Dnevni avaz

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik srijeda, 16. 2. 2011. Sarajevo Godina XVI Broj 5553

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

AFERE

Vlasnik firme „Shell-Elektron“ Muhidin Ali} tvrdi

uhidin Ali}, vlasnik firme „Shell-Elektron“ iz Gra~anice, mjesecima uzalud poku{ava naplatiti dugovanja

M

Kako je CPM prevario privrednike iz FBiH Sadar je u Lakta{ima osnovao „CPM Energo“, a raskinuo je ugovore firme CPM BH bez ikakve reakcije bh. institucija Te{ke optu`be na ra~un nekih zvani~nika
koja zajedno s kamatom iznose skoro 500.000 KM od slovensko-bosanske firme CPM. ^etiri mjenice koje je dobio kao garanciju vi{e ni{ta mu ne vrijede, jer je svu imovinu koju je imao u Bosni i Hercegovini CPM prvo prenio u RS, a zatim rasprodao. Za sve optu`uje i korumpirane bh. politi~are. 3. str.

Veliki koncert Miroslava Ili}a u Sarajevu

Alarmantno

S „Avazom“ u bekstejd`
KCUS: Uspje{no ura|ena operacija
Martinbrodski vodopad od 54 metra nalazi se pred nestankom zbog promjene toka vode

27. strana

Ugro`en vodopad na Uni
7. strana

Propada li svjetska turisti~ka atrakcija

MLADOJ ZENI^ANKI IZVA\EN TUMOR TE@AK 16 KILOGRAMA
Sud BiH: Ha{ki tribunal }e morati ~ekati

6. strana

ZE^EVI] JO[ NE]E BITI IZRU^EN
8. strana

Dok mi treniramo, Ra|a igra karti

MUHAMED TOROMANOVI]

59. str.

2

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

aktuelno

POLEMIKE Predsjednik HNV-a odgovara na prozivke

Na posao ~eka ogroman broj osoba

(Foto: M. Kadri})

Na biro se prijavilo 160.000 osoba
Na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH u decembru 2010. godine prijavilo se 7.946 osoba, od ~ega 3.933 po prestanku radnog odnosa, najnoviji su podaci Federalnog zavoda za zapo{ljavanje.

Pro{le godine u na{oj zemlji

Marke{i}: Ivan Lovrenovi} je ideolog pogre{ne politike HDZ-a
Drago mi je {to su oni svjesni da ne mogu i}i sa ovim HNV-om i da su nas sami napustili, da ih mi ne moramo isklju~ivati, ka`e fra Luka Marke{i}
mandat na ~elu ove organizacije, pobijediv{i protukandidata Iliju [imi}a, kojeg su oni podr`avali. U otvorenim pismima koja su uputili Marke{i}u iznijeli su niz optu`bi na njegov rad. Marke{i}, pak, tvrdi da „ova pisma vrve neistinama“. Klju~na stvar zbog koje je izbio sukob o~igledno je to {to je HNV, kao nezavisno udru`enje gra|ana, pru`io

U FBiH bilo ne{to manje od 50.000 otkaza U decembru manja potreba za radnicima
FBiH bilo je 364.929 nezaposlenih, {to je za 513 vi{e nego mjesec ranije. Putem kantonalnih slu`bi za zapo{ljavanje u decembru pro{le godine poslodavci su iskazali potrebu za zapo{ljavanjem 1.292 osobe, {to je 115 manje nego u novembru. Posljednjeg mjeseca 2010. s evidencija nezaposlenih su izbrisane 7.433 osobe, od ~ega su zaposlene 4.004. Taj broj predstavlja pove}anje za 1.102 u odnosu na mjesec prije toga. Ina~e, cijele godine s evidencije su izbrisane 85.524 osobe, od ~ega su zaposlene 48.262.

Predsjednik Hrvatskog narodnog vije}a (HNV) BiH fra Luka Marke{i} odbacio je optu`be sada ve} biv{ih ~lanova ovog udru`enja Ivana Lovrenovi}a i Mile Lasi}a, koje je nazvao zagovara~ima politike HDZ-a.

HNV je talac jednog ~ovjeka
- Sude}i po ispraznosti Marke{i}eva predsjedni~kog „programa“ i po gotovo posprdnoj neobaveznosti s kojom ga je izlo`io Saboru, zatim po na~inu na koji je ponovo izabran za predsjednika zahvaljuju}i nijemoj, a spremnoj glasa~koj ma{ini, podr{ku SDP-u, {to Marke{i} i ne skriva. - Mi se jesmo svrstali za platformu SDP-a, koja iznosi jedan konkretan program koji pokazuje ne{to pozitivno za rje{avanje problema koji nas sve u BiH mu~e, poput dr`avnosti, ekonomije... kazao je Marke{i}. Prema njegovim rije~ima, Lovrenovi} se name}e kao onaj koji nije svrstan, a upravo je on jedan od naj`e{}ih protivnika SDP-ove platforme. te po stavovima i formulacijama s kojima je i poslije izbora nastavio istupati u javnosti u ime HNV-a, sasvim je jasno da je ova organizacija definitivno postala talac jednoga ~ovjeka - tvrdi Lovrenovi}, izme|u ostalog, u svom pismu.

Otvorena pisma
Lovrenovi} i Lasi} istupili su iz HNV-a nakon {to je Marke{i} nedavno dobio tre}i

Prestanak rada
Prema podacima za cijelu pro{lu godinu, na biroe u ovom entitetu prijavile su se 95.993 osobe, od kojih 49.502 po prestanku radnog odnosa. Posljednjeg dana 2010. u

Tra`ili osudu Kom{i}evog izbora
- Prije Sabora bio je razgovor kakav stav treba zauzeti u vezi s izborom @eljka Kom{i}a za hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH. Ilija [imi} i jo{ nekolicina zagovarali su da mi izrazimo protest zbog toga. Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir. Jer, ja sam sam glasao za Kom{i}a, zato {to mi u sada{njoj haoti~noj situaciji opcija SDP-a i @eljka Kom{i}a izgleda kao pozitivna opcija - ka`e Marke{i}.

Sumnjivi ugled
- Treba li uop}e Hrvatima udruga koja u`iva sumnjivi ugled samo u sarajevskoj kotlini kao udruga „~estitih Hrvata“ i koja proizvodi stigmu i stereotipiju o Hrvatima u drugim dijelovima zemlje i o drugim hrvatskim politi~kim opcijama, posebice o Hercegovini i Hercegovcima kao u neka stara, sre}om otpuhana vremena - pita se, izme|u ostalog, Lasi} u svom pismu. Marke{i} ka`e da ne misli da Lovrenovi} zagovara tre}i entitet, ali da zagovara sve drugo {to se ti~e HDZ-ovskog politi~kog djelovanja. [to se ti~e Lasi}a, isti~e da je „on ovdje manje va`an“, ali da se sve ovo {to je govorio za Lovrenovi}a odnosi i na njega. - Drago mi je {to su oni svjesni da ne mogu i}i sa ovim HNV-om i da su nas sami napustili, da ih mi ne moramo isklju~ivati - isti~e fra Luka G. MRKI] Marke{i}.

Podaci u brojkama
osobe lani se prijavile na biroe u FBiH

95.993

Uporedba sa 2009.
Zaklju~no sa 31. decembrom 2010. na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje RS bilo je 145.620 nezaposlenih osoba. Broj nezaposlenih u RS lani je bio za 224 ve}i nego godinu ranije. Najvi{e nezaposlenih starosne je dobi izme|u 45 i 50 godina. Samo lani je na evidenciju Zavoda prijavljeno 63.095 osoba, {to je za 2,2 posto manje nego 2009. godine. Zbrajanjem toga s podacima iz FBiH (95.993), do|e se do broja od 159.088 ljudi koji su se lani prijavili na evidenciju nezaposleB. T. - V. S. nih u BiH.

Tre}i entitet
- On se svrstava na pogre{nu stranu, {to je `alosno. On brani politiku dva HDZ-a. @ao mi je, ali Ivan Lovrenovi} ovdje se pojavljuje ne kao knji`evnik i publicist nego kao jedan novi ideolog pogre{ne politike HDZ-a tvrdi na{ sagovornik.

osoba lani se prijavilo na biroe u RS

63.095

nezaposlenih u FBiH

nezaposlenih u RS

364.929 145.620

Vladimir Vuk~evi} danas u Bijeljini
Tu`ilac Srbije za ratne zlo~ine Vladimir Vuk~evi} dolazi danas u Bijeljinu, gdje }e sa svojim kolegama iz BiH i Hrvatske razgovarati o regionalnoj saradnji, ali i o slu~aju Tihomira Purde, ~ije izru~enje tra`i Beograd, potvrdio je za Srnu portparol srbijanskog tu`ila{tva Bruno Vekari}. Vekari} je rekao da sastanak tu`ilaca u Bijeljini nije zakazan zbog Purde, nego zbog regionalne saradnje i da na taj sastanak dolazi i jedan tu`ilac iz Ha{kog tribunala.

Marke{i}: Pisma vrve neistinama

Lovrenovi}: Napustio Vije}e

D`ejms Stajnberg Danska `eli formiranje „Dan za glasanje“ i uskoro u BiH u~inkovite vlade u BiH poo{trene sankcije Zamjenik ameri~kog dr`avnog sekretara D`ejms Stajnberg (James Steinberg) u naredne dvije sedmice sti}i }e u BiH, gdje }e s doma}im politi~kim liderima Stajnberg: Susreti sa i zvani~nicima zvani~nicima razgovarati o problemu formiranja vlasti, saznaju „Ve~ernje novosti“ u Predsjedni{tvu BiH, prenosi Srna. List navodi da se o~ekuje da }e se Stajnberg sastati s predsjedavaju}im Predsjedni{tva BiH Neboj{om Radmanovi}em, ~lanovima Predsjedni{tva Bakirom Izetbegovi}em i @eljkom Kom{i}em, predsjednikom RS Miloradom Dodikom i drugim politi~arima. Ambasadorica Danske u BiH Kirsten Gelan (Geelan) u intervjuu za Onasu izjavila je da je ~injenica da se BiH trenutno nalazi u politi~kom }orsokaku, a pregovori o formiranju vlade, ~ak i Gelan: Pregovori i na najni`im kompromis institucionalnim nivoima, obilje`eni su malim napretkom i nedostatkom volje da se postigne politi~ki kompromis. - Danska vlada `eli da vidi formiranje u~inkovite vlade u BiH {to je prije mogu}e. Ovo se mo`e ostvariti jedino kroz pregovore i `elju za kompromisom. Ekonomski i politi~ki napredak BiH zavisi od politi~ke volje da se postigne dogovor - kazala je Gelan.

Posjeta na{oj zemlji

Ambasadorica Kirsten Gelan

Novine u NS RS

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Jesu li gra|ani BiH najve}i ljubitelji ~a{ice: Bosanci piju vi{e nego {to ka`u crne statistike
- Naravno je da smo prvaci u dru`enju sa ~a{icom kada nam je ovakva situacija u zemlji, pa ljudi poku{avaju pobje}i od stvarnosti. Kumovali su tome i turbofolk estrada i mnoge pjesme o alkoholu, ali i pijani profesori po fakultetima bez grama dostojanstva i mnogi drugi vidovi pr(Zvonimir Bo{njak) omocije ovog zla.

LOTO

1

11

21 27 29 30

JOKER 711901 169105

U Narodnoj skup{tini RS uskoro bi trebao biti uveden „Dan za glasanje“, {to }e biti novina u radu najvi{eg zakonodavnog tijela tog bh. entiteta, javila je Srna. Narodna skup{tina RS: Uvedene su Nova pravila i odre|ene promjene kada su u pitanju sankcije za povredu Poslovnika. Predvi|eno je da se od poslani~ke pla}e odbije i do 20 posto ako bude utvr|ena povreda discipline, o ~emu odlu~uje predsjednik Skup{tine.

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir@avaz.ba)

AFERE Vlasnik firme „Shell-Elektron“ Muhidin Ali} tvrdi

plja~kaju po BiH uz pomo} na{ih politi~ara
Kako je CPM prevario privrednike iz FBiH Sadar je u Lakta{ima osnovao „CPM Energo“, a raskinuo je ugovore firme CPM BH bez reakcije bh. institucija
Muhidin Ali}, vlasnik firme „Shell-Elektron“ iz Gra~anice, mjesecima uzalud poku{ava naplatiti dugovanja koja zajedno s kamatom iznose skoro 500.000 KM od slovensko-bosanske firme CPM. ^etiri mjenice koje je dobio kao garanciju vi{e ni{ta mu ne vrijede, jer je svu imovinu koju je imao u Bosni i Hercegovini CPM prvo prenio u RS, a zatim rasprodao. Za sebe ka`e da je jedna od `rtava velike me|unarodne kriminalne grupe koju predvode slovenski biznismeni prevaranti, uz svesrdnu pomo} korumpiranih bh. institucija i politi~ara.

Alkohol Slovenski prevaranti kao utjeha
U dana{njoj BiH opijanje na svakom koraku nema vi{e nikakve veze ni s merakom, ni sa }eifom
Ako je vjerovati statistikama Svjetske zdravstvene organizacije, a nema razloga da se ne vjeruje, BiH je na samom vrhu liste dr`ava u kojima se pije najvi{e alkohola. Da stvar bude jo{ poraznija, podatak da svaki stanovnik BiH godi{nje popije izme|u 11 i 12 litara alkohola, sasvim sigurno nije potpuno precizan. U taj prosjek, naime, nisu ura~unati more rakije koja se u Bosni ispe~e u kazanima u vlastitoj re`iji i vinski podrumi koje ima svaki doma}in u Hercegovini koji dr`i do sebe. Taj alkohol popije se mimo budnog statisti~kog oka. ^injenice su neumoljive, ma koliko apsurdne bile: u dr`avi u kojoj su otprilike polovina stanovni{tva, bar po imenu, muslimani, ispija se najvi{e alkohola po stanovniku. Zbog toga razloga za brigu i povoda za akciju imaju i u Islamskoj zajednici u BiH, jednako kao i u ostalim segmentima dru{tva i dr`ave. Za{to Bosanci, a bogme i Hercegovci, danas toliko piju? Da se ne la`emo, u Bosni se oduvijek, u svim vremenima i svim sistemima, pilo. Ali se, kako to vole re}i iskusni ljubitelji kapljice, znalo piti. Pilo se s merakom, radi }eifa. Pilo se da se ne napije, ve} proak{amlu~i. Dana{nje opijanje na svakom koraku nema vi{e nikakve veze ni s merakom, ni sa }eifom. Ponajprije je to `elja da se barem nakratko pobjegne od brutalne svakodnevice i problema u dr`avi u kojoj bezmalo ni{ta ne funkcionira onako kako bi trebalo. Dok se shvati da alkohol pru`a la`nu utjehu, ve} bude kasno. Kada bi bila ura|ena opse`na sociolo{ka analiza, vrlo vjerovatno bi bilo utvr|eno da je jedan od osnovnih uzroka za pojavu alkoholizma, koji za sobom lan~ano vu~e druge probleme, upravo te{ka ekonomska situacija i op}e bezna|e u kojem se nalazi bh. dru{tvo. Na`alost, takva analiza u ovakvoj dr`avi te{ko da }e ikada biti ura|ena. Mnogo je vjerovatnije da }e se, kao i u slu~aju drugih velikih dru{tvenih problema kakvi su narkomanija ili ovisnost o kocki, raditi tek povr{ne i parcijalne analize od kojih }e biti malo koristi ili }e se problemi jednostavno gurati pod tepih. Dok se ne otrijeznimo.

Bankovna garancija
CPM BH, firma-k}erka mariborskog CPM-a, registrirana u Lukavcu, pred potpunom je likvidacijom, iako je u BiH dobivala milionske poslove, poput rekonstrukcije brane na jezeru Modrac i rekonstrukcije pe-

Interpolova potjernica za Davorinom Sadarom

Ali}: O~ekuje reakciju tu`ila{tava

tlje u [i}kom Brodu kod Tuzle. - Dobivali su poslove koje o~ito nikada nisu ni planirali uraditi. Posao bi samo zapo~injali, zadu`ivali se, uzimali kredite i onda prekidali rad. Da su i ljudima u bh. institucijama prljave ruke, pokazuje ~injenica da nakon raskida ugovora na Modracu Tuzlanski kanton nikada nije pokrenuo proces naplate bankovnih garancija, a da su za ugovor za [i}ki Brod nezakonito potpisali cesiju vrijednu milion KM - tvrdi Ali}, koji bezuspje{no poku{ava zainteresirati nadle`na tu`ila{tva da istra`e vi{emilionski me|unarodni kriminal i klasi~no pranje novca. Scenarij prema kojem je CPM BH varao kompanije u FBiH postao je o~it kada je na mjesto direktora do{ao Davorin Sadar, za kojim je bi-

la raspisana i Interpolova potjernica i koji je ve} le`ao u zatvoru zbog prevara. - Sadar je u Lakta{ima osnovao firmu „CPM Energo“. Raskinuo je ugovore firme CPM BH bez ikakve reakcije bh. institucija, a svu imovinu prenio u Lakta{e. Sada se pojavila informacija da je Sadar firmu „CPM Energo“ prodao firmi „Jahorinska voda“ s Pala, putem koje }e biti namireni du`nici s podru~ja RS. Sadar je s novcem pobjegao iz BiH i navodno se nalazi u Londonu - navodi Ali}.

www.dnevniavaz.ba

Uto~i{te u Lakta{ima
U cijeloj pri~i nije bezna~ajna ni uloga Dodikovog glavnog graditelja Slobodana Stankovi}a, ~iji je „Integral in`injering“ bio dio konzorcija na projektu [i}ki Brod sa CPMom, od kojeg je na kraju i preuzeo posao. - ^injenica da je Sadaru pru`eno svojevrsno uto~i{te u Lakta{ima, ako se zna kako Stankovi} kotira u RS, mnogo toga govori. Na kraju, firme iz RS kojima je CPM dugovao novac bit }e ~udnim transakcijama namirene, a jedino }e biti prevarene firme iz FBiH - tvrdi Ali}.
E. HUREMOVI]

CIK-u treba dati ovlasti da raspi{e vanredne izbore
Pitanje: Podr`avate li prijedlog CCI-ja da CIK-u treba dati ovlasti da raspi{e vanredne izbore?
A) DA 76,78% B) NE 19,48% C) Ne znam 3,74%

Raskid ugovora sa SCT-om je farsa
Ali} tvrdi da prema sli~nom scenariju djeluje i druga slovenska firma koja u BiH bez ikakvih problema dobiva milionske poslove - SCT. - I raskid ugovora sa SCT-om je farsa, jer je s njima potpisan takav ugovor da }e se Slovenci na kraju izvu}i iz svega, a sve obaveze platiti dr`ava BiH i povjerioci iz FBiH. To sve rade na{i politi~ari koji su potpisivali „predizborne ugovore“, a sada samo kupuju vrijeme - navodi ogor~eni Ali}.

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

Novi Sad

CIK o novom potezu novoizabranih delegata

Danas odluka o Rendi}u
Apelacioni sud u Novom Sadu danas }e donijeti odluku po `albama advokata Jasmina Rendi}a na rje{enja Vi{eg suda u Sremskoj Mitrovici kojima je dr`avljaninu bh. produ`en pritvor te odobreno njegovo izru~enje Afganistanu. Rendi} se od aprila pro{le godine nalazi u ekstradicionom pritvoru u Srbiji, nakon {to je uhap{en po potjernici Interpola Afganistana zbog navodno po~injenog krivi~nog djela prevare. Ako Apelacioni sud potvrdi ranije sudsko rje{enje, kona~nu odluku o Rendi}evoj sudbini donijet }e ministrica pravde Srbije Sne`ana E. H. Malovi}.

A

Preuranjene izjave o prihvatanju mandata
Izjave o prihvatanju maOna je potvrdila i da su ndata koje su novoizabrani ju~er dvije `albe koje su delegati Doma naroda ParHDZ BiH i poslanik lamenta FBiH, ve}inom iz Skup{tine SrednjobosaSDP-a i SDA, poslali Centrnskog kantona Radoje Vidoalnoj izbornoj komisiji vi} ulo`ili na odluku o (CIK) BiH po~ele su stizati utvr|ivanju rezultata izbou CIK. ra federalnih delegata iz Kako nam je ju~er potvrSBK, zajedno s izja{njePiri}: @albe za dila Maksida Piri}, portpanjem CIK-a upu}ene Sudu SBK poslane rol CIK-a, nadle`na slu`ba BiH. Sud, kako je „Dnevni Sudu prikupit }e sve ove izjave. avaz“ ve} pisao, treba doni- Ali, sve {to sada mo`emo re}i jeti kona~nu odluku o legalnosti prjeste da su one preuranjene - kaza- ovedenih posrednih izbora delegaM. K. la je Piri}. ta iz Skup{tine SBK.

C

B

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 164.794 posjetioca.

4

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

aktuelno

Tihi} i Lagumd`ija u Mostaru: Bez dodatnih poja{njenja

SDP ne prihvata dogovore u kojima potpisnici platforme ne stoje iza svog projekta
Lider SDP-a Zlatko Lagumd`ija nakon prekju~era{njeg sastanka u Mostaru, na kojem ponovo nije bilo pomaka u dogovaranju o formiranju vlasti, dao je i jednu vrlo znakovitu izjavu koja je neuvijena opomena ~elniku SDA Sulejmanu Tihi}u da se ne zalije}e i ne razme}e previ{e u razgovorima i pozivima predsjednicima HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 Draganu ^ovi}u i Bo`i Ljubi}u da budu dio parlamentarne ve}ine. - Tihi}, ^ovi} i Ljubi} imaju {ta da razgovaraju, a uz du`no po{tovanje SDP ne prihvata bilo kakve dogovore koji }e krenuti od toga da potpisnici platforme ne stoje iza svog projekta - rije~i su Zlatka Lagumd`ije koje je prenijela Srna. Na`alost, do poja{njenja ovakve izjave ju~er nismo mogli do}i u SDP-u, jer se u toj stranci nisu odazivali na novinarske pozive, ali ni u SDA, ~iji nas je portparol Salmir Kaplan „podsjetio“ da ta stranka ne daje izjave za „Dnevni avaz“. S druge strane, portparol HDZ-a BiH Mi{o Relota nije `elio komentirati, kako

Lagumd`ijina opomena Tihi}u?

Poruka sa sastanka u Mostaru

Senad Agi} ostaje glavni imam Bo{njaka u Americi
Skup{tina ICC-a s vi{e od 80 posto glasova podr`ala ef. Agi}a nakon {to ga je nedavno smijenio Upravni odbor Islamskog kulturnog centra
Vi{e od 80 posto ~lanova Skup{tine Islamskog kulturnog centra u ^ikagu (ICC) u nedjelju nave~er podr`alo je dr. Senada ef. Agi}a, kojeg je nedavno s pozicije glavnog imama Bo{njaka u SAD smijenio Upravni odbor ICC-a.

„Avaz“ saznaje Skup{tina ICC-a u ^ikagu odlu~ila

Volja ~lanova
Ef. Agi} kazao je za „Avaz“ da je narod pokazao koga `eli te da je, uprkos optu`bama iz UO ICC-a, iz svega iza{ao kao moralni pobjednik. - Dobio sam ogromnu podr{ku. ^ak 287 ~lanova glasalo je za mene, 61 je bio protiv, a tri suzdr`ana. Ako UO ima imalo savjesti, trebao bi sada uva`iti volju ~lanova Skup{tine. No, oni sada poku{avaju dokazati da je potrebno da dobijem podr{ku dvije tre}ine od ukupnog ~lanstva, {to nije bio slu~aj do sada - ka`e ef. Agi}. On poja{njava da je prije

Relota: Niko ne}e sru{iti sporazum dva HDZ- a

je rekao, „njihove odnose“, ali je istakao da je „o~ito cilj, prije svega, Lagumd`ije i ekipe iz SDP-a da razbiju jedinstvo, odnosno rasture sporazum dva HDZ-a“. - To im ne}e uspjeti, iako se varijacije na tu temu vide svakodnevno i po medijima koje oni kontroliraju. I ju~er (prekju~er, op. a.) na sastanku u Mostaru bilo je uvjetovanja, ali treba biti vrlo jasan: „Gdje je Dragan, tu je i Bo`o, i obratno.“ Niko i ni{ta ne}e sru{iti sporazum dva HDZ-a, ma koliko se trudili - izjavio je M. K. ju~er Relota.

Ef. Agi}: Moralni pobjednik

glasanja imao izlaganje u kojem je odgovorio na sve optu`be UO. Kako ka`e, ~lanovi-

Reis Ceri} nije se `elio mije{ati?
Iako su iz Upravnog odbora ICC-a tvrdili da se reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa ef. Ceri} „saglasio da po{alje novog stalnog bosanskog imama, koji }e biti imenovan brzo“, ef. Agi} to negira. - Reis Ceri} odlu~io je da Skup{tina rije{i ovu situaciju. Nije se `elio mije{ati i utjecati na ishod glasanja ka`e ef. Agi}.

ma UO zasmetao je kada je od njih tra`io da budu aktivniji, vi{e okrenuti d`ematu i da ne upravljaju ICC-om samo na birokratski na~in. - Tra`io sam da budu vi{e prisutni u d`ematu. Da budu uklju~eni u na{e akcije i programe, jer ve}ina d`ematlija ne zna ve}inu ~lanova UO. Osjetili su se prozvanim te su me, boje}i se za svoje pozicije, odlu~ili smijeniti. Naravno,

Dvije tre}ine

`alio sam se na tu odluku. Morali su sazvati Skup{tinu, koja je rekla svoje - ka`e ef. Agi}. On dodaje da su dvije tre}ine ~lanova ICC-a Bo{njaci, zbog ~ega, kako ka`e, imaju pravo da se povezuju s Islamskom zajednicom Bo{njaka u Americi (IABNA), koju je reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri} autorizirao za prikupljanje sadekatu-l-fitra i kurbana. To je, tvrdi ef. Agi}, posebno smetalo Upravnom odboru F. KARALI] ICC-a.

Predsjedavaju}i Prpartija me|u Bo{njaedsjedni{tva BiH Necima blokira formiraboj{a Radmanovi} renje vlasti, a njihov cikao je za „Ve~ernje nolj je radikalna provosti“ da dogovora o mjena dejtonskog Usformiranju vlasti jo{ tava, {to je apsolutno nema ni na vidiku i neprihvatljivo za RS istakao da bi se, zbog - naglasio je Radmaisklju~ivih i unitarinovi} i dodao da je, sti~kih zahtjeva SDP- Radmanovi}: ipak, optimista da a, moglo desiti da Vi- Vjeruje u }e SDP i SNSD poje}e ministara ne bu- dogovor sti}i dogovor o vlade formirano ni do aprila. daju}oj koaliciji u Parlame- SDP kao najmo}nija ntu BiH.

Radmanovi}: SDP blokira formiranje vlasti

Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH

U kra|u umije{ani pripadnici OSBiH?
Rezultati interne istrage u OSBiH bit }e poznati za nekoliko dana Nema dileme da se radi o na{im propustima, ka`e Marjanac
Inventura koja je okon~ana u vojnom skladi{tu kasarne „Draga“ u Busova~i potvrdila je ranije podatke Oru`anih snaga BiH da je koncem januara iz ove prostorije ukradeno vi{e od 8.500 komada streljiva i vi{e desetina ru~nih bombi. Kako je za na{ list rekao zamjenik ministra odbrane BiH @ivko Marjanac, ukradeni su meci kalibra 7,62 milimetra i duga devetka, a „odgovornost za ovo {to se dogodilo sigurno }e biti u OSBiH“. - Ne znamo {ta }e pokazati istraga koju vode civilni organi. Ali, o~ekujem da bi na{a interna istraga trebala biti zavr{ena ve} za nekoliko dana. Nema dileme da se radi o na{im propustima istakao je Marjanac.
Marjanac: Na{ propust

Istraga o nestaloj municiji jo{ u toku

Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) izjavio je da ne planira koristiti bonske ovlasti i na taj na~in zabranjivati pla}e izabranim zvani~nicima kao sankciju za neformiranje vlasti. - Meni je to mrsko, a to se ve} desilo u Br~kom i Mosta-

Nema kazni za zvani~nike

Visoki predstavnik Valentin Incko

ru. Nisam veliki prijatelj bonskih ovlasti. U nekom smislu to je degradacija ljudi - rekao je Incko. Gostuju}i u programu Televizije OBN, Incko je istakao da je duboko ubije|en da se uz dobru volju mo`e do}i do dogovora.

Kasarna u Busova~i: Istragu vode i civilni i vojni organi

Zamjenik ministra odbrane rekao nam je i da uskoro treba po~eti inventura u ostalim kasarnama u BiH, odnosno da }e nadle`ni orga-

ni u nekoliko skladi{ta i}i u nenajavljenu kontrolu. Upravo zbog tajnosti akcije od javnosti }e biti sakrivena informacija o tome kada }e i

gdje biti obavljena kontrola. Marjanac nije demantirao mogu}nost da su u kra|u municije umije{ani pripadnici OSBiH, ali o detaljima, zbog istrage koja se vodi, nije htio govoriti. I na~elnik Zajedni~kog {taba OSBiH Miladin Miloj~i} rekao nam je da je istraga u toku te da jo{ nije poznato kakavi su rezultati postignuti u civilnom sektoru. Potvrdio nam je da je inventura zavr{ena te da je samo potvrdila podatke koji su S. R. odranije poznati.

pogledi

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

5

SIGURNOST Himzo Selimovi} o zgradi Predsjedni{tva BiH

Do nedjelje pregled od podruma do krova
Nadogradnja i pobolj{anje fizi~ke i tehni~ke za{tite objekta zahtijevat }e odre|ena finansijska sredstva

Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Himzo Selimovi} potvrdio je u izjavi za „Dnevni avaz“ da }e krajem ove sedmice po~eti detaljan kontradiverzioni pregled (KDZ) kompletne zgrade Predsjedni{tva BiH. Direkcija je, naime, zadu`ena za vanjsko osiguranje ovog objekta. O unutra{njosti se brine Federalna slu`ba za zajedni~ke poslove, a na sjednici Predsjedni{tva prije nekoliko dana zatra`eno je da to ubudu}e bude Slu`ba za zajedni~ke poslove institucija BiH. - Radi pobolj{anja ste-

Slabe ta~ke osiguranja zgrade
- Sve~ani ulaz Predsjedni{tva BiH ni~im nije za{ti}en i zato je pogodno mjesto za razli~ite vidove napada - Ve}i broj objekata nema ni minimalne elemente preventivne tehni~ke za{tite (betonske prepreke, sistem zatvorenog kruga, senzore i metalne {ipke) - Stati~ka fizi~ka za{tita nije dovoljna da onemogu}i ili neutralizira eventualne napade - U objektu nema ure|aja za detekciju po`ara - Potreban anga`man ve}eg broja policajaca - Preporu~eno postavljanje neprobojnih stakala na prozorima ureda ~lanova Predsjedni{tva - Potrebno na svim ulazima ugraditi detektor metala, a svi ulazi trebaju imati oja~ana vrata i elektri~ne brave - Treba nadograditi postoje}i videonadzor, ugraditi alarme - Preporu~eno i da se postave fiksni betonski ili metalni {titnici te neprobojna ograda i nadstre{nica uklju~ene i policijske, ali i druge strukture, poput vatrogasnih, odnosno protivpo`arnih. - Do nedjelje }emo zavr{iti pregled svih prostorija, od podruma do potkrovlja, i on }e biti obavljen u svim segmentima sigurnosti - izjavio je Selimovi}. Portparol Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) @eljka Kujund`ija rekla je za na{ list da su policijski slu`benici SIPA-e dio tima koji je formirala Direkcija. Ovaj pregled i pove}anje stepena sigurnosti zgrade, ali i slu`benika Predsjedni{tva BiH, zatra`eni su na posljednjoj sjednici kolektivnog {efa dr`ave, nakon razmatranja informacije o unutra{njoj sigurnosti zgrade i nedavnog pronalaska iz rata zaostalog oru`ja u jednoj prostoriji zgrade Predsjedni{tva BiH.
M. KUKAN Josipovi}: Konstantno isti~e va`nost pomirenja

Konkretne mjere

Kompozitor mira
Predsjednik Hrvatske stekao je simpatije gra|ana na{e zemlje
Posljednja posjeta Ive Josipovi}a na{oj zemlji samo je jedna nota u simfoniji mira koju ovaj profesor i politi~ar komponira od kada je izabran za predsjednika Republike Hrvatske. Prilikom posljednjeg boravka u glavnom gradu BiH, umjesto da s „visokim zvani~nicima“ razmjenjuje jalove politi~ke fraze, Josipovi} je razgovarao sa slu~ajnim prolaznicima, {etao gradom, obilazio muzeje i fakultete, ulazio u bosanske kafane, rukovao se s prodava~ima vo}a, pio doma}i sok od smreke, u~io tajne tucane kahve... Josipovi} je na ovaj na~in, obi~nim, malim gestama, vi{e slu{aju}i nego govore}i, stekao simpatije gra|ana na{e zemlje, {to predstavlja veliki korak u pobolj{anju odnosa na nivou dr`ava i naroda. Zbog konstantnog isticanja va`nosti pomirenja na ovom prostoru, hrvatski predsjednik tokom svoje posljednje posjete Sarajevu „zaradio“ je nadimak Kompozitor mira. Josipovi} je ro|en 28. avgusta 1957. u Zagrebu. Doktor je pravnih nauka, a diplomirao je i kompoziciju na Muzi~koj akademiji u Zagrebu. Prije izbora na du`nost predsjednika bio je univerzitetski profesor na Pravnom fakultetu i Muzi~koj akademiji, zastupnik u Hrvatskom saboru i koG. M. mpozitor.

Li~nost dana

Ivo Josipovi}

SIPA dio tima

Selimovi}: O~ekuje podr{ku

Zgrada Predsjedni{tva BiH: Nedavno prona|eno iz rata zaostalo oru`je

pena sigurnosti objekta i li~nosti koje borave u njemu, mi o~ekujemo zaklju~ke Predsjedni{tva, nakon kojih }e uslijediti i konkretni prijedlozi nadle`nih institucija za unutra{nje osiguranje

kako bi se poduzele konkretne mjere i bili odre|eni rokovi. Nadogradnja i pobolj{anje fizi~ke i tehni~ke za{tite objekta zahtijevat }e odre|ena finansijska sredstva, ali uvjereni smo da

}emo imati podr{ku svih nadle`nih u realizaciji ovih na{ih aktivnosti - kazao nam je Selimovi}. On je naveo da }e pregled zgrade Predsjedni{tva obaviti kombinirani tim u koji su

Oko 1.500 vojnika tra`it }e svoja prava
Dolaze vojnici iz svih krajeva BiH
fundiran novac ispla}en za prijevremene penzije vojnicima. Kako nam je ju~er rekao Senad Hubjer, jedan od otpu{tenih vojnika, njihova delegacija danas bi u Predsjedni{tvu BiH trebala razgovarati i sa savjetnicima ~lanova Predsjedni{tva @eljka Kom{i}a i Bakira Izetbegovi}a. Hubjer ne skriva razo~arenje {to bi s njima trebali razgovarati savjetnici, a ne ~lanovi Predsjedni{tva BiH. - Me|utim, nije sigurno

Danas u Sarajevu protesti otpu{tenih pripadnika OSBiH
Izvr{iti pritisak na Vranki}a

Otpu{teni vojnici iz Banje Luke, Prijedora, Biha}a, Sarajeva i mnogih drugih krajeva na{e zemlje danas bi se ispred zgrade institucija BiH trebali okupiti kako bi od bh. vlasti tra`ili da udovolje njihovim zahtjevima. Na taj na~in oko 1.500 vojnika poku{at }e izvr{iti pritisak na ministra finansija i trezora BiH Dragana Vranki}a da potpi{e protokol koji }e garantirati da }e entitetskim zavodima PIO biti re-

da se to u me|uvremenu ne}e promijeniti. Tra`it }emo da nas primi i neko u Ministarstvu finansija i trezora BiH. Ne mo`emo na osnovu obe}anja da }emo biti planirani u bud`etu odustati od radikalnijih mjera i blokada. Sutra (danas, op. a.) znat }emo ho}emo li se mo}i dogovoriti i ho}emo li blokirati odr`avanje Svjetskog vojnog prvenstva u skijanju koje idu}e sedmice treba biti odr`ano u Sarajevu - istaS. R. kao je Hubjer.

Hubjer: Danas razgovori

Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} izjavio je za Srnu da razumije nezadovoljstvo otpu{tenih vojnika Oru`anih snaga (OS) BiH iz 2010. godine, jer nadle`ni ne poduzimaju sve mjere kako bi se implementirala Dopuna Zakona o Oru`anim snagama BiH, kojom se regulira njihovo pravo na penzionisanje. - Ministarstvo odbrane nema vi{e {ta ni re}i ni uraditi, to je vojnicima jasno. Sve {to je trebalo uradili smo, ~ak i vi{e. Sada se ostale nadle`ne institucije trebaju odrediti prema njihovim zahtjevima - rekao je Cikoti}. On je dodao da su sada na potezu entitetski zavodi PIO koji trebaju pripremiti rje{enja svima koji imaju pravo na penziju, kao i Ministarstvo finansija i trezora BiH, koje treba osigurati novac. Pr-

Razumijem nezadovoljstvo otpu{tenih vojnika OSBiH

Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti}

Cikoti}: Ministarstvo u~inilo sve

ema Cikoti}evim rije~ima, Ministarstvo odbrane jo{ 1. oktobra 2010. godine poslalo je korekciju bud`etskog zahtjeva Ministarstvu finansija i trezora BiH te izdalo sve potrebne dokumente.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

mozaik

Vrijednost podmornice dva miliona dolara

Podmornica za prijevoz droge
Kolumbijska mornarica zaplijenila je podmornicu koja je namjenski napravljena radi {verca kokaina u Meksiko. Podmornica od opti~kih vlakana, duga 31 metar, prona|ena je skrivena u Timbikuju, u oblasti d`ungle na jugozapadu Kolumbije. Zvani~nici mornarice izjavili su da je to najsofisticiranija podmornica koja je

Zapljena kolumbijske mornarice

Terzi}: Samoinicijativno donijeli odluku E-mailovi u kojima je opisan put ... ... i obavje{tenje o uni{tenju uzorka

MATI^NE ]ELIJE Demir i Emina Hod`i} ogor~eni zbog nepa`nje

do sada prona|ena i da se mogla kretati na dubini od devet metara ispod povr{ine vode. Podmornica mo`e nositi ~etiri {vercera i do osam tona droge i bila je spremna za porinu}e. Vrijednost podmornice procijenjena je na vi{e od dva miliona dolara. Narko-podmornicu pogoni dizelski motor, a ima toranj, klimu i periskop. Kolumbijske snage sigurnosti procjenjuju da bi mogla doploviti do Meksika bez izranjanja.

Uzorak uzet od njihove k}erke nije na vrijeme stigao do banke u Belgiji!
Otpremanje po{iljke kasnilo dva dana, a iz firme „Family Plus“ porodicu nisu obavijestili
dromske slu`be, ali od tog trenutka po~inju problemi - obja{njava Eminin otac Sead Terzi}. Terzi} navodi da su dan kasnije slu`benici Aerodroma javili poslodavcima firme da paket nije poslat zbog lo{ih vremenskih uvjeta, a 19. januara pri~a je ponovljena. - Samoinicijativno su ga odlu~ili poslati kopnenim putem za Zagreb, a odatle letom u Pariz... Tek 3. februara saznali smo {ta se de{avalo, umjesto da nam odmah ka`u. Sam bih prevezao uzorak, jer u ugovoru stoji da za tri dana mora biti u banci. Putem emaila dobili smo informaciju da je stigao u subotu nave~er, 22. januara, ali kako banka nije radila, nije primljen - doda-

Lista sastojaka sa stranice thisamericanlife.org

Otkrivena tajna „koka-kole“?
Internetska stranica thisamericanlife.org tvrdi da zna cijeli recept za „koka-kolu“. Popis sastojaka, tvrde na stranici, objavljen je u novinskom ~lanku 1979. godine koji je iza{ao u lokalnim novinama u Atlanti. Popis je, navodno, napisao prijatelj farmaceuta Pembertona, koji je napravio „koka-kolu“. Jedan od klju~nih sastojaka, ~iji sastav zna samo dvoje ljudi, zove se 7X. Misteriozni dodatak pi}u daje poznatu aromu. Receptura za poznato pi}e od po~etka 1886. bri`no se ~uva, a u svakom trenutku postoji samo dvoje ljudi na svijetu koji znaju najsitnije detalje za aromu „koka-kole“. Nikada ne putuju istim avionom kako se u slu~aju nesre}e recept ne bi zauvijek izgubio. Jedina slu`bena kopija recepta, navodno, pohranjena je u banci.

Recept na internetu

Demir i Emina Hod`i} iz Gra~anice, u i{~ekivanju ro|enja svoje djevoj~ice Nadine, potpisali su ugovor s firmom „Family Plus“ u Sarajevu za o~uvanje njenih mati~nih }elija i pup~ane vrpce. Me|utim, tek po~etkom februara, nekoliko sedmica nakon poroda, putem e-maila saznali su da je uzorak uni{ten. „Family Plus“ ovla{teni je partner vode}e evropske banke mati~nih }elija „CryoSave“ za BiH. - Emina se porodila 17. januara, a njena doktorica je sa~uvala uzorak i predala. Trebalo ga je prebaciti u banku u Belgiji na krioprezervaciju. Otpremljen je iz Gra~anice u Sarajevo, za {to imamo potvrdu aero-

U~inili smo sve {to smo mogli
Vedran Mihajlovi}, predstavnik firme „Family Plus“, ka`e da su, nakon {to su obavije{teni da letovi ne idu, primljenu po{iljku skinuli s carine te poslali u Zagreb. - Kada smo je dopremili do Pariza, tu nas je do~ekao isti scenarij, aerodrom je bio zatvoren. Ponovo smo skinuli po{iljku s carine i poslali po kuriru. Mi suosje}amo s njegovom je izrevoltirani Terzi}. Prema e-mailu koji je primila njegova k}erka Emina Hod`i} od Vedrana Mihajlovi}a iz firme „Family Plus“, rok za pohranu od pet porodicom i shvatamo nezadovoljstvo, ali moraju znati da ne postoji nijedna zakonska odredba po kojoj je Terzi} mogao sam voziti uzorak jer da su ga uhvatili na granici, zatvorili bi ga zbog nedozvoljene trgovine organima. To je bio na{ posao, ali mi ne kontroli{emo vremenske uslove. U~inili smo sve {to smo mogli - kazao nam je Mihajlovi}. dana je istekao, pa se navedeni uzorak prema zakonima i regulativama EU tretira kao biolo{ki otpad, tako da je uni{ten.
S. [ABANAD@OVI]

Na Korzici otkriveni tragovi krvi
U potrazi za blizankama Alesijom i Livijom [ep (Alessia Schepp) policajci su na stijenama u Kap Korzeu na Korzici prona{li tragove krvi. Krv su poslali na analizu kako bi utvrdili radi li se o ljudskoj i ima li to veze s nestalim blizankama. Potraga za {estogodi{njim djevoj~icama po~ela je prije dvije sedmice. Policija na Korzici ispituje mogu}e svjedoke kako bi utvr-

Potraga za blizankama

dili gdje su curice. Alesiju i Liviju njihov otac Matijas [ep (Matthias) oteo je 30. januara iz njihovog doma u [vicarskoj. Njihovoj majci Irini ostavio je nekoliko pisama u kojima je napisao kako „curice nisu patile te po~ivaju u miru“. On se bacio pod voz u Italiji. Policija sumnja da je Matijas djecu bacio u more s trajekta za Korziku. Blizanke, ina~e, tra`i policija Francuske, [vicarske i Italije te Interpol.

Profesor dr. Zuvdija Kandi}, {ef Klinike za op}u i abdominalnu hirurgiju KCUS-a, sa svojim timom uspje{no je obavio te{ku operaciju te 30-godi{njoj Zeni~anki Sanji Trogrli} iz stomaka izvadio tumor te`ak 16 kilograma. Sanja se dobro osje}a, a u narednom periodu ~ekaju je nove operacije kako bi mogla nastaviti svoj `ivot. Posjetili smo je ju~er na Abdominalnoj hirurgiji. Do~ekala nas je s osmijehom na licu. Tokom vi{esatne operacije na|en je i izva|en ogroman tumor koji je zahvatio sve organe male karlice i skoro kompletan trbuh.

Zeni~anki izva|en tumor te`ak 16 kilograma

Uspje{na operacija na Abdominalnoj hirurgiji

Tjelesna te`ina
kilograma Sanja je imala prije operacije

50 35

kilograma Sanja ima danas - U tumoru su bila oba bubre`na kanala, lijevi i zavr{ni dio debelog crijeva, mokra}na be{ika i karli~ni organi. Operacija je bila te{ka jer je tumor zahvatio organe, a bio je vezan i za glavne krvne sudove. Tumor je bio te`ak oko 16 kilograma i to nakon {to je iz njega iscurila krv. Nakon operacije izvr{ili smo delikatnu rekonstrukciju organa koji su bili odstranjeni. To smo rije{ili slo`enim operativnim postupkom - poja{njava dr. E. HALA] Kandi}.

Prof. dr. Kandi} s pacijenticom u bolni~koj sobi

(Foto: B. Nizi})

mozaik

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

7

[ta ka`u poznati
Damir Kajin

ALARMANTNO Propada li svjetska turisti~ka atrakcija

Ugro`en najve}i vodopad na Uni
Ljepota slapa umanjena, jer je s jedne strane voda „pobjegla“ i ostavila gole sedrene naslage Zna~ajne promjene

Prekapanje grobi{ta jedini adut za izbore
- Ovoj je vlasti prekapanje grobi{ta jedini adut za izbore. I Sanader je dijelio naciju na crne i crvene, ali je to radio nje`nije, preko Thompsona. Ono {to radi Vlada RH Kajin: Crni i ve} je vi|eno 1990. te kada su srpski nacionalisti {etali s crveni mo{tima cara Lazara i na taj na~in homogenizirali srpski narod. Taj se recept danas `eli u Hrvatskoj provesti, ali iskapanjem gro(Hrvatski politi~ar u „Ve~ernjem listu“) bi{ta.

Slavica \uki}-Dejanovi}

Gra|ani nemaju povjerenja u Vladu u kojoj nema jedinstva
- Dosta je neugodnih poruka krenulo iz Vlade. Gra|ani nemaju povjerenja u Vladu u kojoj nema jedinstva. Nisam sigurna kako }e se pona{ati drugi ministri. Sve dok u parlamentu bude funkcionirala ve}ina i Skup{tina bude mo- \uki}-Dejanogla donositi odluke, Vlada je stabilna. vi}: Stabilna
(Predsjednica parlamenta za „Ve~ernje novosti“) Vlada

Prelijepi vodopad na rijeci Uni kod Martinbroda odnedavno je izgubio mnogo toga od svoje ljepote, nakon {to je, kako stvari stoje, odron stijene poremetio tok kraji{ke ljepotice Une na tom mjestu. Tako je svjetski poznata turisti~ka destinacija sa sedrenim kaskadama i najve}im unskim slapom od 54 metra izmijenila svoj izgled. Ljepota slapa je umanjena, jer je s jedne strane voda „pobjegla“ i ostavila gole sedrene naslage. Lokalni stanovnici su iznena|eni i zate~eni. Bo`o Relji}, 86-godi{nji mje{tanin, ne pamti da je ikada martinbrodski slap ostao bez vode. - Ovo nikada nije bilo, voda je uvijek i{la cijelom {irinom slapa, a vidite sada, ovdje su sedre gole ka`e Relji}.

D`ef Brid`is

Dovoljno sam sit da ne moram gledati prema drugim stolovima
Brid`is: Imati dovoljno

- Nisam ba{ ljubomoran na dobre uloge koje ugrabe drugi. Dovoljno sam sit da ne moram gledati prema drugim stolovima. To je i pitanje ponude i trenutne `elje i gladi; nekad `elite su{i, a nekad dobar ~izburger! Va`no (Glumac za „Jutarnji list“) je da ima dovoljno.

Ivica Kosteli}

Vjerujem da }e biti jo{ prilika za slavlje i nagra|ivanje
Bo`o Relji} na slapu koji je ostao bez vode

Bosanski fenomen
Bari} isti~e da sedra propada ako nije u dodiru s vodom, odakle se hrani uzimanjem kalcija. - Sedra je rijetkost, ona je fenomen i imamo je samo na rijeci Plivi i Uni u BiH. Treba je ~uvati, jer je to svjetski raritet isti~e hidrolog Bari}.

Senad Tuti}, stru~ni savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva USK, ka`e da je na licu mjesta prije pet dana vidio zna~ajne promjene na vodopadu Une. Ta~nije, desna strana vodopada {irine oko 25 metara trenutno je bez vode. - Radi se o prirodnoj pojavi, nema utjecaja ~ovjeka i nije se moglo preventivno djelovati na spre~avanju ovih promjena - tvrdi Tuti} i dodaje da su u resornom ministarstvu svjesni da nedostak vode predstavlja realnu opasnost od

uru{avanja ve}ih koli~ina sedre i o{te}enja vodopada.

Vanredna situacija
Oni su obavijestili i Agenciju za vodno podru~je rijeke Save u Sarajevu i ve} ju~er je na terenu bio zaposlenik Agencije Marko Bari} iz podru~nog ureda u Jajcu. - Ovo je, ipak, izvanredna situacija i sutra (danas, op. a.) do}i }e stru~na ekipa iz Agencije, koja }e predlo`iti neko rje{enje. To bi trebalo i}i u hitni postupak rje{avaM. DEDI] nja - ka`e Bari}.

- Uspjeh u Francuskoj samo je jedna od stepenica prema ostvarenju sna da pobijedim u Svjetskom kupu, pa vjerujem da }e biti jo{ prilika za slavlje i nagra|ivanje. Kad pro|e sezona, nadam se da }u si ispuniti neke jo{ ne- Kosteli}: Jedna ostvarene `elje, kao {to sam si pro{le godine ispunio `elju stepenica (Skija{ za „Gloriju“) gumenjakom po Mediteranu.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

16. 2. 2011.

promjenljivo

Zdravstveno stanje federalnog ministra za bora~ka pitanja Zahida Crnki}a, povrije|enog u saobra}ajnoj nesre}i kod Travnika, i dalje je veoma te{ko, ka`u u KCUS-u. Za sada nema nikakvih promjena u njegovom stanju, a konzilij ljekara ~ini sve kako bi Crnki}a stabilizirao. Direktor KCUS-a Faris Gavrankapetanovi} ju~er je detaljnije pojasnio kakve je sve povrede Crnki} zadobio u te{kom udesu koji se dogodio u subotu. - Intenzivno pratimo zdravstveno stanje ministra Crnki}a. Kod nas je dovezen s malim zaka{njenjem. Na{ tim trebao je izvesti operativni zahvat, ali zbog komplikacija u nalazima krvi i urina, koji ukazuju na postojanje masne kapi, odnosno potencijalne embolije, odustalo se od toga. Sada provodimo agresivni tretman kako bismo regulirali njegovo stanje i iz krvi eliminirali sve te parametre. Onda }emo se odlu~iti za eventualno operativno lije~enje - kazao je Gavrankapetanovi}. E. Ha.

Operacija odgo|ena zbog nalaza

Ministar Zahid Crnki} i dalje u te{kom stanju

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 10

10 BANJA LUKA BR^KO 10 TUZLA ZENICA 10
SARAJEVO 9

LIVNO do prete`no obla~no vrijeme s ki{om najprije 8 u ju`nim i zapadnim podru~jima, tokom dana mjestimi~no i u ostalim dijelovima, a u vi{im planinskim podru~jima sa susnje`icom ili snijegom. Intenzivnije padavine o~ekuju se u Hercegovini, gdje je uz ki{u mogu}a i grmljavina.

12 MOSTAR

GORA@DE 9

NEUM

15

Crnki}a dovode u sarajevsku bolnicu

SRIJEDA
16. 2. 2011.

^ETVRTAK
17. 2. 2011.

PETAK
18. 2. 2011.

Od virusa H1N1 u na{oj dr`avi oboljele su jo{ 53 osobe. Na sarajevskoj Mikrobiologiji analizirano je devet briseva, od ~ega su ~etiri pozitivna na novi virus. Svi novooboljeli su iz Sarajeva. U KCUS-u se trenutno lije~e 23 pacijenta s potvr|enim viru-

U BiH 53 novooboljele osobe
som H1N1. Na Internisti~koj terapiji nalazi se samo jedna pacijentica, koja je i dalje u veoma te{kom stanju. Druge dvije pacijentice, ~ije se stanje pobolj{alo, s Internisti~ke terapije su vra}ene na klinike na kojima su ranije le`ale.

Virus H1N1 i dalje ne miruje

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -1 C do 10 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 0 C do 10 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -10C do 100C
DNEVNE TEMPERATURE

od 50C do 150C

od 50C do 150C

od 80C do 140C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Pogor{anje vremenskih prilika kod ve}ine osoba }e pokvariti raspolo`enje i uzrokovati poja~anu glavobolju, reumatske bolove, gastroenterolo{ke tegobe i nesanicu. Hroni~ni bolesnici i meteoropati trebali bi se suzdr`ati od pretjeranih aktivnosti. Ove promjene bit }e izra`enije u Hercegovini i centralnim dijelovima zemlje.

U RS novoinficirano je 49 ljudi, ~ime se ukupan broj oboljelih u ovom dijelu dr`ave popeo na 840. Pacijenti su hospitalizirani u KC Banja Luka, Kasindo i Prijedor. ^etiri osobe do sada su preminule od posljedica ove gripe u RS, a u E. Ha. - V. S. FBiH 11 ljudi.

Grad Sarajevo
Izlazak 06.45 Zalazak 17.17

16. 2. 2011.
Izlazak Zalazak 15.13 5.12

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Obla~no s ki{om O~ekuje se umjereno

10

Ukratko

8

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

teme
Tu`ila{tvo BiH: Nova optu`nica

SUD BiH Ha{ki tribunal jo{ }e ~ekati na sudskog vje{taka

Lokler: Brojni susreti

NATO

Admiral Lokler u posjeti BiH
Admiral ameri~ke mornarice Semjuel Lokler (Samuel Locklear) boravit }e danas i sutra u posjeti BiH i NATO {tabu u Sarajevu, javila je Fena. Admiral Lokler sastat }e se s komandantima NATO-a i EUFOR-a, te ministrom odbrane BiH Selmom Cikoti}em, a planiran je i susret s ambasadorima zemalja ~lanica NATO-a i ~lanovima Predsjedni{tva BiH.

Ze~evi} ne}e biti izru~en do kraja `albenog postupka
Ze~evi} je bolestan ~ovjek i pritvor mu ugro`ava `ivot, zbog ~ega bi ga odmah trebalo pustiti na slobodu, upozorava advokat Tomi}
Sudija Ha{kog tribunala O-Gon Kvon (O-gon Kwon) rekao je na po~etku ju~era{njeg zasjedanja da je Pretresno vije}e 11. januara izdalo obavezuju}i nalog za svjedo~enje Ze~evi}a. Tribunal je ju~er odlu~io da, na zahtjev Karad`i}a, ukine oznaku povjerljivosti s optu`nice protiv Ze~evi}a, naloga za hap{enje i drugih dokumenata.
S. RO@AJAC

Tu`ila{tvo BiH

Optu`nica protiv [ege na doradi
Nova optu`nica protiv Osmana [ege jo{ nije podignuta nakon {to je Sud BiH u oktobru 2010. godine Tu`ila{tvu vratio prvobitnu optu`nicu „na doradu“, javio je ju~er Birn. Tu`ila{tvo BiH optu`nicu protiv [ege, nekada{njeg vojnog policajca 307. brigade Armije RBiH, podiglo je 19. oktobra pro{le godine zbog zlo~ina nad civilima u Bugojnu, ali je Sud BiH jo{ nije potvrdio.

Vlada RS

Poznati sudski vje{tak i ugledni profesor Ma{inskog fakulteta u Sarajevu Berko Ze~evi} ne mo`e biti izru~en Ha{kom tribunalu sve dok se Sud BiH ne o~ituje o `albi koju je advokat Du{ko Tomi} ulo`io na rje{enje o pritvoru njegovog klijenta. To nam je ju~er potvrdila portparol Suda BiH Manuela Hod`i}, koja nam nije mogla re}i kada bi `alba trebala biti razmatrana. A u `albi, kako saznajemo, Tomi} tvrdi da „prema Op}oj deklaraciji o ljudskim

Statistika

Odlukom do datuma popisa
Vlada RS odlukom }e utvrditi kada }e biti proveden popis - su{tina je prijedloga zakona o izmjenama Zakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u 2011. godini u RS, koji }e poslanici razmatrati po hitnom postupku na sjednici u utorak, 22. februara. Cilj izmjena zakona je optimalno uskla|ivanje rokova za provo|enje popisa, javila je Srna.

Nema informacija

Prosje~na pla}a u FBiH 826 KM
Prosje~na neto pla}a za decembar 2010. u FBiH iznosila je 826, a bruto pla}a 1.259 KM, saznaje Fena u Odsjeku publicistike Federalnog zavodu za statistiku. Prosje~na neto pla}a je nominalno vi{a za 2,4 posto, a realno manja za 0,7 posto u odnosu na isti mjesec godinu ranije, prenijela je Fena.

Arnaut: Povjerljivi dokumenti

Tomi}: Ulo`io `albu

Ko }e platiti avionske karte?
Od izvora iz Haga ju~er smo saznali da bi se procedura izru~enja mogla odu`iti ako se vlast u BiH bude pona{ala kao u slu~aju Zuhdije Tabakovi}a, kojeg pravima i temeljnim slobodama, pravo na `ivot i zdravlje, Sud BiH treba po{tovati ~injenicu da je Ze~evi} bolestan ~ovjek i da mu pritvor ugro`ava `ivot, zbog ~ega bi ga odmah trebalo pustiti na slobodu“. U Ministarstvu pravde BiH, koje bi, zajedno s Dr`avnom agencijom za istrage i za{titu (SIPA), trebalo osigurati prijevoz Ze~evi}a u Hag, nisu nam mogli re}i kada bi profesor mogao biti izru~en Tribunalu. Zamjenik je Tribunal teretio za la`no svjedo~enje. U to vrijeme, kako tvrdi na{ izvor, u BiH se nisu mogli dogovoriti ko }e platiti avionske karte za Tabakovi}a i pratnju. ministra pravde BiH Sr|an Arnaut kratko je kazao da ne}e imati nikakvih informacija zato {to je dokumentacija klasificirana kao povjerljiva. S druge strane, portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i} za na{ list je rekao da se Ministarstvo pravde BiH i SIPA trebaju dogovo-

riti o pratnji Ze~evi}a. Ze~evi} je uhap{en u petak rano ujutro u svom stanu po nalogu Tribunala u Hagu zato {to je, kako je navedeno, pokazao nepo{tovanje prema Sudu odbijaju}i svjedo~iti u slu~aju paljanskog monstruma Radovana K a r ad`i}a.

Posjete

Misije

Studenti u petak u GPBiH
Studenti Odsjeka sigurnosne i mirovne studije Fakulteta politi~kih nauka u Sarajevu posjetit }e u petak Glavni ured Grani~ne policije BiH (GPBiH) i Me|unarodni aerodrom Sarajevo, najavljeno je ju~er iz Glavnog ureda GPBiH, prenijela je Fena. Posjeta }e biti uprili~ena u sklopu javne kampanje „Ja~i, br`i, bolji“ ~iji je cilj ja~anje imid`a policije u BiH.

Policajci BiH idu u Sudan
Ministarstvo sigurnosti BiH organizira na Me|unarodnom aerodromu Sarajevo ispra}aj policijskih slu`benika iz BiH u Mirovnu misiju UN-a u Sudan. U Mirovnu misiju u Sudan na mandat od godinu putuje ukupno sedam policijskih slu`benika iz razli~itih agencija za provo|enje zakona u BiH.

Obavezuju}i nalog

Ze~evi}: Te{ko bolestan

Turizam

Pove}an broj posjeta BiH
BiH je pro{le godine, za razliku od zemalja u okru`enju, imala pove}an broj dolazaka i no}enja turista - 17 posto, {to dovodi do zaklju~ka da turizam BiH izlazi iz krize, izjavio je Srni sekretar Grupacije za turizam i ugostiteljstvo Vanjskotrgovinske komore BiH Goran Br~kalovi}. On je rekao da su u BiH pro{le godine registrirane posjete 56,9 posto stranih i 43,1 posto doma}ih turista.

Mog oca namjeravali su poslati u pritvor u Od`aku
Uzeli su mu otiske prstiju, stavili identifikacijski broj i pona{ali se prema njemu kao da je zlo~inac, kazala nam je k}erka profesora Ze~evi}a
No, k}erka Berka Ze~evi}a, Svjetlana, rije{ila je ju~er progovoriti za „Dnevni avaz“. Na ovakav korak odlu~ila se, kako nam je kazala, jer nije mogla vi{e {utjeti gledaju}i nepravdu koja je nanesena njenom ocu. Ipak, zamolila nas je da ne objavljujemo njenu fotografiju. - Jednostavno, nisam vi{e mogla {utjeti. Tata nam je rekao da su mu u petak uzeli otiske pristiju, da su ga slikali, stavili su mu identifikacijski broj 003/11 i pregledali mu sve made`e kako bi ih, u slu~aju da pobjegne, mogli prepoznati. Pona{aju se prema njemu kao prema zlo~incu - ogor~ena je k}erka profesora Ze~evi}a. Ona tvrdi i da je porodica bila {okirana saznanjem da su Ze~evi}a namjeravli poslati u pritvor u Od`aku, ali da je taPorodica profesora Berka Ze~evi}a jo{ je u {oku zbog svega {to se proteklih dana de{avalo i nije se htjela ogla{avati u medijima zbog vlastite sigurnosti, ali i Berkove sugurnosti.

Svjetlana Ze~evi} za „Dnevni avaz“

„Sine kva non“

Tu`ba protiv BM radija
Agencija za ostvarivanje i za{titu autorskih prava „Sine kva non“ podnijela je krivi~nu prijavu Tu`ila{tvu BiH protiv zeni~kog BM radija, jer je nedozvoljeno koristio autorska prava u vezi s koncertom @eljka Samard`i}a 14. aprila pro{le godine u Zenici, javila je Onasa. Krivi~na prijava podnesena je nakon {to se organizator vi{e puta oglu{io na pozive za pribavljanje odobrenja za kori{tenje za{ti}enog materijala, odnosno autorskih djela, poslate od Agencije.

Strahovanje za zdravlje i `ivot
Svjetlana nam je kazala i da strahuje za zdravlje i `ivot oca, jer mu se pojavio {e}er, ki~ma mu je u izuzetno lo{em stanju, noga mu se oduzima, a psihi~ki je potpuno rastrojen. Apelirala je i na sve nadle`ne organe da pomognu njenom ocu, jer se radi o ~estitom ~ovjeku ~ije je zdravlje ozbiljno ugro`eno u hladnoj Pritvorskoj jedinici Suda BiH.

kvu sramotu sprije~ila jedna od dr`avnih sutkinja. - Otac mi je rekao da bi najbolje bilo uzeti njegovu sliku, ispod nje staviti identifikacijski broj i objaviti u medijima da se tra`i Berko Ze~evi}. Pa, ovo je stra{no poni`enje, pogotovo zbog toga {to je smje{ten u podrumsku }eliju u kojoj je pod hladan, u kojoj je samo jedna mala daska za spavanje. Taj isti ~ovjek 15 godina je pomagao ovoj zemlji i na kraju se prema njemu odnose na ovakav na~in - po`alila nam se SvjeS. R. tlana.

teme

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

9

SARAJEVO Pres-konferencija na granici fizi~kog obra~una u~esnika

Novakovi}: ^au{evi} nudio novac za moju likvidaciju
Izvr{iocu navodno nu|eno 300.000 KM za posao Ne lupetaj, poru~io Daci} Osmi}u Skriveni izvor
Te{ke optu`be na ra~un direktora UIO nastavio je nizati Osmi}. ^au{evi}evo pona{anje nazvao je „samovoljnim, bahatim, osionim i nezakonitim“, tvrde}i da sve ove godine ^au{evi} „nelegalno zapo{ljava ljude, daje stimulacije poslu{nicima ~iju lojalnost pla}a novcem gra|ana BiH, degradira neposlu{ne, utjeruje strah u kosti uposlenih“.

S pres-konferencije: Pekari slo`ni u poskupljenjima

(Foto: F. Fo~o)

Proizvo|a~i hljeba i bra{na se izjasnili

Konferencija za novinare koju su ju~er u Sarajevu organizirala tri uposlenika Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH bila je na granici fizi~kog obra~una u~esnika. Osim biv{eg predsjednika Sindikata UIO Mehmedalije Osmi}a, biv{eg pomo}nika direktora za carinski sektor Bogdana Novakovi}a i vo|e tima za spre~avanje krijum~arenja Mladena ^avara, na konferenciji su se nepozvani pojavili i uposlenici UIO iz „protivni~kog tabora“ bliski Kemalu ^au{evi}u, direktoru UIO, kako bi iznijeli i svoju stranu pri~e. To nije sprije~ilo Novakovi}a da ^au{evi}a grubo optu`i da organizira „nje-

Pekari i mlinari ne `ele sniziti cijene
Osuda iz potro{a~kih udru`enja Primjer [vicarske

Buran razgovor
Pojedine ljude u UIO Osmi} je optu`io i da su krivotvorili pe~at Sindikata, na {ta je jedan od prozvanih, [efkija Daci}, iz pozadine dobacio: „Ne lupetaj!“ Izrevoltiran iznesenim optu`bama, Daci} je na koncu ustao i pred okupljenim novinarima, gledaju}i Osmi}a u o~i, rekao: „Kako mo`e{ tako da la`e{? Ovaj ~ovjek pri~a gluposti.“ Na to je Osmi} upozorio Daci}a da mu ne upada u rije~ i da organizira svoju konferenciju za novinare. Prepucavanja, koja su prijetila da od me|usobnog vrije|anja prije|u u fizi~ki obra~un, sti{ala su se tek uo~i zavr{etka pres-konferencije. S. RO@AJAC

S pres-konferencije: U~esnici iznijeli te{ke optu`be

(Foto: M. Kadri})

govu i Osmi}evu likvidaciju“. - Imam prijavu od carinskog slu`benika Slobodana \ur|evi}a, koji je u razgovo-

Ko je kriv za afere „Orasi“, „Automobili“...
Iako je u to vrijeme bio direktor u carinskom sektoru UIO i najodgovorniji ~ovjek za tu oblast, Novakovi} je ^au{evi}a prozvao glavnim krivcem za afere s nelegalnim izvozom oraha, malverzacijama uvozom i prodajom automobila... Naveo je i da je poku{aj da raspetlja sve ove afere bio razlog zbog kojeg ga je direktor smijenio.

ru sa ^au{evi}em primio prijetnju ovakve sadr`ine: „Osvetit }u se ja tebi i Bogdanu ~ak i kad ne budem u UIO.“ Od izvora koji su `eljeli ostati anonimni, jer se radi o ozbiljnoj prijetnji, saznao sam da ^au{evi} organizuje moju i Osmi}evu likvidaciju i da za to nudi 300.000 KM izvr{iocu, koji bi bio oslobo|en zatvora, i nakon izvr{enog posla bilo bi mu omogu}eno da ode u inostranstvo - izjavio je Novakovi}, dodaju}i da je o ovome saznao od MUP-a RS.

Predstavnici pekara predvo|eni „@itozajednicom BiH“, koja okuplja devet firmi iz mlinsko-pekarske industrije, u vlasni{tvu porodice Selimovi}, ju~er su u Sarajevu odr`ali pres-konferenciju na kojoj su, izme|u ostalog, tra`ili od medija da ih prestanu blatiti zbog poskupljenja hljeba.

se radi o nestru~nim i olako datim izjavama. Na pitanje kako je mogu}e da pove}anje cijena p{enice uvijek uzrokuje poskupljenje hljeba, dok pad nikada ne vodi pojeftinjenju ove namirnice, pekari su odgovorili da ta bran{a pove}ava cijene stepenasto, a ne linearno. - Posljednjih osam godina cijene pekarskih proizvoda korigovane su tri-~etiri puta. U tim fazama mi u odre|enim periodima zara|ujemo, ali u znatno du`im periodima gubimo. U [vicarskoj, naprimjer, cijena hljeba raste od 1640.

Poziv stru~njacima
- Odlu~ili smo prekinuti trakavicu s hljebom i medijima vi{e ne}emo odgovarati na pitanja o tome ho}emo li pove}ati cijene. Odazivat }emo se samo pozivima u te-

Zahtjevi vlastima
Pekari i mlinari od vlasti na svim nivoima tra`e da hitno nabave 100.000 tona p{enice putem robnih rezervi, koje bi bile iskori{tene za stabilizaciju tr`i{ta, te povoljne kredite za pekare. matske emisije u koje }e biti pozvani ekonomski i poljoprivredni stru~njaci te predstavnici vlasti koji se razumiju u ovu tematiku - kazao je Sead \ipa, predsjednik Udru`enja pekarskih obrtnika FBiH. Direktor „@itozajednice BiH“ Alija [abanovi} prokomentirao je informacije koje su dali Federalna vlada i Uprava za inspekcijske poslove FBiH da su trenutna cijene p{enice i energenata na nivou onih iz 2008. godine, kada je vekna hljeba ko{tala 0,80 KM, a sada joj je cijena 1,30 KM, kazav{i da - To su kratkoro~ne mjere pomo}i, a kao dugoro~ne tra`imo ukidanje ili smanjenje PDV-a na bra{no i hljeb te energetske subvencije proizvo|a~ima kazao je \ipa. godine i do danas nikad nije pala - kazao je Meho Ali}, direktor „Aspeka“. Ovakve navode pekara osudili su predstavnici udru`enja za za{titu potro{a~a navode}i da su njihovi argumenti neozbiljni. - Ovdje postoji, ne}u re}i monopolski, ali sigurno oligopolski odnos me|u proizvo|a~ima hljeba. Oni se naj~e{}e dogovaraju o pove}anju cijena, ali kada su smanjenja u pitanju, nisu tako slo`ni - kazala nam je Gordana Buli}, portparol Saveza udru`enja potro{a~a BiH.
M. AVDI]

^au{evi} iznio niz kompromitiraju}ih detalja o ~etvorici slu`benika
Direktor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH Kemal ^au{evi} suspendirao je iz slu`be visoke du`nosnike UIO Bogdana Novakovi}a, Mladena ^avara, Mehmedaliju Osmi}a i Mugdima Terzi}a, nazvav{i ih kriminalcima zbog ~ijih je propusta proteklih godina bud`et o{te}en za vi{e desetina miliona KM. ^au{evi}, koji je na konferenciji za novinare u Banjoj Luci predstavio svog novog pomo}nika za carine Zdravka Cvjetinovi}a, iznio je niz kompromitiraju}ih detalja o ovoj ~etvorici, ilustriraju}i sve obimnom dokumentacijom te najaviv{i smjene jo{ {est {efova carinskih ispostava. - Novakovi} je po naredbi politi~kog vrha imenovan za pomo}nika, a bio je najobi~niji seoski trgovac u Kne`evu. Zavr{io je za samo godinu neku {kolu u Novom Sadu i tada je imao 53 godine - kazao je ^au{evi}, istakav{i da je Novakovi} ignorirao korupciju u carini sedam godina. Prema ^au{evi}evim rije~ima, Novakovi} je najodgovorniji za „izgubljeni obraz BiH“ i o{te}enja bud`eta u vezi sa spornim izvozom oraha u Tursku. ^avara je ^au{evi} ozna~io kao reketa{a, a za Osmi}a je naveo da je protiv njega pokretao tri disciplinska postupka nakon {to su ga firme „Primus“ Maglaj i „No}ni san“ Lukavac tako|er prijavile za reketiranje. - Terzi} je firmi „Rodebeti {ped“ omogu}io protivpravnu imovinsku korist od nekoliko miliona maraka, o ~emu je dostavljen izvje{taj Tu`ila{tvu BiH. On je na simuliranom bolovanju ve} ~etiri mjeseca. Otkako je smijenjen s pozicije {efa Carinske ispostave, svaki je dan u Slobodnoj zoni Vogo{}a i {vercuje kafu za firmu IKKA -

^au{evi}: Oni su obi~ni kriminalci!

Direktor UIOBiH suspendirao ~etiri visoka slu`benika

^au{evi}: Pripremio obimnu dokumentaciju (Foto: M. Lugi})

\ur|evi} organizator kriminala s vozilima
^au{evi} je ju~er smije{nim ocijenio Novakovi}eve tvrdnje da je „platio njegovo ubistvo“. - Zapamtite dobro ime Slobodana \ur|evi}a. On je glavni Novakovi}ev igra~, ina~e je {ef Carinske ispostave Bosanski Novi. Ovaj ~ovjek organizovao je sav kriminal s motornim vozilima, a u mojim i zapisnicima mojih pomo}nika mo`ete vidjeti da sam vi{e puta to isticao. Kada je ~uo da je smijenjen Novakovi}, do{ao je u moju kancelariju i nudio mi da se dogovorimo, nudio mi je novac - istakao je ^au{evi}.

naglasio je ^au{evi}. Direktor UIO dodao je da je do sada pokrenuo 172 disciplinska postupka, koja su rezultirala otkazom za 18 slu`benika, te da je smijenio 50 {efova. - Kolege Saudin Terzi} i Nikica Gligori} uputili su 700 izvje{taja Tu`ila{tvu BiH, a od toga se 400 odnosi na carinski sektor - rekao je ^au{evi}. Na pitanje za{to ranije nije donio drakonske odluke, ^au{evi} je naglasio da u skladu sa Zakonom o radu nije mogu}e uposleniku dati otkaz bez dugotrajnog sudskog postupka. A. [I[I]

Ured vojnog muftije

Ured vojnog muftije Ministarstva odbrane BiH u povodu 12. rebiu-l-evvela - ro|enja Muhammeda, a. s., organizirao je obilje`avanje ovog zna~ajnog datuma u islamskom kalendaru u komandama i jedinicama Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine. Izme|u ostalog, 15. februara u kasarni „Rajlovac“ u

U OSBiH obilje`en dan ro|enja Muhammeda, a. s.

Sarajevu odr`ana je centralna sve~anost. Tom prilikom vojni imami su realizirali prigodan mevludski program za muslimane pripadnike OSBiH, uz u~e{}e hora Gazi Husrev-begove medrese iz Sarajeva, izvo|enjem ilahija i kasida, saop}eno je iz Ministarstva odbrane BiH, prenosi Fena.

Klub poznatih

Eldin Sokolovi}

@ivot u BiH je {ou realnosti
Li~ni profil trenera [F „Young Boys“
Ime i prezime: Eldin Sokolovi}. Datum i mjesto ro|enja: 15. oktobar 1985. godine u Sarajevu. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: S roditeljima. Bra~no stanje: Neo`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ima ih vi{e. Koji automobil vozite: „Peugeot 206“. Kako se odmarate: Igram fudbal s dru{tvom. Omiljeni muzi~ar: Dino Merlin, Sergej ]etkovi} i @eljko Joksimovi}. Volite li kuhati: Ne. Najdra`a knjiga: „Ana Karenjina“. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Abdulah Sidran. Za koji klub navijate: @eljezni~ar. Koga biste poveli na pusti otok: Dru{tvo. Jeste li ljubomorni: Pomalo. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i. Biste li ikada oprostili nevjeru: Nikada. Bavite li se sportom: Da. Omiljena hrana i pi}e: D`us. Ko se brine o Va{em imid`u: Sam. Volite li i}i u {oping: Da. Jeste li sujevjerni: Da. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: Dobro se dobrim vra}a. Va{ najbolji prijatelj je: Mario, Goran, Dino i Haris.

10
Sa po ka`njeno je osam kompanija, me|u kojima su i tri dominantna telekom operatera u BiH

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

teme

5.000 KM

Operateri se pravdaju tehni~kim problemima

TELEFONIJA Gra|ani ne mogu promijeniti mre`u i zadr`ati broj

Sokolovi}: Prati politiku

Operateri dobili rok do 15. aprila
Novi termin va`i samo za fiksnu mre`u Izre~ene kazne su odgovaraju}e, ka`e Amela Odoba{i}, portparol RAK-a
15. april ove godine. Agencija nije odredila rok do kojeg to mora biti omogu}eno korisnicima mobilne mre`e. - Operateri su ukazali na niz tehni~kih problema, pa se do{lo do zaklju~ka da uslugu prvo treba primijeniti na fiksnoj telefoniji. Nadamo se da }emo 15. aprila imati i odre|en datum primjene i za mobilnu telefoniju. Za sada ne mo`emo re}i ni koji je to okvirni rok - objasnila nam je Amela Odoba{i}, portparol RAK-a. Na upit jesu li kazne od 5.000 maraka preblage, odnosno daju li tako male sankcije operaterima mogu}nost da i dalje odugovala~e s uvo|enjem usluge, Odoba{i} ka`e da neuvo|enje usluge ne treba smatrati opstrukcijom operatera. - Iskoristili smo svoj mandat i ipak izrekli mjeru za ne{to {to nije izvr{eno, ali s obzirom na slo`enost procesa te da osim dominantnih imamo i nove, alternativne operatere, smatramo da je sankcija odgovaraju}a - objasnila je OdoB. TURKOVI] ba{i}.

Pratite li politi~ku situaciju: Ponekad. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Smijenio bih sve ove dosada{nje politi~are s vlasti. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ve} u~estvujem. @ivot u BiH je {ou realnosti.

SMS
LO[I REZULTATI - Bli`i se 11. godi{njica uspostave Distrikta, 11 godina tuge, siroma{tva, neprosperiteta, la`nih obe}anja, korupcije. Za 11 godina vlasti su napravile samo pje{a~ku zonu i fabriku vode za koju su digle kredit. Od grada su napravili ruglo. Mito i korupcija osjete se ~ak i u zraku. S ogromnim godi{njim bud`etima mogli su napraviti novi grad. Vlast i Privredna komora svaki drugi dan dr`e prezentacije kapitalnih projekata od nevjerovatnih 3.000 do 5.000 KM i niko ih ne kritikuje i ne osu|uje. [ta }emo, oni ovako mogu jo{ 111 godina. TRO[ENJE NARODNOG - Javna preduze}a su leglo korupcije i kriminala, kao i kompletan dr`avni (bud`etski) aparat.

Dnevni avaz 061-142-015
godina i sada je tu zapelo. Direktor firme u kojoj sam radio ka`e da mu ne pada na pamet da to uplati. To jo{ mo`e samo u ovoj na{oj dr`avi. Rahim, Sarajevo IMAMO PRVAKE - Eto, zvani~na statistika ka`e da je na{ najbolji klub u Evropi [iroki Brijeg na 287. mjestu. Sarajevo nije ni na 300. poziciji, @eljezni~ar i Zrinjski isto tako. Zar ima smisla govoriti o fudbalu kod nas? Imamo sportove u kojima imamo svjetske i evropske prvake. Pa, pri~ajmo, brate, o njima i tek onda o fudbalu i o klikerima. MNOGO POSLA Za ozdravljenje bh. dru{tva potrebno je imati nezavisno sudstvo, zatim procesuirati ratne zlo~ine, revidirati lopovsku privatizaciju i jo{ mnogo goru}ih pitanja.

Zbog ka{njenja u pru`anju usluge kojom }e biti mogu}e promijeniti telefonskog operatera, a zadr`ati dotada{nji broj fiksnog ili mobilnog telefona, Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) u ponedjeljak je izrekla kazne od po 5.000 KM za osam kompanija, me|u kojima su i tri dominantna telekom operatera u BiH. Uz izre~ene mjere, RAK je odredio i novi rok za primjenu prenosivosti brojeva u fiksnoj telefoniji, a to je

Slo`en proces

Mobilna mre`a

O~ito je nemilosrdno otimanje, plja~kanje, tro{enje narodnog poreza, bez ikakve odgovornosti. Oni su ti dr`avni neprijatelji broj 1, koji najvi{e vole ovu dr`avu. A narod mora da {uti. VLADA SPASA Predla`em da se pod hitno izabere vlada spasa BiH od eksperata i ljudi koji imaju dokazane rezultate ostvarene na po{ten na~in i koji imaju iskustva u upravljanju privrednim i politi~kim procesima, mada tim politi~kim procesima kod nas uglavnom upravlja me|unarodna zajednica. NEUPLA]EN STA@ - Kada mo}nici ne po{tuju zakon i rade kako ho}e, osjetio sam na svojoj ko`i. Ja sam dobio rje{enje o penziji po sili zakona, ali mi nije upla}en radni sta` za {est

ANKETA me|u gra|anima Travnika, Sarajeva i Prijedora

- Zadovoljan sam svojim telekom operaterom, s tim da bi bilo dobro da se bez promjene broja Adnan mo`e prije}i Karad`a kod drugoga. - Veoma sam zadovoljan uslugama. Vjerovatno ima jeftinijih, ali pogodnosti koje meni daje moj operater ne bih Ismet mijenjao za Sa~i} druge. - U mobilnoj telefoniji u ponudi pratimo evropske trendove i to mi se dopada. U fiksnoj, na`alost, nije tako. Tu @eljko smo daleko od Kasap Evrope.

Uvijek mo`e biti bolje
- Uglavnom sam zadovoljan uslugama telekoma. Bilo bi dobro da se mo`e promijeniti telekom operater uz preGordan no{enje postoDizdarevi} je}eg broja. - Nemam problema s mojim operaterom i zadovoljan sam uslugama. Ne bih pre{ao na drugu mre`u iaMuhamed ko tvrde da su Rami} povoljniji. - Relativno sam zadovoljan i mislim da bi se cijenama svojih usluga i mobilna i fiksna telefonija trebale prilagodiDavor ti potro{a~kom Pr`ar d`epu. - Zadovoljan sam, ali ako bi se pojavila kompanija s povoljnijim ili boljim uslugama, naravno da bih Kenan pre{ao kod tog Teni} operatera. - Znam da ima jeftinijih operatera, ali sam zadovoljan, iako je moj operater mo`da skuplji. Nemam problema i ne bih mijenjao Sre}ko Ignjatovi} operatera. - Fiksna telefonija nije skupa, ali je ne podr`avam, jer se uz nju kalemi i obavezna TV pretplata, {to me veoma nervira. Nenad Kne`evi} Prijedor
K. K. - E. K. - M. Z.

Jeste li zadovoljni uslugama telefonskih operatera?

Prijedor

Sarajevo

Travnik

teme

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

11

ISTRA@UJEMO Rok za prijavu 60 dana od dana ro|enja

Djeca `ive bez imena i po deset godina!
Roditelji tvrde da ne prijavljuju ime djeteta jer nemaju otpusno pismo od klinike Ve}ina slu~ajeva poznata odranije, ka`e Edita Avdibegovi} Tri mjeseca
rajevo - ka`e Jasna Beba, pomo}nica na~elnika op}ine Centar. Roditelji, izme|u ostalog, kao razlog neprijavljivanja imena djece navode da nemaju otpusno pismo od klinike, jer nisu platiti tro{kove poroda, ali iz Mati~nog ureda isti~u kako se djeca ne upisuju na osnovu otpusnog pisma nego na osnovu izvje{taja o ro|enju djeteta. Edita Avdibegovi}, koordinator iz Udru`enja „Va{a prava“, u izjavi za na{ list otkriva da im je ve}ina slu~ajeva djece bez imena poznata odranije, jer postoje djeca koja imaju pet do deset godina, a jo{ nemaju li~ni identitet. - Najvi{e takvih slu~ajeva zabilje`eno je me|u Romima. Ne mislimo da je sankcija najbolji na~in da roditelji saznaju za zna~aj ovog zakona, ali Vlada je, po ugledu na zakon koji je donesen u RS, ipak dala prijedlog Parlamentu FBiH da budu uvedene nov~ane kazne za roditelje koji u zakonskom roku ne izvr{e ove obaveze - kazala je Avdibegovi}. U RS zakonom je predvi|ena nov~ana kazna u iznosu od 50 do 150 KM ukoliko odgovorna osoba u propisanom roku ne prijavi ro|enje djeteta ili ne odredi li~no ime A. KARAMAN djeteta.

Uobi~ajeno je da dr`ava ima jedan kod

U Mati~nom uredu Op}ine Centar Sarajevo do kraja septembra pro{le godine u Mati~nu knjigu ro|enih upisano je 5.179 novoro|en~adi. U skladu sa zakonom u FBiH o postupku upisa, roditelji su du`ni odrediti i prijaviti li~no ime djeteta u roku od 60 dana od dana ro|enja. Me|utim, problem je {to veliki broj roditelja i dalje ne po{tuje ovu zakonsku odredbu. - Izvje{taj o ro|enju djeteta dostavljaju Klini~ki centar Univerziteta Sarajevo i Op}a bolnica. Ukoliko roditelji ne prijave li~no ime djeteta u zakonskom roku, postupak odre|ivanja li~nog imena vr{i se putem nadle`ne policijske uprave. Mi svaka tri mjeseca dostavljamo spiskove takve djece Kantonalnoj slu`bi socijalne za{tite KS, PU Centar Sarajevo,

Vidovi} tvrdi da nije dao saglasnost
Odluka je privremena, a donesena je „uz uva`avanje stanja u BiH“, ka`e Vidovi}
Polemike o tome imaju li „Po{te Srpske“ pravo na me|unarodni po{tanski kod nastavljene su i ju~er, ali je i dalje nejasno ko je od doma}ih institucija dao zeleno svjetlo Svjetskom po{tanskom savezu za takvu odluku. Vidovi}: Tim ~inom Svje- Uputit }e tski po{tanski savez pismo kriterij za dodjelu koda - kazao nam je Vidovi}, obja{njavaju}i da je u obavijesti koju je dobio od Saveza navedeno da je odluka privremena te da je donesena „uz uva`avanje stanja u kojem se nalazi BiH“. U Agenciji za po{tanski promet BiH

Polemike o kodu za „Po{te Srpske“

Zakonski rok

Krivoku}a: Tr`i{ni motiv
Direktorica „Po{ta Srpske“ Jasminka Krivoku}a u izjavi za Srnu odbacila je kao neosnovane optu`be „BH Po{te“ da „Po{te Srpske“ nemaju pravo na me|unarodni kod. Ona je rekla da je motiv isklju~ivo tr`i{ni, jer }e preduze}e raditi br`e i smanjiti tro{kove. napravio je presedan i prekr{io vlastito pravilo da jedna dr`ava mo`e imati samo jedan kod. Podsjetimo, „BH Po{ta“ taj kod dobila je 1993. godine. Rudo Vidovi}, ministar prometa i komunikacija BiH, u izjavi za „Avaz“ ju~er je negirao da je saglasnost Svjetskom po{tanskom savezu poslana iz njegovog ministarstva. - Pripremam pismo Svjetskom po{tanskom savezu kako bih dobio obrazlo`enje {ta ih je opredijelilo, koji je bio Kako je navela, upori{ta za dobivanje koda su Me|unarodna konvencija Svjetskog po{tanskog saveza odr`anog u Bukure{tu 2004. godine, Zakon o po{tanskim uslugama BiH, u kojem je navedeno da postoje tri po{tanska operatera, koja su ravnopravna i pokrivaju svoju teritoriju. ju~er nam je re~eno da postupak registracije IMPC koda ovla{tenim operaterima nije u njihovoj nadle`nosti. U „BH Po{ti“ najavljuju da }e putem svih nadle`nih instanci, argumentirano i zakonski raditi na osporavanju odluke. - Nije nam jo{ poznato ko je, u ime dr`ave BiH, dao saglasnost bez prethodnog dogovora svih relevantnih i nadle`nih faktora u vezi s ovim pitanjem - navode iz „BH B. TURKOVI] Po{te“.

Beba: Veliki broj roditelja ne po{tuje rok

slu`bama socijalne za{tite po mjestu prebivali{tta majke

djetata, MUP-u KS i Udru`enju „Va{a prava“ Sa-

Prikaz za period od 2001. do septembra 2010.
Godina Ukupan broj ro|ene djece Broj neprijavljene Broj naknadno upisane Preostali broj neprijavljene

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008 2009. 2010.

4.686 4.556 4.692 4.639 4.517 4.566 4.906 5.548 5.767 5.179

71 71 99 115 42 42 29 96 97 66

32 34 51 52 10 10 6 52 22 35

39 37 48 63 32 32 23 44 75 31

Sarajevskoj Dje~ijoj hirurgiji 104.000 eura
Novac prikupljen za vrijeme emisije o planiranom preseljenju Dje~ije hirurgije na Jezero
vrijednosti od 104.000 eura. Donaciju je uru~io ambasador Italije u BiH Rajmondo de Kardona (Raimondo de Cardona). - Novac je namijenjen Dje~ijoj hirurgiji, i to za njeno preseljenje na Jezero, gdje se sada nalaze Pedijatrija i Ginekolo{ko-aku{erska klinika - kazao je Gavrankapetanovi}. Ambasador De Kardona istakao je da saradnja sa KCUS-om traje godinama. - Mnogo toga smo uradili, ali jo{ ima posla. U raznim segmentima poma`emo BiH. Iako u ovom trenutku na{a ekonomija ne do`ivljava svijetle trenutke, namjera nam je da nastavimo pomagati. Mnogo je projekata otvoreno. Mogu poru~iti da je Italija bila uz vas i da }e tako i ostati - kazao je ambasador De Kardona. [ef Dje~ije hirurgije dr. Adnan Had`imuratovi} pojasnio je da je saradnji sa TV RAI prethodila donatorska Direktoru KCUS-a prof. dr. Farisu Gavrankapetanovi}u ju~er je predata donacija italijanske televizije RAI, u 3,3 miliona KM donirano je KCUS-u 2011. godine Donacije se odnose na opremu, lijekove i gotov novac konferencija u Italiji, kojoj su prisustvovali dje~iji hirurzi iz cijele regije. - Predlo`ili smo na{ projekt o planiranom preseljenju Dje~ije hirurgije na Jezero. Nakon toga na TV RAI prikazana je emisija o na{oj klinici, s nagradnom igrom. Tom prilikom prikupljeno je 104.000 eura - kazao je Had`imuratovi}. E. Ha.

Nov~ana donacija italijanske televizije RAI

Donacije u 2011. godini

KCUS: S ju~era{njeg uru~enja donacije

(Foto: B. Nizi})

Hrvatski Vrhovni sud odbio je `albu jednog od osniva~a tzv. HR Herceg-Bosne Ivana Bendera i potvrdio presudu kolega iz FBiH kojom je Bender osu|en na ~etiri i po godine zatvora zbog zloupotrebe po- Bender: lo`aja ili ovlasti u pr- Presuda ivatizaciji mostar- kona~na skog hotela „Ero“, saznaje se ju~er na Vrhovnom sudu, prenijela je Fena. Odluka Vrhovnog suda je kona~na i na nju nema mogu}nosti redovne `albe. Ivan

Ivanu Benderu potvr|ena zatvorska kazna iz BiH

Odluka Vrhovnog suda Hrvatske

Bender, ina~e biv{i dopredsjednik HDZa BiH, mogao bi tako biti jedan od prvih osu|enika iz BiH koji }e zatvorsku kaznu slu`iti u Hrvatskoj. Njegov advokat Zvonimir Hodak najavljuje, pak, da }e odlazak u zatvor poku{ati sprije~iti podno{enjem ustavne tu`be i zahtjevom Ustavnom sudu da donese privremenu mjeru kojom bi zaustavio izvr{enje presude do odluke o toj tu`bi.

Danas zasjeda Skup{tina Kantona 10

Izbor delegata za Dom naroda FBiH u predlo`enom dnevnom redu

12

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

panorama

Izbor delegata za Dom naroda Parlamenta FBiH u predlo`enom je dnevnom redu za nastavak konstituiraju}e sjednice Skup{tine Kantona 10, najavljene za danas u Tomislavgradu, pi{e Fena. To je potvrdio Drago Stani}, predsjedavaju}i u dosada{njem ~etvorogodi{njem mandatu ove skup{tine. Prvi dio konstituiraju}e sjednice odr`an je 1. decembra, kada su novoizabrani poslanici Skup{tine Kantona 10 polo`ili zakletvu. Ovaj kanton jedan je od ~etiri ~ije skup{tine jo{ nisu delegirale ~lanove za novi saziv federalnog Doma naroda. Nisu to u~inile ni skup{tine HNK-a, PK-a i HK-a.

[ta mi se (ne)svi|a u Turbetu

La{va i ulice pune sme}a

- Malo je toga {to mi se svi|a u Turbetu, ima mnogo vi{e primjera za ne{to lo{e. Jedna od rijetko dobrih stvari je nova uprava NK Vla{i} i sportski doga|aji poput turnira koji se organizuju ljeti i zimi. S druge strane lo{ primjer je sme}e u La{vi i po ulicama u gradu, ne svi|a mi se ni to {to kafi}i rade do kasno i ne po{tuju radno vrijeme. Ibrahim Osmanagi}, profesor Najve}i problem je {to se ~etvrtkom nakon zavr{etka radnog vremena na sto~noj pijaci ostavlja mnogo otpada po kojem preturaju psi lutalice i ma~ke. Treba nam vi{e trotoara, zelenih povr{ina, pje{a~kih zona - ka`e S. P . profesor Ibrahim Osmanagi} Kibri.

Sa Drinom se nije igrati
U du`ini od 200 metara nasip vi{e ne postoji Za sanaciju potrebne stotine hiljada maraka Rijeka odranja pijesak
Ukoliko se ne preduzmu hitne mjere sanacije nasipa na lokalitetu Holandija u Janji, izgra|enog 60-ih godina pro{loga stolje}a, prilikom sljede}eg visokog vodostaja rijeka Drina mogla bi prona}i put do svog starog korita te direktno ugroziti magistralni put Bijeljina - Zvornik, fabriku „Semberka“, ali i Janju i dalje, cijelu Semberiju. U du`ini od 200 metara nasip vi{e ne postoji, a rijeka je ve} odnijela dio lokalnog puta i veliki dio privatnog poljoprivrednog zemlji{ta. Savjet mjesne zajednice Janja od marta pro{le godine upozorava da je nasip o{te}en, ali su se nadle`ni oglu{ili na to. Krajem pro{le sedmice inspektorica vodoprivrede zaposlena u Republi~koj agenciji za vode Angelina \uri} bila je na licu mjesta i uvjerila se u razmjere opasnosti. ^ekaju se njen izvje{taj i konkretne mjere sanacije koje }e, procjenjuje se, ko{tati stotine hiljada maraka. - Od marta pro{le godine uputili smo tri dopisa upozorenja, ali svaki put nam je odgovoreno da nismo stru~ni i da do arondacije, o{te}enja, na tom dijelu nasipa ne mo`e do}i barem jo{ tri godine. T sada se inspektorica uhvaek tila za glavu. Da su nas poslu{ali, sanacija bi ko{tala ne-

SEMBERIJA O{te}en nasip na lokalitetu Holandija u Janji

Saki}: Ni{ta ne}e mo}i zaustaviti Drinu
(Foto: G. Bobi})

Na kraju lovne sezone na Tjenti{tu

Tri upozorenja

Odneseno 150 metara nasipa

koliko desetina hiljada maraka, a sada ne}e biti dovoljne ni stotine hiljada - ka`e Slavko Novakovi}, potpredsjednik Savjeta MZ Janja. Do o{te}enog dijela nasi-

pa do{li smo ~amcem jer lokalni put nije prohodan. Na{ doma}in i vodi~ Salih Saki}, janjanski poznavalac Drine, pokazao nam je da lokalnog puta vi{e nema, te da rijeka trenutno odranja ~isti pijesak i samo je pitanje vremena kada }e napraviti put do staroga korita. - Ako se to desi, ni{ta vi{e ne}e mo}i zaustaviti Drinu. Kad je pro{le godine rijeka odnijela put, upozorili smo ljude iz MZ, a oni su to prenijeli dalje. Ne razumijem za{to ni{ta nije preduzeto, jer sa Drinom se nije igrati - ka`e SaE. MUSLI lih Saki}.

Nema puta

^ekaju kreditna sredstva
@ivanovi} sa kolegama pored svog ulova

Veselin @ivanovi} odstrijelio vuka

Posljednjih nekoliko godina u selima oko Tjenti{ta sve je vi{e vukova koji se kre}u u ~oporima i u potrazi za hranom pribli`avaju se seoskim naseljima i napadaju stoku. Prije dvije godine vukovi su zaklali 30 ovaca kod Adema Merdana i Had`ije O`egovi}a, a kod ^ede Vukovi}a napali su stado u toru i zaklali pet ovaca. Mehmed Re{idovi} prije dva mjeseca vodio je veliku bitku sa ~oporom vukova koji su mu napali stado u Basari}ima, ali je uspio otjerati krvolo~ne zvijeri. U toku ove zime lovci sa Tjenti{ta, obilaze}i lovi{te, primijetili su tragove ~opora vukova koji se u potrazi za hranom spu{taju u seoska naselja. Pred sam kraj lovne sezone na vepra, Veselin @ivanovi} bio je iznena|en kada je ugledao vukove kako mu gone lova~kog psa. U ~oporu su bila ~etiri vuka, a jedan je stigao psa i po~eo ga daviti. Me|utim, lovac je bio br`i od vuka i sa jednim hicem ga ustrijelio, dok su ostali vukovi pobjegli. Niko od mje{tana ne pamti da je u ovom kraju ubijen ve}i vuk. Svi su I. B. ~estitali @ivanovi}u na odli~nom ulovu.

Novakovi}: Nisu nas poslu{ali

Slavi{a Savi}, pomo}nik direktora Agencije za vode u Bijeljini, ka`e da je 150.000 KM ve} izdvojeno za sporni lokalitet u Janji. - Mi imamo u planu taj lokalitet u Janji, ali i jo{ neke druge. U narednih nekoliko mjeseci o~ekuju se kreditna sredstva od Evropske investicione banke, koja }e

biti iskori{tena za izradu obaloutvrda na rijekama Vrbas, Bosna i Drina, te za ure|enje i ~i{}enje kanalske mre`e - rekao je Savi}. Do tada, ostaje nada da visokog vodostaja ne}e biti i pitanje za{to raspolo`ivih 150.000 KM nije ranije ulo`eno u sanaciju i sprje~avanje daleko ve}e {tete.

HELP poma`e razvoj malog biznisa u Vi{egradu

Akcija darivanja krvi u [irokom Brijegu

Prikupljeno 60 doza

Predstavnici njema~ke humanitarne organizacije HELP potpisali su u Vi{egradu ugovore sa 17 korisnika koji }e primiti materijalnu donaciju po sopstvenom izboru u maksimalnom iznosu od 1.600 eura. U cilju smanjenja siroma{tva i stimulisanja pokretanja malog biznisa, potpisnici ugovora }e imati obu-

Materijalne donacije za 17 korisnika
ku za po~etak poslovanja, a oni koji ve} imaju registrovanu djelatnost na osnovu donacije }e uposliti jednu ili vi{e osoba. Nakon isporuke artikala, osoblje HELP-a }e obilaziti korisnike kako bi im pru`ili pomo} i osigurali ispravno kori{tenje sredstava. Projekt je namijenjen prvenstveno nezaposlenim osobama kako bi osi-

U prostorijama mjesne zajednice Lijeva obala, u organizaciji {irokobrije{kog Crvenog kri`a, uprili~eno je dobrovoljno darivanje krvi, a prikupljeno je 60 doza. Glavni pokrovitelj akcije bio je na~elnik Miro Kraljevi}, a organizaciju akcije finansijski je pomoglo nekoliko hercegova~kih tvrtki. Akcija je realizirana u saradnji sa An. K. Odjelom za transfuziologiju SKB Mostar.

Anti} }e dobiti glinu
D`aferu Kadri}u iz sela Kao{tice HELP je pomogao da dobije 20 sanduka za p~ele, Safetu Kurtali}u iz Prelova vje{ta~ko |ubrivo za plastenike a Mileni Jovi~i} motokultivator. Aleksandar Anti} }e dobiti glinu kojom }e izra|ivati ukrasne predmete za turisti~ku ponudu Vi{egrada.

Korisnici HELP-ove pomo}i prilikom potpisivanja ugovora

gurale stabilan izvor prihoda, a podr`ani su oni koji }e se baviti razvojem turizma, zanatima i poljoprivredom. Na~elnik Vi{egrada To-

mislav Popovi} naveo je da je Op{tina u~estvovala sa 12.700 eura kako bi i na taj na~in omogu}ila gra|anima da do|u M. An. do zaposlenja.

hercegova~ko-neretvanski kanton

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

13

MOSTAR Uskoro rje{enje problema izme|u Vlade i sindikata

Ekspertna komisija }e kontrolisati obra~un pla}a
Dogovoreni daljnji koraci u vezi spornog zaklju~ka o ukidanju stimulacija na pla}e za dr`avne slu`benike i namje{tenike
je, ova komisija iza}i sa prijedlogom koji bi trebao biti prihvatljiv za obje strane. Podsjetimo, sindikati su protekle sedmice V l a d i HNK postavili ultimatum da povu~e ovaj zaklju~ak, jer smatraju da je donesen suprotno va`e}im zakonskim propisima. U me|uvremenu je ministar Isi} u izjavi za na{ list kazao da je zaklju~ak Kantonalna vlada donijela u skladu sa odredbama Zakona o dr`avnoj slu`bi FBiH, po kojem je, kako je naveo, morala postupiti. - Tako|er, mi smo od Vlade HNK ju~er

Radovi u zgradi u ulici Nikole Bojanovi}a

Iz Elektrodistribucije Jablanica

Predsjednici sindikata korisnika bud`eta u HNK odr`ali su prekju~er sastanak s kantonalnim premijerom Sre}kom Borasom, ministrima finansija, te pravosu|a, uprave i lokalne samouprave Seminom Bori}em i Muminom Isi}em, na kojem su dogovorili daljnje korake u vezi spornog zaklju~ka o ukidanju stimulacija na pla}e. Kako nam je rekao predsjednik Saveza samostalnih sindikata HNK Husein [pago, na ovom sastanku predstavnici Vlade HNK i sindikata dogovorili su formiranje ekspertne komisije koja }e analizirati sporni vladin zaklju~ak o tome da se obra~un pla}a za dr`avne slu`benike i namje{tenike po~ne vr{iti bez pove}anja po osnovu ocjene rada. Nakon toga }e, naglasio

Ocjena rada

Kr{enje prava

[pago: Mogu}nost biranja banke

(ponedjeljak op.a.) tra`ili da povu~e i zaklju~ak iz juna 2008. godine, kojim se uposlenicima koji `ele uzeti kredit, odre|uju neke banke i mikrokreditne organizacije. Smatramo da je to klasi~no kr{enje prava, jer se ljudima odre|uju neki krediti s reketa{kim kamatama, a uskra}uje im se mogu}nost da mogu sami odabrati banke gdje }e uzeti kredit. I u ovom slu~aju dogovoreno je da spomenuta komisija iza|e sa novim prijedlogom - kazao je [pago. Kompromis su, ka`e, postigli i u slu~aju tre}eg zahtjeva sindikata kada je u pitanju obra~un dodatka na pla}e po osnovu minulog rada. Sindikati, naime, tra`e da se mora obra~unavati ukupni radni sta` usposlenika po postoje}im zakonima. [pago je rekao da rje{enje problema o~ekuju do naredne A. DU^I] sedmice.

Zamjena razvodnih ormara

Uposlenici Elektrodistribucije Mostar, poslovna jedinica Jablanica, ovih dana su anga`irani na zamjeni razvodnih ormara. Zamjena je u toku u ulici Nikole Bojanovi}a, zgrada 1 i 3, a u narednom periodu planirana je zamjena brojila koja su starija od 40 godina. Kada se zavr{e radovi na zamjeni razvodnih ormara u ulici Nikole Bojanovi}a, krenut }e se sa radovima u ulici Branilaca grada. Elektrodistribucija u narednom periodu plaEl. B. nira zamjenu svih drvenih razvodnih ormara.

U Mostaru odr`ana mevludska sve~anost

Za nasilje nad Bo{njacima Jarak }e odgovarati pred Sudom u Mostaru
Optu`nica ga tereti za krivi~no djelo ratnog zlo~ina protiv civilnog stanovni{tva u Stocu
Vrhovnog suda FBiH ustupi kantonalnim sudovima, pa je Sud u Mostaru prvi koji je dobio predmet te Jarak: Odvodio vrste. u logore Prema optu`nici koju je podiglo Tu`ila{tvo BiH, Jarak se tereti da je kao pripadnik HVO brigade „Knez Domagoj“ od po~etka jula do sredine avgusta 1993. godine u selu O{anji}i kod Stoca s grupom neidentificiranih vojnika u~estvovao u nasilju i prisilnom preseljavanju civila bo{nja~ke nacionalnosti u Blagaj, zatim u logor Ko{tana bolnica u gradu na Bregavi. Tako|er, nekoliko bo{nja~kih porodica Vrhovni sud FBiH ustupio je Kantonalnom sudu Mostar predmet protiv optu`enog Vlatka Jarka (57) iz Stoca, koji se tereti za krivi~no djelo ratnog zlo~ina protiv civilnog stanovni{tva u ovom gradu. Kako nam je potvr|eno u mostarskom Sudu, rije~ je o provo|enju strate{kog plana pravosu|a BiH da se dio takozvanih lak{ih predmeta s je, kako se navodi u optu`nici, iz Ko{tane bolnice slao u zloglasni logor „Gabela“ u ^apljini, gdje su proveli i do pet mjeseci. Time je Jarak, stoji u optu`nici, postupao suprotno odredbama @enevske konvencije o za{titi civilnoga stanovni{tva, kao i odredbama o za{titi `rtava me|unarodnog oru`anog suA. Du. koba.

Prvo ustupanje ratnih zlo~ina ni`im sudskim instancama

Centralna mevludska manifestacija u povodu obilje`avanja 12. rebiu-l-evvela, dana ro|enja posljednjeg bo`jeg poslanika, preksino} je uprili~ena u d`amiji „Bosanski mud`ahidi“ u Sjevernom logoru, potvr|eno je iz Med`lisa IZ Mostar, pi{e Fena. Mevludski program izveli su ~lanovi hora „El-Kamer“ i hora Kara|ozbegove medrese, a prigodnom mevludskom besjedom, okupljenim vjernicima obratio se glavni imam Med`lisa IZ Mostar Salem ef. Dedovi}. U centralnom dijelu programa predsjednik `irija za izbor najboljeg literarnog rada Nusret Omerika proglasio je pobjednike ovogodi{njeg konkursa na temu „Muhammed a.s. je milost ~ovje~anstvu“. Tre}e mjesto i nagradu od 150 KM `iri je dodijelio Amiri Hajru{i. Drugo mjesto i nagrada od po 200 KM pripala je Lejli Kurtanovi}, u~enici Kara|ozbegove medrese i Lejli D`eko iz Srednje gra|evinske {kole. Prvo mjesto i nagradu od 300 KM `iri je jednoglasno dodijelio Tajmi Kova~evi}, u~enici mostarske Gimnazije.

Progla{eni pobjednici literarnog konkursa

Na Domu hercega Stjepana Kosa~e

Na osnovu zaklju~aka sa sastanka kojeg je jo{ u decembru pro{le godine gradona~elnik Ljubo Be{li} odr`ao sa predsjednikom Samostalnog sindikata dr`avnih slu`benika i namje{tenika FBiH, Salihom Kru{~icom, prema rije~ima Emira Topuza, v.d. predsjednika Gradskog sindikata, sa~injen je Sporazum o postupku razmatranja prigovora i zbrinjavanja pre-

Sporazum o razmatranju prigovora na ~ekanju
kobrojnih uposlenika Gradske uprave Mostar. No, iako je ovaj sporazum usagla{en, kako je ustvrdio Topuz, Be{li} jo{ uvijek nije stavio svoj potpis na ovaj dokument. - U pro{li ponedjeljak imali smo zakazan sastanak sa gradona~elnikom, me|utim, on se nije pojavio ve} je poslao svoje pomo}nike. Oni su nam dali informaciju o tome da gr-

[ta }e biti sa prekobrojnim uposlenicima Gradske uprave

Sat stavljen ju~er u funkciju

(Foto: I. Rozi})

Postavljen satni mehanizam

adona~elnik ne prihvata ovaj sporazum, {to nas je jako iznenadilo, budu}i da je sve ranije bilo usagla{eno. Ukoliko se radi o nekim sitnijim korekcijama, mi smo spremni to prihvatiti, me|utim, s druge strane, bez potpisanog sporazuma, a koji je ura|en u skladu sa svim zakonskim aktima, Sindikat ne}e u~estvovati u daljnjem radu - poru~io je M. Sm. Topuz.

Nakon ]erekovi}a du}ana u staroj gradskoj jezgri, satni mehanizam postavljen je i na Domu hercega Stjepana Kosa~e. Rije~ je o satovima koje je od firme MGE System na dar dobila Gradska uprava Mostar. Kako nam je re~eno, u{timavanje satnih mehanizama, ~iji je promjer 250 centimetara, obavljeno je u [vicarskoj. Na{ fotoreporter ju~er je u 13,50 sati zabilje`io pu{tanje u M. Sm. rad ovog satnog mehanizma.

Topuz: Jako nas je iznenadilo

Omladinski klub „Pod istim suncem“ Jablanica odr`ao je u Srednjoj {koli prezentaciju Zakona o mladima FBiH. Kako ka`e direktor Kluba Haris Halilhod`i}, prezentaciji je prisustvovalo 30-ak u~enika. U narednom periodu Zakon }e biti predstavljen i u dvije El. B. {kole u Mostaru i Tomislavgradu.

Prezentacija Zakona u Jablanici

14

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

sarajevski kanton
Kanalizacioni sistem grada je gravitacioni, {to zna~i da je zasnovan na slobodnom padu, a ne na pumpnom sistemu. ^ini ga vi{e od 954 kilometra uli~nih kanala. 474 km fekalnog kanala 335 km ki{nog 146 km mje{ovitog

Ure|uju Brije{}anski potok

Radnici ve} na terenu

Radnici firme „Bosman“ po~eli su ure|ivati i postavljati cijevi u Brije{}anski potok. Ovim }e biti rije{en problem odvoda oborinskih voda od depoa u Rajlovcu do u{}a u Miljacku preko kanala Magrinjak, koji ve} du`e nije u funkciji i predstavlja problem za sigurno odvijanje `eljezni~kog saobra}aja. Op}ina Novi Grad izdvojila je 92.000 KM, a dio radova finansirat }e @eljeznice FBiH, kao i Federalna direkcija za ceS. M. ste.

Ve}e obnove nije bilo jo{ od 1978. godine!
Neke cijevi iz austrougarskog perioda Posebno zahtjevna zamjena cijevi u Starom Gradu Dio kanalizacije privremeno pu{ten u Miljacku, a to traje ve} 30 godina!?
Posljednja ve}a obnova kanalizacione mre`e u gradu bila je jo{ 1978. godine, prvim kreditom koji je Svjetska banka dala Sarajevu za komunalnu infrastrukturu, pri~a Tarik Kupusovi}, direktor Instituta za hidrotehniku Gra|evinskog fakulteta. Neke cijevi datiraju jo{ iz austrougarskog perioda, a njihova zamjena i popravka jako su zahtjevne, posebno u starom dijelu grada, gdje su ulice uske. - Blizu su ku}e, pa je rizi~no. Ipak, stavljanjem cijevi jednu u drugu efikasna je metoda koja se radi u Njema~koj. S manjim profilom cijevi mo`e vi{e otpadne vode da pro|e. Tako se rehabilitira ne{to {to je staro i stotinu godina, a ni saobra}aj se ne mora prekidati. Dio kanalizacije, kada je ra|ena, privremeno je
U ViK-u ovih dana o~ekuju izbor konsultanta za tender na kojem }e izabrati izvo|a~a

PROBLEMI Gradskoj kanalizacionoj mre`i istekao ili istje~e rok

Gravitacioni sistem

Tender za pre~ista~ u Butilama
radova da bi po~ela rekonstrukcija pre~ista~a otpadnih voda u Butilama.

Danas sjednica Vlade KS

je na Vrbanju{i. Projekt ko{ta 870.000 KM kao grant Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a. Stari Grad je generalno zapostavljen {to se ti~e kanalizacije - obja{njava Had`ibajri}. U planu preduze}a „Vodovod i kanalizacija“ ove godine je obnova kanalizacije na Kova~i}ima te nekoliko ulica u Starom Gradu. Jedan od prioriteta je razdvajanje sanitarnih otpadnih voda od oborinskih u Centru i Starom Gradu.

Blizu su ku}e

Fekalni kolektor

Na sjednici Vlade, zakazanoj za danas u 14 sati, premijer i ministri razmatrat }e izvje{taje komisija i klubova poslanika prije Skup{tine KS koja }e biti odr`ana sutra. Osim toga, ne}e biti vi{e ni{ta na dnevnom redu, jer Vlada ~eka usvajanje nacrta bud`eta, te njegovo upu}ivanje na N. P . javnu raspravu.

^esti su slu~ajevi da se izlije kanalizacija

pu{ten u Miljacku, ali je tako ostalo 30 godina i to treba ponovo raditi - ka`e Kupusovi}. U Starom Gradu, prema rije~ima na~elnika Ibrahima Had`ibajri}a, najugro`eniji je Vratnik Me-

jdan, ali to nije usamljen slu~aj. - Mislim da imamo kanalizacije ~ak i iz turskog perioda. Ove godine planirana je obnova ki{ne kanalizacije od ulice Mula Mustafe Ba{eskije pa do d`ami-

1.013 km du`ina kanalizacione mre`e s ku}nim priklju~cima

- Planiramo i rekonstrukciju fekalnog kolektora u Alipa{inoj ulici. Ina~e, u rekonstrukciju se ne ide samo zbog starosti cijevi. Drugi razlog je iscrpljivanje veli~ine profila cijevi, odnosno njegovo optere}enje. Vijek planiranja kanalizacije je 35 do 40 godina. Cijevi su kod nas ve}inom od azbest-cementa i betona, a sad se koriste novi materijali poput daktila, centrifugiranog poliestera... Metoda cijevi u cijevi jako je skupa i primjenjujemo je gdje je nepristupa~an prilaz i gust saobra}aj - poja{njava Nermin Drnda, izvr{ni direktor za kanalizacioni sistem. A. JAMAKOVI]

Po~elo pranje ulica

Radnici preduze}a „Rad“ ju~er ujutro po~eli su s pranjem ulica. Portparol Ahmed \ipa ka`e da je 200 radnika s dvije cisterne i tri mehani~ke ~istilice opralo sve popre~ne ulice od Marindvora do Ilid`e. Ulice su prljave, pa su ih oprali i uklonili frakciju kori{tenu za spre~avanje poledice. Oprali su i naselja Vi{njik, Ciglane i Vratnik, a nastavit }e i narednih dana jer su temperature iznad nule. A. Na.

Stanari strahuju da }e se sru{iti
1903. godine sagra|ena

Opasna zgrada na Alifakovcu

Paketi za |ake

U~enicima O[ „Me{a Selimovi}“ na Alipa{inom Polju predstavnici danskog udru`enja „Pomo} djeci Sarajeva“ uru~it }e danas u 10 sati humanitarne pakete. Akcija je pokrenuta na inicijativu [kolskog odbora. A. Na.

Nova zgrada za policiju

Iza zgrade Op}ine od 2007. godine, kada je postavljen kamen temeljac, gradi se zgrada Policijske stanice Vogo{}a. Radovi su u zavr{noj fazi te se o~ekuje da uskoro policajci koji su trenutno smje{teni u dijelu op}inske zgrade dobiju uvjetniji prostor. Es. M.

Cigle padaju na ulicu

Zgrada u ulici Alifakovac na broju 15 ve} du`e vrijeme predstavlja opasnost za prolaznike, jer cigle padaju na ulicu. Prema rije~ima predstavnika eta`nih vlasnika Ned`iba Had`imusi}a, zgrada je oronula pa stanari strahuju da }e se sru{iti. - Nemamo para da

pla}amo upravitelju. Pokvarena su nam i ulazna vrata, pa u zgradu ulaze psi lutalice. Bojim se da }e se dio iznad vrata obru{iti nekome na glavu. Obra}ao sam se Kantonu i Gradu, jer je zgrada u nedle`nosti Zavoda za za{titu kulturno-historijskog naslije|a - rekao je Had`imusi}. A. Nu.

biznis

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

15

Promet od 279.582 KM

Energopetrol gubitnik dana
Na Sarajevskoj berzi (SASE) ju~er je, u sklopu 105 transakcija, ostvaren promet od 279.582 KM. Najve}i porast vrijednosti

ZENICA Susret poslovnih ljudi s ambasadorom Red`epijem

Vrijednost indeksa
BIFX -0,27% 1.636,39 SASX-10 +0,36% 1.120,13 SASX-30 +0,63% 1.055,36

Privredni forum BiH i Makedonije u maju?
Znatne mogu}nosti za pobolj{anje i unapre|ivanje privredne saradnje dvije zemlje, poru~io Red`epi
Pro{irenje privredne saradnje Makedonije i BiH, posebno Zeni~ko-dobojskog kantona (ZDK), bilo je tema ju~era{njeg sastanka desetak vode}ih izvoznika iz srednje Bosne s makedonskim ambasadorom u BiH Ramijem Red`epijem (Rexhepi). Sastanak je odr`an u Privrednoj komori (PK) ZDK. ljno, jer smo donedavno bili zajedni~ko podru~je - kazao je Red`epi privrednicima. On je dodao da Makedoniji treba bh. drvna, metalska, mlije~na, mesna i prehrambena industrija.

Kursna lista SASE na dan 15. 2. 2011.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
15,56 4,62 32,55 13,00

Promjena kursa (%)
0,71 0,97 1,68 30,00

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
11 23 3 1

KOTACIJA KOMPANIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO MANN + HUMMEL BA DD TEŠANJ

4.541 19.852 996 50

70.651,56 92.055,21 32.418,00 650,00

KOTACIJA FONDOVA

PRIMARNO SLOBODNO TR@IŠTE SEKUNDARNO SLOBODNO TR@IŠTE

^lanice CEFTA-e
Prema rije~ima predsjednika PK ZDK [efkije Botonji}a, ~etvrtina izvoza BiH u Makedoniju dolazi iz ZDK. - Postoje potencijali za saradnju, jer su obje zemlje ~lanice CEFTA-e i nismo optere}eni carinskim barijerama. Zanimljivo je da dvije firme, Mittal i Natron, ~ine 75 posto izvoza u Makedoniju - kazao je Botonji}.
A. D@ONLI]

Zajedni~ko podru~je
Ambasador Red`epi kazao je da je saradnja privrednika dvije zemlje dobra, ali ima znatnih mogu}nosti za pobolj{anje i unapre|ivanje. - Nakon pro{logodi{njeg veoma uspje{nog privrednog foruma u Skoplju, ove godine, najvjerovatnije u maju, sli~an forum odr`at }emo u

zabilje`ile su dionice firme MANN+HUMMEL BA Te{anj (30 posto) i dostigle su cijenu od 13 KM, dok je najve}i pad registrirao Energopetrol Sarajevo (7,69 posto), ~iji je cijena dionica bila 12 KM. Na kotaciji kompanija najve}i promet ostvaren je dionicama Bosnalijeka Sarajevo, 70.651 KM, po kursu od 15,56 KM, a na ko-

taciji fondova dionicama ZIF-a BIG investiciona grupa Sarajevo, 92.055 KM, po kursu od 4,62 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i promet ostvaren je dionicama Elektroprivrede BiH, 32.418 KM, po kursu od 32,55 KM, a na sekundarnom slobodnom tr`i{tu dionicama Famosa Sarajevo, 870 KM, po kursu od tri KM.

Red`epi: Nedovoljna razmjena

Botonji}: Postoje potencijali

Berzanski barometar za 15. 2. 2011. godine

Sarajevu. Godi{nja privredna razmjena izme|u BiH i

Makedonije je od 100 do 150 miliona eura, {to nije dovo-

Obim trgovine 175.722 KM

Najtra`enije akcije Nove banke
Na Banjalu~koj berzi ju~er je, kroz 80 transakcija, ostvaren promet od 175.722 KM. Na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet ostvaren je akcijama Nove banke Banja Luka, 18.148 KM, po prosje~noj cijeni od 0,95 KM. Kod zatvorenih investicionih fondova najve}i rast imale su akcije ZIF-a Bors invest fond Banja Lu-

Euro/dolar 1,3525 Nafta +0,27%

103.31 Zlato +0,22%

1.376,30 +0,82%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,444820 1,465000 26,339855 0,080309 0,261636 0,719745 1,723293 0,565032 0,249051 0,223591 1,486544 0,907245 2,329481 1,444072 0,049294 1,888236 1,955830 1,448441 1,468672 26,405870 0,080510 0,262292 0,721549 1,727612 0,566448 0,249675 0,224151 1,490270 0,909519 2,335319 1,447691 0,049418 1,892968 1,955830 1,452062 1,472344 26,471885 0,080711 0,262948 0,723353 1,731931 0,567864 0,250299 0,224711 1,493996 0,911793 2,341157 1,451310 0,049542 1,897700

Vrijednost indeksa
BIRS +1,23% FIRS +0,70% 1.002,28 1.731,45

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 15. 2. 2011.
Naziv emitenta
Nova banka a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka Duvan a.d. Bijeljina

Prosje~na cijena

Promjena u%

Maks. cijena

Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,95 3 0,2 18.148,80 35.271,00 1.000,00

ka (17,06 posto), s prosje~nom cijenom od 3,50 KM. Na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet ostvaren je akcijama Duvana Bijeljina, 1.000 KM, po prosje~noj cijeni od 0,20 KM, a najve}i rast

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - LISTA B 0,95 0 0,95
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - AKCIJE IF-OVA

3,5 0,2(A)

17,06 0

3,5 0,2

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA

imale su akcije Rafinerije nafte Bosanski Brod (28,21

posto), ~ija je prosje~na cijena bila 0,10 KM.

16

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

crna hronika

POTRAGA Federalna uprava policije

Elvis Keljmendi i Almir Metovi} na me|unarodnim potjernicama
Tra`e se zbog poku{aja ubistva Elvisa Hod`i}a koji je ranjen 9. novembra pro{le godine ispred kafi}a u sarajevskom naselju Breka
Plato gdje se desila pucnjava

Vatra o{tetila zadnji dio vozila

(Foto: F. Fo~o)

Policiji je ju~er pola sata poslije pono}i javljeno da na Trgu Sabora bosanskog do broja 16 u sarajevskom naselju Dobrinja gori automobil „fiat seicento“ (657-K-678), vlasni{tvo K. M. iz Sarajeva. Uvi|aj su obavili pripadnici MUP-a KS i vje{tak pro-

“Fiat“ posut benzinom i zapaljen
Oru`ano razbojni{tvo u Tuzli

Dobrinja u Sarajevu

tivpo`arne za{tite, koji }e utvrditi uzrok po`ara. Po`ar na vozilu ubrzo su ugasili pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo. Nezvani~no saznajemo da je zadnji dio vozila poliven benziB. C. nom i zapaljen.

U tuzlanskom naselju Stupine nepoznata osoba s fantomkom na glavi i uz prijetnju pi{toljem od N. K. (49) iz Tuzle otela je 15.000 KM i mobilni telefon - saop}eno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Prema izjavi N. K, razbojnik mu je pri{ao dok se nalazio u automobilu „caddy“ i uz prijetnju pi{toljem naredio da ga vozi do ulice Vrap~e, gdje ga je fizi~ki napao i iz vozila uzeo 15.000 KM

Oteo 15.000 KM pazara iz kladionica „Millenium“

pazara iz 14 poslovnih jedinica sportske kladionice „Millenium“ u Tuzli. - Nakon {to su do{li u ulicu Vrap~e, maskirani razbojnik vi{e puta udario je voza~a „caddyja“, ukrao mu novac i klju~eve od auta kojim se dalje odvezao u nepoznatom pravcu. Automobil je nedaleko zatim napustio i pobjegao s novcem - kazao je Admir Arnautovi}, portparol Tu`ila{tva TK. A. Mu.

Kantonalni sud u Sarajevu izdao je naredbu za raspisivanje me|unarodnih potjernica za Almirom Metovi}em (31) iz Banjice, op}ina Pe}, i Elvisom Keljmendijem (33) iz Prizrena, zbog po~injenog krivi~nog djela poku{aja ubistva Elvisa Hod`i}a iz Sarajeva. Potjernicu je raspisala Federalna uprava policije. Kako je navedeno u saop}enju FUP-a mole se svi oni koji imaju infomacije o kretanju ovih osoba da se jave najbli`oj Policijskoj stanici. Hod`i} je ranjen 9. novembra pro{le godine ispred kafi}a „Bad“ u sarajevskom naselju Breka. Zadobio je povrede opasne po `ivot, a utvr|eno je da je u njega ispaljeno {est metaka iz pi{tolja. Ina~e, Hod`i} se nalazio u spomenutom objektu kada su do{li Keljmendi i Metovi} i izme|u njih je izbio sukob. Nakon {to se oporavio, Hod`i} je prilikom saslu{anja istra`iteljima kazao kako ne zna ko je pucao u njega, te da se uop}e ne sje}a doga|aja jer

Keljmendi: Poku{aj ubistva

Hod`i}: Izre{etan hicima

ima amneziju. Ovaj doga|aj je, navo-

dno, bio nastavak incidenta koji se u novembru 2008.

godine desio u klubu „Incognito“ kada je te{ko ranjen Fatmir Mujaj, ina~e osoba bliska Keljmendijima. Zbog tog ranjavanja uhap{eno je nekoliko osoba, me|u kojima i Elvis Hod`i}, koji je u Be~u uhap{en prema potjernici te u Kantonalnom sudu Sarajevo osu|en na 22 mjeseca zatvora. D`. Ma.

U ulici Omladinskih radnih brigada, op}ina Novi Grad Sarajevo, preksino} oko 23.50 sati do{lo je do upotrebe vatrenog oru`ja. Izlaskom na lice mjesta slu`benici policije zatekli su Sabahudina Osmanovi}a i maloljetnog O. H. pored

Pucali na automobil

Novi Grad u Sarajevu

Policija MUP-a KS pozvala gra|ane na saradnju

automobila „citroen“. Oni su kazali da je nepoznata osoba ispalila nekoliko hitaca u pravcu automobila u kojem su se nalazili. Uvi|aj su obavili slu`benici policije MUPa Kantona Sarajevo, koji rade na identifikaciji i pronalasku izvr{ioca.

[utnja o tra`enju otkupa poma`e automafija{ima
U okviru istrage protiv uhap{enih u akciji „Kum“ uo~eno da mnogi ne prijavljuju kra|u vozila
U okviru istrage koja se vodi protiv uhap{enih u policijskoj akciji „Kum“, usmjerenoj na razbijanje automafije, MUP Kantona Sarajevo je po nalogu Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu izdao saop}enje u kojem se pozivaju vlasnici ukradenih automobila od kojih je tra`en otkup da prijave svoj slu~aj ukoliko to do sada nisu u~inili. - Provedenom istragom uo~eno je da u nekim slu~ajevima gra|ani nisu prijavljivali ovu vrstu krivi~nih djela, ~ime se dodatno ote`ava provo|enje istrage i dokazivanje te{ke kra|e automobila i iznude - kazala nam je Jasmina Omi~evi}, portparol Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. Ovim pozivom iz MUPa `ele ohrabriti sve gra|ane Kantona Sarajevo da odlaskom u najbli`u PU prijave sve slu~ajeve nov~anih otkupa ukradenih vozila, kao i korisna saznanja o po~iniocima, kako bi zajedni~ki udru`eni protiv kriminaliteta osigurali bolju li~nu za{titu, kao i za{titu svoje i tu|e imovine. Policija u Sarajevu i Isto~nom Sarajevu je sredinom januara u akciji „Kum“ uhapsila Nijaza Karkelju (47), Midhata Londrca (30), Sre}ka Trifkovi}a (26), Sre}ka Mandi}a (28), Predraga Spai}a (28), Mla|ena Veljovi}a (24), Dejana Vukovi}a Superbebu (29), i Milosava Samard`i}a (36). Svi osim Londrca nalaze se u pritvoru, dok se u bijegu nalaze Njego{ Purkovi}, Danilo Cicovi}, Danilo Milutinovi}, svi s Pala, Vladimir Gruba~i} iz Bile}e, te dr`avljanin Crne Gore Andrej Ivanovi} iz Podgorice. Grupi pripada i Puri{a Purkovi} koji se nalazi na izdr`avanju kazne u B. C. KPZ-u Kula.

Radnik zapalio kontejner
Radnik „Volvinga“ Sead Su{a (28) prekju~er je oko 12.15 sati zapalio metalni kontejner koji se nalazi u krugu ove firme na Trgu me|unarodnog prijateljstva u Sarajevu. Povrije|enih nije bilo, a po`ar su ugasili pripadnici PVB-a Kantona Sarajevo. U po`aru je kontejner izgorio, a do{lo je i do o{te}enja na automobilu „VW bora“ koji je bio parkiran u neposrednoj blizini. Policija je privela radnika zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo izazivanja op}e opasnosti i o{te}enje tu|e stvari, navodi se u bilteB. C. nu MUP-a KS.

U krugu firme u Sarajevu

Uhap{eni akteri pucnjave

Sarajevska policija ju~er je oko 14 sati uhapsila ^. A. (22) i H. E. (20), za koje se sumnja da su u~estvovali u pucnjavi koja se preksino} dogodila u kafi}u „Dia“ u ulici Mar{ala Tita 58, potvr|eno nam je u MUP-u Kantona Sarajevo. Prema informaciji iz policije, do upotrebe vatrenog oru`ja do{lo je u toaletu kafi}a i tom priliB. C. kom nije bilo povrije|enih osoba.

Me|u uhap{enima i Superbeba

crna hronika

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

17

Mrkonji}-Grad

Ubio se pucnjem u glavu
Pedesetjednogodi{nji Zoran Te{anovi} iz Mrkonji}-Grada izvr{io je samoubistvo u porodi~noj ku}i pucaju}i u glavu iz pi{tolja. Pripadnici Policijske stanice Mrkonji}-Grad i mrtvozornik Mirjana Savi}, koji su obavili uvi|aj, konstatirali su da nije bilo nasilja nad nastradalim. Te{anovi} je samoubistvo izvr{io prekju~er u 9.40 sati, a pored njegovog tijela prona|en je novac i poruka da taj novac bude iskori{ten za sahranu. Koliko je poznato, Te{anovi}, koji je bio zaposlen u „Telekomu Republike Srpske“, nije imao nikakvih porodi~nih problema.

Uhva}eni sa skankom u Tesli}u

Voza~ u pritvoru, djevojke pu{tene
Nakon uspje{ne akcije policije CJB Doboj pod kodnim nazivom „Mre`a 2011“ i pronalaska 17 kilograma skanka u terencu koji je prije tri dana zaustavljen kod Tesli}a, a u kojem su bile tri osobe iz Crne Gore, voza~u spomenutog vozila Milanu Andri}u (51) iz Nik{i}a Okru`ni sud u Doboju odredio je jednomjese~ni pritvor. Pritvor je odre|en zbog bojazni od bijega. Dvije djevojke koje su prilikom pretresa vozila i pronalaska droge bile s Andri}em u vozilu, Biljana [u{kav~evi} (31) iz Podgorice i Aleksandra Rakovi} (29) iz Kotora,

Tu`iteljica sa svojim timom na mjestu pronalska le{a

(Foto: M. @ivojevi})

MISTERIJA Kod mosta u naselju Reljevo

Sakupljaju}i otpad Romi prona{li mrtvog ~ovjeka
Tijelo mu{karca bilo zapleteno u granju uz obalu rijeke Bosne Za sada nepoznat identitet po{to nisu na|eni li~ni dokumenti
U naselju Reljevo, nedaleko od mosta, u rijeci Bosni pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo prona{li su le{ nepoznatog mu{karca. Nezvani~no saznajemo da je nekoliko Roma primijetilo tijelo kada su skupljali sekundarne sirovine na obali rijeke. Upla{eni su pobjegli i o svom otkri}u obavijestili policiju, ali nisu precizirali ta~nu lokaciju. Vatrogasci su oko 10 sati zapo~eli potragu koriste}i i ~amac. Nakon manje od dva sata na nepristupa~nom dijelu obale uspjeli su locirati tijelo koje je bilo zapleteno u granje. Le{ je bio u poodmakloj fazi raspadanja, prekriven muljem, otpacima i granjem. Ubrzo su u Reljevo do{le policijske patrole koje su mjesto pronalska ogradile `utom
Imao samo pantalone

Zaplijenjeni skank

pu{tene su na slobodu, saop}eno je iz Okru`nog suda H. ^. Doboj.

Tri godine zatvora za ubistvo majke
Predrag Radulovi} (49) osu|en je pred Vije}em Okru`nog suda u Doboju na tri godine zatvora. On je 7. decembra pro{le godine u svom stanu u Derventi, u stanju bitno smanjene ura~unljivosti i du{evne poreme}enosti, ubio svoju majku Julijanu Radulovi} tako {to joj je pe{kirom za~epio H. ^. usta, od ~ega se starica ugu{ila.

Ispred Tehni~ke {kole u Sarajevu

Tu~a izme|u u~enika pro{la bez te`ih posljedica
trakom. Uvi|ajem, koji je zapo~eo oko 14.30 sati, rukovodila je de`urna tu`iteljica, a prisustvovao mu je i Hamza @ujo, vje{tak sudske medicine. Mrtvi neznanac na gornjem dijelu nije imao odje}e, bio je u pantalonama i cipelama. Istra`itelji nisu kod njega prona{li nikakve li~ne dokumente. Vatrogasci su, da bi do{li do njega, morali motornom pilom rezati grane. Za to im je trebalo petnaestak minuta, a nakon toga tijelo su preuzeli radnici „Pokopa“ i odvezli ga u prosekturu Bare, gdje }e biti obavljena obdukcija. Ad. A.

Gdje je drugi nestali
U naselju Ljubini}i u Ilija{u 15. januara vatrogasci su iz rijeke Bosne izvukli tijelo Safeta Zumberija (60), koji je zajedno sa svojim prijateljem D`evadom Podrimjom (43) nestao 30. novembra pro{le godine. Iako je Mirsad Podrimja, brat nestalog D`evada, sumnjao da bi na toj dionici mogao biti i njegov brat, potraga za njim nikada nije organizirana.

Ljubija kod Prijedora

Zbog lopovluka ostali bez signala RTRS-a
Mje{tani Ljubije kod Prijedora tek prekju~er su u popodnevnim satima, poslije dvodnevnog prekida, dobili signal RTRS-a, bez kojeg su ostali proteklog vikenda nakon {to su nepoznate osobe na podru~ju obli`njih Ralja{a ukrale 50 metara elektri~nog kabla koji strujom snabdijeva ovaj repetitor. [teta nastala ovom kra|om u „Elektrodistribuciji“ Prijedor procijenjena je na oko 3.000 maraka. Dra{ko Ljubi~i}, tehni~ki rukovodilac u „Elektrodistribuciji“, tvrdi da su ovakve i sli~ne kra|e, kojima je ovom preduze}u samo tokom pro{le godine na~injena {teta koja se mjeri na desetine hiljada maraka, sve u~estalije. On pretpostavlja da je kabl zavr{io u nekoj od otkupnih stanica i na crnom tr`i{tu sekundarnih sirovina. - Nevjerovatno je da niko ne kontroli{e porijeklo recikla`nog otpada. To je ~isto stimulisanje kra|e, u kojoj ostajemo ne samo bez elektrokablova, skupih ure|aja, ve} i bez cijelih postrojenja - kazao je Ljubi~i}. M. Z.

Policajac uzima izjave od prisutnih

(Foto: J. Brutus)

Sarajevskoj policiji ju~er su oko 14 sati gra|ani prijavili da je do{lo do tu~e i pucnjave ispred Tehni~ke {kole u Sarajevu. Na lice mjesta upu}ena je patrola policije koja je utvrdila da nije bilo pucnjave, ali je do{lo do tu~e u kojoj je vi{e u~enika napalo jednog od njih.

Po dolasku policije grupa se razbje`ala, a napadnuti, osim ogrebotine na ruci, nije imao te`ih povreda. Ovaj u~enik nije `elio da prijavi ostale, tvrde}i da se ni{ta ozbiljno nije desilo. Gra|ani su policiji kazali da su kod jednog od aktera tu~e vidjeli pi{tolj. B. C.

Izgorio „golf 2“
U blizini Cekovi}a ku}e na Palama ju~er oko ~etiri sata izgorio je automobil „golf 2“. Vozilo je dvije no}i ranije ostavljeno na parkingu kod Cekovi}a ku}e, a policija je s vozila skinula tablice jer je istekla registracija. Policija je izvr{ila uvi|aj, ali sudski vje{tak mora potvrditi je li rije~ o namjernoj paljevini ili samozapaljenju.

Kablovi zavr{avaju na otpadima

(Foto: D. Stojni})

18

Srijeda 16. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

crna hronika

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

19

SARAJEVO Nastavak obra~una iz oktobra pro{le godine

Be~i} na sudu

Uhap{en osumnji~eni Asmir Murtovi} (24), ~iji je brat pro{le godine pucao u Muamera Hela}a (30), vlasnika kafi}a u Pofali}ima
Ispred kafi}a „Music“ u ulici Zmaja od Bosne prekju~er u 5.20 sati ponovo je ba~ena ru~na bomba. Povrije|enih nije bilo, a policija je istog dana oko 12.40 sati uhapsila Asmira Murtovi}a (24) iz Sarajeva zbog sumnje da je bacanjem bombe po~inio krivi~no djelo izazivanja op}e opasnosti. Uhap{eni Murtovi} policiji je prijavio da mu je tog dana putem telefona prijetio Muamer Hela}, vlasnik kafi}a „Music“. Zbog upu}enih prijetnji policija je privela Hela}a koji je s Murtovi}em predat u nadle`nost kantonalnog tu`ioca. Posljednji doga|aj je najvjerovatnije nastavak sukoba iz oktobra pro{le godine. Tada je bomba pred kafi}em „Music“ aktivirana samo ne-

Ponovo ba~ena bomba ispred kafi}a „Music“
koliko sati nakon {to je pred istim kafi}em do{lo do pucnjave i tu~e u kojoj je u obje potkoljenice ranjen vlasnik Muamer Hela} (30). Zbog poku{aja ubistva Hela}a ubrzo je pritvoren Adel Murtovi} (19), dok je Sud odbio prijedlog za pritvaranje osumnji~enog Amira Suljovi}a (22). Adel Murtovi} je brat Asmira Murtovi}a koji je prekju~er uhap{en zbog bacanja bombe ispred „Musica“. Krajem oktobra pro{le godine ba~ena je bomba na B. C. ku}u Murtovi}a.
S pro{logodi{njeg uvi|aja u Pofali}ima

Novo su|enje za ubistvo ro|aka
Nakon {to je ukinuo nepravomo}nu presudu Kantonalnog suda u Mostaru, kojom je Kemal Be~i} (44) iz Donje Dre`nice osu|en na 11,5 godina zatvora zbog ubistva ro|aka Hasana Be~i}a (54), Vrhovni sud FBiH zakazao je novo ro~i{te. Ono }e biti odr`ano 22. februara pred ovom sudskom instancom. Podsjetimo, Kantonalni sud Mostar osudio je Be~i}a za ubistvo ro|aka, koje je po~inio nakon sva|e oko {laufa, s obrazlo`enjem da je on ovaj incident prvo isprovocirao, a onda oti{ao po „kala{njikov“ ispaliv{i pet hitaca u Hasana. Odbrana je ulo`ila `albu Vrhovnom sudu FBiH s obrazlo`enjem da je Kemal postupio u samoodbrani. A. Du.

Vrhovni sud FBiH

Su|enje Silviju Berluskoniju 6. aprila
Italijanskom premijeru sudit }e se za zloupotrebu polo`aja
Italijanskom premijeru Silviju Berluskoniju (Berlusconi) bit }e su|eno za zloupotrebu polo`aja i seksualne odnose sa 17-godi{njom plesa~icom za koju se navodi da je radila kao prostitutka, izjavila je ju~er sutkinja Kristina de Sensa. Di Sensa je odredila 6. april kao datum za prvo ro~i{te. - Nismo o~ekivali ni{ta drugo - rekao je jedan od Berluskonijevih advokata nakon prijema vijesti o procesu. Berluskoni je, navodno, platio za seksualne odnose sa sedamnaestogodi{njom djevojkom zvanom „Rubi, kradljivica srca“ i u odvojenom slu~aju intervenirao je da bude oslobo|ena iz policijskog pritvora. On negira optu`be isti~u}i da su politi~ki motivirane. Rubi (Ruby), koja sada ima 18 godina, negira da je imala odnose s premijerom. Marokanka

Zakazan proces za aferu „Rubigejt“

20

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

globus

Ukratko

KRVAVO BU\ENJE Dvoje mrtvih u demonstracijama

Egipatski ustanak u Bahreinu
{to je drugi demonstrant poginuo u sukobima s policijom u tom oto~nom kraljevstvu od strate{kog zna~aja koje je sjedi{te Pete flote Ameri~ke mornarice, prenosi AP. Prvi demonstrant ubijen je kada su snage sigurnosti u Bahreinu upotrijebile suzavac i gumene metke protiv vi{e hiljada ljudi koji su se okupili da odaju po{tu demonstrantu koji je poginuo u prekju~era{njim protesti-

Dvoje mrtvih i desetine ranjenih

Napadi u Dagestanu
MAHA^KALA - Dvojica policajaca ubijena su, a 27 ranjeno je u dva samoubila~ka bomba{ka napada u nemirnoj ruskoj republici Dagestan. U jednom napadu bomba{ samoubica bila je `ena.

Pad aviona u Hondurasu
Proreformski demonstranti sukobili se s policijom

Opozicijske grupe pozivaju na ve}e politi~ke slobode i okon~anje dominacije vladaju}e sunitske monarhije
Na hiljade demonstranata u Bahreinu ispunilo je glavni trg u prijestonici te zaljevske zemlje, dok protesti inspirirani egipatskim ustankom potresaju zemlju ve} drugi dan. ma, saop}ili su ljekari u bolnici Salmanija.

Rubi: Negira odnose

Politi~ke slobode
Opozicijske grupe pozivaju na ve}e politi~ke slobode i okon~anje dominacije vladaju}e sunitske monarhije u klju~nim odlukama i na vladinim polo`ajima. Bahreinski ve}inski {iiti dugo se `ale na diskriminaciju. U ponedjeljak proreformski demonstranti sukobili su se s policijom kada je poginula jedna osoba.

Nastradalo 14 ljudi

Karima el-Mahrug bila je uhap{ena zbog navodne kra|e, ali je oslobo|ena nakon telefonskog poziva premijera.

Ameri~ka mornarica
Izgleda da su snage sigurnosti ustuknule dok je masa pohrlila na Biserni trg u Manami. Dramati~ni potez u utorak uslijedio je samo nekoliko sati nakon

TEGUCIGALPA ^etrnaestero ljudi poginulo je pri padu manjeg aviona u blizini glavnog grada Hondurasa Tegucigalpe. Me|u poginulima su dr`avni tajnik Rodolfo Robelo, biv{i ministar finansija Karlos ^ain i sindikalist Hose Israel Salinas.

Poginuo ne}ak dalaj lame na cesti u SAD

Sukobi na Kavkazu

Osmero ljudi ubijeno

Jigme (lijevo): Udario ga auto

Ne}ak dalaj lame Jigme K. Norbu (45) poginuo je na cesti u ameri~koj saveznoj dr`avi Florida tokom „{etnje za Tibet“, koja je trebala biti duga~ka 480 kilometara, saop}ili su zvani~nici na Floridi. Ne}aka dalaj lame na dr`avnom putu A1A udarilo je sportsko vozilo, javio je AP. Cilj Norbuove „{etnje za Tibet“ od Sent Avgustina do Zapadnog Palm Bi~a bilo je skretanje pa`nje na borbu

Tragi~na {etnja za Tibet

MOSKVA - Osmero ljudi ubijeno je u sukobima izme|u ruskih snaga sigurnosti i gerilaca na ruskom Kavkazu, javila je agencija Interfax pozivaju}i se na izvore snaga sigurnosti.

stanovnika Tibeta za nezavisnost od Kine. On je ve} nekoliko puta i{ao u ovakve {etnje, pa je tako 2009. godine {etao od Indijane do Njujorka u znak obilje`avanja 50 godina od propale tibetanske pobune protiv kineske vlasti, poslije koje je njegov stric dalaj lama oti{ao u egzil. Norbu je `ivio u Blumingtonu, u Indijani, i bio je sin dalaj laminog brata Taktsera Rinpo~ea.

Nova jevrejska naselja

Gradnja u anektiranom dijelu

Grosman umjesto Holbruka
Novi specijalni ameri~ki izaslanik za Afganistan i Pakistan, umjesto preminulog Ri~arda Holbruka (Richard Holbrooke), bit }e Mark Grosman (Marc Grossman), javljaju ameri~ki mediji pozivaju}i se na visoke zvani~nike administracije SAD. Grosman je tokom tri decenije karijere u Stejt departmentu bio pomo}nik dr`avnog sekretara za Evropu i ambasador u Turskoj. Grosman

TEL AVIV - Jerusalemska op}ina odobrila je izgradnju 120 novih ku}a u jevrejskom kvartu Ramot u anektiranom isto~nom Jerusalemu uo~i posjete {efice diplomatije EU Ketrin E{ton (Catherine Ashton), koja je upozorila da takva izgradnja umanjuje izglede za obnovu mirovnih pregovora.

globus

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

21

- Na{e moderne poturice mnogo su opakije i opasnije negoli poturice pro{lih vijekova. Moderne poturice, zatrovane opakom bole{}u koju je Miodrag Bulatovi}, s pravom, nazvao brozomora, izdale su vitalne interese ovog naroda. (29. mart 1992.) - Republika Srpska je najdivnija srpska zemlja, svjetionik i Pijemont cjelokupnog srpstva. (1993.) - Oni koji su u crno zavili srpski narod na kraju XX i po~etku XXI vijeka `ele da na pilatovski na~in operu svoje ruke u krvi pravednika ili da time sakriju svoja nedjela. (2002.) - Ne pravi se pita od onoga (na pitanje novinarke {ta misli o crnogorskom dr`avnom projektu).

Tako je govorio...

Dubrovnik: Skup{tina pravoslavlja okupila vi{e od 80 u~esnika iz 20 zemalja koji }e raspravljati o multikulturalnom projektu u Evropi

HRVATSKA Amfilohiju zabranjen dolazak na Skup{tinu pravoslavlja

Na rati{tu uz gusle
Amfilohije je u novembru 1991. godine na dubrova~kom rati{tu uz gusle hrabrio crnogorske rezerviste. Na Petrovdan 1991. u Cetinjskom manastiru bili su Arkan i pripadnici Srpske dobrovolja~ke garde kao i na Badnji dan 1992. godine. ra u starom gradskom jezgru dr`ali fotografije Amfilohija u dru{tvu Arkana, Ratka Mladi}a i Radovana Karad`i}a. Osim veterana, u starom gradskom jezgru bio je stacioniran i ve}i broj pripadnika MUP-a. Skup{tina pravoslavlja trajat }e do 17. februara uz vi{e od 80 u~esnika iz 20 zemalja koji }e raspravljati o multikulturalnom projektu u savremenoj Evropi i problemima duhovnog identiteta naroda. - O razli~itostima treba otvoreno razgovarati u demokratskoj atmosferi i umjesto nepomirljivih razlika, valja tra`iti pomirljive sli~nosti - izjavio je Bebi} obra}aju}i se na otvaranju, dodav{i da je „zadovoljan {to je po~etak Skup{tine po~eo vrlo tolerantno“.

Dubrovnik ne opra{ta govor i djelo mr`nje
Da je mitropolit do{ao u Dubrovnik, sa~ekali bi ga dubrova~ki veterani, koji su ispred Kne`evog dvora dr`ali fotografije Amfilohija u dru{tvu Arkana, Mladi}a i Karad`i}a
njegove institucije, ako se pojavi mitropolit Amfilohije. - U vrijeme kad je dogovarana Skup{tina, nije bilo govora o tome da bi se mogao pojaviti Amfilohije, kojeg Dubrov~ani pamte po zlu iz 1991. godine, kada je ohrabrivao Srbe i Crnogorce koji su dr`ali u opsadi Dubrovnik. Njegovo djelovanje obilje`ili su ekstremisti~ki i nacionalisti~ki stavovi koji su suprotni hri{}anskoj etici i podsticanje sukoba koji su doveli do krvoproli}a i ratnih zlo~ina - ocijenila je [imac-Bona~i}. Grad Dubrovnik, kako

Pomirljive sli~nosti

Po~etak 20. me|unarodne skup{tine pravoslavlja, koja se odr`ava u Dubrovniku pod pokroviteljstvom predsjednika Sabora Luke Bebi}a, pro{ao je bez mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija, kojem su gradske vlasti zabranile dolazak. Zamjenica gradona~elnika Dubrovnika Tatjana [imac-Bona~i} saop}ila je uo~i otvaranja da gradske vlasti Dubrovnika ne}e dozvoliti odr`avanje Skup{tine pravoslavlja u prostorijama kojima upravlja grad, odnosno

Klevetni~ko reagiranje
Mitropolija crnogorskoprimorska negirala je „{pekulacije o u~e{}u mitropolita Amfilohija“ na XVII godi{njoj konferenciji Me|unarodnog dru{tvenog fonda jedinstva pravoslavnih naroda u Dubrovniku. U saop}enju se konstatira da je reagiranje gradske uprave Dubrovnika „vi{e je navedeno u saop}enju, „primjer je tolerancije koja se gradila stolje}ima i nikada ne}emo dozvoliti da se duh nego nepristojno i klevetni~ko“. - Mitropolit je dobrodo{ao na svim meridijanima i u mnogim zemljama svijeta, a nemogu}nost nacionalisti~ki ograni~enih i ostra{}enih pojedinaca i grupa na podru~ju biv{e SFRJ da se pomire s tim, upu}uju}i prema gospodinu su`ivota vjera i naroda uni{tava nepromi{ljenim istupima koji vrije|aju sve Dubrovkinje i Dubrov~ane“. mitropolitu klevete i ponavljaju}i izmi{ljene pri~e o njegovom u~e{}u u nekakvom „velikosrpskom projektu“, govori samo o potrebi istinskog pomirenja me|u narodima na{ih prostora, za {ta se, u to smo uvjereni, mitropolit usrdno moli svakoga dana - zaklju~uje se u saop}enju. Da je mitropolit Amfilohije do{ao u Dubrovnik, sa~ekali bi ga dubrova~ki veterani, koji su ispred Kne`evog dvo-

Suprotno etici

Mirjana Sanader mozak Ivinih plja~ki? Tadi}u se nije dopala istina
Dr`avno odvjetni{tvo, navodno, ima sve vi{e indicija da je Mirjana Sanader koristila svoj utjecaj na supruga kako bi osobno profitirala kroz razna formalna i prikrivena sponzorstva kojima se pomagalo njenom arheolo{kom radu i njoj osobno, otkriva „Nacional“, prema ~ijim je informacijama Mirjana Sanader utjecala na supruga i u ve}em broju privatizacija te tako sudjelovala u odlukama kojima je o{te}en dr`avni prora~un. Doznaju i kako se vi{e kandidata u borbu za kupo-

Hrvatsko dr`avno odvjetni{tvo otkriva

Dinki} prihvatio smjenu, srbijanska vlada ostaje

Ra~uni na oca
DORH, navodno, sumnja da je upravo Mirjana Sanader sudjelovala u otvaranju bankovnih ra~una svog oca u inozemstvu te da je i ona odlu~ivala kako }e se raspodijeliti novac iz crnog fonda HDZ-a.

Mirjana Sanader: Utjecala na supruga

vinu dr`avnih firmi pozivalo upravo na nju, a kasnije su joj ta lobiranja pla}ali kr-

oz javna ili prikrivena sponzorstva za arheolo{ka iskapanja.

Potpredsjednik srbijanske vlade, ministar gospodarstva i regionalnog razvoja i predsjednik stranke G17 plus Mla|an Dinki} izjavio je da prihvata odluku srbijanskog premijera Mirka Cvetkovi}a o njegovoj smjeni, najaviv{i da }e ta stranka ostati u Vladi. - Prihvatam odluku Tadi}eve stranke da se povu~em iz Vlade, me|utim, stojim iza svake rije~i koju sam posljednjih dana izgovorio. @ao mi je ako se predsjedniku (Srbije) Tadi}u nije dopala istina - rekao je Dinki} na konfere-

Dinki}: Vrijeme }e re}i svoje

nciji za novinare nakon sjednice Predsjedni{tva stranke. Istina je, kako je rekao, da stanje u dr`avi nije dobro, da srbijansko dru{tvo ima ozbiljnih problema te da su promjene neophodne i da je Srbiji potreban zaokret. Ocijeniv{i kako vlada nije vo|ena na dobar na~in, Dinki} je kazao da nije na njemu da o tome sudi „jer Boris Tadi} je taj koji je Vladu formirao i on je jedini mjerodavan da ocijeni rezultate njenog rada“. - Naravno, tu su i gra|ani, pa }e vrijeme re}i svoje - dodao je.

22

Srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

kiosk

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

23

SUDBINE Ljekari se bore za `ivot Brazilke

[ejla Her{i poku{ala se ubiti jer ne mo`e bez velikih silikona
@ena je morala izvaditi silikone u septembru pro{le godine jer se na posljednjoj od 30 operacija pove}anja grudi zarazila stafilokokom
- @elim veli~inu kakvu imaju normalne doma}ice. Znam da }e mi biti te{ko jer ih volim, ali shvatila sam da je moja porodica na prvom mjestu. Volim svog sina i k}erku i oni su mi najva`niji - rekla je [ejla, koja se nadala kako }e zahvaljuju}i velikim grudima u}i u Ginisovu knjigu rekorda. Njena preobrazba kratko je trajala. Dva dana prije zakazane nove operacije pove}anja grudi [ejla se poku{ala ubiti, i to drugi put u posljednja dva mjeseca. - Nakon {to vratim svoj identitet bit }u bolji uzor svojoj k}erki. Osje}am se tako ru`no. Bez njih ne znam ko sam - rekla je nakon prvog poku{aja samoubistva.

Nasti} s mali{anima: Nije bilo zlostavljanja

Brazilka [ejla Her{i (Sheyla Hershey, 31), koja se proslavila ogromnim grudima, poku{ala se ubiti tabletama nakon {to su joj ljekari izvadili silikonske umetke. Njen suprug Derek rekao je da je u komi te da ljekari ne znaju ho}e li se probuditi. [ejla, koja sa suprugom `ivi u SAD, morala je izvaditi silikone u septembru pro{le godine jer se na posljednjoj od 30 operacija pove}anja grudi zarazila stafilokokom te su se ljekari dugo borili za njen `ivot. Tada se ~inilo da je svjesna opasnosti koja joj prijeti i rekla je da se odlu~ila za mnogo manje grudi.

Nasti}ima vra}eni sin i k}erka
Zavr{ila je vi{emjese~na drama srbijanske porodice Nasti}, kojoj je ameri~ka Agencija za za{titu djece prije sedam mjeseci oduzela sina i k}erku. Agencija je pred sudom u Kaliforniji priznala gre{ku, izvinila se Nasti}ima te im vratila djecu Nastasiju (5) i Damjana (8). - Agencija je priznala da nema dokaze protiv nas, da

Ameri~ka agencija priznala gre{ku

su pogrije{ili. Povukli su sve optu`be - ispri~ao je otac djece Vuk Nasti}, koji je bio prvooptu`eni za seksualno zlostavljanje i emotivno zanemarivanje mali{ana. Djeca su sedam mjeseci provela u udomiteljskoj porodici. I dok je Damjan bio presretan {to opet vidi roditelje, malena Nastasija bila je zbunjena i tra`ila je svoju majku iz udomiteljske porodice. Ali brzo se oporavila od {oka.

Milioner ponovo voza~ autobusa
Voza~ autobusa iz Velike Britanije, 47-godi{nji Kevin Halstid (Halstead) osvojio je na lutriji 2,3 miliona funti u martu pro{le godine. Dao je otkaz, ali sada se odlu~io vratiti na staro radno mjesto jer mu nedostaju posao i kolege.

Her{i: Trenutno u komi

Godinama silovao k}erku kako bi mu rodila dijete
Tinejd`erka je sve ispri~ala policiji nakon {to je saznala da je otac napio i silovao njenu 14-godi{nju prijateljicu
momak jer joj je otac prijetio ako otkrije istinu. Tinejd`erka je sve ispri~ala policiji nakon {to je saznala da je otac napio i silovao njenu 14-godi{nju prijateljicu. Mu{karac je osu|en na neodre|enu zatvorsku kaznu zbog tri silovanja i seksualnog zlostavljanja djeteta. Sudija D`onatan Hjuvort (Jonathan Haworth) rekao je da }e iza}i za najmanje sedam godina i 45 dana i dodao kako je velika prijetnja tinejd`erkama. Neimenovani Britanac (46) iz Kembrid`{ira konstantno je silovao svoju k}erku tinejd`erku kako bi mu rodila dijete, jer njegova djevojka ne mo`e imati djecu. K}erku koja je mentalno zaostala na nivou djeteta od sedam godina silovao je svakodnevno tri godine. Po~eo je silovati kada je imala 16 godina. Na kraju je rodila sina, ali je rekla vlastima da je otac djeteta biv{i Za vrijeme su|enja njegova djevojka tvrdila je da nikada nije `eljela imati dijete s njim. Ulovila ga je kako se ljubi s k}erkom i ostavila ga nedugo nakon toga. Tvrdila je da nije oti{la u policiju jer se pla{ila. Mu{karac se na sudu branio da ima problema s pam}enjem, {to su stru~njaci odbacili. Tvrdio je i da ga je k}erka navela na zlostavljanje. Ljekari su rekli da je k}erka, koja sada ima 19 godina, sretna otkad je otac u zatvoru.

Britanac osu|en na neodre|enu zatvorsku kaznu

Na sudu re~eno da }e u zatvoru ostati najmanje sedam godina

Sa{a Pe{i} zaprosio je svoju djevojku Jovanu ^eki} ispod povr{ine vode bazena u Ni{u. Par je obukao ronila~ka odijela, stavio maske i uzeo boce s kisikom te duboko zaronio i zaru~io se. Jo{ ne znaju ta~an datum vjen~anja. Jedan britanski par na samo Valentinovo dokazao je koliko je „duboka“ njihova ljubav vjen~av{i se u londonskom akvariju. D`ejms Oliver (James) i Ketrin Okonor (Kathryn O’Connor) upoznali su se rade}i u akvariju prije dvije godine. Tako su zaklju~ili da nema boljeg mjesta za ulazak u bra~nu luku od akvarija. - To mi se ~inilo kao prirodno, spokojno okru`enje, bez imalo stresa. Okru`ile su nas kornja~e i u`ivao sam tokom ceremonije - rekao je D`ejms.

Dijagnosticirao Zaruke i vjen~anja Svaki deseti Poljak prijavio bolest na Facebooku da se bavi prostitucijom pod vodom Britanski hirurg
Raus Velineni (Rahul, 30) ulogirao se na Facebook i vidio statuse biv{eg {kolskog kolege Pitera Bola (Peter Ball, 30). @alio se da ga stravi~no boli stomak. Kako Velineni nije imao Bolov broj telefona jer dugo nisu bili u kontaktu, ostavio mu je poruku na zidu. - Zvu~i lo{e. Javi mi se odmah u bolnicu „Swansea“. Mo`da je slijepo crijevo - napisao mu je. Nezaposleni Bol vidio je sutradan poruku i poslu{ao ga. Ljekari su mu odmah odstranili slijepo crijevo. - Nismo se vidjeli godinama. Dugujem mu pi}e - rekao je Bol, dodav{i da su mu ljekari rekli da ne bi jo{ dugo `ivio bez operacije.

Ljubav nema granice

Hirurg spasio `ivot prijatelju

Izbjegavaju pla}anje poreza

Broj osoba koje se bave prostitucijom u Poljskoj u posljednje se vrijeme naglo pove}ao. Prema posljednjem istra`ivanju porezne uprave, svaki deseti porezni obveznik bavi se prostitucijom. Naime, kako bi poreznim vlastima opravdali prihode za koje nemaju ra~une, Poljaci su prisko~ili zanimljivom triku te je svaki deseti Poljak za neopravdane prihode rekao da su zara|eni - prostitucijom. Prostitucija je u Poljskoj jedina djelatnost za koju se ne pla}a porez, a kako se ne smatra krivi~nim djelom, porezni obveznici su tu na{li izlaz. Inspektori su se na{li u bezizlaznoj situaciji u kojoj moraju gra|anima vjerovati da su sumnjive prihode zaradili putem pla}enog seksa.

24

Srijeda 16. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

OGLAS
Kompanija „avaz-roto press“ d.o.o. Sarajevo, vr{i iznajmljivanje:

- polu-opremljenog frizerskog salona, povr{ine 20 m2 u zgradi Avaz Twist Towera, adresa Te{anjska br.24a - dvoranu smje{tenu u zgradi Avaz Twist Tower na ~etvrtom spratu, povr{ine 592 m2 idealnu za malo-nogometne turnire, party zabave i sl. Dodatne informacije vezane za oglas mo`ete dobiti kontaktiraju}i nas na broj telefona 281-479 (kontakt osoba Nejla Halvo) ili pisati na mail adresu nejla@avaz.ba ili najam@avaztwisttower.ba

Na osnovu ~lana 8., a u vezi sa ~lanom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Slu`bene novine FBiH“, br. 12/03 i 34/03), ~lana 34. Zakona o ustanovama („Slu`beni list RBiH“, br: 6/92, 8/93 i 13/94), kao i ~lana 6. stav 1. Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 16/06), Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo objavljuje

PONI[TENJE JAVNOG OGLASA
Poni{tava se Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, koji je bio objavljen u Dnevnim novinama „Dnevni avaz“ dana 22.09.2010. godine i u „Slu`benim novinama Federacije BiH“ broj 60/10 od 22.09.2010. godine. Javni oglas se poni{tava u cjelosti. MINISTAR Prim. dr Zlatko Vukovi}, s.r.

kultura
TELEX TELEX TELEX

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

25
Prvi bend Orkestra Oru`anih snaga BiH i studenti sarajevske Muzi~ke akademije preksino} su u Domu OSBiH u Sarajevu odr`ali koncert instrumentalne muzike povodom Dana zaljubljenih. Orkestrom, koji su ~inili vojni muzi~ari i studenti duha~kih instrumenata i udaraljki, dirigirao je pukovnik Tomislav Su{ac.

U izdanju sarajevskog „Connectuma“ iz {tampe je iza{la knjiga D`evada Karahasana. Rije~ je memoarskoj prozi „Dnevnik selidbe“ koja je prvi put objavljena 1993. godine. Knjiga je, ka`e se u recenziji, jezgrovita, sjetna i elegi~na biografija Sarajeva iz njegovih te{kih, ali i onih lijepih dana, ovo je jedna od onih knjiga koju treba pro~itati svaki njen suvremenik.

Karahasanov „Dnevnik selidbe“ Koncert povodom Dana
zaljubljenih

Promocija „Revene“ Koen u „Omiljenim slovima“
U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci RS u Banjoj Luci ve~eras }e biti promoviran ~asopis za knji`evnost, umjetnost i kulturu „Revena“. U~esnici promocije bit }e Zorica Turja~anin, Minja [trbac, Gordana Ante{evi}, Sreten Vujkovi}, Milo{ Kova~evi}, Mihajlo [}epanovi}, Rade Simovi}, @ivko Vuji} i Milo{ Bojinovi}. Voditelj promocije je Tanja Stupar-Trifunovi}.
(Foto: S. Saletovi})

U mostarskom „Abra{evi}u“ ve~eras }e biti uprili~en program „Omiljena slova“ u okviru kojeg }e Ivana Crnjac i Ketrin Hempton (Kathryn Hampton) govoriti o kanadskom pjesniku i poznatom muzi~aru Leonardu Koenu (Cohen). Publika }e mo}i ~uti Koenove stihove, a tom prilikom bit }e i promovirane njegove dvije knjige dostupne na na{em tr`i{tu, „Hallelujah“ i „Moj `ivot u umjetnosti“.

Albanci uputili antiratnu poruku
Pri~a zasnovana na romanu poznatog albanskog knji`evnika Ismaila Kadarea Glumci odu{evljeni saradnjom s Dinom Mustafi}em
U okviru Festivala „Sarajevska zima“ preksino} je na sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo gostovala predstava „General mrtve vojske“ Albanskog teatra Skoplje, a koju je postavio bh. reditelj Dino Mustafi}. Rije~ je o predstavi nastaloj na osnovu romana poznatog albanskog knji`evnika Ismaila Kadarea, a koja govori o ratu i nadi za boljim sutra, ta~nije nadi da }e nekad prestati krvoproli}e na Balkanu, koji je u historiji poznat kao bure baruta. - Ovo je prvi put da na{ teatar nastupa na ovom festivalu pred sarajevskom publikom i sretni smo zbog prilike koja nam je pru`ena. Divno je sara|ivati s Dinom Mustafi}em i mislim da je ovo do sada najbolja dramatizacija romana knji`evnika Kadarea, a bilo ih je mnogo. Dakle, uspjeli smo izvu}i jednu divnu predstavu iz jednog jako antiratnog romana, pa je sigurno i na{a predstava takva kazao je direktor Albanskog teatra Adem Karaga. On isti~e da je velika odgovornost nastupiti u Sarajevu, pri~ati pri~u o kostima gdje su kosti svuda okolo. - U predstavi smo govorili o onome {ta se desilo s nama, s na{im najmilijim, predstavljaju}i ishod zla kada tragamo za njihovim kostima. Vjerujem da smo uspjeli da damo antiratnu poruku, jer rat nikome ni{ta dobro nije donio - kazao je ju~er na pres-konferenciji glumac Bajru{ Mjaku. U susretu s novinarima ju~er u Narodnom pozori{tu nije bilo Dine Mustafi}a, koji u Trstu sprema novu predstavu. Ina~e, premijera „Generala mrtve vojske“ odr`ana je u decembru 2009. godine. S ovom predstavom Albanski teatar prvi put je nakon 30 godina gostovao u Beogradu.
M. ^USTOVI]

GOSTOVANJA Mustafi}ev „General mrtve vojske“ u Sarajevu

Scenski spektakl u „Evropi danas“
Na ve~era{njoj premijeri o~ekuju se brojne zvanice iz cijele regije
Dugoo~ekivana premijera predstave „Evropa danas“ prema esejima Miroslava Krle`e bit }e odr`ana ve~eras u Slovenskom narodnom gledali{~u Maribor. Nakon osam godina odsustvovanja iz teatra, Miki Manojlovi} }e u predstavi koju re`ira Haris Pa{ovi} odigrati veliku ulogu koju }e vidjeti i mariborska publika i gosti iz cijele regije koji dolaze na premijeru. Kultni slovenski bend „Laibach“ izvest }e 15 pjesama u predstavi. - Nove forme, iznena|uju}i kreativni koncepti i inspirativni susreti umjetnika i publike, u~e nas da `ivimo u novom, brzom vremenu koje postavlja pitanja o na{oj ~ovje~nosti. U takvom razumijevanju ovog na{eg vremena sreli smo se na ovom projektu umjetni~ki, produkcijski i, prije svega, ljudski - napisao je Pa{ovi} u afi{i predstave. Producenti iz Maribora i sarajevskog East West Centra najavljuju dramski, plesni, muzi~ki i videospektakl. U predstavi }e nastupiti i plesa~ i koreograf Edvard Klug (Edward Clug), videodizajneri Neja&Aka i Sa{a Podgor{ek. Asistent reditelja je Bruno Lovri}, a producent Ismar A. G. Had`iabdi}.

Premijera u SNG Maribor

Rije~ publike
Mirela Lambi}: - Bilo je malo na po~etku sporo, a onda je pred kraj krenulo niz nekih rediteljskih rje{enja, {to mi se mnogo svidjelo. Adnan Haskovi}: - Veoma zanimljiva predstava, ali to je bilo i za o~ekivati od Dine. ^estitam mu na jo{ jednom odli~nom projektu. Gordana Boban: - Jako mi je drago da je ovo pozori{te gostovalo kod nas, kao i da sam vidjela ovu predstavu s temom koja je vezana za na{u pro{lost.

Ishod zla

Pri~a o kostima

Danas na programu
U okviru Festivala danas }e u Turskom kulturnom centru biti uprili~ena projekcija dokumentarnih filmova „Mikrokosmos Sarajevo“, „Selam alejkum Kopenhagen“ i „^ar{ija“ Aleksandera Sa{e Niska~a (Alexsander) iz Slovenije. Koncert Dua „Misty“ iz Srbije bit }e odr`an u Bo{nja~kom institutu.

Had`iabdi}, Pa{ovi}, Manojlovi} i Lovri} u Mariboru

Dvije izlo`be na „Sarajevskoj zimi“
U okviru „Sarajevske zime“ preksino} su otvorene dvije izlo`be. Galerija IPC ugostila je izlo`bu „^akarasti“ mladih studenata likovnih umjetnosti. Publika je vidjela djela
(Foto: S. Jordamovi})

No} mladih umjetnika

Zanimljivi studentski radovi

Ire Skopljak, Kemala Konakovi}a, Safeta Begi}a, Maje Skenderovi}, Snje`ane Idrizovi} i Nelise Ba`dar. U galeriji „Novi hram“ predstavio se tako|er mladi umjetnik Goran Risti} izlo`bom „Pre`ivljavanje“. Rije~ je o multidisciplinarnom projektu koji obuhvata radnju na dva mjesta u gradu, ta~nije na ulici i galeriji. M. ^u.

Ferdusijeva skulptura Spahi}u
(Foto: M. Kadri})

Poklon iranskog umjetnika

Esfandiari pored svog djela

Iranski umjetnik Afshin Esfandiari ju~er je u Brusa-bezistanu direktoru „Sarajevske zime“ Ibrahimu Spahi}u uru~io poklon, skulpturu klasi~nog iranskog pjesnika Abu-l-Kasima Ferdusija. Esfandiari je odlu~io pokloniti ovu vrijednu skulpturu povodom obilje`avanja 1.000. godi{njice od pisanja velikog epskog djela „[ahname“, pi{e Fena. Poklanjanjem skulpture iskazana je privr`enost i prijateljstvo naroda Irana prema narodu BiH.

Sarajevska galerija „Charlama“ ugostila je preksino} mladu umjetnicu Lejlu Alimanovi} koja je povodom Dana zaljubljenih izvela performans „My Funny Valentine“. Alimanovi} je svojim neobi~nim performansom u kojem je pjevala i dru`ila se sa posjetiocima `eljela ukazati na ljubav i potragu za „drugim“. Publika je u galeriji mo-

Performans Lejle Alimanovi}
(Foto: S. Jordamovi} )

„My Funny Valentine“

Alimanovi}: Potraga za ljubavlju

gla vidjeti i fotografije ove M. ^u. umjetnice.

Pripreme za bugojansku „Fedru“

U Bugojnu je odr`an sastanak Umjetni~kog vije}a Festivala amaterskih pozori{ta BiH „Fedra“ koji }e biti odr`an od 25. juna do 2. jula. Prijave za predstave mo}i }e se slati od 1. marta do 15. maja. Za selektora Festivala kandidirani su Strajo Krsmanovi}, Ljubi{a Savanovi} Az. M. i Dragan Komadina.

26

Srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

SPEKTAKL Veliki koncert Miroslava Ili}a u Sarajevu

S „Avazom“ u bekstejd` Zetre
Za na{e ~itaoce osigurali smo ekskluzivan poklon - 30 propusnica s kojima se mogu kretati u cijeloj dvorani

Cetinski me|u publikom u Mejdanu: Odli~na atmosfera

Pripreme za prvi veliki koncert Miroslava Ili}a u Sarajavu, nakon vi{e od dvadeset godina, koji je za subotu zakazan u Zetri, ulaze u zavr{nu fazu. Organizatori, zadovoljni ura|enim poslom, s pravom o~ekuju pravi spektakl, a istovremeno u cijeloj Bosni i Hercegovini fanovi legendarnog pjeva~a poku{avaju do}i do ulaznica. Najtira`nija novina u BiH „Dnevni avaz“ za svoje ~itaoce osigurala je ekskluzivan poklon - 30 propusnica za bekstejd` prostor dvorane Zetra! Tako }e oni koji dobiju ovu specijalnu propusnicu koncert Miroslava Ili}a mo}i pratiti neposredno pored bine te }e biti u prilici sresti se i fotografirati s ovom zvijezdom. Ina~e, s tom propusnicom mogu}e je kretanje bukvalno u svim zonama dvorane Zetra. Od sutra pa do subote po petero na{ih ~italaca dobit }e po dvije ekskluzivne propusnice za Ili}ev subotnji koncert u Zetri. Dovoljno je da po{aljete SMS na broj 091/510-101.

Tri sata dobre pjesme bez pauze
O~ekivao sam da }e biti dobro, ali nisam o~ekivao da }e biti ovako dobro
Tony Cetinski preksino} je, za Dan zaljubljenih, u tuzlanskom Mejdanu odr`ao veliki koncert. Pred vi{e od pet hiljada posjetilaca skoro tri sata pjevao je bez ijedne pauze, a svojom energijom napravio je me|u publikom odli~nu atmosferu. Bio je ovo prvi Tonyjev koncert u Tuzli nakon trinaestogodi{nje pauze, a otpo~eo ga je pjesmom „Umirem sto puta dnevno“, koju je do kraja otpjevao jo{ dva puta. - Predugo nismo bili u Tuzli i o~ekivao sam da }e biti dobro, ali, moram priznati, nisam o~ekivao da }e biti ovako dobro. Sve je bilo puno emocija i pozitivnih vibracija, tako da je atmosfera od samog po~etka bila na visokom nivou i smatram da i publika isto misli - kazao je Cetinski nakon koncerta. Otpjevao je Tony preksino} hitove s posljednjeg CDa kao i numere s ranijih albuma koje je publika horski pjevala s njim. Pjesmom „Lagala nas mala“ prisjetio se To{e Proeskog, {to je izazvalo odu{evljenje me|u publikom.
A. Mu. Badri}: CD }e biti objavljen na ljeto

Cetinski pred vi{e od 5.000 Tuzlaka

Ili}: Veliki interes za koncert u Zetri

Klju~na rije~ je IN, zatim ukucate razmak te MIROSLAV. Cijena SMS-a je 0,80 KM+PDV. Brojevi telefona ~italaca koji dobiju po dvije specijalne propusni-

ce bit }e objavljeni dan poslije u „Dnevnom avazu“. Propusnice }e se mo}i podi}i na recepciji „Avaz Twist Towear“ u Sarajevu od 16 do 17 sati, uz provjeru

broja mobitela s kojeg je poslat SMS. Dakle, dobitnici moraju sa sobom ponijeti mobilni aparat s brojem s kojeg je poslata poruka.
L. S. R

Gost iz Splita se uz pjesmu „Vrime da se pomirim sa svitom“ popeo na tribine i pozdravljao s odu{evljenom publikom
Zlatan Stipi{i} Gibonni odr`ao je preksino} svoj prvi koncert u Banjoj Luci. Dupke puna dvorana Borik i tri sata `ive svirke, izlasci na bis, emocije i ljubav obilje`ili su ovaj spektakl. „@e|am“ je numera s kojom je Gibonni po~eo i zavr{io koncert, a slijedili su hitovi „Ovo mi je {kola“, „Libar“, „An|eo u tebi“, „Toleranca“, „Tempera“, u kojima su u~estvovali i Damir Urban te Hani Laro{ (Laroche). Nije izostala ni „Cesarica“, koju je Gibonni napisao za Olivera Dragojevi}a, na ~iji su spomen imena Banjalu~ani glasno aplaudirali. Gost iz Splita razgovarao je s publikom, uzimao kamere od snimatelja i snimao fanove, tra`io od zaljubljenih parova da se ljube, izvodio slavljenike na binu da pjeva-

Emocije, ljubav te pozivi na bis

Gibonni u prepunoj banjalu~koj dvorani Borik

Ulaznice za Arsenov nastup
Za koncert koji }e Arsen Dedi} 8. marta odr`ati u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu ulaznice su u prodaji od ju~er. Cijena je 20 KM, a mogu se nabaviti na blagajni BKC-a. Arsenov koncert bit }e prilika da publika u`iva u izvedbama bezvremenskih hitova, uz klavirsku pratnju njegovog sina Matije Dedi}a. U karijeri du`oj od ~etiri decenije Arsen je snimio gotovo 40 albuma, a osim toga komponirao je muziku za vi{e od stotinu pozori{nih predstava i filmova.

Album bez dueta
Gibonni: Sjajan koncert u Banjoj Luci
(Foto: M.Lugi})

Novi CD Nine Badri}

ju s njim... Uz pjesmu „Vrime da se pomirim sa svitom“ si{ao je s bine, popeo se na tribine i pozdravljao se s odu{evljenom publikom. Koliko je zanimanje vla-

dalo za Gibonnijev nastup govori i podatak da su na dan koncerta tapkaro{i karte prodavali i po nevjerovatnih 100 KM.
V. STEVANOVI]

Nina Badri} privodi kraju snimanje novih pjesama. Novi CD bi trebao biti objavljen polovinom godine za hrvatsko i bh. tr`i{te, a najavni singl „Moje o~i pune ljubavi“ uveliko se emitira na radiostanicama {irom regiona. - Album koji za sada jo{ nema naziv Nina }e izdati u junu ili julu. Na njemu

}e se na}i vi{e od deset pjesama, a vrlo vjerovatno nijedna od kompozicija ne}e biti duet. Ubrzo nakon objavljivanja albuma Nina }e u sklopu promotivnih aktivnosti odr`ati seriju koncerata koji uklju~uju i nastupe u BiH - poru~uju iz menad`menta popularne hrvatske pjeva~ice.
H. P.

(Foto: A. Bajri}-Blicko)

jet set

27

28
U sklopu vile postoji nekoliko soba koje su tematski ure|ene za posebne namjene. Jedna od njih je „soba za igru“. Na sredini sobe je sto za bilijar, zatim tu su i fliperi, poker-aparati, d`uboks, televizor, kau~... „Soba“ ima dva krila, prostorije za odmor, tu{kabine, nekoliko izlaza...

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

show biz Iz Hefnerove
biografije

Soba za igru

Tradicionalna zabava, jedna od najpopularnijih, koja se odr`ava svake prve subote u avgustu u „Playboyevoj“ vili nazvana je „San ljetne no}i“. Emitirana je i na TV programima. Osim toga, u vili se odr`avaju i brojni humanitarni prijemi.

„San ljetne no}i“

Tajna soba, poznatija kao „Elvisov apartman“, zatvorena je za javnost. U TV intervjuu Hefner, ina~e veliki fan Elvisa Prislija, izjavio je da mu je ona veoma va`na jer je u njoj boravila ova muzi~ka zvijezda. Tada je rekao: „Elvis je veoma volio `ene, svih rasa...“ Ovaj apartman uglavnom tra`e Hefnerovi slavni gosti, muzi~ari, glumci, sportisti...

Elvisov apartman

LUKSUZ Vila Hjua Hefnera ponovo u centru pa`nje ameri~kih medija

Imanje sa 29 soba, pe}inom, saunom i zoolo{kim vrtom
Vlasnik „Playboya“ ulo`io je vi{e od 15 miliona dolara u renoviranje i pro{irenje Trenutna vrijednost vile iznosi oko 50 miliona dolara
Posljednjih dana top-tema u ameri~kim medijima je incident koji se dogodio u vili vlasnika „Playboya“ Hjua Hefnera (Hugh). Naime, nakon zabave odr`ane u „Playboyevoj“ vili u Los An|elesu oko 80 zvanica razboljelo se od respiratornog sindroma sli~nog legionarskoj bolesti. Zabavi su prisustvovali internet-poduzetnici koji su do{li na trodnevni seminar u kalifornijski grad. Zbog velikog broja ljudi koji se `alio na respiratorne tegobe Ministarstvo zdravlja Sjedinjenih Dr`ava pokrenulo je istragu. Kako se sumnja, gosti su se razboljeli zbog udisanja diPogled iz helikoptera na vilu i imanje

Hju Hefner ro|en je 9. aprila 1926. u ^ikagu. Njega i brata odgojili su strogi roditelji - metodisti. Izgradio je „Playboy“ carstvo sa samo 8.000 dolara. Kao zajam na poku}stvo digao je 600 dolara, a 1.000 dolara primio je od majke i 1.000 dolara od brata. Vlasnik je grobnice koja se nalazi odmah uz onu Merilin Monro (Merilyn Monroe), ina~e prve `ene koja je iza{la na naslovnici „Playboya“. Posjeduje kolekciju od 4.000 filmova koja je izlo`ena du` stubi{ta u njegovoj pala~i. Sva jela koja pojede tokom dana serviraju mu se u spava}oj sobi pala~e. Iako Hef ka`e da je ve} odavno prestao brojiti `ene s kojima je spavao, procjenjuje se da bi ta brojka mogla iznositi i vi{e od 2.000. IQ mu iznosi 152. jelu Los An|elesa pod nazivom Holmbi Hils. U vlasni{tvu „Playboy“ magazina je od 1971. Poznata je po divljim i ludim partijima koje organizira osniva~ ~asopisa Hju Hefner. On je ulo`io vi{e od 15 miliona dolara u renoviranje i pro{irenje, a trenutna vrijednost vile na tr`i{tu je oko 50 miliona dolara. Vila ima 29 soba, uklju~uju}i i vinski podrum, sobu za igre, zoolo{ki vrt i veliki kavez za ptice, a i groblje za `ivotinje, teniska igrali{ta, dio s vodopadom i bazenom koji uklju~uje i veliko dvori{te s dijelom za ro{tilj, pe}inu, saunu i ogromne kupaonice.

Vila u brojkama
2.042 metra kvadratna iznosi povr{ina vile 1,1 milion dolara pla}ena je 1971. godine 54 miliona dolara je njena procijenjena vrijednost 2011.
miliona dolara je mjese~ni najam 1,4 pla}a Hju Hefner prosje~nihranom i pi}em koji skupa s miliona dolara u prosjeku pla}a 3 „Playboy“ za godi{nje takse i poreze... ma iz „dim ma{ine“, koju je koristio DJ tokom svog nastupa. Biznismeni su se ve} 24 sata kasnije po~eli `aliti na glavobolje, groznicu, respiratorne probleme, a neki od njih dobili su i upalu plu}a, prenose ameri~ki mediji. - Za sve to nema dokaza. Niko od „Playboyevog“ osoblja nije se razbolio. Kontaktirali smo Zavod za javno zdravstvo i sara|ujemo u istrazi ka`e portparol „Playboyeve“ vile. Na taj na~in famozna vila prvog ~ovjeka „Playboya“ do{la je ponovo pod svjetla reflektora. Rije~ je o jednom od objekata o kojem se u SAD najvi{e pi{e i pri~a. Ova vila jedno je od najekstravagantnijih imanja na Beverli Hilsu. Postala je popularna tokom sedamdesetih kroz medijska svjedo~enja o Hefnerovim rasko{nim zabavama. Rezidencija je izgra|ena 1927. godine, a nalazi se u di-

@eljko Mitrovi}, vlasnik kompanije Pink koji se ve} {est sedmica lije~i na klinici „Malteser St. Franziskus“ u njema~kom Flensburgu, dobio je skupocjeni poklon od pacijentkinje koja je le`ala u susjednoj sobi. U pitanju je limuzina „bentli“, koju je Mitrovi}u poklonila grofica Liza, prenose beogradski dnevni listovi. Mitrovi} ka`e da je bio zate~en kada je na parkingu ispred bolnice ugledao „bentli kontinental“, koji vrijedi vi{e od 100.000 eura. - Ovo je za mene jo{ jedna u nizu nevjerovatnih stvari koje mi se de{avaju u posljednje vrijeme. Dobio sam skupocjeni „bentli“ od frau Lize, s kojom sam se mnogo zbli`io tokom svog lije~enja. Svaki dan smo pili ~aj i kafu u bolni~kom restoranu i dugo smo pri~ali. Ona me zove „an|eo“. Nisam znao da je bogata niti da je grofica. Prosto smo bodrili jedno drugo, {alili se i na taj na~in pomogli onom drugom na putu izlje~enja. Nisam znao ko je ona do trenutka kada sam dobio poklon. Tek tada mi je otkrila sve - ka`e Mitrovi}. Osamdesetogodi{nja Liza, udovica bogatog

Mitrovi}u automobil od 100.000 eura Bekam izgubio bitku protiv tabloida i Irme Nici
Dejvid Bekam (David Beckham) izgubio je tu`bu protiv tabloida „In Touch“, koji je u septembru pro{le godine objavio kako slavni nogometa{ suprugu Viktoriju (Victoria) vara s bh. prostitutkom Irmom Nezirovi} alijas Nici, ina~e ro|enom u Sarajevu. Bekam je tra`io 25 miliona ameri~kih dolara od{tete, ali je slu~aj odba~en nakon {to je sudija ustvrdio da je „Bekamov advokat propustio dokazati da je tabloid pri~u objavio s lo{om namjerom“. Sudija Manuel Real u svom je obrazlo`enju naveo i da su zbog ~injenice da je Bekam javna osoba pri~e o njegovoj nevjeri od javnog interesa. Uz sve to, sudija je dodao i da, ~ak i ako je Irma Nici izgovorila la`i, kao {to to tvrdi Bekam, ona ipak ima pravo na slobodu govora. Nogometa{ je putem svog portparola izvijestio da se planira `aliti na ovu odluku suda. - Nisu ni~im dokazali da je pri~a koju su

Poklon njema~ke grofice

Sud odbacio tu`bu nogometa{a

Mitrovi}: Iznena|en darom njema~kog aristokrate koji je bio dugogodi{nji ~lan „Malte{kih vitezova“, zavoljela je „cimera“ s kojim je protekli mjesec svakodnevno pila ~aj u kafeu koji pripada klinici. Mitrovi} dodaje da ne zna kako da se odu`i „frau Lizi“, ali i da za desetak dana izlazi iz bolnice i vra}a se u Beograd.

Nezirovi} i Bekam: Afera o kojoj se pisalo

objavili istinita. Dejvid Bekam je uspio dokazati da je njihova pri~a neutemeljena - naveo je Bekamov portparol.

PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz
srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

Snagom vo}a protiv Parkinsonove bolesti
A
Mu{karci koji su konzumirali najve}e koli~ine flavonoida bili su 40 posto za{ti}eniji od Parkinsonove bolesti
rci koji su konzumirali najve}e koli~ine flavonoida bili su 40 posto za{ti}eniji od Parkinsonove bolesti u pore|enju s ispitanicima koji su manje jeli ove vrste vo}a. - Ovo je prvo istra`ivanje na ljudima kojim je prou~ena veza izme|u flavonoida i rizika razvijanja Parkinsonove bolesti. Na{i rezultati pokazuju kako flavonoidi, pogotovo grupa antocijanini, mogu imati neuroprotektivni u~inak. Potvr|eno je, flavonoidi su mogu}i prirodni i zdravi na~in smanjenja rizika od ove bolesti - zaklju~io je dr. D`iang Gao (Xiang), voditelj istra`ivanja na Harvardu. ko se `elite za{tititi od razvijanja Parkinsonove bolesti, po~nite jesti ve}e koli~ine bobi~astog vo}a, jabuka i narand`i, savjetuju ameri~ki stru~njaci. Harvardski istra`iva~i u svoju studiju uklju~ili su 50.000 mu{karaca i 80.000 `ena koje su pratili 20 godina. Analizirali su njihov unos flavonoida kako bi mogli ocijeniti kakvom su riziku od razvijanja Parkinsonove bolesti izlo`eni. Koncentrirali su se na konzumiranje ~aja, bobica, jabuka, crnog vina, narand`i i narand`inog soka. Na kraju istra`ivanja 805 osoba razvilo je ovaj poreme}aj centralnog nervnog sistema. Mu{kaSok od narand`e i jabuke pokazali su se posebno korisnima

Zdrava prehrana u prevenciji bolesti

Flash

[pinat, ba{ kao inibrokula,
je omiljena namirnica ve}ini ljudi, naro~ito mla|im uzrastima. Me|utim, nije tajna da listovi {pinata obiluju zdravim sastojcima. Vitamini A i C kojima obiluje ovo zeleno povr}e sprije~it }e rizik od mnogih kardiovaskularnih oboljenja i bolesti probavnog sistema.

Podaci
Parkinsonova bolest je idiopatski poreme}aj centralnog nervnog sistema Bolest karakteriziraju sporost, siroma{tvo pokreta, rigor mi{i}a, tremor u mirovanju i nestabilnost u odr`avanju polo`aja tijela. Zahvata oko jedan posto stanovni{tva starijeg od 65 godina.

Flash

Grejp

ima veliku koli~inu vitamina C. Me|utim, nauka jo{ nije dokazala mo`e li se u lije~enju prehlade i gripe dobiti dovoljno vitamina C samo kroz hranu, a bez dodatka prehrani. Ipak, grejp je prepun flavonoida prirodnih hemijskih spojeva koji poja~avaju aktivaciju imunolo{kog sistema.

Kelj {titi od raka, a ne deblja Jogurt daje energiju
Kelj je zeleno zeljasto povr}e iz porodice kupusnja~a, kao i kupus, i mo`e prevenirati nastanak raka. Kelj sadr`i 10 do 15 vrsta glukoinolata, organosumpornih spojeva koji djeluju na razli~ite oblike raka. Kelj je siroma{an kalorijama - 100 grama kelja ima samo 50 kalorija, ali je izuzetno bogat mineralima poput mangana, kalcija, `eljeza i magnezija te C vitaminom. Kelj obiluje i vitaminom K, vitaKelj neutralizira minima B kompleslobodne ksa i riboflavinom, radikale a bogat je i karotenoidima, beta karotenom te luteinom i zeaksantinom. Karotenoidi iz kelja mo}ni su antioksidansi koji {tite }elije od {tetnog djelovanja slobodnih radikala, spre~avaju {tetne utjecaje UV zra~enja na o~i, {tite}i ih od makularne degeneracije i katarakta. Studije pokazuju da konzumiranje hrane bogate karotenoidima smanjuje rizik od razvoja katarakta i do 50 posto, poja~ava djelovanje imunolo{kog sistema te poma`e u normalnoj funkciji reproduktivnih organa. Jogurt se oduvijek koristio kao prirodni lijek i kao namirnica koju su ljudi konzumirali zbog osvje`avaju}eg i laganog ukusa. Istina je da jogurt na{em tijelu pru`a mnogo toga korisnog. Jogurt mo`e biti razli~itih ukusa, ali koristi koje nam pru`a su iste. Dobro je poznato da jogurt nastaje prirodnim procesom fermentacije mlijeka uz pomo} bakterija. Djelovanjem ba-

Sezonske namirnice

Zdrave namirnice

kterija dolazi do fermentacije pri ~emu mlije~ni {e}er (laktoza) prelazi u mlije~nu kiselinu. Mlije~na kiselina daje mlijeku slatko-kiseli ukus i pretvara mlijeko u jogurt. Zbog velikog izvora kalcija, vitamina i minerala, jogurt se smatra va`nim u svakodnevnoj ishrani. Tijelu daje energiju, poma`e o~uvanju i ja~anju zuba i kostiju, ali daje i potporu prirodnim funkcijama srca.

Visok sadr`aj kalcija

Korisno

30

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

Pazuho mo`e biti leglo bakterija i gljivica
Svaka promjena na ko`i pod pazuhom, koja traje du`e od nekoliko dana, zahtijeva temeljit pregled dermatologa
Jedan od oblika artritisa je giht. U pitanju je metaboli~ka bolest, koja ima direktan utjecaj na zglob. Njeno puno ime je gihti~ni artritis. Javlja se kod ljudi koji imaju povi{en nivo mokra}ne kiseline u krvi. Kad se prepozna, a naj~e{}e je zahva}en samo jedan zglob mahom na stopalu, mo`e se i mora lije~iti. To se ~ini dijetom i lijekovima. U tom slu~aju, ishrana mo`e pomo}i. Preporu~ljivo je jesti mlije~ne proizvode i korjenasto povr}e.

PORODICA I ZDRAVLJE Bezazlene promjene ili ozbiljne ko`ne bolesti ORDINACIJA

Dr
Dr. Katarina Dujmovi}Hasanbegovi}

Pi{e:

Dijeta za giht

romjenama na ko`i pazuha ljudi ~esto ne pridaju neki zna~aj vjeruju}i da su to bezazlene posljedice znojenja, nespretne depilacije brijanjem ili iritacije dezodoransom. Me|utim, po~esto se iza tih bezazlenih promjena kriju ko`na oboljenja koja zahtijevaju intenzivno lije~enje i koja zbog neadekvatne i nepravovremene terapije mogu pre}i u hroni~no stanje.

P

Hroni~na upala
Zato treba naglasiti da svaka promjena na ko`i pod pazuhom, koja traje du`e od nekoliko dana, zahtijeva temeljit pregled dermatologa. Na tako o{te}enu ko`u ne smiju do}i dezodoransi, parfemi, nipo{to ne treba koristiti kreme za depilaciju jer }e sve to problem dodatno pogor{ati. Jedan od naj~e{}ih problema koji zahva}aju pazu{nu regiju je hroni~na upala `lijezda znojnica. Prekomjerno znojenje i pove}ana tjelesna te`ina mogu pridonijeti nastanku ove bolesti. Vrlo ~esto se u brisu promjene mo`e dokazati prisustvo zlatnog stafilokoka, ali i nekih drugih bakterija te je zato najbolje nakon mikrobiolo{ke obrade terapiju ordinirati prema antibiogramu. S obzirom na to da je ovo hroni~no oboljenje, unato~ provedenoj terapiji mogu se javiti recidivi. U pazu{noj regiji vide se bolni ~vorovi srasli za ko`u. Promjene su bolne, stvaraju se fistule iz kojih izlazi gnojni sadr`aj. Nakon {to promjene zarastu, ostaju vidljivi o`iljci. Uzrok nastanka druge ~este promjene poznate kao intertrigo je trenje ko`e o ko`u. Prvo nastaje crvenilo jasno ograni~eno na dodir i toplije od

okolne ko`e. Prisutan je osje}aj svrbe`a i `arenja. Usljed djelovanja znoja u ovim podru~jima dolazi do vla`enja, ali i do mijenjanja kiselosti ko`e koja postaje alkalna i tako pogoduje razvoju bakterija i gljiva. U dubini pregiba naj~e{}e se formira bolna ragada u ~ijoj se okolini vide crvenilo, vla`enje, gnojni ~vori}i itd. Miris koji se {iri iz zahva}enih regija je neprijatan. Terapija ovisi o klini~koj slici i o prisutnosti superinfekcije koja se vrlo ~esto mora dokazati mikolo{kom

Korisni bijeli luk

Istra`ivanja ukazuju na povoljan utjecaj bijelog luka na sni`avanje nivoa holesterola u krvi, posebno na lo{e vrste holesterola koji za~epljuje arterije. Dnevno bi trebalo jesti jedno ~esno bijelog luka. Uzimajte ga u kapsulama, kako ne biste imali neprijatan zadah. Neka is-

o{to ne stavljajte deNa o{te}enu ko`u nip losione. zodorans, parfeme, iju se koristiti samo Kreme za depilaciju sm `i. enoj ko na zdravoj, neo{te} pogoduje i upotr[irenju gljivi~nih infekcija i zajedni~kih hibazena eba javnih kupali{ta, gijenskih prostorija. pod pazuhom mo`e Upale znojnih `lijezda neke druge baktek te izazvati i zlatni stafiloko icima i pod kontrolom pa je lije~enje antibiot rije dermatologa. su kod osoba sa Gljivi~ne infekcije ~e{}e o{}u organizma. otporn smanjenom prirodnom

Zapamtite!

i bakteriolo{kom obradom. ^esto je, uz lokalnu, potrebna i op}a terapija.

Lokalna terapija
Dermatofitoze su primarno gljivi~ne infekcije i ~esto se vide na ko`i pazu{ne regije i to ~e{}e kod osoba sa smanjenom prirodnom otporno{}u organizma zbog drugih bolesti ili popratnog lije~enja. [irenju nekih gljivi~nih infekcija pogoduje i upotreba javnih kupali{ta, bazena i zajedni~kih higijenskih prostorija. Ko`a je crvena, vla`na, stvaraju se bolne ranice. ^esto je prisutan i svrbe`. Lokalna terapija se provodi du`i period antimikoticima i to pod kontrolom dermatologa.

tra`ivanja pokazala su da bijeli luk sni`ava krvni pritisak, pa je preporu~ljiv osobama koje pate od hipertenzije.

Pretjerano znojenje mo`e biti uzrok problema

Brazilski stru~njaci tvrde da imaju pravo rje{enje za PMS. Pripremili su tabletu koja sadr`i mje{avinu esencijalnih masnih kiselina i koja, navodno, mo`e zna~ajno smanjiti simptome PMS-a. U svoju studiju uklju~ili su 120 `ena koje su uzimale tablete s dva grama gamalinolenske i oleinske kiseline te drugih polinezasi}enih masnih kiseline uz vitamin

Esencijalne masne kiseline protiv PMS-a

Brazilska studija

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

DR. DUJMOVI]
Tekija ~ikma 9, I sprat, Sarajevo
Bolji kvalitet `ivota

Tel. O33 22 55 98, 061 50 42 05

E. Njihova je kombinacija zna~ajno ubla`ila simptome PMS-a tri, pa i {est mjeseci nakon po~etka istra`ivanja. Voditelji istra`ivanja isti~u kako predmenstrualni sindrom mo`e lo{e utjecati na `enine rutinske aktivnosti i smanjiti kvalitet `ivota. Ove tablete mogu mnogim damama pru`iti obe}avaju}e rezultate i olak{anje, navedeno je u ~asopisu „Reproductive Health“.

www.dermatolog.ba
Dijagnostika i terapija bolesti ko`e, vlasi{ta i noktiju Mikolo{ka i bakteriolo{ka dijagnostika ko`nih oboljenja

Alergijska oboljenja ko`e Medicinska kozmetologija Miolifting, limfna drena`a lica i jontoforeza - tretmani podmla|ivanja zrele ko`e i preventivni tretmani protiv starenja

PORODICA I ZDRAVLJE
ORDINACIJA

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

31

Izdvajamo

Bez antibiotika ne Dr bi bilo ozdravljenja
Pi{e: Dr. Senada Hujdurovi}
apaljenje unutra{njeg sloja sr~anog zida (endokard) izazvano bakterijama naziva se bakterijski endokarditis. Naj~e{}e ga izazivaju bakterije streptokoke i stafilokoke. Bakterijski endokarditis, kao i reumatski, skoro po pravilu ostavlja posljedice na srcu. To su, uglavnom, ste~ene mane na raznim u{}ima srca. Ovo oboljenje mo`e se javiti u akutnom ili subakutnom obliku.

Kako se lije~i bakterijski endokarditis

Z

Akutni oblik bakterijskog endokarditisa proti~e pod slikom te{ke sepse, s visokom temperaturom, groznicom i te{kim op}im stanjem bolesnika

ra, koji mogu da se smjenjuju afebrilnim periodima. Ovakav tok bolesti postepeno iscrpljuje bolesnika. Razvija se anemija (bljedilo ko`e i sluznica). Ko`a je blijedosme|e boje, sli~na boji slame ili bijele kafe. Embolije razli~ite lokalizacije tako|er se javljaju i u ovom obliku akterijskog endokarditisa.

Indijski orah za imunitet
U 100 grama indijskih oraha ima ~ak {est miligrama `eljeza, {to je veoma zna~ajan podatak za vegetarijance i trudnice. I po sadr`aju cinka ova vrsta ko{tunjavog vo}a nalazi se u vrhu liste. Cink pove}ava otpornost organizma na opasne izaziva~e bolesti, a naro~ito ja~a limfni sistem. Tako|er sadr`i magnezij, koji opu{ta nervni sistem i mi{i}e. Indijski orah je idealan za oplemenjivanje ukusa specijaliteta iz Azije.

Preventivna mjera
Bakterijski endokarditis traje vi{e nedjelja, a do pojave antibiotika bolest je naj~e{}e imala smrtni ishod. Medikamentno lije~enje provodi se davanjem dva miliona (pa i vi{e) jedinica penicilina dnevno. Kada se uradi hemokultura, daju se antibiotici na koje je bakterija osjetljiva. Lije~enje se sprovodi najmanje {est nedjelja, a po potrebi i du`e. Mirovanje u postelji predstavlja va`nu mjeru u lije~enju bolesnika. Osim {to je neophodno za lije~enje, mirovanje je potrebno i kao preventivna mjera za spre~avanje embolija.

Akutni oblik
Akutni oblik bakterijskog endokarditisa proti~e pod slikom te{ke sepse. Karakteriziraju ga visoke temperature, groznica i te{ko op}e stanje bolesnika. Bakterije prvo naseljavaju endokard zalistaka, izazivaju}i u njima tromboze. Potom se tkivo zalistaka postepeno nekrotizira. Nekroti~ni dijelovi, puni bakterija, odvajaju se od endokarda i dospijevaju u krv. No{eni krvlju,
Ruka zdravog ~ovjeka (lijevo) i oboljelog od endokarditisa (desno)

Preporuke
Lije~enje se provodi najmanje {est nedjelja, a po potrebi i du`e. Mirovanje u postelji predstavlja va`nu mjeru u lije~enju bolesnika.

oni dospijevaju u manje arterije izazivaju}i embolije. Zavisno od mjesta embolije, javljaju se i odgovaraju}i znaci. Naj~e{}e se javljaju embolije u plu}ima, bubrezima, mozgu, ko`i, slezeni i o~ima. Nastanak embolija u plu}ima ispoljava se pojavom iznenadnog bola u grudnom ko{u, ka{ljanjem i iska{ljavanjem sukrvi~nog ispljuvka. Nastanak embolije u burezima manifestira se bolovima u slabinskim predjelima i pojavom hematurije (prisustvo krvi u mokra}i). Embolije arterije mozga ispoljavaju se u razli~itim oblicima oduzetosti.

[ta je embolija
Embolija je za~epljenje krvo`ilnog sistema na bilo kojem dijelu uklje{tenjem neke mase (embolusa) donesene na to mjesto krvnom strujom. Embolus mo`e biti: 1. tromb (naj~e{}e), 2. neotopljeni zrak ili mjehuri}i plina, 3. kapljice masti, 4. fragmenti tumora, 5. embolusi holesterola. Embolije u arterijama ko`e pojavljuju se u obliku crvenih ~vor~i}a. Pojava naglih bolova ispod lijevog rebarnog luka naj~e{}e je znak embolije u slezeni. Embolije u arterijama oka ispoljavaju se naglim poreme}ajima vida, sve do potpunog sljepila u jednom oku. Subakutni bakterijski endokarditis (endokarditis lenta) karakteriziraju dugotrajni periodi tzv. subfebrilnih temperatu-

Kafa i dehidracija

Nova istra`ivanja

Genetske promjene kod nepu{a~a izlo`enih dimu
Ameri~ki nau~nici s „Weill Cornell Medical Collegea“ dokumentirali su promjene u genetskoj aktivnosti kod nepu{a~a izlo`enih pasivnom pu{enju. Brojna ranija istra`ivanja ve} su ukazala na povezanost pasivnog pu{enja i pove}anja rizika za bolesti plu}a, ali nisu uspjela dokazati biolo{ku podlogu ove pojave. Novi nalazi temelje se na analizi genetske aktivnosti u uzorcima }elija di{nih puteva 121 ispitanika te pore|enju rezultata s prisutno{}u nikotina i njegovih metabolita u urinu u~esnika istra`ivanja. Nakon testiranja aktivnosti svih 25.000 dosad identificiranih gena, nau~nici su izdvojili 372 gena koji su bili aktivni samo u }elijama ispitanika pu{a~a. Nakon o~itanja prisutnosti nikotina u urinu ispitanika nepu{a~a, pokazalo se kako je kod u~esnika istra`ivanja koji su bili izlo`eni dimu cigareta prisutno 11 posto genetske aktivnosti identi~ne onoj kod pu{a~a. Prema rije~ima istra`iva~a, to je dokaz da kod pasivnih pu{a~a dolazi do genetskih promjena poput onih zabilje`enih kod pu{a~a, {to rezultira i prvim koracima prema bolestima plu}a.

Osobe koje ne pu{e izlo`ene riziku

Ve}ina ograni~ava broj {olja kafe dnevno iz ubje|enja da }e zbog nje izgubiti dragocjenu te~nost neophodnu organizmu. Ali nau~nici ka`u da nije tako. Kafa ne djeluje kao diuretik na osobe koje je redovno piju, tvrde istra`iva~i. Svaka {oljica koju popijete zapravo osigurava te~nost i pove}ava nivo antioksidanasa u krvi za ~etiri posto tokom naredna dva sata. Ali dr`ite se pravila da dnevno ne prekora~ite dozu od tri do ~etiri {olje zbog visokog sadr`aja kofeina.

i Novost

32
[ta je piriformis sindrom

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

33

Bolna posljedica tr~anja nizbrdo
Novo ameri~ko istra`ivanje potkrijepilo je teoriju da je prejedanje sli~no ostalim bolestima ovisnosti. Istra`ivanjem su nau~nici uo~ili promjene u mozgu sli~ne promjenama kod heroinskih i kokainskih ovisnika. Rije~ je o aktiviranju dopaminskih receptora u mozgu zbog osje}aja izrazitog zadovoljstva, a njihova aktivacija odr`ava dobro raspolo`enje. Hrana koja je naro~ito izazivala promjene bila je ukusna i masno-slatka (kobasice, torta od sira).

Dr
ORDINACIJA
Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}
I{ijas se spre~ava vje`bama istezanja

Dr
ORDINACIJA
Pi{e: Prim. dr. Emir Talirevi}
eumatoidni artritis je autoimuno oboljenje zglobova koje karakterizira jaka upala seroznih ovojnica zglobova koje nazivamo sinovij. Kao i svaku drugu upalu, i upalu sinovija karakterizira izuzetno jako pove}anje protoka krvi unutar zgloba te u okolno zglobnim strukturama.

Kako sprije~iti o{te}enja kod reumatoidnog artritisa

Iritacija i{ijadi~nog `ivca ipak je naj~e{}e izazvana hernijom diska ili pritiskom nekog drugog mekog tkiva, odnosno kosti

Dobra kontrola bolesti je najbolja terapija
Kada na ultrazvuk
Ultrazvuk se preporu~uje pacijentima s reumatoidnim artritisom u sljede}im situacijama: 1. za potrebe postavljanja rane dijagnoze; 2. za pra}enje aktivnosti oboljenja; 3. za procjenu rizika nastanka o{te}enja (prognoza bolesti).
Rana dijagnoza bitna je kod reumatoidnog artritisa

Jeste li znali

Ultrazvuk je idealan na~in pra}enja toka bolesti jer upala i pove}an protok krvi prestaju kad se uklju~e odgovaraju}i lijekovi

Ovisni o prejedanju

Va`no
Fleksibilan mi{i} piriformis ne}e stvarati probleme. Osnovna mjera prevencije su redovne vje`be istezanja.

R

Trajna o{te}enja
To pove}anje korelira sa stepenom aktivnosti oboljenja i mogu}e ga je jasno utvrditi Doppler ultrazvukom. Kod pacijenata s reumatoidnim artritisom kontrola oboljenja predstavlja optimalnu terapiju koja spre~ava nastanak o{te}enja na zglobovima. O{te}enja na zglobovima u ovoj bolesti su trajna i deformiraju}a, tako da je adekvatan odabir lijekova klju~an u prevenciji invaliditeta koje ova bolest obi~no nosi sa sobom.

Depresija se mo`e pojaviti bez o~itih razloga, ali u mnogim slu~ajevima uzrok su `ivotni problemi, poput bolesti. Ako imate problema sa srcem i osje}ate se malaksalo, postoje {anse da mo`da patite i od depresije. Pretpostavlja se da ova bolest poga|a svaku ~etvrtu osobu koja je pretrpjela sr~ani udar. Ako se va{e lo{e raspolo`enje nastavi te imate i druge simptome depresije, odmah se obratite za pomo} ljekaru.

Prepoznajte depresiju

Ubrzan puls je upozorenje

Dijabeti~ari, oprez

[ta je Doppler
Jedna forma ultrazvu~ne pretrage je takozvani Doppler ultrazvuk pomo}u kojeg se analiziraju signali iz krvnih sudova dobiveni odbijanjem ultrazvu~nih talasa o crvene krvne stanice koje cirkuliraju krvnim sudovima. Ovaj modalitet pregleda je prakti~ki nezamjenjiv u analizi srca i njegovih protoka krvi te pri ispitavanju razli~itih dijelova cirkulacije. Ultrazvuk predstavlja idealan na~in pra}enja aktivnosti oboljenja, s obzirom na to da upala i pove}an protok krvi prestaju odmah po uklju~ivanju adekvatne terapije. Na ovaj na~in je mogu}e kod pacijenata jednostavno procijeniti efikasnost uklju~enih lijekova te planirati eventualne potrebe za poja~anjem terapije ili za uklju~ivanjem ja~ih medikamenata koji nam danas stoje na raspolaganju za ovo oboljenje. Jednostavan pregled Dopplerom mo`e pokazati da postoji upala u zglobu koji klini~ki ne daje jasne znakove zahva}enosti te na taj na~in ova pretraga dovodi do ranijeg postavljanja dijagnoze. Pazite na ubrzan i nepravilan puls i otkucaje srca. Ove se epizode jave iznenada i mogu potrajati, a ljudi osje}aju da im srce ubrzano lupa kao da su upravo tr~ali uzbrdo. Na`alost, mnogi pomisle da imaju napad panike. Ali, ako se simptomi nisu javili zbog napora, oni ukazuju na problem koji zahtijeva stru~nu pomo}.

Nedijagnosticirani dijabetes zbog visoke koncentracije {e}era u krvi ote`ava cirkulaciju pa mo`e, izme|u ostalog, izazvati deformacije i potrebu za amputacijom prstiju, pa ~ak i udova. Naime, zbog slabijeg ~ula osjeta, osoba nije svjesna sitnih povreda do kojih mo`e do}i, a koje za samo nekoliko sedmica mogu prerasti u ozbiljnu infekciju i kona~no gangrenu. Dijabeti~ari su u rizi~noj grupi za razvoj sr~anih bolesti, mo`danih udara, otkazivanja bubrega i sljepila.

iriformis sindrom je naziv za bolno stanje koje obuhvata iritaciju (nadra`aj) i{ijadi~nog `ivca u njegovom prolasku kroz ili u neposrednoj blizini mi{i}a koji nazivamo piriformis. Mi{i} piriformis je smje{ten duboko u zdjelici i omogu}ava rotaciju noge prema van. I{ijadi~ni `ivac putuje iz donjeg dijela ki~me u nogu prolaze}i kroz ili neposredno pored piriformisa.

P

Osnovni simptom
Upala i{ijadi~nog `ivca, koju jo{ nazivamo i i{ijas ili i{ijalgija, uzrokuje bol u predjelu kuka koja se ~esto {iri du` cijele noge. Ako je mi{i} piriformis kra}i ili zgr~en, `ivac mo`e biti iritiran ili upaljen. Isto tako, piriformis sindrom mo`e biti posljedica intenzivnog tr~anja niz brdo. Osnovni simptom ovog sindroma je bol duboko u stra`njici koja mo`e li~iti na `arenje ili iritiraju}u toplinu. Obi~no bol putuje prema dolje cijelom du`inom noge, te se mo`e poja~ati pri unutra{njoj rotaciji kuka (naprimjer kod sjedenja pr-

ekri`enih nogu). Kod dijagnostike je va`no ta~no utvrditi na~in na koji su bolovi zapo~eli, jer i{ijas mo`e imati i cijeli niz drugih uzroka. Kako je sam `ivac sastavljen iz nervnih vlakana donjeg dijela ki~me, naj~e{}a njegova iritacija ipak je izazvana hernijom diska ili pritiskom nekog drugog mekog tkiva ili kosti. Testovi za piriformis sindrom mogu ukazati na taj uzrok, ali je ponekad potrebna i detaljnija dijagnostika koja }e isklju~iti druge uzroke, poput rendgena, CT-a ili magnetne rezonance. Od lijekova koriste se oni koji opu{taju mi{i}ni spazam te analgetici, po mogu}nosti u vrlo kratkom vremenskom razdoblju. Od programa fizikalne terapije uklju~uje se elektroterapija, sonoterapija i masa`a.

Jednostavno lije~enje
Lije~enje piriformis sindroma relativno je jednostavno. Za ubla`avanje boli koriste se ledeni oblozi vi{e puta na dan, te duboka masa`a kako bi se opustio prisutan mi{i}ni spazam. U istu se svrhu, a u kasnijoj fazi, mogu upotrijebiti i ultrazvuk ili elektroterapija, te neke toplotne procedure. Odmor je va`an, posebno u prvim danima lije~enja. mi{i}nog spazma, na~ina lije~enja, ali i pona{anja samog pacijenta. Va`no je izbjegavati aktivnosti koje uzrokuju bolove. U protivnom, lije~enje se mo`e odu`iti ili se ve} nestali simptomi mogu ponovno pojaviti. Isto je tako va`no uspostaviti pun obim kretnji u nozi, oja~ati eventualno oslabljene mi{i}e, te posti}i potpuno bezbolan hod prije povratka u uobi~ajene dnevne aktivnosti. Osnovna prevencija ovog sindroma sastoji se u odr`avanju adekvatne fleksibilnosti putem redovnog prakticiranja vje`bi istezanja.

Umjereno s alkoholom
se na ~injenici da protok mo`e biti pove}an kod bilo koje upale zglobova, a ne samo reumatoidnog artritisa. No, ovaj se nedostatak lako eliminira kvalitetnim klini~kim pregledom koji je nadopunjen dodatnim laboratorijskim pretragama. Prognoza oboljenja je od ogromnog zna~aja. Nova studija je pokazala da postoji pove}an protok krvi unutar samog zgloba ({to odgovara nekontroliranom oboljenju) kod ~ak 43 posto pacijenata, a koji su nakon uklju~ivanja terapije bili potpuno bez simptoma. Ovaj nalaz objasnio je jako ~estu progresiju nastanka o{te}enja na zglobovima uprkos ulasku u klini~ko pobolj{anje. Iz svega je jasno da Doppler ultrazvuk predstavlja idealan na~in kontrole kod pacijenata s reumatoidnim artritisom i mo`e pomo}i u otkrivanju onih pacijenata koji zahtijevaju uvo|enje ja~ih lijekova radi kontrole oboljenja.

CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU
DR. MED. SCI. DIJANA AVDI]
SPEC. FIZIJATAR AKUPUNKTUROLOG SARAJEVO Obala Isabega Isakovi}a 061 61 57 90
- DEGENERATIVNA OBOLJENJA ZGLOBOVA I KI^ME - POSTTRAUMATSKA STANJA - REUMATSKA OBOLJENJA - SPORTSKE POVREDE - POVREDE I OBOLJENJA PERIFERNIH NERAVA - OBOLJENJA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA - OSTEOPOROZA - PREVENCIJA I LIJE^ENJE SKOLIOZE - ANTICELULIT PROGRAM - ELEKTROTERAPIJA -TERMOTERAPIJA - SVE VRSTE MASA@A

Terapijski program
U terapijski program uklju~uju se i vje`be i to istezanje. Fleksibilan piriformis ne}e stvarati probleme. Sami simptomi mogu trajati od nekoliko dana do nekoliko nedjelja, pa ~ak i mjeseci, a sve u zavisnosti od ja~ine iritacije `ivca,

Prognoza bolesti
Problem s procjenom oboljelih zglobova zasniva

Alkohol mo`e imati blagotvorni u~inak na zdravlje, ali samo ako se pije u umjerenim koli~inama. To zna~i jedna ~a{ica `estokog pi}a, odnosno jedno pivo ili dvije do tri ~a{e crnog vina na dan. Naprimjer, umjereno u`ivanje u crnom vinu mo`e pomo}i u prevenciji kardiovaskularnih bolesti te osna`iti mentalnu aktivnost.

i Novost

32
[ta je piriformis sindrom

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

33

Bolna posljedica tr~anja nizbrdo
Novo ameri~ko istra`ivanje potkrijepilo je teoriju da je prejedanje sli~no ostalim bolestima ovisnosti. Istra`ivanjem su nau~nici uo~ili promjene u mozgu sli~ne promjenama kod heroinskih i kokainskih ovisnika. Rije~ je o aktiviranju dopaminskih receptora u mozgu zbog osje}aja izrazitog zadovoljstva, a njihova aktivacija odr`ava dobro raspolo`enje. Hrana koja je naro~ito izazivala promjene bila je ukusna i masno-slatka (kobasice, torta od sira).

Dr
ORDINACIJA
Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}
I{ijas se spre~ava vje`bama istezanja

Dr
ORDINACIJA
Pi{e: Prim. dr. Emir Talirevi}
eumatoidni artritis je autoimuno oboljenje zglobova koje karakterizira jaka upala seroznih ovojnica zglobova koje nazivamo sinovij. Kao i svaku drugu upalu, i upalu sinovija karakterizira izuzetno jako pove}anje protoka krvi unutar zgloba te u okolno zglobnim strukturama.

Kako sprije~iti o{te}enja kod reumatoidnog artritisa

Iritacija i{ijadi~nog `ivca ipak je naj~e{}e izazvana hernijom diska ili pritiskom nekog drugog mekog tkiva, odnosno kosti

Dobra kontrola bolesti je najbolja terapija
Kada na ultrazvuk
Ultrazvuk se preporu~uje pacijentima s reumatoidnim artritisom u sljede}im situacijama: 1. za potrebe postavljanja rane dijagnoze; 2. za pra}enje aktivnosti oboljenja; 3. za procjenu rizika nastanka o{te}enja (prognoza bolesti).
Rana dijagnoza bitna je kod reumatoidnog artritisa

Jeste li znali

Ultrazvuk je idealan na~in pra}enja toka bolesti jer upala i pove}an protok krvi prestaju kad se uklju~e odgovaraju}i lijekovi

Ovisni o prejedanju

Va`no
Fleksibilan mi{i} piriformis ne}e stvarati probleme. Osnovna mjera prevencije su redovne vje`be istezanja.

R

Trajna o{te}enja
To pove}anje korelira sa stepenom aktivnosti oboljenja i mogu}e ga je jasno utvrditi Doppler ultrazvukom. Kod pacijenata s reumatoidnim artritisom kontrola oboljenja predstavlja optimalnu terapiju koja spre~ava nastanak o{te}enja na zglobovima. O{te}enja na zglobovima u ovoj bolesti su trajna i deformiraju}a, tako da je adekvatan odabir lijekova klju~an u prevenciji invaliditeta koje ova bolest obi~no nosi sa sobom.

Depresija se mo`e pojaviti bez o~itih razloga, ali u mnogim slu~ajevima uzrok su `ivotni problemi, poput bolesti. Ako imate problema sa srcem i osje}ate se malaksalo, postoje {anse da mo`da patite i od depresije. Pretpostavlja se da ova bolest poga|a svaku ~etvrtu osobu koja je pretrpjela sr~ani udar. Ako se va{e lo{e raspolo`enje nastavi te imate i druge simptome depresije, odmah se obratite za pomo} ljekaru.

Prepoznajte depresiju

Ubrzan puls je upozorenje

Dijabeti~ari, oprez

[ta je Doppler
Jedna forma ultrazvu~ne pretrage je takozvani Doppler ultrazvuk pomo}u kojeg se analiziraju signali iz krvnih sudova dobiveni odbijanjem ultrazvu~nih talasa o crvene krvne stanice koje cirkuliraju krvnim sudovima. Ovaj modalitet pregleda je prakti~ki nezamjenjiv u analizi srca i njegovih protoka krvi te pri ispitavanju razli~itih dijelova cirkulacije. Ultrazvuk predstavlja idealan na~in pra}enja aktivnosti oboljenja, s obzirom na to da upala i pove}an protok krvi prestaju odmah po uklju~ivanju adekvatne terapije. Na ovaj na~in je mogu}e kod pacijenata jednostavno procijeniti efikasnost uklju~enih lijekova te planirati eventualne potrebe za poja~anjem terapije ili za uklju~ivanjem ja~ih medikamenata koji nam danas stoje na raspolaganju za ovo oboljenje. Jednostavan pregled Dopplerom mo`e pokazati da postoji upala u zglobu koji klini~ki ne daje jasne znakove zahva}enosti te na taj na~in ova pretraga dovodi do ranijeg postavljanja dijagnoze. Pazite na ubrzan i nepravilan puls i otkucaje srca. Ove se epizode jave iznenada i mogu potrajati, a ljudi osje}aju da im srce ubrzano lupa kao da su upravo tr~ali uzbrdo. Na`alost, mnogi pomisle da imaju napad panike. Ali, ako se simptomi nisu javili zbog napora, oni ukazuju na problem koji zahtijeva stru~nu pomo}.

Nedijagnosticirani dijabetes zbog visoke koncentracije {e}era u krvi ote`ava cirkulaciju pa mo`e, izme|u ostalog, izazvati deformacije i potrebu za amputacijom prstiju, pa ~ak i udova. Naime, zbog slabijeg ~ula osjeta, osoba nije svjesna sitnih povreda do kojih mo`e do}i, a koje za samo nekoliko sedmica mogu prerasti u ozbiljnu infekciju i kona~no gangrenu. Dijabeti~ari su u rizi~noj grupi za razvoj sr~anih bolesti, mo`danih udara, otkazivanja bubrega i sljepila.

iriformis sindrom je naziv za bolno stanje koje obuhvata iritaciju (nadra`aj) i{ijadi~nog `ivca u njegovom prolasku kroz ili u neposrednoj blizini mi{i}a koji nazivamo piriformis. Mi{i} piriformis je smje{ten duboko u zdjelici i omogu}ava rotaciju noge prema van. I{ijadi~ni `ivac putuje iz donjeg dijela ki~me u nogu prolaze}i kroz ili neposredno pored piriformisa.

P

Osnovni simptom
Upala i{ijadi~nog `ivca, koju jo{ nazivamo i i{ijas ili i{ijalgija, uzrokuje bol u predjelu kuka koja se ~esto {iri du` cijele noge. Ako je mi{i} piriformis kra}i ili zgr~en, `ivac mo`e biti iritiran ili upaljen. Isto tako, piriformis sindrom mo`e biti posljedica intenzivnog tr~anja niz brdo. Osnovni simptom ovog sindroma je bol duboko u stra`njici koja mo`e li~iti na `arenje ili iritiraju}u toplinu. Obi~no bol putuje prema dolje cijelom du`inom noge, te se mo`e poja~ati pri unutra{njoj rotaciji kuka (naprimjer kod sjedenja pr-

ekri`enih nogu). Kod dijagnostike je va`no ta~no utvrditi na~in na koji su bolovi zapo~eli, jer i{ijas mo`e imati i cijeli niz drugih uzroka. Kako je sam `ivac sastavljen iz nervnih vlakana donjeg dijela ki~me, naj~e{}a njegova iritacija ipak je izazvana hernijom diska ili pritiskom nekog drugog mekog tkiva ili kosti. Testovi za piriformis sindrom mogu ukazati na taj uzrok, ali je ponekad potrebna i detaljnija dijagnostika koja }e isklju~iti druge uzroke, poput rendgena, CT-a ili magnetne rezonance. Od lijekova koriste se oni koji opu{taju mi{i}ni spazam te analgetici, po mogu}nosti u vrlo kratkom vremenskom razdoblju. Od programa fizikalne terapije uklju~uje se elektroterapija, sonoterapija i masa`a.

Jednostavno lije~enje
Lije~enje piriformis sindroma relativno je jednostavno. Za ubla`avanje boli koriste se ledeni oblozi vi{e puta na dan, te duboka masa`a kako bi se opustio prisutan mi{i}ni spazam. U istu se svrhu, a u kasnijoj fazi, mogu upotrijebiti i ultrazvuk ili elektroterapija, te neke toplotne procedure. Odmor je va`an, posebno u prvim danima lije~enja. mi{i}nog spazma, na~ina lije~enja, ali i pona{anja samog pacijenta. Va`no je izbjegavati aktivnosti koje uzrokuju bolove. U protivnom, lije~enje se mo`e odu`iti ili se ve} nestali simptomi mogu ponovno pojaviti. Isto je tako va`no uspostaviti pun obim kretnji u nozi, oja~ati eventualno oslabljene mi{i}e, te posti}i potpuno bezbolan hod prije povratka u uobi~ajene dnevne aktivnosti. Osnovna prevencija ovog sindroma sastoji se u odr`avanju adekvatne fleksibilnosti putem redovnog prakticiranja vje`bi istezanja.

Umjereno s alkoholom
se na ~injenici da protok mo`e biti pove}an kod bilo koje upale zglobova, a ne samo reumatoidnog artritisa. No, ovaj se nedostatak lako eliminira kvalitetnim klini~kim pregledom koji je nadopunjen dodatnim laboratorijskim pretragama. Prognoza oboljenja je od ogromnog zna~aja. Nova studija je pokazala da postoji pove}an protok krvi unutar samog zgloba ({to odgovara nekontroliranom oboljenju) kod ~ak 43 posto pacijenata, a koji su nakon uklju~ivanja terapije bili potpuno bez simptoma. Ovaj nalaz objasnio je jako ~estu progresiju nastanka o{te}enja na zglobovima uprkos ulasku u klini~ko pobolj{anje. Iz svega je jasno da Doppler ultrazvuk predstavlja idealan na~in kontrole kod pacijenata s reumatoidnim artritisom i mo`e pomo}i u otkrivanju onih pacijenata koji zahtijevaju uvo|enje ja~ih lijekova radi kontrole oboljenja.

CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU
DR. MED. SCI. DIJANA AVDI]
SPEC. FIZIJATAR AKUPUNKTUROLOG SARAJEVO Obala Isabega Isakovi}a 061 61 57 90
- DEGENERATIVNA OBOLJENJA ZGLOBOVA I KI^ME - POSTTRAUMATSKA STANJA - REUMATSKA OBOLJENJA - SPORTSKE POVREDE - POVREDE I OBOLJENJA PERIFERNIH NERAVA - OBOLJENJA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA - OSTEOPOROZA - PREVENCIJA I LIJE^ENJE SKOLIOZE - ANTICELULIT PROGRAM - ELEKTROTERAPIJA -TERMOTERAPIJA - SVE VRSTE MASA@A

Terapijski program
U terapijski program uklju~uju se i vje`be i to istezanje. Fleksibilan piriformis ne}e stvarati probleme. Sami simptomi mogu trajati od nekoliko dana do nekoliko nedjelja, pa ~ak i mjeseci, a sve u zavisnosti od ja~ine iritacije `ivca,

Prognoza bolesti
Problem s procjenom oboljelih zglobova zasniva

Alkohol mo`e imati blagotvorni u~inak na zdravlje, ali samo ako se pije u umjerenim koli~inama. To zna~i jedna ~a{ica `estokog pi}a, odnosno jedno pivo ili dvije do tri ~a{e crnog vina na dan. Naprimjer, umjereno u`ivanje u crnom vinu mo`e pomo}i u prevenciji kardiovaskularnih bolesti te osna`iti mentalnu aktivnost.

34

Srijeda 16. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

PORODICA I ZDRAVLJE
ORDINACIJA

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

35

Ka{alj naj~e{}e prati Dr upalu di{nih puteva
Pi{e: Prim. dr. Amra Kalji}-Junuzovi}

Lije~enje grlobolje kod mali{ana

Korisne omege-3

No, ka{alj nije bolest koju treba suzbiti po svaku cijenu, ve} je refleksna radnja i ima korisnu fiziolo{ku funkciju

N

ajzdravija su djeca koja se cijeli dan crvenih obraza igraju vani, jer tjelesna aktivnost neposredno stimulira stvaranje imunosti. Disanje se ubrzava, strujanje zraka postaje vi{estruko br`e, a time i ~i{}enje di{nih puteva. Kad dijete mirno sjedi i ~esto boravi u zatvorenom prostoru, zrak se izmjenjuje tek u tre}ini plu}a, dok se u preostalom dijelu nakuplja sekret i ustajali zrak koji pogoduju razvoju bakterija.

Pravilan odabir lijekova
U prilog oboljenju ide i boravak u kolektivu, poput vrti}a ili {kole. Gotovo 80 procenata posje-

lo{ku funkciju osloba|anja di{nih puteva od svega {to bi ih moglo zatvoriti ili {to nadra`uje njihovu sluznicu: udahnutih mikroorganizama, alergena, iritiraju}ih ~estica, sekreta itd. Ka{alj se lije~i u 80 do 95 posto slu~ajeva, uz napomenu da pred{kolska djeca ka{lju vi{e od {kolske. Normalno je da se djeca zaka{lju jednom do 34 puta na dan. Naj~e{}i je akutni ka{alj, a vi{e od 10 procenata pred{kolske djece ima hroni~ni ka{alj koji traje nekoliko sedmica. Vi{e od 50 posto djece ~iji su roditelji pu{a~i imaju dugotrajan ka{alj. Prilikom odabira li-

Dijete treba nau~iti kako da ispuhuje nos

12 godina koja pate od upale gornjih di{nih puteva uzrokovane upalom grla.

Preporuke roditeljima
Pri racionalnom lije~enju u~estalih oboljenja kao {to su prehlada ili upala grla najva`nije su simptomatske mjere i postupci. Preporu~uje se mirovanje, sni`avanja povi{ene tjelesne temperature, boravak u ugodno toploj prostoriji (izme|u 18 i 20 stepeni).

Riba ~uva o~i starijih osoba

Tuna obiluje masnim kiselinama

Edukacija roditelja
Roditelji i odgajatelji moraju voditi brigu o higijeni povr{ina u prostoru u kojem dijete boravi i igra~aka kojima se igra, jer mnogi uzro~nici koji se {ire kihanjem i ka{ljanjem ostaju na povr{inama. Edukacija roditelja, staratelja, odgajatelja u vrti}ima o va`nosti preventivnih mjera i odr`avanju op}e higijene uvijek donosi redukciju obolijevanja. ta pedijatru doga|a se zbog upala di{nih puteva i popratnog ka{lja kod djece, a ~ak oko dvije tre}ine pregleda se odnosi na pred{kolsku djecu u vrti}ima. Me|u naju~estalijim simptomima je ka{alj. On nije bolest koju treba suzbiti po svaku cijenu, ve} je refleksna radnja i ima korisnu fiziojekova za ka{alj treba uzeti adekvatan lijek ovisno o vrsti ka{lja (za smirenje suhog, podra`ajnog ka{lja ili za poticanje iska{ljavanja kod produktivnog ka{lja). Rijetki su proizvodi, poput biljnog sirupa „Prospan“,

Mjere prevencije
Ve}ina upala di{nih puteva se {iri tako {to djeca rukama raznose sekret koji se na njima nakupi zbog stavljanje ruke na usta kod ka{lja ili brisanja nosa. Stoga dijete od malena treba u~iti kako da ispuhuje nos (jednu po jednu nosnicu), upotrebljava i odla`e maramice, vodi ra~una o higijeni ruku (u~estalo pranje). kojem je poznat ta~an biohemijski u~inak na stanice sluznice di{nih puteva i koji djeluje na sve vrste ka{lja, a koji su registrirani kao lijekovi, a ne dodaci prehrani. Istovremeno „Isla“ pastile preporu~uju se kao terapija djeci od ~etiri do Zrak treba ovla`iti (postavljanjem vla`ne plahte iznad kreveti}a), dati djetetu mnogo te~nosti, ispravna prehrana treba biti oboga}ena dovoljnom koli~inom vitamina i minerala. Nu`ni su toaleta nosa i lijekovi za ka{alj.

Prehrana bogata omega-3 masnim kiselinama {titi starije osobe od ozbiljne bolesti oka poznate kao senilna makularna degeneracija. Pokazali su to rezultati najnovijeg istra`ivanja. Makularna degeneracija je promijenjeno stanje `ute pjege (makule) kao posljedica degenerativnih promjena uzrokovanih starenjem. U razvijenim zemljama svijeta senilna makularna degeneracija je naju~estaliji uzrok legalne sljepo}e. Dobrobiti omega-3 masnih kiselina nisu novost u nauci, a nedavno im je pridodata jo{ jedna funkcija. Otkriveno je, naime, da prehrana bogata ovim tvarima poma`e u spre~avanju raka debelog crijeva. Bogati izvori omega-3 masnih kiselina su ribe poput lososa, tune i sardina, zatim jetra bakalara, ulje lososa i sjemenke lana te brazilski i australski ora{~i}i. Rezultati istra`ivanja objavljeni su u ~asopisu „Ophthalmology“.

Aditivi mogu izazvati rinitis
Rinitis je upala sluznice nozdrva, a nastaje u dodiru s alergenom koji izaziva kihanje, curenje sluzi iz nosa, svrab o~iju, nosa i grla, pa ~ak i u{iju. Kod nekih ljudi te tegobe izazivaju aditivi, recimo tartrazin.

Jednostavnija dijagnostika

36

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

Bri{u bore i o`iljke, Dr mi~u kurije o~i
Pi{e: Prof. dr. Edin Suljagi}

PORODICA I ZDRAVLJE [ta sve posti`u laserski ure|aji ORDINACIJA

Laserska terapija u dermatologiji ipak nije svemogu}a pa definitivno rje{enje problema zahtijeva kombinaciju razli~itih terapijskih procedura

Nano~estice otkrivaju krvne ugru{ke
Veliki napredak sti`e s Medicinskog fakulteta Univerziteta u Va{ingtonu, ~iji su stru~njaci razvili nano~estice koje mogu prona}i krvne ugru{ke i u~initi ih vidljivima novoj vrsti rendgenske tehnologije. Prema njihovim rije~ima, ove }e nano~estice zavr{iti eru naga|anja kada su u pitanju osobe koje se javljaju u bolnicu zbog bolova u prsima zbog mogu}eg sr~anog udara. - Svake godine milioni ljudi dolaze ljekaru zbog bolova u prsima. Za neke znamo da nije u pitanju srce, ali za ve}inu nismo sigurni. Kad god postoji sumnja, pacijent mora biti primljen i pro}i pretrage kako bi se isklju~io ili potvrdio sr~ani udar - ka`e kardiolog Gregori Lanca (Gregory Lanza), jedan od voditelja istra`ivanja. Umjesto zadr`avanja preko no}i radi pretraga, sada }e nova tehnologija omogu}iti otkrivanje lokacije krvnog ugru{ka za nekoliko sati. Kod sr~anog udara, stjenka koronarne arterije puca, a ugru{ak se stvara kako bi to popravio. Me|utim, taj ugru{ak ~ini `ilu u`om i krv ne mo`e pro}i kroz nju. Sada nano~esticu mo`e vidjeti taj ugru{ak.

Najnovija saznanja

dermatologiji se danas primjenjuju ~etiri grupe laserskih ure|aja. Prvu grupu ~ine ure|aji koji slu`e za ablaciju ko`e i „risurfejsing“ lica, odnosno podmla|ivanje ko`e lica. Frakcijski Erbium laser koji predstavlja zlatni standard za eliminiranje bora s lica, smanjivanje o`iljaka od akni, kao i za odstranjivanje dobro}udnih ko`nih izraslina.

U

Hirur{ki laseri
Brojni o`iljci od akni mogu se izvrsno tretirati ovim tipom lasera i brojne dosad primjenjivane te-

Dobro je znati
Laserski tretmani podmla|ivanja rade se od oktobra do juna, a ljeti ih treba izbjegavati. Za uklanjanje bradavica i kurijih o~iju svakako je potrebna lokalna anestezija. Laserska depilacija je brz, efikasan i bezbolan tretman. Mo`e se pojaviti lagano peckanje, ali uz kriomasa`e po pravilu i{~ezava. Uz diskretno crvenilo, koje se pojavljuje neposredno poslije tretmana i traje nekoliko sati, drugih nuspojava nema. hnike, kao {to je krvava dermoabrazija, zbog svojih nedostataka se povla~e pred laserskim efektima. Podmla|ivanje lica je evidentno i do deset-petnaest godina s obzirom na bore i teksturu ko`e. Jedini problem koji se javlja pri primjeni ovog tipa lasera je {to je nakon tretmana neophodno mirovanje i boravak u ku}i 3-7 dana, koliko je potrebno da se stvori nova, ru`i~asta, nje`na ko`a bez bora. Tako|er se ne preporu~uje izlazak na sunce neposredno poslije tretmana. Tako|er, ~itav spektar promjena na ko`i tipa seboroi~nih veruka, prekancerskih stanja, promjena nastalih kao rezultat suncem o{te}ene ko`e, dobro}udnih tumora, bradavica, keloida, hipertrofi~kih o`iljaka mogu se vrlo uspje{no lije~iti hirur{kim CO2 laserom. I on spada u standardnu opremu modernih dermatolo{kih ordinacija. Danas se, naprimjer, spolne bradavice ili kurije o~i na stopalima najuspje{nije tretiraju CO2 laserom. Svakako je potrebna lokalna anestezija jer su laserski zraci prili~no agresivni, ali su tretmani brzi, kratko traju, a rezultati su izvrsni. Danas se ~esto koriste i laseri za vaskularne promjene, vene i kapilare. Pomo}u njih se mogu}e rije{iti pro{irenih kapilara na licu i nogama, sun~anih pjega, angioma. Tehnika je pouzdana, brza, efikasna, bez anestezije i nuspojava! nje nepo`eljnih dla~ica, a u isto vrijeme s modifikacijom parametara se koriste i za uklanjanje tetova`a. S obzirom da sve dlake rastu u razli~itim fazama, tretmane je potrebno ponavljati 4-6 puta, ~ime se mo`e posti}i uni{tenje od 75 do 90 posto svih dla~ica. Tretmani traju od pet minuta (nausnica) pa do dva sata (noge i bikini). Osobina lasera da se ve`e za melanin iskori{tena je za skidanje tetova`a. Naime, Ruby Q switched laser akumulira enormnu energiju koju osloba|a u vrlo kratkom vremenskom periodu - nekoliko nanosekundi i dovodi doslovno do eksplozije crnog pigmenta na tetoviranom mjestu. Ovim laserom se, na`alost, ne mogu uklanjati crvene tetova`e. Laserska terapija o~igledno mo`e lije~iti brojna stanja u dermatologiji, ali nije svemogu}a, pa definitivno rje{enje problema na ko`i zahtijeva kombiniranu primjenu razli~itih terapijskih procedura (hirur{kih intervencija, botox tehnika i dr.).

Dla~ice i tetova`e
^etvrta kategorija lasera su aparati koji se selektivno ve`u za melanin i slu`e za trajno uklanja-

Lije~enje povi{enog krvnog pritiska
Kada se javi visok pritisak, lije~enje je mnogo kompliciranije jer je tu ve} do{lo do promjena na krvnim sudovima i sr~anom mi{i}u. Ovisno o tome javlja li se kao posljedica neke bolesti ili je nepoznatog porijekla odre|uje se terapija lijekovima uz obaveznu promjenu na~ina `ivota. To zna~i pravilna ishrana i fizi~ka aktivnost. U principu najva`nija je preventiva, koja podrazumijeva redovne konsultacije s ljekarom op}e prakse, zdravu ishranu i redovnu fizi~ku aktivnost.

Tri puta vi{e `ena iskusi migrene, u pore|enju s mu{karcima. Kod `ena je ova vrsta boli ~esto povezana s menstruacijom. Neke `ene osje}aju pozitivne pomake {to se ti~e migrena kasnije tokom trudno}e, ali druge izjavljuju kako su kod njih migrene u prvom tromjese~ju pogor{ane.

Migrena je `enska tegoba

sveznadar
Mladi, oprez

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

37
Uzrok akni Kako smr{aviti
Oko pola litra vode na dan ubrzava sagorijevanje kalorija za ~ak 30 posto, otkrili su njema~ki nau~nici. Metabolizam ubrzava i zeleni ~aj, koji je zbog toga ~esto sastavni dio programa mr{avljenja. @elite li olak{ati probavu i pomo}i tijelu da se rije{i nekoliko suvi{nih kilograma, za me|uobroke odaberite supu. Osim {to ima malo kalorija te uspje{no zavarava glad, supa }e otopiti kilograme br`e nego drugi me|uobroci, tvrde stru~njaci s Univerziteta „Penn State“. Tako|er, pojedete li uz to ~ili papri~icu, metabolizam }e biti znatno ubrzan ve} 20 minuta nakon obroka.

Ta~no Neta~no
Inovacije 1.elektri~nogHenrija Martinai Lilanda uklju~ivale su V-8 motor osvajanje anlasera? Indijci na2.Dru{tvene skupine koje su nazvali zivaju varna Portugalci kastama?

Energetski napici nedovoljno su prou~eni, previ{e se koriste i mogu biti opasni za djecu i tinejd`ere, upozorili su ameri~ki ljekari, koji ka`u da djeca ne bi trebala koristiti te popularne proizvode. Potencijalne {tete, izazvane uglavnom zbog previ{e kofeina ili sli~nih sastojaka, uklju~uju ubrzano lupanje srca, napade, mo`dane udare i ~ak iznenadnu smrt, naveli su autori u medicinskom ~asopisu „Pediatrics“. Koristili su podatke vlade i interesnih grupa, nau~nu literaturu, izvje{taje o pojedinim slu~ajevima i ~lanke u medijima.

Opasni napici Mlijeko i {e}er Pravilna prehrana
Mlijeko je puno anaboli~kih hormona (uzimaju ih bodibilderi ako `ele rast mi{i}ne mase) koji uzrokuju i akne. Ovi hormoni su uglavnom androgeni (tj. mu{ki spolni hormoni poput testosterona) te hormoni rasta, uklju~uju}i i inzulinski sli~ne faktore rasta 1 (IGF-1). Iako samo mlijeko i {e}er nisu jedini uzro~nici akni, oni }e ovo stanje pogor{ati. Obje namirnice povisuju nivo {e}era u krvi, a to opet podsti~e proizvodnju hormona koji ne djeluju najbolje na ko`u. Unos mlijeka povisuje nivo mu{kih hormona i inzulina, ba{ kao i hrana puna {e}era i {kroba. A mu{ki hormoni i inzulin stimuliraju neugodnu pojavu akni.

3.Prvobitni cilj plesa tanga bio je zadiviti djevojke?
1. TA^NO

ISTRA@IVANJE Nau~nici prona{li odgovor na vje~no pitanje

Koliko ste zaljubljeni
Nakon romanti~ne ve~ere za Dan zaljubljenih mnogi su se upitali ho}e li ljubav trajati zauvijek. Istra`iva~i tvrde da se odgovor mo`e vidjeti na skeneru mozga
Bez obzira jeste li u vezi tek pet dana ili ste proslavili dvije decenije braka, uvijek razmi{ljate koliko }e va{a ljubav trajati. Studija ~asopisa „Socijalna saznanja i efekti neurologije“ ka`e da je tajna u mo`danim neuronima. Da bi prona{li odgovor na ovo pitanje Bjanka Akevedo (Bianca Acevedo) i Artur Aron (Arthur) s Univerziteta „Stony Brook“ u Njujorku proveli su studiju kako bi utvrdili mo`e li se strasna i romanti~na ljubav koja vas je oborila s nogu vremenom pretvoriti u stabilnu dugotrajnu vezu. Upotrijebili su magnetnu rezonancu i snimili glavu 10 mu{karaca i sedam `ena koji su tvrdili da su i dalje ludo zaljubljeni u svoje supru`nike, ~ak i nakon 21 godine braka. Istra`iva~i su potom uporedili snimke mozga sa snimcima onih ljudi koji su i ranije u~estvovali u eksperimentu, a koji su zaljubljeni tek mjesec i utvrdili veliku sli~nost. Dok je trajalo snimanje, svako od u~esnika je pred sobom gledao u sliku lica svog partnera. Jedina razlika bila je {to su dugoro~ne romanti~ne ljubavi osvijetlile ve}i dio mozga nego one ljubavi koje su u ranoj fazi, ali su obje pokazale zna~ajnu aktivnost dopamina. - Za neke, kad gledaju svog partnera, izgleda kao da njihov mozak gori - pojasnila je Akevedo.

Inovacije Henrija Martina Lilanda (Henry Martin Leland) uklju~ivale su V-8 motor i osvajanje elektri~nog anlasera. Bio je ameri~ki in`injer i fabrikant. Obu~avan za ma{inistu, osnovao je kompaniju „Leland&Faulconer“ u Detroitu 1890. godine da bi pravio motore za proizvodnju automobila. Godine 1904. do{lo je do fuzije tako da je osnovao novu kompaniju „Cadillac Motor Car“, u kojoj je stvorio uspje{an model A „cadillaca“. Zatim je 1917. godine osnovao kompaniju „Lincoln“ koju je kupio Henri Ford 1922. godine. Bio je poznat po rigoroznim standardima. Ro|en je 16. februara 1843., a umro 26. marta 1932. godine.
2. TA^NO

Lilandove inovacije V-8 motor i elektri~ni anlaser

Kod nekih, kad gledaju partnera, izgleda kao da njihov mozak gori

Kasta dolazi iz portugalske i {panske rije~i casta, {to zna~i rod, klan, rasa, pleme. Tim pojmom su Portugalci u 16. stolje}u ozna~avali dru{tvene skupine koje su sami Indijci nazivali varna (boja). Raslojavanje u hinduisti~kom dru{tvu potje~e iz svetih tekstova prema kojima su se glavne dru{tvene skupine, tj. varne, iznjedrile iz prabi}a. Iz usta su izi{li brahmani, iz ruku su nastale k{atrije, iz bedara vaj{ije, a iz stopala {udre. Svaka se varna dodatno dijeli na stotine nasljednih kasta i podkasta s vlastitom hijerarhijom. Peta skupina obuhvata ljude koji su a~uta, odnosno nedodirljivi. Oni nisu nastali od prabi}a. Pripadnost jednoj kasti odre|uje samo ro|enje. Prela`enje iz ni`e kaste u vi{u bilo je dopu{teno samo u rijetkim slu~ajevima. Taj drevni sistem vjerovanja, prema kojemu su svi ljudi ro|eni nejednaki, ja~i je od savremenog zakona.
3. TA^NO
MATORI LJUDI

Kasta zna~i rod, klan, rasa i pleme

OSOBINA PLEMENITIH OSOBA ENGLESKI FUDBALER

RE@ISER SAVIN

@ENSKO IME, JASNA

VOLUMEN

”ISRAEL”

SLIKARSKA TEHNIKA

B.L.

MORALIST, ETI^AR

GLAVNI GRAD VENECUELE

@ENSKO IME

INSEKT SLI^AN P^ELI BRIGA, STARANJE NITKOVI

@ENSKO IME JU@NO VO]E VRSTA MINERALA PU[^ANO ZRNO OD KOJEG VREMENA

BELGIJA

CIGANI

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
GLUMICA MARKOVI]

EDIN ODMILJA RIMSKI MECENA LUKRECIJE Z.P. GLUMAC NA SLICI CELZIJUS TONA

MAST, KRATKO, APA, SKUPO, T, HANKA, POROK, AT, RIBAR, HR, TRAUMA, EURI, MIRZA HAMZI], ADIO, OREADE 2437

GRUBO SUKNO, ABAHIJA

PREHLADITI SE

Nacionalni argentinski ples tango je autenti~ni kulturni fenomen koji se pro{irio svijetom. Usljed nostalgije razo~aranih doseljenika, ovaj ples je ro|en u sirotinjskim ~etvrtima, bordelima, na ulicama... u ranim godinama 20. stolje}a. U po~etku su ga plesali isklju~ivo mu{ki parovi. Ples je sli~an hodu uz komplicirane korake kojem je cilj bio zadiviti djevojke. Plesali su ga uz pratnju violine i gitare kojima je poslije pridru`ena i mala harmonika bandoneon. Kasnije su ga po~eli plesati u mje{ovitim parovima. U to je vrijeme visoko dru{tvo tango smatralo prostim. Tek pojavom „slavuja’“ Buenos Airesa, Karlosa Gardela (prva radiozvijezda koja do`ivljava veliki uspjeh u Parizu i Njujorku) tango postaje popularan {irom svijeta.

Prvobitni cilj tanga zadiviti djevojke

38

Srijeda 16. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

JAVNI OGLAS
za prodaju nekretnine - poslovnog prostora u vlasni{tvu Sarajevotekstila d.d. A. Predmet oglasa Poslovni prostor koji se nalazi u Sarajevu u ulici Vrazova br. 3 lociran na zemlji{noj parceli k.~. br. 47/E 1. K.O. Sarajevo - Mahala L tipa vlasni{tvo 1/1 Sarajevotekstil d.d. upisano kod Op}inskog suda u Sarajevu ukupne povr{ine 121,13 m2 B. Na~in uslovi i termini prodaje 1. Prijave u zatvorenoj koverti sa ponudom za kupovinu poslovnog prostora, nazna~enom cijenom koja se nudi za predmetnu nekretninu, punim nazivom, adresom i brojem kontakt-telefona podnosioca prijave dostaviti na adresu Sarajevotekstil d.d. Dalmatinska 2/IV Sarajevo sa naznakom „Ne otvaraj“ najkasnije do 23. 02. 2011. godine. 2. Sarajevotekstil d.d. zadr`ava pravo poni{tenja ovog oglasa u bilo kojem trenutku i nije obavezan prihvatiti nijednu pristiglu ponudu. 3. Sve dodatne informacije o poslovnom prostoru koji je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 09.00 h - 15.00 h putem telefon 033/565-621. Sarajevotekstil d.d.

JAVNI OGLAS
za prodaju nekretnine - poslovnog prostora u vlasni{tvu Sarajevotekstila d.d. A. Predmet oglasa Poslovni prostor koji se nalazi u Sarajevu u ulici Josipa [tadlera br. 10 Objekat A, poslovni prostor 901, a sastoji se od prostorije povr{ine 78,70 m2 i prostorije povr{ine 30,63 ukupne povr{ine 109,33 m2 tipa vlasni{tvo 1/1 Sarajevotekstil d.d. upisano u podulo{ku broj 3356 Op}inskog suda u Sarajevu. B. Na~in uslovi i termini prodaje 1. Prijave u zatvorenoj koverti sa ponudom za kupovinu poslovnog prostora, nazna~enom cijenom koja se nudi za predmetnu nekretninu, punim nazivom, adresom i brojem kontakt-telefona podnosioca prijave dostaviti na adresu Sarajevotekstil d.d. Dalmatinska 2/IV Sarajevo sa naznakom „Ne otvaraj“ najkasnije do 23. 02. 2011. godine. 2. Sarajevotekstil d.d. zadr`ava pravo poni{tenja ovog oglasa u bilo kojem trenutku i nije obavezan prihvatiti nijednu pristiglu ponudu. 3. Sve dodatne informacije o poslovnom prostoru koji je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 09.00 h - 15.00 h putem telefona 033/565-621. Sarajevotekstil d.d.

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

39

IZVJE[TAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Dioni~arima BOR Banke d.d., Sarajevo: Obavili smo reviziju prilo`enih finansijskih izvje{taja BOR Banke d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: „Banka“), prikazanih na stranicama 3. do 36., koji se sastoje od bilans stanja (izvje{taja o finansijskom polo`aju) na dan 31. decemar 2010. godine, kao i bilansa uspjeha (izvje{taja o finansijskom polo`aju) na dan 31. decembra 2010. godine, kao i bilansa uspjeha (izvje{taja o sveobuhvatnoj dobiti), izvje{taja o nov~anim tokovima i izvje{taja o promjenama na kapitalu za godinu koja je tada zavr{ila, te sa`etog prikaza zna~ajnih ra~unovodstvenih politika i drugih napomena uz finansijske izvje{taje. Odgovornost Uprave za finansijske izvje{taje Uprava je odgovorna za pripremanje i fer prezentiranje prilo`enih finansijskih izvje{taja u skladu sa Me|unarodnim standardima finasijskog izvje{tavanja, prilago|enim u skladu sa regulatornim zahtjevima Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Odgovornosti Uprave obuhvataju slijede}e: dizajniranje, uspostavljanje i odr`avanja sistema internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje finansijskih izvje{taja koji ne sadr`e materijalno zna~ajne pogre{ke, bilo zbog prevare ili gre{aka; odabir i dosljednu primjenu odgovaraju}ih ra~unovodstvenih politika; te davanje razboritih ra~unovodstvenih procjena u datim uvjetima. Odgovornost revizora Na{a je odgovornost izraziti nezavisno mi{ljenje o prilo`enim finansijskim izvje{tajima na temelju na{e revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Me|unarodnim standardima revizije. Navedeni standardi zahtijevaju da reviziju planiramo i obavimo na na~in da dobijemo razumno uvjerenje da finansijski izvje{taji ne sadr`e materijalno zna~ajne pogre{ke. Revizija uklju~uje provjeru dokaza, pomo}u testiranja, koji potkrjepljuju iznose i druge informacije objavljene u finansijskim izvje{tajima. Odabir procedura zavisi od prosudbi Revizora, uklju~uju}i ocjenu rizika da li finansijski izvje{taji sadr`e materijalno zna~ajne pogre{ke, bilo zbog prevare ili gre{aka. Za potrebe ocjene rizika, Revizor vr{i procjenu internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje finansijskih izvje{taja, u svrhu odre|ivanja revizorskih procedura u datim uvjetima, ali ne u svrhu davanja mi{ljenja u pogledu funkcionisanja internih kontrola Banke. Revizija tako|er uklju~uje i procjenu primijenjenih ra~unovodstvenih politika te ocjenu zna~ajnih procjena Uprave, kao i ocjenu prikaza finansijskih izvje{taja u cjelini. Uvjerni smo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izra`avanje na{eg mi{ljenja.

Accountants & business advisers

Mi{ljenje Po na{em mi{ljenju, finansijski izvje{taji prikazuju objektivno, u svim materijalno zna~ajnim stavkama, finansijski polo`aj Banke na dan 31. decembra 2010. godine, kao i rezultate njenog poslovanja i nov~ane tokove za godinu koja je tada zavr{ila, u skladu s Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja, prilago|enih u skladu sa regulatornim zahtjevim Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

PKF Re Opinion d.o.o. Sarajevo Grbavi~ka 4/IV 71000 Sarajevo BiH Tel.: 00387 (0) 33 218 829, 552 150 i fax: 00387 (0)33 552 152 PDV broj 200960550009 transakcioni ra~un Raiffeisen Bank 1610000045270008

KONA^NI IZVJE[TAJ BOR BANKA DD SARAJEVO /ime banke/ BILANS STANJA NA DAN 31. 12. 2010.

Sarajevo, 04. 02. 2011. 16:05:17 4200293230009 /mati~ni broj/ Obrazac BS - D (000 KM)

BOR BANKA DD SARAJEVO /ime banke/

4200293230009 /mati~ni broj/

Sarajevo, 21. 01. 2011. 10:17:22

IZVJE[TAJ PONOVLJEN NA ZAHTJEV: Ovla{tenog lica Banke Broj ponavljanja: 1

BILANS USPJEHA NA DAN 31. 12. 2010.

Obrazac - BU (000 KM)

OSNOVNE INFORMACIJE O BANCI ADRESA: OBALA KULINA BANA 18 TELEFON/FAX: 033/278-520, 278-550 MATI^NI BROJ: 4200293230009 SWIFT: BOIRBA 22 E-MAIL: info@borbanka.ba ^LANOVI UPRAVE: HAMID PR[E[, Direktor MUHAMED [EHBAJRAKTAREVI], Izvr{ni direktor Sektora

pravnih, kadrovskih i op{tih poslova AJNA [EHOVI], Izvr{ni direktor Sektora sredstava i platnog prometa BEDINA JUSI^I]-MUSA, Izv{ni direktor Sektora poslova sa pravnim licima ADELA ZORLAK, Izvr{ni direktor Sektora poslova sa stanovni{tvom ENISA HULUSI], Izvr{ni direktor Sektora ra~unovodstva, analize i informatike INTERNI REVIZOR: [EFIKA KRESO

^LANOVI NADZORNOG ODBORA: ESAD HRVA^I], PREDSJEDNIK DENIS LASI], ^LAN HAJRUDIN HAD@IMEHANOVI], ^LAN ADEMIR ABDI], ^LAN AZIZ [UNJE, ^LAN ^LANOVI ODBORA ZA REVIZIJU: TIHOMIR ]URAK, PREDSJEDNIK AHMET ALIBA[I], ^LAN

SENAD HERENDA, ^LAN EDIN TOKI], ^LAN SENAJID ZAJIMOVI], ^LAN Vanjski revizor: PKF Re Opinion doo Sarajevo Na dan 31.12.2010 broj zaposlenih: 55 Imena dioni~ara koji imaju 5% i vi{e dionica sa pravom glasa: Ministarstvo finansija FBiH 14.26% Koprom Handelsgeesellschaft MBH-Be~ 9.98 % Fondacija Bo{njaci 5.24 % Pobjeda Rudet Gora`de 5.07 %

40

Srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
Stamb. prostor (sprat u ku}i), ul. Vidovci, Gladno Polje, Ilid`a. Tel. 065 594 022, fix. 440-747. Stan dvoiposoban namje{ten, Bjelave, ^ekalu{a, 500 KM. Tel. 061 142 704. Stan dvos. u zgradi u centru, namje{ten. Tel. 061 142 704. Stan namje{ten u novoj zgradi, Grbavica kod OHR-a, 800 KM. Tel. 061 142 704. Stan namje{ten, pos. ulaz, studenticama. Tel. 535-539. stan sa gara`om na N. Breci. T 061 el. 537 588. Stan starijem bra~nom paru, penzioneru. Tel. 062 159 607. Stan u zgradi sa gara`om, kod Klini~kog centra Ko{evo. Tel. 061 537 588. Studenticama dvokrev. soba, centr. grijanje, upotreba kuhinje i kupatila, priklju~ak na internet. Tel. 061 378 867. Studenticama namje{ten stan. n.p., pos. ulaz, Strai Grad. Tel. 535-539. Stup, izdaje se pos. prostor 30 m2. Tel. 061 484 394. Stup, novogradnja, pos. prostor 30 m2. Tel. 061 484 394. Tros. namje{ten stan, I sp., kod Vje~ne vatre, strancima. Tel. 062 56 99 90. U centru izdajem prazan adaptiran stan u prizemlju, poseban ulaz. Tel. 061 367 412. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za ugostiteljstvo i druge djelatnosti. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba Dobrinja, dvoipos. stan 65 m2, sa dva balkona, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvos. stan 55 m2, Dobrinja I sp., c.g. Tel. 066 488 818. Envera [ehovi}a, stan 61 m2, II sprat, plus 2 balkona, sa novim namje{tajem. Tel. 065 581 363. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fojnica-[~itovo, ku}a p+s+p sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta. Tel. 061 260 598. Garsonjera na Dobrinji, 50 m od trolejb. stanice, I sp., ni{a i ostava, povoljno za starije osobe. Tel. 061 320 337. Grbavica 1, ul. Grbavi~ka, dvos. stan 62 m2, sprat 4, dvostruko orijentisan, hitno, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Grbavica 53 m2, B. Muteveli}a, II kat. Tel. 061 856 041. Grbavica-[oping, troiposoban stan 85 m2/2.100 KM, (renoviran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Ilid`a, Butmirska cesta, kua} 210 m2 stamb. prostora, dvori{te 74 m2. Tel. 061 922 483. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065. Ilid`a, ku}a, novogradnja, 3 eta`e, 500 m2 zemlji{ta (Vrelo Bosne). T 061 el. 493 323. Ilid`a, Plandi{te, Bosanski ljiljan 17, objekat P+S+P 150 m2, ba{te 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a, prodaja-zamjena dvos. tan 50 m2, povoljno. Tel. 061 539 189, od 1621 sat. Ilid`a-Lu`ani, prodajem stan 55 m2, centralno, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Lu`ani, stan 58 m2, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 623-534. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i posl. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Jednoipos. stan 39 m2, ul. Odoba{ina, I kat, eta`. grijanje. Tel. 061 375 787. Jednos. stan 35 m2, II sp., na D. Malti, papiri uredni. Tel. 061 778 081. Ko{. brdo, modernu ku}u u nizu. Tel. 062 381 294. Ku}a 250 m2, novija gradnja, Alifakovac-Megara. Tel. 033 810-047, 061 865 158. Ku}a duplex u Poflai}ima. Tel. 065 673 906, Prijedor. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a u Lepenici, stara bosanska i 2 dun. oku}nice, povoljno i za vikendicu. Tel. 062 139 427. Ku}a, Fra Matije Divkovi}a, 240 m2+700 m2 oku}nice, pored ceste. Tel. 061 856 041. Lokal, Skenderpa{ina 120 m2+80 m2. Tel. 061 856 041. M. Dvor - centar, jednosoban 40 m2. Tel. 061 132 327. M. Dvor, garsonjera 29 m2, IV sp, kod doma zdravlja Vrazova, Vrazova. Tel. 061 493 323. M. Dvor, stan 34 m2, II sp., ustakljen balkon, M. Dvor, fix. 80.000 KM. Tel. 062 569 990. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. N. Breka, I. Mujezinovi}a, stan 94 m2, 2 banje, 2 WC, 3 balkona, II kat. Tel. 033 612-007. Ned`ari}i „Tibra Pacifik“, novogradnja, garsonjere 34 i 38 m2, cijena povoljna. Tel. 061 504 425. Ned`ari}i „Tibra Pacifik“, stan deluxe sa klimom, 54,60 i 82 m2, ekstra povoljno. Tel. 061 072 815. Ni{i}i, prodajem 21.000 m2 {ume, 300 m od regionalnog puta SemizovacOlovo. Tel. 061 166 612. Novo Sarajevo, stan 46 m2, 90.000. Tel. 061 551 239. Pale, jednoiposoban stan 43 m2, III sprat, nov. Tel. 065 581 363. Pofali}i, novogradnja, ve}a ku}a, 2 stana, 3 posl. prostora, na placu od 810 m2, vl. 1/1. Tel. 062 227 122. Poljine, devastirana vikendica, struja, voda, sa svim dozvolama. Tel. 033 204-119. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110.

MALI

OGLASI
Prodaja
Mercedes E 220 CDI, avantgard, automt., triptronik, CD, radio, tel., ko`a, xenoni, al. felge, nove gume, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Motor „Mercedes“ 190-200 dizel, odli~no stanje. Tel. 061 252 805. Opel Omega B, 97. god., karavan, plava, u dijelovima KPL. Tel. 061 200 203. Opel Vektra 2007., 1.9 CDTI, Pe`o 307 2007., 1.6 HDI, Pe`o 407 1.6 HDI, 2008. Tel. 061 133 750. Pasat, 1,9 TDI, motor 110 KS, metalik bordo, 98. god. ko`a, full oprema.Tel. 061 487 400. Pasat, 1,9 TDI, motor 110 KS, metalik bordo, 98. god. ko`a, full oprema.Tel. 061 487 400. Peugeot 407, 2.0 hdi, 2004. god, pre{ao 250.000 km, 16.000 KM. Tel. 061 147 640. Pe`o 106, god. proiz. 1997., zelena metalik, daljin. zaklju~., {iber, {ifra za paljenje, reg. 10. 10. 2011. Tel. 061 528 084. Pe`o 206 HDI, 2003. god., siva, 4 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 160.000 pre{ao, cijena do reg. 8.600 KM. Tel. 061 835 565. Pe`o 206, 1.2 B, model 2005., plavi, 3 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 76.000 pre{ao, cijena do reg. 8.000 KM. Tel. 061 835 565. Polo 1.4 dizel, 94., mo`e zamjena za noviji Polo, Fabia... Tel. 061 243 923. Polo, 1996. god., 1.0, tek registrovan, sa svom opremom. Tel. 061 206 689. Polovne auto gume polovne, ~eli~ne felge Merc 15 col., BMW 15 col., Golf 2 i 3. Tel. 062 213 732. Prodajem audi A4, s-line, quatro, dizel, 2001 god., full. Tel. 061 132 315 Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodajem Golf 4 TDI, crveno I, godina 1999., prvi vlasnik, originalna kilometra`a. Cijena 11.000 KM. T 061 el. 184 452. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Prodajem za Renault alu felge 16’’. Tel. 061 259 784. Registracija vozila, penzionerima i bud`etskim korisnicima Kantona Sarajevo na 2-3 rate. Tel. 062 316 911. Renault Megane, 2006 god., 5 vrata, sivi matalik, 1,5 DCI ful oprema.Tel. 062 615 888. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,. Tel. 062 418 999. Reno Megan II, 1.6 16 V, 12/2003., registrovan, klima, ABS+ESP 80 RD, , ko`a, 3 vrata. Tel. 061 202 888. Reno Senic, 2001. god., tek registrovan, met., klima, alarm, daljinsko, gara`iran, airbag, electron. Tel. 061 138 071. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. [koda Fabia ambienta kombi 1.2 HTP 9./08., metalik crvena, potpuno , opremljena, cijena 14.500 KM. Tel. 062 070 419. Smart dizel 0.8 CDI, 2003. god., reg. 12./2011. god., dogovor. Tel. 062 365 555. Tavrija 1100 kubika. Tel. 062 159 607. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Caddy SDI, registrovan, 1997. god., cijena 4.500 KM. Tel. 061 784 790. VW Caddy SDI, registrovan, 2003. god., 180.000 km, cijena 6.500 KM. Tel. 061 784 790. VW Polo 1.2, 2004. god., servisna knjiga, I vlasnik. Tel. 061 190 708. Yugo 55, god. proizv. 1990., u veoma dobrom stanju. T 061 810 947, 033 el. 524-393. Za{tita za automobile, blokada mjenja~a, blokada volana. Tel. 061 719 916. Kupujem sve vrste havarisanih i rashodovanih vozila. Tel. 063 459 893. Kupujem za [kodu Feliciju limuzina, 2001. god.: haube, krov i desna zadnja vrata. Tel. 061 551 317. Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798. Vr{imo otkup rabljenih, havarisanih i dotrajalih vozila. Tel. 062 506 775.

Prodajem Toyota RAV 4, siva metalik, dizel, ful oprema, god. 2007., pre{ao 41.000 kilometara. Cijena 34.000 KM. Tel. 061 528 437, 062 206 294. 1832-1tt Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Audi jaje, dizel, 87. god., 3600 KM. Tel. 061 818 173 Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Auto [evrolet Laccetti, 2007., klima, ABS, el. podiza~i, daljinsko, 5 vrata, registr., kao nov, karmin boja, povoljno. Tel. 061 235 436. Autodijelovi: Opel Korsa, Astra, Vektra, Omega, Frontera. T 061 200 203. el. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 525 TDS, god. proizvodnje 1999., full oprema, tek registrovan, crne boje. Mob. 061 750 214. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., dizel, bijela boja, nove gume, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Diferencijali P+z, Opel Frontera 2.2 i 2,5 dizel. Tel. 061 200 203. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. D`ip landrover frileneder, 98. god., full, dizel. Tel. 061 512 636 Fiat Doblo cargo, 2007. god., pre{ao 39.000 km. Cijena: dogovor. T 062 365 el. 555. Fiat Panda 1.0 benzin, teretno, dvosjed, 2x2, 1997. god., registrovano do 6. mjeseca, 1.300 KM. Tel. 061 184 796. Fiat Punto 1.2, 2000. god., pre{ao 126.000 km, klima, centralna, cijena 4.300 KM. Tel. 061 237 256. Ford KA 1.3, 1998. god., registrovan, o~uvan, povoljno-hitno. Tel. 065 888 580. Ford Mondeo 1.8 TDI, u odli~nom stanju, ful oprema, reg. do augusta, 7.200 KM. Tel. 061 067 748. Ford Tranzit, motor, mjenja~, diferencijal, alanser, alternator. Tel. 061 169 243. Golf 2 benzinac, god. 1986., boja sme|a metalik, registrovan do 15. 7. 2011. Tel. 061 349 197. Golf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek registrovan, 3500 KM. Tel. 063 123 282 Golf 3, 96. god., dizel, bijeli, tek registrovan, mult-lok, ~etvero vrata, 5800 KM. Tel. 061 255 806 Golf IV, SDI, 98. god., tek registrovan, 8300 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 437 178 Golf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove prednje gume, reg. do 9. 2011. god., u odli~nom stanju. Tel. 061 566 689. Golf 2, turbo dizel, 85. god., reg. do 7. 2011., nove gume, 5 vrata, metalik sivi, dobro o~uvan. Hitno. Tel. 062 315 616. Golf V, 1.4 B, 16V, 2008., kao nov, reg., 40.000 km, kupljen u BiH, full, 4+4 nove gume, cijena: 18.900 KM. Tel. 061 358 229. Hladnjak za Korsu, nov. Tel. 033 629-257. Hyundai accent, 2002. god, dizel, povoljno. Tel. 061 237 114 Hyundai-Atos, 2002. g., mo`e zamjena za Ladu Nivu 4x4, uz dogovor. Tel. 061 202 816. Kamion korpa 12 m Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 061 895 017, 033 553-865. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Kombi T2, 87. god., registrovan, dizel. Tel. 061 865 400. MB Atego 815, registrovan, 2004. god., 54.000 km. Cijena 29.000 KM. T el. 061 784 790. Mercedes 190 dizel, automatik, 88. god., sive boje, 6.000 KM, u odli~nom stanju. Tel. 061 500 037.

Izdavanje
Izdajem dvosoban namje{ten stan, ^. Vila, Bulevar M. Selimovi}a, c. grijanje, TV kablovska, studenticama, bra~nom paru, 400 KM. Tel. 061 927 572, 033 639121 Izdajem dvosoban stan, kompletno renoviran, luksuzno namje{ten, u stambenoj zgradi, strogi centar, Sarajevo. Tel. 061 660 022. 2128-1tt Aerodromsko naselje, pos. prostor 40 m2 za agencije, predstavni{tva, kancelarije sa papirima. Tel. 061 857 012. Al. Polje B, soba 120 KM. Tel. 033 546-824. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartman na Bjela{nici 4+1 le`aj. Tel. 061 56 33 70. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te u centru grada sa extra oprem. sobama, TV, sat, c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Ba{~ar{ija, Kazazi br. 18, izdajem pos. prostor 13 m2. Tel. 061 207 385. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Bra~nom paru bez djece, namje{ten stan u priv. ku}i. Tel. 061 809 706. ^. Vila, izdajem gara`u iza Vranicinih nebodera. Tel. 061 200 744. Cazinska, izdajem prazan stan na spratu, priv. ku}a, sve odvojeno, voda, struja, ulaz. Tel. 033 654-662. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006. Dobrinja, nov lijepo namje{ten 2,5-soban stan, sat TV, kablovska, internet. Tel. 061 188 065. Dvos. namje{ten stan u ku}i, blizina Ba{~ar{ije, zas. ulaz. Tel. 061 724 560, 033 649-486. Dvos. namje{ten stan, centr. grijanje, blizina FIN-a. Tel. 033/441-833. Extra namje{tenu sobu sa centr. grijanjem u Dobrinji I, djevojci. Tel. 062 349 176. Garsonjera namje{tena u priv. ku}i, sprat, Jezero. Tel. 061 617 781. Garsonjera namje{tena zapos. osobi, nepu{a~u. Tel. 061 398 380. Garsonjera u centru kod Vlade Federacije, studentima. Tel. 033 205277. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Grbavica, dvosoban namje{ten stan, priv. ku}a, I sprat. T 063 639 213. el. Grbavica-Kova~i}i, tros. stan 86 m2, 5 sp. Tel. 061 493 323. Hotel Hayat Ba{~ar{ija, izdajem sobe ve} od 15 EUR-a. Tel. 033 570-370. Ilid`a-Pejton, pos. prostor 40 m2, povoljno, za sve namjene, mo`e i skladi{te. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Izdaje se nenamje{ten stan 56 m2, na Alipa{inom Polju, na du`i period. Tel. 061 390 764. Izdajem 100 m2 poslovno-sklad. i 150 m2 stambenog prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132. Izdajem dvosoban namje{ten stan D. Malta. Tel. 033 521-566. Izdajem dvosoban namje{ten stan, cent. grijanje, u Grbavi~koj ulici. Tel. 033 667-008, 062 972 326. Izdajem dvosoban stan na Alipa{inu B-faza. Tel. 065 892 503. Izdajem gara`u kod DZ Omer Masli}. Tel. 033 222-632, 062 548 829. Izdajem gara`u na Marijin Dvoru - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za budu}nost“). Tel. 061 273 995. Izdajem gara`u, Kemal Begova. Tel. 061 421 514.

Kupovina
Kupujem Ford KA ili neko drugo auto. Tel. 063 132 183. Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806

Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu namje{tenu sobu, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. Tel. 445-306. Izdajem jednosoban, namje{ten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Vele{i}i. Tel. 033 442-131. Izdajem komforan 3 sobe stan, eta`no plin. grijanje, sun~an, Logavina, cijena 700 KM. Tel. 061 72 58 59, 061 135 661. Izdajem manji poslovni prostor na Malti, pored {kole. T 033 614-628, 061 el. 357 634. Izdajem namje{ten jednosoban stan u Vele{i}ima. Tel. 065 991 301. Izdajem namje{ten stan 33 m2, na 6 mjeseci. Tel. 061 272 743. Izdajem namje{ten stan na spratu u porodi~noj ku}i, D. Pofali}i, 180 KM. Tel. 653-628. Izdajem namje{tenu garsonjeru u ku}i, poseb. ulaz, Ko{evsko brdo. Tel. 033 222-908. Izdajem namje{tenu garsonjeru u prizemlju ku}e, za studentice, naselje Kova~i}i. Tel. 033 216-467. Izdajem opremljen lokal sa ba{tom u Alipa{inoj ulici. Tel. 062 434 290. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem poslovni prostor 55 m2, plus 2 parking mjesta, Hrasnica centar. Tel. 061 137 179. Izdajem poslovni prostor za trafiku, ^ekalu{a. Tel. 061 233 948, 061 149 442. Izdajem radnju u centru Ba{~ar{ije, 15 m2. Tel. 062 69 22 55. Izdajem sobe kod Sebilja, Ba{~ar{ija, sa kupatilom i TV, cijena 15(20) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobu `enskoj osobi, uslov odr`avanje stana. Tel. 063 459 893. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, stranci i zaposleni ljudi. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan sa grijanjem, poseban ulaz, privatna ku}a. Tel. 033 638-249. Izdajem trosoban namje{ten stan u zgradi, I sprat, naselje [ip-Bare. Tel. 061 190 713. Izdajem u Isto~nom Sarajevu namje{ten mali jednosoban stan. Tel. 061 904 465. Izdajem stan u Dobojskoj ulici kod policijske akademije, pogodan za tri osobe, 130 KM po osobi, mo`e i porodica. Tel. 061 256 381 Izdajem prazan sprat ku}e na Sedreniku, samo ozbiljnoj porodici. Tel. 061 578 476 Izdajem manji stan u privatnoj ku}i na Sedreniku. Tel. 061 207 582, 033 237 814 Izdajem u strogom centru namje{ten manji jednosoban stan. T 061 el. 904 465. Izdajem uhodanu frizerski radnju sa inventarom. Tel. 062 575 436. Iznajmljujem namje{ten dvosoban stan - Grada~a~ka kod Merkura - 400 KM. Tel. 061 905 212. Jednos. stan u priv. ku}i. T 061 552 el. 333. Namje{ten jednos. stan djevojkama ili mladom bra~nom paru, nepu{a~i. Tel. 033 227-077, 062 006 768. Namje{ten stan izdajem. Tel. 033 203-887. Namje{ten stan studentima kod Fabrike duhana, cen. grijanje, kablovska, internet. Tel. 033 655-398. Namje{ten tros. stan u priv. ku}i, pos. ulaz. Tel. 062 376 354. Namje{ten, konf. stan 70 m2, centr. grijanje, kablovska TV T 657-697, 061 . el. 507 240. Namje{tena soba, pos. ulaz. Tel. 033 205-071. Nov, neopremljen stan i gara`u na du`i period, Stup. Tel. 062 347 052. Pofali}i, dvoiposoban stan polunamje{ten. Tel. 062 138 500. Pos. prostor 120 m2, za preddstavni{tvo, veliki parking, do centra Sarajeva 3 km. Tel. 062 316 113. pos. prostor 32 m2 Grbavica. Tel. 033 810-047, 061 865 158. Pos. prostor 80 m2, struja, voda, plin, telefon, kablovska TV. Tel. 033 235-117, 061 265 588. Pos. prostor na [ipu 16 m2. Tel. 061 539 532. Prazan stan u priv. ku}i, sve posebno, povoljno. Tel. 061 572 742. Soba kod Klini~kog centra Ko{evo. Tel. 061 537 588. Sobe za samce, TV kupatilo, vrlo po, voljno. Tel. 062 644 055. Soukbunar, izdajem prazan stan 40 m2, poseban ulaz. Tel. 061 866 409.

Prodaja
„AKCIJA“! U najljep{em dijelu Dobrinje stanovi novogradnja, jo{ samo tri stana po 38 m2, gara`e, slobodna prodaja, uredni papiri. Prevod odmah. Tel. 061 161 548, 061 161 670. PTT Prodajem 48 dunuma zemlje na Ni{i}koj visoravni, SabanciLuka. Tel. 061 557 034. 2054-1tt Prodajem ili iznajmljujem na du`i vremenski period rezidencijalnu ku}u cca 300 m2 na Novoj Breki. Tel. 061 528 437, 062 206 294. 1832-1tt Prodajem poslovni prostor u centru grada, 30,5 m2, pogodan za sve mogu}e djelatnosti, cijena 115.000 EUR-a. Vlasni{tvo, adaptiran. Tel. 061 762 745. 1905-1Nd` Prodajem stan 96 m2, ~etverosoban, na ^obaniji, papiri uredni, odmah useljiv. T 061 183 669. N. el. Stan A. Polje 65 m2, V sprat, Trg (iza [kodinog servisa), 2,5soban, adaptiran, uknji`en. Tel. 061 926 069. 2182-1tt Adema Bu}e, 33 m2 + balkon, novija gradnja. Tel. 033 660-152. Al. Polje A-faza TMP 70 m2, 1. spr, at. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Al. Polje, N. Smailagi}a, troipos. stan 82 m2, cijena po dogovoru, hitno, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. ^. Vila, dvos. 57 m2, v.p., mogu}a zamjena za stan do 38 m2, ista lokacija. Tel. 061 493 323. ^. Vila, jednos. 36 m2, extra adapt., (kuhinja+plakari), suteren. T 061 493 el. 323. Centar Ilid`e, nov estan od 70 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 473-796. Centar, K. Tvrtka, dvos. 65 m2, austrijska gradnja, cijena povoljna, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 803 029, 061 170 426. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Ciglane, 94 m2 ~etverosoban stan, I sprat, dobar pogled, cijena po dogovoru. Tel. 061 928 526, 033/668-802. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. D. Jo{anica-Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Dobrinja 2, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu, troiposoban stan 91 m2, IV sprat, 140.000 KM. Tel. 062 606 831, 033 450-976. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162.

Dnevni avaz
Prodajem „box“ na pijaci Kvadrant Otoka, cijena povoljna, ul. D`emala Bijedi}a. Tel. 062 139 215. Prodajem 2-soban stan 65 m2, na II katu, u centru Zenice. Tel. 061 690 848. Prodajem ~etvorosoban stan, strogi centar Ba{~ar{ija. Tel. 061 192 073. Prodajem dvosoban stan 56 m2, u centru, ul. Ko{evo br. 5. Tel. 062 814 279. Prodajem farmu koka sa dva objekta, dva duluma kivi, ku}u na sprat, sve na 4 duluma zemlje, ^apljina-Struge bb. Tel. 036 809-009, 062 114 903. Prodajem gara`u 14 m2, Rudija Alva|a 10, Dobrinja. Tel. 061 897 959. Prodajem garsonjeru 25 m2, v. prizemlje, [vrakino. Tel. 061 358 585. Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva, 21 m2, 1. sprat, centralno grijanje. Tel. 063 209 378. Prodajem jednosoban stan 30 m2, prvi sprat, Ko{evsko brdo, Zuke D`umhura. Tel. 061 243 923. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1 - 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem jednosoban stan u centru, V.P 31 m2, Vi{njik. Tel. 066 125 453. ., Prodajem ku}u 130 m2, mo`e posebno - prizemlje 55 m2 + parking, dvori{te 120 m2, podrumi. Tel. 066 203 642, Bistrik 62. Prodajem ku}u P+P+P vlastiti vo, dovod, eta`no, ure|ena oku}nica, Pazari}-[inici. Tel. 417-219. Prodajem ku}u! Ve}a - novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem ku}u, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655-398. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem novu radnju na Dobrinji, 31m2. Tel. 061 324 040 Prodajem lijepu bosansku ku}u na dobroj lokaciji, cijena 105.000 EUR-a. Tel. 033 239-910. Prodajem lijepu ku}u 130 m2, sa ba{tom 400 m2, gara`a 28 m2, Mihrivode Stari Grad. Tel. 061 262 336. Prodajem na Vasin Hanu dvije devastirane ku}e na 1.100 m2, odli~na lokacija. Tel. 061 243 923. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju (\enovi} kod H. Novog). Tel. 033 638-125. Prodajem ku}u na Aneksu, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Prodajem plac Travnik-Kalibunar, 850 m2, objekat 11x10, nedovr{en, uz cestu. Tel. 061 748 785. Prodajem jednosoban stan 31m2, strogi centar, iznad Katedrale. Stan je jednosoban, adaptiran. Cijena 2500 KM po kvadratu, mogu}nost zamjene. Tel. 061 397 861 Prodajem plac u Otesu 1.350 m2, uz cestu, dozvoljena gradnja. T 061 749 442. el. Prodajem plac, dulum obradive zemlje, u Rakovici, [amin gaj. Tel. 033 457 182 Prodajem radnju na pijaci Ciglane, adaptirana, odmah useljiva, povoljno. Tel. 063 191 659. Prodajem stan 37 m2 + 4 m2 lo|a, Hrasno-D`amijska, 76.000 KM. Tel. 061 906 566. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 50 m2, V.P renovi., ran, ugrad. kuhinja, 110.000 KM. Tel. 061 775 158. Prodajem stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II, 2.200 KM. Tel. 062 920 191. Prodajem stan 55 m2, dvori{te + 2 podruma, dvoorijentisan, austrijska gradnja, prizemlje. Tel. 066 203 642, Bistrik 62. Prodajem stan 70 m2 + balkon, 6. sprat, preko puta tramvajske stanice u Ned`ari}ima, fiksno 1.430 KM po kvadratu. Tel. 061 808 123. Prodajem stan 70 m2 I spr. i od 40 m2 VIII spr. A. Polje A-faza. Tel. 061 513 012. Prodajem trosoban stan 66 m2, dva balkona, IV sprat, nema lifta, ul. Zagreba~ka - Grbavica. Tel. 033 481-399. Prodajem trosoban stan, ul. Gabelina (kod Stomatologije). Tel. 061 548 390. Prodajem zidanu gara`u, 1/1, papiri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. S. Grad, Bad`ak ul., 29 m2, balkon, II kat, sre|en, 80.000 KM. T 061 856 041. el. Skenderija, stan 88 m2, vis. prizemlje, 2.100 KM/m2. Tel. 061 106 825. Stan 106 m2, novija gradnja, Grbavica. Tel. 033 810-047, 061 865 158. Stan 52 m2, B. Muteveli}a, 3 sp. Tel. 065 021 556. Stan 54 m2, adaptiran, cijena po dogovoru, D. Malta. Tel. 062 501 685. Stan 74 m2, II sp., od kina „Radnik“, ul. Alipa{ina, 2.100 KM/m2. Tel. 061 142 704. Stan 79 m2, Olimpijska, 4 sp., 1.700 KM/m2. Tel. 033 546-556. Stan Dobrinja 62 m2, dva balkona. Tel. 065 350 217, 381 64 344 9118. Stan dovs. 78 m2, 7 sp., II lifta, adaptiran, struja, voda, kupatilo, Otoka, Br~anska. T 061 626 857, 061 581 118. el. Stan sa gara`om na Novoj Breci. T el. 061 537 588. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stariju ku}u sa placem od 500 m2, kod FDS. Tel. 062 681 402. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. T 062 735 608. el. Stup-Azi}i, 5.000 m2, 6.000 m2, 32.000 m2 i stambeno poslovna parcela od 750 m2. Tel. 065 227 933. Tar~in uz put M-17 3.300 m2 pogodno za sve namjene, mogu}nost parcelisanja. Tel. 061 583 708. U centru Makarske, noviju garsonjeru 15 m2. Tel. 062 381 294. U Hrasnom dvos. stan 60 m2, adaptiran, extra lokacija, povoljno. Tel. 061 724 597. Useljiva ku}a u Busova~i, 220 m2, zemlja za lijepo zanimanje. Tel. 061 176 411, Zenica. Vikendica na Ju`nom Jadranu. Tel. 062 681 402. Vogo{}a, adaptiran jednosoban stan u centru, 36 m2 - 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Vratnik - ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Vratnik, Ma~kareva, ku}a stara i 552 m2 zemlji{ta, dvije lokacije, hitno, vl. 1/1. Tel. 061 139 593. „D.O.O. OGREV“ vr{i prodaju drva u svim oblicima po cijeni od 40-70. Kameni ugalj Banovi}i, drveni Kreka. Posebna ponuda za penzionere na 10 rata. Tel. 062 888 503. 1412-1Nd` „OGRIJEV NA 10 RATA“! Bukova i grabova drva (}utci, cijepana). Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Popust na ve}e koli~ine. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 1714-1Nd` Rasprodaja ku}nog namje{taja u trosobnom stanu, u odli~nom stanju. Povoljno. Tel. 062/56 99 90. 2111-1tt SUHA KO BARUT! Bukova i grabova drva u svim oblicima od 40 do 60. Cijepana, }utci, metrica, balvan. Ugalj Kreka 80. Banovi}i kameni 150. Mo`e u vre}ama. Tel. 061 025 311. 1880-1Nd` U prodaji su iscijepana drva (bukova, grabova, hrastova) po vrlo povoljnoj cijeni. Cijena 1 m = 50 KM, kao i sve vrste drvenog (Kreka), kamenog (Banovi}i, Breza) uglja. Cijena 1 T = 150 KM. Kontakt tel. 066 311 905. 1932-1Nd` D.O.O. „PO[TENO“. Bukova drva spremna za lo`iti, sa dostavom na Va{u adresu 1 m3 = 58 KM. Tel. 061 539 981. 1934-1Nd` AKCIJA: Bukova-hrastova drva (cijepana, }utci). Drveni ugalj Kreka komad. Banovi}i (orah, kocka). Isporuka brza i ta~na. Tel. 061 855 460. 1937-1Nd` POVOLJNO! Ogrijev u svim oblicima, ugalj drveni Kreka, a sve pakujemo u vre}e! Prijevoz besplatan! Tel. 066 163 831. 1939-1Nd` OGRIJEV NA 10 RATA! D.O.O. „Gori vatra“ za penzionere i javne ustanove, isporuka odmah, drva kad slo`ite platite. Tel. 061 173 949. 1943-1Nd` Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem vlastite }urke, patke, guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Mob. 061 757 925. Doma}e baklave, extra kvalitet, za sve vrste sve~anosti, ku}na dostava. Tel. 061 206 345. Ofset ma{inu B2 Roland. Tel. 033/238-504. Sve vrste rezane gra|e, lamperija, b. pod, povoljno. Tel. 065 689 523. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Nosiljku za novoro|en~ad, uvoz Njema~ka, 20 KM. Tel. 062 320 034. Prepeli~ije |ubrivo sa jatom kalifornijskih glista. Cijena po dogovoru. Tel. 062 134 551, 061 138 184, Bojnik-Sarajevo. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja, 30 kom. = 9 KM „A“, 10 KM „S“ klasa, prepelice nosilje = 5 KM, doma}e koke nosilje = 10 KM, ljekovito meso prepel. = 15 KM. Bespl. dost. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM. Besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Harmonika vrata, prodaja i ugradnja svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Sony PL-2 sa ugra|enim ~ipom + d`ojstik + 5 igrica. Tel. 061 259 655. Harmonika vrata „Marley“ prodaja i ugradnja, sa dvije vodilice, ve} od 65 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Print ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 061 895 017, 033/553-865. Plinsku pe} za grijanje na dimnjak, marke Susler, kao nova, 150 KM. Tel. 061 377 150. Trosjed, kau~, ormari}, dje~iji krevetac, itison, garderobu. Tel. 062 375 610. Ribarski {tap Carbolino 4 m, ma{inica Spining reel 4500/5000, rezervna {pula, sve 150 KM. Tel. 061 904 736. Rashladni pult, rashladnu komoru, rash. vitrinu, rashl. ve}i fri`ider inox. Tel. 061 156 309. Povoljno dva vunena }ilima. Mob. 061 398 128. Kuhinju „Omega“, el. {poret „Beko“ i sto sa staklom. Cijena po dogovoru. Tel. 061 143 596. Tri gardarobera i jedan uski sa staklom, ^iko sanduk za igra~ke, sto za pisanje, sve 450 KM i sve o~uvano. Tel. 033 956-055, 061 828 709. „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 1281-1nd` „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 1783-1TT Aparat za el. zavarivanje. Tel. 061 233 517. Ma{inu za graviranje Gravograph IM3 sa priborom. Tel. 062 610 617. TV stalak i sto 58x58x47 zbog selidbe. Tel. 450-940. Trosjed hrvatske proizvodnje zbog selidbe. Tel. 450-940. Laptop IBM kao novo, intel fentium Windows HP malo kori{ten, procesor 1.73 GHz, monitor 19, uvoz iz Njema~ke, 450 KM. Tel. 061 173 947. Bunda od nerca . Tel. 065 594 022, 440-747. Plastenik 20 m2. Tel. 065 594 022, 440-747. Cvijet bijeli i crveni olijander, cvjetnu lozu, cvijet grozd. Tel. 062 006 768, 033 287-077. Monitor polovan, lego igre nove 3 kutije, obrezujem vo}e. Tel. 033 227077, 062 006 768. Sadnice duda, kalemnog vo}a, crvenog bagrema, kestena, jap. dunje, cvijetne loze. T 062 006 768, 033 227-077. el. Ugao sa foteljom i bra~ni krevet na podizanje. Tel. 062 506 998. Ulazna vrata sa bravom, 20 KM, J. Brki}a 5 Otes, Ilid`a. ^etiri tapac. barske stolice nove po 30 KM. Tel. 063 998 940. Ve{ ma{ine, {porete struja-plin, razne fri`idere 150-170 KM, dostava besplatna. Tel. 533-631. Ma{ine za hem. ~i{}enje i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Sportska opremu skije, {tapovi, pancerice, brile, kacige, skafanderi, jakne, lasteks hla~e, rukavice, kape, ~izme skoro novo, povoljna cijena iz Njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Tepihe - }ilime, nepal i perzijaner, razne veli~ine i modele izgledaju kao novi , 100% original , izuzetno povoljno.Tel. 033 452 018 Tri sonde protiv udara groma. Tel. 061 397 462. Dvije plin. boce za doma}instvo. Tel. 061 397 462. Industrijske ma{ine za tekstil Juki, (specijalke) nove, povoljno. Tel. 061 724 597. Dva para ELAN skija 120 KM. Tel. 062 725 792. [ator „Jadran“ za pet osoba, aluminijske konstrukcije, 60 KM. Tel. 066 338 336. Dva para pancerica Alpina i Sanmarko 150. Tel. 062 725-792. Prodajem magnetni nakit nov, energetix, 60 posto popusta od prodajne cijene. Tel. 062 569 990. Dugu bundu, polarna lisica, vel. 4244, 2.000 KM. Tel. 602 569 990. Vipsogal kremu protiv psorijaze, proizvod dr. Vi{nji}a. Tel. 033 211-822. Komplet kavez za koke nosilje sa svom opremom za 120 kom. Tel. 062 196 116, Ilija{. Vulkanizerske ma{ine marke Hofman sa prate}im alatom, kompresorom, Trudbenik-Doboj. T 061 753 355. el. Etno kolekcija, eksponati primjerni za dekoraciju ili za etno selo+eko selo. Tel. 063 847 659. Polovan, ispravan elektro motor 5,5 KW, trofazni. Tel. 061 209 057. Komplet opremu za slasti~arnu, buregd`inicu, labu za pravljenje sladoleda. Tel. 061 311 784. El. {poret „Beko“ i trosjed, dvosjed, fotelju. Tel. 061 143 596. Ulje na prirodnoj bazi sopj bosanskoazijskih trava za ko{tana oboljenja i reumu. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Mobitel Nokia N95, siva, obi~na, 220 KM, i monitor Samsung, flat, o~uvan, 50 KM. Tel. 062 877 535. Ma{inu za {ivanje Bagat i video Orion, prodajem. Tel. 061 272 743. Klizaljke baure, hokeja{ke, plasti~ne i ko`ne razni modeli i brojevi skoro novo , povoljna cijena iz njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Garderobu i obuau , raznovrsno, moderno, kvalitetno, ve~a koli~ina, skoro novo, povoljna cijena, iz Njema~ke izuzetno povoljno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110 Role razni modeli i brojevi , kacige {titnici skoro novo , povoljna cijena iz njemaeke , mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 [krinju zamrziva~ 210 litara, kao nov, 100 KM. Tel. 062 972 512. PVC burad od 200, 120, 50 i 25 litara. Tel. 061 184 444. PVC cisterna za vodu od 1.000 litara. Tel. 061 184 444, 032 738-711. Vulkanizerske ma{ine marke Hofman sa prate}im alatom, kompresor Trudbenik Doboj 350 litara. Tel. 061 753 355, Te{anj. El. grijalicu 3 KW na to~ki}ima, 50 KM. Tel. 062 315 540. Fotoaparat star preko 40 godina, sa futrolom, kao nov. Tel. 062 315 540. Ispravan stari telefon „Ei-Pupin“. Tel. 062 315 540. Elektroza{titne ~izme 3000 volti, atestirane. Tel. 062 315 540. Ve{ ma{inu Gorenje. Tel. 466-856, A. B. Srebrene 3.

srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

41

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 1353-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1433-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 1204-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 1942-1tt TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033 650-400, 033 610000. N. Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 1591-1Nd` KANALIZACIJA - SUBA[I] - Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo, 150 bari) - Pregled kanal-kamerom i lociranje kvarova. Brze intervencije, popravke, odr`avanje... Tel. 033/223-560, 061 100 078. 1701-1tt VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, aut. osigura~a, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 1850-1Nd` VODOINSTALATER sa ELEKTRI^AREM sve opravke starih i ugradnja novih, bojlera, pe}i, sanitarija, ~esmi, el. i vodo. instal., osigura~i, prekida~i i sl., kupatila komplet. Tel. 061 222 228. 1855-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 2114-1tt Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Prof. dajem sate gitare. Tel. 063 930 078. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Profesionalne usluge masa`e, tretmani lica, nadogradnja noktiju. Tel. 063 010 272. Profesor engleskog jezika i ovla{teni sudski prevodilac daje ~asove i prevodi. Tel. 033 659-133 i 061 252 294. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Lije~im vanjske i unutarnje hemoroide. Tel. 061 533 146. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. Izrada zubnih proteza od najkvalitetnijih materijala, dolazak na adresu. Tel. 062 332 976. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Izvodimo molerske radove, struganje, gletovanje, moleraj. Tel. 061 184 414, 061 313 115.

Potra`nja
Agenciji potrebno vi{e stanova praznih i namje{tenih za prodaju i izdavanje. Tel. 033 203-127, 061 214 306. Agenciji potrebno vi{e stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Potreban stan za strankinju iz OSCEA, namje{teno, u centru. Tel. 061 142 704. Potrebno vi{e manjih stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 437 732. Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Stan kupujem od 50-80 m2, Hrasno-M. Dvor. Tel. 061 106 825. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190.

Zamjena
Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Breka, 52 m2 stan sa ba{tom, mijenjam-prodajem za garsonjeru uz dogovor. Tel. 061 183 433. Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan dvosoban stan, 4. sprat, mijenjam za isti (sli~an) u Sarajevu, mo`e i prodaja. Tel. 061 220 179. Dva stana u Sarajevu u Ned`ari}ima (Tibra Pacifik) 33, 37 m2 i 49, 40 m2 za stan bli`e centru grada. T 061 887 349. el. Hrasnica, mijenjam stan 53 m2 (suteren), plinsko centralno grijanje, za manju ku}u u KS, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 867 880, 066 620 498. Mijenjam ili prodajem stan u Kasindolu 37 m2, I sprat, za federalno Sarajevo (30.000 KM). Tel. 062 348 159. Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Mojmilo, dvoiposoban, I sprat, centralno, za sli~an oko II gimnazije uz dogovor. Zvati iza 17 h. T 062 761 424. el. Tar~in kod `elj. stanice, mijenjam plac za ru{evnu ku}u za Zvornik-Karakaj, ulaz sa asfalta. Tel. 061 583 708.

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova drva 65 KM (cijepana, ~okovi i metrice). Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. Ugalj (Kreka) drveni 80 KM. Bukovi briketi. Penzionerima na 10 rata. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 1109-1Nd`

Rainbow-generalke, tepisi, kao i tapacirani namje{taj, dugogodi{nje iskustvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - prevodi tekstove i dokumente sa francuskog i obratno, sa ovjerom. T el. 061 480 069. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Profesionalno snimanje svadbi, ro|endana, povoljno, sve dobijete na DVD-u. Tel. 062 356 113. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. T el. 033 526-521. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 061 244 251. Nastavnik sa dosta iskustva daje instrukcije iz matematike, osnovcima i srednjo{kolcima, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 061 451 056. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Povoljno vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese. Tel. 061 214 303. Radim kafe aparate i vodoinstalaterske poslove. Tel. 061 206 268. Vr{imo snimanje sa VHS na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Radim kataloge, reklame, kalendare, profesionalno, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 877 535. Seminarski, diplomski, skeniranje i obrada slika, povoljno, kvalitetno. Tel. 062 877 535. Izra|ujem projektnu dokumentaciju za legalizaciju objekata, vrlo povoljno. Tel. 062 558 574. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Radim malterisanje, zidanje, ogradu vrata, prozora. Tel. 062 451 791. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Rigips majstor, potkrovlja, pregradni zidovi, spu{teni plafoni. T 061 818 el. 732. Vr{imo adaptacije stanova, ku}a, posl. prostora, brzo, stru~no, kvalitetno. Tel. 061 965 054. Zidamo porodi~ne i vikend ku}e po izboru iz kataloga, projekata uz razne mogu}nosti. Tel. 061 965 054. Ozbiljan: zidar, kerami~ar, tesar, vodoinstalater, itd., radim komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Iskusan prof. engleskog prevodi tehni~ku i stru~nu dokumentaciju, brzo. Tel. 062 757 808. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no. Dolazak na adresu. Tel. 657-082, 066 329 172. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. T el. 061 916 272. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Zidarsko-zanatske radove: zidanje, maltanje, keramiku, rigips, adaptaciju stabenog prostora. Tel. 061 410 841. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Profesorica hemije daje ~asove u~enicima. Tel. 061 779 269. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. Dajem instrukcije iz bosanskog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066 360 809. Kroja~-tapetar vr{i usluge brzo i povoljno. Tel. 061 385 329.

42

Srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. VKV moler kre~i stanove. [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Molerske usluge. Tel. 062 823 902. Najefikasnije i najpovoljnije uni{tavamo `ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve, dolazak na adresu. Tel. 063 693 201. Soboslikar-li~ilac, izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Radim popravke i prepravke na sistemu grijanja, a radim i nanovo. Tel. 033 645-475, 062 225 729. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Dajem instrukcije iz matematike tokom cijele godine. Tel. 061 777 547. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazi va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Profesorica violine daje instrukcije po~etnicima i u~nicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Kercher aparatima ~istimo }ilime, tepihe, itisone, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Profesor daje instrukcije iz matematika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 256 376. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 033 219-761, 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kombi prijevoz robe i putnika, popust za: RVI, penzionere i sl. Tel. 033/988-015, 061 890 067. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikrora~unara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Radim molersko-farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom, uredno. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radnji ili kod vas, uz garanciju. T 033 718-405, 061 156 728. el. [ivanje trajnih autopresvlaka, ko`e, mjenja~a, popravak sjedi{ta, neba tapacirunga. Tel. 061 215 658. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prijevoz putnika Sarajevo-more novim kombijem, klimatizovano, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Izvodimo gra|evinske radove: {alovanje, armiranje, betoniranje, zidanje i krovne konstrukcije. Tel. 062 119 445. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, podova, laminata. Tel. 062 921 100. Restoranu u centru grada, potrebne dvije djevojke za poslu`ivanje. Kontakt telefon: 062 213 788, zvati do 16 h. 2077-1tt Potrebna kuharica za rad u fast-foodu sa iskustvom. Tel. 061 132 087. 1854-1Nd` Buregd`inici potrebne dvije djevojke na poslu`ivanju i prodaji pite. Sa iskustvom! Tel. 062 841 539. 2151-1tt Kafe klub INCOGNITO, potrebne djevojke za rad u {anku. Tel. 033 522-122. 1908-1Nd` Potrebna tri automehani~ara, pet voza~a B kategorije sa polo`enim dr`avnim ispitom. Stalni radni odnos. Tel. 062 133 932. 2177-1tt NOVO! Ku}na njega odraslih i djece. Evropski standardi. Njema~ko iskustvo. Tel. 062 051 531. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog, rad na ra~unaru, tra`i posao, KS. Tel. 061 381 802. Tra`im posao, SSS, trgovac, voza~ KS. Tel. 061 566 579. Tra`im posao obezbije|enja, SSS, imam certifikat od MUP-a FBiH, KS. Tel. 061 714 431. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih dijete u svom ili va{em stanu. Tel. 061 220 782. ^uvala bih dijete u svom stanu, Otes , ozbiljna `ena sa iskustvom. Tel. 062 935 636. Restoranu potrebne 2 kuharice. Tel. 061 247 166, zvati do 16 h. Novootvorenom restoranu na Dolac Malti, potrebna 2 konobara ili konobarice u sali za poslu`ivanje. Tel. 061 247 166. Ugostiteljskom objektu na Mostarskom raskr{}u, potrebna djevojka za rad u sali. Tel. 062 747 156. Autopraonici u Ned`ari}ima, potreban radnik sa radnim iskustvom. Tel. 061 244 166. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Popravljam kompjutere, laptope, instaliranje windowsa i ostalih programa. Tel. 063 233 526. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178, 061 225 424. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 017. Elektri~ar vr{i sve vrste popravki i ugradnju elektri~nih instalacija i ure|aja. Tel. 063 233 526. Potrebni ozbiljni saradnici {irom BiH za katalo{. prodaju {vedske kozmetike. Akcija besplatnog u~lanjenja, itd. Tel. 061 326 160. ^istim stambene i poslovne prostore. Tel. 061 551 368. ^i{}enje stanova, ku}a, poslovnih objekata, tepiha i namje{taja. Tel. 062 455 930. Jako povoljno dajem intrukcije iz engl., bos. za strance. Tel. 061 312 126. „T epser“ s.o.d., savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvrde podove (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. Potrebna frizerka sa iskustvom, plata na procenat 50%. M. Dvor. Tel. 062 813 333. Mla|i penzioner radio bi kao no}ni ~uvar ili sli~no, Sarajevo. Tel. 062 814 389. Potrebna `enska osoba za ~uvanje starije `ene, zvati iza 17 h. Tel. 033 441974. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, podova. Tel. 062 921 100. Firma nudi usluge ~i{}enja privatnih stanova (5 KM/g) i poslovnih prostora. Tel. 061 180 166, 033 450-271. Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, poslovnih prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061 144 899. Dubinsko pranje }ilima, namje{taja, vozila sa prof. ma{inama. Tel. 033 557-720. Tra`im saradnike za rad sa {vedskom kozmetikom. Tel. 061 214 995. Proizvodim sve vste sportskih i namjenskih mre`a, veoma povoljno. Tel. 061 282 360. Ako `elite dodatnu zaradu, javite se Oriflame, zarada 30 posto+poklon+rabat. Tel. 061 599 706. Nezaposlenica u~iteljica, V[S, tra`i posao u Tuzli. Tel. 063 721 036, Tuzla. Potreban konobar, poznavanje dalmatinske kuhinje, strani jezik i sprema~ica, konoba Gusar. Tel. 710-420, 658-499. Potreban samo ozbiljan radnik za rad u autopraonici i vulkan. radnji, pla}a po dogovoru. Tel. 062 213 732. In`injer poljoprivrede sa ekipom radi sadnju vo}a, rezidbu, prehranu, za{titu. Tel. 061 746 489. Agronom sa iskustvom sadnja vo}a, cvije}a, rezidba, prehrana, za{tita, lije~enje. Tel. 062 811 100. Nezaposleni medicinski tehni~ar, nudi pomo} starim i njegu bolesnim u KS. Tel. 066 338 336. Radnik bi radio, povoljno. Tel. 062 181 937. Penzioner 54 godine sa zavr{enom SSS metalske struke, tra`im posao no~nog ~uvara. Tel. 061 562 531, 033 643-141. Izvodimo molerske radove. Tel. 061 184 414. Keramika, kamen, mozaik, oblaganje stepenica. Tel. 061 677 812, 061 565 961. ^istimo stubi{ta, poslovne prostore, ku}e i stanove. Tel. 065 594 022. Detaljno radim horoskope za `ene i mu{karce, radim i uporedne ljubavne. Tel. 062 104 226. Ozbiljna i iskusna `ena radila bi 2 puta sedmi~no ozbiljnim porodicama ku}ne poslove. Tel. 061 852 441. Potrebni saradnici za kat. prodaju kozmetike, u~lanjenje bespl., zarada 30 posto+pokloni. Tel. 061 622 304. Potrebna radnica u caffe-u „Pirates Pub“. Tel. 061 299 926. Kupujem staru deviznu {tednju Privredna-Jugobanka, dionice firmi i fondova, ratnu od{tetu (obveznice). Isplata odmah. Tel. 061 836 657, 063 804 124. 1949-1Nd` KUPUJEM KNJIGE IZ SVIH OBLASTI, DOLAZIM NA ADRESU. TEL. 061 777 700. 1897-1ND@ Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Lanac frizerskih salona „Madonna“ tra`i vi{e frizera sa iskustvom, uslovi jako povoljni. Tel. 061 181 424 Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah. Tel. 062 358 344. Kupujem stare, neispravne ve{ ma{ine. Tel. 062 972 512. Kupujem staru deviznu {tednju, ratne od{tete, dionice, prodajem neulo`ene certifikate. Tel. 061 140 521. Kupujem staru deviznu {tednju, ratna potra`ivanja, dionice svih firmi i fondova, isplata odmah. Tel. 062 788 739. Kupujem dionice-akcije, deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah. Tel. 065 027 864. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, isplata odmah. T el. 063 804 124. Kupujemo polovne mobitele Nokia, Samsung i SonyErikson i dr. modele i ve}e vrijed. putem komisione prodaje. Servis i prodaja mobitela i opreme, specijal. popust za mumine, RVI, {ehid. porodice, pijaca otvorena „Otoka“ boxB2. Tel. 061 237 448, 062 134 551. Kupujem gramofonske plo~e, nov~i}e, pezove, stripove i knjige. Tel. 061 244 290. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, od{teta, dionice, isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Tel. 061 175 237. Kupujem: srebro, srebrene nov~i}e, nakit, predmete od srebra i sl. Tel. 061 139 767. Kupujem fri`ider sa staklenim vratima, reklamni po povoljnoj cijeni. T el. 533-631. Poklanjam {tenad stari 4 mjeseca, vakcinisani, u dubre ruke. Tel. 062 993 309. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989.

Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 243 836. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Seminarski i maturski radovi, izrada i kreacija grafi~kih rje{enja, instalacija Windows XP Povoljno. Tel. 062 . 923 047 Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Izvodimo sve vrste radova, gradnja, adaptacije. Tel. 061 740 127. Drva re{em motornim `agom, varim aparatom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Molerske usluge kvalitetno i uredno. Tel. 062 073 760. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerski radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. T 061 358 339. el. Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Sve vrste glavobolje lije~im stru~no, visok pritisak, upala sinusa. T 061 504 el. 986. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. T 061 270 729. el. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016.

Otkupljujem kafe aparate, pla}am 100 KM i 120 KM, neispravne. Tel. 061 979 117. 1802-1Nd` Otkupljujem motore od ve{ ma{ine, pla}am 15 KM od komada. Tel. 061 979 117. 1802-1Nd` Otkupljujem stare bakrene kablove, 2 KM - 1 kg. Tel. 061 979 117. 1802-1Nd`

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Ponuda-potra`nja
Potrebna jedna pomo}na radnica za rad u buregd`inici. Inf. 061 926 573. 1754-1Nd` Fast foodu u centru grada, potrebna kuharica i djevojka za poslu`ivanje. Potrebno radno iskustvo. Kontakt telefon: 061 220 042, zvati do 16 h. 2077-1tt

Telefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

43

BOSNA I HRCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Kanton Sarajevo Grad Sarajevo OP]INA CENTAR SARAJEVO Op}inski na~elnik Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 34/03) i ~lana 7. Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje za pozicije u reguliranim organima koja vr{i Op}inski na~elnik Op}ine Centar Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 20/06), Op}inski na~elnik raspisuje:

PONOVNI JAVNI OGLAS
za imenovanje na upra`njene pozicije u reguliranom organu NADZORNI ODBOR JAVNE USTANOVE CENTAR ZA KULTURU „SARAJEVO“ jedan ~lan - predstavnik zaposlenika Ustanove, dva ~lana - predstavnika osniva~a Ustanove. OPIS POZICIJA: - Nadzorni odbor Ustanove vr{i poslove kontrole i nadzora finansijskih planova i obra~una sredstava Ustanove, a koji su propisani va`e}im zakonskim propisima. Mandat predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora je ~etiri godine uz mogu}nost jednog reizbora. OP]I USLOVI: - da je stariji od 18 godina, - da je dr`avljanin Bosne i Hercegvine, - da nije otpu{ten iz radnog odnosa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije u javnom oglasu, - da se na tog kandidata ne odnosi ~lana IX. ta~ka 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, broj 16/02, 12/04), - da nije zaposlen na drugoj izbornoj poziciji u reguliranom organu, koja mo`e uticati na eventualni sukob interesa. POSEBNI USLOVI: - da posjeduje visoku stru~nu spremu (VII stepen), - da ima najmanje tri godine radnog iskustva, (po`ljeno u oblasti kulture), - da nije direktor Ustanove za ~iji organ se kandiduje, - da nema privatni-finansijski interes u organu za koji se kandiduje, - da nije bliski srodnik u smislu sukoba interesa sa bilo kojim ~lanom ili zaposlenikom u Ustanovi za ~iji organ se kandiduje. POTREBNA DOKUMENTACIJA: - uvjerenje o dr`avljanstvu, - uvjerenje da se protiv lica ne vodi krivi~ni postupak - ne starije od tri mjeseca, - diploma o zavr{enoj visokoj stru~noj spremi, - uvjerenje, potvrda ili radna kinji`ica o radnom sta`u, - Prijava za ~lana Upravnog i Nadzornog odbora, - Obrazac za pitanja o sukobu interesa, - Izjava, (kopije dokumenata moraju biti ovjerene). Izjavu, Prijave za ~lana Upravnog i Nadzornog odbora, Obrazac za pitanja o sukobu interesa mogu se li~no preuzeti na Info-pultu u Op}ini Centar Sarajevo ili sa WEB-strane Op}ine: www.centar.ba Dokumentaciju dostaviti li~no ili poslati preporu~eno po{tom na adresu: Op}ina Centar Sarajevo Mis Irbi broj 1. Slu`ba za upravu za obrazovanje, kulturu i sport sa naznakom - „Prijava na Javni oglas - ne otvarati“ Krajnji rok za podno{enje Prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa. Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija ne}e se uzeti u razmatranje. OP]INSKI NA^ELNIK D`evad Be}irevi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 106534 09 I Sarajevo, 02. 02. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aida Duri}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo banka dd BiH Sarajevo, ul. Obala Kulina Bana br. 9-a, protiv izvr{enika Abad`ija Ekrem ul. Poturovi}i br. 10 Vogo{}a, Spahi} Selim ul. Gora br. 30 Vogo{}a, Abad`ija Nura ul. Poturovi}i br. 18 Vogo{}a, ]urovac Adnan ul. Bulevar M. Selimovi}a br. 11 Sarajevo, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 23. 07. 2009. godine

protesta izdate u Sarajevu dana 24. 12. 1999. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 9.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 28. 05. 2009. godine pa do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 270,00 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika. Sudija Aida Duri} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Objavljivanjem rje{enja o izvr{enju u dnevnim novinama, smatrat }e se da je dostavljeno izvr{eniku protekom roka od 15 dana.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 108974 09 I Sarajevo, 01. 02. 2011. godine

Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 50,00 KM. Ovim putem se izvr{eniku Huseinovi} D`evad iz Bla`uja, ulica Roga~i}i br. 46, dostavlja rje{enje o izvr{enju u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a u vezi sa odredbom ~lana 21. Zakona o izvr{nom postupku. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom i pokretnih stvari na adresi izvr{enika, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i namirenje tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom, prenosom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj 1540010000001910, otvorenog kod INTESA SANPAOLO BANK D.D. BiH. Sudija Nermana Muteveli}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enik Huseinovi} D`evad mo`e izjaviti prigovor ovom sudu, u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se dostavlja u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku, smatra se izvr{enim, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Nermana Muteveli}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BIH SARAJEVO, protiv izvr{enika MUSI] HUSO, HUSEINOVI] D@EVAD, ALI] SEJFO I BAJRAKTAREVI] ]AMIL, svi iz Bla`uja, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku,

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU Dozvoljeno dana 11. 08. 2009. godine na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice sa klauzulom bez

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 12. 01. 2010. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - vlastite mjenice izdate u Ilid`i dana 29. 12. 1999. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 1.488,77 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 02. 07. 2009. godine do isplate.

44

Srijeda 16. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 125674 10 P Sarajevo, 10. 0. 2011. godine

Na osnovu ~lana 133., a u vezi sa ~lanom 158. stav 3. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (pre~i{}eni tekst) „“Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ br. 22 od 27. 8. 2010. godine i ~lana 214. Pravila Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2644 od 3. 6. 2008. godine, na prijedlog Nastavno nau~nog vije}a Fakulteta od 3. 2. 2011. godine i odluke Upravnog odbora Fakulteta od 3. 2. 2011. godine broj: 01-493/11 od 3. 2. 2011. godine raspisuje se

KONKURS
ZA IZBOR DEKANA NA FAKULTETU Izbor se vr{i na period od 4 godine sa mogu~no{}u reizbora. Izvr{ilac......................................................................................................................1 Uslovi: Da je kandidat koji konkuri{e za izbor za dekana Fakulteta iz reda ~lanova akademskog osoblja u zvanje redovnog ili vanrednog profesora koji je u radnom odnosu u punom radnom vremenu na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu. Da do dana zaklju~enja prijava na konkurs nije navr{io/la 62 godine `ivota. Kandidat je du`an sa~initi program rada i razvoja Fakulteta za naredni period. Poseban uslov: Da kandidat nije ka`njavan i da se protiv istog ne vodi krivi~ni postupak. Rok za podno{enje prijava: 15 dana od dana objavljivanja u dnevnoj {tampi i na web stranici Fakulteta. Prijave sa potrebnim dokazima dostaviti na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA 71 000 SARAJEVO Patriotske lige 41 ili li~no na protokolu Fakulteta Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

POZIV
Za: TABAK JOLANDU Pozivate se kao stranka NA PRIPREMNO RO^I[TE za dan 10. 05. 2011. godine u 10,30 sati pred ovaj sud, soba broj 338/III. Sudija ^au{evi} - Du~i} Mirsada NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79., 80 ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1 ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2 ZPP-a). Dostava se smatra objavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama na podru~ju FBiH.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

45

Dana 13. 2. 2011. navr{ila se tu`na godina od smrti na{eg dragog

na{em prijatelju i radnom kolegi

IVICE (ZVONIMIRA) @ULJEVI]A EKREMU - EKI OMERAGI]U
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Kolege iz Slu`be sigurnosti generalne direkcije BH Telecoma d.d. Sarajevo Sadik, Salih, Fikret, Elma i Samira
2196-1tt

Dragi sine, o~e i brate... Uvijek }emo te se sje}ati kao dobrog i plemenitog. Tvoji: majka Nada, k}erka Ka}a, sin Oliver, bra}a Bruno i Branko. Pomen na tu`no sje}anje }e se odr`ati na groblju Stup, dana 17. 2. 2011. godine.
1945-1nd`

POSLJEDNJI SELLAM

majci na{eg kolege Salkice Mirsada

RAJFA SALKICA
S po{tovanjem, Kolektiv LIDO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO
N

SJE]ANJE

SJE]ANJE na na{e drage kolege i prijatelje:

Dana 16. 2. 2011. je ~etrdeset dana od smrti na{eg dragog sina, brata, daid`e i {ure

GA^ANIN BE]IR
21. 9. 2008.

AHMO ([U]RIJA) AVDI]
9. 7. 1955 - 8. 1. 2011. Trebinje
Nedostaje{ nam mnogo. Uvijek }e{ biti u na{im srcima.
sm000331

MILI] VLATKO TARZAN
16. 2. 2008.

Uspomene ostaju 28. 4. 2008. BH PO[TA GPC - SLU@BA PRERADE Rus, Zaha, Ra{a, Red`o, ]ama, Zijo, Kisa, Faruk, Lendo, ^ola, Durmo, Ragib, Sejo, Hare, Tafro,

RIZVANOVI] SULEJMAN

Sara~, Suki, Belma, Tokovi}, Enver, Lindov, ^irak, Kundo, Naser, Kar{i}.

2188-1tt

POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg radnog kolege

Dana 16. 2. 2011. godine navr{ava se 7 dana kako je preselila na ahiret na{a draga

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj mami i neni

FATA (HUSO) ARAPOVI] MRZI] VASVIJA OMERAGI], ro|. HAD@IALI]
Draga na{a mati jaka je bol i tuga za tobom, a velika sre}a {to si oti{la na{em babi, jer ti je mjesto pored njega, u lijepom D`ennetu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoje neutje{ne k}erke Enisa, Enesa, unuke Sanela, Zina, Ema, Emir, praunuk Hanan, zet Rezo, prijatelj Sead
1951-1nd`

MINA MALAGI]
„ZELENI SIGNAL d.o.o. “
1942-1nd`

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 16. 2. 2011. godine u 15.00 sati u Bakijskoj d`amiji. Tvoji najmiliji
2195-1tt

Dana 16. 2. 2011. navr{ava se tu`na godina kako je prestalo da kuca srce na{e mame, majke, pramajke i punice

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu radne kolegice Baise D`emid`i}

BELKIJE AHATOVI]
16. 2. 2010 - 16. 2. 2011.
Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene koje sa bolom podsje}aju na ono {to je tvojim odlaskom izgubljeno. K}erke: Minka i Azra, unuci Mirela, Vedad i Dino, praunuk Dani, zetovi Ibrahim i Fric Hatma dova }e se prou~iti istog dana porodi~no, u stanu, Grada~a~ka 50.
1941-1nd`

FEHRAT (ALIJA) KAHRIMAN
od kolektiva KS REHA
2189-1tt

46

Srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

ZAHVALNICA Povodom smrti na{e drage majke

ZUMRETE MUTI]
`elimo da se zahvalimo barem nekima od onih koji su bili uz nju u njenim posljednjim trenucima. Prije svih, doktoru Izetu ^ustovi}u, ~iji su joj njega, predanost i strpljivost za nekoliko mjeseci produ`ili `ivot. Tu su, odmah poslije doktora ^ustovi}a, medicinske sestre Jela, Jagoda i Tanja iz agencije za njegu MAXIVITA, koje su danima i no}ima bdjele uz na{u majku i obezbje|ivale joj predanu njegu, a tu je i Spomenka Vr~ek, vlasnica agencije. Beskrajno smo zahvalni doktoru Avdiji Ba{i}u, koji je na{u majku pazio posljednjih deset godina ne samo kao lije~nik ve} kao pravi porodi~ni prijatelj. Mirza i Ferida davno su postali ~lanovi porodice, tako da je njima bilo sasvim normlano da se, uz sve vlastite probleme i uz svoje bolesne majke, stignu posvetiti i svojoj teta - Zumri. Na kraju, najve}a zahvalnost ide na{oj Nermi, koja nam je tokom posljednjih osam godina postala sestra i ~ija je ljubav i privr`enost na{oj majci bila nemjerljiva. Biljana i Zoran
2193-1tt

SJE]ANJE

Dana 16. 2. 2011. godine navr{ava se pet tu`nih godina od prerane smrti na{eg dragog oca i supruga

FAHRUDINA D@INOVI]A
2006 - 2011.
Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene koje sa bolom podsje}aju na ono {to je sa tvojim odlaskom izgubljeno. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja Obitelj
2194-1tt

SJE]ANJE

IN MEMORIAM

SALEM MISO
16. 2. 2009 - 16. 2. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji [u}uri: deda An|elko, baba Mila, Braco, Jasmina, Darko i Seka

2187-1tt

U srijedu, 16. 2. 2011. godine navr{ava se {est mjeseci od kada nije sa nama

SALEM MISO
16. 2. 2009 - 16. 2. 2011.
Dragi TATA, Utjeha ne postoji, tuga ne prestaje, a ponos {to smo te imale zauvijek ostaje. Vole te tvoje k}erke, Lejla, Jasenka, Mirela sa mamom
2191-1tt 2186-1tt

MIRSAD (VEHBIJA) KULI]
Molimo Allaha d`.{. da te obaspe svojom milo{}u i podari ti lijepi D`ennet. Tevhid }e se prou~iti u subotu 19. februara 2011. godine u 13 sati u d`amiji Dobrinja IIIB, ulica Grada Bakua. Alma, Mirela i Aida

TU@NO SJE]ANJE

na brati}a

[esnaestog februara 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana otkako nas je zauvijek napustila na{a majka, baka, prabaka i punica

SALEMA (KASIMA) MISO
16. 2. 2009 - 16. 2. 2011.
Vrijeme prolazi, a sje}anja na tebe ostaju. Uvijek si bio i uvijek }e{ ostati u na{im srcima i na{im mislima. Puno nam fali{. Tvoji: amid`a Salko, amid`inica Ha{a, Senada, Aida i Amina
2140-1tt

SPASENIJA DRVEND@IJA
Istina je prete{ka, ljubav prevelika, a tuga za tobom vje~na. S ljubavlju i po{tovanjem, K}erke Vojka, Radmila i Branka sa porodicama
1940-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom tetku

Dana 16. 2. 2011. navr{avaju se 4 godine od smrti na{e drage majke, svekrve i nane

POSLJEDNJI SELAM za na{u dragu majku

MEHMED - MEHO (RA[IDA) KAPETANOVI]
S tugom i po{tovanjem. Porodice: Begovi} i Dizdarevi}
N

]AMILA [ETA, ro|. SIBALO
Sa ponosom i ljubavlju te ~uvamo u na{im mislima i srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Sa ljubavlju, tugom, i po{tovanjem Tvoj sin Ahmed sa porodicom
1947-1nd`

MU[U AHMETSPAHI], ro|ena DEMIR
Najdra`a na{a, tvoja smrt je bila tren, a na{a ljubav i sje}anje prema tebi vje~no. Hvala ti za svaki trenutak koji si provela uz nas, za svaku lijepu rije~ i savjet koji si nam uputila. Tvoja dobrota, topli pogled i iskrena ljubav koju si nam nesebi~no pru`ala svakim danom sve vi{e nedostaje. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji sinovi, k}eri i suprug i unu~adi
1944-1nd`

Dnevni avaz
SJE]ANJE

srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

47

na drage roditelje

SJE]ANJE

Na voljenog supruga i oca

MUSTAFA - MUJO BE]IRBA[I]
16. 2. 1991 - 16. 2. 2011.

BJELKA BE]IRBA[I], ro|. \EDOVI]
31. 5. 2007 - 16. 2. 2011.

16. 2. 2009 - 16. 2. 2011.
Dok zvijezde padaju, u srcu na{em samo jedna `elja postoji, da si sa nama, Samo Ti. U svakoj na{oj molitvi si Ti i samo Ti!!! S ljubavlju i po{tovanjem: supruga Slavica i sin Benjamin
2162-1tt

SALEM MISO

S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }ete `ivjeti u srcima onih koji vas vole. Porodica
1853-1nd`

SJE]ANJE

Dana 16. februara navr{ava se pola godine od smrti na{e drage sestre

Dana 16. 2. 2011. navr{ava se godina dana kako nije sa nama na{ dragi

Dana 16. 2. 2011. navr{ava se godina dana kako nije sa nama na{ dragi

Dana 16. 2. 2011. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{e jedine i drage

Dana 16. 2. navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 16. februara 2011. godine navr{ava se pet godina od smrti mog voljenog supruga

DERVI[E HAD@I]
Draga sestro previ{e je boli, a premalo rije~i da ka`emo koliko nam nedostaje{. Sestre Aji{a i Vahida
2148-1tt

ABID ([A]IR) TOKA^A
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sve d`ennetske ljepote. Tvoji: Mujanovi} Lamija, Sarah, Hanna, Irena i Osman
1933-1nd`

ABID ([A]IR) TOKA^A
Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati u srcima nositi i nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoji: supruga Emina, unuci Dino i Damir, sin Ned`ad
1933-1nd`

MEVLIDE JAKI], ro|. AVDI]
Hvala ti za svu ljubav koju si nam pru`ila. Jedini prijatelj bez interesa si bila samo ti, majko, nano. Da ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Emir, Rasim i unuk Alen
2172-1tt

ZEKERIJAH (KIZE) DEDI]
Ado, \enita, Enco, Amra, Hari, Melisa, Miro i Maida sa porodicama
2082-1tt

AHMEDA (MEHMEDA) PULI]
Sre}o moja, mnogo mi nedostaje{, bez tebe je `ivot robija. Voli te tvoja supruga Desa
2174-1tt

SJE]ANJE

Dana 16. 2. 2011. navr{avaju se 2 godine otkako je na ahiret preselila na{a majka, nana, svekrva i punica

Dana 18. 2. se navr{ava sedam dana od kako je na{a majka na ahiret preselila

RABIJA (ATIFA) SIVRO
16. 2. 2010 - 16. 2. 2011.
Spominjemo Te i ~uvamo od zaborava! KOLEKTIV TRGOVINA „BORAC“ D.D. TRAVNIK
45-1tr

EMINA (AKIF) @IGA, ro|. ^UREKOVI]
S velikom ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na Tvoju plemenitost i dobrotu, mole}i dragog Allaha d`.{. da ti podari D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Meho, k}erke Azra i Zehra, sa porodicom
1895-1nd`

SAFIJA (MUMINA) MU[ANOVI], ro|. [ABANOVI]
Praznina i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima, gdje }e{ i ostati zauvijek voljena, nikada nezaboravljena, jer si ti to zaslu`ila svojom ljepotom i dobrotom. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se odr`ati poslije d`ume u petak 18. 2. 2011. u d`amiji Crna Rijeka - Kamenica. Sin Munib i snaha Zakira
2181-1tt

Dana 16. 2. 2011. navr{ava se 40 tu`nih i bolnih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga i babe

MEHO (IBRE) TIPURA
Svakim danom sve vi{e nam nedostaje{. Hvala ti za ljubav, dobrotu i pa`nju koju si nam poklanjao. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoji: supruga Saja, sin Alija i nevjesta Senija, k}eri Fatima, Hata i Munevera sa porodicama Hatma dova }e se prou~iti dana 19. 2. 2011. u d`amiji Podgorani poslije Jacije namaza.
209-1mo

SJE]ANJE

Dana 16. 2. 2011. navr{avaju se 4 godine otkako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 16. 2. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je preselio na ahiret

STEFANIJA PAVELI] (ro|. KAHAN)
2003 - 2011.

HRVOJE (SRE]KA) PAVELI]
2008 - 2011.

FATIMA - FATA @DERO, ro|. SIKIRI]
Vrijeme prolazi mi te nikada ne mo`emo zaboraviti. Oti{la si na drugi, vje~ni svijet. Neka ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. O`alo{}eni: suprug Alija, sinovi Jasmin i Amir, snahe Mejra i Mediha i unuka D`ana 2190-1tt

IBRAHIM (DERVI[) MEZIT
O`alo{}eni brat Nazif sa porodicom
PTT

Sje}anja na Vas }e zauvijek `ivjeti u na{im srcima. Sin i k}erka sa porodicom
1924-1nd`

48

Srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

SJE]ANJE

na drage roditelje

DIMITRIJE (MI[O) SAMARD@I]
16. 2. 1991 - 16. 2. 2011.

NADA SAMARD@I], ro|ena ^UKOVI]
10. 8. 2007 - 16. 2. 2011.

Zahvalna djeca
208-1mo

TU@NO SJE]ANJE

na drage roditelje

IN MEMORIAM

NA NA[EG DRAGOG

HASAN VELI]
16. 2. 2009 - 16. 2. 2011.

TIMA VELI], ro|. ^USTO
13. 5. 2008 - 16. 2. 2011.

prof. MEHMED SELMAN
15. 2. 2008 - 15. 2. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik i tvoju dobru du{u.
2173-1tt

Prolazi samo vrijeme, a ljubav i tuga nisu i ne}e. Molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Va{i: sin Muhamed, k}erke Esma i Rasema, snaha Zorica, unuke Sanela i Alisa

SINOVI: NERMIN i AMIR SA PORODICAMA
46-1tr

Danas, 16. 2. 2011. navr{avaju se dvije godine od kada je na ahiret preselila na{a draga

Dana 16. 2. 2011. godine navr{ava se 10 dugih i bolnih godina od prerane smrti na{eg dragog i nezaboravljenog sina, brata i daid`e

BEHIJA HASANEFENDI], ro|. JARAMAZ
1938 - 2009.
Ni{ta vi{e nije isto, niti }e ikada biti od kada si oti{la. Neka te dragi Allah obasja svojim nurom, podari sve D`ennetske ljepote. Zauvijek tvoji: suprug Mugdim, te sinovi Admir, Almir i Sanjin sa porodicama
2180-1tt

IGOR (BRACE) GLAVOVI]
Dragi na{ Igore, pro|e decenija puna tuge i boli od kako nisi s nama. Vrijeme nije umanjilo utjehu, od zaborava ~uva}emo tvoj vedri lik. S ponosom te spominjemo i sa istom ljubavlju volimo, nedostaje{ mi brate moj. Vje~no o`alo{}eni: otac Ahmet (Braca), Zehra, sestra Larisa, zet Sanjin, sestri~ne Maja i Sarah
206-1mo

Dana 16. februara 2011. godine navr{ava se sedam dana kako je preselila na{a draga majka i supruga

SJE]ANJE

\ULKA (SALKE) KARI], ro|. DELIHASANOVI]
Draga majko, i dalje svaka zora po~inje sa tobom. K}erke Fatima i Advija sa porodicama i mu` [ahin Tevhid }e se prou~iti 16. februara u 15 sati u stanu rahmetlije ul. Hasana Brki}a br. 37 (Grbavica).
2189-1tt

Dana 16. 2. 2011. godine navr{ava se 18 godina otkad nije sa nama na{ sin i brat

Dana 16. 2. 2011. godine navr{ava se 10 godina od preseljenja na ahiret na{e majke i nane

ZLATAN (NED@IBA) KARAHMET
16. 2. 1993 - 16. 2. 2011.
S ljubavlju i sjetom si uvijek u na{im srcima i uvijek }e{ biti dio nas i na{ih uspomena. Otac Ned`ib, majka Petra, sin Emir sa suprugom Melihom i k}erkom Enom
2170-1tt

AK^A KRATOVAC, ro|. MUSABEGOVI]
Godine prolaze, ali iskrena maj~inska ljubav i dobrota se ne zaboravlja. Tvoja djeca sa porodicama
2169-1tt

Danas se navr{ava 7 dana od smrti na{eg dragog oca, svekra i dede

[esnaestog februara 2011. navr{ava se {est mjeseci od kada je na ahiret preselila na{a draga

Dana 16. 2. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od prerane smrti mog jedinog brata

ZEJNIL (ADEM) MUJI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji sinovi: Izudin i Hajrudin, snahe Senada i Mevlida, unu~ad Ernad, Elma, Amila i Amra Tevhid }e se prou~iti 18. 2. 2011. godine u 11.00 sati u 1886-1nd` d`amiji Grivi}i.

D@EMILA (SMAJE) PIRIJA, ro|. SALIHI]
Sa ljubavlju i ponosom ~uvamo Te od zaborava. Suprug Hasan, sin Sulejman - Safet, snaha Alija i unuka 1875-1nd` Nives

MIRSAD (VEHBIJE) KULI]
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja na lijepe trenutke ostaju zauvijek. Brat Idriz, snaha Vedrana, brati~ne Emina i Nina
2132-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

49

mojoj dragoj mami i mom jedinom bratu

MUNIRA (HILMO) FORTO, ro|. [ABANOVI]

MUSTAFA (MUNIB) FORTO

DU[AN - DULE (GLIGORIJE) MALI]
Dugogodi{njem ~lanu op}inske izborne komisije S po{tovanjem, Op}inska izborna komisija Visoko
N

Ka`u da vrijeme lije~i bol i tugu. Ali nije tako, ono samo produ`ava i bol i tugu i prazninu. Moju ljubav prema vama smrt ne prekida, a beskrajnu bol vrijeme ne lije~i. Molim dragog Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Va{a Dika sa porodicom
98-1go

SJE]ANJE

na voljenog supruga i oca

DU[AN - DULE (GLIGORIJE) MALI] OSMAN AZAPAGI]
16. 2. 2009 - 16. 2. 2011.
Po dobroti te pamtimo, s ljubavlju spominjemo i sa ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: supruga Nermina i sinovi Nedim i Mirza
197-1tz N

S po{tovanjem, Zaposlenici i Nadzorni odbor JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko

Dana 16. 2. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od kako je na ahiret preselio na{ voljeni brat, djever i amid`a

SJE]ANJE

PELKA PA[I]
2007 - 2011.
MAJKO, dani prolaze ali jo{ uvijek ne mo`emo da prihvatimo da te vi{e nema, i ne znamo da li }emo ikada mo}i. Bol i praznina u du{ama ostaju... TI nisi umrla, Ti }e{ MAJKO, vje~no da `ivi{ u na{im srcima, i uvijek }emo te VOLJETI. [ta si nam bila i koliko si nas voljela. Bol za tobom nije manja, jer mi koji te volimo znamo kako je `ivjeti bez tebe, jer ti si nam MAJKO bila i ostala uzor svega {to je lijepo i plemenito. Nad tvojim grobom je ti{ina. DOBRO SI SE BORILA, TRKU DO KRAJA OTR^ALA, VJERU SA^UVALA. Po dobru }emo te pamtiti i s ponosom spominjati. Tvoja djeca, unuci i praunuci
204-1tz

Dana 16. 2. 2011. godine navr{ava se 6 tu`nih godina od smrti dragog mi amid`e

OSMAN (ADEM) AZAPAGI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari d`enetske ljepote. Tvoja bra}a: [efik - Fiko i Hasib - Bibo sa porodicama
200-1tz

OMER (SMAIL) @IGO
Sa neizmjernim po{tovanjem zauvijek }emo ~uvati uspomene na tebe, tvoju plemenitost i dobrotu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet koji si zaslu`io. Tvoj brati} Rasim sa porodicom
100-1go

Dana 14. februara 2011. godine preselio je na ahiret na{

Dana 14. februara 2011. godine preselio je na ahiret na{

EKREM (MUHAREM) OMERAGI]
U na{im srcima ~uvat }emo uspomenu na tvoju plemenitu i iskrenu du{u. Vje~no hvala! Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoj sin Edvin i snaha Emina
1954-1nd`

EKREM (MUHAREM) OMERAGI]
Neizmjerno hvala za svu sre}u i ljubav koju si nam darovao. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoja supruga Mirsada i k}erka Aida
1954-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

AMRA HERENDA, ro|. MERDAN
mami na{eg druga Ese RAJA IZ ULICE: Smajo, Hare, Denis, Mario, Dario, Minja, Make, Emir, Garba Asim, Dalac, Spaha, Sema, Amer, Pile, Ado, Mirza, Dario A., Lara Z., Lara ^., Emina, Nina, Majda, Selma, Mikica, Naida, Elvira, Lejla, Jaca, Elma
1966-1nd`

ALIJI BAKRA^ ALETU
Od HEFT PRODUCTION Almir, Fi}o, Ado, @uti
2206-1tt

50

Srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
Dana 16. 2. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{e drage majke, svekrve i nane
POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

{joru

na{em

NAZA (HASANA) @IGA ANTI [KARICI
A supruzi, k}erci, sinu te ostaloj porodic iskreno sau~e{}e. [pedicija „D&S“ Tuzla
203-1tz

S po{tovanjem i zahvalno{}u ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik i dobrotu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sinovi Emir i Semir, snahe Zineta i Advija, unuk Nermin
2200-1tt

EKREM (MUHAREMA) OMERAGI]
Sa ljubavlju i po{tvanjem, Obitelj Matkovi} Arijana i Tomislav sa djecom Obitelj Budimir Raska, Marijan i Andrea
1955-1nd`

Navr{ilo se 40 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga majka

Dana 16. 2. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od kada si nas napustila

MUHIBA KASUMOVI], ro|. NURKI]
Za iskrenu maj~insku ljubav, za svaku lijepu rije~ i savjet, za dobrotu i po`rtvovanost, molimo dragog Allaha d`.{. da na{u majku obaspe svojom milo{}u i podari joj lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, sinovi: Mugdim, Edim i Nihad s porodicama
2204-1tt

TATJANA - TAJ^I MARKI]
Tako brzo vrijeme prolazi, ve} 40 dana nisi sa nama, na nebu si s an|elima, an|eli te ~uvaju. Fali{ nam ti, tvoje ruke, tvoj glas, tvoje sve. Svakog dana, sata, minute, sekunde, mislimo na tebe, da }e{ se vratiti, vrata nam otvoriti, o~ekujemo, nadamo se, tvoja stolica je prazna i ona te ~eka, ali tebe nema. Kada bi se barem na tren mogla pojaviti i progovoriti, rane nam zalije~iti, ~ekamo te, ali znamo da ne}e{ do}i. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima, hvala Bogu {to smo te upoznali, imali kraj sebe, hvala ti za sve rije~i i sva djela. Vrijeme je brzo pro{lo, svaka rije~ je suvi{na. Tvoju blizinu osje}amo i takva osoba se samo jednom ra|a. Po~ivaj u miru Tvoja raja: Kadira, Amira, Ulvija, Ho|a, Miro, \eno, Miralem, Ivo, Salko ]. i Ale 211-1mo

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em

EKREM (MUHAREMA) OMERAGI]
Sa ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji Indira, Amir, Edin, Ajna, Nihada, Jasmin, Narcis, Maca, Daniel i Ivan
1955-1nd`

Dana 16. 2. 2011. navr{ava se devet tu`nih godina otkako je na ahiret preselio na{ najdra`i

ALEN (HAJRUDINA) D@INDO
Bol, tuga i praznina koju osje}amo za tobom vrijeme ne mo`e ubla`iti. Oti{ao si prerano, ali }e{ vje~no biti u na{im srcima. Po dobru }emo te pamtiti, sa ljubavlju sje}ati i u srcima ~uvati. Tvoji najmiliji: otac Hajrudin, majka Amina, brat Armin, brati}i Ali-Alen i Hamza, snaha Emira Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
2138-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom babu, svekru, dedu i pradedu

na{em dragom babu, svekru, dedu i pradedu

na{em dragom svekru, dedi i pradedu

Dana 16. 2. 2011. navr{avaju se tri godine od smrti na{eg najdra`eg

Dana 16. 2. 2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog babe i dede

SJE]ANJE na na{eg baba i brata

RAMO (MUJO) GOLO
Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: sin Mujo, snaha Mirsada, unuci Mirza i Semin, snaha Azra i prau1950-1nd` nuka Amina

RAMO (MUJO) GOLO
Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: sin Suljo, snaha Ifeta, unuci Ismir i Damir, snahe Mirnesa i Maja i mali praunuk Anes
1950-1nd`

RAMO (MUJO) GOLO
Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: snaha Azra, unuk Nedim, unuka Nina, praunuka Naida i snaha Aida
1950-1nd`

ARMIN (FUKA) DUPOVAC
Vrijeme prolazi, ali ostaju lijepa sje}anja na godine koje smo proveli zajedno. Tvoja supruga Jasna i svastika Rahima
1938-1nd`

SULEJMAN (RA[ID) BA@DAR
Dragi babo, samo moje srce zna kako je te{ko bez tebe i koliko patim. Godina dana je pro{la, a bol je ista i ostat }e zauvijek. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Nusret, snaha Elvira, unu~ad D`enis, Adela i Sarah 1936-1nd`

ENVER (RASIM) DURMO
16. 2. 2006 - 16. 2. 2011.
Allahu, molimo ti se svaki dan da mu podari{ lijepi D`ennet i vje~ni rahmet njegovoj du{i. Amin. Njegovi: k}erka Nermina, bra}a i sestre sa porodicama
1952-1nd`

1933 - 2010.

SJE]ANJE

Dobrom ~ovjeku i prijatelju

na na{u dragu

POSLJEDNJI SELAM na{em dragom babu, dedu i pradedu

POSLJEDNJI POZDRAV

prijatelju i ocu na{eg zeta Adisa

EKREMU OMERAGI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. da lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Be{irevi} Abdulah, Emir, Amir sa porodicama
2203-1tt

AZEMINU MINKU SAL^INOVI], ro|. ^ELJO
Rado te se sje}amo i nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoj brat Enver, snaha Bahra, brati~na Dina i brati} Damir ^eljo
99-1go

RAMO (MUJO) GOLO
Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: k}i Senada, unuke Bernisa, Irma, Lejla, unuk Smail, praunuke Edina i Berina, zet Muamer i prija Fata
1950-1nd`

ALIJI BAKRA^U
S po{tovanjem Porodice ^e~o i Hidi}
1967-1nd`

Dnevni avaz
SJE]ANJE

srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

51

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

SJE]ANJE

na na{eg dragog

MILICA (PERO) LJUBI^I] [ABAN (HUSEINA) [ESTAN
16. 2. 2001 - 16. 2. 2011.
preminula 14. 2. 2011. godine u 72. godini. Sahrana }e se obaviti 16. 2. 2011. godine u 12.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI PRIJATELJI I KOM[IJE S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
2209-1tt 111

Dana 16. 2. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je na ahiret preselila na{a majka

NEDIM (SMAJIL) DELI]
16. 2. 2010 - 16. 2. 2011.
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Er`ika i Maja

Dana 16. 2. 2011. navr{avaju se 3 godine od preseljenja na{eg oca, dede, svekra, punca

ZEJNEBA KARKIN
Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 17. 2. 2011. u 11.00 sati u d`amiji Provare. Porodica
2215-1tt

MUHAMED (HALIMA) [UKALO
Ku}a bez tebe je prazna, `ivot bez tebe je tu`an i neobi~an, za utjehu nam ostaje vje~na ljubav koju }emo nositi u svojim srcima i ponos {to smo te imali kao velikog ~ovjeka i roditelja. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sve d`ennetske ljepote. Tvoji najmiliji: sin Halim, k}erke Meliha i Mevlida, zet Dedo, snaha Jasmina, unuci Haris, Kemal, Faruk, 1960-1nd` D`eno, unuka Amra
Dana 16. 2. 2011. navr{ava se godina dana otkako je preselio na ahiret na{ mu`, otac, dedo

2208-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

EKREMU OMERAGI]U
Dragi na{ Eka, Neka ti Uzvi{eni podari lijepi D`ennet, a mi te nikada ne}emo zaboraviti. Midhat, Azema i Edin Pa{i}
1963-1nd`

had`i HAMED (ABID) DEDAJI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Dedovi}
1958-1nd`

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

ABID ([A]IR) TOKA^A
Vrijeme prolazi i donosi sve dublju i bolniju prazninu, ali uspomene i ljubav koju si nam ostavio, daju nam snagu da `ivimo dalje sa tobom u srcu i mislima. Vje~no }emo te voljeti. Tvoja supruga Emina, sin Sejo, snaha Senada, unuci Ahmed i 2213-1tt Rijad

Dana 16. 2. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti moje voljene sestre

MUGDIN HARA^I]
16. 2. 1996 - 16. 2. 2011.
K}erka Valida sa porodicom
1968-1nd`

divnom ~ovjeku i prijatelju

VELINKE ^ATAL, ro|. KNE@EVI]
Zauvijek te voli i rado }e te se sje}ati,
2202-1tt

EKREMU OMERAGI]U
Mahmut i Fahrudin Be{irevi} sa poorodicom

Tvoj brat PREDRAG
2211-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em prijatelju

majci na{e kolegice Fikrete

EMINI MOSTI]
Porodici izra`avamo na{e iskreno saosje}anje i o`alo{}enost povodom iznenadne smrti majke Emine.

EKREMU OMERAGI]U
Dragi prijatelju, bilo je ~ast `ivjeti i sara|ivati sa tobom. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Kiko i Ismet M.
1961-1nd`

Neka joj Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet.

S ljubavlju i po{tovanjem, ERP Consulting, Sarajevo

PTT

Dana 16. 2. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e voljene mame i supruge

VELINKE ^ATAL, ro|. KNE@EVI]
Vrijeme prolazi, ali nikada ne}e izbrisati lijepe uspomene, tvoj lik i ljubav prema tebi. Zauvijek }emo te pamtiti po dobroti i ljubavi koju si nam pru`ala. @ivjet }e{ u svakom na{em danu i svakom dijelu na{eg `ivota. Zauvijek }e{ ostati na{a najve}a ljubav, uzor i na{a sre}a. Volimo te. Tvoj suprug Sejo, k}erke Maja i Nina
2211-1tt

52

Srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
Tu`na srca obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

MIRSADA [E^I], ro|. BAJRI]
1957 - 2011.
preselila na ahiret 12. februara 2011. godine u Stockholmu u 54. godini. D`enaza na{e najmilije }e se obaviti 17. 2. 2011. godine u 13.00 sati u Stockholmu. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u Sarajevu, u ulici Nusreta Fazlibegovi}a br. 17, u 13.00 sati. U ovom te{kom trenutku jedina nam je utjeha i ponos {to si bila sa nama, {to smo bili uz tube i dok smo `ivi, bi}e{ u na{im srcima. Neutje{ne porodice: Bajri}, [e~i}, Hasanspahi} i mnogobrojni prijatelji
2207-1tt

... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

PEMBA (HRUSTEM) DRINJAKOVI], ro|. SEJTARIJA
preselila na ahiret u ponedjeljak, 14. 2. 2011. godine u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. 2. 2011. godine u 15.00 sati na mezarju Hoto~ina - Pale. O@ALO[]EI: sin Sifet, k}erka Sifeta, unuci Sanel i Anel, unuka Lejla, snaha Sehija, zetovi Mirsad i Selver, praunu~ad Berina i Bakir, sestre Emina, Hajra i Biba, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, djever Esad sa porodicom, jetrva [ehrija sa porodicom, te porodice Drinjakovi}, Sejtarija, Kapo, Dugalija, Bukva, Ba{i}, Grci}, Fejzuli, Babi}, ]urovac, ]utuk, Omerovi}, Mrguda, Kadri}, Muratspahi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 15.00 sati, ul. Sarajevskih gazija 75, Gazin Han. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa Vije}nice sa polaskom u 13.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

MINA MALAGI], ro|. OMI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 14. februara 2011. godine, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. februara 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Refik, Reuf i Misver, k}erke Refija i Seviba, snahe Enesa, Razija i Vahida, zetovi [a}ir i Ibrahim, unuci Mirfet, Mirnes, Amer i Red`o, unuke Amra, Anida, Velida, Ermina i Alisa, brat Mevludin, sestre Mejra i D`emila, snaha Halida, brati} i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Malagi}, Omi}, Demirovi}, Hod`i}, Ahmetovi}, Omerovi}, Musi}, Muji}, Ali} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Bla`uj br. 150. 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Sa dubokim bolom i velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RAMO (MUJO) GOLO
preselio na ahiret u ponedjeljak, dana 14. 2. 2011. u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. 2. 2011. godine u 15.00 sati na mezarju Baraku{a - Trnovo. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ulici Trnovskog bataljona br. 20 (preko puta ]ilimare). RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: sinovi Mujo i Suljo, k}erka Senada, snahe Munira (Mirsada), Ifeta i Azra, unu~ad Mirza, Ismir, Nedim, Semin, Damir, Smail, Bernisa, Irma, Nina i Lejla, praunu~ad Edina, Naida, Berina, Amina, Anes, zet Muamer, nevjeste Mirnesa, Aida, Azra, Maja, [erifa, Zejna (Hana), sestri}i i sestri~ne sa porodicama, brati}i i brati~ne sa porodicama, amid`i}i i amid`i~ne sa porodicama, te porodice Golo, [emi}, Sa~i}, Nuredin, Manjgafi}, Ali}, Nezirevi}, Ku~uk, Husi}, Kadi}, Lingo, Kujevi}, Ple{e, Rizvanovi}, Vuki~evi}, Br|anin, D`anko, Smje~anin, Veli}, Rizvan, Terzo, Mizdrak i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 1950-1nd`

... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FEHRAT (ALIJA) KAHRIMAN
preselio na ahiret u ponedjeljak, 14. 2. 2011. godine u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. 2. 2011. godine u 12.30 sati na mezarju Rohci Me|e|a - Vi{egrad. O@ALO[]ENI: supruga Ziba, sinovi Smail, Velija i Zlatan, k}erke Zlata, Baisa i D`evada, sestre Zlatka, Nizija i Had`ira, zetovi Had`o i Merzuk, snahe Sada i Sadina, unu~ad Zehra, Berina, Arnela, Harun, Naid, Berin i Adin, te porodice Kahriman, Palo, [etki}, D`emid`i}, Murti}, ]ato, Resi}, Brko, Bi~o, Raoni}, Sjutrovi}, Kaljanac, Kurti}, Binaku, D`anko, Kurspahi}, Ajkuni}, Drakovac, Kadri}, kao i ostala brojna rodbna, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u porodi~noj ku}i u selu Rohci. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa Vije}nice sa polaskom u 8.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

had`i HAMED (ABID) DEDAJI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 14. 2. 2011. godine u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. 2. 2011. godine u 13.30 sati na gradskom mezarju Bare. O@ALO[]ENI: sinovi [emso, Adem i Mustafa, k}erka Mulka, unuci Muhamed i Hajrudin, unuke Hajra, Adila, Hajra, Mirsada i Mihra, praunuke, brati} Mehmedalija, brati~ne, snahe Hiba, [evala i Adela, zet Zaim, {uraci, svastike, te porodice Dedaji}, Selimovi}, D`ihani}, Kapetanovi}, Maglajli}, Omanovi}, ^aldarevi}, Pod`i}, He}o, Kadri}, Red`i}, ]utuk, ]ehaji}, Sejtarija, Alajbegovi}, Memi{evi}, Vra`alica, ^oli}, [ljivnjak, Alibegovi}, Gu{i}, Dedovi}, Osmanovi}, Dizdarevi}, Spori{evi}, [uko, Ramovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.30 sati, ul. Dejzina Biki}a 121. [ip. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

IBRAHIM (MEHO) JA[AREVI]
preselio na ahiret u utorak, 15. februara 2011. godine, u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. februara 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Latifa, brat Osman, sestra Ai{a, zet Galib, sestri} Almir, sestri~na Alma, daid`a Hasan, tetke Ajka, Aj{a i Muniba, strina Dervi{a, daid`inica Safija, tetci Ramiz i Hamed, amid`i}i i amid`i~na, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, te porodice Ja{arevi}, Kari{ik, Rami}, [eta, Murti}, Avdibegovi}, Dizdar, Hrva~i}, Memi{evi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Butilska br. 139. 111

... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

JUSO (MUSTAFA) MEMI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 14. 2. 2011. godine u 58. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 16. 2. 2011. godine poslije ikindije namaza (15.00 sati) u haremu d`amije Donje Mo{tre, a ukop }e se obaviti na mezarju Rosulje - Donje Mo{tre. O@ALO[]ENI: supruga Muniba, sin Samir, k}erka Samira, zet Osman, snaha Selma, unu~ad Jaser, D`ejla, Denis, Zerina, Amina, Kevin, Fadil i Samira, brat Aziz, sestra Azemina, snaha Mula, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, amid`i}i Mujo, Mirsad i Kadrija, amid`i~ne, teti}i i teti~ne, bad`e Amir i Remzija, svastike Mafija i [evala, te porodice Memi}, Baji}, Tahirovi}, @uni}, Tiro, Smajlovi}, Halilovi}, Smaji}, ]osi}, Zuban, Svraka, Begi}, Ori}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (15.00 sati) u d`amiji Zabr|e. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred d`amije u Zabr|u, sa polaskom u 13.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

MU[A (SMAJIL) AHMETSPAHI], ro|. DEMIR
preselila na ahiret u pondjeljak, 14. 2. 2011. godine u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. 2. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Osman, sinovi Suljo, Halil i Amer, k}erke Sabiha i Sehija, zetovi Nezir i Ibro, snahe Rahima i Arifa, unu~ad Hanka, Haris, Nermin, Nermina, Delila, Dejla, Aldin i Amina, bra}a Ramo i Suljo, snahe Tima i Izeta, zaove Dervi{a, Fadila, Murka i Tima sa porodicama, te porodice Ahmetspahi}, Demir, Mili}, Tatli}, ^omor, Rami}, ^ongo, Dobra~a, [etki}, Me{anovi}, Alji}, Su}eska, Holjan, Fehri}, Smajlovi}, Kapetanovi}, Me{i}, U`i~anin, Mirvi}, Osmanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00 sati, ul. Gornji Kromolj do br. 18. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

SUNO (OSMAN) [EHI]
preselio na ahiret u utorak, 15. 2. 2011. u 91. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. 2. 2011. godine poslije ikindije namaza (15.00) na mezarju Lokve. O@ALO[]ENI: k}erke Muharema, Bejda, Azema, snaha \ula, unuci i praunu~ad, brati}, brati~ne, teti}i i teti~ne, zetovi, te porodice: [ehi}, ^ovi}, Muji}, [ehovi}, Bajri}, Ba{i}, Dupovac, Me{anovi}, Huji}, Smajevi}, Poljo, Sadikovi}, Mujki}, Lihovac, Abazovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u Lokvama br. 20 Pazari}. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
2214-1tt

Dnevni avaz
Sa velikim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je na{a draga

srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

53

AMRA (OSMAN) HERENDA, ro|. MERDAN
nakon du`e bolesti preselila na ahiret u ponedjeljak, 14. februara 2011. u 54. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. februara 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Esed, suprug Enver, sestra Aida, zet Alija, sestri}i Almir i Amel, te porodice: Merdan, Herenda, \ikoli, Slijep~evi}, Lop}alija, Avdi}, te ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u Carevoj d`amiji. Ku}a `alosti: Salke Neze~i}a br. 7/II

111

DU[AN - DULE (GLIGORIJE) MALI]
preminuo dana 14. 2. 2011. u 75. godini. Sahrana }e biti obavljena u srijedu, 16. 2. 2011. godine u 15.00 sati, na Gradskom groblju u Visokom. Komemorativna sjednica }e se odr`ati dana 16. 2. 2011. godine u 13.00 sati, u velikoj sali Op}ine Visoko. O@ALO[]ENI: supruga Nermina, k}erke Maja i Mirna, brat Slobodan - Bobo, unu~ad Daris, Ismet, Mia i Teo, nevjesta Dragica - Dragana, brati~ne Tamara i Sanja, zetovi Emir i Maks, stri~evi}i \or|e i Aco, svastika Zulejha - Lela, bad`o Alija, rodice Sofija, Ranka i Jasna, prijatelji Hasan i Lela, te prijatelj Asmir Hod`i} sa porodicom i porodice: Mali}, Karamehi}, Ferzanovi}, Ze~evi}, Rivierre, Mojsilovi}, [inel, Skopljak, Be~ar, Had`imejli}, Hand`i}, Ahi}, [piljak, Travan~i}, Dizdarevi}, Budalica, Salihovi}, Brdarevi}, Ov~ina, Vukojevi}, Muhamedagi}, ^abaravdi}, Zubi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. N

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Dr. MUHAMED (OSMAN) DUSINOVI]
preselio na ahiret u utorak, 15. februara 2011. godine u 97. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. februara 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Adlija, k}erka Emira, unuk Zlatan, sestri} Sead Skopljak, sestri~na Suada Ljubovi} sa k}erkom Amrom, rodica Nada D`umhur, prijatelj Ljubo Urli}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Herceg Stjepana br. 4/III.
111

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

ALIJI - ALI (IBRAHIMA) BAKRA^U
Dragi na{ Ale, Tvoj iznenadni odlazak ostavio nas je bolnog srca. Praznina koja je sada u na{im `ivotima neizmjerna je, a gubitak tebe nenadoknadiv. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima! Tvoji: supruga Radmila, sinovi Adis i Damir, brat Abdulah, snahe Belma i Amra, unuci Dino i Tea. Posljednji ispra}aj obavit }e se dana 16. 2. 2011. u 13.30 sati u Sarajevu na groblju u 2205-1tt Vlakovu.

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE OMILJENE NO

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Nastavno nau~no vije}e Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu daje

zemlji{ta razvijena na silikatnim supstratima podru~ja zapadne Bosne“ dana 18. 03. 2011. godine u 11 sati, na Poljoprivrednoprehrambenom fakultetu u Sarajevu. Odbrana magistarskog rada je javna. Primjerci radova se mogu pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakog radnog dana od 10 do 13 sati. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zmaja od Bosne br. 8.

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

OBAVJE[TENJE
MIRSAD I^ANOVI], dipl. ing. poljoprivrede, branit }e magistarski rad pod naslovom: „Uticaj antropogenizacije na svojstva

NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME

kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 077741 09 P Sarajevo, 8. 2. 2011.

Almira D`enanovi}a, sina Adema na ro~i{te za glavnu raspravu koje }e se odr`ati u dan utorak, 29. 3. 2011. u 12.30 sati, soba br. 304/III Ako na ro~i{te za glavnu raspravu, bez opravdanog razloga, tu`enik ne do|e, a uredno je pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva. Objavljivanjem ovog oglasa dostava poziva tu`eniku, smatrat }e se izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA
2175-1 TT

Op}inski sud u Sarajevu u pravnoj stvari tu`itelja „\andan“ d.o.o. Vogo{}a, Kobilja glava br. 56 protiv tu`enika Almir D`enanovi} iz Zenice, ul. Armije RBiH br. 10, radi duga, v.sp. 8.730 KM, poziva

OGLAS

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGO[KI FAKULTET

O B A V J E [ T E NJ E
RU@ICA [UTALO, profesor razredne nastave branit }e magistarski rad pod naslovom „METODI^KI ASPEKTI TUMA^ENJA ZNA^ENJA MANJE POZNATIH RIJE^I NA SATIMA BOSANSKOG/HRVATSKOG/SRPSKOG JEZIKA I KNJI@EVNOSTI U RAZREDNOJ NASTAVI“ 18. marta 2011. godine (petak) sa po~etkom u 16,00 sati u prostorijama Pedago{kog fakulteta Sarajevo Pristup odbrani je slobodan. Magistarski rad mo`e se pogledati u prostorijama Pedago{kog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

""BAKIJE" BAKIJE"
SARAJEVO
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

POKOPNO DRU[TVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

www.bakije.com

54

Srijeda 16. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 110140 09 I Sarajevo, 08. 02. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija SANJA JARAMAZ - DEDI], u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA BIH dd Sarajevo, ul. Obala Kulina bana br. 9a, protiv izvr{enika Mizdrak Osman iz Trnova, Sjeverovi}i bb, Mizdrak Ibrahim iz Trnova, Sjeverovi}i bb, Katana Hasan iz Delija{a, Delija{i bb i Katana Jusuf iz Pomena, Pomeni bb, radi izvr{enja, vsp. 2627,61 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku FBiH, radi dostavljanja pismena izvr{eniku Katana Hasanu objavljuje oglas

izdate dana 09. 11. 1999. godine radi naplate iznosa od 2627,61 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 02. 07. 2009. godine do isplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 105,00 KM. Izvr{enici se obavezuju da tra`iocu izvr{enja namiri potra`ivanje u roku od 3 dana od dana prijema rje{enja o izvr{enju, u protivnom izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika i te namirenjem tra`ioca izvr{enja. Pouka o pravnom lijeku: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor na rje{enje o izvr{enju ne zaustavlja tok izvr{nog postupka, ali odla`e namirenje tra`ioca izvr{enja do izvr{nosti rje{enja o izvr{enju, osim ako zakonom nije druga~ije odre|eno. SUDIJA Sanja Jaramaz - Dedi} Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA Olovo, ul. Branilaca Olova bb Na osnovu ~lana 4. stav 1. i ~lana 5. stav 2. Pravilnika o radu i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka i Odluke o raspisivanju i objavljivanju oglasa za prijem jednog doktora medicine u radni odnos na odre|eno vrijeme, broj: 223/11 od 09. 02. 2011. godine, JU Dom zdravlja Olovo raspisuje:

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 27. 05. 2010. godine po prijedlogu tra`ioca izvr{enja, a na osnovu vjerodostojne isprave vlastite mjenice

JAVNI OGLAS
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODRE\ENO VRIJEME 1. DOKTOR MEDICINE 1 (jedan) izvr{ilac Pored op{tih uslova odre|enih Zakonom, kandidat treba da ispunjava slijede}e: 1. Doktor medicine: - zavr{en medicinski fakultet; - polo`en stru~ni ispit; - jedna godina radnog iskustva Uz prijavu na oglas kandidati su obavezni dostaviti: - diplomu o zavr{enoj {koli; - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu; - uvjerenje o dr`avljanstvu; - potvrdu o radnom iskustvu; - rodni list; Radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci. Rok za podno{enje prijava na oglas je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokumentima o ispunjavanju uslova tra`enih oglasom, dostaviti na sljede}u adresu: JU Dom zdravlja Olovo, ul. Branilaca Olova bb, 71 340 Olovo, sa naznakom „ZA OGLAS“. NAPOMENA: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova oglasa mora biti u originalu ili ovjerena kopija. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzeti u razmatranje.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 112306 09 P Sarajevo, 27. 01. 2011. godine Tu`itelj: Rifet Arapovi} Tu`eni: Mirko Vu~ina Radi: Utvr|enja i uknji`ba Vsp: 1.000,00

dan ^ETVRTAK, 19. 5. 2011. godine u 11,00 sati pred ovaj sud u sobu broj 327/III. Sudija Na|a Seferovi} NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 71. ZPP-a).

POZIV

Za tu`enog Mirko Vu~ina Pozivate se kao stranka na glavnu raspravu zakazanu za

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 043526 07 P Sarajevo, 03. 02. 2011. godine Tu`itelj Upi Banka DD Sarajevo, ~iji je pravni sljednik „Intesa Sanpaolo Banka“ BiH Tu`eni: D`enana Ali} Radi: Isplata duga VSP: 13.624,85

Za stranku DIMITRIJEVI] SABINA, Ulica Hamdije ]emerli}a br. 5, Sarajevo Pozivate se kao stranka na ro~i{te za glavnu raspravu zakazanu za dan ^ETVRTAK, 28. 4. 2011. godine u 09,30 sati, pred ovaj sud u sobu br. 309/III. Sudija Amela Selimovi-Fazlagi} NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i, ^lan 84. stav 1. ZPP-a. Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za

glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva, ^lan 84. stav 2. ZPP-a. Najkasnije na pripremno ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz, ^lan 77. ZPP-a. Pripremno ro~i{te mo`e se provesti kao glavna rasprava ^l... ZPP-a.

POZIV

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

55

56

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

sport

@ELJEZNI^AR Plavi se pripremaju za obilje`avanje velikog jubileja

Vare{anovi}: Zadovoljan ura|enim u Antaliji

Sarajevo okon~alo pripreme u Turskoj

Bordo tim savladao Norve`ane
Danas povratak u bh. prijestonicu

Godina u znaku 90. ro|endana
Replika dresa {ampionske generacije iz sezone 1971/1972. u prodaji Cilj izlazak na evropsku scenu

U posljednjem kontrolnom me~u na pripremama u Antaliji fudbaleri Sarajeva su ju~er savladali norve{kog tre}eliga{a Har{tada (4:1). Golove za ko{evskog premijerliga{a postigli su Emir Obu}a (2), Adis Jahovi} i Amel Hand`i}. Bordo tim nastupio je u sastavu: Hod`i}, [ehovi}, Trebinjac, ^omor, Dupovac, Be}irevi}, Nuhi}, Obu}a, Jahovi}, Sulji}, A. Hand`i}. U igru je jo{ ulazio i Hilmo Guti}. - S obzirom na to da je razlika u kvalitetu ogromna, pobjeda je bila o~ekivana. Nakon {to se Denis ^omor povrijedio, odlu~io sam da posljednjih pola sata igramo s deset fudbalera. Kako je nastupati s devet i ostati nepora`en pokazali smo pro{le jeseni na Grbavici - rekao je Mirza Vare{anovi}, {ef stru~nog {taba Sara-

jeva, i istakao: - Vi{e sam nego zadovoljan ura|enim tokom ovih desetak dana provedenih u Turskoj. Imali smo odli~ne uslove za rad, odigrali pet kontrolnih utakmica i mogu re}i da smo ostvarili sve {to smo zacrtali prije puta. Ekspedicija Sarajeva trebala bi se danas u poslijepodnevnim satima vratiti iz Turske. Iako je prijelazni rok zavr{en, u bordo klubu se nadaju jo{ jednom svom biv{em igra~u. - Edin Pehli} sutra dolazi u BiH, nakon ~ega }emo razgovarati o mogu}nosti da karijeru nastavi na Ko{evu. On bi trebao do}i iz Litvanije kao slobodan igra~, {to mu daje pravo da prona|e novi klub - kazao je Edim Had`ialagi}, sportski direktor Sarajeva. A. Dr.

U @eljezni~aru se nadaju da }e 2011. biti u znaku kluba s Grbavice, jer „Plavi“ proslavljaju 90 godina postojanja. ^elnici @elje Sabahudin @ujo, Gradimir Gojer i D`elaludin Muharemovi} upoznali su ju~er novinare s aktivnostima povodom obilje`avanja godi{njice. Predstavljena je replika dresa iz sezone 1971/1972, kada je @eljo osvojio titulu {ampiona Jugoslavije, koja }e se mo}i kupiti u prostorijama kluba. - Plava no}, zakazana za 24. februar u hotelu „Holiday Inn“, bit }e organizirana na vrhunski na~in. Bit }e to pravi samit svih `eljovaca. Uz prisustvo na{ih legendi, planirani su i direktni videolinkovi, te atraktivan program na kojem }emo svi zajedno razgovarati i o velikoj akciji, izgradnji stadiona Grbavica - kazao je Gojer, ina~e ~lan Predsje-

Muharemovi}, @ujo, Gojer i Smajlovi}: Hvale situaciju u klubu

Plava no}

Polugodi{nje karte va`e i za Kup
@eljezni~ar je odlu~io da iza|e ususret navija~ima kluba, koji }e ovaj put s polugodi{njim kartama, osim osam utakmica Premijer lige, mo}i gledati i utakmice polufinala te, eventualno, fidni{tva kluba. Prvi ~ovjek kluba Sabahudin @ujo nada se da }e ekipa u proljetnoj polusezoni osigurati izlazak na evropsku scenu. - Stojimo izuzetno dobro, nemamo finansijskih problema, igra~i su redovno pla}eni, stru~ni {tab odli~no priprema ekipu, o~ekujemo zna~ajnu podr{ku navija~a u borbi za osvajanjem trofeja Premijer lige i Kupa BiH. Projekt izgradnje stadiona je sve bli`i realizaciji, novi stadion bit }e prava atrakcinala Kupa BiH. - Cijene su ostale iste, polugodi{nja ulaznica za ju`nu tribinu ko{ta 30 KM, za sjevernu 50 KM, a za zapadnu 100 KM - rekao je direktor D`elaludin Muharemovi}. ja i o~ekujemo podr{ku svih struktura - rekao je @ujo. Grad Sarajevo, na ~elu s nekada{njim predsjednikom @eljezni~ara Alijom Behmenom, bit }e pokrovitelj svih inicijativa kluba u slavljeni~koj godini, a Grbavica }e u narednim mjesecima ugostiti nekoliko klubova. - Osim zagreba~kog Dinama, te nekih turskih klubova, planirano je okupljanje generacije koja je 1985. godine igrala polufinale Kupa UEFA. @elimo da ~itava godina bude u znaku proslave 90 godina - nagla{ava @ujo.
Z. [.

Transparent na zgradi u centru Zenice

Replika dresa iz 1972.

Smajlovi}: @eljo je fenomen
Mi{o Smajlovi} je skoro ~itav `ivot na Grbavici. Jedan od najboljih fudbalera koje je @eljezni~ar imao ka`e: - U klubu sam jo{ od 1956. godine, a kako sam odrastao na Grbavici, za @elju znam od kada sam se rodio. @eljo je fenomen, klub koji je volio narod, i to u svim dijelovima biv{e Jugoslavije. I kada je bio u drugoj ili u republi~koj ligi, stadion je bio pun navija~a, to je neka posebna ljubav koja i dan-danas traje - rekao je Smajlovi}.

Generacija 1985.

„Uprava napolje“, ali koja?
NK ^elik odavno nema Upravnog odbora
U no}i s ponedjeljka na utorak na zgradi u centru Zenice nepoznati autori oka~ili su transparent s natpisom: „Uprava napolje“. Nije navedeno kome je poruka upu}ena, ali budu}i da su sli~ne transparente dosad ispisivali samo navija~i Nogometnog kluba ^elik, nije te{ko pogoditi da je i ovog puta adresa ista. Problem je, me|utim, {to ^elik trenutno nema Upravni odbor, makar su iz kluba najavljivali da }e izborna sjednica Skup{tine biti odr`ana do po~etka zimskih priprema - 9. januara. Postoji, istina, ne{to {to se zove Odbor za hitnost, kojim predsjedava predsjednik Skup{tine Mirsad Ibrakovi}, a koji je vo|enje kluba preuzeo nakon ostavke biv{eg predsjednika Fuada Kasumovi}a. Taj odbor, o~ito, ima ambiciju voditi ^elik do kraja sezone, {to samo potvr|uje tezu da odgovorni nemaju ambiciju da klub kona~no postave na zdrave noge. ^elik je, naime, najve}i sportski du`nik u BiH, {to }e ovakvim na~inom vo|enja zasigurno ostati i jo{ dugo.
V. B.

Kome je upu}ena navija~ka poruka

(Foto: J. Had`i})

Sudi}eva karijera pod upitnikom
Stoper Malmea i potencijalni reprezentativac BiH zadobio te`u ozljedu ligamenata
Karijera talentiranog bosanskohercegova~kog fudbalera Jasmina Sudi}a do{la je pod znak pitanja, po{to je stoper Malmea ponovo zadobio te`u povredu ligamenata. Sudi}, koji je ro|en u Bosanskom Novom, ali poput dosta na{ih talenata iz inozemstva nikada nije obukao dres BiH ve} je nastupao za mla|e selekcije [vedske, povredu }e morati lije~iti nekoliko mjeseci, a upitno je s kakvim rezultatom. Dvadesetogodi{njak je, podsje}amo, izrazio `elju da igra za BiH, a njegove predstave svidjele su se Safetu Su{i}u, koji je na njega ozbiljno ra~unao. Stoper Malmea je uo~i pro{logodi{nje prijateljske utakmice [vedska - BiH u [tokholmu, dok se oporavljao od povrede koljena koja mu je uni{tila gotovo cijelu sezonu, posjetio na{ reprezentativni kamp i razgovarao sa selektorom. Preostalo mu je bilo jo{ da promijeni fudbalsko dr`avljanstvo, {to je i `elio, ali nova povreda dovela je u pitanje ne samo njegovu reprezentativnu ve} i igra~ku M. T. karijeru.

Te{ka povreda na{eg talentiranog stopera

Sudi} sa Su{i}em: ^ekaju ga mjeseci lije~enja

sport

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

57

^ELIK Emir Had`i} ju~er trenirao sa Zeni~anima

Nastavit }u tamo gdje sam stao
U 44 utakmice postigao 23 gola

EVROPSKA LIGA
D`eko u duelu sa Albancem Vand`elijem
(Foto: AP)

Dvadesetsedmogodi{nji napada~ Emir Had`i}, nakon raskida ugovora s hrvatskim prvoliga{em Istrom 1961, ponovo }e ovog prolje}a mre`e tresti u dresu ^elika, za koji je u dvije sezone, od 2007. do 2009. godine, postigao 23 gola u 44 utakmice. Tako se barem nadaju navija~i zeni~kog premijerliga{a, ali i on sam. - Nadam se da }u nastaviti tamo gdje sam stao u ljeto 2009. godine, kada sam pre{ao u gr~ki Panetolikos. Drago mi je {to sam ponovo tu i {to }u mo}i pomo}i ^eliku u nastojanju da osvoji Kup BiH, a onda da idu}e

Bez golova u Solunu
Edin D`eko igrao do 83. minute za Engleze
Aris je i nakon utakmice protiv Man~ester sitija u {esnaestini finala Evropske lige nastavio seriju pobjeda na evropskim utakmicama u Solunu. Gr~ki i engleski tim odigrali su bez golova, 0:0, a od prve minute u Man~ester sitiju zaigrao je bh. reprezentativac Edin D`eko. Na{ napada~ na{ao se u nekoliko dobrih situacija, ali nije uspio posti}i pogodak za „Gra|ane“. Da je trener Man~ester sitija Roberto Man~ini (Mancini) bio zadovoljan bodom protiv Arisa, pokazao je izmjenom u 84. minuti kada je umjesto D`eke na teren u{ao odbrambeni igra~ Pablo Zabaleta. Uzvratna utakmica u Man~esteru bit }e odigrana 25. februara, ostale prve utakmice {esnaestine finala Evropske lige na programu su u ~etvrtak, 17. februara.
(Z. [.)

Aris i Man~ester siti remizirali

Duljevi} na probi
Osim Fuada Salihovi}a, na probi u ^eliku je i Haris Duljevi}. Rije~ je o 18-godi{njem veznom igra~u, nekada ~lanu sarajevskog Olimpica i holandskog De Graf{apa.
Had`i}: Potpisao na godinu
(Foto: J. Had`i})

sezone krene i u borbu za titulu prvaka - ka`e Had`i}. On je ju~er ujutro stigao na Bilino polje, a poslijepodne je na stadionu Kamberovi}a polje odradio i prvi

trening s ekipom, ali }e danas ponovo morati nazad u Pulu. - Zbog `urbe da u ponedjeljak potpi{emo raskid ugovora nisam stigao obavi-

ti sve potrebne poslove u Puli, pa }u morati ponovo oti}i tamo - dodaje Had`i}, koji }e u ^eliku ostati najmanje godinu, na koliko je V. B. potpisao ugovor.

Vratio se Oki}, do{ao Gan~ev
Otpao transfer Ceri}a iz [ibenika Puno posla, a malo vremena, ka`e Odovi}
Fudbaleri Vele`a zavr{nu fazu priprema odradit }e u Mostaru, gdje je ekipa nastavila s treninzima po povratku iz Ulcinja. U crnogorskom primorskom mjestu Vele` je u dvije pripremne utakmice s klupe vodio Milorad Mitrovi}, a dvije njegov nasljednik Milomir Odovi}, koji je za kormilom „Ro|enih“ tek sedam dana. - Puno je posla pred nama, a vremena nemamo previ{e. Nakon dvije utakmice te{ko je re}i ne{to konkretno. Ekipi su se priklju~ila dvojica igra~a, tu je i dosta mladih, a iskusnije poznajem odranije. Ipak, vi{e je igra~a koje ne znam - ka`e Odovi} i dodaje da je, uprkos svemu, optimist. mo`emo Vele` odvesti prema `eljenom cilju - isti~e novi trener „Ro|enih“. On od ju~er mo`e ra~unati i na Gorana Gan~eva, koji je do{ao na posudbu iz @eljezni~ara, te [evku Oki}a, koji je u prvom dijelu sezone postigao ~etiri gola, ali je pripreme odradio s ^elikom. Gan~ev dolazi na mjesto stopera umjesto Tarika Ceri}a, koji nije rije{io probleme sa svojim posljednjim klubom [ibenikom. Oki} se vratio jer se Vele` i ^elik nisu uspjeli dogovoriti o od{teti. On je ranije suspendiran i pokrenut je disciplinski postupak protiv njega. Danas }e Vele` igrati s Olimpicom.
F. IBRULJ

Vele` ja~i za dvojicu igra~a

Man~ester siti pro{log vikenda izgubio je u gradskom derbiju protiv Junajteda sa 1:2, a Edin D`eko prvi sat presjedio je na klupi. Me|utim, s obzirom na to da je na{ napada~ neposredno nakon ulaska na teren bio zaslu`an za gol „Gra|ana“, Roberto Man~ini (Mancini) je imao {ta obja{njavati engleskim novinarima. Na pitanje za{to D`eke nije bilo u ekipi, italijanski strateg je odgovorio: - Mislim da sam izveo na{u najja~u ekipu u tom momentu. D`eko je do{ao prije mjesec i treba raditi i trenirati. On }e biti va`an ~lan tima M. T. - rekao je Man~ini.

D`eko treba jo{ raditi, a bit }e va`an dio tima

Roberto Man~ini o na{em napada~u

Man~ini: Izveo sam najja~u ekipu

Na stadionu Police u Trebinju u toku je rekonstrukcija klupskih prostorija koje koristi administracija Leotara. Kad radovi budu zavr{eni, kancelarije }e imati i direktor, sportski direktor i

Klupska administracija privremeno kod novinara

Radovi na trebinjskim Policama

sekretar kluba te direktor stadiona, dok }e na spratu biti sedam soba za smje{taj fudbalera sa strane. Do zavr{etka radova klupska administracija privremeno je smje{tena u novina. rskoj sali na stadionu. M. P

Oki}: ^elik i Vele` se nisu dogovorili o od{teti

- Puno je stvari koje moramo poslo`iti, ali vjerujem

da svi zajedno, kako ekipa tako i ljudi u klubu i navija~i,

Biha}ki prvoliga{ Jedinstvo ju~er je ostao bez {efa stru~nog {taba. Benjamin Klju~anin je po povratku sa sedmodnevnih priprema iz Medulina po-

Ostavka Benjamina Klju~anina, mijenja ga Asim Sara~evi}
dnio ostavku navode}i isklju~ivo privatne razloge. Uprava kluba, koji u narednoj polusezoni gaji ambicije da izbori povratak u Premijer ligu, nije sjedila skr{tenih ruku, pa bi, prema rije~ima predsjednika Edina Muli}a, ve} danas trebala sti}i adekvatna zamjena. Kako smo doznali, na

Smjena za kormilom Jedinstva

klupi Jedinstva u narednoj polusezoni sjedit }e Asim Sara~evi}, koji je ranije vodio ^elik, TO[K, Olimpic i jo{ neke bh. klubove.
E. A.

U prizemlju }e biti kancelarije, na spratu sobe (Foto: P. Mucovi})

Me|unarodni fudbal

Mala neodgovorna deri{ta

58

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

sport

Biv{i francuski selektor Rajmond Domenek (Raymond Domenech) ponovo je progovorio o skandalima koji su potresali „trikolore“ na Mundijalu u Ju`noj Africi. Aktere pobune nazvao je malim neodgovornim deri{tima. - Mislio sam da su poludjeli i da ne znaju {ta rade. Kada sad pogledam unatrag, vidim grupu malih neodgovornih deri{ta. Slu`ili smo svijetu za podsmijeh - rekao je Domenek za „L ’Equipe“.

LIGA PRVAKA Ve~eras na programu utakmice u Londonu i Rimu

Venger na Barcelonu po Barceloninom receptu
Arsenal ne}e odstupiti od svoje igre
kojeg ka`u da mu Arsenal slu`i samo da izbrusi formu kako bi se {to ja~i vratio u svoj klub iz djetinjstva Barcelonu, ka`e da je iz tog poraza te{ko izvu}i pouke. - Imaju najbolju ekipu na svijetu. Te{ko je nau~iti iz poraza od njih. Tako su briljantna ekipa i imaju toliko kvalitetnih fudbalera koji mogu napraviti razliku. Ipak, trudit }emo se da odigramo najbolje {to znamo - ka`e Fabregas. Arsenal }e te{ko prona}i
Mesi daje jedan od svoja ~etiri gola u pro{losezonskom duelu Barcelone i Arsenala

[ahtjor visoka prepreka za Romu

Pro{irenje Lige prvaka

Barcelona se zala`e za skra}enja nacionalnih liga i pro{irenje Lige prvaka. Potpredsjednik Havijer Faus (Javier) predla`e da se {panska liga sa 20 skrati na 18 ili 16 klubova, a da Liga prvaka broji vi{e od 32 tima. Katalonski klub argument za promjene vidi i u finansijskom aspektu, po{to bi evropske ekipe u pro{irenoj Ligi prvaka zara|ivale vi{e novca.

Gotovo redovni dueli Arsenala i Barcelone uvijek su bili poslastica Lige prvaka. Ne{to ranije, kao u pariskom finalu 2006., kada je {panski tim tijesno pobijedio sa 2:1, bilo je mnogo vi{e neizvjesnosti. Pro{le je sezone nepobjediva katalonska ma{ina protiv „Topnika“ demonstrirala svu svoju mo} u no}i u kojoj im je Lionel Mesi (Messi) zabio ~etiri gola i poslao ih ku}i. U ~etvrtfinalu Barca je na londonskih 2:2 odgovorila pobjedom od 4:1. Sesk Fabregas (Cesk), za

Najbolji na svijetu

Majorka pobijedila Atletik

Majorka je prekinula niz Atletika iz Bilbaoa od ~etiri pobjede, te se trijumfom od 1:0 popela na 10. mjesto na tabeli {panske Primere. Strijelac je bio Pjer Vebo (Pierre Webo) u 12. minuti.

Roma

[ahtjor

ROMA: Serhio, Kaseti, @uan, Mekses, Rise, Simplisio, De Rosi, Perota, Menez, Toti, Borielo. Trener: Klaudio Ranijeri. [AHTJOR: Pjatov, Srna, ^igrinski, Rakitski, Rat, Gai, Tei{eira, Kosta, @adson, Vilian, Adriano. Trener: Mir~ea Lu~esku.

Fulam uzeo bod ^elziju

Arsenal

Barcelona

ARSENAL: [~esni, Kli{i, Skila~i, Ko{~ilni, Gibs, Ar{avin, Fabregas, Song, Nasri, Volkot, Van Persi. Menad`er: Arsen Venger. BARCELONA: Valdez, Alve{, Pike, Abidal, Maksvel, ^avi, Buskets, Inijesta, Pedro, Mesi, Vilja. Trener: Pep Gvardiola. rje{enje za Barcelonu, iz ~istog razloga {to ve} godinama `eli biti kao Barcelona. Menad`er „Topnika“ Arsen Venger (Wenger) te`i istom modelu koji gaje i Katalonci - te~noj i savr{enoj napada~koj igri. Me|utim, dok je to dovoljno da se slomije otpor skoro svake engleske ekipe, protiv Barcelone ne ide tako lako. Iako je Inter u polufinalu pro{le sezone pokazao na koji na~in se mo`e pobijediti Barcelona, Venger ne kani odstupiti od svoje igre. - Ne}emo odustati od onog {to radimo, ali }emo poku{ati to dovesti na jo{ vi{i nivo. Poku{at }emo napasti protivnika. Ako se budemo branili, to ne}e biti na{a igra. Iskusniji smo za poraz iz pro{le sezone i moramo igrati s vjerom da mo`emo pro}i - rekao je Venger. U Romi su bili presretni kada su u `rijebu izvukli [ahtjor, ali ako pogledamo trenutnu formu, Rimljanima bi i ukrajinski predstavnik mogao predstavljati previsoku prepreku. Italijanski predstavnik je u Seriji A nanizao tri me~a bez pobjede. - Ne vidim entuzijazam i organizaciju na terenu koju smo imali u pro{loj sezoni. Mo`da je to moja krivica, jer ja sam {ef - `alio se trener Klaudio Ranijeri (Claudio Ranieri) nakon subotnjeg poraza od Napolija. Navija~i mu zamjeraju i to {to daje premalo prostora Fran~esku Totiju (Francesko Totti). Vreme{na klupska ikona (34 godine) u sjeni je mla|ih, ja~ih i br`ih igra~a, ali Ranijeri bi ga zbog pobolj{anja odnosa s navija~ima ve~eras mogao ubaciti u po~etni tim. [ahtjor nije odigrao zvani~nu utakmicu jo{ od 8. decembra pro{le godine, kada su pobjedom nad Bragom ovjerili prolaz u osminu finala. Igrali su samo prijateljske utakmice. Susreti po~inju u 20.45 sati.
(M. T.)

S utakmice u Londonu: Nije bilo golova

^elzi je svojim navija~ima priredio jo{ jednu no} za zaborav. Aktuelni engleski prvak s Fulamom je u gostima odigrao samo 0:0, a mo`e biti zadovoljan i takvim ishodom, jer je Petr ^eh (Cech) u sudijskom vremenu doma}inu odbranio penal. ^elzi je imao ~ak 20 udaraca, ali samo ~etiri u okvir gola, a Fernando Tores (Torres) ponovo se nije pretjerano iskazao. Aktuelni prvak sada ima 45 bodova, 12 manje od lidera Man~ester junajteda, a po{to je do kraja sezone ostalo jo{ 12 kola, njegove {anse za odbranom titule gotovo (M. T.) su izgubljene.

Ja sam kriv

sport

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

59

RUKOMET Muhamed Toromanovi} odgovara selektoru Vojislavu Ra|i

Bitnije mu je da imamo iste majice nego ho}emo li uigrati ikakvu akciju
Sla`em se da smo pogrije{ili {to smo ostali do pet sati u kafani, ali Terzi}, Doborac i ja nismo bili sami Govori neistine da je sa mnom razgovarao
Razgovarao: Amer ^ULI]
go vi{e. I kunem se da to nije bilo no} uo~i utakmice ka`e odli~ni pivot danskog Koldinga Toromanovi} za „Dnevni avaz“. - Ne znam, mo`da mu se ne svi|am kao osoba. Vjerovatno mu ne odgovara to {to sam iskren i uvijek bez dlake na jeziku, otvoreno pri~am {ta mi se svi|a, a {ta ne. Recimo,

Me{anovi} potpisuje za Slobodu: ^eka ispisnicu iz Hrvatske

Strasti u vezi sa slu~ajem „Terzi}, Doborac i Toromanovi}“ ne sti{avaju se. Selektor rukometne reprezentacije BiH Vojislav Ra|a pro{le sedmice objavio je spisak kandidata za kvalifikacione utakmice sa Estonijom u martu, izostaviv{i trojicu, uz Enida Tahirovi}a, vjerovatno najprepoznatljivijih igra~a na{e selekcije u poslje-

Imali ste priliku sara|ivati s Ra|om i ranije. Smatrate li da Vas, ina~e, pretjerano ne simpati{e?

Sloboda nije registrirala Crnogorca, Me{anovi}a, Nikoli}a i Bo{njaka
Biv{i klubovi nisu izdali ispisnice
Prijelazni rok u BiH je zavr{en, a Sloboda, usljed razli~itih problema, jo{ nije uspjela registirati ~etvoricu igra~a s kojima je dogovorila saradnju. Stani{a Nikoli} i Alen Me{anovi} su ranije stigli na Tu{anj, a Gradimir Crnogorac i Miljenko Bo{njak ove zime, ali iako svi oni odavno treniraju s ekipom, zvani~no jo{ nisu ~lanovi Slobode. Problem vezan za trojicu je {to im njihovi biv{i klubovi nisu izdali ispisnice. To se odnosi na Nikoli}a (Dunajska streda, Slova~ka), Me{anovi}a (Hrvatski dragovoljac, Hrvatska) i Crnogorca (Atirau, Kazahstan). Njihovi transferi tehni~ki bi trebali biti realizirani putem FIFA-inog novog TMS sistema, odnosno elektronskog bilje`enja svih prelazaka. Sloboda je, prema rije~ima sekretara Ekrema Ibri}a, odradila svoj dio posla, ali njihovi dosada{nji klubovi nisu. Bo{njakov slu~aj je malo

Treniraju, ali jo{ nisu ~lanovi kluba

Dok traje trening, on igra karata
- To {ta on radi na treninzima, mo`e apsolutno svako. Tr~imo po liniji skoro sve vrijeme, a to u dana{njem rukometu samo mo`e doprinijeti povredama. I osim toga, dok traje trening, on ode i igra karadnjih nekoliko godina. Prvo ih nije zvao za prijateljski duel sa Srbijom, jer su, kako je kasnije objasnio, pred utakmicu sa Makedonijom bili do pet sati ujutro u kafani. Sada, kada ih je `elio pozvati, njih su trojica odbili igrati za BiH dok je Ra|a selektor. Terzi}, Doborac i Toromanovi} se ranije nisu ogla{avali u medijima o ovom pitanju, ali nakon Ra|inog javnog istupa nisu ostali nijemi. - Sla`em se da smo pogrije{ili {to smo ostali do pet sati ujutro vani, ali pitam se za{to se kola lome na trojici ljudi, kada nas je bilo mno-

Bez trojice protiv Slavije
Iako se u klubu nadaju da }e sve biti rije{eno do po~etka prvenstva, eventualno neigranje nekog ili sve ~etvorice bit }e veliki problem treneru Denisu Sadikovi}u, tim prije {to na startu proljetne polusezone ne}e mo}i ra~unati na jo{ trojicu igra~a. Almir Beki} je povrije|en, a Stefan Gavari} i Mersed Malki} protiv Slavije nemaju pravo nastupa zbog kartona. kompliciraniji, budu}i da je on kao igra~ Croatije Sesvete bio u~esnik afere „Offside“ u Hrvatskoj i njegovo se ime na{lo me|u optu`enima za namje{tanje utakmica. Sloboda jo{ ~eka slu`beni odgovor HNS-a ima li on pravo nastupa u inozemstvu i mo`e li uop}e biti registriran. E. M.

Ekipa je u dosada{njim utakmicama pokazala zavidan nivo neuigranosti. [ta posebno zamjerate selektoru kada su u pitanju treninzi?

ta. Onda se ja zapitam, ~emu sve ovo, kome treniramo, za{to dolazimo. Ne znamo ko gdje treba da tr~i u kontri i polukontri... Jednom je zovnuo Bilala [umana ovdje u Kolding i [uman mu je preko mene poslao program treninga. Kada sam ja to donio, molio me da isplaniram treninge. Ako }u ja planirati, {ta je onda Ra|in posao. njegovi treninzi su iz pro{log stolje}a, bitnije mu je da nosimo iste majice nego ho}emo li uigrati ikakvu akciju.

Toromanovi} u me~u sa Makedonijom: Kad je bio u kafani

Do{ao je s pretpostavkom kako za vrijeme Halida Demirovi}a ni{ta nije funkcioniralo, kako smo svi mi bili raspu{teni i sada kao on ho}e da to ispravi. Vi{e se brine pro{lo{}u, dok su mu rezultati katastrofalni.

vremena za razgovor s vama koji se ne `elite odazvati nego sa ostalim igra~ima. O ~emu ste konkretno razgovarali?
- Prvo, neistina je da je uop}e sa mnom razgovarao. Od Makedonije nismo progovorili nijednu rije~. Nego {ta se zapravo desilo: anga`ovao je Senjanina Maglajliju da poku{a sa mnom pri~ati ili da ka`e Bilalu [umanu da ovaj pri~a sa mnom. Garantujem da je to {to smo uradili pred Ma|arsku samo alibi, jer i bez toga nije imao u planu da me pozove. Me|utim, znam da niko ne}e dovijeka ostati selektor, kao ni da reprezentacija nije privatna svojina. Ja i Ra|i i ostalim igra~ima `elim sre}u i nadam se da }emo dobiti ove dvije naredne utakmice i ostati u utrci za plasman na Euro 2012.

Privatna svojina

Ipak, prema rije~ima selektora, nakon {to vas nije pozvao za susret sa Srbijom, potro{io je mnogo vi{e

Kontradiktorne izjave
- Ra|a je kazao da je na{ u~inak na me~u sa Ma|arskom bio jako lo{ i da su Terzi} i Doborac svakih pet minuta tra`ili izmjene. Ako je utjecalo to {to smo bili u kafani, iako ne opravdam taj na{ ~in, evo ja nisam tra`io izmjene. A Terzi} je ~uvao Kiru Lazarova, imao najte`i zadatak, a Damir postigao {est-sedam golova... Ja nisam bitan, ali za{to kapitena reprezentacije koji mu je ve} jednom oprostio nekorektnost, prvo naziva primjerom profesionalizma, a kada napravimo lo{ rezultat, okarakteri{e ga klicom koja ru{i atmosferu. Jedan dan pri~a jedno, drugi dan drugo - govori Toromanovi}.

Pro{lo stolje}e

Poklanjamo ulaznice za utakmice Lige prvaka
Najtira`nija novina u BiH „Dnevni avaz“ i Rukometni klub Bosna BH-Gas poklanjaju ~itaocima 20 sezonskih ulaznica, koje vrijede za obje doma}e utakmice na{eg tima u Ligi prvaka, protiv Sankt Peterburga i Konstance. Svakog dana do subote, 19. februara, obradovat }emo po ~etvero na{ih ~italaca. Kako biste bili u konkurenciji za ovaj poklon, dovoljno je da na broj 091/510-101 po{aljete SMS s rije~ima RT BOSNA (kao na slici). Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV. Brojeve telefo-

Vlasnici navedenih telefonskih brojeva ulaznice mogu podi}i tokom radnog vremena u „Avaz Twist Toweru“. na dobitnika objavljivat }emo svakodnevno na sportskim stranicama „Dnevnog avaza“.

063/476-470 061/217-172 063/691-207 061/188-735

Nagra|eni brojevi za utorak

Orman pored svog vozila: Najbolji u klasi II

Najuspje{niji u „Off-road“ prvenstvu BiH
Minulog vikenda na Blidinju progla{eni su pobjednici po klasama prvenstva BiH u „Off-roadu“ za 2010. godinu. U klasi II, u kojoj je vladala najja~a konkurencija, najbolji je bio Kemal Orman iz Kiseljaka. Nakon osam utrka, odr`anih u Banjoj Luci dva puta, zatim Posu{ju, Zvorniku, Busova~i, Blidinju, Vitezu i Br~kom, u ostalim klasama su pobijedili Savko Aleksi} (I) i Tomislav Trivi} (III). Najuspje{niji klub je „Eko Drina“ iz Zvornika, ispred sarajevskog „Sa-Off roada“ i AMK Busova~a.

„Studenti“ ~estitaju [irokom klub BoKo{arka{ki
sna ASA BH Telecom ~estitao je [irokom TT Kabeli na dobroj organizaciji zavr{nog turnira Kupa BiH. Sarajevski „Studenti“ u saop}enju navode da je [iroki pokazao da je veliki klub te hvale doma}e navija~e za korektno navijanje. - Nakon mnogobrojnih, neslavnih i nemilih doga|aja, napravljen je prvi korak ka o`ivljavanju pravog sportskog duha saop}eno je, izme|u ostalog, iz KK Bosna.

60
KO[ARKA Bogdan Tanjevi} zavr{io trenersku karijeru

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

sport

Barcelona sti`e u Rim kola Utakmicama 4.
top 16 faze nastavlja se Euroliga u ko{arci. Danas: GRUPA G: Montepaski - Partizan (20.45 sati). GRUPA H: @algiris - Fenerbah~e Ulker (18.45). Sutra: GRUPA E: Panatinaikos - Kaha Laboral (19), Litvos ritas - Unikaha (19). GRUPA F: Union Olimpija - Makabi (20.45), Lotomatika Rim - Barcelona (20.45). GRUPA G: Efes Pilsen Real Madrid (19.30). GRUPA H: Valensija Olimpijakos (20.45).

Najve}i stru~njak kojeg je na{a ko{arka ikada imala definitivno se oprostio od parketa. Bogdan Tanjevi} pro{le sedmice prepustio je kormilo reprezentacije Turske svom dugogodi{njem pomo}niku Orhunu Eneu i, kako je ju~er potvrdio za na{ list, nakon ~etiri decenije stavio ta~ku na trenersku karijeru.

Morao sam stati
Ne bi valjalo da forsiram ne{to za {to vi{e nemam fizi~ke snage, ka`e na{ legendarni stru~njak
- U principu, zaustavio sam se, jer moram stati. Ne bi valjalo da forsiram ne{to za {to vi{e nemam fizi~ke snage. Uz reprezentaciju Turske }u biti kao stariji brat, neka vrsta koordinatora svih selekcija koji }e suflirati sa strane, kad zatreba savjet. Bo{a je, podsjetimo, pro{log marta zbog zdravstvenih problema operiran te se jo{ oporavlja. Sportski anga`man, osim savjetni~ke funkcije u Turskoj, nastavlja i kao direktor italijanskog euroliga{a Lotomatike iz Rima. U toj je ulozi, ka`e, nedavno morao povu}i {okantan potez, a to je smijeniti svog prijatelja Matea Boni~olija (Matteo Boniccioli). - Ne znam da mi je nekad bilo te`e, ne samo da je bio Tanjevi} odavno nije boravio u Sarajevo, ali ka`e da }e uskoro i to „ispraviti“. - Sad sam u Rimu, poslije toga }u u Istanbul, dok planiram u aprilu do}i u Sarajevo - ka`e Bo{a.

U aprilu u Sarajevu

[okantan potez
- Kad vidim da je moj kolega Den Piterson (Dan), nakon vi{e od dvije decenije pauze, ponovo preuzeo Milano, ra~unajte da se i ja za nekih 25 godina od danas vratim na klupu - bila je prva reakcija Tanjevi}a, koji je potom ipak ozbiljnijim tonom dodao:

Mehmedi} blista u Rumuniji repreBh. ko{arka{ka
zentativka Amra Mehmedi}, koja je nakon otkaza u mati~nom ^eliku oti{la u Rumuniju, najbolja je igra~ica lidera druge faze prvenstva, ekipe Satu Mare. Mehmedi} (30 godina, 175 centimetara) prosje~no bilje`i 14,4 poena, 5,6 skokova i 3,7 asistencija. U posljednjem me~u, u gostima kod Rapida (78:59), postigla je 15 poena, te upisala po sedam skokova i asisteV. B. ncija.

Ne bih se bunio da mi ponude Teletovi}a
Tanjevi} ka`e da }e na sebe preuzeti da njegovi Gordi} i \edovi} budu u vrhunskoj formi pred Evropsko prvenstvo u Litvaniji. Na primjedbu da bi onda bilo najbolje da u Lotomatiku po{aljemo jo{ neke reprezentativce, Bo{a je odgovorio: - Slobodno me zovite, naro~ito ako Mirza Teletovi} ostane bez posla, ne bih se bunio.

Tanjevi}: Trebamo biti sretni {to je BiH uop}e na Eurobasketu

{ok zbog toga {to je rije~ o mom prijatelju, nego {to sam ekstremni protivnik smjene trenera u jeku sezone. No, stra`njicom smo dotakli dno i ne{to smo morali uraditi. Na kraju, sporazumno smo se razi{li.

Izi} i Be}iragi} sigurni
Odlazak Tanjevi}a sa selektorske pozicije ne}e utjecati na status dvojice bh. trenera u turskoj reprezentaciji Nihada Izi}a i Adisa Be}iragi}a. - Izi} ostaje u funkciji {efa juniorske selekcije, s aviti pravu ekipu - isti~e Tanjevi}. Tvorac najtrofejnije generacije sarajevske Bosne, koju je 1979. doveo do titule prvaka Evrope, bit }e ~lan turske delegacije na zavr{nici Eurobasketa u Litvaniji krajem avgusta. Ka`e da je BiH u `rijebu pro{la bolje od Turske, ali da na ekipu i selektora Sabita mla|ima }e raditi i Be}iragi} iako su pojedini turski treneri vidjeli to kao provokaciju. No, Adis je jako talentiran trener, sjajan posao pravi i u svom klubu Kepezu - ka`e Tanjevi}. Had`i}a ne smijemo stavljati teret velikih ambicija. - Trebamo biti sretni {to je BiH uop}e tu. Konkurencija je stra{na, ne zaboravimo da igramo protiv ko{arka{kih velesila, koje su u svemu stabilnije, dok mi nemamo sigurnost ni u tome ko }e se od igra~a odazvati rekao je Tanjevi}.
E. JESENKOVI]

[ansa mladima
I pored toga, Bo{a ne sumnja da }e njegov projekt, a to je forsiranje mladih igra~a, me|u kojima su i na{i reprezentativci Nihad \edovi} i Nemanja Gordi}, dati rezultat u Lotomatici, u kojoj je kao asistent u stru~nom {tabu anga`iran biv{i selektor BiH Dra{ko Prodanovi}. - Za glavnog trenera doveli smo Slovenca Sa{u Filipovskog, koji }e, siguran sam, od ovih talenata napr-

Svjetski viceprvak
Tanjevi} je selektor Turske postao u maju 2004. Pod njegovim vodstvom ova je reprezentacija u septembru pro{le godine postigla najve}i uspjeh u historiji, a to je titula viceprvaka na Svjetskom prvenstvu koje je odr`ano upravo u Turskoj. Bo{a je bio prvak Evrope s Italijom (1999.), dok je s biv{om Jugoslavijom 1981. osvojio evropsko srebro. Osim Bosne, od klubova je vodio Kazertu, Trst, Milano i Virtus Bolonju (Italija), Limo` i Asvel (Francuska), Budu}nost (Crna Gora) i Fenerbah~e Ulker (Turska).

Bajern postaje silauzoru na Real Mai u ko{arci Po
drid i Barcelonu, koji zna~ajno investiraju u svoje ko{arka{ke sekcije, kesu je odrije{io i Fudbalski klub Bajern s ambicijom da stvori {ampiona pod obru~ima. Bavarci su anga`irali selektora Njema~ke Dirka Bauermana (Bauermann) te reprezentativce [tefena Hamana (Steffen) i Demonda Grina (Greene) i s omjerom 19-1 u njema~koj drugoj ligi na najboljem su putu ulaska u najvi{i rang. Sve doma}e me~eve igrali su pred rasprodatom dvoranom. Zbog ogromnog interesa pre}i }e u Olimpijsku arenu u Minhenu, kapaciteta 12.500 gledalaca.

Slobodan Klipa ju~er nije vodio trening ko{arka{a Igokee. Tako }e sigurno biti i narednih nekoliko dana, jer je kormilara bh. viceprvaka gripa prikovala za krevet. Neizvjesno je ho}e li Aleksandrov~ani u subotnjem susretu NLB lige protiv Krke na doma}em terenu imati na raspolaganju i centarski tandem Mladen Panti} - Donel Harvi (Donnell Harvey), koji je ve} propustio zavr{nicu Kupa BiH (poraz od [irokog u polufinalu). Panti} nije igrao zbog povrede, dok je Harvi zbog smrtnog slu~aja u porodici otputovao u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave, odakle bi se trebao vratiti u ~etvrtak ili u petak. Odsustvo Marka \erasimovi}a, koji pauzira zbog prijeloma prsta, navelo je struku Igokee da na probu dovede novog igra~a, 23-godi{njeg be-

Klipa odsutan zbog gripe, Albijani} se vra}a protiv Bosne Harvi otputovao u Ameriku
Kada je pro{le sedmice u utakmici ~etvrtfinala Kupa BiH protiv Igokee napustio parket zbog povrede sko~nog zgloba, ~inilo se da centra Slobode Dra{ka Albijani}a o~ekuje du`a pauza. Ipak, nakon nekoliko dana terapija, vode}i ko{arka{ Tuzlaka od ju~er je ponovo na treninzima, {to zna~i da }e stru~ni {tab mo}i ra~unati na njegove usluge ve} u prvenstvenom derbiju protiv Bosne ASA BH Telecoma, koji je na rasporedu u nedjelju u Sarajevu. - Stanje sa zglobom je mnogo bolje. Istina, povremeno osjetim bol, ali to je ni{ta u odnosu na trenutak kada sam se povrijedio. Bitno je da je otok spao, terapije koje su mi propisali ljekar Du{ko Pavlovi} i fizioterapeut Elvir Bijedi} dale su rezultat - rekao je 23-godi{nji centar. Albijani} je trenutno statisti~ki najkorisniji igra~ ko{arka{kog prvenstva BiH, njegov prosjek iznosi 17,9 poena i 6,5 skokova. E. M. Albijani}: Najkorisniji igra~ lige
(Foto: T. Trojak)

Problemi Igokee pred nastavak sezone

Centar Slobode se oporavlja

Klipa: U subotu protiv Krke

ka Maksima Kova~evi}a (200 centimetara) iz beogradskog Superfunda (Prva liga Srbije). Ukoliko dobije pozitivne ocjene, Kova~evi} bi mogao ve} u petak i zvani~no postati ~lan Z. V. Igokee.

sport

Dnevni avaz, srijeda, 16. februar/velja~a 2011.

61
Vijest u brojci
odlu~ili su da }e nasljednik Fabija Kapela (Capello) na klupi engleske reprezentacije imati dva puta manju pla}u od Italijana, {to zna~i 3.000.000 funti godi{nje. Kapelo je najpla}eniji selektor svijeta, sa zaradom od {est miliona funti godi{nje (oko 13 miliona KM), ali na terenu nije uspio opravdati toliki novac. Stoga je engleski savez odlu~io da }e pri izboru narednog selektora povesti malo vi{e ra~una o visini pla}e.

Foto dana

3.000.000 Ljudi iz Engleske fudbalske asocijacije

Izjava dana

Nijemci optu`uju Bo`i}a da je odglumio povredu

Ofsajd

- Zna{ {ta, poli`i me po {....! Simpati~an si mi k’o zubobolja!
(Trener Borusije Dortmund Jirgen Klop novinaru njema~ke regionalne televizije Stefanu Meju)

^lanovi argentinske reprezentacije u polu na takmi~enju u Kini (Foto: Reuters)

Njema~ki „Bild“ objavio je kako je hrvatski bokser Stjepan Bo`i} odglumio povredu u subotnjoj borbi protiv doma}eg borca Artura Abrahama (Arhtur). Bo`i} se `alio da je ve} u drugoj rundi slomio lijevu ruku, iako u bolnici u Mulhejmu nije ustanovljena fraktura. „Bild“ tvrdi da su Bo`i} i njegovi treneri re`irali boskersku farsu pred vi{e od 4,5 miliona TV gledalaca.

SKIJANJE @an-Pjer Roj, atrakcija Svjetskog prvenstva u Garmi{u

Djed s Haitija me|u asovima
Prvu utrku zavr{io je na 25. mjestu od 92 skija{a, i to zato {to ih je 67 palo

NBA

Rezultati
[arlot - LA lejkers 109:89, Nju D`ersi San Antonio 85:102, Detroit - Atlanta 79:94, Milvoki - LA klipers 102:78, Minesota Portland 81:95, Hjuston - Denver 121:102.

Na skija{kim pistama rijetko }emo prona}i nekoga ko je djed, a jo{ rje|e da taj djed dolazi sa Haitija, ali upravo je to slu~aj sa @anPjerom Rojem (Jean-Pierre Roy). Ime 47-godi{njeg Hai}anina, koji je u isto vrijeme i predsjednik Skija{kog saveza karipske zemlje, kapiten reprezentacije i skija{, u ~etvrtak }e se u veleslalomu Svjetskog prvenstva u Garmi{-Partenkirhenu na}i uz velikane svjetskog skijanja. Ako „pre`ivi“, Roj tvrdi da }e to biti po~etak stvaranja „pravog“ skija{kog tima koji }e predstavljati siroma{nu latinoameri~ku zemlju na Olimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima.

Ne}u bijedu i katastrofe
- Ve} sam prona{ao jednog talentovanog 10-godi{njaka koji bi mogao postati dobar skija{. Moj cilj je da, kada se govori o Haitiju, ne pri~amo o siroma{tvu, bijedi i katastrofama, ve} o tome da u na{oj zemlji imamo dobre skija{e - rekao je Roj. movine oti{ao kada je imao dvije godine kako bi s roditeljima `ivio u Parizu, ali ka`e da mu je njegova zemlja i dalje u srcu. Prvu profesionalnu trku vozio je u novembru pro{le godine. - Svi su mi se smijali i govorili da nisam trebao do}i, ali su se prestali smijati kada sam zavr{io utrku. Zauzeo sam 25. mjesto u konkurenciji 92 skija{a, i to zato {to ih je 67 palo. Ovdje na SP , pri~ao sam sa mnogim velikim skija{ima i skija{icama i svi su mi dali veliko ohrabrenje da nastavim ono {to sam po~eo - ka`e Roj, koji je dodao kako }e se sada baciti na potragu za Hai}anima koji su voljni skijati, ma gdje da se oni nalazili. (M. T.)

Danas ekipno takmi~enje
Nakon ju~era{njeg dana pauze, danas je na Svjetskom prvenstvu na programu ekipno takmi~enje. Radi se o natjecanju tokom kojeg }e se skija{i i skija{ice u paralel-veleslalomu trkati na ispadanje, dok ne dobijemo ekipnog prvaka svijeta.
Roj: Vizionar s Haitija

Kuzins: Zaradio suspenziju

Poku{ao istu}i saigra~a koji mu nije dodao loptu
Lejkersi se osramotili na gostovanju u [arlotu
^elnici Sakramento kingsa odstranili su Demarkusa Kuzinsa (DeMarcus Cousins) sa timskog leta za Feniks nakon {to je krilni ko{arka{ „Kraljeva“ fizi~ki napao saigra~a Dontu Grina (Greene), prenose agencije. Incident se desio odmah po zavr{etku NBA utakmice u kojoj su Kingsi pora`eni od Oklahoma siti tandera. Kuzins je bio bijesan jer je Grin u posljednjem napadu, umjesto njemu u reketu, loptu dodao Tajriku Evans (Tyreke), koji je poku{ao „trojkom“ donijeti pobjedu Kingsima, ali nije pogodio. Kuzins je suspendiran na jednu utakmicu zbog ovog incidenta. Kuzins, kojem je ovo prva sezona u Ligi, prethodno je ka`njavan zbog sukoba sa suparni~kim igra~ima te sva|e sa pomo}nim trenerom Kingsa. NBA javnost zabavlja se i debaklom aktuelnih prvaka Los An|eles lejkersa na gostovanju u [arlotu, gdje su ih razbili Bobketsi (109:89). Trener „Jezerana“ Fil D`ekson (Phil Jackson) bio je toliko uznemiren da je novinarima poklonio ~itavih pet sekundi i produ`io dalje. Glavni igra~ Kobi Brajant (Kobe Bryant) ni toliko, jer se iskrao iz svla~ionice prije dolaska reportera. (E. J.)

Tanki `ivci ko{arka{a Sakramenta

- Iako na Haitiju rijetko skijam, jer je to u najboljem slu~aju mogu}e tek dva puta godi{nje, i to na vrhu planine, skijanje je moja strast. Za sebe mogu re}i da sam pr-

ili~no dobar rekreativni skija{ i ina~e nemam problema sa strahom. Me|utim, ove se staze zaista pla{im - rekao je Roj. Ovaj Hai}anin je iz do-

Lindzi Von `eli odbraniti titulu u Svjetskom kupu
Potez Amerikanke je jo{ jedan argument za kriti~are bijenalne smotre
Samo dan nakon {to je osvojila srebrenu medalju u spustu, ameri~ka skija{ica Lindzi Von (Lindsay Vonn) odlu~ila je napustiti Svjetsko prvenstvo u Garmi{-Partenkirhenu, {to je objasnila `eljom da se koncentrira na odbranu naslova pobjednice Svjetskog kupa. - Planirala sam se takmi~iti u svim disciplinama, ali sam odlu~ila da se ove sedmice odmorim i pripremim za Svjetski kup. Posljednjih nekoliko sedmica bile su vrlo te{ke i naporne - rekla je Von, koja se jo{ oporavlja od potresa u nezgodi na treningu, prije dvije sedmice. Ona je samo jedna u nizu onih koji su Svjetskom kupu dali prednost u odnosu na Svjetsko prvenstvo, {to }e, opet, dodatno poja~ati pri~e o besmislu bijenalne smotre. U `elji da osvoji titulu Svjetskog kupa, lider u ukupnom poretku Hrvat Ivica Kosteli} je nakon bronze u superveleslalomu odlu~io propustiti spust i superkombinaciju, pa }e se u Garmi{ vratiti da vozi samo slalom i veleslalom. Dio takmi~enja pauzira i aktuelni pobjednik Svjetskog kupa [vicarac Karlo Janka (Carlo), dok je Marija Ri{ (Maria Riesch) odlu~ila propustiti nastup u dana{njem ekipnom takmi~enju. (M. T.)

Amerikanka se povukla sa SP-a

Von: Naporne sedmice

(Foto: AFP)

Svjetski prvak u Formuli 1 i voza~ „Red Bulla“ Sebastijan Fetel (Sebastian Vettel) nastavio je izra`avati svoju ljubav prema „Ferrariju“, {ale}i se da bi platio odmor u trajanju od godinu Fernandu Alonsu samo ka-

Platio bih da mogu voziti „ferrari“

Fetel ne krije ljubav prema drugoj ekipi

ko bi mogao preuzeti mjesto za upravlja~em ~uvenog crvenog bolida. - Sretan sam u „Red Bullu“, ali ma{tam o „Ferrariju“ - prenijela je izjavu Fetela (23) italijanska „Gazzetta dello Sport“.

SRIJEDA 16. 2. 2011.

21.15
FILM, FTV

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

10.15

LJUBAVNA OLUJA

16.30

SPRETNO-SRETNO

21.20

NA[A MALA KLINIKA

21.00

ISPUNI MI @ELJU

16.00

VALENTINA

Ledena `etva
Advokat ^arli i njegov partner Vik, koji rade za mafiju, na Badnje ve~e ukradu 2 miliona dolara s namjerom da iza pono}i pobjegnu iz grada.Novac pripada lokalnom {efu mafije Bilu D`erardu. Vik sprema novac, ali ~ekanje se produ`uje, jer su okolne ceste zale|ene. Uloge: D`on Kjuzak, Bili Bob Tornton, Lara Filips Reditelj: Harold Ramis

23.05
SERIJA, OBN

Zakon bra}e
Majkl i ranjeni Linkoln o~ajni~ki poku{avaju prevariti Mahonea koji im je opasno na tragu. Saru u spava}oj sobi iznenadi neo~ekivana osoba. Nakon suspenzije, Belik regrutira novog partnera u hvatanju bjegunaca.

09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Ogledalo, drama 09.30 Istinite pri~e, animirana serija, 3/10 09.40 Nau~na postignu}a, obrazovna serija, 16/47 10.00 BHT vijesti 10.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 286/313 11.05 Moja mala kuhinja, r. 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 67/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Crta, politi~ki magazin, r. 13.20 Helmut Kohl, njema~ki div, strani dokumentarni program, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 37/230, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 13/44 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 Robot Robi, animirana serija, 20/52 15.50 Mini school 16.05 Bakine pri~e, 16/20 16.15 Intermeco 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 38/230 16.55 Mini portreti slikara. Izet Ale~kovi} - Zvonimir Mari} 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Sportska srijeda 20.35 Nogomet: Liga {ampiona: Arsenal - Barcelona, 1/8 finala, prijenos Sportska srijeda, nastavak 22.45 Ezel, igrana serija, 14/136 23.40 BHT vijesti 00.00 Liga {ampiona u nogometu, pregled 00.20 Business News 00.25 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 01.40 Pregled programa za ~etvrtak
21.35 Saga O McGregorijevima igrana serija 22.40 Vijesti 22.50 [to da ne (r) 23.10 Muzika 00.00 Ja sam tvoja sudbina (r.) 00.30 Astrologija 19.35 19.40 20.00 21.15 22.00 22.30 23.00

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 130. epizoda, r. Crtani filmovi 09.55 ^arli i Mimo 10.00 Mekanike u misiji 10.10 Tomica i prijatelji 10.20 Pingu 10.25 Garfield, crtana serija, 1. epizoda r. 10.50 Kako to, program za djecu 11.10 Villa Maria, igrana serija, 57. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 131. epizoda 13.05 ^ovek sa ~etiri noge, jugoslovenski igrani film 14.40 Pregled LP u nogometu, r. 14.55 Tomica i prijatelji, crtani film 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 133. i 134. epizoda 16.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 133. i 134. epizoda 16.20 [oni i njegovo stado, crtani film 16.30 Spretno-sretno, tv igra 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Ezel, igrana serija, 13. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Villa Maria, igrana serija, 58. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, specijal: Zaboravljeni gradovi 21.15 Ledena `etva, ameri~ki igrani film 21.30 Dnevnik, najava 22.55 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.40 Nogomet: Liga prvaka: Roma - Shakhtar, snimak 01.20 Federacija danas, r. 01.45 Dnevnik 3, r. 02.30 Pregled programa za ~etvrtak
Portal Game zone Lice nacije Serija: Ti si moja sudbina Gradovi i regije svijeta Glas Amerike Dobro ti ve~e

08.20 Top Shop 08.35 Ludo srce, turska telenovela 09.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.25 Stol za 4, nova sezona! 11.50 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.00 Top shop 12.35 Dejana Show, talk show 13.25 Top shop 13.45 Top Shop 14.00 Moja desna ruka, reality show 15.00 Gümüº, turska telenovela 16.20 OBN Info 16.25 Gümüº, turska telenovela-nastavak 16.35 Stol za 4, nova sezona 17.10 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 Ke~eri RAW, zabavni program 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.20 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 22.10 Vox populi (Glas naroda) 22.15 Moja desna ruka, reality show 23.05 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 00.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija
ja 2/13 20.55 TV Liberty 21.30 Dnevnik 2 Intermeco 22.00 Ple{i, ple{i igrana serija 1/4

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji pr. 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Timmy, crtani film, 37. epizoda 09.10 Iron kid, crtani film, 24. epizoda 09.35 Fifi, crtani film, 49. i 50. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 13. epizoda 10.25 Ben 10. Alien force, crtani film, 17. epizoda 10.55 Winx, crtani film, 13. epizoda 11.20 Sirene, crtani film, 13. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 142. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 119. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 15.10 Bioclinica 15.20 Top Shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 146. epizoda 16.53 Sport centar 16.55 Indija, igrana serija, 143. epizoda 17.45 Doma}ica Ovako 17.54 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 57. epizoda 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 58. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 147. epizoda 21.00 Ispuni mi `elju 22.00 Muzi~ki program 22.20 Sport centar 22.25 Otporan na metke, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 97. epizoda 01.00 Autoklub
21.00 21.30 22.15 22.45 23.30 00.00 Autovizija Turizam plus Bonaventura Igrani program Glas Amerike Odjava programa

08.00 Posljednja opklada, film 10.00 Udri mu{ki, talk show 10.30 Dvor 11.00 Valentina 11.50 Turist point 12.00 Info top 12.10 Zabranjena ljubav, serija 13.00 Dvor 13.30 Grand hitovi 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 17.00 Dvor 18.00 Zabranjena ljubav, serija 18.50 Info top 19.05 Turist point 19.10 Ljubav u zale|u 20.00 Dvor, pregled dana 21.15 Grand parada 22.30 Grand `urka sa dvora 00.00 City 00.10 Ratnici neba i zemlje, film
00.05 Film

TV Alfa
08.00 10.00 10.30 10.35 11.00 11.30 11.40 12.00 12.30 12.40 13.00 14.30 14.40 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.40 19.15 19.45 20.00 20.40 21.05 Novo jutro - jutarni program Ed`mont (tinejd`erska serija) Vijesti Ja sam tvoja sudbina (r) Muzika (aktuelnosti) Vijesti Sponzorisani program [to da ne (r) Vijesti Muzika (aktuelnosti) Intervju dana (r) Vijesti Sponzorisani program Vijesti Sponzorisani program Vijesti Caffe Azra Vijesti Ed`mont (tinejd`erska serija) Centralna informativna emisija [to da ne - zabavni magazin Cafe Azra (r) Intervju dana Muzika Ja sam tvoja sudbina

20.30 Reporta`a KISS 21.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 39/212 21.35 Biografije, reporta`a 6/20 22.25 Criss Angel Mindfreak, serija 6/39 23.00 Dnevnik KISS, r.

BN
16.25 17.10 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 Doma}a serija: Bela la|a TV serjia: Kradljivac srca Danas u Srpskoj Monitoring Sport flash Dnevnik 2 Doma}a serija: Jelena Kumovi Dnevnik 3

TV Gora`de
18.15 Sestrice, igrana serija, r. 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Poljoprivredne teme 20.30 Na{a realnost 21.30 Liberty TV 22.00 Ja sam tvoja sudbina, indijska tv serija 22.30 Reporta`a, r. 23.00 Dnevnik 23.30 Glas Amerike

TV Visoko
18.25 19.30 20.05 20.30 20.55 21.30 22.20 23.00 23.15 00.00 Svijet mladih, r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti U dru{tvu sa... Hitna slu`ba, serijski program Muzi~ki program Aktuelnosti r. TV strane Odjavni telop

TV Kakanj
18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 22.00 22.30 Melodije orijenta Ja sam tvoja sudbina, serija Danas napast Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija ADS kviz Auto shop magazin Ja sam tvoja sudbina, serija Zanimljive pri~e

TV Zenica
18.01 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 Frejzer, humoristi~ka serija Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Ja sam tvoja sudbina, igrana serija 20.30 TV izlog, mali oglasi 20.40 Srijedom - kontakt program 21.30 Igrana serija - Skrivene palme

TV Bugojno
18.20 Sasuke, Ninja Warriors, zabavni program 19.00 Informator 20.00 1001 no}, igrana serija 21.00 Dokumentarni program 22.20 Dobri pastir, igrani film

TV HEMA
15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 Informativni program Na{i razgovori, intervju, r. Slijedi: Reporta`a, r. Informativni program El profe, serijski program Ku}ni ljubimci, obrazovni program 21.00 Izaberi zdravlje, emisija o zdravstvu 22.00 Hema magazin, centralna informativna emisija

HIT TV
19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 Objektiv I Triumph Serija - Taina Otvoreni studio Objektiv II Serija - Ja sam tvoja sudbina Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta

TV OSM
17.35 17.55 18.30 18.55 TV vita shop Hrana i vino DAN - informativna emsija Vremenska prognoza

TV KISS
19.00 19.25 19.30 20.00 Dnevnik KISS Sportski pregled i vrijeme Dnevnik HRT [to uzrokuje bolesti 8/8

TV USK
18.10 Moje dijete, savjetovali{te za roditelje 19.00 Dnevnik TVUSK 19.30 Muzi~ki program 20.05 Najbolje godine, igrana seri-

TV Cazin
18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 Igrani program, repriza Da se ispri~amo, repriza Sportski mozaik, repriza TV panorama O tome se govori..., reporta`a

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria FOXlife FOXCRIME
23.45

22.15
FILM, Nova TV

22.35

BLEK PANTERSI

19.15

GOLF

ODBOJKA

23.00

FULLTILT POKER

19.00

DIVLJA RUSIJA

22.00

PLAIN JANE

21.10

DA, DRAGA

20.00

BROJEVI

17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 19.50 Bela la|a 20.40 Haris D`inovi} 21.35 No}na smjena 22.05 Beokult 22.35 Blek Pantersi 22.55 U svijetu

14.45 Snuker, Welsh Open Njuport 18.30 Alpsko skijanje, S[ Garmi{ Partenkirhen 18.45 Fudbal 19.00 Svi sportovi 19.10 Konji~ki skokovi 19.15 Golf 20.10 Golf 20.15 Jedrili~arstvo, Rolex Sydney Hobart 20.45 Jedrili~arstvo 20.50 Svi sportovi

16.00 Tenis, WTA Turnir Dubai 19.30 Vijesti 20.00 Snuker, Welsh Open Njuport 23.00 Biciklizam 23.15 Biciklizam 23.45 Odbojka, Nacionalni [ampionat Italija

16.00 Bayern TV. Bayern - Hoffeinheim 18.00 Premier League News 18.15 NBA Live 18.30 U`ivo: Euroleague Najava 18.45 U`ivo: Euroleague. Zalgiris - Fenerbahce 20.30 TWS 21.30 NHL. Minnesota - Vancouver 23.00 FullTilt Poker

17.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 18.00 [apta~ psima 19.00 Divlja Rusija 20.00 Nacisti~ka kra|a umjetnina 21.00 Nacisti~ka kra|a umjetnina 22.00 Zatvaranje 23.00 Nacisti~ka kra|a umjetnina

17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography Rock Riff 19.30 Just See MTV 20.00 MTV Express 21.10 Top 20 22.00 Plain Jane 22.50 Pranked 2 23.10 Chapelle Show

16.45 [apat duhova 17.35 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji 18.00 Ru`na Beti 18.50 Svi gradona~elnikovi ljudi 19.35 Dr. Haus 20.25 Do Posla i Nazad 20.50 Sta`isti 21.10 Da, Draga 22.00 Houp i Fejt 22.50 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji

17.00 Odjeljenje 17.45 [ark 18.30 Odstrel 19.15 Bjekstvo iz zatvora 20.00 Brojevi 20.45 Medijum 21.30 Prevaranti 22.20 Ne~ujno 23.10 Dekster

Detektiv i dama
Majk Kigan je skromni detektiv iz Bronksa koji mora {tititi ljepoticu iz visokog dru{tva Kler Gregori. Kler je svjedok ubistva i od nje se o~ekuje da identificira ubicu. Dok Majkova odana supruga Eli, o{troumna k}i policajca, pere prozore, Majk prati Kler na dobrotvorne ve~ere i luksuzne zabave... Uloge: Tom Berind`er, Mimi Rod`ers, Loren Brako Reditelj: Ridli Skot

SRIJEDA 16. 2. 2011.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
OVAN

Ljubav: U va{oj vezi mo`e do}i do pravog

23.00

REZOVI

23.50

RETROVIZOR

23.00

LA@I MI

21.00

ASI

09.31 Mimo i ^arli, crtana serija (34./65) 09.36 Svijet divljine, program za djecu (46./52) 09.42 Miniskule, program za djecu (75./78) 09.48 Ostrvo kornja~a, crtana serija (13./26) 10.15 Robin Hud 2, crtani film (3./13) 11.05 Karmelita, tv novela (118./170) 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 EU i mi Mala TV 13.30 Barimba, crtana serija (4./100) 13.39 Mala princeza, crtana serija (40./65) 13.54 Mimo i ^arli, crtana serija (34./65) 13.59 Svijet divljine, program za djecu (46./52) 14.05 Ostrvo kornja~a, crtana serija (13./26) 14.30 Rimske misterije, serija (19./20) 15.00 Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, tv novela (175./210) 16.00 Re.publika - Sarajevsko-Romanijska regija 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, tv novela (120./170) 18.00 Mozaik - vjera i ishrana 18.45 Mala princeza, crtana serija (41./65) 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Kako funkcioni{e ljudski mozak?, nau~no - popularni program 21.00 Moja ku}a je puna ogledala, serija (3./4) 22.00 Naslovi 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Rezovi, humoristi~ka serija (24./35) 23.20 Fudbal - Liga {ampiona - Roma - [ahtjor - snimak

13.18 Puna ku}a Raftera 2, serija (6/22)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.18 Rije~ i `ivot: Koja ja uloga Crkve u popisu stanovni{tva?, religijski program 15.00 Otkad si oti{la 3A, humoristi~na serija (2/8)* 15.25 Indeks, emisija o {kolstvu 15.55 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.18 HAK - Promet info 17.19 Pastel: dr Myko - dr Lajtner, emisija pod pokroviteljstvom (R) 17.26 8. kat: Biti baka, talk show 18.06 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 18.11 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.24 Dnevnik plavu{e: Ljubav traje tjedan dana, emisija pod pokroviteljstvom 18.32 Tvoja sam sudbina, telenovela (27/106)* 19.15 LOTO 7/39 19.20 Dora - idemo na Eurosong 19.21 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Ciklus filmova Jirija Menzela: Vikendica u {umi, ~ehoslova~ki film* 21.45 Ognjevi s neba: Slavonija, dokumentarna serija (2/6) 22.20 Dnevnik 3 22.45 Sport 22.48 Vrijeme 22.55 Vijesti iz kulture 23.05 Drugi format: ^itanje gradova 23.50 Retrovizor: Lovci na natprirodno 3, serija (12) (8/16)* 00.30 Retrovizor: Ksena - princeza ratnica 3, serija (17/22)*

07.55 Mala TV TV vrti}: Nespretnjakovi} Patuljkove pri~e, crtani film* Mala princeza, crtani film* 08.25 Lagodni `ivot Zacka i Codyja 2, serija za mlade (35/39)* 08.50 [kolski program: Kerami~ka radionica Ciak junior: Pod sretnom zvijezdom, rumunjski dokumentarni film 09.35 Slu~aj za ekipu BARZ, serija za djecu (17/26)* 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.20 Mala TV (R) TV vrti}: Nespretnjakovi} (R) Patuljkove pri~e, crtani film (R)* Mala princeza, crtani film* 13.50 Vincent i ja, kanadski film (R)* 15.30 @upanijska panorama 15.50 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (13/22) (R)* 16.30 Overland 3: Od Cape Towna do Nord Kappa - Etiopija, dokumentarna serija (6/13) (R)* 17.15 Hannah Montana 2, serija za mlade (25/30)* 17.40 Puna ku}a Raftera 2, serija (6/22) (R)* 18.25 Vaterpolo, Euroliga - 1/4finale: Mladost - Pro Recco, prijenos* 19.40 Hit dana 19.52 Ve~eras 19.55 Odjevna odiseja: Turska, dokumentarna serija (1/14) (R)* 20.25 Nogomet, LP - emisija 20.35 Nogomet, LP: Arsenal - Barcelona, prijenos 22.35 Nogomet, LP - emisija 23.00 La`i mi, serija (12) (13/13)* 23.45 Dnevnik plavu{e: Ljubav traje tjedan dana, emisija pod pokroviteljstvom 23.55 Vincent i ja, kanadski film* 01.35 No}ni glazbeni program: Hit dana (R) 01.37 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04.04 No}ni glazbeni program: Hit dana (R)

07.00 Na{i najbolji dani, serija (109/260) 07.50 Gospodin Magoo, crtana serija (7/65) 08.15 Bumba, crtana serija (143-144/150) 09.15 Slomljeno srce, serija R 10.10 Gumus, serija R 11.40 Asi, serija R 12.55 IN magazin R 13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija (100/140) 14.35 Slomljeno srce, serija (108/130) 15.30 Najbolje godine, serija R 16.30 Gumus, serija (68/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija - nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (95/152) 21.00 Asi, serija (40/105) 22.15 Detektiv i dama, igrani film 23.30 Ve~ernje vijesti 23. 45 Detektiv i dama, igrani film - nastavak 00.30 Na putu prema dolje, serija (3/7) (12)* 01.25 Utrka na A2, igrani film 03.00 Bra~ne vode, serija (20/28) 03.30 Bra~ne vode, serija (6/22) 03.55 Ezo TV, tarot show (18)* 04.55 Ljubavni prodolom, igrani film (15)* R 06.35 IN magazin R 07.00 Kraj programa

„kratkog spoja“. Najbolji je razgovor i mirno rje{avanje problema. 21. III - 20. IV Posao: Pomalo pada va{a radna energija. Pogotovo, ako nai|u ljubavni problemi, gubite i koncentraciju. Zdravlje: Osje}ate napetost. Ljubav: Upoznajete mnogo zanimljivih ljudi, BIK nesputani ste, idete kuda vam se prohtije. Neko je vrlo ljubomoran! 21.IV - 22.V Posao: Ovo je izrazito povoljan period. Danas je u centru va{eg zanimanja finansijski aspekt poslova. Zdravlje: Zamka za no}obdije. osobom. Iskreni ste kao malo kad, pru`ate uistinu mnogo. 23.V - 22.VI Posao: Ukoliko va{ rad nai|e na kritiku, nemojte se zbuniti i pokolebati. Strpljivo i uporno radite po svome. Zdravlje: Pomalo ste rastreseni. Ljubav: Veseli ste, poletni, vjerovatno i zaljuRAK bljeni. I zbog toga ste ne{to usporeniji. To, ponekad, i nije lo{e. 23.VI - 22.VII Posao: Ako neke zamisli dr`ite u tajnosti, vrijeme je da ih poka`ete. Zagrijte i kolege za suradnju. Zdravlje: Ne pretjerujte sa naporima.
Ljubav: Imate sve dublji i sna`niji do`ivljaj ljubavi. Va{e su emocije pune strasti. Polako izlazite iz sjene. 23.VII - 22.VIII Posao: Prepuni ste prave kosmi~ke energije. @elite da se doka`ete pred sobom, pogotovo pred drugima. Zdravlje: Mnogo bolje raspolo`enje.
LAV BLIZANCI Ljubav: Zaokupljeni ste ljubavlju i voljenom

Ljubav: Povla~ite se, `elite samo}u. Tako gubite i ono {to vam je bilo nadohvat ruke. Budite borbeniji. 23.VIII - 22.IX Posao: Uputno je da vi{e vjerujete u svoj budu}i uspjeh. Potom mirno, bez `urbe i nervoze radite. Zdravlje: Prili~no ste napeti.
DJEVICA

FILM, HAYAT TV

22.25 Otporan na metke
Neko upada u ku}u policajca Mejsona Storma. Ubija njegovu suprugu i misli da je ubio i Mejsona i njegovog sina. Ipak, Mejson zavr{ava u jednoj bolnici u kojoj nekoliko godina provodi u komi. Njegov sin u me|uvremenu odrasta misle}i da mu je otac mrtav. Uloge: Stiven Sigal, Vilijam Sadler, Frederik Kofin Reditelj: Brus Malmut

1001 no}

20.00
SERIJA, HAYAT TV
Kerema i Buraka jako razveseli {to se Benu `eli vidjeti sa Sezen, a Seval }e priznati Benu da se razo~arala u nju jer je prihvatila Sezen za Keremovu sestru. [eherzada je pristala na Onurov poziv za ve~eru na kojoj }e jedno drugome re}i istinu.

moru. Prigovara vam {to vi{e vremena ne provodite sa njim. 23.IX - 22.X Posao: Dan je izuzetno povoljan. Pogotovo ako o~ekujete vijesti u vezi putovanja ili posla vezanog za inostranstvo. Zdravlje: Uzimajte mnogo „C“ vitamina. [KORPIJA Ljubav: Po prirodi niste lakovjerni. Ipak, mogu}e je da krivo procijenite osobu koja vas zanima ili je volite. 23.X - 22.XI Posao: Predstoji vam borba i dokazivanje. Pogotovo, ako o~ekujeteunapre|enje ili pohvalu nadre|enih. Zdravlje: Vi{e se kre}ite.
STRIJELAC Ljubav: Okru`eni ste ljubavlju, ali kao da `elite

VAGA

Ljubav: Va{ partner pokazuje otvorenu ljubo-

nemogu}e. Ho}ete da ste neprekidno u centru pa`nje. 23.XI-22.XII Posao: Morate, najzad, shvatiti da se svaki rizik ba{ i ne isplati. Pogotovo ako imate va`ne aktivnosti. Zdravlje: Ostanite umjereni.
JARAC

Ljubav: Dolazi do logi~nog smirenja. Vra}ate se uobi~ajenom na~inu `ivota, mirnoj, stabilnoj vezi. 23.XII-21.I Posao: Shvatate da je za vas bolje kada energiju tro{ite na poslu, nego da sebe mu~ite sumnjama. Zdravlje: Osjetljivost na prehladu.

20.35
NOGOMET, BHT 1

17.30
DNEVNI MAGAZIN, BHT1
Tema magazina je ishrana u ratu, {ta smo jeli u humanitarnoj pomo}i? Sa Goranom Mili}em pri~a}emo o karijeri, s Jasminom Durakovi}em o „Sevdahu za Karima“, a s Marijom Karan o Entoniju Hopkinsu i novim ulogama u Holivudu.

Liga {ampiona: Arsenal Barcelona
Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

bavnom `ivotu. Nemojte forsirati dono{enje kona~ne odluke. 22.I-19.II Posao: Mogu}e je naglo pobolj{anje. Put do cilja, velikih akcija, ostvarenja planova, znatno je olak{an. Zdravlje: Vrlo ste poletni. zapo~eli vezu, bilo da ste ve} u stabilnim ljubavnim relacijama. Posao: Ostvarujete dobar odnos sa kolegama. Posti`ete o~ekivane rezultate, zaokupljeni ste lijepim mislima. Zdravlje: Vi{e nego solidno.
20.II-2O.III

VODOLIJA Ljubav: Sumirate dojmove o dosada{njem lju-

RIBE

Ljubav: Divan dan. Kako u slu~aju da ste tek

Sve u svemu

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Fikret Tiro Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 705, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Detlef S: Zlostavljao k}erke

Po~elo su|enje njema~kom Friclu
KOBLENC - Detlef S., poznatiji pod nadimkom „njema~ki Fricl“, pojavio se ju~er na po~etku su|enja u Koblencu pod optu`bom za seksualno zlostavljanje k}erke i pok}erke. Ovog 48-godi{njaka se tereti za silovanje svoje pok}erke s kojom ima osmero djece te seksualno zlostavljanje svoje k}erke i posinka u periodu od 23 godine. Tako|er ga se tereti za izrabljivanje i prostituiranje pok}erke i svoje biolo{ke k}erke.

Runi: Dizajnirala haljine u svim bojama i krojevima

Supruga nogometa{a dobar stil odijevanja pretvorila u biznis

PRVA MODNA LINIJA RUNI
Odje}a }e pristajati i onima koje nisu udate za nogometa{e s milionskim ugovorima, na{alila se Kolin Runi
MAN^ESTER - Kolin Runi (Coleen Ronney, 24) pustila je u prodaju svoju prvu modnu liniju. Cijene njene robe mnogo su pristupa~nije od cijena u buticima u kojima Kolin kupuje. Supruga Vejna Runija (Wayne, 25) ponosna je na svoj rad. - Odje}a }e pristajati i onima koje nisu udate za nogometa{e s milionskim ugovorima na{alila se Kolin. Suprugu nogometa{a ~esto su hvalili zbog njenog stila odijevanja pa se ona zato odlu~ila dizajnirati svoju modnu liniju koja je dostupna svima. U procesu stvaranja svoje kolekcije, kako je rekla, zbilja je u`ivala. Tako se u njenoj modnoj liniji mogu na}i haljine u svim bojama i krojevima.

Slavlje nakon uspjeha

Egip}ani u~ili od Srba
NJUJORK - Egipatski demonstranti u~ili su o nenasilnim protestima od srpske skupine „Otpor“, koja je 2000. masovnim izlaskom na beogradske ulice otjerala Slobodana Milo{evi}a. Kako prenosi „New York Times“, u razgovoru s vo|om egipatske organizacije „6. aprila“ Ahmedom Maherom, upravo su im „otpora{i“ otkrili kako i}i u ru{enje omra`enih diktatora, pro{iriti dobar glas o sebi, a ne zaplesti se u fizi~ke obra~une.

Novi „~lan“ britanske vlade
LONDON - Britanska koaliciona vlada od ju~er je oja~ana novim ~lanom koji je, u atmosferi otpu{tanja zaposlenih u javnom sektoru, dobio posao u samom sjedi{tu kabineta premijera Dejvida Kamerona (David Cameron), javlja BBC. U zvani~nu rezidenciju britanskog premijera u Dauning stritu na broju 10 stigao je, naime, ~etverogodi{nji tigrasti ma~or po imenu Lari. Lari je doveden da bi stao ukraj pacovima koji su tokom brojnih televizijskih intervjua vi|eni kako jure oko doma Dejvida Kamerona. Lari je, kako se navodi u njegovoj biografiji koju prenose mediji, poslije nekoliko burnih godina provedenih na ulici `ivio u azilu za `ivotinje.

Iskosa

Blog robota
TOKIO - Japanska svemirska agencija JAXA na Me|unarodnu svemirsku stanicu planira poslati humanoidnog robota koji bi u svemiru vodio blog na dru{tvenoj mre`i Twitter, pi{e „Blic“. Robot bi na stanici, osim bloga, pratio psiholo{ko stanje astronauta.
Meksi~ki ambasador Karlos de Ikaza tokom pres-konferencije u Parizu (Foto: AP)

Otmi~arka zavadila dr`ave
MEKSIKO SITI - Meksi~ka vlada otkazala je sve manifestacije koje su trebale biti odr`ane u okviru Godine Meksika u Francuskoj zbog diplomatskog spora pokrenutog slu~ajem Francuskinje koja u Meksiku slu`i dugogodi{nju zatvorsku kaznu zbog otmice. - Zbog izjava francuskog predsjednika Nikole Sarkozija (Nicolas Sarkozy) vlada Meksika smatra da se nisu stvorili uvjeti za odr`avanje Godine Meksika u Francuskoj - navela je meksi~ka vlada u saop}enju. Sarkozi je izjavio da }e kulturne manifestacije u okviru Godine Meksika biti posve}ene Florans Kase (Florence Cassez), ~iju je `albu na presudu i kaznu zatvora od 60 godina meksi~ki Apelacioni sud pro{le sedmice odbacio.

Ma~or Lari novi je stanar Dauning strita

(Foto: AFP)