You are on page 1of 8

@ ORDINUL ARHITECTILDR DIN ROMANIA

Proces Verbal al sedlntel Colegiului Director Ra.W

M rti 18'· . 2011 ORDIHI..'L "rl!TE.Cil1,~.9f

a ,I, ianuane ld'L

Sedi u I OAR IE$IRE nJ-,-O~: 2r~0=---:/7

DATA .." • £Q -,

Strategie

1.1. Raportul Intalnirii pentru strategie de la Sinaia, 8-9 01 2011

1.2. Elemente de strategie pentru GL, comisii, filiale

1.3. Modalitati de continuare a dezvoltarii ~i implementarii strategiei OAR

./ Presedintele subliniaza necesitatea ca OAR sa aiba:

a) 0 strategie pe termen mediu - enunturi valabile, principii indubitabile, pozitii incontestabile asumate de conducerea OAR

b) un program pe termen scurt (roadmap) - evenimente si actiuni (inclusiv, de ex., initiative

legislative) .

Ambele documente, elaborate de Presedinte ~i finalizate In colaborare cu membrii CD In cadrul viitoarei sedinte din 14 02 2011, vor fi supuse spre aprobare Consiliului National, In sedinta de la Sinaia, din 25 02 2011.

2. Balul Arhltectllor. Se prezinta situatia la zi: informarea membrilor CN ~j a celorlalp membri, stadiul negocierii costurilor pentru cazare, aspecte privind orqanizarea conferintei profesionale cu tema .Arhitectura ~i spatiul public", organizarea selectiei echipelor de arhitectura pentru realizarea unor proiecte culturale, selectia aqentiei pentru preluarea unor responsabilitati de organizare a evenimentelor balului etc

3. Se aproba hotararea privind organizarea balului:

"HOTARAREA COLEGIULUI DIRECTOR

NR. DIN _

privind organizarea Balului Arhitectilor '2011

In temeiul prevederilor art. 37 alin (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Arhitectilor din Romania,

Colegiul director, intrunit In sedinta ordinara In data de 18 ianuarie 2011, emite urrnatoarea

HOTARARE:

Art. 1 - Balul Arhitectilor '2011 va fi organizat in municipiul Sinaia, in perioada 25-27 februarie.

Art. 2 - Pentru buna preqatire, organizare si desfasurare a evenimentului se constituie un comitet format din: arh. Serban Sturdza, vicepresedinte, arh. Adrian Soare, vicepresedinte, arh. Emil Popa, presedintele Filialei Teritoriale Prahova, arh. Dan Manea Nicolae, Adriana Tanasescu, secretar general, Mariana lonescu, consilier relatii mtemationale.

Art. 3 - Balul Arhitectilor '2011 cuprinde un ansamblu de activitati, dupa cum urrneaza: sedinta Consiliului national din data de 25.02.2011, proiecte culturale (care se adreseaza publicului), realizate de arhitecti, conferinta profesionala cu tema .Arnitectura !?i spatiut public", dezvelirea bustului arh. Paul Smarandescu, finantat de OAR !?i realizat de sculptorul Virgil Scripcariu, precum !?i balul propriu-zis.

Art. 4 - (1) Cheltuielile de organizare !?i desfasurare a Balului vor fi asigurate din sume provenite din timbrul arhitecturii !?i surse alternative - sponsorizari, donatii alte surse prevazute de lege.

1

@ ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA

(2) Aportul financiar al fiecarui membru OAR pentru balul propriu-zis este de 150 lei pentru membrul activ, 50 lei pentru pensionari si 25 lei pentru studenti, iar diferenta pana la costul total al meniului pentru fiecare participant sa fie acoperita de OAR din timbrul arhitecturii sau din surse alternative.

(3) OAR va suporta cheltuielile de cazare pentru 20 arhitecti/conducton arhitecti pensionari ~i 10 studenti la arhitectura.

(4) OAR va suporta pentru membrii Consiliului national cheltuielile de transport ~i cazarea pentru 25/26 februarie.

Art. 5 - Ordinul va selecta, pe baza de oferta, 0 firma specializata pentru organizarea evenimentului, precum ~i echipa/echipele de arhitecti pentru proiectele culturale."

Exercitarea profesiei

4.1. Concursuri de arhitectura - raport GL, probleme curente, scrisoare deschisa (BCU)

./ Presedintele subliniaza ca este necesara 0 lista a concursurilor OAR In derulare sau In perspectiva, cu precizarea stagiilor acestora, alcatuita de GL Concursuri - responsabil: 01. Arh. Johannes Bertleff, coordonatorul GL.

./ Se discuta asupra posibilitatii publicarii acestei liste pe site-ul OAR, cu argumente pro si contra .

./ Presedintele precizeaza ca transparenta este In general utila si necesara, dar, In cazul concursurilor, contravine principiilor de negociere cu beneficiarul ~i celor diplomatice .

./ In final, se stabileste ca lista concursurilor sa fie un document intern .

./ 01. Arh. Johannes Bertleff prezinta activitatea GL Concursuri din cadrul celor doua reuniuni care au avut loc: tn prima ~edinta s-au stabilit principiile strategice ale OAR ln domeniul concursurilor, iar In cea de-a doua, din cauza discutiilor pe tema a doua concursuri recent desfasurate, nu s-a mai putut dezbate propunerea de strategie pentru concursuri - situatie exceptionala, lntrucat obiectivul GL nu este sa se discute despre evolutia ~i rezultatele concursurilor OAR.

./ Presedintele concluzioneaza:

a) 01. Arh. Johannes Bertleff va elabora lista concursurilor pentru viitoarea sedinta CO, cand se va decide daca ~i In ce forma va deveni publica

b) procesele Verbale ale sedintelor GL trebuie transmise membrilor CD, dupa circularea lor lntre membrii GL

c) fiecare coordonator de GL va informa CD asupra obiectivelor pe termen scurt pe care ~i Ie propune spre rezolvare pana la Conferinta Nationala, cand aceste obiective vor fi transmise catre totl membrii orqanizatiei.

./ Se reitereaza ideea reconfiqurarii Oepartamentului de Concursuri al OAR, precizandu-se ca acest subiect va fi dezbatut de GL Concursuri, iar angajarea staff-ului Oepartamentului urrneaza sa fie aprobata de Conferinta Nationala .

./ Presedintele propune:

a) sa se solicite Onei Arh. Monica Lotreanu sugestii de lmbunatatire a activitatii Oepartamentului ln formula actuala

b) examinarea, de catre 01. Arh. Johannes Bertleff, a contractului de colaborare al Onei Arh. Monica Lotreanu, tn vederea identificarii de modalrtati de optimizare a activitatii Oepartamentului de concursuri

Se aproba ambele propuneri.

./ Presedintele subliniaza necesitatea forrnularu unui raspuns la scrisoarea deschisa adresata OAR, pe tema concursului BCU .

./ 01. Arh. Johannes Bertleff se anqajeaza sa redacteze aceasta adresa, care va fi circulata membrilor CD pentru observatii ~i comentarii; termen: 2-3 saptarnani.

./ Discutii ~i adoptarea unor decizii ln privinta concursurilor:

a) Plata Universitatii

b) Filarmonica din Cluj-Napoca

2

@ ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA

c) $coala Centrals

d) Arhetipuri II

e) Livada Postel Brasov

f) de proiecte-tip, propuse de MORT in adresa recent transrnisa catre OAR

precum si referitoare la sesizarea Onei Arh. lIinca Macarie de la Filiala OAR Bucuresti privind anunturile de iicitatii. preluate de Filiala OAR Bucuresti de pe site-ul SEAP si afisate pe site-ul propriu, care nu respecta termenele legale pentru depunerea de oferte.

Invitat: Dna Arh. Monica Lotreanu.

b) Filarmonica din Cluj-Napoca

./ 01. Arh. Johannes Bertleff face 0 prezentare succinta a situatiei acestui concurs . ./' Presedintele:

doreste sa stie pozitia GL Concursuri referitoare la acest concurs

informeaza ca, in urma discutiilor avute cu Dna Arh.-$ef Ligia Subtirica, a aflat ca:

a) a fost prelungit termenul pana pe 14 februarie

b) s-au inscris multe firme straine

c) s-a tradus tema in I. enqleza

d) s-a stabilit formatul de juriu (7 membri - 1 membru numit de Primarie - Arh.$ef, restul membrilor de catre OAR !?i de Universitatea de Arhitectura)

e) se vor lansa tnvitatiile de participare in juriu, fara plata onorariilor pentru jurizare propune sa se adopte 0 decizie tn privinta eventualei retrageri a OAR din organizarea acestui concurs

./ Au loc dezbateri, examinandu-se avantajele !?i dezavantajele acestui act, in cadrul carora se fac urrnatoarele propuneri:

a) transmiterea unei scrisori publice catre membri, in care sa se recunoasca punctele slabe si cele forte ale OAR si ale Primariei Cluj-Napoca Tn negocierile de pana acum si sa se propuna continuarea concursului, Tn anumite conditii, clar precizate.

b) retragerea din organizarea concursului, pe motive de nerespectare a regulamentului !?i de neatingere a obiectivelor propuse, fara boicotarea desfasurarii concursului

c) evaluarea, de catre OAR, intr-o scrisoare deschisa, a propriei activitati desfasurate Tn organizarea acestui concurs si continuarea parteneriatului cu Primaria Cluj-Napoca d) refacerea Protocolului cu Prirnaria Cluj-Napoca !?i a calendarului concursului, retragerea nefiind benefica pentru niciuna din Parti, transmiterea unei adrese catre filiale, in care sa se explice motivele care au dus la nereguli in negocierile cu Primaria Cluj-Napoca, precum !?i a unei scrisori catre Prirnarie .

./ Presedintele estimeaza ca:

ambele pozitii, retragerea !?i continuarea, presupun analiza punctelor slabe ale OAR din cursul negocierilor

colaborarea trebuie continuata, tinandu-se cont de to ate observatlite facute, fara ca OAR sa plateasca premiile, nici macar simbolice

propune supunerea la vot a continuant sau retragerii din organizarea concursului !?i stabilirea contnbutiei financiare a OAR

./ Se aproba:

a) continua rea colaborarti cu Prima ria Cluj-Napoca pentru organizarea concursului !?i transmiterea, de catre Oepartamentul de Concursuri, cu aprobarea CD, a celor trei scrisori catre: Prirnaria Cluj-Napoca, membrii OAR !?i Filiala OAR Transilvania b) suportarea, de catre OAR, a cheltuielilor de transport, cazare !?i onorarii pentru membrii juriului, fara acordarea premiilor - din fondurile pentru filiale.

a) Plata Universitatii

]

@ ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA

./ 01. Arh. Adrian Soare:

prezinta stadiul negocierilor Filialei OAR Bucuresti cu Prirnaria Generala, precizand ca acestea au fost doar verbale

propune nominalizarea unui reprezentant al CO In viitoarele negoeieri ale Filialei Bucuresti

./ Presedintele propune transmiterea unui mesaj catre Filiala OAR Bucuresti, In care: sa se solicite un raport privind situatia curenta a deciziilor adoptate

sa fie informata in privinta mandatarii Olui Arh. Adrian Soare de catre membrii CD sa se ceara ca negocierile cu Prirnaria sa fie oficializate.

Sesizarea Onei Arh. lIinca Macarie de la Filiala OAR Bucuresti privind anunturile de licitatii, preluate de Filiala OAR Bucuresti de pe site-ul SEAP ~i afisate pe site-ul propriu .

./ Se propune transmiterea unei adrese catre Filiala OAR Bucuresti, In care sa i se atraga atentia privind preluarea anunturilor de licitatii .

./fn privinta morutorizarii concursurilor de pe SEAP, se estirneaza ca OAR poate colabora eu filialele In aoeasta activitate, responsabilizandu-le, In acest fel, dar pastrand si vigilenta necesara fata de acestea .

./ Concluzii:

- transmiterea unui raspuns Onei Arh. lIinea Macarie care a sesizat OAR in aceasta privinta ~i a unei soficltari adresate Filialei OAR Bucuresti sa nu mai afiseze pe site astfel de anunturi de iicitatii ca ~i cum aceasta ar fi de acord eu respectivele ticitatti ~i Ie recomanda membrilor.

3. Accesul in profesie

3.1. Elemente de strategie - metodologie pentru examen ~i stagiu

./ Presedintele subliniaza ca este necesara ~i urgenta elaborarea unei noi metodologii de examinare in vederea acordarii dreptului de sernnatura, care sa fie prezentata CD si comisiei de speeialitate .

./ 01. Arh. Stefan Bortnowski, coordonatorul GL Accesul in Profesie, estimeaza ca, in vederea elaborarii noii metodologii, este necesar sa asiste la lucrarile viitoarei sesiuni a eomisiei, pentru a vedea modul actual de examinare al acesteia .

./ Presedintele mentioneaza cea de-a doua tema a GL Accesul In Profesie, formarea continua, subliniind ca ~i aiei este nevoie de un nou proiect ~i reamintind de propunerile anterioare pe aceasta tema, elaborate de UAUIM, pe care OAR nu le-a validat.

./ Presedintele solicita 0 propunere de reorganizare a comisiei de recunoastere a diplomelor ~i a comisiei de acordare a dreptului de sernnatura .

./ Se propune sa se ceara comisiei de aeordare a dreptului de sernnatura 0 evaluare a metodei aplicate pana acum.

3.3. Scrisori ofieiale MDRT, SAID.Ro privind Inscrierea In OAR ~i acordarea dreptului de semnatura .

./ Presedintele precizeaza ca OAR nu are 0 strategie privind acordarea dreptului de semnatura limitat urbanistilor ~i arhitectilor de interior ~i enurnera urrnatoarele posibilitati;

a) acordarea acestui drept de sernnatura limitat atat urbanistilor: In aeea ce priveste arhitectii de interior se precizeaza faptul ca Legea 184/2001, republicata, cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare, nu prevede 0 exceptie expresa pentru aceasta categorie

b) refuzul de a Ie acorda dreptul de sernnatura, argumentat

c) acordarea dreptului de sernnatura doar urbanistilor

4

@ ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA

d) acordarea dreptului de sernnatura ambelor profesii, dar numai ln momentul ln care aceste specializarl vor fi notificate Comisiei Europene, pentru includerea lor in Directiva 2005/36/CE.

./ Presedintele evoca posibilitatea ca OAR:

sa se de-reglementeze, elirninand gestionarea dreptului de sernnatura pentru alte categorii prafesionale in afara de cea de arhitect

sa se supra-reglementeze, acordand dreptul de sernnatura ~i celorlalte prafesii, cu anumite conditii

sa propuna celorlalte specializari sa-~i completeze studiile de arhitectura si apoi sa-si poata dobandi dreptul de sernnatura in arhitectura .

./ in urma discutiilor care au loc, Presedintele propune:

generarea, ln cadrul unui GL, a unor dezbateri profunde, interne ~i nu numai, pentru structurarea unei strategii, fie tn sensul de-reqlernentarri, fie in cel al suprareglementarii

acordarea dreptului de sernnatura ambelor categorii profesionale, pana la clarificarea strategiei OAR.

Se aproba hotararea privind acordarea dreptului de sernnatura urbanistilor diplornati, drept semilar celui acordat conductorilor arhitecti:

HOTARAREA'COLEGIULUI DIRECTOR

NR. DIN __ ~ __

pentru acordarea urbanistilor diplornaf a

dreptului de sernnatura similar celui acordat conductorilor arhitecti

in temeiul prevederilor art. 37 alin (1), art. 38 alin (1) lit. g) ~i art. 39 alin (5) din Regulamentul de organizare ~i functionare a Ordinului Arhitectilor ~i avand ln vedere prevederile art. 23 alin (3) din Legea 184/2001 privind organizarea ~i exercitarea prafesiei de arhitect, repubhcata, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare,

Colegiul director, Tntrunit in sedinta ordinara in data de 18 ianuarie 2011, emite urmatoarea

HOTARARE:

Art. 1 - (1) Urbanistli diplomati pot dobandi drept de sernnatura similar celui care se acorda conductorilor arhitecti, in urmatoarele conditii:

a) urbanistul diplomat trebuie sa fi dobandit drept de sernnatura acordat de Registrul Urbanistilor din Romania potrivit prevederilor Hotararii Consiliului Superior al RUR nr. 101/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 577 din 13 august 2010;

b) dupa Tndeplinirea conditiei de la lit. a), urbanistul diplomat cu drept de sernnatura se poate inscrie in Ordinul Arhitectilor din Romania ca stagiar, potrivit dispozitiilor Legii 184/2001, republicata, cu modificerite ~i cornpletarile ulterioare;

c) dreptul de sernnatura similar celui pe care il dobandeste conductorul arhitect se acorda urbanistilor diplomati de catre Ordinul Arhitectiior din Romania, potrivit procedurilor ~i conditiilor stabilite prin Legea 184/2001, republicata, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare ~i Regulamentul de organizare ~i functionare a Ordinului Arhitectilor din Romania.

(2) Dobandirea de catre urbanistii diplornati a dreptului de semnatura similar celui care se acorda conductorilor arhitecti atrage obligatoriu Tnscrierea in Tabloul National al Arhitectilor,

(3) Urbanistii diplornati cu drept de semnatura similar celui care se acorda conductorilor arbitecti vor f tnscrisi In Tabloul National al Arhitectilor la sectiunea conductori arhitecti, partea finala, cu denumirea .urbanisti diplomati cu drept de sernnatura similar dreptului de sernnatura acordat conductorilor arhitecti",

Art. 2 - Dreptul de sernnatura al urbanistilor diplornati similar celui acordat conductorilor arhitecti se exercita pe teritoriul Romaniei ~i este lirnitat la categoriile de lucrari pentru care

5

@ ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA

legea recunoaste acest drept - cladiri de importanta redusa, asa cum sunt acestea definite In Legea 1 0/1995 ~i Legea 50/1991, republicata, cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare, precum ~i in actele normative emise in aplicarea acestor legi.

Art. 3 - Urbanistii care s-au inscris ca stagiari in Ordinul Amitectilor din Romania inainte de intrarea in vigoare a Circularei OAR nr. 2045 din 11.10.2010, indiferent de durata studiilor de formare a acestora - 5 ani sau 3 ani, i~i vor continua stagiul ~i vor dobandi drept de semnatura similar celui acordat conductorilor arhitecti.

Art. 4 - Prezenta hotarare intra in vigoare lncepand cu data de 25 ianuarie 2011.

Art. 5 - La data intrarii in vigoare a prezentei hotararii prevederile de la art. 4 din Circulara nr. 2045 din 11.10.2010 se abroqa.

Art. 6 - Ordinul ~i filialele vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari."

Vezi sl precizarile, la finalul PV-ului

3.2. Clariticari pentru elaborarea raspunsurilor la diferite solicitari de acordare a dreptului de sernnatura

./ Finantarea bustului Arh. Paul Srnarandescu ~i donarea lui Municipiului Sinaia - se aproba suma de lei. Bustul va fi donat Municipiului Sinaia."

8.2. Sesizarea Arh. Oana Manuela lonescu, Filiala OAR Bucuresti, referitoare la Arh. Marius Albisor, de la aceeasi filiala. Prin hotararea nr. 1506 din 17.06 2010 a comisiei teritoriale de disciplina a Filialei Bucuresti dl arh. Marius Albisor a fost sanctionat cu avertisment, hotarare definitiva .

./ S-a decis prezentarea situatiei in CN pentru luarea unei decizii corecte ~i legale.

10. Alte subiecte:

10.1. Ajutoare financiare de urqenta

./ Arh. $tefan Barthon: 15000 lei pentru tot anul

./ Arh. Carnpeanu: 2 000 lei pentru tot anul

./ Arh. Livia Tundrea: 5000 lei

./ Arh. Constantin Lepadatu): 5000 lei

10.2. Solicitare Filiala Satu Mare ca doi membri din conducerea filialei sa faca parte din CN - nu se aproba, lnsa se decide ca, pana la Conferinta Nationala, acestia sa poata participa la sedintele CN ca membri invitaf cu suportarea cheltuielilor de catre filiala.

9. Parteneriate §i reprezentare 9.3. Relatii lnternationale

./ $edinta Presedintitor Sectiilor Membre ale Regiunii a II aUlA - Tel Aviv, 4 - 8 mai 2011 - de solicitat Agenda reuniunii .

./ Conferinta Mediteraneana a Profesiilor Liberale, organizata de Uniunea Mondiala a Profesiilor Liberale la Marsilia, in perioada 29 - 30 aprilie 2011 .

./ Propunere a Uniunii Arhltectilor din Bulgaria de incheiere a unui Memorandum de Colaborare pe Termen Lung .

./ Sedinta de lucru a Forumului Arhitectilor din Regiunea Marii Negre pe tema Modelul spatial pentru dezvoltarea urbana durabila a regiunii Marii Negre - Varna, 30 aprilie - 1 mai 2011.

Tntocmit, Wi j A Mariana 10n~~V(

3.02.2011

6

@ ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA PRECIZARI

LA HOTARAREA COLEGIULUI DIRECTOR NR. 85 DIN 18.01.2011

ACORDAREA URBANI$TILOR DIPLOMATI A DREPTULUI DE SEMNATURA SIMILAR CELUI ACORDAT CONDUCTORILOR ARHITECTI.

1. Prevederile Hotararii Colegiului director nr. 85 din 18.01.2011 pentru acordarea urbanistilor diplomati a dreptului de sernnatura similar celui acordat conductorilor arhitecti au fost formulate In urma unei analize serioase a prevederilor legale, a unei corespondente purtate In acest sens cu reprezentanti ai Ministerului Dezvoltarf Regionale si Turismului ~i pe baza discutiilor avute cu dl prof. dr. arh. Emil Barbu Popescu, presedintele UAUIM, ~i dl prof. dr. arh. Stefan Scafa Udriste, rectorul UAUIM.

2. Urbanistii diplomati. absolvent cu titlul oficial de calificare in urbanism, cu durata studiilor de minimum 5 ani, poate dobandi drept de sernnatura similar celui acordat conductorilor arhitecti, In urmatoarele conditii:

a) a dobandit drept de sernnatura acordat de Registrul Urbanlstilor din Romania (RUR) pentru coordonarea elaborarii docurnentatiilor de amenajare a teritoriului ~i de urbanism sau pentru elaborarea unor par1i ale acestora, potrivit prevederilor Hotararii Consiliului Superior al RUR nr. 101 din 29 iulie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului referitor la organizarea ~i functionarea Registrului Urbanistilor din Romania, publicata In Monitorul Oficial al Rornaniei nr. 577 din 13.08.2010;

b) odata ce a dobandit drept de sernnatura de la RUR, urbanistul diplomat cu drept de sernnatura se poate inscrie in Ordinul Arhitectilor din Romania ca stagiar; stagiul se va efectua la un birou de arhitectura sau la 0 societate cornerciala de proiectare; stagiul este de minimum 2 ani si se efectueaza In vederea dobandirii experientei profesionale practice;

c) urbanistitor diplomaf cu drept de sernnatura Ii se acorda drept de sernnatura similar celui dobandit de conductorii arhitecti potrivit dispozitiilor Legii 184/2001, republlcata, cu modificartle ~i completarile ulterioare - adica In aceleasi conditf ~i potrivit acelorasi proceduri stabilite pentru arhitecti (conductori arhitecti).

3. Urbanistii diplornati cu drept de sernnatura carora Ii s-a acordat dreptul de sernnatura celui acordat conductorilor arhltecti vor fi Inscrisi in Tabloul National al Arhitectitor. in Tabloul National, urbanisti! diplomati vor fi tnscrisi la sectiunea conductori arhitecti, ultima parte, tntr-o sub-sectiune, care va purta denumirea .urbanisti diplornati cu drept de sernnatura similar dreptului de sernnatura acordat conductorilor arhitecti". Urbanistii diplomati i~i vor pastra titlul academic de calificare intrucat dreptul de sernnatura ce Ii se acorda nu este un titlu academic (de ex conductor arhitect) - este adevarat ca diploma absolventilor de urbanism cu durata studiilor de 3 ani Ie confera acestora titlul academic de conductor arhitect, dar acestia nu se lncadreaza in prevederile Legii 184/2001, republicata, cu modificarile !?i completanle ulterioare (Ia art. 23 alin 3, legiuitorul reqlernenteaza in mod expres carei categorii de urbanisti i se acorda drept de semnatura similar celui acordat conductorilor arhitecti). Tabloul National va ave a forma prevazuta in Hotararea Colegiului director nr. 85 din 18.01.2011 lncepand cu anu12012.

4. Urbanistii diplornati care au dobandit drept de sernnatura similar celui de conductor arhitect exercita acest drept pe intreg teritoriul Rornaniei si, in exercitarea acestui drept, elaboreaza proiecte de arhitectura pentru cladiri de importanta redusa, asa cum acestea sunt definite in Legea 1 0/1995 ~i Legea 50/1991, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i in actele normative subsecvente emise in aplicarea acestor legi.

7

@ ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA

5. La data intrarii in vigoare a Hotararii Colegiului director nr. 85 din 18.01.2011 se abroqa prevederile de la art. 4 din Circulara OAR nr. 2045 din 11.10.2010. Textul care se abroqa avea urmatorul continut "Tn ceea ce priveste aplicarea uneia dintre tezele prevederilor de la art. 23 alin (3) din Legea 184/2001, republicata, modificata ~i cornpletata prin Legea 172/2010 ,,(3) Din Ordin fac .... urbanistii dlplomatl fara drept de sernnatura sau carora le-a fost acordat, in conditiile legii, drept de sernnatura similar conductorilor arhitecti .... " se suspend a inscrierea urbanistilor diplomat! ca stagiari pana la clarificarea mterpretarii corecte ~i eficace a textului rnentionat. Pentru clariftcari, vom solicita ~i punctul de vedere al initiatorului legii, respectiv Ministerul Dezvoltarf Regionale ~i Turismului."

6. Urbanistii diplomati sau urbani~tii cu durata studiilor de 3 ani, care s-au inscris in filialele OAR pana la data intrarii in vigoare a prevederilor Cireularei 2045/2010, respectiv data de 11 oetombrie 201 0, i~i vor continua stagiul - acestia nu se supun obliqatiei de a dobandi intai drept de sernnatura de la RUR ~i dupa aceea sa se inserie ea stagiari in OAR in vederea dobandirf dreptului de sernnatura similar celui aeordat eonduetorilor arhitecti, Cermta obligatorie este ca, urbanistii eu durata studiilor de 3 ani nu se mai pot inserie in OAR ca stagiari ehiar ~i dupa ee au dobandit drept de semnatura aeordat de RUR.

In eazul in care considerati ca ~i alte precizari ar fi utile, va ruqarn sa ne solicitatl in scris aeest lueru.

24.01.2011

8