+ aÅl I Nyheter l@ksmrumfr

Tirsdag 15. februar

torr I Sntcficoffen

+eæ+.+r. r--_øjr;.rtF.

*w

Alarm:

Slikkan en meldingfra AidCom se ut, Heren melding
sendt til kunder som var i EgYPt

under urolighetene.

Ovenråkning: Nyhetsovervåkningav
hele verden 24

timer idøgnet
er nødvendig

forAidComs
kunder. Her er

markedskoordinator Maren Melkild Gjelsvik

oggrrinderog
daglig leder Peder Kvendset.
Foto: ULF DALHEIM

Skal giøre degfiVggpå reise
TrondheimsselskaPet {i AidCom overvåker nyhetsbørser over hele = verden for å fange oPP dramatiske hendelser' Du kan få krisevarsling direkte
enten via forsikringsselskaP eller gjennom bedriften de jobber for. TravelAlert og TravelMonitor er to av produktene ÆdCom-

g*"i"t P:l"I {yr*:I}i

l:

med informasjon fordi de ikke ville uroe turistene. Min tanke var at det må være behov for informasjon til folk På reise om kriser og andre situasjoner som kan påvirke deres trygghet og
oio. If:ronrlcpf

tematisering av informasjon om lirisesituasjonen. Året etter ble konseDtet rullet ut i fullskala. Målet er å overvåke det globale nyhetsbildet 24 timer i døgnet,
'tråd

Com som <bedriften som aldri
sover)>.

nj"tp av både internasjonvhets-

dinger blir behandlet i løPet av døgnet. Av disse er det kanskje bare 25-30 som er interessant for oss, forteller Kvendset.

- Rundt

25

ooo

nyhetsmelI

Alarm:

Slik kan en melding fra AidCom se ut. Her en melding sendttil kundersom var i Egypt under urolighetene,

Overuåkning: Nyhetsovervåkningav
hele verden 24

timer idøgnet
er nødvendig

forAidComs
kunder. Her er

markedskoordinator Maren Melkild Gjelsvik og griinder og daglig leder
Peder Kvendset.
Foto: ULF DALHEIM

Skd$Øredegry
{::t

rerse
Com som <<bedriften som aldri
sover>).

o

Trondheimsselskapet AidCom overvåker nyhetsbørser over hele = verden for å fange opp dramatiske hendelser, Du kan få krisevarsling direkte på din mobil derdu er.
På et lite kontor i Pirsenteret kryr det av pc-skjermer og fiernsynsapparater. Meldinger om hendelser rundt om på kloden

enten via forsikringsselskap eller gjennom bedriften dejobber for.

TravelAlert og TlavelMonitor er to av produktene ÆdComgriinder Peder Kvendset har utviklet. Dette er varslingstjenester rettet mot både vanlige ferie-

med informasjon fordi de ikke ville uroe turistene. Min tanke var at det må være behov for informasjon til folk på reise om

kriser og andre situasjoner som kan påvirke deres trygghet og

ved Lrjelp av både internasjonale, nasjonale og lokale nyhetskilder. I tillegg innhentes det in-

tematisering av informasjon om krisesituasjonen. Aret etter ble konseptet rullet ut i fullskala. Målet er å overvåke det globale nyhetsbildet 24 Amer i døgnet,

+

turister og bedrifter som har
medarbeidere på reise. Og han kan tidfeste nøyaktig når han fikk id6en: 26.desember 2004. Denne kvelden så han på Dagsrelyen fra tsunamien i Asia. - Etter hvert kom det frem at

På denne tiden jobbet han med teknologi for oppdrettsbransjen i firmaet AkvaGroup.
ben og startetÆdComAS.

sikkerhet, sier Kvendset.

formasjon om ekstremvær fra nester er alltid oppdatert om
stadige observatorier. - Reisende tilknyttet våre tje-

dinger blir behandlet i løpet av døgnet. Av disse er det kans\ie bare 25-30 som er interessant for oss, forteller Kvendset. ÆdCom satser globalt på. sitt varshngsprodukt. Asia er blin-

- Rundt

25

000

nyhetsmel-

Men griiLnderdrømmen var så sterk athan i2006 kuttetutjob-

ketut som satsingsområde, med
Malaysia og Singapore som test-

fanges opp, finsiktes og bearbeides. Dette kontoret er ÆdComs <<hjerne>>. Men også andre steder i verden er ÆdCom-medarbeidere tett på nyhetene. Denne .*, dagen har selskapet folk på nett både i Belgia og i Mexico.

o o

og sikkerhetsrelaterte situasjoner på sin destinatrygghetsnoen følger med, sier Kvendset.

markeder.

amerikanske

mlndigheter

o

hadde advart myndigheter i berørte land, men at de ikke gikk ut

Testetmed ti land Høsten 2006 lgørte ÆdCom i gang en testperiode for ti.land,
med nyhetsovervåkning og sys-

sjon. Jeg ffor det gir folk en ekstra trygghetsfølelse at de vet at

Fikk id6en under tsunamien Straks det skjer noe dramatisk i et land sendes det ut melding om dette til reisende som har abonnert på ÆdComs tjeneste,

trygghetsfølelse frt de vet Et næn ffrWr med,
PEDER KVENDSEI gri]nder

- Ieg trvr det gir folk en dcsfia

ÆdCom har blant annet sam. arbeidet med Norsk Luftambulanse og forsikringsselskapet Tryg som nå tilbyr tjenesten <<Trygg på reise> til sine kunder. Tjenesten har allerede over 15 000 påmeldte. Peder Kvendset beskriver Æd-

- Vi har fått kjemperespons der, og håper å lande de første kundekontraktene ganske raskt. I en iddkonkurranse i Singapore før jul, der 19 IT-selskaper deltolq fikk vi 2.plass. Etter det tok flere potensielle investorer kontakt, forteller Kvendset. ÆdCom har store ambisjoner. Ønsket er å bli ledende internasjonalt på sitt lille område.
ULF DALHEIM
72 5015 55 ulf.dal hei m @adresseavisen.no