CÂU HỎI ÔN TẬP Câu 1: Trình bày những điểm giống và khác nhau căn bản giữa kiểm

toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán báo cáo tài chính. Câu 2: Bạn có ý kiến gì về nhận xét sau đây: “ Trách nhiệm của kiểm toán viên không chỉ là thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết, mà còn phải hoàn tất một số công việc kế toán của khách hàng và giải quyết các vấn đề về thuế cho họ” Câu 3: Việc nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng có ý nghĩa như thế nào đối với kiểm toán viên? Để có được kết quả cuối cùng về rủi ro kiểm soát , kiểm toán viên phải trải qua các bước làm việc như thế nào? Hãy trình bày tổng quan nội dung các bước ấy. Câu 4: Trong báo cáo kiểm toán được lập theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC ngày 27/9/1999, tại đoạn "Cơ sở ý kiến" có nêu: "… Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không chứa đựng các sai sót trọng yếu"… Bạn hãy giải thích các khái niệm "sự bảo đảm hợp lý" và "sai sót trọng yếu" và cho biết tại sao nghề nghiệp kiểm toán đòi hỏi phải chú trọng tới sự bảo đảm hợp lý và các sai sót trọng yếu như thế. Câu 5: Dưới đây là các tình huống về mức rủi ro: 1 5% 100% 100% ? 2 5% 80% 40% ? Tình huống 3 4 5% 5% 40% 40% 80% 50% ? ? 5 1% 80% 50% ? 6 1% 40% 50% ?

Rủi ro kiểm toán Rủi ro tiềm tàng Rủi ro kiểm soát Rủi ro phát hiện Yêu cầu:

a/Hãy tính rủi ro phát hiện cho mỗi tình huống trên b/ Từ sự hiêu biết về mối liên hệ giữa các yếu tố trên, với giả thuyết hai yếu tố còn lại không đổi hay cho biết rủi ro phát hiện sẽ tăng hay giảm nếu: b1. Giảm rủi ro kiểm toán b2. Giảm rủi ro kiểm soát b3. Giảm rủi ro tiềm tàng b4. Tăng rủi ro kiểm soát và giảm rủi ro tiềm tàng với mức tương ứng c/Cho biết sự thay đổi của rủi ro phát hiện sẽ ảnh hưởng như thế nào đến số lượng bằng chứng cần thu thập. Câu 6: Liên quan đến 1 khoản phải thu trị giá 600 triệu trên báo cáo tài chính của Công ty UFO cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 31/12/200X, có một tranh luận giữa kiểm toán viên với giám đốc đơn vị. Giám đốc đơn vị không chấp nhận cho kiểm toán viên gửi

rủi ro kiểm toán) với từng tình huống sau: a. Dưới đây là các nội dung của một báo cáo kiểm toán chấp nhận toàn phần (được sắp xếp không theo đúng thứ tự): (1) Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (2) Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý . Khi hoàn thành kiểm toán. Kiểm toán viên chọn mẫu không đại diện cho tổng thể nên không phát hiện được các sai sót trọng yếu trên BCTC nên những sai sót trọng yếu đó vẫn còn tồn tại trên BCTC g. bạn cho rằng báo cáo tài chính của đơn vị đã trình bày trung thực và hợp lý. bạn sẽ phát hành loại báo cáo kiểm toán nào?. Câu 10 Báo cáo kiểm toán cần trình bày nhất quán về hình thức và kết cấu. Không thực hiện sự phân công phân nhiệm đầy đủ e. Câu 7: Trong quy trình kiểm toán. nhưng Công ty không cho phép bạn mở rộng phạm vị kiểm tra hàng tồn kho. Khách hàng không tuân thủ chế độ kế toán hiện hành khi lập báo cáo tài chính. f. c. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật làm cho sản phẩm chính của công ty có khả năng bị lỗi thời. Lý do? a. b. (Cần chú ý việc vận dụng vào từng tình huống cụ thể để đưa ra ý kiến của kiểm toán viên) Câu 9: Đối với các tình huống hoàn toàn độc lập dưới đây. kể cả khoản mục hàng tồn kho vì bạn đã áp dụng các thủ tục kiểm toán khác để thay thế. Kiểm toán viên nhận và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến nhận xét không thích hợp khi báo cáo tài chính đã được kiểm toán còn có những sai sót trọng yếu. Bạn kết luận rằng hàng tồn kho có khả năng bị khai khống trọng yếu tại Công ty Minh Anh. Yêu cầu: Bạn hãy bình luận vè sự việc trên. Tiền dễ đánh cắp hơn hàng tồn kho. rủi ro kiểm soát. Xem xét các tình huống dưới đây và cho biết loại rủi ro tương ứng (rủi ro tiềm tàng. Do nhận lời kiểm toán sau ngày khóa sổ nên bạn không chứng kiến được việc kiểm kê hàng tồn kho tại Công ty A&B. một công việc không thể thiếu của các kiểm toán viên phải nghiên cứu rủi ro để kiểm soát và giới hạn nó trong một mức độ chấp nhân được. c. một báo cáo kiểm toán với dạng ý kiến “Từ chối nhận xét” sẽ được phát hành. b. d.thư xác nhận và kiểm toán viên đã phản ứng rằng nếu giám đốc không thay đổi ý kiến. Các khoản chi quỹ không được xét duyệt. Khách hàng không phát hiện được gian lận của nhân viên kịp thời vì tài khoản tiền gửi ngân hàng không được kiểm tra hàng tháng.” Câu 8: Có bao nhiêu loại ý kiến mà kiểm toán viên có thể đưa ra khi lập báo cáo kiểm toán? Điều kiện để đưa ra từng loại ý kiến. rủi ro phát hiện.

com .12.Viết lại báo cáo kiểm toán nói trên theo đúng thứ tự. các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính.200x.2. các bằng chứng xác minh những thông tin trên báo cáo tài chính. Đối với mỗi nội dung trên. báo cáo tài chính đã phản ảnh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính công ty ABC tại ngày 31. phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. b.200X+1 của Công ty ABC từ trang 10 đến trang 25 kèm theo. (6) Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự bảo đảm hợp lý là các báo cáo tài chính không chứa đựng các sai sót trọng yếu.12. (5) Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra trên cơ sở chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết. (4) Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31.Nội dung đó nằm trong phần nào của Báo cáo kiểm toán . Báo cáo kết quả kinh doanh.200x.google.12.Mục đích của nội dung đó khi được trình bày trong báo cáo kiểm toán . (3) Theo ý kiến của chúng tôi. hãy cho biết: . đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31.200x cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31. các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng.200x được lập ngày 15. Hãy viết lại báo cáo kiểm toán trong trường hợp này.12. do giới hạn về phạm vi kiểm toán một cách nghiêm trọng làm kiểm toán viên không thể đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính như một tổng thể. Các mẫu báo cáo này có thể tìm trên www. Nếu bây giờ. Yêu cầu a. Gợi ý: cần tham khảo các mẫu báo cáo kiểm toán.để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful