1 ADOBE PHOTOSHOP 5.

5

Giaùo Trình Caên Baûn
LESSON 01
I – LÔÙP ( LAYER PALETTE )

1) Choïn lôùp :

Nhaáp vaøo teân lôùp hoaëc aûnh thu nhoû cuûa lôùp (Thumbnai) trong Layer Palette

2) Giaáu / Hieån thò hình aûnh cuûa moät lôùp : 3) Taïo lôùp môùi :

Nhaáp vaøo bieåu töôïng con maét (eye icon) cuûa lôùp ñoù trong Layer Palette Caùch thöù 1 : Nhaáp vaøo nuùt Create new layer döôùi ñaùy Layer Palette Caùch thöù 2 : Vaøo menu con ( Pop-up menu ) cuûa Layer Palette choïn leänh New layer

4) Xoùa boû lôùp :

Caùch thöù 1 : Nhaáp choïn lôùp muoán xoùa roài vaøo menu con cuûa Layer Palette choïn leänh Delete layer Caùch thöù 2 : Nhaáp vaø keùo reâ (Drag) lôùp muoán xoùa ñeán bieåu töôïng thuøng raùc (Trash) döôùi ñaùy Layer Palette

5) Thay ñoåi traät töï lôùp :

Nhaáp vaø keùo reâ ( drag ) lôùp ñeán vò trí môùi (trong phaïm vi cuûa Layer Palette) roài thaû chuoät Löu yù : Ñoái vôùi lôùp Background thì ta khoâng theå di chuyeån ñöôïc tröø khi ta ñoåi teân khaùc cho noù (Nhaáp ñuùp vaøo lôùp Background roài nhaán Enter ñeå ñoåi teân cho lôùp naøy laø Layer 0)

6) Noái ( link ) / môû noái ( unlink ) caùc lôùp : 7) Taïo maët naï lôùp ( layer mask ) : 8) Caùc tuøy choïn cuûa lôùp :

Nhaáp vaøo oâ vuoâng beân phaûi bieåu töôïng con maét eye icon) ñeå noái lôùp naøy vôùi lôùp ñang choïn Nhaáp vaøo nuùt Add layer mask döôùi ñaùy Layer Palette + Caùc cheá ñoä hoøa troän (Blending mode) : Normal, Dissolve, Multiply … + Ñoä môø ñuïc cuûa lôùp (Opacity) : Töø 0% ñeán 100% + Duy trì vuøng trong suoát (Preserve Transparency) : Mieàn trong suoát seõ khoâng bò taùc ñoäng neáu tuøy choïn naøy ñöôïc choïn (ñöôïc ñaùnh daáu)

9) Caùc leänh trong Pop-up menu cuûa Layer Palette :

+ New adjustment layer : Taïo lôùp ñieàu chænh ñeå chænh maøu cho nhieàu lôùp cuøng luùc + Duplicate layer : Taïo baûn sao cho lôùp ñang choïn (active layer) + Layer option : Môû hoäp thoaïi Layer options + Merge down : Troän lôùp ñang choïn vôùi lôùp ngay beân döôùi + Merge visible : Troän taát caø caùc lôùp ñang hieån thò + Flatten image : Laøm phaúng hình aûnh (troän taát caû caùc lôùp thaønh moät lôùp duy nhaát)

2 ADOBE PHOTOSHOP 5.5

Giaùo Trình Caên Baûn
II – BRUSHES PALETTE

1) Caùc daïng coï veõ maëc ñònh :
Maëc ñònh Brushes Palette coù moät soá caùc daïng coï veõ vôùi kích côû vaø neùt coï ñaäm nhaït khaùc nhau

2) Thö vieän löu tröõ caùc coï veõ :

Ngoaøi caùc daïng coï veõ maëc ñònh Photoshop coøn coù moät soá caùc daïng coï veõ khaùc ñöôïc löu tröõ trong thö muïc (folder) Brushes. Ñeå taûi caùc coï veõ naøy ta vaøo Pop-up menu cuûa Brushes Palette choïn leänh Load Brushes roài theo ñöôøng daãn sau : C > Programe file > Adobe > Photoshop 5.5 > Goodies > Brushes

3) Caùc leänh trong Pop-up menu cuûa Brushes Palette :

+ New Brush : Taïo moät daïng coï veõ môùi + Delete Brush : Xoùa boû coï veõ ñang choïn (trong Brushes Palette) + Brush options : Thay ñoåi (bieân taäp) daïng coï veõ ñang choïn + Define Brush : Taïo moät daïng coï veõ tuøy bieán (khai baùo moät daïng coï ñaëc bieät) + Reset Brush : Traû laïi cheá ñoä maëc ñònh cho Brushes Palette + Load Brushes : Taûi hoaëc nhaäp theâm vaøo Brushes Palette caùc coï veõ khaùc + Replace Brushes : Thay caùc daïng coï veõ hieän haønh (hieän coù trong Brushes Palette) baèng caùc daïng coï veõ khaùc + Save Brushes : Löu caùc coï veõ hieän haønh

4) Caùch taïo moät daïng coï veõ môùi

a) Vaøo Pop-up menu cuûa Brushes Palette choïn leänh New Brush b) Trong hoäp thoaïi New Brush môùi xuaát hieän nhaäp caùc giaù trò thích hôïp cho coï ñònh taïo xong nhaáp OK coï môùi seõ xuaát hieän trong Brushes Palette III – HOÄP COÂNG CUÏ ( TOOL BOX )

1) Caùch choïn moät coâng cuï :

Nhaáp troû vaøo oâ chöùa coâng cuï muoán choïn trong hoäp coâng cuï ñeå choïn coâng cuï ñoù

2) Caùch choïn moät coâng cuï aån :

Nhaáp vaø giöõ phím chuoät vaøo oâ chöùa coâng cuï ñaïi dieän roài drag ñeán vò trí cuûa oâ chöùa coâng cuï muoán choïn xong thaû chuoät 3) Hoäp maøu Background vaø Foreground : + Maëc ñònh Foreground coù maøu ñen vaø Background coù maøu traéng + Ñoåi maøu cho caùc hoäp naøy baèng caùch nhaáp chuoät vaøo hoäp ñeå môû hoäp thoaïi Color Picker roài nhaáp choïn 1 maøu trong baûng maøu hoaëc nhaäp caùc giaù trò cho caùc thoâng soá maøu xong nhaáp OK maøu vöøa choïn seõ hieån thò trong hoäp naøy. + Muoán traû nhanh hai hoäp maøu Background vaø Foreground veà maøu maëc ñònh (default) ta nhaáp vaøo

nuùt Default trong hoäp coâng cuï (hoaëc nhaán phím D treân baøn phím) + Muoán hoaùn ñoåi maøu cuûa hai hoäp maøu Background vaø Foreground ta nhaáp vaøo nuùt Swap trong hoäp coâng cuï (hoaëc nhaán phím X treân baøn phím

4) Caùc cheá ñoä maøn hình :

+ Nuùt Standard Screen Mode : Cheá ñoä maøn hình thoâng thöôøng (chuaån) + Nuùt Full Screen Mode with Menu bar : Cheá ñoä toaøn maøn hình coù thanh Menu + Nuùt Full Screen Mode : Cheá ñoä toaøn maøn hình (khoâng coù thanh Menu)

3 ADOBE PHOTOSHOP 5.5

Giaùo Trình Caên Baûn
THÖÏC HAØNH LESSON 01
1) Môû caùc file : Art 01 Begin.psd ; Art 01 Final.jpg vaø Intricat.ai 2) Thu nhoû ( Minimum ) file Intricat.ai xuoáng ñaùy maøn hình 3) Keùo file Art 01 Final leân goùc treân beân traùi maøn hình ñeå laøm maãu tham khaûo 4) Keùo file Art 01 Begin ñaët giöõa maøn hình ñeå baét ñaàu coâng vieäc xöõ lyù file aûnh naøy. 5) Duøng coâng cuï Polygonal Lasso taïo 1 vuøng choïn bao quanh hình con cua. 6) Taïo lôùp môùi ( Layer 1 ) baèng caùch nhaáp vaøo nuùt Create new layer döôùi ñaùy Layer Palette 7) Nghòch ñaûo vuøng choïn baèng caùch vaøo Select > Inverse ( hoaëc nhaán Ctrl+Shift+i ) 8) Nhaáp vaøo oâ maøu Foreground ñeå môû hoäp thoaïi Color Picker. 9) Choïn maøu ñoû ( H : 0 ; S : 95 ; B : 98 ) roài nhaáp OK. 10) Vaøo Edit > Fill ( hoaëc nhaán Shift+Back Space ) ñeå môû hoäp thoaïi Fill. 11) Trong hoäp thoaïi Fill thieát ñaët : Use : Foreground color ; Opacity : 100% ; Mode : Normal. roài nhaáp OK ñeå toâ maøu ñoû cho vuøng choïn hieän haønh. 12) Khöõ choïn baèng caùch vaøo Edit > Deselect ( hoaëc nhaán Ctrl+D ) 13) Nhaáp vaøo bieåu töôïng con maét ( eye icon ) cuûa lôùp layer 1 trong Layer Palette ñeå giaáu ( hide ) lôùp naøy. 14) Nhaáp choïn lôùp Background trong Layer Palette ñeå kích hoaït lôùp naøy. 15) Duøng coâng cuï Elliptical Marquee taïo 1 vuøng choïn bao quanh laùt chanh. 16) Vaøo Edit > Copy ( hoaëc nhaán Ctrl+C ) ñeå cheùp hình aûnh cuûa vuøng choïn vaøo Clipboard. 17) Vaøo Edit > Paste ( hoaëc nhaán Ctrl+V ) ñeå daùn hình aûnh trong Clipboard vaøo file ñang laøm vieäc. 18) Nhaáp choïn coâng cuï Move ( choïn nhanh baèng caùch nhaán kyù töï V treân baøn phím ) roài duøng coâng cuï naøy di chuyeån laùt chanh ñaët ôû vò trí goùc döôùi beân traùi nhö hình maãu ( file Art 01 final )

19) AÁn giöõ phím Ctrl roài nhaáp choïn lôùp layer 2 ñeå taïo vuøng choïn bao quanh laùt chanh ôû lôùp naøy. 20) AÁn giöõ phím Alt roài duøng coâng cuï Move nhaáp vaø keùo reâ vuøng choïn ñeå taïo ra 1 baûn sao ( baûn sao naøy naèm cuøng lôùp vôùi baûn goác ) roài keùo ñaët baûn sao taïi vò trí goùc döôùi beân phaûi nhö hình maãu. 21) Tieáp tuïc söû duïng kyû thuaät treân ñeå taïo ra theâm 2 baûn sao nöõa vaø ñaët ôû vò trí nhö hình maãu. 22) Khöõ choïn ( Ctrl+D ) roài taïo lôùp môùi ( layer 3 ) baèng caùch nhaáp vaøo nuùt Create new layer döôùi ñaùy Layer Palette. 23) Nhaáp ñuùp vaøo oâ chöùa coâng cuï Rectangle Marquee ñeå môû Marquee Options Palette. 24) Môû tuøy choïn Style roài nhaáp choïn Fixed size sau ñoù nhaäp giaù trò : Width : 9 ; Height : 290 25) Nhaáp coâng cuï Rectangle Marquee vaøo cöûa soå hình aûnh ñeå taïo vuøng choïn fixed size roài keùo vuøng choïn naøy ñaët ôû vò trí nhö hình maãu ( vò trí cuûa thanh maøu chuyeån saéc ). 26) Nhaáp ñuùp vaøo oâ chöùa coâng cuï Linear Gradient ñeå môû Linear Gradient Options Palette. 27) Nhaáp vaøo nuùt Edit trong Linear Gradient Options Palette ñeå môû hoäp thoaïi Gradient Editor. 28) Thieát ñaët maøu cho maãu Gradient baèng caùch nhaáp vaøo con tröôït maøu roài nhaáp coâng cuï eyedropper vaøo maøu muoán choïn trong file maãu ñeå trích laáy maãu maøu naøy. Sau khi trích xong 2 maãu nhaáp OK ñeå ñoùng hoäp thoaïiGradient Editor laïi. 29) Nhaáp vaø keùo reâ coâng cuï Linear Gradient trong vuøng choïn ñeå toâ maøu Gradient cho vuøng choïn nhö hình maãu ( giöõ phím Shift neáu muoán coá ñònh höôùng toâ 1 goùc laø k450 ) 30) Nhaáp ñuùp vaøo oâ chöùa coâng cuï Rectangle Marquee roài nhaäp giaù trò cho tuyø choïn fixed size : Width : 54 ; Height : 290. 31) Nhaáp coâng cuï Rectangle Marquee vaøo cöûa soå hình aûnh ñeå taïo vuøng choïn Fixed size roài di chuyeån vuøng choïn ñaët ôû vò trí nhö hình maãu ( vò trí cuûa hình chöõ nhaät toâ Pattern ) 32) Toâ maøu xanh cho vuøng choïn naøy baèng caùch nhaáp choïn coâng cuï Eyedropper trong hoäp coâng cuï roài duøng coâng cuï naøy trích laáy maãu maøu xanh cuûa hình chöõ nhaät trong file maãu xong nhaáp phím kyù töï X ñeå hoaùn ñoåi maøu giöõa 2 oâ maøu Foreground vaø Background sau ñoù nhaán Ctrl+Back Space. 33) Kích hoaït file Intricat.ai roài vaøo Edit > Select All (hoaëc nhaán Ctrl+A ñeå choïn toaøn boä hình aûnh cuûa file naøy ).

4 ADOBE PHOTOSHOP 5.5

CAÙC KYÛ THUAÄT TAÏO VUØNG CHOÏN PHÖÙC TAÏP 1) Löu vuøng choïn ( Save Selection ) : + Coâng duïng : Löu vuøng choïn ñeå duøng caùc leänh phoái hôïp vuøng choïn hoaëc ñeå duøng khi caàn thieát.Trong hoäp thoaïi Save selection nhaáp OK neáu muoán löu moät caùch töï ñoäng Photoshop seõ töï ñoäng ñaët teân cho vuøng choïn (Alpha 1) . Mode : Normal roài nhaáp OK 37) Khöõ choïn ( Ctrl+D ) roài nhaáp choïn coâng cuï Type trong hoäp coâng cuï ( hay nhaán T treân baøn phím ) 38) Nhaäp doøng chöõ " Creole Classics " vaøo nhö hình maãu. 39) Nhaáp choïn coâng cuï Crop ( xeùn aûnh ) trong hoäp coâng cuï ( hay nhaán C treân baøn phím ). 36) Trong hoäp thoaïi Fill thieát ñaët : Use : Pattern . choïn file muoán löu vuøng choïn (Document) . choïn keânh löu giöõ vuøng choïn ( Channel ) roài nhaán OK 2) Taûi vuøng choïn ñaõ löu ( Load Selection ) : + Vaøo Select > Load Selection + Trong hoäp thoaïi Load Selection choïn teân keânh löu giöõ vuøng choïn trong hoäp Channel roài nhaáp OK.Giaùo Trình Caên Baûn 34) Vaøo Edit > Define Pattern ñeå khai baùo cho Photoshop maãu pattern seõ ñöôïc duøng ñeå toâ 35) Kích hoaït laïi file Art 01 Begin roài vaøo Edit > Fill.Neáu muoán ñaët teân cho vuøng choïn nhaäp teân vaøo hoäp Name .5 Giaùo Trình Caên Baûn LESSON 02 I . Opacity : 100 . + Caùch löu : . 40) Duøng coâng cuï Crop taïo 1 vuøng choïn ñeå xeùn aûnh nhö hình maãu. 3) Taïo vuøng choïn phoái hôïp : Muoán taïo vuøng choïn phoái hôïp ta caàn phaûi coù ít nhaát 1 vuøng choïn ñaõ löu vaø 1 vuøng choïn ñang . 41) Nhaán Enter ñeå leänh Crop ñöôïc thi haønh 43) Nhaáp choïn layer 1 vaø keùo xuoáng ñaët ngay treân lôùp Background. 1 ADOBE PHOTOSHOP 5. 44) Nhaáp vaøo nuùt Create new layer ñeå taïo lôùp môùi ( layer 4 ) 45) Duøng coâng cuï Paint Brush vaø Smudge ñeå toâ veõ vaø queät nhoøe treân lôùp layer 4 taïo hình aûnh nhö ôû hình maãu.Vaøo Select > Save selection .

Trong hoäp thoaïi Stroke choïn caùc tuyø choïn thích hôïp roài nhaáp OK Muoán toâ vuøng choïn baèng maãu Pattern tröôùc tieân ta phaûi choïn maãu duøng laøm Pattern baèng coâng cuï Rectangle Marquee roài vaøo Edit > Define Pattern ñeå xaùc ñònh maãu Pattern duøng ñeå toâ. . Neáu khoâng choïn tuøy choïn naøy. + Nhaáp choïn 1 trong caùc kieåu phoái hôïp trong muïc Operation döôùi ñaây roài nhaáp OK. Trong hoäp thoaïi Fill ta choïn Pattern trong hoäp Use roài nhaáp OK 4) Taïo vuøng choïn laø vuøng vieàn cuûa 1 vuøng choïn ñang hieån thò : Vaøo Select > Modify > Border. Trong hoäp thoaïi Fill choïn caùc tuøy choïn thích hôïp roài nhaán OK 2) Toâ maøu cho ñöôøng vieàn cuûa vuøng choïn : 3) Toâ vuøng choïn baèng maãu Pattern : Vaøo Edit > Stroke.hieån thò trong cöûa soå hình aûnh.COÂNG CUÏ ÑOÙNG DAÁU ( RUBBER STAMP VAØ PATTERN STAMP ) 1) Coâng cuï Rubber Stamp : a) Coâng duïng : Sao cheùp hình aûnh baèng caùc coï veõ b) Caùch söû duïng : + Nhaáp choïn coâng cuï Rubber Stamp trong hoäp coâng cuï.Intersect with Selection : Taïo vuøng choïn môùi laø giao cuûa 2 vuøng choïn II . + Vaøo Select > Load Selection + Choïn teân keânh löu giöõ vuøng choïn muoán phoái hôïp vôùi vuøng choïn hieän haønh.Add to Selection : Taïo vuøng choïn môùi laø toång cuûa 2 vuøng choïn . khi toâ veõ ñeå sao cheùp hình aûnh moãi khi thaû phím chuoät vaø nhaáp trôû laïi coâng cuï Stamp seõ taïo 1 baûn sao môùi vôùi ñieåm khôõi ñaàu laø ñieåm ñaõ laáy maãu 2) Coâng cuï Pattern Stamp : . Sau khi Define Pattern xong ta vaøo Edit > Fill.CAÙC THAO TAÙC VÔÙI VUØNG CHOÏN 1) Toâ maøu cho vuøng choïn : Vaøo Edit > Fill.Subtract from Selection : Taïo vuøng choïn môùi laø hieäu cuûa 2 vuøng choïn . + Giöõ phím Alt vaø nhaáp troû coâng cuï vaøo choå hình aûnh maø ta muoán töø ñoù sao cheùp ra nôi khaùc + Thaû phím Alt roài ñöa troû coâng cuï ñeán nôi muoán taïo baûn sao roài toâ veõ ñeå sao cheùp hình aûnh c) Tuøy choïn Aligned : Tuøy choïn cho pheùp sao cheùp hình aûnh 1 caùch lieân tuïc. 2 ADOBE PHOTOSHOP 5.5 Giaùo Trình Caên Baûn III . Trong hoäp thoaïi Border gaùn 1 giaù trò vaøo hoäp Width ( ñeå xaùc ñònh ñoä daøy moûng cho vuøng vieàn ) roài nhaáp OK.

. 8) Vaøo Select > Grow roài laïi vaøo Select > Similar ñeå môû roäng vuøng choïn. IV . 6) Trong Magic Wand Options Palette thieát ñaët Tolerance : 36 7) Duøng coâng cuï Magic Wand nhaáp vaøo vò trí phía döôùi chieác bình 1 chuùt ( treân chieác maâm xaùm ) ñeå taïo ra 1 vuøng choïn treân chieác maâm. 3 ADOBE PHOTOSHOP 5. 3) AÁn giöõ phím Alt roài duøng coâng cuï Polygonal Lasso veõ vuøng choïn bao quanh 2 cheùn thuûy tinh ñeå vuøng choïn chính ( lôùn ) khoâng coøn choïn caùc ñoái töôïng naøy 4) Vaøo Select > Save selection roài nhaáp OK ñeå löu vuøng choïn vaøo keânh Alpha 1 5) Nhaán Ctrl+D ñeå khöõ choïn roài nhaáp ñuùp vaøo oâ chöùa coâng cuï Magic Wand trong hoäp coâng cuï.a) Coâng duïng : Toâ veõ baèng maãu Pattern b) Caùch söû duïng : + Choïn maãu Pattern baèng coâng cuï Rectangle Marquee roài vaøo Edit > Define Pattern + Nhaáp choïn coâng cuï Pattern Stamp trong hoäp coâng cuï roài duøng coâng cuï naøy ñeå toâ veõ. Art 02 final vaø 02 Text.TAÏO VAÊN BAÛN ( CAÙC COÂNG CUÏ NHOÙM TYPE ) 1) Coâng cuï Type Mask : a) Coâng duïng : Taïo ra vuøng choïn vaên baûn b) Caùch söû duïng : + Nhaáp choïn coâng cuï Type Mask trong hoäp coâng cuï + Nhaáp coâng cuï naøy vaøo nôi ñònh taïo vaên baûn ñeå môû hoäp thoaïi Type Tool + Trong hoäp thoaïi Type Tool choïn caùc tuøy choïn thích hôïp roài nhaäp vaên baûn vaøo cöûa soå vaên baûn + Nhaáp OK ñeå taïo ra vuøng choïn vaên baûn 2) Coâng cuï Type ( Type Tool ): a) Coâng duïng : Taïo ra vaên baûn vôùi maøu tuøy yù vaø coù theå chænh söûa laïi ñöôïc khi caàn b) Caùch söû duïng : + Nhaáp choïn coâng cuï Type trong hoäp coâng cuï + Nhaáp troû coâng cuï vaøo nôi ñònh taïo vaên baûn ñeå môû hoäp thoaïi Type Tool + Trong hoäp thoaïi Type Tool thieát laäp caùc tuøy choïn thích hôïp roài nhaäp vaên baûn vaøo cöûa soå vaên baûn + Nhaáp OK ñeå taïo ra vaên baûn vôùi caùc tính chaát ñaõ ñöôïc thieát laäp. 9) Vaøo Select > Inverse ( hoaëc nhaán Ctrl+Shift+i ) ñeå nghòch ñaûo vuøng choïn. 2) Kích hoaït file Art 02 begin roài duøng coâng cuï Elliptical Marquee taïo vuøng choïn bao quanh chieác maâm maøu xaùm ( bao goàm caû 2 cheùn thuûy tinh nhoû ).5 Giaùo Trình Caên Baûn THÖÏC HAØNH LESSON 02 1) Môû caùc file : Art 02 begin .

Opacity : 100% . Mode : Color Nhaáp OK ñeå toâ maøu xaùm ( foreground ) cho mieáng goå 21) AÁn giöõ phím Ctrl roài nhaáp vaøo lôùp Background copy ñeå taûi vuøng choïn trong suoát ( bao quanh hình aûnh ) cuûa lôùp naøy 22) Vaøo Select > Modify > Boder roài nhaäp giaù trò 2 pixels cho hoäp Width xong nhaáp OK ñeå taïo vuøng choïn ñöôøng vieàn quanh hình aûnh 23) Toâ vuøng choïn vôùi maøu ñen xong khöõ choïn 24) Nhaáp vaøo Eye icon cuûa lôùp Background copy ñeå giaáu lôùp naøy roài kích hoaït lôùp Background. Con : +30 roài nhaáp OK. . 19) Duøng coâng cuï Eyedropper trích maøu töø coå chieác bình ( maøu xaùm saäm ) cho oâ maøu Foreground ñeå duøng maøu naøy toâ cho mieáng goå 20) Vaøo Edit > Fill roài thieát ñaët : Use : Foreground color .10) Vaøo Select > Load Selection ñeå môû hoäp thoaïi Load Selection Trong hoäp Channel choïn Alpha 1 vaø trong muïc Operation nhaáp choïn Intersect with Selection Nhaáp OK ñeå ñöôïc vuøng choïn môùi laø vuøng giao nhau cuûa 2 vuøng choïn ( vuøng choïn Alpha 1 vaø vuøng choïn hieän haønh ) 11) Vaøo Image > Adjust > Brightness/Contrast vaø thieát ñaët : Bri : +10 . 15) Nhaán phím Delete ñeå xoùa phaàn hình aûnh naèm trong vuøng choïn roài khöõ choïn ( Ctrl+D ). 13) Vaøo Pop-up Menu cuûa Layer Palette choïn Duplicate layer ñeå nhaân ñoâi lôùp Background 14) Treân lôùp Background copy duøng coâng cuï Rectangle Marquee keùo 1 vuøng choïn hình chöõ nhaät bao quanh vaø lôùn hôn hình chieác maâm 1 chuùt roài nhaán Ctrl+Shift+i ñeå nghòch ñaûo vuøng choïn. 26) Duøng coâng cuï Rubber Stamp chænh söûa laïi hình aûnh beân trong vuøng choïn. 25) Duøng coâng cuï Rectangle Marquee keùo 1 vuøng choïn hình chöõ nhaät treân mieáng goå maøu xanh ñeå duøng vuøng choïn naøy laøm maãu toâ Pattern. 27) Duøng coâng cuï Eyedropper trích laáy maãu maøu ñoû saäm cuûa con toâm cho oâ maøu foreground. 16) Duøng coâng cuï Move di chuyeån hình aûnh cuûa lôùp Background copy vaøo ngay giöõa nhö hình maãu 17) Duøng coâng cuï Magic Wand nhaáp vaøo mieáng goå maøu xanh ñeå choïn mieáng goå naøy 18) Vaøo Select > Modify > Smooth roài nhaäp giaù trò 2 pixels xong nhaáp OK ñeå laøm möôït vuøng choïn. 12) Duøng coâng cuï Rubber Stamp ñeå sao cheùp con toâm naèm giöõa cuûa haøng thöù 3 töø treân xuoáng vaø ñaët con toâm naøy treân lôùp môùi ôû vò trí nhö hình maãu.

32) Kích hoaït lôùp Background copy roài duøng coâng cuï Type nhaäp doøng chöõ nhö hình maãu 33) Kích hoaït file 02 Text roài duøng coâng cuï Move keùo thaû doøng text vaøo file 02 begin sau ñoù ñaët ôû vò trí nhö hình maãu. 1 ADOBE PHOTOSHOP 5.PATHS 1) Caùc ñöôøng Paths : Thöôøng ñöôïc taïo baèng coâng cuï Pen hoaëc töø caùc ñöôøng vieàn cuûa vuøng choïn 2) Paths Palette : a) Caùc nuùt leänh döôùi ñaùy Paths Palette : + Fill Paths with foreground color : Toâ maøu foreground cho vuøng giôùi haïn bôûi ñöôøng Paths + Stroke Paths with foreground color : Toâ ñöôøng vieàn ñöôøng Paths baèng maøu foreground . 4 ADOBE PHOTOSHOP 5. 30) Giöõ nguyeân vuøng choïn vaøo Edit > Define Pattern xong khöõ choïn roài laïi vaøo Edit > Fill 31) Tronghoäp thoaïi Fill thieát ñaët : Use : Pattern . Opacity : 100% .28) Vaøo Edit > Fill roài thieát ñaët : Use : Foreground color . Mode : Color roài nhaáp OK ñeå toâ maøu ñoû naøy cho vuøng choïn.5 Giaùo Trình Caên Baûn LESSON 03 I .5 Giaùo Trình Caên Baûn 29) Choïn maøu ñen cho Foreground roài vaøo Edit > Stroke sau ñoù nhaäp giaù trò 2 pixels cho hoäp Width vaø choïn tuøy choïn Inside xong nhaáp OK ñeå toâ ñöôøng vieàn maøu ñen cho vuøng choïn. Opacity : 100% . Mode : Normal roài nhaáp OK ñeå toâ toaøn boä lôùp Background vôùi maãu Pattern vöøa taïo xong.

a) Caùch taïo maët naï Quick Mask : Nhaáp vaøo nuùt Edit in quick Mask Mode döôùi ñaùy hoäp coâng cu b) Caùch thoaùt ra cheá ñoä Quick Mask : Nhaáp vaøo nuùt Edit in Standard Mode trong hoäp coâng cuï hoaëc nhaán phím Q.5 Giaùo Trình Caên Baûn III .+ Load Paths as a selection : Taïo vuøng choïn töø caùc ñöôøng Paths + Makes work path from selection : Taïo ñöôøng Path töø caùc ñöôøng vieàn vuøng choïn + Create new Paths : Taïo ñöôøng Paths môùi + Delete current path : Xoùa ñöôøng Path ñang choïn Löu yù : Ñeå giaáu ñöôøng Path ( Turn off Paths ) : Nhaáp vaøo vuøng troáng trong Paths Palette b) Caùc leänh trong pop-up menu cuûa Paths Palette : Töông töï nhö caùc nuùt leänh naèm döôùi ñaùy Paths Palette II .CHANNEL ( KEÂNH ) 1) Töông quan giöõa cheá ñoä maøu vaø soá keânh : Moãi hình aûnh Photoshop coù ít nhaát töø 1 keânh trôû leân. Doutone.MASK 1) Maët naï lôùp ( Layer Mask ) : Duøng ñeå che 1 phaàn. caùc keânh naøy chöùa caùc thoâng tin maøu caáu taïo neân hình aûnh + Hình aûnh Grayscale . 2 ADOBE PHOTOSHOP 5. che toaøn boä hoaëc laøm môø ñeå taïo ra caùc hieäu öùng cho hình aûnh ( Maët naï cuûa 1 lôùp chæ coù taùc duïng ñoái vôùi lôùp ñoù ) a) Caùch taïo maët naï lôùp : Nhaáp vaøo nuùt leänh Add layer mask döôùi ñaùy Layer Palette b) Caùch xoùa maët naï lôùp : Nhaáp vaø keùo reâ Thumbnail cuûa Layer Mask thaû vaøo bieåu töôïng thuøng raùc döôùi ñaùy Layer Palette 2) Maët naï keânh ( Channel Mask ) : Maët naï keânh coù coâng duïng nhö maët naï lôùp nhöng noù aûnh höôûng ñeán toaøn boä caùc lôùp cuûa file aûnh a) Caùch taïo maët naï keânh : + Nhaáp vaøo nuùt Create new channel döôùi ñaùy Channel Palette + Leänh Select > Save selction seõ töï ñoäng taïo ra 1 keânh môùi ( Alpha 1 ) ñeå löu giöõ vuøng choïn hieän haønh b) Xoaù maët naï keânh : Nhaáp vaø keùo reâ keânh muoán xoùa thaû vaøo bieåu töôïng thuøng raùc döôùi ñaùy Channel Palette 3) Maët naï taïm thôøi ( Quick Mask ) : Maët naï Quick Mask chæ hieän höõu 1 caùch taïm thôøi khi thoaùt khoûi cheá ñoä Quick Mask nhöõng vuøng bieân taäp treân maët naï seõ bieán thaønh caùc vuøng choïn. Bitmap vaø Indexd color : Chæ coù 1 keânh .

B vaø keânh toå hôïp ) + Hình aûnh CMYK : Coù 5 keânh ( C.ai 2) Kích hoaït file 03 final roài nhaán Ctrl+A sau ñoù nhaán Ctrl+C 3) Vaøo File > New ( hoaëc nhaán Ctrl+N ) ñeå môû hoäp thoaïi New roài nhaán OK ( ñeå taïo ra 1 taøi lieäu môùi coù caùc thoâng soá veà kích côû. gioángt nhö file 03 final ) 4) Kích hoaït file 03 begin roài duøng coâng cuï Pen veõ 1 ñöôøng Path kheùp kín vieàn quanh hình traùi ôùt 5) Nhaáp vaøo nuùt leänh Load paths as a selection döôùi ñaùy Path Palette ñeå chuyeån ñoåi ñöôøng Path thaønh vuøng choïn . a) Caùc nuùt leänh döôùi ñaùy Channel Palette : + Load Channel as selection : Taûi vuøng choïn + Save select as Channel : Löu vuøng choïn + Create New Channel : Taïo keânh môùi + Delete current Channel : Xoùa boû keânh hieän haønh b) Caùc leänh trong pop-up menu cuûa Channel Palette : Phaàn lôùn caùc leänh ñeàu töông töï nhö caùc nuùt leänh döôùi ñaùy Channel Palette tröø caùc leänh sau : + Split Channels : Taùch keânh ( duøng ñeå in taùch maøu ) Leänh naøy seõ taùch taäp tin aûnh coù nheàu keânh ra thaønh caùc taäp tin töông öùng vôùi soá keânh maøu ban ñaàu Moãi taäp tin seõ chöùa 1 keânh rieâng reõ ( aûnh traéng ñen ) + Merge Channels : Troän keânh Leänh naøy duøng ñeå taùi keát hôïp caùc keânh rieâng reõ ( traéng ñen ) ñeå phuïc hoài laïi hình aûnh ( maøu ) ban ñaàu 3) Caùc böôùc thöïc hieän leänh troän keânh ( Merge Channel ) : + Môû taát caû caùc taäp tin chöùa caùc keânh rieâng reõ ñònh keát hôïp roài kích hoaït 1 trong nhöõng keânh hình aûnh ñoù + Vaøo pop-up menu cuûa Channel Palette choïn leänh Merge Channels + Trong cöûa soå Merge Channels choïn cheá ñoä maøu thích hôïp roài nhaáp OK + Trong hoäp Merge xaùc nhaän caùc keânh maøu töông öùng cuûa taäp tin roài nhaáp OK 3 ADOBE PHOTOSHOP 5.G. ñoä phaân giaûi ..K vaø keânh toå hôïp ) Löu yù : Ngoaøi caùc keânh caù theå vaø keânh toå hôïp coøn coù caùc keânh khaùc ñöôïc taïo ra theâm trong quaù trình xöõ lyù aûnh ñöôïc goïi laø caùc keânh Alpha 2) Channel Palette : Vaøo Window > Show Channel ñeå hieån thò Channel Palette. maøu background .M..5 Giaùo Trình Caên Baûn THÖÏC HAØNH LESSON 03 I . vaø Intricat.XÖÕ LYÙ AÛNH TRAÙI ÔÙT 1) Môû caùc file : 03 begin.+ Hình aûnh GRB : Coù 4 keânh ( R. 03 final .Y.

1) roài nhaán Ctrl+V ñeå daùn hình traùi ôùt vaøo file naøy ( treân lôùp Layer 1 ) 9) Nhaán Ctrl+V laàn nöõa ñeå daùn theâm 1 hình traùi ôùt ( treân lôùp Layer 2 ) 10) Duøng leänh Free Transform ( Ctrl+T ) ñeå xoay vaø dôøi chuyeån hình 2 traùi ôùt ñeán ñaët ôû vò trí nhö hình maãu 11) Taïo lôùp môùi ( Layer 3 ) roài duøng coâng cuï Pen taïo vuøng choïn xong toâ vuøng choïn baèng maãu Pattern ( file Intricat ) sau ñoù chænh maøu cho Pattern baèng caùch nhaán Ctrl+U ñeå môû baûng chænh maøu Hue/Saturation : Thieát ñaët : Choïn Colorize . Lightness : . Hue : 50 . choïn tuyø choïn Uniform roài nhaáp OK 22) Nhaán Ctrl+U roài thieát ñaët : Choïn Colorize .27 xong OK 23) Link taát caû caùc lôùp tröø lôùp Background roài vaøo Layer > Merge Link 24) Kích hoaït lôùp Background roài toâ maøu Gradient nhö hình maãu 25) Duøng coâng cuï Rectangular Marquee keùo taïo vuøng choïn lôùn gaàn baèng cöûa soå hình aûnh 26) Vaøo Select > Feather roài nhaäp giaù trò 15 pixels cho Feather Radius xong nhaáp OK . choïn tuøy choïn Uniform roài nhaáp OK 20) Kích hoaït lôùp Layer 2 roài duøng coâng cuï Polygonal taïo vuøng choïn tröø phaàn cuoáng cuûa traùi ôùt 21) AÙp duïng boä loïc Add noise : Amount : 20 . Lightness : 35 xong nhaáp OK 12) Taïo lôùp môùi ( Layer 4 ) roài duøng coâng cu Polygonal veõ hình ziczac trang trí maøu naâu saäm nhö hình maãu 13) Taïo lôùp môùi ( Layer 5 ) roài taïo vuøng choïn trong suoát cuûa layer 4 baèng caùch giöõ Ctrl vaø nhaáp vaøo lôùp Layer 4 xong toâ maøu traéng cho vuøng choïn roài keùo lôùp naøy ñaët ngay döôùi lôùp Layer 4 15) Khöõ choïn roài duøng coâng cuï Move di chuyeån lôùp Layer 4 sang phaûi 2 phím muõi teân 16) Kích hoaït lôùp Layer 5 roài duøng coï hình nai trang trí nhö hình maãu 17) Duøng coâng cuï Type nhaäp vaên baûn nhö hình maãu 18) Kích hoaït lôùp Layer 1 roài duøng coâng cuï Polygonal taïo vuøng choïn tröø phaàn cuoáng cuûa traùi ôùt 19) AÙp duïng boä loïc Add noise : Filter > Noise > Add noise : Amount : 54 . Saturation : 63 . Saturation : 100.6) Nhaáp vaøo vuøng troáng trong Paths Palette ñeå giaáu ( turn off ) ñöôøng Path 7) Nhaán Ctrl+C ñeå copy hình aûnh trong vuøng choïn vaøo Clipboard roài ñoùng ( close ) file 03 begin laïi 8) Kích hoaït file môùi ( Untitled . Hue : 126 .

2 ADOBE PHOTOSHOP 5. 1 ADOBE PHOTOSHOP 5.27) Taïo lôùp môùi Layer 3 roài keùo ñaët lôùp naøy leân ôû treân cuøng 28) Nhaán Ctrl+Shift+i ñeå nghòch ñaûo vuøng choïn xong toâ maøu xanh ñaäm cho vuøng choïn roài khöõ choïn.NHOÙM LEÄNH TRANSFORM .5 Giaùo Trình Caên Baûn II .5 Giaùo Trình Caên Baûn LESSON 04 I .TAÏO HIEÄU ÖÙNG VÔÙI MAËT NAÏ LÔÙP 1) Môû file Watch Ad 2) Duøng coâng cuï Rectangular taïo vuøng choïn quanh chieác ñoàng hoà roài nhaán Ctrl+C 3) Khöõ choïn roài nhaán Ctrl+V ñeå daùn aûnh chieác ñoàng hoà vaøo lôùp Layer 1 4) Duøng coâng cuï Magic Wand nhaáp vaøo maøu neàn ( xanh ) roài nhaán Delete ñeå xoaù neàn naøy 5) Nhaáp vaøo nuùt leänh Add layer Mask ñeå taïo maët naï lôùp cho Layer 1 6) Duøng coâng cuï Gradient ( 2 maøu ñen vaø traéng ) toâ leân maët naï naøy ñeå taïo hieäu öùng môø daàn cho hình aûnh chieác ñoàng hoà.

Hoäp thoaïi naøy chöùa caùc thoâng tin vaø caùc tuøy choïn veà file aûnh nhö sau : + Chieàu roäng ( Width ) vaø chieàu cao ( Heigth ) cuûa taäp tin khi hieån thò ôû möùc 100% ( Actual size ) + Chieàu roäng vaø chieàu cao cuûa taäp tin khi in ra ( Print size ) + Ñoä phaân giaûi cuûa hình aûnh ( Resolution ) .1) Transform vuøng choïn : Ñeå transfom ( laøm bieán daïng ) 1 vuøng choïn ta thöïc hieän caùc böôùc sau : + Taïo vuøng choïn + Vaøo Select > Transform Selection + Keùo caùc nuùt ñieàu khieån ñeå thay ñoåi kích thöôùc vuøng choïn + Nhaáp vaø keùo reâ beân trong khung vieàn hình chöõ nhaät ñeå dôøi chuyeån vuøng choïn + Nhaáp vaø keùo reâ beân ngoaøi khung vieàn ñeå xoay vuøng choïn 2) Transform hình aûnh cuûa 1 lôùp : + Kích hoaït lôùp ñònh transform ( ngoaïi tröø lôùp Background ) + Vaøo Edit > Free Transform + Caùc thao taùc töông tuï nhö thao taùc Transform vuøng choïn ñaõ noùi ôû treân 3) Caùc leänh Transform khaùc : + Edit > Transform > Scale : Phoùng to thu nhoû + Edit > Transform > Rotate : Xoay + Edit > Transform > Skew : Keùo xieân + Edit > Transform > Distort : Bieán daïng theo moïi höôùng + Edit > Transform > Perspective : Bieán daïng theo phoái caûnh + Edit > Transform > Flip Horizontal : Laät ngang + Edit > Transform > Flip Vertical : Laät doïc + Edit > Transform > Numberic : Phoái hôïp nhieàu leänh bieán daïng baèng caùc thoâng soá II .BAÛNG CHÆNH MAØU 1) Chænh maøu vôùi Brightness / Contrast : + Vaøo Image > Adjust > Brightness / Contrast + Keùo con tröôït Brightness : Thay ñoåi ñoä saùng toái cuûa hình aûnh + Keùo con tröôït Contrast : Thay ñoåi ñoä töông phaûn cuûa hình aûnh 2) Chænh maøu vôùi Hue / Saturation : + Vaøo + Keùo maøu ) + Keùo xaùm ) + Keùo Image > Adjust > Hue / Saturation con tröôït Hue : Thay ñoåi saéc ñoä maøu ( xung quanh baùnh xe con tröôït Saturation : Thay ñoåi ñoä baûo hoøa maøu ( tæ leä maøu con tröôït Lightness : Thay ñoåi ñoä saùng toái cuûa hình aûnh 2 ADOBE PHOTOSHOP 5.IMAGE SIZE VAØ CANVAS SIZE 1) Image size ( Kích thöôùc hình aûnh ) : Muoán bieát kích thöôùc ( Image size ) cuûa 1 file aûnh ta kích hoaït file aûnh ñoù roài vaøo Image > Image size ñeå hieån thò hoäp thoaïi Image size.5 Giaùo Trình Caên Baûn III .

Hoäp thoaïi New cho pheùp ta ñaët teân. Mode : RGB . chieàu cao vaø choïn höôùng thay ñoåi kích thöôùc cuûa trang veõ ( nhaáp vaøo 1 trong 9 oâ vuoâng trong muïc Anchor ñeå choïn ñieåm laøm moác cho höôùng thay ñoåi kích thöôùc trang veõ ) 3) Taïo moät file môùi ( New file ) : + Vaøo File > New ñeå hieån thò hoäp thoaïi New. Saturation : +100 . Hoäp thoaïi Canvas size cho pheùp ta thay ñoåi chieàu roäng . 04 final vaø Wave.4 inches . Lightness : -27 roài nhaáp OK 7) AÙp duïng caùc boä loïc cho lôùp Layer 1 : Vaøo Filter > Noise > Add noise roài thieát ñaët : Amount : 32 .6 inches Height : 5. ñoä phaân giaûi vaø cheá ñoä maøu ( Mode ) cho file môùi. nhaáp choïn Gaussian xong nhaáp OK . thieát ñaët kích thöôùc. Hue : +40 . neáu baät tuøy choïn naøy thì laøm thay ñoåi Actual size ) 2) Canvas size ( Kích thöôùc trang veõ ) : Muoán thay ñoåi kích côû trang veõ cuûa 1 file hình aûnh ta vaøo Image > Canvas size. Resolution : 72 . Contents : White xong nhaáp OK. 3) Kích hoaït file 04 Begin roài duøng coâng cuï Rectangle Marquee taïo 1 vuøng choïn khoaûng phaân nöûa ( choå phaàn ngoïn ) cuûa boù maêng xong nhaán Ctrl+C 4) Kích hoaït file môùi roài nhaán Ctrl+V 5) Vaøo Edit > Transform > Rotate 900 CCW ñeå xoay hình aûnh roài nhaán Ctrl+T ( Free Transform ) keùo caùc nuùt ñieàu khieån ñeå phoùng lôùn hình aûnh naøy nhö hình maãu 6) Vaøo Image > Adjust > Hue/Saturation ( hoaëc nhaán Ctrl+U ) roài thieát ñaët : Ñaùnh daáu tuøy choïn Colorize . Backgroud color : Maøu cuûa Background .+ Tuøy choïn Constrain proportions : Duy trì tæ leä hình aûnh khi thay ñoåi kích thöôùc file aûnh + Tuøy choïn Resample Image : Duy trì moái töông quan giöõa Actual size vôùi Print size ( muoán thay ñoåi kích thöôùc aûnh khi in maø khoâng laøm thay ñoåi kích thöôùc aûnh hieån thò ta taét tuøy choïn naøy ñi roài roài thay ñoåi kích thöôùc Print Size ) Löu yù : Khi thay ñoåi ñoä phaân giaûi seõ laøm thay ñoåi Actual size hoaëc Print size ( neáu taét tuøy choïn Resample Image thì laøm thay ñoåi Print size . 3 ADOBE PHOTOSHOP 5.5 Giaùo Trình Caên Baûn THÖÏC HAØNH LESSON 04 1) Môû caùc file : 04 begin .ai 2) Vaøo File > New ( hoaëc nhaán Ctrl+N ) ñeå môû hoäp thoaïi New roài thieát ñaët : Width : 3. + Muïc Contents trong hoäp thoaïi New cho pheùp ta choïn maøu neàn cho file môùi : White : Traéng . Transparent : Trong suoát.

Vaøo Filter > Stylize > Diffuse : choïn Lighten only roài nhaáp OK 8) Kích hoaït file 04 Begin roài duøng coâng cuï Ellitical Marquee taïo vuøng choïn bao quanh hình chieác ñóa xong nhaán Ctrl+C 9) Kích hoaït file môùi roài nhaán Ctrl+V ñeå daùn hình chieác ñóa vaøo file naøy. Hue : 0 Saturation : +10 . 21) Vaøo Layer Palette thieát ñaët Opacity cho lôùp Layer 5 laø 81% vaø lôùp Layer 6 laø 45% 22) Laàn löôït copy vaø daùn hình traùi caø. 25) Duøng coâng cuï Type nhaäp doøng chöõ nhö hình maãu ( Font : Vn Timpani . cuû deàn vaø con caù treân file 04 Begin vaøo file môùi. 23) Duøng leänh Edit > Free Transform ( Ctrl+T ) ñeå xoay vaø ñieàu chænh kích côû cho hình aûnh gioáng nhö cuûa hình maãu 24) Choïn lôùp chöùa hình con caù roài nhaán Ctrl+U sau ñoù thieát ñaët : nhaáp choïn Colorize . 27) Duøng coâng cuï Linear Gradient toâ maøu cho vuøng choïn nhö hình maãu . 13) Nhaán Ctrl+Shift+i laàn nöõa ñeå nghòch ñaûo vuøng choïn roài nhaán phím kyù töï D ñeå reset maøu cho oâ maøu Foreground vaø Background. Regular . 10) Duøng coâng cuï Move di chuyeån hình chieác ñóa ñeán vò trí nhö hình maãu 11) Giöõ phím Ctrl roài nhaáp vaøo lôùp Layer 1 ñeå taûi vuøng choïn trong suoát cuûa lôùp ñoù 12) Nhaán Ctrl+Shift+i ñeå nghòch ñaûo vuøng choïn roài nhaán Delete ñeå xoùa phaàn hình aûnh cuûa chieác ñóa naèm trong vuøng choïn. Lightness : 0 roài nhaáp OK. 14) Taïo lôùp môùi ( layer 3 ) roài vaøo Edit > Stroke roài nhaäp giaù trò 2 pixel cho hoäp Width xong nhaáp OK 15) Vaøo Filter > Distort > Ripple roài thieát ñaët: Amount : 30 . Size : Large xong nhaáp OK 16) Kích hoaït file 04 Begin roài duøng coâng cuï Polygonal Lasso taïo 1 vuøng choïn bao quanh khoaûng 2/3 ( choå phaàn ngoïn ) cuûa 1 buùp maêng roài nhaán Ctrl+C 17) Kích hoaït file môùi roài nhaán Ctrl+V ñeå daùn aûnh buùp maêng vöøa copy vaøo file naøy 18) Duøng coâng cuï Move di chuyeån buùp maêng ñeán vò trí nhö hình maãu ( buùp maêng treân cuøng ) 19) Nhaán Ctrl+V theâm 2 laàn ñeå daùn theâm 2 buùp maêng laàn löôït vaøo Layer 4 vaø Layer 5 20) Duøng coâng cuï Move di chuyeån 2 buùp maêng naøy ñeán vò trí nhö hình maãu. Size : 30 points) 26) Taïo lôùp môùi roài duøng coâng cuï Rectangle Marquee taïo vuøng choïn hình chöõ nhaät ñeå trang trí nhö hình maãu.

30) Duøng coâng cuï Crop ñeå xeùn aûnh nhö hình maãu.Load Swatches : Taûi Swatches ñaõ löu tröôùc kia .SWATCHES PALETTE 1) Caùch hieån thò Swatches Palette : Vaøo Window > Show Swatches 2) Caùch söû duïng : + Nhaáp troû chuoät vaøo oâ maøu trong Swatches Palette ñeå choïn maøu cho Foreground + Muoán löu 1 maøu môùi vaøo Swatches Palette ta taïo maøu ñoù ôû oâ maøu Foreground roài nhaáp vaøo choå troáng trong Swatches Palette.Reset Swatches : Trôû laïi Swatches maëc ñònh . maøu hoøa troän thay theá maøu neàn 2) Dissole : Taïo hieäu öùng " coï veõ khoâ " trong ñoù 1 soá löôïng pixels ngaãu nhieân ñöôïc hoøa troän 3) Behind : Cho hieäu öùng veõ töø maët sau cuûa 1 lôùp ( chæ khaû duïng vôùi vuøng Transparency ) 4) Multifly : Nhaân caùc pixels maøu neàn vôùi pixels maøu hoøa troän 5) Screen : Nhaân caùc pixels maøu neàn vôùi maøu nghòch ñaûo cuûa pixels hoøa troän ( hieäu öùng maøu thuoác taåy ) .5 Giaùo Trình Caên Baûn LESSON 05 I .Replace Swatches : Thay theá Swatches hieän haønh baèng 1 Swatches khaùc .Save Swatches : Löu Swatches ñeå coù theå duøng sau naøy baèng leänh Load Swatches III .CAÙC CHEÁ ÑOÄ HOØA TROÄN ( BLENDING MODE ) Thöïc chaát caùc cheá ñoä hoøa troän laø caùc caùch thöùc ( phöông thöùc ) keát hôïp giöõa caùc pixels phoâng neàn vaø caùc pixels hoøa troän 1) Normal : Cheá ñoä maëc ñònh. Opacity : 100% Mode : Normal roài nhaáp OK ñeå toâ vuøng choïn baèng maãu Pattern.BAÛNG MAØU ( COLOR PALETTE ) 1) Caùch hieån thò Color Palette : Vaøo Window > Show Color 2) Caùch söû duïng : + Kích hoaït oâ maøu Foreground hoaëc Background ñeå tieán haønh pha maøu + Nhaáp vaøo popup . 1 ADOBE PHOTOSHOP 5.28) Kích hoaït file Wave roài nhaán Ctrl+A xong vaøo Edit > Define Pattern 29) Kích hoaït file môùi roài vaøo Edit > Fill sau ñoù thieát ñaët : Use : Pattern .menu ñeå löïa choïn heä maøu vaø thanh maøu thích hôïp + Keùo caùc con tröôït hoaëc nhaäp caùc giaù trò vaøo caùc oâ maøu töông öùng ñeå pha maøu theo yù muoán II . + Caùc leänh trong Pop-up menu cuûa Swatches Palette : .

3 inches .6) Overlay : Hoøa troän coù baûo löu caùc vuøng saùng toái cuûa caùc pixels maøu neàn 7) Soft Light : Cho hieäu öùng aùnh saùng ñeøn pha khueách taùn leân hình aûnh 8) Hard Light : Cho hieäu öùng aùnh saùng ñeøn pha maïnh chieáu leân hình aûnh 9) Color Dodge : Laøm saùng maøu neàn ñeå phaûn aùnh maøu hoøa troän 10) Color Burn : Laøm toái maøu neàn ñeå phaûn aùnh maøu hoøa troän 11) Darken : Löïa choïn caùc pixels saãm maøu ñeå laøm maøu keát quaû 12) Lighten : Löïa choïn caùc pixels saùng maøu ñeå laøm maøu keát quaû 13) Difference : So saùnh caùc giaù trò ñoä saùng cuûa maøu neàn vaø maøu hoøa troän . loaïi tröø maøu saùng hôn 14) Exclusion : Töông töï cheá ñoä Difference nhöng cho hieäu öùng môø dòu hôn 15) Hue : Phoái hôïp ñoä saùng vaø cöôøng ñoä maøu neàn vôùi saéc ñoä maøu hoøa troän 16) Saturation : Keát hôïp ñoä xaùm vaø saéc ñoä cuûa maøu hoøa troän vôùi maøu neàn 17) Color : Hoøa troän coù baûo löu ñoä saùng toái cuûa maøu neàn vôùi saéc ñoä vaø cöôøng ñoä cuûa maøu hoøa troän 18) Luminosity : Keát hôïp saéc ñoä vaø cöôøng ñoä cuûa maøu neàn vôùi ñoä saùng cuûa maøu hoøa troän. Width : 4. Mode : RGB .5 Giaùo Trình Caên Baûn IV . 2 ADOBE PHOTOSHOP 5. Contents : White . 1 ADOBE PHOTOSHOP 5.MARQUEE OPTIONS 1) Caùch hieån thò Marquee Options Palette : Nhaáp ñuùp vaøo oâ chöùa coâng cuï Marquee 2) Caùch söû duïng : a) Feather : Baùn kính môø daàn cho vuøng choïn b) Style : + Normal : bình thöôøng + Contrained Aspect Radio : Duy trì tæ leä coá ñònh cho vuøng choïn ( tæ leä nhaäp cho hoäp Width vaø Height ) + Fixed size : Qui ñònh 1 kích côû chính xaùc cho vuøng choïn ( kích côû nhaäp cho hoäp Width vaø Height ) c) Caùc leänh trong Pop-up menu : + Reset Tool : Traû laïi cheá ñoä maëc ñònh cho coâng cuï ñang söû duïng + Reset all Tool : Traû laïi cheá ñoä maëc ñònh cho taát caû coâng cuï. Height : 5.5 THÖÏC HAØNH LESSON 01 Giaùo Trình Caên Baûn 1) Môû caùc file : Art 05 begin .6 inches Resolution : 72 . 2) Taïo file môùi ( Ctrl+N ) : Name : 05 Work . Art 05 final1 vaø Art 05 final 2.

Opacity : 100% roài nhaáp OK 11) Duøng coâng cuï Move keát hôïp phím Alt ñeå taïo baûn sao cuûa vuøng choïn xong keùo baûn sao naøy ñaët döôùi ñaùy cöûa soå hình aûnh nhö hình maãu 12) Duøng coâng cuï Rectangular Marquee keùo 1 vuøng choïn bao quanh chuøm nho treân file Art 05 Begin roài nhaán Ctrl+C. 5) Nhaáp ñuùp vaøo coâng cuï Rectangular Marquee roài vaøo menu Style choïn Fixed Size : W :310 . H : 46 6) Nhaáp coâng cuï naøy vaøo cöûa soå hình aûnh 05 Work ñeå taïo vuøng choïn fixed size roài keùo reâ vuøng choïn naøy ñaët ôû vò trí treân cuøng cuûa cöûa soå hình aûnh 7) Duøng coâng cuï Pattern Stamp ( choïn tuøy choïn Aligned ) toâ kín maãu Pattern cho vuøng choïn 8) AÙp duïng boä loïc Wave : Filter > Distort > Wave : Number of General : 7 . Mode : Lighten vaø nhaáp choïn tuøy choïn Preserve Transparency xong nhaáp OK 18) Taïo lôùp môùi cho file 05 Work ( Layer 2 ) roài taïo vuøng choïn fixed size : W : 64 . 19) Vaøo Window > Show Color : thieát ñaët maøu cho Background : C : 5% .3) Taïo lôùp môùi cho file 05 Work vaø ñaët teân lôùp naøy laø Border 4) Duøng coâng cuï Rectangular Marquee veõ 1 vuøng choïn nhoû treân chuøm nho cuûa file 05 Begin roài vaøo Edit > Define Pattern. H : 80 ñaët ngay trung taâm cöûa soå hình aûnh. K : 1% xong nhaán Ctrl+Back Space ñeå toâ maøu Background cho vuøng choïn treân Layer 2 20) Kích hoaït file Art 05 Begin roài duøng coâng cuï Polygonal taïo vuøng choïn quanh hình ngoâi sao xong nhaán Ctrl+C ñeå copy hình ngoâi sao vaøo Clipboard 21) Kích hoaït file 05 Work roài nhaán Ctrl+V ñeå daùn ngoâi sao vaøo giöõa vuøng choïn ( treân Layer 3 ) . Mode : Darken . 13) Kích hoaït file 05 Work roài nhaán Ctrl+V ñeå daùn hình aûnh chuøm nho vaøo file naøy 14) Duøng coâng cuï Magic Wand ( Tolerance : 32 ) nhaáp vaøo vuøng aûnh neàn maøu traéng roài nhaán Delete 15) Duøng leänh Free Transform ( Ctrl+T ) chænh söûa hình aûnh chuøm nho nhö hình maãu xong keùo lôùp Layer 1 naøy ñaët döôùi lôùp Boder 16) Duøng coâng cuï Eyedropper trích maãu maøu cuûa chuøm nho trong file maãu roài kích hoaït file 05 Work 17) Vaøo Edit > Fill ( Shift+Back Space ) : Use : Foreground . Y : 95% . Type : Triangle 9) Duøng coâng cuï Eyedropper trích maãu maøu xanh cuûa vuøng hoa vaên trong file Art 05 final 1 10) Vaøo Edit > Fill : Use : Foreground . Opacity : 100 . M : 19% .

Lightness : 0 26) Kích hoaït file Art 05 Begin roài duøng coâng cuï Rectangular Marquee keùo vuøng choïn bao quanh phaàn Text cuûa file naøy xong nhaán Ctrl+C 2 ADOBE PHOTOSHOP 5. Yellow vaø White + Nhoùm maøu Cyan . Magenta .22) Thieát ñaët cho Layer 3 : Opacity : 80% . Height : 3 .5 Giaùo Trình Caên Baûn 27) Kích hoaït file 05 Work roài nhaán Ctrl+V sau ñoù duøng coâng cuï Magic wand nhaáp vaøo vuøng aûnh neàn maøu traéng roài vaøo Select > Similar xong nhaán Delete 28) Giöõ Ctrl roài nhaáp vaøo lôùp chöùa Text ñeå taûi vuøng choïn trong suoát cuûa lôùp naøy 29) Duøng coâng cuï Gradient toâ maøu cho vuøng choïn nhö hình maãu 30) Vaøo Layer > Flaten Image roài ñoåi teân lôùp Background thaønh Layer 0 xong duøng leänh Free Transform ( nhaán Ctrl+T ) ñeå thu nhoû kích thöôùc cuûa hình aûnh laïi 31) Caét vaø daùn hình aûnh vöøa thu nhoû leân treân hình chai röôïu sao cho vöøa khít nhö hình maãu 32) Nhaáp choïn lôùp chöùa hình aûnh nhaõn chai röôïu roài choïn Mode Overla y ñeå taïo hieäu öùng hoøa troän cho nhaõn vaø chai röôïu nhö hình maãu. Hue : 52 . Amount : 100 25) Nhaán Ctrl+U roài thieát ñaët : Choïn Colorize . Green vaø Blue : ( hình 1 ) Khi pha troän 3 maøu naøy vôùi nhau ( 100% ) seõ taïo ra caùc maøu Cyan . Blue vaø Black 2) Caùc moâ hình maøu ( Color Model ) : + Moâ hình RGB : Döïa treân cô sôû 3 maøu chính laø Red . Saturation : 90 . vaø Yellow : ( hình 2 ) Khi pha troän 3 maøu naøy vôùi nhau ( 100% ) seõ taïo ra caùc maøu Red . 1 ADOBE PHOTOSHOP 5.5 Giaùo Trình Caên Baûn LESSON 06 I . Magenta . Green vaø Blue .CAÙC KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ MAØU TRONG PHOTOSHOP 1) Caùc maøu cô baûn : + Nhoùm maøu Red . Green . Mode : Mutiply ( ñeå laøm chìm hình ngoâi sao vaøo neàn ) 23) Link Laye 2 vôùi Layer 3 roài vaøo Layer > Merge Linked 24) AÙp duïng boä loïc Emboss cho lôùp vöøa Merge xong : Vaøo Filter > Stylize > Emboss : Angle : 135 .

a laø maøu bieán thieân töø Green tôøi Red vaø b laø maøu bieán thieân töø Blue tôùi Yellow. + Moâ hình Lab hay CIE Lab ( Centre Internationale d'Eclairage ) : Laø moâ hình maøu coù cung baäc maøu roäng nhaát trong soá caùc moâ hình maøu. ( hình 3 ) Red Red Yellow Yellow Blue Blue Magenta Magenta Cyan Cyan Green Green White Black hình 1 hình 2 2 ADOBE PHOTOSHOP 5. Yellow vaø Black + Moâ hình HSB : Döïa treân cô sôû caùch nhaän bieát cuûa maét ngöôøi.+ Moâ hình CMYK : Döïa treân 4 maøu chính laø Cyan . Hue laø saéc ñoä maøu . Magenta .5 Giaùo Trình Caên Baûn 3) Cung baäc maøu ( Gamut ) : Cung baäc maøu laø taát caû caùc maøu naèm trong 1 khoaûng bieán thieân hoaøn chænh hay noùi caùc khaùc cung baäc maøu laø taäp hôïp con cuûa khoâng gian maøu ( Space Color ) Maét ngöôøi coù khaû naêng nhaän bieát nhieàu maøu hôn khaû naêng cuûa maùy moùc hieån thò hoaëc in ra do ñoù caùc moâ hình maøu laø taäp hôïp con cuûa söï nhaän bieát maøu saéc cuûa maét ngöôøi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . L laø Lightness . Saturation ñoä thuaàn nhaát cuûa maøu ( tæ leä maøu xaùm coù trong maøu ) . Brightness laø ñoä saùng toái cuûa maøu.

2) Bieåu ñoà ( Histogram ) : a) Caùch hieån thò Bieåu ñoà Histogram : Vaøo Image > Adjust > Histogram b) Coâng duïng : Xem xeùt ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng hình aûnh qua ñoà thò bieåu dieån. Hình aûnh ñöôïc xem laø coù chaát löôïng ñaït yeâu caàu neáu nhö coù phaàn Shadow ñaït giaù trò töø 10 trôû xuoáng vaø phaàn Highlight coù giaù trò töø 240 trôû leân c) Caùc thoâng soá veà hình aûnh : + Truïc hoaønh bieåu dieån caùc giaù trò maøu töø toái ñeán saùng ( töø 0 ñeán 255 ) + Mean : Giaù trò ñoä saùng trung bình + Median : Giaù trò naèm ôû khoaûng giöõa + Std Dev ( Standard Deviation ) : Khoaûng bieán thieân cuûa caùc giaù trò maøu . CMYK vaø Lab ñaõ noùi ôû phaàn treân Löu yù : Muoán chuyeån ñoåi qua laïi giöõa caùc cheá ñoä maøu trong Photoshop ta chæ vieäc vaøo Image > Mode roài choïn cheá ñoä maøu mong muoán._ _ _ _ II . CIE Lab RGB hình 3 hình 4 3 ADOBE PHOTOSHOP 5. + Show Clipping : Tuøy choïn ñeå Photoshop thoâng baùo khi chænh quaù ñaø.CAÙC CHEÁ ÑOÄ MAØU ( MODE ) TRONG PHOTOSHOP 1) Bitmap : Chæ coù 2 maøu traéng ñen ñeå hieån thò hình aûnh 2) Grayscale : Duøng thang ñoä xaùm ( 256 saéc xaùm ) ñeå hieån thò hình aûnh 3) Doutone hoaëc cao hôn : Cheá ñoä Grayscale coäng theâm 1 hoaëc nhieàu maøu 4) Indexed Color : Duøng 256 maøu ñeå hieån thò hình aûnh ( thích hôïp vôùi Web ) 5) Multichannel : Duøng maøu cuûa caùc keânh ( channel ) caù theå ñeå hieån thò hình aûnh 6) Caùc cheá ñoä maøu RGB . moãi vaïch sang phaûi laø taêng ñoâi hieäu öùng coøn moãi vaïch sang traùi laø giaûm phaân nöõa hieäu öùng.Coase : Ñieàu chænh möùc ñoä aùp duïng hieäu öùng.5 Giaùo Trình Caên Baûn III .CAÙC BAÛNG CHÆNH MAØU 1) Baûng chænh maøu Variations : a) Caùch hieån thò Baûng chænh maøu Variation : Vaøo Image > Adjust > Variations b) Caùch söû duïng : + Current Pick : Phieân baûn hieän haønh + Con tröôït Fine .

Tieáp tuïc ñöa troû ñeán meùp beân phaûi cuûa ñöôøng bieåu dieån roài ñoïc xem giaù trò Level luùc naøy laø bao nhieâu ( ñaây laø giaù trò phaàn Highlight ).5 Giaùo Trình Caên Baûn b) Caùch söû duïng : + Preserve Luminosity : Tuøy choïn duy trì ñoä saùng toái + Caùc con tröôït Cyan .Green vaø Yellow .Blue : Keùo con tröôït ñeå taêng hoaëc giaûm giaù trò maøu treân con tröôït.d) Caùch ñaùnh giaù : Ñöa troû vaøo khung chöùa bieåu ñoà roài di chuyeån ñeán meùp traùi cuûa ñöôøng bieåu dieån roài ñoïc xem giaù trò Level laø bao nhieâu ( ñaây laø giaù trò cuûa phaàn Shadow ). 3) Baûng chænh maøu Levels : a) Caùch hieån thò Baûng chænh maøu Levels : Vaøo Image > Adjust > Levels ( Ctrl+L ) b) Caùch söû duïng : + Caùc con tröôït Input : Khi keùo chænh caùc con tröôït naøy caùc giaù trò trong khoaûng dòch chuyeån seõ ñöôïc thay theá baèng giaù trò ban ñaàu + Caùc con tröôït Output : Khi keùo chænh caùc con tröôït naøy caùc giaù trò trong khoaûng dòch chuyeån seõ ñöôïc thay theá baèng giaù trò môùi + Thoâng thöôøng ta duøng coâng cuï Eyedropper ñeå thieát laäp caùc ñieåm ñen vaø traéng tuyeät ñoái ñeå caûi thieän ñoä saùng toái cho hình aûnh 4) Baûng chænh maøu Curves : a) Caùch hieån thò Baûng chænh maøu Curves : Vaøo Image > Adjust > Curves ( Ctrl+M ) b) Caùch söû duïng : + Nhaáp vaøo ñöôøng bieåu dieån vaø keùo reâ ñeå chænh söûa. Magenta . thay ñoåi ñoä saùng toái cho hình aûnh + Töông töï nhö Baûng chænh maøu Levels ta coù theå thieát laäp ñieåm ñen vaø traéng tuyeät ñoái ñeå chænh ñoä saùng toái cho hình aûnh 5) Baûng chænh maøu Color Balance : a) Caùch hieån thò Baûng chænh maøu Color Balance : Vaøo Image > Adjust > Color Balance ( Ctrl+B ) 4 ADOBE PHOTOSHOP 5.Red . + Caùc tuøy choïn trongTonebalance : Shadow : Ñieàu chænh toâng maøu saäm Midtones : Ñieàu chænh toâng maøu giöõa ( trung bình ) Highlight : Ñieàu chænh toâng maøu saùng 6) Baûng chænh maøu Replace Color : a) Caùch hieån thò Baûng chænh maøu Replace Color : b) Caùch söû duïng : + Con tröôït Fuzziness : Ñieàu chænh phaïm vi daõi maøu ñöôïc choïn ñeå ñieàu chænh .

Blue Yellow : + 30 10) Nhaáp OK ñeå aùp duïng caùc thieát ñaët .5 Giaùo Trình Caên Baûn THÖÏC HAØNH LESSON 06 BAØI 1 1) Môû caùc file : 06 before . 06 after 2) Kích hoaït file 06 before roài vaøo Image > Adjust > Variations 3) Nhaáp choïn Midtones roài choïn Darker ñeå giaûm ñoä saùng cuûa hình aûnh 4) Nhaáp choïn More Green ñeå giaûm bôùt maøu Magenta 5) Nhaáp tieáp More Yellow ñeå giaûm maøu Blue 6) Choïn tuøy choïn Shadow ñeå chænh toâng maøu toái cuûa hình aûnh 7) Nhaáp choïn Darker ñeå taêng ñoä toái cho hình aûnh 8) Choïn tuøy choïn Highlight ñeå chænh toâng saùng cuûa hình aûnh 9) Nhaáp choïn Lighter ñeå taêng ñoä saùng cho hình aûnh 10) Nhaáp OK ñeå caùc thao taùc chænh maøu vöøa laøm ñöôïc thöïc hieän 11) Vaøo Image > Adjust > Brightness / Contrast : Thieát ñaët : Brightness : +18 .+ Eyedropper : Duøng ñeå choïn maãu maøu muoán ñieàu chænh + Eyedropper+ : Duøng ñeå coäng theâm maãu maøu khaùc vaøo maãu maøu ñaõ choïn ñeå ñieàu chænh + Eyedropper. Yellow vaø Black ñeå ñieàu chænh maøu cuûa con tröôït cho hình aûnh ( keùo sang traùi laø giaûm ( .: Duøng ñeå bôùt maãu maøu ñang choïn ñeå ñieàu chænh + Caùc con tröôït Hue. 1 ADOBE PHOTOSHOP 5. 06 final 2) Vaøo Image > Adjust > Curves ( Ctrl+M ) ñeå môû Baûng chænh maøu Curves 3) Duøng Black Eyedropper nhaáp vaøo ñieåm toái nhaát cuûa hình aûnh ( toùc ) 4) Duøng White Eyedropper nhaáp vaøo ñieåm saùng nhaát cuûa hình aûnh ( aùo ) 5) Nhaáp vaøo ñöôøng bieåu dieån roài keùo reâ ñeán ñieåm coù toaï ñoä 6) Nhaáp OK ñeå aùp duïng caùc thao taùc chænh maøu vöøa laøm 7) Vaøo Image > Adjust > Color Balance ( Ctrl+B ) ñeå môû baûng chænh maøu Color Balance 8) Nhaáp choïn tuøy choïn Preserve Luminosity vaø Midtones 9) Chænh caùc con tröôït Cyan .Green : .10 . Saturation vaø Lightness : Keùo caùc con tröôït naøy ñeå ñieàu chænh maøu cho hình aûnh 7) Baûng chænh maøu Selective Color : a) Caùch hieån thò Baûng chænh maøu Selective Color : b) Caùch söû duïng : + Choïn maøu ñònh ñieàu chænh trong hoäp Color + Keùo caùc con tröôït Cyan. Magenta.) coøn keùo sang phaûi laø taêng ( + ) giaù trò maøu ñöôïc choïn trong hoäp Color.Red : +20 . Contrast : +9 xong nhaáp OK BAØI 2 1) Môû caùc file : 06 begin . Magenta .

Hue : 252 . Lightness : -27 6) Duøng coâng cuï Dodge vôùi tuøy choïn Midtone 30% ñeå taïo caùc quaàng saùng theo yù muoán 2 ADOBE PHOTOSHOP 5. Content : White Mode : RGB xong nhaáp OK 2) Toâ maøu ñen cho lôùp background roài duøng coâng cuï Type mask nhaäp chöõ " SAMPLES " vôùi : Font : Vni aptima . Sa : 100 .bold . Height : 3 . H : 4 inches .11) Taïo 1 vuøng choïn quanh 2 traùi ôùt maøu vaøng caïnh nhau ( rìa phaûi hình aûnh ) 12) Vaøo Image Adjust > Replace Color ñeå môû Baûng chænh maøu Replace Color 13) Duøng coâng cuï Eyedropper nhaáp vaøo 1 traùi ôùt maøu vaøng trong vuøng choïn 14) Chænh caùc con tröôït : Fuzziness : 90 . Re : 72. Hue : . Hue : 40.5 Giaùo Trình Caên Baûn BAØI 4 : Taïo kieåu chöõ ñeïp ( Maãu soá 2 ) 1) Nhaán Ctrl+N roài thieát ñaët : W : 6 inches . Size : 120 points 3) Taïo lôùp môùi Layer 1 roài toâ maøu traéng cho vuøng choïn chöõ 4) Vaøo Filter > Stylize > Emboss roài thieát ñaët : Angle : 135. Saturation : 100 . Re : 72 . Height : 4 inches. Li : 0 . Saturation : . Amount : 130 5) Nhaán Ctrl+U roài thieát ñaët : Choïn Colorize. Content : White Mode : RGB xong nhaáp OK 2) Toâ maøu ñen cho lôùp background roài duøng coâng cuï Type mask nhaäp chöõ " SAMPLES " vôùi : Font : Vni aptima .10 15) Nhaáp OK ñeå aùp duïng caùc thao taùc chænh maøu vöøa laøm roài khöõ choïn ( Ctrl+D ) 16) Vaøo Image > Adjust > Selective Color ñeå môû Baûng chænh maøu Selective Color 17) Choïn Red trong hoäp Colors roài keùo con tröôït Magenta sang traùi : 18 xong nhaáp OK BAØI 3 : Taïo kieåu chöõ ñeïp ( Maãu soá 1 ) 1) Nhaán Ctrl+N roài thieát ñaët : W : 6 inches. Size : 120 points 3) Löu vuøng choïn baèng leänh Select > Save selection > OK ( löu trong keânh Alpha 1 ) 4) Vaøo leänh Select > Modify > Contract : Contract by 2 pixels 5) Löu vuøng choïn : Select > Save selection > OK ( löu trong keânh Alpha 2 ) 6) Khöõ choïn ( Ctrl+D ) roài taûi vuøng choïn Alpha 1 ( Select > Load selection > Alpha 1 > OK ) 7) Phoái hôïp vuøng choïn Alpha 1 vaø Alpha 2 vôùi tuøy choïn Subtract ñeå taïo vuøng choïn ñöôøng vieàn 8) Taïo lôùp môùi Layer1 roài toâ maøu xanh minô cho vuøng choïn xong khöõ choïn ( Ctrl+D ) 9) Nhaán Ctrl+U roài thieát ñaët : Choïn Colorize .20 .bold.

2) Gia soá baèng phím : Ñeå taêng/ giaûm gía trò trong oâ thoâng soá cuûa hoäp thoaïi ta coù theå nhaán phím muõi teân ñeå laøm vieäc naøy. Moãi laàn nhaáp seõ laøm thay ñoåi 1 ñôn vò gía trò nhöng neáu giöõ theâm phím Shift thì laøm thay ñoåi 10 ñôn vò. 3) Cuoän töø baøn phím Ta coù theå cuoän ñeå xem aûnh baèng caùch nhaán caùc phím sau : Nhaán phím Home : cuoän ñeán goùc cao beân traùi Nhaán phím End : cuoän ñeán goùc döôùi beân phaûi Nhaán phím Page Up : cuoän leân treân cuøng ( giöõ Shift ñeå cuoän töø töø ) Nhaán phím Page Down : cuoän xuoáng döôùi cuøng ( giöõ Shift ñeå cuoän töø töø ) 4) Zoom aûnh baèng baøn phím : Nhaán Ctrl vaø phím + ñeå phoùng lôùn aûn Nhaán Ctrl vaø daáu – ñeå thu nhoû aûnNhaán Ctrl+Alt vaø daáu + ( hoaëc daáu – ) seõ phoùng to (hoaëc thu nhoû ) ñoàng thôøi caû aûnh vaø cöûa soå aûnh Nhaán Ctrl+Alt vaø phím 0 ( soá 0 ) ñeå xem aûnh ôû tæ leä 100% 5) Choïn nhanh Layer : Duøng coâng cuï Move vaø nhaáp phím phaûi chuoät leân aûnh ñeå hieån thò 1 pop-up menu roài choïn lôùp trong menu ñoù Neáu muoán choïn nhanh 1 lôùp naøo ñoù boû qua böôùc choïn lôùp trong pop-menu ta nhaán Ctrl+Alt trong khi nhaáp phím phaûi chuoät ( baát kyø ñang söû duïng coâng cuï naøo ) 6) Thu goïn caùc Palette : 7) Ñònh vò cho Palette : Giöõ Alt vaø nhaáp vaøo nuùt Collapse hoaëc nhaáp ñuùp vaøo Tab cuûa Palette ñeå thu nhoû nhaát Palette ñoù Giöõ Shift vaø nhaáp leân Title Bar cuûa Palette ñeå ñöa Palette ñoù ra rìa maøn hình gaàn nhaát Giöõ Shift trong khi di chuyeån Palette seõ laøm cho Palette di chuyeån doïc theo bieân cuûa maøn hình .5 Giaùo Trình Caên Baûn LESSON 07 I – CAÙC THUÛ THUAÄT TRONG PHOTOSHOP 1) Bieán nuùt Cancel thaønh Reset : Trong khi thay ñoåi caùc gía trò trong caùc hoäp thoaïi maø caùc keát quaû khoâng ñaït ñöôïc nhö yù muoán vaø neáu muoán laáy laïi gía trò ban ñaàu thì ta giöõ phím Alt ñeå bieán nuùt Cancel thaønh nuùt Reset.1 ADOBE PHOTOSHOP 5.

. soá 9 cho 90% vaø soá 0 cho 100%.5 Giaùo Trình Caên Baûn II . Neáu nhaán 2 soá lieân tuïc töùc laø nhaäp cho Opacity moät giaù trò chính xaùc 2 ADOBE PHOTOSHOP 5.. soá 2 cho 20% .CAÙCH TAÏO 1 COÏ VEÕ TUØY BIEÁN 1) Taïo 1 phoâng neàn ( toát nhaát laø maøu traéng ) 2) Taïo hình daùng cho coï veõ tuøy bieán theo yù muoán ( toát nhaát laø maøu ñen ) 3) Duøng coâng cuï Rectangular Marquee taïo vuøng choïn hình chöõ nhaät bao quanh hình aûnh coï veõ tuøy bieán 4) Vaøo menu con cuûa Brush Palette nhaáp choïn Define Brush.8) Di chuyeån ñöôøng Path : Duøng coâng cuï Direct Selection nhaáp vaøo ñöôøng Path trong khi giöõ phím Alt seõ giuùp choïn caû ñöôøng Path ñoù sau ñoù thaû Alt vaø keùo reâ ñeå di chuyeån noù 9) Toâ baèng phím Delete : Nhaán Ctrl+Delete ñeå toâ maøu Background cho vuøng choïn Nhaán Ctr+Shift+Delete ñeå toâ maøu Background cho nhöõng mieàn khoâng trong suoát 10) Toâ baèng phím Back Space : Nhaán Ctrl+Back Space ñeå toâ maøu Background Nhaán Alt+Background ñeå toâ maøu Foreground 11) Taûi vuøng choïn trong suoát cuûa 1 lôùp : Giöõ phím Ctrl roài nhaáp leân teân lôùp trong Layer Palette ñeå taûi vuøng choïn trong suoát cuûa lôùp ñoù Muoán taûi theâm nhieàu vuøng choïn khaùc thì giöõ theâm phím Shift 12) Nhaäp giaù trò Opacity cho caùc coâng cuï toâ veõ baèng phím soá : Nhaán phím soá 1 ñeå nhaäp giaù trò Opacity baèng 10% . coï veõ vöøa taïo seõ xuaát hieän trong Brush Palette Löu yù : Ta cuõng coù theå taïo caùc daïng coï veõ tieâu chuaån baèng caùch nhaáp vaøo vuøng troáng trong Brush Palette ñeå hieån thò hoäp thoaïi New Brush sau ñoù gaùn caùc giaù trò thích hôïp cho caùc tuøy choïn roài nhaáp OK YÙ nghóa cuûa caùc tuøy choïn : + Diameter : Ñöôøng kính cuûa coï veõ + Hardness : Ñoä neùt cuûa coï veõ + Spacing : Khoaûng caùch lieân tuïc cuûa coï veõ + Angle : Goùc nghieâng cuûa coï veõ + Roundness : Ñoä troøn cuûa ñaàu coï veõ .PALETTE OPTIONS CUÛA CAÙC COÂNG CUÏ TOÂ VEÕ 1) Mode : Caùc cheá ñoä hoøa troän 2) Opacity : Ñoä môø ñuïc cho coï veõ 3) Fade : Khoaûng caùch hoøa troän daàn daàn 4) Fade to : Hoøa troän daàn vaøo III ..

Size : 9 pt . Lightness : 15 7) Duøng coâng cuï Elliptical Marquee ( vôùi feather : 15 ) veõ 1 vuøng choïn lôùn ngay giöõa cöûa soå hình aûnh. H : 414 . Content : White 3) Duøng coâng cuï Rectangular taïo vuøng choïn hình chöõ nhaät ñeå copy hình aûnh ngöôøi thôï laøm mì sôïi treân file 07 begin roài daùn ( paste ) vaøo file môùi taïo.CAÙCH LÖU VAØ TAÛI CAÙC COÏ VEÕ ( BRUSHES ) 1) Caùch löu caùc coï veõ : + Sau khi taïo xong caùc coï veõ tuøy bieán ta vaøo munu con cuûa Brushes Palelle nhaáp choïn leänh Save Brushes + Trong hoäp thoaïi Save ñaët teân vaø choïn thö muïc ñeå löu roài nhaáp Save 2) Caùch taûi caùc coï veõ ñaõ löu : + Vaøo menu con cuûa Brushes Palette nhaáp choïn leänh Load Brushes + Choïn thö muïc chöùa coï veõ ñaõ löu roài nhaáp ñuùp vaøo teân cuûa coï veõ ñeå taûi coï veõ naøy vaøo Brushes Palette 1 ADOBE PHOTOSHOP 5.IV . 5) Nghòch ñaûo vuøng choïn ( Ctrl+Shift+I ) 6) Nhaán Ctrl+U roài thieát ñaët : Saturation : .5 Giaùo Trình Caên Baûn THÖÏC HAØNH LESSON 07 BAØI 1 1) Môû file 07 Begin vaø file 07 Final 2) Vaøo File > New ( Ctrl+N ) ñeå taïo file môùi : Thieát ñaët : W : 309 . 9) Kích hoaït 07 begin roài taïo vuøng choïn hình chöõ nhaät ñeå copy aûnh caùc traùi ôùt vaøo file môùi nhö hình maãu ( file 07 Final ) 10)Duøng coâng cuï Transform thu nhoû aûnh caùc traùi ôùt roài vieàn maøu ñen ( Stroke : 2 pixels ) cho aûnh naøy roài keùo ñeán vò trí nhö hình maãu 11)Laøm töông töï nhö hình aûnh caùc traùi ôùt cho hình aûnh chai daàu aên 12)Taïo boùng ( Shadow ) cho aûnh caùc traùi ôùt vaø aûnh chai daàu aên nhö hình maãu ( toâ maøu ñen vaø aùp duïng Mode : Overlay ) 13)Nhaäp Text : “ RAPPOTO ANNUAL “ vôùi Font : Times Bold .75 . 8) Nhaán Ctrl+Shift+i ñeå nghòch ñaûo vuøng choïn roài toâ maøu traéng cho vuøng choïn naøy xong khöõ vuøng choïn ( Ctrl+D ). 4) Duøng coâng cuï Polygonal Lasso ( vôùi feather : 2 ) veõ vuøng choïn vieàn quanh khay mì sôïi maøu vaøng. Re : 100 . Kerning : . Mode : RGB .

Content : White Mode : RGB xong nhaáp OK. H : 4 inches Re : 72 . Kerning : 250 vôùi maøu ñen nhö hình maãu 15Nhaäp soá “ 1999 “ vôùi Font : Times . Size : 100 points roài sau ñoù chænh Opacity : 60% cho lôùp naøy. Italic . BAØI 2 : Taïo kieåu chöõ ñeïp ( Maãu soá 3 ) 1) Nhaán Ctrl+N roài thieát ñaët : W : 8 inches . Size : 6 pt . 2 ADOBE PHOTOSHOP 5. 2) Toâ maøu ñoû cho lôùp Background 3) Taïo lôùp môùi Layer 1 roài duøng coâng cuï Rectangular Maquee keùo 1 vuøng choïn hình chöõ nhaät phuû kín nöõa döôùi cöûa soå hình aûnh 4) Toâ maøu Gradient ( 2 maøu ñen & traéng ) cho vuøng choïn 5) Nhaán Ctrl+Shift+i ñeå nghòch ñaõo vuøng choïn 6) Toâ maøu Gradient ( 2 maøu xaùm & traéng ) cho vuøng choïn 7) Khöõ choïn ( Ctrl+D ) roài nhaán Ctrl+A ñeå choïn toaøn boä lôùp Layer 1 8) Vaøo Edit > Cut ( Ctrl+X ) ñeå caét toaøn boä hình aûnh lôùp Layer 1 vaøo Clipboard 9) Duøng coâng cuï Type mask nhaäp chöõ " Chrome " vôùi : Font : Helvetica Bold Size : 120 points 10) Keùo vuøng choïn chöõ naèm ngay giöõa cöûa soå hình aûnh roài toâ maøu traéng cho vuøng choïn 11) Vaøo Select > Modify > Contact : 2 pixels 12) Vaøo Edit > Paste into ( Ctrl+Shift+V ) . Size : 120 points 4) Taïo lôùp môùi Layer 1 roài toâ maøu naâu goã cho vuøng choïn 5) Vaøo Filter > Noise > Add noise : Amount : 60% Choïn Gaussian vaø Monochromatic 6) Vaøo Filter > Blur > Motion blur : Angle : 00 Distance : 5 pixels 7) Taïo Layer 2 roài keùo ñaët Laye 2 ngay beân döôùi Layer1 8) Toâ maøu vaøng nhaït cho vuøng choïn xong di chuyeån Layer 2 sang phaûi vaø xuoáng 2 phím muõi teân.5 Giaùo Trình Caên Baûn BAØI 3 : Taïo kieåu chöõ ñeïp ( Maãu soá 4 ) 1) Nhaán Ctrl+N roài thieát ñaët : W : 540 pixels H : 240 pixels Re : 72 Content : White Mode : RGB xong nhaáp OK.250 vôùi maøu ñoû nhö hình maãu 14)Nhaäp Text : “ CASALINGO INCORPORATED “ vôùi Font : Helvetica Bold Obique . 2) Toâ maøu ñen cho lôùp background 3) Duøng coâng cuï Type mask nhaäp chöõ " SAMPLES " vôùi Font : Vni-aptima Bold .

+ Vaøo Image > Mode > Indexed Color ñeå hieån thò hoäp thoaïi Indexed Color : . Khi xuaát taäp tin cho quaù trình in 4 maøu ta phaûi chuyeån ñoåi sang cheá ñoä CMYK. ñaây coøn laø cheá ñoä trung gian ñeå chuyeån ñoåi sang cheá ñoä Bitmap hoaëc Doutone.13) Link ( noái ) lôùp Layer 2 vôùi lôùp Layer 1 roài vaøo Layer > Merge linked 14) Vaøo Layer > Effects > Belvel & Emboss > OK 1 ADOBE PHOTOSHOP 5. 4) Grayscale : Laø cheá ñoä maøu goàm 256 möùc maøu xaùm. II – CHUYEÅN ÑOÅI TÖØ RGB SANG CAÙC CHEÁ ÑOÄ MAØU KHAÙC 1) Convert sang Indexed Color : + Taäp tin Indexed Color nhoû hôn taäp tin RGB ( do giaûm xuoáng chæ coøn 1 keânh ) + Hình aûnh cuûa taäp tin seõ bò raøng buoäc vôùi 1 baûng maøu ( Color Lookup Table ) + Caùc boä loïc cuûa Photoshop seõ khoâng khaû duïng ñoái vôùi hình aûnh Indexed Color do ñoù ta caàn hoaøn taát caùc coâng vieäc vôùi boä loïc tröôùc khi chuyeån ñoåi sang Indexed Color. 3) Indexed Color : Laø cheá ñoä maøu chæ coù töø 256 maøu trôû xuoáng thöôøng ñöôïc duøng cho caùc hình aûnh tröôùc khi xuaát cho Web hoaëc Multimedia. cheá ñoä naøy cho pheùp taïo ra caùc baøn taùch maøu.5 Giaùo Trình Caên Baûn LESSON 08 I . bao goàm caû 2 cung baäc maøu RGB vaø CMYK thöôøng ñöôïc duøng cho caùc thieát bò chuyeân duïng 8) Multichanel : Laø cheá ñoä maøu coù caùc keânh rieâng reõ vaø khoâng coù keânh toå hôïp .TOÙM TAÉT ÑAËC ÑIEÅM CAÙC CHEÁ ÑOÄ MAØU 1) RGB : Laø cheá ñoä maøu goác cuûa Photoshop vaø laø cheá ñoä maøu thích hôïp nhaát khi laøm vieäc trong Photoshop 2) CMYK : Laø cheá ñoä maøu duøng cho vieäc in aán xöû lyù 4 maøu. thöôøng ñöôïc duøng ñeå in caùc hình aûnh vôùi caùc keânh maøu veát ( Spot Color ). 5) Bit map : Laø cheá ñoä maøu ñen traéng 6) Doutone ( hoaëc cao hôn ) : Laø cheá ñoä Grayscale ñöôïc taêng cöôøng theâm 1 hoaëc vaøi maøu ñeå taïo chieàu saâu hay laøm cho hình aûnh kyø thuù hôn 7) Lab Color : Laø cheá ñoä maøu coù cung baäc maøu lôùn.

System : Tuøy choïn naøy söû duïng Palette System maëc ñònh cuûa Mac hoaëc Window ( thích hôïp vôùi döï aùn Multimedia khoâng phaûi Web ) Web : Tuøy choïn naøy cung caáp 216 maøu “Web Safe” cho hình aûnh töông thích vôùi caùc boä trình duyeät Web Uniform : Tuøy choïn naøy taïo ra 1 Palette töø maãu caùc maøu cuûa phoå maøu Adaptive : Tuøy choïn naøy taïo ra 1 baûng maøu töø caùc maøu phoå bieán trong hình aûnh ñang ñöôïc chuyeån ñoåi.Caùc tuøy choïn trong hoäp Palette : Exact : Chæ khaû duïng khi hình aûnh coù chöùa khoâng quaù 256 maøu. Nhaáp OK ñeå chuyeån ñoåi sang Grayscale + Muoán boå sung maøu cho hình aûnh Grayscale ta phaûi chuyeån ñoåi sang 1 trong caùc cheá ñoä maøu . Tuøy choïn naøy laøm soá löôïng maøu thay ñoåi theo xaùc laäp ñoä phaân giaûi.5 Giaùo Trình Caên Baûn + Caùch truy caäp baûng maøu Indexed Color : Neáu taäp tin ñaõ convert sang Indexed Color thì vaøo Image > Mode > Color Table Neáu chöa convert sang Indexed Color thì vaøo Image > Mode > Indexed Color roài choïn Custom trong hoäp Palette ñeå hieån thò baûng maøu Color Table. 2) Convert sang Grayscale : + Taäp tin hình aûnh Grayscale chæ coù 1 keânh + Trong Grayscale setup : Neáu laøm vieäc vôùi caùc hình aûnh Grayscale ñeå in thì neân choïn xaùc laäp Black Ink .> 1 Alert caûnh baùo xuaát hieän. + Ta coù theå löu hoaëc taûi caùc xaùc laäp trong Color Table. Coøn nhö ñeå xuaát cho trang Web hoaëc caùc döï aùn Multimedia thì haõy choïn xaùc laäp RGB + Vaøo Image > Mode > Grayscale --. Caùc tuøy choïn trong hoäp Dither : None : Khoâng coù hieäu öùng Dithering Pattern : Chæ khaû duïng neáu Palette System ñöôïc choïn Difusion : Hieäu öùng khueách taùn maøu 2 ADOBE PHOTOSHOP 5. Custom : Tuøy choïn naøy cho pheùp ta taïo ra baûng maøu rieâng cho taäp tin hình aûnh Previous : Tuøy choïn naøy söû duïng Palette cuûa söï chuyeån ñoåi tröôùc ñoù ( gaàn nhaát ) Tuøy choïn Color Depth : ( Chieàu saâu maøu ) Tuøy choïn naøy chæ khaû duïng khi maø tuøy choïn Uniform vaø Adaptive trong hoäp Palette ñöôïc choïn.

Duotone .sau ñaây : RGB . 3 ADOBE PHOTOSHOP 5. 3) Convert töø Grayscale sang Duotone : + Ñeå taïo ra hình aûnh Monotone . thang ño 0 --> 255 thaønh 255 ---> 0 … + Leänh Invert Color thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå taïo aâm baûn cuûa aûnh goác. Duotone . CMYK : Lab : Indexed Color roài sau ñoù toâ maøu cho hình aûnh. Tritone hay Quadtone * Caùc hoäp möïc Ink1 . Ink3 vaø Ink4 töông öùng vôùi caùc tuøy choïn trong hoäp Type * OÂ vuoâng coù ñöôøng cheùo bieåu thò cho ñöôøng cong phaân boá möïc Duotone. EQUALIZE.> xuaát hieän hoäp thoaïi Bitmap + Caùc tuøy choïn trong Method : 50% Threshold : Caùc giaù trò ñieåm aûnh döôùi 128 seõ chuyeån sang maøu ñen vaø moïi giaù trò ñieåm aûnh treân 128 seõ chuyeån sang maøu traéng Pattern Dither : Chuyeån ñoåi caùc möùc xaùm thaønh caùc dot ñen vaø traéng daïng hình hoïc Diffusion Dither : Khueách taùn caùc ñieåm aûnh sang ñen vaø traéng taïo hieäu öùng caùc haït laám taám Halftone Screen : Taïo hieäu öùng hình aûnh ñöôïc in söû duïng löôùi nöõa toâng ( Halftone thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå in caùc hình aûnh treân caùc maùy in None Postscript ) Custom Pattern : Aùp duïng maãu Pattern rieâng cho hình aûnh Bitmap ( phaûi Define Pattern tröôùc thì tuøy choïn naøy môùi khaû duïng ) III – CAÙC LEÄNH INVERT.> Hoäp thoaïi Duotone Options xuaát hieän : * Hoäp Type : cho pheùp ta choïn Monotone .5 Giaùo Trình Caên Baûn 2) Leänh Equalize : . Tritone hoaëc Quadtone ta phaûi baét ñaàu töø hình aûnh Grayscale + Vaøo Image > Mode > Duotone --. Ink2 . THRESHOLD. Muoán chænh ñöôøng cong naøy ta nhaáp vaøo oâ vuoâng coù ñöôøng cheùo ñeå hieån thò hoäp thoaïi Duotone Curve nhaáp vaø keùo reâ ñöôøng bieåu dieån ñeå chænh ñöôøng cong naøy * OÂ vuoâng thöù 2 laø oâ maøu bieåu thò maøu ñöôïc choïn ñeå taêng cöôøng cho hình aûnh * Ta coù theå Load caùc xaùc laäp cuûa Photoshop ( Duotone Preset ) trong thö muïc Goodie 4) Convert töø Grayscale sang Bitmap : + Chæ coù hình aûnh Grayscale vaø Multichanel laø coù theå convert sang Bitmap + Vaøo Image > Mode > Bitmap --. maøu thaønh maøu buø . VAØ POSTERIZE 1) Leänh Invert Color : + Vaøo Image > Adjust > Invert + Leänh Invert naøy seõ laøm nghòch ñaõo maøu : Ñen thaønh traéng .

+ Vaøo Image > Adjust > Equalize + Leänh naøy phaân phoái caùc giaù trò saùng vaø toái 1 caùch ñoàng ñeàu hôn. file 08 Plate4 vaø file 08 Final 2) Kích hoaït file 08 Plate 1 3) Vaøo Mode > Indexed Color ñeå môû hoäp thoaïi Indexed Color : Trong muïc Palette : choïn Custom ñeå môû hoäp thoaïi Color Table 4) Treân baûng maøu ( Color table ) nhaáp vaø keùo reâ töø maøu ñaàu tieân ñeán maøu cuoái cuøng ñeå choïn heát baûng maøu naøy vaø hieån thò Color Picker thöù nhaát 5) Nhaäp gía trò C : 96 % . Choïn maøu Pantone coated 225 cho hoäp Ink 2 ( hoaëc goõ soá 225 ) roài nhaáp OK 3) Vaøo Image > Adjust > Posterize : nhaäp giaù trò 7 cho level roài nhaáp OK . Contrast : 45 II . Choïn maøu Black cho hoäp Ink 1 . Taát caû caùc ñieåm saùng hôn hoaëc baèng giaù trò Threshold Level trôû thaønh traéng vaø caùc giaù trò toái hôn trôû thaønh ñen 4) Leänh Posterize : + Vaøo Image > Adjust > Posterize + Leänh naøy seõ laøm thay ñoåi caùc möùc xaùm cuûa hình aûnh + Hoäp thoaïi Posterize cho pheùp ta nhaäp giaù trò muoán thay ñoåi vaøo oâ Level. file 08 Plate2 . 1 ADOBE PHOTOSHOP 5. M : 0 % .5 Giaùo Trình Caên Baûn THÖÏC HAØNH LESSON 08 I . Y : 90 %.CHUYEÅN ÑOÅI SANG INDEXED COLOR 1) Môû file 08 Plate1 .K:0% 7) Vaøo Image > Adjust > Brightness/ Contrast : Bright : 0 .CHUYEÅN ÑOÅI SANG DUOTONE 1) Kích hoaït 08Plate2 roài vaøo Image> Mode > Grayscale ñeå chuyeån ñoåi hình aûnh sang thang ñoä xaùm ( nhaáp OK khi coù baûng hoûi Discard color ) 2) Vaøo Image > Mode > Duotone : Trong muïc Type choïn Duotone . caân baèng hôn vaø töông phaûn hôn 3) Leänh Threshold : + Vaøo Image > Adjust > Threshold + Leänh naøy seõ chuyeån ñoåi hình aûnh maøu hoaëc xaùm thaønh hình aûnh traéng ñen töông phaûn cao + Hoäp thoaïi Threshold cho pheùp ta ñònh ñöôøng phaân chia caùc ñieåm ñen vaø traéng. M : 87 % . Giaù trò naøy caøng nhoû caùc möùc xaùm caøng ít. file 08 Plate3 . Y : 0 % . Laøm hình aûnh coù veõ saùng hôn. 6) Nhaäp tieáp caùc gía trò cho Color Picker thöù 2 : C : 0% . K : 0 % roài nhaáp OK ñeå hieån thò Color Picker thöù hai.

Saturation . 08Plate3 . 2 ADOBE PHOTOSHOP 5. Height : 4 inches .6 inches .CHUYEÅN ÑOÅI SANG BITMAP 1) Kích hoaït 08 Plate 4 roài vaøo Image > Mode > Grayscale 2) Môû file Intricat. Height : 4 inches . 08Plate4 vaøo file môùi taïo naøy vaø löu yù caùc hình aûnh Indexed Color vaø Bitmap Color muoán keùo thaû ñöôïc ta phaûi taïo vuøng choïn taát caû hình aûnh ( Ctrl+A ) tröôùc 3) Canh chónh hình aûnh theo nhö hình maãu ( 08 final ). 08Plate2 . Hue : 40 . Content : White . Resolution : 72 . Mode : RGB roài nhaáp OK + Fill lôùp background maøu ñen roài duøng coâng cuï Type Mask goõ chöõ Sample vôùi : Vni Aptima – 120 points – bold . Content : White . Nhaán Ctrl+H ( giaáu vuøng choïn ) + Filter > Render > Difference Clouds ( vaøi laàn ) + Image > Adjust > Brightness/ Contrast : Chænh sao cho coù caùc vaân noåi roõ raøng + Ctrl+L : Keùo doàn 3 con tröôït laïi gaàn nhau ñeå taïo hieäu öùng nhö yù muoán + Ctrl+U : Choïn Colorize . Amount : 500 + Ctrl+U : Hue : 180 . Resolution : 72 ppi .4) Vaøo Image > Adjust > Brightness > Contrast roài thieát ñaët : Bri : 9 . Height : 3 . Mode: RGB . Height : 4. Resolution : 72 . Lightness : 18 + Edit > Stroke : Width : 1 pixel ( xaùm 50% ) BAØI 3 : Taïo kieåu chöõ ñeïp ( Maãu soá 6 ) + Ctrl+N ----> Width : 6 inches . Mode : RGB roài nhaáp OK + Fill lôùp background maøu ñen roài duøng coâng cuï Type Mask goõ chöõ Sample vôùi : Vni Aptima – 120 points – bold + Taïo lôùp môùi roài Fill chöõ maøu traéng.5 Giaùo Trình Caên Baûn BAØI 2 : Taïo kieåu chöõ ñeïp ( Maãu soá 5 ) + Ctrl+N ----> Width : 6 inches . Lightness : -27 + Filter > Stylize > Emboss : Angle : 135 . Saturation : 100 .8 inches .ai roài duøng file naøy Define Pattern 3) Vaøo Image > Mode > Bitmap : Nhaäp giaù trò Resolution Output : 72 vaø choïn Custom Pattern roài nhaáp OK IV .LEÄNH INVERT COLORS 1) Kích hoaït file 08 Plate3 2) Vaøo Image > Adjust > Invert ñeå nghòch ñaõo maøu cuûa hình aûnh ( taïo hieäu öùng aâm baûn ) V – GHEÙP NOÁI CAÙC HÌNH AÛNH 1) Taïo file môùi : Width : 5. Content : White 2) Duøng coâng cuï Move laàn löôït keùo thaû caùc file 08Plate1 . Cont : 27 III .

Wand tool ( tolerance : 1 ) nhaáp vaøo 1 oâ maøu cam nhoû baát kyø + Select > Similar ----> Ctrl+C ----> Ctrl+ V ----> Delete Layer 1 ----> Duplicate Layer 2 + Ctrl+ U : Choïn Colorize .Convert sang CMYK : . Con : +36 1 ADOBE PHOTOSHOP 5. Saturation : 100 . Maximum Offset : 1%. Nhaán Ctrl+D + Duøng M. Lightness : 0 + Di chuyeån Layer 2 sang phaûi vaø xuoáng döôùi 1 phím muõi teân + Image > Adjust > Brightness/ Contrast : Bri : +36 . + Truy caäp chöông trình chuaån hoùa Adobe Gamma trong menu Control Panels ( hoaëc vaøo hoà sô Goodies ) nhaáp ñuùp vaøo bieåu töôïng Adobe Gamma ñeå chaïy tieän ích Gamma.5 Giaùo Trình Caên Baûn LESSON 09 I – Chuaån hoùa ( ñònh chuaån ) maøn hình ( Monitor Calibration ) + Söï khaùc bieät veà maøu saéc cuûa hình aûnh hieån thò treân maøn hình vaø hình aûnh ñöôïc in ra coù theå ñöôïc khaéc phuïc baèng caùch chuaån hoùa maøn hình.+ Taïo lôùp môùi ( Layer 1 ) roài toâ chöõ maøu cam + Thieát ñaët maøu minô cho Background + Filter > Stylize > Titles : N of Titles : 15 . Sau ñoù cöù theo caùc chæ daån maø thöïc hieän heát quaù trình chuaån hoùa II – Choïn khoâng gian maøu RGB trong RGB Setup : + sRGB : Thích hôïp cho coâng vieäc taïo ñoà hoïa cho Web + Color Match RGB vaø SMPTE-240 laø caùc tuøy choïn thích hôïp cho caùc hình aûnh ñeå in aán + Tuøy choïn Display Monitor Compensation : Photoshop seõ dieãn dòch khoâng gian maøu cuûa maøn hình thaønh khoâng gian laøm vieäc RGB maø ta ñaõ thieát ñaët. III – CMYK Setup : + Caùc xaùc laäp chæ neân thay ñoåi theo ñeà nghò cuûa cô sôû hoaëc dòch vuï in chöù ta khoâng neân töï löïa choïn + Dot Gain : laø söï chaûy möïc hay loang möïc xaûy ra khi in treân giaáy + Tuøy choïn GCR noùi chung ñöôïc duøng cho giaáy coù traùng phuû vaø tuøy choïn UCR duøng cho giaáy khoâng traùng phuû IV – Graysale Setup : + Tuøy choïn RGB : thích hôïp cho caùc coâng vieäc vôùi trang Web + Tuøy choïn Black Ink : thích hôïp cho caùc hình aûnh ñeå in aán V . Hue : 27 .

Thoâng thöôøng ñeå coù hình aûnh chaát löôïng cao ñoä phaân giaûi taäp tin phaûi laø töø 1.5 Giaùo Trình Caên Baûn VI – Xuaát hình aûnh vaø in aán : + Duøng leänh File > Save as ñeå ñaët teân vaø choïn ñònh daïng cho taäp tin.5 ñeán 2 laàn taàn soá löôùi vaø loaïi giaáy in phaûi phuø hôïp vôùi möïc in cuûa maùy in. + Hoäp thoaïi Page Setup : Vaøo File > Page Setup ñeå hieån thò hoäp thoaïi naøy .Calibration Bar : In caùc vaïch maøu ( xaùm .Registration Marks : Caùc daáu ñaêng kyù duøng ñeå chænh thaúng haøng cho caùc baûn taùch maøu in . + Neáu coù hieän töôïng caùc khe traéng maûnh hoaëc caùc quaàng maøu xuaát hieän xung quanh nhöõng vuøng tieáp giaùp maøu phôùt ôû hình aûnh khi in ra . + Ñoä phaân giaûi ( Resolution ) . ( Khi chuyeån ñoåi Photoshop phaân tích caùc xaùc laäp trong RGB setup vaø CMYK setup. Moät halftone dot bao goàm nhieàu ñieåm aûnh ( pixel ) . Gradient .+ Taäp tin maøu CMYK lôùn hôn taäp tin maøu RGB ( do taêng theâm keânh maøu thöù 4 ) + Photoshop seõ chuyeån ñoåi töø RGB sang Lab Color roài sau ñoù chuyeån ñoåi sang CMYK. Caùc traïng thaùi taét vaø baät cuûa caùc pixel naøy xaùc ñònh möùc xaùm cuûa halftone dot ( chaám nöûa toâng ). CMYK ) . + Halftone dot kyû thuaät soá : Laø caùc oâ ñöôïc saép xeáp theo heä thoáng trong quaù trình in. Ñeå khaéc phuïc ta duøng leänh Image > Trap cho hình aønh CMYK tröôùc khi in. Trong hoäp thoaïi Color Range taïi oâ Select choïn Out of Gamut Caùch ñôn giaûn nhaát ñeå chænh caùc maøu ngoaøi cung baäc naøy laø duøng coâng cuï Sponge vôùi tuøy choïn Desaturate ( khöû ñoä baõo hoøa ) + Ta coù theå chuyeån ñoåi maøu xaùm maëc ñònh cuûa maøu ngoaøi cung baäc baèng caùch : Vaøo File > Preferences > Transparency & Gamut roài choïn maøu môùi theo yù muoán. + Caùc taäp tin xuaát ñeå in ôû caùc cô sôû in chuyeân nghieäp thöôøng ñöôïc ñònh daïng EPS hoaëc Tiff. 2 ADOBE PHOTOSHOP 5. ) + Kieåm tra caùc maøu vöôït quaù cung baäc : View > Gamut Warning ---> Photoshop seõ chuyeån caùc maøu ngoaøi cung baäc ( neáu coù ) thaønh maøu caûnh baùo ( maëc ñònh laø maøu xaùm ) + Caùch taïo ra vuøng choïn cuûa caùc maøu ngoaøi cung baäc ñeå deå xöû lyù caùc maøu naøy : Vaøo Select > Color Range. taàn soá löôùi (Screen ) vaø loaïi giaáy laø caùc yeáu toá chính quyeát ñònh chaát löôïng cuûa hình aûnh ñöôïc in ra.

+ Muoán hình aûnh coù chaát löôïng toát nhaát ta choïn Baseline Optimized trong hoäp thoaïi JPEG 2) Ñònh daïng EPS ( Encapsulated Postscript ) : + Thöôøng ñöôïc duøng roäng raûi trong caùc chöông trình ñoà hoïa .Emulsion Down : Tuøy choïn nhuõ ( lôùp nhaïy saùng cuûa phim hoaëc giaáy ) quay xuoáng hay leân . 4 baûn in naøy khoâng phaûi laø baûn in maøu maø laø 4 phieân baûn quay Grascale cuûa caùc thaønh phaàn C. Ñònh daïng Binary vaø ASCII khoâng laøm giaûm chaát löôïng taäp tin. + Ta coù theå löu trong ñònh daïng JPEG baèng caùch vaøo File > Save as hoaëc Save a copy.Printer Color Management : Tuøy choïn chuyeån ñoåi taäp tin sang khoâng gian maøu rieâng cuûa maùy in + In taùch maøu ( Separation ) : . Taäp tin .M. giöõ ñöôïc caùc maøu chuyeån tieáp vaø hieån thò ñöôïc nhieàu trieäu maøu. daøn trang vaø in aán + Trong hoäp thoaïi EPS options : .Muoán in taùch maøu thì hình aûnh phaûi laø aûnh maøu CMYK .Coner Crop Marks vaø Center Crop Marks : Caùc daáu xeùn. Cô sôû in seõ duøng 4 taám phim naøy ñeå duøng cho maùy in coâng nghieäp 4 maøu.Taïi muïc Incoding : Cho pheùp choïn taäp tin seõ laø Binary ( nhò phaân ) hay ASCII hoaëc ñöôïc neùn söû duïng ñònh daïng JPEG. ñaùnh daáu vò trí xeùn giaáy ..Space : Tuøy choïn cho pheùp chuyeån ñoåi khoâng gian maøu khi in .Taïi muïc preview : Tuøy choïn 1bit / pixel cho aûnh xem tröôùc laø ñen traéng vaø tuøy choïn 8bit/ pixel cho aûnh xem tröôùc 256 maøu hoaëc grayscale. VII – Caùc ñònh daïng files : 1) Ñònh daïng JPEG ( Jiont Photographic Experts Group ) : + Thöôøng ñöôïc duøng ñeå neùn caùc taäp tin tröôùc khi xuaát leân Web ( neùn coù toån thaát ) + Ñònh daïng JPEG ruùt goïn ñaùng keå kích côû taäp tin .Labels : In teân taøi lieäu vaø teân keânh .Caàn löu yù laø 4 baûn in taùch maøu seõ ñöôïc in ra khi ta choïn Separations .Choïn tuøy choïn Separations trong hoäp Space .5 Giaùo Trình Caên Baûn .Negative : In aâm baûn . 3 ADOBE PHOTOSHOP 5.Y vaø K cuûa hình aûnh.Interpolation : Tuøy choïn caûi thieän taäp tin coù ñoä phaân giaûi thaáp daønh rieâng cho maùy in Postscript Level 2 ( maùy in khaùc seõ khoâng coù taùc duïng ) + Hoäp thoaïi Print : Vaøo File > Print ñeå hieån thò hoäp thoaïi Prin .Selection : Truøy choïn naøy chæ in hình aûnh trong vuøng choïn .

Hue : 234 . 8) Giöõ nguyeân vuøng choïn vaøo Layer Palette choïn lôùp Background 9) Trích maãu maøu xanh döông cuûa hình maãu roài toâ maøu naøy cho vuøng choïn 10) Nhaán phím M roài di chuyeån vuøng choïn sang phaàn tö aønh goùc treân beân phaûi 11) Trích maãu maøu hoàng cuûa hình maãu roài toâ maøu naøy cho vuøng choïn 12) Vaøo Layer Palette choïn lôùp Background copy 13) Nhaán Ctrl+U roài thieát daët : Choïn Colorize . Ñònh daïng TIFF ( Tagged – Image File Format ) : + Thöôøng ñöôïc söû duïng trong haàu heát caùc chöông trình daøn trang nhöng khoâng ñöôïc caùc chöông trình veõ chaáp nhaän. Lightness : 0 xong nhaáp OK. + Tuøy choïn Postscript Color Management : ( chæ söû duïng cho maùy in Postscript ) Cho pheùp chuyeån ñoåi taäp tin sang khoâng gian maøu cuûa maùy in + Tuøy choïn Include Transfer Functions vaø Include Halftone Screen ta khoâng neân söû duïng neáu khoâng coù yeâu caàu cuûa cô sôû in aán.5 Giaùo Trình Caên Baûn THÖÏC HAØNH LESSON 09 BAØI 1 1) Môû File Plate begin . 14) Nhaán phím M roài di chuyeån vuøng choïn sang phaàn tö aønh goùc döôùi beân phaûi 15) Nhaán Ctrl+U roài thieát daët : Choïn Colorize . Lightness : 0 . Saturation : 54 .nhò phaân goïn hôn nhieàu so vôùi ASCII. Hue : 0 . 1 ADOBE PHOTOSHOP 5. Hue : 90 .ai 2) Kích hoaït file Plate begin roài nhaân ñoâi lôùp Background ( taïo baûn sao Background copy ) 3) Vaøo View > Show Ruler roài taïo 2 ñöôøng Guide chia hình aûnh laøm 4 phaàn nhö hình maãu 4) Duøng coâng cuï Magic Wand nhaáp vaøo neàn aûnh ( maøu ñen ) roài nhaán Delete ñeå xoùa neàn naøy 5) Khöõ choïn ( Ctrl+D ) roài choïn coâng cuï Rectangular Marquee trong hoäp coâng cuï ( nhaán M ) 6) Taïo vuøng choïn cho phaàn tö aûnh goùc treân beân traùi 7) Nhaán Ctrl+U roài thieát daët : Choïn Colorize . Plate Final vaø Date. Saturation : 54 . Photoshop cung caáp caû 2 ñònh daïng naøy vì coù 1 soá öùng duïng khoâng ñoïc ñöôïc ñònh daïng nhò phaân. Lightness : 0 xong nhaáp OK. + Caùc keânh alpha cuõng ñöôïc löu trong ñònh daïng TIFF + Trong hoäp thoaïi TIFF options : Tuøy choïn LZW Compression ( Lempel – Ziv – Welch ) cho pheùp neùn taäp tin khoâng bò toån thaát. Saturation : 54 .

H : 45 sau ñoù keùo vuøng choïn naøy ñaët ôû vò trí nhö hình maãu 22) Vaøo Layer Palette choïn lôùp Background roài vaøo Image > Adjust > Invert ( Ctrl+i ) 23) Nhaäp chöõ " Photoshop Images" ñaët vaøo hình chöõ nhaät nhö hình maãu 24) Kích hoaït file Date roài duøng coâng cuï Move keùo thaû doøng chöõ soá "1995 2000 " cuûa file naøy vaøo cöûa soå hình aûnh file Plate begin 25) Di chuyeån chöõ soá " 1995 2000 " ñeán vò trí nhö hình maãu roài duøng coâng cuï Rectangular Marquee taïo vuøng choïn fixed size : W : 27 . Hue : 324 . BAØI 2 : ( XÖÕ LYÙ MAØU NGOAØI CUNG BAÄC ) 1) Môû file 09 RGB 2) Vaøo View > Gamut Warning ñeå hieån thò caùc maøu naèm ngoaøi cung baäc 3) Vaøo Select > Color Range roài choïn Out of Gamut trong hoäp Select roài nhaáp OK ñeå choïn taát caû caùc maøu naèm ngoaøi cung baäc 4) Vaøo File > Preferences > Transparency & Gamut roài choïn maøu minô vaø thieát ñaët Opacity : 100 xong nhaáp OK 2 ADOBE PHOTOSHOP 5. goõ giaù trò 50 cho Pressure 6) Duøng coâng cuï Sponge nhaáp vaø keùo reâ qua caùc vuøng coù maøu naèm ngoaøi cung baäc ñeå khöõ ñoä baøo hoøa cho caùc maøu naøy cho ñeán khi khoâng coønthaáy maøu caûnh baùo treân hình aûnh nöõa. 16) Vaøo Layer Palette choïn lôùp Background 17) Nhaán phím M roài di chuyeån vuøng choïn sang phaàn tö aønh goùc döôùi beân traùi 18) Trích maãu maøu xanh nhaït cuûa hình maãu roài toâ maøu naøy cho vuøng choïn 19) Vaøo Layer Palette choïn lôùp Background copy 20) Nhaán Ctrl+U roài thieát daët : Choïn Colorize . Lightness : 0 xong nhaáp OK. Saturation : 54 . III .xong nhaáp OK.5 Giaùo Trình Caên Baûn 5) Nhaáp ñuùp vaøo oâ chöùa coâng cuï Sponge roài choïn tuøy choïn Desaturate. H : 5 26) Keùo vuøng choïn fixed ñaët ôû vò trí daáu noái cuûa chöõ soá " 1995 2000 " nhö hình maãu 27) Vaøo Image > Adjust > Invert ( Ctrl+i ) xong khöõ choïn vaø taét caùc ñöôøng Guide cuøng vôùi Ruler.XÖÕ LYÙ TRAPPING CHO HÌNH AÛNH CMYK 1) Môû file 09 CMYK . 21) Khöõ choïn roài duøng coâng cuï Rectangular Marquee taïo vuøng choïn fixed size : W : 252 .

Re : 72 ..2) Duøng coâng cuï Zoom phoùng lôùn vuøng hình aûnh hình Logo vaø chöõ ñeán 500% 3) Vaøo Image > Trap 4) Nhaán Ctrl+Z vaøi laàn ñeå xem taùc duïng cuûa leänh Trap leân hình aûnh.0 > 6) Choïn leänh Weave cho kieåu chöõ soá 1 7) Choïn leänh Water Drops cho kieåu chöõ soá 2 8) Choïn leänh Fire cho kieåu chöõ soá 3 9) Sau khi aùp duïng boä loïc Eye Candy xong vaøo Layer > Effects > Belvel & Emboss roài vaøo Style choïn tuøy choïn Inner Bevel ñeå coù ñöôïc hieäu öùng nhö hình maãu.5 Giaùo Trình Caên Baûn LESSON 10 I – LEÄNH LAYER > EFFECTS ( CAÙC HIEÄU ÖÙNG LÔÙP ) 1) Coâng duïng : Taïo ra caùc loaïi hieäu öùng cho hình aûnh 2) Caùch söû duïng : + Vaøo Layer > Effects > .0 1) Nhaán Ctrl+N : W : 600 pixels .choïn hieäu öùng muoán aùp duïng + Thieát laäp caùc giaù trò thích hôïp trong hoäp thoaïi môùi xuaát hieän roài nhaáp OK 3) Caùc loaïi hieäu öùng lôùp : a) Drop Shadow : Hieäu öùng boùng thaû b) Inner Shadow : Hieäu öùng boùng goùc beân trong c) Outer Glow : Hieäu öùng quaàng maøu beân ngoaøi d) Inner Glow : Hieäu öùng quaàng maøu beân trong e) Belvel and Emboss : Hieäu öùng chaïm noåi vaø vaït caïnh 4) Caùc thuû thuaät bieân taäp hieäu öùng lôùp : a) Ñeå bieân taäp laïi 1 hieäu öùng lôùp ta nhaáp ñuùp vaøo kyù hieäu chöõ " f " cuûa lôùp trong Layer Palette . H : 500 pixels . 1 ADOBE PHOTOSHOP 5.. Mode : RGB .. Size : 180 ) 4) Taïo lôùp môùi roài toâ maøu cho chöõ nhö hình maãu 5) Vaøo Filter > Eye Candy 3.XÖÕ LYÙ CHÖÕ VÔÙI BOÄ LOÏC PLUG IN EYE CANDY 3. Content : White 2) Toâ maøu ñen cho lôùp Background 3) Duøng coâng cuï Type Mask taïo doøng chöõ " Sample " ( Font : Times Bold Italic . IV .

Y : 45% .JPG 2) Vaøo File > New : Width : 4. d) Ñeå gôõ boû 1 hieäu öùng lôùp ta choïn lôùp ñoù roài vaøo Layer > Effects > khöõ boû daáu choïn beân caïnh teân cuûa hieäu öùng hoaëc nhaáp vaøo leänh Clear Effects e) Khi söû duïng caùc hoäp thoaïi Layer Effects ta coù theå duøng phím muõi teân Up hoaëc Down ñeå gia giaûm caùc giaù trò cuûa caùc tuøy choïn. 1 ADOBE PHOTOSHOP 5. M : 24 % . b) Ñeå sao cheùp 1 hieäu öùng lôùp ta choïn lôùp ñaõ taïo hieäu öùng roài vaøo Layer > Effects > Copy Effects sau ñoù choïn lôùp muoán daùn hieäu öùng lôùp naøy roài vaøo Layer > Effects > Paste Effescts c) Ñeå sao cheùp hieäu öùng cho cuøng luùc nhieàu lôùp ta Link caùc lôùp muoán daùn hieäu öùng laïi roài laøm nhö muïc b nhö ñaõ noùi treân. K : 32% 4) Thieát ñaët maøu cho coâng cuï Linear Gradient töø Forground sang Bacground 5) Duøng coâng cuï Linear Gradient keùo cheùo töø goùc traùi treân xuoáng goùc phaûi döôùi lôùp Bacground .8 inches . Name : 10 Work 3) Thieát ñaët : hoäp Bacground maøu traéng vaø hoäp Forground maøu sau ñaây : C : 89% .psd . II . Mode : RGB .LEÄNH LAYER > GROUP WITH PREVIOUS ( CTRL+G ) 1) Coâng duïng : Taïo hieäu öùng Clipping Groups ( ñaët 1 hình aûnh vaøo 1 hình aûnh khaùc ) 2) Caùch söû duïng : + Taïo 1 lôùp laøm lôùp Container ( ñoái töôïng laøm vaät chöùa ) + Taïo 1 lôùp laøm Contents ( ñoái töôïng laøm noäi dung beân trong vaät chöùa ) + Keùo ñaët lôùp Contents ngay treân lôùp Container + Choïn lôùp Contents roài vaøo Layer > Group with Previous ( hoaëc nhaán Ctrl+G ) III .5 Giaùo Trình Caên Baûn THÖÏC HAØNH LESSON 10 1) Môû file 10 Begin. Content : White . Height : 6 inches . vaø 10 Final.roài thieát ñaët laïi caùc giaù trò theo yù muoán xong nhaáp OK.COÂNG CUÏ LINE ( LINE TOOL ) 1) Coâng duïng : Taïo ñöôøng thaúng coù hoaëc khoâng coù ñaàu muõi teân 2) Caùch söû duïng : + Nhaáp choïn coâng cuï Line trong hoäp coâng cuï + Nhaáp vaø keùo reâ trong canvas ñeå taïo ñöôøng thaúng coù maøu laø maøu foreground + Nhaáp ñuùp oâ chöùa coâng cuï Line ñeå môû Line Tool Options ta coù theå gaùn caùc giaù trò thích hôïp trong Palette Options naøy ñeå ñieàu khieån ñoä daøy moûng cho ñöôøng thaúng vaø hình daùng cuûa caùc ñaàu muõi teân gaén ôû caùc ñaàu ñöôøng thaúng theo yù muoán. Resolution : 72 .

Taïi hoäp Document choïn 10 Work 9) Kích hoaït file 10 Work roài nhaán Ctrl+T sau ñoù xoay nheï hình aûnh Layer 1 sang traùi 10) Duøng coâng cuï Painbrush vôùi Opacity 70% vaø Mode Behind taïo boùng cho chieác caëp nhö hình maãu ( 10 Final ) 11) Kích hoaït file 10 Begin . Nhaáp vaø keùo reâ lôùp Dessert thaû vaøo cöûa soå file 10 Work roài keùo ñeán vò trí nhö hình maãu 12) Duøng coâng cuï Paintbrush vôùi Opacity 40% vaø Mode Behind taïo boùng cho caùi ñóa nhö hình maãu 13) Nhaáp nuùt Add Layer Mask döôùi ñaùy Layer Palette ñeå taïo maët naï lôùp cho Layer Dessert 14) Thieát ñaët laïi maøu ñen vaø traéng cho coâng cuï Linear Gradient roài keùo treân lôùp Dessert ñeå laøm môø daàn phaàn beân traùi cuûa caùi ñóa nhö hình maãu 15) Kích hoaït file 10 Begin.ñeå toâ maøu Gradient cho lôùp naøy 6) Duøng coâng cuï Paintbrush veõ caùc ñöôøng maøu traéng vaø maøu ñen duøng ñeå trang trí leân lôùp Background 7) Vaøo Filter > Distort > Ripple : Amount : 600 . Vaøo menu con cuûa Layer Palette choïn Duplicate Layer : Taïi hoäp As goõ Layer 1 . Nhaáp choïn lôùp Menu. Nhaáp vaø keùo reâ lôùp Pear thaû vaøo cöûa soå file 10 Work roài keùo ñeán vò trí nhö hình maãu 16) Nhaáp nuùt Add Layer Mask ñeå taïo maët naï lôùp cho Layer Pear 17) Thieát ñaët Opacity 70% cho lôùp Pear roài duøng coâng cuï Paintbrush vôùi Foreground maøu ñen vaø Opacity 30% toâ veõ leân hình traùi leâ nhö hình maãu 18) Kích hoaït file 10 Begin. 30 points . Nhaáp vaø keùo reâ lôùp Letter N thaû vaøo cöûa soå file 10 Work roài keùo ñeán vò trí nhö hình maãu 19) Töông töï nhö treân keùo thaû lôùp Fruit vaøo file 10 Work roài keùo hình aûnh naøy ñaët choàng leân treân chöõ N 20) Vaøo Layer > Group with Previous ñeå xeùn hình aûnh cuûa lôùp Fruit chung quanh chöõ N ( Löu yù : Ta coù theå giöõ Alt vaø nhaáp vaøo laèn ranh giöõa 2 lôùp ñeå taïo 1 Clipping Group ) 21) Thieát ñaët Mode Overlay cho lôùp Fruit ñeå taïo hieäu öùng chieàu saâu cho hình aûnh roài duøng coâng cuï Move ñeå di chuyeån hình aûnh Fruit ñeán vò trí thích hôïp ( nhö hình maãu ) 22) Taïo lôùp môùi roài duøng coâng cuï Type vôùi Font Times Roman . maøu traéng goõ chöõ "ACHTISCH" nhö hình maãu. .psd. Size : Large 8) Kích hoaït file 10 Begin.

23) Duøng coâng cuï Line keùo ñöôøng gaïch döôùi chöõ roài xoay vaø keùo ñeán vò trí nhö hình maãu 24) Kích hoaït file 10 Begin. . Vaøo Path Palette nhaáp choïn Coffee Cup Path ñeå hieån thò ñöôøng path 25) Taïo lôùp môùi roài toâ maøu ñen cho ñöôøng path naøy baèng nuùt leänh "fill path with foreground color" 26) Giaáu ñöôøng path roài duøng coâng cuï Move keùo lôùp chöùa aûnh coác Coffee thaû vaøo file 10 Work 27)ø Thieát laäp Mode Overlay cho lôùp chöùa hình aûnh coác Coffee naøy trong file 10 Work ñeå coù hieäu öùng nhö hình maãu.