P. 1
ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

|Views: 261|Likes:
Published by akiGR

More info:

Published by: akiGR on Feb 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2011

pdf

text

original

Θανατική Ποινή: η εσχάτη των ποινών

H θανατική ποινή αποτελεί ένα από τα πιο
αμφιλεγόμενα ζητήματα της
αντεγκληματικής πολιτικής, ως πος την
οθότητα και τη σκοπιμότητά της! "#τό
σ#μ$αίνει %ιότι στη θεώηση το#
ζητήματος σ#μπλέκονται η κοινή γνώμη,
οι νόμιμοί της εκπόσωποι καθώς και
επιστημονικοί παάγοντες, χωίς οι
από&εις το#ς να παο#σιάζο#ν πάντα
σημείο επαφής!
H %ιάσταση α#τή από&εων μποεί έως ένα
$αθμό να εμηνε#θεί! 'ατά το πλείστον, το
κοινό θεωεί τη θανατική ποινή ως
σ(μ$ολο ασφάλειας και ως $ασικό μέσο
πειστολής της εγκληματικότητας! '#ίως
όμως αποτελεί για πολλο(ς τον μονα%ικό
τόπο από%οσης %ικαιοσ(νης,
ικανοποίησης ) εκτόνωσης οισμένων
αχεγόνων τάσεων το# ανθώπινο# εί%ο#ς
και ε*ιλασμο( το# εγκληματία για την
απεχθή πά*η το#, τον μονα%ικό τόπο να
ελαφώσει ο πόνος των σ#γγενών το#
θ(ματος! +λα α#τά τα
σ#ναισθήματα εκφάζει και η επιμονή και
η επιλογή το#ς να παε#εθο(ν στον χώο
της εκτέλεσης, να την παακολο#θήσο#ν
σαν να επόκειτο για κάποιο *ακο#στό
θέαμα! 'ι αναωτιέται κανείς: ,-ιατί τέτοια
επιθ#μία για .ζωντανό. θάνατο/0
"ντίθετα, οι κ#$ενήσεις αντιμετωπίζο#ν
το θέμα από μια άλλη %ιάσταση,
την ι%εολογική! '#ίως τα φιλελε(θεα
κόμματα, θεωο(ν τη θανατική ποινή ως
ιζικά αντίθετη πος τη φ(ση της
%ημοκατικής πολιτείας και ως α#ταχικό
κατάλοιπο το# παελθόντος πο# μεγαλώνει
το χάσμα ανάμεσα στην ,ε*ο#σία0 και τον
λαό, απ1 τον οποίο πηγάζο#ν ,όλες οι
ε*ο#σίες0! 2λλωστε, οι κοινωνικοί σκοποί
πο# επιτάσσει το πόγαμμά το#ς και οι
σ#νταγματικοί θεσμοί της χώας, πο#
επι$άλλο#ν τον σε$ασμό και την
ποστασία της α*ίας το# ανθώπο#,
#πο%εικν(ο#ν την κατάγηση ή
το#λάχιστον την α%ανοποίηση της
θανατικής ποινής!
3έλος, οι επιστήμονες *εκινώντας από
το#ς σκοπο(ς της ποινής, επι%ί%ονται σε
ατελε(τητες σ#ζητήσεις γ(ω από το εάν η
θανατική ποινή μποεί πάγματι να
ενεγήσει ποληπτικά για τη μείωση της
εγκληματικότητας! 4*ετάζο#ν, με άλλα
λόγια, εάν μποεί ν1 ασκήσει εκφο$ισμό σε
#πο&ήφιο#ς %ολοφόνο#ς ή άλλο#ς %άστες
ανάλογων σο$αών εγκλημάτων!
3α 4πιχειήματα 5πέ και 6ατά
+σοι #ποστηίζο#ν τη θανατική ποινή
θεωο(ν ότι η γενική πόλη&η το#
εγκλήματος ε*ασφαλίζεται καλ(τεα με τη
%ιατήησή της! 4πίσης θεωο(ν πως το
κάτος φανεώνει την α*ία της
ανθώπινης ζωής και τα (&ιστα αγαθά
7όταν π!χ! επι$άλλεται σε πειπτώσεις
εσχάτης πο%οσίας8 μέσα από την επι$ολή
της ποινής! "*ίζει να αναφέω σ1α#τό το
σημείο, ότι σε σ#ζήτηση πο# είχα με
φίλο#ς σχετικά με το θέμα %ιαπίστωσα πως
νέοι άνθωποι μια %ημοκατικής
,%#τικής0 χώας, %ε $λέπο#ν το λόγο γιατί
να %ιστάσει η πολιτεία να στείλει στο
θάνατο εγκληματίες όπως στη πείπτωση
το# "γινίο# ή της 9αιέτη! 2λλωστε
κατέλη*αν πως η εκ%ίκηση και η ηθική
καθώς και σ#ναισθηματική %ικαίωση των
σ#γγενών των θ#μάτων πέπει να
κατοχ#ώνεται από την πολιτεία, ώστε να
μην παίνει ο κόσμος ,το νόμο στα χέια
το#0! :α αναφέω τέλος ότι σε κάτη πο#
έχο#ν καταγήσει τη θανατική ποινή, όταν
κατά πειό%ο#ς α#*άνεται η
εγκληματικότητα, σ#ζητείται η επαναφοά
της, για οισμένα το#λάχιστον εγκλήματα!
Παόλα α#τά πο#θενά $άσει στατιστικών %εν
έχει απο%ειχθεί ότι η θανατική ποινή
αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέσο για
την καταστολή το# εγκλήματος ή της
πολιτικής $ίας! 3α ποσοστά
εγκληματικότητας στις χώες πο#
εφαμόζεται %εν έχο#ν μειωθεί 7ο(τε σε
πειό%ο#ς όπο# οι κατα%ίκες α#*άνονταν
αισθητά8! 2λλωστε, η ί%ια η θανατική
ποινή %εν αποτελεί έγκλημα/ ;κοτώνο#με
%ηλα%ή κάποιον επει%ή σκότωσε, για να
%ι%ά*ο#με ότι %εν πέπει να σκοτώνο#με,
γιατί η ανθώπινη ζωή έχει απόλ#τη α*ία!
< Παγκόσμια =ιακή#*η των "νθωπίνων
=ικαιωμάτων αναγνωίζει το %ικαίωμα
κάθε ατόμο# στη ζωή και %εν επιτέπει να
#πο$άλλεται κανένας σε $ασανιστήια ή
σε σκληή, απάνθωπη και ε*ε#τελιστική
μεταχείιση!
9ιλάμε για μια ποινή μη αναστέ&ιμη! ;την
πείπτωση της θανατικής ποινής η
%ικαιοσ(νη %εν μποεί να μετατέ&ει ή να
ανακαλέσει την απόφαση! < επανόθωση
της α%ικίας είναι α%(νατη! 6αι η α%ικία της
θανατικής ποινής %εν #πάχει μόνο στο
>?@ABC , η ,Dωή το# :τέι$ιντ -κέιλ0
$ασίστηκε σε αληθινά γεγονότα! Θ#σιάζει
λοιπόν η πολιτισμένη κοινωνία μας τη ζωή
έστω και ενός αθώο# ανθώπο#,
ποκειμένο# να κατα%ικαστο(ν όλοι οι
ένοχοι/ =εχόμαστε τις παάπλε#ες
απώλειες με γνώμονα το ,κοινό καλό0/
"κόμα όμως κι αν %εν #πάχει α%ικία, και το
έγκλημα έχει όπως ακι$ώς το ε*έτασε το
%ικαστήιο, μποεί μια ανθώπινη
ετ#μηγοία να αποφασίσει την αφαίεση
μιας ζωής/ -ια να επι$ληθεί μια θανατική
ποινή σημασία %εν έχει μονό το έγκλημα!
Eόλο παίζο#ν επίσης, ο %ικηγόος το#
κατηγοο#μένο# 7αναλόγως με την
οικονομική το# κατάσταση8, η καταγωγή
το#, 7το FGH των ανθώπων πο#
ο%ηγο(νται σε ηλεκτική καέκλα στην
"μεική είναι μα(οι8, η κ#$ένηση της
χώας 7σ#ντηητική, ποο%ε#τική8, ο
%ικαστής ακόμα και τα μέσα μαζικής
ενημέωσης μέσω της πίεσης πο# ασκο(ν
και σε ποια κατε(θ#νση!
2φησα για το τέλος το επιχείημα της
$ανα#σότητας της ποινής! 3όσο για το
μελλοθάνατο, όσο και για τον εκτελεστή! I
μεν μελλοθάνατος γνωίζοντας το θάνατό
το# #πο$άλλεται σε μια αφόητη
%ια%ικασία αναμονής 7&#χική $ία8 ο %ε
,%ήμιος0 αποκτηνώνεται ο ί%ιος μέσα από
την όλη %ια%ικασία!
J3ο πώτο και πιο ισχ#ό ίσως επιχείημα
#πέ της θανατικής ποινής είναι η ισά*ια
ανταπό%οση! JKνα %ε(τεο επιχείημα
είναι η πόλη&η! JKνα άλλο επιχείημα
σχετίζεται με την %ικαίωση της
οικογένειας το# θ(ματος! J;χετικό με το
ποηγο(μενο επιχείημα είναι το λεγόμενο
.>LMNOPA., η %#νατότητα πο# %ίνεται
%ηλα%ή στην οικογένεια το# θ(ματος να
ποχωήσει μποστά! J;ήμεα οι τεχνικές
ε*ιχνίασης ενός εγκλήματος 7QRS TANTN
κλπ8 είναι πολ( α*ιόπιστες και έχο#ν πολ(
μική πιθανότητα λανθασμένης
εκτίμησηςJ < ισό$ια κάθει*η %εν εγγ#άται
ότι ο εγκληματίας %εν θα σκοτώσει *ανά!
J< θανατική ποινή είναι σ#χνά η μόνη
λ(ση απέναντι στην κοινωνική
κατακα#γή! J< θανατική ποινή είναι η
μόνη ποινή πο# %ε μποεί να αγοαστεί,
να %εχτεί αναστολή κλπ! J< θανατική
ποινή κοστίζει λιγότεο από την ισό$ια
κάθει*η!
J< κοινωνία πέπει να ποχωήσει πέα από
το σ(στημα .οφθαλμός αντί οφθαλμο(.!
3ο σ(στημα α#τό είναι αναχονιστικό, και
%ημιο#γεί έναν φα(λο κ(κλο $ίας!
JΠώς γίνεται να %είχνο#με ότι η %ολοφονία
είναι ηθικά λανθασμένη μέσω της
%ολοφονίας/
4ίναι ακι$ώς σαν να πολεμάμε για χάη
της ειήνης!
J3ο κάτος γίνεται ένας νομιμοποιημένος
%ολοφόνος με τη %ική μας σ#ναίνεση!
"#τό αποτελεί μια σ(γχονη αντίφαση! "ν
%ίνο#με τη %(ναμη στο κάτος να
%ολοφονεί το#ς πολίτες το#, τότε το#
%ίνο#με τη %#νατότητα να παα$ιάσει και
άλλα %ικαιώματα!
J< θανατική ποινή είναι ποσ$ολή
απέναντι στον ανθώπινο πολιτισμό!
Iι αντιλή&εις των ανθώπων έχο#ν
ποο%ε(σει πάα πολ( για να γίνονται
%εκτές τέτοιες αναχονιστικές νοοτοπίες!
+σο #ποστηίζο#με τις νομιμοποιημένες
%ολοφονίες, %ε μποο(με να
ποχωήσο#με πααπέα και να
αλλά*ο#με τον τόπο με τον οποίο
σκεφτόμαστε! < θανατική ποινή ενισχ(ει
την $ά$αη πλε#ά το# ανθώπο#, %εν
την καταλαγιάζει! -ια να μην αναφεθο(με
στις %ημόσιες εκτελέσεις πο# γίνονται
ακόμα σε πολλά κάτη!
JIι αστ#νομικοί τάσσονται ενάντια στη
θανατική ποινή, παά τα όσα πιστε(ο#με!
Iι αχές είναι απόθ#μες να εφαμόσο#ν
την εσχάτη των ποινών, και τα μέλη το#
%ικαστηίο# εμφανίζονται πιο %ιστακτικά
όσον αφοά #ποθέσεις πο# επι%έχονται τη
θανατική ποινή! 2α τελικά το σ(στημα
%ικαιοσ(νης %ε λειτο#γεί όπως θα έπεπε
να λειτο#γεί!
JIι ογανισμοί ελέγχο#ν τις χώες, αλλά
%εν έχο#ν ακετή %(ναμη για να
εμπο%ίσο#ν .παάνομες. εκτελέσεις!
9ε άλλα λόγια, ανήλικοι εκτελο(νται
ακόμα σε χώες όπως η 6ίνα, οι έγκ#ες
κατα%ικάζονται σε θανατική ποινή στη
;αο#%ική "α$ία, και πάει λέγοντας!
J;#χνά η θανατική ποινή αποσπά το
εν%ιαφέον από τις οικογένειες των
θ#μάτων και τις στέφει πος το#ς
εγκληματίες!
=εν είναι λίγες οι #ποθέσεις όπο# αντί να
θεωείται ο εγκληματίας .κτήνος., γίνεται
θ(μα το# σ#στήματος, και τελικά, αντί να
%έχεται την κοινωνική κατακα#γή,
%έχεται #ποστήι*η! Πόσο αποτελεσματική
νομίζετε ότι είναι λοιπόν η θανατική ποινή
σε α#τή την πείπτωση από τη στιγμή πο#
η ποινή α#τή επι$άλλεται για λόγο#ς
%ημόσιας %ικαίωσης/
J3ο πιο σημαντικό όμως είναι το ε*ής: <
θανατική ποινή %εν φένει πίσω στη ζωή
το θ(μα!
< οικογένεια νιώθε %ικαίωση αλλά ο
άνθωπος πο# %ολοφονήθηκε %εν
επανέχεται στη ζωή! "κόμα, ποιος μποεί
να αποφασίσει τι θα ήθελε το θ(μα να
γίνει/ "ποφασίζο#με εκ μέο#ς κάποιο#
άλλο# λοιπόν/ 3ο μίσος, η εκ%ίκηση, ο
θ#μός %εν γεμίζο#ν το κενό πο# έφεε η
απώλεια ενός ανθώπο#! I μόνος τόπος
να *επεαστεί ο πόνος είναι με τη
σ#γχώεση και το πέασμα το# χόνο#!
"#τό %ε μποεί να γίνει όταν
ανακ#κλώνεται το θέμα της εκ%ίκησης!
Uλέπο#με ότι η πλε#ά α#τή έχει
πεισσότεα επιχειήματα! ;ίγο#α λίγα
είναι α#τά τα οποία $ασίζονται στη λογική,
ενώ πολλά πεισσότεα είναι τα
σ#ναισθηματικής και ηθικής φ(σεως! Πα1
όλα α#τά, ο άνθωπος είναι πάνω απ1 όλα
ένα ον με σ#ναισθήματα! "ν αφήσο#με
α#τήν την πλε#ά μας να ε*αφανιστεί, τότε
πα(ο#με να είμαστε άνθωποι!
=εν *έω κατά πόσο η οικογένεια ενός
θ(ματος μποεί να %ει την κατάσταση
τόσο &(χαιμα! Vστόσο, πιστε(ω ότι θα
ήταν ένα τεάστιο $ήμα για την
ανθωπότητα αν καταφέναμε να
*επεάσο#με την εκ%ικητικότητα μας και
να φανο(με ανώτεοι!

H θανατική ποινή αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα της αντεγκληματικής πολιτικής. Kυρίως όμως αποτελεί για πολλούς τον μοναδικό τρόπο απόδοσης δικαιοσύνης. να την παρακολουθήσουν σαν να επρόκειτο για κάποιο ξακουστό θέαμα. την ιδεολογική. χωρίς οι απόψεις τους να παρουσιάζουν πάντα σημείο επαφής. το κοινό θεωρεί τη θανατική ποινή ως σύμβολο ασφάλειας και ως βασικό μέσο περιστολής της εγκληματικότητας.εκτόνωσης ορισμένων αρχεγόνων τάσεων του ανθρώπινου είδους και εξιλασμού του εγκληματία για την απεχθή πράξη του. Kι αναρωτιέται κανείς: «Γιατί τέτοια επιθυμία για "ζωντανό" θάνατο. ως προς την ορθότητα και τη σκοπιμότητά της.» Αντίθετα. τον μοναδικό τρόπο να ελαφρώσει ο πόνος των συγγενών του θύματος. οι νόμιμοί της εκπρόσωποι καθώς και επιστημονικοί παράγοντες. θεωρούν τη θανατική ποινή ως ριζικά αντίθετη προς τη φύση της δημοκρατικής πολιτείας και ως αυταρχικό κατάλοιπο του παρελθόντος που μεγαλώνει το χάσμα ανάμεσα στην «εξουσία» και τον . Αυτό συμβαίνει διότι στη θεώρηση του ζητήματος συμπλέκονται η κοινή γνώμη. Όλα αυτά τα συναισθήματα εκφράζει και η επιμονή και η επιλογή τους να παρευρεθούν στον χώρο της εκτέλεσης. Kυρίως τα φιλελεύθερα κόμματα. οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν το θέμα από μια άλλη διάσταση. ικανοποίησης . Kατά το πλείστον. H διάσταση αυτή απόψεων μπορεί έως ένα βαθμό να ερμηνευθεί.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->