Po{tovani ~itaoci

,
Ni deset godina od po~etka opsade grada, Sarajevo nije dobilo svoju “knjigu mrtvih”. Dani su poku{ali da po
prvi put objave cjelovite spiskove poginulih sarajevskih
branitelja i civila ubijenih u gradu. Zahvaljuju}i Udru`enju
Muslimana za antigenocidne aktivnosti (MAG), te op}inskim ministarstvima za bora~ka pitanja, dobili smo spiskove koji su pred vama. Unato~ ogromnim naporima koje
smo ulo`ili u kompletiranje spiskova, svjesni smo da ni oni
nisu potpuni, mada su najpotpuniji do sada napravljeni.
Stoga vas molimo za razumijevanje zbog eventualnih nedostataka ovog priloga: neka na{ poku{aj bude jo{ jedan
poziv nadle`nim organima da se od zaborava otrgnu oni
koji su u slobodu Sarajeva ugradili vlastite `ivote.
Redakcija Dana

2

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

POGINULI BRANITELJI
ABAD@IJA
NAZIF (ABID) (1942-1994)
MENSUR (AVDIJA) (1972-1994)
D@EVAD (1961-1993)
NUSRET (1970-1993)
ABASPAHI] HANEFIJA (AVDO) (1948-1994)
ABAZ
ALEM (AHMET) (1956-1994)
NUSRET (]AMIL) (1953-1992)
IZET (EDHEM) (1953-1993)
IBRAHIM (IBRAHIM) (1960-1992)
SEJID (RAGIB) (1950-1992)
ALIJA (RASIM) (1961-1993)
IZET (RZHEM) (1953-1993)
GALIB (1955-1992)
HALID (1958-1994)
MIRSAD (1972-1992)
ABAZA MUHAMED (1949-1992)
ABAZI FEHMI (JUSUF) (1973-1994)
ABAZOVI]
RADENKO (MILE) (1957-1992)
HILMIJA (MUHAMED) (1960-1993)
ABDULOVI] SABIT (1945-1994)
ABDURAHMAN FIKRET (1960-1992)
ABDURAHMANOVI]
MENSUR (IBRAHIM) (1943-1992)
KEMAL ([VAIB) (1946-1992)
ABLAKOVI] ALEN (1971-1992)
A^IMOVI] ALEKSANDAR (ZORAN) (1966-1992)
ADANALI] ADIN (AVDO) (1971-1992)
ADEMI
MIRSAD (BAJRAM) (1959-1992)
ENVER (RASIM) (1973-1992)
AZEM ([ABAN) (1940-1992)
ADEMOVI]
SAMIRA (BILAL) (1971-1992)
ELMIR (FEJZO) (1969-1992)
FEJZO (MAHMUT) (1938-1992)
ABID (1935-1995)
BAJRO (1942-1995)
BAJRO (1948-1995)
BEHADIL (1947-1995)
ELMIR (1969-1992)
ISMET (1934-1995)
KADRIJA (1968-1995)
MEVLUDIN (1959-1995)
NED@AD (1960-1995)
SINAN (1969-1995)
ADEMOVSKI EMIR (ZAKIR) (1972-1994)
ADILOVI]
MEHMED (ADEM) (1955-1994)
ISMIR (HASIB) (1974-1994)
HAMID ([ABAN) (1951-1992)
ADROVI]
AVDIJA (DERVI[) (1958-1993)
SAFET (FERIZ) (1966-1992)
REMZIJA (HAMDIJA) (1947-1993)
ADEM (NUMAN) (1969-1994)
AD@AJLI] HIDAJET (HILMO) (1967-1992)
AD@AMIJA AVDIJA (AHMET) (1954-1992)
AD@EM NEVSAD (OSMAN) (1956-1992)
AD@OVI]
HARIS (ALIJA) (1968-1992)
SMAJIL ([ABAN) (1959-1992)
AGANOVI]
NAMIK (ISMET) (1961-1992)
NUSRET (ALIJA) (1952-1992)
ASMER (D@EVDET) (1967-1992)
NASUF (HAKIJA) (1961-1993)
IBRAHIM (SULEJMAN) (1939-1992)
EDHEM (1937-1994)
NAMIK (1961-1992)
SALKO (1957-1993)
AGI]
[EMSUDIN (ABAZ) (1949-1995)
FEHIM (AGO) (1968-1993)
ALMEDIN (ASIM) (1973-1992)
NED@AD (BAJRO) (1950-1993)

D@EVAD (]AMIL) (1960-1993)
MUSTAFA (]AMIL) (1955-1992)
KEMAL (]AZIM) (1963-1992)
MUNIZ (ENES) (1960-1992)
HAKIJA (HASAN) (1959-1992)
HASAN (MEHO) (1943-1992)
ISMET (MUSTAFA) (1974-1995)
ENVER (SAFET) (1954-1992)
MIRSAD (SALKO) (1962-1993)
AGOVI]
REMZIJA (]AMIL) (1961-1995)
SADO (]AMIL) (1970-1992)
SAMIR (RIFAT) (1976-1993)
ASMIR (TUFO) (1970-1992)
SULEJMAN (1936-1993)
AHATOVI]
BAJRO (AGAN) (1935-1992)
ENVER (NEZIR) (1941-1992)
AHMEDHOD@I]
DAMIR (FEJZIJA) (1962-1993)
MEHMED (1952-1992)
SENAD (1961-1992)
AHMEDOVI] HAMZA (TAIB) (1962-1993)
AHMEDSPAHI] AMIR (1967-1993)
AHMETAGI]
ZARIFA (ARIF) (1975-1993)
JASMIN (]AMIL) (1971-1992)
HASAN (FEHIM) (1948-1992)
SALKO (1950-1992)
SAMIR (1975-1992)
AHMETA[EVI] FARUK (MUHAMED) (1970-1992)

AHMETHOD@I]
E[REF (]AMIL) (1938-1992)
NAZIF (NURKO) (1964-1993)
SENAD (PA[O) (1961-1992)
SELVER (SAFET) (1959-1993)
MEHO (SALKO) (1947-1994)
VAHID (SMAJO) (1965-1992)
ADEM (1956-1993)
MEHMED (1950-1992)
SENAD (1966-1995)
AHMETOVI]
IDRIZ (HRUSTEM) (1945-1992)
SALEM (ALE) (1956-1993)
RAMO (MUHAREM) (1953-1992)
[E]AN (OHRAN) (1960-1992)
REMZIJA (ZAHIR) (1969-1992)
ABDULAH (1960-1995)
BAHRIJA (1943-1994)
D@EMAL (1956-1994)
ELDIN (1977-1995)
IDRIZ (1950-1992)
ISMET (1946-1995)
MUHAMED (1948-1995)
SAFET (1971-1995)
AHMETSPAHI]
SULJO (AHMED) (1950-1992)
JUSUF (NURKO) (1957-1993)
]AZIM (UZEIR) (1963-1992)
HAJRO (1955-1993)
HA[IM (1957-1992)
IBRAHIM (1939-1992)
AHMI]
NURKO (RED@O) (1942-1992)
ADNAN (1972-1992)
MEHMED (1939-1995)
MENSUR (1966-1993)
MIRALEM (1966-1992)
AJANOVI]
SANEL (ENVER) (1968-1992)
MUNIB (MEHO) (1938-1993)
AMRUDIN (SEAD) (1965-1992)
NEDIM (SUAD) (1973-1993)
ENVER (1952-1992)
MEMNUN (1968-1992)
RIFET (1950-1992)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

AJDIN REMZIJA (1946-1992)
AJDINOVI]
EMIR (DERVI[) (1956-1995)
UMU[A (SULJO) (1934-1992)
AJKUNI] MUHAMED (OMER) (1949-1992)
AKAGI] SABAHUDIN (1938-1995)
AKOVI] MURAT (AHMET) (1940-1992)
AK[AMIJA [EFKIJA (UZEIR) (1941-1992)
ALA\UZ
ADEM (IBRO) (1935-1995)
BEJDA (MEMI[) (1957-1993)
ALAGI]
ALMIR (FIKRET) (1970-1992)
RAMIZ (HILMIJA) (1970-1993)
SAKIB (HILMIJA) (1961-1993)
SAKIB (HILMO) (1961-1993)
NEZIM (OMER) (1959-1992)
HASAN (RAMO) (1954-1992)
HASAN (ZUHDIJA) (1965-1992)
ASIM (1964-1992)
HADIM (1976-1995)
HUSO (1974-1992)
ALAJBEGOVI]
SEAD (HASAN) (1954-1992)
ABDURAHMAN (MEHMED) (1965-1993)
RASIM (NURKO) (1967-1992)
MUHAMED (1952-1992)
MUJO (1958-1992)
SAMIR (1964-1995)
ALBINOVI] SEAD (RE[AD) (1967-1994)
ALE^KOVI] MAHMUT (MEHMED) (1950-1993)
ALEKSI] MILO[ (SPASOJE) (1953-1993)
ALETA MUHAMED (1969-1994)
ALIBA[I]
ALEN (BEGO) (1969-1993)
BESIM (ELMAS) (1969-1993)
MIRHAD (HAMID) (1969-1992)
VAHID (HASAN) (1961-1992)
ORHAN (KADRIJA) (1950-1993)
MUHAMED (1953-1993)
ALIBEGOVI]
NASIH (SALKO) (1957-1992)
EJUB (1968-1995)
ALI^I] ADNAN (MEHO) (1962-1993)
ALI]
SEAD (SALIH) (1952-1992)
RAMIZ (ADEM) (1953-1993)
ENES (ALIJA) (1961-1992)
RAMIZ (ATO) (1928-1992)
ENO (]AMIL) (1967-1993)
OSMAN (HASAN) (1959-1994)
MERSUD (MUJO) (1960-1992)
\EMIN (MUSTAFA) (1970-1992)
MEHO (MU[AN) (1960-1992)
OMER (MU[AN) (1960-1992)
MUHAMED (RAMIZ) (1971-1992)
MURAT (RAMIZ) (1973-1992)
EMIR (RASIM) (1967-1993)
HAZIM (RASIM) (1958-1992)
ZAHID (SALKO) (1954-1993)
HIDAJET (SULEJMAN) (1954-1995)
ABID (1956-1995)
ARIF (1943-2000)
EMIN (1950-1995)
ENES (1974-1995)
FADIL (1965-1995)
HIDAJET (1954-1995)
JUNUZ (1947-1995)
KASIM (1952-1992)
MAHMUT (1959-1995)
MEVLUDIN (1962-1995)
MUAMER (1974-1995)
MUHIDIN (1971-1995)
MUNIB (1962-1995)
MUSTAFA (1949-1995)
SEID (1957-1992)
[EKIB (1936-1993)

[EMSO (1972-1992)
VAHDET (1969-1995)
ZAIM (1968-1995)
ZIJAD (1959-2001)
ALI\IKOVI] SEJFULAH (VEHBIJA) (1948-1992)
ALIHOD@I]
SABAHUDIN (BEGO) (1972-1993)
MUJO (HAJRO) (1948-1993)
FERID (MUNIB) (1965-1992)
MUHAREM (MU[AN) (1949-1992)
FIKRET (1961-1993)
IBRAHIM (1950-1992)
ISMET (1965-1992)
NED@AD (1973-1992)
ALIJAGI] KEMAL (IBRAHIM) (1939-1994)
ALIJAJ SMAIL (RED@EP) (1952-1993)
ALIJI SAMIR (ALIJA) (1963-1992)
ALIKADI]
RASIM (ASIM) (1959-1992)
EDIN (ATIF) (1950-1992)
HALID (FAIK) (1942-1993)
ALILOVI]
FERID (BAJRAM) (1948-1994)
STJEPAN (DRAGO) (1973-1993)
ALIMANOVI] JUSUF (FAIK) (1962-1992)
ALIOMEROVI] ISMET ([AMSO) (1945-1992)
ALISPAHI]
VAHIDIN (D@EMAIL) (1972-1992)
ENES (EJUB) (1961-1992)
HAMDO (FEHIM) (1964-1992)
HAJRUDIN (HAJRO) (1947-1993)
HAMED (SALKO) (1949-1993)
D@EMAIL (TAIB) (1938-1992)
HAMED (1949-1993)
[EMSUDIN (1958-1992)
ALI[EHOVI] MURAT (1948-1992)
ALI[I] JASMIN (IBRO) (1960-1992)
ALOMEROVI]
MURAT (ALE) (1954-1993)
ZAIM (NURO) (1963-1992)
ALT FRANJO (FRANJO) (1940-1993)
ALTOKA MIRALEM (1959-1992)
ALJEVI]
D@ENAN (KEMAL) (1973-1992)
SAMED (1970-1994)
ALJI^EVI] REFIK (KADRIJA) (1956-1992)
ALJI]
FAHRUDIN (1965-1995)
HAMED (1952-1993)
SENAD (1962-1993)
ALJI]EVI] FIKRET (ZIKRIJA) (1956-1992)
ALJIJI SAMIR (1963-1992)
ALJOVI]
AHMET (ADEM) (1959-1995)
AZIR (1955-1998)
ALJUKI]
REMZIJA (HALIM) (1968-1993)
NAIL (1973-1993)
AMBE[KOVI] ENVER ([EFKO) (1955-1992)
ANDELIJA
D@EVAD (ADIL) (1966-1993)
MEHMED (HIMZO) (1969-1992)
ZULFO (RA[ID) (1963-1993)
ESMIR (1966-1993)
RAZIM (1965-1993)
AN\ELI] DUBRAVKO (NIKOLA) (1961-1993)
ANTONI] VELIBOR (BOGDAN) (1964-1992)
ANTULEVI] DARKO (LAZAR) (1974-1994)
ARAPOVI]
ALEN (BEDRUDIN) (1979-1995)
OSMAN (ETHEM) (1967-1993)
ZORAN (LADISLAV) (1967-1993)
ARBAK SANELA (HALIL) (1972-1992)
ARE@INA @ELJKO (1956-1992)
ARIFHOD@I] NEZAFETA (MUNIR) (1948-1992)

ARIFOVI]
SENAID (ISLAM) (1954-1995)
MED@ID (IZET) (1964-1993)
ARNAUT
NED@AD (HAMZA) (1967-1993)
MUNIB (MUJO) (1951-1992)

3

@RTVE OPSADE
MEHMED (1942-1993)
[ABO (1970-1995)
ARNAUTALI]
SUAD (MERSAD) (1957-1992)
D@EVDET (1990-1991)
ARNAUTOVI]
ZAIM (ASIM) (1958-1993)
HASAN (AVDIJA) (1941-1992)
[EVAL (BAJRO) (1964-1992)
SAMIR (HAMDIJA) (1963-1992)
TAHIR (HAMDIJA) (1949-1993)
KASIM (MEHO) (1955-1994)
EMIR (MESUD) (1974-1992)
SMAIL (MUHAREM) (1960-1992)
\ULBO (MUJO) (1933-1995)
TAIB (RASIM) (1965-1995)
SENAD (SAFET) (1953-1994)
SEAD (SEAD) (1958-1994)
ADEM (1970-1992)
NUSRET (1963-1993)
ARSLANOVI] RASIM (MUSLIJA) (1951-1992)
ARUKOVI] NERMIN (AVDO) (1967-1992)
ASANI NED@AD (RED@O) (1963-1992)
ASLANI
ADNAN (HALIM) (1973-1992)
SAFET (1945-2001)
ASOTI] FAHRUDIN (KURTAN) (1970-1992)
A[^I]
ENVER (IBRAHIM) (1945-1992)
MUSTAFA (IBRAHIM) (1948-1992)
A[]ERI] HAJRUDIN (HAMID) (1957-1992)
ATI] SEAD (1972-1995)
AVDIBEGOVI] MUSTAFA (ATIF) (1945-1995)
HALIL (DERVI[) (1955-1995)
IBRAHIM (HALIL) (1957-1992)
RAMIZ (RAMO) (1960-1992)
SULEJMAN (1954-1992)
AVDI]
MAHMUT (AHMET) (1949-1992)
JUSUF (ASIM) (1967-1992)
IBRAHIM (AVDIJA) (1953-1993)
ALMIR (AVDO) (1974-1992)
EDIN (D@EMAL) (1970-1992)
ADNAN (ENVER) (1971-1994)
ELVIR (HAJRUDIN) (1974-1995)
MERHUDIN (HILMO) (1967-1993)
MEHMED (LATIF) (1961-1992)
FAHRO (MAHMUT) (1974-1973)
NEZIR (MEHMED) (1961-1992)
SAMIR (MUJO) (1974-1992)
HAMED (MUSTAFA) (1949-1995)
NUSRET (NAZIF) (1959-1992)
EKREM (OSMAN) (1943-1993)
D@EVAD (SADIK) (1956-1993)
EDAH (SALKO) (1975-1995)
ZIJAD (SALKO) (1965-1992)
SENAHID ([AHIN) (1964-1992)
ADEM (1927-1995)
ALIJA (1951-1994)
AZEM (1954-1995)
EDIN (1971-1992)
ESAD (1969-1994)
FAHRUDIN (1970-1995)
HAKIJA (1937-1995)
IBRAHIM (1941-1995)
IBRAN (1970-1993)
IBRO (1959-1992)
KADIR (1974-1995)
KADRIJA (-1995)
MEHMED (1943-1995)
MEVLUDIN (1977-1995)
MUJO (1975-1995)
RE[ID (1968-1995)
SADIK (1974-1995)
SEAD (1963-1993)
SENAD (1959-1992)
ZEKERIJAH (1973-1992)
AVDIHOD@I] FADIL (1920-1995)
AVDOVI]
MUZAFER (ELEZ) (1973-1992)
SELMO (EMRO) (1931-1992)
ALEM (IZET) (1957-1994)
AVDO (IZET) (1963-1992)
RA[ID (TAHIR) (1949-1993)
ADIL (1975-1992)
AZINOVI]
ANTUN (ANDRIJA) (1944-1993)
ANTONIJE (IVICA) (1970-1993)
AZIRI
ALMIR (ISMET) (1968-1992)
AZIZ (ZAHIR) (1947-1992)
BABA]I] HAMZO (BAJRAM) (1962-1992)
BABAJI] D@EVAD (1969-1995)
BABALIJA NED@IB (1960-1992)
BABEROVI] JUSUF (JUFUF) (1944-1992)

4

BABI]
SAFET (ALIJA) (1953-1992)
SALKO (EMIN) (1950-1993)
SAMIR (ENVER) (1967-1992)
ISMET (FEHIM) (1947-1993)
SEAD (IBRO) (1960-1992)
DRAGAN (IVAN) (1962-1993)
VINKO (JOZO) (1943-1992)
VAHID (MUJO) (1954-1992)
AMIR (OSMAN) (1970-1992)
SELIM (OSMAN) (1959-1992)
SEAD (RAMO) (1970-1995)
D@EVAD (1963-1994)
JADRANKO (1965-1995)
MUHAMED (1941-1994)
PETAR (1936-1993)
SUVAD (1963-1994)
TEUFIK (1963-1992)
BABOVI]
MEHMED (ILIJAS) (1946-1992)
EDMIR (MEHMED) (1970-1993)
BA^VI]
AVDO (MURAT) (1945-1992)
ADMIR (TAD@UDIN) (1969-1993)
BAD@I] HUSEIN (HASAN) (1967-1994)
BAHTANOVI] SEJDO (HASAN) (1961-1993)
BAHTO
MIRSAD (MEHMED) (1959-1994)
RAMIZ (RAGIB) (1971-1992)
VEHBIJA (VELIJA) (1963-1992)
BAHTOVI]
HAMID (ASIM) (1961-1993)
FUAD (MEHMED) (1961-1993)
BAJGORI] ENVER (HUSO) (1959-1992)
BAJI]
ISUDIN (RAMIZ) (1972-1992)
MUSTAFA (ADEM) (1973-1992)
AMER (ARIF) (1976-1995)
URO[ (\OVANI) (1944-1992)
JANKO (MILAN) (1967-1992)
ENVER (1965-1992)
MIRZA (1975-1993)
MURADIF (1956-1992)
NED@AD (1970-1992)
ZEMRIJA (1969-1995)
BAJKU[A NIKOLA (KARLO) (1948-1992)
BAJRAKTAREVI]
FADIL (ADEM) (1937-1993)
SAKIB (AHMED) (1964-1994)
ATIF (ASIM) (1951-1993)
EDHEM (FADIL) (1950-1993)
MEHO (HAMID) (1946-1994)
HIMZO (MEHMED) (1954-1993)
ELVIR (MUHAMED) (1972-1995)
MUSTAFA (MUSTAFA) (1962-1992)
SABAHUDIN (RENDIZ) (1957-1994)
MUHAMED (SULEJMAN) (1947-1992)
]AZIM (1959-1995)
EKREM (1958-1993)
MIRALEM (1960-1993)
BAJRAMI JUSUF (1951-1992)
BAJRAMOVI]
ESAD (ADEM) (1960-1994)
MEHMED (BE]IR) (1945-1992)
ISMET (JUSO) (1939-1993)
SEID (MAHMUT) (1952-1992)
NIJAZ (SMAIL) (1962-1995)
ALEN (1968-1996)
D@EMAL (1949-1993)
D@EVAD (1953-1992)
BAJRI]
RED@O (AGAN) (1960-1993)
NED@AD (MUHAREM) (1956-1993)
REUF (RAMIZ) (1970-1992)
SENAD (RA[ID) (1966-1992)
IBRAHIM (1949-1994)
BAJROVI]
SAMIR (ASIM) (1967-1992)
ZIJAD (AZIZ) (1956-1992)
NAZIF (IBRAHIM) (1959-1995)
VAHID (MUJO) (1963-1993)
EMIR (REFIK) (1971-1993)
NAZIF (SMAJO) (1954-1992)
SEAD ([ABAN) (1963-1992)
DELIJA (VEJSIL) (1963-1992)
MUNIB (ZAIM) (1953-1993)
BE]IR (1950-1992)
DERVO (1930-1992)
HUSO (1947-1993)
BAJTAL AGAN (MEHO) (1952-1992)
BAKAL
DINKO (EDHEM) (1962-1994)
MIRSAD (1958-1992)
RA[ID (1926-1999)
BAKARAN
MIRZA (BAJRO) (1967-1992)

MUJO (1938-1999)
BAKIJA
HAMED (HUSO) (1934-1992)
IZUDIN (1962-1992)
BALAGI] ADNAN (1959-1994)
BALA[ SALKO (AZEM) (1971-1993)
BALATON DRAGAN (IVAN) (1974-1992)
BALA@ GARGELJ (1966-1994)
BALI] [ABAN (1952-1992)
BALI]EVAC
ADNAN (AHMET) 1971-1992)
D@EMAIL (ISMET) (1973-1995)
BALIJA ZENO (AZIZ) (1950-1992)
BALINT DRAGAN (FRANJO) (1957-1992)
BALOVI]
JASMIN (AGAN) (1969-1992)
RAMO (HAMID) (1934-1992)
ASIM (MUJO) (1963-1993)
BALTA
TAIB (JUFUF) (1941-1992)
VERNES (MUHAMED) (1964-1995)
NIJAZ (MUNIB) (1956-1993)
BALTI]
NED@AD (HILMO) (1970-1992)
RED@EP (SINAN) (1962-1993)
ZIHNO (ZEJNIL) (1964-1996)
BALUKOVI] A\UL (1960-1995)
BALJEVI] FIKRET ([ABAN) (1954-1992)
BALJI]
HASAN (AHMED) (1952-1995)
ZIJAD (ALIJA) (1958-1993)
HASO (TAIB) (1969-1993)
SENAD (TAIB) (1975-1994)
BANDA
MEHO (ALIJA) (1933-1992)
DURAN (HASAN) (1938-1993)
BANDI] HALIL (HAMID) (1945-1993)
BARAC ME[AN (AGAN) (1967-1995)
BARA^ DARKO (1965-1992)
BARAKOVAC ASIM (RED@EP) (1954-1992)
BARAKOVI] MUSTAFA (HALID) (1961-1993)
BARBI]
MIROSLAV (DRAGUTIN) (1953-1992)
TOMISLAV (STJEPAN) (1942-1994)
BAR^I] ]AZIM (FEHIM) (1957-1992)
BARDAK OMER (MUJO) (1949-1992)
BARI^ANIN ZORAN (MILOVAN) (19621992)
BARIMAC
IZET (IBRO) (1954-1994)
NIHAD (NEZIR) (1972-1992)
BARI[I]
DRAGAN (ILIJA) (1963-1994)
SLOBODAN (PETAR) (1967-1992)
ISMET (1950-1992)
BARLECI AMIR (MEHMED) (1955-1993)
BARLOV
MUSTAFA (ATIF) (1955-1993)
MUZAFER (SULEJMAN) (1954-1995)
ALMIR (1971-1992)
AZEM (1962-1992)
SADO (1949-1992)
BARTAL SEMIR (1971-1993)
BARU^IJA
ZAHID (1942-1993)
KASIM (AHMET) (1956-1995)
VEHID (AVDO) (1961-1992)
[EMSO (HAMID) (1960-1994)
OSMAN (JUSO) (1938-1992)
MUHAMED (KASIM) (1959-1992)
RAMO (MEHMED) (1952-1992)
MEHMED (MURAT) (1959-1994)
[EFKIJA (RASIM) (1947-1992)
[UKRIJA (RASIM) (1938-1993)
MUHAMED (1961-1993)
[EMSO (1960-1994)
[EVKO (1961-1993)
BARUK^IJA ZIJAD (MUHAREM) (1962-1993)
BASARA
HILMIJA (AHMED) (1938-1993)
MUHAMED (MUSTAFA) (1969-1992)
BA[ALI]
FEHIM (SALKO) (1941-1994)
MIRSAD (1954-1993)
BA[ALIJA
SAMIR (SULEJMAN) (1975-1995)
SEAD (1961-1992)
BA[ATLIJA ESAD (MUJO) (1961-1992)
BA[I]
NED@AD (ABDULAH) (1955-1993)
IBRAHIM (AHMED) (1935-1992)
ASIM (ALIJA) (1951-1992)
NEZIR (]AZIM) (1972-1993)
MUHAMED (FEHIM) (1964-1993)
MUNIB (HASIB) (1952-1992)
ISMET (KASIM) (1958-1994)

EMIRA (MEHMED) (1969-1993)
RASIM (MUJO) (1947-1994)
EMIN (MUO) (1961-1992)
RAMO (NAIL) (1953-1992)
HARIS (NED@AD) (1971-1993)
VEHBIJA (NUKO) (1938-1992)
VEHID (RASIM) (1962-1993)
SALKO ([EFIK) (1951-1996)
SALKO ([EHO) (1955-1992)
ARIF (1959-1993)
EKREM (1961-1994)
FADIL (1942-1999)
FEJZO (1964-1992)
JUSUF (1938-1992)
MUHAREM (1949-1992)
RAHMO (1953-1992)
[U]RIJA (1952-1992)
BA[OVI]
ZAHIR (HAMDIJA) (1954-1993)
BEHUDIN (ISLAM) (1963-1992)
ALIJA (MUHAREM) (1967-1992)
FADIL (1968-1995)
IFET (1968-1993)
BA[TI] BORO (TRIVO) (1941-1994)
BATAKOVI] HUSEIN (1974-1995)
BATKI] ENES ([ABAN) (1973-1994)
BATOVAC FAHRUDIN (EMIN) (1968-1993)
BAV^I]
AVDO (ASIM) (1954-1995)
IBRAHIM (HAKIJA) (1954-1993)
BA@DAR
ADNAN (ASIM) (1966-1993)
RAMO (HUZEIR) (1961-1993)
ISMET (IDRIZ) (1960-1994)
ADMIR (MAHMUT) (1973-1993)
RASIM (MUJO) (1953-1993)
BE^I]
EDIN (ABDULAH) (1974-1992)
HAMZALIJA (ALIJA) (1961-1993)
SAFET (MAHIR) (1942-1993)
ZIAD (SAFET) (1971-1993)
JUSUF (SMAJO) (1941-1992)
ABID (1964-1992)
FADIL (1967-1994)
HAJRO (1941-1996)
BE^IR
BATO (AGO) (1963-1992)
ALIJA (ALIJA) (1967-1993)
HAMED (MUSTAFA) (1954-1992)
BE^IR ATIF (1944-1993)
BE^IR^I] EDIN (MUSTAFA) (1964-1992)
BE^IREVI] FADIL (1959-1995)
BE^IROVI]
AZIZ (A]IF) (1961-1993)
SATKO (AVDO) (1970-1995)
MUHAMED (BE]IR) (1964-1992)
MENSUR (MEHMED) (1961-1992)
[ABAN (RASIM) (1955-1992)
BE^IRSPAHI] ADNAN (ESAD) (1974-1992)
BE^KOVI]
AHMILO (AHMET) (1967-1992)
FADIL (AHMET) (1969-1992)
NUSRET (AHMET) (1972-1992)
NED@IB (ETHEM) (1955-1994)
RASIM (HIMZO) (1962-1993)
IBRO (MUJO) (1957-1992)
ASIM (1961-1992)
HAJDAR (1959-1995)
BE]AR
EDIN (1971-1994)
FADIL (1963-1993)
BATO (1963-1992)
BE]IREVI]
RAMIZ (HAMED) (1953-1992)
HAJRUDIN (1966-1993)
MUSTAFA (1946-1992)
SENAD (1958-1993)
BE]IROVI]
HAJRIZ (A]IF) (1967-1993)
SADO (HALIM) (1965-1994)
AMIR (HAMED) (1958-1992)
MIRSAD (HIMZO) (1968-1992)
AMIR (1954-1992)
AZIZ (1967-1993)
D@EMAL (1954-1995)
ESAD (1960-1992)
FADIL (1927-1992)
HUSEIN (1966-1992)
JUSO (1960-1993)
NED@AD (1971-1993)
SENAD (1958-1993)
[EVAL (1950-1992)
BE]IRSPAHI] HADIS (IZET) (1975-1995)
BE]KOVI] AMEL (ZULFO) (1969-1992)
BE]OVI] RED@EP (1960-1992)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

@RTVE OPSADE
BEGAN KASIM (HIMZO) (1949-1992)
BEGANOVI]
KENAN (AHMED) (1967-1992)
SAMIR (BAJRO) (1963-1993)
VAHID (KASIM) (1955-1993)
ATIF (SMAJO) (1964-1995)
SUVAD (SMAJO) (1966-1992)
ABDULAH (1966-1992)
MIRALEM (1957-1992)
SABAHUDIN (1976-1995)
BEGI]
AMIN (1973-1992)
HAJRUDIN (]AZIM) (1968-1995)
D@EVAD (D@EMAIL) \ILDA (1966-1992)
IZET (D@EMAL) (1972-1992)
MEMI[ (HILMO) (1965-1996)
VAHID (MEHMED) (1962-1992)
RAMIZ (RAMO) (1949-1992)
ALIJA (1972-1995)
D@EMAL (1943-1995)
NEZIR (1935-1992)
RAMIZ (1929-1995)
SAMIR (1977-1995)
SEAD (1962-1994)
SEID (1953-1995)
SLAVEN (1963-1992)
VEKAZ (1964-1995)
ZILD@IJA (1938-1995)
BEGOVI]
ADIL (ISMET) (1964-1993)
D@EMAIL (ISMET) (1960-1995)
VELIJA (MUHAMED) (1965-1993)
D@EMAIL (RAMIZ) (1952-1992)
JASMIN (RAMIZ) (1950-1995)
ALMIR (RIFAT) (1969-1992)
AVDIJA (1970-1995)
BE]O (1966-1994)
BEKIR (1971-1992)
MUNIB (1966-1992)
NED@IB (1967-1995)
BEGOVI]
OSMAN (1936-1996)
SELIM (1941-1993)
BEHA
RAMO (RAMIZ) (1961-1995)
ESAD (RA[KAN) (1966-1992)
MEHO (RA[KAN) (1968-1993)
BEHARI] MUSTAFA (1957-1992)
BEHLULOVI] MUJO (RAGIB) (1951-1992)
BEHMEN SAMIR (ABDULAH) (1968-1992)
BEKAN RASIM (AHMO) (1965-1995)
BEKRIJA SULEJMAN (1950-1992)
BEKTA[ NED@AD (1961-1992)
BEKTA[EVI] ISMET (HAMDIJA) (1950-1994)
BEKTI]
MIRSAD (FERID) (1949-1993)
MUHAMED (IBRAHIM) (1955-1992)
HASAN (1946-1995)
NAZIF (1954-1995)
NAZIF (1973-1992)
BEKTO
ISMET (1919-1992)
RE[ID (1962-1995)
BELAJI] VANJA (ZORAN) (1974-1993)
BELAN^I] ZORAN (NIKOLA) (1961-1992)
BELI] BORIS (DERVI[A) (1959-1993)
BELKO
JASMIN (FADIL) (1959-1992)
SALEM (MUJO) (1953-1993)
ADIL (OSMAN) (1954-1992)
ATIF (ZAJKO) (1955-1992)

BELO[EVI] MIODRAG (ZDRAVKO) (1941-1995)

BELJULJI ISLAM (SALEM) (1961-1992)
BENDER
TON]I (ILIJA) (1956-1993)
ZORAN (MARTIN) (1961-1993)
BERBATI HAJRULAH (AJET) (1948-1993)
BERBERI[TANI IZET (1963-1993)
BERBERKI] ADNAN (1967-1992)
BERBEROVI]
RAMIZ (MUJO) (1971-1993)
ROLAN (1961-1992)
BERBI] SALEM (HASAN) (1936-1995)
BERETOVAC @ELJKO (BRANKO) (1960-1993)
BERI] [EFIK (JUSO) (1962-1992)
BERILO EDIN (MU[AN) (1971-1992)
BERKOVAC
SALEM (OMER) (1958-1992)
SEFEDIN (1959-1992)
BE[A MAHIR (1966-1993)
BE[I]
AMIR (MAHMUT) (1975-1992)
RAMIZ ([A]IR) (1943-1995)
FEHIM (1953-1995)
SALIH (1934-1995)
SALKO (1963-1995)

BE[IREVI]
[EVKO (AVDIJA) (1963-1993)
FADIL (NASUF) (1971-1992)
ALMIR (NED@AD) (1975-1993)
FERID (RE[ID) (1968-1995)
ISMET (SABIT) (1955-1995)
SALKO (UZEIR) (1956-1994)
SEJAD (UZEIR) (1959-1992)
FUAD (1974-1992)
MEHO (1962-1992)
MURAT (1930-1992)
NASUF (1947-1992)
SAMIR (1975-1994)
SAID (1974-1995)
BE[LAGI] HAJRUDIN (UZEIR) (1933-1996)
BE[LI] ISO (1958-1992)
BE[LIJA
RAMIZ (AHMED) (1940-1992)
AMIR (ALIJA) (1971-1993)
MIRALEM (ASIM) (1963-1992)
RA[ID (BE[IR) (1954-1992)
EKREM (EDHEM) (1958-1992)
RE[AD (MAHMUT) (1953-1994)
MEHMEDALIJA (SALKO) (1941-1992)
SEAD (SALKO) (1954-1994)
RA[ID (UZEIR) (1953-1992)
BE[O
MUHAREM (NED@IB) (1966-1992)
HASAN (1971-1992)
MUHAMED (1956-1992)
BE[OVI]
E[REF (EJUB) (1959-1993)
RAMIZ (1949-1993)
BEZDROB
SENAD (JUNUZ) (1965-1993)
E[EF (1966-1992)
IFET (1957-1992)
BIBER
FADIL (ADIL) (1975-1994)
HAMID (BAJRO) (1917-1993)
RAMO (OMER) (1950-1992)
BIBEROVI] SINAN (NED@IB) (1962-1992)
BIBI]
NASUF (IBRO) (1939-1995)
MURAT (RASIM) (1969-1992)
NED@AD (SALKO) (1971-1995)
ADEM ([EFKO) (1968-1993)
BI^AK^I] MUHAMED (MUHAMED) (1961-1993)

BI^EVI]
ELMEDIN (RASIM) (1969-1992)
IBRO (1956-1994)
BI^I]
SAFET (HUSEIN) (1956-1993)
ENES (SULJO) (1960-1992)
NUMO (1948-1992)
BI^O
ISMET (HAMID) (1948-1992)
BAJRO (MUSTAFA) (1957-1992)
MIRSAD (NURKO) (1970-1993)
SENAD (SAFET) (1972-1992)
ADEM (1968-1992)
HAMED (1971-1995)
HASAN (1959-1992)
IFET (1957-1992)
SAFET (1968-1995)
SALKO (1942-1992)
BI]EVI] D@EVAD (1958-1995)
BI]I] NURIJA (1949-1992)
BI]O HARIZ (HAMDO) (1972-1993)
BIHORAC
SALIH (HAJRO) (1940-1992)
ISO (SPAHO) (1942-1995)
BIJEDI] MURADIF (ENVER) (1956-1993)
BIJELONJA
EDIN (1973-1993)
MEHO (1961-1993)
BIKI]
MIRSAD (RASIM) (1964-1995)
DEJZIN (VELIJA) (1975-1992)
FARUK (ZAIM) (1957-1993)
BILALOVI]
FIKRET (IBRAHIM) (1954-1993)
SEAD (NUSRET) (1965-1993)
BILI]
ALMIR (REFIK) (1974-1995)
ADIS (1970-1993)
BIRIND@I] NESIB (1969-1993)
BISER SAFET (1951-1992)
BISI] KEMAL (SABIT) (1957-1992)
BISTRIVODA HASAN (OSMAN) (1956-1993)
BITENC BARBARA (ROMAN) (1961-1992)
BITI] MURAT (RUSTEM) (1974-1992)
BJELAK
ZAIM (ABAZ) (1965-1993)
[EMSO (HAMZA) (1954-1992)
AHMED (ILIJAZ) (1961-1995)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

MEVLUDIN (LUTVO) (1943-1992)
[EMSO (RAMO) (1954-1994)
AHMET (1960-1992)
BJELICA DRAGUTIN (JOVO) (1936-1992)
BJELOKAPI] BRANIMIR (MATO) (1956-1992)
BJELONJA
ENVER (BEJDO) (1960-1993)
SALIH (RAMIZ) (1950-1993)
BJELO[ SANJIN (1964-2000)
BLA@EVI]
ZLATKO (MARKO) (1954-1993)
ZIJAD (1962-1995)
BOBOT DRAGAN (OBRAD) (1965-1993)
BOGDANI]
IFET (EJUB) (1960-1992)
D@EMAIL (HAMED) (1950-1992)
BOGILOVI]
EDIN (ALJO) (1972-1995)
[E^AN (HAKIJA) (1941-1993)
MUHAMED (IDRIZ) (1965-1992)
SAFET (MEHO) (1942-1992)
NEDIM ([E]AN) (1966-1992)
ASIM (1967-1992)
BOGU^ANIN FATIH (SMAIL) (1971-1995)
BOGUNI]
EMIR (HALIL) (1966-1993)
MIDHAT (1953-1992)
BOJAD@I] AZEM (1956-1993)
BOJAD@IJA FEHIM (ABDULAH) (1975-1992)
BOJ^I] SENAD (ZULFO) (1959-1995)
BOJI]
[EFKO (IVICA) (1965-1995)
SEAD (SAFET) (1957-1992)
BOJI]I] SELVIN (OSMAN) (1968-1995)
BOJKO ZAHIR (1953-1992)
BOJO IGOR (EDVARD) (1974-1993)
BOK[I] SLAVEN (BORISLAV) (1971-1992)
BOLI] SAUDIN (HASAN) (1976-1993)
BOLOBAN IBRO (1929-1992)
BORA^I]
TAHIR (AVDO) (1941-1994)
D@EMAL (1967-1992)
BORAS
RENATA (MIRKO) (1973-1993)
DINARKO (ZLATKO) (1946-1992)
BOR^AK
SENAD (IBRO) (1961-1994)
SINAN (SALKO) (1928-1992)
BOR]AK
FUAD (ALIJA) (1934-1992)
SAFET (IBRO) (1969-1995)
BORI[I]
ISMET (FERHAT) (1950-1992)
IZET (HAMID) (1952-1993)
BOROVAC
KENAN (IZET) (1963-1994)
@OR@AN (SAFET) (1968-1994)
BOROV^ANIN VELIBOR (RADISLAV) (1972-1992)

BOROVI] SMAJO (1941-1992)
BOROVINA
REFIK (AZIZ) (1959-1994)
ESAD (HALIM) (1959-1992)
MEVLUDIN (MUSTAFA) (1972-1992)
BOSANKI] DENIS (HAMED) (1977-1992)
BOSILJ^I] SR\AN (GLI[A) (1963-1993)
BOSNO IBRAHIM (SALKO) (1967-1993)
BOSTAND@I]
EJUB (1936-1992)
SABAHUDIN (1969-1992)
SAFET (1938-1992)
BOSTAND@IJA
ESAD (RAMIZ) (1963-1993)
HAMID (1947-1995)
BO[KOVI]
HAJRIJA (SULEJMAN) (1949-1992)
MIODRAG (VELJKO) (1974-1993)
BO[NJAK
IGOR (BERISLAV) (1972-1993)
ZLATKO (VLADIMIR) (1966-1992)
BO[NJAKOVI] MEHO (1951-1992)
BOTULJA HASAN (]AMIL) (1949-1993)
BOZALIJA ELVIR (ALIJA) (1974-1994)
BO@I]
IVICA (MARKO) (1959-1992)
SLOBODAN (1937-1993)
BRADARI]
BRANKO (IVO) (1939-1992)
MENSUDIN (1953-1994)
BRADI]
MUSTAFA (1948-1994)
OMER (1955-1996)
BRAJANOVI] SALKO (1961-1992)
BRAJILOVI] AVDO (1951-1992)
BRAJLOVI]
ZIJAD (ZAJKO) (1962-1992)
[EVKO (1962-1992)

BRANKOVI]
ZIJAD (ABDULAH) (1934-1992)
FARUK (]AMIL) (1969-1994)
MEHMEDALIJA (HAKIJA) (1944-1992)
BEHUDIN (HASAN) (1963-1993)
MUHIDIN (MEHMEDALIJA) (1972-1992)
SEAD (RASIM) (1959-1992)
ASIM (1952-1992)
EMIN (1993-1992)
EMIR (1971-1994)
MEHMED (1953-1994)
NEZIR (1972-1992)
BRAVI] ]AMIL (AHMET) (1953-1993)
BRAVO NEDIM (AVDO) (1962-1992)
BR^I] ESAD (1956-1993)
BR\ANIN [A]IR (SEIMAN) (1968-1993)
BREZAC ALIJA (HIMZO) (1951-1992)
BRIGA
ASIM (HASAN) (1949-1994)
HAMED ([ERIF) (1962-1993)
BRKAN
ELVEDIN (ZIJAH) (1961-1992)
BRKANI]
KEMAL (AVDO) (1951-1994)
MIRSAD (KASIM) (1953-1993)
KENAN (MESUD) (1973-1993)
HARIS (MIRSAD) (1975-1996)
D@EMAL (MUJO) (1950-1993)
HASAN (NURIJA) (1941-1995)
IBRAHIM (NURIJA) (1944-1992)
ENES (SALIH) (1930-1992)
BRKI]
HASAN (ABID) (1954-1993)
NUSRET (HIMZO) (1955-1992)
IZET (ISMET) (1962-1994)
MUHAMED (MEHMED) (1962-1994)
ELVIR (MIDHAT) (1975-1995)
IBRAHIM (1957-1992)
SEAD (1961-1994)
BRUTUS
MUHAMED (ASIM) (1937-1992)
MUAMER (SAFET) (1968-1993)
BUBALO ESMER (SULEJMAN) (1974-1992)
BUBLIN JUSUF (RAMO) (1956-1994)
BUCALOVI] E[REF (BAJRO) (1936-1992)
BU^AN
]EMAL (BAJRO) (1967-1993)
ANES (HAJRO) (1970-1992)
EMIR (HAJRO) (1974-1993)
MURAT (HAJRO) (1966-1992)
RASIM (SMAJO) (1954-1994)
ABAZ (SULEJMAN) (1939-1994)
ESAD (1965-1992)
NED@IB (1930-1993)
SABAHUDIN (1970-1994)
SAMEDIN (1975-1995)
SEAD (1960-1993)
BU^O
OSMAN (HAKIJA) (1943-1992)
MIRSAD (KEMAL) (1949-1992)
SAID (MEHMED) (1965-1993)
EMIR (SMAJO) (1974-1993)
AHMED (ZAIM) (1967-1992)
BUDIMLI] D@EVAD (ABID) (1948-1996)
BUDNJO MIRSAD (MIRALEM) (1962-1995)
BUHI] D@EVAD (1973-1995)
BUJAK
RAGIB (TAHIR) (1956-1993)
ZDRAVKO (1927-1992)
BUKALO D@EMAIL (RAGIB) (1959-1992)
BUKARI] [A]IR (1939-2000)
BUKVA
BAKIR (MUSTAFA) (1959-1992)
VAHID (AZEM) (1963-1993)
ESAD (IBRO) (1954-1992)
FAHRUDIN (MEHMEDALIJA) (1953-1992)
HAKIJA (MUSTAFA) (1964-1993)
MENSUR (MUSTAFA) (1959-1992)
ENVER (SULJO) (1948-1995)
RAMIZ (1937-1992)
BUKVICA MIDHAT (ISMET) (1940-1992)
BUKVI]
EDIN (AGO) (1974-1992)
AMIR (MUHAMED) (1954-1992)
BULATOVI]
MUZAFER (HUSO) (1962-1992)
ISMET (1959-1992)
BULBUL
D@EMAL (MEHMEDALIJA) (1959-1993)
D@EMAL (MEHMEDALIJA) (1966-1992)
HASIB (MUJO) (1954-1992)
BULUT OSMAN (1950-1994)
BULJIGI] MAHMUT (IZET) (1950-1995)
BULJU
RASIM (HAMDIJA) (1956-1992)

5

@RTVE OPSADE
SEAD (MUHAMED) (1968-1992)
[U]RO (MUHAREM) (1953-1993)
HAMED ([EMSO) (1964-1992)
ENEZ (1942-1996)
MENSUR (1958-1994)
RAMIZ (1951-1992)
BULJUGIJA SALEM (MEHMED) (1954-1994)
BULJU[NI] NUD@EIM (SUAD) (1959-1995)
BUMBULOVI]
HUSEIN (1960-1995)
[UKRIJA (1964-1995)
BUNAR
ZAHID (ADEM) (1955-1992)
SABRIJA (HUSO) (1962-1994)
OSMAN (MU[AN) (1947-1994)
ALMIR (NAIL) (1970-1992)
BUNDO AMIR (ALIJA) (1963-1995)
BUNGUR EKREM (AVDIJA) (1955-1993)
BUNOZA MARINKO (DRAGO) (1968-1992)
BURAJI] MUSTAFA (OSMAN) (1969-1993)
BURAZEROVI] NAMIK (D@IHAD) (1969-1992)
BURD@OVI] MUSTAFA (AHMO) (1935-1992)
BUREK EMIN (MEHMED) (1968-1993)
BURI]
MUHIDIN (RAMIZ) (1951-1994)
SEAD (RAMIZ) (1953-1992)
MEHMED (1965-1995)
MEHO (1928-1995)
NURIJA (1949-1995)
BUROVI] EJUP (EJUP) (1961-1993)
BURZA FIKRET (EMIR) (1973- 1994)
BUSNOV
ZAIM (HASIB) (1964-1992)
MUSTAFA (MUJO) (1950-1993)
BUSULAD@I]
MUGDIM (HAMZA) (1970-1993)
ENVER (JUSUF) (1949-1992)
BUZA JASMIN (ASIM) (1975-1995)
CAKAJ HAMIT (MALI]) (1969-1995)
CEN^I] IVAN (JOSIP) (1946-1993)
CERI] NIJAZ (ASIF) (1951-1992)
CERO FIKRET (1959-1996)
CETIN VILIM (STANISLAV) (1945-1993)
CIBRA
ALIJA (HAMID) (1957-1992)
RIZO (MU[AN) (1937-1993)
CICVARA MUHAREM (1974-1992)
CINCAR ^EDOMIR (\OKO) (1955-1993)
CINCOVI] DRAGAN (MILENKO) (1959-1993)
CIRAJ MIRAN (VLADO) (1955-1992)
COCALI]
ENIZ (MEHMED) (1959-1993)
DEDO (MUSTAFA) (1948-1993)
COKOVI] RIZO (1957-2000)
COVO UZEIR ([ABAN) (1940-1993)
CRN^ALO ABDULAH (HAMZA) (1949-1992)
CRN^EVI] ZUHDO (1967-1993)
CRNETA MIRSAD (1956-1993)
CRNI[ANIN MIRSAD (JAKUP) (1962-1992)
CRNOGORAC RATKO (1943-1993)
CUCAK RAHMAN (1957-1992)
CURI]
OSMAN (BEHADIL) (1951-1993)
ASIM (DEDO) (1958-1995)
FADIL (ESAD) (1965-1993)
AMIR (HALIL) (1941-1992)
IZET (MUNIB) (1948-1993)
RASIM (SALIH) (1952-1993)
MESUD (1956-1992)
ZEJNIL (1950-1992)
CURL DRAGAN (PERO) (1951-1992)
CVETANOVI] MILENKO (1958-1992)
CVIKO
SEAD (E[REF) (1971-1993)
MUHIDIN (HILMIJA) (1965-1993)
AZIZ (MUSTAFA) (1962-1992)
AZIZ (REMZO) (1944-1993)
AZIZ (1975-1992)
D@EVAD (1971-1991)
CVJETKOV MARIO (MIROSLAV) (1972-1992)
CVRK
MURADIF (BAJRO) (1937-1992)
HAMDIJA (HAMID) (1961-1994)
HAJRUDIN (1972-1995)
ISMET (1942-1995)
MU[AN (1940-1993)
^AGALJ [EMSO (1960-1993)
^AJI] EDHEM (1958-1995)
^AJI] MA[E (1972-1993)
^AKAL
ADMIR (ASIM) (1975-1994)
KEMAL (DERVI[) (1952-1995)
^AKAR
ENVER (MEHMED) (1955-1992)
GALIB (1969-1992)

6

MEHO (1947-1992)
^AKI] BEHIJA (1967-1995)
^AMD@I]
SR\AN (FAIK) (1955-1992)
ENIZ (MEHEMD) (1973-1992)
MUHAMED (1949-1992)
SEID (AGAN) (1957-1992)
JASMIN (JUSUF) (1968-1993)
^AMD@IJA
HARIS (NUSRET) (1966-1992)
RAMIZ (1958-1992)
JASMIN (JUSUF) (1968-1993)
^AMPARA
HARIS (HAJRUDIN) (1970-1992)
DRAGAN (HASAN) (1963-1995)
^AN^AR
FIKRET (AHMET) (1964-1993)
JASMIN (EJUB) (1971-1993)
IZET (MEHMED) (1958-1995)
OMER (1922-1992)
^ANKU[I]
ADNAN (BAJRO) (1964-1993)
MUHAMED (1957-1992)
^APRLJAN MIRSAD (RAMO) (1974-1995)
^ARDAKOVI]
EMIN (1964-1992)
[A]IR (1937-1993)
^ARKAD@I] BAJRO (1947-1993)
^ASAR MIROSLAV (BOGUMIL) (1951-1993)
^ATOVI]
D@EVAD (ADIL) (1971-1992)
^AZIM (RED@O) (1945-1993)
^AU[EVI]
ANES (ADIL) (1965-1993)
SELIM (ALIJA) (1968-1993)
BEGO (ARIF) (1973-1992)
NEZIM (AVDO) (1963-1992)
OSMAN (BE]IR) (1948-1992)
SEAD (D@EVAD) (1971-1992)
VAHID (HAJRO) (1960-1992)
D@EVAD (HAMDIJA) (1967-1992)
MUJO (HASAN) (1949-1993)
ZAJKO (IBRO) (1952-1995)
UZEIR (ISMET) (1958-1992)
ZIJAD (IZET) (1956-1993)
D@EVAD (KASIM) (1960-1994)
SULEJMAN (MEHO) (1950-1994)
D@EVAD (MUSTAFA) (1944-1993)
SUAD (RAMIZ) (1971-1992)
DERVO (RASIM) (1950-1994)
KENAN (SABIT) (1972-1992)
IZET (SELIM) (1956-1992)
NERMIN ([ABAN) (1974-1995)
MURAT (TAHIR) (1946-1995)
HRUSTEM (VELIJA) (1968-1992)
ALIJA (1961-1994)
BILAL (1971-1992)
ESAD (1959-1992)
ESAD (1960-1993)
HALIL (1971-1994)
ISMET (1950-1992)
MUHAREM (1961-1992)
RAMIZ (1969-1993)
^AVAK TARIK (ASIM) (1968-1995)
^AV^I]
HAMZA (ABID) (1949-1995)
RASIM (ASIM) (1950-1992)
D@EMAL (BEGO) (1954-1993)
FAHRUDIN (ENES) (1968-1992)
D@EVAD (HAKIJA) (1965-1992)
HAKIJA (HAMED) (1953-1992)
NAZIF (IBRO) (1950-1992)
EDHEM (SEJFO) (1941-1995)
MEHMED (1961-1992)
BAJRO (1944-1992)
^AVKU[I]
ISMET (1972-1995)
LATIF (1970-1992)
^AVRK MIRSAD (IBRAHIM) (1958-1992)
^EBIRI] SULJO (ASIM) (1967-1995)
^EDI]
ELVEDIN (1964-1992)
MEHMED (1933-1992)
^EFERIN ERNEST (ZVONIMIR) (1973-1992)
^EHI] ERNESTO (TALAT) (1967-1993)
^ELEBI]
ABDULAH (AHMED) (1961-1992)
NIJAZ (1976-1993)
^ELIK
ENVER (HISO) (1950-1992)
TAHIR (MU[AN) (1939-1993)
FAHRUDIN (REMZIJA) (1966-1992)
FIKRET (1969-1993)
HUSO (1941-1995)
HUSO (1951-1992)
IZUDIN (1961-1992)

SULEJMAN (1945-1993)
^ELIKOVI] IBRAHIM (1953-1995)
^ELJA RIFAT (IBRAHIM) (1965-1992)
^ELJAJ RIFAT (1967-1992)
^ELJO
RASIM (ASIM) (1945-1993)
]AMIL (AVDE) (1934-1992)
IRFAN (ISMET) (1956-1994)
AZIZ (1955-1992)
^EMERNICA MURAT (NAZIF) (1940-1994)
^EMO
MEHMED (HA[IM) (1955-1992)
RAMIZ (HUSO) (1961-1992)
^ENGI]
TARIK (BE]IR) (1972-1992)
OMER (DERVI[) (1969-1992)
DERVI[ (IZET) (1944-1993)
MUAMER (MIRALEM) (1958-1992)
ADNAN (MIRALEM) (1964-1992)
FADIL (OMER) (1935-1994)
IBRAHIM ([EMSUDIN) (1936-1993)
^ERKEZ ZAIM (1959-1993)
^E[KO MURIS (MUNIB) (1955-1992)
^I^A IBRO (1961-1993)
^I^AK MEDAN (ISMET) (1949-1995)
^IMPO D@EMIL (IBRO) (1952-1993)
^IRKINAGI] AHMED (1956-1992)
^I[IJA SUAD (1952-1993)
^IZMI]
SULEJMAN (MUSTAFA) (1931-1993)
SAFET (SULEJMAN) (1957-1993)
RAMIZ ([EFIK) (1978-1992)
^IZMO ENES (IBRAHIM) (1974-1992)
^IZMOVI]
SENAD (EMIN) (1964-1993)
ALIJA (SULJO) (1943-1995)
^OHODAR ME[AN (ALIJA) (1963-1993)
^OHODAREVI] [A]IR (1927-1995)
^OKO
JASMIN (ALIJA) (1970-1994)
AMIR (D@AFER) (1973-1992)
VEJSILA (MUJO) (1960-1993)
NUSRET ([U]RO) (1969-1992)
ATIF (1963-1993)
^OLAK
KEMAL (D@EMAL) (1972-1992)
D@EVAD (1958-1994)
SALKO (1938-1993)
^OLAKHOD@I]
SALKO (OMER) (1952-1992)
^OLAKOVI]
RAGIB (AVDO) (1949-1992)
RAMIZ (D@EVAD) (1962-1992)
D@EVAD (RAMO) (1939-1992)
ESAD (REFIK) (1973-1993)
^OLI]
ISKO (ALIJA) (1943-1995)
KEMAL (AVDO) (1957-1992)
NEZIM (]AMIL) (1953-1992)
^OLI] (HALID) SENAD (1959-1992)
ZLATKO (HAMID) (1949-1992)
HARIS (MUHAMED) (1971-1995)
GALIB (SABRIJA) (1958-1992)
ADEM (1945-1995)
HASIB (1945-1992)
MILORAD (1962-1993)
^OLO
NED@IB (ADEM) (1953-1992)
SENAHID (IBRAHIM) (1962-1994)
[ERIF (KASIM) (1968-1992)
PREDRAG (MATO) (1977-1992)
NISVET (MUSTAFA) (1958-1993)
ADEM (1967-1992)
ANTO (1959-1995)
DAMIR (1974-1993)
IZET (1947-1992)
SIFET (1969-1992)
^OLPA
ZI]RIJA (]AMIL) (1954-1992)
AMIL (SULEJMAN) (1961-1993)
^OMAGA
MUHIDIN (MUSTAFA) (1970-1993)
HAZIM ([ABAN) (1963-1993)
AMIR (ZAHID) (1951-1992)
ELVEDIN (ZAIM) (1971-1993)
^OMOR
DINA (AHMED) (1969-1993)
AVDO (MU[AN) (1970-1995)
IZET (ZEJNIL) (1942-1992)
^ONGO
HAD@O (HAMDO) (1941-1993)
EJUB (HAMED) (1938-1992)
RAMIZ (MUNIB) (1953-1992)
^OPELJ RUSMIR (ALIJA) (1967-1992)
^OPRA
RAMIZ (DERVO) (1953-1992)

DURAN (HAD@O) (1948-1992)
RAMIZ (HASAN) (1959-1992)
ESAD (VAHID) (1957-1993)
^ORAMBEGI]
ESAD (HAMDIJA) (1960-1995)
IZET (HAMDIJA) (1953-1992)
^ORBO
MEHMED (ADEM) (1956-1995)
DERVI[ (DERVO) (1959-1993)
[U]RO (FEHIM) (1961-1994)
PA[AN (JA[AR) (1944-1992)
[U]RIJA (MUJO) (1937-1992)
ASIM (OMER) (1964-1992)
REMZIJA (RA[ID) (1964-1993)
SENAD (SEJDA) (1964-1992)
NED@AD (SMAJO) (1960-1993)
D@EVAD (1960-1996)
^ORDA EDIB (1957-1993)
^ORDALIJA FAHRUDIN (AHMED) (1952-1993)
^OSO RASIM (RAMIZ) (1959-1995)
^OTA MUNEVER (SULJO) (1963-1993)
^OVRK IZET (OMER) (1959-1992)
^UBRO
SEID (AHMED) (1967-1992)
BE]IR (1951-1993)
^UHARA
ZIJAD (JUSUF) (1960-1993)
SULEJMEN (1946-1997)
^UK BOJAN (TOMISLAV) (1975-1995)
^UKOJEVI]
SENAD (MEHO) (1964-1992)
MUHAMED (1965-1992)
^ULI] FIKRET (FAHRUDIN) (1962-1994)
^ULJAK BRANKO (1970-1992)
^UREVAC
EMIR (AVDIJA) (1958-1992)
IDRIZ (1942-1993)
^UROVI] EDIN (MURAT) (1971-1993)
^USTOVI]
SENAD (ACDIJA) (1967-1992)
ALEN (LUTVO) (1970-1992)
MIRALEM (ZI]RIJA) (1960-1992)
HUSO (1943-1992)
^UTAHIJA SEAD (FEHIM) (1958-1994)
^UTUK VAHID (ASIM) (1954-1993)
^UTURA
IBRAHIM (SMAIL) (1965-1993)
MUHAREM (1963-1994)
^UTURI] IZET (HAMDO) (1949-1993)
]AMD@I] HUSEIN (1954-1995)
]APIN MEHMED (1960-1992)
]ATIBU[I] ZLATAN (ABDURAHIM) (1968-1995)

]ATI]
NURKO (DURMO) (1935-1992)
MIRSAD (KASIM) (1953-1993)
SENAD (MEHMEDALIJA) (1966-1995)
SUVAD (MEHMEDALIJA) (1964-1993)
EDIN (MUSTAFA) (1953-1996)
AMIR (SAMIJA) (1964-1993)
MIRSAD (1960-1992)
MUSTAFA (1935-1992)
NE\AD (1962-1992)
OMER (1957-1995)
SABRIJA (1954-1995)
SAKIB (1955-1992)
SALKO (1951-1992)
SAMIR (1969-1993)
]ATOVI]
ADNAN (ADEM) (1973-1992)
D@EVAD (ADIL) (1971-1992)
MAHMUT (AVDO) (1946-1992)
KEMAL (D@EMAL) (1961-1993)
MUHAMED (HAKIJA) (1940-1992)
NIHAD (HUSNIJA) (1969-1992)
RASIM (IBRAHIM) (1962-1995)
IFET (MEHO) (1964-1992)
FADIL ([EFKIJA) (1930-1995)
HAJRUDIN (ZAHIR) (1953-1993)
]AV^I] HAMZA (ABID) (1949-1995)
]EBO KENAN (ZAHID) (1964-1992)
]EHAJI]
HUSO (1971-1993)
MEHO (1950-1992)
SALEM (1964-1992)
]EHI] JASMIN (1965-1992)
]EHOVI] AVDO (MUJO) (1941-1992)
]EKI] HASAN (1945-1994)
]ELIK EDIN (1972-1992)
]ELO [A]IR (1940-1992)
]EMAN
MUHAMED ([UKO) (1943-1993)
[AIP (ZEJTO) (1961-1993)
]EMO
HALIL (1941-2000)
RAMIZ (1973-1993)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

@RTVE OPSADE
]ENANOVI]
HAMID (HAMID) (1972-1992)
IZET (HAMID) (1948-1995)
NIJAZ (SALEM) (1962-1993)
RASIM (SALIH) (1963-1992)
HARIS (1972-1995)
]ERANI] RADOVAN (1946-1992)
]ERIMAGI] MEHMED (1935-1992)
]ERIMOVI] FIKRET (AHMED) (1958-1993)
]ESIR SMAIL (ALIJA) (1939-1993)
]ESKO
MEHO (AGONJA) (1947-1993)
HAMZA (HASIB) (1970-1993)
FERID (ISMET) (1950-1992)
IBRAHIM (SAFET) (1966-1992)
ALIJA (1943-1992)
SINAN (1962-1995)
]ESOVI] NED@AD (RAMIZ) (1970-1992)
]IMI]
NERMIN (FADIL) (1962-1996)
SABRIJA (1938-1992)
]IRI]
SENAD (MAHMUT) (1958-1992)
JAKUB (1928-1992)
]IRKOVI] MENSUR (HAKIJA) (1964-1992)
]IV^I] MILENKO (JOVAN) (1957-1993)
]OKO [ABAN (1973-1995)
]ORALI]
NASER (1970-1993)
SULEJMAN (1938-1993)
]ORI]
AVDIJA (IBRO) (1967-1993)
MEHO (1937-1992)
MUSTAFA (1964-1992)
SMAJO (1933-1992)
ZAJDO (1956-1992)
]OROVI] D@EVAD (AHMET) (1956-1994)
]OSIBEGOVI]
HASAN (SALKO) (1954-1993)
ABAZ (1967-1995)
]OSI]
ILIJA (LUKA) (1959-1992)
ZLATKO (BORIVOJE) (1961-1994)
MUJO (HAMDO) (1963-1992)
@ELJKO (LJUBOMIR) (1966-1992)
SAFET (MUJO) (1951-1992)
ABID (1917-2001)
IZET (1949-1993)
SAFET (1956-1995)
SALIH (1949-1997)
]OSO
IBRAHIM (HAD@AN) (1948-1993)
ALIJA (OSMAN) (1953-1992)
]OSOVI]
SUVAD (MEHMED) (1967-1993)
HUSEIN (NEZIR) (1959-1992)
ADNAN (RAMIZ) (1974-1994)
JUSUF ([A]IR) (1937-1993)
]UBARA
ZAJKO (HILMO) (1968-1994)
EDHEM (NESIB) (1958-1993)
OMER (NESIB) (1959-1992)
]UKOVI] MILORAD (1960-1995)
]ULOV ]AMIL (1964-1993)
]ULUM IBRAHIM (AHMED) (1973-1992)
]UPINA
AZIZ (BE]IR) (1961-1993)
RUKIJA (1945-1996)
]UPRIJA HASAN (AVDO) (1945-1992)
]UREVAC
IDRIZ (HALIL) (1942-1993)
ZIJAD (MEHMED) (1958-1993)
ABID (NAZIF) (1956-1992)
HARIS (SALKO) (1966-1992)
FIKRET (1973-1993)
RAMIZ (1941-1993)
]URI] SALIH (1946-1992)
]UROVI]
EDIN (MURAT) (1971-1993)
IZET (SMAJO) (1952-1993)
]USTOVI] RA[ID (ESO) (1968-1995)
]UTAHIJA
ADEM (ME[A) (-1992)
ELVEDIN (1973-1992)
HILMO (1969-1992)
NERMIN (1974-1992)
SEAD (1958-1994)
]UTUK
SEAD (HASIB) (1955-1993)
RAGIB (OSMAN) (1939-1992)
DACI]
ZEKRIJA (BEKTAS) (1953-1993)
SULEJMAN (1974-1993)
DAGLAR [A]IR (1953-1992)
DAJD@I] ABDULAH (AVDO) (1945-1993)
DAMAD@I] ADNAN (KASIM) (1967-1992)

DAMNJANOVI] SINI[A (DRAGUTIN) (1956-1995)

DAUT NUSRET (OMER) (1963-1992)

DAUTEFENDI] SABAHUDIN (FADIL) (1965-1992)

DAUTOVI]
NEZIR (BAHO) (1964-1992)
BE]IR (IZET) (1947-1993)
ESAD (LUTVO) (1964-1993)
SALKO (MUSTAFA) (1965-1993)
D@EMAL (NURKO) (1972-1994)
KEMAL (SALKO) (1963-1994)
ALIJA (ZIJAD) (1949-1994)
DEDAJI]
OSMAN (ISMET) (1955-1993)
ZIJAD (MUSTAFA) (1952-1993)
GALIB (1954-1995)
RIFET (1957-1992)
SAMIR (1965-1993)
DEDI]
SEAD (HA[IM) (1950-1995)
ASIM (KASIM) (1969-1992)
KASIM (REFIK) (1957-1992)
SUAD (ZILKO) (1964-1993)
RED@O (1960-1995)
SALIH (1961-1992)
SAMIR (1972-1993)
[A]IR (1940-1995)
[ERIF (1975-1995)
DEDOVI]
ASIM (ABID) (1935-1993)
JUSUF (ALIJA) (1950-1992)
IBRO (HAMZA) (1955-1992)
MU[AN (HOSO) (1958-1994)
SENAD (IBRO) (1968-1994)
MIRALEM (RAMIZ) (1969-1993)
SENAD (SADO) (1961-1992)
DERVO (SALKO) (1945-1994)
FERID (SMAJO) (1952-1995)
MAGBULA (1964-1992)
MEHMED (1958-1993)
MEHO (1934-1993)
DEJANOVI] DU[KO (STANI[A) (1959-1992)
DELAHMET
ERMIN (BE]IR) (1973-1993)
MUJO (1969-1994)
DELALI]
MUHAREM (AHMED) (1963-1995)
ESAD (HUSO) (1961-1992)
[U]RIJA (IM[IR) (1950-1994)
SALKO (NED@IB) (1956-1994)
IZET (NEZIR) (1965-1995)
SEAD (NEZIR) (1960-1992)
AHMED (OSMAN) (1952-1995)
EJUB (OSMAN) (1957-1992)
MEVLUDIN (OSMAN) (1968-1992)
NEZIR (OSMAN) (1940-1992)
DELEUT
AZIZ (MURAT) (1959-1993)
JUSUP (1938-1992)
DELIS ABIT (1950-1994)
DELI]
FERID (ADEM) (1970-1992)
SADIK (ADEM) (1970-1994)
SAMIR (BAJRO) (1969-1995)
MIRSAD (DERVI[) (1971-1994)
MEHO (MEHMED) (1954-1992)
SAMIR (MEHMED) (1963-1992)
NIHAD (MEHO) (1971-1993)
MIRSAD (MUJO) (1961-1992)
NED@AD (MUJO) (1972-1992)
MAHIR (MUSTAFA) (1953-1992)
ISMET (NAZIF) (1975-1992)
IBRO (OMER) (1967-1992)
ABID (RAGIB) (1953-1992)
IZET (RAMIZ) (1946-1993)
NEVEN (SALEM) (1961-1993)
ABDULAH (1965-1995)
ALIJA (1944-1995)
AVDO (1964-1995)
ERMIN (1978-1995)
IBRAHIM (1952-1995)
MEDO (1934-1992)
MEHO (1973-1992)
MEVLUDIN (1955-1995)
[EFIK (1961-1992)
[EVKO (1957-1992)
[EVKO (1967-1992)
TAIB (1971-1992)
ZAJKO (1951-1993)
DELIHASANOVI] RAHMAN (RAMO) (1946-1992)

DELIJA
JUNUZ (ESAD) (1961-1993)
AHMED (1949-1992)
NEZIR (1930-1992)
DELIMUSTAFI] NIJAZ (IBRAHIM) (1966-1992)
DELIOMEROVI] ELVIR (ATIF) (1974-1994)
DELJANIN IBRO (MUZAFER) (1974-1994)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

DELJKOVI]
HIMZO (ALIJA) (1941-1993)
BESALET ([EFKIJA) (1956-1992)
MUHAREM (1941-1995)
DEMI]
NASER (HIMZO) (1967-1994)
EMIN (LUTVO) (1955-1992)
DEMIR
ZAHID (HAMID) (1955-1995)
HAZIM (HASIB) (1960-1992)
RASIM (HASIB) (1947-1996)
JASMIN (RAMIZ) (1963-1993)
SAFET (SMAJO) (1951-1992)
D@EVAD (1957-1992)
OSMAN (1946-1992)
RASIM (1962-1992)
DEMIROVI]
KENAN (AGO) (1970-1992)
SALKO (AHMET) (1935-1992)
ISMET (BEKTO) (1963-1995)
[A]IR (MAHMUT) (1954-1992)
SAKIB (RASIM) (1952-1993)
MENSUD (SULEJMANA) (1949-1992)
AMIR ([ABAN) (1968-1993)
MEHMEDALIJA (1960-1995)
DERVI[AGI] EDHEM (RAMO) (1967-1992)
DERVI[EVI]
ATIF (ATIF) (1948-1993)
ADI (D@EMAL) (1963-1993)
BAKIR (D@EMAL) (1973-1992)
IZET (FEHIM) (1969-1992)
NAIL (HAKIJA) (1937-1992)
BE]IR (HASAN) (1967-1994)
SABAHUDIN (JUSUF) (1959-1992)
KEMO (OMER) (1949-1994)
EMIR (RASIM) (1957-1993)
IBRAHIM (SMAIL) (1957-1992)
IBRAHIM (SMAIL) (1959-1995)
EJUB (1940-1993)
FADIL (1968-1992)
FEHIM (1944-1993)
MUSTAFA (1973-1992)
RAMIZ (1929-1992)
SENAHID (1965-1995)
DERVI[KADI] SEAD ([ERIF) (1943-1993)
DETLI] AHMED (1949-1992)
DEVED@IJA HAJRUDIN (HUSO) (1967-1993)
DEVI]
VAHID (IBRO) (1955-1994)
RAMO (MEHO) (1940-1992)
DIDI] NAZIF (1958-1992)
DILBEROVI]
OSMAN (ASIM) (1938-1992)
MILAN (MILO[) (1967-1992)
MUSTAFA (RA[ID) (1955-1993)
DIVJAN
SULEJMAN (NASKO) (1945-1992)
FADIL (1961-1992)
DIVLJAN RAGIB (1953-1992)
DIVOLI] HAMID (1959-1992)
DIVO[ HALIL (HASAN) (1951-1993)
DIVOVI]
MUHAMED (ME[AN) (1962-1993)
RAMIZ (RAMO) (1955-1992)
SULEJMAN (SELIM) (1954-1994)
DIZDAR BEHUDIN (VEHBIJA) (1965-1993)
DIZDAREVI]
SULEJMAN (IBRO) (1948-1993)
ZULFO (IBRO) (1954-1993)
IZET (ISMET) (1945-1992)
MUSTAFA (RAMIZ) (1945-1994)
RASIM (RAMO) (1961-1993)
EDIN (TUFIK) (1973-1994)
MEVLUDIN (ZULFO) (1960-1994)
AVDO (1939-1992)
]AZIM (1939-1992)
D@EVAD (1956-1993)
FERID (1958-1994)
DLOUHI JOSIP (KARLO) (1951-1992)
DOBRA^A
ENVER (SALKO) (1941-1993)
ENVER (1961-1992)
DOBRI] MIROSLAV (\URO) (1973-1993)
DOBRINA JADRANKO (OLGA) (1960-1992)
DOLAN MEHO (OMER) (1949-1992)
DOLINI] DRAGAN (RISTO) (1963-1993)
DOLOV^I] OMER (MEHMED) (1959-1993)
DOMUZ ^EDOMIR (STOJAN) (1960-1992)
DORI] HAMZA (1939-1992)
DOR[NER JAN (ZORAN) (1969-1992)
DO[LJEVSKI ZORAN (GOCE) (1970-1992)
DRAKOVAC
NED@IB (ADIL) (1960-1992)
HAMDO (MUJO) (1954-1992)
IBRAHIM (OMER) (1963-1995)

SAFET (REMZIJA) (1971-1992)
SAMIR ([EMSO) (1974-1994)
HAMID (ZAHIR) (1965-1995)
ALMIR (1977-1993)
SEJAD (1967-1992)
DRINA MITHAT (1958-1992)
DRINJAK
ARMIN (HALIM) (1966-1993)
D@EVAD ([A]IR) (1967-1993)
DRINJAKOVI] ADIL (ADEM) (1941-1993)
DRKENDA E[EF (RED@O) (1954-1993)
DRKI] OMER (1958-1993)
DRLJEVI] D@EVAD (SMAIL) (1943-1995)
DRNDA
ENVER (AHMET) (1954-1992)
MUSTAFA (MUHAMED) (1949-1992)
RAMO (1949-1992)
DROCA SRETEN (JOJA) (1971-1994)
DRUGOVAC
IFET (AVDIJA) (1952-1994)
HAJRUDIN (HUSEIN) (1962-1993)
DUBI^I] HAJRUDIN (1958-1995)
DUBRAVI] KENAN (NED@AD) (1962-1992)
DUCO HAMDO (RAGIB) (1948-1994)
DU^I] AHMED (NUSRET) (1958-1994)
DUDEVI] HAJRUDIN (1962-1992)
DUDI]
DU[KO (ZVONKO) (1952-1993)
SAFET (1958-1992)
DUDO
ADIL (1940-1994)
HASIB (1944-1993)
DUGALIJA VELIJA (1956-1992)
DUGONJI]
[EFIK (1971-1995)
VEHBIJA (1921-1993)
DUHOVI] EDIN (1973-1993)
DULIC
AMIR (ESAD) (1972-1993)
ZIJAD (1964-1992)
DUMANJI] JUSUF (1938-1992)
DUPOVAC HAMID (SULEJMAN) (1956-1993)
DURA^KOVI] SEAD (ESAD) (1974-1993)
DURAK
RIFET (ALIJA) (1960-1992)
SAFET (\ULAN) (1938-1992)
ALAZIDIN (RIFET) (1977-1992)
RIFET (SAFET) (1960-1992)
SELIM (SALKO) (1950-1993)
SULEJMAN (SEFER) (1954-1993)
SELIM (1958-1993)
DURAKOVI]
MUJO (IDRIZ) (1961-1995)
JASMINA (LUTVIJA) (1972-1992)
MUSTAFA (MAHMUT) (1953-1993)
RAIF (MED@ID) (1963-1993)
MEHDIN (MEHMED) (1974-1993)
MIRSAD (MEHO) (1960-1993)
HARUN (MUSTAFA) (1971-1993)
BAJRO (VEJSIL) (1958-1992)
ISMET (1945-1992)
ZULFO (1942-1995)
DURAN
EDIN (MUHAREM) (1973-1992)
SALEM (SALKO) (1966-1992)
AVDO (1966-1992)
DURANOVI]
FAHRUDIN (MUSTAFA) (1959-1993)
KEMAL (SALKO) (1957-1994)
DURANOVI] FAHRUDIN (1965-1993)
DURGUT
SAMIR (ALIJA) (1966-1993)
HALID (HAMID) (1954-1993)
MUJO (1958-1992)
SALEM (1966-1995)
DURI]
FADIL ([EVKO) (1957-1992)
MEHMED (1958-1995)
MUSTAFA (1950-1992)
ZULFO (1964-1992)
DURMI]
FIKRET (ABDULAH) (1965-1995)
NERMIN (HASAN) (1974-1995)
MIRSAD (1948-2000)
DURMI[EVI]
DINO (ENVER) (1960-1993)
AMIR (GALIB) (1959-1992)
D@EVAD (1962-1995)
[E]AN (1954-1995)
DURMO
D@AFER (ALIJA) (1954-1992)
D@EVAD (ALIJA) (1955-1994)
FAHRUDIN (D@EMAIL) (1958-1992)
]AMIL (RAMIZ) (1954-1992)
FADIL ([A]IR) (1948-1994)

7

@RTVE OPSADE
DURO RAMIZ (MU[AN) (1950-1993)
D@ABIJA
EDIN (VAHID) (1968-1993)
BAJRO (1972-1992)
D@AFERAGI] ADIL (ZAHID) (1952-1992)
D@AFEROVI]
REFIK (ADEM) (1955-1992)
ZAHIR (ADEM) (1967-1992)
OMER (HAKIJA) (1945-1993)
AHMED (HAMDO) (1950-1993)
ZIJAD (HASIB) (1961-1994)
OSMAN (MUJO) (1953-1995)
EKREM (MUNIB) (1953-1995)
D@ENAN (REFIK) (1971-1992)
ELMIR (SALKO) (1971-1992)
SENAD ([ERIF) (1966-1994)
HALIL (1969-1992)
JUSUF (1938-1992)
SENAD (1969-1993)
D@AFERSPAHI] FERID (1941-1992)
D@AFI]
KERIM (ARIF) (1962-1992)
MEHMEDALIJA (D@EMAL) (1951-1992)
SAIM (MURIZ) (1961-1992)
EKREM (-1992)
FAID (1959-1992)
HA[IM (1927-1992)
D@AFO
ALMIR (ASIM) (1974-1993)
SUAD (1971-1992)
D@AFOVI] AHMET (D@AFER) (1934-1993)
D@ALTUR
ERNEST (AHMO) (1971-1992)
FADIL (AVDIJA) (1944-1993)
MEHMED (MAHMUT) (1947-1992)
D@AMASTAGI MUHAMED (1950-1998)
D@ANANOVI]
MESUD (AHMED) (1951-1992)
NEZIM (AVDO) (1955-1992)
ZULKIR (GALIB) (1959-1994)
RAMIZ (HRUSTEM) (1956-1992)
REUF (ISMET) (1944-1995)
MUHAMED (JUSUF) (1959-1993)
MIDHAT (RA[ID) (1962-1992)
SEAD (ZAHID) (1955-1992)
HUSEIN (1955-1992)
MEHMED (1936-1995)
MUJO (1975-1995)
MURIS (1971-1994)
MUSTAFA (1942-1992)
MUSTAFA (1942-1993)
MUSTAFA (1952-1995)
RASIM (1953-1995)
SEHAD (1971-1995)
D@ANBEGOVI] ENVER (1958-1992)
D@ANI]
HASAN (ZIJAD) (1953-1992)
NED@AD (1970-1992)
D@ANKO
RASIM (ABID) (1949-1992)
FAID (AHMED) (1971-1992)
MIDHAT (FEHIM) (1965-1994)
SALKO (HALID) (1945-1995)
[A]IR (HAMID) (1939-1992)
RIFET (LATIF) (1968-1995)
OSMAN (OSMAN) (1957-1993)
RASIM (RA[ID) (1954-1994)
MU[AN (SALKO) (1963-1992)
MEHMED ([ABAN) (1972-1995)
ISMET (1955-1992)
D@ANKOVI]
MEHO (ALIJA) (1933-1992)
TARIK (ALIJA) (1972-1995)
NAZIM (D@ANKO) (1934-1992)
RIFAT (ELMAZ) (1971-1992)
[EV^ET (ELMAZ) (1963-1992)
ELMAZ (HAMID) (1936-1992)
ZE]IR (HUSNIJA) (1941-1992)
AVDO (1935-1992)
D@ANO
SUVADA (EJUB) (1968-1994)
ASIM (HALIL) (1954-1994)
D@EVAD (HALIL) (1955-1995)
SEJFO (MEHO) (1958-1993)
AZIZ (SELIM) (1961-1993)
SAFET ([A]IR) (1962-1992)
D@ANOVI] HASAN ([AHIM) (1952-1992)
D@EBO
MEHMED (ENVER) (1971-1993)
MIRSAD (MEHMED) (1968-1992)
MEHMED (NUSRET) (1960-1993)
AZIZ (1943-1992)
D@EHOVI] RAMIZ (AHMET) (1920-1992)
D@EKO EJUB (SAFET) (1954-1995)
D@ELMO ENVER (EDHEM) (1950-1992)
D@ELOVI] FAHRUDIN (D@ULBO) (1965-1995)

8

D@EMAILOVI] SEADIN (MUSTAFA) (1961-1995)

D@EMID@I]
DENIJAL (D@EMALUDIN) (1961-1992)
SEAD (RAMIZ) (1961-1993)
JUSO (ZAIKO) (1948-1992)
MU[AN (ZAIKO) (1950-1992)
D@ENETI] SUAD (HIKMET) (1953-1993)
D@EPAR FUAD (ISMET) (1957-1995)
D@EVLAN
ASAF (DERVI[) (1948-1994)
EMIR (DERVI[) (1950-1992)
SENO (RASIM) (1967-1992)
NIJAZ (SALKO) (1962-1992)
MIRSAD (SMAJO) (1963-1992)
NERMIN (ZULFO) (1966-1995)
D@IGAL [ABAN (MUSTAFA) (1957-1992)
D@IHANI]
HUSEIN (AHMO) (1952-1992)
KEMAL (AZIZ) (1965-1994)
NURUDIN (1972-1992)
D@IKO KEMAL (MUHAMED) (1967-1992)
D@INDO
VEDRAN (AHMET) (1956-1992)
RAGIB (ALIJA) (1964-1995)
FERID (FEHIM) (1960-1993)
MUJO (HAMID) (1937-1992)
NED@AD (HILMO) (1970-1993)
[EMSO (MUJO) (1939-1993)
AVDO (OSMAN) (1953-1993)
NURKO (PA[AN) (1969-1994)
JASMIN (RAMO) (1969-1994)
RAGIB (1958-1992)
D@INI]
NUSRET (HUSEIN) (1940-1992)
D@EVAD (MUJO) (1947-1992)
D@INO
NIKOLA (GRUJO) (1963-1994)
ENES (MUJO) (1964-1994)
D@INOVI] NEVZUDIN (RAMIZ) (1975-1995)
D@OMBA ALIJA (HASIB) (1971-1993)
D@ONKO NEZIR (ADEM) (1941-1992)
D@ONLAGI] D@EMAL (HASAN) (1937-1993)
D@UBUR
ENVER (ABID) (1956-1993)
ADMIR (ASIM) (1968-1992)
AID (BAJRO) (1959-1992)
ETHEM (ZAIM) (1954-1992)
D@UDERIJA
AMIR (MUJO) (1969-1992)
MUJO (MU[AN) (1958-1993)
D@UHO MUJO (HASIB) (1949-1992)
D@UKLJAN SELMO (SEJFO) (1952-1993)
\AKU[I] ENVER (1965-1992)
\ANO D@EVAD (1955-1995)
\EDOVI]
ALMIR (HRUSTO) (1972-1992)
IBRAHIM (MUJO) (1959-1995)
IBRAHIM (ZE]IR) (1947-1993)
ELVEDIN (1945-1992)
\EKI] NUSRET (HAJRIZ) (1965-1993)
\ELKI]
ENES (MUSTAFA) (1959-1992)
MURIS ([EFIK) (1954-1992)
\ENDU[I] RAMO (1929-1992)
\EZO SUAD (1962-1992)
\IHI]
SEAD (1960-1992)
ENES (SALIH) (1953-1992)
\ILOVI] EKREM (1951-1995)
\INI] ABDULAH (HAMID) (1966-1994)
\INO NIKOLA (1963-1994)
\IP
ENES (1967-1992)
VEZIR (1964-1995)
\OGAZ
HAMED (1943-1995)
MEDO (1950-1995)
MUNIB (1974-1995)
MUSTAFA (1945-1992)
NUSRET (1960-1995)
OMER (1976-1995)
SABAHUDIN (1975-1995)
SAMIR (1977-1995)
SUBHA (1973-1993)
ZUHDIJA (1972-1992)
MEHMED (1956-1995)
\OKANOVI] DRAGAN (1949-1996)
\ONKO
MUMIN (ALIJA) (1934-1993)
\ONO
D@EMAL (HUSO) (1949-1993)
D@EMO (SALKO) (1960-1993)
\OZO
FADIL (ADIL) (1951-1992)
D@EMAIL (AGAN) (1951-1993)
[EMSO (ALJO) (1956-1995)

HUSEIN (ASIM) (1959-1993)
ZAJKO (AVDIJA) (1956-1992)
ALIJA (IM[IR) (1934-1992)
MENSURA (MEHO) (1965-1993)
GALIB (OSMAN) (1967-1993)
HUSO ([EFKO) (1967-1994)
IZET (1966-1992)
JASMIN (1970-1992)
MURAT (1960-1992)
\UDERIJA
HUSO (JUSO) (1969-1992)
ABDULAH (1950-1992)
ALMIR (1974-1993)
ELMEDIN (1973-1992)
MUNIB (1966-1993)
SELIM (1953-1992)
\UGUM MEHO (1959-1993)
\UGUMOVI] SALIH (1961-1993)
\UHERI] ADIL (1952-1992)
\UKI] MLADEN (DU[AN) (1964-1992)
\ULAN^I] ELVEDIN (1971-1992)
\ULBI] RUSMIR (NUSRET) (1955-1992)
\ULI]
HAMDO (BE]IR) (1959-1992)
AMIR (ESAD) (1972-1993)
RIAD (MUHAMED) (1973-1992)
IBRO (OSMAN) (1961-1992)
\ULIMAN
OSMAN (NUHAN) (1955-1992)
SUAD (1954-1992)
\UROVI]
JASMIN (ENVER) (1974-1994)
RADISAV (@ARKO) (1970-1992)
\UZO EDHEM (1970-1995)
E]O NURA (FADIL) (1956-1992)
EFENDI]
KADIR (AVDO) (1949-1992)
ADNAN (ENVER) (1971-1992)
SEAD (ETHEM) (1964-1994)
SAFET (MUJO) (1939-1992)
SEAD (RE[ID) (1970-1992)
ZAHID (SMAJO) (1942-1994)
SUAD (SULEJMEN) (1974-1992)
D@EMAL (ZAHID) (1958-1992)
SEJFUDIN (ZAJKO) (1961-1992)
ADIL (1959-1992)
FEJZO (1975-1995)
HAMED (1948-1995)
KASIM (1950-1998)
NUSRET (1974-1992)
REMZIJA (1965-1992)
SUVAD (1974-1992)
EJUBOVI]
AZEM (1946-1995)
FADIL (1963-1995)
HASAN (1956-1995)
ELEZ SULEJMAN (IBRAHIM) (1941-1993)
ELEZAJ EMIN (BAJRAM) (1963-1993)
ELEZOVI]
RUSMIR (HASAN) (1957-1992)
JASMIN ([EFKIJA) (1953-1994)
EMER[I] KALMAN (1931-1994)
EMINAGI] EDIN (1966-1992)
EMINOVI] MEHMEDALIJA (PA[AN) (1962-1992)

EMKI] MIDHAT (NEZIR) (1966-1992)
ERLAGI] ENVER (1955-1995)
EROVI] FEHO (1956-1992)
ESMI] MUJO (1940-1995)
ETEMOVI] SEMEDIN (SULEJMAN) (1960-1992)
FABIJANI ZLATKO (MIHAJLO) (1972-1995)
FAKO
EDIN (AHMED) (1963-1993)
FATIMA (SALIM) (1967-1992)
FATI]
SENAID (HAMID) (1969-1993)
NEZIR (HASAN) (1943-1993)
SELVER (MEHO) (1964-1995)
HARIS (MUJO) (1966-1992)
AMIR (NEZIR) (1972-1993)
DERVO (OSMAN) (1934-1994)
FARUK (OSMAN) (1955-1993)
OSMAN (SALKO) (1971-1992)
RUSMIR (1975-1993)
FAZLAGI]
EDIN (AMIR) (1969-1993)
ALEKSANDAR (HASAN) (1973-1993)
DAMIR (KEMAL) (1967-1992)
ESAD (MEHO) (1963-1992)
AMIR (MUSTAFA) (1969-1993)
ADEM (SADIK) (1947-1994)
FAZLI NAIL (HAMDIJA) (1974-1993)
FAZLI]
RE[ID (ASIF) (1965-1993)
FAZLI] (HA[IM) JUSUF (1964-1995)
HARIS (IBRICA) (1969-1992)

SALIH (KASIM) (1959-1992)
RAGIB (MUJO) (1935-1992)
SAFET (MURAT) (1967-1993)
EMIR (MU[AN) (1975-1995)
ISMET (NAIL) (1957-1993)
ATIF (RAMO) (1945-1994)
ZIJAD (RASIM) (1952-1992)
MUJO (RE[AD) (1959-1993)
ALIJA (SEJFO) (1951-1992)
KEMO (SULEJMAN) (1954-1992)
HAKIJA ([ERIF) (1955-1993)
FAHRUDIN (1964-1992)
RA[ID (1931-1995)
FAZLIJA
SKENDER (LJATIF) (1954-1994)
FAZLINOVI]
GORAN (AZIZ) (1958-1992)
FEHRATOVI]
RU@DIJA (1951-1992)
SABIT (1965-1995)
FEHRI]
HAJRUDIN (1961-1992)
KENAN (1973-1992)
FEJZAGI] VANJA (]AMIL) (1975-1995)
FEJZI]
ADIL (ADEM) (1934-1993)
AZIZ (ADEM) (1959-1995)
RASIM (ARIP) (1963-1993)
MESUD (AZIZ) (1963-1994)
FUAD (FADIL) (1973-1993)
MIRSAD (GALIB) (1964-1992)
HARIS (HAMED) (1969-1992)
HALIL (ISMET) (1961-1996)
SMAIL (JAKUB) (1946-1992)
ISMIR (NED@IB) (1973-1993)
REUF (REUF) (1965-1992)
EDHEM (1948-1994)
FEJZOVI]
[A]IR (SMAJO) (1959-1992)
ISMET (1955-1992)
VAHID (1958-1994)
FERHATBEGOVI] ISMET (1941-1996)
FERHATOVI]
NIHAD (FEHIM) (1974-1995)
KEMO (HASAN) (1961-1992)
HIKMET (ISMET) (1949-1992)
ASIM ([EFIK) (1964-1994)
SABIT (1965-1995)
FERI]
MENSUR (AVDO) (1954-1995)
]AMIL (AZIZ) (1956-1993)
SADIK (HAD@O) (1967-1992)
ENVER (1969-1995)
MUJO (1962-1995)
FERIZ
NERMIN (ADIL) (1968-1993)
OSMAN (ALIJA) (1972-1993)
MERZUK (HASAN) (1968-1992)
MUHIDIN (IBRAHIM) (1976-1994)
ENES (1955-1993)
NURKO (1947-1992)
FERIZOVI] IRIS (MUHAMED) (1974-1992)
FERLAN TON]I (JOSIP) (1952-1993)
FESTA MUHAMED (MEHMED) (1943-1994)
FESTI] SAFET (HIMZO) (1955-1992)
FETAHOVI]
EDIN (MUHAMED) (1958-1993)
NED@AD (MUSTAFA) (1938-1992)
JUSUF (RIFO) (1953-1992)
ABDULAH ([EMSO) (1964-1992)
FETI]
IBRO (FADIL) (1964-1994)
JASMIN (FAIK) (1967-1992)
FETINCI D@EMAIL (1947-1992)
FILIPOVI]
SULEJMAN (ILIJAS) (1949-1994)
AJAZ (MEHMEDALIJA) (1951-1992)
DAVORIN (RUDOLF) (1957-1993)
STEVO (1940-1994)
FISOVI]
SEAD (MUSTAFA) (1959-1992)
SULJO (1950-1992)
FI[I] ENVER (RAMO) (1972-1993)
FO^O MIRSAD (OMER) (1965-1992)
FRANKI] RANKO (VINKO) (1952-1993)
FRANJI] [IMUN (ILIJA) (1964-1992)
FRA[TO
SEMIR (BAJRO) (1973-1992)
EMIR (1964-1992)
FRLJ MIRSAD (SAFET) (1954-1992)
FUKELJ HILMO (1956-1993)
FULIN NED@AD (1970-1994)
FULURIJA
AVDO (MA[O) (1957-1993)
MIRHAD (1973-1992)
OSMAN (1936-1992)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

@RTVE OPSADE
GABELA
HALIL (AVDO) (1954-1992)
MURAT (SULJO) (1969-1992)
ALIJA (1945-1993)
REFIK (1967-1994)
GABELI]
ESAD (1966-1995)
E[EF (1956-1995)
MIRSAD (1974-1995)
GABELJI]
[EVKO (1930-1995)
GACKA FAHRUDIN (MEHO) (1963-1992)
GACKI] MEMSUD (ALIJA) (1948-1993)
GA^ANICA ALIJA (MULO) (1950-1993)
GA^ANOVI]
MUSTAFA (ATIF) (1959-1992)
NED@IB (ATIF) (1952-1992)
HAMID (IBRAHIM) (1952-1992)
SEAD (IBRO) (1959-1993)
AVDO (MEHO) (1944-1992)
]AZIM (MULO) (1955-1992)
EDIN (SALIH) (1964-1994)
ALIJA (1949-1992)
GA^EVI]
[EMSO (RED@EP) (1950-1992)
ZUVDIJA (RED@EP) (1968-1992)
HUSO (RED@O) (1959-1992)
GA^NIK JOSIP (SLAVKO) (1952-1992)
GA^O MIRSAD (ADIL) (1962-1992)
GAD@O
HUSO (ABID) (1942-1992)
MENSUR (MUSTAFA) (1947-1992)
EMIN (1964-1995)
RUKIB (1949-1992)
GAGULA
RE[AD (AVDO) (1961-1992)
MEHMED (SULJO) (1953-1993)
ENVER (1966-1992)
GALE[I] JAGODA (MIJO) (1953-1992)
GANI] MUHAREM (HARE) (1963-1992)
GANOVI] TAIB (1966-1992)
GARBO MIRSAD (IBRO) (1953-1992)
GA[I] DRAGAN (OBRAD) (1959-1995)
GAVRANOVI]
EMIL (MARJAN) (1968-1993)
VOJO (NOVAK) (1953-1992)
HA[IM (REFIK) (1959-1993)
GAZIBARA
VAHIDIN (BE[IR) (1970-1993)
[EMSO (OMER) (1950-1993)
SEJAD ([AHIN) (1974-1993)
GAZI] ADNAN ([ABAN) (1960-1994)
GERIN
D@EMAL (MUSTAFA) (1963-1992)
ISMET (MUSTAFA) (1953-1992)
SAFET (MUSTAFA) (1958-1992)
GEROVI] BAJRO (1960-1995)
GIBOVI]
SMAIL (HAJRO) (1963-1992)
ISMA ([AHIN) (1938-1994)
GIGI] HAKIJA (ASIM) (1947-1993)
GIJE ZIJO (HASAN) (1938-1996)
GLADOVI]
EDIN (HASIB) (1970-1993)
[EVAL (OSMAN) (1972-1992)
GLASI] SADIF (1961-1993)
GLAVO^EVI] EDO (VLADIMIR) (1972-1992)
GLIBI] NERMIN (MEHMED) (1967-1992)
GLIBO MUSTAFA (1955-1992)
GLI[I] RADMILO (SLOBODAN) (1947-1992)
GLUHI] HUSEIN (OHRAN) (1955-1995)
GLU[^EVI] MUJO (1951-1992)
GLJIVA
ENVER (ADEM) (1968-1993)
RASIM (]AMIL) (1949-1992)
[ABAN (1950-1992)
GOBELJI] [ABO (1966-1993)
GODINJAK
UZEIR (FEHIM) (1953-1992)
ELVIR (HAMID) (1974-1992)
ZAKIR (RASIM) (1957-1995)
NIDAL (1975-1992)
GOGALI]
MEHMED (MEHO) (1953-1994)
ASIM (RASIM) (1965-1994)
GOGI] ABDULAH (1954-1995)
GOJAK
AZIZ (BAHO) (1962-1992)
SADO (LATO) (1958-1992)
JUSUF (MULKO) (1952-1993)
NED@IB (RIFO) (1974-1994)
ALIJA ([EMSO) (1956-1993)
GOJI] DAVOR (SLAVKO) (1968-1992)
GOLI^ RAMO (1955-1992)
GOLI]
ALIJA (1952-1995)

EJUB (1958-1995)
GOLIJANIN GORAN (1967-1995)
GOLO SMAIL (RAMO) (1964-1992)
GOLO[
ADEM (SALI^IN) (1963-1992)
KASIM (1956-1992)
GOLUBI] HAKIJA (1925-1993)
GOND@ETOVI] BAKIR (E[EF) (1960-1992)
GORAN^I] ENVER ([ABAN) (1962-1992)
GOR^I] REFIK (SAFET) (1950-1995)
GORO
ADEM (MUJO) (1948-1992)
TAHIR (NASUF) (1951-1994)
RE[AD (SALIH) (1945-1992)
GOTOVAC KENAN (MUHAMED) (1975-1995)
GRABOVICA
AZIZ (FADIL) (1964-1992)
ANER (GALIB) (1974-1993)
MIRSAD (NAIL) (1957-1994)
ENES (RAMO) (1965-1992)
SEID (SEJDALIJA) (1956-1992)
OSMAN (1951-1993)
GRACI] ERMEDIN (EJUB) (1969-1992)
GRA^ANLI] KEMO (1967-1992)
GRADI[I]
ELVEDIN (AHMED) (1974-1992)
SAMIR (RASIM) (1968-1993)
MIRSAD (1970-1992)
GRAHO EKREM (SAFET) (1954-1994)
GRANILO MUSTAFA (MEHO) (1960-1992)
GRANOV MIRSAD (EDHEM) (1954-1993)
GRANULO
MUHAMED (ALIJA) (1973-1995)
HALID (HALIL) (1955-1992)
NED@AD (HAMDO) (1965-1992)
NERMIN (HASAN) (1963-1992)
IBRAHIM (MUHAREM) (1955-1994)
MUSTAFA (1960-1992)
GRBI] MIRKO (PERO) (1939-1992)
GRBO
VEHID (AVDIJA) (1951-1992)
KADIR (SUNO) (1955-1993)
NED@AD (1959-1994)
GRBOVI] MERSUDIN (]AZIM) (1970-1993)
GRCI]
ABAS (HAMO) (1969-1992)
D@ENAN (MEHMED) (1961-1993)
GREBOVI] MEHMED (1924-1992)
GRGI]
VJEKOSLAV (ANTO) (1942-1993)
ANTO (VJEKOSLAV) (1947-1993)
GRGUROV NENAD (STEVAN) (1958-1994)
GRO[O NED@AD (1973-1993)
GRO[ONJA JAKUP (1938-1992)
GRUHONJI] ASIM (1926-1995)
GUBELI] SELIM (SMAIL) (1966-1992)
GUDI] D@ANO (OMER) (1952-1993)
GUGA^ RAMIZ ([U]RO) (1956-1994)
GURBETA AMIR (NAZIF) (1960-1995)
GURDA ASIM (IBRAHIM) (1953-1993)
GUSO SAID (1951-1993)
GU[I]
BEKTO (MUHAMED) (1957-1992)
SENAD (MUMIN) (1974-1992)
KADRIJA ([ABAN) (1938-1992)
HIMZAGA (1950-1995)
MIRSAD (1956-1995)
NERMIN (1971-1992)
NIHAD (1979-1995)
NUSRET (-1992)
SENAD (1974-1995)
GU[O
ESAD (ASIM) (1963-1992)
IBRO (HASAN) (1955-1994)
HASAN (IBRO) (1932-1992)
NIJAZ (NEZIR) (1966-1992)
MIRSAD (1959-1992)
MULAIM (1959-1992)
SELIM (1964-1992)
[A]IR (1943-1992)
[EVAL (1955-1992)
GU[TER SALEM (RAMO) (1957-1992)
GUTA
ZAIM (IBRO) (1966-1993)
MEHMED (JUSUF) (1958-1992)
MUHAMED (JUSUF) (1958-1992)
AVDO (MURADIF) (1970-1995)
GUTI]
DAVOR (ANTO) (1965-1992)
MEHMED (1953-1995)
GUZONJI] MENSUR (HALIL) (1968-1992)
GVOZDEN ISMET (SULJO) (1957-1993)
HABIBOVI]
SALKAN (ALIJA) (1953-1992)
FIKRET (FARUK) (1973-1993)
HABOTA EMIR (SAJTO) (1966-1992)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

HABUL NUSRET (HALID) (1967-1992)
HADROVI]
EDIN (FERID) (1971-1993)
MEHMED (HASAN) (1955-1992)
HAJRUDIN (1958-1993)
MEHMED (1956-1992)
HAD@AJLI] HIDAJET (1967-1992)
HAD@ALI]
SENAD (AMIR) (1959-1993)
SENAD (MEHMED) (1959-1995)
HAD@ANOVI] MUJO (SAFET) (1959-1993)
HAD@ERI] FARUK (MURAT) (1943-1992)
HAD@IABDI]
ABDURAHMAN (HUSEIN) (1950-1995)
VAHID (1946-1995)
HAD@IAHMET AVDO (1972-1995)
HAD@IAHMETOVI]
ELMEDIN (KASIM) (1956-1993)
HAMED (MUJO) (1951-1993)
LAMIRAMID (1949-1994)
HAD@IALI] ERMIN (1968-1992)
HAD@IAVDI]
ARMIN (NEZIR) (1968-1993)
MISVER (1952-1994)
HAD@IAVDIJA IBRO (AVDIJA) (1952-1992)
HAD@IBAJRI] SENAD ([UAIB) (1967-1992)
HAD@IBEGI]
MIDHAT (ALIJA) (1952-1994)
KADIR (MUHAMED) (1947-1992)
HAD@IBULI] SUAD (1974-1995)
HAD@I]
SEJDALIJA (ADM) (1969-1993)
ADEM (AHMED) (1939-1995)
DAMIR (ALIJA) (1973-1993)
[EFKO (ALIJA) (1939-1992)
VEHBIJA (ALIJA) (1967-1992)
[EVALA (AVDO) (1950-1993)
HARIS (HAMID) (1965-1995)
ASAF (IDRIZ) (1948-1992)
IZUDIN (ISHAK) (1972-1993)
SENAD (JUNUZ) (1963-1992)
D@EMO (KASIM) (1969-1992)
HASIB (KASIM) (1942-1993)
MEHO (MEDO) (1939-1992)
ESAD (MEHMED) (1968-1992)
EMIR (MUSTAFA) (1968-1993)
SAFET (NEZIR) (1952-1992)
SUVAD (OMER) (1967-1993)
IBRO (OSMAN) (1946-1995)
KASIM (OSMAN) (1947-1992)
NURIF (RA[ID) (1952-1992)
ENIZ (SABIR) (1955-1994)
SADO (SAFET) (1961-1993)
HALID (SALKO) (1953-1992)
EDIN (SULEJMAN) (1966-1992)
EDIN ([EFKO) (1971-1994)
FIKRET (ZAHID) (1956-1993)
ADEM (1937-1992)
EDHEM (1946-1992)
ESAD (1958-1992)
ESED (1953-1992)
HASAN (1940-1995)
HUSO (1931-1992)
JASENKO (1956-2001)
MEDO (1939-1992)
MEHO (1940-1995)
MUJO (1940-1995)
OSMAN (1936-1995)
SALKO (1968-1995)
SMAIL (1942-1992)
VEIZ (1955-1992)
HAD@IGRAHI] NEDIM (OMER) (1970-1992)
HAD@IHALILOVI]
ALIJA (HALIL) (1970-1992)
NEHRUDIN (SULJO) (1956-1993)
HAD@IHASAN
MESUD (1948-1992)
ZEHRUDIN (1953-1992)
HAD@IHASANOVI]
FUAD (AZIZ) (1955-1992)
KENAN (IZET) (1975-1993)
HAD@IKADUNI] ZEKERIJAH (1971-1992)
HAD@IKARI] MEHMED (AHMED) (1956-1992)
HAD@IMEHI] ESAD ([EMSO) (1957-1995)
HAD@IME[I]
MIRSAD (1957-1992)
RE[AD (1954-1992)
HAD@IMUSI] RASIM (ZEJNIL) (1948-1995)
HAD@IOSMANOVI]
SAMIR (AVDO) (1966-1992)
HARIS (EDHEM) (1967-1992)
HAD@IPIRI] BENJAMIN (1965-1992)
HAD@OVI]
MUZAFER (ADEM) (1974-1993)
NURKO (HAMID) (1958-1992)
ADMIR (MEHMED) (1972-1994)

SADIK (NUHO) (1957-1993)
ISMET (SALKO) (1955-1992)
MERSAD (SEFER) (1971-1994)
JUSUF ([EFKIJA) (1970-1992)
SAFET (1967-1993)
[EFIK (1962-1993)
HAFIZOVI]
EDIN (MUJO) (1971-1992)
[EVAL (NESIB) (1968-1993)
AHMED (1950-1995)
D@EMAIL (1959-1995)
D@EVAD (1977-1995)
ENES (1954-1995)
HASAN (1951-1995)
ZAMO (1954-1995)
HAJADAREVI] MUJO (1970-1992)
HAJDAR
NIJAZ (MUJO) (1956-1993)
ZIJAD (MUJO) -AZIZ (1952-1992)
MEHO (1933-1993)
HAJDAREVI]
ZILD@O (ABDULAH) (1948-1992)
AZUR (AVDO) (1949-1992)
NASUF (EJUB) (1968-1993)
PA[O (HAKIJA) (1971-1995)
RED@EP (HAMDO) (1960-1992)
NASUF (JUNUZ) (1956-1993)
HASAN (MA[O) (1953-1994)
SALIH (MEHMED) (1947-1992)
MIRSAD (MUHAREM) (1973-1995)
SAMIR (OMER) (1975-1992)
HAMDO (SELIM) (1935-1993)
REMZIJA (SULJO) (1959-1993)
SULJO ([ABAN) (1940-1992)
ADEM ([A]IR) (1954-1992)
EMIR (ZILDO) (1973-1992)
AZMIR (1977-1995)
BAJRO (1928-1995)
EDIN (1974-1994)
EDMIR (1961-1995)
HASAN (1918-1992)
IBRO (1964-1992)
MUNIB (1938-1992)
HAJRI]
ALDEN (FUAD) (1974-1994)
MEHMED (IDRIZ) (1968-1995)
NIHAD (NAIM) (1973-1993)
EMIN (1953-1993)
HAJRO SEAD (KASIM) (1949-1993)
HAJROVI] RAMIZ (1974-1993)
HAJRUDINOVI] MIRSAD (HAJRUDIN) (1953-1995)

HAJRULAHOVI]
MIRSADA (D@EMAL) (1954-1992)
FERID ([AHZUDIN) (1953-1995)
HALA^
IBRAHIM (HASAN) (1943-1992)
HAJRUDIN (IBRAHIM) (1969-1993)
[ABAN (OSMAN) (1939-1992)
HALA]
BE[IR (AHMED) (1963-1992)
FIKRET (ALIJA) (1958-1993)
HALIL (ALIJA) (1954-1993)
RIFET (ALIJA) (1961-1993)
ISMET (ISMET) (1961-1995)
SINAN (MUJO) (1965-1992)
MUJO (OSMAN) (1937-1992)
SAFET (RED@O) (1965-1994)
FEHIM (SULEJMAN) (1961-1992)
SULEJMAN (SULJO) (1938-1992)
SEFER (1962-1992)
HALILAGI]
HASIB (1971-1992)
MEHO (1952-1992)
HALILOVI]
MENSUD (ATIF) (1969-1993)
D@EVAD (HALIL) (1956-1992)
HIDAJETA (HALIL) (1975-1994)
OSMAN (HALIL) (1948-1993)
MUJO (HUSEIN) (1960-1993)
MEHO (JUNUZ) (1953-1993)
HAMDIJA (KADRIJA) (1964-1993)
SAUDIN (MUSTAFA) (1973-1993)
MURADIF (NAZIF) (1955-1993)
BAKIR (SEFER) (1969-1993)
SANIN (SULEJMAN) (1975-1994)
SALEM (SUNO) (1953-1993)
EDIB (ZAIM) (1965-1992)
ADMIR (1962-1995)
AMIR (1969-1992)
ENES (1967-1992)
ENVER (1949-1995)
HUSO (1954-1995)
IZET (1951-1995)
MEHMEDALIJA (1956-1995)
MUNIB (1966-1993)
NAZIF (1955-1994)

9

@RTVE OPSADE
RAMIZ (1958-1992)
RAMIZ (1962-1995)
RAMO (1934-1995)
SAFET (1959-1995)
SEJDALIJA (1965-1995)
SELMO (1953-1995)
SEMIR (1978-1995)
[ABAN (1947-1995)
[ABAN (1978-1995)
HALIMANOVI]
ADNAN (HUREM) (1968-1992)
[EFIK (RE[ID) (1960-1992)
ISMET (1959-1992)
HALIMI]
KENAN (FARUK) (1973-1992)
AHMO (1966-1993)
IBRAHIM (1972-1994)
HALKI] RE[AD (1964-1994)
HALJEVAC HUSEIN (AHMED) (1950-1992)
HAMALUKI] RUSMIR (1955-1993)
HAMAMD@I] SEAD (EDHEM) (1965-1992)
HAMBO VAHID (1965-1994)
HAMIDOVI]
ALIJA (1952-1992)
ASIM (1966-1992)
HA[IM (1958-1992)
HAMZA
AHMED (HAD@O) (1952-1995)
RAMO (IBRAHIM) (1961-1994)
HAMZI]
DELIHAD (ALIJA) (1963-1992)
MIRALEM (]AMIL) (1960-1992)
SALEM (]AMIL) (1962-1993)
SAMIR (MAHMUT) (1969-1995)
AHMED (MUHAMED) (1952-1995)
SALKO (SULJO) (1946-1995)
DINO (1959-1992)
EJUB (1939-1996)
ISMET (1941-1995)
MEVLID (1972-1995)
MIRSAD (1962-1995)
NURIJA (1967-1992)
HANDRKA HAMED (MUJO) (1933-1992)
HANDUKI] D@ENANA (ISMET) (1970-1992)
HAND@I]
MIRSAD (AHMET) (1961-1993)
SENAD (ASIM) (1960-1993)
OMER (BAJRO) (1952-1994)
MIRSAD (HUSO) (1956-1995)
NEDIM (MUZAFER) (1966-1992)
SULJO (OSMAN) (1955-1992)
AHMET (SALKO) (1933-1992)
RE[AD (1968-1994)
HAND@O OMER (HASAN) (1957-1994)
HANI]
ENVER (HALIL) (1952-1995)
RED@EP (1947-1995)
RE[ID (1974-1995)
SALIM (1977-1995)
HANJALI]
EDHEM (EDHEM) (1948-1993)
D@EVAD (ZULFO) (1962-1993)
ESAD (1937-2001)
HARBA
TARIK (MUHIDIN) (1954-1992)
FERID (1961-1992)
HARBA[
NED@AD (AHMO) (1970-1992)
VAHID (BEGO) (1964-1992)
ENVER (OMER) (1970-1992)
[A]IR (OMER) (1968-1993)
ENES (1967-1995)
ZEKERIJAH (1972-1995)
HARBINJA SELIM (1953-1992)
HASAGI]
EDIS (ADIS) (1973-1993)
ADIL (BAKIR) (1952-1993)
JASMIN (HASAN) (1972-1992)
HASANAGI] MIRSAD (ZUHDIJA) (1947-1993)
HASANBEGOVI]
KEMAL (HILMIJA) (1947-1992)
ALJO (HUSO) (1942-1993)
SAMIR (IBRAHIM) (1968-1992)
MIRSAD (JUSUF) (1968-1992)
ESAD (MUHAMED) (1957-1993)
MURAT (RED@O) (1941-1992)
ZLATA (SULEJMAN) (1952-1992)
ELVIRA ([A]IR) (1975-1992)
[A]IR ([A]IR) (1968-1992)
AZIZ (1942-1992)
HASANKOVI]
ATIF (1954-1992)
D@EVAD (1968-1995)
ESAD (1957-1995)
NED@AD (1970-1995)
VEKAZ (1965-1995)

10

HASANOVI]
JASMIN (AZEM) (1972-1992)
ARMIN (BAJRAM) (1963-1993)
VAHID (FEHIM) (1953-1992)
BAJRAM (HASAN) (1958-1993)
TEUFIK (MAHMUT) (1973-1992)
MIRSAD (MEHO) (1968-1992)
SAKIB (MUHAMED) (1964-1995)
D@IBO (RAHMAN) (1964-1995)
SUAD (SELIM) (1958-1992)
SELMAN (SENO) (1941-1992)
ALIJA ([EFKO) (1955-1992)
JUSUF ([U]RO) (1971-1992)
AVDO (1935-1996)
BEKIR (1955-1993)
BERIZ (1975-1995)
EJUB (1963-1995)
FAHRO (1965-1995)
FETAHIJA (1955-1995)
HAMED (1964-1995)
HASAN (1930-1995)
HUSO (1945-1992)
ID@O (1972-1995)
JUSO (1962-1995)
ME[A (1974-1992)
MUHAMED (1974-1995)
MUNIB (1963-1995)
MURIZ (1971-1995)
NAZIM (1967-1992)
OMER (1944-1992)
RAMIZ (1967-1992)
RAMO (1972-1993)
RAMO (1977-1995)
RIFET (1970-1995)
SABAHUDIN (1965-1994)
SADIF (1961-1995)
SADIK (1935-1995)
SEAD (1961-1995)
SEAD (1971-1995)
SELMAN (1969-1995)
SULEJMAN (1937-1992)
SULJO (1953-1995)
TEUFIK (1965-1995)
ZAHID (1964-1995)
HASANSPAHI]
EKREM (NEZIR) (1954-1993)
SINAN (ZAHID) (1967-1992)
HASE^I]
FUAD (AHMED) (1955-1992)
NIJAZ (FEHIM) (1965-1993)
ALIJA (IBRAN) (1951-1992)
SALKO (MUHAMED) (1966-1992)
GALIB (1935-1992)
IBRAHIM (-1992)
HASETA
RAMIZ (MEHO) (1938-1994)
JASMIN (RA[ID) (1959-1992)
SALKO (SELVER) (1963-1995)
AVDO ([ERIF) (1961-1994)
HASAGI] ADIS (ABDUSELAM) (1966-1993)
HASI]
ENES (]AMIL) (1949-1994)
ZAHIR (HALIL) (1973-1992)
D@EVAD (1953-1992)
HAMID (1939-1993)
HASKI] SUVAD (ETHEM) (1963-1992)
HASKOVI]
EDHEM (ADEM) (1954-1993)
MUJO (AGO) (1967-1992)
HAMID (ALIJA) (1957-1992)
HAJRO (EJUB) (1955-1992)
AHMED (HAMED) (1973-1993)
ZULFO (IBRO) (1947-1992)
HASOVI]
AMIR (SULJO) (1951-1993)
VEJSIL (1956-1994)
HASTOR AGAN (MUJO) (1947-1992)
HASURD@I] AMIR (ARIF) (1969-1992)
HA[IMBEGOVI] TARIK (SAIT) (1950-1993)
HA[IMOVI] RIFAT (OMER) (1959-1992)
HATIBOVI]
AMIR (DERVI[) (1962-1993)
SABIT (FEHIM) (1954-1992)
TAIB (HASAN) (1949-1993)
SEAD (1950-1996)
HATI]
IBRAHIM (IBRO) (1950-1992)
RE[AD (KEMAL) (1952-1993)
ZIKRET (MUJO) (1970-1993)
FUAD (RAMIZ) (1955-1992)
ISMET (1946-1992)
HEBIB ADMIR (AVDO) (1969-1993)
HE]IMOVI]
HIMZO (FADIL) (1967-1993)
MUJO (1966-1992)
SEJAD (1967-1992)

HE]O
FAHRUDIN (FADIL) (1962-1992)
IBRAHIM (JUSUF) (1968-1995)
MUZAFER (JUSUF) (1952-1992)
ESAD (OSMAN) (1963-1993)
ESAD (1966-1993)
ISMET (1948-1999)
MUSTAFA (1964-1992)
HEGI] SUAD (MUHAREM) (1954-1992)
HELA^ [EFIK (EDHEM) (1964-1995)
HELA] MENSUD (HUSEIN) (1963-1992)
FADIL (IM[IR) (1962-1993)
REFIK (MEHMED) (1967-1993)
ESAD (SULEJMAN) (1952-1992)
MEHMED (SULEJMEN) (1947-1994)
HELJA MUHAREM (1978-1995)
HELJDOV HIDAJET (IBRO) (1961-1995)
HELJI]
AGO (BEGO) (1954-1995)
EDIN (ESAD) (1971-1992)
MEVLUDIN (1970-1995)
HELJO ZIJAD (1963-1992)
HENDA SALKO (MURADIF) (1961-1993)
HERAC SELIM (RAGIB) (1950-1992)
HERAK KASIM (NASUF) (1952-1992)
HERCEGLI] MUSTAFA (LUTVO) (1955-1993)
HERCEGLIJA MEHO (ABID) (1954-1995)
HERCO SAFET (RAMIZ) (1947-1995)
HERENDA
ESAD (HAMED) (1975-1992)
MIRALEM (KADRIJA) (1966-1993)
HASIB (1934-1995)
[EVKIJA (1941-2001)
HERI]
OSMAN (ALIJA) (1947-1994)
MENSUD (NAZIF) (1970-1992)
ENES (RED@O) (1961-1993)
SENAD (ZEHBIJA) (1970-1994)
HERO SEAD (MEHMED) (1961-1992)
HEROVI] SMAIL (ZE]IR) (1954-1993)
HIDI] IBRAHIM (MEHMED) (1953-1992)
HIDO OMER (MUSTAFA) (1953-1992)
HIDOVI]
MUHAREM ([U]RIJA) (1950-1992)
JUSUF (1969-1992)
HIL]I[IN DAMIR (1970-1993)
HIRO[ DAMIR (ABDUSELAM) (1968-1994)
HODOVI] HAMED ([E]O) (1962-1992)
HOD@A BAJRAM ([ABAN) (1971-1992)
HOD@I]
FERID (ABDULAH) (1949-1992)
RAMIZ (ADEM) (1961-1992)
HAMDO (AHMET) (1957-1992)
RAGIB (AHMET) (1956-1992)
LEJLA (AHMO) (1971-1992)
IBRAHIM (ALIJA) (1969-1992)
RAMIZ (ALIJA) (1949-1992)
ALIJA (ARIF) (1948-1992)
SALKO (AVDO) (1954-1994)
AVDIJA (BAJRO) (1965-1993)
MUHAMED (BAJRO) (1953-1993)
ADNAN (]AMIL) (1968-1992)
SAFET (DERVI[) (1930-1992)
NUSRET (FADIL) (1974-1992)
D@EVAD (FAHRUDIN) (1957-1992)
EDIN (FEHIM) (1974-1995)
ENES (HALID) (1964-1994)
MEHMED (HAMDIJA) (1965-1993)
FERID (HAMID) (1952-1992)
IBRAHIM (HAMID) (1957-1993)
MIRSAD (HAMID) (1955-1994)
EDIN (HASAN) (1976-1992)
NAZIF (HASAN) (1951-1993)
SAMIR (HASAN) (1964-1993)
SEJMAN (HA[IM) (1938-1992)
HAD@O (HIMZO) (1968-1992)
[EMSO (HIMZO) (1968-1992)
EJUP (ILIJAZ) (1955-1995)
IZET (ISMET) (1944-1992)
HAJRUDIN (JUSO) (1973-1992)
MEHMED (KASIM) (1954-1992)
AVDO (LATIF) (1948-1993)
FAJKO (MEHMED) (1963-1994)
SENAD (MEHO) (1963-1992)
ISMET (MUJO) (1939-1993)
MEVLUDIN (MUJO) (1953-1992)
RAMO (MUJO) (1952-1993)
SALIH (MUJO) (1938-1992)
[EFKIJA (MUJO) (1938-1992)
AMIR (MUSTAFA) (1946-1993)
KEMAL (MUSTAFA) (1950-1992)
MESUD (MUSTAFA) (1972-1993)
SALEM (MUSTAFA) (1962-1992)
AZEM (NAZIF) (1938-1994)
ELVIR (NAZIF) (1972-1993)
ADIL (OSMAN) (1937-1993)

BAJRAM (RAIF) (1960-1995)
AVDIJA (RAMO) (1953-1993)
EMIR (RAMO) (1953-1992)
ELVEDIN (RAMOZ) (1971-1992)
BEHUDIN (RA[ID) (1955-1992)
]AMIL (SABRIJA) (1964-1995)
RIZO (SULEJMAN) (1970-1992)
OSMAN (SULJO) (1937-1992)
RAGIB (SULJO) (1972-1994)
LATIF ([A]IR) (1942-1993)
MIDHAT ([EFKIJA) (1963-1992)
D@ELAL (TALE) (1956-1992)
IZUDIN (UZEIR) (1960-1993)
ADIL (1956-1996)
AZMIR (1966-1992)
BE]AR (1961-1993)
BE]IR (1948-1992)
BEGO (1940-1992)
D@EVAD (1964-1992)
EDHEM (1945-1992)
ENVER (1968-1992)
HAMDIJA (1934-1992)
HASAN (1928-1992)
HASAN (1957-1995)
HASO (1953-1992)
HA[IM (1966-1993)
HUSO (1951-1992)
HUSO (1965-1995)
IBRAHIM (1952-1992)
JASMIN (1961-1992)
JASMIN (1966-1993)
KASIM (1971-1992)
KEMAL (1973-1993)
LATIF (1958-1992)
MAHO (1935-1995)
MEHMED (1957-1992)
MEHO (1964-1992)
MERSUDIN (1977-1992)
MEVSUD (1967-1992)
MIRSAD (1963-1992)
OSMAN (1960-1993)
RAMIZ (1966-1995)
RE[ID (1972-1992)
RIFAT (1956-1992)
SABIT (1953-1992)
SADIDIN (1965-1992)
SAFET (1957-1992)
SAFET (1963-1992)
SAFET (1968-1995)
SALIH (1959-1992)
SAMIR (1970-1993)
SAMIR (1970-1994)
SAMIR (1975-1993)
SULEJMAN (1968-1995)
[EMSUDIN (1952-1992)
[ERFO (1946-1992)
UZEIR (1946-1995)
HOLCNER DRAGAN (BRUNO) (1948-1992)
HOLI] HUSEIN (NURO) (1951-1993)
HOLJAN
AHMET (HUSO) (1956-1992)
AVDO (NEZIR) (1965-1992)
ASIM (OSMAN) (1951-1992)
DURAN (SALKO) (1966-1993)
MUJO (ZEJNIL) (1947-1992)
HOMARAC
HAJRUDIN (SABIT) (1953-1993)
OSMAN (1938-1992)
HONI] D@EMAL (ILIJAZ) (1949-1992)
HORO
DAMIR (KASIM) (1968-1992)
KASIM (SALEM) (1944-1992)
SAMIR (SUAD) (1966-1992)
HO[O ASIM (RAMIZ) (1956-1993)
HOTA
EKREM (HAMID) (1959-1993)
OMER (IBRAHIM) (1950-1992)
OSMAN (RAHMAN) (1959-1993)
HIMZO (SULJO) (1947-1994)
AHMED (1951-2001)
HAJRUDIN (1973-1992)
IZET (1962-1993)
MUJO (1940-1992)
HOTI SELVIR (AHMET) (1972-1992)
HOTI]
BAKIR (ISMET) (1970-1992)
SAUDIN (1965-1992)
HOZO HAJRUDIN (1965-1995)
HO@BO
RAMIZ (ABDULAH) (1959-1992)
SULEJMEN (HAMDO) (1954-1993)
RAMO (1970-1994)
SAMIR (1972-1992)
HO@I] ADIL (1938-1993)
HRAPOVI] BAKIR ([EMSUDIN) (1971-1992)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

@RTVE OPSADE
HRBINI] HUSEIN (SMAJO) (1968-1993)
HRELJI] AZIZ (SULJO) (1940-1992)
HREN
IVAN (1972-1992)
RUDOLF (1960-1995)
HRGONJA SEAD (SULEJMAN) (1966-1992)
HRLOVI] IZET (HAJRO) (1953-1995)
HRNJEVI]
IRFAN (ME[IN) (1966-1992)
ISMET (ME[IN) (1956-1992)
HRNJICA MIRALEM (1968-1992)
HRNJI^I] SMAIL (1954-1992)
HRNJI]
BAJRO (RAMIZ) (1949-1993)
VAHID (TAIB) (1938-1993)
ALMIR (1971-1993)
HASIB (1956-1995)
MURADIF (1965-1993)
HRUSTAN
D@EVAD (HAMDO) (1970-1992)
ABID (HUSO) (1947-1994)
RASIM (1957-1992)
SULJO (1960-1994)
HRUSTANOVI]
DAHMO (1950-1995)
OMER (1976-1995)
HRUSTEMBEGOVI] ]ERIM (MEHMED) (1960-1993)

HRUSTEMOVI]
EDIN (GALIB) (1971-1993)
HRUSTEM (HAMID) (1952-1993)
HAMDIJA ([ABAN) (1952-1993)
[A]IR (1925-1992)
HRUSTI]
SEAD (MURAT) (1953-1993)
EDIN (1961-1992)
HRUSTO MEHO (HAMID) (1968-1992)
HRVA^I]
RAMIZ (JUSO) (1950-1992)
HAJRUDIN (1954-1995)
SABIT (1961-1995)
HRVAT
HUSO (MUMIN) (1947-1993)
MIRZA (1971-1992)
HUBIJAR
AHMET (ABID) (1971-1994)
ADEM (RED@O) (1972-1992)
HAMDO (1966-1994)
IZET (1970-1994)
RAMIZ (1964-1993)
HUBJER MEHMED (-1994)
HUBLI] IBRAHIM (1934-1995)
HUJDUR ALIJA (1945-1992)
HUKARA
HASO (BEJDO) (1968-1993)
FADIL (MURADIF) (1970-1992)
HEDIN (OMER) (1965-1992)
SABIT (RASIM) (1975-1993)
HUKELI] [A]KO (MIDHAT) (1955-1993)
HUKO SAFET (FEJZO) (1966-1992)
HUMI]
HAMID (ASIM) (1959-1993)
SAFET (1971-1992)
HUREM VAHID (MUSTAFA) (1955-1992)
HUREMOVI]
EDO (1961-1992)
IZET (1941-1995)
HURI]
HAZIM (AZEM) (1957-1993)
SENAD (MAHMUT) (1964-1993)
SELVER (MUHAREM) (1958-1992)
SAMIR (RAIF) (1992-1995)
D@EMAIL (1961-1992)
MUHAREM (1934-1996)
OMER (1968-1995)
ZIJAD (1960-1992)
HURLA AVDO (MEHMED) (1955-1992)
HURLOV SAFET (1947-1992)
HURTI]
ESED (1954-1992)
HAD@IB (1964-1992)
HURUZ SENAD (HAMID) (1972-1994)
HUSAKOVI] ELVIS ([EFIK) (1975-1994)
HUSANOVI]
HASAN (RASIM) (1960-1995)
ISMET (FEHIM) (1974-1992)
HUSEINBEGOVI] SALIH (NUMO) (1963-1992)

HUSEINOVI]
AVDAN (OSMAN) (1959-1996)
ELVEDIN (RASIM) (1976-1992)
ATIF (1941-1993)
EDIN (1972-1992)
HUSEJNOVI]
ZUHDO (IBRO) (1951-1992)
NEDIB (1959-1996)
RAGIB (1967-1993)

RE[ID (1966-1993)
SULJO (1970-1995)
HUSELI] KEMAL (SEJFO) (1951-1993)
HUSI]
ADMIN (ADIL) (1965-1993)
SEJFUDIN (HALIM) (1959-1993)
ALMIR (HUSO) (1973-1994)
RE[ID (MUJO) (1969-1992)
BEHAIJA (1970-1995)
DEMIR (1944-1995)
EDHEM (1956-1995)
HAMO (1965-1992)
HUSEIN (1954-1995)
HUSO (1961-1993)
MENSUR (1963-1992)
MEVLUDIN (1961-1992)
MUHAMED (1939-1995)
MUJO (1971-1995)
OMER (1943-1992)
SENAD (1967-1993)
SUAD (1959-1995)
VEKAZ (1966-1995)
HUSKI] ADNAN (SAKIB) (1968-1993)
HUSKO MIDHAT (VEJSIL) (1967-1992)
HUSKOVI] ENVER (MURAT) (1945-1994)
HUSOMANOVI] ERMIN (]AZIM) (1971-1993)
HUSOVI]
UZEIR (HASO) (1954-1993)
ENES (1964-1992)
HUTINOVI] SALKO (1962-1993)
IBI[EVI]
SEJMO (ALIJA) (1962-1992)
ALIJA (IBRAHIM) (1952-1992)
FIKRET (NURIF) (1955-1993)
AHMO (1945-1995)
BEGO (1938-1993)
HA[IM (1971-1995)
MUHAREM (1976-1992)
MUJO (1975-1992)
MUSTAFA (1949-1992)
OHRAN (1935-1995)
OMER (1973-1992)
OSMAN (1959-1995)
SELMO (1962-1995)
SENAHID (1971-1993)
VEHBIJA (1943-1995)
IBRAGI] SMAJO (1947-1996)
IBRAHIMAGI] FAIK ([U]RIJA) (1951-1993)
IBRAHIMI SAFET (1967-1992)
IBRAHIMOVI]
NED@AD (ADEM) (1968-1992)
OMER (HUSEIN) (1970-1993)
ISMET (ISMET) (1947-1992)
SAFET (NAZIF) (1933-1995)
OLIVER (SAKIB) (1958-1994)
SALEM (SULEJMAN) (1953-1993)
ALMEDIN (1973-1995)
ASIM (1941-1995)
AVDIJA (1976-1992)
]AMIL (1943-1992)
]AMIL (1947-1995)
EMIR (1976-1992)
JUSUF (1931-1995)
MEHMED (1972-1995)
MEVLID (1976-1995)
MEVLUDIN (1975-1995)
NEFAIL (1952-1992)
OSMAN (1951-1992)
RAHMAN (1960-1993)
RAMO (1933-1995)
SALIM (1970-1992)
SENAHID (1975-1992)
[E]AN (1958-1992)
IBRAHIMPA[I] OMAR (MUJO) (1970-1995)
IBRI^I]
ZAJKO (IBRO) (1938-1992)
SALMIR (SALEM) (1968-1992)
IBRI] SENAD (HA[IM) (1961-1992)
IBRI[IMOVI]
SELIM (OMER) (1961-1992)
ULFET (RIZAH) (1965-1992)
IBROVI] RIFAT (HIDAJET) (1949-1994)
IBROVI] ZEKRIJA (1961-1995)
IBRULJ SABAHUDIN (ABDUSELAM) (1964-1992)

I]INDI] SUVAD (SEAD) (1959-1992)
IDI] ALMIR (STOJAN^E) (1972-1992)
IDRIZOVI]
[U]RO (HALID) (1944-1993)
MALI] (1936-1996)
IDRIZOVSKI SADIJA (IDRIZ) (1961-1993)
ID@AKOVI] ZVONKO (DRAGO) (1945-1995)
IGNJI] NENAD (RADE) (1950-1992)
IKANOVI] RAHMAN (1943-1995)
ILI] IVAN (PAVO) (1942-1993)
IMAMAGI]
AHMED (1964-1992)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

MUHAREM (1956-1992)
IMAMOVI]
SUVAD (ALIJA) (1951-1992)
MU[AN (AVDIJA) (1942-1992)
EMIR (AVDO) (1954-1993)
MENSUR (AVDO) (1950-1993)
HAMDO (BAJRO) (1955-1993)
ZAIM (BAJRO) (1950-1995)
ERMIN (E[REF) (1966-1992)
MIRZA (FADIL) (1951-1992)
DERVO (FEJZO) (1959-1992)
MENSUD (HASAN) (1974-1993)
RE[AD (HASAN) (1952-1995)
HAJRUDIN (HUSO) (1948-1992)
ZAIM (HUSO) (1961-1995)
SEMO (IBRAHIM) (1964-1992)
TATJANA (ILIJA) (1964-1992)
OSMAN (KASIM) (1965-1992)
ELVEDIN (MAHIR) (1975-1992)
ERMIN (MUHAMED) (1973-1992)
MUSANIF (OSMAN) (1969-1992)
ASIM (RAMIZ) (1953-1993)
MEHO (RA[ID) (1966-1995)
MIRZA (RIZAH) (1976-1993)
MUSTAFA (SALKO) (1941-1995)
SUAD (SMAIL) (1958-1994)
RAMIZ (SULJO) (1961-1993)
MEHMED ([ABAN) (1949-1993)
HAMDIJA (TAIB) (1937-1992)
AHMET (1940-1992)
D@ENAN (1976-1994)
HAMDIJA (1937-1992)
HUSO (1956-1993)
IBRAHIM (1965-1992)
SAFET (1956-1995)
IM[IROVI]
AMIR (ABID) (1964-1993)
OHRAN (1960-1992)
RAMO (1979-1995)
RASIM (1954-1994)
IM[IRPA[I]
ALMEDIN (FAHRIJA) (1978-1995)
KENAN (SULEJMAN) (1960 – 1993)
ISAKOVI]
FARUK (ALIJA) (1972-1992)
FERID (BE]IR) (1948-1995)
D@EMO (1961-1995)
FAHRUDIN (1973-1995)
HASIB (1942-1995)
ISAK (1947-1994)
MIRSAD (1958-1992)
SADIK (1974-1995)
SAFET (1966-1995)
SENAD (1961-1993)
[AHIN (1941-1995)
ISANOVI]
FEHIM (ADIL) (1956-1992)
JASMIN (ADIL) (1969-1995)
MUSTAFA (BAJRO) (1964-1992)
ADNAN (HAMID) (1962-1992)
HASIB (HASAN) (1969-1993)
ENVER (MUJO) (1958-1992)
MUJO (MURAT) (1946-1992)
[EMSUDIN (ZUHDIJA) (1968-1992)
ISI]
HARIS (KEMAL) (1967-1992)
KEMAL (1957-1992)
ISLAM
FAHRUDIN (RAMIZ) (1962-1993)
E[EF (SALKO) (1966-1992)
ISLAMOVI]
ALMIR (SABIT) (1969-1992)
MEHRUM (SALIH) (1959-1992)
ISMI]
]AMIL (MUJO) (1960-1992)
ENES (MUSTAFA) (1970-1993)
FAHRUDIN (MUSTAFA) (1974-1994)
ISMO GANIJA (MUSTAFA) (1957-1992)
ISOVI]
SAFET (ZAIM) (1966-1993)
EMIN (1968-1993)
ISMET (1953-2000)
RIZO (1953-1992)
ISTREFI ISMET (HALIM) (1965-1993)
IVANDI] KARLO (TOMISLAV) (-1992)
IVAZOVI]
HAJRUDIN (HAMZA) (1961-1992)
HAJRUDIN (NEZIR) (1963-1992)
NEZIR (SALIH) (1934-1994)
AMIR (1966-1997)
IVI] VATROSLAV (PERO) (1952-1993)
IVKI] JURE (IVO) (1947-1992)
IVKOVI]
ILIJA (1943-1993)
AVDULAH (1972-1993)
IZMIRLIJA BAKIR (D@EVAD) (1973-1992)

JAGANJAC SADIK (HUSO) (1956-1992)
JAHA MIRSAD (ISMET) (1955-1994)
JAHI VAHID (MEHMED) (1955-1994)
JAHI]
[ABAN (ADEM) (1950-1993)
D@ENAN (ESAD) (1971-1993)
JAHI] (RAMIZ) AMIR (1967-1993)
AVDO (1956-1992)
EDIN (1970-1992)
JASMIN (1973-1995)
MEVLUDIN (1978-1995)
MUZAFER (1969-1992)
SADIJA (1961-1995)
JAKI] GORAN (JURAJ) (1970-1992)
JAKOVLJEVI]
PREDRAG (TIHOMIR) (1960-1993)
MATO (1957-1992)
JAKUBOVI] KADRIJA (1960-1992)
JAKUPOVI] ALIJA (D@AFER) (1947-1995)
JAMAK
AVDO (IBRAHIM) (1952-1992)
HUSO (1934-1992)
JAMAKOVI]
MIRSAD (RAMIZ) (1971-1992)
SADUDIN (SABIT) (1965-1992)
MUHAMED ([A]IR) (1956-1992)
HIMZO (1951-1992)
LUTVO (1945-1992)
NURKO (1941-1995)
JANKOVI] NEBOJ[A (RADOVAN) (1954-1995)
JANJO[ SENAD (SALKO) (1968-1992)
JARAC
DURMO (SMAJO) (1970-1992)
ISMET (SMAJO) (1962-1992)
JA[AR RAMIZ (AHMET) (1957-1994)
JA[AREVI]
AGAN (EDHEM) (1959-1994)
BENJAMIN (SADIK) (1968-1993)
SIFET ([A]IR) (1958-1992)
AHMET (1971-1995)
BEKIR (1960-1995)
EKREM (1964-1994)
HASAN (1968-1992)
HILMO (1949-1992)
IZET (1965-1993)
KADIR (1959-1992)
OMER (1966-1993)
JAZVIN HAMO (SMAJO) (1953-1993)
JA@I]
ENVER (HAMDIJA) (1959-1993)
ALIJA (HUSEIN) (1941-1992)
JUSUF (SMAJO) (1963-1992)
JEFTI] MILENKO (MILANKO) (1950-1993)
JELA^I] ESAD (1952-1993)
JELA[KOVI]
ADMIR (ALIJA) (1969-1993)
EMIN (HUSO) (1937-1995)
VAHID (ZAIM) (1935-1992)
ADIL (1942-1996)
NAIL (1934-1997)
NIHAD (1967-1995)
JELE] SULEJMAN (MUSTAFA) (1956-1992)
JELE[KOVI]
ZAIM (SALKO) (1945-1995)
SULEJMAN (1940-2000)
JELI^I] GORAN (1971-1993)
JELI]
JADRANKA (NEDELJKO) (1955-1992)
ZDRAVKO (NEDELJKO) (1953-1993)
@ARKO (RADE) (1954-1992)
RA[ID (1952-1994)
JERLAGI] TARIK (RAMIZ) (1969-1993)
JEVI] MLADEN (ILIJA) (1966-1992)
JE@
NAIL (OSMAN) (1948-1992)
EDIN (1975-1995)
JOJI] TIHOMIR (MILAN) (1970-1995)
JOKI] MILO[ (TUDOR) (1953-1993)
JOLDA[ EDIN (ISMET) (1956-1992)
JONUZI MUHAMET (1950-1993)
JORDAMOVI]
SAMIR (AMIR) (1974-1993)
ESAD (JAKUB) (1968-1993)
JO[ILO RISTO (MILADIN) (1965-1992)
JOVANOVI]
ANTO (MATO) (1966-1992)
BORIS (VASILJ) (1968-1993)
STOJAN (1924-1992)
JUGO
ALMIR (1969-1993)
MUHAREM (1950-1992)
JUGOVI]
AVDO (NUKO) (1970-1992)
JUKOVI]
LUTVIJA (NED@IB) (1958-1992)
SABAHUDIN (1960-1992)

11

@RTVE OPSADE
JUNUZAGI] MIRZA (1975-1995)
JUNUZOVI]
RIZAH (ABDULAH) (1950-1992)
HAMED (1956-1992)
JURI^I] DARIO (ZVONKO) (1974-1993)
JURI]
KORNELIJA (BOSILJKO) (1972-1992)
JOSIP (NIKOLA) (1934-1992)
JUSI]
HALID (DURMO) (1954-1993)
ZIJAD (HAMDO) (1964-1992)
RAHMAN (HAMZA) (1943-1992)
SAKIB (HUSO) (1939-1992)
IBRAHIM (ISMET) (1956-1992)
MUHAMED (MUSTAFA) (1932-1992)
D@EVAD (1974-1995)
ENEZ (1934-1995)
ENVER (1977-1993)
ESAD (1972-1995)
HAMDIJA (1957-1993)
SMAIL (1968-1993)
JUSKO ADMIR (ADEM) (1972-1992)
JUSOVI] MUHAMED (HAZIR) (1952-1993)
JUSTIN JOSIP (DRAGO) (1948-1993)
JUSTINI] IGOR (DRAGAN) (1974-1992)
JUSU SABIT (VEJSIL) (1958-1992)
JUSUFOVI] SALKO (SALKO) (1946-1992)
JUSUPOVI]
UZEIR (IBRO) (1965-1993)
ZIJAD (IBRO) (1967-1992)
OMER (MALIK) (1965-1995)
JU[I] ADEM (1959-1992)
KABAHIJA JASMIN (MUHAMED) (1974-1992)
KABAKLIJA
IBRAHIM (1967-1993)
NERMIN (1966-1992)
KABIL MUHIDIN (HAZIM) (1958-1993)
KABILOVI]
EDHEM (1936-1995)
EMIR (1969-1992)
IBRO (1962-1995)
ISMET (1969-1995)
SENAHID (1960-1995)
KA^UNOVI] NEZIR (MEHMED) (1955-1993)
KADI]
HAMID (AHMET) (1959-1992)
NUSRET (ALIJA) (1948-1992)
JASMIN (ASIM) (1961-1992)
IZET (HAJDAR) (1967-1993)
UZEIR (HANEFIJA) (1940-1993)
SENAD (ISMET) (1960-1992)
SEMIR (NEZIR) (1963-1992)
FIKRET (RED@O) (1957-1992)
SAFET (RED@O) (1965-1992)
MAHIR (SELIM) (1969-1992)
MEHO (1956-1992)
SENAD (1967-1993)
KADI]-MUZAF SEHIDA (1960-1995)
KADRI
MIRSAD (NAZIF) (1952-1992)
MUHAMED ([EKIB) (1972-1992)
KADRI]
EDIN (ADIL) (1969-1992)
KADRIJA (ALIJA) (1959-1993)
SENAD (AVDIJA) (1966-1992)
MENSUR (AVDO) (1961-1993)
HASAN (EDHEM) (1971-1995)
ZIKRET (EDHEM) (1961-1992)
ZIJAD (FEHIM) (1960-1992)
ELVIR (FIKRET) (1973-1992)
ZUHDIJA (HALIL) (1959-1993)
EJDIN (HASAN) (1962-1992)
]AZIM (HASIB) (1956-1992)
SKENDER (JAZO) (1957-1993)
MUGDIM (MUHAMED) (1946-1992)
NURKO (MUJO) (1960-1995)
ALMIR (RAMIZ) (1972-1995)
]AMIL (RAMIZ) (1928-1993)
ADIL (REMZIJA) (1946-1992)
ADMIR (1971-1993)
EKREM (1956-1994)
ISMAR (1977-1992)
SEAD (1965-1995)
SINAN (1961-1992)
[EHRUDIN (1972-1993)
VAHDET (1948-1995)
KADRISPAHI] MUHAREM (RE[ID) (1961-1993)

KAFED@I]
BAKIR (MUHAMED) (1952-1993)
MINADIR (SAFET) (1948-1992)
ZORAN (SAFET) (1951-1992)
KAHRIMAN
SEAD (HAMDO) (1961-1992)
SENAD (HAMDO) (1963-1992)
JASMIN (KASIM) (1968-1993)

12

MEHMED (MEHO) (1953-1992)
VAHID (MEHO) (1961-1992)
IBRAHIM (MUJO) (1939-1992)
ZAIM (MUJO) (1947-1993)
MAHMUT (SELIM) (1956-1992)
FAHRUDIN ([ABAN) (1965-1993)
SAMIL (UZEIR) (1971-1992)
EDIB (1967-1993)
MEHMED (1958-1992)
MURAT (1949-1995)
SULJO (1980-1992)
KAHRIMANOVI] ROBERT (SA[A) (1973-1993)
KAHROVI] IM[IR (BAJTO) (1937-1993)
KAHVED@I]
ALIJA (ASIM) (1957-1992)
KAHVED@I] (ASIM) RASIM (1951-1992)
SAMIR (GALIB) (1965-1993)
FADIL (KASIM) (1959-1994)
NADIR (MUHAMED) (1958-1993)
MEHMEDALIJA (SALKO) (1940-1992)
DINO (1967-1992)
MIRSAD (1962-1992)
RAMIZ (1953-1992)
KAHVI]
FERID (AHMED) (1947-1992)
SULJO (FEJZO) (1954-1994)
FADIL (JUSUF) (1950-1992)
ELZEDIN ([EFIK) (1970-1992)
HAJRUDIN (TAIB) (1963-1994)
KAJANIJA OMER (AHMED) (1960-1993)
KAJEVI] INDIR (FEUZIN) (1964-1993)
KAJGANA UZEIR (ETHEM) (1962-1993)
KAJI] SMAJO (FAZLIJA) (1945-1993)
KAJMOVI]
ZIJO (HIMZO) (1963-1992)
NUSRET (SADO) (1958-1992)
KALABU[I]
JASMIN (HAD@O) (1972-1992)
[EMSUDIN (MUNIB) (1972-1992)
ESAD (UZEIR) (1962-1995)
KALA^A
FADIL (ADIL) (1960-1992)
BE]IR (JUSUF) (1945-1993)
KALAJD@ISALIHOVI] HIMZO (ASIM) (1952-1994)

KALAMUJI]
MUHAREM (KASIM) (1950-1992)
ZLATKO (UZEIR) (1967-1993)
KALD@O EDIB (SALEM) (1956-1992)
KALEM JASMIN (SUNO) (1963-1995)
KALI] ISMET (IBRAHIM) (1956-1992)
KALIMAN HUSEIN (IBRAIM) (1959-1992)
KALKAN D@EMO (1961-1995)
KALOPER MIDHAT (1971-1992)
KALTAK
ISMET (1965-1993)
NIJAZ (1972-1994)
REFIK (1950-1994)
KALJANAC
SEAD (NUSET) (1961-1994)
KALJANAC (IBRO) SAFET (1955-1993)
IDRIZ (SALIH) (1958-1995)
ENVER (ZAHID) (1950-1992)
BAJRO (1971-1995)
EKREM (1959-1993)
ENVER (1956-1992)
HAJRUDIN (1952-1992)

KAMBEROVI] ERDUAN (HUSEIN) (1967-1992)

KAMENJAKOVI] HASAN (1966-1993)
KAMERI]
ABDULAH (1952-1992)
BEDRUDIN (1935-1993)
KAMETOVI] MULAZIM (IBRAHIM) (1961-1992)
KANANOVI] MEMSUD (HILMIJA) (1957-1992)
KAPETANOVI]
HILMO (A]IF) (1938-1992)
AHMED (AMIR) (1961-1992)
OSMAN (MUHAMED) (1941-1992)
SALAHUDIN (MUHAMED) (1936-1993)
TARIK (1970-1992)
KAPID@I]
ADNAN (ENVER) (1966-1993)
ISMIR (RED@O) (1974-1995)
KADRIJA (1966-1995)
KAPISAZOVI] REFIK (1959-1992)
KAPO
AHMO (AHMET) (1946-1992)
VAHIDIN (BAJRO) (1970-1992)
ME[A (BEGO) (1938-1995)
[A]IR (FEHIM) (1953-1993)
JASMIN (FUAD) (1959-1992)
BAJRO (GALIB) (1948-1992)
ISMET (ME[AN) (1968-1992)
FAID (SULJO) (1970-1992)
HAMZA (1914-1992)
RAMIZ (1946-1992)
ZEJNIL (1953-1996)

KAPUR IFET (HILMO) (1962-1994)
KARABEGOVI] AMER (1967-1992)
KARA^I]
SALKO (ABID) (1950-1992)
IZET (ETHEM) (1970-1992)
D@EMAL (FEJZO) (1953-1995)
D@EMAL (HAMDIJA) (1975-1994)
SAMIR (MUSTAFA) (1967-1992)
HAJRUDIN (SAFET) (1943-1993)
SEID (SALIH) (1936-1992)
KARAD@A
NUSRET (BAJRO) (1967-1992)
ESAD (FENDO) (1958-1993)
SUVAD (JUSO) (1973-1995)
HARIS (MEHO) (1956-1992)
ALIJA (SAFET) (1967-1992)
KARAHASANOVI]
IZET (1948-1993)
KARAHMET ZLATAN (NED@IB) (1960-1993)
KARAHOD@A FERID (SULEJMEN) (1956-1992)

KARAHOD@I]
D@EMAL (RA[ID) (1956-1995)
NESIB (1929-1992)
SABIT (1959-1992)
ZLATAN (1957-1992)
KARAILO MENSUD (1967-1992)
KARAJICA
HALIL (1943-1992)
SEID (1964-1992)
KARAMAN
MIRSAD (FEHIM) (1964-1992)
ASIM (HAMED) (1958-1993)
IZET (ISMET) (1971-1993)
ALIJA (OSMAN) (1966-1992)
SANEL (SEAD) (1973-1993)
SENADIN (SULJO) (1947-1994)
RAMIZ (1950-1992)
KARAMEHMEDOVI] AMIR (D@AFER) (1974-1995)

KARAMUJI] ZEKIR (1939-1995)
KARAMUSTAFI]
HAMDO (EMIN) (1950-1995)
MEHMED (EMIN) (1948-1993)
KARAN MILAN (1953-1992)
KARAPU[ ENVER (ALIJA) (1942-1993)

KARASALIHOVI] FARUK (EKREM) (1956-1995)

KARASULJI] ADMIR (1969-1992)
KARAVDI]
FAHRUDIN (AHMED) (1952-1994)
SANJIN (AKIF) (1973-1993)
D@ENAN (JUNUZ) (1975-1992)
HASNIJA (OSMAN) (1959-1994)
KAR^I]
D@EVAD (AVDO) (1957-1992)
EDIN (1965-1992)
EDIN (1968-1992)
IBRAHIM (1946-1992)
SULJO (1938-1992)
]AMIL (1932-1992)
ENIZ (1961-1992)
KAR]I] NURUDIN (1964-1992)
KARDA[
IBRAHIM (MUSTAFA) (1956-1995)
ALIJA ([ABAN) (1955-1992)
SUVAD (1965-1996)
KARDOVI] [U]RO (AMIR) (1934-1992)
KARGA IDRIZ (HAMID) (1961-1995)
KARI]
ASIF (ALIJA) (1951-1992)
HASAN (ALIJA) (1943-1993)
MIRSAD (EDHEM) (1950-1992)
ZIJAD (HIMZO) (1940-1993)
MUHAREM (HUSO) (1943-1995)
ZAIM (HUSO) (1939-1995)
FIKRET (JUSUF) (1932-1992)
RASIM (KASIM) (1957-1993)
BAJRO (MEHO) (1945-1993)
ISMET (MEHO) (1937-1992)
ELMIR (MUHAMED) (1975-1992)
ALMIR (MURAT) (1975-1998)
ESAD (MUSTAFA) (1961-1992)
JASMIN (NEZIR) (1969-1993)
SAFET (OMER) (1940-1993)
HARIS (OSMAN) (1973-1995)
MIDHAT (OSMAN) (1957-1993)
HAJRO (RAMO) (1950-1994)
SEAD ([AHIM) (1954-1994)
EDIN ([EMSO) (1970-1992)
ALIJA (1929-1994)
AMIR (1972-1992)
HALID (1956-2001)
HASIB (1939-1992)
HILMIJA (1943-1992)
MUJO (1945-1995)
SEAD (1965-1992)
SUAD (1964-1992)

KARIJA[EVI] MUJO (1950-1992)
KARI[IK
RIFAT (AMIR) (1956-1992)
MIRSAD (ASIM) (1955-1993)
ARSLAN (D@IBO) (1958-1993)
D@EVAD (RAMO) (1971-1993)
ESAD (SMAJO) (1968-1995)
MEVLUDIN (VEHID) (1974-1993)
ADIL (1931-1993)
IBRAHIM (1956-1998)
NESIB (1933-1992)
KARKELJA
HAMID (ALIJA) (1950-1994)
D@EMO (DERVO) (1972-1992)
MIRSAD (OMER) (1969-1992)
DERVI[ (OSMAN) (1940-1993)
KARLICA MEHEMED (HAD@AN) (1954-1993)
KARLOVI] NINO (FRANJO) (1972-1992)
KAROVI]
SABIT (D@ANO) (1962-1992)
HAJRUDIN (HIMZO) (1963-1993)
ZULFO (SELIM) (1957-1992)
AZIZ (1938-1992)
D@EMAIL (1949-1992)
KEMAL (1969-1995)
MIDHAT (1970-1997)
MUHAMED (1959-1992)
MUJO (1961-1994)
NEZIR (1957-1992)
RAMIZ (1961-1992)
RAMO (1949-1992)
UZEIR (1960-1993)
KAR[I]
IZET (AZEM) (1959-1993)
SAFET (D@ANAN) (1953-1992)
IZET (1961-1993)
KARTAL
MIRSAD (ESAD) (1958-1993)
AMIR (RAGIB) (1948-1992)
KARUP
D@EVAD (AZIZ) (1959-1992)
NERMIN (MUHAREM) (1972-1993)
KARZI] RAMIZ (ASLAM) (1955-1995)
KASAPOVI]
MEVSUDIN (HAJRUDIN) (1969-1993)
KERIM (MUJO) (1957-1993)
NIHAD (RAGIB) (1961-1992)
IBRAHIM ([ERFO) (1961-1992)
ADIL (1945-1992)
AHMET (1954-1992)
ASIM (1945-1992)
MIDHAT (1965-1992)
OSMAN (1944-1992)
ZAIM (1952-1992)
KASTRAT SMAIL (1943-1995)
KASUMOVI] MIRSAD (ABDURAHMAN) (1950-1992)

KA[I]
SULEJMAN (MURAT) (1957-1993)
AMIR (OMER) (1963-1994)
KATANA
ASIM (]AMIL) (1948-1992)
SALIH (]AMIL) (1944-1993)
ABID (1970-1995)
KATICA
GALIB (ADIL) (1934-1993)
JUKA (\ULAGA) (1953-1992)
EMIN (HAMZA) (1954-1992)
FARUK (LUTVO) (1975-1992)
[A]IR (SULJO) (1940-1993)
KATKI]
SALKO (ASIM) (1965-1995)
IDRIZ (1972-1994)
KATOVI] EDINA (HAMED) (1976-1993)
KAURIN BORISLAV (1947-2000)
KAVAZI]
FARUK (SALKO) (1954-1992)
NEZIR (UZEIR) (1963-1992)
ASIM (1960-1992)
ISMET (1950-1992)
KAVAZOVI]
IZET (ALIJA) (1941-1995)
[EVAL (AZIZ) (1934-1992)
FIKRET (FADIL) (1960-1992)
ALEM (MIRSAD) (1978-1992)
FARUK (SELVER) (1956-1995)
SENAD (SENAHID) (1968-1992)
FUAD (ZIJAD) (1952-1993)
KAZI] D@EMAL (DERVI[) (1948-1992)
KECMAN MILE (1949-1992)
KE^O
D@EVAD (EJUB) (1964-1993)
D@EMO (MURADIF) (1971-1992)
SALEM (ZEJNIL) (1953-1993)
]AMIL (1946-1993)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

@RTVE OPSADE
HASAN (1969-1992)
JASMIN (1969-1993)
SENAD (1973-1993)
KEKETOVI] GORAN (MUSTAFA) (1958-1994)
KEKI]
ADEM (DERVO) (1961-1992)
MUSTAFA (SALKO) (1946-1992)
KELEMI[
AIM (MUSTAFA) (1962-1993)
RASIM (MUSTAFA) (1955-1993)
KELI] HUSEIN (ALIJA) (1945-1993)
KELJI] MUJICA (MUJO) (1945-1992)
KENIG DAMIR (HERMAN) (1959-1992)
KEPE[ SABRIJA (DERVO) (1975-1995)
KERE[
HASAN (OSMAN) (1962-1993)
SULJO (OSMAN) (1959-1992)
KERI]
HUSO (ALIJA) (1955-1992)
ISMET (HUSO) (1954-1992)
IBRAHIM (IBRO) (1967-1995)
MUJICA (MUJO) (1945-1992)
KERLA
MUJO (IBRO) (1942-1992)
SALKO ([ABAN) (1961-1993)
KE[AN
AMRA (ADEM) (1974-1993)
MEVLUDIN (HAMED) (1961-1992)
MIRSAD (SULEJMAN) (1958-1992)
IBRO (1938-1992)
KE[KO RE[AD (HUSEIN) (1967-1992)
KE[MER
NUSRET (OSMAN) (1971-1992)
MUJO (1968-1995)
ZAKIR (1971-1992)
KE[O RAMIZ (1950-1992)
KEZO MUMIN (]AMIL) (1955-1993)
KHANDACH ALAEDDIN (ABDULRAHMAN) (1964-1992)

KICARA
FERID (RAMIZ) (1967-1992)
FERID (SABIT) (1957-1992)
KI]O AHMO (1947-1993)
KIJAMET
HASIB (HAMO) (1961-1993)
MUHEDIN (VEHBO) (1968-1992)
KIKI] HARIS (HAMZA) (1971-1992)
KISELICA ESAD (ALIJA) (1950-1992)
KISO FIKRET (1946-1993)
KI[I] NEZIR (ZAHID) (1967-1992)
KITU[A EMIR (MAHMUT) (1969-1992)
KLA^AR
MIRSAD (ASIM) (1965-1993)
KLA^AR (D@EMAL) ALMIR (1974-1993)
ZDRAVKO (MLA\O) (1964-1995)
MUJO (RAMO) (1964-1992)
SALHUDIN (SADIK) (1962-1993)
BAJRUDIN (1960-1997)
ESAD (1932-1992)
HAM[O (1950-1995)
IBRAHIM (1952-1994)
MUNEVER (1972-1992)
KLA]AR HAKIJA (1939-1992)
KLAN^EVI]
ELIJASED (JUSUF) (1954-1993)
KLAPUH
BEGO (JUSUF) (1955-1995)
MEHMED ([A]IR) (1948-1992)
MUHIDIN (1964-2001)
SUVAD (1964-1992)
KLEMO
MARINKO (IVAN) (1962-1993)
KLEMPI]
RAMIZ (1961-1992)
ZAHID (1939-1992)
KLEPO HAJRUDIN (MEHO) (1965-1992)
KLICO
AMER (ABDURAHMAN) (1974-1992)
HALID (MUSTAFA) (1966-1994)
MEHMED (SALKO) (1963-1992)
KLINAC
D@ENAD (SAFET) (1972-1992)
D@EVAD (SULEJMAN) (1956-1992)
HAJRO (1942-1992)
UZEIR (1958-1992)
KLIN^EVI] HUSEIN (1955-1995)
KLINO
JUSUF (MURAT) (1969-1993)
BEGAN (RAMIZ) (1955-1992)
DERVI[ (ZULFO) (1962-1993)
ZAHID (ZULFO) (1959-1994)
KLOVA^EVI] ADIL (1974-1995)
KLJAHO
AVDO (FUAD) (1973-1993)
ANTE (ILIJA) (1941-1993)
KLJENJAK DARKO (LUKA) (1967-1992)
KLJUNO

MEHMED (JUSUF) (1953-1992)
ASIM (NAZIF) (1960-1992)
NUSRET (OSMAN) (1963-1993)
SULJO (OSMAN) (1970-1992)
ISMET ([ABAN) (1963-1993)
KNAJDL JOSIP (FRANJO) (1942-1993)
KNEHTL DARKO ([TEFAN) (1960-1994)
KNE@EVI]
JASMIN (\OKO) (1961-1994)
RUDOLF (KARLO) (1944-1992)
RADE (SAVO) (1963-1992)
KOBIL[EK GORAN (DRAGAN) (1954-1995)
KOBILJAK
REFIK (EJUB) (1959-1993)
RASIM (1958-1992)
KO^I] MIDHAT (MUSTAFA) (1952-1992)
KO^O MIRALEM (LUTVIJA) (1950-1993)
KOD@AGA NIHAD (KASIM) (1973-1993)
KOD@I] SALIM (FADIL) (1959-1992)
KOJI]
HARUN (1950-1992)
SUAD (1973-1992)
KOKI]
SAFET (SULJO) (1967-1994)
SAMIR (SULJO) (1975-1993)
SULEJMAN (SULJO) (1964-1993)
KOLAR
AMRA (AHMED) (1969-1993)
KASIM (AVDIJA) (1951-1992)
HALID (HAMID) (1948-1993)
SMAJO (IBRO) (1949-1992)
JASMIN (ISMET) (1955-1993)
MUSTAFA (MUSTAFA) (1946-1992)
ZAIM (ZEJNIL) (1963-1992)
SUAD (ZULFO) (1958-1992)
KOLD@O RAMO (MUSTAFA) (1952-1994)
KOLENDA
JUSUF (1953-2000)
[A]IR (1947-1992)
KOLI]
HARUN (NASUF) (1967-1993)
KOLUBARA
ALIJA (1959-1992)
ELVEDIN (1966-1993)
RAMIZ (1961-1998)
KOMANOVI] BO@IDAR (1927-2001)
KOMAR
SALKO (ALIJA) (1942-1992)
AHMET (HABIB) (1960-1995)
VEHID (HABIB) (1967-1995)
[EFKET (RAMO) (1969-1992)
OMER (1966-1992)
KOMARICA
MURIS (ATIF) (1957-1992)
KEMAL (ENVER) (1973-1993)
MIRSAD (HAMID) (1973-1993)
EDHEM (RASIM) (1952-1993)
NIJAZ (VELIJA) (1965-1993)
MIRZA (1959-1992)
KONAK AVDO (EDHEM) (1958-1993)
KONAKOVI] SEID (JUSUF) (1972-1995)
KONDO NED@AD (MEHMED) (1954-1992)
KONJHOD@I] SALEM (EJUB) (1955-1993)
KONJO
HALID (1956-1992)
HALIM (1953-1992)
KONJO^ANIN AHMED (AVDO) (1954-1993)
KOPI] ZIJAD (AHMO) (1964-1993)
KORA^
D@EMO (HAJRO) (1943-1992)
MUHIDIN (1964-1994)
KORA] OMER (MEHO) (1952-1993)
KORDA
NAZIF (MUJO) (1945-1994)
MUHAREM (1951-1994)
KORDI]
MEHO (SABRO) (1974-1992)
AZIZ (D@EMAL) (1952-1994)
KORIJENI]
SUAD (ALIJA) (1959-1993)
MIRZET (1966-1994)
KORJENI]
VEDIM (ADEM) (1961-1992)
MUNIB (HALIM) (1958-1993)
MUSTAFA (HASAN) (1949-1993)
ZIJAD (HASAN) (1961-1994)
SEHID (MUJO) (1951-1995)
MUSTAFA (1949-1992)
SEAD (1964-1994)
KORMAN
NIHAD (ENVER) (1965-1992)
MIRSAD (FEHIM) (1957-1994)
KADIR (HASAN) (1955-1992)
VAHID (ISMET) (1950-1993)
EDIN (KEMAL) (1968-1992)
[EMSO (MEHO) (1949-1992)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

DINO (MITHAT) (1972-1993)
MIRSAD (1954-1994)
KORO ALMIR (SULJO) (1970-1992)
KOS HAKIJA (1950-2000)
KOSOVAC
MUSTAFA (HAMED) (1937-1992)
NESIM (RED@O) (1953-1994)
KOSOVI] SADIK (NIJAZ) (1971-1995)
KOSTI] NIKOLA (@IVORAD) (1955-1995)
KO[PI] TAIB (1965-1993)
KO[TREBA RASIM (1948-1992)
KOUENOVI] KADRIJA (1959-1992)
KOVA^
SENAD (ABAZ) (1970-1992)
ALIJICA (HAJDAR) (1954-1994)
RU[ID (IBRAHIM) (1956-1992)
D@EMO (MEMO) (1960-1995)
FAHRUDIN (SALKO) (1959-1992)
FAHRO (UZEIR) (1955-1992)
EMIN (1954-1993)
KOVA^EVI]
MIRSAD (BE]IR) (1966-1995)
SLAVENKO (BOGOLJUB) (1968-1995)
HIMZO (HALIL) (1939-1992)
IVO (MARKO) (1946-1993)
EDHEM (MEHMED) (1962-1992)
HAJRUDIN (MU[AN) (1953-1993)
HAMDO (MU[AN) (1960-1993)
LUTVO (RAMIZ) (1957-1993)
FIKRET (RASIM) (1958-1992)
PREDRAG (SAVO) (1958-1993)
VINKO (SAVO) (1949-1992)
UZEIR (SULEJMAN) (1957-1992)
DAMIR (TAIB) (1975-1993)
D@EVAD (VEJSIL) (1973-1993)
ESAD (1963-1992)
FIKRET (1961-1992)
[EFIK (1962-1992)
KOVA^IN PREDRAG (SLOBODAN) (1973-1995)
KOVA] D@EMO (1960-1995)
KOZI]
AMIR (ALIJA) (1969-1995)
RASIM (SALIH) (1956-1994)
NIKOLA (STANISLAV) (1948-1993)
KOZINA KRISTIJAN (JURE) (1974-1995)
KOZLI] IZET (BE]IR) (1962-1992)
KO@AR MUZAFER (1966-1993)
KO@LJAK
[EVAL (BAJRO) (1938-1992)
HA[IM (HAMDO) (1965-1992)
UZEIR (HAMDO) (1957-1992)
MUSTAFA (HAMID) (1940-1992)
MENSUD (HASAN) (1971-1992)
RAMIZ (HASAN) (1937-1992)
RASIM (IBRAHIM) (1958-1992)
MEHO (MEHMED) (1958-1994)
HAMID (OMER) (1945-1992)
ABDULAH (RASIM) (1940-1992)
BAJRO (1961-1992)
BAJRO (1962-1992)
KRAJ^IN
IBRAHIM (ALIJA) (1964-1995)
SALEM (ALIJA) (1966-1994)
IBRO (NAHOD) (1941-1994)
JUSUF (NAHOD) (1950-1992)
MUHAMED (SULEJMAN) (1951-1992)
KRAJICA HALIL (ISMET) (1943-1992)
KRAJINA ZIJO (HALIL) (1970-1992)
KRAJI[NIK
BORO (RAJKO) (1965-1992)
ZDRAVKO (1966-1995)
KRAKO
HA[IM (IBRO) (1954-1992)
EDIN (MEHMED) (1970-1992)
BEGO (OMER) (1946-1994)
KRAKONJA
FIKRET (AHMET) (1965-1992)
JUSO (1956-1995)
KRAKOVI] AVDO (1944-1999)
KRASNI]
SAFET (ISLAM) (1968-1992)
FERID (JUSUF) (1962-1995)
HARIS (MEHDI) (1971-1992)
ABAZ (RIZAH) (1956-1992)
OSMAN (1958-1995)
KRAVAREVI] ZLATKO (SULEJMAN) (1961-1993)

KR^MAR BORO (STJEPAN) (1960-1992)
KRD@ALI] SEAD (AGO) (1947-1993)
KRD@I]
IBRO (1974-1995)
OMER (1943-1995)
OMER (1964-1995)
RAMO (1941-1995)
SABIT (1975-1995)
KRE^O MIRSAD (1954-1995)

KREHI] ENES (1949-1992)
KREHO
EKREM (1954-1994)
MIRSAD (1963-1992)
KREJOVI] RAJKO (JOVAN) (1950-1995)
KREMI] RIZVO (1966-1995)
KREMO
RASIM (IBRO) (1946-1995)
HAMID (MU[AN) (1959-1993)
KRE[TALICA MERDAN (BEHADIL) (1953-1993)
KREZI] BRANISLAV (BO[KO) (1954-1994)
KRI]ANI] ROBERT (OMER) (1968-1993)
KRIJE[TORAC
SENAD (MUNIR) (1975-1994)
MIRALEM (VEHBIJA) (1967-1992)
KRILO
RASIM (ADEM) (1966-1993)
ABID (KASIM) (1936-1992)
KRI[]O FIKRET (MUHAREM) (1949-1993)
KRIVAN SALEM (RAMO) (1940-1992)
KRIVI]
AMIR (MUHAREM) (1965-1993)
SEAD (MUHIDIN) (1966-1993)
KRIVO[I] MITHAT (MUHO) (1954-1993)
KRI@ANOVI]
ZVONKO (SMILJAN) (1966-1992)
@ELJKO (ZLATAN) (1962-1992)
KRKALI] ESAD (MEHO) (1952-1992)
KRKBE[EVI] SEAD (NUSRET) (1966-1993)
KRKO HILMO (AHMED) (1960-1992)
KR[O
KASIM (AVDO) (1950-1992)
VAHIDIN (HASAN) (1972-1994)
IBRO (IBRAHIM) (1967-1992)
VAHID (IBRAHIM) (1953-1992)
HASAN (MUSTAFA) (1948-1992)
ADIL (SA]IR) (1968-1992)
EMIN (1960-1992)
FUAD (1968-1994)
NED@IB (1951-1992)
RAMIZ (1944-1992)
VEHBIJA (1957-1992)
KRUEZI [EF]ET (SELIM) (1934-1992)
KRUPALIJA
ABDULAH (]AMIL) (1964-1992)
OSMAN (MUMIN) (1949-1992)
MUJO (RAMIZ) (1949-1994)
AMIR (SALKO) (1968-1993)
KRUPI] AMIR (SAFET) (1974-1993)
KRU[^ICA
MURSID (MUHAMED) (1971-1992)
ALMIR (TALE) (1975-1993)
KRU[I] SA[A (EMIL) (1974-1992)
KRVAVAC
AMIR (RU[ID) (1956-1994)
KUBAT (MUHAMED) RUSMIR (1965-1993)
KUBAT
ABDULAH (NAZIF) (1947-1994)
SUAD (1957-1996)
KU^ANIN ESAD (1960-1994)
KU^EVI]
JAKUB (KASO) (1968-1992)
TAIB (KASO) (1971-1995)
ZLATAN (NIJAZ) (1975-1995)
KUGI] ASIM (SMAJO) (1948-1993)
KUJOVI]
KASIM (MUHAREM) (1951-1996)
ISLAM (1939-1995)
KUJUND@I] MURIS (ZIJO) (1954-1993)
KUKA
ELDINA (AVDO) (1976-1993)
RAMIZ (OSMAN) (1960-1993)
NESIB (SEJFO) (1956-1993)
KUKAN MUSTAFA (MU[AN) (1941-1993)
KUKAVICA SALKO (1943-1992)
KUKO OSMAN (RAMO) (1951-1992)
KUKULJAC
BAJRO (AMIR) (1950-1993)
ZEJNIL (BAHTO) (1967-1993)
NERMIN (IBRAHIM) (1974-1993)
MIRSAD (KASIM) (1970-1993)
SAFET (KASIM) (1958-1992)
HUSEIN (UZEIR) (1961-1992)
EDIB (ZIFO) (1965-1993)
KULA[EVI]
UZEIR (ABID) (1965-1992)
FAHRUDIN (RAMIZ) (1960-1992)
FERID (RAMIZ) (1959-1993)
FEHIM (1957-1993)
KULA[INAC MURIS (1972-1992)
KULDIJA
ZULFO (DERVO) (1948-1994)
RA[ID (HAD@O) (1945-1992)
ISMET (HAMID) (1940-1992)
ESAD (MU[AN) (1961-1992)
IZET (SABIT) (1967-1992)

13

@RTVE OPSADE
KULENOVI] JASENKO (ZIJAD) (1949-1995)
KULHAVI JOSIP (JOSIP) (1942-1993)
KULI]
HAJRO (HAMDO) (1956-1995)
AZIZ (MEHO) (1950-1992)
EMIR (MUHAMED) (1968-1992)
HASIB (1957-1995)
KULO
ALIJA (HASAN) (1950-1992)
EDIS (HASAN) (1974-1993)
EMIN (MEHMED) (1934-1992)
HASAN (MEHMED) (1936-1992)
RUSMIR (OSMAN) (1959-1992)
IZET (ZEHRID) (1969-1995)
KULOGLIJA
IBRAHIM (JUNUZ) (1956-1992)
MUSTAFA (1945-1992)
SMAJIL (1964-1992)
KULOSMAN SUVAD (ASIM) (1966-1992)
KULOVAC
EDIN (SALIH) (1969-1992)
BEGO ([EMSO) (1950-1995)
ENVER (1947-1992)
FERID (1956-1995)
HAKIJA (1976-1995)
MEHMED (1952-2001)
ZAJKO (1947-1992)
KULOVI]
ENVER (ELMAZ) (1963-1992)
MIRSAD (ELMAZ) (1960-1992)
SALAHUDIN (HUSEIN) (1962-1992)
D@EVAD (1956-1992)
MEDO (1963-1991)
ZIJAD (1958-1992)
KULJUH [EVKIJA (SALIH) (1936-1994)
KUMA[IN MEHMED (MUHAMED) (1952-1992)
KUMI] @ELJKO (JOSIP) (1960-1992)
KUMRO
ASIM (1960-1992)
RASIM (1953-1992)
KUNDAK SEJDALIJA (1963-1992)
KUNDO
EDIN (LATIF) (1972-1992)
ATIF (1957-1992)
KUNI]
HASAN (HABIB) (1974-1992)
NASUF (MUSTAFA) (1963-1992)
KUNOVAC RED@O (HAJRO) (1960-1995)
KUNTO
HALIL (HASAN) (1946-1992)
RAMIZ (HASAN) (1953-1992)
KURBEGOVI]
D@ENAN (HAJRUDIN) (1973-1994)
KURDIJA
HASAN (HUSEIN) (1933-1993)
HUSEIN (NAZIF) (1943-1992)
KURE ALAN (TOMISLAV) (1973-1994)
KURI] KENAN (SEJFUDIN) (1958-1995)
KURSPAHI]
[EVAL (JUSUF) (1973-1992)
KEMAL (1970-1992)
KURTAGI]
[EFIK ([ABAN) (1964-1994)
MEHDIJA (1944-1992)
KURTALI]
MIRSAD (AHMED) (1964-1993)
MUHAMED (ALIJA) (1959-1992)
KURTI]
AVDIJA (FEHIM) (1956-1996)
FAHRUDIN (FEHIM) (1958-1993)
SULEJMAN (FEHIM) (1965-1992)
FIKRET (IBRAHIM) (1967-1992)
NURKO (MUJO) (1958-1992)
SUAD (SMAIL) (1973-1992)
MIRSAD ([E]O) (1964-1992)
EDHEM (1956-1992)
SABAHUDIN (1971-1992)
KURTO
ISMET (SEJADIN) (1964-1995)
RE[AD (SULEJMAN) (1946-1992)
KURTOVI]
HARIS (BE]IR) (1973-1994)
HA[IM (]ERIM) (1960-1995)
RAMO (HAJDAR) (1965-1992)
SALIH (HAJDAR) (1939-1992)
ENVER (HUSEIN) (1971-1993)
MIRZA (HUSO) (1972-1993)
SAFET (IBRO) (1948-1992)
VEHBO (MURAT) (1938-1994)
MUNIB (NEZIR) (1970-1995)
SULEJMEN (OSMAN) (1949-1992)
RASIM (RASIM) (1958-1995)
NED@AD (SAFET) (1972-1994)
EDHEM (SALIM) (1939-1993)
ISO (SELMAN) (1951-1994)
ESAD ([ERIF) (1956-1995)

14

ALAN (1974-1992)
BE]IR (-1992)
EDIN (1971-1992)
ESAD (1974-1992)
HARIZ (1968-1994)
NIJAZ (1971-1992)
RAMO (1948-1992)
SALKO (1971-1992)
ZIJAD (1973-1992)
ZLATKO (1919-1992)
KURUD@IJA FERID (ALIJA) (1949-1995)
KUSTURA
ALIJA (DERVO) (1942-1992)
ADEL (ESAD) (1978-1994)
HAMDIJA (HILMO) (1973-1992)
MENSUR (KASIM) (1958-1994)
MU[AN (MUJO) (1955-1993)
NIJAZ (MUSTAFA) (1967-1993)
D@EMAL (OSMAN) (1962-1992)
MEHMED (PA[AN) (1971-1992)
OMER ([AHMAN) (1962-1993)
D@EVAD (1960-1992)
IBRAHIM (1955-1992)
MUHAMED (1965-1992)
NED@AD (1963-1992)
SAFET (1955-1992)
[EFIK (1940-1993)
KU[MI] FAHRUDIN (HUSEIN) (1957-1994)
KU[UND@IJA
ARIF (ADEM) (1950-1993)
MEHMED (DERVI[) (1948-1993)
KUTIN^I]
AMIR (ALIJA) (1963-1992)
[EFIK (MEHO) (1966-1992)
KUTJE[ JUNUZ (1954-1992)
KUZEK MIROSLAV (LOPOLD) (1944-1993)
KVESI]
IVO (ILIJA) (1952-1995)
JOZO (IVAN) (1940-1994)
LACKOVI] BRANKO (\URO) (1938-1992)
LAGUMD@IJA
FIKRET (EDIB) (1959-1993)
NIHAD (ISMET) (1965-1992)
SEAD (MIDHAT) (1976-1993)
ENAD (1963-1992)
LAKATO[ JENE (JENO) (1944-1992)
LAKOTA
E[REF (HAJRO) (1945-1995)
ENES (HAKIJA) (1966-1992)
LAKOVI]
SMAJO (FAHRUDIN) (1967-1992)
HAMED ([ABAN) (1956-1993)
NAZIF (1934-2000)
LALOVI] KENAN ([EFKET) (1966-1993)
LANGETA JULE (AVDO) (1955-1994)
LAPO IZUDIN (REMZIJA) (1965-1992)
LASICA PREDRAG (VELIMIR) (1957-1993)
LATI] BERISLAV (EUGEN) (1952-1994)
LAU[-PJANI] JAKOV (ANTO) (1945-1992)
LAVI] [E^O (OSMAN) (1934-1992)
LAZAREVI] SA[A (PREDRAG) (1967-1992)
LEKA
FIKRET (ARIF) (1969-1992)
OMER (HASAN) (1949-1992)
AHMET (1961-1995)
LEKI]
NERMIN (AHMET) (1968-1992)
HARIS (IBRAHIM) (1968-1993)
LEKO MARIO (MIRKO) (1961-1992)
LELEK MARIJAN (GOJKO) (1955-1992)
LELO SAFET (MUSTAFA) (1960-1993)
LELOVI] MIDHAT (1958-1992)
LEME[
OMER (AHMED) (1971-1992)
ELDAR (AHMET) (1958-1992)
LEMO
SENAD (REFIK) (1969-1995)
NASER (1956-1993)
LENDO
ELMEDIN (]AMIL) (1958-1992)
FERID (FEHIM) (1966-1995)
LEPARA NAIL (IBRAHIM) (1948-1993)
LEPENICA
MUJO (HASAN) (1934-1994)
ENES (MUJO) (1973-1995)
LEPIR
EKREM (1973-1992)
RAMIZ (1950-1993)
ZIJAD (1964-1992)
LEPIRICA RAGIB (JUSUF) (1951-1995)
LE[O
ALMEDIN (1975-1995)
OSMAN (1945-2000)
LETI]
BAJAZIT (JUSUF) (1964-1993)
MURAT (SAIN) (1966-1992)

LEVENTA SMAJO (HUSO) (1949-1993)
LIBRI] MUGDIM ([EFKO) (1953-1993)
LI^INA
HIDO (JUSO) (1956-1992)
MIRSAD (SINAN) (1960-1992)
BAHO (ZE]O) (1963-1992)
LIGATA
SEAD (ALIJA) (1963-1992)
VAHID (HAKIJA) (1966-1992)
D@EVAD (HAMID) (1961-1992)
HALIL (HASIB) (1956-1993)
OMER (IBRO) (1952-1993)
RAMO (MUHAREM) (1949-1993)
HUSO (MUJO) (1939-1993)
SENAD (NEZIR) (1967-1994)
SEJDALIJA (1960-1997)
LIHA SALEM (OSMAN) (1960-1992)
LIKA VEDAD (SELADIN) (1952-1992)
LILI]
SEAD (HIMZO) (1965-1992)
RAMIZ (JUSO) (1958-1992)
KEMAL (SULJO) (1968-1993)
GALIB (1941-2001)
NIJAZ (1972-1995)
RAMIZ (1955-1992)
LINDOV
ASIM (HASAN) (1950-1992)
MUJO (SALKO) (1960-1992)
LINGO
ADNAN (SMAJO) (1961-1992)
ZAHID (1939-1995)
LIPA REFIK (1965-1993)
LIPOVA^A MIRZA (ALIJA) (1952-1992)
LISI]
MESUD (1968-1992)
NERMIN (1972-1992)
LIVADI] FUAD (FADIL) (1973-1992)
LIVAJA
PERO (IVAN) (1962-1993)
IVAN (MIJO) (1953-1995)
LIVNJAK MEHO (ILIJAS) (1956-1992)
LOGAVIJA MIRSAD (MUJO) (1959-1993)
LOGO
NIJAZ (ARIF) (1956-1995)
D@EVAD (1967-1993)
LOJI]
HAMDIJA (SMAJO) (1940-1994)
HAMID (SMAJO) (1944-1993)
LOJO D@EMAL (BAJRO) (1958-1992)
LOJPUR MIRAN (DU[AN) (1960-1993)
LOKVAN^I]
FADIL (IBRO) (1943-1995)
MUSTAFA (MEHO) (1958-1992)
SMAIL (SAFET) (1966-1994)
DERVI[ (MEHMED) (1943-1993)
LOLI] ALEN ([IMUN) (1977-1992)
LON^AR
DU[AN (ALEKSANDAR) (1948-1993)
FAJKO (1963-1992)
LON^AREVI] ALEN (OMER) (1972-1993)
LON^ARI]
ASIM (AHMED) (1961-1994)
SULJO (SULEJMAN) (1959-1992)
LO[I] D@EVAD (IBRI[IM) (1957-1993)
LOVRI]
IGOR (MARTIN) (1967-1992)
RONALDO (VINKO) (1974-1992)
LUBARDA MEHMED (1948-1996)
LUCI]
STJEPAN (ANTO) (1967-1992)
ZORAN (MATO) (1954-1992)
LU^KIN
NURKO (ADEM) (1963-1993)
SADO (HAMDIJA) (1972-1993)
BAJRO (SALEM) (1969-1994)
LUGU[I] HAJRO (1952-1992)
LUINOVI] OSMO (DEDO) (1952-1992)
LUKA^ MURAT (HAJRO) (1928-1993)
LUKENDA DRAGAN (GRGA) (1962-1993)
LUKETI] IVICA (MARKO) (1948-1993)
LUKOVAC IRHAD (ASIM) (1951-1995)
LUKI] MIROSLAV (NIKOLA) (1958-1992)
LUKOVI] VLADIMIR (VASILIJE) (1968-1992)
LULI]
SAMIR (HAJRUDIN) (1964-1992)
DAMIR (1971-1992)
LU[^I] JAKOV (1940-1995)
LJALJAJ MUHAREM (RASIM) (1974-1994)
LJOLJE SLAVKO (TOMO) (1953-1994)
LJUCA NUSRET (HUSNIJA) (1958-1992)
LJU[A KEMAL (]AZIM) (1948-1993)
MACANOVI] AFAN (BEHLIL) (1960-1993)
MA^AK MEHMEDALIJA (MEHO) (1936-1993)
MA^OROVI] SILVIJE (DU[AN) (1949-1993)
MADE[KO ENVER (MU[AN) (1955-1992)

MAGLAJLIJA HANEFIJA (RED@O) (1951-1992)

MAGODA MUHIDIN (NUSRET) (1958-1992)
MAHINI] SMAJO (OSMAN) (1943-1992)
MAHIR
ISMET (IBRO) (1937-1992)
RAMIZ (IBRO) (1948-1992)
HAMID (SALKO) (1938-1992)
MAHMUT]EHAJI] DERVI[ (MIRSAD) (1970-1992)

MAHMUTGI] NAMIK (SALEM) (1955-1994)
MAHMUTOVI]
EKREM (AZIZ) (1956-1992)
SABID (FEHIM) (1955-1992)
SUAD (HAD@O) (1970-1992)
SAMED (HAMED) (1952-1993)
[EVKO (HA[IM) (1971-1993)
MENSUR (IBRAHIM) (1954-1995)
MAHMUT (MARUF) (1954-1993)
AZIZ (MEHO) (1958-1992)
VAHID (MEHO) (1961-1993)
VEHID (MEHO) (1961-1993)
HAJRO (MUHAREM) (1953-1992)
SULEJMAN (NEZIR) (1955-1993)
SABIT (SULEJMAN) (1952-1994)
ZAIM (SULJO) (1940-1992)
OSMAN (UZEIR) (1944-1995)
MAHOVI]
ESAD (HALIL) (1950-1994)
AMIR ([E]O) (1966-1992)
AZIZ (ZAHIR) (1953-1992)
MAJSTORI]
ISMET (ISMO) (1960-1992)
ASIM (1958-1992)
MAJSTOROVI]
HUSEIN (EJUB) (1956-1993)
VITO (MARIN) (1959-1993)
MAKA[
MUZAFER (JUSUF) (1950-1993)
AMIR (1970-1992)
FERID (1956-1993)
ISMAIL (1972-1995)
SULEJMEN (1946-1993)
MAKI]
RASIM (ALIJA) (1965-1993)
MAKOTA FIKRET (HASIB) (1943-1994)
MAKSI] SENAD (AZIZ) (1953-1996)
MAKSIMOVI] DU[KO (LAZAR) (1958-1993)
MAKSUMI] NAIL (ALIJA) (1948-1992)
MALAGI]
UJKAN (FERHAT) (1955-1992)
AMIR (NUHO) (1954-1992)
FAIK (SULEJMAN) (1947-1992)
EHMEDIN (1972-1992)
ELVEDIN (1974-1993)
HAJRUDIN (1945-1995)
MENSUDIN (1965-1992)
RED@O (1939-1995)
MALETI] PREDRAG (ZDRAVKO) (1955-1993)
MALETOVI] HIKMET (ISMET) (1964-1994)
MALI^EVI] MIDHAT (JAKUP) (1965-1993)
MALI]
ELVIR (1969-1992)
MUJO (1951-1995)
NURUDIN (1976-1995)
MALI]I MIRSAD (MURAT) (1970-1992)
MALI[EVI]
ZIJAD (AZIZ) (1958-1992)
]AMIL (SALKO) (1966-1993)
MALKI]
FEHIM (RAMIZ) (1969-1992)
HAJRUDIN (1963-1995)
MEVLUDIN (1958-1995)
MALUHIJA EMIR (1969-1995)
MALJI] SEAD (1952-1993)
MAMUZI] TOMISLAV (1961-1992)
MANDI]
ZLATKO (FARUK) (1954-1995)
ZDRAVKO (LUKA) (1947-1993)
SENAD ([U]RO) (1958-1992)
OZRENKO (URO[) (1964-1992)
MANDRA
SEMIR (AVDO) (1968-1993)
HASIB (1948-1992)
MAND@I]
BAHRUDIN (1956-1992)
LATIF (1964-1995)
MEHMEDALIJA (1962-1995)
RAMO (1941-1995)
MAND@O
NURIJA (HAMID) (1945-1994)
EMIR (1968-1992)
FUAD (1957-1992)
MANKO
MIRSAD (FADIL) (1957-1992)
IBRAHIM (1937-1992)
MAR^I] DAVOR (ANTUN) (1964-1992)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

@RTVE OPSADE
MARI]
SINAN (IBRO) (1940-1992)
NIKOLA (JOSIP) (1950-1992)
GORAN (MARKO) (1954-1993)
]AMIL (MUMIN) (1964-1992)
JORDAN (1951-1992)
VAHID (1949-1993)
MARINKOVI]
ZORAN (DRAGAN) (1971-1993)
NIKOLA (MILENKO) (1953-1992)
@ELJKO (ANTO) (1949-1992)
MARKE[I] SLAVEN (IVO) (1965-1993)
MARKOVI]
ZDENKO (AUGUST) (1953-1992)
GORAN (DRAGOLJUB) (1951-1992)
MILJAN (SLOBODAN) (1971-1995)
ZORAN (SRETO) (1970-1992)
MARKULJ ZDENKO (LJUBOMI) (1973-1992)
MARLOVI] MARIN (DRAGUTIN) (1954-1993)
MARTINOVI]
ERVAN (LATIF) (1966-1992)
SELMAN (MURAT) (1958-1992)
MASLA] ANTO (1944-1996)
MASLE[A
ENVER (MUSTAFA) (1971-1992)
MIRSAD ([ERIF) (1968-1995)
MASLO
SEAD (ALIJA) (1962-1992)
FERID (EDHEM) (1952-1993)
ADEM (IBRAHIM) (1939-1992)
ALIJA (JUSO) (1944-1992)
ADEM (MEHMED) (1952-1994)
HASAN (MESUD) (1972-1995)
ADEM (1955-1993)
MA[ALA MUHAMED (1947-1995)
MA[I]
AVDO (ARIF) (1948-1993)
MEVSUD (ASIM) (1966-1995)
NURKO (FEHIM) (1973-1993)
HAD@IJA (HAKIJA) (1952-1992)
EDHEM (HALIL) (1939-1993)
SAMIR (HASAN) (1970-1993)
HASAN (IBRAHIM) (1936-1994)
RASIM (MEHMED) (1961-1995)
IBRO (MUJO) (1937-1993)
MUHAMED (ZUFER) (1967-1992)
MUNIB (1963-1995)
SADIK (1952-1995)
SEAD (1978-1992)
SENAD (1974-1992)
MA[NI]
ZIHNIJA (KADRIJA) (1935-1993)
SAMEDIN (ZE]IR) (1954-1992)
MA[OVI] ZENO (MURAT) (1960-1993)
MATI] DAVOR (NIKOLA) (1966-1993)
MATRAK MIROSLAV (NEDELJKO) (1954-1993)
MATUH ALIJA (1969-1992)
MAVRI] MEDO (ABID) (1949-1992)
MEDAR IBRO (JUSO) (1955-1995)
MEDENICA DRAGAN (1955-1992)
MEDI ISMAIL-^ANDRA (MUHAREM) (1957-1992)
MEDI]
TAHIR (ASIM) (1943-1992)
FAHIR (HASAN) (1955-1993)
ISMET (OSMAN) (1961-1993)
FIKRET (ZAHID) (1952-1993)
MEHO (1962-1993)
MEDNOLU^ANIN FUAD (NED@IB) (1964-1992)

MEDOVI] HABIB (RASIM) (1968-1992)
ME\O ARSEN (SAVO) (1938-1995)
ME\USELJAC
SENAD (SULJO) (1955-1993)
AHMET (1967-1995)
NIJAZ (1969-1992)
MEHAKOVI] JASMIN (SULJO) (1960-1994)
MEHANI] SABIT (FADIL) (1970-1993)
MEHANOVI]
[EFIK (AHMED) (1960-1993)
[ABAN (ALIJA) (1973-1996)
HUSEIN (HAMID) (1960-1992)
REMZIJA (HASAN) (1941-1992)
ENVER (HASIB) (1973-1995)
NEZIR (HIMZO) (1961-1992)
HAJRO (IBRO) (1954-1992)
[EMSO (IBRO) (1940-1993)
E[REF (1949-1993)
ORHAN (1961-1995)
MEHI]
HASAN (MUHAMED) (1969-1992)
ADIL (1958-1992)
FERID (1966-1993)
HAMED (1939-1995)
MEHAN (1951-1995)

RAMO (1969-1995)
SAMIR (1967-1995)
MEHINAGI]
FEVZIJA (IBRO) (1959-1992)
VEHID (LATIF) (1955-1992)
MEHINOVI] RAMO (1960-1995)
MEHMEDAGI] HAMZA (DERVO) (1944-1992)
MEHMEDAGI] OSMAN (MUJO) (1956-1993)
MEHMEDI FIKRET (TOSUM) (1940-1993)
MEHMEDI] MIRSAD (SULEJMAN) (1968-1992)
MEHMEDOVI]
OSMAN (]AZIM) (1957-1993)
SULEJMAN (MEHO) (1946-1995)
MEHMED (MELJA) (1955-1993)
EDIB (SAKIB) (1973-1994)
ALE (ZAIM) (1956-1992)
HAMDIJA (1971-1992)
HASAN (1947-1995)
IBRAHIM (1958-1995)
ISMET (1941-1992)
KEMAL (1964-1992)
MEHMED (1957-1995)
MEVLUDIN (1955-1995)
MEVLUDIN (1973-1995)
MIRSAD (1968-1992)
MIRZA (1960-1995)
NED@AD (1966-1992)
SEAD (1971-1995)
SEID (1972-1992)
VAHID (1967-1992)
VAHIDIN (1973-1995)
MEHMEDSPAHI]
HIMZO (MEHO) (1939-1993)
HILMO ([A]IR) (1939-1993)
MEHOVI]
[AHIN (NURIJA) (1937-1992)
SAIT ([ABAN) (1962-1992)
MEKI]
HIMZO (VEJSIL) (1963-1992)
SALEM (1960-1993)
VAHID (1959-1992)
MELEZ
VEDRAN (ALIJA) (1969-1993)
MUHAMED (BEKTO) (1941-1994)
ELMEDIN (MEHO) (1967-1992)
MEMI]
FADIL (ABID) (1955-1993)
KASIM (ADEM) (1946-1993)
NAZIF (D@AFER) (1958-1995)
MEHMEDALIJA (HUSO) (1948-1992)
IBRAHIM (IBRO) (1956-1992)
ADNAN (MUHAMED) (1971-1994)
NEDIM (MUHAMED) (1967-1994)
FAHRUDIN (RAMO) (1966-1994)
ISMET (SABIT) (1946-1993)
ISMET (SUNO) (1953-1992)
AMIL (1964-1993)
NIJAZ (1957-1994)
RE[ID (1952-1995)
SULJO (1946-1995)
MEMIJA SEAD (AHMED) (1957-1992)
MEMI[EVI]
MIRSAD (BEGO) (1956-1993)
SENAD (HA[IM) (1966-1995)
MUJO (MUSTAFA) (1956-1992)
SEAD (SUAD) (1971-1992)
[EMSUDIN (SULEJMAN) (1960-1995)
AZEM (1957-1993)
HUSEIN (1975-1992)
IBRI[IM (1954-1992)
MAHMUT (1932-1995)
MEMOVI]
ENES (NASUF) (1969-1992)
SAKIP (RASIM) (1967-1992)
MURFET ([A]IR) (1966-1994)
MENZIL HASAN (OSMAN) (1947-1993)
MENZILOVI]
ADIL (BEHADIL) (1949-1992)
SENAD (MEDO) (1969-1995)
SAFET (SULEJMAN) (1954-1995)
MERDAN
HUSNIJA (ALIJA) (1949-1992)
EDIS (HUSNIJA) (1975-1994)
MEMSO (SULEJMAN) (1959-1992)
NAMIR (VEHID) (1964-1992)
MERD@ANI]
SALIH (IDRIZ) (1946-1992)
NIHAD (RASIM) (1959-1992)
MERD@I]
ENVER (1959-1995)
RAMO (1933-1995)
SAFET (1949-1995)
SAJIB (1973-1993)
MERD@O BORIS (NIKOLA) (1972-1993)
MERI]
MUHIDIN (MUSTAFA) (1957-1993)
MUHAREM (1950-1992)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

MERINA KEMAL (MUSTAFA) (1958-1993)
MERZI] HARIS (MUSTAFA) (1965-1992)
MESIHOVI] AZIZ (ESAD) (1955-1992)
ME[AK EJUB (1962-1992)
ME[ANOVI]
NIHAD (AGAN) (1970-1992)
HAMDIJA (EMIN) (1953-1992)
AZIZ (IBRO) (1955-1992)
MUHAREM (IBRO) (1950-1993)
HAJRUDIN (REMZIJA) (1956-1992)
MAHIR (SAKIB) (1972-1992)
MEHMED ([ABAN) (1950-1992)
ME[EVI]
BE]IR (HAMID) (1938-1992)
ENES (MEHMED) (1958-1995)
ME[I]
MUZAFER (HALIL) (1959-1993)
MEHMED (MUNIR) (1967-1994)
MIRSAD (MURADIF) (1960-1993)
SULEJMAN (PA[AN) (1940-1993)
FIKRET (1950-1995)
HABIB (1957-1992)
ME[INOVI]
MUNIR (HASAN) (1963-1992)
ALIJA (IBRO) (1952-1992)
EDHEM (IBRO) (1943-1992)
META \EMAIL (1975-1995)
METANOVI] MIRALEM (1956-1999)
MEZBUR ASIM (1943-1992)
MEZILD@I] HUSEIN (AVDULAH) (1959-1992)
MEZIT
HIMZO (IDRIZ) (1956-1992)
MUHAREM (IDRIZ) (1967-1992)
MITHAT (MEHMED) (1964-1992)
HIMZO (1967-1992)
MID@I] IGOR (IZO) (1975-1993)
MIHALI] PAVAO (IVAN) (1944-1993)
MIHALJEVI] BEHUDIN (NEZIR) (1955-1992)
MIJATOVI] DAVOR (1962-1993)
MIJI] JOSIP (ANDRIJA) (1946-1993)
MILADIN ALIJA (IBRO) (1960-1992)
MILAK ASMIR (MUHAREM) (1971-1992)
MILANOVI] MIRKO (MILAN) (1949-1993)
MILENKOVI] ALEKSANDAR (VLADIMIR) (1951-1993)

MILETI]
PERO (ANTO) (1952-1992)
@IVOIN (MILIVOJE) (1951-1995)
MILI]
NAZIF (ADEM) (1950-1993)
SALEM (ADEM) (1941-1993)
ADIL (ALIJA) (1959-1995)
VAHIDIN (ESAD) (1969-1993)
SUADA (HILMIJA) (1964-1992)
ATIF (JAKUB) (1951-1992)
JASMIN (RAMIZ) (1966-1993)
MILINKOVI] VEDRAN (BRANKO) (1965-1993)
MILI[I]
ETHEM (AHMET) (1974-1992)
RAJKO (NIKO) (1939-1992)
ZAIM (OMER) (1962-1993)
MILO[EVI] NENAD (DESIMIR) (1962-1992)
MILUTINOVI] BRANKO (DU[AN) (1951-1993)
MILJANOVI] DRAGAN (VLADIMIR) (1967-1993)
MIRALEM NEDO (MALIK) (1961-1992)
MIRA[]IJA MIRALEM (RAMIZ) (1967-1992)
MIRKOV GORAN (JEFTO) (1963-1993)
MIRVI]
ADNAN (ADIL) (1977-1993)
HIMZO (AZIZ) (1956-1995)
SEAD (BEHADIL) (1964-1994)
RIFET (EMIN) (1953-1992)
[EFIK (OSMAN) (1955-1993)
NA[ID (RAMIZ) (1964-1992)
AVDO (1956-1995)
FIKRET (1950-1992)
MIRSAD (1965-1992)
NURIJA (1956-1995)
SEJFO (1948-1993)
SULJO (1953-1995)
MISIRLI] VESNA (SULEJMAN) (1973-1993)
MISTRI] SENAD (MUHAREM) (1962-1992)
MI[ANOVI]
ARSEN (NEDELJKO) (1938-1992)
ZORAN (RADIVOJE) (1953-1992)
MI[I]
SAMIR (AZEM) (1975-1992)
ANTO (NIKOLA) (1956-1993)
TOMO (PERO) (1958-1992)
AZEM (1953-1992)
AZEM (1954-1992)
MUJO (1969-1993)
MUSTAFA (1949-1992)
MITI] [UKRIJA (1954-1995)

MITROVI] ZDRAVKO (RANKO) (1957-1995)
MIZDRAK
HARIS (FADIL) (1960-1993)
FAHRUDIN (SULJO) (1938-1992)
MLINARI] MUSTAFA (MUHAMED) (1966-1992)
MO^EVI]
MEHO (HAJRO) (1973-1995)
JUSO (HAMID) (1937-1993)
FUAD ([ERIF) (1958-1992)
MO]I] @ARKO (ANTO) (1946-1993)
MORI] ZDRAVKO (VILIM) (1954-1993)
MOSO^I VLADIMIR (ALBIN) (1951-1993)
MRAKOVI] ESAD (1953-1994)
MRDI]
HIMZO (MEHO) (1945-1993)
SMAJO (OSMAN) (1933-1992)
MEHMED (1969-1992)
MREHI] MIRSAD (SELVER) (1953-1994)
MRGUDA SENAD (EDHEM) (1966-1992)
MRKULI] HUSNIJA (IBRAHIM) (1950-1993)
MRNJEVICA ALEKSANDAR (TIHOMIR) (1965-1993)

MR[O
HAKIJA (ASIM) (1963-1992)
ASIM (DURMO) (1934-1992)
EJUB (HAMDE) (1957-1992)
FADIL (1963-1992)
HIMZO (1973-1994)
SUAD (1961-1994)
MU^I] FERHAN (PAJAZIT) (1952-1994)
MUDERIZOVI] ERDIN (FEJZO) (1973-1993)
MUD@ELET
MURIZ (FEHIM) (1966-1993)
ZLATAN (HALIM) (1959-1992)
SALKO (MEHO) (1948-1992)
MUFTI]
IZET (HAZIM) (1957-1992)
FUAD (1932-1992)
SAMIR (1973-1992)
MUHAREM MEHMED (SALKO) (1949-1994)
MUHAREMOVI]
ZAJKO (BE]IR) (1941-1994)
SAMIR (HAJDAR) (1963-1995)
HASIB (IBRAHIM) (1956-1993)
AMIR (IBRO) (1951-1992)
MIDHAT (MEHMED) (1956-1992)
MIDHAT (MURAT) (1958-1992)
ALIJA (RED@O) (1956-1992)
ALIJA (1963-1994)
AVDIJA (1972-1994)
HAKIJA (1950-1992)
HUSEIN (1928-1995)
[AHIN (1938-1995)
MUHI]
REUF (FERID) (1954-1992)
OMER (HUSO) (1963-1993)
ENVER (KASIM) (1961-1992)
NEDIM (OMER) (1960-1994)
VEHBIJA (RAMO) (1959-1992)
ELVIR (REUF) (1973-1995)
BE]IR (SULJO) (1951-1992)
ZAIM (ZAHID) (1962-1992)
ABDULAH (1956-1992)
ALIJA (1949-1992)
]AZIM (1952-1992)
ESAD (1956-1992)
HAJRO (1953-1992)
HASAN (1959-1992)
JUSUF (1941-1995)
SEJDALIJA (1976-1992)
SENAD (1959-1992)
[EMSO (1939-1993)
MUHOTI] IBRAHIM (BAHTO) (1960-1993)
MUHOVI]
SEAD (ADEM) (1963-1992)
RIFAT (DESTAN) (1958-2001)
AMIR (HAMDIJA) (1955-1992)
MEHO (HUSEIN) (1961-1993)
NED@AD (HUSO) (1969-1993)
MESUD (IBRO) (1970-1992)
MEVSUDA (MEHMED) (1970-1992)
ALIJA (MEHO) (1961-1993)
SAFET (OMER) (1944-1993)
HILMO (RAMIZ) (1952-1993)
MIRSAD (1969-2000)
MUJAGI]
SINAN (HAMED) (1963-1993)
NERMIN (RASIM) (1971-1994)
MUJAJ
SAFET (RAMIZ) (1971-1993)
SELVEDIN (1973-1993)
MUJAKI] HAJRUDIN (IBRAHIM) (1961-1994)
MUJAKOVI]
MUJO (MUSLIJA) (1952-1992)
SENAD (SALIM) (1957-1992)
BEHRUDIN (1963-1992)

15

@RTVE OPSADE
MUJAN NIHAD (ZEJNIL) (1966-1993)
MUJANOVI]
ALBINKO (BEGO) (1955-1992)
DAVOR (ENES) (1973-1993)
ESAD (HAMID) (1935-1992)
FAHRUDIN (MUJO) (1953-1993)
ASIM (RASIM) (1966-1993)
JASMIN (SABIT) (1964-1992)
ADEM ([ERIF) (1958-1994)
ALIJA (1927-)
MUJ^I]
MUHAMED (HASIB) (1949-1992)
AZIZ (1960-1992)
HALID (1966-1992)
HALIL (1976-1995)
OSMAN (1948-1992)
RAMIZ (1959-1993)
MUJ^INOVI]
ALIJA (1962-1995)
]AZIM (1955-1992)
KEMO (1976-1995)
NEZIR (1979-1995)
NIJAZ (1975-1995)
OSMAN (1944-1995)
MUJ]I] SALIH (1963-1992)
MUJEZIN
JASMIN (HAMID) (1967-1992)
RAMIZ (MURADIF) (1949-1993)
FIKRET (MUSTAFA) (1965-1992)
MUJEZINOVI]
MEHMED (AHMO) (1952-1993)
MEHMED (MEHMED) (1952-1992)
EDIN (NEZIR) (1973-1995)
VEHBIJA (ZAJKO) (1967-1992)
EJUB (1954-1993)
HI[AM (1962-1992)
MUJI]
IBRAHIM (HASAN) (1954-1993)
SAKIB (HASO) (1954-1995)
[EVALA (ZAJKO) (1963-1993)
ALIJA (1972-1995)
ASIM (1957-1992)
IBRO (1974-1995)
MEHO (1958-1995)
MIRALEM (1948-1995)
MIRSAD (1979-1995)
MUHAREM (1977-1995)
NUSRET (1975-1995)
MUJKANOVI]
ZVONKO (NAIL) (1950-1995)
MUSTAFA (1950-1992)
MUJKI]
UZEIR (AHMED) (1935-1992)
REFIK (NURIJA) (1952-1993)
ARMIN (RAGIB) (1968-1992)
ELVIR (RAMIZ) (1972-1992)
FIKRET (RED@EP) (1970-1992)
ZIKRET (RED@EP) (1973-1992)
EKREM (SELMO) (1962-1993)
MUHAMED ([ERIF) (1949-1992)
OMER ([ERIF) (1940-1993)
ELDIN (1970-1992)
E[REF (1938-1992)
HAJRUDIN (1958-1992)
HAMED (1971-1995)
ISMET (1976-1995)
JAKUB (1936-1992)
NEVZET (1959-1992)
RAMIZ (1944-1995)
SAMIR (1968-1992)
VEIZ (1972-1994)
MUJKOVI] [U]RO (SALKO) (1962-1992)
MUJOHOD@I] HALIL (OMER) (1946-1992)
MUJOVI] ENVER ([A]IR) (1956-1992)
MUKLAD@IJA MURAT (ABID) (1973-1993)
MULABDI]
ALMIR (AHMED) (1975-1992)
ALMEDIN (SALKO) (1959-1992)

MULAHASANOVI] SALKO (HILMO) (1946-1992)

MULAHMETOVI]
ZUFER (HAD@AN) (1961-1993)
[A]IR (1960-1992)
MULAHUSEINOVI] NEDIM (AVDO) (1958-1993)
MULAOMEROVI]
NIHAD (D@MAIL) (1971-1993)
ISMET (IBRO) (1959-1992)
MULAOSMANOVI]
FIKRET (BAJRO) (1961-1993)
SUAD (EJUB) (1964-1995)
EDVIN (ENVER) (1974-1993)
[ABAN (HUSO) (1939-1992)
REFIK (IBRO) (1934-1993)
HALID (JUSUF) (1956-1992)
NIHAD (MAHMUT) (1968-1992)
ALEM (OMER) (1973-1992)

16

SUAD (RASIM) (1959-1994)
FAHRUDIN (RA[ID) (1967-1992)
SAMIR (RATEB) (1971-1992)
JUSUF (SMAJO) (1949-1993)
HAJRUDIN (1965-1992)
MUSTAFA (1946-1997)
MULAVDI]
SADO (RAGIB) (1954-1994)
ATIF (1936-1996)
NED@IB (1962-1992)
[EMSUDIN (1966-2001)
MULI]
HAKIJA (NURO) (1952-1992)
SABAHUDIN (RE@EP) (1957-1992)
MIRSAD (SULEJMAN) (1970-1992)
MUMINOVI]
NED@AD (HA[IM) (1955-1993)
HIMZO (IBRO) (1943-1992)
[EFKET (MUMIN) (1961-1992)
ARMIN (NED@AD) (1975-1992)
AVDO (1937-1995)
IRFAN (1970-1992)
MEDO (1956-1995)
OSMAN (1947-1992)
MUMOVI] SR\AN (MLADAN) (1960-1992)
MURAJA FIKRET (1962-1993)
MURAN SAFIJA (1971-1992)
MURASPAHI] SALKO (NEZIR) (1960-1993)
MURATOVI]
HASAN (BAJRO) (1953-1992)
ELMAZ (]AZIM) (1941-1993)
ISMET (FERHAT) (1938-1992)
RAMIZ (HASAN) (1952-1992)
NURKO (HUSEIN) (1942-1992)
HALID (MEHO) (1950-1994)
BAJRO (1957-1993)
HAMED (1931-1992)
HIDAJET (1967-1992)
HUSEIN (1962-1995)
ISLAM (1937-1995)
MEHO (1954-1992)
MUSTAFA (1973-1994)
UZEIR (1956-1992)
MURGUZ
ADNAN (RAMIZ) (1969-1992)
MUJO (1961-1992)
MURSELOVI] AMEL (FAIK) (1971-1993)
MURTI]
[EMSUDIN (IBRO) (1952-1992)
MU[AN (MUJO) (1969-1994)
MIRSAD (1975-1997)
SALIH (1931-1992)
MURTOVI] MEHO (ALJO) (1954-1992)
MUSA
@ELJKO (EUGEN) (1960-1993)
RUSMIR (IZET) (1961-1993)
NAMIK (RASIM) (1948-1993)
MUSABEGOVI]
FERID (1947-1992)
SAMIR (1968-1992)
MUSAEFENDI] HAZIM (SULEJMAN) (1936-1992)

MUSAJ HAMDO (1958-1992)
MUSI]
IBRAHIM (AHMO) (1963-1995)
HAJRO (BAJRO) (1960-1993)
SMAJO (]AZIM) (1954-1995)
RAMIZ (EDHEM) (1953-1992)
KEMAL (FEHIM) (1967-1992)
NAZIF (HALIL) (1960-1993)
MEHO (OMER) (1937-1993)
NEZIR (OMER) (1962-1993)
ISMET (RAMIZ) (1955-1992)
IZET (RAMIZ) (1957-1992)
HAMDO (RAMO) (1961-1993)
ABID (SEJDO) (1960-1993)
MUSTAFA ([A]IR) (1967-1992)
HASAN (1932-1995)
HAZIM (1976-1993)
MEVLO (1959-1992)
OSMAN (1938-1993)
RAMIZA (1953-1995)
RASIM (1964-1992)
RIFET (1961-1992)
RIFET (1967-1992)
ZUHDIJA (1961-1997)
MUSLI]
KEMAL (AHMED) (1955-1993)
MUNIB (1949-1992)
MUSLIM
MUSTAFA (IBRO) (1949-1995)
JAKUP (MU[AN) (1956-1992)
AZIM (NAZIF) (1966-1993)
VAHID (SALIH) (1975-1995)
IZET (SELIM) (1960-1994)
RAMO (1942-1992)
RIFET (1969-1993)

MUSTAFAJ RAMO (ALIJA) (1950-1992)
MUSTAFI MUSTAFA (1969-1992)
MUSTAFI]
IBRAHIM (HASAN) (1938-1992)
MIRSAD (NURIJA) (1970-1993)
HAJDIN (1959-1995)
HAMED (1943-1995)
HUSEIN (1967-1995)
KEMAL (1963-1995)
MUJO (1949-1995)
MUSTAFA (1974-1995)
RAMO (1962-1995)
[EVKO (1965-1993)
MUSTAGRUDI]
BATO ([ABAN) (1946-1992)
ENVER ([ABAN) (1942-1994)
MUSTAJBA[I] RAMIZ (1960-1992)
MUSTAJBEGOVI] RAMIZ (EGBER) (1954-1992)
MU[ANOVI]
NED@IB (ATIF) (1967-1992)
SAFET (AVDO) (1940-1992)
MEHO (HALIL) (1943-1994)
VAHID (MEHO) (1948-1992)
D@EVAD (OSMAN) (1965-1992)
ISMET (OSMAN) (1952-1992)
SULJO (OSMAN) (1951-1992)
ELVIR (RASIM) (1971-1993)
MURAT (ZAHIR) (1963-1992)
FIKRET (1972-1992)
GALIB (1943-1996)
KASIM (1945-1995)
MIRSAD (1960-1992)
MUAMER (1974-1992)
MUSTAFA (1963-1992)
MU[I]
FUAD (ALIJA) (1937-1992)
NED@AD (MUJO) (1962-1995)
MU[MULJA EMIR (IBRAHIM) (1974-1993)
MU[OVI]
EMIR (IDRIZ) (1974-1994)
ADIL (1947-1993)
NAIL (1956-1992)
MUTAP^I]
]AZIM (D@EMAIL) (1939-1992)
MIRSAD (HILMO) (1963-1994)
HAJRUDIN (HUSEIN) (1958-1992)
KASIM (IBRO) (1929-1992)
ALMIR (KASIM) (1975-1993)
SABRIJA (MUJO) (1954-1994)
AHMET (1961-1992)
FIKRET (1973-1992)
MUTAVD@IJA DALIBOR (1975-1993)
MUZUR
AVDO (ABID) (1953-1993)
IBRAHIM (AKIF) (1956-1992)
AMER (RAMIZ) (1972-1993)
HAMDO (VEJSIL) (1953-1993)
NAHI] SUVAD (SAFET) (1961-1993)
NAHODOVI] ADNAN (MURAT) (1965-1995)
NALBANTI]
FAIK (IBRAHIM) (1944-1993)
BEHADIL (1942-1992)
NEDIM (1947-1994)
NALO HARIS (SAFET) (1968-1995)
NARGALI] SALKO (1959-1992)
NELJKOVI] RIFET (ISMET) (1962-1995)
NEMET BERISLAV (KRUNOSLAV) (1971-1994)
NERETLJAK MUHAMED (1965-1992)
NE[KOVI] JADRANKO (ZDRAVKO) (1959-1992)

NEZIREVI]
[A]IR (ALIJA) (1952-1992)
HALIM (JUSUF) (1958-1992)
MEHMED (RAMIZ) (1957-1992)
[EVKO (1969-1992)
NEZIRI] RED@O (1969-1993)
NEZIROVAC MUNIB (1961-1992)
NEZIROVI] ADEM (ADEM) (1945-1992)
NIKO^EVI] ORHAN (RED@O) (1956-1992)
NIKOLI]
PERO (IVAN) (1942-1992)
MIRKO (MIJO) (1958-1993)
URO[ (MILAN) (1951-1993)
ZORAN (PERO) (1965-1992)
OBRADIN (SVETOZAR) (1945-1995)
MLADEN (TOMISLAV) (1968-1993)
NIK[I]
ZIJAD (ADIL) (1965-1993)
FAHRUDIN (IBRO) (1960-1993)
HAMDIJA (MUHAREM) (1930-1994)
KEMO (1959-1992)
SEAD (1956-1992)
NIMANI ADMIR (RAMIZ) (1974-1993)
NINKOVI] NEDELJKO (VUJADIN) (1968-1993)
NI[I]
MEHMED (IDRIZ) (1956-1992)

ESAD (JUNUZ) (1966-1992)
MUHAREM (MURADIF) (1962-1993)
FARUK (NED@IB) (1960-1992)
JASMIN (RIZO) (1966-1992)
ELVEDIN (1960-1993)
NURKO (1949-1992)
NOCOLI] ZORAN (1958-1992)
NOKTO ZIKRET (ISMET) (1961-1993)
NOVAK ZLATKO (VLADIMIR) (1944-1992)
NOVALIJA
SULEJMAN (BAJRO) (1934-1992)
VEJSIL (BAJRO) (1936-1992)
IBRAHIM (MUJO) (1943-1992)
SEAD (SULEJMAN) (1965-1992)
AMIR (VEJSIL) (1965-1992)
SEAD (1963-1992)
NOVOKMET HARIS (MIRSAD) (1974-1994)
NUHANOVI]
NIJAZ (ASIM) (1955-1993)
MIRSAD (NUSRET) (1968-1993)
[ABAN (RAHMAN) (1957-1992)
AHMO (1974-1995)
ESAD (1963-1995)
HAMDO (1952-1993)
HASIB (1954-1992)
MEHMEDALIJA (1968-1992)
MIDHAT (1964-1992)
PA[AN (1939-1995)
RAMIZ (1962-1992)
RED@O (1961-1993)
SAMIR (1974-1992)
SENAD (1966-1995)
SMAIL (1956-1992)
[A]IR (1951-1992)
[EMSIJA (1969-1992)
NUHI]
KADRIJA (BE]IR) (1950-1992)
SEJID (E[REF) (1943-1992)
EKREM (MEHMED) (1966-1994)
RAMIZ (MEHMED) (1964-1992)
SAMIR (MUSTAFA) (1968-1992)
AHMED (RASIM) (1943-1993)
NUHOD@I] MIRSAD (FUAD) (1964-1992)
NUHOVI] IBRAHIM (1973-1993)
NUI] MARIN (1965-1994)
NUKI]
ALIJA (1968-1992)
BEGO (1940-1993)
HALIL (1937-1995)
IBRAHIM (1962-1993)
JUSUF (1958-1995)
MUHAREM (1937-1995)
OHRAN (1938-1995)
NUMANOVI]
RAGIB (ASIM) (1969-1992)
MURAT (D@EMAL) (1940-1992)
HASAN (EDHEM) (1948-1995)
ZUHDIJA (MEHO) (1935-1992)
GAZO (VEJSIL) (1949-1993)
NURAJ
RAMIZ (DEMO) (1961-1993)
RAMIZ (1962-1993)
NURAK
MUSTAFA (ALIJA) (1960-1992)
ATIF (1941-1992)
HASAN (1961-1992)
NURKOVI]
HUSEIN (MUNIB) (1965-1992)
NUROVI] MISIM (DESTO) (1957-1995)
NU[EVI] ISMET (ALJO) (1953-1993)
NJUHOVI] MERVAN (NED@IB) (1970-1992)
OBHOD@A[ SALEM (SALKO) (1950-1995)
OBHO\A[ NED@AD (MUSTAFA) (1957-1992)
O]UZ
MUNEVER (AHMET) (1951-1992)
ASIM (1942-1992)
ISMET (1975-1992)
ODOBA[I]
SEMIR (FIKRET) (1995-1992)
MUNIB (SALKO) (1960-1993)
BE]IR (1955-1996)
FIKRET (1937-1993)
ODOVI] PETAR (MANOJLO) (1954-1994)
OD@AKOVI] ENES (1958-1995)
OGLE^EVAC
MUHAMED (HUSNIJA) (1962-1992)
OMER (MU[AN) (1971-1995)
ENVER (1967-1993)
OGNJENOVI] RADOMAN (LUKA) (1940-1993)
OHRANOVI] SABAHUDIN (SALKO) (1971-1993)
OKANOVI]
BEGO (IBRAHIM) (1948-1993)
EDIN (1969-1995)
[ABAN (1965-1995)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

@RTVE OPSADE
OKERI] ZIJAD (HUSNIJA) (1970-1992)
OLOV^I]
RAMIZ (SULEJMAN) (1935-1992)
]AMIL (1946-1997)
OMANOVI]
ZIJAD (AZIZ) (1970-1993)
HUSEIN (HASAN) (1963-1995)
NED@IB (MUSTAFA) (1959-1992)
VELIJA (UZEIR) (1948-1993)
OMBA[I] ZAHID (IBRAHIM) (1946-1993)
OMERAGI]
HAJRUDIN (AHMO) (1966-1993)
HAMED (ALIJA) (1965-1992)
MEHMED (AVDO) (1962-1993)
EJUB (HAMID) (1961-1993)
MUHAMED (IBRAHIM) (1963-1992)
MUNIB (IBRO) (1953-1993)
NERMIN (IFET) (1970-1993)
BAKIR (KASIM) (1941-1993)
RASIM (OSMAN) (1952-1992)
HAMID (RA[ID) (1952-1992)
ZUFER (ZAMO) (1949-1992)
ALIJA (1931-1992)
HALIL (1962-1994)
HIMZO (1949-1992)
HUSNIJA (1951-1992)
OMER (1928-1992)
OSMAN (1959-1994)
RAMIZ (1972-1992)
REMZIJA (1947-1992)
[U]RO (1957-1992)
OMERBA[I]
SAMIR (AZIZ) (1966-1992)
MEHMED (MUHAREM) (1953-1993)
HAJRUDIN (RED@O) (1947-1992)
OMERBEGOVI]
BAHRIJA (EMIN) (1954-1995)
MESUD (HAMZA) (1949-1992)
SINAN (HILMO) (1938-1993)
ZLATAN (MEHO) (1970-1992)
MUAMER (MUHAMED) (1970-1994)
VEJSIL (VEJSIL) (1949-1992)
AVDO (ZAHID) (1963-1992)
OSMAN (1948-1995)
OMER^EHAJI]
HASAN (ZUHDIJA) (1946-1993)
HARIS (1971-1993)
HARIS (HASAN) (1972-1993)
JASMIN (HAZIM) (1960-1992)
SAMIR (1965-2000)
OMERIKA FADIL (HUSO) (1954-1992)
OMEROVI]
SEJFO (FEJZIJA) (1962-1993)
NIHAD (IBRI[IM) (1968-1992)
SABAHUDIN (ISMET) (1965-1992)
HASIB (MEDO) (1953-1994)
MUZAFER (MEDO) (1963-1992)
MIRSAD (MUHAMED) (1959-1992)
OMER (MUJO) (1956-1992)
NED@IB (NEZIR) (1950-1992)
NERMIN (RA[ID) (1968-1994)
ESAD (RAMO) (1969-1992)
[ABAN (RA[ID) (1951-1995)
ERMIN (SULJO) (1967-1992)
EMIR ([ERIF) (1969-1993)
EDIN (ZIHNO) (1965-1993)
ALAGA (1967-1993)
ALIJA (1944-1993)
ARIF (1956-1994)
DEGO (1972-1993)
D@EMAIL (1955-1995)
EDHEM (1956-1993)
EKRIJA (1966-1995)
ESED (1970-1992)
FADIL (1966-1995)
FUAD (1977-1995)
HAJRUDIN (1977-1995)
HALID (1958-1995)
HUSO (1972-1994)
MIRSADA (1961-1993)
MUHAMED (1965-1995)
MUHAREM (1969-1995)
NEZIR (1948-1995)
NUSRET (1956-1995)
RASEMA (1947-1999)
RASIM (1952-1995)
SAFET (1969-1992)
SAFIJA (1947-1992)
SALEM (1970-1994)
SAMIR (1971-1992)
ZIJAD (1977-1992)
OMERSPAHI]
HAMDO (ALIJA) (1960-1993)
REFIK (MEHMED) (1968-1993)
ADEM (SELIM) (1965-1992)
MURADIF (SELIM) (1969-1992)

ASIM (1939-1992)
AZEM (1955-1993)
HAMDIJA (1967-1992)
OPANKOVI]
HARIS (KEMAL) (1969-1992)
D@EMAIL (1950-1993)
JASMIN (1971-1995)
OPI] OLIVER (BORIS) (1973-1992)
OPIJA^ ELDIN (MUHAMED) (1973-1992)
OPRA[I] MUHAMED (NAZIF) (1951-1993)
OPUTA IBRAHIM (VEJSIL) (1955-1995)
ORDAGI]
IBRO (1952-1995)
NERMIN (1978-1995)
ORI]
SABAHUDIN (1967-1995)
SEAD (1960-1992)
ORLOVI]
RAMIZ (1976-1995)
SENAHID (1974-1992)
[ABAN (1972-1995)
OROV^ANIN ELVEDIN (ALIJA) (1969-1992)
ORTA[ D@EVDET (TAIB) (1955-1992)
ORU^
ALMEDIN (JUSUF) (1962-1992)
RAMIZ (SMAJO) (1958-1992)
[ABAN (SMAJO) (1968-1993)
ALIJA (SULEJMAN) (1975-1993)
ZIJAD (SULEJMAN) (1952-1992)
D@AFER (1973-1994)
FADIL (1956-1995)
SEAD (1935-1996)
SENAD (1971-1992)
ORU^EVI^
ISMET (ALIJA) (1950-1993)
IZUDIN (ISMET) (1968-1993)
KENAN (ISMET) (1974-1993)
SENAHID (RAMIZ) (1961-1992)
OSAD^IJ MARIO (ANTON) (1975-1992)
OSMANAGI]
NEVZAT (KEMAL) (1958-1992)
SENAD (ZIJAD) (1961-1993)
OSMANI
ISMET (ADEM) (1958-1992)
KENAD (KEMAL) (1972-1993)
NEVZET (1958-1992)
OSMANKOVI] SEJID (SALIH) (1959-1993)
OSMANOVI]
MUSTAFA (HAMED) (1949-1992)
NAIL (HAMED) (1951-1992)
FAHRUDIN (HIMZO) (1968-1992)
SAFET (ILIJAZ) (1965-1992)
SELIM (JUSO) (1953-1993)
ZAHID (JUSO) (1959-1995)
ISMET (MULAZ) (1962-1992)
MUHIDIN (RASIM) (1964-1992)
SUAD (SEJDIJA) (1968-1993)
ALIJA (1944-1995)
BERIZ (1972-1992)
ENVER (1960-1993)
FARUK (1973-1995)
JAKUB (1960-1992)
JASMIN (1974-1992)
JUSUF (1947-1995)
MEHMEDALIJA (1950-1995)
MUHIBIJA (1935-1995)
MUHIDIN (1963-1995)
MURAT (1955-1995)
SALEM (1954-1992)
SALKO (1959-1992)
OSMI]
SALIH (MUHAREM) (1947-1992)
SAID (PA[AGA) (1970-1992)
IBRAHIM (SULEJMAN) (1938-1994)
OSMOVI] ENES (AVDO) (1957-1993)
OTAJAGI]
MIRSAD (ADIL) (1972-1995)
MIRSUDIN (ADIL) (1976-1992)
RASIM ([EMSO) (1938-1992)
SARIJA (1957-1992)
OTANOVI] MIDHAT (1961-1993)
OV^INA
BE]IR (D@AFER) (1954-1992)
BE]IR (1958-1992)
OZDI] MUNIB (ZEJNIL) (1952-1993)
O@EGOVI] [EVKO (AHMET) (1961-1995)
PA^ARIZ
MUJO (HASAN) (1952-1992)
EDIB (]AMIZ) (1970-1992)
PA^O
RASIM (ABID) (1972-1993)
NAMIK (ALIJA) (1961-1995)
E[REF (BE]IR) (1950-1992)
EMIR (FADIL) (1971-1994)
OMER (HUSO) (1946-1992)
PAJEVI] AHMET (MUJO) (1939-1993)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

PAJO
RAMO (HAMED) (1939-1995)
ENVER (1950-1994)
PALALIJA
ESEF (LATIF) (1960-1993)
[A]IR (ZEJNIL) (1971-1992)
PALAMAR MUJO (AZEM) (1955-1992)
PALAND@I] GORJAN (ANTON) (1949-1995)
PALAVRA
MUSTAFA (SALIH) (1955-1995)
SALKAN (SALIH) (1949-1994)
PALESKI] SINI[A (VASO) (1971-1993)
PALI] AVDO (1958-1995)
PALO KASIM (HALIL) (1956-1995)
PAMUK JASMINKO (ZEJNIL) (1960-1992)
PANAVLI] EDIN (ADIL) (1963-1992)
PAND@A RAMIZ (1944-1994)
PAND@I]
MIRZA (BAKIR) (1975-1995)
EDIN (D@EMAL) (1971-1993)
ISMET (HAMDO) (1950-1992)
JASMIN (HASAN) (1963-1993)
ZAHID (RASIM) (1954-1992)
SEID (RA[ID) (1937-1992)
NEDIM (SABIT) (1971-1992)
PAND@O ADEM (ALIJA) (1959-1992)
PANI] MLADEN (@IVKO) (1968-1992)
PANTELI] MLADEN (NIKOLA) (1959-1995)
PANJETA
ESAD (BAJRO) (1968-1993)
HIMZO (BAJRO) (1951-1992)
ZAHIR (BAJRO) (1960-1993)
[ABAN (]AMIL) (1962-1993)
ZIJO (]AMIL) (1957-1992)
SANIN (ENVER) (1966-1992)
D@EMAL (SAGET) (1973-1992)
FAHRUDIN (ZAJKO) (1968-1993)
MUNIB (1939-1992)
NUSRET (1969-1993)
PAPAJ HAMET (1962-1992)
PAPI]
SELMAN (ILIJAZ) (1936-1992)
ZENO (RAMO) (1950-1993)
PAPU]I] [EMSUDIN (MIDHAT) (1965-1992)
PARAD@IK IVAN (IVRO) (1940-1993)
PARIPOVI] ZORAN (BO@IDAR) (1971-1992)
PARLA
ENVER (SALIH) (1944-1994)
HASAN (SALIH) (1932-1993)
PAROVI] MEHMED (1956-1992)
PA[ALI]
ALMIR (HA[IM) (1972-1993)
RASEMA (IBRO) (1970-1995)
HAMED (1936-1995)
SABINA (1974-1992)
PA[I]
FARUK (]AZIM) (1965-1993)
SENAD (FEJZO) (1958-1995)
[AHIN (HAMID) (1957-1992)
ELVIR (HASAN) (1973-1993)
RUSMIR (SAFET) (1969-1992)
]AMIL (SELIM) (1966-1993)
ADIS (SULEJMEN) (1965-1992)
ZIJAD (ZULFO) (1951-1995)
ABID (1974-1992)
ADIL (1971-1992)
ALJO (1966-1992)
ESAD (1957-1992)
FUAD (1961-1994)
GADAFI (1974-1995)
IZET (1937-1992)
MENSUR (1940-1997)
MESUD (1974-1992)
MUJO (1953-1992)
PA[AN (1976-1995)
SARIJA (1930-1992)
VAHID (1969-1992)
VAHIDIN (1968-1992)
ZIJAD (1972-1992)
ZIJO (1956-1995)
PA[OVI] ROBERT (KARLO) (1973-1993)
PA[UKAN ALIJA (ENVER) (1966-1992)
PAVELI] VLADIMIR (BO@O) (1965-1994)
PAVICA HAMDIJA (MUHAMED) (1947-1995)
PAVI^EVI] DRAGAN (DANILO) (1955-1992)
PAVLOVI]
IGOR (DRAGAN) (1969-1993)
MUHAREM (MESUD) (1965-1992)
DARKO (MLADEN) (1967-1992)
PAZALJA HASAN (]AMIL) (1944-1994)
PAZARAC FUAD (SALEM) (1952-1992)
PECAR HASAN (HASAN) (1952-1995)
PECIKOZA
SAKIB (DEDO) (1959-1992)
AGO (RE[ID) (1955-1995)

NED@AD (SALIH) (1971-1992)
PEDI[A
RAMIZ (AVDO) (1953-1992)
MUJO (SULJO) (1953-1994)
PEHILJ
[EMSUDIN (NEZIR) (1963-1992)
ESAD (SEJDO) (1949-1992)
PEHRATOVI] ZAIM (1972-1995)
PEJ^INOVI] AHMET (HASAN) (1956-1995)
PEKAZ MUJO (1958-1992)
PEKMEZ
AGAN (AGO) (1958-1993)
ARMIN (FERID) (1963-1994)
HAJRO (1934-1992)
PELJTO
D@EVAD (AHMED) (1957-1992)
MUHAMED (ASIM) (1963-1994)
[ABAN (DERVI[) (1969-1992)
HALIL (HAJRO) (1957-1993)
D@EMAL (MEHMED) (1961-1993)
HAM[O (MUJO) (1968-1992)
NIHAD (MUSTAFA) (1970-1992)
HAJRUDIN (1934-1993)
RAMIZ (1968-1992)
PENAVA ADEM (SALKO) (1941-1993)
PENDEK ADEM (SELIM) (1928-1992)
PENJI] JASMIN (SELVER) (1971-1992)
PERAK ^EDOMIL (\OR\E) (1966-1993)
PERI[I] SANJIN (RADMILO) (1970-1992)
PERLA ZUFER (SMAJO) (1957-1995)
PEROVI] SA[A (1970-1993)
PERTEF
SAKIB (OSMAN) (1951-1995)
JAKUB (AHMED)(1954-1992)
PERTE[I ALIJA (1945-1992)
PERU[I] SA[A (RATOMIR) (1969-1992)
PERVAN
SAMIR (AHMED) (1966-1993)
ZIJO (1962-1992)
ZVONIMIR (1967-1992)
PERVIZ EJUB (JUSUF) (1946-1994)
PE[TEK ENES (HASAN) (1963-1993)
PE[TI] MATO (LJUBOMIR) (1959-1992)
PE[TO EKREM (HASAN) (1930-1992)
PETKOVI]
STANISLAV (NIKOLA) (1956-1993)
PETROVI]
@AN (ANTE) (1957-1993)
@ELJKO (ANTE) (1954-1992)
SA[A (MIROSLAV) (1970-1993)
PEZO
ZIJAD (AGO) (1963-1992)
RASIM (SALIH) (1963-1994)
MUHAREM (1934-1992)
PIKNJA^
MUJO (ESAD) (1957-1994)
IBRO (MEHO) (1937-1992)
AHMED (ME[O) (1924-1992)
SINAN (RASIM) (1957-1993)
PILAV
JASMIN (EDIB) (1971-1992)
ENES (EJUB) (1957-1993)
IRFAN (ENVER) (1972-1992)
ASIM (HUSO) (1953-1993)
ADNAN (IZET) (1975-1995)
FERID (MEHO) (1959-1992)
ABDULAH (RA[ID) (1940-1994)

PILAVD@IJA MUHAMED (MUHAREM) (1954-1992)

PILAVI] IBRO (1930-1996)
PIND@O
NERMIN (AZEM) (1964-1992)
NED@AD (]AMIL) (1973-1992)
HAMED (DERVO) (1952-1993)
RAMIZ (MEHO) (1945-1993)
SEHADIN (1958-1992)
PINTARI] KRE[IMIR (KONRAD) (1947-1992)
PINTOL
MUSTAFA (AVDIJA) (1964-1993)
RAMIZ (BE[IR) (1948-1992)
[EMSUDIN (HALIL) (1962-1992)
IBRAHIM (1935-1992)
PINJO
[A]IR (MUHAREM) (1941-1993)
ASIM (MUNIB) (1945-1994)
PIPERAC HASAN (AVDO) (1966-1995)
PIPLA[
SENAD (]AMIL) (1961-1992)
[EMSUDIN (1960-1997)
PIRI]
HIDAJET (HAMED) (1971-1992)
[A]IR (HASAN) (1949-1996)
VELIJA (1960-2001)
PITA
HAJRO (MEHO) (1940-1993)

17

@RTVE OPSADE
VEHID (NEZIR) (1940-1993)
PITI]
IBRO (IBRO) (1945-1992)
ADMIR (MUSTAFA) (1970-1992)
PIZOVI] MIRALEM (MUHAREM) (1964-1992)
PJEVO
NEZIR (1949-1992)
SEAD (1973-1992)
PLAKALO
SEAD (IBRO) (1962-1993)
MERSAL ([EFKET) (1975-1992)
PLANJA
NERMANA (ALIJA) (1960-1992)
FUAD (AVDO) (1965-1993)
[EFIK (AVDO) (1954-1993)
BAZIZ (HASAN) (1955-1992)
PLAV^I] MEHMED (1961-1993)
PLE^KO FRANJO (SLAVKO) (1942-1992)
PLE]AN
IBRO (IBRAHIM) (1955-1994)
HAJRUDIN (OMER) (1962-1994)
PLEH ISMET (HILMO) (1964-1992)
PLEHO
BE]IR (1953-1995)
HAMZA (1962-1992)
MUHAMED (1958-1992)
[EMSO (1948-1992)
PLO^O
AMEL (ASIM) (1969-1992)
ALJO (RA[ID) (1959-1992)
PLOSKI] FADIL (RAMIZ) (1962-1992)
PLJEVAN^I] VLADIMIR (JOVO) (1964-1994)
POBRI] EKREM (1933-1997)
POCRNJI] IVO (SRETKO) (1961-1992)
PODGORICA
AVDIJA (ABID) (1962-1995)
HASAN (FEJZO) (1947-1993)
AMIR (OMER) (1961-1995)
HA[IM (OMER) (1953-1992)
PODHUMLJAK ANIS (1967-1992)
PODI] FADILA (IBRAHIM) (1946-1995)
PODRUG
AHMO (EDHEM) (1958-1993)
MEHMED (MUJO) (1943-1993)
ESAD (1958-1992)
FIKRET (1960-1992)
PODUMLJAK
SUAD (ARIF) (1969-1992)
ELMIR (1973-1993)
POD@I]
[ERIF (TIFAN) (1948-1995)
AHMO (1943-1992)
MUJO (1941-1992)
POD@O JASMIN (IRFAN) (1971-1995)
POHARA
ISLAM (ASIM) (1963-1992)
SENAD (RAMIZ) (1959-1992)
ATIF (1950-1996)
POHUMLJAK ANIS (1967-1992)
POKRAJAC LJUBO (MIRKO) (1974-1992)
POKRKLI] ALMIR (AHMED) (1974-1993)
POLIMAC MESUD (1953-1996)
POLOVINA BAJRO (MUJO) (1959-1992)
POLUNI] DARKO (ZVONKO) (1967-1992)
POLUTAK FADIL (IBRO) (1957-1992)
POLJAK GORAN (SLOBODAN) (1971-1994)
POLJO
[EFIK (]AMIL) (1955-1993)
SELIM (IBRO) (1967-1993)
BERIN (NIJAZ) (1973-1993)
RAMIZ (1971-1992)
[EMSO (1950-1992)
POPAJA NIJAZ (MEHMED) (1966-1992)
POPARA SALKO (MEHO) (1956-1992)
POPOVAC NEZIR (1930-1992)
POPOVI]
PREDRAG (RAJKO) (1965-1992)
SENAID ([A]IR) (1967-1992)
MLADEN (VOJIN) (1970-1992)
FEHIM (1971-1992)
PORA^ANIN MUHIDIN (EDHEM) (1958-1995)
POROBI]
MEHO (IBRAHIM) (1967-1992)
BEKIR (1961-1995)
POTURAK
SENAD (D@EMO) (1967-1992)
ADMIR (IBRO) (1973-1995)
MUHAMED (1955-1992)
MULAZ (1952-1995)
POTURI]
ALMIR (BEGO) (1978-1993)
BEGO (HUSO) (1949-1992)
POTURKOVI] SULEJMAN (HIMZO) (1929-1992)
POZDER
NERMIN (E[REF) (1965-1992)
EROL (MUNIB) (1961-1992)

18

ISMET (NAZIF) (1952-1992)
NAIL (1958-1992)
PRA^I] BE]IR (OMER) (1942-1992)
PRASKO BAJRO (1929-2001)
PRA[EVI]
SAKIB (ABDURAHMAN) (1968-1992)
ERTEKIN (ISMET) (1972-1992)
HABIB (HAJRO) (1952-1993)
MURADIF (HILMO) (1961-1992)
SAFET (1966-1992)
PRAZINA
ASIM (ALIJA) (1962-1992)
ALIJA (BIBO) (1939-1993)
ABID (SALIH) (1958-1993)
NERMIN (1962-1992)
PRELO FADIL (1965-1993)
PRELJEVI]
MUSLIJA (HUZEIR) (1940-1993)
FERID (SULEJMAN) (1967-1992)
SENAD (ZAJKO) (1964-1993)
PRGO RAMIZ (1965-1992)
PRGOMET MLADEN (IVAN) (1955-1992)
PRGUDA D@EMO (1950-1995)
PRIBINJA
SABIT (SALKO) (1965-1993)
EDIN (1964-1994)
PRIBI[I]
SUBHIJA (FADIL) (1969-1994)
ALMIR (HAMDO) (1973-1993)
KEMO (RASIM) (1957-1992)
PRIMORAC
RANKO (IVAN) (1954-1993)
ZDENKO (VLADO) (1969-1993)
PRIZRENI MENTOR (BA[KIN) (1973-1994)
PRLJA^A
NUSRET (SEJFO) (1953-1995)
EDIN (1972-1994)
HUSNIJA (1955-2000)
SULEJMAN (1948-1994)
MIRZA (1979-1992)
PRNJAVORAC MIRSAD (HASAN) (1952-1992)
PROLAZ [ERIF (1950-1993)
PROZORAC
SEID (MEHO) (1941-1994)
ADNAN (SELVER) (1969-1992)
PRUTINA
VEHID (ISMET) (1928-1994)
IBRAHIM (NED@IB) (1955-1992)
ISMAIL (NUSRET) (1965-1992)
SENAD (NUSRET) (1968-1995)
ZAHIR (1959-1994)
PUCAR
MEDO (HAJRO) (1928-1992)
RED@O (1953-1997)
PURDI] ZAHID (IBRAHIM) (1960-1992)
PURI[
ADNAN (1963-1992)
ALIJA (1945-1994)
PUSTAHIJA
MU[AN (ALIJA) (1936-1992)
SALIH (MUSTAFA) (1949-1992)
SUNO (MUSTAFA) (1953-1995)
E[REF (OMER) (1954-1994)
PU[I] NIKOLA (1931-1992)
PU[KA
ZIJAD (D@ANKO) (1961-1993)
NASUF (MEHO) (1954-1992)
NASUF (1945-1992)
PUTE[ HASIB (1956-1992)
RABOVI] HASAN (1963-1992)
RA^I]
REFIK (D@AFER) (1955-1992)
ENES (D@EMAIL) (1960-1992)
HIDIN (1973-1992)
MEHMED (1966-1992)
RADASLI]
ELVEDIN (JAKUB) (1966-1993)
MUNIB (IBRAN) (1960-1992)
RADELJA[ NUSRET (SABIT) (1959-1992)
RADENKOVI] NIKOLA (MIODRAG) (1959-1995)
RADON^I]
ENVER (EMIN) (1946-1992)
D@AFER (MEDO) (1949-1992)
MEDO (1926-1992)
RADONJA
MUSTAFA (HASAN) (1945-1992)
[A]IR (OSMAN) (1932-1992)
MUJO (SALIH) (1935-1995)
HAMDO ([A]IR) (1960-1992)
RADOSAVLJEVI]BRANISLAV (BORO) (1952-1993)

RADO[EVI] VOJISLAV (VLADO) (1952-1992)
RADOVAC SAMIR (ADEM) (1966-1992)
RADOVI]
HAMED (HILMO) (1964-1993)

MURAT (SULJO) (1946-1993)
DU[KO (SVETOZAR) (1962-1993)
RADOVOVI]
HUSNIJA (RAMO) (1956-1992)
JUSUF (SALKO) (1964-1992)
RA\O SALKO (MEHMED) (1938-1992)
RAGIPOVI]
RAMIZ (BRAHO) (1960-1995)
MARUF (NASUF) (1953-1992)
RAGU@ LADISLAV (ZDRAVKO) (1974-1992)
RAHI]
MURAT (RAMO) (1951-1994)
BAHRUDIN (ZITO) (1950-1992)
RAHMAN
RAMO (ATIF) (1963-1993)
MEDIN (MUSTAFA) (1975-1993)
JASNA (NAZIF) (1975-1992)
MURADIF (1935-1992)
[EFKIJA (1945-1997)
RAHMANOVI] ADMIR (IBRAHIM) (1968-1993)
RAI]
GORAN (JURE) (1969-1992)
ANTO (MARJAN) (1968-1994)
RAKI]
@ELJKO (BORISLAV) (1963-1993)
MUHIDIN (SELMAN) (1957-1992)
DANILO (1937-1993)
RAKITA
MURAT (IBRO) (1961-1995)
IZET (OHRAN) (1953-1993)
RAKO^EVI] BRANIMIR (NIKOLA) (1948-1992)
RAKOVAC HAJRUDIN (JUSUF) (1961-1992)
RAKOVI] PREDRAG (SPASOJE) (1972-1992)
RAMADANI KADRIJA (]AZIM) (1933-1992)
RAMI^EVI] OSMAN (BAJRO) (1949-1992)
RAMI]
MUHAMED (AHMED) (1941-1992)
ALMIR (ALIJA) (1971-1993)
HASIB (ALIJA) (1958-1993)
HASAN (BAJRO) (1955-1993)
ENES (HALID) (1958-1992)
HRUSTEM (HALIL) (1941-1992)
MEHMED (HALIL) (1955-1992)
FEHIM (HAMID) (1932-1992)
ZIKRET (HUSEIN) (1951-1992)
MUFID (ISMET) (1965-1992)
EDHEM (MEHMED) (1949-1993)
DERVO (MUNIB) (1946-1992)
IBRAHIM (RASIM) (1954-1992)
REFIK (RASIM) (1941-1993)
SULJO (SEJAD) (1970-1992)
VAHID (SMAJO) (1954-1992)
MUSTAFA (SULJO) (1971-1993)
BEHADIL (1951-1992)
]AMIL (1966-1999)
HALIL (1967-1996)
HAZIM (1957-1996)
IBRAHIM (1971-1995)
MIDHAT (1975-1992)
MIRSAD (1976-1995)
MUSTAFA (1960-1995)
NAZIF (1954-1995)
OSMAN (1947-1995)
RAMO (1934-1992)
RED@O (1937-1992)
SAKIB (1957-1992)
RAMOVI]
HASAN (BE]IR) (1966-1992)
SANJIN (ISMET) (1971-1993)
MUVEDIN (KASIM) (1962-1992)
BENJAMIN (MEHMED) (1955-1992)
[EV]ET (MUJO) (1963-1992)
MEDIN (RA[ID) (1971-1992)
[EMSUDIN (SEMIZ) (1967-1992)
HUSEIN (SMAJO) (1954-1992)
HAMID (1941-1992)
HUSO (1968-1992)
SABIT (1967-1994)
SULEJMAN (1953-1992)
RANICA FEHIM (IBRO) (1947-1995)
RAONI] HAJRUDIN (RIGAT) (1962-1992)
RAPKI] MEVLUDIN ([EVKO) (1966-1992)
RASTODER
NED@AD (AVDIJA) (1968-1994)
RAHMAN (CANE) (1933-1992)
IBRAHIM (CANO) (1939-1992)
ADMIR (HAMDIJA) (1971-1992)
AZEM (HIVZO) (1952-1993)
RA[^I]
[U]RO ([ERIF) (1941-1992)
ELVEDIN (1972-1992)
RA[EVI] RADISLAV (BRANKO) (1954-1992)

RA[IDAGI]
MAHIR (MEHMED) (1952-1992)
ANES (1967-1993)
RA[IDOVI]
ENES (ARIF) (1973-1992)
RE[AD (RA[ID) (1952-1993)
RA[ITI ADEM (OSMAN) (1942-1992)
RATKOVI] ALEKSA (TRIPO) (1943-1994)
RAZI] MIRSAD (OSMAN) (1956-1993)
RA@ANICA
MIRSO (AHMO) (1974-1995)
FAHRUDIN (RE[O) (1958-1992)
RA@I] D@EVAD (OSMAN) (1957-1994)
RED@EPAGI]
RAMO ([A]IR) (1961-1992)
RIJAD ([A]IR) (1963-1992)
ESAD (FAHRUDIN) (1961-1993)
RED@EVI] MIRSAD (1976-1995)
RED@I]
IGBAL (HAMID) (1959-1993)
FIKRET (IBRAHIM) (1949-1994)
NURIJA (NUMO) (1947-1993)
ASIM (1949-1992)
NERMIN (1968-1993)
RED@O FIKRET (MUSTAFA) (1965-1993)
RED@OVI]
HUSEIN (ASIM) (1941-1995)
MIRSAD (HUSEIN) (1967-1995)
HAMED (MUJO) (1958-1993)
SAFET (SELIM) (1927-1992)
HARUN (1951-1996)
[U^RIJA (1938-1992)
REKI] SENAD (HIMZO) (1960-1992)
REKO NUSRET (1948-1994)
REPAC DEJAN (1972-1992)
RESI] AHMED (1964-1994)
RE[IDOVI] UZEIR (NURKO) (1956-1992)
RIBAC
IBRAHIM (1934-1992)
NED@AD (1963-1992)
RIBI]
SAMIR (HAJRUDIN) (1970-1993)
SAMIR (HUSEIN) (1963-1995)
FADIL (VELIJA) (1959-1992)
HAZIM (VELIJA) (1956-1994)
RID@ANOVI] EMIR (1949-1994)
RID@I]
HUSEIN (1975-1995)
JAKUB (1963-1995)
RAIF (1951-1995)
RI\I]
HAJRUDIN (1972-1995)
SABAHUDIN (1974-1995)
RIKALO
ISMET (ALIJA) (1952-1992)
ALIJA (1933-1992)
FERID (1954-1992)
HAMED (1961-1992)
MIDHAT (1966-1992)
OMER (1969-1992)
RITER NENAD (1967-1997)
RIZVANBEGOVI] SILVA (MUEDIN) (1948-1992)
RIZVANOVI]
JASMIN (ADEM) (1968-1994)
SAMIR (ALIJA) (1970-1993)
MEHO (EJUB) (1966-1992)
NED@AD (EJUB) (1972-1992)
ADEM (HUSO) (1957-1992)
RA[ID (JUSUF) (1972-1993)
MIRSAD (MUHAREM) (1970-1995)
HUSO (NASUF) (1952-1992)
D@EVAD (SULEJMAN) (1968-1992)
AMIR (1974-1995)
HAZIM (1971-1992)
MAHO (1953-1993)
MIDHAT (1974-1995)
SULJO (1934-1995)
RIZVI]
ISMET (IBRO) (1952-1992)
MELINDA (MUHAMED) (1968-1994)
RIZVO
SULEJMAN (ABID) (1958-1992)
FUAD (ASIM) (1965-1992)
HAZIM (OSMAN) (1954-1992)
SAMIR (OSMAN) (1965-1992)
ZIJAD (1973-1993)
ROGAN MARIO (BRANKO) (1969-1992)
ROGO
OMER (MUHAMED) (1954-1993)
AHMED (SALIH) (1967-1992)
ROGOJ
NEZIR (EDHEM) (1955-1992)
RUSMIN (REFIK) (1970-1995)
HILMO (1945-1992)
ROI] VLADIMIR (@ELJKO) (1973-1993)
ROKI] OMER (SALKO) (1947-1994)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

@RTVE OPSADE
ROK[A D@EVAD (MU[AN) (1945-1992)
RONDI]
ELHARIS (ASIM) (1973-1994)
HUSNIJA (D@ANKO) (1939-1993)
EDIN (ISMET) (1968-1993)
EDIB (KAMBER) (1956-1992)
HAJRUDIN (RAMIZ) (1955-1993)
ROV^ANIN
MEVLUDIN (AZIZ) (1961-1992)
DENIJEL (]AMIL) (1956-1993)
SENAD (ISMET) (1961-1992)
KENAN (KASIM) (1961-1993)
HAMED (MEHMED) (1967-1992)
ARSLAN (MU[AN) (1948-1992)
SADIK ([A]IR) (1957-1992)
NUHO (1953-1993)
RO@AJAC AVDIJA (IBRAHIM) (1946-1995)
RUB^I] MIRKO (JOSIP) (1947-1993)
RUJOVI] REFIK (KASIM) (1971-1992)
RUSTEMOVI] FIKRET (HIMZO) (1954-1993)
RUSTEMPA[I] ADNAN (HAMDO) (1962-1993)
SABLJA ESAD (FEHIM) (1956-1992)
SABLJICA
RAMO (D@AFER) (1930-1992)
SAFET (HIMZO) (1966-1992)
ADEM (OMER) (1949-1993)
D@AFER (SADO) (1954-1992)
SA^I]
DINO (1972-1993)
MUZAFER (1959-1992)
REFIK (1971-1993)
SEAD (1963-1992)
SMAIL (1938-1992)
[U]RO (1944-1999)
SADIKOVI]
IBRAHIM (ADEM) (1949-1993)
OMER (ASIM) (1961-1992)
SAMED (HALIL) (1967-1992)
ENES (JAKUB) (1953-1992)
OSMAN (SELIM) (1952-1993)
HALIM (1944-1994)
MEHMED (1951-1999)
MIRSO (1955-1995)
MIRZET (1965-1994)
SAD@AK
ASIM (HALIL) (1944-1993)
ASMIR (1965-1994)
SAKALA[ AMIR (1971-1992)
SAKI]
ADMER (D@EMAL) (1969-1992)
MENSUR (ENVER) (1961-1992)
SALAN IBRAHIM (1955-1992)
SALANOVI] MUJO (1957-1993)
SAL^IN
RAMIZ (ALIJA) (1953-1992)
ESAD (AVDIJA) (1956-1992)
ELMEDIN (MUSTAFA) (1973-1992)
ZLATKO (TODOR) (1955-1992)
SEAD (1971-1994)
SALI]
ENVER (HIMZO) (1952-1992)
NED@AD (MUSTAFA) (1972-1995)
ABDULAH (SULEJMAN) (1949-1992)
RAMIZ (1954-1992)
SALIHAGI]
MUHAMED (ALIJA) (1971-1992)
MEHMED (FADIL) (1966-1992)
SALIHBEGOVI]
REFIK (OMER) (1941-1992)
SALIHI]
ESAD (MEHMED) (1955-1993)
HABIBA (1973-1992)
SELVEDINA (1977-1994)
SALIHOVI]
NED@AD (IBRAHIM) (1971-1994)
SAMIR ([EFIK) (1967-1994)
ALIJA (1937-1995)
ALMEDIN (1974-1995)
AZIZ (1965-1996)
D@EVAD (1967-1994)
ESAD (1972-1995)
HARIZ (1958-1993)
HUSO (1966-1995)
IBRAHIM (1968-1995)
IBRO (1966-1993)
JASMIN (1975-1995)
KEMAL (1953-1995)
KIRAM (1972-1995)
MEHMED (1944-1992)
MERSAD (1977-1995)
MUNIB (1947-1992)
NEVRES (1970-1995)
NUSRET (1956-1995)
RAMO (1943-1995)
REMZAD (1976-1995)
SAFET (1945-1995)

SAMIR (1973-1995)
SEAD (1974-1995)
SALISPAHI]
SENAD (MEHMEDALIJA) (1967-1994)
MUSTAFA (MUHAREM) (1948-1992)
SINAN (MURAT) (1961-1992)
SALKI]
EMIR (EMIN) (1969-1995)
NUHRID (RAMO) (1961-1995)
D@EMAIL (1971-1995)
FAHRUDIN (1970-1992)
HUSO (1928-1992)
MUNIB (1960-1994)
MUSTAFA (1965-1995)
RE[ID (1950-1995)
SALKOVI]
NED@AD (HIMZO) (1968-1992)
OMER (OMER) (1949-1992)
[EFIK (SMAJO) (1942-1994)
RAMO (1965-1992)
AVDO (ALIJA) (1957-1992)
SALKUNI] ALIJA (1930-1992)
SALJI MUHAMED (NUHIJA) (1970-1995)
SAMARD@I] EMIN (SMAIL) (1956-1993)
SAMARD@IJA VELIMIR (RAJKO) (1965-1993)
SAMOUK
ASIM (SABIT) (1959-1994)
JUSUF (1931-1992)

SAND@AKTAREVI] SALIH (MAHMUT) (1953-1992)

SARA^
SULEJMAN (MUJO) (1956-1992)
UZEIR (1949-1995)
SARA^EVI]
MEMI[ (ABDULAH) (1949-1995)
AGO (AGO) (1944-1992)
NERMIN (HUSEIN) (1962-1995)
HAJRUDIN (KADRIJA) (1955-1992)
BADEMA ([EFKO) (1954-1992)
ELVIR (1972-1995)
SARA]
NUSRET (SAFET) (1945-1994)
[EMSO (1956-1993)
SARAJ^I] RASIM (1970-1992)
SARAJKI]
EJUB (MUSTAFA) (1955-1995)
MEHMED (SALIH) (1938-1992)
HUSEIN (1954-1998)
SARAJLI]
ALMIR (IZET) (1967-1992)
NAZIF (1941-1992)
SARI] MIRSAD (SEID) (1957-1993)
SARVAN DAMIR (RA[ID) (1949-1992)
SAVI] KRISTIJAN (1963-1994)
SEFER DENIS (ALIJA) (1972-1994)
SEFEROVI]
SAFET (AVDIJA) (1968-1993)
HAKIJA (RAMIZ) (1966-1994)
SEFEROVI] DAVOR (1963-1993)
SEJADIN ANIS (FUAD) (1975-1993)
SEJDI]
REMZIJA (ARIF) (1953-1995)
FARUK (RED@EP) (1951-1992)
ZUHDIJA (1971-1993)
SEJDIN IBRO (1966-1992)
SEJDINOVI] MEHMED (ALIJA) (1940-1992)
SEJFI]
NED@AD (HASAN) (1961-1994)
MUNIB (HASIB) (1954-1992)
[A]IR (SULJO) (1937-1995)
BEGO (1963-1996)
EDHEM (1968-1992)
HUSO (1929-1992)
SEAD (1962-1992)
SEJFOVI] HAFIZ (DERVI[) (1961-1994)
SEJMENOVI]
NUMAN (HUSO) (1965-1993)
MEHMEDALIJA (1949-1995)
RAMO (1976-1993)
SELAK
MEHMED (ALIJA) (1955-1995)
NIJAZ (FEJZO) (1964-1993)
SELIMAGI] SABAHUDIN (KASIM) (1949-1995)

SELIMBEGOVI]
FARIZ (SELMO) (1962-1995)
MAHMUT (1969-1992)
MUSTAFA (1944-1992)
SELIMOVI]
HASIB (ADBULAH) (1965-1995)
SALEM (AVDIJA) (1960-1992)
MA[O (BAJRO) (1956-1992)
SABID (]AMIL) (1951-1992)
SEDIN (HAMDIJA) (1969-1995)
MUSTAFA (JUSUF) (1957-1993)
KEMAL (LUTVO) (1960-1992)
DERVI[ (RIFET) (1961-1995)
HIKMET (SALEM) (1962-1993)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

EKREM (SMAJO) (1939-1993)
EDHEM (SUAD) (1962-1993)
RASIM (SULEJMAN) (1947-1992)
ABID (1942-1995)
BE]IR (1947-1995)
ELVIR (1973-1995)
ELVIR (1975-1995)
EMIR (1954-2001)
FERID (1947-1995)
HAMED (1942-1993)
HAMED (1963-1993)
HASAN (1952-1995)
HA[IM (1968-1995)
HAVA (1944-1992)
JUSUF (1945-1992)
MEHMED (1934-1995)
MIRSAD (1956-1995)
MUMIN (1939-1992)
NIHAD (1978-1995)
OMER (1952-1995)
RAMIZ (1973-1995)
RE[AD (1964-1992)
RIZO (1965-1995)
SELIM (1975-1995)
[EVKO (1951-1992)
ZAIM (1971-1992)
SELMAN SULEJMAN (BAJRO) (1954-1994)
SELMANOVI]
ASIM (ALIJA) (1949-1993)
D@EVAD (]AMIL) (1961-1992)
MIDHAT (HAMED) (1963-1995)
MAHMUT (ISMET) (1955-1992)
MIRSAD (ISMET) (1967-1993)
D@EMAL (MUSTAFA) (1969-1992)
SELVI]
HAJRUDIN (AVDO) (1957-1992)
NURUDIN (1953-1997)
SENDO MUSTAFA (HAMED) (1950-1992)
SERDAR ADIL (AHMET) (1938-1994)
SERDAREVI]
EDHEM (ALIJA) (1929-1992)
ATIF (IBRO) (1944-1993)
EDIN (RAMIZ) (1958-1992)
SUAD (SALIH) (1971-1994)
ASIM (SALKO) (1946-1993)
SERHATLI]
[AHIN (MEHO) (1953-1992)
ABDULAH (1947-1992)
SESAR MARIO (CVITAN) (1973-1992)
SIBALO ABDULAH (1959-1995)
SIDRAN SULEJMAN (OMER) (1947-1993)
SIJAMI]
KEMAL (MUJO) (1976-1992)
ALIJA (RAGIB) (1941-1992)
VAHIDIN (SAFET) (1976-1992)
SIJER^I]
SEJDALIJA (1957-1992)
SELIM (1932-1992)
SILAJD@I]
SUVAD (ASIM) (1967-1993)
[ERFO (SALKO) (1957-1993)
SIMANI] MIRKO (MARINKO) (1952-1993)
SIMI] SLOBODAN (ALEKSANDAR) (1951-1992)
SINANOVI]
KASIM (AHMO) (1968-1994)
SEAD (HALID) (1954-1992)
[EFAHID (HASIB) (1964-1992)
D@EMO (SALKO) (1973-1992)
ALDIN (1974-1995)
]AZIM (1966-1992)
MIRALEM (1969-1995)
MURIZ (1963-1995)
SAMIR (1971-1995)
[E]AN (1950-1995)
SINOTI] GALIB (RAMO) (1956-1992)
SIPOVI]
NED@AD (AVDO) (1969-1992)
IZET (1961-1992)
SIRBUBALO [A]IR (EDHEM) (1965-1992)
SIRU^I] NED@AD (1961-1995)
SIVAC ASIM (MUSTAFA) (1944-1992)
SJENAR
IBRAHIM (MUJO) (1965-1993)
OMER (MUJO) (1949-1994)
AHMED (ZEJNIL) (1966-1993)
SKALONJI] SEAD (]EMAL) (1953-1993)
SKANDO
NERMIN (]AMIL) (1972-1992)
SEJO ([ABAN) (1969-1995)
SKEJOVI] NUSRET (1951-1996)
SKENDEROVI]
SAFET (GANO) (1965-1992)
SABAHUDIN (HALIL) (1962-1992)
SKOPAK
[U]RIJA (AVDIJA) (1961-1992)
ESAD (HASAN) (1958-1993)

SKORUPAN
NASUF (JUSUF) (1958-1993)
RASIM (OSMAN) (1954-1992)
SLATINA MUSTAFA (1966-1993)
SMAILAGI]
ESAD (SPAHO) (1961-1993)
FAIK (1958-1992)
SMAILBA[I] MUHAMED (ISMET) (1971-1995)
SMAILBEGOVI] SEDIKA (NASUF) (1955-1992)
SMAILOVI] SULEJMAN (1925-1992)
SMAJI]
SEMIR (ABDULAH) (1964-1995)
MEHO (AGAN) (1946-1993)
MEHMEDALIJA (ASIM) (1956-1992)
SMAIL (AVDO) (1951-1992)
MUHAMED (BE]IR) (1954-1993)
SABIT (HAKIJA) (1956-1992)
SELVER (HUREM) (1965-1994)
ZAJKO (IBRO) (1947-1994)
[EMSUDIN (ISMET) (1955-1994)
SALIH (MUHAMED) (1965-1992)
SALKO (NURKO) (1952-1992)
D@ENAN (OSMAN) (1974-1993)
ARIF (RAMO) (1941-1993)
SEAD (RASIM) (1962-1992)
ENVER (SABRIJA) (1952-1993)
[AHBAZ ([ABAN) (1956-1993)
IBRAHIM (VEJSIL) (1959-1993)
ALJO (1962-1992)
AZMIR (1977-1995)
HAMID (1956-1995)
HASIB (1963-1992)
HIMZO (1949-1992)
MAHMUT (1950-1995)
NURIJA (1946-1992)
NURIJA (1967-1995)
SUVAD (1958-1992)
SMAJKAN
SAFET (HAJRO) (1926-1993)
[A]IR (1959-1992)
SMAJLOVI]
JUSUF (FEJZO) (1932-1992)
SALKO (IBRO) (1968-1993)
EDIN (IDRIZ) (1974-1992)
NED@AD (MUHAMED) (1970-1992)
SENAD (MUHAMED) (1968-1992)
ALIJA (1935-1995)
ASIM (1958-1992)
ENIZ (1961-1992)
FAHRO (1957-1993)
HASAN (1959-1995)
ISMAIL (1963-1994)
JUSUF (1954-1995)
MERSID (1976-1995)
MUJO (1959-1995)
OMER (1950-1995)
[ABANIJA (1956-1995)
[UKRIJA (1946-1992)
MUSTAFA (DERVAN) (1954-1993)
MUSTAFA (SULJO) (1953-1993)
SMAJOVI]
ESAD (1955-1993)
ZUFER (1960-1992)
SMAKA SALIH (ALIJA) (1975-1995)
SMILJANI] ZORAN (MILOVAN) (1955-1992)
SMJE^ANIN OSMAN (1968-1993)
SMJE]ANIN
REMZIJA (ADIL) (1969-1992)
ZAIM (RAMIZ) (1968-1993)
SOBO
EJUB (1947-1992)
FERID (1956-1992)
SOFOVI]
ALMIR (MUSTAFA) (1969-1992)
SATKO (PA[AN) (1971-1992)
PA[AN (SATKO) (1940-1993)
SOFTI]
SULEJMAN (]AMIL) (1958-1992)
D@EMAL-KEMO (ENES) (1945-1993)
MEHO (HALIM) (1971-1992)
FAHRUDIN (MEHO) (1958-1992)
HAJRUDIN (RAMO) (1948-1994)
ENES (ZAIM) (1966-1992)
HAJRUDIN (1963-1994)
HAMID (1958-1992)
RAMIZ (1945-1992)
ZIJAD (1964-1992)
SOKOLI] AZIZ (IBRO) (1961-1993)
SOKOLOVI]
SAKIB (HAMDO) (1967-1992)
[ERIF (MUHAREM) (1963-1992)
ATIF (RAGIB) (1953-1993)
SABAHUDIN (SULJO) (1963-1994)
SLAVI[A (@IKA) (1965-1992)
SOKOLJANIN VAHIDIN (1973-1992)
SOLAK

19

@RTVE OPSADE
SULEJMAN (MUHAREM) (1939-1993)
FADIL (1962-1993)
MIRSAD (1954-1993)
SOLDO MLADENKA (MLADEN) (1971-1993)
SORGU^ SEAD (D@EVAD) (1957-1996)
SPAHI]
MEHO (AVDIJA) (1937-1992)
SUAD (BAJAZIT) (1955-1993)
ALIJA (]AMIL) (1955-1993)
SALKO (]AMIL) (1946-1992)
SENAD (]AMIL) (1962-1993)
ARIF (D@EMAL) (1943-1992)
ENVER (HAMID) (1950-1995)
MIRSAD (IBRO) (1970-1994)
ENVER (MURTEZ) (1947-1993)
HASIB (OSMAN) (1961-1993)
RA[ID (RAMIZ) (1955-1993)
SAFET (SEJDO) (1957-1993)
E[REF (1961-1992)
HASIB (1936-1993)
JASMIN (1960-1995)
MENSUR (1952-1995)
MUSTAFA (1945-1993)
MUSTAFA (1954-1993)
MUSTAFA (1960-1995)
NIJAZ (1963-1995)
OSMAN (1973-1995)
SPAHOVI] KEMALUDIN (SMAIL) (1934-1994)
SPAJI] VINKO (IVAN) (1955-1992)
SPASOJEVI] JOVO (SVETISLAV) (1947-1994)
SPASOLI HASAN (RAMADAN) (1953-1993)
SPIRJAN RAMIZ (1955-1993)
SPORI[EVI] AHMED (AVDO) (1966-1993)
SRDI] DU[AN (TO[O) (1948-1992)
SREBRENICA AMER (1968-1992)
SRMI] KENAN (ASIM) (1974-1995)
SRNA
MEVSUDIN (D@EMAIL) (1963-1992)
KEMAL (MEHMED) (1957-1992)
ENIS (1961-2000)
FEHIM (1962-1993)
HAJRUDIN (1955-1994)
SRNJA
FERID (OMER) (1960-1993)
HAKIJA ([U]RO) (1955-1992)
ABID (1933-1992)
ELVEDIN (1970-1992)
SALKO (1965-1992)
STAMBOLI]
SAKIB (HUREM) (1941-1993)
AVDIJA (1965-1992)
STANAR GORAN (GOJKO) (1964-1992)
STANI]
IVICA (JOZO) (1972-1993)
MILIVOJE (MILO[) (1952-1993)
PERO (NIKO) (1951-1993)
@ELJKO (PERO) (1968-1992)
ANTO (1930-1995)
STARE KRUNO (IVICA) (1956-1995)
STEVI] STEVO (BLA[KO) (1957-1993)
STIJA^I] PREDRAG (NENAD) (1968-1992)
STJEPANOVI]
RADE (MILAN) (1938-1993)
DU[AN (MOM^ILO) (1950-1993)
STOJAKOVI] URO[ (1956-1992)
STOJANOVI] DRAGAN (CVIJAN) (1955-1993)
STRELOV BORIS (ANTE) (1973-1992)
STRIK MEHO (MUSTAFA) (1958-1992)
STROJIL ERKIN (VEHBIJA) (1968-1993)
STUPAC AMIR ([EFKIJA) (1955-1993)
SUBA[I]
RAMIZ (HALIL) (1945-1994)
EDIN (MUSTAFA) (1963-1992)
ZIJAD (OMER) (1961-1992)
NEZIR (RA[ID) (1967-1993)
SULEJMAN (SALAHUDIN) (1970-1992)
\EMAL (SALEM) (1955-1992)
NERMIN (SALKO) (1969-1994)
MESUD (1967-1995)
MIRSAD (1968-1992)
RAMIZ (1957-1992)
SALKO (1947-1992)
SU]ESKA
RASIM (SABIT) (1956-1992)
ALMIR (1976-1995)
JASMIN (1973-1992)
SALKO (1960-1992)
SUAD (1967-1992)
UZEIR (1954-1992)
SUD@UKA MENSUD (HAJRUDIN) (1958-1995)
SUJI] MIRALEM (MUSTAFA) (1952-1992)

20

SUKI] HA[IM (ARIF) (1950-1993)
SULEJMANOVI]
ABID (ISMET) (1944-1992)
E[EF (MEHMED) (1956-1993)
BENJAMIN (SALIH) (1954-1992)
MAHMUT (1953-1992)
MUHAMED (1959-1995)
SEJDALIJA (1957-1995)
[EMSUDIN (1974-1995)
[EVAL (1978-1995)
SULEJMANOVSKI FAIK (SULEJMAN) (1958-1994)

SULI] VLADIMIR (1936-1995)
SULIMANOVSKI ME]O (ALIJA) (1953-1993)
SULJAGI]
NED@AD (D@EVAD) (1965-1994)
AMIR (1973-1995)
SULJEVI]
ALIJA (ALIJA) (1951-1992)
RASIM (AMIR) (1959-1992)
[ELE (DEDO) (1954-1993)
JASMIN (HASO) (1970-1993)
NUSRET (ISO) (1967-1993)
D@EMAL (MEHMEDA) (1966-1993)
ABDURAHMAN (MURADIF) (1960-1993)
ENVER (SULEJMAN) (1956-1992)
NAZIF (SULEJMAN) (1948-1992)
MIRSADA (SULJO) (1955-1994)
ABDULAH (1959-1992)
AMIR (ADEM) (1958-1992)
ASIM (1936-1995)
SULJI]
ISMET (ABDULAH) (1969-1992)
NURUDIN (FUAD) (1961-1995)
ENVER (JUSUF) (1952-1992)
SALIH (JUSUF) (1934-1992)
EKREM (MUJO) (1956-1993)
JUSUF (SALIH) (1961-1992)
ABDULAH (SALKO) (1940-1992)
ZIJAD (ZAHID) (1956-1993)
AHMET (1936-1995)
AKIF (1934-1999)
DAMIR (1973-1992)
EMIR (-1992)
ENES (1950-1992)
IDRIZ (1952-1992)
ISMET (1946-1995)
IZET (1954-1993)
JASMIN (1976-1994)
JUSO (1966-1995)
MEVLUDIN (1957-1995)
MIRSAD (1969-1995)
MIRSAD (1972-1992)
NUSRET (1965-1995)
SAFET (1963-1992)
SALKO (1946-1992)
SULJO (1964-1992)
VAHDET (1968-1995)
SULJKI] NIJAZ (JUSUF) (1971-1992)
SULJOVI]
VAHIDIN (MEHMED) (1974-1992)
ZAJKO (OMER) (1951-1993)
SUAD (1949-1992)
SU[A ZORAN (VELIMIR) (1969-1992)
SU[I]
SEAD (HUSO) (1952-1994)
VEJSIL (MEHO) (1965-1992)
MUJO (1970-1993)
SU@ANJ IBRAHIM (1943-1994)
SVIJETLICA ALIJA (SAKIB) (1953-1993)
SVRAKA
MESUD (OMER) (1967-1992)
AGO ([AHIN) (1948-1994)
HAJRO (1928-1993)
[ABAN MUHAREM (1971-1992)
[ABANI]
ASIM (RASIM) (1950-1992)
MEHO (1947-1992)
SUAD (1951-1992)
[ABANIJA
ELVIR (ALIJA) (1972-1993)
HAJRUDIN (HAMED) (1951-1992)
EMIR (1971-1993)
MEVLIDA (1964-1992)
MEVZET (1957-1992)
MUSTAFA (1960-1992)
SALIH (1927-1992)
[ABANOVI]
E[REF (BEGO) (1940-1992)
MURAT (HAKIJA) (1958-1993)
SAFET (HAMID) (1945-1994)
SAFET (HASIB) (1951-1993)
HUSO (MUHAREM) (1959-1993)

SAFET (MULAIM) (1948-1994)
ENVER (MURAT) (1952-1993)
DAMIR (NED@IB) (1970-1994)
DEDO (RAMIZ) (1961-1995)
MUHIDIN (RASIM) (1968-1993)
HASIB (SALKO) (1948-1994)
SALEM (SALKO) (1971-1992)
SEAD (SALKO) (1961-1993)
AMIR (SMAIL) (1973-1993)
ZUHDO ([ABAN) (1962-1992)
EMIR (1971-1994)
FEHIM (1960-1994)
FERID (1953-1992)
SENAD (1961-1992)
[ABARED@OVI]
[ERIF (MURAT) (1953-1992)
MIDHAT (VEJSIL) (1969-1992)
[ABETA ZAHID (HUSEIN) (1952-1992)
[ABI]
NERMIN (KADIR) (1972-1992)
IZET (MEHMED) (1949-1992)
PA[AGA (MEHMED) (1944-1994)
SUNO (VEJSIL) (1957-1993)
AHMED (1956-1994)
MENSUR (1976-1995)
MUAMER (1974-1993)
MUHAMED (1952-1992)
MUNIB (1958-1993)
RE[ID (1965-1995)
[ABOTI]
IRFAN (ATIF) (1969-1995)
SADIK (MUJO) (1964-1992)
[ABOVI]
SAUDIN (ABDULAH) (1971-1992)
AMIR ([AHIN) (1969-1993)
IBRO (UZEIR) (1941-1995)
[A^I]
MEHO (IBRO) (1960-1994)
VAHID (TAHIR) (1950-1992)
[A]IROVI]
MEHMED (1951-1992)
VAHID (1929-1992)
[ADI]
IZUDIN (NAZIF) (1958-1994)
MIRSAD (1952-2000)
SENAID (1970-1992)
[AHAT MUJO (1949-1992)
[AHBAZ
ADEM (ALIJA) (1947-1994)
IDRIZ (ZAIM) (1960-1992)
HAKIJA (1937-1992)
NED@AD (1966-1992)
[AHBAZOVI]
NIJAZ (PINJO) (1969-1995)
HAZIM (RAMIZ) (1972-1994)
[AHBEGOVI]
ZLATAN (FADIL) (1964-1993)
EDHEM (1950-1992)
[AHI]
OMER (ADIL) (1956-1992)
MUNIR (HAMED) (1961-1992)
ZIHNIJA (VELIJA) (1957-1994)
[AHINAGI] SELMAN (MUSTAFA) (1965-1993)
[AHINOVI]
ENVER (IBRAHIM) (1950-1995)
KENAN ([EMSUDIN) (1973-1992)
MURAT (1958-1992)
[AHOVI]
FATKA (HASAN) (1940-1992)
EDIN (HILMO) (1951-1993)
SALKO (IBRO) (1945-1992)
ENVER (MEHMED) (1959-1992)
D@AFER (RAGIB) (1952-1992)
[AKI]
ENVER (FEHIM) (1960-1992)
JASMIN (KASIM) (1968-1993)
ABIDIN (1943-1998)
[AKOVI]
MEDIN (NIJAZ) (1969-1995)
NIJAZ (1941-1996)
[ALAKA
IBRAHIM (HAMID) (1962-1995)
VAHID (SULJO) (1966-1995)
MIDHAT ([EMSO) (1975-1995)
[ALJI]
HUZEIR (RAHMAN) (1960-1993)
D@ENAN (UZEIR) (1971-1995)
[AMARLI] VINKO (MARKO) (1964-1992)
[ANDAL
SUAD (1966-1992)
ZAHIR (1941-1992)
[ARAC SABIHA (1961-1997)

[ARI]
MEHMED ([A]IR) (1958-1992)
ZORAN (1953-1995)
[ARKI] RAMIZ (1939-1994)
[A[I]
AMIR (FADIL) (1959-1992)
[EFIK (1949-1994)
[ATARA
RASIM (AHMET) (1969-1992)
SEAD (FAZLIJA) (1971-1993)
MUJO (MAGBUL) (1952-1993)
EMIN (1962-1998)
[ATOR MUJO (AVDO) (1962-1994)
[ATROVI]
NUSRET (NED@IB) (1953-1992)
]AMIL (1937-1992)
MUNIB (1966-1994)
[E^I]
VEHBIJA (]AMIL) (1949-1993)
FAHRO (RUVEID) (1973-1992)
[E]ERBEGOVI] HILMO (1941-1993)
[E]IBOVI] HARIS (FAHRUDIN) (1959-1993)
[EGALO D@EMIL (ATIF) (1946-1995)
[EHI]
MESUD (ASIM) (1962-1993)
ENES (ESED) (1956-1993)
ZIJAD (HAMDIJA) (1949-1992)
FEHIM (HUSEIN) (1957-1993)
FERID (IBRO) (1968-1992)
HUSO (IBRO) (1953-1993)
NEZIR (SALKO) (1948-1993)
VELIJA ([ABAN) (1956-1992)
HASAN (1950-1992)
IBRAHIM (1949-1996)
MAHIR (1974-1994)
SALIM (1976-1994)
[EHMEMEDOV SALIH (1958-1992)
[EHOVI]
RED@EP (ARIF) (1946-1992)
MESUD (ASIM) (1962-1993)
NED@AD (D@EMAL) (1970-1993)
NIJAZ (HAMED) (1962-1992)
OMER (JUSUF) (1959-1992)
HAKIJA (MAHMUT) (1939-1993)
NEZIR (MAHMUT) (1941-1992)
RAMIZ (MEHO) (1947-1992)
IBRAHIM (MUHAMED) (1943-1992)
MIRALEM (MUSTAFA) (1954-1993)
MU[AN (MUSTAFA) (1949-1995)
JASMIN (NUSRET) (1970-1995)
EDIN (SAKIB) (1966-1992)
ADMIR (SEID) (1968-1994)
SEDIN (SULJO) (1969-1992)
ENVER (ZAHID) (1967-1993)
DEDO (1954-1992)
EMIN (1969-1992)
OMER (1958-1992)
RAMIZ (1950-1995)
[EHTL DARKO (ANTO) (1964-1992)
[EJTO
MUJO (HASAN) (1956-1992)
MUSTAFA (ME[AN) (1954-1996)
RAMIZ (1961-1992)
[EMOVI]
FATIMA (ALIJA) (1933-1992)
MEVLUDIN (D@IBO) (1965-1992)
NASER (D@IBO) (1963-1993)
[EMSOVI] SAMIR (1967-1993)
[ENDEROVI] NEMIR (OMER) (1966-1995)
[ENDRO SADETA (NAZIV) (1972-1992)
[ERAK NERMIN (ISMET) (1964-1993)
[EREMET EMIR (FATIMA) (1958-1995)
[ERER @ELJKO (VLADISLAV) (1966-1995)
[ERO HALID (RAMIZ) (1972-1993)
[ESTI] SALIH (MUSTAFA) (1951-1992)
[ESTO
ENVER (MUSTAFA) (1945-1992)
SAFET (MUSTAFA) (1967-1993)
[ETA AMIR (HALID) (1963-1992)
[ETI] AMER (HAKIJA) (1968-1992)
[ETKI]
MEHO (HIMZO) (1959-1995)
EDIN (RAMO) (1967-1993)
FAHRUDIN (REFIK) (1964-1993)
OSMAN (REFIK) (1972-1993)
BAKIR (ZEMRIJA) (1970-1993)
[EMSUDIN (1971-1993)
ZIJAD (1958-1994)
[EVERDIJA VALENTIN (MATE) (1960-1992)
[ILJDEDI] MAHO (SALIH) (1963-1995)
[ILJEVI]
JUNUZ (DULE) (1967-1992)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

@RTVE OPSADE
VEJSIL (MUJO) (1944-1995)
[IMUNOVI]
ZDENKO (ANTO) (1955-1992)
MARIN (IVICA) (1960-1992)
PERO (NIKOLA) (1950-1994)
KRUNOSLAV (1944-1995)
[IPOVAC BRANO (MILOMIR) (1969-1993)
[I[I]
AVDO (SULJO) (1954-1993)
AHMED ([EMSO) (1965-1992)
ALBIN (1967-1992)
ALMEDIN (1970-1995)
ALMIR (1971-1992)
D@EMAIL (1947-1992)
MIRSAD (1968-1994)
NIHAD (1965-1992)
NUMO (1962-1992)
NUSRET (1934-1992)
[ITO
IBRO (ARSLAN) (1939-1994)
VAHID (IBRO) (1972-1993)
SENAD (SALKO) (1965-1993)
JUSO ([ABAN) (1970-1992)
[IV[I] SAFET (MU[AN) (1961-1992)
[KALJI]
SAMIR (BAJRO) (1966-1993)
MUHAMED (BE]IR) (1947-1993)
[KAMO
NEDIM (AHMED) (1975-1994)
EDIN (AVDO) (1971-1992)
AHMET (HALIL) (1949-1994)
MEHO (NAZIF) (1958-1993)
HIMZO (SEJNO) (1939-1992)
ADEM (1951-1993)
[KOBALJ HAJRO (MUHAREM) (1947-1994)
[KORI] JOVAN (DESIMIR) (1956-1993)
[KORO
SENAD (ALIJA) (1967-1992)
ISMET (AVDO) (1952-1992)
MUNIB (BE]IR) (1963-1992)
OMER (BE]IR) (1958-1992)
RAMIZ (BE]IR) (1958-1992)
AVDIJA (1965-1992)
[KRIELJ
SEAD (BAJRAM) (1973-1995)
SULJO (ADEM) (1973-1995)
[EMSUDIN (NAZIM) (1953-1992)
FAIK ([ABAN) (1955-1992)
[KULJ
D@ANA (]AZIM) (1970-1992)
SABIT (NAIL) (1950-1993)
[LJIVI] BO@IDAR (ERNEST) (1940-1992)
[LJIVO
IBRAHIM (ETHEM) (1947-1993)
ISMET (HAMID) (1964-1992)
JUSUF (HUSEIN) (1968-1993)
IZET (IBRO) (1968-1992)
[U]RO (MEHO) (1954-1992)
ELMIR (SAFET) (1974-1994)
IBRO (SALKO) (1939-1992)
AMIR (1972-1994)
EJUB (1937-1992)
EKREM (1966-1992)
HAMDO (1970-1992)
MEHMEDALIJA (1966-1992)
OMER (1967-1992)
SALKO (1944-1992)
[LJUKA UZEIR (NAZIF) (1937-1993)
[OJKO JASMIN (HAJRUDIN) (1967-1992)
[OK^EVI] PAVO (MIJO) (1948-1993)
[ONJA ZEHRID (ESAD) (1974-1994)
[OPOVI] SALIH (MEHMED) (1940-1993)
[ORLIJA
SULJO (AHMET) (1957-1994)
SEAD (ALIJA) (1971-1992)
SENAD (ASIM) (1968-1992)
MUSTAFA (MUJO) (1958-1992)
NUSRET (MUJO) (1971-1993)
ENVER (SULJO) (-1994)
FADIL (1945-1995)
MIRSAD (1969-1992)
[O[EVI]
D@EMAL (1932-1992)
SULEJMAN (1960-1992)
[O[I] TEUFIK (1969-1992)
[OV[I]
HAMID (AGO) (1951-1993)
ELVIR (EMIN) (1974-1993)
[PIODI]
SAFET (MEHMEDALIJA) (1970-1993)
D@EMAL (1949-1995)
HAJRUDIN (1969-1995)

NED@AD (1957-1995)
SAMIR (1979-1995)
[TARK PREDRAG (1962-1994)
[UBO
HALIL (1956-1992)
MEHMED (1970-1992)
MIRSAD (1968-1992)
NURIJA (1952-1992)
RE[AD (1946-1994)
[U]UR NEDELJKO (\OR\O) (1946-1993)
[UKALI]
DERVI[ (HUSEIN) (1954-1992)
MALIK (MEHO) (1958-1994)
DAUT (1958-1993)
[UKALO ENVER (JUSO) (1960-1992)
[ULJAK STJEPAN (RUDO) (1947-1994)
[UMAN
JUSO (MU[AN) (1951-1993)
MIRSAD (1965-1993)
[UNDO
EDIN (1971-1992)
ESNEF (1959-1995)
[URKOVI]
SAMIR (SULEJMAN) (1967-1993)
MUSTAFA (1952-1993)
[U[KI] MAHMUT (HASAN) (1953-1993)
[U[KO
[EVAL (HIMZO) (1954-1995)
SEJAD (1963-1992)
[UTALO MIRKO (IVO) (1955-1992)
[UTKOVI] HUSEIN (MURAT) (1953-1992)
[UTROVI] RASIM ([ABAN) (1962-1993)
[UVALIJA
RAMIZ (ESAD) (1976-1995)
MIRALEM (MEHMED) (1944-1993)
MIRSAD (SULJO) (1962-1996)
HRUSTEM (VEJSIL) (1954-1993)
[VRAKA
MIRSAD (ASIM) (1960-1993)
MIRSAD (SEAD) (1951-1996)
SENAD (1965-1995)
TABAK
ALJO (FEHIM) (1966-1992)
SALIH ([E]O) (1956-1992)
TABAKOVI]
ABDULAH (AHMED) (1938-1992)
SALKO (MEHMED) (1958-1992)
MUJO (MEHO) (1964-1992)
AHMED (MUSTAFA) (1945-1992)
IZET (SALKO) (1950-1993)
IZET (SMAJO) (1953-1992)
SEAD (SMAJO) (1955-1992)
MUHAMED ([A]IR) (1943-1993)
BEDRIJA (1967-1993)
ESAD (1962-1992)
FAIK (1962-1995)
FERID (1956-1992)
HASIB (1938-1992)
MUHAMED (1955-1995)
SABRIJA (1957-1993)
VAHID (1961-1993)
ZIJAD (1957-1992)
TABU^I]
D@EVAD (HAJDAR) (1970-1995)
ABID (1947-1992)
MUJO (1952-1992)
TADI] DRAGAN (CVJETIN) (1958-1993)
TAFRO D@ENAN (1967-1993)
TAHIRBEGOVI]
\AFER (MEHO) (1961-1993)
NUSRET (AMIR) (1952-1993)
SAFET (HILMO) (1970-1992)
MUJO (HILMO) (1959-1994)
HILMO (IBRO) (1930-1993)
JUSUF (JUNUZ) (1962-1992)
JASMIN (KEMAL) (1970-1992)
E[EF (MEHO) (1972-1992)
SEJFO (RAMIZ) (1970-1992)
EDIN (SALKO) (1970-1993)
SULJO (1950-1994)
TAIND@I] MUNIB (1939-1995)
TAJI] HABIB (EJUB) (1955-1993)
TALOVI]
SABRIJA (BE]IR) (1950-1992)
AJDIN (IBRAHIM) (1953-1992)
IBRAN (1973-1993)
NED@AD (1975-1994)
TANDIR NIJAZIJA (RED@O) (1955-1995)
TANKOVI] MUSTAFA (1931-1992)
TANOVI] MIRSAD (MUHAREM) (1951-1993)
TANTULA SUAD (1973-1995)
TANJO BAKIR (TAIB) (1966-1994)
TARAHIJA

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

HIKMET (ISMET) (1963-1993)
ALIJA (SALKO) (1945-1993)
TARAN^I] DERVI[ (HUSO) (1947-1992)
TARANIN ENVER (1952-1993)
TAR^IN
ZAJKO (ADVIJA) (1968-1993)
FADIL (NAZIF) (1965-1995)
RAMIZ (1963-1992)
TARI]
ELVEDIN (ELMAZ) (1974-1992)
ZAIM (JAKUB) (1932-1992)
ZAIM (SMAJO) (1944-1996)
TASLID@A ISMET (1941-1997)
TASLID@AK HUSEIN (MUSTAFA) (1947-1992)
TATLI] ENES (1964-1992)
TELAREVI] AVDO (1938-1996)
TELEGRAF]I] ALADIN (MEHMED) (1970-1992)
TELIBE^IREVI] ENVER (HAD@O) (1949-1992)
TEMIM MUHAREM (1939-1992)
TEND@O ASIM (MEHMED) (1967-1992)
TEPARI] MIRALEM (IZET) (1950-1992)
TEPAV^EVI] MILORAD (MALI[A) (1958-1992)
TEPI] NASER (ASIM) (1971-1992)
TERMIZ MIRSAD (1964-1992)
TEROVI]
AMRUDIN (ASIM) (1969-1993)
ADIL (BE]IR) (1932-1992)
MEHMED (ENVER) (1971-1992)
ESAD (JUSO) (1963-1993)
EMIR (NUSRET) (1977-1992)
SABAHUDUIN (1972-)
TERZI]
ZEJNIL (HAMED) (1962-1992)
MILENKO (SAVO) (1949-1992)
TERZI]I [EVKET (MUHAREM) (1964-1992)
TERZIMEHI] NEDIM (IBRAHIM) (1959-1995)
TERZO MUAMER (AHMED) (1974-1994)
TE[AN BRANKO (JOVO) (1948-1993)
TE[I] OLIVER (VOJISLAV) (1969-1992)
TETARI]
SAMIR (ADNAN) (1964-1992)
ADNAN (RAGIB) (1938-1992)
TIGANJ FUAD (RA[ID) (1969-1993)
TIHI]
MIDHAT (ENVER) (1978-1995)
AHMO (1955-1995)
D@EMAIL (1963-1995)
HEMED (1937-1995)
NIHAD (1968-1992)
SEAD (1972-1995)
TINJAK EMIN (ISMET) (1972-1994)
TIRI] AVDO (D@ULAGA) (1947-1992)
TIRO NUSRET ([EMSO) (1956-1993)
TITORI] NAZIF (1945-1992)
TODOROVI]
SVJETLAN (ILIJA) (1972-1993)
RADE (PREDRAG) (1973-1992)
TOKI] ZVONKO (KRE[IMIR) (1945-1993)
TOKMO NIHAD (1970-1992)
TOKOVI]
RAFET (TUFIK) (1969-1993)
SAFET (1965-1992)
TOLJA DAMIR (SULEJMAN) (1962-1992)
TOMI]
RUDO (ANTE) (1952-1993)
SILVER (ANTE) (1965-1993)
DRAGAN (IVICA) (1970-1995)
STJEPAN (MARIJAN) (1938-1993)
MLADEN (MARTIN) (1970-1994)
TOPALI] RASIM (1963-1992)
TOPALOVI]
AMER (NAZIF) (1968-1992)
JUSO (RAMO) (1952-1995)
MIRSAD (SAFET) (1952-1992)
MU[AN-CACO (SAKIB) (1957-1993)
ADNAN (ZENUN) (1957-1992)
JUSUF (1968-1992)
TOPUZ IRFAN (OSMAN) (1959-1993)
TORLAK
SAMIR (ABID) (1966-1993)
[ABAN (ARIF) (1945-1993)
MEHO (]AMIL) (1945-1992)
SUVAD (MEHMED) (1964-1992)
HIMZO (1922-2000)
TOSUNOVI] ADEM ([EMSUDIN) (1960-1992)
TOTI] HAM^O (ILIJAS) (1942-1996)
TOZO SEDINA (RAMIZ) (1974-1992)
TRAVAR MUHAMED (AHMET) (1960-1994)
TRBI] FERID (1972-1996)
TRBOJEVI] STEVAN (1943-1993)

TREBINJAC
SAFET (MEHMED) (1971-1993)
MIRSAD (MEHO) (1951-1993)
ZEJNIL (MUSTAFA) (1952-1992)
BAKIR (MUSTAFA) (1954-1992)
RIFET (1961-1993)
TREBO DAMIR (MUHAMED) (1965-1993)
TRE[NJO
HAMDIJA (BEKTO) (1955-1992)
IBRO (MU[AN) (1944-1992)
TRGO
FADIL (ADEM) (1959-1992)
HAJRUDIN (1965-1992)
TRIFKOVI] DRAGAN (PETAR) (1956-1993)
TRIFUNOVI] MARIN (GAVRILO) (19631992)
TRLE ADMIR (ZAJKO) (1970-1994)
TRNKA
SUAD (HAMDIJA) (1961-1992)
ALIJA (HAMID) (1962-1992)
ILIJAS (MEHMED) (1965-1992)
TROGRLI] DANKO (STJEPAN) (1940-1993)
TRTO FIKRET (ISMET) (1967-1995)
TRUBLJANIN SUAD (FADIL) (1970-1995)
TRUN^I] DRAGAN (1963-1992)
TUBIN NEBOJ[A (BO@IDAR) (1961-1992)
TUCAK
AHMET (ADEM) (1957-1992)
MUNIB (OSMAN) (1959-1992)
TU^I] MEHEMED (1931-1992)
TUFEK^I] IBRAHIM (MEHO) (1956-1992)
TUFO SELVER (MUSTAFA) (1964-1993)
TUKI] KASIM (ASIM) (1952-1992)
TULI] MUFID (HAMDIJA) (1973-1993)
TULUMOVI] SULEJMAN (MUHAMED) (1952-1995)

TUMBUL
RIFO (BIDO) (1970-1992)
FERIZ (JULE) (1960-1992)
SAFET (MUSA) (1967-1992)
TURAJLI] HAKIJA (HUSO) (1937-1993)
TUR^ALO
ISMET (HIMZO) (1958-1993)
AZMIR (OSMAN) (1968-1992)
ASIM (RASIM) (1962-1993)
TURKI] RASIM (1946-1998)
TURKOVI]
ENVER (ALIJA) (1960-1993)
NUSRET (HAJRO) (1970-1993)
NAZIF (HUSO) (1938-1994)
D@AFER (IBRAHIM) (1956-1992)
SMAJO (IBRAHIM) (1950-1992)
D@EVAD (JAKUP) (1971-1992)
KASIM (JUSUF) (1958-1992)
BESIM (UZEIR) (1968-1993)
RED@EP (UZEIR) (1963-1993)
BAJRO (1973-1995)
]AMIL (1957-1995)
D@EVAD (1974-1993)
HA[IM (1976-1995)
HUREM (1948-1995)
HUSEJIN (1953-1992)
KAMBO (1956-1992)
TURKU[I]
FATA (1933-1996)
RASIM ([A]IR) (1955-1992)
HIMZO (ZIHNIJA) (1944-1995)
SULEJMEN (1954-1992)
TURULJA SUVAD (FADIL) (1961-1992)
TUTUN
ADIL (ALIJA) (1943-1992)
FADIL (ASIM) (1949-1992)
IFET (DERVI[) (1957-1993)
TUTUND@I] IRFAN (1956-1992)
TUZLAK
FUAD (HASAN) (1949-1992)
RASIM (MURAT) (1937-1992)
ESAD (1937-1999)
HUSNIJA (1941-1992)
IBRO (1957-1992)
TVRTKOVI]
TUFO (ALIJA) (1936-1993)
NASER ([UKRID@ENAN) (1965-1992)
STELA (VLADIMIR) (1968-1993)
SAFET (1951-1992)
UDOV^I] VAHID (AGAN) (1954-1992)
UGLJANIN SANEL (RAHIM) (1976-1993)
UHOTA AHMO (SULJO) (1953-1992)

21

@RTVE OPSADE
USTALI] EMIR (FADIL) (1967-1993)
USTAMUJI]
HASAN (MUJO) (1949-1992)
D@EVAD (1951-1992)
[ERIF (1952-1993)
U[ANOVI]
EDIN (JAKUB) (1959-1993)
FAHRUDIN (SINAN) (1971-1993)
HAMID (1968-1993)
U[TO
KEMAL (FEHIM) (1965-1993)
NURKO (NEZIR) (1961-1993)
FERID (1962-1992)
NED@AD (1972-1992)
U[TOVI] HARIS (JUSUF) (1964-1992)
UVEJZOVI] FADIL (EJUB) (1958-1993)
UZUNOVI]
FADIL (FAHID) (1967-1992)
RA[ID (MUJO) (1954-1992)
EDIN (RE[AD) (1964-1992)
SENAD (VEHID) (1963-1993)
REUF (ZUHDIJA) (1947-1992)
AMIR (1972-1995)
ASIM (1944-1993)
ENES (1960-1992)
ISMET (1940-1995)
MUNIB (1935-1993)
MURIS (1966-1993)
SAFET (1949-1999)
U@I^ANIN
ENES (ASIM) (1948-1992)
HASIB (1952-1992)
VALJEVAC HUSEIN (SALIH) (1960-1995)
VALJEV^I]
IZUDIN (D@ULEJMAN) (1951-1993)
SEAD (SALKAN) (1963-1992)
D@EVAD (1974-1992)
NEHRUDIN (1953-1996)
NERMINA (1969-1992)
RA[ID (1938-1992)
VAPETI] MIROSLAV (EDVARD) (1951-1992)
VARAJI] HASAN (1946-1993)
VARAKI MUSTAFA ([EF^ET) (1965-1995)
VARATANOVI]
ASIM (ASIM) (1943-1993)
MEHO (ESED) (1950-1992)
VASI] NED@AD (NEIM) (1971-1992)
VASILJ TOMISLAV (1955-1992)
VASILJKOVI] ILIJA (VASO) (1945-1992)
VATI] SAIT (RAGIB) (1965-1992)
VATRENJAK
NAZIF (HASAN) (1962-1993)
MUSTAFA (MU[AN) (1967-1995)
VATRE[ MIRSAD (MEHMED) (1970-1992)
VATRI]
MUHIDIN (ABDULAH) (1961-1992)
MUHAREM (VEJSIL) (1950-1995)
VAVRA DAVOR (ZDENKO) (1973-1993)
VAZDA RAMIZ (IBRO) (1940-1994)
VEGARA
ESAD (ADEM) (1959-1992)
ELVEDIN (ISMET) (1975-1993)
IBRAHIM (SALKO) (1950-1996)
VEHAB MESUD (ETHEM) (1952-1993)
VEHABOVI] MUHAREM (1936-1992)
VEIZ ZULFO (1950-1992)
VEJO
REMZIJA (AVDO) (1955-1992)
EDIN (ZIJAD) (1975-1995)
ESAD (1959-1993)
HAMDIJA (1959-1992)
NERMIN (1973-1992)
VEJSILAGI] VEJSIL (RIZVAN) (1953-1994)
VEJSILOVI]
BAJRO ([ABAN) (1936-1995)
ALIJA (1962-1992)
VEJZAGI]
NURIJA (AGO) (1936-1992)
MIRALEM (ALIJA) (1957-1994)
VEJZOVI]
MERSED (ABDULAH) (1972-1992)
ZLATKO (AVDO) (1964-1992)
RIFET (MU[AN) (1954-1993)
ALIJA (1939-1995)
FIKRET (1966-1995)
SAFET (1967-1995)
VELEDAR ISMET (OSMAN) (1944-1992)
VELETOVAC
ESAD (HIMZO) (1958-1993)
MIRZA (1953-1996)
VELI]
NEVZET (ADEM) (1972-1992)
D@EMAL (]AMIL) (1969-1992)

22

NASIB (DERVI[) (1961-1993)
HASIB (MEHO) (1949-1993)
MUJO (NURKO) (1949-1993)
OSMAN (OSMAN) (1944-1994)
SUAD (SULEJMAN) (1971-1992)
ABDULKADIR (1975-1995)
]AMIL (1942-1992)
D@EMAIL (1967-1993)
ESMIR (1976-1992)
MIRSAD (1962-1992)
RUSMIR (1952-1992)
SEAD (1961-1992)
SEAD (1967-1992)
[A]IR (1963-1995)
ZIJAD (1933-1992)
VERLA[EVI] [EVKO (1923-1995)
VESELI DEHAR (1950-1992)
VESNI]
KASIM (MURAT) (1953-1993)
RIFET (1950-1992)
ZAIM (1947-1992)
VETMI] BORO (STJEPAN) (1962-1993)
VIDA^KOVI]
ANTONIO (ILIJA) (1973-1993)
SINI[A (LJEPA) (1970-1992)
JASMIN (ZVONKO) (1968-1992)
VIDI] TIHOMIR (FRANJO) (1942-1994)
VIDOVI] @ELIMIR (NIKOLA) (1953-1992)
VIHLJANCEV GORAN (MIHAIL) (1972-1993)
VIKALO MI]O (MILO[) (1965-1992)
VILI] KOSTA (MIHAJLO) (1956-1993)
VILOGORAC
ALMIN (HUSEIN) (1971-1994)
HIMZO (VEJSIL) (1957-1992)
VIROVAC ZLATKO (1950-1993)
VI[EGRA\ANINSABAHUDIN (MEHMED) (1935-1992)

VI[NJI] AZEM (KAMBER) (1961-1995)
VITE[KI]
BE]IR (ABID) (1956-1994)
SALIH (SALKO) (1953-1995)
VLADOVI] MIDHAT (MEHO) (1954-1994)
VOJINOVI] ZORAN (VOJIN) (1962-1992)
VOK[I] D@EMAL (SEIDIJA) (1936-1992)
VOLODER
IBRAHIM (RIFAT) (1972-1992)
FEHIM (SABIT) (1952-1995)
HAJDAR (SALKO) (1960-1992)
VRABAC
IZET (MUJO) (1950-1993)
HAJRUDIN (MUSTAFA) (1962-1993)
VRANA EDIN (1973-1993)
VRANAC SEAD (MEHMED) (1951-1992)
VRANE[I]
MIRSAD (IBRO) (1958-1993)
IBRO (1940-1993)
VRANJKOVINA MEHMED (1938-1995)
VRA@ALICA
SAFET (AVDIJA) (1948-1993)
ELMEDIN (EMIN) (1969-1992)
DERVI[ (HASIB) (1961-1993)
EJUB (1971-1992)
VRCI] DRAGICA (1950-1992)
VR]EK MLADEN (FRANJO) (1949-1992)
VRGOV^EVI] MAID (1950-1993)
VRI^KO DAVOR (HUGO) (1966-1993)
VRNJAK NIJAZ (1958-1992)
VRP^I] ESMIR (MIRALEM) (1972-1994)
VU^I] ZORAN (GRGUR) (1957-1992)
VU^INI] DRAGO (1937-1992)
VU^KOVI] RANKO (BO@O) (1959-1993)
VUGDALI] [ERIF (1971-1993)
VUJI^I] RADOVAN (1950-1993)
VUK
ADNAN (1961-1992)
MIRKO (1942-1992)
VUKAS FAIK (AVDIJA) (1941-1992)
VUKI^EVI]
HALIL (BE]IR) (1939-1993)
ZORAN (DANILO) (1950-1994)
VUKOTI]
ARIF (HAMID) (1945-1992)
HAMID (ISMET) (1959-1992)
DU[AN (MILAN) (1947-1992)
VUKOVI] KRSTO (MIROSLAV) (1950-1994)
ZAGORICA ASIM (MUHAMED) (1953-1993)
ZAHIRAGI] HADIR (HAKIJA) (1956-1993)
ZAHIROVI]
ADNAN (FAHRUDIN) (1973-1993)
VEDAD (EKREM) (1967-1992)
NED@AD (HAKIJA) (1953-1996)
AZUDIN (HUSO) (1969-1995)
ENVER (ISMET) (1947-1992)

IBRAHIM (NAZIF) (1955-1992)
TAHIR (SABRIJA) (1967-1993)
BAKIR (1968-1994)
ZAHIRVI] ENES (MEHO) (1950-1993)
ZAIMOVI]
EDIN (ESAD) (1969-1992)
ENVER (ZIJAH) (1950-1992)
ZAJKO
SAKIB (MU[AN) (1951-1992)
SAFET (1966-1992)
ZAJKOVI] NED@AD (1974-1995)
ZAKOMAC MUHAMED (MAHMAD) (1952-1993)
ZALIHI] TAHIR (OMER) (1955-1993)
ZAMETICA
HASAN (ALIJA) (1958-1993)
ISMET (MUJKO) (1939-1994)
NEDIM (SALIH ) (1967-1992)
ZIJO ([EFKIJA) (1975-1993)
EDHEM (1944-1992)
ZASELA
ZIJAD (OMER) (1972-1993)
OMER (1940-1999)
ZEBA
HASID (NEZIR) (1968-1992)
NUSRET (ZAJKO) (1951-1992)
ZEC
ADEM (ADEM) (1950-1993)
NED@AD (D@EVAD) (1972-1992)
NUMO (ZULFO) (1949-1992)
BEGAN (1957-1995)
]AMIL (1960-1992)
RIAD (1968-1992)
SAFET (1927-1996)
ZE^EVI]
MURIS (ASIM) (1971-1992)
SAKIB (REUF) (1946-1992)
ZEHRUDIN (1962-1992)
ZE]IRI HARUN (MEDI) (1968-1992)
ZE]O
MEHO (HAJDAR) (1959-1992)
OMER (MEHO) (1950-1992)
ZEJNILAGI] ENVER (ESAD) (1950-1995)
ZEJNILHOD@I] AHMEDIN (OSMAN) (1955-1993)

ZEJNILOVI] SAFET (1946-1992)
ZEKI]
NEDIM (AHMED) (1961-1993)
EDIN (AVDO) (1961-1993)
DRAGAN (MILE) (1971-1995)
ZEKOVI]
GALJAN (HAMDIJA) (1964-1995)
ABAZ (1949-1993)
ZELI] KRE[IMIR (ANTO) (1967-1992)
ZELIHI] SANELA(ALIJA) (1973-1992)
ZELKIHI] FERID (1951-1993)
ZELJKOVI]
NERMIN (BEGO) (1965-1992)
RASIM (JAHIJA) (1969-1992)
ZEMNUNOVI] MIRSAD (1955-1995)
ZENI^ANIN JASNA (HUSNIJA) (1963-1992)
ZILD@EVI] NEHAD (MA[O) (1957-1992)
ZILD@I] AVDO (1948-1995)
ZILI]
E[EF (ISMET) (1953-1992)
ELVIR (1976-1994)
ZIMI]
ELMEDIN (ENES) (1955-1993)
MUJO (RAMO) (1964-1992)
NESIB (SELMAN) (1961-1992)
SAFET (1972-1998)
ZOLOTA ]AMIL (1957-1992)
ZOLJ SULEJMAN (RASIM) (1958-1992)
ZORLAK
ESAD (MUJO) (1954-1992)
EDIN (RAMIZ) (1960-1992)
ZEHRO (RAMO) (1935-1996)
EDIN (VEHBIJA) (1968-1993)
KASIM (1939-1995)
ZORLIJA [EFIK (SMAIL) (1960-1994)
ZORONJI] NED@AD (1970-1994)
ZUBAN
ASIM (SAFET) (1950-1992)
ESAD (1956-1992)
HAJRUDIN (1963-1992)
ZUBOVI] SAMIR (HAMDIJA) (1962-1993)
ZUHRI] FIKRET (ALIJA) (1946-1994)
ZUKAN [A]IR (1937-1992)
ZUKANOVI]
SUAD (AZIZ) (1959-1993)
HAMID (HAMID) (1945-1992)
ZAIM (HASAN) (1943-1992)
ZUKI]
AMIR (HAMID) (1942-1992)

KASIM (HA[IM) (1974-1995)
MUMIN (MUHAREM) (1941-1993)
SALEM (SALKO) (1954-1994)
ALIJA (1941-1995)
AVDO (1962-1992)
FERID (1962-1994)
HAMID (1951-1992)
KASIM (1955-1994)
MUHAMED (1953-1992)
MUHAREM (1955-1992)
SENAHID (1968-1995)
[EFIK (1980-1995)
[EMSO (1959-1995)
ZUKO
RAMIZ (BAJRO) (1943-1992)
MEHO (IBRAHIM) (1949-1992)
BAHRO (MUJO) (1961-1992)
OSMAN (SULEJMAN) (1964-1995)
ZUKOBA[I] HAMED (VEJSIL) (1971-1996)
ZUL^I]
HA[IM (ADIL) (1952-1993)
[EFIK ([ABAN) (1956-1994)
SAMIR (1963-1993)
ZULFI]
ENVER (LUTVO) (1957-1992)
SEJDALIJA (1955-1992)
ZULI]
SADO (HAMDIJA) (1966-1992)
SULEJMAN (HAMDO) (1959-1993)
MEHMED (IBRI[IM) (1947-1992)
AVDO (OSMAN) (1952-1992)
EDIN (SAFET) (1969-1992)
ZULOVI]
VEHID (FEHIM) (1964-1993)
ABDULAH (MUNIB) (1956-1992)
BAKIR (1963-1992)
SEMIR (1963-2001)
EKREM (SULJO) (1964-1995)
ZUND@O MITHAT (MEHO) (1953-1994)
ZUN\A
ISMET (MEHO) (1960-1993)
SENAD (SAFET) (1966-1993)
ELVIR (1960-1992)
MUNIB (1967-1994)
SAFET (1969-1992)
SIFET (1971-1992)
ZUP^EVI]
MUHAMED (HUSNIJA) (1951-1992)
KENAN (MIDHAD) (1976-1993)
@AGOVEC RUDOLF (IVAN) (1944-1993)
@DERO RED@O (1955-1995)
@DEROVI] RAHMO (IBRO) (1958-1992)
@DRALE DRAGOMIR (MARINKO) (1959-1993)
@DRALOVI] IBRAHIM (MEHMED) (1948-1992)
@ERO
SAKIB (AHMED) (1957-1993)
NIHAD (ETHEM) (1956-1992)
SEAD (MEHMED) (1964-1992)
@IGA
MEHO (AGO) (1928-1992)
IBRO (HASIB) (1945-1992)
SALIH (MEHMED) (1954-1992)
BE]IR (MEHO) (1953-1992)
ERMIN (1967-1994)
@IGI]
EMIL (1963-1995)
NIJAZ (1960-1992)
@IGOVI] HAMED (MUNIR) (1946-1995)
@ILI]
SAFET (ABDULAH) (1942-1992)
EMIN (ALIJA) (1971-1993)
NERMIN (D@AFER) (1975-1992)
ELVIR (HALIL) (1973-1992)
FERID (1968-1995)
@IVALJ SAMIR (DERVO) (1965-1992)
@IVOJEVI] MUHAMED (KASIM) (1973-1993)
@IVOTI] ZENON (1945-1992)
@UGA
IZET (MURAT) (1961-1992)
ISMET (SMAIL) (1950-1993)
@UJO SENAD (ALIJA) (1964-1993)
@ULJEVI]
FUAD (AHMET) (1943-1992)
DRAGI (HAMDIJA) (1952-1993)
@UNI]
AZRA (ASIM) (1961-1992)
JASENKO (BEGO) (1965-1993)
HAJRO (D@EMAIL) (1967-1993)
RUSMIR (D@EVAD) (1964-1992)
SENAD (ISMET) (1957-1994)
ADNAN ([A]IR) (1976-1995)
@UTI] MUSTAFA (1956-1994)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

UBIJENI CIVILI

ABAZ
NUSRET (]AMIL) (1953-1992)
ALMA (ELMAS) (1984-1992)
GALIB (HUSO) (1967-1992)
RAMIZA (IBRAHIM) (1963-1992)
SEID (RAGIB) (1950-1992)
HASAN (RASIM) (1960-1992)
ABAZA MUHAMED (ARIF) (1949-1992)
ABBAS ZEINI (ZENI) (1964-1994)
ABDAGI] ZEHRA (1943-1992)
ABDI] NED@AD (-1992)
ABDULOVI] SABIT (NURIJA) (1945-1994)
ABDURAHMANOVI]
KEMAL (ASIM) (-1992)
LEJLA (SENAD) (1979-1992)
ABLAKOVI]
ALEN (FUAD) (1970-1992)
SENIJA (MEHMED) (1934-1992)
ABU MAHFUD (BEJD) (1957-1992)
ABUBEJD BRUNO (MURFUND) (-1992)

A]IMOVI] ALEKSANDAR (ARSENIJE) (1971-992)

ADAMOVI] IVAN (BO@O) (1933-1992)
ADEMI ENVER (RASIM) (1973-1992)
ADEMIJA AZEM (-1992)
ADEMOVI]
ELVEDIN (EJUB) (1979-1995)
ELMIR (FERID) (1969-1992)
IBRAHIM (MAHMUT) (1927-1992)
RAMO (MUJO) (1937-1993)
MUNIR (MUNIB) (1972-1992)
ADILOVI]
ZULFO (ADEM) (1960-1993)
HALIM (AVDO) (1970-1995)
NURIJA (EDIB) (1967-1992)
MUNIR (HASIB) (1950-1992)
ABID (-1992)
ADMOVI] IBRO (-1992)
ADROVI]
NAJA (AJDIN) (1960-1992)
HAD@IRA (AJRADIN) (1956-1992)
VEZIRKA (AZIZ) (1930-1992)
NED@IBA (HUSEIN) (1962-1993)
BAJAZIT (ILIJAZ) (1946-1992)
AD@AMIJA HEDIJA (ASIM) (1939-1993)
AD@EM D@EVAD (OSMAN) (1952-1992)
AGANOVI]
VERNESA (AHMED) (1970-1992)
MIRSAD (AHMET) (1961-1992)
SENADA (]AMIL) (1967-1992)
ZIJAD (FERHAT) (1945-1993)
ARMIN (MIRSAD) (1987-1992)
ZUFER (MUJO) (1951-1992)
[EVALA (-1992)
AGI]
ADIL (AVDO) (-1992)
SULEJMAN (ISMET) (1970-1995)
ENISA (MUHAMED) (1975-1993)
ISMET (MUSTAFA) (-1995)
ZINETA (MUSTAFA) (1953-1993)
AHATOVI] E[REF (SALIH) (1926-1992)
AHBAT SANELA (-1992)
AHMEDAGI]
MUFID (SAMID) (1949-1993)
EDHEM (-1992)
AHMEDHOD@I] FATIMA (SELIM) (1962-1993)
AHMEDSPAHI] HA[IM (HAMED)(1957-1992)
AHMETAGI]
KEMAL (ARIF) (1977-1993)
MUJO (LATIF) (1938-1995)
HASIBA (1946-1995)
AHMETAK SAKIB (NASIR) (1976-1994)
AHMETHOD@I]
MEHMED (AVDIJA) (1952-1992)
FEHIM (DERVO) (1964-1993)
SENAD (LUTVO) (1966-1995)
ESAD (SAFET) (1961-1993)
AHMETOVI]
SAFET (AHMET) (1924-1995)
RED@EP (]AMIL) (1930-1992)
IBRAHIM (HALIL) (1973-1994)
HAKIJA (LAIF) (1960-1995)
BELMA (NUSRET) (1987-1992)
SENIJA ([ABAN) (1950-1992)

AHMETSPAHI]
HAJRO (ALIJA) (1953-1993)
AMIR (AVDO) (1967-1993)
JUSO (MEHO) (1951-1992)
AHMED (RAMO) (1936-1993)
AHMI]
DENIS (MEHMED) (1965-1993)
EMSAD (OMER) (1953-1993)
NURIJA (RED@O) (1942-1992)
ZIJAD (ZAHID) (1965-1992)
AHMI[
JUSUF (ATIF) (1956-1993)
MUNIB (MUJO) (1943-1993)
AHMOVI] ELVIR (MIRALEM) (1977-1995)
AJANOVI]
SALKO (HAMZA) (-1992)
SELMA (IBRO) (1982-1992)
SELVER (MUSTAFA)
OSMAN (OMER) (1941-1992)
ALIJA
ELVEDIN
OMER (1961-1995)
AJDIN REMZIJA (NAZIF) (1956-1992)
AJDINOVI]
FIKRET (IBRAHIM) (1972-1993)
E[REFUDIN (MUHAMED) (1963-1993)
IBRAHIM (OMER) (1941-1992)
AJVAZI
SAMIR (AZEM) (1980-1992)
[AZA (1945-1992)
AKJOL AJLA (MUAMER) (1981-1992)
AKSENTI] STAKA (ALEKSA) (1946-1993)
AK[AMIJA MENSUR (MEHMED) (-1994)
ALA\UZ
NED@AD (AHMED) (1974-1993)
SENAD (RAMIZ) (1971-1992)
ALIJA (PA[AN) (1958-1992)
PA[AN (SMAJO) (-1992)
RABIJA ([EMSO) (1929-1992)
ALAGI]
ZLATKO (ABDULAH) (1949-1992)
AZIJA (HASIB) (1952-1992)
HAMZA (HASIB) (1935-1994)
MEHMED (JUSUF) (1931-1992)
HASAN (RAMO) (1954-1992)
FEHIM (SALKO) (1941-1992)
SEAD (SULEJMAN) (1949-1992)
AMIR
ENVER (-1992)
ALAIM
VAHID (IBRO) (-1995)
RAMIZA (VAHID) (1975-1992)
ALAJBEGOVI]
ZORAN (EJUB) (1951-1992)
NURKO (LUTVO) (1941-1993)
ALE^KOVI] MIRSAD (MUHAREM) (1951-1992)

ALEMI] JUSO (ZAJKO) (1946-1992)
ALETA
ADNAN (IFET) (1979-1993)
ALMASA ([E^O) (1961-1993)
ALETI] NIHAD (ARIF) (1975-1995)
ALFIREVI]
BRATIMIR (MIRKO) (1947-1993)
ALIBA[I]
MIRSAD (HAMDO) (1969-1992)
EDIN (HASAN) (1972-1993)
MIRSAD (HASAN) (1958-1992)
ALIBEGI] HAMDO (SALIH) (1935-1993)
ALIBEGOVI]
MUNIBA (ALIBEG) (1931-1994)
ZIJAD (BEGO) (1932-1992)
KEMAL (D@AFER) (1946-1993)
SABINA (IBRAHIM) (1964-1992)
ALIBID KHALED (JALAL) (1965-1992)
ALI^I] ADNAN (MEHMED) (1962-1993)
ALI^KOVI] MEHDIJA (HASIM) (1965-1992)
ALI]
ENES (ALIJA) (1961-1992)
SALKO (ARIF) (1928-1995)
RAMIZ (ATO) (1928-1992)
ENES (BE]IR) (1943-1992)
[ABAN (EMIN) (1941-1992)
IDRIZ (ENES) (1963-1992)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

HAJRIJA (HASAN) (1920-1992)
KASIM (HASIB) (1952-1992)
REMZIJA (HASIB) (-1995)
ZIJAD (ISMET) (1957-1993)
ABDULAH (MUJO) (1961-1995)
ZEKIJA (MUJO) (1947-1993)
FIKRET (MUNIB) (1954-1992)
TEOFIK (NAZIF) (1935-1992)
SUAD (OSMAN) (1960-1993)
AZEM (REMZIJA) (1972-1994)
OMER (SALIH) (1961-1994)
ZAHID (SALKO) (1954-1993)
A]IF ([EFKO) (1940-)
D@EVAD
ALIHOD@I]
ALDIN (ESAD) (1979-1992)
MIRSAD (ISMET) (1950-1993)
NED@AD (MUJO) (1973-1992)
HAMDO (SALKO) (1953-1992)
ALIJAGI]
FERID (IBRAHIM) (-1993)
ALIJEV ISMET (NURIJA) (1957-1992)
ALILAJ RIZO (DEMO) (1969-1992)
ALILOVSKI IBRAHIM (ILIJAZ)
ALIMANOVI]
EDIN (EMIN) (1971-1995)
SEAD (HAMDIJA) (1946-1994)
ALIOMEROVI]
IZET (JUSO) (-1992)
KADA (-1994)
ZAIM (1963-1992)
ALISPAHI]
FAHRUDIN (HAMDO) (1955-)
SINAN (MURAT) (1961-1992)
ALI[A
REMZO (AHMET) (1935-1994)
SULEJMAN (1938-1994)
ALI[EHOVI] ALIJA (VEHBIJA) (1942-1992)
ALMANOVI]
ALMIR (-1992)
[EFIK (-1992)
ALOMEROVI]
ZUHDIJA (NURO) (1956-1992)
ALPEZA
GRGO (FRANO) (1964-1992)
FRANO (GRGO) (1942-1992)
ALJI SAMIR (ALIJA) (1963-1992)
ALJI^EVI] FIKRET (ZIKRIJA) (1956-1992)
ALJOVI] SAMED ([A]IR) (1970-1993)
AMID@I] DEJAN (MILADIN) (1938-1992)
AMZOVSKI ZIJAD (ADEM) (1965-1992)
AN^I] @ELJKO (DRAGO) (1956-1993)
ANDELIJA MUJO (AHMET) (1969-1993)
ANDRI]
JOSIP (ANTO) (1964-1992)
MIODRAG (DU[AN) (1940-1992)
AN\ELI] IVICA (MARKO) (1936-1993)
ANI^I] TONKA (1988-1992)
ANTOLI]
JOSIP (FILIP) (1924-1992)
@ELJKO (JOSIP) (1954-1992)
ARAPOVI]
MUHAMED (D@EMAL) (1937-1992)
FAHRUDIN (HASAN) (1932-1992)
TANJA (MI]O) (1960-1992)
LADISLAV (ZORAN)
AZRA (-1992)
MIROSLAV (-1992)
ARIFHOD@I] SEMIR (\EVAD) (1961-1993)
ARIFOVI]
SENAD (KEMAL) (1954-1995)
NEDIM (MUHAMED) (1952-1993)
[UHRA (SULEJMAN) (1939-1992)
ARNAUTOVI]
HASAN (\ULEJMAN) (1942-1993)
HASIBA (HASAN) (1965-1992)
FATIMA (JUSUF) (-1992)
TURHAN (MUNIB) (1933-1992)
SAKIB (OSMAN) (1952-1993)
IRMEL ([EVAL) (1986-1992)
BAJRO
SUAD (1957-1995)

ARPINO MIMI (\OVANI) (-1992)
ARSENIJEVI] JOVO (NE\O) (1946-1992)
ARSLANAGI]
KIMETA (AHMET) (1931-1992)
SALIH (OSMAN) (1929-1992)
ASLANI HALIM (REFET) (1936-1993)
ASOTI] ADEM (HADO) (1922-1992)
A[ANI UMU[A (MAHMUT) (1962-1994)
A[^ERI]
ESAD (HAJDAR) (1976-1993)
AHMET (MUJO) (-1992)
ISMET (IBRAHIM) (1948-1992)
ATELJEVI] MILIVOJE (MILAN) (1934-1993)
AVDAGI]
ALBIN (AHMED) (1977-1993)
FIKRET (IBRO) (1975-1992)
SEJKA (SALKO) (1949-1993)
JUSUF
MEDO
AVDI MUKADECA (IBO) (1960-1993)
AVDIBA[I]
DIBAN (ATIF) (1936-1993)
HAMDIJA-@UTI (AVDIA) (-1994)
AVDIBEGOVI]
MIRSAD (AVDO) (1961-1992)
ZEHRID (D@ULEJMAN) (1966-1992)
AIDA (MUSTAFA) (1971-1995)
D@ULEJMAN (OMER) (1937-1992)
AVDI]
HAMIDA (AGO) (1952-1992)
SAFET (ARIF) (1953-1992)
NIHAD (AZIZ) (1960-1992)
EDIN (DERVI[) (1956-1993)
[UHRA (DURAN) (1954-1992)
MIRZA (EKREM) (1979-1995)
DAMIR (FUAD) (1978-1992)
SADIKA (HAMID) (1922-1992)
NEZIR (HASAN) (1933-1994)
BEHADIL (HILMO) (1967-1995)
MUSLIJA (HUSO) (1934-1992)
SEJO (IBRAHIM) (1950-1993)
RAMO (IBRO) (1934-1992)
MEVLUDIN (MUSLIJA) (1954-1992)
ARMIN (NAZIF) (1972-1992)
REMZIJA (NEZIR) (1952-1993)
BAJRO ([A]IR) (1933-1992)
MUHAMED ([A]IR) (1934-1992)
VILDANA ([EFIK) (1975-1993)
SENAD (ZE]O) (1965-1993)
SAJTO (-1992)
[A]IR (-1992)
AVDUKI]
AHMED (AHMED) (1945-1994)
]AMIL (ALIJA) (1935-1992)
IZET (]AMIL) (1963-1992)
JASMIN (SALEM) (1968-1992)
RASIM (SALIH) (1957-1993)
BAHRUDIN (1953-1995)
AZEMOVI] TIJA (OMER) (-1992)
AZINOVI] MIRKO (NIKOLA) (1931-1993)
AZIRAJ SKENDER (UKO) (1963-1992)
AZIROVI] SLOBODAN (MILAN) (1947-1992)
BABA^I]
HALIL (HAMO) (1941-1992)
MESUD (OSMAN) (1966-1992)
BABALIJA NURIJA (SEJDO) (1926-1992)
BABALUK HAJRUDIN (MEHO) (1971-1993)
BABI]
SABAHUDIN (D@EMAIL) (1959-1995)
[EFIK (FADIL) (1968-1995)
SABAHUDIN (ISMET) (1969-1993)
DESANKA (JOVO) (1924-1992)
IVAN (JOZO) (1945-1992)
AKIF (MAHMUT) (1940-1994)
ADNAN (MEHO) (1957-1994)
IBRAHIM (MEHO) (1950-1994)
BEHIJA (MUSTAFA) (-1995)
SEAD (RAMO) (1970-1995)
BO[KO (SPASOJE) (1929-1992)
MIRZA (SULJO) (1979-1992)
EDIS (ZAHIR) (1983-1992)
ADEM (1968-1993)
BAKIR (1949-1992)

23

@RTVE OPSADE
BA^AR HILMIJA (AHMED) (-1993)
BA^EVI] TAD@UDIN (ADMIR) (1969-1993)
BA]A MILJENKO (DINKO) (1929-1993)
BADROV ANTONIO (JOSIP) (1969-1994)
BAGARI]
ZDRAVKO (BO@O) (-1992
BO@O (VICE) (-1992)
BAHTANOVI]
MIRSAD (ARIF) (1955-1992)
SENIJA ([ABAN) (1950-1992)
BAHTI]
ADNAN (EJUB) (1967-1992)
RIFET ([EMSO) (1938-1992)
BAHTO MEVLA (RIZVAN) (1941-1993)
BAHTOVI] SAMIR (MUHAREM) (1966-1992)
BAJI]
VINKO (^EDO) (1936-1992)
NAMIK (EJUB) (1962-1993)
SALKO (HAJRUDIN) (1968-1992)
HUSEIN (JUSUF) (1947-1992)
HASO (TAIB) (1969-1993)
BAJRAKTAREVI]
ZARFIJA (ALIJA) (-1992
ENISA (BE]IR) (1956-1992)
KASIM (HAMID) (1936-1993)
D@EMAL (MEHMED) (1956-1992)
RABIJA (MEHMED) (1942-1992)
SEMIJA (MUJO) (1955-1993)
ZILKO (MUSTAFA) (1959-1996)
BAJRAMI NAIP ([ERIF) (1944-1993)
BAJRAMOVI]
MUHAREM (AHMET) (1936-1992)
LEJLA (AVDO) (1977-1994)
EMKA (]AMIL) (1949-1992)
AMIL (DERVI[) (1987-1992)
JASMIN (DERVI[) (1989-1992)
ZINETA (HASIB) (1961-1992)
NUSRET (IDRIZ) (1969-1992)
MIDHAT (ISMET) (1934-1993)
MUNEVERA (MEHMED) (1943-1992)
KEMAL (MUHAREM) (1941-1995)
SULEJMAN ([UKRIJA) (1941-1992)
IMER (-1992)
JUNUZ (1924-1992)
BAJRI]
IBRAHIM (BE]IR) (1941-1994)
FIKRET (HALIL) (1959-1994)
OMER (OSMAN) (1958-1992)
NIHAD (UZEIR) (1974-1995)
BAJROVI]
ISMET (ALIJA) (1946-1992)
ALMIR (ASIM)
OMER (FEJKO) (1936-1992)
FARIS (HANEFIJA) (-1994)
AMIR (PA[AN) (1960-1994)
ADEM (1928-1992)
HASIJA (-1993)
BAJTAL
SEMIR (NAZIF) (1971-1993)
SALEM (-1992)
BAJUS MUNIBA (MEHO) (1951-1992)
BAKAL SABAHUDIN (1986-1992)
BAKI] MUNEVERA (ALIJA) (1989-1993)
BAKIJA IZUDIN (MUSTAFA) (1962-1992)
BAKONJA NIKOLA (RADE) (-1993)
BALABANOVI] ZDRAVKO (@ARKO) (1939-1993)

BALAGIJA AMIR (1954-1992)
BALI]
MUHAREM (NURIJA) (1923-1992)
OLGA (VLADO) (1953-)
BALI]EVAC SAIDA (NEZIR) (1976-1994)
BALIJA RAMIZ (ADEM) (1955-1993)
BALTA
MUHIDIN (EMIN) (1968-1996)
DINO (ENVER) (1973-1992)
EDVIN (SUAD) (1970-1992)
BALTI]
AHMET (OMER) (1939-)
RIZO ([ABAN) (1961-1992)
BALVANOVI]
AMIR (ALIJA) (1954-1992)
EMIR (ALIJA) (1962-1992)
OTILIJA (VINKO) (1928-1992)
BALJAK JASMINA (IZET) (-1992)
BAMI] DAMJAN (AFAN) (1966-1992)
BANDER
SULEJMAN (MAZO) (1923-1992)
SKENDER (SULEJMAN) (1955-1992)
BANDI]
HALIL (BAJRO) (1942-1992)
EKREM (MUJO) (1971-1992)
VLAJKO (PERO) (1949-1993)

24

BANOVI] RAJKO (SAVO) (1930-1992)
BANU[I] LUKA (MIJO) (1928-1992)
BANJAC AMRA (RUSMIR) (1982-1995)
BARAC
ANA (MIJAT) (1924-1992)
HASAN (OMER) (1934-1993)
BARA] DARKO (IVAN) (1965-1992)
BARAJLI]
HA[IM (AVDO) (1939-1992)
NERMIN (JUSUF) (1983-1992)
BARALIJA D@AFER (MEHO) (-1995)
BARBI] MIRKO
BARDANI] EMIN (ALIJA) (1965-1992)
BARE[I] RU@ICA (-1992)
BARI] VINKO (DU[KO) (1947-1992)
BARI[I] KATA (IVO) (1938-1992)
BARLECI MEHMED (UKA) (1926-1992)
BARTOLEC FRANJICA (STJEPAN)(1937-1992)

BARU^IJA
HABIBA (HASAN) (1938-1992)
SULJO (JAKUB) (1933-1994)
MUJESIRA (RASIM) (1959-1993)
ZAHID (-1992)
BARUD@IJA NIKOLA (-1993)
BASISTA KAROLINA(ZVONIMIR) (1981-1992)
BA[ALI] SAFET (ZEJNIL) (-1993)
BA[ALIJA RAMIZ (-1992)
BA[EV AZIZA (IBRO) (1945-1993)
BA[EVI]
IFET (RIFO) (1968-1993)
ALISA (SALKO) (1973-1993)
ZENO (-1995)
BA[I]
SAFO (ATIF) (1950-1995)
IFETA (BAJRO) (1967-1993)
NENAD (DAVID)
ENVER- PINJO (D@EMO) (1956-1993)
NED@AD (HASAN) (1969-1992)
IZET (HUSEIN) (1941-1992)
SELVER (IBRAHIM) (1964-1993)
BERINA (IZET) (1979-1993)
EMIRA (MEHMED) (1969-1993)
FERID (MEHO) (-1993)
BORIS (MIRKO) (1950-1992)
MIROSLAV (MIRKO) (1956-1992)
MESUD (MUJO) (-1995)
OSMAN (MUJO) (1953-1993)
FAHRUDIN (MUSLIJA) (1958-1993)
HARIS (NED@AD) (1971-1993)
MEHO (OMER) (1944-1992)
SALIM (OMER) (1948-1995)
MILE (PETAR) (1929-1992)
ASIM (RASIM) (1961-1994)
FAHRUDIN (SADIK) (1960-1992)
ALIJA (SULJO) (1938-1992)
ENES ([A]IR) (1955-1992)
IZUDIN (VEJSIL) (1974-1992)
BA[OVI]
DENIS (MUJO) (-1992)
MERIMA (SAFET) (1986-1993)
BATA^ANIN VIDA (DAVID) (1925-1992)
BATICELI GORDANA (ANDRIJA) (1949-1995)
BATULIJA HASAN (-1993)
BAV^I] AMRA (REFIK) (1984-1993)
BAVRLI] DU[AN (JOVO) (1930-1994)
BAVRNJA ADNAN (SMAIL) (1981-1996)
BAZOKU KIMETA (PA[O) (1950-1992)
BA@DALI] ESAD (MUSTAFA) (1957-1992)
BA@DAR ALMIR (MAHMUT) (1973-1993)
BEBI] KRE[IMIR (DRAGO) (-1992)
BE^A D@EMAL (AVDO) (1958 -)
BE^AR
FADIL (AVDO) (1963-1993)
EDIN (SAFET) (1971-1994)
BE^AREVI]
HIDAJET (ABDULAH) (1970-1995)
SADKO (AVDO) (-1995)
BE^I]
MIRSAD (HALIL) (1969-1992)
SALEM (RASIM) (1945-1992)
BE^KOVI] MUJO (SEJFO) (1933-1994)
BE^O ADEM (AVDO) (1948-1992)
BE^OVI] RED@EP (HAMDIJA) (1960-1992)
BE]A MAHIR (ISMET) (1966-1993)
BE]AREVI]
BAHRUDIN (AGAN) (1946-1992)
SALEM (NUSTAFA) (1972-1993)
BE]IRBA[I]
ARIF (ALIJA) (1944-1993)
ALIJA (ATIF) (-1992)
BE]IREVI]
HAJRUDIN (HALIL) (1966-1993)

SEHAD (ISMET) (-1992)
MIRSAD (MEVLID) (1960-1992)
FEHIM (SABRIJA) (1950-1992)
BE]IROVI]
BAHRUDIN (AGAN) (1946-1993)
MUNIB (BE]IR) (1938-1992)
AMER (FEHIM) (1975-1995)
SADO (HALIM) (1956-1994)
RAMIZ (HAMID) (1952-1994)
[EMSO (IBRO) (1924-1992)
SAID (ISMET) (1974-1995)
JUSO (MEHMED) (1960-1993)
ADEM (RAMIZ) (1958-1994)
SAMIR (SULEJMAN) (1968-1992)
AMIR (ZAHID) (1954-1992)
BE]IRSPAHI] NEVZET (RAMIZ) (1968-1992)
BE]KOVI]
HAJDAR (NAIL) (1969-1995)
EDHEM (UZEIR) (1961-1995)
BEGANOVI]
AGO (ABID) (1954-1993)
SALKO (ADEM) (1949-1992)
EMINA (AGO) (1983-1993)
ELVEDINA (BEGO) (1968-1993)
SEAD (TAHIR) (1956-1992)
DUDA (TAHIR) (-1994)
BEGI]
AMIR (FAHRUDIN) (1958-1993)
HUSEIN (IBRAHIM) (1948-1992)
AHMED (MEHO) (1952-1992)
]AMIL (MUJO) (1938-1994)
EDIB (NAZIF) (1947-1992)
IRHAD (REFIK) (1981-1993)
SLAVENKO ([PIRO) (1963-1992)
DERVI[ (ZAHID) (1940-1992)
BEGLEROVI]
FAHRUDIN (ADEM) (1922-1992)
MUSTAFA (AVDO) (1978-1992)
BEGOVI]
HILMIJA (ALIJA) (1924-1993)
SAFET (D@AFER) (1970-1993)
DRENKO (\URO) (1972-1992)
ASIM (IBRAHIM) (1967-1993)
MIRA (MIRKO) (1942-1995)
EMIR (MUSTAFA) (1964-1994)
RASEMA (-1993)
ZLATKA (-1995)
BEHA AVDIJA (RASIM) (1965-1993)
BEHLULOVI]
MURIZ (HAMDIJA) (1946-1992)
NED@IB (HUREM) (1955-)
BEJDI]
FATIMA (HAKIJA) (1927-1993)
EDIB (VAHID) (1956-1992)
AMELA (-1994)
BEJTI]
RAMIZ (ATIF) (1952-1994)
NIHAD (RAMIZ) (1974-1993)
EDHEM (SULJO) (1944-1993)
HASIB (ZEHRID) (1971-1994)
BEKI] AN\ELKO (BRANKO) (1958-1993)
BEKTA[EVI]
RU@DIJA (BRAHO) (1939-1992)
HUSEIN (-1995)
BELKO
MUHAREM (HAMDIJA) (1958-1992)
MUNIB (RAMO) (1973-1992)
BELJKOVI] MIRZA (-1993)
BENEDETI VINKA (VIDOJE) (1984-1994)
BERA PETAR (VASO) (1929-1992)
BERBER-HERCEGLIJA NAD@A (MUZAFER) (1968-1993)
BERBERKI] NAD@IDA (-1992)
BERBI]
IBRAHIM (HUSO) (1950-1992)
HAJRULAH (JUSUF) (1926-1993)
BERIJAN BOJAN (RADE) (1976-1992)
BERILO
MERSIHA (DERVO) (1978-1993)
RAMIZ (IBRO) (1944-1993)
MU[AN (UZEIR) (1944-1994)
SENAD (VEJSIL) (1971-1993)
BERI[A
D@EMAL (FAHRIJA) (1957-1992)
]AMIL (-1992)
BERNIK BORIS (-1992)
BERONJA SLAVKO (LAZAR) (1941-1992)
BE[I]
ME[AN (AHMET) (1934-1992)
ZUHRA (AHMO) (1957-1993)
VAHIDA (AVDIJA) (1954-1994)
SUAD (BAJRO) (1957-1992)
BEHIJA (HASAN) (1937-1992)

RAZIJA (KASIM) (1950-)
ALIJA (MEHMED) (1938-1992)
SENAD (MEHO) (1957-1992)
[U]RIJA (RAMO) (1940-1992)
TAHIR (RAMO) (1933-1993)
ZAHID (SALEM) (1968-1992)
SAMIR ([EVAL) (1970-1992)
EDIN (-1992)
ELMA ([U]RIJA) (1977-)
BE[IREVI]
HAJRIZ (ADIL) (1967-1993)
TIFA (JUSO) (-1992)
SENAD (VAHID) (1958-1993)
[EMSO (-1992)
BE[LI]
RUSMIR (KASIM) (1964-1993)
ISO (RE[O) (-1992)
BE[LIJA
MUHAREM (ALIJA) (1970-1993)
\ULAGA (BAJRO) (1930-1993)
EMIR (EDHEM) (-1994)
IBRO (HAMDIJA) (-1992)
IZET (MUHAMED) (1964-1992)
SEAD (SALKO) (-1994)
RU[ID (-1992)
BE[O
SEMIR (ABDULAH) (1974-1995)
HALIL (BE[IR) (1931-1992)
BEVANDA MARIO (DAVORIN) (1974-1992)
BEVRNJA HAJRUDIN (ALIJA) (1924-1992)
BEZDROB
ENES (D@AFER) (-1992)
EKREM (D@EMAIL) (1981-1992)
E[REF (ISMET) (1966-1992)
IFET (TAIB) (1957-1992)
BEZEK IVAN (PAVLE) (1954-1992)
BIBEROVI]
RASIM (HILMO) (1943-1993)
AMIR (1970-1994)
BIBI] AHMET (SALKO) (1960-1994)
BI^AK^I]
ZIBA (AHMED) (1944-1992)
NED@AD (MEHMED) (1937-1992)
MIRSADA (MUHAREM) (1957-1993)
BI^EVI] D@EVAD (RA[ID) (1958-1995)
BI^O IZUDIN (BAJRO) (1979-1993)
BI]O
HARIS (HAMDIJA) (1972-1993)
ADNAN (HAMDO) (1977-1993)
BIHORAC
DERVO (HAJRO) (1953-1992)
EDIN (IBRAHIM) (1975-1995)
HAJRUDIN (RAMO) (1961-1992)
BIJELI] MI]O (VELIZAR) (1954-1992)
BIJELONJA
EDIN (ASIM) (1973-1993)
MEMO (AVDO) (1961-1994)
BIKI] ASIM (ALMAZ) (1933-1993)
BILA] RATKA (-1993)
BILAFER IVICA (\URO) (1957-1992)
BILAL ISMETA (AVDO) (1956-1992)
BILALAGI] EMINA (MAHMUT) (1923-1992)
BILALI] FATA (SAFET) (1954-1992)
BILALOVI] NERMIN (ABDULAH) (1962-1992)
BILAND@I] ZVONIMIR (STJEPAN) (1930-1992)
BILENJKIJ VLADIMIR (ANDRIJA) (1934-1993)
BILI^AR RATKA (1940-)
BILI] IVO (LUKA) (1930-1993)
BILO[ SNJE@ANA (-1992)
BIOGRADILI] BEHIJA (ZULFO) (1950-1993)
BIRIND@I] NESIB (OSMAN) (1969-1993)
BIRNO
MUHAMED (IBRAHIM) (1932-1992)
VASVIJA (IBRAHIM) (-1995)
BISER
RAZIJA (ALIJA) (1936-1992)
ENISA (IDRIZ) (1966-1992)
BISTRIVODA HIMZO (JUSO) (1941-1992)
BI[^EVI] HUSEIN (MEHMED) (-1993)
BI[EVI] ELVEDIN
BITI] FADIL (RAGIB) (1965-1993)
BJELAK RUKIJA (HEMO) (1937-1994)
BJELAK SELMA (NEZIR) (1983-1992)
BJELICA
^EDOMIR (MILORAD) (1967-1992)
IBRO (MUSTAFA) (1954-1992)
\OR\E (SPASO) (1970-1992)
BJELOBRK
HAMDIJA (MAHMUT) (1922-1993)
SABRIJA (-1993)
BJELONJA
MEHO (ACDO) (1961-1993)
FATIMA (AVDO) (1969-1993)
ENISA (SALIH) (1931-1992)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

@RTVE OPSADE
BJELO[ SERGEJ (SANJIN) (1987-1992)
BJELOVI] JASMINKA (MUSTAFA)(1952-1993)
BLAGOJEVI]
BRANKO (BOGDAN) (1955-1992)
MLADEN (SAVO) (1949-1994)
BLA@EVI]
MUSTAFA (OSMAN) (1959-1992)
MUHIBA
PAVO (-1992)
BLEKI] DINO (RAMO) (-1994)
BLEKO ATIF (ZAJKO) (-1992)
BODIROGA KOVILJKA (DU[AN) (1944-1992)
BODNARUK
MILA (LAZAR) (1926-1993)
IVICA (STJEPAN) (-1993)
BODRU@I] NAIFA (AHMED) (1960-1992)
BODULOVI] ZVONIMIR (NIKOLA) (1930-1992)
BOGDANI]
SAMIR (HAMID) (1976-1995)
NAZA (IBRO) (1946-1993)
OSMAN (RAMO) (1942-1992)
BOGDANOVI]
GORDANA (DRAGO) (1951-1994)
MILORAD (JOVO) (1952-1993)
PREDRAG (RAJKO) (1936-1992)
BOGELJI] EDUARD (MIHAIL) (1949-1992)
BOGILOVI]
ADILA (ADIL) (-1993)
AIDA (ADIL) (1987-1993)
BOGOJEVI] NADE@DA(DRAGOLJUB) (1934-1992)

BOGU^ANIN
RAMIZA (NURKO) (1940-)
KERIM (RAM^O) (1957-1992)
AHMET (RAMO) (1949-1995)
BOGUNOVI] VLADIMIR (1936-1992)
BOJA
MEVLID (ALIJA) (1969-1992)
SALEM (BAJRO) (1962-1992)
BOJAD@I
EMINA (ABAZ) (1978-1992)
MIRZA (ABDULAH) (1979-1992)
BOJAD@IJA
RASMA (IBRAHIM) (-1995)
SENAD (VEJSIL) (1969-1992)
BOJAK ALIJA (-1993)
BOJANI] NEBOJ[A (JEZDIMIR) (1972-1992)
BOJ^I]
KASIM (OMER) (1955-1993)
HATA (1944-1993)
BOJI^I] EMINA (RAMO) (1937-1993)
BOJI]
STANKO (BORISLAV) (1953-1992)
RANKO (MOM^ILO) (1949-1992)
BOJINOVI] VASKRSIJE (-1994
BOJOVI] RAJKO (KOSTA) (1929-1993)
BOLI] ZIJAD (RAMIZ) (1956-1992)
BOLOBAN IBRAHIM (RAMO) (1929-1992)
BOMBEK MIROSLAV (-1993)
BORA^I] BIDO (BEJDO) (1933-1992)
BOR^AK
ALMIR (SELMO) (1965-1992)
HUSO (ZAHID) (-1992)
FATA (-1992)
BORI] SABAHETA (OSMAN) (1939-1993)
BORI[I] FERHAT (ARIF) (1923-1992)
BORKOVI] VIDA (MIHAJLO) (1948-1992)
BOROVAC FADIL (HALIL) (-1994)
BOROV^ANIN NOVO(AN\ELKO) (1945-1992)
BOROVI]
IBRO (SALKO) (1934-1993)
BESKO (-1992)
BOROVINA
MUHAMED (HALIL) (1953-1994)
EDHEM (HALIM) (1937-1992)
MIRALEM (SALKO) (1969-1993)
ALMA ([ABAN) (1934-1992)
SEJDA ([U]RO) (1973-)
ZLATA ([U]RO) (1975-1993)
BOSILJAK ZORAN (NIKOLA)
BOSNI]
MEHMED (AHMED) (1952-1993)
[A^IR (OSMAN) (1957-1993)
BOSTAND@IJA [EFIK ([ERIF) (1978-1994)
BO[KOVI]
RADIVOJE (JEFTO) (1953-1992)
GOSPAVA (OSTOJA) (1943-1992)
MARKO (SIMO) (-1992)
NEVENKA (SPASOJE) (1933-1992)
BO[NJAK
SANELA (ILIJAZ) (1970-1993)
RADOJKA (MIRKO) (1941-1992)
ZORAN (NIKOLA) (1965-1992)
KATICA (-1992)
BOTI]
NERMIN (EKREM) (1976-1995)

VEDAD (RE[AD) (1979-1993)
BOZALIJA
NIHAD (MUSTAFA) (1964-1992)
AMIRA ([E]O) (1963-1993)
BO@I]
KRE[IMIR (JOSIP) (1932-1993)
JELENA (RISTO) (1934-1992)
BO@IN ALEKSANDAR(ALEKSANDAR) (-1992)
BRA^KOVI] MUSTAFA (1928-1995)
BRADARA ANTO (MARKO)
BRADARAC AZMIR (AHMED) (1976-1992)
BRADI]
ZINETA (ABID) (1936-1992)
AZEM (IBRO) (1945-1995)
SALKO (SALKO) (1927-1993)
BRADONJI] GORAN (ZDRAVKO) (19611993)
BRAIMAJ
MIRSAD (MUHAMED) (1974-1992)
[ABAN (SEJDIJA) (1950-1992)
BRAJKOVI] PA[A (FEHIM) (1954-1993)
BRAJLOVI]
EDIN (EJUB) (1963-1992)
HAMED (RAGIB) (1958-1992)
ZAJKO (RA[ID) (1939-1992)
FATIMA (SULJO) (1928-1993)
BRANKOVI]
EMIR (ABDULAH) (1971-1994)
MEHMEDALIJA (HAKIJA) (-1992)
ZAIM (HASAN) (-1992)
[AHZUDIN (ILIJAS) (1952-1993)
HAKIJA (RASIM) (1937-1992)
BRA[I] SLAVKO (PAVLE) (-1992)
BRATI]
VIDA (MILUTIN) (-1992
MERIM (MUHAREM) (1966-1992)
BRATOVI]
SEDIKA (HAMID) (1936-1992)
]AZIM (TAHIR) (1935-1992)
BRBORI] MILEVA (-1993)
BRDARI] ATIF (SAFET) (1957-1993)
BR\ANIN BULKA (ADEM) (1946-1993)
BREKALO
IVICA (BO@O) (1929-1992)
SLAVKO (BO@O) (1927-1992)
JELENA (MILAN) (1928-1993)
BREZO NENAD (JOVO) (1942-1992)
BRICA MINADIR (JUSUF) (-1992)
BRIGA
HASAN (ALIJA) (1927-1992)
HASIBA (HAMDO) (1931-1992)
SAFET (HAMID) (1933-1992)
AMIL (MIRSAD) (1991-1992)
BRKANI]
FARUK (ABDULAH) (1947-1994)
HASNIJA (AHMED) (1948-1992)
EMLIDA (ALIJA) (1955-1992)
SAMIJA (ASIM) (1947-1992)
ENES (SALKO) (1950-1992)
BRKAN-KRU[^ICA SEVDA(JUSO) (1947-1995)
BRKI]
BO[KO (DRAGAN) (1968-1993)
ISMET (DURAK) (-1994)
IVAN (FRANJO)
JAKOB (RASIM) (1962-1992)
NERMIN (SULEJMAN) (1970-1994)
MEHO (-1995)
BRKLJA FIKRET (ALIJA) (1967-1993)
BRKLJA^ RANKO (VINKO) (-1993
BRKOVI]
INDIRA (D@EVAD) (1982-1994)
JASMINA (D@EVAD) (1989-1994)
BRKOVI] ALIJA (TEUFIK) (1928-1993)
BRNADI] TIHOMIR (PERO) (1942-1992)
BRODOVI] MULIJA (MUSTAFA) (19821994)
BROTLIJA HAZIM
BRUTUS- \UKI] VERA (1927-1995)
BUBLIN AHMED (RAMO) (1953-1993)
BUCALOVI] E[REF (BAJRO) (1936-1992)
BU^AN
SA]O ([U]RO) (-1994)
SEAD (ZAHIR) (1960-1993)
SAMEDIN (ZAIM) (1975-1995)
BU^EVAC GROZDA (MILO[) (1949-1992)
BU]A RA[ID (ALIJA) (1966-1992)
BUDNJO D@EMIL (D@EMAL) (1951-1994)
BUGARIN LARIS (AMIR) (1974-1993)
BUGARSKI VESNA (-1992)
BUHA JANKO (KRSTO) (1946-1992)
BUHOLC MARIJA (FRANC) (1952-1992)
BUKUMIRI] JOVO (@IVKO) (1951-1992)
BUKVA

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

AIDA (1983-1995)
HAMED (-1993)
BULBUL
SAKIB (AVDO) (1936-1994)
ATIF (BE]IR) (1927-1992)
IBRAHIM (IDRIZ) (1962-1992)
AHMED (RA[ID) (1938-1994)
ALMA (1931-1992)
BULI] SUAD ([ABAN) (1967-1992)
BULJETOVI] AMIR (OSMAN) (1968-1992)
BULJUBA[I] AZRA (FUAD) (-1995)
BULJUBA[I]
SADIK (JUSUF) (1967-1992)
HIKMETA (SULJO) (1935-1992)
BULJUGI] HIKMET (ABDULAH) (1949-1992)
BULJUGIJA RAGIB (]AMIL) (1940-1995)
BUNAR
HASIB (ADEM) (1969-1993)
RASIM (BEJDO) (1961-1992)
ZIJAD (BEJDO) (1966-1992)
ADEM (MUJO) (1929-1993)
BEJDO (SMAJO) (1935-1995)
TENZILA (ZULFO) (1951-1994)
MEJRA (-1992)
VEJSIL (-1992)
BUNDO AI[A (AHMED) (1938-1994)
BUNGUR
FATIMA (ESAD) (1971-1992)
ZAHID (LATIF) (1940-1994)
BUNI] SALEM (MUSTAFA) (1957-1992)
BUNTI] NADA (CVITAN) (1940-1993)
BUNJAKU MILIJANA (HUSNIJA) (1956-1993)
BURAZEROVI] BILSANA (IZET) (1970-1992)
BUREK ALMEDINA (SABAHUDIN)(1993-1995)
BURI] MENSUD (ENVER) (1965-1992)
BURNAZOVI] REFIK (RAMIZ) (1949-1992)
BURSA] DRAGICA (ILIJA) (1955-1992)
BURSI] ANTUN (JOSIP) (1934-1992)
BU[I] ZVONKO (MATO)
BUTINA JAVOR (SLAVKO) (1959-1992)
BUTMIR [AHIDA (ALIJA) (1937-1992)
BUTUROVI]
FADIL (AHMET) (-1993
AIDA (FADIL) (1959-1992)
BUZA TUFO (HUSEIN) (-1992)
BUZALJKO ZEHRA (-1995)
BUZAR AIDA (ISMET) (1958-1995)
BUZO MUHAREM (HUREM) (1946-1995)
BU@O AMEL (BAJRO) (1975-1993)
CAKO SAHIR (FAID)
CAPAR IRENA (I[TVAN) (1920-1992)
CARINA IBRO (HASIB) (1974-1994)
CEPI]-BAKAREVI] HALIDA (1927-1995)
CERNICA MUHAREM (IBRO) (1949-1993)
CEROVI] VEDA (-1993)
CIBRA EDHEM (MUSTAFA) (1951-1993)
CICKO HIKMET (IBRAHIM) (1963-1993)
CICOVI] BILJANA (SRETKO) (1966-1992)
CICVARA
EMIR (ISMET) (1963-1993)
BRANKA (NOVAK) (1968-1992)
CIGI] SANELA (ABDULAH) (1973-1992)
CMILJANI] MILJAN (MILINKO) (1934-)
COCALI]
NURKO (DURMO) (-1992)
AMELA ([EMSO) (1985-1993)
MEJRA (VELAGA) (1971-1995)
COKI] OLGA (JAKOV) (1947-1992)
COKOJA RAMIZ (OSMAN) (1942-1992)
COVRI] ZORAN (-1992)
CRKVENJA[ JOVO (MIRKO) (1948-1993)
CRN^ALO
PA[A (ATIF) (1950-1995)
NEDIM (NEDIM) (1987-1992)
D@EVAD (SAFET) (1960-1992)
CRNETA EMIN (1962-)
CRNOGORAC
RATKO (OBREN) (-1993)
OBREN (VULE) (1943-1993)
CUCAK RAHMAN (HAM^O) (1957-1992)
CURI]
]AMIL (HASAN) (1936-1993)
KIMETA (NED@IB) (1964-1992)
RASIM (RA[ID) (1951-1993)
ENES (SALIH) (1958-1992)
NEZIR (SALKO) (1950-1992)
CVIJI] STOJA (STOJAN) (1948-1993)
CVIKO
ALDINA (AZIZ) (1988-1992)
ZINETA (MEDO) (1945-1992)
CVJETKOVI]
MILA (JOZO) (1937-1992)
GORJANA (1963-1993)
CVRK ASIM (OMER) (1934-1992)
^ABAK BRANISLAV (OBRAD) (1958-1992)

^A^AN MARIJA (-1993)
^AGALJ AVDO (SALKO) (1951-1992)
^AI] MA[E (IBRAHIM) (1972-1993)
^AJEVI] OGNJEN (PETAR) (1951-1992)
^AKAL
KEMAL (DERVI]) (1952-1995)
EDIN (SIFET) (1973-1993)
^AKAR EKREM (AVDO) (1979-1993)
^AKARI] MEHO (ABDURAHMAN) (-1992)
^AKI] BEHIJA (IBRAHIM) (1967-1995)
^AKU[I] MUJO (SULEJMAN) (1945-)
^ALI] LENKA (TODOR) (1923-1992)
^ALIJA
ADIS (MURTO) (1991-1993)
MEVLIDA ([ABAN) (-1995
SAFIJA (ZULFO) (1954-1993)
^ALKI] HAMDIJA (ABDULAH) (-1994)
^AMAGA EDIN (DERVI[) (1966-1993)
^AMD@I]
IZET (IBRAHIM) (1972-1992)
RASIM (RASIM) (1966-1993)
^AMD@IJA
\ULESMA (^AMIL) (1956-1993)
ADNAN (RIFET) (1978-1994)
^AM\I] HASAN (SALKO) (1934-1994)
^AMO
BAKIR (EDHEM) (1942-1993)
SENADA (JUSUF) (1964-1992)
^AMPARA
SEMIR (HASAN) (-1995)
SABINA (HIVZIJA) (1959-1993)
MEVLUDIN (HUSEIN) (1933-1993)
MIRJANA (MILAN) (1937-1995)
JUNUZ (SAJTO) (1934-1993)
^ANAK VLADIMIR (MILAN) (1944-1992)
^ANO
VEHID (RAMIZ) (-1992)
NAIMA (-1992)
^APALIK ADOLF
^ARAPI] DRAGAN (VLATKO) (1960-1992)
^ARKAD@I]
SELVIN (EJUP) (1986-1994)
SUADA (JUSUF) (1959-1994)
^AROVAC AMIRA (ABID) (1939-1993)
^AU[ SALKO (MU[AN) (1934-1993)
^AU[EVI]
ISMET (D@ANAN) (1962-1994)
RUBINA (D@EVAD) (1975-)
[U^RIJA (HALIL) (1947-1992)
MUJO (HASAN) (1938-1992)
HASIB (IBRAHIM) (1969-1992)
AHMET (MUJO) (1949-1992)
DEVLA (OMER) (1952-1992)
ADMIR (OSMAN) (-1992)
HAJRUDIN (RAMIZ) (-1992)
ISMET (SMAIL) (1924-1992)
ZAHIDA (1975-1993)
^AVALI] MIRSAD (HUSNIJA) (1953-1993)
^AVAR MARIJANA (IVAN) (1969-1992)
^AVARA JOZO (IVO) (-1993)
^AV^I]
JUSUF (GALIB) (1967-1992)
IBRAHIM (IBRO) (1955-1994)
NAIL (IBRO) (-1992)
MEHO (MEHMED) (1952-1992)
ELDIN ([EVKO) (1985-1993)
^AVI]
SEAD (ISMET) (1948-1992)
DARKO (RELJA) (1941-1992)
^AVLI] FAIK (MUSTAFA) (1949-1992)
^AVRK FIKRET (RAMIZ) (1954-1992)
^E^O
EKREM (MITHAT) (1967-1992)
SELIM (SMAIL) (1952-1992)
^EFO HIKMET (1931-1993)
^EHA RADI[A (MILIJA) (1965-1992)
^EHAI] D@EMAL (IBRAHIM) (1955-1993)
^EHAJA E[REFA (IBRO) (1959-1993)
^EHAJI]
MEHMED (IBRAHIM) (1932-1993)
ALMASA (MEHO) (1958-1994)
RED@EP (RED@EP) (1929-1992)
^EHI]
NIHAD (ADEM) (1954-1992)
JASMIN (RASEM) (1965-1992)
^EHO
ADNAN (ADEM) (1964-1992)
ADEM (SALKO) (1936-1992)
^EHOVI] VEZIRA (EMIN) (1958-1992)
^EJVAN SAKIB (IBRO) (1964-1992)
^EKARLIJA MENSUR (ARIF) (-1993)
^EKI] SALIH (FERIZ) (1949-1992)
^EKLI]
STOJANKA (DU[AN) (1966-1993)

25

@RTVE OPSADE
GORDANA (-1992)
^EKRLIJA
MENSUR (AKIF) (1970-1992)
ELDAR (ATIF) (-1994)
VEJSIL (SALKO) (1937-1993)
^ELEBI] ABDULAH (AHMED) (1961-1992)
^ELI] MARKO (-1993)
^ELIK
SAFET (HASO) (1961-1992)
IZUDIN (MUSTAFA) (1961-1992)
SULEJMAN (SULJO) (1945-1993)
EDIN ([A]KO) (1972-1992)
^ELJO
AZIZ (AVDO) (1956-1992)
AMIR ([A]IR) (1924-1992)
^EMALOVI] EMIR (EMIN) (-1994)
^EMO SMAJO (ABID) (1934-1992)
^ENANOVI] IRFAN (SULJO) (1938-1992)
^ENGI]
MEJREMA (FADIL) (1941-1992)
GORAN (FERID) (1946-1992)
DAMIR (HAKIJA) (1954-1992)
ELVEDIN (HAMDIJA) (1955-1994)
ISMET (HASAN) (1926-1992)
JASMIN (ISMET) (1973-1993)
EDIB (IZET) (1939-1992)
VASVA (JUNUZ) (1948-1992)
FATIMA (OMER) (1936-1992)
NAD@IDA ([A]IR) (1934-1993)
^ERKEZ
HASAN (AD@EM) (1934-1993)
RASIM (AZIZ) (1934-1992)
IBRAHIM (IBRO) (1947-1998)
SMAIL (SEJFO) (-1994)
ZAIM (SULJO) (1959-1993)
MURAT (ZEJNIL) (1928-1993)
^ESAN BEHRUDIN (ZEMIR) (1959-1993)
^E[KO SEJDALIJA (SALIH) (1933-1992)
^EVRIZ JELENA (AN\ELKO) (-1994)
^IBER
HATID@A (ALIJA) (1929-)
VEZIRA (RAMO) (1956-)
^I^AK MUHAMED (MUNIB) (1955-1992)
^I^I] ADNAN (TAHIR) (1961-1992)
^IKO
ADNAN (ADIL) (1958-1992)
MUNIB (AHMED) (1933-1992)
NIJAZ (HILMIJA) (1949-1992)
RAMIZ (LATIF) (1947-1992)
JASMIN (MUHAMED) (1961-1992)
EDIS (RAMIZ) (1971-1992)
^ILA[ [EMSUDIN
^ILIMD@I] VERICA (MIODRAG) (19591994)
^INARA ENVER (RAMIZ) (1936-1992)
^IRKINAGI]
SUAD (AHMET) (1957-)
AHMED (FUAD) (1956-1992)
^I[IJA
SUAD (FEHIM) (1952-1993)
ZIJAD (FEHIM) (1960-1992)
^IZMI] KENAN (SULEJMAN) (1976-1995)
^IZMO MEMNUM (HALIL) (1971-1994)
^OHAD@I] SENIJA ([EFKET) (1941-1992)
^OKO
FEHIM (ALIJA) (1937-)
[ABAN (IBRO) (1973-1995)
TID@A (RAMO) (1937-)
^OLAK SAMIJA (AVDO) (1961-1995)
^OLAKHOD@I] ZEJNA (MUJO) (-1992)
^OLAKOVI]
HASAN (D@EMAL) (1970-1995)
SEMIZ (FADIL) (1958-1994)
AHMED (OSMAN) (1950-1992)
SALKO (1952-)
^OLI]
ADEM (]AMIL) (-1995)
JUSUF (EMIN) (1940-1992)
RASEMA (EMIN) (1938-1992)
ELVEDINA (FEHIM) (1988-1993)
MUNIRA (IBRAHIM) (1960-1992)
ILVANA (MUHAMED) (1983-1993)
@ELJKO (NIKOLA) (1958-1992)
MILORAD (PREDRAG) (1962-1993)
LJILJANA (SLAVKO) (1951-1992)
ZORAN (STJEPAN) (1961-1992)
ISMET ([ABAN) (1927-1992)
^OLO
FATA (ALIJA) (1921-1992)
SUAD (HAJRO) (1950-1992)
OSMAN (SMAJO) (1969-1993)
^OLPA
ALIJA (AVDO) (1924-1995)
ADMIR (NUSRET) (1985-1992)
ALDINA (NUSRET) (1979-1992)
AMIR (-1992)

26

^OMAGA
IZET (IBRO) (1958-1993)
SALIHA (MUSTAFA) (1954-1993)
SELMIR (REFIK) (1975-1993)
^OMOR
SEDAD (AHMET) (1971-1992)
SUAD (HAMDIJA) (1972-1992)
SABIT (OMER) (1961-1992)
^ONJI] MIODRAG (\OR\E) (1957-1994)
^OPRA
HILMO (JUSUF) (-1995)
DAMIR (RAMIZ) (1981-1992)
^ORBAD@I] D@EMILA (HAMED) (-1992)
^ORBO
VESELINKA (BLA@) (1956-1992)
ZIJO (IBRO) (1970-1993)
SUADA (RAMIZ) (1964-1992)
DI[A (-1992)
^ORDA EDIB (ASIM) (1957-1993)
^OSI] SANELA (SAFET) (1973-1993)
^OVI]
MEHO (AHMED)
[ERIF (AZEM) (1946-1992)
VAHID (HUSO) (1948-1992)
HAZIM (IBRAHIM) (1953-1992)
FAHRUDIN (SELIM) (1959-1992)
IFET (ZAIM) (1949-1992)
^UBELA-BERO BERISLAV (STOJAN) (-1994)
^UBRO BE]IR (OMER) (1951-1993)
^U^I] JASMINKA (ALMAS) (1954-1993)
^U^KOVI] DRAGANA (DRAGOLJUB) (1960-1992)

^UI] IVAN (MIJO) (1957-1994)
^UKOJEVI]
MUBERA (MUJO) (1979-1995)
ALIJA (ZEJNIL) (1934-1994)
^UKOVI] MILORAD (^EDOMIR) (-1995)
^UPLJAK BRANKO (KRE[IMIR) (1970-1992)
^URAK DRAGAN (IVICA) (1952-1992)
^URKAD@I] ISMETA
^USTI] BAKIR (AHMED) (1977-1993)
^USTO
HASIB (JUNUZ) (1957-1993)
ZAIM (SALKO) (1952-1992)
^USTOVI]
ZIBA (ADEM) (1946-1995)
BIBA (ALIJA) (1956-1992)
AZIZA (HASAN) (-1992)
HAKIJA (JUSUF) (1940-1995)
ELVIR (NIJAZ) (1968-)
HRUSTEM (VELIJA) (1968-1992)
^U[I] MEHMED (TAHIR) (-1995)
^UTUNA EDIB (EDHEM) (-1992)
^UTURI]
SAIMA (HABIB) (1955-1993)
SAMRA (RIFET) (1988-1993)
^VOR OMER (IBRO) (1938-1992)
]APIN MEHMED (SALIH) (1960-1992)
]ATALOVI] MUAMER (RAMIZ) (19741992)
]ATI]
NURKO (DURMO) (1935-1992)
SAMIR (IBRAHIM) (-1993)
MIRSAD (KASIM) (1953-1993)
MEVZETA (MEHO) (-1995)
NIHADA (MIDHAT) (1977-1993)
HASAN (NEZIR) (1933-1992)
ZARFA (RAMO) (-1992)
HAZIR (SALKO) (1941-1993)
IRNIS (SMAJO) (-1995)
MIRSAD (SULJO) (1967-1992)
SENAD ([E]O) (-1992)
MEHMED (-1992)
]ATO
ALA (-1992)
PA[IJA (1946-1992)
]ATOVI]
RAHIM (]AMIL) (1966-1992)
]AZIM (RED@O) (1945-1993)
ENVER (SALKO) (1937-1992)
MELISA (-1992)
]EBO MUAMER (OSMAN) (1976-1993)
]ELO [A]IR (HASAN) (1940-1992)
]EMALOVI] MUSTAFA (ADIL) (19551995)
]EMAN
ALEN (NURO) (1982-1992)
ALISA (NURO) (1972-1992)
]EMI] JASMIN (RASIM) (1965-1992)
]ENANOVI]
RAMIZA (HAMID) (1940-1995)
HIMZO (IBRO) (-1992)
AVDO (MEHO) (1930-1993)
D@ENAN (SEJDALIJA) (1982-1992)
HALID (SULJO) (1935-1992)

]ERANI]
DRAGOMIR (MIHAIL) (1943-1992)
RADOVAN (RISTO) (1946-1992)
]ERI]
MUNEVERA (SABIT) (1922-1992)
D@EVAD (SALIM) (1946-1992)
]ERIMAGI]
[A]IR (AHMET) (2004-1992)
AMIR (MUHAREM) (1971-)
HUSNIJA (HUSO) (1930-1992)
]ERIMOVI]
MUSTAFA (MUJO) (-1992)
VEDAD ([A]IB) (1971-1992)
]ESAR MIROSLAV (BOGUMIL) (1951-1993)
]ESKO FADILA (FEHIM) (1936-1993)
]IMI] SABRIJA (MAHMUT) (1938-1992)
]IRI] MIDHAT
]ONO OMER (SALKO) (1958-1993)
]ORALI]
ALJO (EMIN) (1938-1993)
AJ[A (HAKIJA) (1949-1992)
]ORI]
AMIR (KASIM) (-1994)
NIKOLA ([]EPAN) (1939-1992)
]OROVI] NA\A (HAMDIJA) (-1992)
]OSI]
RAMIZ (ADEM) (1950-1993)
HASNIJA (ALIJA) (1935-1995)
JASMIN (EKREM) (1974-1992)
RASIM (HAMDO) (1955-1993)
SAKIB (HAMDO) (1957-1992)
NEFA (IBRO) (1955-1995)
SABID (OSMAN) (1958-1992)
ARMIN (RED@O) (1974-1992)
REMZO (RED@O) (1969-1992)
HASIB (SALKO) (1951-1992)
ZLATA (SALKO) (1949-1993)
MILORAD (SPASOJE) (1947-1993)
]OSO
MIRSAD (BAJRO) (1959-1992)
RASIM (RAMIZ) (1959-1992)
]ULIBRK DRAGO (-1994)
]UPRIJA MUJESIRA (RE[O) (1955-1993)
]UR^I] NAFIJA (MUSTAFA) (-1993)
]UREVAC
ADVIJA (HALID) (1946-1992)
HARIS (SALKO) (1966-1992)
ZUMRETA ([EFKIJA) (1955-1995)
]UROVI]
D@ENANA (IZET) (1980-1993)
IBRAHIM (OSMAN) (1960-)
]UTAHIJA HILMO (AVDO) (1969-1992)
]UTUK
FERID (MUJO) (1952-1995)
ADIS (RASIM) (1979-1993)
DACI]
ZENUN (BEKTA[A) (-1994)
TA[O
DADI] @IVOJIN (1957-1992)
DAGHAR [A]IR (FILDUZ) (1957-1992)
DAHI] AVDO (FEHIM) (1958-1994)
DAKI] MILIJA (GOJKO) (-1992)
DANI^I] PAVLE (MILUTIN) (1949-1992)
DAUT IZET (DURAN) (1938-1992)

DAUTBA[I] D@EVAD (SABAHUDIN) (1983-1992)

DAUTBEGOVI] [ERIF (TAHIR) (1954-1992)
DAUTOVI] ESMA (AZEM) (1958-1992)
DEDAD@I] ZIJAD (-1992)
DEDAI] AMIR (1965-1993)
DEDAJI]
SAMIR (ALIJA) (1965-1993)
MENSUD (ISMET) (-1993)
DEDI]
REUF (AHMED) (1949-1994)
NAIL (ARSLAN) (1938-1993)
RASIM (AVDIJA) (1960-1992)
MIDHAT (FAZLIJA) (1959-1992)
SALIH (HUSO) (1961-1992)
SAMIR (ISMAIL) (1972-1993)
NIHAD (ISMET) (1951-1992)
SEID (OMER) (1964-1995)
SULEJMAN (SALIH) (1940-1995)
MIRSAD (SULEJMAN) (1965-1992)
EMIN ([U]RIJA) (1975-1993)
FUAD (TAIB) (1959-1992)
MIRSAD (ZAHID) (1971-1993)
IBRAHIM
SENAN (-1993)
DEDOVI]
MAIDA (ESAD) (1981-1992)
AZEMA (HUSO) (1952-1993)
MIRZA (MEHMED) (1986-1994)
FERID (MUSTAFA) (1962-1993)
NINA (NIK[A) (1981-1992)
D@EMAIL (SALKO) (1969-1992)
NASUF ([ABAN) (1928-1992)

SABINA (ZULFO) (1960-1992)
SADO (1933-1992)
DEDUKI] MEHMED (AHMET) (1929-1992)
DEJI] MILENKO (-1993)
DELALI]
RAMIZA (AVDO) (1954-1993)
MUAMER (IBRO) (1974-1992)
ALMASA (-1992)
DELIBA[I]
EDIN (BE]IR) (1973-1993)
SELMAN (MEHO) (1954-1995)
DELI]
RAGIB (ABID) (1953-1992)
ALIJA (ALIJA) (1965-1992)
ARIJANA (ALIJA) (1986-1992)
ABDULAH (AVDO) (1945-1994)
AMIR (BAJRO) (1969-1995)
EMIR (HAJRUDIN) (1973-1993)
RASIM (HASAN) (1922-1993)
ZULFO (HIMZO) (1935-1992)
MUNEVERA (HUSO) (1965-1992)
ZAJKO (JUSUF) (1951-1993)
DU[AN (LJUBO) (1928-1993)
HAJRO (OSMAN) (1941-1992)
DEMIR (SALIM) (1975-1995)
SMILJA (STOJAN) (1954-1994)
DELIHASANOVI]
SANELA (MUSTAFA) (1977-1993)
NEZIR (1928-1992)
DELILOVI] SALKO (PA[O) (1933-1992)
DELIOMEROVI] ATIF (AHMET) (1936-1992)
DELKI] MURIS (-1992)
DELJANIN NESIJA (D@EMAIL) (1965-1994)
DELJKI] [E]A (HASAN) (-1992)
DELJKOVI] MIRZA (HAMED) (1987-1993)
DEMIR ADIN (IBRO) (1977-1994)
DEMIRD@I] NAZIHA (MAHMUT) (-1992)
DEMIROVI]
KENAN (ADEM) (1974-1992)
MIRSADA (AVDO) (1955-1994)
DEOVI] HAKIJA (ASIM) (1940-1994)
DERETI] BRATISLAV (PETAR) (1949-1992)
DERKOVI] NEBOJ[A (MOJSIJE) (1955-1993)
DERVI[EVI]
HALIL (AHMED) (1946-1993)
BAKIR (D@EMAL) (1973-1992)
JASMIN (ESAD) (1962-1992)
HARIS (HAMID) (1979-1993)
FEHIM (HUSO) (-1993)
RAMIZ (IBRO) (1929-1992)
JASMINKA (OMER) (1974-1992)
KEMO (OMER) (1949-1994)
NERMINA (OMER) (1979-1992)
FEHIMA (OSMAN) (1951-1992)
DIANA (RAMIZ) (1974-1992)
MUHIDIN (RAMO) (1971-1994)
ASIM ([AHIN) (1966-1992)
DERVI[I] NURUDIN (]AMIL) (1955-1995)
DERVI[KADI] OMER (AHMED) (1954-1992)
DEVEROVI] SAFET (IBRAHIM) (1941-1994)
DEVI]
SEID (HASAN) (1946-1992)
HAMID (MEHO) (1938-1992)
ASIF (ME[AN) (1965-1993)
HAJRIJA (NEZIR) (1945-1995)
BESIM (SEID) (1970 -)
RE[AD (SULEJMEN) (1952-1992)
DIBRANI MURIS (BAJRUS) (1951-1992)
DILBEROVI]
SUADA (ATIF) (-1992)
ALMIR (VAHID) (-1994)
DILOVI] HAMID (AHMED) (1959-1992)
DIVJAN
HALIM (MU[AN) (1924-1994)
RAGIB (RAMIZ) (1953-1992)
DIVLJANOVI] ANISA (HIDO) (1984-1995)
DIVOLI] HAMID (AHMET) (1959-1992)
DIVOVI] NERMIN (PA[O) (1987-1994)
DIZDAR
AIDA (EMIR) (-1993)
SULEJMEN (1959-1992)
DIZDAREVI]
JASMIN (AGO) (1969-1993)
HAMZA (AHMET) (1922-1992)
VEIZ (]AZIM) (1939-1992)
MUNIB (EJUB) (1931-1992)
DAMIR (RAMIZ) (1964-1992)
SULEJMAN (SALKO) (1934-1992)
MIDHAT (SEMIZ) (1969-1994)
ZIJO (SULEJMAN) (1974-1992)
EVA (VEJSIL) (1936-1992)
]AZIM (VEJZ) (1939-1992)
DLAKI] MIHRET ([ABAN) (1960-1996)
DLOUHI
DARIO (JOSIP) (-1995)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

@RTVE OPSADE
IVICA (KARLO) (-1995)
DOBRA^A KIMETA (RIFET) (1959-1992)
DOBRAN FRANKO (PETAR) (1941-1992)
DOBRI] HUSEIN (ALIJA) (1945-1992)
DOCKAL ZDRAVKO (ADOLF) (1934-1992)
DODIG JOZO (RAFO) (1937-1992)
DODIK DAMIR (DRAGAN) (1978-1995)
DODOS SLOBODAN (MILAN) (1941-1994)
DOKARA
AZRA (1970-1992)
HAKIJA (HUSO) (-1993)
SALIH (HUSO) (1953-1993)
MUNIRA (ISMET) (1952-1992)
DOMI] MARGARETA (IVAN) (1942-1992)
DOSTI] MLA\EN (GLI[O) (1949-1993)
DO[LI]
ADNAN (HAMDIJA) (1968-1992)
HUSEIN (SULJO) (1938-1993)
DO[LO MILAN (MIROSLAV) (1960-1992)
DOVAD@IJA [EFIK (RA[ID) (1964-1993)
DOZELEN^I] RADOSLAV (FELIKS) (1948-1992)

DRA^E ENISA (MEHMED) (1948-1992)
DRAGANI] DRAGAN (\OR\O) (1960-1992)
DRAGINI]
NAD@IJA (DERVI[) (1925-1994)
VESELJKO (MENUR) (1949-1994)
DRAGOLJ MUJESIRA (-1993)
DRAGOVI] JANJA (1930-1994)
DRAKOVAC
MUNIBA (MUJO) (1961-1993)
ALMA (-1995)
DRAKULI]
STEVO (ILIJA) (1939-1992)
GORAN (MILE) (1959-1992)
MILORAD (NIKOLA) (1962-1992)
RANKO (VLASTIMIR) (1958-1994)
DRAPI] BILJANA (DRAGO) (-1992)
DRA[KI] RADOVAN (OBREN) (1950-1992)
DRA[KOVI]
RADOMIR (MILAN) (1947-1992)
DRAGO (MILO[) (1940-1992)
AN\ELKO (VELJKO) (1959-1992)
NOVAK (VLADO) (1932-1992)
DRECA
SELIM (SALKO) (1958-1992)
NAZA ([A]IR) (1956-1992)
DRINA
EJUB (AHMET) (1961-1992)
NAIM (NAIL) (1960-1992)
NIJAZ (SULEJMAN) (1968-1993)
DRINJAK
AZRA (EDHEM) (1960-1994)
SAMIR (MUSTAFA) (1971-1992)
DRINJAKOVI] SENAD (SALKO) (1976-1993)
DRKI] MENSUD (BEGAN) (1967-1992)
DRMA^ AN\ELKO (IVICA) (1956-1993)
DRNDA
MUNEVERA (BE]IR) (1962-1992)
RAMIZ (RAGIB) (1954-1992)
DRNDALI] ZORAN (ARSEN) (1949-1992)
DRNDO RAMO (HAMID) (1949-1993)
DROPULI] BORI[A (JURE) (1960-1993)
DRUGOVAC
ALIJA (ADEM) (1941-1993)
[EMSA (HUSO) (-1992)
DRVAR \URO (\URO) (-1993)
DU^I]
ZAMO (ABOULJ) (1967-1994)
EDVIN (RA[ID) (1967-1992)
VASVIJA (1924-1992)
DUDI]
ARMIN (BENJAMIN) (-1992)
DU[KO (ZVONKO) (1952-1992)
DUDO
VEHBIJA (ALIJA) (1957-1992)
ADIL (KASIM) (1940-1994)
HASIB (KASIM) (1944-1993)
DUGALI] FATIMA (-1993)
DUGAND@I]
VJEKOSLAV (MIRKO) (1952-1992)
NENAD (ZLATKO) (1969-1993)
DUGONJEVAC MIROSLAV (SLAVKO)
(1946-1992)
DUHOVI] EDIN (SALIH) (1973-1993)
DUILOVI] MIRJANA (MIHAJLO) (1933-1992)
DUJEVI] JOVAN (NIKOLA) (1940-1993)
DUJKOVI] SVJETLANA (ZLATAN) (1983-1992)
DUJMI[I] OLIVERA (VLATKO) (1969-1993)
DUJMOVI]
STELA (ZLATKO) (1961-1992)
MAKSIMIJA (1930-1992)
DUKA VLADIMIR (ILIJA) (1951-1992)
DULALI] HASAN (MEHMED) (1946-1995)
DUMPOR UMICA (MUJO) (1959-1993)

DUPIK SELIMA (SMAJO) (-1992)
DUPOVAC
HASAN (ADEM) (1953-1992)
ESAD (EDHEM) (1959-1992)
SALIH (ESAD) (1941-1992)
EMIR (HUSEIN) (1965-1992)
DINAN (MAHMUT) (1969-1992)
HAJRUDIN (MUHAMED) (1955-1993)
NEZIR (MUHAREM) (1934-1992)
ADNAN (SALIH) (1968-1992)
DURAK FATA (SULJO) (-1992)
DURAKOVI]
SALKO (NAZIFA) (1927-1995)
AMIR ([ERIF) (1960-1992)
DURAN MUJAN (OSMAN) (-1994)
DURANOVI]
MUJO (AGAN) (1964-1995)
MUNIR (RAMIZ) (1962-1995)
DURA[INOVI]MIROSLAV (NEDELJKO) (1959-1992)

DURGUT SELMAN (ASIM) (1926-1992)
DURGUTOVI] FADIL (OMER) (1936-1992)
DURI]
SAMIR (ALIJA) (1968-1992)
SUVAD (ALIJA) (1962-1992)
MEVSUD (ASIM) (1968-)
TARIK (HALIM) (1938-1992)
SUAD (MEHMED) (1968-1994)
OMER (MUHAMED) (1945-1992)
IBRAHIM (NAZIF) (1966-1992)
MARKO (PERO) (1952-1992)
ALIJA (SULJO) (1935-1992)
MIRSADA (1940-1996)
VAHID (1957-1992)
DURMI]
AVDO (FEHIM) (-1992)
HAMDIJA (HAMID) (1956-1992)
RASIM (SALKO) (1934-)
AZEM (-1992)
NAIL (-1992)
DURMI[EVI] NAFIJA (SALKO) (1930-1993)
DURMO
HAJRIJA (ALIJA) (1929-1994)
IRNELA (RAMIZ) (1986-1993)
MUHAMED (SULJO) (1951-1993)
FATIMA (ZAHID) (1944-1994)
EDIB (ZAIM) (1953-1992)
DURONJI] VID (MILE) (1941-1992)
DUVNJAK AZRA (HALIL) (1962-1992)
D@A^I] SVETO (VASILIJE) (1943-1994)
D@AFERAGI]
SEJFO (MEHO) (1927-1993)
SANIDA (RED@O) (1971-1992)
D@AFEROVI]
SENAD (ESAD) (1969-1993)
D@AFER (HAMDIJA) (1954-1993)
ELMIR (HAMDIJA) (1954-1993)
ASIM (MUMIN) (1937-1993)
REFIK (NEZIR) (1948-1994)
BE]O (-1992)
D@AFERSPAHI] ADNAN (JUSO)
D@AFI]
OMER (AHMED) (1975-1994)
NED@AD (DERVI]) (1967-1992)
AHDIN (MEHMED) (1961-1992)
ALIJA (MEHMED) (1965-1992)
ADEM ([A]IR) (1963-1993)
MEHMED (ZAJKO) (1937-1992)
D@AFO
ELVIR (HUSNIJA) (1972-1993)
MURIS (OSMAN) (1960-1993)
SINAN (RASIM) (1951-1992)
D@AKA [EMSO (-1995)
D@AMALIJA ADIL (MU[AN) (1956-1992)
D@AMASTAGI] SAMIR (ASIM) (1970-1994)
D@AMBEGOVI] TOSUM (SMAIL) (1955-1992)
D@ANANOVI]
SAFIJA (AHMET)
ESAD (NUSRET) (1960-1992)
MIDHAT (SULEJMAN) (1940-1995)
SENAD (ZAHID) (1973-1992)
D@ANE[I] VESNA (NIKOLA) (1920-1993)
D@ANI] BEHIJA (AVDO) (1922-1992)
D@ANKI]
AVDO (ALIJA) (1969-1994)
HAMDO (AVDIJA) (1935-1992)
D@ANKO
IBRO (HAJDAR) (1934-1992)
HAD@IRA (HASO) (1951-1995)
AMIR (OSMAN) (1936-1993)
FAHRO (RASIM) (1979-1992)
HASENA (SALIH) (1949-1992)
D@ANKOVI]
MEHO (ALIJA) (1958-1993)
NEZIR

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

D@ANOVI] RIZAH (-1993)
D@APO ALMA (HUSO) (1971-1992)
D@EBO
KEMAL (IBRO) (1938-1994)
GALIB (NUSRET) (1953-1995)
D@E^EVI] ADNAN (VELIJA) (1960-1992)
D@EGOVI] BRANKICA (SLAVKO) (1954-1993)
D@EHVEROVI] HAMDIJA
D@EKI] NUSRET (HAJRIZ) (1965-1993)
D@ELEP^I] HAD@IRA (HALIL) (1948-1992)
D@ELILOVI]
SALKO (PA[O) (-1992)
FARUK (RAMIZ) (1968-1993)
UZEIR (SUNO) (1957-1994)
D@EMAILOVI] MUSTAFA(HAMDO) (1924-1993)
D@EMID@I]
FATIMA (AKIF) (1947-1992)
EMINA (BE]IR) (1970-1992)
MEHO (EMIN) (1943-1992)
KENAN (E[REF) (1977-1993)
ISMET (MEHO) (-1992)
MUFID (MEHO) (1967-1992)
ADEL (MUSTAFA) (1970-1993)
SALKO (RAMIZ) (1954-1992)
D@ENANOVI] HRUSTEM (NEZIR) (19301992)
D@END@O HAMED (\ULO) (-1995)
D@ENE[I] VESNA (-1993)
D@ENETI] SUAD (HIKMET) (1953-1992)
D@EPAR SENIJA (AHMED) (1941-1992)
D@ERKOVI] NEBOJ[A(MOJSIJE) (1955-1993)
D@EVLAN
ALIJA (DERVO) (-1995)
HUSO (HAJDAR) (1926-1993)
VAHIDIN (RAMIZ) (1972-1992)
RAMIZ (1955-1995)
D@IDI]
RASEMA (AVDO)
ADMIR (ISMET) (-1993)
KASIM (MUHAREM) (1953-)
SAFET (OSMAN) (1941-)
OSMAN (RED@O)
D@IHANI]
JASMINA (IZET) (1975-1993)
MEHMEDALIJA (RAMO) (1950-1993)
ADISA (-1993)
D@IKI] ENES (SALEM) (1953-1992)
D@ILIL JASMINA (1976-1993)
D@INDO
MU[AN (ADEM) (-1992)
FIKRET (RIZVO) (1939-1992)
D@INO
VOJIN (MOM^ILO) (1958-1992)
RAMIZ (MUSTAFA) (1944-1992)
D@INOVI] JASMINKA (MUHAMED) (-1995)
D@OKI] ZORAN (MILOVAN) (1956-1993)
D@OLAN
MIJO (BO@O) (1929-1993)
NIKOLA (TADIJA)
D@OMBA
MIRELA (MIRSAD) (1989-1993)
MILOJKA (RAJKO) (-1992)
D@ONLI] MUHAREM (OSMAN) (1925-1992)
D@ONO OMER (SALKO) (1958-1993)
D@OREM
MAGDALENA (BO@O) (1990-1995)
BO@O (MILIVOJ) (1957-1995)
HENA (RISTO) (1965-1995)
D@UDERIJA
ELMEDIN (ASIM) (1973-1992)
MUNIB (AVDO) (1966-1993)
MUNIBA (AVDO) (1956-1994)
ZLATA (HALIL) (-1992)
HUSO (JUSO) (1969-1992)
D@UGUM MEHO (DERVI[) (1959-1993)
D@UGUMOVI] SALIH ([ERIF) (1961-1993)
D@UHO
NEZIRA (AHMET) (1944-1992)
FEHBIJA (EJUB) (1937-1992)
JUSUF (RAMO) (1949-1992)
EKREM ([EVKIJA) (1955-1992)
\AKOVI] BORISLAV (RUDOLF) (1949-1995)
\ANI] SABAHETA (AVDO) (1930-1992)
\ELOVI] FAHRUDIN (-1995)
\EMID@I] FATIMA (AKIF) (-1992)
\IDI] ADNAN
\IP SUVADA (-1992)
\OGO
HALIDA
MURAT (-1993)
\OKI]
MAJA (BRANKO) (1977-1995)
VASILJ (MARA[) (-1992)
\ONKO NEZIR (ADEM) (1941-1992)
\OPA MUJO (IBRO) (1952-1993)
\OR\EVI] MIODRAG (VASILIJE) (1954-1992)

\OZO
UMIJA (ADEM) (1971-1993)
FADIL (ADIL) (1951-1998)
OSMAN (HASAN) (1950-1992)
BELMIN (NERMIN) (-1994)
AHMET (OSMAN) (1953-1992)
EDHEM (SAFET) (1970-1995)
ABIDA (1954-1992)
MINELA (1973-1992)
\UGUMOVI] AZIM (MEHMED) (1922-1992)
\UKANOVI] NENAD (1972-1993)
\UKI]
MARTA (PERI[A) (1939-1993)
RISTO (PERO) (1939-1994)
\ULAN^I] KEMAL (MUSTAFA) (-1992)
\ULI] ZIJAD (ZEHBIJA) (1964-1992)
\ULIMAN
SUVAD (D@EMAL) (1964-1992)
HALIL (JA[AR) (1931-1993)
\UR\EVI]
BEDRIJA (BE]O) (1958-1992)
ZDRAVKO (DU[AN) (1955-1992)
\URICA LJILJANA (PETAR) (1949-1992)
\URI]
MARKO (PERO) (1951-1992)
SULJO
E]O AZEM (1943-1992)
EFENDI]
MEHO (BAJRO) (1950-1993)
AMEL (HAMED) (1977-1992)
ENVER (HAMID) (1942-1994)
MIRSAD (HILMO) (1960-1992)
MUHIBA (MUHAREM) (1946-1993)
MEHMED (SMAIL) (1939-1993)
OSMAN (SMAJO) (1954-1992)
VEHID ([EMSO) (-1992)
EFICA NIHAD (AHMET) (-1995)
EJUBOVI]
BAHRIJA (AVDO) (1952-1992)
ELVIR (FADIL) (1970-1992)
RAGIB (MEHO) (1930-1992)
EKME^I] MURAT (BEGO) (1934-1992)
EL^I]
MEVLIDA (RASIM) (1963-1993)
SAMIRA (RASIM) (1968-1993)
ELEZ SAVO (SAVO) (1935-1992)
ELEZOVI] VEDAD (ALIJA) (1958-1992)
ELPEZ OLIVER (IVICA)
ELJEZI IMER (MASKUTA) (-1993)
EMER[I] KALMAN (JANO[) (1931-1994)
EMINAGI] EDIN (SEJFO) (1966-1992)

EMINOVI] MEHMEDALIJA (PA[AN) (1962-1992)

EMIRHAFIZOVI]
ALISA (HAJRUDIN) (1991-1995)
AMELA (HAJRUDIN) (-1995)
BELMA (HUSEIN) (1958-1995)
RAIF (MUHAMED) (1935-1992)
AMELA (RAIF) (1972-1992)
EMRI] BRANKA (BRANKO) (1961-1993)
EM[O
MEHMED (ALIJA) (1938-1992)
MUHAREM (AVDIJA) (1943-1992)
VEHID (MUHAREM) (1967-1995)
ERLAGI] ENVER (MAHMUT) (1955-1995)
ERNESTI MEDIHA (HUSO) (1954-1993)
ESKIJA SULJO (HAMED) (1965-1992)
EUGEN @ELJKO (-1993)
FAI] [EMSUDIN (MEHO) (1967-1993)
FAKO
HASAN (HALIL) (1920-1994)
ABID (HUSO) (1934-1994)
AHMED (IBRO) (1934-1992)
ASIM (JUNUZ) (1942-1995)
HAMDIJA (ZEJNIL) (1942-1993)
FALATAR D@ENANA (SULEJMAN) (1953-1992)
FATI]
MENSUD (ALIJA) (1964-1992)
OSMAN (MEHO) (1969-1992)
SULEJMAN (MU[AN) (1953-1993)
FAZLAGI]
MIRSAD (ISMET) (1950-1992)
ELDIN (SUAD) (1979-1992)
FAZLI]
AZRA (AHMED) (1968-1993)
D@EMIL (AHMED) (1959-1992)
IBRO (ASIF) (1963-1994)
HASAN (]AMIL) (1944-1992)
IBRAHIM (]AMIL) (1948-1992)
MURUVETA (DERVI[) (1946-1993)
NAJLA (FADIL) (-1995)
AIDA (FIKRET) (1969-1993)
AI[A (HASAN) (1920-1995)
MEHO (HASAN) (1923-1999)
HAMDIJA (HUSO) (1932-1992)
OSMAN (IBRAHIM) (1951-)

27

@RTVE OPSADE
HUSO (IBRO) (1927-1992)
NIJAZ (ISMET) (1964-1995)
EMINA (JUSUF) (1942-1992)
AMIR (MAHMUT) (1964-1992)
SAFET (MEHO) (1953-1992)
HASAN (MUSTAFA) (1945-)
SULJO (MUSTAFA) (1933-1992)
ARIF (OMER) (1959-1992)
[ERIF (OMER) (1958-1992)
ISMET (OSMAN) (1925-1994)
ZIJAD (RASIM) (1952-1992)
SENAD (SALIH) (1968-1992)
MUAMER (SEID) (1977-1993)
AMRUDIN (SENAHID) (1971-1993)
HASIB ([ERIF) (1950-1995)
MUNIRA (UZEIR) (1936-1992)
FAZLINOVI]
[ERIF (AHMED) (-1992)
HAFIZA (MUSTAFA) (1923-1992)
SANEL (SULEJMAN) (1972-1992)
FEHRATBEGOVI] IZET (UZEIR) (-1992)
FEJZAGI] HAZIM (SMAJO) (-1992)
FEJZI]
RASIM (ADEM) (1929-1992)
ELMEDIN (ADIL) (1959-1992)
IBRAHIM (AHMED) (-1992)
RASIM (ARIF) (1963-1993)
FADILA (MUHAREM) (1941-1992)
NIHAD (OSMAN) (1964-1992)
NED@AD (SALIH) (1970-1992)
SENAD (SALIH) (1967-1992)
EDINA (SULJO) (1977-1994)
HUSEIN ([ABAN) (1971-1993)
FEJZOVI] BEHUDIN (MEVLAN) (1956-1992)
FELAH HANKIJA (ALIJA) (1943-1992)
FERHATBEGOVI]
EDIN (MUSTAFA) (1971-1993)
VEJSIL (-1994)
FERHATOVI]
FAHRUDIN (ENES)
MAHIR (HAMDO) (1974-1992)
RU@DIJA (ISO) (1951-1992)
AVDULJ ([E]O) (1960-1992)
FERI]
MUSA (NED@AD) (-1992)
\ULSA ([E]O) (1945-1992)
FERIZ HASNIJA (HASANOVI]) (1960-)
FEROVI] VEDA (-1993)
FE[TI] SAFET (JUSUF) (1967-1992)
FETAHOVI]
ALICA (MUHAMED) (1977-1993)
D@EVDET (MUSTAFA) (1932-1994)
MUHAMED (MUSTAFA) (1935-1994)
FETI] SENAD (ILIJAS) (1970-1992)
FIDAHI] EDHEM (NUMO) (1970-1994)
FIKI] SEAD (HAMDIJA) (1972-1993)
FIKNJA^ AHMED (AHMED) (1954-1992)
FILIPOVI]
@ELJKO (ANTE) (1958-1992)
ZEKIJA (HAMDO) (1938-1992)
IRFAN (1920-1992)
FI[O ARNES (RASIM) (-1993)
FO^AK FARUK (AHMED) (1943-1992)
FO^O
AMRA (FUAD) (1978-1993)
RAMIZ (MEHMED) (1939-1992)
AMELA (MUHAMED) (1978-1992)
AHMED (RAGIB) (1947-1994)
ALIJA (SALIH) (1933-1992)
RABIJA (ZAKIR) (1960-1992)
MAIDA
FRANKOVI]
IVAN (ANTO) (1949-1995)
BRUNO (MARKO)
FRANJI] SLAVKO (JANKO) (1938-1995)
FRA[TO SEJAD (MEHO) (1986-1995)
FRIEDRICH ADOLF (ALBERT) (1950-1994)
FRLJAK IBRAHIM ([EFKO) (1963-1992)
FUKA RAMIZ (-1992)
FUKS DEJAN (SRETEN) (-1993)
GACKI] MENSUR (ALIJA) (1948-1993)
GA^AN HAZIM (]AMIL) (-1993)
GA^ANOVI]
MUJO (ABID) (1930-1992)
MUFID (ASIM) (1968-1992)
OMER (BAJRO) (1938-1992)
MUHAMED (EMINA) (-1993)
ALIJA (MEHO) (1950-1993)
VAHID (MUHAMED) (1942-1992)
SMAJO (RAMO) (1940-1992)
FATIMA (SMAJL) (1935-1992)
HUSEIN ([AHIN)
ZULEJHA (-1993)
GA]O FADIL (ADEM) (1930-1995)
GAD@O
JASMINA (]AZIM) (1969-1992)

28

MU[AN (IBRAHIM) (-1992)
AMIR
GAGULA
ESMA (HUSO) (1958-1993)
AVDO (MEHO) (1935-1992)
GAJEVI] SAMIR (BAJRO) (1969-1992)
GAJOVI] RATOMIR (ILIJA) (1941-1992)
GALI]
ANTONIJA (PETAR) (1928-1992)
MILAN (PETAR) (1931-1992)
GALIJA[EVI]
HUSEIN (MEHMED) (1935-1992)
BENJAMIN (MUHAMED) (1975-1992)
GALOVI] JOSIP (1932-1992)
GANI]
IBRAHIM (BE]IR) (1969-1994)
SALEM (HASAN) (-1992)
BEHIJA ([A]IR) (1924-)
GANIJA ISMO (MUSTAFA) (1957-1992)
GANOVI]
MAIDA (MUSTAFA) (-1994)
ISMET (TAHIR)
GARBO
[EFIK (RED@O) (1938-1993)
RIJAD (ZIJAD) (1979-1995)
GARI^ DANO (-1992)
GA[ANOVI] MILAN (TOMO) (1966-1992)
GA[I BESIM (HA[IM) (1941-1992)
GAVRANKAPETANOVI]
MARSELA (SAFET) (1954-1993)
[EMSUDIN (-1992)
GAVRANOVI] LENKA (ANTO) (-1992)
GAVRI]
MLA\EN (BOGDAN) (-1992)
SVJETLANA (MIRKO) (1947-1993)
GAVRILOVI] MILENKO (MILADIN)(1934-1992)
GAZI] ARMA (1969-1992)
GDJE[ICKI ANA (-1992)
GEC HAJRO (JUSO) (-1995)
GED@O IRFAN (SULJO) (1963-1992)
GED@O-LEN MUHAREM (-1992)
GEGAJ D@EVAD (AHMET) (1995-1992)
GEGI]
EKREM (ILIJAS) (1943-1992)
RAMIZ (ZAJKO) (1935-1992)
GEGOLAJ RAIFA (FAIK) (1944-1993)
GEKO
DAMIR (D@EVAD) (1972-1994)
ELMA (1991-1993)
GENJAC HIDAJET (ASIM) (1961-1994)
GERGELJ BALA@ (JANO[) (1966-1994)
GERIN
NED@AD (HUSO) (1979-1993)
D@EVAD (-1992)
GEROVI] D@EMAL
GE@O
SEJDO (OMER) (1926-1992)
HALIL (OSMAN) (1949-1992)
MUHAREM (SEJDO) (1958-1992)
GILI] MIRZIJA (HUSO) (1953-1993)
GLAMO^ VAHID (SALKO) (1955-1992)
GLASI] OMER (]AMIL) (1950-1992)
GLAVAN ANA (IGOR) (1957-1993)
GLAVA[ VEDRAN (1989-1992)
GLAVOTA IVICA (IVAN) (1951-1993)
GLE\A PETAR (MIRKO) (1920-1992)
GLU[AC AMKO ([AIN)
GLU[^I] ENVER (MEHMED) (1967-1992)
GLJIVA
SEAD (ALIJA) (1962-1992)
SEJO (JUSUF) (1967-1992)
HASAN (MEHMED) (1967-1992)
SEFER (MEHO) (1931-1992)
GMER[I] KALMAN (JANO[)
GODINJAK
RASIM (MUJO) (1929-1993)
ALIJA ([EMSO) (1953-1993)
GOGALA JOSIP (1941-1992)
GOGALIJA RASIM (TAHIR) (1938-1992)
GOJAK
MULAZ (BILAL) (1969-1992)
HARIS (MUMIN) (1970-1992)
RAMIZA (MURAT) (1950-1993)
SABAHUDIN (MUSLIJA) (1980-1993)
BILAL (NUKO) (1940-1992)
MULE (NUKO) (1953-1992)
SAFET (NUKO) (1948-1992)
NAZIFA (1955-1995)
GOJKOVI]
RADOMIR (GOJKO) (1951-1992)
OLIVERA (RADOVAN) (1928-1992)
PREDRAG (1971-1992)
GOJO TAHIR
GOLI] EDIN (RA[ID) (1971-1995)
GOLO SMAJO (-1992)

GOLO[
KASIM (]AMIL) (1956-1992)
AZRA (HUSEIN) (1946-1992)
]AMIL (OSMAN) (1923-1993)
D@EMIL (SMAJO) (1942-1992)
GOLUBI]
FAHID (ALIJA) (1975-1995)
MILAN (MILETA) (1967-1994)
MEMSUDIN (RAMIZ) (1975-1993)
GOLUBOVI]
VLAJKO (\OR\E) (1970-1992)
JOVO (MLADEN) (1936-1992)
GOLU@A NEVENKA (MATE) (1936-1992)
GOND@O MEHMED (JUSUF) (1947-1993)
GOR^EVI] NUSRETA (NUSRET) (1983-1993)
GOR^EVI] NUMAN
GORU[ANIN
SEAD (JUSUF) (1930-1992)
BISERA (MURAT) (1939-1992)
GOTAL
KATARINA (JOSIP) (1944-1992)
IVAN (LADISLAV) (1975-1992)
GOVEDARICA
SLAVOJKA (DU[AN) (1937-1993)
MILENKO (KOJO) (1956-1992)
RADOSLAV (NIKOLA) (1938-1992)
GRABOVICA
ADEM (ADEM) (1941-1993)
IRMA (FIKRET) (1982-1993)
OSMAN (NUMO) (1951-1993)
ISMET (SALKO) (1941-1994)
GRADA[^EVI] SMAIL (HILMIJA) (1920-1992)
GRAHOVAC
RADOVAN (RISTO) (1942-1993)
RADE (SPASOJE) (1931-1994)
GRANILO SUBHA (ASIM) (1946-1993)
GRANOV ADNAN (JUSUF) (1946-1992)
GRANULO HAMDO (HAJDER) (1941-1992)
GRANZOV JOVANKA (LUKA) (-1993)
GRBA ISO (RA[ID) (1957-1992)
GRBO
MUNIBA (MEHO) (1959-1994)
ADMIR (REFIK) (1978-1992)
KADIR (SUNO) (1955-1993)
GRCI] MIRSAD (IBRAHIM) (1949-1992)
GREBO
RASIM (AVDO) (1921-1992)
MUHAREM (-1994)
GREBOVI] ZORAN (IZET) (1969-1992)
GREDI]
ATIF (IZET) (1969-1992)
IZET (ZAHIR) (1941-1992)
GRGI]
ANTO (DANKO) (1947-1993)
SLAVKO (ILIJA) (1948-1992)
PERO (NIKO) (1924-1992)
MARIJA (PERO) (1944-1992)
VLADIMIR (RODOLF) (1961-1992)
GROZDANI]
ADMIR (BAJRO) (1976-1992)
AIDA (FAHRUDIN) (1981-1992)
GROZDANOVI] SEMKA (-1993)
GRUBOR SIMEUN (NIKOLA) (1935-1992)
GRU^EVI] SENAD (RAMIZ) (1961-1992)
GRUDA AMELA (RED@O) (1975-1992)
GRUHONJI] NED@AD (JAKUB) (1934-1992)
GRUNI] ZORA (-1992)
GUBEROVI] MARIO (PAVAO) (1971-1995)
GUGI] SABINA (AZEM) (1977-1995)
GUNI] FATIMA (SAFET) (1948-1993)
GU[I]
MUJO (HUSO) (1927-1994)
NERMIN (MUJO) (1971-1992)
GU[MIROVI] FAHRUDIN (RED@O) (1946-1992)
GU[O
JASMIN (ABID) (1982-1993)
SAID (ALIJA) (1951-1993)
MUSTAFA (HASIB) (1951-)
CECILIJA (MIJO) (1928-1992)
HASIBA (MUJO) (1948-1993)
ABID (SULJO) (1954-1993)
SELIM ([A]IR) (1964-1992)
GVOZDEN LUCA (STIPO) (1930-1995)
GVOZDENOVI] URO[ (NIKOLA) (1926-1992)
GVOZDI] RADOSAV (PERO) (1974-1994)
GVO@\AR
SUVADA (AVDO) (1951-1992)
ELDIN (NIJAZ) (1983-1992)
HABEN[US VLADKO (SLAVKO) (1941-1992)
HABIBIJA ABDULAH (SALKO) (1955-1992)
HABIBOVI]
AMIR (ABID) (1955-1992)
ZEJNA (1928-1992)

HABOTA MEJRA (-1992)
HABUL
HASAN (DERVI[) (1947-1992)
ALEN (IZET) (1986-1992)
HA]IMOVI] HIMZO (1967-1993)
HADROVI]
NEDIR (ESAD) (1955-1993)
HAD@IRA (HAJRUDIN) (1941-1992)
FATIMA (HAMID) (-1992)
BAJAZIT (ILIJAS) (1940-1992)
EMINA (NEZIR) (-1992)
REFIK (SULEJMAN) (1929-1993)
HAD@AJLI] ALMEID (MUSTAFA) (1969-1992)
HAD@ALI]
SENAD (MEHMED) (1959-1995)
TARIK (MIRSAD) (1971-1992)
SAMIR (-1992)
HAD@IABDI]
HUSO (HUSO) (1952-1995)
EDIN (MUHAMED) (1985-1992)
TENZILA (NAIM) (1960-1992)
SAMIR (VAHID) (1967-1992)
NED@AD (-1994)
HAD@IAHMETOVI]
AVDO (HASAN) (1972-1995)
SUVAD (HUSEIN) (1949-1992)
SULEJMAN (MEHO) (1963-1993)
ENES (MULO) (1940-1993)
FAZILA (-1993)
RAGIB (-1993)
HAD@IAHMI] SALKO
HAD@IBAJRI] NED@AD (SALKO) (1953-1994)
HAD@I]
VEHBIJA (ALIJA) (1967-1992)
ADNAN (AMIR) (-1995)
AI[A (BEGO) (1956-1992)
SAFET (]AMIL) (1954-1992)
NAZILA (HASAN) (1939-1993)
ENDIAD (JUSUF) (1953-1992)
HASIB (KASIM) (1942-1993)
MILICA (MATE) (1932-1993)
FAIDA (MEHO) (1937-1992)
HABIBA (OMER) (1939-1992)
SAIMA (OMER) (1941-1992)
RA[ID (SULEJMEN) (1931-1992)
ISMET (1931-1993)

HAD@IDEDI] NED@AD (MEHMEDALIJA) (1963-1992)

HAD@IHALILOVI]
ENISA (HASAN) (-1992)
D@EMAL
HAD@IHASANOVI]
ADNAN (MUHAMED) (1962-1992)
JELICA ([PIRO) (1946-1992)
HAD@IJAHI] MUAMER (ALIJA) (1957-1992)
HAD@IJUSUFOVI] ELMA (MIDHAT) (1988-1994)

HAD@IKADUNI] NADA (IBRAHIM) (1922-1992)
HAD@IMAHMUTOVI]VEDAT (MUSTAFA) (1926-1992)

HAD@IMEHI] ERMIN (ESAD) (-1993)
HAD@IMURATOVI]
ADIL (AVDO) (1933-1994)
ELVIR (MUSTAFA) (-1993)
HAD@IOMEROVI]
FADILA (ALIJA) (1920-1992)
HABIBA (MEHMED) (-1993)
SENIJA (-1992)

HAD@IOSMANOVI] HA[A (OSMAN) (1929-1992)

HAD@ISELIMOVI] ZIJAD (VEJSIL) (-1992)
HAD@O ELMEDIN (AKIF) (1973-1995)
HAD@OVI]
HARIS (ALIJA) (-1992
ISMET (SALKO) (1955-1992)
[ERIF (SMAJO) (1931-1995)
SMAIL ([ABAN) (1959-1992)
SAFET ([EFKO) (1967-1993)
HAMED (1962-1992)
SULEJMAN (-1992)
ZDRAVKO (1964-1992)
HA\AJLI] HIDAJET (HILMO) (1967-1992)
HAFISKADI] EMIR (UZEIR) (1954-1992)
HAJDAR ZASALA (1934-1992)
HAJDAREVI] ALTIJANA (BAJRO) (1977-1993)
HAJDAREVI]
OMER (KASIM) (1936-)
OKICA (OMER) (1958-)
OMER (OMER) (1958-1994)
RAGIB (REFIK) (1969-1995)
RED@O ([EMSO)
ESAD (-1992)
HAJDARHOD@I] ESAD (SABIT) (1944-1992)
HAJDERBA[I] MEHO (MUSTAFA) (1933-1993)

HAJDI] SUAD (-1993)
HAJDINI
SALIH (JUNUZ) (1940-1992)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

@RTVE OPSADE
[A]IR (MIFRAT) (1936-1994)
HAJRI]
EMIL (EJUB) (1952-1993)
EDINA
HAJRO EDIN (ADEM) (1970-1995)
HAJVAZ IBRAHIM (IBRO) (1928-1995)
HAKALOVI] HAMDO (^AMIL) (1959-1993)
HALABA NED@AD (JUSO) (1968-1995)
HALA^
IBRAHIM (ARIF) (1932-1992)
ISMET (FAIK) (-1993)
HALILBA[I] BAKIR (HAMDO) (1951-1992)
HALILOVI]
SUBHIJA (ALIF) (1961-1995)
MUSTAFA (ALIJA) (1948-1992)
FERID (BAJRAM) (1948-1994)
HASAN (BE[IR) (1960-1993)
ALMA (EKREM) (1972-1992)
NAZIF (EMIN) (1955-1994)
OSMAN (HALIL) (1924-1995)
IZETA (ISMET) (1965-1993)
MEDIHA (ISMET) (1955-1993)
D@EMILA (MEHO) (1928-1993)
SAUDIN (MUSTAFA) (1973-1993)
SMAJO (MU[AN) (1933-1992)
SALIH (NAZIF) (1947-1992)
ZEJNIL (RAMO) (1942-1992)
\ULAGA (RASIM) (1962-1992)
SULEJMAN (RED@EP) (1931-1992)
FUAD (REFIK) (1966-1993)
RED@O (SALIH) (1977-1992)
ZLATA (SALIM) (1972-1993)
ISMET (SALKO) (1965-1994)
AZMIR (VAHID) (1968-1992)
ENAD (-1994)
HALVAD@IJA ZAHID (D@EMAIL) (1952-1992)
HALJAN AVDO (NEZIR) (1965-1992)
HAMALUKI] HAJRUDIN (VEJSIL) (1949-1992)

HAMBELI] RED@EP (HILMO) (1955-1995)
HAMIDI RAMADAN (ALIJA) (1926-1992)
HAMIDOVI] AMRA (MUHAMED) (1956-1992)
HAM[I] ESAD (MUHAMED) (1944-1993)
HAMZA RAZIJA ([A]IR) (1950-1992)
HAMZABEGOVI] EKREM ([ABAN) (1981-1992)

HAMZI]
]AMIL (AHMED) (1940-1992)
]AMIL (AVDIJA) (-1993)
SALEM (]AMIL) (1962-1993)
BEHUDIN (HALIL) (1969-1992)
SADIJA (MAHMUT) (1969-1995)
MIRSAD (MURAT) (-1995)
ZEHRID (SABID) (1962-1995)
VAHIDA (SALIH) (1946-1992)
MURAT (SULEJMAN) (1933-1992)
DINO (VEJSIL) (1959-1992)
ABID (ZEJNIL) (1960-1993)
HAMZOVSKI ZIJAD (ADEM) (1965-1992)
HAND@I]
RAMIZ (AKIF) (1964-1992)
AHMED (AVDO) (1930-1992)
EDIN (IFET) (1973-1992)
FERID (ISMET) (-1992
LIDO (ISMET) (-1992)
HASAN (MAHMUD) (1956-1994)
IBRAHIM (MEHO) (1962-1992)
MUSTAFA (MUSTAFA) (1956-1994)
ISMAT (SALKO) (1933-1992)
D@EMAL (-1992)
HANI]
FARUK (FERID) (1945-1993)
AZRA (FIKRET) (1946-1993)
RASIM (MURAT) (1970-1994)
RIFAT (RAMIZ) (1947-1993)
HANJALI]
ZIJAD (AHMET) (1962-1993)
MIDHAT (ISMET) (1973-1992)
REUF (MEHMED) (1931-1992)
OMER (SULEJMAN) (1932-1992)
HARBA NADAN (BAKIR) (1978-1995)
HARBA[ RASIM (OMER) (1973-1993)
HARBINJA FADIL
HARDAGA FATIMA (MUJO) (1941-1992)
HASANAGI]
\ULBEG (MEHMED) (-1992)
MIRSAD (MEHMED) (1974-1992)
HASANBEGOVI]
AVDO (ALIJA) (1930-1992)
AMIR (AVDIJA) (1955-1993)
IBRO (AVDO) (1941-1992)
ALMA (FUAD) (1980-1993)
ELVEDIN (NEZIR) (1978-1995)
MUSTAFA (-1992)
HASAN^EVI]
SUAD (JUSUF) (1973-1993)
SENAD (MEHMED) (1968-1994)

HASANDEDI] INDIRA (ENVER) (1957-1993)
HASANDI] REFIK (HUSO) (1965-1993)
HASANI
NED@AD (RED@EP) (1963-1992)
NAD@IJA (SADIK) (1982-1993)
HASANOVI]
MUHAMED (ALIJA) (1939-1995)
HAMED (ARIF) (1955-1993)
NUSRETA (BAJRO) (1956-1992)
NEVZETA (BE]IR) (1966-1992)
SELIM (BEGO) (1950-1992)
SEJDA (DERVI[) (1945-1995)
HAMO (HAMID) (1929-1992)
TEUFIK (MAHMUT) (1973-1992)
MEDIJA (MUHAMED) (-1995)
SAKIB (MUHAMED) (-1995)
OSMAN (MUJO) (1950-1992)
D@ENAD (OMER) (-1993)
MELDIJANA (OSMAN) (1973-1992)
HIMZO (RAMO) (1936-1992)
RAHIMA (RA[ID) (1935-1992)
RASEMA (SALIH) (1951-1994)
[EFIK (SEDIK) (1958-1993)
AMIR (SULEJMAN) (1951-1994)
JUSUF ([U]RO) (1971-1992)
AVDO (ZAJKO) (1967-1993)
EMINA (-1992)
GALIBA (-1995)

HASANSPAHI] FAHRUDIN (AHMO) (1978-1994)

HASE^I]
EJUB (ASIM) (1961-1992)
FADIL (MEHO) (1953-1992)
MUNIR (MEHO) (1955-1992)
ZAHID (MUJO) (1947-1992)
RAGIB (SALIH) (1932-1992)
SAKIB (SULJO) (1954-1992)
HASETA
SEMIR (EDIN) (1989-1993)
ALIJA (MEHO) (1933-1992)
HASI^I]
MUHAREM (HASIB) (1952-1992)
NIHAD ([EMSO) (1976-1995)
HASI]
KEMAL (MEHMED) (1974-1994)
MUHIDIN (MUJO) (1974-1995)
RAMIZ (ZAHID) (1966-1994)
HASIDA ZEBA (NEZIR) (-1992)
HASKI] HAMIDA (IBRAN) (1965-1993)
HASKOVI]
REMZA (HASAN) (1960-1992)
SAMIR (SALKO) (1972-1992)
ZAHID (SMAJO) (1935-1992)
SANELA (-1992)
HASOVI] ISMET (HASAN) (1932-1993)
HASTOR MUHIDIN (HAMZA) (1960-1992)
HA[IMBEGOVI] JUSUF (HALIL) (1934-1995)
HATIBOVI]
FIKRET (FARUK) (1973-)
TAIB (HASAN) (1949-1993)
HATI] SLAVENKO (RE[AD) (1974-1992)
HAVERI] RU@DIJA (RIZO) (1936-1992)
HAZROLAJ SADIK (SADRIJA) (1935-1992)
HEBIB
MUSA (OMER) (-1992
BAJRA (-1992)
HEBIBOVI]
ALIJA (]AMIL) (1969-1994)
IBRO (MEHO) (1952-1992)
SUZANA (OSMAN) (1961-1992)
OSMAN (SALKO) (1920-1994)
HE]IMOVI]
SEAD (ESAD) (1967-1992)
ELMEDIN (FADIL) (1955-1992)
HE]O
MEHMED (ADEM)
[EFIKA (EDHEM) (1960-1993)
AZEM (HAKO) (1943-1992)
IBRAHIM (JUSUF) (1968-1995)
AMINA (RAGIB) (-1993)
HEKI]
IBRAHIM (FERID) (1969-1992)
SENAD (-1994)
HELA] OMER (VEJSIL) (1933-1992)
HELEG MIRSAD (ISLAM) (1970-1992)
HELJA ZIJAD (RASIM) (1963-1992)
HELJO RAZIJA (HAMDIJA) (1940-1992)
HERAK NAZIF (KASIM) (1952-1992)
HERCEGLIJA NED@IB (ALJO) (1930-1992)
HERENDA
SEDIN (NED@IB) (1970-1994)
ELMA (NIJAZ) (1974-1995)
HERI]
ALJO (ALIJA) (1961-1992)
IBRAHIM (FERID) (1969-1992)
EMID (RASIM) (1970-1993)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

HETO FERID (OSMAN) (-1992)
HIBI] SEMIR (SEID) (1974-1995)
HIDI]
SAMIR (IBRAHIM) (1969-1993)
MENSUD (MUSTAFA) (1953-1992)
ISMET ([ERIF) (1955-1993)
HIDO AHMED (-1992)
HINI] MARIJA (JOSIP) (1949-1993)
HODO ZAJKO (RA[ID) (1941-1992)
HOD@I]
ELVEDIN (ABDULAH) (1974-1992)
HIMZO (ABDULAH) (1957-1992)
SEJDALIJA (ADEM) (1969-1993)
HILMO (ADIL) (1944-1992)
ZAHID (AHMED) (1940-1993)
JASMINA (AHMO) (1963-1995)
JASMINA (ALIJA) (1976-1993)
SULJO (ALIJA) (1947-1996)
FERIDA (ASIM) (1967-1992)
MIRSAD (ASIM) (1984-1992)
NURAGA (ATIF) (1956-1993)
AMEL (BAJRO) (1979-1995)
AVDIJA (BAJRO) (1965-1993)
SAFET (]AMIL) (1954-1992)
SULEJMAN (DERVO) (1945-1993)
MERSIJA (DURAN) (1926-1992)
[ABAN (EDHEM) (1965-1993)
EDIN (ESAD) (1969-1992)
FATIMA (HALIL) (1947-1993)
MIRZAH (HAMID) (1961-1993)
ADNAN (HARIS) (1980-1992)
MIRZA (HARIS) (1981-1992)
HANIFA (HASIB) (1926-1993)
ADNAN (HILMO) (1978-1993)
SABIRA (HILMO) (1942-1993)
MEVLA (HUSNIJA) (1958-1992)
RAMIZ (IBRO) (1938-1992)
KASIM (IM[IR) (1928-1993)
ZAJKO (KAIM) (1954-1996)
OSMAN (KASIM) (1960-1993)
NED@AD (KEMAL) (1981-1992)
MIRZA (MEHMED) (1974-1993)
NIJAZ (MEHO) (1966-1993)
SABAHUDIN (MEHO) (1971-1993)
EDIN (MUJO) (1972-1992)
OMER (MUJO) (-1992)
ALIJA (MURAT) (1920-1992)
KASIM (NUHAN) (1939-1995)
ABID (OMER) (1948-1993)
AJDIN (OMER) (-1993)
EMINA (OMER) (1963-1992)
HUSNIJA (OMER) (1960-1995)
AZMIR (OSMAN) (1968-1992)
IBRO (OSMAN) (1946-1995)
MURAT (RAGIB) (1930-1994)
REUF (RAIF) (1960-1992)
SAMIR (RAIF) (1970-1994)
PA[A (RAMO) (-1992)
ADNAN (RA[ID) (1961-1995)
NURUDIN (REFIK)
HASO (SALIH) (1941-1993)
NADIDA (SALIH) (1925-1993)
SEJAD (SALIH) (1967-)
ELVIR (SULJO) (1975-1992)
VASVIJA (SULJO) (1924-1992)
SAFET ([ABAN) (1969-1992)
SAMIR ([ABAN) (1975-1993)
ZAHID ([ABAN) (1966-1993)
MASIJA ([EMSO) (1949-1992)
AHMED (TAHIR) (1931-1993)
BINASA (UZEIR) (-1992)
AHMED (VEJSIL) (1921-1992)
DAMIR (VEJSIL) (1972-1992)
RA[ID (ZAJKO) (1929-1992)
EMIR (ZUHDIJA) (1976-1995)
HANIFA (1930-1995)
NEJMA
NURIF (1952-1992)
HOLD ZLATKO (1949-1992)
HOLUJI] [ERIF (RAMO) (1957-1992)
HOLJAN
OMER (OSMAN) (-1993)
ADMIR (RAMIZ) (1979-1992)
HONDO
HATID@A (AHMET) (1929-1992)
SALKO (ZULFO) (1938-1992)
HORMAN
AVDO (HUREM) (1954-)
HALID (IBRAHIM) (1974-1993)
SALIH (MEHMED) (1929-1992)
OMER (MUHAREM) (1949-1993)
FADIL (OMER) (1957-1995)
SANELA (OMER) (1981-1993)
SABAHUDIN (RAHIM) (1966-1993)
HANKA (SMAJO) (1959-1993)
MUHAMED (VEJSIL) (1950-)

HORVAT IVAN (-1992)
HO[I]
MEJRA (AHMET) (1946-1993)
]AMIL (SULAJMAN) (1958-1992)
ZEJNIL ([E^O) (1937-1994)
HO[O MUNEVERA (NAZIF) (1951-1992)
HOTA AMIRA ([ABAN) (1980-1993)
HOTI SEMIR (ENVER) (1981-1993)
HOTI] FUAD
HOZO HAJRUDIN (MUSTAFA) (1965-1995)
HRAPOVI] ASIM ([EFKIJA) (1929-1993)
HRBA^EK SLAVKO (IVAN) (1929-1992)
HRBENI] SALEM (RU[ID) (1944-1993)
HRBINI] HALID (MUHAMED) (-1995)
HRELJA
VEJSIL (MURAT) (1964-1993)
MAHIRA (RE[AD) (1979-1992)
HRGI]
MIROSLAV (IVAN) (1930-1992)
MIRA (JOSIP) (1932-1992)
MIDHAT (RED@O) (1967-1992)
SUAD (RED@O) (1961-1992)
HRKALI] SEAD (-1992)
HRKALOVI]
RIFET (JUSUF) (1936-1993)
ALMA (-1994)
HRNJICA MIRALEM (ASIM) (1968-1992)
HRNJI^I] SMAIL (IBRO) (1954-1992)
HRNJI]
FAHRIJA (AHMED) (1943-)
MIDHAT (AHMED) (1932-1992)
OSMAN (ALIJA) (1934-1992)
HASAN (AVDO) (1933-1992)
D@EVAD (MEHMED) (1937-1992)
ENES (MIDHAT) (1959-1992)
FAIK (NED@IB) (1973-1995)
HROMI] MUHAREM (1929-1992)
HROMO
HAMDO (SULJO) (1946-1992)
MURAT (-1992)
HR[UM MILIVOJE (TODOR) (1940-1992)
HRUSTANOVI]
OSMAN (MEHMED) (1939-1992)
[ERIFA (MEMO) (1941-)
SAMIR (OSMAN) (1966-)
HRUSTEMOVI]
EDIN (GALIB) (1971-1993)
HAMED (HAMID) (1954-1993)
BEKIR (LUTVIJA) (1960-1992)
HRUSTI] FIKRET (D@EMIL) (1965-1995)
HRVA^I]
BEHKA (ALIJA) (1954-1992)
AVDIJA (SALKO) (1954-1993)
HRVAT
HAMDO (MU[AN) (1929-1993)
KASIM (MU[AN) (1928-1992)
HRVI]
EMSAD (EDHEM) (-1995)
SADMIR (GALIB) (1976-1995)
HUBIJAR
MEDIHA (HASIB) (1974-1992)
RASIM (RAMIZ) (1969-1993)
BEGIJA (SULJO) (-1992)
HANA (SULJO) (1926-1994)
HUJDUR FERIHA (1949-1992)
HUJI]
MEHMEDALIJA (ABID) (1954-1992)
MUHAREM (DURMO) (1964-1993)
RAMIZ (DURMO) (1952-1992)
IZET (ISMET) (1974-1992)
BAJRO (MEHO) (-1994)
RABIJA (MUJO) (1952-1994)
ELVEDIN (MUSTAFA) (1971-1995)
HUKARA VEZIRA (\EMIL) (1961-1993)
HUMA^KI] SENAD (AHMET) (1971-1992)
HUREM MUHAREM (HASIB) (-1992)
HURI]
NURA (AHMET) (1929-1992)
RIFET (AZEM) (1948-1992)
HURKO ALIJA (SULEJMAN) (-1994)
HURTI]
MUSTAFA (HAJRUDIN) (1962-)
KASIM (MUJO) (1970-1993)
SALIH ([ERIF) (1968-1993)
HUSALI] KEMAL (SEJFO) (1951-1993)
HUSANOVI]
HIMZO (AVDO) (1952-1994)
AJNIJA (BAJRO) (1928-1992)
HAJRUDIN (IBRAHIM) (1940-1992)
SABAHA (KADIR) (1942-1992)
MIRSAD (MUJO) (1976-1993)
MIRZA (MUJO) (1979-1992)
HUSEINBEGOVI] [EVALA (MUJO) (1932-1994)

HUSEINI ARSIN (BAJRAM) (1972-1993)
HUSEINOVI]
ISMETA (AHMED) (1951-1993)

29

@RTVE OPSADE
EMIRA (EMIN) (1969-1993)
\EMKA (HAJRO) (1965-1992)
MIRSAD (SALKO) (1959-1992)
REFIK (SALKO) (1955-1993)
HANKA (-1992)
HUSEINSPAHI] SADIK (EMIN) (1973-1995)
HUSEJNOVI]
RAGIB (]AMIL) (1967-1993)
EDIN (MUTAFA) (-1992)
HUSI]
HAMO (BEGO) (1965-1992)
NAZIF (HAJDAR) (1933-1992)
DRAGINJA (HAMID) (1930-1992)
[EFKO (HASAN) (1938-1992)
JASMIN (HUSNIJA) (1972-1992)
SALIH (MUJO) (1930-1994)
REMZIJA (RED@O) (1968-1992)
EDIS (1970-1992)
HAJRO (-1992)
MED@ID (1935-1993)
RAMIZA (-1993)
HUSKI]
MURVET (ASIM) (1939-1992)
KASIM (HASIB) (1932-1993)
RE[ID (MUJO) (1969-)
IBRAHIM (OMER) (1985-1993)
NIJAZ (RAMIZ) (1962-1995)
MIRSAD (UZEIR) (1955-1992)
HUSOVI] IZET (RASIM) (-1992)
HUSREM RAMO (DAUT) (1958-1992)
HU[I] ALAGA (AHMET) (1969-)
IBI[EVI]
EDINA (HALIL) (1971-1994)
D@EMAL (SMAIL) (1934-1992)
IBRAHIMAGI]
ADNAN (FERHAD) (1979-1995)
[U]RIJA (HALIM) (1928-1992)
SAMIR (OMER) (1983-1992)
NUSRET ([U]O) (1957-1992)
IBRAHIMI
NEVRUZ (D@EMAL) (1972-1992)
SAFET (ZUL]UFI) (1967-1992)
IBRAHIMOVI] AMELA (JUSUF) (1969-1992)
IBRAHIMPA[I]
MUJO (ALIJA) (1920-1994)
DANKO (MESUD) (1958-1993)
IBRICA ENES (OSMAN) (-1995)
IBROVI] ZEKRIJA (LATO) (1961-1995)
IBRULJ MIRSADA (REFIK) (1953-1994)
I^AGI] DRAGO (RADIVOJE) (1934-1992)
IDRIZOVI] DERVI[A (AVDO) (-1992
IGNJI] NENAD (MILOJKO) (1950-1992)
ILI] IVO (STIPE) (1968-1992)
ILJAZI ARIF (SEIDI) (1987-1992)
IMAMOVI]
ALIJA (]AMIL) (1941-1993)
HAJRIJA (DERVI[) (-1992)
MIRZA (FADIL) (1951-1992)
ESAD (FEHIM) (1934-1993)
ANEL (HAMID) (1989-1994)
EDHEM (IBRAHIM) (1971-1992)
PA[O (IBRO) (1940-1993)
SAFIJA (IM[IR) (1927-1992)
MEL^A (KASIM) (1947-1995)
MENSUR (MUSTAFA) (-1995)
ZLATAN (RASIM) (1954-1993)
SAFET (SABIT) (1925-1992)
ATIF (SAKIB) (1970-1993)
MIRZA (SENAD) (1988-1993)
MUAMER (SULJO) (1969-1995)
IRMA (SUVAD) (1988-1993)
BISERA (TAIB) (1965-1993)
IMANI] MUSTAFA (ALIJA) (-1994)
IM[IREVI] MUSTAFA (SMAIL) (1951-1992)
IPOVI] IZET (HALIL) (1961-1992)
ISAKOVI]
FIKRETA (HAMDO) (-1994)
MIRSAD (MEHO) (1958-1992)
ISANOVI] AI[A (ZAJKO) (1935-1993)
ISI]
MEHMED (ATIF) (1945-1992)
[ABAN (EMIN) (1932-1992)
ATIF (HAJRUDIN) (1972-1992)
ISMET (SEID) (1946-1992)
FEDHIJA (VEJSIL) (-1992)
ISLAMBA[I] RAMIZ (MURAT) (1937-1992)
ISLAMOVI]
TAIB (ATIF) (1948-1995)
ELEONORA (DIMITAR) (1953-1992)
NERMIN (SABIT) (1969-1992)
ISMAIL MEDIJA (MUHAREM) (-1992)
ISMAILI EDIN (ISMAIL) (1954-1992)
ISMAJLOVSKI KERIM (ISMAIL)
ISMI]
ENVER (SALKO) (1951-1992)

30

FEJZO (SALKO) (1947-1992)
ADMIRA (ZIJAH) (1968-1993)
ISOVI]
MENSUD (KASIM) (1948-1992)
SEAD (NAZIF) (1949-1994)
FERIDA (OMER) (1951-1993)
ISTREFI RAHIM ([ERIF) (1952-1992)
I[ERI] SELMA (SULEJMAN) (1961-1992)
IVANDI] MATO (JOZO) (1935-1992)
IVANI] SILVIO (1972-1992)
IVANKOVI] SENAD (ZIJO) (1969-1995)
IVANOVI] IVO (ANTUN) (1927-1994)
IVANU[ @ELIMIR (STJEPAN) (1950-1992)
IVAZOVI]
D@EVADA (D@EMAL) (1982-1993)
SEDIN (HAMDIJA) (1976-1993)
IVKOVI] MILAN (MARKO) (1950-1992)
IZMIRLIJA D@EVAD (ABDULAH) (1929-1992)
JABU^AR
ABDULAH (AHMED) (1945-1992)
AVDO (AHMED) (1944-1992)
MUSTAFA (AVDO) (1926-1994)
BOSA (MANE) (1940-1994)
JAHI]
EJUB (ASIF) (1969-1992)
SELVER (BAJRO) (1969-1992)
RAZA (HALIL) (1942-1993)
ZAIM (HALIL) (1961-1993)
MENSUR (KASIM) (1964-1995)
TAHIR (MAHMUT) (1938-1992)
OSMAN (MUJO) (1922-1992)
ISMET (MUSTAFA) (1948-1992)
MUHAREM (RAGIB) (-1992)
ASMIR (SADIK) (1981-1992)
LEJLA (SAFET) (1978-1993)
OMER (SALKO) (1940-1993)
JAKI] DAMIR (ANTO) (1942-1992)
JAKUBLI] ELVEDIN (JAKUB) (1966-1993)
JAKUPOVI]
D@EMAIL (D@EMAIL) (1965-1993)
ELMA (MEMSUD) (1991-1993)
JAMAK
AVDO (IBRAHIM) (1952-1992)
HASAN (RA[ID) (1939-1993)
JAMAKOSMANOVI]
IBRAHIM (MEHMED) (-1994)
MUHAMED (MEHMED) (1930-1995)
DINO (SULEJMAN) (1971-1993)
JAMAKOVI]
NIJAZ (ESAD) (1974-1994)
ALIJA (OSMAN) (1932-1993)
SABIT (RA[ID) (-1992)
JANKOVI]
SLAVICA (DRAGO) (1956-1992)
JAGODA (\OR\O) (1949-1992)
DINKO (RADOVAN) (1951-1992)
NIKOLA (-1993)
JANJI]
DRAGOSLAV (BRANKO) (1951-1992)
STJEPAN (JOZO) (1945-1992)
LJILJANA (ZORAN) (1983-1995)
JANJO[ FERID (ALIJA) (1948-1995)
JAPALAK
ZIJO (ALIJA) (1960-1993)
NUSRET (BAJRO) (1961-1992)
SEJDA (MU[O) (1947-1992)
DERVI[ (OMER) (1963-1992)
JARI] \OR\E (OSTOJA) (-1992)
JASAK [IMUN (-1992)
JASIKA ADIL (EDHEM) (1952-1996)
JASMIN BALOVI] (AGAN) (1969-1992)
JA[AR MUNEVERA (HAJDAR) (1960-1992)
JA[AREVI]
RAMIZ (ALIJA)
ABDULAH (AVDIJA) (1945-1995)
RASIM (BE]IR) (1933-1992)
]AMILA (]AMIL) (1957-1992)
MENSUDA (FERID) (1981-1995)
ISMET (HUSO) (1971-1992)
[A]IR (OSMAN) (-1993)
BAHRUDIN ([EFKO) (1966-1993)
HAJRUDIN (1955-1993)
SANAD (1966-1992)
JAUZOVI] RAZIJA (FIKRET) (1953-1994)
JAVORA[ MUHAREM (RU[ID) (1970-1992)
JAVOROVAC FATA (JUSUF) (1949-1993)
JAZVIN
FATIMA (MUJO) (-1993)
HAMO (SMAJO) (1953-1993)
RAMO (ZAHIR) (1952-1992)
JA@I]
NIHAD (D@AFER) (1963-1994)
RASEMA (RASIM) (1935-1994)
JEJNA
FERIDA (1953-1993)
HASO (-1995)

JEKALOVI] MIRSAD (MUJO) (1958-1995)
JELA^A \OR\E (PETAR) (1927-1992)
JELA^I]
EDIN (FEHIM) (-1992)
FEHIM (MURAT) (-1992
SIDIKA (-1995)
JELE^KOVI] EMIN ([ERIF) (1939-1992)
JELE[KOVI]
NIHAD (HIMZO) (1967-1995)
ABDULAH ([ERIF) (1943-1992)
JELI^I]
STAKA (BO[KO) (-1993
GORAN (JURE) (1971-1993)
\URO (TRIVO) (1929-1992)
JELI] ANICA (1939-1994)
JELOVAC
ISMET (MEHO) (1969-1992)
ILHAM (SELIM) (1973-1993)
JERKOVI]
JADRANKO (VELIMIR) (1953-1992)
IGOR (VLADIMIR) (1975-1994)
BORIS (ZLATKO) (1975-1992)
ZVONIMIR (1948-1993)
JEVTOVI] SPASENIJA (1932-1992)
JE@
SULJO (IBRAN) (-1994)
ENVERA (1955-1995)
JOJI] MILENKO (MLADEN) (1957-1993)
JOKI] VIDA (-1993)
JOKSIMOVI] ZDRAVKA (PA[KO) (1931-1992)
JOLDO HAMID (IBRO) (1938-1993)
JORDAMOVI] FARUK (SMAJO) (-1993)
JOSIPOVI]
GORAN (STANOJE) (1981-1992)
STANOJE (1951-1992)
JO[I] SVETOZAR (MILO[)
JO[ILO BOGDAN (1942-1992)
JOVANOVI]
DARIJAN (MIODRAG) (1989-1993)
MILORAD (RADOVAN) (1932-1993)
LJUBI[A (VIDOJE) (1938-1992)
DU[KO (VOJISLAV) (1954-1999)
VLADIMIR (1936-1992)
JOVI^I]
DRAGAN (DU[AN) (1950-1993)
ZORAN (JOVICA) (1946-1992)
NOVKA (MILO[) (1941-1992)
SLOBODAN (STEVO) (-1993
VLASTA (VILLHELMO) (1924-1993)
JOVI]
RADOVAN (MILI]) (1937-1992)
MLADEN (-1992)
JOVOVI] LJUBO (NIKOLA) (1950-1992)
JUDENI] ALEKSANDAR (IVAN) (1935-1992)
JUGOVI] JOVICA (NE\O) (1925-1992)
JUHI]
MIRZA (MUJO) (1985-1996)
FATIMA (SELIM) (1936-1993)
JUKAN ALMIR ([EFIK) (1971-1995)
JUKI]
ZIJAD (HAMDIJA) (1958-1992)
JOSIP (IVICA) (1961-1992)
VIDA (MARKO) (1928-1993)
BAHRUDIN (OMER) (1934-1992)
JERONIM (VID) (1943-1993)
JURE (-1992)
JUNUZI DRITA (RASIM) (1965-1993)
JUNUZOVI]
ASIM (DURMO) (1927-1992)
SADIJA (IBRAHIM) (1938-1992)
JURANAC HAMDIJA (MUJO) (1925-1993)
JURENI] DANIJEL (JEROLIM) (1983-1994)
JURI] NENAD (VLADO) (1956-1993)
JURI[I]
ANTON (ANTE) (1951-1992)
MARKO (MARKO) (-1992
JUSI]
ADVIJA (HAMID) (1927-1992)
DRAGIJA (KOSO) (-1992)
JUSOVI] SABRIJA (BEGO) (1938-1993)
JUSUFOVI] HAJRUDIN (REFIK) (1962-1995)
JUSUPOVI] SUNIJA (MUJO) (1960-1992)
JU[I] ADEM (JUSO) (1959-1992)
KABA[ ZAHID (EMIN) (1931-1995)
KACI EMIN (-1992)
KA^AR
SEAD (HAKIJA) (1973-1992)
FAIK (HRUSTEM) (1948-1992)
[A]IRA (-1992)
KADI]
SENAD (]AMIL) (1965-1993)
AVDO (HALIL) (1969-1992)
EMIN (HUREM) (1938-1995)
FIKRET (MUSTAFA) (1963-1993)
IZET (MUSTAFA) (1925-1995)
RAMIZA (OMER) (-1993)

D@EMAL (OSMAN) (1950-1995)
RA[ID (RAMIZ) (1938-1995)
RED@O (-1992)
KADIJEVI] DRAGAN (LJUBO) (1950-1992)
KADRAGI] TAHIR (AHMED) (1948-1993)
KADRIBA[I] [EKIB (JUSUF) (1941-1992)
KADRI]
RASIM (ALIJA) (-1993)
EDIN (AVDO) (1973-1993)
MUJO (EDHEM) (1956-1995)
MUNIB (EDHEM) (1966-1994)
ALMIR (E[REF) (1975-1993)
RAIF (FAHRUDIN) (1952-1993)
ZIJAD (FEHIM) (1960-1992)
AVDIJA (HUSEIN) (1931-1992)
FIKRET (ISMET) (1972-1993)
ISMAR (ISMET) (1977-1992)
ZAHID (ISMET) (1945-1993)
SKENDER (JAZO) (1957-1993)
HANKA (KALJANAC) (1930-1993)
ADMIR (KASIM) (1971-1993)
MUGDIM (MUHAMED) (1946-1992)
SELVEDIN (NEZIR) (1972-1995)
FADILA (OSMAN) (1949-1992)
MUNEZEHA (RAMIZ) (1955-1994)
SAFET (RAMO) (1935-1993)
ZEJNIL (SALIH) (1962-1993)
HASAN (SULJO) (1945-1993)
ZIJAD (SULJO) (1961-1993)
SALEM ([E]O) (1963-1992)
DIJANA ([EMSO) (1984-1993)
IZET (ZAHID) (1974-1993)
MURATKA (ZAHIR) (1966-1993)
KADRIJA AZEM (NEBIH) (1944-1992)
KADRIJU RAMADANI
KADROVI]
D@EVAD (AHMED) (1933-1992)
[U]RO (AMIR) (1934-1992)
KADU[I]
HANKA (LATIF) (1971-1993)
RAGIB (-1995)
KAFED@I] NEDIM (SALKO) (1959-1992)
KAHRICA VEZIR (AVDO) (1935-1992)
KAHRI] JASMIN (FADIL) (1970-1992)
KAHRIMAN
JAKUB (ALIJA) (1960-1992)
FAHRUDIN (AVDO) (1972-1992)
RED@IB (AVDO) (1962-1992)
FAHRUDIN (HAMO) (-1994)
JASMIN (OSMAN) (-1994)
HATID@A (PIJO) (1932-1992)
ALIJA (RAMIZ) (1959-1994)
HARIS (ISMET) (1971-1992)
AMIR (MIDHAT) (1972-1992)

KAHRIMANOVI] KASIM (MUHAREM) (1951-1993)

KAHVI]
OSMAN (ALIJA) (1924-1992)
ZULEJHA (MU[AN) (1942-1992)
KAIM MURAT (MALIN) (1934-1993)
KAJAN MUNIBA (SULEJMAN) (1931-1992)
KAJANIJA
JASMINA (ALIJA) (1966-1993)
ENISA (D@EMAL) (1964-1993)
KAJEVI] RED@EP (AVDIJA) (1929-1992)
KAJMOVI] MALKA (ALIJA) (-1993)
KALAMUJI] HASIJA (FADIL) (1958-1995)
KALASHAK ABDULAH (HASAN) (1963-1992)
KALAUZOVI] HAJRUDIN (HASAN) (1966-1993)

KALEMI[
HA[IM (MUSTAFA) (1962-1993)
RASIM
KALETA SULEJMAN (RASIM) (1924-1992)
KALI] ISMET (IBRAHIM) (1956-1992)
KALIMAN
HUSEIN (IBRAHIM) (1959-1992)
SABAHUDIN (KEMAL) (1970-)
NAFA (RAMIZ) (1938-1992)
KALKAN
EJUB (NURIJA) (1935-1992)
D@EMO (UZEIR) (1961-1995)
KALTAK
JASMINA (ENES) (1960-1992)
ISMET (HUSO) (1965-1993)
NIJAZ (HUSO) (-1994)
ALDINA (ISMET) (1987-1993)
REFIK (RED@O) (-1994)
KALJA^A
EDINA (ALIJA) (1941-1992)
ARIF (ATIF) (1947-1992)
KALJANAC
RAMIZ (SEJFO) (1937-1992)
EMIR ([EMSO) (1979-1992)
SEAD (ZAJKO) (1934-1995)
KALJO
HAMDO (AVDO) (1932-1992)
HA[A (MUSTAFA) (1931-1992)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

@RTVE OPSADE
KAMBER RASEMA (EDHEM) (1936-1992)
KAMEN^ANIN MUSTAFA (EMIN) (-1992)
KAMENICA
MEHMED (HILMO) (1959-1993)
SULEJMAN (-1992)
KAMENJAKOVI] HASAN (AHMET) (1966-1993)

KAMENJA[ ASIF (MEHMED) (1952-1992)
KAMERI] BEDRUDIN (OSMAN) (1935-1993)
KANAZIR SAVO (1946-1993)
KANDER RAMIZ (SALKO) (1953-1992)
KANDI] BRANKO (1926-1992)
KAND@ER
HAKIJA (SALKO) (1960-1992)
RAMIZ (SALKO) (1953-1992)
KAND@IJA[ MIDHAT (ASIM) (1948-1993)
KANLI] MUNIBA (NAZIF) (1958-1992)
KAPETANOVI]
ENVER (AHMET) (1942-1992)
TARIK (ENES) (1970-1992)
SAMRA (FAIK) (1976-1992)
SEAD (MAHMUT) (1938-1992)
RIZAH (MEHMED) (1934-1994)
KAPI^IJA
RAHMO (ALIJA) (1938-1994)
MUHAMED (RAHMO) (1975-1992)
KAPID@IJA MU[A (MU[AN) (1929-1992)
KAPISAZOVI] REFIK ([A]IR) (1959-1992)
KAPO
SAHID (FAID) (1981-1994)
[A]IR (FEHIM) (1953-1993)
DERVI[A (RAMO) (1945-1992)
BEKTO (-1993)
KAPUR HASAN (AHMO) (-1994)
KAPUSTA TANJA (PAVLE) (1930-1992)
KARABDI] HASNIJA (OSMAN) (1959-1994)
KARA^I]
ELVIR (HAJRO) (1976-1993)
SALKO (JUSO) (1962-1992)
BRUNO (PETAR) (1960-1992)
ABID (SALKO) (1940-1995)
SALIH (SEJID) (1936-1992)
PETAR (TADIJA) (-1992)
KARAD@A ESAD (FENDO) (1958-1993)
KARAHASANOVI]
DRAGANA (DRAGOLJUB) (1960-1992)
KARAHMET MENSUD (MUSTAFA) (1973-1992)

KARAHOD@I] ZLATAN (ALIJA) (1957-1992)
KARAICA EMINA (SENAD) (1984-1992)
KARAJ^I] MUSTAFA (MUJO) (1952-)
KARALI] RUSMIR (TAIB) (1946-1995)
KARAMAN RAMO (ZARIF) (1966-1993)
KARAMEHMEDOVI]
D@ONI (EJUB) (1966-1992)
ERIK (EJUB) (1972-1992)
NERMINA (HAMDIJA) (1952-1995)
KARAMOVI] RABIJA (AHMET) (1937-1994)
KARAMUSTAFI]
AZEM (ABAZ) (1960-1992)
EMINA (HAMDO) (1979-1992)
KARANOVI] SLOBODAN (NIKOLA) (1943-1993)

KARASALIHOVI]
EDHEM (AHMET) (1943-1995)
SELVEDIN (ASIM) (1966-1993)
KARAVDI]
ZAHIR (D@EMAIL) (1958-1992)
RASIM (HUSO) (1936-1992)
FERID (MEHMED) (1965-1992)
MEHMED (SMAJO) (1931-1992)
ASIM (UZEIR) (1940-1992)
KARE[IN EDVARD (PETAR) (1944-1993)
KARIA[EVI] MUJO (MEHO) (1950-1992)
KARI]
HA[IM (ADEM) (1939-1993)
KASIM (ADIL) (1937-1992)
ZAHIR (AVDO) (1959-1993)
HALID (DEDO) (1933-1992)
VEHBIJA (HAJRO) (1948-1993)
DUDIJA (HALIL) (1935-1994)
FEHIM (HASAN) (1934-1992)
[ABAN (HUSO) (1932-1994)
HALIS (KASIM) (1967-1992)
[EMSUDIN (MEHMED) (1973-1992)
SAMIR (NEZIR)
REFIJA (OMER) (1925-1993)
MENEZEHA (1947-1993)
KARID@I] RAMIZA (MUSI]) (1931-1992)
KARIN FRANJO (MIJO) (-1994)
KARI[IK ALMEDIN (MUSTAFA) (1976-1993)
KARKAZ ZDRAVKO (DU[AN) (1952-1992)
KARLOVI]
@ELIMIR (FRANJO) (1943-1992)
NINO (VLADO) (1972-1992)
KARMEN KONDA (ALTAS) (1960-1992)

KAROVI]
HAMDO (ALIJA) (-1992)
NERMINA (D@EMAL) (1960-1992)
RAMO (HASAN) (1949-1992)
SABINA (ISLAM) (1979-1993)
ALIJA (SELIM) (1942-1992)
ARIJANA (SMAIL) (1984-1993)
KAR[I] FADILA (MUJO) (1930-1993)
KASAPOVI]
ADNAN (AHMED) (1978-1993)
BEKTO (MU[AN) (-1995)
KASELJ
LJILJANA (1946-1992)
IVICA (-1992)
KASTRAT SMAIL (AVDO) (1943-1995)
KASUMOVI]
MIRSAD (ABDULRAHMAN) (1950-1992)
RA[ID (MEHO) (1939-1992)
KA[MO IBRAHIM (MAHMUT) (1967-1992)
KATALINA MILAN (MIRKO) (1935-1994)
KATALINSKI
@ELJKO (JOSIP) (1940-1992)
AN\A (MATO) (1941-1992)
KATANA
MEHO (AGAN) (1930-1993)
MUJO (ALIJA) (1958-1992)
NASIHA (FADIL) (1973-1993)
JASMIN (HALIL) (1974-1993)
HALIL (HAMID) (1947-1995)
JUSUF (HASAN) (1931-1993)
RAZIJA (1938-1993)
EJUB (-1992)
KATKI] HAZIM (KASIM) (1973-1994)
KATLAK ISMET (HUSO) (-1993)
KAVAZI]
HAJRIJA (ISMET) (1944-1992)
NEZIR (UZEIR) (1963-1992)
KAVAZOVI]
INDIRA (ASIM) (1963-1992)
SAMIR (HIMZO) (1973-1992)
MIRSADA (OMER) (-1992)
HIMZO (SALKO) (1953-1992)
KAZAFER KEVRO (NURIJA) (1960-1993)
KAZAZ
MUHAMED (ALIJA) (1938-1993)
SENIJA (MUSTAFA) (1942-1993)
KAZI] RIFET (JUSO) (1962-1992)
KE^O
RASIM (AHMED) (1962-1995)
SALEM (BAJRO) (1941-1992)
HIKMET (RAMIZ) (1964-1992)
LAHUDIN (ZILKO) (1971-1995)
KEDERA EDVIN (ENVER) (-1993)
KEHI] IMER (HASIB) (1963-1995)
KEKETOVI] KEMAL (OSMAN) (1944-1992)
KEKI]
FATIMA (HAJRUDIN) (-1992)
ELDIN (SALKO) (1980-1992)
KELEMI[ HA[IM (MUSTAFA) (1962-1993)
KERANOVI] ILIJA (VIDOJE) (-1995)
KERI]
MUHIDIN (-1993)
NURKO (-1993)
KERLA
IM[IR (IBRO) (1930-1992)
AMIR (MURAT) (1981-1993)
SABRIJA ([ABAN) (1964-1992)
KEROVI] MENSUDIJA (1947-1995)
KE[AN ADEM (IBRO) (-1993)
KE[ELJ IVICA (ANTO) (1947-1992)
KE[KI] SABAHUDIN ([ABAN) (1967-1992)
KE[KO HA[A (HALIL) (1951-1993)
KEV^IJA ELMEDIN (NUSRET) (1960-1993)
KEVELJ
[EFKO (HASAN) (1950-1992)
ZEJNA (IBRO) (1922-1992)
KEZI] SLAVEN (KRUNO) (1946-1992)

KLEMPI] SEJO (MEHMED) (1975-1993)
KLEPI] MIRZA (ASIM) (1978-1992)
KLEPO RAMIZ (SALKO) (1924-1992)
KLICO EMIR (EMIN) (1921-1995)
KLIMOVI] MILO[ (PETAR) (1959-1992)
KLIN^EVI] SAFET (RAMO) (1960-1993)
KLINO RAMIZA (JUSUF) (1935-1992)
KLIPO IDRIZ (SULEJMAN) (1937-1993)
KLIS ]AMIL (REMZO) (1962-1993)
KLOPUH BE[IR (MUJO) (1922-1992)
KLJAHO FUAD (AVDO) (1940-1994)
KLJAKO ADNAN (AVDO) (1964-1994)
KLJU^O HARIS (MUJAGA) (1975-1992)
KLJUNO
MEHMED (MU[AN) (1940-1993)
SEJMAN (MU[AN) (1932-1993)
SALEM (SEJMEN) (1975-1995)
KNEHTL
VINKA (DRAGUTIN) (1932-1993)
[TEFAN (JO@E) (-1995)
KNE@EVI]
MARIJA (BRANKO) (1957-1994)
DRAGOLJUB (ILIJA) (1953-1992)
MARICA (IVO) (1923-1992)
VANDA (MIHAILO) (1962-1992)
@ELIMIR (MIROSLAV) (1955-1992)
BO[KO (RATKO) (-1992)
KOBILI] SEVLIJA (OSMAN) (1947-1995)
KOBILJAK
MENSUR (AHMED) (1954-1994)
IZET (AVDO) (1929-1993)
ALEMA (-1992)
KO^A JAKUP (HALKO) (1963-1992)
KO^OVI] \OKO (MARKO) (1929-1995)
KODRI]
OSMAN (BE]IR) (1950-1992)
SUADA (LUTVO) (1950-1992)
KOHNI] JASMIN (FADIL) (1975-1992)
KOJI]
NIJAZ (SABO) (1959-1992)
BAJAR (ZUHDIJA) (1963-1993)
KEMAL (1960-)
KOKOR FAJA (ALIJA) (1966-1992)
KOKOT VOJISLAV (MITAR) (1943-1992)
KOLAR
RAMIZ (DERVI[) (1959-1992)
MUSTAFA (IBRAHIM) (1959-1995)
ABID (MEHMED) (1949-1992)
MEHMED (MUHAMED) (1930-1992)
LEJLA (MUSTAFA) (1975-1992)
BEHKA (SMAIL) (1953-1993)
EMIN ([E^O) (1936-1994)
RED@AD ([ERIF) (1969-1992)
AVDO
KOLD@O
MERISA (ABDULAH) (1977-1993)
AZEM (MUSTAFA) (1944-1992)
EDIB (SALEM) (1956-1992)
KOLENDA RAMIZ (RAMO) (1951-1992)
KOLENOVI] MURAT (ZAJKO) (1961-1993)
KOLOVRAT IVICA (IVAN) (1927-1992)
KOLJA IBRAHIM (ALIJA) (1933-1992)
KOLJENOVI] JAKUB (IBRO) (1940-1993)
KOMARICA
SULEJMAN (ADEM) (1935-1993)
JUGOSLAV (VEJSIL) (1934-1995)
KOMA[IN MEDO
KOMILIJA RAMIZ (1936-1993)
KOMINLIJA
FERDUS (JUSO) (1941-1992)
JASMINA (NED@IB) (1966-1993)
KOMLJENAC KATICA (MATO) (1937-1994)
KOM[I] DANICA (MARIJAN) (1941-1992)
KONAK KOSIGIN (LATIF) (1967-1993)
KONAKOVI]
SEAD (IM[IR) (1961-1993)
SAMIJA (MEHO) (1949-1992)

KEZUNOVI] BRANISLAV (JOVAN) (1921-1993)
KHALID-MOAHMED SHIHAB (KHALID) (1968-1992)

KONDA[ ALADIN (ABDULAHMAN) (1964-1992)

KIFI] MUHAMED (IBRAHIM) (1934-1992)
KILI] OMER (RAMO) (1934-1992)
KIRLI] AJDIN (FEJSAL) (1977-1993)
KISI] SIMO (1948-)
KISO FIKRET (\ULKO) (1946-1993)
KI[I] ZAHID (MU[AN) (1948-1992)
KLA^AR
MUNEVERA (]AZIM) (1958-1992)
HAM[O (\ULAN) (1945-1995)
MLADEN-MLA\O (JEFTO) (1937-1994)
FATIMA (MEHMED) (1957-1994)
KLADANJ^I] MURAT (AGAN) (-1993)
KLAPUH BE[IR (MUJO) (1922-)
KLARI]
BO@O (DU[AN) (1920-1992)
ISMET (OSMAN) (1936-1995)
AN\A (1925-1992)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

KONDI] GORDANA (DU[KO) (1962-1992)
KOPRIVICA GORAN (MARINKO) (1964-1992)
KORA]
FERIDA (ASIM) (1923-1993)
JOVICA (DRAGO) (-1993)
NIHAD (OMER) (1977-1994)
ISO (TAHIR) (1956-1992)
DARKO (VOJISLAV) (1952-1992)
KORADI] SEAD
KORAD@I] MUHAMED (MEHMED) (1929-1992)

KORDI] SABAHETA (IBRAHIM) (1943-1992)
KOR\I] MARJAN (-1993)
KORI]
SALIH (ABID) (1931-1993)
ADEM (SULJO) (1922-1992)
KORISTOVI]
[ERIF (IBRAHIM) (1943-1992)
NAD@IJA (MUSAJA) (1955-1992)

KORJENI]
ALMA (ALIJA) (1972-1993)
[ABAN (UZEIR) (1964-1993)
HARIS (-1993)
KORMAN GALIBA (]AMIL) (1970-1995)
KORO
ZILKO (BAJRO) (1937-1992)
FATIMA (IBRAHIM) (1938-1992)
KOS
ALMAS (BEGO) (1954-1992)
MARA
KOSANOVI] GOJKO (NIKOLA) (1927-1992)
KOSO
ZAHIDA (ALIJA) (1949-1993)
ISMET (MEHMED) (1969-1994)
MEDIN (MEHMED) (1962-1993)
AHMED (MUSTAFA) (1924-1994)
[EHRIJAR (MUSTAFA) (1927-1994)
AZIZ (RAMIZ) (1968-1995)
KOSORI] NEBOJ[A (VELJKO) (1955-1992)
KOSOVAC
KASIM (RAHMO) (1932-1993)
SEMIR (SABAHUDIN) (1986-1992)
AZIZ ([EHO) (1956-1993)
NIJAZ ([EHO) (1960-1993)
KOSTI] MILINKO (MILORAD) (1935-1993)
KOSTOVI] RATKO (JOVAN) (1941-1992)
KO[ARAC JOVO (DRAGOJE) (1964-1992)
KO[AVI] ZLATKO (PETAR) (1936-1993)
KO[TREBA RASIM ([ABAN) (1948-1992)
KOVA^
RAMIZ (D@AFO) (1962-1992)
UMIJA (MAHMUT) (-1992)
SELIMA (SULEJMAN) (1953-1994)
LJUBICA (VUKOLA) (1940-1992)
KOVA^EVI]
NURKO (AGAN) (-1992)
EDIN (ALIJA) (1969-1992)
HAMIDA (ALIJA) (1938-1992)
ALMIR (AVDO) (1971-1992)
MIRALEM (AVDO) (1969-1992)
SEDIN (DERVI[) (1973-1994)
NADIJA (DERVO) (1949-1992)
VERA (\OR\O) (1948-1993)
MIRZA (ESAD) (1979-1995)
HAMZA (HALIL) (-1992)
MUJO (HALIL) (1948-1993)
BE]IR (HASAN) (-1995)
PETAR (LAZO) (1950-1993)
ZAMIR (MEHMED) (1971-1992)
ZIJAD (MEHMED) (1964-1992)
NIKODIJE (MILORAD) (1940-1992)
RADE (MILOVAN) (1924-1992)
ALIJA (MUJO) (-1992)
@ELJKO (NENAD) (1966-1992)
ADIL (SULEJMAN) (1954-1992)
D@ENAD (SULEJMAN) (1963-1992)
REMZA (SULJO) (-1992)
DRA[KO (VIDAK) (1936-1992)
MILENKO (VOJIN) (1967-1992)
AVDO (-1992)
ZORAN
KOVAL VLADIMIR (ALEKSANDAR)(1931-1994)
KOV^I] SUAD (-1993)
KOZICA
SAFET (AZIZ) (1965-1992)
ALMA (LUTVO) (1961-1992)
KOZINA ANTE (-1992)
KOZOMARA
ZORAN (ILIJA) (1973-1992)
DRAGAN (MILAN) (1953-1992)
KO@AR MUZAFER (RAMO) (1966-1993)
KO@LJAK
ISMIR (MUSTAFA) (1979-1993)
MUSTAFA (RAGIB) (1955-1992)
AVDIJA (-1992)
KRAJ^IN
NAIL (BEGO) (1955-1994)
ISMET (NAIL) (1978-1994)
KRAJI[NIK
^EDO (BO[KO) (1954-1992)
MUSTAFA (1931-1992)
KRALJEK MIRJANA (JURAJ) (1926-1992)
KRAMAR TONKA (-1993)
KRASNI]
MAHIDA (HAMDO) (1962-1992)
RABIJA (SALKO) (1957-1992)
KRASNI]I
GANI (]AMIL) (1944-1993)
ALMIR (HAMDIJA) (1981-1993)
SADRIJA (RUSTEM) (1946-1992)
OSMAN ([ABAN) (-1995)
KRA[I] FERID (SALKO) (1946-1992)
KRBE[EVI] NUSRET (NUSRET) (1960-1993)
KRECO DEJAN (PREDRAG) (1959-1993)
KRE^O MIRSAD (HALID) (1954-1995)

31

@RTVE OPSADE
KREHI]
ENES (FEHIM) (1949-1992)
ATIFA (HAMZA) (1944-1992)
KRE[I]
MANUELA (MILJENKO) (1961-1992)
MILJENKO (NIKOLA) (1929-1992)
MELITA (TADIJA) (1937-1992)
KRE[O DRAGAN (JURE) (1956-1992)
KRE[TALICA SENAD (-1994)
KRIJE[TALICA ENISA (1977-1992)
KRILA[EVI] HASO (NAIL) (1953-1992)
KRISTI] VIKTORIJA (-1993)
KRI@ANOVI] VLADO (-1992)
KRI@I] NIKOLA (PETAR) (-1992)
KRKALI] SEAD (MEHMEDALIJA) (1963-1992)
KRKELJA DERVI[ (OSMAN) (1940-1993)
KRLU^ HAMED (MEHO) (1940-1993)
KRSIKAPA AN\A (MILO[) (1924-1992)
KRSTI] BRANKO (VLADIMIR) (-1995)
KR[O
ALIJA (AHMET) (-1993)
ISMET (AVDO) (1950-1992)
RASIM (AVDO) (1950-1992)
FUAD (EDHEM) (-1994)
SENAD (EJUB) (1969-1992)
SELIMA (RAGIB) (1957-1993)
NURKO (SULEJMAN) (1968-1993)
KRUPALIJA
EMIN (DERVO) (1958-1992)
MUJO (HAMDO) (1963-1993)
SADO (IBRAHIM) (1972-1992)
ZULFO (SMAJO) (1967-1993)
KRU[^ICA
MEVLA (ARIF) (1938-1995)
SEHIJA (ASIM) (1950-1992)
SALKO (SULEJMAN) (1970-1993)
KRU[KO HALIL (HALIL) (1972-1993)
KRVAVAC
ELVIR (AHMED) (1971-1992)
AVDIJA (HALID) (1939-1992)
KR@ILO ADNAN (FERID) (-1995)
KUBUR NERMIN (MUJO) (1982-)
KUBURA SAFIJA (-1992)
KU^ARA MIROSLAV (ANTO) (1954-1992)
KU^EVI] [EFKO (FUAD) (1950-1992)
KU^INAR
EDIN (SALEM) (1965-1992)
ZINETA (ZAJKO) (1978-1992)
KU^UK
AIDA (FAHRUDIN) (1986-1992)
VEJSIL (SALIH) (1953-1992)
KU^UKALI] ALIJA (MIDHAT) (1937-1992)
KUHINJA NAMIK (IZET) (1980-1993)
KUJAN TARIK (HASAN) (1961-1994)
KUJOVI]
AHMET (IDRIZ) (1957-1994)
FADIL (1966-1993)
KUJUND@I]
INDIRA (JUSUF) (1986-1992)
HASIJA (MURAT) (1925-1992)
RIZVAN (MURIS) (1982-1992)
DELVETA (ZIJO) (1952-1992)
KUKA
HAD@O (FERHAT) (1931-1993)
BEHIJA (JUSUF) (1958-1993)
KUKI] MUHAMED (MUJO) (1948-1995)
KUKULJAC NELMIRA (HAMED) (1976-1993)
KUKURUZ IBRAHIM (MUNIB) (1944-1992)
KULA[EVI] MUSTAFA (ATIF) (1972-1992)
KULA[IN E[REF (ASIM) (1952-1993)
KULENOVI]
HAJRUDIN (HASAN)
FAIK (MEHMEDALIJA) (1945-1992)
KULINA AN\ELKO (VLADO) (1947-1992)
KULI[ MLADEN (DRAGO)
KULO HAJRAGA (BAJRO) (-1992)
KULOGLIJA SMAIL (IBRAHIM) (1964-1992)
KULOVAC
HASNIJA (HASAN) (1928-1992)
HAKIJA (JUSUF)
]AMILA (ZAJKO) (1936-1992)
KULOVI]
ENVER (E[EF) (1972-1995)
SMAJO (IBRAHIM) (1943-1992)
SULEJMAN (ISMET) (1930-1992)
D@EVAD (JUSUF) (-1992)
KULJI] SLOBODAN (MARKO) (1967-1995)
KUMARA BRANKO (IVAN) (1939-1992)
KUMRO MUSTAFA (SALKO) (1934-1992)
KUNARI] FUAD (FERID) (-1992)
KUNDAK
ADVIJA (ADEM) (1959-1992)
FAHRO (IBRO) (1961-1992)
KUNI]
SEJDA (AVDIJA) (1952-1994)

32

RASIM (D@ANO) (1941-1995)
KUNO FRANJO (-1992)
KUNOVAC
ENKA (EDHEM) (1961-1993)
ASIM (IBRO) (1929-1992)
REFIJA (LATIF) (1960-1992)
NURA (SALIH) (1936-1992)
ADNAN (SULEJMAN) (1979-1992)
KUPUS SUADA (MEHMED) (1962-1993)
KUPUSOVI] EMIR (AKIF) (1980-1994)
KURAHOVI] SALIH (SMAIL) (1929-1993)
KURBEGOVI]
KEMAL (HUSEIN) (1971-1993)
ADMIR (SALIH) (1969-1992)
KURD@I] MARIJAN (1948-1993)
KURIJAK PAVLE (MILAN) (1942-1995)
KUR[TI[AJ BEKIM (ARSLAN) (1975-1994)
KUR[UMLI] JUSUF (SABIT) (1959-1994)
KURTAGI] ASIM (-1992)
KURTI]
SEJDALIJA (ALIJA) (1937-1993)
FARUK (PA[AN) (1956-1992)
ZIJAH (PA[AN) (1958-1993)
KURTO AI[A (MUHAREM) (-1992)
KURTOVI]
ZLATA (ADEM) (1989-1992)
ELMIR (AZEM) (1973-1992)
AN\A (MATO) (1946-1992)
MIRSAD (SALKO) (1976-1992)
FAHRUDIN (SULEJMAN) (1967-1995)
MEDIHA (ZAKIR) (1958-1992)
MEHO (-1992)
NUSRET (-1993)
KUSTURA
SEVDA (MEHO) (1945-1993)
[ERIF (OMER) (1940-1993)
VEJSIL (SELVER) (1966-1992)
KUSTURICA KEMAL (SADIK) (1969-1992)
KU[MI] FAHRUDIN (HUSEIN) (-1994)
KVASINA MILICA (VLADO) (1986-1992)
KVESI] ANA (ANTO) (1939-1993)
LA^EVI]
ASIM (AHMED) (1942-1993)
AZRA (ISMET) (1949-1993)
ISMET (MEHMED) (-1995)
[ERIF (SMAIL) (1939-1992)
LAGUMD@IJA
LEJLA (ADIL) (1973-1995)
EDIN (ENIZ) (1976-1992)
SENAD (MUSTAFA) (1975-1993)
FERIDA (OMER) (1940-1992)
LAKA^A NUMO ([EFIK) (1928-1994)
LAKOTA
[EFKO (HAJRO) (-1995)
SELIM (ADEM) (1920-1992)
LAKOVI]
ISMET (RASIM) (1954-1994)
SEAD (RASIM) (1962-1993)
LALI] BRANISLAV (-1992)
LALOVI]
SAVA (BOGDAN) (1954-1994)
MILIVOJE (ILIJA) (1951-1992)
RAJKO (1932-1992)
LAND@O MUHAMED (JAKUB) (1946-1992)
LATIFI] AMELA (MUHAMED) (1968-1994)
LAVI] SALKO (MEHO) (1957-1993)
LAVRIN ANA (MIHAJLO) (1942-1993)
LAVRIV VASILJ (STEFAN) (1933-1993)
LAZOVI] DRAGOSLAV (LJUBI[A) (1954-1992)
LEKA IBRO (ALIJA) (1953-1995)
LEKI]
NERMIN (AHMET) (1968-1993)
HIKMETA (RAMIZ) (1932-1992)
LEKOVI] MIRSAD (ESAD) (1986-1993)
LELETA BESIM (AKIF) (-1993)
LELI] HASAN (]AMIL) (1971-1992)
LENDO
NELMA (KASIM) (1978-1993)
]AMIL(MU[AN) (1935-1992)
LENTA ADELA (-1993)
LEPI] D@EVAD (AVDO) (1975-1994)
LEPIR RAMIZ (ADEM) (1950-1993)
LEROTI] ZORICA (VLADO) (1964-1992)
LETO-HAMIDOVI] AMRA (MUHAMED)
(1956-1992)
LI^INA
JUSO (JUSO) (1955-1992)
IFETA (SAFET) (1988-1993)
LIGATA
KEMAL (HUSNIJA) (1979-1992)
RAMO (MUHAREM) (1949-1993)
VAHIDA (SELIM) (1952-1992)
RAMIZA ([A]IR) (1952-1992)
LIHOVAC
SEJAD (HUSEIN) (1960-1992)

SUBHIJA (OSMAN) (1963-1992)
MEVLID (RED@EP) (1958-1992)
ALMASA (RIZVO) (1953-1995)
ENES (ZAIM) (1954-1995)
RAMIZ (ZAIM) (1952-1995)
LIKOVI] AHMET (BE]IR) (1965-1992)
LILI] E[REF (FEHIM) (1938-1993)
LIMBOCKI PETAR (KARLO) (-1992)
LINDOV
MEHMED (BEGAN) (1933-1994)
FEHIM (RAMIZ) (1958-1992)
LINGO
SENAD (NAIL) (-1993)
ZUHRA (RASIM) (1979-1992)
LIPA MUNIRA (SABIT) (1957-1992)
LISICA
AVDIJA (ABID) (-1994)
HANKA (MA[OVI]) (-1995)
LITRI] SUAD (SULEJMAN) (1958-1993)
LIVADI^-LIVADA ESAD (FEHIM) (-1995)
LIVADI] FADIL (RAMO) (-1994)
LIVNJAK BO[KO (-1996)
LOCATELI MORENO (1959-1993)
LOJANICA SRETEN (RELJA) (1959-1993)
LOJI] ]AMIL (SMAJO) (1948-1993)
LOJO
SADETA (AHMED) (1935-1993)
TAIB (IBRO) (-1994)
AZIZA ([ABAN) (1946-1992)
LOKVAN^I]
ZIJAD (ABID) (1953-1993)
SMAIL (AHMED) (-1992)
ALIJA (AVDO) (1924-1994)
HILMO (D@ANO) (1959-1992)
ADIL (SADIK) (1933-1992)
KEMAL (SADIK) (1927-1992)
HASAN (SULEJMAN) (1938-1992)
DAMIR ([EFIK) (1977-1992)
LOMIGORA
ABDULAH (EDHEM) (1950-1992)
AVDO (ETHEM) (1950-1992)
AVDO (FEHIM)
LON^AR
VINKO (MATO) (1928-1993)
NURA (1935-1995)
SAFET (1933-1995)
LON^ARI]
LJERKA (IVAN) (1965-1992)
DRAGUTIN ([IMUN) (1943-1993)
LOP^ALIJA RASIM (MEHMED) (1932-1992)
LORENAC IGNAC (1926-1992)
LOVRI]
ZORAN (ANTO) (1949-1993)
@ELJKO (FRANJO) (1946-1992)
SLAVKO (ILIJA) (1947-1995)
ZDRAVKO (MILAN) (1946-1992)
MIRKO (STIPE) (1959-1995)
LOZI] STIPO (JOZE) (1938-1993)
LOZO RAJKO (SAVO) (1956-1992)
LU^KIN
MAHIRA (ARIF) (1969-1992)
MUHAMED (ARIF) (1965-1992)
IBRO (BAJRO) (1969-1993)
[ERIFA (DURAN) (1946-1992)
RAMIZ (MU[AN) (1969-1995)
ADIN (SALIH) (1976-1993)
ARIF ([E]O) (1942-1992)
LUGAVIJA DIJANA (1971-1994)
LUKA^
RIFAT (ARIF) (1963-1993)
SLAVKO (JOVAN) (1937-1992)
HUZEIR (MURAT) (1955-1995)
UZEIR (MURAT) (1955-1995)
LUKA^EVI] SANELA (ABDUSELAM) (1971-1992)

LUKI] MARKO (MIROSLAV) (1984-1995)
LULO FADIL (HUSEIN) (1927-1993)
LUP^EVI] NERMIN (ALAGA) (1974-1993)
LU[^I] JAKOV (ILIJA) (1940-1995)
LUTOVAC RATOMIR (VU^ETA) (1951-1992)
LUTVIKADI] NUSRETA (VEIZ) (1935-1993)
LJEVO HATID@A (HASAN) (-1992)
LJOLO[ ADEM (SAL^IN) (1963-1992)
LJUBAS
ANKICA (JOZO) (1970-1992)
JOZO (-1995)
LJUBINAC IRFAN (MA[O) (1961-1993)
LJUBOJEVI] HIVLIJA
LJUBOVI]
MIROSLAV (FRANJO) (1951-1994)
NIJAZ (OMER) (1938-1992)
FATIMA
LJUMA
D@ULIJETA (ELMIJA) (1986-1993)
ELVEDIN (ELMIJA) (1988-1993)

LJU[I] NERMIN (MUJO) (1971-1992)
LJUTA NED@AD (DERVI[) (1938-1993)
MACANOVI] NE\O (TODOR) (1920-1993)
MA^AK EDINA (FADIL) (1963-1993)
MAD@UN
FAJIK (IZET) (1934-1992)
FUAD (IZET) (1932-)
MA\URA JELKA (PERO) (1953-1993)
MAGLICA MIRKO (BO@O) (1934-)
MAHINI] FADIL (HAJDAR) (1968-1992)
MAHMUTEFENDI] RADMILO (ABAZ) (1959-1993)

MAHMUTI EMIR (MUSLIJA) (-1993)
MAHMUTOVI]
MUNIB (ABID) (1937-1992)
MUFID (AVDIJA) (1971-)
OSMAN (AVDIJA) (1940-1994)
MIRSAD (HUSEIN) (-1995)
SULEJMEN (MUJO) (1926-1993)
ZINETA (NEZIR) (1950-1995)
SEFER (RAMO) ( - )
MAJ^I] SENAD (MUJO) (1970-1995)
MAJER BRANIMIR (VLADISLAV) (1942-1992)
MAJROVI] RAMIZ (FAIK) (1974-1993)
MAJSTOROVI] ISMET (-1992)
MAJU[EVI] OLEG (MOMIR) (1973-1992)
MAKA[
BEHIJA (MUSTAFA) (1960-1995)
NED@AD (RASIM) (1975-1992)
MAKSUMI] NASER (HALIL) (1957-1993)
MALE[EVI]
IGOR (SLOBODAN) (1984-1992)
MIRJANA (1977-1993)
MALI^EVI] DERVI[ (MUNIB) (1961-1993)
MALI] DU[KO (BRANKO) (1951-1992)
MALINI] @ELJKA (DRAGAN) (1976-1992)
MALI[ JURICA (STANKO) (1943-1992)
MALI[EVI]
HAMDIJA (ATIF) (1948-1993)
MIRALEM (HAMDIJA) (1971-1992)
ZULEJHA (SAFET) (1951-1993)
MALKI]
BAJRO (ALIJA) (1956-1993)
JUSUF (ALIJA) (1961-1992)
HAJRO (HAMID) (1970-1992)
MALOVI] RU@A (@IVKO) (-1993)
MALUHIJA RASIM ( - )
MALJI] SEAD (ALIJA) (1952-1993)
MAMELED@IJA ADELA (HAMED) (1978-1992)
MANDAL NERMIN (HAMED) (1977-1992)
MANDI]
BO@O (KOSTA) (1928-1992)
BOSILJKA (LUKA) (1942-1992)
SENAD ([U]O) (1958-1992)
MANDRA
HASIB (MEHMED) (1955-1992)
SEID (RAMO) (1959-1992)
OSMAN (SUNO) (1955-)
MAND@UKA
FUAD (EMIN) (1964-1993)
EDIS (ESAD) (1984-1992)
FEHIMA (1962-1992)
MANGAFI]
NIHAD (KEMO) (1973-1992)
NED@IB (-1992)
MANJGAFI]
SAFIJA (MUSTAFA) (1966-1994)
MARAS STIPE (1921-1992)
MARBI] MIROSLAV (-1992)
MAR^EP DU[KO (KRSTO) (1932-1992)
MAREK JURAJ (VLADIMIR) (1920-1992)
MAREVAC HAMDO (AVDO) (1944-1992)
MARGETA ALMA (SABIT) (1958-1992)
MARI]
RADOMIR (DRAGO) (1972-1992)
VELIMIR (VASO) (-1993)
VITO (-1992)
MARINA ]AZIM (HAD@IJA) (1930-1993)
MARINOVI]
ANA (ANTO) (1940-1992)
BOGOSAV (\OR\IJE) (1952-1992)
MARI[^IJA MIRALEMA (-1993)
MARJANOVI]
NADA (RAJKO) (1950-1992)
PERO (TADIJA) (1939-1992)
HRVOJE (VIKTOR) (1956-1994)
BRANKO (VOJISLAV) (1941-1992)
MARKI] ZVONIMIR (-1992)
MARKOVI]
NE\O (DU[AN) (1960-1992)
KATARINA (MARKO) (1941-1992)
NEVENKA (NIKOLA) (1930-1993)
STJEPAN (NIKOLA) (1935-1993)
PREDRAG (SLAVKO) (1958-1993)
DANIELA (TIHOMIR) (1969-1992)
SR\AN (1979-1992)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

@RTVE OPSADE
MARTINI]
VESELA (PA[KO) (1921-1992)
IVICA (-1993)
MARUKI] HAKIJA (-1993)
MASLAK MILO[ (-1994)
MASLE[A
ALMASA (ADEM) (1942-1992)
SENAD (DERVO) (1976-1993)
MASLI]
ZAIM (ISMET) (1955-1993)
ENISA (SALKO) (1929-1992)
MASLO
SALKO (ALIJA) (1940-1992)
EDIN (ISMET) (1970-)
EMIR (SEJDALIJA) (1985-1993)
MASNOPITA
MUNIR (BEHAIJA) (1945-1992)
JASMIN (HUSNIJA) (1955-1992)
MUJO (HUSNIJA) (1951-1992)
FADIL (MEHO) (1933-1992)
HUSNIJA (MUJO) (1921-1999)
MEHMED (MUJO) (1940-1992)
MENSUD (SALEM) (1947-1992)
MASTILO NATALIJA (MARKO) (1930-1992)
MASTILOVI] RADOJKA (MILAN) (1928-1992)
MA[I]
BAKIR (HALIL) (1960-1992)
SAMIR (HASAN) (1970-1993)
MEHO (RAGIB) (1944-1995)
REMZO ([ABAN) (1969-1992)
ZAHID (ZILKO) (1933-1992)
JASENKA (-1993)
MATI]
LJILJANA (DRAGO) (1972-1993)
SAVKA (\OR\E) (1921-1993)
BRANKICA (SILVESTER) (1949-1992)
MATIJEVI] NINOSLAV (-1992)
MATORUGA ALIJA (AVDO) (1945-1992)
MAVRAK NADA (VOJIN) (1922-1993)
MAZILD@I] HUSEIN (ABDULAH) (-1992)
MECAVICA RAGIB (ISMET) (1971-1995)
MECO AZRA (OMER) (1951-1992)
ME]A MUHAMET (HASAN) (1924-1992)
MEDAR
MURAT (ALIJA) (1934-1992)
D@ENANA (MEHMED) (1972-1992)
MEDI]
HIMZO (ASIM) (1940-1992)
RA[IDA (HRUSTEM) (1932-1993)
ESAD (ZAHIR) (1965-1993)
MEDNOLU^ANIN BJELKA (HIMZO) (-1994)
MEDUNJANIN MAHMUT (HASAN) (1954-1993)
MEHAKOVI]
FATIMA (AVDO) (1953-1993)
RAMIZ (SALKO) (1943-1992)
MEHANI]
KEMO (ABID) (1959-1992)
ISMET (BAJRO) (1972-1993)
MIRSAD (RAMIZ) (1961-1994)
MEHANIJA
ELVEDINA (ALJO) (1976-1993)
ALJO (JUSUF) (1941-1993)
ALIJA (MUSTAFA) (1953-1992)
KEMO (-1992)
MEHANOVI]
[ABAN (ALIJA) (1973-1996)
D@EMAIL (HASAN) (1956-1992)
BAJRO (MU[AN) (1952-1992)
MEHDI
IBRAHIM (ZILBEHAR) (1967-1992)
ISMAIL (ZILBEHAR) (1963-)
MEHI]
AZRA (LUTVO) (1946-1993)
ISMET (MAHMUT) (1962-1992)
MEHINAGI] ENVER (ISMET) (1972-1995)
MEHINOVI] DAMIR (MENSUD) (1970-1992)
MEHMEDAGI]
AIDA (AVDO) (1976-1993)
ALIJA (ZULFO) (-1992)
MEHMEDI]
SAFET (ISMET) (1942-1992)
SUAD (JUSUF) (1959-)
HIKMET (SEID) (1964-1992)
MEHMEDOV HAKIJA (ISLAM) (1952-1993)
MEHMEDOVI]
EKREM (HUSEIN) (1950-1994)
SAMIR (SABIT) (1972-1995)
MEHMETOVI]
IDRIZ (ALIJA) (1931-1993)
NEZIR (IDRIZ) (1969-1992)
MEHONI]
RAHIMA (JUSO) (1933-1993)
NED@IBA (RASIM) (1960-1993)
SEDAJETA (RASIM) (1961-1993)
MEHUNI]
NED@IBA (-1993)
RAHIMA (-1993)

SEDAJETA (-1993)
MEKAN IBRAHIM (HASAN) (-1992)
MEKANI] NEDIM (NEZIR) (1966-1992)
MEKI]
FATIMA (ABID) (1937-1992)
SUBRINA (ABID) (1970-1992)
JUSUF (ADEM) (1948-1992)
DAMIR (FIKRET) (1988-1992)
ABDULAH (HAMDIJA) (1959-)
OSMAN (MUJO) (1939-1994)
MUNIRA (MUSTAFA) (1969-1992)
MELIT HIMZO (MUHAREM) (1956-1992)
MEMETA D@EMAIL (IMER) (-1995)
MEMI]
@ELJKA (ANTE) (-1992)
FADIL (EMIN) (1929-1992)
MEHO (HAJRO) (1965-1993)
SMAJO (HAJRO) (1939-1993)
SANELA (HAMED) (1982-1992)
OSMAN (IBRAHIM) (1935-1993)
SAKIB (MUHAMED) (1971-)
SEJFUDIN (MUSTAFA) (1942-1992)
HIKMET (OSMAN) (-1995
FAHRUDIN (RAMO) (1966-1994)
]AMIL (RE[ID) (1959-1993)
SAFIJA (SELIM) (1955-1992)
FAZIL (SULJO) (1957-1994)
ADNAN-ATKO (-1994)
HIMZO (-1994)
NAD@A (1929-1993)
MEMI[EVI]
BAKIR (HASAN) (1940-1993)
SUZANA (OSMAN) (1961-1992)
RIFET (SULJO) (1936-1992)
SAFA (-1993)
MENDOLU^ANIN FUAD (NED@IB) (1966-1992)

MENZILOVI]
JUSUF (HASAN) (1936-1992)
HAMED (HUSO) (1971-)
ALIJA (1949-1995)
MERDAN SAIMA (SALEM) (1952-1992)

MERD@AN JADRANKA (TOMISLAV) (1958-1992)

MERD@ANI]
NIVES-NINA (MIDHAT) (1984-1992)
DERVI[ (1935-)
MERD@ANOVI] SENAD (SALIH) (1958 )
MERINA HATID@A (ALIJA) (1937-1992)
MERKE[I] SLAVEN (IVO) (1965-1993)
MERZI] KEMAL (NAZIF) (1972-1993)
MESI] ADIL (ZAHID) (1961-1992)
MESIHOVI] ADNAN (MUGDIM) (1959-1993)
ME[A IBRAHIM (NUSRET) (1972-1995)
ME[AK-DUMPOR UMICA (MUJO) (1958-1995)
ME[ANI] MIRSAD (AGAN) (1969-1992)
ME[ANOVI]
NED@AD (AGAN) (1970-1992)
MUNIR (ATIF) (1975-1994)
[EFKET (SMAJO) (1947-1992)
NEZIR ( - )
ME[ETOVI]
REMZIJA (ALAGA) (1961-1992)
OSMAN (ATIF) (1961-1993)
SAMIR (MUHAMED) (1967-1992)
MALIK (SULEJMAN) (1966-1992)
[UHRETA (-1994)
ME[I]
HASNA (HAMID) (1968-1993)
SAKIB (KASIM) (-1992
MUHAMED (ZUFER) (1964-)
ISMET (1954-1993)
ME[INOVI]
AMIR (KASIM) (1984-1993)
IBRO (RAMIZ) (1965-1992)
ME[TROVAC MUSTAFA (AGAN) (1949-1995)
METILJEVI] MIRSAD (-1992)
MEVKA BEKRIJA (HASO) (1967-1992)
MEZBUR KASIM (IBRAHIM) (1929-1992)
MI^I] MOM^ILO (VLADIMIR) (1951-1993)
MI]ANOVI] DRAGICA (1927-1993)
MID@I] ADNAN (SUAD) (1969-1992)
MIHALI^EK MARIJA (STIPAN) (19411993)
MIHALJEVI] RAMIZ (AKIF) (1968-1993)
MIHI] MARKO (BRATISLAV) (1991-1993)
MIJANOVI]
SVETOZAR (ILIJA) (1925-1995)
BORISLAV (LJUBOMIR) (1951-1993)
MILU[A (VASO) (1935-1992)
DANILO (-1993)
MIJATOVI] DAVOR (1962-1993)
MIKU[ IVKA (LUKA) (-1992)
MILADINOVI] VLADIMIR (MLA\EN) (1934-1993)

MILANOVI]
RADOMIR (BRANKO) (1939-1992)
DOBRIVOJE (DRAGOLJUB) (1932-1993)
KOSTADIN (1950-1992)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

MILAS VEDRAN (ZVONIMIR) (1979-1993)
MILA[EVI] SENKA (MILO) (-1995)
MILER JOZO (FRANJO) (-1995)
MILETI]
IVICA (IVAN) (1926-1992)
IVAN (JOSIP) (-1995
SLAVICA (JOZO) (1956-1992)
JOZO (MARTIN) (-1992)
MILETOVI] IVICA (1956-1993)
MILI^I] ANA (DANE) (1946-1992)
MILI]
EMIR (NUSRET) (1974-1993)
RIFAT (RAMO) (1945-1992)
SELMA (RIFAT) (1978-1992)
RASIM ([A]IR) (1927-1992)
MILI[I]
OMER (DERVO) (1968-1993)
FATA (OMER) (1925-1993)
MEHMED (SAFET) (1969-1993)
MILOSLAVI] LUKA (NIKOLA) (1932-1992)
MILO[EVI]
LAZAR (PETAR) (1966-1992)
MLADEN (RATKO) (1969-1992)
MILOVI]
PREDRAG (^EDO) (1951-1992)
MARJAN (LJUBOJA) (1939-1992)
MILENKO (MIRKO) (1950-1992)
IVICA (STANKO) (-1992)
MILU[I]
DANA (JOVO) (1923-1994)
JOVICA (MAKSIM) (1955-1992)
VUKAN (MAKSIM) (1948-1992)
MILUTINOVI] ALEKSANDAR (MLADEN) (1970-1993)

MINI]
MILUTIN (MILAN) (1948-1992)
SLOBODAN (MILAN) (1946-1992)
JADRANKA (MILETA) (1954-1994)
MIOV^I] MLADEN (OBREN) (1932-1992)
MIRA[^IJA MIRALEMA (RAMIZ) (1965-1993)
MIROJEVI] ELDIN (FERIZ) (1972-1992)
MIROPIJA HUSO (ADEM) (1937-1992)
MISO MEHMED (SAFET) (1927-1993)
MI[ANOVI] NEDELJKO (ARSEN) (1979-1992)

MI[I]
HASAN (EDHEM) (1940-1993)
RASIM (MEHMED) (-1995)
MI[KOVI] DRA@AN (MATO) (1968-1992)
MITROVI] VOJIN (PETAR) (1945-1992)
MIZDRAK
EKREM (ASIM) (1963-1992)
ZAJKO (MUJO) (1955-1993)
KASIM (SULJO) (1930-1993)
MIZI] HAJRUDIN (RAMIZ)
MLINARI] NED@AD (MUJO) (1950-1993)
MOCNAJ NAFIJA (SAFET) (1953-1992)
MOCO HASAN (BAJRO) (1952-1992)
MO^EVI]
NOVAK (MILENKO) (1966-1992)
BENJAMIN (OMER) (1962-1992)
ALIJA (TAIB) (1966-1992)
MODRONJA FADIL (SALIH) (1941-1994)
MOM^INOVI]
MIROSLAV (DRAGAN) (1959-1993)
NA\A (SULEJMAN) (1944-1992)
MORANKI] MIRSAD (GANO) (1958-1992)
MORI] ASIM (ISMET) (1944-1992)
MOSTI] MUAMER (MEHMED) (1974-1994)
MOTORUGA IBRO (AVDO) (1947-1992)
MRAKOVI]
[EFIKA (VEJSIL) (1946-1992)
NIHAD (RAMIZ) (1977-1993)
MRAOVI] SR\AN (MILORAD) (1979-1992)
MRDI]
SLOBODAN (MILORAD) (1958-1995)
ALIJA (OSMAN) (1942-1992)
MRDOVI] ]AZIM (VEJO) (1939-)
MR\A
MLADEN (PERO) (1950-1992)
BRANKA (RADE) (1953-1992)
MREHI] MAHIR (MIDHAT) (1967-1992)
MRGUDA EDHEM (AVDO) (1936-1992)
MRKONJA AZEM (RED@O) (1953-1995)
MRKULI] IBRO (FEJZO) (-1993)
MRND@I] OSMAN (MEHO) (1959-1993)
MR[I]
NIKOLA (TRIFKO)
NIKOLA (-1993)
EJUB (HAMED) (1957-1992)
MR[O LJILJA (MIRKO) (1956-1994)
MUCI]
KEMO (MAHMED) (1967-1992)
MEVLUDIN
MUDERIZOVI] HARIS (JUSUF) (1967-1992)

MUFTI]
VELIDA (ASAF) (1971-1993)
ASAF (MUKDIM) (1936-1992)
MUHAMEDAGI] IZET (-1995)
MUHANOVI] FEHIM
MUHAREM [ABAN (SULEJMAN) (-1992)
MUHAREMOVI]
NEZIR (BAJRO) (1931-1992)
FETIJA (FERHAT) (1956-1993)
ZIJAD (IBRAHIM) (1965-1993)
DANE (JANKO) (1959-1992)
RAMIZ (MUJO) (-1992
MIDHAT (MUNIB) (1968-1992)
HASAN (OMER) (1959-1992)
FAHRUDIN (RED@O) (1951-1992)
ENES (VELIJA) (1985-1992)
HASIB (1933-1994)
MUHIBI] [ABAN
MUHI]
ADIL (ISMET) (1970-1995)
ALMA (REUF) (1981-1993)
HAZIM (SALEM) (1958-1995)
ADIS (1973-1993)
HANUMICA (1935-1992)
SAFET (-1994)
MUHIDIN HASI] (NEZIR) (1970-1997)
MUHOTI] MUHAMED (HAMDO) (1970-1993)
MUHOVI]
SENADA (HADIJA) (1972-1992)
ADISA (SMAJO) (1979-1993)
BE]IR (SULJO) (1948-1992)
MUJAGI]
ABAZ (ASIM) (1978-1992)
BERINA (RED@EP) (1974-1993)
ABID (SMAJO) (1949-1994)
SUADA (SMAJO) (1956-1992)
MUJAJ SELVEDINA (RAMIZ) (1974-1992)
MUJAK
SELMA (ENVER) (1981-1992)
FATIMA (SALKO) (1937-1992)
SULJO (SULEJMAN) (1966-1995)
MUJAN
SA[A (HAMID) (1970-1992)
DURAN (OSMAN) (1947-1994)
NEFISA (SULJO) (1947-1992)
MUJANOVI]
SEAD (ASIM) (1950-1992)
MAJDA (IVAN) (1966-1992)
MUJAZINOVI] EJUB (MUSTAFA) (1954-1993)
MUJ^INOVI]
SAFET (ALIJA) (1920-1992)
MUJO (ASIM) (1951-1995)
HASIB (MUJO) (1975-1995)
MUJEZIN
FEHMA (HUREM) (1950-1993)
MUSTAFA (MUSTAFA) (1941-1994)
RIJALDA (VELIJA) (1980-1993)
MUJEZINOVI]
MUSTAFA (MEHMED) (1931-1992)
HAD@AN (MEHO) (1953-1992)
BAKIR ([UKRIJA) (1937-1992)
MUJI^I] MUHAMED (HASIB) (1949-1992)
MUJI]
ALMIR (ASIM) (1973-1994)
ALEM (DERVI[) (1975-1993)
MEJRA (OMER) (1948-1992)
ENVER (SULEJMAN) (1967-1993)
DERVI[ (ZAJKO) (1946-1992)
MUJKANOVI]
FAHIR (ATIF) (1957-1994)
LEJLA (ENVER) (1979-1992)
VEDAD (FAHRUDIN) (1984-1993)
IZUDIN (SALKO) (1957-1992)
MUJKI]
HAMED (ALIJA) (1936-1992)
SALEM (AVDO) (1932-1992)
[A]IR (HAMED) (1963-1992)
SEAD (IBRAHIM) (1969-1992)
SELMO (JUSO) (1927-1993)
SAFIJA (JUSUF) (1927-1992)
MIRSAD (MEHMED) (1957-1992)
ALMIR (MUHAMED) (1979-1994)
ZIJAD (MUHAMED) (1973-1992)
E[REF (NAZIF) (1948-1992)
SAMIR (RAGIB) (1966-1992)
ELDIN (REFIK) (1974-1992)
EDMIR (SALKO) (1973-1992)
SEDO (SALKO) (1938-1995)
FIKRET (SULJO) (1956-1992)
NAZIF ([ERIF) (1966-1992)
MEHMED (-1992)
NA\A (1927-1992)
SABAHA (-1992)
MUJKOVI]
IZUDIN (SALKO) (1957-1992)
SALKO ([U]RO) (1962-1992)

33

@RTVE OPSADE
MUJOHOD@I] HARIS (HALIL) (1979-1992)
MUJOVI] ^AMA (HIVZO) (-1992)
MUKANOVI] HATEMA (HAMED) (1955-1994)
MULABDI] AMELA (1984-1992)
MULAHASANOVI] NIRMAN (ALIJA) (1969-1992)
MULAHMETOVI] KEMAL (OMER) (1976-1993)

MULALI]
SAFET (SALEM) (1965-1993)
RABIJA (-1995)
MULAOMEROVI]
ATIF (AHMED) (1937-1992)
ADIL (HASAN) (1956-1992)
RAMKA (HUSO) (1956-1994)
MULAOSMANOVI]
ELVIR (AHMET) (1977-1992)
IBRAHIM (ALIJA) (1935-1995)
FUAD (ASIM) (1950-1992)
HAMDO (ETHEM) (1951-1993)
ENVER (HAD@O) (1967-1992)
MUALEM (HAMID) (1943-1995)
JUNUZ (JUSUF) (1937-1992)
D@UMA (OMER) (1930-1992)
OMER (SALIH) (1972-1992)
ALISA (SALKO) (1973-1993)
MULAVDI] AMELA (BAJRO) (1984-1992)
MULI]
EMIR (MUHAREM) (1958-1992)
SAFET (MUSTAFA) (1933-1993)
ELMAZ (RAMIZ) (-1992)
UJKAN (RED@EP) (1953-1992)
RAIF (ZEJNIL) (1928-1993)
MUMINOVI]
SULEJMAN (ALIJA) (1937-1992)
IBRAHIM (OSMO) (1945-1993)
FAHRUDIN (SALKO) (1950-1993)
HAJRA (-1992)
MUMOVI]
ANDRIJA (NE\O) (1941-1992)
MOM^ILO (RADIVOJE) (1954-1992)
MUNTIJANI MARIJA (PAVLE) (1926-1992)
MURADBA[I] ISMET (IBRAHIM) (1971-1992)
MURAT RUSTEM (1974-1992)
MURATAGI] SAJKA (MUJO) (1929-1993)
MURATOVI]
MURAT (ABDURAHMAN) (1946-1993)
EDIS (ESAD) (1990-1992)
RAMIZ (HASAN) (1952-1992)
ESMA (IBRAHIM) (1985-1992)
SENAD (RED@O) (1963-1995)
NEZIR (SELIM) (1965-1993)
NAZIF (SULJO) (1963-1992)
MURI]
HUSRET (ALIJA) (1965-1993)
HAJRIJA (MAHMUT) (-1993
SAFET (MEHMED) (1936-1992)
MURTEZI] JUSUF ([EFIK) (1951-1992)
MURTI]
ISMET (IBRO) (1941-1993)
REMZO (RAGIB) (1966-1995)
ENVER (SELIM) (1959-1992)
ESAD ([ABAN) (1962-1992)
HUSO ([ABAN) (1960-1992)
SALIH ([ERIF) (1966-)
MURTO MUHAMED (ZUHDIJA) (1963-1992)
MUSA
SABAHETA (ABDULAH) (1949-1993)
RADE (JOZO) (1936-1993)
FERIK (NED@AD) (1992-1992)
IVAN (PETAR) (1941-1992)
RAMIZA (TAFO) (1952-1993)
MUSATAFI] MUSTAFA (AHMED) (1928-1994)
MUSI VOJKO (RODOLF) (1947-1992)
MUSI]
HATA (AGAN) (1935-1995)
ALIJA (AHMED) (1929-1992)
DERVI[ (AHMED) (1932-1992)
MUJO (ALIJA) (1962-1992)
IFET (AVDO) (1961-1992)
SUAD (]AMIL) (1959-1992)
[ABAN (]AMIL) (1946-1992)
VAHID (]AMIL) (-1992)
IRFAN (DERVI[) (1966-1992)
RAMIZ (EDHEM) (1953-1995)
FADIL (ESAD) (1953-1992)
ISMET (ESAD) (1958-1992)
KEMAL (FEHIM) (1967-1992)
BAJRO (HAMDIJA) (1926-1992)
ADNAN (HAMID) (1970-1992)
HASKO (IBRAHIM) (1960-1993)
MIRALEM (IBRAHIM) (1961-1992)
HASAN (IBRAN) (1939-1992)
VASVIJA (IBRI[IM) (1939-1994)
OSMAN (JUSUF) (1942-1992)
ADIL (KASIM) (1950-1992)
[EFIK (MA[O) (1957-1992)

34

IZETA (MUJO) (1964-1992)
NEVZETA (MUJO) (1976-1992)
EJUB (MURAT) (1947-1992)
RAMO (MUSTAFA) (1930-1995)
SAFER (MUSTAFA) (1932-1994)
MAHMUT (RAGIB) (1957-)
JASMIN ([ABAN) (1977-1995)
IDRIZ (ZEJNIL) (1949-1992)
SAKIB (ZEJNIL) (1950-1992)
ALMIR (-1993
HA[A (1957-1992)
ISMETA (-1992)
MUSINOVI] NED@IB (EDHEM) (1965-1992)
MUSLI]
HUSO (EDHEM) (1972-1992)
MURAT (1929-1995)
MUSLIM MIRSAD (SMAIL) (1966-1995)
MUSTA] ANIKA (NIKOLA) (-1994)
MUSTAFI] OLIVERA (1936-1993)
MUSTAJBEGOVI]
SABAHETA (IBRAHIM) (1935-)
ADEM (RAMIZ) (-1992)
MUSTEDAN SAMIR (OSMAN) (1959-1992)
MU[ANOVI]
E[REF (]AMIL) (1959-1993)
IBRAHIM (MEHMED) (1951-1993)
AMIR (MUHAREM) (1968-1994)
AMRA (MUJO) (1978-1992)
ALMA (SMAIL) (1976-1992)
ADNAN (SULJO) (1977-1992)
MU[I]
MUSTAFA (MUSTAFA) (1969-1992)
HARIS (RA[ID) (1971-1993)
HASAN (SALIH) (1967-1992)
MU[MULJA HASAN (HASAN) (1956-1993)
MU[OVI] MEL]A (NASO) (1939-)
MUTAP VAHID (SALKO) (1934-1992)
MUTAP^I]
MIRELA (IBRAHIM) (1979-1992)
RASIM (IBRO) (1929-1992)
SENAD (SEID) (1961-)
MUTEVELI] ALIJA
MUTI]
ASIM
MUHIDIN
MUZAFEROVI] SEHIDA (HAMID) (1960-1995)
MUZIKA MIROSLAV (VLADIMIR) (1950-1992)
MUZUR HABIBA (ALIJA) (1948-1992)
NADAREVI] AZRA (HUSEIN) (1951-1994)
NAJDANOVI] MILUTIN (NOVICA) (1925-1992)
NAJETOVI] SADAT (MEHO) (1973-1995)
NALBANTI] RADMILA (MILO[) (1933-1995)
NEDNOLU^ANIN FUAD
NEDO MIRALEM (MALIK) (1961-1992)
NEIMARLIJA HASIJA (MEHO) (1926-1992)
NEKI] NAZA (NUSRET) (-1993
NELEZI] ZDRAVKO (PAVLE) (1951-1992)
NENAD SLOBODAN (BOGOLJUB) (1965-1993)
NERADIN ADEM (MUJO) (1950-1995)
NERETLI]
FATIMA (LATIF) (1960-1993)
HASNIJA (MURAT) (1923-1993)
SALAMETA (-1992)
NERETLJAK
MEHMED (AHMED) (1944-1992)
SEAD (BEHAUDIN) (1968-)
NESLAN ELDAR (HUSEIN) (1980-1993)
NE[KOVI] MILORAD (MILADIN) (1971-1993)
NEVESINJAC
ZORAN (ALIJA) (1955-1992)
MUSTAFA ([EFIK) (1979-1993)
NEZIREVI]
SELVETA (HUREM) (1945-1993)
FERID (ME[A) (1968-1995)
HALIM (HALIM) (1958-1992)
HASO (JUSUF) (1958-1992)
NIKI] MIHOLJKA (STOJAN) (1940-1992)
NIKOLI]
LJUBINKA (BORIVOJE) (1942-1992)
LJILJANA (JOSIP) (1931-1993)
ERGIN (NIKOLA) (1966-)
STANIJA (NIKOLA) (1939-1994)
SIMO (SAVO) (1962-1994)
MLADEN (SRETEN) (1972-1992)
NIK[I]
MIRSADA (ADEM) (1961-1992)
RUSMIN (ASIM) (-1995)
[A]IR (FEHIM) (1942-1992)
AZRA (MUZAFER) (1977-1993)
NI[EVI] PREDRAG (GOJKO) (1956-1992)
NI[I]
GALIB (ALIJA) (1945-1992)
MILAN (DU[AN) (1940-1992)
ELMEDIN (MURAT) (1980-1993)

NIZI]
HAJRUDIN (RAMIZ) (1950-1992)
FADIL (RAMO) (1931-1992)
OSMAN (RAMO) (1933-1992)
RAMIZ (SULJO) (1928-1992)
^AZIM (ZAHID) (1950-1992)
NOGO
AMRA (KASIM) (1977-1993)
NURKO (-1992)
NOVAK NEVENKA (KARLO) (1947-1992)
NOVAKOVI]
MI]O (GRUJO) (1953-1992)
MILENKO (LJUBO) (1931-1992)
NOVALI]
DURAN (PA[AN) (1961-1993)
ABDURAHMAN (RAMO) (1956-1995)
RAMIZ ([A]IR) (1956-1992)
NOVALIJA
AI[A (ADEM) (1951-1992)
RAMIZ (BAJRO) (1946-1992)
ASMIR (IBRO) (-1994)
HANUMICA (SADIK) (1930-1993)
NOVALIJA-BE^I] ZINKA (1957-1993)
NOVI] NEBOJ[A (TRIFKO) (1957-1994)
NOVKOVI] TIHOMIR (^EDOMIR) (1953-1992)
NOVOSELAC DRAGAN (MARKO) (1940-1993)
NUHANOVI]
KEMAL (ASIM) (1951-1992)
[EFIK (AVDO) (1959-1992)
SABAHETA (HALIL) (1970-1993)
EMIR (MUNIB) (1979-1993)
ALMIR (MUSTAFA) (1968-1992)
[IDA (OSMAN) (1927-1992)
RED@O (RAMO) (1961-1993)
SEHIDA (SMAIL) (1991-1994)
ALMIR (SMAJO) (1975-1995)
NUHI]
NIJAZ (FERID) (1961-1992)
SAMIR (MUSTAFA) (1968-1992)
NUI] MARTIN (JOSIP) (1965-1994)
NUKELI] [A]KO (-1994)
NUKICA NIJAZ (ZEJNIL) (1961-1995)
NUKI] RAMIZA (-1995)
NUKLAD@IJA
MURAT (ABID) (1973-1993)
ABID (MURAT) (1973-1993)
NUMANOVI]
EDIN (ALIJA) (1967-1992)
MURAT (D@EMAL) (1940-1992)
NURA SABID (ARSLAN) (1957-1992)
NURKI] OSMAN (ABID) (-1992)
NURKOVI] ISMAIL (RAM^O) (1933-1992)
OBERAN VIDE (MATO) (1923-1992)
OBHOD@A[
HAJRIJA (ALIJA) (1938-1992)
RABIJA (ESAD) (-1992
AHMET (HAJRUDIN) (1967-1993)
NEZIR (MUJO) (1937-1994)
ISMET (OMER) (1986-1993)
ALIJA (-1992)
OBRADOVI]
GORAN (DU[AN) (1963-1992)
BRANISLAVA (MILAN) (1936-1992)
GORAN (NE\O) (1958-1992)
OBU^INA JOVO (MILOVAN) (1961-1993)
O^US MUNIR (LUTVO) (1961-1992)
O^UZ DAMIR (MUNEVER) (1977-1992)
ODOBA[I] ABID (AVDO) (1939-1994)
OD@AK NURA (AVDO) (1941-1994)
OD@AKOVI]
SLOBODAN (BO[KO) (1964-1992)
FADILA (MUJO) (1958-1992)
OGLE^EVAC MUSTAFA (BAJRO) (1954-1992)
OGLE^EVI] [A]IR (HALIL) (1947-1992)
OHRAN ADIL (SABRIJA) (1953-1993)
OKERI]
AMIR (ADEM)
HUSNIJA (HUSO) (1942-1993)
OKI] HASAN (MUSTAFA) (1929-1992)
OKOVI] ZLATOMIR (MUSTAFA) (1950-1992)
OMANOVI]
RED@O (ALIJA) (1950-1993)
GALIB (BAJRO) (1951-1992)
E[REF (KASIM) (1964-1993)
HAMDO (OMER) (1962-1993)
MIRSAD (RAIF) (1961-1993)
ARIF (ZAHID) (1949-1992)
OMANOVI]-HALAPA PA[A (BAJRO) (-1995)
OMERAGI]
MERIM (D@EMAL) (1974-1995)
MIRSAD (HUSO) (1971-1993)
HUSO (IBRAHIM) (1951-1992)
MERISA (MUJO) (1989-1992)
MUSTAFA (OSMAN) (1946-1993)
MUNIBA (TAHIR) (1925-1993)
NAZIF (-1992)

OMERBA[I]
AZIZ (ALIJA)
HAJRA (AVDO) (1955-1992)
ZEHRA (HALID) (1920-1993)
ISMET (ISMET) (1948-1992)
RED@O (MUJO) (1920-1993)
MIRSAD (SULEJMAN) (1962-1995)
OMERBEGOVI]
ELVIR (AVDIJA) (1972-1993)
[EFKET (HAMDO) (1963-1993)
D@EMAIL (MAHMUT) (1957-1993)
SMAJO (SALIH) (1951-1992)
SAMIR ([A]IR) (1956-1992)
OMEROTI] OMER (1932-1993)
OMEROVI]
SULJO (BAJRO) (1951-1992)
ALIJA (BEGAN) (1941-1992)
MUHAMED (HASAN) (1927-1994)
MEDIHA (MUJO) (1953-1992)
JASMINA (MUSTAFA) (1965-1992)
SIDIK (SALKO) (1945-1993)
NERMINA ([ABAN) (1982-1994)
AVDO
OMERSPAHI]
REFIK (MEHMED) (1968-1992)
MUJO (-1992)
OPIJA] ARFAN (ASIM) (1945-1992)
OPUTA
MUMIN (DERVO) (1968-)
VEJSIL (RAMIZ) (1951-1995)
RAMIZ (VEJSIL) (1951-1995)
OPUTAR SALKO (RAMIZ) (1963-1993)
OPUTI]
OMER (D@AFO) (1950-1992)
EDIN (HUSO) (1966-1993)
MUAMER (OMER) (-1995
ORA[^ANIN ASMIR (HASAN) (1966-1992)
ORE^ MATO (ANTE) (1929-1992)
ORMAN
MEJRA (JUSUF) (-1994)
AJI[A ([A]IR) (1936-1992)
ORU^
NIHAD (MEHO) (1961-1994)
MIRZA (NA[ID) (1991-1993)
EDIN (NUSRET) (1986-1993)
RUKIJA (RASIM) (1965-1992)
ORU^EVI]
FADILA (ADIL) (1943-1993)
ALMIR (MAHMUT) (1966-1992)
OMER (SELVER) (1957-1993)
HAJRIJA (1944-1994)
OSAD^IJ DRAGAN (ANTON) (1966-1993)

OSMAN^EVI] MUHAREM (ADEM) (1960-1995)

OSMANKOVI]
MELISA (ADIL) (1983-1993)
RAGIB (AGAN) (1971-1993)
OSMANOVI]
SADA (ADEM) (1960-1992)
REFKO (ALIJA) (1969-1995)
MIRNES (ARIF) (1987-1992)
SAFET (AVDO) (1956-1992)
HAZIM (HASO) (1971-1994)
HAMZA (HUSO) (1931-1992)
MUSTAFA (MUHAMED) (1959-)
SADIK (MUJO) (1965-1993)
REVDA (RE[AD) (1950-1993)
OSMANSPAHI] IBRO (SALKO) (1934-1994)
OSMI] ELVIR (ISMET) (1967-1994)
OSTOJI]
ZORAN (MARINKO) (1961-1992)
LJUBI[A (NOVAK) (1954-1992)
O[OP DRAGAN (BOJKO) (1965-1993)
OTAJAGI] JUSUF (MUSTAFA) (1948-1992)
OV^INA
HAMID (ALIJA) (-1993)
MUNIB (ALIJA) (-1995)
MELIHA (D@EMAIL) (1943-1993)
OZDI] IZET (MUHAMED) (1960-1993)
O@EGOVI]
BRANKICA (SLAVKO) (1954-1993)
HIDA (-1993)
PAAR VILHEM (DRAGUTIN) (-1992
PAJDAKOVI] MILAN (PERO) (1950-1992)
PAJEVI] AMINA (ADEM) (1985-1995)
PAJI]
RAIF (AHMED) (1931-1993)
VILDAN (REFIK) (1980-1993)
PAJOVI] MUSTAFA (-1992)
PAJT SUVAD (ZUHDIJA) (1969-1995)
PAJTAK MARKO (JOSIP) (1961-1993)
PALALIJA
[E]O (IBRO) (1969-1993)
ZAIM (OSMAN) (1970-1993)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

@RTVE OPSADE
PALDUM HASAN (NED@IB) (1965-1994)
PALI] SEDIN (IBRAHIM) (-1994)
PALO
HAJRUDIN (ALIJA) (1952-1992)
[EVKA (D@EMAIL) (1954-1992)
SNE@ANA (\OR\E) (1946-1993)
NAIL (MUNIB) (1958-1992)
PAMUK
FERIDA (FADIL) (1939-1992)
RASIM (MUSTAFA) (1959-1992)
PANDUR MEHO (MUSTAFA) (1942-1992)
PANDUREVI] SAVO (VLADO) (1939-1992)
PAND@I]
ESAD (DERVI[) (1961-1992)
AJ[A (\ULAGA) (1972-1993)
AHMET (HAMDO) (1951-1992)
ASIM (IBRAHIM) (1948-1992)
SANEL (IBRAHIM) (1973-1992)
ARIF (JUSUF) (1949-1993)
\ULAGA (JUSUF) (1945-1992)
HAMID (RASIM) (1947-1992)
RAMIZ
PANI] MILO[
PANJETA KENAN (VEJSIL) (-1992)
PAPAJ HAMO (BAJAZIT) (-1992)
PAPI]
RASIM (HAKIJA) (1962-1993)
ELVIR (RAHIM) (-1994)
PARABU]A RAZIJA ([E]IR) (1941-1992)
PARI] ADILA (JUSUF) (-1992)
PARLA
MIRZA (KEMAL) (1983-1993)
AMELA (OMER) (1965-1993)
D@EMAL (1937-1993)
PARNICA
KEMAL (HASIB) (1964-1992)
ARNEL (-1993)
PARO AZEM (AZIZ) (1959-1993)
PA[AGI] ERMIN (MEHMED) (1974-1995)
PA[AJALI] LJUBOMIR (ALEKSA) (1936-1992)

PA[ALI] ZAHID (ZAHID) (1959-1995)
PA[I]
EDIN
HAMID (-1992)
FEHIM (HALIL) (1944-1994)
AZIZ (MUHAMED) (-1992
HAMIDA (MUHAMED) (1954-1992)
OSMAN (NAZIF) (1937-1992)
HIDO (RAMO) (-1992
RAMIZ (RAMO) (1929-1994)
SELVER (SALIH) (1931-1993)
MEHMED (SEJDO) (1928-1992)
TARIK (SUAD) (-1993)
PATAKI-TRAJERI BO@ICA (-1992)
PAUKOVI] RADOMIR (1948-1992)
PAVASOVI] STOJANKA (MILAN) (1942-1992)
PAVELI] BRANISLAV (1965-1994)
PAVICA MUHAMED (ZAHID) (1975-1994)
PAVKOVI] VESELKA (1925-1993)
PAVLOVI]
VLADIMIR (DRAGAN) (-1993)
MILANKA (MIJAT) (1935-1993)
RENATA (MIROSLAV) (1976-1993)
BORISLAV (SLAVKO) (-1993
VITOMIR (VUKO) (1957-1995)
PAZELJA HANKA (MERDAN) (1950-1993)
PECAR
AZRA (OMER) (1986-1992)
DI[A (OMER) (1922-1992)
PECEREP AN\A (1936-1992)
PECIKOZA
ELVIS (HUSO) (1984-1997)
SANELA (ZEHRUDIN) (1979-1993)
PECO
EDIN
FAHRUDIN (-1992)
NED@AD (-1992)
PE]ANAC MILE (STEVAN) (1921-1992)
PE]ANIN VEJSIL (HAMZA) (1928-1992)
PEHILJ
ALMIR (JUSUF) (1966-1992)
HAJRUDIN (JUSUF) (1936-1992)
NEVZETA (RE[ID) (1941-1993)
SAFET (ZULFO) (1970-1992)
PEHLI] JASMIN (HASAN) (1974-1993)
PEHLIVAN ALIJA (ADEM) (1955-1993)
PEJOVI]
MOM^ILO (LUKA) (1929-1992)
MOMIR (MIHAJLO) (1948-1992)
DESANKA (1936-1992)
PEKEZ TINA (STEVO) (-1992)
PEKI]
DRA@EN (DANILO) (1973-1993)
FADIL (MUHAMED) (1954-1995)
PEKMEZ HASIJA (D@ULAGA) (1942-1993)
PEKMEZOVI] NEDIM (MEVLUDIN) (1981-1992)

PEKSIN MUNIRA (MEHO) (1937-1992)
PEKU[I] HIDAJET (ISMET) (-1992)
PELJTO ADILA (ZAHIR) (1947-1993)
PENDEK ISMET (IBRO) (1963-1993)
PENZE[ MARKO (-1992)
PEN@E[ MARTIN (MATIG) (-1992)
PERI]
JOSIP (ANTO)
IVAN (BO@O) (1920-1993)
SLOBODAN (MILENKO) (1961-1992)
PERIJA RADE (IVAN) (1985-1994)
PERU]ICA ANJA (MIHAJLO) (1978-1993)
PERVIZ AIDA (ESAD) (1985-1992)
PE[I]
DU[KO (DRAGOLJUB) (1972-1992)
LEPOSAVA (1943-1992)
PE[UT JOVAN (MIROSLAV) (1959-1993)
PETKOVI]
SLAVICA (ANDRIJA) (1920-1992)
BILJANA (DEJAN) (1989-1994)
PETREF JAKUB (AHMED) (1965-1992)
PETRE[I ALIJA (HAJRUDIN) (1945-1992)
PETROV VESNA (RADOJE) (1945-1992)
PETROVI]
ILINKA (ANDRIJA) (1938-1992)
DU[AN (DIMITRIJE) (1949-1992)
PETAR (LUKA) (1973-1992)
BRANKO (MILAN) (1964-1992)
PREDRAG (PETAR) (-1992
BILJANA (VELIMIR) (1954-1992)
PEZO
ZUFER (HASAN) (1955-1995)
PIHLJAK (SULEJMAN) SELVER (-1992)
PIJEVAC PETAR (SVETKO) (1955-1992)
PIKNJA^
SELVER (MU[AN) (1957-1992)
MEHMED (SALKO) (1921-1994)
MUHAMED (SALKO) (-1993
RAMO (SALKO) (-1993)
PIKNJI] ISMET (FEJZO) (1945-1992)
PIKULA DEJAN (A]IM) (1938-1993)
PIKULI]
MARICA (ALEKSANDAR) (1928-1992)
RANKO (MI]O) (-1992)
VOJISLAV (MILAN) (1927-1992)
PERO (VLADO) (1950-1992)
PILAR ENES
PILAV BAHRIJA (FEJZO) (1932-1992)
PILIPOVI] DRAGICA (STANISLAV) (1942-1992)
PILJI] MOMIR (RADE) (1947-1992)
PIND@O
SEHIDIN (MU[AN) (1968-1992)
SENAD (SALIH) (1961-1993)
PINEK STEVAN (IVAN) (1959-1992)
PINTOL
KASIM (ZEJNIL) (1950-1992)
MUNIB (ZEJNIL) (1968-1993)
PINJO BAJRO ([ERIF) (1952-1993)
PIPLA[
AMIRA (MEHMED) (1949-1992)
MIRSADA (MEHMED) (1949-1992)
PIRO ALIJA (-1994)
PI[MO
D@EMAL (]AMIL) (-1995)
ESMA (HASAN) (1946-1992)
PITA
MURAT (D@AFER) (-1995
HATA (FEJZO) (1950-1993)
PIVA^ SIMO (MITAR) (1931-1992)
PJANA IRFAN (SMAIL) (-1994)
PLAKALO IBRO ([EMSO) (1935-1993)
PLANIN^I]
D@ENITA (HAMID) (1956-1994)
RE[AD (MEHMED) (1965-1993)
PLANJA
MEDINA (IBRO) (1941-1993)
ISMET
PLAZA^I] PETKO (STEVAN) (1925-1992)
PLEH SAMIRA (IBRO) (1970-1993)
PLEHO
NERMIN (AMIR) (1968-1992)
GALIB (SULJO) (1931-1993)
PLETIKOSA BRANKO (MIRKO) (1944-1992)
PLISKA SENAD (HAMID) (1979-1993)
PLO^I] MIRELA (RAMIZ) (-1994)
PLO^O
NASUF (ALIJA) (1965-1992)
EDIB (HASAN) (1966-1992)
HAMDO (IBRO) (1947-1992)
[ABAN (MEHO) (1960-1992)
PLOSKI] JASMIN (SAFET) (1986-1992)
PLJEVLJAK
MUBERA (ADIL) (1963-1992)
HAMED ([A]IR) (1967-1992)
POBRI] MUSTAFA (MUSTAFA) (1938-1993)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

POBRI]-KONJHOD@I] HATEMA
(MUSTAFA) (1947-1992)
PODGORICA
MIRSAD (SULEJMAN) (1967-1992)
AI[A-HRUSTAN (-1995
PODRUG
IBRO (AKIF) (1932-1995)
AZIZ (HALIL) (1941-1994)
AVDIJA (MURAT) (-1992
NASUF (OMER) (1951-1993)
PODUMLJAK
ANIS (HAMID) (1967-1992)
ELVIR (OMER) (1973-1993)
POD@I] DEVLA (D@AFER) (1956-1992)
POHARA
SADA (NAZIF) (1974-1993)
RAMIZ ([ERIF) (1932-1992)
POLOVINA RAMIZ (MUJO) (1936-1993)
POLUTAK ELMA (HILMO) (1984-1993)
POLJAK FATA (HUSO) (1934-1995)
POLJ^I]
BE]IR (MEHO) (1927-1992)
SAVO (1937-1992)
POLJO
AHMED (FEHIM) (1941-1992)
JUSUF (FEHIM) (1964-1992)
KEMAL (FEHIM) (1961-1992)
SAMIR (MEHO) (1976-1993)
NEZIR (MUHAMED) (1933-1993)
NIJAZ (1956-1992)
PONJEVI] NATA[A (RATKO) (1974-1992)
POPADI] MILKA (1923-1992)
POPARA ALIJA (SADO) (1968-1993)
POPLATA MUHAMED (SAFET) (19431992)
POPOVI]
@ELJKO (ANTON) (1948-1992)
MIROSLAV (DU[AN) (1958-1994)
ADNAN (ENVER) (-1994)
NED@O (MIRKO) (1954-1994)
JOVAN
MEHMED
PORI^ANIN
FADIL (FEHIM) (1934-1992)
MUSTAFA (SULEJMAN) (1947-1993)
PO[TI] DRAGAN (VELJKO) (1950-1993)
POTUR
JUSO (HUSO) (1970-1992)
HALIL ([ABAN) (1965-1992)
POTURAK MEHMED (-1992)
POTURKOVI]
MIRSAD (AVDO) (1956-1992)
GORAN (SALKO) (1945-1995)
POZDER ENES (AVDO) (1969-1993)
PRA^A MILAN (DU[AN) (1938-1993)
PRASKO
MUJO (NAZIF) (1950-1992)
ISMET (SULJO) (1949-1992)
SULEJMAN (SULJO) (1933-1995)
RAMIZ (1925-)
PRA[EVI]
ADMIR (JUSUF) (1979-1992)
SAFET ([U]RO) (1966-1992)
JASMINA (1961-1993)
\EMAL (AJDIN) (1931-)
HABIB (MAHO) (1937-1992)
PRAVICA PETAR (1930-1992)
PRAZINA
BAHRA (IBRAHIM) (1935-1993)
NEDELJKO (IVAN) (1949-1993)
MIRSAD (MUJO) (1956-1992)
PRCE KRE[IMIR (VIDOJE) (1938-1992)
PRELJEVI]
EDHEM (ALIJA) (-1992)
NAHOD (MUHAREM) (1947-1992)
MEVLIDA (RAMIZ) (1956-1992)
PREPOLJAC
ALIJA (ISMET) (1968-1993)
ELMIR (ISMET) (1969-1993)
ISMET (MURAT) (1944-1993)
PRGUDA
TALE (HA\O) (1932-1993)
JASMINA (JASMIN) (1986-1992)
PRIBINJA MU[KIJA (ADEM) (1959-1994)
PRIJOVI] @ELJKO (BRANKO) (-1995
PRIMORAC SRE]KO (BLA@) (1941-1992)
PRLAINOVI] RADMILA (BRANKO) (1942-1994)
PRLJA^A
MEHO (ISMET) (1920-1995)
ELVEDIN ([ABAN) (1973-1993)
PROHA
ENIS (ISMET) (1978-1993)
MUHAREM (JUNUZ) (1960-1992)
PROZORAC DERVI[ (MEHO) (1949-1992)
PRUTINA FIKRET (HASIB) (1950-1992)

PR@ULJ
DARINKA (\URO) (-1992
MIRKO (ILIJA) (1959-1992)
VINKO (MLA\EN) (-1992)
PSIHISTAL DALIBOR (1981-1992)
PUHALO AN\ELKO (JOVO) (1956-1992)
PULI] HAMDIJA (MEHMED) (1924-1993)
PULJI] NADE@DA (ILIJA) (1946-1992)
PURATI] @ELJKO (1931-1992)
PURI[
ADNAN (ASIM) (1967-1992)
SALKO (JUSUF) (1925-1993)
PUSTAHIJA
RAGIB (AVDO) (-1992)
NURA (HUSO) (1950-1995)
MARIJA (JOVO) (1950-1993)
PU[INA
MENSUR (ISMET) (1961-1992)
AVDO (MEHO) (1946-1992)
MAHIR (SIFET) (1970-1992)
PU[KI]
SAFET (MEHMED) (1949-1993)
AMAR (MUHAMED) (1984-1992)
PU[ONJA BRANISLAV (1941-1992)
PUZAR IVICA (JOSIP) (1951-1993)
PUZI] SEAD
RA^I]
FEHIM (ABAZ) (1943-1996)
RAMIZ (AGAN) (1931-1992)
RADAN BO[KO (MARKO) (-1992
RADANOVI] MILENKO (MITAR) (1933-1993)
RADELJA[ EMIR (ZAHID) (1977-1993)
RADEN SLAVKO (MILINKO) (1935-1992)
RADI^I] ROBERT (RATKO) (-1994)
RADI] BRANKO (DU[AN) (1933-1992)
RADMANI] SALEM (MUSTAFA) (1967-1992)
RADMILOVI] VIDA (1948-1993)
RADO^AJ DRAGO (BO[KO) (1952-1992)
RADOJA-PETROV VESNA (ERVIN) (1946-1992)

RADOJ^I] GAVRILO (MIRKO) (-1993)
RADOJEVI] ZDRAVKO (LJUBO) (1939-1992)
RADOJI^I] BRANISLAV (RADOVAN) (1959-1993)

RADONJA
SNJE@ANA (DRAGAN) (1980-1992)
MILENKO (MILO[) (1953-1992)
DRAGO (ZDRAVKO) (1942-1992)
RADO[ JOZO (PERO) (1967-1993)
RADO[EVI] AN\A (PERO) (-1992)
RADOVANOVI] KOSTA (NEDO) (1954-1992)
RADOVI]
VOJKO (LUKA) (1952-1995)
RADOMIR (OSTOJA) (1953-1992)
VELJKO (OSTOJA) (1958-1992)
RADULOVI]
RADOSLAV (DU[AN) (1963-1994)
MILAN (MILAN) (-1994)
RAHI] SMAJO (IBRO) (1929-1994)
RAHMAN
VEHBIJA (BAJRO) (1962-1992)
SAMIRA (NAZIF) (1978-1992)
KASIM (NURIJA) (1962-1994)
RAI] STANKA (1935-1993)
RAJA^I] JELENA (-1994)
RAJEVAC BO@IDAR (BLAGOJE) (1925-1992)
RAJEVI] RED@EP (AVDIJA) (1929-1992)
RAJI] MLADEN (VASO) (1938-1992)
RAKI] VLADIMIR (RAJKO) (1936-1992)
RAKO^EVI]
SR\AN (DANILO) (1967-1992)
VLADIMIR (NIKOLA) (1948-1992)
RAKU[I] PAULA (JURE) (1944-1992)
RAMADAN IMER
RAMADANI ENVER (SALIH) (1970-1993)
RAMI]
DAMJAN (AFAN) (-1992
DAVOR (DERVO) (-1994
ISMET (IBRAHIM) (1929-1993)
NURKO (MEHMED) (1956-1993)
SEMIR (OSMAN) (1976-1995)
MURAT (RAMO) (1954-1994)
NAZIF (SALKO) (1938-1994)
ALIJA (SENAD) (1985-1994)
ADISA (VEHBIJA) (1978-1992)
[ERIFA (ZAHID) (1952-1993)
MEHMED (ZULFO) (1937-1992)
ELVIN (1988-1992)
NEDO (-1992)
RAMIZ ENIZ (NEZIR) (1962-1992)
RAMOVI]
VAHID (ALIJA) (1941-1992)
MUNEVERA (BE]IR) (1975-1992)
ALIJA (LATIF) (1933-1992)
RANGELOV SLOBODAN(ALEKSANDAR) (1934-1992)

RANKOVI] LJUBICA (BORISLAV) (1940-1992)
RAONI]
SENAD (MAHMUT) (1968-1992)

35

@RTVE OPSADE
D@ENAN (1983-1995)
RAPKI]
[EFKO (MEVLUDIN) (1966-1992)
SMAJO ([EVKO) (1970-)
RA[^I] HAJRO (MEHO) (1931-1992)
RA[I]
NENAD (DAVID)
FILIP (-1995)
RA[IDAGI]
IRFAN (HAMDIJA) (-1992)
MU[A (OMER) (1931-1992)
RA[ITI
D@ULA (ABDULJ) (1947-1993)
ZINETA (ME[AN) (1933-1993)
MUSTAFA (OSMAN) (1942-1992)
RA[TEGORAC IVAN (-1992)
RAZDRI] SRETKO (ANTO) (1921-1992)
RAZI] JUSUF (SALKO) (1958-1993)
RA@ANICA IRFAN (IZET) (1978-1992)
RED@EPOVI]
SEAD (FAHRUDIN) (1961-1993)
RAZIJA (NEZIR) (1957-1992)
AMER (RED@O) (-1992
RED@I] NERMIN (MUJO) (1963-1993)
RED@OVI]
EMIR (HASAN)
NED@AD (HASAN) (1970-1992)
RE\OVI] ADIS (RE\EP) (1987-1992)
REHAR IGOR (DAVOR) (1972-1994)
REPUH UZEIR (IBRAHIM) (1934-1992)
RESI] D@EVAD (MUJO) (1961-1992)
RE[IDOVI]
SEAD (ADEM) (1969-1992)
RAMIZ (ALIJA) (1942-1995)
MEHMED (DERVI[) (1932-1992)
NERMIN (HAMDO) (1974-1995)
IZET (VEJSIL) (1950-1992)
ENES (1972-1992)
RE[O FARUK (HALIM) (1954-1992)
RIBI]
SAFET (HASAN) (1950-1992)
[EFIK (HASAN) (1951-1992)
RID@AL MUSTAFA ([ABAN) (1972-1993)
RISTOVI]
DANILO (TODOR) (1978-1992)
RADOSAVA
PERO (1951-1992)
OBREN (1955-1992)
BOSA (1961-1992)
MILA
RIZVAN
FERID (HUSO) (1964-1993)
ADNAN (MUJO) (1975-1993)
SMAIL (SMAJO) (1956-1992)
RIZVANOVI]
MUSTAFA (ALIJA) (1962-1994)
ALIJA (ALJA) (1970-1993)
HAZIM (EJUB) (1963-1992)
IZET (EJUB) (1960-1992)
SULEJMAN (HALIM) (1945-1992)
ISMET (IBRO) (1958-1992)
MEHMED (IBRO) (1961-1992)
NERMIN (ISMET) (1981-1994)
[EFKIJA ([ABAN) (1967-1993)
MUSTAFA (-1993)
[A]IR (-1992)
RIZVI] HUSEIN (ESAD) (1962-1992)
RIZVO
DERVI[ (AHMED) (1955-1995)
RAMO (ASIM) (1963-1992)
AHMED (DERVI[) (1955-1993)
UZEIR (D@INO) (-1993)
HASAN (HAMID) (1946-1992)
HAMID (HASAN) (1969-1992)
ZIJADA (HILMO) (1974-1993)
AHMED (NAZIF) (1935-1992)
EDIN (RAGIB) (1975-1995)
TAIB (RAMIZ) (1967-1992)
AVDO (SAFET) (1957-1992)
SABIT (SULEJMAN) (1926-1994)
RODI] ZDRAVKO (PERO) (1952-1996)
ROGAN MIROSLAV (MITAR) (1942-1992)
ROGO EDHEM (EDHEM) (1961-1993)
ROGOJ REFIK (DERVI[) (1945-1992)
ROK[A
SENAD (HUSEIN) (1964-1992)
D@EMAL (MU[AN) (1945-1992)
RONDI]
ALMA (ABID) (-1992
BESIM (ISMET) (1958-1992)
ABID RONDI] (-1992)
KIMETA RONDI] (-1992)
RONDI]-D@AMBO
MIRELA (MUJO) (1986-1992)
MIRZA (MUJO) (1990-1992)

36

ROV^ANIN
FARUK (AVDO) (1960-1992)
SMAJIL (]EMAL) (1943-1992)
ROZI] ILIJA (MATO) (1949-1994)
RO@AJAC
MERSIHA (BAHRO) (1984-1994)
AVDO (HAJDAR) (1975-1995)
[AZA (SINAN) (1941-1992)
RUDA
MUHAMED (MUJO) (1974-1993)
MUADEM (-1993)
RUDI] LJUBINKO (JOVAN) (1936-1992)
RUDO[ JOZO (PERO)
RUHOTINA
RASIM (MEHO) (1959-1992)
AZRA (MUHAREM) (-1993
SEJO (SELIM) (1920-1995)
RUJANAC HAMDIJA (-1992)
RUJOVI] SAMIR (FERHAT) (1964-1992)
RUNDI] ZORAN (BUDIMIR) (1967-1994)
RUSTEMOVI] IRNES (ISMET) (1990-1992)
RUSTEMPA[I] SANJIN(ADNAN) (1988-1993)
RU@DI]
MUHAMED (EKREM) (1930-1993)
MILA (-1992)
RU@I^I] @ELJKO (MILUTIN) (1948-1993)
RU@I^KA KAZIMIR (JOZO) (1948-1992)
RU@I] MILE (STEVAN) (1921-1992)
R@EHAK ANTONIJA (1953-1992)
SABLJA ZAHIDA (MUHAREM) (19411994)
SABLJAK MIHAEL (LUDISLAV) (19291994)
SABLJICA SABIT (SALKO) (1938-1993)
SA^I]
MEHO (HALIM) (1959-1992)
D@EVAD (SEJMEN) (1972-1992)
SADIKI
KADRIJA (ELJMI) (1975-1992)
IZA (SELIM) (1938-1992)
SADIKIJ
AFERDITA (KASEM) (1979-1993)
AGRON (KASIM) (1970-1993)
SADIKOVI]
BEHD@ED (AHMED) (-1992)
MIRZA (DERVO) (1964-1993)
ELIN (ENES) (1983-1992)
SAMED (HALIL) (1957-1992)
SAFET (HUREM) (1938-1993)
SEJID (HUSO) (1941-1992)
SALIH (MU[AN) (1939-1993)
ELVEDIN (SABRIJA) (1970-1995)
SENADA (SELAM) (1960-1992)
MIRSAD ([EFKET) (-1995)
KASIM (UZEIR) (-1995)
]AMIL (-1995)
SADOVI]
IZET (MEHMED) (1928-1993)
AVDO (OMER) (1921-1993)
MIRZA (SALIH) (1985-1994)
SAHA^I] FATIMA (AVDO) (1938-1992)
SAJNICA
[EFIK (BAJRO) (1966-1992)
ZIJAD (MUHAREM) (1966-1992)
SAKI]
SELVER (MAHMUT) (1928-1993)
ENVER (SELIM)
ABDULAH (-1992)
SALANOVI]
SULEJMAN (HUSO) (1930-1992)
SAMIJA (OMER) (1926-1992)
SAL^IN
EMINA (NUHAN) (1932-1992)
AMRA (NURKO) (1980-1993)
MIRZA (-1992)
SAL^INOVI]
ZLATA (HUSO) (-1992)
D@EVAD (TIFAN) (1956-1993)
SALI]
IVAN (FRANJO) (1967-1995)
ZEKIJA (1947-1993)
SALIHAGI] FADILA (OSMAN) (1949-1992)
SALIHBEGOVI] ESMA (MURAT) (1939-1993)
SALIHI MUHAMED (NUHI) (1970-1995)
SALIHI]
SELVEDINA (AMIL) (-1993
HABIBA (MUHAMED) (1973-1992)
SENADA (SALIH) (1976-1994)
SALIHOVI]
ESAD (MEHMED) (1955-1993)
ESAD (MUJO) (1960-1992)
BEKIR (ZE]IR) (1947-1992)
SALIPUR PREDRAG (MOM^ILO) (1965-1993)
SALISPAHI] MALIK (ISMET) (-1994)

SALKANOVI]
MEHMED (OSMAN) (1937-1992)
EDIB (RAMIZ) (-1993
MULKA (SULJO) (1924-1992)
SALKI]
FE\A (EDIN) (1987-1993)
HAMDIJA (HAMED) (1971-1992)
SINAN (MUSTAF) (1939-1992)
BAJRAM (RAGIB) (1948-1992)
SEID (RAMO) (1968-1992)
SEMIR (RAMO) (1964-1992)
[ERIF (SALIH) (1971-1992)
SALMAN SABIHA (RASIM) (1964-1993)
SALTAGA MUJESIRA (-1993)
SALTAGI]
MUNIRA (ADEM) (1937-1993)
MUHAMED (AVDO) (1948-1992)
SAMARD@I]
SLAVICA (NIKOLA) (1964-1993)
SLOBODAN ([PIRO) (1947-1992)
SAND@AKTAREVI]
SALKO (MEHMED) (1953-1992)
MAHMUT (MUSTAFA) (1924-1992)
SARA^
[EMSO (MUNIB) (1952-1993)
UZEIR
SARA^EVI]
SELIM (AGAN) (1952-1992)
HASAN (MUHAREM) (1941-1992)
SALKO (MUHAREM) (1931-1992)
SELMA (NED@AD) (1981-1993)
ADILA (NURKO) (1931-1992)
HAJRIJA (SALIH) (-1992)
ADEM (SALKO) (1954-1992)
ZILHA
SARA^IN AMER (KERIM) (1989-1992)
SARAJ^I] NAILA (SALIH) (1953-1995)
SARAJKI]
SELIM (EMIN) (1953-1992)
RASEMA (NAZIF) (-1993)
ISMET (SULEJMAN) (1957-1992)
BEGAN (SULJO) (1929-1993)
AHMET (ZULFO) (1935-1993)
SARAJLI]
HA[IM (AVDO) (1949-1992)
VAHID SARAJLI] (AVDO) (1943-1992)
AMIR (HIMZO) (1964-1992)
ABDULAH (MUSTAFA) (-1992)
HASIB (OSMO) (1937-1995)
RAMIZ (RIZAH) (1955-1992)
SULEJMAN (ZI]RO) (1944-1992)
SARAJLIJA ELVIR (\EMAL) (1971-1993)
SARATLIJA
MARICA (RISTO) (1924-1992)
MILA(RISTO) (1921-1992)
SARI]
D@ANO (HAJDAR) (1936-1992)
SABIHA (HUSO) (1947-1992)
]AMILA (MUJO) (-1992)
PETAR (TODOR) (1930-1993)
IZETA (ZAHIR) (1925-1992)
SARVAN
JASMINA (SALKO) (1953-1992)
ASIM (SEJFO) (1931-1993)
SAVI]
MILORAD (BRANKO) (1967-1993)
RISTO (JOVO) (1925-1993)
ROSA (KOSTA) (1948-1992)
MIRKO (MILAN) (1940-1992)
PETAR (MITAR) (-1994)
ZLATICA (MOM^ILO) (1950-1993)
DOJ^IN (SAVO) (1948-1994)
SAVOVI] VLADISLAV (PAVLE) (1957-1992)
SEFEROVI]
ARHETA (ISMET) (1963-1993)
MUSTAFA (MUHAREM) (1946-1993)
D@ULA (OSMAN) (1973-1995)
SEJDI]
D@EMAL (KASIM) (1971-1992)
ROBERT (MIKELJ) (1972-1992)
SABAHUDIN ([EFIK) (1974-1992)
SEJDOVI]
FERIDA (D@EMAL) (1959-1995)
NUSRET (NURIJA) (1960-1993)
SEJFOVI] VERNESA (BAHRO) (1957-1992)
SEKULOVI] RATKO (VUJICA) (1955-1992)
SELAVA [ABAN (SINAN) (1961-1993)
SELIMBEGOVI] ZEHRA (MEHMED) (-1993)
SELIMOVI]
MUNEVERA (ABID) (1937-1995)
NUSRET (ADIL) (-1992)
ADIS (EMIR) (1984-1993)
ATIF (FADIL) (-1992)
MIRSAD (FADIL) (-1992)
EDIN (FARUK) (-1992)

JASMIN (IBRAHIM) (1969-1993)
NERMIN (ISAK) (-1992)
FADIL (MAHMUT) (-1992
UZEIR (MEHMED) (-1992)
JUNUZ (MEHO) (1923-1994)
SULEJMAN (NASUF) (1929-1993)
MUJO (OMER) (1976-1995)
SALEM (SALIH) (1969-1992)
EMIR (SALKO) (1971-1992)
ADILA (SULEJMEN) (1944-1993)
ZAHID (UZEIR) (-1992)
FATIMA (-1993)
SELMANI HA[IM (-1992)
SELMANOVI]
ADEL (AMIR) (1979-1993)
MUHAMED (MUHAREM)
MUHAREM (AGO) (1942-)
[A]IR (RAMO) (1930-1992)
ZAHIDA (1944-1992)
SENDO ELVEDIN (HAMED) (1982-1993)
SERDAREVI]
KRISTIJAN (MIRKO) (1963-1994)
ALIJA (RAIF) (1934-1992)
SERHATLI] SULEJMAN (ALIJA) (1937-1995)
SERMET SINAN (SAMI) (1937-1992)
SERNA KARLO (-1994)
SIDRAN MU[AN (AHMED) (-1992)
SIJAMI]
D@EVAD (AVDO) (1976-1992)
ISMET (MUJO) (1959-1992)
RIZO (HILMO) (1937-1993)
SIJER^I]
BAHRIJA (AHMET) (1943-1995)
MEHMEDALIJA (HAMZA) (1934-1994)
D@EMAL (IBRAHIM) (1933-1994)
ASAF (MURAT) (1945-1992)
NED@AD
RE[AD
SIKAVICA FRANJO (1926-1992)
SIKIRA[ STANA (\OR\O) (1937-1992)
SILAJD@I]
VAHID (HUSO) (1957-1993)
EDHEM (SALIH) (1920-1992)
SILI] HATID@A (-1992)
SIMANI] AN\ELKO (DRAGO) (1921-1992)
SIMEUNOVI] MILA (RISTO) (1929-1992)
SIMI]
ZORKA (BORISLAV) (1939-1993)
SLAVI[A (JOVO) (1967-1992)
MILADIN (MILAN) (1959-1992)
GORAN (VELJKO) (1951-1992)
ZORAN (-1993)
SINAN
RASIM (MEHO) (1943-1993)
PA[AGA (MUHAREM) (1958-1992)
SINANIJA
ISMIR (SEJO) (1983-1993)
VAHIDA (SELIM) (1936-1992)
SINANOVI] MUJO (SINAN) (1932-1992)
SINIKOVI] TANJA (-1993)
SIPOVI]
IZET (FADIL) (1955-)
SUADA (RIFET) (1937-1992)
AJDIN (SUDO) (1992-1993)
SIRBUBALO SALKO (AHMET) (1928-1993)
SIR^O
ELVIR (VEJSIL) (1976-1993)
MEHMED (-1992)

SIROTANOVI] ZEHRID (MUHAMED) (1961-1992)

SIVAC
SALIH (FERID) (-1995)
MEHO (JUNO) (1975-1996)
SAFET (MEHO) (-1994)
NERMIN (-1992)
SJENAR BEKIR (RAMO) (1991-1992)
SKALONJA SAMIR (NAZIF) (1971-1993)
SKANDO [ABAN (IBRO) (1939-1995)
SKENDER FAZLIJA (LATIF) (-1994)
SKENDEROVI] VLADO (STIPAN) (1961-1992)
SKIKI] NADIR (SEID) (1974-1992)
SKOKO
VINKA (BLAGOJE) (1966-1992)
TOMISLAV (OBREN)
SKOPLJAK
HELENA (MILE) (1941-1994)
NIHAD (SULEJMAN) (1957-1994)
SKORUPAN NALENA (NAUF) (1993-1994)
SKROZO EMIR (KEMAL) (1980-1992)
SKULI] NIHAD (SALIH) (1957-1995)
SLADOJE SAVKA (SAVO) (1934-1992)
SLAVI^EK GORAN (IVAN) (1970-1993)
SLIPAC NIHADA (FAHRIJA) (1970-1995)
SLOBODA D@EMAL (MEHMED) (1937-1992)
SMAILAGI] IZETA (SMAIL) (1946-1992)
SMAILOVI] ISMAIL (ISMAIL) (1963-1994)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

@RTVE OPSADE
SMAJEVI]
SAKIB (MUSTAFA) (1977-1993)
MUSTAFA
VAHIDA (1927-1992)
SEADA (AHMET) (1949-1993)
HAJRIJA (DERVI[) (1948-1994)
[EMSUDIN (HAJRO) (1970-1994)
RAMIZ (HASAN) (1946-1992)
IFETA (MESIB) (1971-1993)
AHMED (MUJO) (1944-1992)
KEMAL (MUSTAFA) (1955-1992)
MENSUR (SALKO) (1973-1995)
ADNAN (SEAD) (1983-1995)
FIKRETA (SULJO) (1942-1992)
EMIR (-1992)
HAJRAGA
MIRSAD
SMAJI[ SALIH (MUHAMED) (1965-1992)
SMAJKAN ADNAN (OSMAN) (1972-1995)
SMAJLHOD@I] HAMID (HAMID) (1949-1995)
SMAJLOVI]
\ULAGA (ALAGA) (1953-1992)
MUAMER (ARIF) (1983-1992)
ZIJAD (FADIL) (1957-1992)
SULEJMAN (IBRAHIM) (-1992)
RAMIZ (MEHO) (1964-1992)
[ERIFA ([E]O) (1931-1992)
SALKO (ZAHID) (1964-1992)
IVANA (-1994)
[A]IR (1964-)
SMAJOVI] ESED (IBRO) (1955-1992)
SMIJE^ANIN OSMAN (BEGAN) (1952-1992)
SMILJANI] RATKO (PETAR) (1939-1992)
SMJE^ANIN
ISMET (BEGO) (1957-1992)
MEHO (RA[ID) (1959-1992)
OSMAN (ZULFO) (1962-1992)
SMOLJAN BLA@ENKA (PERO) (-1995)
SNAGI] ENES (ZAHID) (1967-1994)
SOBOT VID (URO[) (1938-1992)
SO^ICA RAJKO (RADE) (1950-1992)
SO^I] DINO (SULEJMAN) (1972-1993)
SOFI] SUAD (MEHO) (-1995)
SOFIJANI] STEVAN (RADIVOJE) (1936-1993)
SOFOVI]
HASO (ARIF) (1962-1992)
IFETA (MEHO) (1930-1992)
SOFTI]
IBRAHIM (RA[ID) (1941-1992)
ENVER (SAKIB) (1955-1993)
ZEHRA (ZULFIKAR) (-1992)
RA[ID (-1992)
SOKNI] VITOMIR (VELIMIR) (1975-1992)
SOKOLOVI]
[EMSO (AVDO) (1956-1993)
ADVIJA (MEHO) (1927-1992)
FADIL (MUJO) (1965-1992)
NERMIN (PA[O) (1986-1994)
ATIF (RAGIB) (1948-1993)
SOKOLJANIN VAHIDIN (EKREM) (1973-1992)
SOLAK
EDHEM (HIMZO) (1953-1995)
SELMA (SEAD) (1978-1992)
SOLAKOVI] AJI[A (HUSEIN) (1950-1993)
SOLDO
DENIS (ZLATKO) (1972-1993)
VLADO (1931-1993)
SOLODAJEV SONJA (D@URO) (1955-1993)
SOMO
SMAJO (OMER) (1922-1992)
SMAIL (-1992)
SPAHI]
VEDRAN (FIKRET) (1990-1995)
SAKIB (HAMID) (1964-1993)
MUJESIRA (HUSEIN) (1940-1993)
SELMA (IBRO) (-1994)
ALMASA (ISMET) (1971-1992)
MAHIRA (ISMET) (1966-1992)
MELIHA (ISMET) (1961-1992)
VEHID (JUSUF) (1951-1992)
HA[IM (MUNIB) (1957-1994)
HAJRUDIN (NED@IB) (1956-1992)
ADMIR-ADO (-1995)
BIBA (1928-1992)
SPAHIJA
KASIM (MURAT) (1955-1992)
D@EVAD (MUSTAFA) (1973-1992)
HASAN (SAFET) (1956-1992)
SPAHO FEHIM (D@EMAL) (1943-1993)
SPAHOVI] ENISA (MUSTAFA) (1964-1992)
SPONA RAZA (MURAT) (1944-1992)
SPUZI] MUNEVER (MEHO) (1952-1992)
SREBROV VLADIMIR (1950-1999)
SREDANOVI] VESELIN (JAGO[) (1958-1993)
SRNA ALMIR (HASO) (-1995)
SRNJA EMINA (RASIM) (1947-1994)

STABAN^I] VAHID (DERVI[) (1965-1995)
STAMBOL
RAZA (MUSTAFA) (1933-1992)
HAMDIJA (SALIH) (1945-1992)
STAMBOLI] AVDO (SALKO) (1965-1992)
STAMENOVI]SRETEN (ALEKSANDAR)(1922-1992)

STANI]
DU[AN (JOVO) (1931-1992)
KATICA (JOZO) (-1992)
MIODRAG (MATO) (1961-1993)
EDINA (SAID) (1961-1992)
STANI[I]
PEKO (DU[KO) (1953-1994)
DRAGAN (GOJKO) (1963-1992)
GOJKO (STJEPAN) (1938-1992)

STANKOVI] KAMENKO (^EDOMIR) (1949-1992)
STANOJ^I] ALMASA (MUSTAFA) (1945-1992)
STANOJLOVI] KARMELA (PAVLE) (1950-1993)

STAR^EVI]
SINI[A (NEDO) (1961-1992)
MARKO (OSTOJA) (-1992)
STAROGORAC SABIRA ([A]IR) (-1992)
STEFANOVI]
VITOMIR (^EDO) (1921-1993)
PANTELIJA (SAVO) (1935-1992)
STETEFELD MARCUS (1971-1993)
STEVANOVI]
JOVAN (\OR\O) (1934-1992)
DEJAN (MILADIN) (1982-1992)
STIJA^I] MIROSLAV (PETAR) (1948-1992)
STJEPANOVI] RISTO (-1992)
STOJAKOVI]
DU[AN (DIMITRIJE) (1939-1993)
DU[AN (SLOBODAN) (1970-1992)
BRANISLAV (1960-1992)
STOJANOVI] ILINKA (SAVO) (1951-1993)
STOJ^I]
SLOBODAN (IVAN) (1957-1995)
JELENA (TOMO) (1931-1992)
STOKOVI] VESNA (PETAR) (1935-1993)
STOMORNJAK
SENAHID (ADEM) (1968-1994)
BEHMEN (AHMED) (1962-1992)
VAHID (HAMID) (1954-1992)
MIDHAT (RA[ID) (1966-1994)
STOVRAG SENAD (HIMZO) (1970-1994)
STROJIL IBRAHIM (HASAN) (1953-1992)
STUPAR
ASIM (HUSEIN) (1964-1992)
MARKO (PETAR) (1929-1994)
SUBA[I]
EMIRA (ALIJA) (1975-1993)
RASEMA (ALIJA) (1971-1995)
NED@AD (DILAVER) (1979-1992)
ADMIR (ESAD) (1985-1994)
D@EMO (HAMDIJA) (1961-1994)
EJUB (HAMDO) (1961-1995)
EMIR (HASAN) (1982-1992)
MIRSAD (HASAN) (1956-1992)
[EFKIJA (MAHMUT) (1952-1993)
EDHEM (OSMAN) (1953-1992)
ELBISA (SALKO) (1940-1992)
FEHIM (SALKO) (1927-1992)
ADMIR ([ERIF) (1976-1992)
SUBOTI]
SLOBODAN (MILO[) (1941-1992)
NIKOLA (-1993)
SU^I] OLGA (IVAN) (1958-1992)
SU]ESKA MIRZA
SUDAR SELVER (HASIB) (1966-1992)
SUDI] D@ENANA (KEMAL) (1966-1993)
SUKI] MIRSADA (ZAHID) (1945-1993)
SULEJMANI ENISA (GAJUR) (1990-1998)
SULEJMANOVI]
MAHMUT (ISMET) (1951-1992)
DIKA (SALKO) (1958-1992)
D@EVAD (1962-)
IZET (1979-1992)
ROKI (1991-1992)
SULJAGI]
ALIJA (OSMAN) (-1993)
RED@IB (OSMAN) (1972-1992)
SULJEVI]
AMIR (ADEM) (1967-1992)
ZLATKA (ALIJA) (1972-1993)
MUNIRA (D@EMAL) (1960-1992)
EDINA (EDHEM) (1973-1994)
ELVIRA (ESAD) (1972-1993)
[A]IR (HALIL) (1935-1994)
VAHIDIN (MEHMED) (1974-1992)
NERMIN (MEHO) (1971-1993)
SUAD (SALKO) (1973-1992)
[ABAN (SULJO) (1951-1995)
ESAD (TAHIR) (1956-1993)
SULJI]
ADNAN (ENES) (-1993)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

MUHAMED (MAHMUT) (1936-1992)
SUAD (MUHAMED) (1972-1992)
[ABAN (MUHAREM) (1929-1992)
ZUBEJDA (SALIH) (1930-1999)
SULJKI]
ISMET (AVDIJA) (1969-1992)
FEHIM (ADEM) (1951-1994)
AMIR (ARSLAN) (1955-1995)
D@EMAL (MEHMED) (1966-1993)
BEGO (OSMAN) (1950-1993)
SU[A NED@AD (HAMDIJA) (1969-1995)
SU[AC VINKO (MATO) (1928-1992)
SU[I]
SEAD (EDHEM) (1979-1992)
HUSEIN (HASAN) (1970-1993)
JUSO (SALKO) (1941-1992)
MARINA (SLAVKO) (1953-1992)
SAFIJA (-1994)
SUTJESKA JASMIN (ASIM) (1973-1992)
SUTOVI] AHMED (HAMDIJA) (1932-1992)
SUTUROVI] MIRSAD (HASAN) (1953-1992)
SU@ANJ NURAGA (DERVI[) (1947-1993)
SVARA MIROSLAV (KARLO) (1928-1993)
SVRAKA
AZIZ (ALIJA) (1933-1994)
SULEJMAN (LUTVO) (1966-1992)
EDINA (RAMO) (1961-1993)
MUJO ([AHIR) (1945-1993)
NEZIR
SVRAKI] AMIRA (IBRAHIM) (1949-1993)
[ABAN
RAMIZA (ALIJA) (-1993
ENISA (HAMID) (1969-1993)
AHMET (SALIH)
MUHAREM (SULEJMAN) (1971-1992)
[ABANI AVDO (HALIL) (1969-1993)
[ABANI] MUNIR (DERVI[) (1944-1993)
[ABANOVI]
BEGO (AZIZ) (1965-1992)
HAMID (IBRO) (-1993)
MUGDIM (RASIM) (1968-1993)
ADEM (SEAD) (1970-1993)
HRUSTEM (SULJO) (1948-1992)
HANEFIJA (UJKAN) (1927-1993)
MUHIDIN (ZUFER) (1937-1992)
MUNIR (-1993)
[ABETA
SENAD (]AMIL) (1980-1993)
MERSID (ISMET) (1980-1993)
MELIHA (1982-1993)
[ABI]
JASMIN (IBRAHIM) (1961-1992)
AMIR (MUHAMED) (1972-1993)
DAMIR (MUHAMED) (1962-1992)
MUGDIM (MUHAMED) (1974-1995)
MUSTAFA (MURAT) (1947-1992)
MUAMER (REUF) (1970-1993)
[ABOTI]
MEJRA (AMIR) (1940-1992)
JUSUF (ATIF) (1971-1993)
[ABOVI]
ABID (MEHO) (1947-1995)
MURAT (1931-1992)
[A]IBOVI] EMIR (-1992)
[A]INOVI] SENAD (ASLAN) (1969-1992)
[A]IROVI] [ERIF (ASLAN) (1962-1992)
[ADI] SENAD (NAZIF) (1970-1992)
[ADINLIJA EMINA (1991-1995)
[AHAT
HUSIN (MEHO) (1948-1993)
NED@IB (MEHO) (1933-1993)
HASIJA (OMER) (1967-1992)
[AHBAZOVI] MIRNES (MENSUR) (1989-1992)

[AHBEGOVI]
SAMIJA (HUSEIN) (1925-1993)
MEHO (HUSO) (1943-1993)
[AHI]
MUNIB (IBRAHIM) (1953-1993)
MEHMED (RAGIB) (1957-1992)
KIJA (RAMO) (1959-1993)
RA[ID (RED@O) (1939-1993)
[AHINOVI] JAKUB (EDHEM) (1971-1993)
[AHMANOVI] ISMET (D@EMO) (1944-1993)
[AHOVI]
NED@AD (AHMET) (1945-1994)
MEHO (BE[IR) (1941-1993)
NERMIN (EDHEM) (1974-1992)
HASIB (KASIM) (1964-1992)
FEHIM (MUSTAFA) (-1994
ASIM (RASIM) (-1992)
HASAN (ZEJNIL) (1954-1992)
[AJNICA
[EFIK (BAJRO) (1956-1992)
ZIJAD (MUHAREM) (1966-1992)
HASIB ([ABAN) (1955-1992)

[AKI]
MIRKO (FRANJO) (1943-1992)
MUHAMED (MUSTAFA) (-1992)
ASIMA (SALKO) (-1992)
TAHIRA (SULEJMEN) (1956-1992)
HAMDO (-1992)
[AKI]-[AKOTA RU@A (-1992)
[AKOTA
MARIO (ANTON) (1987-1992)
ZDRAVKO (\OKO) (1934-1993)
[ALAKA
ZAJKO (BE]IR) (1955-1992)
MIRNESA (HUSEIN) (1985-1993)
MUNIB (IBRO) (1958-1992)
[ALANOVI] SULEJMAN (HUSEIN) (1930-1992)

[ALJI] ZLATAN (NUSRET) (1967-1993)
[APONJI]
NENAD (BRANKO) (1940-1992)
NADA (SLOBODAN) (1943-1992)
[ARAC UZEIR (HUSEIN) (1949-1995)
[ARAN [ERIF (D@AFER) (1927-1992)
[ARAVANJA VI[NJA (VLADIMIR) (1956-1992)
[ARENAC STAKA (-1995)
[ARI]
NEZIR (AHMED) (1960-1993)
SEAD (HUSO) (1949-1993)
FRANJO (MATO) (1951-1992)
ISMET (MEHMED) (1968-1993)
NEDELJKO (MIRKO) (1944-1992)
SIFET (RIFET) (1961-1994)
BE^IR (SAFET) (1962-1995)
RED@O (SAFET) (1968-1992)
JASNA (TAIB) (1967-1993)
[ARLIJA IBRAHIM (-1992)
[A[KI] RASIM (1941-1992)
[ATARA AHMED (MUSTAFA) (1958-1992)
[ATOR BESIM (SADIK) (1944-1992)
[ATROVI] HAJRO (VELIJA) (-1995)
[^ITINSKI @ELJKO (IVAN) (1952-1992)
[^UKOLJ IBRAHIM (ALIJA) (1956-1992)
[EBI] SEAD (AVDO) (1925-1992)
[E^EROVI] SINANUDIN (VEHBIJA) (-1993)
[E^I]
NAGIB (BEGICA) (1964-1995)
NAMIR (VEHBIJA) (1977-1993)
NIZAMA (ZAHIR) (1961-1993)
NAMIK (-1993)
[E]ERKADI] SEAD (HAJRUDIN) (1944-1993)
[E]EROVI]
SENAD (HILMO) (1956-1992)
SALIHA (REUF) (1939-1993)
RASIM ([A]IR) (1920-1992)
KATA (VINKO) (1927-1992)
[E]IBOVI] EMIR (MUHAMED) (1946-1992)
[EDO AHMED (BE]IR) (1928-1992)
[EFI] KATARINA (PETAR) (-1992)
[EGALO
ALIJA (DERVO) (1930-1992)
NEFA (D@AFER) (1921-1992)
JUSUF (HAKIJA) (1957-1992)
[EHBAJRAKTAREVI]
SALIH (ASIM) (1946-1994)
AHMET (MUSTAFA) (1941-1994)
[EHERIJA DAMIR ([EFIK) (-1992)
[EHI]
HANKA (ABID) (1930-1992)
RE[AD (ADIL) (1966-1992)
HASIBA (ALIJA) (1959-1993)
D@EMAL (AVDIJA) (1952-1992)
HUZEIR (AVDIJA) (1938-1992)
KASIM (AVDIJA) (1949-1992)
MUSTAFA (AVDIJA) (1939-1992)
[ERIF (AVDIJA) (1950-1992)
HALIL (AVDO) (1932-1992)
IBRAHIM (BAJRO) (1926-1993)
HIDAJET (^AZIM) (1968-1993)
RIFET (HAMID) (1958-1993)
SMAJO (HASAN) (1936-1993)
HAMID (HRUSTEM) (1960-1994)
MUSTAFA (HUREM) (1938-1992)
MIRZA (HUSO) (1983-1993)
AMINA (IBI[) (1961-1992)
ESAD (IBRO) (-1992)
OSMAN (ISMET) (1963-1993)
\EMO (KASIM) (1942-1992)
ZAHID (MUHAREM) (1925-1992)
D@EMAL (OSMAN) (1963-1992)
[EFIK (OSMAN)
MUHAREM (RAMO) (1956-1992)
ADIL (RASIM) (1940-1995)
FAHRUDIN (RASIM)
KASIM (SAL^INA) (-1992)
ELVEDINA (SEID) (1968-1992)
RAMIZ (SUNO) (1952-1992)
NIJAZ ([EMSO) (1958-1992)

37

@RTVE OPSADE
D@EVAD ([ERIF) (-1992)
MUHAMED (TAHIR) (1934-1992)
ELVIR (ZAHID) (1973-1994)
BAKIR (ZILKO) (1954-1992)
MEHMED (ZILKO) (1956-1992)
SAFET (ZILKO) (1951-1993)
HANKA (1953-1993)
JASMIN
SADIK (-1992)
[EHOVAC STANA (MILAN) (1948-1992)
[EHOVI]
AJNA (ADEM) (-1995)
HAJRUDIN (D@AFER) (1952-1993)
ZUHRA (D@EMAIL) (1957-1995)
FERID (FEHIM) (1951-1993)
UZEIR (IBRO) (1961-1992)
AVDO (MUJO) (1945-1992)
MIRSAD (MUJO) (-1992)
SAMIR (MUSTAFA) (1971-1992)
HA[A (PA[AGA) (1937-1993)
MENSUR (SAFET) (1953-1992)
FADILA ([ERIF) (1952-1992)
[EHTOVI] SALKO (-1992)
[EJTO
MEHO (HA[IM) (1929-1992)
HABIBA (SALKO) (1934-1992)
[EKARA SMILJA (1934-1992)
[EKI] FERID (FERID) (1968-1992)
[EMI] AGAN (HALIL) (1956-1992)
[EMOVI] EDIS (MEVLUDIN) (1989-1992)
[ERBO MUJO (OMER) (1959-1993)
[EREMET
ZIJADA (IBRAHIM) (1937-1992)
FAHRUDIN (MUSTAFA) (1934-1992)
EMIR (NUMO) (1947-1993)
RAHMO (RAHMO) (-1995
[ERTOVI] SALKO (MURAT) (-1992)
[E[I] NUMO (ADEM) (1962-1992)
[ETA
HALID (AVDIJA) (-1995)
VEDAD (AVDIJA) (1981-1992)
ELMEDINA (SENADIN) (1990-1992)
[ETKA SEAD (ZULFO) (1963-1992)
[ETKI]
AMINA (HAMDO) (1962-1993)
RAMO (NURKO) (1940-1992)
EDIN (ZAJKO) (1978-1993)
[IBONJI] MITHAT (EDHEM) (1938-1992)
[IGULIN [EFIKA (MUHAMED) (1930-1992)
[IKALO SMAIL (JUSO) (1967-1992)
[IKI] TOMISLAV (JOSIP) (1931-1994)
[IKLI] SRE]KO (-1992)
[ILJEVI] LJUBOMIR (VASO) (1953-1992)
[IMUNI] NINOSLAV (BERISLAV)
[IMUNOVI]
IVICA (ANTO) (1954-1992)
SNJE@ANA (IVICA) (1984-1992)
[IPILOVI] DINO (MUHAMED) (1971-1993)
[IPKA @ARKO (DU[AN) (1953-1992)
[IPKAR OSMAN (ELMAZ) (-1992)
[IPOVAC
RANKO (GOJKO) (1956-1993)
NINOSLAV (KOSTA) (1940-1992)
MUSTAFA (SMAJO) (1931-1992)
[IRI]
MIRZA (HIMZO) (1960-1993)
FAHRUDIN (ASIM) (1973-1994)
SADETA (BEGAN) (1953-1992)
SAFET (DURMO) (1930-1992)
MURIS (EKREM) (1962-1992)
HATA (HA[IM) (1961-1992)
MIRNES (MUHAMED) (1985-1993)
SELMA (NEZIR) (1985-1993)
MUNIRA (SALIH) (1947-1992)
FAHIRA (1930-1992)
[I[MAN FERID (MUSTAFA) (1970-1992)
[ITO AI[A (ASIM) (1954-1994)
[KALJI]
AMIRA (HUSO) (1951-1994)
BE]IR (MUHAMED) (-1993)
NERMIN (SAFET) (1972-1992)
[KALJO EDINA (NADIL) (1985-1993)
[KEC ANTON (IVAN) (-1993
[KERLEK TIBOR (-1992)
[KILJAN OSMO (BE]IR) (1962-1993)
[KORI] NADA (1951-1993)
[KRABA VJEKOSLAV (MARKO)
[KRABEK BORIS (JO@EK) (1976-1992)
[KRBA
NENAD (BO@IDAR) (1958-1992)
BORJANA (1935-1992)
[KRBI]
SIMO (DU[AN) (1926-1995)
MIROSLAV (-1992)
[KREBO SALIH (MUSTAFA) (1947-1994)
[KRGI] ENES (HASAN) (1964-1992)
[KRIJELJ
BEJTO (FAZLIJA) (1942-1994)
SALIH (-1993)

38

[LJIVO
ZEJNA (D@AFER) (1929-1992)
ADEM (IBRO) (1968-1993)
RIFET (MEHO) (1954-1995)
ALENA (MUHAREM) (1976-1992)
NURKA ([ERIF) (1964-)
AZRUDIN (1967-)
EDHEM (-1992)
[LJUKA D@EMILA (NED@IB) (1922-1993)
[MAKOVI] EMIR (MUSTAFA) (19581992)
[MIGOC IVAN (MILAN) (1931-1992)
[OBI] DOBRILO (VICO) (1936-1992)
[OGOLJ IVICA (FRANJO) (1934-1992)
[OJI] BORI[A (\OR\O) (1960-1992)
[OLAJA
DRAGOMIR (NIKOLA) (1956-1993)
DANIJEL (VLADIMIR) (1981-1993)
RADOJE (-1992)
[OLJI] MUJO (IZET) (1962-1992)
[ORLIJA
IBRI[IM (IBRO) (1962-1992)
HUSO (MUSTAFA) (1941-1992)
ISMET ([A]IR) (1943-1993)
AMIR (ZAHID) (1974-1992)
[ORO MIRALEM (HASAN) (-1993)
[OTRA
DESIMIR (MAKSIM) (1934-1992)
NENAD (VIDOJE) (1939-1992)
[PARAVALO
FERIDA (FAZLIJA) (1946-1992)
VLAJKO (SLAVKO) (1937-1993)
[TAKI] ILIJA (MIHAJLO) (1951-1992)
[TARK PREDRAG (BORIVOJE) (-1994)
[TEKOVI] MILIVOJ (STEVO) (1921-1992)
[TETA SAMIJA (AGO) (-1994)
[TIMAC VEDRAN (EMIL) (1980-1992)
[TRBAC MILAN (MIHAJLO) (1928-1992)
[UBO RE[AD (MURAT) (1946-1994)
[U]UR
BOGDAN (GAVRO) (1928-1992)
ALEKSANDAR (JANKO) (1949-1992)
DRA@EN (MILENKO) (1969-1994)
[U]UREVI] DIKA (FEHIM) (1958-1992)
[UKALI] DAUT (1968-1992)
[UKALO SEDIKA (SULEJMAN) (1961-1992)
[UKO
JASMINA (MESUD) (1951-1993)
BO@IDAR (MIODRAG) (1953-1993)
BOGOLJUB (SAVO) (1929-1992)
[UKOVI] BRANKO (ANDRIJA) (1924-1992)
[UKRI]
NIJAZ (MEHMED) (1940-1992)
MUHAMED (NIJAZ) (1981-1992)
[UKUR
JUNUZ ([A]IR) (1938-1992)
FIKRET (-1992)
[UKUREVI] ASIF (RAMIZ) (1951-1992)
[UKURICA RAD@EP (ALIJA) (1934-1993)
[UMAN SAID (JUSO)
[UNDO KASIM (SALIH) (1942-1993)
[UNI SULEJMAN (BAJRO) (1946-1992)
[UPI] ABID (SALIH) (-1992)
[URKOVI]
[EMSO (AHMED) (1931-1994)
HAJDAR (AZIZ) (1951-1993)
[EMSA (SULEJMAN) (1965-1992)
EKREM ([EVKO) (1963-1992)
MUSTAFA ([EVKO) (1954-1993)
HALIL (ZAHIR) (-1993)
[EVKO (1963-1992)
[U[NJAR DU[AN (JOVO) (1942-1992)
[UTKOVI] RAMIZ (SABIT) (1927-1992)
[UVALI] VEJSIL (HAKIJA) (1969-1993)
[UVALIJA HAJRUDIN (GALIB) (1972-1994)
[UZBAT GOJKO (-1992)
[VRAKA
AZIZ (ALIJA) (-1994)
SELMA (FERID) (-1995)
SUAD (OMER) (1927-1995)
[VRAKI]
D@EMIL (SULEJMAN) (1941-1993)
JUNUZ (ZULFO) (-1994)
NEZIR (ZULFO) (-1992)
TABAK
AMELA (MUJO) (1981-1992)
NIJAZ (RAMIZ) (1963-1992)
HANA (SALIM) (1965-1992)
NAIDA (SALKO) (1985-1992)
HAMDIJA (VEJSIL) (1953-1992)
TABAKOVI]
RAMIZA (AMIR) (1954-1992)
HAMDIJA (AVDO) (1935-1992)
MAHZA (EJUB) (1949-1995)
FAHRUDIN (HAMED) (1968-1992)
BENJAMIN (MIRSAD) (1990-1992)
[A]IR (MUHAMED) (1943-1993)
BEHIJA (OMER) (1962-)
JASMINA (SALIH) (1968-1995)

BELMA (SALKO) (1983-1992)
TADI] DRAGAN (STIV) (1959-1993)
TAFOLI RED@EP (MEHMED) (1931-1992)

TAHIRBEGOVI] HASIBA (MUHAMED) (1927-1992)

TAHIROVI]
]AMIL (BELE) (1946-1992)
SULJO (HASAN) (1929-1994)
FERID (IBRO) (1948-1992)
ESMA (MUJO) (-1992)
SAMIR (OMER) (1973-1995)
ASIJA (-1994)
CAKO
ZINAIDA
TAHIROVSKI KEMAL (AKIF) (-1992)
TAHMI[^I]
HALID (ALIJA) (1924-1994)
FATIMA (MUHAMED) (1928-1994)
TAJI] EJUP (ABDULAH) (-1992)
TALETOVI] [A]IR ([A]IR) (1963-1992)
TALI]
TOMO (JOVAN) (1933-1994)
IBRO (VEJSIL) (-1992)
ENISA (1944-1993)
IBRAHIM
AHMED (-1993)
TALJANOVI]
BAJRAM (HUSEIN) (1922-1993)
KEMO (ISMET) (-1992)
ISMET ([EKO) (1948-1992)
TANACKOVI]
STEVAN (JOVAN) (1932-1992)
VLATKO (JOVAN) (1930-1992)
TANASKOVI] SRE]KO (-1992)

TANEVSKI BOGOMIR (SILVESTER) (1933-1992)

TANOVI]
MURAT (ALIJA) (1930-1992)
MUSTAFA (ARSLAN) (1944-1992)
MUHAMED (ISMET) (1956-1994)
FADILA (RA[ID) (1946-1992)
KEMAL ([A]IR) (1934-1994)

TARABULOZI VJEKOSLAV (TOMO) (1928-1992)

TARAHIJA AMEL (RAFIK) (1979-1993)
TATAR HUSEIN (MEHMED) (1973-1992)
TATAREVI]
ASJA (ADNAN) (1983-1994)
NADAN (ADNAN) (1977-1994)
ADNAN (EMIR) (1952-1994)
D@ENANA (MESUD) (1951-1994)
TAU[AN MLA\AN (RATKO) (1947-1992)
TEFTEDARIJA IBRAHIM (ASAF) (1948-1992)
TEHD@O ASIM (OMER) (1967-1992)
TEKA^ MUHAMED (BAJRO) (1935-1992)
TELALAGI]
FIKRET (OMER) (1953-1993)
REFIK
TELAREVI] D@AFER (IBRO) (1935-1992)
TEN@ERA JADRANKA (GRADIMIR) (1963-1994)
TEPARI] JASMIN (MUSTAFA) (1985-1992)
TEPI] FAIK (OSMAN) (1973-1995)
TEROVI] JASMIN (ENVER) (1980-1993)
TERZI]
SALKO (ISMET) (1955-1993)
LAZAR (@ARKO) (1956-1993)
FERID
SMILJA (1938-1992)
TERZO
NERMIN (MEHO) (1969-1992)
MERSAD (RAMIZ) (1983-1992)
TESKERED@I]
SALAHUDIN (D@ELALUDIN) (1951-1992)
TE[ANOVI]
BRANKO (NIKOLA) (1942-1992)
DU[AN (NIKOLA) (1953-1992)
TE[I] ZAGORKA (STEVO) (1930-1993)
TIBOLD
IVA (1928-1992)
ZVONIMIR (1922-1992)
TIHI]
PA[AGA (HASO) (1928-1994)
ARMIN (SAFET) (1968-1992)
TINJAK ESAD ([E]O) (-1995)
TIRI]
ANTONIJA
ERIKA
TIRO
VAHID (EDHEM) (1962-1992)
ALIJA (HALIL) (1928-1994)
FERID (HUSO) (1939-1992)
ERIK (SEJD) (1974-1995)
BEJDA (ZAJKA) (-1992)
TISOVINA
SEAD (MUSTAFA) (1957-1992)
ZIJAD (MUSTAFA) (-1992)
TODOROVI]
MILIOMIR (MILOVAN) (1960-1992)
MILAN (NEDELJKO) (1959 )
SOFIJA (-1992)
TOHOLJ SAD@IDA (MAHMUT) (1935-1992)
TOKALIJA HA[A (KADRIJA) (1928-1992)

TOKOVI]
REFIK ([A]IR) (1952-1992)
SAFET (TUFIK) (1956-1992)
TOLE
HASAN (ALIJA) (1926-1992)
MEHO (ALIJA) (-1992)
TOMA[EVI] SANDA (BRANKO) (1967-1993)
TOMI]
VINKO (IVAN) (1939-1994)
MILORAD (JAK[A) (1949-1993)
BRANIMIR (MATO) (1944-1992)
STANOJE (VLADIMIR) (1958-1993)
TOMOVI]
VIDO (MIRO) (-1992)
MIRO (VIDO) (1989-1992)
ZDRAVKO (1973-1992)
TOPAL NEVRESA (RASIM) (1962-1993)
TOPALOVI]
HAMED (AGO) (1927-1993)
MIRSAD (ASIM) (1958-1995)
MILO[ (ZDRAVKO) (1957-1993)
MEHMED
TOP^AGI] SELMA (MUSTAFA) (1953-1992)
TOPI]
BOGDAN (DAMIJAN) (1932-1992)
MEHO (MUJO) (1929-1992)
TOPUZ
VAHID (EMIN) (1964-1993)
OMER (SALIH) (1926-1992)
TOPUZOVI] SAMIR (JUSUF) (-1995)
TORBICA KSENIJA (-1992)
TORLAK
HASAN (HIMZO) (1951-1992)
NENO (RE[AD) (1985-1992)
FEHRIJA (SMAJO) (1939-1994)
AHMED (ZEJNIL) (1936-1992)
TORLAKOVI]
MUHAREM (ASIM) (1943-1993)
MUNIB (NURIJA) (1936-1994)
FADIL ([EMSUDIN) (1935-1993)
TORLI] KEMAL (HAMID) (1924-1992)
TO[I]
LJUBAN (MILOMIR) (1949-1992)
ELVIR (-1992)
TOTI]
ALMA (IZET) (1980-1992)
ZAHIDA (RE[ID) (1926-1992)
TRAKO
TEUFIK (BEGO) (-1994)
D@EVAD (HASAN) (1969-1993)
FAIK (MUJO) (1948-1993)
TRAPARA
ALEKSANDAR (NENAD) (1961-1992)
SLOBODANKA (-1992)
TRBI] RU@DIJA (PA[O) (1946-1994)
TREBI] NEMANJA (SRETEN) (-1995)
TREBINJAC
ZEHRUDIN (MUJO) (-1994
VAHID (OSMAN) (1960-1994)
TRGO
NED@IB (ISMET) (1962-1993)
MURAT (NED@IB) (1931-1994)
TRGONJA SEAD (1966-1992)
TRHULJ AMINA (UZEIR) (1941-1992)
TRIFKOVI] NEDELJKA (PETAR) (19611992)
TRIFUNOVI]
RATKO (JOVO) (1940-1992)
JOVO (1929-1992)
TRI[I] ZVONKO (-1994)
TRIVKOVI] SAVKA (MITAR) (1939-1993)
TRIVUN^I] GORAN (MLADEN) (1951-1992)
TRKMAN MIROSLAV (JOSIP) (1927-1992)
TRN^I]
DU[AN (JANKO) (1932-1992)
RIFAT (MAHMUT) (-1995)
TRNKA
ALIJA (HAMED) (1968-1992)
JASNA (-1992)
MUSTAFA (-1992)
ZULEJHA (-1992)
TROGRLI] JANICA (JOSIP) (1936-1992)
TRTO EDINA (NED@AD) (1968-1993)
TRUNTI] DRAGAN (MARKO) (1963-1992)
TUBI]
DESANKA (DU[AN) (-1993)
SUAD (JAKUB) (1964-1992)
TUCAKOVI]
DIJANA (BORISLAV) (1955-1993)
D@EMILA (HAJDAR) (1950-1992)
NIJAZ (IBRO) (-1993)
RAMO (MEHO) (1930-1992)
HARIS ([EMSUDIN) (1977-1992)
TUFEK^I] HAMID (JUSUF) (1943-1992)
TUFO
DALILA (FUAD) (1976-1993)
ATIF (HAMID) (-1995)
SELIM (MUHAREM) (1967-1995)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

@RTVE OPSADE
TUFUND@I] IRFAN (HAMED) (1956-1992)
TUKA NADA (NEDJELJKO) (1924-1992)
TUNGUZ KOSTA
TUNOVI] HAMZA (SABIT) (1948-1995)
TUPO MUSTAFA (SALIH) (1969-1995)
TURANJIN STANKO (VASILJ) (1939-1992)
TURBI] VAHID (SAFET) (1972-1994)
TUR^ALO
SANEL (ISMET) (1978-1993)
MUSTAFA (ZAJKO) (1965-1993)
VAHID (ZAJKO) (1955-1992)
AHMED (ATIF) (1936-1992)
TUR^INOVI] ADNAN (SALKO)
TURKALJ DANIJEL (NIKOLA)
TURKOVI]
ALIDA (AHMED) (1966-1993)
SALIH (AVDO) (1942-1995)
KAMBO (FEHO) (1953-1992)
ALMIRA (HASIB) (1984-1992)
NED@AD (SAFET) (-1994)
HABIBA ([ABAN) (1955-1992)
BEBA
TURKU[I] HAD@IRA (SULJO) (1934-1992)
TURUDIJA RAMO (HUSO) (1962-1992)
TURULJA AMELA (SENAD) (1984-1993)
TUTUN
NIHADA (MUJO) (-1992)
ZAIM (SULEJMAN) (1927-1992)
ZUMRA (-1992)
TUZ SALKO (HUSO) (1933-1992)
TVICO TARIK (TAIB) (1983-1993)
TVRTKOVI]
LEJLA (HAMED) (1980-1993)
JASMINKA (1945-1993)
UDOV^I]
KATICA (\URO) (-1992)
NEDJELJKA (-1993)
UGLJE[A
HAZIM (ABID) (1953-1993)
ALIMA ([A]IR) (1962-1992)
UJLAKI NEBOJ[A (\URO) (1972-1992)
ULJEZI SAFET (-1992)
UNUFREJ^IK ILIJA (MIHAJLO) (1936-1992)
URO[EVI] DRAGAN
URU^I ADNAN (MIRSAD) (1986-1993)
USTAMUJI] AMIRA (MUHAREM) (1959-1993)
U[ANOVI]
MURAT (]AMIL) (1979-1992)
HRUSTEM (HASIB) (1936-1992)
RASIM (RIZVO) (1948-1993)
U[TO RAMIZ (ESAD) (1972-1992)
UZUNALI] MEMNUN (AHMED) (-1993)
UZUNLI] HAJRUDIN (RAMIZ) (1967-1994)
UZUNOVI]
HALID (HASAN) (1944-1992)
ZAJKO (OMER) (1953-1992)
BAJRO (RAMIZ) (1952-1992)
ZIJAD (RAMIZ) (1992-1992)
REUF (ZUHDIJA) (1947-1992)
U@I^ANIN DAMIR (ISMET) (1984-1995)
VAJNAGA EMIR (RAGIB) (1975-1994)
VALJEV^I]
NERMINA (IDRIZ) (1969-1992)
MESUD (MEDO) (1957-1992)
VAPETI] AZRA (RAMIZ) (1962-1992)
VARAGA SLAVKO (LUKA) (1957-1992)
VARGA VJEKOSLAV (FRANJA) (1940-1992)
VASI] PERKA (1923-1992)
VASILJ
JOZO (JAKOV) (1931-1992)
TOMISLAV (MATO) (1950-1992)
VASILJEVI] MILE (1940-1995)
VASKO JELENA (-1992)
VATI] AMIRA (HIVZO) (1958-1993)
VATRENJAK
MURADIF (IBRO) (-1995)
ALIJA (MU[AN) (1966-1993)
VATRE[
ELVIR (NAZIF) (1971-1993)
ALEN (OMER) (1974-1994)
VATRI]
ESAD (DURAN) (1953-1993)
FAHRUDIN (HAMDIJA) (1970-1993)
ALIJA (MU[AN) (1936-1992)
ALIJA (VEJSIL) (1940-1993)
ZULFO (VEJSIL) (1928-1992)
VE^ERNIK IGOR (SLOBODAN) (1975-1992)
VEJO
MA[O (ALIJA) (1962-1992)
MIRZA (MIRSAD) (1980-1992)
MURADIF
VEJSELOVI] ALIJA (MURAT) (1962-1992)
VEJZAGI] TAMARA (-1992)
VEJZOVI]
VELIJA (ADEM) (1928-1993)
[AHIDA (IBRAHIM) (1931-1993)
AIDA (SADIK) (1969-1992)

VELAGI] RAMIZ (SALKO) (1956-1992)
VELE^KA IGOR (BRANKO) (1966-1992)
VELI]
MUNIB (ADEM) (1958-1992)
RUSMIR (ALAGA) (1951-1992)
ALMIR (BAJRO) (1967-1993)
DURMI[ (BJELKAN) (1932-1992)
VERZIMINA (HAJRO) (-1995)
ZAHIR (MEHO) (1948-1993)
SEAD (NEZIR) (1962-1992)
ELDINA (OSMAN) (1980-1992)
JUSUF (SMAJO) (1934-1992)
VELJAN RAMO (1931-1992)
VELJKOVI]
DERVI[ (DERVI[) (1960-1993)
DRAGOJE (-1992)
VEMI] RAJKO (MILOVAN) (1952-1992)
VER[I] BRUNO (BORI[A) (1940-1992)
VESELINOVI] STEVO (STANOJA) (-1995)
VESKOVI] VIDAK (BO@IDAR) (1971-1992)
VE@A RATKO (NIKOLA) (1920-1992)
VIDAKOVI]
JELKA (JOVAN) (1939-1992)
MENJHART (MENJHART) (1949-1993)
VIDOVI]
DEJAN (BOGDAN) (1936-1992)
STANISLAV (NIKO) (1935-1992)
VILA MUNIRA (MUNEVER) (1940-1995)
VILI] SAMIR (ZIHNIJA) (1965-1992)
VINKOVI] MIRKO (\URO) (1936-1992)
VI[NJEVAC
MARKO (LJUBO) (1940-1994)
ZORICA (-1992)
VITE[KI]
NAFA (AVDO) (1935-1992)
HIDAJETA (D@AFER) (1953-1993)
MELISA (EDHEM) (1980-1992)
VITE[KI] (JUSUF) [E^O (1925-1992)
FADIL (MUHAREM) (1933-1992)
ISMET (MUHAREM) (1928-1992)
VITKOVI] DRAGAN (\URO) (1961-1992)
VLA^I]
MOMIR (BO@IDAR) (1941-1992)
NATA[A (BO@IDAR) (1945-1992)
SA[A (VJEKOSLAV) (1991-1992)
VLADAVI]
SAFET (SALIH) (1961-1995)
SADETA (OSMAN) (1959-1992)
VLADOVI]
JUSUF (MEHO) (1947-1992)
AMIR (MUJO) (1942-1992)
EMINA (-1992)
VLADU[I]
DIVNA (ALEKSA) (1953-1998)
@ELJKO (MILO[) (1959-1992)
JOVO (RISTO) (1920-1992)
VLAHOVI] DU[AN (BO@O) (1971-1992)
VLAHOVLJAK DARINKA (-1992)
VOJINOVI]
RADOVAN (LAZAR) (1947-1993)
MITAR (1924-1992)
VOJNOVI]
MOM^ILO (RADE) (1939-1992)
MIRSADA (VELIBOR) (1953-1992)
MILAN (1924-1992)
VOLODER
]AMIL (MUHAMED) (1959-1993)
MUJESIRA (ZAIM) (1921-1992)
VRABAC
MUNIBA (AVDO) (1952-1992)
ISMET
VRA^O SUAD (MEHMEDALIJA) (1961-1993)
VRAGOV^EVI] MAID (SALIH) (1950-1993)
VRAN^I] KOSTA (\URA\) (1929-1992)
VRANE[ KASIM (RED@O) (-1995)
VRA@ALICA
DERVI[ (GALIB) (1955-1992)
SEJDA (SULJO) (1959-1993)
VRBINJ[EK OLGA (DRAGUTIN) (1931-1993)
VRCI] SADA (ADEM) (1960-1992)
VRHOVAC VUK (MILAN) (1946-1992)
VU^I^EVI] ROSA (MITAR) (1934-1992)
VU^I] AUGUSTIN (MIJO) (1937-1994)
VU^IJAK MIOMIR (NEDELJKO) (1940-1992)
VU^KI]
AMAR (MURIZ) (1987-1993)
ELKAZ (MU[O) (1935-1995)
VU^UROVI]
MIODRAG (DOBRIVOJE) (1950-1993)
ZORAN (DOBRIVOJE) (1952-1992)
VUJ^I] NEDELJKO (BO@O) (1968-1992)
VUJI^I] TATJANA (MIRKO) (1963-1992)
VUJOVI]
GORDANA (ANTO) (1949-1992)
RANKO (GA[O) (1949-1992)
MIODRAG (VASO) (1947-1994)

DANI, SPECIJALNI PRILOG 5. april / travanj 2002.

VUK
INDIRA (ILIJAS) (1959-1993)
AMAR (MERSAD) (1984-1992)
ADEM ([A]IR) (1932-1993)
VUKI]
MI]O (SAVO) (1957-1992)
ALEKSA (STEVO) (1934-1992)
VUKMANOVI] MILADIN (JOVO) (1957-1992)
VUKMIROVI] ZORAN (RADOJKO) (1957-1994)
VUKOJA JURE (-1994)
VUKOMINOVI] JOVO (-1992)
VUKOSAV DRA[KO (VASO) (1948-1992)
VUKOTI]
SABAHETA (AJDIN) (1972-1995)
AJDIN (HAMID) (1937-1995)
NE\O (LAZAR) (1927-1992)
JOCO (MARKO) (1929-1993)
VULETI] DOBRINKA (VOJIN) (1930-1992)
ZAGORA MIDHAT (IBRAHIM) (1951-1993)
ZAGORAC
KRSTAN (NOVO) (1953-1992)
EDIB (SALKO) (1965-1994)
ZAGORICA MUHAMED (AVDO) (1936-1992)
ZAHI] SENAD (MEHO) (-1995)
ZAHIRAGI]
[EVALA (ADEM) (1944-1993)
NADIR (HAKIJA) (1965-1993)
ELVIRA (ME[A) (1975-1992)
]AMIL (MUJO) (1938-1993)
ZAHIROVI]
BAHRIJA (DERVO) (1930-1995)
RAMIZ (HIMZO) (-1993)
RABIJA (IBRO) (1939-1994)
ARIF (MEHO) (1936-1995)
ENES (MEHO) (1950-1993)
VEREM (OSMAN) (1951-1993)
SENAD (VEREM) (1987-1993)
AMIRA (-1993)
ZAIMOVI]
HIDAJET (ABDULAH) (1970-1992)
ADIS (IBRAHIM) (1977-1992)
KARIM (MEHMED) (1971-1995)
ZAJKO
NURA (HUSO) (1954-1995)
SAFET (SALKO) (1959-1993)
SABIT (-1992)
ZAMBAL MARIJA (ANTON) (-1993)
ZAMETICA
ISMET (MUJKO) (1941-1994)
MUNIRA (MU[AN) (1943-1993)
EDHEM (NEZIR) (1954-1992)
ISMETA (RIFAT) (1950-1993)
ZARI]
BOGDAN (GVOZDEN) (1955-1993)
STEVO (MIKAILO) (1951-1992)
ZEBA SAMIRA (AMIR) (1971-1993)
ZEC
NIJAZ (MURAT) (1970-1992)
SULEJMAN (MUSTAFA) (1936-1993)
GORAN (SULEJMAN) (1976-1992)
ZE^EVI] BISERA (SAFET) (1941-1993)
ZE^I] D@EMIL (ALIJA) (1949-1994)
ZE]IRAJ SMAILJ (HAZIR) (1952-1992)
ZE]O
FATIMA (HAJRO) (1927-1992)
MEMO (HALIL) (1922-1995)
ALEN (HAMID) (-1995)
IDRIZ (NEZIR) (-1992)
MEDINA (OMER) (1945-1993)
ZEHEROVI] ELVEDINA (SAFET) (1968-1993)
ZEJNILAGI] DRAGICA (IVO) (1950-1992)
ZEKANOVI] MUJO (SAFET) (1946-1995)
ZEKI] NEZIR (DERVI[) (1936-1992)
ZEKIROVI] AJDIN (SALIH) (-1995)
ZEKOVI]
ZAHIDA (MURAT) (1966-1993)
D@EVADA (SALKO) (1950-1992)
ZELI] AIDA (ENES) (1974-1992)
ZELIHI] FERID (RED@EP) (1951-1993)
ZELKANOVI] SEID (LUTVO) (1967-1995)
ZELJKOVI] TEUFIK (SULJO) (1939-1992)
ZEND@ILOVI] IBRAHIM (SALIH) (1932-1992)
ZENOVI]
TAIBA (MUNIB) (1960-1993)
SMAJO (RAM^O) (-1992)
MUSTAFA (RAMO) (1928-1993)
ZEROVI] ABAZ (HABIB) (1949-1993)
ZGODI] HAJRUDIN (ABDULAH) (1954-1993)
ZIJADI] BELMA (HASAN) (1982-1993)
ZILI] MIRSAD (IBRO) (1953-1992)
ZIMI]
FADILA (HRUSTEM) (1952-1992)
SIDBELA (SABRIJA) (1985-1995)
FATIMA (1934-1993)
ZLATARAC
NED@AD (HUSO) (1971-1992)
HUSO (VEHID) (1939-1992)
ZLATARI]
D@EVAD (HUSO)
HUSO

ZLATAR-@IVOJNOVI]SANDRA (ALIJA) (1968-1994)

ZOLOTA
KASIM (ASIM) (1962-1992)
ZAJKO (IBRO) (1941-1992)
HAJRUDIN (JAKUP) (1945-1992)
FIKRET (-1995)
MURADIF (-1995)
ZOLJ
IZET (HAJDAR) (1970-1992)
FIKRET (RAMIZ) (1962-1992)
ZORLAK
ENES (ISMET) (1962-1992)
BAJRO (NAZIF) (1928-1992)
MUSTAFA (OSMAN) (-1992)
ZORNI]
MIDHAT (ADEM) (1980-1992)
HAM^O (MUJO) (1941-1992)
RASIM ([E]O) (1923-1992)
ZORNJI]
ZEMKA (ABID) (1940-)
NED@AD (ZIKO) (1970-1994)
ZRNI] SUADA (]AZIM) (1973-1993)
ZUBA^A AIDA (\EMO) (1977-1993)
ZUBAN FIKRET (SAFET) (1957-1992)
ZUB^EVI]
NAZIF (AHMED) (1974-1992)
FUAD (FAZLIJA) (-1994)
MUHAMED (HUSNIJA) (1951-1992)
RAMIZA (-1993)
ZUBOVI] MUHAMED (OMER) (1944-1994)
ZUKA MUHAREM ([ERIF) (1945-1992)
ZUKAN [A]IR (OMER) (1942-1992)
ZUKANOVI]
ZAIM (ADEM) (1960-1992)
EDINA (ZAHID) (1977-1992)
ZUKI]
FADIL (HASAN) (1956-1992)
HASIJA (HA[IM) (1941-1993)
FERID (HUSO) (1966-1994)
NIJAZ (MURAT) (1968-1993)
IZUDIN (OSMAN) (1931-1992)
ZUKO
MIRNESA (HUSO) (1982-1992)
MUSTAFA (IBRO) (1935-1993)
HAMDIJA (MEHMED) (1968-1992)
FADIL (MEHO) (1930-1994)
HAJRA (OSMAN) (1958-1993)
D@AFER (SALKO) (1938-1993)
ZAJKO (ZEJNIL) (1949-1992)
ADI (1984-1995)
ZUKOVI] MILORAD (\OR\O) (1960-1992)
ZULFI IBRAHIM (MISIM) (1936-1993)
ZULFI] EMINA (RAMO) (1932-1992)
ZULI]
MAJDA (RE[AD) (1940-1993)
MIRZET (SALIH) (1971-1992)
ZULOVI] VELIDA (-1993)
ZUP^EVI]
RAMIZA (GALIB) (1922-1993)
HAJRUDIN (MEHMED) (1953-1993)
LEJLA (MIDHAT) (1971-1993)
ZVIZDI]
HALID (DERVI[) (1939-1993)
D@AFER (EJUB) (1939-1993)
EJUB (HUSEIN) (-1995
SEVIBA (MEHMED) (1937-1993)
@DERI] SAVO (STANKO) (-1992)
@DRALOVI] MUHAREM (FAIK) (1957-1993)
@EKO SENAD (MUHAMED) (1964-1992)
@ELE MUSTAFA (HUSO) (1930-1992)
@ELJKOVI] NIRVANA (HIKMET) (1982-1995)
@ERAI] BO@IDAR (1939-1992)
@IGA
NARIMA (ALIJA) (1952-1995)
MUAMER (AMIR) (1976-1993)
ADMIR (ISMET) (1984-1993)
FATIMA (MEDO) (1926-1992)
SALEM (-1992)
@IGI] OSMAN (ATIF) (-1992)
@ILI]
ADIL (ABDULAH) (1933-1992)
RAMIZ (DERVO) (1959-1999)
MUJO (HALIL) (1929-1993)
RAHA (SALKO) (1970-1992)
HASAN
@I[KO RUSMIR (MUHAREM) (1937-1992)
@IVI] ZDENKA (-1993)
@IVOJEVI] HANA (HALIL) (1932-1995)
@IVOTI] ZENAN (SAVO) (1946-1992)
@I@I]
BLAGOTA (BLA@) (-1992)
MARKO (KRUNOSLAV) (1982-1993)
@UGA AMIR (RIFET) (1986-1994)
@UGI] ZAJKO (MEHMED) (1948-1994)
@ULJ DARKO (VLADO) (1970-1992)
@ULJEVI] FUAD (AHMET) (1943-1992)
@UNI]
D@EVAD (IBRO) (1955-1993)
SENAD (ISMET) (1971-1994)
MEHMED (MUHAMED) (1924-1993)
OSMAN ([ABAN) (1948-1993)
@U@A STOJAN (JEFTO) (1933-1992)

39

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful