P. 1
Becka konvencija o pravu medjunarodnih ugovora

Becka konvencija o pravu medjunarodnih ugovora

|Views: 597|Likes:
Published by licorne142

More info:

Published by: licorne142 on Feb 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2014

pdf

text

original

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

Na temelju točke III. Odluke o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora, kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji !Narodne novine " #eđunarodni ugovori$, broj %&'()*, objavljuje se tekst +ečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora. ,ekst na engleskom i hrvatskom je-iku glasi.

BEČKA KONVENCIJA O PRAVU MEĐUNARODNIH UGOVORA
/r0ave stranke ove 1onvencije, u-imaju2i u ob-ir temeljnu ulogu ugovora u povijesti međunarodnih odnosa, uviđaju2i sve ve2u va0nost ugovora kao i-vora međunarodnog prava i kao sredstva -a ra-vijanje miroljubive suradnje i-među nacija, be- ob-ira na njihov ustavni i dru3tveni poredak, konstatiraju2i da su načela slobodnog pristanka i dobre vjere te pravilo pacta sunt servanda op2e pri-nati, potvrduju2i da sporove koji se tiču ugovora, kao i ostale međunarodne sporove, treba rje3avati mirnim putem i u skladu s načelima pravde i međunarodnog prava, podsje2aju2i na odlu2nost 4jedinjenih naroda da stvore potrebne uvjete -a očuvanje pravde i po3tovanje obve-a koje proi-la-e i- ugovora, svjesne načela međunarodnog prava utjelovljenih u 5ovelji 4jedinjenih naroda, kao 3to su načela ravnopravnosti i samoodređenja naroda, suverene jednakosti i ne-avisnosti svih dr0ava, nemije3anja u unutra3nje poslove dr0ava, -abrane prijetnje silom ili upotrebe sile te op2eg i stvarnog po3tovanja prava čovjeka i temeljnih sloboda -a sve, uvjerene da 2e kodifikacija i progresivni ra-voj prava ugovora ostvareni u ovoj 1onvenciji slu0iti ciljevima 4jedinjenih naroda i-lo0enima u 5ovelji, kao 3to su očuvanje međunarodnog mira i sigurnosti, ra-vijanje prijateljskih odnosa i ostvarivanje međunarodne suradnje i-među nacija, potvrđuju2i da 2e pravila međunarodnog obi2ajnog prava i nadalje uredivati pitanja koja nisu rije3ena odredbama ove 1onvencije, spora-umjele su se kako slijedi. /IO I. 46O/

7lanak %. /oma3aj ove 1onvencije Ova se 1onvencija primjenjuje na ugovore i-među dr0ava. 7lanak &. 4potreba i-ra-a %. 4 svrhe ove 1onvencije. a* 8ugovor$ -nači međunarodni spora-um koji je u pismenom obliku sklopljen i-među dr0ava i ureden međunarodnim pravom, bilo da je sadr0an u jedinstvenoj ispravi ili u dvjema ili u vi3e međusobno pove-anih isprava i be- ob-ira na njegov poseban na-iv9 b*!ratifikacija$, 8prihvat!, 8odobrenje$ i !pristup$ -nače, ovisno o slu2aju, tako na-vani međunarodni čin kojim dr0ava na međunarodnom planu daje svoj pristanak da bude ve-ana ugovorom9 c* 8punomo2! -nači ispravu koju i-daje nadlei,ni organ neke dr:ave i kojom se odreduju jedna ili vi3e osoba da -astupaju tu dri.avu u pregovorima, prilikom usvajanja ili utvrđivanja vjerodostojnosti teksta nekog ugovora, da i-ra-e pristanak te dr0a,ve da bude ve-ana ugovorom ili da i-vr3e bilo koji drugi čin koji se tiče tog ugovora9 d* 8re-erva! -nači jednostranu i-javu, be- ob-ira na to kako je sasta,vljena ili na-vana, koju dr0ava daje prilikom potpisivanja, ratifikacije, prihvata ili odobrenja ugovora ili prilikom pristupa ugovoru, a kojom se 0eli isključiti ili i-mijeniti pravni učinak nekih odredaba tog ugovora u njihovoj primjeni na tu dr0avu9 e* !dr0ava pregovarateljica$ -nači dr0avu koja je sudjelovala u sastavljanju i usvajanju teksta ugovora9 f* !dr0ava ugovornica$ -nači dr0avu koja je pristala da bude ve-ana ugovorom, beob-ira na to je li taj ugovor stupio na snagu ili nije9 g* !stranka! -nači dr0avu koja je pristala da bude ve-ana ugovorom i -a koju je taj ugovor na sna-i9 h* !tre2a dr0ava! -nači dr0avu koja nije stranka ugovora9

i* !međunarodna organi-acija$ -nači međuvladinu organi-aciju. &. Odredbe stavka %. o upotrebi i-ra-a u ovoj 1onvenciji ne diraju u upotrebu tih i-ra-a niti u smisao 3to im ga se mo0e dati u unutra3njem pravu bilo koje dr0ave. 7lanak ). #eđunarodni spora-umi koji nisu obuhva2eni ovom 1onvencijom ;injenica 3to se ova 1onvencija ne primjenjuje na međunarodne spora-ume sklopljene i-među dr0ava i drugih subjekata međunarodnog prava ili i-među tih drugih subjekata međunarodnog prava, niti na međunarodne spora-ume koji nisu sklopijeni u pismenom obliku, nije na 3tetu. a* pravne snage tih spora-uma9 b* primjene na te spora-ume svih pravila i-loi,enih u ovoj 1onvenciji kojima bi bili podvrgnuti prema međunarodnom pravu neovisno o 1onvenciji9 c* primjene 1onvencije na odnose i-među dtiava koji su uređeni međunarodnim spora-umima kojih su također stranke drugi subjekti međunarodnog prava. 7lanak <. Ova konvencija nema retroaktivni učinak Ne diraju2i u primjenu pravila i-lo0enih u ovoj 1onvenciji kojima bi ugovori bili podvrgnuti prema međunarodnom pravu neovisno = ovoj 1onvenciji, ona se primjenjuje jedino na ugovore 3to ih dr0avasklope nakon nje-ina stupanja na snagu -a te dr0ave. 7lanak >. 4govori koji su ustavni akti međunarodnih organi-acija i ugovori usvojeni u krilu neke međunarodne organi-acije Ova se 1onvencija primjenjuje na svaki ugovor koji je ustavni akt neke međunarodne organi-acije i na svaki ugovor usvojen u krilu neke međunarodne organi-acije, ne diraju2i mjerodavna pravila dotične organi-acije. / I O II. ?1@A5ANBC I ?,45ANBC 4DO6ORA NA ?NAD4 Odjeljak %.

obve-e da podnesu punomo2i. glede usvajanja teksta ugovora na toj konferenciji.?1@A5ANBC 4DO6ORA 7lanak E. smatra se da svoje dr0ave -astupaju. ili b* ako i.drugih okolnosti proistječe da su namjeravale smatrati da glede toga ta osoba -astupa dr0avu i da ne -ahtijevaju podno3enje punomo2i. ne mo0e smatrati ovla3tenom da glede toga -astupa dr0avu.ovla3tenja čin 3to ga u odnosu na sklapanje ugovora i-vr3i osoba koja se. na temelju 7lanka F. osim ako ga ta dr0ava naknadno potvrdi. . ?matra se da neka osoba -astupa dr0avu glede usvajanja ili utvrđivapja vjerodostojnosti teksta ugovora ili glede i-ra0avanja pristanka te dr0ave da bude ve-ana ugovorom. Naknailno potvrđivanje čina i-vr3enoga be. 7lanak (.prakse -ainteresiranih dr0ava ili i. be. 7lanak F.pravnog je učinka. 7lanak G. u toj organi-aciji ili u tom organu. &. 3efovi vlada i ministri vanjskih poslova glede svih čina koji se odnose na sklapanje ugovora. ili u nekom nje-inom organu.ava ima sposobnost da sklapa ugovore. Na temelju svojih funkcija i be. ?posobnost dr0ava da eklapaju ugovore ?vaka dri.ave u kojoj su akreditirani9 c* akreditirani predstavnici dr0ava na međunarodnoj konferenciji ili u međunarodnoj organi-aciji. 5unomo2 %. b* 3efovi diplomatskih misija glede usvajanja teksta ugovora i-među dr0ave koja akreditira i dti. a* dr0avni glavari. a* ako podnese odgovaraju2u punomo2.

a* prema postupku koji je u tom tekstu predviđen ili o kojem su se dr0ave koje su sudjelovale u njegovu sastavljanju spora-umjele ili. b* ako se na drugi način ustanovi da su se dr0avapregovarateljice spora-umjele da potpisivanje ima takav učinak9 ili c* ako namjera dr0avada takav učinak dade potpisivanju proistje2e i. a* ako ugovor predvida da 2e potpisivanje imati takav učinak. I-ra0avanje pristanka dr0ave da bude ve-ana ugovorom potpisivanjem %. . 7lanak %&. Načini i-ra0avanja pristanka dr0avada bude ve-ana ugovorom 5ristanak dr0ave da bude ve-ana ugovorom mo0e biti i-ra0en potpisivanjem.4avajanje teksta %. 5ristanak dr0ave da bude ve-ana ugovorom i-ra0ava se potpisom predstavnika te dr0ave.pristanak svih dr0ava koje su sudjelovale u njegovu sastavljanju. potpisom. ratifikacijom. odluče da se primijeni neko drugo pravilo.punomo2i nje-ina predstavnika ili je i-ra0ena tijekom pregovora. &. potpisom ad referendum ili parafom predstavnika tih dr0ava teksta ugovora ili -avr3nog akta konferencije u kojem je taj tekst sadri. 7lanak %% . istom ve2inom. ili na bilo koji drugi ugovoreni način.an. . 7lanak %=. 4 svrhe stavka %. osim ako te drtave. b* u nedostatku takvoga postupka. 4tvrđivanje vjerodostojnosti teksta /a je tekst ugovora vjerodostojan i konačan utvrđuje se.ekst ugovora na međunarodnoj konferenciji usvaja se dvotre2inskom ve2inom dr0ava koje su na-o2ne i glasuju. prihvatom. . &. ra-mjenom isprava koje 2ine ugovor. odobrenjem ili pristupom. osim u slučajevima predviđenima u stavku &.ekst ugovora usvaja se u.

a* ako ugovor predvida da se pristanak i-ra-i ratifikacijom9 b* ako se na drugi način ustanovi da su se dr0ave pregovarateljice spora-umjele da 2e ratifikacija biti nu0na9 c* ako je predstavnik te dr0ava potpisao ugovor u. prihvatom ili odobrenjem %. l-ra0avanje pristanka dr0ave da bude ve-ana ugovorom pristupom 5ristanak dr0avada bude ve-ana ugovorom i-ra0ava se pristupom. .re-ervu ratifikacije9 ili d* ako namjera te dr@ave da potpi3e ugovor u. 5ristanak dr0ave da bude ve-ana ugovorom i-ra0ava se prihvatom ili odobrenjem pod uvjetima sličnim onima koji se primjenjuju na ratifikaciju. 5ristanak dr0ave da bude ve-ana ugovorom i-ra0ava se ratifikacijom. 7lanak %). 7lanak %<.re-ervu ratifikacije proistječe ipunomo2i nje-ina predstavnika ili je i-ra0ena tijekom pregovora. &. a* ako isprave predvidaju da 2e njihova ra-mjena imati takav učinak9 ili b* ako se na drugi način ustanovi da su se te dr0ave spora-umjele da 2e ra-mjena isprava imati takav u2inak.a* parafiranje teksta vrijedi kao potpisivanje ugovora ako se ustanovi da su se dr0ave pregovarateljice tako spora-umjele9 b* potpisivanje ugovora ad referendum od predstavnika neke dr0ave vrijedi kao konačno potpisivanje ugovora ako ta dr0ava to potvrdi. 7lanak %>. I-ra0avanje pristanka dr0ave da bude ve-ana ugovorom ratifikacijom. I-ra0avanje pristanka dr0ava da bude ve-ana ugovorom ra-mjenom isprava koje čine ugovor 5ristanak dr0ava da budu ve-ane ugovorom međusobnom ra-mjenom isprava i-ra0ava se tom ra-mjenom.

sve dok jasno ne očituje namjeru da ne postane stranka tog ugovora9 ili . 7lanak %F. odobrenju ili pristupu Ako ugovor ne odreduje drukčije. odobrenju ili pristupu -nače pristanak dr0ave da bude ve-ana ugovorom u trenutku. 7lanak %G. Ne diraju2i 7lanke %(. prihvatu. 5ristanak dr0ava da bude ve-ana ugovorom koji omogu2uje i-bor i-među ra-tičitih odredaba ima u2inak samo ako su odredbe na koje se pristanak odnosi jasno na-na2ene. 5ristanak dr0ave da bude ve-ana jednim dijelom ugovora i i-bor i-među ra-ličitih odredaba %.a* ako ugovor predvida da takav pristanak ta dr0ava mo0e i-ra-iti pristupom9 b* ako se na drugi način ustanovi da su se dr0avapregovarateljice spora-umjele da 2e ta dr0ava mo2i i-ra-iti pristanak pristupom9 ili c* ako su se sve stranke naknadno spora-umjele da 2e ta dr0ava mo2i i-ra-iti takav pristanak pristupom. a* njihove ra-mjene i-među dr0ava ugovornica9 b* njihova polaganja kod depo-itara9 ili c* njihove notifikacije dr0avama ugovornicama ili depo-itaru. 7lanak %E. prihvata ili odobrenja. a* ako je potpisala ugovor ili ra-mijenila isprave koje čine ugovor u. ako je tako ugovoreno. Ra-mjena ili polaganje isprava o ratifikaciji. &. prihvatu.re-ervu ratifikacije. isprave o ratifikaciji. do &). pristanak dr0ave da bude ve-ana jednim dijelom ugovora ima učinak samo ako to ugovor dopu3ta ili ako su ostale dr0ave ugovornice s time suglasne. Obve-a da se ne osujeti predmet i svrha ugovora prije nego 3to stupi na snagu /r0ava se mora su-driati od 2ina koji bi osujetili predmet i svrhu ugovora.

u ra-doblju prije stupanja ugovora na snagu i pod uvjetom da se to stupanje na snagu neopravdano ne odgodi. 7lanak &=. Odjeljak &. osim ako to ugovor predviđa. a* ako je ta re-erva ugovorom -abranjena9 b* ako ugovor predvida stavljanje samo određenih re-ervi. potrebno je da re-erI prihvati nadle0ni organ te organi-acije. 4 slučajevima koji nisu navedeni u prethodnim stavcima i ako ugovor ne odreduje drukčije. ratifikacije. RCHCR6C 7lanak %(. <. prihvata ili odobrenja ugovora ili pristupa ugovoru dr0ava mo0e staviti re-ervu. Ako je ugovor ustavni akt međunarodne organi-acije i ako ne odreduje drukčije. ?tavljanje re-ervi 5rilikom potpisivanja.b* ako je i-ra-ila svoj pristanak da bude ve-ana ugovorom. Ako i. Re-ervu koju ugovor i-rijekom dopu3ta ne moraju naknadno prihvatiti ostale dr0avaugovornice. ako je re-erva inkompatibilna s predmetom i svrhom ugovora. ). &. re-erI moraju prihvatiti sve stranke. osim. među kojima se dotična re-erva ne nala-i9 ili c* u drugim slučajevima. osim navedenih u točkama I a* i b*. a* prihvat re-erve od neke druge dr0avaugovornice ima -a posljedicu da dr0ava koja je stavila re-ervu postane stranka ugovora u odnosu na tu drugu dr0avu.ograni2enog broja dr0ava pregovarateljica. ako je ugovor na sna-i ili kad stupi na snagu -a te drtave9 . 5rihva2anje re-ervi i prigovora na re-erve %. proistječe da je primjena ugovora u cijelosti i-među svih stranaka bitan uvjet pri stanka svake od njih da bude ve-ana ugovoroin.predmeta i svrhe ugovora. kao i i.

&. Ako se dr0ava koja je stavila prigovor na re-ervu nije usprotivila stupanju na snagu ugovora i-među nje i dr0avakoja je stavila re-ervu. ako je taj datum kasniji. Ako ugovor ne određuje drukčije.ave da bude ve-ana ugovorom i koji sadr0i re-ervu ima učinak čim makar i jedna druga dr0ava ugovornica prihvati re-ervu. odredbe na koje se odnosi re-erva ne primjenjuju se i-među tih dviju dr0ava u onoj mjeri u kojoj to re-erva predvida. a da -a nje-ino povlačenje nije potreban pristanak dr0ave koja je prihvatila re-ervu. . &. ). Re-erva stavljena prema nekoj drugoj stranki u skladu s 7lancima %(. 4 svrhe stavaka &. prigovor na re-ervu mo0e se u svako doba povu2i. Ako ugovor ne odreduje drukčije. Re-erva ne mijenja odredbe ugovora -a ostale stranke ugovora u njihovim međusobnim odnosima. i &). 5ovlačenje re-ervi i prigovora na re-erve %. osim ako ugovor odreciuje drukčije. re-erva se mo0e u svako doba povu2i. 7lanak &&. ). a* rnijenja -a dr0avu koja je stavila re-ervu u nje-inim odnosima s tom drugom strankom odredbe ugovora na koje se odnosi re-erva u onoj mjeri u kojoj to re-erva predvida9 i b* mi3ljenja te odredbe u istoj mjeri -a tu drugu stranku u nje-inim odnosima s dr0avom koja je stavila re-ervu. smatra se da je dr0ava prihvatila re-ervu ako ne stavi prigovor na re-erI do proteka ra-doblja od dvanaest mjeseci od dana primitka notifikacije o re-ervi ili do dana kad je i-ra-ila pristanak da bude ve-ana ugovorom. >. 5ravni učinak re-ervi i prigovora na re-erve %.b* prigovor druge dr0ave ugovornice na re-ervu ne priječi stupanje ugovora na snagu i-među dr0ave koja je stavila prigovor i dr0avakoja je stavila re-ervu. i <. &=. 7lanak &%. osim ako je dr0ava koja je stavila prigovor jasno i-ra-ila suprotnu namjeru9 c* čin koji i-ra0ava pristanak dr0. Ako ugovor ne određuje drukčije ili ako nije drukčije ugovoreno.

dr0ava koja ju je stavila mora je i-ričito potvrditi u trenutku kad i-ra0ava svoj pristanak da bude ve-ana ugovorom.re-ervu ratifikacije. prihvata ili odobrenja. 4 nedostatku takve odredbe ili takvog spora-uma. funkcije depo-itara. kao i ostala pitanja koja se nu0no . Odredbe ugovora koje ureduju utvrđivanje vjerodostojnosti njegova teksta. ). &. način ili dan njegova stupanja na snagu.45ANBC NA ?NAD4 I 5RI6RC#CNA 5RI#BCNA 4DO6ORA 7lanak &<. re-erve.ava da budu ve-ane ugovorom. Ako dr0ava i-ra-i pristanak da bude ve-ana ugovorom bilo kojega dana nakon stupanja ugovora na snagu. ?tupanje na snagu %. ). -a tu dr0avu ugovor stupa na snagu toga dana. 5ostupak glede re-ervi %.a* povlačenje re-erve ima učinak prema drugoj drisvi ugovornici tek kada ta dr0ava o tome primi notifikaciju9 b* povlačenje prigovora na re-ervu ima učinak tek kada dr0ava koje je stavila re-ervu primi notifikaciju o tom povla2enju. 4 takvom 2e se slučaju smatrati da je re-erva stavljena onoga dana kad je potvrdena. I-ričiti prihvat re-erve ili prigovora na re-ervu ne treba potvrditi ako prethodi potvrđivanju re-erve. 4govor stupa na snagu na način i na dan koji su utvrdeni njegovim odredbama ili spora-umno i-među dr0ava pregovarateljica. Re-erva. ?. 5ovla2enje re-erve ili prigovora na re-ervu mora se sastaviti u pismenom obliku. i-ričiti prihvat re-erve i prigovor na re-ervu moraju se sastaviti u pismenom obliku i priop2iti dr0avama ugovornicama i ostalim dra0vama koje imaju pravo postati stranke ugovora. &. ugovor stupa na snagu čim sve dr:ave pregovarateljice i-ra-e pristanak da budu ve-ane ugovorom. Ako se re-erva stavlja prilikom potpisivanja ugovora u. i-ra0avanje pristanka dri. <. Odjeljak ). osim ako ugovor odreduje drukčije. <. 7lanak &).

4nutra3nje pravo i po3tovanje ugovora ?tranka se ne moi. 4govor ili dio ugovora privremeno se primjenjuje dok ugovor ne stupi na snagu. 5RI#BCNA I . primjenjuju se čim se njegov tekst usvoji. Odjeljak &. / I O III. 5OJ. .postavljaju prije nego 3to ugovor stupi na snagu. 5rivremena primjena %.4#A7CNBC 4DO6ORA Odjeljak l. &. 5OJ.e po-ivati na odredbe svoga unutra3njeg prava da bi opravdala nei-vr3avanje ugovora. 5RI#BCNA 4DO6ORA .O6ANBC 4DO6ORA 7lanak &E 5actra sunt servanda ?vaki ugovor koji je na sna-i ve0e stranke i one ga moraju i-vr3avati u dobroj vjeri. 7lanak &F. privremena primjena ugovora ili dijela ugovora u odnosu na neku dri. a* ako sam ugovor tako odreduje9 ili b* ako su se dr0ave pregovarateljice na neki drugi način tako spora-umjele.avu prestaje ako ta dr0ava notificira ostalim dr0avama i-među kojih se ugovor privremeno primjenjuje svoju namjeru da ne postane stranka ugovora.O6ANBC. Osim ako ugovor odreduje drukčije ili ako su se dr0ave pregovarateljice drukčije spora-umjele. 7lanak &>.o pravilo ne dira 7lanak <E.

7lanak &G. .re-ervu odredaba 7lanka to). Ako neki ugovor odreduje da je podređen prija3njem ili kasnijem ugovoru ili da ga ne treba smatrati inkompatibilnim s tim drugim ugovorom. 5rimjena u-astopnih ugovora o istom predmetu %. ).eritorijalna primjena ugovora Ako drukčija namjera ne proistječe i. Ako sve stranke prija3njeg ugovora nisu stranke kasnijeg ugovora. . a* u odnosima i-među dr0ava stranaka obaju ugovora primjenjuje se pravilo i-lo0eno u stavku )9 b* u odnosima i-među dr0avastranke obaju ugovora i dr0ave stranke samo jednog od tih ugovora. &. 7lanak &(. prava i obve-e dra0va stranaka u-astopnih ugovora o istom predmetu utvrđuju se u skladu sa slijede2im stavcima. odredbe toga drugog ugovora imaju prednos%. 4.ugovora ili ako nije na drugi način i-ra0ena. 7lanak )=. <. a da prija3nji ugovor nije prestao niti je njegova primjena suspendirana na temelju 7lanka >(. niti glede bilo koje situacije koja je prestala postojati prije toga datuma. 4govori nemaju retroaktivni učinak Ako drukčija namfera ne proistječe i. ugovor ve0e svaku stranku -a čitavo nje-ino područje.ugovora ili ako nije na drugi način i-ra0ena. 5ovelje 4jedinjenih naroda. ugovor kojega su stranke obje dr0ave ureduje njihova u-ajamna prava i obve-e. prija3nji se ugovor primjenjuje samo u onoj mjeri u kojoj su njegove odredbe kompatibilne s odredbama kasnijeg ugovora. odredbe ugovora ne ve0u stranku glede bilo kojeg čina Ili činjenice koji su prethodili datumu stupanja tog ugovora na snagu -a tu stranku. Ako su sve stranke prija3njeg ugovora također stranke kasnijeg ugovora.

4#A7CNBC 4DO6ORA 7lanak )%. ). vodit 2e se računa. /opunska sredstva tumačenja . uključuju2i preambulu i priloge. &. Op2e pravilo o tumačenju %. Hajedno s kontekstom. a* svaki spora-um koji se odnosi na ugovor.avi na temelju nekoga drugog ugovora. kontekst obuhva2a. a kojeg su sve stranke sklopile u sve-i s ugovorom9 b* svaku ispravu koju jedna ili vi3e stranaka sastave u sve-i s ugovorom. a koju ostale stranke prihvate kao ispravu koja se odnosi na ugovor. u bilo koje pitanje prestanka ili suspen-ije primjene ugovora na temelju 7lanka eo. <. . osim teksta. Odjeljak ). prema uobičajenom smislu i-ra-a iugovora u njihovu kontekstu i u svjetlu predmeta i svrhe ugovora.>.sklapanja ili primjene nekog ugovora kojega su odredbe inkompatibilne s obve-ama 3to ih je preu-ela prema nekoj drugoj dri. niti u bilo koje pitanje odgovornosti koje bi -a dr0avu proi-i3lo i. 5oseban smisao pridaje se nekom i-ra-u ako je ustanovljeno da je to bila namjera stranaka. 7lanak )&. ne dira u 7lanak <%. 4 svrhu tumačenja ugovora. 4govor se mora tumačiti u dobroj vjeri. ?tavak <. a* o svakom naknadnom spora-umu i-među stranaka o tumačenju ugovora ili o primjeni njegovih odredba9 b* o svakoj naknadnof praksi u primjeni ugovora kojom se ustanovljuje spora-um i-među stranaka o tumačenju ugovora9 c* o svakom mjerodavnom pravilu međunarodnog prava primjenjivom na odnose i-među stranaka.

Na dopunska sredstva tumačenja. ili da bi se odredio smisao kad je tumačenje prema 7lanku )%. .C /RKA6C 7lanak )<. a* dvosmisleno ili nejasno9 ili b* dovodi do ishoda koji je očito besmislen ili nera-uman. 7lanak )>. ako usporedba vjerodostojnih tekstova poka0e ra-liku u smislu koju primjenom 7lanka )%. njegov je tekst jednako mjerodavan na svakom od tih je-ika. uključuju2i pripremne radove i okolnosti pod kojima je ugovor sklopljen.primjene 7lanka )%. osim je-ika na kojima je vjerodostojnost teksta utvrdena. Odjeljak <. Op2e pravilo o tre2im /r0avama 4govor ne stvara ni obve-e ni prava -a tre2u dr0avu be. nije mogu2e otkloniti. osim ako ugovor odreduje ili se stranke spora-umiju da u slučaju neslaganja prednost ima jedan određeni tekst. usvaja se smisao koji. Ako je vjerodostojnost teksta ugovora utvrdena na dva ili vi3e je-ika. u-imajuči u ob-ir predmet i svrhu ugovora. ?matra se da i-ra-i u ugovoru imaju isto -načenje u svakom vjerodostojnom tekstu. najbolje uskladuje te tekstove. Osim u slu2aju kad određeni tekst ima prednost na temelju stavka %. 4govori koji predvidaju obve-e -a tre2e dr0ave . 7lanak )). smatra se vjerodostojnim tekstom samo ako to ugovor predvida ili ako su se stranke o tome spora-umjele. 5rijevod ugovora na nekom drugom je-iku.nje-ina pristanka. i )&. <.RC. &. ). mo0e se po-ivati da bi se potvrdio smisao koji proistječe i. 4DO6ORI I .umačenje ugovora kojih je vjerodostojnost teksta utvrdena na dva ili vi3e je-ika %.

&. 5ravila ugovora koja postaju obve-atna -a tre2e dr0ave nastankom međunarodnog obi2aja Nijedna odredba 7lanak )<.pristanak stranaka ugovora i tre2e dr0ave. Opo-ivanje ili i-mjena obve-a ili prava tre2ih dr0ava %. / I O I6. 7lanak )E. . &. osim ako ugovor odreduje drukčije. 1ad je obve-a -a tre2u dr0avu nastala sukladno 7lanku )>. du0na je po3tovati uvjete -a ostvarivanje toga prava. bilo svim dr0avama. prihvati tu obve-u. i ako tre2a dr0ava na to pristane. ne prije2i da pravilo i-lo0eno u ugovoru postane obve-atno -a tre2u dr0avu kao obi2ajno pravilo međunarodnog prava koje se kao takvo pri-naje. Ha tre2u dr0avu nastaje pravo na temelju odredbe ugovora ako stranke tog ugovora namjeravaju tom odredbom dati pravo bilo tre2oj dr0avi ili skupini dr0ava kojoj ona pripada.pristanka tre2e dr0ave. stranke ga ne mogu opo-vati ili i-mijeniti ako se ustanovi da se to pravo ne mo0e opo-vati ili i-mijeniti be. 4govori koji predvidaju prava -a tre2e dr0ave %. do )F. mo0e se opo-vati ili i-mijeniti samo u. IH#BCNA I 5RCINA1A 4DO6ORA 7lanak )(. 7lanak )G. predviđene u ugovoru ili ustanovljene u skladu s njegovim odredbama. ako se ne ustanovi da je drukčije ugovoreno. u pismenom obliku. /r0ava koja ostvaruje pravo primjenom stavka %.Ha tre2u dr0avu nastaje obve-a na temelju odredbe ugovora ako stranke tog ugovora namjeravaju tom odredbom stvoriti obve-u i ako tre2a dri0ava i-rijekom. Nje-in se pristanak pretpostavlja sve dok nema suprotnih na-naka. 7lanak )F. 1ad je pravo -a tre2u dr0avu nastalo sukladno 7lanku )E.

7lanak <=. ?vaka dr0ava koja postane stranka ugovora nakon 3to spora-um o i-mjeni stupi na snagu. I-mjena mnogostranih ugovora %. ). Ako ugovor ne određuje drukčije. smatra se. 7lanka )=. a* ako ugovor predvida mogu2nost takve preinake9 ili . na takav se spora-um primjenjuju pravila i-lo0ena u djelu II. a koje ne postanu stranke tog spora-uma9 na te se dr0ave primjenjuje točka b* stavka <. 7lanak <%. ?pora-umi radi preinake mnogostranih ugovora u odnosima i-među samo nekih stranaka %.Op2e pravilo o i-mjeni ugovora 4govor se mo0e i-mijeniti spora-umom i-među stranaka. /vije ili vi3e stranaka mnogostranog ugovora mogu sklopiti spora-um radi preinake ugovora samo glede njihovih međusobnih odnosa. a* strankom i-mijenjenog ugovora9 i b* strankom nei-mijenjenog ugovora u odnosu na svaku stranku ugovora koja nije ve-ana spora-umom o i-mjeni. >. ?vaki se prijedlog i-mjene mnogostranog ugovora u odnosima i-među svih stranaka mora notificirati svim dr0avama ugovornicama i svaka od njih ima pravo sudjelovati a* u odlučivanju o tome 3to treba podu-eti na temelju tog prijedloga9 b* u pregovorima i u sklapanju svakog spora-uma o i-mjeni ugovora. ako ne i-ra-i drukčiju namjeru. ?vaka dr0ava koja ima pravo da postane stranka ugovora ima također pravo da postane stranka i-mijenjenog ugovora. Ako ugovor ne odreduje drukčije. &. i-mjenu mnogostranih ugovora uređuju slijede2i stavci. ?pora-um o i-mjeni ne ve0e dr0ave koje su ve2 stranke ugovora. <.

ugovor ne odreduje drukčije.njega ili suspen-ija njegove primjene.ANA1 I ?4?5CNHIBA 5RI#BCNC 4DO6ORA Odjeljak %. prestanak ili otka. Obve-e koje name2e međunarodno pravo neovisno = ugovoru Ni3tavost. Isto pravilo vrijedi -a suspen-iju primjene ugovora. 5RC?. &. &. /o prestanka ugovora. 7lanak <). 7lanak <<. kojoj je podvrgnuta prema međunarodnom pravu neovisno o tom ugovoru. Ako u slučaju predviđenom u točki a* stavka %. povlačenje neke stranke i. NIJ. /jeljivost odredaba ugovora . ni na koji način ne utječu na du0nost dr0avada ispunjava svaku obve-u sadr0anu u ugovoru. njegova otka-ivanja ili povlačenja neke stranke mo0e do2i samo primjenom odredaba ugovora ili ove 1onvencije.C O/RC/+C 7lanak <&. niti i-vrLavanja njihovih obve-a9 i ii* ne odnosi se na odredbu od koje bi odstupanje dovelo do inkompatibilnosti s efektivnim ostvarenjem predmeta i svrhe ugovora u cijelosti.ugovora.b* ako takva preinaka nije ugovorom -abranjena i. O5.ugovora. 6aljanost i ostajanje ugovora na sna-i %.. i* nije na 3tetu u0ivanja prava 3to ih ostale stranke i-vode i. dotične stranke moraju ostalim strankama notificirati svoju namjeru da sklope spora-um i preinake ugovora 3to ih taj spora-um predvida.A6O?. 6aljanost ugovora ili pristanka dr@ave da bude ve-ana ugovorom mo0e se osporiti samo primjenom ove 1onvencije. / I O 6. ako su posljedica primjene ove 1onvencije ili odredaba ugovora.

odredbe ugovora nije dopu3teno dijeliti. Dubitak prava po-ivanja na u-rok ni3tavosti ugovora. nakon 3to je upo-nata s činjenicama. 1ad se u-rok o kojemu je riječ odnosi samo na neke određene klau-ule. osim ako ugovor odreduje drukčije ili ako se stranke drukčije spora-umiju. Odjeljak &. dr0ava koja ima pravo da se po-ove na prijevaru ili korupciju mo0e to učiniti bilo glede čitavog ugovora ili. da je ugovor vaIjan. Na u-rok ni3tavosti ili prestanka ugovora.ugovora proistječe ili je na drugi način ustanovljeno da prihva2anje tih klau-ula nije -a drugu stranku ili -a ostale stranke ugovora bilo bitna osnova njihova pristanka da budu ve-ane ugovorom u cijelosti9 i c* ako nastavljanje i-vr3avanja ostatka ugovora ne bi bilo nepravedno. nekih određenih klau-ula. i >). pridvidenim u ugovoru ili koje proi-la-i i. ili b* ako se -bog nje-ina pona3anja mora smatrati da je ta dr0ava pristala na to. u slučaju navedenom u stavku ). 7lanak <>. <. ne mu0e po-vati na u-rok ni3tavosti ugovora. 4 slučajevima koji potpadaju pod 7lanke <(. njegova prestanka. povlačenja i. do >=. i E&.je na sna-i ili da se dalje primjenjuje. povlačenja i. da se i. da osta. a* ako se ta dr0ava i-rijekom suglasila. &. a* ako se te klau-ule mogu odijeliti od ostatka ugovora 3to se tiče njihove primjene9 b* ako i. stranka se mo0e koristiti samo glede čitavog ugovora. njegova prestanka. da je ugovor valjan. 4 slučajevima predviđenima u 7lancima >%.5ravom da otka0e ugovor. ili 7lanaka E=. . >&. i >=. da ostaje na sna-i ili da se dalje primjenjuje. mo0e se na njega po-vati samo glede tih klau-ula. povlačenja neke stranke ili suspen-ije primjene ugovora 3to ga pri-naje ova 1onvencija mo0e se po-vati samo glede čitavog ugovora. >.7lanka >e.njega povuče ili da suspendira njegovu primjenu. ovisno o slučaju. ovisno o slučaju.njega ili suspen-ije njegove primjene /r0ava se. ).njega ili suspen-ije njegove primjene na temelju 7lanaka <E. osim pod uvjetima predvMidenima u slijede2im stavcima ili u 7lanku E=.%.

&. &. +ludnja koja se odnosi samo na redakciju teksta ugovora nije na 3tetu njegove valjanosti9 u tom se slučaju primjenjuje 7lanak F(. 7lanak <F. prije nego 3to je i-ra-io taj pristanak. ).NIJ. /r0ava se ne mo0e po-vati na činjenicu da je nje-iri pristanak da bude ve-ana ugovorom i-ra0en kr3enjem neke odredbe nje-ina unutra3njeg prava o nadle0nosti -a sklapanje ugovora kao na u-rok koji ni3ti nje-in pristanak. na činjenicu da taj predstavnik nije u-eo u ob-ir to ograničenje ne mo0e se po-ivati kao na u-rok koji ni3ti pristanak 3to ga je i-ra-io. Odredbe unutra3njeg prava o nadle0nosti -a sklapanje ugovora %. /r0ava se mo0e po-vati na bludnju u ugovoru kao na u-rok koji ni3ti nje-in pristanak da bude ve-ana ugovorom ako se bludnja odnosi na činjenicu ili situaciju -a koju je ta dr0ava pretpostavljala da postoji u trenutku kad je ugovor sklopljen i koja je bila bitna osnova nje-ina pristanka da bude ve-ana tim ugovorom. osim ako je to kr3enje bilo očito i tiče se nekoga bitnog pravila nje-ina unutra3njeg prava. 5rijevara . 5osebno ograničenje ovlasti -a i-ra0avanje pristanka dr0avaAko je ovlast nekoga predstavnika da i-ra-i pristanak dr0ave da bude ve-ana određenim ugovorom bila predmet posebnog ograničenja. osim ako je ograničenje. 7lanak <(. 4DO6ORA 7lanak <E. ne primjenjuje se ako je dotična dr0ava svojim pona3anjem pridonijela toj bludnji ili ako su okolnosti bile takve da je morala biti upo-orena na mogu2nost bludnje. 1r3enje je očito ako je objektivno jasno svakoj dr0avi koja se glede toga pona3a u skladu s uobičajenom praksom i u dobroj vjeri. notificirano ostalim dr0avama pregovarateljicama. ?tavak %.A6O?. +ludnja %. 7lanak <G.

4govori koji su suprotni imperativnoj normi op2ega međunarodnog prava 8ius cogens$* Ni3tav je svaki ugovor koji je u trenutku sklapanja suprotan imperativnoj normi op2ega međunarodnog prava. 7lanak >=. Odjeljak ).ANA1 I ?4?5CNHIBA 4DO6ORA 7lanak ><. 5risila na dria. 5risila i-vr3ena na predstavnika dr0ave I-ra0eni pristanak dr0ava da bude ve-ana ugovorom koji je posljedica prisile i-vr3ene na nje-ina predstavnika. 1orupcija predstavnika dr0ave Ako je i-ra0eni pristanak dr0avada bude ve-ana ugovorom posljedica korupcije nje-ina predstavnika i-ravnim ili nei-ravnim djelovanjem druge dr0avapregovarateljice. imperativna norma op2ega međunarodnog prava je norma 3to ju je prihvatila i pri-nala čitava međunarodna -ajednica dr0avakao normu od koje nije dopu3teno nikakvo odstupanje i koja se mo0e i-mijeniti samo novom normom op2ega međunarodnog prava iste prirode. 4 svrhe ove 1onvencije. činima ili prijetnjama upravljenima protiv njega. 7lanak >). prva se dr0ava mo0e po-vati na tu korupciju kao na u-rok koji ni3ti nje-in pristanak da bude ve-ana tim ugovorom.Ako je dr0ava prijevarnim pona3anjem druge dr0ave pregovarateljice navedena da sklopi ugovor.ikakvog je pravnog u2inka. mo0e se po-vati na prijevaru kao na u-rok koji ni3ti nje-in pristanak da bude ve-ana tim ugovorom.vu i-vr3ena prijetnjom ili upotrebom sile Ni3tav je svaki ugovor koji je sklopljen kao posljedica prijetnje silom ili upotrebe sile protivno načelima međunarodnog prava utjelovljenima u 5ovelji 4jedinjenih naroda. 7lanak >%. be. . 5RC?. 7lanak >&.

a* ako je ustanovljeno da je namjera stranaka bila da prihvate mogu2nost otka-ivanja ili povlačenja9 ili b* ako se pravo otka-ivanja ili povlačenja moie i-vesti i. a* u skladu s odredbama ugovora9 ili .ugovora koji ne sadrii odredbe o prestanku.prtrode ugovora. Otka-ivanje ugovora lli povlačenfe i. 7lanak >F.pristanak svih stranaka.njega povuče na temelju stavka %. osim.5restanak ugovora ili povlačenje i.pristanak stranaka /o prestanka ugovora ili povlačenja neke stranke mo0e do2i. nakon kon-ultacije s ostalim dr0avama ugovornicama. &.e biti predmet otka-ivanja ili povlačenja.njega povu2i ne moi. u.pristanak stranaka 5rimjena ugovora prema svim strankama ffi nekoj određenoj stranki mo0e se suspendirati. otka-ivanjiu ili povlačenju %. mnogostrani ugovor ne prestaje s jedinog ra-loga 3to je broj stranaka pao ispod broja potrebnog -a njegovo stupanje na snagu. ?tranka mora najmanje dvanaest mjeseci unaprijed notificirati svoju namjeru da otka0e ugovor ili da se i. a* u skladu s odredbama ugovora9 ili b* u svako doba. 7lanak >G. 4govor koji ne sadrii odredbe o svome prestanku i ne predvida da se moie otka-ati ill se i. ?manjenje broja stranaka mnogostranog ugovora ispod broja potrebnog -a njegovo stupanje na snagu Ako ugovor ne odreduje druk2ije. 7lanak >>. ?usoen-iia prlmjene ugovora na temel'u njegovih : odredaba ili u.njega na temelju odredaba ugovora ili u.

privremeno i samo i-među njih.b* u svako doba. nakon kon-ultacije s ostalim dr0avama ugovornicama. 7lanak >G.kasnijeg ugovora proistječe ili ako je na drugi način ustanovljena namjera stranaka da predmet treba da bude ureden tim ugovorom9 ili b* ako su odredbe kasnijeg ugovora inkompatibilne s odredbama prija3njeg ugovora do te mjere da je nemogu2e istodobno primjenjivati oba ugovora. 7lanak >(. primjena odredaba ugovora. dotične stranke moraju ostalim strankama notificirati svoju namjeru da sklope spora-um i odredbe ugovora primjenu kojih namjeravaju suspendirati. a* ako i. &. ?uspen-ija primjene mnogostranog ugovora spora-umom samo i-meNu nekih stranaka %. ugovor ne odreduje drukčije.pristanak svih stranaka.ugovora. ?matra se da je primjena prija3njeg ugovora suspendirana ako to proistječe ikasnijeg ugovora ili ako je na drugi način ustanovljeno da je to bila namjera stranaka. u. &. niti i-vr3avanja njihovih obve-a9 i ii* nije inkompatibilna s predmetom i svrhom ugovora. ?matra se da ugovor prestaje ako sve stranke tog ugovora kasnije sklope ugovor o istom predmetu i. 5restanak ili suspen-ija primjene ugovora kao posljedica njegove povrede . 7lanak E=. Ako u slučaju predviđenom u točki a* stavka %. a* ako ugovor predvida mogu2nost takve suspen-ije9 ili b* ako takva suspen-ija nije ugovorom -abranjena i. 5restanak ili suspen-if a primjene ugovora prou-ročeni sklapanjem kasnijeg ugovora %. /vije ili vi3e stranaka mnogostranog ugovora mogu sklopiti spora-um kojim se suspendira. i* nije na 3tetu uiivanja prava 3to ih ostale stranke i-vode i.

&. da se po-ove na povredu kao na u-rok suspen-ije primjene ugovora u cijelosti ili djelomice u odnosu na samu sebe. ne primjenjuju se na odredbe ugovora o -a3titi čovjeka 3to ih sadrie ugovori humanitarnog karaktera. a* ostale stranke da jednoglasnim spora-umom suspendiraju primjenu ugovora u cijelosti ili djelomice ili da ga dokinu. ?tranka se mo0e po-vati na nemogu2nost i-vr3enja ugovora kao na u-rok njegova prestanka ili povlačenja i. 4 svrhe ovoga 7lanka.njega ako je ta nemogu2nost posljedica konačnog nestanka ili uni3tenja predmeta prijeko potrebnoga -a i-vr3enje ugovora. +itna povreda dvostranog ugovora od jedne stranke ovla32uje drugu stranku da se po-ove na povredu kao na u-rok prestanka ugovora ili suspen-ije njegove primjene u cijelosti ili djelomice. >. moie se na nju po-vati samo kao na u-rok suspen-ije primjene ugovora. Naknadna nemogu2nost i-vr3enja %. ili ii* i-među svih stranaka9 b* povredom osobito o3te2enu stranku da se na povredu po-ove kao na u-rok suspen-ije primjene ugovora u cijelosti ili djelomice. 7lanak E%.%. 5rethodni stavci ne diraju nijednu odredbu ugovora koja se primjenjuje u slučaju povrede. osim dr0avapovrediteljice. <. Ako je nemogu2nost privremena. +itna povreda mnogostranog ugovora od jedne stranke ovla32uje. ). osobito ne na odredbe koje -abranjuju svaki oblik represalija prema osobama koje su tim ugovorima -a3ti2ene. u odnosima i-među nje i dr0avapovrediteljice9 c* svaku stranku. ako je taj ugovor takve prirode da bitna povreda njegovih odredaba od jedne stranke korjenito mijenja poloiaj svake stranke 3to se tiče budu2eg i-vr3avanja nje-inih obve-a na temelju ugovora. a* odbacivanje ugovora koje nije predviđeno ovom 1onvencijom9 ili b* povreda odredbe bitne -a ostvarenje predmeta ili svrhe ugovora. ?tavci %. . i* u odnosima i-među njih i dr0avapovrediteljice. do ). bitnu povredu ugovora čini.

povlačenja i. osim ako je postojanje diplomatskih ili kon-ularnih odnosa prijeko potrebno -a primjenu ugovora.&. ona se također mo0e na nju po-vati samo radi suspen-ije primjene ugovora.njega. ). . &. 7lanak E<. a koju stranke nisu predvidjele.njega.ugovora ili bilo koje druge preu-ete međunarodne obve-e prema svakoj drugoj stranki ugovora. od te stranke.njega ili suspen-ije njegove primjene ako je ta nemogu2nost posljedica kr3enja. Na temeljnu promjenu okolnosti koja se -bila u odnosu na one koje su postojale u trenutku sklapanja ugovora.njega. 5rekid diplomatskih ili kon-ularnih odnosa 5rekid diplomatskih ili kon-ularnih odnosa i-među stranaka ugovora ne utječe na pravne odnose ustanovljene ugovorom i-meciu tih stranaka. a* ako se ugovorom ustanovljuje granica9 ili b* ako je temeljna promjena posljedica kr3enja. osim. na temelju prethodnih stavaka. 7lanak E&. obve-e i. ne moie se po-ivati kao na u-rok prestanka ugovora ili povlačenja i. obve-e i.ugovora ili bilo koje druge preu-ete međunarodne obve-e prema svakoj drugoj stranki ugovora. a* ako je postojanje tih okolnosti bilo bitna osnova pristanka stranaka da budu ve-ane ugovorom9 i b* ako je učinak te promjene korjenita promjena doma3aja obve-a koje prema ugovoru jo3 treba i-vr3iti. ?tranka se ne moie po-vati na nemogu2nost i-vr3enja kao na u-rok prestanka ugovora. Na temeljnu promjenu okolnosti ne mo0e se po-ivati kao na u-rok prestanka ugovora ili povla2enja i. Nastanak nove imperativne norme op2ega međunarodnog prava 8ius cogens$* . 7lanak E). od stranke koja se na tu promjenu po-iva. stranka mo0e po-vati na temeljnu promjenu okolnosti kao na u-rok prestanka ugovora ili povlačenje i. Ako se.emeljna promjena okolnosti %.

5odvrgavanje postupku glede ni3tavosti ugovora. nijedna stranka ne stavi prigovor. povla2enja injega ili suspen-ije njegove primjene %. povlačenja i.njega ili suspen-ije njegove primjene. 5ostupci sudskog rje3avanja. 5ovelje 4jedinjenih naroda. stranke moraju tra0iti rje3enje pomo2u sredstava navedenih u 7lanku )). Notifikacija mora navesti mjeru koja se predla0e glede ugovora i ra-loge -a to. Ako je. 5O?. a koja se tiče rje3avanja sporova. Ne diraju2i 7lanak <>.ava nije i-vr3ila notifikaciju propisanu u stavku %. ). po-ove bilo na to da postoji mana u nje-inu pristanku da bude ve-ana ugovorom. Odjeljak <. 7lanak EE. ne smije biti kra2i od tri mjeseca od primitka notifikacije. 7lanka E>. arbitra. >. međutim. <. njegova prestanka.Ako nastane nova imperativna norma op2ega međunarodnog prava. . &. primjenjuju se ovi postupci. podu-eti mjeru koju je predlo0ila. Ako u roku koji. ?tranka koja se. na način predviđen u 7lanku EF. stranka koja je i-vr3ila notifikaciju mo0e. svaki ugovor koji je suprotan toj normi postaje ni3tav i prestaje. prigovor stavila bilo koja druga stranka.0e i mirenja Ako tijekom dvanaest mjeseci nakon datuma stavljanja prigovora nije postignuto rje3enje na temelju stavka ). Ni3ta u prethodnim stavcima nije na 3tetu prava ili obve-a stranaka prema svakoj odredbi koja je i-među njih na sna-i.45A1 7lanak E>. mora svoj -ahtjev notificirati ostalim strankama. njegova prestanka. činjenica da dri. na temelju odredaba ove 1onvencije. osim u slučajevima osobite hitnosti. bilo na u-rok osporavanja valjanosti ugovora. ne spre2ava je da takvu notifikaciju i-vr3i kao odgovor nekoj drugoj stranki koja tra0i i-vr3enje ugovora ili se po-iva na njegovo kr3enje.

mora se putem isprave priop2iti ostalim strankama.njega ili suspen-ija njegove primjene %. Ako su ipak na osnovi takvog ugovora i-v3eni čini. opo-vati u svako doba. osim ako stranke suglasno odluče spor podvrgnuti arbitra0i9 b* svaka stranka spora o primjeni ili tumačenju bilo kojega drugog 7lanka dijela 6. Odjeljak >.A6O?. predstavnika dr:ave koja daje priop2enje mo0e se po-vati da podnese svoju punomo2. 5O?@BC/IOC NIJ. 7lanak EF. a* svaka stranka mo0e -atra0iti od svake druge stranke da u njihovim međusobnim odnosima. &. &. 7lanka E>. i EF. njegov prestanak. i EF. Opo-ivanje notifikacija i isprava predviđenih u 7lancima G>.pravne su snage. Notifikacija ili isprava koja je predviđena u 7lancima E>. 7lanak EE. 3ef vlade ili ministar vanjskih poslova.čenje injega ili suspen-ija njegove primjene na temelju odredaba tog ugovora ili stavka &. mo0e se. koliko je to mogu2e. podno3enjem u tu svrhu -ahtjeva glavnom tajniku 4jedinjenih naroda. 5RC?.I. ili s<. povlačenje i. uspostavi stanje koji bi postojalo da ti čini nisu i-vr3eni9 . 7lanka E>. prije nego 3to proi-vede učinak. povla. njegov prestanak. Ako ispravu ne potpi3e dr0avni glavar. ove 1onvencije mo0e pokrenuti postupak naveden u 5rilogu 1onvenciji. mora se i-vr3iti u pismenom obliku. 5osljedice ni3tavosti ugovora %. Odredbe ni3tavog ugovora be.a* svaka stranka spora o primjeni ili tumačenju 7lanka >). ?vaki 2in kojim se progla3ava ni3tavost ugovora. Notifikacija predviđena u stavku %. Isprave kojima se progla3ava ni3tavost ugovora.AN1A I@I ?4?5CNHIBC 5RI#BCNC 4DO6ORA 7lanak E(. ili ). mo0e tu0bom podvrgnuti spor na rje3avanje #eđunarodnom sudu. Ni3tav je onaj ugovor ni3tavost kojega je ustanovljena na temelju ove 1onvencije.

ne primjenjuje se na stranku kojoj se pripisuje prijevara. obve-e ili pravnog polo0aja stranaka nastalih i-vr3avanjem ugovora prije njegova prestanka. Ako ugovor postaje ni3tav i prestaje na temelju 7lanka E<. korupcija ili prisila. stavak %. a* otkloniti. Ako je ugovor ni3tav na temelju 7lanka >). prestanak ugovora. 7lanak F%.mnogostranim ugovorom ni3tav. &.njega povuče. primjenjuje se na odnose i-među te dr0ave i svake od ostalih stranaka ugovora od datuma kada taj otka.ili to povlačenje stupi na snagu. >=. Ako neka dr0ava otka0e mnogostrani ugovor ili se i. stranke su du0ne. ili >&. 7lanak F=. 5osljedice prestanka ugovora %. posljedice svakog čina i-vr3enog na temelju odredbe koja je suprotna imperativnoj normi op2ega međunarodnog prava9 i b* uskladiti svoje međusobne odnose s imperativnom normom op2ega međunarodnog prava. prethodna se pravila primjenjuju na odnose i-među te dr0ave i stranaka ugovora. 5osljedice ni3tavosti ugovora koji je suprotan imperativnoj normi op2ega međunarodnog prava %. stavak &. <. koliko je to mogu2e. &. 4 slučajevima koji potpadaju pod 7lanak <(. >%. 4 slučaju kad je pristanak neke dr0avada bude ve-ana . prestanak ugovora na temelju njegovih odredaba ili u skladu s ovom 1onvencijom.b* čini i-vr3eni u dobroj vjeri prije po-ivanja na ni3tavost nisu postali protupravni samim tim 3to je ugovor ni3tav ). Osim ako ugovor odreduje drukčije ili ako se stranke drukčije spora-umiju. a* oslobada stranke obve-e da nastave s i-vr3avanjem ugovora9 . a* oslobada stranke obve-e da nastave s i-vr3avanjem ugovora9 b* nije na 3tetu nikakvog prava.

te obve-e ili taj polo0aj mogu -adriati jedino ako njihovo -adr0avanje samo po sebi nije suprotno novoj imperativnoj normi op2ega međunarodnog prava. suspen-ija primjene ugovora na temelju njegovih odredaba ili u skladu s ovom 1onvencijom.sukcesije dr0ava. Ha vrijeme ra-doblja suspen-ije stranke se moraju su-dr0avati od svih čina koji bi mogli priječiti ponovnu primjenu ugovora. ?klapanje ugovora samo po sebi ne utječe na diplomatske ili kon-ularne odnose. 7lanak F>.i-bijanja neprijateljstava i-među dr0ava. &. /IO 6I. 7lanak F&. obve-e ili pravnog polo0aja stranaka nastalih i-vr3avanjem ugovora prije njegova prestanka9 međutim. i. a* oslobada stranke i-među kojih je primjena ugovora suspendirana obve-a i-vr3avanja ugovora u njihovim međusobnim odnosima -a ra-doblje suspen-ije9 b* ne utječe inače na pravne odnose i-među stranaka ustanovljene ugovorom. /iplomatski ili kon-ularni odnosi i sklapanje ugovora 5rekid ili nepostajanje diplomatskih ili kon-ularnih odnosa i-među dviju ili vi3e dr0ava ne prije2i sklapanje ugovora i-među tih dr0ava. odgovornosti dr0ave ili i-bijanja neprijateljstava Odredbe ove 1onvencije ne diraju ni u jedno pitanje koji bi 3to se tiče ugovora moglo proi-i2i i. 5osljedice suspen-ije primjene ugovora %. Osim ako ugovor odreduje drukčije ili ako se stranke drukčije spora-umiju. ?lučajevi sukcesije dr0ava. ?lučaj dr0ava agresora .b* nije na 3tetu nikakvog prava. RAHNC O/RC/+C 7lanak F).međunarodne odgovornosti dr0availi i. ta se prava. 7lanak F<.

na to pitanje upo-oriti dotičnu dr0avu9 e* obavijestiti stranke i dr0ave koje imaju pravo postati stranke ugovora o činima.IPI1AOIBC. notifikacijama i priop2enjima 3to se odnose na ugovor9 . 7lanak FF. I?5RA6OI I RCDI?. funkcije su depo-itara osobito. notifikacija ili priop2enje 3to se odnose na ugovor u valjanom i propisnom obliku i. /r0ave pregovarateljice mogu odrediti depo-itara ugovora bilo u samom ugovoru ili na neki drugi način. ne utje2e na tu obve-u. Osim ako ugovor odreduje druk2ije ili ako su se dr0avaugovornice drukčije spora-umjele. /C5OHI. Punkcije depo-itara %.Odredbe ove 1onvencije ne utječu ni na kakve obve-e koje bi glede ugovora mogle proi-i2i -a dr0avu agresora i.ARI. međunarodna organi-acija ili najvi3i slu0benik takve organi-acije. NO. ako je potrebno. notifikacije i priop2enja 3to se na njega odnose9 d* ispitati jesu li potpis ili bilo koja isprava. 5osebice činjenica da ugovor nije stupio na snagu i-među nekih stranaka ili da je do3lo do neslaganja i-među neke dr0avai depo-itara glede obavljanja funkcija potonjega.RAOIBA 7lanak FE. &. Punkcije depo-itara ugovora međunarodnog su karaktera i depo-itar je du0an nepristrano djelovati u njihovu obavljanju.mjera koje se podu-imaju u skladu s 5oveljom 4jedinjenih naroda s ob-irom na agresiju koju je ta dr0ava i-vr3ila. /epo-itar mo0e biti jedna ili vi3e dr0ava. / I O 6II. /epo-itari ugovora %. a* pohraniti i-vorni tekst ugovora i punomo2i koje mu budu predane9 b* i-raditi ovjerene prijepise i-vornog teksta i sve ostale tekstove ugovora na drugim je-icima koji mogu biti predviđeni ugovorom te ih dostaviti strankama i dr0avama koje imaju pravo postati stranke ugovora9 c* primati sve potpise ugovora te primati i pohraniti sve isprave.

njemu9 b* smatra se da ih je dotična dr0ava i-vr3ila tek kad ih primi dr0ava kojoj su upu2eni ili.ajni3tvu 4jedinjenih naroda9 h* obavljati funkcije navedene u drugim odredbama ove 1onvencije. depo-itar9 c* ako su upu2eni depo-itaru. i-ravno dr0avama kojima su namijenjeni ili. odobrenju ili pristupu. Ispravci pogre3aka u tekstovima ili u ovjerenim prijepisima ugovora %.f* obavijestiti dr0ave koje imaju pravo postati stranke ugovora o datumu kad je primljen ili polo0en broj potpisa ili isprava o ratifikaciji. ispraviti. dr0ave potpisnice i dr0ave ugovornice suglasne o tome da tekst sadr0i pogre3ku. 7lanak FG. prihvatu. koji je potreban da bi ugovor stupio na snagu9 g* registrirati ugovor u . nakon utvrđivanja vjerodostojnosti teksta ugovora. smatra se da ih je dr0ava kojoj su namijenjeni primila tek kada tu dr0avu depo-itar obavijesti u skladu s točkom e* stavka %. Notifikacije i priop2enja Osim ako ugovor ili ova 1onvencija odreduje drukčije. notifikacije ili priop2enja 3to ih dr0avana temelju ove 1onvencije mora i-vr3iti. 7lanka FF. depo-itar mura na to pitanje upo-oriti dr0ave potpisnice i dr0ave ugovornice ili. ako nema depo-itara.ave i depo-itara o obavljanju njegovih funkcija. 7lanak F(. a* uno3enjem u tekst odgovaraju2eg ispravka i njegovim parafiranjem od propisno ovla3tenih predstavnika9 b* sastavljanjem isprave ili ra-mjenom isprava u kojima je naveden ispravak o kojem su se suglasile da bude unesen9 . ako se ne odluče -a neki drugi način ispravljanja. kad je to umjesno. ovisno o slučaju. Ako su. ako postoji depo-itar. 4 slu2aju neslaganja i-među neke drQ-. a* upu2uju se. &. pogre3ka 2e se. nadle0ni organ -ainteresirane međunarodne organi-acije.

&. &. ugovori se dostavljaju . . on notificira dr0avama potpisnicama i dr0avama ugovornicama pogre3ku i prijedlog -a nje-in ispravak te određuje prikladan rok u kojemu se mo0e staviti prigovor na predlo0eni ispravak. Ispravljeni tekst ab initio -amjenjuje pogre3an tekst. 5ravila navedena u stavcima %. i radi objave. Ako se otkrije pogre3ka u ovjerenom prijepisu ugovora. ). 7lanak G=. a* nije stavljen nikakav prigovor. depo-itar priop2uje taj prigovor dr0avama potpisnicama i dr0avama ugovornicama.ajni3tvu 4jedinjenih naroda radi registracije ili ra-vrstavanja i uno3enja u popis.c* sastavljanjem ispravljenog teksta čitavog ugovora prema istom postupku kakav je primijenjen -a i-vorni tekst%. <. >. Ako se radi o ugovoru -a koji postoji depo-itar. sastavlja -apisnik o ispravljanju teksta i njegov prijepis dostavlja strankama i dr0avama koje imaju pravo postati stranke ugovora9 b* prigovor bude stavljen. -a koji se dr0ave potpisnice i dr0ave ugovornice sla0u da mora biti ispravljen. Registriranje i objavljivanje ugovora %. osim ako dr0avapotpisnice i dr0ave ugovornice odlu2e druk2ije. Ako do proteka roka. / I O 6III. E. depo-itar sastavlja -apisnik o ispravljanju i njegov prijepis dostavlja dr0avama potpisnicama i dr0avama ugovornicama. Nakon njihova stupanja na snagu. ovisno o slu2aju.ajni3tvu 4jedinjenih naroda. Ispravak teksta ugovora koji je registriran notificira se . i &. Određivanje depo-itara ovla32uje ga da vr3i čine navedene u prethodnom stavku. primjenjuju se također ako je vjerodostojnost teksta utvrđena na dva ili vi3e je-ika i ako se pojavi nesklad i-među ra-ličitih tekstova. depo-itar unosi ispravak u tekst i parafira taj ispravak.

bilo koje specijali-irane ustanove ili #eđunarodne agencije -a atomsku energiju. koje su engleski. &. Ova 1onvencija stupa na snagu tridesetoga dana od datuma polaganja trideset pete isprave u ratifikaciji ili pristupu. do )=. 1onvencija stupa na snagu tridesetoga dana nakon 3to ta dr0ava polo0i svoju ispravu o ratifikaciji ili pristupu.HA6RJNC O/RC/+C 7lanak G%. francuski. Ratifikacija Ova 1onvencija podlije0e ratifikaciji. 5otpisivanje Ova 2e 1onvencija biti otvorena -a potpisivanje svim dr0avama članicama 4jedinjenih naroda. Isprave o pristupu pola0u se kod glavnog tajnika 4jedinjenih naroda. travnja %(F=. 7lanak G) 5ristupanje Ova 1onvencija ostaje otvorena -a pristupanje svakoj dr0avi koja pripada jednoj od kategorija spomenutih u 7lanku G%. svim strankama ?tatuta #eđunarodnog suda i svakoj drugoj dr0avi koju Op2a skup3tina 4jedinjenih naroda po-ove da postane stranka 1onvencije. ?tupanje na snagu %. 7lanak G&. 7lanak G<. kineski. a -atim. ruski i 3panjolski tekst jednako vjerodostojni. do )=. . u sjedi3tu 4jedinjenih naroda u NeI Rorku. Ha svaku dr0avu koja ratificira 1onvenciju ili joj pristupi nakon polaganja trideset pete isprave o ratifikaciji ili pristupu. 7lanak G>. polo0it 2e se kod glavnog tajnika 4jedinjenih naroda. studenog %(G(. 6jerodostojni tekstovi I-vornik ove 1onvencije. u ?ave-nom ministarstvu vanjskih poslova Republike Austrije. Isprave o ratifikaciji pola0u se kod glavnog tajnika 4jedinjenih naroda. ovako.

4 tu svrhu. 1omisija -a mirenje sama propisuje svoj postupak. 5RI@OD %. u. ?vako se ispra0njeno mjesto mora popuniti na način propisan -a prvo imenovanje. uključuju2i one koji su određeni da popune slučajno ispra0njeno mjesto. sva ka je dr0ava članica 4jedinjenih naroda ili stranka ove 1onvencije po-vana da odredi dva miritelja i imena tako određenih osoba čine popis. ?vaki rok u kojemu se imenovanje mora i-vr3iti mo0e se produ0iti u.A6@BCNO u +eču. s popisa. #iritelji čiji mandat istje2e nastavit 2e obavljati svoje funkcije.6R/4 . potpisali ovu 1onvenciju. 4 roku 3e-deset dana od datuma posljednjeg imenovanja četiri miritelja imenuju s popisa petoga. ili i. traje pet godina i mo0e se obnoviti. -a koje 2e biti odabrani sukladno slijede2em stavku. dvadeset tre2ega svibnja tisu2u devetsto 3e-deset devete. koja se sastavlja ovako. Ako se imenovanje predsjedatelja ili nekog od ostalih miritelja ne obavi u gore propisanom roku -a to imenovanje. a* jednog miritelja koji je dr0avljanin te ili jedne od tih dr0ava. četiri miritelja koje su stranke odabrale moraju se imenovati u roku 3e-deset dana od datuma kad glavni tajnik primi -ahtjev. /r0ava ili dr0ava koje su jedna stranka spora imenuju. #andat miritelja. 1omisija. /r0ava ili dr0avakoje su druga stranka spora imenuju dva miritelja na isti način. koji 2e biti predsjedatelj. i-vr3it 2e ga glavni tajnik unutar 3e-deset dana od proteka tog roka.suglasnost stranaka spora.ODA su potpisani opunomo2enici. glavni tajnik i-nosi spor pred komisiju -a mirenje. ?A?. 1ad se -ahtjev podnese glavnom tajniku na temelju 7lanka EE. Dlavni tajnik 4jedinjenih naroda sastavlja i vodi popis miriteija koji čine kvalificirani pravnici. ).reda drugih osoba9 b* jednog miritelja koji nije dr0avljanin te ili jedne od tih dr0ava.pristanak stranaka spora. s popisa navedenog u stavku I. &. mo0e po-vati svaku stranku ugovora da joj usmeno ili pismeno i-nese svoje .4 5O. Dlavni tajnik mo0e -a predsjedatelja imenovati bilo osobu s popisa ili nekog 7lana 1omisije -a međunarodno pravo. propisno ovla3teni od svojih odnosnih vlada.

uključuju2i sve -aključke glede činjenica i pravnih pitanja koji su u njemu sad:iani. Odluke i preporuke 1omisije donose se ve2inom glasova nje-inih pet 7lanova.he ?tates 5arties to the present Oonvention. Affirming that disputes concerning treaties. E. VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES . F. 1omisija podnosi i-vje3taj u roku dvanaest mjeseci od nje-ina osnivanja. of non"interference . of the sovereign eTualitS and independence of all ?tates. >.ro3kove 1omisije snose 4jedinjeni narodi. Recogni-ing the ever"increasing importance of treaties as a source of international laI and as a means of developing peaceful co"operation among nations. . should be settled bS peaceful means and in conformitS Iith the principles of justice and international laI. ra-matra -ahtjeve i prigovore te daje prijedloge strankama kako bi se postiglo prijateljsko rje3enje spora.aj se i-vje3taj pola0e kod glavnog tajnika i dostavlja strankama spora.stajali3te. <. I-vje3taj 1omisije. 1omisija mo0e upo-oriti stranke spora na svaku mjeru koja bi mogla olak3ati prijateljsko rje3enje. Dlavni tajnik pru0a 1omisiji pomo2 i olak3ice koje su joj potrebne. koje se podnose strankama na ra-matranje radi olak3avanja prijateljskog rje3enja spora. Having in mind the principles of international laI embodied in the Oharter of the 4nited Nations. Oonsidering the fundamental role of treaties in the historS of international relations. such as the principles of the eTual rights and self"determination of peoples. Ihatever their constitutional and social sSstems. ne ve0e stranke i samo je i-no3enje preporuka. . like other international disputes. Recalling the determination of the peoples of the 4nited Nations to establish conditions under Ihich justice and respect for the obligations arising from treaties can be maintained. 1omisija saslu3ava stranke. Noting that the principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universallS recogni-ed.

5AR. .acceptance$.RO/4O. I. Ihether embodied in a single instrument or in tIo or more related instruments and Ihatever its particular designation9 b* 8Ratification. Article & 4se of terms %. Port the purposes of the present Oonvention. a* 8. the development of friendlS relations and the achievement of co"operation among nations. for eUpressing the consent of the ?tate to be bound bS a treatS. Affirming that the rules of customarS international laI Iill continue to govern Tuestions not regulated bS the provisions of the present Oonvention.. Have agreed as folloIs.he present Oonvention applies to treaties betIeen ?tates. human rights and fundamental freedoms for all.in the domestic affairs of ?tates. +elieving that the codification and progressive development of the laI of treaties achieved in the present Oonvention Iill promote the purposes of the 4nited Nations set forth in the Oharter.ION Article % ?cope of the present Oonvention . or for accomplishing anS other act Iith respect to a treatS9 . means a document emanating from the competent authoritS of a ?tate designating a person or persons to represent the ?tate for negotiating.reatS! means an international agreement concluded betIeen ?tates imIritten form and governed bS international laI. and observance of. adopting or authenticating the teUt of a treatS. 8approval$ and :accession$ mean in each case the international act so named IherebS a ?tate establishes on the international plane its consent to be bound bS a treatS9 c* ! Pull poIers. of the prohibition of the threat or use of force and of universal respect for. IN. the maintenance of lnternational peace and securitS. namelS.

ratifSing.he fact that the present Oonvention does not applS to international agreements concluded betIeen ?tates and other subjects of international laI or betIeen such other subjects of international laI. Article < Non"retroactivitS of the present Oonvention . h* !. made bS a ?tate. Article ) International agreements not Iithin the scope of the present Oonvention .he provisions of paragraph % regarding the use of terms in the present Oonvention are Iithout prejudice to the use of those terms or to the meanings Ihich maS be given to them in the internal laI of anS ?tate. &. . accepting. Ihen signing.he legal force of such agreements9 b* .he application of the Oonvention to the relations of ?tates as betIeen themselves under international agreements to Ihich other subjects of international laI are also parties. a* .he application to them of anS of the rules set forth in the present Oonvention to Ihich theS Iould be subject under international laI independentlS of the Oonvention9 c* .d* !Reservation$ means a unilateral statement. or to international agreements . Ihether or not the treatS has entered into force9 g* !5artS$ means a ?tate Ihich has consented to be bound bS the treatS and for Ihich the treatS is in force.not in Iritten form.hird ?tate means a ?tate not a partS to the treatS9 i* !International organi-ation$ means an intergovernmental organi-ation. IherebS it purports to eUclude or to modifS the legal effect of certain provisions of the treatS in their application to that ?tate9 e* !Negotiating ?tate$ means a ?tate Ihich took part in the draIing up and adoption of the teUt of the treatS9 f* VOontracting ?tate$ means a ?tate Ihich has consented to be bound bS the treatS. hoIever phrased or named. approving or acceding to a treatS. shall not affect.

a* Heads of ?tate. A person is considered as representing a ?tate for the purpose of e. the folloIing are considered as representing their ?tate. OONO@4?ION AN/ CN.IC? ?ection % OONO@4?ION OP . a* He produces appropriate full poIers9 or b* It appears from the practice of the ?tates concerned or from other circumstances that their intention Ias to consider that person as representing the ?tate for such purposes and to dispense Iith full poIers. &.Without prejudice to the application of anS rules set forth in the present Oonvention to Ihich treaties Iould be subject under international laI independentlS of the Oonvention.reaties constituting international organi-ation and treaties adopted Iithin an international organi-ation .RR IN.he present Oonvention applies to anS treatS Ihich is the constituent instrument of an international organi-ation and to anS treatS adopted Iithin an international organi-ation Iithout prejudice to anS relevant rules of the organi-a. In virtue of their functions and Iithout having to produce full poIers. 5AR. for the purpose of performing all acts relating to the conclusion of a treatS9 .tion. the Oonvention applies onlS to treaties Ihich are concluded bS ?tates after the entrS into force of the present Oonvention Iith regard to such ?tates. OapacitS of ?tates to conclude treaties CverS ?tate possesses capacitS to conclude treaties.IC? Article E. Article QF PuII poIers %.RCA.O POROC OP .dopting or authenticating the teUt of a treatS or for the purpose of eUpressing the consent of the ?tate to be bound bS a treatS if. II. Article > . Heads of Dovernment and #inisters for Poreign Affairs.RCA.

Article G ?ubseTuent confirmation of an act performed Iithout authori-ation An act relating to the conclusion of a treatS performed bS a person Iho cannot be considered under article F as authori-ed to represent a ?tate for that purpose is Iithout legal effect unless afterIards confirmed bS that ?tate. for the purpose of adopting the teUt of a treatS in that conference. Article l= Authentication of the teUt . . for the purpose of adopting the teUt of a treatS betIeen the accrediting ?tate and the ?ta. Article %% #eans of eUpressing consent Xo be bound bS a treatS . a* +S such procedure as maS be provided for in the teUt or agreed upon bS the ?tates participating in its draIing up9 or b* Pailing such procedure.he adoption of the teUt of a treatS at an international conference takes place bS the vote of tIo thirds of the ?tates present and voting. signature ad referendum or initialling bS the representatives of those ?tates of the teUt of the treatS or of the Pinal Act of a conference incorporating the teU%.he adoption of the teUt of a treatS takes place bS the consent of alI the ?tates participating in its draIing up eUcept as provided in paragraph &.he consent of a ?tate to be bound bS a treatS maS be . unless bS the same majoritS theS shall decide to applS a different rule. bS the signature.b* Heads of diplomatic missions. . &.te to Ihich theS are accredited9 c* Representatives accredited bS ?tates to an international conference or to an international organi-ation or one of its organs. organi-ation or organ. Article ( Adoption pf the teUt %.he teUt of a treatS is established as authentic and definitive.

he consent of a ?tate to be bound bS a treatS is eU pressed bS the signature of its representative Ihen. &.Qhe intention of the ?tate to give that effect to the signature appears from the full poIers of its representative or Ias eUpressed during the negotiation. eUchange of instruments constituting a treatS.he consent of ?tates to be bound bS a treatS constituted bS instruments eUchange betIeen them is eUpressed bS thateUchange Ihen. approval or accession. or bS anS other means if so agreed.he instruments provide that their eUchange shall have that effect9 or b* It is otherIise established that those ?tates Iere agreed that the eUchange of instruments shall have that eff ec%. a* . Article %) Oonsent to be bound bS a treatS eUpressed bS an eUchange of instruments constituting a treatS . acceptance or approval %. if confirmed bS his ?tate.Qhe consent of a ?tate to be bound bS a treatS is eUpressed bS ratification Ihen. a* .Qhe initialling of a teUt constitutes a signature of the treatS Ihen it is established that the negotiating ?tates so agreed9 b* . Article %& Oonsent to be bound bS a treatS eUpressed bS signature %.eUpressed bS signature. .he treatS provides that signature shall hav: that effect9 b* It is otherIise established čhat the negotiating ?tates Iere agreed that signature should have that effect9 or c* . Article %< Oonsent to be bound bS a treatS eUpressed bS ratification. a* . constitutes a full signature of the treatS.he signature ad referendum of a treatS bS a representative. Por the purposes of paragraph %. . ratification. . acceptance.

he representative of the ?tate has signed the treatS subject to ratification9 or d* . Oonsent to be bound bS a treatS eUpressed bS accession . approval or accession 4nless the treatS otherIise provides. Article %E CUchange or deposit of instruments of ratification. acceptance.a* .he consent of a ?tate to be bound bS a treatS is eUpressed bS acceptance or approval under conditions similar to those Ihich applS to ratification. instruments of ratification.heir eUchange betIeen the contracting ?tates9 b* . the depositarS9 or c* .tion appears from the full poIers of its representative or Ias eUpressed during the negotiation. acceptance. &.he intention of the ?tate to sign the treatS subject to ratifica. approval or accession establish the consent of a ?tate to be bound bS a treatS upon.heir notification to the contracting ?tates or to the depositarS. a* . a* . . if so agreed. Article %> .he treatS provides for such consent to be eUpressed bS means of ratification9 b* It is otherIise established that the negotiating ?tates Iere agreed that ratification should be reTuired9 c* . Article %F Oonsent to be bound bS part of a treatS and choice of differing provisions .he treatS provides that such consent maS be eUpressed bS that ?tate bS means of accession9 b* It. is otherIise established that the negotiating ?tates Iere agreed that such consent maS be eUpressed bS that ?tate bS means of accession9 or c* All the parties have subseTuentlS agreed that such consent maS be eUpressed bS that ?tate bS means of acces: sion.he consent of a ?tate to be bound bS a treatS is eUpressed bS accession Ihen.heir deposit Iith.

ratifSing. ?ection & RC?CR6A. Without prejudice to articles %( to &).Qhe reservation is prohibited bS the treatS9 b* . appro ving or acceding to a treatS. . Article %G Obligation not to defeat the object and purpose of a treatS prior to its entrS into force A ?tate is obliged to refrain from acts Ihich Iould defeat the object and purpose of a treatS Ihen. accepting. acceptance or approval.Qhe consent of a ?tate to be bound bS a treatS Ihich permits a choice betIeen difering provisions is effective onlS if it is made clear to Ihich of the provisions the con: sent relates.ION? Article %( Pormulation of reservations A ?ta.te maS. formulate a reservation un less. a* It has signed the . the consent of a ?tate to be bound bS part of a treatS is effective onlS if the treatS so permits or the other contracting ?tates so agree. pending the entrS into force of the treatS and provided that such entrS into force is not undulS delaSed. the reservation in incompatible Iithe the object anc purpose of the treatS.%. until it shall have made its intention cle: ar not to become a partS to the treatS9 or b* It has eUpressed its consent to be bound bS the trea: tS. a* . maS be made9 or c* In cases not falling under sub"paragraphs a* anc b*. &. Ihen signing.he treatS provides that onlS specified reservations Ihich do not include the reservation in Tuestion.treatS or has eUchanged instru: ments constituting the treatS subject to ratification. Article &= .

When it appears from the limited number of the ne gotiating ?tates and the object and purpose of a treatS tha the appiication of the treatS in its entiretS betIeen all the parties is an essential condition of the consent of each one to be bound bS the treatS. In cases not falling under the preceding paragraphs and unless the treatS otherIise provides. Por the purposes of paragraphs & and < and unless the treatS otherIise provides. >. &= and &). A reservation eUpresslS authori-ed bS a treatS doe9 not reTuire anS subseTuent acceptance bS the other con tracting ?tates unless the treatS so provides. A reservation established Iith regard to another partS in accordance Ihith articles %(. a reservation reTuires the acceptance of the competent organ of that organi-ation. a reservation reTuires acceptance bS all the parties. a reservation is considered to have been accepted bS a ?tate if it shall have rasied no objection to the reservation bS the end of a period of tIelve months after it Ias notified of the reservation or bS the date on Ihich it eUpressed its consent to be bound bS the treatS. a* Acceptance bS another contracting ?tate of a reservation constitutes the reserving ?tate a partS to the treatS in relation to that other ?tate if or Ihen the treatS is jn force for those ?tates9 b* An objectioQn bS another contracting ?tate to a reservation does not preclude the entrS into force of the treatS as betIeen the objecting and reserving ?tates unless a contrarS intention is definitleS eUpressed bS the objecting ?tate9 c* An act eUpressing a ?tateQs consent to be bound bS the treatS and contaning a reservation is effective as soon as at least one other contracting ?tate hass accepted the reservation. .Acceptance of and objection to reservations %. ). Ihichever is later. Article &% @egal effects of reservations anof objections to reservations %. &. <. When a treatS is a constituent instrument of an international organi-ation and unless it otherIise provides.

&. When a ?tate objecting to a reservation has not opposed the entrS into force of the treatS betIeen itself and the reserving ?tate. A reservation. If formulated Ihen signing the treatS subject to ratification. Article &) 5rocedure regarding reservations %. 4nless the treatS otherIise provides. a reservation must be formallS confirmed bS the reserving ?tate Ihen eUpressing its consent to be bound bS the treatS.he IithdraIal of an objection to a reservation becomes operative onlS Ihen notice of it has been received bS the ?tate Ihich formulated the reservation. or it is otherIise agreed. acceptance or approval. &.aj #odifies for the reserving ?tate in its relations Iith that other partS the provisions of the treatS to Ihich the reservation relates to the eUtent of the reservation9 and b* #odifies those provisions to the same eUtent for that other partS in its relations Iith the reserving ?tate. In such a case the reservation shall be considered as having been made on the date of its confirmation.he reservation does not modifS the provisions of the treatS for the other parties to the treatS inter se. ). a* . .he IithdraIal of a reservation becomes operative in relation to another contracting ?tate onlS Ihen notice of it has been received bS that ?tate9 b* . 4nless the treatS otherIise provides. the provisions to Ihich the reservation relates do not applS as betIeen the tIo ?tates to the eUtent of the reservation. . ). an eUpress acceptance of a reservation and an objection to a reservation must be formulated in Iriting and communicated to the contracting ?tates and other ?tates entitled to become parties to the treatS. &. a reservation maS be IithdraIn at anS time and the consent of a ?tate Ihich has accepted the reservation is not reTuired for its IithdraIal. 4nless the treatS otherIise provides. Article && WithdraIal of reservations and of objections to reservations %. an objection to a reservation maS be IithdraIn at anS time.

the treatS enters into force for that ?tate on that date. a* . . a treatS enters into force as soon as consent to be bound bS the treatS has been established for all the negotiating ?tates. reservations. the establishment of the consent of ?tates to be bound bS the treatS.he provisions of a treatS regulating the authentication of its teUt.he IithdraIal of a reservation or of an objection to a reservation must be formulated in Iriting.RCA. 4nless the treatS otherIise provides or the negotiating ?tates have otherIise agreed. unless the treatS otherIise provides.he treatS itself so provides9 or b* . A treatS or a part of a treatS is applied provisionallS pending its entrS into force if. CN.ION OP . &.IC? Article &< CntrS into force %. <. a reservation made previouslS to confirmation of ihe reservation does not itself reTuire confirmation. the manner or date of its entrS into force. <. A treatS enters into force in such manner and upon such date as it maS provide or as the negotiating ?tates maS agreee.RR IN.he negotiating ?tates have in some other manner so agreed. An eUpress acceptance of. When the consenč of a ?tate to be bound bS a treatS is established on a date after the treatS has come into force. the functions of the depositarS and other matters arising necessarllS before the entrS into force of the treatS applS from the time of the adoption of its teU%. . &. ?ection ).). the provisonal application of a treatS or a part of a treatS Iith respect to a . Pailing anS such provision or agreement. Article &> 5rovisional application %.O POROC AN/ 5RO6I?IONA@ A55@IOA. ). or an objection to.

RCA. A55@IOA. .CR5RC.Qhis . Article &F Internal laI and observance of treaties A partS maS not invoke the provisions of its internal laI as justification for its failure to perform a treatS. ?ection & A55@IOA.IC? Article &G Non"retroactivitS of treaties 4nless a different intention appears from the treatS or is otherIise established. its provisions do not bind a partS in relation to anS act or fact Ihich took place or anS situation Ihich ceased to eUist before the date of the entrS into force of the treatS Iith respect to that partS. Article &( . rule is Iithout prejudice to article <G.erritorial scope of treaties .RCA.IC? Article &E 85acta sunt servanda$ CverS treatS in force is binding upon the parties to it and must be performed bS them in good faith.ION AN/ IN.ION OP .ION OP .RCA.?tate shall be terminated if that ?tate notifies the other ?tates betIeen Ihich the treatS is being applied provisionallS of its intention not to become a partS to the treatS. 5AR.IC? ?ection % O+?CR6ANOC OP . III O+?CR6ANOC.A.

IC? Article )% Deneral rule of interpretation . Article )= Application of successive treaties relating to the same subject"matter %. the provisions of that other treatS prevail. a* As betIeen ?tates parties to both treaties the same rule applies as in paragraph )9 b* As betIeen a ?tate partS to both treaties and a ?tate partS to onlS one of the treaties. 5aragraph < is Iithout prejudice to article <%. the earlier treatS applies onlS to the eUtent that its provisions are compatible Iith those of the later treatS. te rights and obligations of ?tates parties to successive treaties relating to the same subject"matter shall be determined in accordance Iith the folloIing paragraphs. When the parties to the later treatS do not include all the parties to the earlier one. When a treatS specifies that it is subject to.CR5RC. ?ection ) IN. an earlier or later treatS.RCA.A. or that it is not to be considered as incompatible Iith. ). >. When all the parties to the earlier treatS are parties also to the later treatS but the earlier treatS is not terminated or suspended in operation under article >(. ?ubject to Article %=) of the Oharter of the 4nited Nations. &.4nless a different intention appears from the treatS or is otherIise established. a treatS is binding upon each partS in respect of its entire territorS. the treatS to Ihich both ?tates are parties governs their mutual rights and obligations.ION OP . or to anS Tuestion of the termination or suspension of the operation of a treatS under article G= or to anS Tuestion of responsibilitS Ihich maS arise for a ?tate from the conclusion or application of a treatS the provisions of Ihich are incompatible Iith its obligations toIards another ?tate under another treatS. <.

together Iith the conteUt. a* AnS subseTuent agreement betIeen the parties regarding the interpretation of the treatS or the application of its provisions9 b* AnS subseTuent practice in the application of the treatS Ihich establishes the agreement of the parties regarding its interpretation9 c* AnS relevant rules of international laI appiicable in the relations betIeen the parties. in addition to the teUt.Qhe conteUt for the purpose of the interpretation of a treatS shall comprise. Article )& ?upplementarS means of interpretation Recourse maS be had to supplementarS means of in terpretation. . A treatS shall be interpreted in good faith in accordance Iith the ordinarS meaning to be given to the terms of the treatS in their conteUt and in the light of its object and purpose. ).here shall be taken into account. Article )) Interpretation of treaties authenticated in tIo or more languages %. A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended. including its preamble and anneUes. a* @eaves the meaning ambiguous or obscure9 or b* @eads to a resuit Ihich is manifestlS absurd or unreasonable. in order to confirm the meaning resulting from the application of article ):. inciuding the preparatorS Iork of the treatS and the circumstances of its conciusion.%. When a treatS has been authenticated in tIo or mo . . &. or to determine the meaning Ihen the interpretation according to article )%. a* AnS agreement relating to the treatS Ihich Ias made betIeen all the parties in conneUion Iith the conclusion of the treatS9 b* AnS instrument Ihich Ias made bS one or more parties in conneUion Iith the conclusion of the treatS and accepted bS the other parties as an instrument related to @he treatS. <.

?ection < . CUcept Ihere a particular teUt prevails in accordance Iith paragraph %. unless @he treatS provides or the parties agree that. ). and the third ?tate assents thereto. in case of divergence.C? Article )< Deneral rule regarding third ?tates A treatS does not create either obligations or rights for a third ?tate Iithout its consen%. having regard to the object and purpose of the treatS. Article )E . the teUt is eTuallS authoritative in each language. Ihen a comparison of the authentic teUts discloses a difference of meaning Ihich the application of articles )% and )& does not remove. A right arises for a third ?tate from a provision of a treatS if the parties to the treatS intend the provision to accord that right either to the third ?tate. <. Article )> .IC? AN/ . &. unless the treatS otherIise provides. A version of the treatS in a language other than one of those in Ihich the teUt Ias authenticated shall be considered an authentic teUt onlS if the treatS so provides or the parties so agree.reaties providing for obligations for third ?tates An obligation arises for a third ?tate from a provision of a treatS if the parties to the treatS intend the provision to be the means ofQ establishing the obligation and the third ?tate eUpresslS accepts that obligation in Iriting. a particular teUt shall prevail. Its assent shall be presumed so long as the contrarS is not indicated.reaties providing for rights for third ?tates %. or to a group of ?tates to Ihich it belongs.A.re languages. or to all ?tates. shall be adopted. .he terms of the treatS are presumed to have the same meaning in each authentic teU%.RCA.HIR/ ?. . the meaning Ihich best reconciles the teUts.

Article )F Revocation or modification of obligations or rights of third ?tates %. When a right has arisen for a third ?tate in conformitS Iith article )E. the amendment of multilateral treaties shall be governed bS the folloIing paragraphs. recogni-ed as such. When an obligation has arisen for a third ?tate in conformitS Iith article )>. 4nless the treatS otherIise provides. unless it is established that theS had otherIise agreed. 5AR. Article <= Amendment of multilateral treaties %. A ?tate eUercising a right in accordance Iith paragraph % shall complS Iith the conditions for its eUercise provided for in the treatS or established in conformitS Iith the treatS. AN/ #O/IPIOA. &.ION OP .IC? Article )( Deneral rule regarding the amendment of treaties A treatS maS be amended bS agreement betIeen the parties. . . the obligation maS be revoked or modified onlS Iith the consent of the parties to the treatS and of the third ?tate. the right maS not be revoked or modified bS the parties if it is established that the right Ias intended not to be revocable or subject to modification Iithout the consent of the third ?tate. I6 A#CN/#CN.he rules laid doIn in 5art II applS to such an agreement eUcept in so far as the treatS maS otherIise provide.&. Article )G Rules in a treatS becoming binding on third ?tates through international custom Nothing in articles )< to )F precludes a rule set forth in a treatS from becoming binding upon a third ?tate as a customarS rule of international laI.RCA.

he amending agreement does not bind anS ?tate alreadS a partS to the treatS Ihich does not become a partS to the amending agreement9 article )=. each one of Ihich shall have the right to take part in. <. ). i* does not affect the enjoSment bS the other parties of their rights under the treatS or the performance of their obligations9 ii* does not relate to a provision. . the parties in Tuestion shall notifS the other parties of their intention to conclude the agreement and of the modification to the treatS for Ihich it provides. paragraph < b*.he decision as to the action to be taken in regard to such proposal9 b* .&.he possibilitS of such a modification is provided for bS the treatS9 or b* . applies in relation to such ?tate. . a* be considered as a partS to the treatS as amended9 and b* be considered as a partS to the unamended treatS in relation to anS partS to the treatS not bound bS the amending agreemen%. QIIo or more of the parties to a multilateral treatS maS conclude an agreement to modifS the treatS as betIeen themselves alone if. 4nless in a case falling under paragraph % a* the treatS otherIise provides. Article <% Agreements to modifS multilateral treaties betIeen certain of the parties onlS %. &. AnS proposal to amend a multilateral treatS as betIeen all the parties must be notified to all the contracting ?tates. a* . failing an eUpression of a different intention bS that ?tate. a* .he negotiation and conclusion of anS agreement for the amendment of the treatS.Qhe modification in Tuestion is not prohibited bS the treatS and. CverS ?tate entitled to become a partS ta the treatS shall also be entitled to become a partS to the treatS as amended. AnS ?tate Ihich becomes a partS to the treatS after the entrS into force of the amending agreement shall. derogation from Ihich is incompatible Iith the effective eUecution of the object and purpose of the treatS as a Ihole. >.

. . A right of a partS.IC? ?ection % DCNCRA@ 5RO6I?ION? Article <& 6aliditS and continuance in force of treaties i .RCA. provided for in a treatS or arising under article >E.he termination of a treatS. IithdraI from or suspend the operation of the treatS maS be eUercised onlS Iith respect to the Ihole treatS unless the treatS otherIise provides or the parties otherIise agree.HC O5CRA. &.ION OP .CR#INA. .ION AN/ ?4?5CN?ION OP . the IithdraIal of a partS from it. . termination or denunciation of a treatS. its denunciation or the IithdraIal of a partS. or the suspension of its operation. IithdraIing from or suspending the operation of a treatS recogni-ed in the present Oonvention maS be invoked onlS Iith respect to the Ihole treatS eUcept as provided in the folloIing paragraphs or in article E=. Article <) Obligations imposed bS international laI independentlS of a treatS . .he same rule applies to suspension of the operation of a treatS.he invaliditS.he validitS of a treatS or of the consent of a ?tate to be bound bS a treatS maS be impeached onlS through the application of the present Oonvention. shall not in anS IaS impair the dutS of anS ?tate to fulfil anS obligation embodied in the treatS to Ihich it Iould be subject under international laI independentlS of the treatS. terminating. to denounce. &. maS take place onlS as a result of the application of the provisions of the treatS or of the present Oonvention. 6 IN6A@I/I. Article << ?eparabilitS of treatS provisions %.R.5AR. A ground for invalidating. as result of the application of the present Oonvention or of the provisions of the treatS.

>& and >). after becoming aIare of the facts. terminating. If the ground relates solelS to particular clauses. Article <> @oss of a right to i moke a ground for invalidating. to the particular clauses alone. ?ection & IN6A@I/I.R OP . IithdraIing from or suspending the operation of a treatS under articles <E to >= or articles E= and E& if. A ?tate maS not invoke the fact that its consent to be bound bS a treatS has been eUpressed in violation of a provision of its internal laI regarding competence to .RCA.IC? Article <E 5rovisions of internal laI regarding competence to conclude treaties %. terminating. a* It shall have eUpresslS agreed that the treatS is valid or remains in force or continues in operation. <. In cases falling under articles >%. it maS be invoked onlS Iith respect to those clauses Ihere.). a* . subject to paragraph ). no separation of the provisions of the treatS is permitted. as the case maS be. IithdraIing from or suspending the operation of a treatS A ?tate maS no longer invoke a ground for invalidating.he said clauses are separable from the remainder of the treatS Iith regard to their application9 b* It appears from the treatS or is otherIise established that acceptance of those clauses Ias not an essential basis of the consent of the other partS or parties to be bound bS the treatS as a Ihole9 and c* Oontinued performance of the remainder of the treatS Iould not be unjus%. as the case maS be9 or b* It must bS reason of its conduct be considered as having acTuiesced in the validitS of the treatS or in its maintenance in force or in operation. In cases falling under articles <( and >= the ?tate entitled to invoke the fraud or corruption maS do so Iith respect either to the Ihole treatS or. >.

). &. Article <( Praud If a ?tate has been induced to conclude a treatS bS the fraudulent conduct of another negotiating ?tate. An error relating onlS to the Iording of the teUt of a treatS does not affect its validitS9 article F( then applies.conclude treaties as invalidating its consent unless that violation Ias manifest and concerned a rule of its internal laI of fundamental importance. 5aragraph i shall not applS if the ?tate in Tuestion contributed bS its oIn conduct to the error or if the circumstances Iere such as to put that ?tte on notice of a possible error. Article <F ?pecific restrictions on authoritS to eUpress the consent of a ?tate If the authoritS of a representative to eUpress the consent of a ?tate to be bound bS a particular treatS has been made subject to a specific restriction. &. A violation is manifest if it Iould be objectivelS evident to anS ?tate conducting itself in the matter in accordance Iith normal practice and in good faith. A ?tate maS invoke an error in a treatS as invalidating its consent to be bound bS the treatS if the error relates to a fact or situation Ihich Ias assumed bS that ?tate to eUist at the time Ihen the treatS Ias concluded and formed an essential basis of its consent to be bound bS the treatS. his omission to observe that restriction maS not be invoked as invalidating the consent eUpressed bS him unless the restriction"Ias notified to the other negotiating ?tates prior to his eUpressing such consen%. the ?tate maS invoke the fraud as invalidating its consent to be bound bS the treatS. Article >= Oorruption of a representative of a ?tate If the eUpression of a ?tateQs consent to be bound bS a treatS has been procured throught the corruption of its representative directlS or indirectlS bS another . Article <G Crror %.

negotiating ?tate.CR#INA. .RCA. the ?tate maS invoke such corruption as invalidating its consent to be bound bS the treatS. Por the purposes of the present Oonvention. Article >) . Article >% Ooercion of a representative of a ?tate .he eUpression of a ?tateQs consent to be bound bS a treatS Ihich has been procured bS the coercion of its representative through acts or threats directed against him shall be Iithout anS legal effec%. . it conflicts Iith a peremptorS norm of general international laI. ?ection ).ION OP . Article >& Ooercion of a ?tate bS the threat or use of force A treatS is void if its conclusion has been procured bS the threat or use of force in violation of the principles of international laI embodied in the Oharter of the 4nited Nations. a peremptorS norm of general international laI is a norm accepted and recogni-ed bS the international communitS of ?tates as a Ihole as a norm from Ihich no derogation is permitted and Ihich can be modified onlS bS a subseTuent norm of general international laI having the same character.reaties conflicting Iith a peremptorS norm of general international laI :jus cogensY* A treatS is void if.he termination of a treatS or the IithdraIal of a partS maS take place.HC O5CRA. at the time of its conclusion.IC? Article >< .ION AN/ ?4?5CN?ION OP .ermination of or IithdraIal from a treatS under its provisions or bS consent of the parties .

a multilateral tre atS does not terminate bS reason onlS of the fact that the number of the parties falls beloI the number necessarS for its entrS into force. Article >> Reduction of the parties to a multilateral treatS beloI the number necessarS for its entrS into force 4nless the treatS otherIise provides. Article >G .he operation of a treatS in regard to all the parties or to a particular partS maS be suspended. &. a* It is established that the parties intended to admit the possibilitS of denunciation or IithdraIal9 or b* A right of denunciation or IithdraIal maS be implied bS the nature of the treatS. Article >G /enunciation of or IithdraIal from a treatS containing no provision regarding termination.a* In conformitS Iith the provisions of the treatS9 or b* At anS time bS consent of all the parties after consultation Iith the other contracting ?tates. A partS shall give not less than tIelve month3 notice of its inention to denounce or IithdraI from a treatS under paragraph i . A treatS Ihich contains no provision regarding its termination and Ihich does not provide for denunciation or IithdraIal is not subject to denunciation or IithdraIal unless. Article >F ?uspension of the operation of a treatS under its provisiona or bS consent of the parties . a* In conformitS Iith the provisions of the treatS9 or b* At anS time bS consent of all the parties after consultation Iith the other contracting ?tates. denunciation or IithdraIal %.

ermination or suspension of the operation of a treatS implied bS conclusion of a later treatS %. 4nless in a case falling under paragraph % a* the treatS otherIise provides. Article E= . a* . i* does not affect the enjoSment bS the other parties of their rights under the treatS or the performance of their obligations9 ii* is nost incompatible Iith the object and purpose of the treatS. &.he earlier treatS shall be considered as onlS suspended in operation if it appears from the later treatS or is otherIise established that such Ias the intention of the parties.ermination or suepension of the operation of a treatS as a conseTuence of its breach .?uspension of the operation of a multiiateral treatS bS agreement betIeen certain of the parties onlS %.he possibilitS of such a suspension is provided for bS the treatS9 or b* . .tvo of more parties to a multilateral treatS maS conclude an agreement to suspend the operation of provisions of the treatS.he suspension in Tuestion is not prohibited bS the treatS and. the parties in Tuestion shall notifS the other parties of their intention to conclude the agreement and of those provisions of the treatS the operation of Ihich theS intend to suspend. Article >( . a* It appears from the later treatS or is otherIise established that the parties intended that the matter should be governed bS that treatS9 or b* . &. A treatS shall be considered as terminated if all the parties to it conclude a later treatS relating to the same subject"matter and. . temporarilS and as betIeen themselves alone9 if.he provisions of the later treatS are so far incompatible Iith those of the earlier one that the tIo treaties are not capable of being applied at the same time.

>. a* . A partS maS invoke the impossibilitS of performing a treatS as a ground for terminating or IithdraIing from it if the impossibilitS results from the permanent .%. A material breach of a treatS. consists in. <.he foregoing paragraphs are Iithout prejudice to anS provision in the treatS applicable in the event of a breach.he violation of a provision essential to the accomplishment of the object or purpose of the treatS. a* A repudiation of the treatS not sanctioned bS the present Oonvention9 or b* . &. or ii* as betIeen all the parties9 b* A partS speciallS affected bS the breach to invoke it as a ground for suspending the operation of the treatS in Ihole or in part in the relations betIeen itself and the defaulting ?tate9 c* AnS partS other than the defaulting ?tate to invoke the breach as a ground for suspending the operation of the treatS in Ihole or in part Iith respect to itself if the treatS is of such a character that a material breach of its provisions bS one partS radicallS changes the position of everS partS Iith respect to the further performance of its obligations under the treatS. 5aragraphs % to ) do not applS to provisions relating to the protection of the human person contained in treaties of a humanitarian character.he other parties bS unanimous agreement to suspend the operation of the treatS in Ihole or in part or to terminate it either. ). for the purposes of this article. Article E% ?upervening impossibilitS of performance %. A material breach of a bilateral treatS bS one of the parties entitles the other to invoke the breach as a ground for terminating the treatS or suspending its operation in Ihole or in par%. . i* in the relations betIeen themselves and the defaulting ?tate. A material breach of a multilateral treatS bS one of the parties entitles. in particular to provisions prohibiting anS form of reprisals against persons protected bS such treaties.

disappearance or destruction of an object indispensable for the eUecution of the treatS. If the impossibilitS is temporarS, it maS be invoked onlS as a ground for suspending the operation of the treatS. &. ImpossibilitS of performance maS not be invoked bS a partS as a ground for terminating, IithdraIing from or suspending the operation of a treatS if the impossibilitS is the result of a breach bS that partS either of an obligation under the treatS or of anS other international obligation oIed to anS other partS to the treatS. Article G& Pondamentai change of circumstances %. A fundamental change of circumstances Ihich has occurred Iith regard to those eUisting at the time of the conclusion of a treatS, and Ihich Ias not foreseen bS the parties, maS not be invoked as a ground for terminating or IithdraIing from the treatS unless. a* ,Qhe eUistence of those circumstances constituted an essential basis of the consent of the parties to be bound bS the treatS9 and b* ,he effect of the change is radicallS to transform the eUtent of obligations still to be performed under the treatS. &. A fundamental change of circumstances maS not be invoked as a ground for terminating or IithdraIing from a treatS. a* If the treatS establishes a boundarS9 or b* If the fundamental change is the result of a breach bS the partS invoking it either of an obligation under the treatS or of anS other international obligation oIed to anS other partS to the treatS. ). If, under the foregoing paragraphs, a partS maS invoke a fundamental change of circumstances as a ground for terminating or IithdraIing from a treatSQit maS also invoke the change a s a ground for suspending the operation of the treatS. Article E) ?everance of diplomatic or consular relations

,he severance of diplomatic or consular relations betIeen parties to a treatS does not affect the legal relations established betIeen them bS the treatS eUcept in so far as the eUistence of diplomatic or consular relations is indispensable for the application of the treatS. Article E< Cmergence of a neI peremptorS norm of general international laI 8jus cogensY* If a neI peremptorS norm of general international laI emerges, anS eUisting treatS Ihich is in conflict Iith that norm becomes void and terminates. ?ection <. 5ROOC/4RC Article E> 5rocedure to be folloIed Iith respect to invaliditS, termination, IithdraIai from or suspension of the operation of a treatS %. A partS Ihich, under the provisions of the present Oonvention, invokes either a defect in its consent to be bound bS a treatS or a ground for impeaching the validitS of a treatS, terminating it, IithdraIing from it or suspending its operation, must notifS the other parties of its claim. ,he notification shall indicate the measure proposed to be taken Iith respect to the treatS and the reasons therefor. &. If, after the eUpirS of a period Ihich, eUcept it cases of special urgencS, shall not be less than three months after the receipt of the notification, no partS has raised anS objection, the partS making the notification maS carrS out in the manner provided in article EF the measure Ihich it has proposed. ). If, hoIever, objection has been raised bS anS other partS, the parties shall seek a solution through the means indicated in Article )) of the Oharter of the 4nited Nations. <. Nothing in the foregoing paragraphs shall affect the rights or obligations of the parties under anS provisions in force binding the parties Iith regard to the seEtlement of disputes. >. Without prejudice to article <>, the fact that a ?tate has not previouslS made the notification prescribed in paragraph % shall not prevent it from making such

notification in ansIer to another partS claiming performance of the treatS or alleging its violation. Article EE 5rocedures for judicial settlement, arbitration and conciliation If, under paragraph ) of article E>, no solution has been reached Iithin a period of tIelve months folloIing the date on Ihich the objection Ias raised, the folloIing procedures shall be folloIed. a* AnS one of the parties to a dispute concerning the application or the interpretation of article >) or E< maS, bS a Iritten application, submit it to the International Oourt of Bustice for a decision unless the parties bS common consent agree to submit the dispute to arbitration9 b* AnS one of the parties to a dispute concerning the application or the interpretation of anS of the other articles in 5art 6 of the present Oonvention maS set in motion the procedure specified in the AnneU to the Oonvention bS submitting a reTuest to that effect to the ?ecretarS"Deneral of the 4nited Nations. Article EF Instruments for declaring invalid, terminating, IithdraIing from or suspending the operation of a treatS %. ,he notification provided for under article E>, paragraph % must be made in Iriting. &. AnS act declaring invalid, terminating, IithdraIing from or suspending the operation of a treatS pursuant to the provisions of the treatS or of paragraphs & or ) of article E> shall be carried out through an instrument communicated to the other parties. If the instrument is not signed bS the Head of ?tate, Head of Dovernment or #inister for Poreign Affairs, the representative of the ?tate communicating it maS be called upon to produce full poIers. Article EG Revocation of notifications and instruments provided for in articles E> and EF A notification or instrument provided for in article +> or EF maS be revoked at anS time before it takes effec%. ?ection >

CR#INA. .R. &. a* Cach partS maS reTuire anS other partS to establish as far as possible in their mutual relations the position that Iould have eUisted if the acts had not been performed9 b* Acts performed in good faith before the invaliditS Ias invoked are not rendered unlaIful bS reason onlS of the invaliditS of the treatS. the act of corruption or the coercion is imputable. >=. . . &.HC O5CRA. In the case of the invaliditS of a particular ?tateQs consent to be bound bS a multilateral treatS. paragraph & does not applS Iith respect to the partS to Ihich the fraud.ION OP A .he provisions of a void treatS have no legal force. >% or >&. a* Releases the parties from anS obligation further tc perform the treatS9 b* /oes not affect anS right. obligation or legal situati on of the parties created through the eUecution of the trea tS prior to its termination. otherIise agree.OON?CN4CNOC? OP .R Article E( OonseTuences of the invaliditS of a treatS %. paragraph % applies in the relation betIeen tha ?tate and each of the other parties to the treatS from the date Ihen such denunciation or IithdraIal takes effec%. In cases falling under articles <(. the termination of a treatS under its pro visions or in accordance Iith the present Oonvention.HC IN6A@I/I. Article F= OonseTuences of the termination of a treatS %.ION OR ?4?5CN?ION OP . the foregoing rules applS in the relations betIeen that ?tate and the parties to the treatS. 4nless the treatS otherIise provides or the partie. A treatS the invaliditS of Ihich is established under the present Oonvention is void. If a ?tate denounces or IithdraIs from a multilate ral treatS. ).RCA. <. If acts have nevertheless been performed in reliance on such a treatS.

a* Releases the parties from anS obligation further tc perform the treatS9 b* /oes not affect anS right. laI9 and b* +ring their mutual relations into conformitS Iith the peremptorS norm of general international laI. In the case of a treatS Ihich becomes void and termi: nates under article E<. /uring the period of the suspension the parties shal refrain from acts tending to obstruct the resumption of the operation of the treatS. the termination of the treatS. 4nless the treatS otherIise provides or the partie. otherIise agree. provided that those rights. &. a* Climinate as far as possible the conseTuences o% anS act performed in reliance on anS provision Ihich con flicts Iith the peremptorS norm of general internationa. In the case of a treatS Ihich is void under article >2 the parties shall. the suspension of the operation of a trea: tS under its provisions or in accordance Iith the presenl Oonvention. obligations or situations maS thereafter be maintained onlS to the eUtent that their maintenance is not in itself in conflicf Iith the neI peremptorS norm of general international laI. a* Releases the parties betIeen Ihich the operation o% the treatS is suspended from the obligation to perform the treatS in their mutual relations during the period of the suspension9 b* /oes not otherIise affect the legal relations betIe en the parties established bS the treatS.Article F% OonseTuences uf the invaliditS of a treatS Ihich conflicts Iith a peremptorS norm of general international laI %. &. Article F& OonseTuences of the suspension of the operation of a treatS I. . obligation or legal situation of the parties created through the eUecution of the trea: tS prior to its termination.

6I #I?OC@@ANCO4? 5RO6I?ION? Article F) Oases of ?tate succession. either in the treatS itself or in some other manner.ION?. NO. /C5O?I. Article F> Oase of an aggressor ?tate .he severance or absence of diplomatic or consular re lations betIeen tIo or more ?tates does not prevent the conclusion of treaties betIeen those ?tates. OORRCO.5AR. &.he functions of the depositarS of a treatS are international in character and the depositarS is under an obligation to act impartiallS in their performance.RA.he provisions of the present Oonvention are Iithout prejudice to anS obligation in relation to a treatS Ihich maS arise for an aggressor ?tate in conseTuence of measures taken in conformitS Iith the Oharter of the 4nited Nations Iith reference to that ?tateQs aggression. . 6II.he designation of the depositarS of a treatS maS be made bS the negotiating ?tates.ION? AN/ RCDI?. 5 A R .he conclusion of a treatS does not in itself affect the situation in regard to diplomatic or consular relations.ION Article FE /epositaries of treaties %. . an international organi-ation or the chief administrative officer of the organi-ation.he provisions of the present Oonvention shall not pre judge anS Tuestion that maS arise in regard to a treatS from a succession of ?tates or from the international res ponsibilitS of a ?tate or from the outbreak of hostilities bet Ieen ?tates. Article F< /iplomatic and consular relations and the conclusion of treaties . .IPIOA. .ARIC?. .he depositarS maS be one or more ?tates. ?tate responsibililS and outbreak of hostilities . In particular.

Ihere appropriate. In the event of anS difference appearing betIeen a ?tate and the depositarS as to the performance of the latterQs functions. comprise in particular.and proper form and. of the competent organ of the international organi-ation concerned. a* 1eeping custodS of the original teUt of the treatS and of anS full poIers delivered to the depositarS9 b* 5reparing certified copies of the original teUt and preparing anS further teUt of the treatS in such additional languages as maS be reTuired bS the treatS and transmitting them to the parties and to the ?tates entitled to become parties to the treatS9 c* Receiving anS signatures to the treatS and receiving and keeping custodS of anS instruments. &.he functions of a depositarS. Article FG . acceptance. . notifications and communications relating to it9 d* CUamining Ihether the signature or anS instrument. notifications and communications relating to the treatS9 f* Informing the ?tates entitled to become parties to the treatS Ihen the number of signatures or of instruments of ratification. unless otherIise provided in the treatS or agreed bS the contracting ?tates. if need be. approval or accession reTuired for the entrS into force of the treatS has been received or deposited9 g* Registering the treatS Iith the ?ecretariat of the 4nited Nations9 h* 5erforming the functions specified in other provisions of the present Oonvention. matter to the attention of the ?tate in Tuestion9 e* Informing the parties and the ?tates entitled to become parties to the treatS of acts.the fact that a treatS has not entered into force betIeen certain of the parties or that a difference has appeared betIeen a ?tate and a depositarS Iith regard to the performance of the latterQs functions shall not affect that obligation. the depositarS shall bring the Tuestion to the attention of the signatorS ?tates and the contracting ?tates or. Article FF Punctions of depositaries %. bringing the. notification or communication relating to the treatS is in due.

Notifications and communications CUcept as the treatS or the present Oonvention otherIise provide. a* No objection has been raised. the latter shall notifS the signatorS ?tates and the contracting ?tates of the error and of the proposal to correct it and shall specifS an appropriate time"limit Iithin Ihich objection to the proposed correction maS be raised. the signatorS ?tates and the contracting ?tates are agreed that it contains an error. be considered as received bS the ?tate for Ihich it Ias intended onlS Ihen the latter ?tate has been informed bS tlte depositarS in accordance Iith article FF. a* If there is no depositarS. the error shall. paragraph % e*. after the authentication of tlte teUt of a treatS. unless theS decide upon some other means of correction. or if there is a depositarS. be corrected. a* +S having the appropriate correction made in the teUt and causing the correction to be initialled bS dulS authori-ed representatives9 b* +S eUecuting or eUchanging an instrument or instruments setting out the correction Ihich it has been agreed to make9 or c* +S eUecuting a corrected teUt of the Ihole treatS bS the same procedure as in the case of the original teU%. anS notification or communication to be made bS anS ?tate under the present Oonvention shall. &. as the case maS be. upon its receipt bS the depositarS9 c* If transmitted to a depositarS. the depositarS shall make and initial the correction in the teUt and shall eUecute a proces"verbal of the rectification of the teUt and communicate a copS of it to the parties and to the ?tates entitled to become parties to the treatS9 . Article F( Oorrection or errors in teUts or in certified copies of treaties i. be transmitted direct to the ?tates for Ihich it is intended. Where the treatS is one for Ihich there is a depositarS. If. to the latter9 b* +e considered as having been made bS the ?tate in Tuestion onlS upon its receipt bS the ?tate to Ihich it Ias transmitted or. Where. on the eUpirS of the time"limit.

6III PINA@ 5Ii:O6I?ION? Article G% ?ignature . . Article G= Registration and publication of treaties %.he designation of a depositarS shall constitute authori-ation for it to perform the acts specified in the preceding paragraph. after their entrS into force.he rules in paragraphs % and & applS also Ihere the teUt has been authenticated in tIo or more languages and it appears that there is a lack of concordance Ihich the signatorS ?tates and the contracting ?tates agree should be corrected. E. ). until )= April %(F=. the depositarS shall eUecute a proces"verbal specifSing the rectification and communicate a copS of it to the signatorS ?tates an to the contracting ?tates. and subseTuentlS.b* An objection has been raised. . as the case maS be.he corrected teUt replaces the defective test ab initio. .he present Oonvention shall be open for signature bS ali ?tates #embers of the 4nited Nations or of anS of the speciali-ed agencies or of the International Atomic CnergS AgencS or parties to the ?tatute of the International Oourt of Bustice. <. . unless the signatorS ?tates and the contracting ?tates otherIise decide. Where an error is discovered in a certified copS of a treatS.. and bS anS other ?tate invited bS the Deneral AssemblS of the 4nited Nations to become a partS to the Oonvention. . as folloIs. until )= November t(G(.reaties shall. >. be transmitted to the ?ecretariat of the 4nited Nations for registration or filing and recording.he correction of the teUt of a treatS that has been registered shall be notified to the ?ecretariat of the 4nited Nations. &. . 5AIi. and for publication. at 4nited Nations HeadTuarters. the depositarS shall communicate the objection to the signatorS ?tates and to the contracting ?tates. at the Pederal #inistrS for Poreign Affairs of the Republic of Austria. NeI Rork.

have signed the present Oonvention. /one at 6ienna.he present Oonvention shall remain open for accession bS anS ?tate belonging to anS of the categories mentioned in article Gi.o this end.heinstruments of ratification shall be deposited Iith the ?ecretarS"Deneral of the 4nited Nations. ANNCZ %. this tIentS"third daS of #aS. Por each ?tate ratifSing or accedlng to the Oonvention after the deposit of the thirtS"fifth instrument of ratification or accession. one thousand nine hundred and siUtS" nine. In Iitness Ihereof the undersigned 5lenipotentiaries. including that . everS ?tate Ihich is a #ember of the 4nited Nations or a partS to the presentl Oonvention shall be invited to nominate tIo conciliators. shall be deposited Iith the ?ecretarS" Deneral of čhe 4nited Nations. A list af conciliatars consisting of Tualified jurists shall be draIn up and maintained bS the ?ecretarS"Deneral of the 4nited Nations. . &. . and the names of the persons so nominated shall constitute the lis%. Prench.he present Oonvention is subject to ratification. .he original of the present Oonvention. Article G< CntrS fnto force %. Russian and ?panish teUts are eTuallS authentic. Cnglish. the Oonvention shall enter into force on the thirtieth daS after deposit bS such ?tate of its instrument of ratification or accession. of Ihich the : Ohinese. Article G) Accession .Article G& Ratification . . being dulS authori-ed thereto bS their respective Dovernments. Article G> Authentic teUts .he instruments of accession shall be deposited Iith the ?ecretarS"Deneral of the tlnited Nations.he present Oonvention shall enter into force on the thirtieth daS folloIing the date of deposit of the thirtS"fifth instrument of ratification or accession. .he term of a conciliator.

When a reTuest has been made to the ?ecretarS"Deneral under article EE.he appointment of the chairman maS be made bS the ?ecretarS"Deneral either from the list or from the membership of the International @aI Oommission. maS invite anS partS to the treatS to submit to it its vieIs oralS or in Iriting. .he Oonciliation Oommission shall decide its oIn procedure. ). the ?ecretarS"Deneral shall bring the dispute before a conciliation commission constituted as folloIs. <.he Oommission maS draI the attention of the parties to the dispute to anS measures Ihich might facilitate an amicable settlement. shall be five Sears and maS be reneIed. . a* One conciliator of the nationalitS of that ?tate or of one of those ?tates. appoint a fifth conciliator chosen from the list. A conciliator Ihose term eUpires shall continue to fulfil anS function for Ihich he shall have been chosen under the folloIing paragraph.he four conciliators chosen bS the parties shall be appointed Iithin siUtS daSs folloIing the date on Ihich the ?ecretarS"Deneral receives the reTuest. Iithin siUtS daSs folloIing the date of the last of their oIn appointments. .he ?tate or ?tates constituting one of the parties to the dispute shall appoint. . If the appointment of the chairman or of anS of the other conciliators has not been made Iithin the period prescribed above for such appointment.he ?tate or ?tates constituting the other partS to the dispute shall appoint tIo conciliators in the same IaS. . . Iith the consent of the parties to the dispute. /ecisions and recommendations of the Oommission shall be made bS a majoritS vote of the five members. Iho shall be chosen from the lis%. Iho maS or maS not be chosen from the list referred to in paragraph %9 and b* One conciliator not of the nationalitS of that ?tate or of anS of those ?tates. it shall be made bS the ?ecretarS"Deneral Iithin siUtS daSs folloIing the eUpirS of that period. AnS of the periods Iithin Ihich appointments must be made maS be eUtended bS agreement betIeen the parties to the dispute.he four conciliators shall. &. Iho shall be chairman.he Oommission. . .of anS conciliator nominated to fill a casual vacancS. . AnS vacancS shall be filled in the manner prescribed for the initial appointmen%.

E. shall not be binding upon the parties and it shall have no other character than that of recommendations submitted for the consideration of the parties in order to facilitate an amicable settlement of the dispute. F. eUamine the claims and objections. . and make proposals to the parties Iith a vieI to reaching an amicable settlement of the dispute. including anS conclusions stated therein regarding the facts or Tuetions of laI.he eUpenses of the Oommission shall be borne bS the 4nited Nations.he ?ecretarS"Deneral shall provide the Oommission Iith such assistance and facilities as it maS reTuire.he report of the Oommission.>. . . . .he Oommission shall hear the parties. Its report shall be deposited Iith the ?ecretarS"Deneral and transmitted to the parties to the dispute. .he Oommission shall report Iithin tIelve months of its constitution.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->