You are on page 1of 2

§Þa lý 12 c¬ b¶n Ngêi

so¹n: TrÞnh V¨n TuÊn


TiÕt 22 Bµi 19: thùc hµnh
vÏ biÓu ®å vµ ph©n tÝch sù ph©n ho¸ vÒ thu nhËp b×nh
qu©n
®Çu ngêi gi÷a c¸c vïng

I. Môc tiªu bµi häc:


- NhËn biÕt vµ hiÓu ®îc sù ph©n ho¸vÒ thu nhËp b×nh
qu©n ®Çu ngêi gi÷a c¸c vïng.
- ThÊy ®îc 1 sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù kh¸c biÖt vÒ thu
nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi gi÷a c¸c vïng.
- VÏ vµ nhËn xÐt ®îc biÓu ®å sù ph©n ho¸ thu nhËp b×nh
qu©n theo ®Çu ngêi.
II. Ph¬ng tiÖn d¹y häc: - Dông cô ®Ó vÏ biÓu ®å theo yªu
cÇu.
- C¸c ph¬ng tiÖn kh¸c...
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
Më bµi: Do ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn KTXH kh¸c nhau trªn c¸c
®Þa ph¬ng dÉn ®Õn thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi
d©n còng kh¸c nhau gi÷a c¸c vïng l·nh thæ níc ta.
Trong bµi häc h«m nay chóng ta sÏ vÏ biÓu ®å vµ
ph©n tÝch sù ph©n ho¸ vÒ thu nhËp b×nh qu©n ®Çu
ngêi gi÷a c¸c vïng.

Ho¹t ®éng 1: VÏ biÓu ®å thÓ hiÖn thu nhËp b×nh qu©n


®Çu ngêi/th¸ng cña c¸c vïng níc ta n¨m 2004.
- X¸c ®Þnh biÓu ®å cÇn vÏ: biÓu ®å cét hoÆc
thanh ngang.
- VÏ biÓu ®å theo yªu cÇu.
- NhËn xÐt kÕt qu¶ vÏ biÓu ®å cña häc sinh.
Ho¹t ®éng 2: So s¸nh vµ nhËn xÐt møc thu nhËp b×nh
qu©n ®Çu ngêi/th¸ng gi÷a c¸c vïng qua c¸c n¨m.
(NhËn xÐt kh¸i qu¸t vµ so s¸nh sù kh¸c nhau...).
a. Møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi/th¸ng cña c¸c vïng
nh×n chung ®Òu t¨ng:
- T¨ng trëng nhanh nhÊt lµ vïng §«ng b¾c; n¨m 2004 ®¹t
180,9% so víi n¨m 1999.
- Hai vïng cã møc biÕn ®éng ®¸ng kÓ nhÊt qua c¸c n¨m lµ:
+ Vïng T©y nguyªn tõ 1999 ®Õn 2002 gi¶m ®i, thu nhËp
b×nh qu©n ®Çu ngêi/th¸ng cña n¨m 2002 chØ ®¹t 70,1%
so víi n¨m 1999. §Õn n¨m 2004 t¨ng lªn ®¸ng kÓ, ®¹t

Trêng THPT Céng Hoµ-L¹c S¬n-Hoµ B×nh


§Þa lý 12 c¬ b¶n Ngêi
so¹n: TrÞnh V¨n TuÊn
113,2% so víi n¨m 1999. T©y nguyªn còng lµ vïng cã møc
t¨ng thÊp nhÊt trong c¸c vïng ë níc ta.
+ Vïng T©y b¾c còng cã t×nh tr¹ng t¬ng tù. Tõ n¨m 1999
®Õn n¨m 2002 gi¶m ®i, thu nhËp b×nh qu©n n¨m 2002
chØ ®¹t 93,8% so víi n¨m 1999, ®Õn n¨m 2004 t¨ng lªn
®¸ng kÓ, ®¹t 126,5% so víi n¨m 1999.
b. Møc chªnh lÖch gi÷a c¸c vïng:
- Cao nhÊt lµ §«ng nam bé, thu nhËp b×nh qu©n lu«n ®¹t
trªn 170%, cao h¬n 1,7 lÇn so víi møc trung b×nh cña c¶ n-
íc.
- §BSH vµ §BSCL thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi hµng th¸ng
®¹t trªn díi møc trung b×nh cña c¶ níc.
- ThÊp nhÊt lµ T©y b¾c vµ B¾c trung bé. Thu nhËp b×nh
qu©n ®Çu ngêi cña T©y b¾c chØ ®¹t kho¶ng 55% cßn ë
B¾c trung bé ®¹t 65% møc trung b×nh cña c¶ níc.
- Chªnh lÖch møc thu nhËp n¨m 2004:
+ Gi÷a §«ng nam bé vµ T©y b¾c lªn tíi h¬n 3,1 lÇn.
+ Gi÷a §«ng nam bé vµ ®ång b»ng s«ng Hång còng ®¹t tíi
1,7 lÇn.
- Gi¶i thÝch:
+ §«ng nam bé lµ vïng cã møc t¨ng trëng kinh tÕ nhanh,
tæng thu nhËp lín nªn lµ vïng cã møc thu nhËp b×nh qu©n
®Çu ngêi lu«n cao nhÊt níc ta.
+ §ång b»ng s«ng Hång cã møc t¨ng trëng nhanh nhng còng
lµ vïng cã sè d©n ®«ng nªn møc thu nhËp b×nh qu©n
®Çu ngêi kh«ng ®îc cao, chØ ®¹t nhØnh h¬n møc trung
b×nh cña c¶ níc.
+ §ång b»ng s«ng Cöu long cã møc t¨ng trëng kh«ng cao nh-
ng d©n sè Ýt nªn vÉn ®¹t møc thu nhËp t¬ng ®èi kh¸.

IV. §¸nh gi¸: NhËn xÐt chung vÒ tinh thÇn vµ th¸i ®é häc tËp
cña c¶ líp. §éng viªn nh÷ng häc sinh cã th¸i ®é
häc tËp tèt, nh¾c nhë nh÷ng häc sinh cha cã
®éng c¬ häc tËp ®óng ®¾n.

V. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: VÒ nhµ lµm hoµn chØnh bµi thùc
hµnh.

Trêng THPT Céng Hoµ-L¹c S¬n-Hoµ B×nh