‫‪ÈÂÈ˘ Ì¢ ‡ÏÏ „·Ï· Â˙¯Âˆ·Â Â˙ÂÎ˙Ó· ,ıÈÙ‰Ï ,ÌÏˆÏ ,˜È˙Ú‰Ï Ô˙È‬‬

‫שה‬
‫פ ָר ׁ ָ‬
‫ב ָּ‬
‫מה ַ‬
‫ַ‬
‫יבים!‬
‫ַח ִב ִ‬
‫ְק ִרים ו ֲ‬
‫י ְָל ִדים י ָ‬
‫בוּע ִנ ְק ָרא ַבּ ָפּ ָר ָשׁה ַעל ִמ ְצוַת ַמ ֲח ִצית ַה ֶשּׁ ֶקל ֶשׂה' ִצוָּה ֶאת ְבּנֵי‬
‫ַה ָשּׁ ַ‬
‫ִשׂ ָר ֵאל ָל ֵתת ְכּ ֵדי ְל ַכ ֵפּר ַעל ַה ֵח ְטא ֶה ָחמוּר ֶשׁ ִנּ ְק ָרא ָע ָליו ְבּ ֶה ְמ ֵשׁ ְך‬
‫יְ‬
‫ַה ָפּ ָר ָשׁה – ֵח ְטא ָה ֵעגֶל‪ִ .‬נ ְל ַמד ַעל ַה ֶדּ ֶר ְך ָבּהּ ֻמ ָתּר ִל ְמנוֹת ֶאת‬
‫ְדי ִמ ְס ָפּר אוֹ‬
‫ָשׁיר ְכּגוֹן ַעל י ֵ‬
‫ִשׂ ָר ֵאל ְבּא ֶֹפן י ִ‬
‫מוֹנים ֶאת י ְ‬
‫ִשׂ ָר ֵאל‪ֵ ,‬אין ִ‬
‫יְ‬
‫יך ִל ְמנוֹת ֶאת ַה ַמּ ְט ְבּעוֹת‬
‫נוֹתם ָצ ִר ְ‬
‫רוֹצים ִל ְמ ָ‬
‫אוֹתיּוֹת‪ֶ ,‬א ָלּא ְכּ ֶשׁ ִ‬
‫ִ‬
‫ָשׁיר‪ ,‬יָכוֹל ַה ָדּ ָבר‬
‫מוֹנים ְבּא ֶֹפן י ִ‬
‫יאים וְ ָכ ְך ֵהם ִנ ְמ ִנים‪ִ ,‬אם ִ‬
‫ֶשׁ ֵהם ְמ ִב ִ‬
‫ֵפה ָבּ ָעם‪.‬‬
‫ִל ְגרֹם ְל ַמגּ ָ‬
‫ָדיִם וְ ָה ַר ְג ַליִם ֶשׁל ַהכּ ֲֹה ִנים‪,‬‬
‫ִנ ְק ָרא ַעל ִמ ְצוַת ֲע ִשׂיַּת ַה ִכּיּוֹר וְ ִקדּוּשׁ ַהיּ ַ‬
‫תוֹכם ִה ְכ ִניסוּ גַּם‬
‫ִנ ְל ַמד ַעל ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה וְ ַס ְמ ָמנֵי ַה ְקּט ֶֹרת ֶשּׁ ְבּ ָ‬
‫יך ְל ָצ ֵרף‬
‫ָצ ַמח ֶא ָחד ֶשׁ ֵריחוֹ ֵאינוֹ טוֹב‪ְ ,‬כּ ֵדי ְל ַר ֵמּז ָלנוּ ַעל ָכּ ְך ֶשׁ ָצּ ִר ְ‬
‫טוֹבים‪,‬‬
‫ִ‬
‫עוֹשׂים ַמ ֲע ִשׂים‬
‫ִ‬
‫ְבּ ַת ֲע ִניּוֹת וְ ַה ְתּ ִפלּוֹת גַּם ֶאת ִמי ֶשׁ ֵאינָם‬
‫יהם ְל ַשׁנּוֹת ֶאת ַדּ ְר ָכּם ֶבּ ֱא ֶמת ְכּ ֵדי‬
‫ַחד ִעם זֹאת ִלזְ כֹּר ֶשּׁ ֲע ֵל ֶ‬
‫ֲא ָבל י ַ‬
‫אַחד ָע ָשׂר‬
‫ִל ְהיוֹת ֵח ֶלק ֲא ִמ ִתּי וְ ָשׁ ֵלם ֵמ ַה ִצּבּוּר‪ ,‬וְ ַעל ֵכּן ָהיוּ ַבּ ְקּט ֶֹרת ַ‬
‫אַח ֵרי ֶשׁיֵּשׁ ֲע ָשׂ ָרה ְכּ ֵשׁ ִרים‪.‬‬
‫אוֹתם ַרק ֲ‬
‫ַס ָמּ ִנים‪ְ ,‬ל ַר ֵמּז ָלנוּ ֶשׁ ְמּ ָצ ְר ִפים ָ‬
‫תּוֹרה‬
‫נוֹס ֶפת ֶאת ַה ִצּוּוּי ִל ְשׁמוֹר ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת‪ ,‬וְ ָחזְ ָרה ַה ָ‬
‫ִנ ְק ָרא ַפּ ַעם ֶ‬
‫אכת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן‬
‫שׁוּבה ְכּמוֹ ְמ ֶל ֶ‬
‫ַעל ַה ִצּוּוּי ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ֶשׁ ֲא ִפילוּ ִמ ְצוָה כֹּה ֲח ָ‬
‫דּוֹחים ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת‪.‬‬
‫וְ ֵכ ָליו‪ֵ ,‬אינָם ִ‬
‫ֻע ֶדת ְל ֵלוִ י ֶשׁלֹּא ָח ְטאוּ ְבּ ֵח ְטא ָה ֵעגֶל‪ִ ,‬נ ְק ָרא ַעל ַה ֵח ְטא‬
‫ַבּ ֲע ִליָּה ַה ְמי ֶ‬
‫אוֹתם ַל ֲעשׂוֹת‬
‫ִשׂ ָר ֵאל וְ ִה ִדּיחוּ ָ‬
‫ֶה ָחמוּר ֶשׁבּוֹ ֶה ֱח ִטיאוּ ָה ֶע ֶרב ַרב ֶאת י ְ‬

‫ֹשׁה ִל ְשׁבֹּר‬
‫ָרם ְלמ ֶ‬
‫תוֹרתוֹ‪ַ ,‬מה ֶשּׁגּ ַ‬
‫וּב ָ‬
‫ירה ַבּה' ְ‬
‫עוֹבדוֹ ַעד ְכּ ֵדי ְכּ ִפ ָ‬
‫וּל ְ‬
‫ֵעגֶל ְ‬
‫יצד ְבּ ֶרגַע‬
‫ֶאת ַהלּוּחוֹת ֶשׁ ִנּ ְכ ְתּבוּ ְבּ ֶא ְצ ַבּע ֱאל ִֹקים‪ִ .‬נ ְתבּוֹנֵן וְ ִנ ְר ֶאה ֵכּ ַ‬
‫ַא ִפילוּ‬
‫וּל ַה ְפ ִסיד ִכּ ְת ֵרי ַחיִּים‪ ,‬ו ֲ‬
‫ֵצר ָה ַרע ְ‬
‫ֶא ָחד ָק ָטן ִנ ַתּן ְל ִה ְת ַפּתּוֹת ַליּ ֶ‬
‫בוֹהה ְמאֹד יָכוֹל ְבּ ֶרגַע ֶא ָחד ֶשׁל ח ֶֹסר זְ ִהירוּת‬
‫ִמי ֶשּׁ ִנּ ְמ ָצא ְבּ ַמ ְד ֵרגָה ְגּ ָ‬
‫אַבּד ֶאת ָכּל ַמ ֲע ָלתוֹ‪ִ .‬נזְ כֹּר ֶשׁ ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹר ֵמאָז וְ ַעד ֶשׁ ִנּזְ ֶכּה‬
‫ְל ֵ‬
‫נּוֹרא‬
‫ִשׂ ָר ֵאל ְמ ַעט ְמ ַעט ַעל ַה ֵח ְטא ַה ָ‬
‫יח‪ ,‬ה' ַמ ֲע ִנישׁ ֶאת י ְ‬
‫ְל ִביאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ‬
‫ַמ ֵרי ֶה ָעווֹן ַהזֶּה‪.‬‬
‫ֻפּר ְלג ְ‬
‫ַההוּא‪ ,‬וְ ִנ ְת ַפּ ֵלּל ֶשׁ ִנּזְ ֶכּה ֶשׁ ְיּכ ַ‬
‫ַפּל ִל ְפנֵי ה'‬
‫ֹשׁה ֶשׁ ָע ָלה ַל ָמּרוֹם וְ ִה ְתנ ֵ‬
‫ֶפשׁ ֶשׁל מ ֶ‬
‫ִנ ְק ָרא ַעל ְמ ִסירוּת ַהנּ ֶ‬
‫וּב ְת ִפ ָלּה ְל ָה ִשׁיב ֶאת ַכּ ֲעסוֹ ֶשׁל ה' ֵמ ַעל ָבּנָיו‪ ,‬וְ ַעל ָכּ ְך ֶשׁה'‬
‫נוּנים ִ‬
‫ְבּ ַת ֲח ִ‬
‫אשׁוֹנים‪ ,‬וְ ִל ֵמּד אוֹתוֹ ֶאת‬
‫ִ‬
‫ָתן לוֹ ְשׁנֵי לֻחוֹת ֲא ָב ִנים ָכּ ִר‬
‫ִה ְת ַר ָצּה לוֹ‪ ,‬וְ נ ַ‬
‫אוֹמ ָרם ְבּ ַכ ָוּנָה ֻמ ְב ָטח‬
‫אָדם ְ‬
‫ְשׁלֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ִמדּוֹת ֶשׁל ַר ֲח ִמים‪ֶ ,‬שׁ ַכּ ֲא ֶשׁר ָ‬
‫יקם‪.‬‬
‫ֶרת ֵר ָ‬
‫לוֹ ֶשּׁ ֵאין ְתּ ִפ ָלּתוֹ חוֹז ֶ‬
‫ָלים‪ִ ,‬פּ ְדיוֹן ְבּכוֹר‪ ,‬וְ ַעל ָה ִאסּוּר ֶשׁל ֲהנָאָה‬
‫ִנ ְק ָרא ַעל ִמ ְצווֹת ָשׁלֹשׁ ְרג ִ‬
‫וּפנָיו ָק ְרנוּ ַעל‬
‫ָכה ָ‬
‫ֹשׁה ַר ֵבּנוּ ז ָ‬
‫וּבסוֹף ַה ָפּ ָר ָשׁה ִנ ְל ַמד ֶשׁמּ ֶ‬
‫ִמ ָבּ ָשׂר ֶבּ ָח ָלב‪ְ .‬‬
‫ָתם‬
‫ִשׂ ָר ֵאל י ְָרדוּ ִמ ַדּ ְרגּ ָ‬
‫וּמ ֵכּיוָן ֶשׁ ְבּנֵי י ְ‬
‫ָתן ֶאת יָדוֹ ַעל ָפּנָיו‪ִ ,‬‬
‫ְדי ֶשׂה' נ ַ‬
‫יֵ‬
‫ֹשׁה‪ַ ,‬עד ֶשׁהוּא ָק ָרא ָל ֶהם‪.‬‬
‫ֶשׁת ֶאל מ ֶ‬
‫בוֹהה ֵהם י ְָראוּ ִמ ָלּג ֶ‬
‫ַה ְגּ ָ‬
‫פּוּרים ָק ָטן‬
‫ִ‬
‫ָמים ַה ִנּ ְק ָר ִאים‬
‫לֹא ִנ ְשׁ ַכּח ֶשׁאָנוּ ִנ ְמ ָצ ִאים ִבּ ְשׁנֵי י ִ‬
‫מוֹח ָבּ ֶהם‪,‬‬
‫ירים וְ ִל ְשׂ ַ‬
‫יהם ָפּ ַסק ָה ַר ָמ"א ִל ְהיוֹת ִמן ַה ַמּ ְח ִמ ִ‬
‫ֶשּׁ ֲע ֵל ֶ‬
‫הוּדי‪ְ ,‬כּ ֵדי ְלהוֹדוֹת ַעל ַה ִנּ ִסּים ֶשׁ ָע ָשׂה‬
‫ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ֲא ִמ ִתּית ‪ִ -‬שׂ ְמ ָחה ֶשׁל ְי ִ‬
‫ָמים ָה ֵהם‪.‬‬
‫ה' ִע ָמּנוּ ַבּיּ ִ‬

‫שה‬
‫פ ָר ׁ ָ‬
‫ב ָּ‬
‫ּ ְפנִ ינִ ים ַּ‬
‫¿‪e‬‬
‫‪˙»¿Â‬‬

‫)שמות ל‪ ,‬יב(‬

‫פוּך‪ְ ,‬ל ַר ֵמּז‪,‬‬
‫ָשׁר וְ ָה ְ‬
‫ָתנוּ' ִנ ְק ֵראת י ָ‬
‫ילה 'וְ נ ְ‬
‫טּוּרים ֶשׁ ַה ִמּ ָ‬
‫כּוֹתב ַה ַבּ ַעל ַה ִ‬
‫ֵ‬
‫ָרה‪.‬‬
‫נּוֹתן ְצ ָד ָקה ֵאינוֹ ָח ֵסר ְכּלוּם ִכּי ַהכֹּל חוֹזֵר ֵא ָליו ַבּ ֲחז ָ‬
‫ֶשׁ ַה ֵ‬
‫פוּך‪,‬‬
‫ָשׁר וְ ָה ְ‬
‫ילה זוֹ ִנ ְק ֵראת י ָ‬
‫אוֹמר ֶשׁ ִמּ ָ‬
‫יל ָנא ֵ‬
‫ַהגָּאוֹן ַר ִבּי ֵא ִליָּהוּ ִמוִּ ְ‬
‫ָכ ל ָל ֵת ת‬
‫עוֹל ם ‪ְ ,‬ל ִע ִתּ ים ִמ י ֶשׁ ַפּ ַע ם י ַ‬
‫ְל ַר ֵמּ ז ֶשׁ ַגּ ְל ַגּ ל חוֹ זֵר הוּא ָבּ ָ‬
‫וּל ֵה ֶפ ְך ִמי ֶשׁ ֶבּ ָע ָבר‬
‫ַל ֲא ֵח ִרים‪ַ ,‬היּוֹם ִנזְ ַקק ֶשׁ ִיּ ְתּנוּ לוֹ ִכּי הוּא ֶה ֱע ִני‪ְ ,‬‬
‫ָה יָה ִנ זְ ַק ק ִל ְנ ִת י ַנ ת ֲא ֵח ִר ים ַה יּוֹם יָכוֹל הוּא ָל ֵת ת ָל ֶה ם ִמ ְפּ ֵנ י‬
‫ילה ְבּ ַט ֲע ֵמי ַק ְד ָמא וְ אַזְ ָלא‪ְ ,‬ל ַר ֵמּז‬
‫ֶשׁ ֶה ֱע ִשׁיר‪ .‬וְ ַעל ֵכּן ֻמ ְט ֶע ֶמת ַה ִמּ ָ‬
‫אָד ם ָל ֵת ת ִמ ָמּ מוֹנוֹ ַל ֲא ֵח ִר ים ‪ֲ ,‬ה ֵר י ְכּ ַד אי‬
‫יד י ָה ָ‬
‫ֶשׁ ַכּ ֲא ֶשׁ ר יֵשׁ ִבּ ֵ‬
‫יע ְל ַמ ָצּ ב בּוֹ ִי ְה יֶה‬
‫ַק ִדּ ים ָל ֵת ת ָל ֶה ם ‪ְ ,‬כּ ֵד י ֶשׁ לֹּא ִי ְצ ָט ֵר ְך ְל ַה ִגּ ַ‬
‫ֶשׁ יּ ְ‬
‫ֵר ד‬
‫ִנ זְ ָק ק ִל ְנ ִת י ָנ ָת ם ֶשׁ ל ֲא ֵח ִר ים ‪ ,‬וְ ִא ם ִי ְצ ָט ֵר ְך ָל ֶה ם ְבּ ִמ ְק ֶר ה ֶשׁ יּ ֵ‬
‫ִמ ְנּ ָכ ָס יו ַח ס וְ ָשׁ לוֹם ‪ָ ,‬ה ֲא ֵח ִר ים ִי ְתּ נוּ לוֹ ִבּ זְ כוּת ֶשׁ הוּא ָנ ַת ן‬
‫ַל ֲא ֵח ִרים‪.‬‬

‫¿‪e‬‬
‫‪zƒÈ ‰∆Ê‬‬

‫)שמות ל‪,‬יג(‬

‫רוּך הוּא ֶה ְראָה ְלמ ֶֹשׁ ה‬
‫ַר ִשׁ"י ְמ ָפ ֵרשׁ ְבּ ֵשׁם ַה ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ‬
‫אָמ ר לוֹ ָכּ זֶה‬
‫וּמ ְשׁ ָק ָל הּ ַמ ֲח ִצ ית ַה ֶשּׁ ֶק ל וְ ַ‬
‫ְכּ ִמ ין ַמ ְט ֵבּ ַע ֶשׁ ל ֵא שׁ ִ‬
‫יִ ְתּנוּ‪.‬‬
‫לוֹמר‬
‫קּוּטים ֵמ ִביא ֶשׂה' ֶה ְראָה ְלמ ֶֹשׁה ַמ ְט ֵבּ ַע ֶשׁל ֵאשׁ‪ַ ,‬‬
‫ְבּ ֵס ֶפר ִל ִ‬
‫לוֹ ֶשׁכּ ָֹחהּ ֶשׁל ַמ ְט ֵבּ ַע ְכּכ ָֹחהּ ֶשׁל ֵאשׁ‪ְ ,‬כּ ֵשׁם ֶשּׁ ֵאין ְל ָת ֵאר ֶאת גּ ֶֹדל‬

‫וּמ ַצּד ֵשׁ ִני‬
‫יצוּתהּ ֶשׁל ָה ֵאשׁ‪ֶ ,‬שׁ ֲה ֵרי לֹא ַשׁיּ ְָך ִל ְחיוֹת ְבּ ִלי ֵאשׁ‪ִ ,‬‬
‫ְנ ִח ָ‬
‫נוֹר ִא ים ‪ָ ,‬כּ ְך גַּם ַמ ְט ֵבּ ַע ‪,‬‬
‫צוּמ ים וְ ָ‬
‫כוֹל ה ִל ְג רֹם ֲא סוֹנוֹת ֲע ִ‬
‫ָה ֵא שׁ יְ ָ‬
‫טּוֹבים ֶשׁ ִנּ ָתּן‬
‫יצוּתהּ וְ ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ַה ִ‬
‫ִמ ַצּד ֶא ָחד ֵאין ְל ַשׁ ֵער ֶאת ְנ ִח ָ‬
‫ַל ֲעשׂוֹת ִעם ַמ ְט ֵבּ ַע‪ֲ ,‬א ָבל ִמ ַצּד ֵשׁ ִני ִאם ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ִע ָמּהּ ִל ְד ָב ִרים‬
‫יוֹצא ִמ ֶמּנָּה‪.‬‬
‫טוֹבים ֲה ֵרי ֻח ְר ָבּן גָּדוֹל ֵ‬
‫ֶשׁ ֵאינָם ִ‬

‫∆‪Ï‬‬
‫‪˜M‬‬
‫‪∆ ‰« ˙ȃˆÁ‬‬
‫‪¬Ó‬‬
‫«‬
‫כּוֹת ב ְבּ ֵשׁ ם ֶה ָח ָכ ם ַר ִבּ י ְשׁ לֹמֹה ֶא ְל ָק ֵב ץ ‪,‬‬
‫יך ַה ָקּ דוֹשׁ ֵ‬
‫אַל ִשׁ ְ‬
‫ָה ְ‬
‫תּוֹרה ִצוְּ ָתה ִל ֵתּן ַדּוְ ָקא ַמ ְט ֵבּ ַע ֶשׁל ַמ ֲח ִצית‪ְ ,‬ל ַר ֵמּז ֶשׁ ָכּל ֶא ָחד‬
‫ֶשׁ ַה ָ‬
‫הוּד י‬
‫וְ ֶא ָח ד ִמ יִּ ְשׂ ָר ֵא ל ֵא ינוֹ ָשׁ ֵל ם ִמ ַבּ ְל ֲע ֵד י ַה ֵשּׁ ִנ י ‪ ,‬וְ ַר ק ַכּ ֲא ֶשׁ ר יְ ִ‬
‫אוֹתנוּ ַעל כּ ָֹחהּ‬
‫יע ִל ְשׁ ֵלמוּת‪ ,‬וְ זֶה ְמ ַל ֵמּד ָ‬
‫יהוּדי ִנ ַתּן ְל ַה ִגּ ַ‬
‫ִמ ְת ַח ֵבּר ִל ִ‬
‫אַחדוּת‪.‬‬
‫ֶה ָחשׁוּב וְ ֶה ָעצוּם ֶשׁל ָה ְ‬

‫‪ËȃÚÓ‬‬
‫‪¿«È ‡…Ï Ï«c‰«¿Â ‰∆a¿¯«È ‡…Ï ¯Èƒ‬‬
‫∆‪LÚ»‰‬‬

‫)שמות ל‪,‬טו(‬

‫ַר ֶבּ ה ‪ -‬לֹא יִ ְת ָגּ ֶא ה‬
‫ָכּ ַת ב ְבּ ֵס ֶפ ר ' ַשׁ ַע ר ַבּ ת ַר ִבּ ים'‪ֶ ,‬ה ָע ִשׁ יר לֹא י ְ‬
‫עוֹשׁרוֹ‪ִ ,‬כּי לֹא ָממֹנוֹ הוּא וְ לֹא ְבמוֹתוֹ יִ ַקּח ַהכֹּל לֹא‬
‫ֶה ָע ִשׁיר ְבּ ְ‬
‫ַמ ִעיט ‪ -‬אַל יִ ְצ ַט ֵער ֶה ָע ִני ְב ָע ְניוֹ‬
‫אַח ָריו ְכּ בוֹדוֹ‪ ,‬וְ ַה ַדּל לֹא י ְ‬
‫ֵרד ֲ‬
‫יֵ‬
‫ֻגוֹתיו ֵאינוֹ ְכלוּם‪,‬‬
‫עוֹלם ַהזֶּה ַעל ָכּל ַתּ ֲענ ָ‬
‫וּב ַדלּוּתוֹ‪ִ ,‬כּי סוֹף סוֹף ָה ָ‬
‫ְ‬
‫קוֹב ַעת‪ֶ ,‬א ָלּא‬
‫עוֹלם ַה ָבּא‪ ,‬וְ ָשׁם ֵאין ַדּלּוּת ַה ָמּמוֹן ַ‬
‫וְ ָה ִע ָקּר הוּא ָל ָ‬
‫טוֹבים הוּא ַהגָּדוֹל ָשׁם‪.‬‬
‫וּב ַמ ֲע ִשׂים ִ‬
‫ֶה ָע ִשׁיר ַבּ ִמּ ְצווֹת ְ‬

‫ש ְלחַ ן ַׁש ָּבת‬
‫ִמגְ דָּ נוֹ ת ְל ׁ ֻ‬
‫‪‰∆a¿¯«È ‡…Ï ¯Èƒ‬‬
‫∆‪LÚ»‰‬‬

‫)שמות ל‪ ,‬טו(‬

‫ִמ ָפּסוּק זֶה ְל ֵמ ִדים ֶשׁ ֶה ָע ִשׁיר לֹא י ְַר ֶבּה ָל ֵתת ִמ ָמּמוֹנוֹ ַה ְר ֵבּה‬
‫ְצ ָד ָקה ַעד ְכּ ֵדי ָכּ ְך ֶשׁלֹּא ִת ָשּׁ ֵאר ְבּיַד ֲא ֵח ִרים ָה ֶא ְפ ָשׁרוּת‬
‫נוֹהג ָכּ ְך ֶא ָלּא‬
‫ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ְבּ ִמ ְצוַת ַה ְצּ ָד ָקה‪ ,‬וְ ִאם ֶה ָע ִשׁיר לֹא ֵ‬
‫נוֹתן ַל ֲא ֵח ִרים ֶא ְפ ָשׁרוּת‬
‫חוֹטף ְל ַע ְצמוֹ ֶאת ָכּל ַה ִמּ ְצוָה‪ ,‬וְ לֹא ֵ‬
‫ֵ‬
‫טוֹר ִפים לוֹ ֶאת ַה ִמּ ְצוָה ְבּ ָפנָיו‪ ,‬וְ ֵה ִביא ַעל‬
‫ִלזְ כּוֹת ַבּ ִמּ ְצוָה‪ֲ ,‬אזַי ְ‬
‫ָכּ ְך ַר ִבּי ָשׁלוֹם ְש ַב ְדרוֹן ְבּ ֵס ֶפר ' ֵלב ָשׁלוֹם' ֶאת ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ַה ָבּא‪.‬‬
‫ָתן אַי ְְבּ ִשׁיץ ֶשׁ ִה ְת ַח ֵתּן ִעם ַבּת ְגּ ִביר ֶא ָחד‬
‫ְמ ֻס ָפּר ַעל ַר ִבּי יְהוֹנ ָ‬
‫אַחר ַה ֲח ֻתנָּה‬
‫הוּבים‪ַ ,‬‬
‫אַל ֵפי זְ ִ‬
‫לוֹשׁת ְ‬
‫דוּניָה ֶשׁל ְשׁ ֶ‬
‫ֶשׁ ֶה ֱע ִניק לוֹ ְנ ְ‬
‫בוֹדה‪ ,‬הוּא ָל ַמד ְבּ ֵבית‬
‫תוֹרה וְ ַל ֲע ָ‬
‫ָלי ְָלה ְל ָ‬
‫ִה ְק ִדּישׁ ֶאת ַע ְצמוֹ יוֹם ו ַ‬
‫וּב ָט ֳה ָרה‪.‬‬
‫ֻשּׁה ְ‬
‫צוּמה ִבּ ְקד ָ‬
‫רוּתא ְבּ ַה ְת ָמ ָדה ֲע ָ‬
‫ַה ִמּ ְד ָרשׁ ִעם ַח ְב ָ‬
‫אָבק ְכּנ ְֶג ָדּהּ‪ַ ,‬הגּוֹיִים‬
‫ֻשּׁה וְ ָק ָמה ְל ֵה ֵ‬
‫ישׁה ַבּ ְקּד ָ‬
‫ָדוּע ַמ ְר ִגּ ָ‬
‫ַה ֻטּ ְמאָה‪ַ ,‬כּיּ ַ‬
‫ֵסיָּה מוּל ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ‪ ,‬וְ ַעל ַגּגָּהּ ֶה ֱע ִמידוּ‬
‫ָה ְר ָשׁ ִעים ֵה ִקימוּ ְכּנ ִ‬
‫מּוּבן ֶשׁ ַה ָדּ ָבר ִה ִצּיק ְל ָכל ָבּ ֵאי ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ‬
‫ֶאת ַצ ְל ָמם ַה ָטּ ֵמא‪ַ ,‬כּ ָ‬
‫רוּתא‬
‫אַפּק‪ָ ,‬היָה זֶה ַה ַח ְב ָ‬
‫אוּלם ָהיָה ֶא ָחד ֶשׁלֹּא ָהיָה יָכוֹל ְל ִה ְת ֵ‬
‫ָ‬
‫ָתן‪,‬‬
‫יע ְלר' ְיהוֹנ ָ‬
‫ָתן ֲא ֶשׁר ָראָה ַעד ַכּ ָמּה ַה ָדּ ָבר ַמ ְפ ִר ַ‬
‫ֶשׁל ַר ִבּי ְיהוֹנ ָ‬
‫יכ ְך ָל ַבשׁ ַקנָּאוּת ָקם וְ ָע ָשׂה ַמ ֲע ֶשׂה‪ַ :‬בּ ֲחצוֹת ַלי ְָלה ַבּ ֲחסוּת‬
‫וּל ִפ ָ‬
‫ְ‬
‫ָה ֲע ָל ָטה ָע ָלה ְלגַג " ֵבּית ַה ִתּ ְפ ָלה" וְ ִנ ֵתּץ ֶאת ַה ֶצּ ֶלם ֶשׁ ִנּ ָצּב ָשׁם‪.‬‬
‫ָדע‪ַ ,‬הגּוֹיִים י ְָדעוּ ֶשׁ ֲח ָמ ָתם ֶשׁל‬
‫אַך ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה הוּא לֹא י ַ‬
‫ְ‬
‫הוּדים ָע ְל ָתה ַעד ְל ַמ ְע ָלה‪ ,‬וְ ֵה ִבינוּ ֶשׁ ְבּ ֻמ ְק ָדם אוֹ ִבּ ְמ ֻא ָחר‬
‫ַה ְי ִ‬
‫שׁוֹמ ִרים ַבּ" ֵבּית‬
‫ְ‬
‫ַע ֶשׂה ַמ ֲע ֶשׂה‪ ,‬וְ ַעל ֵכּן ֶה ְח ִבּיאוּ‬
‫יָקוּם ֵאי ִמי וְ י ֲ‬
‫ָתן ֶאל ַהגָּג וְ ִנ ֵתּץ‬
‫רוּתא ֶשׁל ַר ִבּי ְיהוֹנ ָ‬
‫ִתּ ְפ ָלה" וְ ַכ ֲא ֶשׁר ָע ָלה ַה ַח ְב ָ‬
‫שּׁוֹמ ִרים ֶשׁ ֶה ֱע ִלימוּ אוֹתוֹ‪,‬‬
‫ידי ַה ְ‬
‫ֶאת ַה ֶצּ ֶלם‪ִ ,‬מיַּד ִנ ְת ַפּס ִבּ ֵ‬
‫אַך ֵהם ֶה ֱעלוּ ֶח ֶרס‬
‫אַח ָריו‪ְ ,‬‬
‫הוּדית ֵה ֵח ָלּה ְל ַח ֵפּשׂ ֲ‬
‫ַה ְקּ ִה ָלּה ַה ְיּ ִ‬
‫יכן הוּא‬
‫יּוּכל ְל ַל ֵמּד ֵה ָ‬
‫ָדם וְ לֹא ָמ ְצאוּ ֲא ִפילוּ ְק ֵצה חוּט ֶשׁ ַ‬
‫ְבּי ָ‬
‫ָדע ֵמ ַה ַמּ ֲע ֶשׂה‬
‫הוּדים לֹא י ַ‬
‫אַחר ֶשׁאַף ֶא ָחד ֵמ ַה ְיּ ִ‬
‫ֻה ְח ָבּא‪ֵ ,‬מ ַ‬
‫שׁוֹמר‬
‫ֵ‬
‫ָמים ָבּא‬
‫פּוּשׂים‪ַ ,‬עד ֶשׁ ְבּ ֶא ָחד ַהיּ ִ‬
‫ֶשׁ ָע ָשׂה‪ָ ,‬כּ ְך ִנ ְמ ְשׁכוּ ַה ִח ִ‬
‫יך ֶשׁ ָתּ ְפסוּ ֶאת‬
‫ָסי ַה ָקּ ָהל וְ ִס ֵפּר לוֹ ֵא ְ‬
‫ֵבּית ַה ִתּ ְפ ָלה ְל ֶא ָחד ִמ ַפּ ְרנ ֵ‬
‫הוּדי ְבּ ֵעת ֶשׁ ָע ָלה ֶאל ַהגָּג וְ ָשׁ ַבר ֶאת ַה ֶצּ ֶלם‪ ,‬וְ אַף ִסיֵּם‬
‫אוֹתוֹ ְי ִ‬
‫שּׁוֹמר‬
‫מוּרה וְ ִנדּוֹן ִל ְשׂ ֵר ָפה‪ַ .‬ה ֵ‬
‫ְדי ַה ְכּ ָ‬
‫אָמר ֶשׁ ְכּ ָבר ִנ ְשׁ ַפּט ַעל י ֵ‬
‫וְ ַ‬
‫תוֹך ֵבּית ַה ִתּ ְפ ָלה‬
‫הוּדי ִנ ְמ ָצא ִבּ ְמקוֹם ֵס ֶתר ְבּ ְ‬
‫הוֹסיף וְ ִס ֵפּר ֶשּׁ ַה ְיּ ִ‬
‫ִ‬
‫יכ ְך ַה ָצּ ָעה ְבּ ִפיו‪ :‬הוּא ַמ ְס ִכּים‬
‫וּל ִפ ָ‬
‫יכן הוּא‪ְ ,‬‬
‫יוֹד ַע ֵה ָ‬
‫וְ ִכי הוּא ֵ‬
‫מוּרת זֹאת הוּא‬
‫אַך ְתּ ַ‬
‫ְל ַה ְב ִריחוֹ ִמ ְמּקוֹם ִמ ְסתּוֹרוֹ ֶאל ַהח ֶֹפשׁ‪ְ ,‬‬
‫הוּבים ִבּ ְמ ֻדיָּק‪ ,‬אַף לֹא זָהוּב ֶא ָחד‬
‫לוֹשׁת ֲא ָל ִפים זְ ִ‬
‫דוֹרשׁ ְשׁ ֶ‬
‫ֵ‬
‫אַנ ֵשׁי ַה ְקּ ִה ָלּה ֶשׁ ָשּׁ ְמעוּ ֶאת ַה ְסּכוּם‪ִ ,‬נ ְר ְתּעוּ ְמ ַעט‪ֲ ,‬א ָבל‬
‫ָפּחוֹת! ְ‬
‫ֻבּר‬
‫וּב ְפ ָרט ֶשׁ ְמּד ָ‬
‫הוּדי ִמן ַהגּוֹיִים? ִ‬
‫עוֹשׂים ְכּ ֵדי ִל ְפדּוֹת ְי ִ‬
‫ַמה לֹא ִ‬
‫הוּדים‬
‫ָצאוּ ַה ְיּ ִ‬
‫ָדוּע ֶשׁ ִנּ ְג ַמר ִדּינוֹ ִל ְשׂ ֵר ָפה! ִמיַּד י ְ‬
‫ְבּ ַת ְל ִמיד ָח ָכם‪ ,‬וְ י ַ‬
‫ֶל ֱאסֹף ְתּרוּמוֹת ְכּ ֵדי ְל ַשׁ ְח ְררוֹ‪.‬‬
‫ַע ִבירוּ ֶאת ֲח ֵברוֹ‬
‫ָתן‪ָ ,‬ח ַשׁשׁ ֶפּן י ֲ‬
‫מוּעה ְלר' ְיהוֹנ ָ‬
‫יעה ַה ְשּׁ ָ‬
‫ְכּ ֶשׁ ִה ִגּ ָ‬
‫יּוֹציאוּ אוֹתוֹ‬
‫ֵאָסף ַה ְסּכוּם ַהגָּדוֹל‪ ,‬אוֹ ֶשׁ ִ‬
‫ִמ ְמּקוֹמוֹ ֶט ֶרם ֶשׁיּ ֵ‬
‫דוּניָה‬
‫יכ ְך ִנ ְכנַס ֶאל ֵבּיתוֹ‪ָ ,‬ל ַקח ֶאת ָכּל ַה ְנּ ְ‬
‫הוֹרג‪ְ .‬ל ִפ ָ‬
‫ֵבּ ְינ ַתיִם ַל ֵ‬
‫הוּבים‪ָ ,‬ה ַל ְך ֶאל‬
‫לוֹשׁת ֲא ָל ִפים זְ ִ‬
‫ְתה לוֹ ִבּ ְסכוּם ֶשׁל ְשׁ ֶ‬
‫ֶשׁ ָהי ָ‬
‫הוּדי‬
‫יח ֶאת ַה ְיּ ִ‬
‫שּׁוֹמר ִה ְב ִר ַ‬
‫אָכן ַה ֵ‬
‫וּמ ַסר לוֹ ֶאת ַה ֶכּ ֶסף‪ ,‬וְ ֵ‬
‫שּׁוֹמר ָ‬
‫ַה ֵ‬
‫דוֹלה‪ ,‬לֹא‬
‫ַע ָשׂה ַבּ ֲח ָשׁ ִאיּוּת ְגּ ָ‬
‫ִל ְמקוֹם ִמ ְב ָט ִחים‪ִ .‬מ ֵכּיוָן ֶשׁ ַה ָדּ ָבר נ ֲ‬
‫אכ ָתּם ֶל ֱאסֹף‬
‫ימים ִה ְמ ִשׁיכוּ ִבּ ְמ ַל ְ‬
‫ַע ֶשׂה וְ ַה ַמּ ְת ִר ִ‬
‫ָדע ִאישׁ ֶאת ֲהנ ֲ‬
‫יַ‬
‫ָתן ָל ֵתת ְבּיָדוֹ ֶאת‬
‫אַך ַכּ ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ֶאל ַר ִבּי ְיהוֹנ ָ‬
‫ֶאת ַה ֶכּ ֶסף‪ְ ,‬‬
‫אָמר‬
‫שּׁוֹמר‪ַ ,‬‬
‫ַע ִבירוֹ ַל ֵ‬
‫ְסכוּם ַה ֶכּ ֶסף ֶשׁ ִה ְצ ִליחוּ ֶל ֱאסוֹף‪ְ ,‬כּ ֵדי ֶשׁיּ ֲ‬
‫ָת ִתּי ֶאת ָכּל‬
‫ָתן‪ְ :‬כּ ָבר ֵאין צ ֶֹר ְך‪ֲ ,‬א ִני ְבּ ַע ְצ ִמי נ ַ‬
‫ָל ֶהם ר' ְיהוֹנ ָ‬
‫ֶא ַסף‪.‬‬
‫שּׁוּח ַרר וְ ֵאין צּ ֶֹר ְך ַבּ ֶכּ ֶסף ֶשׁנּ ֱ‬
‫ַה ֶכּ ֶסף‪ַ ,‬ה ָשּׁבוּי ְכּ ָבר ִנ ְפ ָדּה וְ ְ‬
‫ָתן ֶאת ָכּל ַה ְסּכוּם ָט ֲענוּ ְכּ ַל ָפּיו‬
‫ָתן נ ַ‬
‫ַבּ ִאים ֶשׁר' ְיהוֹנ ָ‬
‫ִמ ֶשּׁ ָשּׁ ְמעוּ ַהגּ ָ‬
‫אָספוּ אַף ַעל ִפּי ֶשׁ ֵאין‬
‫ֶשׁ ִיּ ַקּח ְל ָכל ַה ָפּחוֹת ֶאת ַמה ֶשׁ ֵהם ְכּ ָבר ְ‬
‫אוֹמ ָרם‪ :‬גַּם אָנוּ ְבּנֵי ַה ְקּ ִה ָלּה‬
‫זֶה ֶא ָלּא ֵח ֶלק ָק ָטן ֵמ ַה ְסּכוּם‪ְ ,‬בּ ְ‬
‫אַך‬
‫דוֹלה ֶשׁל ִפּ ְדיוֹן ְשׁבוּיִים! ְ‬
‫ֲח ֵפ ִצים ָל ַק ַחת ֵח ֶלק ַבּ ִמּ ְצוָה ַה ְגּ ָ‬
‫רוֹצה‬
‫ָתן‪ ,‬וְ ֵאין הוּא ֶ‬
‫ָתן ַמה ֶשׁנּ ַ‬
‫ָתן ֵה ִשׁיב ֶשׁהוּא נ ַ‬
‫ַר ִבּי' ְיהוֹנ ָ‬
‫ָצאוּ ֶאת ֵבּיתוֹ ְבּ ֶע ֶצב ַעל ָכּ ְך‬
‫ַבּ ִאים י ְ‬
‫ָל ַק ַחת ָממוֹן ֲא ֵח ִרים‪ַ .‬הגּ ָ‬
‫תּוֹר ִמים ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ְבּ ִמ ְצוָה ַר ָבּה ֶשׁל ִפּ ְדיוֹן‬
‫ֶשׁלֹּא זָכוּ ֵהם וְ ַה ְ‬

‫ֻבּר ְבּ ָשׁבוּי ַתּ ְל ִמיד ָח ָכם גָּדוֹל ָכּזֶה‪,‬‬
‫וּב ְפ ָרט ֶשׁ ָהיָה ְמד ָ‬
‫ְשׁבוּיִים‪ִ ,‬‬
‫ְכוֹלים ַל ֲעשׂוֹת‪.‬‬
‫אַך ִאם ָה ַרב ָפּ ַסק ְכּ ִפי ֶשׁ ָפּ ַסק ַמה ֵהם י ִ‬
‫ְ‬
‫ָתן ִה ְת ִחיל ַל ְחשֹׁב ַמה ִי ְק ֶרה ַכּ ֲא ֶשׁר ִא ְשׁתּוֹ‬
‫ָע ַבר זְ ַמן ַמה וְ ר' ְיהוֹנ ָ‬
‫דוּניָה ְל ִמ ְצוַת ִפּ ְדיוֹן ְשׁבוּיִים‪...‬‬
‫ָתן ֶאת ָכּל ַה ְנּ ְ‬
‫ַלּה ֶשׁהוּא נ ַ‬
‫ְתג ֶ‬
‫צּוֹתהּ ֶשׁ ֵכּן‬
‫יוּכל ְל ַר ָ‬
‫ַדּאי ִתּ ְקצֹף ִהיא ַעד ְמאֹד וְ הוּא לֹא ַ‬
‫ֲהלֹא ְבו ַ‬
‫אָדם ִבּ ְשׁ ַעת ַכּ ֲעסוֹ! ַמה ָע ָשׂה? ָע ַמד וְ ֶה ְח ִליט‬
‫ֵאין ְמ ַר ִצּין ְל ָ‬
‫ַלּה‬
‫ַחזֹר‪ִ ,‬מן ַה ְסּ ָתם ְתּג ֶ‬
‫ָמים ְכּ ֵדי ֶשׁ ַעד ֶשׁיּ ְ‬
‫ִסּע ִמ ֵבּיתוֹ ְל ַכ ָמּה י ִ‬
‫ֶשׁיּ ַ‬
‫יוּכל‬
‫וּכ ֶשׁיָּשׁוּב‪ַ ,‬‬
‫וּכ ָבר ַתּ ְס ִפּיק ְל ֵה ָרגַע‪ְ ,‬‬
‫ִא ְשׁתּוֹ ֶאת ֶח ְסרוֹן ַה ֶכּ ֶסף ְ‬
‫יבוּתהּ ֶשׁל ִמ ְצוַת ִפּ ְדיוֹן ְשׁבוּיִים‬
‫וּל ַה ְס ִבּיר ָלהּ ֶאת ֲח ִשׁ ָ‬
‫צּוֹתהּ ְ‬
‫ְל ַר ָ‬
‫וְ ֶאת ַה ִסּבּוֹת ֶשׁ ֵמּ ֲח ָמ ָתם ֶה ְח ִליט ָל ֵתת ֶאת ָכּל ַה ְסּכוּם וְ לֹא‬
‫ֵאָספוּ ַה ְתּרוּמוֹת ִמ ָכּל ְבּנֵי ָה ִעיר‪.‬‬
‫ְל ַה ְמ ִתּין ַעד ֶשׁיּ ְ‬
‫ֵבּ ְינ ַתיִם ִגּלּוּ ַה ְכּ ָמ ִרים ֶשׁ ַה ִנּדּוֹן ַל ָמּוֶת ִנ ְמ ַלט וְ ַעד ְמ ֵה ָרה ִה ִגּיעוּ‬
‫ָקן ָמ ַעל ָבּ ֵאמוּן וְ הוּא ֶשׁ ִה ְב ִריחוֹ‪ָ ,‬ע ְמדוּ‬
‫שּׁוֹמר ַהזּ ֵ‬
‫ַל ַמּ ְס ָקנָה ֶשׁ ַה ֵ‬
‫ָממוּ ַל ֲעשׂוֹת‬
‫שּׁוֹמר ַמה ֶשׁזּ ְ‬
‫ֵיהם ֶשׁיֵּשׁ ַל ֲעשׂוֹת ַל ֵ‬
‫וְ ִנ ְד ְבּרוּ ֵבינ ֶ‬
‫וּמ ְת ַה ֶדּ ֶקת ְס ִביבוֹ‬
‫הוֹל ֶכת ִ‬
‫שּׁוֹמר ֶשׁ ִה ְר ִגּישׁ ֶשׁ ַה ַטּ ַבּ ַעת ֶ‬
‫הוּדי‪ַ .‬ה ֵ‬
‫ַל ְיּ ִ‬
‫יח ִל ְגנֹב‬
‫שׁוֹמר וְ ִה ְצ ִל ַ‬
‫אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ֵ‬
‫ֶה ְח ִליט ִל ְבר ַֹח‪ֱ ,‬היוֹת וְ ָהיָה ְ‬
‫ֹשׁת‬
‫ַחד ִעם ְשׁל ֶ‬
‫אָסף י ַ‬
‫ֵסיָּה‪ָ ,‬ל ַקח ֶאת ָכּל ַמה ֶשׁ ַ‬
‫ָהב ֵמ ַה ְכּנ ִ‬
‫ֶכּ ֶסף וְ ז ָ‬
‫תוֹך‬
‫יסם ְל ְ‬
‫ָתן וְ ִה ְכ ִנ ָ‬
‫הוּבים ֶשׁזֶּה ַע ָתּה ִק ֵבּל ֵמר' ְיהוֹנ ָ‬
‫אַל ֵפי ַה ְזּ ִ‬
‫ְ‬
‫ָתן‪ָ ,‬שׁאַל ֶאת ָה ַר ָבּ ִנית‬
‫אַחת‪ ,‬וְ ָרץ ַל ָבּיִת ֶשׁל ַר ִבּי ְיהוֹנ ָ‬
‫ָח ִבית ַ‬
‫ָמים ֵאינוֹ ַב ָבּיִת‪ִ ,‬מ ֵכּיוָן‬
‫אָמ ָרה לוֹ ֶשׁ ְכּ ָבר ַכּ ָמּה י ִ‬
‫יכן ָה ַרב‪ ,‬וְ ִהיא ְ‬
‫ֵה ָ‬
‫ָתן ְל ֵביתוֹ‪ַ ,‬על ֵכּן‬
‫שּׁוֹמר ָח ַשׁשׁ ְל ַה ְמ ִתּין ַעד ֶשׁיָּשׁוּב ַר ִבּי ' ְיהוֹנ ָ‬
‫ֶשׁ ַה ֵ‬
‫הוּדי‬
‫יתי ְי ִ‬
‫אָמר ָלהּ‪ִ ,‬גּ ִלּ ִ‬
‫הוּא ִס ֵפּר ָל ַר ָבּ ִנית ֶאת ָכּל ַמה ֶשׁ ָקּ ָרה‪ ,‬וְ ַ‬
‫הוּבים‬
‫לוֹשׁת ֲא ָל ִפים זְ ִ‬
‫מוּכן ָל ֵתת ִמ ַכּ ְספּוֹ ְשׁ ֶ‬
‫אָציל ָכּזֶה ֶשׁהוּא ָ‬
‫ִ‬
‫ָשׁר‬
‫אָדם י ָ‬
‫טוּח ֶשׁהוּא ָ‬
‫ִבּ ְשׁ ִביל ְל ַה ִצּיל ֶאת ֲח ֵברוֹ‪ָ ,‬ל ֵכן ֲא ִני ָבּ ַ‬
‫לוֹשׁת‬
‫ָרה ֶאת ְשׁ ֶ‬
‫נוֹתן ָל ֶכם ַבּ ֲחז ָ‬
‫ֶא ָמן‪ִ .‬אם ֵכּן‪ָ ,‬דּ ָבר ִראשׁוֹן ֲא ִני ֵ‬
‫וְ נ ֱ‬
‫הוּבים‪ ,‬וְ ָכל ַה ְשּׁאָר ֶשׁ ִנּ ְמ ָצא ֶבּ ָח ִבית זוּ ִאם ֶא ְחזֹר‬
‫אַל ֵפי ַה ְזּ ִ‬
‫ְ‬
‫ַחזִ יר ִלי ֶאת זֶה‪ ,‬וְ ִאם לֹא אָז ְכּ ַדאי ֶשׁ ַהכֹּל‬
‫ַדּאי י ֲ‬
‫ְבּ ָשׁלוֹם הוּא ְבו ַ‬
‫טוֹבים ְבּ ַכ ְספּוֹ‪.‬‬
‫יּוֹד ַע ַל ֲעשׂוֹת ְדּ ָב ִרים ִ‬
‫הוּדי ָכזֶה ֶשׁ ֵ‬
‫ִשּׁ ֵאר ֵא ֶצל ְי ִ‬
‫יָ‬
‫ָתן ֶאת ָכּל ַה ַמּ ֲע ֶשׂה‪ִ ,‬היא‬
‫ַע ָתּה ְכּ ָבר י ְָד ָעה ִא ְשׁתּוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ְיהוֹנ ָ‬
‫רוּך הוּא ִשׁ ֵלּם ָל ֶהם ַעל ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ַהטּוֹב‬
‫י ְָד ָעה ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ‬
‫ַחזֹר ְכּ ֵדי‬
‫רוּכה ֶשׁיּ ְ‬
‫ֶא ָצל ֶשׁ ָע ָשׂה ַבּ ְע ָלהּ‪ ,‬וְ ִח ְכּ ָתה ְבּ ִצ ִפּיָּה ְדּ ָ‬
‫וְ ַהנּ ֱ‬
‫ָתן‬
‫יע ַר ִבּי ְיהוֹנ ָ‬
‫דוֹלה‪ְ .‬כּ ֶשׁ ִה ִגּ ַ‬
‫שׂוֹרה ַה ְגּ ָ‬
‫תּוּכל ְל ַב ֵשּׂר לוֹ ֶאת ַה ְבּ ָ‬
‫ֶשׁ ַ‬
‫קוֹראת ְל ֻע ָמּתוֹ‪ַ :‬ה ָקּדוֹשׁ‬
‫צוֹה ֶלת וְ ֵ‬
‫ְל ֵביתוֹ ָפּ ְר ָצה ִא ְשׁתּוֹ ְשׂ ֵמ ָחה וְ ֶ‬
‫רוּך הוּא ִשׁ ֵלּם ָלנוּ ְבּ ִכ ְפ ֵלי ִכ ְפ ַליִם‪ ,‬וְ ִס ְפּ ָרה לוֹ ֶאת ָכּל ַה ִסּפּוּר‪.‬‬
‫ָבּ ְ‬
‫ָכל‬
‫מוֹח‪ָ ,‬פּ ַרץ ִבּ ְב ִכי ַעז וְ לֹא י ַ‬
‫ָה ַרב ָשׁ ַמע‪ֲ ,‬א ָבל ִבּ ְמקוֹם ִל ְשׂ ַ‬
‫דּוּע זֶה ִתּ ְב ֶכּה‬
‫מוּמה וְ לֹא ְמ ִבינָה‪ַ ,‬מ ַ‬
‫עוֹמ ֶדת ֲה ָ‬
‫ְל ֵה ָרגַע‪ .‬וְ ָה ִא ָשּׁה ֶ‬
‫ית? ָענָה ָלהּ ַר ִבּי‬
‫דוֹלה ֶשׁ ָע ִשׂ ָ‬
‫ֲהלֹא ִשׁ ְלּמוּ ָלנוּ ֲעבוּר ַה ִמּ ְצוָה ַה ְגּ ָ‬
‫רוֹאה‬
‫בּוֹכה‪ִ ,‬מ ָכּ ְך ֶשׁ ֲא ִני ֶ‬
‫אָמר‪ַ :‬דּוְ ָקא ִמשּׁוּם ָכּ ְך ֲא ִני ֶ‬
‫ָתן וְ ַ‬
‫ְיהוֹנ ָ‬
‫יתי‪ֵ ,‬מ ִבין ֲא ִני‬
‫ֶשׁ ִמּ ֲהרוּ ְל ַשׁ ֵלּם ִלי ֲעבוּר ַה ִמּ ְצוָה ֶשׁ ָע ִשׂ ִ‬
‫רוּצים ַבּ ָשּׁ ַמיִם‬
‫יכים ִלי ֶאת ַה ִמּ ְצוָה ַבּ ָפּ ִנים!! ִאילּוּ ָהיוּ ְמ ִ‬
‫ֶשׁ ַמּ ְשׁ ִל ִ‬
‫ָדוּע ֶשׁ ֵאין‬
‫עוֹלם ַה ָבּא‪ֶ ,‬שׁ ֵכּן י ַ‬
‫אוֹתהּ ָל ָ‬
‫יחים ִלי ָ‬
‫ִמ ִמּ ְצוָה זוּ ָהיוּ ַמ ִנּ ִ‬
‫עוֹלם ַה ָבּא‪ ,‬וְ ִאם‬
‫עוֹלם ַהזֶּה‪ַ ,‬רק ָבּ ָ‬
‫ַמ ָתּן ְשׂ ָכ ָרם ֶשׁל ִמ ְצווֹת ָבּ ָ‬
‫מוּכח‬
‫עוֹלם ַהזֶּה ַעל ִמ ְצוָה ֶשׁ ָע ָשׂה‪ֲ ,‬ה ֵרי ָ‬
‫אָדם ְמ ַק ֵבּל ָשׂ ָכר ָבּ ָ‬
‫ָ‬
‫נוֹת ִנים ֶאת ְשׂ ָכ ָרהּ ָכּאן‪.‬‬
‫ִמזֶּה ֶשׁ ַה ִמּ ְצוָה ַהזּוֹ ֵאינָהּ ְרצוּיָה וְ ַעל ֵכּן ְ‬
‫וּבוֹכה וְ ֵאינוֹ ְמ ֻסגָּל ְל ֵה ָרגַע‪ַ ,‬עד ֶשּׁ ֶה ְח ִליט‬
‫ֶ‬
‫בּוֹכה‬
‫ָתן ֶ‬
‫ַר ִבּי ְיהוֹנ ָ‬
‫אַח ֵרי ֵכן ָע ָשׂה ַתּ ֲע ִנית ֲחלוֹם ַעל‬
‫ָמים וְ ֲ‬
‫לוֹשׁה י ִ‬
‫ַל ֲעשׂוֹת ַתּ ֲע ִנית ְשׁ ָ‬
‫וּמ ָשּׁ ַמיִם ֵה ִשׁיבוּ לוֹ‪:‬‬
‫רוֹצים ֶאת ַה ִמּ ְצוָה ֶשׁלּוֹ‪ִ ,‬‬
‫ַמה וְ ָל ָמּה לֹא ִ‬
‫ָת ָך‪ ,‬וְ ַהכֹּל‬
‫אָמנָם ֵכּן‪ָ ,‬צ ַד ְק ָתּ ְבּ ִב ְכ ֶי ָך‪ ,‬לֹא ָח ְפצוּ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ְבּ ִמ ְצו ְ‬
‫ְ‬
‫ָת ָתּ‬
‫ַבּ ִאים וְ ֶאת ְשׁאָר ַה ִצּבּוּר‪ ,‬וְ לֹא נ ַ‬
‫ית גַּם ֶאת ַהגּ ָ‬
‫ִמ ְפּנֵי ֶשׁלֹּא זִ ִכּ ָ‬
‫ית ֶאת ָכּל ַה ִמּ ְצוָה‬
‫ָל ֶהם ֶשׁ ִיּ ְהיֶה גַּם ָל ֶהם ֵח ֶלק ַבּ ִמּ ְצוָה ַהזּוֹ‪ָ .‬ר ִצ ָ‬
‫ְל ַבד‪ְ ,‬בּ ַב ָקּ ָשׁה ַקח ְל ָך!!‬
‫יך‬
‫אָדם ָצ ִר ְ‬
‫וּל ִה ְתבּוֹנֵן ַעד ַכּ ָמּה ָה ָ‬
‫נּוֹרא זֶה ָע ֵלינוּ ִל ְלמֹד ְ‬
‫ִמ ַמּ ֲע ֶשׂה ָ‬
‫ָהר וְ ָל ַד ַעת ֶשׁ ַה ִמּ ְצוָה ֵאי ָנהּ ַרק ֶשׁלּוֹ‪ ,‬וְ ָע ָליו ְל ַשׁ ֵתּף ָבּהּ ֶאת‬
‫ְל ִהזּ ֵ‬
‫וּמ ְצ וָתוֹ‬
‫ָכּ ל ִמ י ֶשׁ יָּכוֹל ‪ ,‬וְ ַר ק ַע ל ְי ֵד י ָכּ ְך ִתּ ְה יֶה זְ כוּתוֹ ְשׁ ֵל ָמ ה ִ‬
‫ְרצוּיָה‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful