P. 1
sicue1112

sicue1112

|Views: 9|Likes:
Published by David Ros

More info:

Published by: David Ros on Feb 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2011

pdf

text

original

Resolució de 20 de gener de 2011 del Rectorat de la Universitat Jaume I per la qual es convoca el Programa d’intercanvi d’estudiants SICUE per

al curs 2011/2012.
1. Publicació D’acord amb les bases que estableixen el sistema d’intercanvi entre centres universitaris espanyols (SICUE) concloses i dipositades davant la CRUE, aquest Rectorat ha resolt publicar les bases de la convocatòria de places d’intercanvi dins del programa SICUE per al curs acadèmic 2010/11 que figuren a l’annex 1 d’aquest document. 2. Recursos Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació. No obstant això, contra aquesta resolució les persones interessades poden interposar un recurs de reposició, davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació; en aquest cas no es pot interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat mentre no recaiga una resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

El Rector i per delegació de signatura (resolució de 14 de juny de 2010), La Vicerectora de Cooperació i Relacions Internacionals

Immaculada Fortanet Gómez

1

ANNEX 1: CONVOCATÒRIA 2011/12 DEL PROGRAMA D’INTERCANVI SICUE (SISTEMA D’INTERCANVI D’ESTUDIANTS ENTRE CENTRES UNIVERSITARIS ESPANYOLS)

ÍNDEX A. Convocatòria 2011/12. 1. El programa d’intercanvi SICUE. 1.1. Introducció. 1.2. El programa SICUE a la Universitat Jaume I. 2. Requisits per participar en el programa. 3. Procediment de presentació de sol·licituds. 3.1. Procediment general. 3.2. Compatibilitat amb altres programes. 4. Selecció. 5. Què cal fer després d’haver sigut seleccionada o seleccionat? 5.1. Qüestions no acadèmiques. 5.2. Qüestions acadèmiques. 6. Obligacions de les persones beneficiàries d’una plaça SICUE. 7. On podeu trobar més informació? 8. Calendari.

B. Oferta de places per titulacions. C. Informació sobre ajudes econòmiques: 1. Beca Sèneca. 2. Ajudes UJI-SICUE per a estades llargues durant el curs 2011/12.

2

que tendeix a la supressió d’obstacles a la lliure circulació d’estudiantat. el 13 de juliol de 1999. i per la Declaració de Bolonya de juny de 1999 dels ministeris d’Educació europeus. El programa SICUE a la Universitat Jaume I La Universitat Jaume I participa en aquest programa des que es va crear. un document de treball que. El programa d’intercanvi SICUE. 1. donaria lloc al conveni marc que establia el sistema d’intercanvi entre centres universitaris espanyols (SICUE). L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau per realitzar estudis d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou mesos (segons la duració que figura al costat de cada plaça en la relació final) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat. La posada en marxa de les estructures que s’inclouen en el RD 1393/2007. uns mesos més tard. en benefici de l’estudiantat i de les mateixes institucions d’ensenyament superior. Partint de la premissa que la mobilitat és un factor desitjable en la formació universitària. per mitjà de convenis que se signen entre titulacions que acorden el nombre d’estudiantat per intercanvi i la durada de l’estada. Introducció La Unió Europea promociona la cooperació interuniversitària com un mitjà per millorar la qualitat de l’educació.1. Per al curs 2011/12 la universitat pot oferir un total de 499 places. juntament amb la implantació efectiva dels ensenyaments de grau fa que enguany per primera vegada puguen oferir-se places per a la realització d’intercanvi dins d’aquestos ensenyaments de grau. la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) va aprovar. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i conega la societat i cultura 3 . Aquest sistema funciona. 1. pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. D’aquesta manera va sorgir el sistema d’intercanvi SICUE inspirat per l’experiència acumulada de les universitats amb el programa Erasmus i el sistema de transferència de crèdits ECTS d’aquest. 297 per a plans antics i 202 per a ensenyaments de grau. igual que el programa Erasmus. El nombre total de convenis subscrits arriba actualment a 252. el curs acadèmic 2011/12 serà el ondéssim any de funcionament del programa SICUE. De fet. en concret el 18 de febrer de 2000.A. de 29 d’octubre. Convocatòria 2011/12 1.2.

2. sobretot. És requisit per a sol·licitar intercanvi SICUE en aquests casos estar matriculats d’un mínim de 30 crèdits. . sempre que complisca la resta de requisits que estableix la convocatòria. si està acordat entre les titulacions. g) Així mateix. f) No haver renunciat a una plaça SICUE obtinguda en convocatòries anteriors fora del termini de renúncia establert a la corresponent convocatòria o a les resolucions resultat d’aquesta. Pel que fa als apartats b i c la data d’obtenció de crèdits que es considerarà és el 30 de setembre de 2010.d’altres autonomies. s’estableixen els següents requisits per a l’alumnat de titulacions de només segon cicle o bé d’un segon cicle que no resulte continuació directa del primer cicle d’origen (segons els plans d’estudi anteriors al RD 1393/2077 de 29 d’octubre): . de formació curricular i de projecció professional. «Qüestions acadèmiques»). 4 . l’estudiantat de llicenciatures i enginyeries superiors ha d’haver superat un mínim de 90 crèdits i estar matriculat d’un mínim de 30 crèdits més en el curs actual. d) A l’estudiantat encara li han de quedar crèdits per cursar en el moment de fer l’estada. El període d’estudis pot incloure també el projecte final de carrera i les pràctiques en empresa. Requisits per participar en el programa Per poder participar en aquest programa l’estudiantat ha de complir les següents condicions.Per al primer any d’aquestes titulacions no es podrà sol·licitar intercanvi SICUE. e) No haver gaudit d’una plaça SICUE en convocatòries anteriors en els mateixos estudis. 2. Per al nombre de crèdits superats es tindran en compte els seus estudis de primer cicle. c) Per als nous graus: l’estudiantat ha d’haver superat un mínim de 60 crèdits i estar matriculat d’un mínim de 30 crèdits més en el curs actual. a l’efecte. que han de reunir-se en el moment de presentació de la sol·licitud i mantindre’s durant tot el procés selectiu: a) Estar matriculat en una titulació de grau (tant dels nous graus com dels plans actuals) de la universitat en el curs actual (2010/11). enginyeries tècniques i arquitectura tècnica ha d’haver superat un mínim de 30 crèdits i estar matriculat d’un mínim de 30 crèdits més en el curs actual. ja que n’ha de fer un nombre mínim a la universitat de destinació (vegeu l’apartat 5. excepte en casos justificats de força major.El càlcul de la nota mitjana d’aquest alumnat es farà de la següent manera: es tindrà en compte la mitjana del primer cicle més els crèdits que l’alumnat puga tindre superats a data 30 de setembre del curs anterior al de la sol·licitud. per al següent. b) Per als plans d’estudis actuals: l’estudiantat de diplomatures. L’estudiant podrà sol·licitar-ho una vegada es trobe matriculat en primer curs. Aquest estudiantat podrà optar a les places en la mesura que en queden lliures i sempre després de l’estudiantat que les sol·licite per primera vegada o n’hagen renunciat dins del termini establert en la convocatòria corresponent.

Progressivament. Procediment de presentació de sol·licituds 3. L’estudiantat seleccionat ha de presentar també una fotocòpia del DNI a l’ORI. derivats de la implantació de l’espai europeu d’educació superior. obligatòries i optatives i també reconèixer assignatures de la universitat de destinació amb crèdits de lliure configuració. 3. Es pot obtindre reconeixement d’assignatures troncals. si bé. i) En el cas d’intercanvis entre universitats presencials i no presencials. en el mateix acord bilateral que els estudis que s’extingeixen per la implantació d’aquests graus. en cas d’optar a places d’estudis de segon cicle. a més d’explicar l’interès que tindria l’estada per al seu futur professional. amb un màxim de tres opcions. les places que se sol·liciten. La sol·licitud conté un apartat reservat per a l’escrit de motivació on l’estudiantat ha d’explicar quines assignatures voldria realitzar a la universitat de destinació i quines assignatures de l’UJI espera que se li puguen reconèixer. que existisca un canvi efectiu de residència. Podran acceptar-se sol·licituds d’estudiantat de titulacions de grau que hagen extingit altres estudis. Només aquelles persones que han d’aportar documentació addicional a la sol·licitud han de presentar una còpia impresa del formulari al Registre General de la Universitat. Per participar en el programa l’estudiantat ha d’emplenar aquest formulari de sol·licitud. per ordre de preferència. 5 .1. on s’han de classificar. Les universitats podran proposar intercanvis entre titulacions pertanyents a un mateix sistema d’ordenació dels ensenyaments universitaris. si es vol la puntuació addicional en la baremació o el certificat de primera titulació. sempre que els coordinadors vegen la viabilitat de l’acord acadèmic i s’ajusten les concessions al nombre de places i al període establert en l’acord bilateral. La documentació que pot ser necessari adjuntar a la sol·licitud és un certificat del grau de discapacitat per a estudiantat amb discapacitats.h) Queden exclosos del programa de mobilitat SICUE els plans d’estudi de màster i de doctorat. el curs 2011/12 es considerarà un període transitori i s’acceptaran els intercanvis entre titulacions renovades o no renovades i els nous estudis de grau. apartat «Acadèmica». La sol·licitud s’ha de fer a través de l’e-UJIer per mitjà del registre virtual en emplenar el formulari i la memòria justificativa de l’estada. s’aniran modificant els acords de les titulacions que estan en extinció. No es poden incloure assignatures que hagen estat suspeses a l’UJI. Procediment general L’oferta de places i el formulari de sol·licitud es troba en l’e-UJIer. serà requisit necessari per que puguen concedir-se. «Programes d’intercanvi». per al curs 2012/13.

no sol·licitar intercanvi d’assignatures suspeses. que el període d’intercanvi coincidisca amb el que figura indicat en cada plaça sol·licitada. a partir d’aquesta publicació s’obrirà un termini de reclamacions de deu dies naturals. Nota mitjana de l’expedient acadèmic.1. EUA i Canadà. A l’estudiantat que no complisca els requisits exigits se’ls denegarà la petició sense entrar a valorar l’expedient acadèmic ni la memòria justificativa. Estudiantat amb discapacitats: la comissió atorgarà fins a 0. 4. 6 . El dijous 24 de febrer de 2011 es publicarà el llistat provisional d’exclosos per incompliment dels requisits dels candidats. Amèrica del Nord. L’acreditació de la discapacitat requereix la presentació del certificat pertinent al Registre (vegeu l’apartat 3. Selecció La selecció de l’estudiantat la farà una comissió que presideix la direcció acadèmica de l’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) i que està formada per altres representants de l’ORI i pels coordinadors d’intercanvi. on la persona interessada podrà reclamar davant del mateix òrgan que va dictar la resolució. Compatibilitat amb altres programes El fet d’haver gaudit d’una beca als programes Erasmus. En cas de denegació de la sol·licitud. La resolució amb l’adjudicació provisional de les places es publicarà el 9 de març de 2011 al web de l’ORI i al tauler d’anuncis de l’ORI. Amèrica Llatina o Austràlia i Rússia a l’UJI no comporta incompatibilitat per a sol·licitar una plaça SICUE. i que no s’haja renunciat a una plaça en convocatòries anteriors fora del termini d’acceptació o renúncia). La selecció es farà valorant els aspectes acadèmics i la justificació i l’interès de la proposta de mobilitat. Les sol·licituds s’ordenaran tenint en compte el compliment dels requisits d’intercanvi SICUE (nombre de crèdits superats. «Procediment general»).25 punts addicionals a les persones sol·licitants que presenten algun grau de discapacitat. Les candidatures es baremaran de la manera següent: 1. 3. nombre de crèdits matriculats. únicament en els tres casos següents: 1) Si s’ha comès un error a causa d’una interpretació equivocada dels documents aportats o de la valoració de l’expedient acadèmic. Es consideraran les qualificacions obtingudes fins a la convocatòria de setembre del curs anterior (30 de setembre de 2010).2. 2.El termini de presentació de sol·licituds és el comprès entre els dies 25 de gener i el 18 de febrer de 2011 (fins a les 00. Valoració de la memòria justificativa (màxim 1 punt).00 hores).

L’estudiantat ha d’estar matriculat a l’UJI de l’ensenyament relacionat amb l’intercanvi en el curs/semestre en què realitza l’estada (i. igual que succeeix amb el programa Erasmus. 5. L’ORI enviarà a les universitats de destinació les dades de l’estudiantat seleccionat.2) Si apareixen o s’aporten nous documents de valor essencial per a la resolució. estarà exempt del pagament de la matrícula a la universitat de destinació). . L’estudiantat ha de cursar a la universitat de destinació un nombre de crèdits que ha de figurar entre aquests límits (mínim i màxim): . encara que l’estudiantat ha de sol·licitar la beca individualment al Ministeri. L’instrument que garanteix el reconeixement complet dels estudis realitzats a la universitat de destinació és l’acord acadèmic o contracte d’estudis. en canvi. es publicarà una resolució definitiva amb la relació d’adjudicataris de plaça SICUE. Qüestions no acadèmiques.1. També enviarà les dades de les candidatures a beca Sèneca al Ministeri d’Educació. sempre que complisca els requeriments per a aquest reconeixement. De fet.Per curs acadèmic: un mínim de 45 crèdits. l’estudiantat ha de cursar-hi una sèrie d’assignatures que poden ser reconegudes per crèdits de la titulació que cursa. Contracte d’estudis o acord acadèmic La part principal del programa SICUE és que els estudis cursats a la universitat de destinació siguen reconeguts. la part principal del programa SICUE és que els estudis cursats a la universitat de destinació siguen reconeguts a la universitat d’origen. mitjançant el web i el correu electrònic de l’UJI. 5. Qüestions acadèmiques. l’ORI convocarà una reunió informativa sobre qüestions pràctiques i facilitarà. que és un document amb tres funcions: 7 . 3) Si en la resolució han influït documents de validesa dubtosa. El 24 de març de 2011. Què cal fer després d’haver sigut seleccionada o seleccionat? 5. Després de la publicació dels resultats. instruccions detallades a les persones seleccionades. Durant l’estada a la universitat de destinació.2. que es consideraran annexes a aquesta convocatòria. quan les reclamacions presentades s’hagen resolt.Per semestre: un mínim de 24 crèdits. La mateixa resolució establirà un termini per a renunciar a l’intercanvi. Poden quedar desertes les places a les quals no s’haja presentat cap estudiantat que la comissió considere idoni.

En el contracte d’estudis es poden reconèixer tant assignatures troncals i obligatòries. juntament amb el certificat de notes original de la universitat de destinació. c) Mantindre contacte amb la tutora o tutor i realitzar conjuntament el contracte d’estudis abans dels terminis establerts en aquesta convocatòria. d) Demanar el certificat d’estada a la universitat de destinació i presentar-lo a l’ORI a la tornada. com optatives i de lliure configuració. l’estudiant contacte amb el professorat tutor que li siga assignat per conèixer els esmentats criteris i les possibilitats particulars de reconeixement d’aquests. 8 . i presentarla. S’utilitza com a document de matrícula a l’UJI (l’estudiantat no ha de matricular-se a l’UJI de les assignatures que han sigut incloses en el contracte).- - És on es fa constar el pla d’estudis de l’estudiantat a la universitat de destinació (l’equivalència de les assignatures del centre d’origen i de destinació que formaran part del reconeixement). Després que haja sigut signat per totes les parts (professorat tutor de l’UJI. constitueix un compromís ferm per part de la universitat de reconeixement dels crèdits de l’UJI assenyalats. al Registre General de la Universitat abans del 20 de setembre de 2012 per tal d’obtindre el reconeixement de crèdits i l’adaptació de les assignatures cursades i aprovades. h) Comunicar a l’ORI abans del començament del segon semestre la pròrroga de l’estada a la universitat de destinació (en el cas de l’alumnat del primer semestre). b) Acceptar o renunciar a la plaça en el termini establert en la resolució d’adjudicació. f) Omplir la sol·licitud d’adaptació i reconeixement de crèdits de l’e-UJIer. Obligacions de les persones beneficiàries d’una plaça SICUE. g) Sol·licitar a l’ORI abans del 5 de juliol de 2012 la possibilitat d’examinar-se a l’UJI al setembre de les assignatures suspeses a la universitat de destinació. És convenient. Els contractes d’estudis han d’estar signats per les tres parts i validats definitivament el 20 de novembre de 2011 per als estudiants de primer semestre o el 20 d’abril de 2012 en el cas dels estudiants de segon semestre o curs complet. que. quan siga seleccionat. per tant. Important: no es poden incloure en el contracte d’estudis assignatures que l’estudiant haja suspès a l’UJI. 6. sempre que les corresponents assignatures de la universitat de destinació siguen aprovades. professorat tutor de la universitat de destinació i estudiant). tenint en compte els criteris específics de reconeixement que té cada una de les titulacions. L’estudiantat beneficiari d’una plaça SICUE té una sèrie d’obligacions pel fet de participar en el programa: a) Conèixer les bases de la convocatòria i les instruccions a les persones participants. si escau. e) Omplir l’enquesta que es facilitarà a l’ORI en el moment de presentar el certificat d’estada.

j) Responsabilitzar-se de la cerca d’allotjament a la ciutat on estiga ubicada la universitat de destinació. Si l’estudiantat no s’incorpora a l’intercanvi sense haver presentat la renúncia serà penalitzat i quedarà exclòs de la possibilitat d’intercanvi durant un curs acadèmic. valencianes i balears: Xarxa Vives d’Universitats: Universitats de la resta de l’Estat espanyol: http://www.universia. k) Complir les obligacions acadèmiques mínimes de la universitat de destinació: assistir a classes. complir el període total d’estudis (arribar-hi i anar-se’n dins els terminis establerts al calendari acadèmic oficial). Convocatòria general i oferta de places de les universitats espanyoles.uji.educacion.crue. presentar-se a exàmens i complir les normes i reglaments. http://www.es. assistiu a les reunions informatives que hem organitzat (podeu assistir a qualsevol reunió encara que no sigueu del mateix centre): Dimarts 8 de febrer 16:00h JB2004AA de la FCJE Dimecres 9 de febrer 10:00h JB2006AA de la FCJE Informació sobre el programa: Convocatòria i oferta de places de l’UJI en la pàgina web de l’ORI: http://www. i presentar-la per Registre General. 9 . Ministeri d’Educació: http://www. CRUE: http://www. fer la inscripció prèvia i la matrícula en arribar. On podeu trobar més informació? Reunions informatives de l’ORI Si voleu conèixer i informar-vos de primera mà sobre el programa.i) Comunicar la renúncia a la plaça. Universitats catalanes. m) Complir les obligacions acadèmiques de l’UJI: revisar la matrícula una vegada haja sigut bolcat el contracte d’estudis i pagar les taxes de matrícula corresponents. encara que siga fora del termini establert a l’ORI. l) Complir les obligacions administratives mínimes amb la universitat de destinació.vives.net.org.es/serveis/otci/sicue. en particular.org. 7. L’incompliment d’aquestes obligacions pot suposar la pèrdua de la plaça d’intercanvi SICUE i la penalització en convocatòries posteriors.

Calendari Calendari per a les persones sol·licitants Reunions informatives: 8 i 9 de febrer de 2011 Termini de presentació de sol·licituds: del 25 de gener al 18 de febrer de 2011.8. Reunió informativa de l’estudiantat seleccionat: 5 d’abril de 2011. Calendari aproximat de selecció Publicació llista provisional exclosos: 24 de febrer de 2011 Resultats provisionals de la selecció: 9 de març de 2011. Sol·licitud d’examinar-se a l’UJI al setembre: abans del 5 de juliol de 2012. Presentació del certificat d’estada a l’ORI: a la tornada. Calendari de compliment d’obligacions per part de l’estudiantat beneficiari Acceptació o renúncia a la plaça: vegeu la resolució d’adjudicació que es publicarà el 24 de març de 2011. Presentació de la sol·licitud d’adaptació i reconeixement de crèdits: abans del 20 de setembre de 2012. 10 . Resultats definitius: 24 de març de 2011.

OFERTA DE PLACES PER TITULACIONS Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals ENSENYAMENTS DE GRAU TITULACIÓ ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I DEL MEDI RURAL ENGINYERIA DE L'EDIFICACIÓ ENGINYERIA DE L'EDIFICACIÓ ENGINYERIA DE L'EDIFICACIÓ ENGINYERIA DE L'EDIFICACIÓ ENGINYERIA DE L'EDIFICACIÓ ENGINYERIA DE L'EDIFICACIÓ ENGINYERIA DE L'EDIFICACIÓ ENGINYERIA DE L'EDIFICACIÓ ENGINYERIA EN DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES ENGINYERIA EN DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS ENGINYERIA INFORMÀTICA ENGINYERIA INFORMÀTICA ENGINYERIA INFORMÀTICA ENGINYERIA INFORMÀTICA ENGINYERIA MECÀNICA ENGINYERIA QUIMICA ENGINYERIA QUIMICA MATEMÀTICA COMPUTACIONAL QUIMICA QUIMICA UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ Universitat de Lleida Universidad de la Coruña Universitat de Girona Universidad de Alcalá Universidad de Castilla la Mancha Universidad de Zaragoza Universitat de les Illes Balears Universidad del País Vasco Universitat d' Alacant Universidad de Mondragón Universidad de Zaragoza Universidad de Sevilla Universitat Politècnica de Cataluña Universidad de Zaragoza Universidad de Sevilla Universidad de Castilla la Mancha Universidad de Burgos Universidade de Santiago de Compostela Universidad de Zaragoza Universidad de Salamanca Universidade de Santiago de Compostela Universidad de Sevilla Universidade de Santiago de Compostela Universidad de Zaragoza Places 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 Mesos 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 .B.

2 Universitat de Lleida 4 Universidad de las Palmas de Gran Canaria 2 Universidad de Málaga Universidad de Valladolid Universidad de Zaragoza Universidad de Granada Universidad de Sevilla Universidad Rey Juan Carlos Universidad de Extremadura Universitat Politècnica de València 1 2 1 1 1 1 1 2 Mesos 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 12 . 3 Universidad de Burgos 2 Universidad Rey Juan Carlos 1 Universidad de Granada 1 Universidad de Sevilla 1 Universidad San Jorge 2 Universidad de Extremadura 1 Universidad de Zaragoza 2 Universidad Carlos III 2 Universitat Politècnica de València 2 Universitat Politècnica de Catalunya 2 Universitat Politècnica de Catalunya 2 Universidad de Salamanca 2 Universidade de Santiago de Compostela 1 Universidade de Santiago de Compostela 2 Universitat de Valencia.PLANS ACTUALS TITULACIÓ ARQUITECTURA TÈCNICA ARQUITECTURA TÈCNICA ARQUITECTURA TÈCNICA ARQUITECTURA TÈCNICA ARQUITECTURA TÈCNICA ARQUITECTURA TÈCNICA ENGINYERIA INFORMÀTICA ENGINYERIA INFORMÀTICA ENGINYERIA INFORMÀTICA ENGINYERIA INFORMÀTICA ENGINYERIA INFORMÀTICA ENGINYERIA INFORMÀTICA ENGINYERIA INDUSTRIAL ENGINYERIA INDUSTRIAL ENGINYERIA INDUSTRIAL ENGINYERIA INDUSTRIAL ENGINYERIA INDUSTRIAL ENGINYERIA INDUSTRIAL ENGINYERIA QUIMICA ENGINYERIA QUIMICA ENGINYERIA QUIMICA ENGINYERIA QUIMICA ENGINYERIA TÈCNICA AGRICOLA ENGINYERIA TÈCNICA EN DISSENY INDUSTRIAL ENGINYERIA TÈCNICA EN DISSENY INDUSTRIAL ENGINYERIA TÈCNICA EN DISSENY INDUSTRIAL ENGINYERIA TÈCNICA EN DISSENY INDUSTRIAL ENGINYERIA TÈCNICA INFORMÀTICA DE GESTIÓ ENGINYERIA TÈCNICA INFORMÀTICA DE GESTIÓ ENGINYERIA TÈCNICA INFORMÀTICA DE GESTIÓ ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL MECÀNICA ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL MECÀNICA UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ Places Universidad de Extremadura 2 Universidad de Granada 2 Universidad Politécnica de Madrid 2 Universidad de Sevilla 2 Universitat Politècnica de València 2 Universidad del País Vasco 2 Universitat de Valencia.

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL MECÀNICA ENGINYERIA TÈCNICA INFORMÀTICA DE SISTEMES ENGINYERIA TÈCNICA INFORMÀTICA DE SISTEMES ENGINYERIA TÈCNICA INFORMÀTICA DE SISTEMES ENGINYERIA TÈCNICA INFORMÀTICA DE SISTEMES QUIMICA QUIMICA Universidad de Zaragoza Universidad de Granada Universidad de Sevilla Universidad Rey Juan Carlos Universidade de Santiago de Compostela Universitat de Girona Universidad de Zaragoza 1 1 1 1 2 1 2 9 9 9 9 9 9 9 13 .

Facultat de Ciències Humanes i Socials ENSENYAMENTS DE GRAU TITULACIÓ COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL HUMANITATS:ESTUDIS INTERCULTURALS HUMANITATS:ESTUDIS INTERCULTURALS MESTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL MESTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL MESTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL MESTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL MESTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL MESTRE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA MESTRE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA MESTRE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA MESTRE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA PERIODISME PERIODISME PSICOLOGIA PSICOLOGIA PSICOLOGIA PSICOLOGIA PSICOLOGIA PSICOLOGIA PSICOLOGIA PSICOLOGIA PSICOLOGIA PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ Universitat Politècnica de Cataluña Universitat Politècnica de Cataluña Universidade de Santiago de Compostela Universidad de Zaragoza Universidad de Salamanca Universitat d' Alacant Universitat de Barcelona Universidad de la Coruña Universitat de Lleida Universitat de les Illes Balears Universitat d' Alacant Universidad de la Coruña Universitat de Lleida Universitat de les Illes Balears Universidad de La Laguna Universitat Rovira i Virgili Universidad Autónoma de Madrid Universidad Complutense de Madrid Universitat de les Illes Balears Universidad de Sevilla Universitat de Barcelona Universidad de Salamanca Universidad Miguel Hernández Universidade de Santiago de Compostela Universidad de Murcia Universitat Rovira i Virgili Universidad de Málaga Universitat d' Alacant Universidad Autónoma de Madrid Universidad del País Vasco Universidad de Salamanca Universidade de Vigo Universitat d' Alacant Universitat de Vic Places 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Mesos 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 (2x9 y 2x5) 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 14 .

Universidad de Zaragoza Universidad Complutense de Madrid Universidad de Granada Universitat de les Illes Balears Universidad Miguel Hernández Universidad de Murcia Universidad de Sevilla Universidad de Salamanca Universidad Autònoma de Barcelona Universidad Autónoma de Madrid Universidade de Santiago de Compostela Universidad de Sevilla Places 2 1 2 2 4 2 1 3 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 5 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 Mesos 9 9 9 9 (2x5 y 2x9) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 15 .PLANS ACTUALS TITULACIÓ COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL HUMANITATS HUMANITATS HUMANITATS HUMANITATS HUMANITATS HUMANITATS MESTRE EDUCACIÓ FISICA MESTRE EDUCACIÓ FISICA MESTRE EDUCACIÓ FISICA MESTRE EDUCACIÓ FISICA MESTRE EDUCACIÓ INFANTIL MESTRE EDUCACIÓ INFANTIL MESTRE EDUCACIÓ INFANTIL MESTRE EDUCACIÓ INFANTIL MESTRE EDUCACIÓ INFANTIL MESTRE EDUCACIÓ MUSICAL MESTRE EDUCACIÓ MUSICAL MESTRE EDUCACIÓ PRIMÀRIA MESTRE EDUCACIÓ PRIMÀRIA MESTRE EDUCACIÓ PRIMÀRIA MESTRE EDUCACIÓ PRIMÀRIA MESTRE EDUCACIÓ PRIMÀRIA PSICOLOGIA PSICOLOGIA PSICOLOGIA PSICOLOGIA PSICOLOGIA PSICOLOGIA PSICOLOGIA PSICOLOGIA PSICOLOGIA PSICOLOGIA PSICOPEDAGOGIA UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ Universidad Carlos III Universitat Pompeu Fabra Universidad Rey Juan Carlos Universidade de Santiago de Compostela Universitat de Barcelona Universitat de les Illes Balears Universitat Pompeu Fabra Universidad de Salamanca Universidad Autònoma de Barcelona Universidad de Zaragoza Universitat d' Alacant Universidad de Extremadura Universidad de Granada Universitat de Lleida Universidad de Zaragoza Universidad de Extremadura Universitat d' Alacant Universidad de Granada Universitat de Lleida Universitat d' Alacant Universidad de Granada Universitat d' Alacant Universidad de Extremadura Universidad de Granada Universitat de Valencia.

PSICOPEDAGOGIA PSICOPEDAGOGIA PSICOPEDAGOGIA PSICOPEDAGOGIA PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ Universitat d' Alacant Universidad Autónoma de Madrid Universidad de la Coruña Universidad de Extremadura Universitat d' Alacant Universidad de Málaga Universidad Rey Juan Carlos Universidad San Jorge Universitat Rovira i Virgili Universitat d' Alacant Universidad Autónoma de Madrid Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) Universidad del País Vasco Universidad de Salamanca Universidade de Vigo Universitat de Vic Universidad Autónoma de Barcelona 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 16 .

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques ENSENYAMENTS DE GRAU TITULACIÓ ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET ECONOMIA ECONOMIA RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS RELACIONS LABORALS I UNIVERSITAT DESTINACIÓ Universidad de Córdoba Universitat Rovira i Virgili Universidad de la Coruña Universitat de les Illes Balears Universidad de Sevilla Universitat d' Alacant Universitat de Barcelona Universidad de Burgos Universidad de Cantabria Universidad de Castilla-La Mancha Universidad de la Coruña Universidad de Córdoba Universidad de Huelva Universidad de León Universidad de la Laguna Universitat de Lleida Universidad de Málaga Universidad de Murcia Universidad de la Rioja Universitat Rovira i Virgili Universidad de Salamanca Universidade de Santiago de Compostela Universidad de Alcalá Universidade de Vigo Universidad de la Coruña Universidad de las Palmas de Gran Canaria Universidad de Granada Universitat de les Illes Balears Universidad de Málaga Universidad de la Rioja Universidad del País Vasco Universidade de Santiago de Compostela Universidad de Burgos Universidad de León Universidad de Murcia Places 2 1 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 Mesos 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 17 .

RECURSOS HUMANS RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS TURISME TURISME Universidade de Vigo Universitat d' Alacant Universitat d' Alacant Universitat de Barcelona Universitat d' Alacant Universitat de les Illes Balears 2 2 2 4 2 2 9 9 9 9 9 9 PLANS ACTUALS TITULACIÓ ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES CIÈNCIES DEL TREBALL CIÈNCIES DEL TREBALL CIÈNCIES DEL TREBALL CIÈNCIES DEL TREBALL CIÈNCIES DEL TREBALL CIÈNCIES EMPRESARIALS CIÈNCIES EMPRESARIALS CIÈNCIES EMPRESARIALS CIÈNCIES EMPRESARIALS CIÈNCIES EMPRESARIALS DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET UNIVERSITAT DESTINACIÓ Universidad Pública de Navarra Universidad de la Coruña Universidad de Córdoba Universidad Rey Juan Carlos Universitat Rovira i Virgili Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) Universitat d' Alacant Universidad de Granada Universidad de Málaga Universidad Rey Juan Carlos Universidad Pública de Navarra Universidad de la Coruña Universidad de Granada Universidad de las Palmas de Gran Canaria Universidad Rey Juan Carlos Universitat d' Alacant Universitat de Barcelona Universidad de Burgos Universidad de Cantabria Universidad de la Coruña Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) Universidad de Extremadura Universitat Pompeu Fabra Places 2 2 2 1 1 2 4 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 Mesos 9 9 9 9 9 9 (2x9 y 2x5) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 18 .

DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET DRET GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA RELACIONS LABORALS RELACIONS LABORALS RELACIONS LABORALS RELACIONS LABORALS RELACIONS LABORALS RELACIONS LABORALS RELACIONS LABORALS RELACIONS LABORALS RELACIONS LABORALS RELACIONS LABORALS RELACIONS LABORALS RELACIONS LABORALS RELACIONS LABORALS TURISME Universidad de Valladolid Universitat de Valencia. Universitat d' Alacant Universidad de Burgos Universidad de Granada Universitat de les Illes Balears Universidad de León Universidad de Málaga Universidad del País Vasco Universidad de la Rioja Universidade de Santiago de Compostela Universidade de Vigo Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) Universitat Autònoma de Barcelona Universitat d' Alacant 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 (1x5 y 1x9) (1x9 y 1x5) 9 9 9 9 (2x9 y 2x5) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 19 . Universidad de Castilla-La Mancha Universidad de Granada Universidad de Huelva Universitat de les Illes Balears Universidad de León Universidad de la Laguna Universitat de Lleida Universidad de Málaga Universidad de Murcia Universidad de Oviedo Universidad de Sevilla Universidad de la Rioja Universidad de Salamanca Universidade de Santiago de Compostela Universidade de Vigo Universidad de Córdoba Universitat d' Alacant Universitat de Barcelona Universidad Complutense de Madrid Universidad de Granada Universitat Politècnica de València Universitat de Valencia.

la quantia exacta de la beca per al curs 2011/12. es preveu convocar de nou el programa d’ajudes econòmiques UJI-SICUE per a estades llargues al mes d’octubre-novembre de 2011. a hores d’ara. (A més. L’actual Ministeri d’Educació manté aquesta convocatòria que eixirà. a més dels exigits per participar en la convocatòria SICUE. i es troba en l’adreça: http://www. més una ajuda de viatge de. b) Que l’estada tinga la duració d’acord amb la plaça sol·licitada i. excepte en els ensenyaments tècnics. La convocatòria per al curs 2010/11 va atorgar 9 beques de 250€ mensuals durant 9 mesos als estudiants que acompliren els requisits de no haver obtingut una beca 20 . Els requisits que s’han demanat per sol·licitar la beca Sèneca són. com a mínim.) 1. de 8 de març. L’estudiantat ha de presentar individualment i per Registre General les sol·licituds de beca Sèneca.educacion. Per conèixer els terminis i requisits d’aquestes beques. previsiblement. Informació sobre beques Per a l’estudiantat que resulte adjudicatari d’una plaça SICUE hi ha dues possibilitats d’ajudes econòmiques no acumulables entre si. Els adjudicataris SICUE que presenten sol·licitud de beca Sèneca coneixeran els resultats de la beca durant el mes de juliol. BOE de 8 d’abril de 2010. a l’edifici de Rectorat.5 punts (escala 1 a 4) en totes les titulacions.html). l’últim any ha sigut de 500 euros al mes. publicada en la mateixa web. l’estudiantat pot ser beneficiari de la beca per a despeses de matrícula del ministeri o de conselleria. Cultura i Esports va dotar de finançament el programa SICUE amb les beques Sèneca. c) Haver obtingut una plaça de mobilitat a través del programa SICUE.2 punts.C. on s’exigeixen 1. 2. Desconeixem. Ajudes UJI-SICUE per a estades llargues al curs 2011/12 Atès l’escàs nombre de beques Sèneca concedides a l’estudiantat proporcionalment al nombre de places SICUE adjudicades. els següents: a) Tindre una nota mitjana d’expedient acadèmic igual o superior a 1.es/educacion/universidades/convocatorias/estudiantes/becasseneca. 120 euros per estudiantat beneficiari. cal dirigir-se al Negociat de Beques de la Secretaria d’Estudiants. per resolució del Ministeri d’Educació. que aquesta siga d’un mínim de quatre mesos i un màxim de nou mesos. No obstant això. en tot cas. entre març-abril (l’última resolució de convocatòria d’aquestes beques és l’Ordre EDU/864/2010. Beca Sèneca L’antic Ministeri d’Educació.

21 . Tota la informació podrà consultar-se al web de l’ORI i es comunicarà oportunament a totes les persones potencialment interessades.Sèneca i haver-se incorporat a una plaça SICUE al curs 2010/11 per a una estada de 9 mesos.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->