You are on page 1of 3

LAMPIRAN B

LEMBAGA PEPERIKSAAN
ANALISIS ITEM SUBJEKTIF

KOD : 3757/2 KERTAS : EKONOMI ASAS 2

BIL DAFTAR : 90,006 SAMPEL : 9,000 PERATUS : 10.00%

JUMLAH SKRIP : 231 KOD KPs : J1100

Markah/Soalan S1 S2 S3 S4 S5 S6
0 4 2 4 9 2 1
1 3 7 4 7 6 1
2 6 3 6 8 2 3
3 2 13 15 7 7 10
4 6 3 12 4 5 14
5 9 6 12 7 8 16
6 8 3 13 7 7 23
7 5 8 6 4 2 22
8 7 12 12 8 3 21
9 12 10 9 7 3 30
10 13 10 11 2 5 18
11 9 9 9 4 3 9
12 9 10 4 9 10
13 11 9 4 7 2 15
14 13 6 3 5 1 4
15 11 8 1 1 1 7
16 13 6 1 1 8
17 8 7 6 2 3
18 13 10 3 2 4 6
19 11 5 1 1 1 4
20 10 6 1 1 2 3
21 8 3 1
22 8 2 1 1
23 12 1 1 1
24 6 1 1
25 3

JUMLAH 1 - 25 216 158 127 100 67 228


JUMLAH 0 4 2 4 7 2 1

JUMLAH CALON 220 160 131 107 69 229


MENJAWAB
LAMPIRAN A

JULAT EKONOMI ASAS 2


MARKAH BIL CALON 50
0-10 16 45 44 43
11-20 27 40
21-30 44 35 35
31-40 35 30
27 27
41-50 43 25

51-60 27 20
17
61-70 17 15 16 16

71-80 16 10

81-90 6 5 6

91-100 0
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
JUMLAH 231

CATATAN:
1. Untuk menentukan bilangan sampel skrip bagi setiap pemeriksa, Ketua Pasukan hendaklah membahagikan jumlah 231 skrip dengan bilangan pemeriksa
bagi setiap pasukan.
2. Sampel skrip hendaklah dipilih mengikut aras RENDAH, SEDERHANA dan TINGGI mengikut nisbah 5:3:2
3. Aras rendah = Markah 0 - 39 Aras sederhana = Markah 40 - 69 Aras tinggi = 70 - 100
4. Pemeriksa perlu merekodkan bilangan calon yang mendapat markah keseluruhan seperti julat markah yang disediakan. Abaikan ruangan graf.
5. Lengkapkan Lampiran A sebelum mengisi ruangan di Lampiran B.
6. Ketua Pasukan perlu menjumlahkan data yang dikumpul dari semua pemeriksa sebelum dihantar kepada Ketua Pemeriksa Bersama.
7. KPB perlu membuat rumusan bagi kumpulan masing-msing dan dihantar kepada KP.