Varianta 1 - termodinamica

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Proba scrisă la Fizică

J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV
Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31

SUBIECTUL I – Varianta 001

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Numărul de molecule care se află într-o masă m = 72 g de apă având masa molară µ = 18 g/mol este aproximativ: a. 24 ⋅ 10 23 b. 240 ⋅ 10 23 c. 24 ⋅ 10 26 d. 240 ⋅ 10 26 (2p) 2. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică Q mărimea fizică definită prin formula este : m ⋅ ∆T a. capacitatea calorică b. căldura specifică c. căldura molară d. căldura (5p) 3. Într-o transformare izocoră în care presiunea gazului ideal creşte, acesta: a. primeşte Q şi L b. primeşte L şi cedează Q c. schimbă numai lucru mecanic cu exteriorul d. schimbă numai căldură cu exteriorul (3p) 4. Notaţiile folosite fiind cele obişnuite în manualele de fizică, relaţia Robert Mayer poate fi scrisă: a. c p = cV + R b. CV = C p + R c. C p = CV + R d. c p + cV = R (2p) 5. O cantitate constantă de gaz ideal descrie o transformare care se reprezintă într-un sistem de coordonate (p,V) ca în figura alăturată. Ştiind că densitatea gazului scade de 2 ori, atunci, temperatura gazului: a. scade de 4 ori b. scade de 2 ori c. creşte de 2 ori d. creşte de 4 ori

(3p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 001

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: O masă m = 320 g oxigen ( µO2 = 32 g/mol ), considerat gaz ideal, aflat în starea iniţială caracterizată de parametrii p1 = 2 ⋅ 10 5 Pa şi t 1 = 27 0 C , evoluează după un proces termodinamic ciclic 1 → 2 → 3 → 1 compus din: transformarea 1 → 2 , în cursul căreia dependenţa presiunii de volum respectă legea p = aV , a = ct, a > 0 , răcire la presiune constantă 2 → 3 până la un volum V3 = V1 şi procesul 3 → 1 în care volumul este menţinut constant. Se cunoaşte că presiunea în starea 2 este p 2 = 2 p1 . Determinaţi: a. masa unei molecule de oxigen; Proba E,F: Probă scrisă oxigen B.1 B. Elemente de termodinamică b. numărul de moli de la fizică ; c. temperatura gazului în starea 3; d. densitatea gazului în starea 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 001
Rezolvaţi următoarea problemă:
5 ), aflat iniţial în starea 1, la 3 temperatura T1 = 250 K , este supus succesiunii de transformări 1 → 2 → 3 , ca în figura alăturată. a. Reprezentaţi succesiunea de transformări în coordonate p − V . b. Determinaţi energia internă a gazului în starea 2. c. Aflaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 2 → 3. d.Calculaţi căldura schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1→ 2 → 3 .

(15 puncte)

Un mol de gaz ideal monoatomic ( γ =

p
2p1 p1
1 2 3

0

T1

3T1 T

Varianta 2 - termodinamica
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31
J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV

Proba scrisă la Fizică

SUBIECTUL I – Varianta 002

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale de fizică, energia internă a unui gaz ideal poliatomic are expresia: b. 2,5υRT c. 1,5υRT d. υRT (2p) a. 3υRT

2. Lucrul mecanic efectuat de o masă de gaz ideal are cea mai mare valoare în transformarea:

1→ 2 2→3 3→4 (3p) 1→ 4 Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale de fizică, unitatea de măsură a mărimii fizice ρRT este: exprimate prin raportul µ a. K b. J c. Pa d. J/K (5p) 4. Raportul dintre lucrul mecanic efectuat de un motor termic şi căldura primită de la sursa caldă, pe durata unui ciclu complet, este η = 0,25 . Motorul cedează sursei reci căldura Q c = 360 J . Căldura primită de la
a. b. c. d. 3.

sursa caldă este: a. 288 J

b. 450 J

c. 480 J

d. 1440 J

(3p)

3R 5. Doi moli de gaz ideal monoatomic ( CV = ) sunt supuşi unei transformări adiabatice, în cursul căreia 2 temperatura s-a modificat de la T1 = 400 K la t 2 = 277 0 C . Variaţia energiei interne a gazului are valoarea:

a. −6235,50 J

b. 3067,86 J

c. 3739,50 J

d. 3741,50 J

(2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 002

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas de sticlă închis se află N = 60,2 ⋅ 10 23 molecule de azot molecular ( µ N2 = 28 g/mol ), la temperatura t = 77 0 C şi presiunea p1 = 200 kPa . Determinaţi: a. masa gazului; b. densitatea gazului; c. numărul de molecule din unitatea de volum aflate în vas; d. noua valoare a presiunii gazului dacă, fără a se modifica temperatura, se scot f = 20% din moleculele din vas. E,F: Probă scrisă la Fizică Proba B.1 B. Elemente de termodinamică

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 002
Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal monoatomic, ( CV =
3 R ) aflat iniţial în starea 1, la temperatura 2 T1 = 300 K , este supus succesiunii de transformări 1 → 2 → 3 , reprezentată în

(15 puncte)

4 coordonate V-T ca în figura alăturată. Se va considera ln  ≅ 0,29 3 a. Reprezentaţi grafic, în coordonate p-V, succesiunea de transformări 1 → 2 → 3 . b. Determinaţi energia internă a gazului în starea 3. c. Determinaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 2 → 3 . d. Determinaţi căldura totală schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2 → 3 .

Varianta 3 - termodinamica
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31
J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV

Proba scrisă la Fizică

SUBIECTUL I – Varianta 003

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Unitatea de măsură din S.I. pentru mărimea fizică egală cu raportul dintre lucrul mecanic schimbat cu exteriorul de un sistem termodinamic şi variaţia temperaturii sale este aceeaşi cu unitatea de măsură pentru: a. capacitatea calorică a unui corp; b. căldura specifică a unei substanţe; c. căldura molară a unei substanţe; d. masa molară a unei substanţe. (2p) 2. Trei mase diferite din acelaşi gaz ideal sunt supuse unor transformări reprezentate în sistemul de coordonate (T,V) ca în figura alăturată. Cunoscând faptul că p1 = p 2 = p 3 , relaţia corectă dintre masele celor trei gaze este: a. b. c. d.
m1 = m 2 = m 3 m1 > m 2 > m 3 m 2 > m 3 > m1 m 3 > m 2 > m1

(3p)

3. Un kilomol de gaz ideal, aflat în condiţii normale de presiune şi temperatură p 0 ≅ 10 5 Pa, T0 = 273 K ocupă, aproximativ: a. 22,4·10−3 litri b. 22,4·10−3 m3 c. 22,4 litri d. 22,4 m3 (5p) 4. Masele molare ale unor substanţe biatomice sunt µ1 şi µ2. Masa molară a substanţei a cărei moleculă este formată din trei atomi de tipul celor care formează molecula primei substanţe şi un atom de tipul celor care formează molecula celei de a doua substanţe va fi dată de relaţia: 3µ1 + µ 2 µ + µ2 µ + 2µ2 2µ1 + 3µ2 b. 1 c. 1 d. (3p) a. 2 2 2 2 5. Un sistem termodinamic aflat într-un înveliş adiabatic primeşte 80 J din exterior sub formă de lucru mecanic, apoi efectuează un lucru mecanic 1,24 kJ. În aceste condiţii, variaţia energiei sale interne este: a. − 1320 J b. 1320 J c. − 1160 J d. 1160 J (2p)

(

)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 003

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Un balon de sticlă închis cu un dop conţine o masă de m = 58 g dintr-un gaz considerat ideal cu masa molară

µ = 29 g/mol . Presiunea gazului din balon este p = 105 N ⋅ m−2 . Se adaugă apoi în balon o masă de
∆m = 14,5 g din acelaşi gaz. Consideraţi că dopul este etanş şi că în timpul adăugării masei suplimentare de gaz nu apar scurgeri de gaz din balon. Temperatura balonului şi a gazului din interior rămâne mereu aceeaşi, T = 300 K . Determinaţi: a. numărul de moli de gaz din balon înainte de adăugarea masei suplimentare de gaz; b. volumul ocupat de la Fizică Proba E,F: Probă scrisăgazul din balonul de sticlă; B.1 B. Elemente de termodinamică c. densitatea gazului din balon, după adăugarea masei suplimentare de gaz; d. presiunea gazului din balon, după adăugarea masei suplimentare de gaz.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 003

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Motorul unui automobil funcţionează după ciclul Diesel. Variaţia energiei interne în cursul compresiei este ∆U12=920 kJ. Căldura primită în urma arderii carburantului injectat şi lucrul mecanic efectuat de gaz în cursul destinderii izobare a acestuia sunt Q23=240 kJ, respectiv L23=60 kJ. Căldura degajată în exterior în procesul 4→1 (desfăşurat la volum constant) este 120 kJ. a. Reprezentaţi grafic ciclul într-un sistem de coordonate p-V. b. Stabiliţi care sunt valorile L12 şi L41 ale lucrului mecanic efectuat de gaz în procesele 1→2 şi 4→1. c. Determinaţi valorile variaţiei energiei interne a gazului în procesele 4→1, 2→3 şi 3→4, ∆U41, ∆U23 şi ∆U34. d. Calculaţi raportul dintre căldura primită şi lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior într-un ciclu.

volumul care revine. comprimare la presiune constantă d. µ1 = 4 µ 2 c. Lucrul mecanic schimbat de υ moli dintr-un gaz ideal monoatomic ( C p = 5 R ) în timpul unui proces 2 cvasistatic adiabatic desfăşurat între temperaturile T1 şi T2 are expresia: 3υR 5υR 3υR 5υR (T2 − T1 ) (T2 − T1 ) (T1 − T2 ) (T1 − T2 ) b.F: Probă scrisă la Fizică B. 1. 2 2 2 2 4. adică: A. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. urmată de o transformare izobară. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Proba E. C. 2 c. 2 c. masa unei molecule de CO 2 . a capacităţii calorice este: J J J J b. iar cea dintre volumele recipientelor în care se află este V1 = 2V2 .02 ⋅ 10 23 mol −1 . Calculaţi căldura totală Q schimbată de gaz cu mediul exterior la trecerea din starea 1 în starea 3. caracterizată de presiunea p1 = 105 N/m2 şi volumul V1 = 5 ⋅ 10 −3 m 3 în starea finală. SUBIECTUL III – Varianta 004 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O masă dată de azot trece din starea iniţială.T) patru transformări la volum constant a unei mase constante de gaz ideal. 4 (3p) 3. Se cunoşte 5 căldura molară la volum constant Cv = R . 1 b. unitatea de măsură în S. se află la aceeaşi presiune. Relaţia dintre temperaturile celor două gaze este T1 = 0. d. densitatea dioxidului de carbon în condiţii fizice normale (p0=105 Pa. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 004 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. c. D. Reprezentaţi grafic transformările în sistemul de cooordonate p-V. (5p) a. 4 µ1 = µ 2 d. MECANICĂ. Relaţia corectă dintre masele lor molare este: a. b. într-un sistem de coordonate (p. În figura alăturată sunt reprezentate. t0=00C). Două mase egale de gaze ideale diferite. (2p) a. d.termodinamica B. µ 1 = µ 2 b.1 B. Determinaţi variaţia energiei interne ∆U a azotului la trecerea din starea iniţială în cea finală. b. SUBIECTUL II – Varianta 004 Rezolvaţi următoarea problemă: Cunoscând masa molară a carbonului µ C = 12 kg/kmol şi masa molară a oxigenului µ O 2 (15 puncte) = 32 kg/kmol . determinaţi: a. caracterizată de presiunea p 3 = 3 ⋅ 10 5 N/m 2 şi volumul V3 = 2 ⋅ 10 −3 m 3 . numărul de molecule conţinute într-o masă m = 1 kg de dioxid de carbon ( CO 2 ). B. c. Energia internă a unui gaz ideal creşte atunci când gazul suferă o: a.comprimare la temperatură constantă (2p) 5.I. filiera vocaţională . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 2 a.toate profilele. . constanta gazelor ideale R = 8.toate profilele şi specializările. d.Varianta 4 . printr-o succesiune de două procese: o transformare izocoră. destindere adiabatică b. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . c. µ1 = 2µ 2 (3p) Ministerul Educaţiei.31 J . în medie. unei molecule de CO 2 în condiţii fizice normale considerând că moleculele gazului sunt uniform distribuite. d. K kmol ⋅ K kg ⋅ K K 2.5T2 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Calculaţi lucrul mecanic L schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea izobară. Transformarea care are loc la cel mai mare volum este: a.destindere la presiune constantă c. 3 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.

aproximativ.22 mol b. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele folosite în manualele de fizică. ca în figura alăturată. pentru căldura specifică este: Kg ⋅ m 2 J J N ⋅ m2 a.5p1 p1 0. c.Varianta 5 . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . ( γ = p 1. 5. SUBIECTUL II – Varianta 005 Rezolvaţi următoarea problemă: În cilindrul orizontal prevăzut cu piston. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ SUBIECTUL I – Varianta 005 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 20 % b.31 J . 4. U1 = U 2 = U3 c. SUBIECTUL III – Varianta 005 Rezolvaţi următoarea problemă: 7 ) aflat iniţial în starea 1. lungimea „a” a porţiunii ocupate de gaz în starea iniţială. 2 si 3 din graficul alăturat reprezintă trei stări de echilibru pentru trei 5R   cantităţi diferite de gaze ideale diatomice  CV =  aflate la aceiaşi temperatură. d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 6. U1 > U2 > U3 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Determinaţi: a. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . de arie S = 8. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. 80 % (3p) ( ) 4. c. (15 puncte) considerat gaz ideal. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2 . ∆U = Q − L (2p) Ministerul Educaţiei. d. 2 (5p) K K kg ⋅ K s ⋅K 2.toate profilele şi specializările. Pistonul. MECANICĂ. prin relaţia: a. Procentul din căldura Q transformată în lucru mecanic este egal cu: a.33 mol c. Numărul de moli conţinuţi în 100 ml de apă µapa = 18 g/mol. c. raportul dintre volumul gazului în starea 3 şi volumul gazului în starea 1. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. b. masa de monoxid de carbon conţinută în cilindru. 3. adică: A. b. Un gaz ideal monoatomic  C p =  primeşte căldura Q şi se destinde astfel încât presiunea rămâne 2   constantă.toate profilele. densitatea gazului aflat la temperatura T 2 . Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. 2   Relaţia corectă dintre energiile interne ale celor trei gaze este: a. la temperatura 5 0 t1 = 27 C .1 Presiunea atmosferică are B.I. constanta gazelor ideale R = 8. D.F: Probă scrisă la Fizică este lăsat liber şi se poate deplasa fără frecare. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2 → 3 . B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. unitatea de măsură în S. iar temperatura gazului creşte cu ∆T . d. 60 % d. filiera vocaţională . C. ∆U = −Q − L d. la temperatura t = 7 0 C . diferenţa dintre energia internă a gazului în starea 3 şi energia internă a gazului în starea 1.5p1 1 3 2 0 V .12 mol (3p) 5R   3. este supus succesiunii de transformări 1 → 2 → 3 . ρ apa = 10 3 kg/m3 este egal. B. b. Punctele 1. Determinaţi: a. U1 < U 2 > U3 (2p) 5. (15 puncte) Un mol de gaz ideal diatomic. 1. 40 % c.31 dm 2 . ∆U = L − Q b. variaţia energiei interne a unui sistem termodinamic poate fi exprimată. este închisă ermetic o cantitate υ = 2 mol de monoxid de carbon ( µ = 28 kg/kmol ). U1 < U 2 < U3 b.02 ⋅ 10 23 mol −1 .55 mol d. Ministerul Educaţiei. temperatura T 2 la care trebuie încălzit gazul pentru ca lungimea porţiunii ocupate de gaz să se dubleze.termodinamica B. ca în figura alăturată. Proba E. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ∆U = Q + L c. Elemente de termodinamică valoarea p0 = 10 5 Pa . cu: a. în funcţie de energia schimbată de sistem cu mediul exterior.

volumul ocupat de gaz. J ⋅ mol −1 ⋅ K −1 b. lucrul mecanic efectuat de substanţa de lucru la fiecare parcurgere a procesului ciclic. adică: A.I. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică. Un motor termic având ca substanţă de lucru respectiv V = 8. temperaturile gazului în stările 1. C. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. conţine o masă de gaz ideal m = 40 g având masa molară µ = 4 g ⋅ mol −1 . Energia internă a unei mase constante de gaz ideal scade în cursul unei: a. destinderi izoterme d. constanta gazelor ideale R = 8. c. T = T1 b. T = 3T1 d. CV = . SUBIECTUL II – Varianta 006 Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru cu piston etanş aşezat orizontal. 4. ca în figura alăturată. 2 → 3 c. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . 3 → 4 d. comprimări adiabatice. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. J ⋅ kg −1 ⋅ K −1 (2p) 2. numărul de molecule de gaz din cilindru. iar pistonul se află în echilibru la presiunea atmosferică normală p 0 = 10 5 Pa şi se poate deplasa fără frecare.02 ⋅ 10 23 mol −1 . d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. variaţia relativă a densităţii gazului între starea iniţială şi cea finală. 20270C d. unitatea de măsură în S. b.31 J . Relaţia dintre temperaturile iniţiale ale celor două corpuri este T2 = 3 ⋅ T1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. a căldurii molare este: a. O cantitate constantă de gaz ideal efectuează transformarea ciclică 12341 reprezentată în coordonate p-V în figura alăturată.31 . Determinaţi: a. concentraţia moleculelor unui gaz ideal (numărul de molecule din unitatea de volum) este n = 3.01·1025 m-3. 17270C 3. Proba E. 20000C c. Transformarea în care gazul primeşte lucrul mecanic este: a. Fiind cunoscute valorile parametrilor p = 10 5 Pa . c. T = 2T1 c. b. Cilindrul este în contact termic cu mediul care are temperatura T = 300 K . Temperatura gazului este egală cu: b. 2 şi 3. D. J ⋅ kg ⋅ K −1 d.F: Probă scrisă la Fizică B.termodinamica B. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. MECANICĂ. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ SUBIECTUL I – Varianta 006 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Două corpuri identice având temperaturi diferite sunt puse în contact termic. căldura primită de substanţa de lucru la fiecare parcurgere a procesului ciclic.31·105 N/m2. volumul ocupat de gazul din cilindru în urma încălzirii la presiune constantă cu ∆T = 100 K . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.Varianta 6 . La presiunea p = 8. 1 → 2 b. comprimări izoterme b. J ⋅ mol ⋅ K −1 c.toate profilele. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Temperatura finală T a sistemului după stabilirea echilibrului termic are expresia: a. T = 4T1 (2p) (3p) Ministerul Educaţiei. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. şi căldura molară la volum constant 3 R determinaţi: 2 a. Sistemul este izolat adiabatic de mediul exterior. destinderi adiabatice c. B. 4 → 1 (3p) 5.1 (15 puncte) B. filiera vocaţională .toate profilele şi specializările. 1. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 20540C (5p) a. SUBIECTUL III – Varianta 006 Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 1 mol de gaz 3 ideal monoatomic parcurge ciclul termodinamic reprezentat în figură. căldura cedată de sistem la fiecare parcurgere a procesului ciclic.

B. În primul recipient se află o masă m1 = 44 g dioxid de carbon CO 2 .6 d. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 4 şi 3. B.2 b. 1 şi 5. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ SUBIECTUL I – Varianta 007 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c. m µ RT (3p) 3.4 determinaţi: a. ∆U = L (2p) 2 2 2 5.1 Proba E. d.toate profilele. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 24. primeşte L şi cedează Q. dacă volumul acestuia este V = 3 . Un gaz ideal diatomic. 2 şi 6.31 J . în starea B volumul este VB = 2V A iar în starea C presiunea este pC = 0. c. Stările în care gazul are aceeaşi presiune sunt: a. filiera vocaţională . 1. RT pµ d. d. pV (2p) νR b. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. ∆U = d. b. variaţia energiei interne a gazului în procesul AB . C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. D. constanta gazelor ideale R = 8. c. SUBIECTUL II – Varianta 007 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două recipiente pot comunica între ele prin intermediul unui tub prevăzut cu un robinet R.5 pA . căldura primită de gaz în procesul CA . masa unei molecule de hidrogen.24 2. MECANICĂ. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.termodinamica B. se reprezintă ca în figura alăturată.02 ⋅ 10 23 mol −1 . 2. care în coordonate V-T. (5p) 4. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Ministerul Educaţiei. . pµ RT c. lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în decursul unui ciclu. cedează L şi primeşte Q. În această transformare gazul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 224. ∆U = 5L c. 3 şi 6. b. adică: A. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .F: robinetul este închis. volumul ocupat de heliu este: a. d. nu schimbă energie cu exteriorul. Cunoscând masa molară µ = 4 g/mol şi volumul molar în condiţii fizice normale V µ0 = 22. µ O2 = 32 g/mol ) . O cantitate constantă de gaz ideal efectuează o transformare ciclică.2 kg/m 3 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. b. Între variaţia energiei interne şi lucrul mecanic efectuat de gaz în această destindere există relaţia: 3 L 5 a.Varianta 7 . 45. ∆U = L b. se destinde izobar şi absoarbe căldura Q . Iniţial Probă scrisă la Fizică Determinaţi: B.42 /mol .5 kPa şi densitatea oxigenului ρ A = 3.8 c. Densitatea unui gaz ideal având masa molară µ . aflat la temperatura T şi presiunea p este: a. SUBIECTUL III – Varianta 007 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 1 mol de oxigen efectuează ciclul reversibil ABCA de forma unui triunghi în care BC este un proces izobar şi CA este un proces izocor. (3p) Ministerul Educaţiei. efectuează L pe seama variaţiei energiei sale interne.5R . numărul de moli de dioxid de carbon ( µ C = 12 g/mol . Elemente de termodinamică a. căldura molară la volum constant pentru oxigen. numărul de molecule de CO 2 din unitatea de volum din primul recipient.toate profilele şi specializările. c. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . O cantitate constantă de gaz ideal se destinde la temperatură constantă. iar în al doilea recipient se află o masă m 2 = 6 g de hidrogen cu µ 2 = 2 g/mol . d. Cunoscând masa molară a oxigenului µ = 32 g/mol şi exponentul adiabatic γ = 1. Într-un vas se află 40 g heliu în condiţii fizice normale. b. Ambele gaze sunt considerate ideale. masa molară a amestecului de gaze obţinut în urma deschideri robinetului R. având CV = 2. În starea A presiunea este p A = 415.

5Q b. unitatea de măsură în S. c. după care revine în starea iniţială printr-o transformare în care volumul rămâne constant. adică: A. b. SUBIECTUL III – Varianta 008 Rezolvaţi următoarea problemă: În corpul de pompă al unei maşini termice se găseşte aer ( γ = (15 puncte) 7 ). B. 2. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . ∆U = ν RT d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.toate profilele. până în starea 3. creşte c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.5 . presiunea din butelie după efectuarea sudurii. apoi o comprimare în care presiunea gazului rămâne constantă.I.02 ⋅ 10 23 mol −1 . ∆U = 0 2. MECANICĂ. 373 K 0 Ministerul Educaţiei. 1.22.31 J . 300 K c. ajungând în starea 2. a. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de gaz în cursul transformării 2 → 3 .4Q 3. C. ∆U = νCV T c. densitatea oxigenului Fizică Proba E. nu se poate preciza 4. c. variaţia energiei interne a unui gaz ideal este: b. la presiunea p = 24 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura t 1 = 15 0 C .71Q d. Într-o transformare ciclică. 0. Se consumă o fracţiune f = 40% din masa oxigenului pentru o sudură. ∆U = p ⋅ V a. Se cunoaşte ln 1. filiera vocaţională . d. o temperatură aproximativ egală cu: a. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. mol ⋅ K kg ⋅ K kg ⋅ mol K 5R ) descrie o transformare care se reprezintă 2 într-un sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată. temperatura gazului: a. B.I. Gazul absoarbe o cantitate de căldură Q. D. numărul iniţial de moli de oxigen din butelie. .toate profilele şi specializările.25=0.F: Probă scrisă la din butelie după efectuarea sudurii. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Gazul suferă o transformare în care temperatura rămâne constantă.327 K d. Variaţia energiei interne a gazului în acest proces este: a. determinaţi: a. Calculaţi variaţia de energie internă a gazului în cursul procesului 1 → 2 → 3 . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL II – Varianta 008 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie de volum V = 48 (15 puncte) se găseşte oxigen molecular. (2p) a. d. 1. b. masa oxigenului consumat ( µ = 32 kg/kmol ). rămâne constantă d. Considerând că temperatura în interiorul buteliei după efectuarea sudurii rămâne t 1 . Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manuale.Varianta 8 . Unei temperaturi de 27 C îi corespunde în S. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 008 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. constanta gazelor ideale R = 8.4Q c. scade b. Un gaz ideal diatomic ( CV = (3p) (2p) (5p) (3p) 5. c. Reprezentaţi procesul ciclic descris în sistemul de coordonate p-T. 273 K b. la presiune constantă. Calculaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în procesul 3 → 1. d. în care volumul este V2 = 2. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei.1 B. 0. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .termodinamica B. pentru căldura molară este: J J J J b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. considerat gaz ideal. Într-o destindere cvasistatică a unui gaz ideal. care la temperatura T1 = 400 K şi presiunea 5 p1 = 5 ⋅ 10 5 Pa ocupă volumul V1 = 2 .

3 atm d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 1. este comprimată 0 (3p) adiabatic astfel încât presiunea sa creşte de 8 ori. d. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manuale.325 J d. Elemente de termodinamică c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ SUBIECTUL I – Varianta 009 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. O butelie conţine o masă de 112 g azot la temperatura t =7°C şi la presiunea de 6 atm. Determinaţi variaţia energiei interne în procesul 1 → 2 → 3 . J ⋅ kg −1 ⋅ K −1 b. densitatea c.79 J (2p) 5.02 ⋅ 10 23 mol −1 . MECANICĂ. b. C. t1 = 27°C . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . d. Amestecul se află în echilibru termodinamic şi poate fi considerat gaz ideal. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Ministerul Educaţiei. 0 J b. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. este: a. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Vasul este pus în legătură print-un tub de volum neglijabil cu un alt vas. unitatea de măsură a raportului dintre căldura primită de un corp şi căldura specifică a materialului din care este alcătuit.31 J .2 kg de He ( µ He = 4 g/mol ) şi 4 kg de Ne ( µ Ne = 20 g/mol ) se află într-un vas de volum V1 = 3600 . lucrul mecanic 3pV reprezintă următoarea mărime fizică: 2 b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. ν 1 > ν 2 > ν 3 d. (15 puncte) . filiera vocaţională . Într-o butelie de volum V se află un gaz ideal monoatomic ( C V = 3R ) la presiunea p şi la temperatura T. mol ⋅ K (2p) 3. ν 1 < ν 2 > ν 3 (5p) 2. cu temperatura inițială de t =27 C. 62. kg −1 ⋅ K −1 c. 2 a. SUBIECTUL III – Varianta 009 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 1 mol de gaz ideal monoatomic suferă transformarea ciclică 1 → 2 → 3 → 4 reprezentată în coordonate p-V în figura alăturată. Relaţia corectă dintre numărul de moli din fiecare gaz este: a. 5 atm b. 74. ν 1 < ν 2 < ν 3 b.F: Probă scrisă la masa neon de heliu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. B.toate profilele şi specializările. ν 1 = ν 2 = ν 3 c. D. Căldura schimbată de gaz cu exteriorul este: a. c. 2 atm (3p) Ministerul Educaţiei. energia internă d. Din butelie se consumă jumătate din cantitatea de azot. Presiunea finală a gazului din butelie are valoarea: a. căldura 1 4. 4 atm c. constanta gazelor ideale R = 8. Punctele 1.termodinamica B. Q / c . Determinaţi lucrul mecanic total efectuat într-un ciclu. 2 si 3 reprezintă trei stări de echilibru a trei gaze ideale diferite aflate la aceiaşi temperatură. SUBIECTUL II – Varianta 009 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un amestec format din 3. Se 3 cunoaşte CV = R şi temperatura în starea 1.Varianta 9 . Calculaţi raportul dintre Fizică unei molecule de B. b. iniţial vidat. O cantitate ν = 1 mol de gaz ideal monoatomic.395 J c. de volum V2 = 6400 . Determinaţi numărul total de molecule de gaz din amestec. kg ⋅ K d.toate profilele. Calculaţi presiunea care se stabileşte în cele două vase dacă gazul este adus la temperatura de 27°C. expresia a. temperatura menţinându-se constantă.1 şi masa unei molecule B. 2 În aceste condiţii. a. Determinaţi căldura cedată de gaz în acest proces. 37. Reprezentaţi transformarea ciclică în sistemul de coordonate V-T. adică: A. Determinaţi densitatea amestecului. Proba E.

b. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. constanta gazelor ideale R = 8. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. după care hidrogenul este încălzit până când.1 B. 41. expresia care are aceeaşi unitate de măsură ca şi constanta gazelor ideale R este: C C Q a. 5 (5p) J 5. 4 dm 3 c. Ea este supusă procesului 1 → 2 → 3 reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. SUBIECTUL III – Varianta 010 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de 14 g azot molecular ( µ N 2 = 28 ⋅ 10 −3 kg/mol şi CV = 5R 2 ) se află iniţial în starea caracterizată de parametrii p 0 = 10 5 N/m 2 şi V0 = 3 . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.toate profilele. căldura absorbită de gaz în procesul 2 → 3 . (3p) µ ∆T m 3. Ştiind că în cursul transformării temperatura creşte cu 10% . Proba E. în final. nu efectuează lucru mecanic.Varianta 10 . variaţia energiei interne a gazului în procesul 1 → 3 . aflat iniţial la presiunea p1 = 2 ⋅ 10 5 N/m 2 şi temperatura T1 = 400 K .8 kJ c.5V densitatea amestecului va avea valoarea: g g kg kg a. temperatura acestuia devine T3 = 500 K . Hidrogenul şi oxigenul din cele două incinte sunt considerate gaze ideale.toate profilele şi specializările. 2 dm 3 b. îşi conservă energia internă. C. efectuează lucru mecanic şi cedează căldură. 4 3 d.8 kJ (2p) Ministerul Educaţiei. 2 c. 15.5 g/dm 3 . Determinaţi: a. d. c. iar în cealaltă O2 ( µO 2 = 32 ⋅ 10 3 kg/mol ). 3 d. B. închis la ambele capete. . b. cedează căldură mediului exterior. calculaţi distanţa pe care s-a deplasat pistonul. 5. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 010 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. de grosime neglijabilă. SUBIECTUL II – Varianta 010 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un vas cilindric orizontal. c. d. Se deblochează pistonul. (2p) 2. la p 2 = 10 5 N/m 2 şi T 2 = 300 K . iniţial blocat. În urma amestecării celor două gaze într-o incintă de volum 0. În incinta de volum mai mic se găseşte H2 ( µH 2 = 2 ⋅ 10 −3 kg/mol ). volumul iniţial ocupat de gaz are valoarea: a. căldura molară a gazului în transformarea 1-2. 1.6 kJ b. conservându-şi energia. O masă m = 1 kg de apă ( c a = 4180 ) este încălzită cu ∆t = 10°C . în două incinte ale căror volume se află în raportul 1 : 4 . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . cu lungimea L = 1 m şi secţiune transversală S = 100 cm2 . c. Elemente de termodinamică a. În timpul destinderii unui gaz ideal la T = const. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 0. lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în procesul 1 → 2 . 1500 3 (3p) m cm 3 cm 3 m 4. MECANICĂ. v c. (15 puncte) . Determinaţi masa unui atom de hidrogen. Calculaţi densitatea oxigenului. Ministerul Educaţiei. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. iar variaţia volumului este egală cu 0. adică: A. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Considerând că temperatura finală a oxigenului rămâne T2 . este împărţit.4 kJ d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. O cantitate constantă de gaz ideal descrie o transformare care se reprezintă într-un sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată. printr-un piston etanş termoizolant. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.75 b. b. acesta: a. d. În două incinte de volume V şi 2V se află două gaze ideale având densităţile 1 g/dm 3 şi respectiv 0. 20.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.F: Probă scrisă la Fizică B.5 . Căldura necesară încălzirii apei este: kg ⋅ K a.termodinamica B. filiera vocaţională .31 J . D. b. Cv d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Aflaţi raportul maselor de gaz din cele două incinte.

SUBIECTUL III – Varianta 011 Rezolvaţi următoarea problemă: O masă de gaz ideal suferă transformarea ciclică reprezentată în figura alăturată ( 1 → 2 este transformare izotermă). presiunea oxigenului în urma unei încălziri la volum constant până la temperatura T ' = 480 K . C. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. b. 2 c. densitatea oxigenului. expresia energiei interne a gazului ideal diatomic este: 5 3 b. c. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele folosite în manualele de fizică. (3p) 5. este constantă într-o transformare izotermă. c. pentru căldura molară este: J K b. creşte în urma unei destinderi adiabatice. U = υRT 2 2 Ministerul Educaţiei. Q b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. justificând fiecare rezultat: a.1 B. unitatea de măsură în S. J . Determinaţi: mol a. d. D. Masa molară a oxigenului este µ = 32 ⋅ 10 −3 kg .31 m3 la presiunea p = 10 5 Pa şi temperatura t = 47°C . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. este nulă într-o transformare ciclică. Folosind datele din tabel determinaţi. U = 3υRT (2p) a. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. K mol ⋅ K mol 3R 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.toate profilele şi specializările.02 ⋅ 10 23 mol −1 . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . c. Energia internă a unei cantităţi date de gaz: a. B. Tr. U = 2υRT d.F: Probă scrisă la Fizică B. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. 1→2 2→3 3→1 Ciclu ∆U (15 puncte) L 20J Q 15J 15J . (2p) a. O masă dată de gaz ideal descrie o transformare care se reprezintă în coordonate p-T ca în figura alăturată. căldura totală schimbată cu exteriorul în transformarea ciclică. b. adică: A. SUBIECTUL II – Varianta 011 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de oxigen. Variaţia energiei sale interne este egală cu: 2 5Q 3Q a.toate profilele. 3Q (3p) 2 2 3. U = υRT c.31 SUBIECTUL I – Varianta 011 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1 b. Proba E. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. variaţia energiei interne pe transformarea 2-3. constanta gazelor ideale R = 8. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Reprezentaţi grafic transformarea ciclică în coordonate p-T. b. d. 1.I. Un gaz ideal monoatomic ( CV = ) primeşte izocor căldura Q. 3 d. c. d. 4 (5p) 4. filiera vocaţională . scade dacă gazul primeşte izocor căldură. căldura schimbată cu mediul exterior în transformarea 2-3. K −1 d. d. considerat gaz ideal.termodinamica B. masa unei molecule de oxigen. MECANICĂ. c. numărul de molecule de oxigen. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Varianta 11 . Volumul gazului este maxim în starea: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ocupă volumul V = 8.

Varianta 12 - termodinamica
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ SUBIECTUL I – Varianta 012

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31
J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV

Proba scrisă la Fizică

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Căldura cedată de un anumit sistem termodinamic mediului extern într-un interval de timp ∆t depinde de intervalul de timp conform relaţiei Q = c ⋅ ∆t , în care c reprezintă o constantă. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manuale, unitatea de măsură în S.I. a constantei c este: b. N/s c. W d. J/K (2p) a. J ⋅ s 2. O cantitate constantă de gaz ideal suferă transformările ciclice 1231, respectiv 1321, reprezentate într-un sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată. Alegeţi relaţia corectă: a. L1231 = L1321 b.

L1231 = − L1321 L1231 < L1321
(3p)

c. L1231 = L1321 d. 3. Un gaz ideal se destinde adiabatic. Putem afirma că în cursul acestui proces: a. volumul gazului scade; b. gazul absoarbe căldură; c. energia internă a gazului rămâne constantă; d. gazul efectuează lucru mecanic. (5p) 4. Un gaz ideal se destinde după legea p 2V = const. În timpul procesului temperatura gazului: a. scade b. creşte c. rămâne constantă d. creşte apoi scade (3p) 5. Căldura molară la volum constant a unui gaz ideal al cărui exponent adiabatic are valoarea γ = 1 4 este: , a. 3R / 2 b. 5R / 2 c. 2R d. 3 R (2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 012

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas de sticlă închis se află, la presiunea p1 = 1,5 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura t = 7 0 C , o cantitate de azot molecular ( µ N2 = 28 g/mol ). Se scoate o masă ∆m = 2 g de azot din vas. Presiunea azotului rămas în vas este p 2 = 1,2 ⋅ 10 5 Pa , iar temperatura lui este egală cu cea din starea iniţială. Determinaţi: Proba E,F: Probă scrisă la Fizică B.1 B. Elemente de termodinamică a. densitatea gazului în starea iniţială; b. numărul de molecule de azot care au fost scoase din vas; c. masa azotului rămas în vas; d. volumul vasului.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 012

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Un gaz ideal având căldura molară la volum constant CV = 3R / 2 , se găseşte iniţial în starea (1) în care ocupă volumul V1 = 2 la presiunea p1 = 10 5 N/m 2 . Gazul este supus următoarei succesiuni de transformări: (1) → (2) încălzire izocoră până la presiunea 2p1 ; (2) → (3) destindere izobară până la volumul 2V1 ; (3) → ( 4) răcire izocoră până la presiunea p1 ; (4) → (1) comprimare izobară până în starea iniţială. a. Reprezentaţi ciclul termodinamic efectuat de gaz în sistemul de coordonate p-V. b. Arătaţi că stările (2) şi (4) se găsesc pe aceeaşi izotermă. c. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de gaz într-un ciclu complet. d. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului în destinderea izobară.

Varianta 13 - termodinamica
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31
J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV

Proba scrisă la Fizică

SUBIECTUL I – Varianta 013

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia de mai jos care are aceeaşi unitate de măsură ca şi energia internă este: a. Q b. p ⋅ T c. L ⋅T −1 d. V ⋅ p −1 (3p) 2. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia corectă a principiului Ι al termodinamicii este: a. U = Q − L b. ∆U = Q − L c. ∆U = Q + L d. U = Q + L (3p) 3. Un gaz ideal monoatomic aflat într-un vas închis etanş cu ajutorul unui piston mobil suferă un proces izoterm în urma căruia volumul în starea finală este de 10 9 ori mai mare decât volumul din starea iniţială. Se poate spune că în procesul descris: a. masa molară creşte de 10 9 ori. b. masa molară scade de 10 9 ori. c. volumul molar rămâne neschimbat. d. masa molară rămâne neschimbată. (5p) 4. Un sistem termodinamic care nu schimbă substanţă cu exteriorul şi al cărui înveliş este adiabatic: a. nu poate primi lucru mecanic din exterior; b. nu poate ceda lucru mecanic exteriorului; c. nu poate schimba căldură cu exteriorul; d. schimbă căldură cu exteriorul. (2p) 5. Un sistem termodinamic evoluează după procesul ciclic reprezentat în imagine. Lucrul mecanic schimbat de sistem cu exteriorul în cursul acestui proces ciclic, exprimat în unităţi u = p1 ⋅ V1 , este: a. 24u b. 19u c. 8u d. 5u

(2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 013

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Două baloane identice de sticlă conţin mase egale m = 5,8 g din acelaşi gaz ideal cu masa molară

µ = 29 g/mol . Iniţial, gazul din baloane se află la aceeaşi temperatură T = 300 K şi la aceeaşi presiune
p = 10 5 N ⋅ m −2 . Apoi, temperatura absolută a gazului dintr-un balon este mărită de n = 2 ori (prin punerea în contact termic cu un termostat cald aflat la temperatura n ⋅ T ), iar a celuilalt este scăzută de n = 2 ori (prin punerea în contact termic cu un termostat rece aflat la temperatura T n ). Baloanele sunt menţinute în contact cu termostatele şi sunt puse în comunicare printr-un tub de volum neglijabil. Determinaţi: a. numărulProbă scrisă la Fizică fiecare balon, înainte de punerea lor în comunicare; Elemente de termodinamică Proba E,F: de moli de gaz din B.1 B. b. volumul interior al unui balon de sticlă; c. numărul de moli de gaz din balonul răcit, ca urmare a punerii în comunicare a celor două baloane; d. valoarea comună a presiunii în cele două baloane după ce au fost puse în comunicare.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 013

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Motorul unui automobil funcţionează după ciclul Otto. În tabelul Procesul i→j Qij [kJ] Lij [kJ] ∆Uij [kJ] alăturat sunt indicate (în kilojoule, pentru un singur ciclu): variaţia 720 1→2 energiei interne ∆U12 în cursul compresiei, căldura Q23 primită în 480 2→3 urma exploziei amestecului carburant şi lucrul mecanic L34 efectuat 900 3→4 de gaz în cursul destinderii acestuia. 4→1 a. Reprezentaţi ciclul Otto în coordonate p-V, specificând tipul fiecărei transformări. b. Calculaţi valorile căldurii Q12 şi Q34 schimbate de gaz cu exteriorul în procesele 1→2 şi 3→4. c. Stabiliţi care sunt valorile L23 şi L41 ale lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în procesele 2→3 şi 4→1. d. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului ∆U41 în procesul 4→1 şi căldura Q schimbată de gaz cu mediul exterior în cursul unui ciclu.

Varianta 14 - termodinamica
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ SUBIECTUL I – Varianta 014

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31
J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV

Proba scrisă la Fizică

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1.Într-o destindere a unei mase constante de gaz ideal, menţinut la temperatură constantă, densitatea acestuia: a. creşte b. scade c. se menţine constantă d. creşte şi apoi scade (3p) 2. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de măsură a energiei interne în S.I. poate fi exprimată prin relaţia: N⋅m N ⋅ m2 a. N ⋅ m 2 b. N ⋅ m c. d. (3p) K K 3 3. O cantitate constantă de gaz ideal monoatomic ( CV = R ) descrie o transformare care se reprezintă 2 într-un sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată. Relaţia corectă dintre lucrul mecanic şi căldura schimbate de gaz cu mediul exterior este: 3L a. Q = 2 5L b. Q = 2 c. Q = 3L 7L d. Q = (2p) 2 L poate 4. Intr-o transformare ciclică un gaz ideal primeşte căldura Q1 şi cedează căldura Q2<0 . Raportul Q1 fi scris sub forma: 1 − Q2 Q + Q2 Q − Q2 Q − Q1 a. 1 b. 1 c. d. 2 (5p) Q1 Q1 Q1 Q1 5. Utilizând notaţiile din manualele de fizică, relaţia Robert - Mayer poate fi scrisă sub forma: ρ T R R a. C p + CV = b. CV − Cp = R c. c p − cV = d. c p − cV = 0 0 (2p) µ µ p0

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 014

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas închis de volum V = 0,06 m3 se află un amestec format din N 1 = 4 ⋅ 10 23 molecule de oxigen cu masa molară µ 1 = 32 g/mol şi N 2 = 12 ⋅ 10 23 molecule de azot cu masa molară µ 2 = 28 g/mol . Amestecul se află în echilibru termodinamic şi poate fi considerat gaz ideal. Determinaţi: Proba E,F: Probă moli la gaz B.1 B. Elemente de termodinamică a. numărul total descrisă deFizică din vas; b. masa unei molecule de oxigen; c. densitatea amestecului; d. masa molară a amestecului.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 014
Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal diatomic ( CV =
5 R ), aflat iniţial în starea 1, în care 2 şi volumul V1 = 4,155 , este supus

(15 puncte)

p
2

presiunea este p1 = 4 ⋅ 10 5 Pa 1,5p1 transformării ciclice 1 → 2 → 3 → 1 , reprezentată în sistemul de coordonate p-V ca în figura alăturată. Determinaţi: p1 a. energia internă a gazului în starea 2; b. lucrul mecanic total schimbat de gaz cu exteriorul după parcurgerea unui ciclu complet; 0 c. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea 3 → 1; d. variaţia energiei interne a gazului după parcurgerea a 5 cicluri complete.

1

3

V1

2V1 V

Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 015 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Din acest moment temperatura rămâne constantă. V = ct ⋅ T −1 4. γ = (15 puncte) 4 ). C µ = c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.termodinamica B. Determinaţi temperatura gazului în starea 2. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. SUBIECTUL II – Varianta 015 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un recipient de volum V = 83. densitatea gazului în starea iniţială. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. Determinaţi: a. ( µ = 32 g/mol ) la temperatura t1 = 127 0 C . Dacă un gaz ideal suferă o transformare în care p = aV . (3p) Ministerul Educaţiei. B. V = ct ⋅ T (3p) a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. C µ = υ ⋅ ∆T µ ⋅ ∆T ∆T m ⋅ ∆T 2.02 ⋅ 10 23 mol −1 . 1 1 1 < < . relaţia de definiţie a căldurii molare este: Q Q Q Q b.F: Probă scrisă la Fizică B. iar din recipient începe să iasă gaz până când presiunea scade de trei ori.31 J . D. efectuate de mase egale din trei gaze diferite.toate profilele şi specializările. Elemente de termodinamică d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. µ1 = µ2 = µ3.toate profilele. µ1 = µ2 < µ3. c. kmol c. atunci volumul gazului variază după legea: b. kg b. Q = 0 (2p) a. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Din starea 2 el suferă o transformare izotermă până în starea 3 şi revine la starea iniţială printr-o transformare izobară. a > 0 . Reprezentaţi procesul 2 → 3 → 1 în sistemul de coordonate p-V. µ1 µ2 µ3 c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Relaţia care există între masele molare ale acestora este: a. kmol −1 (5p) 3. . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. V1 = 1. Gazul este încălzit izocor (V=constant) până la o temperatură T2 = 4T1 . presiunea gazului în starea iniţială. Ministerul Educaţiei. C µ = d. µ1 < µ2 < µ3. C µ = (2p) a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. a. b. 1. constanta gazelor ideale R = 8. L = υR∆T c. V = ct ⋅ T 2 c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .5 şi T1 = 600 K în starea 2 în care p 2 = 10 5 Pa . ∆U = 0 d. d. Proba E. MECANICĂ. adică: A. b. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. În diagrama alăturată sunt prezentate trei transformări efectuate. Gazul evoluează din starea 1 3 în care p1 = 16 ⋅ 10 5 Pa . Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în procesul 1 → 2 . filiera vocaţională .Varianta 15 . d. L = 0 5. în transformarea izotermă a unui gaz ideal este valabilă relaţia: b.1 (15 puncte) se află un număr N = 3. fracţiunea f din masa oxigenului care iese din recipient. Calculaţi valoarea lucrului mecanic efectuat în procesul 3 → 1.612 ⋅ 10 24 molecule de oxigen. kg −1 d. c. la acelaşi volum. C. a = ct. SUBIECTUL III – Varianta 015 Rezolvaţi următoarea problemă: O masă de gaz ideal suferă o transformare adiabatică ( pV γ = const . µ ⋅ p ⋅V este: unitatea de măsură a raportului R ⋅T a. considerat gaz ideal.1 B. numărul de moli de gaz în starea iniţială. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. V = ct ⋅ T d.

2 kg (5p) (3p) 5. aflat iniţial în starea 1.6 kg d. d. valoarea raportului dintre lucrul mecanic total schimbat de gaz cu exteriorul în timpul unui ciclu şi căldura primită de gaz în acest timp.5 ⋅ 10 5 N/m 2 şi volumul V1 = 2 .termodinamica B. SUBIECTUL III – Varianta 016 Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal diatomic. SUBIECTUL II – Varianta 016 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un balon de sticlă de volum V1 = 4 doilea balon de sticlă. este supus transformării ciclice (15 puncte) parametrii sunt p1 = 3 ⋅ 10 5 1 → 2 → 3 → 1 reprezentată în sistemul de coordonate p-V în figura alăturată. de dimensiuni neglijabile. 7. MECANICĂ. 1000 J d. în urma căreia volumul creşte de e 2 ori. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 2 c. a.F: Probă dintre presiunile gazelor din cele două baloane. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manuale de fizică. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. este supus unei transformări izoterme. care este supus transformării 1 → 2 → 3 → 4 din figura alăturată.2046 ⋅ 10 23 molecule este egală cu: a. Temperatura este aceeaşi în ambele baloane.1 B. Masa unei cantităţi de apă ( µ = 18 kg/kmol ) care conţine 1. C = Q ⋅ ∆T (2p) a. 1 b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.toate profilele. 3. unitatea de măsură a mărimii reprezentate prin produsul νCV T este: a. C. ). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. b. 2000 J (2p) a. c. Un gaz ideal. corespunde stării: a. Determinaţi. 4 4. Aflaţi raportul scrisă la Fizică d. 1. masa molară a amestecului omogen care ocupă volumul ambelor baloane şi este format din molecule de azot şi de oxigen. K b.2 g c. Elemente de termodinamică c. 500 J c.Varianta 16 . Lucrul mecanic efectuat de gaz în cursul acestei transformări are valoarea: b. 3. adică: A. 250 J Ministerul Educaţiei. relaţia de definiţie a capacităţii calorice este: Q Q Q b. C = d. Cele două baloane sunt puse în legătură prin intermediul unui tub subţire. iar cele două gaze pot fi considerate ideale.02 ⋅ 10 23 mol −1 . în aceste condiţii. aflat iniţial în starea 1 în care 2 2 N/m şi V1 = 4 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.6 g b. Ministerul Educaţiei.. Proba E. e fiind baza logaritmilor naturali ( e ≅ 2. B. energia internă a gazului în starea 1. filiera vocaţională . constanta gazelor ideale R = 8. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică UBIECTUL I – Varianta 016 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. J/K (3p) 3. B. ( CV = 5 R ). b.toate profilele şi specializările. Determinaţi numărul de molecule de oxigen din al doilea balon. D. 3 d. . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Calculaţi raportul dintre numărul de moli de azot şi numărul de moli de oxigen. Volumul maxim al unei cantităţi date de gaz. J c. C = ν ⋅ ∆T m ⋅ ∆T ∆T 2.718. N/m 2 d. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2. C = c.31 J .5 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. având presiunea p1 = 2. Un al V2 = 3.. Ţinând cont că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manuale de fizică. considerat ideal. Determinaţi: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 7. volum conţine m2 = 4 ⋅ 10 −3 kg de oxigen molecular ( µO2 = 32 kg/kmol ). de (15 puncte) se află m1 = 2 ⋅ 10 −3 kg de azot molecular ( µN 2 = 28 kg/kmol ).

PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 1. creşte de patru ori c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . filiera vocaţională .I. adică: A. Gazul efectuează o transformare care verifică ecuaţia p = aV . b. cantitatea de substanţă. Cv = 5R / 2 ) efectuează un proces termodinamic ciclic reversibil reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. variaţia energiei interne a gazului în acest proces are expresia: a. c. Determinaţi: a. B. L = 0 d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. c. Ţinând cont că simbolurile mărimilor fizice sunt cele folosite în manualele de fizică.toate profilele şi specializările. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.1 B. Volumul final este Ministerul Educaţiei. Ştiind că T1 = T3 . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 017 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de măsură a căldurii în S. . MECANICĂ.termodinamica B. iar temperatura rămâne constantă. 0 c. Elemente de termodinamică t1 = 27 0C . 10 kg/m 3 b. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. rămâne constant (3p) 5. 100 kg/m 3 c. valoarea raportului la Fizică Proba E. SUBIECTUL II – Varianta 017 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal ocupă un volum V1 = 0. L = νR∆T (2p) Ministerul Educaţiei. 1000 kg/m 3 d. Un gaz ideal suferă procesul 1-2-3 din figură. volumul gazului: a. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 1 → 2 .toate profilele. SUBIECTUL III – Varianta 017 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un kilomol de oxigen ( µ = 32 g/mol . constanta gazelor ideale R = 8. C. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. temperatura gazului în starea finală. N/m 2 (5p) 3 2. J b.2 kg/m 3 şi ştiind că între parametrii gazului există relaţiile p3 = p1 şi V2 = 2V1 . kg c.31 J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Unei densităţi de 10 g/cm îi corespunde. presiunea gazului în starea 2. Cunoscând presiunea gazului în starea de echilibru termodinamic 1. lucrul mecanic într-o transformare în care volumul gazului ideal rămâne constant are expresia: a. creşte de două ori b. p1 = 416. cu a=constant.F: Probă scrisă dintre densitatea gazului în starea iniţială şi densitatea gazului în starea finală. Calculaţi variaţia energiei interne în transformarea 2 → 3 . b.Varianta 17 .3 m3 la presiunea p1 = 30 kPa şi temperatura de n = 2 ori mai mare decât cel iniţial.02 ⋅ 10 23 mol −1 . în unităţi din S. o valoare egală cu: a. nu se poate preciza d. L = ν RT b. ∆U = νCV (T2 − T1 ) + νC p (T3 − T2 ) b. este: a. Calculaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în transformarea 3 → 1. În aceste condiţii. B.5 kPa şi densitatea sa în această stare ρ 1 = 3. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. scade de două ori d. D.I. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. N d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Reprezentaţi procesele 2 → 3 → 1 în sistemul de coordonate V-T. d. 2 a. L = mRT c. 10 4 kg/m 3 (2p) 3. O masă constantă de gaz ideal suferă o transformare în care presiunea se dublează. ∆U = νC p (T2 − T1 ) (3p) 4.

5 ⋅ 10 5 N/m 2 2p1 1 → 2 → 3 → 4 . Ministerul Educaţiei.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. c. 1K c. Proba E. două izoterme. filiera vocaţională . 5 K (2p) a. b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.termodinamica B. unitatea de măsură în S. 49 K c.lucrul mecanic total schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1→ 2 → 3 → 4. a mărimii fizice exprimată prin relaţia mc∆t este aceeaşi cu cea a: a. 0 b. Se cere: a. SUBIECTUL III – Varianta 018 Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal monoatomic ( CV = 3 R ).31 J . reprezentarea grafică a transformării 1 → 2 → 3 → 4 într-un sistem de coordonate V-T. două adiabate şi două izocore. adică: A. 15J/ (mol ⋅ K ) d. D. constanta gazelor ideale R = 8. o izocoră şi o izobară. în care 2 şi volumul V1 = 2 . Se consideră ln 2 ≅ 0. cantitatea de substanţă. doua izoterme şi două adiabate. V . considerat gaz ideal.Varianta 18 . Transformarea p1 1 → 2 este izotermă. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 018 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.I. 60 J/ (mol ⋅ K ) c. d.1J . este supus transformării (15 puncte) p 3p1 2 3 1 V1 4 presiunea este p1 = 0. O cantitate υ = 1 mol de gaz ideal suferă o transformare care se reprezintă într-un sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată Prin destindere gazul efectuează un lucru mecanic L = 83. o izobară şi o izocoră. volumului. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . valoarea maximă a energiei interne a gazului. 1. presiunii. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. numărul de molecule de gaz din unitatea de volum în starea 2. b. 0. (3p) 4. temperatura gazului în starea 2. temperaturii absolute. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 60 kJ/ (mol ⋅ K ) b. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2 .toate profilele şi specializările. reprezentată în coordonate p-V în figura alăturată. 10 K d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. MECANICĂ. B. b. c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . d. Determinaţi: a.F: Probă scrisă la Fizică B. este supus unei destinderi la presiune constantă până la dublarea volumului. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. lucrului mecanic. apoi unei comprimări la temperatură constantă până când volumul devine egal cu volumul din starea 1. variaţia relativă a presiunii gazului între stările 2 şi 3.015J/ (mol ⋅ K ) (3p) Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL II – Varianta 018 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O masă m = 12 g de hidrogen molecular ( µH2 = 2 g/mol ). C. Căldura molară a acestei substanţe este: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 100 K (5p) 3.31⋅ 10 5 Pa şi volumul V1 = 6 . Temperatura creşte cu: a. aflat iniţial în starea 1. Variaţia temperaturii este de aproximativ: b. c.toate profilele. (2p) 2. doua adiabate. c. Ciclul idealizat de funcţionare al motorului Diesel este format din: a. aflat iniţial în starea 1. Elemente de termodinamică d. 0.1 K b. Temperatura unui corp variază între t1 = 22 0 C şi T2 = 300K . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 27 0 C d. d. în care presiunea este p1 = 8.1 B. 322 K 5. O cantitate υ = 2 kmoli de substanţă primeşte căldura Q = 900 J şi ca urmare îşi măreşte temperatura cu ∆T = 30 K .693 .

d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.5 kg .încălzire izobară urmată de o încălzire izocoră. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . volumul său s-a mărit de două ori. considerat gaz ideal. Se cunoaşte masa molară a azotului molecular 5 µ N 2 = 28 g/mol . aflându-se iniţial la presiunea p 0 = 10 5 N/m 2 şi temperatura t1 = 27 ° C .31 J . Se cunoaşte masa molară a oxigenului µ O2 = 32 kg/kmo l . MECANICĂ.toate profilele. Variaţia energiei interne a gazului are valoarea : a. filiera vocaţională . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 019 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Procesul 1 → 2 → 3 reprezentat în sistemul de coordonate p-V ca în figură alăturată este format din următoarea succesiune de transformări: a. numărul de molecule Fizică Proba E. SUBIECTUL III – Varianta 019 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de azot (N 2 ) de masă m = 20 g este închisă într-o incintă. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. densitatea gazului rămas în butelie. 982 J (5p) 5. 250J c. până când presiunea devine din nou egală cu valoarea iniţială. b. B. Determinaţi valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior.Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . d. 831J d. scade. c. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. a mărimii fizice exprimată prin relaţia Q − L este: a. temperatura menţinându-se constantă. Temperatura este menţinută constantă la valoarea t = 27 ° C . d.toate profilele şi specializările.Determinaţi: a. unitatea de măsură în S. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.comprimare izobară urmată de încălzire izocoră. căldura molară izocoră CV = R şi ln 3 ≅ 1. adică: A. 1.Pa d. iar apoi scade (3p) 1 5 moli de gaz ideal monoatomic ( C p = R ) este încălzită de la T1 = 300 K la 4.O cantitate ν = 8. B. 150 J b.Varianta 19 . Temperatura finală a gazului are valoarea: a. constanta gazelor ideale R = 8.1. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. D. Kg (2p) 2. Energia internă a unui sistem termodinamic izolat adiabatic care efectuează lucru mecanic: a. creşte. T = 273 K c.02 ⋅ 10 23 mol −1 . C. Din această stare gazul se destinde. (2p) Ministerul Educaţiei. T = 400 K d. b. O parte din gaz fiind consumată. . 2 a. c. masa acestuia a devenit m 2 = 0. Reprezentaţi procesele efectuate de gaz în sistemul de coordonate p-V.F: Probă scrisă la care au ieşit din butelie. d. până când presiunea a crescut de n = 3 ori. SUBIECTUL II – Varianta 019 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie de volum V = 0. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului.31 2 t 2 = 127 0 C . răcire izobară urmată de încălzire izocoră.1 B. T = 546 K (3p) 3. c. c.termodinamica B. T = 200 K b. creşte. b. b.K c.5 m 3 se găseşte o masă m1 = 2 kg de oxigen (O2 ) .Prin încălzirea unui gaz ideal cu ∆T = 200 K la presiune constantă. Determinaţi căldura primită de gaz. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. presiunea iniţială a gazului din butelie. Gazul este încălzit la volum constant. J b. masa unei molecule de oxigen.I. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. comprimare izobară urmată de o răcire izocoră. rămâne constantă. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.

1. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. valoarea raportului presiunilor gazelor din cele două compartimente după stabilirea echilibrului termic. J ⋅ mol (5p) a. având temperaturi diferite. Căldurile specifice c ale celor două corpuri sunt în relaţia c 2 = 1 iar între temperaturile iniţiale ale celor două corpuri există 3 relaţia T2 = 3 ⋅ T1 . J ⋅ mol c. γ (γ − 1) γ −1 γ 5. Determinaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior la fiecare parcurgere a procesului ciclic. sunt puse în contact termic. Raportul CV / R este egal cu: γ −1 1 b. putere calorică (2p) 2. Două corpuri cu mase egale. (2p) a. . iar în celălalt compartiment. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.16 g de hidrogen molecular µH2 = 2 g ⋅ mol −1 . Elemente de termodinamică a. se exprimă ca: a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 020 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. adică: A. Ministerul Educaţiei. 2 Fiind cunoscute valorile parametrilor p = 10 5 Pa respectiv. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. V = 10 . γ − 1 c. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. a expresiei T −1 −1 b. Determinaţi căldura schimbată de substanţa de lucru în procesul 2 → 3 . considerat gaz ideal. SUBIECTUL II – Varianta 020 Rezolvaţi următoarea problemă: Cilindrul reprezentat în figura alăturată este separat în două compartimente cu ajutorul unui piston termoconductor. precizând dacă este primită sau cedată. L1231 = L2452 b. d. determinaţi: Proba E. Temperatura finală T a sistemului după stabilirea echilibrului termic. noua valoare a raportului volumelor celor două compartimente dacă. (15 puncte) monoatomic ( CV = . Reprezentaţi grafic în sistemul de coordonate V-T transformarea 2 → 3 → 1 .1 B. c. T = 15 ⋅T1 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.termodinamica B. Cunoscând p p că 2 = 2 şi 4 = 3 . aflată la temperatura T1 = 300 K . J ⋅ K d. L1231 = 2L2452 c. D. capacitate calorică d. pistonul s-ar debloca. L1231 = 3L2452 d. d.Varianta 20 . O masă dată de gaz ideal efectuează transformările ciclice 1231 şi 2452 reprezentate într-un sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată. L1231 = L2452 (3p) 4. T = 2. Volumele celor două compartimente sunt egale. o masă de 3 ori mai mare din acelaşi gaz. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .5 ⋅ T1 . Într-un compartiment al acestui cilindru este închisă o masă m = 0. (15 puncte) ( ) aflată la temperatura T2 = 400 K .toate profilele.31 J . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. constanta gazelor ideale R = 8. T = 0. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.F: Probă scrisă la Fizică B. Mărimea fizică numeric egală cu căldura necesară modificării temperaturii unui corp cu 1 K se numeşte: a. numărul total de molecule de gaz din cilindru.I.toate profilele şi specializările. MECANICĂ. p ⋅V este: unitatea de măsură în S.5 ⋅T1 (3p) Ministerul Educaţiei. iniţial blocat. C. filiera vocaţională . valoarea iniţială a raportului presiunilor gazelor din cele două compartimente. căldură molară c. Calculaţi variaţia energiei interne în trasformarea 2 → 3 c. căldură specifică b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . J ⋅ K 3. b. după stabilirea echilibrului termic. SUBIECTUL III – Varianta 020 Rezolvaţi următoarea problemă: Un motor termic având ca substanţă de lucru 1 mol de gaz ideal 3 R ) parcurge ciclul termodinamic reprezentat în figură. Căldurile molare pentru gaze se pot exprima cu ajutorul exponentului adiabatic γ . În condiţiile în care cilindrul este izolat adiabatic faţă de mediul exterior. a. b. d.02 ⋅ 10 23 mol −1 . B. b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. alegeţi relaţia corectă dintre lucrul mecanic schimbat de p1 p1 gaz cu mediul exterior în cele două transformări ciclice: a. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. T = T1 d.

Varianta 21 . filiera vocaţională . L1231 = −L1321 c. L1231 = L1321 b. respectiv 1321 reprezentate în coordonate p-V ca figura alăturată. se află un gaz diatomic ( C P = 7R / 2 ). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. O masă dată de gaz ideal efectuează transformările ciclice 1231. d. SUBIECTUL II – Varianta 021 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas închis. schimbul de energie dintre sistemul termodinamic şi mediul exterior. care se poate deplasa fără frecare. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c. este: a. 1.31 J . Determinaţi: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. L1231 = 2L1321 d. constanta gazelor ideale R = 8. ∆U = 9 7 7 5.F: Probă scrisă la Fizică B. format dintr-un număr N1 = 12 ⋅ 10 23 molecule de azot (µ1 = 28 g/mol ) şi un număr N 2 molecule de oxigen (µ 2 = 32 g/mol ) .. unitatea de măsură a energiei interne în S. adică: A. L1231 = 3L1321 (5p) Ministerul Educaţiei. ∆U = (2p) a. B. c. N (3p) 3. numărul N 2 de molecule de oxigen din vas. Pa b. Un gaz cu masa molară µ şi densitate ρ se află închis într-un vas. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .toate profilele şi specializările. Lucrul mecanic şi căldura sunt mărimi care caracterizează: a. intensitatea mişcării de agitaţie moleculară din sistemul termodinamic. W d. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL III – Varianta 021 (15 puncte) C Rezolvaţi următoarea problemă: p Un motor termic funcţionează după un ciclu ABCA reprezentat în coordonate B p-V în figura alăturată. concentraţia n a moleculelor (numărul de molecule din unitatea de volum). D. J c. Variaţia energiei interne a gazului este: 7Q 9Q 5Q b.1 Proba E. iar în C volumul este VC = 2VA . ∆U = Q d. Numărul de molecule conţinute în unitatea de volum este: ρN A ρN A ρµ ρµ a. B.termodinamica B. b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. cu pereţi rigizi se află în condiţii fizice normale (p0 = 105 N/m2 şi t0 = 00C) un amestec de gaze. energia de interacţiune dintre moleculele ce alcătuiesc un sistem termodinamic. n = (2p) µ 2µ NA 2N A 2. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. c. considerat gaz ideal. variaţia energiei interne a gazului în transformarea AB. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Într-un cilindru prevăzut cu un piston mobil şi uşor. d. MECANICĂ.I. d. ∆U = c. densitatea amestecului format din cele două gaze. C. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . în starea B presiunea este p B = 3 p A . Relaţia corectă dintre lucrurile mecanice schimbate de gazul ideal cu mediul exterior este: a.02 ⋅ 10 23 mol −1 .toate profilele. masa molară a amestecului fiind µ = 29 g/mol . b. n = c. se cere: a. n = b. Pistonul este lăsat liber şi gazul absoarbe căldura Q . n = d. masa azotului din vas. să reprezentaţi grafic în sistemul de coordonate p-T succesiunea de transformări A → B → C . Cunoscând CV = 5R / 2 . starea energetică a unui sistem termodinamic. (3p) 4. căldura primită de gaz în transformarea BC. V . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. În starea iniţială gazul ocupă volumul VA = 4 la presiunea p A = 200 kPa . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 021 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. b. valoarea lucrului mecanic schimbat de substanţa de lucru cu exteriorul în A transformarea CA.

7395 kJ b. astfel încât V2 = 4V1 . SUBIECTUL II – Varianta 022 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un balon cu pereţi rigizi. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în procesul 3 → 1. considerat gaz ideal. (15 puncte) . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. MECANICĂ.02 ⋅ 10 23 mol −1 . iar al doilea conţine hidrogen ( µ H 2 = 2 g/mol ).31 J . d. Ştiind că în compartimentul 1 se află oxigen ( µ o2 = 32 g/mol ). la temperatura t = 47° C ( µ O2 = 32 g/mol ). B. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . . pentru căldura specifică este: J J J J a. b. se află un număr N = 18. unitatea de măsură. raportul maselor m1 / m2 este: a. c. 2 c. Căldura primită de gaz pentru ca temperatura să-i crească cu ∆T are expresia: a. de volum V = 83.F: Probă scrisă la Fizică B. U = b. Se cunoaşte că în transformarea 1 → 2 temperatura este constantă.toate profilele. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. U = νRT d. ca în figura alăturată.toate profilele şi specializările. U = ν R T (2p) 2 2 2 2. U = ν R T c. de la o 2 stare iniţială cu temperatura t 1 = 27°C la o stare finală în care temperatura absolută se dublează. 1 / 4 b. Calculaţi căldură cedată de gaz mediului exterior în procesul 1 → 2 → 3 → 1. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei.Varianta 22 . Lucrul mecanic efectuat de un mol de gaz ideal monoatomic ( CV = 4. presiunea gazului din balon. d. Un vas cilindric orizontal închis la capete este împărţit în două compartimente ( 1 şi 2 ) cu ajutorul unui piston care se poate mişca fără frecare. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Reprezentaţi ciclul termodinamic în sistemul de coordonate V-T. densitatea oxigenului din balon în condiţiile date. filiera vocaţională . (5p) mol ⋅ K K kg ⋅ K N⋅K 3 R ) într-un proces adiabatic. c. SUBIECTUL III – Varianta 022 Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal monoatomic evoluează după un ciclu termodinamic reprezentat în coordonate p-V în graficului alăturat.I.termodinamica B. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cele două gaze fiind în echilibru termic. Q = νCp ∆T d. are valoarea: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 3. Determinaţi: a. constanta gazelor ideale R = 8. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. d. D. C. −2. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în procesul 2 → 3 . b. Q = νR∆T b. 2. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 022 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 2 a. căldura molară la volum 3 constant CV = R şi ln 2 = 0. b. O cantitate constantă de gaz ideal descrie o transformare reprezentată în coordonate p − T în figura alăturată. 1. 4 d. Considerând că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. b. Proba E. expresia energiei interne a gazului ideal 3 monoatomic ( CV = R ) este: 2 νRT 3 5 a. masa molară a amestecului de gaze obţinut după introducerea unei mase m He = 28 g de heliu ( µ He = 4 g/mol ).7395 kJ (3p) 3. −3.1 . exprimată în unităţi de măsură SI. adică: A.493 kJ c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .493 kJ d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.06 ⋅ 10 23 molecule de oxigen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar (2p) (3p) B.693 . în S. 8 5. Q = νCV ∆T c.1 B. Q = p∆V Ministerul Educaţiei. masa de oxigen din balon.

Transformarea 1 → 2 este izotermă. 300 K b. Creşte într-o destindere la temperatură constantă.693 . Alegeţi afirmaţia corectă referitoare la energia internă a unui gaz ideal: a. MECANICĂ. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . filiera vocaţională . (5p) 4.Varianta 23 . B. 2 3 2p1 Se cere: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Scade într-o destindere la presiune constantă. m1 = 4m2 (3p) d. în care volumul este V1 = 1. Creşte într-o comprimare adiabatică.25 mol de azot molecular ( µ N2 = 28 g/mol ). constantei gazelor ideale. reprezentată în sistemul de coordonate p-V p în figura alăturată. d. valoarea căldurii schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2 . Două mase diferite din acelaşi gaz ideal efectuează două transformări reprezentate în coordonate V-T ca în figura alăturată. c. este mai mică decât − 10 kJ b.31 J . b. (3p) 3.toate profilele. Unitatea de măsură din S.I. exponentului adiabatic. diferenţa dintre energia internă a gazului în starea 3 şi energia internă a gazului în starea 1. Determinaţi a. iar apoi este comprimat la temperatură constantă până volumul se reduce la jumătate din valoarea iniţială. C. Proba E. valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 2 → 3. 400 K d. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 023 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. adică: A.T).02 ⋅ 10 23 mol −1 . d. SUBIECTUL II – Varianta 023 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate egală cu ν = 0.termodinamica B. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.F: relativă a presiunii B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. p1 1 b. B. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. 0 V c. D. este mai mare decât 10 kJ d. valoarea densităţii gazului în starea 3. aflat iniţial în starea 1. 1.4 . Elemente de termodinamică d. este egală cu 10 kJ (2p) Ministerul Educaţiei. primind o cantitate de căldură egală cu 10 kJ. despre variaţia energiei interne a gazului în transformarea descrisă se poate afirma că: a. În acord cu primul principiu al termodinamicii. 450 K (2p) 2. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Cunoscând că presiunea la care au loc transformările este aceeaşi. d. Scade într-o încălzire la volum constant. SUBIECTUL III – Varianta 023 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal poliatomic ( CV = 3R ). m1 = 2m2 b. constanta gazelor ideale R = 8. considerat gaz ideal. Gazul dintr-un corp de pompă suferă următoarele transformări: mai întâi este încălzit izocor. 360 K c. este egală cu − 10 kJ c. m2 = 4m1 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.toate profilele şi specializările. masa unei molecule de azot. aflat iniţial în starea 1. Se consideră ln 2 ≅ 0. relaţia dintre masele celor două gaze este: a. . m2 = 2m1 c. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. căldurii specifice.1 Ministerul Educaţiei. este supus transformării 1 → 2 → 3 . în care temperatura este t 1 = −23 0 C . reprezentarea transformării într-un sistem de coordonate (p. Dacă într-o transformare la presiune constantă a unei cantităţi constante de gaz ideal volumul gazului creşte cu 50%. b. a mărimii egale cu raportul dintre lucrul mecanic schimbat de un gaz cu mediul exterior şi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în decursul unei transformări este aceeaşi cu a: a. apoi revine la presiunea iniţială printr-o destindere izotermă. căldurii molare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c. c. numărul de molecule de gaz din unitatea de volum în starea 2. iar temperatura iniţială este T1 = 200 K temperatura finală va fi egală cu: a. este încălzit la volum constant până la dublarea temperaturii. variaţia Probă scrisă la Fizicăîntre stările 1 şi 3.

Varianta 24 . p ⋅ V (2p) a.F: gazului în la Fizică B. considerat gaz ideal. densitatea gazului în starea iniţială. 2 = 5. filiera vocaţională . Determinaţi: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. MECANICĂ. etanş. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului. temperatura ei scăzând cu ∆t = 30 C până la (3p) (5p) temperatura de 0 C a mediului ambiant. 2 = 9. se află la presiunea p1 = 1MPa şi temperatura t1 = 470 C . mol ⋅ K kmol ⋅ K kg ⋅ K K 2. p − T b.termodinamica B. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . de masă neglijabilă care se poate mişca fără frecare.toate profilele.5 ⋅ 10 5 N/m 2 şi temperatura t 1 = 47 0 C . Gazul este supus unei transformări în care presiunea rămâne constantă. c. Într-o transformare ciclică. V − T 4 O bucată de fier este scoasă iarna dintr-o oţelărie. Elemente de termodinamică d. c. solidă d. numărul de molecule de oxigen. b.I. Setul de trei relaţii υ = m µ = N V = utilizate în termodinamică. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. În figura alăturată aria haşurată are dimensiunea aceeaşi cu cea a lucrului mecanic efectuat de o masă de gaz dacă perechile de mărimi de pe ordonată. b.Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manuale. 2 = 1 b. 2 = 3 c. gazoasă b. Determinaţi căldura primită de gaz în procesul de mai sus. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Apoi este introdusă într-o etuvă. iar gazul este încălzit până când presiunea devine egală cu presiunea atmosferică p 0 = 10 5 N/m 2 . p − V d. a.toate profilele şi specializările. B.lichidă c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. primind căldura Q2. pentru căldura molară este: J J J J b. în orice stare de agregare 3. la presiunea p1 = 0. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. adică: A. d. variaţia energiei interne a gazului ideal este egală cu: 3 b. Proba E. SUBIECTUL III – Varianta 024 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru aşezat orizontal este închis cu ajutorul unui piston mobil.02 ⋅ 10 23 mol −1 . (2p) a. volumulProbă scrisăstarea finală. Cilindru conţine o masă m = 16 g oxigen ( µ = 32 g/mol ). N A Vµ sunt toate simultan valabile pentru sisteme termodinamice aflate în stare: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.9 d. Se cunoaşte căldura molară izocoră Cv = 5R / 2 . astfel încât presiunea se micşorează de două ori. T − V c. D. ν CV T 2 Ministerul Educaţiei. respectiv abscisă sunt: a. unitatea de măsură în S. în conformitate cu notaţiile din manuale.31 J . temperatura gazului la sfârşitul transformării în care presiunea a rămas constantă. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. SUBIECTUL II – Varianta 024 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O masă m = 160 g oxigen ( µ = 32 g/mol ). Raportul dintre aceste două călduri este egal cu: Q Q Q Q a. considerat gaz ideal. Ministerul Educaţiei. Pistonul este blocat.1 (3p) Q1 Q1 Q1 Q1 5. i se dublează temperatura. constanta gazelor ideale R = 8. apoi unei transformări în care volumul gazului rămâne constant. Determinaţi valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior. Se deblochează pistonul. Gazul este încălzit în continuare până se dublează volumul. . c. până la un volum de patru ori mai mare. în care. Reprezentaţi succesiunea de transformări suferite de gaz în sistemul de coordonate p-V. În urma acestui proces fierul a cedat mediului exterior căldura Q1. 1. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 024 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 0 c. νRT d.1 B. C.

Exponentul adiabatic pentru acel gaz are valoarea: a.8 (3p) 5. b.I. J . Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. b.2 b. 1. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. masa de azot din cilindru. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Căldura molară la volum constant a unui gaz ideal este CV = 2. 1. care se poate deplasa fără frecare. 1.31 ⋅ 10 4 N/m 2 . Un gaz ideal efectuează un proces termodinamic care în sistemul de coordonate p-V se reprezintă grafic ca în figura alăturată. -600 J b. Se cere: a. filiera vocaţională . MECANICĂ. unitatea de măsură în S. 5 (5p) 4. Lucrul mecanic efectuat de gaz are valoarea: a. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. L = υR∆T c. volumulProbă scrisăgaz în starea finală.31 SUBIECTUL I – Varianta 025 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. C. kmol (2p) Ministerul Educaţiei.1 B. Transformarea 1 → 2 are loc la temperatură constantă. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . SUBIECTUL II – Varianta 025 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru este închis cu ajutorul unui piston mobil. considerat gaz ideal care în starea iniţială ocupă volumul V = 3 ⋅ 10 −3 m 3 la temperatura T = 300 K şi presiunea p = 8. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. În timpul funcţionării motorului gazul este supus procesului ciclic reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată.F: ocupat de la Fizică B. 2. pentru un proces izoterm al gazului ideal. Pentru fiecare ciclu al unui motor Diesel. Determinaţi: a. Gazul din cilindru se încălzeşte la presiune constantă până când temperatura creşte cu o fracţiune f=50%. Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL III – Varianta 025 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În cilindrul cu piston mobil al unui motor termic se găseşte o cantitate de aer care ocupă volumul V1 = 2 . J (joule) c. B. D. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. căldura primită de gaz în transformarea 3 → 1 . .5 b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 1. este corectă relaţia: b. 1. Q = 0 (2p) a. Se cunoaşte suprafaţa pistonului S = 200 cm 2 . Elemente de termodinamică d. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .3 c. variaţia energiei interne a gazului în transformarea 2 → 3 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. raportul dintre lucrul mecanic efectuat şi modulul căldurii cedate sursei reci este 2 / 3 . K (kelvin) b. căldura molară la volum constant Cv = 5R / 2 şi ln 2 ≅ 0.toate profilele şi specializările.Varianta 25 . -500 J c. d. de masă neglijabilă. Cilindrul conţine o cantitate de azot ( µ = 28 g/mol ). 500 J d. Pa (pascal) d.02 ⋅ 10 23 mol −1 . reprezentarea grafică a procesului ciclic în sistemul de coordonate p-T. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. iar V2 = 4 . 600 J (3p) 3. a energiei interne este: a.toate profilele. etanş.Iniţial aerul din cilindru exercită asupra pistonului o forţă de apăsare F = 10 kN . 3 d. raportul dintre căldura primită şi lucrul mecanic efectuat este: a. 1.4 d. Q < L d. ∆U = 0 2. densitatea azotului în starea iniţială. lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior în timpul unui ciclu.termodinamica B.69 . c. cantitatea de substanţă de azot din cilindru. Proba E.5R . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. adică: A.5 c. constanta gazelor ideale R = 8.

Raportul dintre temperatura gazului în starea 1 şi temperatura gazului în starea 2 este T1 T 2 = 9 4 . efectuate de mase egale din trei gaze diferite.). valoarea raportului dintre volumul final şi cel iniţial ocupat de gaz. C.Varianta 26 . efectuează lucru mecanic şi îi creşte temperatura b. 373 K d. b. Transformările 2 − 3 şi 4 − 1 au loc la temperaturi constante.31 J . primeşte lucru mecanic şi îi scade temperatura (3p) 3. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Se cunosc parametrii (15 puncte) O cantitate de gaz ideal diatomic ( CV = termodinamici ai stării 1 : p1 = 10 5 N/m 2 . reprezentată în coordonate p-V în figura alăturată.92 . atunci temperatura stării iniţiale a fost egală cu: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.valoarea raportului dintre presiunea gazului în starea 1 şi presiunea gazului în starea 2. c.toate profilele şi specializările. B. În diagrama alăturată sunt reprezentate trei transformări izocore (V = const. d. V 4 = 5 . temperatura menţinându-se constantă. în care presiunea are aceeaşi valoare ca şi în starea iniţială. t 0 = 0 0 C ) este încălzit la p = constant până la temperatura de 27 0 C .5 ≈ 0. Elemente de termodinamică d. SUBIECTUL III – Varianta 026 Rezolvaţi următoarea problemă: 5 R ) efectuează o transformare 2 ciclică. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Determinaţi: a. Un gaz ideal aflat iniţial în condiţii normale de temperatură şi presiune ( p 0 = 1 atm .1 B. Dacă temperatura finală a corpului devine T 2 = 321K . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică R unitatea de măsură în S. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1. valoarea raportului dintre densitatea gazului în starea 2 şi densitatea gazului în starea 3 Ministerul Educaţiei. până într-o stare 3. µ1 = µ2 = µ3 b.J b. calculaţi: a. a mărimii descrisă de relaţia este: γ -1 a. aflat iniţial la presiunea p1 = 2 ⋅ 10 5 N/m 2 . . SUBIECTUL II – Varianta 026 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dintr-un gaz ideal. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. µ1 < µ2 < µ3 d. < < c. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 026 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. energia internă a gazului în starea 2. unde β = 10 5 N ⋅ m −5 . Cunoscând că ln 2. −27% c. < < µ3 µ1 µ2 µ1 µ2 µ3 (2p) Ministerul Educaţiei. căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în procesul 2-3. −9% (3p) 4. D. J/K d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. suferă o transformare 1 − 2 descrisă de legea p = β ⋅ V . T1 = 300 K şi volumul în starea 4. V1 = 2 . J/ (kg ⋅ K ) (2p) 2.I. Proba E. filiera vocaţională . MECANICĂ. Variaţia temperaturii unui corp este egală cu ∆θ = −520 C . adică: A. Variaţia relativă a densitatăţii gazului este egală cu: a. 412 K (5p) 5. lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în procesul 1-2. Ştiind că V1 = V 2 = V3 . J/ (mol ⋅ K ) c.toate profilele.F: Probă scrisă la Fizică B. primeşte lucru mecanic şi îi creşte temperatura d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. c. relaţia care există între masele molare ale acestora este: 1 1 1 1 1 1 a. 296 K b. variaţia energiei interne în procesul 3-4. efectuează lucru mecanic şi îi scade temperatura c. −36% b. b.termodinamica B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . constanta gazelor ideale R = 8. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.02 ⋅ 10 23 mol −1 . 342 K c.La comprimarea adiabatică a unui gaz ideal acesta: a. volumul ocupat de gaz în starea iniţială. −18% d. Din starea 2 gazul este comprimat.

PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. p1 =9 p2 (2p) Ministerul Educaţiei. Un gaz ideal trece din starea 1 în starea 3 fie direct. L1a 3 = 2L123 (3p) 3. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.31 J . călduri b. SUBIECTUL II – Varianta 027 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O masă m = 0. negativ într-o comprimare adiabatică. a > 0 . densitatea minimă atinsă de gaz în cursul transformărilor. Rezultatul obţinut de un elev în urma rezolvării unei probleme este 2000 N ⋅ m . a. nul într-o transformare izobară. p1 = 3 p2 c. MECANICĂ. Dacă temperatura gazului se schimbă în raportul a. Determinaţi: a. raportul dintre presiunea şi densitatea gazului rămâne constant într-o transformare: a. atunci raportul presiunilor 1 este: T2 p2 b. iar volumul maxim atins de gaz în cursul ciclului este V2 = 2V1 . conform figurii alăturate. Proba E. ocupă în starea iniţială volumul V1 la temperatura T1 = 400 K şi presiunea p1 = 10 6 N/m 2 . Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 3 → 1. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . filiera vocaţională . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 027 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.5L1a 3 c. L1a 3 = 3L123 d. SUBIECTUL III – Varianta 027 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un gaz ideal având căldura molară la volum constant CV = 3R / 2 . numărul moleculelor de oxigen ce alcătuiesc gazul. într-un proces adiabatic.termodinamica B. adică: A. Gazul se destinde la temperatură constantă până la volumul V2 = 2V1 .F: Probă scrisă la Fizică B. constanta gazelor ideale R = 8.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Reprezentaţi transformările 2-3-1 în sistemul de coordonate (p. c.T) b. Parametri gazului în starea (1) sunt p1 = 10 5 N/m 2 şi V1 = 2 . pozitiv dacă volumul gazului scade. d. c. d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. volumul iniţial ocupat de gaz. capacităţi calorice (2p) 2. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică. adiabatică d. Între valorile lucrurilor mecanice schimbate cu mediul exterior în cele două procese termodinamice există relaţia: a. izotermă (3p) 5.Varianta 27 .toate profilele. b. d. Lucrul mecanic efectuat de un gaz ideal este: a. fie prin starea intermediară 2 . Determinaţi valoarea căldurii molare a gazului în transformarea 1 → 2 .4 kg de heliu ( µ = 4 kg/kmo l ). presiuni d. mase molare c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Pentru o masă de gaz ideal. b. L123 = 2L1a3 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.toate profilele şi specializările. . izocoră b. apoi este comprimat la presiune constantă până la volumul V3 = V1 .1 B. p1 =3 p2 d. egal cu căldura schimbată de gaz cu mediul extern. Un gaz ideal efectuează o transformare după legea V = a ⋅ p . D. izobară c. temperatura minimă atinsă de gaz în cursul transformărilor. efectuează ciclul termodinamic reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. acest rezultat poate reprezinta valoarea unei: a. c. 1. considerat gaz ideal. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . p1 1 = p2 9 p T1 = 3. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. pe drumul 1a3 . Calculaţi căldura cedată de gaz mediului exterior în procesul ciclic. C. (5p) 4. L123 = 1.

Varianta 28 - termodinamica
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31
J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV

Proba scrisă la Fizică

SUBIECTUL I – Varianta 028

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. La funcţionarea unui motor Diesel, timpul în care se produce lucru mecanic este: a. admisia b. evacuarea c. arderea şi detenta d. compresia (3p) 2. Densitatea unui gaz ideal aflat la temperatura T şi presiunea p, se exprimă cu ajutorul densităţii ρ0 în condiţii normale de presiune şi temperatură prin relaţia: ρ T p T pT pT b. ρ = ρ 0 0 0 c. ρ = 0 d. ρ = ρ 0 0 (5p) a. ρ = ρ 0 p 0 T0 pT p 0 T0 p0 T 3. Mărimea fizică numeric egală cu căldura necesară pentru a creşte (micşora) temperatura unui corp cu un Kelvin este: a. capacitatea calorică b. căldura specifică c. căldura molară d. caloria (2p) 4. O cantitate constantă de gaz ideal cu exponentul adiabatic γ = 7 / 5 descrie o transformare care se reprezintă într-un sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată. Dacă lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 1-2 este −2 kJ , atunci variaţia energiei interne a gazului este egală cu: a. −5 kJ b. −2 kJ c. 5 kJ d. 2 kJ (3p) 5. Într-o transformare izotermă căldura absorbită de un gaz ideal este Q = 75 J . Lucrul mecanic efectuat de gaz în acest caz are valoarea de: a.50 J b.75 J c.100 J d.120 J (2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 028

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 2 mol de oxigen ( µ = 32 g/mol ), considerat gaz ideal, se află în starea de echilibru

termodinamic 1, caracterizată de parametrii p1 = 10 5 Pa , V1 şi T1 = 300 K. Gazul este încălzit presiunea menţinându-se constantă până când temperatura devine de trei ori mai mare decât în starea iniţială. În continuare gazul este răcit menţinându-se constant volumul până când presiunea devine egală cu jumătate din valoarea presiunii din starea iniţială. Determinaţi: a. masa unei molecule de O2; b. numărul de molecule de O2; Proba E,F: Probă scrisă la Fizică B.1 B. Elemente de termodinamică c. densitatea gazului în starea 2 d. temperatura gazului în starea 3.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 028
Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal diatomic ( γ =
p1 = 4 ⋅ 10 5 Pa

(15 puncte)
p p1
0,5p1 2 3 0

şi volumul reprezentată grafic în coordonate (p,V) ca în figura alăturată. Transformarea 2 → 3 este izotermă. Se consideră ln 2 ≅ 0,693 . Determinaţi: a. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2 ; b. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 2 → 3 ; c. diferenţa dintre energia internă a gazului în starea 3 şi energia internă a gazului în starea 1; d.valoarea căldurii molare a gazului în transformarea 1-2.

5 ), aflat iniţial în starea 1, în care presiunea este 3 V1 = 2,5 , este supus transformării 1 → 2 → 3 ,

1

V1

V

Varianta 29 - termodinamica
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31
J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV

Proba scrisă la Fizică

SUBIECTUL I – Varianta 029

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de măsură a mărimii CV ∆T poate fi scrisă sub forma:
J J J b. c. d. J mol kmol ⋅ K K 2. Precizaţi în care din timpii de funcţionare ai motorului Otto se produce lucru mecanic: a.admisia b.compresia c. aprinderea şi detenta d.evacuarea

a.

(2p) (5p)

3. Un gaz ideal poate evolua din starea de echilibru termodinamic A în stările 1, 2 sau 3. Procesele sunt reprezentate în sistemul de coordonate p-V ca în figura alăturată. Stările 1,2 şi 3 aparţin aceleiaşi izoterme. Între energiile interne ale gazului în stările 1, 2, 3 există relaţia: a. b. c. d.
U1 < U 2 < U 3 U1 = U 2 = U 3 U1 > U 2 > U 3 U1 > U 2 < U 3

(3p) 4. Învelişul adiabatic nu permite: a. schimbul de căldură între sistem şi mediul exterior; b. modificarea energiei interne a sistemului; c. schimbul de lucru mecanic între sistem şi mediul exterior; d. schimbul de energie între sistem şi mediul exterior. (2p) 5. Dublând izoterm volumul unui gaz acesta absoarbe căldura Q . Dacă mărim volumul gazului de 4 ori, la aceeaşi temperatură, căldura absorbită de gaz are expresia: b. Q ' = Q ⋅ ln 4 c. Q ' = 4Q d. Q ' = 2Q (3p) a. Q ' = Q ⋅ ln 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 029

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: O masă m = 64 g de oxigen molecular ( µ = 32 g/mol ), aflat iniţial iniţial la temperatura t1=1270C ocupă volumul V1 = 10 . Gazul suferă o destindere conform legii p=aV , a>0, până la volumul V2 = 2V1 . Din starea 2 gazul este răcit la volum constant până în starea 3 în care presiunea este egală cu cea din starea 1. Determinaţi: a. numărul de molecule din unitatea de volum în starea 1; b. presiunea p 2 a gazului în starea 2; c. temperatura gazului în starea 2; d. densitatea gazului în starea 3.
Proba E,F: Probă scrisă la Fizică B.1 B. Elemente de termodinamică

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 029
Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de gaz ideal monoatomic ( CV =

(15 puncte)

3 R ) având volumul V1 = 2 şi presiunea p1 = 300 kPa 2 evoluează după un ciclu termodinamic compus din următoarele procese: procesul izobar 1 → 2 până la p V2 = 3V1 , procesul izoterm 2 → 3 până la p 3 = 1 , procesul izobar 3 → 4 până la V 4 = V1 , şi procesul 2 izocor 4 → 1 până în starea iniţială. Se consideră ln 2 ≅ 0,693 . a. Reprezentaţi succesiunea de procese termodinamice în sistemul de coordonate p − V .

b. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în procesul 1 → 2 . c. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de gaz în procesul 2 → 3 . d. Determinaţi căldura cedată de gaz în cursul ciclului termodinamic.

Varianta 30 - termodinamica
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6,02 ⋅ 10 23 mol −1 , constanta gazelor ideale R = 8,31
J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV

Proba scrisă la Fizică

SUBIECTUL I – Varianta 030

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Despre o cantitate de gaz ideal închis într-un cilindru izolat adiabatic şi prevăzut cu un piston mobil termoizolant, se poate afirma că: a. nu schimbă căldură cu mediul exterior; b. îşi păstrează temperatura nemodificată; c. poate doar să cedeze căldură în mediul exterior; d. poate doar să primească căldură din mediul exterior. (2p) 2. Putem afirma că, după parcurgerea unui ciclu complet, variaţia energiei interne a gazului ideal din cilindrul unui motor termic este întotdeauna: a. egală cu lucrul mecanic efectuat de către gaz; b. egală cu căldura primită de către gaz; c. nulă; d. pozitivă. (3p) 3. Patru gaze ideale diferite, având aceaşi masă şi ocupând acelaşi volum, sunt supuse transformărilor reprezentate în figura alăturată. Reprezentarea grafică ce corespunde gazului cu cea mai mare masă molară µ , este: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 (5p) 4. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia care are unitatea de măsură a lucrului mecanic este: a. pT b. TV c. p∆V d. p / V (3p) 5. Volumul unui gaz ideal a scăzut cu 20%, în timp ce temperatura gazului a fost menţinută constantă. Despre presiunea gazului se poate afirma că: a. a crescut cu 20% b. a crescut cu 25% c. a scăzut cu 20% d. a scăzut cu 25% (2p)

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL II – Varianta 030

(15 puncte)

Rezolvaţi următoarea problemă: Un recipient conţine o masă m = 50 g dintr-un gaz ideal de masă molară µ = 2 kg/kmol. Presiunea la care se găseşte gazul este p = 2 ⋅ 10 5 N/m 2 , iar temperatura are valoarea t = 27 0 C . a. Determinaţi cantitatea de gaz din vas. b. Calculaţi numărul de molecule din unitatea de volum aflate în vas. c. Determinaţi densitatea gazului din recipient. d. Recipientul este pus în legătură, print-un tub de dimensiuni neglijabile, cu un alt recipient conţinând iniţial doilea recipient are volumul VB. de trei ori mai mare decât gaz ideal la presiunealap 2 = 10 5 N/m 2 . Cel de-al B.1 2 Elemente de termodinamică Proba E,F: Probă scrisă Fizică primul. Considerând că temperatura e aceeaşi în ambele recipiente şi se menţine constantă, determinaţi valoarea presiunii care se stabileşte în sistem după ce recipientele sunt puse în legătură.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 030
Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal monoatomic ( CV =

(15 puncte)

3 R ), aflat iniţial în starea 1 în care presiunea este 2 5 2 p1 = 2 ⋅ 10 N/m , iar volumul V1 = 3 , este supus transformării 1 → 2 → 3 ,

reprezentată în coordonate p-V în figura alăturată. Transformarea 2 → 3 este izotermă, iar transformarea 1 → 2 se reprezintă printr-o dreaptă. Se va considera ln 2 ≅ 0,693 . Determinaţi: a. energia internă a gazului în starea 2; b. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2 ; c. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 2 → 3 ; d. căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în transformarea 1 → 2 → 3 .

Determinaţi valoarea căldurii schimbate de gaz cu mediul exterior în timpul procesului 1 → 2 → 3 precizând dacă este primită sau cedată. având masa m = 1. 1. b. 2Q 5 b. filiera vocaţională . la presiunea p = 10 5 Pa şi temperatura T = 290 K . Se deplasează pistonul spre dreapta pe distanţa ∆ = 0. b. Reprezentaţi succesiunea de transformări suferite de gaz în sistemul de coordonate p-V. ca în figura alăturată. Presiunea gazului la temperatura T1 = 300 K este p1 = 5 ⋅ 10 5 Pa . c. considerat gaz ideal. În ambele compartimente ale cilindrului se află aer ( µ aer = 29 g/mol ). B.toate profilele şi specializările. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 031 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. într-o transformare cvasistatică 2 reprezentată în coordonate p-T. nu se poate preciza (2p) 4. Ministerul Educaţiei.I. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în transformarea 2 → 3 . cantitatea de aer din fiecare compartiment. d. 273K b. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.693 . . iar lucrul mecanic în acest proces este L = −0. ∆U = p ⋅ ∆V c. forţa ce trebuie să acţioneze asupra pistonului pentru a-l menţine în poziţia dată. SUBIECTUL III – Varianta 031 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal monoatomic. 2 a. este împărţit în două compartimente de volume egale cu ajutorul unui piston subţire. C. (2p) a. ∆U = ν RT b. la temperatură constantă. etanş. Se cunoaşte CV = R şi ln 2 = 0. rămâne constantă d. Calculaţi masa molară a gazului c. unitatea de măsură în S. pentru ca după ce lăsăm pistonul liber. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 327K d.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Într-o destindere cvasistatică a unui gaz ideal. Variaţia energiei interne a gazului în acest proces este: 2.693 ⋅ 106 J . D. scade b. adică: A. pentru căldura specifică este: J J J J b. Pistonul este blocat. presiunea gazului: a. constanta gazelor ideale R = 8. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. iar gazul este răcit până când presiunea devine egală cu presiunea 3 iniţială. 300K c. masa de gaz ce trebuie scoasă dintr-un compartiment.31 J . creşte c. Temperatura gazului are valoarea: a. 5Q 2 d.1 B. 5Q 7 c. ∆U = 0 d.31 ⋅ 10 5 Pa . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. acesta să nu se deplaseze. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .6 kg este închisă într-un cilindru cu piston. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Un mol de gaz ideal este închis într-o butelie de volum V = 4 ⋅ 10−3 m3 la presiunea p = 8. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. care se poate deplasa fără frecare. ∆U = p ⋅ V (5p) 5. 400K (3p) Ministerul Educaţiei. mol ⋅ K kg ⋅ K kg ⋅ mol K 5 R absoarbe. MECANICĂ. d. B. d.4 m . Gazul este comprimat la temperatură constantă până la o presiune de două ori mai mare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. într-o transformare cvasistatică în care temperatura rămâne constantă. masa totală de aer la Fizică Proba E.Varianta 31 . o cantitate de căldură Q.toate profilele.F: Probă scrisă din cilindru. . temperatura rămânând constantă. SUBIECTUL II – Varianta 031 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru orizontal închis la ambele capete. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. este: a. Q (3p) 3. Un gaz ideal diatomic CV = a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Elemente de termodinamică c. Calculaţi: a.termodinamica B. variaţia energiei interne a unui gaz ideal. de lungime L = 2 m şi secţiune S = 2 ⋅ 10 −4 m 2 .

a Q mărimii fizice definite prin relaţia este: υ ∆T a. b.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. În timpul unui proces termodinamic ciclic. Un gaz are căldura molară izocoră Cv = 20800 J/ (kmol ⋅ K ) şi masa molară µ = 32 kg/kmol . iar temperatura acestuia are valoarea T1 = 831K . B.toate profilele şi specializările.69 . MECANICĂ. Reprezentaţi grafic ciclul în coordonate V-T. Lucrul mecanic schimbat de sistem cu mediul exterior este: a.6 J/ (kg ⋅ K ) c. dar permite schimb de lucru mecanic. Din această stare este încălzit izocor până când presiunea devine p3 = 2p1 . Căldura specifică izocoră a gazului este: a. . valoarea constanteila Fizică Proba E. 2.I. Determinaţi valoarea căldurii cedată de gaz mediului exterior după parcurgerea unui ciclu complet. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. L = 40 J d. SUBIECTUL II – Varianta 032 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 1 mol de gaz ideal evoluează foarte lent astfel încât în orice stare intermediară de echilibru termodinamic. Kg ⋅ K J d. 350 J (3p) 5 R ) într-un proces care se 2 reprezintă în coordonate p-V ca în figura alăturată are valoarea Q = 140 J . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Căldura primită de un gaz ideal diatomic ( CV = b. B. Se cunoaşte γ = 1.4 şi ln 2 = 0. (2p) (3p) Ministerul Educaţiei. constanta gazelor ideale R = 8. Determinaţi: 2 a. Calculaţi lucru mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 1 → 2 . 665. a. permite schimb de căldură.31 . 665. SUBIECTUL III – Varianta 032 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal diatomic efectuează un proces ciclic. d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. nu permite schimb de căldură şi nici de lucru mecanic. filiera vocaţională . L = 140 J J Kg ⋅ K c. Apoi gazul este comprimat izoterm până când volumul devine V4 = 25 . J mol ⋅ K (2p) 4.1 B.54 J/ (kg ⋅ K ) (5p) 3. dar nu permite schimb de lucru mecanic. 50 J c. presiunea gazului în starea iniţială b. În starea iniţială gazul ocupă un volum V1 = 25 şi se află la temperatura t 1 = 27 0 C . nu permite schimb de căldură. În starea iniţială volumul ocupat de gaz este V1 = 8. volumul final ocupat de gaz. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 032 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 175 J d. Gazul este încălzit izobar până i se dublează volumul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. căldura primită de un sistem termodinamic este Q1 = 200 J . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Un înveliş adiabatic este un înveliş cu următoarele proprietăţi: a. d. temperatura finală a gazului. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. c. permite atât schimb de căldură. între presiunea şi volumul gazului există relaţia p = a ⋅ V 2 . iar căldura cedată Q 2 = −150 J . 25 J b. J K b. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior are valoarea: a.F: Probă scrisă de proporţionalitate a c. Printr-o răcire izocoră ajunge în starea iniţială. adică: A. 1. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. b. cât şi de lucru mecanic.toate profilele. c. L = 0 J 5. L = 100 J c. unitatea de măsură în S. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului între stările 1 şi 3. Gazul este comprimat până la o presiune p 2 = p1 .31 J . 1. d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 650 J/ (kg ⋅ K ) d.termodinamica B. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.Varianta 32 .6 kJ/ (kg ⋅ K ) b. D. C.

5 b.toate profilele şi specializările. SUBIECTUL III – Varianta 033 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru aşezat orizontal este închis cu ajutorul unui piston mobil. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. În cursul celeilalte transformări izocore. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. 2 c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. la presiune constantă.F: Probă scrisă la Fizică B. ). K−1 c. b. gazul este încălzit până când presiunea atinge valoarea presiunii atmosferice ( p 0 = 10 5 Pa ). 150 J (5p) 4. c. Elemente de termodinamică Temperatura gazului în starea D are valoarea TD=300 K.1 B. apoi este răcit izocor până atinge temperatura iniţială (transformarea BC). Gazul primeşte lucru mecanic din exterior în transformarea: a. gazul primeşte căldura 200 J.31 J . pentru mărimea fizică egală cu raportul dintre capacitatea calorică şi căldura specifică este: a.toate profilele. filiera vocaţională . O cantitate dată de heliul aflat într-un balon cu pereţi rigizi efectuează o transformare în cursul căreia cedează căldura -100 J. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. 100 J d. 3 (2p) Ministerul Educaţiei. 1. B. adică: A. K b. reprezentarea grafică a succesiunii de transformări în sistemul de coordonate V-T. Exponentul adiabatic al gazului este: a.66 ). ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.I. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL II – Varianta 033 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Gazul ideal închis etanş într-un corp de pompă cu volumul V = 1 se află în starea A la o presiune egală cu jumătate din valoarea presiunii atmosferice şi efectuează următoarea succesiune de transformări: A-B: pistonul fiind blocat. 1. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 033 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Variaţia energiei interne a gazului în această transformare este: a. O cantitate dată de gaz ideal suferă transformarea ciclică 12341 reprezentată într-un sistem de coordonate pV ca în figura alăturată. c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . a. volumul gazului variază invers proporţional cu puterea a doua a temperaturii absolute. d. Ministerul Educaţiei. 200 J (primită) b. 2. Gazul este încălzit cu ∆T = 40 K la presiune constantă (transformarea AB) absorbind căldura 33240 J. c.Varianta 33 . variaţia energiei interne a gazului în transformarea ABC. Calculaţi cantitatea de gaz aflat în corpul de pompă d. -150 J b. D. Calculaţi raportul dintre densitatea gazului în starea D şi densitatea gazului în starea A. kg−1 (2p) 2. În cilindru se află o cantitate υ = 40 mol de gaz ideal monoatomic ( γ = 1. 1→ 2 2→3 3→4 4 →1 (3p) 3. B-C: pistonul este deblocat şi gazul este încălzit. de masă neglijabilă care se poate mişca fără frecare.5 d. În cursul unei transformări adiabatice a unui gaz ideal aflat într-un cilindru cu piston (descrisă de ecuaţia pV γ = const. b. Proba E. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea BC d. MECANICĂ. . constanta gazelor ideale R = 8. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.02 ⋅ 10 23 mol −1 . unitatea de măsură din S. kg d. . Calculaţi raportul temperaturilor gazului în starea C şi în starea A.termodinamica B. etanş. − 100 J c. lucrul mecanic efectuat de gaz în transformarea ABC. Într-una din transformările izocore. Un gaz ideal monoatomic efectuează o transformare ciclică reversibilă formată din două transformări în care temperatura rămâne constantă (izoterme) şi două transformări în cursul cărora volumul rămâne constant (izocore). 300 J (primită) d. Justificaţi faptul că temperatura gazului în starea D are aceeaşi valoare cu cea din starea B. Se cere: a. 300 J (cedată) (3p) 5. C. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. până când volumul se dublează C-D: se blochează iar pistonul şi gazul este răcit până când ajunge la presiunea iniţială. căldura schimbată de gaz cu exteriorul este: a. 200 J (cedată) c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.

D. a. capacitatea calorică c. constanta gazelor ideale R = 8. mol −1 c. ∆U13 = ∆U123 . L13 > L123 d.31 dm3 până în starea 2 în care volumul devine V2 = 2. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 034 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. mări compresia amestecului carburant. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. L13 = L123 (2p) 5. L13 < L123 c. mărimea fizică definită prin raportul Q este: ∆T a. ( CV = R ). Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. µ2 µ1 d. cantitatea de gaz care trebuie scoasă din cilindru pentru ca presiunea finală să devină p3 = 2 ⋅ 105 Pa . c. d.77 dm 3 . Elemente de termodinamică c. C. b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. care se poate deplasa fără frecări. La un motor Otto. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. mişca pistonul de la punctul mort superior la punctul mort inferior. Determinaţi valoarea variaţiei energiei interne a gazului între stările 1 şi 3. considerat gaz ideal. b. iar temperatura menţinându-se la valoarea atinsă în starea finală. căldura specifică d. adică: A. se află un gaz ideal 5 diatomic. Din acestă stare gazul este încălzit la volum constant până când presiunea se dublează faţă de valoarea presiunii în starea 2 . Raportul densităţilor celor două gaze. deschide supapa de evacuare. Reprezentaţi procesul în sistemul de coordonate p-V.toate profilele. iar în a doua modalitate sistemul trece prin starea intermediară 2. filiera vocaţională .toate profilele şi specializările. aşa cum se observă în figura alăturată: din starea iniţială 1 direct în starea finală 3. 1 c. mol (3p) a. ∆U13 < ∆U123 . volumul rămânând V2 . a. 2 µ2 2 µ1 (2p) 3. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.F: Probă scrisă la Fizică B. ∆U13 = ∆U123 .31 J . c. L13 > L123 b. Proba E.termodinamica B. de masă neglijabilă. ρ1 .1 B. temperatura gazului în starea iniţială. Două incinte cu pereţi rigizi. căldura (5p) 4. masa unui atom de oxigen. are valoarea: ρ2 µ1 µ2 b. temperatura gazului în starea finală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. MECANICĂ.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Un gaz ideal poate trece din starea de echilibru termodinamic 1 în starea de echilibru termodinamic 3 prin două procese termodinamice distincte. Determinaţi: a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . respectiv µ 2 . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .Varianta 34 . Se consideră şi ln 2 ≅ 0. 1. rolul bujiei este de a: a. B. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. aflat într-un cilindru închis etanş cu un piston de masă neglijabilă care se poate mişca fără frecări. ∆U13 > ∆U123 . Între mărimile L şi ∆U corespunzătoare celor două procese termodinamice există relaţiile: a. d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. în care presiunea redevine egală cu presiunea iniţială. Gazul este 2 destins izoterm până în starea 2 în care volumul este V2 = 16 .693 . Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL III – Varianta 034 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un cilindru cu piston mobil. Determinaţi valoarea căldurii primite de gaz. kg/mol d. d. produce scânteia care aprinde amestecul carburant. unitatea de măsură pentru mărimea N este: fizică exprimată prin raportul NA b. după care este încălzit izocor până în starea finală 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. În starea iniţială gazul ocupă volumul V1 = 8 la presiunea p1 = 105 Pa . căldura molară b. m 3 /mol 2. . din starea iniţială în care p1 = 2 ⋅ 105 Pa şi V1 = 8. Masele molare ale gazelor sunt µ 1 . este comprimat la temperatură constantă. de volume egale. Determinaţi valoarea lucrului mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior. (3p) Ministerul Educaţiei. conţin acelaşi număr de moli din două gaze ideale diferite. SUBIECTUL II – Varianta 034 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de oxigen ( µ O2 = 32 g/mol ). b. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele folosite în manualele de fizică. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică.

T = 2. b. SUBIECTUL III – Varianta 035 Rezolvaţi următoarea problemă: Un motor termic având ca substanţă de lucru 1 mol de gaz ideal monoatomic ( γ = 1. Se cunosc valorile parametrilor p = 10 5 Pa respectiv.toate profilele. Proba E.5 ⋅T1 (3p) Ministerul Educaţiei. mol d. Determinaţi: a. T = T1 d. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. presiunea finală a gazului din butelie.termodinamica B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . iar temperatura scade până la valoarea t 2 = 7 0 C .02 ⋅ 10 23 mol −1 .I. kg (5p) 3. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 2 → 3 c. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. se exprimă ca: a. a mărimii fizice exprimată prin . Demonstraţi că stările 2 şi 3 aparţin aceleiaşi izoterme. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Transformarea în care presiunea variază invers proporţional cu volumul este: a.toate profilele şi specializările. J c. Pentru efectuarea unui experiment se consumă 50% din masa (µ He = 4 g ⋅ mol −1 . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 035 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.Varianta 35 . T = 0. precizând dacă este primită sau cedată. O cantitate dată de gaz ideal suferă transformarea ciclică 12341 reprezentată într-un sistem de coordonate p-T ca în figura alăturată. C. c. d. Lucrul mecanic şi căldura sunt mărimi care caracterizează: a.5 ⋅ T1 unitatea de măsură în S.F: Probă scrisă la Fizică B. V = 10 . b. c. intensitatea mişcării de agitaţie moleculară din sistemul termodinamic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. p ⋅V este: ν ⋅R a. puterea calorică (2p) 2. Determinaţi variaţia energiei interne a substanţei de lucru procesul 3 → 1 . 1. Mărimea fizică numeric egală cu căldura necesară modificării temperaturii unităţii de masă de substanţă cu 1 K este: a. 3 → 4 d. considerat gaz ideal.66 ) parcurge ciclul termodinamic 1231 reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată . b.I.31 J . d. (15 puncte) . densitatea iniţială a gazului din butelie. MECANICĂ. Căldurile specifice ale c celor două corpuri sunt în relaţia c 2 = 1 . d.6 m 3 conţine heliu (15 puncte) p1 = 6 MPa şi temperatura T1 = 300 K . masa unui atom de heliu exprimată în unităţi S.1 B. D. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. căldura specifică d. T = 15 ⋅T1 c. filiera vocaţională . Determinaţi lucrul mecanic efectuat de substanţa de lucru în procesul 2 → 3. 4 → 1 (3p) 4. capacitatea calorică b. numărul de molecule de heliu care se găsesc iniţial în butelie. starea energetică a unui sistem termodinamic. energia de interacţiune dintre moleculele ce alcătuiesc un sistem termodinamic. b. K b. Determinaţi căldura schimbată de substanţa de lucru cu mediul exterior în procesul izobar. iar între temperaturile iniţiale ale celor două corpuri există relaţia 3 T2 = 3 ⋅ T1 . căldura molară c. B. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c. Două corpuri cu mase egale având temperaturi diferite sunt puse în contact termic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. a. SUBIECTUL II – Varianta 035 Rezolvaţi următoarea problemă: O butelie cu volumul V = 0. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. la presiunea ) gazului din butelie. constanta gazelor ideale R = 8. schimbul de energie dintre sistemul termodinamic şi mediu. adică: A. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. (2p) 5. 1 → 2 b. Temperatura finală T a sistemului după stabilirea echilibrului termic.

15 K 2. temperatura gazelor fiind aceeaşi în ambele compartimente. SUBIECTUL III – Varianta 036 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal aflată iniţial în starea A. T (K ) = t ( C) − 273. 10 c. Reprezentaţi procesul ciclic parcurs de gaz în sistemul de coordonate p − V . iar a doua butelie conţine oxigen µ O2 = 32 g/mo l la temperatura T 2 = 320 K . b.toate profilele şi specializările.8 kg de oxigen ( µ O2 = 32 g/mol ). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar . Se cunoaşte: CV = ln 3 = 1. foarte subţire. 1. 100 J/ (kgK ) b. Căldura specifică a corpului are valoarea: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 400 J/ (kgK ) d. În figura alăturată este redat graficul dependenţei temperaturii finale la care ajunge un corp cu masa m = 1 kg de căldura primită de acel corp. T (K ) = t ( C ) + 273. 120 kJ c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. unde presiunea aerului este 0. cantitatea de oxigen din primul compartiment.7 ⋅ 10 5 Pa ( ) b. Prin robinetul defect al balonului se scurge heliu.2 kg de hidrogen. Determinaţi: a. 5 4. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei.Varianta 36 .125 g (2p) 3.1 d. raportul volumelor ocupate de cele două gaze. D. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 036 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.25 g b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. ( µ H 2 = 2 g/mo l ).15 K 0 0 0 (2p) şi temperatura t 2 = 7°C . 200 kJ d.F: Probă scrisă la Fizică B. Prima butelie conţine hidrogen µ H 2 = 2 g/mo l la ( ) temperatura T1 = 500 K .31 J . c.15 K c. Proba E. În condiţiile date raportul presiunilor celor două gaze pH2 / pO2 are valoarea: b. Două butelii identice conţin aceeaşi masă de gaz. T (K ) = t ( C) ⋅ 273. masa unei molecule de hidrogen. în cursul căreia volumul gazului creşte de trei ori. Energia internă a heliului rămas în butelie este: b. 90 kJ ∆U = 3 2 Ministerul Educaţiei. El ajunge în vârful muntelui. filiera vocaţională . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a. 800 kJ (3p) a.1 . numărul total de molecule din cilindru. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului în procesul BC . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c.85 g d. C. d.15 K d. 0. MECANICĂ.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Primul compartiment conţine o masă m1 = 0. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.75g c. considerat gaz ideal. o comprimare izobară BC şi o încălzire izocoră CA. 0. 0. adică: A. 15 d. iar al doilea compartiment conţine o masă m 2 = 0. 25 (5p) a. b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Un alpinist aflat iniţial la baza unui munte aspiră o dată o masă m1 = 1g de aer aflat la presiunea p0 = 10 5 Pa şi temperatura t 1 = 27°C . 0. presiunea heliului devenind p = 1 MPa .32 ⋅ 10 5 Pa şi volumul V A = 2 ⋅ 10 −2 m 3 parcurge un proces ciclic format dintr-o destindere izotermă AB . Relaţia de legătură dintre temperatura exprimată în K şi temperatura exprimată în 0 C este: a. Determinaţi raportul dintre cantităţile de căldură QCA / Q AB schimbate de gaz cu exteriorul în cele două procese.termodinamica B. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Un balon cu pereţi rigizi care are volumul V = 60 a fost umplut cu heliu. B. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior pe parcursul întregului proces ciclic. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 5R şi 2 . 800 J/ (kgK ) (3p) 5. SUBIECTUL II – Varianta 036 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un cilindru orizontal se află în echilibru două gaze ideale diferite separate între ele printr-un piston etanş. B. 200 J/ (kgK ) c. Masa de aer aspirată o dată de alpinist când se află în vârful muntelui este egală cu: a. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . T (K ) = t 0 C : 273. B. în care presiunea este p A = 8.toate profilele. constanta gazelor ideale R = 8.

MECANICĂ. lucrul mecanic efectuat are valoarea: a. 1454. ν ⋅ C p ⋅ (T 2 − T1 ) p2 V1 4. 1 şi 5 c. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . C. volumul gazului în starea 2. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Determinaţi: a.25 d. Ţinând cont că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. Masa de hidrogen închisă într-un cilindru cu piston este m = 1 kg µ H 2 = 2 kg kmol . Stările care în care gazul ocupă acelaşi volum sunt: a. Se cunoaşte temperatura gazului în starea 1. variaţia Probă scrisă la Fizică Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL II – Varianta 037 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 2 mol de gaz ideal cu masa molară µ = 4 g/mol evoluează dintr-o stare 1 într-o stare 2 astfel încât în orice stare intermediară între presiunea şi volumul gazului există relaţia p=aV. T1 = 300 K şi faptul că în starea 2 temperatura are valoarea (15 puncte) T 2 = 3T1 . creşte într-o comprimare izobară. V1 = 40 . b.1 B.: m a. 415.toate profilele. adică: A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. d. Determinaţi căldura cedată de gaz în transformarea 3 → 1. D. B. 1 şi 3 b.F: temperaturii gazului.75 kJ c. c. iar în starea 2 presiunea gazului are valoarea p 2 = 2. d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL III – Varianta 037 Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal monoatomic ( CV = 3 R ) parcurge transformarea 2 ciclică ilustrată în figura alăturată. N K (2p) 0 0 ( ) Ministerul Educaţiei. este constantă într-o transformare izocoră. Proba E.5 ⋅ 10 5 N m 2 . creşte într-o comprimare adiabatică. căldura schimbată de un gaz ideal cu mediul exterior în cursul unui proces izoterm are expresia: p V b. Alegeţi afirmaţia adevărată referitoare la energia internă a unui gaz ideal: a. a. c.5 kJ b. J (kmol ⋅ K) b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 037 1. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ν ⋅ CV ⋅ T ⋅ ln 1 c.I.31 J . 3 şi 4 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în transformarea 2 → 3 . m s d. În starea 1 parametrii gazului sunt p1 = 105 N m2 . Se cunoaşte ln 3 = 1. b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. constanta gazelor ideale R = 8.1 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. ν ⋅ R ⋅ T ⋅ ln 2 d. creşte într-o destindere izotermă. Elemente de termodinamică d.Varianta 37 .termodinamica B. .toate profilele şi specializările.75 kJ (5p) 5. c. kg mol c. densitatea gazului în starea 1. În graficul alăturat este reprezentată. Reprezentaţi transformarea ciclică în sistemul de coordonate p-V. în coordonate p-T o transformare generală a unei mase date de gaz ideal. (2p) 3. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Dacă hidrogenul se încălzeşte izobar de la 0 C la 100 C . ν ⋅ CV ⋅ (V2 − V1 ) (3p) a. temperatura gazului în starea 1. Determinaţi lucrul mecanic efectuat de gaz în transformarea 1 → 2 . 1869. filiera vocaţională . b. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . (3p) 2. 2 şi 4 d. 1038. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.02 ⋅ 10 23 mol −1 . mărimea fizică exprimată prin relaţia 3 pV are unitatea de măsură în S.

p3 = 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. b. b. SUBIECTUL III – Varianta 038 Rezolvaţi următoarea problemă: În 1867. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de unitatea de măsură a mărimii ∆U / ν poate fi scrisă sub forma: a. 1680kJ (3p) 4. considerat gaz ideal. volumul buteliei.toate profilele. N ⋅ m 2 ⋅ K −1 c. C. 420kJ d. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. SUBIECTUL II – Varianta 038 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie se păstrează o cantitate υ = 100 mol de oxigen ( µO2 = 32 g ⋅ mol−1 ). determinaţi: a.2 kJ kg ⋅ K ) pentru a se încălzi de la 20°C la este: a. c p + cv ⋅ R ( ) (3p) Ministerul Educaţiei. 3739. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . B. Căldurile specifice izocoră şi respectiv izobară ale unui gaz ideal sunt cv şi c p . masa de oxigen din butelie. a buteliei −1 considerate mai sus cu Fizică Proba E. lucrul mecanic efectuat de de substanţa de lucru în procesul 1 → 2 . În timpul unui proces adiabatic p ⋅ V γ = constant . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. (5p) 60°C 2. b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. iar raportul de compresie se consideră V1 V2 = ε = 8 . Relaţia corectă dintre căldurile schimbate de gaz cu mediul exterior în decursul transformării este: a. căldura cedată de substanţa de lucru mediului exterior în timpul unui ciclu. germanul Nicolaus August Otto a realizat un motor termic eficient care îi poartă numele. masa molară a amestecului rezultat în urma punerii în legătură. N ⋅ m ⋅ mol 3. D. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Masa molară a gazului este dată de expresia: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. O masă constantă de gaz ideal suferă transformarea 1-2-3 reprezentată în sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată. R c p + cv ( ) ( ) c. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . 1680J c. filiera vocaţională . N ⋅ m ⋅ mol −1 d. constanta gazelor ideale R = 8.5 kJ d. Variaţia energiei interne a gazului este egală cu: a. c.5R ) efectuează o transformare în timpul căreia temperatura variază între valorile t 1 = 20°C şi t 2 = 320°C . adică: A. c p − cv ⋅ R ( ) d.02 ⋅ 10 23 mol −1 .31 J . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 038 1. la presiunea p = 10 5 N/m 2 şi temperatura t = 27 0 C . printr-un tub de volum neglijabil. Dacă substanţa de lucru este υ = 1 mol de gaz ideal monoatomic (Cv = 3R 2) . d.395 J b. 6232. d.5 J c. 3739.toate profilele şi specializările.Varianta 38 . 37.5 kJ (2p) 5. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. căldura schimbată de substanţa de lucru cu mediul exterior în procesul 3 → 4. Determinaţi: a. heliu ( µ de termodinamică Ministerul Educaţiei. Aproximarea succesiunii proceselor din acest motor este prezentată în coordonate p-V în figura alăturată (două adiabate şi două izocore).termodinamica B. MECANICĂ. Căldura absorbită de o masă m = 10 kg de apă ( c = 4. (2p) fizică. (15 puncte) . N ⋅ m ⋅ kg −1 b.F: Probă scrisă lao butelie identică în care se află o cantitate υ 1 = 20 mol deElementeHe = 4 g ⋅ mol ). numărul de molecule de oxigen din butelie. c.1 B. temperatura T1 = 400 K . R c p − cv b. 420 J b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c. d. căldura schimbată de substanţa de lucru cu mediului exterior în procesul 2 → 3 . Un kmol de gaz ideal monoatomic ( CV = 1. Q12 < Q 23 Q12 = Q 23 Q12 > Q 23 Q12 > Q13 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.5 p2 . B.

Temperatura unei mase de gaz ideal: a. adică: A. b. U = υRT b.termodinamica B. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.Varianta 39 . K mol ⋅ K Kg ⋅ K 3R ) primeşte izoterm căldura Q. d. la presiunea p = 150 kPa . U = 2υRT d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în transformarea 3-1. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . temperatura oxigenului din vas.1 B.toate profilele. de volum V = 8 ⋅ 10 −3 m 3 se află o masă m = 16 g de oxigen. 4 (5p) 4. MECANICĂ. Determinaţi: a. Un gaz ideal monoatomic ( CV = Ministerul Educaţiei. Presiunea gazului este minimă în starea: a. unitatea de măsură în S. U = kT (2p) 2 2 2 2. J .I. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. O masă dată de gaz ideal descrie o transformare care se reprezintă în sistemul de coordonate V-T ca în figura alăturată. Elemente de termodinamică kg . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Variaţia energiei sale interne este egală cu: 2 3Q 5Q a. (3p) 5. 3Q (3p) 2 2 3. densitatea oxigenului din vas. b. Se cunoaşte masa molară a oxigenului µ = 32 ⋅ 10 −3 a. energia internă a gazului în starea 2 . cantitatea de gaz din vas. 0 c. Transformarea 1-2 este reprezentată printr-o dreaptă care trece prin origine. b. numărul de molecule de oxigen din vas. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . căldura molară a gazului pe transformarea 1-2. SUBIECTUL III – Varianta 039 Rezolvaţi următoarea problemă: 3 R ) parcurge ciclul reprezentat în 2 coordonate p-V în figura alăturată. este constantă într-o transformare ciclică. 1.toate profilele şi specializările. c. C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Se cunosc T1 = 300 K şi V2 = 2V1 . d. c. 1 b. c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. (15 puncte) Un mol de gaz ideal monoatomic ( CV = . Proba E. constanta gazelor ideale R = 8.lucrul mecanic efectuat de gaz în cursul unui ciclu. D.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Considerând că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. SUBIECTUL II – Varianta 039 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas închis cu pereţi rigizi. filiera vocaţională . U = υRT c. scade dacă gazul primeşte izocor căldură. c. d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. expresia energiei interne a gazului ideal diatomic este: 3 3 5 a. B. pentru căldura specifică a unui gaz ideal este: J J b. K −1 d. creşte într-o destindere adiabatică. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. (2p) a. d. Determinaţi: mol Ministerul Educaţiei.F: Probă scrisă la Fizică B. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2 c. este constantă într-o transformare izotermă. 3 d. precizând dacă este primită sau cedată.31 SUBIECTUL I – Varianta 039 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. considerat gaz ideal.

c. SUBIECTUL III – Varianta 040 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un cilindru orizontal.toate profilele şi specializările. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. masele atomice relative ale argonului. precum şi densitatea amestecului ρ = 13 g/m 3 . 3 R şi ln 2 ≅ 0. c. Volumul iniţial ocupat de gaz este V1 = 1 . c. adică: A. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Pentru a încălzi o cantitate de gaz ideal monoatomic  CV = R  cu ∆T la volum constant se consumă 2   căldura Q = 3 kJ . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. raportul dintre presiunea pe care ar avea-o argonul dacă. AN = 14 .2 mol de dioxid de carbon CO2. −eRT d. p0. fie prin procesul 1 → 3 → 2 . mol b. Pentru a răci la presiune constantă tot cu ∆T aceeaşi cantitate de gaz ideal monoatomic. masa m01 a moleculei de dioxid de carbon. se află un gaz ideal monoatomic la temperatura t1 = 27 0 C şi presiunea p = 10 5 N/m 2 . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 040 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. ar rămâne singur în butelie şi presiunea la care se află amestecul în corpul de pompă. d. azotului. evacuării c.693 2 a. (3p) 5. Se cunoaşte CV = . la nivelul suprafeţei planetei.F: Probă scrisă la Fizică . fie prin procesul 1 → 4 → 2 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 0.02 ⋅ 10 23 mol −1 .31 J . Calculaţi energia internă a gazului în starea iniţială. care se poate mişca fără frecări. −5 kJ d. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. are cea mai mică valoare în procesul 1 → 3 → 2 (3p) d. prevăzut cu un piston etanş. Gazul este încălzit lent până când volumul se dublează. Prin destinderea izotermă a unui gaz ideal. la aceeaşi temperatură. presiunea p1 reprezintă 0. presiunea lui scade de e ori ( e = baza logaritmilor naturali). Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de măsură în S. este aceeaşi în ambele procese Ministerul Educaţiei. Calculaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în cele două transformări. MECANICĂ.I. are cea mai mare valoare în procesul 1 → 4 → 2 c.toate profilele. temperatura menţinându-se constantă. 1. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ca în figura alăturată. admisiei b. Despre căldura schimbată cu mediul exterior se poate afirma că: a. Elemente de termodinamică a. Reprezentaţi grafic cele două procese în sistemul de coordonate p − V . SUBIECTUL II – Varianta 040 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O sondă spaţială explorează atmosfera planetei Marte. B. Cunoscând p 0 = 10 5 N/m 2 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. d. kg d. respectiv ale oxigenului Aarg on = 40 . căldura primită de gaz în cursul acestui proces este: νRT 3 a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.5 mol de azot N2 şi 0.3 mol de argon Ar. compresiei adiabatice.7% din presiunea atmosferică normală pe Pământ. Notaţiile fiind cele obişnuite în manualele de fizică.I. AO = 16 Proba E. b. mol ⋅ kg −1 (2p) 2. Un mol de gaz ideal poate ajunge dintr-o stare iniţială 1 într-o stare finală 2 caracterizată prin aceeaşi presiune p1 = p 2 . b. Apoi gazul îşi dublează din nou volumul. a cantităţii de substanţă este: a. −6 kJ (5p) 4. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . arderii şi detentei d. Calculaţi lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în cele două transformări.termodinamica B. AC = 12.): B. Într-un motor care funcţionează după un ciclu Otto. −2 kJ c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .Varianta 40 . kg ⋅ mol −1 c. calculaţi (în unităţi ale S. D. 2 kJ b. Într-un corp de pompă este recoltată o probă care conţine un amestec de gaze (cu comportare pe care o presupunem ideală) la presiunea p1: 19.1 B. masa molară a amestecului gazos. căldura cedată este: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. are cea mai mare valoare în procesul 1 → 3 → 2 b. filiera vocaţională . C. temperatura amestecului din corpul de pompă. constanta gazelor ideale R = 8. asupra substanţei de lucru se efectuează lucru mecanic în timpul: a. νRT b. νRT (2p) e 2 3   3. Ministerul Educaţiei.

µCV T d. 3 → 1 încălzire la volum constant până la revenirea în starea iniţială. J K b.5 pV (2p) Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL II – Varianta 041 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o incintă cu pereţi rigizi se află o masă m = 100 g de hidrogen ( µ = 2 (15 puncte) g ) la presiunea p1 = 105 Pa şi mol temperatura T1 = 300 K. (3p) b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. J kg ⋅ K c.toate profilele şi specializările. Un corp este încălzit de la temperatura T1 = 285 K la t2 = 95 °C. Se cunoaşte ln 3=1. încălzire izobară. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Calculaţi valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 1 → 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.31 J . Proba E. J mol ⋅ K (3p) 2. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. masa unei molecule de hidrogen. J mol⋅ C d. C. a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .1. Transformarea suferită de gaz este: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 190 K c. Utilizând notaţiile din manualele de fizică. Determinaţi: a. temperatura gazului în starea 2. izotermă b. 90 K d. 190 C 4. filiera vocaţională . izobară d. Reprezentaţi grafic procesele descrise în sistemul de coordonate V − T b. Un gaz ideal suferă o transformare de stare.Determinaţi căldura primită de gaz pe parcursul transformării ciclice. 2. d. c. MECANICĂ.Varianta 41 . b.F: Probă scrisă la Fizică B. 3. comprimare izotermă. adică: A.5νRT c.Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în transformarea 1 → 2 . SUBIECTUL III – Varianta 041 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate oarecare de gaz ideal biatomic ( γ = termodinamici p1 = 10 5 Pa .toate profilele.I. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . densitatea gazului în starea 2. V1 = 30 (15 puncte) 7 ) aflat iniţial într-o stare caracterizată prin parametrii 5 şi t1 = 627 0 C .termodinamica B. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. generală (5p) 3. unitatea de măsură în S. răcire izocoră. 1. c. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. c. izocoră c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. efectuează şirul de transformări: 1 → 2 comprimare la presiune constantă până la atingerea temperaturii t 2 = 27 0 C . 83 K (2p) a. a mărimii fizice definite prin expresia Q este: ν ∆t a. Variaţia temperaturii corpului în acest proces este: b. destindere adiabatică. B. 1.1 B.02 ⋅ 10 23 mol −1 . O cantitate constantă de gaz ideal efectuează o transformare oarecare. . d. numărul total de molecule. constanta gazelor ideale R = 8. Gazul este încălzit lent până la presiunea p2 = 3 ⋅ 105 Pa . energia internă a unui gaz ideal 5 monoatomic ( γ = ) are expresia: 3 a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 041 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 5. dependenţa densităţii gazului de presiunea sa fiind reprezentată în figura alăturată. 2 → 3 destindere la temperatură constantă până la atingerea volumului stării iniţiale. Lucrul mecanic este negativ dacă transformarea este: a. d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. D.5 pV b.

C 5 V[ ] . În cursul celeilalte transformări izobare. căldura cedată în transformarea BC. În cursul unei transformări adiabatice a unui gaz ideal aflat într-un cilindru cu piston (transformare descrisă de ecuaţia pV γ = const. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b. masa m01 a moleculei de azot. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. lucrul mecanic efectuat de gaz în transformarea ABC.toate profilele şi specializările. 3 (2p) 3. cu căldura molară la presiune constantă C p = Ministerul Educaţiei. 48 J c. ) presiunea gazului p variază direct proporţional cu puterea a treia a temperaturii absolute T. mol d. 200 J (primită) c. la aceeaşi temperatură.Varianta 42 .termodinamica B. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . BC: pistonul este blocat şi gazul se răceşte până când presiunea scade la jumătate din presiunea atmosferică.0 0. µ O2 = 32 g/mol. căldura primită în transformarea AB. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Într-una din transformările izobare. d. d. variaţia energiei interne a gazului în transformarea ABC. căldura schimbată de gaz cu exteriorul este egală cu: a.5 1. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 042 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. cu cât se modifică masa molară a amestecului. 24 J b.0 1. Exponentul adiabatic al gazului este: a.I. Un gaz ideal monoatomic efectuează o transformare ciclică reversibilă formată din două transformări în cursul cărora temperatura rămâne constantă (izoterme) şi două transformări în cursul cărora presiunea rămâne constantă (izobare). Cantitatea de oxigen reprezintă 25% din cantitatea totală de substanţă din butelie. 1. MECANICĂ. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. 200 J (cedată) b.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Raportul dintre lucrurile mecanice schimbate de gaz cu exteriorul în cele două procese are valoarea: L a. b. pentru mărimea fizică egală cu raportul dintre capacitatea calorică şi căldura molară este: 1 1 = K−1 c. D. C. până când volumul se dublează. B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.1 B.I.5 2. K b. 80 J d.5 d. O cantitate oarecare dintr-un gaz ideal este supusă proceselor 1 − 2 − 3 − 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. unitatea de măsură în S.): a. 2. Heliul. calculaţi (în unităţi ale S. 2 c. 120 J (5p) 4.31 J . 1231 = −2 L1431 L b. ar rămâne singur în butelie. SUBIECTUL III – Varianta 042 Rezolvaţi următoarea problemă: Gazul ideal închis etanş într-un corp de pompă cu volumul 2 (15 puncte) se află la o presiune egală cu presiunea p [atm] 2. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. B. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. SUBIECTUL II – Varianta 042 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie pentru scufundări subacvatice se găseşte un amestec de oxigen O2 şi azot N2 (gaze cu comportare considerată ideală) la presiunea p = 5p0. calculaţi: a.5. adică: A. 1231 = 2 (3p) L1431 5 R . Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.F: Probă scrisă la Fizică(a cărui masă moleculară este 40 g/mol). masa molară medie a amestecului din butelie. =1 L1431 L d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. dacă înlocuim a 15-a parte din cantitatea de azot cu un număr egal de moli de argon Proba E. 1231 = −1 L1431 L1231 c. c. Lucrul mecanic efectuat de gaz în această transformare este egal cu: a. c. 300 J (cedată) d.5 0 1 2 3 4 A B atmosferică normală ( p 0 = 1 atm ≅ 10 5 Pa ) şi efectuează următoarea succesiune de transformări reversibile: AB: gazul primeşte căldură astfel încât presiunea să crească proporţional cu volumul. 1. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . reprezentate în sistemul de coordonate p-V ca în figura alăturată. gazul primeşte căldura 200 J. considerat gaz ideal. aflat într-un corp de 2 pompă efectuează o transformare în cursul căreia presiunea rămâne constantă (izobară) şi primeşte căldura 120 J. Considerând că exponentul adiabatic al gazului are valoarea γ = 1. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. presiunea pe care ar avea-o oxigenul dacă. respectiv 1 − 4 − 3 − 1 . = mol−1 (2p) a. K mol 2. Cunoscând µ N2 = 28 g/mol.5 b. 300 J (primită) (3p) 5. constanta gazelor ideale R = 8. filiera vocaţională .toate profilele.

densitatea gazului: a. Reprezentaţi cele două procese în sistemul de coordonate p − V . µ = 1 2 c. Un gaz ideal monoatomic  CV = R  are energia internă de 300 J . SUBIECTUL II – Varianta 043 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie de volum V = 24 se află hidrogen molecular (µ = 2g/mol ) . 1. la presiunea p1 = 12 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura t = 270 C . C.1 B. Ministerul Educaţiei. MECANICĂ. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. −300 J b. B. valoarea presiunii la a gazului rămas în butelie. c. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . filiera vocaţională . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .toate profilele şi specializările. Transformarea suferită de gaz este: a. Masa molară a amestecului este: µ + µ2 2 µ 1µ 2 µµ b. µ = d. respectiv µ 2 .admisia b. Un gaz ideal trece din starea 1 în starea 2 printr-un proces reprezentat în sistemul de coordonate T-p în figura alăturată. Masa gazului care părăseşte butelia reprezintă o fracţiune f = 30% din masa iniţială.5 ori b. Se cunosc: V1 = 400 . c. (15 puncte) a. d.creşte de 1. SUBIECTUL III – Varianta 043 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 2 moli de gaz diatomic ( CV = 5 R ) evoluează între două stări de 2 echilibru termodinamic 1 şi 2 prin două procese distincte: 1 → A → 2 . Determinaţi variaţia energiei interne a gazului la trecerea din starea 1 în starea 2. b.69 . Precizaţi în care dintre timpii de funcţionare ai motorului Diesel amestecul de gaze din cilindru efectuează lucru mecanic: a. considerat gaz ideal.toate profilele. scade de 1. 300 J (3p) 5.5 ori c. arderea şi detenta d.Varianta 43 . răcire izocoră d. reprezentate în coordonate V-T ca în figura alăturată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. µ = µ1 + µ 2 (2p) a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.02 ⋅ 10 23 mol −1 . încălzire izobară c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în cele două procese ( 1 → A → 2 şi 1 → B → 2 ). Determinaţi: a. b. V2 = 800 şi ln 2 ≅ 0. T1 = 300 K . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. masa de H2 rămas în butelie. Elemente de constantă. Calculaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în cele două procese ( 1 → A → 2 şi 1 → B → 2 ). creşte de 2 ori d.evacuarea (5p) 3. respectiv 1 → B → 2 . constanta gazelor ideale R = 8. adică: A. Se amestecă acelaşi număr de molecule din două substanţe având masele molare µ1 . d. numărul de molecule de gaz care au părăsit incinta. încălzire izocoră (2p) 2. 200 J c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.Mărind presiunea unui gaz ideal de 3 ori şi micşorând temperatura lui absolută de 2 ori.compresia c.termodinamica B. µ = 1 2 µ1 + µ 2 µ1 + µ 2 3   4. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. destindere izotermă b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. La un moment dat din butelie începe să iasă gaz.31 J . creşte de 6 ori (3p) Ministerul Educaţiei. presupunând că temperatura s-a menţinut termodinamică Proba E. D. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.F: Probă scrisăp 2 Fizică B. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 043 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 250 J d. Lucrul mecanic efectuat în timpul 2   unui proces izobar în care energia internă se dublează este de: a. densitatea gazului în starea iniţială.

Calculaţi raportul densităţilor celor două gaze. Determinaţi raportul dintre cantitatea de azot şi cantitatea de oxigen. −1800 J (2p) Ministerul Educaţiei. unitatea de măsură a căldurii specifice a unei substanţe se exprimă ca: J J J b. p1 > p 2 > p 3 (3p) d. p 2 > p1 > p 3 5. Ţinând cont că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. ∆U = νC p ∆T c. c. ∆U = νRT ln i (2p) a. poziţia acestuia să rămână nemodificată. b. printr-o transformare adiabatică. ∆U = νCV ∆T Vi Vf 2. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . p 2 > p 3 > p1 c. a. iar în celălalt m2 = 4 ⋅ 10 −3 kg de oxigen molecular ( µO2 = 32 kg/kmol ). Lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul are valoarea: a. după eliberarea pistonului. Într-un compartiment se află m1 = 14 ⋅ 10 −3 kg de azot molecular ( µN 2 = 28 kg/kmol ) la temperatura T1 = 350 K .2 şi 3 există relaţia: a.1800 J b. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1 → 2 . Presiunea şi volumul gazului în starea iniţială sunt p1 = 4 ⋅ 10 5 N/m 2 . Elemente de termodinamică c. B. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 2 → 3 . adică: A. reprezentată în figura alăturată. Azotul din primul compartiment se încălzeşte. −900 J d.1 B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. K kg ⋅ K kg 4.Varianta 44 .F: Probă scrisă la Fizică de azot. d. MECANICĂ. este împărţit în două compartimente de către un piston termoizolant. Ambele gaze sunt considerate gaze ideale. ∆U = νRT ln f d. D. d.693 . până la temperatura T2 = 400 K . 1. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Calculaţi masa de azot care trebuie scoasă din primul compartiment pentru ca. creşte de patru ori (3p) 3. d. C. filiera vocaţională . Între presiunile gazului în stările 1. Se consideră ln 2 ≅ 0. presiunea gazului în starea 3. SUBIECTUL II – Varianta 044 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un vas cilindric orizontal. la temperatura T2 = 400 K . c. iar în starea finală p2 = 1.02 ⋅ 10 23 mol −1 .25 ⋅ 10 4 N/m 2 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. rămâne constant c. creşte de două ori d. expresia corectă a variaţiei energiei interne a unui gaz ideal care suferă o transformare generală este: V V b. închis la ambele capete şi izolat termic de exterior. reprezentată în coordonate p-V ca în figura alăturată. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. 900 J c. valoarea căldurii molare în transformarea 2 → 3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. constanta gazelor ideale R = 8. cu pistonul blocat. respectiv V2 = 16 .toate profilele. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.toate profilele şi specializările. p 3 > p 2 > p1 b. .termodinamica B. J (5p) a. Un mol de gaz ideal monoatomic (Cv = 3R 2) ajunge. Determinaţi: a. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. O cantitate oarecare dintr-un gaz ideal efectuează o transformare generală în timpul căreia îşi dublează presiunea şi îşi înjumătăţeşte temperatura. SUBIECTUL III – Varianta 044 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal diatomic CV = 5 R aflată iniţial în starea 1 în care 2 şi volumul V1 = 1 este supusă transformării (15 puncte) presiunea este p1 = 4 ⋅ 10 5 N/m 2 1 → 2 → 3 . Un gaz ideal suferă transformarea 1 → 2 → 3 . Calculaţi masa unei molecule Proba E. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .31 J . scade de patru ori b. b. mobil. aflat iniţial în echilibru. Ministerul Educaţiei. respectiv V1 = 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 044 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. B. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. din starea iniţială 1 în starea finală 2. Transformarea 1 → 2 este izotermă iar transformarea 2 → 3 este reprezentată printr-o dreaptă care trece prin origine. Volumul său: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. variaţia energiei interne a gazului în urma încălzirii. MECANICĂ.100 J d.F: B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. cea care are aceeaşi unitate de măsură ca şi presiunea este: b. T c. căldura cedată de gaz mediului exterior . densitatea azotului din incintă. . adiabatică. (5p) 4. 4T (3p) a. Între volumele celor patru stări atinse de un gaz ideal ce suferă procesul ciclic din figura alăturată există relaţia: (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.120 J (2p) Ministerul Educaţiei. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. V1 ⋅ V3 = V2 ⋅ V4 d.50 J c. După încălzire pistonul este blocat.31 J . adică: A. O masă de gaz aflată iniţial la temperatura T se destinde până la dublarea volumului astfel încât energia internă rămâne constantă. T / 2 5.Varianta 45 . ∆T / Q c. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. B. şi acceleraţia gravitaţională g = 10 m/s 2 .1 B. SUBIECTUL III – Varianta 045 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un cilindru vertical închis în partea superioară cu un piston etanş de masă m = 5 kg şi secţiune S = 10 cm2 . constanta gazelor ideale R = 8. determinaţi: a. Gazul este încălzit până când presiunea se dublează. izocoră. Elemente de termodinamică .02 ⋅ 10 23 mol −1 . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 045 1. presiunea gazului din cilindru în starea iniţială. se află o cantitate de gaz ideal având căldura molară la volum constant CV = 3R / 2 .termodinamica B. D. Cunoscând valoarea presiunii atmosferice p 0 = 10 5 N/m 2 . Datorită încălzirii gazul din cilindru îşi măreşte volumul de 1. SUBIECTUL II – Varianta 045 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O incintă cu pereţi rigizi conţine o cantitate υ = 2 mol de azot ( µ = 28 kg/kmol ).toate profilele şi specializările. d. d. Temperatura gazului în starea finală este: b. c. c. temperatura la care ajunge azotul în starea finală. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. c. Determinaţi: a. iar gazul este răcit până când presiunea scade de două ori. Q / ∆T 3.5 ori şi efectuează un lucru mecanic L = 60 J . b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. b.40 J b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Iniţial azotul se află la temperatura t 1 = 27 0 C şi ocupă volumul V = 10 . filiera vocaţională . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. C. b. absoarbe căldura Q = 100 J la presiune constantă. L / ∆V (3p) a. considerat gaz ideal.toate profilele. a. cea iniţialăProbă scrisă la Fizică Ministerul Educaţiei. numărul de molecule care trebuie scoase din incintă astfel încât presiunea azotului să devină egală cu Proba E. Lucrul mecanic efectuat de gaz în acest proces are valoarea: a. masa unei molecule de azot exprimată în kg . care se poate mişca fără frecare. izotermă. deplasarea pistonului în urma încălzirii gazului. V1 ⋅ V2 = V3 ⋅ V4 b. 2T d. izobară. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Un gaz având căldura molară la volum constant CV = 3R / 2 . dintre expresiile de mai jos. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Relaţia Q = ∆U este adevărată pentru o transformare: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. T∆V d. V1 + V4 = V2 + V3 (2p) 2. d. V1 + V2 = V3 + V4 c.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. În transformarea cvasistatică reprezentată în graficul alăturat presiunea gazului ideal scade liniar între valorile p1 = 3 ⋅ 10 5 Pa şi p2 = 10 5 Pa . temperatura c. efectuează un proces termodinamic ciclic format din următoarele transformări termodinamice: (AB ) – transformare izotermă. Proba E. B. presiunea (2p) (5p) (3p) Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL II – Varianta 046 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un kilomol de hidrogen µ H 2 = 2 g/mol . considerat gaz ideal. (DA ) . T0 = 273 K ) volumul V µ0 = 22. masa unei molecule de hidrogen. c. L = 400 kJ c. Elemente de termodinamică d. 0 J 3. Ministerul Educaţiei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. constanta gazelor ideale R = 8. un mol de gaz ideal având exponentul adiabatic γ = 5 / 3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. L = 7200 J 2. 1. L = 800 J b.toate profilele şi specializările. L = 800 J c.Varianta 46 . în timp ce volumul creşte de la V1 = 1 m 3 la V2 = 5 m 3 . Determinaţi variaţia energiei interne a gazului între starea de echilibru termodinamic A şi starea de echilibru termodinamic C . 20 J c. Lucrul mecanic efectuat în acest proces are valoarea: b.transformare izobară. (CD) – transformare izotermă. în starea de echilibru termodinamic C volumul ocupat de gaz are valoarea VC = 10 .F: Probă scrisă la Fizică B. 60 J d. Aerul aflat într-un vas de volum V = 0. energia internă b.termodinamica B. numărul de molecule conţinute într-un volum V = 2 m 3 de hidrogen. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . ocupă în condiţii fizice normale ( ) ( p 0 = 10 Pa. d.31 J . a.toate profilele. densitatea hidrogenului în condiţii fizice normale. MECANICĂ.1 B. mol 4. Reprezentaţi grafic în sistemul de coordonate p − V succesiunea de transformări: A → B → C → D → A . . 10 6 J (3p) a. b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Cunoaşteţi că: în starea de echilibru termodinamic A presiunea gazului este pA = 10 5 Pa şi volumul VA = 25 . D. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 046 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.2 m3 la presiunea p1 = 2 ⋅ 10 5 N/m 2 este răcit izocor până ajunge la presiunea p2 = 10 5 Pa .Un gaz ideal suferă o transformare ciclică în timpul căreia primeşte căldura Q1 = 4 kJ de la o sursă caldă şi cedează sursei reci căldura Q2 = −3. SUBIECTUL III – Varianta 046 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un motor termic. m 3 /mol b. (BC) – transformare izobară. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. numărul de molecule conţinute într-o masă m = 1 kg de hidrogen. Determinaţi: 5 a. C. aflat în condiţii normale de temperatură şi presiune. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. unitatea de măsură pentru mărimea N este: fizică exprimată prin raportul NA a. b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . filiera vocaţională .4 m 3 /kmol .2 kJ . Lucrul mecanic efectuat este egal cu: a. căldura d. Dintre mărimile fizice de mai jos. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în destinderea izobară. L = 800 kJ d. kg/mol d. L = 2400 kJ 5. NU este mărime fizică de stare: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Calculaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în compresia izobară. L = 200 J d. mol −1 c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Lucrul mecanic efectuat de gaz în această transformare este egal cu: b. în starea de echilibru termodinamic B presiunea gazului este pB = 5 ⋅ 10 5 Pa . c. adică: A. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. L = 80 J (2p) a.

În figura alăturată sunt prezentate. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. volumul ocupat de gaz în starea finală. reprezentaţi cele două transformări A→B→C. 2 2 2 2 3. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. MECANICĂ. conţine o cantitate υ = 2 moli de heliu ( µ = 4 g mol ). 3νR 3νR 5νR 5νR (T2 − T1 ) (T1 − T2 ) (T2 − T1 ) (T1 − T2 ) b. Se cunoaşte că 1 atm ≅ 105 Pa. Iniţial gazul se află în condiţii normale de presiune şi temperatură ( p 0 = 10 5 Pa. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 047 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. unitatea de masură în S. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. V4 . Qced = Qabs (3p) Ministerul Educaţiei. graficele a patru transformări izocore ale aceleiaşi cantităţi de gaz ideal. determinaţi variaţia energiei interne a gazului între stările A şi C. 2 c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru capacitatea calorică este: J J J J a. adică: A. temperatura finală a gazului fiind de două ori mai mare decât temperatura iniţială. 1 c. Q = ν ⋅ R ⋅ ∆T d. b. D. Un mol de gaz ideal diatomic ( γ = 1 4 ) poate trece din starea de echilibru termodinamic A în starea de echilibru termodinamic C în două moduri distincte: prin transformările A→B→C. densitatea gazului în starea iniţială. ln 2 = 0. respectiv finale este egal cu: 1 3 b. V1 (3p) b. presiunea acestuia dublându-se. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . SUBIECTUL II – Varianta 047 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru închis cu un piston etanş.I. Q = m ⋅ c ⋅ ∆T b. d.02 ⋅ 10 23 mol −1 . B. Ţinând cont că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică expresia matematică a principiului I al termodinamicii este: a. numărul de atomi de gaz din cilindru. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. T0 = 273 K ).31 J . filiera vocaţională . Ministerul Educaţiei. (15 puncte) . V2 c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Elemente de termodinamică d. Raportul densităţilor corespunzătoare stării iniţiale.693 . c. d. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. C. b. numărul de atomi de heliu conţinuţi în unitatea de volum. în sistemul de coordonate p-T. respectiv transformarea A→D→C reprezentate în coordonate p-T în figura alăturată. b. V3 d. Gazul suferă o transformare în cursul căreia presiunea rămâne constantă.Varianta 47 . Proba E. respectiv A→D→C într-un sistem de coordonate p-V. Q = ∆U + L c. d. Determinaţi: a.toate profilele. în transformarea A→B→C. c. calculaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în transformarea A→D→C. în starea finală. 1. b. (5p) 4. constanta gazelor ideale R = 8. Un gaz ideal suferă o transformare izotermă. care se poate deplasa fără frecare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. SUBIECTUL III – Varianta 047 Rezolvaţi următoarea problemă: .1 B.F: Probă scrisă la Fizică B. a. calculaţi lucrul mecanic efectuat de gaz.toate profilele şi specializările. Lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior de ν moli dintr-un gaz ideal biatomic ( CV = R ) în timpul 2 unui proces cvasistatic adiabatic desfăşurat între temperaturile T1 şi T2 are expresia: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Graficul corespunzător volumului maxim este notat cu: a. c. (2p) K kg ⋅ K kmol ⋅ K K 5 2. 2 2 5. 2 (2p) a.termodinamica B.

31 J . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.1 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Temperatura iniţială a apei a fost: a. variaţia volumului gazului astfel încât presiunea să devină p 3 = 8 ⋅ 10 5 N/m 2 . 122. căldura cedată de gaz mediului exterior în procesul 3-1. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică.4 m 3 b. T0 ≅ 273 K ) este încălzit la volum constant până la temperatura t 2 = 273 0 C . 44. mol (2p) Ministerul Educaţiei. mol −1 c. O cantitate dată de gaz ideal efectuează transformarea ciclică 12341 reprezentată în coordonate p-V ca în figura alăturată. 1-2 b.4 m 3 (2p) 5. 4-1 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 20°C c. este o mărime de stare.toate profilele şi specializările. Volumul ocupat de amestec în condiţii normale de presiune şi temperatură este: a.8 m 3 c. unitatea de măsură pentru mărimea N fizică exprimată prin raportul este: NA a. b.6 m 3 d. SUBIECTUL II – Varianta 048 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un cilindru închis cu ajutorul unui piston etanş. Elemente de termodinamică b. variaţia energiei interne a gazului în transformarea 2-3. nu depinde de stările intermediare prin care trece sistemul. (5p) 2. aflat iniţial în condiţii normale de presiune şi temperatură ( p 0 ≅ 10 5 N/m 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.F: ocupat de la Fizică B. Căldura schimbată de un sistem termodinamic cu mediul exterior: a. Se amestecă ν 1 = 2 kmol de dioxid de carbon (CO 2 ) şi ν 2 = 2 kmol de azot (N 2 ) . Cunoscând masele molare ale CO2 şi N2. D. µCO 2 = 44 g/mol . masa de substanţă conţinută în cilindru. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. (3p) 3. 10°C b. gazul fiind menţinut la temperatura constantă T2 . 2-3 c. lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior când gazul parcurge ciclul în succesiunea 1321. b. Pentru a încălzi o masă m = 0.termodinamica B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . constanta gazelor ideale R = 8. Ministerul Educaţiei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Transformarea în care gazul primeşte lucru mecanic din exterior este: a. c. Amestecul. 22. B. SUBIECTUL III – Varianta 048 Rezolvaţi următoarea problemă: 5 R ) aflat la presiunea 2 5 2 3 p1 = 2 ⋅ 10 N/m ocupă volumul V1 = 2 m . d. filiera vocaţională .B. care se poate deplasa fără frecare. d. d. se găsesc υ1 = 2 mol de bioxid de carbon (CO2 ) şi υ2 = 2 mol de azot (N2 ) . µN2 = 28 g/mol determinaţi: a. 40°C (3p) 4.09 kJ . Gazul parcurge o succesiune de transformări reprezentate în coordonate p-V în figura alăturată. volumulProbă scrisăamestec în condiţii normale. este zero dacă sistemul revine în starea iniţială. Se ştie că în condiţii normale de presiune şi temperatură volumul molar al unui gaz este Vµ 0 = 22. m 3 /mol b. (15 puncte) O cantitate υ = 2 kmol de oxigen molecular (C v = . 35°C d. MECANICĂ. C. presiunea finală a amestecului.2 kg de apă c apa = 4181J/kgK de la temperatura iniţială t 1 la temperatura ( ) t 2 = 40°C s-a consumat o cantitate de căldură Q = 25. Determinaţi: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior când gazul parcurge ciclul în succesiunea 1231. adică: A.toate profilele. c.Varianta 48 . kg/mol d. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 048 1. 3-4 d. este o mărime de proces. Proba E. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. considerat gaz ideal. 89.4 m 3 /kmol .

gazul nu efectuează schimb de căldură cu mediul exterior. temperatură d. d. masa acestuia este: ∆T Q ⋅c Q Q ⋅ ∆T a. sunt puse în contact termic. . temperatura azotului rămânând nemodificată. iar între temperaturile iniţiale ale celor două corpuri 3 există relaţia T2 = 3 ⋅ T1 . T = 0. K d. capacitate calorică b. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Calculaţi masa azotului.toate profilele. T = 2.termodinamica B. 1. căldura schimbată de gaz cu mediul exterior este egală cu variaţia energiei sale interne. se 7 găseşte aer. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. d. Determinaţi volumul atins de gaz în urma comprimării la presiune constantă ştiind că gazul se află la p2=0.Compartimentul în care se află hidrogenul este încălzit. m = (3p) Q ⋅c ∆T c ⋅ ∆T c 4. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. constanta gazelor ideale R = 8. gazul este comprimat la presiune constantă. m = d.1 B. la presiunea p1 = 10 5 Pa .5 kJ . filiera vocaţională . temperatura finală T a sistemului după stabilirea echilibrului termic se exprimă prin relaţia: . a.5 kJ . b. Ministerul Educaţiei. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. MECANICĂ. de volum V = 12 . Determinaţi presiunea din compartimentul ocupat de hidrogen.5 ⋅T1 (3p) a. lent.5·105 Pa. Un corp confecţionat dintr-un material având căldura specifică c îşi măreşte temperatura cu ∆T . de volum V = 0. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b. lucrul mecanic efectuat de gaz este egal cu căldura schimbată cu mediul exterior. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Gazele din cele două compartimente se află. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. închis la ambele capete şi izolat termic de exterior. energia internă a gazului se menţine constantă. exponent adiabatic c. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului între starea iniţială şi cea finală. O cantitate dată de gaz ideal efectuează transformarea 1-2 reprezentată în sistemul de coordonate p-T în figura alăturată. Reprezentaţi grafic procesele descrise într-un sistem de coordonate p − V . p ⋅V unitatea de măsură în S. (2p) 5.5 ⋅ T1 Ministerul Educaţiei.toate profilele şi specializările. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I – Varianta 049 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. aflat în echilibru. J c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. mobil. B.1 m 3 . c. d. SUBIECTUL II – Varianta 049 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un vas cilindric orizontal. b. T = 200 K . asupra gazului efectuându-se un lucru mecanic L = 2. c. dar având temperaturi diferite. de către un piston termoizolant. căldură specifică (2p) 2. T = 15 ⋅T1 c.I. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Calculaţi raportul dintre densitatea azotului şi cea a hidrogenului. m = b. este împărţit în două compartimente egale. kg (5p) 3. Dacă în acest proces corpul primeşte căldura Q . m = c. Cele două gaze sunt considerate gaze ideale. la aceeaşi temperatură. prevăzut cu un piston care se poate mişca fără frecări. Aerul este răcit la volum 5 constant şi cedează în exterior căldura Q = 12. Într-un compartiment se află m1 = 3 g hidrogen molecular ( µ H 2 = 2 g/mol ).02 ⋅ 10 23 mol −1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. adică: A. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Proba E.31 J . b. Alegeţi afirmaţia adevărată referitoare la procesul suferit de gaz: a. Din noua stare. a. T = T1 d.Varianta 49 . iniţial. mol b. Sistemul celor două corpuri fiind izolat adiabatic de mediul exterior. Elemente de termodinamică c. iar în celălalt azot molecular ( µ N2 = 28 g/mol ). Două corpuri alcătuite din aceeaşi substanţă. C. Determinaţi volumul ocupat de azot după restabilirea echilibrului pistonului în urma procesului de încălzire. cu ∆T = 100 K . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. SUBIECTUL III – Varianta 049 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un cilindru orizontal. a mărimii fizice exprimate prin raportul este: R ⋅T a. D. m Masele celor două corpuri sunt în relaţia m2 = 1 .F: Probă scrisă la Fizică B. Mărimea fizică a cărei valoare este aceeaşi pentru sisteme termodinamice aflate în echilibru termic se numeşte: a. Calculaţi valoarea presiunii atinse de gaz în urma răcirii la volum constant. considerat a fi gaz ideal biatomic ( γ = ).

SUBIECTUL III – Varianta 050 Rezolvaţi următoarea problemă: 3 R se află în starea A de echilibru 2 termodinamic. arderea combustibilului are loc într-un proces aproximativ: a. 2 c. este aceeaşi cu cea a capacităţii calorice este: m⋅R p ⋅V b. Un gaz monoatomic (CV = 3R / 2) este supus proceselor reprezentate în figura alăturată. 3 pV b. compartimentul B conţine o masă m = 1 g de aer (µ aer = 29 g/mol ) . d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.71 baza logaritmului natural). 1 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Gazul este încălzit la presiune constantă până când volumul său se triplează. Un gaz ideal diatomic (CV = 5R / 2) se află într-o stare iniţială în care volumul gazului este V iar presiunea p . SUBIECTUL II – Varianta 050 Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru orizontal este împărţit. adiadatic (3p) 4. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. numărul de moli de azot din compartimentul A . Determinaţi căldura primită de gaz în decursul unui ciclu complet. 6 mol (5p) 5. Compartimentul A are volumul V A = 2.Varianta 050 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Calculaţi valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în procesul CA . R ⋅ T (2p) a. (15 puncte) O cantitate de gaz ideal având CV = . Cantitatea de oxigen din balon este: a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I .31 J . 4 mol d. 5 pV c. 9 pV (3p) 2. p ⋅ V c. masa molară a amestecului dacă se înlătură pereţii ce separă cele trei gaze.I. c. a. Într-un balon rigid se află oxigen (CV = 5R / 2) la temperatura t 1 = 27°C . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. izobar b. B şi C ca în figura alăturată. în trei compartimente A. În timpul funcţionării motorului Diesel.F: Probă scrisă la Fizică Ministerul Educaţiei. Balonul este încălzit şi oxigenul absoarbe căldura Q = 50 kJ până când temperatura sa absolută se triplează. iar în compartimentul C (15 puncte) ( ) se află un număr N 3 = 4 ⋅ 10 22 molecule de oxigen ( µ O2 = 32 g/mol ) .Varianta 50 . izocor c. Raportul dintre lucrul mecanic total şi variaţia corespunzătoare a energiei interne a gazului este: b. 1. 2 mol b. Proba E. b.termodinamica B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.toate profilele. MECANICĂ. numărul de molecule de aer din compartimentul B . izoterm d. d. Calculaţi variaţia energiei interne în procesul ABC .1 B. în care 1 − 2 este o destindere izobară de la volumul V 1 la volumul V2 = 2V1 iar 2 − 3 este o destindere izotermă până la volumul V3 = eV2 (e =2. filiera vocaţională .60.24 şi conţine azot µ N2 = 28 g/mol cu densitatea ρ = 1. Determinaţi: B. 7 pV d. Elemente de termodinamică a. d. Reprezentaţi grafic procesul ciclic într-un sistem de coordonate V-T. Gazul efectuează un proces ciclic ABCA reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. c. 3 mol c. Se cunosc p A = 10 5 N/m 2 şi V A = 10 şi ln 5=1. b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Căldura absorbită de gaz în acest proces este: a. C. µ µ Ministerul Educaţiei. 4 (2p) a. 3 d. iniţial. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .02 ⋅ 10 23 mol −1 .25 g/ . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . masa de oxigen din compartimentul C . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. constanta gazelor ideale R = 8. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică expresia a cărei unitate de măsură în S.toate profilele şi specializările. adică: A. D.

I. L12 < L13 (5p) 4. d = 3 Vµ NA b.31 şi temperatura t 1 = −23 0 C .Varianta 051 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. d = 2 ⋅ 3 Vµ NA d. Temperatura absolută în starea 1 este T0 = 300 K . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. prin două procese cvasistatice diferite. atm c. iar apoi este destins la presiune constantă până când volumul se triplează. L12 = L13 b. L12 > L13 d. C. căldura schimbată de gaz este: a. d = 3 Vµ 2N A (2p) 3. Determinaţi: a.02 ⋅ 10 23 mol −1 . d. numărul de moli de gaz. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea izobară c. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . volumul gazului se dublează. − 1000 J d.31 J . Volumul molar al unui gaz ideal în anumite condiţii de presiune şi temperatură este Vµ . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. presiunea gazului în starea 3. Într-o transformare izobară energia internă a unui gaz ideal se modifică cu ∆U = 1500 J . L12 ≤ L13 c. căldura specifică d. O cantitate de gaz ideal se poate destinde pornind de la o anumită stare iniţială.toate profilele. d = 3 2 Vµ NA c. b. D. L unitatea de măsură în S. reprezentată printr-un segment dintr-o dreaptă ce trece prin origine. până la aceeaşi valoare a volumului final. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. temperatura maximă atinsă în cursul transformării. pentru mărimea fizică exprimată prin raportul este: ∆V b. Pa d. Constanta universală a gazului ideal are aceeaşi unitate de măsură ca şi: a. adică: A. În transformarea 1 → 2 . este încălzit la volum constant până la dublarea temperaturii. N m (2p) a. Considerând moleculele uniform distribuite. SUBIECTUL III – Varianta 051 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 3 mol de gaz ideal monoatomic (CV = 3R 2) parcurge ciclul 1 → 2 → 3 → 1 reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. considerat gaz ideal. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. energia internă a gazului în starea 3. filiera vocaţională . lucrul mecanic efectuat de gaz pe un ciclu. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. aşa cum se vede în diagrama alăturată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. MECANICĂ. căldura schimbata de o masă oarecare de gaz ideal (3p) 5. Joule 2. densitatea gazului în starea 3. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.termodinamica B. SUBIECTUL II – Varianta 051 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O masă m = 48 g de oxigen molecular ( µO2 = 32 g/mol). căldura molară la volum constant c. constanta gazelor ideale R = 8. aflat iniţial în starea 1.F: Probă scrisă la Fizică B. d. (15 puncte) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Proba E. c. 2500 J b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Ştiind că lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior este L = −1000 J .toate profilele şi specializările. b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 500 J c. Între lucrul mecanic efectuat de gaz în procesul 1 → 2 (L12 ) şi lucrul mecanic efectuat de gaz în procesul 1 → 3 (L13 ) există relaţia: a.1 B. în care volumul este V1 = 8. Determinaţi: a. fiecărei molecule îi revine un cub cu latura d egală cu: a. − 2500 J (3p) Ministerul Educaţiei. B. capacitatea calorică b. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea 1 → 2 . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. 1.Varianta 51 .

Proba E. Graficul care descrie corect un proces de încălzire la volum constant: a. Calculaţi lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior într-un ciclu termodinamic. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . 240 J absorbită d. În graficul alăturat este reprezentată dependenţa de temperatură a presiunii unei cantităţi constante de gaz ideal. Elemente de termodinamică d. 1. unitatea de măsură a mărimii descrise de relaţia γ ⋅ R / (γ − 1) este: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. (3p) 4. C. c. CA – răcire izocoră. c. Determinaţi: a. J mol ⋅ K c. 880 J cedată (2p) a. b. b.Varianta 052 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. În destinderea adiabatică a gazului ideal: a. iar temperatura minimă atinsă de gaz în acest proces termodinamic ciclic este t = 27 0 C . J mol d.1 B. O cantitate de gaz ideal efectuează o serie de procese termodinamice în urma cărora energia internă a gazului creşte cu 560 J şi mediul înconjurător efectuează asupra gazului un lucru mecanic de 320 J .toate profilele. 240 J cedată c. un mol de gaz ideal monoatomic efectuează următorul proces ciclic: AB – compresie izotermă. filiera vocaţională . b. Calculaţi căldura absorbită de gaz într-un ciclu termodinamic.toate profilele şi specializările. QBC < 0 d. a. c. temperatura la care presiunea din vas scade cu f = 20% .F: Probă scrisă la Fizică B. presiunea gazului creşte. 1 b. MECANICĂ. d. d. Motorul termic utilizează ca substanţă de lucru un mol de gaz ideal având exponentul adiabatic γ = 7 / 5 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. SUBIECTUL II – Varianta 052 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas de volum constant V = 5 ⋅ 10 −3 m 3 se află un amestec gazos format din: N1 = 10 23 molecule de oxigen (µ 23 O2 = 32 ⋅ 10 −3 kg/mol .02 ⋅ 10 23 mol −1 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. asupra gazului se efectuează lucru mecanic. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . J kg (2p) 2. densitatea amestecului. BC – destindere izobară.Varianta 52 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ∆UCA < 0 (3p) a. temperatura gazului scade. J K b. Determinaţi raportul dintre energia internă maximă şi energia internă minimă a gazului. volumul gazului rămâne constant. constanta gazelor ideale R = 8. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. . Reprezentaţi grafic ciclul termodinamic în sistemul de coordonate p −V . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . LAB > 0 Ministerul Educaţiei. Gazul schimbă cu mediul înconjurător căldura de: b. QAB > 0 c. N 3 = 5 ⋅ 10 molecule de heliu µ He = 4 ⋅ 10 kg/mol la temperatura T = 400 K . 3 d. adică: A. Gazele sunt considerate gaze ideale. În acest proces ciclic: b. Într-o maşină termică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. B. masa molară a amestecului. ( ) N2 = 4 ⋅ 10 23 molecule −3 ) de azot (µ N2 = 28 ⋅ 10 −3 kg/mol ) şi Ministerul Educaţiei. 880 J absorbită 5. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.termodinamica B. 2 c. D. presiunea amestecului.31 J . SUBIECTUL III – Varianta 052 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un motor termic funcţionează după ciclul termodinamic reprezentat în sistemul de coordonate V-T în figura alăturată. 4 (5p) 3.

4 ⋅ 10 −3 kg/mol c. ce transformă integral energia termică în energie mecanică. masa c. Se consideră cunoscută valoarea temperaturii în starea iniţială T1=300 K şi exponentul adiabatic γ = 5 / 3 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. determinaţi: a. L > 0.toate profilele şi specializările.4 ⋅ 10 −3 kg/mol d.Tf < T i d.02 ⋅ 10 23 mol −1 . (15 puncte) . 2.Tf < T i (5p) 4.Varianta 53 .Varianta 053 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.31 J . b. Un gaz ideal este comprimat adiabatic.I. volumulProbă scrisă 10Fizică 1. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . c. temperatura absolută b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.75 J. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL III – Varianta 053 Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal parcurge un ciclu termodinamic reprezentat în coordonate V-T în figura alăturată. Pentru încălzirea acestuia cu 10 0 C este necesară o cantitate de căldură egală cu 207.25R (2p) Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 22. numărul de molecule care se găsesc într-o masă m = 10 mg de apă. 26. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.4 ⋅ 10 −3 kg/mol b. adică: A. 1. d. c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Reprezentaţi procesul ciclic în sistemul de coordonate p − V . 34.5R b.termodinamica B. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ce realizează transformarea parţială a energiei termice în energie mecanică.F: ocupat de la g vapori de apă consideraţi gaz ideal la presiunea p = B. Următoarea mărime fizică NU este mărime fizică fundamentală în S. MECANICĂ. considerând moleculele de apă dispuse una în contact cu alta. b. în medie. b. un sistem termodinamic ce realizează transformarea integrală a energiei termice în energie mecanică. 2R d. reprezentată în coordonate p-V în graficul alăturat. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în cursul unui ciclu complet. un sistem termodinamic cu funcţionare ciclică.: a. d. Un mol dintr-un gaz ideal efectuează transformarea 1 → 2 . În acest proces lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul şi temperaturile corepunzătoare stărilor iniţială şi finală ale gazului satisfac relaţiile: a. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. D. respectiv a oxigenului µ O2 = 32 ⋅ 10 −3 kg/mol . un sistem termodinamic ce realizează transformarea integrală energiei mecanice în energie termică. Calculaţi căldura totală schimbată de gaz cu mediul exterior în cursul unui ciclu complet. L < 0. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . C.5 ⋅ 10 5 N/m 2 termodinamică 227 0 C . 16. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. a.75R c. constanta gazelor ideale R = 8. Elemente de şi temperatura B. Determinaţi energia internă a gazului în starea 2 şi în starea 3 c.toate profilele.Tf > T i c. cantitatea de substanţă d. SUBIECTUL II – Varianta 053 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Cunoscând densitatea apei (H 2 O ) în stare lichidă ρ = 1 g cm 3 şi masele molare ale hidrogenului µ H2 = 2 ⋅ 10 −3 kg/mol .Tf > T i b. Prin „motor termic” se înţelege: a. Masa molară a amestecului este: a. Într-o incintă se amestecă 10 23 molecule de heliu ( µ H2 = 4 ⋅ 10 −3 kg/mol ) cu 4 ⋅ 10 23 molecule de O 2 ( µO2 = 32 ⋅ 10 −3 kg/mol ). 1. masa unei molecule de apă. 1.1 d. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. (3p) 5.4 ⋅ 10 −3 kg/mol (3p) 3. B. L < 0. un sistem termodinamic cu funcţionare ciclică. L > 0. unei molecule de apă. Proba E. Căldura molară izocoră a gazului este egală cu: a. volumul (2p) 2. filiera vocaţională . volumul care revine.

31 SUBIECTUL I . Determinaţi: a. 2 a. c.02 ⋅ 10 23 mol −1 . MECANICĂ. unitatea atomică de masă. Proba E. izotermă. izobară. (2p) 2. constanta gazelor ideale R = 8. b. Un gaz ideal îşi poate dubla volumul prin patru procese termodinamice diferite. R 2 d. În graficul alăturat este redată dependenţa energiei interne a unei cantităţi egale cu 0. B.2 moli gaz ideal închis într-o incintă etanşă. c. în funcţie de temperatura sa absolută. 3R (3p) 3. exprimată în grame. Kmol (2p) 4. d.Varianta 54 . d. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. c.toate profilele.toate profilele şi specializările. este acelaşi în orice destindere. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. masa unei molecule de oxigen. temperatura T1 a gazului în starea finală.1 B. K (kelvin) b. Pa (pascal) d. J . Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. prin două procese termodinamice distincte (transformările 1-3-2. Q < L d. pornind din aceeaşi stare iniţială. adică: A. C. Se cunoaşte că 5 1 atm ≅ 10 5 Pa şi CV = R . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. masa atomică a substanţei date. d.I. Valorile energiei interne sunt date ca multiplu al constantei universale a gazelor. exprimată în grame.termodinamica B. b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. d. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.Varianta 054 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. densitatea oxigenului în starea iniţială. D. (15 puncte) . numărul de molecule de oxigen din incintă. Q = 0 (3p) a. SUBIECTUL III – Varianta 054 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal poate trece dintr-o stare de echilibru termodinamic 1 într-o altă stare de echilibru termodinamic 2. R 5 5 c. adiabatică. ∆U = 0 5. respectiv 1-4-2). Ţinând cont că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . b. Valoarea căldurii molare la presiune constantă a gazului ideal este egală cu: 3 a. Calculaţi variaţia energiei interne la trecerea din starea 1 în starea 2. Reprezentaţi într-un sistem de coordonate V-T procesul 1-3-2 b. pentru un proces izoterm al gazului ideal este corectă relaţia: b. reprezentate în coordonate p-V în figura alăturată. masa unei molecule din acea substanţă. J (joule) c.F: Probă scrisă la Fizică B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Determinaţi valoarea căldurii primite de gaz în transformarea 1-4-2. c. L = υR∆T c. R 2 7 b. Gazul este încălzit la volum constant până la dublarea presiunii. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de gaz în transformarea 1-3-2. 1. masa moleculară relativă a substanţei date. la presiunea p = 150 kPa şi temperatura t = 47°C. Lucrul mecanic este mai mare pentru o destindere: a. Se cunoaşte masa molară a oxigenului. Masa unui mol de substanţă este numeric egală cu: a. SUBIECTUL II – Varianta 054 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o incintă se află o masă m = 16 g de oxigen molecular. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. considerat gaz ideal. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. a energiei interne este: a. (5p) Ministerul Educaţiei. unitatea de măsură în S. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. filiera vocaţională .

Determinaţi raportul max . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . d. (2p) c. Determinaţi căldura primită de gaz în decursul unui ciclu complet. filiera vocaţională . constanta gazelor ideale R = 8. numărul de molecule. d. Tmin = 300 K . adică: A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. SUBIECTUL II – Varianta 055 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Cilindrul orizontal din figura alăturată este împărţit printr-un piston mobil subţire. Determinaţi masa unei molecule de azot. 2 c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . aflat la temperatura t A = 127 0 C . 4. b. distanţa medie dintre molecule. .I. 1 b.69. În starea iniţială pistonul este blocat. 1 (5p) 3 4 2 5.Varianta 55 . d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. γ = 1 4 şi ln2=0.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Stabiliţi raportul volumelor ocupate de cele două gaze. d. D. Vmin c. se răceşte. b. V b. cedează căldură. d. La comprimarea adiabatică a unui gaz ideal. B. Determinaţi valoarea raportului presiunilor gazelor din cele două compartimente. torr d. În timpul încălzirii. Proba E. a. Se aduc cele două compartimente la aceeaşi temperatură. MECANICĂ. în două compartimente A şi B ale căror volume se află în raportul V A VB = 2 . se încălzeşte. Calculaţi masa molară a amestecului Ministerul Educaţiei. Calculaţi lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior în destinderea izobară. c.F: Probă scrisă la Fizică B. reprezentat într-o diagramă p-T este un dreptunghi cu laturile paralele cu axele. 3 d. V A VB . ( ) . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Reprezentaţi transformarea ciclică în coordonate p-V . Raportul dintre lucrul mecanic efectuat şi căldura absorbită de la sursa caldă este: 1 1 1 b.atm c. conţine o masă de oxigen ( µO2 = 32 g/mol ). J . conţine aceeaşi masă de azot ( µ N 2 = 28 g/mol ). a.31 SUBIECTUL I . Se îndepărtează pistonul. Pa b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. iar compartimentul B. C. În T p stare iniţială (1) gazul se află la presiunea maximă şi temperatura minimă. unitatea de măsură a presiunii în S. a. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. termoizolant. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. pmin Tmin pmin = 1 atm ≅ 10 5 Pa . efectuează lucru mecanic. Compartimentul A. Un gaz ideal închis într-un vas cu pereţi rigizi primeşte o cantitate de caldură Q. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. 1. mărimea fizică a cărei valoare creşte este: a. mm col. presiunea. Se cunoasc max = 4 . Elemente de termodinamică c. (3p) b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.Hg (3p) 2.termodinamica B.toate profilele şi specializările. 4 (2p) Ministerul Educaţiei. aflat la temperatura TB = 300 K . În aceste condiţii variaţia densităţii gazului în funcţie de presiunea sa este corect ilustrată în graficul din figura: a. iar apoi se eliberează ′ ′ pistonul. este: a. acesta: a. Într-o transformare ciclică un gaz ideal efectuează lucrul mecanic L = 20 J şi cedează sursei reci căldura Q 2 = 60 J . SUBIECTUL III – Varianta 055 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un motor termic foloseşte ca substanţă de lucru o cantitate υ = 3 mol gaz diatomic şi funcţionează după un ciclu termodinamic care.1 B. pentru poziţia de echilibru a pistonului. Gazele din cele două compartimente se consideră ideale. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 3. Presiunea unei mase constante de gaz ideal menţinut la temperatură constantă este invers proporţională cu volumul. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.Varianta 055 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. care se poate mişca fără frecări.toate profilele. densitatea gazului. max = 2 .

mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. separă în cilindrul orizontal un gaz ideal. . C.1 B. este împărţit în două părţi egale printr-un piston mobil. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. închis la ambele capete. filiera vocaţională . R = µ ⋅ (c p − cV ) c. distanţa pe care se la Fizică adus la temperatura T1 . 3 şi 4 în funcţie de temperatura lui în starea 1. termoizolant. Determinaţi: a. iar pe ordonată se reprezintă presiunea gazului. d. iar temperatura în primul compartiment rămâne neschimbată. de aerul atmosferic. 336 J c. 6 d. masa molară a amestecului format din cele două gaze. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. D. c p = cV − R / µ d. Determinaţi temperaturile gazului în stările 2. Dintre schemele de mai jos. d.31 J . cantitatea de apă ce conţine un număr de atomi egal cu numărul lui Avogadro. Identificaţi transformările din cadrul ciclului specificând parametrul de stare care rămâne constant. etanş. b.termodinamica B. Pistonul mobil. Ministerul Educaţiei. Un mol de apă poate fi definit ca reprezentând: a. În cele două compartimente se află mase egale de azot ( µ 1 = 28 g/mol ) şi respectiv oxigen ( µ 2 = 32 g/mol ). cea care redă corect principiul de funcţionare a unui motor termic este notată cu litera: (3p) Ministerul Educaţiei. 245 J d. 350 J b.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . a. de grosime neglijabilă. d. având căldura molară izocoră CV = 5 ⋅ R / 2 . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică expresia care are aceeaşi unitate de măsură cu cea a energiei interne este: υ ⋅R m ⋅ R ⋅T p ⋅V p⋅µ a. b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Presiunea atmosferică are valoarea patm = 96 kPa . R = Cp − CV b. cantitatea de apă ce ocupă un volum de 22. iar volumul întregului cilindru este V = 2 dm 3 . Gazele din cele două compartimente se consideră ideale. SUBIECTUL III – Varianta 056 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În figura alăturată este reprezentată în coordonate V-T transformarea ciclică reversibilă a unei cantităţi de gaz ideal a cărui căldură molară izocoră este CV = 3R / 2 . 224 J (5p) 5.Varianta 056 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. cantitatea de apă ce conţine tot atâtea molecule câţi atomi conţine o masă egală cu 12 g de 12 C . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . (3p) µ T µ T 4. dacă pistonul este în echilibru mecanic la mijlocul cilindrului.toate profilele.toate profilele şi specializările.Varianta 56 . care se poate deplasa fără frecări. care se poate mişca fără frecări. b. adică: A. Căldura care trebuie transmisă gazului pentru ca pistonul să se deplaseze lent din poziţia iniţială până la capătul cilindrului este: a. B. NU este corectă relaţia: a. c. Temperatura gazului este aceeaşi în stările 2 şi respectiv 4. Determinaţi lucrul mecanic total L schimbat de gaz cu mediul exterior într-un ciclu dacă pe parcursul unui ciclu gazul absoarbe căldura Qabs = 54 kJ . (2p) 3.F: Probă scrisă deplasează pistonul şi sensul deplasării lui dacă gazul din al doilea compartiment este B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 1. Proba E. cV = (c p ⋅ µ − R ) / µ (2p) 2. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. c. b. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.5 m . cantitatea de apă a cărei masă este egală cu 18 kg .4 dm3 . dacă se îndepărtează pistonul. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. constanta gazelor ideale R = 8. Elemente de termodinamică c. SUBIECTUL II – Varianta 056 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru orizontal de lungime L = 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Transpuneţi ciclul într-un sistem de axe în care pe abscisă se reprezintă volumul. aşa cum se vede în figură. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. MECANICĂ. raportul temperaturilor T1 şi T 2 ale gazelor din cele două compartimente. masa unei molecule de azot.

este: N NA N N b. b. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Elemente de termodinamică d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . creşte cu 25% c. Într-un proces termodinamic în care T = const . a. a mărimii RT a. care conţine un număr N de molecule. reprezentate în coordonate p-T în figura alăturată.02 ⋅ 10 23 mol −1 . (2p) 3   5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Presiunea gazului: a.Varianta 57 . O cantitate dată de gaz ideal efectuează transformarea 1-2 reprezentată în coordonate V-T în figura alăturată. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului între cele două stări de echilibru termodinamic 1 şi 2. c. kg/m 3 b. d. MECANICĂ. SUBIECTUL II – Varianta 057 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie cu volumul V = 83. T1 = 600 K şi p 2 = 1 atm ( 1 atm ≅ 10 5 Pa ) şi se consideră ln 2 ≅ 0. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. c. Pentru a menţine presiunea constantă în butelie. Se cunosc: p1 = 2 atm . b. Calculaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în procesul 1 → B → 2 . masa unei molecule de azot. c.5 J (3p) Ministerul Educaţiei. Alegeţi afirmaţia adevărată referitoare la gazul ideal: a. Ministerul Educaţiei. nu schimbă căldură şi lucru mecanic cu mediul exterior. kg ⋅ m 3 ⋅ mol −1 c. µ A (2p) µN NA µN A N 2. masa de gaz aflată în butelie în starea iniţială. se elimină o parte din gaz printr-un robinet. Butelia este încălzită până la temperatura t 2 = 27 0 C . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. pµ este: unitatea de măsură în S. 1869. primeşte căldură şi cedează lucru mecanic. b. Determinaţi: a. µ c.31 J . Reprezentaţi grafic cele două procese în acelaşi sistem de coordonate p − V .B. d. D.1 Proba E.I. volumul unui gaz ideal scade cu 75% . numărulProbă scrisă la de azot rămase în butelie. 623.1 (15 puncte) se află azot molecular ( µ = 28 g/mol ). • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Masa de substanţă având masa molară µ . având densitatea ρ = 24 kg/m 3 .5 J c.693 . constanta gazelor ideale R = 8. kg ⋅ m ⋅ mol −1 ⋅ K −1 (5p) 3. creşte cu 75% d. d.25 J b.toate profilele. B. scade cu 300% b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. presiunea gazului din butelie în starea iniţială. precizând dacă este primită sau cedată . primeşte atât căldură cât şi lucru mecanic. 4.75 J d. adică: A. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I .F: de molecule Fizică B. cedează căldură şi primeşte lucru mecanic. filiera vocaţională .termodinamica B. 1. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în procesul 1→ A → 2 . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. creşte cu 300% (3p) a. Variaţia energiei interne a unui mol de gaz ideal monoatomic  CV = R  încălzit izocor cu ∆T = 100 K 2   are valoarea: a.toate profilele şi specializările. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. kg 2 ⋅ m 3 ⋅ mol −1 d. 1246. 2077. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.Varianta 057 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. C. la temperatura de 7 0 C . considerat gaz ideal. SUBIECTUL III – Varianta 057 Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 3   O cantitate υ = 4 mol de gaz ideal monoatomic  CV = R  evoluează între două 2   stări de echilibru termodinamic 1 şi 2 prin două procese distincte: 1 → A → 2 şi 1 → B → 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.

ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.Varianta 58 . Un gaz ideal trece din starea 1 în starea 3 fie direct. SUBIECTUL II – Varianta 058 m1 = 3 ⋅ 10 −3 kg m2 = 12 ⋅ 10 −3 kg 0 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas de sticlă de volum V = 16. b. L1a 3 = 0. c = c.75L123 d. Determinaţi energia internă a gazului în starea 1. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I .62 . − 246 0 C b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. mol K mol ⋅ K kg ⋅ K 4. c. pozitivă. c = (3p) ∆T m ⋅ ∆T Q ⋅m m 5. 27 0 C d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Dacă în acest proces corpul primeşte căldura Q . filiera vocaţională . c. constanta gazelor ideale R = 8. L1a 3 = 1. Un corp cu masa m îşi măreşte temperatura cu ∆T . Ţinând cont că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. d. L1a 3 = 1. c = d. adică: A. unitatea de măsură a căldurii molare este: J J J J b. este de: a.1 B. 300 0 C (3p) 3. raportul dintre numărul de moli de hidrogen şi numărul de moli de oxigen. 1. iar volumul este V1 = 1 . Reprezentaţi grafic. b. Variaţia de temperatură ∆T = 27 K . Temperatura în interiorul balonului este t = −33 C . fie prin starea intermediară 2 . pe drumul a . negativă. exprimată în grade Celsius. căldura specifică a substanţei din care este alcătuit se exprimă prin relaţia: ∆T Q ⋅ ∆T Q ⋅m Q a. Proba E. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Căldura schimbată de un gaz ideal cu mediul exterior în cursul unei transformări adiabatice este întotdeauna: a. nulă.50L123 (2p) Ministerul Educaţiei.Varianta 058 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.31 J . într-un sistem de coordonate V-T procesul ciclic. d. c.toate profilele şi specializările. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. L1a 3 = 0. d. Elemente de termodinamică d. D. (2p) 2. În starea iniţială presiunea are valoarea p1 = 2 ⋅ 10 5 N/m 2 . SUBIECTUL III – Varianta 058 Rezolvaţi următoarea problemă: 3 R ) parcurge procesul ciclic 2 1 → 2 → 3 → 4 → 1 a cărui diagramă este reprezentată în coordonate p-V în figura alăturată. se află un amestec de gaze format din de hidrogen molecular ( µH 2 = 2 g/mol ) şi de oxigen molecular ( µO2 = 32 g/mol ). Determinaţi căldura cedată de gaz mediului exterior în timpul parcurgerii unui ciclu complet. MECANICĂ. (5p) a. Ministerul Educaţiei.toate profilele. c = b. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.termodinamica B. C. − 27 0 C c.50L123 b. b. masa molară scrisă la Fizică de gaze. Determinaţi lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior la parcurgerea unui ciclu complet. a. dependentă de variaţia temperaturii. Relaţia dintre lucrurile mecanice schimbate de gaz cu exteriorul este: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. izolat termic de exterior. presiunea exercitată de amestecul de gaze asupra pereţilor vasului. raportul dintre masa unei molecule de hidrogen şi masa unei molecule de oxigen. conform figurii alăturate.02 ⋅ 10 23 mol −1 .33L123 c. (15 puncte) O cantitate de gaz ideal monoatomic ( CV = .F: Probă a amestecului B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. B. c. Determinaţi: a.

calculaţi căldura Q34 schimbată de gaz cu exteriorul în procesul 34.Varianta 59 . unitatea de măsură în S. mai mic sau egal cu lucrul mecanic L45 . Q = ∆U − L c.toate profilele şi specializările. În unul dintre cele trei procese gazul efectuează lucru mecanic asupra exteriorului.12 g azot molecular (µ = 28 g/mol). volumul creşte de 10 9 ori. MECANICĂ. b. 45 precizaţi care dintre mărimile Q. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Proba E. pentru fiecare dintre transformările 12. D. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a mărimii fizice exprimate prin ν ⋅ CV ⋅ T este: a. Justificaţi răspunsul dat. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.86 kPa În urma încălzirii azotului până la temperatura θ 2 = 1527 C gazul ajunge într-o nouă stare de echilibru. a. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele obişnuite în manualele de fizică.I. 34. Un sistem termodinamic evoluează după procesul ciclic reprezentat în imagine. c. C. (5p) 4. în care presiunea p depinde de volumul V aşa cum se arată în graficul alăturat. L. acest lucrul mecanic este egal cu: a. K d. presiunea gazului în starea finală. În transformarea 23 şi în transformarea 45 produsul dintre presiunea şi volumul gazului păstrează o valoare constantă (diferită pentru fiecare). se află m = 1. masa molară scade de 10 9 ori. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. T4 . în care un sfert din cantitatea de azot a disociat în atomi.toate profilele. b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .02 ⋅ 10 23 mol −1 . adiabatic d.F: Probă scrisă la Fizică B. densitatea gazului.termodinamica B. Exprimat în unităţi u = p1 ⋅ V1 . d. ∆U este nulă. SUBIECTUL II – Varianta 059 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un balon cu pereţi rigizi. de volum V = 2 . (gaz diatomic) la presiunea p1 = 49. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Se poate spune că în procesul descris: a. Q = U − L 3.Varianta 059 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. opac b. c. SUBIECTUL III – Varianta 059 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un corp de pompă se află o cantitate fixată de gaz.1 B. T3 . B. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Q = U + L (3p) a. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. d. Determinaţi: a. filiera vocaţională . rigid (2p) 5. 12u c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. metalic c.T5 . J b. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Q = ∆U + L d. expresia corectă a principiului I al termodinamicii este: b. 23. T2 . constanta gazelor ideale R = 8. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. volumul scade de 10 9 ori. mol c. 24u b. . Un sistem termodinamic închis (care nu schimbă substanţă cu exteriorul) nu poate schimba căldură cu exteriorul dacă învelişul său este: a. kg (3p) 2.31 J . Un gaz ideal aflat într-un vas închis etanş cu ajutorul unui piston mobil suferă un proces izoterm în urma căruia presiunea în starea finală este de 10 9 ori mai mare decât presiunea din starea iniţială. b. masa molară creşte de 10 9 ori. temperatura gazului în starea iniţială. p 4p 3p 2p p 1 2 4 (15 puncte) 3 5 V 0 V 2V 3V 4V . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Elemente de termodinamică d. ordonaţi crescător temperaturile absolute T1. considerat gaz ideal. 1. 8u (2p) d. adică: A. 5u Ministerul Educaţiei. acesta urmează transformarea 12345. precizaţi dacă lucrul mecanic L23 este mai mare. numărul de moli în starea finală. presupus ideal. Cunoscând valoarea căldurii schimbate de gaz cu exteriorul în transformarea 12 Q12 = 200 J . Ministerul Educaţiei. c.

graficul care redă corect procesul de aprindere a combustibilului. în S. ∆U = 91J d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Determinaţi: a. Un sistem termodinamic primeşte o cantitate de căldură Q = 121 J şi cedează lucrul mecanic L = 71 J . c. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. SUBIECTUL III – Varianta 060 Rezolvaţi următoarea problemă: 3 R ) parcurge ciclul 2 termodinamic reprezentat în sistemul de coordonate p − V din figura alăturată. adică: A. după deschiderea robinetului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. d. b. în care cu i este notată starea iniţială. Cv = d. Gazul din primul recipient se află la presiunea p1 = 105 N/m2 şi temperatura t1 = 227 0 C . Variaţia energiei interne în urma acestei transformări termodinamice este: a. L = 400 J d. B. L = 200 J c.Varianta 60 . b. având aceeaşi căldură molară la volum constant CV = (3/2 ) R . temperatura finală a amestecului. iar cu f starea finală. (15 puncte) conţin gaze ideale. L = 100 J b. este: a.31 J . Se consideră cunoscută valoarea temperaturii în starea de echilibru termodinamic (1) . Ministerul Educaţiei. a cărui de termodinamică T3=500 K. Cv = C p + R (3p) γ −1 R 3. Recipientele comunică printr-un tub de volum neglijabil. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. C. Un motor termic primeşte în timpul unui proces ciclic căldura Q1 = 500J şi cedează o cantitate de căldură Q 2 = −300J . MECANICĂ. iniţial închis cu un robinet. L = 800 J (3p) 2. c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. numărul de molecule din unitatea de volum. J/kmol b.02 ⋅ 10 23 mol −1 . T1 = 400 K Determinaţi: (15 puncte) O cantitate υ = 2 mol de gaz ideal monoatomic ( CV = a. D. căldura molară corespunzătoare transformării 1 → 2 . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . raportul dintre energia internă a gazului în starea de echilibru termodinamic (2) şi energia internă a gazului în starea de echilibru termodinamic (1) . căldura molară izocoră poate fi exprimată în forma: R 1− γ a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. ∆U = 50 J c. Lucrul mecanic efectuat de substanţa de lucru este: a. ∆U = 192 J (5p) 5.31 şi V2 = 1 662 . .toate profilele. filiera vocaţională . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. d.termodinamica B. Cv = b. J/ (Kg ⋅ K ) (2p) Ministerul Educaţiei.1 B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL II – Varianta 060 Rezolvaţi următoarea problemă: Două recipiente de volume V1 = 8.Varianta 060 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. unitatea de măsură a căldurii molare la presiune constantă. lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în decursul unui ciclu termodinamic. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .toate profilele şi specializările. J/ (mol ⋅ K ) c. iar cel din al doilea recipient la presiunea p2 = 2⋅ 10 5 N/m2 şi temperatura t 2 = 1270 C . căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în transformarea 2 → 3 şi precizaţi dacă această căldură este absorbită sau cedată de gaz. după deschiderea robinetului şi stabilirea echilibrului termic. Cv = R (1 − γ ) c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. presiunea amestecului dacă Proba E.I.F: Probă scrisă la Fizică acesta este menţinut în contact cu un termostatElemente temperatură este B. J/Kg d. constanta gazelor ideale R = 8. 1. ∆U = 25 J b. Dintre graficele de mai jos. numărul de moli de gaz din fiecare recipient în starea iniţială. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. la ciclul idealizat al motorului Otto este: (2p) 4.

Lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior pe parcursul transformării este L = 1050 J . (2p) a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. presiunea azotului din butelie dacă temperatura acestuia scade la t1 = −3°C şi din butelie s-a consumat Proba E. 10 26 (2p) 3   5. având volumul V = 25 rezistă până la o presiune pmax=106 Pa.31 J . B. d. numărul de molecule de azot din butelie. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . c. În butelie află azot molecular ( µ 1 = 28 g/mol ). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.toate profilele şi specializările.F: Probă scrisă la Fizică B. T2 = 625 K b.Varianta 061 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. c. T2 = 1200 K d. Elemente de termodinamică jumătate din masa de gaz. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Determinaţi: a. 1 + 2k 1+ k 1+ k 1 + 2k 4. 6. Variaţia energiei interne a gazului are valoarea aproximativă de: a.Varianta 61 . SUBIECTUL III – Varianta 061 Rezolvaţi următoarea problemă: Un sistem termodinamic evoluează după ciclul 12341 reprezentat în coordonate V-T ca în figura alăturată. a. b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . d. mol mol ⋅ K kg kg ⋅ K 2. 498 J d. (3p) a. b.693 . adică: A. temperatura stării 1 fiind T1 = 300 K . la presiunea p = 10 5 Pa şi la temperatura mediului ambiant t = 27°C . O cantitate ν = 2 mol de gaz ideal monoatomic  CV = R  suferă o transformare în urma căreia se 2   încălzeşte cu 10 0 C .4 ⋅ 10 24 c. SUBIECTUL II – Varianta 061 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O butelie de oţel. c. T2 = 900 K c. C. reprezentată în graficul alăturat. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .8 ⋅ 10 25 d. valoarea maximă a temperaturii până la care poate fi încălzit azotul din butelie. 2. 1. 4. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. unitatea de măsură a căldurii molare la presiune constantă este: J J J J b.04 ⋅ 10 23 b. filiera vocaţională .02 ⋅ 10 23 mol −1 . Reprezentaţi grafic ciclul în sistemul de coordonate p-V . Substanţa de lucru este υ = 1 mol de gaz ideal monoatomic ( CV = 3 R ). Numărul total de molecule din recipient este de aproximativ: a. 620 J (5p) Ministerul Educaţiei. Într-un recipient de volum V = 5 se află un gaz ideal la presiunea p = 5 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura t = 27 0 C . MECANICĂ. c. Calculaţi energia internă a gazului în starea 3. d.toate profilele. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. T2 = 1475 K (3p) 3. d. considerat gaz ideal. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.1 B. Calculaţi lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior în timpul unui ciclu. O masă m = 7 g de azot ( µ = 28 g/mol) este supusă unei transformări generale. constanta gazelor ideale R = 8. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. D. Ministerul Educaţiei.termodinamica B. 415 J c. masa unei molecule de azot. Raportul dintre numărul de molecule nedisociate şi numărul total de constituenţi rezultaţi în urma acestui proces este: 1− k k 1− k k b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. La o temperatură dată o fracţiune k din moleculele unui gaz diatomic au disociat. 249 J b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Determinaţi valoarea căldurii primite de substanţa de lucru în timpul unui ciclu. Se 2 (15 puncte) cunoaşte ln 2 = 0. Temperatura stării finale atinse de gaz are valoarea aproximativă: a.

masa m01 a moleculei de dioxid de carbon.toate profilele şi specializările. Transformarea ciclică este alcătuită din succesiunea următoarelor procese: 1 → 2 transformare la V1 = const. T = 265 K (3p) 2. C. p0. Elemente de termodinamică Proba E.toate profilele.5% din B. la nivelul suprafeţei planetei.1 de pompă. Ministerul Educaţiei. analiza gazelor conţinute în probă (cu comportare pe care o presupunem ideală) arată că aceasta conţine. 4 → 1 transformare la p1 = const. 3 → 4 transformare la V2 = 2V1 = const. .31 J . compresia υ ⋅ ∆T . b. T = 245 K c. b. . alegeţi expresia care are aceeaşi unitate de măsură ca şi capacitatea calorică: L a. Calculaţi valoarea variaţiei energiei interne în transformarea 1 → 2 → 3 . temperatura atmosferei venusiene este t1 = 467 C şi presiunea p1 este de 92 de ori mai mare decât presiunea atmosferică normală pe Pământ. c. B. evacuarea. aspiraţia b. a. . c = mQ∆T d. Cunoscând masele molare µ C = 12 g/mol. este supusă unei transformări ciclice. . 2 → 3 transformare la p 2 = 2 p1 = const. Timpul motor al motorului Otto este: a.5 R ) efectuează transformarea 1 → 2 din figura alăturată. filiera vocaţională . d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. D. . 5. Determinaţi căldura primită de sistem în timpul unui ciclu. c = (3p) ∆T Q∆T m∆T 3. şi p 0 = 10 5 N/m 2 calculaţi (în unităţi ale S. MECANICĂ. d. 1. la aceeaşi temperatură. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. T = 255 K d. aprinderea şi detenta d. ar rămâne singur în butelie. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.F: Probă scrisă (CO2) şi B.Varianta 62 . c = c. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Valoarea temperaturii exprimate în Kelvin este de aproximativ: a. Q d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Într-un corp de pompă este recoltată o probă cu volumul V = 20 cm3 şi presiunea p1. c. În timpul transformării gazul primeşte căldura Q = 5 ⋅ 10 3 J . presiunea pe care ar avea-o dioxidul de carbon dacă. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ SUBIECTUL I . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . µ O2 = 32 g/mol. T = 235 K b. expresia căldurii specifice este: Q mQ m a.02 ⋅ 10 23 mol −1 . p ⋅ ∆V . − 3 ⋅ 10 3 J c. m ⋅ R . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele folosite în manualele de fizică. ∆T b. Reprezentaţi grafic transformarea ciclică în coordonate p − V . Variaţia energiei interne a gazului este: a. densitatea atmosferei venusiene la nivelul solului planetei.termodinamica B. aflată în starea iniţială 1 caracterizată de parametrii 2 5 2 t1 = 27°C şi p1 = 10 N/m . c. − 5 ⋅ 10 3 J b. 3 ⋅ 10 3 J (2p) 4.Temperatura măsurată într-o cameră frigorifică este t = −28°C . cantitatea existentă în corpul doar dioxid de carbon la Fizică azot (N2). SUBIECTUL III – Varianta 062 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 2 kmol gaz ideal diatomic (Cv = (15 puncte) 5 R ). µ N 2 = 28 g/mol. practic. Un gaz ideal monoatomic (CV = 1. 0 J d. masa molară a amestecului gazos. constanta gazelor ideale R = 8. (5p) c. Determinaţi lucrul mecanic efectuat de sistem în timpul unui ciclu complet. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.Varianta 062 Proba E: Specializarea: matematică-informatică. (2p) Ministerul Educaţiei. c = b. Cantitatea de CO2 reprezintă 3.): a. Ţinând cont de notaţiile utilizate în manualele de fizică. SUBIECTUL II – Varianta 062 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O sondă spaţială explorează atmosfera planetei Venus.I. adică: A.

mol d. considerat gaz ideal. Determinaţi numărul de molecule de heliu din cilindru. stare. Cea mai mare temperatură este atinsă de gaz în starea: a. parcurge ciclul termodinamic reprezentat în 2 coordonate p-V ca în figură. Elemente de termodinamică b. T = 15 ⋅ T1 d. d. 1.3 d.Varianta 63 . volumul ocupat de gaz este V1 = 400 cm 3 . Masele celor m1 . temperatura finală T a sistemului după stabilirea echilibrului termic. proces.1 b. pentru cantitatea de substanţă se numeşte: a. a. presiunea este p1 = 2 MPa şi temperatura are valoarea T1 = 800 K .31 J .02 ⋅ 10 23 mol −1 . având CV = 3 R . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.toate profilele. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Ministerul Educaţiei. a. Dacă într-un proces termodinamic al unui gaz ideal temperatura şi masa rămân constante: a. se exprimă prin relaţia: .termodinamica B. SUBIECTUL III – Varianta 063 Rezolvaţi următoarea problemă: Un motor termic având ca substanţă de lucru 1 mol de gaz ideal monoatomic. conform figurii alăturate. stare. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.4 (5p) 4. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Gazul este destins până ( ) la un volum final V2 = 8V1 . proces. .2 c. Între parametrii de stare ai gazului din starea iniţială şi parametrii din starea finală γ existând relaţia: p1 ⋅ V1γ = p2 ⋅ V2 . B. Calculaţi valoarea energiei interne a gazului în starea 1. iar între temperaturile lor iniţiale există relaţia T2 = 3 ⋅ T1 . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. (2p) 5. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . proces c. Curba reprezentată punctat este o izotermă tangentă la graficul transformării în punctul corepspunzător stării 2 a gazului. c. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. b. (15 puncte) respectiv V = 10 . Din starea 2 gazul este încălzit. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. d. filiera vocaţională . Se cunosc valorile parametrilor p = 10 5 Pa . Determinaţi temperatura gazului după destindere.F: Probă scrisă la gazului la finalul destinderii. T = T1 (3p) două corpuri sunt în relaţia m2 = Ministerul Educaţiei. gazul nu schimbă căldură cu mediul exterior.stare (3p) 3. a.5 ⋅ T1 b. Iniţial. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Determinaţi temperatura gazului în starea 3.I. proces d. volumul menţinându-se constant la valoarea V2 . Sistemul celor 3 două corpuri fiind izolat adiabatic de mediul exterior. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . lucrul mecanic efectuat de gaz este egal cu variaţia energiei sale interne. T = 2 ⋅T1 c. până în starea 3 în care p 3 = 8p 2 . SUBIECTUL II – Varianta 063 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de heliu µHe = 4 g ⋅ mol −1 . unitatea de măsură în S. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de substanţa de lucru cu mediul exterior la fiecare parcurgere a procesului ciclic. B.toate profilele şi specializările. C. D. T = 2. Determinaţi valoarea căldurii primite de substanţa de lucru la fiecare parcurgere a procesului ciclic. constanta gazelor ideale R = 8. calorie (2p) 2. Proba E. se găseşte într-un cilindru izolat adiabatic prevăzut cu un piston mobil care se poate mişca fără frecare. Căldura şi energia internă sunt respectiv mărimi fizice de: a. d. b. Reprezentaţi ciclul termodinamic într-un sistem de coordonate V-T. gram b. adică: A. unde γ = 5 3 .1 B. căldura schimbată de gaz cu mediul este egală cu variaţia energiei sale interne. Două corpuri ale căror călduri specifice satisfac relaţia c 2 = 3 ⋅ c1 sunt puse în contact termic.Varianta 063 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Determinaţi presiuneaFizică c. Un gaz ideal suferă o transformare 1 → 2 → 3 → 4 . energia internă a gazului se menţine constantă. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. kelvin c. stare b. MECANICĂ.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Ţinând cont că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. . 150 J c. filiera vocaţională . 400 J (3p) 3. 100 J b. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Proba E. 8. V1 = 2 . În timpul funcţionării motorului Otto. densitatea heliului din cele două vase în starea finală. compresia amestecului carburant se face într-un proces aproximativ: a. constanta gazelor ideale R = 8. În încălzirea izobară temperatura creşte de: b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. procesul 1 → A → 2 format din: procesul izocor 1 → A (V = const. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. ( ) Ministerul Educaţiei. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Adiabatic. V2 = 2V1 prin trei procese distincte. 3.capacitatea calorică (3p) Ministerul Educaţiei. Determinaţi: a. variaţia energiei interne a azotului în procesul 1 → A → 2 .F: Probă scrisă la Fizică B. c. MECANICĂ.) şi procesul 1 → B → 2 format din procesul izobar 1 → B urmat de procesul izocor B → 2 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. SUBIECTUL III – Varianta 064 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de azot (CV = 5R / 2) se găseşte într-o stare de echilibru termodinamic iniţială 1 caracterizată prin parametrii: p1 = 2 ⋅ 10 5 Pa . iar temperatura vasului mic devine t 2 = 47 C . Gazul se răspândeşte în cele două vase. respectiv p2 = 2 p1 şi V2 = 3V1 . ca în figura alăturată: procesul 1 → 2 reprezentat în coordonate p-V printr-o dreaptă. Un gaz ideal evoluează după un proces ciclic reprezentat în graficul alăturat. b. valoarea raportului presiunilor din cele două vase dacă se suprimă legătura între ele. Căldura cedată mediului înconjurător este egală cu: b. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.1 B. Un volum V = 1m 3 de aer aflat iniţial la presiunea p = 10 5 Pa . Determinaţi: a. Temperatura finală a gazului în cele două vase este T = 300 K . căldura specifică b. energia internă c. Parametrii stărilor 1 şi 2 sunt p1 = 10 5 Pa . −10 kJ c. adică: A.8 ori c.Lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior pe întregul ciclu este: a.Varianta 64 .6 ori d. SUBIECTUL II – Varianta 064 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un vas de volum V1 = 6 conţine o cantitate υ = 2 mol de heliu µ = 4 ⋅ 10 −3 kg/mol . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .7 este baza logaritmului natural).4 ori 4. considerat gaz ideal. L1A 21 d. 200 kJ (2p) a. de volum V2 = 2 . Heliul se află la temperatura T = 300 K .2 ori (5p) a. căldura schimbată de gaz cu exteriorul în procesul 1 → B → 2 . D. celălalt la volum constant. 1.termodinamica B. V1 = 2 şi poate ajunge în starea finală 2 caracterizată de parametrii p 2 = 3p1 .7 ori mai mic decât cel iniţial ( 2.) urmat de procesul izobar A → 2 (p = const. numărul de molecule de heliu. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. c. Unul dintre procese are loc la presiune constantă. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Un gaz ideal monoatomic (CV = 3R / 2) absoarbe aceeaşi cantitate de căldură în două procese termodinamice distincte. este comprimat izoterm până la un volum de 2. lucrul mecanic efectuat de azot în procesul 1 → 2 . b.căldura molară d. iniţial vidat. B. b. Izocor c.toate profilele. Acest vas se pune în legătură cu un alt vas. 200 J d. numărul de moli de heliu din fiecare vas în starea finală. 2. mărimea fizică Q reprezintă: exprimată prin relaţia ∆T a.toate profilele şi specializările. 1. −100 kJ 2. iar temperatura 0 0 vasului mare devine t1 = 7 C . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. raportul dintre lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în timpul parcurgerii ciclului L1B 21 1A21 şi modulul lucrului mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în timpul parcurgerii ciclului 1B 21 . 1kJ d.Izobar d. Elemente de termodinamică d.31 J . C.Izoterm (2p) 5.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Prin încălzire la volum constant temperatura gazului creşte de 4 ori. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. pornind din aceeaşi stare de echilibru termodinamic.Varianta 064 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.

692. C. masa molară a amestecului de gaze obţinut. Procesul 1 → 2 este reprezentat. b. a. După deschiderea robinetului vasele comunică între ele şi rămân în continuare termostatate la temperatura iniţială. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL III – Varianta 065 Rezolvaţi următoarea problemă: O maşină termică ce foloseşte ca fluid de lucru un gaz considerat ideal funcţionează după ciclul din figura alăturată. detentei d.5 J/ (Kg ⋅ K ) c. TC = 80 K b.8 J/ (Kg ⋅ K ) (3p) 4. Un motor termic funcţionează după un ciclu Diesel. 14 ⋅ 10 −3 kg/mol c. adică: A.1 B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. V A = 1 662 şi presiunea în starea B. Determinaţi căldura specifică corespunzătoare transformării 1→ 2 . Determinaţi: Proba E. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. constanta gazelor ideale R = 8. c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL II – Varianta 065 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două vase cu volumele V1 = 1. Se cunosc: masa molară a gazului µ = 2 g/mol şi exponentul T1 (15 puncte) adiabatic γ = 7 / 5 . iar al doilea vas conţine molecule ( de azot (µ ) N2 = 28 ⋅ 10 −3 kg/mol ) la presiunea p 2 = 2. printr-o dreaptă care trece prin origine.31 J . în coordonatele p-T. Se consideră 1 atm ≅ 10 5 Pa . Reprezentaţi procesul ciclic în coordonate p − V . c.324 dm3 comunică printr-un tub de volum neglijabil prevăzut cu un robinet iniţial închis. Substanţa de lucru efectuează lucru mecanic în timpul: a.toate profilele.Varianta 065 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Lucrul mecanic total schimbat de gaz într-un ciclu este L = 100 J şi raportul temperaturilor T2 = 2. Elemente de termodinamică a. pB = 4 ⋅ 105 Pa . 662. 1. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Căldura specifică la volum constant. Calculaţi căldura cedată într-un ciclu. b. Masa molară a amestecului este egală cu: ) (µ N⋅m mol ⋅ K He (2p) = 4 ⋅ 10 −3 kg/mol ) şi 5 ⋅ 10 23 (5p) b. compresiei c. TC = 100 K d. temperatura . J m⋅K d.8 J/ (Kg ⋅ K ) d. TC = 120 K (3p) Ministerul Educaţiei.Varianta 65 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. raportul densităţilor celor două gaze înainte de deschiderea robinetului. raportul dintre numărul de moli de gaz din cele două vase înainte de deschiderea robinetului. gazului în starea C este: a. Într-un motor termic. N⋅m kg ⋅ K b. N ⋅ m2 m⋅K −3 c. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. unitatea de măsură a mărimii descrise de relaţia Q / m ⋅ ∆T este: a. a unui gaz ideal cu masa molară 30 kg/kmol şi exponentul adiabatic 1.F: Probă scrisă la Fizică B.4 atm şi la aceeaşi temperatură t = 270 C . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. are valoarea: a. Amestecul obţinut se comportă ca un gaz ideal.termodinamica B. 22 ⋅ 10 −3 kg/mol d. 12 ⋅ 10 −3 kg/mol ( kg/mol . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . evacuării (2p) 5. 2. .8 J/ (Kg ⋅ K ) b. 732. d. d. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. B.02 ⋅ 10 23 mol −1 . D. 702. Se consideră un amestec format din 3 ⋅ 10 23 molecule de heliu molecule de neon µ Ne = 20 ⋅ 10 a. cV . filiera vocaţională . presiunea finală după deschiderea robinetului.718 (≅ e ) . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . În primul vas se află molecule de oxigen µO2 = 32 ⋅ 10 −3 kg/mol la presiunea p1 = 3 atm şi temperatura t = 270 C .4 . TC = 90 K c. 24 ⋅ 10 −3 kg/mol 3. Calculaţi căldura absorbită de gaz într-un ciclu.662 dm3 şi respectiv V2 = 3. MECANICĂ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Ministerul Educaţiei.toate profilele şi specializările. admisiei b. Dacă în acest proces ciclic se cunosc volumul în starea A. un mol de gaz ideal efectuează procesul ciclic ABCA reprezentat în figura alăturată.

B. C. În urma destinderii gazului la temperatura t 1 până într-o stare 2.F: Probă scrisă gazului B. . filiera vocaţională . temperatura menţinându-se constantă atunci volumul său variază cu: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 1 = 2 V1 V2 T1 T2 5. c. J mol⋅0 C (2p) 2. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. fără frecări. b. Q unitatea de măsură în S. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.toate profilele. presiunea gazului scade de 10 ori. Proba E. căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în acest proces. Elemente de termodinamică d. Parametrii de stare ai gazului în starea 1 sunt V1 = 1 dm 3 .termodinamica B. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . a mărimii fizice descrisă prin relaţia este: ν∆T a. 1. Dacă presiunea unei mase de gaz ideal se reduce la o treime din valoarea presiunii iniţiale.toate profilele şi specializările.. 100% c. Relaţia corectă dintre parametrii stării 1 şi cei ai stării 2 este: p p p p b. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .destindere izotermă b. p1V1 = p2V2 c. O cantitate constantă de gaz ideal cedează lucru mecanic mediului exterior într-o: a.Varianta 66 . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţlor de măsură sunt cele folosite în manualele de fizică. MECANICĂ. variaţia energiei interne a gazului în condiţiile punctului b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Calculaţi densitateala Fizică în starea 3. lucrul mecanic efectuat asupra gazului dacă acesta este răcit astfel încât pistonul lăsat liber se deplasează lent până când volumul scade cu 25% din valoarea avută iniţial. Determinaţi temperatura gazului într-o starea 3 în care V3 = 3 dm 3 . constanta gazelor ideale R = 8. 300% (3p) 4. Determinaţi: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 33% b. Care dintre graficele de mai jos. J mol ⋅ K b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ministerul Educaţiei. Pistonul este lăsat liber şi se poate deplasa etanş.02 ⋅ 10 23 mol −1 .încălzire izobară (5p) Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL II – Varianta 066 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de dioxid de carbon ( CO 2 . O cantitate constantă de gaz ideal este încălzită de la T1 la T2 volumul menţinându-se constant. în care cu i este notată starea iniţială iar cu f starea finală. 1 = 2 d.încălzire adiabatică c. 200% d.Varianta 066 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. SUBIECTUL III – Varianta 066 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de gaz ideal diatomic (CV = 5R 2) este închisă într-un cilindru cu piston aşezat orizontal. t1 = 27 0 C . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .1 B. a. Presiunea atmosferică are valoarea p0 = 100 kPa . D. Volumul ocupat de gaz este V = 4 dm3 . Calculaţi cantitatea de gaz.Determinaţi volumul ocupat de gaz în starea 2. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. b. d. căldura specifică izobară a gazului dacă masa molară a gazului µ = 32 g/mol . µCO2 = 44 g/mol ) se află iniţial în starea 1. p1T1 = p2T2 (2p) a.răcire izocoră d.I. iar p 3 = p1 . adică: A. p1 = 10 5 Pa .31 J . c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. J K d. J mol c. redă corect o încălzire izobară: (3p) 3.

4 .4 c. D. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .Varianta 67 . 40% (3p) a. numărul de atomi sau molecule de gaz care ocupă în orice condiţii un volum egal cu 22. Heliul se 2 destinde.masa molară a unui amestec format din 3. la temperatura t = 15 0 C şi presiunea p = 10 6 Pa . Lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior este egal cu: a. c. a. până ce volumul se dublează. ( µ = 32 g/mol ). temperatura rămânând constantă. este supus unei transformări reprezentate grafic în figura alăturată. −900 J b.Calculați căldura furnizată gazului în procesele descrise. ( t = 0 0 C şi p ≅ 10 5 N/m 2 ). izotermă b. masa de oxigen aflată în recipient.375 moli de oxigen şi 4. 900 J (5p) d. 502 J/ (kg ⋅ K ) c. b. izobară c. cantitatea de substanţă ce trebuie scoasă din recipient pentru ca presiunea să scadă de cinci ori. 603 J/ (kg ⋅ K ) d. Un mol de gaz ideal.toate profilele. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.Determinaţi variaţia energiei interne a gazului în destinderea izobară. 100% 4.693. Energia internă a unui gaz ideal rămâne constantă într-o transformare: a. constanta gazelor ideale R = 8. 80% c. C.31 J . SUBIECTUL III – Varianta 067 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 2 mol heliu ( CV = (15 puncte) 3 R ) ocupă iniţial un volum V1 la temperatura de 27 0 C . filiera vocaţională . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. adică: A. Numărul lui Avogadro N A reprezintă: a. Se cunoaşte ln2=0.Calculaţi lucrul mecanic total schimbat de heliu cu mediul exterior. d. întâi la presiune constantă. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. Determinaţi: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 401J/ (kg ⋅ K ) b.125 moli de hidrogen ( µ H 2 = 2 ⋅ 10 −3 kg/mol ). izocoră d. b. −450 J c. d. 450 J Ministerul Educaţiei.termodinamica B.3 g/ iar exponentul adiabatic are valoarea 1. densitatea unui gaz ideal este egală cu 1.1 B. SUBIECTUL II – Varianta 067 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un recipient de volum constant V = 8 (15 puncte) se află oxigen. Un gaz ideal monoatomic CV = R este încălzit la presiune constantă.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. numărul de molecule dintr-o cantitate de gaz aflată în condiţii normale de presiune şi temperatură (3p) 3 3. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.Varianta 067 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 704 J/ (kg ⋅ K ) (2p) 5. numărul de molecule de oxigen din unitatea de volum c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 1.toate profilele şi specializările. numărul de entităţi elementare (atomi sau molecule) dintr-un mol de substanţă b. Fracţiunea din căldura absorbită 2 care contribuie la creşterea energiei interne este egală cu: b. numărul de atomi dintr-o cantitate de substanţă aflată în condiţii normale de presiune şi temperatură d. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . adiabatică (2p) 2. 60% d. . În condiţii normale de temperaturǎ şi presiune. MECANICĂ. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. considerat gaz ideal.F: Probă scrisă la Fizică B. Cǎdura specificǎ la volum constant este aproximativ egală cu: a. Proba E.Reprezentaţi diagrama proceselor descrise în coordonate p − V . apoi izoterm până când revine la presiunea iniţială. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. B.

energia internă rămâne constantă. Gazul efectuează un proces termodinamic 1-2 în care masa gazului nu se modifică. c. filiera vocaţională .8 moli c. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. temperatura gazului scade. raportul dintre lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior într-un ciclu termodinamic şi căldura absorbită de gaz într-un ciclu termodinamic. Un mol de gaz ideal monoatomic (C V = ) este supus procesului 2 termodinamic redat în figura alăturată. MECANICĂ. 80 mJ (5p) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.toate profilele şi specializările.Varianta 68 . temperatura scrisă la în starea de echilibru termodinamic (2). a mărimii fizice date de expresia . b. 30 mJ c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Ştiind că presiunea în starea 2 este de două ori mai mare decât cea din starea 1.termodinamica B. Proba E. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Elemente de termodinamică d. b. d.02 ⋅ 10 23 mol −1 .2 moli b. 2 moli d. este: (Cp . Cantitatea de substanţă din amestec este egală cu: a. 1. kg d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.1 B. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Căldura schimbată de gaz cu mediul înconjurător pe parcursul procesului 1 → 2 are valoarea: a.31 J . (2p) 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. T1 = 300 K . determinaţi: a. adică: A. SUBIECTUL II – Varianta 068 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal se află într-o stare de echilibru termodinamic caracterizată de parametrii: p1 = 2 ⋅ 10 5 Pa. 1. c. cantitatea de gaz. V1 = 16. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I .204·1023 molecule de azot şi N2 = 9. două adiabate şi două izobare. Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele folosite în manualele de fizică. parcurge ciclul termodinamic reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată.toate profilele. B. mol b. SUBIECTUL III – Varianta 068 Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de gaz ideal monoatomic având exponentul adiabatic γ = 5 / 3 . căldura cedată de gaz mediului exterior într-un ciclu termodinamic.Varianta 068 (15 puncte) a. Un amestec conţine N1 = 1. b. D.636·1023 atomi de heliu.C V ) ⋅ T Ministerul Educaţiei. iar presiunea variază direct proporţional cu volumul ( p = aV ). două izoterme şi două izocore. C. kg/mol c.1 moli (3p) 4. Într-o comprimare adiabatică: a. energia internă a gazului în starea de echilibru termodinamic (3 ) . 20 mJ b. constanta gazelor ideale R = 8.I. (2p) 3R 5. Ministerul Educaţiei. numărul de molecule din unitatea de volum în starea (1). 1. unitatea de µ ⋅U măsură în S. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. volumul gazului în starea 2. sistemul primeşte lucru mecanic. Ciclul idealizat de funcţionare al motorului Otto este alcătuit din următoarele transformări: a.F: Probăabsolută Fizică B. 2. (15 puncte) . căldura molară în transformarea 1→ 2 . b. Cunoscând temperatura gazului în starea de echilibru termodinamic (1) .62 . două izoterme şi două izobare. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. d. două adiabate şi două izocore. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 50 mJ d. c. determinaţi: a. J/ (kg ⋅ mol ⋅ K ) (3p) 2. d. t1 = 27 0 C . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. gazul cedează căldură.

reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. Se cunosc: V1 = 1 . căldura molară d. Din starea 2 este răcit la volum constant până atinge. J/K c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Căldura specifică a corpului este egală cu: a.Varianta 69 . Ministerul Educaţiei. Determinaţi: a. T A = 2TB . O incintă este împărţită în două compartimente A şi B de volume egale. fixat.8 kg de azot molecular ( µ = 28 (15 puncte) g ) se află în starea 1 în care presiunea are valoarea mol p1 = 10 5 N/m 2 . 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Gazul este încălzit la presiune constantă până volumul devine V2 = 2V1 . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . 2J/ (kg ⋅ K ) d. iar temperatura este t 1 = 27 0 C . raportul Q 23 / ∆U 23 .toate profilele şi specializările. C 23 = 2R . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. d. J/ (kg ⋅ K ) d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. temperatura azotului în starea 2.I. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. temperatura iniţială. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . SUBIECTUL II – Varianta 069 Rezolvaţi următoarea problemă: O masă m=2. p2 = 105 Pa . unitatea de măsură în S. din nou. TB = 2T A .Varianta 069 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Utilizând notaţiile din manualele de fizică. B. . D. Determinaţi: a. 500 kJ/ (kg ⋅ K ) c. masa unei molecule de azot. b. SUBIECTUL III – Varianta 069 Rezolvaţi următoarea problemă: 3 R ) este supusă 2 procesului termodinamic 1 → 2 → 3 → 4 . căldura specifică c. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . TB = 4T A (3p) 3.toate profilele. raportul L12 / L34 . În graficul din figura alăturată este reprezentată variaţia temperaturii unui corp cu masa de 1 kg în funcţie de cantitatea de caldură primită. T A = 4TB . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. numărul de molecule de oxigen din amestec are valoarea: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 2 J/ (g ⋅ K ) (2p) 5. printr-un piston uşor. MECANICĂ. căldura 4. Mărimea fizică numeric egală cu cantitatea de căldură necesară pentru a creşte (micşora) temperatura (3p) unui mol de substanţă cu un kelvin este: a. J b. presiunea gazului în starea 3. numărul de molecule de azot. 500 J/ (kg ⋅ K ) b.02 ⋅ 10 23 mol −1 . capacitatea calorică b. pentru mărimea fizică definită prin Q relaţia este: υ ⋅ µ ⋅ ∆T a. adică: A. N 2 = 4 ⋅ 10 23 b.termodinamica B. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.1 B. În aceste condiţii: a. d. raportul temperaturilor T1 / T 2 b. J/ (mol ⋅ K ) (5p) 2. constanta gazelor ideale R = 8. N 2 = 16 ⋅ 10 23 d. În fiecare din cele două compartimente se află ν moli de gaz ideal iar p A = 2 p B . C. V2 = V1 / 2 . c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. N 2 = 8 ⋅ 10 23 c. Într-un vas se află N1 = 12 ⋅ 10 23 molecule de azot cu masa molară µ1 = 28 g/mol şi N2 molecule de oxigen cu masa molară µ 2 = 32 g/mol . şi căldura (15 puncte) O cantitate dată de gaz ideal monoatomic ( CV = molară în transformarea 2 → 3 . Proba E.F: Probă scrisă la Fizică B. filiera vocaţională .31 J . Dacă masa molară medie a amestecului este µ = 29 g/mol . c. Elemente de termodinamică c. b. d. raportul U 3 / U 1 . N 2 = 32 ⋅ 10 23 (2p) Ministerul Educaţiei.

toate profilele. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Energia internă a unei cantităţi constante de gaz ideal este o funcţie de: a.31 J . Elementeîn timpul operaţiei constantă de termodinamică Proba E. având căldura molară la volum constant CV = (15 puncte) 3R . iar temperatura este t = 27 0 C . 20 J b. Lucrul mecanic efectuat de un sistem termodinamic într-un proces în care temperatura se menţine constantă are valoarea de 20 J. pV b.1 de sudură. Masa molară a oxigenului este µ = 32 kg/kmol . volum (5p) 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ocupă volumul V1 = 0. . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. temperatură d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. putem afirma că sistemul termodinamic cedează lucru mecanic mediului exterior în: a. 10 J c. densitate c.νRT d. Determinaţi: a. lucrul mecanic efectuat de gaz în cursul procesului.termodinamica B. căldura cedată c. procesul A-B. considerat gaz ideal. SUBIECTUL II – Varianta 070 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Oxigenul.02 ⋅ 10 23 mol −1 .Varianta 70 . c. energie internă (2p) 2.F: Probă scrisă la Fizică B. Q / m∆T (3p) 3. Să se determine: a. 1. presiunea gazului din butelie scade la p 2 = 2 ⋅ 10 5 N/m 2 . În urma efectuării operaţiei de sudură. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. b. Dintre mărimile fizice de mai jos. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. D. variaţia energiei interne a gazului la trecerea din starea iniţială în starea finală. presiune b. densitatea oxigenului din butelie în starea iniţială. expresia de mai jos care are aceeaşi unitate de măsură cu cea a capacităţii calorice este: a. toate procesele. presiunea care se stabileşte în butelie. (2p) Ministerul Educaţiei. lucrul mecanic d. Referindu-ne la procesul ciclic reprezentat în figura alăturată. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . căldura molară a gazului în acest proces. Q / ∆T c. Variaţia energiei interne a sistemului în acest proces este: a. masa de oxigen consumată. Iniţial presiunea oxigenului din butelie este p1 = 6 ⋅ 10 5 N/m 2 . ştiind că temperatura gazului din butelie rămâne B. c. c. b. filiera vocaţională . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. necesar unei operaţii de sudare se preia dintr-o butelie de volum V = 60 dm 3 .Varianta 070 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. SUBIECTUL III – Varianta 070 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal. temperatura gazului în starea finală.toate profilele şi specializările. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. d. adică: A.2 m3 2 la presiunea p1 = 5 ⋅ 10 5 N/m 2 şi temperatura t1 = 27 0 C . după efectuarea operaţiei de sudură. Ministerul Educaţiei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. d. -20 J (3p) 5. procesul B-C. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . căldura absorbită b. b. ocupând în starea finală un volum de două ori mai mare. d. B. mărime fizică de stare este: a. C. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. unde a reprezintă o constantă. procesul C-A. 0 J d. dacă aceasta este depozitată la temperatura t ' = 0 0 C . Gazul efectuează un proces care verifică ecuaţia p = a ⋅ V . masa unei molecule de oxigen. constanta gazelor ideale R = 8. MECANICĂ.

Proba E.1 B. Ministerul Educaţiei. Referindu-ne la procesul ciclic reprezentat în figura alăturată. (2p) 4. creşte într-o destindere adiabatică. Cercetării că cilindrul Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Calculaţi cantitatea de gaz din cilindru. putem afirma că sistemul termodinamic efectuează lucru mecanic asupra mediului exterior în: a.toate profilele şi specializările. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. b. b. primeşte căldură şi îşi măreşte energia internă. b. d. cunoaşte CV = . d. cedează căldură şi îşi micşorează energia internă. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. adică: A. filiera vocaţională . pentru căldura specifică a unui gaz ideal este: J J J J a. c. d. C. iar raportul volumelor maxim şi minim atinse de gaz în cursul ciclului este ε = 2 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. (3p) Ministerul Educaţiei. Izoterma corespunde temperaturii T1 = 400 K . c. ce se poate deplasa fără frecare. atunci volumul gazului în starea finală: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Elemente de termodinamică c. D.F: Probă scrisă se află B. Reprezentaţi grafic ciclul în coordonate p-V. c. d.31 SUBIECTUL I . constanta gazelor ideale R = 8. SUBIECTUL II – Varianta 071 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de gaz ideal este închisă etanş într-un cilindru. ştiind că la temperatura t1 = 270 C coordonata corespunzătoare poziţiei de echilibru a pistonului este x 1 = 60 cm . procesul 2-3. presupunând şi Inovării este suficient de lung. primeşte lucru mecanic şi cedează căldură. primeşte căldură şi cedează lucru mecanic.02 ⋅ 10 23 mol −1 . a scăzut de 4 ori. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . iar presiunea atmosferică este p 0 = 1 atm 1 atm = 10 5 N/m 2 . MECANICĂ. Determinaţi presiunea p1 a gazului din cilindru.2 cm 2 . Se încălzeşte gazul din cilindru la temperatura t 2 = 47 0 C . (2p) mol ⋅ K kg ⋅ K K mol 3. 1. 2 a. Energia internă a unei mase de gaz: a. Gazul revine în starea iniţială printr-o răcire izocoră. Prin modificarea temperaturii gazului din cilindru. toate procesele. b.Varianta 71 . c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.toate profilele. scade dacă gazul primeşte izocor căldură. În această transformare gazul: a. b. Determinaţi numărul de molecule de gaz din unitatea de volum dacă gazul din cilindrula Fizică la temperatura t1 = 270 C . ( ) d. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului în procesul 3 → 1. este constantă într-o transformare izotermă. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . B. c. d. prevăzut cu un piston de masă neglijabilă şi secţiune S = 166. procesul 3-1. b. c. SUBIECTUL III – Varianta 071 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 4 ⋅ 103 mol de gaz ideal diatomic efectuează un ciclu format dintr-o comprimare izotermă urmată de o destindere izobară. O cantitate oarecare dintr-un gaz ideal efectuează o transformare generală din starea iniţială 1 în starea finală 2. (3p) 5. este nulă într-o transformare ciclică. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a crescut de 2 ori. unitatea de măsură în S. (5p) 2. Se 5 R şi ln 2 ≅ 0.Varianta 071 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. pistonul se deplasează lent. Determinaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în procesul 1 → 2 .693 . Determinaţi coordonata x 2 corespunzătoare poziţiei de echilibru a pistonului la temperatura t 2 . O cantitate constantă de gaz ideal este menţinută la volum constant. b.I. Gazul efectuează o transformare în urma căreia presiunea scade. când pistonul este în echilibru. ca în figura alăturată.termodinamica B. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. iar temperatura s-a redus la jumătate. d. J . procesul 1-2. a crescut de 4 ori. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Calculaţi căldura primită de gaz din mediul exterior în procesul 2 → 3 . Ştiind că presiunea gazului s-a dublat. a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. a scăzut de 2 ori. Poziţia pistonului este determinată de coordonata x .

B. SUBIECTUL II – Varianta 072 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o incintă de volum constant se află υ = 2 mol dintr-un amestec de azot (µ 1 = 28 g mol ) şi oxigen (µ 2 = 32 g mol ) . constanta gazelor ideale R = 8. Calculaţi lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în această transformare ciclică. Elemente de termodinamică d. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I .F: ţProbă scrisă la Fizică amestec. d. B. în aceste condiţii. N m 2. Determinaţi masa azotului introdus.1 B. Calculaţi densitatea amestecului. Amestecul. filiera vocaţională . Calcula i masa de oxigen din Proba E.I. L12 = L13 b. D. căldura specifică d. adică: A. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Într-o transformare izobară a unui gaz ideal se constată că lucrul mecanic efectuat de gaz este de 3 ori mai mic decât căldura primită. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. L12 < L13 d. R µ Ministerul Educaţiei. 3 → 4 o transformare izobară urmată de transformarea izocoră 4 → 1 până în starea iniţială de echilibru termodinamic (1). Menţinând temperatura constantă. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. d ≈ 10 −11 m (3p) a. MECANICĂ.693 . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . distanţa medie d dintre moleculele gazului. Se cunoaşte exponentul adiabatic al gazului γ = 5 / 3 şi se consideră ln 2 = 0. are ordinul de mărime (se va considera numărul lui Avogadro N A ≈ 6 ⋅ 10 23 molecule mol ): b. c. a. torr d. are masa molară µ = 31 g mol . Amestecul se află la presiunea p1 = 2 ⋅ 10 5 N/m 2 şi temperatura t 1 = 37 0 C . 2 → 3 încălzire izocoră până când presiunea corespunzătoare stării de echilibru termodinamic (3 ) se dublează faţă de presiunea corespunzătoare stării de echilibru termodinamic (2) . Ministerul Educaţiei. O masă de gaz ideal aflată iniţial într-o stare caracterizată de o anumită presiune şi un anumit volum poate efectua o destindere până la aceeaşi valoare a volumului final prin două procese diferite. Notaţiile fiind cele utilizate în manualele de fizică. d ≈ 10 −8 m 3. d ≈ 10 −10 m d. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. unitatea de măsură în S. b. 3 R 2µ c. 2 R µ d. 1. capacitatea calorică b. Dacă R este constanta universală a gazului ideal şi µ masa molară a gazului. Constanta universală a gazului ideal are aceeaşi unitate de măsură ca şi: a.toate profilele. c. L12 > L13 (5p) 4. b. atunci căldura specifică izocoră are expresia: b. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Reprezentaţi grafic transformarea ciclică 1 → 2 → 3 → 4 → 1 în sistemul de coordonate p − V .Varianta 072 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. L12 ≤ L13 c. d ≈ 10 −9 m c. a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.termodinamica B. Pa b. aşa cum se vede în figură. Dacă volumul molar al unui gaz în anumite condiţii de presiune şi temperatură este V µ = 0.31 J . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .6 mol . pentru mărimea fizică L exprimată prin raportul este: ∆V (2p) a. considerat gaz ideal. atm c. se scoate gaz din incintă până când presiunea scade de k = 2 ori şi se introduce azot pentru a restabili presiunea iniţială. Determinaţi numărul de molecule din unitatea de volum. SUBIECTUL III – Varianta 072 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal monoatomic se află iniţial în starea de echilibru termodinamic (1) caracterizată de presiunea p1 = 10 5 N/m 2 şi volumul V1 = 1 . C. 5 R 2µ (3p) a.toate profilele şi specializările. Calculaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în transformarea 3 → 4 şi precizaţi dacă această căldură este absorbită sau cedată de gaz. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Determinaţi energia internă a gazului în starea de echilibru termodinamic (4 ) .Varianta 72 . Gazul este supus următoarei succesiuni de transformări: 1 → 2 comprimare izotermă până când volumul devine jumătate din volumul corespunzător stării de echilibru termodinamic (1) . căldura (2p) 5. căldura molară c. Între lucrul mecanic efectat de gaz în procesul 1 ⇒ 2 (L12 ) şi lucrul mecanic efectat de gaz în procesul 1 ⇒ 3 (L13 ) există relaţia: a.02 ⋅ 10 23 mol −1 .

Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .termodinamica B. 2 (15 puncte) a. Se admite că temperatura gazului din celălalt compartiment rămâne nemodificată. SUBIECTUL III – Varianta 073 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal monoatomic parcurge ciclul termodinamic reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. D. B.T0 = 273 K . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. c. 1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. atunci energia lui internă scade. presiunea gazului nu se modifică (5p) 3.. dacă într-un proces izoterm gazul ideal cedează lucru mecanic. gazul cedează căldură d. Se deplasează pistonul pe distanţa h = 10 cm faţă de poziţia iniţială. d. În cele două compartimente se află aer ( µ = 29 kg/kmol ). temperatura sa creşte întotdeauna. adică: A. unui proces izocor în care presiunea creşte (2p) 2. Alegeţi afirmaţia corectă: a. Dacă simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.toate profilele şi specializările.Varianta 073 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. c. Determinaţi valoarea căldurii cedată de gaz mediului exterior în decursul unui ciclu. căldura este o mărime de proces. Determinaţi: a. J ⋅ kg-1 ⋅ K −1 d. υ = b.1 B. Ministerul Educaţiei. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. temperatura finală a gazului din compartimentul mai mic astfel încât după încetarea forţei. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în decursul unui ciclu. J ⋅ mol ⋅ K −1 c. parametrii stării 1: p1 = 3 ⋅ 10 5 Pa şi V1 = 10 şi exponentul adiabatic CV = 3 R. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Cilindrul are lungimea = 2 m şi secţiunea S = 2 ⋅ 10 −2 m 2 . atunci: a. constanta gazelor ideale R = 8. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . cantitatea de gaz din fiecare compartiment. unei destinderi adiabatice c.Varianta 73 . (3p) 5. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. c. densitatea aerului dintr-un compartiment în starea iniţială. b. pistonul să rămână în echilibru. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Un gaz ideal primeşte căldură pe parcursul: a. υ = NV (2p) µ V T Ministerul Educaţiei. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. C. d. Se cunosc: cantitatea de gaz υ = 3 mol . d. υ = d. Reprezentaţi grafic procesul ciclic într-un sistem de coordonate V-T. SUBIECTUL II – Varianta 073 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru orizontal închis la ambele capete este împărţit în două compartimente cu ajutorul unui piston etanş de grosime neglijabilă. considerat gaz ideal.F: Probă scrisă la Fizică B. numărul de moli de gaz ideal poate fi calculat folosind relaţia: m p p a. unitatea de măsură a căldurii specifice este: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar ( ) B. Dacă υ = const. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. iar iniţial pistonul se află în echilibru la jumătatea cilindrului. b. dacă un gaz primeşte căldură din exterior.31 J . temperatura gazelor rămânând constantă. Elemente de termodinamică b.02 ⋅ 10 23 mol −1 . υ = c. presiunea gazului creşte b. energia internă a gazului nu se modifică c. J ⋅ mol ⋅ K b. unui proces izobar în care volumul scade d. unei comprimări izoterme b. filiera vocaţională . în condiţii normale de presiune şi temperatură p 0 ≅ 10 5 Pa. forţa necesară pentru a menţine pistonul în poziţia finală.toate profilele. numai în transformarea adiabatică lucrul mecanic este mărime de proces. Calculaţi valoarea maximă a energiei interne a gazului. Proba E. În figura alăturată este redată dependenţa volumului unui gaz ideal de temperatura absolută. . J ⋅ kg ⋅ K (3p) 4. MECANICĂ.

71 ori. d. Gazul trece din starea . SUBIECTUL III – Varianta 074 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de gaz ideal având căldura molară la presiune constantă C p = (15 puncte) iniţială de echilibru termodinamic (1) .5 ⋅ 10 5 N/m 2 . În continuare. Determinaţi densitatea gazului în condiţii normale de presiune şi temperatură ( p0 = 10 5 Pa. b. Două butelii având volumele V. B. are densitatea ρ = 1 kg m 3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. c. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică.toate profilele. 7 R . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. t 0 = 0°C ). 5 p d.Varianta 074 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. ν ⋅ C p ⋅ ∆T d. ν ⋅ C ⋅ T c. sunt umplute cu gaz aflat la aceeaşi temperatură şi la presiunile p. presiunea c. Din starea de echilibru termodinamic (3 ) gazul revine în starea iniţială de echilibru termodinamic (1) . căldura d. densitatea. Calculaţi cantitatea de gaz conţinută în butelie. iar Proba E. respectiv 3p. numărul de molecule din unitatea de volum poate fi exprimat prin relaţia: p ⋅ NA pV pT p a. adiabatică d. 2 2 4 3. până în starea de echilibru termodinamic (2) şi îşi măreşte temperatura de e = 2.1 B. (3p) RT RT R ⋅T R Ministerul Educaţiei. printr-o transformare în care densitatea gazului se menţine constantă. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.831 ⋅ 10 5 N/m 2 şi temperatura a.31 J . Simbolurile mărimilor fizice fiind cele folosite în manualele de fizică. (2p) 2. într-o transformare izocoră căldura schimbată de un gaz ideal cu mediul exterior poate fi exprimată cu ajutorul relaţiei: a. În graficul alăturat este reprezentată dependenţa de temperatură a volumului unui gaz ideal. d. Calculaţi masa molară a gazului. presiunea finală a amestecului celor două gaze este: 5p 7p 15p b. se află iniţial în starea de 2 5 echilibru termodinamic (1) în care ocupă volumul V1 = 1 la presiunea p1 = 10 N/m 2 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.Varianta 74 . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . constanta gazelor ideale R = 8. (5p) 5.termodinamica B. izocoră b.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Dacă notaţiile utilizate sunt cele din manualele de fizică. mărimea descrisă de raportul ∆T a. Presupunând că prin deschiderea robinetului buteliei o masă m = 24 g de gaz iese din butelie. izotermă c. capacitatea calorică b. ν ⋅ CV ⋅ ∆T (3p) 4. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c. filiera vocaţională .F: B. determinaţi temperatura gazului rămas de termodinamică gazului devine p în butelie după închiderea robinetului. Transformarea este: a. Reprezentaţi grafic transformarea ciclică 1 → 2 → 3 → 1 în sistemul de coordonate p-T. (2p) a. C. b. adică: A. MECANICĂ. respectiv 3V. Buteliile sunt puse în legătură printr-o conductă de volum neglijabil. D. gazul efectuează transformarea 2 → 3 în care energia internă rămâne constantă. Temperatura menţinându-se constantă. ν ⋅ R ⋅ T b. Elemente presiunea Probă scrisă la Fizică 1 = 0. printr-o transformare în care presiunea rămâne constantă. b. (15 puncte) la presiunea p = 0.toate profilele şi specializările. SUBIECTUL II – Varianta 074 Rezolvaţi următoarea problemă: Un gaz ideal aflat într-o butelie de volum V = 60 t = 27 0 C . Ministerul Educaţiei. Calculaţi lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în această transformare ciclică. a. Determinaţi raportul dintre modulul căldurii cedate şi căldura primită de gaz în această transformare ciclică. până în starea de echilibru termodinamic (3 ) unde volumul devine V3 = e ⋅ V2 . d. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului la trecerea din starea iniţială de echilibru termodinamic (1) în starea de echilibru termodinamic (3 ) . Q este: 1. c. izobară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. c.

masa de gaz din fiecare vas înainte de deschiderea robinetului. L12 + L34 . Lucrul mecanic efectuat de substanţa de lucru într-un ciclu este: a. Substanţa de lucru efectuează lucru mecanic în timpul: a. Q12 = 200 J şi valoarea logaritmului natural al numărului 3 ( ln 3 = 1. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. m ⋅ c ⋅ ∆T d. admisiei b. variaţia energiei interne a gazului la trecerea din starea iniţială în starea finală este: a. expresia care are aceeaşi unitate de măsură cu cea a energiei este: b. -450 J b. Cunoscând parametrii de stare pA = 3 ⋅ 105 N/m2 . m ⋅ ∆T c.Varianta 075 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. iar în al doilea vas se află oxigen µ 2 = 32 ⋅ 10 −3 kg/mol . Elemente de termodinamică ( ) Ministerul Educaţiei. VB = 25 dm 3 şi CV = 1. considerate gaze ideale. O cantitate constantă de gaz ideal suferă transformarea 1234 reprezentată grafic în coordonate p-V în figura alăturată. -550 J c. 1. căldura primită de gaz în decursul unui ciclu complet. SUBIECTUL III – Varianta 075 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un corp de pompă se află o cantitate constantă de gaz. În timpul fiecărui ciclu. B. p 4p 3p 2p p 0 4 T 1 (15 puncte) 2 3 T 2T 3T 4T . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Cunoscând faptul că p0 = 10 5 N/m 2 lucrul mecanic total schimbat de gaz are valoarea: a. −300 J c. ambele gaze. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se deschide robinetul şi se încălzeşte amestecul până la temperatura t f = 227 0 C . detentei d. Un gaz ideal monoatomic trece din starea iniţială A în starea finală B .31 J . Acesta efectuează transformarea ciclică 12341 în care presiunea p depinde de temperatura absolută T aşa cum se arată în graficul alăturat. SUBIECTUL II – Varianta 075 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două vase de volume V1 = 831 cm 3 şi V2 = 1662 cm 3 sunt legate printr-un tub de volum neglijabil prevăzut cu un robinet. constanta gazelor ideale R = 8. −750 J (3p) 4.1 ). presiunea finală a amestecului.02 ⋅ 10 23 mol −1 . fiind la presiunea p = 100 kPa şi la temperatura t i = 127 0 C . MECANICĂ. pB = 105 N/m2 . masa molară a amestecului obţinut după deschiderea robinetului. presupus ideal. rapoartele 2 . 400 J d. Q / ∆T 2. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. calculaţi: V V V V a. adică: A.5 R . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. evacuării (2p) 5. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. VA = 10 dm3 . Q / υ ⋅ ∆T (2p) a. În primul vas se află azot ( µ1 = 28 ⋅ 10 −3 kg/mol ).F: Probă scrisă la Fizică B. Un motor termic funcţionează după un ciclu Otto. d. 1 . 700 J (5p) 3. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Dacă notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. 300 J c.1 b. suma dintre lucrul mecanic efectuat în procesul 12 şi cel efectuat în procesul 34. c. Determinaţi: a. 400 J (3p) Ministerul Educaţiei. un motor termic absoarbe căldura Qabs = 400 J de la sursa caldă şi cedează căldura Qced = −300 J sursei reci. B. C.Varianta 75 . compresiei c. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . V1 V2 V3 V 4 b. Proba E. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 3 . 300 J d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. −400 J b. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I .termodinamica B. 4 . c. variaţia energiei interne a gazului în transformarea 34. d.5R . D. ca în figura alăturată. prin mai multe transformări. densitatea medie a amestecului. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. având căldura molară la volum constant CV = 1. filiera vocaţională . -650 J d.toate profilele. Cunoscând căldura schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea 12. 100 J b.toate profilele şi specializările.

32 m3 /kmol c. 154 J/K b. adică: A. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. SUBIECTUL III – Varianta 076 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de gaz ideal diatomic având căldura molară izocoră CV = 2. evacuării d.toate profilele. −1000 J b. Comparaţi variaţia energiei interne în transformarea C→A cu variaţia energiei interne în transformarea A→B şi comentaţi rezultatul obţinut.toate profilele şi specializările. Un gaz aflat într-un cilindru cu piston se destinde la presiune constantă (procesul i→f din figura alăturată). Determinaţi: a. 962. b. .02 ⋅ 10 23 mol −1 . Determinaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea C→A. d.1 B. 14 m3 /kmol b. D.Varianta 76 . C. 1.Varianta 076 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Proba E. 32 dm 3 /kmol 5.kg b. Elemente de termodinamică d.5R parcurge succesiunea de transformări reprezentate în figura alăturată. 16 dm 3 /kmol d. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 200 J d. din butelie. consumându-se oxigen din butelie. filiera vocaţională .4 kg .31 J . cantitatea de oxigen din butelie în starea iniţială. c. kmol −1 (2p) 2.8 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura t = 17 0 C . MECANICĂ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. presiunea oxigenului scade la jumătate din valoarea iniţială. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . densitatea oxigenului din butelie în starea iniţială. 1 kJ (5p) (3p) Ministerul Educaţiei. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . admisiei c. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. b. Într-o incintă cu volumul V=98 dm3 se află o masă m1=126 g de azot ( µ1 = 28 g/mol ) în amestec cu m2 = 40 g de metan ( µ 2 = 16 g/mol ). SUBIECTUL II – Varianta 076 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O butelie având volumul V = 50 dm 3 conţine oxigen ( µ = 32 g/mol ) la presiunea p = 5. Pentru efectuarea unei operaţii de sudură se consumă. Ministerul Educaţiei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. kg ⋅ K Capacitatea calorică a barei din cupru este egală cu: a. 308 J/K c. Volumul molar al amestecului format din cele două gaze este egal cu: a. O bară din cupru are masa m = 0. Lucrul mecanic efectuat de gaz în acest proces este egal cu: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. detentei (2p) 4.25 J/K d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 4 g de oxigen într-un minut. µ ⋅ p ⋅V unitatea de măsură a raportului este: R ⋅T a. dacă temperatura gazului rămâne constantă.F: Probă scrisă la Fizică B. B. timpul după care. presiunea pe care o are oxigenul din butelie după un interval de timp ∆t = 10 min de consum de oxigen dacă temperatura oxigenului din butelie rămâne constantă. kmol c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. kg −1 d.5 J/K (3p) 3. 481. Determinaţi căldura absorbită de gaz într-un ciclu. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Se cunoaşte ln 3 ≅ 1. Identificaţi tipul transformărilor A→B şi C→A precizând parametrul de stare care rămâne constant. −500 J c. În transformarea A→B presiunea gazului creşte de 3 ori. În transformarea B→C temperatura gazului rămâne constantă iar lucrul mecanic efectuat de gaz este egal cu LBC = 9141 J . comprimării b. Căldura specifică a cuprului are valoarea c = 385 J .termodinamica B.1. c. constanta gazelor ideale R = 8. În ciclul de funcţionare al motorului Otto. a. amestecul carburant efectuează lucru mecanic util în timpul: a. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.

robinetele R1 şi R2 sunt deschise. Cercetării şi Inovării mijlocul cilindrului. ciclic 5. capacitatea calorică b. gazul nu schimbă lucru mecanic cu exteriorul. (3p) 2. γ d. c. d. reprezentarea ciclului în coordonate V − T . Se cer: a. b. Dintre mărimile fizice legate de structura discontinuă a substanţei este mărime adimensională: a.Varianta 077 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.toate profilele şi specializările. Transformarea 1→ 2 este o transformare la temperatură constantă T1 = 600 K . Determinaţi valoarea temperaturii T1 . d. MECANICĂ. numărul lui Avogadro. aflat la presiunea atmosferică normală. c. temperatura în starea 2 este T2 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 1 γ −1 c. respectiv 2-3 reprezentate în figura alăturată în coordonate p-V. ireversibil d.toate profilele. Iniţial cele două compartimente au aceeaşi lungime h = 41. Se închide şi robinetul R2 . Temperatura în starea 1 este T1 . . ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . variaţia energiei interne în transformarea 3 → 1 . γ − 1 b. Se închide robinetullaR1 . masa moleculară relativă. gaz Proba E. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. gazul primeşte lucru mecanic din exterior. Calculaţi numărul de molecule de gaz din compartimentul 2. Elemente de termodinamică b.este parcurs de υ = 5 mol de gaz ideal cu exponentul adiabatic γ = 5 3 . lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în transformarea 1→ 2 . Dacă T2 = T1 + T3 Q . filiera vocaţională . Se cunoaşte că ln 5 ≈ 1. iar temperatura finală este T3 . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .termodinamica B. d. constanta gazelor ideale R = 8. c. 1 γ (3p) (2p) 4. (5p) Ministerul Educaţiei. B. Gazul din compartimentul 2 este Ministerul Educaţiei. Un gaz ideal având exponentul adiabatic γ efectuează transformările 1-2. căldură (2p) 3. unde rămâne în încălzit până când pistonul revine la echilibru. căldura schimbată cu exteriorul în transformarea 2 → 3 . În destinderea adiabatică a unui gaz ideal: a. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.1 din compartimentul 1. căldura specifică d. a. unitatea de măsură pentru constanta exprimată de raportul R N A coincide cu unitatea de măsură pentru: a. El cuprinde un recipient cilindric orizontal. iar volumul în starea 2 este de 5 ori mai mare decât volumul în starea 1 . 1. energia internă a gazului scade. Gazul din compartimentul 1 este încălzit până la temperatura T1 . Notaţiile fiind cele utilizate în manuale. C. adică: A. atunci raportul 12 are valoarea: 2 Q23 a. b. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.1 h .Varianta 77 .02 ⋅ 10 23 mol −1 . SUBIECTUL III – Varianta 077 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Procesul ciclic 1 → 2 → 3 → 1 reprezentat în coordonate p-V în figura alăturată. cantitatea de substanţă.55 cm . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Determinaţi temperatura finală a gazului dinEvaluare în Învăţământul Preuniversitartemperatura gazului Centrul Naţional pentru Curriculum şi compartimentul 2. Cele două robinete R1 şi R2 permit legătura cu aerul atmosferic.F: Probă scrisă Fizică B. reversibil c. B. d. energia internă a gazului creşte. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . prevăzut cu un piston termoizolant de secţiune S = 29. iar temperatura aerului atmosferic rămâne constantă.6 . c. Calculaţi cantitatea de B. D. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.2 cm 2 ce se poate mişca fără frecare. egală cu t = 19 0 C . cvasistatic b. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. unitatea atomică de masă. căldura molară c. considerând că din compartimentul 1 rămâne nemodificată.31 J . Un proces pentru care starea iniţială coincide cu starea finală este în mod sigur un proces: a. astfel încât pistonul se deplasează pe o distanţă x = 0. b. SUBIECTUL II – Varianta 077 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Se consideră dispozitivul schematic din figura alăturată.

(2p) 3. d. presiunea finală a amestecului de gaze obţinut după deschiderea robinetului. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul înconjurător în procesul 1 → 2 are valoarea L1→2 = -7479 J. adică: A. a. este invers proporţional cu numărul de moli. depinde de presiunea la care se află gazul. b. Notaţiile fiind cele folosite în manualele de fizică. Calculaţi temperatura gazului în starea (4). ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .Varianta 078 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Recipientul este legat de un balon cu pereţi rigizi. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B. 0 J.5 J.25 ⋅ 10 5 Pa . distanţa pe care se deplasează pistonul după deschiderea robinetului. ca în figura alăturată. c.31 J . O cantitate constantă de gaz ideal monoatomic trece din starea de echilibru (1) în starea de echilibru (2) prin procesul termodinamic redat în figura alăturată.Varianta 78 . În starea (1) gazul are 3 temperatura θ1 = 27 C. (3p) mol 4.5 J.5 R ) efectuează procesul ciclic p de funcţionare al unui motor Otto redat în figura alăturată. (3p) Ministerul Educaţiei. 2 = 0. (5p) V1 V1 V1 V1 5.toate profilele şi specializările. Q = 0 Vi 2.termodinamica B. c.08. . Raportul dintre volumul în starea finală şi cel în starea iniţială este egal cu: V V V V a. MECANICĂ. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. cantitatea de oxigen din balon. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul înconjurător este egal cu: a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Pa b. Calculaţi energia internă a gazului în starea (2). creşte odată cu creşterea temperaturii. 562. b. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 1. Ministerul Educaţiei. numărul de molecule de aer din recipient. c. . b. d. nu depinde de natura substanţei.125. constanta gazelor ideale R = 8. iar Proba E. volumul molar: a. J c. D.F: Probă scrisă la Fizică B.1 B. În balon se află o masă m 2 = 64 g de oxigen (µ O2 = 32 ⋅ 10 −3 kg/mol . se află la temperatura t = 27 0 C . d. unitatea de măsură a mărimii fizice descrise prin expresia ν ⋅ R ⋅ T este: J a. b. d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.02 ⋅ 10 23 mol −1 . considerate gaze ideale.0254. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ce se poate deplasa fără frecare. O cantitate dată de gaz ideal trece din starea de echilibru caracterizată de presiunea p1 = 10 5 Pa şi temperatura T1 = 500 K în cea caracterizată de p2 = 1 MPa şi θ 2 = 127 C. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.562. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Redaţi denumirile celor patru procese termodinamice care intră în alcătuirea procesului ciclic dat. c. 2 = 0.toate profilele. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. filiera vocaţională . Aerul şi oxigenul. c. la presiunea ) p 2 = 1. Q = νRT ln f c. Raportul dintre căldurile schimbate de sistem cu mediul 2 exterior în procesele 2 → 3 şi 4 → 1 este egal cu Q 2→3 / Q 4→1 = -12. Q = ν ⋅ C v ⋅ ∆T d. 2 = 8. iar la trecerea din starea (2) în starea (3) presiunea creşte de 3 ori. SUBIECTUL II – Varianta 078 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ1 = 3 mol de aer este închisă etanş într-un recipient cilindric cu piston de masă neglijabilă şi secţiune S = 200 cm 2 . O b. K d. Determinaţi: a.5 J. (15 puncte) 4 1 V . SUBIECTUL III – Varianta 078 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 2 mol gaz ideal monoatomic (C V = 1. d. presupunând recipientul cilindric este suficient de lung. C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Elemente de termodinamică presiunea atmosferică are valoarea p 0 = 10 5 Pa . Pentru gazele menţinute în condiţii fizice normale.2077. printr-un tub subţire prevăzut cu un robinet R . Temperatura sistemului se presupune constantă. 2 = 0. Q = ν ⋅ C p ⋅ ∆T (2p) a. Determinaţi căldura schimbată de gaz cu exteriorul în procesul 2 → 3. Ţinând cont că simbolurile marimilor fizice şi ale unitaţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. expresia căldurii schimbate de un gaz ideal cu mediul exterior în cursul unei transformări adiabatice este: V b.

J (mol ⋅ K) c. Considerând că în transformarea AC presiunea este tot timpul constantă. Numărul total de molecule din recipient este de aproximativ: a.toate profilele. B. b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . În primul recipient. Determinaţi: a. D. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Calculaţi variaţia energiei interne între stările A şi D. J/K d. 3. depinde doar de starea iniţială şi de cea finală a sistemului.4 0 1 2 3 D A B (15 puncte) ( ) C V[ ] 4 5 . (2p) 3R 5 2. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. volumul ocupat de gaz este: 3 3 ⋅ 10 − 3 m3 c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 1 şi 4.. Întregul sistem este izolat adiabatic de mediul exterior.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. B. Lucrul mecanic schimbat de un sistem termodinamic cu mediul exterior: a. LAC. D) ale unei cantităţi constante de gaz ideal monoatomic (cu exponentul adiabatic γ = 5/3) care efectuează diverse transformări cvasistatice şi reversibile 1atm ≅ 10 5 Pa .termodinamica B.Varianta 079 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. calculaţi lucrul mecanic efectuat de gaz. Stările de echilibru termodinamic care ar putea fi caracterizate de aceeaşi valoare a temperaturii sunt: a.8 0. 1 m3 d. d. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . a. 3 şi 4. 1. este o mărime de stare. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. b.31 J . se află gaz la presiunea p 2 = 10 5 Pa şi temperatura T 2 = 400 K .0 1.1 B. constanta gazelor ideale R = 8. Considerând că în transformarea DB volumul este tot timpul constant. depinde de stările intermediare prin care trece sistemul.2 0. 8 ⋅ 10 26 b. 6 ⋅ 10 23 (5p) Ministerul Educaţiei. este: b. Într-un recipient de volum V = 5 . QDB. p [atm] 2.F: Probă scrisă la Fizică B. calculaţi căldura schimbată de gaz cu exteriorul. 5. (3p) 4.6 1. prevăzut cu un robinet. iar recipientele conţin acelaşi tip de gaz ideal. SUBIECTUL III – Varianta 079 Rezolvaţi următoarea problemă: În diagrama alăturată sunt indicate patru stări de echilibru termodinamic (A. m3 (2p) 5 5 3. d. J kg a.. de volum V2 = 2 . b. 2 şi 3. C. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. de volum V1 = 5 . unitatea de măsură a capacităţii calorice. c. 8 ⋅ 10 24 d. se află un gaz ideal la presiunea p = 5 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura t = 27 0 C . c. Iniţial robinetul este închis. 2 şi 4.I. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . 6 ⋅ 10 26 c. d.toate profilele şi specializările. 4. se află gaz la presiunea p1 = 3 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura T1 = 300 K . Un gaz ideal monoatomic CV = se află la presiunea p = 2 ⋅ 10 Pa . Ministerul Educaţiei. Determinaţi în care dintre stările indicate temperatura gazului este maximă. 2. cantitatea de gaz din primul recipient. este zero dacă sistemul revine în starea iniţială. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. exprimată în S. SUBIECTUL II – Varianta 079 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Două recipiente sunt unite printr-un tub de volum neglijabil. temperatura finală după stabilirea echilibrului termic Proba E. Elemente de termodinamică c. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. În figura alăturată sunt reprezentate în coordonate p-V patru stări de echilibru termodinamic notate 1. Dacă energia internă a acestuia 2 are valoarea U = 300 J . iar în al doilea. filiera vocaţională . d. b. presiunea finală care se stabileşte în cele două vase după ce se deschide robinetul. cantitatea de gaz aflată în primul recipient în starea finală. C. adică: A.Varianta 79 . J (kg ⋅ K) (3p) a. MECANICĂ. 10 −3 m3 b.

O cantitate constantă de gaz ideal este comprimată izoterm. b. d. iar energia internă scade. În 3 continuare gazul se încălzeşte la presiune constantă până ajunge la temperatura stării (1) şi. reprezintă 25% din căldura primită. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. volumul oxigenului din prima butelie.F: moleculelor Fizică B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în comprimarea izotermă. primeşte căldură şi cedează lucru mecanic. C. În procesul 1-2-3 lucrul mecanic efectuat de gaz 2 este de 830 J .4 kJ b. K ⋅ m −6 (2p) 2.9 J (kg ⋅ K ) c.): Proba E. dacă temperatura de echilibru a amestecului este t 0 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 1200 J c. prin comprimare la temperatura constantă. Un gaz ideal suferă o transformare ce poate fi descrisă de legea T = a ⋅ V 2 . Căldura specifică izobară a oxigenului este aproximativ egală cu: 2 a.10 J (kg ⋅ K ) b. Lucrul mecanic efectuat de sistem.I. 2000 J d. iar cealaltă conţine azot la presiune ridicată şi temperatura t 0 . SUBIECTUL II – Varianta 080 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un student doreşte să realizeze un amestec de oxigen O2 şi azot N2 (gaze cu comportare presupusă ideală) a cărui masă molară să fie µ = 29 g/mol . Se cunoaşte ln = −0. 908. primeşte căldură. (3p) 3. b. studentul poate transfera azot din a doua butelie în prima. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. c. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul are valoarea L = 800 J . 2800 J (2p) Ministerul Educaţiei. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .4 . 650. Calculaţi valoarea energiei interne a gazului în starea 1.-3 kJ (5p) g şi căldura molară izocoră 4. Căldura cedată de sistem are valoarea: a.toate profilele.toate profilele şi specializările. Unitatea de măsură a constantei de proporţionalitate a . este: a. Cunoscând masele atomice relative ale azotului şi oxigenului AN = 14 şi respectiv AO = 16 calculaţi (în unităţi ale S. K −1 ⋅ m −3 b. L = 1 kJ . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. iar energia internă creşte. Un mol de gaz ideal ( γ = 1.Un gaz ideal alcătuit din molecule de O2 are masa molară de 32 mol 5 CV = R . constanta gazelor ideale R = 8. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . numărulProbă scrisă lade oxigen din prima butelie. 1.Varianta 80 . Variaţia energiei interne a gazului în acest proces are valoarea: a. Un sistem termodinamic evoluează după un proces termodinamic ciclic. cedează lucru mecanic. El dispune de două butelii: una conţine 2 moli de oxigen în condiţii normale de presiune şi temperatură (p 0 = 10 5 Pa.Varianta 080 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.02 ⋅ 10 23 mol −1 . d. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 3 a. SUBIECTUL III – Varianta 080 Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 2 p1 . adică: A.1 B. B. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.termodinamica B. t 0 = 0 0 C) . revine în starea (1).Un gaz ideal diatomic ( C p = 7R / 2 ) efectuează transformarea 1-2 reprezentată în sistemul de coordonate p-V ca în figura alăturată. K 2 ⋅ m−6 c. D. 1240 J (kg ⋅ K ) (3p) 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. MECANICĂ. c. Elemente de termodinamică a. K ⋅ m3 d.-2 kJ d. În acest proces gazul: a.4 ) trece izocor din starea (1) în starea (2) în care presiunea este p 2 = . Determinaţi căldura primită de gaz în timpul unui ciclu. filiera vocaţională . cantitatea de azot pe care studentul trebuie să o introducă în prima butelie pentru a obţine amestecul dorit. presiunea finală a amestecului de gaze din prima butelie. d. primeşte lucru mecanic şi cedează căldură. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Reprezentaţi ciclul în sistemul de coordonatele p-V. b. păstrând constantă masa de oxigen din prima butelie.31 J .2 kJ c. 800 J b. Ministerul Educaţiei. 1200 J (kg ⋅ K ) d.

. la presiunea p = 1 0 atm şi la temperatura t = 0°C . iar volumul scade cu 20% . d.4 dm 3 ⋅ mol −1 . scade cu 25% c. Ţinând cont că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. t 0 = 0°C ). în sistemul de coordonate p-V. numărul de molecule de CO 2 aflate într-un volum V = 1 m 3 (numărul lui Loschmidt) în condiţii fizice normale ( V µ 0 = 22. presiunea gazului din incint înc B. scade cu 20% b. CV 1 1 2 2 d. temperaturile t1 = 27°C . constanta gazelor ideale R = 8. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Studiind dependenţa ilustrată în figura alăturată relaţia dintre masele celor trei gaze este: a. m3 > m2 > m1 (3p) Ministerul Educaţiei. reprezentarea grafică. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Trei mase diferite din acelaşi gaz ideal sunt supuse unor transformări la aceeaşi valoare constantă a presiunii.toate profilele. d. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . respectiv 1 → 2 → 3 → 4 → 1 reprezentate în coordonate V-T în figura alăturată. expresia căldurii schimbate cu mediul exterior de o cantitate constantă de gaz ideal într-o destindere izobară din starea 1 în starea 2 este: p V -p V p V -p V p V -p V p V -p V a. Numărul de moli din vas este: a. dacă acesta este B.F: Probă scrisă la Fizică ă. m2 > m3 > m1 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. densitatea gazului aflat în incintă. B. 18 (3p) 4. Se cer: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. C. m1 = m2 = m3 b. Determinaţi: a. γ ⋅ 1 1 2 2 b. 12 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. c.Varianta 81 . D. c. Proba E. b. O cantitate dată de gaz ideal este răcită astfel încât presiunea sa rămâne constantă.Varianta 081 (15 puncte) 1. 16 d. b.02 ⋅ 10 23 mol −1 . c.I. creşte cu 20% d. 10 b. căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în procesul 4 → 1 . Temperatura gazului: a. filiera vocaţională . (γ − 1) 1 1 2 2 (5p) 1-γ 1-γ γ −1 γ 3. Se cunosc: presiunea p1 = 1 atm ≅ 10 5 N/m 2 . t 2 = 327°C . m1 > m2 > m3 c. este: J J kg a. unitatea de măsură a mărimii fizice egală cu raportul dintre căldura molară şi căldura specifică. a procesului ciclic 1→ 2 → 4 → 1 b. în S. considerat gaz ideal. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . CV 1 1 2 2 c. p 0 = 1 atm ≅ 10 5 Pa.termodinamica B. d. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. lucrul mecanic efectuat în procesul 1 → 2 . cu 2 moli de gaz biatomic (O2 ) şi cu 3 moli de gaz triatomic (CO2 ) . adică: A.31 J . creşte cu 25% (2p) 5.1 ălzit cu ∆t = 27°C . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . mol (2p) kmol ⋅ K mol kg ⋅ K 2. variaţia energiei interne ∆U 2−3 .8 kg de CO 2 ( µ = 44 g/mol ). şi volumul (15 puncte) O cantitate dată de gaz ideal monoatomic ( CV = V1 = 2 . cantitatea de dioxid de carbon aflată în incintă. Într-un vas se amestecă 5 moli de gaz monoatomic. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. MECANICĂ. SUBIECTUL III – Varianta 081 Rezolvaţi următoarea problemă: 3 R ) descrie procesele 2 ciclice 1 → 2 → 4 → 1 .toate profilele şi specializările. Considerând că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. SUBIECTUL II – Varianta 081 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o incintă de volum constant este închisă o masă m = 8.

465 J d. constanta gazelor ideale R = 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Calculaţi numărul de molecule conţinute într-o masă de m1 = 56 g de azot. C. Reprezentaţi grafic succesiunile de transformări pe cele două căi în sistemul de coordonate p − V . d. SUBIECTUL III – Varianta 082 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal monoatomic ( CV = (15 puncte) 3 R ) poate trece dintr-o stare A .F: ţi masa molar Fizică B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 4. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. MECANICĂ. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. caracterizată de 2 = 2 . Proba E. b. SUBIECTUL II – Varianta 082 Rezolvaţi următoarea problemă: Se cunosc: volumul molar al unui gaz în condiţii fizice normale V µ 0 = 22.155 J a. d. Se cunoaşte că ln 1.toate profilele şi specializările. într-o stare B . necvasistatică (2p) 2. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Lucrul mecanic efectat de gaz are valoarea: a. c. cvasistatică d. (3p) Kg ⋅ K K J mol ⋅ K 3. c. Determinaţi variaţia energiei interne a gazului în procesul A → 1 → B .Varianta 082 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Determinaţi căldura schimbată de gaz cu cu mediul exterior în transformarea A → 2 → B . b. c. c. 8. Determinaţi concentraţiile masice ale celor două gaze în amestecul de la punctul c. ireversibilă c. (5p) a.I. b.5 ≈ 0. În figura alăturată este reprezentată o transformare 1 → 2 suferită de 1 mol de gaz ideal. c. d. B. filiera vocaţională . (raportul dintre masa fiecărui component şi masa totală a amestecului) .toate profilele.Varianta 82 . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . este reprezentată printr-o curbă continuă. După disociere. Transformarea este cu siguranţă o transformare: a. 1+ f 1+ f 1 + 2f 1+ 2f 4. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică.62 J (3p) Ministerul Educaţiei. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ministerul Educaţiei. reversibilă b.31 J .94 de oxigen. La temperaturi ridicate fracţiunea f din moleculele unui gaz biatomic disociază. pe două căi distincte: • o transformare izocoră A → 1 .41 (15 puncte) mol şi masele molare ale azotului şi oxigenului µ 1 = 28 g mol .4 . unitatea de măsură în S. urmată de o transformare izocoră 2 → B a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . caracterizată de presiunea pB = 105 Pa şi presiunea pA = 2 ⋅ 105 Pa şi volumul V A volumul VB = 3 . dintr-un kg de substanţă. într-un sistem de coordonate având pe axe doi dintre parametri de stare. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . b. dintr-un kg de gaz aflat în condiţii normale de temperatură şi presiune. care se încălzeşte cu 10 C . respectiv µ 2 = 32 g mol . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. urmată de o transformare izobară 1 → B • o transformare izotermă A → 2 . raportul dintre numărul de molecule nedisociate şi numărul total de particule (atomi şi molecule) este: 1− f f 1− f f b. Un sistem termodinamic suferă o transformare care.02 ⋅ 10 23 mol −1 . d. a Q mărimii fizice definite prin relaţia este: υ ∆T J Kg ⋅ K J J b. adică: A. a. aflat în condiţii normale de temperatură şi presiune. dintr-un mol de substanţă.31J c. Se realizează un amestec din N1 = 12 ⋅ 10 23 molecule de azot şi N 2 = 4 ⋅ 10 23 molecule de oxigen. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 16.1 B. Determinaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în procesul A → 1 → B . d. Elemente de termodinamică DeterminaProbă scrisă la ă a amestecului. Calculaţi numărul de molecule conţinute într-un volum de V02 = 14. Numărul lui Avogadro reprezintă numărul de particule: a. 12. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ.termodinamica B. D. dintr-un m 3 de gaz aflat în condiţii normale de temperatură şi presiune. (2p) 5.

Calculaţi lucrul schimbat de gaz cu mediul exterior într-un ciclu.1 B. Determinaţi: a. masa de hidrogen şi oxigen din cele două vase este aceeaşi. c. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. căldura molară este definită de expresia: Q Q Q Q a. (2p) ∆T m∆T ν∆T µ∆T 2. iar 3 → 4 este răcire izocoră la volumul maxim. SUBIECTUL III – Varianta 083 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 2 mol de heliu ( γ = 5 / 3 ) efectuează un proces ciclic format din două transformări la volum constant şi două transformări la presiune constantă. 8 b. arderea izobară şi detenta.69 . unde „ a ” este o constantă. 1. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . constanta gazelor ideale R = 8. Transformarea 1 → 2 este încălzirea izocoră la volumul minim. Dacă o 2 fracţiune f din moleculele gazului părăsesc sistemul. temperatura iniţială a gazului. c.31 J . arderea şi detenta. compresia. volumul ocupat de gaz în starea finală. b.Într-un vas de volum V1 = V . SUBIECTUL II – Varianta 083 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un gaz ideal este închis într-un cilindru cu piston etanş. b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Proba E. − fυRT (3p) a. 2 (3p) 3. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale. d. d. concentraţia iniţială a moleculelor de gaz (numărul de molecule din unitatea de volum). (2p) ( ) În al doilea vas de volum V2 = 0.08 J c. -22.08 J d. b. Dacă. O cantitate dată de gaz ideal aflată la t = 27 o C efectuează o destindere reprezentată în sistemul de coordonate p-V ca în figura alăturată. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 083 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 40 J (5p) 5 4.toate profilele. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. aspiraţia.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Determinaţi energia internă a gazului în starea (2).termodinamica B. 6 c.Varianta 83 . Determinaţi căldura primită de gaz din exterior. la temperatura T. Se cunoaşte ln 2 ≅ 0. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. b. proces în care volumul său creşte cu 25 %. fυRT d. În starea iniţială gazul ocupă volumul V1 = 5 şi conţine un număr N = 3 ⋅ 10 24 molecule. ( ) se găseşte oxigen molecular Ministerul Educaţiei. adică: A. t 2 = t 4 şi t 3 = 927 o C . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.toate profilele şi specializările. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.25 ⋅ V . −3 µ2 = 32 ⋅ 10 kg/mol la presiunea p2 = 2 ⋅ p şi temperatura T2 = a ⋅ T . -40 J b. de masă neglijabilă care se poate deplasa fără frecare. − fυRT c. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul are valoarea: a. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Reprezentaţi procesul ciclic descris în sistemul de coordonate p-V. Motorul Otto este un motor termic cu ardere internă în patru timpi. Gazul este încălzit la presiune constantă până la temperatura t 2 = 527 o C . de termodinamică Ministerul Educaţiei. Elemente d. c. MECANICĂ.F: Probă scrisă la Fizică B. constanta „ a ” are valoarea: a. filiera vocaţională . B. Într-un vas termostatat de volum V se găsesc υ moli de gaz ideal cu CV = R . c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. D. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. C. υRT 2 2 2 2 5. timpul motor fiind: a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Temperaturile celor patru stări sunt: t1 = 27o C . cantitatea de gaz din cilindru. se găseşte hidrogen molecular µ1 = 2 ⋅ 10 −3 kg/mol la presiunea p1 = p şi temperatura T1 = T . 4 d. d. variaţia energiei interne a gazului este egală cu: 5 5 5 3 b. a. 22.

N⋅m mol ⋅ K (2p) 2. reprezentate în coordonate p-V în figura alăturată. Determinaţi: a. presiunea din butelie după introducerea hidrogenului. adică: A. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. raportul densităţilor medii ale amestecului înainte şi după încălzire. În butelie se mai introduce hidrogen molecular (µ H2 = 2 ⋅ 10 −3 kg/mol cu masa ) m 2 = 4 g . b. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 1. respectiv ΙΙ (35673 ) . N ⋅ mol m2 ⋅ K c. D. N ⋅ m b. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . masa heliului din butelie. Amestecul poate fi considerat gaz ideal. d. LΙ / LΙΙ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Proba E. Lucrul mecanic efectuat de un gaz ideal este nul într-un proces: a. temperatura finală are valoarea: a. QΙ / QΙΙ . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Dacă temperatura iniţială este Ti = 300 K . B. MECANICĂ. Coeficienţii calorici în transformările izotermă şi adiabatică suferite de un gaz sunt: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. În cilindrul unui motor termic are loc comprimarea rapidă a unui gaz ideal în următoarele condiţii: raportul dintre volumul iniţial şi volumul final (Vi / Vf ) = 10 . a. 3 d.toate profilele şi specializările. Reprezentaţi grafic aceste procese ciclice în aceeaşi diagramă V − T . unitatea de măsură a mărimii υ ⋅ CV ⋅ ∆T poate fi scrisă sub forma: a.Varianta 084 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. (5p) 3. după ciclurile Ι (12341) . 4.T ) în figura alăturată. iar raportul dintre presiunea iniţială şi cea finală (pi / pf ) = 0. C. SUBIECTUL II – Varianta 084 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie de volum V = 30 se află heliu ( µ He = 4 ⋅ 10 −3 kg/mol ) la presiunea p = 8. B. O cantitate dată de gaz ideal efectuează un proces ciclic reprezentat în coordonate (p. Calculaţi raportul energiilor interne ale gazului U 6 / U1 . infinit în transformarea izotermă şi zero în transformarea adiabatică. iar pereţii buteliei rezistă până la presiunea pmax = 12. SUBIECTUL III – Varianta 084 Rezolvaţi următoarea problemă: Două motoare termice funcţionează cu aceeaşi cantitate de gaz ideal monoatomic. 350 K b.1ă accidental butelia după introducerea hidrogenului.toate profilele.F: Probămaximă. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Fizică la care poate fi încăB.31 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura t = 27 0 C . (3p) 5. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 500 K c. b. c.02 ⋅ 10 23 mol −1 . 1 b.Varianta 84 . zero în transformarea izotermă şi infinit în transformarea adiabatică. constanta gazelor ideale R = 8. 600 K d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. filiera vocaţională .750 K (3p) 4. c. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. Ministerul Educaţiei. Determinaţi raportul lucrurilor mecanice totale. (γ = 5 / 3 ) . adiabatic (2p) Ministerul Educaţiei. zero în ambele transformări.schimbate de gazul ideal cu mediul exterior în cele două procese ciclice. izocor c. temperatura scrisă la până lzit d. Determinaţi raportul căldurilor totale schimbate de gazul ideal cu mediul exterior în cele două procese ciclice. (15 puncte) .04 .465 ⋅ 10 5 Pa . izobar d. infiniţi în ambele transformări.31 J . Elemente de termodinamică c. 2 c. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.termodinamica B. Valoarea maximă a densităţii gazului se atinge în starea: a. J ⋅ K d. d. masa de heliu şi temperatura rămânând neschimbate. b. izoterm b.

100 J d. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică. d. QR d. căldura c. 90 J c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Determinaţi: a.termodinamica B. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.31 dm 3 conţine m1 = 16 g de oxigen şi m 2 = 14 g de azot la temperatura t = 27 0 C . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. Oxigenul şi azotul. calculaţi: p p p p a. 3 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Q / (νR ) b. QνR c.1 B. 80 J b. d. Proba E. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.Varianta 085 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. expresia de mai jos care are aceeaşi unitate de măsură ca şi temperatura este: a. p1 p2 p3 p4 b. scade c. filiera vocaţională . creşte 5. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . rapoartele 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. au masele molare µ 1 = 32 kg/kmol şi respectiv µ 2 = 28 kg/kmol . D. Procesul termodinamic în care căldura absorbită de la o sursă termică este transformată integral în lucru mecanic este: a. C.toate profilele şi specializările. rămâne constantă d. O cantitate constantă de gaz ideal se destinde după legea pV 2 = const.31 J . Dintre mărimile fizice de mai jos. 1. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. raportul y = ∆U 41 . Cunoscând exponentul adiabatic al gazului ( γ = ) şi căldura 3 schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea 23 ( Q23 = 150 J ). Căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în cursul transformării este Q = 140 J . c. acesta urmează transformarea ciclică 12341. presiunea (2p) 2.02 ⋅ 10 23 mol −1 . b. Variaţia energiei interne a gazului are valoarea: a. ∆U 23 dintre variaţiile energiei interne a gazului în transformările 23 şi 41. b. raportul x = V 4V 3V 2V V 0 T 1 (15 puncte) 4 2 2T 3T 3 T 4T L12 dintre lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în transformarea 12 şi în L34 transformarea 34. mărime fizică de proces este: a. 110 J (2p) Ministerul Educaţiei. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . c. c. SUBIECTUL II – Varianta 085 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O butelie de volum V = 8. SUBIECTUL III – Varianta 085 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un corp de pompă se află o cantitate constantă de gaz. presiunea gazului din Fizică butelie. masa molară a amestecului. temperatura b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 1 . numărul de molecule de azot din butelie. 4 .4 descrie o transformare care se reprezintă într-un sistem de coordonate p-V ca în figura alăturată. În cursul procesului temperatura gazului: b. B. cantitatea de oxigen din butelie. considerate gaze ideale. căldura Q41 schimbată de gaz cu exteriorul în procesul 41. destindere izotermă. presupus ideal. adică: A.Varianta 85 . constanta gazelor ideale R = 8. (5p) 4. MECANICĂ. O cantitate constantă de gaz ideal având exponentul adiabatic γ = 1.toate profilele. creşte apoi scade (3p) a. destindere adiabatică. d. în care volumul V depinde de temperatura absolută T aşa cum se arată în graficul 5 alăturat.F: Probă scrisă la B. Q / R (3p) 3. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . comprimare izotermă. volumul d. comprimare izobară.

5 kJ b. masa gazului din recipient. O aceeaşi cantitate de gaz ideal suferă transformări izobare la presiunile p1 . 24.5 kJ.479 kJ . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Temperatura la începutul comprimării izoterme este Tc = 300 K . numărul total de molecule de gaz din recipient. p1 = p 2 c. filiera vocaţională . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. respectiv p 2 . p1 > p 2 d. C.31 J . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. c. b.F: Probă scrisă la Fizică B. Variaţia volumului gazului în funcţie de temperatură în fiecare dintre cele două transformări este redată în figura alăturată. Calculaţi căldura cedată de substanţa de lucru pe parcursul unui ciclu. SUBIECTUL II – Varianta 086 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un gaz ideal este închis într-un recipient de volum constant V = 20 cm 3 la presiunea p = 1.termodinamica B. de-a lungul unui 2 ciclu gazul efectuează lucrul mecanic L = 103 J absorbind căldura Q1 = 1500 J . Proba E. -24. U = υ ⋅ R ⋅ T (3p) 2 2 4. Între presiunile p1 şi p 2 există relaţia: a. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. d. O cantitate υ = 4 moli de gaz ideal diatomic ( CV = Ministerul Educaţiei. 30.toate profilele şi specializările. kg ⋅ K kg kmol ⋅ K K 2. MECANICĂ. expresia energiei interne a gazului ideal monoatomic poate fi exprimată sub forma: 3 3 a. Dacă notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. a căldurii specifice este: J J J J b. -30. p1 < p 2 b. iar lucrul mecanic efectuat de un mol de gaz în timpul destinderii adiabatice este L23 = 7. constanta gazelor ideale R = 8. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de măsură în S. temperatura la care este încălzit gazul dacă presiunea lui devine p1 = 4. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . 1. Cunoscând masa molară a gazului µ = 32 g mol . ∆U = υCV (T3 + 2T2 − T1 ) d. d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Demonstraţi că între volumele V1 .5 ⋅ 10 5 Pa . Determinaţi valoarea lucrului mecanic primit de un mol de gaz în cursul comprimării adiabatice. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . p1 = p 2 / 2 . densitatea gazului din incintă.Varianta 86 . b. (2p) a. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul este aproximativ egal cu: a. D. respectiv 2 → 3 şi 4 → 1 adiabate. Motorul are ca substanţă de lucru un gaz ideal 3 monoatomic ( CV = R ). a. d.I. V4 există relaţia V1 ⋅ V3 = V2 ⋅ V4 . Un gaz ideal trece din starea iniţială de temperatură T1 în starea finală de temperatură T3 prin două transformări succesive: o încălzire izocoră urmată de o destindere izobară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. adică: A.9 kJ c. ∆U = υCV (T2 − T1 ) + υC p (T3 − T2 ) b. B. c. Variaţia energiei interne în acest proces este: a. U = υ ⋅ R ⋅ ∆T c. determinaţi: a.V2 . ∆U = υCV (T3 − T1 ) (3p) 3. (5p) 5 R ) aflat la temperatura T1 = 600 K este răcit 2 adiabatic până la temperatura T2 = 300 K .V3 . Calculaţi temperatura gazului la care are loc transformarea 1 → 2 . U = υ ⋅ R ⋅ ∆T d.9 kJ d. c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu.1 B.toate profilele. SUBIECTUL III – Varianta 086 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un motor termic funcţionează după un ciclu format din 2 transformări izoterme şi 2 transformări adiabatice: 1 → 2 şi 3 → 4 izoterme. (2p) 5.5 ⋅ 10 5 Pa şi temperatura t = 27 0 C . 0 c. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. U = υ ⋅ R ⋅ T b.Varianta 086 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei.

1. Determinaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea ciclică. D. Presupunândscrisădupă ce a ieşit o cantitate B. 420 J/K c. 150 J/K (3p) 3. O butelie conţine o masă m1 = 2 kg de heliu ( µ1 = 4 g/mol ). 1 / ln 2 d. 2 ⋅ ln 2 c. Ministerul Educaţiei. c. ρ A = 3. 3 ⋅ 10 23 mol −1 d. MECANICĂ. aer şi motorină (2p) 5. Calculaţi valoarea căldurii cedate de gaz mediului exterior în transformarea ciclică. gazului de s-a modificat. Plecând din aceeaşi stare iniţială de echilibru termodinamic 1. Robinetul buteliei nu este închis etanş. Determinaţi cantitatea de azot rămasă în butelie dacă 20% din masa de gaz existentă iniţial a ieşit din butelie. efectuează o transformare ciclică mol ABCA. Numărul de molecule de heliu aflate în vas este aproximativ: b. adică: A. iar transformarea CA are loc la temperatură constantă. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . procesul ciclic descris de gaz într-un sistem de coordonate p − V .31 J . se pierde gaz. precizând dacă este primit sau cedat c. filiera vocaţională . ( µ = 28 g/mol ) la temperatura t = 7 0 C . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Presiunea azotului din butelie în starea iniţială are valoarea p = 831 kPa . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . c. b. în timp. masa unei cantităţi de substanţă ce conţine un număr de molecule egal cu numărul lui Avogadro. Reprezentaţi grafic. masa unei cantităţi de substanţă ce ocupă volumul Vµ 0 = 22. γ oxigen = şi ln 2=0.Varianta 87 . Raportul dintre lucrul mecanic efectuat în procesul 1-2 ( L12 ) şi lucrul mecanic efectuat în procesul 1-3 ( L13 ) este egal cu: a. Căldura specifică a apei fiind egală cu ca ≅ 4200 J/(kg ⋅ K) .4 m3 /kmol . d. În timpul admisiei. Masa molară a unei substanţe reprezintă: a. SUBIECTUL II – Varianta 087 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O butelie cu volumul V = 50 dm 3 conţine azot.02 ⋅ 10 23 mol −1 . aer c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Aceeaşi cantitate de căldură este necesară pentru a mări temperatura unei mase m1 = 1 kg de apă de la t 1= 25 0 C la t 1= 25 0 C ca şi pentru a încălzi cu ∆t = 100 0 C un corp. respectiv 1-3. benzină b. capacitatea calorică a corpului este egală cu: a. într-un cilindru cu piston al unui motor Diesel pătrunde: a. justificând răspunsul. Presiunea în starea A are valoarea pA = 4 ⋅ 105 Pa .termodinamica B. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. . considerat gaz ideal. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. astfel încât. 6 ⋅ 10 23 (3p) a. 210 J/K d. b.F: Probă că la Fizică B. C.toate profilele. cum s-a modificat temperatura gazului. 6 ⋅ 10 26 kmol −1 c. (2p) 2.69. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. considerat gaz ideal. SUBIECTUL III – Varianta 087 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 10 mol de oxigen ( µ = 32 (15 puncte) g ). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Volumul ocupat de gaz în starea B este de două ori mai mare decât volumul din starea A.1 azot din butelie presiunea Elemente nu termodinamică de precizaţi. B. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. masa unei cantităţi de substanţă egală cu a 12-a parte din masa atomică a 12 6C . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . o cantitate dată de gaz ideal îşi poate dubla volumul prin două procese termodinamice distincte:1-2. 6 d. motorină d. b. masa unei cantităţi de substanţă ce conţine 12 g de 12C . Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în transformarea AB. d. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. 2 b.Varianta 087 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1 / 2 (5p) Ministerul Educaţiei. transformarea BC la volum constant. Determinaţi masa de azot din butelie în starea iniţială. 3 ⋅ 1026 4. 5 m a. Se cunoaşte 7 kg valoarea densităţii gazului în starea A. 840 J/K b. a.toate profilele şi specializările.2 3 . constanta gazelor ideale R = 8. Transformarea AB are loc la presiune constantă. Proba E. Determinaţi numărul de molecule de azot care au părăsit butelia în condiţiile precizate la punctul b.

Pe parcursul procesului ciclic.toate profilele şi specializările. Folosind diagrama.066 kg· m -3 d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. filiera vocaţională . În figură sunt reprezentate. presupunând că tubul este suficient de lung. considerat ideal. d. lungimea coloanei de gaz în condiţiile iniţiale. gazul trece din starea de echilibru (1). 2 c. V2 = V1 c. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . J / (mol·K ) (2p) a. masa gazului din tub. prezentaţi fenomenele care au loc în cilindru pe parcursul timpului III de funcţionare al motorului şi argumentaţi afirmaţia că acest timp este pmin O timpul motor. Gazul are căldura molară la volum constant C V = 2. este separat de atmosferă printr-un piston etanş. Căldura molară la volum constant pentru un gaz ideal monoatomic este 1. 2. 0. constanta gazelor ideale R = 8. V1 = 16.5R. Vmin b. adică: A. a. V2 < V1 d. Ministerul Educaţiei. Calculaţi căldura primită de gaz. c. Ţinând seama de simbolurile unităţilor de măsură folosite în manuale. 0. 1 = 2 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. J / (kg·K ) 2. 2V2 = V1 (3p) 4. p2 = p1 2 (2p) a.1 B.8 T1. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Presiunea atmosferică are valoarea p 0 = 10 5 Pa iar temperatura (15 puncte) atmosfera gazului este de θ1 = 27 C. caracterizată de parametrii p1 şi V1. în starea de echilibru (2). de masă neglijabilă care se poate deplasa fără frecare. a ∆U + L mărimii fizice a cărei expresie are forma este: ν∆T b. Este adevărată relaţia: p p p p p V b.62 g/mol şi presiunea p = 10 4 Pa la temperatura θ = -23 C este egală cu: a.Varianta 88 . (5p) Ministerul Educaţiei. MECANICĂ. Determinaţi: gaz a. B. masa molară a gazului din care provin atomii din tub. Determinaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul pe parcursul comprimării adiabatice.termodinamica B. 0.31 dm2 . V2 > V1 b. SUBIECTUL III – Varianta 088 Rezolvaţi următoarea problemă: Funcţionarea motorului Diesel are la bază procesul ciclic redat în figura alăturată. D. Proba E. redat în figura alăturată.Varianta 088 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.02 kg· m -3 b.04 kg· m -3 c. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. unitatea de măsură în S. două transformări izocore pentru mase egale din acelaşi tip de gaz ideal. 1 = 2 V1 V2 p1 V2 V1 V1 3.5 b.31 J . Densitatea unui gaz care are masa molară 16. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. J / kmol d. Elemente de termodinamică b. 1. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. lungimea coloanei de gaz în momentul în care acesta are temperatura θ 2 = 47 0 C ca urmare a încălzirii sale lente.08 kg· m -3 (3p) 5. 1. 0.62 dm3 (15 puncte) p pmax şi θ1 = 27 C.F: Probă scrisă la Fizică B. Într-un proces termodinamic în care temperatura rămâne constantă. în coordonate p-T.5 d. Aflaţi energia internă a gazului în starea (1)..07 ·10 23 atomi cu masa atomică relativă mr = 4 ai unui gaz se găsesc într-un tub vertical de secţiune S = 8.5 R şi parametrii în starea (1): p1 = 10 5 Pa.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Raportul dintre căldura primită de un gaz ideal monoatomic într-o transformare izobară şi lucrul mecanic efectuat de forţa de presiune este egal cu: a. 1. T3 = 5. d. 2 3 4 1 V Vmax T2 = 2. V2 = V1 2 c. . c. J / kg c.56 T1. caracterizată de parametrii p2 şi V2 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Gazul. C.I.toate profilele. Despre volumele V1 şi V2 ocupate de gaz în cele două transformări se poate afirma că: a. SUBIECTUL II – Varianta 088 Rezolvaţi următoarea problemă: Un număr N = 21. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă.

din figura alăturată este reprezentată dependenţa densităţii oxigenului ( µ = 32 g mol) de presiunea gazului. variaţia energiei interne ∆U a unui gaz ideal este. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Dacă se deschide robinetul buteliei. constanta gazelor ideale R = 8. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. acesta urmează transformarea ciclică 12341. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ∆U = 0 d. calculaţi: p p p p a. B. T = 400 K d.termodinamica B. Folosind notaţiile din manualele de fizică. Elemente de termodinamică d.31 J . MECANICĂ.I. căldură molară şi căldură (3p) 4. D. b. căldură specifică şi căldură c. ν = pT d. Unitatea de măsură din S.toate profilele. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a mărimii egale cu produsul dintre cantitatea de substanţă şi variaţia de temperatură este aceeaşi cu a mărimii egale cu raportul dintre: a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I .Varianta 89 . numărul de molecule de azot din butelie înainte de deschiderea robinetului. raportul y = ∆U 41 .Varianta 089 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Determinaţi: a. raportul x = V 4V 3V 2V V 0 1 T 2 (15 puncte) 3 4 T 2T 3T 4T L12 dintre lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în transformarea 12 şi în L34 transformarea 34. gazul iese din butelie atât timp cât presiunea gazului este mai mare decât presiunea atmosferică p 0 = 10 5 Pa . d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 1 . filiera vocaţională . adimensională (5p) (2p) Ministerul Educaţiei. Temperatura pentru care a fost trasată această dependenţă este de aproximativ: a. căldură şi căldură molară d. T = 320 K c. adică: A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. ν = 1 / N A (2p) 2.F: Probă azot rămasă în butelie după deschiderea robinetului. ν = µ / m b. de proces c. ∆U 23 dintre variaţiile energiei interne a gazului în transformările 23 şi 41. cantitatea de scrisă la Fizică Proba E. ∆U = Q b. T = 1273 K 5. 4 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. p1 p2 p3 p4 b. vectorială d. presupus ideal. căldură şi căldură specifică b. căldura Q41 schimbată de gaz cu exteriorul în procesul 41. 5 Cunoscând exponentul adiabatic al gazului ( γ = ) şi căldura 3 schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea 23 ( Q23 = 150 J ). densitatea azotului din butelie în starea iniţială.1 B. Se admite că temperatura gazului nu se modifică. Energia internă a unui gaz ideal este o mărime fizică: a. 3 . T = 273 K b. ν = N / N A c. ∆U = Q + L (3p) 3. pe întregul ciclu: a. de stare b. Ministerul Educaţiei. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. menţinut la temperatură constantă. numărul de moli de substanţă se poate determina cu ajutorul relaţiei: a. În graficul. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Într-un proces termodinamic ciclic. în care volumul V depinde de temperatura absolută T aşa cum se arată în graficul alăturat. SUBIECTUL III – Varianta 089 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un corp de pompă se află o cantitate constantă de gaz. c. 1. C. B.02 ⋅ 10 23 mol −1 . rapoartele 2 . raportul dintre masa gazului rămas în butelie şi masa gazului care a ieşit din butelie când robinetul este deschis. ∆U = L c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .toate profilele şi specializările. SUBIECTUL II – Varianta 089 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie cu volumul V = 28 dm 3 se află azot (15 puncte) (µ N2 = 28 ⋅ 10 −3 kg/mol ) la temperatura t = 7 0 C şi presiunea p = 831 kPa . c.

20. T1 > T2 (5p) 4. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Gazul este supus unei serii de transformări după cum urmează: 1-transformare izotermă cu dublarea volumului. Elemente de termodinamică c.31 J . b. Se cunosc: ln 2 ≅ 0. SUBIECTUL II – Varianta 090 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru izolat adiabatic de mediul exterior este împărţit cu ajutorul unui piston termoconductor. Căldura molară izobară a unui gaz ideal având exponentul adiabatic egal cu 1. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Calculaţi valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea izotermă. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.transformare izocoră cu revenire la presiunea iniţială p1 . Proba E. C. Două bile din fier. T1 < T2 b. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . T1 = T2 (3p) 6 3 5. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. D. aflate la temperaturi diferite. Realizaţi diagrama transformărilor prin care trece gazul în coordonatele p-V.8.termodinamica B. substanţă c. temperatura scrisă la Fizică d. 2 a. Neglijând efectele dilatării. Determinaţi căldura schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea izobară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.693 .9 d.78 J b. T1 = 6T2 d. în două compartimente de volume V1 = 4 şi V2 = 12 . T1 = 3T2 c.31 J d. 24. iniţial blocat. adică: A.31 J .46 J c. d. presiunea fiind aceeaşi. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 22 (3p) a. temperatură (2p) 2. Precizaţi relaţia corectă dintre temperaturi: 1 a. Calculaţi variaţia energiei interne a oxigenului în procesul izocor. c.16 J (2p) Ministerul Educaţiei.4.Varianta 90 . între cele două bile are loc schimb de: a.5 este aproximativ: J J J J b.toate profilele şi specializările.02 ⋅ 10 23 mol −1 . 2-transformare izobară cu revenire la volumul iniţial V1 şi 3. Relaţia dintre aceste temperaturi este: a. constanta gazelor ideale R = 8. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . T1 ≥ T2 d.Varianta 090 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 24. Căldura primită de gaz are valoarea: a.9 kmol ⋅ K kmol ⋅ K mol ⋅ K mol ⋅ K 3.1 kg ocupă iniţial volumul V1 = 10 la temperatura t1 = 127 o C . B. sunt puse în contact.toate profilele. 22 c. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. . CV = 5 R şi µ = 32 kg/kmol . 1. B. Determinaţi: a. În două incinte de volume V şi 2V se află acelaşi tip de gaz considerat ideal. T1 ≤ T2 c.F: Probăde echilibru termic la care ajung gazele. Un motor termic funcţionează pe baza unui proces ciclic pe parcursul căruia primeşte căldură de la un corp cu temperatura T1 şi cedează căldură altui corp cu temperatura T2 . Ministerul Educaţiei. aflat iniţial la presiunile p1 = 3 ⋅ 10 5 Pa şi p 2 = 2 ⋅ 10 5 Pa şi temperaturile T1 = 400 K .1 B. căldură d. O cantitate dată de gaz ideal monoatomic ( CV = R ) este supusă transformării 1-2 2 reprezentată în sistemul de coordonate p-T ca în figura alăturată. iar a doua incintă conţine 6 kmoli de gaz la temperatura T 2 . T1 = T2 b.12. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Prima incintă conţine 1 kmol de gaz la temperatura T1 . Energia internă a gazului creşte cu 8. Acestea conţin acelaşi gaz. MECANICĂ. filiera vocaţională . OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. cantitatea de gaz din compartimentul de volum V1 b. dacă pistonul este deblocat după stabilirea echilibrului termic. lucru mecanic b. numărul (N) de particule din compartimentul de volum V2 . SUBIECTUL III – Varianta 090 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate de oxigen cu masa m = 0. valoarea raportului volumelor ocupate de gaz. respectiv T 2 = 280 K . considerat ideal.

Determinaţi: a.I. reprezentarea grafică într-un sistem de coordonate V-T a procesului ciclic.02 ⋅ 10 23 mol −1 . 2493 J d. exprimată în sistemul internaţional. d. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . . U = ν R T c. U = νRT (5p) a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . 4155 J (3p) 5 R ) efectuează transformarea 2 1→ 2 reprezentată în sistemul de coordonate p-V în graficul alăturat. 200 J c. presiunea sa: a. d.Varianta 091 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Căldura schimbată de gaz cu exteriorul este Q = 1.termodinamica B. creşte de 8 ori c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. b. b.toate profilele şi specializările. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. scade de 32 ori d. creşte de 32 ori (3p) 4. kg ⋅ K kg ⋅ K K mol ⋅ K 2. 300 J d. Într-o transformare la presiune constantă a unui mol de gaz ideal biatomic care se încălzeşte de la 27°C la 227°C .06 ⋅ 10 23 molecule de oxigen ( µ o2 = 32 g/mol ). lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în timpul unui ciclu.Varianta 91 . U = NkT 2 2 3. Dacă unui gaz ideal monoatomic ( CV = R ) îi creşte volumul de 8 ori într-un proces adiabatic 2 ( p ⋅ V γ = const. Lucrul mecanic efectuat de gaz are valoarea: a. constanta gazelor ideale R = 8. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. lucrul mecanic efectuat de gaz într-o transformare 3 → 5 . 100 J b. O cantitate dată de gaz ideal biatomic ( CV = Ministerul Educaţiei. Considerând că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. B. dacă din starea 3 gazul s-ar destinde adiabatic de la temperatura T3 la temperatura T5 = 2T1 . U = ν R T d. Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de măsură în S. (2p) a. D. c. masa molară a amestecului obţinut după introducerea în butelie a unui număr N 2 = 24. filiera vocaţională . SUBIECTUL II – Varianta 091 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o butelie de volum V = 10 se află un număr N1 = 18.1 B. Se cer: a. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MECANICĂ. iar între parametrii din stări diferite există relaţiile: V3 = 2V1 şi (15 puncte) Un mol de gaz ideal monoatomic ( CV = p2 = 2 p1 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.toate profilele. masa unei molecule de oxigen. B. c.08 ⋅ 10 23 atomi de heliu (E. SUBIECTUL III – Varianta 091 Rezolvaţi următoarea problemă: 3 R ) evoluează după procesul 2 termodinamic ciclic reprezentat în sistemul de coordonate p-V în graficul alăturat. adică: A. ). cantitatea de oxigen din butelie. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 400 J (2p) 3 5. 1. căldura cedată de gaz în timpul unui ciclu.31 J . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 1662 J c. pentru căldura specifică este: J N J N⋅m b. lucrul mecanic efectuat este: a. relaţia de calcul a energiei interne a gazului ideal biatomic este: 3 5 b. Se ştie că în starea de echilibru termodinamic 1 temperatura este T1 = 300 K . densitatea oxigenului din butelie. C. 831 J b. c. scade de 8 ori b.F: Probă scrisă la Fizică Proba µ He = 4 g/mol ). d.4 kJ .

∆U = +20 J c. Reprezentaţi grafic cele două procese descrise în acelaşi sistem de coordonate p-T. C. Calculaţi în funcţie de p 0 şi V0 căldura schimbată de gaz cu exteriorul în procesul 1 → b → 2 . Cunoscând masele moleculare µ N2 = 28 g/mol. d. două adiabate şi două izocore c. SUBIECTUL II – Varianta 092 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un student doreşte să realizeze un amestec de oxigen O2 şi azot N2 (gaze cu comportare presupusă ideală) a cărui masă molară să fie µ = 29 g/mol . SUBIECTUL III – Varianta 092 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate constantă de gaz ideal monoatomic ( CV = (15 puncte) 3 R ) este adus dintr-o stare iniţială (1) într-o stare 2 finală (2) pe două drumuri diferite: 1 → a → 2 şi 1 → b → 2 . este: J J J J a. Un gaz ideal suferă o transformare în cursul căreia cedează în exterior o căldură de -25 J şi primeşte un lucru mecanic de -5 J. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. presupunând că temperatura de echilibru a amestecului este egală cu t 0 .termodinamica B. (2p) 2. masa de azot pe care studentul trebuie să o introducă în prima butelie pentru a obţine amestecul dorit. presiunea finală a amestecului de gaze din prima butelie. acelaşi număr de moli. b. D.I. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . două izoterme şi două adiabate b.31 J . adică: A. d.02 ⋅ 10 23 mol −1 . B. . b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.1 B. ∆U = −30 J (3p) 3.toate profilele. Calculaţi în funcţie de p 0 şi V0 lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în procesul 1 → a → 2 . t 0 = 0 0 C) . ∆U = −20 J d. aceeaşi presiune. Elemente de termodinamică a. volumul oxigenului din prima butelie. ∆U = +30 J b. L2452 = 5 ⋅ L1231 4. c. Studentul poate transfera azot din a doua butelie în prima. filiera vocaţională . d. iar cealaltă conţine azot la presiune ridicată şi temperatură t 0 . Scrieţi expresia matematică a principiului I al termodinamicii şi utilizaţi-o pentru a calcula variaţiile energiei interne a gazului pe cele două drumuri. L2452 = 3 ⋅ L1231 c. două izoterme şi două izobare d. Justificaţi rezultatul obţinut.): Proba E. L2452 = 2 ⋅ L1231 b. Între lucrurile mecanice efectuate de gazul ideal în cele două procese ciclice există relaţia: a. Ciclul idealizat de funcţionare al motorului Diesel este format din: a. aceeaşi energie internă. În figura alăturată sunt reprezentate două procese ciclice 1 ⇒ 2 ⇒ 3 ⇒ 1 şi 2 ⇒ 4 ⇒ 5 ⇒ 2 parcurse de un gaz ideal. b. L2452 = 4 ⋅ L1231 (5p) d.Varianta 92 . Ţinând cont că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. B. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.I. (3p) kmol ⋅ K kg ⋅ K K kg Ministerul Educaţiei. MECANICĂ. păstrând constantă masa de oxigen din prima butelie. d. aceeaşi temperatură. Ministerul Educaţiei. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. calculaţi (în 2 unităţi ale S. µ O = 32 g/mol. c. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I .F: Probă scrisă lade oxigen din prima butelie. constanta gazelor ideale R = 8. Variaţia energiei interne a gazului în această transformare este: a.toate profilele şi specializările. Două sisteme termodinamice se află în echilibru termic dacă au: a. El dispune de două butelii: una conţine 64 g de oxigen în condiţii normale de presiune şi temperatură ( p o = 10 5 Pa. numărul moleculelor Fizică b. c. două adiabate o izocoră şi o izobară (2p) 5. 1.Varianta 092 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . unitatea de măsură a căldurii specifice în S. aşa cum se vede în figura alăturată a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.

mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Q / (m ⋅ ∆T ) c.Varianta 93 . Lucrul mecanic efectuat de gaz în timpul destinderii are valoarea: a.1 3 ( ) B. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.8 ⋅ 10 5 N/m 2 . Determinaţi variaţia energiei interne a gazului între stările 2 şi 4 .toate profilele. Elemente de termodinamică c. considerat gaz ideal. Calculați cantitatea iniţială de aer din vas. Un gaz ideal efectuează transformările AB şi CD reprezentate în figura alăturată. 451. primeşte lucru mecanic şi se încălzeşte. 45. Ştiind că densitatea aerului în condiţii normale de presiune şi temperatură p 0 ≅ 10 5 N/m 2 .739 g/m3 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. m ⋅ c ⋅ ∆T d. 100 J b. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6.5 (5p) 3. Ministerul Educaţiei. În vas se află iniţial aer. O cantitate de gaz ideal se destinde izoterm până la volumul V2 = 1 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. filiera vocaţională . În cursul acestui proces presiunea ( ) ( ) Amestecul se află la presiunea p = 10 N/m şi temperatura t = 27 C . t 0 = 0 0 C este ρ 0 = Probă scrisăcalculaţi masa de aer conţinută în vas în starea iniţială. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Se cunoaşte ln 2 = 0. Se cunoaşte că în starea 2 temperatura gazului este T2 = 4 ⋅ T1 . PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. acesta: a. .04 g/m 3 (2p) (3p) Ministerul Educaţiei. 2. d. a. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . în cele două transformări este: a. Raportul căldurilor schimbate de gaz cu mediul exterior. 114. SUBIECTUL III – Varianta 093 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal monoatomic (15 puncte) (γ = 5 / 3) aflat iniţial în starea şi temperatura caracterizată de presiunea p1 = 10 5 N/m 2 . expresia care are aceeaşi unitate de măsură cu cea a căldurii molare este: a. 250 K (3p) 4.5 b. 10. D. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . (QAB / QCD ) . Aerul din vas se încălzeşte până ajunge la temperatura t 1 = 47 0 C . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Proba E. C. 200 J d. Dacă notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică. Se amestecă υ1 = 4 moli de hidrogen µ1 = 2 ⋅ 10 −3 kg/mol cu υ2 = 3 moli de heliu µ2 = 4 ⋅ 10 −3 kg/mol . cedează lucru mecanic şi se răceşte. 0.718 = e ) la p2 = 105 N/m2 .F: 13 kg/m .termodinamica B.5 ⋅ p1 . 2 d. a. Modulul căldurii cedate de gaz într-un ciclu este o fracţiune f din căldura primită de gaz într-un ciclu. Determinaţi numărul de molecule de aer care ies din vas pentru ca presiunea din vas să rămână egală cu p = 2. la presiunea atmosferică p 0 = 10 5 N/m 2 şi la temperatura mediului ambiant t = 27 0 C . b. b. c. Q / (υ ⋅ ∆T ) (2p) 2. în starea 3 presiunea este p3 = 0. .718 ⋅ 10 5 N/m2 (2. 1 c. b. La comprimarea adiabatică a unui gaz ideal. d. Determinaţi valoarea fracţiunii f . d.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Densitatea amestecului este: 5 2 0 b.104 g/m3 c. la presiunea p 0 = 10 5 N/m 2 şi temperatura t = 27 0 C . 1. cedează lucru mecanic şi se încălzeşte.Varianta 093 (15 puncte) scade de la p1 = 2. constanta gazelor ideale R = 8. la Fizică B. 150 J c. c. Determinaţi masa de aer care mai trebuie introdusă în vas la temperatura t = 27 0 C pentru ca presiunea din vas să atingă valoarea p = 2. adică: A. SUBIECTUL II – Varianta 093 Rezolvaţi următoarea problemă: Un vas cu volumul constant V = 30 (15 puncte) este prevăzut cu o supapă ce permite comunicarea cu mediul exterior. Q / ∆T b. volumul V1 = 1 T1 = 300 K efectuează procesul ciclic reprezentat în coordonate p-T în figura alăturată.8 ⋅ 10 5 N/m 2 .6 g/m3 a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. primeşte lucru mecanic şi se răceşte. B. Transcrieţi procesul ciclic în diagramele p − V şi V − T . d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. MECANICĂ.693 .toate profilele şi specializările.31 J . Calculaţi lucrul mecanic efectuat de gaz în transformarea izobară.

filiera vocaţională . Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. Căldura molară la presiune constantă pentru acest gaz are valoarea: a. Lucrul mecanic efectuat de gaz ( CV = a.4 .895 J/(mol ⋅ K) d. presiunea gazului din butelie în starea finală. b. permite schimb de căldură cu mediul exterior. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Cunoscând faptul că p 0 = 10 5 N/m 2 . 118.transformări izocore în care presiunea creşte. B. C. c. Determinaţi căldura transmisă gazului din momentul blocării pistonului până când presiunea acestuia devine p3 = 2 atm . Determinaţi: a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.toate profilele.comprimări adiabatice.3 J 5 R ) are valoarea: 2 b.7 J (2p) Ministerul Educaţiei.95 J/(mol ⋅ K) b. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. −200 J b.F: Probă scrisă la Fizică B. Reprezentaţi în sistemul de coordonate p-V procesele suferite de gaz.toate profilele şi specializările.4 J c.destinderi izobare. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în timpul deplasării pistonului. 450.02 ⋅ 10 23 mol −1 . numărul de molecule de azot existente în butelie în starea finală.termodinamica B.Exponentul adiabatic al unui gaz ideal este γ = 1. 201. densitatea iniţală a gazului din butelie. SUBIECTUL II – Varianta 094 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: O butelie cu volumul V = 40 conţine iniţial o masă m1 = 140 g de azot ( µ = 28 ⋅ 10 −3 kg/mol ). Iniţial 2 pistonul este în echilibru. (3p) 5.31 J .9 g de aer ( µ ≅ 29 g mol ) a fost încălzită cu ∆T = 200 K primind căldura Q = 700 J .Un înveliş adiabatic: a. SUBIECTUL III – Varianta 094 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un piston care se poate mişca fără frecări într-un cilindru orizontal separă de mediul exterior un volum 5 V1 = 10 de gaz ideal ( CV = R ) la temperatura t1 = 27 o C şi presiunea p1 = 1 atm ≅ 10 5 N/m 2 . adică: A. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.1 B. 300J (5p) 4. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 284. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. Când temperatura devine T2 = 900 K . În butelie se adaugă apoi încă m 2 = 70 g azot şi se constată că temperatura gazului devine t 2 = 27 o C . (2p) 2.Varianta 94 . Proba E. d. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . 200J d. O masă m = 2. a. c. D. Încălzind gazul închis în cilindru pistonul se deplasează lent. Determinaţi lucrul mecanic efectuat de gaz în timpul deplasării pistonului. Aerul din cilindru este încălzit în contiuare până când presiunea devie p3 = 2 atm . considerat gaz ideal. d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. nu permite schimb de căldură cu mediul exterior. b. lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior are valoarea: a. ( ) .Varianta 094 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. constanta gazelor ideale R = 8. 11. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . −300 J c. d. 29. MECANICĂ. la presiunea p1 = 3 ⋅ 10 5 Pa .085 J/(mol ⋅ K) c.5 J d. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. temperatura iniţială a gazului din butelie. O cantitate constantă de gaz ideal suferă succesiunea de transformări 1234 reprezentate grafic în figura alăturată. comprimări izoterme. d. c. nu permite schimb de lucru mecanic cu mediul exterior.085 J/(mol ⋅ K) (3p) 3. 14. pistonul se blochează. b. nu permite modificarea energiei interne a sistemului. Un gaz ideal cedează căldură mediului exterior pe parcursul unei: a. 20. c.

): a. b.31 J . Calculaţi variaţia energiei interne în procesul 3 → 4 → 1 . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . adică: A. numai în procesele izoterme suferite de un gaz considerat ideal. D. numai în procesele izocore ale gazului ideal. relaţia ∆U = νCv ∆T este valabilă: a.800 J c. Proba E. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Cunoscând masele molare µ N2 = 28 g/mol. 12.1 B. densitatea amestecului din aerostat. (3p) 3. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . B. 70% şi 27% din masa amestecului.360 J b.I. Reprezentaţi ciclul în sistemul de coordonate p-V. a.62 d. filiera vocaţională .23 (3p) a.02 ⋅ 10 23 mol −1 . SUBIECTUL II – Varianta 095 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un aerostat se află un amestec de azot N2.42 c. oxigen O2 şi ozon O3 (gaze cu comportare considerată ideală) la presiunea p = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. mol c.Într-o transformare izobară ( p = const ) a unui gaz ideal se constată că lucrul mecanic este de 3 ori mai mic decât căldura primită de gaz.08 kg/m 3 c. d.1600 J (2p) Ministerul Educaţiei. iar în transformarea 1 → 2 temperatura se dublează. unitatea de măsură a masei molare în S.F: Probă scrisă la Fizică B. Interpretaţi rezultatul. constanta gazelor ideale R = 8.toate profilele. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. µ O2 = 32 g/mol. masa molară medie amestecului din aerostat. în orice proces termodinamic suferit de un gaz considerat ideal.06 kg/m 3 b. 8. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. În procesele 2 → 3 şi 4 → 1 densitatea şi temperatura absolută variază astfel încât ρ ⋅T = ct . Lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior de un gaz ideal ( p0 = 10 5 N m2 ) în transformarea ciclică ilustrată în figura alăturată este: a. 16.I. Masele azotului şi oxigenului reprezintă. Elemente de termodinamică c. masa molară a amestecului din aerostat dacă toate moleculele de ozon s-ar transforma în oxigen O2. respectiv. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . C. 1. 0. Căldura molară izocoră a gazului este: J J J J b.toate profilele şi specializările. 0. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în transformarea 4 → 1 . în procesele în care Q ≠ 0 . c. c. masa m01 a moleculei de azot şi masa molară µ O3 a ozonului. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 24.Varianta 095 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.termodinamica B. şi p 0 = 10 5 N/m 2 calculaţi (în unităţi ale S. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. este: a. Ministerul Educaţiei. Densitatea hidrogenului din vas este aproximativ: a.5 kg/m 3 (5p) 4. SUBIECTUL III – Varianta 095 Rezolvaţi următoarea problemă: Un mol de heliu cu exponentul adiabatic γ = (15 puncte) 5 se găseşte la presiunea 3 p1 = 2 ⋅ 10 5 N/m 2 şi volumul V1 = 4 dm 3 . 0. mol/kg d. Determinaţi căldura primită de heliu în procesul 1 → 2 → 3 .1 kg/m 3 d.Ţinând cont că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică.Într-un vas se află închis hidrogen ( µ = 2 ⋅ 10 −3 kg/mol ) la presiunea p = 10 5 Pa şi temperatura t = 27 0 C . Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.31 mol ⋅ K mol ⋅ K mol ⋅ K mol ⋅ K 5. kg/mol (2p) 2. Gazul suferă o transformare ciclică în care dependenţa densităţii gazului de temperatură este ilustrată în figura alăturată.Varianta 95 . b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. d. d. g b. MECANICĂ. 0.1200 J d.9p0 şi temperatura t = − 9°C. b.

dacă raportul maselor celor două gaze este m1 m 2 = 59 57 . a. J (2p) a.V1. d.T1 . Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.F: Probă scrisă la Fizică m r . 8 b. iar gazul din cel de-al doilea compartiment este menţinut la temperatura iniţială. Ministerul Educaţiei. Dintre graficele reprezentate în figura de mai jos. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. b. K mol ⋅ K kmol ⋅ K 24 de molecule. Două butelii identice conţin mase egale de heliu ( µ1 = 4 g/mol ) respectiv metan ( µ 2 = 16 g/mol ) la aceeaşi temperatură. Elemente de termodinamică B. Masa molară a gazului este 2. (2p) γ −1 γ −1 Ministerul Educaţiei. Justificaţi răspunsul.1 B. B. SUBIECTUL II – Varianta 096 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Un cilindru orizontal de volum V = 11. a capacităţii calorice a unui corp este: J J J b. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . Gazele din ambele compartimente se consideră ideale şi se cunosc masele atomice relative ale azotului m r . Lucrul mecanic efectuat de gaz într-un ciclu este egal cu L1231 = 200 J . 2 d.termodinamica B. subţire. . 30 g/mol b.Varianta 096 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.6 dm 3 este separat în două compartimente printr-un piston uşor. 1. Precizaţi în ce transformări se primeşte căldură şi determinaţi căldura primită de gaz într-un ciclu.toate profilele.O = 16 . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. 1 (5p) 5. Determinaţi energia internă a gazului în stările 2 şi 3. constanta gazelor ideale R = 8. 1 1 b.N = 14 .V2 . c. Raportul energiilor interne ale celor două gaze este egal cu: a.T 2 . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. graficul care redă corect procesul admisiei în cazul ciclului motorul Otto idealizat este: (3p) 4. MECANICĂ. D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. γ ⋅ ( p 2 ⋅ V2 − p1 ⋅V 1) d. d. Determinaţi lucrul mecanic schimbat între gaz şi mediul exterior în transformarea 3→1. iar în starea finală p 2 . respectiv CV 2 = 3 ⋅ R . b. 28 g/mol c. unitatea de măsură în S.I. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Proba E. Lucrul mecanic efectuat de gaz în această transformare se poate exprima sub forma: p ⋅ V − p 2 ⋅ V2 R ⋅ (T 2 − T1 ) a. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. 4 c. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . d. care se poate deplasa cu frecări neglijabile. precizaţi ce se întâmplă cu volumul ocupat de azot şi determinaţi variaţia acestui volum.Varianta 96 . Precizaţi în care dintre incinte se află un număr mai mare de molecule. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . Determinaţi raportul dintre masele de gaz din cele două incinte. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. c. adică: A. R ⋅ γ ⋅ (T1 − T 2 ) c. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. Iniţial pistonul se află în echilibru la mijlocul cilindrului. Gazul este supus succesiunii de transformări indicate în figura (15 puncte) alăturată.02 ⋅ 10 23 mol −1 . SUBIECTUL III – Varianta 096 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate dată de gaz ideal diatomic ( CV = 5 R ) se află într-un cilindru cu piston la 2 0 temperatura t1 = 7 C . O masă m = 50 g de gaz conţine un număr N = 10 aproximativ egală cu: a. C. carbonului a. Determinaţi masele molare ale celor două gaze. filiera vocaţională . Primul compartiment conţine azot molecular ( N 2 ) la temperatura t 1 = 12 0 C . iar al doilea compartiment conţine monoxid de carbon ( CO ) la temperatura t 2 = 22 0 C . Parametrii de stare ai gazului în starea iniţială sunt p1. 16 g/mol (3p) 3. Presupunând că gazul din primul compartiment este încălzit cu ∆T = 10 K . Precizaţi tipul transformărilor 1→2 şi 2→3 din cadrul ciclului indicând parametrul de stare care rămâne constant. B. Un gaz ideal având exponentul adiabatic γ se destinde adiabatic.31 J . Căldurile molare izocore ale celor două gaze au valorile CV 1 = 3 ⋅ R / 2 . c.toate profilele şi specializările.C = 12 şi oxigenului m r . 18 g/mol d. termoizolant.

Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. considerat gaz ideal.Varianta 97 . filiera vocaţională . B. schimbul de căldură între sistem şi mediul exterior. masa de gaz rămasă Fizică Proba E. raportul y = dintre variaţiile energiei interne a gazului în transformările 12 şi 34. Notaţiile fiind cele utilizate în manualele de fizică. c.toate profilele.I. cea care poate reprezenta o transformare adiabatică este cea cu numărul: a. Învelişul adiabatic nu permite: a. CV = R − C p b. la temperatura T1 = 300 K şi presiunea p1 = 1. C.02 ⋅ 10 23 b. schimbul de lucru mecanic între sistem şi mediul exterior.toate profilele şi specializările.1 B. 6. (3p) kmol ⋅ K kg K kg ⋅ K 5. 1. 18.Varianta 097 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. b. 5 Cunoscând exponentul adiabatic al gazului ( γ = ) şi căldura schimbată 3 de gaz cu exteriorul în transformarea 23 ( Q23 = 200 J ). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 18. d. c. Determinaţi: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. . constanta gazelor ideale R = 8. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. 6. relaţia Robert-Mayer poate fi scrisă în forma: a. CV = C p + µR d. (3) d. .5 ⋅ 10 5 Pa . iar temperatura a scăzut până la T 2 = 280K . CV − C p = R c. căldura Q41 schimbată de gaz cu exteriorul în procesul 41. (4) c. acesta urmează transformarea ciclică 12341. D. numărul de moli de azot consumat.termodinamica B. dintre celelalte curbe. . d. Ştiind că în figura alăturată curba (2) reprezintă o transformare izotermă. c.F: Probă scrisă la în vas. raportul x = 0 2T 3T 4T Q12 dintre căldurile schimbate de gaz cu exteriorul în Q34 transformările 12 şi 34. V1 V2 V3 V4 (15 puncte) p 4p 3p 2p p 2 1 4 T 3 T b. schimbul de energie între sistem şi mediul exterior. volumul vasului. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. presupus ideal.06 ⋅ 10 26 (5p) 4. unitatea de măsură în Q S. MECANICĂ. . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. a mărimii fizice exprimată prin raportul este: ∆T J J J J a. SUBIECTUL II – Varianta 097 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas se află azot ( µ N2 = 28 g/mol ).02 ⋅ 10 26 d. cantitatea de gaz aflată în vas în starea iniţială. rapoartele V2 V3 V4 V1 . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. adică: A. O masă m = 96g de O 2 ( µO2 = 32 g mol ) conţine un număr total de molecule este egal cu: (3p) a. modificarea energiei interne a sistemului . mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . 3. presiunea a devenit egală cu p 2 = 56 kPa . d. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . b.06 ⋅ 10 23 c. ∆U 34 . în care presiunea p depinde de temperatura absolută T aşa cum se arată în graficul alăturat. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.31 J . calculaţi: a.02 ⋅ 10 23 mol −1 . C p = CV + R (2p) 2. După ce s-a consumat o masă ∆m = 28 g de azot. (5) b. ∆U12 d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. (1) (2p) Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL III – Varianta 097 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un corp de pompă se află o cantitate fixată de gaz. B. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. c. b.

88 g/mol. Variaţia energiei interne a sistemului în decursul transformării 1234. Ministerul Educaţiei. 12 p 0V0 4. 2077 J d. a. 1 mol c. d. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. SUBIECTUL II – Varianta 098 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: În două vase de volume egale.42 dm3 /mol . izobar c. 0 5 b. 1. Gazul din vasul (2) are presiunea p 2 = 10 6 Pa şi masa molară µ 2 . 6. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . izoterm b. Proba E. V1 = V2 = 8. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU.∆U unitatea de măsură în S.31 . Căldura absorbită de gaz are valoarea: a. O cantitate dată de gaz ideal monoatomic (υ = const. c. O cantitate constantă de gaz ideal monoatomic (CV = d.termodinamica B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.31 J .025 mol de gaz cu masa molară µ 1 = 4 g / mol. a mărimii fizice a cărei expresie este . adică: A.693 şi CV = 1. N⋅ m (2p) 2. MECANICĂ. robinetul R este închis (v.5 R. Se dă ln2 = 0.5 J c. Iniţial.toate profilele şi specializările. J ⋅ kg b. Cea mai mare variaţie a temperaturii gazului se produce dacă procesul este: a.) primeşte căldura Q. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. Cantitatea de aer din incintă este egală cu: b. exprimată în funcţie de parametrii p 0 şi V0 este egală cu: a.693. p 0V0 2 c. SUBIECTUL III – Varianta 098 Rezolvaţi următoarea problemă: O cantitate υ = 2 mol gaz ideal monoatomic.02 ⋅ 10 23 mol −1 . 2425. conectate printr-un tub de volum neglijabil.1 B. J ⋅ kg ⋅ m c. conform diagramei p-T din figura alăturată.I. cantitatea de substanţă din vasul (2). b. c. D. După deschiderea robinetului R. amestecul format are masa molară µ med ≈ 15. masa de gaz care a trecut din vasul (2) în vasul (1) după deschiderea robinetului. p (MPa) 4 2 O 1 (15 puncte) 3 2 1000 T(K) 250 .5 mol d. aflat în starea (1) şi având parametrii T1 = 250 K şi p1 = 2 MPa. constanta gazelor ideale R = 8. adiabatic (2p) 3 R ) efectuează 2 transformările reprezentate în graficul alăturat. poate fi scrisă sub forma: ∆V -1 -1 −2 -3 a. la presiunea p1 = 10 4 Pa. 0. În vasul (1) se află υ1 = 0. masa molară µ 2 . Elemente de termodinamică b.93 J (3p) Ministerul Educaţiei. d. 4000 J b. Aflaţi variaţia energiei interne a gazului la trecerea din starea (1) în starea (3). Determinaţi căldura schimbată de gaz cu mediul înconjurător în procesul 2 → 3.605 a. Q . 2 mol se găseşte aer la temperatura 273 K şi presiunea 10 Pa. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. C. se află gaze considerate ideale la aceeaşi temperatură θ = 127 C. Într-o incintă de volum V = 5. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. 0.F: Probă scrisă la Fizică B. izocor d.31  temperatura se menţine egală cu 350 K. filiera vocaţională . Determinaţi: R (1) (2) a. 8 p 0V0 3. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. B. alăturată). Redaţi denumirile celor două procese. ajunge în starea (3) caracterizată de parametrii T3 = 1000 K şi p3 = 4 MPa. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de forţele de presiune în procesul 1 → 2.20  ≅  mol de gaz ideal îşi dublează volumul pe parcursul unui proces în care  8. trecând prin starea (2). presiunea care se stabileşte în vase după deschiderea robinetului.toate profilele. fig. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT .25 mol (3p)  10  5. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică.Varianta 98 . • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se cunoaşte ln 2 = 0. J ⋅ m d.Varianta 098 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. O cantitate de ν = 1. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. Se 5 (5p) cunoaşte Vµ 0 = 22.

b. Un gaz considerat ideal efectuează o transformare izobară dacă: a.Varianta 99 . atât presiunea cât şi masa variază. Dacă T1 este temperatura absolută în starea (1) şi T2 este temperatura absolută în starea (2) .31 J . c. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. J/K d. Într-un vas de volum V = 2 se află oxigen molecular (CV = 2. masa de aer conţinută în vas. (15 puncte) O cantitate ν = 3 mol de gaz ideal monoatomic ( CV = a.toate profilele. Calculaţi căldura schimbată de gaz cu exteriorul în transformarea 1 → 2 . la presiunea p = 105 Pa şi temperatura T = 300 K . 266. reprezentată în figura alăturată. c.toate profilele şi specializările. b. constanta gazelor ideale R = 8. adică: A. 1. D. două izoterme şi două adiabate. Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică .5R ) la presiunea p = 26660 Pa .Varianta 099 (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. d. J/ (kg ⋅ K ) (3p) 3. numărul de molecule de gaz din vas. O cantitate constantă υ moli de gaz ideal suferă succesiunea de transformări 1 ⇒ 2 ⇒ 3 .6 J d. Energia internă a gazului este: b. J/ (mol ⋅ K ) c. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. considerat gaz ideal. presiunea se menţine constantă. atât presiunea cât şi masa rămân constante. J b. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. υR (T2 − T1 ) (5p) d.F: ( µ = scrisă la Fizică de oxigen Probă32 ⋅ 10−3 kg/mol ). mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. (2p) 4. (2p) 2. 133. două adiabate o izocoră şi o izobară. C. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. Ciclul idealizat de funcţionare al motorului Otto este format din: a. Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică unitatea de p∆V măsură în S. atunci căldura totală schimbată de gaz cu exteriorul în această succesiune de transformări este: a. presiunea variază.02 ⋅ 10 23 mol −1 . Determinaţi: a. d. Reprezentaţi succesiunea de transformări în sistemul de coordonate p − V . Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . B.3 kJ c. B. iar masa variază. b. MECANICĂ. masa molară a amestecului obţinut dacă în vas se introduce suplimentar un număr N 2 = 6 ⋅ 10 22 molecule Proba E. 266.termodinamica B. d. filiera vocaţională . 133. iar masa rămâne constantă. Calculaţi variaţia energiei interne a gazului în transformarea 2 → 3 . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. − 2υR (T2 − T1 ) b. Se cunoaşte diferenţa ∆T = T2 − T1 = 100 K . două adiabate şi două izocore. 2υR (T2 − T1 ) 5. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică. .I. SUBIECTUL III – Varianta 099 Rezolvaţi următoarea problemă: 3 R ) este supusă 2 succesiunii de transformări reprezentată în coordonate p-T în figura alăturată. SUBIECTUL II – Varianta 099 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un vas de volum V = 2 se află închis aer ( µ aer = 29 ⋅ 10 −3 kg/mol ).1 B. d. două izoterme şi două izobare. c.3 J (3p) a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B.6 k J Ministerul Educaţiei. Calculaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 3→4. b. − υR (T2 − T1 ) c. a mărimii descrise de relaţia este: γ -1 a. densitatea aerului din vas.

3 → A .31 J . Ştiind că simbolurile unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică. υ = µ ⋅ m (3p) (3p) 3. . 2 ori c. acesta urmează transformarea 12345. O masă m de gaz ideal cu masa molară µ conţine un număr de moli dat de relaţia: a. 23. 1. MECANICĂ. masa gazului rămânând constantă. Proba E. Elemente de termodinamică Ministerul Educaţiei. g ⋅ m −3 d. în care presiunea p depinde de volumul V aşa cum se arată în graficul alăturat. SUBIECTUL III – Varianta 100 Rezolvaţi următoarea problemă: Într-un corp de pompă se află o cantitate fixată de gaz. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. L = νRT 5. 45 precizaţi care dintre mărimile Q. 34. L12 . Se consideră: numărul lui Avogadro N A = 6. este: a. 2 → A . atunci presiunea se măreşte de: a. ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică . În transformarea 12 şi în transformarea 45 produsul dintre presiunea şi volumul gazului păstrează o valoare constantă (diferită pentru fiecare proces). b. masa unei molecule de gaz. υ = µ m 2.5 ori b. volumul care revine.Varianta 100 µ m c.098 . Lucrul mecanic efectuat de gaz este maxim în procesul: a. L = p∆T (5p) a. adică: A. În figura alăturată sunt reprezentate în coordonate p-V patru procese termodinamice distincte suferite de o cantitate constantă de gaz ideal. . T1 T2 T3 T4 T5 (15 puncte) p 4p 3p 2p p V 0 V 2V 3V 4V 1 3 5 2 4 b. mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Proba E: Specializarea: matematică-informatică.T5 şi calculaţi rapoartele T2 T3 T4 T5 T1 . considerând moleculele uniform distribuite. Cunoscând valoarea căldurii schimbate de gaz cu exteriorul în transformarea 23 Q 23 = 200 J şi ln 2 = 0. 1 → A . la presiunea p 0 = 10 5 Pa . calculaţi căldura Q45 schimbată de gaz cu exteriorul în procesul 45. c.F: Probă scrisă la Fizică B. .02 ⋅ 10 23 mol −1 . Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: γ = P CV Proba scrisă la Fizică SUBIECTUL I . kg ⋅ m 3 c. pentru fiecare dintre transformările 12. D. unitatea de măsură a densităţii unui gaz ideal în S.693.toate profilele şi specializările. b. g ⋅ m −2 (2p) Ministerul Educaţiei. υ = (15 puncte) Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. SUBIECTUL II – Varianta 100 (15 puncte) Rezolvaţi următoarea problemă: . presupus ideal. constanta gazelor ideale R = 8. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a. Dacă temperatura creşte de 8 ori. Între parametri mol ⋅ K C de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p ⋅ V = νRT . este: b. L. T4 . temperatura gazului din incintă. c. Într-o incintă se află un gaz ideal cu masa molară µ = 46 g mol şi densitatea ρ = 1 26 ⋅ 10 3 g m 3 . C. d. 8 ori (2p) 4. B. O cantitate constantă de gaz ideal este supusă unui proces termodinamic în care volumul depinde de presiune conform legii V = a ⋅ p 2 . 34 . d. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 → A . Determinaţi: a.I. b. respectiv L 34. kg ⋅ m −3 b.termodinamica B. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B. unei molecule. expresia cantitativă a lucrului mecanic într-o transformare izobară. T2 .Varianta 100 . 4 ori d. L = νR∆T d. d.toate profilele. . filiera vocaţională .T0 = 273 K ). Ţinând cont că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică. densitatea gazului în condiţii normale de presiune şi temperatură ( p 0 = 10 5 Pa. c. ∆U este nulă. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ. în medie. ln3 = 1. T3 . υ = µ ⋅ m 2 d. L = VT γ −1 c. ordonaţi crescător temperaturile absolute T1. calculaţi raportul dintre lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 12. 1.1 B. unde a = constant .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful