓం ). ఉ /ujji/ conj. (హీ). •మ . sweating. ఉ /ucḷāyēr/ v. जवानी. • ఇం . ఉ /ukḷōmārēr/ ఉక త.ఇ ఇ /ilākō/ n. (సమ్ ర్). ఇ సమయం . (ఇ ైన్ట్). త ఉ రఁచఁ. और. ఇం . (బొఇల్). उकसाना. మ ం . मूसल. boil. स्थान. this one only. ( ిస్). ఈ నఁ /ī nam̐ tō/ ఇ ం . ( ొప్ట్). చ . ఉక ఁ /ukḷam̐ / v. /ilāj/ త . सीमा. ఉ ॓ /ujjek/ మ క. వయ . यहपु. this. boil. he.

टाँकी. getting up one. తం ద . ఉమ భ /umar bharo/ త లం. ( ెవ్టింగ్). गहराई. ఉం /undāḷō/ ఎం లం. ( ెట్ అప్). ఊ /ūṭ/ v. అపణ్ . ఉమ క . ఉంచఁ /un̄cam̐ / n. ఉ హరణ. . సుప ిశల్). ఎ . ఊ /ūṭēr/ n. आयु. ఉంప ఊ . (అపర్ వన్). /undar/ n. ఊ /ūn/ n. ఎ న ట ఎక . • ౖ న. वहन. ఉం ప /undopaḍēr/ పడడం. वह ी. • गंभीरता.. క . ఉం /uṇḍēmā/ ఊం /ūn̄cāl/ n. .ఉ ఉ ఊంపణ్ 8 /udāhārār/ n. ఉ చక క . జ ౖ ౖ న ఉంప ఉంప . रे त. height. बालू. ఉం ఆ చఁ ల లఁ. ( ెటిఙ్ అప్ వన్). peripheral. (వుల్). వయ ఎంత. సమయం అ ం .. ( ెండ్). (ఇన్ ెమ్). ( ెసట్). స . ం . सोता. మన ల ఉం ఛఁ. ఉం పరఁ జ ల . క. ఉం ణో ? ఏ ం ? ఉం /undūr/ . deep. ఉంద నఁ వఁచఁ. example. (లైఫ్ లొఙ్). ( ెస్ట్). उदाहरण. chisel. ఊ . . . superficial. ( ెట్). life. ఎ న. िजदगी. ఉ ళ . depth. ఉం /un̄cēr/ ౖ . స ఉక త ం . ఊంపణ్ /ūmpaṇ/ v. ఊ. (ప ిఫరల్. హ ౖ న ంతం ఉం . ఎ ం ఎగ . జ ఉ ఛఁ. ఊ ఁ ?అ ఏ ? ఊట /ūṭa/ n. ( ేర్). • n. get up. desert. (డంప్). (ఔటర్ లేయర్). ఉం జ ఆ మ . పడమర. ( ెప్త్). ఉమ /umar/ n.ౖ ఊ ఊ /ū/ • అత . ఉమ . ణీ ౖ ఁ ఉం చఁ. ఊం ఊం ప /ūṇḍō/ adj. • ఉ . ( ౌంటిన్). (హైట్). ఉంద ఉం . ఇ క. ఊట. (లైఫ్). दृ ाँत. (ఇ ాస్ంపల్). age. चूहा. ఉం మ ఉమ రచఁ. ఊంపణ్ . outer layer. ऊन. life long. जीवन. ౖ ఆ శం. ఉ /uskyār bīḍ/ n. అ . ం న . ఎం లం వ ం ల . గ ఉంపఁ చ స . छेनी. that. wool. ఉంప ఉంప /umparumpar/ ౖ ౖ న. ( ీప్). ఉం . उँ डेल. ఊం . ద వ ం ఇ కవ ం . వరం ండ త న . అత ఎ . వజ మర ణూ న ఉమ కచఁ. (ఏయ్జ్). ఉం /undumā/ pron. • వయ . पि म. fountain. उमर्. . उबाल. ఉం /undā/ v. ఉంపఁ /umpram̐ / ఉప తలం. (టొల్). నవ చ . ఉ ఆవఁచఁ. ( ెట్). ఉమ . . in them. ( ెల్). falling again. . ఉ /uśkā/ n. ౖ . िमसाल. sand. . ఎ ( ొ ఙ్ అ ెన్). ౖ मगिरब. रे िगस्तान. (ఇన్ ేల్ ట్).. పడమర . rat. ద ం . ఉ . उफान. dump. upper one. ఎ క ం ం . అత వయ ఐన . west. sweating.ఆయన. inflate. మ ం . ఉ /uli/ n. their. • తం. मूषक. చఁ. ఉమ /umas/ ఉక త. ఊ . జ ఎ ఉం . ఉ డఁచఁ. tall. . నప ం మరణం వర ఉం కల వయ అం .

ఒక . ఏ /ēklo/ • n. (వన్ పసన్). ొమ్ ). ones. ఇ ఎవ య . मातर्. కఁ . ( ెల్ న్). ఒ . announce. (స ట్ మ్స్). త ఎ ఏ॓ . each. (వంస్). ఏ /ēklōj/ • n. ( ో). మన అం ఏ నఁ ర . ఒ . • adj. sometimes. ఏ క ం /ēktvāyi/ ఒక . అత న వలం ఒక త ఇ . acre. ఒ మ . (యు నఁ ఏ ఏ॓ /ēk/ • num. ఒక . (అలోన్). manure heap. మ ఎక క ణో. (అ ౌంస్). ఒ ం . ఏ॓ /ēkīmāēk/ ఒక ం . (ఈచ్). from there. ప ఒక క ప పద ం . this side. ంట ప .ఎక ఒ 9 ఎ ఎక ఎక ఎ /ekar/ n. ఒంట . ఏ /ēvḍi/ v. ఎకరం. ( ిస్ ైడ్). ఏ ఁణి క . పక ం . िसफर् . కిస్ఙ్). once. there. (దస్). ఏ వర. ద ఒక ఒక . ఇ . /otte/ అక డ. one. ఏ . అక డ . इस तरह. ఎ . ( ొర్మ్ ేర్). . (ఏయక్ర్). ఒ క . ఇ ఒ /otti/ adv. ఏ॓ఏ॓ /ēkēk/ n. • pron. one person. घोषणा कर. పణా క ం . ఒక ఎకరం లం /ekkaj/ • adv.ఈ రకం న . ఎ /ekkir/ pron. (మనూయ్ర్ ఒ . consolidate. (వంస్). thus. ఇ . के वल. एकआदमी. ఎ ఏ॓ /ekīn ēk/ ఒక ఒక . ఒక . ఇ . ఁఎ ప ఁ క క . . aloof. ఎక ట చఁ . ఒక . ఊఁ మ కర ఎక ర . ఒక . एक आदमी. అంద వ ఒక అ అ . ం ఏ క ం . one thing. only one. ఏక • n. (కం ాస్ ఏ॓ ేట్). एक ही. ఓ ఏ॓ హప . • adv. (వన్). ఒక ప . ( ేర్). ఏ॓ క . పణా క. ఒ ఒ /okolḍi/ n. ఒక ఏ ఏ ॓ ఏ /ēkkarēr/ • v. (అలోఫ్). एक. alone. one person. only. ఏ॓ ఎక .న క ఒక ఉం . अके ले. ఒ /oḍupu/ n. (వన్ టు వన్). ఒక నం ఎ . /ēkēk tāyi/ pron. ఒక . ( యర్). ( ణు. plan. (ఓం వన్). • n. నఁ ఎ క . అ వణా ఏ . ద ఏ॓క ఏ॓ ళ రఁ. सूिचत कर. ఏ॓ ఇం క . ఎ క /elānkar/ v. వలం. ఒక ం ఇం క క . • adv. mixing. అడ ట ఒంట ళ డ . కలపడం. िवज्ञापन कर. అక ం పం ం . ఒ క . మడమౖ . (ఓం ). అక ॓ . తం ఒక . డ ంట ప . (ఓం వన్ పసన్). ఒక . ఒక ద పం ఎం ం . ఒక న నఁ నం హం నం ంచం . ఏ పరఁ ం ం . ఏ /ērju/ • n. ఏ నఁ /ēklēnam̐ / ఒక . ై /ēḍi/ మడమ. ఏ . హీప్). ట బయట పక ం . mono. . (వన్ ఙ్). एक ఏ /ekkinam̐ / ఒక . mere. ఒ ఆ ఛఁ. one to one. uniformly. . only one person.

తన . नमूना. (కుల్). ఓప /ōpra/ ఓ /ōmā/ adv. police station. ( ెట్ ైడ్). ద ఓ నఁ దఁచఁ. • ఆ . మ నఁ ఓ ణో. ళ ంతట ఊ . అం . ఓ నఁ ఁ . • ఎ క. ప వ ఓ క ఉం . ( ేర్ఇన్). का. పడవ. య నఁ ఓ . క కట ం . ఓ /ō/ pron. ఒ ణు ॓. ఏ ఒ కఁ. క క క క /kacnī/ v. िकस्म. (ప స్ క . that side. (సమ )ి .ఒ ణు ఒ ణు క 10 /ottetāṇu/ adv. pattern. ఓ . హ వ . అ ం . ౖ . ( ోస్). ఆయన . ఓ కఁ. ఓ ం . ౖ . ( ొర్మ్ ేర్). ( ేర్). वहाँ. choice. మఁనఁ ఓర ణో. ఓ /ōṭ/ n. ఏ . ఓ /ō vēḷāmā/ n. . from that. ఒ /olā/ v. లయం /kacōṭi/ n. धैयर्. ఊ ఓ . whore. య ఓ ఎ ం . న లల డ య ఁ . ఓ . అం క ఒతఁ /ottam̐ / adv. on it. as. ఓ /ōlḍā/ గంప. శ . ఓ /ōttēti/ అక డ ం . . it's. . vote. ం . (ఎస్). until then. ठं डा कर. ఒ /opkyi/ n. ( ిమలర్). (వన్ చ్ కజ త క ఆ . ం . कछोटी. ం . ఓ /ōvḍi/ అ . ఆ యడం. ( ోట్). అం . there. (బొండ్ఏయ్జ్). (టర్స్). ఈ ఓ . అం క. ఒక క ంబం. క ం . (పుట్ ఒఫ్). అ తన . పకం. ఉం ఓ డగ . आप3दूर. ద క వ ఉప గప ం . అ పక ం . ణ్ యవ నం ఉన అ ఓణీ క ం . (ఐ ీయ). (ఎట్ ెట్ టైమ్). similar. న /kaṭbhand/ n. • adv. पर्कार. they. from there. తన. ( ెటన్). basket. one which being told. वहाँ तक. ఓ /ōj/ . (అంటిల్ ెన్). ఓడ /ōḍa/ n. तब तक. .ब. • ఓ . idea. truss.కతఁ . ఓ ఁ . of. అక డ. summary. ం . • adj. రం. ఉ యం. ఓ /ōḍpu/ n. patience. ఓ ఓ /ōr/ • pron. ఆయన పకం . ణ్ /ōṇṇi/ ఓణీ. కట ం క ప క . ఓ . ఊ . ( ొర్మ్ ట్ ె ). at that time. ఆ సమయం . वे~न. ఓ ఓ /ōmāti/ . ( ేయ్శ్ంస్). own. . . douse. క శ వద /kacēri/ ట్ య ే శ్న్). cool. క . ఓ . ఈ కథ రం .ఇ అత క ప . (బా ిక్ట్). ఓ /ōlāyēr/ n. . नाटक. ప క లఁచఁ. ఉ యం ఆ ం . • . లయం. family. • n. తన .వవ. ఘ య . bondage. उधर. कौपीन. • adj. (ఇట్స్). • adj. క . his only. ఒ /odoḍ/ n. रूपक. (के ) जैसा. ఆ సమయం ఎక . (హిస్ ఓం ). therein. ఓణి ఓణి ॓లఁచఁ. ( ెమ ). सहनशीलता. ంబం ద . put off. /kaṭmāḷo/ n. लंगोटी. కజ /kajako/ ఇఙ్ టోల్డ్ ). ( ౌస్). ఓ /ōḍēr/ క . की. •చ . (ఒవ్). बुझा. ( ేయ్). those. (ఒన్ ఇట్). सबर्. (ఓన్). ( ొఇస్). ఓ వ ॓. • n. वह(स्वयं). ఓర /ōrnayi/ • adj. ఓ నఁ . के .

కఁరఁచఁ. క /katri/ pron. అ . • అం . trout. క /kamā/ v. •ఎ . ఁ క . . कमा. endless. ేయ్ల్ ఒన్ కడ . power. నఁ క క ఛఁ. క /kannāyitōyi/ adv. క త /kabutar/ n. • . వ అం . • మ . िकधर. త వ. waist. room. క /karlār vēl/ కర గ. तंग कर. క . . యం . प ित. ( ొటర్). कपोत. కం ం ణ్ ఆ రఁచఁ. సంపద ఎంత. ( ేయ్ ). . िबजली. ప నఁ క గఁచఁ. how much. ంచ . క /kamāyi/ సంపద. ఊ క హప ఈ . కతఁ . ఎ . ( ే క్ర్డ్ డ్ ెర్ ొర్ /kaṇṇi/ n. किवता की पंिक्त. కమ ండ . • n. farina. ణ్ ఆ కణ్ /kaṇki/ n. (ఒలేవ్య్స్). ఆ బ ద నఁ కణి ణ్ కఁ. త నఁ జ క ఛఁ. worry. ज्ञान. క క . క /kaṭāḷo/ • n. అం ఉం . ప కప క . चरण. (రుమ్). ఎల ళ (ఎ టైమ్). wealth. కణ్ ంద వచఁ. క /kaḍi/ n. . blacksmith. ఇ ఎక డ. ల . కతఁ /kattam̐ / n. (కట్ వన్). ఎల ళ . where. క /kar/ v. (టౌర్ట్). క . ( డ్ ెర్ ొన్ బై హిందు ేయ్ ). conciliate. ఫర కన భ ఁ. do. కరం ర ట లచఁ. (బొర్). िकतने. డ సం ం . కం /kanti/ కణ . after telling. बहुत ही. several. ఒప ందం ం. (వ ి). (కొ స్ ేట్). अक्ल. క /kaṭāgo/ న. thread worn by Hindu male on waist. ౖ ం చరణా . న ప ట . family. (వస్). క జ క . िकतना. క . कं कड. sacred thread for • సం కణి ణ్ క 11 waist. always. న . కణి . (లెస్). कहाँ. बुि . క /kamār/ n. बेजार कर. అ . ఎంత. ఉం న ం . క వం ం . potter. కం /kaṇṭrā/ • ల . హ క ఆ ల చఁ. (ఆ ట్ టె ఙ్). ोढी. (బెల్ క్ మ్ి త్). క /kamjōr/ బల నం. तरीका. కప /kapaṭ/ ట. कं कर. కంకర /kaṅkara/ n. ( ొ ేయ్). ఘ కతఁ. గడప. enervation. (డు). bore. జల ప. कर्म. ఎక డ ఉ . (ఎండ్+ స్). • adv. ల ర ఉం ం . ఎ कबूतर. ఎక డ. క లం. మఁనఁ క మ . ( ెవల్ ర్ ). • కమ लोहार. कमरा. కణ /kaṇadōri/ v. गृहस्थी जीवन. • िववेक. verse. कब. doorway. anytime. ( ౌఅర్). క ఉం ణీ ఛఁ. క . సం రం మం న ం . ( ౖంె డ్). ఎ స . నఁ క ణో. (ఎటిటుయ్డ్). कु म्हार. ( ెమ ). gravel. యడం. క /karār/ ఒప ంద . కణ్ /kaṇdōrō/ ల . less. ఏ॓ ఆ ేయ్ ). క /katrā/ pron. కమ /kamarā/ n. much. రం. ( వ ెర్ ల్). లల అమ ప ం . संसार. క ప కణో ల ం ణో.క రం. కన /kanna/ pron. క /kam/ adv. attitude. క /kan/ adv. ( ి న్). అత సం దన త వ ఉం . క ప . . కంకర. ढंग. कुं भकार. अंत हीन. అత ఎ ఈ షయం . కరం /karaṇṭ/ n. నడవ క • . ( ేర్). ఎంత ఉం . క . cut one. . క /kaḍ/ న ం. ౖ న ట . ( ెల్త్). మ ఎ క . గడపౖ . గ . mind. (హౌ మచ్).న ం ం . (మచ్). క /kaḍpā/ n. మఁ క క . సం ం . pigeon. మనఁ హ . ౖ క కఁ. చరణం. िचढ. క /katrāyikō/ adj. कोठरी.

మన ట వరం . క /kaḷān/ వరం . ం . ం . . ఏ॓ ఒక ద అన ం . तफसील के साथ. క /kase/ ప . (ఇల ట్ య్ ే ర్ శ్ ). ణీ క ॓ణో. िवप्लव. (సట్ ి). why. ायाम. పవం. మం. बलवा.క క 12 /karēlā/ n. Crore. ( టర్ ౌర్డ్). dab. క /kaḷāyēro/ అధ యనం . crab. ళ ఇత ప ఉ . మఁ ప ఊట క ర క ఁ. not understandable. . ం /krānti/ n. (ఇంపూయ్ ిటీ). న . కర య ర ఉం ం . అన ం ఆర ం నత త ళ ం . कु ल्ला कर. లం డౖ న గవ ఉ /kvāḷ/ n. कसरत.న త ల త . ఎం ఊ . . . క ఠం ఛఁ.prop. anklets. exercise. bitter gourd. త స దం ఉం ం . cantankerous. త. किठन. (ఎకస్ ైస్). క /karōḍ/ n. ఢఁ క ర ఛఁ. ప వఁ జ నఁ కఁ. •క క ఠం /kalḍoṭhaṇṭ/ adv. ఊ ఉ . cabbage. िकवाड. impurity. హ క ఛఁ. shells used for decoarting the dress of Lambada women. మం . కర య. (క ెన్క్ట్ ). కల /kalap/ n. ం సంద రచఁ. ద క ణో. (కోర్ర్). weeds. . in detail. క జ /kaḷēnijako/ v. (కె జ్). లం. క ం ల జగ ల డవ డ . (కాస్ట్ ). దగర య ఉ . క ం /kaḷeṅki/ n. . క ం ణ్ రఁచఁ. క డఁ . difficulty. షం. గంట. క /kaḷēr/ గబ . gargle. जोड. • క . క /kaśṭāti/ n. िखसक. तान. చఁ. door. ర వం . (కార్బ్). िमलावट. खेत. /kyārā/ n. వ పం ం ల లం అం . ( ి ిక ట్). (కంటకరస్). . క /kas/ v.క య క . ब्योरे वार. క నఁ /kassēnam̐ / adv. జగ ల . जिटल. /kvāḍi/ n. doorbell. कस. field. కల . క ర /kasrat/ n. ం క ఛఁ. ( ిల్ ). ( ా గ్ ల్ ి ). hardly. ఎం వల. ( ొర్). दरवाजा. साफ साफ. (ఎంకెల్ట్స్). క జ క . (ఇన్ ీటేయ్ల్). ద. tighten. దృఢం . नीचे उतर जा. कसकर बाँध. ( ెవలుశన్). िमला. ( ొట్ అండ ట్ ెండబల్). ( డ్స్). revolution. క ॓ /kalḍōnāk/ v. घुस. कर्ािन्त. ం /kyāṅkḍo/ n. ( బ్ ే ). ఁ. క నఁ నఁ ఆ . ం ణ్ ందచఁ. క /kavāḍi/ n. ( ొర్బెల్). క /kaḷāl/ n. ( ై). దృఢం ఉం . (టైట్ఎన్). అవగతం ట డ . झगडालू. study. caste. క /kasāpṭi/ n. illustration. ( ీల్డ్). connects. . త . అవగతం . గవ . క /kaḷā/ v. క /kalti/ n. /kyābēji/ n.

ర క. कस. ఆ ంచచఁ. remove. (పం క్ి న్). (యువుల). మ య. ందఁచఁ. అక డ అడం ఉన న . . (కటట్ ర్ ద్ బేయ్స్). డ కర త. ం రఁచఁ. నతం . because of. ( మ ి ువ్). (కనఫ్మ్). looking . younger sister of mother. ం చఁ. broken hard coconut. ఆం స స కనపడనట /kāṭ/ n. స యల వం . /kān/ n. నఁ న చ వ . నఁ క క కఁచఁ. ( ెంట్). ear. ककडी. comb. నవ . ప క. काट. (కుయ్కంబర్). . ( స్ట్ ). • v. harvest. ఝ . క. త. कतर. న . ( ీప్యర్ ార్స్). संभव. /kāclī/ n. dad's younger brother. िच म्म. /kāglā/ n. newspaper. (బెల్ ండ్). ర క క ం . ( ొక్ ీ ిస్). (ఈయర్). న. ( ెన్ప్). cutter with base. . पतर्. dent. (బుచర్). gift. రక గ . వల. /kāṭṭu/ క ట. अलग कर. గ /kāgad/ n.క ం . జ రం వ వ . న మ . cucumber. (యంగర్ ిసట్ర్ ఒవ్ మదర్). कसकर बाँध. (బోర్కన్ డ్ కొకొనట్). ం ణ్ ఆ ఛఁ.ిల్ /kāḍ/ v. న త నతం అ అం . कं घी. ఖ /kāṭēvāḷōkhaḍ/ n. spectacles. ట . త ఆ ప జ నఁ . (లుకిఙ్ ీయ ీయ ). uvula. న తల . క /kākla/ n. కంకర. ఁ ం క కచఁ. (కోర్వ్). క సమ ంచ . कौआ. ర చఁ కఁరఁ. బ ప ల వంట . . ం /kān̄cḷī/ n. ం . ॓ /kākḍi/ पितर्का. /kāṭēr/ • v. ణో /kāṇō/ adj. कागज. काका. tighten. ఉన ప క ల బయట . /kākoṭi/ n. . న /kānkya/ n. ణ ణ్ ఁ /kāṇṇam̐ / conj. ఛఁజ నఁ రఁ ణా॓. . ప ఆ ఆ ం చఁ. ం ఒక గం ండ క. /kāki/ n. . (టైట్ఎన్). • n. ౖ స . క ం . wood basin with మ lot of width. . काट. ఇం ం మ ఘ ం ణ్ య కడ . ప . (నూయ్ ేప్యప్ర్). कौआ. ంక /kāṅkra/ n. pumpkin. ( ెప్క్టకల్స్). న క త ం న మ అ అం . బళ ద పరఁ ఛఁ. . (వుడ్ బేయస్న్ ద్ లొట్ ఒవ్ ట్త్ ). गलशुंडी. ణా॓ /kāṇāk/ v. /kānni/ n. . ( ి ట్ )్ . కళ . . స య. rock pieces. confirm. चाचा.ం 13 జ /kājaḷ/ n. ఓ ణ వల ణ్ ఁ మఁ . ( క్). अंध. నఁ ంద . క /kāka/ n. snap. (కోం). remove. /kāṭṭō kar/ v. జన జ లఁచఁ. yoke. चोली. లం ఏ॓ . टु कडे कर. ం ం . ం /kāṅgsi/ n. • యడం. blind. మ ఛఁ. క కళ ం . प ा. कटाई. से. ( ిమువ్). spear క /kvāḷā/ n. స య ర మం ఉం . काक. कं घा. ం /kān̄j/ లడం. तान. ండ క. . crow. డ కర త ం . ( కొస్ ఒవ్). blouse. अँिगया. (బౌల్స్). ఎడ డౖ ఉం . క • v. समाचार पतर्. butcher. के कारण. /kāṭō dekēr/ seriously. కష్ణం డటం. ( ెడ్స్ యంగర్ బర్దర్). grass. గ ప . ౖ दृि हीन.

ం /kāndār pān/ ఉ . చంక. మ ప బఁళఁచఁ. /kābjo/ n. (బెల్ క్). (లేయబ్ల్). వం ల . ల /kālajñāni/ n. िवभिक्त. कं ठ. watch. ౖ మన వ ఉం . prophecy. /kāḷō/ • n. ఏ . ( స్). ల. • ం . ( ొచ్). ( ౌర్ండ్ ెపర్). (లెటర్). tortoise. ఉ గడ పం . భ . तरी. వ . (లెక్). पतर्. mud. ఆ ర ం ఁ . ౖ న ప ఉం ం . ఉం ం . ప . ( ోర్ ెర్మ్). న . ం /kāṇṭāḷi miṭiki/ ళ కప . అపణ్ వ రఁచఁ. ground pepper. ఁ కనఁ /kām̐ yikanam̐ / • రణం. పంట పండక క వ ం . • ఉ గడ. िच ी. रखवाली. letter. वाणी. /kārvāyi/ కరవ ం. ధ త. కమ లఁచఁ. త ం రచఁ. /kālvā/ n. న ఎ . programme. రం . (వక్). మఁనఁ ఁ ణో. అ ణీ ఛఁ. త. ఏ . ం ఫ . ఊ ఎం . చ /kicalḍo/ adj. ఏ॓ ర హం . कलबीता हुआ. अपूणर्ता. /kāvli/ n. भुजा.ప . రం న . perm. న . . /kānēr vēj/ కన ం. famine. క . ం /kāndō/ n. ( ై). ౖ . (టోటొయ్స్). ం . (కేయ్స్). canal. नमी. कछु आ. (అ యన్). नाला. नहर. ప . . ఏ . काँख. నఁ క .ఈ ర కమం ఏ . ర కమం. ర /kāraṭ/ n. yesterday. पहरा. lack. (మాశ్). కమ /kānēr kammal/ n. • n. ( ొర్ఫ ి). ఁ కఁనఁ . ఁ /kām̐ yikō/ • n. (బెల్ క్). (ఈయర్ ల్). క . ( ాడ్). case. రద క . earring. • వ . कोई. ( ొస ల్ ). ( ెకట్ ి). काम. marsh. armpit. ( స ె ట్ ి). ( వ్ల్ ). న . ఒక ఉతర పం . ర ం /kāryaṁ/ n. రణ్ /kāraṇ/ n. ear hole. ( ె న్). రద. ఁ /kām̐ yi/ ఏ . ల మం ం . . /kām/ n. possibly.ం ం చ 14 /kāndā/ n. ( ొట్). /kikāṭi/ n. • n. న . (ఈయర్ ిఙ్). చ ం మ . label. ( ెక్). ఉం న నఁ ఁ . कायर्. ( ో). काला. ఊంపఁ రఁచఁ. ం . . ప ధ తఎ ౖ . ఎం వల. • ప . so. జ ఁ . • adv. ( ోలడ్ ర్). . ల /kārlelaṭṭā/ n. ం /kāṅkō/ n. ం . कमी. . వ. మ ఏ॓ ర మ . ఉతరం. ం స నఁ స కచఁ. క నఁ ం ప ౖ బ ఎ . onion. स्वर. /kāl/ n. త ల. why. (క ెల్). • adv. • adj. moss. ప ఉం . कारखाना. . ల నం. (మడ్). రత. neck. మఁ ప ఊట ఘ క ఁ. black. ళ న ఏ . black. work. (ఆమ్ ిట్). what. హ ం ప ఁ . రఁ. उ र. ఎం వల ఊ . ఒక త . మ /kāḷi marcē/ adj. कं धा. guard. ఁ కఁనఁ . చ /kicalḍi jāg/ n. ం ఉ ఆ వ ం. shoulder. howl. factory. ఉదయం ఇం ప . कायर्कर्म. गला. ం /kān̄ji/ n. (పర్మ్). వఁచఁ. ఎం . ఈ వ ఎ వ వ . ఏ . క . /kārkhānā/ n.

anyone. lock. insect. జ త . ఏర ర న. . ఇక డ ద త /kukkaḍ bāttu/ . హ ల ౖ రం త . कु रसी. ( ేర్). ణ ఏ॓ . ఁవ ఁ /kum̐ vajum̐ / ఎ ప అ . ఎ ప అ డడం మ . brush. ( ేస్). प छ. ( ాయ్ం ల్ ంగ్ ద్ కొక్ ైటిఙ్). muddy • n. कर. ఇ . హ . . ంక ఘ . select. మన ఎౖ ఇం ళం ళ . . कीच. అపణ్ ఘ ం ల చఁ. ండ. ant. ం . ళ ట ట. लकीर. anything. /kukḍo/ ం . కర య ఉం ం . /kuṭālēr/ త లబ . • v. window. ख च. used one. augment. gambling with cock fighting. ఘ ॓. ( టర్). జ /kidojako/ adj. a female reptile which looks like lizard. క రఁచఁ. (హెన్). . demolish. ం /kun̄ji/ n. /kudēro/ n. • n. /kurci/ n. బ పం . bitter. ( సర్డ్). ౖ ం వ ం జ ం . బ . న . ఆడ /kirkiṇḍō/ • మగ ండ ండ. న. /kukḍi/ n. (హేపజార్డ్ ). ఁవ ఁ క . పడ . ఏౖ ఒక వ . च टी. ం జ /kīn̄cēvāḷ jammi/ రద ల. తం . ఖ ల నఁ . /kuṣṭi/ గం. (క ంగ్). how. िटकाव. ( ెంయు ెకచ్డ్). /kīnc/ n. మ. (యుస్డ్ వన్). /kuḍi/ • adj. कै सा. అ కన అం . jump. (డమా ష్). జ /kidejako/ adj. कु स . ల॓ నఁ . कसैलापन. ళం . అత సం ఏర ర న ప . हािन. ంక /kuṅkan/ pron. (మ ిడ్ ొఇల్). ఈ జ ణ్. అతఁ క . (కొక్). (బర్శ్). ఈ ప న వ ఎవ . ( ిలెక్ట్). cunning. ఎ ఇం . रगड. n. /kīḍi/ n. ఁ /kuyim̐ ti/ ఎ ౖ . (ఇం ెక్ట్). త. ఁ /kum̐ vāri/ n. ( ం ో). వగ . hen.ఁ 15 /kiḍiki/ n. anyhow. /kīr/ n. టక . manufactured. (అన్ ె ిడ్ గల్). . ఁ ఁ కణ్ . acrid. /kīḍā/ . soil. . line. lizard. मुगार्. (లెపర్ )ీ . . ఓ జ . chair. ( ె జ్). న . • v. . साफ . ణి ఏ॓ ఆ . ఎ . morass. రఁచఁ. (ఏయ్ ీ లైక్ సర్డ్). ఎ ౖ . జ నఁ ఁ కఁ. అ త. ణ /kuṇasiti/ adv. ఎల య వగ ఉం ం . య్ ే ల్ ెపట్ ల్ చ్ లుక్స్ పర బంచఁచఁ. న . • కడం. leprosy. (లొక్). अिहत. నఁ ॓. ఎవౖ . (ఎ హౌ). ణి /kuṇiti/ pron. कीचड. /kilāḍi/ n. . कोई. క ప చఁ. ఎవౖ ఒక రం . ఏౖ . ణీ మ ఆ . unmarried girl. . ఇం . ం /kirkiṇḍi/ ఆడ ండ. (జంప్). damage. ప ం .బ పం . cock. /kulā/ • v.క న . రద. (ఎకిర్డ్). ం . (ఆంట్). • n.త న . ం నఁ . रे खा. िगरिगट. (ఎ ఙ్). (హౌ). (ఎ వన్). ంతడం. టక ఎవ క . haphazardly. (లైన్). న ంతడం మం .

ం . /kūṭ/ v. • ర ణ్ యం. . . కృణ్ నం స దర భ వఁ. ఆ రఁజ ణీ ణో. humpback. making someone tell. ఎవ ౖ ఒ . /kūṭlēgo/ n. जािहर कर. ం . ఁ ణ్. whose one is this. /kēniti/ ఎవ ౖ . స . ఊ • v. who. /kērō/ • n. చక . ం .అ అ వడం వ ం .హ జ ఁ . సమతలం. . . మరస ం . कू ट. • జ శయం. (ఎ వన్). nice. he is telling. మనం అ ర ణ్ యం ఏ . ఊ ఁ . ం ం. ఈ ణీ . pound. తప ం వ . decision. మఁ ఘ నఁ ఁ . collapsed. हुकु म.ఁ ఁ 16 (అన్ అ /kum̐ vārō/ n. /kelero/ అ వడం. िढढोरा िपटवा. स्प . (కీల్య ). तालाब. . (బె డ్ ). ెన్). ( ి ిజన్). స క . • . िनणर्य. labour. పం . ( ి ోక్స్). హ పండగ ఆ . ఁ నఁ ఆ ఁ. కృణ్ న స దం క ం . న ఈఊ ం . /kēlḍā/ n. आज्ञा. హ ఆ . ఁ /kūm̐ / • pron. how. టె ఙ్). मजदूरी. /kēmel/ v. ( ైస్). (లేయ్క్). ఁ . खेत. िन य. कु आँ. कू बड. ( ెల్). (టెండం). disclose. thinking. (కలెప్ ). ఈ . ( ెండ్ ఆ ట్ టె ఙ్). డ డ ర ఓ . ఁ /kūdām̐ / v. • adv. /kūlgō/ ం . ( ౌండ్). ల ం . /kēr/ ఎవ . ఁ /kūm̐ yiti/ • ఎ . compulsory. (లేయబ్). ం /kūṇḍ/ n. flat. /kūli/ n. (కంపలస్ )ి . • అ వడం. पर्कट कर. /kūd/ v. ఇ ఎవ . దం /kūyō/ n. /kelḍī/ n. ఎవ . मुनादी करवा. ( ంకిఙ్ అబౌట్). कै सा. డ. ( ంకిఙ్). jump. • . स्प तया. ( ీ ేయ్ల్ కాఫ్). నప ఏ . सागर. साफ साफ. ఎవ . सरोवर. कल्पना कर. • సర . • adv. ఆజ. /kēlēr/ n. thinking about. (జంప్). let's jump with happy. జం చ ఉండం . बावडी. . ठीक. (అలైక్). ( ంచ్). ఆ /kūb āc/ • adj. send after telling. • . /kūbḍō/ n. command. (హంప్బెక్). జ /kējakō/ న . తప ం . అపణ్ ఁ . . (కాఫ్). छलांग मार. Krishna river. (హౌ). • n. స షౖ న . స షం . • n. /kerā/ • v. ణ్ /kūṇ/ pron. (హీ ఇస్ ఛఁ. వ . कू द. ( ెస ావ్ర్). ం . hunch. (ఎ బొ )ి . ఇం ఎ ళ ఁఆ . anybody. డ. कौन िक्त. ం ం పద. tandem. anyone. • v. female calf. alike. (హు). calf. ఎ . అత . ( ల్ ిడ్). उछल. clearly. ఁ ఊ క ఆ . (కమాండ్). समझ. lake.ఎ ఆప రం . सोच. . . well. • adv. flooded. ( ెల్ ట్). समुदर्. కృణ్ నం /kr̥ṣṇā nandi/ కృణ్ న . (లెట్స్ జంప్ ద్ హె ి). త ం . . ( ే క్ఙ్ సమవ్న్ టెల్). unmarried man. ఆంగ . reservoir. పండగ చక గ .ఆ డ ం . ౖ వ /kētivatōyi/ ఎవ . ం పం . फै सला. క /kevukar/ ఉం . అ ె ిడ్ . (హుస్ వన్ ఇస్ ిస్). ఎ వ . ఁ .

/kōtli/ సం . (లేడల్). మఁనఁ ఛఁ. బ /kōbal/ n. రం. big spoon. క ర క ం . ఘ . డ . smelting. (బేర్ ెల్ ట్). . • ంక. ladle. . करछु ल. ౖ कं कण. /kotrā/ n. not. ( వర్). (టొచ్). . . अंत म. • క యం. అర ఆ . /koṭro/ అన ం ప . ల /kōla/ n. . ం ఆంగఁ న ళఁచఁ. (టు ేర్). /koḷjō/ n. . करछु ल. నఁ /konānam̐ / వర . torch. ం గవద ళ అ . कडा. అ అ అ ఛఁ. bitch (female dog). • గం . . క . teller. dog. छोर. spider. नह . . cut. /kōbli/ గవద ళ . /koḍiyā/ n. ల. bag. eventually. వర . (ఇ ెనుచ్అ ). (కట్). banana. hedge cutter. pinch. ద గ అన ం వం . లం . ( ొట్). గ . అర పం ద అన ం ం . /kolḍā/ n. कं गन. . वलय. చ /kocar/ n.prop. कु ल्हाडी. नोच. ట జం ల క యం . త ఇం ం . to where. (బెగ్). ladle. ద /korrār daḷyā/ ల గడక. అం ఇం ఉం . తం ల ం గ క . (బ ాన). ఎ . నఁ చఁ. (బేర్ ెల్ ట్). అత హంౖ . అ ఇ . . క నఁ నఁ త కఁరఁచఁ. ం నఁ దఁచఁ. ఁ. ఎ . త /kotar/ క ం . cuckoo. ల ప వ . ళజ /kotri/ n. कोयल. (హెజ్ కటట్ ర్). /korco/ n. /kōṭ/ n. ప ఛఁ. టం /koṭṭaṁ/ n. అన ం ప అన ం . कची. ( గ్ సుప్న్). liver. గం . యం. .క . (కాక్ ోచ్). ( ెమ్ ట్ంగ్). /kēvḍi/ v. मशाल.ల ళ క . ర ం ల గడక . /kōni/ adv. ఆడ క . /kēvāḷō/ pron. డ క . yard. ( ి ట్ ేల్ య్స్). कोट. आिखर. bracelet. cockroach. మర న ఝ ప రఁజ ల . బం కంకణం ఉం . • టకం. ( ిసర్). scissor. /kośāri/ n. /kocōṭi/ n. ఊ ఈ. कीडा मकोडा. నఁ ఆ . క ర. మగ అం ౖ . ల టఁచఁ. న. (पाखाना). గం అన ం వ ం . • అం edge. డ క ంచ క ర . खुटक. insect. . ద . कु ा. (ఎజ్). ( ిన్చ్). /korāḍi/ n. క ం జం . ం ణ్ . (టెల్అ). . /kosān/ adv. • కంకణం. clout. के ला. /konāro/ n. /kolmi/ n. remote place. • .ల 17 /kēḷā/ n. (బేల్ సర్). िपछवाडा ం . blazer. చఁ. ( ొగ్). (లేడల్). త /kotaḍni/ n. త త . కడ . సం . • దగ . ( చ్). ల. (ఇం ెక్ట్). (యాడ్). ల. /kolyā/ . కడ లబ . /konorā/ n. कीटक. . /koḍci/ n. ప చ . ( ైప్డర్). గం ర . bracelet. బం క యం ఉం . (కుకూ). .

hazard. ఎ బం ం .18 స /kōlḍā/ క యం. చఁ. య . ఖ . ౖ న . ( న్ ). ప . ఖ /khajuri/ ఈత పం . grass. बेकार हो. అం . • v. • n. बाहु. త . (ఇకెస్ ం ిచర్). • adj. attraction. (టెంర్ చ్). కరఁ. ఆక . (ఎండూయ్ర్). ఇ న ం ఇబ ం ఉం . ఖ జం. మ టఁ ర చఁ జ ఖ . ( ొర్బల్ మ్). ఁ కఁ. effort. (అటెకర్ శ్న్). ఖ ఊంచఁ . आिखरी. ఖ . ఓ ంచ . ఓ बरदाश्त कर. త . (ఒకుయ్ ై). steps. • n. water. ౖ న. . समाचार. ంచఁచఁ. िवषय. . త . occupy. వ ప కష్ . క . ఖ /khabjā/ v. చం . ఖ రం. (కొంటినంట్).ప డ . छोर. meanly. ల డం. ( ొట్). ( ట్ ప్ ె స్). resist. खबर. డ . ఖ లఁ /kham lam̐ / v.గ . ( ార్స్). ( ొఙ్). (ఆమ్). (మాక్). butcher. mineral. िसरा. ఖ కర . ఖడ . खजूर. ఆ చన. కఁ /kam̐ / v. trench. . inhalation. పయత ం /kōsa/ • adj. news. do the damage. గ య . (బుచర్). ఊ ఖ ఛఁ. ఖ క . सह. कोिशश. चढाई कर. • adv. ఖ చఁ. చం డ . త య . after throwing. ఖ కర . ( గ్ ొటర్ కంటేయన్ర్ యుస్డ్ టు ంిర్ క్ ొటర్). (ఆ ట్ ోర్ఇఙ్). కందకం. /khabar/ n. మఁ ఖ . ఖ . క . iron chain to shut the door. ఖ /khavo/ n. ఖ ఖం కఁ. ఖ /kharpā/ n. ఈత పం య ఉం ం . • స రం. ఖ ఖ లఁ డ /khamāḍlam̐ / v. tip. लकडी. ఖ రం . (బేర్ ెల్ ట్). మక న డ నత త . problem. ఆ ఖండం. క తం . continent. ంచ /khyān̄can/ . /khyāl/ n. /kōlḍi/ n. अंत. ౖ న. ఖ /khatrā/ n. ( ి ిస్ట్). (నూయ్స్). palm fruit. नोक. ఖడ /khaḍka/ గ య. గడం. • షయం. खतरा. thought. ఖం /khaṇḍ/ n. आकर्मण ఖబ कर. bad. త ఖర /kharac/ n. . matter. ం ॓ /khyān̄cnāk/ ట. ఆ చన . ఓ . ప దం. खतरनाक (घटना). खराब हो. /kōśiś/ n. హ ఆ ఖం . (లాస్ట్ ). edge. •క . tell. bad. ఖ /kharidēr/ సవంతౖ న. date. endure. ఖ /kharāp/ • v. last. ( ేయ్ట్). exactly. (ఎఫట్). भुजा. (పు ఙ్ ఔట్). . ఝ పర . wrong. (టెకష్ ర్ న్). bracelet. दुघर्टना. (హెసడ్). ఖ /khajurā/ n. ఇబ ం . ఖ ఖం /kharā khaṇḍi/ adv. జ ఖ లఁ. खाई. (డు ద ె జ్). mark. ంత. • v. క తౖ న ట . खंड. ం . • సమస . ఖ ॓ /khaṭik/ n. వ . traction. (ఇనహ్ లెషన్). ఖ ॓ నఁ టచఁ. అత ఆపద ఉ . पर्य . (బెడ్). समस्या. బళ బం • n. ప య డ . ఏం . ( ామ్ ఫుర్ట్). big water container used to drink ఆక ప కాష్ రప . काठ. పయత ం. ఖం కం /khandkaṁ/ n. (టెల్). ఖ రఁచఁ. . छु ट जा. arm. ప . ( నరల్). छोर. (ఎజ్). న అవయవం ఉ . expenditure. ఖ /khaḍ/ గ . (ఐఅన్ ేయ్న్ టు శట్ ద ొర్). ఖ /khaḍghāl/ v. ఖ /khapti/ . ఖ खंदक. ఖ /khaṭlo/ n. క . (బెడ్). ఖ కర . pulling out. ( ెటర్). समाि . butcher. (బుచర్). (ఇ ెస్కి). ం /khyān̄cēr/ • n. • ఇబ ం . ఖ జం /khanijaṁ/ n. . (టిప్). • n. ఆక ం . पहचान. सूचना. खिनज. న. • క . ఖండం.

గ జ లఁ. గ . ख ा. main topic. खाल. ప కౖ న రం ం . thing which is made of bamboo to carry the corpse. ( ల్ డ్). शुरूआत. /khvāḷēro/ n. sour. /khālḍi/ n. खा. edible. . ( ిక్న్). chutney. ల ఆస ఉం . • వరద. eating. (ఎ ిబుల్). चटनी. /khāḷḍō/ n. (సకెస్సర్). बेहोश हो जा. నడం. सरोवर. ( ొల్ట్ ణీ రఁచఁ. आहार. • n. . (అకౌంట్). बाढ. भोजन कर. (ఈట్ ల్). ర . /khāyēr/ • adj. . ం . • n. छाल. • . త /khātar/ n. • చర . food. ం. నఁ క చఁ. skin. being rough. चाह. जलप्लावन. ( ేయ్న్ టొ ిక్). ( ీర్ ి). ణ్ . ఇషప . స దం ొటర్). • n. . greedy. మఁనఁ క త . • . बढई. आसिक्त. త . ఈ . interest. brooks. /khātti/ n. ( ెక్). ప షయం గత . eat meal. खाज. బం నగ . ల॓. మ ల /khās matlab/ n. ం /khān̄cāḷō/ adj. న ఉ . మ ల చఁ మ . • n. నద న. तनकीह. चमडा. itch. ( ిక్న్). open. ( ొర్). /khādō/ . /khvālē/ n. (ఓప ఙ్). ఊర య ఏ రకం . pond. ం ఛఁజతఁ క ఉన దగర గత . /khāj/ n. ( ిక్ల). चमर्. /khāyis/ ఇషం. चमडा. ( ౌఅర్). అన ం ఆర ం త. వ పచ ఁ ం వణో. /khāvumīt/ adj. . corrode. इच्छा. ఇం త . గ ౖ న. /khānā/ n. carpenter. ణీ /khāropāṇī/ ఉ . (ఫుడ్). /khāsdāḍ/ ప కౖ న . group of animals. /khāḍ/ • ంద. flood. /khātā/ . రవడం. खाल. खुजली. ం /khās dopper/ ట పగ ట. అన ం . వడం .ప పచ ఁ . /khāṭo/ n. /khāndāni/ n.19 . . /khāṭ/ n. ఊర య. మ /khāḍu/ మంద. గ ణి ణ్ వడం అం . कुं ड. उ रािधकारी. /khvāḍi/ • n. वािरस. . హ మ ం . चमर्. ఇ నద న వ . skin. . midday. (ఓపన్). (ఇచ్). खुल. /khāḷyā/ n. ఎ ఉన . draw. ఆ రం. . (కొర్ ోడ్). ట పగ ట ఎ . హంౖ ఏర ం . • n. check. స ద ఉ ఉం ం . ( ఙ్ చ్ ఇస్ టు కె ి ద కొప్స్). pickle. account. . ౖ న. (గుర్ప్ ఒవ్ ఎ మల్స్). भोजन. న అన ం . చర ం. खाल. హ ఘ . (క ెప్ంటర్). . . ప కడంవల వ నఁ కఁ. opening. గ లఁ నఁ కఁచఁ. త క లం క. అన ం ఆర ం . ఆస . (ఇంటర్స్ట్). (ఈటిఙ్). मूिछत हो जा. క ఁ. छाल. ఆ రం న త త దం ల . successor. ంట త . ( ొండ్). లఁ /khālam̐ / v. saltwater. ం /khān̄cā khobā/ ఎ uneven. ేయ్డ్ ఒవ్ బాయ్ంబు క . (అన్ఈవన్). (చటీన్). . चमडा. ప షయం. ( ఇఙ్ రఫ్). పచ आरं भ. ( డ్ ేయ్). ళఁ /khvāḷlam̐ / v. तालाब.

(ఎలోబ్). /khōj vatā/ v. లం ల /khullaṅkhulla/ adv. ం /khūnd/ v. • అన ం ఆర ం . कचर. జ ల ం . /khēv/ v. ం . /khīl/ n. पैर से कु चल. elbow. • . • v. (ఫుడ్). /khūnikhōr/ n. వ లంక . /khēvlēr/ ఓ గలగటం. र द. खबर. िपछवाडा. /khilli/ n. రహస ం . /khoḷēr/ n. అత ం ం ం . క. गूढ तत्व. ణి /khūṇi/ n. క న పం . भोजन. हँसी खेल. ఆ వఁచ ఁ. రవడం. मुँहासा. ख चा तानी. भोजन. • n. /khō gō/ v. (నూయ్స్). ఓ ం నఁ ం . (ఎండ్). ట ల దం ఉం . end. ( ిం ిల్). party. • మ. . అన ం . भेद. ( ామ్ట్ ఆ ఆ • adj. संिध. आहार. value. . joint. absorb. feed. खो. ( ీడ్). (కెంసల్). ( ంప్). समा कर. నఁ . ( ీకిర్ట్). పర ఆ . खो ले. खुल्लमखुल्ला. ( ి ెప్ల్). cough. • adv. ధ ంసం . ర . త న డ . ం /khen̄cāgo/ ల బడ.క నఁ . ల . ర . క . /khojhā/ v. ( ి ెమ్ంటల్). ( ేల్ యర్). /khilē sujgi/ ళ . ॓ /khulānāk/ • v. dismantle. pimple. फुँ सी. అ రచఁ. ( ిక్). • హంత . ( ీల్డ్). हत्यारा. (ఫుట్ ిర్ంట్). • . (కం ీల్ ట్). రహస ం.ద త ం . पर्ीित भोज. హం ర ల ఉం . सूचना. (ఓప ఙ్). absorbed. ం /khīn̄c/ v. खतम कर. ఆట ఆ . న అత వ ం . ఁ /khām̐ si/ n. మ జ హ . • v. trample. pull. ం మం ం అన ం ఆర ం . . pick. ప . అ ెన్). • adj. मनोरं जन. ం . दावत. ం ॓ /khundnāk/ v.క జ . . ఇం . అణ త ఆపం . complete. (వుడన్ ెగ్). पूरा . /khorāki/ n. అంద . (బెక్ యాడ్). (స ేర్స్). న ప कर. िवनोद. जोड. नाश कर. మ /khīmat/ n. ఆట . ం ఉతమౖ న వ . cancel. player. . ప ం . दबा. कोहनी. ం . ం /khin̄cāgo/ • ం ం న. ర /khūb sūrat/ n. भोजन. . foot print. खाँसी. • v. బ రంగం . (టెంర్ ప్ల). रहस्य. న త. (కొఫ్). खर च. uppermost. ణీ ం . मन बहलाव. ద మ డగ .వ చం న హంత . िचह्न. suggest. secret. స డ వ . /khuśāl/ ఆనంధం. dispel. కర . ం /khūṇṭā/ య టం. ం థ . खेत. • v. /khorā/ v. • ం . • స రం. ఇం . news. . • చం న . ఎ ఉ అ డ ట. (అబొస్బ్). • ఆ రం. खाना. encounters. (పుల్). /khoḍā/ v. . • n. . stamp. limp. कील. /khōj/ n. . /khuṭāḍ/ • . backyard. smart man. ఉతమౖ న . రం య . దం. (అపర్ స్ట్ ). मूल्य. कीमत. . • అణు . entertainment. వ. ( ెక్ర్చ్). opening. బ త ం ం వడం. (ఎంటటేయన్ ంట్). िखला. /khūbāc/ • n. . मेख. (జొఇంట్). ం . . meal. openly. అత . पाद चालन कर. ంబం ఆనందం ం . ద (ఓపం ). • v. ख ची. field. हंतक. vandalize. ( ాటి). ం ఆ . ఁ థ . చఁచఁ. लंगडा. (సజెస్ట్). ( ెలుయ్). /khēdo/ • n. murderer. समाचार. (మడరర్).ఁ వ 20 . అన ం ఆర ం . /khēt/ • లక. నవ డ . ఁఛఁ లంక . . food. ప ౖ ఉన ॓. ఎ . ( ట్ ంె ప్). (అబొస్బ్డ్ ). . wooden post. (కిలర్). ( ల్). /khilāḍi/ n. గ . suppress. వయ ఉన మ వ . n. సమస ల ఎ . . scratch. wooden peg. టక నఁ క ప రచఁ. ం . • అ డ. ( య్ ే క్ లుస్). killer. रास्ता.

గ /gatichēni/ n. గం /gaṇḍi/ n. బ గ /gaṭlā/ ండ. losing. . భళ ఛఁ జ ణీనఁ గ ణీకఁ. orphan. crowbar. ణ్ /khōḷdo/ . ఆ వ ం వణ్ ం . pocket. (టుయ్మర్). మ క ఉన అం . గణి సం /gaṇiti śāsrtaṁ/ గణిత సం. (డటి ొటర్). कमी. గ /gaḍi ghāl/ గ య . . . . ఆడ ద. /khōdīnō/ n. (లెడజ్ర్). (కోర్ ాబ్ర్). • త . గడ ర /gaḍḍapāra/ n. ట వరణ . (లు ిఙ్). grab. గడ. silence. ం ఉండం . ( ెత్స్). • dig. goggling. (టెల్ ఇన్ ీటేయ్ల్). సఁ /khōslam̐ / v. /khōli/ .• వడం. tell in detail. ళ కఁ /khōḷan kam̐ / • వరం . మగ ద బ ం . (ఆరఫ్న్). (కౌంట్). గణే ౖ /gaṇēr vai/ క ల సకం. • హరం. గ /gaddi/ • n. bereavement. कु दाल. ( ి ిశం ి). వణ్ ం . ం . జ లఁ. (స ొట్). गधा. wait. अभाव. /khōḍo/ n. నఁ కరఁ గచ . వఁ నఁ గం కఁచఁ. दोष. సం దన తం . Ganges river. ( క్). /khōbo/ n. shut the door. . వ . ం /khōṅkḷēr/ ం ట. ఊ . గ /gati/ adv. ంగ ర ఉ . गुफ़ा. support. donkey. /khōldo/ n. • v. గం న ల . నఁ ళ కఁ. (హీ లొస్ట్ ). /khōḍ/khōṭ/ n. खन. ( ిగ్). maths. సన . ట. గం నం /gaṅgā nandi/ గంగ న . ( ేయ్ట్). कसर. అత క అ . అల . forfeiture. మఁనఁ గ ణీ . . వడం. గ గచ గ /gaccap/ n. వ . ర ణీ న . dirty water. ( ే క్ఙ్ ఏయ్ టూమ్ ఒర్ ార్వ్). deficiency. ( క్ె ర్చ్). खोद. ( ె ల్ ోఇఙ్ ద్ ొటర్ ఒర్ ండ్). ( ెస్ట్). आधार. ( ొన్కీ). టడం. making a tomb or grave. nest. valley flowing with water or wind. గం . గం న ల ం . लोप. count. య గ ం చ /gaṭko pī/ . (బ ీ ెమ్ంట్). గం /gandārō/ సన వడం. सहारा. scratch. he lost. • ఉం . ద. ఖ కర ఇజ . గ వ గం అం .వణీ గం 21 వణీ / /khōjāvaṇī/ n. యం . ( ెమ్ ంగ్). • వడం. నడ . ఎం . త ఘ గడ ర ఛఁక? ఇం గడ ర ఉం ? గ వఁజ /gaḍjāvam̐ jakō/ . ఉం న వ . తరగ గ సమయం ల అల . గడ /gaḍḍa/ n. ( ి ైక్ర్బ్). ( ొకిట్). గ /gatmūṭi/ అంత య. ం ఆ గం . చ स ाटा. స . గడ ర. న . గ ణీ /gadḷo pāṇī/ మ . ढेला. ఊ గ జ . స యం ఎవ . ళ ంగ ం చ ం ఉ . leak. (శట్ ద ొర్). . नीरवता. • య. గణి /gaṇti/ v. . గం . ప బ పం నఁ రజ గ బ కరఁ. ( ౖల ె ంస్). గ ం /gatbhānt/ స . smelling. ledger. గం /gandāro/ v. గద డఁచఁ. గం /gaṇḍigāsēvāḷō/ ఉం . క . మఁ. నఝ . tumour. గద /gadda/ మగ ద. ణీనఁ నఁ గఁలఁ ంక క ॓ణో. గ బ /gaḍbaḍ/ n. ఓ మ కణి ళ కఁ. mischief. . ఓ సఁ. ళ క /khōd/ v. वणर्न कर. ( ెర్బ్). (కాయ్ టి). describe. ం మం సన ం . cavity. पोला कर. . ( ిచ్ఫ్). పం.

• v. (ఎంటర్ంస్). गवर्. /gaḷērō/ n. poor. ( వల )ి . poverty. ఉ सािरका. दिरदर्ता. sweater. క న . ప లఁ. ( ైజె ిచ్న్). • adj. గ చఁడఁచఁ. नरम हो. మన శం మం అ ం . గల /galat/ n. గ గ ణీ హం కణ్ . . అం ణొ క ణో . ఉ త ఎ ం . हुआ. ( ైర్డ్). (తండర్). చ నం . /gaḷgo/ • n. ణీ ణ్ గ . िघसा हुआ. ( ొమ్ ొటర్). witness.వ అహం రం अिभमान. గర ం ఉం . మ ల ఉం . गरीब. गरीब. అపణ్ గ ంగ చఁ. मान ले. లం. फाटक. ళ ఉ క న . घमंड. గ /garu/ • n. గ గ గ గ /galamā/ n. ( ొవటి). వరం న ఉ గమ . दरवाजा. • n. अिभमान. గ /garīb/ • n. ( ైన). ప గ . ద కం. fish hook. గ /garmo/ చ . ర . కిష్. ద . /gaḷ/ n. దగర ర . अहंकार. • v. (ఇ ొస్లన్స్). गरदन. जीणर्. ( టన్స్). ( ొటన్ వన్). ( ెవ్ట). poor people. రజ ఁ ళ నఁ గ క న ణి కిష్ అ /gavāyi/ n. wrong. ళ ం . myna. insolence. गरज. ( ిశ్ హుక్). /gyāṇo/ n. ( ొఙ్). squirrel. warm water. ार. /garab/ n. दीन. గ /gargi/ • n. साक्षी. • adj.గమ గమ గర గర ణో 22 /gammat/ అట కథ అట సం . గ ం . ఏ ఘ గల క . मैना. दिरदर्. दािखल. thunder. ఆడ నగ /gyāṇōhuyō/ defect. ఆ యత . ణీ రఁజన గర ం . న. తబ . నఁ ప గర ఛఁ. entrance. ( ేయ్ట్). . /garli/ n. rotten one. • అహం రం. ౖ ఁ గల चूक. teacher. (బత్ ీ ెక్ట్). ( ొవ్లో). approach. gate. ( ీర్చర్). swallow. /garkōli/ n. గర /garam kōṭ/ చ . గ గ గ త. कडक. ( ొటన్). గల उल्लास. सलाहकार. ఆ నఁ గర ఉండ . ఇం రం ం . ద. birth . ణొ . • గర ం. ( ిక్ రల్). neck. వంక. गलती. క పం. డ. ( ొర్ ీపల్). గ /galkēro/ v. ఈ ఇం ప శం ఎ ం ఉం . ల కచఁ. (టీచర్). पचा /galjō/ v. ( ెక్). हडप. మఁ .ఈ . jewelery. (అ ోర్చ్). ढीला पड. preacher. गुरू. ( ొర్). pride. • ప శం. िनगल. స గ . फटा हुआ. గ దణ్ /gardaṇ/ n. उिचत गवर्. /garajro/ • v. ద . whinny. . • రం. िगलहरी. . भूल. ర ణ్ ం. గ ణే . నగ ం . digestion. /galmā/ ప శం. ఉ సం. पर्वेश. उल्लािसत. ం ణీ గ . ఏ गजर्मेघ का. असहाय. गवाह. న. ద . ఘ గల ఆ ఛఁ. पहुँच. गरीबी. ం గ రఁచఁ. solution. rotten. డ . (సలుశన్).

( ోప్). ం /gāṇṭ/ • v. ropes. లం ం న . ప /gāṭ paḍigi/ v. (బె ి). /gām/ n. litter. कु ठला. న తం . सवारी. fix. ప మచ ప ం . जमीन के अंदर गडा हुआ धन. ణీ . गाँठ. ( టర్). • ట . మఁ ర . ంప య. గ /gyārogac/ • adj. గ . లం టౖ ట ఏర డ . stitch. న అం టం . bury. . ం /gvārer tāṇḍō/ బం తం . तमाचा. mushroom. ( ట్ చ్ ి ). ( ెంస్ ఉ . (బైట్). (యుటె స్ల్). ణి ణి ణ్ /gvāṇṇi/ n. • పగం. తలౖ న బట ట /gālēpar lagā/ n. . • adv. ర /gāraḍi/ n. ( క్). ( ల్). • ండం ప . गर्ाम. िभगो. tether. వ ప గఁ. (ఇలెవన్). जादूगरी. పద ం . kerosene. /gājē/ ట . /gāḍ/ • . ఇంద లం. (మషూ ర్ ం). . దటౖ న ద . ( ిబూయ్క్). round thing made of cloth to put on head and carry water vessel. • నగరం. motor. िघरनी. /girni/ n. డ నగల య ం . ( ీప్ ీల్ ప్). ం . city. ग्यारह. ( ొప్ట్). ( ిక్స్). . హ . slap. ణీ . /gāḷidēr/ n. शहर.• . रहट. . • v. कढाव. /gālā/ n.కఁ కఁ ర 23 /gyān kam̐ / . गौ. (పు ). arrest. జ పగం . క ం . పరఁ ం ప ల ఎ ల . ర అ . ఇం ం . ( ైఫ్). న . . నఁ దఁచఁ. • . ర /girra/ n. లక ప ం . ఊ ద . चाँटा. అ క. మఁ ఁ. rope. . వ ం . ( ెల్ ప్). जादू. mill. densely. pulley. डाँट फटकार. • v. ( ాట్). య టడం. ణ్ ఆ . ఖ క క ప . barn. ణీ భర జ . ణీ ణ్ . ). dense. ఇ . (అ ెస్ట్). • n. wife. ఆ . హ ఆ ర . ఇంద ల ం . thaw. వ నఁ ణ . ఝ ం . sow. గ ం ం . త. ( ోప్స్). ర. . eleven. ర లం బం పజ వ న . rebuke. /gāvḍi/ n. మచ ప . . cow. . నగ . . • ఊ . बो. • v. ణీ గ . . డ . /gāḷēr/ n. • n. ంజ . ( టర్). (బాన్). ల . రఁ /gyāram̐ / num. ం కరఁచఁ. • ండం. . कशीदा. /gāstēl/ n. /gāḷā/ n. वाहन. गाँव. దటౖ న. ( ె క్). ఓనఁ ద ॓ కఁ. advise. రప . • ఘ పం ట • రస /ginyā/ n. య ంల గతపరచ ఉప . spot. /gāḍi/ n. पगहा. ండం మం . (కె ొ న్ ీ ). ( ిటి). wick. ర /giraphtār/ n. ఇం ం . (కౌ). గ . इंदर्जाल. • లక. • హనం. knot. गाय. रस्सी. . leaven. (టెదర్). ఢ ద. bite. /gāḷ/ • న . తలౖ బట ట. ల ప . magic. స నఁ. ం /gyāri nind/ n. . ( ో). /gāb/ n. చఁణానఁ ళ ఁ. /gāḷā mēḷēr/ నడం. utensil. deep sleep. (లేవన్). లఁ /gālḍam̐ / v. (అ ైవ్స్). ( ొ). अरहट. ( ెంస్). ళ ఉ క ంచం . ఊ ంగ వ ప గ ం. नगर.

• యం. ణో. ణ /guṇasro/ v. ఎ టఁ క . /gummi/ n. चकर्. . खर च. चाकरी. ( న ఙ్). (టెగల్డ్ ). ం /gūnt/ అ . दास्य. /gulām/ n. वर्ण. అ క. . ( ాయ్ష్). बडबडा. ణీ చఁ. • ట. ం జ ల నఁ ం కల న • ప న. poem. (బైల్). . ( ౌర్జ్). ఎవ దఅ నం ఉం . अटकल. चौखटा. draw. verse. ( ి ీస్). ఉన . • . /gū/ n. िव ा. ం /guntēr/ • n. /gīd/ n. /gilās/ n. ठे का. सेवा. ౖ సం హం ఉం . (ముయ్ ిక్). నఁ ణగ ం న బయ ణు గ . ం /guntāgo/ adj. frame. चरण. ( ిసట్ ుర్ స్ట్ ). ణు . distrust. गुलामी. బంక.ప ఒక చరణం . अिनि तता. పఁ మ ఛఁ. త /gutta/ n. టం. मल. ం . (వస్). కర ణ్ /gumḍi/ n. पटेला. glass. (టెగల్డ్ ). being sticky. गंदगी. stall. गीत. feces. /gūṇṭkā/ n. किवता की पंिक्त. injury. घेरा. कशीदा. bile. /gudēli/ క ప కరం. ग द. ం నఁ ం నఁ ల డఁచఁ. మఁనఁ ఆ ఆవఁచఁ. ( టిఙ్). ం గ రఁచఁ. ౖ ం ంటక. िगलास. క /gun gun karēr/ n. బదల త యబ న . (పల్ గ్). బ వఁచ. गुनगुना. ( ట్ చ్ ి ). ం ం ం /gūntnākēr/ v. क्लकर् . బ ట .ౖ ఒక పద ం . • చరణం. /gūndērnai/ బంక ( ఇఙ్ ట్ క ి ి). /gumsi/ n. జడ అ . plug. (ఇనజ్ ి). घाव. ( ల్). suspicion. • సం హ . వ ప త . చౖ న . weaving. ( ొ ట్ ్). ం /gūnd/ n. bondage. . gum. (మరమ్ర్). (కాల్క్). /gumān/ n. प ा. खुरच. tangled. knitting. ఏ॓ చరణం . शंका. యం. करिणक. वृ . झ पडी. farm. • పద ం. /gūntēr/ ౖ . ( ల్ ట్). ( ొర్). మ /gumastā/ n. నఁ ఊపఁ ఛఁ. • ౖ న. • అ నం. అం ంచ బంక న . ( ోఇమ్). शक. संदह े . knitting. ఒక ంద స ం . murmur. ల . harrow. • • చటం. /gulcā/ v. ( ేర్య్మ్). पटरा. ం . संदह े . . अस्प बोल. repository. घाव. ( టిఙ్). लकीर ख च.ం 24 /gubli/ n. కఁ. दुिवधा. అలడం. . जख्म. స ం. song. ( ిన్). • . eardrum. మలం. कु डबुडा. న ట ం . (స ిప్శన్). న . grouse. /gilo/ adj. /gīs/ v.క ప కరం క . . बुन. ( ామ్). . गुमाश्ता. (ర ొసటొ ి). ఁ బ ం జ . ం . (గమ్). bleat. ం /guṇḍu sūyi/ n. soft. యడం. उलझा हुआ. ( ొఙ్). pin. (హె ొ). /gunasrō/ n. రద త ఉం ం . త. कढाव. (ఈయర్డర్మ్). పల స. gash. ( ట్ ొల్). సం తం మం వ ం . • సం తం. music. wheel. ట. ( ల్ ాస్). కల . प . चोट. • ప ల • చకం. पिहया. లఅ . (బొండ్ఏయ్జ్). clerk. త . ల ం . गाना. • సం హం. छन्द. stitch. संगीत. ం ౖ మం యం . ౖ ఏ॓ . हगा. tangled. సకం ౖ త యం .

త ఒ अंचल. गोबर. ( ప్). . అత కం ం . स्वभाव. ం గడల ం క ర లం వ . character. (మూయ్ట్). స /gosapāḍo/ త ంస. /gōdām/ n. bed. speechless. स्वभाव. /gōrlā/ n. రఁచఁ. limit. हद. ( ట్ ొ ిజ్). (కీర్ ింగ్). combine. गुण. డ . . झोली. ( ో). (ఎటిటుయ్డ్). शील. ల /gōlam/ n.ం ం 25 /gūṅgo/ • n. (కొవ్లటి). • . ట గ. లఁ /gōdēn lēlam̐ / v. య ర సం . पिरिध. सीमा. (అ ొప్ట్). • adj. गुड. crawl. ( ిడ్ ొట్ ో). (కొంబైన్). गूँगा. (బెడ్). . భ చలం పక ం వ న పవ ం . ండం. creeping. /gōḍiyāvu cāl/ v. mute. బౌర్నుశ్గర్). ప దట . . ఆడ . sheep. /gōḷā/ n. tomb. चिरतर्. బ /gōbar/ n. • ర. (బౌండ )ి . . ల లల దతత ం . ణ్ /goṇ/ n. घुटना. ణ్ ఛఁజ . (కఫ్స్). ( ౌండ్ ర /gōḷir ramti/ ఆట. ె టబ్ల్ ). pink. హ ప ఛఁ. . /gōkoni/ v. ణు /goḍetāṇu/ ళ . అత పవరన మం . డ. స హ ౖ ఉం . गोद. (టూమ్). ణ్ ఆ . /gōrli/ n. मूक. गुण. ఁ /gēr lām̐ / ంజ య. లం. ( ీర్న్ ఘ ం ణ్ ఛఁ. ం . सीमा. ఊ ర. • అవ . adoption. . िबस्तर. ( ింక్). duration. droppings. character. • పవరన. /gōd/ n. /geṭṭu/ n. सीमा. (అ ొపశ్న్). (లెప్). ( ప్ీ చ్లెస్). /golcu/ n. వ నం /gōdāvari nandi/ Godavari. boundary. चावलपका हुआ. ( ొడవ ి). . • హ . (కెరకట్ర్). लक्षण. రం /golāl raṅg/ n. ప . /goḷāvo/ v. . /gōḍo/ n. హ ఇం ండ య ర ఉం . (కార్ల్). ( ట్ ొర్). अविध. lap. హ . भेड. వ /golāvarīyā/ ల. /gōḷ/ n. go. iguana. /gō/ . knee. (కెరకట్ర్). ఉం . ఫ ం ణ్ ం నఁ . ram. ణ్ ఆ . /gōyi/ n. /gōdemā/ n. త ణం మం . quality. . (హిప్). सीमा. ( ార్ ింగ్స్). ం ఎ క. green vegetable. • ప . • స హ . ( ). ( ేంజర్). round. రం అం న న . ఉ బలం ఉం ం . ( ేయ్ ). ढंग. manger. • స . (డుయ్ ేయ్శ్ ). ( ట్). సం . रग. చల ఢఁ వ నం ఛఁ. अंक. adopt. . ణం మం . coarse brown sugar. storage. (ఇ ావ్న). ॓ /gōk/ టడం. ట. ఒ . జ లఁ ఛఁ. /godḍi/ n. range. पल्ला. /gōri/ n. store. రం . దతత. cuffs. భ వ న . ఉ బలం . सरहद. /gōsāti cāl/ బలం న . . ండ య. स्वभाव. డం . ( ెమ్). హడక /gūlēr haḍaka/ n. మఁ ఆంగ . . सरहद. • లం. దతత . hip. చఁ. రం క మనఁ ఁ . did not go. • ణం. • . मंडल. ( ీఓఆస్ సక కఁళఁ. attitude. ॓ లఁ. ఆ జ ం . ల లల దతత ం . ం /goḍiyāṁ cālēr/ v. गोदाम. अच्छा ణ్ ఆ . జ లఁచఁ. ఫ /gōrphaḷī/ య. వ త ం కల . ట గ . /gōl/ n.

feeling . family. ఘ /ghasāri/ n. orbit. (ఒ ట్). friction. ఘ /ghaḍiyā/ n. बािसदा. సమయం ఒక వ . హ ఘ ఛఁ. ఘణో క /ghaṇō kar/ v. ( మంట్). • . గ ందం . మం . న లల ం ఉం ం . రఁచఁ. (హసబ్ండ్). . ఘ /gharvāḷi/ n. ప . యజ అ ంచం . rafter. • గ . ఘ ఆ రఁ ఘ ఆ రఁచఁ. యం. ప య మం షం . . ం /ghūṅgḍi/ n. • అ త వ సమయం . ( క ఫ ఙ్ అ ొక్ంశస్). (మాస్క్). • లయం. ఘ . अंत्यिकर्या. (ఇ హ్ ె టంట్). work. कं बल. లట త కరజ ల నఁ ం కఁచఁ. అపణ్ ఏ॓ ఘ థఁమ . • ఒక షం. moment. ( ేయ్ట్). िनवासी. (హైడ్). ( ౌండ్). काम. िग . గ ద ఉ గం ఉం . inhabitant. ద ఏ స స. रगड. mask. ర /ghēran/ n. • కర . వఁజన ం డఁచఁ. कतर् . /ghōg/ n. కర . ఘ /ghaḍi. ణీ ల ఘణోక . ల క ఎ వ యం . ం /ghūṅgṭō/ n. ( సప్ర్). ఇ . ఘ /ghar/ n. యజ . • . • కంబ . blockade. • గ రం. minute. anklets. జన అం . • యడం. కం (టెంపర ి). (టు ి ెలప్). भतार्. घूँघट. నఁ లఁ. housewife.చ న సమయం యం ఐన . ం /ghān̄cēmā ghālēr/ ల . कमर्. ఘ ఆ . king's palace. hiding place. नकाब. husband. /ghūs/ v. /ghāv/ n. ం ఓడఁచఁ. (కైట్). /ghāl/ v. (హౌస్ ైఫ్). కకష్ . ఘ ఁ /gharēr vām̐ sā/ ఇం సం. क्षण. /ghugrā/ n. पल. గ . స దం . ఓ ఁ క . ప . to develop. ( ొఇస్). నవ ం . ఇ . ఇం బ ం అందరం క ప ం . /ghūḍ/ n. (టైమ్). ఘ /ghasēro/ కడం. fate. ఘ జ ఖ . ఘ . becoming unconscious. owner. घर. to keep. (బెల్ ంకిట్). kite. నఁ ఘసఁ అం ఆవఁచఁ. time. ఘ ఆ . ( ర్కష్ ి న్). (వక్). ఘ ఆ ఛఁ. • షం. पिरवार. • ంగ . . ఘ /ghaḍikesāru/ adj. घडी. िगलाफ. (ఓనర్). whisper. ఘ నఁ క ఛఁ. ం ళ వ ం . ఁ నఁ ఁ ం స స . • సమయ . ఊ జ భవనం ఉం . ( ీ ఙ్ ి ి). ఘ /ghaḍi/ n. temporary. ఘ /gharbār/ n. ఆ /ghēri āyer/ చక ర వడం. (హై ిఙ్ ేల్ య్స్). कु टुंब. జ భవనం. (టు కీప్). నవ .ఘ 26 ఘ ఘ /ghaḍ/ n. ఘ /gharēvāḷō/ n. మనం ఒక షం ం. ( ొచ్). ( ట్). ఇ ం . సంద . బం ఏ ట క ం . గద. गृिहणी. (ఎంకెల్ట్స్). (కిఙ్స్ ె స్). ( ా ట్ ర్). voice. ( ెమ ). ఇ మం ఉం ఇలం నందం ఉం ం . पित. ghaḍi/ adv. • . /ghērlo/ v. హ ఘ ఆ భళ . ఁ /ghūm̐ serjāg/ . క. • ర . స రం. ఎ వ . చ లం కంబ క ం . ఘ ంచ జ ల ర ణ్ క . wound. /ghēri pharēr/ giddy. ఁ ఁ /ghūm̐ s ghūm̐ s/ n. कु ल. watch. blanket. • య ట. ఘ ఏ॓ . గృహం. िछप. घरवाली. ం . कानाफूँ सी. ఉ త యబ న వ ంగ అం . hide. कमर् ाकरण. ఘ జ /ghaḍojako visrā/ n. house (హౌస్). క నఁ ఆ ఘ .

. ఛఁణా ందఁచఁ. ( ట్ ప్ ీ వ ం . బ ళ మ ం . cleanliness. ( ీ య్ ే ల్ హొస్. ( ొన్). intelligent person. . ( ట్ ాట్ల). /ghōbō/ న. త. చ క . (సుప్న్). afraid. सचेत कर. /ghōḍi/ ఆడ రం. చ ం ం రఁచఁ. ణ్ /ghōḷōsāṇ/ adj. ప . • v. (హెసడ్). खुरार्टे ले. ఁ /ghaum̐ / adj. /capṭi jammi/ చ . ఙా . viper gourd. by threatening.చణా చ 27 చణా ం రక . ఇం స ఉంచం . నం. చమ॓ /camak/ • n. डर. ెసల్ యుస్డ్ ొర్ ఒఇల్). ప వఁచఁ. गेहू. నఁ కరఁచఁ. spoon. ం . ( ేక్డ్). క ణు ( ల్ ట ి ింగ్). ం . చ చ /cam cam/ ణు ణు . डर जा. ణు మం . • v. • adj. చ /camkān/ • adj. wheat. త ఘ నఁ చ ర . hazard. mare. भय. • v. కఁరఁచఁ. डरा. scared. ండం ఉం ం . డ . వణా ణోక చమ॓ . भयभीत हो. ( ైపర్ ౌర్డ్ ). చ చ క చఁ. చ ం /carciṇḍā/ ట య. మ ం . ల సం స . round. snoring. bag. భయం. ం . . చం /can̄cā/ ం ం అన ం చం /can̄ci/ n. small tiny vessel used for oil. ోడ్). (బెగ్). . ద రక టడం. ( ౌండ్). female horse. थैली. steep road. చం . ఙ ఙా ఙా సం /ṅñāndēr śāstraṁ/ /ṅñānēvāḷō/ ౖ న న సం. ట య ఉం ం . చ ం . glittering. ౖ న . (ఇంటె జంట్ పసన్). थैला. सावधान कर. ణ్ ఆ ం ం . డ నగల ప వం . మ. డ నగ . .ँ ఘఁ నఁ కఁరఁచఁ. చ చ /caḍāvo/ v. ేర్). చ /catrāyi/ n. . ట బయ వ కలత ం . బ క చ కఁ.ఎ చణా /caṇā/ నగ. (అ ేర్య్డ్). చ ఆ . సం ౖ చం ళ చ /capṭi/ న ( ొమ్ల్ టై చ జ చంద /candrahār/ n. బలం జ నఁ చ జ కఁచఁ. चेतावनी दे. రం న వం ల చ ల అం . • v. startle. (బై ట ెర్ ఙ్). (కెల్న్ నస్). ధ ణ్ రఁచఁ. కలత ం . डर. చణా నగ . ండ . ( ట్). /ghōḍ caṇā/ /ghōrro/ v. ఆడ రం బ య ప వ ం . warn. ( ోన్ ింగ్). ఎ .

గమనం. साम्पर्दाय. please walk. కం . వడ /cāvṇōkan/ adv. fourth part. ( ీర్స్). ( ీ ేయ్ల్ త). tradition. ( ేర్జ్). /citili/ n. चाँद. चख. moon. apply. త /citrakār/ n.ఈ డ . moon. ౖ ద చ ఆ నఁ . इितहास. న . चावल. requirement. grease. संभाल. . • n. to walk. /cāṭṭu/ n. चंदामामा. • చంద మ. ( ొక్). hart. ంత పచ ల ఉం ం . కణ్ . चाल. న . forty. (ఇంటెంశన్ఎలై). ౖ चला. న . चालू रख. ఈ నఁ కర ॓. maintain. నడక. ం . उिचत. . (అ ల్ ). గట. • మగ ంక. నఁ ళ ఆంగఁ చ . ( ర్ట్). /cvāḍō/ adj. ేయ్ంటేయ్న్). (మున్). క. जरूरत. వ దఁ నఁ ం కచఁ. िहरन. • చం . ॓ /cābnāk/ యడం. ణీ . wage. लेई. ర కం /cāvam̐ nō/ n. డ . . (బెక్బోన్). . whip. న ం . िचतर्कार. చ /carā/ v.చ దక 28 . వజ /cāvajatrā/ • adj. త . /cāyēni/ adj. • n. వఁ ణ్ ఁ ంగతన ఉ శ ం య ంవ ర కం . హ /cvākēr haḍkā/ n. న . న ం . (లెడ్). ం ణ్ క ॓ ఛఁ క ॓. lick. ( ేయ్జ్). తల /citala/ n. • n. ట . ఉ శ intentionally. ళ న ఉం ం . నడవం . య ం. female cheetah. course. నఁ థ డఁ చ . ల ఉ శ ర కం . ( క్). lead. ( ొత్ ాట్). परं परा. घास. /cār/ . /ciguru/ n. (టెండర్ ఫ్). पैदल चल. చ . ం /cānd/ n. चारा. /cāṭ/ n. ర . लसलसाहट. ప ఆప ం న ం . ఈ . • దక ( ెటిఙ్ ఇ ిర్టేటెడ్). artist. చ /cārj caḍā/ . న . ౖ ద చ ౖ నవ ల ం . (కెల్వర్). స ప . /cāri/ n. ( ట్ కి ి). చ /carēr/ v. (ఏంటిలోప్). ( ె ర్డ్). ( ొర్సమ్). (ఆటిస్ట్). ట. long pole to propel a boat. चाँद. योग्य. ంప యం. • v. వజ త నంత . వడం ర ంప యం. गवन. ఆం నఁ ట రఁచఁ. (జె ). ( ికైవ్అమంట్). /cāḷis/ n. (టర్ ిశన్). /cālni/ n. getting irritated. (టు ొక్). clever. ग द. ( ైస్). गमन. ( ీల్ స్ ొక్). (టేయ్ ). క ॓ /cākan dēk/ v. . • v. టఁ నఁ చ . intentionally. ణ్ క . graze. ప మ िचपिचपाहट. उिचत हो. ర ఎ ఉం . నలౖ . • ంక. కడం. /cidra karēr/ పడడం. चंदर्मा. గట ం . (ఇలెబరట్). /cām̐ mṭo/ /cikṇō/ • n. • n. న ంచడం. rice. చవణుక /cavaṇukan/ adv. త న. • n. . అంద క ం న ం . అక ర . . ల . walk. క . /citto/ ఆడ త . appropriate. समय. taste. మ ఈ . (అం ెసస ి). చ త /carita/ n. foursome. चल. కఁ /cāḍīkam̐ / ప . sticky. जारी रख. ( ణ్ క వ కఁళచఁ. ఆ రఁచఁ. ( ేర్ స్ఙ్). చ /calāki/ చ ౖ న. న . (కొస్). (హిసట్ ి). spread. elaborate. स्वाद ले. ( ొటి). చ త. వ backbone. िचकनाहट. jelly. (మున్). /cāl/ • n.ై अनुकूल हो. • adj. grazing. संचालन कर. . చ /calejāyēr/ n. /cvāḍ/ n. ళ చం వల వ ం . వణుక ఖ . चंदर्. कहानी. • మగ . ग द. . पूरा कर. unnecessary. (అ ోర్ ీర్యట్). िचतेरा. ఇ అక ర . ఈ ట సృత ప . (ఇంటెంశన్ఎలై). चंदर्. tender leaf. लेई. • v. /cālō/ v. ( ప్). వడం. history. antelope. అవసరం. ఉ శ ర కం . /cāvaḷ/ n. ( ి ాచర్). . departure. చ . సృత.

(లెటర్). untouched. ం . త నఁ య॓ ణ్ ణో . चीर. ఆ సట్ క్). symbol of remembrance. (అన్టచ్ట్ ). िचर. . (ఎకూస్డ్). (కెర్క్స్). पदाथर्ं. ల నఁ దఁ. • v. • డ లప . भाग कर. quiet. (టు ం ల /cilka/ n. owl. . అం ం . letter. ఈ ఇ ప ం .ం 29 ం /cintru/ ఇ క దం . అమ వ ం . • పతం. • v. ం పర రఁచఁ. want. ంపడం. (ఓస్). choice. (కైవ్అట్). सर्िवत हो. • • మ మ క. ప సరం. చ . चीर दे. ం క. टपक. show affection on your own.ఈ . (టీ ిఙ్). /cūro/ • n. డ ం ం ౖ క . /cīj/ pron. డ తం అం ం . सर्िवत हो. ప రం ఉం . ం . (అటెచ్). ooze. హ ఆ . య ఎవ ఎ ం . tearing. थपथपा. • త . డ బ. ం ం . /cūm/ v. कागज. న త ఙాప ం . • పత . నఁ లం ప . चू. stroke. ( ొస్ ీఎస్). . फाड. /cup/ adj. leakage. /cūyō/ • v. బ ం. तोता. v. ర ప ం . (రస్ట్ ). ర అం ం . (బోల్ట్ ). to be క . पिरसर. రడం. వఁ /cuvam̐ / v. క. लगा. सुग्गा. paper. आस पास का स्थान. ooze. (కర్ష్). ఎ క. ( ొఇస్). secretion. ( ొంట్). స ం . ( ె ోట్). cracks. environment. /curo curo/ adv. exude. /cūṇṭēni/ adj. टू ट. ( ేర్ఠ్). ర . ( క్ఏయ్జ్). • తం. /cibri/ n. parrot. ప . /ciluku/ n. to split. . లం /cilaṁ/ n. grate. మఁనఁ ం ణి హ ఆ చఁ. క ష ం కఁచఁ. /cūṭpāṭ/ n. फोड. िचमटा. /cīr/ • v. అం . पडोस. ం ణి /cintāṇi/ • n. rust. /cirrā/ n. (ఔల్). note. parrot. ( ేయప్ర్). నఁ గ ం . ( ంట్). • . कील. స ం . सर्ाव. ( ో అ ెకశ్న్ ఒన్ ర్ ఓన్). (ఇం ైఅరనమ్ంట్). /cunnōmār/ న ం . haunt. ఇ క దం హంౖ ర ఉం . . క . ం క /cuṇḍeluka/ n. (ఓస్). खटखटा. ట. थपथपा. . ( ె ోట్). య ప ఉప . • n. ి ట్). पतर्. . /cimṭā/ n. (మటీయ ీయల్). • n. फ़ू ट. संडसी. త . • v. प ा. • v. मोरचा. . . चू. . जंग. crush. వం. अलग हो. िचपका. /cūṇṭan rēr/ v. ఉం . ( ట్ ోర్ క్). ణ్ ం ల /cilla/ n. टपक. న . స ల మం అన ం ఆర ం . (టీయర్). tear. క నఁ ంప ం . /cunlēr/ • n. िवदीणर् कर. bolt. ం /cuṇṭāḍ/ v. attach. మజ /cumajakō/ v. ( ికీర్శన్). तोड. ( ింబల్ ఒవ్ ి ెంబర్ంస్). चीर. material. పట . ం /cīntrō/ • డ క. ఁ ం నఁ . ఆ క . ంట stuck. • ల. shrew. ( ొండ్ల). క /curokar/ v. मेख. ల చం . ప (టు . fondle. forceps. . क्षरण. ( ోట్).

small tuft of hair on the back of గ /cengya/ n. beat. . • ఎ • ఎగ చఁ . dried dung cakes. िछतरा. /coṭṭi/ n. danger. ఆం /cam̐ ṭkiāṅgḷi/ n. ఛణ . ( హేయ్వ్). (మాయ్ష్). चेला. (రబ్). చ ప క /cen̄cār atrā/ n. ( ట్ ోవ్). చలడం. దఁ /caudam̐ / num. ऊपर को रग. ల బం ఆ . चूणर्. फक. (జంకశ్న్). (కెల్ మ్ ౖ ). मल. • . thief one. अपराधी. junction. /caukīdār/ n. daub. fourteen. evident. క . sprinkle. • ొన్ ఒన్ టోస్). . चढ. कसूरवार. ( ి ర్నక్ల్). ball. ఛ ఛణ /chaṇa/ క. టె ల్ ట్స్ ేయ్డ్ ఒవ్ బుల్ ట్). జ . ( ౖర్డ్ ె గ్ ౌండ్ క . behave. మ ఛఁ. (కెల్ మ్ ౖ ). चना. చ . దజ న రకం ౖ ప ం . ( ి ైపల్). rings worn on toes. టప . mash. బం . चोट. • పకడఁజన వ ం . ( ోబ్). • v. bedspread. /cēḷā/ n. . /ceddar/ n. తలౖ . culprit. /cam̐ ḍ/ v. rub. ప /copaḍ/ v. • యం. firewood. जख्म. జంక . बुकनी. ప . ప . (వుడన్ బొక్స్). n. चोट. నగ head. ం /ceṇḍu/ n. ప ప . chickpea. ౖ బ త ం . घाव. • లక. (ఎ డంట్). हािन. .ల ంగ. िबखेर. . సం ॓ /cekkār sanduk/ n. िबखेर. stove. ruin. ఛణ జ ప ప . ( ిఙ్స్ /cōr/ n.• ఆవఁ. scatter. बतार्व करआ. /cēḍgo/ v. (క ర్ట్). చ . • ట . ख़तरा. నడ . घँघरीिछडकाव. िशष्य. ర /caurastā/ n. ణీ ఛణ॓. మ . న . spray. • బ . . ( ఫ్ వన్). • . ( కీప్). wooden ద ం box. /cēplu/ . ం అ యం ఉం . /cam̐ lāyēr/ v. ( ొమ్ల్ ట ట్ ్ ఒవ్ హేర్ ఒన్ ద బెక్ ఒవ్ హెడ్). • అ యం. आघात. स्प हो. • n. ం . दोषी. ంగ . . ( ట్). ( ెక్టర్). ( ేయ ర్). (రుఇన్). వణా కఁరఁచఁ. ( ొటీన్). climb. small . ( ైర్ వుడ్). ం ం అ ణీ చఁ . ఛణ్ /chaṇgo/ v. ( ొచ్ ెన్). . వడం డప ట ర ణ్ ం. ద ప ఛ 30 ం ం॓ అ (సుప్న్ఫుల్). స స ౖ ఎగ . climb. spoonful. finger. ( ే ర్య్). पुिष्पत हो. (బొల్). watchman. ంగ ట ంగతనం . . (ఇనజ్ ి). ప . వఁచఁ. /cūlō/ v. ల /cūlēr lakḍī/ వంట . చఁ /cam̐ ṭki/ n. ( ొమ్ల్ ింగర్). disciple. దజ . /cōṭ/ n. . (బెడ్ ె ర్డ్). ప ం రం చఁ. रगड. • చఁ చఁ injury. ఛణ॓ /chaṇak/ • v.

/chēḷī/ ఆడ క. ఒంట . ర ం . య /chape sikāyar/ n. (అన్టచ్ట్ ). पर्ितमा. हृदय. త ర దల అ ం . ( ిసట్బంస్). ం /chāṇḍi/ n. మ డ చల ఉం ం . /chēbri/ n. . है जो वह. end. న. sieve. • v. ( ొప్స్). ( ేయ్క్ ాస్ట్ ). వడ న ణి ణ్ /chāṇṇi/ n. జగడం . /cheṭi/ రం. ( వ్ ఇట్ ఔట్). అడ త ం ళ డ . (అన్బౌండ్). ఆ రం ల నం. /chūṭvēḷā/ n. children. డ . नह . ఆ . छाता. క /chēṭikar/ v. ణ్ /chāṇ/ • వడక • adj. ప ం న . ఉ . మ స ॓ ం . ం /chīṇṭ chāṇṭ/ • ందర వందర. loneliness. leave. /chaṅki/ ( ల్ ట ి ింగ్. िशक्षा. अलग कर. ఁ. ట . नदी. ( వ్). . ( ల్డ్ ). త . training. /cho/ num. image. त्यागपतर्. ఏ॓ భళ వఁ నఁ క కఁ. /chēni/ . •ప ంబం. కష్ణ. stream. इस्तीफा. న న వల కల క ఏ . ఆం డ త ఛఁ. ం క . (ఎండ్). touch. I am here. బ . /chūṭ jō/ v. getting relieved. (ఇంటీయ ీయర్). female goat. గందర ళం. /chūṭo/ adj. • n. • ప మ. క. (లెజర్). ం॓ ం /chīṅk/ v. अपर्धान. ॓ ॓ /chvāk dukri/ back pain. (ఐ ఎమ్ హీయ). మఁ ఓ ఁ. ( ట్ మ్ ీ ర్ ). लग. squeak. ఏ ంతం. క దఁ. /cherēr/ n. పడఁ /chopaḍdam̐ / అదకం (హెండ్ ిర్ంటిఙ్). (లొ ల్ ెస్). (ఇ జ్). unbound. • ేయ్న్). . ణీనఁ ణో. ( ిసట్ంస్). . (హొల ేయ్). ( సర్డ్). /chuṭṭi/ ల . (బెక్ /chvārā/ n. ఏ . . साधारण. (బొఇ). . నఁ రం . నఁ /chōḍ/ • v. त्याग दे. ఉ . lizard. పడఁ . holiday. /chapni/ n. soon. solely. • v. • ఉన . • v. . ెల్ ఙ్). లర. thatch. purr. leave it out. /chapkō/ adv. बालक. part. /chīrēro/ n. మఁ ం ం . messy at work. leave. . chops. జ /chipēkōnijakō/ v. /chīp/ v. तन्हाई. ంగతనం ( ెటిఙ్ ి వ్డ్ ). ంకల ఇ క . ణ్ నఁ • n. ( ిర్ంట్). चालनी. ఛ డ పర ఫ కరఁచఁ. पकड. వ ం రఁచఁ. flashing. బ డౖ ం . अलग कर. జంగ . ల . . पर्ित. ( ీక్ క్). . ( ె ో). ఏ॓ నఁ . ప ౖ ందర వందర అ . /chapāyēr/ v. ( ీస్). ం . print. డ /chēḍa/ వర. కం వర మచ ఉం . chest. ణఁ జ . ణ్. छतरी. • v. filtered. క . ( లడ్ న్ర్ ). make fast. बौछार. leisure. sprinkle. resignation. ఆప ఉన . लडका. ( ెస్ట్). ం /chiyāṇṭ/ adv. waive. तुच्छ. కట . ప /chucāpar/ n. ఁ /chām̐ tti/ n. (టేర్ ం /chyāṇṭ/ n./ v. వడ క . ( ాట్). hand printing. మఁ ఁ. cease. ( ి ర్నక్ల్). हािजर. interior. ( ేవ్). ( ిలట్ర్ఎడ్). untouched. पर्ितिबब. hold. ల అదకం . मुदर्ण कर. ( ో ). (సున్). త ర . अके ले. .అ ణీనఁ . छाती. boy. glittering. distance. వ . मूित. వ . హ ప ం ం . వ వ ఉన ప పం. छलनी.ఛ 31 ఛ ఛం ఛ ఛ ఛ ఛ ఛ /chatri/ n. एकांत. अलग करा. miscellaneous. ప divorced person. shadow. ం /chāṇṭ/ . /chirlā/ adj. పగల ట. disturbance. existing. ( ె ి ఎట్ వక్). (అంబెల ర్ ). • ఉ . /chapke/ ందర . ణి దఁ. तालीम. ందర . /choḍichāḍō/ న వ . /chāp/ v. पर्िशक्षण. दूर हो. ( ిక్స్). ( ి ొస్ట్ పసన్). ( ాట్). సలె యస్). (తచ్). దనం. पतला दस्त. अलग हो. . /chūṭ gō/ ం . ఘ . (టచ్). /chūm̐ . ఛ ల॓. చ ఛఁ. వడ . •ప పం. ఒక ఆ ల . • డ. (ఇ ిస్ ట్ ఙ్ ి ). ( ివ్). ం . ( ీ ేయ్ల్ ోట్). umbrella. ( फू टकर. उपिस्थत. परछाई. part. న్ఙ్). six. िचपकली. . /chēḍār/ n. ం కల . ( వ్). జ డ. ( ె ి ేన్యశ్న్). .

జ భళ బంణ్ .హ జ . संसार. /chōḍālējō/ v. soon. జ /jagsē/ n. िझडक. दुिनया. పపంచం తం క ఉం . ర ం . జ . సృ . జ .క ం ప ం వదల . జ . (ఎకస్టిక ర్ ేట్). like the one which is there. త ల క జ . ( ైఫ్). • v. అదకం.జ 32 ణా॓ న • v. तुरंत. డ . జ /jagāvo/ v. న. మఁనఁ . तब तक ही. ( ైర్వ్). జ /jaṭṭi/ n. త . रं गाई. ం ప ల కఁరఁచఁ. (లైక్ ద వన్ చ్ ఇస్ ేర్). . క ం పక . • . (సడన్). root. అ . refuse. సమర ణ. मुक्त कर. • n. (ఓపన్). join. (అ ౌస్). • adj. जड. जनता. . जन्म दे. టడం. బ జతకర బం ంధఁ ఛఁ. న. జ /jannāj/ • అం వల. . give birth. ఎ జత బం కడ . • adv. లం ఎంత మం ఉ . active. రస ఓ దఁ. ఛఁ ఆ . /chōḍēr/ • దల యడం. అప . (యు వస్). (కివ్కిల్). दुिनया. समपर्ण. జన జన ఆ కఁరఁ. extricate. (ఎకిట్వ్). • adv. . /chōḍēni/ adj. ల క ం . /cham̐ lā/ v. जन्म दे. कलमकारी. hidden. /cham̐ pkēsi/ • adv. drive. తర వ ం . • పపంచం. ఈ . /chōṇāk/ . సం అదకం /chōl/ v. open. quickly. వ నఅ . జణే /jaṇēr/ v.ఓ నఁ జతక . గత ప . secure. sticky. అత ట ం వ . ఊ జనం ఎంత. (జొఇన్).త ర ౖ న. వదల . ప . • adv. छु टकारा पा. (దస్). . तब. /chōḍdēro/ v. లవ . ( ట్ ప్ ి ర్ ). /chōḍdine/ adj. • adv. universe. ( ై). mask. ద జత . అం క . फौरन. ం . జగ భళ ణో. (హైడ్). క . జణావఁ /jaṇāvam̐ / v. సద జ . జత . /chōḍkā/ n. िछपा. carve. immediately. people.• • ఆక కౖ న. समूह. gang. జగ ఉం ం . ఆయన టల రస ం . लोग. జగ /jagat/ n. आनन फानन. • n. knife. छोडप. జగ రఁచఁ. world. • n. (సున్). then. पैदा कर. ( ొర్ప్).. तत्क्षण. ఊ జ ఎ వ. till that moment. మం ఉన . सुपदर्गी. drop. ( కొస్ ఒవ్ ెట్). मूल. leave it out. /chōlē vāḷō/ . ఇం ంద గ . . thus. జనం. పపంచం. • . అం వల వ . फौरन. ( వ్ ఇట్ ఔట్). . world. ( ట్ క ి ి). త జ క . • పపంచం. /cham̐ ri/ n. ( ెఫుయ్స్). (రుట్). జన ట. ంట . चाकू . అర పం • ర . ప ర ం మం త . జ /jaḍ/ adj. ( ీపల్). జన /janna/ adv. న ఇబ ం ం ం . (కముయ్నటి). strip. community. (హిడన్). because of that. . जगत. hide. संसार. sudden. • n. • v. (ఇ ీయటిల్ ). ం . (టిల్ ెట్ మఁ మంట్). ంట . (మాస్క్). arouse. (ఒఫ ిఙ్). మఁ ఆ ఁ జన ఆ . దఁ. అప . deliver. ( ెన్). జ . ఉన . జ . ణ్ . . दल. ( ెఙ్).ఉత . (వల్డ్ ). జత /jatan/ • భదౖ న. • జత . िव . /cham̐ / adj. న . ివ్ బత్). (కార్బ్). త ర . జ /jan/ • పజ . సం సమ . • n. జ మ . ( ి వర్. dye. िधक्कार.ఈ స య క ఒ . ( ికుయ్అర్). • ఛఁ ఛఁ ఛఁ ఛఁ ల . జ చఁ . संसार. pare. (ఇన్ఫూయ్స్). ఏ . ఘ ణా ఖ . • ం . offering. तुरंत. ంట వ . చ నం క అ . ఆ ఛఁ. (వల్డ్ ). /chōpḍēro/ n. • adj. • జగ infuse. జనం. उस समय तक ही. • పస ం జతక /jatakar/ v. जल्दी.

డ ంట ఇ . now . ఁ జలం క . • ఆ సం. జ ॓. जमीन. జన ం. जंगल. मतलब. ఆ ం ం . ( ైట్). /jammēdār/ n. అక ర. ( ట్ ాటల్డ్ ). ( ైట్ ైడ్). ఇ మం ల . ద ల ం . త తం . మ త ర . జ ॓వ థ . • ఎప ెన్). . (కివ్క్). tigress. జం . just escape. న ఎ వ ంచబ . fast. ర క. while. జ /jammīmā būr/ ంద టడం . right. (టైగర్). (జస్ట్ ). దగ . ఏ ెస్). ( ర్). जमीन. tiger. • adj. ( ైయర్). /jarrāk vaḷā/ ం ం . ( ెయ్స్). చ లం ప క ం . అడ /jaṅgalēr gōrli/ (కైండ్ ఒవ్ ీయర్). bedspread. ఉ ప జన /janam/ n. ఢఁ జ ఆ . గవంతౖ న. बाघ. female జం న underground science. పక అ ట ళ ం . ( ీ గర दामाद. landowner. ఉం . place. •ౖ /jamāyēr/ n.జ జన జ జన జ 33 /jannār janna/ adv. startled. ప రఁజ . (ఆంసర్). ం ం ఆ . तुरंत. son-in-law. • adv. ( ెర్స్). జ జ /jaṅkhāna/ n. big tiger. सौर. జ జ జ ॓వ /janāvar/ n. (సన్. ండ . ( ౌ ఎండ్ క . (పసన్ హు /jñān/ ోస్ ఎ ర్ ఙ్). dire. दािहना. ( ల్ ొర్). ఁ జం న ఓడఁచఁ. earth. जमाई. జ వ నఁ వఁచఁ. జంగ ల ం వ /jan̄jrāgo/ adj. (ఇ तत्क्षण. రౖ . . /javāb/ జ /jṅāni/ అ . జ ందర . snappy. it used to be /jaṅgal/ n. ందర. (జస్ట్ ఇ ేక్య్ప్). ద . టై ెర్స్).ఇన్. ఈ ఆ జ . (అండ ౌర్ండ్ ైఅంస్). ేయ్ల్ టైగర్. गरज. • v. ( ె ర్డ్). • . ఊ సల . జ /jarūr/ n. ంత. • adv. జమణో /jamaṇō/ adj. right జ side. (ఇం ి ెప్నస్ /jalam/ n. • ఆడ . (బెడ్ ె ర్డ్). अचानक. ( ట్ ేయ్ ర్ अजीब. press. (అత్). ణీ ం . ంట . అడ . జ • /jammīrō śāstraṁ/ . ఉ ం ేర్). person who knows everything. (ఇట్ యుస్డ్ టు జంగ జంగ రఁచఁ. ( ాస్ట్ ). . జ ప ఒల /jammipar olaṭrō/ లౖ రడం. /jākṭi/ . पृथ्वी. िविचतर्. answer. floor. spread. జ /janā/ బ . kind of deer. jungle. /jyār/ n. ( గ్ టైగర్). (బత్). జల జ వ సం జ జ ఙ్ టి). /jaldir/ n.లొ). త తం . जल्दी. (లెండ్ఓనర్). మఁ జ . య ీ టిల్ ). फौरन. కం. अभी. जम दार. दायाँ. /jamālīr jhāḍ/ జ . ప ఎక ల ఉం . జ /jamānēmā/ ర లం . జ డగ /jarrāmā ḍagargi/ త ం . త ం . strangeness. खेत. మఁ జ వ నఁ . ( ేల్ య్స్). ( ైల్). • ల. maize.ర క క ం . ద కల . . /jammi/ n. ౖ జణ్ వ ఛఁ /jamṇēvaḍi cham̐ / ఉన . అత వసర. more. ండ పడ. just. जरुरत. . quick. चादर. . . ఉం . वन. న. జంగ జం జన క న సప ఆ . owner. హ ద ఎక జ ఛఁ. ంత /jaldi/ • adv. జ /jamāyi/ n. indispensability. • tiger. అ . ప /jannāvēti/ ఇ వర there. • యజ . నఁ మఁ . న . జ and then. జ క . (జంగల్). త ర క కఁ. ఇ . उतावलापन. ప . జమణో ం ట . birth. ప . • . /jyādā/ ఎ వ. ज्वार. జ డగ . న . . immediately. िम ी. भूस्वामी. (ఓనర్). ఎప క • అప క . • adv. ( ెన్ ి).

doctrine. धमर्. మఁ గ . (ఇ ెంస్ . ం . • adv. వ డం. mighty. ( ా ట్ )ి ర్ . /jāṇan/ • adv. ట ంగ ఉ . पृथ्वी. पर्ांत. /jāyēro/ n. (టిప్ ర్ ). పం రగ ం . క . (పర్ ికట్ లటి). తన లం నపద న ం న ల ఎ వ . . . ం ఉం . (జొ). /jāgīr/ n. ( ఇఙ్ కొంశస్). extra. అత ఊ . న. చఁ /jāgrōcam̐ / స ృహ ఉన దశ. క • ం క /jāppākar/ v. /jāri/ v. ఫ క . (ఇన్ఎకయ్రట్). టక ఎ వ ఉం . నపదం /jānapadaṁ/ adj. ( క్ ). అపణ్ ణ . (ఇ ట్ య్ ే ట్ ). వర . /jābḍō/ n. being /jāg/ n. जबडा. folk song. पर्देश. ప న. బ యౖ న. • adj. ం /jāṅgḷā/ n. మఁనఁ దఁ. ఛఁ. ( ట్ ావ్ట్ ). pace. immensely. అ స కం. /jāmbu/ పం . • n. (ఇట్ ోస్). raise. rigid. నం. becoming fat. (లెటఙ్ ి ఇట్ ో). . • ం . ఉం . • conscious. త నఁ క ఛఁ. డ. ఉం ఁ ఛఁ. త ణ . letting it go. • ంతం. • adv. ( య్ ే స్). తర /jātara/ n. న . place. బ యం ఉం . ఊ ణు వ. ( ర్). trip. ( ెయ్స్ ల్ ాంట్). • adj. ( ర్ ెన్). హ . న క ౖ ప న . /jārēr rāḍā/ న కం . ం /jāḍēr dānt/ దవడ ప /jāḍo/ • adj. అపమతం awaken. संस्थान. wake. जगह. ఎ వ. अिधक. ( ేల్ య్స్). . సం రం. (కాస్ట్ ). ప గఁచఁ. ష ం ఇ . gill.• . ఏ ౖ నఁ ఓ . /jārēr bāṭi/ న . అ తం . మఁ జ ణ . ం /jāṅgi/ n. త ఛఁకఁ. అ ఖం . (ఎక ర్). ఊ ణ . जाँघ. estate. (బ ల్ )ి . • మతం. बडा. ఎ వ. /jāt/ n. movement. అ తం అన ం ). expand. यातर्ा. ( ి డ్). మనం ప న ట ప డ . जागरण. దక /jātō rēṇu/ ణు. గమనం. जागित. . ज्यादा. (అత్). ధృడౖ . very large. ఎంత ఉం . బలం బ యగల . సం దన ం . • adj. మ వ ఒక . ( క ణ ఙ్ ెట్). ఛఁ. అం నఁ ఛఁ. • ల . స నపద ॓ . తకం హ ల॓ భగ . తం .ఈ స ఆ ట . ( ర్డ్). మఁనఁ ణో. ఏ ం ం . ౖ న ర మ ఎక . ప . /jādakar/ v. thickly. caste. ఆ . ఉం . గ వ వంగ . it goes. ( ికశ్న్). పం ఆ మం . ( ఉ . సంత ం పద. . న బయ . more than. mindful. నపదం. स्थान. ప . • adj. . breed. ఁ /jāmā cām̐ / ం పద. . సం వర ల ం . ఁ /jādām̐ / adj. • adj. /jādāphyālēr/ v. బలం ం . అదనం.గ 34 గ /jāgan/ • adv. • దవడ. लंबा कर. • గ . ( ేయ్క్). चाल. region.హ . jaw. more. ం /jāb/ కవ . maize plant. • adj. ం వ నఁ ఆ . n. राज्य. • adj. ( ీజన్). ష ం. ఛఁజ /jāḍocham̐ jako/ ఉం . जँघा. • . stout. burly. . जागरण. . thigh. /jāḍōvēr/ అవడం. దఁ /jāyedam̐ / n. (అ ేకిన్). ( ేయ్స్). ( ొకట్ర్న్ ి ). गवन. తకం /jātakaṁ/ n. fiction. बहुत. . /jāppā/ • adv. gait. ( ైటి). earth. ైండ్ఫుల్). ( ోక్ ొఙ్). (ఇకెస్ ండ్). inaccurate. ఆ క . अिस्तत्व. ఛఁజన క సకఁ. క . ఎ వ. ( ల్). ప నఁ . ( ె ి లాజ్). ణీ ఉ . िरयासत. జ /jāḍojaṭ/ adv. త. ం అ స కం. गमन. ( ై). जमीन. ల ఏ . palmistry. raise. predictably. రణ్ /jāgāraṇ/ n. तान. గ /jāyēr galmā/ రం.

ం . गुजर. /jōt/ n. (లై ల్ ). /jīvtōḍārō/ adj. repair.• తన. अपराध. • . attain. binding. ం . /junēdāḍēr/ adj. /jōkēr/ n. (అ ెంస్). రం. दोष. दाियत्व. ఘ . హ ఆ ఉ నఁ ఁ ఁ . (టు బెలంస్ ఎ ఙ్). (హే త్ ). घुस. ళ ం . बना. • ఆ గ ం . ( ైర్ ట్). క. త ల . తన ట న న . ( ేర్). old person. . louse. ఇం ర ం వ ం . అబ ఁ అ . • ర ల. (అటెక ర్ ట్వ్ ి ). (ఆవుట్ ెడ్). बीत जा. బ . ఆట ఎవ ఎ ఆ ఎవ ధ త ఉం ం . • n. healthily. • . ధ త గల. (ఎంటర్). ఈ . అన ం . ( ో). అపణ్ ఁవఁ. ఁ త . /jāvō/ v. let's go. ( ె ట్ ీడ్). ఇం . ఊ ం . जीभ. (ఇనర్ ఒగంస్). ज क. ( ి ేర్). (లౌస్). /jūtē/ n. • adj. /jīvēti/ adv. ఎ ఛఁల . please go. . • త. पर्ाचीन. • హం. stale. • v. (లైట్). అ . /jō/ • n. నఁ వం లఁచఁ. उ रदाियत्व. joint. physically. ఆం /jīvemār āṅg/ n. जोड. లవడం. चीलढ. पर्वेश कर. मर जा. outmoded. • తబ న. (బైం ిఙ్). (జొఇంట్). /jīvērō/ adv.ీల్ ధక . (క న్). ఈ బం ం ంగ యం . ఆక . యడం. offence. enter. (అటేన్). क़सूर. • v. काया. /jītṇo/ v. to balance anything. /jōḍi/ • n. and come back. లకర. వణి. live. ఁవఁ /jām̐ vam̐ / ళ ం. /jōg/ n. light. सफल हो. అ న ం . ఆ ర ణో న రచఁ.ఇ ఇచ ం బయ . ఇక ం . వ ళ క ం . ( క్). ( ి ిక ). /jōḍēro/ v. త కరఁ పం న లఁచఁ. నఁ /jēr jēnam̐ / adj. . go. (కేవ్ంట్). ఛఁ. ఈ ఆ రం తబ ం . . . tongue. lively. जुलूस. త క . జ attractive. ౖ . जा. (డుయ్అల్). private. . पादरक्षा. బం నఁ జర ధక . క బయ . procession. ౖ .ఁ 35 ఁ /jāvām̐ / ం. (లెట్స్ ో). .జత. ( వ్). లకర ం . देह. వ గత. win. पुराना. ణ్ క िजम्मेदारी. రకం . ఛఁ. • adj. (కొం ోస్). అప ధం. (టఙ్). body. దఁ. जबान. అ कर. /jīb/ n. (బొ ి). హం అందం ఉం ం .డ త అ ం . ( ట్ ే ల్). गुजर.ఈ ట త . స వం త . . रचना /jōḍ/ n. గ ప . जीत. /jēl/ n. /julūs/ n. जूता. ఇక ం . boot. centipede. జంట. िलख. ధక /jorēti dhakal/ • గ . ర ం . /jām̐ yijāt/ n. (ఐ ల్ ో ఎండ్ కమ్ బెక్). सािधत कर. డ . /jūm̐ / n. रवाना हो. లఁ /jitlam̐ / v. चप्पल. let's go. ఆ ( లొం ింగ్స్). दािखल हो. cumin. ఁ ఛఁ. I will go . nick. . /jīvḍā/ n. ఇద . వణి /jīvaṇi/ బ . quaint. compose. ( న్). ఘ ఆ చఁ. భ . (బుట్). • v. ఆ గ ం ఉ . . belongings. (పుశ్ ా ). ఁ అ ఁ ఁ ఁ /jām̐ n avum̐ cum̐ / v. . जूँ. న /jurmāna/ n. . ం . /jīrō/ n. पूरा कर. జ లఁ. (ఓల్డ్ పసన్). ( ీల్ స్ ో). ग़लती. having responsibility. जीरा. pair. మనం ళ ం. జలగ. जोडा. ప అవయ . (హె ఙ్ ి ొప్ంస లటి). जा. మ ం లఁచఁ. • v. जीत. ణ్ /jūnō/ adj. ఈ . कतर् . త పం అప ధం ం . ం పద.•గ యం . जूता. पुरातन. మ ఇషం . dual. push solidly. /jītēro/ • n. टाका. पैठ. అర పండ ఇ . inner organs. (పర్ ెశన్). /jimmedāri/ • ధ త. शरीर. (లెట్స్ ో).

. maroon. स्वर से. hold. ability. फु त . వ న అంద ఇబ ం ర . ( ెల్ గ్). (కంపలష్ న్). तरं ग. भीड. . तेजी. (బైర్ట్). . ( ే ఝ ఝం ఝ /jhaḍhe/ న్ఙ్ హె /jhāṅkrō/ • v. త ఁ ఝ /jhagāye/ ఝ ఎవ . ం . net. group. ప న ద ం . whisk. पर्ेम. యల समूह. /jōrtivyārō/ n. (గుర్ప్). య . झंडा. ం . ఘ తఝ . వడం. . कु टी. ( ైన్). • రవడం. ణీ /jhaḍīr pāṇī/ n. . जाल. /jhāḍ/ . being spread. (హట్). पर्कािशत हो. జ ణ్. पराकर्म. ఉన వ .మ ం 36 మ /jōmat/ వఁ . ఒక బలవంతం ట . (లౌడ్). ఝ /jhaḍi/ n. flag. ऊँचे సదవ కఁ. ( ె ిడ్స్). धूप. ం ఛఁ. ఈ ఇ ల . ం . య ల రల ఉం ం .ప త నఁ ఝ క కఁ. న. రణా . • adj. falling. ం /jhūṇṭē/ ం /jhūṇḍ/ n. ప जोश. /jhaghrē/ వడ ఆవజ అం ఆవచఁ. ం /jhūn̄c/ n. టవ ఒ లఝ ర . tree. dusting. ( ిర్ ట్ ్). glitter. फं दा. जबरदस्ती. ం హ /jhūmpḍī/ n. . ప కమం. जोराजोरी. raining వ ం. శ . ఝల ). /jhāḍmārēr/ ర తం నఁ ఝల removal of insects. ప ఛఁ. /jhāḷ/ n. घाम. (టీ)ర్ . గం. उमंग. sunrise. शीघर्ता. న ం /jhalan/ ప . ( ేయ్వ్). మనం ఆ . • . ( ఇఙ్ ె ర్డ్). గం ప . మ . ఈ ప . ఎ నఁ క . ఝ పఁడఁజన నఁ వఁచఁ. आतप. హం. prawn. ఉ ఝ ఝ ఝ ఝ ఝ /jhagḷō/ n. ం ఉ . . ( ల్ స ి ంగ్). लहर. బలవంతం. ం ం ణే ర ఆ రఁచఁ. झटक. energy. ॓. తం . ( స్క్). బ . /jōrti/ • adv. glistening. (గుర్ప్). rapids. • n. గ ప హం. /jhaṇḍā/ n. • స . (డు ట్ ంి గ్). तूफान. झाड. ప . • v. ( ల్డ్ ). छ गा. compulsion. ( ల్). ప శౖ న. ఝ /jhaḍī mārri/ అల డనం. झाड. • ం . ( ొ ఙ్). /jōrbār ti/ • v. storm. (లో ఏ ెర్శర్). ం॓ /jhāṅk/ v. . అల. zeal. जोर से. shine. ( ల్ స ి న్). झ पडी. (మరూన్). ( ల్ ట ి ర్). ఇం త . ( ెట్). आँधी. ం నఁ ఆ . వల. (అ లటి). चमक. ( ొర్న్). /jhaḍ kār/ • n. . ం /jhūṇṭ/ ం . glisten. . hut. िझगा. drift. /jhīmrā/ మత . उत्साह. బలం. అత • n. /jhamjāyēr/ n. అపణ్ ం ల . जगमगा. హం. . గర చ . న రజన ఎండ ల వడ లపడం. बहादुरी. bright. • n. జ heavily. (ఎన ). वेग. loud. /jōyivam̐ / v. ( ిమువల్ ఒవ్ ఇం ెక్ట్ ). अलग हो जा. wave. low air ఝ pressure. ం . (సం ేయ్ ైస్). /jōr/ • n. • v. ం /jhīṅgā/ n. గర మ . అల ం వ . group. ం /jhāṅkēr/ n. న . ( ట్ ొమ్). ఒం బలం ఉం .

/ṭēḷō/ • త వం. चरण. show. ఆ రం . ఊ కరఁజ ఆ ం . ప . /ṭūṭpaḍēr/ adv. నఁ . दुघर्टना. बर. టం ర /ṭan̄cēra/ వలం ట. incompatible. కణి /ṭōkaṇi/ n.మ . రౖ న. ringleader. మగ ( ెన్). /ṭokḍā/ n. మన see the other related person. . प्याला. leg. ీయర్స్). ం . ం ప . mishap. ౖ రం. /ṭāṇḍēr/ • మగ. • n. య /ṭāṅg/ n. ( ె ఙ్ ి ె బేయ ర్ శ్న్). . ట ఆ /ṭappārāpīs/ త లయ . miracle. broken. ం . ం జ . /jhōḷi/ n. ఉత త . becoming separate. (ఎక్స్. అంగౖ క ం స్). ం /ṭūṭgijako/ ప మ . అత అంగౖ కల ం కల . కం ततैया. (హొన్ఎట్). . family. క . /ṭikāl mār/ v. ఆ ఛఁ. ట /ṭāḷnākēr/ n. /ṭāṇḍo/ గృహ స ం /ṭāḷ/ v. హం. lazy. /ṭōliyā/ ట. ఆ .ప దం पाद. ex-husband. • నస్). కణో ణీ భ . ( క ఙ్ నఁ ॓. hornet. ( ిఙ్ డర్). /ṭōṭi/ n. (బోర్కన్). /ṭōpi/ n. . /jham̐ mēni/ adj. बरतन. ( ెసల్). కఁరఁ. . • n. ( ట్ ేయబ్ల్). ప గ . ( ొకిఙ్ ట్ క్ ి ). ऊलजलूल. िवनोद.హసబ్ండ్). (లెగ్). ( ెడ్ ర్ ). waves. gore. bird of quail genus. कलशा. िभड. న . . టక /ṭakkar/ n. ( ొట్). ఊయల పప ం . • n. అసంగతౖ న. happen.వ క యడం జ ం . ం ం ం . /ṭāṭiya/ n. ం . ట /ṭamkār/ క టక ం . ట టక /ṭakan/ • n. ెప ేయ్ట్). ( ఆ నఁ లయం రకల్).టఁ 37 /jhūrēr/ v. ( ేంజర్). break it. vessel. ( ెమ ). ఉ గడం. spring. hood. ల /ṭēkan cālēr lakḍī/ ఊత కర. . ( ో). క. కల ం. पैर. /ṭōḍnākō/ v. ( సహ్ ప్). ర . పడడం. pierce. లకడ. హ భ . झूला. cripple. • టఁ (బడ్ ఒవ్ కేవ్ల్ /ṭam̐ ḷgō/ నక. foot. (కర్పల్). (ఫుట్). अपािहज. stare the eyes. ఎవ . longing to (ఇన్కం ెటబల్). ఆప న న . గ. ( ోర్. घडा. ం న . टु कडा. అదం క ౖ ం . • n. వ కరణ /ṭāḷā khāro/ n. shred. కణో /ṭōkaṇō/ n. ( ిస లటి). ( ేయ్వ్ ). ం . చమ రం. (వకస్ ేట్). walking stick. (లే . • n. ఠక ం . relief from the danger of accident. classifications. • adj. సంభ ం (హెపన్). ( ి ఫ్ ొర్మ్ ద ేయ ర్ ఒవ్ ఎకిస్డంట్). got a divorce. . vaccinate. ం . ( ట్ ర్ ే ద ఐస్). . (బేయ్ ర్ క్ ఇట్). /ṭūṇṭō/ • adj. टोपी. men. disability. /ṭūṭ gī/ . पैदा हो. ఆం ట . pot. • . కణి . wedding celebration. • వక . stable. ( ి ర్ఙ్). manger. హమ मनोरं जन.• /ṭāṅgāḷō/ ఎ న వ /ṭān̄cēro/ ం దం. (లొఙిఙ్ టు ఝఁ ీ ద అదర్ ిలే ట్ డ్ పసన్).క టక ం . वािहयात. /ṭvāḷimārēr/ adj. మ ఎ వప . (హుడ్). /jhōgoḷ/ అల ల.

penalty. ట భయం అ ం . तवा. డ. उँ डेल. practice. /ḍāv/ adj. ఉత . ఈ మ ఎక డ. గ ం . ప పం యం . డ /ḍarkāyēro/ v. మ ం . पडाव. ఆ త ఠ ణో . క . िगरिगट. ఖ కర ం ం . ( ేయక్ంట్). अपराध. ( ే ంగ్ కీర్మ్). reparation. go. డప /ḍapaḍā/ v. forever. త జ . /ḍvāḍō/ n. ठु ी. (లె ట్ ్). ( ిగర్). /ṭhām/ n. . उलटी. ం /ḍāṇḍi/ n. • అవగతం ట . • v. . (డంప్). proclaim by beating a ర drum. గంప మ ం . hazard. • క కథ. రఁచఁ. (ఎకిస్డంట్). క ప /ḍākṭar paḍāyi/ ౖ ద ద . अन्याय. ఆచరణ. िनभा. హ డ మ . ( ింక్). వ . తల ం నం . ( ౌట్ ఎ ీసన్). అ యం. న ం . ఓ ఠ . accident. కణి ణ్ /ḍākaṇṇi/ v. ( యడ్). बतार्व. ( ిసట్ర్న్). /ṭhakāṇo/ n. • n. ఎ క ం . ణీ డ హం క . • నం. गरज. n. ( ొల్స్ టొక్). కరఁ. హ డ . ठोढी. /ṭhāl/ . త కరఁ ం గఁచఁ. (ఫ ెవర్). • అప ధం. ప. ప అప ధం క . रुपया अदा करने की सजा. ग़लती. ( ేయ్స్ బై ర ఙ్). /ṭhikri/ n. . (బార్న్చ్). క . (కొవ్టర్). ठु कराना. िचबुक. డ /ḍaḷi/ n. कै . (క ంగ్ ొక్స్). ( ెర్కట్స్ ి ). (హెసడ్). ర ం . lodge. ( ెన ట్). गोता दे. మ . डु बो. వ . (అ ెంస్). hernia. ణ్ medicine. డ /ḍar/ n. वहार. డ /ḍabbō/ n. బ నఁ డగ . • ం . without any reason. branch. క కథ ప . ం ఇస ం . ( ిగర్). • ప రం. ంచడం. (అవన్).ఠక 38 ఠ ఠక ఠ ణొ /ṭhakkar/ v. ఎడమ. • వస గృహం. बाईं (ओर). /ḍvāḍi/ n. హ పఁరఁ ౖ ఉం ం . /న /ṭhālo/nakām/ • adv. •మ ఠ (ఇన్జ ట్ స్ ి ). mutton piece. जुरमाना. chase by running. ం . పఁ. దం . ం . ( ీఆ ోకేల్య్మ్ బై టిఙ్ ఏయడ్ర్మ్). वमन. बेइन्साफ़ी. /ḍākṇo ghōḍo/ n. క షం ఉండ . left. injustice. • n. • n. क़सूर. డఫ ఎ న . గడం. మ. quarter. ( ట్ ోక్). క ఠ క . पिरहार. (హర య). కమ . ం /ḍiṇḍu/ క . chameleon. డ డగ డ /ḍagar jō/ v. డప /ḍapaṭdinē/ ల న. utensil. ప పం గ ం దం . భయం. ( ెటిఙ్ ిమువ్డ్ ). ( ా ట్). పచ ం /ḍāṇḍ/ n. ర లం. false talk. • జ . • n. vacant. (లొజ్). आचरण. (కన్డక్ట్ ). immersion. • adv. ఘ ప ఉప . चला. వ భమ. త. ఊసర ణ్ . मुकाम. ఠ /ṭhagevāḷo sāḷyā/ ల నక . .ప న న ం . oven. अनीित. డ /ḍabōḷ/ n. ఊసర న్). िसह आिद का गरज. /ṭhālivātē/ n. दोष. figure. ప స /ḍvāḍiparēr pyāsaḍ/ గడం shaving cream. . vomit. (టై ల్). stalk. /ḍaggi/ బ . dump. ( ఙ్లెస్ టొక్). ( ో). (మటన్ ీస్). (ఇమ ష్న్ ి ). /ṭhalā/ v. మ ం . offence. ఠ /ṭhakul/ • v. (యుటె స్ల్). ఇం కప ం /ṭhēṭetāṇu/ n. getting removed. ల నం ౖ कपडा. ( (క ె ిస్న్). cunning fox. फोता. conducts. వణా డ గఁ. /ḍvāḷi/ n. tile. figure. cistern. ఆపద. beard. sink. ఎడమౖ న . న ం . roar. /ḍubāḍ/ v. ఉ తం . दाढी. డప /ḍapaṭ/ . ( ోర్). टहनी. ణు నఁ ప . meaningless talk.

ంణ్ /ḍhāṅkṇi/ n. న పవ ం ం ం . िनशान. • v. • v. ( ట్ ె ). आिवष्कार कर. ం . traditional /ḍhaṅgēti/ n. /ḍhāb/ n. న . ఁ /ḍhūm̐ s/ n. ం /ḍhūṇḍ/ • . ఢం ఆ . ల ప వ . slowly. • adv. ( ట్ య్ ే ర్ ట్ ). కమ కష్ణ. . ట ౖ ఁౖ ఁ 39 ణీ . अनुसंधान कर. . डु बो. देरी. ఢం ఁ ఆ . search. • n. /ḍūbgi/ ఓడ ం . ండ మ . ( ెదర్). • v. త కప ం . (కేఫు ). गोता लगा. ( ెలూయ్జ్). ( ింక్). మఁ ం . హ ఏ॓ ఆ ఢం ఆ ణో. మ (ఇకీస్ య య ీ ంస్). ఁ క క ఆ . gaffer. అస ం . ఎక ం . ణో. देर. రసం . . ఓడ . गमन. పం . • . /ḍhīlo/ • adv. posture. అస /ḍūbgō/ • n. ం ౖ మ ప ఉం . క క పం . discipline. (కవర్). ( ెల్). manner. चुप्पी. (మఫల్). లగ క . ( ల్ ో). ం మ . సం అ . slow. 60 వర మ న క కచఁ. క . ణీ ం ప వఁచఁ. డ कर. త మం . • అల यातर्ा. ప ఒక పవర ం . अन्वेषण कर. అల ఏ . • . शु ణో ం . गोता दे. /ḍubāḍnāk/ v. feature. ళ పంట పం . ( ౌర్ండ్). अच्छी तरह.ప మగ మ . ణ్ . set. gather. ( ొన్). experience. sink. త. चलना. . thorny plants. నఁ ంణ్ . ండ. डू ब. गुण. ढू ँढ. well. . bandicoot. ల . ఁ జ న దఁచఁ. ( ొసచ్ర్). ( ేర్అ ొన్). ( ీచర్). /ḍūbrō/ . కంప. invent. . న తక . counsel. muffle. ball of string. involve. (ఇ ెవ్ంట్). ం . . • n. (కె ిజ్). ఎం ఆలస ం వ . స . క . • v. (టర్ ిశనల్ కసట్ మ్). ం /ḍhūṇḍ lā/ v. ం . डू ब. deluge. • నడవ క.• ఢం ఆ . अनुसंधान कर. आिवष्कार कर. बावडी. . . चूपके से. /ḍhīrā/ n. drowned. . ఇం ం ఉం . . ఢం ర వ వ రం. (అ ొర్కిస్మటిల్ ). • v. 60 సంవత ర న వ స అం . క /ḍhilōkan/ ర ల . कु आँ. लक्षण. ( ిలేయ్). carefully. घूस. ల . ణిప ం॓. पास का. ढकना. నం . (మర్జ్). గ ౖ న • adv. ఆవఁజన ఆ బ వఁచఁ. िवलंब. बुि . (సచ్). వల న సం ం . ం॓ /ḍhāṅk/ v. चाल चलन. • ज्ञान. straight. . • . కతఁచ ం . शांत मन. ఢ ఢం /ḍhaṅg/ n. మగ మవడం. న పడవ . सीधे ढंग से. कू प. అంద కమ కష్ణ ఉం . /ḍhērā/ adj. merge. अक्ल. . . करीबकरीब. క . ౖ ఁ ౖ ఁ /ḍhaim̐ ḍhaim̐ si/ adv. जान. (ఇం ొల్వ్). शािन्त. धीरे से. ఈ క ఆ . • n. పం ం . carriage. thereupon. ( ి ి ిల్ న్). ం . discern. कुँ आ. క ం . cover. /ḍōkrā/ n. జ పడవ నఁ . देख. ఆ custom. ం . (బాయ్ం ికూట్). ం కల న . క ఫర ॓. గత . (బొల్ ఒవ్ ట్ ఙ్ ి ర్ ). n. ఢం /ఇ ఢం /ḍhaṅg/iḍti/ n. िववेक. ( ెనర్). चाल चलन. delay. ం . तरीका. జ రం వ న రసం క . (కౌంసల్). • v. चक्कर. approximately. హ ఘ ణా ఛఁ. • ఇం ం . ( ిసర్న్). ం . భ /ḍhilōbhas/ adv.॓ నం ॓ ం . पता लगा. अस्त हो. ఆలస ం. नीरवता. िचह्न. ढंग. బ /ḍobaḷ/ v. wan. • పవర . ల నఁ క ణో. ( ల్ ో ). ౖ క . सीधे. • v.

( ిర్సవ్). चढाई कर. नया. తప . fresh. /taḍtēr/ adj. northward. ఎం న ల డ . get digested. ర ల ం ంగ త ం . राशीभूत हो. హ ఢఁ ఆ . • n. వ ణాన ఢఁ క . తం /tantyā/ • వం న. vicinity. पास. • adj. స తడ ఆవఁచఁ. ప . . balance. రం ఉన వ ల దగర యం . तजर्नी. ట . త త తగ తడ /takḍi/ n. mobilize. ( యర్). • v. world. forefinger. (అజేయస్ంట్). narrow. ర . ( ొల్వ్). పం య॓ త కఁచఁ. ( ె ో). య . డ టడం. /tanērō/ n. ( ొత్ ొడ్). मुक्त कर. treat. ( యర్ ెస్). టైప్ ఒవ్ ిశ్). िनकटता. ం ఇ ఆసన ం ఉ . तय कर. infinite. escape. आकर्मण कर. క /ḍham̐ yikar/ • n. ( ఇఙ్ ద ప త తప ఆం /tagarāyēr āṅgḷi/ n. స పం. /ḍham̐ yi/ • adj. న ఆక ం . ताजा. ౖ ర ఢఁ ఛఁ. ఎం న ంజల డ . రకౖ ఢఁ ప. పం ం . హ ప తం ఛఁ. इज्जत कर. వద. अंगूठे के पास की उँ गली. heap. to collect. ఢఁ /ḍham̐ yikido/ v. तप.త దగర ప ం. solve. దగర . digest. (హీప్). • adj. స దం ఏర డ . owner. ( ైర్డ్ ఇన్ సంలైట్). समीप. ర ఉం . మఁ నఁ తప క ఁ. అల. ( ొ ిఫ్ంగర్). • n. समीप. के नजदीक. త ం . सामीप्य. (టీట్ ర్ ). . ద వం న. ట ఒక /ḍhōglā/ adj. being ill. (ఇ ేక్య్ప్). nearness. ఎవ ఆద ం . (ఎ ెస్సట్ ల్ ర్ ). िनकट. आदर कर. అ ఇల్). దగర జ నఁ ఢఁ క . ఆధ ం . • v. జ న ఢఁ క . • adv. • . dried త in sunlight. ఛఁ ఆ ం . వంశం ద . (కోల్స్). (జజమ్ంట్). త /taḍko/ adv. sunny. ెట్ ైజె ట్ డ్ ె ). ढेर . తడ /taḍa/ v. ( ెట్ యర్). तराजू. తల నఁ ఢఁ కర . सुलझा. ఢఁ కర ల. వ ణానఁ ఢఁ క . . /taḍa/ n. హ తం . penance. వ దగర గత ప . ( ెనన్స్). get near. • ం . (టైడ్). ( నటి). ఢఁ /ḍham̐ yiro/ n. ఢఁ . గత ప . . అనంత. ल ణీ . ర య రత రం . త . adjacent. ఘ ఢఁ ఛఁ. लगा. िनकट. बचा. का बेडा. ఇ पास. ణీ నఁ ఢఁ . • n. ప ం గల వ . (ఓనర్). ఆక ం . (స ). ఎండ . పం త దఁ. close. तपस्या. occupy. హ ఘ ఢఁ ఛఁ. ఆసన . • v. tide. త /tapā/ v. దగర. త ం. స క ం . नजदीक. छु डा. (బెలంస్). న ఢఁ కర ॓దఁ. తప . (ఇ ఫ్నట్). /tapas/ n. judgement.త 40 /ḍhokḷiyā/ n. ఆ ం ( ైజెస్ట్. (వల్డ్ ). के पास. a type of fish. త /tapśā/ n. ంత . అత అంద త ం ఉం . • v. ( ర్శ్ె ). (పంట్). • adj. వం క. హ స పం ఉం . ఇ ౖ న. समीपता. (ఏయ్ ఏ॓ . ఊ పం అ దవ . जीवन. punt. • v. (టు కొలెక్ట్). త /tan/ n. సకం ర వద ఉం . తం. preserve. near. ancestral. తం /tan̄jro/ అ గ ం ఉండడం. త /taḍkēmā sukān/ ఎండ ఎం న. ( బలైస్). ఢఁ రచఁ. (ఒకుయ్ ై). जमा कर.

ంట. (అవన్). ఉం తర ప గఁ. watermelon. తళతళ. energy. तरीका. दुगां. ద న . • న .అ న ఉన . /tarrō/ v. ललाट /tapāḷō/ n. तवा. త /talāvḍi/ . making a target. త ద /tavādal/ బ . • . ద క ఉం . తరగ /taragat/ n. तालाब. sesamum. ( ొండ్). ప . माँग. प्यास. पगहा. condition. క /tākat/ n. तल. తళ॓ తళ॓ /taḷak taḷak/ n. నం. (టెంర్ సఫ్ర్). • v. (पर). (అండ త్). జం కట ఉప ం . కమ కష్ణ. (కాల్స్). vegetables. త త /tarika/ n. ణ్ త త క /tarseti/ adv. दशा. (థర్స్టి). త ణో /tarikātirēṇō/ n. మనఁ . लहजा. నఁ ం నఁ త కఁచఁ. oven. िसलिसला. (టెం ర్ డ్). /tāḍer jhāḍ/ ం కఁళఁ. (తర్ ). base. బలం ఏ ప అ య గ . • . ప . underneath. • మచ . • adj. ( ల్ ట ి ింగ్). హం. త /taḷāv/ n. • discipline. త /tavvā/ n. तुम(आप). నంౖ . you. शिक्त. • రణి. హంౖ మచ ఉం . मसा. • n. ర య . ం ం ం . ణీ పఁడఁజన తర . . త ప వఁచఁ. structure. స లం ద క ం . glittering. /tariyāyō/ n. ( ే క్ఙ్ ఏయ్ టా ిట్). (థర్స్టి). class. माथा. ణ త నఁ ఆ ఏ ఊ వ . ణిప . త ం . palm. you. तरीका. posture. ताकत. पराकर्म. शर्ेणी. साग. (బేయ్స్). మఁ అబ ఁ తరగ . జ త ఆ . thirsty. ం క వ ం . ( ట్ ల్ ై ). తరగ . ంగ ఖడం న . ( ొ ిడ్). 1 త త జ /tarbūja/ n. . /tamāku/ . ( ామ్). related to త త /tam/ pron. ణి ం ( ె టబ్ల్ ). (యు). శ .త ప వఁ ఆవఁ. త /talvār/ n. (కం ిశన్). క . बल. మనఁ తర చఁ. నఁ త . खड्ग. floating. वगर्. दजार्. . త /taḷ/ • adj. ర య ర వం . transfer.త త 41 . త ఛఁజ . క ణి క . ఇం పం ం . ( ిలే ట్ డ్ టు యు). िनयम. sword. (ఎన ). ప . forehead. త ఆ . pond. tether. వరం వ న హం య . कर्म. త పక . ( ోట ెమ్లన్). fleck. ట. पूछ. తర /taras/ • ద క. పం . త /tarkāri/ n. . ( ెల్ క్). हालत. ( ొడ్). అ న ఉన . ఘ త ఆ ఛఁ. िस्थित. conglomerate. /tākēro/ టడం. (టెదర్). thirsty. ढंग. ( ల్ ోటిఙ్). style. త . तरकारी. ( ి ి ిల్ న్).ఆ చ య. త కం. ప రణి ఉం . త ఛఁ. • పం. ం . హం . త /talugu/ n. ప త రఁచఁ. (సట్ కర్ చ్ర్). ( ొసచ్ర్). ౖ ం . నఁ తళ వఁచఁ. ఇ డవ తరగ . भाल. /talli/ n. త ప కఁరఁచఁ. ( ెసమం). పం ంచడం వల డ వ ం . న మం . trend. . thirst. త /tamār/ ం న. तलवार.

ప . तरफ़. గ జ . • . संस्कृ ित. side. (ఇస్ ెట్ యు?) ఓ జ కఁ? ఓ ం ? న /tunka/ n. (టమ్). /tī/ • adv. is that you?. bit. ళ క క . ( ౌర్డ్). జ ॓ ఓ కప మ ర మన ప /tār/ క . ओर. star. point. గ త. (के ) जिरये. హ పండగ క . ( ేర్య్స్). बुखार. ఇ . క. ( ట్ ార్). ం . horde. డం. సర నం త తం . నగ వర /tāṇu/ n. fever. /tīn/ num. ఒక రకౖ నగ . ( ౌట్). /tinin tīn/ . ( ట్ ఙ్ ి ర్ ). నఁ క . బతకమ . ( ొఇంట్). . /tāriph/ v. तारीफ कर. से. తం. (అ ీర్ ఏయ్ట్). ( ొర్మ్). మం ప మం . ( ీవర్). praise. ( ార్ట్). ( ీవర్). . /tāvḍōmārro/ v. న. (తటి). క . ताप. ం /tummḍi/ n. worth. string. /tīj/ n. dart. వణా ప వఁ. shout. ఆ క నఁ కఁచఁ. heat. ౖ . అ రమ . /tīr/ n. योग्यता. . /tukāri/ n. तार. /tāto/ • . ( ైఅ). . /tikko/ n. బతకమ పండగ జ వడం బం ల సంస ృ . • n. /tītri/ n. ర బ . ర య. /tire tirēr/ వణా త ళఁచఁ. कद्दू. (వత్). टु कडा. via. /tārā/ n. కఁ? /tukam̐ ?/ n. (కం ైర్స్). /tijōri/ డ డ .• ం ం మ ం 42 ణీ . (కలచ్ర్). पर्शंसा कर. कबीला. term. ఆ ॓ ఁ ? ఈ ఎంత? • . రకర ల . /tāmas/ ఓ అపణ్ అ ం . అ . (మ బొక్స్).ౖ ం . ఎండ . డత. three.ణు ణు . మఁ ణు ఆ . money box. తం . తడ . తం పం గ /tāṇḍō/ n. . ( ైడ్). ?. /tāvdekēr/ n. ज्वर. హ /tāhat/ n. /tīḍkā/ n. సర /tirēr/ ర ల. तारीख. appreciate.• . ఎండ ర త ఎం టడం. • . ణం. /tānt/ n. ( ేయ్ట్). /tīs/ num. ( ట్). grasshopper. thirty. comprise. సం /tārārō śāstraṁ/ నకష్త సం. पर्शंसा कर. ళ ఁ /tārēmā bhēḷḷam̐ / v. culture. गम . జ ర . జ రం. గ. मीआद. from. gourd. ॓ /tārik/ n. ( ార్స్ పర్). dry. • adv. పండ క త క. ౖ . दाद दे. (के ) ारा. ఎండ ం . fever. ం . ౖ ణీ . date. बाण. . ( ైర్). (హీట్). /tāv/ n. ( ర్). अविध.

ईंधन. तेल. మన ల న . (బేయ్ ర్ క్). న ట డ . /tōri/ n. रोक. శ ర . (యు). ల . yours. ణా . జ న ం . • ం . ( స్). లథ . • కడం. . ఁ . ఆ రం ఏ . उतावलापन. . जल्दी. • ఆ . ణా॓ ం ం న మ . break. कर. मना कर. (లోషన్). ( ం॓ /thūṅk/ n. snap. fuel. मना कर. ितल. Saturday. stop. तॆलुगु. రఁ /tēram̐ / num. ఉ . ( ో). . basil. /daḍi/ ద . show. ర య ర . रोक. तोड. quickly. ఆపం . • అడ ం . cream. ఁ /toḷcim̐ / n. • ఇంధనం. . (అబ్స్ టర్క్ట్). /tōlcūr/ adj. grease. रोक. ల డఁచఁ. तेल. ( ీర్స్). • . క . ం . ( ెల్ఫ్). • ౖ లం. smack. खडा कर. అ .అ ఏమం . ( ిర్ టివ్). तैल.). మన మం మం . ల ఆ . ప . . िकन्तु. ం ర యనం చ . रोक. ద . మఁ ఆ ణు బ థ . (బేయ్ ర్ క్). Telugu. /tōḍ/ v. వ వర ఆ . ప . (కంటోర్ల్). బ లఁ లఁచఁ. ప బ కడం మ . థ థం థ /thambā/ n. సర ద ం . stop ఇ ప ఆ . ల ణా॓. ( ిలర్). (ఇఫ్ ో). ( ట్ ొప్). /thāmēr/ v. ఁ వ మఁ ఆ . ర య. मना నఁ థ . అపణ్ ఆ కరఁచఁ. . रोक. (కివ్క్). ందర ఊ . quick. oil. న . तेल. (టౌఅల్). ం ణ్ ందఁచఁ. even though. ఁ /tūm̐ / pron.స . మం ( ెన్ప్). आबंटन कर. ( ి ెర్).•చ డఁజ . . खडा कर. (ఫుయ్అల్). obstruct. य िप. fence. फू ट. तुरई. /tōyi/ adv. you (sg. పద . lotion. /telugu/ n. pillar. ఁ వ జ ఁ . క నఁ థ . /tōtli/ న . . avert. అబ ఁ థ .ల ల దఫ 43 /tuvāla/ n. . ఖం /tūj/ n. •ల న. reserve. బ ఇంధనం . ద ద ద ద /dakāḷ/ n. /dankē/ adv. /tōlēr/ n. वजन. ట అ . खंभा. तोड. (టెలుగు). . weight. if so. (అ ేర్ట్). క . వ /thāvar/ n. spittle. నఁ . మఁ ఆ ణు . thirteen. ప క నఁ థ . థ /thari/ n. ఁల ఆ ॓. నఁ /tōnam̐ / pron. control. ం . stop. అ నప . పం • /tōṇāk/ v. ( ట్ ొప్). . /thamāḍ/ v. ( ెంస్).prop. ద . होने पर भी. stuttering. (బెస్ల్). సర ం . నఁ ద ఁ. ( ేయ్ట్). (ఈవన్ ో). ట డటం ఆ . • • अलग कर. break. ం . • ఆ . ' ' . మ . • గం . ం ంచం . వ వర బ . ంగల అడ ం . लेिकन. defer. . కర . క ం . िफर भी. ప ఆ . ( ెమ్క్). ెట ి). • ం . ridged gourd. • గం . థ . • కం. /to/ adv.• (ఒఇల్). అపణ్ ద . • ందర .ప న ఆపం . (తటీన్). टू ट. जलावन. ( ట్ ొప్ ీల్ స్). గం ప . (కీర్మ్). (కివ్కిల్). towel. yourself. ఏ ౖ నప ఊ వ . సంభం. గడ. ( ిసవ్). primitive.• please. रोक. • అ . /tēl/ n. स्तंभ. హంౖ ౖ ల . /thām/ v.prop. ద . अलगा. मलाई. ( ిప్టల్).

day. दबा. స ల . అల ౖ న. थोडा बहुत. स्वल्प. ద ॓ క ఛఁ. ( ా ిజ్). ద ॓ ణో. /dāḍo/ n. थोडा. • . (ఈవల్). న పం ల క ం . (టుత్ ిక్). /dalāco/ త ం ట. कु छब. /dasti/ n. (స ేర్ ింగ్). /dānā/ n. జ ం . /dalēti/ n. ద దర ద ద ద ద ద ద ద ద ద ద ద suppressing. ప . . ం ంస ల ం న . life. ప బ . (హెజ్ కటట్ ర్). దమ /daman/ n. ద ॓ ణీ దఁ. మఁ దర నఁ ఁ. క బ లయం ఉం . /davākhānā/ n. . फु रसत. అణ య డం. sun. नाशक. ం ం . ( ేర్య్న్). बाजी लगा. • అణు . గడక. • మం . तात. ఊ ఆ ప ఉం . అం ద . while. • adv. ప ంతణ్ ఘస ం వఁచఁ. కష్ . दराँती. ( ెర్స్). /darśan/ n. mild. मुलाकात. शर्ा . స ం ం . ఇం ఎ క కన ం ఉం . भट. look. •అ ం . (లైఫ్). హ మ కఁచఁ. /das/ num. /dāb/ v. ( ైల్డ్). • షం. దం /daṁ/ n. औषध.ఈ సమయం ందర అ ం . • సమయం. ంతణ్ /dāntaṇ/ n.దఫ 44 దఫ /daphtar/ n. opportunity. నమ . थोडा. •ఎ . . handkerchief. ట ణం ఉం ం . दीदार. day. fertilizer. कु छ. every day. ద ॓ థ . दाँव लगा. ద . hedge cutter. (బెంక్). లక . • adj. ताकत. /daḷ/ n. ఁచప నఁ ద ణో. త ం . . (టుత్). ( ైర్స్). వ . ( ె ట్ల ి ైజర్). ద ॓ . ప జ ం . ( ెటి). ( ేయ్). venom. • . డవ . समूह. ( ైల్). జ . office. little. (హెండ్క ీచ్ఫ్). petty. • ణం. सूयर्. ఆ ఆ . /dādā/ n. స మం ఇ . /dātli/ n. कमी. दस. झुलसा हुआ. ం ం. చ న త నం డ . दराँती. hospital. वक्त. ంత డ . హ బ న న దఫ రఁచఁ. • స ందన. (టెన్). • n. /dalḍā/ కన ం. హ దర నం సం ళ . नानादादा. शिक्त. जरा. (లెసర్). जरा. (హెజ్ ల . ten. बूढा आदमी. హ ద ఛఁ. నత వక . ణా /dāṇā/ ంజ. swarm. ( ెలుయ్). थोडा. दवाखाना. • . న లల త ం . अस्पताल. (ఎ ర్ ేయ్). ఏ దంతం డ ఉం . /dāḍi/ n. feeling. सूरज.ఈ మం . •ప మఁ బ ఁ. • ఊ . మ వల కనప ట . grandparent. మఁ ఆ ణు . देखना. sun. हाँफ. कु छ. toothpick. ( ెనం). कम. ద కఁ. (హొ ిప్టల్). रूमाल. ఒ . • తయ . (లుక్). (సం ేయ్). burrow. తయ కథ . (సం ేయ్). మ కఁరఁచఁ. bank. price. • adj. थोडेब. . /darmāgo/ కమ న. దం . हँिसया. పం ల. ( ీ ఙ్). समय. వర ప ం . (ఒ ిస్). • adj. • . ద డవ . दशर्न. समय. పంటల మం . ద ॓ . ఆ ప . grandfather. ( టల్). ( ెర్ండ్ ేరంట్). స. చఁ. ంచం బల నం ఉ . माँड. खाद. దర నం. ం ం సం ఆ . जरा. तिनक. రం ॓ /dassēk/ • adj. • తం న. मौक़ा. ఘ ఉంద ద ఛఁ. /dām/ • వ. /dātlā/ n. త వ. (బ ో). medicine. న గడక చల క . /dādi/ n. कम. ( ేయ్). ద ॓ . ం /dānt/ దంతం. value. ( ె ిస్న్). जान. • త నం. पर्ाण. డవ కటట్ ర్). క ం . hedge cutter. /davā/ n. अवकाश. లయం. • adj. दवा. tooth. ద ళ ణ్ . నఁ దం రఁచఁ. ఆ సప . ( ావ్ర్మ్). िवष. काँजी. • ౖ . (ఒపటుయ్నటి). press. • v. • adj. lesser. हँिसया. ల. ( ంెర్ ాఫ్దర్). grain. ం లం రఁచఁ. /daḷyā/ n. evil. త వఆ ర . డ. porridge. • . /dari/ n.

/dūḍ/ మ . /dīyōm̐ / n. दीप. . హప బ . ( ీ ేయ్ల్ ేల్ య్వ్). వ ఆ నఁ ల డఁచఁ. /diguḍi/ . ( సబల్). सहारा. బ /dīyērbatti/ n. समपर्ण. ర లం దగర మం ఉం . ఁ /dūm̐ cu/ ఇ . ఆ . िदल. सुपदर्गी. (పల్స్). िदन. నఁ క . ( క్). ఆ మం . ఆవఁచఁ. in the way it is seen. స యం ఎవ . డ యబడ. ప వ ం ఉం ం . . wall. हल चला. మనం పగ ఎ వ ప . (హీ హెస్ ివన్). गैर. (టా ిట్). ణి . శ ణ్ /duśmaṇ/ n. (అద). (టర్ ిశనల్ లెంప్). ( ెకండ్). వజ /dikāvajakō/ adj. క /dēkaju/ n. soil. కనప . (లెంటర్న్). (లెంప్). जोत. వ క నఁ ల డఁ. ఉం . ట . pain. అపణ్ ఁ ఁఅ క ఁ. i will give. बाती. offering. • ంత . /dil/ n. अन्य. उ ेश्य. two. క ం . /dūr/ రం. స యం . క ఉం . wick. आधार. న ణా ॓. सुिवधा. క . ( ల్క్). ल डी. /denākēr/ n. • n. िवदेशी.క 45 . (ఐ ల్ ివ్). (ఏయబ్ల్ టు ీన్). दीया. . ( ొరన్). . seeing. दासी. foreign. visible. able to see. ( ట్). /dunēr/ న ప . ( ేయ్). . दूध. ॓ /duk/ n. ండవ . ( ీఇఙ్). . female slave. traditional lamp. సం పం . (టు ోల్డ్ ). (టు). ( ొఇల్). టవ . వ ఁ ంత . he has given. నఁ క ణ్ . వ . twofold. शतर्ुता. ప ం ఆవఁచఁ. heart. ఫ ఁ . Sunday. /dāḷ/ n. ఏ॓ మ రఁచఁ. /dūn/ v. /dīmō/ ండవ. /dekrō/ v. िभ ी. target. క ఆ . ( ల్ ౌవ్). other. इतवार. • v.prop. బ నఁ . day. ( ేయ్న్). दूसरा. ल य. /ditvār/ n. వఁజ . న లల దట ల దం వ . dust. /dīyō/ n. అత వ అ మ ఇ . నఁ . दीवार. pulse. enemy. support.ప ళ మం డ డ . second. lantern. ం /dūder dānt/ ల ప . క /dēkan/ • n. ం . పగ . lamp. ఇన్ ద ేయ్ ఇట్ ఇస్ క ఛఁ! ఈ వ డగ న ం . /dāsi/ n. సమర ణ. డగ న . ై /dīvaḍi karnākejakō/ adj. अनुकूलता. हृदय. ఆ ౖ ం ఉం . మ నఁ ఆ . • పం. . disunited. /di/ num. chance. ( ే ల్ ట్). పం ఇ . క /dāv kar/ . milk. ब ी. ఁ ఁ /dīm̐ yōm̐ / n. दुश्मनी. ఆ రం. త ల ం ప వ .ఆ రం బ ల ల . दाल. (ఎన ). daylight. लालटेन. ంజ చ . ప /divār/ n. /dummu/ n. /dīnō/ • ఇ . పగ వ క జ . बाँदी. (స ొట్). శ . వణా బ ల ఁ. . /dikku/ adv. (సం ి). plough. పం. रिववार. ం . క ం అం బం రం . • . दूसरा. ఈ ీ. ( ాంస్). ఎన ఢఁ . ( ిసట్ంస్). पराया. ప డ. ( ొల్). ం ంత . (డస్ట్ ). /dusro/ adj. ఇతర. . /dūsrē/ n. . న . /dūd/ n. (ఒఫ ిఙ్). నఁ ఆ . ఆ నఁ ఇ జ . distance. వణా /dīvaṇā/ n. నఁ . क्षीर. /dīṭo/ n. . /dikā/ కనప .

(ఫుట్). ఈ జగ . • adj. ఇ . पहुँचवा. శం రత శం. (లెండ్). ధణి /dhaṇi/ n. distribution. pay. नीित. चमाचम. • v. సలం ప య డ . डोरा. मध्याह्न. मुल्क. /dōni/ n. ప భ /dēvēpar bhakti/ adj. fold. మ . • లయం. पित. (అబస్వ్). • . . पूरा कर. /dēmelēr/ n. खैरात. ఓ . पर्दान कर. husband's younger brother. अस्वस्थता. • . (జ ). आत्मा और परमात्मा संबंधी. ఆ క. మఁ వ నఁ ఁ. గ . grant. ఈ రం డ ఉం . బ క . ఆ మఁ త ఘ ఆ ఁ. दािखल हो. /dēś/ n. . /daurā/ n. /dopper/ n. ర పం . ( ెశ్). ( ోల్డ్ ). ధర /dharas/ v. ణా ప ం . . ( ి వర్). ॓ /dok/ • n. ఈ పగ ట ఇం వ . • ద ద. (అలామ్). కఁఅ /dēkam̐ atrā cēṭimā/ క ర . कतर् . /dēvāḷō/ • n. ం . (ఫుట్ ిర్ంట్). నం . beam. దఁ /dam̐ / v. ( ార్ంట్). ( ల్ ట ి ర్). पाद. /dēr/ • n. ददर्. ం గ అ అం . footprint. ( డ్ ెర్ ). (టెంపల్. త. /dōyir pāktimā/ pron. • నం. ఁ నఁ వ (హసబ్ండ్స్ యంగర్ బర్దర్). बँटवारा. ॓ /dēnāk/ • v. (లొ). ( ివ్). तह. बीमारी. ( ిప్ ిచుఅల్). దగర న సకం ఇ . दानी. గగ ఏ ప య . giving. ప భ ఛఁ జ ఆ . ఁ క . మాస్క్). ధ ధ /dhakkā/ n. ( ి ట్ బ ి ర్ ుయ్శన్). ( ి ఙ్). పగ ట. ( ి ీస్). ఒ దఁ. चरण. मोड. give. ం . spiritual. జ . temple. आध्याित्मक. alarm. /dēv/ . ఎ బ . తళతళ. ధ /dhap/ • n.• . (టెంపల్). march. bounce. రం. give away. ప ణం. दोपहर. stall. అ గ ం. दे. ప /dēvāsu/ ఇవ వ ం . beside two people. diseased. గగస. coriander leaf. ఇ . మన హం ఇవ డం వ ప ం డ . • ప ణం. ( ట్ ొల్). . पर्वेश कर. అ . देवालय. deliver. వ /dēvar/ n. ధ /dhamki/ n. మడత. temple. ఉ న బటల మడత యం . ట స న ఇ . . husband. ఏ జగ ఛఁ. పం ణీ. ఓ ణేనఁ క . sache. न्याय. भतार्. afternoon. సమ ం . give. can be given. रोग. ణం. payment. देश. (కెన్ ివన్). అత డ ఇవ వ . दान. /dēkerō/ v. • నం. double bed. सफर. journey. ర . foot. चुका. ప స . ళ . ల నఁ ధ క . (హసబ్ండ్). /dōkēti/ n. రఆ . . दूकान. ధర ం . donor. अदा कर. धागा. మ ధర క . (ఇలన్స్). గం . land. glitter. ( డబల్ బెడ్). ఆ కత గల వ . ( ెక్ ఔట్). చచ్. అపణ్ ైడ్ టు ణి ీపల్. ఇ . • v. ఘ కచఁ. पर्माण. గ క త మ అం . ( ి ీస్ట్).. ధర క . ధ ధ /dhagdhag/ n. thread. ఈ ం ఛఁ. బ ప ల లఁచఁ. mosque. ఇవ డం. • v. ( ేయ్). ( ేయమ్ంట్). శం. ఁ ఢఁ జ ౖ ॓. disease. వ /dēvaḷ/ n. (బౌన్స్). (ఆ ట్ నున్). ( మ్). ధ /dhaḍi/ n. ర /dōra/ n. • n.క క ధర 46 /dēkū kar/ v. మఁ . మన ఇద పక ఎవ . मंिदर. dash. ఇ యడం. క ం నఁ ళ ధణిక కచఁ. చ క. observe. అపణే ప ం క . illness. खािवद. ంచడం. హ ధణీ ప చఁ. • n. law. ధణీ /dhaṇīyār pān/ n. church. यातर्ा. check out. /dokān/ n. ఇద పక . ప ం . ( ివ్ అ ేయ్). ధర /dharam/ n. धमर्. ( ివ్). (మాచ్). (కా ి ెండర్ ఫ్). దం. అం ం . బ లల పం ణీ . िविध िवधान. पैर. ॓ /dōk/ n. ణం స .

. (ఫస్ట్ ). వణు . (కివ్వర్). /dhūṇḍ/ v. wash. ం /dhānsrō/ ప . ం . క సమ ం . ( ొగ్). • సమ ం . బట ఉ . ( ైస్). wash. ఉతకడం. ల వఁచఁ. రం ఖ నఁ ళఁచఁ. ర. ( ొశ్). quiver. torrent. फै ल. నం ల . ढू ँढ. అన ం . ఛఁ . . धुआँरा. జర ం దఁ. మ యంతం /dhūṅk/ n. ం నఁ మ . ( ొర్).•ప . ( ైటిన్స్). బ /dhōti/ n. make smoke. मािलक. ం న వ ం . (బో . . submit. ( ోఇఙ్ వ ం॓ ం ఆ ం . push. soil. कं पन. पर्वाह. ధ /dhariyā/ n. अिधक हो. first. అం ల ఉం . wash. धोवन. క . अ . . बरामदा. quiver. ఁ /dhām̐ s/ ఒన్ ఏయ్ ాస్ట్ రన్). /dhūjēr/ n. चावलपका हुआ. • ల. भोजन. ( ాప్). scrub. ల రం ం . /dhōbi/ n. chimney. ట. पुि . धुआँकश. ( ోర్).ధ అ ధఁ 47 ధ అ /dhar agḍīyār/ ధ అగ /dharagaḍiyā/ • adj. पर्ाचीन. /dhāmṇā sāp/ . search. • ఆస . nourishment. impregnate. long ago. ణా ఆ నఁ ఆంగఁ క . cloth worn around waist. క /dhekal/ v.క ప . ఇ క . బలం అన ం . washer. స. माँज. starting ధ క. कं प. मल. ( ోర్ఇఙ్). బలం . ొర్ ొడ్). मालूम करा. /dhonākēr/ n. (ఫుడ్). ం . cheated. ఈ పంట పం . ధ దఁ /dharsēdam̐ / v. grow. bow before god. ఉ . white. న స టం . (అ ి ట్ ొకెర్ట్). धार. . before. • v. క బట ఉ . • . ణీ ప . ఈ ధ ౖ అ ప చఁ. హ ధ ఛఁ. ం . victim. fog. rice. ఛఁ. (సచ్). . క . ( ైట్). ा हो. वह पानी िजसम चावल धोया गया हो. ( ేయ్క్ ోమ్క్). అం ల ఁక . sharp. ( ొశ్). • adv. క యడం. ఆ ం . ఇం . స న. ప /dhāpan/ adv. ( ీర్ యస్). ఆ రం త. ం దఁ. గమం . बढ. earth. మం కడగం . అన ం . िहलाना. ప . whiteness. ఝ ఛఁ. (ఎంటె ియర్). /dhō/ • v. (కివ్వర్). (అత్). నఁ ॓. ద ॓ ణీ ర . पहला. ధ క /dhassekaj/ adv. आहार. adj. ధఁ . /dhvāḷō/ adj. ప ం . आगे. ఘ ॓. ం ణి . elementary. adj. (పుశ్). (ఓం ఏయ్ టల్). (ఫస్ట్ ). सफे द. • adj. అన ం. only a little.న . . డ ఉన ర. सामने. . వ /dhūyēr vas/ n. ంద . ణ్ ణ్ ప ఁసఁచఁ. ( టెడ్). धारा. ళ రప ం . going on a fast run. . पृथ्वी. ధ /dharmāti/ ధర ణా గల. तेजी. . (స మ్ట్). ధఁ /dham̐ yi/ n. (కొల్త్ ొన్ అ ౌండ్ ేయ్ ). గ టం. • పంచ. (ఇంటర్స్ట్). ద దశ. . • v. పం వ వ ప టడం. aristocrat. ( ొశ్). హ anterior. ( ఁక న్). ధ /dhas/ v. मुिखया. ( ట్ ాటిఙ్ ేయ్స్). combine. ( ొఇల్). ఘ . पर्भु. . • n. క ॓ గ /dhōkabāj/ n. కపడ /dhōkapaḍago/ adj. (సక్ర్బ్). (లొఙ్ అ ో). . ఊ మం ణ గల ఉ . घुस जा. ం /dhūyēro boṅgu/ n. समझा. కరఁజన ం ణో. (ఎ ెంట )ి . /dhūm̐ kar/ . న . टूट पड. ఆ రం. మ ద ॓ . • n. /dhujṇi/ v. రబ . (కొంబైన్). /dhuṅkā/ సన కర. గ . interest. • . కంపనం. insert. • ల . food. जमीन. ( కిట్మ్). phase. • ర. कं पकं पी. ధ /dharti/ n. ధ . /dhān/ • n. धोबी. /dhūḍ/ మ . previous. throwing. వం /dhōk/ n. /dhyān/ n. /dhōyēr/ n. /dhār/ n. (న ి ెమ్ంట్). जानकारी दे. ం ం . पूवर्. ( ొస్హర్). (ఇంసట్).

ఆఎ కమ క ఎ కవ క . ( ీ తర ౌట్ ప ం శన్. ఫం టఁ న . दृि . bug. • త. ఊ నపణ్ ఈ. • . नौ. అ న ల త ఉం . (కెశ్). ( ొ ట్ ్). న . (కొట్). • num. జ వఁజ ప నర క రఁచఁ. (బెడ్ లుక్స్ ొర్మ్ అదస్). వం . మ పం వఁ న పచ ఁ నరక నఁ వఁచఁ. నమ /namaskār/ n. • దృశ ం. ల నవ రఁచఁ. दुबला हो. • adj. డ . నమ రం. నరకం /narakaṁ/ n. (వుయ్). कम हो. న /naḷḍi/ డ. న नाजुक. గ న . court.గ . నర ళ . ం . /nvārā/ v. . న /nakām/ • n. greet. అ ఇ య ం . నవ /navan/ n. నగ . ప నర రచఁ. పం ంద వం . extravagant. నరకం. పం ఉన బ . नजारा. అ ఇ . ం . ణ ఈ. ( ికెవ్స్ట్ ). recent..న . ం . खटमल. తౖ న. టడం. టఁ ప న నఁ న . request. న /navlēri/ n. wavy. నగ /nagad/ n. . ఒక సం వం డటం. వ వం . कोमल. ఊ ద య నం ఉం . నవస మ . అక ర ప య . नह तो. पूरा. नकद. వం . నవ /navad/ num. ఉన .య న 48 న య /nyāyasthān/ నం. ం న మ ణ్. నంజ /nan̄jar/ n. but. (నూయ్). ninety. nine. (ఒర్). नदी. ఊ బళ న బళ ం . नमस्कार. నజ /najar/ దృ . బ . న /naco/ v. అ ఆ . ( ీర్ట్). • తన. లల చర ం త ఉం ం . neck. bad looks from others.న . నం య /nandi/ n. ( ీసంట్). ( ి ల్ ష్ ి ). (డర్మ్). रोकड. లం యడం మతం . यातना. న ఊఁ. న /nalli/ n. girlish. నంజ బం /nan̄jar band/ n. ( ెక్). జ రం త చ . జఁనఁ క . న /nalvēri sāmēr/ ప అ . న /nav/ • v. ం . drum. झांक. bends. vision. ైప్. ( ివర్). నం . see thoroughly without permission. peep. ంౖ . or. ం ఈ . waste. నంజ . . ీప్). • . bend. అక ర . ఖర క (ఎక్స్టర్వగంట్). న క . ళ త ఎవ . వం . నట /naṭṭam/ adv. नरक. ( ీప్). (కైవ్ట్). ద ం క వం ఉం . soft. नजर. new. న /navvo/ • adj. (బెండ్స్). नद. spy. మంచ న రఁచఁ. ఈ ల నఁ న . న /natō/ adv. या तो. నవ . squeeze. (బైర్డ్). హ య ఛఁ. view. డ ఖ య డ . झुक. िनचोड. ఎ నవ ॓ . నవ ఛఁ /navan cham̐ / adj. నవ /navasgo/ v. ( ీక్ స్). ( ిటీ ి ేట్). • క. bride. deteriorate. ( ైడ్స్). या तो. • త . న . త . ఈ త డ ం . उझक. ( ైంటి).. peep. ( ే ). quite. నర /naramō/ adj. . న . hell. నపణ్ /napaṇ/ conj. న . లం. ( ె క్). (హెల్). • . दृश्य. . (బెండ్). river. दुलिहन. . (బగ్). क . నవ ॓ /navan dēk/ • ం డటం. నం /naṅgārā/ n. ఊన ఈక . ढोल. నంజ ౖ ఛఁ. నంజ బం క హ మ . ( ైట్). (బట్). ఁ నవ ॓మ . మంచ లక న ఉం . क्षीण हो. वृथा. cash. నట . ( ైన్).. sight. सारा. वधू. ( ేయ్ ). besides. के अलावा. िफजूल खच . ( జన్). ం ం వం . న ఊఁ /natō ūm̐ / అ ఆ / ం . magic. న ఘ ధర • v.

అమ తం తయ అం . భం మ. ం నఁ క . మన ( న ెర్ మ్దర్). नाता. (యఙ్ ౌ ర్ట్స్). ( ె ిడ్ వుమన్). plough. नवा. /nāpēr/ లవడం. (బెండ్). ( ొమ్ల్). ( ోస్). బ కమ అ ట ం . క /nānkākarēr/ యడం. कोमल. • తడం. grandfather. latest. పం య . వ . बो. नाटक. /nākāl/ జ . నస ణ్ /nassaṇ/ ఎ గడ. డ. तात. measure. త ఏ . ట॓ /nāṭak/ n. (రుడ్). (నూయ్ ). स्वाँग. న జ /navējavān/ n. nose. नन्हा. ( ొ). నర . న ణో . /nām pāḍēr/ టడం. luck. छोटा. (బొ ష్). अिभनय. త . • త ద . • ం . rude. నవఁజ /navam̐ jakō/ adj. నస /nasalḍō/ adj. త. డ /nāḍa/ n. న /nasēṭ/ త . ( ెర్ం ాఫ్దర్). ల మఁ హ ఘ ఁ. వ 49 చఁ. నఁ కఁచఁ. (టు ివ్ ఏయ్ ేయ్మ్). (లక్). న /navgō/ adj. /nānā/ n. ఒ . ణా ॓. flexible. युवक. band. నస ణే రఁచఁ. ( ౌన్). /nātō/ సంబంధం. िक़स्मत. one who poses for a painting. drama. జణా భళ వణా ట॓ లఁచఁ. ల ల అమ మ ం ళ .న న తన ఇం గృహ ప శం . (బెండ్). (లాయ్స్). lass. /nānkā/ adj. नाच. (అడమంట్). • adj. संज्ञा మ చకం. grandmother. . • adv. ఎ గడ ఉం ం . (క ెకశ్న్). small. స త. ( ా క్). ( ేయ్ట్). नामवाचक. నస . గ . వంచద న. • రౖ న. ( ొమ్ల్). name. అమ రక సంబంధం ఉం ం . छोटा. ( ల్ ౌవ్). న న /navvōnakkōr/ adj. న త య డ . ం ట న . relation. भाग्य. जवान. िबलकु ल नया. వంచద న వ ఇం ఉ . ाकरण. dance. టకం. తం . గ /nāgar/ n. ఝ న న ఛఁ. judgement. • వ . नाच. हल. పం య॓ న కఁచఁ. dancing. यश. boyish. /nām/ n. नीच. /nāc/ n. న జ /navjavāni/ n. ఒక అవయవం. अिभनय. ( ెల్ కస్బల్). ఇ తం వం ం . • అదృషం. young sprouts. అం స త ఉం . newly. ( ిలేయశ్న్). /nāt/ క ం. नसीब. • . कीित. बूढा आदमी. సంబంధం. noun. /nāto/ n. . గ . connection. వ /nāmēn vatāyer/ n. married woman. హం న ఉం . bend. మం న క ట టకం . న /nasīb/ n. name. ( ాంస్). छोटा. youth. नीच. త స క . తయ . झुका. న /navēro/ n. డఁ చఁచఁ. • కర . ( ెజర్). ( ాం ిఙ్). ఘ /nāki ghaṭāyēr/ రవభంగం క ం . • ప . (ఎబస్ంట్). • ట ం యడం. youngster. ( న్). ట ం. युवती. absent. డ యవ . ॓ /nāk/ n. िरश्ता. • మ తనౖ న. (యంగ్సట్ ర్). గ జ నఁ నఁచఁ. small. . नयानया. • వత. lean. అపణ్ త ద అమ మ అ అనవ . న /nasāb/ . नाम. (యుత్). /nāṭ/ n. fate. नया. ( ేయ్మ్). న . న /nas/ n. అ షం మం . • ట ం. నవఁజ ఘరఁ ఛఁ. ( ార్మ). (జజమ్ంట్). नानादादा. to give a /nācēr/ n. ॓ ఏ॓ . • న . ణి /nāṇki/ adj. క కచఁ. . garlic. న దఁ /navādam̐ / v. ర రఁచఁ. గ /nāgarēr sāl/ గ . . vein. (లే ట్ స్ట్ ). dance. अदृ . sow. ( ేయ్న్). adamant. कमर्. ( ాంస్). న ఆ . /nāni/ • అమ మ . ఘ న . న రఁచఁ. సం ట ం .

/nivāsi/ n. िनदर्ा. అ రం ఇవ ం . बािसदा. ఇం దగర న యంతం ఉం . య క . యకణ్ ఆ ఛఁ. మం దప లన వ . separate. रक्षण. right. /nāvi/ n. . िनशान. अिधकार. (లెడ్). /niśāni/ n. governance. या तो. curry. िझडक. అన ం ఉ త వ అ ం . नौकरी. హ అ ధర . • . . య బదం . नह तो. హ . ణ్ ఊ ఢఁ ఆ . expatriate. िचह्न. ణ్ నఁ . अलग. • . హ ఘ ఛఁ. blue. power. ప లన. . (ఎక్స్ పటీయ ర్ ట్). ణ్ /nūṇ/ n. न्याय. యౖ న. హ ంఏ . मािलिकन. య /nāyakī/ n. eliminate. • య. యం. ం ం . इंसाफ. బయ . (ఇ హ్ ె టంట్). ర /nirṇay/ v. ( ొల్ట్ ). साग. sustain. तय या िन य कर. ఇం నఁ నఁ క . (ఇ ేయ్ట్). . ణ్ /nikāṇ/ • v. cue. /nārāj/ adj. సం తం. barber. (ఎస్ పర్ లొ). ర /nāra/ n. just. ( ట్ ాట్). క ప /naukaripar vālo/ ఉ గం ౖ ల . ౖ స ల ప త సకం ౖ . హ ర ఛఁ. mark. య /nāyakīmā/ పద . (బటర్). మం ర యం . రం /nāraṅgīr jhāḍ/ n. • ఉ గం. • िनशानी. िनकल. త ర . ripened dried kernel. య బదం . • adv. fairly. (క ీ). న . క న పం . interest in the job. coconut. రస • िधक्कार. started. (ఒ ొరటి). ఘ స . character. (టెప్). (ఇన్ ి ోప్స్డ్ ). హ ఘ నఁ రం ల . లం. ( రల్). नोन. न द. moral. ( ైట్). యం . • అ రం. salt. ర క ప 50 . in the sleep. (ఇంటర్స్ట్ ఇన్ ద జోబ్). ర ం . జ వ ఛఁ ం ఛఁ. • యకత ం. ఇం ం బయ . ఆ ం ణ్ . మ ణే ణీ డఁచఁ. యజ ెడమ్). ణి /nūṇi/ n. (ఒర్). guava tree. संकेत. • ఆన . బ ట ఉన . /nisār/ మ . వ ద అవసరం. • క . otherwise. start. అడ అడ ఉన ఆన ఉ . ( ావ్వ టీ)ర్ . ( ీల్ ప్). न्याय. इंसाफ. ష గం ౖ . madam. स्वािमनी. िनवार्िसत कर. (స ట్ య్ ే న్). నల. ( ట్ ాటిడ్). नािरयल. ద. య కఁరఁచఁ. క /nikaḷ/ v. ( ౌఅర్). (జోబ్). ం ణ్ /noṅgvāṇ/ n. हक़. మఁనఁ య . య /nāyamēti/ • adv. యం న . इशारा. • adj. नेतृत्व. (కూయ్). ంద ద న అల ఉం ం .యకణ్ యకణ్ ( /nāyakaṇ/ n. right. ం . ష /niṣṭaro/ ప త. మ . ఉ . దగ రం . /nīnd/ n. (కొకొనట్). . ( ే క్ర్డ్). lead. క /naukari/ n. ఆ ॓ ఆ నఁ ం రఁచఁ.హ ం క . • బ బ indisposed. పవ ంచ . ఁ . hangover for drinking alcohol. యౖ న ట . మన ం నఁ ణో. యం /nāyaṁ/ n. ( ైపన్డ్ ైర్డ్ కరన్ల్). refuse. ం ం . ణ్ క . string. ఇం లం రం . స /nisar/ v. (బు ల్ ). िनणर्य ణ్ ణ్ कर. as per law. (బారబ్ర్). तरकारी. /nindēmā/ ద . • యం. गाढा रस. య వ (గవ ెంస్). ణీ ఆ నఁ దఁ. ర. ( ట్ ఙ్ ి ర్ ). बाहर कर. (కెరకట్ర్). िनदा कर. (అద ైస్). న న . रवाना हो. butter. • adj. job. /nikāḷdēr/ v. • ం (హెఙ్ఓవర్ ొర్ ంిర్ కిఙ్ఎలక్హొల్). or. गूदा. िनशान. (మాక్). authority. (జస్ట్ ). ( ెఫుయ్స్). . /nālo/ • n. మంగ . బ బయ న సమయం ఎంత. క . • బయ . (ఇన్ ద ీల్ ప్). पहचान. . िनवासी. య /niyat/ n. అ క నం . య . िचह्न. య క . /nīlo/ n. लवण. • ల . ర రక .. ( ైట్). पालन. ( ే ). ( ెప ేయ్ట్). sacred. బ గ . చల ం న . ం . िनकाल दे. /nāraḷ/ n. /nāḷi/ v. sleep. బ జ కన . नमक. . inhabitant. tap. • adv.

నఁ ప . బ న. ( ొర్ . నఁమ . పడ . demolish. ప /paṭāl/ n. హ ప ణి चौडा. ( ేయ్ ). fifty. stop still. ఊ రం న ప . kneel. ( ి ట్ కి ర్ ట్డ్ ి పద పద /paḍāv/ n. (టు ంి క్). poetry. ( ెక్ ). /nam̐ kāmērivātē/ వృ अभय. playing card. . भरोसा. speak. • . ప పడ కఁచఁ. ప . credit. పడ . freeze. बात कर.త న ం /nam̐ an jān/ adj. ఓ ప . map. strange. बोल. call. ప /paccēr/ adj. . blade. anyhow. రౖ న ండ ఉ . నఁచమక ఁ. నఁ తప నఁ ఆ . ర. ళ డటం. ( ోఇటి)ర్ . heavy rain. చ రద జ. పథ ం. promise. /pakkocvāḍo/ adj. ప . feather. పద గం. (కంపలస్ )ి . ప /paṭṭeḍā/ n. (బేల్ య్డ్). बात चीत कर. ( ల్). య ం నఁ తపఁ /nam̐ tapam̐ ju/ v. తప క . complaint. ప /paḍāvō/ v. दल. న . ప దఁ /paḍēdam̐ / v. grandfather's grandfather. . క. అత పలక ం . long pole to propel a boat. ( ెదర్). िचतर्. दूसरा. స రఁ ప . . (ఎ కేయశ్న్). ప గ ఛఁ. గం /padyabhāgaṁ/ n. ప /patti/ n. పట॓ దఁ /paṭak dam̐ / v. drop. /padan/ adv. wet. घुटन के बल बैठ. కదల ం . ప .ఇ వస ( ికేయ్ఎడ్ ట్ య్ ే ట్ ). परहेजी रखना. ( గ్). ప ప /pakār/ n. న. सेना.స స నఁ అ పం 51 /nausan/ v. decayed state. (ఎ హౌ). ప ౖ /paḍēr vai/ ఠ సక . సృతం. spoiled. బ్ట్). హ బ ప ౖ . దళం. త . గడం య . ప /paḍāvpaḍgi/ వస. (కెచ్). తప క. ప /pacās/ num. ప ప ప ప ప /paḍavār cāṭṭu/ పడవ . నఁ కఁళఁ ఁ కఁళఁ క /nam̐ kam̐ ḷam̐ jum̐ / . ( ొర్ప్). ల్). • ఎ ౖ /pakko/ • n. (హౌఎవర్). (కం ేల్ య్ంట్). ( ీప్క్). ( ి ట్ )ి . पथ्य. రౖ న. waste. పత ం /patyaṁ/ n. ప పక ప ప ప ప /pakaḍ/ n. to sink. • పసం ం . ీర్స్). ( ి ట్ న్ ీ ). (హె ేయ్న్). . (బెల్ట్). బ ఠ సక ఇ . య ం నఁ నఁచమ॓ . ( ెంర్ డ్ ెదస్ ంెర్ ాఫ్దర్). next. पंख. large. • పలక ం . ( ెప్). िवस्तृत. (కెర్ ిట్). ప /pacār/ v. హ ప బం ఛఁ. ( ొప్ ల్డ్ ). . पर दादा. తప ం . ం పక . గ /paḍdār galmā/ /paḍāyi/ n. पर. అభయం. న అభయం స్). /nam̐ hālajū/ n. greet. ప /pattāl/ క క . िशकायत. /nam̐ camak/ n. िवशाल. తప ం . बंजर. ( ట్ య్ ే ర్ ). compulsory. restricted meal. ల /paṅkōḍār laṭṭā/ n. पर्वचन दे. ( ెట్). ప జ . ట పం వఁడఁ. ౖ లబ క త ం . तस्वीर. ఘ ప ం . ట ఈకల ఎ . ( ట్ ొప్ ట్ ల్ ి . బం ప . ( ేల్ ఙ్ కాడ్). • త . /pakkā/ • adv. ( ట్ ీర్ ). (క ట్ ేటెడ్). . पुकार. త. ప /pacāyēr/ adj. ఆ . प ा. big. పటం. (లెకచ్ర్). /pakārēr/ • n. बुलावा. ప ళం పడ /paṭāḷaṁ/ n. lecture. మ ఊ బయట ఒక బ న బం ఉం . ల నఁ నఁ ల /nam̐ yī/ రకౖ న. క ం . cultivated. ణి /pakkopāṇi/ ండ త వరం. పందఁ పం /pandram̐ / num. ఖ స . िव ास्. भाषण दे. /nam̐ mman/ n. (లొఙ్ ోల్ టు ొర్ప్ఎల్ ఏ /paḍ dādā/ n. (డమా ష్). belt. however. education. . 50. catch. • adv. క . (లాజ్). మఁనఁ క ప ం ప ఛఁ. రం . legion. న క బం ఉం . అప తౖ న. (కొల్). घुटने टेक. మన నఁ . ఈక. ప ప /pagupaḍēr/ n. fifteen.

అ ఉ ణు ఛఁ. హ ప అ . /palugu/ n. న జ ల . behaviour. परदा. wear. పరగ /paragaḷgo/ v. lover (f. . ప చయం. ( యర్). . గ ద . companion. ( గ్ బండల్ ఒవ్ హేయ్). (బెక్). (అబస్వ్). cot. న. primitive. ( ొన్). ప ప ప కష్ం . /pardēśi/ పర /parpuṭ/ adv. पुराण. (కొర్ క్ల). /parlēvuḍi/ adv. . ( యర్). /pyāro/ • n. (కొట్). మం క వడం ం . యౖ న. అవత ॓ ఆ ॓. • adj. ప . /pyār/ • n. పర తం. లత స నం ఉ . morning. ద /palṭi mār/ n. big bundle of hay. పకృ . మంచ రఁచఁ. love. అం ధ ం . ఉం . ణీ ప ॓. న . గ పలం మంచం లక ఉం ం . ( యర్). python. • ఉదయ . ప న పలం ప ప ప ల /parisina/ n. ణం. (ఇం ి ెకి). /pahāḍ/ n. .పం జన పం పకృ 52 జన /pampōḷī phāṭrijana/ v. /pyānō/ n. ( ా ఙ్). साथी. కఁ. आकार.). quantity. (లవ్). roll. క వడం. పండ న . observe. ప ఒవ్ ోప్). ఉదయ ఒక . ( ెజర్). ల న . nature. (ఇంటర్డుయ్స్). ఇం వ ల ప చయం . कु दरत. చ ప కష్ ం . ( ిర్ టివ్). िमजाज. ప . ప కష్ం ప డ . అవత /parānāk/ ం . (ఇం ైఅరనమ్ంట్). thaw. ( ై ాన్). worn. స నం ఛఁ. पर्कृ ित. chronicle. sweat. పండగ త . गुण. ( ీక్ర్న్). రజకణో /pyārajakaṇō/ adj. िबगड जा. environment. गल. /palaṅg/ n. ఆ ఛఁ. away. న ద ల ఉ . wear. ప • ప ప ప ఏ॓ హప ణో. స నఁ ప కష్ ల లంకఁరఁ. /paḷḍ/ ద ండ నఁ వం . • n. ఘ ఆ జ మణేనఁ ప క . కం ె యన్). (లవర్. (వన్ టైప్ వ. ప ం . ( ొన్). ఘ . . lover. ఆ ల . ప ణం. . (అ ేయ్). . mountain. नाप तौल. పర॓పక /parakpakaḍ/ v. ప బ . • v. िपघल. జంగ రఁ నఁ ప కఁచఁ. నక . indirectly. archaic. one type of rope. అ ఉం ండ వ. వడం. ( ఙ్). /pyāri/ • adj. back. 1 2 జ /pyārmēlējakō/ న . • adj. introduce. కర . darling. క వడం. screen. ( ెవ్ట్). • n. िमतर्. . पिरशीलन कर. पहाड. ( ేయచ్ర్. (అ ఇన్ ద ప పం టఁజన ఊ ణో. लुढक. ప /parbāti/ n. క . వరణ్ /paryāvaraṇ/ n. ప /parico/ v. (మౌంటిన్). नाप. पहन. पिरमाण. ల . ావ్యర్). లత. ప /pyānār/ • adj. ( ో). ఈ . ంచడం. • v. /pyār/ • ం . माप. ఈదడం. /parāḷērvāmi/ గ . early in the morning. • v. నక వ ఇప వర తనౖ న. ల ఙ్). ప వరణం. dawn. फिटक. ప /pardā/ n. లఁ /pyārlam̐ / v. (కొవ్ంటటి). (ఆ ెక్ క్). . న. ప ణం /parimāṇaṁ/ n.ఇ తనౖ న ఇ . धारण कर. ల ఆ గంటల . పకృ హే /prakr̥ti/ n. wear. (లవర్). ప కష్ /parikṣa/ ప కష్. ణ కథ . /pyārēr/ n. गौर से देख. measure. ( ోల్). రజ ల నఁ ణొ. दोस्त. ఝ లఁ. ర. మట. स्वभाव. ధ ం .

/pāpi/ • adj. /pācōjako pāṇṭā/ n. ప య నఁ ఆ . बहुत.ఈ ప లన . narrow. ప య /pāpaḍ kāya/ n. शर्ेणी. త ఏ ఎ . propose. /pāḍā/ • n. స జన ంద . బల . प ा. ణ్ తన లం మ ంతల వం . ప పట॓ మ . అర పతం ఎ వ ఉం ం . ఉం ణీ ఁ . ం బర . . . ంట /pāṇṭa/ n. liquid. పంట బ /pāṭṭo/ క . water. (సలుశన్). . (బెండ్ఏయ్జ్). రఁచఁ. जल. ఎం లం . पालन. कर्म. बािरश. పంట. గజన ం ణో. कु ल. లం వరం వ ం . . five. బ త న డ క క . leaves. पतर्. solution. గ. उपज. హం వకం ం బతక . ప లన. पंिक्त. ట కం ఎ వ. दर्व. के बाद. (ఫఫయ). ( వ్స్). ం /pān̄c/ num. ఈ ల ఆ . ( ె ష్). papaya. handkerchief. lift it and త ఁ డ show. (కుర్అల్). cruel. ణీ ం /pāṇīrvoṅglo/ n. . (హె ట్ ొమ్). • . clan. governance. िरश्ता. पर्स्ताव रख. ( ేయ్న్).ఆ ఛ ఉన బలవం . रक्षण. జ /pākgojako/ పం న . మణ్ /pāmaṇ/ n. ( స్ట్ ). आँसू. ౖ పం ఆ ంచ . flowing. acquiring. పక ం ాల్డ్ ). (అకవ్టిక్). tribe. వ ణీ రఁచఁ. ణీ రఁచఁ. • జలజ. वषार्. तरल पदाथर्. ణా /pāṇākēr/ n. ( ోట్). (బెవ ెజ్). ( ైడ్). ఊ ప ఛఁ. నక. • యం. ణీ /pāṇī/ n. aquatic. ప /pāp paṭkēr/ v. • ఆ ం . ( ైవ్). ఏ గ ం న . ( ఆ ఆ . /pākḍi/ n. बंधुत्व. harvest. ( కివ్డ్). (పర్ ోస్). side. devilish. ఊ మ . ( ల్ ోఇఙ్). (టైర్బ్). (గవ ెంస్). पेश कर. पीछे. చ ఁ జ . relationship. హ . ట కం. ( ె ో). తం. • పతం. ( ేయ్ ). /pātḷō/ adj. note. बांध . ల /pālan/ n. heavy storm. पैदावार. (హెండ్క ీచ్ఫ్). /pāṭiyā/ న ండ. पपीता. హం దవం ఉం ం . संबंध. range.వ స లబ ల ం . बरसात. . పం ఆ ం ట. పం yield. • దవం. డ /pāḍan dikāḷ/ ఎ పడం. త ఘ ఁ . /pācērō/ v. వ సన సన . సడ ప ౖ ఉన ఆ ల ఊడ ం . వరస. నఁ . సన న . ( ొటర్). ణీ . బ . ఐ . మణ్ ( ిలేయశ్ం ప్). ణీ బం . सािबत कर. (అకైవ్అ ిఙ్). . ంత. ( హైండ్). రౖ న. गोतर्. ఆ మం . . ( ట్ ్ ఇట్ ఎండ్ ో). (కాల్న్). ఎ యడం. • వరం. rain. పంట జ ం వ ం . జ /pārrojakō/ . behind. /pāktī/ పక . bandage. రౖ న . साफा. beverage. ప /pān/ n. रूमाल. • adv. . /pāccam̐ / n. अकं . ఏ ॓ నఁ ఏ ॓ రచఁ. ణీ /pāṇī chērēr/ ళ చ . • n. ఒ క ఒ క తం ఉం ం . पानी. . • వకం. ం /pān̄cīr/ ఐ .ప ప ల 53 /prastāv/ v. ం /pānt/ n. న . ఊ . वंश.

handle. . ( ంిర్ క్). ఈ వర క . finance.ఈ సంవత ర లధనం ఎంత. ఎ ట్ ్ టు కె ి). bank. మఁ ద తరగ . ( ైఫ్). త దం ల ం . थाती. . జ రం వ . . • . पक्षी. డఁ. genetic. ( ెటిక్). స /pisa/ • n. ల /pilla vāṭ/ క రం. childbirth. (హె ఙ్ ఏయ్ ఆనం ఁ కరఁచఁ. జన రం ర వచ. తప adoptive mother. ( ైస). land. త ండ య ర వండం . बट. • n. ం /pindyā/ adj. /pīlēr/ జర ట . ( ేయ్స్). नशा खोर. • వంశం. /piṭṭa/ n. ( ాస్). small girl. • గటం మ వ . . ల /pilla/ n. • n. धन. पाटा. • n. . లధనం. వం . ఇత . /pīkā/ న . పచ . Paisa. पैसा. లఁ. గ /pāḷō/ v. . /pipā/ n. lift to carry. సం . /pās vēgō/ n. (పర్ ట్). /pitto/ n. ం ం ం ణ్ ం . ( ి ల్ ష్ ి ). కట. ( ెలో కలర్). ( ొమ్ల్ గల్). డ . ట. /pīḍē/ n. /pitlo/ adj.లఁ జర 54 లఁ /pālḍam̐ / v. ల. ణీ . end of the road. ప . having a ెలొ ష్ కలర్). /pāḷējakaṇō jhāḍ/ /pāḷēpar hutar/ v. ం िपयक्कड. वंश. డ . (బడ్). stool. ఉం ర . ప ం ణా॓ /pāḷē bhāndērō/ అం the edges. ం న ౖ . पीढा. మం. . पर्सव. పసవ . raise. కటౖ ం . ( ొమ్ల్ బొఇ). /pīngā/ మృత హం. पूंजी. कोमल. . ప పచ yellowish colour. alcoholic. गोद म ले. (ఎండ్ ఒవ్ ద ోడ్). दमडी. ౖ స . /piyōṭ/ • n. नाजुक. ( ెల్ప్). (జాం ీస్). ( ేయ్స్). corpse. (మ ). ( ले. ఘ ణా . ఎ వ . छोटी. संरक्षण. . ంపకం. కటడం. /piṭrōl/ n. िचिडया. నఁ కఁచఁ. • n. /pīki/ న క. (సుట్ల్). पी. money. पीतल. knife. క . • v. మంగ క గడం . शराबी. pancreas. (హొల్సట్ ర్). yellow colour. పదవ తరగ ఉ ణ్ డన /pāsnā/ n. promote. मूलधन. बाजी लगा. . య /piḷiya/ n. (బొక్స్). ( ివ్గ్). /pīḷōjarat/ adv. ( ేయ్ంటనంస్). /pāllu/ adv. ౖ స. 1 . वहन कर. tying ం న . पैसा. (కొప్స్). హ మ ఛఁ. /pāssikāḍēr/ యడం. /piḍi/ n. త. • n. డ /pīḍa/ n. . कनस्तर. उठा . ఇం ం ంచం . small boy. holster. maintenance. ( ైల్డ్బత్). త ప ఛఁ. . पोस. petrol. టఇ . 1 /pāḷ/ • v. జ /pāḷījakō yāḍi/ దతత న త . న డ దఁ. ం . box. drink. ( ై ెంస్). slant. (బార్స్). చం /pistōlēr can̄ci/ n. raise. (బెంక్).prop. ఒ . bird. రం /piḷoraṅg/ ప రం . swig. • n. యడం. (హెండల్). पाल. पान कर. दाँव लगा. (ఎలక్హొ క్). whelp. ౖ స . jaundice. मुरली. మఁనఁ ణో. /pi/ v. య వఁ. brass. िडब्बा. pass. ( ెటల్ ర్ ). girlish. पोषण. ఉ ర ణ్ త. • v. నఁ ణ్ . ప వ న హం ప రం ం . (టై జకణో ప త /pāḷeparti kāṇāk/ ఒ ంగ్ ద ఎ స్). (లెండ్). డ ఇ . मूँठ.

కఁ. క . पयार् . /pūrvējā/ adj. (టెల్). కర /purokarmat/ v. माँग. समा हो. దక /pedakarēr/ n. ంసం ర సన సం న . ( ెకిట్). ఈ క . క . (బెక్). య అయ రం . (మావ్). (ప ేవ్య్డ్). ం ఛఁ. पुदीना. fragile. appropriate. (కేల్య్మ్). ం /purpūn̄cyā/ ంగ . टु कडा. pertinent. पूवर्. mint. ండం క ఉం . chronicle. (టైటల్). it happened. ం /pun̄cāḍ/ అంద . (పూబటి). ట ఉం . స పడక. पुिडया. हो. త నంత అన ం .ఇ న లం . /penār/ n. (ప ట్ి ెంట్). . ర జ /pūrvajatrā/ adj. /pūr vēgō/ • అవడం. ం టఁ వఁచఁ. /pūḷi/ n. creation. వ /purōvajū/ v. िबरुद.ప య ఒ ం . back. . . • గట చ . ంచ నఁ /pūn̄caḍinam̐ / క . త నఁ . క ఉం ం . . ం ణే న లఁచఁ. stomach. (ఫుల్). జ . पूछ. ఇ . న ల అందం ఉం ం . ఆ . /pūro/ n. . . అ . ఏ पुरस्कार. ( ెటిఙ్ ి శ్ట్). ప ంచ . (బె ). ( ెర్జైల్). క ఉం . don't end. • అయ गुरू. (హెండ్ ఓవర్). दुम. • ట. tell. కఁ నఁ . priest. త ం . not matching. पुराण. over. पेट. /purā/ v. snap. కఁరఁచఁ. . hand over. ౖ న. creation. (లొఙ్ అ ో). టం. योग्य. ( ంట్). puberty. ( ి శ్).ై अनुकूल हो. . ఁ ర . . (కీర్ఏయశ్న్). • చ . सृि . packet. నఁ వ ల . ( ెర్గన్ం ి). गभर्. पेट. (లారవ్). म. पूँछ. అ ం . క వ ం . ంగ క ం . నస /pēna samiyār/ n. . న. pregnancy. ం ల /puṅgḷibola/ రఊ . /pēḍu/ n. सािबत कर. ( ొట్ ె ఙ్). క . ణం. पेट. కర . ం /pūnd/ . getting finished. స వడం. apply. पर्ाचीन. ( ీర్స్ట్). /pūṭo/ n. క. ంచ .స ం 55 స ం /pīsabhānd/ v. • త న. • adj. (కొర్ క్ల). पहला. /pudīnā/ n. (ప ొమ్ ేర్ర్). उिचत हो. /pēṭ/ n. /pēṭcālēr/ n. ( ిగ్ ఏయ్ ెలో ఇన్ ెప్త్). న. /pēḍ/ n. title. . पुजारी. पहले का. /purvēni/ v. ( ెమం ట్ య్ ే ర్ ట్ ). motions. chip. गभर्. persuade. पूरा ప . జ లం . సృ రహస ం ఎవ య . claim. కం ట . primitive. సృ . ( షన్స్). िस कर. उदर. ర ం కం ట . ం ం రచఁ. tail. ణ్ /pēṇ/ v. maw. stand. ట /puṭka/ n. (టేయ్ల్). ర ం. స ప . ర జ . క. गभर्. /pūjāri/ n. ం . (ఇట్ హెపండ్).ఈ . (అ ల్ ). ఈ ణె . /pēnā/ n. ( ప్). buttocks. వ /puṭuva/ n. tail. క నఁ . larva. बीत जा. (ఓవర్). • v. उपािध. (సట్ మక్). ణ కథ . • ఉదరం. రఊ . స ప లర ఇవ ం . • గర ం. finish. /puropāḍ/ v. . నఁ ం ణే ం లఁచఁ. (వంస్ బెక్). (టేయ్ల్). /puṭikyā/ n. •క . full. ం /pun̄cḍi/ n. पीठ. dig a shallow in depth. • v. (కీర్ఏయశ్న్). /peḍsu/ adj. ఒ ం . ( ట్ ంె డ్). న డఁ ందణ్ ఛట॓ రచఁ. (అ ోర్ ీర్యట్). (మాసట్ ర్). ( ోంట్ ఎండ్). पूित. ం వచఁ. स्वीकृ ित ले. पेट. ణో /purāṇō/ adj. ( ెన్ప్). (సకీస్ ింగ్). సృ . ర /puraskār/ n. ( ిర్ టివ్). long ago. उिचत. one's back. ఉదయం జ . ప నఁ జక . చఁ. master. . बर्ा ण. उदर. • succeeding. • నంత. జ /pūja/ జ. ఆంత రఁచఁ. belly. perform prayer. /puṭē/ n. ం /pūn̄c/ v. ంసం ర న . . . demonstrate. న ం /punnaṁ/ న .

ౖ అం ఉం పకఁ స నఁ. ( ట్ ా బ్). stick. /pora/ n. (బెన్ ర్ ). ( ొట్ ెస్). • . • v. మ . पर. soup. offer sacrifice. తర /potara/ n. అర పం ఒల . (లుస్). భ . ఝ ఫ చఁ. ంత పం రసం . ఫ /phar/ • v. छोटा. ( ెర్ండ్ ొటర్).ఇ వ ౖ న . कलम. छोटा. ం వ . ౖ శ తం /paiścavātaṁ/ n. उँ गली. ( ొట్). ( ెదస్). (కం ేర్). • n. bundle. ఆ నఁ రఁచఁ. िझल्ली. शोरबा. ఈ ఏ॓ ఛఁ. ( ల్ ా ). ిస్). . ( ీ ెర్షమ్ంట్). elf.ఫ రం 56 కణు . పక . ఫ ఫతం ఫం ఫం ఫర॓ /phataṅgi/ n. ం /poṅkoḍā/ n. का ानंद. नातीन. /pōṭiyā/ • n. police. remove the shell. upper layer. chop. short. త బ ఇ . ఊ ప మం ఉ . /potiḍyā/ ఆడ డ మడత సం . ( ట్ క్ి ). . husk. feathers. జ /pōlo vēgojako/ adj. नाटा. ఈక . wing. ( ిమువ్ ద ెల్). ఫ . హ ద ఆ ఛఁ. िछलका. /poṭyā/ adj. ఆ న. . మనవ . घूम. अंतर. रस. ఫ గ /pharāgat/ • adj. तह. (బండల్). ం లట /poṅkoḍār laṭṭa/ n. (ఎక్స్టింక్ట్). pen. చ . (టెప్ ర్ ). ఫ /pharkārō/ v. క . feathers. (ప స్). కలం. ం డ /poṅkoḍa/ n. पक्षाघात. హ చఁ. స డ . ( ఙ్). ఁ ఫ గ . परत. • n. ఫల రం. /pōlo/ • . /pōṭ/ n. /phando/ n. भेद. ( ెదస్). (సుప్). लकवा. (హస్క్). బ ఇ . ( ైర్డ్). /poṭṭu/ • ౖ ర. • adj. . wing. . లౖ న. . • n. / వక న క కచఁ. shortness. ం /poṇṭi/ n. ప గం. రగడం. ౖ క /paicānokarēro/ ప శ . . స /pēri/ • ( ె ా . फँ दा. బ . तुलना कर. బ ద తరగ ౖ క (ఇంటర్డుయ్స్). grand daughter. ఈ జ . ( స్). loose. (ఎల్ఫ్). ం /phaṅkān dhānsērō/ ం ప . /polimār/ v. juice. ం. (ఒఫర్ ె ిర్ స్ క ై ). పకష్ తం. paralysis. pare. short. छेद डाल. డ దఁ. స • n. బ పదవ తరగ ప శ . పటం. ( ర్సల్). चुभो. short. ణ్ . తనం. dwarf. ढीला कर. छोटा. (రంబల్). ర. मुहर डाल. ఫ రం /phalāraṁ/ n. అం ఆ ం . • ట. . ర . नाटा. िफर. extinct. ఫ ఫ ఆ . ( ెన్). trap. /pōtō/ మ మ . / న క కచఁ. ఎం లం ం మం . ఈక . (ఇన్చ్). ం /pōṅkōḍā/ n. (కైట్). ఉం ఫ వ ఆ . ( ొప్). bristle. /pōlis/ n. వ ౖ న. चुभ. ( ొట్). ( ొట్). వ . सड. introduce. • . ( ఙ్). డ న ణి ణ్ మ మ అ అం . మ ఉం ం . ramble. వ . नाटा. ఫ /phalcu/ n. . మఁనఁ నఁ ఫ ణో. /pōti/ n. /pharak/ • n. refreshment. చ. /pōḍgā/ • adj. गाड. पोती. ఆనందం . ఇ ఒక అం ళం ఉం . ర /posaḍ/ • adj. ఖ స . dried. bran. • రసం. difference. inch. • . స /pōsa/ n. kite. (అపర్ లేయర్). compare. ఆ ఫ కఁరఁచఁ. सार. మ . stab. ( ావ్ఫ్). డ న ల మనవ అం . . • n. ఫర॓ ఁ. క . నఁ వ ॓ణో. ( ిఫంర్ స్). अंगुल. पंख. . గ చబ ఉండ . న . flabby. ఏ ఆనందం . कीडे पड. /poṭṭu kāḍ/ v. చ.

tear. ఢఁ అం ఫ ఛఁ. రం. /phāyēdo/ n. • టకం. nose ring. evident. break. ం /phīn̄c/ v. /phāḍ/ v. . క ం పవ ం గ. ( ి ొట్). • n. స. soup. . (హెఙ్). /phuṭēr/ • v. rumour. (ఎక్స్ ల్ ోడ్). /phānsi/ n. /phyālgi/ n. slit. explode. హ త క క . ం . (ఎరపష్ న్). फल. लाभ. अंत. పగలడం. नफा. (లు ిఙ్ కలర్). . चीर. /phūṅgi/ n. (కర్చ్). ( ొమ్లొప్క్స్). ప /phāṭpaḍo/ v. గ ఊదం . स्प हो. (సుప్). (టిప్). . • adj. ం॓ దఁ /phāṅk dam̐ / v. • n. ం ం యం . ఉం ం . fruit. /phupir/ n. డ తట ర ం . ఇం రం ం ప రం . డక. అర పం అం . ( ోస్ ఙ్ ి ). పం . (ఫుర్ట్). चीर दे. • ంచడం. (బార్న్చ్). फक. फाड. eruption. ం ం /phūndā/ n. lungs. ం ప ట . అం ం . ట॓ /phāṭak/ n. ట పడ . ట ప /phūṭan paḍē/ n.• . ం స నఁ ఫ ం .అం . పం ఉం . (బేయ్ ర్ క్). /phulā/ n. ఏ భం . broken. ఊదడం.మ టప ం . • ద. ఘ ట ఆ . तोड. (బార్ చ్ంగ్). िगरा. వం పం • v. /phyālēr/ ప హం. (లఙ్స్). overthrow. टु कडे टु कडे हो जा. బదౖ ం . ప ం . ం . branch. లడం. कोना. • n. अलग हो जा. compensation. (బేయ్ ర్ క్). िनचोड. . (టీయర్). • v. టప . फूँ क. मसालेदार दाल. eruption. (ఎరపష్ న్). smallpox. (బోల్). profit. ( య్ ే ట్ ). throw. ఫ . న. నత ఇ ం . ఎండవల క ఏర ం . బదల . ( ొర్ ిట్). जूँ. • ం . (కొం ెం ేయశ్న్). మ ప . నఁ ం . अफवाह. िवदीणर् कर. ఎండ ఈ . . ఉ . िसरा. బ ఓల ల ం॓ . ( ిల్ ట్). /phaḷ/ • n. outburst. /phāṭgo/ v. ం /phyāmpro/ n. ం ం ల /phāṅkāvāḷ lakḍī/ n. टू ट. crutch. ర . n. दल बदल. ంద ప ప ం . ౖ .ఫ ం 57 ం /phāṅkāphūṭ/ v. ఫ రఁచఁ. క. భం. (ఓవర్ . gain. ఊ . /phiryād/ n. నత. ఫలం య . branching. . fruit. (ఫుర్ట్). తడ జ . ం॓ /phyāṅkdinō/ v. टु कडा. /phāṭēro/ n. फ़ू ट. • छोर. అక డక ం . /phyāyēdo/ భం. ఊ . (రుమర్). గ . ఫ . फोड. paternal aunt. rip. ( ాప్ ొఇంట్). फकना. త ఈజ . ఫలం. . మఁనఁ ద ॓ఫ . छोर. फू ट. ఘ . క. • n. squeeze. /phūṭ gō/ • v. ప న. ం /phūṅg/ n. भाग कर. sharp point. cleave. नतीजा. bee. ( ). ం /phuṅkār/ • v. (బోర్కన్). break. . losing colour. hang. సమస ం ల కఇ . (బార్న్చ్). branch. n. (ఔట్బస్ట్ ). split. /phaḷcu/ n. िचर. पिरणाम. फाटक. भर्मर. ఊ . report. नीचे धके ल. ( ేయ్న్). దగర फल. नोक. gate. फाँसी. ( ీక్ స్). पर्ितवेदन. िसरा. blow. tip. टू ट. नोक. ( ోర్). दरवाजा. టనం. న. . नतीजा. పంగ కర. (పటెరన్ల్ ఆంట్). స ట ం .అం . ार. (ఎ డంట్). ఁ /phiṭgē/ n. ఫల पिरणाम. • n. పడ ోర్).

సరడం. క /phokaṭ/ n. पुष्प. फू ल िखल. उमड. • v. నబ ణో. బ ణో /baḍāvṇō/ v. /phūli/ క. తట ం పడ . /phōḍēr/ బద . pimple. मुडवा. /phūliyāyō/ n. బ ం . ఉ . • v. వ న ం . (బెస్ ర్ ట్ ). బ . • . ఆవ ం /baccir/ n. /bakro/ కలవ . . पर्ेमािलगन. अलग. फक दे. సం . ప /phōḍā paḍgē/ ద వడం. బ /baḍā/ v. ప అ గత య డ . • పగల . ఓ నఁ ర ం . ( ి ెప్ష ట్). exchange. free. . అ గత . అమ చ మం . (ఇకె ండ్). • num. . babbling. (కేరల్ ిల్ ). (ఇకీస్డ్). (బంప్). swell. మ ం . remaining. trousers. . अगर्सर हो. బ ఆ . ( ాం). ర . . making excuses. ( ీర్). ( ోర్).ఎ ఎ . • . thousand. /phēḍ/ v. . /phūlō/ v. . /bagāyi mār/ v. /bakrā/ n. /phūl/ n. . నఁ ణీ . dispose. శ కష్ర త. sway. slit. (టౌర్సస్). belly. ( ెటల్). ండ పగల . ప ల . బం ఎడమ ౖ ప ం . dissuade. బ /bakvāḍi/ ం . మ ం . मुनािसब. (బోల్). सलाई. ణా॓ /phōṇāk/ v. . బ /baḍgo/ • n. bump. फक. ం . ల . ( ెవ్య్). पुिष्पत हो. आगे बढ. • గ ం . yawn. उिचत. exceed.ద డఁ ఁ ణాకఁ. ణా॓. బగ అట /bagar aṭkaḷēti/ adv. तीली. ( ి ోప్స్). (హగ్). ణో . ం . ( వ వ . ఉ . breast. ( ీర్). బ /bakvās/ n. (హెడ్). నఁ బ . • బ . numb. ( ి ేవ్డ్). flower. carelessly. . िनबटा. फोडा. छाला. అ వృ . బట /baṭṭar/ . ప . బ /baḍān/ . • . బం . ం బ . reversal. . पूरा कर. ం . • పగల . settle. బ /bagā/ • v. extend. ( ి ే న్ఙ్). वापस करा. /phūlērō/ v. फफोला. • v. चुका. • ఎ వ వడం. చ . ద కలవ . నఁ బగ అట క . ( ెటల్). बदल. క . तोड. . ఉ . ( ౌసండ్). /phōḍ/ v. फू ल. /phēr/ • v. throw. ం . • n. hug. య ఒ ౖ ప ం ఉం . ం /pheṅkāyēr/ n. male goat. ం బ . అ వృ ( ి ెలప్). క క బ క మ . య॓ బగ కప ణో. కం ం . /phōḍā/ n. • v. पिरवतर्न कर. అర జ . ( ోల్). तोड. head. ( ిం ిల్). ప ల ం . నఁ క . (బె ). బ బ जम्हाई ले. ం బ . ప యమ ంచ . ( ేయ్ల్ ోట్). . wreck. roll. ( ెక్). ౖ ం /phaiṇṭ/ n. िनपटारा कर. free. (యాన్). బ బ బ /bakḍi/ n. लौटा. develop. బం నఁ . • ఉ తం. बकवाद कर. ( ల్ ౌఅర్). బ /baḍjāyēr/ v. కఁరఁచఁ. बढा. . ( ెవ్ల్). బగ కప /bagar kapaṭēr/ adj. ( ిల్ ట్).బ 58 तबदील कर. ఖం ి రస్ల్). ప డం. blow. dispassionate. rattle. (ఇకేస్ య్ ). గలడం. फू ल. . बकरा.

బం ర ం రచఁ. vicar. గ . conversion. bangle. ఒక ట ం మ ట ర డం. ( ొయస్నస్ సరప్ంట్). (డజెన ేయ్ట్). ల ర బం . (టైర్బల్). ( ిర్ ేర్). • త . तालाब. (బెఙ్ల). n. ధ రం . no shelter. ( ి ీర్ ెప్క్ట్ఫుల్). great. मदरसा. स्कू ल. బ బం /bandukēti bhāḷēr/ ల డం. . ( ౌట్ ఎ వ ి). ధ రం. /banā randi/ ఏ ౖ న. • ల క . wretch. బం ర /ban̄jāra/ adj. भवन. •త . rifle. not stretchable. బద /badalāyēr/ n. ప ౖ న. बढती. conception. improvement. మ सरोवर. पर्ित ा कर. ఎ वृि . • ఏర ర . मदरसा. • డ. ( ైఅర్ ద్ ఏయ్ గన్). హ ఛఁ. త వ త . . यश. జగడ . ఒక ల క . త . कुं ड. • బ . బం शीशे का(चूडी). బం /baṅglā/ n. (టు మ బద క . . इमारत. ప . • adv. duck. ( ేర్య్ట్). listless. . బం /baṅgḍī/ n. /baḍēr/ adj. ( ేయ్మ్). • ప యం. ం ం . पाठशाला. మం . accusing someone. काँच (चूडी). • adj. /badal/ n. ఢఁ ॓ . कीित. మ డఎ ల ం . • adj. (స ైవ్). ఁ ప . • ర డం. लचक हीन. ఆ రం /banā malādēro/ adj. ( ేర్య్ట్). बडा. న బణా.ఏ న ెలట్ర్). /banā tāktēro/ • బల నఁ వఁ బ న బల నమ . బల నౖ న. (డక్). ( స్ట్ లెస్). ( ో బ గ . బం ॓ రఁచఁ. బ /baḍonām/ n. कायम कर. డఁ వరంగ .prop. వ. ( ేచ్). ం ం . బ ఆ /baḍi ācco/ adj. బ గ /banāgatēro/ • న. (ఇంపుర్వమ్ంట్). ( క్). బణా /baṇā/ v. जीवन चला. సం ఆర ంచడం త . school. बंदक ू . without any worry. బం బం బ బ బ బ bang. Wednesday. బణా. బం . ( కర్). అమ బం ఉ . /bandevāḷō sāp/ కట . మ . . /ban̄c/ v. బం /bandukēr cōṭ/ n. जीिवत रह. create. . ం ప వ .బ బ గ 59 బ /badvār/ n. दुबर्ल. बलहीन. tribal. రం వ. survive. మ మ బణా. ( ొండ్). fire with a gun. स्कू ल. ఏ॓ అ ॓ బద . ( ెం ిడ్ ). दुबर्लता. బ బంట వరంగ /baṇṭa/ n. . ల దగర ఉం ం . (కంవశన్). బం . (సుక్ల్).ప యం . जी. బం బ /baḍi/ n. pond. serpent with black stripes. జ తం ల ఎ వ ఉం . (బెఙ్). . . to blame. బ బద /baḍo/ • n. स्थािपत कर. great. . బ /banākhāyēr/ న డ . అమ disrespectful. fix. उ ित. ( ైఫల్). ( ొట్ ట్ చ్ ె ర్ బ ఏయబ్ల్). బద . poisonous /bandūk/ n. (అకుయ్ ింగ్ సమవ్న్). హ బ . బ /baḍēni/ adj. వ మ త . బద క /badanām kar/ v. బ ఇ ద . బత॓ /batak/ n. ఏ॓ బణా. ఏ ం . (కం ెపశ్న్). . బ . • ఇ . ం బ ఆ ఆ . స कमजोरी. • బ . న బేల్ య్మ్). पाठशाला. • జన. prepare. degenerate. బ రణ బం చఁ. weak. ( ిక్స్). fame. బద /badanām pāḍēr/ త . /banā jōrēr/ n. (కీర్ఏయ్ట్).

बयाना. ( ెఫ్ ెస్). సజ ఉం . బజం /bājā bajantrīlu/ n. • v. (బ ఙ్). ర ణ్ ౖ న. चचार् कर. balance. ( ొర్స్ట్ ). బ నఁ కణ్ . spear. आसन. deafness. (అప్ ోర్). అత క తం . • adj. hole making instrument. /barma/ n. బర క కన ం . call. బ ఢం /ballā ḍhaṅgēro/ adj. ై /bayānā/ n. . (బెలంస్). అ ఇ . • v. మం ం . బ . sacrifice. sitting. ఇ ం . . pugnacious. . ఁప నఁ బ డ ద ఁ. బళ బ /baḷad/ n. నఁ అ వజ . िबगड. ( ొప్ ల్). (బాకిఙ్). బ /balidān/ గం. •బ बेकार हो.బ బ బ బ /banābaro/ adj. पेवस. उधार. క ల . (బెండ్). छु ट जा. • క ప కరం. బ /ballā/ • n. మం . पेशगी. క /bayiskarēro/ v. బ క ( /ballākar/ n. బడ ల. bread. ( ల్ ఇఙ్). defiling. బ /basro/ n. బ బ /barōbar/ • adv. స . ( ట్ ొర్ ఙ్ పసన్). ( ీప్యర్). ఊబ బ కరచఁ. ( ిటిఙ్). ం . stool. ( ల్ ే క్ఙ్ ఇంసుట్ర్మంట్). ఈ న . బహ త నం /brahmaputra nandi/ బహ త న . ఈ బ బ బ బ బ బర ం . /baḷgō/ • n. త ట డ . uproar. త ల వ ం . అప తం య .ద ం . క ం . ( ిట్). ఆఆ డ గ . బ /balḍāyēr/ n. /barci/ n. హ నఁ ఛఁ. bog. . టఁ స ల॓. शोरगुल. /bāṭi/ n. మం ప • అప తం ఁఆ న. కరఁచఁ. ంద . deficient. . బ /balvān/ n. (ఎడవ్కట్). సమ . advocate. త . sit. ( ొఙ్). న బ కఁళఁ. ఘ ప క బ . నఁ బ కర . (బెడ్ ర్ ). ట. బ చఁ /baḷrōcam̐ / v. బ /baḷi/ n. ఎ band. (అ ావ్ంస్). స స కరచఁ. బరఁ /baram̐ pēr/ n. (బొగ్). క తం . • . . అసం ( ె ి ింట్). బలవం . exactly. బ . బ /barkāyēvāḷ/ adj. खराब हो. ( ే క్ఙ్ ఇంపూయ్ర్. నపడ . ( స్). spoil. • v. • ఈ . . ఊ బ . బ డ 60 /balā/ n. • n. burning. . బజం . త వ పంట పం ం ల. • n. డ ై ఙ్). (బ ఙ్). (లోన్). barking. (ఇ ెస్కి). ( ెకిర్ ౖస్ ె ). ఇ అసం ర ణ్ ౖ న బ /bamro/ ఎగరడం. wrong. బ య /baliya/ n. అసహ కరౖ disgusting. strong person. िहम. బం ర న . frost. బ . drill. burnt. burning. बफर् . • త ేయ్క్ ట్ య్ ే క్ ). వడం. cheese. ం . बैल. bull. . మ హ దఁ. बुलावा. िचल्ला. loan. make mistakes. /bājrir khēt/ సజ . . ( ిసగ్ ట్ ఙ్ ి ). . बैठ. ( ల్ ిర్ ). /byās/ • v. బ క . ఆ . (బంట్). advance. ర త . /bāki/ n. అ . బ బ /barobariyā/ సహచ . . कजर्. ఇం ంగ ప ర గ . भाला. (సు ట్ ల్). బ చ . ककर् शा. బ ం. ఘ బ . पेवसी. డ /bāḍavā/ n. ఆసనం. flying. making impure. बरछा. (బుల్). న లల అన ం . (కొల్). . క ణీ ప నఁ డ కఁ. . ం వ ం . बहस कर. గ . िवलाप. /byāro/ • తనం. వడం. గ .

వద ఉం ం . ఛఁ. (టు బన్). పం . ఫ య్ ే క్ డటి). (యునక్). ద ం . లం వ . అస సప . (బే బ్). • v. /bāyilōg/ మ ళ . . /bucno kāḍ/ త . • n. ఘ ఇం ం జం . puff. impotence. interrupt. िबल्ली. वृ . మ ణ్ /bāmmaṇ/ n. to burn. (బల్బ్). /bijjā/ ంజ ఉం . (బన్).గ న ల . ఁ ఁ /bām̐ yām̐ / n. ల క రం . వంకర కల . డ ై ఙ్). (ఎంయుఅల్). బ . /bār kēr/ v. /bār pāḍ/ బ రంగమ . . ం ం . पर्कट ఆటంక ప impure. పతనమవ డం. /bāḷ/ . • న ంసకత ం. (బో). గ /bigaḍāyēr/ • v. ల ం . ( ేయ్ల్ కెట్). ల . . carpenter's adze. employer. . male cat. /buḍḍi/ డ /buḍādinō/ ౖ ఇవ ం న .గ . िपता. annual. గ . ( ి ీస్). ఁ ఁనఁ . block. ( ే క్ఙ్ ఇంపూయ్ర్. • జ. ళ॓ . పం /biṇḍā/ కట. /bāp/ n. స ఆ ం . ( ీడ్). (బొక్స్). ల లకష్ణా ఉన మగ జ అం . • త . (ఇం ొటెన్స్). (85) ఎనౖ సంవత ల స . (అన్మఫల్). /bāḷak/ n. . • v. spoil. ఁ /bām̐ yi/ n. disclose. bygone.ప పసన్). . . నఁ ల . త ప వఁజన వ ం . squint. ( ెల ి). • n. డ . seed. అ వ . disease. (కా ెప్ంటర్స్ ఏజ్). నఁ /bāḷēnam̐ / • v. (కెట్). chaff. ప సంవత రం. క నఁ మ ణ్ కఁచఁ. (వకిఙ్ క న ఁ ర ఁ . salary. త అన ం వ ంచం . (బై ొన్). అయ . भूसी. sicken. box. (వకర్). ల /bāyēla/ ఆడం ఉం . (బొల్క్). खराब कर. ం ంజ. న. స . • n. broomstick. make dirty. sister. old. కలత క ం . ( ిక్ఎన్). /buḍtōjārō/ n. baby. జ ఏ . వ ప ఆ కరఁ. . ( ీవ్ప్అ). ( ిసట్ర్). (బండల్). (ఓల్డ్ ). old man. • ప వ . bow. ం ం . వ ం. ( िबगाड. नामद . कर. /bissi/ • ఆడ . అయ . साँस. ( ి ోక్స్). క అన ం ద . (బూ ర్ మ్ ట్ క్ ి ). ( ాదర్). unmuffle. बाप. ( ొప్ /bārēvāḷō/ ఊ /bālḍi/ n. చ మ बूढा. వ ప ట త ల్). जािहर कर. defiling. గ /bugga/ n. లఁచఁ. . /bissā/ మగ . cat. /bārimās/ n. ం ం . आग लगा. ఛఁజ నఁ యల కఁ. worker. . స . /buḍo/ • adj. (ఓల్డ్ ెన్). (ఇంటరప్ట్ ). sweeper. bulb. కళచఁ. /bimāri/ • n. . . ం /bāṅgro/ ం . ణం /bāṇaṁ/ n. eunuch.61 /bāḍō/ ల . ం . ( ిక్ ంట్). कमर्चारी. తం. య /bāyalā/ n. ప కం . ణ్ /bāṇṇi/ n. క /bukka/ n. /bārṣā/ n. cock's crow. bundle. चोकर. ద. ( ికల్ ై ఙ్). ణి కట. య ప ం . గ ఁ . जला. /bāpjāyēr/ ఆ ట. ం అయ అం . (ఇం ల్ ొఈయర్). (బన్). नौकर. father. declining. burn. नाश कर. working person. (కాక్స్ కోర్వ్). ఖ . కఁ నఁ కఁ. • తం . burn. making జ జ జ ప /bujargojako/ v. ( ెఫ్). ర ం ద అ లర క ం . ఢఁ ణం రఁచఁ.

kind of fruit. कुं डीदरवाजे की. mask. దం మతం. शुरू कर. pipe. ढँका हुआ. /bockā/ ద. बात कर. ఒక ం . ఆల ం . రఁచఁ. కప బ న. • ం . खंडहर. ద /baudda jāt/ adj. /būḍgo/ • v. క నం /bōṇikir/ v. పం . /burkā/ n. అరం . बेटी. चप्पल. న. (లొస్). meaningless. రదృషం. పంట నషణ అ ం . bucket. (బుశ్). నషం. /bussi/ . जड. च गा. మ త ట. . ( ైప్). /bēṭi/ n. గ య. ఏ॓ . • ం . दुभार्ग्य. డ ఇం పల ర . . लडकी. dishonesty. बुिनयाद. ( ిఙ్). reproach. ల రచఁ. /boleniju/ adv. jingle. (ఇ జ్). టం. ( ిట్). అరం మత ట డవ . • పలక ం . नजारा. downfall. ( ొఇంట్లెస్). నఁ ం . మత /bē matlab/ adj. पतन. ంచం .త డ రం ం . आरम्भ कर. बातचीत कर. ంమ ళ ర క ం . న ణీ /bokkena/ n. (బేయ్స్). ం /būṇṭ/ . క ఉం న వ . ం /būṇṭlo/ adj. (ఏ ాస్కొస్ట్ ). ఘ ఆ ణో. ( ైలంటిల్ ). pointless. ( ం ిల్). नली. pump. ౖ . िगरावट. ( ీర్ట్). స /bē kismat/ n. िविचतर्. बाँबी. /bommōyi/ n. (ఓపన్). ర /burra/ n. ( ి ోన ట్ )ి . బ . pipe. • . ఒక మం ట . ఆ . image. pit. ఘ తల ల ర . िबल. ( ికచ్ర్). झाडी. ఊ ం గహం ఉం . ర ఛఁ జ /būran cham̐ jakō/ adj. ఒక డ ఉం . ం . bolt. • . greet. बात कर. कलह. करराग का. ( ాంట్). बदिकस्मती. • గహం. speak. హ ం మ ఛఁ. ట. bush. दृश्य. మ /bomma/ n. (బు ిసం). అ . ఈ ఖ . ఇ ఈత ద. • n. • ళం. (లొక్). నం . (టెల్). ( ౌన్ ొల్). (వుయ్). ఇ /bē imāni/ n. (కైండ్ ఒవ్ ఫుర్ట్). न व. ట . /būḍjō/ v. आलापन /bōr/ n. tell. नाश. जूता. • . /bēṭā/ . misfortune.అ ప య డ . ం త ణి /boriṅgi/ n. acacia tree. ం /bōli bhāṇḍēr/ n. ( ీప్క్). . /bommōḷīr jhāḍ/ మ . तस्वीर. /bunādi/ n. . క . బ . view. ఉం . ర . స ఛఁ. ఏ॓ ఓ . /bōl/ v. ఏ॓ ఆ . (పంప్). भाषण कर. అ . बोल. రఁచఁ. (మాస్క్). /bōlērō/ v. య. ర ఛజ ణ . ( ి ోర్చ్). ంగల ళ త . • తం. vanish. नली. िवगर्ह. 1 ారూ ట్ న్). accost. ( ొటర్). రజ నఁ కఁ. ప ం డ . ( ైప్). covered. picture. silently. టడం. ఘ ం ణే . Buddhism. త . ఇ క . base. . ( ా ష్). క టం ఉం ం . अगर्ल. • . ఇం త ళం యం . अगर्ला. పతనం. ఇం ఘ ఉం . बेर.ద 62 /buḍoyēgō/ adj. • డ. lock. ( ైప్). loss. (బకిట్). daughter. chant. ( ఙ్లెస్). మం ట . open. (బోల్ట్ ). बात चीत कर. (కవడ్). . డం /bēḍaṁ/ n. ఒక పదం పలక ం . • దృశ ం. sing. • . ఖ క ం . ఏ॓ ఛఁ. • టం. ( స్ ం /buṅgā/ n. న . च गा. ripe. (అకెష టీ)ర్ .

•త భ భ /bhari/ ం న. భ భ భ భ ( ి ేప్ర్స్). (కంసల్ట్ ). భం జ /bhandāyōjakō/ n. /bhasēro/ n. . ఁ ఉం . వ నఁ భ కచఁ. (డూయ్). రం భ జ . ( ేయ్స్). (కొ ఫ్డంస్). • v. शािमल हो. భ /bhamēro/ n. . . ( ఇఙ్ ఇ ). /bhyān/ n. /bhakti karevāḷō/ n. భర /bharap/ n. इक ा हो. కం ప . . buffalo. पलक. అక / గ వ అం . ओस. सहोदरी. సంపర ం. భడ /bhaḍat/ పర . ( ట్). ( న్). భ జ /bhaḷgojako/ pron. consult. భ న అన ం పడ . . ం . disperse. (అటెండ్). భమ /bhamra/ n. భ /bhaḍkādīne/ v. (ఫు ). मेल. భ నఁ దళయ కర వచఁ. మఁ ఁ. िबखेर. ఊ ఆ నఁ భ క . . • v. ప సం ర ణ్ ం ఉం . ( వ్ల్ ). भाग ले. arrival. ( ట్ ే ల్). ద నమ కం ఉం . ( ౌండర్). ( ెకిర్ ైస్). ( ేయ్ల్ ేల్ య్వ్). • స వ . రం ల ం న ల.). /bhalāmār jhāḍ/ n. filled. meet. • దర . ( ాటి ిపంట్). జ ట యజం . కలవ / భ కలవ /bhasgē/ adj. • n. ( సడ్). babble. घुल. /bhaḷge/ • n. /bhyām̐ sā/ n. క . స /bharōsa/ నమ కం. ( ొగ్). ప . సం ర ణ్ ం . to meet. • n. संबंध. (కొంటెక్ట్). • గ మం . brother-in-law. . ఆ /bhalāādmī/ • వయ వ న వ . (అలైన్). िहम. (బెబల్). సం ప . (ఓట్). (ఓల్డ్ పసన్). fully.భక ఁ 63 భ భక భ క /bhakat/ n. ఉ గం ం . howl. క క చఁ. (బర్దర్. बहन. यज्ञ. contact. భ /bhar/ v. /bhalḍu/ n. ఇద క . भगा. sacrifice. वास्ता. . ( ిల్). న मूखर्=भसा. (అ ే ిన్). पहुँच. లడం. క . lean. పజల సర శనం న ణి . founder. భం हवन. న. (m. being . confidence. िमल. stale. oat. యజం. cashew nut tree. (అ ైవల్).ఇన్లొ). old person. attend. . భ /bhanōyi/ n. dew. align. ర కర లయ క ం . छोटी बहन. గడక ం . eyelash. వ . िछतरा. male slave. chase. संतु कर. ల . ఆం భ . reach. క. लगाव. సమ ఆ భం . • v. भूँक. (టు ట్). ణ్ శం ం ల భ /bhaḍkāyēr/ v. पीछा कर. . • మం . వయ ౖ బ న వ స తనం వ ం . భ నఁ భ భ హ అక /bhaḷēnam̐ / v. భ ఛఁ. .ఆ ౖ వ . जोड. deport. /bhaṇḍāro/ n. క . • v. కఁరఁజన భం కఁరఁచఁ. ఉంపఁ భ స ఛఁ. సర భ . భ . accession. जुड. wizard. blend. जेठ. ( ీచ్). participant • n. భ భ /bhaḍbhaḍiyā/ v. fog. ( ిల్డ్). fill. ( ిసట్ర్). భ /bharpūr/ adv. sister. భ భ /bhaḷbhaḷāyēr/ itchy. . సంప ం . भर. (డ ొట్). • n. నత. (కెషూ నట్ టీ)ర్ . వర జ మ భ ఆ కఁచఁ. (ఐలాయ్ష్). జ ం॓ దఁ. मडु आ. మంత . (బెల్ ండ్). వ. (బఫఫ్లొ). • • రద ద .

(లైట్ బౌర్న్ కలర్). worn. . • మ య రం . న న న ఉం . • n. लाद. stone. ( ొర్బల్ మ్). दूषण कर. rent. ( ట్ ోన్). కర ఇ . /bhāv/ n. ఆ ం వం . చ ం. న ద ఉ . • కట. संकट. /bhāyi/ n. /bhīno rēr/ ొఇల్). (ఆకిటక్ె ట్). /bhīn/ త . మఁ ఎ ఘ . ఇషం. ం /bhāṇḍō/ v. भतीजा. problematic phase. ర. /bhin̄jōḍ/ v. ( ి ోర్చ్). ( ెట్). ఇ త వబ ఉం . ఘ ం నఁ బ . weight. (బోలడ్ ర్). క . ( ేయ్ట్). भस. ం య॓ ఆ షణో దఁచఁ. parts. ( ెవుయ్). ం (అమఙ్ ద ట్ ోంస్). च ान. . अनुज. • అవస. క త రం రఁఛఁ. . (ఒకర్). అన ద ఇద కల ఉం . క ల కట . /bhārō/ n. architect. fossil. బ . బ . /bhāḍo/ n. ండ య. ( ొన్). • ద . lecture. light brown colour. भाडा. सहोदर. ణ్ /bhāṇ jō/ n. भाषण. /bhāṭa/ n. nephew. (బైండ్). ల ప యడం సమస ఉం . watery. అ . problem. /bhāṣaṇo/ n. /bhāvēṭi/ n. ం /bhāndinō/ v. /bhāṭāmā/ adv. leafy vegetable. త ( ోట ీ). /bhāṭār murat/ n. తండ య అంద ఉప సం ఇ . (బండల్). ( క ఛజ ండ ॓ ఙ్ బెంకర్ప్ట్). ఒక ఇం అ ఉం . wet.ఈ ండ య ర /bhīk/ n. ఆ రలం దఁ. క చఁ.న . అ ఉం . boulder. ఁ భళ ణో. రం నల రం ఉం ం . damp soil. okra. ఆ త రం ం ం . మఁనఁ ండ . • తరం రం ఆ . brother. (బర్దర్). ( ి ె టబ్ల్ ). डाल. ( ెంట్). wet. tinge. bind. ర bankrupt. • ఁ /bhyām̐ si/ n. ( ేర్). ఈ క ఛఁ. నం రఁ చఁ. షణొ సం. • త . త న .ఁ రం 64 . ణ క కచఁ. /bhāri/ n. reproach. బండ. ం /bhāndēvāḷō/ • ం . िभडी. జం. ఏ ం క . (బఫఫ్లొ). రం ర మ ం . ( ొర్బల్ ెటిక్ ేయ్స్). క న . bundle. • ల. నఁ రచఁ. among the stones. ఉప /bhiṇḍa/ n. िकराया. క దగర క నట అ ం . • సమస . becoming . ం ణ్ ం . ఛఁ. समस्या. ళ . fare.ఇ క . ల . भानजा. అవయ . ఏ బం ల ఎంత. (బె ింగ్). (టింజ్). (లెకచ్ర్). ( ెంప్ /bhīnoraṅg/ n. /bhāgē/ n. న . ం జ /bhāndijakō/ adj. तकरीर. • . ద ॓ ల ళ ఏ॓ చఁ. ( ాట్స్). िशला. /bhikāri yego/ . buffalo. दुख. begging. स च. िनदा कर. ( ొసల్). అక / న అం . ाख्यान. అవయ /bhājji/ • ఆ మన న ట క న . /bhinōchajakō/ adj. ( ెట్).

కలగ ( ిస ేంజ్). . (బన్). (ఇన ేవ్రట్ంటిల్ ). ం క వ క ఉ . రం /bhūr raṅgēr/ వ కల న. (ఎలడ్ ర్ బర్దర్). . ం /bhūn̄j/ v. న ం . connects. . భళ ణో. రచ. बडा भाई. త వడం. िनबटारा कर. జంగ రఁచఁ. ఉప సం. powder. उपवास. (ఎ న్ య ి ). brain. మ మ . త . క . tomato. ఎండ స ృహ తప టం. (టు ఇ ేడ్). . burn. ठीक कर. तै कर. క . ం /bhūn̄jo/ అ . • n. सुधार. ప /bhulāṭi paḍgo/ v. fit. స ృ పం. मगज. ( ా ట్ ంి గ్). /bheḷībhēḷāyō/ n. తడ . ం ణ్ ంద . ఆ కలగలపడం అ పడం. అన ద ఇద కల ఉం . /bhējo/ n. हेर फे र. ప /bhūlāḍi paḍjāyēr/ v. (కలెకశ్న్). . • n. wolf. లఁచఁ. క . /bhūkēti/ ఆక . /bhūcno/ n. . /bhukḷi/ n. /bhuḷi/ స ృహ. difference. త. with hunger.फु टकर. (కొంశసన్స్). 2. consciousness. काकर् . ఇద ట . काग. मिस्तष्क. (వుల్ఫ్). भेिडया. ఎ . అ తం ఏ ప య డ . ( ద్ హంగర్). . • త. మం ం . రఁ /bhuko ram̐ / v. ( డ్). /bhēḍiyā/ n. insure. डाट. ద తల ఉం ం . सूखा. . అ . మఁ ఇం ం . (క ెన్క్ట్ ). ఆక ఉ అన ం వ ంచం . िमला. ( ిఫంర్ స్). ణ్ /bhūjṇō/ n. (ఎ న్ ియ). ( క్ ద్ కొపర్ కలర్). ం ఉప సం ఉ . క . (కవర్). అం ం . ढकना. fasting. అడ ఉం ం . (బేయ్ ర్ న్). राह भूल जा. omlette. ట ట ర వం . /bhēdchēniju/ క ం . క నఁ . िवस्मृित. /bheḷā/ v. amnesia. డక. /bhūko/ n. lid. అన . • ఉప సం. నగ ం ళ క ం . /bhēḷbhāḷ/ n. (టమాటో). యవల న ప మ . . collection. /bhējrā/ n. . forgetfulness. जोड. (కవర్). ల రం ఛఁ. . ( ో గ్ ట ె ుఫ్లన్స్). ట ట. cover. .క క ఎ . .ఐ. ఉప సం ఉం . भूल. • n. without any similarity. ॓ /bhulcuk/ adv. fasting. ढकना. ( ంక్). స ృ . మ /bhīyā/ n.ఆ 65 /bhīmākar/ . गुमराह हो. /bhēḷē/ • adj. క . ఇద ల ం . • ర . • క య /bhūriya/ n. ( ాండ్అ). /bhuljāyēr/ n. elder brother. బల . फाका. to evade. న . ( ిట్). ( ా ట్ ంి గ్). link. (ఇన్ ొ). నఁ నఁర ॓. ణ్ /bhūtēr/ ద . amnesia. త . ( ోస్ ిఙ్). cover. • ం . ( ౌట్ ఎ ిమలె ట ి ి). మంట . mixed with copper colour. disarrange. ( ౌడర్). जला. /bhūlēr/ • మ వడం. ణీ ళ ం ప ల డఁచఁ. nose ring. inadvertently. wander. ద . आग लगा. /bhēd/ . అ తం .

మతల లం . मंितर्त कर. మ ల /matkedinō/ n. blade. క న . /maḍi/ మ ఛఁ. . candle. /maṅgar/ n. నం. (బొ ష్). ( ెప్ల్). ఛఁ. అ . नन्हा. (కెండల్). మం ం . మ /mat/ adv. maize. ళ /bhōḷka/ adj. (బేల్ య్డ్). मक्का. ( ట్ ొర్ ఙ్). రవ లడం. अशु ता. (హొలో). elder brother’s wife. /myāṇēr dīyō/ n. मगर. big ant. మంచం /man̄caṁ/ పడక. अनुभूित. మ న సం. मोम. జ పం ప ం . కఁచఁ. ౖ న. మంగ స . . (ఎ గంట్). • న . ం . స ఉం ం . .మంత 66 ర. ( ెక్స్). ( గ్ ఆంట్). రకం మ మ మటం మ మ /majāti/ adj.ఆ క ర /myāṇ/ n. नह . మ డ /makōḍa/ గం మ. मत. ం ణి ణ్ నఁ వ న అం ం /bhobrēr jhārā/ ప రవ . कोमल. ( समाचार. /makkā/ n. పక . ( ైకొల ). (ఎంబర్స్). psychology. /mantar mār/ v. ౖ अनुभव. మ సం /man jñānēr śāstraṁ/ n. charm. బ /bhōbar/ . strong. गंदगी. మ కఁ. అన య ( ైఅర్బెంర్ డ్). . . /bholgā/ n. జ మ immortal. వ న. /maṭāyi/ మ క ఉ కఁరఁచఁ. (ఇ /mvāt chēnijako/ రట్ల్). कील. ఈ ర ం . ( ే ంౖ న. లం ల మ ెటర్). छोटा. मंतर्. ప తనం . जादू टोना कर. अनुभिक्त. making level. /bhojāyi/ n. మంతం. . మ /majbūt/ adj. firebrand. క్ఙ్ లెవల్). ( ెయ్స్). సమయం క ం న . ణీ రఁచఁ. మంగ మంత ( ామ్). hollow. /maṭraṅgi/ మటం యడం. మజ కఁ /maja kam̐ / పం ప ం . ఈ సంవత రం క న . టఁ మత రఁచఁ. refusal. tell briefly. spell. ( ో). (డటి). వ . elegant. matter. कोटर. . dirt. మం . crocodile. గ . టఁ మంతఁచఁ. ప . मंतर् मुग्ध कर. న మంతం . भौजाई. మ మ ం దఁ. ప . /mattar/ n. (డట్). • కం . भाभी. wax. (కొర్క ైల్). /myāl/ adj. no. boyish. రజ క . embers. మ మత . जादू टोना. ణ్ ణే ఁ సక ఆ ॓మ మ /matalab/ n. ( ిఫుయ్సల్). feel. dirty. ( ీల్). • ఖం ం ట. /mvāje/ n.ఏ షయం క ంచడం. షయం. मंतर् फूँ क् . (టెల్ ర్ ిల్ ). . కం ఇ . मंतर् जंतर्. హ ఈ వర మ . • • . వణా క ం డగ వఁజన ణే ల డఁ.

man. వ . మంగళ రం ణం బం . ఓ మ గ ఆ . . మరక మర మ మ మ మ మ /maṅgāḷō/ n. /marad/ మగ. dying. రప. ( ోలేయ్స్). ంద మగ ల ం క ం . మరణం.మంగ మంగ /maṅgaḷ vār/ n. మరణిం . • మనః దశ. మ . • మంద • n. మంగళ రం. అంద ట . మంగ ర క బం . మం . अंत. िमचर् का.prop. మృ . मौत. honey. ెసుక్ న్). ( ). gathering. घ सला. • n. obedient. మం మ 67 /maṅgālo/ v. ఓ . ప ర ఉం ం . (ఎములెట్). ( ం ె టల్ ట్ య్ ే ట్ ). gathering. ( ి ైవ్). ( ెస్ట్). . ( ొప్ట్). मृत्यु. ఎ మ . మ ం ణ్ ప ఆ రఁచఁ. organization. నఁ మ దఁ. • n. • adj. herd. solace. ఒక డ మరణిం . (టుయ్ ిడ్ ). సంఘం. ద ప మం య కడ . మ /maḷāv/ • n. मर जा. ర నఁ మ క కఁ. amulet. िवनय. (ఈయర్ ెక్స్). • n. అత మన: . ( ెద ిఙ్). ం . मृत्यु. • v. /mandoḷyā/ n. (ఒవ్ ఏయ్ ల్ఐ).హ మ ఆ రఁచఁ. ( ెత్). (పటి ). ( ెట్). आदमी. మం మంద /mandār manda/ n. మం /maṅgāyēr/ v. ం ం . मरण. ద ॓ ఆ మర ప మ లఁచఁ. రప య. నచ . మ /manēr/ adj. హ మ . . mental state. with discipline. /marcā/ • n. • n. న కౖ న. యత. ( ైకలొ కల్). तसल्ली. nest. • n. ప పచ డ ం ం . . మ /manāyēr/ v. . ఏర అడగం . మఁనఁ మగ ల . समाज. మం /maṇḍvā/ n. spot. masculine. ఛఁ. संगम. ఏ న ప ఓ ర ం . మచ ప మం ఉ /marki/ . ందఁచఁ. . . /margō/ • v. persuade. मँगवा. mat. ( ైఇఙ్). death. ( మర మ మం మం /maraka/ v. రప ట . మ ం . మరణిం ట. ( ెన్). भीड. మ /manādēr/ n. జ ల. (గుర్ప్). స హం. चंदोवा. మ /manikyā/ n. मृत्यु. య . chilly. ల ల పట నయం ఉం . depart. िमलाप. मँडप. earwax. दल. derive. psychological. (గుర్ప్). /maḷḍā/ ప. ( ెద ిఙ్). Tuesday. (హ ). • n. మ గ /mangati/ • మనః . group. (హర్డ్). मनुष्य. (ఒ ి ెంట్). ట . న లల ంచవ . ( ద్ ి ి ిల్ న్). . • n. आ ासन. (ఒగ ై ేయశ్న్). of a chilli. మ /manimi/ n. नमर्ता. స మరణిం . संगठन. /mallē phūl/ మ . న ప అం మం . ( ి ార్ట్). మ /maḷāyi/ n. /malājēti/ అణు వ గల. • n. patio. group. మ జ అం . (ప ేవ్య్డ్). समूह. ప పం మ ణోఁ. ం .

ణే ట /masāṇērbāṭa/ స . న ంతం స . मक्खी. ౖ ర ం గల గ . fly. ప దం సం పజ . . రడం. /mān pān/ ద నఁ కిష్ణ ం. गागर. िपस जा. ( ొట్). acceptance. ం /māṇḍ/ • v. నఁ మ . namesake. extend. • బ మ న మ రఁచఁ. మ తం ప . (టూమ్ ట్ ోన్). head. నల రం ఎగ య . ంస ర మ . . /māgidāḍ/ n. apology. ఆం మ . मोटाई. /māttēr/ తల. నఁ. कु चल जा. ( ి ై ింగ్). ం . . माँड. త న /māphikar/ • v. (అకెస్పట్ ంస్). (ఇకుస్క్ స్). चातक. ఏ . springtime. agree. मसाला. త క మ ం . ల /mādērlaṭ/ n. ( ి ె టబ్ల్ ). ణీ ణీ క . pot. మ /masūḍi/ పళ ౖ చర ం. (అ ొలొ )ి . ामोह. (మాటిన్). sign. ఉదయం ప . ం . ( ఇఙ్ ౌర్డ్). వ . /māti/ adv. నవ /mānavat/ n. మ /masīd/ ంల లయం. డ గల వ గ ఉం ం . /māṭlā/ n. /masḷāgi/ నలగడం. ఈగ. మ చ న స నం ఉం . (హెడ్). आशा कर. (అ ీర్). head. excuse. వసంత లం. • v. వ నఁ మ ణ్ క కచ. brush. sociable. ఊ మస సరసతగల వ . ( ెమటి)ర్ . ప ద జ మండఁఛఁ. . (హెడ్). मुटाई. lust. . ర ర. rubbing. • ట ఆ ఉం ( ొట్ ర్బ్). గం . (హుయ్ /mānēr/ n.ఈ డ . (బర్ ంగ్). త కష్ ంచం . ( ైన్). సరసతగల. మ. माफ कर. martin. కష్ పణ. ఁ ణో ం . make fun of. humanity. • గ గల. पासावन. ప సం. నవ . • n. tombstone. ంచం . నఁ వ వ ం ఆవచఁ. మ ం 68 /masālō/ n. • n. ( ెట్). desiring. (లస్ట్ ). ౖ గ. (బెల్ క్). brushing. क्षमा. . leafy vegetable. హం ఎ వ.. ండ ం . ( శ్). ( ెన్). అం మఁ త అం క ం /māp/ క క . కష్ రం. ( ేయ్మ్ ేయ్క్). కనఁ . ( ొషబల్). /masti/ n. man. ం ణే మ లఁచఁ. कुं भ. మ ండ. संकेत. (బర్శ్). /mākki/ n. న మ ణ్ కఁ. wish. cemetery. मनुष्य. ెనటి). రం ఫన్ ఒవ్). ఉండ డ . అప స ం. forgive. ణి ణి /māṇi māṇi/ మ తం. माया मोह. ( ొర్మ్). (ఫ ివ్). (ఇకె ండ్).త అ ంద అ కష్ పణ అడగడం. ంగఁజత /māṅgam̐ jatra/ అ న . . black.ఈ • v. ( ల్ ై). కజ /mānlam̐ / ఒ ం లఁ ఒ . ట •ఆ ర. पसार. తల వద . fat. ం . .క ౖ గ . mosquito. ణీ భ . ణ /māṇas/ n. లఁ. porridge. ( ా ిజ్). मुआफी. • ందల గడ. being proud. . spice. /maskari/ • n. िचता. • n. ణ్ /masāṇ/ n. /masaḷēr/ n. త నఁ క . /māṭēr bhājī/ n. tomb. /mān̄jlam̐ / v. (మ ిక్టో). దడం. अपहास. న ల. ఛ /māchchar/ n. /masko/ n.మస మస మస మస మ మ మ మ మ /masaḷ/ న . ( ైప్స్). from. इशारा. ౖ ర మ నమ . इच्छा कर. से. मच्छर. • హం. /mātē/ తల. आदमी. . ప ం ం లఁ. . ం /mān̄jēr/ మడం. ం /māṅgēr/ • n. (ర ంగ్). గఁచఁ. •స . ( ి ర్ఙ్టైమ్). • adj. అ వం గం వ ం . ( య్ ే క్ . క ఆ . ఎగ క మస క . కష్ क्षमा कर. potherb. (టూమ్).

nest. चोट.ం లఁ ం లఁ 69 /māṇḍ lam̐ / v. బ . known. /miṭki/ ఆడ కప . /mārlō/ v.I లం క . (ఇంటర్డకశ్న్). (మదస్ యంగర్ ిసట్ర్). . • త . ప . जान. abstract concept. पिरिचत हो. ( ోన్). న దం . female frog. లం /mālaṁ/ v. మఁనఁ ప లం ఛజ మ . అంతరం. काली िम ी. पर्ित ा कर. లంచఁజ ( ీయ స • v. (మసల్స్). సకం యడం క . (కి ఙ్). (హె ఙ్ మసల్స్). అంతరం ఏ ఉం . లం ఛఁజ /mālaṁ cham̐ jakō/ • n. having /māḷō/ n. హ ం జ ఘ ఆ ఛఁ. िचकनी िम ी. • దం ం . స క. भेद. నత. ప . ప చయం. యమ . అమ అ అం . uncle. अंदर. (మడర్). మగ కప . know. verb. killing. . /māmi/ n. ప చ త క. िमतर्ता. ( ి ొస్). ణీ జ పరఁ రఁచఁ. నఁ క కఁచఁ. (వబ్). flogging. कायम कर. ణొజ నఁ ఢఁ . within. అపణ్ ఁ మ క కచఁ. गु रूप से. /mār/ v. • హత . • ఇం ద. న న. ( ో). interior. ౖ ఉం ం . క నఇ ం . n. aunt. murder. in. चाची. మ ఆంగ లం. fix. • adv. introduction. దండన. owner. కండ . मामा. फू फी. ఇం ప చ గ . • టడం. (ఇంటీయ ీయర్). ( ిన్). అ ం . ఎ క. found out. (కొంశసన్స్). బంకమ . . (ఇం ైడ్). మన అమ త మ అ అం . ससुर. కఁ. ( ల్ ొ ింగ్). ఢఁ /mārḍham̐ yiti lēlo/ ం ం . • ంస. देख. inside. आिवष्कार कर. రఁచఁ. . (థర్ష్). मौसी. ॓ /mālik/ n. రఁఛఁ. घ सला. ర వన. (ఇన్). క క కమ చ క బ వచఁ. /mās/ కండ . िहसा. मामी. kick. /māyāvēr/ క ంచ ం వడం. వ . లం /mālanvēgi/ n. న ఎం ఏ . • adj. वध. (ఇంటొర్డకట్ ి). ల ం లఁ. లంక /mālaṅkarlido/ v. • adv. ( ోన్ ెన్). ఁ ఛఁ కఁ. . पिरचय. మన పల ఏ ం . head of the family. (ఓనర్). క కఁచఁ. स्थािपत कर. ఘ సద అర. క ంచ ం . ప . ( ైఅలంస్). మ. ల క . పల. /mālḍā/ మ ప. फू फा. muscles. అమ వ న నత అ అం . వల నంత డ ం ం . a type of fish. िपजडा. muscles. (కేల్య్). మ ంగతనం కర న రఁ ఛఁ. अंदर ही अंदर. जान. (ఎబెర్ క్ట్ కొం ెప్ట్). muscles. • adj. • . ం కల ణం ల క . ఎ /mālan̄cam̐ jakō/ • adj. भीतर. (అంకల్). ద ఁ ఛఁ. మం టడం . अन्तर. realistic. ( ట్ ప్ ె మదర్). ఆ న . ప . ( ిక్స్). divorce. /māyi/ • adv. • క . बुआ. మఁ ౖ ల . • సవ త . • adj. /mārēr/ n. (ఐ ౌండ్ ఔట్). న. ఊ ఁ మ లం. constituted. ం ప చయం. /māyij/ v. • adv. (ఇ ెవ్ంట్). (కొం ట్ ట ి ుయ్టిడ్). (మసల్స్). • యజ . కప . पिरचय. లంఛఁజ ప ం . violence. consciousness. ం జ /māṇḍejakō/ adj. /mārnākēr/ n. mother's younger sister. (కిక్). • adv. కస . • adj. खून. ( ిశ్). फक़र् . క న. stepmother. . हत्या. ( ెప్). /māsi/ n. న. अंदर. • చంపడం. भीतर ही भीतर. known man. clay. ఁ భ /mām̐ s bharo/ కండ గల. gap. ज्ञान. /māmlotōḍēro/ n. • . జం ల ం ంచ డ . म. पता लगा. న. ట్ క్ ి ). ట గ . (హెడ్ ఒవ్ ద ెమ ). /māḷērdhūḍ/ n. • n. ఆ ఎ వ కండ ఉం . ( ీ ేయ్ల్ ోర్గ్). ఖ కఁరఁచఁ. •క invent. . (ఆంట్). पीट. • adv. ఆ . ( ెస్ట్). introductory. • . /miṭkā/ మగ కప . మ /māma/ n. thrash.

సక రఁచఁ. న ల ట . ట. ( ేయ్స్). िमठाई. ( ే ిష్). (యు ి ెటడ్). లఁచఁ. (హ ిమ్ట్). (ము ట్ ాష్). ఆ . mechanism. monthly. లం . महीना. तत्वदश . मूँठ. /mīnā/ n. urine. /mīṭo/ • adj. /miyā/ n. head.prop. ऋिष. ( ీవ్ట్). మంచం ద తం య ం బయట తం . ట /mīṭa/ n. ఆ మ . లం ఉం . कोहनी. (హెడ్). రఁచఁ. ( ోప్కన్ వడ్). liberty. /mūt/ • తం . న /mullaṅgi/ n. ప కరఁచఁ. ( ీప్యర్). ( ిస్ట్). ణాం ఆ ం . make into a soft /muṭṭi/ n. (మాస్క్). ( ెక సమ్). ఋ . . నఁ ఏ॓ చఁ. मूतर्. . డబ /mīṭ ḍabalrōṭi/ ప య డబ మ డబ ం /mīṭmaṭāyi/ n. . /muṇḍi/ n. /mūddinō/ v. • n. /min̄ji/ n. ఁ ం క కచఁ. (ము ిల్ మ్). /muṅgēr dāḷ/ ం స ం .హ . . (కీ). /miṭotēl/ వంట వంట ం . ( ం /mūcē/ n. (మ ో). (కుకిఙ్ ణ్ ందఁచఁ. wrist. spoken word. spear. ( బటి). ం ణ్ . ం ఋ ఉ . ఆ మఁ లం లం ర క క ం ం . पेशाब. వంట లగ. /mukti/ n. मूली. /misni/ n. చ ర య ఉం ం . ( ీవ్ట్ ఈటబల్స్). मशीन. urinated.ఈ . ball. मास. moustache. िम ा . (అ ెకొశ్నట్ వడ్స్). ం . ( ెల్ ట్ ోస్). స ప వం . /mīnāmā/ adj. తం. న ద పక త . మన హం తం ఉం . मसिजद. య .ం 70 ఒఇల్). ఎ వ . ల. marrow. . िशर. యంతం. month. मुिक्त. వ /mīyār dēvaḷ/ n. hermit. Muslim. స . ణాం ఆ /muṇāṅg āyēr/ v. ఏ॓ ం ం ం చఁ. बट. . ఒక ఊ ణీ /muṇḍyā pāṇī/ /muṇḍēr bōli/ ట మం . అ లం లం యన . ఈట. sweet eatables. . ( ైలంస్). డ క ఒక ల అ ం . స /muṅgēsa/ n. (యూ ిన్). कीलक. అపణ్ ఛఁ. mongoose. silence. इ का. ం ల . cooking oil. /mīṭi vātē/ n. ం /muni/ n. (మంత్). ఖ /mukhya/ n. affectionate words. (మం ల్ ). कल.ఎ వ ం . దక /muddakar/ ద . తల. ం /muṇḍōburā/ v. पर्भवािद साठ वष म एक का नाम. sweet. ం . ప ం స. fist. ం.ఈ అమ ం వంట ం . మఁ న ం వంట . ట . య ఉం ం . . key. /mukiḍi/ న . mosque. िसर. radish. ం . . వ ణే మ రఁ . • n. यंतर्. ం /mūṅg/ n. లకం. face. ( ిస్ట్). ఉచ న. లస . ం ఉం ేయ్క్ ఇంటు ఏయ్ ొ ట్ ్ బొల్). flat nose. /mukki/ n. मुख्य. చ . మ . య డబ ఁ . ం వ ం . /mun̄ji/ న .

(టైలర్). ( ంె డ్). ( ైడ్). (టివ్స్ట్ ). న క అన య /moṭiyār cyāri/ n. send. అత . ocean. dead body. /mōṭvāṭ/ n. ం కల అలం . నఁ ద న అం అ కచఁ. print. . crack. క . /mēta/ n. ద /mōṭōso/ adj. ( ేల్ య్స్). elder maternal aunt. ఈ . चरागाह. ( గ్ ేయ్). /molḍāphēr/ . (టు . (ఓశన్). య॓ /mōṭonāyak/ లక య . (టివ్స్ట్ ). /mōkhā/ అవ . • ద . . ద. /mōlkā/ క . तालाब. शव. (ఫస్ట్ ం బర /mūṅgāṇēr ādo/ ఫ్). right age to get married. ( ేయ్న్ డర్). drooping eyelids. (డూ ర్ ింగ్ ఐ డ్స్). ఊ లక య ఉ . ద ౖ . main leader. tying a plait. దప ం . िचितर्त कर. గ . larger one. త /mōṭotaḷāvo/ n. साँचा. ం . /mōjēr/ n. క వయ . బల. ద ఎ న. िचह्न. (లేయ్క్). /moṭāpu/ n. ( ల్ ాంట్స్). चरवाई. ( ైట్ ఏయ్జ్ టు ెట్ /molkā/ n. /mōṭjāt/ అగ వర ణ్ ం. मुदर्ा. /mōṭ/ ద . ప .చ న. (అంకల్). /meḷāḷō hāt/ . ఇం పం . plant. ద న . lake. ( ేయ్ట్ ేయ్). सरोवर. big. uncle. త /mējā/ n. बडा दरवाजा. అ ం . measure. (లాజర్ వన్). (టేయబ్ల్). िचतर् बना. /mōṭyāḍi/ n. ( ీల్). అ తం . . first ం . बडा.ం ణే ఆ 71 ం ణే ఆ half. /mēlēr/ v. पर्माण. सदर फाटक. ప . मोहर. place. ం ం . seal. బ . ద న ం దమ అం . छाप. ె ిడ్). plants. జడ అ . జడ యడం. (మౌద్ఫుల్). ం /mūyō/ • అ ం భర వ. ( ిర్ంట్). died. ద ఎ న. (కెర్క్). /mōṭē bhammrā/ n. tailor. table. . (హైఅర్ కాస్ట్ ). /mōṭō/ adj. ఏ నఁ . ద సగం. . young lady. ేయ్). higher caste. pasture. దఎ న ఉం . (టై ంగ్ ఏయ్ ేల్ ట్). అత . (లేయ్క్). (బొ ి). • ఛఁ. /mōr/ n. ఈ . पर्धान ार. ంతఁ. portray. /mēl/ పం . long డౖ న క . ర /mūrat kāḍ/ v. ( ల్ ాంట్). త. ౖ నం. /mēḷ/ యడం. ( ెజర్).ఏ అ క ద . dirty hand. ంహ రం. /metti/ n. राजकीय मुदर्ा. • n. big way. twist. mouthful. ణ్ నఁ క కఁచఁ. चारा. /mūṇḍōbaran/ adj. • ద. open area. ( ాసచ్ర్). /maidān/ n. (లొఙ్ భం ర్న్ ). దమ . • . ( ెను ర్క్ీ ). ణి (ఎలడ్ ర్ మటనల్ ఆంట్). खुली जग़ह. लाश. lake. ం /mōṭsiṅgēvāḷ/ horns. ( గ్). ల నఁ ర ం . • న. चरी. (యఙ్ లే డ్ ). • సర . /moṭiyār/ n. ( ొట్ /mūḷō gūnt/ • జడ to plait hair. ప ల. హ అమ జడ ేల్ ట్ హేర్). స ద /mōṭosamdar/ మ స దం. twist. gateway. राितब.ఇ /mērāvāḷ/ n. ప ణం. fenugreek. హ య॓ ఛఁ. •అ . (డటి హెండ్). అవయ టడం మర .

ం ర వం . మపం నఁ ఘ రకం ం ణో. ట ం గంప ప ం . • డ . ర /raḍāyēr/ v.. ల్ ేర్). . య ం . . िनयुक्त कर.ఉన ప వ . ఇం పక ల ఒక ం . daughter who lost her husband. ( ె జ్). • ఉం ేయ్ ర /ratōy/ adv. ( ల్ ేర్). ప . वणर्. /yēti/ pron. ब. खेल. ప control. म. ం ప ర ర ణో. ( డ్ ె ). (అసమ్). • ఉం . (డమ్ పసన్). ళ ం ఎవ . ( ద్ ిస్). will be there. roll. works. • ఆట. ర /rapiyā/ n. savage. िफर भी. ఉంగరం పచ రం అందం ఉం ం . ం /yāṇḍi/ n. cancellation. జ /raṇḍāgijako bēṭi/ గ చ డ. ( ిల్ ప్). य िप. రణీఆ /raṇīādmi/ అడ వ . రచన . ( ేల్ య్). • ల . स्वतंतर्. ర /rakāḍ/ v. రచఁ /racam̐ / v. ఉబ సం ఒక గం. ( ోల్). ం . న . these. గ ప ఓ ర ప . ల . यहन. మ నఁ ల రపస ప వఁచఁ. మనఁ ఛఁ . . రం /raṅg/ n. bargain. (మ ట ి ఎ ెట్స్ ఒవ్ ఏయ్ కంటి)ర్ . (వక్స్). आज्ञा दे. tax. िनदश कर. లఁజన న వ స ఏ॓ య య న నం మహ పక న య ం /yamuna nandi/ య నన . క టడం. ర /rajānēr bhājji/ ం ర. सौदा. (టంబల్). /yāncēni/ స . కరఁ /yādkarlam̐ / తల . రచన /racana/ n. అంగ ల క కడ ం. న ఇ . ర ప /raḍto paḍgo/ v. ఉబ సం. రద గర నడవక ప . agriculture. ం హ రం టఆ వఁచఁ. హ ఘ ఎ న ం ఊ . (ఎ ిర్కలచ్ర్). రం ापार. दमा. రం. appoint. (అ ొఇంట్). ( ల్ ాంటిఙ్ ల్ ాంట్స్). slip. ర . tumble. ర /rad/ n. play. आयोिजत कर. कर्ीडा. మ పం ఇం ప ం . ప స . dumb person. (టే క్ఙ్ కంటోర్ల్). మన ఆ క ర . మ ణో. . • ల క కటడం. /mōlkarēr/ n. జ హ య న ఉం . అంగ కరఁచ. कृ िष.న స ౖ న ఉ గం ఉం . रं ग. taking రకం /rakaṁ/ n. . రపస /rapasan/ n. • య ం . . they will be there. (ఈవన్ ో). िनवारण. /yesāmi/ n. హ ర ం . ణూ.• వ వ య . ( ి ెమ్ంట్). వ వ యం. ం వందనం ం డ ర . • ఉం . రం . ( ొప్ట్స్). ( ం . asthma. ప ఉన . (బా ిన్). mad. డ . మఁ /mam̐ / pron. स्वाधीन. monetary assets of a రం ర country. /yē/ n. (కాయ్ ెస్లేషన్).ర 72 /mōlkā gāḍēr/ క planting plants. (టెక్స్). ర . bargain. ( ొటర్ హు లొస్ట్ హర్ హసబ్ండ్). खेती बारी. స /mōsa/ n. /ramti/ n. గవ . (ఐ). ం ణ్ ప ర . ఉన ప . ర ఆ . with this. యం లం ఆట ఆ . I. మ /yāṇḍo manikyā/ n. ం ప య ం . రడం. even though. • ఇ . pigment. కఁరఁచఁ. ం . . (బా ిన్). ర /rakālḍīdinō/ n. నం ఛఁ. sports. ర /raḍgō/ n. ం వందన ఆంగఁ నఁ ర ర డఁచఁ. . . होने पर भी. ( ీస్).

देश पर्देश. ( ె ోట్). హ నఁ జ క చఁ. మఁ నఁ . शासक. send. ఎ వ. िवशर्ाम.అ ఒక . ధణి మ ం నఁ ం క కచఁ. ( స్). juice. (మచ్). ज्यादा. ర ం ఆ . /rātḍō/ • adj. castle. హ ం మహ జ ం. మఁ ఆ ఁ. /rāmri/ v. ash. सरस . ( ీర్ ి). క. ( ొ న్ ర్ ). . అం క . ఝ రం ఛఁ. పంట పం . रस. ( ర్). more. అ ం . का ानंद. ( ెస్ట్). sweepings. అన య జ యం . ( ల్ ిఙ్ ొర్మ్ ర . gravy. . heap. ( ె స్. parrot. ( ేయ్క్ . ॓ /rāk/ n. ( ీవ్ ింగ్స్). ర న /ravāna/ • n. भस्म. యంతం. మ వ ం . /rāmē/ అంత కష్ం. dreary. red. (ఎలక్హొ క్). हुकू मत. • adv. ట అ . జ ం /rājyaṁ/ n. ఈ మం ఉ . समझौता. ( ో). • v. ఎరరం గల అం ఉం . (ఎశ్). ం /rāṇḍ/ n. राई. దభ తౖ న. గ చ న తం అం . ఈ ణీ వ ణో. (యూ ిన్ ద్ బెడ్ ెమ్ల్). క గక . ( ెల్). सहमित. rest. ఆవ ప ద . ర మ రఁచఁ. का వఁ. सार. (బేయ్). ( ొలటిక్స్). ం /rīn̄c/ . /rāsi/ n. ఆ అం అ అ ం . /rāj/ n. sovereign. palace. ( ేప్య్స్). ( ైట్). ం ఛఁ /rāndīmā cham̐ / adj. sweepings. ఆ దఅ ం .ఆ తం టం అ ం . ఊ అ . అం ఒ ॓ . . ఆ ణీ. to a larger extent. వంటకం. ( ీలెకేస్యశ్న్). /rād/ n. . ( ెండ్). ఆ . much. ఎ . (కీవ్న్). widow. తం . య మ దఁచఁ. make fun of. रस. िवराम. జ ం. bay. dish. wager. • adj. ర /ras/ n. /rājērō mōr/ ద. बहुत ही. . మం . అ ఏ॓ . తం జ ం. . ఆ . bleeding from wound. (కిఙడ్మ్). शासन. ం ణే ఁ లఁచఁ. . ం /rīṇṭāḷō/ . बहुत. మ . మం . relaxation. (టు ఏయ్ లాజర్ ఇకె ంట్). सार. మఁనఁ రం ఝ ఛఁ. राख. (మసట్ డ్). • ద. लाल. ప . ప . . सामर्ाज्य. kingdom. జ . ఁ /rām̐ yi/ n. (హీప్). mustard. • మం. (బు ). ద. राज्य. politics. హ ం ప వచఁ. ఓ ఆం ఆం . కాసల్). అం ఎ రం ఉం . /rikām/ n. अिधक. ( ెజర్). queen. గ ఉం . /rājhāri/ గ. bully.ఈ ఇం . ( డ్ ె ). ర /raḷēṭu/ n. . urine with bad smell. ణీ /rāṇī/ ణి. wood cutter.ఎ బం . ర ानंद. ఉత . ం ం /rāndēr/ n. వ్). /rāji/ n. राजा. టం ఎ . ౌండ్). . रसोई. /rimmā/ n. రసం. आराम. well. ( ీవ్ ింగ్స్). मादकता. alcoholic. ( ేర్ ణే అన ం ం /rābḍo/ adj. ణ్ క . . పంపడం. कू डा. /rāsulu/ n. మ . క రమ ర /ramat/ ఉండ . జ /rājanīti/ n. कै फ. नशा. ఇ ణీ ప పక . shouting. ఎ వప बडा. तोता. ( ిశ్). /rās/ • adj. లక /rām cilaka/ n. कू डा. ( ౌటిఙ్).రం రం ం 73 /rampyā/ (వుడ్ కటట్ ర్). night. space. . మం /rāj mandīr/ జ మం రం. ఎర. ఆ హ ఘ . /rāt/ . రసం . ం క రఁచఁ. बेवा. पर्ाँत. ఆ . ం /rīṇṭ/ n. ఈ వంటప ఎవ /rābḍi/ n. िवधवा. /ramāḍēr/ ఆట ప ం ఫన్ ఒవ్). ం ం రడం. ఎ బం నల ఉం ం . • n. రసం. सुग्गा.

(హెఙ్). grind. ఉం వ ఛఁ. unwashed. (సట్ కర్ చ్ర్). పం. मुक्का. ( ైటిఙ్). outline. ( ట్ మ్ ీ ర్ ). /rēvāsu/ v. . रजत. ( ెమ్క్). • n. పం . ల మణే ం మ స దం ఛఁ. . వణె /rovaṇemā/ ర: . /rō/ n. ఆ . ం . ( ట్). /rēlki/ n. hit. (టర్బన్). आकार. ( ిలవ్ర్). అత త ం . . మం ం . hatred. ఉతక బటల ఉతకం . pound. light. . कोप. के िसवा. ౖ आकार. ( ేయ్ ). (టింబర్). • v. మఁనఁ ణో. ( ీయ య ీ ల్ ).వ పం ఎ వ ఉండ . को छोडकर. ల ట /lakilukāyō bhāṭa/ సనం న . బ . serially. cotton. flood. want. (ఇలన్స్). के िसवाय. जलपात. writing. south.ల 74 పం. ల లక లకణి /lakaḍi/ కలప. (లైట్). మ ం మం . ఏడ డం. stream. ष े . ం . ఁ /rūm̐ / n. ఆ త ల . ఉండటం. plate. beat. జల తం. • v. దకష్ణం ం మ స దం ఉం . ల మణ్ /lac maṇ/ n. చ డ రం ఉ . లచ॓ /lacak/ . దకష్ణం. ॓ /rīs/ n. లగ /lagalḍē/ adj. should be there. (హుక్). లగ ల నఁ ॓. దం . ఆం మ లకణి రఛఁ. ల /lagā/ • v. ం క. ల /laṭṭā/ n. hang. ( డ్ ేర్). . పం. • v. దం . • v. ం /rūṅglī/ n. ఎ ఏ॓ . ( ొంట్). పంట పండ . ( ైర్ండ్). ( ేల్ య్ట్). /lakaṇi/ త. న ంజ బయట . మ క ణే ఛఁ. తల గ. (హిట్). ఁ ప ందఁచఁ. range. . ణో /rēṇō/ • n. ( ొటర్ ొల్). कू ट. शकल. • n. . /rēl/ n. జ ణా ర . • గం. कर्ोध. ( ౌత్). (కైర్ఇఙ్). घूँसा. కమ కమం ఎ . /rūmāl/ n. (అన్ ొశ్ట్). waterfall. मटका. అత ఆ రం మం . • adv. . ణె ట ఆ .tāṇu/ • n. (ఇకెస్ప్ట్ ). అంద క ఉం . चेप. ప పచ • n. /rēturētu/ adv. త ఉం ం . ల /lagāḍ/ v. జ /rēgojakō/ adj. रूप. న. ణు /lagu. लटक. ల . structure. ( ొ ిఙ్). मंडल. ల . త. అక డ ఉం ఉం .ఆ రం. • . दुश्मनी. /rōg/ n. ల మ . సంవత రం ం పగ ఉం . except. पिरिध. లట॓ /laṭak/ v. ( ైట్ ేర్). • పగ. వరద. . స రచఁ. जला. hair. बीमारी. •అ గ ం. रुई. ల /laṭkēsi/ adv. /rēro/ n. ( ౌండ్). रूप. (కొటన్). पर्पात. pouring. ఉండవ . ఆవ అ గ ం మరణిం . మఁ భళ ఁ. ల . बाकी. गुस्सा. ఓ ఆ . might be there. ప . (ఎంగర్). चाँदी. • త ం . (ఔటెల్ న్). • . ( ం ిల్). hook. ం ల ఉం ం . पर्ितिबब. ( ి ీస్). silver. మ నఁ . पीस. timber. smack. /rūp/ • v. . ప ం పం ం . ప ల . /rēḍēro/ v. . ఊ ఆ మ . ఓ ల . ( ఙ్). మ ంచడం. /rūpō/ n. चािहये. शतर्ुता. turban. బం తలౖ తల గ క ం . ( ల్ డ్). crying. लगा. living. (హేర్). anger. jingle. ఉం . నఁ ల . ఒత ఛఁక. • v. टाँग. illness. disease. ఉతక . మఁ ం . ఆ రం. (హే ట్ ర్డ్). కమ కమ .గ త ంచ . /rēk/ n.ఎ ఒక గం. ల న.

(బెకవ్డ్). చట॓ /lālocaṭak/ n. पोत.पैसा. . . వ . पेश कर. (के ) ारा. మంట మం . ( ా క్). . (మ /lāj/ v. ర ల ఆ . /lāgro/ • n. బట . backward. ignite. బటల అలంక ం ం . బెక్). ( ట్ య్ ే ద్). రకగల సం . (के ) साथ. గ ఒక ం ఇం క ం . (బన్). క /lāḍ karā/ v. జ ఁ . వడం మర . డ . ఇ . दबक. 2. (కెన్ బద న . అం . as lengthy. నఁ ళఁ. (కోల్త్స్). శ ర ఛఁ! శ ంట ఉం . ంట. लड. ిర్ ల్).ల . ले आ. (ఎండ్). स . touch. garlic.00. అ . get. సం సకం . లం /laṅg/ . వ . రబ log of wood. • v. మం ం . ( ెల్ శ్). बल. (రబర్). जल. िच ी. (ఎ ేర్ట్). दहक. can get it. migrating. east. महसूस कर. ఁ చఁ. లదణి /ladaṇi/ n. िचपक. beed. िछप. at. beam. िदख. లం. (టు కౌర్చ్). (కొన్టెండ్). /lāgē/ ం . • adv. (టు వఁ /lāḷē cuvāvam̐ / v. క /lākaḍ/ n. देशांतर जा. 1. • . . stay with. వడ . (టచ్). • v. रब्बर. come and get. ( ా ఙ్ ). ౖ . . उ र. burn. (బ ఙ్ ైఅర్). shy. (వు). पर्वास जा. woo. య ంగ. ఏ అ ం . • n. ( ైం ిఙ్). stepping. charmingly. ప ల డఁ స చఁ. burning fire. पतर्. ల /lapjo/ v. ఒక ఊ ం మ క ఊ వలస . but. (ఇ ైన్ట్). ( ఇఙ్ ఎట్ ద రఁ. . unable to get. getting. ణే లస ణ్ ల ం ణో. . న ల . లంచం. जुड. Lakh. వలస. शमार्. . అం చఁ. कुं दा. लहसुन. డ . ల మ . • కండ. ఉతరం ం వరం వ ం . లం ణీ ఆ చఁ. ల ం 75 /laḍ/ v. to dribble. న లల ంచం . . सूझ. లబ లస ణ్ /labbar/ n. to crouch. ( ోబ్). అలం ం ర ండ . • adv. माँस पेशी. ताकत. ం .000. ం /lāmbōsō/ adv. ( ౌఅర్). బఁ ం . पुचकार. बल. आिखरी. ఒక న . వడం. crimson. cloths. लजा.ఆ ెట్ ఇట్). • n. लाड प्यार. लग. finding. /lāyesāru/ v. గ చఁ /lāgarīcam̐ / అ ం . మం . /lāt mēl/ v. ( ట్ ె ిఙ్). వలస . flesh. कडी. త తం లల ం . న . లం /laṅkā/ n. (బట్). ల /latokḍā/ n. నఁ వఁ ల రఁ. ంద క . ఉతరం. धरन. ం . • స వ. /lālḍi/ n. ठूँ ठ. బ ంగ క /lidōkōni jū/ ం (అ ేయబ్ల్ టు ెట్). లన ం . ला. पर्स्तुत कर. /lvāḷā/ n. ణీ ఎ ఎ నఁ గఁ. లపణ్ /lapaṇ/ adv. daub. power. flowering. . /lā/ • v. ॓ /lāk/ n. ఆ ం . అత డ ఉ . money under the table. రఁ /lāram̐ / • క. end. ( మ్. crossing. लेिकन. पीछे की ओर. ఉం రఁ మఁ ఆ . . • v. being at the back. rubber. హ ౖ ప . ఏ . ला दे. (ఎట్). బ అత వ . शिक्त. ( ై). క ఉం . अंत्य. (ఈస్ట్ ). • adv.వ హం డ కండ ద . . న . emigrate. వ ం ఏ . (కమ్ ఎండ్ ెట్). అండర్ ద టేయబ్ల్). ఏ॓ రఁ ॓. ( ెట్). (ఎస్ లెఙిత్). ( ల్ ౌఅ ింగ్). (కొర్ ిఙ్). /lāḍēti/ adv. గ ందర అం ం ం . ంబ . ఎ .అ . ం /lān̄c/ n. /lāgō/ కడం. /lād jō/ v. /lāgjo/ v. లొగ్ ఒవ్ వుడ్). ఏ॓ స నఁ ద . స. झगड. ర ఎ య వం . /lassaṇ/ • ఎ య. contend. అలం లస ణ్ నఁ ర ం ణ్ ఆ . జ /lāyōjako/ వ న. లం . అ ంగ . ( ై ట ేర్ ింగ్). /lābēr/ రకడం. (కిర్ంసన్). • ఉం . ం ఛఁ. అంత ం. घात म रह. • n. /lāggi/ కడం. ప క . . infecting. /līmp/ v. ( ెటిఙ్).

ఁ ౖ లఁ. ఇ వల ప . జ /lōyi jamgo/ రకం గడక ం . జరగ ప ఏ . cinder. • /luyēvāḷō/ n. . ఉ ం . /vagṇīs/ num. డవడం. िगन. న మవ . • v. उछल पड. వజ /vajako/ adj. ణి ణి /lēṇgi dēṇgi/ n. /līyā/ v. ( టీవ్న్). जुगाली. య . వచ ళ ప /vackaḷan paḍēr/ v. पका. వడం. వ ణో /vacāṇō/ n. maybe. जमानत. వం ౖ . ఁఅ వ ఆ . ( /lekkokar/ v. माप. /lū/ n. . అంద కం న మం . (మగ్). ణ్ మద వ అం వ /vaccēsi/ • ఆ న మ . between. . . /vagāḍō/ బయట టడం. ఆం finger. साफ कर. putting /vakat/ n. (బొటల్). లవం . ( ి ీవర్). . నల ఉం ం . ला दे. /lēn jāyēvāḷō/ receiver (m. ం . హ సంబం ఏర ర ణి . (కొశన్). /lēnrēr/ ం ఉండడం. వ ల /vaccēla/ • త ం. take. • . /lekko/ n. వచ /vacakāyikō/ adv. bed. measure. ప స క నఁ వ ల కచఁ. rob. • ఇ . /lōyi/ n. వడం. िहसाब. య . • పడక. (బెడ్).ిల్ వ . (ఎనుయ్మ ెషన్). ఇం నఁ వ ళ . ఈ ట అన ం . count. ఈ లఁ. उबाल. ले आ. ( ెజర్). ట गणन. nineteen. . (బర్శ్). प छ. रक्त. వ న డ మద డ మ . /vakāḷ/ v. नाप. (పుటిఙ్ సమవ్న్ ఔటైస్డ్). మద వ . య . ( /vacceṭ bēṭā/ మద డల్ సన్). middle. लोटा. ఇ పక పడక. blood. caution. • adj. య ఉం . (కం యంట్). పక /loṭimā pakaḍ/ v. (ఇ ేస్). ణీ . ఈ వక ణో. •అ లౖ న. ఆ వ ఆ . take. (ఐఅన్). య ఉం . ం /lūṅg/ n. ఎ ప . stew. ( ొబ్). వ క కచఁ. • లత. ర లవం . ం ణే ం . previously. जून. /lūyēr/ v. వ . /vakil/ n. ( /vaccer āṅgli/ n. • క . swap. ం . get. ఇ వల. • n. • n. హ వ ల కఁ. డ ప . క . . (కోల్వ్స్). • రకం. ధ క. అ /lullō/ అ ప న . bottle. mug. డ. క స . erase. bounce. middleman. ( ెట్). enumeration. (పచసర్). న డల్ ింగర్). పం . आधा िदन. /lōḍe/ . (రబర్). /lōyō/ n. వ /vagāḷ/ మ . మద అం . िबछौना. temperate. వ రఁచఁ. (టేయ్క్). ( డలమ్న్). ( ైంటీన్). రఁచఁ. middle వ /vaccēro/ • న . (టెంపరట్). (టేయ్క్). lawyer. అన ం . . ఉ ం . खून. रगड. िगनती. మఁ జ లఁ. ( ీర్ య ). /lōṭa/ n. (కౌంట్). imminent. (బల్ డ్). खौला. క की परवाह कर.వజ 76 . • . ఈ వ ణో.). taking. /lūḍi/ . making curry. వ వ (బౌన్స్). ఇ న వ ం . iron. ం ణ్ క /loṅgvāṇ karēr/ ర యడం. खाता. (ఇ నంట్). वकील. purchaser. (టే క్ఙ్). middle son. • adj. rubber.మ ద . అవసరం సం ఈ వ . िबस्तर. లఁ /lēlam̐ / • . /lūlō/ అంగౖ క . ఇ ే క్ఙ్ క ీ). • జరగ . ( డల్). someone outside. (లొయర్). ( ే ాబ్). • adv. న మ. ( ొవ్ప్). క . (సుట్ ). /lūṭlejo/ v. /lēvāḷō/ . brush. ం వ వక వ వ వణ్ వ ట. వజ ఁ . convenient. cloves.

साल. ఈ రం. . inverted. (ఓపన్ ఇట్). /vaṅgārō/ న.మ ప వ . (త ిడ్ ). ఎదగడం. ంసం ఁ వం ం . twisted. . వ ఛఁ. पर्दिशत कर. ప వ చఁ. వ . వ /varāḍ/ ఎ ర . ( ిస లటి). ట. ఎ సంవత . ం వ . वषर्. flitting. న బయట िदखा. వ . • n. ( ట్ ఙ్ ి ). ం . ( ల్ ో). రం. అం వ ఆవఁచఁ. अशक्तता. बढ. అ న. వ ం . ఊ వ ఛఁ. వల . ర ం . • న లం. • n. వర /varas/ n. light. रोशनी. (బైం ిఙ్). ౖ आकार. (ఈవన్). మ అత ఇద రం . बोझ. ఝ వ . िफर. అం ల డఁ వ ఆవఁచఁ. ం . . (ఇల్). रूप. అం ఎ ం . ill. స . మంట ం న వ ం . వ /vaḍi/ n. (టు ోర్). ( ాయర్). to grow. అం ల డఁ వ వఁచఁ. n. ల . ఆ క ల దల ం . మ . సకం అట. వ ఊ ఆ . . ం . తల ం అరం . ఆ వర ప . चमक. మ వ . (క ంగ్). (లుక్). ( ైడ్). •ఏ . వర ప /varaspat/ n. . డ వ . నఁ వ కఁమఁ . fry the mustard seeds and chilli seeds in a small quantity of oil before putting raw food material. ప యమ ం . ౖ . फै ल. క క వ . • v. ర . అ గ ం. ఉ ప య డ . and. వ ॓ జ . ల . grow. ం . వణా /vaṇyā/ n. /vatōyi/ adv. ఈ ప వల . क्षीण हो जा.. jingle. వ /varsāḷō/ n. క శౖ క డ .న ఉద . year. వ /vatā/ • పం . बढती. ఈ యబ ఉం . ం . • v. rainy season. ( ం ిల్). ( ిస్క్ఒడ్). వ /vajāḷō/ • n. (ఎండ్). glow. వ ఆవఁ. (బైర్ట్). • న లం. వ /vaṭāḍ/ • n. ఆ రం. ा हो. mark. . వ ఘ ఘ /vaḍi ghalighalāyō/ య బడ. పం . బ ఎంత. Thursday. cunning. వ /vaḍēr/ ఎగరడ . ఈ వ ఛఁ. వ /vadgo/ v. వం వం వం ( ి /vaṅgdero kōni/ v. • adj. open it. वषार् ऋतु. వం /vaṅgdeni/ త . వ /vadrō/ • n. తల ం ౖ న. ట వ ం ప . (లైట్). ం వంతౖ న. side. వద /vadagō/ n. • v. growth. డ ం . • v. outline. వ లక క . వ /vaṭli vātē/ వ క క ం.వజ . నఁ లక వ . बढ. వ ఆవఁ. (ఔటెల్ న్). debilitate. వ ఏ ం . ఫతం వ . పతం ఎగర . ( ెగటివ్). सयानी हो. बरसात. వజ క . कमजोर हो जा. पर्कािशत हो. /vaṅgāyēni/ adj. poise. कांित. ( ె ియంట్). వ అట /vayir aṭṭa/ n. ణి వ ఝ . • సంవత ర . వ /vaṭlo/ • adj. గం వ అ ర . న న లం అం . అ తనౖ (ఇన మట్). • v. वजन. उ ित. . వ . ఎ . వ /vajā/ v. ం .పద ం . దల. ఏౖ . पर्काश. ఉ . ( ే ీసన్). even. negative.prop. వ ం .వ . insusceptible. ( ోర్త్). inanimate. • adj. अिधक हो. • n. • n. . disability. వజ వ 77 /vajan/ n. టెట్). ం . ఈ వం . ॓ ఆ వం . पर्काश. వ /vaḍgō/ n. ప శవంతౖ న. lifting. (ఇన్స ెపట్బల్). బ ం వంతం ఉం . और. ప ణీ ర నఁ వ కఁ. ( ొ స్). bright. binding. అం వ ం . (టివ్ ట్ డ్ ి ). (మాక్). న క వర . ( ోర్). వ /vajji/ conj. discord.అ ండ ఎ . वृि . ఎ వడం. कमजोरी. బ . look. వ క . బలం తనం. • adj. ఆవజ వర క ఁ . v. వ ర /vaṭkārya/ n. వ /vadōḍ/ v. radiant.

మ . నఁ . haze. గ వణా ఫఁరఁ. . बढ. ం కల . word. spinach. చ . statement. (హె ఙ్ ో /vāṭ/ n. . एक साग. genealogy. ( ట్ య ే ట్ ంట్). िवतरण कर. पहचान. వడం. ( ె స్ంగ్).వ ఒక ౖ ఉండ . grind. సం వ వ భర ఛఁజ వ ం 78 ర షం ఉం ం . aubergine. బచ . జ హ ఆ . . (టు ెవ్ల్). వ /valād/ n. introduction. ంద చ కఁరఁచఁ. క బ . (లాం ింగ్స్). వ . /vasjo/ v. . घेरा. • మ . backyard. గ /vāgaḷ/ గ ళం. ఘ భ /valōṭēr/ n. ( డ్ ె ). క /vātēkarēvāḷō/ n. ప . /vyāgē/ v. /vyātuḍu/ వ . roll. recognize. winnow grain. नाशक. • ర . (వడ్). िमतर्ता. ( ర్ జ్ ాల్ ఔబ జ్న్ ీ ). వల . ( ెక న్ై స్). /vāḍēr bhājji/ n. ం ట. వల /valaṭro/ n. /vāṭ jō/ n. . న న ట ం . obvious. फै ल. ఊ ॓ . ౖ రం. having no way out. ం .వ వ /varāḍēr/ • వడ • ఎగ పటం . ఎ . abide. ర . జ ణీ రఁచఁ. (కౌల్డ్). (అప్ ట్ మ్ ీ ర్ ). ढु लक. . వరణం. ( సన్స్ ఒగ ై ేయశ్న్). త ఖ ఛఁ. upstream. మం చ . ा हो. వం య. వ క. make cold. ( ిసత్ర్బూయ్ట్). వ . collect. /vājā/ n. ేయ్ ఔట్). ( ిప్ ాచ్). ( ొయస్నస్ ెస్). . హ మ . వం య పం ంచ . िवष. ढु लक. ణి /vaḷkāṇi/ v. . కం ం. . . ( య్ ే క్ కోల్డ్ ). fencing. /vāt/ n. . /vyār/ n. ( ామ్). /vyāpār/ ర లయ. ( లొ )ీ . ఓన వ ణొ. ( ెనం). ం /vyāṇṭ/ • పం . road. /vāḍ/ n. बादल. (కెల్ మ ౖ ట్). war. business organization. ం . చ ఎవ ఇ న వ వళ॓ • వ వ . पिरचय. farm. ప చయం. నల మ ల ఉం . ంద /vāndar/ మగ . ఏ॓ శ ఉ ॓ శ కరచఁ. उन्माद. poisonous gas. िवभाजन कर. िपछवाडा. बगन. హ ంగణ్ ప . ( ోల్). ం /vāṇṭ/ v. (కోం). యడం. (హేస్). ం /vyāṇḍi/ n. (టు ిర్ ట్ ్). జ /vājaḷ/ n. (కొలెక్ట్). ( ోల్). /vāṭ lābēni/ రక . ( ోడ్). నఁ వల చనం ( ా ి ె టి). వల చనం /valpacanaṁ/ n. ఒక ౖ . • ట. comb. climate. జ ణీ పడఁచఁ. वंश. ( ొర్). ంగణ్ /vyāṅgaṇ/ n. • మ . बाग. వ దఁ /valādam̐ / v. కం . . /vā/ v. पीस. पक्षपात. క /vasūl karēr/ v. పం . आवाज. cloud. /vasbharan cham̐ jako vāḷ/ n. నఁ . వరణం /vātāvaraṇaṁ/ n. బచ ల ర . मुरली. . /vāḍi/ n. ( ె ర్డ్). (ఒ వ్యస్). कलंिबका. पागल. • v. (అబైడ్). • . लुढक. to dwell. spread. (బెక్యాడ్). మగ ఎ ం . तरफ़दारी. to drift. ध्विन. /vātēmā rēr/ v. మ ం . వంశం. ( ైర్ండ్). ఇం వ రఁచఁ. పటడం. ట గ అదనం ఉం . brinjal. roll. मेघ. ज्ञान. ( న్ ౌ ేర్య్న్). /vaḷak/ v. बाँट. partiality. ఒక మ క ౖ రం జ ం . distribute. ట. చ /vyārīca/ v. (ఇంటర్డకశ్న్). /vas/ n. గ ళం ట ం .అ డ త సం ఎ ం . longings. షం. venom. mad. ఎ సమ ॓ /vyārōjērsamnak/ adv. మ ం వరం ం . लुढक.

ం మం ట ం . decent. िबच्छू . చ ర రం ఉ . ంద పర /vindya parvatālu/ ంద పర . /vāyērō/ n. మం . matrimony. के िलए. ఏ . ( ెటిర్ ). ర మ రఁచఁ. ర రద ఉం ం . /vāḷ/ n. . ం క . ( ోసుట్ ోన్ ద వక్ ొర్ సమ్ టైమ్). नवा. गंध. /vijhḷi/ n. ం /vāloḷi/ • ( ొర్ హిమ్). (మంకి). ఁ ం ం /vāndri/ n.ఆడ /vāṅko/ n. ర మ . (బెత్ ర్ ).ప ం . bolt. (की) ఆం ఁ. . ల . bend. . (పుయ్పల్). • n. ( వ్). . pray. /vāyā/ n. ం /viṇṭi/ n. య. . ఉంగరం. ం . /vicār/ n. gloom. (के ) िलए. को. న . ( ిఙ్). . అత సం. ం ఈ యంతం అ ం . भला. /vin̄cu/ n. /vidyārdhi/ n. postpone the work for some time. /vālō/ v. నఁ క ం ం . bean. दुख. ( ె ిజ్). ఇషం. అత खाितर. హం ఎ . ( ోక్ ీ ప బళఁచఁ. ర . pupil. . /viśvās/ v. • pron. రజ ఁక ఁ. ం /vinti/ v. scorpion. సం. /vām/ ర. కన . టడం. बंदर. దం. gas. ం . for. ణ్ /viṇ/ n. ం /viṇṭrō/ n. న్). న న. . ఇ వంకర కర. • ం . (బెండ్).ర మం ( న్). झुका. नदी. अच्छा. మ ఓ సం పం . /vāruj/ adj. (గుల్మ్). ం ణ్ క మ . monkey. ॓ చఁ. combing. believe. ( ట్ ంి గ్). వ పడఁ. న ఏ . circling. ( ేర్య్). మ క ఛఁ. ब्याह. /vāsu/ • adv. िववाह. marriage. मुंदरी. sting. िबजली. /vālōḷi/ . న నప . వ డం. शादी. वजर्. ( ెస్). /vām̐ s/ n. सुंदर. ( ట్ ీమ్ ర్ ). ళఁ /vāḷdam̐ / v. ఊ ల . మఁ. ( ెమ్ల్). ring. िवनती कर. . బం ఉంగరం ఉం . smell. bend. . ( ొర్). for him. • adv. /vāyido/ n. नेक. మఁనఁ ం ఛఁ. (బెండ్). िवषाद. .ం 79 ర అం న న . ( లవ్డ్ ). (సరక్ ంగ్). అత సం . (కోం◌ి◌ంగ్). सेम. ణ్. stream. beloved. ఊ సన.• హం. breath. ( ీసంట్). पर्ाथर्ना कर. ఆ ం వఁచఁ. (బోల్ట్ ). తల వ డం /vārukar/ . /vāḷō/ వంకర. లం ప ం .

ౖ అ ఛఁ. मुरली. improbable.వ ఎగరడం ల ం ప . ఈప వ . basket. అపణ్ ల ళ ఆంగఁ . (సకెస్సర్). (కంటింయు). ఝల ం . (హెప ఙ్). హ ఘ ం ప ఛఁ. • వంశం. circling. జ .ఖ ం ఖ వఁజ 80 /vījēkhavēr/ n. • adj. ఊ . మ వ జ . burrow. /vōttē/ అక /vōn/ . ల /vōlḍā/ n. spring. संप कर. ఇబ ం . • ర. (డస్ట్ హీప్). /vēni/ v. క క అ . ( ల్). वणर्न कर. (టర్బల్). మ ం . /vēl/ n. टोकरा. (ఎ ామల్). अंगूर लता. creeper. ౖ చ . ( ొట్). • క . sell. हो . జ ఫ క . successor. बयान कर. ( ొగ్). . . ం /vun̄cēr/ ఎ న. ( ెంట్). बीस. జ /vēnijako/ • ల ం . lustre. रं धर्. फतह. जलपात. कर. ణు . ( లొ )ీ . ఇ ఎ న ంతం ఉం . /vēj/ n. वािरस. న ప మర య డ . genealogy. (బ ో). మం ం ం ళ . • . (టెవ్ంటి). అదృషం ఆ ప జరగ ం . physician. • ఏర . ( ). सुराख. /vam̐ jakō/ v. /vērāḷu/ n. सकता हैवाक्य. सोता. జ /vēgojako/ adj. ( ట్ మ్ ీ ర్ ). అ ం .ఇ ల ం ప . fog. ఐత . (లైకల్ )ి . सूराख. छेद. ఁ ఏ అ ం య . జరగద న. /vīs/ num. /vēgi/ adj. सजा. form. ఈ /vēs pyār/ v. మనం కషం త ం ం నడ . న ఊ చఁ. हो. highest. ణీ . घट. వ . ఈ జ . bookshelf. (ఇమ్ ొర్బెబల్). . గంప. twenty. ( ీటేయ్ల్). ణీ ంగ చఁ. (ఓవర్). happening. ౖ /vaidguḍu/ n. ाख्यान कर. అవ . to become. అత ఎ . /vū/ అత . మ . stream. అసం తౖ న. వంశం ద . maybe. ం . छेद. నఁ /vēḷānam̐ / adv. అం . కన ం. वंश. జయం. (బా ిక్ట్).ఏ అ ం . /vējā/ v. న. (టు కమ్). క /vokalḍi/ త ప . trouble. (టర్బల్). వఁజ గ మం . string. ఇబ ం ప ప . पर्ा జ మ లం . క తబ చఁ. घिटत हो. (లసట్ ర్). likely. మఁ క క . . • మ. /vēro/ n. (అ ొర్ ొ). వ ం . బ నఁ ఆ డగ . enamel. over. . ం ం . దఁ /vodōḍ dam̐ / v. be. impossible. detail.ఆ డ (హీయ ో). (కీర్ప్అ). be. నఁ /vēnam̐ / v. /vēvāsu/ adv. గంటల సమయం వ . ల /vēla/ కషం. ( ే ాబ్). हो. అక డ వర ప . /vēr/ v. • గ. ఓ మ వ . /vēri/ n. ( ి ి ిన్). (ఓవర్). /vēvāḷ/ adj. ౖ అ డ . • adj. पर्पात. ౖ అ /vair arrā/ స ల అర. గచ ం . trouble. ల ం ఊ ం . కష్ గ ఎం ం . continue. త ంస. హ . /vōs/ n. बेल. vent. • అ . (సరక్ ంగ్). लता. గ. apropos. (ఇం ొసబల్). న. . ఇరౖ . సమ . ( ట్ ఙ్ ి ర్ ). पुरा हो. hero. torture. ఁ . उ रािधकारी. . (హైఇస్ట్ ). over. హ ఘ సం ఇం స ల అర ఉం . . త ప త ం. ల కర క . చఁ /vē vāḷōcam̐ / జరగ ం . న జన ఆ ఁ. ( ి ర్ఙ్). (టొచర్). ( ). ర . అ . /vēc/ v. ల /vēla bhāvēṭi/ n. • లమ. ల ం . /vōr/ ఆ . /vīṇṭ/ n. (బుక్ ెల్ఫ్). dust heap. बेच. ం అవ అవ శం ఉం . ం నఁ అవ శం ఛఁ. • ర . hole. not. ౖ . ( ెల్). టడం. ( ొమ్). अलंकृत कर. ల /vela/ v.

సక గం /sakkar gand/ n. . ప య వ స . monk. आखेट. క /śiḷōkar/ v. सजा. sugar. • v. ఆటల కష్ణ ం . (యాం). winter. క. बल. దండన ఏ . ట. ( ౌఅర్). seventy. స యడం. दण्ड. ౖ . స . మఁ ర కష్ణ్ చఁ. (మంక్). orange. (ఒ ిన్జ్). చ లం వ ం ంగ ప . గర్). ( ర్స్). ం క స . ఉం బ చలబ ట . िशकार खेल. lunch. /santrāl/ n. ( ొటన్ వన్).శ ॓ సం 81 శ శ ॓ /śarik/ n. స . జంగ క చఁ. इन्तजाम कर. స వ. అత చల బ . crowd. కష్ /śikṣa/ n. (అ ేయ్ ). వణ్ /śirāvaṇ/ పగ ట. पढ. స /sanyāsi/ n. జ . సద ణో. नगर. న ట న . into the ంజ. ( ెవంటీన్). నఁ . . స /sattēr/ adj. స /saḍjō/ n. सामान को ठीक ढंग से रख. ( మ ైస్). . దం . గ. hunt. సతఁ /satram̐ / num. (ఎ ోర్ల్). చలబడ. • v. స /sakrā/ n. शहर. training. ( ోడ్). road. eagle. సడ॓ /saḍak/ n. जमीकं द. •చ లం. . श्येन. న. డ ంజ ణ్ . వ ంత /śivaśinta/ వ ంత. सन. संन्यासी. ప . సంద సం సం /sandarēmā/ v. కష్ణ్ /śikṣaṇ/ v. correcting. सजा. शािस्त. ताकत. స sea. (ఈగల్). v. సత /satta/ n. (ప శమ్ంట్). real. దండన. ఁ /śim̐ yāḷō/ n. కష్ణ. స /sagāyērō/ గ యగల. సత /satyanāś/ పతనం . join. క నఁ సద . న . seventeen. పటణం. /san̄jāyēr/ v. బ . study. ఁ ఆవఁచఁ. city. ఈ పగ ట అన ం ఆర ం య . సణ్ /saṇ/ n. అంద చద . సక గం నఁ ఒ ళ వఁ. . sprinkled. ( ెవంటి). arrange. కంద గడ ఉడక . (హంట్). (సట్ ి). वैरागी. /śiḷ/ చ . (లన్చ్). breeze. ష /ṣār/ n. సం harmonize. చ లం చ ం . ల . नारं गी. (టేర్ న్ఙ్). (జొఇన్). ఆ మఁ వణే .చ లం. ( ంటర్). • చల బ . మఁ జ నఁ శ ॓క . క ర. /ṣikār/ • n. మత చలబ ం . (క ెకట్ంి గ్). స /sadu/ n. ( ం సక ఆవఁ. సహజౖ న. ( ిటి). ల సద . िशकार. (ఇంటు ద ీ). • చలబ ట . बाज. చ . ఛఁ క . refrigerate. ఁ ఆ చఁ ం ఝ . అడ ట స సక /sakkar/ n. सूरन. సత /sattar/ num. ( ీయల్). . అన ం (ర ిర్జ ేట్). मृगया. • చ లం. enrol. yam. punishment. సద /sadar/ • n. शिक्त. ం క రవ ం . rotten one. (కౌర్డ్). హ బ శ ॓ వఁ. power. /ṣiḷovegō/ adj. మఁనఁ జ కష్ ఁ . కందగడ.

సం త

స ॓

82

సమ /samaj/ n.
.
సమ వ /samajvajū/ అరవంతం ఉన ;
meaningful; (


పదం అరవంతం


లఁ

ఙుఫ్ల్). ఈ పదం సమ వ

ఉం .

ఛఁ. ఈ

/samāgojako/ మరణిం న; died; ( ైడ్).

/samāḷlam̐ / v. • ఓ

tolerate it; (ఐ కె ాన్ట్ టల ెట్ ఇట్).

; I cannot

ం ; excuse; (ఇకుస్క్ స్).
త నఁ మ
లఁ. త
మ ం
.

ఁ /samiyām̐ / n. లం; time; (టైమ్); समय.

/samēḷi/ n. గద; eagle; (ఈగల్); गृधर्; िग .

/samōr kidē/ స
న; made as right;

సం త

/saṅgītamēr visrā/ సం త ప కరం;

musical instrument; (ముయ్ ికల్ ఇంసుట్ర్మంట్).సం త
ందఁచఁ. ట
మం

సం త ప క
ప వ
.
సం ॓ /sanduk/ n. ; box; (బొక్స్); पेिट; संदक
ू .

/sanār/ కం
; सुनार.
సప /sapakē/ ందర ; fast; ( ాస్ట్ ). మఁ జ సప
లకలఁ.
ం త ర
.
సప /sapanō/ n. కల; dream; ( మ్
ీర్ ); स्व ; ख्वाब. మన
నఁ ఆ


. న
మం కల
వ ం . కల ; imagination; (ఇ ె ేయశ్న్).

మఁ

. కల
క ం
.

/sapkē/ adv. ందర ; faster; ( ాసట్ ర్); जल्दी. ఏ
నఁ స క . ఈ ప
ందర
యం .

/sabēt/ n. • స నం; similar; ( ిమలర్); समान;
बराबर.
జ ఖ నఁ స
.

గ స నం
యం . • సమతలం; flat; ( ెల్ ట్).
స కర ర
.
సమతలం
ఆడం . • చ
; चौरस; समतल. హ
జ స ఛఁ.

ఉం .
సంఘట /saṅghaṭan/ n. ప ; incident; (ఇం ిడంట్);
घटना; संयोग; मेल.

సంఘం

/saṅghaṁ/ n. సంఘం; organization;

(ఒగ ై ేయశ్న్); संघ. హ

సం

ఛఁ.

బం
సంఘం ఉం .


బం

॓ /samnāk/ n. ఎ
; against; (అ ెంస్ట్ ); सामना;
सामने का भाग. స
॓ మ .ఎ
ళ .
సమ ణ్ /sammaṇ/ n. శ నం; foreboding; ( ో ొబ్ ింగ్);
शकु न; सगुन.

సమ

/sammat/ • v.

కగల; willing; ( ఙ్). సమ
కణ్ .

. • n. న న ; like; (లైక్).
సం
/sampāḍ/
ందర
; make fast; ( ేయ్క్ ాస్ట్ ).

ఁ /samjām̐ / v. ఓ
; console; (కొన్ ోల్).
నఁ స
.ఏ

.


(

ేయ్డ్ ఎస్ ైట్).

/samōr rakāḍ/ ప ల ప

/sarkār/ n. స

.

; government; (గవనమ్ంట్);
सरकार; शासन; अिधकार. మఁ స


క ..

/sarkērō/ n.
; reptile; ( ెపట్ ల్).
చలనం; motion; ( శన్).
స /sarrā/ n. కం ; blade; (బేల్ య్డ్); भु ा.
సర /sarva/ న ం ; small water vessel; ( ొమ్ల్
ొటర్

ెసల్).

/sarkā/ v. జ;క
,; move; (మువ్).
/sarkēr/ adj.
; creepy; (కీర్ ి).

.
జం
.
ణో /sarāṇō/ n. తలగడ; pillow; ( ిలో); तिकया. మఁ
స ణే
ఁ.
తలగడ


.
/sarāp/ v.
; curse; (కూర్స్); शाप दे; सराप दे.
మ స
దఁమ .

ట .
క /sarikar/ v. స
; rectify; ( ెకట్ి ై). త

స క . త ల స దం .
స క .
న సవ ం .
॓ /sarīk/ like; (లైక్).
స ॓ మ క నఁ
.
ం మ
.
/saru/ n.
ద ; origin; (ఒ ి న్); पर्ारं भ; मूल; जड;
హెపన్).

; make to happen; ( ేయ్క్ టు
.ఏ జ
.

शुरूआत.

/salvā/ చ

వ; cooling; (కు ఙ్). ఉం

లఁచఁ. ఎం
లం చ వ కళ


.
స ॓ /salāk/ క ; rod; ( ొడ్).

సవల

సవల
83
/savalat/ ఏ

; arrange; (అ ేయ్ ). మఁ
నఁ సవల క .


.
/savād/ n.
; taste; (టేయ్ ); रुिच; स्वाद; कांित.


ఛఁ. ఈ పచ
ఉం .
/savār/ n.
; tomorrow; (ట
ో); कल(आने

ఆ .
.
वालासमय). ఆ
రఁ /savārdam̐ / v. ప
; bed; (బెడ్).
/savāri/ n. స
; ride; ( ైడ్).
/savārō/ n. • ఉదయం.

వ; morning; (
ఙ్); उदय; सवेरा; पर्ातःकाल.

వఁజ
ణో..

/savāl pūn̄cēr/ • v. అ
; question;
(కెవ్సచ్న్); सवाल कर. • n. అడగటం; asking; (ఆ ిక్ఙ్).
• n.
రణ; recognition; ( ెక ిన్శన్); जाँच पडताल;
पूछ ताछ. • n. అ మ ; permission; (ప శన్);
अनुमित; इजाजत. • n. రణం; factor; ( ెకట్ర్); कारण;
सबब; हेतु. • n. పశ ; problem; ( ొర్బల్ మ్); पर् ; सवाल.

/svīkār/ n.

రం; accession; (అ ే ిన్);

स्वीकार; अंगीकार; द क िवधान.
/sāgunā/ n.

; teak tree; (టీక్ టీ)ర్ .

/sāṭ/ num. అరౖ ; sixty; ( ికి ).

.

/sāḍūr/ సడ

సడ

.

ఇం

/sātmē mīnā/ n. ఏ

.

ల; July; ( లె)ౖ .

; mate; ( ేయ్ట్); (के ) साथ;
ఆ ఁ ఁ.

.
संबंिधत; मेहतर.
ద ద /sādasīda/ adj.
న .
adv. సహజం ; simple; common; general; ( ింపల్);
/sāti/ adv. •

(కొమన్; జెనరల్); स्प ; साफ साफ; स्प तया.

ప; mat; ( ట్
ె ); चटाई.

వఁచఁ. పౖ ప

.
ంక /sāṅkaḍ/ n.
; chain; ( ేయ్న్); जंजीर;
साँकल. ఈ ంక

ఛఁ. ఈ

త ౖ ం .
ం /sān̄j/ n. యంతం; evening; (ఈవ ఙ్);
संध्याकाल; शाम; संध्या. ఆ

.ఈ
యంతం ఎ
?
ం పడ /sān̄j paḍagi/ v. అస ం ; set; ( ెట్); अस्त
/sādri/ n.

हो; डू ब.

/sāṅkḍo/ • adj. ఇ ౖ న.

v. అం


/sasyā/ n.


ఉం

.

/sasrō/ n.

అం

ణి
ణ్

.

; rabbit; ( ె ట్); खरगोश; खरहा.
రఁచఁ. ం

మ; uncle; (అంకల్); ससुर; मामा; फू फा.
న స క కచఁ. ండం తం
మఅ

/sthāpit/ pron.

ం న ; established; (ఇ ట్ ె ల్ శ్ట్).
స తంతం /svatantraṁ/ n. తంత ం; free from
bondage; ( ీర్ ొర్మ్ బొండ్ఏయ్జ్).

/svākēr/ సవ త ; step mother; ( ట్ ప్
ె మదర్).

తం
అం

ండవ ం
.

ణీ
ణ్

/svāgan/ n. ప

पर्माण.

య ద ప

న డ

క కచఁ.
సవ త డ

ణం; oath; vow; (ఓథ్; ైవ్);


. ంగతనం
ణం
.

; narrow; be stuck; ( ె ో); ( సట్ క్).

/sāṅgḷēr/ n. ఊరటం; oozing; (ఊ ింగ్). హ
ణీ ంగ ఁచఁ.

.ఆ


ణీ ంగఁచఁ.
ంత పం

ం .

/sāṇṭā/ n.
గడ; sugar cane; ( గర్
కెయ్న్). ం నఁ

.
నటం
కషం.

/sāndēr/
జం; shoulder; ( ోలడ్ ర్).

/sān̄jēr vēḷā/
యం ల . ం
ర ర
. యం లం ఆట ఆడం .
ం హడక /sāndēr haḍaka/
ఎ క;
shoulder bone; ( ోలడ్ ర్ బోన్).

డ; throat; ( ోర్ట్); गला; सुर.
/sāp/ సర ం,
.
ఢఁ
.
వద

డ .
క /sāpkar/ • n. చ
; flat; ( ెల్ ట్); चौरस; समतल.
• v. చ
; to flatten; (టు ెల్ ట్టెన్). చఁ

క ఁ. ట

.

/sāndo/ n.

84


/sāpsōpīḷiyā/ ఎర

, న

/sāphkarēr/ n. కడగడం; clean; (కీల్న్).

/sām/ • n. ౖ

; side; ( ైడ్); ओर; तरफ़.
. ౖ
ఇ క
.
; to; (టు).


• adv. ఇ
• n. పక ; by the side of; (బై ద ైడ్ ఒవ్); बगल; तरफ़.

/sāṇḍiyā/ n. • ఆం
; bull; (బుల్); साँड.
• త; steer; ( ట్ య
ి ర్); छोटा बैल.
మ /sāmar/ మణో . మ అ
రఁచఁ.
మణో అడ
ఉం ం .
మ /sāmaḷ/ v.
; hear; (హీయ); सुन; कान दे; मान;
परवाह कर.
మ .

.
మ న /sāmaḷēr nas/
.
య /sāya/ n. మ ; sample; ( ాంపల్); नमूना; बानगी.
ం ణే
య ॓. ర మ
.
క /sāyākar/ v.
; correct; (క ెక్ట్); सुधार; ठीक
कर.
త న
క లఁ. త
.
/sāri/ n. •
; full; (ఫుల్); पूित.

.

. • తం; total; (టోటల్);
कु ल(रकम); सारा; जमा. హ
ఘ ఘ
ౖ సవ మత
భ ఁ.
ఇం
రంద
ౖ సవ మతం
.
• సం

ణ్ ం; fullness; (ఫుల్ ెస్); संपूणर्; समगर्; पूरा.

భ .
తం సం ర
ణ్ ం
ం న . • సర ం; सवर्; सारा; पूरा; समूचा. హ
ఘ తల
ల క
ఁ.
ఇం

తం (సర ం)
కర

.
/sāl/ n. గ
; line of ploughing; (లైన్ ఒవ్
ల్ ా ంగ్). గ
. గ
.
/sāḷ/ n. వ ; rice; ( ైస్); धान. హ

.
వ ఎ వ పం
.

/sāḷyā/ •

/sāḷi/ • మరద

.

ంట నక ; cunning fox; (క ంగ్ ొక్స్).
• n. నక ; fox; ( ొక్స్); िसयार; गीदड. • n. మగ నక .

రఁచఁ. మగ నక అడ
ఉంటం .


ం .

; sister in law; ( ిసట్ర్ ఇన్ లొ).
వచఁ. మ
మరద

/sāvukār/ adj. సంప

.

సంప

/sāssi/ v. జం; true; (టుర్).

జం

.

.

; rich; ( ిచ్); धनी.

ఁ.

/sāsu/ n. అత; aunt; (ఆంట్); बुआ(सास).

నఁ
అ అం

ంక

.

/siṅkaḍ/ n.

.

క కఁచఁ. ండం

క అమ

; sneezing.

ట ంక .

ణి
ణ్

/siṅkōs/ n. ంహం; lion; (లైఅన్); िसह; शेर.

జంగ

అత

. ంహం అడ
.
/sipāyi/ n. ౖ న ం; army; (ఆ ); सेना; फौज.
అపణ్ శ నఁ
వ క చఁ. మన
ౖ న ం వ
.
/silmā/ n.
; cinema; ( ినమ). మఁ
.
చలన తం డటం మ
.
ఁ /sivām̐ r/ n.
ర; boundary; (బౌండ ి); सरहद;
सीमा. ఈ ం
ఁ .ఇ

ర.
/sisi/ n. •
; bottle; (బొటల్); शीशी.
.
.

; bangle; (బెఙ్ల); काँच (चूडी); शीशे का(चूडी).


ఛ.
ఇం

.
/sī/ n. చ ; cold; (కోల్డ్ ); ठं ड; सद ; शीत; जाडा.
గఁచఁ. చ ల

ం .
॓ /sīk/ ం ; upto brim. ం ॓ భ . ం

ం ం .
/sīkh/
; learn; (లన్). క
.
.
v. కష్ణ ఇ ; instruct; (ఇంసట్ క్
ర్ ట్).

ణీ
.
మం కష్ణ ఇ
.
/sīkhvāḍi/ మం
ట ; good words; (గుడ్
దఁచఁ.
వడ్స్). పం
లల మం

.
/sījgo/ v. ఉ ం ; got cooked; ( ొట్ కుక్ట్); उबाल;
खौला; पका.
. అన ం ఉ ం .
/sīḍ/ v.
; stitch; suture; darn; िसल. భ
భ నఁ . ం న బ
.

85
/suru/ n.

.

ద ; beginning; (

క .

ి ఙ్).

/sulahā/ n. ఒడంబ క; treaty; (టీట
ర్ ి); संिध; मेल;

सुलह.

క . ం
ఒడంబ క
.
ఁ /suvām̐ ḷ/ adj. మృ ౖ న; soft; ( ొ ట్ ్).

/sītāphaḷ/ n.

ఫలం; custard apple; (కసట్ డ్

.
ఫలం
.
ఎపల్); सीताफल; शरीफा.


/sūk/ ఎం న; dried; ( ైర్డ్).

/sūk/ ఎం న; dried; ( ైర్డ్). ఈ

ఎం న ల.

/sūkāyēr/ v. ఆర

సం ేయ్). త

.ఇ

; dry under sun; ( ైర్ అండర్
. ఎండ ఆర
.

/sūko/ adj. ఎం న; dried; ( ైర్డ్); सूखा; खुश्क.

; horn; (హొన్); स ग; तुरही; स गी.
ం రచఁ. జం

ఉం
.
ం /sīṅkḷi/ n. ల; stick; ( ట్ క్ి ); ख ा.

.

.
ం /sīndi/ n. క ; alcohol; (ఎలక్హొల్). ం

.క
గడం ఒం మం
.
ం /sīṇṭi/ n. ఈల; whistle; ( సల్); सीटी. ం
.
ఈల
.
/sīḷō/ n. చల ; cold; (కోల్డ్ ). ఈ ణీ
ఖ .ఈ
చల .
/sutāri/
; mason; ( ేయస్న్).

ం .
ఇ క
.
న /sunna/ num. న ; zero; ( ీయ ో); शून्य; िसफर.

/suntāgo/ v. ఇం
; got absorbed;
( ొట్ అబొస్బ్డ్ ). ణీ జ

.
ఇం
.
ం /suṇṭi/ n.
; navel; ( ేవల్); नािभ; तुंदी. జణ
జన

టఁ. పస ంచ
.

/sīṅg/ n.

రఁచఁ. ఎం న గ
క ఉం ం .
/sūjgō/ n.
ం ; got swelling; ( ొట్ ెవ్ ంగ్).
.
ం .
adj.
న; swollen; ( ోవ్లన్).
.
వ ం .
/sūṭi/ n.
; target; (టా ిట్); ल य; उ ेश्य.
.
.
/sūdō/ • adv. చక
; fairly; ( ే ); सीधे.
ఁ ం
కఁ.
ఏమ
ం చక
.
• adv. న
; straight; ( ట్ ేయ్
ర్ ట్ ); सीधे; सीधे ढंग से;
अच्छी तरह.
తల ఢఁ చఁ
. న

దగ
.
• n. వరస ; range; ( ేయ్ ); पंिक्त; कर्म; शर्ेणी; िरश्ता.

ప వర
బఁరఁచఁ. బ
ల వరస
ల పడ
.
• adv.
; forthright; ( ొత్ ైట్).
కఁ.

.
• adv.
; straight away; ( ట్ ేయ్
ర్ ట్ అ ేయ్); सीधे.

.
.
/sūn/ n.
; empty; (ఎం ట్ )ి . ఈ
.ఇ
సలం.

86

/sūṅg/ v.

/sēj/ n.

; smell; ( మ్ె ల్).
నఁ
ం .
.
ంతఁ. /sūntlam̐ ./
ం . చ
నఁ
ంతఁ. మ ర
ం .
ౖ న; inane; (ఇ ేన్).
భ /sūnōbhaṭ/ adj. ఏ
/sūyi/ n. •
; needle; ( డల్); सुई; सूई. ల
నఁ
ంటఁచఁ. బటల

.

; सुई.
వఁజన

రఁచఁ.
న లల
.
/sūyi mār/ v.
ఇ ; giving injection;
( ి ఙ్ ఇ జ్ క
ె శ్న్). క
. క
ఇ .
/sūyō/ దబ లం; large needle.

ం . దబ లం బ
.
/sūr/ మగ పం ; male pig, boar; ( ేయ్ల్ ిగ్, బోర్).

వఁచఁ. మగ పం ప
ం ం .

/sūri/ n. ఆడపం ; female pig, sow; ( ీ

ేయ్ల్ ిగ్,

జణఁ. ఆడ పం ల కన .
/sertu/ n. పం ం; bet; (బెట్); बाज़ी; होड.
/sē/ • adv. అంత; throughout; (తుర్ఔట్); उतना. ఘ


లం. ఇం మం
అ తం
. • adv. సం ర
ణ్ ం ; fully;
(ఫు ).

. సం ర
.
ణ్ ం
• adv. సర
; सवर्दा; हमेशा. ఊం ర . సర
. • adv.
.
క .

. • pron. అ ; all; (ఒల్); सब; उतने. మఁనఁ
ఆవఁ.

ష వ . • adv. తం ;
altogether; (ఒలట్ ెదర్); कु ल िमलाकर. ఎక ఁ
. తం ఒక

. • pron. ప ; हर;
पर्ित. • n. అంద ; everyone; (ఎ వ
ర్ న్); सभी; सभी
लोग. భళ
. అందర
క ఊ
. • n. అం ; everything; (ఎ ర్ ఙ్); पूरा.
అపణ్
. అం మన స . మ
॓. అం
ఇ .
ొ).

తం; total; (టోటల్). మ
ణో.

.
/sēḍ/ n. జల ర; waterfall; ( ొటర్ ొల్). ణీ

. జల ర ప ం .
/sēti/ అ ం కం ; than all; ( ెన్ ఒల్).
. అ ం కం ద
.
/sēpu/
; apple; (ఎపల్).
గఁ.

.
/sēr/ adj. అంద ; of all; (ఒవ్ ఒల్).

జ . అంద
సం ఈ
.
ఛఁ /sēvrīcham̐ / v.
ం ; hatch; (హెచ్); से;
घेर; जड.
ఇం
ఛఁ.
ం .
/sēvā/ n. వ; nurse; (నస్); सेवा कर. జ
కణ్ . పజల

.
/sēvēn besārēr/
యడం; making to
hatch; ( ే క్ఙ్ టు హెచ్).
నఁ ఇం ప
.
డౖ

.

/saikil/ n. ౖ

; cycle; ( ైకల్). హ


ఛఁ.
ఇం ౖ
ఉం .
/sodār/ • v. త
; prepare; ( ిర్ ేర్).
ప నఁ ఆ
రనఁ బ
.
లల మం

బ పం .
• n. అలంకరణ; decoration; ( ెక ేయశ్న్).


నఁ
రఁచఁ.

అలంక
.
• v.
బ . • v. అలంక ం ; array; (అ ేయ్);
अलंकृत कर; सजा. ఆ
. మం
; polish; ( ో శ్).
నఁ
అలంక ం . • v. స
.వ
ల స
. • v. స ; arrange;
(అ ేయ్ ); सजा; इन्तजाम कर; सामान को ठीक ढंग से

रख.

ఘ న
. పం గ ఇం
/sor/ adv. తం; mood; (ముడ్). కజ

కణ్ .
నప
తం
.

స .

హం

87

/sorēr/ n. మం

; good one; (గుడ్ వన్).
వఁ

రఁచఁ. మం ఆ రం
ం ఆ గ ం
ం ం .
/soḷgā/ n.
ం ; light; (లైట్).
. పం
ం .
/sō/ • v. ప
.
.

.
• num. వంద; hundred; (హండర్డ్). మ

దఁ.
వంద
య ఇ .
/sōgē/ ద
; sleeping; ( ీల్ ిఙ్).
/sōṭā/ n. క ; pestle; ( ెసల్); मूसल.
ఁట. క
రం
.
/sōḍā/ n.
; soda; ( ో ా). ఉం
యఁచఁ. ఎం
లం చల
.

/sōn̄cekoni/ v. ఊ

ంచ క; unable to
imagine; (అ ేయబ్ల్ టు ఇ ె న్). హ వచక

.ఇ జ
ంద ఊ ంచ క
.
/sōnō/ n. బం రం; gold; ( ోల్డ్ ); सोना; स्वणर्.

ఘరఁ
ఛఁ.
ఇం బం రం ఉం .
పణ్ /sōptaṇ/ n.
; girlfriend; (గలె ర్ండ్).
మఁనఁ ణీ పణ్ .
ఎవ
.
/sōpti/ n.
; సం; fellow; ( ెలో); यारी;
ఆ .
दोस्ती.
మం
.
/sōy/ n. స ృహ; conscious; (కొంశస్). నఁ
.
స ృహ
.
ళఁ /sōḷam̐ / num. పద
; sixteen; ( ికీ న్).


; right; ( ైట్); हक; अिधकार. జగ నఁ

క అపణే హ॓. జగ
మం
యడం
మన హ .

/hajār/ num.
; thousand; ( ౌసండ్). మ ఏ॓


దఁ.
ఒక
య ఇ .
హ /haṭ/ ప దల; with interest; ( ద్ ఇంటర్స్ట్). ఁ
హ క మ .
ప దల య .
హ /haṭā/ v. ఎ ం ; oppose; (అ ోస్). శ నఁ హ .
వడం; రగ బ న; to face

ఎ ం . n. ఎ
somebody; (టు ేయ్స్ సంబ ి).

. త తం ల
రగబడ
. రస ంచడం;

హ॓

/hak/ n. హ

/hatyār/ n. ఆ

हिथयार. హ

హం

దం

.

ధం; weapon; ( ప
ె న్); आयुध;
కఁరఁచఁ. ఆ ధం

/haṅkār/ v.

; invite; call; (ఇం ౖట్
ె ; కొల్).
ఓనఁ వరఁ హం . అత ఇ
.
హం
/haṅkāl/ v. న
; drive; ( ైర్వ్). బం హం .
బం న
.

refuse to do something; ( ెఫుయ్స్ టు డు స త్ ఙ్).

ఆ త క . ఏప య ౖ
ంచడం మం
.
హడక /haḍaka/ ఎ క; bone; (బోన్).

/haḍkā/ n. ఎ క; bone; (బోన్); ह ी; अिस्थ.

. ఎ క
న .

/haḍkār/ v. క ం
వడం; irritate; (ఇ ిటేట్).
ఓన హ
మ .
క ం
.

/haḍko/ n.
; madness; ( డ
ె న్స్); पागल;
उन्माद. హ
టఁ హ ఊటఁ. క
కరవడం వల
ం .
హణు /haṇut/ n. ండ
; baboon; (బబూన్);
लंगूर. హణు
ం స ॓ రచఁ. ండ
వ ఉం ం .

రస

హం

నం; bath; (బాత్); ान; गुस्ल.
కణ్ . ప
నం
.

/haṅgōḷi/ n.

హం

/hāṭolēr/ n. . ఙాపకం. నఁ హ . ఘ న హ . (హె ఙ్ ప ం . इस तरह. • n. हाथी. because.హ మ ం . हम. (లైక్ ెట్ ఓం ). ( ేయ్వ్ ). ఁ బ . హ /hamlā/ v. ఇ గల్ ిలేయశ్ంస్). (సట్ ర్). सामना कर. like that only. క ం . ల . reversal. అప ంత . ( ల్ ట ింగ్). ఏ . . రంద అ యం .హ 88 . హ క ఊ కఁ? అం త ఆప ? • అం క . we. मुकाबला कर. ఊ హ .ఒ ౖ కద . बदले म. కట . (హెండ్). ( కొస్). कर. (ఎ వ ర్ న్). ఒక ళ . ప . (అ ోస్). మఁ హ క . (స మ్టింగ్ వం ెల్ఫ్). త దం ల ఎ డ డ . • n. కదల ం . /hāṭō/ • adj.• . హ /ham/ pron. लहर.త న ఒ ం . हाथ. पकडा . • v. అప ంత. ( ౌట్ మువమ్ంట్). . ంగ కట . హ /halā/ • n. మఁనఁ ఓ ల హ . కరఁచఁ. కదల ం లబ . (హొ ట్ ల్ ై ). • అం త. హ /havāyi/ n. ( ే క్ఙ్ ఏయ్ మువ్). (ఏర ేల్ య్న్). उधार. హ /havāl/ n. హప /hapta/ . హ ॓ లచఁ. competition. హ /hanūj/ adv. ( ివ్ఙ్). అ హళ /haḷajāgi/ n. అల . hostile.. stuck. auction. uproot. stir. (దస్). तरं ग. like that. ం . ప ఒక . క ం . ఖ నఁ మ క హ . immovable. /hāt/ n. హళ /haḷad/ ప . పతం ట న మన . ( ి ెంబర్). ( ి న్ ీర్ ). వ కం. ఒక ౖ ఒక వ కం య ం కల ఉం .న ఆ ఇ ం . hand. హ /hardo/ n. ఁ హ ందఁ. /hātti/ n. (ఇమూమ్వబల్). • v. elephant. హ . making a move. ( ). withdrawal. (లైక్ ెట్). ఎ ప ఏ॓ నఁ భళ ణో. అం ఆ పచ రం ఉం . సంద హ ఊ చఁ. ప పం ం క ం. ఏ అడ ఉంటం . రఁచఁ. నహ . హ /havālo vējo/ v. హ భళ ఁ. ఏ హప ఁ. త హ క . (అప్ రుట్). response. బ . అ యగల . ట ( ొడ్ ర్ అల్). హ ఁ /halēnijūm̐ / n. ( ే క్ఙ్ టు సట్ క్). remind. thus. waves. ( ివరస్ల్). oppose. कजर्. ఆ అల హ /haḷōlō/ n. . నం. making to stuck. remember. (టరమ్ ిక్). ఇం లం . ( ి ొప్ంస్). हवाई जहाज. v. అందర క క . హ ॓ /harēk/ ప ఒక . హ మ /harē marcyā/ ప . िवपरीत. having illegal relations. ఎక వ హ . ितरे क. కదల డం. జ హ ర డఁ. (కొంపటిశ్న్). హ నఁ క . . • ం . ఎ ం . ఆ . surrend. everyone. हुआ. ఓ మనఁ హ క దఁ. fluttering. ర ప . హ /hanu/ • adv. హ /harō/ ఆ పచ . అ .వ క ం . ల నం . turmeric. ( ి ైండ్). aeroplane. ఇ ం . . ఉపసంహరణ.ప పచ రం . స దం అల . ఊ . పం ం. • v. హ /harde/ n. ఇం కర క ం . without movement. హ /hapte/ n. . • v. క ం . ఝ హ ఛఁ. ఉపసంహరణ వడం మం . హ /harrās/ లం. िखलाफ. హ . submitting oneself. (సట్ క్). (ఎ ఫంట్). హ /hapkādinō/ v. హ ల. న ఙాపకం ఉం . ఊయల ఊ ల ప . (ఒకశ్న్). ం హళ లఛఁ. హ /haḷgī/ అల ప ం . • n. హ క సక కఁ. swing. హ క /hanukan/ adv. అ . నఁ హ . ఫతం న హళ న . leafy green. ఘ నహ . అం క .

న కదలడం. మ /himmat/ n. ఈ ణీ ం . necklace. (లుస్). partner. న . lose. సం . not being tired. analyse. ప ర . ఁ . भाग स्वाम्य. ం॓ /hāṅkmār/ v. हथौडा. ( ేర్). ॓ /hīk/ n. /hāriti/ కమ . ం చకఁ. ం /hin̄jōḷō/ n.ఏ న కం ం క ం . yes. డ కం ం . గం ఉం . బం డ న కం ధ . . (హెమర్). ం /hānsō/ గం. ం /hāṅg/ మల సరన . परािजत हो. फू ल का हार.ం 89 . ఛఁ. లబ . ంగతనం న సం . झूला. wilt. గ ఛఁ. pot. अशर्ु. ండ. అర पराजय. డ బం రం ఉం . भाग. ఊయల ఊ . గ ఁ లఁచఁ. धैयर्. हार. ధ.ఆ ఇ . ఉ లఊ . ( ేర్). /hām̐ slī/ సన కం . క డ ఉం ం . . ప . ( ెస్). ం . కలత ంద ం ౖ ర ం ం నడ . swing. जंजीर. (కెర్ ిల్). साहस. ( ి ర్ఙ్). ట . (టర్ ిశనల్ ెక్లేయ్స్). • ఓట . ఁ ర . share. portion. ంజ /hin̄jargō/ v. ం /hindoḍo/ n. ( ొశన్). . ఁ /hām̐ yi/ n. . . /hār/ n. getting worried. fearless. జ న భళ ఁ ళ చఁ. అ . िहस्सा. ( ి ట్ బ ి ర్ ుయ్శన్). . साँकल. ठीक. పం వడం. ఁ ఁ ఁ న అంద క పం ం . గం ఉం . हँसी. िहम्मत. मुस्कान. smile. (హెండ్కఫ్స్). go to toilet. lose. आँसू. • . ( ివ్ఙ్). ( ో టు టొఇ ట్). అమ న ల • v. కం . traditional necklace. making small movement. handcuffs. ల మల సరన . వఁ /hāvam̐ / v. ౖ ర ం. అర . ం ం చఁ. ( ెటిఙ్ వ ిడ్). /hātōḍ/ n. • త . distribution. ( ి ీట్). ం ం . • రం. palm. కమ /hāl/ n. ఓ వ ం॓ . గ రఁచఁ. . हार. /hātḷi/ n. క /hātkaḍi/ n. . ( ైమ్ల్). string. worry. • క . chest. డ बँटवारा कर. . • న . (లుస్). (ఎనలైస్). . पराकर्म. पछतावा. (లాఫ్). (కొల్). /hāri/ n. माला. माला. మ ణాం . స ఆంగఁ చ ఁ హ. असफलता. ( ే క్ఙ్ ొమ్ల్ మువమ్ంట్). ఁస /hām̐ sa pāḍēr/ • n. (వ ి).• /hām̐ slō/ n. ( ల్ట్ ). ( ేయ్న్). िवभािजत कर. line. /hārgō/ n. కఁరఁ నఁ క లఁచఁ. िशकस्त. మ ళ ఘ ఁ లచఁ. ఁ /hām̐ su/ n. ( ెక్లేయ్స్). ం /hīn̄c/ ఊ . /hām̐ s/ v. • గం. • ఓ . ఊయల ం క న క . /hissādār/ గ . ధం అపజయం అ . లం. • అల న. (లైన్). धीरता. साझा. ంజ . జడ ల ల ఉం . ( ాటన్ర్). వఁ ఊ ల . tears. ఉ ల. వఁజన ఆం వఁజ ఁ . ం టఁజన ఁ ఆవఁ. िहस्सा. hammer. • . ఁ /hām̐ so/ n. ఉ గడ త ట క వ . . पराजय. ( ెస్ట్). असफल हो. हाँ. •క . िदलेरी. వ స. ( ొట్). /hārgo/ v. • ల. • అపజయం. ల ప . ఁ ఁ జ డఁచఁ. call. ం /hāṇḍi/ n. (టీయస్). हार. (టీయర్). हथेली. గ . ం ం . share. ( ామ్). ఊయల ఊ . अपजय. हार. ( ియ ల్ స్ ి ). laugh. ॓ . मुस्कु राहट. defeat. chain. అన ద ఎవ గం పం ం . క నఁ ( ొట్ /hārdekarlēnam̐ / /hārchēni/ అలసట ఇఙ్ టైఅడ్). ట . ఊయల.ఇ ళ ండ. లఁచఁ. ( ట్ ఙ్ ి ర్ ).అ అత ప ఆ . spring. cradle. tear.

(అ ెకొశ్నట్ ైల్డ్). . पैदाइश. త . క /hoḷiyānt/ n. ం . క చఁ.ప . ఉం ం . ( ామ్ట్). లబ . (బొటమ్). sprouting. (లెండ్). • जन्म. उतर. affectionate child. బ /hubar/ v. మ ఁ లం . న ం . ల డ. smart. नीचे. ద మంట ం . ంట హఁ 90 ంట చ . उतार. bottom. ఊఁపఁ డ . land. making someone laugh. ౖ . /hupām/ n. /hōṭ/ n. from burns. /hubāḍ/ v. born. టఁ /hēṭam̐ / adj. ( ప్). ఁ . /hotār/ v. ఁ /hum̐ s/ క. /hukum/ n. /heṭāl sām/ n. ( ట్ ంె డ్). ద ఎర /hōṭphaḷēro/ n. command. got sprouted. derivation. align. उपाय. तरकीब. /huyikoni/ . . lip. sob. ఁ /hum̐ syāri/ n. ఒం ఎ . अधर. . ఊ . ( ొబ్). हँसा. हुकु म. ( ె ి ేషన్). లబ . . /hoḷiphūl/ adj. ఆజ. ఒం . (లైట్ రచఁ. /hūm̐ ssēr bēṭā/ ల డ. नीचे ले आ. ఁబ . అదం /hūyēr/ n.క క చ క /hukmat/ అ ఛ ంచ ర . (వటికల్). . ఆజ ఇ . /heṭālēmā/ n. light in weight. ంద . (కమాండ్). पर्िति त कर. ఉన . వడగం . క. सरल. hot blisters /hōḍ/ n. ప నఁ . आसान. easy. (హొట్ ల్ సట్ ర్స్ ొర్మ్ బంస్). . descend. ఁబ /hum̐ bar/ adj. బ . ఉ . /huyō/ adj. आज्ञा. ద . /hūgō/ v. (ఈ ి). ice pieces falling with rain / hailing. . ం . త /hutar/ v. ( ట్ ంె డ్ అప్). వడగండ న ం . /hūb/ adj. /hōḷā/ n. అ న ఏ . ం सहज. (బేల్ య్స్). ज्वाला. (కొంపటిశ్న్). ( ల్). టఁ . eastward. ౖ (ఈస్ట్ ొడ్). ఇన్ ేయ్ట్). vertical. ఉ యం. will. blaze. (ఇనక్ం ీల్ ట్). लपट. ठ. . అం చఁ.న న ం . stand. bossism. trick. िस्थर रह. లబ . ఏ ఉ యం ప . హఁ /ham̐ ssāḍ/ v. నఁ హఁ . ఫ చట॓ ఛఁ. ( ే క్ఙ్ సమవ్న్ లాఫ్). (అలైన్). న. camel. సరళం. (టిక్ ర్ ). (బొన్). ణీ ప . incomplete. ఆ .ఎ ఎ ఏ . ఉ . ఉ . competition. सुलभ. खडा हो. /hugyāyō/ న . ఒక దఅ ర /huṇṭaḍi/ n. ల . లం తనం ం .ప న ల . ఎ . ంద. మంట. ऊँट. stand up. ఊ ఁ . क़ायम कर. /hōḷi/ n. మంట మం ం . ఉద . ఁ క. జ జ ప చఁ. interior. /hupkī/ ఎ ఎ . (ఐస్ ీ ిస్ ొ ఙ్ ద్ ేయ్న్ / హె ంగ్). (ఇంటీయ య ీ ర్). उत्पि . లబ . ( ి ెండ్). (కె ెల్). . घटा.

అర ఆ

త వ కరణ

Semantic Category Section

Semantic Category Index – అర ఆ

2 Person – మ

6 Work and occupation –
ప , కరవ ం

6.1 Work – ప , ప
6.2 Agriculture – వ వ యం
6.3 Animal husbandry – ప సంవరక
6.4 Hunt and fish –

,వ

2.1 Body – శ రం
2.2 Body functions – శ
2.3 Sense, perceive –
ఇం యం, వ- నం,
2.4 Body condition – శ
2.5 Healthy – ఆ గ కరౖ
2.6 Life – వం,
తం,

డటం, ప

పటడం

6.5 Working with buildings –

భవ ల

యడం
6.6 Occupation – ప , వృ ,
రం
6.7 Tool – ఆ
ధం, ప
, ప కరం, ధనం
6.8 Finance – దవ ం,
లధనం, తం
6.9 Business organization –
ర సంస

చ ం, గ ం
రప

ణం

3.1 Soul, spirit – ఆత ,

3.2 Think – ఆ

3.3 Want – రడం
3.4 Emotion – ఆ శం, ఉ కం, ఉ
3.5 Communication – సం శం
3.6 Teach –

4 Social behavior –

గం,

వం

ం క పవరన

4.1 Relationships – సంబం
4.2 Social activity – ం క ర క పం
4.3 Behavior – పవరన
4.4 Prosperity, trouble –
ఐశ ర ం, య , ఇబ ం , కషం, ధ, శమ
4.5 Authority – అ
రం, అ
4.6 Government – ప త ం
4.7 Law – చటం,
యం
4.8 Conflict –
దం
4.9 Religion – మతం

తం

5.1 Household equipment – గృహ ప క
5.2 Food – ఆ రం, జనం
5.3 Clothing – బట ధ ంచడం
5.4 Adornment – అలం రం
5.5 Fire – అ , అ ,

7 Physical actions –

3 Language and thought –
ష, ఆ చన

5 Daily life – త

5.6 Cleaning – ప దం
5.7 Sleep – ద, ద
5.8 Manage a house – గృహ ర హణ
5.9 Live, stay –
ం , ణ ల ఉం ,
స వ, ఆ , ఉండడం,
,మ ం

1 Universe, creation –
జగ , శ ం, సృ

1.1 Sky – ఆ శం
1.2 World – పపంచం
1.3 Water –
,
1.4 Living things – ణు
1.5 Plant –
,
,
,
1.6 Animal – జం
1.7 Nature, environment –
పకృ , ప సరం, ప వరణం

త వ కరణ

క య

7.1 Posture – భం మ
7.2 Move – కద , క ం , క
,జ
7.3 Move something – క ంచడం
7.4 Have, be with – ఉం , క ఉం
7.5 Arrange – ఏ
, కమప
,స
7.6 Hide –
,
7.7 Physical impact –
క ప వం
7.8 Divide into pieces – క
భ ంచడం
7.9 Break, wear out – ం , పగల
,

8 States –
8.1 Quantity – ప
ణం, బ
,
8.2 Big – ద
8.3 Quality – ణం, లకష్ణం
8.4 Time – లం, ళ, సమయం
8.5 Location – నం
8.6 Parts of things – వ

9 Grammar –

నం

కరణం

9.1 General words –
న ప
9.2 Part of speech –
కరణ
9.3 Very –
,
9.4 Semantic constituents related to verbs –

యల సంబం ం న అరవంత
9.5 Case – రకం, భ , సందర ం,
9.6 Connected with, related – సంబం ం న
9.7 Name –
,
ఇవ డం

1. జగ , శ ం, సృ

1.1.3.3. వరం,

93

1. జగతు
త్ , శవ్ం, సృ ట్ ి
ం ప మ

1.1. ఆకాశం
1.1.1. ఎండ, ొదుద్, సూరుయ్డు

.... ట పగ

.................................. ం
ఝ ఝ

.......తళతళ
రవడం
ం ...................... రణా

.............................ఎండ
........................ ;
రఁ
ఎండ బయట
ఉండటం
............ త నం;
;
;
సమయం;
.........
దయం
..ఉద ంచడం;

...... ం ; ం వంతౖ న;
ప శవంతౖ న;
;


.............
....... ల

1.1.1.1. చందమామ, చందుర్డు

చం.అర చం కృ ; సగం

.........చంద మ; చం
.......చం సమయం

........ చం

అ ట
ం స ........... చం దయం

చం

అ ట
ంణ్
....... చం దయం నం

.... చం

ం ణో ............ ర

ణ్ ;
ం స
ం ...... చం
వం
ఖం


......
ఊదడం
రఁ ...................
భర .........

భ .............
ం ;

.............. చందమండలంౖ వ

.......


ం ........... త చం

ం ... ర
ణ్ చం


1.1.1.2. చుకక్, నకష్తర్ం

1.1.3. ా ావరణం

చ .......... ణు
ణు
ం॓ ...........................

................................. క

క ల

1.1.1.3. గర్హం

ట ప జ

రగ


.......

.. మం

;స చ ౖ న

....క

......................
ద నఁ ఫర .............ఊ
దం ఫ
......... ఊ డ
దం ఫ
....................ఊ

.
........................
గ ...................

నఁ

;
1.1.2.1. ా ఊదడం

.............. మం
.................................. ం
వరణం ............
వరణం
....................................... చ

1.1.3.1. ా

..మం

;స చ ౖ న

ఊంప

1.1.2. ా

;

... ఊదడం; ఊ ;
................... ఊదడ
..............

నఁ దర
...
రబడ
నఁఆవఁ .......


................
రగ

................ ౖ

..............
ద ॓
..................
ణీ
.......... వర
.................... ద
....................................
వజ
............. బ ౖ
...................
.................

..

క ం .........
సంద
........స ద
ం ................................... ఈల

................
................... క
................. ం
1.1.3.2.

ేఘం

...................... న లం
.............................. మ

1.1.3.3. వరష్ం, ాన

ఛ .................................

1. జగ , శ ం, సృ

ం ...........
;జ ;

ణీ .......జ న

ణి ......... ండ త వరం
ణిపక ..................

ణీ మ జన

ణీ థమ ........... వరం ఆగడం
1.1.3.4. ొగ మంచు, మంచు గడడ్

............ గమం
బరఁ
........................... మం
భర ............. గ మం ; మం

ణీ ..... మం
1.1.3.5. ా

1.1.3.6.

ెరుపు, ఉరమడం, గరజ్ న

గర

......... ఉరమడం; ఉ
........................

రం

1.1.3.7. పర్ ాహం, వరద

ణీ

..............జల ప హం

1.1.3.8. కరువు


ణీ

......................... క
................... న

1.2. పర్పంచం

ఖం ................................ ఖండం
జగ .. జగ ; పపంచం; పపంచం,

సృ

............................ పపంచం
భళ ........
సంబంధం
జగ ............
పపంచం

1.2.1. భూ

.......................... ౖ
త జ
.............. ఎర

, సథ్ లం

..............
; ల;
..
; ల; ంతం;
;
రచ బండ; సల ; నం
...................త


............... నల గ

నం


.......................... ండ,

ట పడ

...... పర

ల ం ప


టఁ ..... ండ ంద; ట
ంద గం
గ .................................. ట

........................... పర తం
రపణ్ గ ...........

...........

స గ

అంత పర
...

1.2.1.2. అ ిన్పరవ్తం

అం
అంపర

టఁచ ?

.............అ పర తం
ం ?
?

..............అ

....... పర తం లడం
........ ప న; లడం;
;
బదల

1.2.1.3. బ

లు, ీఠభూ

,

సమసథ్ లం

................ లక;
; ర
జంగ
......... అడ
జంగ
... అడ

1.2.1.4. లోయ

ఊం

........

ఉదరం
నం
గర న
........... రంగం
..... కన ం; ర; జం; క

........ ండచ య........ ండ ఎ

న .............. ట ఖరం

॓ .......... ట పక ల

1.2.1.5. భూగరభ్ం


1.2.1.1. కొండ, పరవ్తం

ాన, తు ాను

అం
.
మ ;
ఆం అం
.......
ఝ ..............................
ణీ ..
వరం;

1.2.2.4. ఖ జం,

94

.....................
; ౖ న
...... హరం;
ఉం ;

............................ య

1.2.1.6. అ ి , గ ిడ్ భూ

,ఎ ా ి

ఉమ

....... వృకష్ తం
............. న
............మం ఎ

బర ఎ

1.2.1.7. భూకంపం

............... ల ప
............... ల క
...................... క;

1.2.2. ప ారథ్ ం, వసుత్వు, షయం,
సంగ
1.2.2.1. ేల, ము ికి, బురద

................................. రద
.......................... త;
...........................
ౖ న
................
;
...............................
.............................. అక

1.2.2.2. ా

, ల

కంకర ............................... కంకర
క ఠం ..............గ ; గ ౖ న
ట ....... న
ట ....... ల
; ల
ట ........... సన

ట ........................బండ;
1.2.2.3. లోహం

.................................. ఇత
..............ఇ
; హం,
1.2.2.4. ఖ జం, ాతు

..................
;
ఖ జం ............................. ఖ జం

1. జగ , శ ం, సృ

95

1.2.2.5. నగ, మణి, రతన్ం

1.3.1. టి ా ాలు

ం ........ ప శౖ న;
తళ॓ తళ॓ .......................తళతళ
ం ............................... దంతం

నం

1.2.3. ఘన, దర్వ, దర్వం, ాయువు

పర

హం
. ఎం

........ క

ం న

ం ;

;

1.2.3.1. దర్వ, దర్వం

ణ్

.. క ; గట;
;
..... ర; ప
; సమ ం
.............................సన

...........................త

......................... రసంగల
1.2.3.2. చమురు, నూ ె

....... రస
;
...........................
ణ్ .............................. ౖ నం
.. పం
1.2.3.3. ాయువు

బం
.........
వ భర ఛఁజ

1.3. రు, ళుల్

యం; వరం

సంబం త

ణీ


స ద

............

గం

.................... మ

ఊం

.....................

ణీ

;

ణీ
జకణొ

ణీ ధ
జ ..........
ణీ ప ........................... న
ణీస ॓ ................జల సంబంధ
ంజ ఛజకణో ....... త

................................
................................జల ర

భళ ఛఁజకణో

...

; ౖ న
రద

ంట
ం .......... జ శయం; సర
ణీ డ ............. మ
ణీ బంట ............. మ
బంట .............................. మ
మ స ద సం .. మ స ద
సం


; సర
స ద .... మ స దం
1.3.1.2. తత్ ి ేల, బురద ేల


.................... త ల
చ ............................... రద


.......... రద ల
డ ....................... బడ ల

టఁ ఆవజకణో
ణీ ..................... జల తం

...............స ం ; వం
...................................... ఏ
.............. గ ప హం

.................................అల
తడ .......................................అల
త ఊట పడఁ ..........ఉ

ఎ ప
నం ..................................... న
నం
................న య
నం
... న
ప హక ంతం
ణా
............. న ఏ
ణి నం ................... న న
ం ......................... ల

,

............................జల తం
..................
వడం
చ ........................

సమ ॓ ......ప

ణీ ........

ప హం
వ గల ప హం

దఅ

1.3.1.1. మ సముదర్ం, సరసుస్

ణీ .. జలజ; దవం; వకం;

భళ ఛజకణో .......... న

1.3.1.3. న ి


.........


.....
బణా
.........

1.3.2.3.

1.3.1.4. ెలమ, వసంతం, వసంత
ఋతువు, ను

య్, బా

ఉంప
...... ౖ ఉన
ఊట ................................... ఊట
..........................
.......................
;
ణీ
.......
పవ ం ట
రఁ ఉంణ్
.... బయట

........ లమ; మ; ల

1.3.1.5. ీ , ీవ్పం, రం

.అం ; న; రం;

ద ......................................ఒ
స ద
..... స ద రం
1.3.2. టి కద క

ఛణ॓ .....చలడం; చ ; జ
దజ

;

1.3.2.1. పర్ ాహం, ార్వం

............

...............స ం ; వం
...... రడం; ర
;
ణ్ ం;
స ం
పడ .

రడ ............................. రడం
1.3.2.2. ొ

య్

................... ఆ

;చ

1.3.2.3. కారు, బొటు
ల్ బొటు
ల్

వఁ ...............................

ౖ ప
జ ప ప ........

1. జగ , శ ం, సృ

96

1.3.2.4. అల, తరంగం, దుయ్త్

1.3.6. టి ప తర్త/సవ్చఛ్త

పర్ ారం

ణీ

.................

కం

ముతక ాఉనన్

.............. చ

. ఆలస ం; న ; గత ;
నం ; మ ; ల ;
గడం

1.3.3. ెమమ్, త ి

................... రద
ం ౖ .............. బంక ఉన
ఝ ఝ
ణీ .. టపట
ణినఁ ం
......
ంజ ఛజ .................త
ంజ

... త

.................. మ

1.3.3.1. ఆ ిన, ఎం ిన

॓ ............

.... ఇం

; ం ం

జకణో .......... ఎండ


............................... ఎం న

..................ఎ

జకణో

క గ ఎం న

1.3.4. టిలో ఉండుట

....................... ం
బ ............................. ం
త .................................


.................
ణీమ
..........
ఉం ట
1.3.5. టి దర్ ాలు

గ జ ............................ క న
గ ................ క న ; తబ
ణీ
.................

ణీ గ జకణో ...........

మర

ణీ ................ మం
ణీ ................

1.4. ార్ణులు

1.3.2.5. శశ్బద్ , పర్ ాంత, గరుకైన,

గచ

1.5.1.

.................. జల ప; ల
......... టకం; డ;
;
ంక
.............. రం; మగ రం
జ వ ... ఆడ ; ; ద
ల .... ట ల
.......
క ;

..ఉ న వనం; ల

బ ............................. క
భడ .................................పర
ఁ ..................... న
..........................
మ డ ........................గం

........................ మ ప
............ ద మ
ం ...........
,ఎ
బం
ం ....................ఆడ ;
................................

స ...................................... గ

................................... గద
స ..................................... కం
.......................సర ం,
..... ంట నక ; నక ; మగ
నక
హణు .................. ండ
................................ ఏ
1.4.1.

జ్ ీ ాలు

ఏ॓ ట .......................ఒక
గ ...............
న;

..................................
........................ మృత హం
ఫ గ ఆనందం ;
లౖ న;

.................... నషం; పతనం
ర ..............
జం

, వృకష్ం

..................... ద
................................మృత
....................చ ;
........................
ణ ..........మృ

1.5. ెటట్ ు, ాటు, ా

ెటట్ ు,

కక్ఆం

.....

............. ంత
......
................... కర గ
............. అర
................
;
;
........................

ం ...... డ; ప ంబం; ప మ;

పం
జ ......................................
జంగ
.....అడ


.......
...............

భం ం


ణా
రం

జకణో

ణ్

ఛఁ .....

...
ంచడం
.......... వృకష్ వనం
................
........... న
......... మ
........ బ
... ం

.................................
.. ండ
; ండ

........................... క
.............. ద
................ ప
..........

............... గల
.......................

1.5.1. ెటట్ ు, వృకష్ం

......................... ంత పం

...............ఆ ....2.... క అవయ ..... ................. ట ర ం ....................... మగ రం ..................5...................4... కక్ ా ాలు .............. ీరదం వ ...1...................................... ఆడ . ం స ం ..... ఈత ం ... .................... ... య .............. .......... ర య ఁ ........................................... ఫ ం 1. ం ఁ ........... మ ... ఁ .... మం త జ ...... ల .... ........ బ ం స .................. జంతువు .కం య ......................... రప య.......................................... ఖ .........................................ఆ లటక జ ..... క......6... న ...1........................... ద క ల .. ంక.............. ార్కష్ గ కల .....................................5........6..................................................................................... క ......................... బళ . ట క ...........................5..1...................మ .................... ప కక్ల ెంపకం ................................................. ాచు. స వ ం ..... 1. య . మ ఫ .... ల క .................... కీష్రదం 97 .......... ం .............. జం .............. జం ర ణి వ .......... ద ... ల గ లస ణ్ ........ .............. ఎ జం ............ ఆ ల . ఔషధ ద కక్లు.....7...................................................... చ య ం . ... ...ప 1.................. ................................................ ఆడ ....................... పళ భ .... రక గ ఖ ....................వ .. . కట . సర ం. ల ........... ఎ ........... ......... ంత ఆ ...... ఆడపం ంట ................................. ....5...... గ భ ....................... ప చ్క............. ...క ం నఆ ం ..........................................5.................. జగ ..... కం రం .......ప సణ్ .................ఒం 1....... శ ం................. య ......................... ల .............ఎ బం స ........ ం ార్లు మ ద 1...........................1.............................. ళ పం 1... కండ.. ొద......3...................... ఝ ...... ..........1........................... కీష్రదం ......... పం ంచడం ............ 1............. జంతువుల రకాలు ఖ జం .. ........... ట ౖ న ....5..... ఉ .. గ ద ... ఒక ధ ం ....... ఆ జ ఆం .....1..ఎం ... క కక్ల ెగులు 1................................ గ ిడ్ ...... .. జ ...... ం ......................... మ ఫ ........ పం ం ......5.. ....... ఫలం పం ట జ ప ..................... మ ..................................................... 1... క క ఖ ...........6... ఊత కర .....6...... ం ఆ ర..... న 1................ గుబురు ............ జం ............................ స .. ంత జ .......................... .....కం ............................................ క న .......... .......... ...త ం .................. మ ....... సృ ఆ ఆం ..వ హళ . అర ఖ .... ల మ మ ైన ా .................. ఎ య............... రం........... జ .6...................

......... ం ం రణీఆ ..........3.. ఆడ క ........ రం ..............6.... ట క 1...చలనం........ న జం 98 స ళ కప ౖ .. ..... మగ ........... ంట నక .... ద స ద ......వలం ట .. ళ క ద ................. వ ల ం ద ప 1...స ద ......... ప బం వ ం కప ..1...............6..........3. అడ న బ .. కం గ .. కట ......... ాము.......6.................... డత న . ం 1... న ....8............. జగ ............ ాబేలు ......... క .........1. నల ల .. ద స ద ..... ం 1.. నన్ జంతువులు ం ................. క ం ........ .......9............................ మాం ా ి యగు జంతువు ఏ॓ ................7.......... ప ి క త ...........1................................సర ం...... ండ ...... ఈగ ఛ ..... సరప్ం ..... స ీసృపం ణి ిన జంతువు గ 1..5. టెంకి ........... 1... వ రజ ....1..1....... శ ం...... ఏలాం ేప..1...3.. ఎ క ప ప ప ప ప ప ప ప క ప 1.....6....అడ టం ర .1. ................3...6.........2.... ం షం గల 1....... య ...........బం ట స ళ పం 1.....................................6..............................................7...ఒక ప .....6..... ఆడ ..........2...... మ . మ క జంగ బత॓ .. ంగళ మంగ ......ఒక రకౖ న ....6...1... స 1... జంగ జంగ జ వ ఠ ం ................ సముదర్ ీరదం మంగ ంగళ ................. ల లక ............................నల ఛఁ ॓ .......1....... క ................ బం ం ణీ ం .ఎ హడ ......... క................................................. ేప ేప 1....... ల ణి .... నక ............................1..... అడ ................... ఆడ త జంగ ......1.. ొరర్ ేప........................... డ..1.1.......6.గ ళం 1... ల ...6..1............... త ణ్ .3...4... కీటకం ....... నఁ గలఁజ .. అడ వ 1........... డ బ ల .. స 1....... ఆ ిమ జా మ ి ం ం ..... క ... బత ల .. .6...8........ ంక బ ండ ఉం ఁ ......... ద ం స ం .............1.......1.............6....6............ న ం . ఎ బ ..... కప . ం జం ం స ......1..........6......బం హడక .......................... మ 1...... కప ... స ద ..6.....1....6. టకం...... 1............................................... ల ......... న . ఉభయచరం 1........................... ప ర .... ెకక్లు లే ా ిటట్లు ఉనన్ జంతువులు తల .. ద ల నక ......................................................................... మగ ంక జంగ ఁ ..6. ద మం ....... ఏ॓ అ ....1..3.6....................1.... గ బ్లం ............... బల గ ైన క ెత్ ర పండుల్ ............ ా డు .......ఎ బం ............. .................. గ .....1...9. .......1.........1...................... సృ ం ........................ క కప ..............................................1........1.. ల ...........4................................1..............అడ ంహం .... .......4........ ...1........... ......... ట ట . మగ నక 1.6......... ......

............... బర 1. గం ఏ డ ........... ద ఏ ..... జంతువు ధ అ కక్ ....... దవడ ప ॓ ................................... ప ..........ప వరణం హ .. ఇం ...... పర్కృ ................. మగ మ ియు ఆడ జంతువులు ం అ ... ఉ ం .... న ల ................6........... జంతువుల ఆ రపు అల ాటు ల్ ....... ట ం .................. ప .................... గ ం అ ట ............. ట ం .... .......... ఘ ర ఁసఁచఁ .............6.... ం .6......3...... మగ.......... ంతఁ...........మంద ం ............. ం ట చ ............ అంత ం.. ట...... సం........ ిదధ్...............7.....3............................. ం ం . వ.. ............. క క ం డ ............కన ం ప 1........ పల స యం 1........ ల ఁ .6... ప ిసరం..........2.. జగ ... యం గ దణ్ ..4.ప ంచ నఁ .......6. గర ం....7.దవడ........1........ఉదరం...................2........ డ హ . సహజ........6...ఇ ....2............... పపంచం..6..... త ం 1. జంతువుల చరయ్లు మ ద.................. సహజ.......... జంతువుల కద క బర ణ్ .......... పకృ 99 .ఆ రం గ ............ ంద 1.....1..... ం . క ఫం ం ........ ఉం ..... త . ప సరం .............. ంబ .... ఈక . ేప ా ాలు ...6.. ఇం .........ఇ .................. ట .... నడం క ..............3..................... పపంచం..................3..6.............1.. ర ప ధ ..6.... క ం .......................... కిర్ ా ాలు ....... క దం రఁ ..... న ...........7..... జంతువుల సమూహం ం స .... 1........... క ం ..... పద ం.............. సం తం ల బర ..............ఉదరం..... గృహం....సహజ ... జంతువు కక్ ా ాలు ...2.............. డ ॓ ... ం ప ద ..ప ......................1.పకృ ద..... ఆ పచ 1....... యం..................6............. లయం .................... క యం ...జలగ . ద దశ ండం ................................... ప ాయ్వరణం ఆ ఆ జగ పక ల............... క 1. ట.......... ప ి ా ాలు పం ల .. సృ ........... పర్కృ ఓ ....సహజ స .... ల అ న డ ...............4............ 1...... క ఁ ...... హం. గుడుడ్ ఇం అ త చ ితర్ . పం 1....... సృ ప వరణ్ . ావ్ ా క ఊ . మగ ప గ . అడ .. న . ప సరం . క ...మ ............. .. జగ ..వంద కళ ం వంద తలల గల సర ం 1.....1.. న ం ........5.............1............... యడం ఢం ........... గర ం....... రం బలం ప ........7....ఏడవడం ాస సథ్ లం 1.. ఈక ం ... ంట..అత అంతట అత . ఆం ........ ం 1..... గర స ండం 1. చరణం.... ఊ ....................... 1.........నత ఎర ... క ..6...........4..4..... ం .6..............4........ జంతువుల శబాద్లు ... తల ం ... సహజ జంగ ......... ద ఈక టఁ ............... శ ం..........................2...................... జంతువుల 1. క ం ...........6..................

.......................................... ... ె య్.............. ....దంతం ం ............. పనున్ ........1..1....1...... క ఆం క ఆం ఆం ట డ ..................1...........జ ......................1................... తడం ఝ ............క ఆం ............ మద ........1. కం నల రకటం................1.1.... డౖ న క ప ం . వ ణో ........1............. క ప భ .....2.. ె ......... క . పజ .. వం న బర ......................................ఉ గడ.1...... బయట ం ం .. స ఖం 2..... చర ం ం ........1......... ఊదడం...............క ౖ గ ..... ె య్.. ముకుక్ గం .వ గత జకణో ................ఎడమ ........ కాలు ఏ .... ం ఎ క వ .................... ...............3..... ోరు .................. జమణో ..........................క ........... సన ఖం .............. రకం 2.... న లల ప ం ......... క రం ఆం ...... నవ లకష్ణా మ ....................1.. మగ ................. మడమ ...... తల ఆం ........4. జనం....... .......1....................... జ .................... 2....... ఎవ ఒక జ జనం........ ప పచ ప ణా ం .......................... ...అర 2... ......... చంక ఖ ..... బాహువు......... క ం . ........1.... ట మ ..... 2...... ........... హ అవయవం ......దళస క మ ..................బ మ ......... ప ర ం డ ట ...................... కనున్ ఆం .. క మ ఇ ర క .......... ల భమ . సం ం ...............క 2.......... ం గ దణ్ ... 2.......1.... దంతం. ల ప ప ం . న మ .................2. శ ీరం లం కరజ సం హ ణ సం ఆం ................ కన ం 2...... ప త .........1.......... ంద ప ం .........2............... ం . ప భ ఆం ....................... ..1..1......2........................ ెకక్ ...1.. సన ॓ ............ న మ ... ద ........... నమలడం ం .2.................మ ... హ నఁ జ ...........వ 100 2....... న మ న ........ 2......... హ అవయ ............................. ప గ .వ గతౖ న ం ....................3.............. నమలడం క 2.... ఊ . త ం ....... తల ..................... వ మ చ ........ ం ెం ఆపఁ క ... కబందం...............................3....... ణి .... ... ప ..................... వ 2. 2...మగ....ఉ ట హడక . క ఁ .....................క టక ం ఆం . మ ఆ ........ డ ఆం భ ............. నఁ ......... డ చర ం హఁ ం ....................... ండ క రకటం.... మ .......ి వయ్కిత్ ..... కన ం ....1..........మద గం వచ ఁ నడమ...... న బం .... భుజం ం ం ........ ..3..... తల భం ................................... ఎవ ణి ఏ॓ .....3......దవడ........5.......

.......... తడపటం 2...... ట ం ... ఉ మ్ ె య్...... మ .............. ం క ం ం ............2...........1....... ం లఁ .. ం చంపడం .................... జ ॓ ం ఊరడం ి.. ఆం .............. 101 ల ........ 2....... .......... క ..........ఉ ం ణీ ........ ం నలపడం ............... డ ఎ క ॓ హడక ... ద ఆంత ...................వ ........2...1........... ల మడత . ట ॓ . కా బొటన ేలు ఆం ...... కణు ఆం ..... ోలు............................... వ .................. బొ 2.....................1....... ....8....3...8........1...................... ల డం. జొలుల్........ గం ట ... గడం ...4................ఊ .. ద 2..నర ..2.... ం ం ం ల వడం వడం 2.... మం ......... హ ...........5........... రకంస ం ........ దం.... దగుగ్.......2.............4... డ ం . ఎ క హ ..............3.........మరణిం న ఁ 2. 2.. న ం ఆం ట టన ం ॓ ....1................................ ల డం ల ం వ ం ం ............... రసం ధ ................. ... ం .... మ ......1................. . రకత్ ంసర్ ంచు...........................ద 2...................ౖ చర ం ......... క . ొలుల్ ం॓ ............ఉ ం॓ దఁ .8...........ఆం ట .... కీలు ....2......................1....................కర ణ్ ఆం ............... ...... రక ం ........... ం క ..... బయట వ ...... న ........... చర ం..... .ఉ గడ.... చర ం నఁ క ॓ ....................................5..................... ఉదరం గ గ ... ల్ ష ే మ్ం ॓ ................2............... కడుపు............... ం 2... ం ......... ెతత్ ురు............ ావ్స ం న ................... ........... అ థ్ ......................... న మ ం ణీ ఆం ... ఆక ...2............ .....2...... ెంటుర్క ల ఁ .....ఉదరం..2...................... గ బ న బయ ఆంత . కఫం..................... వ 2... ర ణ్ ం ..... ం వ ఆం ................ ఒ ............. లోప అవయ ాలు తగ ఆం ... గర ం.. ఊ ి ి....... పక ఎ క ం . రడం ఆ ............. సన డడం జ ..1.. రకం 2..... ం ఆ ... ం ట థ . గడం ల .. ద ద 2.................. హ ం క .. ట .......... చరమ్ం ల 2.. తల ం క ............ లగ ం హడక ...............................ఉదరం...... తుముమ్ ఁ ................ డత ఫ .......................... న మ ఉంప ........... ం .................5.. క 2......... ఫర స ................ గుం ె ద .....6....................3.... ం . మ ం క ప లట క.......... టుట్.. యం . క ం హడక .. దం ప ణ్ . ........................ ధ .........2.....ఆ రం అరగడం ....... అ .. రకత్ ం క ప వఁ . ॓ ..ఎ క వయ ల వద ఉన .... నలబ భ ........... గర ం. శ ీరపు ధులు హం .......ి ఎముక. ం ........................... టన చ ఆం . ప అవయ న .............................. ం ణీ ంగ . .. ొటట్ ....... ేలు........1.......

... డ .. మూతర్ సరజ్ న ె ... అంద నౖ న.అలంకరణ..... మ ......... ప ి లనలో ఉంచు అట ...... గత ఉం రఁ ................ ం 2........ ం ...... డ హం అ . మం .1..........1..........1.. భం .. ఉతమ.... లవ .. టడం............................ కష్ణం డటం ........3..........వ 102 .........3. ద 2.. మం .......క . 2............... సన వడం ప న ...... ... ......................7.......3.6. షౖ న మ ...5. పలక వజ ... పర్ద ిశ్ంచు 2.... రహస ం ణాం ..... క ఆం ఫర .... క నవ డ 2.. అలంక ం .......... ....అదం..............7. రకం ... రకం ఇవ డం ర ...క ఆం డ కం ర... డ . సమర ణ ....... ....8..6.......పద ం .. ంట ప ..... కార ఁ ఏ బ ర . మం .. షౖ న . 2......... ం డటం. పర్దరశ్న..... నజ ......9.....ఇ .......... .8..... మూతర్ం తం ........... య్.....కం ఆం .. ......... ఇవ డం................ ..3.......... ......... రకం ॓ ......ప ం ॓ .......... డ క లం ........ ర .. చూడు ఆం ం ..........1. అధ యనం ఆ ....అదం క ం ప ంబం 2.......... చూపు ఆ ఆం గం ........... మట రడం 2......... ఇం య ిర్ ం..3.... లగ 2...3.. అంద ఆ 2............. కటకం. క కణ ..2.......5....... మ ౖ ం ......2. అందహీన ైన.. 2......9. ఆ చన............. ో ించు లం కరఁ ......1.........3...... ఓర ట ..మ 2............ .............................3..........8.3.... ం ॓ ........ .................. ం ॓ ...........................3.... ౖ గ వ ........ ావ-జాఞ్నం..4...ఇ ....3.1........ కష్ణం డటం 2.... మట ప న .. ం నౖ న జ ..... కనప లం ........ దృ నజ ర ..... రకం క మరక ....... క ం ... న ..........................3.........8. అగుబడు.3....1........ ప ీ ించు.....స 2. మరక . బ ..... అదద్ ం ఆ ఆ ...1..1. ెమట 2... గర్హించు ఆం ....... చూడటా కి ఉప ఆ ంచడం.... ........ ప ివ త్ ించు.గ ం ... రకం రడం డ .........1.1... చూపు.......... .1....... గత జతఁ రఁ ........ పం ... ౖ ఓప నజ ...... మలం ఒ ............ 2..1............. ... త ............ ........... ం ం ించు నంజ .. ారదరశ్క ఆ .ఆక ......... . ం జత ిం ే.... రకం ం . మచ ప ..బ రంగం మ ....రక మచ 2....1. ....... కనబడడం అం ం ........ ాచయ్ం.....అదం...... ఉతమ... దృశయ్ ైన గత ప ...... ....................... దృశ ం నఁ వ చల ...ఆటంక ప ం .. ల ......................................3........... కురూప ైన గ ఆక క ైన....... రక మ . క ఆం నజ .... న..1........ భదౖ న వజ ....... క ఉప 2.. మలం బ .....2... కటకం........2........ ైన . మం ............. స .......2......3.. కలత ర ిం ే ి పలక ......1...........2.... ... గత ..3..........1..

. దనంగల 2................. ....4.......... ఆనందం 2.................... వగ ................. స ం బ ైన.. స.......5............ అలజ ...అ ణా॓ . అలజ ... 2....................... .................... వం .. హసం 2........ ం .......బ యౖ న . ఉ హం... . 2......ఎం ం ................. అ గ బ ..... నబడ ........... బలం.. గందర ళం.. ........ధ ...........3............ క 2....3........................ ధృడౖ న............3..2. ను లఁ ........................... బల నం ॓ ............. 2..........................3............... టల మ .... ం॓ ......... శశ్బద్ పర్ ాంత 2....... .........1........... శ .............................కండ ....4.....4..... .................... కండ గల ....4.... త ... రు 2.......... .......... ఉ సంగల .....1...... ధవ్నుల రకాలు ॓ ......... కండ ఁ భ ....చ క య ....4.... శబద్ ం క అ ఎ 2..3.4..2....................ధ . నక .. అల ార్ం ......శ క భర ... ఆ రం 2.. ెమమ్ ి....ఆనందం ......3......4......... బలహీన .. ను 2.. గ ౖ న ఛఁ .... త ం ....... ఊ ట ట క ..............అల ౖ న...... .2.. మ ౖ న ... ధ అ .....................న గ బ ..... ైన కర .... ప చ అ ...3.3..... చ ం 2.... బలవంతం .. బ యం బ క క . కండ....5........ స వం ఉ హం...........వ 103 2...4... కడం .......3.3..... త .... ల లఁ .....2.................. న హ ............................... ..అ ......................2......ఒక డ ం ........ దం ........... అల .............. బలవం .... శ ీర ప ి థ్ ి వత .....బల నౖ న......2.... . అల ిన ఆ వం 2.... ెదద్..... ఇ ం॓ .... అల ............. స ల బ ...... గ క ఠం ...........బలౖ న ైన .... పలక ం ...... ............... .. చ .............. గందర ళం......................5... స వ సత ............... ధవ్ ..2....3......4....... ......................చ లర ... బ యౖ న.........3............................ పగల .. ఁ ............5........4.. మ .... వంకర ......... ...... ....ౖ తన వంతౖ న క . స ృహ వం జ అసమరత.... ద చ ఁ ....... ఆర యడం ఁ .. ల ం ............ గగ్ ర ా అ క ............................. సుఖం ా హ ైన క ద సన ............ వ క ం ....... సప్రశ్ గుణం 2........... శ క .....2...1. సంబరం ...... ఊ సన ం ................ ం ం .................... మ ౖ న .... త ం ...3... ం అ ..బ ..... స వ మ ...... 2..... చ ..................... టపటప మ డప ...... ఆస హ ర .... త .అల న....... ఓ ... ాసన చూడు ఆ గం నఁ గం వ క ఁ చక సన ....2........ శకిత్ వంత .. బల . చ ... హ ప వణా .................. ాసన.. బం ............... బలం ం ....5....... గ .. ం న ఛఁ జ సగం ద జ అసమరత.... త వ.....ఆ గ ం .

చరమ్ ాయ్ ి ధడక ........... మం ౖ ద ం ఉంచఁ ఆ చఁ ............ మం అ ... ోషకా రలోపం.................. అ ॓ .....5......... మ గడ ....5.. ద ......3. .. మం 2..... అసవ్సథ్ త నుం ి కోలుకోవడం ఆ ఇ ం లఁ ................................................. పళుళ్ పు చ్ ోవడం గ ........ ాయ్ ి అణా ... గం వ ం ....... గగస ...... ద వం ల లమ ... మం అ ..... ఉబ సం రం .. ఆక ోమాడటం.. ం ..... ష .. ం జ . త . గ ఆ .. ప 104 కర ఛఁ ....... న 2.. న న బ క .... రకం పం అ ..........5............చక .........దంత ౖ ద సం .......ద వడం .... గ ఛఁ ...2..బల నం . గం..... ంత.. రం క ....... ం ........అ గ అ ందడ ॓ఆ చఁ ........... ం ॓ . గం ల .............4........ మరస ం ...1. గం ఁఅ ఉ ం 2......... ఫలం . ణీ ....ఎర క ......................... న ం గ ....1.గడ .. ఆక అలమ ం మ ..... ద వడం వ 2............... ంద ప 2......... ఇబ ం పడ.......... బ ఆ ....5........ ళ ॓ ... గ మ హం . ...... నల ం క ప ...... ప .........................5.....5.2.... పం ం క ......1........ ప వడం ం ప సం ...అ గ ం నవ ... అ వృ క లఁ ................. పసుత్ క 2..............అ ర ణ్ ం కణి ణ్ . యం గం ... క క న గం ....1................... మల బదకం 2..... ర ప ట........... .......... వ ధ త ఆం .... చఁ .... క గం డ .... త ...అ న చ చ ....... గం ........ క న... గం........ కం గం కం .... బలం తనం...............ఇబ ం ......పతనమ ....... రకం గడక ం ణీ .. ల .. ఆ ోగయ్కర ఆ ఆ ఆ క యడం ైన .. .... ల. మట ఆం ॓ ....కణ త టజన ఆవజ ॓ ... ............ స షం త ఆ ...................... గం ఇబ ం పడడం అ గ ం.................... స .... జ ... నయం ...................2........... అ కౖ న రక .....వ ఫ గ గ ఘ . అస సప . న............ .................. గట వడం ............ దం....2...... మ ........... జ ....... మం డగ ..గ ........... ఆక 2.... ఆ గ ం ఛ .. ం వడం ॓ ..... ళ చ ంగణి ఆ .......................... సమతలం.. పం వడం ం .. గం అం ం ॓ .క క ..... ఖ జ ...................5................. అ గ ం ఉన రం .5....ఆ గ వం ల ................ ఆక ోఅలమ ించటం..................................అం గం 2.. వల ..... జ ॓ఆ గ ం ఉండడం ......... జ వ ....... గం.........2....4... అ ా ోగయ్ం ా ఉండడం తం ....................5............ కడుపులో అసవ్సథ్ త అ ........2........2............. ఆ గ ం వడం ఊ ఆ ఆ మం క . ం ................ మం ఆ రం నం త ణినఁ .....2...........అస సప ... టప ....... ........గవద ళ ॓ .......మ హం స ..అ గ ం.. గగస య ............

..............3. తల ..3...... పుటుట్క ో లోపం ణో ...... షం మం సం రక వ . ాయ్ ి కారకం ం ॓ ......... ం గవ డ ..6.............. 2.................4.........5... సప్ృహను కోలోప్వడం ం . ంత............ ...... ప చ .....................5. . ర ం ం ..నడవ ప కర ం జకణొ ..... ం .......... ॓ .. ప ం ఆం ..4............ ఆం ............. ఆం .... ేతహ ర్ ీన ........................ న అవసరౖ న వ ...5....6....... యం... గ లఁ .............5..........క ఆం జ ....5..................5.5.. ంచ 2............. గు ిడ్ ాడు. త న కం ఆం ఖ ఢఁ ........ షం వ ం .........1..... వడం . మ .. ఆం చఁ .. మం ......4.... సగం ఆం ............... దం ......... ం ఫ॓ఫ ం .. ం ం ......... ర ద .......... వ ధ రం ....... ఆ రం ష తం యడం వ ...... అం .....2....5..పకష్ తం ం ల ..........1........ గం ం లంక ఫ ఆ తనం........... క ........ ॓ ... న క ..........5....................... అంధ........... డ 2...... ఆం మ ........4... రం......... బయట ల డం ం .. ఎడం.................. . తల రం ...మ ఫ .....అ ఛఁ ఁ పం 2.......... జ ................ అవ ........ సంకమణ.............. సగం ....చ ల ఝల ల . త ఫ .............3.... అ ం .... ొ ిప్ ............... తల ట వం ......... ం ..............నల కళ జ .... . న పం రం 2.5. ఢ ద ం .. జం .ఉబ డం త వ ం . రం .......... ................................... ణ .. నం ఉం రజ మ ం మ .2. అంగ ైకలయ్ంగల ం 2.....................4....... క .. తనం ఆం .......5.వ 2...... బ న ...5...... గ ౖ న .....దగర క .....6......... డ ......... స ృహ 105 క .... ాచు ఆప జ ఆ కం అ ................. ంప య ....6... నజ ............6. అంగౖ క 2..4........ ాయపరువు క ం గ మ ..... ం ప ..... ర ప ట... ట ..ఇబ ం 2.......... ర ఆం నజ క .... ం ...... దం...5..2. ె టి ాడు.....2.......4........... రం రం ... బ ిరుడు ..... ట ....5.....5..................పగలబ న ం ...........3...............5.................... మూగ..............పంగ కర ...... నల కళ 2. త తల 2.......... గ రణ యడం అం . ీణిం న కంటి చూపు ఆ ఆం . గ ప 2. వ ణో .. ాయ్ ి లకష్ణం 2.. ం ... మౌనం ావుం ే నఁ ం ం ............అం గం 2.. రవడం ........4......... జవ్రం .... ............. ఇబ ం పడ. కం ప కష్ నజ .........................ఉ న క ....... మ ...... అ .. బ త ం ॓ ॓ ....... . ప ల ...4. ........6....5..... ఉబుబ్...................................... ల 2.. క జ ... ం ప ం ప యక వడం ౖ శ తం ..

. తం అంత ద ................... ంతం గ ణ్ . ా ి .5.... ఆ ప .....................5............5....... ౖ వ క ..... క...... బ ఉం బం .. ౖ ద ద ...................బ ం బం త వన ......స ృహ వడం ఁ 2.....క . ైదయ్ దయ్ 2. వం...... ంగ ౖ క జం ౖ ౖ వద 2.5......5.....7....8...... ం . మార్నప్డజేయుట............చక ర వడం . ణం యడం ద ...............7.. ఊ ఇవ డం ద ......వ ఆ .. ైదయ్ం........ మ ం ఫర బం ..5........ తం ప . ఆ ప న ప చ క ..... మం 2..... ం ట యడం బంచ ....................... ఒక డడం క ...6...... మం క ౖ ఁ ద ద ద ద ద్ ారణ ే ి ైదయ్ం ేయడం ఆ ... ౖ ద ద ...................... కి ాస్లయం. ౖ ణి న ......... త ఎ నఁ ॓ ...1...... సంప ం ౖ .మ మం ఇవ డం మ ల ఛఁజ . తన ౖ ద ం ..... సంపర ం..6............... మ వడం........ మం 2... క కటడం మత దఁ ...... మ భర్మ ద క క న క ౖ ద ం .. లగ ణం ...................... మ మ ......2.. 106 క ప క ప ................ పు ాతన ైదయ్ం ౖ ద ం ......... య క . ైదయ్ ాల ద ద ద ..5............ వన . ప న .. స ృ ..ఆ ప ద ఘ .. న క గం . మం 2...... బ తం... ి చ్ ోగం న ...................... మ హ వడం నఁ ..4......క .......... జ ..... ల ం 2. బ వ ర ణు .................... బ బం ంప ....మం ... వ ....... తం............ ............ ైదుయ్డు..5... గం ..మ క న లం కర అ గం ఏం యడం ప చక ప కిష్ంచడం త క ఇ ళ ం ॓ .. ాయ్ ి . ........ మం ......... షం ...... రక ............ వం.. ఔషధ ఆ క యడం క క కరజ ...మం ల .......7... .నయమ ..ఎ వ వణి ..... ....... ఆసుప ర్.. తగలడం 2.మం ల .................. ఢఁ .. మం నలమం క 2. ణ ఉం ఫర జణా .....చ అ 2........ఆ ప ప కిష్ంచడం ఇ ............బ ఉన ంత వర ....... ద తం ఉమ ..............5..... త బ్బైబ్న ఆ ...........ఎ వ వయ బ కక్లు ..ఆ ప మ ఛఁ ........ క ం . ద ం ం ం .......... నయం ఆ ప ద తం......క ........... ార్ణం ఉమ .... . బ ం ఫర బం న ంప బంచ ఁ క ......... ఎ ..................3... నత.........ఆ ప ఉండడం ద మ .. దృ ట్ ి....... మ ........ వయ ఉమ భ .........6......... బ బంచ ఛజ ... 2..........6..........7........ ...5... ఉప ా ిక...7...... మం ...2....7............... హం ఉమ భ ......6..............................5........... న భ ... ........ మం ల పం ణీ చ రకం ఎ ంచడం బద ........... ఆధ ం ........... త లం ఉమ బ .

...... ం ణి ణ్ ...... హ సంబంధం పణ్ . యజ .................... కర ం .......................సహ ఐక ం /క .... ల ఇవ . అ అ ఘ త ప గ ం ........................ ం ......సహచర ం ..... ె ల్ ..... ఆ త ఓ ఘ త ాహ మ తస్వం వఁ ....... రం జ న ం ......... గ ...1... డ ... ం .అయ క ......... హం ఇ . ె ల్ .అణు వ గల ..... ... ప ండం ........................... ఆస . మగ...... ంచడం .. హ మ త వం.......ఏకమవడం ఓ నఁ వఁ హం ఓనఁ క . నం దఁ . .......................... జంట.... డ ..... హం క క ......... మగ .............1... ...జత................... వయ యజ న ర .... ం ..... నఁ ర హం జ క ం ట వ న ం గ ం న ర డఁ . గతం 2...... ఒప ంద ..................................... జ హం త క 2............అ మ . ఏకప త క ................................. బయట న ....... ంపత ం ఘ .అల ఁ ...4....6........................6............ హౖ న ................................. ం ణి ణి ...............ఉం .............. ం వ ..... ం ఉంగరం .............. గ ౖ న ........ త భళ .............. ఉం వడం ... దంప హ ..... యడం బం .........2..ఒక హం ట ఏ॓ క ......... ం న హౖ న జ .........1........6.......1..... గ ౖ న ........6............... ం న క ..........................................ప డం ం ం క అ ................ కట క లఁ .. ట కం మ ణ్ ....................... ర .వ 107 ..................... ం న ....... ఏకం ఏ॓ ... ణి ణ్ భళ ణి ణ్ నఁ 2....... త చకం ల . ర ణ్ ..ఒక. న జ ........ ఎ నఁ ఓ స . ఇద న ప ం ాహం కుదరచ్డం 2.................. ఒక ఁ ....... హం యడం క హ నం జ ట ...... ద ..ఇద .......... హ ం ............ ప గ ........... త ........ ం ణి ణ్ ....ఆ మగ .... నచ మఁనఁ కరక న ం హం ఆడమ అ క వజ .............. ............... ............. ద న క ..... హం క కఁ ............. సంబంధం......1.....3...............మ ..... ప చ .. సవ త బ క ....1............ చక ఉమ .............. ర గ ......... అ ాహకులు ఏ॓ ...అ త ఁ .... .. ట ఇ ............. ంతర హం న ......... త జ .................క ....సంతసౖ న తం 2......... ర మణ్ ............ ఊ ం ................ హ గ ... న ల న వయ క . ాహం ఎక ఎ న ణి ణ్ ....6..... ల లయం ం .............................. మ బ ......... ం డ ాకులు 2............. డ ...6............. ం ...అ వడం .......................................... హ యమ బంధన కరఁ ................ ం మ .ఒక న ఉమ ..1.....4.......2.................... .................క న తం ఉమ .. తన దంప ప .

. ............................ మ ...................6..6. జన ం ...6... ల త వడం ర అ ఉంచడం....4.................... మం ం ....పపంచం వడం జణ్ ... న లల బం .... జన .......... ....................... డ న జ .. యువత ఉమ ............................... ప ర ...................... వయ .....6. త ం వత దఁ త పక ...............................వయ త వ ఖ ......2....... బహు జనమ్లు అ ఎ ం జల .......... జ భ భ అ న ల తం.. జన నం .......3........................6. ం ప కఁ ..................6. లల డవడం జగ ఆ .......... కట........1...................... అ న ణా ప .... క ప .........చ బ ప వఁ చ పటడం బద ............3.. ాప ప ిరకష్ణ అట క 2.... రణ ం 2.. పడడం ం . త లం అవస................................ సంపర ం. డ ప ........................... మకరణం ................... ల తం అవడం వఁ ........ వ రఁ ............. గత ఛఉ ఉపశ ంప ప ధక బం .. ిలల్ను ెంచడం ఆ ......... ట వఁ ............... .......4. ల వడం ప నఁ .. ప వ ం ... యడం..క .... దగడం.................వ 108 ......................... వ న జ ................................... ఒ . ంపకం ........... ట ఉం ..... పసవ ... ...... వ 2...... ఒక జన జ ..... ప కం .......... ఆ ...........6. ఐ 2......1....6..3.......................................... ల పతం .. న ల ణి . ఇబ ం ప .................. ప ల ంచడం జత ...... .....7.... .......... దతత ...4. ం వఁ ............... ఇబ ం 2........జ ం ట 2....... గత డడం దక .... న క .......... న లల న ప ....... అ ... వ ............ న డ ....... సంప ం వఁ .. ఆసనం........ డడ్ ఉం ప . ........ న లల ఎతడం ఎతడం.... ద వ ......... ం న ఆంగఁ .. ం ....6................ న 2.... నత. ం ..4... ంగ ..... ............................... ........................ ... క. ప ..... న ........... స యం వఁ . ర డం త ............ ట జ జ .... వ హ మఝ ప 2...... .... . పసవ దన జన . పసవం జణే కణో .... ప జనం బ ........ గత . బట టడం వ .... జనమ్ం............1.........2.....................1......................3... అల ల 2........ క . చ ............ పుటుట్క ఆ . ఉ ల న ప ......... ర కరఁ ........ త దశ ఉమ భ ...2.................................4. మ జ .... ఇబ ం ............ ల 2.............4....క .......... డ. క ఫర క మ క గ భ .... వత ల .........4.. ప ద బ ...... ....... ం క ............. రడం...........9........ .............. బ జన జల . పుటిట్న ో యడం జ జ ేడుక ...... ాప ఉమ క .........3.................. ల వ .................6................. వడం ళ॓ ........ ................ త య ల ంటఁ ..........

......... సమ ం మ జ న ....6. ందల గడ. అయ ..6.... తన . ప చంపడం ఖ ॓ .... స య ఉమ ....6.... ..........7....... క ట ...ఎ క 2.. ద ........... తం. .చం న హంత 2..స .... తౖ న తలౖ ద ......... గహం .................. భళ 2.. ఉమ . తల న ం .......... ెరుగు...6. ... చ న..6...వ న ............ భస ం . ఎ ఎ 2..... చ న 2. చ ోవడం ..... ..4..... ా 2.......... ఏ ........కర జ మ జ ...తల నర 2.....6..క ..6.. చంపు ఇస కరం .......4.... స .............6...... ...... ణ ................6..... క ......... అ వయ బ బ ప ...వృ ల ధ ప క ..... స .......వ జ వ .. న ంసం ప హ మ ............... పుటిట్ంచు ఆవఁజ క జ 2. ప మ .. సం... సమ ఛఁ ం ... మ ణ్ ....... ..... ష ... జ.............తల నరకడం .క .......5.... వయ త ............ ఏ ణి ... మగ సంబంధం ర ఫ ........5................... స వయ ...............6........... పం.....ఉప ర తన ......................5. ఎదుగు........ స ......... వ అ 2.. చం .. ఏ ............... అ గ ంత 2..1.. పూడుచ్............ ండం చ నవ ప ..... స మ ణే ॓ . ంద టడం గ ......6. ........... న 2....6..... ద వ 2. ఆడ వయ్కిత్ న . ల ........ఆ రం.. క 2......... ీత్ ర్ 2..... అంతయ్కిర్యలు.............ౖ జ .............6......1...గంట టడం క .......5......4.. ంద టడం రఁ .వ 109 ఉ యవ నం ...ప పం. తబ న... మహిళ... ల దశ ఉమ యవ న వయ జ .. పురుషుడు జనులు న . .............4........... సంత .6..... 2..2.. ... వఁ ....6................6.4..................మడత ప న ఁ ... ఏడుచ్.8.4..............6... ెదద్ ా అగు ......... అందగ ర ..6........... కరమ్ కాండ అంగ ......... పురుష........................ ోకించు ం పర ం టడం ........ అ ర ....6... వ ర ..............6.. య్ ంద త .........4......5...... వస ........... సమా ి ె గ జ ద ం ెటట్ ు.2......... క దశ జ .. అంత య ఘం ........ సమ ...... ఆడం ఉం ళ ... వృదధ్ వయ్కిత్ ఉమ నఁ న . టడం ....5................ త ............. శవం ఁఆ ........... ..చ ... ఆకృ .................. ....... స ఘ ..6..... మ .......6.... వ జణే ఉమ .3. వయ వ నవ క ..అంత యల ॓ వ.... చ న..... సమ కా నులు బ బ ఉమ .. గర వ మర . స గృహ భ ఆ ... న ంసకత ం ల ................. న వ జ ......6............. ీత్ ర్......2..... తం య ... స వ .......స నం ఆ ర వ న .

.......... న...ఆ క .... గమ క.. ప రం ఉం . గత ఉం జ ....... ..... ల క .... జ గ ........6..... సర ౖ న ం ఛఁ .................... న కౖ న నవ .... ప వ ఉం ం .... ప సం...త లంక .. మరణాంతరం జ యడం స ఁ ............. ం .......6. ఆ శ త...... జాగరూకతగల..1.. .. నవ ణ్ . పం న ........ సూచన ఊంప ఏ॓ ॓ ........... ..... .. అప స ం...... 110 ం ఘ నఁ ....ౖ ం .2.............. వ నఁ 3..... ఒక .2.. సంక ం .... మం ఉం 3.... .8... ాష.........ఆజ...... రసత ం తం నఁ ర క ..... . ం ................ షయం....భయం భళ ణో ....1.. . మన: దశ చఁ ....ఉ గ త.. గమ క ........ ఎ న..................2. ఆన ప పకడ ........అ న..... ప ........ మరణాంతర ఎ 2...... వ ాతమ్ ణ్ ............. హ॓ . పవరన........ అపర్మతత్ ం ా ఉనన్...అ చ ................................ ం .............. సమ ం ........తవ టం . ఆస గల బణా ....... మర జ పచ ఁ మ పఁచ ఁ ం .. లం ..... పకటన.....1. కం ప భ ................2.......... ణం... ... క మ కలగ పడం. క క .... ఒక అంశం. ట ౖ న ... ఆ చన 3... క లర అంద మస ... లకష్ణా ..6....... నవ లకష్ణా ......1. ందల గడ. పకటన.......... గ ........... త ...... చ క జత రఁ ......6...1...............................2. ప దల మ . ట ..........స ృహ 3....... య రఁ ....... హ ల డ .మన ఖబ .....1.. ట ... చ ం . ఆ ల॓ 2. జన హ ఆవజ ఆ .....6............... ప మ .1............7....... మ సం రం న మ తం సం 3....మనః దశ....... గద గల .... మరణాంతరం ం జక .................. నచ డం . ంద క స ఆం .... ఎగ ..ౖ .... ప చయం లం ..స ం ణి ......... ంచడం లగ బయట టడం మ ణ్ .................. మనః 3........ పల.. .... ణ్ . ఏర ర ....మం ౖ న ఆ ఛఁక .............త . య యడం లం .....6.. ఆతమ్. స ృహ ఉన దశ మ గ ........... ంత ప ....... ర ల......త లంక . న................... ఎ గ .....6... ............... ారసతవ్ం ా ొందు......ష... ంచు ఆవజ ...... ....................................... క వఁ నం ..జ ఇ .. క ....... స 2.....ఉ సంగల 3...... దభ తౖ న ......2....... మరణాంతర తం మ పచ ఁ ... ఆలోచన అపణ్ సం . య యడం .. ం ఛఁ ... ల ం బ ..... లం 3. అపమతం .... సరసతగల మస క జకణో ... పకటన.. స మ సం ......1........ పర్కటన... ం . హెచచ్ ిక అ చ .. వ త ం ... వయ్కిత్తవ్ం ఆ ఛఁ . సంకర్ ........అంతరం.... గమ క... సమా ి నఁ చన కష్ ............... స ౖ న...

....... క.5. ౖ న జ ...... ం 3..4. పలక ం ..ఓనఁ... ప ం అంచ .2. ఆ చ ప చమ॓ . గత చ ప ........ తం... ౖ ం ఇం య టం ............మన కరఁ ................. ర వన...... ర ం ణ్ ణ్ ఫర ద దఁ ....... చ న ప జ ........... ౖ కల ం ఉన . గు ిం ఆలో ంచం ి ఓ క ం ................. ...... అట .1.....ఆ ం .చ న లం .. ఊ ......చ ౖ న .ఆ ం ..అ స కం. ద మ ఫ చఁ ..2......... కపటం టఁ ఉంప క ............ ం . తం ..... మర వ క వ పయ ం మ బద ..1..2..............5................. ం న ........ ఆస వ ంచక వడం ప క ........... మన ం ళ ...... వ .... పల ఉన ఫర ....................తల .. ళ వ నఁ మ చ డడం ణు యడం ... మనసు అక ...... . .. ప చ త క.... ఆలో ంచు ............... ఒక ం ........... తరక్బదధ్ ..... ట ..4. న ం ప . ం ఆ ం ర .... ఊహించు.మన ఎక ఉం బ ఛఁ .....1...3...ఉండ ................. పస . మన మ ......... ......... ష.... కలవర పడ ఆస పం నఁ ........2. స ర ............. ..........ఆస ... తర మ ............... ట ...1....... రల్ కష్య్ం ఉం ఎ ఓ దఁ ..... ా ిక్క.. ా ంచు ణ ...... మ ప శ టడం ఆ .వ .....2. ం ... ప న మ .2............ స క .............. ఆస .................అధ యనం . వ బ కప ................ఉండడం.1....... ఆ న . తరక్ ాసత్ ర్ సంబంధ ైన...........1......... టప . . క యక 3. ఉత.... భయం ..........3... యడం. . గహం లం ఛఁజ .... ఏ గత వ ంచడం ఆస వడం మ క ఛఁ ................... ె ైన అక ....... వడం ఆ .......1............... ర ం ............ శర్దధ్ ఉంప నజ క ఏ క ందడం ...అ న ఙ్ ద ॓స ం ంఆ ం వణా ం ... న క మ .2.......... క స సంబంధౖ న......... క- 3... రస ం .. ఖ మ .......... మన ఉండటం వ ల డటం స జ ......కలత ం ............... దృశ ం.............2... ఊ ం 3..... ........... .. ౖ న 3.... తర బద. ఒక ం వ మ ర ఉంచడం త ఆ .. ట ౖ న 3...... ఆస ఎ వ వ ంచడం ర ..త వ ఆస ఏ మ నఁ ఓప ర ౖ ఉం మన ం సఫ క ..... ... తర -......న 3.2. ా ిక్క- ఇ ద ......3.... తరక్-............1...................... ఊ ం ఆస మగ ం మ న .1.. మూరుఖ్డు క .. క తౖ న ం అంచ ..... స ల ంచ ..... ఆ చన 111 3....2..................... మంద ణోక ...... ......... ౖ ..1. ాయ్స. డ ఛఁ జ .... వడం 3......కలగన క .......ఉం 3.........2.. ం ఆ ంచం .................. మన వడం మ ...........

.5... ... తకడం ఫర ॓ .4.. జ నఁ ...... ె యు ఁ అ డ జ ... 3. ట ............. సహజ లంక .వ క క 3... టప ఛఁ .... .. ల..... స ... అప ॓ .............2....5. జ వ 3...2.. ఊ ం హ ...... వ న లం ...2. ష... మ ం 3.. త ఖీ...........2........... ...2.......................2..... 3. న ం గణి .....2... ఎం ఛఁజకణో ....... తం ం అంచ ...2................ లత... న.........2.6... ఎ .......3...... ........... వ త పడ ..................2.... అరథ్ ం ేసుకో సమ ... త .2............ అంచ ా ె 3.3......2... ఆ చన 3............... ం .. నంత..... ప ీకష్.... జం ం య్...2.2........... రహసయ్ం లంచఁజ స క .6..... జాఞ్న పర్ ేశం .....2..... ం .... న కళఁజ . న ప లం ...... మం వడం జ లం 3.......... ార్యం మ .... ం త యడం ం . ప ీ ించు అం ॓ ........... అ నం ఉండడం ..... సహజగుణం.... దం ..3..... అ 112 వ...4... వరస .......వృకష్ స ం ... సహజం ॓ కం లంక .......ఆ ం ... త న లం క . క ం ప .... ఊ ం 3...... అ రం వడం 3.. ఎ క లంక ............. ప స .. (ఆశను..... .......... ఆపం ..... ఊహించు అం ఛఁ క ....... అ ....కల షం ....... నం ........... జ ం థ అడ ం ... ప ి లన......... లం ......4..... ................ దం 3... తం.......చ .... చ ఆస గల పర॓పక ......... డ వడ 3................2.... ఆ లంఛఁజ ఛణ్ ............... అ జ ైన మం ప ............ ఆలోచనను) ........3...... సహజం ర జ .... ం ద ॓ద ॓ క .... య .. సల ంతం...........2.... ఆ ........ అదుభ్ ావహ 3...ఆ ం .1......ఆ ం ...2........... అ ారధ్ ం ేసుకో ాసత్ వం ేయు ల 3..........2..1.. వణా త .. అరథ్ మ న ేయ్ వడం .. క ...........2.............. కం రకం .2. ... ేరుచ్కో ా కి ఇషట్ పడడం కప ిన....... ోధన ......త ॓ .. అంచ ........... అధయ్యనం... అవగతౖ న................. ల క ....... ం ం లంచఁజ ..... సహజ పర్వృ త్ ఓ ఊ ఆవజ .......2.......... ె యం ఆ న న... ౖ ప ప ఁ .................ప ం 3.....2..... దఁ ........... ప తౖ న కళజ ...4.... ం ......... రచ బండ..... ల త .2..1.. అవగతౖ న ౖ న ఖ .. .... ఎ 3.. యక........3....... స క స లం న . శమం 3.....2. లవడం....... రదర క.... ఊ ం .. దృశ ం.........2. ం ద ॓ లం ... లువకటుట్...... త ... ॓ ... అరథ్ ం ేసుకోగల......4......5....2...2.2.............3...2................. డ వడం ం అంచ .. ె య 3.......3.......7....... అంచ క క .1..... ప ిషక్ ించు . ేరుచ్కో ... ... గహం ం అంచ .. చదువు ం లంక 3..3..

ఆశప జ ....6....... ం 3. కల . భ షయ్తు త్ ను సూ ంచు ఆవజ ఆవ ల ం ణా కఁ . న ...2..... కల వడం భ . ఎడమ వర .. శవ్ ించు 3......... భ ష 113 3. మ స .............4.. ..........3............... నమ డం గర ..........క .............2....... నముమ్.............3..5...... అ సం హ ఎ .....5.. అ ం ర ఉం య్... ఎ ల క ......2. అహం రం.2...........2...........సం హ ప జ .2.. వర.. కళ కద య్ ం ఉంప .. ం న 3. అభయ్ంతరం అ ఆం 3.................. ం ...... క..... గర ం కపడ .........ఉ రఁ కడప ..........................7.......5..5... సంప ం ..........5.....6....5....................................ఉ కిష్ం ౖ ఁకర ..... ఙాపకం 3......... కడప .. సంపర ం..2.....ష....... ....5............. ఎవ ి ో ై ా ఒపుప్కోవడం ఏ॓ ............ అసం తౖ న.1...2..7.......2... ఏ .... ఏ ఆ న స చ ద ర డఁ మన 3..2.. జం అ వడ . కత ..........................ఎవ ౖ .....................................5...2..........................స ృ పం ై ా గుణ రూపకమగు ణ లవడం ...2...... గురుత్ ె ఆం ం ..ఏకమవడం క .......... ఎ వ.....3..స రణ పతం గ 3............ ప ఘ క 3.... ం హ ..7.....1.. భం మ అ .... ణా .. ... ॓ ...1.అ లం ణ్ వ ణ గ రజ .... రం ...2....1.. సం ేహం ణే ...............3...........8.. ఇ స జ ప్ యుంచుకొను నమ జకణో ..... ఆ ారహిత ణేస క గల ..2... .... అ ధ ం .. మనసుస్లో 3... ం ం ం ............. న సప .. ........ ఆశ పకమ ో ... ం ఉండడం రవభంగం ................................... సం హం నం....2...2......... జాఞ్పకం ె ణాం ఫ ............. ౖ న 3...... కల క 3.క .. 3...పజల అ యం ...........6... నత...9.... నక ఉండట ణి నం...4. జాఞ్పకముంచుకొను ఁ ..4...6......1... ల ం .... డ వ భ స క ...7...ఎ ఆంగఁ లంక గ ం .... చుచ్ ాకష్య్ ఆ ఫర బ హ మనసు మారుచ్కో 3...... క ..... రసన జ హ ........2.....ఆ రపడటం న ... వయ్కిత్ లే ా వసుత్వు 3....... పం భళ ఆ ... స న .......................5.... అ సం హ త ం ..7....... ఆ ంచు ఆంగఁ ॓ .................. జాఞ్స ఙా ఒక డటం క ... ల ం ...... 3...5.. ....అత ంతౖ న...... సం హం.. ఆ ం ...........2.... సం ం 3.5.....2........................ అపనమమ్కం ....ఆశ ల 3......2. 3............ ..........6. ఆ చన 3.. ఆకృ కక్ జా .2....... రడం...ఆస ..5. కల. ఏౖ ఇ ................2................7.......... ఒప ంద వ ... ఆఖ . సం హం...... య ప డం ... గత.. మర రం ం ంచడ వక . అతయ్ంత నమమ్కం 3..... వ నఁ . ణం కల ైఖ ి కణి ణ్ ..2..........

1. . ....ఉన ైన అ ఁ నఁ ఁ స అ ం ...... నం ప .......... న రస ంచడం హ .. ం న . .. మూరఖ్పు పటుట్దల అ .......2... ..3..3............ అం క ంచడం..................... ఆంగఁ న .....అ వణుక వడం..... ర ణ్ యం .. ం ... ............... బ ం ...... య ఒ ..... మన .....2........... నం .... గు ి బ ....................... ఏ ఇ జ అ మ ఏ ఏ .... కోరు............... దం ఆడడం ర ం టం యం ఁ యం ....................... అ గత ॓ ...............స ..... అ అ మ ..... సంక ప్ంచు .... క ..... కల.....3........ క ధ అగ . హ ఓ ణో క 3....... తల గ మళఁ నఁ మ .... అల న 3.. ఆ చన ర కం 3..... రణం........హ ంచడం ...................ఏ బం చడ స ..................... ..................బం ఎ జ ॓ వదల రం వడం ... ........ ఏర ర న ఆ .. .........................ప దల ప త ం ణ్ క ...3.......... క ... బు ధ్ ి పూరవ్కం ా ఒపుప్కోవడం కళ ....... ఆ చన 3... రౖ న గర అహం రౖ న....1..5..త .. టడ .. దమాడడం ఈ భగ త క ....ఆ ం . న 3................... కోరడం ఖ ....................1.... ఎంచుకో 3.. ఆలో ంచు లంక ...అ న త............... ర ....ఉ శ క క ........6.. ఎ ఎ గలడం ..అ వణుక ప త ం వడం...... ఏరడం వచ ఁ ........1. ఎం ....... ......... పర్ జనం........... క 3...ఆక ం ............. క ఁ కరజ ............. ార్రథ్ న....... చం . ....................4....................... బ ............. రణ 3.........ష.ఆ చ ర కౖ న 3....1..... వడం ర కం ర కం ర కం యడం.3....ఆ ం ... దట ం పత . .. ఉతమౖ న లఁ .. ఇ ణ్ఆంగఁ .... రణి......... ఊ ం 3..2..... ం ... భం మ వణో జన ...1...... ప జనం ౖ .... శచ్ ఆడం క ం ం న.. ఁవ ...........3...ఆ ం ...... ఁ ........ నఁ ంచక గ ం అడగడం..3..........1.................2. రణ్ .3...... దం ..... లకష్య్ం.. ............ ఏౖ 114 ......2. ఓ జ ....... త ల ...... క ం యతన్ం.... ...3..... ర ణ్ యం ........................... అ తం లం . 3............3... బగ అట .............. ంచు...ప కర గుగ్ 3. ఎ డటం ఁ .. చ్త . అక ర ఛఁ .. పశ . ... యక.... య ం ...................3....... అంచ ఊ ం .. పం.... ం అంచ ఊ ం ... ఎవ ం ఁ ......ఎ క...... వ క ల ...................... చవణుక ..7. ఎ క. ం .. 3............3....3.వ 3.1......... ఎ సప ... ప బ రం .... ..... ల జ ... గట వ ర ణ్ ప జ ...........1... న ం . ఆస ఉన ర కరఁ ............... ంతర ం అంచ .............. కల ం అంచ ........ డ .. ఉ ద్ శ ే ం... ై ా ేయ ా కి ..................8.............ఉ శ ర కం త క .......... ఊ ం ॓ .......ఉ శ ణ్ క .............1.1.....ఆ ం .....

.......... పటుట్ బటుట్ట 3..3.. ం ...... ష.....3..7.... ఒక వడం ..... న బ కఁ ........... య .. యవ 3.3.............................. న న క .......... ఇ ...... డ హ వక ........ అంద య డం మఁ ॓ జ ..........3........................... హెచచ్ ించు చ ..... ఇషట్ పడు క ప వ .2....... అ మ ఇవ డం 115 .3..........3...... ం అక కఁ ......... అ మద ... సల ఇ 3.. వ వక ..3.................. న......................... ార్బలయ్ం ఆజ ఙ్ .. రస ం ....... అసత ం.....3..................................ఒక సల అ ఏ మ లణు .. ఎ ॓ ం .4........3... ప ....... ద కిష్ణ ం హ ... కఁ ......3...... ంత 3.. క 3.... ................ ర .. గవంతౖ న .గ ం 3...... కర............ ంట ... స యప నఁ తపఁ ......3. మఁ క మఁ క ఁ క ం ట అ మ అడగడం వ అ ౖ ...... ట 3..1.. ఇచఛ్గల...3......క తం త ... చ ం .....3. ఎ ం .. అ యగల వఁ కఁ ....5.. సల ం వచ ఁ ద .............. ........ కడం గఁ .. తం ॓ 3. వ అ .................. కష్ణ .. చ క గ .. ఆజ ఙ్ . చ ఆ నఁ మద నవ . ధ క వ క .2.3...3..... వ ...4.... సల ......6........3...4.. లబడ క వడం ........3.......... ఆపణ్ స ...... ప ..... య ........వం శణం ....వ ... బె ి ించు.అ అనం 3.3. కగల....3...........ఒక ఆఙ ఉండడం ........... అపమతం .3...... అనుమ ఇవవ్డం ...ఆట........మనం డ వ .............4......2.......3.న మ .....ఇ ల కఁ ....3..... ఏ ంచడం 3. పతనమ నఁ ల ....................1..........8.. పర్ ావం. ం ........ఆ పచ ం బన .....బ యడం ణి దఁ .. సమరనం ఇ దఁ ... డ సమ ............................ ేయుటకు అనుమ అడగడం క ఁ ఁ ........అ ం హ ....... రస 3.. ............ తప ం మణే ఆ ..3.................. ..... సూ ంచడం లం రసక్ ించడం వ వ 3.. భయ ెటట్ ు హడ ................. ందర..3.......... నచచ్జెపుప్ ఏ వ నజ ప జ ...మధ వ త ం ల ................ ... హ కచ వ ... ఒప ం ఇవ ం నఁ ఆ ...................4.... స బ ...... ఎ వడం....... య ఒ వడం ఖ ఖం .. మంద ంచు...... న 3. ఎల ం .......2... ావ్ ీనత ................. రబ్ం ించు.... ఆ చన క నఁ ..............ప ..... .......ఇ .. ఆజఞ్ ..... బలవంత ెటట్ ు . న ఎ ॓మ మ ................ఒ ఢఁ ...... త ర త తం ............ స చ ంద వ .. సల ఇవువ్ ై ా ేయ ా కి రగ బ న. మద వ త ం వచ ఁ అవఁజ .........3... ౖ మం ం ............. కడం వజ . స య ప నఁ ... .. ఇ న ..........3.......... ర ం . మధయ్వ త్ త ి వ్ం ేయడం వ ..........2.......... త ం...1............ న మ వ 3.. అ రం హవఁ క సక ..... ఒ ిప్ంచు. ం మ ఁ వ ...ఒ ం . 3. సల ఛఁ ... ఉ తం...... ఆ .. ఒక సలహప రం న ఛ య ...... ం ం మఁ ॓ .3.................... .. మద వ ..

...........బ రంగం ఁ జ క .. అం ీక ించు... పలం.... ఆపు..అహం రం........ మం తలం ..........ఆ ం ... ందరౖ న ం ..... అనుమ రసక్ ించడం ధ థ .5......1...3.... వం ౖ న. ావం ...3..మ ం మ క .3.. ం ............4...... రస ం ..... ష... ప దరణ ప .. బగ కప . 3.... ...అ శగల ఓ ఊ క లఁ . ఉ హం.1....... ఆటంకం ె ...... సృ ంచడం మ .... పల. మంత గౖ న ప .............. ార్ ానయ్ వువ్ వల చనం ....3.............. ఇవ వ 3....... అ సరసౖ న ...... వ ఉ కం జ ........5........ యడం.. జగ ల ం ...................... .. ఒ 3......... ల డం... దల యడం.... . మ దఁ .అ కణి ణ్ ......4... ఊ ం క ..........4... యవ మ ... పం. నువువ్ కో ే ి ేయవచుచ్ను లం ల ...... జ భవనం ....... మ న్ంచు... పర్జాదరణగల....వద 3. ప లం .అం క ం ............ అ స జ లఁ ........ ప ఆ ..... అ ...4. మం ం అంచ .........1..... స ర వణె ............ రసక్ ించు. ఏట ....... గడం మస ........ సంబరం . ప ... అ ం ...... ో ించు థ అడ ం .. యగ ట క ..... ఆ ేశం.... త ం ....3...... స ందన ప ... న ....................1.....5... ... మం బ ఉండడం ఆ హఁసణి ... ప ం య్.......1...3... ం . కగల.....3.1.... ాగ ిక ఘ ైన ... ందర యం 3....4.. శ కష్ర త క ................3.....1............. ల 3... క ం ... గ గల..4. లపడం 3...............ౖ ర ం ఇ 3...4..... హ అంతరం....4...1.... బ .... ఉ క ేర్ ం.... ఇ ం క ంచడం య .... ద .... ప ........... ేర్మ ఆ గ కౖ న సమ . వ ఉ కం ..............2...... గ ందర సం ో ించడం 3........... మం ........1...... ఆపం రఁ ............ రణి..... ఉ ేవ్గం.... మనడం 3...5............ హం వంగఁ జ . అంత ణ్ .. బయట.. రం ం 3..........4........4. ఒపుప్కో లఁ ............... ఇష ......1....ఓ న ం న జ 3..... అక ర .....బయ ళ ం రఁ ప ం ..ఇ ం ఏ ॓ .... జ ఘ ా ేయడంలో ...... ఇషట్ ం...... ఆ చన 116 3............ గర ం 3... బ రంగ.. ఆ ....... ర: ... ాక ించు య క కఁ అక ర ద ........... పటం గ స క ............ ద ఉండడం 3...........ఆక ద ...... న...... ము త్ ాబైన.............1..మం సమయం .....2..... ఫలం అ భ ం .... ార్చురయ్ంగల జ ఆ ప పడ రజ 3...1.1......4......4....... ఏద ఓ .........అ భ ం ...................3.... స ర త క ................ ..4. ఆ ఆ వజ . పరువు.....1. మం ఆ ఆ బ ా ా ంచుట లఁ .3....... ౌరవం ఇజ గర ..5... అ రం ఇవ డం.....1. రౖ న...ఆక ..... ఆ .....మం త ట ద ............. బయ .. ప వడం ....తన సంత ంచడం ణొ .. ణొ .......... .5........ ఆపం .............................. సమరప్ణ ఎ నఁ ద ॓ ఒక ం ం అంద య డం . ల ట ఫర బణా ............1......4....... మం న ఆప .ఆనందం ..............4.ఒక ౖ స క ...2....... .... సమర ణ జ ఁ .............. న న స క ....1.. ఆ ించు. అం వడం.

.... అదుభ్తం..... ంత . అ భ ం ............. న ....... శద ఛఁ జ 3... ో ఇషట్ ం త ....... న.............ఆనందం ఊఁ ద గ క క ..........ఆట అ క ం ల ప ం ఁ ....... ర ........ ....... సం ోషం ................4......4. ఆస 117 ప సమస ..... ఉం ..........ఆనందం .. అ ఉండటం ఆశచ్రయ్పరువు.6...... ఆస క వడం బ క మ . ఏ అ త నఁ కఁర .... ర ల...... .1. చం ...1..... స తంత .......4.. తృ ిత్ ... శర్దధ్లే ..... ఏ ఁ జ ళ వ ...... హృదయం ం ం .8...4. సమమ్తం జ ......................4.....ఆనంద ఁ భళ ...... అంద స న త మఁ త క మఁ .2..4. ంచబడ .........ఎ న ఆ . ఆసకిత్లే .......4.......4. చ ల . ఆనందం హం గల ల .. ైన ఁ .......... ంచ మ జ ... వౖ న ..............1... రఁ చ అ జం జల హ ..వ యడం బడ జ . ఖం .4....1..... ఆక ష్ంి చు 3............1.... పర్ ాంత ..4.................. 3.1..... ర ఆనందం ఉండటం .4.................. రం న మ .... కం ౖ ఉండటం 3. ర ం న .. ఉ సం 3....4. ............. .... పసం ం .. .... ఉ 3.....ఆస పక వడం రజ . క వడం ర ఉం త.6............ ఫలం అ భ ం ....... ....... మం...1...................... ద .. ఉ ాస్హంగల.......ఎప ...... రంతర ాయ్స ..తృ ఓ 3... ఆస 3...4...............1.... సుగు ెం ిన ఆం ఎ క క ం క ఆ ... ఆనందం.............. ఆశచ్రయ్ం.... ం న రమ ...... ప లవడం ం ..4................ ఆనందకరౖ న ................................1.. ం .... ప ం త నఁ క ప ం ం వచ ఁ ఉండటం ేర్ ే ించబడడ్ .. ఉ ేత్ జం ెం ిన..................అ తం .........1............. 3. డ .. ఆ చన బ .. సడ న ణా ..... న క ..గర ం న క ....... ఆశ నన్ 3.......... అ ఆ ఖ ం న ........1......................... అదర ..2...... ష.1... దం ..చల ం ........ ఆసకిత్ ఉనన్ భ ......... ........2.6.....4.1................. ఖ ..............క ందడం ..........ఉ హం న 3... ఇషం ద ల రజ ..............7............. రచ గచ 3...... 3..అ న............. సమ్యం ........ౖ ం ఉం క .... శశ్బద్ .. పలక ం ....... ంత ప ...చప టడం ఁ ....... ఉ పడ ....ఉ గ త. చ న ద ..... ఔ ాస్హిక ..4...3..............1.. చ న.....1...... ఆ శ త...1..4...2... సడ న ........ ఆశ ........... అంతట యడం 3.4........4.1... పం న ......చ ల॓ ...త ........1......... న ఉండడం ...... ఆనంధం.........4........... ఒక నఁ టడం . ఖ ......అసంతృ జ ......3... క క ...3.... ద ..............ఉ జం ం న .1.............4..5..............4.....2.....4..... 3.....4....... కొరకు సం ోషం రఁచఁ .1.. మనఁ బ బ .

... రకరం స .. పం.......... ెడు ావన 3....3...1. ....... క ఘ ప రం .. .... ర ప ట.......2.... ిగగ్ ుప ిన ఆశ .....1.. ౖ బ క .. అసంతృ ిత్ త జ .అలసట క ం .. కోపం అం పరఁ ఆ రం 3. ఒంట ి జ 3.. గర ం.........9..... అసూయ ఓ ణో క ఉం అన ం వన .. ... ం . ఏవ ింపు 3...... అ ....2..4. ట వ .7....ఆ ం . చ జత అంత పౖ ం 3. న.1......... తల డ యడం .........4.......గ భళ .....కలవర ప న గ 3.2.2...6.3..4...ఉదరం.. ఉ కిష్ం .........1....4.. 3.. ఆ చన 118 .......... క .....4... క వడం ...... ం క వడం మఁ ఁ ..... తం తడబడ మఁ మ ..4..1......4.. ఉ న .... ఆస క వడం..... కలవర ప ిన చ ॓ సం ంగ వడం .2...4..... ం .. ప గ.... త. ంత. క .....4....... సరసతగల ం ................. అడౖ న...... ఉండటం ఏ . ఇబ ం పడ. అనవసరం. ఖ ......... చ ఆ ......4........ ప సం. ఉచ న .1...4..2.. పగ .... ం ...... వ ధ .5.ఉ ం అంత..2.2....... ప ం మస ..2....4....... ......అసంతృ ...2.. త . తన 3...5.. నమమ్కంగల ఎ భ నఁ బ ఒక నమ ఎ వ యడం భ ... అప స ం.......... పగ ఆవ క ఆగహం ం రఁ ధక ..3...... త ంచడం 3........ ఇం ౖ ... అంద ........ ంచడం ...ఇబ ం పడ.. త వడం ........ ర ప ట. ష...... అం ..... ప ం ........... .న .. ఆ ాభంగం క ఎ ఖ గల నఁ టఁకర ం ం ......... నమ కం గల ం దఁ ..2..2... ప న. రగ బ న... అసహించు క బ ..... ందరపడ జ . హృద న .......... దం.. ఆస .....అ షత.. తల ం 3... మ ............................2.. పం.1......... . సం ర ణ్ ం ....... ఊదడం.. ార పడుట ...8...2......... మ బ గ ..... ఖం వడం రం ............ ....2....4.....4..2. అప ధం...... చ మఁ మ ... రం బ .... హ ాతు త్ గ కలుగు భయం గ . దం. ంత.. ఎ వడం. జ ౖ న క బలవంతం న . న.... తం ........1.... అ చల షట్ ం..... సర 3...... టడం ...3.............1....2....4.......ఒక 3.. ందర 3..... న ఎ ..........2...........1. కలవర ప న ఘ ఉమ మ ...... ఆశ 3........ ట బ . బ .... ఊ .................ఒక ఉండడం ఆ ంచడం ార 3..... రస ంచడం ించు ..... డటం ....................2.. ం రం .. కాకు పడడం ఉ ....... సర ం....1. కష్ ంచం .3.............. ం .4............. ప ..... జ ప రం మఁ క నఁ . ం నఁ ల ..ఎ ం . కష్ పణ...2..... ట ..4.....4... వ ధ ం . క టఁ ఉంప క ...1....1..... థ్ ర ై య్మును ెడ ొటుట్ట ద ..ఎగ .......... అ హ పడడం 3... ప ........ కష్ ం ం .... అసమమ్ ........... న న క హ చ ............ఒంట తనం 3..................................1....

.......... ఊరటం వర ఉంచడం దక ....... బ 3........2..............4.5.. 3..................1.5..........7... స షం 119 క స వడం ..2...1.ఆగహం వ ఫ ట ........ కక న త బ ..................1....... ం క ............... చ క ణి . క 3.....2. దం..... బయట వడం 3... పలక ం ..5..... వ దం ం 3.......4...........1..త . మం ఆ ఆ బ .......5.4.......... . పడడం రకడం ఆ ఆ .5..... ఎ ప అ ం ........1....ఒక కలవడం భళ ర ..........5. డ ...... బాధ పడడ్ ....1... డ ..... ం . అ న చమ॓ ... మ ... వడం క . ెపుప్ చ 3...1.. కంఠసవ్రం .. ండ ట క ట క క ....... ంత......... ఆ చన 3.. మ య .1..... వణు ట జ . ర ప ట......................... సవం 3. చ ం ....... ఁ ఆవ క స డగ నఁ క త ంచడం ....... డడం ........5... ట డ క డ ఁవ ఁ . బె ి ిన. స స క క ......ఒక 3... త ా మాటాల్డడం క మం క .. కథ... న ం భర . గర .. భయం స .......2.......గ ..1.....4......... న లం క ..... 3....4...5.. ం . ........ అ పడడం ఎ భ ........... ప డం........... భయపడు ఎ 3............. 3. కాకు పడడం ర .5. చ క ధ .5.... ..1...........1.. మం ర ....... ॓ ..1..........6..1......1...... ం ........1........1... ట ౖ న .5....... సం ేశం ఆ ప ఖబ .........4...పలక ం .4............. ంట క ....2........1.... ెమమ్ ి ా మాటాల్డడం . డ ............... తడబ త స షం డక వడం .... జం .1.2. అ డ....1......... రచడం రం ... త ఝ .... ట .....1.. అందౖ న.5..... వ ధ ం .............. .... మాటాల్డకు . . డ చం ........ అవగతం క 3........ అందం. ం ...ష... స రం త ం క ....... ఎ వ 3..3........పంపకం 3. డ .... ం .. స స ఁ ఁ ........ స రం ..5.ఉప సం ............ పసం ం . అ బ .... సప్షట్ ం ా మాటాల్డక ోవడం క క ............... త బ్బైబ్న ఉన ట ం షణొ ..1..5.1.ఇబ ం పడ.............. ప వడం ార పడడ్ . . అరుచు డ ..8. కొ ద్ ి ా మాటాల్డడం ....... ఎ . త ....మంటల . క ....వ క ర ...................... ం ం న ......................1............ .......... సం ాషణ ై ఖ . ణు క ....... అ క ట .. ట ... ఏ ల ం వ కప డ ంచ ........ ణ ........ గం క ......4.. ం ........... మం క .... స రం ప .....8..... అ ికం ా మాటాల్డడం ద డక వడం 3.అవగతం మఁ నఁ సమ ....................... ప . ంచ 3.

. రం లంక ......1.జ ల . కిష్ ఆ ..3.....5....... ఉన .1.... ఇ . వన............................ ఇతరుల ో మాటాల్డం ి నమ కఁ ..... స క జకణో ... ం ..5..4.ప క ......1.........క . ం మ క .5...4.......2...... అ యం . 3................2.. ఆ ..5.1....ఎడ సమయం ఁ అ ఁ ఁ ...........అరం దఁ ..............ష......1. డం ళ కఁ వణ్ ం . ే ించు య్ ..1.2..5... న..3.1.. రం .... ఎ ....పక ం . వ ించు ఎ .. ఎడబాటు సమయంలో 3..ఇత ల డం ... సంపర ం.... కథ... క . జం ెపప్ం ి 3...2......4. 3... జ...... పర్కటించు ..... ఫర ఫర కఁ .......... ప ిచయం...........1.............. ద ల ట 3....... జం ..... 3......1... వ ణ్ ంి చు ఓ ప ం సమయం 3...5......5.......6... సవం .............. ఎక డ ఉం ఆ ... ాసత్ వం .. పం 3.4. సవం 3............అ . ఒ నఁ ప ..... 3.. .. ర . ప ం ..1................. పర్ త్ ా ంచు కుత్ల ో ెపప్డం రంతల ండంత అ శ ల ప డం ైన అ ఎ ల హ 3..1..1..1......ఆ త క..2................ య . జ న ప ే ిఅ శ ప ..క .. 3.......... కఁజ ...ప వన..........2. పర్ త్ ావన.. అబదధ్ ం ెపప్ం ి మజ కఁ .5...... లంక య యడం ం ..1. ాసత్ వ ట య వ ం కఁ .5... చ ం 3............ పునశచ్రణ ేయు ఫర క .......1.8.4.... అబ ధ్ ా న్ రూ ి పరచడం నఁ బ కర 3...బయ ల లంక పం ......4.....5..........5...... సంప ం లం .1....... న ........1.చక ............3. .....నమ 3.4..................... డడం ... నః రం ం . క... జ అ ల ైన... ఆ చన 3.......... షయ సంగహం వ 3.... పలక ం ..3................1.2.... ప ిచయం భ ........5.5.... వరస ............. అ మఁ కతఁ . సవం ...........1....... ఒక అంశం ై చ ిచ్ంచడం ఏ॓ చ ప ఇ ఒక అంశం ౖ ంచడం కజ ........... ల మగ ర .5...... ఒక ికి నమసక్ ించు ాక ించు... ............................ .ె లం ఛఁజ ప చ ప న .............5.6...2.......... ప రం క ........ ప డం భళ ఛఁజ నశ రణ 3.... ఎడ 120 న ాశంస ా న్ ెపప్డం జన ...............................3....1.... ప చయం కరజకణో ..1. ిలువడం బ ........ సంగర్హించు 3...... క ... ద వ ..3... ...5.... వ ం ..1...1..............5. పసం ం .......ప కాదను...4.4...2............. య ారథ్ ... అ యం ..న ణిం ట 3......... ...5......5... 3.7...1.... ొకిక్ వకాక్ణించుటకు బ బ శంస 3.3.....5......5. ...2... జం ప ం ... పూరవ్ పకష్ం ేయు.3...2.......... న..ఇం ఇం 3...2.........5.......1..3. వరం .5.... ఎ న.. నత.....5...3.......4.. ఖం ించు.... సం కౖ న లంచఁజ ..... ోరంతలను కొండంతలు ా ఎక గ త . న త వ లవం క ......... అంశం బయట వడం హడ ద నఁ ఒ ం ..

....... .. సం షణ యడం 121 ప డం ం .మ ఇ హల . 3. జ .. అ అ మ ............... ర నఁ .. ప డం 3. ల ం ట . చర ... ాదం జగడమాడు వువ్ ళ రజ 3......6..8. వృ ామాటలాడు.........5...6..3..2............. రఁ .....5...5.. సమా ానం....2. రణం...... ర ... చ ంచడం.. పణ 3.... అవమానం 3.....5.5. పలక ం ....8. .... ప డం.... ెలల్ ించు .బ .5..5..ఒ మ డటం. ఇ .3...6...... డడం యడం భళ ప .... జగడం...... ఊదడం.....1. ప డం.5..ప దం........1. సమా ాన ఒ ఓ .....2...5......మ ం .... అం క ం ...1.. ర...1........5........5...5..1.... భదౖ న ం నఁ ॓లఁ ............... న .............1...........7......5. ఒ దఁ .. ౖ రం ణం ం .1..5..4.....1. పసం ం .. క క ప ఉన 3..................... ... ఒకుక్మమ్ ి ా మాటాల్డడం 3....9....... ా ించు.... చరచ్...... త ............ చర . క ................. ం ా ోపణ ె .. పర్శం ించు......1.... టడం.... ం ...7.1..... హఁ 3... సం ాషణ ేయడం న ప .....ఆజ.వృ డటం ం . వ ంచడం.. వరస .. దూ ించు...7.. న ం జత గత ప ............ నం క .... ఉపకార ీవ్కారం ె య్..2.... కొటాల్డు....... ఒ మ డటం.. కంప ... చర .................1.... ........8..... దతల 3..1..3............. ఆ చనల చం .... జ ఫర దఁ . ం॓ ఉం ......... వఁ .. ొగడు. ...1. బ ా ం 3. ట ఇ ట ... చ ంచడం..... ల ఆ ట వడం ....... ంద. అడుగడం స ం అడగడం......2. .3. .1.... రహస ం......1... కొ యాడు...1....5. ప ి సం ...... ................ డడం యడం ణ్ . ఏ య జ .. పుకారు..... ి ాయ్దులు ె ప .... ..... కృతజఞ్ త బ ఊ ప డం ........కల చదవడం 3. మర య్ .....1.........5.1.......5. ల ం 3. ...8....5......... రణ . ఎ ం ం య్ 3. .........5.... ....1..5.. పశ .. 3..1... ప ....... ఊ . జ ఁ ణు లం .5. సుత్ ంచు ఆలోచనలను ాచం ి .........5.......5.....5..8. ఒ మ డటం. ఆ ఓ వడం ం ..1....5..........8. పర్ద ిశ్ంచు 3. మరశ్ 3... ర ాక్ర పూరవ్క ం 3.4.... చ ంచడం.. న.1. డడం యడం ... ష. లవ ..... క .. కఁమ 3.చక ............ ా ద్ ానం లఁ .. న ం ం వయ్రద్ పర్సంగం . 3...... రహస ం .. .. ఆ చన 3... మాటలు ెపుప్ట ం ప ....5......ఏ ......

.. వ ావం..3....6. ......... క న్రు. ం అంత......1......6...............1. న 3....3...5. పదం చ త . క ఆ ర డ ॓ ........5.. . ణం.... 122 ేదన..5..4.................. త 3.... పర్ క మచ ........2.. క ౖ గ .. అ ం .. అంద . ముఖ కవ క ణాం ఆ వ ం ఖం ం .... ణం ........... కఁ . ా ఏ॓ క ల .. భ భ ......న ం ం 3...... 3..... ం 3.2.5. కుక్పర్శన్ ం ...క 3.... మచ .......... ఖ రం రం ప .... నక . అ డ...5.......... క బ . కలం టఁ ల॓ .. అ .....2..... న తటడం 3..... .......... ఎ ం ... ం ి..చ త ...5... న.1. లుచ్ ఆం ణీ భ ం .. ఏడువు....... ..2..అ . పలక ం ..... సర ం. ఏడ డం ఁ ... ంద యడం ..... తం .1........5..3.....5.............4.. ప .....2.............6................ య్ 3.... ..... 3... నవువ్ ఁ . 3.5. రం 3.... అందం..పద ం . ారత్ ... ... పదయ్ ాగం 3.... . కాలప్ కం. పం .............. షయం..... ం జ అం పట .... అం .........................4........ బ ఁ ......5.......... ప ాల ఆ ారం ఇ ........5.. ఉపమానముగల........ ఖించు ఒక న యడం ం ..అవగతం ట .......7........ ట ......అ మ ం బడ ట త 3...5....... గం ...... అ ర్ వులు.....అలం వ ా ాలు-పర్ద ిశ్ంచు ..... పసం ం .... గురుత్. ... లోకోకిత్ . స ... సమా ారం.. ాష ...క కళ న ..........ష... హన్ం.. ... క 3.6....1......... తనౖ న......4...... హ 3...........5... ఖ .. ొడుపు కథ...... .. న .క క మ .....5.... ం . వ క పద ం ..ప ల ఆ రం 3. రచ 3...4.5...5... కథ.. ం ..... ౌ ాణికం సూచన ం కథ..5......3..... అనుమ ంచు ఇ జ ....4............ క తవ్ం. ..... మూరఖ్పు మాటలు 3.. ద ...5.....5... ఎ ర .... పుకిక్టిపు ాణం.............. సర క క ... సం ేశం.... కఁ .4... ద వ .............7.4...5... క ప్తకథ...2.. చ ితర్ 3...... ఆం ఆం ఛఁ .. సం ర ణ్ ం . ే ిక............1..6.6.2.......5. ం .. ి ాయ్దు ె స ం ే ించు. సంకేతం.3.. కథ ..5. స 3....రం ల ష . ద ..............4.......4. కథ.2... అప గం 3.................. ాయడం ॓ .... .. అందౖ న........ పలక ం ..5... ా అలంకా ిక ర భ జ క క 3.పద క .. ం . ారత్ .. సమా ారం ఖబ పద హ త..5.7.. క కథ .... మరక .... ఖ కవ క.... 3......5. వ ... చదవడం..3.....చ 3..5..5..........6.. ఆ చన 3... సూ ంచు ెత ప .

............ అవగతం 3................. ఉతత్ రం.7... అరథ్ ంకా జ 3....8...... తం.6... ప ట ార్ ి ెటట్ ు ల॓ ... ట ర సమ లే ...... ా త్ ా ప ర్క ....... ప కత క ప కత ........రచన .... ప డం.. ఠ సక బ ... ......... ా ) అ థ్ ా న్ ాయ్ఖాయ్ ంచుట.. సంప ం లట . ం కఁ ...3... సం ం ట ................ సూ ప ....... నం లక ఛజ ..త లయ లకఁ .......................ప బ ప ౖ .............. ా త్ ా పర్ ార ప ిక ాలు అ అ ప ఖబ 3............... నత... ప రం క ... ... బ ............... 3....... అరం ఛఁ అవగతం క ఉండడం ......బ ....4..........5...9... అరథ్ ం ెపుప్.5... ాఠ ాల జ బ ........... ె ..........8... బ ి..................చ స క ....9.............. య ....5...ఉతరం ఇం అంద ట ఆ ..వ ........ఆజ.....7....8...... 3....... ం .. ...4......2................... నం .. ర కమ ప క ....... ం మత .5.....3.. ల స ॓ .......... కలలు న నఁ జ .................5................ టె భ ...... అరధ్ ంలే 3.. లేఖయ్ం... క ం ...5....................7...7..5. ( గూ ాలైన ప ాలు..9....1........... ర ప ర 3................. చదువు .5........ గం .. అవ కౖ న మత . లంక ... పసంగం ఎ ప ........5.................... ...... ప డం........... ా త్ ాప ర్క ఖబ పత .. వ ంచడం.... శదపరుచ్ అ కఁ ..................... డ ల ప . .......5..............9...... పటిట్క. బయటప రఁప ల॓ దఁ ............ సమా ా ా న్ అనువ ించడం రచన ....6.......7............. నం ...... జాబు......2... తం.....5...ష... ప క . .............చ ప డం...క ... మంతం 3.. య ..6....... య . కల.... కల 3...... . న ... రం సం తం ... ెలుపు.................8...... బో ించు ........6.. అరం ............ ఏ య్.మ ం ...... చూపు........ గర ........పద ం ..... ...2........ పర్చు ించు ఠ ల . ... ఒక ద ఎ ..............జ .....క జన్ . అ జ ం ం న 3........ దూరశర్వణ యంతర్ం 3......................ఉతరం ..... శ ॓ ........... ....... ఆ చన 3..... పత 3.7.... ఆ ం ...... ే ి 3..5...6......1.... గ ప ప ...... 3. ............... సంపర ం.5... భదర్ప ి న సం ీతం ॓ జ సం తం ...5.3..... పం ..... పర్ద ిశ్ంచు...... ం ఉప ఉప సం.. పతం.. అరథ్ ం 3.... డ ల ప .9..........................9. పతం.... పర్ ారం ేయడం.. పర్ద ిశ్ంచు. కష్ణ ఇ 3..... ర ప క ........... క. ......... పత టప ఘ .....7........... అరథ్ హీన.. ప ..2.5.....6... లంక ........ ...... ల ం ... 123 3.8...... సూ ంచు ద ... ర...... గతప న వ ించు..... త 3....5...... క.... లేఖ రచనలు..................5... డ 3....................5...... సృత వ .. . డ యడం 3.. ఖిత ామా ర్ి సప ............... చూపు..1..అరం ౖ న భ .5.2................ ...క .... బ బ .. జా క ా...... .... న జ దు ె 3..

4.. శ 3.......బయ ళ ం భళ క క ప యం భళ అ లం ఉండడం. కల ఉండటం.......... 4................... సహచర ం 4........ భళ అ లం ఉండడం. ర కమం ............. మన ....... అ ట ఝ .... చ ......... న సం సం ........ ప పణ్ ............8..........6......6...... ఆ న .......... బ ప శం బ ..............6... సంఘం 4....... ం ఉన .... మగ లం ఛఁజ .... హం మ బణ్ . ాఠం గణ్ .............................. స యం క ........... అ క ...................... స జం ఢం ...... సగం ఒక .... అ య ఆ ఏ॓ అ ఆ అ ॓ సగం ఆపణ్ ఒక ..... చ ంచడం...... గుణ ాఠం...6.. పపంచం.....1....... కల ఉండటం.... క ఉం ..... చర ..1. ాంఘిక పర్వరత్ న కఁ చఁ ... నడవ క.......స ణో . ప చ త క... స ద సం 3... ఉన త బ బ ................. అ ం ౖ ద ర దధ్ ైన .. ప ీకష్........ ప నౖ న......... ఫ తం దఁ ......... ం తరగ .....3....... లం క .2.........1.... బ బ ప ...1......క .. ఉ గం బ క జ ం ..... ధ ం ......ఉప ర తనం బ బ ........ తబల శ లయం .. ిదద్ ు....... ద రఁ దఁ .... ేన్హితుడు పణ్ ......2..సం ం ..........1.... డడం యడం రఁ క .... పవర ..... క ఉన .. ళ బ ..... త వడం ..... వడం వ ణి . పం వడం. త జ ం .. సంబం ాలు ఆ ......... ం ఉన ..............6.. సం ....... వ సం ౖ స ద ఛఁ జకణో ... ఖ క ఙా జ 3...క ప భళ ..... ం క పవరన 4.....అల .. తరగ 3..... బయ ళ ం రఁ .... చ ... .. స .............. డ 4...7... .... తరగ ...... త ... ............................ క ళ ం మర ... స తంత ష క ....... ేన్హితుడు ఎ నఁ ఏ॓ నఁ ................. ప చయం సంఘం ం సం టడం .....4...6.. ప వడం ఁస ....... నడ జగ ..6....5... ప ీ ించు ప కష్ .... సహచర ం సంఘం ..... ప ీకష్లో జ ాబు క ...నకష్త సం 4............... పర్జల రకాలు ఉండక .. 3............. ఇం క ఏ॓ .. ప ... ర వన................క .... సహ సం.....1.......ఒక వడం డ ఒక భళ క యడం ..... ...... గర సం ౖ . బ జర థ్ ా . ామానయ్ ాసత్ ర్ం జ లయం బ ... సహచర ం భ జ ...... క ఉన ............1.. క ఉం . క ఉం ..........1.... న సం సం .......................జ వ ......ఏ . క ఉం . ణ ేర్ ి.... వరగ్ ం.......ఒ మ డటం. సహచ ............. ..... పజల ర 124 బ శ ॓ ................... గణం................ బోధ ాంశం ర ం .....ౖ బ ల బ ......... ప కష్...... గణం..................... స 3. .................. ేన్హితు ాలు............ ............

క... ోధంగల... పద ... న ... 4...మన గడం బ ఢం ........... పజ . 125 ................ ఒక ..... య ఆం కలవడం . ఆ అగ బగ ఆ ..... ప .....ఒక వడం ఏ క ..... వ ... పక .... ......... నం ఘ ...1......... భ స ఐకమత ం దటి ా ి కలవడం 4..పర ప జ ఆ అప భ ఆ ....ఇ ....... 4... ........ ఒంట అ నడం ఏ ...సంప 4.. అగ వర ణ్ ం .................... ఢఁ .......క ...1.. ఆ ప ట ఛఁజ ..............5................1...........1.. సమ ంచక ఉం 4.... ల. ఒంట తనం ఏ ॓ణోక లఁజ ఒక ల వడం ం . పద ..... య మ ................ . మం ఇ ఆపణ్ ఆ ........ స వ .3.సహ బ క ...6......1...... ప జన క ే ే సంబంధం సం త ప సంబంధం క .. ఒంట ......6.. న.....మన ఏక ఆ మ బం ...... ఒ ఒక ..... సంఘం త దఫ ...6. పల....... ష రం ...............1.......4.. .. ప .....ఒక ణా .......... చ 4........1........ మతం .. మన ఆపణ్ ... ఛఁజకణో ..1.......1.............. ఒక ి ఎ ఎ క లం క ప చయం లం క వడం ఎ ఎ .... ఇరుగు ొరుగు .మన ఒక కరఁజ లయం .. ేరు ా ెయయ్డం ఏ నఁ ....... డ యబడ జకణో ................. .... ఒ . రం న .... కేవలం.. ............................... ద ఁస డ అగ బగ ఇ పక ల అగ బగ .. అ ైకయ్త .... అడ ం ............. అ ప .................... .... ఒంట బ బ .. దల 4... ఒంట ి ా . ఐకయ్ం ఎక మ ఒ మ గల ఏ॓ ...............ఊయల ...... వయ వ నవ రత శ ఆ ......... లయం సంఘం . వలం..1.............1..... .. వలం ణ్ క ే.....................ఒక లం క ॓ వడం ఏ॓ బం ఒక పక న ఒక ఎ ం నడం లం ............. ఆపణేమ ఏ॓ .... ప లయం మ ........... సంపర ం.1... రుదధ్ ైన.1.....3..ప ం లంక ....... వత పర .. . సంప ం నత........ త ...... సంఘం ప క ...క ............... ఒక 4.... మ య రం ................ అసహ కరౖ న వ దఁ ............... ఒక లజకణో ...................... ..........ం క పవరన 4. శ ...............................6........... అంతట ...... 4...... య ........... ల ..... ఎ రం భ ర ణ్ రకం ఉన ..............జ .. వడం . . ఏకత. స ంతం ... దగర ంచడం .... పం ల వడం..1.. ఇ ఉండటం .1...4... అం .... జ జనం.......... శం మ ... ఒక ంచడం వ క జ .........3.........3...... ేన్హరహిత ఆ ప .............. మం ఇ ..సహచర ం ం ............. ఒ ంచడం జ జనం......... బం ౖ .... 4...... స యం అంతరం.........2........ ర రం ...... మాతర్ ఎక ఎ .....క ..2. ........ఏకమవడం భ . గ .... ల న జ ....6............ అంతట ... న వరం .... ాంఘిక వరగ్ ం ెలుసుకోం ి ఏ॓ 4..... వలం .. తరం ................

............. తన .... పుటుట్క ో సంబంధం ఖ ల అమమ్.... నన్మమ్............. ......................... ేనతత్ . పుటుట్క కర్మం ఆంగఁ ఏ న జ .. ... . ోద ి .............. ఒక సంబంధం ఉన ఘ . ద న ...1.......1........1.........1............... మ . .......1.......ౖ .......... సంబం ా న్ .....1.... స ణి ణ్ ..... త ద మ .9.............. ఇం ద ..... అ వం క. ........... .... క ..7..... అమ .... ద ... పశ ........ త ....1. ెదద్ తం ి. కొడుకు......1............... ....9.9... ాహం ో సంబంధం ఎ ం .............1. సవ్తంతర్ వయ్కిత్ ఆ ఓ మగ ఆ .9. అమ మ ... ినతం ి...................1. న క ... న 4..అన బ బ జ డ న 4........... అయయ్.......... త ల్ 4.............మ మ ... సవ త ....... 4. ల . న మ ............ రకం ॓ ........ ....... ర టం ౖ ఁ ..... తం త న ........... యజ ..........9.........మద డ .............ర్ ానన్..9........ కోడలు ణ్ ..............1.. సవ త జ సవ న 4..... తయ .1..చ ానన్మమ్ ఘ .యజ ప ................... .... ... గతం .8.. ఇం ద... సమస ప నఁ జణే .. సవ త ద డ ద న ద డ .... జనయ్తవ్ం........... అ అ మ ..... ...1............. అమ డ 4. ద డ ..1. రణం..............1..............9... సవ త జ ..ర్ ిన తం ిర్ లే ా ేనతత్ మామల సంత ....... టడం...ఇబ ం ... నతం 4......... ఒక క ఎ క ఉండటం వ ం ... అ ద 4....ఇ ఘ గృహ సంబంధం మణ్ ........... కుమా త్ . ోదరు డడ్ లు.. సంబం ా న్ అంతం ేయడం స .7.... త ద యకణ్ ........... ోద ి డడ్ లు..... త ...... ఒ డ జ వరన న . ఇబ ం . క 4..9.3..2......9.1................... మనమడు.....4......... ల ద తం ... డ న ........4.... అ న . తం ....అన ..........................9........ ి న్...1..........ర్ ెద ానన్........................ డ..1.. తృత ం .................6.... ర ం.. అయ . దగర సంబంధం .............5...................9......1... ద వ ...... డ....1. ........ మనమ ాలు జ 4.......................... .......... రకత్ సంబంధం ఎ ఛఁ జ .......ె కూతురు క సంబంధం 4.. అమమ్మమ్. సం రం ........1...... ర ప ................... వం న..... న ంబం ఆవజ ... తరం ... ోదరుడు.1..............చ జ న ఁ న ద 4..............9.... ట కం బ క ........ తం ి... తన..... ం అడగడం... జ ....... ద .... దగ సంబంధం ఢఁ ...సంబంధం మణ్ ..... దట వ .... రణ ఖ ..1.1..సరళ ఖ .......... ద ... ర ...అమ మ .. దమ 4. జాఞ్ .......9........ దలు ెటట్డం హం 4......ం క పవరన 4......... నత . ంబం.... ల కనడం .1.................మనవ .9.. స తంత వ ...1..........7. .... తయ ............ ండవ ండం ... ాతయయ్.. తం న....6....... బంధుతవ్ం....... 4...1..2. 126 ఆ 4..........2. తన..... ెదద్మమ్....సవ న ద ... మామ... త ..................1. .......

. ఆక భ స ॓ ...బ ............ నత.త జ . ం ం .... క ం ..... ఎ ి ించడం...... క ఉన ...... కలపడం .ం క పవరన 4.అ వ .7.......సంబంధం .. ప 4..2....... ఏ క ం ..... లవడం....... క ఁ .2............... ల.............. డ లఁ .. సంబంధంలే 4........మ భ ...........ప ంబం .....ఇ ...6. ఎం భ .......... కుటుంబం. మతం ...... ఆ ంచడం........2...........2.......2... తం.. ఎ ఏ॓ .. క ఉం ........... ధవ..దతత తం గుడు............... క కలవడం ేయడం 4...1.... కలపడం క .. ........అనద . ోతర్ం.....9....1. ం ...9..... సం ారం..... ద ం ..... ం ఉన ......... ......... హం టి. ఆక ిమ్కం ా కలువు......... డ ....... ాంఘిక కారయ్కలాపం భళ స అ లం ఉండడం..... అప న్కుడు.......... సంపర ం. మ గ ండం జ .... ె ల్ ాం....... కల ఉండటం.... క 127 కరణం జ॓ ర ం ...................2........................ ప గ ఘ తంతువు...... జన......... .......9...... గతం ప బ 4...... ఎదు ోక్ నఁ ల ఁ భ క .......... .. గ బం ర ......... క.. చ జ ల జ మ . సంఘం....2..... జ క భళ ఆ ............1. ల .. ంచడం......స జ ర కమం ...........ఎం క.కల వడ మం మంద ం ం మ . మ య వర ణ్ ౖ న.. త ల్ తం ిర్ లే డడ్ .... జ ల...వంశం ........... ట .. ..దతత న 4.......................... జటుట్ తయారు ఆ ॓ .... వృ .... భరత్ ...1... ెం ల్ ాము..........3.. క ం క ... ం చ మ .... మ ............ క కం త న తడం ి కలవడం కఁ .4.1..... మంద ..1. 4........... వ న .. ె జ హ ..3... స హం స ఘ .............. ం .............1... ణి ణ్ ............ సంప ం స ................ ారయ్ స 4..9... దతత న ప న్.. గ చ న డ రం ...1...... .....దతత జ .................9..త తం డ 4. చ ..2................. ఏ॓క .... ఏ క ం .. ..9.........1........ క ............. జ ... అత ....జన స హం జ ... ల ..... ి ావడం. ం ...... తం స జ మణ్ చ న టం 4.........1........ తం గ ఆశమం అ శమం గ ... ిలుచు ప బ .......... ఆ వ్ ంచు......................... ఆలు చ చ్న ాడు అ ఆం ఫర రం ెగ గుడు చ చ్న డడ్ .............. స శప 4.. ...... ..8.దతత త జ .....9. వ ....2........ఏకం ఏ॓ క ........ కర...... అప ం .... తరం ......... మతం వ .......... సహచర ం జ ఏ॓ క ... బం ష 4..... క గడం క ప వ ..............1. వంశం అ ఏ॓క వ .... అత సంబంధం 4.. వ న . క ఉం .. అ ాథ...............9.. పరం రం .ఒక క క సంబంధం 4..1... ..... జా .............. ........... అతత్ ా ి ఇంటి సంబం ిత జ .. ......క . ద క ..3.......1.... ....... ండం ధణి .......అక ర .1........9...క .2.జ ......... దతు త్ ేసుకో ........... ........క .... వంకర 4.......1............. జ డటం ఏ॓ క ... దతత్ త సుకో..

ఆద ం మణేనఁ ఆ . సంఘం.. లబ ... క ....8..... కష్ ంచం .. సర ం.... హ ల ం .... మకరణం యడం ర ర డఁజ ఆట జ .2..2...2..... ప ళ జ ల.......... ఒక ...........2. వ .......... ద వడం 4..వ . భ .......................... స ......7..................... మగ . ఆ ంచడం.. సంబరం 4.......2. తం .... ఆ ర వ వ రం ౖ ఁక .. 4..3..... పర్దరశ్న...... ఉతస్వం. అంద .... ాంపర్ ాయక-ఆ ారం జ .1.... రం 4... ేడుక ేసుకో ఖ ం ర ప డం స . సంసథ్ లో ేరడం .. రం ................. ంప యక ఆ రం ..8.5. అం .... క ...... సంసథ్ కు ెం ిన ి ఎ ప ఏ॓ వ వ ం న ఏ॓ సంస ......ఆ రం... . ఉతస్వం జరుపుకో... ట .. ఆచరణ........అ చ .4................ దర నం ..4.. నత.... ట .. అ మ డగ .1........ ఉం .. కష్ పణ.......... క ...2...1.... గం ఏ॓ వ వస ... ఆ థయ్ం చూపం ి ఢం /ఇ .... ర ం సర . సంఘం....... లయం రడం ఆ ....... వరగ్ .... ... కలవ క ....... వ ఇ జ ......2.... స ॓ ... సర ఁబ ......... ...........2.. అం క ంచడం.. ప ........ సంసథ్ ను డడం .... వ వస మ ... సంసథ్ ఏ॓ ...... సర ..2..2.. ట .2........ . సంపర ం..... 4... వయ్వసథ్ ........................... ద ిశ్ంచు..1. .........స ం బ ........1.... 4.... రస ం ......... ట ం యడం .6............1....2.. సంప ం భ నఁ ........... ... ంబ ం అంత.............. మంద .......... ం క పవరన ప ...1.. .............1. అ నం ించు.......1... సంద ిశ్ంచు దర .. పండగ...... ందం ం ...8..2............. ఎవ .8......... మరస ం .... ప ర 4. స ామ్ ంచు. స శ సల ఁ భళ .. ాక......... ీవ్క ించు ం .......2... ఒక ౖ ఉండటం ల అ ॓ సంస లయ లయం మ క వడం .... చూపు.. న క .ఉండటం. ాలొగ్ను క .... స హం మ .1..... హ టం...జ 4.....2..........క ..1.. ఉత వం జ 128 న . ఉం ఆం ఆ జ . లవడం...........2....... .2..........2. స హం మ .. సమతలం.మగ........... సుకో. హ టప 4... సభ ందం ..చ 4.. అ . స షం ఠ ..... .... ఆ వ్నం.... ఉ హం... ం ... ం ............... ప గ ....... ర ం రణ్ .... జ ల.......... కొ యాడు. ంప యం సంఘట ... ావ్గతం పలుకు........2............ ాంఘిక సంఘటన ఇ సమూహం 4..... గణం.. ఆ థ ం మ పం నఁ ............... గతం ప ఆ ..2...3.............2....3....4...... స హం ద .... సమా ేశం. సం 4... క వయ 4. ాంఘిక సంసథ్ 4. .. ఊ ల ... చక ..మ ..1..4..... తం ఉండటం .జ ........ సం ర ణ్ ం .......... ఆ వ్ ంచు........... ేడుక ఆ ... ం . పర్ద ిశ్ంచు......... .... కష్ ం 4.. ..క ..... మంద ... ... న ం .... ........ క.. ఏ 4......1........ గుంపు.......2........... బ ......ఆనందం ..........2.....1. అ ద క నఁ .. సంబరం...... సంఘం.9.....2....... గుంపు.....

.......... న ప కరం .. న .2... ...మంచంౖ ఆడటం ం ణే ఆ .........ఒ ంచడం .3....... పకం. పం..... సం ీ ా న్ ా ంచటం అ .3.ప పం ం పలం ప ర ............................ పద ం....... . ..6.........1........2.3.... బం ఆట ప ట .....న లఁ .... పం.......6..... .... ా లో వయ్సనుడగు ా గూ ిచ్ దయ్ ప ిక ాలు అం ....2........ ాఠకుడు....... రచ ల హ క త........... ........ ం 4..... చరణం......... ట...... త ..2......4..2.........ఈల 4... ట ప ..... తన ల ధ లట న ట ... ఉ ోయ్గం .. యడం సం త ...2....6........1................................1. సం ీతం. ఆల ం వణీ ఆ ......................2............ నం .... పల ఉండడం .. ం ..2........................ పలక ం ..... ార్ం .... లకేష్పం . ద వ య .... ట......... ప గ ..... క మ రజ ................... సం తం ....... సం ీ ా న్ కూరచ్డం 4.... చదరంగం ఆట వ . త ట ం ర .6...6......... వడం 4.................. కాలు ో కొటిట్ ఆ ే బం ఆట ........ త . ాటకం..... యం............. అల ఁ 4.......4.... ం య .... ..........చ ...ఆట జ ణో ం య॓ .. ... .5..............ఒ య ..... ాయకుడు......3......6..1................... డ ఆ ... ర .... కీర్డలు క ర ........ ....... బ ం .... ఉం న రం ..ఆనంధం.. మం ...చదరంగం ఆ చదరంగ ర చదరంగం ఆట 4.... స రం ... . నక సగం 4.1. సం త ప కరం ఉన ఏ ఏ ...............మం ణా॓ ...... ఁ ర ఆట ....నర 4..ం క పవరన 4.............2............ త ...3..........5................2......................... సం ీత ాసత్ ర్ం 4.. నృత ల . శర్మాప ోదనం ొందడం ...... ఆట..6.... డ లఁ ...2..1.. తం ...................ఆ రం ఁ ర ....................న ........ రఊ ట ... ేడుక ఛఁజ ణో మం ...2..............2.. ట ర .... . డల .......... ఎక సం ీత ేతత్ లజకణో . 4.............. ఏ వ ం ం ........................ ట ర ం ట ..... 4........ అటట్ ముకక్ల ఆట .... ర పం ం ఁ .2. కీర్డ ర .............. అ ం .2... ఆట... ాటయ్ం ....2... . ఆ రం.... సం త బల సం త ...... టకం ట॓ ....... ం .......... య .........సం త అ ఆ 4.................................. సం త బృందం . బం రం 4......... ఆట.... ద సగం ర .......................... ా క క . క చదరంగం ర ... ట ం ఘ .1.... ెలవు.......ఎ ం ల .. దం .... కొ యాడు....3..........2..... ఖ .................2. .... ఒక ట ....3..అ ప .న రజ ణో .................... ాడు ఆ బం ఆట 4.................... ఒంట డడం ........ టక .. ..2..... తబ న....2............. 129 4..... ఖ ...... ం ట॓ ................. రూపకం ఓర ోదం మ ియు కీర్డ.

........3... బం తటట్ లో ేసత్ ూ ఆ ే ఆట .2.....ం క పవరన 4....... ం ల ర .. మ ద న క .............ఒక ఆ ం సంతస టడం .......... లకడ.... ాటకం........ సం తం బంచ ..3... క ం ....... హసం 4.................8................. పవరన.... ధ త గల ...... ణం. 4............ లం .2. కష్ణ ......1.....త య గల ............. ఉ సం ఉండటం దజ ర ఆట ం .....2.................. ఎగ ా ె య్... చమ ాక్రం చ ర మస ప మస ం .. హ ........ బ బం త వన ............ ా ప 4.. గం యడం ర ర ....... రం స ......................పం ం ౖ ంచడం. .............. సం ర ణ్ ం................ ఆట . ామ సమయం .... ఒక న ఖ ........... త 4......... పం ం క .ినం ణికత ంచడం ఏ॓ ..... డౖ న బల ర ..ఎ ప హమ ... క సగం 4.ఆట ఆ ల ....3.....1............... మం .. కద ంచడం..... టడం 4......... సన 4. పర్వరత్ న ఆ కమ ణ్ ... తం... అంత 4. పం... నం య ... అస .. ......మం తనం..... ................ న ల ..... మం య ం ఢం ...... న ం .... న ..... ల వ వ య ... ఆట ఎ వడం ం బ ....... ఖ ైన తౖ న 4.. గమనం ....8....... ....... న ం ట ఢం /ఇ ....... వర్ అ ైన........ మం వ .. ఆట..... ర పం ం . ం ..9................... ల ర ...4............. ంచడం..2.. 4.2....మంట మం .అలడం ఠ .7.. మం క .2.3... అ ాయ్సం. సర ం ...... .... డ ౖ ర నఁ .2.. ఆ రం.. రగడం.... చ ౖ న ........... క రఁ ఆ ............ అప స ం.............. ఆ ద గ ౖ న ....1...2...... ..... మం ........అంగ ...........ఆ రం ........ కష్ణ ఇ దం 4.... ............. గయ్... రౖ న ఠ క .. ర ం .... లకష్ణా ...... ఎగ ................ సరసతగల క ................ఎగ .............. ెలవు.. ఉ త సమయం జ ............... మగ ం అ ...... ల వడం ఫర డగ జ .......9....... న టక .........ఆన ....... ఉం ...చమ రం ........................... పర టన క .. గ ౖ న ఆ ణ్ ......... అంత ం.2... న సమయం నఁ ...6....2....3.. యడం ..... ఆడు............2. వన భ . ం .............. న ఆ ఆ ఆ ఫ ఆ రజ ణో ..ఆచరణ.. ార్మాణికతను ా ించడం . ఉం ....ఊ రఁ ....... మ సమయం సమయం అ ం ఁ ........1.. 130 ర ఆట ం ఆ బం ..................6...ఇ ప చకం వచ ళ ప ..... తప చ ... సం.... జరపడం .... ంట. న ం ..........................ఆర 4........... ఆక ం ణ్ ...ఉం ప క .. ............మం తనం గల జ .. ై క ఆ కణి ణ్ .... ప ి సం ఎ క ర డ ం .... మం ..... ............. ముఖయ్ ... ంబ ... ాయ్యామం కష్ణ్ ........... పగ ............అం రం స కజకణొ ...... మం పవర ఆ ఆ ....1..2.ఆ ర వ వ రం .......... పం....6..... ల నం ...ఉ తం సరడం .... క ........

.....3................... ఎ వ ంచ స జణో ....... సమ ం మ ..2........ అసహించుకోవడం......3..... ఁ ............ గ బ క .. స పం..... . ఒక ం డటం ఎ ......... .........3.గణం... తగ జకణో .1.3.. నయపూరవ్క మ ర ..2.............. ేరు.......... చం ఆ ంచడం . ల డ 4................ ఒక చ .......5................. ఒక ి పర్శం ించడం ఇజ క ......1. నౖ న ణికం త వ ఉండటం .... ......................... ................... ం .....న ం ప ర .....2....4. కరమ్. .... లౖ ఉంచడం 4....3........ .........3.............2.....ప గం క కర ..... ేరుపర్ షఠ్ లు.. హం ..... స క వడం హ కర ... గ గల..4... ప ల న ...2...3. ర రలా ే ల .. ఒక సలం ఉంచడం ఛం . ఓరుప్లే ..4. ఎదగడం 4. లబడడం........ నం 4... వ వడం న యడం ....1..........1.... బ ..2.1.......... అ మానం..........3..1............ .3... దగర........ ఇ ...... జతపరచడం ఢఁ ఆసన ......................3........ లకన డటం ..3.. ఓ నఁ ... జ ఘ ......3. మ ప చ పవ ంచడం నర ..3.2..... త ..........1......సంబంధం మ ఁ ... అసహయ్ం ................. ఓరుప్గల.. మ న ల న .3...... ం ..........3.......................... త .. అవడం.... క ం వడం 4....3...3..1.2.... అస క రజ 4..........అల జ ...2............ .. త ం ...... లబడడం.. ఆతురప ే. పర్వరత్ నలో ప ిపకవ్త ఉమ 4......3.3..3... 4...5... పద .. ల ఎ సహనవంతుడు వయ పవ ంచడం అ ం ....3...... 4. సహనంగల...3. ఎ ం . దనం నటన క ...3....... ఇ ఇబ ం ట దగ ...........3.. దర..1... త ం బయట పడటం 4.... అణకువగల.........5.... గరవ్ము ాయ్ ిగర్సత్ ుడు..............అల గ బ ....... ప... ర ం 4. ఇ ి ెటట్ ు . ద పవ ంచడం వద .. ప ం ॓ .. ో ి..... నం .. పర్శ ిత్ ఎ ఖ క ఒక కలతపరచడం ఖ ...... ం 4........... జ .... పటిట్ంచుకోక ోవడం ఈ మఁనఁ హ క ........ ేవ్ ించు హ .2... ఇ యడం. న ణ్ . ఇబ ం పడ 4...... గల బ ం .... ె గల గణ్ .. ఇ ౖ న....మం .. వద.. ప ిపకవ్త లే పర్వరత్ న క .......3.. క తగ ఒ .. ..1.. ఒక ి అలకష్య్ం ెయయ్డం ఎ పరఁ బ క .....3....3..............మగ డ వ .ఓ క . ం క పవరన 131 4...... తకుక్వ ార్మాణికం ఒద నఁ క . న న ఁ కరజ ...3..... అణ వ గల క ...... అల ల 4... న క ......... ఖం ఉండటం ప .... అ శయ 4...బ వ కం . ేర్మ సహనంలే అం ఎ ం నఁ ఒ 4... 4...3...1.1.......1................ ఓ క టడం ...

... స య ావ్సరహిత భ స . పం ణీ మద .4....3..... . డ ... ...3.. తం .. కలత క ం .....3.... 4.4. ెడ ొటుట్........ శకిత్ ో పర్ ే ంచడం ............3.స యం .......4......3. ఓ పక .... క ప యడం ..... పటిట్ంచుకోవడం ర నఁ . వయ్కిత్ అపహ ించు 4...8. ఖ క ..... నయ వంచకుడు భ జ ..సంబంధం ళ ర .....4....2.. మద ...... 4.3..ద లఊ 4.. ...........3.......3........ ... .. ......6... జా ఆస ాఅవువ్.... డ ....... ప ఉన .............3..3. స ృ .. భ భ మ ............. నమ ద న ....3................... వయ్కిత్ ఉప వ ఛఁ .... స ప 4.... అ ..1... ర ావ్స ాతర్ ైన ర 4.4.3. పం అ 4..ఆటంక ప .. ఇత ల ం ఆ . సంయుకత్ ం ా ఎ ఉండట ..3... ర ........4. బయట..... ఆ ారమవువ్. రపడం గ . న ఉం ఖ . ెడు..2......... ఒక ి ో పంచుకోవడం .... అడడ్ ించు..త .....5..... రఁ ప ం ..5.న మ ధ .......................4. మదయ్లోపర్ ే ంచు అ వచ ఁ ....5...... సంబంధం.3......... డ . ఆ ఇ .................. ............ డల 4..3........................4...1...2....ఆటంకప ఏ॓ ం .... ఆటంకపరువు ఆ ఆ ఓ చఁ .............6.. ఆం ..4... ఒక ఒక అం ం .. లే భ రబ ఖ మ గల శవ్ ించద ిన 4..........2. పక పక న క ఉంచడం భళ క ..... మం ంచడం ట 4.......... మం మ వడం న 4. మం ణ్ ............. లూటి జ .... ణవం 4... 4... ంగ బ గల 4....3.......మ మ ........ అంతట ఉండటం .. క ... స యం ఎ ఉం ంగ ంచడం ించడం క .......5. బయ బ రంగ. తనను ాను అదుపులో ఉంచుకోవడం ఆ ఆ బ ........ఒక అవస ల ర డం ....4..........6.... స యం ఆస .... మం ట . వడం 4........ ....1. చం .5........ ప ం॓ .... శవ్స య.....3. ఒక జా ఖ ....ౖ .4........4... హ ైన.......5.. నమ కం గల ఛజ .. ......... మదద్ వువ్. ావ్రథ్ ం ఆ మ ం డటం జనం ప నఁ .....4..6....... నమమ్క ావ్సముగల......1.... తన 132 ॓ ...ౖ ...స యం గ . .......4..6........5....3.4...... హ సంబంధం ావ్రధ్ ..5.త ..5....3.........4.. ఖ క .మం మన ......3......3..3...1. స యం 4..1. యత 4..నమ కం 4.స యం జ వడం 4.. చౖ న ఁ ... ం క పవరన ....... నమ కౖ న ................. మ వడం.. .. ఇ ....... రప ంచ ...2..3....3... చం . ాణయ్ములే ... ధర కప 4... 4.7.....అ ం .. కపటి...4.. ొంగభకిత్ గల ాడు.....స యం 4....4.....3......... య్. డ .....4..................... ఆ ఆ ధ ంచడ ణా గల ేయడం .......4. జోకయ్ం...... ప ోపకార 4. ాడు ె ....... స మ .......

. అ మ . పర్మాదం ఖ కషట్ ం......... ం ం న ..6.....3. అందం.2.... ఇబ ం 4. మం తనం........3...... అ దం 4....3.....9.... ఛఁ .2...3... ఆక క ఆ ........4.అల 4....9.అప తం . క ఉన ..... అల ాటు ఁ ద . కదల ం త .............. క ఉం .. బాధ. అ ాయ్సం. ఐశవ్రయ్ం.3.............1............ త ర ............... ల ం క క ... ంట .. మరణం....... ాడుక .2. రణ 4. డటం ఖ నస బ ఎ ర డం ...3....... ప .. పర్వరత్ న మారుచ్కోవడం ఎ ైన న కలగ పడం...... ంస ....3..3..... పవర నఁ ైన .......... ..ఒక ళ వ డం 4.4.......సరళం 4....ఆగ భళ అ లం ఉండడం. స ప ఏ॓ .... కషట్ ం..2..2............. ప ఆ చఁ .................1......... ఆక క ...1....... 4...2......... .. బాధ. ఆపద. మృ టడం....6...4. ం క ...... ం ఉన ...... అనురూపం ె పడటం య్.. దురబ్ల . ముదుద్ ా ఉం ే..ం క పవరన 4.... కల ఉండటం. మరణిం ట...........ఒక అపణ్ గ కత ( సం యం ) .............. సనమ్ ాయ్దగల............6......... ౖ రం అవస. ఎ వ ఉండడం ... ందర వందర యడం భం ఎ బర్తలే 4.3.. ఒక..... చ .4.... క ఉం ..... ఒక ం కణి ణ్ బ లఁ .. శర్మ .............. ప 133 ..........3.. స ి ోలుచ్ ॓ క తం డటం. బతకమ న ద గల .......... సమస స ం అడగడం. ం .. గ కత జ .. శర్మ 4.......ఏ అల ఉండటం .....6....... సభయ్తగల ఆ ఎ బ బ ఏ॓ .............. .... త తం ....... య ేర్ సుస్. దండన. మం ........ఇ ......... ొర ాటు ఆ మ నఁ ఢఁ ..అదృషం గల ప ఛఁ .................................... మ .... మ జ ......... పర్మాదం .ఒక 4. ఐశవ్రయ్ం.. తనను ాను అదుపులో భర్ 4.అక అ ఒక క ..... అమ ౖ న వంకర ప ద లఁ .. మ ఉంచుకోక ోవడం థ జ .. సహచర ం ల ..3. కమక బ క ....... య ేర్ సుస్ అ న॓ .. రౖ న......... రణం.. సమసయ్ ............7... మ వడం .... ప దం ఖ క ..........4.ప దకరౖ న .... ఇబ ం ప ..................... ం .1. మం తం ఉంప ఆవణో .4.7.. అ .3.. ం 4.....................అక అ ం .......................... గవంతౖ న మ ...1.......... ఇబబ్ం ి.2.....త ర దగర ఉం 4.. మ తనౖ న మ ... మరణిం ... ప న ........ క 4.. సంసక్ృ 4............... దం ం ....... ఆ గ ం ఆ న ....... షం ఖ ....... అందౖ న..8....2.............. ఆ ారం.. అం జ ం ం ..వంకర ళ ం 4.. అ ాయం......... అమ ాయ్ ైన కమ నఁ బద స 4......9......... మ ణ్ .. హ ఁ . ందర..4......సంప ... ఇబబ్ం ి.....3. ఒపుప్........ అ న॓ ............. ఇబ ం ....... క 4. ............4........ పర్శన్....... పం ల 4...3.. య డం ం ఎ ...అవస..2.. మం అదృషం ఆ బం వణి .........8..3... తపుప్..7........... పశ .1... ఒక కమక ... అ స ...

........3........ హం .......4... ...7... యం.....ఓ మ ...........4..... ఉత ..........ఉం ... గ గల.. అ యం...........2.... . వలం ఏ ........1. ఒ ....4.. బ బయటప ... ఒక పడటం ..... వౖ న ...... ఉండడం . చ క గల ..... కం . దం ం .....7.. ల .. ఉం ...ౖ ర ం ఉండడం మ క వమ ప మ ........... ........ న మళ డం 4. సమసయ్ ా ించడం చమ॓ ణుక అ ........ దం... య .... సమస ందడం స క . దూరం ా ఉంచు .ఒంట ఉండడం ఁఆ . బ . ఋ 4... అ ........... గ మ ధ ౖ రం టక ...... పడ కనఁ .. జ క నడం సమస క ...... 4................. రగ బ న. దండన........... నఁ కళ ఆ . ఎ ం ......జ .4.....4... .. ద వ నఁచఁమఁక ..ౖ రం 4................. య ం మ ణో . ం ట ........బ 4. ం ప జ ... ౖ ర ం డడం .... వడం .......ఎ ం ...................... వర . ేరు ేయడం........ హెచచ్ ిక ె ధం ధ య్ . నం 4.................... ంద ళ డం 4.... ీణించడం...5..... కంపం ఝ ........5.3..3.3..............3.......ఒ ..... బ కిబయటపడు..వ ... కష్ ర ఉండడం స లఁ .... ఉ తం ............4......4.6...ఇబ ం పడ................ వ భమ....4.ఎ ం . ఉండటం కష్ రఁ .................. కష్ను అనుభ ంచడం ఎ ం ం ణ్ క ...3........................... ధృడౖ న........ బ 4.. క ట్ ా కి బదు వవ్డం అ జ కఁ ..అ ప . రచ బండ ... వ అం ం . త ం .. ం య॓ ..... ౖ ర ం ............ ైరయ్ంగల. ....గ నచ 4.... బ జకణో బ న /న . వ ధ ...... ర ం త లఁ . ఒక ... రం ప ఘన ర ం.. బద ..... ఖ ఖ 134 ....6...................2........2.............. ... ి ికితనం చమ చ ఉండడం ..... ంచడం......................... రస ంచడం 4.. ంత.. రస ం ...తగడం ........ ఒంట ి ఎక . య ం .. ......3........ బ యౖ న. అరం ర నఁ ం ...... ప దం అట ......... ప దం అ జ ..........4.. బ ...... రదృషం .. బహ ........ ర ప ట............4...2... బలం ం ... సహించు ఖ లఁ ...3.................. త ిప్ంచుకో. ంస క రం... బ ..3...బ .....భయం ం . బద స .... ఎ వడం. లబడడం... ఆపద జ .. ఓరుచ్కో. ౖ రం ణం హ ............ ణ్ . ల రం ర ....... బర్తుకు బంచ ప బ బయటప బం ...4. ఆపద.4... అ యం....... సవ ం . అవస ఎదగడం కఁ ..... ాహ ి 4. ల వద టడం.. ఇవ డం..... స .... జాగరూకత......... ౖ ర ం ఉండడం వ మ మ మ 4..3.... ం .... .. చ క .............. అత వసర.ం క పవరన 4... ఒక ....... పతు త్ ఆ .. ం ............... వ ..... ఓ ........ ంచు..... ...... ప ॓ పగల ....4........4. .... ల క కటడం.

.... అదృషట్ ము క గం. ............ ట స తంతం .... తంత ం జ .... స యం రజ .4........2......4........ 4....4.....3......4...... ట ........... య॓ అ ప ...5................ కరుణ. కర త ణో ... నకష్తం రదృషం .4........... ఆ .....3..3.... చడం ం .... ................... .. స ం ....హ క .... ...... అ ికారం ఉండడం య ........ అ ం . అదృషం........ పర్మాదం .......1............5...4.1....... ఊరట రఁ జకణో . ఊరటం వఁ .బ 135 4..4.... బం 4.4...... స యం అ .. .. ర ం .కట ........... ఎ ం ..... ... కర్మ కష్ణ....... రస ం ...5... ాయకతవ్ం వహించు.............. ...4...1..6. ఆజాఞ్ ించు క ప వ .... కమ కష్ణ బణా ....... ాయ్ ాగం.. అదృషం న న 4........ ఓ . 4.5....1......... వ .5.... ఆ ారమవువ్...... ॓ ం మద మద రం ... ఉండడం ం ......5.......4.......అ యం. ఏర ర .3.......... ఊ 4............కర...........5........4........4....4.5.. కమ కష్ణ... ఎ మదద్ వువ్.. స హ॓ ...4...7..... క కరం చూపుట 4.................3............స . .....త ...2........4...... అ ప రం.. ఆజఞ్ .... ారధయ్ం వహించు య క యకత ం వ ం 4...5... ర ించు ..... యకత ం..... అదృషం మ .....4.... య ...... ం ల ఇబ ం ం డడం ఒక ............బ ం 4... పద 4..త ం ...అదృషం ఒక .......... దయ 4................. అ ికారంలో ఉనన్ వయ్కిత్ గ .. ఆజ 4. ద 4.............. త 4...........వ .........అ ర 4...... గత న .....3. ........ క కరం. ఆ ... కష్ణఇవువ్ 4.... ఉం ..4...... యం..................................ప . దల . క .. అ ికారం.2. ప డం....8... న న న నవ .. అ ఇవ డం ప ద .............................. కషట్ మునుం ి కా ాడడం ం . ేరుప్...... ల క .. గత గల క . హ ం మ క ... ంప .2..5.............. ఆస ాఅవువ్..4...... క కరం ఉండడం మ .5. లం య ఎ ..... ... ప . సంబంధం నుం ి సవ్తంతర్ం 4. వడం బం .. లన జ ం . .4.... ౌరవం ా జత జత . అవడం... కషట్ ంలో ఉనన్ ా ి ఆదుకోవడం ఎ ఇబ ం మద నఁ బ ళ ం ...... దురదృషట్ న బ ఆ ఘ .4.. జ ం .......... అమలుప ి ే అ ికారం 4... త ం వడం బం .. .. య వ ...5.... ంతస వం మ . కా ాడు............3................... . వ కం . త ణ్ ...... అ ికా ి య ....... .. జ ం త . మద .త త .... స యం వడం .. ం 4....... బ మ క ........ ఊరట....... అవకాశం. బ క ఇవ డం ..........ప ం ం . ం ఝల ..4............. ............4. కష్ణఇ 4... ఆ ిపతయ్ం........ లు క .ం క పవరన 4.....3......

...........5.... ధ త గల 4...........5...5.......... జ జనం. ప 4.. లక ....................ప క య క ఆడం ఆ .1....4.6.. యకత ం.. అడ ం ం ...... ా ఏ॓ బ . ప ష్క ి ... ౌరవం కోలోప్వడం ....... ం ద 4....2.. నప ే యుడు . ం క పవరన 4. ప డం.2.. జ బం జ ...............3.2.... ం 4. స ం . స స హం ....4. ఉన త వడం 4...............6...... ోహదం ె య్....1..............7.......1...6...4...5.........6... .....1. ప తనం . య ంచు.పర .ప క .... ాసుడు ..... పర 136 గ ధృ కరణ పతం ............ 4.. పర ే .....5.. యౖ న ఆ నఁ . క క ..... ప క . అ ికార ికక్రణ ఆ ప ప బ .. .... వ ంచడం...5.... క .. వ ం .6.. ..............................4...5....... ఉన త ... ేరు..5..2...... ర...4................ టం ...... ర ... చ థ్ ా క శం.4.. ఆజఞ్ ను ికక్ ించు . స తంతం 4............6. ౌరవం య్ ధ ఘ ..5.... . ఆజ...6...... పర్భుతవ్ం జనత స . ........6......... క .. ల ..... ం ఉ 4. ఆ ....ఇం ..... పర్ ి..............జ ........... పవం ఖ లఁ ..................5..5.... ఆ రం.. జ క .. ద జ్ ా..... ....5.. ర గ ........4.2... రవం వడం 4.... పర్భు ావ్ ికా ి 4.............. యజ జ జనం.. పర్ షట్ . యం ............ అ రం.. అ ికా ికి సమ ిప్ంచడం య .........6.... ప వ ఘ క ..... హ ..... స స ా ఉండడం 4. జ న జ 4. య బదం .. రుదు........... త వ రస ం ......5....... షౖ న ణ్ ...........5.. అంతసుత్........... భ క . అనుస ించు......... ం య . ంప యం .6...... మం ... అణి ి నడుచుకో. .. . .. ఉనన్త థ్ ా ప ఇ ................ ాజ కుటుంబం ఆ ఆ ె ఉం ..5........... ల ఆ .5.. సవ్తంతర్ ఆజఞ్ ా ంచు....... 4........ప ... ఆపం ... అ .. మం . ల ం ....... ెంటాడు. థ్ ా .... ఘ .............. ఉతమ.... ప ి ాలకుడు 4....4.............. ా ి....... త థ అడ ం ......1..అ స ం .6....... పజ . ... ఒపుప్కో కఁ 4......1. పం లమ ... 4.....అ సమ ంచడం 4....1. నం హ .. పరతంతర్ముకా ............4......................... శ శ .5... ఏలే ాడు. రగబ 4..........1.............. య నం......ప ...... ఆ .. సభ ............1....... 4... కర....... ల శ ....2.. ప ల .... . ప స ఝం ... ౌరుడు 4. ం ర ర ......5. జ 4........... .......2...... ాయబా ి షుయ్ ......4... ప లన న ప ....... అ ణం .............3........ బయ వ ..4.. బా స.......5.

.6. మ 4. పటట్ ణం ...................త య .4..7...... ఎ న్క ॓ ..7.......6.... స ారణ ం అడగడం..1......7. క...త త జ న ...... జ జనం.అ ఉండటం అ న ఛఁ ఁ ..... అ 137 4.2..... 4......స ప 4....... రం ఉండడం ల .2...... శంకించు..1. ప ీకష్.......... పజ .....6..............6.. బణా ...7....7..... ప డం ......7.....6............ .............చటం య నం అక కఁ ......6. నం క ఉం ..6...... ప .. సం త న 4.................... య 4......... ాయ్య థ్ ానం 4..... ేర ం ...6...... అణ ల ..5.....2. గర మ .. ాయ్య ిబబ్ం ి వ ఒక 4. మచుచ్.............త .. సం ేహించు .. సల ..... పశ . లోకులు జ జనం.........2......... నగరం ం ..... ఘ . త ం..... ఎ ణీ పడఁజ ....6...........6..... రఁ ..ం క పవరన 4... ల....అ ం ...4......... ఏర ర ................ ం ం క .... ప మ ఏ॓ న 4........2.ఓ ంచడం క ..... రణం.అ సం హ నం....6... ఖ .. ఎ క.1..............4........... పర్భుతవ్ సంసథ్ .... ారణ .. లయం ...................... సం హం..... ం ..... మం ఇ 4. ౌతయ్ం దఫ వ మం .3.6.................3.. ర్ామ ార్ం ాలు .......6.6....... 4........... నం ధ ........ జ ............6.... ఖ .అణ ర మద వ ............ ాయ్యాలు ధయ్ంవహించు ... రచ త.................. ాలన ర ఛజ అ దమ య క లన య డం 4.....6.. ార్ త అ 4.7..... మ ం 4... ళం 4.... క ...........6... తకడం 4....1..... క క ..... ఎ ఇ . 4..5.5.... అనుమా ంచు...... నఁ ంచ య అడగడం ...1.7..4..............6.... రకష్కభటులు బం బం ం హ అ చ వ ం .ఈల . ార్ంతం ఉ క .6.4......... ఎ ......7......7... అ ికా ికం ా ఇవవ్ ాయ్యం . అ .....6................ రబ్ంధం....6..... ంతం..... నగరం.... ప ర ం .6...... ఉ .............. చటట్ ం...... పర్భుతవ్ కా ాయ్లయం 4. చటాట్లను అమలుపరచటం .. 4.. ాయ్యం అమ క .5................ బ ం ........1...... ర .3..1... ప ం 4.. వ క ........ ..7. 4.. రచ బండ... య రం లఁజకణో ...5...........................7... రబ్ం ించు ర ర ... ప 4.. శం ం ..........6............6...........1..2... ........ య నం ర ం .. ర ం స సంస ...... సం ధ బద ఆ ెయయ్డం ........3.తం 4.. పర్భుతవ్ ధులు జ స ........ అమ ప కజ క ...................7.. స లయ 4...... న క .. ల ... ాజకీయాలు మ .... అ అ మ . ంప యం ........5... .త బం . ఊ . రణ య ...... 4.....జ ............ అమ ప చటం ............

........... కటుట్బాటు .5.7..ప ణం ం ఘ ....... వ ం ................. కిష్ గ కఁ .... బయట పం ట కాష్ క క ....ఋ 4... దం ం .... స ం .7...... 4......8............. బహుమానం కం........ ర క ల ......9. త ప బద .7. ఉతత్ ర ాదం ేయడం...7.అప ధం..... చటపరౖ న ఒప ందం ఫం .............. అందౖ న.........7....... ా ి ో ికం......8.... శ రఁ డ . ఎదు ోక్. ణం క . కష్ టబ . స ెచుచ్ ం ... దం ించు...... పలక ం . . ర ం రఁ ......................7............... ఇవ డం 4.... చటట్ పర ైన ఒపప్ందం ..6....8.....1. కష్ త ం ॓ ఇ ఇ 4...................2........ రుప్ ెపుప్. ాయ్యమూ త్ ి.... జ ............ 4.. . సమకష్ముకు ..... ళ ణ్ ేత.... తగవ ి......... బయట పం ....... గ గ గ గ క 4. 4...... ేశ బహిషక్రణ ా ించు ణాం ఆ .. బయట టడం.... అప ధం...అందం. ఒ ట 4.. డుదల.. తప .............. న ....వ ............ త ం ....7.. ల ......6.............. ార్య చ్తత్ ం ేసుకో... పునరవ్ వ థ్ క ీ ించు 4. బ ధ్ ి ె ం నం క ం న ...3... దండన....7..... న టడం. కటబ . కష్మాపణ......7.5.... కమ కష్ణ ............... ం .............. ఎదురవువ్.. బ ..5..7. ం క ం ం ం ....... ప ర .......... ...5.... 138 .7......... ా ద్ ానం ఇ ..... ట 4.9...........7.. క ...... ప ణం క .... ............ ం .............. త 4.......అ యం..7.... ............... ముకిత్ ొందు .. ................. ం ...ప ణం జమణో ఉంప . జ ప రం స ళఁ .... ాయ్యం ధర ....6.......7.7.1. ధరమ్ం..7.......... షం గ .5.7.7.. అప ధం ....అ యం ం .......అభయం ష .6.ఎ ర హ ద్ ో ి ా రూ ించడం 4...................7............. రస దల ప ....4...7... ఆ ం స ి ెటట్ ుకో.............. ౖ ఎతడం ధర ...... ం ా ోపణ ె య్.......5....... చటం క య్ 4....7.......... బ ఢం .7...... ప రం తప ...... అ 4. డుదల ె ంచు.. క ...7.........7.....7. ప ణం నఁచమ॓ ............ దరఁ ...... అ కట ం య్. పర్మాణ ీవ్కారం ేయడం......1...ఐత ....... వడం ర ణ్ యం పణ 4.. ం ించు 4... ాకష్య్ం... ాయ్య బ ష రణ ..... ే ా ోపణ ెనకిక్ సుకోవడం న క పణ య వద వడం లఁ ......7........ రబ్ం ించు .. ఖైదు ె య్ 4...... రక ప ణం . అ యం . ఇ ం 4...ప ణం క ... శ .............ం క పవరన 4................ ... తపుప్ కా ాడడం రఁ . అ .........6.... యం......3. ం ా ోపణనుం ి అ ఖబ ....3.5.. నః ం 4...........7.. నం....... కటుట్బడు..... స బం బం .. ంస ....... ......... ా ి ెపుప్ క ణా॓ . ధర ం... నం..5. వ ............ ప క యం 4...7....7. స రం ఇవ డం గ ....

. ైబడడం రఁ ......అ యం ................2....... ఒ ... హిం ాతమ్క ైన ................ ఉం ..1.8......... సమ ధ్ ంి చు బం .......8........... ...8...3........ .......8....8.. గ ఉన చం . ం ఉం 4.........9..2. యుదధ్ ం ధ ల . అణ దమ క ె య్ ... అం ంచడం య్ య డం . యుదధ్ చరయ్.....1...............7..7... శతుర్వు అ ... లబడ .8. థ ...2. కిష్క ... అలల్ రుల్..... అంద ఉ తం .... ేరు ాచూడు ేరప్రువు.... అ ాయ్య ైన ... ద ం ర . బయట అమ డం వఁజ మ .. దండన 4.... జగడ ..... ల . భం న ............ స 4..8. ం క .. కదల య్.. పగ 4.. ర ం .. ....... ో ాటం...పడ డ ...... కా ాడు.3..... ౖ రం............. బయట పగలడం ..... మం కొరకు ో ాడడం వకష్ ోచూడు.. గ లం ల ల బ ల నఁ క బ మ ....... ల ........................1............అణ ేదం 4... ........ ేద పర్ కారం రుచ్కో న .3............2.....8.... ... ర ించు... స ట ..1............ 4...అణచడం ర ..2... ద అల ...................... ెడుకు రుదధ్ ం ా 4.... వ డం ఝ ................. ఒక .. ంప ... గ ం బ ... ప జయం 139 4..2.. వక ....... మర య్ 4....ం క పవరన 4....... ల బ బ ॓ క తం డటం........ వలం హ .......9. ఒ . ప ాజయం ................................. మం ర . అను త....... నం .............1.........5.... పగ.1.8. పం......... ం ట హ శ తలం క ..8..... శ ట ...3....... మ ....6.............. అలల్ ి ప డడం ప సర నఁ 4..... 4. క ినం ా ఉండడం క ఠం ఛఁజ ..7.... ప .... ఓ ం ...................... ొటాల్ట 4....... కష్ ....... న .... శ మరబ .....8.. వయ్ ేకించు శ ణ్ ............ పగ రుచ్కో. ఆ హ దఁ ..... . య్............ గర .....2..... శతృతవ్ం ............బ ం ళ .....2...........7..........5..8.. క టడం 4..... ఫర॓ .............మ న . ఎ ం 4...6.9...... ....7..8... ప 4...... య ే ాచ్వరత్ నం..9.... అలల్ ి...... ఒక ...... గ నఁ ..ౖ రం ఆపడం ... ల డం ఇ అ 4..... ఓ ించు.. ఆక ిమ్క ా ి ె ొం ఉం ి ా ి ె య్....8..8......... ా ి ె య్.. జగడమాడు.........గజ ంగ 4....2..ఓ ం ... బయట పడం ణో ..4... యుదధ్ ం ఎక ..... ద .... 4........ 4.9....4.....8.3.2...2.. లఁ ........1.....1.. బం ాప్ ిక 4....2..8..... స ం ఫం వజ . ఆలస ం.... జగ ఆ ల ॓ ... 4....2................... ల .. ద సం ె లఁ ఉండడం జ ..7.... గత ...... కయయ్మాడు......ప దం......9.... నమమ్క ోర్హం ె ోటాల్డటం జ ె ం బ ర 4....... ఆకర్ ంచు....8......

.. కోట...... న త క ప తవ డం ం ..4......... స దం ం ా కుదురుచ్కొనుటకు మ ొక ి ో సంపర్ ంచుట.ౖ న ం సంస ౖ క లయ ...4......... ె ఎ గ చఁ ......... వ ......7..6...8..3..8.3.8..4.. ౖ న ం ో ాటంలో/ ోటీలో/పం ెంలో/కృ ి లో ా ించుట.... ఫలం... ం వడం ంగ 4.1..4..పడవ పడ ం .... అపప్ ింత ెటట్డం...5..... వ ఉం టక ర ......... త .............3...... ల దళం బలగం .... బద పడం కఁ ...... ి ా ....8.4.. ర ాక్రం... ైనయ్ం ...............4.3.. ై క సంసథ్ ....... ౖ ర ౖ 4...6........ సమమ్ ంచు ॓ .....1.8... ద 4. వలె బలవంతం ా ోచుకొనుట....... యుదధ్ ఖై ీ ౖ . లొం ి ో.....6.................8.. ఒపప్ందమును ా .. 4......3.. ం ....... ం ం అక కఁ ....... దళం పడవ .........8... ేన..... వడం హ .................8......................3..... ప .......... డ చం ......... ద ..3... ా ోహం ాటు ల్ ...4..............1................. ఇ ం ........... ాయు దళం లబ ట ఓ .........3..8.....దళం బం ఛఁ జ ౖ న ం . ఆ ఆ ౖ న ల ఉన బ ం బలగం .............................3.......ఎ ఉం య్ ......6. చ ిచ్ంచు....... ాంతపరువు వ లర ం ర ... ా .... ాం ం ర య్ క లఁ వ ళ ం 4............. టఁ వడం వడం ఫ .8.4........ మంద ంచు.........................4. ోటాల్టలో ఓ ి ోవడం .. 4..........8..4. ..... ..... ం ఉంచడం . పర్ ాంతం..8......... గల వ ..... ెలుపు........ వ .. గూఢ ా ి ధ 4. ఫ ె 4.............. ా కాదళం... ప .8.3.......3.. దురగ్ ం 4...2.....3... ఇ చ్ ె య్..... సంపర్ ించు 4...... మంద ంపు ...8..మద వ ఉండడం ... ఆ ధం 4........... ప ాచ్ త్ ాపం ఏ॓ ............. ాధనం.8.ం క పవరన 4..4...... జయం...... ం ఉంచడం .. 4....బల కఁ ....... సమ యడం......2... లవడం ....4.... ాం ..... ఓ 4... తపుప్ ఎ త్ చూపడం 4.3.............. నం ట 4. 4........ 4. ఒపుప్.. స ద ించడం.. దళం అను..8...ఏ ంతం 4....అ ా ఉంప ..... పం .... ఆయుధం... ఒక గల త .. 140 4........8......3.. త ల .8.. 4.. ఫల .. య మద వ . ల క ..... డల హ ాటు ల్ ెటట్ ు.3... త ం....ౖ వ ల .8.6.6....... ముఖయ్ం ా యుదధ్ కాలంలో కొలల్ ొటుట్ .........4.......5.............. అ ఉం ప ళం ..బల క వ య ....2.8. క ౖ న ం దళం ....5......8...... సం ....... ౌకాదళం జయం ఆం ల ం 4... ై కుడు ప చడ రస ం ........ శరణుకోరు ంతప రసక్ ించు.....8...........6........8.3....6.6..... తనకు ాద ినద గటిట్ ా అ థ్ ంి చుటను వదులుకొనుటకు అం ీక ించు.అప ంత 4....... క చ ..8.6.....చల ........... ఇ ం ....... కష్ పణ 4.....8.... రం ద ఎ ఉం ం . కష్మాపణ ేడుకోవడం .. అ ...8..

.... ఆ ాధన.. సమరప్ణ. నం.............. .5.... బయట టడం..... మ తం ఆవ నఁ ఆంగఁ ....... న 4..... .................ఒక ౖ వడం ౖ పరఁ ... .8...... మతం జగ ............... ర కరఁ ....... ఆ ఖబ ....... వరం ొందు ఆ దఁ ....... బ ి ...4.........4... వడం ం న . చరణం క ...........వరం ం 4.. బయట పం ... ప ి ఆ ౖ దధ్ గర్ంథం ... న మ ................ఆ ం 4.... ష ం ైన. శ ం 4.9....................4............ ం ం 4. ల నం తకం .9..8....4..... భం ........... 4.ఇంద లం . మతపర పం గ క ైన ేడుక యడం ............ ీ ంచు.. సమా ానం య్... వడం ..... ట....2..........3... సం 4.. ఉ జం క ం ...... ర ల.. ఆ రవ్ ించు...... ై ట్ క ి 4............2......5.. 4............... అ ం కం 4. యం.5.. వతల ర డం ॓ ..... భ షయ్ ావ్కయ్ం ఁ దన. నమ కం ... మంత ద ల ర .......5. మాన ా త శకిత్ మం 4.....................9.... మంతర్ దయ్ ర ...1... ం ..........9.. యజం ......5........ శ త .............. మతం ..... ర ం మ ...........5.. ట..........9. క క ..9. గ గల.. ఆశచ్రయ్ం..... బ ఇవువ్....... క . ద ............ ం ...బ ఇ .5.....9.. ..ౖ శ ....9........1....... పూజయ్ ావం....... ా ె ె య్......... సమా ానపడు దఁ ఇ సం . ేడు ఎ ఏ మతం రక బ ......మత ప రం క ................. తల వం ఝలఁ ప క ...9....1. ోటాల్ట ఆపం ి ............................. ................9........ క యడం ..... పద ం.......9....... బ ఇ 4... నః ం ం . మతధరమ్ ాసత్ ర్ం ఆం ం ..... ం ...... ... న ం ప ప ....... మద ........ బ స హం ....1...............9....... చరణం.ౖ స క ..............బ ......9..................... ణి ణి .....4.... ఇందర్జాలం.....3.ఆ టడం 4.... అ మానుష ఆ . ేవుడు .................3........ ప తర్ ......5......8.... బయట పం ట ల జ .ఆ క పపంచం నంజ బం ...... ప ణం రఁ ...... బ ఇవ డం .. పూ ంచు..........కృతజత ప డం ం . ం బచ లఁ ... ట ఆపం వచ ఁ నడమ...... ం క . ైన .... న మ ...3.................. కష్ ... మం సకం 4......ం క పవరన 4.............9........ అ తౖ న ....... ం ప డం ల ........ మన వ .................9........... కాలజాఞ్నం....9..... సమయం.. సం తం ఫ ....5...4.......... మ ా న్ ాటించడం ........... ంత ప ం హ 141 . మం ర ఏ .....రక దయ ం ....4.......... లం 4..... ార్ థ్ ంి చు. 4..4.......5... క ఁ 4.......................6...... ణం .............1... శ ధర . .......... మత పం గ జ సమయం ేదన................. ఆ ా ించు.....అంద మ ..... అదుభ్తం.... అనుగర్హించు..... ల ...... సమర ణ...9....... భకిత్ ఇజ క ... యజఞ్ ం 4.... యజం న ఝ 4........త నం.......9..బ ండౖ న .......

............ నః రం ం ............... గ జ . స ప రఁజ . ం ం 4.. అ క న ఫ మ ణ్ ........................5.... డ.7...9.... స మ ణే ట ......స ఆ ద 4...మంతం మంత ......... ప 4......9....... ర ం ఫర క .... ం యం 4... ప ంబం...అప తం వడం . చ .. క ...9............. .. ...అం తమ ఖ ......9..........7.........8................. న ..ఉప సం.......... ం .8.. ంల ల ైన వసుత్వులు రం.మం వ .. గ మం గ ...............6..ప త 4.......ఉ న ....మం ం మం ...8....... బౌదధ్ ం ంద ఉం స ర నఁ వ ం .... డ ఉ ॓ 4.. సంభం మత ......... ఆకృ ... .............5......... ... పూజా సథ్ లం వ ....... ౖ నరకం . మత పర జ ా కి చం ............6.......9. తం. న త అంకితం అం క .................. త వ.7..5......... కైర్సత్వం ష గ ద ఘ .6...... స ళ డం రఁ . న ద ॓ ....... లయం........4.........ఉతక బడ .......... వ ........ స........ లయం ం మత ం ....ప పం........ సవ్రగ్ ం..........9......... ........త ... ం ం .... ఖబ .. . మ ............ ద మతం 4...... కర . యూద .... క లగ ...2... ం క పవరన 4.... ము ిల్ ం మ ఇ ..... యడం ............... పం........... ఆ ..వ .. మం ర మతం .............. నరకం 4......9..అన మతం ................... ఉప సం.9.... య 4......8......... ప పం ర .. దం మతం . డ .. మత పర ఏ॓ నఁ మ కఁ .త ..9......9...1.........9....... ందల గడ... త వయ .... రకష్ణం 4.1. బ హ క .... ఉతక ..గ థం ..... .........9....న క ............ఒక క ం ..6..... అం తం ఓ హ ....7......... అ చ ఆ ......... షం .. నరకం ప మ ంద ... గం ........7.9..ఆ రం.... ...... ఉప ాసం..... స ల ............9.......7... పర్ మ...............చలబడ 4......... రస ం . న ం స .5... ప మ... హిందూ ఉం . ఆ ాధయ్ వయ్కిత్....... ఒక మతం మతం వడం ............ .............. అ 142 ..........5.......... ..3. అప ం 4......... గర్హం ైన వయ్కిత్ 4..9................2.4.9..... గహం 4...........ౖ సవం .............. జ 4.. పునరు థ్ ానం ఊ రం ఉమ ద ద ...9..... మత ప ి ఆ దధ్ త క ..........1...........7.. పసుత్ ాఉం ే ఎ 4.......... థ .9... నరన .9......7...... అల ౖ న..... అ ా ారం స ధర ం భ స జ ....9.9. మత పర్ 4.. .... మతపర ైన సంసథ్ మ ం ............

..5.... బ ణే ..........2.....1....2.................... గ ................................. వ ధ ........ పడక సద ........... ణి వ ణేప ద .................. ప థ ............... వడం ....2. ఆ 143 ఏ॓ .......1.............1. స ల అర 5.......... కరర్ ామానులు ల .............ప పం.................1.... ం డ ..... ష రం 5................................ స స ణో ...... ల గడక అన ం ఆర ం .......... ఆగడం........4... ఆసనం.. త ........ ఆ రం..............................ఆ రం.సం ...........తలగడ ..1..... ౖ న యడం తం 5.... ణం ............... తం .. అలంక ం ................ న .......................... మం . అ ........... ఆ ...... ............ ోజనం ద ం ..ఊ 5.............................1............................ ఆ రం...............ప ఉం .. పథ ం ....... ప ... అదం.. మ ............................. పడక.................... క ..................................అలంకరణ......1.............................గృహ ప క చం .................... వంటగ ర .. ం న ................. త ం మ పౖ న వ వంట వ ం వంట వ క .. ం ...................................ప ం .... ద ప ........ఆ రం యడం ం ఆ రం త యడం అ ...........................3. ఆ రం తయారు ేయడం ఆ ఆ క ఖ త వ ం ....... గృహ ప ిక ాలు ........................ వ స త ............. ంగ ద ........ఒక త ......బల అం ల .. ఆ 5.. ఆసనం ౖ ఉం త ం ............. తం.... ం ప 5... బలల్ ........సజ మ ద మక న గడక ం . ల .........1...ఇం అలంకరణ ర .... గహం ర ........ ప 5.........1........ న పథ ం క ......కర స ర ర .................... ప బ .. వ ....... స .... ప కర . త తం 5. ఘ . బల ..................................... ప జం న .......... ల పక చ వల ....... ఆకృ ..............1.1....... మ ర ణీ .... కు ీచ్ పలం ప రం త ణో ..............2........................ పక .........1. ణో ... బ ................స ... తయ్ ఎ ఒక కమ హ 5...............2.. పరుపు . పం.. బల ప ల ........ కమౖ న... అ ఉంచడం ............ ల ం .... పక ౖ ప ప వ ణో .....వ ణీ లం ... బల బట ..1....... కటకం.......... లగ అ ............. బల స ణో అ ఘ 5.... త ......1............ మంచ ప ... వ బల పలం ఛఁజ మంచం పక న ఉన .... త కృత ం ............... ద ..........స యడం.... ద ... పలక ...................... పకక్........... వంట గ ............................. స .స 5............... ఇద పక ం ..సం కణో ......... .......... .. ...... రు ా అ అ ....మం వంట ............కంబ ........ ఉం ............... త సం ర ................ ఇంటి అలంకరణ ..పక పర మణే వ ణో ........1.. ద పలం ......

.2.............. ... ......... ఉ ం ఘ 5...... క.............. ..2... నద న అన ం ఆర ం ......ప వ ..2........ నడం..............2...............1.................... నడం......................... ........... ర త స ....... ఆ రం. ం ణి ణ్ ....................4...... త ..2..... ... త ...........గం . ంప ..............ఇ ప నంౖ ....ఆ వ ... ఆ రం............ఒక అన ం ఆర ం టడం ఏ॓ ......... మం క .. ె అన ం ఆర ం . న రకటం.1...... ........ రత.......... చరమ్ం వంట వ .......... అన ం ఆర ం . నమలడం ం .. 5...2.... భదౖ న నఁ సఁడఁ ........ న..... ...1...... మందమ ....... ండ బ ........ ం ...వ ం గ . ఒలవడం..1.ఎ ర క ..... పం 5....... ొటుట్ యడం.. నడం.. నమలడం . వంట ే ే పదధ్ తులు ఉక ఉక ఉక క 5.. .. నమలడం అ వ ఁ న . 5.... చర ం అన ం ఆర ం . ండ ర ....... కర ఆ రం ం ..... నత.. క ... ను..... భు ంచు ఎ .... ఆ రం....5........ త తం క మ ం ం ం క ..............ఊర య లఁ ........ ఆ రం......1...... ం ప వడం ం 5........2...... సంప ం ం ం .. భ ించు....... బ బం బ జ టడం..బ త వ త య్....అ ... ెంకు 5......2... వంట త ెటల్ ు దఁ ..................2..........న న ణి ................. ళ ండ ప వడం ం .............. ద........... క ....2. లపడం...............1........2...1................... ............ లవ ం న ఆ రం .....ఎ .............. త వ ళ ఉడక ఊర య.2... ప .........వ ం త ..3......2. అన ం ఆర ం ............ ంగతనం ... ఆ రం.....బద ర ...... కొరకడం.... కాటు.2......3. లబ 5. ..................... వంట ాతర్ ..ఒక క లఁ ..... మాను.....................5...క .... ఁ ఁ ... ఉడక ప ....... క 144 ం ...... .......... ోజనం వ ిడ్ ంచడం ఆ క ......... ర యడం జ ..... ొ ి ఆ 5...... .......... వండ ణ్ క ...... న న వఁ .................. ంత ణీ ....అరగ .....1.........క ...... ఆ ర భదర్త జత గత ప ............ నద న . క . .అన ం....2....అన ం ఆర ం వ ంచడం .. కరువు.... ముదద్ .............. క హఁ డఁ .. ఆ ర తయా ీలో ఝ ేయడం క యడం వడం .............. . న ండ. సంపర ం......... వంట ....బ ం క ..... క ............ ద గ ..... ం అన ం ఆర ం ॓ .. మ ం ..... ప వడం 5.... ోలు....... అన ం ఆర ం ......... ం ... .........1................. ంచడం ................ ష రం ......... రకడం........మ ట ణీ ఒ ....... ఆ రం...1......1... గ ............ ం . ం ... ప 5.. ిం ి ేయడం .............అన ం....................... పచ .......2.........ప .. జ డ కణి ........2..................2..... న వ డం ... కడం భ ..... ఆ రం.. క ంచడం క .........2..... కలవ్ంలో దంచడం.. కుటుట్...... నద న ...1.....ప ం క న క ం ........

.................... నక... కం ... జలజ.......2.............. వరం .... అ రం పత ం ........ జం 5.......1.... 5..... ం ఆ రం ఉండడం 5.....2..... ఆక ॓ .. 5... ....2... ద ిప్క ొనన్...............2....... తనం ....... క న ం .............................. ందు ెటట్ ు ఆం ........... ం ఉండడం ..... మ ....... తన న ణా ...................... న కం త ..2......8... ఆ రం.......... సంపూరణ్ ం ా................ఉప సం ఆపడం ............. ఉప సం..3................ పథ ం కర ................... నడం ం . పండుగ......9.3.. ఇవ ం గ తర హం టఁ బ ..................2.. ॓ .......... అ ం ..2..... హం త ............ న ం మనఁ క ... తప ..................1... .. ఆ రం .....1..... తబ న... నద న ..................................5...... య ..............7. ఆక ....... స ప ..... బయట ఉండడ ................ ాగు........... పూ త్ ి................ఈత పం చణా .2...... ర నఁ .. ఉప సం.. అన ం ఆర ం 5... ంజ భ ... ం నడం .. ఆ రం ె 5...... ద న ... వన అన ం ఆర ం .. తత్ ాల నుం ి ఆ రం .......... వండ ఆ రం ణీ ...2.. ం ...ఉప సం..... న డ ం .. మ చణా ........2.... ప .....2............1... ఉప సం.....ఊడ డం..... త బ .. న ా కి ఉప త త క .............. మృ ట్ ానన్ ోజనం య్...... ఆ ర రకాలు ......... ం పండగ . ఆక . నగ .......... వ ణీ దఁ ........ ందు....... హం ద ॓ ॓ .. ద ఆక 5....2............. పం ల నడం ే పదధ్ ఓర ...................2...... ం స ..... ండు....3..................2......................2. జ ......... అదనం ం ... మచ ర .2.......... త ల 145 యడం ిం ే ప ెళ్ం ....... న కష్ ం వణ్ ... ం ఖ ..... త ..... వకం........... ం క . ాహం ా తర .......... నకుం ా .....2........... ప భర ..3... త వ నడం త .........2....పగ ట 5.................... ద అన ం ఆర ం అన ం ఆర ం ......ఆక ం ........ ద ॓ద ॓ .. పం గ బ బ న ఇవ డం ం ... అ ఛఁ ంసం క ట .....2.... దవం............. ..... చ య 5.........ప .........5..........2.. అన ం ఆర ం ప ం ప .. ా యం యం.............. ద ం మణ్ .... సంపూరణ్ ైన ..1... న ం ద ిప్ ొనన్............... ప మ .. త తం న ...4.... బ య ..... యం ఉం ....... న డ ం జ .....ద క............ క ॓ ............. ..... నగ గ ... పకం............................ ా ే వసుత్వ..... న 5.... ం ం ం ం వ క ॓ ....... ౖ ............... త .. ం కక్ల నుం ి ఆ రం 5.... డ నగ ఁ .2.తృణ వ ం ణ్ .............3.... ఉప ాసం.......... న ..... బయ ... ..... తృ ిత్ ొం ిన..............................6... బయట ఉండటం........... ం ం ఆక ॓ . ోజనం సమయం అన ం ఆర ం ............. 5........

.....1...............................2......... రప య..........1...2.3.అలం ఆ గడ . ంసం . ... ాల ప ా థ్ ాలు థ ..................... పం ం .3... ర య .. ండ క ం ............2.. పం ఆం .. క ర సక ........................1..............2....... య ....3..................... లకర .. మ 146 హ మ .ఖ రం ం ...... ర య ంజ .... గుడుడ్ వంటకాలు ఇం 5........... బం ంప లస ణ్ ...... ఆ య రఆ ర ..2..................... ంజ ఆ ర.....................ఉ న ణె ణా ............ ణి .. ప 5.............. ండ య .............. ంసం ... గడ 5.... మ య ॓ .............................. ........3..... ంజ ఫ .. యం స ॓ ..... ఆకుల నుం ి ఆ రం ఏ॓ ట ధణీ ఆ ఆ ర ....................................... ఉపుప్ ణ్ ................. ంసం ........... ..2. ౖ న ........ మ య సం ............ బచ అదర॓ ......... ఉ వ 5.... ..... ం న ఇం ............. ట య ం ......... ప వ జ ఇం ఉడక న 5......... ఆ ర ...............................3..............3.............. ఒక తర ర ...5......................... య ం ం ................... .............. ర య ంజ ....................... ల ... మ ఆం ...ఉ ణ్ .......................... ంగ ......3.....3......................................4.. ల 5...............2............... ర య ........ పండ య దనం ఆ క న ం ......... సక .. ..... ండ య ంజ మ .......... ండ ....... ల మ ... న ం . పంచ ార .. కందగడ 5.................2....... ......... ేరుల నుం ి ఆ రం కం గంధదవ ం ...........3.... రసం ....... ఫలం 5..2................... వంట ే ే ప ా థ్ ాలు ఘఁ ఫ మ ల ఆ ఆ .................2.కం ప . ద ద ప 5..... ఎర ................................. మ ాలా..........2... చ ర వ 5..... య . ల ..... ం .......................... త .....3...... మ ం .... పండు నుం ి ఆ రం అ .2.1......... ల చ ర క ...3.......................................... సుగంధదర్వయ్ం అత ..........3....... సక గం ....... ంసం ...... మ పం ప య ........2............ క ంసం ............ మ .........................3.....2... ............................. ..... కూర ాయలనుం ి ఆ రం క ................అర పం ఖ ......................... కర య .................. ల ర ండ .. ప ఫ ...... జంతువుల నుం ి ఆ రం ం ం న బక మం సంద స 5......3........................... యడం క డ త జ ఇం .....................3..... ంసం నడం .... య ఏ॓ ఫ ....... చ ర త సక ణా .3... జల ప...3...2............2...... మాంసం .. గంధ దవ ం మ ........ ల ప .. లం సక ... ంజ ........... య ..........2.... మ ర.3............ఉ ణె ఛజ ......3.......................... స య ఫ ....... న బ .2...........కప ...........3............... ఒక పం ఆం ........................ ం ...............................1...........2...................... ంస .....5............... ఎ య...................... ంజ 5..1..................2................................ ండ య ం .......... త తం 5...... ం ..... య ఫ ....3.................. త మర .. పం ...... ండ య ంజ చ ం .3..............

....... పణ..............ప య ం .......... ల లం నర .... యం............... దవం..ఎ వ వ ఉం ఆ .....3............... ం వంట య చల లం ..3.............ప ం ద . ట వర .. అ ..... ......ఆ వ ..... ప ........ మక న మ . ానం.. ం ంసం వం ం . ం త త ................ బయ ........ మదయ్ ానం .స యడం................... ంసం వంటకం భ ..........................2....... ా యం ణీ ........1................ ఉ రం ఫ .. ... ల ర జ అ .. వరం ర ....... ఫ ....... ..........................5... త రడ .... చ ..... ఆపం ...............................4.....మ ...అ న ఉన . .....7.......7.. మ థ అడ ం . య ర ...........3.......2.... ం ....................మం వంటకం ఉక .... డ 5..3..క 5.................. రసం ం జ వం న ఆ రం ం .... ట ట మ . పచ ం ణ్ ంసం వంటకం ఘ ............. పు యబెటట్డం ...........3...........3... ............. పం ........... ం న ........... ఫ కడ .......ఊడ డం............ ట ట పచ జ ఫ .................. లం ర . య టడం 5... ........వంట 5............... గం ........ య డబ .............................5...వంటకం ఁ .. వణే . ఫలం....3... త ఆ రం బ ణీ ... రడం 5.......................... త భ ..............................2.... ........ ం ...................4............................. .............వన అన ం ఆర ం . ౖ లం..2..... తప ...........3........ బయట ఉండటం.... ౖ ............ న ఆ గడ మ ర .......................... ఊర య.............ఊర య ప ఆ రం లం ౖ ................ న త ..............ట ట ..........6....... బయట ఉండడ .. ఫల ఫ ...... స ..పళ క ం జ ఆ గడ ఉ ర ........ 5.............. ర య త ................. భ ........3......... వకం..చ ర సద .........2..........2... ఉ ఉంగ ॓ .....జలజ... డబ ...... ా ిన ............... ఆ ........ న ఆ రం ... గడక .......... ఆ ర ............ఇం ............5... పగ ట అన ం ఆర ం వ ంత ............ డ చం ............లవం 5.......4... స జ .............. ల .... వ ంత సక ణీ ......... ం .. య రసం మ ... తయారు ే ిన ఆ రం అ అ అం అ ..ఉ ం 5. ప . త పర ........... ం ..... ఎండ న ఆ రం ర .. ొ ాకు న ........... ఆ రసం 5..త .... మద నం....... అ రం ఫ ......................2...........2.......2........... త తం ఫ మ మ మ ం 147 . ..3. రసం ఫ .. నకూడ ఆ రం ఖ నఁ ................ అ ........ ... వంట నూ ె ఇంధనం...... ఉ న ఏ॓ ఒక రకౖ న క ఆ ర పౖ న...2........................ప బ ం ర .......7........2.... ం . జ జ చ న .....................4.......... పచ ................ ా ా తయా ీ ఉ . ల అన ం ఆ ర................. 5......... కడం చణా ఆ . బ బణా ...................... పళ రసం ....

నగ చఁ ..............5..... టం ........................ ....... ల ం ం ................ క ... పల .............4...3........ తౖ న. దుసుత్ల ా ాలు ...... న................................3........... అ ఉం . రఁ ఆ ర వ ............ ౖ ల 5...... అం .............ఉ డ ఁ పక ............. . . ఝ .............ర క ఝ ...................... సం ... 5............ డక.. జ ంగణే రం ల వం య రం ౖ .. ల...... రఁజ డం ం ం వడం వడం క 5. పవరన......................4... స నం ఉండడం .... .............. ీత్ ర్ల దుసుత్లు ఓణి ణ్ ...............................ప కమ .................... ణం................................... దుసుత్లు ధ ించడం తన .......................... ......................... అందం కనబ ల ...బట ర క .. ..............3.... ల ల ఝ నఁ ................... .5.... గ ప ... ప ........... ాంపర్ ాయక దుసుత్లు ఁ డ ............ .......................... అలంక ం ..................................... తల గ ం ........1. ర క గర ....... యడం ం ....................... కంకణం........3.. భదౖ న ల .......7.... నగ 148 ............6. డక బం . అందం యడం ................ ....మ ం ....9.... అలంక ం ఝ 5.......... పర్ ేయ్క సంద ాభ్లకు దుసుత్లు ం 5..... ...........................1......3....... ఉంగరం స ..3.............. ం ం .... . ........ౖ ణి దవ ల .................. ... త ..................3... ...............4.... 5.......... ం రజకణొ ......... త ......క వడం 5....... ....................... ఆటల ...... మ.................. ...............ప .. త త తం ట ద ॓ .. గప ం .... బ ల స ....స 5. త........ ల ... పంచ ప ....3..................... ం ................. లం న ... వంద ఁ జ .......................2..... బయట .... పర్ ేయ్క పర్జలకు దుసుత్లు జత క గత ప ....... ............. ం ............... బటట్ లు ధ ించడం ద 5.. . వతల . వ ల అం 5. ర క.......... ం ... లకష్ణా ...................... లవ .... పురుషుల దుసుత్లు ...... ......... బ .................. తన బ .. ................... క వడం............ ....... ల ల ల బ బ రజ ................. నగలు క ............... పల ....3.... మ .. 5.......... చ వ క ................ అలంకారం ర .. ఓణీ ం .........1.......... పల బ ... ఎ ర ........ అం . ... ర క....... ........... వడం............. ద ...ఈదడం. ఆ ప ల ల .... రం ఁ ......... 5................ వసత్ ర్ ారణ ోకు ణ్ ........ ౖ ం ..... ఆ ఉం ................ క యం ణొ ..... చ ం ...................... స ..... సన కం . య .4.......3...... టడం...అలంకరణ....................

................పళ ంతణ్ .. క ........4.ి అ ిన్. ోళళ్ కొరకు శర్దద్ వహించడం 5. జడ రం ల .. రం తరం రం . ం క ............... మ య వర ణ్ ౖ న......మం ప ............. 5...... క ం లఁ ..2...త .....................అం ంచడం..................6....... ం ............. 5..... . ం ............. ైలం ో అ ఖ వ ేకించడం .................క ం జ ............. ల ... అలంకరణ వసుత్వులు ఉంచఁ ర ద ఉం వడం 5...... ెంటుర్కలు దువవ్డం .... నద న ఆ ..........................3.. .... ం యల జడ ..అన ం ఆర ం ... గడడ్ ం ేయడం ఆ యడ ప . న వ డం 5....... .............. డ ...... డ ..........క ం న తణి ణ్ ......................... ం కల రం ల రం . త తం 5..... ం ... ఁ ...... ల క ...... అ గ్ ............. న ంటఁ .........5.చక ....... ల న .........ఆ న 5...........4..... ....... ెంటుర్కలకు భదర్త ల . .............5... క ..... ఆ రం...... జడ యడం.................. ....రం అ ...4..... ొరుగు... వంకర ంట .... జడ ॓ ...3............. క ం ........ జడ అ ............3....మం ...... ం సన .......1.... ఈదడం.. చక 5... పళ న మ గ .......................... ం లఁ . వం ల ం ........................ ...........5..5..గడం యడం నవ ఛఁ ..........3......... స గడం ప ..........4......... ఘ ........ అదకం .....4...... జ .. ద క ర ల క ం సద ॓ ............................................. ప న....... మ ళ ............... దం మంజ ................... క వడం....... న ..... ద ల రం 5...... అం ం న 5..... వం ణా ల ... వ .... ే న . వ కల న లట ..... న ం క ం ం .....4...... ...........4..2.అ ం ..... రం ల ం క ....... ప ం 5. ట ట ం లఁ ...........4..... టుట్ క త్ ించడం ం . అల ఉన .......అ ............ చం ....... ం కల రం వర ణ్ ౖ న 5..... ॓ ...........3...............పం ల ం నఁ క ... కలత క ం ................. అ .............................................. ............స స 5....... పుప్ అం అం అం ...............4..అ న .... వడం..... .......... రం మ య ోజాలంకరణ న .3....3...ౖ న ణీ ...4..... ం కల బ ల .................. జడ అ ....... గల రం బద . ౖ న ం ం ...4..4. అలంకరణ ప ల రం ॓ రం . ెంటుర్కలకు జడ ేయడం ..............5. ెంటుర్కలకు రంగు ేయడం పడఁ .... మంగ ఘ ......4....... వరస . పళ యడం ం వచ ఁ ........ ళ .......... నడం..7........ ......3.... మ... మంట ..అ యడం ...... రం ల న ల ఆ ఎర ల ల గల వ రం .... కౌష్ర ల .....ఆటంక ప ....... అ 149 గడం త ం .. ర ం ................... జడ యడం... ం న వకం ................ దంత రకష్ణ క ఖ ॓ ... కౌష్ర ల ం ..

.5........ ము ికైన ...... ..... అం ....5.......................... ఖ ........... నఁ కరజ అం కరఁ ఉత న కర .... వంట ెరుకు .......... కలు ిత.. చ .....అస . ద వ ... ఆ ం యంతం .............................. రవ ర ...అ పక యంతం ప ..............................2...2...తలం హం ....4..... ఆట ప ం ॓ ... పండగ ే త్ ా యం బం అం మంట క త జ ల ......... కాలుచ్.... ఇంధనం. . 5.5..... ప శవంతౖ న.... ాన్నం ె ే చ య్...... నం .. భర్ం ె య్...........అడ కలప ఇంధనం........................... ........... త ప ? 5.... మంట ం బయట యడం 5........ వంక ట గ ..... ం వంతౖ న. మరగ ..............6............ ద ం ... ము ికి... ఇ అం ...............................5..... ం .. కాలు. నం హం కరఁజ ఆ .. ల ........ ఘ బ . గ వడం ఁ పక ......... ొ పుప్ ాయం.... అం ళ భయం నం 5... గప ఁక .............. జంగ అం ... మచ జ .......... క నఁ .... ............... వంట .. మండు ణీ ద 5... అ గ్ ి ముటిట్ంచడం అం ఆం ... ఖ భ భ ...... .5........ ప ి భర్ం..మంట.....అ నఁ ఓ .......అ న........ అ ల ...7.ఆ .. రస ..................... న పత ఛఁజ ...2.5...మంట మం ంచడం ర ఇంధనం టడం మంట ॓ ......... పం న భం క ... పం. ౖ లం.....ఉ గ త... వంట త .............ఉతకడం స .......... జంగ ల ................ డ క ....................... మం ంచడం ॓క ...6..ఆ ఉన క .... ాన్నం ంచు .............. మచ ............... ద ం వ ...... చ మంట ే ే ోటు.. ల . ం వంతౖ న.... గం క .................. న గ ........ ఖం .......... నం .....................6.... పం ం ...6......... చ 5........1... ప ి ల మంట దధ్ ం అ ..... .............6..........................1.................. 5............ యడం ల .......... ఆ శ త...బటల స క ................ అడ బ .. నం .....చ 5... మంటలు ేటి ఉతప్ త్ నఁ ..... అం 5.... దహించు..... రపబడ ఖ .డ బ లడం దౖ ం నఁ ...... క ల ....... మంట మం ించడం అం అం .. చం ........త ........... త తం అం చమ॓ అం నఁ ఖమజ త 150 అ గ లడం మంట మంట మం ... ం ....... ంత ల తౖ న ............. .. ౖ న ... క త జ . పం ం ఁఆ .... మంటను ఆపడం అం అం ఒ నఁ ఓ ...... త.. వ ప ల ౖ టడం 5.......... .5................................. కణోచ ....... గ ...... ప శవంతౖ న....... ం .. వక ఇంధనం ం వంట వ ...... .. ము ికి ె య్. మంట ంచడం .. గలడం జ .......... 5.......మంట టడం క ...5................ వ నం నం నం ం నం .... ల ......... హం క .................... డ ..3........5. య్ ............. ఇంధనం డ ణీ స ....

............. ప ...........మంచం ఎక త రవ డం ..... త నంత ద ం ..... డ క......... కల ం ..ఇం వద ఉండటం ఠ ణే .....4. .......... డవడం. ం ధ .............. సం సం రం క ..... ం ....... ద .. గృహం...... దర్ ోవడం నఁ గ ర ...... బట ఉ మస ళఁ ..................... బటట్ లు ఉతకడం 5..ఇం వ వ రం ఘ మద .......7. త తం హం ల 151 .. ార్ణముల ో ఉం ే....... వడం......... దర్ లేవడం ఘ గ ం ం ం గ ..... వలస వ . తుడువు ..7.. ఇ ఘ .................3...... ఈదడం.... కర ....ఇ .....క న మ మం ఎండ టడం ల .... క . ం ళ డం ో. ద వ డం ........ ఆపం ...ధ ం ణీ ంక ళ ం ం జ .. గృహ రవ్హణ ఘ .. ఊడవ్డం.... .... కొటుట్కొ ం ణ 5........................................ ద ళ రఁ ........ గ రం...... స ృహ ఎ ం ............ మ.. క 5.ఇం ర హణ ఘ ...... కల........ రం .............. ఇం స యం క . ..... లఁ .................... సవ్పన్ం ఆ స .........ఇం ప ఘ .......... లయం ఘ చ .. ఆర ొరుర్........ షం రఁ .............. స 5. ౖ ఘ ....................................6........ ద బ .................7... ఆ ...5............................. త ం .. ాతర్లు ోమడం ఇ కఁరఁజ ఘ . ఉండటం 5............ బలం ంచడం త .. ళ .......9......మడత ...కలవ .. సం. ............బట ఉతకడం ల వఁజ ట ..... త ..పక వడం 5... న 5....7... ......... ఉ గం.................. అ ...............ఆ ............... లుపు ఘ రఁ ................ ద మ పలం చ నఁ చఁ .... ం .....6..2.. దఁ ........ .. ....................... ..... .............ఒక ఉంచడం ం మ ................ కల............ క వడం...6..... స వ............. త మడం ణీ ంక ళ ం 5........................ ద బ స .....5. దర్.................................6. 5... ం .................9... ఉండడం ఊ ... ోగుజె య్ . ర మ ణ్ అ ... సగం ద .. దర్ ో ఆ 5......6. తుడువు..... ప ..... పండల్ ార.................. కల సప ........ ఆ ........ స వ........... ద వడం ఊ .......... థ అడ ం ...... ప ..... ఉ ...3........... ఆపు...... కల ల ఉం ..8...................... ం . గ బంచ . ంచు.. బట ఉ అ ల ...... .....కల గనడం 5. న టఁ .........1. ోకి ి ా రుగు....... పతం ..... ...

.. ... క గ ...2.3.... గపడు...... ఛణ॓ ...........2..... పర్యతన్ం....1. కా ిమ్కుడు.....1.. ..... ఇబ ం ........ రఁ ...1....3........ త .. క ..2.. రుప గ...ప ఉం 6........2..... ..చలడం.... ల ం లఁ .. 6... ఇస .. ....... టం లఁ ... ......శస త ...1.ప జణే కణో . ఉప 6..... యతన్ం ....... ర ేయ్ ఛఁ జ అం జ 6... ంద త ప కి ా ...ప ఉం ధక గ ... దజ న ...అయ ..... ఫ ఫ . పర్య న్ంచు.2..2..... .... ప భర .............2.. ా ిన ..1......... ౖ న .......1. ప ... న బజణో .........2....గ యం ......1........ 6...4. మం జ 6........... క ికలే ............ ప కి ా ... ఏ రకౖ న త క .1.2. దుబా ా ె క ేయడం 6........... ఉప కుడు క 6.... రనౖ న య డం . న ం .. పం.ఆచరణ..2...........ఆటంక ప ..........ప .1.పయత ం . ర ం 6.....2..... ాడుక పుణుడు 6.3..1... ఏ ై ా కా ాడుకోవడం ఠ ాప ఛఁజ .1..1.ఎం ం ప రఁ .... గత ం ల ఛఁజ ...... ే ఉప ించు.......... .... ొరుకుతునన్.......... టడం గ ..... ఉప 6. మం ............. ం ల ండ .....ఉ మ .. పదధ్ .... ెతత్................... గం...... అ భవం ... పసవ దన 6...2...1.1....బయట ల ...2........6. ప లోఉండు క ఛఁ . జనం......... దండగ...... వృ ా. జాగర్తత్ ో కూ ిన....... మ .. డడ మఁచఁ ....1..... ానం ంక ...1...... ప ణొక క న త ..... లభయ్మ నఁ ఢఁ ఆ త ...ఉప గ ప పర్ గ జనకర అ ైన..2............... రకడం జ టఁ అడౖ న. అ ౖ న గం ..2...... య్. ఉప 6...............కమ ..... ాడు ె ఆ జ య్......3....3........... వయ్రథ్ ఆ ......... న...... ఎ ౖ ...అ భవం ... ొ ికే................ ైన మ ర ............ ..... ప ఆ శ ె య్ .. 6. ాడు. .............6.2.........1. పర్ ి ిన ాడు.... వయ్రధ్ .. కరవ ం 152 క 6...... ప ం .. త వప క . ప ార్ ాడు............. ప ...2...........3. న ... తబ న.......3...1.5..........1..... కరత్ వయ్ం ...... ఎ వ.. రణి.2.......... త.1..2...... అత ంతౖ న..... డ .. త...... అనవసరం....... ప గ...1.... కలత క ం ... ప . ...........2.. జ . .....1.......2..... ప .2..2. చ ... కషట్ పడడం అ . తన ల ం ే....మ 6. .. ప ...... త .... మం క ఆ ప .............. జ వ .3. ప .............. .బలం న 6. అక ర ........... వడం క ............1... న 6.. ప న...

బాధయ్ ారహిత న జ 6.. సం స క . రౖ న......6...... శకిత్.....8........ 6...త ేయడం య్ 6..3..... ...3...7.పణా ఒ .1...... అ భవంగల.1....1. అజాగర్తత్ ోకూ ిన.....1. ెంబ ించు. ే ైన. దల .... ర ం ...... ాలా ెతత్ ా ప య్..2. కరవ ం .. సరడం ిన ఇ క ....1....... 6..4.అ గత 6..4..... య గ క ైన..ఆలస ం ..3........... అశర్దధ్ ా ఉం ే....... కృ ర్మ జంగ మ జం క . సమరథ్ .. లాభం కలగ ె ల . ేయడం 6. కరణం..2.ప ..2..... దకష్తగల.... ాధయ్ ౖ ... ప ం ....3. బలౖ న .. ఆచరణలోకి వ ేచ్.. 6.. ప క .2.................. ల ం ... క 6.5...1... అ ికారం.1. ..... ...1....1.2.. .4......1.ఉ ల .వ .... అ భవ 153 .. సతు త్ వ.5.. క క సరడం అట యడం ... అ భవం గల మ ఘ మ న ......1..... తయారు ె ఁ 6.3.2. న క 6. న ప తనం ైన ..2..2..త ... లాభం...... ఉ ోయ్గం ై ఇషట్ త . పణా క ేయడం 6.......... తరుణం........... ౖ 6.........4.. పూ త్ ి ె సంపూరణ్ ము ె ...బలం ... ాఢ ాంఛ క ఖ ం త ౖ ొలుపు. సద 6....... ఫ ంచు. త ప ం గందర ళం....1..... ఆట క బణా .... స జ .... రస క .2....6. వ ి ంచుకోవడం వ . ఏ య ం ...2......కలగ ఉన య్ త ... ప ..... సంఘటనను ఏ ాప్టు 6.....6... పర్ 6. .. ఫలమవువ్ .....1. ం ..1.. అనుకూలం.9.1..1. ిదధ్పరువు బణా దర .2....... ైన 6.1. ఆచరణ ...... పర్ ావవంత .4....5..............8.... అసంభవ .....3..... న ం గం ౖ . మరుచు... ఆశగల......2.1... దుయ్తు త్ ..7........ఏర ర ......1..... మ తనౖ న 6.1.2.........1.3.1..4.1.2. గ ేయ ో ే ిం ి జ ైన క యగల జయం ా ించు. స సవల .. పర్ ాశ జనం. స యడం.... అ ఏనఁ క స సద .8. తం నవ 6...3.. రు ోయ్గసత్ .............. అసం తౖ న.2.....3............. ెలు ొందు.. బలం కరం 6. కిల్షట్ సం ావయ్.. ాడకా కి ఏ ై ా తయారు య్... అల ...1..3. ోమ ి నఁ ల ఁ క క బణా .1.5.........2.. జయం ొందు.... ి ధ్ ంి చు ప క ... కషట్ ం........ పర్ణా క వ ైన జనకర కరజ క ైన ల క ప బ . ఆంగఁ .1. సులు ైన........త త 6..... తపుప్.... ం .. అవకాశం. ప య ......... బదద్ కం........1. ఆవజ న . ద అ ాధయ్ ఁ 6. ఏ ఏౖ 6.. ప నస 6........ ల ం ైన....... ంబ ం 6.... త ిప్ ోవడం. జయం ం ..... ఏౖ 6...... ందర వందర...త వడం సమయం . సులభ ఛఁ క సం ...... అనుభవ ా ైన అ భ ఛఁజ ........... అనుభవంగల...6..1.4.1.6......

......... కందగడ 6...............2..2..................1.................. ట ప 6.............. అరటి పం ించడం ం ......................................1.......... యడం 6....1..... ల ర .. పతం ........2....... ఎ ......1.......... క ం ...... వంశం..1..... ానయ్ం పం ించడం 6.... రసం సక .. అలవ ం ఫ ప .. కష్ ॓ ......2.....2..................................................1......... క ం ......2....... ం ర ........................4............1.... అలవ ిం ి ఆ కక్జొనన్ పం ించడం 6.............................1.... ం ర ంగణ్ ...... బం ంప సక గం ........................ ర ఖ ఖ స ఎండ జ ఖ .ఎం న 6............. ల ంపకం ...............3.......2.1....1........7... పం ం న మ ం ....... ెరకు పం ించడం ర ..... యడం ం .......... ోధుమ పం ించడం ఁప పం ంచడం ....... ఆ ............ ం న ......2... కష్ల పం ంచడం అం ర .........6..... త ................7..1....1.....5.. ..1.......... నగ ....... వ ల పం ించడం ఆ గడ ..2....వ వ యం ..1.... ేరల్ ు పం ించడం అ క జ . ం ఆ ర ................1.............................ఎ గడ నస ణే .................2... ల ట .2........2..... ........ క ర ం .... మ ...... య ం ... బం ా ా దుంపలు ర యల పం ంచడం ల ర .....2............1...... ప ...1.................1........ కరవ ం 154 6..........2..... ........... సజ మ .1...............ఉ న వనం..... కొబబ్ ి ెంపకం .....గ ంచడం ......... న ..5.. వం య 6......... ........................ ట ం ............... మ ర ...... స య ........... బ య ర ..... కం నస ణ్ ..2......7............6. ఉ ..ఉ ట .............2....... 6. ..2.2.. పంటలు పం ించడం 6......2.......ఎం గ 6......2..... ఫలం పం ించడం ల పం ంచడం ...............4. సర ం .గ ............... ంప పం ంచడం క 6...... ర .................2..........1.................2......1............... ప ం ...................2................. పళ రసం 6.5.1. కూర ాయలను పం ించడం అం ॓ ం తర త నఁ ప 6.. ం ణా ప ..........4........1...... ట ర .......... వయ్వ ాయం 6...........వ 6..................... ఎ గడ ట ..............2. గడ ం ప .................... ప ర ...గ ..మ యడం వ ..........ఉ గడ... ం ర ట ...1... బ ంపకం ............1.................. ఖ ....... ర యల ట క .....2.. 6.. ం ం ................. పంట ఘణో క ......2.... ం .......................... ........... ప ...... .....3.................................1............ ... .2...1... గ.........మక న మ ..............2.............2............1.....8..................... ొ ాకు పం ించడం త ..... ఫలం పం ంచడం ఫ ణీ ......... ెటల్ ెంపకం 6... ార్కష్లను పం ించడం అం నఁ ప ంపకం 6..1. వ ి పం ించడం వ ..1..1.... ఆ ర... కష్ రసం అం ...... ర పం ంచడం 6....2.....ఎ వ ......... కా ీ ెంపకం ... ప జ ణో ....... 6................లవం .......7. దుంప జా కక్ను పం ించడం గ ................... గ ిడ్ ెంచడం ట 6.. పూల ెంపకం ......

......... జ .......2. ంటక .................. ం ....... .................. క ...2. .క . వంట ....2...................2........ చూడడం కల నఁ క ల ..........పంట నషం ..4..4... బంక ల ..... కక్ల ఉ ాప్దన ం ......2. 6...... ప 6... ............................... క క ల ఉ దన ఁ ..... క ల సవ ం క ంచడం ... 6...........బం ద పం ఖ క ... ....... గ ిడ్ కొయయ్డం .. క టడం ప జ ం న మ ద ..............4. ....... షం ॓ ........ భూ లో కక్ ాటడం ....................... గ ఖ కడం క 6. సమం దటి ఫలాలు 6........... త......2. ణా ...... తడం .. ....2... మక న త . త క ల బయట ..5............ న .........2...... స ం ........ పం నఁ క ...... అట కక్లను ోగు ేయడం జంగ 6.... ళుల్ కటుట్ 6. షం 6...... క ...... జత గత ప ...........5.. కల 6.......... ఫల ాయం ఆ గడ ఫ . లవ .2.... భదౖ న .....అ గ ం............పక ౖ న.... యడం 6................5.... ..5.2..2....అ భ ం ..3.3. లబ .... త యంతం ..క ం .4..... కక్లను సవ ిం నఁ దన ..............పంట ఫ ......................... కరవ ం ం 155 ................2......2... ఫలం అ భ ం మ .... తనం ంట ................... ఎ ......... .2...... టడం........కందగడ వ డం ........అట క ల యడం ఫ .. గ .... న క . డవ ణీ ం ........5.....2....... ేలను ిదధ్ం ేయడం స క ....... వ త ..5..............2............................ పం అ కర కక్లను అజాగర్తత్ ా 6. గం ఆం 6....క క యడం .. ప .......6..... మం .............1.......4..1......... గం .... న డం ..... గం............. న ......... క లఉ 6.. రబ .... ేనులో ఎరువు ేయడం ............... క మం ద .2....1..4.. యడం 6..............క ......క రగ వ డం .2.......... ొలం దునన్డం ........4....... 6... క ......... క ........... పంట... పళ యడం భళ .. కదల డం....... ..... య ర యడం ..... పంట సక గం ........ క ల కడం హ ఊ ...... రత.....2............4........... లం న డం ం ...5... కటడం ణీ లవ ...... పంట . వ ం .... కోత.... ంప వ డం ..... త వ ఫల యం ప .. సణే ..3.......... జనప క .. ద కక్లను ీకడం 6..........3..... . చక ...2..ఎ బ ..... యడం. .. ..... క ం ............. ........ఎ ...2.2..2.............4...... ....... క ం .............. ఆ ంపడం ఁ లఁ ...... పంట నషట్ ం క త్ ించడం .............. .... .. పంట త .. ేనును నఁ త క భర్ం ా ేయడం 6... ేలను ాగు ేయడం క ... మం .2.. ం ం ఎ యడం ం .................. ంట ....... ఎ .. తడుపు......... న...

ట........... రం.......1...........................6............... ద ప ....6. ం .............. పం..... వ ం డ డ ల .. ౖ న ఓ ......... క న ఒలవడం ........... ..... గ గడం ప . ఎగ ...........ౖ ర..... యం............ లక. త దఁ ...... ప న బత॓ . చ .....2.................... అం . వ వ య ప ...................... దం న ... ప ..3..3..... గంప ........................................ వ పక న వ వ య ఉంచఁ .........6..... గందర ళం..... తవ డం ... పంటను కో ి భదర్పరచడం 6........... ం 6. ానయ్ం ి ీన్ పటిట్ంచడం ........... త న జ క న కం యడం ం ర ఉంచడం ...ఆ రం........3........................ అల పడ స ...................... న .................. ఆ రం. ల 6...... క .......ధ .......... ర ....ఇ ప క న .......... త న లం జ వ వ య . పల ...................1......3.. పం.......... ైతు జ క ల 6........ 6..... పటడం వ ...... ప వులు ..............2...2......7.............................. ాధు జంతువు ....... మ యడం ం ణ్ ...2.....9.........వ ప ంచడం 6............. కో ిన పంటను స ి ేయుటకు చణా .దం న గ బ ........ ప ........ వ ... ఊ నఁర స ..1.. పంట ౖ 6...... ర ం క సంవరద్ క ాఖ ................ ంపకం... నఁ జ 6.స జ 6................3. 6... అ యం. .. ం జ ఊ ట క ం .... చ ..................6.............8... ం జం బత॓ .......2.................ప .....2... .... వయ్వ ాయభూ న ట ల త యడం క టడం ............... ం జ .......పం ంస వంటకం 6... న ప గ ...... ం .............1.......అన ం. మగ రం ఆ .......... ంద త ప మక మ య . వ ం జ జ క న ............గ ం నఁ ట ...........4...........................................1...... త ఇ ఠ .2....................... బ .....3...................... ఉ ............................ ొ ర్ె ఊ ................. అలజ ...... య ం ంజ య డ స క ............... న ం .. ... సం ల ఢఁ ం ...2..................ఆ రం భ ..... ...... . పల ఛఁ .... పక ప ంచడం .. న .2.................2...............గడ ర 6.......... ర త ... కరవ ం టఁ 156 ... అల ................ ఆడ ....... . ంజ ప ... లం జ . వ గడ ర ... త ... గ గ ం ..6....... ప ....ౖ ఆ ప కల ...2... .... ఎ ............................... సవ ం ప 6.............1... దగర కటడం ణా ..................... ం ................. ఎగ యడం......... ానయ్ం ఎగ ోయడం ఆ చం గతపరచడం ..... వయ్వ ాయ ప ముటుట్ ...6. న.. లఁ ....................ఆచరణ..... ......

...పం ల ....జం ల నరకడం . మగ రం ........ డటం................ బత॓ ..... క ....... ల ల . ల మంద ... ల .............................. ేపలు పటట్ డం ఫం .. న ....................... ల ...............1.3... డటం......... ేక .............3................... ట......1...............1.......... ేటాడటం................3........3.. ంసం యడం ............ ద గ ల ...........4............. క ం ... బయ పం ట ...... ైదయ్ం ఇ త ాడు.......... సంహ ించు........... గ ........................... త...............7. .............. ...............6... కరవ ం 157 .....5.......... మం .........3.. ం .......... మగ పం ....................................... గం ............ ం .......3.....ఊర ం ............. ............8............... క ల 6........ ఉ న్ ఉతప్ త్ గ ................... ం రం న జం ...... డటం.......... న ఖ ॓ ............... ఉ ....... హతయ్ ... ఆం . ఆడపం .... ప 6.4............ .. లక..... ..4.... ర ల ల జం ఊ .............. చంపడం.... .. గం ....2.... యడం.4.............. భూములలో జంతువులను ేపడం .... 6. జం ల వడం ం ........ ంసం ........... తు త్ లు కొటిట్న జంతువు తర ...3............ ద ల ల ..... న..... ప . హత చర ం .6. కో ి ిలల్.... ఊ ........ మగ .. క .....3...3...... ల ప ...... ఆడ ద.....3...... రం.. తర జ త త న ణా॓ ......... .... .. ాలు.. క ంచడం .............. పగం .... జం స .......... ల చ ......... ఉ ఊ నఁ ర ... త 6. ళ ..........1............ఆడ ..6........5.పం ంసం 6... .... ప .......... రం ..3................ ద 6..... ప 6. క ........ ఈక .3......3........... ం ల ఛజ ... క అ ల ............ ట........ పం ి ం త ..3. న .................క ం ..... బత॓ .... 6........................ ల ..పం రం ... ర ......... .........................ఆడ ల ..3........జం ౖ ద ం 6..........8.....వృషణా . త .........1.క వ ..... ం లట ................ ఆడ ..........6.7...... పం ల ం .....2.... ఆడ క చ ...............3...... క ............... కోళళ్ ెంపకం ఇం ఢఁ క ..................... ... జం ల ప ............ ి ల్ ల ే జంతువు 6. చ కర ఛజ ................. ళ ంపకం ల ... క ా 6................. ల . కో ిమాంసం ... కల ప ం .. నరుకు............. త ..... త 6.............. ల రం ..................పం .. క ల క క క .......1.... పటడం 6........ కటికోడు....................................... ఒం 6.......... 6. ఏ ంట ..... ............... ల .. .................................... కుకక్ .................................... జంతువుల ఉతప్తు త్ లు చ 6............ ితుకు ...................................

................................ ం ............ బ త ట యడం .... క ౖ ౖ వల ......... గ ఆ .. ....... వస గృహం .....................1...1.....................ఎం న వల 6...... ప ........ . దం............4....... ద గృహం ఁ ........... ఠ త ద తం ల .. పల ॓ .......4.....4..... ప పటడం పక పడవ .................................. అ ేవ్ ించు........ స హం ...1............ మ ం........ ప లపడం జం నఁ బ లవడం ం డ క ఈక కడం ........ జంతువులకు ే ిన పనులు వ క ేయడం ఇ క .............. కరవ ం 6. ద ద ....1.. సంఘం. డవడం. త ఛణ .... త ..... ఎ ల పం ం బ .. ం గ .ఈ ............. ేటాడు క .... జంతువును ా ికి సుకు ధ 6............... ట ....... ......... ం . వల మం మం మం మం ప ..5...5...5....... భవనం 6..... పక ప క .....4............ ౖ ం ..... వ క ...1.................. వలలో ేపలు నఁ స క నఁ ంచడం .......... ల ..................... జ ల......3... ణం బం ......... వల పక ................ క ం ......................... ం .... బం ల డం బ .. ేపలు పటట్ డం 6.4........5..ఉ .... . గృ ంతర ............4....వల ం ...... అ క ంచడం .5................ పం..4... స .. భవనం 158 ......4......ఎం న ప ..................... ంత పడటం ............. ం ... సం నం ..............................క ... డ కటడం బం భం ......... ౖ నం ....... గ ..5.... ల క బళ ... టడం ..... 6...... ప 6.................................................. బోను ఫం 6... లం ావడం . కొకెక్ముల ో ఉనన్ ేప ద జ గ పల ఉన నఁ పక పటడం ఛఁజ ప ఎ ..బయట లడం మ ...............4...... ఈట ర గ క ......... ే ె ెంపకం మం ణ్ ... వల ప ం ..జం ... ట .....4. ప 6.... స స క ................................................. ఇ క క ....... ేపలు పటేట్ ప ిక ాలు లు .... బ ం బ స ............ లయం .. ం త ...... య నం ఘ .....................ఇం ........ ర ల......2.. ణొ ........... ... మంద . ల ........ పగ ................... ఉ యం ........... ేటా ే ప 6......... ప గడం వల ....................క .. య టం ......వల హ ................ ళ ట .3............. ఇం ..6. ప వల వల ....5.. చ ...... మ .వల యడం స .......................... ంపకం........ ట ంపకం ... క డటం డప .......4.... భవ ాల ో ప ఁ ం ణ త బం ం ణ బం ప క ఘ ఘ 6. ప గం ... ఉమ తడ ........ సరడం ం ... ప ప పడవ త ......... ప పకడ ...............2.............అ స ం 6......ఇం క మ .................6..............క ........... రం..........1................ 6.......ఇండ యడం ............ ం ........................

.. ప గ ......ఇ .................... ల ం . 6........................... .. ఉ ర .. ండం గృహం ఘ . గం.. నం .. ంట ................పక బం ఆం .. ప అంతరం. ద ికటుట్...................... ఇం ..........5..........5...... భూ .... దగర. ఁ ....... గడప ......డ ఠ ణొ ....3.............. కరవ ం వ క ..........4............... ం . లట॓ .... .. గృహం ఘ .1.......... ... త .........5.................... గలడం బ .ఇం అవయ .......... గవంతౖ న ఢఁ ఆసన ..... కం ె ె గర ి ె ట... ఆ ిత్ ........ స పం...................... ఇళ ర అ ............. ఎ ఎ ......... నం జ . లయం సం. ం ద జ .. వ ఘ ఆ .. డ ఛజ ..................గ య గ ..................... ౖ . ఆ ........ ద ఫ ...... ప ం ద జ ..... రచ బండ...................1.............. బయట ఉండడ .. ల...... ............. గం 6. ఇం ఆవరణ పర ...... కాపు.... పల. లగ స ..... హం లఁజ హనం న ....చమ రం .... ంత మద క ...... ర ద జ గ ............ గజం మం ....5...... ొ ిడ్ ....... జభవనం ట ........................... ందర..................3.2................. ప 6..1................. డ డ ... ప ..ౖ నం సభ .............................. ఇ ...........1....... త 6.... త ం .. ావ్రం ఆం క క క గ ............... య నం.. సల .......2.బయట ఇ రఁ భవం ం బయట ఇ కటడం భళ .. న. 6... స శం..... గ గృహం ఘ ..... గం త . త ర ...... క ఉం వ ......2........................ ల .....ఇం సం ం ..... ర య్...... .. ళం ఖడ .......... ఇ ౖ న.. ........... ై కపుప్ ఆ ...... దగ మం ............. తళ వరస ె య్... డ ........... జ మం రం టఁ ం .. పక ద జ ం . అ ..........సతం బ . ఇళళ్ రకాలు ఆం ం ం అంత ఒక అంత ఘ ... త 159 6.... 6.......5.............. పర్హ ి య్ ద .... .... ఘ జ జ ........బ గృహం బం ......మం ె ఁ రం . ం ప 6....5... కాచు.5........ తలుపు.........................గ ప ... వద..ఎ ఉన ................ న... ద .. ేల.....................ప శం .....5.......... గ ............ ెరడు టం ............ య్.................... ోడ...2.. సథ్ లం................................ఇ .............5........... ళం దఁ ........... భవన ా ాలు . బయ .... ం .......... డ బం ............. సల ..... న జ ..అ ఘ ఉతమౖ న న త...........2...................... ణ ఘ . ఆవరణ.........పహ .ఆ క ఇ ...6...మ ర .......... ంతం.........................4...................2.... ప ణ ంగణం ం॓ ... ...... బయట ఉండటం........మగ పం 6. అంతర అవయ ం ఛఁ . డ 6.......... ప అం ................2....... రచ బండ. గృహం.... సనం న ల క ......4.. ోడ ................ బ బ బం ..... ంహ గల రం 6....ఊడ డం. ంతం.. గజం.. త తం .... ం బ ణో ........................5....................... ం ద జ ధ ............ స హం సం రం క సం రం ఇ ......... ేల ..... స వ థం .....గంట క ..2................... ల.మద సంభం ... రంగ ..........................1................ డ ఉం గృహం ఘ ..1.... స య .. ఇలుల్.5...............5.1..

.. ప ....... ప అ ......5......... సర ం ......... పు ా ి ఆ జ ఆ త ఆ సకమ .. మరమ యక వడం ఫర ......గ బ యం .. న ............3................ ............... ఉం ..5.. క స ద ......5.........5............................... ణ ణ .............. య ంగ....ఉ న వనం..............2.. ఇం ఇం ట ............. బయట స ॓ ... 6... ద అంత ౖ ఎ ఉంప చ న గ .................6........ ంబ .... ా ి...... .................... ఇ ... కిటికీ ..3.......................... మ ఫర దఁ ..... ... .... సకమం అ ..................... ల గ మర అ ............. న .................1........................ గ ి అ కమ 6.....త ం జ ..ౖ క .......చక . హ ఖ స ॓ .. ఇం క ..... తం.............................1..4........ బాట ఆ ... అ మటం టఁ త న ం న 6.. ఆ ల త ... ౖ న ..........మ ఇ బం ం ఇం ణ ప క .... న .....1... లగ మణే అ అ అ ......క .......................2..................... కట ..... ధ అగ ల .... గ అ ....4........ ..................... త ట .....ప .. 6... అంత .........5..... ం అంత త ............ లం. ంట....... ఉప తల.... నక గ వ అ ... వరస ............ ల డ ఆ ...5.... ం ..... ం న ................................................................ పదర న గ మణే అ ................. ం వంతం న ర .........మం ..... అంత ం. చటం ప .. ల 6.........ఆటల గ ల క ...... భవన ఖ ఘ త త ామ్ణ ామా ర్ి ...................మగ గ ర అ ........... ం భర ఁ ...... ం ......................గృహ స హం............ నం .............. న ల ..... త లఁజ ఖ ......8. ర ళఁ ....ప ....... నక ద జ రఁ .................... కరవ ం 160 గ .................. సం ర ణ్ ం. ం క ............. కథ..... హ ల గ అ ..... తల .....5.... ఉంప ............ అం ర .. ఇ ప క ................గ క టం ....... ం లఁ ....... భవన ామ్ణ ప ిక ాలు మ ియు సంరకష్ణ ఆ జ .... ఎండ ఎం న . ఇం ణ ణి ణ్ ..6.......... అంతసుథ్......... డ గ క ..5..............2............ ట ఉ గ ం అ ...... ట థ కస .క త .....7.. కథ ఆం అంత ...వంట గ ... స . ం క . నౖ . .... ఆ ల క ప క ం ...... బంకమ పడక గ 6......... అ ... ండవ అంత .......జ ద జ ......... కవచం............... ార్థ క సదు ాయాలు కరం ..... యడం ....అటక .. న ం టడం ................. యంతం క ..4........... వంటగ ప జణే ...........పడక గ 6..... 6.....5...... పచ గ 6........ జ గ ................ అన ం ఆర ం గ బం అ .......5............................మ ........ ం ..... ... వ ం గ క ......మం ఆ ...............2.......

.... ప .... రం యడం .....మత ప క క క ...అలడం 6...... ట .......3... హం ర ఫ ప 161 ................ అంగ ఆ ............................................... త ప రం క ................... గ తవ కం... 6............................... హ ల ఘ జ జ క క .. న వ ...6........ గ ప 6..... ప య డం..... అవ ి... యజ ...................................6........... స రఁ ...... యడం క త ఇ .........2............... పగం ర ... టం.. పక .......... త రహ .........మగం 6.........6... .....4....... ంతం ర.... స ిహదుద్ ............ అలడం ...................... ం ............ మంత ం వంట వ .....2..................... దం ..................... అ క...... లంక నగ .1...................కమ ...........ప ఆ ............ క న లంక .......... డ ద ప ర ం ...... ......... ప స హ .............. వ .................................................ఆ ....1........ ల ..... తవ డం ట జకణో క ంట ... ద 6.. లోహం ో ప మ ేయడం ఛఁ ................... ......... బయ ర .... రం యంతం ేయడం క వ .. అ ......... ప . ల .......2..... భక ......................1......ప ....ఉ గం యడం ఉ గం సం డటం ... బం రం ం .ప క . ట ఏర ంట సడ॓ ..... ౖ ల ప ..... ళం . అయ ... కర....6.......2. గ తవవ్కం . బటట్ ో ప అం ం ం . .................2.6..అవ ....... ొ ఇ ేర.... యంతం ......... లవడం . ..... వృ త్ . ........... వ హం .......6.. పరగ ......................................... రం యడం .. యడం కడ త క ............... వ క ..2.6..... క హం అ 6.......6. టడం ం . క ంచడం పరగ వఁ ............................. రం ఆ ..........హ ర............ క.......................... ప ..............6................. అలేల్ చ ఎ రగడం ప 6..5.2..... అలల్ డం................1.......6............న హ చ ...................... క .......................4... వ మ ............. పడక ఛజ ... అం మ త జ .. అంగ 6...........1......... రం ర ........... వంట ల బట యడం ల బణా ... ాయ్ ారం ఇసర క క 6. న ద ............................ క ం న ం ............... .................3....న మ త వ ణో ............. ప ర ంచడం వ ......2.... య సం ........ .క ం ట॓ .......... బటట్ ేయడం ేయడం కర యడం 6. సం న సడ॓ బ ......... న ం క ..3. ర ం ..... ....... అవస.. ........... మ . అంగ 6....... కరవ ం ఖ జ ఆణ్ ణ్ న చ .........ప .... అ ల్ క...... .... సమస వ ........ ప హం ప ..6.. ... ఖ జాల ో ప గ కడప ............ బం రం సం తవ డం ...... ఖ జం నుం ి లో ే ి న్ ేరు ధ్ ి ేయడం ... ారం యడం ..

. యడం పలక ప 6.......2. పత ప .......... ా ఆ ోప ేయడం ..... క .......... కళలు సప కళ .5.. దయ్ 6.. బుటట్ లు మ ియు ాపలు ేయడం 6.......6..... ....... క క 6.............1.2.4........ ప 6. మ . గహం ం ....9........ ర ...... కలప న నఁ టఁ పట .... తం...8..... ర్ంచు......... జంజాటం ా వుం ే .6. ...4..........ప .. ేలు...3. కలప. బంక మనున్ ో ప ండ ండ ల డం సరడం ప యడం క .......2....5....9....... ేయడం నఁ ం 6..ర య ల .....పం క ప 6....... ఇటుకల ో ప . ం ోప్టించు.6......6.............4.. కళ.6..... ప ...........3.7... ోలు ో ప యడం 6....2...... దృశ ం.... 6... ంద ప యడ లక .. ... బద 6.....4.... ి య్.. 6.. . గ ఇంధనం.. కలప-నరుకు.......2.........4.2.............. ప .. ......... రం ల ............ పతం..............6.........6..6... ెళల్ ొటుట్ ............... బద . కర యడం . .2...4........చర ం గ .6...........1.క ల . అదం.......... కల.6.. ఇ ంచడం ... బంకమ 6..........6.........1........ ఆ ....................4...5. ాళుల్ యడం ఆం కణ్ య్.............. ఁ . ప క డం మ యడం ....... కల బణావఁజ .. ప .... డ ల ప .... ౖ లం.6. కటకం..2..............................................2........6.3.......6..6....... ప ేయడం ...3..........1. వంశం. చ .....................హస ేయడం క .... ............ తం.. ప న... ............. లడం...... ...... ॓ పగల . బద ేయడం గ .ప క ....2.. ప ...................వడం ప ...3..... వంట ెరకు ..... ాయా తర్కళ మ .................5....... ..........5. కటడం ం క 6.... గంప ............6.. ర ాయ ాల ో ప ర యన ేయడం 6.... కరర్ ో ప ....... బదల ॓ పగల ...6..... 6. టడం జకణో అలల్ డం .......... బం ద 6.... గ. పగం క క న 6....... ర ...... ...... ఛఁ ల ం ............. ే చ్ ె భగుగ్మను.. బద ............ఎ క క ......6......6. త రం .6....యంతం తవ డం 6.............5. కరవ ం అ స 162 .....3..... క ..........కలప లక .........6.... ా ఘ చ ట ోప ం ప యడం ేయడం ..... మ 6.............3.......6...... నూ ె మ ియు ాయువు ో ప ేయడం ..... రంగు ె య్ ......... లాప్లు ెకక్డం . జంజాటం................కం డ .. ..6.... కా ితం ో ప క డం 6.......... మ ప యడం ...ఎ క యడం ప 6................3..... ఎముక ో ప హ ప తం వ ేయడం .........న . ...... ...

..8......6..... డ సం ॓ ............7........... త .. ప యడం ... న ................7........ 6............ప కర .. వడ న ణే ...... జో ిం ే ాధనం ం ..... ఎ ప కరం........ ల ....ఆర యడం ోటు నుం ి ే ే ోటుకు పంపడం ఫ ...స .....................పళ చకం న .........2............. చకం. ....7.......... యం... ....ల న ..... యడం .......5................. గ స న ................ ఎ ప కరం. డవడం ం ధనం ...........అ యం....2.......క క ఛఁ ............... 6...... .... పగం ల ...7.................. 6........... క 6....7.........తట చ ఁ ............. యడం. ం ర ..... ాధనం క .................................. రం ార్లు ే ే ప ికరం ... ఏరడం 6. దం ే ాధనం ........................ క ర ఖ ఛఁ ..వడక ......... ..................1.....క రం .. ప ికరం.....ఇ ప యంత ప కరం 6... వ ర ..... క యంతం ఁ ఆ .......................... న ....... ప . ం స ..............2........... రగ 6...............................అ 6................... ఎ ేత్ ాధనం ప కరం ..1. ..స ద ......7...................................6. న్ అదుపు ేయడం ం జ ేయడం 6...6... ల ......7.....7........... ఆనకట ణి ..త ం ....3..............................4.. టి ో ప యడం మరమమ్తు చ ణి హ ప క మరమ ణీ ౖ . కరవ ం 163 6...7........... ంప .... అ క...... మ ంచడం మ ..... ం ప కరం ...... డడం ....5...7.. టం .... ఆయుధం...6.............. కో ే ప ికరం .......న ే ే ాడు ఆ క ...... ే ాధనం ...ఇ ప న........... ... పగం తట .............6....1...... వ .... ఛ . చటం ణ్ .... హం..... టి ఒక ణి ణీ ణీ దం ..6... త ేవ్ ాధనం ... క ప ..............6... సముదర్ంలో ప సమ తవ డం సమ .. తల ట సం ॓ .......7........ టి సరఫ ా.... ంచడం 6... ఇ ప ల సం .... కొ ా ప బం 6..... ప ముటుట్. ప కరం ం .. ప కరం త .4... ఇ 6.................... టి పర్ ా క అ ప .................6...........1......7.................. సరఫ ............ ేయడం ... క ఛఁ ...... తవ డం ణీ క .............. క ప కరం ం ...... స ం ... యంత ప కరం ............. ేయడం ....................... అ యడం జ 6..... యం ల యడం ...... ేల ో ప ర స ద ేయడం బం ......................... బ ...... దుయ్తు త్ ో ప కరం కరం న......6..స వ క దం రగడం 6.ఇ .........................1...........3. వరద యడం ణిన ......... కన ం ... త ప కరం ర ....స 6...........దం ప కరం ప ..... న . ......8..7...........వడక .. ద వ ............1......................... ర ణే ...7........... .......... .. నక యడం ............... ప .. 6. లక. యం ార్ల ో ప ేయడం .........6............

...8.... వంశకమ ం ... సం సంతం కరఁ ... ఆడ డ మడత సం ం॓ ..... సంపద సం ా ించడం క .......2.... ంత 6........ఆ ం . జల యంతం .....7...4.............................8........సం చం ...... ఒర ............ ంతం అంచ .3. ఆ 6.. భం యడం .....................1..... త సం ॓ ............... పత . క ...... ొంతం ేసుకో ఓ .......2.8...... ...... సంపద కోలోప్వడం ...8... పటుట్కు ే ాధనం గల... బ ..2.6.............................. త .... సంపద ంచడం ైన.........1......... ాతర్ ఉం .స 6.. మర....... సకం అట తపయ 6.......5.... అలంక ం ............ తటడం..... ... డ పతం.. గృహం .......... .అడ ం . ఢఁ కరఁ ........2......7......8...... ొంత.. జం ...... ిఉండడం ...1.4... ॓ ం ........ సమృదధ్ ం అ క .సంప .........................2......... ేద.. మూలధనం........... ద హీన గ గ ఁ ........ ం ణి భళ ఆ 6.... ైన ... సంపద కూడబెటట్డం క . 6........7.... ద టడం లప ......... ళం జ క న ....... ర 6..9. ేద ారు.... వడం ఎ .......................... ఉ ల ......1........ సంపద మ ......8....... ం ॓ ..... సంపద 6.................4...7. తత్ ం సడ తవయ ..7........... ద కం................ తన... ఆనందం ంచడం 6.......6. త థ .. తన. లడం. న.........పట .. ౖ స ..7...................... ఉం .3.. గల 6..... ప .సం చం .. తం......... తన .. తవర్యముగల ర డ జత రఁ ......పం ...........1......సంప బం .......... ...8............8.. ఊ ం హం .......8. ప ంద లధనం 6......2........... బదల ..... గత పడడం . లాభం వ ేచ్టు ల్ ేయడం య వ ఆవ క ....8............... ం ం .. పడటం 6.8......... ణం. కరవ ం 164 ం ప కరం ల వ త ర ం క ణీఠ ఇంజ పక 6. హత 6...............8........... ద జ ........ న సం 6.....అలంక ం ...డ డ ... ప న............ సం ....1...........2. నక .. బ ఘ .. ............అ ..డ ... ప ిక ాల ా ాలు ...... యంతర్ం ......... 6......సరఫ ద ......... సంపనన్.....7.. ...... చంపడం.. దర్వయ్ం.................. కణో .. త ంచడం..........క ........ సంపద భదర్పరచడం 6... ..2............ వంశం........ స ....... ం ....................1.......సన ...... క ంతం క లఁ ... క కలగడం క ... .అలంకరణ....1. తపర్యముగల..8. క వడం ॓ ఆ . ఆం ॓ ... ఆ క ఇ ...... ొందు... ం అట ................. 6.......... ..... ండ సం ...... మ ంచడం ఐక ం /క .....ప ప కరం చం ............ న ..1... క ి ఉండు. యడం. ఆపడం... ౖ స. ఝగ ..7............8..2......7................... ఆ ిత్ ............ సంపద కలగడం సం 6..త ం . డ ఉం గృహం టఁ ......... తనౖ న.. అ .......

........ ిడడ్ం ి...ఇ .. ం ఁ .. సంపద పంచుకోవడం పం గ ॓ ఁ ఖ వువ్ ఉం ... ప న... ఇవువ్.. వసూలు ె య్.. అ .. ప ..2..... ంచడం. క ఖర క .. వడం.8... దల ఇవ డం ..... ానంఇవువ్. ఇ జతఁ ఖ క క ంచడం ణం . ఖ . అ ద్ ె కూ .. ం జ 6....అ వ. ల క కటడం.3.8.... వడం...................... ఉ తం ా ... ఖరుచ్ ెటట్ ు వ బ ళ ం ...... బజారు............. 6.................. నడం......బ 6.... బర్ మాలు....8. ప గ....ె అ ద్ క ె ివువ్... పం లగ . .... ప ం .2............ ఖ య డం 6........4...... బేరం......... జ క నఁ సమ నఁ న న వ .3..8.8..7...... బాడుగకు 6. డం ... ఖ ....8.................3.1.. ఉ తం .............. ోగు ేయడం ఢఁ వ ఁ ౖ న ..... దు ాశగల 6........3..... క ం క .........త న . వ ..... ఎ క..6..... ఉత .....8....8..... ణం కజ ఘ లగ ... ఆశ ాతురముగల.....4......... 165 .. కూ కి..4.4. ఆ జ్ ంి చు........3. ॓ ... అ ఉం దఁ . క ..8.........3. రం ల 6. కూ .8. చ వడం ... సవంతౖ న.... ఉత............6. వ క సం ఆవఁ 6.........8..6....8.... ఖ ీ ైన.. రచ త...3......త ౖ ...ఇత ల ఇవ డం ..5. చ ం ॓ ం .... యా ంచు ేక ించడం.......... ల త ంచడం క ..... ంచడం...8..... వ 6. గల డం ాలు వఁజ ఆ క జ వ ఖ .8... సం ం క ...4. బేరం ె క య్ రం....8. ల ంచడం 6......8.. ౌక క స జ . ాయ్ ారసథ్ లం క క ...........4.... కరవ ం 6.... ఖ ఘ . లో ం ి ో ైన.. 6.... చ ల ఖ యడం అం ం ................1........... త ధర దఁ ... 6.. లు ైన . అముమ్ ... ఇ క .... సం ా ించు ఆ ైన 6. . తం ఉండడం క వ ౖ వ వ లఁ మం డ ఢఁ మ 6........8... ఎ వ తం సం ంచడం క .... నడం.. వ భమ.1..సంపద వడం ..4.... . ెల ఖ /న 6.. ంచడం ...4.8........2.......అ ......8.....2. ఖ ీదు......4....3........3..... ఖ క .. ఉం న.... అ .. ఇవ డం.......... అ .......8.. అనవసరం.. కొను కరఁ సం దన గతపరచడం అం ం ... ఇవ డం. అగుగ్వ.. త .8... 6.. ం ఢఁ 6.. అ యం..ెటట్ ుకో. ౖ న ౖ న.. ఆక యడం క . లాసవంత ైన. డం ......2.. అ ద్ ..3. చవుకైన.. వ యం ఖర క ద ఖ యడం ప ..7.. నం అబ ఁ రజ .. ాళ న 6. త... పస .....ఉండ ....4. చవక అడౖ న........ అ ద్ క ె ు సుకో.....4......... అ ఖర రసలం ..4. నం యడం ర .........4. ామానుల గ ి........ సుకో నఁ .. కి ా కి సుకో. ప ......4.... ం .......... ........... ం ... ఆ థ్ క ి వయ్వ ంచడం ఏ ...

..... న.... ర లయ ....8. ాణిజయ్ం. అ క .. లధనం అ ... భదౖ న .1......... ల .. లంచం .... లఁ ........... అపుప్.. అక ర ...................... ... టడం.. న క . యడం ...5. అ 6..న ..9. సప స ద సం ప ంగ తనం యడం సఁ .... అపహ ించు. మా ిప్ ి.......8............... ఋణం ఫర ం ంచడం ి ి ె ల్ ంచడం .....లంచం 6.... అరువు నఁమ ............... ం ంగ తనం యడం జ ..5........ అ 6.. ల .... నం ఎతడం.......... అ చ్ఉండు.... ఇవ డం.......... ఖా ా ాయడం .9.. ల 6.... వం ంచు జ ............1..........9... బాకీపడు... ఒక .8..... క క ....ె క య్...... .... ఐక త.........8. బలవంతం ా సుకోవడం ఖ క క 6............ఒక .....9...... ం బ . ఏకౖ న.... క 6..9. పనున్ ప . డ ఆ ప ల వడం డ . అ .. ౖ స ........8. క .. ... సం ర ణ్ ం . ఇవువ్..8... ప ... బ త 6...2.............9. ౖ స.. రవ్హణ........ ౖ స . ల.....6.ప ...... డబుబ్..9.. ధ ే ాల ాణెములకు ..........4...... ధ ా కి సంబం ిం న సడ 6......3. న ణ్ ....... ంతం....... ం ....మ ం .ఒక వ ఇ ఇం క వ ఇవ డం ణి ణి .....2............9. సర ం........ యడం 6. ంగ తనం డ వడం ం ...... కపప్ం.......... అ ిప్వువ్.. ాయ్ ార సంసథ్ ... . అరు వువ్..4...4....బలవంతం వడం .... సల ... ..5. టడం 6.2.......... ప యడం రకం ం .....5.6.3.....8.......... ంచడం............ప క ం 6.... కరవ ం ... యవల న. సంఘం.......... వడం ం ... 6.................... గణే ౖ . ఒక ి కోసం ప ఎ ఎ బం సం ప ....6.... ౖ స....... డవడం.. స తం .....8.....8... డబుబ్ దండగ ేయడం ాలు ....8.. అం ...... జా వయ్వ లే ఆ థ్ క ి ఆ క వ వ అంత.....అంగ .. బ దఁ .. వరత్ కం......... తం .. దర్వయ్ం నగ .... అపుప్ సుకో యడం.... ం న భళ ..... ొం ి ంచు ంచ .. బకా పడు....... ప ల ప రబడటం ం క ..... న .. ల న ఫ .8.8.. అంద ....5.........5.... వరక 6.... ంగ స ించు.... ఒక 166 . రుణపడు . ర హణ జ న ం ేయడం ల డం క యడం ...... ంగ.8. ఇ నప రకం .. ావ్హకులు..... ంగ ం క ంగ తనం ంగ ం న జత గత ప .. ంగ ం . లవ ..1.......అ య ......స దం సం...9...... క 6.....8...... ాయ్ ారం ఏ॓ అ ॓ .8.. సపుచుచ్..... సర .....ౖ ం . . రుణ వువ్ అం ం .. . లత.... మారకం...ఇ వడం ..నగ స డ ..1.. లధనం 6.. ావ్హకం.....9......9.అం క ...... యడం...... ... యడం . క ల సకం 6.. అమ కం...... ఋణం 6... ప .......8.................. దండగ... రచ బండ. వం 6..7......5.. యాజమానయ్ం చ . అ 6.... ॓ 6......8.. ప క రకం ...

. న క ... ర ప యడం 6.. వరక ..... అమమ్కం.అమ ప చర ......... ......... అ .......... లుపుసథ్ లం ఉంచఁ ౖ వడం ఉంప .... ..... అరధ్ ాసత్ ర్ం ర ................. ంతం ....... ప 7..ఒక టడం .......1.. ంద ప వడం టఁ ... .......1.. పం. అమ కం..క య 7.... లబ నం. 7.....9..... వరక 6... ప క డగ ................. కరఁ ........... ంతం..... ౖ యడం ఊ . నం . రణి................1.... . ప ....... ..... ంద ఒరగడం 167 ం . లుచు......... న .. డ 6.....6............ అం . సల ం క ం లబడటం బఁ ... 7...ఒక ంద యం నఁ అడ॓ ........ ంద ఒరగడం టఁ పడ .......ప తకడ .....పక ఒరగడం ..... కింద ఒరగడం అ ... ా జయ్ం .....1.. అడ ............. ళ ౖ ఆం ....... ఎ న ర . అ .............. రచ బండ....3... పక ల ............................ ంజ ....... భళ ణొ ........ ం త క ....3.................... లర అ . నం ం ం క ...... ఉ గం వడం క క .. తం . ంద 7...................... క వడం టఁ పడ .....4..... సల ...ఒక ల టడం బఁ ఒం లబడటం ంతం... సం ర ణ్ ం .2.. ప ....... పల నగడం ఆ ... 7......... ల. భం ిమ ఢఁ ం ప 7..కదల ం వడం ల .....1. ౌ క కిర్యలు అమ క .. ....... అసత ం...............ఉ గం సం ంచడం క ఛఁ ............. కూ ోచ్ ఆ ఉంపఁ ఆ వడం . .. సర ం.... ౖ న ఎ .........ఆస అలంక ంచం .. ర ం క బయట చటం ల కఁ ... వడం ...ఒరగడం ఉంపఁ ఊ ...5. ల. ప డం... . ఉ గం ఉం క ఉ గం ఇ క ... ...... ప ............... వరత్ కం........చర .................9.....9......... త అంత....1.... క ఒరగడం టఁ అడ॓ ............... ల నఁ లఁ ........... .. రచ బండ... .................. ం .... ౖ ం ఎ టఁ బ ..........9...... మా క ... ఆసనం....... ళౖ మజ .. పం ంచడం.................. .... సర 6......... ......... ప .......... కర్య కర్యాలు ........... వడం .ఒక ల టడం ఎ నఁ ఏ॓ ర ణ్ ం పరఁ ఓనఁ ళ ద ౖ ం పరఁ ర లబ .... అంద ... ంద ప వడం . ౖ న చక వడం ఉంపఁ ............ఉ గం ఉండడం ఁ .... డ పఁరఁ బఁ న ళ ౖ లబడటం ం ప .....మ ం .........అమ కం................ తం ....... ఉన తౖ న ంతం ర ..3..క లబడటం బ .................

... ేరు ా ఉనమ్ భం ిమ ఉంచఁ ...... వడం ఉన 7............ ం .5......... ండవడం . వంగు............క .. ం ఉన . లువంపు....క ంచ గల స ..1.........8. ళ ౖ ంద ఉండడం 7.... ంగ ప ల న .. ఒక రడం వం వం క .మ ం ....... ం ం క స ...నమస వంగడం ం॓ దఁ ............................... ం క ...... ఇందర్ధనుసుస్..న స క ......1.. క ఛఁజ భం మ .. క ఉన .. రఁ ం లఁ ............... కిం ికి వంగడం ...క ప ంజడం .. క ి ంచు.....జ హ ఊ . అ క ......1.....6...... ఓట బ ..........ఒక ం ణు ................... టఁ .............. .......... వంగడం నఁ స క ఊంప ..........కంపనం ................క ం స ....... వంచు... యడం ..... వం ల రఁ .......... మణిక ప డం ం క ..గమనం..7...................................క ప ల ........ .......... ాలు ఆంగఁ న ....... ం వం టఁ న ........... క ిలల్ ు ఏ॓ ప ౖ ఁ ట ........ బయట ప వడం నఁ .......అడ డం ం ..బయట అం ం రఁ పకలఁ ...................1. ం వంగడం 7.... జ . ఎగరడం రఁ అడ క ఆ వడం 7.. క వంగడం దఁ . ...... ం లడం బ ...... 7.. ॓ పగల .....క సర॓ ......... ఊ జరుగు జ జ ఎతడం దగర ం ం ...క య 7..... ళ ౖ నఁ న ................. పలం......... తల న యం ం హ .... క ం .. ఎతడం ం ..... చ .. కదులుచ్....మ ం ... ఆనుకో.....తల ఊ రఁ న .......... చలనం....... న క ౖ ఁ న ఛ .. అపజయం.........క నఁ ఉన భం మ . ం ... ం ..........ఆ తగడం ............... మ అ . ప డం........4.....7..... ప డం.........జ 7.1..... శ ీర ా ా న్ కదలచ్డం ఆం ం ................. వం టఁ ఉ ........ పడ ం హ .....2.... క ం ఁ ం .... లుల్ ఎ జ ద ం ణాంగఁ న వంగడం ప ఒల ................ ం ంత యడం న ..... కద 168 .............. ల ప డం వడం ................. 7.... బద బట ............. .......న ఉం ల . ం ం క ం ............ కదల డం........... ల ౖ వడం నఁ ం లఁ ల క వడం వ ..... భళ అ లం ఉండడం................. ం . ాలడం........... కల ఉండటం...... కదల డం............ తల ఊ ప ప ................. ం . నమసక్ ించు....... ం ........................ ం ం భం ..... సర॓ చఁ ........................... కదలు... క ఉం . క ం .... హ ఊ ............ ఊ క ..... లబ 7.................. ళ ప ...........2.1. ఎ స . ంచడం ..1..1. వం . ఆ ాము ా ఉనన్ భం ిమ ఆ ప 7............ ఏట .............. వందనం. .......... స .................... క ం ....... . ం ....... .... లౖ నఁ న తల ॓ న .. .. కద క గల.బ నవ నమ .... క ఫ . ................. క ఒరగడం ......9.. సహచర ం ర ఫ ............ క ........ క ఉం .... .......... బద ... కద క సర జ ........................

పక ల ంతడం ధ ... ఆక క ఇం ........1.... ెంతడం...2......... ాకు .. ం ... ఝల ల . పరుగు .......2............ తర ...............క య 7.......ఎ బ చ .......అల ౖ న................. న ప ద ... ర ందర కదలడం న ం ...1. క .....ౖ ..........ప న ఁ .. న ఆ ...................పంగ కర ................... ట..కషప ప ం . దూకడం.......... దూకు ఉంపఁ ఏ॓ ం ..2.. నడువు అ న॓ ........ కద క స 7............. అ ... అ ం .......... కద క పదధ్ ..2.... 7........ న ం ..... పలక ......పక న ...... ల ..... ందర ...... .....2.... స........ ...... ం ం ............త వ. గం ంచడం ఁ ... అ ... నడక రు. ద ధ .. నడ ళం ... ం ౖ ం 7....... ... ఁ ... ంచడం.... న .................................... బ .. ం ౖ గం .....త ... న ఢం ..... డటం............. స ట ఁ రం .......3... త ర ... దుముకు.......పం ం హ ..అ ద ధ ద ..1....................2....... క ఛఁజత తన బలం పం ం ప ....... ెంతు. 169 ద 7...... బలం న ల .... . అక ... ర ... నడక ..... గత న ధ ..... నడక ప ణం ల .......... ౖ న అ టడం ఎ నఁ చ . ప తడం .....1........ ప . ొందర ా కదలడం అ న॓ ఉంపఁ ....... ప జంగ ......1.. న ం ... ప ి ెతత్ ు......హ ఏ బ .. న మ ..........ౖ న కడం .. నడక.. న టడం ఖ ..........బయట న వడం .. త .... న వ ....... గమనం. ౖ నడవడం ం ... పలక టఁ ఉంపఁ ..... న న ఎ పం ం వ ర ం ........... నడవ కర ం న ద ం ం ఆం ప ఆం ప ॓ ..........1...కద ంచడం.. హం ం .... న ంచడం................. ద అంగ ...................... ద అ న జం .................. న ...... ఒం ..........పం ం .........1...1........ ల ం 7..........జనన మర ం ................................ కద క గల........ నడక..ఎ పడటం ఁ .................. ల న.2.ఒక న ం .... నడక..2...........2. ప ల స 7.................. అ ం ళ ం ఁ ...............1...... గమనం.......... అం ళం ఉంపఁ ధ .... ఊత కర టఁ ల న ం కర న చంక ంద చ ...... ర ఊఁపఁ ం ౖ న ంటడం ................1...1........ ం ................... అణు . చక చక న .. నడవం ఛఁ ఛఁ ...2..... ం క ఆంగఁ .................. ళ ం అంగౖ కల ం....... దం... గ గల..... ఎ ం ............... గం ధ ... స ల ...... హ చ .. ఊ 7........... ఫ ఫ ం ర ............ న ం . ల .... ం ళ ం వచ ళ ప ....ఊ న ల .. ద ... ఁ ... గమనం త ...............1..గం ం ॓ .............

............... న బ .1.. కడం ..1.. ఉప సం ఉం స క .2........... మ వడం................... ం 7..1........... ందర కదలడం ఁ . రగడం. ందర స .................. . తల ......... జ రఁ .... కదల డం.....6.....1.......... త . ం బ ........4.................... నడక... రడం న ....... గడ 7... లకడ ా ఉండు. హ ఊ .. బ ...........2. ర.... క య .. కదల డం...... ం . ఎ .. ప డం....... ........ న ం .2.. జం ంతడం హ ...... ార్సు. రం ........... ొగ ైన........................ తకెక్డ....2.3.......... త డ వడం బ బ .............. ర ..... వల బళ ....5...ఒక తడబ న యడం ం రప ..........2...... గమనం... .త ...............2... క ం ............... క ం . యడం త .. త 7.2... న .. ందౖ న .......... థ్ ర ి ఊ . రడం రప ఛఁజ ....... దుద్ ా ఉం ే. న ఉన 7........క తం ..... ..............7... డ ... ........... ంౖ న బ .. రం రం.... ..చ ం ౖ న ం 7.... క నఁ క ం కణ్ ం గం ప ............ బ ట ట క ఆ ....... కర న ం .... రౖ న న ...1................. న ం . బ ం రఁ ........4.... ం అ న క .. లకడ. ఊ ెలల్ ా కదలడం 7................. స ృ . లకడలే ....... తం ఎక ..............1...... అ ........1.. ం భ ...గబ గబ న ప ...2........................... లకడ ఉంచడం ........ రం రం . న టక .... న ంచడం. భం వం అ గ ం... జారుచ్...... తు య్............. ఘం .......... ం ం ........ నఁ .అవ ..................1. ... ందర . శబద్ ం ేసత్ ూ కదలడం ఆ క .ట వఁ ట మ చ ద ద ..... ంతడం.2.......... జ .. వం న ప .... బలం తనం..... యం.. త ిప్దం..... లౖ న.... జారడం.... నం జ ....... న ... ఎడం.. ప . ా ితపుప్ క ఫ నఁ ...... క ం క త ం క ల కదలడం .... కషట్ ం ా నడవడం న త బ కర క ... బ ం బ ం॓ ........6..........వంగ నఁ ల పక ....... క టైన...... గౖ న.1......... జ ... ఒక ిశలో కదలడం ఏ॓ కదలడం ..పక ల న ....... ప .5............. హుం ాఐన బ మ ర 7. రుగు........................ ం గ క ..............2..... బ ...7......................2... సమతూగు అ ఖ ఎ హ కదలడం ైన........ వ . ఫ సం ర ..... సమ ఫ .1.... వ ంచడం... లకడ ఉం ఎక గఁ ర ............... ొర ాటు రప ........... రౖ న ......... లకడ... ఉం ...ఒ దగర ఉండడం....1..... పలక ం ..గంట .... డగ ... ... క ం ...2........1......... తూకం... ఒక శ ................ తల ట 7.... మ మ .. ల . గం త ంచడం 7....చ కదలడం ం . అంగ ఎ 7..కదల ం ప ... ......... మగ ం అ ... చం ......... కదలకుం ాపటుట్........ కార........ క ం ..... ఒక శ 170 ....... కృత ... గం ॓ ...1.. .......2.2...అ యం.. తపుప్ ె య్.............. గం .................. జారు... అందౖ న ........ఈ . లబ 7..

.5.....2............2..... పకక్ ారల్ లో కదలడం పక సర॓ .. కిం ికి కదలడం ఆంగఁ .... వణు చ ఁ సర॓ ......2... ...త .. ెళల్ ు ర డం న ...అం వడం.3...2..................... ెబకకు కదలడం .............. కడం ...... ఎ ...........2.... ఇక ం క ......... ఎగ ఆవఁ .2......... ప వ కర క .... ఏర ఉంపఁ చ ...... రం ..........ౖ ౖ ఓప ...2.................. అ ............... బద ........................... న శ ళ ం ...2.......6..........ౖ కదలడం 7..2......2.....ఎక డం ....... ఎ ఏ॓ ట గణే . .........ఎ ..ౖ వడం ...............2.........2......... .2. ....అవ హణ టఁ క ఒక ం ఆ ........7.ౖ ఎ ఊంచఁఉ ..... అం క ల నగడం ప .. వంపు రగకుం ా టారు ా కదలడం వ ........2....ఎ రగడం ................2.....ఇబ ం 7..... బద మ .......... రగడం.............. పడ పడఁజ త క ............ పడడం...... పుప్..... రం కదలడం . ం వడం ఆంగఁ స ం కదలడం బ .......ౖ పడడం ఓ పడ .... ఏ॓ ఏ॓ 171 ళ ం డగ ం ...... ఉప త ఉంపఁ ... ం వడం ..............మ ం .2...2..........1.....2...... ౖ .........మ డడం అ చఁ అ ఈ .. ............ ప ప దఁ ............ఎ .....................ఈ య ం ......2. అల వ ఛ ...... ో... ం ౖ ఁఆ ...........9.... గం . ౖ వడం వ . ఎ ..... ం బయట క .. ....2............. ం ఆంగఁ బ ... ం 7......2..... ఊ 7... ద ఆంగఁ బ .2....... పర టచ ......... బ ఫర ఆ 7................. రుగు ఫ ఫ వృతం కదలడం ... శ ........... వడం 7....... ఎ న ఫ ...... ం ఎక డం టఁ ...... ఫ ................. 7...........2.. పక క నడవడం ॓ .4........ వ యడం ఉంప ప ............... క కదలడం ॓ పగల . ం కడం టఁ చ ...ౖ క ఉంపఁ ....ఇక ం .2.. ణే 7...... ఒక కదలడం ఆంగఁ చ ఁ ట .. ఉంప ఎ నఁ ం న గడం . ం పడడం ంట ..5............దగర వడం ద ద ................. ం 7....... చ చ చ చఁ ప ఎ ........ ఒక వృతత్ ంలో కదలడం యడం త . ఒక ా ైపు కదలడం ఆంగఁ బ ...... ంద లడం 7................ గ ం ....3.. ముందుకు.............. ెనకకు 7...... ం క పడం ణి ..3.......... న గడం ఁ ... పడు చ టఁ ఆ టఁ ....... ం ...... ఒక దశ ............. క ................. రగడం......... 7..8.......ౖ .... ముందుకు కదలడం 7. ప డం.......... దూరం ా కదలడం ................................ గడం టఁ ................... .......1..... ం కదలడం టఁ .. ైకి కదులు ఉంచఁ ఉ ఉంపఁ ఆ ఉంపఁ ఆ వడం ............... ళ ం .... బద .............. న కదలడం ం .. ౖ ఉంపఁ .. ంతడం........ పక రఁ .... ఉపసంహరణ .........3..1... వం రగ ం 7.........క య 7... ం ......2......3.........2.............2......... తల ం ..

............2... వ .ఊ ి ిఇవువ్......1........ ......... పూ త్ ై 7...... బయట పం ....3................ మృ . ర బం ............. హనం బం ....ౖ . ట .. బయటకు ెళళ్డం గ .. వడం .. వచుచ్....2.2...................... ప ణి ల ప స స క .అ వజ డజ బం ....... జం.............4.....ఆ రం జ ం . 7.. ఉపసంహ ంచడం.కట ం ....... ం చ ల బం ..... 7........1. గ బం ట........ మం ంతం ం ఇం క ళ ం థ హన ంగణం ...... ం . మరణిం ట..... ేల ావ్ ా పర్యాణించడం ప ప .. ...... ం మంచం ....... ె ల్ ో... పర్యాణం.4............... బయ ళ ం రఁ ఆ ................ మరణం.......... పక స .....2............3. ...ౖ న నడవడం . ళ ం ఁ ...1. బ ........కన ం... ఊ ర ...................మ ం .... అతఁ ఆ ........2.బయట బం ........1........................ వ రడం .............. బ బం ట ....... ........ క ఆ ఉంపఁ ర ....... ౖ 172 .... ట 7.......... 7.....1..ఇక ఆ ఆ ... న . పలక .3.......5...2....4..... కటకం.. బం క ి ి ావడం..... లోప కి ావడం ధర ... ష స ........ వచుచ్ .. ట బం .............................4..........అంగ .ౖ ప ...2. పూ త్ న ై .2........................ప ం క ......4... 7... ఇంజణ్ .పడక..క య 7.అదం............... ష స ........సంభ ం ప 7......... ... రం 7..బయట రఁ బద ఎకుక్వ ా....... హనం ప .. ి ివచుచ్............... స స క .........3... ైలుమారగ్ ం ........ ం ........ బయ బ .. ..... రం .......3.....ప లౖ . ..... క ...2...1... ాయ్గం ె య్....... న హ ..........6. ............2............................3...... ఆ .......... పక ం ళ ం థ ..........3................... మరణిం ......... బయట రఁ ..... లౖ ణించడం 7......ఎ వ ప తడం . అవడం......... వడం .... ౖ రం ..ప .. బం ి... ప డం.................... వ ...2...... కదలడం . ఇంజ కరం జ ట ..బయట టడం................... ఒక ం నఁ ......వ ం ఆ ఁ ......... ... ...... గం మ .....అడం క . ట సంద ప స ద ప ణం ...ౖ .........2.. బయట పం ట ....4. పర్యాణించు ఆ ప సఫ ణం జ న పర ఉ ॓మ ఏ॓ ఆ అ ॓ ..... ార్ ిత్ ......మ మ ఫర ర . ఇపుప్డు కదలడం.... ట .2... ా ఆ భ 7......... ప ౖ 7..2........ౖ ద పట .......... ..... వడం.4.... త ట ............ డువు.......... .... పక న ఆగడం అ ం .1.... ................ ేరు............. ... .. హనం బం ం ...... ాబ ి ఆ ఫర ॓ పగల బయట ప రం ౖ ప ప ౖ . .......1................................... ము ి ిన. .....2...... ెలవు చ ........... బద . బం ........ ాహనం ఆ ఆ కాష్ .......... క కదలడం 7. ..... ర...3...........3............. వ ఆ ...............

.... య ................ త ఇం ళ ం ...... క .....2...అ ప .... ఎ కఁ .......2.. టి ై పర్యాణం 7.... .... పడవ సంబం ...............4.త ంద 7........ ళం . ైస గ్ క ి పటం......... రస ం ... నం హ ఠ ణో శయం హ న రహ 7......7. ఆ ..........5.............. పడవ డగ ..2...... ం నం లం ...2................................8.1......... 7..... 173 7.....4....... దట ా ెళళ్డం ఆం వ ........... ర ం రఁ ..... ం ం ....... ఈత ణీ ప ........................... పటం .............1..... నం . . దూకు... అంత కష్ క ఘ ఘ ..........5... మునుగు ఉంపఁ త డ ఁస .... ం ళ ం......... సం తం ప ....... ోడు ెళల్ ు ............వ ...4............. ఎ . ళ ంద కడం. ళ డం మా గ్ ా న్ కోలోప్యావు 7......... ఎగురు చ ..2..4....2........... నఁ ఒక రం ం ం అడగడం ఎ .......4.. మారగ్ ం ంకడం ..............ఇ టడం ధ .........2.... . ఎ సమ సం ...............2...... ............4. వ .2.... పథకం యడం 7.... ........పడవ .......... బ .. యడం సడ॓ నకష్ రహ పటం క ......2....... కొతత్ ఇంటికి ెళళ్డం ఓడ .... .... న ........ ావ..4.4.... న టడం పడవప కప ణం ణి .................... రం పగల మఁ క వణో .....5.. బద ...... గృహ ప శం .3.............. పటం ..............1....6.........................ఆన .ఎ వఁ ..2...... 7......2.............. ...... చట॓ ... ... క నడం మనఁ కఁ ............... ఉం న ఘ నఁ ..... ప ...................................... గద ఫతం ..... ట .... ప ణించడం పడవ .2. ..ఉప తలం లడం ..వలస వడం 7....... ం ప ఆంగఁ రఁ .2....2.............స ద సం హ త .. కతఁ ఎక డ ఉ లం య .............పటం . ద వ పడవ ........ హ ..............4.... ........... దట ళ ం ఆంగఁ ం .............. పక పక న ఆఁ ......... జ నకాష్ ..... గ న ॓ పగల .. ప ణీ టఁ ం ఈత టడం ణీ .2.. ఒక వ ం ప డం నఁ లం కరఁ ............. బద లం .....3.........పడవ పడ ...4........... జ పటం నకష్ ......క య 7..పక ం భళ ప ణం క ........ అగ గం ఆంగఁ ఁ ఁ .. సంభం 7..............2................ పటం ... అంత కష్ం ప క . య॓ .............. 7.. ............... ణం యడం ............... ా ి...... ోడు ా ెళల్ ు. ప యడం ఆ ... హనం ఉం య క యకత ం వ ం ..... ంచడం .......... పటం ఆ నకష్ ... పడవ 7........ ౖ ప ణం ప త .. హనం రఁ . డగ హ ......క ప ణం క .2.. ..5.....................4.... అంత ికష్ంలో పయ ంచడం ఎ దట 7.జల రం ణీప ......

............ త ం త .....2. వడం ..........వంకర హ ..........అంత ం....... ం రఁ .. న ॓ ....... పటుట్కోవడం ఎ ణ్ పక ఫర ఫర రం క ............... పర కష్ ...... ంబ ........ డటం......... ...... త 174 ంబ ంచడం డప పక .. త ిప్ంచుకు ోవడం......... క వడం ప ....... ట......... త త ళ ం బ ................. న ంచడం...........మ ం క ....అ స ం .. క ళ ం భళ అ లం ఉండడం.... సహచర ం .... ంబ ం ప .... ఖ ................................4. మంద .. ప పక .... గ ం ర ........2........... ం ప ... ఉం ....... క రఁ ప ....... త ం త ....2...... ప దల పయ ం రఁ ........ ...6. ..................దం భర ఛఁ .......................... ......... ప నఁ డ క .................. ంబ ంచడం ం ............. నడక. క ఉండటం ఆ ........... కదలడం నుం ి ఆపడం ఊ .... సం క ..... . న ల ........................ ం ...................... ం ..... ....... లం...... క య య॓ ... గం ం వడం పచ ఁ ..2... క ఉం ... ... న .. లఁ నఁ థ కద వ ఆ థ . సంఘం.... ం ..... డ ........ క ం వడం .......... ం ఉం భళ ... ా ిచూ ే ాడు.................... అంత ం.........6.. ట ఉం .... దగగ్ ికి ావడం .. ళ ం .3.... ా ి ో............. రం ంస .........2........ ళ వరం 7..5............2............5. 7..... ం .... ం ఉన ... న ................... పటుట్దల ో పర్య న్ంచు క క . త . అనుస ించు.... క ఉం ........ ళ మ ... గమనం........ ంబ ... న ం ..... పరయ్ ేకష్కు ాలు..6......... య ంగ..............2.......................... ా ిచూపు...........వడగం ణీ . చం ........5.. ా ి ోవడం ఎ ఎ దఁ ఒక ఇవ డం ప అత ం॓ .అ ంద లం కదల ం ళం యడం . పరయ్ ేకష్కుడు........................2........ ఒక ౖ ప మళ సన సరడం ............2... పటుట్............ మారగ్ దరశ్కుడు ...................... జ ల................ ంట.. క ....... ం ప 7......6......ఎ ....... ం ...ఒక యడం ......... పడటం అ ఉంచడం........ స హం ం .. చ .... ..... . ంట..... ............ .... పటుట్కో........ ఉం ....ఎ వ వడం........ 7.6. రఁ ........... త త ం వడం ం .. కల ఉండటం.... ... ెంటాడు..3.. జయం..త ం త ..... ం డడం ఆంగఁ ప పక ల ఒక ం ...జం చర ం ద ...........ఉద మ య 7........... ెంబ ించు అగ బగ ..... ప ర ....... క ఉన ............ క . న ... ....2........ ఏ ఁవఁ ..జ ం ............. రం గడం 7...1... ట ..... చ ......... ప వడం...................... రం ప త .... దం .వరద ం॓ ర బ ...7. న ల ...త .... న .. ంట క వడం 7. సం టఁ పక ........... న .............. క ం ల 7................. ప పక .... త ప ప ం ఝ .. న ం ........3.

.... ఉం ..... మ ....... ..... వడం . న ం ... ఉండడం........ ....... ఒక ి పం ించం ి ఎ నఁ .. ఆగడం.. ం ... అ ........... దల య బడ వ దఁ .ఎ టడం....ఒక ళ వ డం ఒక బ రతం యడం ..... క బ హలఁన రఁ కదల ం ఉండడం . క ట 7.. టం ం ......సలం గలడం ఠ ణొ ... డడం ం లఁ . .... బం ..... ఆ . కట ణా . కొన ా ించు............3.2. బం క .. రౖ న ..... ి ఎ ఎ ఎ టడం ెటట్డం . జ మ . వ స ం కడం మకాం మఁ అబ ం . బ . కదులుట లేదు టక .. ద ఉం స డగ ....2... ఒక షం... న ...... ంట.... ఒక పం ంచం మలఁ .................... శ తౖ న 7..............బయ క ... సమయ మ . హ టప క .2......... ... ం సుకొ య్.................. మ గృహం ....... ఉం ద ॓ ............. నడక...........2....7.......... వ స క వ స క ంచడం . జ వ ....... ం 175 లంక లఁ . మ ం......... గమనం.. రఁ ఉం ...... న ం త ద . దల ఏ .......... స హ ............. ఉం బ బ ఛఁజ . న 7. 7...... కదల డం...... న ఊ .ఎ ఎ . ఆపం ..6. ఉం లట ..2..తర ం .... సమయం ........ బ బ లఁ . ే ఉండు ఇ ..... ంబ .. ెళల్ ు ఖ ప ........... క ...7.... న థ ..... ... కష్ ం ..1.. వస గృహం థ అడ ం ..1....మ ం.అ ంద అ ॓ ............................వ స లబడడం .. లౖ యడం న ం ...........7........... క ి ంచడం ీ ించు.... నఁ మంచం పడక .... న ల ...బ మలఁ ... ర చ ..... ఉం . ఎ గం ఘ ...... వస .......... .... ఒక దఁ ......... ఆగు. క ం .. ఉం .. ఁ .. మగ ం అ .1. కష్ ంచం ........ ర ...... న ... పం ం ......4.... బ 7.. ఓ గల ణు ॓ వం సం డడం అం థ ..తర ం .....2.......... ం బ ........క య 7.............. జ ం బ .8.. క 7.......బయట ............. ఎదురుచూడు............. వడం ఁ ఁ ............. పం ం ...7............. న ంచడం........ గలడం రఁ ఉం ........అ త వ సమయం . క ం .................... హ టం. లుపు.. ..... ఉండు............... రం 7.....2...... రౖ న.. కదలడం ఆగడం ఆ ........ స నం గల మ . ఒక డటం ........ ం ం .... .... ద ఠ ణొ ..... రఁ ఆ ...3... ర క ...అంత ం... సంభం .. కష్ పణ.......3....... అ ం ం ...... ఎ డటం ఎ ............... నషం క ంచడం రఁ .....3.. చ ఇ ... క గలడం రఁ .. ఆ ....... పంపడం మఁ ఉండ ఉం 7. ం 7............. లకడ.... ..

.....9.2.....వరద......... సురు ఆంగఁ 7..1. పల ........ చ ....... ొ య్....4.2.2....ౖ న గడం ఁ ం .............2........ క ం ........ ముందు ెటట్ ు దఁ .... కర ఊఁపఁ ం॓ ...8........ క ..... అ వచ ఁ 7........3. నక 7.. నం నం.. లాగు ఉంచఁ ం ... . కదల డం. ం బ ......1..... కొటిట్ ోవడం ..3. .........1.......3..3.బయట ం ....... ం 7.. ఏద ఁ ... ఈట య్....3...ఎ ం ధ దఁ ...స వ మ ఎ సంబ నఁ ఉంప ౖ ........అమ ఉంపఁ వ .................. ోటు క ..............3..3.............3.2........................ ేలాడు ం స .3.. కిం ికి ించు ం ..... ంతం.........2... 7.. పక టడం లఁ ........... ం యడం ర ................... ణ్ ం.. ౖ న టడం ఊంచఁఉ ........3. ం భ ...... ర వజ వజ వజ .. టఁ ఉ 7...బయట టడం.3........ ౖ ఎగర యడం ం .....3...... పకక్కు ెటట్డం రప ం ంద ఇవ డం దఁ సుకెళళ్డం .....5... ........ ఏౖ రవడం ం బం ..... ం 7. ం ల ఫఁ ......1..... బయట యడం ......5.......... ౖ గడం ఉంపఁ ..2.... స ి ా లబెటట్ ు 7...... ంస 7.2.......... కదలడం.................... ఉ కష్ లట॓ .. ఈడుచ్................ ంద ం .....3.. పక .....ౖ ..... ...........పక ... సల ... క యడం క రఁ .. రచ బండ........3....బయట త క .ఏౖ బయట వడం ........ ం ............... ెటట్ ు.........బయట రఁ ..... .. వడం రప ప ..2. ౖ 7... పడడం వ ............. ొడువు...... దండన....... క ి ంచు చ ఁహ ........2. నం .3......9...... వ డం ఆంగఁ .........1... ం ...2.......రసం ర క కల ం 7. ెనక ెటట్డం రఁ .. స ం డగ .................4.....ౖ ంచడం.... ....... నడమ ....... లోపల ెటట్ ు ..... కదల డం........... ఒక ిశలో కదలచ్డం ఏ॓ వ హ ...... ం క కదల డం .4. లబడడం...... ం ం .. ర . ౖ ఉంపఁ ం ......... 7.....క య 7.. హ ఊ .... రడం............బ ...బ టఁ .3...... బయట . ...... నల బంక ం బ .....పక 7....... బ .... సంభం యడం ..... ల.......2.. ల ఁ .3.. క ం .1.. ఎతత్ డం ఉంచఁ బ ............. ల యడం సకఁ ....... దం ం .....................6. ........ ట బ చ 176 క ........ ందర వందర.....ౖ ప ఘ ..3.... .2.కదల గల అట ... క బ ... క ం ......... ............7....... ..... క ం ........ ఒక ా నుం ి బయటకు ం 7..................స ల . ఒక శ ఆంగఁ ..1........................ న ట ... పల రడం . నక టడం 7...... ం 7......... క క సరడం ంక .......... బం చ ఁ .............. క ం ...... ఉ ి .......... బం ం ం గందర ళం. కదల డం హ ఊ . ర ........బలం డ ..................

........క .........3.4.3...... ప ఝ .6..1....3..కప డం......3....................... స ిహదుద్... ముటుట్.... ము య్.. సంప ం 7........ హదుద్ ... ...... ........3...............2..................3.4..6..3..........6. అడ ం ......... ం రంగప ... గం ...... బ రంగమ .. ం ప డం 7......క . మూసుకో...... ఆటంకపరువు.. ప ం ర ..........3.....3.......3. అవ ి....... మూత ..... ల ....5.... ము ం ౖ ఉం .ౖ ప వడం జ డ .. ..... ..4...... అ ఆ ఫ .3............... 7......5............ ..................... 7.... ప .. 7..3...... ే చరయ్లు ...కప డం.......7. య్....... శం ం ం రం జ మ ళ టబడ 7........4. ొ ి ించు... ..క య 7. టం... ప డం ఫ ... ఎకక్ ి నుం ై ా ఏ ై ా 7.సహ నడవడం మదద్ వువ్. న ఏౖ వంచడం ఏౖ ప డం సణ్ ఫ .. ంట రఁ ................ ర.... స యం ఆస ... కింద ెటట్డం 7.........3...నడపడం ......... ఏ ై ా ేబటట్ డం ఁ .................3... ేర. ౖ టఁ ఆవఁ .ఆ మజ ..... ెరుచు.... ..ఏౖ 7. ఏ ై ా ఏ ి ి ఇవవ్డం నఁ వడం ... ప బయట ప డం ........ ఆస ాఅవువ్. ....... దగగ్ ర ఢఁ ఆసన ...... ె ి ఉం ే....క ..... స నడపడం చ .... చర 7...............3.....4............ సత్ ింపజె ం వడం ... అవ ....1.... ఎక సుకెళళ్డం క .. వ ప 7. ళం .... పంపు శ ................ అంటుకొ ఉండు...... త ెరుచుకో య్.3................3. ప డం.3......... అంటు...2............... ఏ ై ా పప్డం ఁ ఁ ళ రజ ............. అవ ోధం.... న డ .... కపుప్. ..కం 7.. సంపర ం.. సప్రశ్ గ ॓ . భ త 7...............7.... పటుట్....1. 7. ఆ ారమవువ్.3..... ాకు.....6.4........ వడం ....3.......3.. ఇ ౖ న..3...........3.అడం ...3.........6... రగడం. పటుట్కో 7.....4. పక లఁ ... ాచు...................... 7...... ైకి 7.. అం ............3................. భ ..............1........ ప ి ొ తం.... ర .....3.. భహిరంగపరువు.... టడం .. ం .. ఉన 7.........ఆగ ం రగడం హ ....... ఆనకట .... 7...5.... చ .. స పం..... 7...4............... ప ి ..హ నఁ థమ ఫరఁ ....మ ం .. నత....అడ ం ఆ .... .............ఆజ..... దగర..... .... క.....3.7....3... ెరచు.3.4.. టఁ ఉంపఁ ...ఆ రమ ఉంప ఝ .... మూత య్ ................3.........2. 177 ............. ండం ర .... ఫర ఒతఁ ర ఉం ం ఊంపఁ య్ 7. ప ... సమర ణ దల యడం............అం యత ఉం య్. ట పకలఁ . స యం ఆ వఁ .ప 7....7...4.... ... గ ందం ం ... అడడ్ ించు......... ో ించు ఆడం ఆ ......3........... నం ఇవ డం . ఎకక్ ికై ా సుకెళుళ్ క ౖ ... ాయ్ ించు .... వద... క ...1..... ల ం .. ీమ.. దూ ా కి ెంటాడటం .. ... స హ . కర ...........

....... అలంక ం ..... ఏ హ మ ... 7. క ం ం॓ ... ఆ ం ......................1.... ౖ ం సరడం ణా .... 7..8...5. సం ా ించు క ...3.. ...5........... మ ం ఉం ం॓ .... పం ం వడం బ .... ం .....5..... ీవ్క ించు లఁ ................. ఇ 7. రం బ ..... తం.బ .. .....అం క ం .................... ం న ........... గహం ... త . త ......ర ణా హనం .1. బం ం . గం........ సుకో..... .5...... పం ం . ప భ భ ం ల .. కనబడ ం ఉండడం నఁర ...1. ఏర ర .... పం. పంచు మలఁ ...... కూరుచ్. వ ర ........ వజ ............... దూరం ా సురు 7........ పం .........3....స ... పక న వజ ..... వ ....ఆ రం..................... న . జన భ ..... క అ గ ... ం ం ఉం పక రఁ ... క ం .మ చక బడడం ఫ ... గ జ .... . బడ ం మ క న............ బ ం ఉం నఁ ఉన .......... ర ణా .స క ం ం .. మ ర ి 7........కల ర ..4.అట ట ..............4....క య 7........ చుటట్ బెటట్ ు అట ..ప పం............... .... ం దఁ ............. ఏ ై ా డ 7....................4................................ అ మ ........ ే కి అం ించు అం ం . నమస ం .. ఆకృ . క డవడం ఉం ............4.. ఆకృ ......... లఁ ...4... దగర ..2. ............ ట క ..................త ॓ . ం క ం .. ... క ం క .4............ స ర ........ 7.5.... ఒ . మ స బణా .............. .... కర్మపరువు.4. ెచుచ్కో..............ప పం......... కొంచం ఉంచడం . ద ॓ర . లేకుం ా ెటట్ ు......వరస ఫ .... ఉం .. మ ..........హ .......3... జ ....... ఇక డ .. .... యడం..........2......... తం ం ..........గ .... ం .................ఆక ం ....... తం. ఇ ఎక డ అక డ . హనం ం ంచడం .4.... క ం ేక ించు ం య్..... రఁ .......అలంకరణ........ బ చ .......................................................... ట ం గ ...... అడగడం......... గత ప .... ఇవువ్.. గహం .... స .........2....... 7......... యడం వ .... ల క ............. ల ంచ వ ....... 7............ లం ఁ . సం ఆ ........... బ . ఏ ాప్టు ె ఢఁ ం 7............. . .. క ి ఉండు ంచడం.బం క ................... ట 7.... కపుప్కో......... ెటట్డం ఈ కతఁ ఒతఁ ఉం ఏ అతఁ ఏ ఏ ఏ .ఆ రం..అవ .. 178 ............ కూడు.... డ టడం........4......కమం ..... త 7........ ... ర ాణా ........1...... ప స హ .. ఉండు........ డ .. పం.. ఇవ డం...4.7..... పం హ ...... మ .5.6........ న ..........ప ఉం ర డఁ ..................త ..........స ఎ ం 7. తర ం .... కూడబెటట్ ు. జనం ం స సరుద్ ర. ఉం వడం 7...............

. వ కటడం ం . ధ ంసం వడం వ ............ ఇబ ం క ॓ .............క .. పంపడం భం క .............గ ... కలుపు..... బంధం..మం భ ......... గల దధ్ 7. జత జ . సభ .... సంపర ం. ఇం రం ........ అ ౖ ఁ ం .. ట ....1............ కటడం............ గ ద గ .. మ ఒక అత పత క ......2.. ఏకం ఫర .... స శం.. ..... కటడం...................... ఫర ఏ॓ క ....క య 7...... అ క.............. ఉత ...5.................... .సం ం ... మ డం ... కలుపు.................. చ ....... ..3.. రఁ ఉం ... క ివుండు.. కటుట్. ల న ర న ........ దగర అం ం ౖ ఁ ...4.. వ ...........క ........................... య నం...... బంధం..........3..... త ర .... అస నౖ న 7....2.................. ....... క ఉం ..5..... ఆడపం 7. స హం సంఘం ................. ంట . .... జడ ......1... డప .......బంక .............. గవంతౖ న .... ెదజలుల్ .. ఆ ఉం ..... వ ............... స ర .................... ం .. జో ించు.. గ ౖ న ఁణ్ జ .................... జో ించు...........2........... కల ఉండటం.. .. 7.. వ డం ....... క 179 రఁ .....................1. ం ఉన ........ జడ యడం...1.. ము ి ం ం ం లం వఁ ...... క .. పర్ ేయ్క....... ఫల రం 7.... ేరు ో.............. .. రస ం ............... పగం ....... .............. 7......... క ఊ వడం ం జ క క న ం ... సహచర ం ళఁ ......2. ... 7....క .... ఒడంబ క ................ దఁ .4.అం ం ం ......... ఇ ... ...1......... క బ ఉం .5...4.ఊడ యడం 7....క న .......... పర్ ేయ్క ైన.....జంక 7.... ..క .. ఆ ..................2........................ అంటించు ఏ॓ ం 7.... వదల ఫ రం ...... ... క ఐక ం /క ......... న ణం బల క బలవంతం ం ..... ం ........... క య అ .1...వ ... భ .. ప పగ ... ొల ించు..5... నత... ే కై ా కూడడం ి ె డడం య్. అనుసం ించు........... ఖ తౖ న క ఠం .5.....5..........5.. ఉ ॓ఘ .... ందర....5..గ క .. ైన. తబ రం ఛఁ జ ... ॓ ల ................... అ ఉం మ ం ............... ేరువు ఏ॓ గఁ ఒక ట ర ..........అస .......కట............. ...... రస ం .. ఉం 7..... అం వడం.................... జడ అ . సంఘం ల .....దగర క న భళ .5...... పర్ ేయ్కం. .... ప చయమ ంక ..... ే ివుండు భళ అ లం ఉండడం..3.................. కటడం . ందర... . క ఉన ..... ేష స ైన నం .. ..... క భ ..... కలుపు ................. ంట ..................... అ ా ారణ.. నన్పరువు...... త తం .......... ొలుసు...... సవ్చఛ్ ైన. క ఉం .. ర ం ం ం కటడం త . గ య ..... జతకూరుచ్.క .............. ..5.......... 7...వ ...5.. ర ం జతక . ౖ వఁ .....2............. లంకె......... సంప ం .....క య భం క ..... డ ీయడం ..3.. క ...5.....వ ం . సంబంధం... జత . క...ఆ ఉం ం . దగగ్ ర ా అంటించడం ం ...... . అ ఉం ...........2........................

.......9..............వరద వ ॓ ... కను ొను ం . స జ .................... ఏ ౖ .......ఆ ం ఆ .. క 180 వ ..........................5.... ెతుకు య్..... ంపు. రవ్హించు.2......5. ం ............... కుపప్ ె ప .. క ం ర .......... బరువు ె య్.... .............. ఆ రం...... త లం క ................సరళ ఖ కదల డం 7.......................క .... కంబ క జ .............. 7... దగర కదల డం భ ... భదౖ న నఁ లంవ ర రహస ం ఉం రఁ ఁ ......... ల డ 7...............1.. వయ్వ థ్ క ీ ించు ఆంగఁ ర .......... ందల గడ............... ార....6....... ........... హఫలకం క ...... అ ేక వసుత్వులు కదలడం ౖ ఁ హ .......................మంట ఆ ... దర ......ప పం... అవయ్వ థ్ క ీ ిం న ....................ఆ ం ..............9.... భ ................... ేరువు 7.......... పర్ తం న ి. ................ న ... ప న....8..........2..........5. రం 7.. ....1......క ........... ాచు గ ం ...... .. ం ........6........... ంపు......... బ ........5...... .6. ాగు....5..................ఎ ౖ జ .... న............ న 7............. క ..... ........... ం ...... క వడం ............. ర ం .... .1...... ........................... త ం ంకఁ . ఉంచు.................................బయట గడం దఁ ...... ప ం బజం . స లట॓ .... అ జ ............6..... క 7........5........ .. గహం సంఘం .....క య 7..... ......కర క ం ..6.... అ ం .............. కుక్ ె ంత ం ం .... ం .... కుక్. య ం ................... న ం ....... ౖ న ...... పక .............................5. ం మ ణ్ ... ర ం త ............క య్............ చ 7.................. .... పర్ ాయ్మాన్యం .... ఎ ఒ క 7.. బజం బ .... స శప స సర . ఁ ..... .................. ల. డ ..... జత గత ప .........మ బద దఁ ........... తకడం ॓ ... ము ం॓ ................... నఁ భ ంచఁ ఁ ......... ప భ ... గ.. 7... క ద ద .... రం డ ........ కటడం... ం .... పం..... మ ..5......... ॓ ......4... తం.... ఉతమౖ న ఠ .......... ... 7............................... లవ ....2... బ . వజ ............................ ం ం .7........... స ఎ ం కపుప్ అం ఒ ....... బ ఇ 7.............5................ ............4............ ఆకృ .... క .... న .............5. అ న త.............. ామానయ్..... సహజం ... ద ం॓ ....................... టడం........ ాడు..... ౖ 7.....త ...1..... ెటట్ ు ర ................ ారం...... బ చ .... ం ం ............................ ోగు...5............కప డం......... ............... ర ..9.ప ..................బ వజ ........ మాల ...త భ ....... గ ర ............ కైక్న క య్ ............. .ప .................. పగం ం ......... ...5........ అం ... య ం 7. సరుకుఎకిక్ంచు.......ఉం ..... బళువు..ఆచరణ..... పూ ించు........ వరద ఆవఁ .... న ....... ం ...... ................................. న ణం ర .............2. తకడం లం ........... .. ర ................ సంఘం సవల ... ం . ం స ..

....ఎడ .......... ం ......7........... బద ల ...... ర ణ్ ం . ం . ఒడంబ క 7...6.7. ....7....3... నరుకు ॓ ..... జ .... సురు ॓ ......3. పం .....అధ యనం ఆ ............ 7.... సం తం ............. ం . పగలడం...............6... క త్ ించు..8......... బద ॓ పగల ....... అల న.... ... రుచు .... స ఛఁ .... ోము. డ ర టడం 7....2...........7.. క న ..... .... ప ...........7.... తనున్ 7.. క ॓ పగల ......... ర క .... 7...... న త . బయట రవడం ం ... పగలకొటుట్......... ం .......అ ..... .... ా ి ి.......... కోలోప్............... నూ ి ొ య్.క ం .ఎ క క 7. న క .....మచ ప ...... కర క ..... ఇ .1.......................................... ..... ..1......... మచ . త ...........7.............మచ మచ ప . కో ిన...........ఇ ం ... క 181 ............ ఆపద ......... హన్ం......... తగులు ........................... ఓ 7. ర ణ్ ం న .........8.... 7.. ల త త ............ ఓ ి ో. వణ్ ం ........ జ 7.. ెంపు. ....7. 7.. ఎ బ ల .................. బద రఁ .... ం ................... బ ......ౖ .... అణు ............... ౌ క పర్ ావం ... . .క ం త ఆవ . కొటుట్.. బ . కొ య్.......... ఠక 7..........3......... ల ాయ్ న్ గు ి ెటట్డం .... క ......... . ఒ ం ................. ......... క .. గురుత్.................................. ఓ ం ... బద ...8.......... ... ........7.... ముకక్లు ా భ ంచడం ఆ న.... పగల ........ హ .మచ ప ఆన .........5.. ౖ న ..... నషట్ ో....... గ ం థ్ ా ాంతరం ెందు వడం.......... త ....... యం.క .......... నల ...... థ్ ాన భర్ంశం ె బ ఆం ం నఁ య్.. ఇ క ....8.. ఉం ంక .............3...... ద ప .. ం ................... ర టడం ఁ . ం వ ......... ................... . అణు .... ఓ ....... త ....... సం ...త 7....... సగం ............. టడం జ ం టడం నఁ ............................... ొకుక్ ...... వళ॓ ...7........... ..2... లం కరఁ .. 7.......... .. దం ............ అ యం................... ...... మరక మచ ............. పం ం ం క ..... సంకేతం ఆం .......................... న . ంపడం..... బద ............ న...... టిక ... ద ర ..... ో ొటుట్కో..8..గ ం ............... మచ ... గ .......క య 7............ రుబుబ్...... హం......... ..4......... న న వ న క ............ వడం లఁ ................ యడం.......... ప ం ...........................అరగ ప .. దర ..........బం లత ం ........ కోయడం....... క ...... హ దఁ ...... స 7... రుదుద్ ఘ క యడం... క .. ం ... .. ణా॓ ......... .... ....

... యడం..... ల ......... న ...9...................... ంపడం..... .... నషట్ ం........ప ణం ణం ............ బద ..... ఏకౖ న.... చం ..పక .1.......6..... ............ ఆరంభం. స తం .అ .. క క ............. న న ఖ ఖ ఖ ఖ వ . ప .......... తవువ్ ఊం . ర......... ె ియడం .... ...........8..... క క ................. .......... .. అం ........4........... క జ ఖ ...... .. నం ..... గం గల .బ .. స ం ............ జ ...............హ .... ॓ పగల ... క ... ాడవువ్..... 7... సర భళ .9.. కందకం స ......... మ ...........పడ క ॓ . అ .......... చం ... ంద..5.... ఎ టడం......... సడ న ఖ జ .. సమతలం ............... ... స .. ధ ంసం పట॓ దఁ ...... ట .......... .....8. .. రవడం గం .........ఊడ యడం 7...... ెంపు..... బాగు ేయడం.......... ప ................. ధ ంస ణా . ంట . డ ....... ......9.2....... ...... ెరుపు....... .........త ...... 8........................ మరమమ్తు త్ ......ఆ రం ......... .. .. . ...పగల .1...... ప ిమాణం... న ...8...... ॓ .. చకక్ ెటట్ ు.అం క ... రంగం 7. రం. 7............ పడ ొటట్ డం ................ నః పనం బ బ ఛఁ . యడం లఁ ......... జ ..4......................... బరువు.............. ల న క . సం ర ణ్ ం ..... ం ....... అం అం శణం క ॓ .. బద రఁ ..................9............. 8......... ప శం స ... ణం.... అవ ల ... ॓ ..... ిథ్ తులు కర స .......... రుగు ॓ .... ౖ న ఖం కం ... క .... ల .... ఆ క ... ........ ప ...త ...... ఫర స క .....................సమతల అంత. య్....... బ ఆ క .. న ఖ .............. సంఘం.... .. బయట ం జ ........... లుచ్ న ......... ంపడం 7..... వడం......... ధవ్ంసం ె . ం .. ం .. తం ...... ప 182 8. ం ..... ....3....... ం .. ం ి... ॓ జ ధ ంసం .....9..చక ఆ క .... మరమ 7... న.. ॓ .......... ..........కన ం.......త 7........ ద రంగం త లకజన ......................1... డ .................. .... క 7......................................... బద .. ....... సర ం...... ాశనం ె య్ .... ....... పగలకొటుట్...... ........ ఐక త........ జం....... ....... అంద .... అ ........ స ౖ న హ॓ .. కనన్ం ేయడం... . ... నషం క ంచడం ధ ం క ... ఉమ సంపద ......8.............. .. మానం ప వజ స ణం ..

. ఒక.............................. నన్ం .........................1... ఏ॓ క ......... ం అం రఁ . లెకక్ ెటట్ ు ఆం॓ .... క .......................5.. ళఁ ...1. ం ఫర ....ఇం .... ఒక ఏ॓ వణా .3....... వడ .......1...2................................. ల 8....................... సంఖయ్ల కూ ిక ఉ ........................1.............. ఏ గణే ఆం ........... ఒక క ఒక ఒక ... ఒకటి ఎ ... ..... సహ సం.................... మ 8.... ప లకష్ నవ ...... క 8.....1...................1...1.2... ఒక ఏ .. 8.......... ం క ... ఒక ఏ॓ ........... ప . నలౖ దఁ ................. ఇద .....1. ..................... ౖ న హ వర సంవత 8..1........... ఒక క ... ం .........6....1.. వం ే అంకెలు ధ అగ క 8.......ఒంట ... జరగ ............అ లౖ న...హ ............... ం ంత ........................ ం .....1...త ం గణ్ .......... మరస ం .. ఏకౖ న.... అచ రం ఖ క క ....... ప ం ..... న మ .00......... ఒక ట ఏ॓ .............పద ద ........... వడం.... ప ళ ల .. ఇరౖ సత .......... (85) ఎనౖ ఆ .........1. ం ంత ఫర ... ఒంట ...... ............ జంట............ క హ ం .... మ (+) ...1....... ౖ రఁ ...................1........... వరుసలో థ్ ాన లువ ె ం ఎ నఁ ఏ॓ ఎ ఏ॓ ... ద ......... ఒక. ఒక ఏ॓ .1....అనంత ............2..2...2. ...........................1.... ారుల్.....000 వణ్ .................. ండ 8....50 పందఁ ...మ ........... .... ....1. సంఘం..................ఇద ఒక క పందఁ .. ఒక క ద వర ........ సమతలం....... సంఖ వజ వ 8.. గం ..అం యడం ఆం ... ప ...................2......... ణం బ .1........2.................1.. .......1. గణిత ాసత్ ర్ం క క ... ఁ ..... బయ ....................... .1.. స షం ........ ెండు ..............అం .......................... న ....7.ఒక ....... వం ప ....అరౖ ................. క క తం ...... ప ....................... ంత హప ............. ఒక 8....... అం . వంద ॓ ...........1...................... ..................ప ................................1.ఏ ............... సంఖ ల 183 8..1......................... అ ..........2.. ారుల్ .........1.. ప ాయ్యాలు ణ్ ... వ క క ం 8... ప ద ........... ంౖ న ....... ం యడ .......... చక ... .............1....... ఒక.......1....................4..................... సంఖయ్ ఆం॓ ........ 8...........ప ..................................... ట 8.. స యం ప . మ ... ప అ ............. పం .............. ంత .....అం క త. ఐ రఁ ప ం ................ బయట........................ ధ క................ బ రంగ.................... ప నౖ న.....పద య 8....................................... ఎ ఏ ...1...........పద ం .....జత................ అంకెల వరస స ఆ భళ ఐక స .................... ప ాయ్యాలు................................ ం వణా ....................మ .......1.... వ....ప ఆ ......... హ ॓ ..................................... లెకిక్ం ే అంకెలు అ రఁ ..... ం ర హఁ క ................. ం ం వ నఁ ఏ॓ . ం అ .. ౖ సతఁ ........ అంకెల ో కూ ిన సమూహము 8......... అచ రం ఆం॓ ల .......1.......

............3... ఎ వ......... ప ట 8....... ఎవ .....5... పస యడం.... అ వణా ..... ద కం.................... ెరుగు... బలౖ న ..... ఏ ీ కాదు. గ షత... ద సంఖ క జత . ైన....... య ధఁ ............ స .......... రస ం ..............3........ అ .... .1...... బయ ................త 8...... ర ం ం ..... బయట ఉండటం...1. ఏర ర బ ప ..వ ....అంత క ౖ పచ ఁ అ ౖ న.3. అంద ...... ం ............... అ . జంట.. డ .2..1... ం ........ న ల లం ... ఎ వ...ఉండ ................1.1.. అవగతం .............. .. అ న కష్ ౖ న ....5....2....3... తగుగ్దల ఢఁ .............. ం ం .......... 8.. అదనం...........5.... అం ా......... అలప్........... ప .... కొ న్ క అం ...............1.... .......3.అత ంతౖ న..........2... అ ేక ంసం దఁ ... సం ర ణ్ ం . అంత ం ...1......... ఎ వ...... క న ణ్ .. స వ .. కొంత.........3...............1.. లేదు కళ ణ ణి జ . ...... ..... స ల ధ క ...... టకం.. తగుగ్................అ 8..... ద ం అ ............... ... నన్ మ న సంఖ ... ందల గడ...........1.....అల ౖ న.......... ం ం ... సంఖయ్ల ఓ ం బర డటం . కాదు. వృ ధ్ ి ె ఉంప బ క ర క క ... అల ౖ న.... వర పరఁ ...ఏ 8........ కొ ద్ ి... అ .. ఒ ం క ......... ప సద లఁ .. రణ ....... 8......... జంట........ ం అ ... ం ద ॓ .. ఎ వ...1........ కొ న్...... .4. ........ వణ్ ం ..... యక............ స.. రం ఉంప ... ం .. 8.... సంఖయ్లను భ ంచడం .. ం .. న జనం ...ఎ ...... ఉత..... అ న్ వ ..3.......2........ తం స 8.........4... ఎకుక్వ అ .. క . ఏ .. .. య్ ............ స...........1..... ంక మ ....4.. 8. ....... . అ తం .వ .... దవ్యం ఏ॓ఏ॓ .. పం ి ేత ..5. ద ........ సర ం........ఊడ డం.. ... ౖ .....4....... అందరూ. సర ...1... . వ గ .........అంత .... ాలా.. శ నం అ 8..1........... వం ... సంఖయ్లను గుణించడం క 8..5....... ప అంత.....2........... ల ....అ కౖ న క ......అవతల ...అదనం............. రం.... బయట ఉండడ . త త వఁ ..అ ట. .... ఎ ం .. ద యం 184 8.3.. అం .. బం 8..........4...................బలం ..స . త గ్ ంి చు... త వ...... న వ వ ......... ం ....... అ న ఆం .1......1..... ఏౖ ద ॓ ................. వ ...... ం 8..... స ల 8.. మగ మవడం.... . రం ...1... ....... భ ... స హం అస ం .1.........1.... షయాల గుంపు 8........ ఈగ వ ంగఁజత .. తం .5......... డ... ఉత .... తకుక్వ అ ఓ అ క క .... క న మ ణ్ .......... ప బ ... ఎ వ ..... .........3. బహువచనం 8............... ......... అత ంతౖ న.......స సమ ణ్ ...2............ ఇం ...........త ం .............. దగ నవ నవ ............................................ త త...... త వ.... అ ికం ............ ర ం ..... ప ం ..1......... ణ ...

....... ద క రపస ... . ల 8..8. ం దఁ .7..... క ॓ లఁ ...1........... య ం . స ి ైన ఛఁ .. ఇ .... క తం .... ఓ గలగటం వఁజ .. ఁ ... ఒ ......... అవసరం. ణు ... అత వసర లఁ ...... దం .... సమతలం......... లే క ి ఛఁజ / . ి న.. వక .. వలం ఎక ఏ॓ ...... ...... అదనం.................1...... ఉన ...ఇద 8..1.. వం .. గ షత. అం ం .1.........1...... ......... అ త వ 8.......... అ ఎ క నన్... అదనం.. సమ ల . తం .3............ స ంతం . వ ల ..........మ ం పగలడం...1...5. అతయ్ంత........ సం ర ణ్ ం . ఒక .. త స ........ లడం... వడం 8...... అదనం.8..... ఎకుక్వ....................ఉ ం ...... అ ిక 8.. బంచ ప హ పడటం హ రక ిలం .........7.... అదనం. నక...... ఎ వ..1. ..... ద గ 8. సుమారు ా ైన...ఒంట .4.....4... గం..... ఒక ........ అ ..... రడం 8.......... అ ికం. స యం .................. ఎ వ ఉండడం ఝల .5................ సర ం. స ాస ి మద వ . సర 8......... ప . బదల .. అంతట .... ండు. ...7.......8... ఎ వ............... త స ... అతయ్ ిక.1.........7.5.. ేషం. ం .6...1...... వర . వర ఛఁ .....................ప అ బ బ ........ ఆవశయ్కం వఁ .........5..... మ మ .... అ ెదద్ ... అ తం ...1.............1.... ఎ వ......ి సంపూరణ్ ం ఆ ఫర భ ర స . వం ................1.....7.....7. ప ం .........6. దగర ..... ప న. లత........... త ం..1.... .1.. .. ............ ం .... ఎ వ...... ఉన న పకడ ం .... న ఘ ప ఘ .. ంచడం. అంద .. ఒ ఒక ఏ ... అం ............ పణ..... ఖం క ఆ ర . వర ఢఁ 8... అ తం . స భర .....................త వ ఉం . 8. ద ..5... వలం 8.1........అంత ళ ఁ . గ షత.... ం ం త వ 8...... య 8.. అ తం ....2.. తత్ ం...5...................1....5.... ఖ కవ క..బ రంగం అ ఢఁ ఢఁ . ముకక్ జకణొ .................. క ........ వణ్ ం . .. మ .6. త ినంత ..అదనం ఉండడం. సంపూరణ్ .......అవసరం జ ... ం 185 8............. బ బయట ............. ప బ . న.6.9. వర .. మరస ం ... భర ...... సం ..... .................. గ షత... ం ..... ం .. ఇంచు- ద ద ఢఁ ఢఁ ఢఁ దగర ॓ ఢఁ క ంచు ఇం ం ...1. పం ...... ం .... ధ ర ణ్ ం 8.....1.. ం క .... ముకక్ . ఇం ............. ాగం.2.... పల .ఒ ..1.. ఇవ డం......... స షం . ఎకుక్వ 8.. య ం .. వ........ మాతర్ం ఎక .5.... రజ ఉం ణా ..త న..... ....... ఇ ం ర ....1.. అదనం.. సగటు...... యడం..8... ఎ వ 8.. . ాలావరకు ... ద కం............. స . ఒక ఆ . ం ం దగర ...................... అంతట ... పూ త్ .... ఎ వ....... సం రణ్ౖ న అంత.. క ........ క .న ... ....... ఉం ........... వర ఎ వ. 8......చక ... త నంత .

.............................2.. రం రం .... న ............. ం ఛఁ ....... ... హర్ సవ్ క ................2. ఏకౖ న.. సర ం 8.మ బలవం క .......... పస వ .... ణు ... ఐక త..2. ెదద్ ఆ ఎ క 8........... త క .1..... ొడు ైన అ ంబ ....... ం ........ బ ఆ ిన/బొదుద్ ా/లావు వయ్కిత్ ణ్ .... అ న ........ ఎంత . డ వ . ధ క........ ఆ అ ల ం ద పర 8. .........3..ప రం ........ ం ....... సన యడం .. గ ప ...... గ షత. చ.... జ ..1............ అ కష్ ౖ న 8.. ం ...3......... మందం క . అవడం ............... వర క .......... ఉండ .... ఉండటం క డ ి చ ట . . అ తం .3..... క క .2..... రచ బండ......వ ౖ న భ .2.. నం .................. న ౖ ..2.. ంతం..............స స నం బ బ దఁ .... ........బయట ంపడం భర ...2.......... ండ .. రం ...3.బక .......... అవ . వృ బ ..... ొడ ైన ప బ .... .. త .......... అ డౖ న ఉంపఁ .. బలం ం .............. యడం 8....2.. క ం స ............ ర లం ... ఎడం.. గ యగల భళ ... క 8... 8......... మరణం......ఉండ ..... ఎ ం ం ........ అదనం............... తనం ..8..... ం ం ల .. ..........2...............ఎ న వ ............... ప ....మ జ ........1.......................... ప టర ఎ ఉన ంబ ..... .....మ .... సృతం ..సన ..... ధృడౖ న... ణ్ .......... ద ....... ం ఆ ...... కురుచ. సనన్ / బకక్ పలచ/ ీల వయ్కిత్ ం క ం ..బ ంద .. గ ఆ మ క ధ అగ .....అ అ ం ...... కురుచ...... సం ర ణ్ ం............... సన తళ .2.................3....... . సల .......... ొటిట్...ఉప తలం..అ క బ ..... స తం ............. పస ....... .....3......... ఎ వ... ఎంత న ... రం రం. ద ఎ న భ ... .... మృ ం ....... దళస ి............. ఖా అతఁ ఒతఁ ణి ఆ ఎవ అక డ ఇక డ ..... అం క ....... ఎ వ........... ఉత..2..... దల ర న న .... అలప్ం...... మరణిం ట...... చ.... క ........ఎంత ద .. బ రగడం .. .. కణు మ .అ ం ........2....మ . పలుచ /సనన్ వసుత్వు వ ........ సం రణ్ౖ న వజ బ ... రం ి .... సగం . క 8..... ం . వ ........ ంచడం.... రం ...................దళస అ న ణ్ 8.. సంఘం......2. సన / బక పలచ/ ల వ 186 8.... ఎ న క ం .. ..స స ఇ ............... తం.... బ యౖ న......... నన్ .............2................... ం క ం ...2......... కరౖ న ....ఎంత ధ ం ... న ........2........ .......................మ ....... వ ం రఁజ .. ొటిట్........2...... మరణిం .. ఉత.. క ...1... అ 8......... ొడుగు కా ...... ఎ త్ ైన.. డ 8..... న .. ప తనం ... గట....3...... మం బ బ స నం ...8..... ........3. ల....1..

... ....... ం . జం........ అవ ...... ఎ త్ న ై హ .... సంపర ం..........5. రం...... అంద న ......... రం ... ళ ... . ం ......5....... ........2.....ఇ ౖ న 8..6........క ...... బయ ............... త వ ... రం రం... త ం ద ॓ క ..1.....2... ప . లత బం టం ...2..చక ... ాల ైన/ ెదద్ ైన క ......... ...........5... సల .........6....... త ........ వృ క .గ ం న ం ... నజ ర ఉంచఁ ఛఁ ఉంప క బ బ ౖ ఁ ఢఁ ...4.......... ఎంత డ క .. రం రం........ . ..... వంద టర ఎ ...... క 8.... లోతు. రం ల ........ ...............న క ఉన ఉం ..........దగర ఆసన . .. ఇరుకైన...........ఎ న ఉన ... ద త .......... ం టఁ ఛఁజ ..... క రఁ ప ం ............4...... రం . ప .......క క..... కవచం... ఉప తల............. స ల ౖ న బ . దగర న ప ........ ఇ ౖ న.... ఎడం. ంచడం. దగర.. నత.....6........... ెదద్ ాతర్............ ఎడం.. ల. రం ...... హ . ఉంప .... ెడలైప్న/ 8. రం .........అవత . తకుక్వ.... రం ఉండడం ఢఁ ఆమ ........... లోతులే ఉం క ...... ౖ న క అ ఉం ........ న .. అత ంతౖ న.....2.. అవ .......... .ఇ ౖ న ప ఢఁ ఛఁ జ . ం ..3....ఒక న ఢఁ చఁజ .. 8............... 8... .. ................. స పం....అలంత న .1...... బ రంగ.. చం ...ఎంత ణు ఉం .ఎ న ౖ న ఉంప ................ లబడ క వడం . దూరం 8.... ెదద్ పర్ ేశం/సథ్ లం అ ........... డ ద ధ ఛఁ జ .. ణు .. ఎ వ..... ...... . రం...... ం ం త వ..... దగ ళ ఁ ర . రౖ న ణీనఁ ..... . ం 8.............. ఆంగఁ .... ఎ ...... ం ఉన ....థ్ ా ....... ర.187 8..... రం రం ............... ఎక .................................. చఁ ...... ఎకరం ......... దగగ్ ర ............6..... ప ిమాణం లఁ ......... ప అ డ న ... .... ద ... ౖ న ఊం .. బయట.....2....కన ం. స ం ..... క బన . ఉన త ందడం అ ం ......... రచ బండ... యడం.... దగ ఢఁ మ .... ... నం . రం టడం ...2... సంకు త ఏ॓ ఈం ఇం భ ...........5.......6...................4....1......... రం ఉం ....... ప ........ ంతం. ా ిరకం...6.. క ...6. ఉం .......... సంప ం ణాం ..... త గ్ న ి అ ................. దూరం ఆం ........................ . డ ఛఁజ . టం .......... ॓ .....2. 8....... వద..2..అ డౖ న 8..2.. ద ంతం ౖ 8.... త వ.......... ఆకసం ఎ ఉంప ........ రం రం .... అంద ం ట ఉంప .. రం .... ... ప .... లవడం ంణ్ .. ప .....ప ... రం ఉంచడం క ......2...... ఉనన్తం..........2.........క 8..... వరస . బయ ....2...అం ............... ప ం ఢఁ .........

.... 8...... ఎంత క .... పర్మాణం .....3. ాలు 8..3... నులుముకో. 8......6....... కం ైన....... సప . వరస ..............2........... వంగు... లువు.... తప క 8......... ఆకృ . ం ................5.. కం లక ర ... 8....బం ఇ స ఒక రకౖ న నల .3.....క పరచడం ............. గుండర్న..1. ఎ దక .........1.....2..5.........9........... 8...... బ యౖ న.... న దఁ ..... వం ప ల ఉన ర వుం ే....3......1...3.. తూయడం ........... లం నవ ఛఁ ..ఆ రం గయ్....... త .. సమాంతరం ా భ .... వం ఛఁజ ........3.... ధృడౖ న.... ం ....... సమతలం.. ..188 8........3..............3....చక ..2..... ంత ంకడ అ .. త ిన.. హళ .... ... . ఆ రం.............4....మచ ప .. వృ త్ ాకార . ద . ొకుక్... క .3..1........ ప మ. ందర భ స 8.......... వంకర స .. సమతలం....... ...6.1... టట్ లువు...1... ఔ తయ్ం....... ..3........ ... సంపర ం. పం. డ.........3........ మడత మడత ప . ఈక క ... వ ఉం 8... స .. ర ఫర ... ......1.... ............. ఏట ాలు ా గ బ .............9..... అసత ం............ పం.............. సంప ం మటం ...... ం 8..........1..మ గల న ఛఁ జ ..... లంబం క ఎతడం.............. ం ం .............. కొలవడం ఉం ॓ ... ందువు ం ండన...... వం న ...2............ పర్ ేయ్కాంశం........1................... . కుక్కునన్ అట ...... క........... మడత ధ క ..... ం .. ైకి ొ ల్ ంి చడం ..... టడం ం ...... సరళం ా... ళం ం . స న నం 8... వం ిన..3............................. ం ల న ..3...... క బ 8. మటం యడం ల కఁ .....మడ ..........3......1..... ఆకారం.... ందౖ న ....1..............5.......3................... ప ....4.. చదును..క .. లత.......1...... గడం 8..2. న న న 8...... ద వల జ ......... సమతలం ..................... స నం 8..2... హళ ... యడం.....ప ణం 8.... ...... టడం 8.....4.7.7...1............ బ వజ క ....2.....8... బ ం వడం 8..... ...చ ..చ ................. ....... వృ ... బట ం వ ఘ ఘ య బడ 8........... ..... ిండు న ... వడం.. చదును ా....2... బం ండ .....మ చ .. ఇరుకుక్నన్.. నత.9....................................2. నన్ ా... లడం . లత ... మచ ........ వంకర ............1.......... లకష్ణం అ అ . ార కడం..3.....7...................క ...........5.... బరు ైన .......... ె ెటట్ ు. ే క బరువు క . ందర ....మ పడ 8..... బలం ం ....3.... ..... . వంచు వంకరలే ఝ 8.......... తూకం....... రూపం ం ............... నం ప ........................ న .......2....గ ంటఁ . ప .................1...... యడం ర ..... ండం .... ేరు ా. అ క బ వజ ...........1.1.3..... డత లఁ .... ల ............ వడ స ..... గుణం.. . పం.... ప ప పం ంబం................ క న ..... గువు క .ఎ ౖ ..వంకర ఉం .... 8.1..1...............

.3..3........... సల ....3.....3. టడం ఁ .......3.. వం చ క . ాగ ి క నం నం ం ...3.3........................1.. పగ వ ...2.3..........3.......3..... .......... ఓ .9........3......2. ... ప మ...3... ం 8. .. ప 8.2........ గ గ ...... స ల ౖ న ౖ న ......2......3.......3.... రచ బండ......... క ళ ం రం . ....2..స 8.....3.....3................... ం వంతౖ న. ాలుకొటుట్. వ దుద్బా ిన భ . అ ల్ క........ గ 8........ సరడం భళ .. గ 8... గ బ .6...... రం అ ......1...3. ం వంతౖ న...2... నం ....3......... అం అం అం ద ॓క ..రం రం ల . ల............... . ం ఁ ఁ .3.. త వ....1..........................3....... పస . ..... ల జ .. ప శవంతౖ న..3.3....1..6........... చదరం ం 8...3... మసక రం . ఉండ . ాలు...... ెలల్ ం ........ ర ... రంగు ర ల ంచడం . గ గ ం ...3. ........ రవడం. ల ల 8....2........... ం ....... న ధల .. ెలుతురు 8...3..3. ం వంతౖ న..... ల..........2. యడం. ల .. డ ..3. ............3....... మంట ఝ ఝ ం .... ఆ పచ 8. రం హ .. న... 8..1........2..................... న 8.......... మ య రం .......... న ఖం కం ...... వం ... ం .1.....3.... డ ం య్ . న . బోలు ావుం ే .... 8...... ం .... ..... ....... డ...తళ తళ .. రత.......3.. క ....2....... పదును అ .............1. పం....ఆ యడం ........... వ 8... వ ................... ....... న ే న .. రం .గ ౖ న 8.1. ఉత...... చ రసం 8.3.8.......... ణ .3..............3..3... కాం ...........3... ం జ ...........1...3...... ం . న క . తరం ...... న 8.2....3.. క న రం . క ం ............3...3....... కుం ాకార దరం 8...తళ తళ ... మ .......అ .......189 8......... ైన.... పర్కా ంచు 8... 8... ప ప పం ంబం.... 8... సమతలం స స . క . టఁ జ .......1.1. గరుకెన ౖ ం . అం 8. చతురసర్ం. మా ి ి.. క . ేజోవంతం ం ....3.......5. .న మ ... క .. కాం మూలం గ ..........1...1. ద ద రం .. పర్కాశవంత కాం వంత ఝ ఝ ం న ైన.. క ప ం ....... 8.. ప శవంతౖ న.. నలల్ .... బూ ిదరంగు స ॓ ...... ేత 8..... ప శవంతౖ న. .......7........................3............ ణా ం ........ ల ట .1.. కటి ాగటి ాలు . ం అం ..3. స స నం ... నగల .........8......3......2...3.4... సమతలం.. ం .క ం ....... సూ థ్ లరూపం స త . కందకం గ ........ క . హ వర ణ్ ం బ .... త.. ంతం..... ం ం త వ......... .. పగ వ ....దంతం ............

క ఉం స ... లం రం .. ..................... న అ ... .1.... ఉం .... ం .....3............... త ం ఉ ... ఒ ఎక ఒక అ ఎక ...5..3... పర్కాశమాన చ మ ఝళ ధ ధ స గల ... అ ే...........4.. . చలల్ ా ఉనన్ గడ భంద . ీ ఓ స ..3. క ఖబ ........2............3.....3.... స నం .ఒ రకౖ న ే ేవ్రు........ వం .............. ఒక .... గ గ ఎక ఎ ఉన న ..... ప మ. రంగు మారుప్ చ 8...... ో న..... మ య సం ... వం ణ్ .................... ణు ం రవడం ......... జంతువు కక్ రంగు......3. ద రం ంబం...5............. ..... పవరన.......... .3. వలం ... ర గల న ........ ఒక .బం రం 8.........................3.. డ..... 8.. ...... ప రం ...... ర పం ణ్ఎక ఛఁజ ణా ఒ ఉన బ బ క ....... ఉన ....3......అ ం ...జం క మచ ఛఁజ .. .... ..... ఒ ఒక ... నమూ ా..3......... గ క . ఎ ఎక ..న ....... రకం.... రడం... బద .. నన్ం ా ఉనన్. ......చల బ .. పం ఉన గ . ఇత తర. బ చఁ .......1............................... రం ం క .6. మతం ర ..అ వం ..........2.. ఒ ఎక .. రం 8... ఉషణ్ .....5..... ... ................ 8.... లం ధ రంగులు గల 8................. మ ..............3.......... ైన .... స నం లఁ .......... ...3. ఉన ప వ .. ఉన ....5.. మ మ ........ రప య.................3.... న.. . న.... వం .8... న ం 190 8.................. సవ్ ావం............ లకష్ణా ...................... చలబ ట 8.... అం క ం ..... ఒ .... చ ........... ఒ రకౖ న ర రఁజ ఒక ఇం క క ఉం ట ఎక ఁ ఒ .... మచ లం ఛఁజ ....3. మా ి ి................ 8..... తర . వం . ప పచ ...3.. ఒ అరం ఓ ... తన ..4.5............ ఉన ... ంజ ....5. స ...................... మ . రంగుల పటలం ఆంగఁ రం ం రం 8.... ెరుసుత్నన్........... చఁ ...... ం క .అ న స క స నం ... ......... వన.. క .3...........1........ రం . ఒకే....3.. ప ప పం జ రం ..... మ ఉమ ..2..4... ఉక త ఉక ఁ ... ఉక త గ ... .. చ ........ ం ణం ఛజ ం ణం ...............2........... ోలుచ్ ైన క ఎక ైన. గడక మ ...... ఛజ . స నన్................ ఊ అ ............... లా........ ఒ ంచడం .. గురుత్లు రం రం .. ఒకేలా న వంటి. ల . ఒ ర .....3.. ర డం ..3...............ఆ ప చ ప త క...5........... ే ి 8.. ............ న మ . సజా ........3..3. ణం.2.4..5... అ మయౖ న 8..........ఒ . .3. సమాన స 8............ మం ఛఁ జ .... మా ి ి..... లం ఫర॓ . వలం ఎక ఁ ఏ॓ ఓర బం క ఉన ర వ అ ...3.. 8...... కణి ణ్ . రం బద ......... వయ్ ాయ్స స ైన చఁజ ........ప రం జర .... ం ం ......3........... పకం. మం ం బ జ .3.. ణు .....వ ఛఁ జ ఒ ంచఁజ ఆ చన నఁ అ ॓ సౖ న ఉన పం .............2.... అలాంటి..7. రం . తన..........

8.3.7.5.1. ప నౖ న,

191

8.

బ బ

నం

నం

;స

ఓర

8.3.5.2.4. మ ొక

ఘ ప

........................ డ ద
.................................. ఇతర
.....................................

8.3.5.2.5. నన్ం ా ఉనన్,

నన్,

ధ, ేరు ేరు ా

...............ఇత తర;
;

8.3.5.2.6. వయ్

8.3.5.5. అనుక ించు

............అ క ం
అంత; అం ; అంద ; అ ;
; ప ; తం ;
సం ర
ణ్ ం ; సర ం; సర


...... అ
యడం
8.3.5.6. నకలు

వణ బ ...... ం ంత
క ల
.........
త; నక
ఫ బణా .... న త
ర ...ఆ రం; ఆకృ ; తం;

ేక

......ఉ ; తల ం ౖ న;
ం ;వ

...................... వ
కం

8.3.5.3. ా ారణ

ైన

బ బ

.... అస

8.3.5.3.4. అప ి త

నౖ న

ైన

చమకఁజ

............ కలత ం ం
................. త ల
నఁ అ
...........అప తౖ న
ఁ ఁజ ........... న ంచద న
హఁ డఁజ ................న ం

8.3.6.1. పర్బల, బల


.............. ఉ హరణ
ఓ స ॓ ........
;
ఆ ................ అ న త;

ఉతమౖ న

................................ ర

.............

ం ; జయం;

ం ి

ైన, బ యం,

ెళుసు

క ఠం ............. గ ; గ ౖ న

.............బలం ; బలౖ న
ప ............................ బలం
............................. క న; గ
టస
..........
ఉం
లంఛజ ..................

8.3.6.3. గుతు ా, వంచద ిన

నవఁజ

......................వంచద న

8.3.6.4. దటట్

ణ్

ైన, మంద

....
.. క ; గట;

8.3.6.5.

ైన

; దటౖ న
;

ెతత్ , ౌమయ్ం ా, పసలే

ఉంప ఉంప

8.3.7. మం


....మం
.................. ; యం
ఁ ...................... మృ ౖ న

8.3.7.1. ెడడ్


........ డ
;
;త ;
చం ;
క ................. రకం
ెరు గ్ ా

.... అత ంతౖ న; ఎ
;
;

8.3.7.2.1. చ

బ గ

వ;

ైన

............
న;
;
.................... నషం; పతనం

8.3.7.3. రుద్షట్

ైన, బా ా

ఉనన్ ా న్

గల
...........త

ఛఁ జ ........ఎ
8.3.7.4. మధయ్సథ్


వ ఉన

ైన, మామూలు,

ామానయ్ ామరథ్ ంగల

8.3.6.2. గటిట్ ా వుం ే

.................................. త
....................... తప
నర క ...................... త

8.3.7.2.

............................

...ప కర ; వ
;స
;

8.3.5.4. కర్మం, నమూ ా,
ఉ ాహరణ

మ ;


............................. ;
బణా జ
. యబ ఉన

ైన, పర్ ేయ్క, లకష్ణ,

షట్

;ప
పం;
పం; గహం

8.3.6. ప ారధ్ ం, ో తయార

8.3.5.3.3. అ ివ్ య,
అసమాన

................... ౖ ౖ న

అ వ
బ బ

...........న మ అ న
......... సమం; స నౖ న;
స స

8.3.7.5. ముఖయ్

బ ఆ

...................

8.3.7.5.1. పర్ ాన

వణోజ

ైన

ప ౖ న

ైన, మూల

.............. అవసరౖ న
....... ఏ ;
; ప నౖ న;
సహ సం; స యం

192

8.

8.3.7.6. అ వృ ధ్ ి ె

భళ ఆ

య్,

మం

అ వృ ధ్ య
ి వువ్

ఉంప
.......... అ వృ

ణో ........... అ వృ
స క .................... రం ం
8.3.7.7. స ిఅ

న ి, స ి గ్ ా, త ిన

ఓ స

. అ వం ;
ఉం
.................... ంద; మ
ౖ న
జమణే వ .................
.....................

యం ......................... యం

................... గల

.............................ఉ త
.................................... అ
...........మంట మం ; మం
నఁ .....................సమ
.................................. జం
భళ ...... అం క ; ఏకౖ న;
ఐక త; క క
; సంఘం;

తం ;


............................ హ
.. ఆనందం ; ఉ హం;
సంబరం


...................అ యం
గల .......................... ర
బ లత
...............అ లం

............ బయట ట
జ ............

......................స

8.3.7.7.2. అనుకూల

ఢఁ

రజ

దగర

అం
ఉం

8.3.7.7.3. సంగత


ైన

న ;
ైన

భ చఁ ...... మం

వజ

ఏ॓ .. ఒక

జత

ఒక
...............త న; స ప
................... జత అ న

...... క
య డం

8.3.7.8. కు ల్ ో, కష్యం, న ంచడం,
త ి ి ోవడం
.. డ
; రపడం
.................
వడం
ప ...................
వస
......................

8.3.7.8.1. తుపుప్

జ .......................
లం .................................
జం ................................

8.3.7.8.2. కళంకం


ధ ంసం


;

;

;

;

క ........... న

మరక క ............... మరక
రం ల
............. రం అ ;
రం

....................... మ

...... ప

.............................. యం
................... త
ఠ ......................... మ ం
బం ....................బం ; హనం
. స ం ;

ఁ ........ త
;ప వ
. కప డం;
;
॓ .....
;
;
ం ;
యడం;


................................. త

................................. త
8.3.7.8.4. కా ాడు, భదర్పరువు

రఁ . ప

వ ం ;
..............క

లం, ళ, సమయం

గతపర న;

ఢఁ క .ఆక ం ; ఆ ం
;
డ టడం; గత ప
;
దగర
;
;స క ం
వణా హ
ణో ..... ఆ రం

ఉండటం
క ... చల బ ; చలబ ట
8.3.7.9. లువ

మఁజ

....ప

;ప

మ ..............................

హ .......................
గ త
.........................
వ; ల
............................
; ల
...................
డగ ............

భ .............
ం ;

ం అంచ
;ఆ ం ;
ఊ ం

8.3.8. అలంక ిం న

8.3.7.8.3. ెతత్

ఉం

8.3.7.7.1. తపుప్, ోషం, స ికా

8.4.

ణొ ............................. నగ

కరజ

అలంక ంచ బడ

................. అలంక ం న
ఁ ...................... మృ ౖ న
8.3.8.1. ామానయ్, సమ

ైన,

సప్షట్ ం ా

..ఉండ ; ఉత;

ద ద ...... సహజం ;

; పస

;

8.4. కాలం, ేళ, సమయం


............ఏ సమయం
రఁ ....అంత ం; ఉం ; ంట;

ంబ ; న ల ; న ;

....... లం; గ
; సందర ం

8.4.1. సమయం, కాలం

8.4.1.2.3. ో

ఘ ఘ నఁ ........... గంట గంట
జ ॓ వ ................ ం ం
ణు ...............................గ
ద వర .ప ళ ల ; ప


ఏ॓

....................... నం;
మద వఁ ................ స యప
..................................... ల
........ లం; గ
; సందర ం
రం ....................... ప రం
8.4.1.1. కాలసూ

॓ ......................

..............

;
8.4.1.2. ినం, ో

ఏ॓
........................ ఒక
ఏ॓ .............................. ఒక; ఒక
ణ్
ఏ॓
.ఒ

................................. నం
............ త నం;
;
;
సమయం;
ఁ ......... పం; పగ

....... ఉదయ ; ల
8.4.1.2.1. ా ర్

......................... ఈ
.................. న
పచ ఁ ...... ం

నక
....................................
ఘ .................


...................
................
అం

..................... ప
8.4.1.2.2. నన్, ఇ ాళ, ఈ ో ,
ేడు, ేపు


8.4.2.1. స ల

193

8.

............ఇ ళ; ఈ
;
................................... న
..................................


కక్ సమయం

......

8.4.1.5. ఋతువు

సమయం

........

సమయం
.. కర ; గ
రం;
షం
ఢ ..............
వడం
వ ...................పట పగ
.....................పగ


రం ........... న

రం
....... ఉదయ ; ల
.... ల
....... ల

........................ ల
క ....
ఆలస ం
....... లం; గ
; సందర ం
...........
................ ఉదయం;


ఉం

మం ఎం
లం
.......... ఎం
లం, స
.. త
లం
...... క
లం

....... ఆ
లం
వం
.........................

....... లం; గ
; సందర ం

... చ
లం,చ
లం;
చ లం

....................ఉ

.......................

8.4.1.6. ఏ ా ి, సంవతస్రం

............ ప సంవత రం
వర ............ఏ ; సంవత ర

కక్ ో లు

వ ........................ శ

....................... ఆ
....................... ధ
.......... మంగళ
....................
............. రం
..................... ప

రం
రం
రం
రం

8.4.1.4. ెల

న ం ................... న

.................................... ల
......................... లస

8.4.1.4.1. సంవతస్రం

వర

కక్ ెలలు

..................ఆ

......... సంవత రం

................ ఏ

ైన ో లు

................. ప
రం ...............ప
........ప కౖ న
..................................
రం భ ...................

రం ................................ రం
రం ....................... ప రం


మంగ
వర ప
రం
స రఁ

ఉం

8.4.1.8. పర్ ేయ్క

8.4.1.3. ారం

8.4.1.3.1. ారం

లం

నం
రం

ంతం

8.4.2. సమయం సుకో

లంక .............సమయం


లఁ ........ సమయ
నఁ ..................... సమ
క సమయం య ం
8.4.2.1. సవ్లప్ కాలం


................. స ల లం
... అ త వ సమయం
; ఒక
షం;
సమయ

.... అం వల; అం క ;
అప
;త
; ంట

జన

..............అప

194

8.

లమ

సమయం

............

8.4.4.2. ోడ/ ెదద్ గ ియారం, ే

8.4.5.1.4. వ ి

గ ియారం,

ఆఖ

8.4.2.2. ీరఘ్ కాలం, ాలా ేపుఏనఁ

.....
లం
వ ................
క ....
వర
య ం

..............ఎ ౖ
................. ఓ
వడం

8.4.2.4. ా ాక్ క


నఁ టఁకఁ
8.4.3. అ


................

................. లకడ
చ్త

ైన సమయం

.............ఆ సమయం
..... అం వల; అం క ;
అప
;త
; ంట
హప .......................... ప

॓ ......... ఎ
డటం

రం .............
రం

8.4.5. సంబం ిం న సమయం

ఈ .................................... ఇ
రఁ ....అంత ం; ఉం ; ంట;
ంబ ; న ల ; న

8.4.2.3. ాశవ్తం ా

క వ
..............ఎ ౖ
థ మ ...........................ఆగ
కర ................
ంచ
జ ............

మర
............................ వ
మ జ .....................

8.4.5.2.

;

8.4.5.1. ఆజఞ్ , ఉతత్ రువ్, కర్మం,
అనుకర్మం

..
; ల; ంతం;
రచ బండ; సల ; నం
..................................ౖ
జ వ స కమం

;

8.4.5.1.1. కర్మం, ణ
ేర్ ి


...................... వ స

రఁ ఏ॓ ఆ

... ఒక
ంబ ఒక
వడం
ం ................................ వరస
.................... వంకర

8.4.5.1.2. ఆ ి, ొ , ొలుత,

8.4.4. సమయా న్ ెపప్డం

పర్థమం,

లక ర

ఆం
............................ ద
ఆం
ధ అ
......
; ర ం;

.................
...... సమ
ప ం

...... సమయం ఉంచం
...... సమ
ప డం
నఁ
.......... సమ
ంచం
నఁ
...సమయం లవం
నఁ ల॓ ॓ సమయం న
...................... కథ;

8.4.4.1. కాల పర్ణా క ేయడం

........ లం; గ

; సందర ం

దటి

ంద ; ద
ణో ...........................

స క
. టడం

.............................. ద
ఆం
...................పపధమం
8.4.5.1.3. తరు ా , మరుసటి

చ ఁ ............................... నక
నస
..............

రఁ
కడప ; వర; మ స ;
గత; నక ఉండట

.................... కడప ;
నఁ .......................... వర
స .................అం ; న; వ

........ వరన వడం
రఁ
కడప ; వర; మ స ;
గత; నక ఉండట

8.4.5.1.5. కర్మబ ధ్

ైన, కర్మ

ైన

.......కమబధౖ న;
అంత; అం ; అంద ; అ ;
; ప ; తం ;
సం ర
ణ్ ం ; సర ం; సర
......................ప న
8.4.5.1.6. పర్ ాయ్మాన్యం, బదులైన

ఫర కర ...............మ

బద ................. ప
యం
ఁ .................... గం;
8.4.5.2. ముందు ా

ఏ॓

దట ా,


........................... ద
ఆంగ ......................... అప
ఆం
............ ం
ఆంగఁ ఆ జ
ం వ న;

ఆంగఁ ఆ
ఆంగఁ ఁ
ఏౖ

ఆంగఁ
ఆంగఁ
ఆంగఁ


........

య ం
....... ం
......... ం
.......ఆంగఁ ....... ం
ఉండం
ఓ ఆంగ ........ అంత

.........గతం ;
తన;
ర ం;
;

.............................. ర ం
ణా

........ ం

వచ ఁ నడమ; న మ ; న మ ;
మద ; సం

8.4.6.1.2. ఏౖ

195

8.

రం

ఆం .. రం

॓ ......... ఎ

ధ అ

డటం

......
ంద ; ద
ఆంగఁ . సమ

8.4.5.2.1. త ావ్త

8.4.5.3.2. సమయా కి

.............త
;మ స

జ ...... ంట వ న
............ గ; వంశం; ర
పచ ఁ అ ౖ న; త త;
త త
..............................

ఏ॓

........ ఒ

లబ

లం

ఓ వ
భళ

..........అ సమ


లం ఉండడం;
కల ఉండటం; క
ఉం ; క ఉం ; క ఉన ;

; ం ఉన ; సహచర ం

........ ఆ న మ ; ఇ వల
హ .........................అ ; ఇ

................ సమయం

8.4.5.3.1. పూరవ్, ముంద ి,
ముందసుత్ ా

ఆ వ
..............మం ళ
ఆంగఁ ఛజ ....... ం
ఉన

........... ఆలస ం
.......

8.4.5.3.4. ఆలసయ్ం ె

య్

ఆల ంక ...........ఆలస ం

...................... ఆలస ం
................................ మ
..ఆలస ం; న ; గత ;
నం ; మ ; ల ;

....

ైన సమయం

ఏ॓ ఆ వక ........ఒక మం ళ

ఘ ............
రం
రం ............. త సమయం
ఛజన ............సమయ న

ైన

..............
ఆలస ం
రఁ
కడప ; వర; మ స ;
గత; నక ఉండట

సమ

...... అ గంటల
వర

.......................... బ
.....స ౖ న సమయం
...... మం సమయం

తడం

జన .............................. అ

ఆ వ

ఆక

8.4.5.2.3. అపుప్డు, మధయ్ కాలం

8.4.5.3. స ి

8.4.5.3.3. ఆలసయ్ం ా, ఆలసయ్

టౖ న

....... ఒ

ర ం;

.....అం వల; అం క ;
అప
;త
; ంట
.................... సమయం
వజ ......... సమ

8.4.5.2.2. అ ే సమయాన

ఏ॓

;

8.4.5.3.5. ా

ా ె

య్

....
........................
8.4.6. దశల ా ీ కాలం

హప ....................................
8.4.6.1. ఏ ై ాదలు ెటట్డం

ద క

ఏౖ


టడం
....................... బయ
......................... ప చయం

ఆపడం

ఫర దఁ ..
ఇ ;మ ఇ
బం
ంప
;బ ం
రఁ ప ం ; బయట; బయ ;
బ రంగ;


పడవ ............... ద పడవ
సంద
............... స దం
8.4.6.1.1. ార్రంభం, మూలం,
దటి ాగం

ఆం
ఆం

గం
ఆంగఁ ...ఎ

.......... ద
.ఎ
గం;

గం

; ం ; ద
ఈ కఁ
....... ఇ
ం పద
ఁ .................
ం పద


.............. ప శ
........ న తవ డం
స క ....... దల ; ద
8.4.6.1.2. ఏ ై ా ఆపడం

ఆఖ

.................... కడప ;
వఁణేనఁ ణా
.ఒక
అంతం యడం


.... ఏౖ
ఆపడం
.... రస ం ;
;

;వ
;
;
; ర ం

............ ఆ వడం

....... అడ ం ; అ
;
ఆపడం; త ంచడం; తటడం;
ఉం ;

............ ఆ
నఁ థమ
....ఆగ ం
వడం
నఁ ల ................కదల ం
రఁ
కడప ; వర; మ స ;
గత; నక ఉండట


..రకం రడం
ఆ ం
.............................

8.4.6.4.4. తకష్ణం, ంట

196

8.

8.4.6.1.3. అంతయ్ం, వర,
పూ త్ ి ె

య్, ము ించు, ము ింపు,

ము ియు

............ ర
గం
అ ం ;
అవడం;
;

................
గం
.................

...............సమయం ఐన
8.4.6.1.4. ాకా

ణాంగఁ .... ఇక

ఆంగ .........................అప

ణు ........................అం క
ల ,

ం ;ౖ
ణు ................
;

;ప

8.4.6.1.5. ం , నుం , నుం ి

అబ

వఁచఁ ........ ఇ
................... ఇప


వచఁ .. ఇపఆం
................... ం


ణా .. ఈ సమయం.......... ఆ సమయం ం

.................అప

పచ ఁ అ ౖ న; త త;
త త

చఁ ............ ద

8.4.6.2. కొంతకాలంనుం , గడ న,
గతం, భూత

అపణ్
ఆంగ

ద ॓

మన

ల లం
.........................అప
............................ ం
..... ంత లం ం
అ ం ;
అవడం;
;

జ .................. గ న


...
త లం

లం
... మన
.... మన

లం

8.4.6.2.1. ఇటీవ


.........................ఇ వల

................ ఈ ల

............. ఈ

ఏ ర
...... ఇప
రం
జ ద ॓
...

జ ద

లల

............

జ ద

ల తం

.

........

ద ॓
ఆంగఁ ............
సమయం త

......... త; త ; తౖ న;
తన
8.4.6.3. పర్సత్ ుతం, వరత్ మాన,
వరత్ మానకాలం

అ .............................. ప తం
అబ ఁ ................ ఇ
; ప తం
క చఁ ........................
చఁ ....................జ

8.4.6.3.1. ఇపుప్డు

అబ ఁ రజ

..........ఇ
ఉం
............... ఈ

8.4.6.4. భ షయ్ ాక్లం, భ షయ్తు
త్ ,
ాబొ

అపణ్

ేయ్

ప ఛఁ

.. మన ల ఉన సమయం
ఆ .................................... వ
ఆవజ
.
లం
ఆవఁజ ..........
న ;వ న
రచఁ ............ ఉం
; ఉం ం

8.4.6.4.1. తవ్ర ా, ెంట ే

అబ ఁ ణ ఘ

..............ఇ
ఏ కష్ణాౖ

............................. త
ఛఁ
...ఆక కౖ న;
త ర

.... అం వల; అం
అప
;త
; ంట
... ఎ వ

ౖ న;
క ;
లం

ౖ ఁ ౖ ఁ ..... ఇం
ం ;
ఢఁ ఆసన ; ఇ ౖ న; దగర; వద;
స పం;
ప ం

............ ందర ; త ర ;

న; గం
వజ అ
లౖ న; జరగ
చఁ ..............జరగ

.. చక ; న ;
;
వరస ;
8.4.6.4.2. ఇంకా కాదు

అబ ఁ
.............ఇ
ఈఅ ద ॓
గఁచఁ ఇ
ఇం
ం ం


ఉ ......................ఇం ; మ

.ఇం

ర ఛఁ

అవసరం ఉం

8.4.6.4.3. కడకు, వ ికి, తుదకు,
ఫ తం ా

..............................కడ
నఁ ..................... సమ
8.4.6.4.4. తకష్ణం, ెంట ే

జన

............................. అ
.... అం వల; అం క ;
అప
;త
; ంట

జన ...... అప క
;
ఎప క
ఢఁ ఆసన ; ఇ ౖ న; దగర; వద;
స పం;
ప ం
ఢఁ
..................స

....... ఆధు క........1.. తన .......4......6. త న న జ వర బం లం మ లం ....... న త ....... యువ జత ॓ గతప జ . ఆ .... ార్ న........మ .. తన 8.......... మ ఫర ద వ ఒక యడం ఏౖ యడం .... త .... చ న . ప .. త ....మ మ అడౖ న...... ఛజ ఆ ....6...... చ న. న .. త బ న ణం.. క వ న .....5... వయసు న న న న ఫర జ ద వర ముస ...కథ 8. సమయం న నఁవ ందర ండ స 8.. ఫర ఁ క ... తం.... న .4...మ ళ ం రం ...5.....5............ ఒక .నఁ రజ .మ త క ... ... ాత... ద 8....... కొతత్ ఆంగఁ ఆ న జ .. పతనమవ డం భ ....... ప ఏళ వయ ఉన ఛఁ జ ............2.6.... తౖ న.. న త ఁఆ ............... ఎ వ జ న ..6........... అవడం...6........ వృదధ్ .4...4.మ మ అ ం ......6...... లఁ .. ద వయ రగడం ..6.. త ....6. తన ....... మ ణం ఆ ఫర న ఫర ఫర ఫర ........ ప ద 8...6.......5... తౖ న. ఒక ........ తన బణా జ ..........4................. నవ........ఒ వయ క ఉమ .. గతం .. ప క .....4.. అనవసరం................ ం వ న.. ర ం........ త . అ మ న ం .. న...... వృదధ్ ద వ ర ఉమ ఛఁజ ...6..... .. అస సమయం న .......... తబ న ...బయట .... ాత ము త్ ాబు అ . త .5. ంట వడం .......... న 8........ మ ఫర క .. ఒక ా ి ఏ॓ త ఏ॓ ఏ॓ ... నక రఁ రఁ లఁ .. ాత.6. నః రం ం .......బయట ం రఁ వ ..6..ప ....... యువత కాక అ అ ఉమ ......... ... నవయ్ న న .... న .. తబ న..4....... పడ ధ అగ ......................... త ........... క .. జ ం ...ప ............ ప గ....... నన్..... తం . తబ న.6. స కఁరఁ క ఈ ... మ 197 8. . న మ జ .. ఫర ఏ॓ హప ... పూరవ్........... 8.. త.......... త .. ప ం ..............1......4.. ార్ న.. ంట ఁ . తనౖ న.......5....... రజకణో .. ఎంత వయ ద ఛఁ ........... వయ ఉమ ... మ ాళ్. త .3. త ....... మ ళ్మ ళ్ ఉ ఫర ఘ ఘ ఫర మ .ఆ గ నఁ .............. చక న .................. ఇం మ ..... యుగం... ం 8.... త........ న ...5..... త హసం పడ ...... కొతత్ ... ఒక .... ....... తన.... నః రం ం .. పూరవ్....... న. జ .....4..... నక న త.... ప క ఉన త వ 8... ....... ..చ ........ రఁ బయట రఁ బం .................... ముస ......ప ఏళ జ న త ప యడం ఫర సంవత . స .........4................ఒక 8.............. వయ ఎక ఉమ ......1... న .5. న త ... ప .......4..6.......... ...ప ఉన ద వర బ ... ం వ న ..

... పటుట్దల ో వుండు అ ఉం ణో ఎ వ లం .......6.6...........6.......7.1....... న ల .. జాపయ్ం ే ే.. ందర రఁ . ఛఁ ....6.......... ం ....... అం క ................ వణ్ ం ...6.2.............. ఘర్ం ఛ ఛ ఛ . నం ఢఁ ఆసన . ఆ ..... ఎపప్టికి కాదు ఏ॓ ... .... .. సమయం .... థ్ ానం దలు ెటట్డం క 8... అక ం ఒ .. ఆ ..అల ౖ ం క ..... అంత రం .. సల .............. ప 8. తవ్ర ె య్........త ర 8.. ందర క ......... ర పక ప ఉం ైన ఆంగఁ నఁ క చ క ఛఁ ...... . అడడ్ ించు... పర్ ా ీ వ ................. ఇకక్డ........... అం అప ... ేగవంత ఎ నఁ స ైన ......7...6... అప .4..8....1.....4...... .... ం ఉండడం ఎ ఏ॓ సమ .1.... రచ బండ.... భంగం క ఘన్ం-క 8........ ఎదురు ా ఆం ...... త ర ఇ ఎ ం ౖ న...5. ఇ వల 8.. ఆక కౖ న. ంతం.... ............8......త ..1.... స ఫర ద క మ టడం వ ప .... ప ం మ .6.. రబడటం పగల 8........... నఁ రజ . అక డ ఒతఁ ఒతఁ .4. ల....... ఇ ౖ న...4.... ంతం ఢఁ .... ఆ న మ ... యడం....3. ం .... అ ...1... ఒక .. రమం 8.... రం .. వందల చఁ ......... ఈ సలం ఒ ... వల...1...... కొ న్ ారుల్ ఏ ॓ .త క .......... ... ఎడ ెగక జరుగు.. కొన ాగు........1.... ఎక ౖ . ఎ 198 8..అంత ం. ఎ జ ............ అడ ం థ అడ ం .. ం సలం ఆంగఁ ......... రబడడం స .ఉ ...............7............... ంబ ............ దగర...7..4. అస సమయం న .. స పం............ ఇక అతఁ .ఆక కౖ న. ఒ జన జన . 8....... ొందర........అక డక డ కతఁ వ ... 8..4... పగ .. ొందర............ సమయం త త సమయం హప ..... న పచ ఁ ........... ం సమ ఎ ..... ఉండటం 8... ..... డ ధర ...6..... ేగం..2..4.. చురుకు ా........ చురుకైన.. అక డ ఒతఁ ... ఉం ..... 8.....రకిష్ంచడం ించు ఆపం .................... ఎలల్ ేళలా ించు.4.. న ....5............. అం వల..... తల ........8... రణ ర జ .................. ఎల ళ ..... అకక్డ అత .... అ .......... రం రం రం జ ... ఆపం .ప 8.......4....... తవ్ర ా ో. .......... ంట...3...... న ణు .....4.... రఁ బయట ఎ ధ క.......త ర ..ఒక ఒక ధ అగ ెలల్ రఁ . ం ............. సమయం న 8...వద ఉండటం .......... క కన కన ....... ఆక ిమ్క 8...... అవ రం...ఎ ౖ ....4.... ద ామం .లఁ .... ఎడం.... ంట వ ............ ఉం థ అడ ం ..... వద. ఇక డ ఏ . .. ంట 8.. ...... ఉం ......6. అం క ........ ం బం ॓ణో ...... త ర ధర .... ప ... తవ్ ితగ న...5........ ర........ ఉం న రఁ ....4...4.... మ ళ్ .. ఆడం ఆ ....... తరచు క 8........ గ ... ందర ౖ న....6.......8....3.6.5........2.ఒక ందర టడం ఛ .. ................5.....4......... క 8.

5.. న మ ..అదనం..........1....... ఏ ఒక 8.. బయట ఉండటం..... ప రఁ ఛఁజ ...........5.. బైటికి...2...... ఏౖ త లంక య లం జ .2............. ౖ ............ నక రఁ .బయట ఉన త... నక ... పల ఉన ..1......... సం ర ణ్ ం. ెనక.....1.... కింద ా ఉం క క ...... కలవడం వర ం ఇం వర ఘ ..5............. బైటకి.. ం ళ ం............1....... న ఆ .. ఎ వ.... అ మ క ణ ద ఉంప ర .. ం ....... న ం ......పక న ఛజ .5..... వ..................7............. న ............1....... దర .. బయట ఉండడ ......... ెనక ా 8. వర ఎ 8..5......... ంట....త ం .....1. గ షత...1. ఎక ౖ కతఁ కతఁ ....... ఢఁ ఆ ...... పచ ఁ అ ౖ న.... నక ఖబ ............... నఁరజ య ......... ౖ న...... 8..5.... జా పుటిట్ం ే.. ఖం ం వ .............5.2......... మధయ్ 8..5..1....... ిశ సంపరక్ం. ంబ .... అ ఓ ......5........... సర ం వ . అ తం .. సప్రశ్. ద ఆంగఁ ఁ ఁ ..... అవత కి.. గమనం.. వ ........ క లంఛజ క వ . న .......... నక చ ఁ .... దట ళ ం 8.అడం ....1.... అవతల లంగ ....5....1.. ౖ ౖ .... న వచ ఁ నడమ..పక పక న .... ం త ......అ .....అంత 8...5.. ం ఉన 8. ఎక క డ కతఁ వఁజతఁ ..... ఆంతర ాగం............. అంత ం..2..1.. 8............. న ల .ఎక డ ప అక డ ణ ఏ॓ ... దగ రం ప వఁ .. కలవ రం ........5........... క .... బయ . బ రతం జ ................ ముందుకు ఆంగఁ ..అ న ఉన .... ఉం ...........1..త ం .. ం ..1.. ౖ పక ఊంప ....... ెనకుక్ ప ..........ౖ 8..... లోన..1..... చుటుట్.......... .ఎ ......... 8.. ఓ త ఉంచఁ .5.................. వ .... ైన.....ౖ ....... ....... లోపలోల్పల ప అంతరం...3....2............... ొపుప్న అగ బగ ఇ ం పక ల రఁ ............. నక ం ... పకక్న ఓ ........2........1...ౖ న ఉం ఉంప వ ................ . న 199 8... 8...... నడమ......1... పక న ఉన చ ఁ ..ఒక ైన సథ్ లం న పరఁ ................... న మ ....................1.. ఛఁజ ఉన అ వ ...... అసం క 8...5.... కన ఎ న .... ం ..2... న......5. ఎడమ ౖ ...సగం ఓ ................... అవతల 8. ెనకబడడ్ .......అవతల ఉ ॓ స చ్త అతఁ ఒతఁ ఇక డ అక డ.............. వ న టఁ ఛఁజ .. తగలడం....3....... ..ఎక ...... ౖ .. కు త ావ్త న ....1..... అ పరఁ ....ఊడ డం.......... అడడ్ ం ా.. ణు ....3... ెలుపల బైట ఏ॓ త ఆ ...1. .2................. నక ౖ ....2.... తం......5.....2.........8......... పల......... న మ ఉన .. మద . ప కష్ం . ంద స రం ............. ..... స ం . ఆవ .....................ప చయమ భ నఁ ఆ .5..5.. క 8...........6. సం వచ ఁ ఛజ . ౖ 8.... ైన. ౖ న. నడక................ రణ .. ంచడం..... క....... అం .. నకబడ........2........అక డ ం ఓ .... క ........ లోపల...... త ద ఢఁ భ న న న ం ...........1......4.4..... ఁ .....5..........

.... ైకి. ఎడం...................2. ంట... ంతం......5..ౖ న ం ఊంప .7.... అ ....... గ ి........ ............. బయ . పం..... ... ల... వం ౖ .. చకం... ఇ సలం . క .. అక డ క .... ఎడమ జమణో .....4................ఎక డ క ంచ ఓర 8.. ఇంక ఎక ...8. నం ామం..... ఇ ం ..... ల.... ...... రం వ ...... జమణో ...... లంక లం .. ప ం ఢఁ ..... ిశ ా ౖ ....5..... ం .... సలం ... ఉతరం లం .. పక ... ..5..... ఉం ... ఉన ... ద ిణం..... సల .... ం ంతం.. ం .....5....... ంతం. సథ్ లంలో ఉండడం 8.....4............ పలం... ల..8..ఎడమ టం గల 8........5........ సల .......... డ 8..... పడమర ౖ ఊం ...... ం ల .. లౖ న...... ........ స పం.. ం ..పడమర ఆసన ................... ..... సల .............. రచ బండ......................................... ప .. ం ం ... లక... అ కత ... దగగ్ ర ా .. దకష్ణం లం ... ఎగ బం .....5... సథ్ లా న్ ఆకర్ థ ఆక ంచడం ....2.... ౖ న. బయట ఉండటం....... అంత ికష్ సంబం ాలు అ కత ఊ ఎక ... ం .. చటం ... చ . ..... నకబడ రఁ .... ......5.......ౖ వడం....................... నక.... ఇక డ ం ఎ నఁ ణా॓ . సలం భళ ఛఁజ .......... ఉతరంౖ ఉంపఁ లం .... టం గల . అవ .. ఉం న..4.అల ౖ న..4. తూరుప్...4.ౖ ...... పం ంచడం. న ల ..... స కప డం వడం .. గ ప ....1....... పల 8..... త ద ॓ ...... త ం 8.....దకష్ణం లచ ణే ............ అంత ికష్ం.2...... రచ బండ...... ఎడం...... ఖా పర్ ేశం............ న క ... ౖ ళ ం ఉంపఁ టఁ ... ండ ంద...... సథ్ లం బయట .5.పడమర ఊం . ఎడమ ౖ .... నం ..ఒ సలం 8.......5..........2.5.2...... స..... బయట ఉండడ ........3.........1...3.2. 8.2... .. సం రౖ న జరు కా 8...ఎడమ వ ...... పర్ ేశం ఆ ఆ .............. ౖ న.......5.. రం రం ...... గల డం 8......... ఏట .......... ైన ఉంప ....... ఇంక ఎక అతఁ నఁర ... నుం ి దూరం ా ...... కిం ికి గ ంద టఁ .................. ఇ ౖ న............. .. స ల ధ ..6.4............... ........... ం బయ యడం రఁ .. ....................... .. ప సరం .ౖ ఖ ......ప కం .... అంత ం..... పక ..గ ప ర .. జ ఫ గ ఆనందం ......3. ల మణ్ ......... ..... దగర...... కు ి... ప జ ....... ంచడం 8.... ోటు ..... నం క . ..... వక ంణ్ ....... దకష్ణం ల మణే ....5.. న ర .....5.............. పల ౖ 8............... ర ..5.. పడమర ఢఁ ... సం కౖ న . 8...... మధయ్ంతరం..ఒక ఒతఁ .... ౖ . త వ.............. ంబ ..3........ౖ .. రం రం..........5......4.. ౖ ఉతరం ఊం ........ ... ట గం 8......ఊడ డం....... అంత ికష్ం.......... ండ ౖ చఁ . ఆ ల పక ల....6... వద................ౖ .... రచ బండ.... ోటు... 8. వసుత్వుల ా ాలు అం ...అవయ క పక ...5............... ఉతత్ రం....ఎ ........... వ 200 8.... రం .ఇ .........6.....

............ 8....4.. వ ..... ెనక. కవచం.1.....త ౖ ఉం 9.. అం ల . ఉండు.....ఊడ డం. ం ఫ ........ మధయ్....... అంతర్ ాగం 8...1.. ాయ్కరణం ..2..6.... న ేరువు...... ౖ ............. గం ధ క..2......... అ ం .... ఫలం.......కరణం 9.. అవువ్......... ఎ ... ముందు ాగం................ వ న ...... న............... ఉం ..1..... 8..అం .............1....... మడమ టఁ .1.... య ద .............. ................అ ం ...............1. ందువు. న మ ....... ఉం యఁ ..అక డ ఒతఁ ...పం ................................ మ చకం దఁ ....... ఉప తలం...... రడం లఁ ...6.....అ . .. పకక్ అవయ టఁ ...6... ౖ న వ ................. ల ....... ల 8... న మ ..... ............... అవ ......... న.అక డ ం ఓర ॓ .. బయట ఉండటం. బద ......... 8.. బయ .1.......... ఏర హ ఆ ......ౖ గం ం మ స ...........అ ం బంచ ప బ బయటప బంచ దఁ .......6... న 9... పల.................... అంతయ్ం......... శ..ఇ వ ం ... న 9........ న ి కిర్ం ి మధయ్న 8. ై ాగం............. ఖరం ఉంప ఉంప ....... ప అం ..............ఉప తల. ఉండు..అ .....అంత గం ెనకటికి నఁ ఆ మద ........ఒ ల ............... ామానయ్ ప ాలు మఁ లం క జ నఁ లం ....... ం గం ॓ ........6...... .... చ న ... బాహయ్ ాగం ఊంప ... థ్ ి మారడం కర ంచు ఒతఁ ఛఁ ....1...... సం 8..6.1....అట ఆం వ ధ అగ ఆ ....... ంద స హ ణా ం ........... త అంతరం..................6....... ........... తనౖ న.. సూ ి య్.. వర.... వడ జ ............ ఐవుండు ఓ వ ం ఆ . .........1....... ద .... ౖ ౖ ....... . నక ............................ న మ వచ ఁ నడమ............. అటట్ డుగు...6. బ ం ......... నక ... ఒతఁ బం చఁ .. అక డ ఉ అలక డ ... కిర్ంద.. న ...... అ 201 ...........2... అంచు .... 8.... ఎడమ పక ళ ... వడం...1................... .............. నక గం చ ఁ . బ ఉండ .... న .............. న. పక .....ఐ ం ద రఁ ........... ప .. అవగతం 9.. వర వ ణం. ౖ పక 8..... న.. సగం వ .. ం పక జమణో .. నడుమ......6..5.. పు.. స షం ఉచ ం వ .... పూ త్ ి ె ము ించు. ెనకకు..... న స .1........2.................7.......1. ....... త ... వ న ........ ప 8...6. అడుగు........ ..6.. 9.. స హ .. ర............4... ఫల ఫ .... న ప ల అ ... న ం అవడం................. అగర్ ాగం.అం . రగడం క ....... 9... వ ల రడం . ఎదుటి ాగం ఏ ....3..1. అవువ్...... ......హ ద ............ రఁ ఉం .........1....... బయట ఉండడ ..........ఎ ఫ .....

... ైన జ ...... కదలడం ణ త .1. 202 అడౖ న.............. వణ్ ం ...... బలవంతం ద ॓ క .2.......3..................ప కర ............................................. ం ం త వ.3............... ప వఁజ . .... న 9.అ మ అ ఏ ఁ .... ఏం ఆ జ ..బ ఇ ర ..........1.........................న ఁ క ...... ఏర ర .............1... యడం కరఁ ........స .... ఇ ఏ ఊ ఊ ....... ఉం ... ఘ జ ..స .2....... ణం మ ....... నవ క తం ఒ .......... పం ఆ ం ట వ ఛఁ జ ...... తయారు ె ............ కలగ 9.................... 9.. జరుగు............. త న ం క . ఏ ై ా మారుచ్ ప . ....6. ప సరం ఛ ఁ ................ డ ............1......................అ న అ ఉం ఛ ప జనం క ...అ కఁ ఁ .. స ఘన ర ం.... సృ ట్ ంి చు ఉ ఘ 9.... త వ. యడం...... సూ థ్ లరూపం య్... ె .. క ..2.... రణి..ఉ శ ం ... వౖ న ప ఁ ........... వసుత్వు ఈ ఇత ......... యక........ డ .... న ఇవ డం బ ఫర ........ ప ం ..4.ప ......2..... ఉం ం రఁ ఉం ..7... .. జ ా వువ్....... ిమ్ంచు ఘ బణే . ఇ ఈ ఁ .. య య॓ ...... ఉం ............. ఏర ర బణా జ .... త ......1.... య్.......1..1....... థ్ ి ఁ చఁ ....... ఉ 9...4...................కరణం 9...........1.... సలం.......... న ............. ౌ క............. నక దఁ .ఉతరం బద దఁ ............. ప కమం... ప ం ...... ఉం రచఁ ...3... పం...... సహజ 9.పకమం క ...........2............ ం . ర ం క ...2. ప గ..1. ...1..2.. సంఘటన కిర్య కరత్ గల ప ాల రూ ాలు క ..........3..... ఉన ............ వ .. బదు వువ్ ర ..1.. ఉత ............ బణా జ .............................................................. మ 9..... తయా ీ... జ ె అ 9. మ తం . సల ....దం య ం .......... ం .. పర్ సప్ం ించు..... ేసుకో కజ క ॓ ణో అమ ప క . ప .. ఏర ర ...2.... 9.....1....... వ .. ంతం... క ి ఉండు.. ఉం ప ...2..5....3.......... త. .. జ భవనం ఘ .. న వ ఛఁ ................ నం త క ... ఏౖ .. న ........ త న స లఁ .. ఏ జ ం ........... నవ హం లం ............. సథ్ లం......... అనవసరం...... రచ బండ. .. డ .... పర్ కారం య్..... రద న ..... ఉండు.. తం దం ......ఊ ..... ............పణా క ఘ ..1.........ప కర ..ఎ వ ల ఉన ం అ తకబ ం బద .......... ల... ం 9......... నమూ ా............ జ భవనం ........ ఆ ా ించుట హ హ 9..1.క క ............ఇ ణ త బ .......... సంభ ంచు క 9....1..3...............2........ ా ఉండు ఓర రఁ ... న ...1......... యడం బద వఁజ ........ అ ం 9................. జ ................. ం . ం ఐక ం /క ....... క త ...1........ ప న....... స ల ౖ న .....2. న ఘ భం .... డ చక బడడం 9....1.................

.. ప ట హప ..... ఎ ౖ ణి ఏ॓ .... ఇ ఏ॓ ......2.......................... ...............2......... ..........ఉ గ త.................... ఎ క వ .... న రకం .. గల .........ఎ ౖ క నఁ ....... పదబంధ అనుబంధ అవయ్యాలు .............. మనం న ఈ ఊ ఓ ఓ 9................ ఏ ఒక ఁ ....3............ ప రక ప 9.. ... ఖ చ్తం కా సరవ్ ామాలు క ........ సం ర ణ్ ం ....................... తన...... ఎక డ క ...5.....ఎవ ..... అంతట ... పం న 9. హ ॓ ............. ఏ హ క ......... అంతట అంతట . ఎం వల........ ౖ న... అంద .....2...1.. అంతట ..... ఎవౖ ఁ .................. ం జ ...............2......... ౖ న............................. ౖ .. ........ ............. గం 9.... ఇ .............. సూ ం ే సరవ్ ామాలు ఈ ఇత .. ..................... సరవ్ ామాలు అ ణొ .....2. ఆ రకం ఓ స ॓ .ఈ ఊ ................ సవ్యం ా ఓ ఊ .... మ ....3......2......... అ న.ఏ టం ఁ ఏ॓ ..2.......3....................5....ఎవౖ ఒక ... ఎక క ఒతఁ ......అం క ........ స ంతం ............. ...ప వ హ ॓ .ఒక.... ........ అత అంతట అత ... ందర ... ఒక ఓ .. ఎంౖ కన ....... 9....2..... ప ఒక 9....అత ........................మ 9.. అం ..........................ఒక ......................... ామానయ్ ేషణాలు ఓ ఁ .......మనం.... వ గతం ...... ల న........................ రణం................... 9...... ఆ ఆ .. ద ఎ న .. ఎ క .. మన ఆపణ్ కఁ ం .......5............. వయ్కిత్గతం ా.. అనుబంధ అవయ్యాలు నఁర ..2.. సర ........... అం త 9............................2... ఆ ఓ ..... భకత్ రథ్ క అవయ్యాలు అ ................... స యం ...... క . మఁ ....................................................కరణం 9...................3........... మఁ .......................................3...ఆ హ ........1.......................4.............3...2....... క ............4............1....... ం లపణ్ .. త ర ........................ కరణ ేషణములు 9............ ......అ ట........................ అ ........ఇక డ ం ఊంప ............................. పదబంధ అ బంధ అవ 203 రకం ఇత .. ఇ ...5.......... ఎం ణ్ ... ద ే ాయ్లు ..............ఎక క డ కతఁ వఁజతఁ ఎక డ ప అక డ క ....... సహజ త త ... ామానయ్ ే ాయ్లు ఈత ..1.... ఎక డ క ........... ...ఎక అక డ కతఁ కతఁ .......ఆయన...........6...........5................ ఇ అత .ౖ పర .............ప హ ఏ॓ ...................... 9.........2..... క న ంక ఆవచఁ ఏ రకం వ ం ....... ఏౖ ణి ........... అవతల పక న 9.. ఎ .......... ఉ ... తం ..................... .3..... ఉన ................... ఎర ..... పర్ ాన్రథ్ క ప ాలు కతఁ ...................................... క ..... ఆ రం ణ త ............. ం న ఁ .................... నల ..అ 9...2........... వ .............. ెను ఎ ి ే సరవ్ ామాలు ఏ॓ ..4..........................ఎం వల ఁ క ....... సర ం..............ఎ స ........... తన ...... మ .... సంబంధ ాచక సరవ్ ామాలు హ ఁ....... ఆ శ త..... స యం ... పద ........... ఎవౖ ణివ .ఐత అంత..........ప ఒక 9...............మన ఆపణ్ ....... క ఊ ..1..... 9.2...ఎ ఁ కనఁ ... ........ ...........2.2......... 9............... ప ............ అ .......3.............. ాయ్కరణ ా ాలు కరణ అవయ ...1..

ెదద్ ణ ేర్ ికి ధఁ ఁ . న .1.. .3... ర ప ... శ క ణ్ ........... .............. వడ ..........4................ న 9.....4......కరణం 9......2. కాలం (భూత....... త తం ... అ ... .3. వ కం .. ఐక త.1... గవంతౖ న క ...... అవయ్యాలు హ క ......... ఎ వ 9...........3.. ఎ ం ..... ంట . ం ం 9... ఇ 9. ాలా. .. ఉప ాకయ్ అనుబంధ .. ఉ 9..... క వయ ....2......... కాలము (భూత....................1..1..3...4....... త ేకం ా / అతయ్ ికం ా ేయ ా న్ ఫగం ఫగం ...... బయట బయట .... ి ర్ీ.. నన్ ి ర్క ీ ి/ థ్ ా ౖ న య 9.... అడం ..... అం త 9............. కిర్యలకు సంబం ిం న అరథ్ వంత ా ాలు 9. సర .. అ రౖ న......... స జం లకష్ ణ్ .. ం వంతౖ న....... డౖ న వ ఛఁ జ బలప ఉన వ 9...ఇ ....... అ రౖ న.3....3....త ......ఎ ..... కాలా న్సూచకం ............... .4. సందర ం ........ త ర .......1.1.........2........ కిర్యా పర్తయ్యాలు ఁ. పూ త్ ి ా జ ............... హ .......3....2....... సం రణ్ౖ న ॓ ..1............ ...అ . స భం జ ..... త దల కం కం . వణ్ ం ..... ప వ ... న తవ డం ... తం .....ద తనం 9..2. న ..... ంత వర ...........అం . ప టఁ ఉ ...... భం ణా॓ ...9....... ప ....2. ెదద్ ి ర్ీకి / థ్ ా కి ..2..9... ాలా ారుల్ ఏ క క హ భళ .. వరత్ మాన కాలాలు) మ ియు అంశం జ ... అవడం... ........... క .. అ .... 9.. ంట అ ం ..... 9.. ం అంత...6...9. ందర.....8. వ .2.... నన్ ణ ేర్ ికి క ..... మలకష్ ణు 9................ భ షయ్త్....... వడం.......4.................బ .. థ్ ా జ 9. వరత్ మాన కాలాలు)... అంశం-చురుకైన కిర్యలు 9....త కం భ .... సం ర ణ్ ం ... అం క ............4... ణ ేర్ ి...... ద హనం ం ......... లం........3....1.. అం . పపంచం.1................. పర్తయ్యాలు 9.2.. ఇ .... క క ............. స తం ............ ం ......... అప ........ క .... అంశం- 204 9. వం త .3.... ా ికం ా క ఖ ద కి క ......3....ప రం 9. ం .......6....4. రఁ రఁ .ఒంట .. పగల ........ ట పచ ఁ ఖ ................. ామ ాచక పర్తయ్యాలు జగ ...3.1...5... త త క క ॓ వణా .............1. త నట ........... కోటి...1. ం .. కమ 9.......పలకడం భర .... ... సం ప ...... ం .2...... అంద ..... .. ఒక అం ..... భ షయ్త్............ .. సంఘం.......2..అం వల... వ గ్ క ీ రణాలు . ైయుకిత్క వ ణ్ ాలు జ క ౖ కప ........ ఎ వ .......కమ కమ ....... ప పసంగం శ ణ్ .... సర ం...........తగడం.... గ ....................... క .అం క . యడం.... ఉన .. ం . ప శవంతౖ న.. అవయ 9.2........వ కరణ .... ఏకౖ న... ......1... ా ాలు ఆ ఉ ఆ చఁ ....... కన త వ నవ ......త ం 9.2.........

....................... సంబంధం ఉనన్ కాలాలు(భూత.... ఖ చ్త శచ్య ఎ ఏ॓ పక ప 9.. ఏ మఁ హ ం ....... ఏ .. తపప్కుం ా....4...... వల 9.. పం ం క అ లం మం యడం .. ేర్రక క ....... ల న.......... ఉన వం అ గ ం. అవసరమ నఁ ర రజ 9..... రడం... సంశయ ఒతఁ నఁరఁ ఛఁ ...............3.న 9... అవశయ్................4.4....... య 9............1.. మన: థ్ ితులు బ ా టీలు నఁర 9. అ చ్త...... ఇం 9.....4........ ప న.. ాధయ్ ైన కరజ ..... ప ...................4........ వరత్ మాన కాలాలు) అబ ఁ ఛఁ ..........4...... ఒక క ైన ..... ఎ ..4....... పట ం ........ ప ణ రం యగల మఁ ం .9... అగతయ్ ైన ి.. ఇష పడడం 9.. ట రం ఉండడం వ నఁ ఆవఁ ...........1.........థ్ ి అబ ఁ య క ె ే కిర్యలు . అ 205 ైన త ఆవ కఁ ... భ షయ్త్... ఒక మం అవ శం ఉం లఁ ప ఛఁ .....2. బయటకు క డ ిం ే మన: థ్ త ి ులు ఖ ఖం ఉం ణో .... కప బ న భ ...2.. ప గ.......4... అ ం ారయ్..... పయ ంచడం ం ............. రూ ి ా....అనవసరం ర .............అదృషం న జ .................. క జ .. .4... యవ ఁ .................ప తం ఉన ఉ క ఁ . ఇ జ ట అ ం ఏ॓ ఆ ఛఁ .. తపప్ స ి ా..... సస్ం ేహ నఁ త...... త.. అవసరం ర ఛఁ ... క ణు .... అ శచ్య ైన......అక డ 50 50 తం స అవ శం ఉం ం .4....... పయత ం క .. లకడ ఉం క ............ గం నఁ త వ ..బ ఈ సరఁక వఁచఁ ... ట ........ అవ శం ల .4... య గ క .......2. ఈ న ద్ ష ి ట్ ం ా నఁ పసం కఁ ఇ ం ఊ ॓ .... అడగద న .4..... కలగ .................. ం ం ంస ... అరవంతం ఉన న రం ైన......3............క తం ....... తపప్ స ి................. అవసరం జ జ జ ద .....1............ సంశయ ర య ం 9.. ైన..4.. సందరభ్ం.4...................................4.......... ెయయ్ గలుగు ఆ స ....నడవడం ౖ ఉం మఁ ం ణు ...4.ఎ జరగ ఁ ....... ఒ దగర ఉండడం...... వల ఉన అడౖ న......2................. రం ........... ప ం ...... అ జ న 9........ శ క ఛఁజ ........ బలం తనం...... ఉండవ 9... అ శ యౖ న.5........ సం ర ణ్ ం క ... య గ క లం ఎ క ............................2. వ . అనవసరం.3......4..4.3.......4..4.................4..ఇ ప 9............1......... సస్ం ేహం ా.......2...... ర ర ఛఁ జ ....3.... బదులు ా ప ే ే క . కరణం 9. మత కరజ .. త .....4.. బహు ా అం .......2.... వ ణోజ .అ ం సమ వ .. ేయలే . ..వ 9.......... అ ఎక ... ఆ ం జరగ వ .... న వ ం ప ం మఁ గ క ఁ ఁ .4. కలగ ...4.. టప న ....... అ ఊ ం .. ందర ...... ఖ చ్తం ా............ తప ం ఛణ్ . వ 9...........త ంచ డ బ .5.. అక డ అ శ యం ఉం ఒతఁ ప -ప తం ఛఁ . త ర .....

5. ఎవ ..............ఒక టడం ఇ చఁ అ అ క ం ॓ .... గ 9....... ఏ జ డగ .ఎక ............ ఒ .4.... నఁ మఁ మఁ ం ..... ం ఛఁ ................... స ి గ్ ా.....6...త ం .... ార్థ . వ 9........4.... అ ఓ ం ఒతఁ అక డ రం క క ం . .............5...వ . ఖ చ్తంకాదు ఁ ఉ ం ..... ఎవ ..6.....4..1.5. భ ...కరణం 9.... ....5.9.. హ .4.. బహుశ ఒతఁ ఏ॓ ఛఁ ................................... త తం ........ ల ం ఆపణ్ ఆ క ల ల సం ేహించడం ఖ తం .... న వ ........ కావచుచ్.... ఇపుప్ ే... 9..... అ జం........... ల ంప మ ... కనబడు ఈ ఎ ఈహ ..ఏ ... ఏ టం 9..ఆ ం ............ ఏ ీకాదు.3............4......అ లంఛ మఁ 9....... ఆలో ంచు మనఁ 9.....అ ఉన 9.........4. అం ..3.... ఇ ......1..1.. ఢఁ జ అం భ స ... అం ల ం అత ...... అసంభవౖ న.. అసం తౖ న...6.......... అ సవం ..... సందరభ్ం..........................1........ త ర . అసంభవ నంత వర ం ..... అక డ మఁ ఒతఁ లపణ్ అక డ మఁ ఓ మఁ అ కళ .. ..... త ిన... తల ఊ బం క .. మఁ హ వఁచక జ ైన................. అక డ ఒక అవ శం ఉం వచ ...4...... అం క ం ..5....1.అ ట ఉం గ ... త ........ ంట .... కాదు................. అ ఉ ఈ ఊ ైన అ ధ ౖ న ఊ ........ ఔను ఊ ంచ .......... అంత...ఇ .... వయ్ ేక సమా ానం సూ ం ే న్లు ఊ ఛఁ ......... పూ త్ ి ా కాదు అ ......4....... ఆ ంచ ..... కారకం. సంఘటన కక్ ల ద్ ారుడు .............. ....నమ కం వం అ గ ం.............. తం ....... అంద ................ త ం జ . సం ర ణ్ ం .4.... ఁ .... ం ం అంచ ఊ ం అ ఆ 9.... కొ ద్ ి ా.............................. 9..7...4.....4....... ీ 9...........1..............ఇ ఁ . ఊహించలేక.. సర 9....... దృశ ం లం .. లం..... ప .. వల జ ... గవంతౖ న ంచ .4. ఇ జం ...........6......6.6.... ఖం ం ట.............. అ ... బలం తనం. స ి ైన......8...... సందర ం క భకుత్లు 9.4... ల ర ....4.....4.. మన ) స యం ల( మఁ ఊ మఁ ఒతఁ అ ఁ ....4.6..8.......... . ఏ ణి .......4.......... వ 9............... ం . ................4.. సం నంజ ....1......4... రణ .. ాయ్య ైన.. క ంచడం మ ..... 9..... ఁ లంక క ... ఊ ంచ క ం ం అస . భకిత్............ ందర... లేదు క .......... సర ం.......... కిష్ మఁ ఊ క ..... థ్ ి రణ్ ...... అ ాధయ్ .............. రూపణలు ఊ స రకం వణి .... 9......... ల ం ............. ఒ న లఁ ... సంఘటన 206 . అ న మఁ ఆ ణు ... వ కజ ం ేషయ్ పదబం ాలు 9.2..

. ఏ 207 9. క ... క ఉం . ..5..5....1......... సహచర ం సంఘ భళ .3... ఇ ౖ న...అంద క 9......1.... సహకార సంబం ాలు ఏ ఫ ఫ . అం త భళ ఎ ఏ॓ ........ (ఉదయ్మ) లకష్య్ం ం 9....బ ..6....3..6....6..... ంక ......అ న ం బద దఁ . చ ... దగర.. ణ్ .. 9....1.3.1... న 9....... ఉప ం ........... సం ........ ఒక ి కొకరు పరసప్రం ఊంప టఁ ..............5.......... 9...క .. ౖ ం ం ప .4....1......... అంత ికష్ సంఘట ా సథ్ లం ఢఁ . బ ఇ 9.. . స యం ళ ... ...... వడం .. అదృషవ ఆంగఁ ..... పల...5... హ ..1.. . ాధనం ఇస 9.. ఇ కణి ...6..5. ఇ హ క ..అరవంతం సంఘటన ఒక ష సం.. 9............ మ స స ..... ో... కై ా..ఒక సహ చర ం .... సహ సం...........ఎ ం .1.. ద .... సంబం ిం న ... ఎవ ి ో ై ా ేయడం ం ధంక 9. (ఉదయ్మం) మూలం .......... క ఉం .......... ఇ ై ా అ ై ా.అ ఆ / ం న ............6......... క ఉం .అ . న.....6.5... క ం 9.. స యం ధ ఓ అరం ఛఁ జ ఏ॓ 9.....1...కరణం 9........5.1.ప ప 9........ .... క ఉన ........ ో ికి సంబం ిం న సంద ాభ్లు ... ....2. చ ..1. 9. కల ఉండటం..... . వ న పటణం ...1...........అంతరం. సంఘం ఉం ఓ భళ .. ..2.... 9. వ కం ...2....1. ..... ీ ఉన ఒ రకౖ న ఈత ..5.....2....4... ప ం ...6......ఈ ఏ .2.2..........1.... ఎ ఁ ... కల .. ఏ ో ఒక... అరథ్ వంతం ా ఉనన్ ఒకే కర ......2........5. (ఉదయ్మ) మారగ్ ము .. పక న నడం వడం గ 9.. మ ియు.... ం ఉన .ఇం ...ఏ ........అత సంబం ం ఏర న ట 9.. అంద కం ం . ామూహికం ా ప అంతరం.....1..4.6.... సహచర ం . .2....... ఇ ...5............4..........5.... ప నౖ న..6.... వద............. భళ ఛఁ క ఉన 9....5.అంతరం.. కల ఉండటం..... .3. ................ ట కం భళ అ లం ఉండడం..5.....6...... ో. ో ి ో ైన సంఘటనలు .... 9...... ఎ .. పల.. ఒక జౖ న 9. న..3..... అ న ఊఁ ........ కూ ా ఉ .... స యం జన .... ప నౖ న. న............ ( ో ి ) ల ద్ ారుడు ... ఎ 9..... ......6..... ఏ . జ రం 9... క ఉం .5..5...... సంబంధం క ం మణ్ ... క ఉన .......... ా ో ణ్ ...5. స పం....... ోటి... న ... దగడం.. ోన..... ా ి........ వయ్కిత్ జ . ప అ లం ఉండడం.....అం క ............ ఏ ో ఒక షయా కి సంబం ిం ఏరప్ ిన కూట భళ ...సంఘం ఉన వ . ం ఉన ...... ర ......... రవల న కక్ జనమ్ సథ్ లం ..... స య జ అ ఆసన .......... . మారగ్ ం..1...2.3. ో ఉండడం ప ణి .. పల.4...... న మఁకఁ .. సహ సం.3. పర్వరత్ న.1.......... కల ......ఏ ......6..

. ేరు ేయుట .........8...........4....... డ 9... సర జ అడౖ న........... రం ...6.........మ స అంత.5. బ .............అరం ఆ ..... సం .....6..... దల ......................అ నప శ ణ్ ....5...... అ అ మ ... ... ఏకౖ న.......... షయర త 9................... కారణం లేకుం ా 9... న ..6..... కదల .. ... స తం ...... ెటట్ ు ణా 9. టడం. రణం...... న నఁ ...... ప సమ వ క .......... వ నఁలఁ ......1....... ా ారణం ా ంచు... అ ......అవ అంత...... ి న ... బంధన 208 9.........6. 9......... 9........1....... పశ ......... ప ం ....1...1..........6..........1. ంద ం ప వం నఁ ర .5.....6... మాట ముచచ్టల్ ో క ి 9.....6..... ..... తకిక్న.....2...... ం జ .... శ ల బ బ ......... ఆ ా ిత సంబం ాలు ఎక ......2. సర ం......6........ఏ ం ం మ .....2.. 9..... షఫ్ తం ఓ ర న ంచడం ఖబ ...6..2... పల................. ఆ ారం నఁ అవగతం క స యం . సంఘం... ఎడం..7.............. పర్ ాయ్మాన్యం ా... అ స జ ... కారణం.6.. పం ిణీ ఓ ............. షయం.6. ఐక త. త........... ప న.... రణ ం అడగడం............. ప ...5... ..... 9...... క ఁ .............. అం .....1.... తం . అ అ . 9.............. 9.......... హేతువ గ స ౖ వ ం అడగడం. ర .........6. న వ .. న జ ....అవ . లపణ్ ..... మం ..... తం ....... శ నపణ్ ...... అ .........1.........6.................. సంద ల ళ .2..... తులు ఆ .......2....అం స న .. ప గ.. రం రం .. అవడం.. అప ధం... కారణం స ఁ జ 9.....1............. సర ...... ర .. వరం అంతరం....కరణం 9.....6.. స రం ణూజ . బంధన ... ొల ించు.....2..6..6... వ ... ప వం క 9.1.. వరం య వ .......... .... ి న... మం ....2... జ ......2.6....3.. ప రం జ ం ......... షౖ న క .......... ఉతప్నన్మవడం అ 9... న.... అంద ............... రణం..6..7...6.... ప . ప .. త నంత 9.8...త .... జ .....ఉతమ.. సం ర ణ్ ం .... క ఉనన్ సంబం ాలు బదులు ా ఏ॓ఏ॓ ..... క .......2... కా 9.. ఫ తం ం ..2... పశ . సం ర ణ్ ం .1.... రం రం... ప ...2... అంద . క క ... ఉ ద్ శ ే య్ం లేకుం ా ం మ ల . ఒ ళ జ .....స యం ... పల ఇ ం వ .8....... ఉ ద్ శ ే ం మ .....6........ క 9............. ం ...........2..........2...........6.......2...........1....... . సమ తులయ్త . అనవసరం....6.. అ వ ఊఁ ...... ఉం 9.....5....2....... ఒ అ 9..... పంట బ అ ం .....1.... సం ఆ మం .......2........... సం 9.2...6. అ అ మ ..5...... అం క ........... షయ ప ి క .....7......6....2. అం .............. ఐకమత ం భళ .. ర ...... రణ ..... సర ం..

. ప న... కథన/ ాకయ్ సంబంధ యం .........ఇం .. ద ఘ ... కుటుంబాల ేరల్ ు జ ఘ 9. .... మం ఇషప జ .......... ేరు ా ె ేళ్ రు ామా సూచకాలు ం ల 9...............6..............3.3. డ ....... క న్లు ఆ ....6. ....................3........3..... అ ం .న డ వ ం మ ం ......న వణ్ ంచ వ ం మఁ క జ ఁ క ... ఒక ైపు నుం ి ఇంకొక ైపుకు ె ేళ్ ... అ లం . గు త్ ంి చబ ే మ ియు ఊ ఁ న్లు 9..6... యం ఇ ఇ ఘ .. ....7....3....... నత భ ఘ అక .. ప గ............. అం . పకం............................. కలవడం ఆనందం ఉం మ 9.......... అనవసరం.... వ ......... కష్ ంచమ రకరం 9.......... మం ... ఓ య ం న కఁ ..6............. ... ప ం లం ... ఎతం డం నం బం భ వ ణ్ ంి చబ ే పదబం ాల నఁ క న్లు ళ చఁ క ఏ ......కరణం 9.8.........3..... లం ... అ క క ఁ ......................... ఇ జ లం 9..................... వయ్కిత్ ేరు అ వ ఆ ఆ ఆ ఓ ....5.......... న డ వ ం మనఁ వ .......................6..................6........7.. ఉ ॓ .. అ ఇ .. అ ప ఓర . ప చయం ణా దఁ .. 209 9. ొకిక్ వకాక్ ం ే న అడౖ న.......అ ందం ఊ నఁ .... దృ ట్ ి ా ింపు కక్ మ ల ...... వయ్కుత్ల ేరల్ ు 9... ౌరవ ాచకాలు అ ......న ఆ ంచ యం 9......7....ఒక ఉండం మ .......... ....3.. సం హం లంఛ ..... వ . ప షయం భ ణూ ............. రం ం బయ ం ... న్లు ఏ॓ ఘ మనఁ .6. తడబడుతూ థమ ఛఁ .....7...... టడం .... ................అత .న మ ..........1.3.. రంద ఓ .......6....... హ కఁ ..1... త......... ద ................... ం పలం స ॓ .....6.... య బదం ..... పక ........ న........న ర వ ం మనఁ ..... ం గ వ ం రఁ ......... ం రకం 9................. మగ స ద ఇ డగల ఁ...2.....2..ఈల .....ఇ ॓ సక కఁ ... న మ ఇ ఘ అమ మ త ... య ........ ేరు ఇవవ్డం 9. ఓ తం మర ..... ........పక మనఁ జ ధ దఁ ...............................1.....1..7.. మ మాటాల్ ేటపుప్డు ే ే ధవ్నులు షం .........న ఒక ఉ హరణ ఇవ వ ం టఁ చఁ ........... .... అంద నం ౖ ఉంప . ప . ఉన .. అవగతం న ఏ టం మఁ నఁ ఏ॓ ఉ హరణ దఁ . జరుకు సమయ ాలకులు అబ ఁ ఈ నం క ం న్లు ........ ప ం . డ. హ జ 9.. ...............అ ..........2........... న ం ........ఎ న....6....... ....... ఘ బ బల 9................. యౖ న హ ...1..........4. వ ..3...ప ....అ 9. .త ఇ ......7............................3.......... ఇ వఁ ................ ేరు.....1......

.2.........2.......................... డ ........ ఆంగ .అ ఆ 9. ......................................... గం ... ట ......... ం 9......................1............ ఇ ఉ .. ండ వ ......అ . బ .......... ార్ం ాల ేరల్ ు వ ................... క ఁ ...................................1....... ఇ క దం ం ంద ... క ............ అన ం ప .. ద గ .................. ఖం ాల/మ అం ఆ .......... ంద 9.7...... ం క ఛ ... అన ం గం ....................7...........మగ ద గ .................................................1... జంతువుల ేరల్ ు ॓మ స ద ల నం ............ మగ ండ ..... ట ఫ .......... నదుల ేరల్ ు కృణ్ గం .......7................ మ ఇ 9. ఉ .......3........7...........................2....................................అడ .......1.......... ...... నత ఘ ... ఆడ రం .............. ట ........కరణం 9...........ఆడ ండ ం ....................................... క ట .. ఇం ం 9...... .... ద .............2........7.......... జన.........2............ ఎ క .......2........3................... ..5. ఊసర ణ్ ం .... అ ె .ఉ త .............7................................7...... భ ................................................. వ నఇ ..............................7............ వ న నం ...7. బ ం. ఆ ప స ం ॓మ స ॓మ స మ స దం మ దం ం మ స దం దం స దం స దం దం ..................... మరద ఘ ............................................. ండ జంగ ............. ే ాల ేరల్ ు అ ఇం ం . గంగ న వ నం ...................................................7................7........................ ప ..... పం .......................2... ద డవ ........... వసుత్వు ేరు ఇ ......... రం.............. మ సము ార్ల మ ియు పర సరసుస్ల ేరల్ ు అ ం ॓మ ........4............. మ బర క ప కరం..........ఇం కం ఉంద ..... బం 9.......5. ఆస 9....1... మగ రం ం .... పరవ్ ాల ేరల్ ు ంద పర ................ మారు ేరు 9... ఉ క ....... ల కప .2...............6..3...................7................................... య న న 9............... ....... ఆడ ద........... బం ర ......... నత.... బం ష ............ ల ంత ీవ్ ాల ేరల్ ు క ఖండం ...........అన ... ాషల ేరల్ ు ఇం ... ప ం ..... గడ ర .......ఆడ నక ......................పరక ................సడ ....... ల.......3.1........................... ండ......... జంగ జ వ ....... ంతం 9...... క 9..2. సవ త ... ఆకాశమందుం ే ఇతర నకష్ ార్దుల ేరల్ ు ల ంత .....7....8........ ధుల ేరల్ ు బం 9.. న ల బహ త నం ..... ీర్ 9. ఆ ఖండం ఖండం ఖండం 9.............................7......... కృణ్ న నం ...............6......7....బహ త న య న నం ............ క ఉ ..................... న మఇ ...9... ......అం ఆ ఖండం . ఘ .......... ఇం కం .2......... పటణం 9.................................ప ॓ ............7. ణ్ ప ............. జం 210 ॓మ .... క గద .... నగ ాల ేరల్ ు ...ఆ ఆ ఖండం ............ ఆడ .............. ే ేరల్ ు త ............ డ గడ ర . ం ......................... పర్ ేశం ేరు .............ఎ కప ....2.....7.... .......... పటణం 9........................... బ జంగ .. క ప కరం ల ....7..ఆడ .......................................... దబ లం .............

............... ఏ 9.... ం . పచ .....................................................ఎ బం ..7................................2.....2..కరణం 9.... ..........ఆడ .............ఆడ కప ం .......... భవ ాల ేరల్ ు ఘ ............... న మ ..................... నక ..................................... మగ కప .మణో ................................ మరద ం హ .............. ంహం ......... .... ఆడ నక .............. గ ...................3............... ప .... మగ నక .. స మ ....... ల ం స య ...7... . .......... ంద ...........................................సర ం.................. భవ ల 211 బండ .......మగ పం ........ ట ప 9........... ఆడపం .. మంగ ... ల ఇ ............ ంట నక ............................................................3.....మగ ం ం స .

.

గ Telugu Section .

.

......ఆయన ........ జంగ అడ వ ............................... ఆ ఆ అణ య డం ............... ఆం॓ అ ...ఘ అ ........................ త .................. అం ...... అ న॓ అ వడం ..................... స అం కటడం .................... అదకం ...................... స ం అ మ ం .... ఇం అంచ ...... అం క ..................................... రణీఆ అ న ............... ఓ అక ం ....................................... న అదం ........ అ అ ............. ఆ అదకం ......................... ం అత .. అం ॓ అం ................... ర .........ఒ ణు అం ం .................. ం అం .... ర అంద .............. అ రం ................................... ఇ జ అ నం .. అంత ....... ంగఁజత అ .... ఆడ అడం ....అం తం 215 అ నం అ అం తం ............ ఒతఁ అక డ ం .... అంత ......................... బగ అట అ గత న .................... .. అం ం అం ఖండం ...................... అ అటక ...... .......................................................... ం అదృషం ...... అ గత ........................................ ఊ అ త వ సమయం ............................. ం ......................................................................... అ గ ం ........................................ ఆం॓ అం యడం .హ క ....................... అ మ . ................. అం క అం ............................ ఆ అ పడడం ................................. అత . రఁ అంత య .... అంత కష్ం ................ అ తనౖ న ............................................... అ అ శగల .... ....... ఊ అ .... ం అ .............అం పర ........ జ అం త ............ అ భ ఛఁజ అ ......అట జ అ ర ణ్ ం .. ం అం .................... అ భవం గల .......................... ఓ అక .. ఆం॓ ల అంగౖ కల ం ............. గ అంద ...................................... హ అడగటం .. అ న ఉన .. అం వల ............... ఆప అ న త .... క అంత ం . పడఁ అ .......... ఆ .................. అం రం ... అంద ...................................................... స ం అ డ .... న ..................... తం అ తం ... అం .............త అడం ......... ఒ అక అక అక అక అ అ ............... ం అంద ....................... అం ప అగ వర ణ్ ం ..... క అ ం ............. హ క అం ........... ధ ................ జ ర ........జ అం క ................. దమ అణు వ గల ......... అ అత వసర .. అ ........క అనంత ......... అ .... ఓ అట సం ..... అం ళం ........ జ అ రం ................. ఆడం ఆ అ ........ ం అంగౖ క ...... ఆ అదనం ........ అం క ఖండం అం ం .... ................................ ఆ అడ ం ...... ర .. అద అ ................................................................. అ అంతరం ..... మ అణు .................... థ ..........స ం అడ ............. ం అం టడం ..................................................... గ చఁ అ లౖ న ........... వం అ గ ం ఉండడం .................................. అ ........................ ॓ అ ....... అత ........................ అత ంతౖ న . అ న॓ అక డ .............................. ఒ ........... థ అ ఉం ............ గమ అ ............. వం అచ రం .............. య అ ర .................................స ం అడగడం .. అత సం ............................ ............. క అధ యనం ............. వజ అ ం ....

ం ఆక .............................. అ యం .. ఆ ర ........... అ ఆ / ం ..................................................... 216 ... అం ..............వ అ నప .......... ం అ ..... ద అ వృ ..................... ఢఁ క ఆగడం ........ ఖ ..................................... ఁ అ ం .. అవయ ........... అ న॓ ఆక కౖ న ...... గర ఆ ఆ న మ ..................................................................... అ పౖ న ... అన ం ఆర ం .......................... జ అ .............. ఇం ఆం ........................................... అభయం .................................. నఁచమ॓ అ ం ...... ఆక ....................... తడ అలంకరణ ............ అ ............ అరత అల ......... అన ం ప .. అ ....................................... ఆ అప ంత ......... అయ .... అ ం ......... వఁ అ .............................. ఓ ఆంగ ...................అట అమ ౖ న ....అ వం క అ వం క ......... గ బ అ క ..... ం ...... హ అ ........... ........................ అయ ........................... హ అప క ............ వఁ అవస .................................................హ అల .. అ ............... బ ణో అమ .............. జన అపమతం .... అ ం ..... బ బ అసం తౖ న ......అ అపజయం ...... ద ॓ అలం ..................................... హ అలసట ......................... హ ఆ ర ......... అ డ జ అవ .................ఆంగ ............... అవసరం ... ం అప తౖ న ................ అప ధం .....అ జ ........ ఆ పచ ........................ ఝ అల ౖ న . అ అరతగల ..... బ ఢం అస ం ...................... ఆ ........... ఓర అ ........................................... ఆ అరం ............................................................. నఁ అ అప తం ........... గ అ ............................... అ న ................................. ణ అ న ...................... ం అల డనం ................... అల న ................. బ క అ యం ................. ప అవ ................................... ఢం అల ప ం ....అ అసహ కరౖ న ....... అ ం .... అసంగతౖ న ....... ఆక క ........... జ అస .... బ మ అమ ప ..........................ఙ్ అ ం కం ... ఇ అ త .......... అర పం ......................................... ం అల ............థ ...... ..... ఛఁ ఆ రం .. అన ం ................. జ అవ ..............థ ఆ .న ఊఁ అ న ........ అ ................... అ ............................................. అవగతం .......................................... ఆ ర ...... న.................. అహం రం .............................................. ం పడ అస సప .......... /న ...... అ స కం ................ అ క అ తం ................... అ ...................... అదర॓ ఆ అలడం ................. అరౖ ........ అ ................... అ .. సమ వ అర .................... వ ఆ సమయం ...... ం ఆక ............................................... ఁ అ ... అల .. క జ అవగతం ట అవగతౖ న .. తం అన ........... అమ మ ... ం అ .............. మ ణ్ అర ............... వణా .... జ జన అప ....... ఝఁ అసం ర ణ్ ౖ న ............................. నఁ అవత ....... మత అరవంతం ఉన ..... అలంక ం ................ ఆక ం ... అరం ............... ఝ .......................అమ క అ య ....................

...... గ ఆడ రం ....... ణి ణి ఇ యడం ................................................... ప భ ఆనందం ......................... త ఆసనం ................................ ............................................. .......ఆచరణ ఆచరణ ................. బ ఆ ...............................ర ఆడ కప . ఆ ధం ..... ళ ఁ ....... ఇ ..... ం ఆడ ద ..........................ౖ ఁ ౖ ఁ ఇంజ .............. ఘ ............................................................. ఢం /ఇ ఆ రం ................................................. ఆట ప ం .......... ....................................................... ఆడ క ..... ॓ ఇం సం ...... వ ........................... .................................. ఒ ఆ యడం ... .......................... ఆశ ఆస ................... ఇ వడం ...... ఆ రం ....... ఇక డ ....... ఏ ... క ఆధ ం . ం .... ఆసన ...............జ ం ............ ఢఁ ఆ రపడటం .... ఆడ ................ బం .......... అ ఆ క . ఏ ఇత ..... ఫ గ ఆనంధం ................................................. ఇబ ం ..................................................... ఠక ఆ ....... అతఁ ఇక డ ం ..ఓ ఆల ం ............................ ఏ ఇ క ... అత ఇ ............ ం ఇం ........... ॓ ఇ .......... ఆలస ం ........................................................ ఆ ఖండం ఆ ...... ఆ న ..................................................... ఇ ఇం ............................. ఇం ం ఇం కం ...... ఁ ఆ రం . ం ఆడ నక ....... ఢఁ క ఆ ... ఘ ఁ ఇంద లం ................................ ఇ ఆ న ............................ ఈ ఇ ం .... లం ఛఁజ ఆజ ఙ్ ........ ఇద ఇ ఇప ఇ ఇ ఇబ ఇబ ఇ ఇరౖ ఇ ఇ ౖ ఇ ఇ ఇ ఇ ఇ పక ................... ఆ గ ం ................................. అ ..................................... జ ఆ ఖండం ఆ ఖండం ఆ ప ..... ఆడ ........... ర ఆటంక ప ....... ఆ ....................... థ ఆపద .............. ఇ ............................ ఇ క ఇ .................................. ఆడ ..................................... గ ఆ ఖండం ..................................... ఫ ఆ ...... ంట ఆపం . జ వ ఆడ క ..................... ఆలస ం ........... ఇత .........అ ఇ ................................. అ ........ ఆవ ం ......................... ............................................... ఆ . ఢఁ ..................... ర ఇంధనం ........ ఈ ఇద ............... ల ం .... ............. ఇం కం ఇం ం .. హ న ..... ఇ వల ............. ం ....... ఆడ ండ ..... ల ఆడపం ... ఈ నఁ ఇ వర ఉం . ఆ ఉం ...................... ఆ ....... ఆజ ఙ్ ఆజ .......ఈ ఇతర ........ ఠ ఆ ర వ వ రం .............థ ఆ యత .......... ఆన ....... గ ఆట ......ఉ .................... అ ఇక ......................ద ఆ ........ ఆ ..............ఖ ............................ ఆ ం ......................... హ .................................... ఆశ ..... ఆడ త ........................... ం ఇం ం ............................. ఆడ .............. హ ఆర ............................................................ ... ఇ 217 ఆడం ఉం ......................... ఆల ంక ఆ చన ............. ఇంజణ్ ఇం ద ... జ ఇ ......... అ ఇం . ం ....... .................................... ఖ ............................. ఇ ....... అ క ఇం ... అబ ఁ .............. ..................... ఆడ డ మడత సం .... ఁ ఆ ట ........................................ ఆ కాష్ ఆట.. ఢఁ ఆ ........

. పం ల ఈక ......................................................... ం ఈగ .......................................................... ం .. ం ఉ గడ ............... ం ఉ ఉంగరం ...................... ం ఉ ............ఆ ఇ ........................ ఉండవ ........ఆ ఈక .... ॓ ఇషం .................................... ఁ ఇ ....... ఓ ............. ఉతక ...... న ం ......................................................................... దఁ.. ర ...................................... ఘ ఇ ..................... ఈ ఈ .. ఁ......................................... ఉం ................. రఁ ఉప సం...... .........................................ఇ ఇ .... ఊ సం .............................................. ఉ .. ం॓ ఉ ల .. ఉదయం .. ం ఇ ................................................................................ ఉప సం ఉం ................ ఘ ఇ ళ ........................................... ఆపఁ క ఉ ............................... ఉ యం ................................ ఇ ........ జం ఉ ............ ఫం ఉ ం ............................................ గ ఉ ............................ /న ఉతమ ....... రచఁ ఉండ ....................... ఉ ................ ఉ న ......................................................... ణీ ఉబ సం ..................... సం ..... /న ఉచ న . ఉంపఁ తల ......... వ ఉ ం ..... షణొ తలం .............. గర ఉ ... ఆ ఉతరం ..................జణే ఈల ............................................. ఉత ............ ఈ .............. ఉమ ఉ తం ............. ఉంప సం ................................................ 218 ఇవ వ . రచఁ ఉం ం ......... క ఉ గం ౖ ల క ప ఉన ఉన ఉన ఉ ఉ ఉప ఉప ఉప ఉప ............................................... బ ఈత పం ... ఉపసంహరణ ........ ట ఈ .......... ఛఁ ప ... ర ఉం . ఆ ఉ నక ఆప జ ఉ .. చవణుక ఉ గం . ర న ఉ హం ............... ణ్ ఉ ............ ఉక త ఉ ..................................... గర ఉ ... లగ ఉ ............... ణో ఉం ............ ం ఉం ........... క ఉ తం ........... ఉ ఉ శ ర కం ........................................................... ఉ ............. ఈట ............. ప ఉదరం . లం ఉ ర ణ్ త ............ ఁ ............. ఉ ఇ క ............. వ ఉ ....... య ం ...................... ఆ ఉతమౖ న ...... ం లట............................... ఉ ట ...... ఉ హరణ ...... ణ్ క ... ఉ ఉ పడ ....................... ం ఉ ......... జణావఁ ఉత .................. ఁ....... ఉత .......................................... రమ ఉండటం ............................ స ఉ ం .......... ఉరమడం ............................... ఇవ డం .............. ఇ క ఈ ఈ ల ........... ..... ర .... ఉ ఇ క దం .....ఉక ఉ త ........ ఖ ఈదడం ........................................................................ స ఉదయ . ఉతకడం ............

........... ం ఎదగడం ..... ం ఊ ..... క నఁ ఎకరం ................................................... ఆంగఁ ఎ వ . డ ఎ ........ ం ఎ ర .. ఉ ఎ పడం .......... ఎ ఎం ... వ ఎ ...ఘణో క ఎగ యడం .............. ఁ ఎడమ ............................. ఎండ ........... స ........... ఁ ఊ ........................ అ ఎ ........ వ ఎగ ..... ఊసర ............... ఊరటం . బ ఎగరడ .. బ ఎ వ . ఎర ........ ఁ ఎ . ఊత కర ...క ఎం వల .అ ... జ జన ఎ ............. ఎ ............ ॓.......... .......................... ఊట ఊ ....................... క ఎప క ........ చఁ ఎగరడం . ఎ వడం .. ణా ఎ న ........................ ఎ ....................................... ఁ ఎ ప అ ................................ గణి ఎండ టడం ... లం ఎ .................................................. ఁ ఎ వ వడం ... .... ఉంపఁ...... ..... ణ్ ఊ ంచ క .......... ప .................................................................................... ం ఎ న వ .......... హ ........... ........ చ ఎ యడం .......................... హ ఎ ............ వద ఎ ం .......................................................... లఁ ఎ .................... ఁవ ఁ ఎ ౖ ............. ఉంద ...................... హ ఊయల . ధ ఎ ........ చఁ ఎ వ ............ ఎ .. న .............................ఓ ఎ ........... ం ఊ ............... ఉంచఁ ఎ ఎ . అప స ం ............ ॓ ఎంత . ఁ ఎ క ..........................................................ద ఎర ....హ ఎ .................. ఎక ఎక డ .... స ॓................................. ం ఊ ............................... మస ఎగ .. త ఎండ ఎం న త ఎం లం............... ఎ ....... లంచఁజ ఎ ...................... క ల ఊదడం .............. ఉం ఎం న .. వ ఎ వడం ............. న ........... హడక ఎ న.............................. ఎ బ . ం ఊట ........ ఎ . ణ ఊ ................... ........ ఁ కనఁ...... వచ ళ ప ఎ ఉన ........................................... ఊ ం ... క ఎ క ........................................ ంక .... ...................ఆ ఎ ............. ం ఊర య .........................వ ఎ ప ......... లం ఎ క ............... ఎ ................. వ ఎ ..........ఊ ఎ క 219 ఊ ఊ ......................... ం ఊ ...................... బళ ఎనౖ ..................................... కన ఎ క ... ం ఋ ఋ ........................................... కతఁ ఎ ఎ ............................ బ ఎ ..........................దం............ ణాం ఆ ఎ ...బ ................................

........ ణ్ .... లఁ ఓ ఓ ఓ డం ......................స లఁ . ఎక ఒక ................................. క ఒ ం ......... ఁ ఏ .............. ణ ఏ .................................... ఏర ర న ...... ఏౖ ......................................................................... ఎవ ౖ ................................................................................ లస ణ్ ఎవ ౖ ..................................సవల ఐ ఐత ................................ .......ఏ॓క ఏ .................. ం ఐ .. ం ఒం ........ ..........ఖ గలగటం .......................... ఆ ఆం .......................... మ ............... ఒ ........ ఎ ఏ॓ ఒక ............ మ .........................................................................ఎల ళ ఓ 220 ఎల ళ ............................... ఐ ......... ఎవ ఎవౖ .... ఒక ౖ ............. ఏ ॓ ఒడంబ క .. ఁ ఏ .. బణా ఏ . ఏ॓ ఒక ......... ంట ఒక ........................................... ఘ ఒక ............ ఓ ........................... వల చనం ఒక ............................ ఎ ఒక ఒక ............................................. ఏ భ ఏ ............. ం ఒ ఒంట ....... ఏ ఒక ....... నఁ ఒరగడం ........................................................ బ రం ఏకం ........ ఏ .............. ఎక ఒక షం ....................... ఎ నఁ ఒక రకౖ నగ .............................. ఏ॓ ఒ ......ఏ ............... ఏ॓ఏ॓ ఒ క ..... ప ణా॓ ఒప ంద .......... ం ఏ క ం ....... ఒ ................ ఎక ఒ ..................... ణ్ ఏర ........ అ ఒ ............. క ఎ గడ .............................. న ఓ ఓట ............ వ ఎవ ............................ ఓణి ణ్ ఓ ..............ద ఒ ౖ ................ ఓ ఓ ....................... ఎక ఒ క .................................. ఏ ఒంట ..... ఁ ౖ న ..... ఓణీ .........................................నస ణ్ ఎ య .. జ ఏర ర .. ఏ॓ ఒక ................. ఏ ఒక ం ఇం క ఏ ఏ॓ ఒక ................................... ఒ .................. ఏడ డం ............ స ఁ ఓ ఓర ఓ ఓ ........... ణి ఏ ఏ ........................................................ఏ నఁ ఒక .................................. ల ఒ ................ ఏ॓ క ఏ ంతం ......................................................... ణ్............ వర ఏ ల ..

. నఁ ల .. ఖ ॓ క ం వడం ... ఉం .............. కల క ప కరం .. ఁ భ కండ ....... కట ................ సప క .............. ర ఛఁ జ క ............................... ......................... ం .............................. ఖ ॓ కట ...... కడగడం .. క .... ం వంతౖ న .... క ....... ద కమ .. ం ........... పరగ క . ఖ ఖం కటకం ................................... కంబ ...........ఆ క ........................................ క యం ................... కంపనం ........................... హ క ం .............. ంక.......... ఁ కండ ........... క ............. స కం ............................................................ ం జ క .................................... ఖం కం కందగడ ..................................... సక గం కం గ ................................... కట ం క .......................... స క .......................... ం జ క వడం ......... గ కలత ం ............................... హ క ం ................................. కల .......................................... క క ............ క కర గ ..... కంకర కం .. ం క ......................................................... ........ క ర ...... క ంచ ం వడం....... ం కలగ పడం .. ట కవచం ............. లంక క క ................................................. ఁ క ................................. క గ ....................................................... క కడప ........ హ క ................... ఏ॓క కలవ ................. బర క ....... క .. .............. వ ...................................................... కల క ................. ఆం కప బ న ............ క ............................ క బ .................... .............. ర క తం బ బ .................................. ఁ క .......................... కషం ..... ....... ఉంప కవ ..................................... సప కలం .................................ద ............. ం కట ........ భ కల . క ం .......................... ల తం ............ కణి ణ్ కకష్ ................. కండ గల ....... ం॓ క ....... భ నఁ కలవ ........................ .............................. క ప కరం .......... స కనప .... వజ క ..... ఆఖ క యడం ..... హ కట ................. బం కడ ............. కర . ప కర ... త ................ ర లంక ............. ం క ం ............................................. య కంప ............................. కఁఅ కన ం ............. ..................... కలత క ం ........ ధ త............................................ కందకం ........ హ ఁ కదల డం ............. ఓ కమ న ....... ణ్ కరవ ం.................. కండ ........త .......... యమ క ం .... బ క .................. క కథ ............. హ ం ....... ం కం . ఇ ........................... ణ్ కర య .................................................... కళ ... క న ..................................................................... కంకర ............... ఛఁ క ట ................ కం . భ క ........ చమ॓ కలప ....................... ............. క ....... న కర ............ త కదల ం ............. క .............. క న ................ క ........ ...................... స ॓ కణ . కం క ... గం ......... వ క ... గ క ............. జ క టక ం ..........కంకణం ఉం 221 క కంకణం ............. క క ం . లక కలపడం .................. భ క ... ల క ......................... ఘ .......................................... మ ............................................... క న .

....... బణా................ ద ... దఫ ల క ..... బ .. ద ॓ ........................................................................................................................... హ ..... ............................................ .... .... లపణ్ క .. ధణీ న న న బ బ మ ............. త ........... ...................... ర ట .... న ప ............. ం ........ ం కృణ్ న ........................... ........... ం ................. ర ............................... .............. యం ................................. ............... ధ క త ం ......................................................................... జంగ ండ వ ........... ॓ ం .................................... ం ....................................... జ ॓ వ ండ ........ ండ ............................................... ....... ఁ కనఁ ం ................ ర .......................... ....... ద ॓...... స ం ం న .... ంబం .... య రడం .... .................. ద ॓ ం ం .. ........ ర కమం ..................... ం .................. . ం॓ ... న ..... ర ం లయం .....స క ..................................................... వలం ........ జ డగ ......................................................................... డవ ...................ఆంగఁ బ ం ..... ........... ం ం ......................................................... ం .. ల వడం ...... కప ............................ హరం ....... వడం .............................................. న త .............. న తౖ న .............. వ ................. త .......... హణు ం .. క చ ...........ప ండ క .. ప .... ................................................................................... .......... ల .......వచ .......... న న .. ...... గ గం .......................................................................... బ .. వ ........... ం ణ్ ర యడం ................. జమణో ౖ ఉన ................. ట ................................................ టకం ................................. య టం .......... రణా ...................222 ............... మ ంచడం ....... బ వ .......... .............. ............................... ......................................................... స న ............................ ం ...................... .. ం ణ్ క ర య . .... ం ండ..... రస ...................... స ఁ ల నం ...... ం ండ త వరం ...... కృణ్ నం ం ...................... ం ట ................................ ఢఁ క న ...............ఘ .. .......................... ల ............ ర ...... ద ॓ . వఁ .......... ఠ మ ............. నపణ్ .......... గ ............... ం ం .................................................. ....... త ............................ జణ్ వ ఛఁ ........................ నఁ నఁ ణో ॓ ం లక య య॓ లకం ...............త ...................... ర య ............ ...... ఖ ళ ..... దఫ ...........ల వడం .... ం లఁ లం .................. ఎక ం ం .................... స ..... టడం ....... .......... ం ట .......................... ఉం ........... ..................... మ డ టడం ............................. క ..... ......... ॓ . ............ ట ..... న రఆ .......... ప ణి ం . రణం .............. మ ం ................ గ జ ................. న ...... ల ...............స ం రణం....... .............. జ ...................................... స గడం ................... ండ .... ఎం ..........................

..... ర రౖ న ....... ఁ రత ..................... ం ం గంప ............................ ................................................... ................................................................................................................ ఁ కగల .......... గం .... ..................................................... సమ .......................... బ గ గంగ న .............................................................. ం గ ం ... గడ ర గ ...................గణి సం గ ...........................య య ................ ఖ జం ఖ ......................... ...............................ఓ గ ............................................ కమ ......................... ం గంట ............ డం.... కష్ పణ ............. ప త గడక ................. గ గ రం . జ జ గ య .... గర ం .. మ ఖం .................... గం నం గం ............ క కష్ ం ............................................ . క గ న .... బ గ షత ......................................................................... గ ౖ న ................... త ణో కమ ... గం గం మ .............. ధక గ ప .............. .............. గడ గడం . బ ........ .............. ఖ య టం ..... డ గర ం ................... క పం ప ం ...... ...........ఖర ఖ రం .................... అ ఖ జం ........................... లత ............................................. క ఖ ఖండం ..................... గ ళం .......... డ ... .. ణే స .................................................................. త ...................................... . ం ......................... ం య ంగ .......... వడం ...బ గ అత పత క గ .. ...... ళ ట ................................................................... ప స గడ ర ......... ॓ ..................... లవడం ........ కమ క మ . అ నఁ గద ........................................... ఖడ గ య .... మజ కఁ మం ................................. ం ........ గ ...... గడం ... యడం ................. గందర ళం ...... అ గ ............... ంద ............. మ డ గం .................................................................................... రడం .......... క గ న ................................... ఖ ................................................... క గం ........ ధక గ యం .................. క గవద ళ 223 .............. ణు గడ ..................... ం పం ............. బ ................................ ద గడప ........... క ర .............. ం క ........ గ గమనం ..మ గ .................................................................. క సం ........................ ర .......... .... షం ..... ..................... క కష్ ంచం ... గ ....... కమ కష్ణ ఢం .............................................................................. ం ల ..... ......... ఘ గ ........................ ఖ గ ....... గర గవద ళ ..................... యడం .. ప గణిత సం .......................... టఁ ర తం .......... ఖం ఖం ం ట ................. ల ఖ తౖ న .............. ......... గ ....

............ ం డ బ .................. రం ............ చ ............... ఫ ....... ............................... ం .......... గ ఢ ద ... ం ం ..... ం ం ..... గ వంక . గృహ స హం .......................................................గ ......... ంగ .......................................... ం ............................... .................. త ........ చ ......... ఘ ంతడం ........... ం ఙాపకం 224 ం మంద ం ... యం ..................................... పలక ......................................... .................................................. వ ...................... . జన ............. రక ........ త ........... .............................................. క ....................... ఆట ............... టం .స ..... అం ......................................ఎ బం .......గవ గవ ......................... ణు ... ఆం రం ....... క రవభంగం క ం ............ ఁ ..................................... ..................................... ం ంగ .... .......... ం .............................. వ ం ర ......... ఘ గద ............................ ఆ ణ్ త ..... బం ర ........................... ణం ............. ం ................ స న ............... . న ప ... ం డ క ..................... త .............. ఁ ఁ .................. కణి ................ ........... ఫతం ంజ .............................................. ం ............................... ండం ............... ద ........................................................................................................................................................... మ ల ప ౖ న ............. ఆం నమ కం ....... .................. ం ......హ ..... బ ఆ ......................... వణీ ..................................... ..... వ న ............................ ంటక . వడం ...... ఙ ఙాపకం ........ మం ........................ ర ...... ఆం అం పటం ....... గ ........ వర ప . ట ... ణో...... క టడం ..... మ ................... ....... ం గృహం ........................................ మం ........................... లం ...............బ ప షయం ........................... బం ........ ............................. మ మ య ........................... ణ్ ం ...............ఆ . ఇం ..... క ణు ........ ణా డం ............ వ నం మ ............................................................................................................... గ య ........................... ంట నక ...... ఛ డ ........................................ ఆం ..........వళ॓ రం ................................... డప లవడం ..........న .................... రం స స ......... హ ం ... గ ..ల ................. ర........ ఆ ...... ంక ......................... లక . ం ....................... క డ .............................................. యం...... ండ .................. తం ......................... .... ం ం ... ... .........................వళ॓ .............. ర .............. మ ........... ....... గ ం ................................ ణ్ ణవం ........................... ల ..................

................... చ . చ లం....................................... మ ...................................... చలనం .. .. ఁ చ ........... ..................................................... హళ ............... ం ...... సర న ........................... ం చంపడం ...............................వం ప ................ య .చంక 225 క చ చంక ......... ం .................... చ . మ త .................. ర చ .................... న కదలడం ......... ణి ణ్ మ .................................స ........... ంత .......... .................. తం .................. చ జ క .........................అట న ..... క .. చ ....................................... డ వర ...... ర జ ........................... అం డ ................................ రం ......... ం చంద మ ................ ప చ న ...................................................... ం ...... ల క ........................... క చ ................... స హ ...........చ లం .................................. త ల ............ ణు న ............................... నంత .. నఁ వ ......... ఁ చ వ .... మ య రం ............................................................................... ంక కట .......... ... చ చ ........ స ................. బ మ ..................... ం ం ం ం .............................. ల ........... త త ంస ..................................... జ ంత పం ...................................... ఆ చకం ............ అం క ...................................... చ ం ..................................................... చ త ..... వ దఁ చ . చ త చర ం ....... ణ్ న ....... ం చం .... మ ణ్ తం ... ప న ...... ఛణ॓ చ ........................... స చ ౖ న ......... ఆ చక ర వడం .. చమ రం ......................................................... న ం .... న త ..... న .....అ .ఫ ........... న .......................... ......................................... ణి న ండ..... క .... ఒ చ ..................... ర ...................................... .......................... ం ..... ల త ంస. ం .. క పడడం . చఁ ఆం త ....... చలబ ట ... వర ...... ఁ క .... ం ం .క ఎ వ ...................................... లక.. త ................................................... ...................... ఁ ంపడం ....... స ం ....... క చ ............ ....... చం న ...................... ఇ క .. వర ......................... చక ................... ర చటం ................. ద క త ......................................... బ చ .................................................................................. ల లర ........................................................................ స చల బ .. గచ చ ... క .............. ............... ం .......... చరణం ............. జ క ...................... గర చ లం ... న మ ..... చ ................................. ఆం ం ల ........................................................ ... క చలబడ .......... ఆ ందర వందర ............................ ౖ న ............... చక ......... ఛణ॓ చల ..........చ న క ... ం న .. ర లం ..................... క చలడం .......... చ త తం ............................................................................................. మం ...... ప ..................

...... ధ దఁ రబ ...... మట ..................... వ డగ న ...... ం ట కం ............................. ........ ట క యంతం ..... .................... జ ॓ జయం ...... ం జ న ............... గ ......... యడం ........................... చఁ జరగ ...... ం క క ........... ం త ప ......... ఖ వ భర ఛఁజ ౖ రం ............................................. గం ................................................ సక .. కజ ..................... ॓....................................................................................ఛఁ ............జ .....................................జ జన ం ...................................... న ....................... .................................... మణ్ ట .......... టక ..... ............................జణే జ జ జ ......................................................................................... . జగ జ .................... ..........................పద ం ................ భ ....................... . మ డ .... రం ............ ........................... ..ఆ ౖ న ........................... . జ జంక .......... .... మ జ ........ ఉం ..... ఘ జ ంగ ......... ద ..... టడం ........... ............. డ ... ద ................. క పం ........................... ంట .................................. జ నవ . ఝ ణీ జత . ల ......... న ....................... గడ .......... నంజ .............జరగ 226 ............. త లక .............. ......................................... సం ॓ క ర .............................. భ ............... బ ..... ........... ................................... ణ్ జరగద న ... ం జడ ....... అ పం ..... క ం జగ ....... ం ....... .......................................... భ ద ........ ..................... లమ .జ జ ................................. ఖ డ ... గ ....................................... న ...... జరగ ం ...... ధ ........ కమ .. జన జన ట ...................................................................... .... రం క .. ... ంచడం ........................................ ................................................. క ణ్ ం .............. జతక జనం ........................................... ం ....... ం అ ం న .... సణ్ జ ల ................ శ ॓.................... ర ర ల........ చం ం ............ ఇ ద ంప య ........ మ .....జత ... ................................. ర జంట.. ప న మట . వ ం .......................... ం ................... ం .......... జతక జత ................ ఫ పక ల ..................... జ ం ..... వజ ...జ జ ......... జగ ల ... కన ం ............................................................. ం ............... ం .................................................................... ద ................ ....... క క ................ ర ....................... తనం ......................... క ..............అణా .............................. వఁ ం .............. ర .................................. కఁ ... క దర .......... వ తగ ఆం ర ణ్ ం ................. ం జడ యడం ......... ప ల ం .. ం క ................. జ జడ అ ..................... జ ........... ..

.................................. గట ........ నపదం ....... మ ....................................................................... ద ॓ త న ........................................... ం తం .................... ర క ................................. త ................... ౖ .................. ........ రం ..................................... ణ్ ల ................................ సత గ ... కం .............. రణ్ గత ......................................... .... ష ం ........ న ........ ఛజ ............................................................................................. డ ల ప ........... క నఁ ప .... గ త లం ..... ట టక ................................................................. ట ట . ం ం ................................................................................. ... ఛణ॓ జ డ ...........జ . వఁజ జ ..... అట గత ప ఢఁ క ............................. స.............................. జలజ . ల ......... ం క .............................. ........... స ............ జ శయం ...న .................................ల .............................. ఉమ భ తం ................................................... రం రడం .......... ఠ లకర .. స జలగ ............జ త 227 జ ... వజ త త త త త ం ........రపస ంక ....................... ఖ లఁ ...................... ం ణి ప ర ................................... పద న ........ ఁ త ...... ................ వ ............... ణ్ గట చ .................... కం జ ..... ఁ ఁ ర ణ్ ం .. ణి ణ్ జ .........................................................................స ........................ తకం జ రం ............................................................................................................. జల తం ......... తం న . ం ణి .. ఝం ..... ణ్ ల ........... వ ర ల నక .............. . గత క అటకఁ సర॓ డ ..... క ............ ణ్ ............... నవ కం ........ బ ం .................. న . నం త తం ......... ప రం ఉం ... డ డ డ డ ..................... మ .... త ..... .......................... ............ త వ ....................................... ం ........ కడం . న కం ............................ భ తం .............. అట॓ త త త త త ...... ....................... ర జ . నపదం ........................... ం జ ...................................................... ం జల ప .. ం జ . ............. ర డ ............... జ ర ................ జత గత .... .......... ............. ణీ జల ర ................... ఉమ .............. ౖ .........................

................. లఁ. ॓ ......................................................... . మం ....... ం ౖ న .................................................. క తళతళ ..................... త ........................................ ం పటడం ............... .............................. య డబ ........... ణా॓ వ న .................................................. .... క ........బ నడం ......................... ............... త ........................... గ ..................................... ఆడం కష్ణం డటం గ ........................... ం ....... ........................... బణా............................................. ......................... ం ......... వ . ం వంట ం ................................. ఓ తన ...... నద న ........................... ళం ................ హడక డవడం ......................... మ రం ........... ం ... త వడం .......... ణా॓...... క ................................................................................ య ...............................................ఝ మ ........................ ఖ ...... ఁ కం ........ తప ........................జ త ....... ం॓ ద ............. యడం ............. డబ ...................... స న డ ............................ హ రగడం ........................ ఆ .......త ......................... బణా త ..... ... జ .......................... తళ॓ తళ॓........................ తరగ త ............ ............................................................................. ప త ం ............ రగ బ న ......... న ...... ...... నఁ తపఁ తప ............. లఁ న ........ ఫ రస ంచడం . లం ......... ఢం ........... భ త ........................................... వడం ....................బద త ......... బ క త ........ ఫ ................................త నం త నం ....... న ....................... త త ..... 228 .............. బణా తరగ ...................... ..... ప తల .......... . న ............. ప డం ........ ............... . హ రస ం .........................బం ల డం ........ వం ................................ ం ........... ం ం ............. ం ల నక ... ............................ ర ళం .......... ..... ం తల ం ౖ న ...................................... ఓ త .............. తప త లయ ........ ప ॓ .. ణ్.................. ..... ................... లఁ ..... వ ల .... ౖ ......................................... ప తప ం ................... త .............. బట య .............................. త క............... ............ బం ॓ ..................... ం ............... ఁ ................. స ణో తల ...... ........... యడం . క .... ర ....... ........... ... ..... త .............. ర ఊ ........ ధ ధ త .... త ...... బం ................. తయ ....... క ..... తన ... ..... తలౖ బట ట ... కరఁ తల గ . త ద ................ట ఆ తప క ................................................................. కడం .......... వ తలగడ ....... త ... . త లబ ........... ం ంచడం..... ఘ ....................... నడం ............. క ..... ం ఎ క .. ణ్ ..బ త ........................................................................................... ....... టడం ........................................

............... ం .......... ౖ లం ........................................ వడ .........ప ళం దవడ ........ ం ందర . దం ............................ ల మణ్ దగర ................... వ . ప ............ జత ........ ం ............. . కష్ దం ం ......................... ం క రం ..... ఙా ................... మడం ...... ... ల ..............నవ ॓ ండ ...................................... ం లఁ .... త త త త ............................ ం దకష్ణం ......................... ంచ నఁ ట ................................... దతత న త ....బ ....................... ...... దర దళం ............ దవడ ప .... పం జన .......................................... నవ ............... ణు .... ద కిష్ణ ం ................. ఛణ్ టప . వడం ......... ట ...........................నవ ॓ ం .......... ప న .......... ...................................... ం ............. ద .. .......................... దండన ..................... న .................................................... ం డటం .......................... ఁ దటౖ న ....................................................................................................... గం ............................... లం న ......... సం ందర ........ నఁ .................... ం ......... ం ద ం ......................................................................... డ ...................... ఛణ్ ..... లఁ ద వడం ........... డప దంతం ........... ట ర ..................... నఁ కఁళఁ ఁ ౖ న . ................................... స .......................... సప .................................................. గ ద .......... క ర ... ద ంౖ ....................... ఆ రప ............................. మం ర ...... త ర ............ ఢఁ క ద ...... ళఁ య ం ............................... ఢఁ దగర ..................... తర ద న ............................. ॓ ... ప ర ద జ .................... లంచఁజ .................. ..... జత ........................ దర నం ..................... ఆ క ందర ...........ఫర॓......... ందర ప .................................................................. అ డ జ ల ల ల ల ............................... ల ................... ద దం ............... ................................................... న .............. మం మ ం .. .... ద ................................................................ .............................. ఛ తం .... జ ద దం ....... ం మ ................................ద దతత ......తడ ం ...... ద ....................... .............................. తర దబ లం ........................... ................ జ ర .................................................... ప గ రవడం ............. దండగ .................. డ .......................... జ దతత ......ప 229 ప ............ జత న .................. ం ట ..... ...... ఛఁ ర ............................. క ............ రఁ క . ఁ టడం ... ...... ల ........ .. క ఉం ................. జ . ఛ .... న దండన ... ..... ॓. ం ॓ ............... .................... ప ద క .............. ల క ....................................................... జ ధ అగ ం ....ధ అ . రజకణో న .. త వడం .......... క ...............................

..... జత .................................... క .. ర ...... ................... న ప ............................... ఝ వ డం .............................. హం .. బయట టడం ........................... వల ......................................స 230 ....................................................... ంజ గ ందం ....................... జం న............................... వ ం ...................... ద ......... మ .................... స ం ......................... భ క స ం ........ ఓ ౖ ............................................ .. క ..... న ................... ట॓.....త ం .............................. రక .................. ............ .. మ దృ .................. బ గ దవం .ౖ ఁ ౖ ఁ నం ................... ...................... ....................... ఆ ణం ........ ణీ కష్ ................. య ...... ధ ర .. ............ ం కడం ......... నజ బ ......................... టం .... ................ లఁ ధర ణా గల ............................ న ............. ప .. ధర లం ................................................ క దృఢం .................................................. ధృడౖ న ........................................ బ గ ............................ తర హం ....................... ........................ ధర .............. ం ... ఝ ... ధర .. వ ంగ ....... అం వకం .... ఛ స య .. ...... త ప ...................... త క స ............ అం రద ఉం ..... ౖ ర ం ..................... ంగ .... త ..... ................................ హ ప ................................. ................. ధ రకడం ...... .... ర ప ................... మ .... లం త .............. ర .................. పం . వ . ఁ త ం...... ండ య .............................................. మ రణి ................ ధ ధ ం ............................................ ర ................................... గ గబ ............ ఓ .... ....................... లయం .................. వ .............. రం .......... అ ....... న ........................................... గల ............................. ఁ ................................ ...................................... క ఠం దృశ ం .......... న ............ నంజ .............................................................. ధర .................................................................. ఁ రం ............. ప ........................ .... అం ...................... న .. ణీ రం .................... ఁ.............................. స లపడం ..................................................................... హం ...........................................................................క ...... నంజ ................. ......... డ ..................................... ......... ॓ ........భ భ రదృషం ....... వ ల .................................... శం ..............ఓప మ ..........

.....క న ..................... మ నలౖ ............................. ఁబ ల ........ అం .................... ............................. శ కష్ర త ....... న ం .......... వ ............ ట॓ ....... నఁమ న ... ర క ంచడం . బ ................................................ ం న ... ................. ణొ నచ ............................. నమ ......................................... ట ం యడం ........................... ం ం ...... ద .................... న న ఉం .... నడ ................... ............... నగ నగరం ................................................భ జం ......... న ..... ల నకష్త సం .......................... వ యకత ం ......................................................... వ న ం .................. బగ కప కిష్క ..... హఁ న ....... య ంజ .............................................................................. గ ............... న ................................................ఆ నరకం ............... ఁ నషం ................. న ..............................వ ఆం న ... య నమ రం ........................................ లఁ ట ం ....... ఇ రప .................................. లయం ....................... ద ............................... సం . మ తం ............... న ... ఠ ........ ం టకం . భ స న క .........అం ............................ న న ...... శ ॓ నమ కం ............................................. వ క ... బద క ం ... నలగడం .న 231 న న ................ నడవ క ... నగ ...................................................................................................బ క .......... టక లబ ................. మస నల .............. చఁ నడవం ................... గ ..................................................................... న .... యం .................... ......................థ ................. థ ...................... న ..................................................................................... నఁ . భ ం ం .............. నం న ంసకత ం ... ఘ య ం ...................................... నమ న ............ ఢం న ంచడం ...... ఇ స వ ..................................................................................................... న ................. వ న మ ........... ణి ణి మ చకం ........................................ ల డ ఆ ం ....... ణ ం ...... బ మగ ం అ ................................... ........... ... ర ణ్ ణ్ ర ల .............అం రవ ........ సం ............. టక మగ మవడం ........ ............................. క నక ....................నరకం నర .......................................... గ .... ం ద ................ జత .... షం .............................................. న ........................మ న న ................ ॓ ం న .... నం ............................................... ఫ గ ర ం ........................................................................ న .................................................................. డ . ..................... మ ం ......... ఢఁ కడం ..........ఠ నడక ........ ఛఁ ............. ం న ం . న ........ అం . నయం అ ం ................................... ర ం ..... ర ణ్ యం ............. గ .... హం న మ . ఠ లకడ ............... సం నగ ........ క లౖ న ........................... ఘ లవ ............... డ న ...... ..................... సమ న ం ........... క .... న న .........

.. ల ... ంతణ్ పం న ......జ లౖ రడం .............................. స రఁ ప అ ................ న పతనం ................................................... య య .................................................................. గ పథ ం ............ య రసం ................. ............. పక ప దల .......... ం బర ......... పతం ........................................... ॓ ట ....... వ ణో పడక................................. ప అ ........... ంట పంట బ జ ం పం ల .... ప పట ................... పగల ట .................................................................... ర న పం ంచడం .. ... ప .వణ్ పం .... ం ............................................................ పక ................................................ వం ..............అ ప ............... ప ం .......... ణీ క .................... ం ............................ పగ ట .........హ ................................. కణ్ తన ............. పం ............................................................................................................... ॓................................................... పగం ....... యం యం ..... పంపడం . కఁ పచ ........................ ఆ ............................ పం ............ ఖ . ం పం ... ం క ..... మ ................ ల ....... ..................................... ..... ..... వ ప పంగ కర ......... ఁ ....... య ............................................ పం ......... ప 232 క ........................... ం ం ............ ౖ శ తం పగ ................................... పం ణీ .. ఁ పం ం ..........................చం చం ........ య యం ...... న .... .. భ ర ం ......... ళ చ ................. పడ ప ....... రఁ పద ........................................................ పత ....... పం ............... ఝల ......... పగ ........................................................... ....... ప ...మంచం పడ .. ప .............. ణా॓ పగలడం ................................... ప ప ..... ం॓ దఁ పడ .............. ఁ ఁ ప న . కఁ? ం . ..... ప ......... ం ...................................... ణీ ? ... ం ... వ ణో పకష్ తం ................ ం లం .......................... ం పం వడం ... ఁ పగల ............................ ం ల పంచ ................ వణ్ పగ . ఊం పడవ .. లస ....... హ మ పటం .......... హ పడక ....... క య బదం .................................. క ప .......... ....... య య నం ..... ప క ................................................................ ........ పతనం ........ .......... ద .................. పటణం ............... ం ణీ ం ............................... ........ త ......... య పద . ................................................. బ గ డ ...... పక ..................................... రఁ పద .................. ళఁ ప ....జ ప ఒల సం .......... పత ం పద ం .................................... య యౖ న ................. జ పం .... ప దఁ పడమర ....ఓడ పడవ ......................... ..................... త ................ న .............................సత పతనమవ డం .................. పట॓ దఁ పడ ................................. వ మ ....................................................... ప ....... మఁ యడం ............................. ఁస పంట .............. ఫ .............

...................... ట ....సతఁ ప ............. పందఁ ప ... అ రఁ ప న ............................................................................... ం ప సం ... ణీ పం ఆ ం ట ..మగ డ ........................................ప ॓ మ స దం ప ... ం ం ... లప ............................. ప కం ....ఆ ......... ప వరణ్ పర తం ........................... సం ....... వడం .......... ం .... .........స ర ప ..... ప చయం ..... ............. ం ల డం ................ఖ .................ప పర ... ం ......................... హళ ప పచ .......... ....... ం ం ............................ ప .......... ర ం ల ర ................ బ ర . ళ॓ ప ॓ మ స దం .. ॓...... ........ హం .................. ం లక .... ౖ ............... లం ప చ త క .......................... ధ ద ద ............................................. ప .................................. ం .........క త న .... ఠ సక ................................................... సంఘట ............... ................. లఁ ట ............ ప ....................... ప ట 233 ప .................. ప....... భ జ రం ............................................... ష ప .............. నతం ... ప . న . ... ఘ ప ........... ఇజ .. ఆ ం ........... ం చ య ................... ల ......... ................ త . ం ............ జర ప రం ...... ం .... ....... గ వఁజ త .............................................. .. పద గం ప ... దఁ పద ం ........................................ మ ప త ................. త ....................... ప ........ క ................................... ప ....... గ బ న ................ ప .............................. త జ .. ల ..... ట ...... చం .......................... ............................................ ళ ..................... ఘ ........ క ॓ ం ట ............. క ప సరం ఆ .............................. తబ న .............. భ ం .............................................. ............. పద గం ........................................... ం ప ..................... దం .......... ం॓ కం ...... త ........... ప లన ... ర ర ........... భ ..... స ట .......... ఛణ .............................................................................. .. ం॓ ల .................... మస ప కష్................ ఫం ప .......... ణ ప . ప ......... రకం ప ..................... వ ణి.......... ........... ధ యం ............... ..................... ................................................................... పర॓పక .. ప రం .. ర . ర ట ......... ప .......................... ల ల ................. ం . బ .. జ ప కష్ం ......................................................................... అ ప .........ప ౖ ............................. ల ప వ .... . ప ........................... ప ల ................భడ ప వరణం ..............ప ప కమం .... లం ఛఁజ ప .... ప ............... డ త ................................................. ం ................. జ ర ం ..ప లప ప లప ............................................. ర .. ప పలక ం ...... . ...... ॓ ................. క .............................. ణు..... ఇ ... ఁ ఁ ప .............................ప ణం ప ం ........ రం ................................................. ప ం . .... ప కష్ ప ...... న ప గం .............................. ..... త ల ...............త పళ ౖ చర ం .................. పర ......... డ ల బడ ................................................... ంతఁ.. య ప ణం ........ ం ...

........ ...................................... భర గ టం .................................. వ ౖ న .................... సం ॓ .................................................................. స ............................................................ . త క .......... ........ గ ం .. ................ ణా॓ ఊంప ర ........ ద ................ త ట ....................... టడం ................................... నం ................ ....................... ం ఉండడం .................. ప ణం .... .................... స ం .................................... ........... భం ..............................................................................ధ అ స ................... బ ................ ద ......... జ ర ం ............ ధఁ న ...................................................... తనౖ న ............. ట ............. .................................................................. జకణో ..................... వ దల ....... జ ........................................... ............... న ............. ఁ ................ గ ...... దక ...........ఆంత ... ఊంపణ్ ంద క ......... జణావఁ న ................................................................... ................... ం .... తన ........... ం ప ............. .. ద డవ ...... ర లం ................ ఫ ల .............................. సకం అట ..................... తనం ...... గ ............ న ................................... ం ..... ం ట . హ న .............. ం గమం .................................................... ఉంచఁ....... ఫ గ ......................................................................................................................... ............................. ణి ణ్ ం ................... ఆఖ ............................................................ జ వ య టడం ......చ ం టం ...........ౖ ......... క న ...................... .... ....................... ..... ం ....... ం డౖ న క ప ........... .... ......................... ........................... 234 ం ం ం ం ంట ప ... న ............. చ .................... వ గ గల ................................ ................ ఒ ండం .........ట ట .......... ................ ఆ క ం ........ వ స స క ద కం ................ యడం ..... .. .................. .. బ ....... .......................................................................... దమ ..... త ద న ......... క ................. క పం ణో మచ ................. ట య .... ద ........................... ం .............................. స స ............ఉంప ఉంప స ....... ...... ం ........... ం ..... వ అట స ల అర ..................... ఉంప .......... దఎ న ................ ................. యడం ......... ం క ............... బ .........ఊంప ౖ న . క ...... వక క .............. ౖ అ జ ....... జ వ ద ........................ ం . ఝ లడం .... వ ......... ప .. ఉం న ... త వడం ................. మ ....................... ఁక గ మం ......... అవడం ...................న ంపకం ........... .............. . ౖ ౖ ౖ ౖ ౖ ౖ ౖ ౖ . ఊంప న.. ...... త ర గ డ ఘ ............ ............................ గ ద ........................... టడం ................. ణి ణ్ ండం ప ... ................................. ద .................. న ం .... .. డ . దగ ..... .

.............. పపంచం ................................... గ .... ర ర .........................................ల ం ల ................ దఁ ం .. ణి యౖ న ............ అబ ఁ ంతం ............ ర ..................... జనం ..................................... స ం పసం ం .... గల ం ......................................................... ....................................... ఫర॓ ............. బద ప కౖ న ..........................ప పసవ ............................ ప సంవత రం .................................................... ప ం .......................................... ఖ పయత ం .. .......... ం ప మ ....... .. బం రం ..................................... ... బం బం ంప . ం ... స న ...... హ ॓ ప ............ ధర ప దం .................... ఫ ఫల ...జ ప మ .... ప ఎ సమ ॓ ప శ ....... .. పకృ పకృ చ త .. ..... .... చ .......... యడం ................... త ం ట ......... గ ........... ఎ క ప శౖ న ........................... ఇ . అ ............................ ఢఁ క టడం .......................................................... ం ...................................... వ ం ......................................... .....ధ అగ రం ం ............................. పవరన ...... ఒ ప ఒక ........ ప లం ....ౖ ం పక ం ............ స క ............................... పజ .............. పకృ చ త పక .................................................క ....................... జ ..... .. జగ పపంచం............ ఫ ఫల రం .............. ర ............................................... ప యం ..... ం ౖ బంకమ ......జణే ప తం ...... ం ..................... ... ................ ఁ వ డం .. ద ఫ ఫలం .... ం .............. ం ........................... ం ........... ం ప శవంతౖ న ........................... ం బంక ఉన .......... ......... మ ....................................... ణ్ పవర .................................. ప ప ంబం ..... వడం .. ఛఁ ........... పస ం ............. గల పశ ... ........................ ర ................................................... సృ ................. మ ..... ఁ ....................... దం ధ క ............ ం ప .................................. ఫ రం ............ప మ పణా క ................................ ద ....... ం ... ణో ణం .............. ప బ బంక ...... జగ తం ప ణం . లయం ............... ...........ఇ .....................................న ... ఆ గడ తం .......................... బం 235 . ల క ం .... ......................... ప ణం ............ ఢం ప హం .................. ం ప పం ........................................ జగ ............................ ఁ ం పద ...... వ పకృ .... ౖ క ప శం ..... స ..........ఇ .......................

................................ ............... కణో ం ..బ బ ం................................................. ప బలం ం ..... వ .............. బద ................. బ ర ...... బలవంతం ........ ప య బ .... న బచ .......... ........ ॓ ండ య ................. బ ... ఛఁజ ............. బ నం .................. బలం న ................. క ........................... కం .............. ఁ ధ త .......... బ ........... బర బ .......... ................................................................... ..... కఁ .. పడడం .................. డ బ . ఉం ప ఉం ......................................... వజ బ ...................... బ య ............. శ ......... అక ...... ....................................... ఖ ............ ండ జం ..........బహ త నం ............... ............................... దం మతం ....... మ ........................... వ ర ..........వం బలం ......అ .................. ం ద ................................ ట బం ........................................ చ జ ...... ........ జ ందల గడ .................. క ౖ ................................................ రం .................... ధ .................క గర . ం క ............ ప ద ................... లం ల 236 బ రంగమ .............. బలవం ..... .............................................. .... డ నగ .. రద ల ... చ ర ......................... క ర య ... గ ......................................................................... ............ ఇ బ ................ ద బ .......... బదల ............................... మ ప ............................... ం ఎ క ం హడక ం ....... బ బల ................. చ ం ... .. ఛ బ ం .......... ॓ డ................... ................... ప ...... బ ................................................... బ యౖ న ...........................................బం ష బం ష .............................. య ం .................... ర క ............................ త ద బ .............................................................. ల బడ ల ................ ....బ బ ........... బం ర బండ ........ పక ................. బలం............... క ... ధ త గల .......................మ బ ..బం బహ త న .............. క బల నౖ న ......... ............ ం బ .............................................. ఉం ......... ..................................... ల బ రంగం .............. ప ..... ధ రం ......................... స బ .... కణి ణ్ ..... బద ..................................... ఢం .................................. క ల .................... బజం బజం రద ... నట ంక ... ...................................... బ బతకమ ....................................................................... బ బ ఇ ............................... చ ం .................................. ....... ర ంద ... బత॓ ...................................ప లం ........ .............. వణి బ ... బయ ........బ బల నం ...... బ ............ ణం .................... ం ర ........... బ ....... భ ....................... బట ... ............... ం .............. గ బల ..................................................................... చ ం ................ ంద టడం ............... చణా డ ప ............... ఁ బలం తనం ...................... అం ........................ మ ణ్ క ..................................... ం . ఊ . అ డ ....................................

.....................చఁ మడత .. మరమ ............ వ మ .......................................... మ స .....ప మ క ....... మం ......................... బంట మ ... ... మల సరన ...ధ మడమ ......... గ ణీ మ ........................................................ స ద మ ళ ..... మ మ ........... మ మరణిం ట ......... ......... ం మగ నక .. . అ ణొ..................స జ మరణిం ...................... తల మగ ........................... మగ . తల మగ ంక . భక మం ం ... అ అ మ ... ఁ గ .................... మ మం ...... ద ............................................... మ ...... ...... మద డ ...................................................... ఏ మ ... మగ పం .......ఆ . మగ ...... మంగ మంచ . మం .............. ఆ మం ట ................. బరఁ ...... ంద మగ ద ........................ మరక మ ............... ం ం .... ం మగ.......................మ ... జ మరణం .......................... వ మ ..................... అం మ .................................................. మ మతం ................ ద ..................... మ గ మన మనం ................ మ మరద ..... జత భయం ... మం ం ........... భర మం ........................................................... ఠ ణొ.... వ మద వ ........ ప ............................................................... మ న సం ...........ద మ ం ........ మ సం మ ............మ మణో ........... బ చఁ మం ........... మత ...... ఆ మం .......................... మన గడం ............... మర మగ కప .............................. ................................................. మసక ............... మ గ మనః ...... మ మ ........... అం మంట ఆ .............. ఆపణ్ మన ఒక ............. .. మ ............................ మత మంత ..... మంత మంద . మం మంతం ...భం మ 237 భ భం మ ............................ మటం మ ........... ఠ ణొ మగ ................... ఆ క మ ..... ం ....... ట ........ జ ................... ఉ ॓ మ వడం .. ఆపణేమ ఏ॓ మనవ .......... ట .................... మగ .. .. న భదౖ న ... ఠ ణొ మటం యడం .......... మం ................. మ మ ....................................... మ .............జ సం ...................... ఉ ...... ఉక మ స దం ......... వ ణీ మంట ....ధ మ మంగ ......................................... జం ..... మ మరణిం న ............... య మ ................... ం గర సం ...... ఆ .... ం మలం .............. అం ఒ మంట ంచడం . జ .............. చమ॓................................................ గద మగ ండ ........ డ గం ... ............. మంద ............... ం మచ ప .......... మంగళ రం ................... మ మ ం . ............. ఆపణ్ మనః దశ .................................. ................... ఆ .... ఆం క మంట మం .... వ మ ం ............... పలం మం ..... వ ల మనం ....... ఉక ఁ మ ......................ప ........... అ ణే అపణ్ మన .............

............ ద .... స ........................ మ ల ......................... ం యడం ............ యడం .... . గ ం ......................... స లఁ మ ................... నంజ బం రడం ..................భ ఆ స .......... ం ంచ ..... దక .............. థ ................. ల . మ డత ..... ......... ట ........... స లడం ... ........ రప .... మ మృ ౖ న . న ....... ఆంగఁ...... ం ......... జ ం .......ద ....ధ అ ం ......................................... ॓ డక ........... తం ............. ల డ ....................... గ దణ్ డ ..... ...................... ం స ................................................ లగ ................................................................................................................................ ఓర ధ క ........................... ం ........ .. ... నర తబ .................................................................. చంద త ........ ....................................... ణ్ ..............అ ర వన .............. ౖ న ..................................................................................................... ................ ం ఘ ౖ ...... ం మ ట ... ............. ం త .................... ఁ ంత .............. ................................................... య ...... ఛం ...... తం . అ ం ప గ .... ...... ర .................... బద ల ................................ ం మృత హం ................... ర డం ..................... త .................... మ ................. ....... బ న ..... ఆం లం ....................................... త గడ ....... ం ం .. ం లధనం ........... జ ట పగ ట ............ నవ న కౖ న ....................................................... ................... ప ండం ............. ంల లయం .................... ఎ .................. చట॓ ద .... వ ల నవ . త ........................ ధ అగ ం ం ం క 238 ధ అగ . త ................................................................ ం ........... వ ల ల ల క ఘ ఘ వ ......... గ ద ................. ం స ంచడం ....................... ............ య బడ . స వ .................. ........ . ...... కర ం ................................ లం ఛఁజ ల ........ ణు ణు ........... ఁ ం ....... ట .................... మజ ద ....... .......... బద .. మ రప య ...... బ .... ఛ ం .................. ం ................................................................... త ........................ ఖ దనం .................... ంద .......... లం ....... క సరడం ....... రవడం ................ క ............ ఆం క క ..... డ ం ం ..... .......... ... న ...................... మ ం .. ప న . చ చ ....................... ఖ డ ..... .................. ం బ ..................................... జ ............... ........ బ ............. ॓ ంజ య .......................... అ .......... ంణ్ ............. య ........................... మృ ...... ం ......... ం .......... మ య ..............................ద ం ........................... ం ......... బ ం ... డ ........ ఁ . మ గ ............. మ ం న ................. బ గలడం ........ ం గవ .. ం ............................... గ . లం ళ కప .... ం స .... .. ం ...........

....ర ...... ం త ...... ధ అ ............... మంగ క ..................................................... ॓............................ రం రం .............................................................. ఘ .బం త .... జ రచన ........... ళ ............................... ఆ ద గ ..... నస క ............. చ . ఘ జ మం రం ........... రం ద .... తర క వయ ... ఝ .... కణ్ ల ........ ణు ం .. మం జ .................. స ..................................................... వ ...........................................................బ ల . ఫ .......................... రచన ర ం ......... లబ ర క ................................ న జ వత ................... తం ....... రచ బండ .... భ ం ........ జ .. ప రౖ న .... అ .................... ॓ ...................................................... న ................... న జ వ .... రకం గడక ం .................... తం .........................ౖ ౖ ణ్ ౖ నం ...... హ ర రం .. .......... నఁ ర ల . వ నం ...................... ం ........................ ఘ మ .. ం ప .................................. ం న ................... ద దశ ................. ణ్ ........ కపడ నం ........ స న .......... ............. ..... యకణ్ యజం .................. రహస ం ......... రహస ం ............... ద ....................... ఖ నత ........................ యజ ................. ............ ఖ రకం ......... ఘ కష్ ........................................................... సం ................................ఓ గ త .......... జ యజ ...ప ప . ణి ట ....... ఆ కడం ........ క న ............................................................................. మ క ........ల . య న నం ం .......................................................................................................ర రబ .......... స ...................... గ ... నస ...............డ 239 డ ............................... ............భం య నన ........ ం న . క న ..... ధ అ ద .............. న జ క ........ రం ................... చ న ........................... అ ద ............. జ ...... హ ట ......................................... న ...... య యంతం ........................ల .... ధణి గ చ న డ జ .............అ ం ద సగం ం ణే ఆ ద .................................... భ జ భవనం ........ వ .............. ఆ రకౖ న .... క టడం ............................ ర ........................... కణ ం ............. ఆం ........................ రక గ ...... ర ......... ఆంగఁ ద . త .................... త త ............................ ... ం రసం ................. వ కల న ల గడక ................. ట .............

...................................................... గం ............నవఁజ వం .............. మస ....................... ం .......... వంటకం ..................................... / పల ................. క క ల సకం ........................ ం ంత ..... న ........................................... సఁ గడం ........................................................ ................................................................................... ం ... వందల .............. క ॓ దడం .............. ంగణ్ వం ల ............................ ......... గగస ........... ణ్................................................ ద .................... ॓ గ ........................................... ......... పం ....................... ద . గణే ౖ ఊ ....జ వ వంకర ....... ఉం ౖ న ..................... స ... ఆ క ప ...... ం ॓ .................... న .. ఊం న ..... అవడం ......................................................... క ...... ...... ర . ఆవజ మ క .. జ ం ........... హం............... ఉ ....... ॓............ ల వం ........... స ......... క వంట ....... ం భం .. ........ఘ బ ..................... జ ం ణి ...................... ఆం బ ............................. త .............................. క ...... ం డ................................ ఆవఁజ ......... ఝ ళ .... వ ం ............ ట ........ ం వం న..................... ...ఊ ........ ప .......................................... చ ...................... ఓర ండవ .................. సడ॓ ........ ఆ .......................................... ................................................... పం ...... య . ప అవయ ...... ప ......... ॓ .. రం .................. ఆ ఁ ............ ............................... ...... ............ ........... ం లకష్ణా .................................................................... ................. ల లవం ....... ...............తం వంద .......... ఓర ంత ...... జ ..... ......... ................ ణీ ....... ం ం ..న వంచద న ................... ం య ........................... .............. వణా ం .............................................................. క ............................ త క........ ర ల లంచం ................................. ...... ఊం .................................................................... ॓............. ం ట .......... ....ఉ వడం .............. ......... వడం ........... ం ...........ఆ రం ...... వం య .................. హ త . పకం .............. ఁ య ... ..... ం క ............. కణి ణ్ ..... ల వంట .. హప ............................ క ...భమ ౖ . ణ్ ల న ....................................... నర తరం ..............................................................త క పం.................... ల ................................వందల 240 ..................................

.....వం చ 241 వ ంచడం...బ క న లం .... .................. వగ ............ వ న ... ................................................................. న ............................................................. వ .......... భ భ వ ......................................... ..... వ వంశకమ ...................... /న వ .........................................................ఆ ఁ వ భమ ............ ఆవఁజ ............ ఉం డడ ..................... మ వయ ................... .... ం వరస ............................ క డ . ఆ .......... ం ..................... వల .......................... ప డం . వ ....................... ం తడం .......... ణ ణ్ ఁ వలం ట ....... ంద పర ర ............... ణా॓ ం . . ......... ర .......................... ణి వ . ట ......... గం సన .......................... వణు ..... అ ...........................వం వం ...................................... బ ........................................ ఆ ప వ ..... జ ............................................ మ ధ ంసం .................... అ ం న .. ఉమ వయ వ న వ ........... మ ...........వ న ల .............................. వ ....................................................................... వరస ... థ ..... ఠ ణొ వ .. ................ తం ....... /న వడ ........ ఆ ఁ వ ం ............................. జ వద ............................................................. వ .......ఆ న సం ............. ం భ ........ ర .......... ఢఁ వ .............................. . న దఁ..... వరణం ం ............................. ఁ సన వడం .. వ క జ డ ............. గ వరణం ............................. గం స క ............................ వ స ........... హ ం .............................. ఁస .................. వణె చ ల ................................................................ మ న దం .... .................. ంద పర ... రణ్ నం ................................. భ ...... టం ర వల .................... లంచఁజ హనం ... వణ్ ం ... .................... న వ ...... ం న .. వ క వ ............. ణ్ వడగం ... ॓ ............... ర ం ............................... క దల యడం .......... జ ..లదణి వలస ..... ం ....................................... బ ం ............ నవ వం ................... కరం యత ............................................................... సమ ................ వ పవం ................ వ .................................. ల ...................................... ఇస న ....... ...................... మం .............. వ ౖ న ........................ ళఁ ................ మ రణ ...................అ వ ఁ ................................. ఓ సన ................ ............. ంత ................. .... వక .. ఁ ............................................... బ వదల ........ ణీ వల .. ఉం ం ............స ం ర: . ళ కఁ వరం ......ఙా సం డ యబడ ..................... చ ..................... ఝ వడక ......... ర ం ... వలస ........................... వ కరణ ...................... గ గహం ........................................... ణ్ వడం ............... .. ప వసంత లం ...............భ ఆ వరద ..... ఆ వ ం .......... వ .... జల ం ......................... ఓ లడం ................ న ............................... ఈ .. ॓ నబడ .......... తర ..............నవ ఛఁ వంశం ......................... అ .............................. ం ......................... వడ న ..................................................ఆ వ న .......... వస గృహం ..............

................ ం ..ల .... జ ఉం ... తకడం ............................... భ వ ........ క ..... నం .......... క ం ప ............................. హ ... ట ......................................................వ ......................................... ఖబ దం ..................... వ ల .... ం . ర ం ........... వ వ వ యం .. ............................... హ ల .............. ............. ట ప స ృ ....... చ ఁ నక ..... ఆ షం ........... దభ తౖ న ............. స గ ప హం ................ .. హం ................................... జ ల ం ............... ల ం .................... .... గం ................................... క వ .................. ఁవఁ ఉం ..... ...................................................... .......... టఁ నగ ............ వ .. యడం ..................జ .................... సవంతౖ న................ ంట ...... ఫ క ..........ౖ ౖ ............................................................... ........... ౖ న...... ........ లచ॓ ద ....... .............. ॓ ॓ క ............ ..... ం॓ రం ..... ౖ న ........... మ ణ ............ ం సరడం ................................ జ ................. క ల రం ..........థ ఉం .............. ణం వరం ....................................................... దఁ హ మ త వం ......................... ఛణ॓ నక ......... రఁ న ......... ంబ ................................. ం .......................................................................బ ................... ం .......................... ఁ అ ఁ ఁ వ ........ న షౖ న .................భ ల న ..... ..... ౖ ద క ప ౖ ....... బ ట ................ క వరం ......... క .......... ........ రఁ క ..............................త ................ ం ........... వ క ..... ం ం దజ .. ................ ఆ వ గత ....... న స న ........ చణా ప ............... ................ డగ రం ........ ద ... ఫం ం ద ... రఁ క ............... జ ............... ఆ .................... నం 242 రఁ రఁ డ కర త ....... వ ం .......................................... ఇం యం ల ం ................ ప రౖ న . ంచ ............. డటం ........................................ మతల ....... ................ డప ల ................. గ .. వ ...... ఖ .................. మ ... .......................... పడడం .................... జ ......................................... ...... ం ............................................................................................................ హ .......... ం ఛఁ సన కర ... ణి ............ .. డ .......................... ద గవంతౖ న ............................ ఆం శ ........... వఁ లం .. గం ............... వ వ కం ............... .. ణు వడం ......................... లట॓ కణు ........... ....... లస ణ్ ళ ం ............................. ళ కఁ వ ం .............. ............. సృతం ....................... ఆం ............... ఆం ............... వృ డటం నఁ ంట .............. ద .... ౖ రం .. ప టనం . ప ........... త .. క ................................................................. ........................హ ............ చ ళ ం .... ల క కటడం . ఆ .............. ం॓ . ఆ .......... వ షయం ..........నత నత .. ప సృత ................. నఁ వ క క ం .............................................. ం ........జ ం ........... ం ం .... . .. న ల .............................................................

లయ


లయ ..
ంచడం ..................

243

...................

హం ..................... మ

స యం

మం ................ క ర
త .............................. లకణి


శ నం ...................... సమ ణ్....................... శ ణ్
శ ర
.................... వ
శస త ................... ఆ శ
రకం ...................

సనం

............. ల

కష్ణ ..... ఛ
య ; కష్ణ్
కష్ణ ఇ
......................
వస ................ ప

జం ...........

వ ంత ...................... వ ంత

...........................
లం .............................. ణ్

.....................


సం
......................

సం
.......................
సం తం .........................
సంక ం ................ ఆవజ
సం త ప కరం సం త
సం తం ............................
సంఘం ........... మ ; సంఘం
సం .....................
; చం
సంత ........................... అంగ
సం హం ...................
సం హ
................
సంపద ...................... క
సంప
..
;అ
సంపర ం ......................... భ
సం

................... క
సం ర
ణ్ ం .......................
సం ర
ణ్ ం ......... ; భ
సంప ం ........................ భ
సంబంధం .............
;
సంభ ం ...........

సంవత ర
.................. వర
సం రం ...................క
సం నం ......................
సం ప
.... భం

సగం .............................. ఆ
సగం కన త వ ... ఆ క
సగం
................ ఆ


...........
స వం .......................
సజ
................
సడ
...................
స వ ...................
; సత
సన
........................
సన కం ................... ఁ

....................... స
సమతలం ...... స ;

సమ
................. బ బ
సమయం .......................
సమయ
.............. ఘ
సమ
.................
నఁ
సమర ణ .......
;
సమ ం .....................
సమ ం
...............

సమస ............... ఖ ;

రం .......... ఖబ ;
స జం ........................ జగ

...............మ ణ్;

.......... గ


.... మ ణే

స నం ........................ స
స క ం
............. ఢఁ క
స పం ........................ ఢఁ
స దం
............ సంద

హం .... మ ;

సరళం ...............

సరసతగల .................. మస
సర
.. ం ;

స యడం .................. సద

న ............... స
స త .............. న న

.....................


........... ఆ


....................

....................... స క
స పడక ......................
స ప ....
వ ; వజ
స వడం ...............
స హ
........................

..................... స
స ................. సద ;
సర ం,
..................
సర ం ........................
;
సర
...............................
సవ త ..........
;
సవ ం ..................... స క

........................... స
సహచ
, ........ బ బ
సహజం ................. ద ద
సహజౖ న ..................... స
స యం ..................... ఆస
స యం ...........
;గ

ంత ప

ంత ప
............. స

ంప యం .........
;ఇ
........................బ
కిష్ ...........................గ
గ యగల ......... స

.........
గ ........................... బ
న .............. ప
ం ...................... లఁ
త ం ............ ఢఁ
మరస ం .........

న ................... ద ద
ప ం ..................... ఢఁ
యం ల
.... ం
యంతం .................... ం
రం ...........................ఒ
............................... హప

.............
ం ం .............
ంహం ....................... ం
ంహ రం .........
...............................
.........................
ఫలం ..................

.................................
ందరౖ న ... ఆ
వజ
గంధ దవ ం ................అత
.......................... అం
.................... అం

పండగ

244

ండ .....................

...........................
.............. ణీ

న ........................... న
న ం
.......

.... లం ఛఁజ
ం ........................ వ
........................
...........................

.........
......................
సృ ............. ట ; దక
నగ ....................... గ

............. ం ;
ల .............................
క ం
................ ం
ద .............................
.................................
వ .................................

............................. ౖ
ౖ గ ............................. మ

...........................
ౖ న ం ........................
ంత
................... త
ంౖ న ....................... మ
ర య ................... ం
.........................
కడం ...........................
............................

ద ...........................

.....................
మ ..................
మ తనౖ న .............. నస
సంభం .......................... థం
మత .....................ఆ స
సల
...........................
నం .............................
ం న ..................
................................ త క
తం
.................
రౖ న ......................... టక
నం ....... చ
; హం
.............. పణ్
స ందన ........................ ద
స షం ................

స ృహ ................
;
స ృహ ఉన దశ ..
చఁ
టకం ......................
స ృ పం ...........
స ం
.........
;
వం ........................
స తంత ........................ఆ
స రం ...........................
స ల ......................... ద ॓
తంత ం ............. స తంతం
రం .....................
చ ............................


హంత
.............

........................... హ॓
హత ....................

.............................


.................

డటం ... ఆ
రం .............................
ంస ..........................ం .............. చ
క ..................... ధ

......... చ
పండగ ..................

ఆంగ

English Section

247

abide

appreciate

A
ా మ
ే ా ేర్ /vātēmā rēr/
ability v. జోర్ /jōr/
abide v.

able to see, in the way it is seen n.
above n. ఉంచఁ /un̄cam̐ /

ేక

/dēkaju/

ాకాల్ /nākāl/
absorb v. ఖిం ా ొ /khin̄cāgo/
abstract concept adj. మాలం ఛఁజకో /mālaṁ cham̐ jakō/
acacia tree బొ
మ్ ర్ ఝాడ్ /bommōḷīr jhāḍ/
acceptance n. మా ేర్ /mānēr/
accession n. భ ెగ్ /bhaḷge/; n. వ్
ీ కార్ /svīkār/
accident v. ఠకక్ర్ /ṭhakkar/
accidental adj. అ ానక్ /acānak/
accidentally adv. అ ానక్ /acānak/;
adv. అ ానక్ /acānak/
accost v. బోల్ /bōl/
account ఖా ా /khātā/
accusing someone బద ామ్ ా ేర్ /badanām pāḍēr/
acquiring v. ాప్ పటేక్ర్ /pāp paṭkēr/
acre n. ఎకర్ /ekar/
acrid n. కు ి /kuḍi/
across adv. ఆ ో /āḍō/
active adj. ఛఁప్కే ి /cham̐ pkēsi/
actual n. అ ిల్ /asli/
adamant adj. నసలోడ్ /nasalḍō/
adjacent adj. ఢఁ
/ḍham̐ yi/
adopt v. ో న్
ే లేలఁ /gōdēn lēlam̐ /
adoption n. ోద్ /gōd/
adoptive mother ా జకో యా ి /pāḷījakō yāḍi/
advance n. బయా ా /bayānā/
advise ాయ్న్ కఁ /gyān kam̐ /
advocate v. బ
స్క ే ొ /bayiskarēro/
aeroplane n. హ ా
/havāyi/
affectionate child హూఁ స్
ే ర్ బేటా /hūm̐ ssēr bēṭā/
affectionate words n.
టి ా ే /mīṭi vātē/
afraid v. చమక్ /camak/
Africa continent ఆ క
ిర్ ా ఖండం /āphrikā khaṇḍaṁ/
after adj. ప చ్
ే ర్ /paccēr/
after coming adj. ఆన్ /ān/
after estimate అం ాజొ ేక్ /andājo dēk/
after telling adv. కన్ /kan/
after throwing ఖాయ్ంచన్ /khyān̄can/
absent

ొ ప్ె ర్ /dopper/
against n. ఆంగఁ /āṅgam̐ /; n. సమాన్క్ /samnāk/
age n. ఈడ్ /īḍ/; n. ఉమర్ /umar/
agree మానల్ ఁ /mānlam̐ /
agriculture n.
ె ా /yesāmi/
alarm n. ధ క్ /dhamki/
alcohol n. ం
ీ ి /sīndi/
alcoholic n. ి
ట్ /piyōṭ/; n. ిమామ్ /rimmā/
align n. భ ెగ్ /bhaḷge/; v. హుబాడ్ /hubāḍ/
alike adv. కూబ్ ఆచ్ /kūb āc/
all pron. ే /sē/
alone n. ఏకోల్జ్ /ēklōj/
aloof adv. ఏకోల్జ్ /ēklōj/
altogether adv. ే /sē/
altruistic adj. ఇమా /imāni/
always pron. కనన్ /kanna/
amnesia n. భులాజ్
ేర్ /bhuljāyēr/; n. భూలేర్ /bhūlēr/
among the stones adv. ాటామా /bhāṭāmā/
amulet n. మం ొ ాయ్ /mandoḷyā/
analyse v. ఁస ా ర్
ే /hām̐ sa pāḍēr/
ancestral adj. తం ాయ్ /tantyā/
and conj. ఉ జ్ /ujji/; conj. వ జ్ /vajji/
anger n. స్
ీ /rīs/
anklets క ె /kase/ n. ఘు ర్ా /ghugrā/
announce v. ఎలాన్కర్ /elānkar/
annual n. బా మ
ి ాస్ /bārimās/
answer జ ాబ్ /javāb/
ant n. కీ ి /kīḍi/
antelope n.
/citili/
anterior adj. ధర్అ ి ియా /dharagiḍiyā/
anybody కే వ ో
/kētivatōyi/
anyhow కు
ఁ /kuyim̐ ti/ adv. పకాక్ /pakkā/
anyone pron. కుణి /kuṇiti/ కే
/kēniti/
anything adv. కుణ ి /kuṇasiti/
anytime adv. క ాన్

/kannāyitōyi/
apology n. మా క
ి ర్ /māphikar/
apple ప
ే ు /sēpu/
application v. రకాడ్ /rakāḍ/
apply v. ావజ ార్ /cāvajatrā/; v. పు ోవ /purōvajū/
appoint v. రకాడ్ /rakāḍ/
appreciate v. ా ిఫ్ /tāriph/
afternoon n.

248

approach
approach n. గలమా /galamā/

bath
Asia continent ఆ య
ి ా ఖండం /āsiyā khaṇḍaṁ/

ావజ ార్ /cāvajatrā/;
adj. పూరవ్జ ార్ /pūrvajatrā/
approximately adv. ైఁ ైఁ ి /ḍhaim̐ ḍhaim̐ si/
apricot జాంబు /jāmbu/
apropos adv. ే ానఁ /vēḷānam̐ /
aquatic n. ాణీ /pāṇī/
archaic adj. ాయ్ ార్ /pyānār/
architect n. ాం ే ా ో /bhāndēvāḷō/
aristocrat n. ధ య
ి ా /dhariyā/
arm n. ఖ ొ /khavo/
armpit n. కాంకో /kāṅkō/
army n. ి ా
/sipāyi/
arouse v. జ ా ొ /jagāvo/
arrange v. సదర్ /sadar/ సవలత్ /savalat/;
v. ొ ార్ /sodār/
array v. ొ ార్ /sodār/
arrest n. ర
ి త్ ార్ /giraphtār/
arrival n. భ ెగ్ /bhaḷge/
arrive; come v. ఆ
ర్
ే /āyēr/
artist n. తర్కార్ /citrakār/
as adj. ఓరన్
/ōrnayi/
as lengthy adv. లాంబో ో /lāmbōsō/
as per law adv. ాయ ే /nāyamēti/
ash n. ాక్ /rāk/

ask v. ధప్ /dhap/

appropriate adj.

asking n. స ాల్ పూం ర్
ే /savāl pūn̄cēr/
asthma n.

స /mōsa/

at adv. లారఁ /lāram̐ /

ే ామా /ō vēḷāmā/
attach v. చుంటాడ్ /cuṇṭāḍ/
attain v. త్లఁ /jitlam̐ /
attend v. భ ెగ్ /bhaḷge/
attention n. ాయ్న్ /dhyān/
attire v. ొ ార్ /sodār/
attitude n. కణిణ్ /kaṇṇi/; n. ొణ్ /goṇ/
attraction v. ఖాయ్ం ేర్ /khyān̄cēr/
attractive adj. వ్ ో ా ో /jīvtōḍārō/
aubergine n. ాయ్ంగణ్ /vyāṅgaṇ/
auction హ ర్ాస్ /harrās/
augment v. కులా /kulā/
aunt n. మా
/māmi/; n. ాసు /sāsu/
authority ాయకీమా /nāyakīmā/
auto n. ఆటో ి ా /āṭōrikṣā/
avert v. థమాడ్ /thamāḍ/
awaken n. జాగన్ /jāgan/
away adv. పర్లేవు ి /parlēvuḍi/
axle n. ఇరుసు /irusu/
at that time n. ఓ

B
babble v. భడ్భ ియా /bhaḍbhaḍiyā/
babbling బకొర్ /bakro/

baboon n. హణుత్ /haṇut/
baby n. బాళక్ /bāḷak/

back n. పూటొ /pūṭo/; adj.

ాయ్ ార్ /pyānār/

ావ్క్ దుక్ ి /chvāk dukri/
backbone n. ావ్కేర్ హ ాక్ /cvākēr haḍkā/
backward adv. లారఁ /lāram̐ /
backyard n. ఖేత్ /khēt/; n. ా ి /vāḍi/
bad v. ఖ ాప్ /kharāp/; adj. ఖ ాప్ /kharāp/
bad looks from others n. నంజర్ /nan̄jar/
bag కో ల్ /kōtli/ n. చం /can̄ci/
balance n. తకిడ్ /takḍi/; v. బ ోబర్ /barōbar/
ball n. ెండు /ceṇḍu/
ball of string adj. ే ా /ḍhērā/
banana n. కే ా /kēḷā/
band n. ాడ /nāḍa/; n. బాజా బజం ల
ర్ ు /bājā bajantrīlu/
back pain

ాటొట్ /pāṭṭo/
bandicoot n. ఢూఁస్ /ḍhūm̐ s/
bandy v. కె ా /kerā/
bang n. బందుకేర్ ోట్ /bandukēr cōṭ/
bangle n. బం డ్ ీ /baṅgḍī/; n. ి ి /sisi/
bank n. కొ ొ ా /konorā/; n. ద ి /dari/; n. ాళ్1 /pāḷ/
barber n. ా /nāvi/
bargain n.
ల్క ేర్ /mōlkarēr/;
n.
ల్క ర్
ే /mōlkarēr/
barking n. బ ొర్ /basro/
barn n. ాబ్ /gāb/
barren n. ప ావ్ /paḍāv/
base adj. తళ్1 /taḷ/; n. బు ా ి /bunādi/
basil n. ొ చ్ఁ /toḷcim̐ /
basket ఓలాడ్ /ōlḍā/ n. ోలాడ్ /vōlḍā/
bassia n. అంబా ీర్ ా జ్ /ambāḍīr bhājji/
bath n. హం ో /haṅgōḷi/
bandage

గ ా ేర్ /bigaḍāyēr/ blockade v. ాద్ /rād/ blend v. ో /dōni/. ాంట్ /gāṇṭ/ bitter adj. ాలో /vālō/ belt n. భ ెగ్ /bhaḷge/ blight n. ప త్ /patti/. క ేలా /karēlā/ bit. n. జనమ్ /janam/ birth defect ాయ్ణోహు /gyāṇōhuyō/ bit n. ావ్స్ /viśvās/ belly n. n. పకొక్ ావ్ ొ /pakkocvāḍo/. ేట్ /pēṭ/. n. n. ఖోలొద్ /khōldo/ besides adv. n. v. ఆం ి /āndi/. ోట్ /cōṭ/. ాణీ /pāṇī/ big adv. వ ర్ అటట్ /vayir aṭṭa/ bird n. ోగ్ /rōg/ blind adj. adj. వ ేచ్ల /vaccēla/ beverage n. జ ావర్ /janāvar/ big water container for drinking water n. ద ె ద్ ర్ /ceddar/. v. టో ొ /mōṭōso/ bight n. నవన్ /navan/ be v. 249 blockade bereavement n. ాంకొడ్ /sāṅkḍo/ beam n. ాళ్ /vāḷ/. ా డ్ ో /rātḍō/ జ ే ా /vējā/. మ్ె ా ి /jimmedāri/. ాళద్ ఁ /vāḷdam̐ / bends n. కొ ా ి /kośāri/. ఫూ యా /phūliyāyō/ belongings n. ర్ ే /vēr/ be concave n. చఁలా ేర్ /cam̐ lāyēr/ behind n. v. అ ామ్న్ /asmān/. adj. n. టో /mōṭō/ big ant మకోడ /makōḍa/ big bundle of hay ప ా ేర్ ా /parāḷērvāmi/ big needle సూ /sūyō/ big spoon n. v. కు ి /kuḍi/ bitter gourd n. సురు /suru/ behave v. కా ో /kāḷō/. strip n. జంఖాన /jaṅkhāna/ bee n. కొ ొచ్ /korco/ big tiger n. ఆంగఁ /āṅgam̐ /. హనుకన్ /hanukan/ because of conj. ొ ిడ్ /godḍi/. కో డ్ /kōlḍi/ big way adj. టాళ్ /ṭāḷ/ becoming unconscious ఘే ి ఆ ెర్ /ghēri āyer/ bed n. వ ాణో /vacāṇō/. స ర్ా /sarrā/ blanket n. న ాదఁ /navādam̐ /. పటెట్ ా /paṭṭeḍā/ bend v. . కా ో /kāḷō/ మసళ్ /masaḷ/ blacksmith n. కమార్ /kamār/ blade n. piece. /hōḷi/ blazer n. adj. adv. ఫం ొ /phando/ bile n. తునక్ /tunka/ bitch n. ాం ి ో /bhāndinō/ binding n. ల ా /lagā/ became good v. ాలొ /vāloḷi/ beard n. ఝమ్జా ేర్ /jhamjāyēr/ being sticky గూం ేర్ ై /gūndērnai/ believe v. కాణో /kāṇō/ blind belief n. ఘూం డ్ ి /ghūṅgḍi/ blast v. కొ ర్ /kotri/ bite v. ోడ్ /phōḍ/ blaze n. ఖూబ్ఆచ్ /khūbāc/ being at the back లారఁ /lāram̐ / being conscious జాగ్ ోచఁ /jāgrōcam̐ / being ill తంజొర్ /tan̄jro/ being itchy భళ్భ ా ేర్ /bhaḷbhaḷāyēr/ being proud n. కాణణ్ ఁ /kāṇṇam̐ / because of that జ ాన్జ్ /jannāj/ becoming bankrupt కా ి ె ొ /bhikāri yego/ becoming fat జా ో ేర్ /jāḍōvēr/ becoming separate v. మ ిత్ /masti/ being rough adj. ఆం మ ి ా ర్ ే /āndimānēr/ block n. గు డ్ /gumḍi/ bind v. n. జాఁ జాత్ /jām̐ yijāt/ beloved v. n. ఫూం ా /phūndā/ beed n. ాచచ్ఁ /pāccam̐ / being affectionate n. మకాక్ /makkā/. adj. నవ్ /nav/ ా ో /vāḷō/. క్ /bhīk/ beginning n. ఖాం ా ో /khān̄cāḷō/ being spread n. గుణస్ ొ /guṇasro/ bleeding from wound n. లాకడ్ /lākaḍ/ bean n. ఘేర్లొ /ghērlo/ bet n. లా డ్ /lālḍi/ before adv.bay bay n. ావ్ ి /ḍvāḍi/ beat n. n. న ో /natō/ ెరత్ ు /sertu/ between adj. n. స ారద్ ఁ /savārdam̐ / bedspread n. కోట్ /kōṭ/ bleat v. ేడ్ /pēḍ/ black n. ధర్అగ య ి ా /dharagaḍiyā/ begging n. ట ి ట్ /piṭṭa/ ిటట్ ి /piṭṭi/ bird of quail genus టో యా /ṭōliyā/ birth n. ఖోబొ /khōbo/ be stuck v. ఆ ొచ్ ే ొ /āccovēgo/ because adv.

ాఁస్ /vām̐ s/ breed n. ాయ్ఁ ా /bhyām̐ sā/. లా ర్ొ /lāgro/ burnt n. ఖటిక్ /khaṭik/. బళద్ /baḷad/. n. కొలాడ్ /kolḍā/ కోలాడ్ /kōlḍā/ brain n. భూంజ్ /bhūn̄j/. బ చ్ర్ /baccir/ breath n. n. కాం ళ్ /kān̄cḷī/ blow n. కొ ా ి /kośāri/. ా ో /bhārō/ burly adv. బేడం /bēḍaṁ/. v. v. ోళక్ /bhōḷka/ bracelet n. ెటట్ ు /geṭṭu/. కాటేర్ /kāṭēr/. ఫుంకార్ /phuṅkār/. బా ేనఁ /bāḷēnam̐ / బాళ్ /bāḷ/. ఫూలే ో /phūlērō/ blue n. హ ాక్ /haḍkā/ bookshelf ైర్ అ ర్ా /vair arrā/ boot n. n. గులామ్ /gulām/ bone హడక /haḍaka/ n. నూణి /nūṇi/ buttocks పూంద్ /pūnd/ by the side of n. జా ొ /jāḍo/ burn v. కులా /kulā/. బొకెక్న /bokkena/ Buddhism adj. లొ /nīlo/ body n. బౌదద్ జాత్ /baudda jāt/ buffalo n. n. adj. ఉకళ్ ీ /ukaḷgī/ boil. adv. కా ల్ /kāclī/ brooks n. n. ాళ్1 /pāḷ/. ావ్ /ḍvāḷi/. v. ాటే ొ /phāṭēro/ branching n. ా /bhāyi/ brother-in-law n. ావ్ ా /chvārā/ boyish adj. లొటిమా పకడ్ /loṭimā pakaḍ/. v. ర ా ేర్ /raḍāyēr/ box n. ోడ్ /phōḍ/ break it v. n. ి ల్ ొ /pitlo/ bread n. adj. బ గ్ ో /baḷgō/ burrow దలాడ్ /dalḍā/ n. . ఝాంకోర్ /jhāṅkrō/. ఖటిక్ /khaṭik/ butter n. లో 250 bygone breeze ళ్ /śiḷ/ brick ఇటిక /iṭika/ bride n. ొటు ట్ /poṭṭu/ branch n. n. ాఁ త్ /chām̐ tti/ but conj. n. n. బాణిణ్ /bāṇṇi/ brother n. ి ా /pipā/ బు ిడ్ /buḍḍi/. n. ోక్ /dhōk/ bowl v. డ్ ా /jīvḍā/. blister n. ఖా ాయ్ /khāḷyā/ broomstick n. న ల్ /nalli/ building up the fire ఆంచ్ జా ాకర్ /ān̄c jādākar/ bulb n. మూ /mūyō/ bog n. న ేల్ ి /navlēri/ bright adj. ో ా /phōḍā/ bundle n. హేటఁ /hēṭam̐ / boulder n. n. చూ ొ /cūro/. ాంకాఫూట్ /phāṅkāphūṭ/. బాడ ా /bāḍavā/ boil n. ే /jūtē/ bore n. ఫూట్ ో /phūṭ gō/. హు /huyō/ bossism హుకమ్త్ /hukmat/ bottle v. లా ర్ొ /lāgro/ burning v. నపణ్ /napaṇ/. ాడ్ /gāḍ/ bush బొ ాక్ /bockā/ business organization ాయ్ ార్ /vyāpār/ bust n. v. సందుక్ /sanduk/ boy n. v.blood /lōyi/ blouse n. ధకాక్ /dhakkā/. బ గ్ ో /baḷgō/. v. ఫూట్ ో /phūṭ gō/. జాత్ /jāt/ blood n. బుజర్ ొజకొ /bujargojako/ bristle n. v. టోడ్ ాకో /ṭōḍnākō/ breast n. లల్ /cilla/. బాణం /bāṇaṁ/ bow before god n. లూ /lū/ brushing మాంజేర్ /mān̄jēr/ bucket n. v. ాయ్ గ్ /phyālgi/ brass adj. ఉకళ్ఁ /ukḷam̐ / boiled n. జ్ ే /vēj/ bury n. ి ాఁర్ /sivām̐ r/ bow n. v. v. మాంజ్లఁ /mān̄jlam̐ /. ామ్ /sām/ by threatening v. ాన్కా /nānkā/. బ ర్ ోచఁ /baḷrōcam̐ / burning fire v. చమాక్న్ /camkān/ bygone v. కొలాడ్ /kolḍā/. ఉక ర్ ో /ukaḷrō/. లపణ్ /lapaṇ/ butcher v. కటభ్ంద్ /kaṭbhand/. ోట్ /pōṭ/ ం ా /biṇḍā/. n. ఇలాకో /ilākō/. n. ేజొ /bhējo/ bran n. బుగగ్ /bugga/ bull n. ాట /bhāṭa/ bounce n. ోణాక్ /tōṇāk/. n. ాం ియా /sāṇḍiyā/ bully n. ి ి /sisi/ bottom adj. బాటి /bāṭi/ break v. n. భ ో /bhanōyi/ brush n. వచక్ళన్ ప ేర్ /vackaḷan paḍēr/ boundary n. ాయ్ఁ ి /bhyām̐ si/ bug n. ఫుటేర్ /phuṭēr/ broken hard coconut n. ోడ్ /tōḍ/. n. v. ో ా /phōḍā/ bolt n. వజా ో /vajāḷō/ ోస /pōsa/ broken టూట్ ీ /ṭūṭ gī/ adj. కటా ొ /kaṭāḷo/ born adj. ళ్ి /vijhḷi/ bondage n. n. ర ేటు /raḷēṭu/ bump n. n. n.

ొణ్ /goṇ/. మంతర్ మార్ /mantar mār/ charming adj. ఫర్ /phar/ chops n. కు చ్ ి /kurci/ chameleon n. హీక్ /hīk/ chickpea n. లా ే /lāḍēti/ ర్ ే /bhaḍkāyēr/ chase by running డపట్ /ḍapaṭ/ cheated adj. రద్ /rad/ candle n. ీస ాంద్ /pīsabhānd/ clan n. ఖోబొ /khōbo/ cease v. మ ాణ్ /masāṇ/ centipede n. n. ల ి ామ్ /silmā/ circling n. n. కాయ్బే /kyābēji/ cabin n. characters n. హుంట ి /huṇṭaḍi/ can be given ే ాసు /dēvāsu/ can get it v. భ ాక్ . n. ఖా త్ /khātti/ carpenter's adze n. మా ేరధ్ ూడ్ /māḷērdhūḍ/ clean n. ంట్ /vīṇṭ/ circular. ంక్మార్ /hāṅkmār/ calm v. బగర్ అటక్ ే /bagar aṭkaḷēti/ carpenter n. కేలడ్ ా /kēlḍā/ call n. ఆంక్ /āṅk/. డబోబ్ /ḍabbō/ city n. n. n. గుమ త్ ా /gumastā/ clever చలాకి /calāki/ climate n. ధూ ే ొ బొంగు /dhūyēro boṅgu/ chip n. పకార్ /pakār/. ంటోర్ /viṇṭrō/. ర్ /hār/ chair n. ాకొణ్ ొ /ḍākṇo ghōḍo/ chance n. ోడ్ /chōḍ/ cemetery n. ఓట్ /ōṭ/. ాఁ త్ /chām̐ tti/. తరగత్ /taragat/ classifications n. ఖులా ాక్ /khulānāk/ cancellation n. ఢంగ్ /ḍhaṅg/ carve v. వకత్ /vakat/ cavity n. టొకాడ్ /ṭokḍā/. చు ర్ ేల్ /cunlēr/ chop v. ఉ /uli/ choice n. ామ్ /gām/. ఆగ్ బూక ి /āg būkari/ chaff n. ెన్గయ్ /cengya/ childbirth n. n. అటక్ ే /aṭkaḷēti/ carefully adv. జాత్ /jāt/ cat n. ా /niśāni/ v. ాయ్ ార్ /pyānār/ chutney n. n. ేకె ో /dēkerō/ checking attendance ఆ ే ేక్ /āyēju dēk/ cheese n. కాలావ్ /kālvā/ cancel v. n. బ /baḷi/ chest n. ోల్ /chōl/ case n. సమ్జాఁ /samjām̐ / camel n. n. ఖావ్లే /khvālē/ check out v. అ ార్ /acār/. ఛు ాపర్ /chucāpar/ chilly adj. క ెంకి /kaḷeṅki/ capability n. బోలే ో /bōlērō/ character n. ఖావ్ ి /khvāḍi/ cinder లూ ి /lūḍi/ cinema n. టాళ్ ాకేర్ /ṭāḷnākēr/ clay n. నగద్ /nagad/ cashew nut tree n. spherical adj. ాంకడ్ /sāṅkaḍ/. అదన్ /adan/. బా డ్ /bālḍi/ chain n. కూబ్ ఆచ్ /kūb āc/ clerk n. n.251 cabbage climate C cabbage n. ా ా /pāḍā/ class n. చ ార్ /catrāyi/ clearly adv. జోగ్ /jōg/ chafe v. ాలొ/నకామ్ /ṭhālo/nakām/ chimney n. n. ోకపడ ొ /dhōkapaḍago/ check n. ా ావరణం /vātāvaraṇaṁ/ chase v. ేకన్ /dēkan/ chant v. లా ె ారు /lāyesāru/ canal n. మాయ్ణేర్ ీ /myāṇēr dīyō/ cantankerous n. ే ొ /chīrēro/ chronicle n. n. పకడ్ /pakaḍ/ caution n. మ ాచ్ /marcā/ chimera n. ఆ ోచ్ ికావజకో /āccōdikāvajakō/ charmingly adv. ార్ /ṣār/ claim v. అలామ్ర్ /almār/ calf n. n. ొణ్ /goṇ/. n. ల ీ ొ /ḍhīlo/ carelessly adv. ీ ే /pīḍē/ children n. ాఫ్క ర్ ే /sāphkarēr/ cleanliness n. ో ాణ్ /ghōḷōsāṇ/ cistern n. బలా /balā/. ఆ సత్ /āyisat/ care n. బా ష్ా /bārṣā/ carriage n. భలామార్ ఝాడ్ /bhalāmār jhāḍ/ caste n. ొణ్ /goṇ/ charm v. డ్ ే /pēḍ/ chisel n. ె ార్ /penār/. స్ి /bissi/ catch n. కారణ్ /kāraṇ/ cash n. rounded. క ాల్ /kaḷāl/.

కమా /kamā/ condition n. మాం జ ె కో /māṇḍejakō/ consult v. v. అం ొ ో /aṅgoḷō/ clout n. థమాడ్ /thamāḍ/ convenient adj. ఏక్క ర్ ే /ēkkarēr/ constituted adj. జో ే ొ /jōḍēro/ comprise v. ిట్ ే /phiṭgē/ competition n. డ్ /hōḍ/ complaint n. ే ే /bhēḷē/ conscious n. ఆ ోచూఁ /ārōcūm̐ / command n. నఁ తపఁ /nam̐ tapam̐ ju/ conception n. ా మ ే ా ళ ే ళ్ఁ /tārēmā bhēḷḷam̐ / compulsion v. cloths n. v. ీ ో /sīḷō/ collapsed కూలో గ్ /kūlgō/ collect v. v. భ ెగ్ /bhaḷge/ contact n. ఆ /ā/. కొ ొ ా /konorā/ corpse ీ గ్ ా /pīngā/ correct v. ీ /sī/. ర్ా /cirrā/ cradle n. జన్ /jan/ companion n. రూఁ /rūm̐ / cough n. ా డ్ /gāvḍi/ crab n. ోడ్ /phōḍ/. ారళ్ /nāraḷ/ cold n. కాం స్ ి /kāṅgsi/. ధణీయార్ ాన్ /dhaṇīyār pān/ corner n. టో ొ /mōṭōso/ cracks n. ఢఁ /ḍham̐ yi/ cloth worn around waist n. n. వఁజకో /vam̐ jakō/ control v. కొ ోటి /kocōṭi/ cloves n. థ ి /thari/ connection n. హిం ొ ొ /hindoḍo/ crawl v. లడ్ /laḍ/ continent n. ోయ్ /sōy/ consciousness భు /bhuḷi/ n.252 climb climb v. మాలం ే ి /mālanvēgi/ console v. ఫరక్ /pharak/ compensation n. ల ొకాడ్ /latokḍā/ ో /dhōti/ ాజళ్ /vājaḷ/ cloud of dust n. త ిక /tarika/ conducts n. ఖండ్ /khaṇḍ/ continue v. వజకొ /vajako/ conversion n. ా ే ో /vāyērō/ come v. సదర్ /sadar/ corrode v. cream conglomerate n. ఒలా /olā/ cooling సలావ్ /salvā/ coriander leaf n. ఢంగ్ /ḍhaṅg/ count v. పలంగ్ /palaṅg/ cotton n. ఆ ి /āri/. హ ెత్ /hapte/. ొ ా ొ /goḷāvo/. భూ ొన్ /bhūcno/. ాల్ /cāl/ court ాయ్య థ్ ాన్ /nyāyasthān/ cover n. ఆ ో /āvō/ come and get లా జకొ /lāyōjako/ coming n. v. లెకొక్కర్ /lekkokar/ course n. బం ల్ ా /baṅglā/ conciliate v. హుకుమ్ /hukum/ common. v. ా /vā/ combine v. n. సమ్జాఁ /samjām̐ / consolidate v. ో య ి ావు ాల్ /gōḍiyāvu cāl/ cream n. ోళ్ /gōḷ/ cock కుకొడ్ /kukḍo/ cockroach n. చఁడ్ /cam̐ ḍ/ close adj. . ఠకుల్ /ṭhakul/ confidence భ ోస /bharōsa/ confirm v. v. వసూల్ క ర్ ే /vasūl karēr/ collection n. గణిత్ /gaṇti/. కొ ా ి /kośāri/ cock's crow బాం ర్ొ /bāṅgro/ coconut n. కాటోట్ కర్ /kāṭṭō kar/ cloud n. adj. భూజోణ్ /bhūjṇō/ covered adj. భ ెగ్ /bhaḷge/ contend v. త ియా /tariyāyō/ ా ొ /nāto/ connects n. ె ే ా /bheḷībhēḷāyō/ comb n. ాయ్ ొ /pyāro/ compare v. general adv. v. n. లూంగ్ /lūṅg/ coarse brown sugar n. బదలా ర్ ే /badalāyēr/ cooking oil టొ ేల్ /miṭotēl/ cool v. n. పకా ర్ ే /pakārēr/ compose v. ఫూట్ జా /phūṭ jā/. కలప్ /kalap/. కాయ్ంకొడ్ /kyāṅkḍo/ crack n. n. జో ాబ్ర్ /jōrbār ti/ compulsory v. కే ో /kērō/. ాయాకర్ /sāyākar/ correcting n. v. ాన్ /dhān/ combing n. బదలా ర్ ే /badalāyēr/ converting n. ఖాఁ ి /khām̐ si/ counsel n. ాద ద ీ /sādasīda/ community n. n. ాంకిణ్ /ḍhāṅkṇi/. n. ఆ ోచూఁ /ārōcūm̐ /. పకా ర్ ే /pakārēr/ complete ఖుటాడ్ /khuṭāḍ/ compliant n. ఖాలఁ /khālam̐ / cot n. కూఁ /kūm̐ yiti/. చఁడ్ /cam̐ ḍ/. బూరన్ ఛఁ జకో /būran cham̐ jakō/ cow n.

ో /rō/ creation n. ద ె క ేర్ /pedakarēr/ creature which eats snakes n. ద ేక్ /dankē/ date n. కులా /kulā/. బణా /baṇā/ demolish crying n. ొ ార్ /sodār/ deep adj. ప ాబ్ /parbāti/. బేటి /bēṭi/ daughter who lost her husband రం ా జ ి కొ బేటి /raṇḍāgijako bēṭi/ dawn n. n. సర్కేర్ /sarkēr/ crimson n. ప ావ్ప ిగ్ /paḍāvpaḍgi/ decent adj. ఖోడ్/ఖోట్ /khōḍ/khōṭ/ deficiency. మంగర్ /maṅgar/ Crore n. ైకిల్ /saikil/ cue n. sunlight n. అం ా ొ /andāro/ darling adj. ాయ్ ి ంద్ /gyāri nind/ deer n. గడడ్ ార /gaḍḍapāra/ crowd n. ీ ఁ /dīyōm̐ / daylight. ఝూండ్ /jhūṇḍ/. ేర్ /dēr/ deluge v. ఁీ ఁ /dīm̐ yōm̐ / daylight n. ర్ /tīr/ dash v. కోబల్ /kōbal/ cucumber కాక్ ి /kākḍi/ ా /niśāni/ cuffs n. చు ొకర్ /curokar/ crutch n. ఆచ్ /āc/. ాంకా ాళ్ లకీడ్ /phāṅkāvāḷ lakḍī/ cuckoo n. సణ్ /saṇ/ cruel adj. ా ి /pāpi/ crush v. మ ావ్ /maḷāv/. జ్ /tīj/ cumin n. బ ాబ ొ /banābaro/ degenerate n. కా ో /kāḷō/ deficient adj. ఆ ిత్ /āpti/. n.253 create create v. n. deficit n. కావ్ళ్ /kvāḷ/ dad's younger brother n. బు త్ ోజా ో /buḍtōjārō/ decoration n. ొపడ్ /copaḍ/. ొ ియాం ాలేర్ /goḍiyāṁ cālēr/ creepy adj. టూంటో /ṭūṇṭō/ crocodile n. D dab n. వం ద్ ె ొ కో . ాచ్ /nāc/ dancing n. కులా /kulā/. బ ాగ ే ొ /banāgatēro/ delay n. accident. మ గ్ ో /margō/ /vaṅgdero kōni/ decayed state n. n. ో /jīrō/ cunning n. ాయ్ ి /pyāri/ dart n. లాలొచటక్ /lālocaṭak/ cripple adj. /citili/ defeat n. జణేర్ /jaṇēr/. కేలేర్ /kēlēr/ declining n. v. కాటేర్ /kāṭēr/ కొతర్ /kotar/ cut one కటా ొ /kaṭāgo/ cutter with base కాటు ట్ /kāṭṭu/ cycle n. నఁమమ్న్ /nam̐ mman/ creeper n. స ా ో /savārō/ day n. v. క ోడ్ /karōḍ/ cross roads ఆ ావ్ట్ /āḍvāṭ/ crossing లంగ్ /laṅg/ crow n. ోట్ /cōṭ/ danger. ీ ాఫళ్ /sītāphaḷ/ custom n. వటాక్రయ్ /vaṭkārya/ cunning fox ఠ ె ా ొ ా ాయ్ /ṭhagevāḷo sāḷyā/ ా ాయ్ /sāḷyā/ curry n. n. prop. పటక్ దఁ /paṭak dam̐ / debilitate v. n. souse adv. ారుజ్ /vāruj/ decision n. ా ి /dāḍi/. ా ర్ ే /nācēr/. ఇ ిత్ /iḍti/ cut n. ముం స ే /muṅgēsa/ credit n. ధరస్ /dharas/ dash. స ాప్ /sarāp/ custard apple n. ంప్ /līmp/ daughter n. గ ా deafness బాయ్ ొ /byāro/ ర్ ే /bigaḍāyēr/ ొ ర్ ే /bhīno rēr/ dance n. ొం ావ్ణ్ /noṅgvāṇ/ curse v. జోత్ /jōt/ damp soil death n. n. adj. కాక /kāka/ damage v. ఖ ార్ /khatrā/ darkness n. కిలా ి /kilāḍi/. n. n. కాకల్ /kākla/ crowbar n. ా ొ /dāḍo/. థమాడ్ /thamāḍ/ deficiency n. n. n. డుబా ాన్క్ /ḍubāḍnāk/ democratic party పర్జా ావ్మయ్ ా ట్ి /prajāsvāmya pārṭi/ demolish v. ఖ జ్ ా /khajjurā/. ాచ్ /nāc/ danger n. ఊం ో /ūṇḍō/ deep sleep n. casualty n. గ్ ో /hārgō/ defer v. ా క్ ి /tārik/ daub v. ోర్ /cōr/ cultivated adj. ప ా ేర్ /pacāyēr/ culture n. ల్ ే /vēl/ creeping v. v. ల ీ ొ /ḍhīlo/ deliver v. prop. ొలుచ్ /golcu/ culprit n. పుటక్ /puṭka/.

మూ /mūyō/ సమా ొజకొ /samāgojako/ difference n. ాం ర్ ే /rāndēr/ dishonesty n. ఫరక్ /pharak/ ద్ ే /bhēd/ difficulty n. క ాప్ /kaḍpā/ douse v. ాయ్ ొగచ్ /gyārogac/ dent n. ఁస ా ర్ ే /hām̐ sa pāḍēr/ distrust n. వం ద్ ె /vaṅgdeni/ disarrange n. కాట్ /kāṭ/ depart v. బలా ల్ ఢం ే ొ /ballā ḍhaṅgēro/ dish n. భ ాక్ ీ ె /bhaḍkādīne/ depth ఉం మ ే ా /uṇḍēmā/ derivation n. n. బగర్ కపటేర్ /bagar kapaṭēr/ dispel v. ల్ ే /vēl/ describe v. adj. ాటక్ /nāṭak/ draw n. జో త్ ి /jōrti/ drill n. పు ొ ాడ్ /puropāḍ/ dense adj. ఖా ా /khānā/. n. ే ా /cēḷā/ discipline n. ాం మ ీ ా ఛఁ /rāndīmā cham̐ / drench v. మా ి /bimāri/. get digested v. క ా ి /kavāḍi/ doorbell n. ఒలా /olā/ downfall n. ాళ్ /gāḷ/ dried v. బ ా మలా ే ొ /banā malādēro/ dissuade v. ఖులా ాక్ /khulānāk/ dispassionate adj. ఖ ాప్ /kharāp/ doctrine n. క ట్ా /kaśṭāti/ dig v. పు ొకరమ్త్ /purokarmat/ door n. సూకొ /sūko/ సూక్ /sūk/ సూక్ /sūk/ dried big round tablets made of bull shit ఛణ /chaṇa/ dried in sunlight తడ్కేమా సుకాన్ /taḍkēmā sukān/ drift n.demonstrate demonstrate v. v. ీస్ /gīs/ dream n. నవస్ ొ /navasgo/ devastate v. వ ీ ి క ాన్కెజకో /dīvaḍi karnākejakō/ divorce n. వటొల్ /vaṭlo/ disease n. బూ గ్ ొ /būḍgo/ drama n. ఆ ేర్ /āyēr/. కే ో /kērō/. గ ా ర్ ే /bigaḍāyēr/ develop v. ఖోళన్ కఁ /khōḷan kam̐ / desert n. ఉ ాక్ ర్ డ్ /uskyār bīḍ/ desiring n. ా ి /pāpi/ dew n. ాయ్ ొగచ్ /gyārogac/ densely adv. గుమాన్ /gumān/ disturbance v. క ా ట్ ి /kasāpṭi/ doorway n. భ ాక్ ర్ ే /bhaḍkāyēr/ dispose v. ఢూండ్ /ḍhūṇḍ/ disciple n. ే ల ె ేర్ /dēmelēr/. సప ో /sapanō/ dreary adj. మం ా ేర్ /maṅgāyēr/ descend v. ే ా ో /dēvāḷō/ don't end v. ఖోద్ /khōd/ dig a shallow in depth n. మాయ్ల్ /myāl/ dirty hand ె ా ో త్ /meḷāḷō hāt/ dirty water గ ొళ్ ాణీ /gadḷo pāṇī/ disability n. టూంటో /ṭūṇṭō/. ఖో ో /khō gō/ disperse v. ఫ ాక్ ో /pharkārō/. ోగ్ /rōg/ departure n. ఢం ే /ḍhaṅgēti/. కర్ /kar/ do jumble అతత్ ర్ పతత్ ర్ కర్ /attar pattar kar/ do the damage v. బ ావ్ణో /baḍāvṇō/ devilish n. మాయ్ల్ /myāl/ dirty adj. మ గ్ ో /margō/ ర్ ే /calejāyēr/ depending n. ొ ోడ్ దఁ /vodōḍ dam̐ / deteriorate v. . బార్ కేర్ /bār kēr/ discord v. n. పుటికాయ్ /puṭikyā/ digestion n. ళ్ ే ాళ్ /bhēḷbhāḷ/ discern v. చలెజా 254 drill ొక్ /dok/ disgusting adj. త ికా ణ ే ో /tarikātirēṇō/ disclose v. జ ద్ ర్ /jaldir/ dirt adj. n. మాం ర్ ే /māṅgēr/ detail v. హూ ర్ ే /hūyēr/ derive v. v. గ ిద్ /gaddi/ donor pron. v. కొ ార్ /kotrā/ donkey n. బ ా /bagā/ disrespectful adj. ోకొ /gōkoni/ died v. మా ల్ ో ే ొ /māmlotōḍēro/ divorced person ొ ి ా ో /choḍichāḍō/ do v. హుతర్ /hutar/ descendant. భరప్ /bharap/ did not go v. అబా ి ర్ ే /abādirēr/ deport v. ఢఁ కర్ /ḍham̐ yikar/ dire n. heir n. ంట్ ాంట్ /chīṇṭ chāṇṭ/ disunited adj. బరమ్ /barma/ diseased adj. జాత్ /jāt/ dog n. గ ే ో /gaḷērō/ digest. n. బే ఇమా /bē imāni/ dismantle adj. ొక్ /dok/. ేర్ /phēr/ distance ట ె ి /cheṭi/ దూర్ /dūr/ distribute ాయ్ంట్ /vyāṇṭ/ distribution n.

ఠలా /ṭhalā/ duration n. ఇం ల్ ష్ ీ /iṅglīṣ/ enrol v. ఆట్ /āṭ/ eighteen num. ఖా ేర్ /khāyēr/ edge n. . n. కరంట్ /karaṇṭ/ elegant adj. జో ి /jōḍi/ environment duck n. n. earns v. ఆఖర్ /ākhar/. ఇం ల్ ాండ్ /iṅglāṇḍ/ English n. v.255 drink ి /pi/ drive v. చూట్ ాట్ /cūṭpāṭ/. సకార్ /sakrā/. లెకొక్ /lekko/ environment n. ప ాయ్వరణ్ /paryāvaraṇ/ elephant n. కా ేర్ కమమ్ల్ /kānēr kammal/ earth n. n. ఇంజణ్ /in̄jaṇ/ England n. n. ో ేడ్ ొ /chōpḍēro/ dying v. ొజా /bhojāyi/ elder maternal aunt n. మజా /majāti/ ear hole కా ర్ ే elementary adj. ో ేద్ ొ /chōḍdēro/. లారఁ /lāram̐ / end of the road ిలల్ ాట్ /pilla vāṭ/ endless adj. ధర్అగ య ి ా /dharagaḍiyā/ త్ /hātti/ eleven num. ఖూణి /khūṇi/ elder brother n. v. prop. హెటాల్ ామ్ /heṭāl sām/ easy n. ఇం ా /iṇḍā/ eight num. సూకా ర్ ే /sūkāyēr/ dual adj. ట్ ే ాలేర్ /pēṭcālēr/ dust heap E each n. కోస /kōsa/ edible adj. కో శ్ /kōśiś/ egg n. ఖా ేర్ /khāyēr/ education n. ావ్ ోమా ర్ొ /tāvḍōmārro/ dry under sun v. యాం ొ మ కాయ్ /yāṇḍo manikyā/ dump v. ఖేవ్ /khēv/ end adj. n. ాకత్ /tākat/ enervation కమ్జోర్ /kamjōr/ engine n. v. n. దుశమ్ణ్ /duśmaṇ/ energy n. స ear n. v. జ మ్ /jammi/. హొ యాంత్ /hoḷiyānt/ eat meal n. ఆస్ ా మ ె ా /āspāsemā/. సూన్ /sūn/ enamel v. ో గ్ ా /pōḍgā/ dye n. ఛఁలా /cham̐ lā/. శ క్ ి /śarik/ enter v. జో ాబ్ర్ /jōrbār ti/. n. పం ో ాటిజ ర్ న /pampōḷī phāṭrijana/ earn. అటాహ్రఁ /aṭhāram̐ / eighty n. మ ా /maḷāyi/ east n. కమా /kamā/ earring n. జాగ్ /jāg/. ప ా /paḍāyi/ effort n. n. ధ త్ ి /dharti/ earwax n. నం ా ా /naṅgārā/ dry v. దుముమ్ /dummu/ ొక డ్ /vokalḍi/ dusting n. ాంట్ /chāṇṭ/. ావ్ ో /cvāḍō/ elbow n. n. కాన్ /kān/ ే /samēḷi/ జ్ ే /kānēr vēj/ eardrum n. ట ె ట్ ు /geṭṭu/ dust n. ఆస్ ాస్ /āspās/. n. గు ల్ /gubli/ early in the morning v. కళ్ /nikaḷ/ embers from a fire ోబర్ /bhōbar/ emergency n. ఆ ిత్ /āpti/ emigrate v. జో /jō/ entertainment n. ఖా ేర్ /khāyēr/ eating n. లంకా /laṅkā/ eastward n. టే భంమార్ /mōṭē bhammrā/ drop n. లాద్ జో /lād jō/ employer n. ోటియా /pōṭiyā/ eliminate v. ఖమ్ లఁ /kham lam̐ / enemy n. ఖు ాల్ /khuśāl/ entrance గలామ్ /galmā/ enumeration n. ఖుటాడ్ /khuṭāḍ/ డ ే /chēḍa/. v. టాయ్ ి /mōṭyāḍi/ electricity n. కొ ొ ా /konorā/. ోబర్ /gōbar/ drowned డూ గ్ /ḍūbgi/ drum n. మ గ్ ో /margō/ dysentery n. ాయ్రఁ /gyāram̐ / elf n. బామమ్ణ్ /bāmmaṇ/ empty n. యా /bhīyā/ elder brother’s wife n. ఏక్ఏక్ /ēkēk/ eagle n. అ స్ ి /assi/ elaborate adj. prop. ప ద ే ఁ /paḍēdam̐ / droppings n. dumb person n. ఝడ్ కార్ /jhaḍ kār/ dwarf n. హంకాల్ /haṅkāl/ drooping eyelids n. స్ ే ాయ్ర్ /vēs pyār/ encounters v. అం ొ ో /aṅgoḷō/. ఉం ా /undā/. క ార్ కో /katrāyikō/ endure v. బతక్ /batak/ drink v.

/chūm̐ . ో /tōyi/. F ర్ ే /muṇāṅg āyēr/ factor n. ే ొజకో /rēgojakō/ exchange v. ఛూఁ. ా ా ే /ṭhālivātē/ fame n. ర ోయ్ /ratōy/ evening n. భూకొ /bhūko/ fat n. ఢంగ్ /ḍhaṅg/ feces n. త ా /tapā/ established pron. ఖొ ా /khorā/ feel n. బ ోబర్ /barōbar/ example n. ా ి /vāḍi/ farmer n. n. జోర్ /jōr/. బాయలా /bāyalā/ even adv. కా ఖ్ా ా /kārkhānā/ fairly adv. నకామ్ /nakām/ extreme adj. ఘర్బార్ /gharbār/ టాం ొ /ṭāṇḍo/ famine n. ో ాలేజో /chōḍālējō/ exude v. ావ్ /bhāv/ farina n. మావ్జె /mvāje/ feeling n. మ ిత్ /masti/ fate n. సూ ో /sūdō/ falling ఝ ె /jhaḍhe/ falling again ఉం ొప ర్ ే /undopaḍēr/ false belief n. ఆశ /āśa/ false talk n. ముణాంగ్ ఆ fasting v. మా ికర్ /māphikar/. ఫుటేర్ /phuṭēr/ extend v. n. ఆంకి /āṅki/ eyelash n. బ ా /baḍā/. కణ్కి /kaṇki/ farm n. భమర్ /bhamra/ expatriate v. ోంకో ా /pōṅkōḍā/ feature n. జ మ్ే ార్ /jammēdār/ fast adj. టాం ేర్ /ṭāṇḍēr/ ex-wife అ డ్ ర్ ి టాం ిర్ /agḍir ṭāṇḍri/ eye n. అ ామ్న్ /asmān/ extricate v. సమాళ్లఁ /samāḷlam̐ / erase v. కా ో /kāḷō/ fare n. n. న బ్ ీ /nasīb/ father n. adv. n. adv. లూ exercise n. ా ా /dānā/ ewes n. కటామ్ ొ /kaṭmāḷo/. v. అ ిల్ /asli/ exactly adv. ాట్ప ొ /phāṭpaḍo/ evil n. ా ి /dāḍi/ everyone n. బ ొ ామ్ /baḍonām/ family n. స ేక్ /sapkē/ face v. పంకో ార్ లటాట్ /paṅkōḍār laṭṭā/ ొంకొ ార్ లటట్ /poṅkoḍār laṭṭa/. చమక్ /camak/ fearless n. దలే /dalēti/ feeling giddy ఘే ి ఫ ేర్ /ghēri pharēr/ fellow n. చమక్ /camak/ feather n. థ్ ా త్ ి /sthāpit/ estate n. బాప్ /bāp/. ాయ ే /nāyamēti/. ేర్ /phēr/ female excuse v. adv. జా ా ాయ్లేర్ /jādāphyālēr/ కాళ్ ేర్ /nikāḷdēr/ expenditure n. భుకొ రఁ /bhuko ram̐ /. ఖరచ్ /kharac/ experience v. చువఁ /cuvam̐ / ex-husband అ డ్ ర్ ి ఘ ే ా ో /agḍir gharēvāḷō/ n. గూ /gū/ feed v. బ గ్ ొ /baḍgo/ except adj. కస్రత్ /kasrat/ existing v. హిమమ్త్ /himmat/ fear. ఉ ా ార్ /udāhārār/ exceed v. ఖ ా ఖం ి /kharā khaṇḍi/. ఛణ్ ొ /chaṇgo/. గుతత్ /gutta/. ో ల్ ి /gōrli/ exact adj. n. కేలేర్ /kēlēr/. స ాల్ పూం ేర్ /savāl pūn̄cēr/ factory n. ఘ ి /ghaḍi/. ఫ ాగత్ /pharāgat/ extortion n. వ ో /vatōyi/ even though adv. n. n. ే /sē/ హ క్ ే /harēk/ everything n. v. ాంజ్ /sān̄j/ eventually adv. n. ఫుటేర్ /phuṭēr/. ఢూండ్ /ḍhūṇḍ/ experienced అనుభవ్ ఛఁజకో /anubhav cham̐ jakō/ explode n. ో ిత్ /sōpti/ female calf n. జా ాప్ /jāppā/ extravagant n. ఫూటన్ ప ే /phūṭan paḍē/ escape v. జ ద్ /jaldi/ సపకే /sapakē/ faster adv. n. కొ ాన్ /kosān/ every day n. బాప్ /bāp/ favour ఆస ో /āsarō/ fear v. ఆ /āḷi/. . n. మాండ్ /māṇḍ/ extinct adv. v.erase 256 ే /lūyēr/ ర్ eruption n. కె డ్ /kelḍī/ feathers n./ expand v. n. ే /sē/ evident v. terror n. నకామ్ /nakām/ extra adj. జా ర్ ీ /jāgīr/ eunuch n. కటామ్ ొ /kaṭmāḷo/.

దు ొర్ /dusro/ forever n. ఖోజ్ /khōj/ footprint n. /hōḷi/ firewood చూలేర్ లకీడ్ /cūlēr lakḍī/ first adj. అ డ్ ీ ో /agḍīrō/ fish hook n.257 female female cheetah త్ ొ /citto/ /sāḷi/ female frog టిక్ /miṭki/ female goat ే /chēḷī/ female fox ా female horse. forgetfulness ాంచ్ /pān̄c/ fix v. v. ఖోలొద్ /khōldo/ forgetfulness n. తగ ా ేర్ ఆం ళ్ి /tagarāyēr āṅgḷi/ forehead n. adj. వ గ్ ో /vaḍgō/ floating v. సబేత్ /sabēt/. ె త్ /metti/ fertilizer n. జాణన్ /jāṇan/ field n. ధప్ /dhap/ for adv. n. v. లావ్ ా /lvāḷā/ flexible adj. కూటేల్ ొ /kūṭlēgo/ floor n. సూ ి /sūri/ ా ి /dāsi/ female tiger. ాప్కర్ /sāpkar/ flat nose ముకి ి /mukiḍi/ fleck n. n. ముటిట్ /muṭṭi/ fit v. మాకిక్ /mākki/ flying బమ్ ొ /bamro/ fog n. రుం ళ్ి /ruṅgḷi/. పందర్ఁ /pandram̐ / fifty num. n. మాండ్ లఁ /māṇḍ lam̐ / flabby adj. చుమజకో /cumajakō/ food n. గళ్ /gaḷ/ fist n. ఆం ళ్ి /āṅgḷi/ finish v. త ర్ో /tarrō/ flogging n. v. ార /nāra/ fiction n. ధూ ర్ ే వస్ /dhūyēr vas/. v. tigress n. ప ాస్ /pacās/ figure v. n. కూబ్ ఆచ్ /kūb āc/. ఆఖర్ /ākhar/ finance n. ఖా ర్ ే /khāyēr/. ఠకుల్ /ṭhakul/. పూర్ ే ో /pūr vēgō/ finishing adj. ేటె ాణు /ṭhēṭetāṇu/ forfeiture n. ఠకుల్ /ṭhakul/ fill v. అం ార్ /aṅgār/ fire with a gun బందుకే ా ేర్ /bandukēti bhāḷēr/ firebrand ొబేర్ ర్ ఝా ా /bhobrēr jhārā/ fires have risen n. ద ా /davā/ fever n. n. కాయ్ ా /kyārā/. ధప్ /dhap/ foot print n. త ల్ /talli/ flesh n. జాగ్ /jāg/ flour n. ఆఖర్ /ākhar/ fire n. n. మా ట్ /cimṭā/ foreboding n. ోలొ ే ొజకొ /pōlo vēgojako/ flag n. adj. ఆఖర్ /ākhar/. ావ్ ెకర్ ే /tāvdekēr/ few. ాణ్ /chāṇ/ final adj. జానపదం /jānapadaṁ/ fondle v. a good few n. టాంగ్ /ṭāṅg/. ావ్ /tāv/. ె ా /bheḷā/ female slave n. ధ ి /dhaḍi/ folk song adj. mare ి /ghōḍi/ female pig. n. ఝం ా /jhaṇḍā/ flat n. జ ావర్ /janāvar/ fence ద ి /daḍi/ fencing n. ోస్ /vōs/ fold n. ఫూల్ /phūl/ flowering లా ే /lāgē/ flowing ా ర్ొజకో /pārrojakō/ fluttering v. స ి /pisa/ finding లాబేర్ /lābēr/ fingers n. ల ి ామ్ /silmā/ filtered adj. భూలేర్ /bhūlēr/ five num. ఆటో /āṭō/ flower n. భర్ /bhar/ filled భ ి /bhari/ film n. ాసు /vāsu/ for him pron. . జ మ్ /jammi/. n. ఖేత్ /khēt/ fifteen num. ేల్ /rēl/ flooded n. ఖా ాయ్ /khāḷyā/. మా ేర్ /mārēr/ flood n. n. ాన్ /dhān/ foot n. sow n. హలా /halā/ fly n. నవఁజకో /navam̐ jakō/ flitting n. త ా ో /tapāḷō/ foreign adj. ధర్అ ి య ి ా /dharagiḍiyā/ first half మూం ాణేర్ ఆ ొ /mūṅgāṇēr ādo/ first husband అ డ్ ర్ ీ టాం ర్ ే /agḍīr ṭāṇḍēr/ first name ఆ డ్ య ి ార్ ామ్ /āgḍiyār nām/ first one n. ాసు /vāsu/ forceps n. ఖొ ాకి /khorāki/. ాడ్ /vāḍ/ fenugreek n. ాలడ్ ఁ /gālḍam̐ /. ద స్ ే క్ /dassēk/ fibre n. భరప్ /bharap/. సమమ్ణ్ /sammaṇ/ forefinger n. n. ధర్అగ య ి ా /dharagaḍiyā/. n. బణా /baṇā/.

ఢఁ కర్ /ḍham̐ yikar/ get up v. ార్ /vicār/ glow n. ఢూండ్ లా /ḍhūṇḍ lā/ gathering n. n. ఊట /ūṭa/ foursome n. flashing ఛంకి /chaṅki/ gloom n. హింజర్ ో /hin̄jargō/ gill n. వజా ో /vajāḷō/ go ో /gō/ v. నర /naramō/. జటిట్ /jaṭṭi/ gift n. అ ేత్ forty n. మా getting up one n. adv. ఊటేర్ /ūṭēr/ getting worried v. ర్ ే /vēr/ freely adv. n. వలాద్ /valād/. తడ్ ేర్ /taḍtēr/ form v. ా ే ొ /phāyēdo/ getting removed డ గ్ ి /ḍaggi/ gang n. n. దఁ /dam̐ /. లా /lā/. adv. ాళ్ /vāḷ/ gash v. లా /lā/ getting finished పూర్ ే ో /pūr vēgō/ getting for oneself n. ి ి /sisi/ glass piece n. ఊన్ /ūn/ from adv. n. పూ ొ /pūro/. n. కానక్ /kānkya/ gaffer n. ే ాక్ /dēnāk/ give away n. v. ంి ాయ్ /pindyā/ give v. కలోడ్ ాక్ /kalḍōnāk/ garlic నసస్ణ్ /nassaṇ/ n. ి 1ి /piḍi/ get v. ే ాక్ /dēnāk/ giver pron. మ ావ్ /maḷāv/. జణావఁ /jaṇāvam̐ / genetic n. adv. ఝాంకోర్ /jhāṅkrō/ glistening n. ాటక్ /phāṭak/ gateway n. మ ావ్ /maḷāv/ genealogy n. ల ి ాస్ /gilās/. G ోకర్ా /ḍōkrā/ gain n. యా /līyā/ get near n. ా ాయ్ /sāḷyā/ fragile adj. భం ా జకో /bhandāyōjakō/ fountain n. డ ె ుస్ /peḍsu/ frame n. ా ి /sāri/ fullness n. ేల్ /tēl/ full n. ఝాంకేర్ /jhāṅkēr/ glitter n. ఫళ్ /phaḷ/ fuel n. n. v. ేర్ /dēr/ giving birth v. లేలెన్ ఆ /lēlen ā/ getting irritated దర్ క ర్ ే /cidra karēr/ getting relieved ఛూట్ ో /chūṭ gō/ gap n. gambling with cock fighting కుకక్డ్ బాతు త్ /kukkaḍ bāttu/ Ganges river గం ా నం ి /gaṅgā nandi/ /māyi/ gargle v.258 forgive go forgive v. ఆజా ి /ājādi/. సూ మార్ /sūyi mār/ glass n. ా ి /sāri/ fully adv. ఘ ా ి /ghasāri/ ా స్ /cāḷis/ forward v. ా ి /cāri/ fourteen num. ఫ ాగత్ /pharāgat/ forthright adv. . n. సూ ో /sūdō/ friction n. ఇ ామ్ /inām/. స్ ీ /gīs/ gate n. తళక్ తళక్ /taḷak taḷak/ glittering. ాటార్ మురత్ /bhāṭār murat/ founder n. v. జో /jō/. జాబోడ్ /jābḍō/ ginger n. ఝాంకేర్ /jhāṅkēr/. డగర్ జో /ḍagar jō/ go to toilet ంగ్ /hāṅg/ girlfriend n. ాలొ/నకామ్ /ṭhālo/nakām/ forthcoming adj. adj. మా /māti/ from now అబేబ్ /abbēti/ from that ఓమా /ōmāti/ from the front ఆం ే /āṅgēti/ from there adv. భర్పూర్ /bharpūr/. ఆంగఁ /āṅgam̐ / fossil n. ొకట్ /phokaṭ/. ి 1ి /piḍi/. n. ే ా ో /dēvāḷō/ giving n. బరఁ ర్ ే /baram̐ pēr/ fruit n. లసస్ణ్ /lassaṇ/ gas n. n. ర ి ర్ /girra/ free n. ల్ ే /vēl/ generate v. ే /sē/ fur n. n. అదరక్ /adarak/ ోపత్ ణ్ /sōptaṇ/ girlish adj. adv. ొకట్ /phokaṭ/ free from bondage n. జణేర్ /jaṇēr/ giving injection v. సవ్తంతర్ం /svatantraṁ/ /attēti/. /tī/. ట్ ాట్ /mōṭvāṭ/ gather v. గలమా /galamā/. మా ికర్ /māphikar/ free of cost adv. ఊట్ /ūṭ/ getting n. ఒ త్ /otti/ ఓ ేత్ /ōttēti/ frost n. ఆవఁజకో /āvam̐ jakō/ fresh adj. ౌదఁ /caudam̐ / fourth part ార్ /cār/ fox n. ధగ్ధగ్ /dhagdhag/ glittering చమ్ చమ్ /cam cam/ n. ఆ స్ ి /ārsi/ glisten v. ఫళ్ /phaḷ/.

హూ ో /hūgō/ got swelling n. ధఁ /dham̐ yi/. బ ి ఆ ొచ్ /baḍi ācco/. ఆచ్ /āc/ gore. ఖావు త్ /khāvumīt/ green vegetable n. జాగ్ /jāg/ group ఝూంట్ /jhūṇṭ/ n. temple/church/mosque. మ ావ్ /maḷāv/ group of animals ఖాడు /khāḍu/ grouse n. కాటేర్ /kāṭēr/. ా డ్ /rābḍi/ graze v. వ ోర్ /vadrō/ guard n. ఆ ొ /ādo/ hammer n. జ ీ గ్ ొ /sījgo/ got sprouted v. n. ోడ్ /hātōḍ/ త్ /hāt/ hand over పుం ాడ్ /pun̄cāḍ/ hand printing ొపడద్ ఁ /chopaḍdam̐ / handcuffs n. గున ోర్ /gunasrō/ grow n. ా ా /dādā/ grass ఖడ్ /khaḍ/ grape n. ో /pōti/ grandfather n. మం ార్ మంద /mandār manda/. v. ఉంప ేర్ /umparēr/ harrow n. ాయకీ /nāyakī/. ఆ య ిర్ ా /āpriyāyo/ got cooked v. ఠకాణొ /ṭhakāṇo/ halve n. heaven n. గూంద్ /gūnd/ grasshopper n. ే ొ /vēro/ hardly adv. ాంట /pāṇṭa/ hatch v. త్క ి /hātkaḍi/ handkerchief n. కంకర /kaṅkara/ gravy n. కోణ్ /cikṇō/. కా మ ేచ్ /kāḷi marcē/ ground. ోల్ /gōl/ greet n. ో ో /sōnō/ good adj. కా ల్ /kāvli/ guava tree n. n. పడ్ ా ా /paḍ dādā/ grandmother ా /nāni/ grandparent n. వ గ్ ొ /vadgo/ growth n. చ ా /carā/ grazing v. అంగూర్ /aṅgūr/ God's place. తల /citala/ harvest n. ఖోసల్ ఁ /khōslam̐ / grain ాణా /dāṇā/ grand daughter n. v. ారం ీర్ ఝాడ్ /nāraṅgīr jhāḍ/ gum n. v. రూప్ /rūp/. చు ొ చు ొ /curo curo/ gravel n.259 Godavari having Godavari ో ావ ి నం ి /gōdāvari nandi/ grant n. v. సంజా ేర్ /san̄jāyēr/ harness adj. ా ా /dādā/. H hair n. n. . కలొడ్ఠంట్ /kalḍoṭhaṇṭ/ harmonize v. ఆ ొచ్ /ācco/ good one n. n. ఝూండ్ /jhūṇḍ/. తుం డ్ /tummḍi/ governance n. ీ ోజరత్ /pīḷōjarat/ having character n. pierce టాం ే ొ /ṭān̄cēro/ got a divorse టూటిగ్ జకొ /ṭūṭgijako/ got absorbed v. ా ా /nānā/ grandfather's grandfather n. చ ర్ ే /carēr/ grease n. ల్ ే /tēl/ great adj. ాకిడ్ /pākḍi/ handle n. స ాక్ర్ /sarkār/ grab v. ప ార్ /pacār/. గూంటాక్ /gūṇṭkā/ hart n. లటాట్ /laṭṭā/ half way ఆద్ ాట్ /ād vāṭ/ halt n. బ ొ /baḍo/ greedy adj. n. బోల్ /bōl/ grind v. ఆ ొచ్ ొణ్ /ācco goṇ/ having illegal relations హ గ్ /haḷgī/ having muscles మాఁస్ భ ొ /mām̐ s bharo/ having no way out ాట్ లాబే /vāṭ lābēni/ happening n. n. n. ి 1ి /piḍi/ hang n. సుం ా ొ /suntāgo/ got bulged n. ం ాణి /cintāṇi/ having a yellowish colour adv. n. ాలన్ /pālan/ government n. టూట్ప ర్ ే /ṭūṭpaḍēr/ hand n. ొ ర్ ే /sorēr/ good words ఆ చ్ ా ే /āccīvātē/ ఖ ీ ావ్ ి /sīkhvāḍi/ goody adv. ాక్ /tīḍkā/ grate adv. వ్ ే ీఛఁ /sēvrīcham̐ / hatred n. ద ిత్ /dasti/. లటక్ /laṭak/ hangover for drinking alcohol ార్ /nisār/ haphazardly కుఁవ ఁ /kum̐ vajum̐ / happen adv. v. ాం ి /phānsi/. నమ ాక్ర్ /namaskār/. land n. ీస్ /rīs/ haunt n. సూజోగ్ /sūjgō/ gourd n. ాంట్ /vāṇṭ/ ground pepper adj. ధరమ్ /dharam/ వ ే ళ్ /dēvaḷ/ goggling ఖోంకేళ్ర్ /khōṅkḷēr/ going on a fast run ాఁస్ /dhām̐ s/ gold n.

ద ాఖా ా /davākhānā/ hostile adj. గూలేర్ హడక /gūlēr haḍaka/ his only adj. ఖ ార్ /khatrā/. ల ాడ్ /lagāḍ/ horde n. n. బరమ్ /barma/ holi festival n. ఉంచఁ /un̄cam̐ / hell n. ా ల్ /dātli/ height n. ఘ ావ్ /gharvāḷi/ how pron. భ ే ొ /bhasēro/ hug n. ాసులు /rāsulu/ hear v. కే ో /kērō/ he lost ఖో ద్ ొ /khōḷdo/ head v. ా ొ /tāto/ house n. డర్ /ḍar/ haze adj. n. మం ాలొ /maṅgālo/ hood n. మానవత్ /mānavat/ humpback n. ి త్ ోలేర్ చం /pistōlēr can̄ci/ honey v. అతత్ ఁ /attam̐ / hermit n. క ర్ /katri/ however pron. ో హపత్ /sō hapta/ hunt n. ఘ ే ా ో /gharēvāḷō/. కుకిడ్ /kukḍi/ herd v. n.having మ్ె ా ి /jimmedāri/ hazard n. ల ా /lagā/ having responsibility adj. ల్ ి /dil/ heat adv. ము /muni/ hernia n. ొర /pora/ hut n. నరకం /narakaṁ/ hemming n. చ త ి /carita/ history of nature పర్కృ చ త ి ర్ /prakr̥ti caritra/ hit v. ో /sō/ hundred times n. టో /hāṭō/ hot blisters from burns n. ఈ /ī/ he has come ఆన్ప ి /ānpaḍi/ he has given ీ ో /dīnō/ he is telling n. ామళ్ /sāmaḷ/ heart n. n. ొల్ ా /bholgā/. ప్ /chīp/ ఝలన్ /jhalan/ hole n. వ ే ర్ /dēvar/ husk n. జతన్ /jatan/ hide v. ే ాళు /vērāḷu/ hidden adj. కూఁ /kūm̐ / how much pron. బకిడ్ /bakḍi/ humanity n. n. కుంకన్ /kuṅkan/. ఓర్ /ōr/ history n. జ్ ే /vēj/. అ ార్ /avār/ hit this . ాత్లా /dātlā/. చమక్ /camak/. ఘూస్ /ghūs/. బడ్జా ేర్ /baḍjāyēr/ మా ే /mātē/ మా ర్ ేత్ /māttēr/. ముం ి /muṇḍi/ head of the family n. ావ్ ో /ḍvāḍō/ hero v. n. ట్ఫ ే ొ /hōṭphaḷēro/ hotly adv. జ్ ే /vēj/ hole making instrument n. కూబోడ్ /kūbḍō/ hunch n. ఘర్బార్ /gharbār/ housewife n. n. ఝూం ీడ్ /jhūmpḍī/ hysterical adj. అంచున్ ాంటేర్ /an̄cun gāṇṭēr/ hen n. పకాక్ /pakkā/ howl n. /hōḷi/ holiday ఛుటిట్ /chuṭṭi/ hollow n. ే /jīvēti/ heap n. మ ావ్ /maḷāv/ hereinafter n. n. జతన్ /jatan/ hiding place ఘూఁ ెర్జాగ్ /ghūm̐ serjāg/ higher caste ట్జాత్ /mōṭjāt/ highest వుం ేర్ /vun̄cēr/ hip n. ికార్ /ṣikār/ hurdle adv. కూబోడ్ /kūbḍō/ hundred num. 260 hysterical న్ ే మార్ /yēn mār/ hold v. టో ి /ṭōpi/ hook v. n. ాణీర్ ొం ల్ ొ /pāṇīrvoṅglo/ hedge cutter n. n. pron. ా ొ /tāto/ heavy rain పకొక్ ాణి /pakkopāṇi/ heavy storm n. ీంగ్ /sīṅg/ hornet n. టాటియ /ṭāṭiya/ hospital n. మా క్ /mālik/ healthily adv. కొ ా ి /korāḍi/. ాజళ్ /vājaḷ/ he pron. ఘర్ /ghar/ household n. జ్ ే /vēj/ holster n. ాం ో /tāṇḍō/ horn n. ఢఁ కర్ /ḍham̐ yikar/. n. ఆ ో /āḍō/ ఆడప్ ే ొ /āḍpaḍēro/ husband n. ధణి /dhaṇi/ husband's younger brother n. కికాటి /kikāṭi/. v. అం ా ొ /andāro/.

ఆజా ి /ājādi/ indigestion n. హమా ల్ /hamlā/ impartial adj. v. flame. ే /vaṅgāyēni/ inaudible adj. అం ా మ ే ా /andārēmā/ in the sleep ం మ ే ా /nindēmā/ in them pron. సూ ోభట్ /sūnōbhaṭ/ I am here v. మా /māyi/ insolence n. జరూర్ /jarūr/ indisposed adj. బాయలా /bāyalā/ impregnate v. ా ాజ్ /nārāj/ infecting లా గ్ ి /lāggi/ infinite adj. ే జకొ /vēnijako/ improvement adj. ఖాయ్ం ేర్ /khyān̄cēr/ inherit v. మా /māyi/. ఆవజకో /āvajakō/ injury n. adv. ే ార్ /chēḍār/. క ా /kaḷā/ image n. మాలంకర్ ొ /mālaṅkarlido/ ీ ో /dīnō/ I will come n. ఇంచ్ /in̄c/ ే ి /pēri/ incident n.261 I intestine I I pron. ఇమా ే /imānēti/ implement అమల్ కర్ /amal kar/ impossible ే జకొ /vēnijako/ impotence n. ీఖ్ /sīkh/ insure మాకర్ /bhīmākar/ insusceptible adj. వజకొ /vajako/ immortal మావ్త్ ే జకొ /mvāt chēnijako/ immovable v. n. ice pieces falling with rain / hailing n. ోగ్ /rōg/ illustration v. inflammation n. ఖాతర్ /khātar/. /chūm̐ . మ ె ార్ ఆంగ్ /jīvemār āṅg/ insatiable adj. ఊంపణ్ /ūmpaṇ/ infuse v. సప ో /sapanō/ immediately adv. గ ా ర్ ే /bigaḍāyēr/ intestine n. చవణుకన్ /cavaṇukan/. n. ధర్ ద ే ఁ /dharsēdam̐ / inside adv. n. జణావఁ /jaṇāvam̐ / inhabitant n. జాణన్ /jāṇan/ inadvertently adv. అ త్ ి /ajīrti/ indirectly adv. ఆంతర్ /āntar/ inanimate adj. ోట్ /cōṭ/ injustice n. భుల్చుక్ /bhulcuk/ if so adv. వం ా . వం ద్ ె /vaṅgdeni/ intelligent person ఙాఞ్ ే ా ో /ṅñānēvāḷō/ intentionally adv. ధస్ /dhas/ improbable adj. క త్ /kalti/ in adv. అటా ే /aṭāyēni/ inch n. ఆపచ్ ా /āpacnā/ insect కీ ా /kīḍā/ n. adv. ో ల్ ా /ḍhōglā/ inflate v. n. ోకే /dōkēti/. గు డ్ /gumḍi/./ I cannot tolerate it v. జ ద్ /jaldi/ immensely adv. డబోళ్ /ḍabōḷ/ imminent adj. అ ాయ్ /anyāyi/. బొమమ్ /bomma/ imagination n. /hōḷi/ iguana n. మఁ /mam̐ / inane adj. ఉ ాళ్ ే /ucḷāyēr/. సంఘటన్ /saṅghaṭan/ incompatible adj. ధరస్ /dharas/. హెటాలేమా /heṭālēmā/ interrupt n. ఓడుప్ /ōḍpu/ if not this ఈ నఁ ో /ī nam̐ tō/ ా /hōḷā/ ొ /to/ ignite v. ా ి /nivāsi/ inhalation n. గరబ్ /garab/ inspection n. జ ాన్జ్ /jannāj/. ఘ ే ా ో /gharēvāḷō/. జాఁన్ అవుఁచుఁ /jām̐ n avum̐ cum̐ / I gave v. జా ాప్ /jāppā/ immersion n. కొ ా ి /kośāri/ insert v. ఉందుమా /undumā/ inaccurate adj. n. ఛూఁ. ాలొ/నకామ్ /ṭhālo/nakām/ inner organs n. adv. మా /māyi/ in detail క ాన్ /kaḷān/ in the dark n. బ ర్ ే /baḍēr/ impurity n. ఆ ొఆ ర్ ే /āḍoāyēr/. n. పర్పుట్ /parpuṭ/ indispensability n. ఖావ్లే /khvālē/ instruct v. సమాళ్లఁ /samāḷlam̐ / I found out v. లా జ్ ొ /lāgjo/ ర్ ignition. ఝఁ ే /jham̐ mēni/ incomplete హు కొ /huyikoni/ independent adv. ఆ ోచూఁ /ārōcūm̐ / i will give దూఁచు /dūm̐ cu/ I will go and come back v. adj. ా ణ్ ోకన్ /cāvṇōkan/ interest n. v. ాం ి /chāṇḍi/. ాయ్న్ /dhyān/ interest in the job ౌక ప ి ర్ ాలొ /naukaripar vālo/ interior n. idea n. ో /gōyi/ ill n. n. ఆవజకో /āvajakō/. adv. వం ద్ ె /vaṅgdeni/ illness n.

v. వటొల్ /vaṭlo/ invite. ఫల్చు /phalcu/. ీ /dīyō/ lady leader n. త ాశ్ /tapśā/ న ాబ్ /nasāb/ jaundice n. ౌర త్ ా /caurastā/ jungle n. మా ాన్కేర్ /mārnākēr/ kind of deer జంగలేర్ ో ల్ ి /jaṅgalēr gōrli/ kind of fruit n. ాయ్ణొ /gyāṇo/ jingle v. key n. నవ్జ ా /navjavāni/ land n. కొ ిచ్ /koḍci/. ో మ ె ా /gōdemā/ large n. v. కూద్ /kūd/ junction n. బోర్ /bōr/ kingdom n. రస్ /ras/ ాత్ ే ా /sātmē mīnā/ jump n. మాలంచఁజకో /mālan̄cam̐ jakō/ known adj. లో introduce v. శ్ ే /dēś/. కు ే ొ /kudēro/. తుకఁ? /tukam̐ ?/ it goes v. ా ేపర్ హుతర్ /pāḷēpar hutar/. n. ాయ ే /nāyamēti/ just escape జ ర్ామా డగ గ్ ి /jarrāmā ḍagargi/ July n. సంద మ lass iron n. హ ాక్ర్ /haḍkār/ is that you? n. ా ేత్ ల్ /gāstēl/ knee n. ౌక ి /naukari/. వజా /vajā/ job n. జ మ్ే ార్ /jammēdār/ lantern n. ప ి ొ /parico/ ై ా ొక ే ొ /paicānokarēro/ introduction v. ాంట్ /gāṇṭ/ know v. ో ొ /gōḍo/ kick v. గూం ాన్కేర్ /gūntnākēr/ knot n. జ ద్ /jaldi/. ల ా /lagā/. v. మాలం ఛఁజకో /mālaṁ cham̐ jakō/ invent v. K kerosene n. . పూర్ J ి య /piḷiya/ jaw n. v. జోడ్ /jōḍ/ journey n. టొత ా ొ /mōṭotaḷāvo/ Lakh n. పకొక్ /pakko/ larger one ట్ /mōṭ/ larva పుర్పూం ాయ్ /purpūn̄cyā/ lass n. adv. n. n. హొ ార్ /hotār/ landowner n. కూ /kūli/ lack n. n. adj. ఛఁ ి /cham̐ ri/. అ హ్ ాల్ /abhhāl/. హంకార్ /haṅkār/ involve n. ీ /dīyō/ lap n. n. n. బోల్ /bōl/. జాబోడ్ /jābḍō/ jelly adj. మాలం ఛఁజకో /mālaṁ cham̐ jakō/ Krishna river కృ ణ్ ా నం ి /kr̥ṣṇā nandi/ killer n. కా ో /kāḷō/ ladle n. జంగల్ /jaṅgal/ just adv. శ ిక్ /śarik/ joint n. టొత ా ొ /mōṭotaḷāvo/. ాజయ్ం /rājyaṁ/ king's palace n. కొ ొచ్ /korco/ ాయకణ్ /nāyakaṇ/ lake n. ౌ ా /daurā/ judgement n. ఢూండ్ /ḍhūṇḍ/. అ ోడచ్జకొ /adōḍcajako/. n. n. v. పగుప ేర్ /pagupaḍēr/ ా ాన్ /pāsnā/ knitting గూంత్ /gūnt/ v. మాలంచఁజకో /mālan̄cam̐ jakō/ known man n. v. మా ల్ ో /mārlō/ knife n. జా ి /jāri/ ే ో /pūr vēgō/ it used to be there జ ాన్ ే /jannāvēti/ n. ఖీల్ /khīl/. జతకర్ /jatakar/. మాలంకర్ ొ /mālaṅkarlido/ inverted adj. v. ఘడ్ /ghaḍ/ kite n. n. కూద్ /kūd/. ే ొ /rēro/ itch n. juice n. వ ాక్ణి /vaḷkāṇi/ introductory adj. డూబోగ్ /ḍūbgō/ /lōyō/ iron chain to shut the door ఖడక్ /khaḍka/ irritate v.262 into ే ా /sandarēmā/ into the sea v. ఖాజ్ /khāj/ it's pron. call v. కూండ్ /kūṇḍ/. ముఖయ్ /mukhya/ kneel n. ఫతం ి /phataṅgi/ L label కాం ార్ ాన్ /kāndār pān/ labour n. కోణ్ /cikṇō/ jenny గ ిద్ /gaddi/ jewelery n. adj. ఓర్ /ōr/ it happened v. v. లాక్ /lāk/ lamp n. మాలం /mālaṁ/. ఘూడ్ /ghūḍ/. ౌక ి /naukari/ join v. ఖూ ఖోర్ /khūnikhōr/ killing n.

ఉమర్ /umar/. ఆ స్ ి /ārsi/ leprosy కు ట్ ి /kuṣṭi/ less adv. v. ాటు ట్ /cāṭṭu/ longing to see the opposite related person v. ా ి /gāḍi/ little adj. n. ోడ్ /chōḍ/ ోణాక్ /chōṇāk/ leaven n. ింకోస్ /siṅkōs/ lip n. కారట్ /kāraṭ/. n. n. ప ార్ /pacār/. కమ్ /kam/ lesser adj. ద స్ ే క్ /dassēk/ let's go జాఁవఁ /jām̐ vam̐ / జా ాఁ /jāvām̐ / let's jump with happy v. optic n. జా ద ె ఁ /jāyedam̐ / liberty n. ోడ్ /chōḍ/. n. ఠకాణొ /ṭhakāṇo/ loft n. ముకిత్ /mukti/ lick n. ా జ్ /bhājji/ leak n. n. ి /hāri/ line of ploughing n. n. . prolong v.last 263 look. ే ే /bhēḷē/ lion n. n. latest adj. బాకి /bāki/ lock n. సమమ్త్ /sammat/ స క్ ీ /sarīk/ like that adv. టా ా ఖా ొ /ṭāḷā khāro/ lead v. n. జోత్ /jōt/. ల ాడ్ /lagāḍ/. n. ట్ /hōṭ/ liquid n. last adj. n. టాంగ్ /ṭāṅg/ legion n. n. n. హొ ఫూల్ /hoḷiphūl/ like n. జా ా /jābitā/ listless n. అటుక్ /aṭku/ log n. చూ ొ /cūro/ lean adj. n. ాన్ /pān/ lecture v. ాట్ /cāṭ/ lid n. న ోవ్నకోక్ర్ /navvōnakkōr/ laugh v. భ ే ొ /bhamēro/ learn ఖ్ ీ /sīkh/ leave v. n. భూ ొన్ /bhūcno/ lie back on to a support n. ోడ్ /chōḍ/. లాకడ్ /lākaḍ/ loneliness n. కొ జ్ ో /koḷjō/ living n. జ ావర్ /janāvar/. vision. ొకట్ /phokaṭ/ leave it out v. వజా ో /vajāḷō/. నంజర్ /nan̄jar/ longings n. పటాళం /paṭāḷaṁ/ leisure n. కుం /kun̄ji/. ఖొ ా /khoḍā/ line n. గం ి /gaṇḍi/ leakage n. ా ేర్ /gāḷēr/ leaves n. బ ా జో ర్ ే /banā jōrēr/ lit the fire అం ార్ ఘాల్ /aṅgār ghāl/ litter n. ాల్ /sāl/ link adj. ే /jīvēti/ liver n. దం /daṁ/ life long ఉమర్ భ ొ /umar bharo/ lift it and show ాడన్ క ి ాళ్ /pāḍan dikāḷ/ lift to carry v. ఛఁ /cham̐ / likely adj. దరశ్న్ /darśan/. బురర్1 /burra/ lodge n. ధరమ్ /dharam/ lawyer n. ాణీ /pāṇī/ list n. వ ా /vatā/ looking seriously కాటో క ె ర్ ే /kāṭō dekēr/ look. n. ే ొ /rēro/ lizard n. ాయకీ /nāyakī/ leafy green హ ో /harō/ leafy vegetable ా జ్ /bhājji/ n. ఝూ ేర్ /jhūrēr/ ాట్ జో /vāṭ jō/ look n. ఠకాణొ /ṭhakāṇo/. వకిల్ /vakil/ lazy n. ఁస్ /hām̐ s/ law n. మాటేర్ ా /māṭēr bhājī/ leafy vegetables n. నవ్ ో /navgō/. ే ాళ్ /vēvāḷ/ limit n. ధర్అ ి ియా /dharagiḍiyā/. ొ గ్ ా /soḷgā/ ొరంగ్ /bhīnoraṅg/ light in weight adj. కీర్ /kīr/. n. కిర్కిం ో /kirkiṇḍō/. హను /hanu/ like that only adv. లుకు /ciluku/ letting it go n. వటాడ్ /vaṭāḍ/ light brown colour n. ాషణొ /bhāṣaṇo/ ledger గణేర్ ై /gaṇēr vai/ left adj. ఛ న్ ి /chapni/ loan n. లాకడ్ /lākaḍ/ log of wood n. బ ా /baḍā/ lens n. కోస /kōsa/ light n. ే ా /pēnā/ long horns ట్ ిం ే ాళ్ /mōṭsiṅgēvāḷ/ long pole to propel a boat పడ ార్ ాటు ట్ /paḍavār cāṭṭu/ long pole to propel a boat. అ ేక్ర్ /aḍkēr/ life n. ావ్ /ḍāv/ leg n. ద స్ ే క్ /dassēk/ live వణి /jīvaṇi/ lively adv. ాల్ /cāl/. ాలడ్ ఁ /pālḍam̐ / lifting v. హనూజ్ /hanūj/ like the one which is there adj. ఛూట్ ే ా /chūṭvēḷā/ lengthen. ాయ్ంట్ /chyāṇṭ/ long ago adj. n. ట ె ట్ ు /geṭṭu/ limp v. కూ ాఁ /kūdām̐ / letter n.

గ ా ర్ ే /bigaḍāyēr/ make fast ఛ ెక్ /chapke/ సం ాడ్ /sampāḍ/ make flour ఆటో క ర్ ే /āṭō karēr/ make fun of n. ోలమ్ /gōlam/. n. బలా ల్ కర్ /ballākar/. గ్ ో /hārgō/ losing n. n. ాయా /vāyā/ married woman న ట్ ే /nasēṭ/ marrow n. పటాల్ /paṭāl/ march n. ాయా /vāyā/ marriage ceremony for a couple n. మ కాయ్ /manikyā/. ాయ్ం ొర్ /phyāmpro/ lust n. ఆ మ్ీ /ādmī/. defiling n. భకిత్ క ె ా ో /bhakti karevāḷō/ man n. ఖాస్ మత్లబ్ /khās matlab/ maintain n. బూ గ్ ొ /būḍgo/ lotion n. సర్కా /sarkā/ making a move n. వలాదఁ /valādam̐ / make dirty n. ేల్ /tēl/ loud adv. హఁ ాస్డ్ /ham̐ ssāḍ/ making someone tell v. n. ాయ్ర్1 /pyār/ mat ాయ్ ొ /pyāro/ lover (f. జాయ్ర్ /jyār/. M mad n. adj. కె ా /kerā/ madam n. పూజా ి /pūjāri/ mat n. ఢంగ్ /ḍhaṅg/ manufactured adj. ార ి /gāraḍi/. ఖులా ాక్ /khulānāk/ make mistakes n. మకాక్ /makkā/ maize plant జా ర్ ే ా ా /jārēr rāḍā/ make as bulge ఆపర్ఁ కర్ /āpram̐ ju kar/ make cold v. n. ాళ్1 /pāḷ/ maize n. అంగ ి /aṅgaḍi/ maroon v. ా /niśāni/. tomcat ాస్ /bissā/ male goat n. ఒకొ డ్ /okolḍi/ many. మా ేర్లట్ /mādērlaṭ/ masculine మరద్ /marad/ mash n. టోటి /ṭōṭi/ manner n. జో త్ ి /jōrti/ louse n. ఖాయ్ల్ /khyāl/. హ ొక్ /haḍko/ magic n. బుర్కా /burkā/ mason సు ా ి /sutāri/ master n. v. ఘూంగ్టో /ghūṅgṭō/. హ ాక్ ి ో /hapkādinō/ male cat. ఁ /jūm̐ / love v. ాట్ ొ /phāṭgo/ loss v. v. loose n.) adj. మ ిత్ /masti/ lustre n. జో వఁ /jōyivam̐ / marriage n. బకార్ /bakrā/ male pig. జేఖ ేర్ /vījēkhavēr/ lover (m. n. ల్ /hāl/ making someone laugh v. యాం ి /yāṇḍi/. మ ావ్ /maḷāv/. చూ ొ /cūro/ mask n. వళక్ /vaḷak/ market n. మాణస్ /māṇas/ mandate n. న ీబ్ /nasīb/ lunch ావణ్ /śirāvaṇ/ lungs n.) n. ధరమ్ /dharam/ mark n. too many. జతన్ /jatan/. ఖో ీ ో /khōdīnō/ losing colour v. నంజర్ బంద్ /nan̄jar band/ main leader టొ ాయక్ /mōṭonāyak/ main topic n. n. ం /min̄ji/ marsh n. మసక్ ి /maskari/ రమా ర్ ే /ramāḍēr/ make into a soft ball ముదద్ కర్ /muddakar/ make loose v. వ ా /vatā/. ాయ్ర్1 /pyār/ low air pressure ఝ ీ మా ర్ి /jhaḍī mārri/ luck n. ాల్ /cāl/ maintenance n. n. కి ొజకొ /kidojako/ manure heap n. ాయ్ం ి /vyāṇḍi/ ాయకణ్ /nāyakaṇ/ made as right స ర్ కి ే /samōr kidē/ madness n. ాయ్ ి /pyāri/ lovers n. కిచ డ్ జాగ్ /kicalḍi jāg/ martin n. n. boar సూర్ /sūr/ male slave n. గ ా ర్ ే /bigaḍāyēr/ making level మటర్ం ి /maṭraṅgi/ making small movement n. బలా ల్ కర్ /ballākar/ make smoke ధూఁకర్ /dhūm̐ kar/ make to happen v. n. ే ేన్ బె ా ేర్ /sēvēn besārēr/ making to stuck v. n. గ్ ొ /hārgo/. హలా /halā/ making a target ాకే ొ /tākēro/ making a tomb or grave గత్ ాంత్ /gatbhānt/ making curry లొం ావ్ణ్ క ర్ ే /loṅgvāṇ karēr/ making excuses బ ాన్ /baḍān/ making impure. ఆజఙ్ /ājṅa/ manger n.264 loose ోలొ1 /pōlo/ lose v. n. ాయ్ర్1 /pyār/. v. ా ిర్ /sādri/ making to hatch . very adj. అ ామ్న్ /asmān/ map n.

ాం ిర్ /vāndri/ mono adj. adj. adj. ే ాసు /vēvāsu/ meal n. ై ాన్ /maidān/ moral n. జాగన్ /jāgan/ mineral n. మూ ే /mūcē/ mouthful adj. ద ా /davāyi/ meet n. బే మతల్ బ్ /bē matlab/ meaningless talk n. ాయ్ ో /pyānō/. స ా ో /savārō/ mosque n. ాంద్ /cānd/. ొబళ్ /ḍobaḷ/ messy at work ంట్ ాంట్ /chīṇṭ chāṇṭ/ midday ఖాస్ ొ ప్ ె ర్ /khās dopper/ middle వ ేచ్ ొ /vaccēro/ middle finger n. జా ాఁ /jādām̐ / morning n. అ ామ్న్ /asmān/. ఆజార్త్ /ājrāt/ might be there v. జ్ /cīj/ maths గణి ాసర్ం /gaṇiti śāsrtaṁ/ matrimony n. ప ాబ్ /parbāti/. n. n. టకక్ర్ /ṭakkar/ mixed with copper colour భూర్ రం ేర్ /bhūr raṅgēr/ mixing n. అ ోడ్ /adōḍ/ meaningful సమజ్వ /samajvajū/ meaningless adj. అకల్ /akal/. ద ా /davāyi/. ప డ్ /pahāḍ/ moustache n. adj. మా ి /māsi/ motion n. వ ెచ్ర్ ఆం ల్ ి /vaccer āṅgli/ middle son వ ెచ్ట్ బేటా /vacceṭ bēṭā/ middleman n. కాం /kān̄ji/ mother's younger sister n. ఖ జం /khanijaṁ/ mint n. బే కిసమ్త్ /bē kismat/ mishap n. అ జ్ అ ార్ /ajjiatrā/. ఏక్క ర్ ే /ēkkarēr/ కర్ /ḍham̐ yikar/ moment n. న్ ి /misni/ medical treatment ఇలాజ్ /ilāj/ medicine ఝాడ్ /jhāḍ/ ాకట్ర్ ప ా /ḍākṭar paḍāyi/ n. n. ా ా /dānā/ month n. adv. ట్ ే /pēṭ/ maybe adv. ఖబర్ /khabar/. వచకా కో /vacakāyikō/. adj. ే ాసు /rēvāsu/ mighty adj. ా /mīnā/ monthly adj. పు ీ ా /pudīnā/ mate adv. లదణి /ladaṇi/ mild n. ాంద్ /cānd/ moor n. లెకొక్ /lekko/ mechanism n. ీంటి /sīṇṭi/ misfortune n. n. ా ి /gāḍi/ mountain n. సర్కా /sarkā/ move carefully n. మాఛఛ్ర్ /māchchar/ moss n. ట్ ే ాలేర్ /pēṭcālēr/ motor n. ఖొ ాకి /khorāki/ meaning n. కణిణ్ /kaṇṇi/ mindful n. జా ాప్ /jāppā/ జాయ్ ా /jyādā/. ఎకక్జ్ /ekkaj/ monster n. మతలబ్ /matalab/ maw n. జేర్ /mōjēr/. ఆ స్ ి /ārsi/ miscellaneous adj. ఘ ి /ghaḍi/ miracle adj. యార్ వ ే ళ్ /mīyār dēvaḷ/ mosquito n. దూద్ /dūd/ mill n. భ ెగ్ /bhaḷge/ men n. ఖ ాప్ /kharāp/ measure ా ేర్ /nāpēr/ n. స ాయ్ ి /sanyāsi/ monkey n. ఢఁ . ి న్ ి /girni/ mind n. ాయా /vāyā/ matter n. n. n.265 mate /sāti/ material pron. స ి /pisa/ money box జో ి /tijōri/ money under the table n. n. టాం ర్ ే /ṭāṇḍēr/ mental state మన్గ /mangati/ mere n. ల్ ా /chirlā/ mischief n. టావ్ మా ర్ ే /ṭvāḷimārēr/ mirror n. అటకఁ ే సరక్ /aṭakam̐ ḷēti sarak/ mobilize v. ర య ి ా /rapiyā/ money n. మూం ోబరన్ /mūṇḍōbaran/ move v. ా move minute n. గడ్బడ్ /gaḍbaḍ/ mischievous sounds n. ొర్ /sor/ moon n. ద ా /davā/ medicines n. లాంచ్ /lān̄c/ monk n. వ ేచ్ల /vaccēla/ midnight n. ఎకక్జ్ /ekkaj/ merge v. అ ోడ్ ే జకొ /adōḍ chēnijako/. ద స్ ే క్ /dassēk/ milk n. కీన్చ్ /kīnc/ more అ జ్ /ajji/ adv. ాస్ /rās/ more than adj. స క్ ే ో /sarkērō/ motions n. యత్ /niyat/ morass n. జా ొ /jāḍo/ migrating n. ఘ ియా /ghaḍiyā/ monetary assets of a country n. ామా /mīnāmā/ mood adv. ా ా ే /ṭhālivātē/ meanly adv.

జేల్ /jēl/ name n. O oat n. ఢఁ /ḍham̐ yi/ nearness n. కాం ా /kāndā/. లుకు /ciluku/. మా ాన్కేర్ /mārnākēr/ murderer n. మం ా ో /maṅgāḷō/. గున్ గున్ క ర్ ే /gun gun karēr/ muffle v. క ే జకొ /kaḷēnijako/ note n. n. జ ాన్ర్ జనన్ /jannār janna/ numb బటట్ ర్ /baṭṭar/ number n. కాగద్ /kāgad/ next adj. అ ామ్న్ /asmān/ nick n. gait. భలు డ్ /bhalḍu/ ావ్గన్ /svāgan/ obedient n. మత్ /mat/ no shelter బ ాగ ే ొ /banāgatēro/ noble adj. ామ్ /sām/ nephew n. night ాత్ /rāt/ nine num. డ myna n. ాఁ ార్ /saṅgītamēr visrā/ mute n. mustard n. కో /kōni/. n. పర్కృ /prakr̥ti/ navel n. ఖబర్ /khabar/. న ొవ్ /navvo/ news n. n. క ార్ ే ొ /jāyēro/ కో /katrāyikō/. ే ా /sēvā/ nose n. v. ఆంక్ /āṅk/ nurse n. మా ో /māḷō/ net n. గర్దణ్ /gardaṇ/ న డ్ /naḷḍi/ necklace n. ఢఁ /ḍham̐ yi/. కిచలొడ్ /kicalḍo/ music n. v. ఆడం ఆ ర్ ే /āḍaṁ āyēr/. vow n. లోట /lōṭa/ murder n. ఢఁ కర్ /ḍham̐ yikar/ ocean టొసమ్దర్ /mōṭosamdar/ obvious n. v. prop. ద్ ీ /gīd/ much adj.266 movement. బ ే /baḍēni/ not that much అ ార్కొ /atrākoni/ not understandable v. జా muscles మాస్ /mās/ n. ఢఁ /ḍham̐ yi/ obstruct v. n. క ే ూ కర్ /dēkū kar/. ాపన్ /dhāpan/ now n. ఝాళ్ /jhāḷ/ new n. n. . మ /manimi/ observe v. నవద్ /navad/ no adv. movement. ఆచ్ /āc/ northward adv. ర్ /hār/ needle n. అబబ్ఁ /abbam̐ / now and then adv. ా న్ ే వ ా ర్ ె /nāmēn vatāyer/ nourishment adv. ప చ్ ే ర్ /paccēr/ nice adj. ఖో ొ /khōḍo/. n. pace n. గర్కో /ḍaḷi/ /garkōli/ N ామ్ /nām/ name of a person ఆ మ్ీ ర్ ామ్ /ādmīr nām/ namesake మాణి మాణి /māṇi māṇi/ narrow adj. మాస్ /mās/ mud adj. వ ణ్ స్ ీ /vagṇīs/ ninety num. ఖూ ఖోర్ /khūnikhōr/ murmur n. వటొల్ /vaṭlo/ neighbours adv. behaviour n. ాక్ /nāk/ nose ring n. v. ా ోళ్ /pātḷō/. adj. నవ్ /nav/ nineteen num. ే /vēni/ not being tired ర్ ే /hārchēni/ not matching v. గూం ొ /gūṅgo/ mutton piece n. భూ య ి /bhūriya/ not adv. ాస్ /rās/ ocean muddy soil కీం ే ాళ్ జ mushroom ాజే /gājē/ మ్ /kīn̄cēvāḷ jammi/ musical instrument సం ీత ాంక్ /ḍhāṅk/ mug n. ాణ్ జో /bhāṇ jō/ nest n. ొణ్ /goṇ/ nature. పు వ్ ే /purvēni/ not stretchable adj. v. ఢఁ /ḍham̐ yi/ neck n. ఫులా /phulā/. ాన్ /pān/ noun n. థమాడ్ /thamāḍ/ ా ేక ే ా ో /vātēkarēvāḷō/ occupy v. ాంకొడ్ /sāṅkḍo/ nature n. ఖోజ్ /khōj/ newspaper n. ర్ ే యా /miyā/ /rām̐ yi/ Muslim n. కూబ్ ఆచ్ /kūb āc/ nicely adv. సుంటి /suṇṭi/ near n. న ొవ్ /navvo/ newly adv. ఖబాజ్ /khabjā/. adj. పరక్పకడ్ /parakpakaḍ/ oath. సూ /sūyi/ negative v.

ర్మాన /jurmāna/. మ ాచ్ /marcā/ v. palmistry n. అ ర్ానఁ ఖోళ్ /arrānam̐ khōḷ/ openly adv. సంఘం /saṅghaṁ/ origin n. ఖావ్ళల్ ఁ /khvāḷlam̐ /. ో ేర్ /chōḍēr/. ఆపణ్ /āpaṇ/ outburst v. జో ి /jōḍi/ స ి /pisa/ palace. ఘ ే ా ో /gharēvāḷō/. ో /jūnō/. adv. ాం ళ్ే ర్ /sāṅgḷēr/ open it v. ర్ /cibri/ own adj. ారల్ ెంట్ /pārlameṇṭ/ pan n. గ ే /gatichēni/ other n. n. చూ /cūyō/. n. మ ావ్ /maḷāv/. adj. బు ొ /buḍo/ old person adj. ే ొజకొ /vēgojako/ overthrow v. ాంక్ దఁ /phāṅk dam̐ / owl n. సరు /saru/ orphan n. ొ మార్ /polimār/ offering n. ఖులల్ ంఖులల్ /khullaṅkhulla/ operation ఆ ేర్శన్ /āprēśan/ ా ొ /dāḍo/ oppose v. P packet n. మా క్ /mālik/ opportunity n. లుకు /ciluku/ paralysis n. n. ికర్ి /ṭhikri/. శ ై చ్ ాతం /paiścavātaṁ/ pare v. n. opening n. ఏకొల్ /ēklo/ one among us ఆపణేమ ఏక్ /āpaṇēma ēk/ one person pron. ఏక్ /ēk/. టో /hāṭō/ or adv. ేల్ /tēl/ okra n. ఆవఁజకో /āvam̐ jakō/ onion n. వ ోడ్ /vadōḍ/ of a chilli n. castle ాజ్ మం ర్ ీ /rāj mandīr/ palm n. . ొటు ట్ కాడ్ /poṭṭu kāḍ/ parliament n. న ే ొ /navēro/ ones pron. చూ ొ /cūro/ oozing n. ఓర్ /ōr/ open v. adj. రూప్ /rūp/. దూ ేర్ /dūsrē/ otherwise v. adj. ఘేరన్ /ghēran/ organic n. n. త ే ో /tanērō/. ఖొ ేర్ /khoḷēr/. ఫుటేర్ /phuṭēr/ outcry v. ళ్ /hātḷi/ palm fruit ఖ ి /khajuri/ palm tree ా ెర్ ఝాడ్ /tāḍer jhāḍ/ Paisa n. జ మ్ే ార్ /jammēdār/. prop. హటా /haṭā/. v. పూ /pūḷi/ pain n. ోల్ /chōl/. n. n. v. జాతకం /jātakaṁ/ ా ి /sāri/. ఖావ్ ే ొ /khvāḷēro/ opening a cabinet n. బు ొ /buḍo/ old man n. ఉంపర్ఁ /umpram̐ / outline n. ాండ్ /ḍāṇḍ/ offer sacrifice v. లో /lōyō/ organization n. ఎకక్జ్ /ekkaj/ only a little adv. n. ఎకక్జ్ /ekkaj/ one thing ఎకిక్నఁ /ekkinam̐ / one to one ఎకీన్ ఏక్ /ekīn ēk/ one type of rope n. పుటే /puṭē/ ones which is coming adj. ే ి /vēgi/. త ావ్ /tavvā/ over adj. ఏక్ /ēk/. ేర్ /sēr/ offence n. సం ార్ల్ /santrāl/ orbit n. adj. కాణ్ /nikāṇ/ orange n. కాం ా /kāndā/ only adj. ద త్ ర్ /daphtar/ oil n. న ో /natō/. కాణ్ /nikāṇ/ ours అప్ణొ /apṇo/ pron. దుక్ /duk/ pair n. ే /sē/ pancreas n. బోణికర్ ి /bōṇikir/ of all adj. ాపడ్ కాయ /pāpaḍ kāya/ paper n. adj. పూర్ ే ో /pūr vēgō/. adj. n. ండ /bhiṇḍa/ old adj. ి త్ ొ /pitto/ papaya n. ె ాకేర్ /denākēr/ office n. పలుగు /palugu/ one which being told కజకొ /kajako/ one who poses for a painting n. ఎకక్జ్ /ekkaj/ only one person ఏకేల్నఁ /ēklēnam̐ / ooze v. ా ర్ /rāmri/ outer layer adj. ఎకిక్ర్ /ekkir/ one's back n.267 of parliament of adv. ధ స్ ె కజ్ /dhassekaj/ only one adv. వణాయ్ /vaṇyā/ outmoded adj. ో /jūnō/ భలాఆ మ్ీ /bhalāādmī/ omlette భూంజొ /bhūn̄jo/ on it ఓపర్ /ōpra/ on our own అప్ణే అపణ్ /apṇēti apaṇ/ once ఏక్ ావ్ /ēktvāyi/ one num. n. ో /jūnō/ oven n. ఓర్ /ōr/ owner n. ోడ్ ి ె /chōḍdine/. n.

ఖావ్ ి /khvāḍi/ picture n. గులాచ్ /gulcā/ pocket ఖో /khōli/ poem n. రంగ్ /raṅg/ pile n. త ే /mēta/ paternal aunt n. n. ొలాల్ రంగ్ /golāl raṅg/ pipe n. కబుతర్ /kabutar/ pigment n. స ాల్ పూం ర్ ే /savāl pūn̄cēr/ permit v.) pron. 268 portion pillar n. జాగ్ /jāg/. ర్ ే /dēr/ peep v. దూన్ /dūn/. land. అ ార్ /anār/ pond n. n. ే ో /jīvērō/ physician n. పూరవ్జ ార్ /pūrvajatrā/ pestle n. ఖావ్ ి /khvāḍi/. ద ాయ్ /daḷyā/. జాగ్ /jāg/ plough v. ఉకిళ్ /ukḷi/. కా ల్ ల ె టాట్ /kārlelaṭṭā/ permission n. n.parrot లక్ /cilka/. ాజ /rājanīti/ pomegranate n. ఛూట్ జో /chūṭ jō/. వజన్ /vajan/ poison n. ే ాక్ /dēnāk/. ట ి ోర్ల్ /piṭrōl/ petty adj. ఆచ్ /āc/ partner హి ాస్ ార్ /hissādār/ parts n. n. చుంటాడ్ /cuṇṭāḍ/ pasture n. మాండ్ /māṇḍ/ portion n. ఒ ిక్ /opkyi/ patio n. జాగ్ /jāg/. ోటా /sōṭā/ petrol n. v. superficial ఉంపర్ఉంపర్ /umparumpar/ perm n. బంట /baṇṭa/ poor adj. ేక్ /rēk/ play n. ర త్ /ramti/ player n. కొక్ /tikko/ pointless adj. బుం ా /buṅgā/. ఁ ొ /hām̐ so/ partiality n. త ావ్ /taḷāv/. ాస్ ే ో /pās vēgō/ paste v. ాండ్ /ḍāṇḍ/ penance n. ఆ మ్ీ /ādmī/ person who knows everything జాఙ్ /jṅāni/ persuade v. v. v. ఓరన్ /ōrnayi/ pay v. బొ మ్ . ల ే ేర్ /mēlēr/ plan n. v. జాగ్ /jāg/. n. ద స్ ే క్ /dassēk/ physically adv. బురర్1 /burra/ /bommōyi/ place n. ా ే /bhāgē/ party n. తపస్ /tapas/ people జన్ /jan/ perform prayer పూజ /pūja/ peripheral. ఫు ర్ ి /phupir/ patience n. మ ా ర్ ే /manāyēr/ pertinent adj. బొమమ్ /bomma/ pigeon n. ఖాడ్ /khāḍ/. soil n. ఒడుపు /oḍupu/ plant n. మం ావ్ /maṇḍvā/ pattern n. ామ్ లక /rām cilaka/ part v. భ గ్ ొజకొ /bhaḷgojako/ particular adj. గుండు సూ ో ా /phōḍā/ /guṇḍu sūyi/ pinch n. ద ై గ్ ుడు /vaidguḍu/ pick n. n. ొ ార్ /sodār/ politics n. pin n. ేర్ /dēr/ payment n. స ాణో /sarāṇō/ pimple n. ఇజాజత్ /ijājat/ person n. థంబా /thambā/ pillow n. వస్భరన్ ఛఁజకొ ాళ్ /vasbharan cham̐ jako vāḷ/ poisonous serpent with black stripes బం ె ా ో ాప్ /bandevāḷō sāp/ police n. ో స్ /pōlis/ police station క ే ి /kacēri/ polish v. ఖీల్ /khīl/. n. గ బ్ ీ /garīb/ porridge n. జ మ్ /jammi/. జా ో /jāvō/ please walk v. ఁ ొ /hām̐ so/ pit n. ఖొ ాకి /khorāki/ pass n. వలప్చనం /valpacanaṁ/ participant (m. ొంటి /poṇṭi/ penalty n. n. పు ా /purā/. పదయ్ ాగం /padyabhāgaṁ/ point n. n. గ బ్ ీ /garīb/ poor people n. ఖిలా ి /khilāḍi/ playing card ప త్ ాల్ /pattāl/ please go v. ాగర్ /nāgar/ plug v. వస్ /vas/ poisonous gas n. బూంటొల్ /būṇṭlo/ poise n. ద్ ీ /gīd/ poetry n. నవన్ ేక్ /navan dēk/ pen n. ఖూబ్ఆచ్ /khūbāc/ pickle n. n. ాలో /cālō/ plot. కొచర్ /kocar/ pink n. n. v. ట ే క ి ర్ /chēṭikar/. లక్ /cilka/. లాక్ /molkā/ planting plants లాక్ ా ేర్ /mōlkā gāḍēr/ plants లాక్ /mōlkā/ plate n. మ ాణ్ /masāṇ/ parrot n. n. n.

జాణన్ /jāṇan/ pregnancy n. త క ి /tarika/ pot n. ఛఁప్కే ి /cham̐ pkēsi/. potato ఆల్ గడడ్ /āl gaḍḍa/ potherb n. n. కారయ్ం /kāryaṁ/ promise n. ఢఁ కర్ /ḍham̐ yikar/ press ఇ ిత్ ర్ కర్ /istri kar/ v. డప ా /ḍapaḍā/ profit ాయ్ ే ొ /phyāyēdo/ programme n. జ ద్ /jaldi/. అబేబ్ జ్ ి /abbēsij/. కావ్ ా /kvāḷā/ punishment n. ర్ /mōr/ private adj. ల ా /lagā/ pouring v. ోలూచ్ర్ /tōlcūr/. n. ాయ్ ధ్ ి /vidyārdhi/ purchaser లే ా ో /lēvāḷō/ purr n. ధూజేర్ /dhūjēr/ quota. కమార్ /kamār/ pound ఆటో క ేర్ /āṭō karēr/ v. ంీ ా /jhīṅgā/ pray v. ా ట ే ి /bhāvēṭi/. ా posture n. జతన్ /jatan/. అరహ్త /arhata/ quality n. డ ే ు /pēḍu/ puff n. భుకిళ్ /bhukḷi/ power n. అబబ్ఁ /abbam̐ / అబ్బ్ /abb/ preserve adj. టోకణో /ṭōkaṇō/. ధుజ్ణి /dhujṇi/. ద క్ ే /dankē/ quickly adv. ాయ్ ార్ /pyānār/ print v. adv. n. గరు /garu/ predictably adv. జేర్ జేనఁ /jēr jēnam̐ / Q ే ా ేర్ /junēdāḍēr/ qualified adj. ాళ్ /dāḷ/ pump n. ప మ ి ాణం /parimāṇaṁ/ quarter n. ం /vinti/ preacher v. ాళ్1 /pāḷ/ prophecy n. adj. ొణ్ /goṇ/ quantity n. n. స ాల్ పూం ేర్ /savāl pūn̄cēr/ problematic phase n. సతత్ /satta/ practice n. మాటేర్ ా quota. జ ద్ /jaldi/. ఠకుల్ /ṭhakul/ praise v. adv. ట్ ే /pēṭ/ prepare v. ధర్అ ి ియా /dharagiḍiyā/ previously adv. వ ేచ్ ి /vaccēsi/ price v. adv. ఆంటో ాం ర్ ే /āṇṭō bhāndēr/ python పళ్డ్ /paḷḍ/ ొ /vāyido/ ం ి /hāṇḍi/ /māṭēr bhājī/ potter n. ఓలా ేర్ /ōlāyēr/ put out the fire అం ార్ ఒలా /aṅgār olā/ putting someone outside వ ా ో /vagāḍō/ puzzle n. v. కాఁ కో /kām̐ yikō/ postpone the work for some time n. n. నఁచమక్ /nam̐ camak/ promote v. నటట్ మ్ /naṭṭam/ quiver v. v. n. లావ్ ా /lvāḷā/. ా ట ే ి /bhāvēṭi/ procession n. ఆం ేర్ /āṅgēr/. ఁ ొ /hām̐ so/ . n. బొ ం ి ి /boriṅgi/ pumpkin n. divi n. ఖటొల్ /khaṭlo/. problem n. ఠకాణొ /ṭhakāṇo/ queen ాణీ /rāṇī/ question v. కష్ /śikṣa/ punt n. మ ేర్ /manēr/ psychology n. గ బ్ ీ /garīb/ powder n. ఢంగ్ /ḍhaṅg/. గరబ్ /garab/ priest n. ఇజజ్ త్ /ijjat/ previous adj. బర్కా ే ాళ్ /barkāyēvāḷ/ pull v. ె ర్ ే /cherēr/ push v. ద ేక్ /dankē/ quiet adj. v. ామ్ /dām/ pride n. మన్ జాఞ్ ేర్ ాసత్ ం ర్ /man jñānēr śāstraṁ/ puberty n. చుప్ /cup/ quite adv. adj. స ాల్ పూం ేర్ /savāl pūn̄cēr/ quaint adj. ఆలచ్ంకర్ /ālcaṅkar/ psychological adj. v. బణా /baṇā/. క ె ల్ /dhekal/ push solidly జొ ే ధకల్ /jorēti dhakal/ put off n. n. కాలజాఞ్ /kālajñāni/ propose v. ద ేక్ /dankē/. ఛ ా ేర్ /chapāyēr/. ాయకీ /nāyakī/. లూస్ /julūs/ proclaim by beating a drum v. ఖీంచ్ /khīn̄c/ pulley n. పు ాణో /purāṇō/. పూజా ి /pūjāri/ primitive adj. adj. ే ే ొ /rēḍēro/ poverty n. పర్ త్ ావ్ /prastāv/ protract n. మాటా ల్ /māṭlā/. quick adv. కూట్ /kūṭ/. కరంట్ /karaṇṭ/. ొ ార్ /sodār/ present n. ిరర్ /girra/ pulling out ఖాయ్ంచ్ ాక్ /khyān̄cnāk/ pulse n. బుకక్ /bukka/ pugnacious adj.269 portray portray v. ాబ్ /dāb/ prestige n. తడ /taḍa/ pupil n. n. adv. n. మూరత్ కాడ్ /mūrat kāḍ/ possibly adv. ా ఫ్ ి /tāriph/ prawn n.

ములల్ ం ి /mullaṅgi/ ాఁ ా /gharēr vām̐ sā/ rails n. జమణో /jamaṇō/. టో /hāṭō/ revolution n. బందూక్ /bandūk/ right adj. కాణాక్ /kāṇāk/ remove the shell v. వళక్ /vaḷak/ rectify v. బ గ్ ొ /baḍgo/ radiant adj. హక్ /hak/ right age to get married n. n. ఆ ొచ్క ె ా ో /āccokarevāḷō/ reparation n. ికామ్ /rikām/ restricted meal n. కాళ్ ేర్ /nikāḷdēr/ refuse to do something n. వజా ో /vajāḷō/ remind n. ావుకార్ /sāvukār/ rich man n. ఇ ాద /irāda/ related to you తమార్ /tamār/ relation ా ో /nātō/ relationship n. ోడ్ /chōḍ/. వ ాస్ ో /varsāḷō/ raise v. కాడ్ /kāḍ/. ఆ ేర్ /āyēr/ reversal n. హటా /haṭā/ region n. టియార్ /moṭiyār/ right here n. ామణ్ /pāmaṇ/ relaxation n. n. యత్ /niyat/. v. స ర్ ేత్ /sattēr/ realistic adj.) లేన్ జా ే ా ో /lēn jāyēvāḷō/ recent adj. ా ో /pāḷō/. n. n. n. . జో /jō/ repairer n. ాణు /lagu. ఫర్ /phar/ range n. ఖమాడ్లఁ /khamāḍlam̐ / response n. ాంత్ /pānt/. v. అతత్ జ్ /attaj/ right side జ ణ్ వ ే ి ఛఁ /jamṇēvaḍi cham̐ / rigid adj. ాం ో /bhāṇḍō/ reptile n. v. లగు. ోడ్ /chōḍ/ resist v. ా ర్ ే /thāmēr/ reservoir n. కార్ం /krānti/ reward n. ికామ్ /rikām/ relief from the danger of accident టఁళ్ ో /ṭam̐ ḷgō/ religion n. జా ొ /jāḍo/ ring n. న ొవ్ /navvo/ recognition n. ొటుట్ కాడ్ /poṭṭu kāḍ/ ా ొ /bhāḍo/ repair n. v. n. ంటి /viṇṭi/ rent n. స ా ి /savāri/ ridged gourd n. ా డ్ ో /rātḍō/ refreshment n. ట ె ట్ ు /geṭṭu/. ాళ్ /sāḷ/ rich adj. n. v. మ ెక్ ి ో /matkedinō/ refuse v. ాండ్ /ḍāṇḍ/ report n. జాదకర్ /jādakar/. జాగ్ /jāg/ related adj. సూ ో /sūdō/ rapids n. ావళ్ /cāvaḷ/. n. జాత్ /jāt/ radish n. కూండ్ /kūṇḍ/ resignation n. n. ాయం /nāyaṁ/. భ ెగ్ /bhaḷge/ real adj. బో ాం ర్ ే /bōli bhāṇḍēr/. జాత్ /jāt/ rafter ఘ ేర్ remember n. ఉందర్ /undar/ rattle n. ఫలారం /phalāraṁ/ refrigerate v. స ేక్ ో /sarkērō/ request v. ావఁ ో /cāvam̐ nō/ reserve v.tāṇu/. జో త్ ి ాయ్ ో /jōrtivyārō/ rat n. గు మ్ /gummi/ reproach n.rabbit 270 ring R rabbit n. టో /hāṭō/ rest n. ఝ ర్ ీ ాణీ /jhaḍīr pāṇī/ rainy season n. ఇ ామ్ /inām/ rice n. హ ద్ ొ /hardo/ race n. అ ర్ /amīr/ ride n. స ాల్ పూం ేర్ /savāl pūn̄cēr/ recognize v. జా ాప్కర్ /jāppākar/. ావ్ ా /nvārā/ requirement n. ా ేర్ /gāḷidēr/ receiver (m. వ ోర్ /vadrō/ ram n. ో ి /tōri/ rifle n. ాన్ /dhān/. ాణీ /pāṇī/ raining heavily n. హ ద్ ె /harde/ remote place n. ేర్ /phēr/. ాళ్1 /pāḷ/ raising v. బకావ్స్ /bakvās/ reach v. v. ి ాయ్ద్ /phiryād/ repository n. కొ ా ొ /konāro/ removal of insects ఝాడ్మా ేర్ /jhāḍmārēr/ remove v. ో ల్ ా /gōrlā/ ramble n. పతయ్ం /patyaṁ/ return n. మాలంచఁజకో /mālan̄cam̐ jakō/ rebuke n. స ికర్ /sarikar/ red adj. పటాట్లు /paṭṭālu/ rain n. స ాయ్ /sasyā/ remaining n. ోకర్ /śiḷōkar/ refusal n.

ో /dhō/ seal n. నసలోడ్ /nasalḍō/ ruin v. ెకర్ో /dekrō/ select adj. ా ా /gāḷā/ rings worn on toes n. ఆ ల్ /āmli/ serially adv. స ికర్ /sarikar/ settle v. టాం ర్ root adj. ేచ్ /vēc/ send ేల్ /mēl/ v. చూ /cūyō/ secretly adv. n. ావర్ /thāvar/ savage రణీఆ మ్ి /raṇīādmi/ scared adj. బాఁ /bām̐ yi/ salt n. గ గ్ ి /gargi/. v. త ల్ /talli/ set v. ఢూం ర్ ే /ḍhūṇḍēr/. ో ాణ్ /ghōḷōsāṇ/ round thing made of cloth to put on head and carry water vessel n. ఖే ొ /khēdo/ ే /navan dēk/ క్ seed ాణా /dāṇā/ జాజ్ /bijjā/ seed of Bishop’s weed అజోమ్ /ajmō/ seeing v. బు ొ rotten adj. వలోటేర్ /valōṭēr/ room అ ర్ా /arrā/ n. ా ా /gāḷā/ ripe adj. ో ా /gōḷā/. ర్ /mōr/ search n. లం /cilaṁ/ rub v. ప ట్ మార్ /palṭi mār/. ోర్ /cōr/ rock pieces n. ఫుంకార్ /phuṅkār/ rust n. కణ ో ి /kaṇadōri/ sacrifice బ seductive look ఆ ఆ ి ంకి ేకర్ో /āḍiāṅkiti dēkrō/ see thoroughly without permission. ఢూండ్ /ḍhūṇḍ/. డ ాక్ ే ొ /ḍarkāyēro/ rob v. S ోక్ /dōk/ sacred షట్ ొ /niṣṭaro/ secure adj. prop. peep నవన్ . v. sacred thread for waist v. సడక్ /saḍak/ roar v. వలటొర్ /valaṭro/. n. సతత్ ర్ /sattar/ several adj. spy. మస ేర్ /masaḷēr/ rude adj. n. n. ఖొఝా /khojhā/. గ గ్ ి /gargi/ rotten one n. ఫూంగ్ /phūṅg/ sharpening v. త ే ు త ే ు /rēturētu/ sesamum n. అ ా ి /anāḍi/. adj. స క ి ర్ /sarikar/ set right v. కాంకర్ /kāṅkra/ rod సలాక్ /salāk/ roll n. ర ా ర్ ే /raḍāyēr/. డూబోగ్ /ḍūbgō/. నం ి /nandi/ road n. ఉ ాక్ /uśkā/ Saturday n. భం ా ొ /bhaṇḍāro/ salary n. ేర్ /phēr/. లూటెల్ జొ /lūṭlejo/ robber n. ార్ /dhār/ sharp point n. డ్ ే /phēḍ/ seventeen num. నూణ్ /nūṇ/ saltwater ఖా ొ ాణీ /khāropāṇī/ sample n. ఖే ొ /khēdo/ secretion n. adj.ringleader 271 sharpening ే /ṭāṇḍēr/ ringleader n. జతన్ /jatan/ ాన్ /balidān/ n. ాం ి /chāṇḍi/ share n. ాట్ /vāṭ/. ంచు /vin̄cu/ scratch v. అ ా /aḷā/ sache n. ధూండ్ /dhūṇḍ/ second ీ /dīmō/ secret adv. n. చఁటిక్ /cam̐ ṭki/ rope n. ాయ /sāya/ sand n. ా /nāḷi/ separating n. ర ాన /ravāna/ send after telling v. n. కి జ ె కొ /kidejako/ sell v. కొత న్ ి /kotaḍni/ scorpion n. జడ్ /jaḍ/ ే ో /buḍoyēgō/ ripened dried kernel n. ప ద్ ా /pardā/ scrub v. సతర్ఁ /satram̐ / seventy num. v. ఁ ొ /hām̐ so/ ం ో /hānsō/ sharp n. v. ఖోజావణీ /khōjāvaṇī/ screen n. క ార్ కో /katrāyikō/ shadow n. ాంజ్ పడ ి /sān̄j paḍagi/ set it right v. కమ ా /kamarā/ ropes n. లబబ్ర్ /labbar/. చమాక్న్ /camkān/ scatter n. ే గ్ ొ /cēḍgo/ rumour n. కే ెల్ /kēmel/ separate v. లు ే ా ో /luyēvāḷō/ rubbing n. ఛణక్ /chaṇak/ scent అతత్ ర్ /attar/ school n. ారళ్ /nāraḷ/ river n. ాలా /gālā/ ొపడ్ /copaḍ/ rubber n. బ ి /baḍi/ scissor n. v. సడ్జో /saḍjō/ round n.

ఖా డ్ /khālḍi/. ాన్కా /nānkā/ small boy క ీ ా /pīkā/ small finger n. ొ /cho/ sixteen num. ాట్ /sāṭ/ skin n. ోడ్ /tōḍ/. గచచ్ప్ /gaccap/. చుం ల ె ుక /cuṇḍeluka/ shut the door గ ి ఘాల్ /gaḍi ghāl/ shy v. ాఁస్ /vām̐ s/. నంజర్ /nan̄jar/ sign n. ద స్ ే క్ /dassēk/. v. n. ల ీ ొ /ḍhīlo/ slowly adv. జమా /jamāyi/ soon adv. ఉ జ్ /ujji/ sometimes pron. వ ె ా ో ాణీ /vasevāḷō pāṇī/ so n. రపసన్ /rapasan/ short adj. ాణిణ్ /chāṇṇi/ sight n. n. వ ి /vaḍi/. n. n. ాయ్ గ్ /phyālgi/ smart n. బొలె /boleniju/ silver n. soup ాటే ొ /phāṭēro/. హుఁ ాయ్ ి /hum̐ syāri/ smart man n. ఝాంక్ /jhāṅk/ ోటియా /pōṭiyā/. చఁటిక్ఆం ళ్ి /cam̐ ṭkiāṅgḷi/ small girl ీకి /pīki/ small tiny vessel used for oil చ ట్ ి /capṭi/ small tuft of hair on the back of head n. జగ /jagati/ soda n. బోల్ /bōl/ sink v. ోడ్ /phōḍ/ smell n. adj. ో గ్ ా /pōḍgā/. సు ాఁళ్ /suvām̐ ḷ/ soil దూడ్ /dūḍ/ ధూడ్ /dhūḍ/ solace n. బాయ్స్ /byās/ sitting n. ామ్ /sām/ sieve n. కాటేర్ /kāṭēr/. లట్కే ి /laṭkēsi/ small adj. టొకాడ్ /ṭokḍā/ shrew n. ా ర్ /rāmri/ show n. adv. ో ల్ ి /gōrli/ shells used for decoarting the dress of Lambada women n. ో గ్ ా /pōḍgā/ shortness adj. n. n. ర్ొ /ghōrro/ snowstorm n. సూంగ్ /sūṅg/ smelling v. టే ో /ṭēḷō/. n. యాంట్ /chiyāṇṭ/ solution n. ఫల్చు /phalcu/. ో ా /sōḍā/ soft adj. జ ద్ /jaldi/ sneezing n. n. మా ి /bimāri/ side n. ాలేపర్ ల ా /gālēpar lagā/ sleep n. adj. ోణాక్ /phōṇāk/ slow n. రూ ో /rūpō/ similar adj. v. adv. డుబాడ్ /ḍubāḍ/ డూబోర్ /ḍūbrō/ sister బా లోగ్ /bāyilōg/ n. ద స్ే క్ /dassēk/ some more conj. కావ్ ి /kvāḍi/ shine v. బాయ్స్ /byās/ six num. తుకా ి /tukāri/ shouting v. మ ా ేర్ /manādēr/ solely adv. పుటువ /puṭuva/ snappy adv. చూమ్ /cūm/ shred n. దకాళ్ /dakāḷ/ show affection on your own v. ాలు ల్ /pāllu/ slap n. n. గ గ్ ొ /gaḷgo/. adj. /tī/ ాకీత్ /pāktī/. ఖా డ్ ో /khāḷḍō/ slant adv. ొటాయ్ /poṭyā/ should be there v. ఓరన్ /ōrnayi/. ఁస్ /hām̐ s/ snap n. ంద్ /nīnd/ sleeping ో ే /sōgē/ slip n. v. ొటిట్ /coṭṭi/ small water vessel సరవ్ /sarva/ small well with oozing water ే ి /vēri/ smallpox n. గం ా ొ /gandāro/ smelting n.272 shaving shaving cream ావ్ ప ి ేర్ ాయ్సడ్ /ḍvāḍiparēr pyāsaḍ/ sheep n. ద ేక్ /dankē/. adj. . కాఁ కో /kām̐ yikō/ sob హు క్ ీ /hupkī/ sociable adj. ోళఁ /sōḷam̐ / sixty num. v. ాయ్న్ /bhyān/ sister in law ా /sāḷi/ sit v. ాద ద ీ /sādasīda/ sing v. జ ాన్జ్ /jannāj/ soup n. త ాశ్ /tapśā/ some adj. మ ొక్ /masko/ silence n. ాణిక్ /nāṇki/. ాణీ /pāṇī/ solve n. ీద్ /gīd/ son-in-law n. ఏకేక్ ా /ēkēk tāyi/ song n. ల ీ ొ /ḍhīlo/ smack adv. ం ి కడ్ /siṅkaḍ/ snoring v. లాజ్ /lāj/ sicken v. ఛప్కో /chapkō/. ఖూబ్ సూరత్ /khūb sūrat/ smash v. మసక్ ి /maskari/ society n. కాం ో /kāndō/ ాం ేర్ /sāndēr/ shoulder bone ాం ర్ ే హడక /sāndēr haḍaka/ shout n. నర /naramō/. ముం ోబు ా /muṇḍōburā/ silently adv. n. ఫళ్చు /phaḷcu/ slit n. ేణో /rēṇō/ shoulder n. కొ మ్ /kolmi/ smile v. సబేత్ /sabēt/ simple adv. ిలొ /gilo/.

ాయ్ ీచ /vyārīca/ spring n. ే ి /vēri/. ో ామ్ /gōdām/ store ోక్ /gōk/ storm n. n. ఛణక్ /chaṇak/ spread n. న ొ /naco/. ప ార్ /pacār/. భస్ ే /bhasgē/ space ా ాం ి /ḍāṇḍi/ stall n. cleave v. ంక్ /chīṅk/ squeeze v. v. /jhōḷi/. హుఁబర్ /hum̐ bar/ stand up v. ోట్ /pōṭ/ stable adj. ప ా ో /paḍāvō/ spoken word ముం ేర్ బో /muṇḍēr bōli/ spoon చం ా /can̄cā/ spoonful n. n. సూ ో /sūdō/ straight away adv. బోల్ /bōl/ spear n. v. థమాడ్ /thamāḍ/ stop still. కాటే ా ోఖడ్ /kāṭēvāḷōkhaḍ/ spectacles n. ఛణక్ /chaṇak/. rip. కళ్ /nikaḷ/ starting phase ధర్ అ డ్ య ీ ార్ /dhar agḍīyār/ startle adj. గుం ర్ ే /guntēr/ stitch. south n. ొసడ్ /posaḍ/. గు స్ /gumsi/. ో ే /chōḍēni/ stick. ాడ్ /phāḍ/ spoil adj. ాంకొ /vāṅko/ stir v. darn v. హలా /halā/ stitch n. మా ి /māsi/ stepping v. థమాడ్ /thamāḍ/. మతత్ ర్ /mattar/ sperm n. n. జంజార్ ొ /jan̄jrāgo/ statement n. n.273 sour sour n. ాట /bhāṭa/ stool n. ొసడ్ /posaḍ/. లాత్ ేల్ /lāt mēl/ steps ఖ ిత్ /khapti/ stew v. tack v. ట /mīṭa/ spear grass n. మరక /maraka/ spray n. ఆం ి అం ొ ొ /āndi aṅgoḷo/. బలా ల్ /ballā/. సూ ో /sūdō/ strange adj. ా ా /tārā/ stare the eyes టమాక్ర్ /ṭamkār/ start v. n. కోణ్ /cikṇō/. ే ేపర్ భకిత్ /dēvēpar bhakti/ spittle n. v. ార /pāra/ speak v. చుంటాడ్ /cuṇṭāḍ/ still do it అ జ్ కర్ /ajjikar/ sting n. ో /jūnō/. ాం య ి ా /sāṇḍiyā/ step mother ావ్కేర్ /svākēr/ stepmother n. జమా ేర్ /jamāyēr/. n. ీంకిళ్ /sīṅkḷi/ sticky n. మా ి ాడ్ /māgidāḍ/ sprinkle n. గ ా ర్ ే /bigaḍāyēr/ spoiled v. suture. హింజో ో /hin̄jōḷō/ springtime n. freeze n. ట్ ే /pēṭ/ stone n. ణ్ ే /pēṇ/. ఖూంద్ /khūnd/ stand n. ఇలాకో /ilākō/. v. సర్ /nisar/ started v. ాజ్ /rāj/ strange . జాగ్ /jāg/. నఁ ల /nam̐ hālajū/ storage n. గ ల్ ి /garli/ stab adj. ా ేర్ ా జ్ /vāḍēr bhājji/ spiritual adj. హుబర్ /hubar/ star n. v. n. ీంచ్ /phīn̄c/ squint బా ో /bāḍō/ squirrel n. adj. బాయ్స్ /byās/ stop v. ాంట్ /gāṇṭ/. మ ాలో /masālō/ spider n. n. తల /citala/ stale adj. ావ్డ్ /cvāḍ/. v. జా ొ /jāḍo/ stove v. ఖాటొ /khāṭo/ sow v. చ ా ొ /caḍāvo/ steer n. థూంక్ /thūṅk/ split. టకన్ /ṭakan/ stag n. ొకాన్ /dokān/ stamp v. ాట్ ప ి ి /gāṭ paḍigi/. ాత్ /vāt/ stay with లారఁ /lāram̐ / steep road v. గు మ్ /gummi/. adj. ామ్ /thām/ stop please v. కొ య ి ా /koḍiyā/ spinach n. కాజళ్ /kājaḷ/ speechless adj. ఇం య ిర్ ం /indriyaṁ/ spice n. థమ్ /tham/. n. వకాళ్ /vakāḷ/ stick adj. adj. n. ఝ ి /jhaḍi/ stout adj. ం ె ార్ అ ార్ /cen̄cār atrā/ sports n. చమాక్న్ /camkān/ startled adj. adv. నఁ అన్ జాన్ /nam̐ an jān/ stalk n. n. ల ీ ొ /ḍhīlo/. n. ాడ్ /gāḍ/. ీడ్ /sīḍ/ stomach n. n. ాంట్ /chāṇṭ/ sprinkled adj. v. లచ్ మణ్ /lac maṇ/ sovereign n. గూం ొ /gūṅgo/ spell n. డ ీ /pīḍa/. ాక్ /nāk/ ే /rāmē/ spade n. v. ర త్ /ramti/ spot n. బ ిచ్ /barci/. ి ొ ె ో /ṣiḷovegō/ sprouting హు ాయ్ /hugyāyō/ squeak v. n. చూలో /cūlō/ straight adv.

strangeness 274 strangeness n. కూబ్ ఆచ్ /kūb āc/ tangled adj. ఉంప ేర్ /umparēr/. ాంటా /sāṇṭā/ suggest v. v. ి ట్ /piyōṭ/ swing n. క ే న్ /dēkan/. గ ే ర్ /chēbri/. n. ార్ /dhār/ submitting oneself v. లేలఁ /lēlam̐ / taking control n. స ాద్ /savād/ table n. వ చ్ ే ొ /vaccēro/ temple n. ఝూంచ్ /jhūn̄c/ stream n. మజ్బూత్ /majbūt/ strong person n. తలావ్ర్ /talvār/ symbol of remembrance v. ార /nāra/. బ ా /bagā/ swear v. ి ావ్ర్ /ditvār/ sunny adv. రకం /rakaṁ/ teacher n. దమన్ /daman/ surface adj. v. గరు /garu/ ాగు ా /sāgunā/ tear v. ల ె ుగు /telugu/ temperate adj. ాకన్ ేక్ /cākan dēk/. n. n. ే ా ాళ్ /mērāvāḷ/ take v. ం ోర్ /cīntrō/ strong adj. కే ా ో /kēvāḷō/ Telugu n. సూజోగ్ /sūjgō/ swollen belly ఆపర్ ొజకొ ట్ ే /āpargojako pēṭ/ sword n. ాడ్ /phāḍ/. ఖా ద్ ా /khāndāni/. హలా /halā/ హీంచ్ /hīn̄c/ swollen adj. సతత్ /satta/ string n. ే ి /vēri/ strength. v. దళ్ /daḷ/ sway v. బోల్ /bōl/ tell briefly మజ కఁ /maja kam̐ / tell in detail ఖోళన్ కఁ /khōḷan kam̐ / teller pron. గుం ా ొ /guntāgo/ tap n. ాంత్ /tānt/. బంచ్ /ban̄c/ suspicion n. ర్ /cīr/. n. ఫూలో /phūlō/ swig v. ాలొ /nālo/ target n. ా ొ /dāḍo/ Sunday n. ఊంపర్ /ūmpar/ surrend n. ా ొ /dāḍo/. యా /līyā/. ఒ ొడ్ /odoḍ/ sun n. n. tax n. ర్ /cīr/ tears n. ఖూంద్ /khūnd/. adv. ణ్ /viṇ/. ఁసు /hām̐ su/ tell v. రకా డ్ ి ో /rakālḍīdinō/ tall adj. కఁ /kam̐ /. త ిక /tarika/. adj. n. ాబ్ /dāb/ suppressing n. పూంచ్ /pūn̄c/. రణ్ య్ /nirṇay/ swallow v. prop. v. గుమాన్ /gumān/ sustain v. ం ాణి /cintāṇi/ support adv. గలోజ్ /galjō/ swap n. ా ి /rāsi/. T జ ే ా /mējā/ tail n. రూం ల్ ీ /rūṅglī/. రూప్ /rūp/ stuck adj. n. బలావ్న్ /balvān/ structure n. ప ి న ి /parisina/ sweater గరమ్ కోట్ /garam kōṭ/ sweating ఉకోళ్మా ర్ ే /ukḷōmārēr/ ఉమస్ /umas/ sweeper బా ే ా ో /bārēvāḷō/ sweepings n. ఆ ల్ /āmli/ tandem adv. ఇమాన్ /imān/ sweat n. n. ఉంపర్ఁ /umpram̐ / tamarind n. వ ే ళ్ /dēvaḷ/ teak tree n. adv. జ ద్ /jaldi/ sugar n. n. ఖోజ్ వ ా /khōj vatā/ summary n. n. ట్మటా /mīṭmaṭāyi/ swell v. హ ాల్ /havāl/ surroundings ఆస్ ాస్ /āspās/ survive v. . n. ా ి /rāsi/ sweet adj. prop. ో ాక్ /chōḍkā/ stroke v. ేల్ /vēl/. జలమ్ /jalam/ temple /gati/. టొ /mīṭo/ sweet eatables n. త క ి /tarika/ submit n. n. v. గుం ా ొ /guntāgo/. ేల్ /vēl/ sudden adj. సకక్ర్ /sakkar/ sugar cane n. ికుక్ /dikku/ suppress v. సదు /sadu/ stuttering ో ల్ /tōtli/ style n. ఁసు /hām̐ su/ tearing n. ఛఁప్కే ి /cham̐ pkēsi/ suddenly adj. పుం డ్ /pun̄cḍi/ పూంచ ినఁ /pūn̄caḍinam̐ / tailor n. stamina n. హ ాలొ జ ే ొ /havālo vējo/ succeeding n. హళజా ి /haḷajāgi/ study క ా ే ొ /kaḷāyēro/ n. ర్ /hār/ strip n. త ొక్ /taḍko/ sunrise n. న ే స యార్ /pēna samiyār/ successor n. లేణిగ్ ణ ే ిగ్ /lēṇgi dēṇgi/ swarm n. సూటి /sūṭi/ taste v. n. అటట్ గ్ ొ /aṭṭaggo/. లేలఁ /lēlam̐ / taking n. n.

prop. వద ో /vadagō/ to keep v. ోర /dōra/ thread worn by Hindu male on waist కణ్ ో ో /kaṇdōrō/ three num. వస్జొ /vasjo/ to evade v. thing which is made of bamboo to carry the corpse n. ఏర్ /ērju/. అంకిత్ కర్ /aṅkit kar/ to develop v. ాయ్ంక్ ి ో /phyāṅkdinō/ throwing n. n. భూలా ి పడ్జా ేర్ /bhūlāḍi paḍjāyēr/ to face somebody n. స యాఁ /samiyām̐ / tinge n. ఘాల్ /ghāl/ throughout adv. . adv. ొటిట్ /coṭṭi/ thigh n. బా ేనఁ /bāḷēnam̐ / to collect v. ెంకా ేర్ /pheṅkāyēr/. ాళ్ /gāḷ/. న ే ఁ /vēnam̐ / to blame v. జనన్ /janna/ there adv. ఖాట్ /khāṭ/ thinking n. ాప్కర్ /sāpkar/ to give a name ామ్ ా ర్ ే /nām pāḍēr/ to grow n. v. వరస్పత్ /varaspat/ thus n. జ ాన్జ్ /jannāj/ timber లక ి /lakaḍi/ time n. న్ /tīn/ throat n. కోస /kōsa/. ఆజ్ /āj/ this one only ఈజ్ /īj/ this side v. జా ొజట్ /jāḍojaṭ/ thief one n. ఘ య ి ా /ghaḍiyā/. ే /yē/ they ఓజ్ /ōj/ they will be there v. తడ /taḍa/ tiger n. adv.275 temporary ి ె ారు /ghaḍikesāru/ temporary adj. జ ావర్ /janāvar/ tighten v. జ ాన్జ్ /jannāj/. ఈ /ī/ this day n. మార్ /mār/ thread n. num. ాస్ /rās/ to arrange v. స్ /tīs/ this pron. కస్ /kas/. ఘ క ten num. హనుకన్ /hanukan/ tide v. ఏవ్ ి /ēvḍi/ thorny plants n. బ ా /bagā/. n. ఓ /ō/ thought n. n. గురు /ciguru/ ాణు /tāṇu/ tether n. v. హటా /haṭā/ to flatten v. లా ే చు ావఁ /lāḷē cuvāvam̐ / to drift v. దస్ /das/ tender leaf n. ఊ /ū/ that side ఓ డ్ /ōvḍi/ thatch v. n. ాం ొ /sāndo/ thirteen num. ైఁ ైఁ ి /ḍhaim̐ ḍhaim̐ si/ these n. జోకేర్ /jōkēr/ to be stuck v. తలుగు /talugu/ than all ే /sēti/ that n. ీ ా /ḍhīrā/ those pron. ొరంగ్ /bhīnoraṅg/ tip n. adv. కాటోట్ కర్ /kāṭṭō kar/ tile n. ామ్ /sām/ to a larger extent v. కోణ్ /cikṇō/ thickly adv. జాం ాళ్ /jāṅgḷā/ thin adj. adv. పుర ాక్ర్ /puraskār/ to adv. to ే /sē/ throw n. తర్ ె /tarseti/ ే ఁ /tēram̐ / ర thirty num. ఘణో కర్ /ghaṇō kar/ to dribble v. అ ాయ్ ార్ /atyācār/ to balance anything n. బద ామ్ కర్ /badanām kar/ to burn n. గ్ ొ /hārgo/ title n. పరగళ్ ొ /paragaḷgo/ their ఉందూర్ /undūr/ then adv. ాప్ /chāp/ thaw v. రచఁ /racam̐ / thick adj. ధూంక్ /dhūṅk/ thunder v. ఓమా /ōmā/ thereupon adv. తరస్ /taras/. ఢఁ కర్ /ḍham̐ yikar/ to continue ఆంగఁ బ ే ొ /āṅgam̐ baḍēro/ to crouch v. కొ ొ ా /konorā/. చూంటన్ ర్ ే /cūṇṭan rēr/ to become v. ాయ్ ే /vyāgē/ to dwell v. అటక్ /aṭka/ to assault v. లప్జొ /lapjo/ to dedicate v. హజార్ /hajār/ thrash v. ఖాయ్ల్ /khyāl/ thousand num. ఫూం ి /phūṅgi/ tired v. ా ోళ్ /pātḷō/ term n. ఆంగజ్ /āṅgaj/. కేలేర్ /kēlēr/ thinking about కెలె ొ /kelero/ thirst n. క ి ర్ి /ṭhikri/ till that moment adv. v. తరస్ /taras/ thirsty adj. ఒతత్ ఁ /ottam̐ / ఒ ెత్ /otte/ therein adv. ా ా /gāḷā/. గరజ్ ొ /garajro/ Thursday n.

ఖుంద్ ాక్ /khundnāk/ ఁ ాబ్ /aṭāvajūm̐ cāb/ to meet v. ఖాయ్ం ేర్ /khyān̄cēr/ tradition n. ర త్ ొ ప గ్ ొ /raḍto paḍgo/ tumour n. కాబొజ్ /kābjo/ twenty num. ా ి /sāri/. ర్ా /cirrā/ to stop n. ీ ఁ /dīyōm̐ / traditional necklace n. ేల ా ట ే ి /vēla bhāvēṭi/ total n. ేజార్ /bhējrā/ tomb n. వ ీ ణా /dīvaṇā/ tying a plait n. తళ్1 /taḷ/ understood adj. హు ామ్ /hupām/ trip n. ఢఁ U umbrella n. ల ె /vela/ ల ే /vēla/ trousers n. కోల /kōla/ torn off v. ఆ ిత్ /āpti/. ఛూటొ /chūṭo/ uncle n. n. ార్ /ṣār/ traction n. ా న్ /cālni/ traditional custom n. తు ాల /tuvāla/ town. టాపు /moṭāpu/. సుల /sulahā/ tree ఝాడ్ /jhāḍ/ n. ఛ ె క ి ాయర్ /chape sikāyar/. ఖంద్కం /khandkaṁ/ trend n. నకామ్ /nakām/ unripe mango ఆంబా /āmbā/ until then adv. v. అ ోడచ్జకొ /adōḍcajako/ unable to get ోకో uneven ఖాం ా ఖొబా /khān̄cā khobā/ unfair adj. ఇ ిత్ /iḍti/. ఛ ర్ /chatri/ /lidōkōni jū/ unable to imagine v. ఆజ్ /āj/ tomato n. కష్ణ్ /śikṣaṇ/ transfer త ాదల్ /tavādal/ trap n. రూమాల్ /rūmāl/ turmeric హళద్ /haḷad/ turtle n. కుఁ ా ో /kum̐ vārō/ unmuffle బు ొన్ కాడ్ /bucno kāḍ/ unnecessary adj. థమ్ /tham/ to walk n. ఢంగ్/ఇ ిత్ /ḍhaṅg/iḍti/ traditional lamp n. prop. మూ ో గూంత్ /mūḷō gūnt/ tying the edges ా ే ాం ే ో /pāḷē bhāndērō/ treat v. n. ఁ ల్ ో /hām̐ slō/ training n. ా ా /pāḍā/ trick n.276 to to make a noise while chewing n. కాబొజ్ /kābjo/ torture n. ా ే /cāyēni/. క ోటి /kacōṭi/ Tuesday n. ద ా /davā/ trench n. n. ఎకక్జ్ /ekkaj/ /jagati/. జగ . n. adj. అ యా /aniyāyi/ uniformly adj. జగత్ /jagat/ unmarried girl n. ి /di/ twofold n. గడడ్ /gaḍḍa/ turban n. స్ /vīs/ twist ళ్ ే /mēḷ/ లాడ్ ేర్ /molḍāphēr/ twisted వ ి ఘ ఘలా /vaḍi ghalighalāyō/ two num. ఖ ార్ /khatrā/. మ ాణ్ /masāṇ/ tombstone మ ాణేర్బాట /masāṇērbāṭa/ tomorrow n. n. బంజార /ban̄jāra/ tribe adv. n. అటావ until trample v. త ిక /tarika/ tribal adj. ౌసన్ /nausan/ to split v. ఫం ొ /phando/ కి ొ /ḍham̐ yikido/ treaty n. borough n. మూ ో గూంత్ /mūḷō gūnt/ to sink v. మంగళ్ ార్ /maṅgaḷ vār/ tumble v. ాంతణ్ /dāntaṇ/ torch n. ఒ ెత్ ాణు /ottetāṇu/ universe n. స ార్ /savār/ tongue n. ేజ్ /sēj/ touch v. n. ా స్ ి /sāssi/ truss n. బ్ /jīb/ tooth ాంత్ /dānt/ toothpick n. ాల్ /cāl/ to where v. ప్ /chīp/ లా ో /lāgō/ towel n. ం ై ట్ /phaiṇṭ/ trout n. కంటార్ /kaṇṭrā/ true v. ాటే ొ /phāṭēro/ torrent n. జాతర /jātara/ trouble n. v. మామ /māma/. కే డ్ /kēvḍi/ today n. కుఁ ా ి /kum̐ vāri/ unmarried man n. ో ి /gōri/. ార్ /dhār/ tortoise n. ోం క ె ొ /sōn̄cekoni/ unbeatable ఆడం ే /āḍaṁ chēni/ unbound adj. భ ేనఁ /bhaḷēnam̐ / to plait hair n. స ోర్ /sasrō/ underground science జ మ్ ో ాసత్ ం ర్ /jammīrō śāstraṁ/ underneath adj.

ే క్ /rēlki/. ఊంపర్ /ūmpar/ upper layer ొటు ట్ /poṭṭu/ upper one ఉం ర్ ే /un̄cēr/ uppermost adj. wavy క్ ీ /sīk/ urgency adv. మా ేర్ /mārēr/ viper gourd చ ిచ్ం ా /carciṇḍā/ visible adj. ాయ్ ోజేర్సమన్క్ /vyārōjērsamnak/ v. అం ా ే ో ప డ్ /aṅgārērō pahāḍ/ vomit v. ాయ్ర్ /vyār/ warm water గ ొమ్ /garmo/ wage v. n. n. తరూబ్జ /tarbūja/ watery adj. వస్ /vas/ జ్ ే /vēj/ ventricle n. ామ్ /ṭhām/ uvula n. ల ి ోభస్ /ḍhilōbhas/ wander v. హలా /halā/ upstream adv. ో /dhōbi/ waste adj. ఝ ోళ్ /jhagḷō/ waves ొళ్ /jhōgoḷ/ n. ికావజకో /dikāvajakō/ vision నజర్ /najar/ voice n. జా ారణ్ /jāgāraṇ/ walk n. హూబ్ /hūb/ very large adv. warn v. నవన్ ఛఁ /navan cham̐ / wash n. ాకణిణ్ /ḍākaṇṇi/ vote n. n. ణ ే ో /rēṇō/ war n. మా ల్ ో /mārlō/ verse n. ద ా /davā/. ీద్ /gīd/ vertical adj. కాగ్లా /kāglā/ upto brim క ే ో జకో /chipēkōnijakō/ unwashed adj. ోకబాజ్ /dhōkabāj/ view n. ో /dhō/. బదల్ /badal/ vicinity n. n. చు ర్ ేల్ /cunlēr/. ాల్ /cāl/ walking stick టేకన్ ాలేర్ లకీడ్ /ṭēkan cālēr lakḍī/ wall n. గ్ /ghōg/ volcanoes n. ఖీమత్ /khīmat/ vex n. ప ావ్ /paḍāv/ watch n. n. n. vaccinate v.277 untouched untouched adj. చూంటే /cūṇṭēni/. ాబొడ్ /rābḍo/ used one n. ద ేక్ /dankē/ urinated v. నకామ్ /nakām/. n. ఖోబొ /khōbo/ via adv. ఖులా ాక్ /khulānāk/ vanish v. ఓట్ /ōṭ/ ామ్ /dām/ vandalize v. ఖూబ్ఆచ్ /khūbāc/ uproar n. ోడ్ /chōḍ/ wake n. థమ్ /tham/ waive v. బూ ోజ్ /būḍjō/ vegetables n. ఘ ి /ghaḍi/ watchman n. కటా ొ /kaṭāḷo/ /tī/ vicar n. ా /rāji/ waist కడ్ /kaḍ/ wait గం ి ా ే ా ో /gaṇḍigāsēvāḷō/ v. చమాక్న్ /camkān/ ొ ాకేర్ /dhonākēr/. జా ాప్ /jāppā/ very sensitive adj. టికాల్ మార్ /ṭikāl mār/ value n. నకామ్ /nakām/ utensil n. n. లగలేడ్ /lagalḍē/ upon adv. త ాక్ ి /tarkāri/ vein n. కి ొజకొ /kidojako/ useless adj. V vacant ాల్ /ṭhāl/ vessel n. ౌకీ ార్ /caukīdār/ water n. మూ ిద్ ో /mūddinō/ urine n. బొమమ్ /bomma/ violence n. . భులాటి ప గ్ ొ /bhulāṭi paḍgo/ want v. నంజర్ /nan̄jar/. ో ర్ ే /dhōyēr/ washer n. ఘర్ /ghar/ verb v. క ి /kaḍi/. కా ల్ /kāvli/. టోకణి /ṭōkaṇi/ valley flowing with water or wind n. n. ఆ ోచ్ ొ /āccōso/ vent n. హ ోలో /haḷōlō/ wavy adj. ి ార్ /divār/ wan adv. n. ఢఁ ొ /ḍham̐ yiro/ victim n. W ాల్ /cāl/ wager n. బలాడ్ ేర్ /balḍāyēr/ uproot v. ి ాయ్ /ginyā/. ాణీ /pāṇī/ waterfall n. మూత్ /mūt/ urine with bad smell adj. నస్ /nas/ venom n. డ్ ే /sēḍ/ watermelon n. ోఛజకో /bhinōchajakō/ wave n.

అం ా ేర్ ఘావ్ /aṅgārēr ghāv/ wreck v. ఘౌఁ /ghaum̐ / wheel n. ాబ్ /ḍhāb/. ొంకొడ /poṅkoḍa/. n. మాం ర్ ే /māṅgēr/ with adv. కో /kōni/ witness n. క న్ /kacnī/ whose one is this కేర్ /kēr/ why adv. n. రచఁ /racam̐ / willing v. జణేర్ /jaṇēr/. n. క ె ాక్ర్ సందుక్ /cekkār sanduk/ wooden peg n. కతత్ ఁ /kattam̐ / while జ ర్ాక్ వ ా /jarrāk vaḷā/ adj. n. ఘావ్ /ghāv/ wound from burns n. సమమ్త్ /sammat/ way n. పదన్ /padan/. ాం జ ి కో /bhāndijakō/ worry adv. కాకొటి /kākoṭi/ wood cutter రం ాయ్ /rampyā/ wooden box n. కి క ి ి /kiḍiki/ wing n. adv. హ ాయ్ర్ /hatyār/ wear n. pron. కూ /kūyō/. కాఁ కనఁ /kām̐ yikanam̐ / wick n. గ ా /gavāyi/ wizard n. ఖి ల్ /khilli/ wooden post ఖూంటా /khūṇṭā/ wool n. adv. హలే ఁ /halēnijūm̐ / without that adv. హమ్ /ham/ weak adj. తన్ /tan/ worn adj. బ ావ్ర్ /badvār/ weeds n. లాడ్ క ా /lāḍ karā/ wood basin with lot of width n. ావ్ ో /dhvāḷō/ whiteness adj. ణ్ ొ /jītṇo/. ిరర్ /girra/ whelp v. భకత్ /bhakat/ wolf n. మా జ్ /māyij/ without any reason n. ా ి /bhāri/ well n. ామ్ /gām/. రచన /racana/ world n. క స్ ే నఁ /kassēnam̐ /. కటా ొ /kaṭāḷo/. ీ ేర్బ త్ /dīyērbatti/ widow n. ఝడ్ కార్ /jhaḍ kār/ whisper n. అం ొ ో /aṅgoḷō/ whisk v. ావ్ణిణ్ /gvāṇṇi/ will n. ాస్ /rās/ west n. కామ్ /kām/. ఊం ాల్ /ūn̄cāl/ wet adv. n. ాజా /vājā/ work n. ఘూఁస్ ఘూఁస్ /ghūm̐ s ghūm̐ s/ whistle n. ొంకొ ా /poṅkoḍā/ winnow grain వ ా ర్ ే /varāḍēr/ winter n. జగ్ ే /jagsē/. ాయ్ర్1 /pyār/. ే య ి ా /bhēḍiyā/ woo v. 278 wreck గ్ ొ /hārgo/ win v. గుం ర్ ే /guntēr/ wedding celebration టే ో /ṭēḷō/ Wednesday n. ఆపణ్ /āpaṇ/. ంజోడ్ /bhin̄jōḍ/ న్ /bhīn/ what కాఁ /kām̐ yi/ wheat adj. ల ి ల్ /pilla/ where n. ీంటి /sīṇṭi/ white adj. ోడ్ /phōḍ/ wilt v. n. ాయ్ ర్ ే /pyārēr/. n. . టొలేర్ /hāṭolēr/ within v. అం ో ొ /aṅgōḷo/ whirlwind n. జగత్ /jagat/. బాఁయాఁ /bām̐ yām̐ / works n. బ ా ాకేత్ ొ /banā tāktēro/ wealth కమా /kamāyi/ weapon n. గలేక్ ొ /galkēro/ whip ాఁ ట్ /cām̐ mṭo/ whirlpool adj. v. adj. ే ొ /jītēro/. ాహత్ /tāhat/ wound n. ాలొ/నకామ్ /ṭhālo/nakām/ without any similarity ద్ ే ే /bhēdchēniju/ without any worry బ ా రం ి /banā randi/ without movement n. ఘ ొజకొ ార్ /ghaḍojako visrā/ ల ే /vēla/ worker n. కలప్ /kalap/ weight n. v. ే /yēti/ withdrawal n. ాండ్ /rāṇḍ/ wife n. లు ామా /vīlunāmā/ హుఁస్ /hum̐ s/ will be there v. ఁయా ో /śim̐ yāḷō/ wish v. కూణ్ /kūṇ/ whore v. v. అటక్ ొ /aṭak go/ weave గూంత్ /gūnt/ weaving n. ఊన్ /ūn/ word n. n. ద స్ ే క్ /dassēk/ whinny v. లారఁ /lāram̐ / with carelessness అటకేళ్ ే జకొ /aṭakḷēti chēnijako/ with discipline మలాజే /malājēti/ with hunger భూకే /bhūkēti/ with interest హట్ /haṭ/ with this pron. ాయ్రజకణో /pyārajakaṇō/. ోలేర్ /tōlēr/.wax wax n. ే ాళు /vērāḷu/ window n. n. ావ్ ో /dhvāḷō/ who pron. ఁ /hām̐ yi/ worth n. prop. v. బాఁయాఁ /bām̐ yām̐ / working person n. n. మాయ్ణ్ /myāṇ/ ాట్ /vāṭ/ we pron. ాయ్ర్లఁ /pyārlam̐ / weathered adj.

తూఁ /tūm̐ / టియార్ ాయ్ ి /moṭiyār cyāri/ young sprouts n. ఖ ాప్ /kharāp/. ాట్ /nāṭ/ younger sister of mother n. తూజ్ /tūj/ youth n. బలా ల్ /ballā/ writing లకణి /lakaṇi/ Y yam n. ోనఁ /tōnam̐ / yourself n. n. వరస్ /varas/ వఁ /hāvam̐ / yesterday n. బ ాగ ే ొ /banāgatēro/ zero writing a number ఆంక్ లకేర్ /āṅk lakēr/ wrist n. year n. గలత్ /galat/. సునన్ /sunna / .) pron. బ ా మార్ /bagāyi mār/ yellow colour ి ొరంగ్ /piḷoraṅg/ you (sg. కా న్ /kānni/ yes v. Z zeal n. కాకి /kāki/ youngster n. ముకిక్ /mukki/ wrong n. తమ్ /tam/ yard n. కాల్ /kāl/ yield n. n. జోర్ /jōr/ zero num. న జ ే ాన్ /navējavān/ young lady n. కొటట్ ం /koṭṭaṁ/ yawn v.279 wretch wretch n. సకక్ర్ గంద్ /sakkar gand/ you pron. ా ోజకొ ాంటా /pācōjako pāṇṭā/ yoke n. న ేజ ాన్ /navējavān/ yours pron.

.

ం గ िहन्दी िवभाग Hindi Section .

.

అబ ఁ. अंदर ही अंदर अंध ఆం . క . జ अमीर అ अरहट ర अगर्ल డం अगर्ला డం अधर् అ अलंकृत कर . अलग हो जा ం వఁ. अलग करा अलग हो . వ अनुकूलता క अनुज अनुभिक्त अनुभव अनुभूित अनुमित స ం अनुमित दे ఇ జ अनुसंधान कर ం . ఆ आँतडी आँधी ఆంత ఝ आँसू ఁ . . ఢం अक्षर ఆం॓ अिग्न అం अगर्सर हो బ अचानक జ अच्छा .అ अनुकूल हो వజ . స అ अनार अिनि तता अनीित /న . కణి ణ్ . . క अलग कर .అ . ం अन्तर अ अन्य अन्याय అ . ధఁ अिधकार య . अपराधी अपहास ం अपािहज ం अपूणर्ता अपर्धान अफवाह ం अब అబ ఁ अभय నఁచమ॓ अभाव / अिभनय . . హ॓. अिधक हो వ . ఉమ अशक्तता వం अशु ता अशर्ु ఁ असफल हो असफलता असहाय గ अस्त हो .अँिगया आँसू 283 अ अँिगया ం अंक अंगीकार अंगुल ఇం . గర अभी అ . अंगूर అం अंगूर लता अंचल अंडा ఇం अंत మ . న अंदर . अलग . अवस्था ఈ . ణో अंधकार అం अंधेरा అం अकं ణీ अकस्मात అ న॓ अके ले ం . ం अिभपर्ाय अिभमान గర . अलगा अलमारी అ अवकाश अविध ణు.ఆ अच्छा गुण ణ్ अच्छा (है) ఆ अच्छी तरह . /న अन्वेषण कर ం अपजय अपराध న. आ आ आँख ఆ ఆం ఁ. ॓ अदृ న अधर अिधक . अजीब జల अजीणर् అ अटकल अठारह అ రఁ अदरक అదర॓ స. ం పడ अिस्तत्व अिस्थ హ अस्पताल ద अस्प बोल ణ अस्प ता అం अस्वस्थता ॓ अहंकार గర अिहत గ . अदा कर . ం अंत म अंत हीन క अंतर ఫర॓ अंत्य రఁ अंत्यिकर्या ఘ .ఏ अक्ल అక . ణీ .

उिचत हो వ . ఆంగఁ आगे बढ బ आघात आचरण आचार आज आजकल आज्ञा आज्ञा दे उधार 284 ఠ ఇ ఆ అ ప భ आदमी ఆ . ఆఖ . జ ఆ उ म उ र లం . आफ़त ఆ इ इं दर्जाल ర इं साफ య . సద इन्तजाम कर इमारत బం इशारा మ .ఆ आधा िदन వక आधार . వజ . ం आगे ఆంగఁ. యం इक ा हो భ इच्छा త इच्छा कर ం इजाजत స ం इजाजत दे ఇ జ इज्जत कर ఢఁ इतवार इितहास చ త इधर అతఁ इनाम ఇ . క उिचत गवर् గ ర జ . ర उ रदाियत्व ం . ఠ उँ डेल उकसाना ఉ उिचत వజ . మ . క उ ेश्य उधर ఒతఁ उधार .గ आध्याित्मक ప భ आनन फानन ద . . उदाहरण ఉ . ఏ इस्तीफा ई ईंधन ईष्यार् उ उँ गली . లంక ం आशा कर आ ासन మ आस पास का स्थान ఆ . उत्पि उत्प कर జణే उत्साह స उदय उदर . ర आरं भ आरम्भ कर ణి आराम आयर् आलापन करराग का आवाज आिवष्कार कर ం . ఖ आिखर आिखरी రఁ. ప ణం आकर्मण कर ఢఁ క .ఆ आदर कर ఢఁ आधा అ . .ఆ आसिक्त త आसन आसान ం आहार . ఆఖ . ఛఁ आप3दूर ఓ आबंटन कर आमदनी ఆ आय ఆ आयु ఉమ आयुध హ आयोिजत कर రకం . . उ रािधकारी .आकार आकार आटा ఆ आतप ం आत्मा और परमात्मा संबंधी . . ణ . స आखेट आग అం आग लगा నఁ. उछल उछल पड వచ ళ ప उझक నవ ॓ उठा ले లఁ उड उतना उतने త उतर उतार उतावलापन ద .ఇ . ఇం ఉం . ధ అగ . వణా . इ का ట इस तरह హ .

క ం . .హ उपज ంట उपिरतल ఉంప उपवास उपिस्थत ఁ.వ और भी అ . उमंग उमड . బ उन्माद ం . ం .ఏ ం ओ ठ ओर . ఊంప ऊपर को रग చఁ ऊलजलूल ఝఁ ऋ ऋिष ए एक ఏ॓ एक िदन की यातर्ा ఠ ణొ एक मातर् ఎక एक साग एक ही ఎక एकआदमी ఏ एकांत एकांत म ం .వ उमर् ఉమ . ఊంప . ओस భర औषध ద कटक कटाई किठन कडक कडा कडी कढाव कतर ఆ औ और ఉ . ఆంగ ऊ ऊँचे स्वर से ऊँट ంట ऊधम థ ऊन ऊपर ఊ ఊంప . ఉ क कं कड कं कण कं कर कं गन कं घा कं घी कं ठ कं धा కంకర కంకర ం ం ం ం कं प कं पकं पी कं पन कं बल ం ककडी ॓ ం कचर कछु आ कछोटी క క గర ఆ . ఉమ . ఈ उलझा हुआ ం उलटी కణి ణ్ उल्लास గ उल्लािसत గ उस समय तक ही జ .उ ित कतर 285 उ ित వ . उपािध ర उपाय उफान ఊంపణ్ उबल ఉక ఁ उबला हुआ ఉక उबाल ఊంపణ్.

స काक క काका క काग कागज గ .ఫ काश्तकार జ िकतना క िकतने క िकधर కతఁ िकनारा िकन्तु िकराया िकवाड క िकसान జ िकस्म ఓర की ఓ की तरफ की परवाह कर క की बगल म कीच कीचड कीटक कीडा कीडा मकोडा कीडापौध का नाशक कीडे पड कीमत మ कीित బ कील ల. कहानी చ త का ఓ काँख ం काँच (चूडी) . ధర कमर् న .క कशमकश ం कशीदा ం .ఘ . कू डा .ఘ कमर्चारी ఁ ఁ कमर् ाकरण ఘ . करिणक మ करीबकरीब ౖ ఁ ౖ ఁ ककर् शा బ कजर् . . कु चल जा మ कु छ ద ॓. कु ल िमलाकर ॓ कु ल्ला कर క कु ल्हाडी कु ल(रकम) कू ट ల . ం क నరకం कस క . మంత कीलक ఖ कुँ आ कुं ड .క कसर / कसरत క ర कसूरवार कसैलापन कहाँ కతఁ के ला 286 ॓. ం లఁ काया कारक िचह्न రణ్ कारखाना कारण స ం काकर् कायर् कायर्कर्म ర ం काला काली िम ी का ानंद .ర . काठ ఖ कान दे మ कानाफूँ सी ఁ ఁ काम న . . క कसकर बाँध క . काट .कद्दू कद्दू ం कनस्तर कपडा कपोत క త कब కన कबीला ం कबूतर క త कम ద ॓. कतर् న . బం काँजी ద कांित వ . ద ॓ कु छब ద ॓ कु टी ం कु टुंब ఘ कु ठला कु डबुडा క कु ा कु दरत పకృ कु दाल గడ ర कु म्हार క कु रसी कु स कु ल ఘ . బంట कुं डीदरवाजे की డం कुं दा క कुं भ कुं भकार క कु आँ . .ఘ कायदा ఇ कायम कर బణా.ద कर करछु ल . బ कमरा కమ कमा క कमी / . న कल कलंिबका कलबीता हुआ कलम ం कलमकारी कलशा కణో कलह మ कल्पना कर कल(आने वालासमय) స कवच ఉంప किवता की पंिक्त . ద ॓ कम हो నవ कमजोर हो जा వం कमजोरी వం . कू द कू प कू बड कृ िष के ఓ के अलावा న के कारण ణ ణ్ ఁ के नजदीक ఢఁ के पास ఢఁ के बाद చ ఁ के िलए के िसवा జ के िसवाय జ के ला . .

के वल गवर् 287 के वल ఎక कै కణి ణ్ कची త कै फ कै सा ఁ. ల . . ం .బ खर च . ఁ कोट कोटर . . గ खराब हो ఖ . खेत జ . ంక कै से ఁ को को छोडकर జ कोई ణి . खरगोश స खरहा స खराब कर ख ची ం खुजली खुटक చ खुरच खुरार्टे ले खुल ళఁ खुली जग़ह ౖ खुल्लमखुल्ला లం खुश्क खून . गम गवर् గర . खािवद ధణి िखला िखलाफ िखसक క खच ख चा तानी ం ग गंदगी गंध ఁ गंभीरता ఊం गणन गधा గ .జ డ గ దణ్ గ . . నర . कोयल బ कोिशश कोहनी . क्लकर् మ िक्ल క क्षण ఘ क्षमा క क्षमा कर క क्षरण क्षीण हो నవ क्षीण हो जा వం क्षीर కణి ణ్ ख खंड ఖం खंडहर खंदक ఖం కం खंभा థం खजूर ఖ खटखटा ం खटमल న ख ा . ం खडा कर థ . గర .గ . खेती बारी खेल ర खैरात ధర खो खो ले खोद खौला . క कौन िक्त ణ్ कौपीन క कर्म . खडा हो బ खड्ग త खतम कर खतरनाक (घटना) ఖ खतरा ఖ खन खिनज ఖ జం खिनतर् ర खबर ఖబ . गमन गरज गरदन गरीब ఢం . . खा खाँसी ఁ खाई ఖం కం खाज खाता खाितर खाद ద खानदानी या क़ौमी रीित िरवाज्अ ఇ खाना खाल . త క. ణి कौआ . . कर्ािन्त ం कर्ीडा ర कर्ोध . गरीबी గ गजर्मघ े का గర गभर् .వ ख्वाब సప గ . ళ . कोठरी కమ कोण कोना ం कोना (म) कोप कोमल ం .