Uputstvo za korišćenje

7 Pristup i korišćenje Glavnog menija . . . . . . . 6 Prijava . . . . . . . . . . 8 Promena kanala . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Pregled pretplata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 UPravljanje nalogom . . . . . . . . . . . . . . . 18 Videoteka . . . . . . . . . . . . . . .navigacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Aktiviranje PIN koda . . 8 Podešavanje omiljenih kanala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pretraživanje programske šeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Podešavanje PIN-a za kupovinu . . 19 Podešavanja . . 14 Zabrana pristupa kanalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Odjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Zabrana pristupa sadržaju (emisiji) . . . . 12 Kreiranje novog korisnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Podešavanje ovlašćenja podkorisnika . . . . . . . . 8 TV vodič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Podešavanje sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Pregled detalja o korisniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Podešavanje PIN-a za roditeljsku kontrolu . . . . . 17 Videoteka . . . . . . . . . . . . . . . . 21 najčešća Pitanja . . . . . .meni Račun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Omiljeni kanali . . . . . . . . . . . . . 20 Podešavanje jezika . . . . . . . . 15 Promena lozinke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Progress Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sadržaj Funkcije i komande daljinskog upravljača . 10 Prilagođavanje i personalizacija naloga . . . . . . . . . 20 Izgled menija . . . . . . . . . . . . . 7 Isključivanje TV . . . . . . . . . . . . . . 21 Korišćenje stavke Pomoć . . . 11 3 . . . . . . . . . . . . . 17 Napredno pretraživanje baze filmova . . . . . . . . . . . . . 7 Uključivanje TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Pretraživanje po žanrovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zaključavanje . . 20 Podešavanje kanala . . . . . . . . . . . . . . 16 osnovne kontrole . . . . . . . . . . . . . . . 13 Korišćenje roditeljskih kontrola . . . 8 Podešavanje daljinskog upravljača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Pristupanje nalogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zabrana pristupa usluzi IPTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 račUn korisnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pregled programske šeme . . . . . . . . . . . . . 10 Kupovina pretplatničkih paketa . . . . . . . . . . . . . 9 korišćenje UslUge videoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Podešavanje automatskog prijavljivanja . . . . . . . . . . . . . . . 6 Prvo povezivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Funkcije i komande daljinskog upravljača Promjena dostupnih AV ulaza (av) Unos broja kanala (0-9) Prethodni/sledeći kanal (CH) Izbor moda za upravljanje sa TV (tv) Uključivanje/isključivanje STB/TV (Power) Izbor moda za upravljanje sa STB (stb) Jačina zvuka (vol) Posljednji gledani kanal (last CH) Isključivanje zvuka (mUte) Prikaz glavnog open iptv menija (menU) Napomena: izgled uređaja i menija su podložni promjenama. 4 .

Predefinisane komande Trenutna programska šema (info) Pomoć (HelP) TV vodič / omiljeni kanali (gUide) Povratak nazad (baCk) videoteka Puštanje sadržaja (PlaY) Zaustavljanje sadržaja (stoP) Pauziranje sadržaja (PaUse) Premotavanje unazad (rewind) Premotavanje unaprijed (fast fwd) kretanje kroz tv vodič Kretanje kroz trenutnu stranicu (Pg UP/down) Prethodna/naredna stranica (Pg baCk/fwd) Ponovno učitavanje trenutne strane (refresH) Povratak na Home Page (Home) Kretanje kroz meni (navigaCione streliCe) Potvrda obilježenih stavki (ok) Prethodni/naredni dan (rewind/fast fwd) 5 .

UM-4 ili LR03) . naPomena UNOSITe KODOVe PAžLJIVO I POLAKO . NAKON UNOSA SVAKe CIFRe ZASVeTLeće CRVeNA LAMPICA SA PReDNJe STRANe STB . Ograničenja broja pogrešnih unosa PUK-a i lozinke ne postoje . pratite sljedeće korake . Za otprilike 2 sekunde komanda tv na daljinskom upravljaču će početi da svijetli – tada otpustite komande tv i ok . Uključite TV i pritisnite komandu av na daljinskom upravljaču televizora . Ako želite da upravljate STB-om pritisnite komandu stb na daljinskom upravljaču. MN2400. TAKOđe. PRVO PROBAJTe KODOVe IZ eMeA TABeLe . • Ukucajte trocifreni kod svoje marke TV-a (u slučaju za Sony prvi je 014) . za Sony su to 014. a ako želite da upravljate TV prijemnikom pritisnite komandu tv na daljinskom upravljaču . pritisnite Pg baCk da biste obrisali grešku i ponovo unesite korektne cifre . Pazite da polaritet baterija odgovara oznakama na daljinskom upravljaču . U slučaju da pogriješite u kucanju. . naPomena Prvo Povezivanje Povezivanje vrši stručna ekipa m:tel-a na licu mjesta . Sony. . na daljinskom upravljaču pritisnite komandu stb . 112. Proces aktivacije odvija se kroz nekoliko tačaka u trajanju do 10 minuta . JVC. Ako ste pravilno konfigurisali daljinski upravljač. . ZA ISTU MARKU TV-A POSTOJe DVIJe VRSTe KODOVA: AMeRICAS/APAC I eMeA . 6 . a zatim Power na daljinskom upravljaču. Pri podešavanju ukucavajte sve navedene kodove redom. Ukucajte osmocifreni PUK koji ste dobili .Podešavanje sistema Podešavanje daljinskog UPravljača Daljinski upravljač zahtjeva 3 baterije (tipa AAA. uključite STB . Daljinski upravljač koji ste dobili uz STB moguće je podesiti tako da ga možete koristiti i za upravljanje Vašim televizorom . • Istovremeno pritisnite i držite komande tv i ok na daljinskom upravljaču . Ubacite baterije u daljinski upravljač .) TABeLA SA KODOVIMA DALJINSKOG UPRAVLJAčA Se NALAZI NA STRANICAMA 24-25 UPUSTVA (ILI NA STRANICAMA 18-23 UPUSTVA SeT TOP BOxA) . sačekajte nekoliko minuta da se na ekranu pojavi sledeća slika: Kada se pojavi gornja slika. njime možete upravljati i TV-om i STB-om . Pritiskom komande stb. 017. 169. Ako ste instalirali STB kao što je opisano u uputstvu za instalaciju STB-a. Samsung . provjeravajući poslije svakog koda da li radi komanda Power i komande za podešavanje jačine zvuka . U slučaju samostalnog podešavanja. Konfiguracija daljinskog upravljača se realizuje njegovim podešavanjem sa tipom televizora i to je moguće uraditi na sledeći način: • Odredite marku svog TV aparata (npr . Pritisnite ok da biste potvrdili unos . Na ekranu se pojavljuje sljedeća slika: • Nađite određeni kod za svoj TV u tabeli proizvođača u fabričkom uputstvu koje ste dobili uz STB (npr . 275) . 168. Na ekranu televizora će pisati „Loading“ .

zbog toga morate uključiti AV kanal na vašem TV-u . uključite ga pritiskom na komandu stb. Za odabranog korisnika unesite njegovu lozinku i pritisnite ok . Pojaviće se glavni meni . odjava Ovu opciju koristite kada želite da se prijavite kao drugi korisnik . pritisnite komandu menU na daljinskom upravljaču . Pritisnite menU da bi se na ekranu pojavio glavni meni . ekran izgleda ovako: Isključivanje TV-a se radi u dva koraka: • Isključivanje TV-a: pritisnite komandu tv na daljinskom upravljaču. pritisnite komandu TV na daljinskom upravljaču. Po pravilnom unosu prethodnih koraka. na način opisan u ovom uputstvu (Promjena lozinke) . a zatim komandu Power . Pomoću navigaCioniH streliCa izaberite tv vodič i pritiskom komande ok odaberite kanal koji želite da gledate . izaberite opciju Odjava kretanjem kroz stavke uz pomoć navigacionih strelica . Lozinku naknadno možete promjeniti po želji. • Uključivanje STB: pritisnite komandu stb na daljinskom upravljaču. izaberite željenog podkorisnika i pritisnite ok . a zatim komandu Power . Kada se pojavi. OpenTV se gleda preko AV kanala. pa onda na komandu Power . a zatim komandu Power . iskljUčivanje tv Ukoliko se želite prijaviti pod drugim korisničkim imenom koristite komande za navigaciju ili PgUP/ Pgdown. 7 . Ako se Vaš TV uključuje tako što ukucate broj kanala. Prijava Ako je STB isključen. • Isključivanje STB: pritisnite komandu stb na daljinskom upravljaču. a zatim ukucajte bilo koji broj . a zatim komandu Power . pritisnite komandu tv na daljinskom upravljaču. Pojaviće se: UkljUčivanje tv Uključivanje TV-a se radi u dva koraka: • Uključivanje TV: Ako se Vaš TV uključuje na komandu POWeR. Promjena lozinke se preporučuje iz bezbjednosnih razloga .Podešavanje sistema Unesite lozinku 1234 na isti način kao što ste unijeli PUK .

Pojaviće se: Kretanje kroz kanale i programske šeme se ostvaruje uz pomoć strelica na daljinskom upravljaču: • Pg down/Pg UP prikazuje narednih/prethodnih 5 kanala • Pg fwd/Pg baCk prikazuje narednih/prethodnih 90 min programske šeme • fastfwd/rewind prikazuje programsku šemu za naredni/prethodni dan • pomoću navigacionih strelica: .strelice  i  za prikaz prethodnih/narednih 30 min programske šeme Pritisnite baCk da biste izašli iz tv vodiča . 2 . numeričke tastature na daljinskom upravljaču . Kretanjem za po jedan kanal naprijed/nazad pomoću komande CH +/- 8 .strelice z i  za prikaz prethodnog/narednog kanala . Promjena kanala Promjena kanala se vrši na tri načina: 1 . Da biste se vratili u prethodni meni pritisnite baCk . Za ulazak u odabrani podmeni pritisnite ok . a zatim pritisnite info da biste ga dodali u svoju listu . Na ekranu će se pojaviti sljedeća slika: Kroz Meni se krećete uz pomoć navigacionih strelica na vašem daljinskom upravljaču . Izborom željenog kanala kroz TV vodič . tv vodič Da bi se na ekranu pojavila lista svih kanala pritisnite GUIDe . Na ekranu će se pojaviti: Pritisnite ok da biste potvrdili unos vašeg omiljenog kanala u listu i ponovite proceduru na isti način za ostale kanale koje želite da dodate . Omiljenim kanalima pristupate tako što dvaput pritisnete komandu gUide . na ekranu će se pojaviti: Pritisnite na daljinskom upravljaču komandu gUide da biste vidjeli sve dostupne kanale i pomoću navigacionih strelica odaberite svoj omiljeni kanal.Osnovne kontrole PristUP i korišćenje glavnog menija Pregled Programske šeme Pritisnite komandu info za više informacija o trenutnoj programskoj šemi . Ukucavanjem broja željenog kanala uz pomoć Koristeći strelice (lijevo/desno) odaberite Dodaj kanal na listu ’Omiljeni kanali’ i pritisnite ok . Podešavanje omiljeniH kanala Pritisnite menU. 3 .

Ako želite između reči. Pojaviće se: Ako želite pretragu po naslovu. Pojaviće se virtuelna tastatura: Odabiranjem stavke iz liste i pritiskom ok prebacujete se na izabranu emisiju . Odaberite Pretraga i pritisnite ok .osnovne kontrole Pretraživanje Programske šeme Pritisnite komandu MeNU . pomoću strelica na daljinskom upravljaču izaberite ABC i pritisnite OK . Da završite. obrišite ga odai pritisnite ok . Koristite Pg UP/down u slučaju da su rezultati pretrage prikazani na više od jedne strane . odaberite Pretraga. POJMOVI SA KOJIMA STe Se UPOZNALI NA OVIM STRANAMA KORISTe Se I U OSTATKU UPUTSTVA . odaberite i pritisnite ok . nazivu. a zatim pritisnite ok . Pomoću strelica se pozicionirajte na slovo. a zatim pritisnite ok kao potvrdu za izbor selektovanog slova . Koristite strelice da biste odabrali željeni kriterijum za pretragu . Ako želite da promjeniizborom i pritisnite ok . Polja od i do odnose se na vremenski interval u izabranom danu . Na raspolaganju su pretrage po kategoriji. 9 . Kada se pozicionirate na kriterijum za pretragu koji želite. Kada te jezik za unos. Na ekranu će se pojaviti Glavni meni . Za unos razmaka birom simbola i pritisnite ok . kanalu. KASNIJA POGLAVLJA PODRAZUMIJeVAJU DA STe UPOZNATI SA NJIMA . odaberite da unesete velika slova. veličinu slova mjenjate i pritiskom ok . Ako pogrešite pri unosu slova. danu i vremenu emitovanja . pritiskajte ok za izlistavanje opcija ponuđenih u datoj kategoriji . za potvrdu odaberite bi se pojavio prozor sa rezultatima pretrage.

Obezbeđuje dodatnu sigurnost pri kupovini pretplata i paketa servisa . Podešavanje Pin-a za kUPovinU Popunite potrebna polja: novi Pin. Potvrda novog Pin-a (ponovo ukucajte novi PIN). Pojaviće se podmeni naloga . Pojaviće se sljedeća slika: Platforma podržava dva tipa PIN-a (Personal Identification Number): • PIN za kupovinu – Da biste mogli da koristite bilo koju dodatnu uslugu u okviru open iptv. lozinka (Vaša lozinka kao potvrda identiteta) . Podešavanje Pin-a za roditeljskU kontrolU Pin za roditeljsku kontrolu omogućava podkorisniku da gleda program čiji je rejting veći od uzrastnog rejtinga koji mu je dodeljen pri kreiranju (pogledati Kreiranje novog korisnika) . odaberite stavku Pin za kupovinu i pritisnite ok . PIN za kupovinu je neophodan pri svakoj kupovini paketa programa ili dodatnih usluga koje se naplaćuju . Pojaviće se: Popunite polja: • novi Pin (pomoću daljinskog upravljača ukucajte novi PIN za roditeljsku kontrolu) 10 . Ako korisnik želi da gleda program čiji je rejting viši od onog koji mu je dodeljen. potrebno je definisati PIN za kupovinu . Pojaviće se sljedeća slika: Na isti način odaberite nalog i pritisnite ok . mora ukucati svoj Pin za roditeljsku kontrolu .Upravljanje nalogom PristUPanje nalogU – meni nalog aktiviranje Pin koda Pritisnite menU . Glavni korisnik postavlja Pin za roditeljsku kontrolu na sledeći način: u meniju naloga bira stavku Pin za roditeljsku kontrolu i pritisne ok . • PIN za roditeljsku kontrolu – U slučaju da želite da ograničite pristup određenim kanalima i sadržajima potrebno je definisati PIN za roditeljsku kontrolu . Pomoću strelica odaberite Upravljanje nalogom i pritisnite ok . PIN za kupovinu se podešava na sljedeći način: u meniju naloga.

Stavke koje su obilježene su već kupljene tj . Pojaviće se meni Sve usluge koji prikazuje dostupne grupe pretplata . Pritisnite ok .UPravljanje nalogom • Potvrda novog Pin-a (ponovo ukucajte PIN) • lozinka (ukucajte svoju lozinku) • aktivirati Pin za kontrolu (da li je omogućena PIN zaštita. Ukoliko korisnik želi da odjavi neki od dodatnih paketa. Na ekranu će se pojaviti slika: Pristupite meniju Naloga. Pojaviće se sljedeća slika: Pratite uputstva sa ekrana . pritisnite ok da biste odabrali da ili ne . odaberite stavku dodatne usluge . Unesite svoj PIN za kupovinu . kao što je već objašnjeno . Ukoliko ste izabrali ne. Pomoću strelica odaberite Sve usluge i pritisnite OK . to može da uradi samo lično na prodajnom mjestu 11 . Strelicama odaberite aktiviraj i pritisnite ok . Ukoliko ste izabrali da. podkorisnik neće uopšte moći da gleda sadržaje za koje je rejting veći od vrednosti definisane u stavci Uzrast . na njih ste se već pretplatili . Prikazaće se informacije o korisničkom profilu: Ako želite da aktivirate Vremensku prognozu ili neku drugu dodatnu uslugu. Odaberite stavku na koju želite da se pretplatite i pritisnite ok . kUPovina PretPlatničkiH Paketa Pregled detalja o korisnikU Pristupite meniju naloga i odaberite detalji . korisnik će moći da gleda sadržaje sa rejtingom većim od definisanog samo ukoliko ukuca PIN za roditeljsku kontrolu) • Uzrast (pritisnite ok da biste izabrali najvišu starosnu granicu programa koji korisnik može da gleda bez PIN-a za roditeljsku kontrolu) . Ako želite da se pretplatite na dodatne TV pakete odaberite stavku Paketi .Izaberite Potvrdi i pritisnite komandu ok da biste potvrdili unos .

komanda Pg back briše prethodnu cifru . 12 . prilagođen njegovim potrebama . Pojaviće se: Popunite ponuđena polja: Pomoću strelica odaberite abC i pritisnite ok . . Koristeći strelice pozicionirajte se na slovo koje želite da unesete i za potvrdu pritisnite ok (kao što i je već objašnjeno) . Odaberite Upravljanje korisnicima i pritisnite ok . . • limit km (unesite iznos u KM koji predstavlja maksimalni iznos novca koji podkorisnik može potrošiti). Pojaviće se virtuelna tastatura: • lozinka (ukucajte željenu lozinku). time će korisniku biti dozvoljen sadržaj definisan za taj uzrast . Uzrast 0 podrazumeva da ne postoji ograničenje odnosno da korisnik može gledati sve sadržaje bez obzira na njihov rejting). Prikazaće se: Glavni korisnik (korisnik na čije ime se vodi nalog) može da kreira najviše tri nova (pod)korisnika u okviru svog naloga . Pristupite meniju nalog kao što je već objašnjeno . • Potvrdi (potvrdite lozinku). Selektujte Potvrdi i pritisnite ok da biste sačuvali podešavanja . Na taj način svaki gledalac može imati svoj nalog. • Pretplata moguća (određujete da li novi korisnik može/ne može da se pretplaćuje i da kupuje) . Kada upišete ime pritisnite dobićete prozor: Ukoliko ste pogriješili u unosu. • Uzrast (iz padajuće liste odaberite uzrast korisnika kojeg ste kreirali.Nalog korisnika kreiranje novog korisnika Odaberite kreiranje novog i pritisnite ok .

U okviru njega će se pojaviti nazivi paketa koji su u ponudi. Odaberite korisnika čija ovlašćenja želite da podesite i pritisnite ok . Ukoliko ste korisniku omogućili pretplate ovu aktivaciju kanala će moći da uradi podkorisnik. AKTIVIRANJe PIN-A U OVOM SLUčAJU Je SAMO AUTORIZACIJA OSNOVNOG KORISNIKA Selektujte opciju koju želite da pregledate ili da promjenite . nakon definisanja svog PIN-a za kupovinu . Na ekranu će se pojaviti: 13 . Dostupne opcije za podkorisnika su: • Sve usluge Ukoliko ste pri kreiranju naloga za podkorisnika izabrali da korisniku nije moguća pretplata. da biste mu omogućili da gleda jedan ili više paketa na koji ste već pretplaćeni. potrebno je izabrati podmeni Paket . Pratite sistemske instrukcije koje vas vode kroz ovu interakciju . Za aktivaciju je potrebno da selektujete Aktiviraj i pritisnete OK.) • moje usluge (trenutne pretplate za datog korisnika) • zabrana (roditeljska kontrola programa i kanala za djecu) • izmeni (Pregled/promena informacija o korisniku) • autoprijava (podešavanje automatskog prijavljivanja na sistem korisničkog naloga za koji je ova opcija aktivirana) • obriši (brisanje izabranog korisnika – treba odabrati da/ne) • otkaži (vraćanje na prethodni podmeni) . nakon čega će se na ekranu pojaviti sljedeća slika: Nakon unosa PIN-a za kupovinu i izbora opcije Aktiviraj odabrani paket će biti na raspolaganju podkorisniku koga ste izabrali .račUn korisnika Podešavanje ovlašćenja Podkorisnika naPomena Pristupite meniju nalog . Pomoću strelica izaberiteUpravljanje korisnicima i pritisnite ok . Uz pomoć navigacionih strelica se pozicionirajte na paket koji želite da podkorisniku bude na raspolaganju i pritisnite OK . a ispred naziva kupljenih paketa stajaće slovo F . Na ekranu će se prikazati: PRI AKTIVIRANJU PAKeTA ZA PODKORISNIKA Ne AKTIVIRA Se PONOVNA NAPLATA PAKeTA KOJI Je Već AKTIVIRAN NA PROFILU GLAVNOG KORISNIKA .

u prozoru: Odaberite zaključaj i pritisnite ok .korišćenje roditeljskiH kontrola – zakljUčavanje Odaberite zabrana i pritisnite ok . a za izbor ponuđenih opcija koristite dugme ok . Odaberite korisnika čija ovlašćenja želite da izmjenite i pritisnite ok . pritisnite ok . 14 . Na ekranu će se prikazati: Da biste onemogućili korisniku da koristi uslugu u nekom vremenskom periodu. Pojaviće se: Odaberite zaključaj kanal i pritisnite ok . Po pristupanju meniju račun. Nakon podešavanja vrijednosti navedenih polja. ponovite ove korake (sada sa izborom Otključaj). odaberite Zaključaj i pritisnite ok . Da biste omogućili ponovni pristup OpenTV-u. Da biste prešli na naredno polje korisite strelice za navigaciju. popunite polja od. i za potvrdu na kraju. trajanje i svaki dan . Prikazaće se: Da biste onemogućili podkorisniku da gleda neki sadržaj (emisiju). TV vodič će prepoznati da je sadržaj zaključan i prikazaće ga kao što je prikazano na slici: Za ponovno odobravanje sadržaja ponovite ove korake samo sa odabirom otključaj . pomoću strelica odaberite Upravljanje korisnicima i pritisnite ok . zabrana PristUPa sadržajU (emisiji) Odaberite sadržaj koji želite da zabranite i pritisnite ok .

u prozoru: Odaberite bilo koji sadržaj u okviru tog kanala i pritisnite ok . pomoću strelica odaberite Moje usluge i pritisnite ok . otvorite prozor zabrana i kontrola pristupa (kao što je već prikazano gore). korišćenje usluge Open TV . Dobićete opis pretplate za paket ili uslugu koju ste izabrali. Ovom podkorisniku neće biti omogućeno prijavljivanje. ponovite ove korake. Pojaviće se: izaberite zabrani pristup i pritisnite ok . tj .račUn korisnika zabrana PristUPa kanalU Da biste onemogućili podkorisniku da gleda neki kanal. tv vodič će prepoznati kanal kao zaključan kao što je prikazano u prozoru: omogućili ponovno korišćenje usluge. Da biste podkorisnku Odaberite pretplatu koju želite da vidite i pritisnite ok . odaberite otključaj i pritisnite ok . ovaj put komandom otključaj . Pojaviće se: Da biste otključali kanal. 15 . kao i spisak sadržaja koji obuhvata odabrana pretplata . zabrana PristUPa UslUzi oPen iPtv Da biste podkorisniku u potpunosti onemogućili pristup usluzi open iptv. u prozoru: Izaberite zaključaj i pritisnite ok . Pojaviće se: Odaberite zaključaj kanal i pritisnite ok . Pregled PretPlata Pristupite meniju račun.

Pojaviće se: Automatsko prijavljivanje je opcija koja omogućava da se u slučaju resetovanja STB sistem automatski prijavi kao korisnik za koga je opcija podešena. sada biranjem isključi ’autoprijava’ . Vrijednosti unosite pomoću numeričke tastature daljinskog upravljača . Kada ste popunili polja pomoću strelica odaberite Potvrdi . Koristite strelice za kretanje kroz polja . Odaberite Promjena lozinke i pritisnite ok . Pristupite meniju račun .Promjena lozinke Podešavanje aUtomatskog Prijavljivanja Pristupite meniju račun . Opcija autoprijava se na isti način onemogućava. Popunite polja: • stara (unesite staru lozinku) • nova (unesite novu lozinku) • Potvrdi novu (ponovo unesite novu lozinku) . UZ VIDeOTeKU GLeDAJTe FILMOVe KADA POžeLITe . 16 . Odaberite autoprijava i pritisnite ok . bez procedure prijavljivanja ukucavanjem lozinke . Pojaviće se: NAJLePše STVARI Se DešAVAJU NePLANIRANO . Odaberite Podesi korisnika za ’autoprijava’ i pritisnite ok .

Odaberite videoteka i pritisnite ok . 17 .. Pojaviće se: Sada odaberite Pretraga i pritisnite ok . Sadržaj videoteke baze se konstantno dopunjuje novim filmovima kako bi Vam pružili praktično beskonačan izvor zabave. Pošto ste se odlučili za neku od opcija pritisnite ok i dalje sljedite uputstva na ekranu . Postoje dve moguće pretrage baze filmova: • po žanru • napredna pretraga . Da bi ste se vratili na prethodni meni pritisnite komandu baCk . Pomoću strelica odaberite Videoteka i pritisnite ok . sinopsis (da pročitate kratak sadržaj filma) ili trejleri (da odgledate najzanimljivije dijelove) . Kao rezultat pretrage pojaviće se: Na slici su prikazani detalji vezani za odabrani film . Pojaviće se: Pomoću strelica odaberite neki od ponuđenih filmova u okviru žanra koji ste odabrali i pritisnite ok . Nastavak na sljedećoj strani. Pojaviće se sljedeća slika: Pritisnite komandu menU .videoteka Korišćenje usluge Videoteka Usluga Videoteka predstavlja elektronski video klub iz koga je moguće izabrati filmski naslov i gledati ga više puta u naredna 24 časa . Na ekranu će se pojaviti: Pomoću strelica odaberite iz padajućeg menija neki od ponuđenih žanrova koji vas interesuje i pritisnite ok .. bez potrebe za mukotrpnim šetnjama do video kluba . Možete odabrati iznajmi (da iznajmite film za gledanje) . Pretraživanje Po žanrovima naPredno Pretraživanje baze filmova Pritisnite komandu menU .

Prikaz Progress Bar-a Za izlazak iz filma koji trenutno gledate i povratak u meni Videoteka . Potom pritisnite ok .navigaCija U sledećoj tabeli su prikazani komande na daljinskom upravljaču koji se koriste u okviru usluge video na zahtev: komanda PlaY stoP fUnkCija Puštanje filma Zaustavljanje filma Pauziranje filma Pritisnuti play za nastavak Premotavanje unazad Premotavanje unaprijed Za preskakanje sekcija . Da bi ste nastavili da gledate film. zatim izaberite Pusti i pritisnite OK . sekciji (0 Vas vraća na početak) Pritisnite desnu/lijevu strelicu da bi ste prebacili na narednu/prethodnu sekciju filma . Potvrdite sa OK . Film je dostupan za gledanje u periodu od 24 časa od momenta kupovine . Pojaviće se virtuelna tastatura: Na ekranu su prikazani rezultati pretrage . reditelj ili Uloge) . Kada ste završili unos odaberite i pritisnite ok . Pomoću strelica odaberite Pretraga i pritisnite ok . i/ili Uloge . Pojaviće se prozor sa detaljima vezanim za odabrani film: PaUse rewind fast fwd brojevi streliCe menU menU baCk Koristeći navigacione strelice i virtuelnu tastaturu na ekranu unesite ključnu reč pretrage (naziv.Odaberite napredna pretraga i pritisnite ok . u meniju videoteke izaberite stavku Iznajmljeni filmovi i izaberite film (kao pri kupovini).pritisnite npr . reditelj. broj 6 da bi ste nastavili gledanje na 7 . Odaberite film i pritisnite ok . Pojaviće se: Sada možete iznajmiti film (iznajmi). Pojaviće se: Odaberite abC polje za kriterijum pretrage po kojem želite da pretražujete – naziv (cjelokupni naslov filma ili dio naslova). Pojaviće se: videoteka . pročitati kratak sadržaj (sinopsis) ili pogledati isječak iz filma (trejler) . 18 .

19 .Progress bar U toku emitovanja filma koji ste naručili možete u svakom trenutku vidjeti koliko dugo gledate film.narUčivanje snimanja videoteka . koliko on traje itd uz pomoć vizuelnog pokazivača – progress bara . Pritiskom na menU na daljinskom upravljaču prikazuje se Progress bar kao na slici: Progress Bar prikazuje deset sekvenci istog trajanja na koje je podjeljen svaki filmski i video sadržaj u bazi Videoteke .

Odaberite Omiljeni kanali i pritisnite ok . Meni obuhvata: • Omiljeni kanali • Podešavanje jezika menija • Podešavanje kanala • Izgled menija omiljeni kanali Pritisnite ok da biste potvrdili unos vašeg omiljenog kanala u listu i ponovite proceduru na isti način za ostale kanale koje želite da dodate . Pritisnite komandu menU i po pojavi Glavnog menija odaberite Podešavanja i pritisnite ok . Da biste neki od kanala prebacili u listu omiljenih. listu možete kreirati i na sledeći način . a sa desne strane kanali koje ste prethodno definisali kao omiljene . Na isti način možete podesiti i audio format u Podešavanja > Podešavanja kanala > audio . Pojaviće se: Odaberite jezik menija i pritisnite ok . Podešavanje jezika Podešavanja kanala Omogućava da izaberete jezik u slučaju emitovanja programa na više jezika . U glavnom meniju odaberite Upravljanje nalogom . Pojaviće se: U glavnom meniju odaberite Upravljanje nalogom . U okviru Upravljanje nalogom odaberite i potvrdite Podešavanja . Koristite strelice da biste izabrali željeni jezik i pritisnite ok . 20 . Prikazaće se: Pored već opisanog načina kreiranja liste omiljenih kanala. potrebno je da se uz pomoć strelica za navigaciju pozicionirate na kanal i pritisnete ok . U okviru Upravljanje nalogom odaberite i potvrdite Podešavanja .Podešavanja Prilagođavanje i PersonalizaCija naloga Ovaj meni obuhvata opšta podešavanja i lična prilagođavanja naloga . Sa lijeve strane će se pojaviti spisak kanala koji se ne nalaze u listi omiljenih. Koristite strelice za odabir jezika i potvrdite sa ok . Odaberite Podešavanja kanala i pritisnite ok .

Odaberite Podešavanja i potvrdite . veličinu slova.Podešavanja izgled menija korišćenje stavke Pomoć Iz glavnog menija odaberite Upravljanje nalogom . Odaberite izgled menija i pritisnite ok . Pojaviće se: Odaberite Podešavanja u Glavnom meniju i pomoću strelica odaberite Pomoć . Izbor potvrdite sa ok . 21 . Pomoću strelica odaberite opcije koje želite da mijenjate . Možete mijenjati providnost (transparentnost) menija. debljinu slova. raspored boja. Pritisnite ok i pratite instrukcije na ekranu za kretanje kroz Pomoć . osenčenost slova itd .

Definisanjem PIN-a za roditeljsku kontrolu onemogućavate djecu da pristupaju sadržajima za koje smatrate da nisu za njih podesni . Jedan način je da se pri kreiranju korisnika ograniči koliko korisnik može da potroši (Limit KM) . . šta Uraditi Ukoliko zaboravite lozinkU? Potrebno je da pozovete besplatni telefonski broj 0800 50 005 i da operateru prijavite problem . kako se kreirajU PodkorisniCi? Postupak je detaljno objašnjen u tački 3 . Sačekajte nekoliko minuta da se podigne sistem i onda nastavite sa gledanjem programa . Podešavanje Pin-a za kupovinu i Podešavanje Pin-a za roditeljsku kontrolu . U svakom trenutku možete kreirati nove PIN-ove. Kanali za odrasle su automatski zaključani i da bi mogli da se gledaju potrbno je uneti PIN za roditeljsku kontrolu . kako se mijenja lozinka? Ako se slika zamrzne i ukoči. Ako je slika i dalje zamrznuta. šta Uraditi Ukoliko zaboravite Pin za kUPovinU ili Pin za roditeljskU kontrolU? Ako nastane tehnički problem tokom korišćenja open iptv usluge. Postoji više mehanizama pomoću kojih se sprečavaju zloupotrebe . šta Uraditi ako se slika zamrzne? kako se PretPlatiti na novi tv Paket ili na nekU drUgU dodatnU UslUgU? Postupak je detaljno objašnjen u tački 4 . račun korisnika > kreiranje novog korisnika . 22 . kako iznajmiti film? Postupak je detaljno objašnjen u tački 5 . kome/gdje se mogU Prijaviti Problemi U korišćenjU UslUge ili oPreme? Postupak je detaljno objašnjen u tački 6 korišćenje usluge videoteke . Drugi način je definisanje PIN-a za kupovinu – pri svakoj kupovini sistem traži da se ukuca PIN koji zna samo korisnik . Postupak je detaljno objašnjen u tački 4 . Kanali za odrasle su automatski zaključani i da bi mogli da se gledaju potrebno je uneti PIN za roditeljsku kontrolu . prijavite smetnju našem Korisničkom servisu na broj 0800 50 005 .Najčešća pitanja kako zabraniti djeCi gledanje nekiH kanala? kako izabrati omiljene kanale? Postupak je detaljno objašnjen u tački 5 . Podešavanje naloga > kupovina pretplatničkih paketa . bez potrebe da unosite stare vrijednosti . potrebno je resetovati STB . To ćete uraditi tako što ćete izvući kabl za napajanje STB i ponovo ga uključiti u STB . Služba za korisnike vam je na usluzi 24 sata dnevno . . korisnik open iptv usluge može da besplatno da pozove Korisnički servis na 0800 50 005 i da prijavi smetnju . račun korisnika > Promena lozinke . osnovne kontrole > Podešavanje omiljenih kanala . račun korisnika > korišćenje roditeljskih kontrola > zaključavanje . . kako sPriječiti zloUPotrebU i neovlašćenU kUPovinU? Postupak je detaljno objašnjen u tački 5 .

tv vodič PrikazUje Pogrešne Podatke . bila ona kablovska ili preko antene. Više informacija o tome može da dobije pri zaključivanju ugovora ili pozivom korisničkog servisa . može da iznajmi dodatni STB . da li korisnik može da zadrži i televizijU kojU je koristio do trenUtka UkljUčivanja na iPtv? Može da zadrži postojeću televiziju. zato što za open iptv koristi samo AV kanal . o čemU se radi? m:tel dobija programske šeme od provajdera kanala i ne može odgovarati ukoliko kanal nenajavljeno promjeni programsku šemu .najčešća Pitanja da li istovremeno mogU da gledam oPen iPtv na dva televizora? Prijavom za korišćenje open iptv usluge dobijate jedan STB koji se povezuje na jedan TV uređaj . Ukoliko korisnik ima potrebu da koristi open iptv i na drugim televizorima unutar svog doma. 23 .

24 .

kodovi daljinskog UPravljača 25 .

26 .

27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful