REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT Zagreb, Ilica 25

KLASA: 400-02/11-01/3 URBROJ: 251-10-31-11-2 Zagreb, 07.02.2011.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2011. -RAZRADA-

Zagreb, 07.02.2011.

SADRŽAJ:
UVOD.................................................................................................................................3 A) KULTURNI PROGRAMI I PROJEKTI...................................................................5
1. INFORMACIJSKE DJELATNOSTI, BAŠTINA I ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA.........................................................................................5 1.1. Knjižnična djelatnost i književni programi......................................................................5 1.2. Časopisi i novine u kulturi..............................................................................................26 1.3. MUZEJSKA DJELATNOST I UMJETNIČKE ZBIRKE.............................................48 1.3.1. Muzejska djelatnost..................................................................................................48 1.3.2. Umjetničke zbirke-donacije Gradu Zagrebu............................................................60 2. IZVEDBENE DJELATNOSTI: SCENA I GLAZBA...........................................................69 2.1. Kazališna i plesna djelatnost.......................................................................................69 2.2. Glazbena djelatnost.....................................................................................................96 3. LIKOVNA DJELATNOST, FILMSKA KULTURA I AUDIO-VIZUALNI MEDIJI...................................................................................................................................104 3.1. Likovna djelatnost i arhitektura................................................................................104 3.2. Filmska kultura i novi mediji....................................................................................127 4. CENTRI ZA KULTURU, URBANA KULTURA I KULTURA MLADIH......................138 4.1. Centri za kulturu........................................................................................................138 4.2. Urbana kultura i kultura mladih................................................................................146 5. KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM...................................................................167

B) MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA KULTURNA SURADNJA.............................................................................................191 C) PARTICIPACIJA U DRŽAVNOM PRORAČUNU..............................................202 D) PLAN SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE...........................................................203

2

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2011. -RAZRADAUVOD
Na obavljanje djelatnosti kulture i način financiranja te na donošenje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine 96/01), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08), Zakona o kulturnim vijećima (Narodne novine 48/04 i 44/09), Odluke o osnivanju kulturnih vijeća (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/04 i 7/09), Kriterija za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09) te odredbe posebnih zakona koji uređuju pojedine djelatnosti kulture (Zakon o knjižnicama, Zakon o muzejima, Zakon o kazalištima, Zakon o audiovizualnim djelatnostima, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima i Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva). U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i Kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport raspisao je, u lipnju 2010. Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2011. Na Poziv se prijavilo 1882 predlagatelja s 5348 programa i projekata iz jedanaest različitih područja u djelatnostima kulture. Primjenom Kriterija za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba, a na temelju stručne podloge i mišljenja kulturnih vijeća iz pojedinih područja kulture kao stručnih savjetodavnih tijela, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport je razmatrao i vrednovao, te izvršio odabir prijedloga programa koji su po provedenom postupku uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2011., a financirat će se planiranim sredstvima. Programom javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2011. obuhvaćeno je financiranje 33 javne ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb, gradske ustanove Zagreb film, Galerije Klovićevi dvori osnivači koje su u jednakim dijelovima Grad Zagreb i Republika Hrvatska, Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu (suosnivači su Republika Hrvatska s udjelom 51 % i Grad Zagreb s udjelom 49 %), te brojnih programa nezavisnih organizatora. U skladu sa Zakonom o proračunu Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport ukupno planirana sredstva za djelatnost kulture za 2011. u iznosu 496.685.100,00 kn je rasporedio na dva programa prema nositeljima: Program javnih potreba u kulturi (ustanove) Nositelji ovog programa su 33 javne ustanove kulture kojima je Grad Zagreb osnivač, gradska ustanova Zagreb film, Galerija Klovićevi dvori kojoj su Grad Zagreb i Republika Hrvatska osnivači u jednakim dijelovima, te Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu kojem su Grad Zagreb (49%) i Republika Hrvatska (51%) suosnivači.

3

Na financiranje ovog programa odnosi se 441.161.000,00 kn od ukupno planiranih sredstava. Tijekom godine provodit će se u okviru pet aktivnosti. - Aktivnost 01: Obuhvaća redovnu djelatnost ustanova u kulturi, a planirana sredstva iznose 339.082.500,00 kn. Na plaće za zaposlene u ustanovama kulture odnosi se 262.065.000,00 kn, a na ostale rashode za zaposlene 14.770.000,00 kn što je ukupno 276.835.000,00 kn. U odnosu na 2010. kada je (na dan 31. listopada 2010.) radilo 1824 radnika, za 2011. planiran je odlazak u mirovinu 35 radnika, zbog čega su planirani ukupni rashodi za zaposlene smanjeni u odnosu na 2010. za 2,48%. U okviru ove aktivnosti planirana sredstva za financiranje materijalnih rashoda iznose 61.739.500,00 kn, a za financijske 508.000,00 kn. - Aktivnost 02: Za opremanje ustanova u kulturi planirana sredstva iznose 10.545.000,00 kn. U knjižnicama je planirana nabava knjiga u iznosu 7.600.000,00 kn, u muzejima otkup muzejske građe 950.000,00 kn, dok je za nabavu glazbenih instrumenata planirano 95.000,00 kn. Preostalih 1.900.000,00 kn namijenjeno je nabavi uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu, komunikacijske i ostale opreme, te računalnih programa. - Aktivnost 03: Za programsku djelatnost ustanova planirana sredstva iznose 41.193.500,00 kn. Namijenjena su financiranju pojedinih programa koje realiziraju gradske ustanove u svim područjima kulturne djelatnosti, kroz prezentaciju, edukaciju i popularizaciju sa ciljem zadovoljavanja javne potrebe Grada Zagreba. - Aktivnost 04: Planirana sredstva za sufinanciranje Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu iznose 45.700.000,00 kn. Ministarstvo kulture i Grad Zagreb, zajedničko sudjelovanje u ukupnim troškovima rada i programa Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, osiguravaju u osnivačkim omjerima. - Aktivnost 05: Financiranje rada i programa Zagreb filma planirano je u iznosu 4.640.000,00 kn. Program nezavisne produkcije (udruge, društva i ostale institucije) Za Program nezavisne produkcije putem kojeg se iz svih područja kulturne djelatnosti realiziraju razni projekti, planirana sredstva iznose 55.524.100,00 kn. Nositelji programa su različite umjetničke i druge udruge, društva, te razne institucije s područja kulture, a projekti se provode kroz 11 raznih aktivnosti. Obuhvaćaju prvenstveno projekte koji nisu organizirani radom naših ustanova, a odnose se na amaterizam, časopise, film, urbanu kulturu i kulturu mladih kao i međunarodnu, međužupanijsku i međugradsku kulturnu suradnju.

4

A) KULTURNI PROGRAMI I PROJEKTI
1. INFORMACIJSKE DJELATNOSTI, BAŠTINA I ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA
1.1. KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNE AKCIJE
(Ostvaruje se putem Ustanova i nezavisne produkcije)
USTANOVE
A) PROGRAMI

UKUPNO 8.844.000,00

KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA
1. Gradska knjižnica 2. Knjižnica Božidara Adžije 3. Bibliobus 4. Knjižnica M.J.Zagorke 5. Knjižnica Dubrava 6. Knjižnica A. Cesarca 7. Knjižnica Novi Zagreb 8. Knjižnica S.S. Kranjčevića 9. Knjižnica Sesvete 10. Knjižnica Tina Ujevića 11. Knjižnica Ante Kovačića 12. Knjižnica Bogdana Ogrizovića 13. Knjižnica Marina Držića 14. Knjižnica Medveščak 15. Knjižnica Vladimira Nazora

8.844.000,00 7.600.000,00 1.359.000,00 558.850,00 229.800,00 196.700,00 456.000,00 417.550,00 804.700,00 357.650,00 424.700,00 715.300,00 93.900,00 375.550,00 430.100,00 375.500,00 804.700,00 994.000,00

A1) NABAVA KNJIGA

A2) POSEBNI PROGRAMI NABAVA NOVINA, REVIJA I ČASOPISA Rezervirano B) KNJIŽEVNI PROGRAMI C) IZDAVAŠTVO D) STIMULACIJA SVEUKUPNO

250.000,00 1.751.000,00 1.569.000,00 100.000,00 3.420.000,00 1.751.000,00 1.569.000,00 100.000,00 12.264.000,00

8.844.000,00

5

Na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za knjižničnu djelatnost pristiglo je ukupno 140 prijedloga programa koje je prijavilo 67 nositelja programa. Savjetodavno Vijeće za knjižničnu djelatnost i časopise (u sastavu Spomenka Petrović, predsjednica i članovi Grozdana Cvitan, Branko Maleš, Dalibor Šimpraga i Zoran Ferić) vrednovalo je pristigle programe po kriterijima sažetim u sljedeće kategorije: kvaliteta, javna potreba, razvojni potencijali. a) KNJIŽNIČNA DJELATNOST – USTANOVE Organizacija: 1 javna gradska ustanova Broj zaposlenih: 550 zaposlenika. Djelokrug rada i zakonska osnova: obavljanje knjižnične djelatnosti prema Zakonu o knjižnicama (Narodne novine 105/97, 69/09 i 104/02) što osobito obuhvaća: nabavu knjižnične građe; stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro; izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala; sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima; osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe, te protok informacija; poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora; vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Građani grada Zagreba već petu godinu koriste se jedinstvenom mrežom narodnih knjižnica koje djeluju na 42 lokacije u sklopu Knjižnica grada Zagreba. Jedna članska iskaznica daje mogućnost korištenja knjižnične građe u svim jedinicama mreže KGZ-a i time svakom građaninu Zagreba omogućuje jednaku dostupnost informacijama. U 2011. planira se upis 287.100 članova, struktura planiranih članova je 76% odraslih, 22% djece i oko 2% tzv. posebnog upisa. Također se planira nabaviti ukupno 80.000 novih svezaka knjiga i 4.000 primjeraka periodičnih publikacija. Tijekom 2011. godine knjižnice planiraju mnogobrojne termine za tribine, predstavljanje knjiga, predavanja, priredbe i koncerte. Planira se postavljanje tematskih izložaba (uglavnom knjigama i građom iz vlastitog fonda, prema prigodnoj temi iz aktualnog ili povijesnog političkog i kulturnog života). Uz planiranje likovnih izložaba, koje uvijek privuku znatan broj posjetitelja, osobito na područjima gdje je malo ili nimalo izložbenih prostora, planira se i postavljanje 50 studijske izložbe. Već dosad bogatim aktivnostima za djecu, pridružile su se i ove godine akcije za znatno mlađu dob (od 18 mjeseci), te posebno raznovrsni programi za mlade u tinejdžerskoj dobi. I ove godine Hrvatski centar za dječju knjigu planira organizaciju tradicionalnog nacionalnog kviza, stručno savjetovanje i tiskanje zbornika. Programi pokrivaju različita tematska područja i namijenjeni su svim dobnim skupinama, a realiziraju ih djelatnici knjižnica i vanjski suradnici, u prostorima knjižnica i izvan njih: u školama, dječjim i učeničkim domovima, domovima za umirovljenike i sl. Izdvajamo projekt “Pitajte knjižničare” u sklopu kojeg surađuju sve narodne knjižnice Grada Zagreba, ciklus izložaba “Svijet u Zagrebu”, projekt „Digitalizirana zagrebačka baština“, međunarodni stručni skup „Dijalog među generacijama u književnosti za djecu i mladež“, „Upoznajmo glazbene instrumente“- program za slijepu i slabovidnu djecu i mlade, Kulturni četvrtak u Knjižnici Sesvete, stručni skup u knjižnici Medveščak „Djeca u knjižnici na Internetu“ izložbe u Galeriji Prozori u Knjižnici S.S. Kranjčevića, usmeni časopis “Zagrijavanje do 27”, Tribina Paralelni svjetovi u Knjižnici B. Ogrizovića te brojna kulturna događanja u istoj knjižnici. U okviru projekata i programa izvan gradskih javnih knjižnica financijsku potporu za realizaciju programa dobit će i Knjižnica za slijepe i slabovidne osobe, Knjižnica i čitaonica Židovske općine Zagreb, Knjižnica Centra za mirovne studije, Knjižnica Centra za ženske studije i Knjižnica Centra za ljudska prava.

6

b) KNJIŽEVNI PROJEKTI, PROGRAMI I AKCIJE Unutar nezavisne produkcije književni projekti, programi i akcije pokrit će različita područja književnih i generacijskih interesa. Ističemo neke od njih: Tribine DHK-a, „32. zagrebačke književne razgovore“, Obljetnice Augusta Cesarca, Dubravka Ivančana, Drage Ivaniševića, Josipa Pupačića, Željka Sabola, Augustina (Tina) Ujevića u organizaciji DHK-a, Književni skup „Susjedstvo riječi“ u organizaciji Hrvatskog centra PEN-a, Festival europske kratke priče u organizaciji Profila Intenational, tribine HDP-a, obljetnice Ludwiga Bauera, Tonka Maroevića, Krunoslava Pranjića, Maria Suška, Milana Milišića, Miroslava Krleža u HDP-u, tribine Kajkavskog spravišča, Fond za potporu autorima i prevoditeljima u organizaciji Centra za knjigu, predavanja Društva prijatelja glagoljice i Hrvatskog društva klasičnih filologa, 48. manifestaciju Goranovo proljeće, izložbu recentnih prijevoda i okrugli stol „Hrvatska slika suvremene svjetske književnosti“ u organizaciji Društva hrvatskih književnih prevodilaca, Dani Marije Jurić Zagorke 2011. u organizaciji Centra za ženske studije, Književnost u Booksi, Booksin književni kalendar, te Revija malih književnosti u organizaciji Udruge za promicanje kulture Kulturtreger, Tribina Razotkrivanje u organizaciji nakladničke kuće „Fraktura“ d.o.o., inicijative namijenjene mladoj publici – slova u gostima – projekt promoviranja čitanja namijenjen djeci u dječjim i učeničkim domovima i bolnicama, Festival dječje književnosti – Pazi, knjiga! u organizaciji Knjige u centru i zabavnu manifestaciju Uberi priču u organizaciji udruge „Mala zvona“- projekt koji na iznimno zabavan i duhovit način predstavlja i popularizira knjigu najmlađima kod kojih žele potaknuti interes i ljubav prema čitanju, književne večeri i predavanja u kulturnom centru „Shalom“, Hrvatsko knjižničarsko društvo tradicionalno organizira 11. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama i slobodi izražavanja te 8. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama, Tribinu Jutro poezije, književne večeri srpskih pisaca u organizaciji SKD Prosvjeta Zagreb. U 2008. godini uvršten je u Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba, po prvi put, poziv za predlaganje programa izdavanja knjiga. Za 2011. godinu na taj poziv javilo se 200 predlagatelja (nakladničkih kuća, udruga, pojedinaca, ustanova u kulturi) s preko 770 programa izdavanja knjiga (roman, drama, kratke prozne vrste, esej i kritika, poezija, znanstvena knjiga, stručna knjiga, zbornici, knjiga za djecu i mlade, slikovnica, monografija).

7

A) U S T A N O V A – KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA
A1) NABAVA KNJIGA Sredstva u godini 2011. 7.600.000,00 1. Gradska knjižnica (Odjel za odrasle, Dječji odjel, Zagrabiensia, Rara, Hrvatski centar za dječju knjigu, BDI, Glazbeni odjel) 2. Knjižnica Božidara Adžije 3. Bibliobus 4. Knjižnica Marije Jurić Zagorke 5. Knjižnica Dubrava 6. Knjižnica Augusta Cesarca 7. Knjižnica Novi Zagreb 8. Knjižnica Silvija Strahimira Kranjčevića 9. Knjižnica Sesvete 10. Knjižnica Tina Ujevića 11. Knjižnica Ante Kovačića 12. Knjižnica Bogdana Ogrizovića 13. Knjižnica Marina Držića 14. Knjižnica Medveščak 15. Knjižnica Vladimira Nazora

1.359.000,00 558.850,00 229.800,00 196.700,00 456.000,00 417.550,00 804.700,00 357.650,00 424.700,00 715.300,00 93.900,00 375.550,00 430.100,00 375.500,00 804.700,00

8

A2) POSEBNI PROGRAMI NABAVA NOVINA, REVIJA I ČASOPISA Tribine, promocije knjiga, predavanja i koncerti, brojne akcije za djecu i mlade, izložbe – tematske, studijske i likovne. Nabava novina, revija i časopisa. Sredstva u godini 2011. 994.000,00 1. Tribine i radionice, promocije knjiga, predavanja i koncerti, akcije za djecu i mlade, izložbe 2. Nabava novina, revija i časopisa 4. Projekt „Pitajte knjižničare“ narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj 5. Digitalizirana zagrebačka baština 6. Gradska knjižica – međunarodni stručni skup „Dijalog među generacijama u književnosti za djecu i mladež“ 7. Gradska knjižnica – Tribina Književni petak 8. Gradska knjižnica – Internet za treću dob 9. Knjižnica Dubrava – Kazalište u knjižnici 10. Knjižnica Sesvete – Tribina Kulturni četvrtak 11. Knjižnica S.S. Kranjčevića – predavanja i druge akcije vezane uz tradicijsku kulturu i baštinu Hrvata 12. Knjižnica Medveščak- stručni skup „Djeca u knjižnici na Internetu“ 13. Knjižnica Bogdana Ogrizovića – Zagrijavanje do 27, usmeni časopis – projekt za afirmaciju mladih umjetnika (voditelj Roman Simić) 14. Knjižnica Bogdana Ogrizovića – nedjeljni talk-show Kava i kolači 15. Knjižnica Bogdana Ogrizovića- Tribina Paralelni svjetovi

238.000,00 505.000,00 10.000,00 30.000,00 6.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 30.000,00

25.000,00 20.000,00

9

B) KNJIŽEVNI PROGRAMI
1. CENTAR ZA KNJIGU: 2.1. Fond za potporu autorima i prevoditeljima Sredstva u godini 2011. 15.000,00 2.2. Sufinanciranje probnih prijevoda za strane nakladnike Sredstva u godini 2011. 10.000,00 2. CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA Program razvoja fonda i nabavka knjižnične građe Sredstva u godini 2011. 10.000,00 3. CENTAR ZA MIROVNE STUDIJE Mirovna knjižnica – nabava knjižnične građe Sredstva u godini 2011. 10.000,00 4. CENTAR ZA ŽENSKE STUDIJE

4.1. Dani Marije Jurić Zagorke Sredstva u godini 2011. 20.000,00 4.2. Festival Kratka priča je ženskog roda Sredstva u godini 2011. 10.000,00 5. CEKAPE, CENTAR ZA KREATIVNO PISANJE Radionice kreativnog pisanja Sredstva u godini 2011. 30.000,00

10

6. CELEBER d.o.o. Projekt Bookse i Celebera, književno-umjetnički projekt „Sedam“ Sredstva u godini 2011. 15.000,00 7. DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA 7.1. Tribine DHK-a Sredstva u godini 2011. 40.000,00 7.2. 32. zagrebački književni razgovori Sredstva u godini 2011. 40.000,00 7.3. Obljetnice smrti Augusta Cesarca, Dubravka Ivančana, Drage Ivaniševića, Josipa Pupačića, Željka Sabola, Augustina (Tina) Ujevića Sredstva u godini 2011. 24.000,00 8. DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIH PREVODILACA

5. izložba recentnih prijevoda i okrugli stol „Hrvatska slika suvremene svjetske književnosti“ Sredstva u godini 2011. 17.000,00 9. DRUŠTVO PRIJATELJA GLAGOLJICE

Mjesečne tribine s predavanjima iz glagoljaške baštine; predavanja u školama, knjižnicama, muzejima i drugim ustanovama; tečajevi glagoljice Sredstva u godini 2011. 15.000,00 10. DRUŠTVO ZA PROMICANJE KNJIŽEVNOSTI NA NOVIM MEDIJIMA Projekt „Besplatne elektroničke knjige“ Sredstva u godini 2011. 30.000,00

11

11. FRAKTURA d.o.o. Tribina Razotkrivanja Sredstva u godini 2011. 40.000,00 12. HRVATSKO DRUŠTVO KNJIŽEVNIKA ZA DJECU I MLADE 12.1. Slova u gostima – projekt promoviranja čitanja Sredstva u godini 2011. 20.000,00 12.2. Predstavljanje HDKDM na Sajmu dječje knjige u Bologni Sredstva u godini 2011. 10.000,00 13. HRVATSKI CENTAR PEN-a ZAGREB 13.1. Regionalni književni skup SUSJEDSTVO RIJEČI Sredstva u godini 2011. 40.000,00 13.2. Program obilježavanja Međunarodnog dana pisaca u zatvoru Sredstva u godini 2011. 5.000,00 14. HRVATSKO DRUŠTVO KLASIČNIH FILOLOGA Susreti s klasičarima Sredstva u godini 2011. 10.000,00 15. HRVATSKO DRUŠTVO PISACA 15.1.Književne tribine HDP-a Sredstva u godini 2011. 40.000,00 15.2. Književni festival: Raznolikost književnog pisma- Stih u regiji

12

Sredstva u godini 2011. 35.000,00 15.3. Pisci na Cvjetnom/2011 Sredstva u godini 2011. 15.000,00 15.4. Književni skupovi, obljetnice rođenja članova HDP-a (Ludwig Bauer, Tonko Maroevićć, Krunoslav Pranjić, Mario Sušak, Milan Milišić, Miroslav Krleža) Sredstva u godini 2011. 24.000,00 15.5. Simpozij Europskog glasnika o romanu (povodom 15. broja EG) Sredstva u godini 2011. 20.000,00 16. HKZ - HRVATSKO SLOVO Organiziranje književnih večeri i predavanja o književnosti, jeziku, književnicima i drugim temama. Sredstva u godini 2011. 15.000,00 17. HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO 17.1. 11. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama i slobodi izražavanja – Knjižnica kao javni prostor Sredstva u godini 2011. 10.000,00 17.2. 8. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama- Knjižnične usluge za bolničke pacijente i osobe smještene u domovima umirovljenika Sredstva u godini 2011. 10.000,00 18. HRVATSKO KULTURNO VIJEĆE Portal Hrvatskog kulturno vijeća Sredstva u godini 2011. 10.000,00

13

19. HRVATSKO – HISPANSKO DRUŠTVO Tribina „Susret svjetova“ Sredstva u godini 2011. 12.000,00 20. HRVATSKO – IZRAELSKO DRUŠTVO Književne večeri i predavanja u kulturnom centru „Shalom“ Sredstva u godini 2011. 5.000,00 21. HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO NAPREDAK – ZAGREB Književne tribine Sredstva u godini 2011. 10.000,00 22. KAJKAVSKO SPRAVIŠČE 22.1. Tribina kajkavskog spravišča Sredstva u godini 2011. 20.000,00 22.2. Jezičnica kajkaviana (radionica za mlade) Sredstva u godini 2011. 15.000,00 23. KNJIGA U CENTRU Festival – PAZI, KNJIGA! Sredstva u godini 2011. 40.000,00 24. LEZBIJSKA GRUPA KONTRA LezBib - knjižnica Sredstva u godini 2011. 10.000,00

14

25. MULTIMEDIJALNI INSTITUT Medijski arhiv - javna knjižnica, medijateka i čitaonica Sredstva u godini 2011. 10.000,00 26. PINTA – UDRUGA ZA OČUVANJE, OBNOVU I KORIŠTENJE KULTURNOG BLAGA Književna manifestacija – Susret riječi 2011. Sredstva u godini 2011. 10.000,00

27. PROFIL INTERNATIONAL Festival kratke europske priče Sredstva u godini 2011. 80.000,00 28. SAVEZ DRUŠTAVA NAŠA DJECA HRVATSKE Programske manifestacije i književni okrugli stol povodom dodjele godišnje Nagrade Grigor Vitez za 2010. godinu Sredstva u godini 2011. 10.000,00 29. STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU Književni salon (voditelj i organizator Marko Pogačar) Sredstva u godini 2011. 10.000,00 30. TRIBINA JUTRO POEZIJE Tribine Jutra poezije Sredstva u godini 2011. 30.000,00

15

31. UDRUGA PASIONSKA BAŠTINA Lirika velikog petka – pjesnici na temu Muke – hrvatsko novije pjesništvo. Sredstva u godini 2010. 8.000,00 32. UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURA KULTURTREGER 32.1. Književni klub Booksa Sredstva u godini 2011. 80.000,00 32.2. Revija malih književnosti Sredstva u godini 2011. 40.000,00 32.3. Booksin književni kalendar Sredstva u godini 2011. 10.000,00 33. UDRUŽENJE ZA RAZVOJ KULTURE „URK“ Književnost u Močvari, jednom mjesečno, klub Močvara Sredstva u godini 2011. 10.000,00 34. SKUD „IVAN GORAN KOVAČIĆ“ 47. Goranovo proljeće (21.3. do 31.10. 2011.) Sredstva u godini 2011. 50.000,00 35. SKD PROSVJETA ZAGREB – SREDIŠNJA KNJIŽNICA SRBA Književne večeri srpskih pisaca Sredstva u godini 2011. 20.000,00

16

36. TEATAR POEZIJE – GORAN MATOVIĆ Zagrebačke posvete Sredstva u godini 2011. 45.000,00 37. MALA ZVONA d.o.o. Književna manifestacija za djecu „Uberi priču“ Sredstva u godini 2011. 12.000,00 38. NAKLADA SEMAFORA Tišina, piše se Sredstva u godini 2011. 15.000,00 39. ZAGREBAČKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO Sredstva u godini 2011. 15.000,00 40. HRVATSKA KNJIŽNICA ZA SLIJEPE Dostava knjiga automobilom korisnicima s područja Zagreba i Zagrebačke županije. Sredstva u godini 2011. 40.000,00 41. KNJIŽNICA VLADIMIR NAZOR I MAJA HRIBAR OŽEGOVIĆ Projekt Zagorka, lica kazališnih djela autorice Maje Hribar Ožegović Sredstva u godini 2011. 10.000,00 42. KNJIŽNICA ŽIDOVSKE OPĆINE Redoviti rad knjižnice na prikupljanju građe Sredstva u godini 2011. 13.000,00

17

43. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - KNJIŽNICA 1. KNJIŽNICA – NABAVA KNJIGA Knjižnica djeluje u sastavu druge ustanove i nije gradska ustanova ali raspolaže iznimno vrijednim knjižnim fondom, osobito znanstvene i popularnoznanstvene literature. Sredstva u godini 2011. 100.000,00 2. NABAVA NOVINA, REVIJA I ČASOPISA Sredstva u godini 2011. 11.000,00

44. OTKUP KNJIGA ZA NARODNE KNJIŽNICE Otkupljivat će se iznimno vrijedna izdanja, izdanja od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu, baštinu, inovativna izdanja na polju novih medija, te vrijedna domaća i strana izdanja priručne literature, djela hrvatskih pisaca. Sredstva u godini 2011. 420.000,00

18

C) IZDAVAŠTVO
Sredstva u godini 2011. 1.501.800,00 67.200,00

1. ALGORITAM d.o.o. 1. Nenad Stipanić: Klub 2. Dejan Šorak: Danac 3. Antonija Novaković: Njet 4. Marko Pogačar: Duga gotika 5. Maja Sačer: Razorna bliskost 2. ALTAGAMA d.o.o. 1. Cvjetko Milanja: Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000. 3. BIAKOVA d.o.o. 1. Darija Žilić: Filmski i književni enegrami 4. CENTAR ZA ŽENSKE STUDIJE 1. Zbornik Zagorka – život, djelo, naslijeđe 2. Virginia Woolf: Jacobova soba 5. CROATICA – društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti 1. Povijest hrvatskoga jezika, 2. knjiga: 16. stoljeće 6. DAF – obrt za izdavanje knjiga 1. Jacques Ellul: Anarhija i kršćansko 2. Henry David Thoreau: Građanski neposluh 7. DARKO BRKLJAČIĆ 1. Darko Brkljačić: Baletna klasika 8. DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA 1. Zvonimir Balog: Halo lo lo lo tko je tamo? 2. Željko Knežević: Iskorak iz sna 3. Gojko Sušac: Stablo svega izlazećeg 4. Borben Vladović: Zimsko kupanje 9. DOMINO 1. Umberto Saba: Ernesto 2. Susan Sontag: Reborn 10. DEMETRA d.o.o. 1. Miguel de Unamuno: Tetka Tula 2. Branko Despot: Filozofijom kroz nefilozofiju

6.000,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 25.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00

19

11. DISPUT d.o.o. 1. Aris Angelis: Ljudi XX. stoljeća 2. Boris Senker: Hrvatska drama danas i jučer 12. DRUŠTVO KUSTOŠIJANACA 1. Katarina Horvat i Društvo Kustošijanaca: Kustošija u prvoj polovici XX. stoljeća 13. DRUŠTVO POVJESNIČARA HRVATSKE 1. Davorin Stipetić: Zagreb između kaosa i vizije 14. ENEAGRAM zadruga za izdavaštvo 1. Jacques Bergier, Louis Pauwels: Jutro čarobnjaka – uvod u fantastični realizam 2. Jaques Maritain: Anđeoski naučitelj (život sv. Tome Akvinskoga) 15. FRAKTURA d.o.o. 1. Mirko Kovač: Vrijeme koje se udaljava 2. Norman Manea: Crna omotnica 3. Goran Ferčec: Ovjde neće biti čuda 4. Sibila Petlevski: Stanje sumraka 16. FENIKS KNJIGA d.o.o. 1. Henri Bergson: Vrijeme i slobodna volja 17. GRAFOK d.o.o. 1. Dušan Malešević: Demo(n)kracija 18. GLAS KONCILA 1. Mate Ujević: Rasprave, ogledi i članici 19. HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO 1. Irina Aleksander: Celebrity, celebrity 2. Nataša Govedić: Subjekt izvan kontrole 20. HRVATSKO DRUŠTVO KNJIŽEVNIKA ZA DJECU I MLADE 1. Želimir Hercigonja: Collen 2. Robert Mlinarec: Zadnja stanica Zapad 21. HRVATSKI CENTAR ITI 1. Maja Đurinović: Baletne kritike Maje Bezjak 2. Elvir Bošnjak: Drame 22. HRVATSKO DRUŠTVO PISACA 1. Dorta Jagić: Boja čokolade 2. Lidija Vukičević: Fabrika malih utopija 3. Kristina Kegljen: Softcore 4. Dinko Telećan: Dan kad je bombardiran mjesec

12.000,00 10.000,00

20.000,00 10.000,00

10.000,00 12.000,00 14.000,00 10.000,00 8.000,00 14.000,00 12.000,00 3.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00

20

23. HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD 1. Blagoja Bersa – pisma 24. IBIS GRAFIKA d.o.o. 1. Radoslav Katičić: Gazdarica na vratima 2. Kestutis Kasparavičius: Kratke priče 25. IDIOM – obrt za izdavaštvo, prevodilaštvo i promidžbu 1. Frances Scott Fitzgerald: S ove strane raja 2. Octave Mirbeau: Vrt za mučenje 3. Henry James: Što je Maisie znala? 26. IZDANJA ANTIBARBARUS 4. Dušan Karpatsy: Epistolar 5. Matko Meštrović: Ka novoj orijentaciji 27. JESENSKI I TURK d.o.o. 1. Zbornik radova: Mediji u Hrvatskoj. Urednik Zrinjska Peruško 2. Rade Kalanj: Ideologija, utopija, moć 28. KAŠMIR PROMET d.o.o. 1. Kašmir Huseinović/Andrea Petrlik Huseinović: Miš među zvjezdama 2. Kašmir Huseinović: Japankama u japan 29. KNJIGA U CENTRU 1. Ana Đokić/Tomislav Zlatić: Jesi li tu? Tu sam! 30. KONZOR d.o.o. 1. Mirko Tomasović: Neznane i neznani. 31. KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR 1. Bernard Flusin: Bizantska civilizacija 2. Regine Pernond: Templari 32. LEYKAM INTERNATIONAL d.o.o. 1. Vladimir Stojsavljević: Zrinski u drami sročeni 2. Dragan Damjanović: Arhitekt Herman Bolle 3. Danijela Pandža i Petra Srbljenović: Povijest izgradnje Ulice grada Vukovara u Zagrebu 33. LITTERIS d.o.o. 1. Michel Houellebecq: Karta i teritorij 2. Georges Bataille: Unutrašnje iskustvo 34. LUNAPARK 1. Marijana Rukavina Jerkić: Herbarij 2. Branko Maleš: Poetske strategije 20. stoljeća

8.000,00 15.000,00 8.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00

12.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00 12.000,00 25.000,00 25.000,00 12.000,00 10.000,00 6.000,00 10.000,00

21

35. MEANDAR MEDIA d.o.o. 1. Adam Bodor: Biskupov posjet 2. Thomas Bernhard: Brisanje, raspad 3. Michel Foucault: Ovo nije lula 4. Kemal Mujičić Artnam: Vrijeme za ljubav 5. Damir Miloš: Pisa 36. MALA ZVONA d.o.o. 1. Franz Lizst: Chopin 2. Ivana Brlić Mažuranić: Zapisi, bilješke, pisma 1907-1035 3. Sanja Lovrenčić i Margareta Perišić: Djevojčica iz cirkusa 4. Puna vreća laži i drugi igrokazi 37. NAKLADA BREZA 1. F.E.D. Schleiermacher: O religiji 2. Nikls Luhmann: Društvo društva 38. NAKLADA LJEVAK d.o.o. 1. Tomica Bajsić: Okavango 2. Damir Šodan: Drugom stranom, antologija hrvatske „stvarnosne“ poezije 3. Maša Kolanović: Popularna kultura i hrvatski roman 4. Slobodan Prosperov Novak: Mozartov sin 39. NAKLADA FIBRA d.o.o. 1. Darko Macan i Danijel Žeželj: Kapetan Amerika – hodajući mrtvaci 2. Stjepan Bartolić: Gluhe lasta, knjiga 3 40. NAKLADA ĐURETIĆ 1. Nikola Đuretić: Almanah smrti i nastajanja 41. NAKLADA OCEANMORE d.o.o. 1. Zoran Roško: Ljepota jede ljude 2. Edo Popović: Joshuov pas 42. NOVI LIBER d.o.o. 1. Ivo Goldstein: Zagreb 1941-1945 2. Milan Gavranović: Sanatorij u Zelengaju i sudbina Dr. Đure Vranešića 43. NOVA STVARNOST d.o.o. 1. Mesija iz Efrajimova plemena, antologija židovske pripovijetke 2. Izudin Bećirčić: Braća po oružju 44. NAKLADA SEMAFORA d.o.o. 1. Silvija Šesto: Deveta ovčica 45. NAKLADA JURČIĆ d.o.o. 1. Milka Tica: Ledinački stećci 2. Joris Karl Huysmans: La bas

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 15.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 12.000,00 12.000,00

22

46. NOVI GORDOGAN – udruga za kulturu 1. Nenad Polimac: Filmski tekstovi, knjiga I 2. Nenad Polimac: Filmski tekstovi, knjiga II 47. OBRT ZA NAKLADNIŠTVO I POSREDNIŠTVO SANDORF 1. Frank Zappa: Frank Zappa glavom i bradom 2. Robert Aldrich: Povijest gay života i kulture 3. Catherine Pickstock: Povijest materijalnog svijeta 4. Robert Perišić: Priče nove generacije 48. OTVORENI LIKOVNI POGON 1. Skupina autorica: Knjiga o mljekaricama 49. Planet ZOE d.o.o. za izdavačku djelatnost i usluge 1. Anton Pogorelski: Crna kokica ili podzemno kraljevstvo 50. POZITIV FILM d.o.o. 1. Janko Heidl: Radić 2. Catherine Wheatley: Haneke 51. PLEJADA d.o.o. za nakladništvo i usluge 1. Dragutin Babić: Nacionalne manjine u Gradu Zagrebu 52. PORFIROGENET d.o.o. 1. Saša Šimpraga: Zagreb, javni prostor 53. SAVEZ UDRUGA – HRVATSKI SABOR KULTURE 1. Narodni plesovi i pjesme Vrapčanskoga prigorja i polja 54. STAJER GRAF 1. Lada Martinac Kralj: Benzin 2. Vlatka Jurić: O poljupcima i putovanjima 3. Nikica Klobučar: Svaki dan ista pjesma

15.000,00 15.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 8.000,00 10.000,00 8.000,00 12.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00

55. SREDNJA EUROPA d.o.o. 1. Juliusz Kossak – Adam Asnyk: Krakov Zagrebu – autografski album 12.000,00 2. Goran Arčabić: Zagrebački zbor u međuratnom razdoblju 12.000,00 56. SEAD BEGOVIĆ 1. Sead Begović: Pokucajte, oni su još ovdje. 57. SYSPRINT d.o.o. 1. Roy Jacobsen: Drvosječe 2. Samuel Beckett: Watt 3. Douglas Coupland: Život poslije Boga 58. SCARABEUS – udruga za promicanje kulture i umjetnosti 1. Marie-Louise von Franz: Psiha i materija 2. Elemire Zolla: Nevidljivi ljubavnik 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 10.000,00

23

59. UDRUGA za interkulturalna i interdisciplinarna istraživanja 1.Dino Igrec: Trg kralja Petra Krešimira 60. UDRUGA ZA KULTURU “KNJIGOMAT” 1. Igor Rajki: Stalak za poljupce 2. Rade Jarak: Žuto

25.000,00

10.000,00 12.000,00

61. UDRUGA za promicanje obrazovanja Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“ 1. Veljko Kajtazi: Povijest romske književnosti 25.000,00 62. UPI-2M PLUS d.o.o. 1. Josip Vrančić: Dizajn2 63. UDRUGA UMJETNOST ZAJEDNICE 1. Istraživanje – projektna knjiga: Koncepturalni Zagreb. Konceptualizacija umjetnosti i urbane kulture od 1950 do danas 64. VDT 1. Milan Nikolić: Kristalna pepeljara 65. VUKOVIĆ&RUNJIĆ 1. Amitav Ghost: More makova 2. Thomas Pynchon: Urođeni grijeh 3. Karl Kerenyi: Eleuzina 4. Ioan P. Culianu: Iskustva ekstaze 66. VBZ d.o.o. 1. Davor Šalat: Nesanica je zarazna bolest 2. Aleksandra Dragaš: Rock za 21. stoljeće 67. ZAGREBAČKO KAZALITŠE LUTAKA 1. Monografija Zvonko Festini 68. ZAGREBAČKI HOLDING – PODRUŽNICA AGM 1. Ryszard Kapuscinski: Putovanja s Herodotom 2. Vladimir Jankelevic: Smrt 3. Morgan Yasbincek: Živi 4. Dani Zahavi: Husserlova fenomenologija 5. Božena Galoić: Terapijske priče 6. Jean-Pierre Vanden Branden: Erazmo ili idealna Europa 69. ZORO d.o.o. 1. Drago Orlić: Depresivna 70. ŽELJKO BRDAL, prof. 1. Šahovska škola Dugave – o početka do današnjeg dana 10.000,00

15.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 12.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 6.000,00 5.800,00

24

D) STIMULACIJA
Sredstva u godini 2011. 100.000,00

25

1.2. ČASOPISI I NOVINE U KULTURI
Sveukupno sredstva za časopise i novine u kulturi Sredstva u 2011. ukupno: 2.352.000,00 Ustanove: 129.000,00 Nezavisna produkcija: 2.223.00,00

USTANOVE A) PROGRAMI NS DUBRAVA PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA ZKL CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA KULTURNI CENTAR PEŠĆENICA CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB B) STIMULACIJA C) prenesena sredstva iz 2010. godine SVEUKUPNO 129.000,00 129.000,00 10.000,00 49.000,00

NEZAVISNI 1.854.000,00

UKUPNO 1.983.000,00

20.000,00 25.000,00 10.000,00 15.000,00 148.600,00 220.400,00 2.223.000,00 148.600,00 220.400,00 2.352.000,00

Na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2011. godinu 127 nakladnika – podnositelja programa poslao je 145 prijedloga programa za izdavanje časopisa i novina u kulturi. Savjetodavno Vijeće za knjižničnu djelatnost i časopise (u sastavu Spomenka Petrović, predsjednica, Grozdana Cvitan, Zoran Ferić, Branko Maleš i Dalibor Šimpraga, članovi) pregledalo je programe, te sukladno kriterijima (javna potreba, kvaliteta programa i kontinuitet izlaženja) predložilo za sufinanciranje časopise koji su se istakli kvalitetom sadržaja. Među predloženim novinama, tjednicima i dvotjednicima ističu se Vijenac, Zarez i Hrvatsko slovo, niz časopisa koji izlaze uglavnom tromjesečno i četveromjesečno te povremeno, jednom ili dva puta godišnje. To su časopisi za književnost i kulturološke studije poput Književne republike, Republike, Foruma, Fantoma slobode, Europskog glasnika, Kaja, Libre libere, Poezije, Relationsa, Teme, zatim stručni časopisi koji prate pojedine djelatnosti (kazalište, lutkarstvo, glazbu, izdavaštvo, likovnu umjetnost, arhitekturu, strip, film, urbanu kulturu, medije i novinarstvo) poput Bašćine, Frakcije, Luke, Kazališta, Konture, Kretanja, Cantusa, Galerijskih novina, Svete Cecilije, Života umjetnosti, Kronike, Čovjeka i prostora, Komikaza, Hrvatskog filmskog ljetopisa, Up & Undergrounda. Brojni su i stručni časopisi koji prate razne kulturne i društvene fenomene kao npr. Hrvatska revija, Kolo, Kruh i ruže, Meridijani, Treća, 15 dana, Moderna vremena info, DOP Magazin Online, Knjigomat, zatim stručni i znanstveni časopisi za znanost o umjetnosti poput Arti musices, Književne smotre i Umjetnosti riječi, časopisi za filologiju, filozofiju, sociologiju i druge društvene znanosti (Čemu, Jezik, Latina et graeca), te nekoliko časopisa udruženja nacionalnih manjina i grupa s

26

posebnim potrebama – Romska istina/ Romengo Čaćipe, Iliria – časopis albanske nacionalne manjine, Verbum Montenegrinum – časopis crnogorske nacionalne manjine i Bejahad – časopisi židovske nacionalne manjine, zatim Dodir, Pljesak jedne ruke, Svijet tišine i Vidici. Također, u 2011. godini pozitivno je ocijenjeno nekoliko novijih časopisa od kojih treba istaknuti časopis za književnost, književnu i kulturalnu teoriju „K“, studentski časopis “Radovi studenata povijesti umjetnosti”, “Bablovi blogovi“, koji po prvi puta predstavlja blog kao književnost, internetski portal za arhitekturu i design “Pogledaj to”, portal “Suvremena hrvatska fotografija”, kao i nekoliko “kvartovskih” časopisa koji su se posebno istakli kvalitetom sadržaja, kao i prijemom kod građanstva ( Maksimir-moj kvart, Glas Trešnjevke, Sesvetske novice).
A) P R O G RA M I : A1) USTANOVE ČASOPISI I NOVINE U KULTURI PROGRAMI USTANOVA 1. NS DUBRAVA 2. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB 3. ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA ZKL 4. CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA 5. KULTURNI CENTAR PEŠĆENICA 6. CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB A) PROGRAMI : A1) USTANOVE 1. LIST DUBRAVA Sredstva u godini 2011. 10.000,00 Nakladnik Narodno sveučilište Dubrava List Dubrava informira sve stanovnike Dubrave i grada Zagreba te članove svih relevantnih institucija na tom području o aktivnostima i događanjima u njihovom kvartu. Riječ je o reizdanju lista za ovo područje grada koji je izlazio još od 70-ih godina prošlog stoljeća u Dubravi, donoseći potrebne informacije o projektima, manifestacijama, akcijama i programima koji se odvijaju u Dubravi. Glavna urednica Nana Zore Godina izlaženja I. godina, planirani broj časopisa 4 broja godišnje, prosječna naklada po broju 4 000 primjeraka. 2. MOJ KVART PEŠĆENICA-ŽITNJAK Sredstva u godini 2011. 10.000,00 Nakladnik Kulturni centar Pešćenica Časopis donosi informacije o kulturno-obrazovnim inicijativama i njihovim rezultatima, pregled planova, kulturnih projekata. Časopis također donosi priloge o razvoju urbane kulture mladih, o problematici odrastanja u kvartu, o stanju okoliša i eko-problematici, brizi za starije osobe kao i osobe s posebnim potrebama, te svim ostalim temama vezanim uz život u ovom području Grada. Glavni urednik vanjski stručni suradnik, novinar Godina izlaženja III., planirani broj časopisa 2 broja, prosječna naklada po broju 10.000 primjeraka. Sredstva u godini 2011. 129.000,00 10.000,00 49.000,00 20.000,00 25.000,00 10.000,00 15.000,00

27

3. GLAS TREŠNJEVKE Sredstva u godini 2011. 25.000,00 Nakladnik Centar za kulturu «Trešnjevka» Ovaj časopis namijenjen je, prije svega, građanima Trešnjevke, jedne od najvećih gradskih četvrti, interaktivan – građani aktivno sudjeluju u odabiru tema, reagiraju na pozitivna i negativna događanja u lokalnoj zajednici. Tjednik obuhvaća socijalna i kulturna pitanja četvrti i Grada, informira o tribinama, susretima, izložbama i ostalim događanjima. Glavna urednica Đurđica Božić Godina izlaženja časopisa IV., planirani broj časopisa 4 broja, prosječna naklada 5.000 primjeraka. 4. VELEBITSKA PRIČA Sredstva u godini 2011. 15.000,00 Nakladnik Centar za kulturu Novi Zagreb Monografija “Velebitske priče” pruža čitatelju uvid u autentične događaje koji bilježe povijest RH. Uz to monografija donosi i bogat spektar priloga o nacionalnom blagu Nacionalnog parka Velebit, predstavlja hrvatsku baštinu svijetu, a time doprinosi i kvalitetnoj promociji povijesnog turizma, kao i informiranosti o ovim bitnim povijesnim događajima iz ne tako davne povijesti, otimajući ih zaboravu. Glavni urednik Drago Baruškin Godina izlaženja I., planirani broj svezaka 500, jedno izdanje. 5. ILUSTRIRANI ČASOPIS ZA UMJETNOST I KULTURU „15 DANA“ Sredstva u godini 2011. 49.000,00 Nakladnik Pučko otvoreno učilište Zagreb Časopis koji obuhvaća kulturne teme u njihovoj širini, dajući prostora autorima i temama koje razni oblici žurnalističke aktivnosti ostavljaju po strani, no pritom uzimajući kao presudan kriterij visoku kvalitetu kako likovnih tako i tekstualnih priloga. Tekstualni prilozi i dalje su u prvom redu djelo domaćih autora uz poneki problemski relevantan prijevod. Glavni urednik dr.sc. Tomislav Brlek Godina izlaženja 53., planirani broj časopisa 2 dvobroja i 2 jednobroja, prosječna naklada po broju 1000 primjeraka. 6. LUKA - revija za lutkarsko kazalište Sredstva u godini 2011. 20.000,00 Nakladnik Zagrebačko kazalište lutaka LuKa je jedini časopis u Hrvatskoj koji je uspio okupiti dobar dio lutkarskokazališnih stručnjaka i praktičara. Njihovi prinosi obuhvatit će povijesne teme hrvatskog i svjetskog lutkatstva, iskustva domaćih i inozemnih stvaralaca, preglede važnijih naših i stranih festivala i smotri, inovacije u lutkarstvu, ali i lutkarske izvedbe u pretškolskim i osnovnoškolskim ustanovama. Također u LuKi se tiskaju dramski tekstovi namjenski pisani za lutkarsko kazalište. Poseban prostor biti će posvećen edukaciji roditelja, odgajatelja i učitelja u praktičnom radu s djecom i lutkom. Glavna urednica dr.sc. Petra Mrduljaš Doležal Godina izlaženja XV., planirani broj izdanja 4 sveska , prosječna naklada 1.000 primjeraka.

28

A.

2) NEZAVISNA PRODUKCIJA

1. ARTI MUSICES Sredstva u godini 2011. 8.000,00 Nakladnik Hrvatsko muzikološko društvo Muzikološki časopis koji se bavi zagrebačkom i hrvatskom glazbenom baštinom i glazbenom kulturom, donosi stručne članke, recenzije i prikaze, izvješća o znanstvenim skupovima, sažetke doktorskih i magistarskih disertacija i sl. Teme koje se u časopisu izlažu različite su: biografske, arhivske, analitičke, povijesne, sociološke, estetičke, tradicijske, ikonografske, pedagoške, akustičke itd. Ovo mnoštvo tema pruža zanimljivo štivo različitim strukturama čitatelja: od muzikologa i glazbenika do širokog spektra intelektualaca koje zanima glazbena kultura. Glavna urednica dr. Sanja Majer-Bobetko Godina izlaženja časopisa 41., planirani broj časopisa 2 broja, prosječna naklada po broju 500 primjeraka. 2. BABLOVI BLOGOVI Sredstva u godini 2011. 7.000,00 Nakladnik Petar Kvesić BABLOVI BLOGOVI je niz međusobno povezanih blogova kojima okosnicu čine tri bloga koji se svakodnevno ili gotovo svakodnevno osvježavaju: ČOVJEK-VADIČEP SREĆE ŽENU-RIBU, BABLFOTOGRAF I ČVRČKARIJE. Uz njih je i niz blogova svrstanih u više grupa, kao što su blogovi za odrasle, blogovi za djecu, strip-blog, te blogovi na temu povijest umjesti i života. Glavni urednik Pero Kvesić Godina izlaženja V., oko 250 upisa godišnje na blog “Čovjek-vadičep sreće ženu-ribu”, oko 250 priloga godišnje na blogu “Bablfotograf” + neodređen broj upisa i priloga na ostalim blogovima; uobičajeni dnevni broj posjetitelja je od 300 do 500, s povremenim posjetima i preko 5 000 individualnih posjetitelja. 3. BAŠĆINA – glasilo Društva prijatelja glagoljice Sredstva u godini 2011. 9.000,00 Nakladnik Društvo prijatelja glagoljice, Matica hrvatska Glasilo objavljuje radove stručnjaka za glagoljicu, književne prinose glagoljskoj baštini, upute o pisanju i čitanju glagoljičkih tekstova, te izvješća o radu Društva prijatelja glagoljice. Sadržajno je raznolik budući da je namijenjen širem krugu čitatelja. Časopis je u procesu redizajniranja, grafički i sadržajno će se pojaviti u novom, bogatijem izdanju. Glavna urednica Maca Tonković Godina izlaženja XI., planirani broj časopisa 1 broj godišnje, prosječna naklada 500 kom. 4. BEJAHAD 2011 Sredstva u godini 2011. 10.000,00 Nakladnik Bejahad – Židovska kulturna scena Jednom godišnje “Bejahad” se organizira kao sedmodnevna manifestacija koja je do sada realizirana deset puta uzastopce. Sedmodnevni program se sastoji od brojnih koncerata, izložbi, scenskih nastupa, predavanja, kazališnih predstava, filmova i radionica. “Bejahad” je obično vrlo dobro medijski praćen od brojnih TV kuća, radijskih i ostalih novinara i reportera, a kao zapis u riječi i slici cijele ove manifestacije, sa svim umjetničkim događanjima objavljuje se svake godine časopis “Bejahad” na hrvatskom i engleskom jeziku. Glavna urednica: dr Blaženka Vrdoljak Šalamon Godina izlaženja XI., planirani broj časopisa – godišnjak, prosječna naklada po broju 500 primjeraka.

29

5. BEHAR Sredstva u godini 2011. 7.000,00 Nakladnik Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske Preporod Behar je časopis za kulturu i književna pitanja koji već niz godina predstavlja jedan od primarnih Preporodovih programa. Na sajmu knjiga u Sarajevu, u 2010. godini Behar je dobio prvu nagradu za najbolji časopis. Glavni urednik Sead Begović Godina izlaženja XX., planirani broj časopisa – dvomjesečnik, 6 brojeva godišnje, prosječna naklada 1000 primjeraka. 6. CANTUS Sredstva u godini 2011. 10.000,00 Nakladnik Hrvatsko društvo skladatelja Novine Cantus službeno su glasilo Hrvatskog društva skladatelja, ali i jedini časopis u Hrvatskoj posvećen isključivo domaćoj glazbi. Uz informiranje i komentiranje glazbenih događaja časopis donosi i niz vrijednih članaka, feljtona, kolumni i ostalih tekstova koji pridonose obogaćenju glazbene i muzikološke scene. Glavni urednik Davor Hrvoj Godina izlaženja XVII., planirani broj izdanja 6 brojeva, prosječna naklada 3 000 primjeraka. 7. WWW.BOOKSA.HR Sredstva u godini 2011. 10.000,00 Nakladnik: Udruga za promicanje kultura KULTURTREGER Portal nudi bazu knjiga, praćenje kompletne književne produkcije u Hrvatskoj sa dnevnim unosom knjiga, donosi vijesti iz područja književnosti, biografije pisaca, kolumne, literarne radove, radionice kreativnog pisanja, književne natječaje, književne kritike i preporuke za čitanje. Glavna urednica Vanja Bjelić Pavlović Godina izlaženja IV., portal svakodnevno objavljuje tekstove sa oko 700 jedinstvenih korisnika dnevno. 8. CROATIAN THEATRE 5 Sredstva u godini 2011. 14.000,00 Nakladnik Hrvatski centar ITI Publikacija namijenjena promociji hrvatske drame i kazališta u inozemstvu i u ovoj godini časopis donosi portret jedne snažne autorske osobnosti potencijalno zanimljive za predstavljanje na inozemnom kazališnom tržištu, iscrpnu bazu podataka o hrvatskim kazališnim kućama, udrugama i institucijama te o aktivnostima Hrvatskog centra ITI. Časopis je tiskan na engleskom jeziku, opremljeni nizom atraktivnih fotografija. Glavni urednik Hrvoje Ivanković Godina izlaženja V., planirani broj časopisa 1 svezak, prosječna naklada 500 primjeraka. 9. DODIR 2011- Glasilo Hrvatske udruge gluhoslijepih osoba DODIR . Sredstva u godini 2011. 10.000,00 Nakladnik Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba DODIR Časopis je objavljen na standarnom tisku, uvećanom tisku, brailleovom pismu, CD diskovima, disketama, a dostupan je i na web stranici udruge Dodir. Časopis pokriva sva područja interesa zajednice osoba s

30

gluhoslijepoćom, kulturu, umjetnost, obrazovanje, zdravlje, rekreaciju, povijest, duhovne, psihološke teme i ostalo bitno za spomenutu zajednicu, te pridonosi afirmaciji prava gluhoslijepih osoba, kaoi boljoj prilagođenosti u sve aspekte društvenog života. Časopis izlazi na standardnom pismu, uvećanom pismu I Braillovu pismu. Glavna urednica Sanja Tarczay Godina izlaženja XIII., planirani broj izdanja 3 broja , prosječna naklada po broju 300 primjeraka standardni tisak, 50 primjeraka uvećani tisak, 25 na Brailleovom pismu i 25 primjeraka na CD-u. 10. DUBRAVA MIX, časopis za djecu i mlade Sredstva u godini 2011. 6.000,00 Nakladnik Knjižnice grada Zagreba Časopis posvećen djeci i kreativnom radu u knnjižnicama sa djecom, donosi dječje likovne i litararne radove nastale u kreativnim radionicama Odjela za djecu knjižnice Dubrava. Glavna urednica Nada Jirsak Godina izlaženja časopisa IX., planirani broj časopisa 2 broja u 1 svesku, prosječna naklada po broju 250 primjeraka. 11. Studentski časopis za književnost, književnu i kulturalnu teoriju „K.“ Sredstva u godini 2011. 6.000,00 Nakladnik Udruga studenata komparativne književnosti “K” Projekt u kojemu se studentima/icama pruža mogućnost objavljivanja vlastitih znanstvenih radova, a putem prijevoda čine se dostupnim suvremeni tekstovi raznih svjetskih teoretičara. Glavni urednik Uroš Živanović Godina izlaženja VIII., planirani broj časopisa 1 izdanje, prosječna naklada po broju 700 primjeraka. 12. ČEMU časopis Udruženja studenata filozofije Sredstva u godini 2011. 7.000,00 Nakladnik Udruženje studenata filozofije Stručni časopis filozofske tematike, donosi članke, eseje i osvrte vezane uz aktualna pitanja, interdisciplinarnog je karaktera. Na kreiranju i izdavanju časopisa sudjeluju studenti Filozofskog fakulteta i drugih društvenohumanističkih studija Sveučilišta u Zagrebu. Časopis ide ukorak s najnovijim kretanjima u filozofiji donoseći recenzije tek izdanih knjiga i razgovore s istaknutim filozofima iz zemlje i inozemstva. Glavni urednik Toni Bandov Godina izlaženja X., planira se izdavanje 1 sveska, br. 20, u 700 primjeraka. 13. ČOVJEK I PROSTOR - strukovno glasilo Udruženja hrvatskih arhitekata Sredstva u godini 2011. 20.000,00 Nakladnik Udruženje hrvatskih arhitekata Časopis koji prati teme s područja arhitekture, urbanizma, kulture stanovanja, estetike prostora, kulturne baštine, dizajna, likovne i primijenjene umjetnosti u Hrvatskoj i u svijetu. Nastojanje uredništva ide u pravcu regionalnog pristupa, predstavljanjem gradova ili drugih prostornih cjelina i suvremene problematike izražene kroz projekte, događanja ili teoriju. Glavna urednica Dinka Pavelić Godina izlaženja LVIII., planirani broj izdanja 6 dvobroja, prosječna naklada 2 500 primjeraka.

31

14. DOP Magazin - www.dopmagazin.com Sredstva u godini 2011. 7.000,00 Nakladnik DOP Produkcija – DOP Magazin www.dopmagazin.com DOP Magazin Online izdanje etablirao se kao jedini i najčitaniji domaći nezavisni pop kulturni portal koji donosi stalne novine o glazbi, filmu, literaturi, književnosti, stripu, medijima, regrutira mladi novinarski kadar i kritički se osvrće na zbivanja na domaćoj pop off kulturnoj sceni. DOP Magazin se prebacio na dnevni tempo uploada podataka i izlaženja, povećavajući čitanost iz mjeseca u mjesec. Glavni urednik Ivan Perić Godina izlaženja X., portal je prema posjetima u stalnoj tendenciji porasta, sa cca. 150 000 čitatelja mjesečno/oko 5000 dnevnih. 15. EUROPSKI GLASNIK Sredstva u godini 2011. 62.000,00 Nakladnik Hrvatsko društvo pisaca Kultni i najinternacionalniji hrvatski časopis za književnost, ideje i kulturu predstavlja bitne autore i tekstove koji obilježavaju našu suvremenost. Njegov 16. broj biti će posvećen romanu, uz široku analizu na temu što roman čini i održava i dalje suverenim vladarem u književnosti, a uz to broj donosi i niz redovnih tekućih rubrika poezije i proze. Glavni urednik Dražen Katunarić Godina izlaženja XVI., planirani broj izdanja 1 svezak, prosječna naklada 600 primjeraka 16. FRAKCIJA – časopis za izvedbene umjetnosti Sredstva u godini 2011. 30.000,00 Nakladnik Centar za dramsku umjetnost Časopis se bavi internacionalnim i interdisciplinarnim križištima suvremene kazališne teorije i umjetničke prakse, s tendencijom na izvedbenim umjetnostima, a izlazi u dvojezičnom izdanju. Frakcija iz godine u godinu ulazi u sve više visokokvalitetnih su-izdavačkih i drugih projekata prezentacije umjetnika, teorijskog raspravljanja i teatrološkog istraživanja izvedbeno-umjetničkih fenomena. Frakcija sve više oslobađa prostor za umjetnike koji na njezinim stranicama prezentiraju svoje poetike te autore koji kombiniraju znanstveni i analitički pristup s utjecajima novih teorijskih perspektiva, ali i (još uvijek) s „nedovoljno akademskim“ temama kao što su radikalizam, afektivni rad, energija izvedbe, umjetnost dodira, događajnost, nepostojano, refleksija izvedbe... Glavna urednica Ivana Ivković Godina izlaženja XVI., planirani broj izdanja 4, prosječna naklada 500 primjeraka. 17. FANTOM SLOBODE – književni časopis Sredstva u godini 2011. 28.000,00 Nakladnik Durieux d.o.o. Književni časopis objavljuje i valorizira suvremenu domaću i stranu književnu produkciju, esejistiku, publicistiku i kritiku, te priloge koji se bave glazbenom ,filmskom, kazališnom i likovnom umjetnošću, te stripom. Naglasak je stavljen na primarnu produkciju i na koncept otvorenog foruma, a manje na teorijsko promišljanje književnosti. Također, bitna zadaća je i predstavljanje hrvatske književne scene. Glavni urednik Nenad Popović Godina izlaženja IX., planirani broj izdanja 3 broja, prosječna naklada 500 primjeraka

32

18. GRAFIKA – hrvatski časopis za umjetničku grafiku, povijest i nakladništvo Sredstva u godini 2011. 15.000,00 Nakladnik Canvas galerija Časopis u potpunosti posvećenpredstavljanju umjetničke grafike. Obuhvaća recentna dostignuća, grafičku povijest i nakladništvo, a prati i hrvatsku i svjetsku umjetničku scenu. Jedini je časopis ovoga tipa u Hrvatskoj. Glavna urednica Margarita Sveštarov Šimat Godina izlaženja V., planirani broj časopisa 4 broja, prosječna naklada po broju 700 primjeraka. 19. HRVATSKO GLUMIŠTE Sredstva u godini 2011. 7.000,00 Nakladnik Hrvatsko društvo dramskih umjetnika Časopis se bavi temama od profesionalnog interesa za članstvo HDDU-a, kao što su informacije o natječajima, premijerama, kazališnom životu, repertoaru i organizaciji kazališnog života u drugim zemljama, donosi intervjue, portrete članova HDDU-a, ili zanimljivih osobnosti vezanih uz domaći ili strani kazališni život. Glavna urednica Dubravka Lampalov Godina izlaženja XIII., planirani broj časopisa 2 dvobroja, prosječna naklada po broju 1 200 primjeraka. 20. HRVATSKA REVIJA Sredstva u godini 2011. 30.000,00 Nakladnik Matica hrvatska Ilustrirani triomjesečnik Matice hrvatske znanstveno-popularnog i širokoga tematskog profila. Koncepcija predviđa predstavljanje autentičnih i istodobno međunarodno reprezentativnih hrvatskih kulturnih i znanstvenih sadržaja i tematike. Glavni urednik Mladen Klemenčić Godina izlaženja X. obnovljenog tečaja, planirani broj izdanja 4 broja u 4 sveska, prosječna naklada 1500 primjerka. 21. HRVATSKI FILMSKI LJETOPIS Sredstva u godini 2011. 80.000,00 Nakladnik Hrvatski filmski savez Časopis za filmsku umjetnost, zajednički projekt Hrvatske kinoteke pri Hrvatskom državnom arhivu, Hrvatskog društva filmskih kritičara i Hrvatskog filmskog saveza. Časopis je strukturiran pomoću trajnih rubrika, a to su ogledi i osvrti (esejističko praćenje kinotečnih i sl. Programa), rubrika Festivali, kroničarske rubrike, te kritike izabranih filmova sa kino i dvd repertoara.Časopis je osvježen novim uredništvom i dizajnom. Glavni urednik dr. Nikica Gilić Godina izlaženja XVII., planirani broj izdanja 4, prosječna naklada 1.000 primjeraka 22. FORUM Sredtsva u godini 2011. 28.000,00 Nakladnik HAZU - Razred za književnost Književni časopis koji objavljuje suvremene književne klasike i mlade autore. U sljedećem razdoblju Forum će nastojati sustavno pratiti i zbivanja u likovnim umjetnostima i u glazbi, te općenite probleme kulturnog razvitka.Osim međunarodnim kulturnim vezama Forum prije svega posvećuje pozornost hrvatskim kulturnim

33

dosezima, osobito onima zabilježenim u dnevniku kulturnih događanja u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Redovito objavljuje sve žanrove nacionalne literarne produkcije. Također, Forum prezentira publici dijelove suvremene svjetske književne produkcije putem prezentacije prijevoda različitih žanrova iz stranih književnih sredina. Časopis će nastaviti i sa prošlogodišnjom praksom koja se pokazala uspješnom i od čitateljstva prihvaćenom putem recenzija pratiti i ocjenjivati suvremenu hrvatsku umjetničku produkciju (roman, poezija, kazalište, film, glazba). Glavni urednik akademik Krešimir Nemec Godina izlaženja 49., planirani broj izdanja 12 u četiri sveska , prosječna naklada 1.000 primjeraka. 23. GORDOGAN – kulturni magazin Sredstva u godini 2011. 18.000,00 Nakladnik Udruga za kulturu Novi Gordogan Djelatnost magazina u novoj seriji određuje se kao kulturni projekt udruge građana, koji osim časopisa obuhvaća i međunarodnu suradnju, tribine, okrugle stolove donoseći probrane tekstove, često izvorno pisane za Gordogan, po narudžbi uredništva. U svakom broju časopis bi imao priložen i CD, a putem Gordoganove web-stranice tekstovi iz časopisa postaju javno dostupni u jezičnom izvorniku, dakle na jezicima na kojima su napisani. Časopis pokriva širok raspon tema iz kulture, povijesti i filozofije, a obraća se najpismenijem dijelu čitateljstva. Glavni urednik Branko Matan Godina izlaženja časopisa IX. u novoj seriji, u staroj je časopis izlazio od 1979. do 1998. Planirani broj časopisa 4 broja 2 sveska, prosječna naklada po broju 1 000 primjeraka. 24. HRVATSKA KNJIŽEVNA REVIJA MARULIĆ Sredstva u godini 2011. 10.000,00 Nakladnik Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima Književno-kulturna revija «Marulić» objavljuje široki raspon beletrističkih radova, povremeno i najnovije romane hrvatskih književnika u cjelosti, literaturu čiji su autori hrvatski književnici u dijaspori, prijevode proze i poezije stranih autora, radove iz teorije književnosti i jezika, radove s područja filozofije, povijesti, religije, stalne rubrike i polemike o važnim društvenim pitanjima, osvrte na kulturno umjetnička događanja, recenzije i kritike novoizašlih knjiga. Glavni urednik: Petar Grgec Godina izlaženja 45., planirani broj časopisa 6 brojeva, prosječna naklada po broju 700 primjeraka. 25. HRVATSKO SLOVO Sredstva u godini 2011. 70.000,00 Nakladnik HKZ – HRVATSKO SLOVO d.o.o. Hrvatsko slovo je tjednik za kulturu koji redovito izlazi svakog petka i koji u jednom dijelu donosi napise o kulturi – o kazalištu, filmu, glazbi, književnosti, te objavljuje književna djela i prijevode. Svaki broj donosi vijesti iz kulture, razgovor s nekom od poznatih osoba iz svijeta kulture, urednički komentar, publicistiku, eseje, tekstove o hrvatskom jeziku, likovnosti, različitim kulturološkim i sociološkim aktualnim temama. Hrvatsko slovo želi i dalje promicati sveukupnu hrvatsku kulturu, od kulture svakodnevnice do vrhunskih umjetničkih ostvarenja i obogaćivati je stalnim kulturnim informacijama o kulturnim vrijednostima ostalih Hrvatskoj bliskih kultura. Glavni urednik Nenad Piskač Godina izlaženja XVI., planirani broj časopisa 52 broja, prosječna naklada po broju 10 000 primjeraka.

34

26. ILIRIA Sredstva u godini 2011. 5.000,00 Nakladnik Klub Albanskih žena Hrvatske Kraljica Teuta Cilj časopisa je promicanje ženskih prava, te brža emancipacija kao i integracija brojne albanske manjine u društvene tokove u Hrvatskoj. Časopis njeguje albansku kulturu, tradiciju, običaje i jezik, te se bori za zaštitu i promicanje ljudskih prava, socijalnu skrb i ublažavanje nezaposlenosti. Daje potporu ženama, djeci i mladima da bi dali svoj doprinos demokratizaciji društva, te samim time i unaprijedili kvalitetu života. Glavna urednica Shenida Bilalli Morina Godina izlaženja časopisa VI., planirani broj časopisa 3 broja godišnje, prosječna naklada po broju 500 primjeraka. 27. JEZIK Sredstva u 2011.

godini 11.000,00

Nakladnik Hrvatsko filološko društvo Jedini časopis za kulturu hrvatskog književnog jezika koji se čita u zemlji i inozemstvu. Nastoji promicati jezičnu kulturu i potrebu njegovanja materinskog jezika održavajući pritom visoku znanstvenu i stručnu utemeljenost objavljenih radova.Primaju ga sve slavističke i kroatističke ustanove u zemlji i inozemstvu. Glavna urednica dr.sc.Sandra Ham, sveuč.prof. Godina izlaženja časopisa 57., planirani broj časopisa 5 brojeva, prosječna naklada po broju 2 500 primjeraka. 28. KAJ - časopis za književnost, umjetnost i kulturu Sredstva u godini 2011. 36.000,00 Nakladnik Kajkavsko spravišče- društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti Kaj se bavi trajnim vrijednostima kajkavskih krajeva i gradova od suvremenosti do povijesnosti koje tvore povijest i kulturu hrvatskoga naroda. Kaj slijedi koncepcijski kontinuitet kao jedino glasilo cjelokupnog kajkavskog govornog područja RH, s naglaskom na povijesno-umjetničke i književno-jezične znamenitosti Zagreba, Varaždina i njihovih županija. Glavna urednica mr. sc. Božica Pažur Godina izlaženja XLIIV., planirani broj izdanja 6 brojeva u 4 sveska, prosječna naklada: 1000 primjeraka. 29. KAZALIŠTE, časopis za kazališnu umjetnost Sredstva u godini 2011. 38.000,00 Nakladnik Hrvatski centar ITI Časopis predstavlja najznačajnije predstave, događanja i ličnosti hrvatskoga kazališnog prostora te donosi prijevode teorijskih tekstova i prikaze suvremene teatrološke literature, definiran kao “kroničar središnje struje kazališne umjetnosti”. Glavna urednica Željka Turčinović Godina izlaženja XIII., planirani broj izdanja 4 broja, 2 sveska, prosječna naklada 500 primjeraka.

35

30. KNJIGOMAT – virtualni časopis za književnost Sredstva u godini 2011. 7.000,00 Nakladnik Udruga za kulturu Knjigomat Časopis je koncipiran tako da otvara nove prostore unutar naše književnosti, on reagira na rad medija, donosi interviewe s utjecajnim ljudima naše književne scene, kritike, kao i radove uglavnom mlađih autora iz svih dijelova Hrvatske. Časopis je otvoren i za strane priloge (uglavnom iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, ali i iz čitave dijaspore). Godišnji almanah virtualnog časopisa za književnost Knjigomat, sa izborom ponajboljih tekstova, tiskat će se ponovo i u ovoj godini. Glavni urednik Rade Jarak Godina izlaženja časopisa IV-V., planirani broj časopisa broj 2 broja, prosječna naklada po broju 300 primjeraka. 31. KOMIKAZE- strip album br.9 Sredstva u godini 2011. 14.000,00 Nakladnik Komikaze Album se filtrira u jednogodišnjem procesu kao zbornik nastao selekcijom svih prikupljenih materijala udruge „Komikaze“. „Komikaze“ su mreža za širenje strip aktivnosti te elektronsku i tiskovnu distribuciju stripova mladih autora. 9. album Komikaza predstavio bi 20 autora/ica na 150 stranica pretežno s područja Hrvatske i šire balkanske regije. Glavna urednica Ivana Armanini Godina izlaženja IX., planiran broj svezaka 1 album, prosječna naklada po broju 1 000 primjeraka. 32. ART MAGAZIN KONTURA -art magazin Sredstva u godini 2011. 43.000,00 Nakladnik Art magazin Kontura d.o.o. Časopis za likovnu i primijenjenu umjetnost, galerijsku i muzejsku djelatnost te domaće tržište umjetnina. Mjesečnim ritmom izlaženja Kontura pokriva više od 70% realiziranih sadržaja sa područja vizualnih umjetnosti, izložbeno-muzejske djelatnosti, nakladništva o umjetnosti, predavanja, akcija i sl., pri čemu se u uredništvu trude biti bliži praksi nego teoriji, s naglaskom na procjeni kvalitete realiziranog umjetničkog predmeta, akcije ili projekta. Kontura broji iza sebe 108 realiziranih brojeva i 20-tu godišnjicu izlaženja. Glavni urednik Zdravko Mihočinec Godina izlaženja XX., planirani broj izdanja 4 sveska, prosječna naklada 1500 primjeraka. 33. KNJIŽEVNA REPUBLIKA Sredstva u godini 2011. 70.000,00 Nakladnik Hrvatsko društvo pisaca Časopis donosi pjesničke i novelističke priloge hrvatskih književnika, eseje o suvremenoj hrvatskoj produkciji, autorskim opusima i književnoteorijske studije. Temeljna namjera Književne republike je da prezentira recentnu hrvatsku književnu produkciju, no tu su i tumačenja kapitalnih djela starije hrvatske književnosti, prijevodi stranih izdanja, te ključni književnoteorijski tekstovi. Glavni urednik Velimir Visković Godina izlaženja IX., planirani broj izdanja 12 u 4 sveska, prosječna naklada 1.000 primjeraka.

36

34. KRETANJA - časopis za plesnu umjetnost Sredstva u godini 2011. 18.000,00 Nakladnik Hrvatski centar ITI Časopis se bavi kretanjima na hrvatskoj plesnoj sceni, međunarodnom scenom i plesnom teorijom u prijevodima i autorskim tekstovima. Objavljuje tekstove o hrvatskoj plesnoj sceni, osvrte na gostovanja inozemnih grupa, teorijske tekstove te prijevode. Glavna urednica Iva Nerina Sibila Godina izlaženja X., planirani broj izdanja 2 broja, prosječna naklada 300 primjeraka. 35. KNJIŽEVNA SMOTRA Sredstva u godini 2011. 14.000,00 Nakladnik Hrvatsko filološko društvo Časopis koji se bavi jezikoslovno-književnim analizama, prikazima najnovijih knjiga u Hrvatskoj i svijetu, donosi priloge iz teorije i povijesti književnosti, traduktologije i tekuće kritike. Časopis je posvećen svjetskoj književnosti i hrvatsko-europskim kulturnim prožimanjima. Glavni urednik Dalibor Blažina Godina izlaženja časopisa 41., planirani broj časopisa četiri sveska, četiri broja, prosječna naklada po broju 500 primjeraka. 36. KOLO Sredstva u godini 2011. 22.000,00 Nakladnik Matica hrvatska Časopis za kulturu općega tipa, donosi kulturne panorame u tematskim blokovima. Koncepcija obuhvaća stalne redovite rubrike Ogledi, Književnost i Kritika, Književna scena i druge, u kojima je ponuđen široki spektar recentnih i aktualnih radova domaćih i stranih književnika i znanstvenika. Glavni urednik Ernest Fišer Godina izlaženja XX. obnovljenog tečaja, planirani broj časopisa 6 brojeva u 3 sveska, prosječna naklada po broju 1000 primjeraka. 37. LATINA ET GRAECA Sredstva u godini 2011. 13.000,00 Nakladnik Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju Časopis je okrenut proučavanju i prezentaciji svih fenomena koje obuhvaća pojam antičke civilizacije, te onih pojava u kasnijim stoljećima koje neposredno baštine antičku misao. Poseban interes posvećen je temama povezanim sa hrvatskim humanizmom i latinizmom. Glavni urednik: Zlatko Šešelj Godina izlaženja 10., planirani broj časopisa 2 broja, prosječna naklada po broju 800 primjeraka. 38. LIBRA LIBERA Sredstva u godini 2011. 27.000,00 Nakladnik Autonomna tvornica kulture Časopis za književnost i teoriju koji se bavi suvremenom književnom produkcijom u tiskanom mediju i na Mreži. Časopis se profilirao u glasnik nezavisne teorijske i prozne scene, promovira različite teorijske paradigme od teorije medija, cyber-teorije, hipertekstualne teorije, kulturalnih studija, te nastoji poticati i objavljivati domaću produkciju, suvremenu hrvatsku prozu, preispitujući teorijske koncepte u umjetničkoj izvedbi. Časopis

37

promovira mlade autore, zatim nedovoljno poznate nacionalne književnosti (bugarska, bliskoistočne zemlje, japanska i sl.). Libra otkriva pristup umjetnosti koji spaja različite medijske izričaje – strip, digitalnu umjetnost, glazbu itd. simulirajući to spajanje svojim dizajnom i dodacima (plakati, bedževi, CD-ROM-ovi, web izdanje..). Glavna urednica Katarina Peović Vuković Godina izlaženja XIII., planirani broj izdanja 2, prosječna naklada 500 primjeraka. 39. MODERNA VREMENA INFO – e-zine & info portal Sredstva u godinu 2011. 10.000,00 Nakladnik Moderna vremena info d.o.o. Elektronički magazin za knjigu koji prikuplja informacije o novotiskanim knjigama svih hrvatskih nakladnika i predstavlja nakladnike i njihove autore, obuhvaćajući na jednom mjestu cjelokupnu izdavačku produkciju u Hrvatskoj. Glavni urednik Nenad Bartolčić Godina izlaženja X. u elektroničkom obliku, planirani broj časopisa-«izlazi« svakodnevno, prosječna naklada po broju – dnevno časopis čita 2000 do 3000 korisnika, tjedni newsletter se šalje na cca 15 500 adresa + 5000 korisnika Facebooka. 40. MERIDIJANI Sredstva u godini 2011. 23.000,00 Nakladnik Meridijani izdavačka kuća Meridijani je časopis za popularizaciju geografije, povijesti i prirode pa se ne referira u sekundarnim časopisima, ali se citira ( u domaćim i stranim radovima, knjigama, udžbenicima, priručnicima, dnevnom tisku, maturalnim, diplomskim radovima i sl.). Teme su i ekologija, te putopisi. Časopis je u potpunosti hrvatski proizvod, stvaraju ga hrvatski autori i fotografi, a i tiska se u Hrvatskoj.Časopis također prati nastavni plan i program za područje geografije i povijesti u školama, te služi kao dodatna literatura učenicima po preporuci Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Glavni urednik prof.dr. Dragutin Feletar Godina izlaženja XVI., planirani broj časopisa 10 brojeva, prosječna naklada po broju 23 500 primjeraka. 41. MIXER.HR, glazbeni on-line magazin Sredstva u godini 2011. 2.000,00 Nakladnik Polak Media d.o.o. Glazbeni internetski web portal koji svakodnevno prati aktualna zbivanja na glazbenoj sceni, također ima ulogu glazbenog medijskog servisa. Na jednom mjestu donosi informacije o svjetskim trendovima, ali također igra i veliku edukativnu ulogu, pružajući besplatne on-line lekcije gitare/bas gitare, te kolumne glazbenika i ljudi iz glazbe. Sadrži glazbeni poslovni imenik. Glavni urednik Igor Polak Godina izlaženja II, portal se ažurira na dnevnoj bazi. 42. MOST/THE BRIDGE Sredstva u godini 2011. 45.000,00 Nakladnik Društvo hrvatskih književnika Književni časopis koji je prvenstveno usmjeren na redovito i kontinuirano informiranje inozemstva o našoj suvremenoj književnoj kulturi te vrsnim prijevodima naših recentnih literarnih tvorbi.Objavljuje suvremene hrvatske autore u prijevodu na strane jezike. Časopis ima dva osnovna dijela, u prvom se objavljuju najvažnije informacije o književnom životu u Hrvatskoj (samo na engleskom), a u drugom izabrani, vrsni domaći književni

38

tekstovi (proza, pjesništvo, drama, eseji) u prijevodima na engleski, njemački, francuski, talijanski i španjolski. Od 1000 primjeraka časopisa čak 900 odlazi u svijet na ciljane adrese ustanova i pojedinaca . Glavni urednik Davor Šalat Godina izlaženja časopisa 45., planirani broj izdanja 4 broja u 2 sveska, prosječna naklada 800 primjeraka. 43. MUSICA SACRA – časopis za crkvenu glazbu Sredstva u godini 2011. 7.000,00 Nakladnik Sveta glazba d.o.o. Časopis predstavlja glazbene spomenike najviše kategorije, zaslužne skladatelje crkvene glazbe, a uz svaki broj je pridodan i prigodan CD sakralne glazbe. Izdaje se tri puta godišnje o Uskrsu, o Velikoj Gospi i Božiću, uz koji će svaki put biti objavljen nosač zvuka. Glavni urednik: Alojzije Prosoli Godina izlaženja X., planirani broj izdanja 3,(tematski vezana uz Božić, Uskrs i Veliku Gospu), prosječna naklada 400 primjeraka. 44. GALERIJSKE NOVINE Sredstva u godini 2011. 10.000,00 Nakladnik ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica AGM Časopis okuplja suvremene tekstove ne samo o umjetničkoj produkciji već i o kontekstu u kojem ona nastaje te će ponovo objaviti i niz arhivskih tekstova koji više nisu dostupni, a daju važan uvidu strategije i promišljanja kritičke prakse u regiji. Novine galerije Nova na inovativan način propituju galeriju kao javno mjesto kulturne proizvodnje, koje se ne treba nužno ograničavati na prezentaciju vizualnog materijala, nego može djelovati kao mjesto produkcije koje generira različite modele kulturne produkcije. Glavni urednik „Što, kako i za koga“ udruga za vizualnu kulturu Godina izlaženja VIII., planirani broj časopisa 4 broja, prosječna naklada po broju 1 000 primjeraka. 45. NOVOSTI UDRUGE „SVIJET TIŠINE“ – časopis za umjetnost, kulturu i turizam gluhih Sredstva u godini 2011. 8.000,00 Nakladnik Udruga „Svijet tišine“ Glasilo Udruge umjetnika gluhih donosi novosti o radu Udruge, o putovanjima i aktivnostima članova kojih je vrlo mnogo. Udruga sudjeluje na mnogobrojnim susretima gluhih umjetnika u Europi, a isto tako je i bila domaćin 1. Internacionalnog susreta gluhih umjetnika u Zagrebu, u prošloj godini. Izložba je održana u Starogradskoj vijećnici. Glavna urednica Vanda Šagovac, godina izlaženja I., planirani broj časopisa 2 broja godišnje, prosječna naklada po broju 100 primjeraka. 46. PERISTIL Sredstva u godini 2011. 6.000,00 Nakladnik Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske Časopis sadržava 20-ak znanstvenih i stručnih članaka koji obuhvaćaju građu različitih povijesnih i stilskih razdoblja iz područja slikarstva, kiparstva i arhitekture, te poseban prilog vakantnih tema iz zagrebačkog urbanizma. Glavna urednica Dr.sc. Ivanka Reberski Godina izlaženja 54., časopis izlazi jednom godišnje, prosječna naklada po broju 350 primjeraka.

39

47. PLJESAK JEDNE RUKE Sredstva u godini 2011. 18.000,00 Nakladnik udruga Kazalište, vizualne umjetnosti i kultura Gluhih – DLAN Časopis donosi vijesti o djelovanju, planovima, manifestacijama, kazališnim predstavama, promocijama knjiga, časopisa i sl. gluhih i nagluhih umjetnika i intelektualaca, te predstavlja most između gluhih i čujućih, nastojeći ostvariti integraciju u kulturni život grada Zagreba, kao i promovirati znakovni jezik i kulturu Gluhih, te razviti kreativnost i samopoštovanje.Časopis je besplatan. Glavni urednik Angel Naumovski, prof. Godina izlaženja VII., planirani broj izdanja 6 brojeva, prosječna naklada 250 primjeraka. 48. POGLEDAJ TO Sredstva u godini 2011. 15.000,00 Nakladnik Pogledaj to d.o.o. Internetski portal renomiranog arhitekta Saše Randića, jednog od najnagrađivanijih i najzaposlenijih arhitekata mlađe generacije. Pogledaj to svakodnevno donosi zanimljivosti i novosti iz svijeta arhitekture, urbanizma, građevine, dizajna te ostalih vizualnih umjetnosti. Također to je i prostor za komunikaciju unutar arhitektonskograđevinske struke. Glavni urednik Saša Randić Godina izlaženja II., svakodnevna objava 4 stručna članka, a vikendima po 2 članka dnevno. 49. PORTAL KULTURPUNKT.HR Sredstva u godini 2011. 14.000,00 Nakladnik KURZIV – Platforma za pitanja kulture, medija i društva Portal kontinuirano prati nezavisnu kulturnu scenu i nove kritičke umjetničke prakse, a svoj prostor otvara i građanskim inicijativama koje vode procese javnog zagovaranja, potičući odgovorne socijalne i političke odluke u Hrvatskoj, kao i veću participaciju građana u njihovom donošenju. Glavna urednica Dea Vidović Godina izlaženja VI., portal sadržaje objavljuje svakodnevno, mjesečna posjećenost kreće se između 16,286 i 22,143 tisuće posjeta mjesečno. 50. POEZIJA Sredstva u godini 2011. 33.000,00 Nakladnik Hrvatsko društvo pisaca Časopis se bavi isključivo poezijom: objavljuje pjesme hrvatskih pjesnika, prijevode strane poezije, eseje i kritike o poeziji i pjesnicima. Koncepcijski je raznorodan, dizajnerski moderan i dopadljiv. Inzistirat će i dalje na različitim pristupima pjesništvu i svemu onome što ga dovodi u žarište čitateljeva interesa. U ovoj godini uredništvo namjerava posebnu pažnju posvetiti izboru iz bugarske, rumunjske poezije, zatim poljske, slovenske i makedonske poezije. Novost je i izdavanje CD-a, po mogućnosti uz svaki broj Poezije, sa uglazbljenim pjesmama hrvatske poezije u izvedbi hrvatskih rock-grupa. Glavni urednik: Ervin Jahić Godina izlaženja VI., planirani broj izdanja 4 broja u 2 sveska, prosječna naklada 800 primjeraka.

40

51. REPUBLIKA Sredstva u godini 2011. 70.000,00 Nakladnik Društvo hrvatskih književnka Književni časopis za recentno suvremeno stvaralaštvo, književne i književnoznanstvene prijevode i važne tematske blokove ne zastupajući pritom nijedno isključivo stajalište ili estetičku orijentaciju, pa mu je stoga osnovni kriterij u uređivanju književna vrijednost teksta. Donosi najvrijednije priloge tekuće hrvatske književnosti. Glavni urednik akademik dr. Ante Stamać Godina izlaženja 67., planirani broj izdanja 12 brojeva u 11 svezaka, prosječna naklada 1.000 primjeraka. 52. RADOVI STUDENATA ODSJEKA ZA POVIJEST UMJETNOSTI Sredstva u godini 2011. 6.000,00 Nakladnik Klub studenata povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Publikacija je sastavljena isključivo od studentskih radova, seminarskih radova, sažetaka diplomskih radova, analiza i eseja. Časopis je nastao iz potrebe za većom motivacijom studenata pri njihovom povijesnoumjetničkom formiranju kao mladih budućih stručnjaka, te iz potrebe da se najkvalitetniji i inovativni radovi objave i prije završetka studija. Glavni urednik Boris Čučković, Feđa Gavrilović Godina izlaženja VI., planirani broj časopisa 2 broja, prosječna naklada po broju 500 primjeraka. 53. RELATIONS Sredstva u godini 2011. 45.000,00 Nakladnik Hrvatsko društvo pisaca Časopis hrvatskih pisaca na stranim jezicima, daje bogate informacije o hrvatskom književnom životu, nudi integralne tekstove, iscrpne studije, kritičke analize o relevantnim temama i autorima koji će poslužiti kao nezaobilazna građa istraživačima hrvatske književnosti u svijetu. Prvi dvobroj biti će na njemačkom jeziku, posvećen uglednim domaćim esejistima, književnim teoretičarima, kritičarima. Drugi broj časopisa bio bi na engleskom jeziku, temat posvećen Igoru Mandiću i hrvatskom SF-u – od teorije do prakse. Glavni urednik Roman Simić Bodrožić Godina izlaženja XVI., planirani broj časopisa 4 u 2 sveska, prosječna naklada po broju 800 primjeraka. 54. ROMANO ČAĆIPE / ROMSKA ISTINA Sredstva u godini 2011. 13.000,00 Nakladnik Udruga Roma Zagreb i Zagrebačke županije Glavni je cilj časopisa očuvanje i jačanje romskog identiteta i njegovanje romske kulture i jezika, te poboljšanje informiranosti Roma i šire zajednice o romskoj problematici, objavljuje se u trojezičnom hrvatsko-romskoengleskom izdanju. Isto tako objavljuju se podaci prikupljeni od nadležnih institucija, Centara za socijalnu skrb, o školovanju Roma i ostalo. Časopis se distribuira besplatno. Glavna urednica Aleksandra Marković Godina izlaženja XIV., planirani broj izdanja 4 broja godišnje, prosječna naklada po broju 2000 primjeraka.

41

55. Q STRIP Sredstva u godini 2011. 12.000,00 Nakladnik Mentor d.o.o. Časopis za strip i o stripu, donosi najbolje autorske stripove iz kurentne svjetske produkcije, kao i najsvježiju hrvatsku produkciju ( Zonjić, Solanović, Ricov, Ercegović, Sudžuka, Bartolić), popraćen informativnim kao i stručnim tekstovima. Glavni urednik Darko Macan Godina izlaženja časopisa IX., planirani broj časopisa 4, prosječna naklada po broju 1000 primjeraka. 56. SESVETSKE NOVICE Sredstva u godini 2011. 15.000,00 Nakladnik Udruga „Školsko zvono“ Glasilo se bavi pružanjem bitnih informacija o gospodarstvu, političkom životu, kulturnim i sportskim događajima te o raznim sadržajima šireg Sesvetskog kraja. Obzirom da takvo glasilo trenutno ne postoji na sesvetskom području nužno je priskrbiti žiteljima ovog dijela grada informativno glasilo koje se odnosi na njihov kraj i njegov razvoj. Glavni urednik Željko Buzov Godina izlaženja časopis I., planirani broj časopisa 12 brojeva, prosječna naklada 3000 primjeraka. 57. STRIP REVIJA Sredstva u godini 2011. 13.000,00 Nakladnik Udruga prijatelja stripa STRIPFORUM Revija donosi izbor stripova domaćih i stranih autora, vijesti iz svijeta stripa, teorijske i povijesne preglede strip stvaralaštva, eseje o stripu, vijesti i sl. Glavni urednik Mladen Novaković Godina izlaženja časopisa II., planirani broj časopisa 4 broja u godini, prosječna naklada 1 000-2 000 primjeraka. 58. SUVREMENA HRVATSKA FOTOGRAFIJA – www.croatian-photography.com Sredstva u godini 2011. 7.000,00 Nakladnik Prostor rodne i medijske kulture „K-zona“ Portal Suvremena hrvatska fotografija prvi nam put pruža mogućnost pregleda recentne hrvatske umjetničke fotografije putem interneta. Osim mapa sa fotografijama autora, portal sadrži i znatan broj stručnih tekstova uglednih teoretičara. Glavna urednica Ana Antonija Opalić Godina izlaženja I., tjedno online izlaženje, mjesečna posjećenost 5 000 posjeta. 59. SVETA CECILIJA, časopis za sakralnu glazbu Sredstva u godini 2011. 6.000,00 Nakladnik Glas koncila Glasilo Instituta za crkvenu glazbu “Albe Vidaković” Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog društva crkvenih glazbenika. Jedini časopis namijenjen duhovnoj, crkvenoj i liturgijskoj glazbi na hrvatskom govornom području, a ujedno i najstariji glazbeni časopis u Hrvatskoj. Glavni urednik prof.mr.art. Miroslav Martinjak

42

Godina izlaženja časopisa 80. (časopis izlazi od 1877., a neprekinuto od 1969.), planirani broj časopisa 2 dvobroja i 2 glazbena priloga godišnje, prosječna naklada po broju 600 primjeraka. 60. TVRĐA Sredstva u godini 2011. 33.000,00 Nakladnik Hrvatsko društvo pisaca Interdisciplinarna revija za kulturu, suvremena filozofijsko-sociologijska promišljanja vizualne umjetnosti i književnosti. Razvila je suradnju s brojnim časopisima za kulturu, izdavačku produkciju u suradnju s HDP-om i Izdanjima Antibarbarus, organizaciju međunarodnih interdisciplinarnih simpozija iz teorije kulture i suvremene umjetnosti, te organizaciju gostovanja eminentnih svjetskih intelektualaca u Zagrebu. Glavni urednik Žarko Paić Godina izlaženja XII., planirani broj izdanja 2 broja, 1 svezak, prosječna naklada po broju 500 primjeraka. 61. URBAN CULT – besplatni magazin za kulturu Sredstva u godini 2011. 20.000,00 Nakladnik Urban Cult – udruga za promicanje urbane kulture, ekologije i edukaciju Besplatni magazin Urban Cult sadrži brojne rubrike namijenjene uglavnom mlađoj populaciji kao što su Cool tura, koja je i baza sadržaja, dragocjene rubrike putovanja – putopisi, eduka (ovisnosti, psihološki problemi), ekologica, techno (internet, kompjutori, mobiteli), extreme sport, moda (radovi domaćih dizajnera mlađe generacije), X-files, te zabavni sadržaji na kraju. Glavni urednik Zoran Đopar Godina izlaženja III., planirani broj časopisa 4 broja, prosječna naklada po broju 2 000 primjeraka. 62. VERBUM MONTENEGRINUM Sredstva u godini 2011. 3.000,00 Nakladnik Kulturno umjetničko društvo „Montenegro“ Zagreb Časopis objavljuje događaje i susrete, kulturno stvaralaštvo i prati kulturnu suradnju dvaju naroda. Velik dio je posvećen i stvaralaštvu mladih. Teme kao što su očuvanje kulturne baštine u obadvije države biti će zastupljene, kao i portreti velikih umjetnika i ostalih koji su dali velik doprinos kulturi crnogorskog i hrvatskog naroda. Glavni urednik Draško Radusinović Časopis izlazi dva puta godišnje, sa prosječnom nakladom od 1 000 primjeraka. 63. VIDICI Sredstva u godini 2011. 38.000,00 Nakladnik Udruga slijepih Zagreb Časopis izlazi u zvučnoj tehnici na CD-romu i u tiskanoj formi a glavni mu je cilj informiranje članstva i šire javnosti o aktivnostima Udruge slijepih te o potrebama i problemima slijepih u društvu. Časopis je koncipiran tako da se sastoji od 20 rubrika koje se pojavljuju stalno ili povremeno, ovisno o aktualnosti događanja. Distribuira se i Gradskom poglavarstvu, poglavarstvima gradova i općina iz Zagrebačke županije, Centrima za socijalnu skrb, Sveučilišnoj i nacionalnoj biblioteci, sponzorima, donatorima i ostalima. Glavni urednik Darko Matić Godina izlaženja XI., planirani broj izdanja 6, prosječna naklada 400 primjeraka u tisku.

43

64. VIJENAC – književni list za umjetnost, kulturu i znanost Sredstva u godini 2011. 160.000,00 Nakladnik Matica hrvatska Vijenac su dvotjedne novine informativno-kritičkog karaktera koje obuhvaćaju novinarsku obradu svih relevantnih informacija i aktualnih događaja s područja književnosti, umjetnosti i znanosti, filozofije, opere, plesa, hrvatskih i svjetskih kazališnih i filmskih festivala, zagrebačke kulturne scene, alternativnih umjetničkih izričaja, multimedije, časopisa, arhitekture, likovne umjetnosti, fotografije, dizajna, knjižarske mreže, marketinga i sponzorstva u kulturi, odnosno ukupne kulturne politike. Posebna pažnja posvećuje se njegovanju književnog stvaralaštva, esejistici, putopisima i književnoj kritici, te pitanjima uvijek dinamične i poticajne sfere jezika i jezikoslovlja. Trajni je cilj “Vijenca” stvoriti tzv. kulturne dosjee o hrvatskim gradovima, napose Zagrebu. Cilj je stvoriti novine koje će podjednako novinarskim obradama teme ali i visokostručnim kritičkim mišljenjem biti u stanju privući velik krug čitatelja. Glavnoi urednik Luka Šeput Godina izlaženja XVIII., planirani broj izdanja 26 brojeva u 22 sveska (božićno-novogodišnji i ljetni dvobroj) , prosječna naklada 6000 primjeraka. 65. VJESNIK BIBLIOTEKARA HRVATSKE Sredstva u godini 2011. 6.000,00 Nakladnik Hrvatsko knjižničarsko društvo Znanstveno-stručni časopis koji prati povijest, stanje i razvoj hrvatskih knjižnica i hrvatskog knjižničarstva, kao i aktualna zbivanja u svjetskom knjižničarstvu (i informacijskim znanostima), ponajprije ona koja se tiču IFLA-e (Međunarodni savez knjižničarskih udruga). Glavna urednica Jelica Ješčić Godina izlaženja časopisa 53., planirani broj časopisa 4 sveščića godišnje, prosječna naklada po broju 300 primjeraka. 66. WAM Sredstva u godini 2011. 23.000,00 Nakladnik Dvis d.o.o. Časopis u tiskanom i elektronskom izdanju bavi se popularizacijom klasične glazbe i jazza te kulturom slušanja glazbe, a zajednički časopis i webzin postali su otvorena i dinamična platforma na kojoj se sveobuhvatno diskutira o glazbi, njezinom izvođenju i snimanju, te načinu slušanja i njenoj reprodukciji. Glavni urednik dr. sc. Ivan Supek Godina izlaženja X., planirani broj izdanja 4, prosječna naklada 1.000 primjeraka. 67. ZAGREB MOJ GRAD Sredstva u godini 2011. 18.000,00 Nakladnik BIBRA IZDAVAŠTVO d.o.o. Mjesečnik koji kroz stalne rubrike govori o povijesti, kulturi, kulturnim događanjima u Zagrebu. Časopis se distribuira besplatno institucijama, gospodarskim subjektima, kao i na sva frekventna mjesta u gradu. Poseban doprinos kulturi i turističkoj ponudi Grada, časopis daje kroz razotkrivanje i reinterpretiranje povijesnih vrednota, valorizirajući njihov uticaj na suvremeni život. Glavna urednica Biserka Rajković Salata Godina izlaženja IV. planirani broj časopisa 6 godišnje, prosječna naklada 5 000-10 000 primjeraka.

44

68. ZAJEDNO Sredstva u godini 2011. 14.000,00 Nakladnik Udruga za promicanje programa kreativnosti i održivog razvoja ZAJEDNO Časopis namijenjen pretškolskom i školskom uzrastu djece od 5 do 15 godina, donosi niz priloga čiji su autori afirmirani likovni pedagozi, priloga iz kreativnih radionica, zatim priloga ona temu ekologija i zaštita okoliša, primjenjena umjetnost za mlade, poticaji za sudjelovanje na međunarodnim likovnim natječajima, nove ideje za kreativne radionice u školama, vrtićima i za vrijeme školskih praznika.Osnovni sadržaji časopisa usmjereni su na promicanje tradicijskih i autohtonih znanja o očuvanju kulturne i prirodne baštine i poticanje kreativnosti i estetske osjetljivosti kod djece i mladeži. Časopis je besplatan i šalje se na sve osnovne škole i vrtiće u RH. Glavni urednik Siniša Tabak Godina izlaženja časopisa III., planirani broj časopisa 2 broja, prosječna naklada po broju 2 000 primjeraka. 69. ZAREZ – dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja Sredstva u godini 2011. 160.000,00 Nakladnik Druga strana d.o.o. za nakladničku djelatnost Temeljna koncepcija Zareza je otvorenost i dijalogičnost, afirmacija nezavisnog i "drukčijeg" govora o kulturi, regionalna suradnja i usmjerenost na europska i svjetska događanja te aktualnost i praćenje recentne umjetničke produkcije. Zarez funkcionira kao svojevrsna otvorena tribina na kojoj se govori različitim jezikom i s različitih teorijskih, kulturoloških, metodoloških, žanrovskih polazišta, koja uključuju i najnovije trendove u svijetu. Novine prate cijelu produkciju s područja književnosti, glazbe, kazališta, filma, vizualnih umjetnosti, medija itd. Glavni urednik Boris Postnikov Godina izlaženja XII., planirani broj izdanja 25 brojeva , prosječna naklada po broju 4 000 primjeraka. 70. ŽIVOT UMJETNOSTI Sredstva u godini 2011. 18.000,00 Nakladnik Institut za povijest umjetnosti Časopis za pitanja likovne kulture, objavljuje prijevode najznačajnijih teoretskih i filozofskih tekstova o umjetnosti 20. i 21. stoljeća, predstavlja hrvatsku suvremenu umjetnosti i donosi prikaze najznačajnijih svjetskih likovnih manifestacija. Izlazi u dvojezičnom izdanju (hrvatski/engleski) dva puta godišnje. Za 2010. godinu planirana su dva broja, jedan posvećen socijalno angažiranim umjetničkim akcijama kao dijelu strategije suvremenoumjetničkih propitivanja s gošćom-urednicom Kristinom Leko, a drugi planira istražiti izgrađeni okoliš u Hrvatskoj u svjetlu novih arhitektonskih alternativa. Glavna urednica dr. Sandra Križić Roban Godina izlaženja 45., planirani broj izdanja 2 broja, prosječna naklada 500 primjeraka. 71. TREĆA Sredstva u godini 2011. 12.000,00 Nakladnik Centar za ženske studije Interdisciplinarni teorijsko-istraživački časopis Centra za ženske studije. Donosi stručne, znanstvene i esejističke tekstove s područja proučavanja ženskih i rodnih studija, kulturalnih studija, feminističke teorije, suvremenih fenomena likovne umjetnosti, književnosti, kazališta, filma i novih medija. Svaki je broj posvećen jednoj temi. Glavna urednica dr.sc. Nataša Govedić Godina izlaženja časopisa XIII., planirani broj časopisa 2 broja u 2 sveska, prosječna naklada po broju 200 primjeraka.

45

72. TEMA: časopis za knjigu Sredstva u godini 2011. 35.000,00 Nakladnik Centar za knjigu Mjesečnik za knjigu koji problematici knjige pristupa multidisciplinarno, nastojeći obuhvatiti sve aspekte nastanka i života knjige, kompleksnost pisanja, nakladništva, bibliotekarstva, distribucije, knjižničarstva, marketinga i sl. Također, Tema nastoji reanimirati zamrlu kritiku i otvoriti prostor afirmaciji novih kritičarskih imena, jednako kao i autorskim prinosima koji najavljuju određena promicanja u svijetu knjige i književnog života. Glavni urednik Branko Čegec Godina izlaženja VIII., planirani broj časopisa 6 brojeva u 6 svezaka, prosječna naklada po broju 2000 primjeraka. 73. THEORIA Sredstva u godini 2011. 7.000,00 Nakladnik Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara Časopis se bavi teorijom glazbe, metodama njezina proučavanja i popularizacijom znanja o glazbi. Publika su glazbeni učitelji i profesori glazbe na školama i učilištima svih vrsta i razina, studenti i učenici glazbenih škola, kao i brojni ljubitelji glazbe. Glavni urednik Tihomir Petrović Godina izlaženja XII., planirani broj časopisa 1 broj godišnje, prosječna naklada po broju 2 200 primjeraka. 74. UP&UNDERGROUND art dossier Sredstva u godini 2011. 30.000,00 Nakladnik UDRUGA BIJELI VAL Časopis prati, organizira i promiče zbivanja s područja teorije umjetnosti, novih umjetničkih praksi i kreiranja modela za izgradnju lokalne i globalne zajednice, prateći pritom društvenu i scensku aktivnost Europe i svjetskih magalopolisa. U ovoj godini Up&Underground tematski će obraditi krizu ideologija i nove emancipacijske prakse, kritički prikazati indijsku i afričku kinematografiju u kontekstu postkolonijalnih teorija, trećeg svijeta, nesvrstanih. Glavni urednik Nikola Devčić Godina izlaženja časopisa XIV., planirani broj časopisa 2 broja/1 svezak godišnje, prosječna naklada 1000 primjeraka. 75. UMJETNOST RIJEČI Sredstva u godini 2011. 13.000,00 Nakladnik Hrvatsko filološko društvo Časopis objavljuje izvorne književnoznanstvene rasprave, studije i članke, te prati zbivanja u znanosti o književnosti, napose u zagrebačkom krugu književnih teoretičara (zagrebačka stilistička škola). Glavni urednik prof.dr. Marijan Bobinac Godina izlaženja 54., planirani broj časopisa 4 broja, prosječna naklada 500 primjeraka.

46

76.QUORUM Sredstva u godini 2011. 45.000,00 Nakladnik Centar za knjigu Novi izdavač zadržao je bitne značajke po kojima je QUORUM poznat i koje ga određuju kao jedan od najznačajnijih časopisa u suvremenoj hrvatskoj časopisnoj produkciji, književnosti i kulturi. Časopis je koncipiran multimedijski, otvorene strukture, s tekstovima koji su referentni za inozemnu publiku, potvrđujući snagu i vitalnost hrvatske književne i teorijske misli. Sudjelovanje u projektu Časopis u časopisu, koji obuhvaća prostor Srednje Europe omogućuje predstavljanje novih, nama nepoznatih autora, ali i istodobno mogućnost za prevođenje hrvatskih autora u Sloveniji, Češkoj, Crnoj Gori, Austriji, Njemačkoj. Glavni urednik Miroslav Mićanović Godina izlaženja 27., planirani broj časopisa 6 brojeva u 5 svezaka, prosječna naklada po broju 1000 primjeraka. 77. UBIQ, književni časopis za znanstvenu fantastiku Sredstva u godini 2011. 7.000,00 Nakladnik Mentor d.o.o. Ubiq je časopis za znansvenofantastičnu i spekulativnu književnost namijenjen objavljivanju hrvatske produkcije fantastične književnosti kao i teorijskih radova koji se odnose na fantastiku. Dvije trećine časopisa posvećeno je novoj prozi domaćih pisaca, a jedna trećina studijama, esejima i kritikama o fantastičnoj umjetnosti. U prva dva zapažena broja Ubiq je tiskao nove novele nekih od vodećih hrvatskih pisaca znanstvenofantastične i fantastične književnosti , kao i stručne znanstvene studije u suradnji sa Odsjekom za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Glavni urednik Aleksandar Žiljak Godina izlaženja časopisa V., planirani broj časopisa 2 broja, prosječna naklada po broju 500 primjeraka. 78. VILIBALD Sredstva u godini 2011. 7.000,00 Nakladnik Udruga za promicanje kreativnosti Vilibald Časopis je osmišljen kao medij za promicanje kreativnog stvaranja i donošenja novih i zanimljivih ideja prvenstveno kod djece, roditelja, odgajatelja, ali i svih ostalih koje kreativnost u djece zanima. U formi zabavnika, časopis omogućuje djeci da kroz igru i zabavu nauče stvarati i poklanjati, iskoristiti i reciklirati, te tako očuvati prirodu i podizati mlade naraštaje u ekološkom duhu. Također, časopis kroz rubriku „Priča moje mame“ potiče književno obrazovanje i stvaralaštvo u najmlađih, rukovodeći se krilaticom „Za uspjeh svakog uistinu velikog čovjeka obično je zaslužna neka dobra knjiga“. Glavna urednica Dijana Hižman Godina izlaženja I., planirani broj časopisa 4 broja, prosječna naklada po broju 1 500 primjeraka.

47

1.3.

MUZEJSKA DJELATNOST I UMJETNIČKE ZBIRKE - DONACIJE GRADU ZAGREBU Sveukupno sredstava za muzejsku djelatnost i umjetničke zbirke-donacije Gradu Zagrebu Sredstva u 2011. ukupno: 12.624.500,00 Sredstva u 2010. Ustanove: Nezavisna produkcija: 15.902.000,00 9.542.000,00 3.082.500,00

1.3.1. MUZEJSKA DJELATNOST
Sveukupno sredstava za muzejsku djelatnost Sredstva u 2011. ukupno: 9.640.100,00 Ustanove: Nezavisna produkcija: 8.329.000,00 1.311.100,00

USTANOVE
A) PROGRAMI, MANIFESTACIJE, ZAŠTITA GRAĐE, ARHEOLOŠKA, PRIRODOSLOVNA I ETNOGRAFSKA ISTRAŽIVANJA

NEZAVISNI

UKUPNO

7.053.000,00

912.800,00

7.965.800,00

ARHEOLOŠKI MUZEJ ETNOGRAFSKI MUZEJ HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ MUZEJ GRADA ZAGREBA MUZEJ PRIGORJA MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT TEHNIČKI MUZEJ GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI
B) STRUČNA PUTOVANJA I USAVRŠAVANJA C) OTKUP MUZEJSKE GRAĐE

971.700,00 677.600,00 470.300,00 510.600,00 1.215.800,00 110.200,00 810.600,00 810.500,00 1.053.700,00 422.000,00

126.000,00
MUZEJI: 760.000,00 REZERVIRANO: 150.000,00

18.500,00

144.500,00 950.000,00

950.000,00 179.800,00 200.000,00 8.329.000,00 200.000,00 1.311.100,00

D) STIMULACIJA E) REZERVIRANA SREDSTVA

179.800,00 400.000,00 9.640.100,00

SVEUKUPNO

48

Kriteriji za vrednovanje programa u ovoj djelatnosti uključuju javnu potrebu, kvalitetu ponuđenoga programa, važnost programa za oblikovanje kulturne ponude Grada Zagreba, stručnost i profesionalno iskustvo nositelja programa, doprinos ostvarenju muzejske djelatnosti, zajednički programi dva ili više predlagatelja u području muzejske djelatnosti, originalnost i inovativnost (uključivanje u turističku ponudu, zadovoljavanje odgojnoobrazovnih, znanstvenih, zabavnih i sličnih potreba građana, dostupnost osobama s posebnim potrebama i svim dobnim skupinama, prezentacija građe preko novih tehnologija i drugo), interdisciplinarnost i multidisciplinarnost programa, prikupljanje, obradu, inventariziranje i digitalizacija muzejske građe, obradu i prezentiranje fundusa muzeja, zaštitu građe, arheološka, prirodoslovna i etnografska istraživanja, katalozi i vodiči stalnog postava, fundusa i zbirki, zbornici, časopisi i godišnjaci muzeja, priprema i realizacija, odnosno prezentacija izložbi iz fundusa, studijskih, tematskih, pokretnih i dr. izložbi, otkup muzejske građe radi popunjavanja fundusa i stvaranja novih zbirnih fondova, programi i aktivnosti za sve dobne i socijalne skupine posjetitelja te posjetitelje s posebnim potrebama, koje će se provoditi s njima, popunjavanje i zaštita knjižnog fonda, manifestacije i festivali u cilju prezentiranja, populariziranja muzeja i muzejske djelatnosti te organizacija stručno-znanstvenih skupova i savjetovanja. Financirat će se rad svih devet gradskih muzeja kao i programi muzejske djelatnosti Galerije Klovićevi dvori. Isto tako sufinancirat će se projekti i programi važni za Grad Zagreb koje će realizirati Gliptoteka, Kabinet grafike i Strossmayerova galerija Hrvatske akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska matica iseljenika, Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a, Hrvatski povijesni muzej, Hrvatski športski muzej, Hrvatsko muzejsko društvo, Moderna galerija Zagreb, Muzej Mimara, Muzej policije, Atelijer Meštrovića, Muzejski dokumentacijski centar, Muzejsko-memorijalni centar Dražen Petrović, Tiflološki muzej i Vojni muzej. Financirat će se izložbe u muzejima te u okviru međunarodne, međužupanijske i međugradske suradnje gostujuće izložbe i projekti muzeja izvan Zagreba i Hrvatske kao i gostovanja naših muzeja u drugim gradovima i državama. Financirat će se tradicionalne manifestacije kao što su: "IX. festival znanosti" u Tehničkom muzeju, "Dani Andautonije" u organizaciji Arheološkog muzeja, te dvodnevnu manifestaciju "Žive slike" u Muzeju grada Zagreba. Predviđena su i sredstva za otkup muzejske građe i zaštitu postojeće, zaštitna arheološka, prirodoslovna i etnološka istraživanja, te edukativnu i pedagošku djelatnost muzeja (povodom Međunarodnog dana muzeja, tematske pedagoške izložbe, radionice i sl.), rad s osobama s invaliditetom, nakladničku djelatnost i druge segmente rada muzeja.

49

A1) USTANOVE 1. ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU
SREDSTVA U 2011. 971.700,00 Programi muzejske djelatnosti 1. Dokumentacija 40.000,00 2. Edukativno-pedagoška djelatnost i edukativni programi povodom Međunarodnog dana muzeja 40.000,00 3. Izdavačka djelatnost 75.000,00 4. Izložba "Čarolija igre" 65.000,00 5. Izložba "Iluminacije -arheološki crteži Krešimira Rončevića" 30.000,00 6. Izložba "Iz školskih udžbenika povijesti" 20.000,00 7. Izložba "Jantar i koralj u narodnoj predaji i baštini" 37.000,00 8. Izložba "Keramička produkcija latenske kulture u Hrvatskoj" 30.000,00 9. Izložba "Staklo iz Hrvatskih muzeja" (pripremni radovi) 15.000,00 10. Kluba prijatelja AMZ-a i scena AMZ-a 5.000,00 11. Knjižnica 37.000,00 12. Marketinška djelatnost, promotivne akcije, manifestacije i Noć muzeja i pilot projekt izrade i prezentacije nakita Srednjovjekovnog odjela AMZ 50.000,00 13. Nastavak muzeološke prezentacije Ščitarjeva 27.700,00 14. Stalni postav - Antička zbirka i osuvremenjivanje Pretpovijesne zbirke 120.000,00 Manifestacije 15. "Dani Andautonije" 60.000,00 Međunarodna i međugradska kulturna suradnja 16. Pokretna izložba "Tekuća arheološka istraživanja u Hrvatskoj IV." 25.000,00 Zaštita građe, arheološka, prirodoslovna i etnografska istraživanja 17. Terenska istraživanja 45.000,00 18. Zaštita, restauracija i konzervacija muzejske građe i zaštita i istraživanje rimskodobnih spomenika u Ščitarjevu 250.000,00

2. ETNOGRAFSKI MUZEJ U ZAGREBU
SREDSTVA U 2011. 677.600,00 Programi muzejske djelatnosti 1. Časopis "Etnološka istraživanja" 2. Edukativno-pedagoška djelatnost i edukativni programi povodom Međunarodnog dana muzeja 3. Izložba "Čipkarstvo u Hrvatskoj" i Katalog zbirke čipke (pripremni radovi) 4. Izložba "Hrvatske tradicijske igračke" (pripremni radovi) 5. Izložba "Obilježavanje godišnjice smrti zaslužnih djelatnika: V. Tkalčić, T. Paulić i M. Kus Nikolajev" 6. Izložba "Vatra" 7. Knjižnica 50.000,00 40.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 85.600,00 40.000,00 50

8. Marketinška djelatnost, promotivne akcije, manifestacije i Noć muzeja 50.000,00 9. Rad Zavičajnog muzeja Donja Kupčina 100.000,00 Međunarodna i međugradska kulturna suradnja 10. Istraživačko-izložbeni projekt "Karneval kralj Europe II" 12.000,00 11. Izložba "Fotografije Calcutte iz 1945. godine" 20.000,00 12. Izložba "Hrvatska tradicijska glazba i identiteti" u Muzeju Makedonije, Skopje 30.000,00 13. Izložba "Kineske navjesne slike", gostovanje Nacionalnog muzeja Tajvana 30.000,00 14. Sudjelovanje na izložbi "100 presepi internazionali", Rim, Italija 15.000,00 15. Sudjelovanje na izložbi "Natale a Sutrio - Borghi e presepi", Italija 15.000,00 Zaštita građe, arheološka, prirodoslovna i etnografska istraživanja 16. Terenska istraživanja 45.000,00 17. Zaštita, restauracija i konzervacija muzejske građe 100.000,00

3. HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
SREDSTVA U 2011. 470.300,00 Programi muzejske djelatnosti 1. Časopis "Natura Croatica" 2. Dokumentacija i digitalizacija građe 3. Edukativno-pedagoška djelatnost i edukativni program povodom Međunarodnog dana muzeja 4. Izložba "Stjenovit planet Zemlja" kao dio stalnog postava (rezervirana sredstva) 5. Izložba "Upoznajmo ptice naših okućnica i vrtova" 6. Knjižnica 7. Marketinška djelatnost, promotivne akcije, manifestacije i Noć muzeja 8. Multimedijalna prezentacija izložbe "Čudesni svijet hrvatskih fosila" Zaštita građe, arheološka, prirodoslovna i etnografska istraživanja 9. Prikupljanje prirodoslovne građe 10. Zaštita, restauracija i konzervacija muzejske građe 45.000,00 5.000,00 40.000,00 50.000,00 40.000,00 36.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 134.300,00

4. HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ
SREDSTVA U 2011. 510.600,00 Programi muzejske djelatnosti 1. Dokumentacija 2. Edukativna akcija "Što sam želio biti kad odrastem?" 3. Edukativna akcija "Tražimo najstariju školsku torbu" 4. Edukativna akcija Dani HŠM-a - "Neka škola započne i završi u HŠM-u" 5. Edukativno-pedagoška djelatnost i edukativni programi 30.000,00 10.000,00 10.000,00 35.600,00

51

povodom Međunarodnog dana muzeja 6. Godišnjak "Anali za povijest odgoja" 7. Izložba "Kolorirane litografije – ilustrativna pomagala u zbirkama Hrvatskoga školskog muzeja" (pripremni radovi) 8. Izložba "Zagrebačka zabavišta" 9. Knjižnica 10. Marketinška djelatnost, promotivne akcije, manifestacije i Noć muzeja 11. Pokretne izložbe "Budi pripravan-učenje i zabava...", "Od slikovnjaka do Vragobe","Hrv. dječ. časopis..." 12. Rad s osobama s posebnim potrebama 13. Stalni postav (zamjena originala) 14. Stručno-znanstveni skup "Školstvo na početku 21. st." Međunarodna i međugradska kulturna suradnja 15. Izložba "Međunarodna izložba dječjeg likovnog stvaralaštva" - Lidice, Češka i Narita i Kanagawa, Japan Zaštita građe, arheološka, prirodoslovna i etnografska istraživanja 16. Zaštita, restauracija i konzervacija muzejske građe

40.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00 35.000,00 30.000,00 40.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 25.000,00 100.000,00

5. MUZEJ GRADA ZAGREBA
SREDSTVA U 2011. 1.215.800,00 Programi muzejske djelatnosti 1. Dokumentacija 2. Edukativno-pedagoška djelatnost i edukativni programi povodom Međunarodnog dana muzeja 3. Izložba "Campus Zagrabiensis - 5000 godina" (pripremni radovi) 4. Izložba "Industrijski centar države: Zagrebačka industrijska i baština 1918-1945." (pripremni radovi) 5. Izložba "Iz donacije Klepač, 100 godišnjica rođenja majstora fagota" (pripremni radovi) 6. Izložba "Lokalitet Okuje-rezultati arheoloških istraživanja" 7. Izložba "Maske" 8. Izložba "Na nemirnim temeljima" (pripremni radovi) 9. Izložba "Rimski miljokazi - nova akvizicija MGZ-a" 10. Izložba "Slike Zagreba" 11. Izložba "U potrazi za srećom - Novi svijet - August Seljan ml." (pripremni radovi) 12. Izložba "U službi arheologije" (pripremni radovi) 13. Izložba "Zagrebačka groblja" 14. Izložba "Zagrebački alkemičari i ljekarnici" (pripremni radovi) 15. Izložba "Zagrebački kvartovi" - Dubrava (pripremni radovi) 16. Izložba fotografija "Maksimir" 17. Katalog zbirke M. Trnina (pripremni radovi) 18. Katalog zbirke plakata 19. Knjižnica 20. Marketinška djelatnost, promotivne akcije, manifestacije i Noć muzeja 40.000,00 40.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 90.000,00 20.000,00 15.000,00 40.000,00 70.000,00 15.000,00 15.000,00 90.000,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 90.000,00 35.000,00 50.000,00 52

21. Projekt "Zagrebački dječji salon fotografije" - "Fotografija i mladi" 22. Vodič po MGZ-u za djecu Manifestacije 23. "Žive slike" Međunarodna i međugradska kulturna suradnja 24. Izložba "Nova namjena starih industrijskih građevina", gostovanje iz Njemačke 25. Izložba "Zagreb i Hrvatska na povijesnim panoramskim fotografijama", Varaždin, Šibenika i Split Zaštita građe, arheološka, prirodoslovna i etnografska istraživanja 26. Arheološka istraživanja, rekognosciranje i reambulacija arheoloških nalazišta 27. Zaštita, restauracija i konzervacija muzejske građe

20.000,00 73.300,00 70.000,00 40.000,00 40.000,00 102.500,00 140.000,00

6. MUZEJ PRIGORJA
SREDSTVA U 2011. 110.200,00 Programi muzejske djelatnosti 1. Dokumentacija 2. Edukativno-pedagoška djelatnost i edukativni programi povodom Međunarodnog dana muzeja 3. Izložba "Tradicijsko odijevanje u Sesvetskom prigorju" (pripremni radovi) 4. Noć muzeja Međunarodna i međugradska kulturna suradnja 5. Izložba "Raspela, poklonci i kapelice u Sesvetskom prigorju" u suorganizaciji s Centrom za kulturu Novi Zagreb, Češka Zaštita građe, arheološka, prirodoslovna i etnografska istraživanja 6. Arheološka istraživanja na Kuzelinu 7. Redovna restauratorsko-konzervatorska djelatnost muzeja, zaštita povelja i knjiga 8. Tradicijsko graditeljstvo Sesvetskog prigorja 6.000,00 10.000,00 10.000,00 18.200,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 6.000,00

7. MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
SREDSTVA U 2011. 810.600,00 Programi muzejske djelatnosti 1. AV-odjel 2. Dokumentacija 3. Edukativno-pedagoška djelatnost i edukativni programi povodom Međunarodnog dana muzeja 4. Izdavačka djelatnost 5. Izložba "Antun Motika-eksperimenti" (pripremni radovi) 6. Izložba "Bauhaus i njegovi odjeci u Hrvatskoj i susjednim zemljama - nastavak" (pripremni radovi) 45.600,00 40.000,00 40.000,00 70.000,00 15.000,00 10.000,00 53

7. Izložba "Duba Sambolec - Donacija MSU" (pripremni radovi) 8. Izložba "Kolektivne perspektive - individualni izbori..." 9. Izložba "Miroslav Šutej" (pripremni radovi) 10. Knjižnica 11. Marketinška djelatnost, promotivne akcije, manifestacije i Noć muzeja 12. Stalni postav Međunarodna i međugradska kulturna suradnja 13. "Digitizing ideas" Zaštita građe, arheološka, prirodoslovna i etnografska istraživanja 14. Zaštita, restauracija i konzervacija muzejske građe,

15.000,00 95.000,00 10.000,00 40.000,00 50.000,00 200.000,00 70.000,00 110.000,00

8. MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
SREDSTVA U 2011. 810.500,00 Programi muzejske djelatnosti 1. Dokumentacija 2. Edukativno-pedagoška djelatnost i edukativni programi povodom Međunarodnog dana muzeja 3. Izdavačka djelatnost 4. Izložba "Kiparski opus Ivana Komersteinera i njegov krug" 5. Izložba "Radovan Tajder - arhitekt" (pripremni radovi) 6. Izložba "Ručni sat iz fundusa MUO" (pripremni radovi) 7. Izložba "Transparentna ljepota: staklo iz Zbirki hrvatskih muzeja" (pripremni radovi) 8. Izložba "Zbirka klavira Ljubomira Gašparovića" 9. Knjižnica 10. Marketinška djelatnost, promotivne akcije, manifestacije i Noć muzeja Manifestacije 11. "Modna avangarda Egona Schielea" Međunarodna i međugradska kulturna suradnja 12. Izložba "Fotografija Andrije Orlića", gostovanje u Galeriji Batana, Rovinj 13. Izložba "Fotografija Đuro Đuka Janeković", gostovanje u Galeriji likovnih umjetnosti, Osijek 14. Izložba "Marin Topić", gostovanje Galerije likovnih umjetnosti iz Osijeka 15. Izložba "Prvi sat na Mjesecu: Omega - između tradicije i inovacije" Zaštita građe, arheološka, prirodoslovna i etnografska istraživanja 16. Zaštita, restauracija i konzervacija muzejske građe 40.000,00 40.000,00 100.000,00 34.000,00 15.000,00 11.000,00 15.000,00 60.000,00 40.000,00 60.000,00 40.000,00 7.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 288.000,00

54

9. TEHNIČKI MUZEJ
SREDSTVA U 2011. 1.053.700,00 Programi muzejske djelatnosti 1. Dokumentacija 2. Edukativno-pedagoška djelatnost i edukativni programi povodom Međunarodnog dana muzeja 3. Izložba "Računalo" 4. Izložba "Život i djelo Ruđera Boškovića" 5. Knjižnica 6. Programi aktivnosti - program, projekti i akcije i Noć muzeja 7. Stalni postav (održavanje) 8. Stalni postav - Obnovljivi izvori i energetska učinkovitost Manifestacije 9. "IX. festival znanosti" Međunarodna i međugradska kulturna suradnja 10. Izložba "Od vijaka do junaka", gostovanje Tehničkog muzeja Slovenije Zaštita građe, arheološka, prirodoslovna i etnografska istraživanja 11. Terenska istraživanja i prikupljanje građe 12. Zaštita, restauracija i konzervacija muzejske građe 20.000,00 40.000,00 110.000,00 60.000,00 40.000,00 50.000,00 40.000,00 130.000,00 95.000,00 30.000,00 10.000,00 428.700,00

10. GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI
SREDSTVA U 2011. 422.000,00 Programi muzejske djelatnosti 1. Dokumentacija 13.000,00 2. Edukativno-pedagoška djelatnost i edukativni programi povodom Međunarodnog dana muzeja 40.000,00 3. Izložba "Mato Celestin Medović - retrospektiva" 77.000,00 4. Izložba "Renesansno slikarstvo u Hrvatskoj" (pripremni radovi) 15.000,00 5. Izložba "Sredozemne ljepotice - amfore od prapovijesti do suvremenosti" (pripremni radovi) 15.000,00 6. Knjižnica 12.000,00 Međunarodna i međugradska kulturna suradnja 7. Izložba "Pompeji - život ispod Vezuva" 250.000,00

55

A2) NEZAVISNA 1. HAZU - GLIPTOTEKA
SREDSTVA U 2011. 24.000,00 1. Izložba "Floralni motivi u Hrvatskom kiparstvu" (pripremni radovi) 2. Izložba "Marijan Kocković" 3. Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja 8.000,00 10.000,00 6.000,00

2. HAZU - KABINET GRAFIKE
SREDSTVA U 2011. 46.000,00 1. Izložba "Csikos Sessia, Crnčić, Babić, Krizman (začeci hrvatskog grafičkog dizajna)" 2. Izložba "Nada Falout - kazališni plakati iz donacije" 3. Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja 20.000,00 20.000,00 6.000,00

3. HAZU - ODSJEK ZA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI ZAVOD ZA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI, KAZALIŠTA I GLAZBE
SREDSTVA U 2011. 10.000,00 1. Izložbe iz fundusa 10.000,00

4. HAZU - STROSSMAYEROVA GALERIJA
SREDSTVA U 2011. 24.800,00 1. Izložba "Arhitektura u slici: prikazi građevina na slikama u Strossmayerovoj galeriji..." (pripremni radovi) 2. Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja 3. Publikacija "Slike Muke i Uskrsnuća u Strossmayerovoj galeriji..." 10.000,00 2.800,00 12.000,00

5. HRVATSKA MATICA ISELJENIKA - MUZEJ HRVATSKOG ISELJENIŠTVA
SREDSTVA U 2011. 15.000,00 1. Izložba "Retrsopektiva Kristiana Krekovića" povodom 60. obljetnice HMI 15.000,00

56

6. HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI
SREDSTVA U 2011. 15.000,00 1. Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja i pedagoško-edukativna djelatnost 15.000,00

7. HRVATSKI NACIONALNI KOMITET ICOM-a
SREDSTVA U 2011. 85.000,00 1. Godišnja konferencija ICOM CECA 2. Godišnji sastanak CEICOM Regionalne grupe za članice Srednje Europe u Zagrebu 3. Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja 4. Potpora radu HNK ICOM 5. Rad regionalne organizacije ICOM Europa 40.000,00 5.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00

8. HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ
SREDSTVA U 2011. 100.000,00 1. Izložba "Domovinski rat 20. godina poslije" 2. Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja i pedagoško-edukativna djelatnost 3. Zaštita i restauriranje građe 70.000,00 15.000,00 15.000,00

9. HRVATSKI ŠPORTSKI MUZEJ
SREDSTVA U 2011. 40.000,00 1. Stalni postav HŠM-a 40.000,00

10. HRVATSKO MUZEJSKO DRUŠTVO
SREDSTVA U 2011. 50.000,00 1. 2. 3. 4. 5. 16. muzejska edukativna akcija i nagradana igra "Dodir" Nagrada Hrvatskog muzejskog društva Vijesti muzealaca i konzervatora Zbornik radova s 14. seminara AKM-a Zbornik VI. skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem 6.250,00 18.750,00 12.500,00 3.200,00 9.300,00

57

11. MODERNA GALERIJA ZAGREB
SREDSTVA U 2011. 93.000,00 1. 2. 3. 4. 5. Izložba "Marta Erlich" - retrospektivna izložba Edukativni projekt "Deset škola - deset umjetnika" Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja Taktilna galerija MG Vodič kroz zbirku kiparstva XIX. i XX. stoljeća 60.000,00 10.000,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00

12. MUZEJ MIMARA
SREDSTVA U 2011. 67.000,00 1. Studijske izložbe i katalozi djela iz fundusa i "Studije Muzeja Mimara" 2. Popuna bibliotečnog fonda 60.000,00 7.000,00

13. MUZEJ POLICIJE U OSNUTKU
SREDSTVA U 2011. 15.000,00 1. Izložba "Hrvatski policajci u mirovnim misijama" 15.000,00

14. MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA - ATELIJER MEŠTROVIĆ
SREDSTVA U 2011. 35.000,00 1. Izložba "Nove akvizicije 1991-2011" 2. Glazbeni susreti u Atelijeru Meštrović 3. Obilježavanje Međunarodnog dana Muzeja 20.000,00 7.500,00 7.500,00

15. MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR
SREDSTVA U 2011. 110.000,00 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 30. Izložba izdavačkih djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija Bibliografija prinova knjižnice MDC-a Informatica Museologica 42 1/2 i 3/4 Izvješća zagrebačkih i hrvatskih muzeja 2010. CD-rom (elektronička publikacija) Međunarodni dan muzeja 2011. Nabava stručne literature i obnova pretplate na stručne časopise Predavanje - Sakupljanje suvremene etnografske građe Predavanje i radionica - Interpretacija i edukacija u The British Museumu 10.000,00 5.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 11.500,00 4.000,00 4.500,00 58

9. Tribina MDC-a "Otvorena srijeda" 10. Zbornik Muzeologija 48/2011.

5.000,00 20.000,00

16. MUZEJSKO-MEMORIJALNI CENTAR DRAŽEN PETROVIĆ
SREDSTVA U 2011. 105.000,00 1. Godišnji program izložbi i multimedijalnih predavanja 2. Marketing i Noć muzeja 3. Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja i pedagoško-edukativna djelatnost 80.000,00 10.000,00 15.000,00

17. TIFLOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU
SREDSTVA U 2011. 58.000,00 1. Izložba "Pogled u prošlost" 2. Prijevod na engleski jezik i izrada kompjutorskih animacija u stalnom postavu 50.000,00 8.000,00

18. VOJNI MUZEJ MINISTARSTVA OBRANE RH
SREDSTVA U 2011. 20.000,00 1. Izložba posvećena 20. obljetnici Domovinskog rata 20.000,00

59

1.3.2.UMJETNIČKE I DRUGE ZBIRKE - DONACIJE GRADU ZAGREBU Ukupno sredstava za umjetničke i druge zbirke – donacije Gradu Zagrebu Sredstva u godini 2010. Odobrena sredstva za godinu 2011. 3.541.900,00 2.984.400,00 Sredstva u 2011. ukupno: 2.984.400,00 Ustanove: 1.213.000,00 Nezavisna produkcija: 1.771.400,00
USTANOVE (IZNOS) NEZAVISNI UKUPNO

PROGRAMI Centar za likovni odgoj grada Zagreba

1.213.000,00 58.000,00 Galerija Klovićevi dvori Etnografski muzej u Zagrebu Muzej grada Zagreba Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu Muzej za umjetnost i obrt 71.000,00 54.500,00 395.000,00 526.000,00 108.500,00

1.771.400,00

2.984.400,00

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2011. pristiglo je, za područje umjetničkih i drugih zbirki-donacija Gradu Zagrebu, 138 različitih programa i prijedloga, što ih je uputilo 34 predlagatelja, u ukupnom iznosu od 6.535.200,00 kuna. Vijeće za muzejsku djelatnost u sastavu: Vesna Jurić Bulatović, predsjednica, Vesna Mažuran Subotić, Elizabeta Serdar, Božica Škulj i Želimir Škoberne, članovi, predložilo je da se u okviru muzejske djelatnosti u skladu sa standardima i kriterijima za vrednovanje programa u muzejskoj djelatnosti i financijskim mogućnostima za 2011., sufinancira 92 različita programa od ukupno 33 predlagatelja u ukupnom iznosu od 2.984.400,00 kuna. Kriteriji za utvrđivanje i vrednovanje programa u ovoj djelatnosti i dodatni kriteriji što se odnose na Zbirke Grada Zagreba stečene darovanjem ili kupoprodajom, uključuju izvršavanje ugovornih obveza Grada Zagreba, originalnost, kvalitetu i inovativnost, doradu i uspostavu stalnih postava zbirki i njihovu prezentaciju javnosti, osobito ambijentalnih i memorijalnih, preventivnu zaštitu građe i održavanje prostora, prezentaciju zbirki na internetu i uključivanje zbirki u turističku ponudu Grada Zagreba.

Grad Zagreb vlasnik je 29 zbirki i ostavština od kulturno-povijesne i umjetničke vrijednosti, koje su, od 1946., Gradu Zagrebu darovali privatni kolekcionari i umjetnici ili njihovi pravni sljednici. Gradu Zagrebu je ukupno darovano više od 14.000 predmeta (slika, skulptura, predmeta umjetničkog obrta i dr.), a uključujući knjige, časopise, separate i sl., ponegdje čitave biblioteke, i više od 37.000 predmeta. Zbirke i predmeti, u više navrata i 60

nekretnine koje sa zbirkama čine jedinstvenu cjelinu, darovani su izravno Gradu Zagrebu kao pravnoj osobi, a ne pojedinim gradskim ili državnim baštinskim institucijama (muzejima, galerijama, arhivima i sl.), a Grad Zagreb ih je, kao njihov vlasnik, povjerio na upravljanje pojedinim muzejsko-galerijskim ustanovama. Većina zbirki osmišljene su cjeline, kulturno, povijesno i/ili umjetnički relevantne, sa statusom zaštićenoga kulturnog dobra i koje, kao dio zagrebačkoga i hrvatskog kulturnog identiteta, svjedoče o ukusu, afinitetima, kulturnim navikama i materijalnom statusu zagrebačkih građanskih obitelji te o dosezima zagrebačkih i hrvatskih umjetničkih krugova. Vijeće za muzejsku djelatnost je predložilo da se prioritetno osiguraju sredstava za provedbu ugovornih obveza Grada Zagreba prema donatorima te za održavanje i uređivanje prostora kao i zaštitu predmeta darovanih zbirki radi stvaranja uvjeta za dostupnost i prezentaciju darovanih zbirki javnosti i njihovo uključivanje u kulturnu i turističku ponudu i ukupan društveni razvoj Grada Zagreba. Prioritet u održavanju prostora imat će i dalje objekti u kojima su smještene ambijentalne i memorijalne umjetničke zbirke darovane Gradu Zagrebu i druge darovane zbirke izvan stalnih postava muzeja koje, osim zaštite građe, pridonose čuvanju izvornih, autentičnih ambijenata, sjećanju i prezentaciji života i djela velikana zagrebačke i hrvatske kulture i umjetnosti i poznatih donatora, kolekcionara i umjetnika (Dabac, Dujšin-Ribar, Frangeš, Gvozdanović, B. Horvat, M. Jurić Zagorka, Kljaković, V. Kovačić, Krleža, Matz i Richter). Posebno ističemo novi stalni postav donacije Joze Kljakovića u novouređenu prostoru Memorijalne zbirke Joze Kljakovića, izložbu Dr. Vinko Perčić-snovi kolekcionara, povodom 100. godišnjice rođenja kolekcionara i donatora V. Perčića, vrhunske glazbene koncerte u Glazbenom salonu Zbirke Gvozdanović s nastupom renomiranih hrvatskih glazbenika s međunarodnim ugledom, 3. Dane fotorafije Toše Dabca s izložbom Tošo Dabac-Portreti umjetnika te brojnim s radionicama i predavanjima i 5. Dane Marije Jurić Zagorke s književno zanstvenim skupom, okruglim stolom, promocijama i performansima u vezi sa životom i radom Marije Jurić Zagorke. Nastavit će se, ili započeti, digitalizacija i stručna obrada građe zbirki Dabac, Crnobori, Herman, B. Horvat, Gvozdanović, M. J. Zagorka, J. Kovačić, V. Kovačić, Matz, Perinić, Richter, Rodin, Seissel, Muzejsko-kazališne zbirke pri Odsjeku za povijest hrvatskog kazališta HAZU kao i rukopisne ostavštine Tina Ujevića i rijetkih izdanja Knjižnice HAZU te organizirati pedagoške i edukativne radionice za djecu od predškolskog i do studentskog uzrasta u zbirkama Kožarić, Richter i M.J.Zagorka čime će se ove zbirke nastojati na primjeren način približiti djeci i mladeži te omogućiti i održavanje nastavnih jedinica iz pojedinih predmeta za djecu osnovnoškolskog uzrasta kao i održavanje predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola te studente fakulteta.

61

U 2011. godini predlaže se sufinanciranje sljedećih programa: A) USTANOVE: Sredstva u godini 2010. 1.453.000,00

Sredstva za godinu 2011. 1.213.000,00

1. CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA - MEMORIJALNA ZBIRKA JOZE KLJAKOVIĆA Sredstva za godinu 2011. 58.000,00 - stalni postav darovane zbirke, izmjena - predavanja u vezi s popularizacijom života i djela J. Kljakovića 2. GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI - SPOMEN ZBIRKA DR. VINKA PERČIĆA Sredstva za godinu 2011. 45.000,00 - izložba Dr. Vinko Perčić-snovi kolekcionara, povodom stote godišnjice rođenja kolekcionara i donatora V.Perčića - konzervatorsko-restauratorski radovi na predmetima 3. GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI - ZBIRKA UMJETNIČKIH DJELA AKADEMSKOG SLIKARA JOSIPA CRNOBORIJA Sredstva za godinu 2011. 14.000,00 - obrada, inventariziranje i digitalizacija građe - publikacija o portretima iz zbirke - predavanje o J. Crnoboriju 4. GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI - ZBIRKA OSKARA HERMANA Sredstva za godinu 2011. 7.000,00 - preventivna zaštita umjetnina - digitalizacija građe za potrebe prezentacije na Internetu i DVD-u 5. GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI - ZBIRKA SLAVKA KOPAČA Sredstva za godinu 2011. 5.000,00 - preventivna zaštita umjetnina i fotografiranje dijela građe

62

6. ETNOGRAFSKI MUZEJ U ZAGREBU - ZBIRKA LUTAKA U NARODNIM NOŠNJAMA IZ CIJELOGA SVIJETA LJEPOSLAVA PERINIĆA Sredstva za godinu 2011. 45.000,00 - preventivna zaštita prostora i predmeta - obrada, inventariziranje i digitalizacija građe - izložba zbirke Perinić u Muzeju dječjih igračaka i zabave u gradu Kielce, Poljska, Lutke-radosnice zbližavanja (svibanj 2011-svibanj 2012) 7. ETNOGRAFSKI MUZEJ U ZAGREBU - ZBIRKA AFRIČKE UMJETNOSTI DRAGE MUVRINA Sredstva za godinu 2011. 9.500,00 - preventivna zaštita prostora i predmeta - informatički program za tisak i Internet 8. MUZEJ GRADA ZAGREBA - ZBIRKA HRVATSKE SLIKARICE ROĐ. U 19. STOLJEĆU DR. JOSIPA KOVAČIĆA Sredstva za godinu 2011. 20.000,00 - digitalno snimanje građe 9. MUZEJ GRADA ZAGREBA - MEMORIJALNI PROSTOR MIROSLAVA I BELE KRLEŽE Sredstva za godinu 2011. 93.000,00 - održavanje prostora i zbirke - preventivna zaštita predmeta, arhivski materijal - restauriranje oštećene i odlomljene skulpture božice Pandore - publikacija Knjiga sjećanja uz 30. godišnjicu smrti M.Krleže 10. MUZEJ GRADA ZAGREBA - ZBIRKA DR. IVANA RIBARA I CATE DUJŠIN-RIBAR Sredstva za godinu 2011. 62.000,00 - održavanje prostora i zbirke - preventivna zaštita prostora i predmeta - multimedijalni kiosk 11. MUZEJ GRADA ZAGREBA - AMBIJENTALNA ZBIRKA AKADEMSKOG KIPARA PROFESORA ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA Sredstva za godinu 2011. 33.000,00 - održavanje prostora i zbirke - preventivna zaštita prostora i predmeta

63

12. MUZEJ GRADA ZAGREBA - ZBIRKA GLAZBENIH AUTOMATA IVANA GERERSDORFERA Sredstva za godinu 2011. 10.000,00 - redovito godišnje servisiranje i održavanje svih glazbenih automata iz zbirke 13. MUZEJ GRADA ZAGREBA - MEMORIJALNA ZBIRKA MARGITE I RUDOLFA MATZA Sredstva za godinu 2011. 52.000,00 - održavanje prostora i zbirke - konzervatorsko-restauratorski radovi na predmetima (koncertni programi, plakati, časopisi, autografi) - digitalizacija autografa skladbi Rudolfa Matza - izložba Rudolf Matz-život uz glazbu, pripremni radovi 14. MUZEJ GRADA ZAGREBA - ZBIRKA STARE AMBALAŽE DR. ANTE RODINA Sredstva za godinu 2011. 20.000,00 - digitalizacija fototečne građe i izrada virtualnog kataloga zbirke 15. MUZEJ GRADA ZAGREBA - MEMORIJALNA ZBIRKA I STAN ARHITEKTA VIKTORA KOVAČIĆA Sredstva za godinu 2011. 100.000,00 - održavanje prostora i zbirke - preventivna zaštita prostora i predmeta - restauriranje papirnatih tapeta u hodniku stana - digitalno snimanje građe - izložba Viktor Kovačić kao fotograf 16. MUZEJ GRADA ZAGREBA - ZBIRKA UMJETNINA TILLE DURIEUX Sredstva za godinu 2011. 5.000,00 - preventivna zaštita predmeta i zamjena rasvjete u vitrinama suvremenom hladnom rasvjetom 17. MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI - ARHIV TOŠE DABCA Sredstva za godinu 2011. 243.000,00 - troškovi redovnog održavanja prostora i stručnog osoblja - preventivna zaštita prostora i građe - digitalizacija građe - manifestacija 3. Dani fotografije Arhiva Tošo Dabac 2011. - izložba Tošo Dabac-Portreti umjetnika

64

18. MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI - GALERIJA SLIKA GRADA ZAGREBA BENKO HORVAT Sredstva za godinu 2011. 31.000,00 - preventivna zaštita građe - digitalno fotografiranje građe - izrada web stranice zbirke - konzervatorsko-restauratorski radovi na papirnatoj građi 19. MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI - ZBIRKA SLIKARSKIH I ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKIH RADOVA JOSIPA SEISSELA Sredstva za godinu 2011. 20.000,00 - izrada temeljne fotodokumentacije iz likovnog dijela donacije, nastavak - digitalizacija arhivskog dijela zbirke, nastavak - mikrofilmiranje i skeniranje arhivskog dijela zbirke 20. MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI - ATELJE KOŽARIĆ Sredstva za godinu 2011. 35.000,00 - konzervatorsko-restauratorski radovi na predmetima (skulpture, crteži i radovi na papiru) - projekt Moj atelje je laboratorij za oživljavanje - edukativne radionice Atelier Kožarić za učenike osnovnih škola 21. MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI - ZBIRKA VJENCESLAVA RICHTERA I NADE KAREŠ-RICHTER Sredstva za godinu 2011. 192.000,00 - održavanje prostora i zbirke - izložba Davida Maljkovića u sklopu Noći muzeja - obrada i zaštita umjetničkih radova, arhivske i bibliotečne građe, nastavak - preventivna zaštita građe - konzervatorsko-restauratorski radovi na predmetima - pedagoške i likovne radionice za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta i osobe s invaliditetom te predavanja za učenike osnovnih škola, srednje škole i fakultete - projekt Avanture Vita i Nade s novim programima za online korištenje sadržaja 22. MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI - OKRUGLI STOL O DONACIJAMA UZ IZLOŽBU EDE MURTIĆA Sredstva za godinu 2011. 5.000,00 - troškovi okruglog stola o opravdanosti prihvata donacija, načinima financiranja i prezentacije

65

23. MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT - ZBIRKA ANKE GVOZDANOVIĆ Sredstva za godinu 2011. 108.500,00 - održavanje prostora i zbirke - konzervatorsko-restauratorski radovi na predmetima (namještaj, skulpture, keramika, slike, metal, staklo) - brošura Zbirka Anke Gvozdanović i društveni život između dva rata - promotivni materijali za sponzore te donatorski glazbeni koncerti u Glazbenom salonu Gvozdanović B) NEZAVISNA PRODUKCIJA: Sredstva za godinu 2011. 1.771.400,00 24. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT - REDOVITE NAKNADE I OBVEZE PREMA DONATORIMA U SKLADU S UGOVORIMA Sredstva za godinu 2011. 1.070.000,00 25. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT - TROŠKOVI U VEZI S PRIHVAĆANJEM I ZAŠTITOM NOVIH DONACIJA I OTKUPOM PREDMETA I ZBIRKI, REZERVIRANA SREDSTVA Sredstva za godinu 2011. 275.000,00 26. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT - IZVANREDNI TROŠKOVI Sredstva za godinu 2011. 30.000,00 - troškovi u slučaju smrti donatora po ugovorima, troškovi premještanja zbirki i osiguravanja dokaza i sl. 27. GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA - ZBIRKA MAJSTORSKA RADIONICA ZA RESTAURACIJU I GRADNJU GUDAČKIH INSTRUMENATA POK. FRANJE SCHNEIDERA Sredstva za godinu 2011. 49.400,00 - osiguranje zbirke od požara i provale - alat i građa za gradnju glazbala - održavanje prostora i zaštita građe - održavanje i nadopuna web stranice 28. MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR - ZAGREBAČKE DONACIJE ON-LINE Sredstva za godinu 2011. 35.000,00 - tekstualna i slikovna prezentacija donacije akademskog kipara Zlatka Zlatića na Internetu

66

29. HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI, ODSJEK ZA POVIJEST HRVATSKOG KAZALIŠTA - MUZEJSKO KAZALIŠNA ZBIRKA Sredstva za godinu 2011. 13.000,00 - digitalizacija uvezanih kazališnih cedulja HNK od 1870.-1895., nastavak 30. HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI, ODSJEK ZA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI - RUKOPISNA OSTAVŠTINA TINA UJEVIĆA Sredstva za godinu 2011. 40.000,00 - digitalizacija autografa poezije i proze Tina Ujevića 31. HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI, KNJIŽNICA - ZAŠTITA RIJETKIH IZDANJA Sredstva za godinu 2011. 14.000,00 - digitalizacija vrijednih i rijetkih izdanja HAZU (222 svezaka i zbornika i knjiga G. Novaka: Prethistorijski Hvar) 32. CENTAR ZA ŽENSKE STUDIJE - MEMORIJALNI STAN MARIJE JURIĆ ZAGORKE Sredstva za godinu 2011. 200.000,00 - održavanje prostora i predmeta - preventivna zaštita prostora i predmeta (lente, nastavci Zagorkinih romana iz Jutarnjeg lista, 1925-1941., staklene vitrine za knjige) - digitalizacija zbirke Zagorkinih ženskih časopisa (Ženski list i Hrvatica), inventarizacija lenti i obrada kartoteke pretplatnika Hrvatice - izrada deplianta, brošura i promidžbenih razglednica u vezi sa Memorijalnim stanom, običnih i na Braillevom pismu, zbornika radova sa znanstvenog skupa u okviru Dana M.J.Zagorke i strip/grafičke novele “Marija Jurić Zagorka” - nabava LCD monitora za prikaz audio-vizualnih sadržaja o M.J.Zagorki, računalnog programa Metel Win za pohranjivanje i pretraživanje građe, dopuna i izmjena web stranice - informacije za novinare Doručak sa Zagorkom, program Svjedoci/svjedokinje Zagorkinog vremena - pedagoška i edukativna djelatnost, program Pod Zagorkinim suncobranom o književnom stvaralaštvu i program Rad s mladima na literaturi o različitim aspektima Zagorkinog djelovanja i stvaralaštva žena - promocija stana i ostavštine (newsletter, 4x, i program Noć muzeja) - prikupljanje knjižnične građe s djelima M.J.Zagorke i o M.J.Zagorki - manifestacija 3. Dani Marije Jurić Zagorke 2011. s međ.suradnjom i predavanjima o životu i djelu M.J.Zagorke (10 pred.) - depliant na engleskom jeziku i vodstvo kroz zbirku na 3 strana jezika u okviru turističkog itinerera po zbirkama Grada Zagreba

67

33. UDRUGA ŽENSKO OKO - MEMORIJALNI STAN MARIJE JURIĆ ZAGORKE Zahtjev za godinu 2011. 45.000,00 - Izdavanje priručnika Zagorkinim stopama... u okviru projekta Šetnja Zagorkinim tragom po Zagrebu - edukativni program Susret sa Zagorkom za učenike osnovnih i srednjih škola (20 susreta) - kreativne radionice Otvorena vrata za građane treće dobi i umirovljenike - edukativni program Novinarska radionica, za građane treće dobi s izdavanjem lista Zagorka - manifestacija obilježavanja rođendana M.J.Zagorke (2.3.2011.) - program Vođena šetnja u sklopu Dana M.J.Zagorke 2011.

68

2. IZVEDBENE DJELATNOSTI: SCENA I GLAZBA
2.1. KAZALIŠNA DJELATNOST Sredstva u 2010. 28.205,000,00 Sredstva za 2011. ukupno: 25.076.500,00 Ustanove: Nezavisna produkcija: 10.535.500,00 14.541.000,00
USTANOVE A) JAVNA GRADSKA KAZALIŠTA DK GAVELLA GK KOMEDIJA ZK MLADIH KEREMPUH GK TREŠNJA KAZALIŠTE LUTAKA ŽAR PTICA REZERVIRANO (IZNOS) NEZAVISNI UKUPNO

13.470.000,00 1.930.000,00 3.120.000,00 3.065.000,00 1.600.000,00 1.170.000,00 1.145.000,00 1.190.000,00 250.000,00

13.470.000,00

B) CENTRI ZA KULT. KC PEŠČENICA CK TREŠNJEVKA CK SUSEDGRAD MCUK-PIF CK DUBRAVA POU ZAGREB

1.071.000,00 100.000,00 70.000,00 35.000,00 505.000,00 330.000,00 31.000,00

1.071.000,00

C) TEATAR ITD & LADO

470.000,00

470.000,00

69

D) KAZAL.DRUŽINE, UDRUGE PROJEKTI E) PROF. PLESNI ANSAMBLI F) KAZALIŠNI PROJEKTI PO VIĐENJU G) KAZALIŠNI AMATERIZAM H) FESTIVALI I MANIFESTACIJE I) UDRUGE/CENTRI J)GOSTOVANJA PREMA ODABIRU SELEKTORA K)STIMULACIJA L)PRENESENE OBVEZE IZ 2010. SVEUKUPNO HNK 14.541.000,00 45.700.000,00

3.512.000,00 1.641.500,00
120.000,00 300.000,00 3.042.000,00 185.000,00 290.000,00

3.512.000,00 1.641.500,00
120.000,00 300.000,00 3.042.000,00 185.000,00 290.000,00

100.000,00 875.000,00 10.535.500,00

100.000,00 875.000,00 25.076.500,00 45.700.000,00

70

2.1. KAZALIŠNA I PLESNA DJELATNOST Organizacija: 7 javnih gradskih ustanova Broj zaposlenih : 619 Djelokrug rada i zakonska osnova: kazališna djelatnost prema Zakonu o kazalištima (NN 61/91,13/97, 127/00 i 71/2006) što obuhvaća javno izvođenje dramskih, opernih, baletnih, lutkarskih i drugih scenskih djela Na poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2011. godinu prijedloge kazališnih programa uputilo je 180 nositelja koji predlažu 230 premijernih i 290 repriznih naslova, 53 gostovanja u zemlji i inozemstvu, 27 manifestacija i festivala, te 40 ostalih programa s oko 5 400 izvedbi. Osim prijedloga kazališnih institucija (HNK u Zagrebu što ga Grad financira kao zajednički program s Ministarstvom kulture, sedam javnih gradskih kazališta, te participacije u programskim troškovima Teatra &TD i Ansambla Lado) veliki je broj prijedloga programa kazališnih družina, plesnih ansambala, odnosno nezavisnih kazališnih i plesnih projekata, kazališnih manifestacija, prijedloga stručnih udruga i organizacija, prijedloga iz područja kazališnog amaterizma, kao i prijedloga međunarodnih i međužupanijskih gostovanja, radionica i seminara. Vijeće za kazališnu djelatnost radi u sastavu: Helena Buljan, predsjednica Vijeća, te članovi: Roman Šušković - Stipanović, Dinka Jeričević,Vesna Butorac – Blaće i Mare Sesardić Krpan. Vijeće se rukovodi Kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba kao i utvrđenim programskim funkcijama javnih gradskih kazališta 1. IZVEDBENE DJELATNOSTI, SCENA I GLAZBA Od značajnijih kazališnih projekata u 2011.godini potrebno je spomenuti: * HNK Zagreb: R.Wagner: Parsifal(N.Bareza/K.J.Schildknecht), B.Papandopulo : Amfitrion , M.Krleža:Gospoda Glembajevi (V.Taufer), L.N.Tolstoj:Rat i mir (T.Pandur), I.Boban:Zagorka,G.Balanchine/H.von Manen/D.Deane:Večer tri baleta ; * Kazalište Gavella: E.Bošnjak: Nosi nas rijeka (K.Dolenčić), N.V.Gogolj: Ženidba (M.Koležnik), L.N.Tolstoj: Rat i mir (T.Pandur), D.Mihanović: Plavo (O.Frljić) ; * Kazalište Komedija: A.Ayckbourn:Gdje si bila noćas? (J.Menzel), I.Krajač/K.Metikoš/M.Prohaska : Gubec-beg (D.Lončar/I.Mešin) ,S.Kolar/V.Barešić/ D.Bogdanić: Breza ; * Zagrebačko kazalište mladih: H.Ch.Andersen: Ružno pače (R.Waltl),S.Kane:Fedrina ljiubav (B.Violić),I.Martinić : Moj sin samo malo sporije hoda (J.Kica),J.Fabre :Car svih gubitnika, 140 (B.Šeparović),H.Schober :Onaj koji prelazi granice (F.Perković),G.Ferčec : Heraklov sin (B.Đorđev) te Program Učilišta; * Satiričko kazalište Kerempuh: H.Boytchev : Opća bolnica (S.Broz),N.V.Gogolj : Mrtve duše (D.Ferenčina), A.Popović:Mrešćenje šarana (E.Savin) ; * Gradsko kazalište Trešnja: R.Kipling : Knjiga o džungli (S.Anočić), I.Brlić Mažuranić : Regoč (D.Ruždjak ),H.Hoffmann: Janko Raščupanko (K.Zec/S.Božić); * Zagrebačko kazalište lutaka: L.F.Baum :Čarobnjak iz Oza (J.Juvančić),N.Škrabe : Robin Hood (Ž.Mesarić),Braća Grimm : Snjeguljica i sedam patuljaka (Z.Mužić), * Kazalište Žar ptica: M.Lovrak : Družba Pere Kvržice (O.Frljić),H.Ch.Andersen : Crvene cipelice (D.Crnojević Carić);I.Kušan : Lažeš Melita (M.Sviben); * Teatar &TD: I.Čoh/N.Manojlović: Telenovela (R.Carola Gatica), Euripid/Alčevski :Medeja(M.Petković Liker), N.Manojlović: Slučaj,J.Genet :Querelle iz Bresta (I.Buljan) * Ansambl Lado: Plesovi i pjesme Ravnih kotara (V.Bagur), M.Šilić: Svadbeni običajiGornja i Donja Rama - Dječje kazalište Dubrava: A.Đokić Pongrašić: Divovi (S.Patafta),Braća Grimm :Matovilka (D.Harjaček),T.Zajec :Kuća (H.Petković Liker) ; * Kazalište Knap: D.Trajčević :Punoglafka;

71

Od projekata u nezavisnoj produkciji vrijedno je spomenuti u Teatru Exit: O.Lozica:Jet seterice (M.Raguž),S.Berkoff :Greek (M.Raguž); u GD Histrion: M.Krleža :U agoniji (M.Međimorec),N.Škrabe : Idu svati-mlade ni(G.Paro); u Kazalištu Mala scena: S.Šesto Stipančić :Ružičasta sanjarica (I.Šimić),; u Lutkarskoj sceni I. Brlić Mažuranić: Braća Grimm:Trnoružica (Z.Mužić); u Kazališnoj družini Kufer: M.Krleža :Povratak Filipa Latinovicza (M.Vukić); u Umjetničkoj organizaciji Novo kazalište: M.Duras : Brana na Pacifiku (I.Buljan); u Kazalištu Merlin: T.Zajec : Za hljebom,za oblacima (A.Merlin) ; u Grupi Kugla: T.Vrvilo/D.Bartol: Igra rata; u BADco: Odgovornost za sliku (T.Medak/G.Pristaš); u Aplauz teatru:M.Juraga/L.Blaće/A.Bjelinski: Orašar u UO Planet art: A.Giron:Emilin Voltaire (M.Torjanac); u Tigar teatru: I.Rajki :Čarobnjak (D.Harjaček); u Teatru Gavran: Pacijet Doktora Freuda(R.Raponja); u Kazalištu Tvornica lutaka:P.Radin:Okvir bez granica(V.Vorkapić); u Montažstroju :G.Ferčec/J.Žmak :Dražen (B.Šeparović); u Studiju za suvremeni ples: Plesni projekt Janko Raščupanko-koprodukcija s Kaz.Trešnja (S.Božić/K.Zec),Pomrčina (B.Erciyas); u Zagrebačkom plesnom ansamblu: Plesni projekt Biti ja (L.Aris Alvarez) ; u Koreografskom laboratoriju Sodaberg: Plesni projekt Skica za bolja vremena(M. Krajač); u Plesnom centru Tala: Projekt Task 08 (S.Pregrad/M.Nevistić/ T.Curić/ /L.Lipovac/A.Janeva/ /M.Krajač/P.Devlahović/M.Broš); u UO Marmot: Plesni projekt Tehnika (I.Omerzo); u Ansamblu slobodnog plesa Liberdance: Plesni projekti Previše rada,premalo igre (A.Mrak), Prostor (S.Pregrad); u Plesnom kolektivu: Silent Killer (M.Drobac); u UO Histeria nova: Multimedijalna predstava: Mala tragedija (M/Z.Šćekić); u Koautorskoj inicijativi: Solo za Milanu Broš (S.Banich/S.Banić Naumovski); u Eks sceni: Program Transwarp; u Autorskoj radionici Melone: Hamlet/Noć (N.Govedić/D.Japelj/S.Marchig); u Udruzi Puls: Molim,meni slađu (K.Đurđević); u Banana gerili Neprijelazna tijela (P.Zanki/B,Wirtmueller),u UO Vrum: Čudo projekt (S.Tropp); Maša Kolar/Z.Marković: Shake your booty ; plesni projekti I.Rončević,I.N.Sibila,Z.Šimičić,A.Široki,U.Vizek; Kazališne družine i projekti, plesni ansambli i projekti te multimedijalni projekti koji se javljaju po prvi put, a program kojih vijeće podrži, sufinancirat će se sistemom otkupa ili stimulacije – nakon realizacije. U 2011. realizirat će se sljedeći festivali i manifestacije: Eurokaz, Tjedan suvremenoga plesa, Međunarodni festival kazališta lutaka – PIF, Festival svjetskog kazališta, Naj..naj. Festival, Dani Satire, Gavelline večeri, Zagrebačko histrionsko ljeto, Kazališnoglazbena scena Amadeo, Platforma mladih koreografa, Nagrada hrvatskoga glumišta, Festival novog cirkusa,Ciklus Europsko kazalište u ZeKaeMu,.Perforacije, Međunarodni festival kazališta slijepih BIT. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport participirat će u putnim troškovima onih kazališta, kazališnih družina i plesnih ansambala, koji odlukom selektora budu pozvani na Marulićeve dane u Splitu, Dječji festival u Šibeniku, Festival glumca u Vinkovcima, Malih scena u Rijeci, Zlatnog lava u Umagu, Susreta profesionalnih kazališta za djecu i mlade u Čakovcu, Riječke revije lutkarskih kazališta, Lutkarsko proljeće u Vinkovcima, Zadar snova i dr. U program međunarodne kulturne suradnje bit će uključeni s dijelom putnih troškova oni ansambli, koji su dobili pozive na festivale, radionice i seminare, odnosno odgovarajuća stručna putovanja, te imaju potporu Ministarstva kulture ili neke druge institucije. Vijeće nije prihvatilo 60 predloženih programa.

72

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu do 31.12.2006. financirano je temljem Sporazuma o zajedničkom financiranju rada i repertoara od 29.prosinca 1994., kojega su potpisnici Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Grad Zagreb.Troškovi rada HNK financiraju se u omjeru 51% Ministarstvo kulture i 49% Grad Zagreb .Prema novom Zakonu o kazalištima Grad Zagreb suosnivač je HNK. Godišnjim se ugovorom utvrđuju iznosi troškova plaća zaposlenih djelatnika,tekući izdaci,odnosno materijalni troškovi te troškovi programa. U 2001. Grad Zagreb sufinancirao je troškove HNK s 28.000.000,00 kuna,u godini 2002. s 29.300.000,00 kuna,u 2003. s 32.000.000,00 kuna , u 2004. s 37.000.000,00 kuna. te u 2005. i 2006. s 36.750.000,00 kuna.U 2005. godini isplaćeno je i 3.400.000,00 kuna na ime sufinanciranja nepodmirenih obveza HNK .U 2007. Grad je sufinancirao HNK s 38.500.000,00.Krajem godine dodano je na ovu osnovicu još 1.750.000,00 kuna što je rezultat primjene Kolektivnog ugovora od 1.kolovoza 2007.i povećanja osnovice. 2008.g. Grad je sufinancirao HNK s 44.000.000,00 kuna , 2009. s 45.667.300,00 a 2010.. s 45.700.000,00 Sredstva za godinu 2011. 45.700.000,00 OPERA HNK Premijere : R.Wagner : Parsifal (N.Bareza / K.J.Schildknecht) (koprodukcija s Franačkim kazalištem u Würzburgu) G.Verdi : Trubadur (M.Sinkevič/A.Žagars) (koprodukcija s Gradskim kazalištem u Klagenfurtu) B.Papandopulo : Amfitrion P.Lund : Vještica Hillary ide u operu,dječji igrokaz 9 repriznih naslova 81 izvedba DRAMA HNK Premijere : I.Boban : Zagorka M.Krleža : Gospoda Glembajevi (V.Taufer) L.N.Tolstoj : Rat i mir (T.Pandur) (Međunarodna koprodukcija :Dubrovnik,Zagreb,Maribor) I.Vojnović : Maškarata ispod kuplja (I.Kunčević) 8 repriznih naslova 88 izvedbi BALET HNK Premijere : G.Balanchine/H.von Manen/D.Deane :Večer tri baleta Autorska večer M.Mullera i K.Seletkovića (Biennale) P.I.Čajkovski : Orašar (D.Deane) 7 repriznih naslova 56 izvedbi

73

A) JAVNA GRADSKA KAZALIŠTA Sredstva za godinu 2011. 10.845.000,00 Red.djelat. 535.000,00 Gostovanja 1.760.000,00 Festivali 80.000,00 Cikl.eur.kaz. 13.220.000,00 Sveukupno

1.GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE GAVELLA Premijerni naslovi : E.Bošnjak: Nosi nas rijeka (K.Dolenčić) . N.V.Gogolj :Ženidba (M.Koležnik) L.N.Tolstoj: Rat i mir (T.Pandur) (koprodukcija : DK Gavella, HNK Zagreb,Dubrovačke ljetne igre,Pandur Teatar) D.Mihanović : Plavo (O.Frljić) 15 repriznih naslova 200 izvedbi 25.Gavelline večeri Sredstva za godinu 2011. 1.660.000,00 Red.djelat. 50.000,00 Gostovanja 220.000,00 Gavell.več.

2. ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA Premijere : A.Ayckbourn:Gdje si bila noćas ? (J.Menzel) , komedija I.Krajač/K.Metikoš/M.Prohaska: Gubec-beg (D.Lončar/I.Mešin) ,rock opera J.Buchan/A.Hitchcock/P.Barlow:39 stuba (D.Mađarić) ,krimi komedija I.Krajač : Mister Morgen, (K.Dolenčić) , glazb. biografija (koprodukcija s Ljetnom pozornicom Opatija ) S.Kolar/V,Barešić/D.Bogdanić: Breza,balet 11 glazbenih repriznih naslova 8 repriznih naslova komedija 200 izvedbi Sredstva za godinu 2011. 3.000.000,00 Red.djelat, 120.000,00 Gostovanja

74

3. ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH Premijere : S.Kane : Fedrina ljubav (B.Violić) H.Ch.Andersen : Ružno pače (R.Waltl) I.Martinić: Moj sin samo malo sporije hoda (J.Kica) H.Schober : Onaj koji prelazi granice (F.Perković) J.Fabre :Car svih gubitnika 140 ( B.Šeparović) G.Ferčec :Heraklov sin (B.Đorđev) 15 repriznih naslova 220 izvedbi Program Učilišta : Dramski studio – 1 premijerni 2 reprizna naslova- 71 izvedba Plesni studio – 1 premijerni ,4 reprizna naslova 39 izvedbi Europsko kazalište u Zagrebačkom kazalištu mladih Nedjeljne matineje, Suradnja s ADU, Suradnja s plesnom scenom Koprodukcije (ZPA/ZeKaeM:L.Aris Alvarez : Biti Ja ) Festival svjetskog kazališta Sredstva za godinu 2011. 1.660.000,00 Red.djelat. 1.150.000,00 Fest.svjet.kaz 175.000,00 Gostovanja 80.000,00 Cikl.eur.kaz. 4. SATIRIČKO KAZALIŠTE KEREMPUH Premijere: H.Boytchev: Opća bolnica (S.Broz) N.V.Gogolj: Mrtve duše (D.Ferenčina) A.Popović: Mrešćenje šarana (E.Savin) 11 repriznih naslova 250 izvedbi 35.Dani satire Sredstva za godinu 2011. 1.300.000,00 Red.djelat. 250.000,00 Dani satire 50.000,00 Gostovanja 5. GRADSKO KAZALIŠTE TREŠNJA Premijere : R.Kipling: Knjiga o džungli (S.Anočić) L.Lipovac/T.Curić: Kutije I.Brlić Mažuranić:Regoč (D.Ruždjak) H.Hoffmmann:Janko Raščupanko (K.Zec/S.Božić) 14 repriznih naslova 220 izvedbi 75

Dječja revija klasičnog i suvremenog plesa «Dani Silvije Hercigonje» Sredstva za godinu 2011. 1.130.000,00 Red.djelat. 40.000,00 Gostovanja 6. ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA Premijere : L.Frank Baum:Čarobnjak iz Oza (J.Juvančić) N.Škrabe: Robin Hood (Ž.Mesarić) Braća Grimm:Snjeguljica i sedam patuljaka (Z.Mužić) Prema nar.pjesmi : Krava na mjesecu (I.Kristijan Matić) (koprodukcija s lutkarskim kazalištem iz Budimpešte Obnove I.H.Janusewska : Tigrić (prema uprizorenju D.Milanova) A.Šenoa/B.Mrkšić : Postolar i Vrag 20 repriznih naslova 300 izvedbi Sredstva za godinu 2011. 1.095.000,00 Red.djelat. 50.000,00 Gostovanja 7. GRADSKO KAZALIŠTE ŽAR PTICA Premijere : Mato Lovrak :Družba Pere Kvržice (O.Frljić) H.Ch.Andersen :Crvene cipelice (D.Crnojević Carić) I.Kušan :Lažeš Melita (Z.Sviben) 16 repriznih naslova 250 izvedbi 11. Naj..naj..Naj festival - hrvatska selekcija Sredstva za godinu 2011. 1.000.000,00 Red.djelat. 50.000,00 Gostovanja 140.000,00 Naj,naj Fest

76

B) KAZALIŠNI PROGRAMI U CENTRIMA ZA KULTURU Sredstva za godinu 2011. 1.071.000,00. 1. CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA Programska i tehička podrška kazališnim i plesnim projektima 100 termina Sredstva za godinu 2010. 70.000,00 2.KAZALIŠNA SCENA MLADEN KERSTNER CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD Programska i tehnička podrška kazališnim projektima 27 termina Sredstva za godinu 2011 35.000,00 3. KULTURNI CENTAR PEŠČENICA- KNAPP KAZALIŠNA SCENA Premijerni naslov: D.Trajčević :Punoglafka Suradnja s nezavisnim kazališnim grupama 7 repriznih naslova 60 izvedbi Sredstva za godinu 2011. 100.000,00 4. MEĐUNARODNI CENTAR ZA USLUGE U KULTURI 43.MEĐUNARODNI FESTIVAL KAZALIŠTA LUTAKA «PIF» Sredstva za godinu 2011. 505.000,00 5. NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA DJEČJE KAZALIŠTE DUBRAVA Premijere: Po Braći Grimm:Matovilka ili o pohlepi (D.Harjaček) I.Čurik : Povjestice i nesvjestice (R.C.Gatica) A.Đokić Pongrašić : Divovi (S.Patafta) hrvatske legende T.Zajec Kuća (H.Petković)- koprodukcija s Kaz.druž.Kufer 13 repriznih naslova 200 izvedbi

77

Noć kazališta 2011. Ljetni dječji festival u Dubravi Sredstva za godinu 2011. 330.000,00 6. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE „ZAGREB“ Programska i tehnička podrška nezavisnoj plesnoj sceni Sredstva za godinu 2011. 31.000,00

C) TEATAR &TD,LADO Sredstva za godinu 2011. 470.000,00 1.TEATAR &TD Premijere : I.Čoh/N.Manojlović:Telenovela (R.Carola Gatica) Euripid/M.Alčevski:Medeja (M.Petković Liker ) I.Čurik: Woody Allen na daft punktu(I.Ćurik) O.Frljić:Krmača koja proždire svoj okot S.Božić: Umjetnica tijela/Nosferatu ( Suradnja s Kaz.skupinom de Facto i Plesnim kolektivom) N.Manojlović : Slučaj J.Genet : Querelle iz Bresta (I.Buljan) Koprodukcija : Tragovi (P.Sciscoli/A.Sofrenović) Koprodukcija : Izlet uz cestu (Mala Kline) Koprodukcija : Moskva (W.Klimczyk ) Koprodukcija : Ujedinjena stanja (H.Heisig/E.Otfanidou) Koprodukcija : Francuska Distrakcija (H.Goerger/B.Annaloro/A.Defoort/ J.Fournet/S.Vial) Otvoreni Kazališni laboratorij i edukacijskiprogrami Performans Skok(D.Budor/M.Čule) Hommage (J-Luc Godard) Rona Žulj E.Schulz: Nabavit ću si mačka (D.Dozet) Tragovi (prema tekstu M.Kundere :Nepodnošljiva lakoća postojanja(H.Petković) H.Hamuvtachat: Obećana zemlja (M.Kurspahić) A.Buhbinder : Gdje je nestao Mozart (F.Povrženić) 5 repriznih naslova 140 izvedbi Participacija u troškovima matičnoga ansambla Teatra &TD ( 4 glumca) Sredstva za godinu 2011. 425.000,00

78

2. ANSAMBL NARODNIH PLESOVA I PJESAMA HRVATSKE – LADO Nove koreografije: J.Čaleta :Plesovi i pjesme Ravnih kotara ( Vido Bagur) M.Šilić: Gornja i Donja Rama (svadbeni običaji) ( Koreografija,arhaični napjevi i plesovi i kola) Sredstva za godinu 2011. 45.000,00 D) PROFESIONALNE KAZALIŠNE DRUŽINE,UDRUGE,PROJEKTI Sredstva za godinu 2011. 3.512.000,00 1.APLAUZ TEATAR (Marko Juraga) M.Juraga/L.Blaće/A.Bjelinski : Orašar ,mjuzikl 3 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 40.000,00 2. BACAČI SJENKI (B.Bakal) Kazališni projekt Happiness (B.Bakal/K.Pejović) 3 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 40.000,00 3. BADco- BEZIMENO AUTORSKO DRUŠTVO (Goran Pristaš) Projekt Preostalo (N.Pristaš/G.Pristaš) 5 izvedbi Sredstva za godinu 2011. 65.000,00 4. DE FACTO ( B.Matijević/S.Božić) S.Božić: Umjetnička tijela/Nosferatu 3 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 25.000,00 5. DJEČJE KAZALIŠTE «SMJEŠKO» (M.Zečević) M.Zalar/M.Zečević:Basne (I.Čoh) 3 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 20.000,00

79

6. EPILOG TEATAR (D.Juravić) B.Senker :Fritzspiel (R.Raponja),obnova 2 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 20.000,00 7.GLUMAČKA DRUŽINA HISTRION (Zlatko Vitez) Premijere : Histrionski dom M.Krleža : U agoniji (M.Međimorec) R.Hayman : Kako glumiti ženu (L.Kiiru) 26.Zagrebačko histrionsko ljeto N.Škrabe: Idu svati , mlade ni (G.Paro) 7 repriznih naslova 160 izvedbi Sredstva za godinu 2011. 1.000.000,00 Progr.djelat 260.000,00 Trošk.prost. 8.GRUPA KUGLA (D.Bartol –Indoš) Igra rata - Kriegspiel (D.Bartol/T.Vrvilo) 1 reprizni naslov 6 izvedbi Sredstva za godinu 2011. 70.000,00 9. JAVNA ALTERNATIVNA DRUŠTVENA DOMENA (J.Kačić) Kaz.projekt : Z.Majdak:Kužiš,stari moj (R.Čanak) Sredstva za godinu 2011. 10.000,00 10. KAZALIŠNA DRUŽINA KUFER (D.Ruždjak Podolski) T.Zajec; Svinje –projekt Kuća (H.Petković) (koprodukcija s Dječjim kazalilštem Dubrava) M.Krleža : Povratak Filipa Latinovicza (M.Vukić) (koprodukcija s Eurokazom i MSU) O.Lozica : Ištipana hartija I.Čurik: Kao voda za čokoladu (R.C.Gatica) S.Božić/I.Krizmanić : Fire Walk With Me (S.Božić) 6 repriznih naslova 20 izvedbi Sredstva za godinu 2011. 70.000,00 80

11. KAZALIŠNO-SCENSKA UDRUGA POZOR (M.Čutura) N.Coward : Osobne stvari (Z.Mužić) 2 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 20.000,00 12. KAZALIŠTE MALA SCENA (V.Lončar) Premijere : M.Matter: Ovca za cijeli život ( S.Banović) T.Lycos/S.Nantsou : Kamenje (I.Šimić) S.Šesto Stipančić : Ružičasta sanjarica (I.Šimić) 13 repriznih naslova 250 izvedbi Sredstva za godinu 2011. 430.000,00 13. KAZALIŠTE MERLIN (A.Merlin) T.Zajec:Za hljebom,za oblacima (A.Merlin) 7 repriznih naslova 20 izvedbi Sredstva za godinu 2011. 32.000,00 14. KAZALIŠTE TVORNICA LUTAKA (P.Radin) P.Radin : Okvir bez granica (V.Vorkapić), predstava za djecu o Svemiru O.Runjić: Gramofon (D.Ruždjak), musical ,povijest glazbe P.Radin:Snovi u boji ,o pravima različitih 8 repriznih naslova 200 izvedbi Sredstva za godinu 2011. 35.000,00 15. KLUB KULTURE MORUZGVA (E.Ojdanić - Villjac) A.Tonković Dolenčić:Fosfor u očima (I.Leo Lemo) 2 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 20.000,00 16 . LUTKARSKA SCENA «IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ» (S.Gregurić) Premijere: Braća Grimm: Trnoružica (Z.Mužić) Braća Grimm : Mačak u čizmama (Z.Festini) prem.obnova M.Matković : Stop-Semafor !(D.Ferenčina) ,obnova 10 repriznih naslova 200 izvedbi Sredstva za godinu 2011. 325.000,00 81

17.MITROPA (P.Marinković) Th.Bernhard: Jednostavno komplicirano (S.Patafta) 2 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 20.000,00 18. MONTAŽSTROJ (B.Šeparović) G.Ferčec/J.Žmak: Dražen (B.Šeparović) 3 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 35.000,00 19.MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI G.Shelter :Tanziniziative : Irmela Kastner,Hamburg ( kazališno - scenski program u suradnji s Eurokazom) 2 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 20.000,00 20. NOVO KAZALIŠTE (Ivica Buljan) M.Duras : Brana na Pacifiku (I.Buljan) 2 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 20.000,00 21. PLANET ART (M.Torjanac) A.Giron: Emilin Voltaire 7 repriznih naslova 30 izvedbi Sredstva za godinu 2011. 85.000,00 22. TEATAR 2000 (V.Matula) N.Govedić : Tko si ti i otkud ti pravo ? (V.Matula/B.Trlin) 3 reprizna naslova 10 izvedbi Sredstva za godinu 2011. 35.000,00

82

23. TEATAR EXIT (M.Raguž) Premijere: O.Lozica : Jet seterice (M.Raguž) S.Berkoff : Greek (M.Raguž) 12 repriznih naslova 160 izvedbi Sredstva za godinu 2011. 640.000,00 program 24. TEATAR GAVRAN (M.Gavran) M.Gavran: Pacijet Doktora Freuda (R.Raponja) 2 reprizna naslova 10 izvedbi Sredstva za godinu 2011. 25.000,00 25. TEATAR POEZIJE (G.Matović) J.Polić Kamov : Sloboda ( B,Jelčić) govore: G.Matović,Ž.Potočnjak,V,Matula) 2 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 20.000,00 26. TEATAR RUGANTINO (G.Gadžić/I.Vidović) Premijera: A.Đokić/O.Lozica:Recepti za sreću (O.Lozica ili A.Tomić) 2 reprizna naslova 5 izvedbi Sredstva za godinu 2011. 35.000,00 27. TIGAR TEATAR (I.Matija Bitanga) I.Rajki : Čarobnjak (D.Harjaček) J.Popović : Kiša 5 repriznih naslova 50 izvedbi Sredstva za godinu 2011. 35.000,00 28. UDRUGA TRIKO (I.Peter-Dragan) Nevesele oči klauna (Lee Delong) 2 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 20.000,00

83

* * * 29. BORNA ARMANINI ,redatelj Kaz.projekt : Postdiplomsko obrazovanje (B.Armanini) Sredstva za godinu 2011. 10.000,00 30. SLAVICA FILA,dramska glumica D.Britvić:Klaun Slavek te Mendo i Slavica (za djecu u bolnicama i stacionarima) 10 izvedbi Sredstva za godinu 2011. 10.000,00 31. MATIJA FERLIN,koreograf J.Žmak/G.Ferčec: Samice (M.Ferlin),teatar pokreta 2 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 20.000,00

84

E ) PROFESIONALNI PLESNI ANSAMBLI,UDRUGE PROJEKTI Sredstva za godinu 2011. 1.641.500,00 . 1. ANSAMBL SLOBODNOG PLESA- LIBERDANCE (R.Pavlić) Plesni projekt Previše rada,premalo igre (A.Mrak) Plesni projekt Prostor (S.Pregrad) 4 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 50.000,00 2.BANANA GERILA (O.Frljić) Istraž. plesni projekt „Neprijelazna tijela“ (P.Zanki/B.Wirtmueller) Sredstva za godinu 2011. 20.000,00 3. BALETNA TRUPA CROATIA (A.Kovačić) Balet:F.Lehar: Vesela udovica (S.Kastl) Sredstva za godinu 2011. 20.000,00 4. EKSPERIMENTALNA SLOBODNA SCENA –Eks-scena (S.Banich) Projekt „Transwarp“,distribucija radova hrvatske plesne scene Sredstva za godinu 2011. 35.000,00 5.HISTERIA NOVA ,umjetnička organizacija (M.Šćekić) Scenska glazbeno-plesna predstava Mala tragedija (M.Šćekić) 3 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 30.000,00 6. KOAUTORSKA INICIJATIVA OOUR (S.Banić Naumovski) Solo za Milanu Broš ( S.Banich/S.Banić Naumovski) 3 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 30.000,00

85

7. KOMBINIRANE OPERACIJE (Ž.Sančanin) Dispozitivi izvedbe,Pimp My Practice (Ž.Sančanin) 3 izvedbe Sredstva za godinu 2011 30.000,00 8. LLINKT ! plesni projekt ( Lj.Zagorac) B.Supek/M.Vukić:Tom i Tina (Lj.Zagorec) Plesna predstava za djecu 2 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 20.000,00 9. MARMOT – MALA AUTORSKA RADIONICA MEĐUODNOSA OBJEKTIVA I TIJELA (I.Omerzo) Plesna predstava Tehnika (I.Omerzo) 4 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 40.000,00 10.MELONE-AUTORSKA RADIONICA KREACIJA ILUSTRACIJA I KOREOGRAFIJE (S.Marchig) Plesna predstava Hamlet /Noć (N.Govedić/D.Japelj/S.Marchig ) 3 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 30.000,00 11. ORGANIZACIJA NEZAVISNIH (M.Nevistić) Plesni projekt Vignete ( I.Korenčić/M.Nevistić ) 2 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 20.000,00 12. PLESNI ATELIER NAIVA (I.Miletić .Piškor) Plesni projekt Prizori iz bračnog života (I.Miletić Piškor) 2 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 20.000,00 13. PLESNI CENTAR PULS (A.M.Bogdanović) Plesni projekt Strukture (A.M.Bogdanović) 2 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 20.000,00

86

14. PLESNI CENTAR TALA (L.Lipovac/T.Curić) Projekt Črnomerec (D.Šivak/M.Markovičić/J.Marčić/L.Lipovac/T.Curić) koprodukcija s Udrugom Grupa Projekt S.Pregrad/M.Granić : Task 08 (S.Pregrad,M.Nevistić,T.Curić, L.Lipovac , A.Janeva,M.Krajač,P.Devlahović,M.Broš) 10 izvedbi Sredstva za godinu 2011. 90.500,00 15. PLESNI KOLEKTIV «d-lc» (N.Ukrainczyk) Predstava Silent Killer (M.Drobac) Predstava Umjetnica tijela/Nosferatu (P.Hrašćanec Herceg) Projekt Redrum multiplied (A.Mrak) 5.Međunarodni festival improvizacije Improspekcije (Z.Šimičić) 7 izvedbi Sredstva za godinu 2011. 80.000,00 16.PLEŠIMEDO ( Z.Lukčec) Plesni projekt S.Božić: Istovremeno (Z.Lukčec/S.Barbieri) 2 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 20.000,00 17. SODABERG- KOREOGRAFSKI LABORATORIJ (M.Krajač) Projekt Next: Skica za bolja vremena (M.Krajač) 4 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 40.000,00 18. STUDIO ZA SUVREMENI PLES (B.Vujović-Mažuran) Plesni projekt Janko Raščupanko (K.Zec/S.Božić),kopr, s GK Trešnja Plesni projekt Pomrčina (B.Erciyas) Performans S.Pregrad : Već pola stoljeća sam nevidljiv 5 repriznih naslova 40 izvedbi Sredstva za godinu 2011. 400.000,00

25.000,00 25.000,00 10.000,00 20.000,00

87

19. UDRUGA PROF.PLESNIH UMJETNIKA PULS (K.Đurđević) Multimedijalni projekt « Molim,meni slađu » (K.Đurđević) 4 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 35.000,00 20. UMJETNIČKA ORGANIZACIJA VRUM (S.Tropp Fruehwald) Plesni projekt „Čudo projekt“ (S.Tropp) 2 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 20.000,00 21. ZAGREBAČKI BALETNI SOLISTI (D.Bogdanić) Plesni projekt Breza (D.Bogdanić) 3 izvedbe Sredstva za godinu 2010. 26.000,00 22. ZAGREBAČKI PLESNI ANSAMBL (S.Abramović- Milković) Premijerni projekt Biti Ja (L.Aris Alvarez) 2 reprizna naslova 20 izvedbi Sredstva za godinu 2011. 400.000,00

* * * 23.MAŠA KOLAR,plesačica i koreografkinja Plesni projekt Shake your booty (M.Kolar/Z.Marković) 4 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 45.000,00 24.ANA KREITMEYER/SANDRA BANIĆ NAUMOVSKI Plesna predstava ZAStoj(A.Kreitmeyer/S.Banić/Z.Užbinec) 2 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 20.000,00

88

25. IVANA RONČEVIĆ ,plesačica i koreografkinja Istraživački projekt I.Vratarić i I.Rončević 2 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 20.000,00 26. IVA NERINA SIBILA,plesačica i koreografkinja Autorski projekt Bajka ili vožnja nepoznatim (I.N.Sibila/N.Govedić) 2 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 20.000,00 27.ZRINKA ŠIMIČIĆ MIHANOVIĆ ,samostalna plesna umjetnica Plesna predstava Titraji (Z.Šimičić Mihanović) 2 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 20.000,00 28. ANDREJA ŠIROKI,plesačica i koreografkinja Plesni projekt Over the rainbow (A.Široki) 2 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 20.000,00 29. UNA VIZEK,plesačica i koreografkinja Plesna predstava Work in progress (U.Vizek) 2 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 20.000,00

F) FINANCIRANJE NAKON REALIZACIJE – PO VIĐENJU Kazališni i plesni projekti – po viđenju : 120.000,00 Naslov Program Prijedlog Dram. stud. Ilirik (S.Dragun) S.Dragun:Guske u magli (M.Brečić) 15.000,00 Igralište (L.Barić) MS Multimpla skleroza(I.Čurić) 15.000,00 Pierre Vally Teatar(D.Kovač) Zelena boja neba (L.Barišić/J.Grubišić/D.Kovač) 10.000,00 Točka na i (I.Srnec) I.Hamer:Biti tu (I.Srnec) 15.000,00 Celeber (I.Caput) Plesni duet Zrcalo(I.Mikec) 15.000,00 Plesna komp. Masa (A.Mišić) Skok u prazno (A.Mišić) 15.000,00 Tras studio (M.Tomić) G.Ferčec: Granica(M.Tomić) 15.000,00 ArtAgent (V.Simeoni) Mozart:Impresario(N.Krstulović) 20.000,00 Ukupno 120.000,00

89

G) KAZALIŠNI AMATERIZAM Sredstva za godinu 2011. 300.000,00 1. DRAMSKI STUDIO SLIJEPIH I SLABOVIDNIH «NOVI ŽIVOT» (V.Perić) Premijerni naslov: J.B.O.Moliere : Škrtac (M.Šimić) 7 repriznih naslova 60 izvedbi Sredstva za godinu 2011. 230.000,00 2. MALO KAZALIŠTE LUTAKA „LET“ (V.Vilić/I.Lipovac) V.Vilić : Ludi lampion S.Pejković : Pobuna u šumi (V.Vilić) Z.Dolenc : Male pjesme velikog pjesnika (V.Vilić) I.Lipovac :Sedam dana (I.Lipovac) ,teatar sjena 6 repriznih naslova 40 izvedbi Lutkarska radionica Sredstva za godinu 2011. 25.000,00 3. UDRUGA GLUHIH „DLAN“ Ruke koje plaču III- 21/21 stoljeće BB (A.Naumovski) 3 izvedbe Sredstva za godinu 2011. 20.000,00 4. UDRUGA GLUHOSLIJEPIH „DODIR“ (S.Tarczay) Kazališni projekt Moja priča ( L.Bitenc) 1 reprizni naslov 3 izvedbe Dramska radionica Sredstva za godinu 2011. 25.000,00

90

H) FESTIVALI I MANIFESTACIJE Sredstva za godinu 2011. 3.042.000,00 1. DOMINO (Z.Dobrović) 3.Tjedan izvedbenih umjetnosti Sredstva u godini 2011. 60.000,00 2. 25.EUROKAZ- FESTIVAL NOVOG KAZALIŠTA (G.Vnuk) Sredstva za godinu 2011. 975.000,00 3. 7.FESTIVAL NOVOG CIRKUSA : Mala performerska scena (I.Kralj) Sredstva za godinu 2011. 160.000,00 4 .FESTIVAL NOVOG KAZALIŠTA ZAGREB (M.Cindrić) Sredstva za godinu 2011. 20.000,00 5. GLUMAČKA DRUŽINA HISTRION (Zlatko Vitez) 4.Gumbekovi dani Sredstva za godinu 2011. 40.000,00 6.GRADSKO KAZALIŠTE TREŠNJA 6.Hrvatsko natjecanje mladih plesača i koreografa suvremenog plesa „Mia Čorak Slavenska“ (D.Virant/D.Bogdanić) Sredstva u godini 2011. 20.000,00 7 . 12.KLUPSKA KAZALIŠNO-GLAZBENO-FILMSKA SCENA «AMADEO» Amadeo- Art kabinet (N.Jandrić) Sredstva za godinu 2011. 75.000,00

91

8. 7.MEĐUNARODNI FESTIVAL KAZALIŠTA SLIJEPIH I SLABOVIDNIH „BIT“ Blind in Theatre : Dramski studio slijepih i slabovidnih „Novi život“ (V.Perić) Sredstva za godinu 2011. 50.000,00 9.NAGRADA HRVATSKOG GLUMIŠTA Hrvatsko društvo dramskih umjetnika (G.Grgić) Sredstva za godinu 2011. 80.000,00 10. 12. PLATFORMA MLADIH KOREOGRAFA Plesni centar Tala(L.Lipovac/T.Curić) Sredstva za godinu 2011. 110.000,00 11. 28. TJEDAN SUVREMENOG PLESA Hrvatski institut za pokret i ples (M.Žagar) Sredstva za godinu 2011. 750.000,00 Gostovanja 236.000,00 Program PC 136.000,00 Rež.troš.PC 290.000,00 Troš.čuv.zgr 12. 23. TEATAR EXIT (M.Raguž) 2.Ljetne noći Teatra Exit Sredstva za godinu 2011. 40.000,00

92

I) STRUKOVNE UDRUGE, CENTRI Sredstva u godini 2011. 185.000,00 1. HRVATSKO DRUŠTVO PROF.BALETNIH UMJETNIKA (S.Sečak) Nagrada Hrvatskog glumišta za područje Baleta Sredstva u godini 2011. 20.000,00 2 . HRVATSKI CENTAR ASSITEJ (R.Bogdan) Obilježavanje međunar.dana kazališta za djecu i mlade Epicentar-Epifest,Kazališni centar za djecu i mlade Sredstva u godini 2011. 15.000,00 3. HRVATSKI CENTAR ITI (Ž.Turčinović) Putovanja članova na međunarodne skupove 10.000,00 Simpozij u povodu 80.rođendana M.Šparembleka 10.000,00 Sredstva u godini 2011. 20.000,00 4. HRVATSKI CENTAR UNIMA (Z.Festini) Putovanja članova na međunarodne skupove Obilježavanje međunarodnog dana lutkarstva Sredstva u godini 2010. 20.000,00 5.HRVATSKI CENTAR ZA DRAMSKI ODGOJ (V.Krušić) Godišnji sabor HC,seminari Sredstva u godini 2011. 5.000,00 6. KULTURNI KLUB (Z.Vidačković) Web portal Kulisa.eu Sredstva u godini 2011. 35.000,00

93

7.UDRUGA METAR60 ((M.Puhlovski) Web portal hrvatske drame Drame.hr Sredstva u godini 2011. 20.000,00 8. UDRUGA PASIONSKA BAŠTINA (J.Čikeš) Gostovanje Marulićeve Judite Kazališta lutaka Zadar(M.Carić) Sredstva u godini 2011. 10.000,00 9. UDRUGA PLESNIH UMJETNIKA HRVATSKE (S.Abramović Milković) Nagrada Hrvatskoga glumišta za područje suvremenoga plesa 10.000,00 Strukovna nagrada 10.000,00 Sredstva u godini 2011. 20.000,00 10. UDRUŽENJE ZA RAZVOJ KULTURE URK (K.Šeper) KUM – kazalište u Močvari Sredstva u godini 2011. 15.000,00 11. AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI Glumačke radionice Sredstva u godini 2011. 5.000,00

94

J) GOSTOVANJA PREMA ODABIRU SELEKTORA NA FESTIVALIMA U HRVATSKOJ putni troškovi sudionika- rezervirati do okončanog obračuna 290.000,00 Festival Prijedlog HDDU- 15.Festival glumca u Vukovarskosrijemskoj županiji 50.000,00 51.međunarodni dječji fest.Šibenik 20.000,00 Marulićevi dani Split 30.000,00 Fest.hrv.drame za djecu Marulić Split 20.000,00 Festival Malih scena Rijeka 20.000,00 Lutkarsko proljeće Vinkovci/Vukovar 20.000,00 SLUK Susret lutk.kazališta 20.000,00 Riječka revija lutkarskih kazališta 20.000,00 Festival Zlatni lav Umag 20.000,00 12.Festival plesa i neverb.kaz.Svetvinčenat 20.000,00 13.Susret prof.kaz..za djecu i mlade Čakovec 15.000,00 Zadar snova 15.000,00 13.kazal.susreti Glumci u Zagvozdu 20.000,00 Ukupno 290.000,00 K ) STIMULACIJA L) PRENESENE OBVEZE IZ 2010.G. 100.000,00 875.000,00

95

2.2.GLAZBENA DJELATNOST
Sveukupno sredstava za glazbenu djelatnost Sredstva u godini 2011. ukupno: 14.355.700,00 Ustanove: 8.516.000,00 Nezavisna produkcija: 5.839.700,00
USTANOVE A) PROGRAMI Koncertna direkcija Zagreb KD Vatroslav Lisinski Zagrebačka filharmonija CKF A. Cesarec CK Trešnjevka CK Novi Zagreb CKO Susedgrad MCUK NS Dubrava NS Sesvete CKI Maksimir KC Peščenica Centar mladih Ribnjak B) Rezervirana sredstva C) Nabava instrumenata D) Termini HGZ E) Prenesene obveze iz 2010 SVEUKUPNO (IZNOS) 8.171.000,00 2.466.000,00 1.300.000,00 4.000.000,00 17.000,00 17.000,00 167.000,00 21.000,00 42.000,00 33.000,00 66.000,00 17.000,00 17.000,00 8.000,00 250.000,00 95.000,00 8.516.000,00 NEZAVISNI 5.018.500,00 UKUPNO 13.189.500,00

282.500,00 538.700,00 5.839.700,00

250.000,00 95.000,00 282.500,00 538.700,00 14.355.700,00

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za područje glazbene djelatnosti javilo se 197 predlagatelja sa 296 različitih programa. Kulturno vijeće za glazbenu djelatnost u sastavu Goran Končar, predsjednik i Davor Hrvoj, Domenika Salamunić, Dario Teskera i Tomislav Horvat, članovi, razmotrilo je pristigle prijedloge, a pri donošenju odluka vodilo se kriterijem ocjenjivanja po kategorijama (javna potreba, kvaliteta programa, identitet). Programi koje je Vijeće prihvatilo obuhvaća standardne cikluse Zagrebačke filharmonije, Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, Koncertne direkcije Zagreb, Zagrebačkih solista, Art Agenta, Hrvatskog komornog orkestra, Hrvatskog baroknog ansambla, kao i reproduktivne programe komorne glazbe (Zagrebački kvartet, Gudački kvartet Sebastian, Gudački kvartet Rucner, Gudački kvartet Porin, Trio Orlando i drugi). Također će se posebna pažnja posvetiti i programima Hrvatske glazbene mladeži, koje preko 50 godina sustavno djeluje na educiranju mladih glazbenika i mladih slušatelja. Za realizaciju navedenih projekata planira se određeni broj termina u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog te Hrvatskom glazbenom zavodu. Među manifestacijama ističemo Muzički biennale Zagreb, Pasionsku baštinu, Festival svetog Marka, Zagreb jazz festival. Sustavno su podržana i natjecanja za mlade glazbenike, koja uvijek donose potvrdu, ali i neke nove nade tzv. klasične glazbe. Planirana je i nabava instrumenata za Zagrebačku filharmoniju.

96

A) PROGRAMI A1/ USTANOVE 1. KONCERTNA DIREKCIJA ZAGREB Sredstva u godini 2011. 2.466.000,00 Ciklusi Svijet glazbe i Forte fortissimo Muzički informativni centar Zagrebačke ljetne večeri natjecanje Svetislav Stančić natjecanje Antonio Janigro, pripremni radovi 8.171.000,00

1.100.000,00 246.000,00 800.000,00 300.000,00 20.000,00

2. KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG Sredstva u godini 2011. 1.300.000,00 Lisinski subotom 3. ZAGREBAČKA FILHARMONIJA Sredstva u godini 2011. 4.000.000,00 Crvena oktava (8), Bijela oktava (8), Plava oktava (8), Koncerti za mlađu publiku (3), Koncerti izvan pretplate ( 8 koncerata (4 termina) za Hrvatsku glazbenu mladež-Tjedan glazbe i radosti, dobrotvorni koncert za zakladu Ana Rukavina, 2 koncerta za Muzičku akademiju, koncert u povodu 150. obljetnice HAZU, Koncert u sjećanje na maestra Vjekoslava Šuteja, jazz meets the symphony, koncert za Dan Grada Zagreba, koncert za Zagrebačke ljetne večeri, Božićni koncert, Filharmonijski bal te 2 gostovanja). Ukupno 42 koncerta. 4. CKF AUGUST CESAREC Sredstva u godini 2011. 17.000,00 Komorna glazba 5. CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA Sredstva u godini 2011. 17.000,00 Komorna glazba 6. CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB Sredstva u godini 2011. 167.000,00 Komorna glazba, međunarodna i međužupanijska suradnja 7. CKO SUSEDGRAD Sredstva u godini 2011. 21.000,00 Komorna glazba

97

8. MEĐUNARODNI CENTAR ZA USLUGE U KULTURI Sredstva u godini 2011. 42.000,00 Komorna glazba 9. NS DUBRAVA Sredstva u godini 2011. 33.000,00 Komorna glazba 10. NARODNO SVEUČILIŠTE SESVETE Sredstva u godini 2011. 66.000,00 Komorna glazba, Natjecanje Grgošević 11. CENTAR ZA KULTURU MAKSIMIR Sredstva u godini 2011. 17.000,00 Komorna glazba 12. KULTURNI CENTAR PEŠČENICA Sredstva u godini 2011. 17.000,00 Komorna glazba 13. CENTAR MLADIH RIBNJAK Sredstva u godini 2011. 8.000,00 Komorna glazba B/ Rezervirana sredstva C/ Nabava instrumenata 250.000,00 95.000,00

98

A2/ NEZAVISNA PRODUKCIJA 1. Ad gloriam brass Sredstva u godini 2011. 12.000,00 4 koncerta u Zagrebu 2. Amadeo Art kabinet d.o.o. Sredstva u godini 2011. 83.000,00 KKGS Amadeo-glazbeni program 3. Art Agent d.o.o. Sredstva u godini 2011. 166.000,00 a) Pianofortissimo b) Guitarra Viva c) Koncerti izvan pretplate 4. BP Club Sredstva u godini 2011. 205.000,00 Jazz festivali 5. Cantus d.o.o. Sredstva u godini 2011. 50.000,00 Ars Croatia, notna edicija 6. Fond Lovro & Lilly Matačić Sredstva u godini 2011. 140.000,00 V međunarodno natjecanje mladih dirigenata- 3.-8.10.2011. 7. Fronesis d.o.o. Sredstva u godini 2011. 55.000,00 Sinestetički ciklus (MSU) 8. Gudački kvartet Porin Sredstva u godini 2011. 16.000,00 Ciklus MD KDVL 9. Gudački kvartet Rucner Sredstva u godini 2011. 35.000,00 Ciklus u HGZ-u

5.018.500,00

70.000,00 70.000,00 26.000,00

99

10. Gudački kvartet Sebastian Sredstva u godini 2011. 40.000,00 Ciklus MD KDVL 11. Hrvatska glazbena mladež Sredstva u godini 2011. 911.000,00 a) Školski koncerti e) Tjedan glazbe i radosti c) HGM Jazz orkestar Zagreb f) Bilateralna suradnja d) MKC HGM Grožnjan 12. Hrvatska glazbena unija Sredstva u godini 2011. 35.000,00 Nagrada Status 13. Hrvatski barokni ansambl Sredstva u godini 2011. 200.000,00 Ciklus HGZ 14. Hrvatski glazbeni zavod Sredstva u godini 2011. 30.000,00 Petar Bergamo (80. obljetnica rođenja) 15.000,00 Silvio Foretić (70. obljetnica rođenja) 15.000,00 15. Hrvatski komorni orkestar Sredstva u godini 2011. 200.000,00 Ciklus HGZ 16. Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika Sredstva u godini 2011. 175.000,00 Nagrada Trnina, Matačić, Trio Amadeus, Tribina Lukić, Ciklus Zagrebački umjetnici zagrebačkoj publici 17. Hrvatsko društvo skladatelja Sredstva u godini 2011. 737.000,00 a) Muzički biennaleZagreb (WNMD) 7-17.4.2011. b) Jazz programi c) Autorski koncerti d) Glazbena tribina Opatija e) Cantus Ansambl

335.000,00 45.000,00 275.000,00 95.000,00 161.000,00

445.000,00 56.000,00 18.000,00 28.000,00 190.000,00

100

18. Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika Sredstva u godini 2011. 52.000,00 a) Raritetna notna izdanja skladatelja Grada Zagreba 12.000,00 b) Ciklus „Novi hrvatski jazz u SAX-u“ 40.000,00 19. Lazar Krešimir - Trio Amadeus Sredstva u godini 2011. 14.000,00 Koncert u HGZ-u 20. Markofest d.o.o. Sredstva u godini 2011. 200.000,00 Festival sv. Marka 21. Matica Hrvatska Sredstva u godini 2011. 9.000,00 Mladi glazbenici u Matici 22 More paprika d.o.o. Sredstva u godini 2011. 150.000,00 VI zagrebački međunarodni festival komorne glazbe 23. Muzička akademija Sredstva u godini 2011. 35.000,00 a) Akademski ciklus (13 koncerata) 24. Međunarodno violinističko natjecanje Vaclav Huml Sredstva u godini 2011. 18.000,00 Pripremna godina (2013) 25. Međunarodno violinističko natjecanje Vaclav Huml Sredstva u godini 2011. 7.000,00 Stahuljak Zlatko - Popis, procjena, stručna obrada i prijedlog obnove majstorskih gudačkih instrumenata 26. Puhački kvintet SB Sredstva u godini 2011. 18.000,00 Koncertni ciklus od 5 koncerata

101

27. Sapienti Sat d.o.o. Sredstva u godini 2011. 150.000,00 Zagreb jazz festival 28. Trio Orlando Sredstva u godini 2011. 20.000,00 Koncertna sezona 29. Udruga Busina Sredstva u godini 2011. 26.000,00 3 Zagrebački festival limenih puhača 30. Udruga Diapason Sredstva u godini 2011. 18.000,00 Mali festival čembala 31. Udruga klavirskih pedagoga EPTA Sredstva u godini 2011. 9.500,00 Koncert laureata 32. Udruga Pasionska baština Sredstva u godini 2011. 35.000,00 Manifestacija-glazbeni program 33. Udruga Prosoli Sredstva u godini 2011. 10.000,00 Noć rane glazbe u Zagrebu 34. Udruga Zvuci tišine Sredstva u godini 2011. 42.000,00 Orgulje Zagrebačke katedrale 35. Zagrebački komorni orkestar Sredstva u godini 2011. 45.000,00 Festival Musica Maxima

102

36. Zagrebački kvartet Sredstva u godini 2011. 230.000,00 Program rada 37. Zagrebački kvartet saksofona Sredstva u godini 2011. 40.000,00 Koncerti 38. Zagrebački solisti Sredstva u godini 2011. 800.000,00 Program rada D) TERMINI U HGZ-u (40) Zagrebački solisti (4) Hrvatski komorni orkestar (4) Hrvatski barokni ansambl (4) Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika (3) Zagrebački kvartet (4) Art Agent (8) Gudački kvartet Rucner (3) Ida Gamulin (1) Trio Orlando (1) Trio Amadeus (1) Krpan-Hill (1) Međunarodni festival komorne glazbe (6) E) Prenesene obveze iz 2010 282.500,00

538.700,00

103

3. LIKOVNE DJELATNOSTI, FILMSKA KULTURA I AUDIOVIZUALNI MEDIJI 3.1. LIKOVNA DJELATNOST I ARHITEKTURA
Sveukupno sredstva za likovnu djelatnost i arhitekturu Sredstva u 2010. 6.182.000,00 Sredstva u 2011. ukupno: 5.821.000,00 Ustanove: 2.144.000,00 Nezavisna produkcija: 3.677.000,00 (IZNOS) 2.144.000,00 20.000,00 NEZAVISNI UKUPNO 2.144.000,00

USTANOVE A) Programi
CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR KNJIŽNICE GZ Galerija VN Galerija PROZORI Galerija Oblok KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR KULTURNI CENTAR PEŠČENICA NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI MUZEJ PRIGORJA MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT UMJETNIČKI PAVILJON REZERVIRANO ZA IZLOŽBE PO POZIVU

95.000,00 39.000,00 20.000,00

55.000,00

90.000,00 26.000,00 29.000,00 20.000,00 470.000,00 30.000,00 368.000,00 140.000,00 400.000,00 92.000,00 104

REZERVIRANA SREDSTVA

250.000,00 3.250.000,00 95.000,00 332.000,00 2.144.000,00 3.677.000,00 3.250.000,00 95.000,00 332.000,00 5.821.000,00

B) Nezavisni programi C) Stimulacija D) Prenesene obveze iz 2010. SVEUKUPNO

Na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2011. godinu za likovnu djelatnost pristiglo je 650 programa od 170 predlagatelja. Vijeće za likovnu djelatnost (u sastavu: Vatroslav Kuliš, predsjednik i članovi Zvonimir Bešker, Iva Koerbler, Dora Kovačević i Mladen Orešić) izdvojila je programe sukladno standardima i kriterijima vrednovanja programa, standardima likovne djelatnosti i financijskim mogućnostima. Tako će se likovna djelatnost u Gradu Zagrebu u 2011. odvijati u 40-tak izložbenih prostora, institucija, galerija i udruga u kojima će biti organizirano oko 250 izložbi likovnih umjetnika iz Zagreba i inozemstva. U Umjetničkom paviljonu ističemo monografsku izložbu Ante Kaštelančića, koja će biti realizirana u suradnji sa Galerijom umjetnina Split i općinom Podstana i retrospektivne izložbe Bele Čikoš Sesije te Zlatka Šulentića, na kojoj će biti izloženo oko 120 radova iz svih umjetnikovih stvaralačkih perioda. Muzej suvremene umjetnosti predstavit će se izložbom crteža iz fundusa Atelijera Kožarić koja će obuhvatiti veliki broj radova nastalih u periodu od umjetnikove najranije mladosti pa do recentnih radova, te izložbom Ivana Ladislava Galete, dok će se u NO galeriji odvijati slijedeće manje izložbe: Grupa ABS, izložba Kriza skrbi, Digitizing Ideas, Miks Mitrevics, latvijski umjetnik i izložba Pokretne slike i slike kao pokret. Također započet će se s pripremnim radovima na izložbama Cindy Sherman i Mladen Stilinović, retrospektiva. Galerija klovićevi dvori realizirat će izložbu Ekspresionizam u Hrvatskoj, retrospektivnu izložbu Dimitrija Popovića, izložbu Vatroslava Kuliša te izložbu pod nazivom "Ikone novog hrvatskog pop arta/ Pop art is not dead". U Muzeju za umjetnost i obrt od likovnih izložbi ističemo izložbe Vojo Radoičić, Nikola Koydl te izložbu Poletova fotografija, kojom će se obraditi značaj poletovih fotografa u odnosu na ranije periode novinske fotografije u Hrvatskoj, kao i njen utjecaj na novinarsku kao i fotografiju u cjelini. Osim izložbi u velikim i značajnim galerijskim institucija i muzejima u Gradu Zagrebu održavat će se programi u Centrima za kulturu, manjim galerijama te institucijama koje će dati značajan doprinos i kvalitetan programa za kulturu Grada Zagreba u 2011. godini. Tako će se u Gliptoteci HAZU održati izložbe Borisa Bućana, Ksenije Turčić i Alema Korkuta. U Studiju MG Josip Račić izložbe Josipa Klarice, Dalibora Stošića i Drage Trumbetaša. U Hrvatskom društvu likovnih umjetnika izložba Hame Čavrka, Jasenke Bulj i Alme Orlić te izložba Zagrebačke škole crtanog filma. Uz samostalne izložbe umjetnika održat će se i tradicionalne likovne manifestacije kao što su: 46. zagrebački salon primijenjene umjetnosti, ZGRAF 11 i pripremni radovi za 34. zagreb salon – međunarodnu izložbu fotografije, koje daju značajan pregled likovnog stvaralaštva, te izložbe u galerijama koje potiču afirmaciju mladih umjetnika i alternativnu umjetničku scenu. Osigurana su sredstva za razne akcije i predavanja s područja likovnih umjetnosti, dizajna i arhitekture, a podržani su i alternativni prostori koji afirmiraju kulturnu različitost. Nastavilo se sa sufinanciranjem monografija i umjetničkih knjiga, a za neke pojedinačne projekte podržana je umjetnička produkcija tih programa.

105

A) USTANOVE
1. UMJETNIČKI PAVILJON

Sredstva u 2011. 400.000,00 1. Ante Kaštelančić, monografska izložba 2. Dubravka Lošić 3. Bela Čikoš Sesija, retrospektivna izložba 4. Zlatko Šulentić, retrospektivna izložba 5. Ante Rašić 6. izložba Pariz-Zagreb,pripremni radovi
2. MSU-MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI

50.000,00 60.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 20.000,00

Sredstva u 2011. 368.000,00 1. Izložba crteža iz fundusa Atelijera Kožarić 2. Ivan Ladislav Glaeta, retrospektivna izložba 3.Izložba donacija Murtić, dodatna sredstva 4. Izbor iz FRAC-ovih Zbirki, rezervirana sredstva
IZLOŽBE U NO GALERIJI:

70.000,00 70.000,00 50.000,00 25.000,00 8.000,00 10.000,00 25.000,00 5.000,00 15.000,00 35.000,00 30.000,00 10.000,00 15.000,00

1. Grupa ABS 2. Miks Mitrevics 3. Care Crisis/Kriza skrbi 4. Sindrom Beuys 5. Pokretne slike i slike kao pokret 6. Digitizing Ideas 7. Pilot 011 PRIPREMNI RADOVI : 1. Cindy Sherman 2. Mladen Stilinović, retrospektivna izložba
3. MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT

Sredstva u 2011. 140.000,00 1. Nikola Koydl 2. Poletova fotografija 3. Suvremeni umjetnici u stalnom postavu MUO, rezervirana sredstva 4. Vojo Radoičić 50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00

106

4. MUZEJ PRIGORJA – GALERIJA KURIJA

Sredstva u 2011. 30.000,00 1. Sesvetski likovni umjetnici i gosti 2. Stjepan Gračan 3. Antun Mateš 4. Antun Krešić 5. Zlatko Nežić 6. Dijana Šimek 7. Danilo Bingam 8. Nena Brkić 9. Zlatko Potočki 10. Verica Jadanec
5. GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI

Sredstva u 2011. 470.000,00 1. Ekspresionizam u Hrvatskoj 2. Dimitrije Popović 3. Vatroslav Kuliš 4. Ikone novog hrvatskog Pop-arta/Pop art is not dead 5. Alenka Sottler 6. Što je fiktivno u fotografiji? 7. Snapshot/Brzo okidanje
6. CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR

145.000,00 80.000,00 100.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 25.000,00

Sredstva u 2011. 20.000,00
1. MaxArtFest, izložba "Nasilje" 7. CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB

Sredstva u 2011. 95.000,00
GALERIJA VLADIMIR BUŽANČIĆ

55.000,00

1.Maja Rožman 2. Fedor Fisher 3. Siniša Reberski 4. Izabela Šimunović 5. Fedor Vučemilović 6. Nadia Mustapić 7. međunarodna suradnja, Češka 8. međunarodna suradnja, Mađarska

20.000,00 20.000,00

107

8. CENTAR ZA KULTURU SUSEDGRAD GALERIJA IDEALNI GRAD

Sredstva u 2011. 20.000,00 1. Ivan Duraković 2. Ana Jakić Divković 3. Martina Petrović Matković 4. Ivana Puljić 5. Marija Dujmović Kondres
9. CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA GALERIJA MODULOR

Sredstva u 2011. 39.000,00 1. Zoran Sokol Gojnik i Igor Gojnik "Arhitektonski radovi" 2. Danijela Pandža i Petra Srbljinović, izložba fotografija 3. Sabina Barbiš i Mario Depicolzuane, izložba plakata 4. Fedor Kritovac, 5. Branimir Butković, izložba fotografija 6. Grupa "PROSTORIJA", izložba slika, crteža
7. Vladimir Biga, izložba printova 10. KIC- KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR

Sredstva u 2011. 90.000,00 GALERIJA FORUM 1. Zlatko Bourek 2. Mile Blažević 3. Matko Trebotić
4. Jadranka Fatur 5. Dino Trtovac 6. Igor Rončević 7. Mladen Galić

50.000,00

8. Nagrada Galerije Forum KIC KLUB FOTO GALERIJA 1. Stipe Marinović 2. Jelena Prekalj 3. Ivan Filipović 4. Igor Kuduz 5. Bella Rupena i Vanja Rudić 6. Sandro Đukić 7. Tomislav Šmider 8. Robert Gojević 9. Maja Jokić 10. Vedran Metelko

20.000,00 20.000,00

108

11. KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA

Sredstva u 2011. 55.000,00 GALERIJA VLADIMIR NAZOR 1. Lea Županović 2. Ivan Tudek 3. "Važno je zvati se Ana", kustoski projekt 4. Tomo Savić Gecan 5. Sandra Sterle 6. Mirna Kutleša 7. Iva Ćurić KNJIŽNICA SESVETE-GALERIJA OBLOK 1. Andrija Maurović 2. Etno izložba uz Sesvetske dane 3. Božićna izložba sesvetskih slikara GALERIJA PROZORI 1. Tomislav Brajnović 2. Margareta Lekić i Zoran Vukosavljević 3. Ana Opalić 4. Ivana Smiljanić 5. Tonka Maleković 6. Goran Trbuljak 7. Nikolina Očko 8. Ivana Franke 9. Marijan Crtalić
12. KULTURNI CENTAR PEŠĆENICA GALERIJA DOGAĐANJA

35.000,00

5.000,00

15.000,00

Sredstva u 2011. 26.000,00 1. Siniša Labrović 2. Goran Sudžuka 3. Roberta Vilić 4. Aleksandar Bezinović 5. Marina Stoponja 6. Martina Grlić 7. Ana Schaub 8. Lao Vukelić 9. Marko Matoković 10. Zdravko Horvat

109

13. NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA GALERIJA VLADIMIR FILAKOVAC

Sredstva u 2011. 29.000,00 kn 1. Ivana Ožetski 2. Vladimir Medanić 3. Mirjana Vajdić 4. Uskrs 2010 -Tatjana Malešević 5. Nenad Vorih 6. Josp Šarić 7. Likovni život Dubrave-Božidar Katić 8. Duje Medić 9. Nikolina Starčević 10. Božić 2010.-Dijana Nazor
14. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB GALERIJA CENTRA ZA KULTURU

Sredstva u 2011. 20.000,00 1. Dalida Karić 2. Zdravko Kopsa 3. Mirjana Vajdi 4. Mia Vučić 5. Ivan Vuco 6. Emilija Duparova 7. Rinella Ivanković 8. Marc Antonio Cinotti 9. Martina Grlić 10. Miran Šabić

110

B1) NEZAVISNI PROGRAMI 1. AGM, ZAGREBAČKI HOLDING Sredstva u 2011. 35.000,00 GALERIJA NOVA 1. izložba Drugi svijet 2. DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB Sredstva u 2011. 38.000,00 1. Urbanizam ZG 2. 4x6, predavanja o arhitekturi, umjetnosti i dizajnu 3. UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA Sredstva u 2011. 25.000,00 1. Istraživanje i izložba (evolucija turističkih pejzaža) 4. FOTOKLUB ZAGREB Sredstva u 2011. 125.000,00 kn 1. Izložbeni program u galeriji Fotokluba Zagreb i međunarodni program 2. "34. Zagreb salon", međunarodna izložba fotografija, pripremni radovi 3. Program likovnih djelatnosti 5. GALERIJA ALU-AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI Sredstva u 2011. 22.000,00 IZLOŽBENI PROGRAM 1. Nastup odabranog studenta povodom Noći muzeja 2. Izložba diplomskih radova studenata 3. Najstariji crteži i grafike iz Fundusa umjetnina i zbirke studentskih radova ALU 4. Izložba studenata - međunarodna razmjena 5. Nastup odabranog studenta nastavničkog odsjeka povodom Međunarodnog dana muzeja 6. Završna izložba studenata ALU 7. Nastup odabranog studenta sa međunarodne suradnje na kiparskom odsjeku ALU povodom Međunarodnog dana mira 8. Studenti Igor Ruf, Krešimir Katušić i Ana Kovačić 30.000,00 20.000,00 75.000,00 20.000,00 18.000,00 35.000,00

111

6. GALERIJA MARISALL Sredstva u 2011. 15.000,00 1. Sebastijan Dračić 2. Nataša Vuković 3. Jelena Bando 4. Božidar Katić 5. Stjepan Šandrk 7. GALERIJA MIROSLAV KRALJEVIĆ Sredstva u 2011. 30.000,00 1. Izložba danske umjetnice Lise Harev 2. LMU/ALU, radionica i izložba studenata ALU i LMU 3. Izložba baskijskog umjetnika Asier Mendizabala 4. Izložba američkog umjetnika Marka Tribe
8. GALERIJA STUDENTSKI CENTAR -STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU

8.000,00 5.000,00 12.000,00 5.000,00

Sredstva u 2011. 55.500,00 1. Art Worklers, radionica i izložba 2. ONI dolaze, izložbe mladih autora: Martina Grlić, Ana Kovačić, Naomi Marza,Miran Šabić i Marica Vitas 3. Margareta Kern 4. Goran Škofić 5. Rene Bachrach Krištofić 6. Luiza Margan, SLO Izložbe u ostalim prostorima SC-a 1. Nina Bešlić 2. Dejan Gotić 3. Jana Dabac i Jurana Hraste 4. Beata Anna Jarzyna 5. Tomislav Lončarić 9. HAZU-GLIPTOTEKA Sredstva u 2011. 138.000,00 1. Alem Korkut 2. Boris Bućan 3. Hrvatski učenici Friedricha Schmidta 4. Ksenija Turčić 5. Skulptura u kamenu 1991-2011. 6. Tomislav Ostoja 10.000,00 10.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.500,00

18.000,00 20.000,00 50.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00

112

10. HAZU – KABINET GRAFIKE Sredstva u 2011. 48.000,00 1. Zlatko Keser 2. Vlatko Čerić 3. Melinda Kostelac 4. Mejra Mujičić 11. HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA Sredstva u 2011. 722.000,00 I.GALERIJA PRSTEN 1. Hamo Čavrk 2. Lidija Kašpar –Stranić i Ivo Paula Pilat 3. Jože Ciuha, rezervirana sredstva 4. Izložba recentnih radova članova 5. Zagrebačka škola crtanog filma 6. Jasenka Bulj 7. Alma Orlić 8. 31. salon mladih, pripremni radovi II.GALERIJA BAČVA 1. Saša Živković 2. Gustav Troger:Projekt Herbert 3. Akiko Sato 4. Petar Barišić 5. Stanko Abadžić 6. Ante Teskera 7. Davor Sanvincenti 8. Josip Tirić 9. Marin Majić III.GALERIJA PM 1. Miron Milić 2. Ana Hušman i Nicole Hewitt 3. Veronika Gamulin i Neva Lukić: Etikete tumačenja umjetničkog djela 4. Ivana Gorički i Petra Kovačić 5. Ana Bilankov IV. GALERIJA KARAS 1. Branko Lepen 2. Lydia Patafta 3. Pavle Pavlović 4. Iva Mihanović 5. Aleksandar Bezinović 6. Livio Rajh 7. Jasna Kodarić Ivanković 50.000,00 20.000,00 35.000,00 25.000,00 20.000,00 10.000,00 8.000,00 5.000,00 8.000,00 10.000,00 8.000,00 12.000,00 7.000,00 8.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 10.000,00 30.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

113

1. Godišnji katalog galerije PM 2. Godišnji katalog galerije Karas 3. Godišnji katalog galerije Bačva 4. Honorar voditelja galerije PM 5. Honorar voditelja galerije Karas i Bačve 6. Program likovnih djelatnosti 12. HRVATSKO DRUŠTVO NAIVNIH UMJETNIKA GALERIJA MIRKO VIRIUS Sredstva u 2011. 100.000,00 1. Izidor Popijač Žiga 2. Nada Hegedušić-Janković 3. Tomislav Grabar 4. Hrvatski božićni običaji i poslovice 5. Dan žena-Dan umjetnica 6. Program likovnih djelatnosti 13. HRVATSKO DIZAJNERSKO DRUŠTVO Sredstva u 2011. 89.000,00 1. Izložba nagrađenih autora s izložbe Hrvatski dizajn 0910 2. Boje u HDD, izložba 3. Iskopavanje-pronalaženje i predstavljanje dizajnerske baštine 4. Program likovnih djelatnosti 14. LIKUM Sredstva u 2011. 145.000,00 I. GALERIJA ULRICH 1. Maja Dolenčić Malešević 2. Zvonimir Kamenar 3. Izvor Oreb 4. Željko Kipke 5. Siniša Čular 6. Mladen Veža 7. Stjepan Pavić 8. Program likovnih djelatnosti 9. Viva Arte Likum, manifestacija 10. ULRICH i Marija Braut

12.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 40.000,00 290.000,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 70.000,00

35.000,00 7.000,00 18.000,00 29.000,00

45.000,00

80.000,00 10.000,00 10.000,00

114

15. MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA – ATELIJER MEŠTROVIĆ Sredstva u 2011. 14.000,00 1. MEŠTART: Amela Frankl 2. Izložba Anite Kontrec u Njemačkoj 16. MODERNA GALERIJA Sredstva u 2011. 100.000,00 1. Šime Vulas, retrospektivna izložba STUDIO MG JOSIP RAČIĆ 1. Josip Klarica 2. Drago Trumbetaš 3. Dalibor Stošić 4. Duško Šibl 5. Mirjana Petrin 6. Aktovi hrvatskih modernista iz zbirke Hanžeković 17. ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA Izložbeni salon Izidor Kršnjavi Sredstva u 2011. 25.000,00 1. Koraljka Kovač, slike 2. Poljička Republika i omiški gusari, grafički i tekstilni odjel ŠPU 3. Josip Bifell 4. Izložba maturalnih radova 5. Kruno Bošnjak 6. Franjo Dolenec 18. ULUPUH- Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Sredstva u 2011. 425.000,00 GALERIJA ULUPUH 1. Ana Peraica 2. Marta Milunić 3. Veljko Krulčič: Borivoj Dovniković- Bordo 4. Vladka Tabulov-Truta(1923-2009.) 5. Stipan Kujundžić 6. 46. zagrebački salon primijenjene umjetnosti i dizajna 7. ZGRAF 11 8. Dijalog generacija, selektirana izložba ilustracija 7.000,00 7.000,00 15.000,00 10.000,00 7.000,00 100.000,00 50.000,00 12.000,00 115 65.000,00 35.000,00 6.000,00 8.000,00

9. KOSTIMI, kazališni kostimi povodom 25. obljetnice (1986-2011.) 10. Vatra-Zemlja-Voda-Zrak, sekcija za keramiku, porculan i staklo 11. Drago Turina, realizacija monografije 12. ULUPUH, monografija, dodatna sredstva 13. Ljerka Njerš, monografija 14. Program likovnih djelatnosti

15.000,00 7.000,00 25.000,00 25.000,00 35.000,00 110.000,00

B2) IZLOŽBENA DJELATNOST, MANIFESTACIJE I STRUČNA PUTOVANJA 1. ABADŽIĆ STANKO Sredstva u 2011. 5.000,00 1. Izložba Berlin-urbani krajolici, Galerija Bačva, produkcijski troškovi 2. GALIĆ MLADEN Sredstva u 2011. 10.000,00 1. Izložba u Galeriji Forum 3. HORVAT ZDRAVKO Sredstva u 2011. 3.000,00 1. Izložba u Galeriji Nano i Galeriji Događanja 4. JANKOVIĆ SCHENTSER MIA Sredstva u 2011. 3.000,00 1. Projekt "Kolem", Galerija Močvara i Galerija Matice Hrvatske 5. KORKUT ALEM Sredstva u 2011. 8.000,00 1. Izložba "10 godina", Gliptoteka HAZU, produkcijski troškovi

116

6. KULIŠ VATROSLAV Sredstva u 2011. 30.000,00 1. Produkcijski troškovi za izložbu u Klovićevim dvorima 7. MARUŠIĆ IVAN KLIF Sredstva u 2011. 8.000,00 1. Projekt Camera Obscura 8. MIJATOVIĆ KATA Sredstva u 2011. 8.000,00 1. Produkcijski troškovi izložbe, MSU 9. MEZAK MARTINA Sredstva u 2011. 10.000,00 1. Umjetnički projekt Rascjepi, Berlin 10. MILETIĆ HANA Sredstva u 2011. 7.000,00 1. Umjetnička knjiga Second Cities 11. PENEZIĆ I ROGINA arhitekti d.o.o. Sredstva u 2011. 20.000,00 1. Međunarodni simpozij, Grožnjan 2. Kuća japansko-hrvatskog prijateljstva 12. HDLU – Ratko Petrić Sredstva u 2011. 40.000,00 1. Aleja skulptura Savski nasip, Zlatko Bourek, rezervirana sredstva 10.000,00 10.000,00

117

13. ANTE RAŠIĆ Sredstva u 2011. 8.000,00 1. Produkcijski troškovi za izložbu u Umjetničkom paviljonu 14. ZELENIKA MARTINA Sredstva u 2011. 5.000,00 1. Projekt TAB 15. ŽANIĆ VLASTA Sredstva u 2011. 5.000,00 1. Produkcijski troškovi izložbe, MSU 16. AMADEO ART KABINET D.O.O. Sredstva u 2011. 43.000,00 1. Izabela Šimunović u objektivu Mare Milin 2. Izložba Vladimir Filakovac, HPM-u 17. ATELIER LUČKO Sredstva u 2011. 10.000,00 1. Josip Mauri 2. Mira Balić 3. Iva Vladimirova (Bugarska) 4. Ivica Kiš 5. Zvonimir Krleža 6. Dječji crteži 18. ACADEMIA MODERNA Sredstva u 2011. 15.000,00 1. Vedran Perkov/Viktor Popović 2. Ljerka Šibenik 3. Davor Antolić/Silvo Šarić 4. Goran Trbuljak 5. Mirjana Vodopija 118 8.000,00 35.000,00

19. BRUKETA&ŽINIĆ D.O.O. Sredstva u 2011. 10.000,00 1. Izložba kreativnog studija Bruketa&Žinić, HDLU 20. CENTAR ZA SINERGIJU DIGITALNIH I VIZUALNIH UMJETNOSTI Sredstva u 2011. 5.000,00 1. Izložba "Katharina Grosse nas je posjetila, ali nije dugo ostala", AKC Medika 21. DRUŠTVO POVJESNIČARA UMJETNOSTI HRVATSKE Sredstva u 2011. 65.000,00 1. Nagrada DPUH Radovan Ivančević 2. Baština i prostor, aktivnosti i manifestacije 3. Drago Miletić, monografija 4. Simpozij Ljubo Babić 25.000,00 15.000,00 18.000,00 7.000,00

22. DRUŠTVO PRIJATELJA PRIRODNIH LJEPOTA SLUNJA I RASTOKA Sredstva u 2011. 15.000,00 1. Večeri Petrice Kerempuha, likovni program, Opatovina 23. DRUŠTVO TJELESNIH INVALIDA Sredstva u 2011. 10.000,00 1. Likovna promenada galerijom IZLOG 24. GALERIJA BULJAT Sredstva u 2011. 7.000,00 1. Samostalna izložba Toni Franović

119

25. HRVATSKO DRUŠTVO KARIKATURISTA Sredstva u 2011. 24.000,00 1. Međunarodna izložba karikature, galerija Klovićevi dvori 2. Godišnja izložba članova, galerija Zvonimir 26. HRVATSKA DIJASPORA Sredstva u 2011. 5.000,00 1. Izložba "Portreti kardinala Alojzija Stepinca" 27. HRVATSKI FOTOSAVEZ Sredstva u 2011. 63.000,00 1. Izložba Hrvatska fotografija 2011., Umjetnički paviljon 2. Ante Roca, fotomonografija, rezervirana sredstva 28. HKZ- hrvatsko slovo d.o.o. / GALERIJA AZ Sredstva u 2011. 10.000,00 1. Rudolf Labaš 2. Lahorka Rožić 3. Helena Ramljak 4. Nikola Matijević 5. Zoran Jurić 29. HRVATSKO IZRAELSKO DRUŠTVO Galerija Kulturnog centra "Shalom" Sredstva u 2011. 8.000,00 1. Vladimir Meglić 2. Tihomir Lončar 3. Ivan Branko Imrović 4. Robert Budor 30. HRVATSKA UDRUGA GLUHOSLIJEPIH OSOBA DODIR Sredstva u 2011. 5.000,00 1. Umjetničko stvaralaštvo gluhoslijepih osoba 120 45.000,00 18.000,00 20.000,00 4.000,00

31. HRVATSKA SEKCIJA AICA Sredstva u 2011. 20.000,00 1. Nagrade hrvatske sekcije 32. INSTITUT ZA SUVREMENU UMJETNOST Sredstva u 2011. 38.000,00 1. Nagrada Radoslav Putar 2. Likovno nakladništvo, dokumentacijsko - prezentacijski CD-a 3. Likovne tribine,10 tribina 4. Pablo Helguera, umjetnička knjiga i projekt 33. KAJKAVSKO SPRAVIŠČE GALERIJA KAJ Sredstva u 2011. 12.000,00 1. Petar Dabac 2. Frane Paro 3. Skupna izložba 33 likovna umjetnika 34. KANTUNART ZAGREB Sredstva u 2011. 10.000,00 1. Akcija/izložba Kadele grupa i Leo Katunarić 35. KONTEJNER /biro suvremene umjetničke prakse Sredstva u 2011. 30.000,00 1. Touch Me Festival: Izložba održive arhitekture 2. "Narančasti pas i druge priče", povijest performansa u Hrvatskoj 36. LIKOVNI ART DESIGN CENTAR LADICA Sredstva u 2011. 10.000,00 1. II Hrvatski triennale keramike 10.000,00 20.000,00 18.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00

121

37. PLATFORMA 9,81 – Udruga za istraživanje u arhitekturi Sredstva u 2011. 10.000,00 1. Arhitektonski vodič Novog Zagreba 38. SCUDERIA D.O.O. Sredstva u 2011. 22.500,00 1. Auto(r) 2011, 3. konferencija o dizajnu automobila 39. UDRUGA DOMINO Sredstva u 2011. 10.000,00 1. Izložba "Horny Dyke na granici konvencije", galerija VN 40. UDRUGA PASIONSKA BAŠTINA Sredstva u 2011. 17.000,00 1. Moj doživljaj muke, izložba studenata ALU, galerija K.Stanković 2. Hrvatski umjetnici na temu muke i uskrsnuća 7.000,00 10.000,00

41. UDRUGA REAKTOR, udruga za afirmaciju kulture produkt dizajna u Hrvatskoj Sredstva u 2011. 8.000,00 1. Izložba ReAktor2 42. UDRUGA ŠTO, KAKO I ZA KOGA/ WHW Sredstva u 2011. 36.000,00 1. Slatke šezdesete, dvije skupne izložbe 2. Izložba Što se dogodilo s feminizmom? 43. UDRUGA ZA POPULARIZACIJU HRVATSKOG STRIPA – ART 9 Sredstva u 2011. 10.000,00 1. Dodjela nagrade A.Maurović za životno djelo-strip za 2011. 122 18.000,00 18.000,00

44. UDRUGA KNJIGA U CENTRU Sredstva u 2011. 10.000,00 1. Izložba Lice knjige 45. UMJETNIČKA ORGANIZACIJA SERAFIN Sredstva u 2011. 27.000,00 1. Likovni program 4. Zagrebi!festivala 46. UMJETNIČKA ORGANIZACIJA: ATELIERI ŽITNJAK Sredstva u 2011. 30.000,00 1. Dani otvorenih atelijera 2. Galerija AŽ, izložbeni program 3. Multimedijalni program "Centar periferije" 47. ŽIDOVSKA OPĆINA ZAGREB Galerija Milan i Ivo Steiner Sredstva u 2011. 8.000,00 1. Tekstil iz fundusa ŽoZ 2. Izložba u suradnji s hrvatskim muzejima 3. Izložba arhitekata B3) LIKOVNE MONOGRAFIJE, UMJETNIČKE KNJIGE, KATALOZI 1. MAČUKATIN VELIBOR Sredstva u 2011. 30.000,00 1. monografija 2. PERITZ ROMINA Sredstva u 2011. 15.000,00 1. "Hrvatsko slikarstvo danas", monografija

123

3. VELIZAR VESOVIĆ Sredstva u 2011. 15.000,00 1. Fotomonografija 4. ALMA ORLIĆ Sredstva u 2011. 20.000,00 1. monografija 5. ARTRESOR NAKLADA Sredstva u 2011. 35.000,00 1. Zagreb-skice za portret grada 6. ART STUDIO OBZORI D.O.O. Sredstva u 2011. 30.000,00 1. Branko Vlahović, monografija 7. DISPUT D.O.O. ZA IZDAVAČKU DJELATNOST Sredstva u 2011. 25.000,00 1. Kosta Angeli Radovani,monografija 8. HORETZKY D.O.O Sredstva u 2011. 20.000,00 1. Grupa autora: Plakat u Hrvatskoj 9. INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI Sredstva u 2011. 8.000,00 1. Sandra Križić Roban: Na drugi pogled

124

10. INSTITUT ZA TRAJANJE, MJESTO I VARIJABLE - DELVE Sredstva u 2011. 15.000,00 1. Vlado Martek, monografija 11. IZDANJA ANTIBARBARUS D.O.O. Sredstva u 2011. 17.000,00 1. Zlatko Bourek/Tonko Maroević 12. MEANDAR MEDIA D.O.O. Sredstva u 2011. 25.000,00 1. Jasenko Rasol:Zimski vrtovi 2. Marijan Molnar: 1998-2010/Pregled rada 13. SKANER STUDIO D.O.O. Sredstva u 2011. 15.000,00 1. Stjepan Gračan, monografija, rezervirana sredstva 14. UDRUGA ZA PROMICANJE UMJETNOSTI I KULTURE – ARTENATIVA Sredstva u 2011. 5.000,00 1. Godišnji katalog galerije Nano 15. UDRUŽENJE ZA RAZVOJ KULTURE "URK" Sredstva u 2011. 5.000,00 1. Katalog galerije Močvara 2007-2010. 16. UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OTVORENI LIKOVNI POGON Sredstva u 2011. 15.000,00 1. Monografija Kristina Leko u suradnji sa... 10.000,00 15.000,00

125

17. VEDIS D.O.O. Sredstva u 2011. 30.000,00 1. Knjiga Darko Glavan; Veljko Krulčić 2. Teodor Trick- prešućeni klasik hrvatskog dječjeg stripa C) STIMULACIJA D) PRENESENE OBVEZE IZ 2010. 20.000,00 10.000,00 100.000,00 332.000,00

126

3.2. FILMSKA I AUDIO-VIZUALNA KULTURA
Sredstva za filmsku i audio-vizualnu kulturu Sredstva u godini 2010. 7.388.500,00 Sredstva u godini 2011. 6.961.500,00 Ustanove Nezavisna 425.000,00 6.536.500,00 Ustanove A) Filmska kultura Muzej suvremene umjetnosti Centar za kulturu i informacije Maksimir Centar za kulturu Novi Zagreb Centar za kulturu Trešnjevka Kulturno informativni centar Međunarodni centar za usluge u kulturi Narodno sveučilište Dubrava Narodno sveučilište Sesvete B) Manifestacije C) Produkcija D) Umjetnička organizacija Zagreb film festival – Kino Europa E) Obaveze iz 2010. F) Stimulacija Ukupno G ) Ustanova Zagreb film Sredstva u 2010 1.990.000,00 Sredstva u godini 2011. 1.740.000,00 Ustanove iznos 425.000,00 75.000,00 15.000,00 35.000,00 80.000,00 20.000,00 15.000,00 160.000,00 25.000,00 3.000.000,00 300.000,00 600.000,00 3.000.000,00 300.000,00 600.000,00 Nezavisna scena iznos 1.764.000,00 Ukupno 2.189.000,00

772.500,00 425.000,00 100.000,00 6.536.500,00

772.500,00 100.000,00 6.961.500,00

127

Na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2011. godinu u djelatnosti filmske i audio-vizualne kulture prijavilo se 148 predlagatelja s 381 programom. Kulturno vijeće za filmsku djelatnost u sastavu Tomislav Kurelec, predsjednik i članovi Sandra Botica Brešan, Dušan Gačić, Zvonimir Jurić i Daniel Rafaelić predložili su u skladu s kriterijima za djelatnost, a u okvirima raspoloživih sredstava financijskog plana za uvrštenje u Program financiranja javnih potreba u kulturi Grada Zagreba 99 programa koje će realizirati 45 predlagatelja. Radi se o programima filmskih projekcija kulturno vrijednih filmova, festivalima, radioničkim i klupskim programima, filmskim školama, predavanjima, tribinama, zaštiti, restauraciji i digitalizaciji filmske građe, popunjavanju arhiva, medijateka, izradi webbaza podataka, distribuciji i promociji domaćeg umjetničkog i autorskog filma, filmskom nakladništvu, izložbama i autorskoj filmskoj produkciji koje će realizirati javne gradske ustanove, Ustanova Zagreb film i nezavisni kulturni subjekti. Ustanova Zagreb film, središnja ustanova za proizvodnju i promociju animiranog filma u Hrvatskoj, za sada je jedina javna gradska ustanova u djelatnosti filma, te su osim programskih sredstava osigurana također financijska sredstva za plaće zaposlenih te za pokriće materijalnih troškova. Zadnjih godina Zagreb film je preuzeo ulogu krovne ustanove za niz nezavisnih producenata animiranog filma, te također ulogu neformalne Kuće hrvatskog filma okupivši u prostorima na Novoj Vesi 18. gotovo sve najvažnije nezavisne filmske udruge i producente. U programskom dijelu Ustanova Zagreb film planira produkciju niza novih animiranih filmova, daljnji rad na zaštiti, restauraciji i prezentaciji klasika Zagrebačke škole animiranog filma te drugih filmova iz svojeg bogatog filmskog fundusa, promociju hrvatske animacije i distribuciju novih ostvarenja na domaće i međunarodne festivale, nastavak rada na sređivanju i digitaliziranju arhive iz proteklih 40 godina održavanja Svjetskog festivala animiranog filma, Malu školu crtanog filma, Međunarodnu radionicu animiranog filma, Izložbu Zagrebačke škole crtanog filma u HDLU-u te proslavu 50 godina Oscara uz koju je tematski vezana i produkcija dokumentarnog filma. Među filmskim programima gradskih ustanova u kulturi vrlo je znajačan novi program Muzeja suvremene umjetnosti pod nazivom Art kino Metropolis koji se odvija u izvrsno tehnički opremljenoj Dvorani Gorgona. Ostale programe filmskih radionica za djecu i mlade, projekcija i predavanja organiziraju kao i do sada centri za kulturu Dubrava, Trešnjevka, Novi Zagreb, Maksimir, Sesvete, Kulturno-informativni centar i Međunarodni centar za usluge u kulturi. Najvažnije mjesto među programima nezavisne kulture zadržavaju Kina Tuškanac i Europa, kojima uspješno, usprkos brojnim teškoćama, upravljaju udruge Hrvatski filmski savez i Umjetnička organizacija Zagreb film festival organizirajući različite programe prikazivanja kulturno vrijednih filmova. Vijeće apelira da se programima Kina Tuškanac i Kina Europa dodijeli poseban status unutar financijskog plana i da ih se financira odvojeno od drugih programa nezavisne filmske kulture jer se radi o kino-dvoranama u vlasništvu Grada Zagreba. Budući da je filmska umjetnost po svojoj prirodi usko vezana uz tehnologiju valjalo bi posebnu pozornost posvetiti opremanju i održavanju tehničke opreme u ove dvije kinodvorane obzirom da se ovdje odvija većina svih gradskih prikazivačkih programa kinotečnog i suvremenog filma, premijera i festivala. Ostali važniji programi kojima je osigurana financijska potpora za nastavak rada su Dokukino Croatia – malo kino specijalizirano za dokumentarni film, jedinstveno ove vrste, zatim Kino klub Zagreb, najstariji kino klub u ovom dijelu Europe koji kontinuirano radi već više od 80 godina, Škola medijske kulture „Ante Peterlić“ namijenjena predavačima medijske kulture i voditeljima filmskih i video družina koja će se održati trinaestu godinu za redom te program predavanja i projekcija Vizualni kolegij Multimedijalnog instituta u Mama net kulturnom klubu. U pogledu manifestacija prednost u financiranju imaju afirmirani međunarodni filmski

128

natjecateljski festivali: Svjetski festival animiranog filma u Zagrebu, ZagrebDox međunarodni festival dokumentarnog filma, Zagreb film festival i 25 FPS – internacionalni festival eksperimentalnog filma. Ovi festivali omogućuju upoznavanje i praćenje suvremene svjetske produkcije, najboljih ostvarenja koja se natječu za nagrade, a u pratećim programima predstavljaju klasike filmske baštine kroz retrospektive i povijesne programe, te ugošćuju ugledne filmske umjetnike i stručnjake iz svijeta. Od domaćih manifestacija i revija posebno ističemo tradicionalne 20. Dane hrvatskoga filma koji će se održati u Studentskom centru. Premda Vijeće smatra jednako važnim programe filmske kulture i produkciju autorskih filmova, u okolnostima daljnjeg smanjenja proračuna prioritet se daje programima filmske kulture zato što se radi o kontinuiranim, višegodišnjim programima koji su opravdali svoje postojanje dosadašnjim kvalitetnim radom, te se nadamo da će im financijska potpora Grada Zagreba, premda u smanjenom opsegu ipak omogućiti nastavak djelovanja. Preporuku za financiranje Kulturnog vijeća dobilo je osim ovih 8 filmskih projekata za koje je moguće osigurati financijsku potporu još i 29 projekata autorskih filmskih projekata dokumentarnog, animiranog, kratkog igranog te eksperimentalnog, alternativnog filma, umjetničkog videa i multimedijskih projekta, koje je predložilo 23 nezavisnih producenata. Vijeće je sve ove projekte ocijenilo također predikatom A i temeljem bodovanja sastavilo rang liste po pojedinim filmskim vrstama s prijedlogom da se, ukoliko se budu otvorile dodatne mogućnosti za financiranje, ovi projekti financiraju redoslijedom od vrha liste razmjerno po filmskim vrstama. Projekte dugometražnog igranog filma Vijeće nije razmatralo jer su za sufinanciranje ove filmske vrste potrebna znatnija sredstva, kojih nije bilo u okvirima sredstava za filmsku i audiovizulnu djelatnost već ni prošle godine. Zaključno, Kulturno vijeće za film savjetuje da se razmotri ukupan status filmske i audiovizualne kulture koja u sredstvima proračuna djelatnosti kulture participira za sada samo s oko 2,4 %.

A) PROGRAMI FILMSKE I AUDIO-VIZUALNE KULTURE I / USTANOVE 1. MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI Art kino Metropolis. Sredstva u godini 2011. 75.000,00 2. CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR Klub lutkarsko-filmske animacije Maksimir. Sredstva u godini 2011. 15.000,00 3. CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB ( 2 programa ) Video klub mladih filmskih stvaralaca ( 5.000,00 ) Filmski dokumentarni projekt „Velebitska priča“ ( 30.000,00 ). Sredstva u godini 2011. 35.000,00 129

4. CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA ( 3 programa ) Filmska radionica „Snimi svoj film - Postani Hitchcock“ ( 20.000,00 ) Autofilm - filmska i video radionica ( 10.000,00) Psst ! Festival nijemog filma, studeni 2011. Velika dvorana Centra ( 50.000,00 ). Sredstva u godini 2011. 80.000,00 5. KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR Filmske tribine i projekcije. Sredstva u godini 2011. 20.000,00 6. MEĐUNARODNI CENTAR ZA USLUGE U KULTURI Filmske projekcije u Maloj dvorani MCUK Travno. Sredstva u godini 2011. 15.000,00 7. NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA – CENTAR ZA KULTURU ( 6 programa u Kulturnom centru Dubrava ) Škola crtanog filma Dubrava ( 55.000,00 ) Filmske projekcije za građanstvo – Mala kinoteka ( 20.000,00 ) Projekcije za djecu tijekom školskih praznika ( 25.000,00 ) Filmske radionice za djecu i mladež ( 25.000,00 ) Filmske tribine za osnovne i srednje škole ( 20.000,00 ) Ljetna filmska škola Dubrava ( 15.000,00 ). Sredstva u godini 2011. 160.000,00 8. NARODNO SVEUČILIŠTE SESVETE - CENTAR ZA KULTURU Filmski programi u Velikoj dvorani Sveučilišta. Sredstva u godini 2011. 25.000,00

130

II NEZAVISNA SCENA 9. AGREST 3D, udruga 6. video radionica u Centru za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“. Sredstva u godini 2011. 10.000,00 10. ASIFA HRVATSKE – hrvatski ogranak međunarodne asocijacije animiranog filma Obilježavanje Svjetskog dana animiranog filma 28. listopada 2011., Kino Tuškanac. Sredstva u godini 2011. 15.000,00 11. AUTORSKI STUDIO FOTOGRAFIJA, FILM, VIDEO, udruga ( 3 programa ) Autorska produkcija, Z-animacija radionica animiranog filma za djecu ( 20.000,00 ) Filmske i video radionice i tečajevi ( 20.000,00 ) 8. Revija hrvatskog jednominutnog filma „60 sekundi hrvatskoga filma“, Kino Tuškanac, studeni 2011. ( 20.000,00). Sredstva u godini 2011. 60.000,00 12. BLANK, udruga Filmske radionice za djecu i mlade u Španskom. Sredstva u godini 2011. 20.000,00 13. DOMINO, udruga Queer MoMenti 2011. filmski programi u Kinu Europa. Sredstva u godini 2011. 30.000,00 14. HKZ – HRVATSKO SLOVO d.o.o. Filmske tribine, projekcije i predavanja, Dvorana Hrvatskog slova NSK. Sredstva u godini 2011. 10.000,00 15. HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV – HRVATSKA KINOTEKA Izdavanje DVD-a „Zagreb na filmu 1915-1945“ II dio. Sredstva u godini 2011. 25.000,00

131

16. HRVATSKI FILMSKI SAVEZ ( 11 programa ) Kino Tuškanac – Filmski programi kinotečnog i art filma ( 950.000,00 ) Kratki utorak – program autorskog i umjetničkog videa ( 30.000,00) Videoteka i filmska čitaonica ( 10.000,00 ) 13. škola medijske kulture „Ante Peterlić“ ( 114.000,00) Info-punkt i scenaristička radionica Palunko 8 ( 20.000,00 ) Zapis – bilten Hrvatskog filmskog saveza ( 10.000,00 ) Promocija i distribucija umjetničkog i nezavisnog filma ( 15.000,00 ) Izdavanje monografije o Zvonimiru Berkoviću ( 35.000,00 ) Izdavanje knjige Jurice Pavičića „Post-jugoslavenski film“ (15.000,00) Izdavanje knjige Irene Paulus „Teorija filmske glazbe“ (15.000,00 ) Izdavanje DVDa s filmom Fadila Hadžića „Lov na jelene“ ( 20.000,00 ). Sredstva u godini 2011. 1.234.000,00 17. HULAHOP d.o.o. Radionice animiranog filma za djecu. Sredstva u godini 2011. 10.000,00 18. KINO KLUB ZAGREB, udruga ( 3 programa ) Radionice scenarija, režije, kamere, rasvjete i montaže ( 30.000,00 ) Napredne radionice Kino kluba Zagreb (20.000,00 ) Izložba „Vedran Šamanović“ ( 20.000,00 ). Sredstva u godini 2011. 70.000,00 19. KULTURNI KLUB, udruga Internetska filmska stranica filmovi.hr Sredstva u godini 2011. 20.000,00 20. MULTIMEDIJALNI INSTITUT, udruga ( 2 programa u Mama net kulturnom klubu) Vizualni kolegij - projekcije i predavanja ( 35.000,00 ) Geekoskop – predavanja i prezentacije ( 25.000,00 ). Sredstva u godini 2011. 60.000,00

132

21. PLATFORMA 9,81, udruga Kino Mosor – ciklus starih filmova. Sredstva u godini 2011. 10.000,00 22. PRODUKCIJA LIBERTAS d.o.o. Izdavanje monografije o Veljku Bulajiću. Sredstva u godini 2011. 35.000,00 23. RESTART, udruga Dokukino Croatia. Sredstva u godini 2011. 30.000,00 24. STUDENTSKI CENTAR SVEUČILIŠTA U ZAGREBU Klubvizija SC – radionica za rad s filmskom vrpcom. Sredstva u godini 2011. 10.000,00 25. UDRUGA 25 FPS ZA AUDIO-VIZUALNA ISTRAŽIVANJA ( 2 programa ) Inicijativa za kratki film – promocija, prezentacija i distribucija kratkog filma u zemlji i inozemstvu (10.000,00). Radionica za filmske projekcioniste ( 10.000,00 ). Sredstva u godini 2011. 20.000,00 26. UDRUGA ZA AUDIOVIZUALNO STVARALAŠTVO „ARTIZANA“ Izdavanje knjige Branka Ištvančića „Poetski dokumentarizam Zorana Tadića“. Sredstva u godini 2011. 10.000,00 27. UDRUGA ZAG Radionica dokumentarnog filma za osnovnoškolce „Pravo na različitost“ u prostorijama OŠ Marije Jurić Zagorke, Donja Dubrava. Sredstva u godini 2011. 15.000,00

133

28. UDRUGA ZA OSNIVANJE MUZEJA UMJETNOSTI FILMA Inicijativa za osnivanje Muzeja filma. Sredstva u godini 2011. 10.000,00 29. UMJETNIČKA ORGANIZACIJA FILM - PROTUFILM Filmske mutacije: peti festival nevidljivog filma, prosinac 2011, multimedijalna dvorana Gorgona Muzeja suvremene umjetnosti. Sredstva u godini 2011. 40.000,00 30. VEDIS d.o.o. Izdavanje kataloga „Croatian Film 2011/ 2012“ na engleskom jeziku. Sredstva u godini 2011. 10.000,00 31. ZRAKA SVJETLOSTI, UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA OŠTEĆENOG VIDA Filmska dokumentacija o plesnoj radionici. Sredstva u godini 2011. 10.000,00 B) FILMSKE MANIFESTACIJE 32. DISCOVERY d.o.o. Vukovar film festival – festival podunavskih zemalja 24. do 28. kolovoza 2011. programi suradnje sa Zagrebom. Sredstva u godini 2011. 10.000,00 33. FACTUM, udruga 7. ZagrebDox- međunarodni festival dokumentarnog filma od 27. veljače do 6. ožujka 2011. Movieplex. Sredstva u godini 2011. 530.000,00 34. FAR, udruga 10. revija amaterskog filma RAF, ožujak 2011. Kino Grič. Sredstva u godini 2011. 50.000,00

134

35. HULAHOP d.o.o. 21. svjetski festival animiranog filma u Zagrebu - Animafest 2011. dugometražno izdanje, 31. svibnja do 5. lipnja 2011. Kino Europa, Kino Tuškanac i Movieplex. Sredstva u godini 2011. 690.000¸00 36. KINO KLUB ZAGREB, udruga One Take Film Festival 2010– međunarodni festival filmova u jednom kadru ( bijenalni) međufestivalska godina. Sredstva u godini 2011. 20.000,00 37. MULTIMEDIJALNI INSTITUT, udruga 9. Festival filma o ljudskim pravima, prosinac 2011, Kino Europa. Sredstva u godini 2011. 140.000,00 38. STUDENTSKI CENTAR 20. dani hrvatskoga filma, 4. do 10. travnja 2011. Studentski centar. Sredstva u godini 2011. 150.000,00 39. UDRUGA 25 FPS ZA AUDIO-VIZUALNA ISTRAŽIVANJA 7. 25 FPS internacionalni festival eksperimentalnog filma i videa, 20.-25. rujna 2011. Studentski centar. Sredstva u godini 2011. 280.000,00 40. UDRUGA BIJELI VAL 4. Subversive film festival – Afrika / Indija, 1. do 11. svibnja 2011. Kino Europa. Sredstva u godini 2011. 150.000,00 41. UDRUGA FESTIVAL SUVREMENOG ŽIDOVSKOG FILMA ZAGREB 5. festival židovskog filma Zagreb, 19. do 28. svibnja 2011. Kino Europa. Sredstva u godini 2010. 100.000,00

135

42. UMJETNIČKA ORGANIZACIJA ZAGREB FILM FESTIVAL 9. Zagreb film festival od 16. do 22. listopada 2011., Kino Europa, Kino Tuškanac, Dokukino Croatia, Muzej suvremene umjetnosti, Plesni centar i Movieplex. Sredstva u godini 2010. 880.000,00 C ) PRODUKCIJA KRATKIH FILMOVA 43. BONOBOSTUDIO d.o.o. postprodukcija animiranog filma „Starica i pas“, autor Veljko Popović. Sredstva u godini 2011. 30.000,00 44. FACTUM, udruga dokumentarni film „Blokada“, autor Igor Bezinović. Sredstva u godini 2011. 45.000,00 45. IN FINE d.o.o. animirani film „Priča o vodi“, autor Zdenko Bašić. Sredstva u godini 2011. 50.000,00 46. KABINET d.o.o. dokumentarni film „Kina Zagreb“, autori Tomislav Mršić, Dean Šoša, Nenad Polimac. Sredstva u godini 2011. 45.000,00 47. OMNIMEDIA d.o.o. video i medijski projekt „Proba dnevnika“, autor Dalibor Martinis. Sredstva u godini 2011. 20.000,00 48. PLAN 9 d.o.o. kratki igrani film „Tko voli Zagreb misli“, autori Ivan Đogić i Marko Milovac. Sredstva u godini 2011. 45.000,00

136

49. PRODUKCIJA ŽIVA d.o.o. eksperimentalni film „Tajni agent Gan Flint“, autor Boris Greiner. Sredstva u godini 2011. 20.000,00 50. X PRODUCTION d.o.o. kratki igrani film „Šampion“, autori Marko Sušac i Kristijan Milić. Sredstva u godini 2011. 45.000,00 D ) UMJETNIČKA ORGANIZACIJA ZAGREB FILM FESTIVAL – KINO EUROPA Filmski programi Kina Europa – suvremeni nezavisni film. Sredstva u godini 2011. 600.000,00 E) OBAVEZE IZ 2010. 872.500,00 F) STIMULACIJA 100.000,00 G ) USTANOVA ZAGREB FILM 1.740.000,00 ( 24 programa ) Mala škola crtanog filma ( 40.000,00 ) Web-stranice Zagreb filma i Zagrebačke škole crtanog filma ( 20.000,00 ) Digitalna restauracija 7 dokumentarnih filmova Krste Papića ( 80.000,00 ) Festivalska distribucija filmova ( 50.000,00 ) 2. Festival hrvatskog animiranog filma, Kino Europa, 19. i 20. veljače 2011. ( 60.000,00 ) Ured Animafesta ( 70.000,00 ) Digitalizacija arhivskih materijala i uređivanje web rubrike arhiva Svjetskog festivala animiranog filma u Zagrebu ( 20.000,00 ) Međunarodna radionica animiranog filma ( 90.000,00 ) Animirane najave ( filmske špice ) Animafesta 2011, različiti autori ( 90.000,00 ) Proslava 50 godina hrvatskog Oscara ( 50.000,00 ) Izložba Zagrebačka škola crtanog filma u HDLU-u ( 50.000,00 ) Animirani film „Ješka“, Dinko Kumanović ( 100.000,00 ) Dovršetak animiranog filma „Akceleracija“, Andrej Rehak ( 40.000,00 ) Animirani „Fibonaccijev kruh“, Danijel Žeželj ( 90.000,00 ) Animirano-eksperimentalni film „Barbie“, Darko Bakliža ( 120.000,00) Animirani film „Mirila“, Josip Zanki ( 200.000,00) Animirani film „Vremeplov“, Dario Kukić ( 120.000,00) Animirani film „Geneza“, Gorana Trivić ( 100.000,00) Animirani film „Dvorac u Ogulinu“, Tomislav Gregl i Ante Strinić ( 80.000,00) Animirani kratki filmovi „Rudijev leksikon“, Nedeljko Dragić ( 80.000,00) Postprodukcija animiranog filma „Nespavanje ne ubija“, Marko Meštrović ( 25.000,00) Postprodukcija animiranog filma „Pod konopom“, Ivan Klepac i Slave Lukarov ( 15.000,00) Pomoć produkciji diplomskih filmova studenata animiranog filma i novih medija ALU Zagreb ( 50.000,00 ) Dokumentarni film „50 godišnjak u pubertetu“, Biljana Čakić Veselič ( 100.000,00). 137

4. CENTRI ZA KULTURU, URBANA KULTURA I KULTURA MLADIH 4.1. CENTRI ZA KULTURU
Sveukupno sredstva za centre za kulturu Sredstva u 2010. Prijedlog za 2011. ukupno: 5.094.300,00 5.449.800,00 Ustanove: 4.562.500,00 Nezavisna produkcija: 531.800,00

USTANOVE A) PROGRAMI CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUST CESAREC CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA CENTAR ZA KULTURU SUSEDGRAD CENTAR MLADIH RIBNJAK KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR KULTURNI CENTAR PEŠČENICA MEĐUNARODNI CENTAR ZA USLUGE U KULTURI NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA NARODNO SVEUČILIŠTE SESVETE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POUZ REZERVIRANO B) PROGRAMI NEZAVISNI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POUZ URIHO HRVATSKI KULTURNI KLUB DOM KULTURE PREČKO MCUK NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA STIMULACIJA SVEUKUPNO 4.562.500,00 4.083.000,00 85.000,00 150.000,00 292.000,00 680.000,00 200.000,00 100.000,00 50.000,00 260.000,00 500.000,00 1.400.000,00 226.000,00 140.000,00 479.500,00

NEZAVISNI

UKUPNO 4.083.000,00

479.500,00 430.000,00 25.000,00 35.000,00 150.000,00 20.000,00 50.000,00 150.000,00 101.800,00 531.800,00 101.800,00 5.094.300,00 430.000,00

138

Na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2011.godinu prijavio se 20 predlagatelja sa 823 različitih programa. Vijeće za djelatnost centara za kulturu u sastavu: Želimir Laszlo (predsjednik) i članovi Goran Batina Vlasta Rittig, Sonja Leboš i Boris Kovačević, obavilo je vrednovanje programa sukladno postojećim kriterijima i elementima vrednovanja. Zbog bitno smanjenih programskih sredstava, centri za kulturu će tijekom 2011. realizirati smanjeni opseg programa: - 20-ak različitih ciklusa tribina i predavanja i seminara; - oko 120 ciklusa kreativnih radionica (likovne, glazbene, plesne, filmske, dramske, informatičke) od trodnevnih do polugodišnjih i godišnjih. Radionice su namijenjene svim dobnim skupinama (od predškolske do treće životne dobi), od početničkih do usko specijaliziranih; - oko 40 raznovrsnih projekata na temu očuvanja kulturno-povijesne, tradicijske i prirodne baštine. Projekti uključuju suradnju s drugim kulturnim i socijalnim ustanovama te lokalnom zajednicom, edukativnog su, te sociološko-humanitarnog karaktera; - više od 60 različitih akcija (kulturni programi u vrijeme školskih praznika, prigodni programi.za vrijeme blagdana, obljetnica i obilježavanja značajnih datuma); - nekoliko manifestacija na lokalnoj i gradskoj razini, prvenstveno, tradicionalne manifestacije koje predstavljaju amatersku djelatnost: 34. smotra folklornih amatera Grada Zagreba, 35. susreti kazališnih amatera Grada Zagreba, 34. susreti zagrebačkih glazbenih amatera, kao i 8. susreti plesnih amaterskih grupa. - programe međužupanijskog karaktera (Ljetni kulturni krugovi – gostovanja u centrima za kulturu na području Hrvatske); - programe međunarodnog karaktera (razmjena programa kulture s gradovima u Europi, sudjelovanje u radu mreže europskih centara za kulturu).

139

A) USTANOVE
1. CENTAR ZA KULTURU I FILM "AUGUST CESAREC" Sredstva u godini 2011. 85.000,00 kreativne radionice: - likovne : Izrazi se, - dramske : Ja (ni)sam glumac, Marionete Pantomima i mima za najmlađe Maska, mim i gib - glazbene :,Glazbena pričaonica, Ritam svijeta, projekti : Mladi i nasilje, Klub Črnkas 2. CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR Sredstva u godini 2011. 150.000,00 kreativne radionice: - likovne : Skulptura u javnom prostoru, Kreativna likovna radionica, Likovno-plesne radionice za vrijeme školskih praznika, Liliplop, - dramske : Akrobatske i žonglerske radionice, Akrobatski treninzi, - glazbene : Glazbemna radionica Ljepljivi prstići - plesne : Plesne radionice projekti: Maske- Upoznajmo Zagreb, Zagrebački dječji foto salon, Virtuozi na glazbalima, Plesna edukacija za mlade akcije : Labirint slika, Maksimirski eko kalendar, manifestacije : Od poklada do jeseni, Maxartfest

10.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00

30.000,00 25.000,00 10.000,00 5.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00

3. CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB Sredstva u godini 2011. 292.000,00 kreativne radionice: -dramske : Kazališna družina Remetinec, Dječja dramska radionica 22.000,00 -ekološke : Eko, Gea jučer,danas,sutra, Korak ka plesu 28.000,00 etnološke : Etno radionica 12.000,00 -likovne: Priča u tri kadra, Vidi nacrtaj, Vidi i oblikuj 12.000,00 -glazbene : Glazbena radionica 12.000,00 - hobby art : Radionica za treću životnu dob 12.000,00 akcije: Dječji fašnik, Zlatni mikrofon, Festival «Djeca djeci», Remetinečki bor, Školski praznici u centru, Demerski fašnik, Kreativna subota-kazališne predstave za djecu, Kazališne predstave za građanstvo, Šansonjerske večeri, Tradicijsko graditeljstvo na području Novog Zagreba, Izložba likovnih radova učenika OŠ Novog Zagreba, Otvoreni dani Centra , Božić na Laništu 194.000,00 4. CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA Sredstva u godini 2011. 680.000,00 kreativne radionice: - likovne : Veseli atelje, Likovni klub Trešnjevka, Mala likovna akademija - dramske : Dramski studio TNT, DK Pentravci - ostale : Moda, moda, GEA- jučer,danas,sutra, Edukacijski tečaj za Rome,

27.000,00 30.000,00

140

Bez riječi pantomima, Jako veseli bend, Obitelj i socijalizacija mladih Etnološka baština, Ciklus radionice za vrijeme školskih praznika 90.000,00 akcije: Festival trešnjevačkih parkova 15.000,00 manifestacije: Festival dječje knjige, Svjetski dani, Cvjetni korzo, Zgrabi dan 2011, Trešnjevački karneval, Potraga za blagom 58.000,00 projekti: Polis, Umjetnost u kontekstu, Uloga centara u lokalnoj zajednici, Mediji u lokalnoj zajednici, Multi kulturalizam, Vizualna kultura i vizualni identitet, Bioetika, Mediji u lokalnoj zajednici, Scena centara za kulturu, Vizualna kultura i vizualni identitet, Kultura svakodnevice, Ruksakom po Europi, Teatar kao mjesto nadilaženja predrasuda i diskriminacije, Istočno od sunca i zapadno od mjeseca, Film noir-žudnja, strast, pohlepa i ideologija 163.000,00 seminari, tribine predavanja: O knjigama sve najbolje, arhitekstura 10.000,00 međužupanijska suradnja: Digy story, BECC-Most između kulturnih centara 25.000,00 TREŠNJEVAČKA PLESNA SCENA – TREPS ( 130.000,00) kreativne radionice: Plesom do zdravlja-terapija plesom, Plesna radionice 10.000,00 manifestacije: Međunarodni dan plesa, Festival plesa, 8. susreti plesnih grupa 90.000,00 projekti,: Dječja plesna scena „Bijela bajka“ 10.000,00 seminari: : Povjesni plesovi-barok , Od improvizacije do koreografije II dio, Edukacijski seminar - trening za voditelje plesnih radionica 15.000,00 međužupanijska suradnja: Gostovanje Studija suvremenog plesa Teuta iz Čakovca 5.000,00 ZAGREBAČKI GLAZBENI PODIJ ( 132.000,00 ) akcije: Promenadni koncert puhačkih orkestara 9.000,00 manifestacije: 34. Susreti zagrebačkih glazbenih amatera, Svjetski dan glazbe Svečanost glazbe, Svjetski dan zborskog pjevanja 90.000,00 projekti: Ciklusi koncerata „Cantate Domino“ 12.000,00 seminari: Seminar za dirigente i umjetničke voditelje, Stručno praćenje amaterske glazbene scene, Edukacijski seminar za voditeljeglazbenih ansambala 21.000,00 5.CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD Sredstva u godini 2011. 200.000,00 kreativne radionice: Likovni atelier za djecu i mladež, Ljetna likovna radionica, Zimska kreativna radionica, Kreativna radionica za treću životnu dob, Kazališna radionica «Zapad», Dječji zbor „Latice“; Radionica tradicijskih ženskih umijeća akcije: Susedgradski fašnik 2010., Susedgradski vuzem , Božić u Susedgradu manifestacije: Susedgradska kulturna razmjena, Festival plesa, Dan dvorane, Ljetna scena Gajnice, Ljetna scena Špansko; projekti: Grad i okoliš, Susedgradske gradske četvrti nekad i danas, Novi kvart u našem kvartu, Otvoreno zeleno učilište , Podsusedske svečanost tribine : „Ekološko danas“, „ Ljudi pitaju“, Književni razgovori međunarodna suradnja : Književna šetnica i izložba tradicijskog ženskog rukotvorstva ( Mađarska)

61.000,00 13.000,00 48.000,00 49.000,00 15.000,00 14.000,00

141

6. CENTAR MLADIH RIBNJAK Sredstva u godini 2011. 100.000,00 kreativne radionice: - likovne : Likovne i hobby art radionice - dramske : Dramsko-glazbena igraonica, Dramsko-scenska skupina za školsku djecu, Kazališna radionica - plesne : Ritmičko plesna radionica, Radionica suvremenog plesa, akcije: Gradski maskenbal, Budi prijatelj parka, Fest-igranje, Dan životinja u Ribnjaku, Program zimskih i ljetnih škol. praznika, Lampaš-fest projekti : Dječji zbor «Klinci s Ribnjaka» 7. KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR Sredstva u godini 2011. 50.000,00 tribine: Društvena kretanja, Filmske tribine, Književne tribine, Likovne tribine 8. KULTURNI CENTAR PEŠČENICA Sredstva u godini 2011. 260.000,00 kreativne radionice: - likovne :: Likovne radionice za djecu , Likovni klub, Crtanje i slikanje za odrasle,Radionica keramike , Decoupage radionica , Strip radionica - dramske: Šamrleki , Teatar Ludus , Ludus pokus, Gaudeamus - ostale : Treća mladost, Klub prijatelja umjetnosti, Etno radionica, Umijeće pripovjedanja akcije: Dani Kulturnog centra, Peščacampus(ljetni i zimski), Volim Peščenicu, Svjetski dan voda, Dan planeta Zemlja manifestacije: Radost Božića seminari : Autoportret – susreti s književnicima međužupanijska suradnja: suradnja s općinom Lopar (otok Rab) ZAGREBAČKA SCENA KAZALIŠNIH AMATERA : 34.SKAZ (susreti kazališnih amatera) - 14. FZKA (festival kazališnih amatera) - praćenje amaterskih i profesionalnih festivala - repertoar 34.SKAZ-a 9. MEĐUNARODNI CENTAR ZA USLUGE U KULTURI (MCUK) Sredstva u godini 2011. 500.000,00 CENTAR ZA KULTURU (110.000,00 ) kreativne radionice: - dramske :Lutkarske radionice za djecu i roditelje, Dramske radionice za djecu i mlade - likovne : Likovne radionice za djecu, Likovne radionice za odrasle, Strip radionice za djecu školskog uzrasta - glazbene : Glazbene radionice za djecu i roditelje akcije: Lutkarske i kazališne predstave za djecu, Kazališne predstave za odrasle, Radionice tijekom školskih praznika, Ritam Afrike,

5.000,00 15.000,00 10.000,00 50.000,00 20.000,00

50.000,00

52.000,00 60.000,00 21.000,00 38.000,00 4.000,00 6.000,00 4.000,00 75.000,00

10.000,00 15.000,00 5.000,00

142

Dan otvorenih vrata MCUK-a, ZG-etno manifestacije : Fašnik u Zagrebu projekti : Pričaonica i radionica za odrasle seminari,tribine, predavanja: Lutkarski seminar za odgajatelje i učitelje, Kulturološka predavanja međužupanijska suradnja :Izložba „ Božić-radost života“

45.000,00 18.000,00 5.000,00 7.000,00 5.000,00

POSUDIONICA I RADIONICA NARODNIH NOŠNJI (390.000,00 ): kreativne radionice : Radionica etno nakita, tkanja i tradicijskog veza 10.000,00 manifestacije : Tradicijsko u suvremenom –revija suvremene odjeće inspirirane baštinom, Koncert „ Tamo preko Drave“ 35.000,00 projekti: Primjena tradicijskih motiva i tekstilnih tehnika na suvremenoj odjeći i uporabnom tekstilu, Presnimavanje, digitalizacija i pohranjivanje arhive, fotografija, , krojeva, shema i motiva,Održavanje narodnih nošnji, Restauracija narodnih nošnji, Izrada narodnih nošnji, Stručna obrada zbirke i terensko snimanje narodnih nošnji,Restauracija narodnih nošnji, Održavanje narodnih nošnji, Nabava originalnih nošnji, obuće i scenskih rekvizita 305.000,00 seminari: Seminar o primjeni narodnih nošnji na amaterskoj folklornoj sceni, 10.000,00 međužupanijska suradnja: „Tradicijsko i suvremeno“- revija narodnih nošnji i suvremene odjeće inspirirane baštinom ( Split) 15.000,00 međunarodna suradnja: Izložba fotografija „Hrvatska etnoriznica ( Njemačka) 15.000,00 10. NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA - Centar za kulturu Sredstva u godini 2011. 1.400.000,00 kreativne radionice: -likovne : Baštinarnica, Mala škola primjenjene umjetnosti, Mala škola ilustracije i stripa, Fotoklub - likovno-plesne : , Radionice uz kazališne predstave - glazbeno-plesne : Hip-hop akademija - ekološke : Istraživači- Zaštićena fauna Dubrave, Voda potoka Dubrave, Ekoaktivisti manifestacije : Dani NS Dubrava, Dani Dubrave projekti : Karta Dubrave, Kreativni sat u bolnici, Projekti u suradnji s Muzejem suvremene umjetnosti, Plesni ansambl „Plesna scena“ seminari,tribine , predavanja : Uvod u svijet likovnih umjetnosti, Predavanja o umjetnosti programi hrvatske tradicijske kulture : Etnoradionice,Etnotečajevi i radionice , 34. smotra folklornih amatera Grada Zagreba programi u maloj dvorani : Subote u Kulturnom centru, Mala kinoteka, Tribine utorkom, Književne večeri, Glazbene tribine, Koncerti, Koncerti, Kazališna srijeda međužupanijska suradnja : Program kulture za dječje odjele bolnica u Hrvatskoj Program kulture za domove za djecu s poremećajem u ponašanju Ljetni kulturni krugovi međunarodna suradnja : Razmjena programa kulture s gradom Knttelfeldom (Austrija) Razmjena programa kulture s Bratislavom i Budimpeštom

85.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00 125.000,00 80.000,00 16.000,00 280.000,00 340.000,00 25.000,00 25.000,00 70.000,00 50.000,00 49.000,00

143

Art express pressing stress (Zagreb, Portugal, Litva) Europski kulturni centri (sudjelovanje u radu ENCC-a) Europska noć kazališta u centrima za kulturu Projekt Dramskog studija Dječjeg kazališta Dubrava i Centra Johan iz Plzena Tamburaški set za muzej glazbe u Bruxellesu 11. NARODNO SVEUČILIŠTE SESVETE - CENTAR ZA KULTURU Sredstva u godini 2011. 226.000,00 kreativne radionice -likovne: Prigodne likovne radionice, Vikend-likovne radionice, Sesvetski atelier - Multimedijalne radionice Etno centar : Etno radionice, etno izložbe, predavanja akcije : Dan Grada Zagreba, Radionice za vrijeme školskih praznika manifestacije : Sesvetski dani – tjedan kulture, Sesvetski fašnik projekti: Obilježavanje obljetnica velikih majstora klasične glazbe, Dječji likovni natječaj“Marioneta“, Festival mladih SMUK, Dramski studio Sesvete, Press grupa program dvorane: Predstave za djecu, Predstave za odrasle, Filmska srijeda Glazbeno-scenski podij Muzičke akademije, Umjetnost i tradicija 12. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - CENTAR ZA KULTURU Sredstva u godini 2011. 140.000,00 kreativne radionice -likovne : Radionice za primjenjenu umjetnost (Nakit, Keramika, Vitrail, Fuzija, Tkanje, Mozaik, Radionice primjenjene umjetnosti za umirovljenike), Sakralno i svjetovno blago Hrvatske, Likovne radionice za djecu : (Vidi mama, Što se sve može sa..., Sve tajne odjeće i kostima ), Foto klub -ostale : Radionica veliki za male, Kuća lutkine priče, Mačji kašalj projekti : Zagreb RockRevival, Plesna animacija u vrtićima i školama seminari : Seminari o prepoznavanju i čuvanju antikvitetnog namještaja, Radionice za pristup umjetnosti, Susreti, tribine i nastupi umjetnika u zagrebačkim đačkim domovima.

60.000,00 25.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00

24.000,00 7.000,00 13.000,00 12.000,00 40.000,00 50.000,00 80.000,00

65.000,00 15.000,00 10.000,00 50.000,00

144

B) NEZAVISNI
1. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE Sredstva u godini 2011. 25.000,00 Sveučilište za treću životnu dob : - tribine: „Sova“, „ Zrno mudrosti“, Seniorski debatni klub - Ansambl POUZ-a 2. URIHO - Ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem Sredstva u godini 2011. 35.000,00 kreativne radionice: Likovna radionica - likovni atelje, Keramička radionica, Radionica za izradu predmeta od kože, Radionica umjetničke bravarije

15.000,00 10.000,00

35.000,00

3. HRVATSKI KULTURNI KLUB Sredstva u godini 2011. 150.000,00 projekti : „Misal 1483.“ – rođendan hrvatskog tiskarstva, Glazba i poezija 50.000,00 seminari : Ranko Marinković i Vlado Gotovac„Danas i ovdje“, Edukacijski seminar : Financiranje projekata u kulturi preko fondova EU 50.000,00 međunarodna suradnja : Metropola za Hrvate u susjednim državama (koncerti) 50.000,00
4. DOM KULTURE PREČKO

Sredstva u godini 2011. 20.000,00 kreativne radionice: Klub Melisa (treća životna dob) 5. MCUK Sredstva u godini 2011. 50.000,00 program dvorane : Talentoskop Kazališne predstave za odrasle Kazališna produkcija MCUK-a Etnorevije Folklorna scena 6. NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA Sredstva u godini 2011. 150.000,00 akcije - programi za školske praznike : A, sada Praznici !!: Tolkien i mi(t) A sada praznici!!: Budi dobra prema zemlji A sada praznici!!: Čarobno dvorište manifestacije: Mjesec fotografije Ivanje u Dubravi

20.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

25.000,00 20.000,00 55.000,00 20.000,00 30.000,00

145

4.2. URBANA KULTURA I KULTURE MLADIH
Sveukupno sredstva za urbanu kulturu i kulturu mladih Sredstva u 2011. ukupno: 3.337.000,00 Ustanove: 170.000,00 Nezavisna produkcija: 3.167.000,00
A) PROGRAMI USTANOVE August Cesarec Dubrava Maksimir MCUK Novi Zagreb Peščenica MCUKPosudionica Sesvete Susedgrad Trešnjevka B) PROGRAMI OD OPĆEG INTERESA ZA GRAD ZAGREB I TURIZAM C) STIMULACIJA D) OBVEZE IZ 2010. SVEUKUPNO 170.000,00 8.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 23.000,00 8.000,00 25.000,00 32.000,00 8.000,00 16.000,00 NEZAVISNI 2.318.500,00 UKUPNO 2.488.500,00

250.000,00

250.000,00

170.000,00

228.000,00 370.500,00 3.167.000,00

228.000,00 370.500,00 3.337.000,00

Urbana kultura i kultura mladih obuhvaća programe i projekte koji svojim sadržajima okupljaju i afirmiraju mlade Zagrepčane. Uglavnom su to alternativni programi (različiti oblici subkulturnih aktivnosti mladih), odnosno takvih je zahtjeva do sada bilo najviše, a sve je veći broj prijavljenih programa i projekata, odnosno različitih aktivnosti koje svoju afirmaciju ne mogu
postići u okviru područja koje pokriva rad drugih kulturnih vijeća.

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2011. je tako pristiglo oko 300 raznorodnih programa i projekata što su ih uputili 207 predlagatelja. Te je programe vrednovala stručna i savjetodavno vijeće koje je radilo u sastavu: Mario Kovač, predsjednik, te članovi: Mira Šurjak, Tomislav Buntak, Klaudio Štefančić i Nikola Devčić, i to na temelju kriterija ocjenjivanja po kategorijama: - kvaliteta programa - program iskazan kao javna potreba Grada Zagreba - društvena angažiranost, prema financijskim mogućnostima, te sukladno standardima za urbanu kulturu mladih.
Vijeće za programe urbane kulture i kulture mladih nastalo je iz potrebe da se različiti oblici takozvane izvaninstitucionalne ili nezavisne kulture prepoznaju i podrže, a s ciljem promicanja kvalitetnog i odgovornog rada. ‘Vijeće’ svojim radom pokriva heterogene kulturne aktivnosti. Dijapazon prijavljenih aktivnosti je doista širok: od kvartovskih, građanskih inicijativa usmjerenih na promicanje marginalnih kulturnih praksi, preko preventivnih, socijalnih aktivnosti posvećenih ublažavanju posljedica društvene tranzicije, do specifičnih društvenih i kulturnih aktivnosti usredotočenih, kako na specifično gradski,

146

tako i na međunarodni kontekst. Unatoč međusobnoj različitosti, kulturnim aktivnostima - koje prati i promiče Vijeće - zajedničko je jedno: one se odvijaju u specifičnom okružju razvijenog urbaniteta. Budući da je Zagreb najveći grad u Hrvatskoj, da je sredina u koju je smještena većina nacionalnog ekonomskog i kulturnog kapitala, praćenje i promicanje urbane kulture je, stoga, od osobite važnosti. Bilo da se njezina specifična vrijednost iskazuje kao alternativna, pobunjenička kultura mladih; bilo kao praksa formalnog ili neformalnog provođenja slobodnog vremena na otvorenim, javnim prostorima grada; bilo kao osobit oblik socijalizacije, koji teži drugačijem oblikovanju zajednice; bilo kao napredna ekonomska ili tehnološka platforma, grad, odnosno heterogeni fenomen urbaniteta, zajedničko je obilježje svih prijedloga, projekata i aktivnosti koje podržava ovo Vijeće. Pored toga, Vijeće osobito vrijednima drži nekomercijalne kulturne inicijative i aktivnosti. Drugim riječima, što je stupanj samoodrživosti određene kulturne aktivnosti manji, što je njegov komercijalni ili populistički potencijal slabiji, to je - uz kvalitetu i provedivost programa - veća mogućnost da ona bude potpomognuta. Vijeće, također, osobito drži vrijednima one kulturne aktivnosti koje u uvjetima aktualne promjene društvene, ekonomske, tehnološke i komunikacijske paradigme na osobit način ponovno ispituju mjesto i ulogu Zagreba, kako u okviru nacionalne, tako i u okviru međunarodne kulture.

A) PROGRAMI
1) USTANOVE 1. CENTAR ZA KULTURU I FILM “AUGUST CESAREC” a) KvART - urbani dijalozi na Črnomercu b) DJ radionica Sredstva u 2010. 8.000,00 2. NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA a) Rap poetične večeri b) Zinneke parada Sredstva u 2010. 20.000,00 3. CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR 1. Urbani Maxartfest 2. Kazališni kotao Sredstva u 2010. 15.000,00 4. MCUK Razigrane ruke Sredstva u 2010. 15.000,00

147

5. CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB Koncerti urbane glazbe Sredstva u 2010. 23.000,00 6. KULTURNI CENTAR PEŠČENICA Programi urbane kulture i kulture mladih Sredstva u 2010. 8.000,00 7. MCUK – POSUDIONICA I RADIONICA NARODNIH NOŠNJI Prirodna i kulturna baština Sredstva u 2010. 25.000,00 8. NARODNO SVEUČILIŠTE SESVETE a) Dječji zbor Mali Sesvećani b) Dizajnerski kutak Sredstva u 2010. 32.000,00 9. CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD Špansko dance – glazbeno-plesno događanje u Španskom Sredstva u 2010. 8.000,00 10. CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA Muzej trešnjevačkog kvarta Sredstva u 2010. 16.000,00

148

2) NEZAVISNA 1. KLUB KULTURE «AGRAM» Debatni klubovi i umjetničke radionice urbane kulture (umjetnički komentar stvarnosti) Sredstva u 2011. 15.000,00 2. AMADEO ART KABINET d.o.o. Klupska kazališno-glazbena scena AMADEO – programi urbane kulture i kulture mladih Sredstva u 2011. 50.000,00 3. ARTAREA Likovne kreativne radionice Zlatnog konja Sredstva u 2011. 5.000,00 4. ARTENATIVA - UDRUGA ZA PROMICANJE UMJETNOSTI I KULTURE ART METAMEDIA Projekt kojim se ostvaruje platforma za razvoj mladih multimedijalnih i novo medijskih umjetnika i kustosa. Sredstva u 2011. 15.000,00 5. ART IDEA EKO-3R Program potpore provedbi cjelovitog zbrinjavanja komunalnog otpada za područje Zagreba i okolice prema europskom načelu 3R (Reduce, Reuse & Recykle). Sredstva u 2011. 40.000,00 6. Umjetnička organizacija ARTLESS a) Festival prvih – Festival koji širi instrumentarij potpore civilnim inicijativama te problematizira odgovornost šire društvene zajednice. b) Oporovec performans – umjetničko-povijesničarski performans. Sredstva u 2011. 40.000,00

149

7. AUTONOMNI KULTURNI CENTAR – ATTACK a) Festival alternativnog kazališnog izričaja FAKI b) Program Autonomnog kulturnog centra - Attack – program udruženja građana koje se bavi poticanjem razvoja i prakticiranja alternativne kulture, mišljenja, djelovanja i izražavanja. c) Antibiotik – program grupnih i samostalnih izložbi, likovnih i arhitektonskih radionica, te gostovanja struke uz predavanja i diskusije d) Attackova tvornica, projekt koji omogućuje stjecanje određenih znanja iz različitih područja umjetnosti kroz interaktivne radionice. e) Program nezavisnog filmskog studia Medika f) „a reality“ – projekt promocije i edukacije na području novih medija i tehnologija g) Hacklab – edukativne radionice, predavanja i diskusije s polja informatike Sredstva u 2011. 85.000,00 8. BACAČI SJENKI - UDRUGA a) U – oči straha – interdisciplinarni umjetnički i aktivistički projekt koji istražuje uzroke nasilja i njegove posljedice s različitih motrišta b) Zidne novine – projekt koji se bavi urbanim hipertekstom, za svoje primarno sučelje koristi oglasne ormariće nekadašnje Kinoteke sa sedam lokacija u Zagrebu Sredstva u 2011. 35.000,00 9. BADCo, BEZIMENO AUTORSKO DRUŠTVO Objektivno-orijentirana analiza Umjetnički istraživački program s fokusom na primjenu novih analitičkih i generativnih tehnoloških alatki na kompleksne izvedbene ili društvene događaje. Sredstva u 2011. 15.000,00 10. BIJELI VAL a) Subversive Film Festival, Konferencija: kriza ideologija i nove emancipacijske prakse b) Filmosko-teorijski simpozij i filmsko i filmsko teorijska škola – program predavanja i okruglih stolova stručnjaka iz područja Treće kinematografije c) Dani nezavisnog kazališta u klubu Gjuro II Sredstva u 2011. 50.000,00 11. BLAĆE ŽELJKO Klasteri Kreativnosti Multidisciplinarni projekt: Blender, Processing i Pure Data. Sredstva u 2011. 7.500,00

150

12. BLANK – UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE I UMJETNOSTI Blankov medijski inkubator u predgrađu Projekt oživljavanja izvaninstitucionalnih sadržaja za mlade u zapadnim zagrebačkim predgrađima. Sredstva u 2011. 10.000,00 13. BLOK - LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE Urban festival Festival se bavi propitivanjem javnosti i javnog prostora u najširem smislu. Projekti unutar programa festivala njeguju multimedijalnost, multidisciplinarnost i interdisciplinarnost, preklapanje vizualnih glazbenih i scenskih umjetnosti kao i umjetnosti i urbanizma, arhitekture, dizajna, psihologije, sociologije i drugih društveno-humanističkih disciplina, sa ciljem holističkog, inovativnog i višeslojnog pristupa problematici. Sredstva u 2011. 90.000,00 14. BRUTAL – UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE I UMJETNOSTI Međunarodni festival suvremene poezije Sredstva u 2011. 22.000,00 15. CAB CLUB „Newcommers“ – nastupi mladih izvođača debitanata Sredstva u 2011. 15.000,00 16. CENACOLO, UDRUGA SAN LORENZO Žive jaslice Sredstva u 2011. 10.000,00 17. CENTAR Klub mladih glazbenika Glazbene radionice i tečajevi različitih glazbenih izričaja. Promicanje raznovrsnih glazbenih iinstrumenata. Sredstva u 2011. 10.000,00

151

18. CENTAR ZA DRAMSKU UMJETNOST Problemi metodologija (samo)-valorizacija Istraživanje i spitivanje kriterija valorizacija umjetničkih praksi, pogotovo u odnosu na širi politički okvir. Sredstva u 2011. 25.000,00 19. CENTAR ZA KULTURU POKRET ZVUKA Pokrenimo se zvukom! – radionice ritmova te plesne i galzbene radionice. Sredstva u 2011. 10.000,00 20. CENTAR ZA MIROVNE STUDIJE Kultura, mir i aktivizam Promicanje i i izgradnja kulture mira, te poticanje na svjestan i kreativan aktivizam. Sredstva u 2011. 15.000,00 21. CENTAR ZA SINERGIJU DIGITALNIH I VIZUALNIH UMJETNOSTI - AV_lice_grada – eksperimentalni medijski trening. - Upgrade!Zagreb – prezentacija radova umjetnika koji se koriste novim medijima. Sredstva u 2011. 10.000,00 22. CENTAR ZA ŽENSKE STUDIJE Pod Zagorkinim suncobranom III Obrazovne aktivnosti za mlade; alternativni model i pristup Sredstva u 2011. 16.000,00 23. CENTRALNA JEDINICA Muzej ulične umjetnosti Sredstva u 2011. 40.000,00 24. CINKUŠI Dobri duh Vrapča Podizanje razine javne svijesti o važnosti kulturno-povijesnog nasljeđa s naglaskom na lokalnu zajednicu. Sredstva u 2011. 15.000,00 25. CIRKORAMA Program 2011 Edukacija, prezentacija i popularizacija cirkuske umjetnosti. Sredstva u 2011. 10.000,00

152

26. COME2MUSIC Beat City Projekt organiziranja neprofitnih koncerata i glazbenih događanja. Sredstva u 2011. 5.000,00 27. CRTA – NEZAVISNO UDRUŽENJE UMJETNIKA-IMPROVIZATORA Brio-Butcher Zajedničk0i nastup hrvatskih improvizatora (duo Brio) i britanskog improvizatora Johna Butchera. Sredstva u 2011. 5.000,00 28. CRTANI ROMANI ŠOU Međunarodni festival stripa Sredstva u 2011. 40.000,00 29. DELVE, INSTITUT ZA TRANJANJE, MJESTO I VARIJABLE a) Izvađeni iz gomile III – istraživanje, performansi, predavanja, arhiv i publikacija b) WEIYTH – serija radionica, predavanja i izložba c) Istraživački i interdisciplinarni projekt o korištenju javnog prostora u Zg Sredstva u 2011. 15.000,00 30. DLAN – UDRUGA KAZALIŠTE VIZUALNE UMJ. I KULTURA GLUHIH Radionice za gluhe i nagluhe osobe Sredstva u 2011. 20.000,00 31. D'N'A – UDRUGA ZA URBANI RAZVOJ Disconnection – snow&music/skate&music Međunarodni projekt s naglaskom na sportske, glazbene i kulturne sadržaje. Sredstva u 2011. 25.000,00 32. DOMINO Queer Zagreb 2011. Festival koji propituje heteronormativnosti i odnose rodnog binarizma. U skopu festivala, uz kazališni, postoje i popratni likovni, glazbeni i filmski programi. Sredstva u 2011. 110.000,00 33. DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA Mala škola arhitekture Sredstva u 2011. 8.000,00

153

34. DRUŠTVO TJELESNIH INVALIDA Festival jednakih mogućnosti Međunarodna manifestacija čiji program izvode osobe s invalidnošću zajedno s drugim glazbeno-scenskim i likovnim umjetnicima. Sredstva u 2011. 28.000,00 35. EKOVITA Eko radionice, tribine, predavanja, publikacije Sredstva u 2011. 10.000,00 36. EKSPERIMENTALNA SCENA „10“ Urbana intervencija (interaktivni umjetnički postav u javnom prostoru) kojom se parafrizira performans Razapinjanje konca od Splita od Brača, grupe umjetnika Crveni Peristil. Sredstva u 2011. 10.000,00 37. HARLEKIN – UDRUGA ZABAVLJAČA a) Ljeto na Trešnjevci – petodnevni program namijenjen najmlađima (igraonice, radionice) i odraslima (koncerti, nastupi zborova, plesnih skupina). b) Zagrebačka glazbena razglednica – svake subote tijekom ljeta u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu. Sredstva u 2011. 10.000,00 38. HRVATSKA GLAZBENA MLADEŽ Imagine Festival Natjecanje živih izvedbi svih glazbenih stilova otvoren svim mladim glazbenicima. Sredstva u 2011. 20.000,00 39. HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD Filmski klub HGZ-a Sredstva u 2011. 5.000,00

154

40. HRVATSKO DIZAJNERSKO DRUŠTVO a) Dizajnerska početnica – edukativne radionice b) (d) razgovori – serija javnih tribina c) O dizajnu i urbanom okolišu Sredstva u 2011. 8.000,00 41. HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA Likovni Eventi za oživljavanje javnog prostora Serija događanja kojima bi se oživio prostor oko Doma hrv. lik. umjetnika. Sredstva u 2011. 5.000,00 42. HRVATSKO DRUŠTVO SKALADATELJA Chansonfest – međunarodni festival šansone Sredstva u 2011. 25.000,00 43. HRVATSKO SLAVISTIČKO DRUŠTVO Radionica „Primjenom znanja do vlastitog imanja“ Radionica koja se bavi problemom prilagodbe studenata humanističkih znanosti suvremenim potrebama tržišta rada. Sredstva u 2011. 7.000,00 44. INSTITUT ZA SUVREMENU UMJETNOST Kako započeti karijeru Serija praktičnih tečajeva o menadžmentu umjetničke karijere. Sredstva u 2011. 5.000,00 45. J.A.D.D. - UDRUGA JAVNA ALTERNATIVNA DRUŠTVENA DOMENA a) Multimedijalni Centar Studio b) Studio Jazz-a – ciklus koncerata c) H MODUL – humanitarne akcije d) Kreativa alternative – različite radionice o egzotičnim instrumentima e) „Bubnjarski krug“ – bubnjarskim tehnikama pridonijeti tjelesnoj spremnosti Sredstva u 2011. 17.000,00

155

46. JOZO BOZO Čarolija nad čarolijama Mađioničarska bajka za djecu s posebnim potrebama i iz drugih depriviranih skupina. Sredstva u 2011. 7.000,00 47. KLUBTURA, SAVEZ UDRUGA a) Clubture HR Suradnička platforma kroz koju organizacije razmjenjuju programe i kreiraju zajedničke projekte. b) Clubture forum Promocija organizacija nezavisne kulture Sredstva u 2011. 50.000,00 48. UDRUGA KOMIKAZE Komikaze Rast, razvoj i promocija elektronskog strip izdavaštva. Sredstva u 2011. 25.000,00 49. KONFUZIJA – Udruga za promicanje audio-vizualnih umjetnosti a) Illectricity Festival svih razina umjetničkog djelovanja i to za sve sudionike festivala – umjetnike i posjetitelje. c) Videoskop Promoviranje video umjetnosti. Sredstva u 2011. 25.000,00 50. KONTEJNER – BIRO SUVREMENE UMJETNIČKE PRAKSE Touch Me festival Projekt koji se bavi interakcijom znanosti, tehnologije i područja umjetnosti. 1. UradiSamARTLAB Istraživačka umjetnička praksa na sjedištu znanosti i tehnologije koja zahtijeva kreativnu suradnju umjetnika i stručnjaka iz raznih znano-tehnoloških disciplina. Sredstva u 2011. 110.000,00 51. KONTRA, LEZBIJSKA GRUPA L-Fest – festival za promicanje lezbijske kulture. Sredstva u 2011. 7.000,00

156

52. KONTRAAKCIJA - Muzej kvarta Trešnjevka - Muzej kvarta Dugave Sredstva u 2011. 15.000,00 53. KOPRIVA, MULTIMEDIJALNI CENTAR - Večeri kantautorske glazbe - Festival „Art u park“ Festival glazbe i plesa, radionica sviranja bubnjeva, plesanja afričkog plesa. Sredstva u 2011. 7.000,00 54. KULTURA FUTURA – UDRUGA UMJETNIKA NOVOG DOBA Astralis – Radionica za DJe Osnovna znanja i praktično iskustvo profesionalnih DJa. Sredstva u 2011. 20.000,00 55. KULTURA NOVA Književne večeri i večeri poezije Sredstva u 2011. 8.000,00 56. KULTURTREGER, UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURA - Prostori govora - Cilj projekta je osnažiti neprofitne medije za kulturu. - Klupski program u Booksi Sredstva u 2011. 40.000,00 57. KURZIV – PLATFORMA ZA PITANJA KULTURE, MEDIJA I DRUŠTVA - U fokusu – Arhiv ideja i praksi nezavisne kulture od 90-ih do danas. - Kulturpunkt – prostori govora Sredstva u 2011. 15.000,00 58. K – ZONA, PROSTOR RODNE I MEDIJSKE KULTURE Ladyfest: Vox Feminae – festival posvećen umjetničkom stvaralaštvu žena. Sredstva u 2011. 15.000,00

157

59. LOTOS, UDRUGA ZA PROMICANJE INDIJSKE KULTURNE BAŠTINE Tagoreovi dani u Zagrebu – pjevanje Tagoreovih pjesama za mlade. Sredstva u 2011. 2.000,00 60. MALA PERFORMERSKA SCENA Cirkuski informacijski centar Informacijsko-kolektorski punkt za podzastupljene izvedbene umjetnosti. Sredstva u 2011. 30.000,00 61. MANDA „4 godišnja doba“ - Sadržaji za osobe s posebnim potrebama svih dobnih skupina. Sredstva u 2011. 3.000,00 62. MEGABLAST, PLESNI KLUB Plesne radionice Sredstva u 2011. 5.000,00 63. MLADI ZA MLADE Večeri poezije, Dramsko-recitatorska/lutkarska sekcija, Tečaj plesa Sredstva u 2011. 10.000,00 64. MULTIMEDIJALNI INSTITUT (MAMA) a) Program kluba MaMa Program karakterizira spoj umjetnosti bazirane na novim medijima, kritičko teorijskog promišljanja, uporabe novih inkluzivnih tehnologija i društv. angažmana. b) Kritička digitalna kultura – transformacija kulture u digitalnom okruženju. Sredstva u 2011. 70.000,00 65. M-u-S a) Obojeni KVART – Dječja škola Radionice glazbe i plesa koju (pro)vode romska djeca. b) Obojeni KVART – Škola za roditelje Radionice i predavanja kojima se roditelje romske djece uključuje u urbanu sredinu. Sredstva u 2011. 20.000,00

158

66. NEBO Zagreb World Music Festival Nebo Sredstva u 2011. 45.000,00 67. NEMEZA – UDRUGA ZA RAZVOJ NEPROFITNIH MEDIJA Čuti - vidjeti - ćutjeti Serija događanja koja se bavi propitivanjem pozicije publike u interakciji s medijima radija i kazališta. Sredstva u 2011. 10.000,00 68. "NOVA AKROPOLA" – KULTURNA UDRUGA Kulturološka predavanja Predavanja tematski obuhvaćaju područja iz povijesti civilizacija, filozofije, psihologije i umjetnosti. Sredstva u 2011. 3.000,00 69. ORGAN VIDA, FOTOGRAFSKA UDRUGA Fotografske radionice Sredstva u 2011. 3.000,00 70. OPA (OdgojPAžnje) - Odgoj pažnje – ciklus radionica, tribina, događanja, izložbi - POGLE Festival – dvodnevni festival umjetničkih akcija, performansa, instalacija i video projekcija suvremenih hrvatskih umjetnika i dizajnera. - Vizualni odgoj za kompetentno društvo – stručni skup. Sredstva u 2011. 15.000,00 71. OPERACIJA GRAD, SAVEZ UDRUGA Uloge kulture i umjetnosti - Javna predavanja; javne diskusije; publikacije. Okvir i perspektiva suvremene kulturne i umjetničke produkcije i participacije u novim uvjetima kulturnih politika i tržišnih regulacija. Sredstva u 2011. 15.000,00 72. OTOMPOTOM UŠ – festival uvodnih špica Sredstva u 2011. 7.500,00

159

73. PARLAMENT MLADIH GRADA ZAGREBA Znakovni jezik – Komunikacija kroz pokret Sredstva u 2011. 5.000,00 74. PECHAKUCHA ZAGREB PechaKucha Night - Inspirativne i brze prezentacije različitih kreativaca. Sredstva u 2011. 10.000,00 75. PLATFORMA 9,81 – INSTITUT ZA AKCIJE I ISTRAŽIVANJE U KULTURI a) Društveni centar Kino Mosor b) PAN – Radnička vrata grada Urbanističko-arhitektonsko istraživanje i kulturno reprogramiranje napuštenih pogona Industrije papira Zagreb PAN. Sredstva u 2011. 50.000,00 76. POLAK MEDIA Zagreb Guitar Show Sredstva u 2011. 7.000,00 77. RADIO DEEJAY d.o.o. DJ Akademija Zagreb Nastavni program za modernu glazbu. Sredstva u 2011. 8.000,00 78. REBUS, CENTAR ZA EDUKACIJU I KREATIVNE INICIJATIVE „Koju igru igraš“ Infiltriranje kompjuterske igre u sredstva komunikacije mladih. Sredstva u 2011. 7.500,00 79. RESTART a) Restart media centar b) Škola dokumentarnog filma c) Restart labaratorij – program kontinuirane edukacije, tehničke i sadržajne pomoći mladim autorima d) Virtualni Restart – Internet portal udruge e) Otvoreni studio - javna tehnička, sadržajna i kreativna baza za samostalnu produkciju f ) Restart participativnih praksi – program kojim se ustanovljuju tzv. komunalni mediji Sredstva u 2011. 25.000,00

160

80. ROMA ART CENTAR Dani kulture Roma Sredstva u 2011. 7.500,00 81. ROMSKI SAN, ZAJEDNICA ROMA HRVATSKE Dani Romske kulture Sredstva u 2011. 7.500,00 82. SCARABEUS – UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE I UMJETNOST - Ciklus predavanja „Mitske re/konstrukcije i re/interpretacije - Ciklus predavanja „Mit i svakodnevlje“ske re/konstrukcije ičnog ponašanja“ - Ciklus predavanja „Mitsko uokviravanje društvenosti“ Sredstva u 2011. 7.500,00 83. SERAFINI – UMJETNIČKA ORGANIZACIJA Zagrebi! Fest – predavanja „Mediji u službi društvene promjene“ Sredstva u 2011. 80.000,00 84. SFERA, DRUŠTVO ZA ZNANSTVENU FANTASTIKU SFeraKon 2011 - 33. Dani znanstvene fantastike u Zagrebu Sredstva u 2011. 10.000,00 85. SILUETA, DRUŠTVO ZA PROMICANJE INFORMATIČKE PISMENOSTI I INTELEKTUALNOG STVARALAŠTVA Silueta – Inkubator kulturnog stvaralaštva mladih grada Zagreba Predstavljanje i promicanje kulture i kulturnog stvaralaštva mladih umjetnika raznih umjetničkih subkultura široj javnosti. Sredstva u 2011. 7.000,00 86. SINEKI - Košarka a ne klošarka & noćni hakl – popularizacija urbanog sporta i umjetnosti - Hip hop a ne dop – bprba protiv droge glazbom - Klubovi mladih Sineki Sredstva u 2011. 15.000,00

161

87. SLOBODNE VEZE, UDRUGA ZA SUVREMENE UMJETNIČKE PRAKSE a) Kustoska platforma – profesionalno, nehijerazirano usmjeravanje ka kustoskim praksama b) Svjetlosna skulptura DIŠEŠ – postav svjetlosne skulpture DIŠEŠ u javnom prostoru grada Zagreba Sredstva u 2011. 15.000,00 88. SODABERG KOREOGRAFSKI LABARATORIJ The Book Razrada strategije razvoja, financiranja, predstavljanja i distribucije suvremene plesne umjetnosti. Sredstva u 2011. 5.000,00 89. SRPSKI OMLADINSKI FORUM Tribina mladih Sredstva u 2011. 7.500,00 90. SSFER, SAVEZ STUDENATA FAKULTETA ELEKTR. I RAČUNARSTVA Redoviti program KSET-a – koncerti, predstave, izložbe, radionice, predavanja Sredstva u 2011. 10.000,00 91. STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU a) Velesajam kulture - Manifestacija koja potiče i promovira otvorenost i dostupnost SC-a njegovim primarnim korisnicima, studentima i mladima b) O MM - Interdisciplinarni umjetnički projekt koji se bavi povijesnim kontekstom MM centra SC-a, ključnog mjesta medijske umjetnosti 70ih i 80ih c) Muzički salon - Redoviti godišnji program koncerata free jazza, avangardnog rocka i eksperimentalne elektronske glazbe d) Francuski paviljon – internacionalna platforma umjetnosti Sredstva u 2011. 50.000,00 92. SUBMEDIA, UDRUGA ZA RAZVOJ AUDIO-VIZUALNE UMJETNOSTI Špansko festival – festival kvartovske urbane kulture. Sredstva u 2011. 10.000,00

162

93. SUNCE, CENTAR ZA EDUKACIJU I SAVJETOVANJE PRO Art Pilot projekt kreiranja grafičkih, audio i video propagandnih materijala Sredstva u 2011. 5.000,00 94. ŠTO, KAKO I ZA KOGA a) Serija predavanja „Drugi svijet“ Program predavanja kustosa, teoretičara suvremene vizualne kulture i umjetnika b) „Naslijeđe radikalnih pokreta 60-ih“ – međunarodni edukacijski program Sredstva u 2011. 40.000,00 95. TALA, PLESNI CENTAR NDA projekt – Nomadic Dance Academic Project Osnivanje regionalnog obrazovnog sustava za suvremeni ples . Sredstva u 2011. 30.000,00 96. TEST! – TEATAR STUDENTIMA TEST - Međunarodni festival studentskog i nezavisnog kazališta Sredstva u 2011. 20.000,00 97. TVORNICA LUTAKA Dramska radionica 40+ , Radionice glume i pokreta za starije od 40 godina Sredstva u 2011. 12.000,00 98. UČILIŠTE ZA POPULARNU I JAZZ GLAZBU - Zimski Rockland – početne i napredne radionice iz gitare i bubnjeva - Vježbaonice nedjeljom polaznika Sredstva u 2011. 7.000,00 99. UDRUGA 90 60 90 Galerija 90 60 90 Niz likovnih događanja mladih neafirmiranih i afirmiranih umjetnika u okviru alternativnih izložbenih prostora. Sredstva u 2011. 25.000,00

163

100. UDRUGA ZA INTERDISCIPLINARNA I INTERKULTURALNA ISTRAŽIVANJA Res Urbanea Urbano-antropološko istraživanje s fokusom na analizu konkretnih problema; problem masovnog zatvaranja poslovnih prostora. Sredstva u 2011. 8.000,00 101. UDRUŽENJE STUDENATA FILOZOFIJE Bioetički inkubator Ksenobioetika: izvanzemaljski oblici života u bioetičkoj perspektivi – diskusije, radionice, tribine, publiciranje. Sredstva u 2011. 12.000,00 102. UDRUŽENJE ZA RAZVOJ KULTURE – „URK“ - Močvara – multimedijalni kulturni centar za mlade - Turbina – turbo tribina, tribine na temu suvremene kulture, civilnog društva, drušvenog i i kulturnog života (izravno i uz interakciju s publikom) - 12 godina Močvare – festival povodom obilježavanja 12 godina rada kluba - Galerija Močvara, devet izložbi - instalacija, ambijenata ili performansa Sredstva u 2011. 90.000,00 103. UMJETNOST ZAJEDNICE Trajni javni forum za medije, umjetnost i teoriju urbane zajednice Kreiranje trajnog javnog foruma o aktivnostima zajednice u urbanoj, medijskoj kulturi i društveno anažiranoj, alternativnoj, konceptualnoj i eksperimentalnoj umjetnosti. Sredstva u 2011. 15.000,00 104. ZAGREB PRIDE Zagreb Pride 2011. Sredstva u 2011. 15.000,00 105. ZAPRUĐE , UDRUGA GRAĐANA Zapruđe uživo Dvodnevna multimedijalna akcija na otvorenom. Sredstva u 2011. 30.000,00

164

106. ZDRAVO DRUŠTVO Multikultura, koncerti i tribine Tematiziranje multikulturalizma te senzibiliziranje javnosti za druge kulture svijeta. Sredstva u 2011. 30.000,00 107. ŽEDNOUHI KONCERTI d.o.o. Žedno uho, redoviti program Umjetničko i kreativno vrijedni koncerti u prostorima KSET-a, SC-a i VIP Music Cluba. Sredstva u 2011. 12.000,00 108. ŽENSKI INFORMACIJSKI CENTAR Financijska sloboda za mlade Ciklus radionica koji daju osnovne alate za preuzimanje kontrole nad svojom financijskom budućnosti. Sredstva u 2011. 7.000,00

165

B) PROGRAMI OD OPĆEG INTERESA Sredstva u 2011. 250.000,00 - Cest is d'best - Ljeto na Štrosu - Ljetno kino na Gradecu

C) STIMULACIJA Sredstva u 2011. 208.000,00

D) OBVEZE IZ 2010. Sredstva u 2011. 370.500,00

166

5. Kulturno-umjetnički amaterizam
Sveukupna sredstva za djelatnost kulturno-umjetničkog amaterizma Sredstva za 2011. ukupno: 7.825.600,00 Ustanove: 965.000,00 Nezavisna produkcija: 6.860.600,00 USTANOVE A) PROGRAMI CK NOVI ZAGREB CK I INFORMACIJE MAKSIMIR CK TREŠNJEVKA KC PEŠČENICA KONCERTNA DIREKCIJA ZAGREB MCUK – REDOVNA I POSUDIONICA NARODNIH NOŠNJI NS DUBRAVA NS SESVETE ZKM (IZNOS) 965.000,00 NEZAVISNA 4.839.500,00 UKUPNO 5.804.500,00

110.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 310.000,00 210.000,00 65.000,00 10.000,00 20.000,00

B) MANIFESTACIJE C) NATJECANJA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA PO POZIVIMA D) STIMULACIJA E) PRENESENE OBAVEZE IZ 2010. SVEUKUPNO: 965.000,00

330.000,00

330.000,00

1.273.100,00

1.273.100,00

100.000,00 318.000,00

100.000,00 318.000,00

6.860.600,00

7.825.600,00

167

Kulturno-umjetnički amaterizam

Prijedlog sredstava u godini 2011.

A) PROGRAMI USTANOVA

965.000,00 110.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 310.000,00 40.000,00 170.000,00 65.000,00 10.000,00 20.000,00 6.860.000,00 4.833.500,00 330.000,00 1.279.100,00 100.000,00

CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA KULTURNI CENTAR PEŠČENICA KONCERTNA DIREKCIJA ZAGREB MEĐUNARODNI CENTAR ZA USLUGE U KULTURI MCUK – POSUDIONICA NARODNIH NOŠNJI NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA NARODNO SVEUČILIŠTE SESVETE ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH B) NEZAVISNI a) Program b) Manifestacije c) Natjecanja, međužup. i međunarodna suradnja po pozivima

d) Stimulacija

e) Prenesene obaveze iz 2010. godine

318.000,00

SVEUKUPNO:

7.825.600,00

168

1. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM Na poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2011. pristiglo je 507 programa od 314 predlagatelja iz svih područja kulturno-umjetničkog amaterizma - glazbenog, folklornog, plesnog, dramsko-scenskog i likovnog. Programi su vezani uz amaterske manifestacije, natjecanja, festivale, smotre, zatim programi za potrebe Grada Zagreba, akcije u okviru udruga koje promiču programe održivog razvoja i zdravog grada, programi međugradske i međužupanijske kulturne suradnje s posebnim naglaskom na međugraničnu i međunarodnu kulturnu suradnju, te područja od posebne državne skrbi, izdavanje nosača zvuka i dr. Vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam (imenovano temeljem Odluke o osnivanju kulturnih vijeća, Službeni glasnik Grada Zagreba, 22/93 i 7/97), radilo je u sastavu: Josip Forjan predsjednik i članovi Joško Čaleta, Desanka Virant, Floria Galić i Ivan Fiolić. Vijeće se pri odabiru programa rukovodilo Kriterijima za utvrđivanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 17, 15. srpnja 2009.), surađivalo je i sa stručnim suradnicima u centrima za kulturu - organizatorima gradskih godišnjih susreta amatera za pojedine djelatnosti, te kao podlogu koristilo godišnje biltene smotri/festivala u kojima se nalaze osvrti stručnih komisija o viđenim programima. Gradske ustanove kulture će tijekom 2011. godine realizirati brojne programe: Koncertna direkcija Zagreb organizirati će 45. Međunarodnu smotru folklora; Kulturni centar Peščenica organizirat će redovnu smotru kazališnih amatera - 35. SKAZ i 15. Festival zagrebačkih kazališnih amatera, te održavati kazališne amaterske predstave i radionice; Centar za kulturu Maksimir organizirat će 7. smotru likovnog stvaralaštva zagrebačkih amaterskih udruga. Sufinancirat će se program rada Dječjeg kazališta Dubrava, a Narodno sveučilište Dubrava organizirat će 34. smotru folklornih amatera grada Zagreba. Posudionica i radionica narodnih nošnji realizirat će manifestaciju „Obnavljamo baštinu – revija rekonstruiranih i restauriranih narodnih nošnji Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema“, program za koncert „Tamo preko Drave“ te osigurati nošnje za smotru folklornih amatera i drugo. Međunarodni centar za usluge u kulturi organizirat će niz kvartovskih manifestacija, susret dječjih lutkarskih grupa, te nastaviti organizirati koncerte u sklopu programa Etnoriznice. Centar za kulturu Novi Zagreb organizirat će koncerte folklornih grupa, te pomoći u realizaciji lokalnih manifestacija u Brezovici, Dugavama, Demerju, Kupinečkom Kraljevcu i Svetoj Klari; Narodno sveučilište Sesvete organizirat će nastupe sesvetskih KUD-ova; Centar za kulturu Trešnjevka organizirat će 5. festival pjevačkih zborova - Zagreb 2011. i Zagrebački glazbeni podij. Dramsko učilište Zagrebačkog kazališta mladih realizirat će dramske, lutkarske i plesne predstave i kreativne radionice te međužupanijsku i međunarodnu suradnju. Udruga «Pasionska baština» organizirat će 20. manifestaciju pasionske baštine, KUD „Preslica“ realizirat će „Međunarodni dječji folklorni festival“ , SKUD «I. G. Kovačić» manifestaciju «Goranovo proljeće», udruga Hrvatski dječji festival organizirat će istoimenu manifestaciju. Udruga „Ples i dijete“ organizirat će Festival malih plesnih formi, koji će se po prvi puta koristi kao podloga za ocjenjivanje amatera suvremenog plesnog izričaja. U Zagrebu će se održati još brojne manifestacije od interesa za razvoj gradskog kulturnog amaterizma. Tijekom godine sufinancirat će se i programi manjinskih udruga, kao i udruga koje rade s osobama s posebnim potrebama, programi braniteljskih udruga, te udruga koje se bave i prevencijom neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži. U 2011. godini u Zagrebu će se 2. travnja obilježiti Svjetski dan autizma, u sklopu kojega će nastupiti predstavnici kulturno-umjetničkog amaterizma grada Zagreba. Sufinancirat će se obilježavanje značajnih obljetnica amaterskih udruga. U Zagrebu će se posebna pažnja posvetiti očuvanju i revitalizaciji kulturnih vrijednosti stare gradske jezgre i Donjeg Grada, te tradicijskih vrijednosti nekadašnjih ruralnih dijelova grada. Godina 2011. proglašena je Europskom godinom volontera te će u prioritetu biti programi koji odgovaraju toj tematici. U 2011. odvijat će se razmjena programa s amaterima u Pečuhu, te Europskim prijestolnicama kulture 2011. gradovima Tallin (Estonija) i Turku (Finska). Nastavit će se suradnja s gradovima prijateljima Grada Zagreba (Beč, Budimpešta, Bologna, Krakow, Kyoto, Ljubljana, Mainz i dr.) U 2011. godini sustavno će se raditi na jačanju suradnje s Turističkom zajednicom Grada Zagreba, Turističkom zajednicom Zagrebačke županije, Hrvatskom turističkom zajednicom, te Gradskim uredom za poljoprivredu i šumarstvo.

169

A) PROGRAMI USTANOVA CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB Sredstva u 2011. 110.000,00 - folklorni koncerti, - participacija u organiziranju manifestacija CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR Sredstva u 2011. 80.000,00 - 7. smotra likovnog stvaralaštva amatera grada Zagreba - program izložbi - Kazalište „Aruša“ - Muški komorni zbor „Sherzo piano“ CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA Sredstva u 2011. 80.000,00 - Zagrebački glazbeni podij: 5. festival pjevačkih zborova – Zagreb 2011. KULTURNI CENTAR PEŠČENICA Sredstva u 2011. 80.000,00 Zagrebačka scena kazališnih amatera: - susreti kazališnih amatera Zagreba – 35. SKAZ i 15. FZKA - otvorena scena zagrebačkih kazališnih amatera KONCERTNA DIREKCIJA ZAGREB Sredstva u 2011. 310.000,00 - 45. međunarodna smotra folklora

MEĐUNARODNI CENTAR ZA USLUGE U KULTURI Sredstva u 2011. 40.000,00 - Kultura u kvartu Travno - kvartovske manifestacije - Etnoriznica – etno scena - koncert „Marijo Djevice, nebeska kraljice“ – marijanske hodočasničke pjesme - programi na Sceni Travno

170

MEĐUNARODNI CENTAR ZA USLUGE U KULTURI – POSUDIONICA I RADIONICA NARODNIH NOŠNJI Sredstva u 2011. 170.000,00 - troškovi održavanja nošnji za smotru amaterskog folklornog - manifestacija „Obnavljamo baštinu – revija rekonstruiranih i restauriranih narodnih nošnji Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema“ - radionica tradicijskih vještina «Hrvatska etnoriznica», Brač - priprema umjetničkih programa „Tamo preko Drave“ NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA Sredstva u 2011. 65.000,00 - 34. smotra folklornih amatera grada Zagreba - Dječje kazalište Dubrava – program i radionice dramskog studija ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH – UČILIŠTE Sredstva u 2011. 20.000,00 - dramske grupe (grčki kor, fizički teatar, improvizacije) - teatar sjena - glazbeno-scenska radionica - sudjelovanje na amaterskim festivalima i smotrama u Hrvatskoj - razmjena amaterskih programa sa srodnim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu NS SESVETE Sredstva u 2011. 10.000,00 nastupi KUD-ova sesvetskog područja (15 KUD-ova)

-

171

B) NEZAVISNI A) REDOVAN PROGRAM
Sredstva u godini 2011. 4.833.500,00

Red. br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

1.

AGAPE – UDRUGA GOSPEL ANSAMBL

5.000,00

2.

AGRAM - Klub kulture

37.000,00

3.

AMACIZ Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja Kem. tehnol. studija - MPZ V.Prelog - Likovna galerija Amaciz

20.000,00

4.

ANGELICO '09

5.000,00

5.

ANGELUS, glazbeni atelijer

25.000,00

6.

ANGELUŠ – vokalni ansambl

8.500,00

7.

ARMORIN – udruga za promicanje klapa

5.000,00

172

Red. br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

8.

BANJA LUKA - MPZ «Nada»

6.000,00

9.

BISERNICA - ŽPZ

5.000,00

10.

BLAJHERI - LU

7.000,00

11.

BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA za Grad Zagreb i Zag. županiju

5.000,00

12.

BOSILJAK ČUČERJE - HKPD

50.000,00

13.

BOSNA SREBRENA – KUD

10.000,00

14.

BRAĆE RADIĆA – HKD

42.500,00

15.

BUKOVAC - KUD

68.000,00

16.

CANTORES SANCTI MARCI – Oratorijski zbor crkve Sv. Marka

34.000,00

173

Red. br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

17.

CANTUS ANTE OMNIA – Pjevačka Udruga

17.000,00

18.

CARPE DIEM – Udruga za promicanje likovne kulture

8.000,00

19.

CENTAR ZA TRADICIJSKA GLAZBALA HRVATSKE

10.000,00

20. 21.

CESARICE - Klapa COLLEGIUM PRO ARTE-ZBOR

15.000,00 20.000,00

22.

COLLEGIUM PRO MUSICA SACRA

60.000,00

23.

CRO DANCE – plesni studio

10.000,00

24.

CROATIA - KUD

20.000,00

25.

CULMENA

85.000,00

26.

ČAROBNA FRULA - HGD

12.000,00

174

Red. br. 27. 28. ČETIRI RUŽE - udruga ČEŽNJA - MPZ

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

8.500,00 8.500,00

29.

ĆAKULONE - Klapa

8.500,00

30.

ĆIRILO-METODOV KOR

12.500,00

31.

D. DOMJANIĆ, VUGROVEC - KUD

60.000,00

32.

DERVENTSKO KOLO, posavski ZK

8.500,00

33.

DIKA - KUD

4.000,00

34. 35.

DIŠEĆE ROŽE DVORANCI - udruga DIŠPET - klapa

7.000,00 15.000,00

36.

DIVERTIMENTO – studio povijesnog plesa

30.000,00

37. 38.

DJEČJI ZAGREBAČKI GITARSKI ORKESTAR DRUŠTVO PRIJATELJA GLAGOLJICE - Mješoviti zbor BAŠĆINA

10.000,00 8.500,00

175

Red. br. 39. 40. 41. DUBRAVA – KUD

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

10.000,00 15.000,00 8.500,00

DVD KAŠINA – limena glazba DVORIŠTA – Domovina vrijednosti, rada i štovanja

42.

EMIL COSSETTO - MPZ

20.000,00

43. 44. 45.

ENTENTIN – FA ETHNO FIJAKER –udruga

20.000,00 10.000,00 25.000,00

46.

FRANKOPAN REMETE - KUD

60.000,00

47.

GAJ – KUD

29.000,00

48. 49.

GLAZBENI CENTAR MLADIH- Pjevački studio ZVJEZDICE GOLUB - KUD

70.000,00 10.000,00

50.

GRDELIN - klapa

20.000,00

176

Red. br. 51. GRIČ – KUD (VA)

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

12.000,00

52.

GRUPA 69 – udruga likovnih umjetnika

30.000,00

53.

HRVATSKA GLAZBENA MLADEŽ ZAGREB - Ethno Croatia - Plesne radionice

40.000,00

54.

HORVATI – KUD

70.000,00

55.

HRVATSKA ŽENA – društvo ŽPZ Hrvatica

8.500,00

56.

HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD

17.000,00

57. 58.

HRVATSKO LIKOVNO DRUŠTVO HRVATSKO-IZRAELSKO DRUŠTVO – KC SHALOM

17.000,00 8.500,00

59.

HRVATSKO-MAKEDONSKO DRUŠTVO - ŽPZ „Ezerki“

7.000,00

60.

INA - KUD - MPZ

20.000,00

177

Red. br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

61.

IVAN FILIPOVIĆ – Komorni zbor

70.000,00

62.

IVAN FILIPOVIĆ - KUD

8.500,00

63.

IVAN GORAN KOVAČIĆ - SKUD - Akad. Zbor - Folklorni ansambl - Harm. orkestar - MVA - Studentsko kazalište - Grupa za međunarodni folklor

340.000,00

64.

I. IVANČANA, Dr.- Zagrebački folklorni ansambl

120.000,00

65.

IVAN PL. ZAJC - HPZ

40.000,00

66.

IZIDOR – KUD

4.000,00

67.

JANJEVO - MPZ

10.000,00

178

Red. br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

68.

JELSA KUD - klapa

10.000,00

69.

KARLO BENKO, Moravče - KUD

5.000,00

70.

K.U.K.

60.000,00

71.

KADENCA KUD - MPZ

8.500,00

72.

KELKOPE – plesna grupa

42.500,00

73.

KIKIĆI – dječji zbor

8.500,00

74.

KOLO – Folklorna skupina

5.000,00

75. 76. 77.

KOMIN I SNJEŽANIN – mješovita klapa KONCEPT 2001 KORALDE - ŽVA

12.000,00 34.000,00 10.000,00

179

Red. br. 78. 79. 80. 81.

Predlagatelj KORANA, ZU Kordunaša KRALJ ZVONIMIR - MZ KRSTE MISIRKOV – Makedonsko KD KULTURA NOVA

Sredstva u 2011. 10.000,00 15.000,00 7.000,00 15.000,00

82.

KUPINEČKI KRALJEVEC - KUD

25.000,00

83.

KURIJA 7 DO 77

60.000,00

84.

KUSTOŠIJA - KUD

8.500,00

85. 86. 87. 88.

LAUDATE – Renesansni ansambl LEOPOLD MOZART – zbor, ZOKOR LIBERDANCE - ansambl slobodnog plesa LIRA - MPZ

12.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

89.

LOTOS - udruga

5.000,00

90.

M.A.U.Z. – Multimedijalna amaterska udruga Zagreb

20.000,00

180

Red. br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

91.

MALI DOM – Zagreb

50.000,00

92.

MANSARDA

30.000,00

93.

MARCO POLO – ansambl

3.000,00

94.

MATER LIBERTATIS, VA

8.500,00

95. 96.

MATIJA GUBEC – KUD MEDVEŠČAK, ŽPZ

8.500,00 8.500,00

97.

MEGABLAST – plesni klub

20.000,00

98.

MINSTREL – ansambl za ranu glazbu

15.000,00

99.

MLADI PRIGORCI ŽERJAVINEC – KUD

12.000,00

181

Red. br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

100. MLADOST ODRA – KUD

52.000,00

101. MOZARTINE – dječji zborovi

10.000,00

102. NIKOLA TAVELIĆ, MPZ

17.000,00

103. NIKOLA TESLA – KUD

5.000,00

104. NINA – plesni studio 105. NOSTALGIJA - klapa 106. NOVI ŽIVOT – dramski studio slijepih

12.000,00 8.500,00 50.000,00

107. NOVO BRESTJE – KUD

30.000,00

108. ORAČ, DEMERJE – KUD

65.000,00

109. ORAČ, MALA MLAKA – KUD

10.000,00

110. OZANA – udruga 111. PALMA – MPZ 112. PANIS ANGELICUS – MPZ Sv. Barbare

5.000,00 30.000,00 17.000,00

182

Red. br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

113. PEŠČENICA KUD MATICE UMIROVLJENIKA

8.500,00

114. PETRADA – klapa

5.000,00

115. PLES I DIJETE – PLESNA SKUP.

25.000,00

116. PLESNI SOLISTI CODA

25.000,00

117. PLESNI KLUB AKCIJA 118. PLEŠIMEDO - udruga

15.000,00 30.000,00

119. PLJEŠEVICA, lička izvorna skupina

17.000,00

120. PODGORAC GRAČANI - HSPD

77.000,00

121. PREČKO, GERIJATRIJSKA UDRUGA, UP zbor

4.000,00

122. PREPUŠTOVEC - KUD

45.000,00

183

Red. br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

123. PRESLICA – Blato, KUD

70.000,00

124. PRIGOREC MARKUŠEVEC - KUD

75.000,00

125. PRIGOREC SESVETSKI KRALJEVEC – KUU

48.000,00

126.

PRIGORSKI PAJDAŠI – KUD Glavnica Donja (R)

5.000,00

127. PRIGORSKI ZDENEC – KUD

20.000,00

128. PROSVJETA – SKD ( R )

5.000,00

129. PUNKOŠIPAK - dramska

12.000,00

130. REMETE - FIS

40.000,00

131. ROMSKO SRCE - KUD

8.500,00

184

Red. br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

132. RUŽA PRIGORJA – KUD

15.000,00

133. SAGENA - klapa

8.500,00

134. SAKE - udruga za kreativan rad branitelja

65.000,00

135. SARA ART - udruga

12.000,00

136. SESVETE - KUD

40.000,00

137. SESVETSKA SELA – KUD

100.000,00

138. SESVETSKA SOPNICA – KUD ( R )

10.000,00

139.

SIJAČ – KLUB MLADIH Zbor mladih ALLEGRO

10.000,00

185

Red. br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

140. SIJAČ, LUČKO – KUD ( R )

50.000,00

141. SINAC – zavičajno društvo

20.000,00

142. SLOBODA HOKUD - MPZ

10.000,00

143. SLOGA, HGGD - Mandolinisti

27.000,00

144. SLJEME ŠESTINE HSPD

43.000,00

145. STARO BRESTJE – KUU

30.000,00

146. STENJEVEC - KUD

10.000,00

147. STUDIO ZA SUVREMENI PLES - podmladak

36.000,00

148.

SVETA ANA – KUD, Odranski Obrež

52.000,00

186

Red. br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

149. SVETA KLARA - KPD

55.000,00

150. SVIJET TIŠINE – likovna udruga

12.000,00

151. ŠOKADIJA – udruga

60.000,00

152. ŠPANSKO – Muški VA

8.500,00

153. TANAY – likovno učilište

20.000,00

154. TIRENA - dramski studio

22.000,00

155. TREŠNJEVKA - OKUD

58.000,00

156. TUROPOLJKE - PD 157. UDRUGA GLUHOSLIJEPIH OSOBA GRADA ZAGREBA 158. UDRUGA GRAĐANA GRADSKE ČETVRTI TRNJE

8.500,00 10.000,00 3.000,00

187

Red. br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011. 5.000,00 15.000,00 8.500,00

159. UDRUGA PRIJATELJA HRV. BOŽIĆNIH JASLICA 160. UDRUGA SLIJEPIH ZAGREB - VA 161. UDRUGA ZA PROMICANJE INKLUZIJE

162. USPINJAČA –udruga

17.000,00

163. VALENTINOVO - KUD

8.500,00

164. VATROSLAV LISINSKI - VA

10.000,00

165. VEM – plesni studio

8.500,00

166. VESELI PRIGORCI – KUD Jesenovec

10.000,00

167. VRAPČANCI - FA

15.000,00

168. VRHOVJE – KUD župe Dubranec

34.000,00

169. ZAG - udruga 170. ZAGREBAČKI DJEČACI – PZ 171. ZAGREBAČKI FOTO KINO SAVEZ

8.500,00 25.000,00 38.000,00

188

Red. br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

172. ZAGREBAČKI MALIŠANI

25.000,00

173. ZAGREB-MARKOVAC, FA

140.000,00

174. Zagrepčanke i dečki – plesni zbor 175. ZAFAZ - Zajednica folklornog amaterizma grada Zagreba (R) 176. ZAJEDNO - LU 177. ZORA – KUD Adamovec 178. ZVONO - MPZ

17.000,00 170.000,00 15.000,00 5.000,00 8.500,00

179.

ŽELJEZNIČAR - HKUD

90.000,00

180. ŽEPČE - KUD 181. ŽIDOVSKA OPĆINA - plesna grupa OR HAŠEMEŠ

8.500,00 15.000,00

182. ŽUMBERČANI- KUD

30.000,00

UKUPNO:

4.833.500,00

189

B)

MANIFESTACIJE

330.000,00

Red. Br.

Predlagatelj PRESLICA KUD KUD PRIGOREC S. KRALJEVEC PRIGORSKI DAN – UDRUGA D. DOMJANIĆ – VUGROVEC PASIONSKA BAŠTINA SKUD I. G. KOVAČIĆ HRVATSKI DJEČJI FESTIVAL- UDRUGA PLES I DIJETE ETHNO d.o.o. DALMATINSKE KLAPE GRADA ZAGREBA CENTAR ZA TRADICIJSKA GLAZBALA

Prijavljeni program za 2011.
MEĐUNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL DJECE I MLADIH 11. PRIGORSKI DAN U S. KRALJEVCU 8. PRIGORSKI DAN 4. VUGROVEČKO MIHOLJE 20. PASIONSKA BAŠTINA 48. GORANOVO PROLJEĆE

Sredstva u 2011. 40.000,00 15.000,00 30.000,00 40.000,00 60.000,00 30.000,00 20.000,00 40.000,00 10.000,00 25.000,00 20.000,00 330.000,00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

18. HRVATSKI DJEČJI FESTIVAL FESTIVAL MALIH PLESNIH FORMI FESTIVALČIĆ DJEČJEG FOLKLORNOG STVARALAŠTVA – „NAŠE KOLO VELIKO“ CIKLUS KONCERATA DALMATINSKIH KLAPA GRADA ZAGREBA U HGZ-U 5. HRVATSKI GAJDAŠKI FESTIVAL

UKUPNO:

C)

NATJECANJA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA PO POZIVIMA STIMULACIJA PRENESENE OBAVEZE IZ 2010. GODINE

1.279.100,00 100.000,00 318.000,00

D) E)

190

B/ MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA, MEĐUGRADSKA KULTURNA SURADNJA I GRADSKE MANIFESTACIJE
Sredstva u 2010. 9.958.500,00 A/ Međunarodni programi 1. Međunarodni programi po djelatnostima 2. Suradnja Grada Zagreba s gradovima prijateljima 3. Gostovanja po pozivu 4. Projekti umjetnika na međunarodnoj sceni B/ Međugradska suradnja C/ Međužupanijska suradnja D/ Gradske manifestacije Sredstva u 2011. 9.650.500,00

4.468.200,00 300.000,00 910.000,00 972.300,00 1.300.000,00 500.000,00 1.200.000,00

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2011. godinu javila su se 198 predlagatelja (institucija, umjetnika pojedinaca i nezavisnih grupa) sa 365 programa. Vijeće se razmatrajući programe međunarodne kulturne razmjene rukovodilo usvojenim kriterijima te je dalo prednost već započetim kazališnim, plesnim, glazbenim, filmskim projektima, ili projektima urbane kulture, kulture mladih..Također odobrilo je stručna usavršavanja za umjetnički deficitarna zanimanja i podržalo gostovanja stručnjaka svih umjetničkih područja. Treba istaći gostovanja stranih ansambala, umjetničkih skupina od interesa za Grad Zagreb (izvedba hrvatskih djela, glazbenih, dramskih, plesnih i dr.), kao i recipročna gostovanja eminentnih hrvatskih umjetnika u svijetu. Prioritet su gostovanja u prostorima prepoznatim u sredinama (javni izložbeni prostori, koncertne dvorane, kazališta) u kojima se realiziraju godišnji programi institucija s kojima se surađuje. Vijeće također podržava suradnju Grada Zagreba sa gradovima prijateljima, te projekte započete sa partnerima iz Europsjke unije. U scenskoj umjetnosti ističemo gostovanje ansambla Lado u Izraelu, Bacači sjenki u Sarajevu i Beogradu; BADco. u Stockholmu, Kotrijku i New Yorku; Dramskog studija slijepih u BiH i Austriji; EkS-scena u Sao Paolu, Grupe Kugla u Beču, Potsdamu i Kopenhagenu; Kazališta Mala scena u Austriji, Italiji, Rusiji i Japanu; Novog kazališta u New Yorku; Teatra EXIT na festivalima u Rumunjskoj, Italiji, Mađarskoj, BiH i Sloveniji; Zagrebačkog plesnog ansambla u Weimaru, te brojna europska gostovanja i koprodukcije Plesnog ansambla TALA i Zagrebačkog kazališta mladih u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Italiji, Turskoj, SAD-u, Srbiji i Sloveniji. Sufinanciraju se stručna usavršavanja mladih plesača i koreografa na europskim plesnim akademijama suvremenog plesa. U muzejsko galerijskoj djelatnosti ističemo nastup Ivane Franke u Veneciji, sudjelovanje hrvatskih umjetnika na Media Art China 2011. u organizaciji UO Kontejner, po pozivu predstavljanje Muzeja prekinutih veza u Brazilu i SAD-u, Muzej grada Zagreba nastavlja pripreme Projekta Milka Trnina, Muzej suvremene gostuje u Weimaru, Beču i Beogradu; UO WHW predstavlja zagrebačke umjetnike na Štajerskim jesenima i na 10. bijenalu u Sharjahi; Tihomir Lončar i Vladimir Meglić u Pečuhu, Kristina Leko u Berlinu, Lala Rašić u Grazu i Beču; 191

U knjižničnoj djelatnosti sufinancirat će se razmjena pisaca u organizaciji Hrvatskog centra PEN-a Zagreb i HDP-a, te glazbeno pjesničke večeri Grad koje Centar za kulturu i film „ A. Cesarec“ organizira u Njemačkoj i Austriji. Vezano za film i audio-vizualnu kulturu predloženo je sufinanciranje međunarodnih radionica na Akademiji dramskih umjetnosti, međunarodni programi FACTUM-a, Hrvatskog filmskog saveza, Nucleusa, Kino kluba Zagreb, Zagreb filma, UO Film Protufilm, te Udruge za audiovizuelna istraživanja 25. FPS – međunarodna prezentacija Internacionalnog festivala eksperimentalnog filma i videa, te prezentacije Animafesta. U programima urbane kulture i kulture mladih izdvajamo programe 11. međunarodnog festivala studentskog i nezavisnog kazališta (test!); intenzivne cirkuske radionice Udruge Triko; programe Udruge MIKS, Male performerske scene; Festival Perforacije u New Yorku i Queer Zagreb u Amsterdamu u organizaciji Domina. U glazbenoj djelatnosti sufinancirat će se međunarodni programi HGM-a, gostovanja Gudačkog kvarteta Rucner u Australiji (hrvatski autori), Hrvatskog baroknog ansambla u Italiji i Sloveniji; Cantus ansambla u Beču, Duesselfdorfu, Beverlou; biNg bang ansambla u Rusiji i Rumunjskoj;Također zbor Muzičke akademije nastupit će u Budimpešti, Ljubljani, Grazu i Beču. Također sufinanciraju se umjetnička usavršavanja mladih glazbenika kao samostalni međunarodni nastupi Lovre Pogorelića, Nine Kobler, Tajane Vukelić i drugih.

A. MEĐUNARODNA SURADNJA Međunarodni programi po djelatnostima PROGRAM Kazalište, ples 1 2 Akademija dramske umjetnosti Ansambl Lado Next generation Montaža glazbe gostovanje ISPA, kongres ISPA, kongres Eksplicitni sadržaji, gostovanje Eksplicitni sadržaji, gostovanje Eksplicitni sadržaji, gostovanje Objektno – orjentirana analiza i Odgovornost za sliku 1 siromašan i jedna 0 Nora Krstulović, dodjela godišnje europske nagrade Politike gledateljstva Umjetnica tijela/Nosferatu gostovanje Gostovanje ne Festivalu suvremenog plesa Focus on Art & Science in Performing Art Baletni seminar Kopenhagen Zagreb Izrael, ljeto 2011. New York, siječanj 2011. Toronto, lipanj 2011. Sarajevo, listopad, 2011. Beograd, veljača, 2011. Subotica Stockholm, Kortrijk New York, ožujak 2011. St. Petersburg Zagreb, listopad, 2011. Zagreb, studeni 2011. BiH, Austrija SaoPaolo, studeni 2011. Druga faza europskog projekta Skopje 3.000,00 2.000.00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 14.000,00 25.000,00 4.000,00 6.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 36.000,00 3.000,00 ODOBRENA SREDSTVA

3

Bacači sjenki BADco. Bezimeno autorsko društvo BOFOR – ART d.o.o. Centar za dramsku De facto – kazališna grupa Dramski studio slijepih i sabovidnih Novi život EkS-scena EUROKAZ Ana Genzić

4 5 6 7 8 9 10 11

192

12 13 14 15 16 17

Grupa Kugla Pavle Heidler Histeria Nova Hrvatski centar ASSITEJ Hrvatski centar za dramski odgoj Hrvatski centar ITI

Cefas (Okovani ljudi) Cefas (Okovani ljudi) Umjetničko usavršavanje Crollaterall Movement, rezidencijalni, majstorski seminar Kongres i susret predstavnika nacionalnih ogranaka Sudjelovanje u radu IDEA-e Hrvatski showcase Croatian Theatre 5 Svjetski ITI, članarina Svjetski kongres ITI Choreoroam City to City Cabaret E-EST_WHERE Stručno usavršavanje i istraživanje na University of New England Baletna grupa Croatia, gostovanje 27. svjetski kongres Ljetni baletni seminar Međunarodno natjecanje baletnih plesača Mia Čorak Forum dramskih pisaca Redateljski seminar Bez trećega, Ženikovi jadi, Osobne stvari, gostovanja Patchwork Family, koprodukcijski projekt Priča o oblaku, gostovanje Ana i Mia, gostovanje Sudjelovanje na Kongresu ISPA-e Irma Omerzo Gostovanje ansambla opere bb Gostovanje ansambla Opere bb Machbeth after Shakespeare Međunarodna gostovanja, Stilske vježbe, Prekidi, Zečja rupa gostovanje gostovanje gostovanje gostovanje gostovanje Nomad Dance Academy Plesna radionica B. Caverna Plesna radionica Bruno Isaković

Rujan, 2011. Beč Studeni, 2011. Potsdam Kopenhagen P.A.R.T.S., Bruxelless Berlin, lipanj, 2011. Kopenhagen, svibanj, 2011. Ankara, 2011. Studeni 2011. Fujairahi, siječanj 2011

10.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 6.000,00 5.000,00 55.000,00 10.000,00 7.000,00 12.000,00 70.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 45.000,00 5.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 7.500,00 15.000,00 5.000,00 7.000,00 20.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 12.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 30.000,00 3.000,00 3.000,00

18

Hrvatski institut za pokret i ples Hrvatsko društvo profesionalnih baletnih umjetnika

19

Armidale, siječanj – rujan, 2011. Singapur, Malezija, travanj, 2011. La Falda, 5. – 9. siječnja 2011. Budimpešta, kolovoz, 2011. 2011.

20 21 22

Kazališni epicentar Kazališno scenska udruga Pozor Kazalište Mala scena

BiH, Crna Gora Austrija, Italija, Rusija, Japan, Korea Kairo, lipanj, 2011. Okinawa, srpanj, 2011. New York Umjetničko usavršavanje, Pariz Mostar, svibanj, 2011. Maribor, lipanj, 2011. New York, ljeto, 2011. Podgorica, Ttivat Almada, studeni, 2011. Charleroi, ožujak, 2011. Lille, ožujak, 2011. Ipswich, svibanj, 2011. Cipar, svibanj, 2011. List. 2010-rujan 2011 Zagreb, travanj/svibanj, 2011. Zagreb, listopad/studeni, 2011.

23 24 25 26 27 28

Andrea Kovačić Marmot Međunarodni kulturni centar Novo kazalište Planet Art Plesni centar TALA

29

Plesni centar PULS

193

30 31 32 33

Sonja Pregrad Ana Samovojska Sodaberg koreografski laboratorij Studio za suvremeni ples Dražen Šivak Teatar Exit Teatar Rugantino Trutin art d.o.o. Udruga „Kazalište, vizualne umjetnosti i kultura gluhih –D“ Udruga profesionalnih plesnih umjetnika PULS Zagrebački baletni solisti ZKM Zagrebački euritmijski ansambl IONA Zagrebački plesni ansambl Mia Zalukar Žar Ptica Badco

27. svjetski kongres CID, gostovanje Svjetski kongres plesnog istraživanja, gostovanje Simjte se/Smejte se Umjetničko usavršavanje Next: skica za bolja vremena Pomrčina Međunarodne radionice gostovanje Preci – Dva brata različitih majki Međunarodna suradnja gostovanja Cinco i Marinko, gostovanje Sudjelovanje na festivalu Clin d'oeil 16. svjetski kongres Svjetske federacije gluhih 28. svjetski kongres plesnog istraživanja Breza, gostovanje Međunarodna gostovanja The Secret Rose Gostovanje predstave UTF-8 Članstvo u ISPA, sudjelovanje na kongresima Umjetničko usavršavanje. Naj...Naj... festival Međ. projekt „Odgovornost za sliku“ Transform 2011. Frigyes Konig, izložba Dani Orisa 2011. Međunarodna umjetnička razmjena Alternative Futures Practice Tea Tupajić, Petra Zanki, umjetnička rezidencija Tea Tupajić, Petra Zanki, umjetnička rezidencija ET IN Barbaria Ego, instalacija Razoritelji i obnovitelji, međunarodni simpozij Trans Destinacija

Argentina, 5. – 9. siječnja 2011. Grčka, 6. – 10. srpnja 2011. Zagreb/Ljubljana, kolovoz, listopad 2011. Codarts, Amsterdam Berlin, Tagreb, veljačastudeni, 2011. Zagreb, prosinac, 2011. Zagreb, tijekom 2011. Ljubljana, ožujak, 2011. Medellin, 30. 08. – 10. 09. 2011. Rumunjska, Mađarska, Italija, BiH, Slovenija, BiH, CG, Srbija BiH Reims, srpanj, 2011. Durban, srpanj, 2011. Didimoticho, 06. – 10. srpnja 2011. Beograd, Ljubljana Škotska, 23. 06. – 07. 04. 2011. Weimar, 26. – 30. svibnja 2011. New York, Toronto SEAD, Salzburg Međunarodna selekcija Antverpen, Štokholm

7.000,00 7.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 25.000,00 20.000,00 100.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 11.000,00 7.000,00 20.000,00 200.000,00 10.000,00 21.000,00 20.000,00 15.000,00 200.000,00 140.000,00

34 35 36 37 38

39 40 41 42 43

44 45 46

Muzejsko galerijska djelatnost 47 48 49 50 51 Akademija likovnih umjetnosti Arhitekst Atelijeri Žitnjak Nina Bačun Banana gerila Sofija, travanj, 2011. Zagreb, ožujak, 2011. Zagreb, listopad 2011. Duesseldorf, Zagreb Stockholm, 2011. New York, ožujak 2011. Montemor O Novo, srpanj, 2011. Bochum, Zagreb, Bribir Duesseldorf, Zagreb, Bribir New York, siječanj, 2011. /Kansas City, ožujak 2011. 10.000,00 5.000,00 20.000,00 25.000,00 10.000,00 12.000,00 5.200,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

52 53

Milivoj Bijelić Željka Blaškić

194

54 55

Bruketa&ŽinićOM Dora Budor, Maja Čule DeLVe/Institut za trajanje, mjesto i varijable

Ideje – jedini stvarni kapital izložba izložba Prag 2011, Izvađeni iz gomile III: Priroda, (Ne)Akcija, Odgođena publika Meksiko 2011: Gdje se sve tek treba dogoditi: Na rubu bez povrtaka Izložba Moć boja. Kako su boje osvjile svijet Prezentacija instalacije „Seeing with eyes closed Mark Tribe Asier Mendizabal Suvremena japanska arhitektura XVI međunarodni fotografski doživljaj baštine Dan D Hrvatsko austrijska razmjena Rezidencijalni programi, Ilica 225 EERE , Program istočnoeuropske rezidencijalne razmjene 24. međunarodni veksilološki kongres MA: ZENIT, izložba Continental breakfast YVAA Media Art China 2011 Muzej prekinutih veza Muzej prekinutih veza i promocija projekta

Ljubljana Brooklyn, New York, siječanj, veljača, 2011. Beograd, 2011. Prag, lipanj, 2011. Meksiko, kolovoz, 2011. Tuchersfeld Venecija, lipanj, 2011. Zagreb, lipanj, 2011. Zagreb, studeni, 2011. Zagreb, srpanj, 2011. Tijekom 2011. Zagreb, lipanj, 2011. Beč Zagreb Zagreb Washington Budimpešta Tijekom 2011. Proljeće, jesen 2011. Peking, kolovoz, 2011. Rio de Janeiro, Buenos Aires, siječanj, veljača, 2011. Philadelphia, ožujak 2011. New York, svibanj, 2011. Zagreb, 2011. London, 2011. Nizozemska Ulm, 21. 10. 11. – 8. 1. 12. New York, Boston, Leipzig, Muenchen, Bayrouth Beograd, 2011.

20.000,00 15.000,00 5.000,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00 37.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 12.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 16.000,00 4.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 14.000,00 20.000,00

56

57 58 59 60 61 62 63

Etnografski muzej Ivana Franke Galerija Miroslav Kraljević Gliptoteka HAZU Hrvatski fotosavez Hrvatsko dizajnersko društvo Hrvatsko društvo likovnih umjetnika

64 65

Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo Institut za suvremenu umjetnost Kontejner/biro suvremene umjetničke prakse Labirint

66

67 68 69 70

Likovni art design centar LADICA Martina Miholić Kata Mijatović, Zoran Pavelić Moderna galerija Muzej grada Zagreba

Suvremena keramika Kosova Stručno usavršavanje Umjetnička rezidencija Hrvatska umjetnost u europskom kontekstu od 1873. do 1933. Projekt Milka Trnina, priprema Rezidencijalni programi Drugarica a la mode

71 72 Muzej suvremene umjetnosti

195

Eksperiment s avangardom – EXAT 51, transkulturalne reference i utjecaji, priprema Lightening out for Terrutoris 73 74 75 76 77 78 Lala Rašić Hanibal Salvaro Što, kako i za koga Muzej za umjetnost i obrt Narodno sveučilište Dubrava Otvoreni likovni pogon Zlato i srebro iz riznice Thyssen-Bornemicza Izložba T. Lončara i V. Meglića Veliko hrkanje, samostalna izložba K. Leko i D. Smithson u NGBK A View from the Outside Samostalna izložba izložba Sudjelovanje u međunarodnim radionicama, Slatke 60-te Hrvatski umjetnici na Štajerskim jesenima Hrvatski umjetnici na 10. Bijenalu u Sharjahi 33. svjetski kongres INSEa Arhitektura kao krajolik: Morfologija hrvatske suvremene arhitekture Top 100, suvremena hrvatska keramika Aktualno 2+60 Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije Pleh u Novom Mestu – za demokratiozaciju umjentosti Donald Baechler, izložba Bauhaus osobno/Bauhaus personlich Samostalna izložba Glazbeno poetska večer: Grad Međunarodni susreti 77. PEN kongres 43. regionalna konferencija 14. regionalna konferncija WiPC PEN konferencija T&LRC konferencija 5. regionalna PEN konferencija Lyrikline Međunarodna festival poezije IFLA 2011., 77. generalna skupština razmjena razmjena razmjena

Weimar, 2013. Beč, 2011.

7.000,00 27.000,00 40.000,00 10.000,00 27.000,00 5.000,00 5.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 3.000,00 14.000,00 15.000,00 25.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 80.000,00 1.500,00 2.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00 3.000,00 15.000,00 3.000,00 7.000,00 3.000,00 6.000,00 3.000,00

Pečuh, listopad, 2011. Berlin, veljača, ožujak, 2011. Beč, 2011. Graz, lipanj, srpanj, 2011. Barcelona, travanj, svibanj, 2011. Armenija, Ukrajina, lipanj i listopad 2011. Grac, rujan 2011. Sharjah, ožujak 2011. Budimpešta, lipanj, 2011. Tokio, rujan, listopad, 2011. Sarajevo, studeni, 2011. Jinan, 2011. Sarajevo, 2011. Ljubljana, 2011. Novo Mesto Studeni, prosinac, 2011. Pečuh, 2011. London, svibanj, 2011. Tijekom 2011. Njemačka, Austrija Beograd Bled Ohrid Utrecht Barcelona Trst Berlin Granada San Juan, Puerto Rico BiH Bugarska Crna Gora

79 80 81

Emil Robert Tanay UHA ULUPUH

82 83 84 85

UO Pleh Umjetnički paviljon UPI-2M d.o.o. Davor Vuković Centar za kulturu i film “August Cesarec” Desničini susreti Hrvatski centar P.E.N.

Književno, knjižnični programi 86 87 88

89 90

Hrvatsko knjižničarsko društvo Hrvatsko društvo pisaca

196

91 V.B.Z. d.o. Film i AV kultura 25 FPS – udruga za av 92 istraživanja 93 94 95 96 97 Bonobostudio d.o.o. Centar za kulturu Trešnjevka Centar za nove inicijative – centar za ravnopravnost spolova Vesna Dovniković Factum Hrvatski filmski savez Hulahop Ljiljana Mikulčić Nukleus udruga Otvorena medijska grupacija RESTART Udruga Bijeli val Udruga FAR 105 Udruga za av stvaralaštvo Artizana 106 Udruga za promicanje kulture i umjetnosti JA BIH ... Umjetnička organizacija FILM – PROTUFILM

razmjena razmjena razmjena razmjena razmjena razmjena razmjena Susreti Cum grano salis Sudjelovanje i prezentacija 25fps Internacionalnog filma i videa na europskim ff Međunarodna suradnja i promocija animiranih filmova Hrvatski filmski festival Hrvatski film u Beču Međunarodni festival animiranog filma Međunarodna suradnja ZagrebDox, međunarodna suradnja Međunarodna suradnja, članstva u međunarodnim asocijacijama Promocija hrvatske animacije Festival dokumentarnog filma Međunarodni festivali i marketi Ivona Juka, scenaristička radionica Sudjelovanje na Eurodocu Sudjelovanja na ff RAF putuje Sudjelovanje na ff, Irena Škorić

Danska Kina Mađarska Makedonija Poljska Slovenija Švedska

10.000,00 8.000,00 3.000,00 5.000,00 5.500,00 3.000,00 8.000,00 6.000,00 5.000,00 7.000,00 20.000,00 10.000,00 4.500,00 15.000,00 15.000,00

Rotterdam. ClermontFerrand, Oberhausen Clermont Ferrand, Stuttgart, Annecy London, listopad, 2011. Kopenhagen, studeni, 2011. Beč, studeni, 2011. Annecy, lipanj, 2011.

98 99 100 101 102 103 104

Amsterdam, Oberhausen Annecy, lipanj, 2011. Ismailia SAD Bohinj, Temišvar, Aeles Burkina Fasso, Kartaga, Goa Novi Sad, Skopje, Podgorica, Salzburg, Berlin, Beč Cannes, Avignon, Herceg Novi, Houston, Venecija, La Rochelle, Bukurešt, Pariz, Široki Brijeg, Novi Sad Sarajevo, 2011. Sarajevo, lipanj, 2011. Beč, Pariz, Los Angelos, Zagreb

15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 10.000,00

107

JA BIH... Hrvatski film u Sarajevu JA BIH...Hrvatske slikare u Sarajevu, a da su rođeni u BiH Filmske mutacije

25.000,00 10.000,00 10.000,00

108

Programi urbane kulture i kulture mladih Zagreb film festival 109 Međunarodna suradnja Berlin, Rotterdam, Cannes, Karlovy Vary, Venecija 10.000,00

197

110

BLOK –Lokalna baza za osvježavanje kulture Domino

Posljednji pioniri, regionalno istraživanje Novac itd. Queer Zagreb na Danima rozog filma Festival Perforacije Dan Afrike

BiH, Srbija, Albanija Rumunjska, Mađarska Amsterdam, ožujak, 2011. New York, veljača, ožujak, 2011. ZKL, 28. 05. 2011.

5.000,00 15.000,00 10.000,00 40.000,00 5.000,00

111

112 113 114 115

DYALLI, udruga za kulturnu suradnju i promicanje afričke kulture u RH Iluzionistička udruga Project Magic Croatia Mala performerska scena Multimedijalni institut

Blacpool Magic Convention Cirkus 2011. međunarodna suradnja Međunarodna festivalska suradnja, selekcija, Human rights ff NSND – skup koji se ipak događa Bez granica/BorderLess SC u rezidenciji Test!2011. Laboratorij cirkuske umjetnosti Gledam AIDS Intenzivne cirkuske radionice Grad za sve/Public City

Blackpool, 18. – 20. 2. 2011. Tijekom 2011. Beograd, Sarajevo Split, Moravice, Beograd Zagreb, 2011. Zagreb, Vilnius Zagreb, travanj, 2011. Beograd, Zagreb, tijekom 2011. Beč, 2011. Zagreb Zagreb, Ljubljana

5.000,00 16.000,00 8.000,00 5.000,00 20.000,00 8.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 7.000,00

116 117 118 119 120 121

Studentski centar Test! 10 Udruga Cirkorama Udruga MIKS Udruga Triko Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja Umjetnička organizacija Studio Artless Zagrebački centar za nezavisnu kulturu Ad Gloriam Brass Artagent

122

Mnemotopije/Mnemotopias Međunarodni festival nesvrstanog stripa ZZOT strip na Festivalu

Zagreb, Rim, Utrecht Beograd, Pančevo, lipanj, 2011. Angouleme, siječanj, 2011. Stuttgart, Zagreb

10.000,00 2.000,00 5.000,00 10.000,00

123

Akademie Schloss Solitude, umjetnička razmjena gostovanje Zagrebački solisti Zagrebački solisti Trio Orlando

Glazbena djelatnost 124 125 Sarajevo, Mostar, veljača, travanj, 2011. Priština, svibanj, 2011. Široki Brijeg, lipanj, 2011. Podgorica, proljeće 2011. Aquilea, ljeto 2011. Riga, 2011. JAR, ožujak, 2011. Zagreb Bergamo, listopad, lipanj, 2011. Australija, listopad, 2011. Martinique, listopad, 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 15.000,00 10.000,00 35.000,00 8.000,00

126 127 128 129 130

Edmund Andler Borić Društvo Fryderyka Chopina Lana Genc Gudački kvartet Rucner HATHOR

Nataša Milić Orguljaški koncerti Orguljaški koncerti Solistički koncerti nagrađenih pijanista Umjetničko usavršavanje Gostovanje (hrvatski autori) Tajana Vukelić, Srđan Peić,

198

131 132

Sandra Hraščanec Hrvatska glazbena mladež

gostovanje Koncert prijateljstva Europska jazz akademija Bilateralna suradnja, uzvratna gostovanja, natjecanja Sudjelovanje predstavnika HGM u tijelima JMI 66. generalna skupština i kongres Članstvo HGM u JMI Svjetski orkestar Svjetski zbor Jazz Big band pokret Suradnja s GM Danske, MCSA gostovanje gostovanje gostovanja Tonhalle Duesseldorf, Festival Ensemblia Moskovska jesen Koncerti Octopus Pragensis Doulce memoire Kajana Pačko, usavršavanje, nastupi, natjecanja Martina Filjak, usavršavanje, nastupi, natjecanja Zagrebački umjetnici, gostovanja, natjecanja, usavršavanja Renata Pokupić s baroknim orkestrom EU Umjetničko usavršavanje International Lied masterclasses Koncert barokne glazbe Dani hrvatske glazbe Dani hrvatske glazbe biNgbang, gostovanje biNgbang, gostovanje Umjetničko usavršavanje Koncertni nastup Central European Youth Orchestra Festival i seminar Bele Bartoka Koncertna turneja Koncertno gostovanje Posjet Konferenciji IAMA

2011. Kyoto, listopad 2011. Grožnjan Tijekom 2011. Belgija, Danska, Španjolska, Rumunjska Tijekom 2011. Montevideo, listopad, 2011.

10.000,00 17.000,00 50.000,00 12.000,00 26.000,00 8.000,00 4.000,00 10.000,00 50.000,00 6.000,00 15.000,00 70.000,00 15.000,00 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00

133 134 135

Hrvatski barokni ansambl Hrvatski komorni orkestar Hrvatsko društvo skladatelja – Cantus Ansambl HRT – Glazbena proizvodnja HRT – Zbor Illyria

JAR Srpanj, 2011. Slovenija Argentina Bratislava, Beč, Železno Duesseldorf, 08.06.11., Moenchengladbach, 11. 06.11. Moskva, studeni, 2011. Sable sur Sarthe, Prag, travanj, kolovoz, 2011. Njemačka, Italija, Francuska Njemačka, Italija, Francuska, SAD

136 137

Zagreb Graz Bruxelless tijekom 2011. Rabat, Marakesh Beč, 2011. Augsburg, 2011. Rusija, veljača, ožujak, 2011. Francuska, rujan, 2011. Maastricht, 2011. Liege, svibanj, 2011. Ljubljana, Graz, Beč,Budimpešta veljača, 2011. Szombathely, srpanj, 2011. Kanada, 2011. Kuopio, Baku, Voronjež,travanj, 2011. London, travanj, 2011.

60.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 40.000,00 50.000,00 20.000,00 15.000,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 1.500,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00

138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Pertromila Marica Jakas, Ivan Violić Eva Kirchmayer Bilić, Martina Gojčeta Simić Nina Kobler Koncertna direkcija Igor Lešnik Anamarija Milić Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu Josip Nalis Ivan Novinc, Srđan Čaldarović Lovro Pogorelić Nina Pogorelić

199

149 150 151

Tomislav Špoljar Martina Zadro Zagrebačka filharmonija

Konferencija trubača Međunarodni seminar iz pjevanja i glume ISPA, kongres 21st IAMA, konferencija

Minnesota, proljeće, 2011. Rogaška Slatina, veljača, 2011. Toronto, srpanj, 2011. London, travanj, 2011. Moskva, Kiev, Donjeck 19. – 22. svibja 2011. Kina, Japan, Austrija, Italija, Njemačka Hong Kong, srpanj, 2011. Issy-Les Moulineaux Zagreb, travanj, 2011.

7.000,00 4.500,00 5.000,00 3.000,00 200.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 3.000,00 3.000,00 4.468.200,00

152 153 154 155 156

Zagrebački komorni orkestar Zagrebački kvartet Raslojiti troškjovnik Zagrebački kvartet saksofona Ana Zečić Sabrina Zelić Lovrenović

gostovanja Musica Maxima 3 Međunarodna gostovanja International Saxophpne Symposium Umjetničko usavršavanje Koncert klavirskog dua ZelićKudojarov

UKUPNO Grad Zagreb – programi prema pozivu (rezervirana sredstva) Predstavljanje grada Zagreba 157 Grad Zagreb Predstavljanje grada Zagreba 158 Grad Zagreb Predstavljanje grada Zagreba 159 Grad Zagreb UKUPNO: SVEUKUPNO: Budimpešta, 2011. Krakow, 2011. Kyoto, 2011.

100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 4.768.200,00

B. MEĐUGRADSKA SURADNJA 1 2 3 4 5 6 HC ITI Studio za suvremeni ples Zagrebački plesni ansambl HIPP Ansambl slobodnog plesa Liberdance Eks Scena Od teksta do predstave Festival u sv. Vincentu Festival u sv. Vincentu Radionice i seminari u TSP Ljetne plesne radionice Istraživačke radionice Majstorske rezidencije aMa – alternativni edukacijski model Kulturom protiv maloljetničkog nasilja 15.seminar AKM II. kongres muzealaca Hrvatske III. susreti sekcije konzervatora i preparatora Noć muzeja Dnevnički zapisi Nives Kavurić Kurtović Umjetnička knjiga Tematski plakati program. sadržaja kulturnih centara Izložba jajački spomenici Kolonija Motovun Zagreb-Sv.Vincent Zagreb-Sv.Vincent Zagreb Pula Zagreb Zagreb Zagreb Cres Poreč prema odabiru gradovi u Hrvatskoj Zadar Gradovi Hrvatske Rijeka Rijeka Zagreb Zagreb 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 60.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 70.000,00 7.000,00 30.000,00 5.000,00 10.000,00

7 8

Tigar Teatar Hrvatsko muzejsko društvo

9 10 11

Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke Kopart – umjetnička agencija HKD Napredak

200

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Huna d.o.o. Udruga Likovni krug UO Moja zemlja Štaglinec Ana Elizabet Bajuk Lidija Delimar Vlasta M-S Prima Media Tangoneo, PK UHULI

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ZAG KUD GAJ HOKUD SLOGA KUD Bisernica Zagrebački mališani PLES I DIJETE Zagrepčanke i dečki Angelus d.o.o. ZKM – plesni studio Hrvatski filmski savez

5. međ. zagrebački salon autokarikature Izložba ART Naive 2011. Susreti umjetnika Štaglinec Samostalna izložba Grtlic Tituš Fest-mulitimed. Festival Apsolutni umjetnik A.Gotovac Lauer Kulturne i sportske navike mladih Urban DJ Summer Fest Koncert orkestra Beltango Upoznavanje mladih s vrijednostima narodne, kult. i prirodne baštine kroz lik. stvaralaštvo Radionica na temu mjesta za izlazak mladih Natjecanje tamburaških orkestara Natjecanje mandolinista Gostovanje Gostovanje Gostovanje Dječji festival Djevojački zborovi Gostovanje 18.inter.rad.anim.filma Rad.animir.filma Stop & Go Video radionice za djecu i mladež Filmski projekt za nagradu „Fabijan Šovagović“ Najbolje sa svjet.festivala Motovun u Zagrebu Vukovar film festival 5. festival židovskog filma Ciklus Orgulje Heferer Manifestacija Osorske glazbene večeri XL. seminar za slaviste Opera u gostima – koncerti za školsku djecu MAXARTFEST 2011. nasilje

Zagreb Zagreb Štaglinec Vela Luka Gradovi središnje Hrvatske Više gradova u Hrvatskoj Više gradova u Hrvatskoj Rijeka Zagreb – Beograd Mjesta u Zagrebačkoj županiji Manja mjesta u Hrvatskoj Osijek Imotski Petrinja Split Karlovac – Zadar Šibenik Lepoglava Lužnica Čakovec, lipanj 2011. Rijeka, Split, Osijek Motovun Pula Pula – Zagreb, srpanj 2011. Zagreb, kolovoz 2011. Vukovar, kolovoz 2011. Zagreb, svibanj 2011. Više gradova Hrvatske Osor Dubrovnik, kolovoz 2011. Mjesta u Hrvatskoj stradala u Domovinskom ratu Zagreb

20.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 8.000,00 15.000,00

10.000,00 10.000,00 20.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 70.000,00 50.000,00 30.000,00

32 33 34 35 36 37 38 39 40

Muzej suvremene umjetnosti Motovun film fest. d.o.o. DISCOVERY d.o.o. Udruga Festival suvremenog židovskog filma Koncertna direkcija Zagreb Hrvatska udruga Osorske glazbene večeri Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola Hrvatski kulturni klub Centar za kulturu i inform. Maksimir

201

IMPROSPEKCIJE 41 Obveze prenesene iz 2010. UKUPNO:

Zagreb

15.000,00 100.000,00 1.300.000,00

C. MEĐUŽUPANIJSKA SURADNJA D. GRADSKE MANIFESTACIJE Koncertna direkcija Zagreb Dani Grada Zagreba Dani glazbe Koncerti na Budeku YES Zagreb Kvartovska događanja Advent i Doček Nove godine UKUPNO: Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

500.000,00

300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 400.000,00 1.200.000,00

C) PARTICIPACIJA U DRŽAVNOM PRORAČUNU
Za Hrvatsko narodno kazalište i Galeriju Klovićevi dvori (suosnivač Grad Zagreb), sredstva su planirana na poziciji kazališne djelatnosti (HNK) te na pozicijama muzejske djelatnosti i umjetničkih zbirki-donacija Gradu Zagrebu i poziciji likovne djelatnosti (Galerija Klovićevi dvori).

PROČELNIK Ivica Lovrić

202

D) Plan sredstava za financiranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2011.
PLAN PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2011.   RAZDJEL 09: GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT,   GLAVA 05 ‐ DJELATNOST KULTURE 
BROJ  EKONOM  KLAS. 

POZICIJA 

OSNOVNA I POTONJA NAMJENA 

PLAN PRORAČUNA  2011     496.685.100,00  496.685.100,00  441.161.000,00  339.082.500,00  339.082.500,00  276.835.000,00  223.600.000,00  223.600.000,00  14.770.000,00  14.770.000,00  38.465.000,00  34.667.000,00  3.798.000,00  61.739.500,00  7.480.000,00  260.000,00  6.750.000,00  470.000,00  21.637.100,00  2.700.000,00  2.283.000,00  15.600.100,00  419.000,00  635.000,00  28.359.400,00  3.140.000,00  6.750.000,00  4.287.400,00  1.870.000,00  3.450.000,00  1.756.000,00  7.106.000,00  4.263.000,00  400.000,00  3.100.000,00  100.000,00  200.000,00  463.000,00  508.000,00 

Glava 05. DJELATNOST KULTURE  Strategija G. KULTURA  Glavni program 01. PROGRAM KULTURE  Program 01. JAVNE POTREBE U KULTURI  Aktivnost 01: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI           144     145     146  147        148  149  150     151  152  153  154  155     156  157  158  159  160  161  162     163  164  165  166  167     3  31  311  3111  312  3121  313  3132  3133  32  321  3211  3212  3213  322  3221  3222  3223  3224  3225  323  3231  3232  3234  3235  3237  3238  3239  329  3291  3292  3293  3294  3299  34  RASHODI POSLOVANJA  RASHODI ZA ZAPOSLENE  PLAĆE  Plaće za redovan rad  OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  Ostali rashodi za zaposlene  DOPRINOSI NA PLAĆE  Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  MATERIJALNI RASHODI  NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  Službena putovanja  Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  Stručno usavršavanje zaposlenika  RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  Materijal i sirovine  Energija  Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  Sitan inventar i autogume  RASHODI ZA USLUGE  Usluge telefona, pošte i prijevoza  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  Komunalne usluge  Zakupnine i najamnine  Intelektualne i osobne usluge  Računalne usluge  Ostale usluge  OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično  Premije osiguranja  Reprezentacija  Članarine  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  FINANCIJSKI RASHODI 

203

   343  OSTALI FINANCIJSKI RASHODI  168  3431  Bankarske usluge i usluge platnog prometa  Aktivnost 02: OPREMANJE USTANOVA U KULTURI     4  RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE     42  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     422  Postrojenja i oprema  169  4221  Uredska oprema i namještaj  170  4222  Komunikacijska oprema  171  4223  Oprema za održavanje i zaštitu  172  4226  Sportska i glazbena oprema  173  4227  Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  424     Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  174  4241  Knjige   175  4243  Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti     426  Nematerijalna proizvedena imovina  176  4262  Ulaganja u računalne programe  Aktivnost 03: PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA     3  RASHODI POSLOVANJA     32  MATERIJALNI RASHODI     321  NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  177  3211  Službena putovanja     322  RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  178  3221  Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  179  3222  Materijal i sirovine  323     RASHODI ZA USLUGE  180  3232  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  181  3233  Usluge promidžbe i informiranja  182  3235  Zakupnine i najamnine  183  3237  Intelektualne i osobne usluge  184  3238  Računalne usluge  185  3239  Ostale usluge  Aktivnost 04: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE  3631  186  Tekuće pomoći unutar opće države  Aktivnost 05: ZAGREB FILM  3811  187  Tekuće donacije u novcu  Program 02. NEZAVISNA PRODUKCIJA  Aktivnost 01. KNJIŽNIČNA DJELATNOST  3811  188  Tekuće donacije u novcu  Aktivnost 02. ČASOPISI  3811  189  Tekuće donacije u novcu  Aktivnost 03. MUZEJSKA DJELATNOST  3811  190  Tekuće donacije u novcu  Aktivnost 04. KAZALIŠNA DJELATNOST  3811  191  Tekuće donacije u novcu  Aktivnost 05. GLAZBENA DJELATNOST  3811  192  Tekuće donacije u novcu  Aktivnost 06. LIKOVNA DJELATNOST  3811  193  Tekuće donacije u novcu  Aktivnost 07. CENTRI ZA KULTURU  3811  194  Tekuće donacije u novcu  Aktivnost 08. FILMSKA DJELATNOST  3811  195  Tekuće donacije u novcu 

508.000,00  508.000,00  10.545.000,00  10.545.000,00  10.545.000,00  1.900.000,00  475.000,00  95.000,00  570.000,00  95.000,00  665.000,00  8.550.000,00  7.600.000,00  950.000,00  95.000,00  95.000,00  41.193.500,00  41.193.500,00  41.193.500,00  2.220.500,00  2.220.500,00  6.376.100,00  1.265.800,00  5.110.300,00  32.596.900,00  1.388.900,00  3.100.200,00  1.267.400,00  20.056.200,00  215.000,00  6.569.200,00  45.700.000,00  45.700.000,00  4.640.000,00  4.640.000,00  55.524.100,00  3.420.000,00  3.420.000,00  2.223.000,00  2.223.000,00  3.082.500,00  3.082.500,00  10.535.500,00  10.535.500,00  5.839.700,00  5.839.700,00  3.677.000,00  3.677.000,00  531.800,00  531.800,00  6.536.500,00  6.536.500,00 

204

Aktivnost 09. KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM  3811  196  Tekuće donacije u novcu  Aktivnost 10. URBANA KULTURA I KULTURA MLADIH  3811  197  Tekuće donacije u novcu  Aktivnost 11. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA  3811  198  Tekuće donacije u novcu  UKUPNO GLAVA O5. 

6.860.600,00  6.860.600,00  3.167.000,00  3.167.000,00  9.650.500,00  9.650.500,00  496.685.100,00 

205

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful