SOS - 2006_11_27_Linux_01

SOS - 2006_11_27 _Linux_Ol

Rjesavate pitanje brej 1 ed ukupne 25

Lokacija particije T2s2b na FreeBSD sistemu znaci sljedece:

1. To je prva particija na prvom slice-u, ana primarnom 0 ID E disk kanalu kao master.

2. To je druga particija na drugom slice-u, ana 0

primarnom IDE disk kanalu kao slave.

3. To je druga particija na drugom slice-u,a na sekundarnorn IDE disk kanalu kao master.

4. To je druga particija na trecem slice-u, ana sekundarnom IDE disk kanalu kao slave.

o

Rjesavate pitanje brej 2 nd ukupnn 25

Ukoliko zelite da zaustavite udaljeno logiranje na FreeBSD putem konzole i ubijete momentalno sve konekcije koje su ostavarene, sshd proces id je 237, poslati ce te sljedeci signal:

1. /bin/kill -s KILL 1

2. /bin/kill - s :m..F 237

3. /bin/kill - s TER11 237

4. /bin/kill -n 9 237

o ~ o o

Rj e s avate pitanj e brej 3 0 d ukupno 25

Ukoliko smo logirani na sistem kao root korisnik, te izvriimo sljedecu komandu:

cbflags sunlink sos. txt

Komandom,

rm sos.txt

moiemo izbrisati daoteku so s. txt

1. Da

2. Ne

o \'I)

Strana 1

Rjesavate pitanje broj 4 od ukupno 25

N apisati komandu koja ce pronaCi informacije 0 svim pokrenutim procesima pico editora na sistemu, te njen izlaz prosljediti na mail adresu adel@fitba

Komanda u jednoj liniji glasi

Ri e s avate pitanj e brej Sod ukupno 25

Koje su od kompanija orignalno razvile TJND( sistem?

1. IBM

2. US Navy

3. AT&T

t1J

D

III III D

4. B ell Lab oratorie s

5. HP

Ri e s avate pitanj e brej 6 0 d ukupne 25

TJND( shell okruzenje je osjetljivo na mala i velika slova?

1. Da

2. Ne

• o

Riesavate pitanje brej 7 od ukupne 25

Koman1t za listanje sadriaja sa detaljnim ispisom koja prikazuje same datoteke je sljedeca:

1. ls -11 grep "Ad"

2. ls -11 grep "A_"

o o o o

3. In -s I grep "A_"

4. grep [In -1 "Ad"

Strana 2

Rjesavate pitanje brej 8 nd ukupno 25

Kao sistem administrator zelite da poialjete informacije 0 predvidenim sisternskim poslovima koji bi ste trebah desiti u odredenom vremenu na adresu glavnog administratora adel@fit.ba. Komanda koju cete izvesti u jednoj hniji glasi:

1. more ~/jobs I mail adel@fit.ba

2. cat letc/crontab I mail adel@fit.ba

3. Is -1 lusrllo c all etc/fstab I mail adel@fit. b a

4. j > adel@fit.ba ~

5. crontab -e I mail adel@fit.ba

o o o o o

Rjesavate pitanje broj 9 ed ukupnn 25

Programi koji su dodatni paketi u BSD svijetu se nazivaju "ports sistemorn"?

1. Da

2. Ne

Rjesavate pitanje broj 10 erl ukupno 25

Ve cina Linux korisnika prihkom instalacij e p aketa instahra binarne pakete?

1. Da

2. Ne

@ o

Rjesavate pitanje broj 11 ed ukupnn 25

Ukohko su permisije prije logiranja na datoteci sos.txt bile sljedece: -:f\1i1X[ - - - w -.

N akon toga 10 girah ste s e na sistem i izvriili ste komandu:

chmod o=,a+x sos.txt

Permisije na datoteci poshje izvrsene komande su:

1. -rw-r--w-

o o ~ o

2. ---x-----

3. -:f\1i1X[-X--X

4. -:f\1i1X[-X-WZ

Strana 3

Rj e s avate pitanj e broj 12 0 d ukupne 25

Pokretac fondacije slobodnog software-a kojije definiran unutar GNU GPL (General Public License) licence je:

1. Bill Joy

2. Bill Gate s

o o

.

3. D ennis Ritchie

4. Richard Stallman ~

o

;a; ~

5. Linus T orvalds

o

Rjesavate pitanje brej 13 nd ukupno 25

Kao sistem administrator zelite da pcsaljete pornocne informacije 0 datoteci koja sluzi za prikazivanje pocetka neke datoteke na adresu administratora a(lel@fit.ba. Komanda koju cete izvesti u jednoj liniji glasi:

1. head man I mail adel@fit.ba

2. tail man I mail adel@fit.ba

3. man head I mail adel@fit.ba

4. head (nekadatoteka) I mail adel@fit.ba

t"-....

o o o

Rjeiiavate pitanje brej 14 ud ukupne 25

Primarna lokacij a za informaciju 0 sistemsko j konfiguraciji, uglavnom koristena prilikom podizanja sistema, a koja se ne prepisuje prilikom upgrade procesa sisterna jeste:

1. !etc!rc. conf

2. !etc!deafults!rc. conf

~ o o o

3. !usr!1ocalletc!crontab

4. !etc!crontab

Rje~avate pitanja brej 15 od ukupno 25

Sa komandom za listanje sadriaja prikazati samo skrivene datoteke (dot datoteke) 1Z home direktori j a ro ot konsnika ko j e una ju p ermisiju 644 i snimiti ispis U datoteku Idot/shell.txt

Komanda u je dnoj Jiniji glasi:

Strana 4

Rj e s avate pitanj e broj 16 0 d ukupno 25 FreeBSD menadiment paketne komande su:

1. pkg_add

2. pkg_install

3. pkg_make

4. pkg_info

5. pkg_del

6. pkg_rm

Ii] D D Iil ~ D

Rj e s avate pitanj e brej 17 ud ukupnn 25

N aredba za kreiranje, brisanje, modifieiranje, i prikazivanje korisnika i njihovih grupa je:

1. pw
2. grep
3. ehflags
4. we ® o o o

Rjesavate pitanje hroj 18 ed ukupnn 25

Ve cina B SD korisnika prilikom instalaeij e p aketa instalira binarne pakete?

1. Da

2. Ne

Rjeiavate pitanje broj 19 nd ukupno 25

Ukoliko na FreeBSD-u zelimo vidjeti informaeije 0 tome, da li imamo podeien defaultni gateway i koji je on, ukueati cerno komandu:

1. show run

o o o @

o

2. cat lete/resolv.eonf

3. gateway

4. ifeonfig

5. route

Strana 5

Rjesavate pitanje broj 20 nd ukupno 25

Sa komandom za hstanje sadrzaja sa detaljrum ispisom prikazati samo direktorije iz lusr!pOlts! direktorija i snimiti ispis u vas home direktorij u datoteku portovi.txt.

Komanda u jednoj liniji glasi:

Rjesavate pitanje broj 21 ed ukupnn 25

Primarna lokacija datoteke koja sadrii sirok spektar konfiguracijskih informacija, uglavnom koristenih prilikom podizanja sistema za konfiguraciju sistema je:

1. I etc/lo c ate. c onf
2. /etc/login. conf
3. I etc/rc . c onf
4. I etc/sys ctl. c onf o o ~ o

Rj e s avate pitanj e broj 22 0 tl ukupnn 25

Glavni tipovi racuna na FreeBSD operativnom sistemu su:

1. sup ems er racun
2. sisternski racun
3. procesru racun
4. grupru racun
5. korisnicki racun Rjesavate pitanje broj 23 ed ukupnn 25

Dva faktora koja kernel koristi da odluCi je li procesu dopusteno da nesto radi su:

1. root

D ~ Iil D

2. DID

3. process ID

4. GID

Strana 6

Ri e s avate pitanj e brej 24 0 d ukupno 25

Da bi povecali sigurnost nad datoekama FreeBSD podriava upotrebu "file flags-a". Komanda koja ce ispravno postaviti daoteku testf.dec neizbirsivom je sljedeca:

1. chflags sunlink te st 1. do c

2. addflags sunlink test1. doc

3. chflags addsunlink test1. doc

4. addflags setsun test1. doc

@ o o o

Rjesavate pitanja broj 25 011 ukupno 25

Zaito postoji sistemski racun na FreeBSD operativnom sistemu?

Strana 7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful