Школска 2009/2010.

година

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
ЗА МЕСЕЦ: СЕПТЕМБАР, 2009. ГОДИНЕ

Назив предмета : СРПСКИ ЈЕЗИК

Разред: трећи

Недељни фонд часова: 5

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Редни
Редни
број
број
наставне часа
теме

Назив наставне јединице

Тип часа

Облик рада

Наставне
методе

Наставна
средства

Корелација

Септембар

I

1.

Причање доживљаја са
распуста

Вежбање

Фронтални,
индивидуални

Дијалошка

I

2.

Шта нас чека у 3. разреду –
договор о раду

Уводни час

Фронтални,
индивидуални

Дијалошка,
монолошка,
демонстративна

Природа и
друштво
Читанка, ЦД, О
језику, свеске

Музичка култура

I

3.

„Река речи“, Милисава
Мијовић

Обрада

Фронтални,
индивидуални

Дијалошка,
текстуална,
демонстративна

Читанка,
картончићи,
свеске

Природа и
друштво

I

4.

Тематске зидне новине:
Летос нам је било лепо

Вежбање

Фронтални,
групни

Дијалошка,
илустративнодемонстративна,
метода писаних
радова

Хамер, бојице,
фотографије

Природа и
друштво, Ликовна
култура

I

5.

„Свитац тражи пријатеља“,
Сун Ју Ђин

Обрада

Фронтални,
индивидуални

Дијалошка,
текстуална,
монолошка,
метода
објашњавања

Читанка,
драматизовани
текст

Природа и
друштво

I

6.

„Свитац тражи пријатеља“,
увежбавање технике
читања

Вежбање

Фронтални,
групни

Дијалошка,
стваралачка,
демонстративна

Хајде да се
дружимо и Кад
си срећан –
песме, шешир,
фењер, костим
за свица,
мрава и
скакавца, товар
за мрава

Ликовна култура,
Музичка култура

I

7.

Реченица – појам, значење
и облик

Утврђивање

Фронтални,
индивидуални

Дијалошка,
текстуална

Читанка, свеске

Природа и
друштво

I

8.

„Мачак отишао у хајдуке“,
Бранко Ћопић

Обрада

Фронтални,
индивидуални

Метода усменог
излагања,
текстуална,
дијалошка

Читанка,слика,
ЦД

Природа и
друштво

I

9.

„Мачак отишао у хајдуке“

Обрада

Фронтални,
индивидуални

Дијалошка,
метода писаних
радова,

Читанка, слика,
ЦД

Природа и
друштво

текстуална,
демонстративна

I

10.

Управни и неуправни говор

Обрада

Фронтални,
индивидуални

Дијалошка,
демонстративна,
текстуална

Графофолија
или Наставни
листићи

I

11.

„Љутито мече“, Брана
Црнчевић

Обрада

Фронтални,
индивидуални

Дијалошка,
текстуална

Читанка,слика,
ЦД

Природа и
друштво

I

12.

„Љутито мече“, изражајно
рецитовање, драматизација

Вежбање

Фронтални,
групни

Дијалошка,
монолошка

Свеске
ученика,
Читанка

Природа и
друштво

I

13.

Субјекат

Обрада

Фронтални,
индивидуални

Дијалошка,
демонстративна,
писаних радова,
текстуална

О језику,
уџбеник,
свеске,
графофолија

Природа и
друштво

I

14.

„Сетембар“, Душан Костић,

Обрада

Фронтални,
индивидуални

Метода усменог
излагања,
дијалошка,
текстуална,
илустративна

Читанка

Природа и
друштво, Ликовна
култура

I

15.

Боје и звуци јесени, час у
природи

Говорна вежба

Фронтални,
индивидуални,
групни

Монолошка,
дијалошка,
демонстративна

Одштампани
задаци на
папиру,
непосредна
околина

Природа и
друштво

I

16.

Чудесна лепота јесени,
писање састава

Писмена вежба

Фронтални,
индивидуални

Дијалошка,
текстуална

Свеске

Природа и
друштво

I

17.

Предикат

Обрада

Фронтални,
индивидуални

Дијалошка,
демонстративна,
метода писаних

О језику,
уџбеник,
свеске,

Природа и
друштво

радова,
текстуална

графофолија

I

18.

Проста реченица, управни
говор, провера знања

Провера знања

Фронтални,
индивидуални

Монолошка,
дијалошка,
текстуална,
метода писаних
радова

Наставни
листићи

I

19.

Избор из поезије Душана
Радовића, лектира

Обрада

Индивидуални,
фронтални,
групни

Метода
разговора, текст
метода, метода
излагања
ученика,
илустративна
метода

Задаци са
листићима за
рад група

I

20.

Избор из поезије Д.
Радовића

Обрада

Индивидуални
, фронтални,
групни

Метода
разговора, текст
метода, метода
излагања
ученика

Задаци са
листићима за
рад група

I

21.

Најлепши стихови и
реченице, изражајно
казивање

Систематизациј
а

Фронтални,
индивидуални

Монолошка,
дијалошка,
текстуална

Читанка, свеске

Ликовна култура

Природа и
друштво

Школска 2009/2010. година

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
ЗА МЕСЕЦ: ОКТОБАР, 2009. ГОДИНЕ

текст метода Текст приповетке Ликовна култура II 25. текст метода Хамер са илустрацијом и потребан материјал Ликовна култура II 23.Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК Разред: трећи Недељни фонд часова: 5 Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец: __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ Редни број наставне теме Редни број Назив наставне јединице часа Тип часа Облик рада Наставне методе Наставна средства Корелација Ветар и сунце II 22. метода писаних радова. Именице. Обрада Фронтални. „Ветар и Сунце“. индивидуални Дијалошка. индивидуални Демонстративна. дијалошка. дијалошка. појам и значење Обрада Фронтални. индивидуални Демонстративна. метода писаних радова Хамер Са осталим садржајима из граматике II 24. индивидуални Дијалошка. писмено изражавање Вежбање Фронтални. „Дрангулије“. Све је добро кад се добро сврши. рад у пару. Владимир Андрић. народна приповетка Обрада Фронтални. метода писаних радова Свеске за школски рад Ликовна култура .

наставни листић Са осталим правописним садржајима II 34. „А зашто он вежба“. „А зашто он вежба“. рад у пару Дијалошка Читанка Физичко васпитање II 33. текст метода Текст. народна басна Обрада Фронтални. задаци за групе Природа и друштво. демонстративна Хамер. текст метода Графофолија. демонстративна Стикери. демонстративна. „Самоћа“. рад у пару Дијалошка. хамер. индивидуални Дијалошка. Д. лектира Обрада Фронтални. текст метода Задаци за групе Са осталим садржајима из народне књижевности II 35. извођење на сцени Вежбање Фронтални. индивидуални. дијалошка. демонстративна Празни листови за Природа и друштво . метода писаних радова Текст. Октобарске слике. Радовић. Ликовна култура II 27. индивидуални Дијалошка.В. Наставни листић Са осталим садржајима из народне књижевности II 29. час у природи. Радичевић Обрада Фронтални. Обичајне народне лирске песме. групни.II 26. народна приповетка Обрада Фронтални. текст метода Откривалица. „Свету се не може угодити“. индивидуални Дијалошка. индивидуални. говорна вежба Вежбање Фронтални. Наставни листићи Са другим садржајима из граматике II 28. задаци за групе Природа и друштво II 31. индивидуални. текст метода. Велико слово у писању имена народа Обрада Фронтални. групни Дијалошка. метода писаних радова. индивидуални Дијалошка. обрада Обрада Фронтални. Род и број именица Обрада Фронтални. групни Дијалошка. „Вук и јагње“. текст метода Задаци за рад у групама Природа и друштво II 30. Бранко. Наставни листић Физичко васпитање II 32. индивидуални Дијалошка. Препричавање приче са увођењем нових ликова Вежбање Групни. рад у пару Монолошка. хамер.

„Охолица“. рад у пару Дијалошка Свеске за школски рад Са осталим садржајима из књижевности II 39. опис догађаја и осећања Вежбање Фронтални. текст метода. Лажно су ме оптужили. индивидуални. метода писаних радова Откривалица Природа и друштво II 40. групни Дијалошка. Употреба великог слова у писању наслова књига. метода писаних радова Стикери Ликовна култура . индивидуални Дијалошка. Наставни листић Природа и друштво II 37. текст метода Текст песме на хамеру. часописа и новина Обрада Фронтални. индивидуални Дијалошка. Тематски речник: јесен Вежбање Фронтални. групни Дијалошка. групни Дијалошка. групни. дијалошка Контролни листић Са садржајима из граматике и књижевности II 42. индивидуални Монолошка. метода писаних радова. по Д. Провера знања – контролни задатак Провера знања Фронтални. Речју. „Лав и бик“. Обрадовићу Обрада Фронтални. сликом и покретом са ликовима из читанке Систематизациј а теме Фронтални.цртање II 36. народна приповетка Обрада Фронтални. метода писаних радова Задаци за групни рад Са осталим књижевним садржајима II 38. демонстративна Графофолија Са осталим правописним садржајима II 41.

2009. ГОДИНЕ . година ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ: НОВЕМБАР.Школска 2009/2010.

„Марко Краљевић и бег Костадин“. „Марко Краљевић и бег Костадин“. метода писаних радова Задаци за групни рад Са осталим садржајима из књижевности III 44. индивидуални. Драгутин Огњановић Обрада Фронтални. наставни листић III 47. Писање речце не уз глаголе. „Женидба врапца Подунавца“. индивидуални Дијалошка Текст песме Природа и друштво III 45. демонстративна. индивидуални Дијалошка. текст метода Задаци за групе Природа и друштво III 46. „Вуков завет“. индивидуални. народна песма Обрада Фронтални. народна песма Обрада Фронтални. групни Дијалошка. илустративнодемонстративна Хамер. народна песма Обрада Фронтални. Хамер са припремљеном Природа и . текст метода. групни Дијалошка. придеве и именице Обрада Фронтални.Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК Разред: трећи Недељни фонд часова: 5 Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец: __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ Редни Редни број број наставне часа теме Назив наставне јединице Тип часа Облик рада Наставне методе Наставна средства Корелација Вуков завет III 43. индивидуални Дијалошка.

задаци Ликовна култура III 52. Правописни диктат Провера Фронтални. задаци за групе Природа и друштво III 49. Ортоепске вежбе: казивање кратких народних умотворина Вежбање Фронтални. индивидуални Дијалошка. илустративна Хамер. групни Дијалошка. демонстративна Хамер са илустрацијама. групни Дијалошка. Изражајно казивање и продужавање песме Вежбање Фронтални. Писање вишечланих географских имена Обрада Фронтални. препричавање Вежбање Фронтални. метода писаних радова Свеске Са осталим правописним садржајима III 55. Писање састава на основу задатих појмова Вежбање Фронтални. индивидуални Дијалошка. текстуална Читанка Ликовна култура III 51. индивидуални. индивидуални Дијалошка. демонстративна Наставни листић Природа и друштво III 50.текст метода укрштеницом друштво III 48. „Чардак ни на небу ни на земљи“. индивидуални Дијалошка Хамер. метода писаних радова Шешир са стикерима Са осталим књижевним садржајима III 53. Појам и значење глагола. „Чардак ни на небу ни на земљи“. индивидуални Дијалошка. индивидуални Дијалошка. метода писаних радова Пано Са осталим наставним садржајима из . групни. Наставни листићи Са осталим садржајима из граматике III 54. народна бајка Обрада Фронтални. обрада Обрада Фронтални.

индивидуални Дијалошка.народне књижевности III 56. демонстративна „Дечје новине“. народна прича Обрада Фронтални. Речи које означавају место. демонстративна Хамер. метода писаних радова Наставни листић Са садржајима из граматике III 58. индивидуални Дијалошка. У улози ликова из обрађених текстова Систематизациј а Фронтални. Ћопић Обрада Фронтални. Наставни листићи Са осталим наставним садржајима из граматакике III 60. лектира Обрада Фронтални. „Кад сам био стар човек“. време. индивидуални. групни. индивидуални Дијалошка. Опис књижевног лика по избору ученика. групни Монолошка. текст метода Стикери Са осталим садржајима из народне књижевности III 61. Листамо странице штампе за децу Вежбање Фронтални. „Лијин оглас“. „Зека“ Са осталим садржајима III 63. писмена вежба Писмена вежба Фронтални. текст метода. групни Дијалошка Читанка Са осталим садржајима из књижевности . рад у пару Дијалошка. индивидуални Дијалошка. начин вршења радње Обрада Фронтални. „Јазавчев оглас“. Речи које значе умањено и речи које значе увећано Вежбање Фронтални. метода писаних радова Пано Са осталим шаљивим садржајима III 57. Кратке народне умотворине. дијалошка. рад у пару Дијалошка. метода писаних радова Свеске Ликовна култура III 62. Б. индивидуални. метода писаних радова Читанка Природа и друштво III 59.

година ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ: ДЕЦЕМБАР.Школска 2009/2010. ГОДИНЕ Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК Разред: трећи Недељни фонд часова: 5 Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец: __________________________________________________________________________________________________________________ . 2009.

__________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ Редни Редни број број наставне часа теме Назив наставне јединице Тип часа Облик рада Наставне методе Наставна средства Корелација Да верујемо у чуда IV 64. Миодраг Зупанац. метода рада на тексу. Писање бројева Обрада Фронтални. Лексичке вежбе: синоними. метода писаних радова Графофолија Природа и друштво IV 67. монолошка Читанка Грађанско васпитање IV 65. хомоними Вежбање Фронтални. текстуална Свеске. Десет љутих Математика . индивидуални Монолошка. Ликовна култура IV 66. индивидуални Дијалошка. „Да верујемо у чуда“. народна песма Обрада фронтални. ЦД Грађанско васпитање IV 68. индивидуални Дијалошка. дијалошка. демонстративна. текстуална. метода писаних радова.Бајка из Буџака. Дијалошка. „Двије сеје брата не имале“. Стварамо причу према познатом почетку Вежбање Фронтални. индивидуални Монолошка. Наставни листићи. дијалошка. Мирослав Антић Обрада Фронтални. метода писаних радова Читанка.

индивидуални Дијалошка. „Први снег“. Оскар Вајлд Обрада Фронтални. свеске Ликовна култура IV 73. монолошка. илустративна Читанка. фронтални Метода писаних радова. илустративна Читанка. „Себични џин“. текстуална Читанка. рад у пару монолошка. метода рада на тексту. Појам и значење придева Обрада Фронтални.Браћа Грим Обрада Фронтални. метода рада на тексту Читанка Природа и друштво IV 74. индивидуални Дијалошка. В.. текстуална Домаће и школске свеске Ликовна култура IV 72. метода писаних радова О језику Природа и друштво IV 76. индивидуални Дијалошка. текстуална. свеске IV 70. „Себични џин“.. индивидуални Дијалошка. Васиљев Обрада Фронтални. Природа и друштво IV 78.“ Вежбање Фронтални. ЦД Природа и друштво IV 77.словима индивидуални. Оскар Вајлд Обрада Фронтални. Описни и присвојни придеви. демонстративна. индивидуални Дијалошка. текстуална Читанка. индивидуални Дијалошка. „Себични џин“ – промена краја приче Писмена вежба Индивидуални. Д. „Кројач и див“. монолошка. Анализа домаћег задатка: „Да имам моћ. текстуална. графофолија IV 69. Правимо сопствену бајку. рад у пару. дијалошка Свеске ученика IV 71. Природа и друштво . индивидуални Дијалошка. вежбе Вежбање Фронтални. Илић Обрада Фронтални. Наставни листићи. индивидуални Метода писаних радова. утврђивање Утврђивање Фронтални. монолошка. Дијалошка. дијалошка Свеске ученика IV 75. индивидуални. „Зима“. метода рада на тексту гусара – песма.

монолошка Читанка Ликовна култура. Обичаји за Бадњи дан – драматизација Проширивање знања Групни. Музичка култура . метода писаних радова Наставни лист са задацима Природа и друштво IV 81. „Чему служи срце“. пригодна Ликовна култура. дијалошка. торба са орасима. шест столичица и софра. Писмена провера знања Провера знања Фронтални. индивидуални Текстуална. црквена музика. дијалошка. Писање приче по слободном избору мотива (зима) Вежбање Фронтални. Недељко Попадић Обрада Фронтални. демонстративна. свеске и уџбеник О језику Математика IV 83. индивидуални Метода рада на тексту. земљане посуде. метода рада на тексту. фронтални Дијалошка Бадњак. чесница. метода писаних радова Ученички прибор.рад у пару текстуална графофолија IV 79. свеске Природа и друштво IV 80. ЦД – звуци фруле Боре Дугића. Грађанско васпитање IV 82. индивидуални Дијалошка. монолошка. звук црквених звона. текстуална. монолошка. Скраћенице Обрада Фронтални. метода писаних радова Графофолија. индивидуални Дијалошка. торба са јабукама. Народна традиција.

Природа и друштво . „Христов сан“. Народна традиција IV 85. Писање честитки за Нову годину – проширивање знања Проширивање знања Фронтални. индивидуални Дијалошка. Да верујемо у чуда Систематизациј а Фронтални. индивидуални Дијалошка. Обрада Фронтални. свеске. свеске Верска настава. текстуална. Крстивоје Илић. монолошка. импровизована ватра IV 84. текстуална. метода писаних радова Читанка.одећа за ученике (народна ношња). метода писаних радова. материјал за честитке Ликовна култура. метода писаних радова Читанка. индивидуални Дијалошка. демонстративна Свеске Природа и друштво IV 86.

година ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ: ЈАНУАР.Школска 2009/2010. ГОДИНЕ Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК Разред: трећи Недељни фонд часова: 5 Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец: __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ Редни Редни број број наставне часа Назив наставне јединице Тип часа Облик рада Наставне Наставна Корелација . 2010.

свеске за школски рад Са осталим садржајима из граматике V 93. „Сиви“ Обрада Фронтални. текстуална Читанка Природа и друштво V 91. обнављање знања Вежбање Индивидуални. Управни и неуправни говор. текстуална Текстови о Светом Сави Природа и друштво V 90. текстуална Читанка. фронтални Вербалнотекстуалне Свеске за школски рад Природа и друштво V 88. Светлана В. Представљамо омиљену књигу Вежбање Фронтални.теме методе средства Као златно јагње V 87. индивидуални Дијалошка. избор текстова из штампе за децу Вежбање Фронтални. текст диктата. индивидуални Дијалошка. песмице о празницима Ваннаставне активности . Причамо о празницима. монолошка. индивидуални Дијалошка. „Сиви“. монолошка. усмено изражавање Вежбање Индивидуални. Јанковић Обрада Фронтални. Велико слово у писању назива празника Обрада Фронтални. групни Дијалошка. Свети Сава као инспирација песника и приповедача. свеске за школски рад Са осталим садржајима из књижевности V 89. „Свети Сава и сељак који је тражио срећу“. фронтални Дијалошка. народна приповетка Обрада Фронтални. текстуална Графофолија. индивидуални Вербалнотексуалне Свеске за школски рад Ваннаставне активности V 94. метода писаних радова Графофолија. индивидуални Дијалошка. текстуална Домаћи задаци ученика Са осталим садржајима из књижевности V 92. монолошка.

2010. ГОДИНЕ Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК Разред: трећи Недељни фонд часова 5 Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец: __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ Редни Редни број број наставне часа теме Назив наставне јединице Тип часа Облик рада Наставне методе Наставна средства Корелација .Школска 2009/2010. година ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ: ФЕБРУАР.

Гроздана Олујић Обрада Фронтални. индивидуални Дијалошка. Наставни листићи са задацима Ваннаставне активности (Драмска секција) VI 100. текстуална Читанка. демонстративна Читанка. стваралачка Слика Ликовна култура. Природа и друштво VI 97. картончићи. Владимир Буњац Обрада Фронтални. текстуална Домаће и школске свеске Ликовна култура VI 98. индивидуални Дијалошка. свеске Природа и друштво VI 99. фотографије. метода писаних радова. слике – репродукције. стрип. свеске. демонстративна. „Стакларева љубав“. „Стакларева љубав“ Обрада Фронтални. „Снег пада“. опис природе Вежбање Фронтални. писмено изражавање Вежбање Фронтални. Шума под снегом. индивидуални Дијалошка. ЦД.На животној позорници VI 95. Природа и друштво VI 96. кооперативна. индивидуални Дијалошка. метода писаних радова Свеске Лепо писање. Наставни листићи Ликовна култура. метода решавања проблема Читанка. свеске. групни. индивидуални Дијалошка монолошка. Ликовна култура . индивидуални. Ја сам стаклени дечак/девојчица. групни Дијалошка. Читање и анализа задатака Утврђивање Фронтални. текстуална. монолошка. метода писаних радова. текстуална. картончићи за формирање група.

текстуална. „Заљубљене ципеле“. Ваннаставне активности VI 106. демонстративна. метода објашњавања Читанка Ликовна култура. монолошка. индивидуални Дијалошка. вежбање Вежбање Фронтални. Један мој предак. Речце ли и не. индивидуални Монолошка. текстуална. индивидуални Дијалошка. метода рада на тексту Читанка Музичка култура. стваралачка Читанка Природа и друштво VI 104.VI 101. Пјер Грипари Обрада Фронтални. Ликовна култура . Милорад Павић Обрада Фронтални. стваралачка. индивидуални Дијалошка. „Лед се топи“. „Сребрни кључ и шарени хлеб“. метода писаних радова Фотографије Природа и друштво VI 107. монолошка. текстуална. илустративна Читанка. индивидуални Дијалошка. Пол Фор Обрада Фронтални. индивидуални Дијалошка. „Срећа“. свеске VI 102. опис Вежбање Фронтални. метода објашњавања Читанка Природа и друштво VI 105. Александар Поповић Обрада Фронтални. „Ружа и Лавадин“. текстуална. писани рад Тест са задацима. индивидуални Дијалошка. прича о верности и поштењу Утврђивање Фронтални. метода рада на тексту. стваралачка. графофолија Природа и друштво VI 103.

групни Вербалнотекстуалне Мала школска позорница – лектира Ваннаставне активности. текстуална Свеске Ликовна култура VI 110. групни Вербалнотекстуалне. Лектира – по избору Обрада Фронтални. драмско извођење Вежбање Фронтални. групни Вербалнотекстуалне Мала школска позорница – лектира Ваннаставне активности. Луткарска и Драмска секција VI 111. лектира Обрада Фронтални. „Лед се топи“. избор драмских текстова. Луткарска секција VI 113. групни Вербалнотекстуалне Читанка. Луткарска и Драмска секција VI 112. групни Дијалошка. Листамо енциклопедије за децу и речнике Вежбање Фронтални.VI 108. На животној позорници Систематизациј а Фронтални. илустративна. Читање и анализа писменог састава Вежбање Фронтални. индивидуални Вербалнотекстуалне Наставни листови са задацима за рад Природа и друштво . „На позорници“. илустративнодемонстративне Енциклопедије за децу Ваннаставне активности. реквизити за сцену Ваннаставне активности VI 109.

Школска 2009/2010. 2010. Тагоре . Читанка. апликација са Ликовна култура Шта је највеће VII 114. Р. ГОДИНЕ Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК Разред: трећи Недељни фонд часова: 5 Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец: __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ Редни Редни број број наставне часа теме Назив наставне јединице Тип часа Облик рада Наставне методе Наставна средства Корелација Обрада Фронтални. Монолошка. година ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ: МАРТ. индивидуални. дијалошка. „Папирнати бродови“.

метода писаних радова Свеске ученика Грађанско васпитање Природа и друштво . метода писаних радова Наставни лист са задацима Природа и друштво VII 120. Читанка Природа и друштво VII 118. монолошка Свеске ученика. утврђивање Утврђивање Фронтални. Мирослав Антић Обрада Фронтални. метода рада на тексту. писани рад Тест са задацима VII 117. индивидуални Дијалошка. Моји папирнати бродови. рецитовање Утврђивање Фронтални. индивидуални Метода рада на тексту. лепак и старе новине VII 115. „Шта је отац“.групни хеуристичка. дијалошка. индивидуални Метода писаних радова Свеске ученика VII 116. индивидуални. писмени састав Вежбање Фронтални. текстуална укрштеницом. Фотографије и слике из енциклопедије. групни Дијалошка. вежбе Вежбање Фронтални. песма Ја и тата к'о два брата Грађанско васпитање VII 121. индивидуални. описивање Вежбање Фронтални. Читанка Природа и друштво VII 119. Служба речи у реченици. маказе. „Шта је највеће“. монолошка Читанка. рад у пару Монолошка. Мој отац. индивидуални Монолошка. метода рада на тексту. индивидуални Дијалошка. дијалошка. Драган Лукић Обрада Фронтални. текстуална. Врсте речи. „Шта је највеће“.

шемом куће и апликације са текстом о правилима писања састава Природа и друштво VII 123. монолошка. метода писаних радова Вежбанке. индивидуални. вежбе усменог изражавања Вежбање Фронтални. школске свеске Ваннаставне активности VII 126. Упознавање методологије израде писменог састава Обрада Фронтални. рад у пару Дијалошка. индивидуални Дијалошка. Метода писаних радова. тј. Описивање личности. монолошка. метода писаних радова Вежбанке Природа и друштво VII 125. дијалошка. Први школски писмени задатак Провера Фронтални. индивидуални Монолошка. индивидуални. Вежбанке Ваннаставне . Писање побољшане верзије писменог задатка Утврђивање Фронтални.VII 122. монолошка Апликације са наставним садржајем. свеске ученика Природа и друштво VII 124. дијалошка. Анализа писменог задатка Утврђивање Фронтални. монолошка. метода писаних радова Одомак из романа Меше Селимовића Сјећање. индивидуални Метода рада на тексту.

монолошка. текстуална. индивидуални Дијалошка. Правописна вежба. текстуална Читанка. индивидуални Дијалошка. метода рада на тексту Делови избраних бајки. као и ликовни радови ученика Ликовна култура VII 129. Стеван Раичковић Обрада Фронтални. илустративна Ученичке свеске. провера Провера знања Фронтални. монолошка. апликација Шарца Природа и друштво VII 128. метода рада на тексту Два хамера са исписаним текстом. Метода рада Наставни лист Природа и . групни. илустративна Писани задаци на наставном листу. метода рада на тексту. прибор ученика за овај час. обрада Обрада Фронтални. индивидуални Дијалошка. индивидуални Дијалошка. „Бајка о белом коњу“. О језику Грађанско васпитање VII 132. лектира Обрада Фронтални. лектира Ликовна кутура VII 131. индивидуални Дијалошка. Глаголи имају лице и број. „Бајка о белом коњу“ Обрада Фронтални. лектира Обрада Фронтални. Гримове бајке. метода писаних радова. лектира Браће Грим Природа и друштво VII 130.метода писаних радова активности VII 127. монолошка. Бајке браће Грим. групни.

дијалошка. метода рада на тексту Хамер са исписаним латиничним текстом у уводном делу часа. Шта је највеће Систематизациј а Фронтални. дијалошка са задацима друштво VII 133. Читанка Грађанско васпитање VII 134. метода тада на тексту Папири са спремељеним питањима по групама Природа и друштво . индивидуални Дијалошка. одштампани латинични текст.знања индивидуални на тексту. индивидуални Монолошка. Читање непознатог латиничног текста по избору Вежбање Фронтални.

ГОДИНЕ Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК Разред: трећи Недељни фонд часова: 5 Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец: __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ Редни Редни број број наставне часа теме Назив наставне јединице Тип часа Облик рада Наставне методе Наставна средства Корелација Обрада Фронтални. „Пегаз“.Школска 2009/2010. текстуална метода Одломак из енциклопедије за децу о дивљим коњима. Читанка Природа и друштво Какве је боје поток VIII 135. 2010. година ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ: АПРИЛ. стара грчка прича . метода рада на тексту. индивидуални Дијалошка.

метода рада на тексту ЦД са песмом Дјеца могу немогуће. монолошка. групни Дијалошка. „Замислите“. монолошка. метода рада на тексту Читанка и прибор ученика Грађанско васпитање . метода рада на тексту Наставни лист са задацима. „Замислите“ Обрада Фронтални. индивидуални. Читанка Природа и друштво VIII 137. Душан Радовић Обрада Фронтални. служба речи у реченици Вежбање Фронтални. графофолија са решењима наставног листа Грађанско васпитање VIII 138. Језичко-граматичка вежба: врсте речи.VIII 136. индивидуални Дијалошка. „Пегаз“. групни Дијалошка. стара грчка прича Обрада Фронтални. метода тада на тексту Одломци из народних песама о Војводи Момчилу и његовом крилатом коњу Јабучилу. индивидуални. Читанка Музичка култура VIII 139. индивидуални Дијалошка.

апликације са цртежима из приче о Пери. позоришне представе. дијалошка. метода рада на тексту Припремљен текст о Пери. индивидуални Дијалошка. Обрада Фронтални. демонстративна Две гињоллутке лисице и гаврана. илустративна метода Текст Смех – рецепт за добро здравље. индивидуални Монолошка. хамер или графофолија са задацима за самостални рад Природа и друштво VIII 142. припремељени задаци за самосталан рад Природа и друштво VIII 141. садашњост. стваралачки рад ученика Вежбање Фронтални. метода рада на тексту Песма Представа Меланије Павловић. Прича у сликама: Смешне слике. групни Монолошка. Препричавање најлепшег места из филма.. метода рада на тексту. књиге. дијалошка. Читанка Ликовна култура VIII 143. будућност) Обрада Фронтални. Наглашени и ненаглашени слогови Обрада Фронтални. индивидуални.VIII 140. Глаголи у означавању времена (прошлост. дијалошка.. монолошка. метода рада на тексту. групни Монолошка. прибор ученика Ликовна култура . индивидуални.

прибор за овај предмет Ликовна култура VIII 147. ученички прибор Музичка култура . рад у пару Дијалошка. Природи у походе. метода рада на тексту Текст песме Сто вукова Григора Витеза. ученички прибор. час у природи. монолошка. Апликација са сликом пролећа. индивидуали Монолошка.VIII 144. Рецитовање песме Обрада Фронтални. дијалошка. дијалошка. метода рада на тексту. Писање бројева словима Утврђивање Фронтални. метода рада на тексту ЦД са песмом о пролећу. монолошка. бодовне оцене од 1-5 на картончићима Ликовна култура VIII 148. групни Монолошка. ЦДплејер. демонстративна Одштампани задаци на папиру Природа и друштво VIII 146. и правила написана на графофолији или хамеру Математика VIII 145. „Пролећница“. говорна вежба Вежбање Фронтални. индивидуални Дијалошка. дијалошка. индивидуални. Тематски речник: пролеће Вежбање Фронтални. илустративна Читанка. индивидуални. Јован Јовановић Змај Обрада Фронтални. индивидуални Монолошка.

индивидуални Дијалошка. Ђ и Х. енциклопедија за децу и др. метода рада на тексту Хамер са исписаном песмом. Избор информативних текстова за децу Вежбање Фронтални.VIII 149. метода рада на тексту Припремљена питања од стране наставника. Џ. Постављање питања у вези са обрађеним садржајима Систематизациј а Фронтални. ученички прибор за овај час Природа и друштво VIII 150. вежбе Вежбање Фронтални. Разликовање гласова Ч и Ћ. индивидуални Дијалошка. дијалошка. прибор за овај час Природа и друштво . демонстративна. индивидуални Монолошка. метода рада на тексту Копије информативних текстова из различитих дечјих часописа. текст о разговору два друга. литерартура Природа и друштво VIII 151.

монолошка.Школска 2009 /2010. Бранко Миљковић . Читaнка. „Песма о цвету“. прибор ученика Музичка култура Бескрајна соба IX 152. година ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ: МАЈ. метода рада на тексту ЦД са песмом Цвеће. ГОДИНЕ Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК Разред: трећи Недељни фонд часова: 5 Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец: __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ Редни Редни број број наставне часа теме Назив наставне јединице Тип часа Облик рада Наставне методе Наставна средства Корелација Обрада Фронтални. индивидуални Дијалошка. 2010.

рад у пару Дијалошка. Давидовић Обрада Фронтални. Природа и друштво IX 154. монолошка. метода рада на тексту Апликације различитих врста цветова. индивидуални Дијалошка. домаћи задаци ученика Ликовна култура. „Песма о цвету“. монолошка. метода писаних радова Читанка. метода писаних радова Басна Лисица и рода. метода рада на тексту. Читанка. дијалошка. рецитовање Вежбање Фронтални. Стојанка Г. прибор ученика Грађанско васпитање IX 155. индивидуални. прибор ученика Грађанско васпитање IX 157. Читанка. метода рада на тексту Басна Лисица и рода. Правилна употреба знакова интерпункције Провера знања Фронтални.IX 153. Читанка. „Прича о Доброј роди“ Обрада Фронтални. прибор ученика Природа и друштво IX 156. свеске и школска табла Природа и друштво . индивидуални Монолошка. метода писаних радова Прибор ученика. индивидуални Монолошка. Извештавање са важног догађаја Вежбање Фронтални. дијалошка. индивидуални Дијалошка. „Прича о Доброј роди“. илустрације нацртаних цветова.

Правимо стрип Вежбање Фронтални индивидуални. „Прича о Раку кројачу“ Обрада Фронтални. монолошка. индивидуални Монолошка. метода рада на тексту. метода писаних радова. дијалошка. прибор ученика и школска табла Ликовна култура IX 160. графофолија са решењима наставног листа. метода писаних радова ЦД са музиком из филма. групни Дијалошка. Читанка. метода рада на тексту Одштампани наставни листови. графоскоп Музичка култура . ЦДплејер. монолошка. Врсте речи и функција у реченици Обнављање Фронтални. прибор ученика Ликовна култура IX 161. Читанка. индивидуални Дијалошка. индивидуални Дијалошка. прибор за овај час. „Прича о Раку кројачу“. илустративна Одштампани материјал за прављење стрипа. монолошка. метода писаних радова Читанка. Десанка Максимовић Обрада Фронтални. ученички прибор Природа и друштво IX 159.IX 158. метода рада на тексту.

IX 162. метода писаних радова Вежбанке Ваннаставне активности IX 165. „Љубавна песма“. Милован Данојлић Обрада Фронтални. индивидуални Дијалошка. индивидуални Монолошка. индивидуални Монолошка. Читанка. ЦД-плејер. прибор ученика Музичка култура IX 166. „Љубавна песма“. дијалошка. рецитовање Вежбање Фронтални. индивидуални Дијалошка. Исправак писменог задатка Утврђивање Фронтални. монолошка. монолошка. прибор ученика Природа и друштво . метода рада на тексту Песма Моја љубав Далибор. Анализа писменог задатка Утврђивање Фронтални. монолошка. Читанка. метода рада на тексту ЦД са песмом. Други школски писмени задатак Провера Фронтални. метода писаних радова Вежбанке Ваннаставне активности IX 164. индивидуални Дијалошка. метода писаних радова Вежбанке Ваннаставне активности IX 163.

истраживачка Домаћи задаци ученика. делови из дечје енциклопедије о врапцима и другим врстама птица Природа и друштво IX 170. прибор ученика. Систематизација теме (по избору ученика) Систематизациј а Фронтални. прибор ученика Музичка култура IX 169. метода писаних радова ЦД са песмом Вивак. „Врапчић“. Максим Горки Обрада Фронтални. ученички прибор. дијалошка. дијалошка. метода рада на тексту.IX 167. дијалошка. прибор ученика Грађанско васпитање .. дијалошка. индивидуални Монолошка. Љубавна прича. метода писаних радова Апликације. Читанка. индивидуални Монолошка. индивидуални Монолошка. стваралачка. метода рада на тексту Читанке. Ликовна култура IX 168.. Читанка. свеске. индивидуални Текстуална. „Врапчић“ Обрада Фронтални. ЦДплејер. илустративна. састав Вежбање Фронтални.

Читанка. година ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ: ЈУН. „Славуј и Сунце“ Добрица Ерић . индивидуални Монолошка. 2010.. метода рада на тексу. ГОДИНЕ Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК Разред: трећи Недељни фонд часова: 5 Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец: __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ Редни Редни број број наставне часа теме Назив наставне јединице Тип часа Облик рада Наставне методе Наставна средства Корелација Обрада Фронтални.Школска 2009/2010. X 171. дијалошка. певај ми. прибор ученика Музичка култура Наджњева се.. метода писаних радова ЦД са песмом Птичице.

дијалошка. прибор ученика Природа и друштво X 175. хеуристичка Контролни тест за сваког ученика. индивидуални Дијалошка. Проверавамо своја знања на крају школске године. метода рада на тексту Текст о лавовима. Писање текста латиницом Вежбање Фронтални. „Лав и човек“. индивидуални Монолошка.X 172. графофолија и графоскоп Природа и друштво X 173. Јован Јовановић Змај Обрада Фронтални. индивидуални Дијалошка. правописно-граматичка вежба Провера знања Фронтални. Читанка Ликовна култура . метода рада на тексту Читанке ученика. арапска бајка Обрада Фронтални. метода рада на тексту. монолошка. прибор ученика. „Циц“. метода писаних радова Читанка. дијалошка . дијалошка. индивидуални Монолошка. Читанка. индивидуални Монолошка. ученички прибор за овај час Грађанско васпитање X 174. прибор ученика Грађанско васпитање X 176. „Лав и човек“. метода рада на тексту Домаћи задаци ученика. изражајно читање Вежбање Фронтални.

шешир са питањима за пантомиму Грађанско васпитање X 179. прибор ученика Природа и друштво X 178. индивидуални Дијалошка Прибор ученика Грађанско васпитање . монолошка. Жеље за летњи распуст Систематизациј а Фронтални. индивидуални Дијалошка. илустративна Текст о фонтани жеља. метода писаних радова Читанка.X 177. Читанка. демонстративна. метода рада на тексту. Десанка Максимовић Обрада Фронтални. „Никад два добра“. прибор ученика. „Вожња“. дијалошка. монолошка. читање/рецитовање Вежбање Фронтални. индивидуални Дијалошка. метода рада на тексту Читанка. Јованка Јоргачевић Обрада Фронтални. Ликовна култура X 180. индивидуални Монолошка. прибор ученика Природа и друштво. Омиљена песма/прича из читанке. метода рада на тексту.