NDD

-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme

Network for Democracy and Development
Documentation and Research Department
P.O Box 179, Mae Sod, Tak, 63110, Thailand. Phone: +66 (0) 89 267 8417.
E-mail: ndddrd07@csloxinfo.com; ndddrd07@gmail.com

Weekly Political Events Regarding the SPDC's Post Election
(046/2010)

etza&G;aumufyJG+yD;aemuf wpfywftwGif; EdkifiHa&;tjzpftysufrsm;
(046§2010)
2010 ckESpf/ 'DZifbmv (05) &ufae@rS 'DZifbmv (11) &ufae@txd
etz/ jynfaxmifpka&G;aumufyGJaumfr&Sif ESifh jynfaxmifpk=uH@cdkifa&;ESifhzGH@+zdK;a&;ygwD
(u) tkyfcsKyfa&;tm%mydkiftqifhqifh

oufqdkif&m &Jpcef;rsm;wGif wdkif=um;xm;onfh rJrormr_rsm;tm; &Jpcef;u ukdifwG,fppfaq;+yD;aomfvnf;
w&m;¶Hk;okd@ w&m;pGJwifjcif; rjyKao;bJ tcsdefqGJaea=umif; jynfaxmifpkjrefrmEkdifiHtrsKd;om;EkdifiHa&;tzGJ@csKyf
OuUX OD;at;vGifuajymonf? (Irrawaddy 111210) Read More...
jrefrmEdkifiH &JwyfzGJ@rS &JrSL;tqifh&dSol t&m&dS 500 ausmfcef@udk 'DZifbmv 8 &ufae@rSpwifum ae&m ajymif;a&GŒ
vSsuf&dS+yD; tqkdygajymif;a&G@r_onf tqifhjrifh &mxl;wdk;jrSifhjcif;r[kwfyJ ae&majymif;a&GŒr_ oufoufomjzpfonf
[k rlq,f&Jowif;&yfuGufu twnfjyKajym=um;vdkufonf? (S.H.A.N 111210) Read More...

(c) a&G;aumufyJGaumfr&Sif

qENrJay;ydkifcGifhOD;a& wlnDaom jynfol@v$wfawmfESifh trsKd;om;v$wfawmftwGuf vlOD;a& 29 oef;ausmf (29
021 608 OD;) u rJay;&mwGif jynfol@v$wfawmfudk 22 oef;ausmf (22 421 123) OD; ESifh trsKd;om;v$wf
awmfudk 22 oef;ausmf (22 283 465) OD; ESifh jynfe,fESifh wkdif;a'o=uD;v$wfawmftwGuf qENrJay;ydkifcGifh
&SdolOD;a& 28 oef;ausmf (28 534 216) wGif rJay;olOD;a& 21 oef;ausmf (21 863 123) OD; wdk@jzifh rJay;r_&mckdif
E_ef;rSm pkpkaygif; 76 'or 62 &mckdifE_ef;&dSa=umif; 'DZifbmv 7 &ufae@u a&G;aumuf yGJaumfr&SifrS xkwfjyef
vkdufonf? (EMG 081210) Read More...

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

2010-'DZifbmv

wpfywftwGif; EdkifiHa&;tjzpftysufrsm;

pmrsufESm - 1-

NDD-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme

(c) jynfaxmifpk}uHhcdkifa&;ESifhzHG@+zdK;a&;ygwD

jynfaxmifpk =uHhckdifa&;ESifhzGH@jzdK;a&;ygwD USDP rS 'DZifbmv 5 &ufxkwf ppftpdk;&owif;pmrsm;wGif v$wfawmf
ae&m 1154 ae&mteuf 882 ae&mtxd tEdkif&atmifrJay;cJhonfh jynfolvlxkudk aus;Zl;wifonfh ta=umif;
azmfjycsufonf a&G;aumufyGJ Oya'/ enf;Oay'rsm;ESifhrnDonfhtwGuf w&m;0ifonfh a=unmcsufr[kwf[k
jynfaxmifpk jrefrmEdkifiHtrsKd;om;EdkifiHa&;tzGJ@csKyf OuUX OD;at;vGifuajymonf? (BBC 051210) Read More...
&ckdifjynfe,ftwGif; jynfaxmifpk=uHhckdifa&;ESifhzGH@jzdK;a&;ygwD USDP . rJqG,fpnf;&kH;pOfumv ajymqkdpnf;
&kH;cJhonfh tpPvmrfbmom0ifrsm;taejzifh vGwfvyfpGm c&D;oGm;vmcGifhay;rnfqdkaomfvnf;cGifhjyKjcif;r&dS/ uwdr
wnfojzifh oHwGJjrdK@cHrsm;u rausreyfjzpfaeonf[k tpPvmrfbmom0ifwpfOD;u ajymonf? (RFA 051210)
Read More...

'DZifbmv 5 &ufae@xkwf ppftpdk;&owif;pmrsm;wGif azmfjyxm;aom jynfaxmifpk}uhHcdkifa&;ESifhzGH@+zdK;a&;ygwD
USDP . jynfolodk@ aus;Zl;wifv$monf a&G;aumufyGJ&v'frw&m;r_udk zkH;uG,f&ef }udK;yrf;r_omjzpfonf[k
a&G;aumufyGJ0ifcJhaom ygwDacgif;aqmifrsm;u ajymonf? (Irrawaddy 06122010) Read More...
rEWav;wkdif; csrf;at;omZHjrdK@e,f rJqENe,fwGif tEkdif&&dScJhonfh 'Drdku&ufwpfygwD (jrefrm) . wkdif;a'o
=uD;v$wfawmfudk,fpm;vS,f a':wifwifrmudk &_H;edrfhcJhaom jynfaxmifpk=uHhckdifa&;ESifh zGH@jzdK;a&;ygwD USDP
udk,fpm;vS,f OD;jr0if;u rJwpfrJudk 1500 usyfjzifh rJ0,fcJhonfhpGyfpGJcsufESifh a&G;aumufyGJaumfr&SifxHodk@
wkdif=um;vdkufonf? (BBC 111210) Read More...

twdkuftcHtzJG@tpnf;rsm;
(u) jynfwGif;tiftm;pkrsm;

2008 zGJ@pnf;ykHtajccHOya'udk vufrcHaomfvnf; v$wfawmfxJwGif jyifqifrnfqdkonfh trwfrsm;taejzifh
Oya'ta=umif;t& wnfqJOya'rsm;ESifh zGJ@pnf;ykHtajccHOya'rsm;udk apmifha&Smuf&rnfqdkonfh pum;&yfonf
vGefpGmus,fjyef@aejyD; tvm;tvmr&Sd[k a&S@ae=uD; OD;=unf0if;u ajymonf? (VOA 061210) Read More...
jynfwGif;wGif v#Kd@0Sufv_yf&Sm;aeonfh jrefrmEkdifiHvkH;qkdif&m oHCmhwyfaygif;pk/ 88 rsKd;qufausmif;om;rsm;tzGJ@/
Auorsm;tzGJ@csKyftygt0if pkpkaygif;tzGJ@ 10 zGJ@u ppftpkd;& usif;yonfh a&G;aumufyGJonf ppf0wfpkHESifh
tkyfcsKyfonfhtpkd;&rS t&yf0wfykHpHudk toGifajymif;tkyfcsKyfoGm;&ef vkyfaqmifr_jzpfonfqkdonfh oHk;oyfcsuf
tpD&ifcHpmwapmifudk 'DZifbmv 7 &ufae@wGif xkwfjyefvkdufonf? (RFA 071210) Read More...
a':atmifqef;pk=unfu woD;yk*~vudk,fpm;vS,f 3 OD;ESihf awG@qkHpOf trsKd;om;jyefvnf&if=um;apha&;twGuf
2010 a&G;aumufyGJ tajccHr_tygt0if rnfonfhudpPrsm;ESifhrqdk AkdvfcsKyfrSL;=uD;oef;a&$ESifh awG@qkHaqG;aEG;&ef
4if;bufrS tqifoifh&dSaeonf[k ajym=um;cJha=umif; woD;yk*~vudk,fpm;vS,fwOD;jzpfol a'gufwmapmEdkifu
ajymonf? (VOA 071210) Read More...
jrefrmhEkdifiHa&; jy\emrsm;udk tajz&Sm&mwGif t=urf;rzufaom enf;vrf;rsm;udk qufvufaqmif&Guf
oGm;rnfjzpf+yD; AdkvfcsKyfrSL;}uD;oef;a&$ESifh aemifwufvmrnfh EkdifiHhacgif;aqmifrsm;udk +idrf;csrf;aomenf;vrf;jzifh
awGŒqkHaqG;aEG; tajz&SmoGm;rnf[k a':atmifqef;pk=unfu 'DZifbmv 7 &ufae@wGif ajymqkdvkdufonf?
(Irrawaddy 07122010) Read More...

jrefrmh'Drdkua&pDacgif;aqmif a':atmifqef;pk=unfonf jrefrmppfacgif;aqmifrsm;ESifh ESpfaygif;rsm;pGm w&if;wESD;
qufqHcJhonfh tdENd,tpdk;& acgif;aqmifrsm;udk jrefrmh'Drdkua&pDa&;v_yf&Sm;r_tay: ykdrdktm;ay;axmufcH&ef
wdkufwGef;awmif;qdkvdkufonf? (Mizzima 07122010) Read More...

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

2010-'DZifbmv

wpfywftwGif; EdkifiHa&;tjzpftysufrsm;

pmrsufESm - 2-

NDD-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
a':atmifqef;pk=unf aetdrftxdef;odrf;cH&pOf ukd,fwkdifa&;qJGcJhaom aEGOD;&moD/ aEG&moDESifh aqmif;&moD
yef;csDum; 3 csyfudk trsKd;om;'Drkdua&pDtzJG@csKyf NLD u ykd@pfu'fxkwfum 'DZifbmv 7 &ufae@u &efukefwGif
pwifa&mif;cs+yD; HIV/AIDS a0'em&Sifrsm;/ *D&Davab;oifh 'kuQonfrsm;/ EkdifiHa&;tusOf;om; rdom;pkrsm;udk
ulnDa&;tjyif vlr_a&;vkyfief;rsm;rSm tokH;jyKoGm;rnfjzpfa=umif; &efukefwdkif; NLD trsKd;orD;wm0efcH
a':ar0if;jrifhu ajymonf? (Mizzima 07122010) Read More...
csif;jynfe,f trsLd;om;'Drkdua&pDtzGJŒcsLyfu NLD onf vmrnfhESpfopf 2011 ckESpfwGif vli,ftzGJŒudk
zGJŒpnf;Edkifrnf[k arSsmfvifhxm;a=umif; csif;jynfe,f NLD jynfe,fOuUX OD;AefvsHu ajymonf? (Khonumthung
07122010) Read More...

ppftpdk;&ydkif a=u;rkHowif;pmwGif azmfjyxm;aom 'kwd,yifvkHnDvmcH vkyfcsifolrsm;onf taygpm; EdkifiHa&;
pwef@xGifjcif;jzpfonf[k a&;om;xm;onfhtay: jynfol@v$wfawmfudk,fpm;jyKaumfrwD CRPP twGif;a&;rSL;
OD;at;omatmifu nDvmcHjyKvkyfjcif;onf wrsKd;om;vHk;ta&;ESifhoufqdkifa=umif; wkef@jyefajymqkdvdkufonf?
(BBC 081210) Read More...

ppftpdk;&ydkif owif;pmwGif “EkdifiHa&;tawG; rrSm;apcsifyg” qdkonfhaqmif;yg;jzifh 'kwd,yifvkHnDvmcH
ac:,la&;wGif wyfrawmfyg0ifjcif;r&dSygu yifvkHnDvmcHac:&ef =udKpm;r_onf tEW&,f=uD;a=umif; a0zefwkdufckduf
a&;om;csufudk trsKd;om;'Drdkua&pDtzGJ@csKyf NLD ajymcGifh&yk*~dKvf OD;Om%f0if;u jiif;qefum wyfrawmf
ryg0if&ef ajymqkdcJhjcif;r&dS[k ajymqkdvdkufonf? (RFA 081210) Read More...
a':atmifqef;pk=unfu “Oa&myzGH@jzdK;wkd;wufa&;nDvmcHokd@ ay;ydk@aom ADG'D,dkrdef@cGef;wGif jrefrmh'Drkdua&pD xGef;
um;a&;twGuf taxmuftuljzpf&ef Civil Society ac: t&yfom;vl@tzGJ@tpnf;rsm; tiftm;aumif;vm&ef
tultnDrsm;vkdtyfaeonf” [k ajym=um;vkdufonf? (VOA 081210) Read More...
jynfol@tusKd;jyK vkyfief;rsm;wGif twlwuG vufwJGaqmif&GufoGm;=u&ef trsKd;om;'Drdkua&pDtzGJ@csKyf NLD
acgif;aqmif a':atmifqef;pk=unfu 2010 a&G;aumufyJG0if woD;yk*~v trwfavmif; 3 OD;udk 'DZifbmv 7
&ufae@u awG@qHkwdkufwGef;cJhonf[k NLD ajymcGihf& OD;tkef;=udKifu ajymonf? (Mizzima 08122010) Read
More...

'kwd,t=udrf yifvkHnDvmcHac:,la&; jyifqifaer_onf vuf&dStm%mykdiftzGJ@tpnf;rsm;ESifh 2010 a&G;aumufyGJ
tjyD; ay:vmrnfhv$wfawmftopfwdk@ESifh pifjydKiftm%m&,l&ef r[kwfbJ uG,faysmufvmonfh yifvkHpdwf"gwf
udk jyefvnfpkpnf;xlaxmif&eftwGufomjzpfonf[k a':atmifqef;pk=unfu ajymqkdvkdufonf? (VOA 091210)
Read More...

tjynfjynfqkdif&m vl@tcGifhta&;ae@ 62 =udrfajrmuf txdrf;trSwfudk trsKd;om;'Drdkua&pDtzGJ@csKyf NLD &kH;wGif
“tjrifuGJwmawGaygif;zuf/ ppfyGJawGudktqkH;owf/ jidrf;csrf;a&;udkazmfaqmif” qdkonfhacgif;pOfjzifh aqG;aEG;yJGjyK
vkyfcJh+yD; a':atmifqef;pk=unftygt0if tzGJ@csKyf A[kdtvkyftr_aqmiftzGJ@0ifrsm;/ A[kdOD;pD;aumfrwD0ifrsm;/
A[kdOya' taxmuftuljyK tzGJ@0ifrsm;ESifh A[kdvlr_tzGJ@0ifrsm;u EdkifiHa&;tusOf;om;rdom;pkrsm;ESifh
awG@qkHcJhonf[k NLD jyef=um;a&;tzGJ@0if OD;tkef;=udKifuajymonf? (Mizzima 101210) Read More...
a':atmifqef;pk=unfu aetdrftus,fcsKyf usaepOftwGif; udk,fwkdif uGefysLwmjzifh a&;qGJxm;aom yef;csDum;
7 um;udk ykd@pfuwftjzpf wckv#if usyf 1 axmifjzifh 'DZifbm 10 &ufae@wGif pwifa&mif;csaejyD; &&dSvmaom
aiGrsm;udk EdkifiHa&;tusOf;om; rdom;pkrsm;ulnDa&;/ a0'em&Sifrsm;tm; apmifha&Smufa&;ponfh vlr_a&;udpP&yf
rsm;twGuf tokH;jyKrnf[k trsKd;om;'Drkdua&pDtzGJ@csKyf NLD vli,fwOD;u ajymonf? (Irrawaddy 101210)
Read More...

a':atmifqef;pk=unfonf tar&duefEdkifiH ta&S@tm&SESifh ypdzdwfa'oa&;&m 'kvufaxmuf EkdifiHjcm; a&;0ef=uD;
rpPwm *sKd;Zuf0kdif,Gef;ESifh awG@qkHaqG;aEG;&mY 'kwd,yifvkHnDvmcHac:,la&;udpPwGif wyfrawmfyg0ifrS atmifjrif
rnfjzpfjyD; yg0ifaqG;aEG;apvkda=umif;vnf; ajym=um;cJhonf[k trsKd;om;'Drkdua&pDtzGJ@csKyf NLD jyef=um;a&;
tzGJ@0if OD;tkef;=udKifu ajymonf? (Irrawaddy 101210) Read More...

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

2010-'DZifbmv

wpfywftwGif; EdkifiHa&;tjzpftysufrsm;

pmrsufESm - 3-

NDD-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
EdkifiHa&;t& tusOf;usaeolrsm;ESifh rdom;pk0ifrsm;taejzifh 4if;wdk@wGif Oya't& rnfonfhtcGifh ta&;rsm;
&dSonfudk rodonfhtwGuf vkyfor#cHae&jyD; Oya'udk av;pm;vkdufemolrsm;taejzifh rdrdwdk@.&ydkifcGifh&dSonfh
vl@tcGifhta&;rsm;udk &J&J0Hh0Hh awmif;qdk=u&ef a':atmifqef;pk=unfu 'DZifvmv 10 &ufae@ vl@tcGifhta&;ae@
tcrf;tem;wGif wkdufwGef;ajym=um;vkdufonf? (VOA 101210) Read More...
{&m0wDwkdif; bdkuav;jrdK@ESifh yJcl;wkdif; jynfjrdK@wkd@wGif vltcGifhta&;jr‡ifwifolrsm;uGef,uftzGJ@u OD;aqmifjyD;
'DZifbm 10 &ufae@ 62 =udrfajrmuf urBmhvl@tcGifhta&;aeY tcrf;tem;rsm;udk usif;yjyKvkyfcJhonf? (RFA
101210) Read More...

yJcl;jrdK@wGif trsKd;om;'Drdkua&pDtzGJ@csKyf NLD 0ifrsm;u OD;aqmifjyD; EkdifiHwumvl@tcGifhta&;ae@ txdrf;
trSwftaejzifh vl@tcGifhta&;a=unmpmwrf; 1000 ausmfudk jzef@a0onfh v_yf&Sm;r_rsm; jyKvkyfcJhonf[k
yJcl;tzGJ@csKyf0if a':cifnGef@rluajymonf? (DVB 101210) Read More...
EdkifiHa&; tusOf;om;rdom;pk0ifrsm; axmif0ifpmawG@&mwGif tcuftcJrsm;&Sdygu Oya't&uef@uGuf
ta&;qdkEdkif&ef axmifpnf;rsOf; pnf;urf;pmtkyfudk jzef@a0ay;oGm;rnf[k a':atmifqef;pk=unfu ajymqdkvdkuf
onf? (Irrawaddy 111210) Read More...
trsKd;om;'Drdkua&pDtzGJ@csKyf NLD onf a':atmifqef;pk=unf vGwfajrmufjyD;csdefrSpwifum awG@qHkaqG;aEG;a&;
vkyf&ef t}udrf}udrfajymqkdcJhaomfvnf; etzbufrS aqG;aEG;vdkonfh t&dyfta,mifrjyoao;[k tzGJ@csKyf
ajymcGihf&ol OD;tkef;}udKifuajymqdkvdkufonf? (DVB 111210) Read More...
qGpfZmvefEkdifiH *sDeDAm+rdKΠukvor*~&Hk;csKyfwGif usif;ycJhonfh tjynfjynfqdkif&m vl@tcGifhta&;ae@twGuf
vl@tcGifhta&;&&Sda&;twGuf }udK;yrf;olrsm;udk tumuG,fay;&ef jrefrmh'Drkdua&pD acgif;aqmif a':atmifqef;pk
=unfrS 'DZifbmv 10 &ufae@u ay;ydk@aomAD'D,dkrdef@cGef;wGif ajym=um;vdkufonf? (RFA 111210) Read More...

(c) wdkif;&if;om;vufeufudkiftiftm;pkrsm;

u&ifjynfe,f/ zmyGef+rdKŒESifh urarmif;&Gmt=um;&Sd etzwyfrsm; &duQmo,f,laeonfh opfom;wHwm;i,f 7
pif;udk e,fajrcH u&iftrsKd;om;vGwfajrmufwyfzGJŒ KNLA wyfrsm;u Edk0ifbmvqef;ydkif;u rD;¶d_ŒzsufqD;vdkuf
onf[k zmyGefc¶dkif wyfr[m (5) KNLA ¶Hk;xdkifrSL; AdkvfrSL;apmuv,f'dku ajymonf? (KIC 07122010) Read
More...

u&ifjynfe,f v_dif;bJG+rdKŒe,f&Sd rme,fyavme,fajrw0dkufwGif KNU wyfr[m (7) wyf&if; (202) ESifh KNU
wyfr[m (5) KNLA txl;ajymufusm;wyfzGJ@wdk@ yl;aygif;+yD; etz ta&S@awmifwdkif;ppfXmecsKyf &wc vuf
atmufcH cr& (338)/ cr& (915)ESifh cv& (28) wyf&if;rsm;udk Ekd0ifbmv 5 &ufae@rS ,ae@txd 4 }udrf
ajymufusm;wdkufcdkufcJh&m etzbufu 6 OD; usqkH;+yD; 4 OD; xdckduf'%f&m&&SdcJhonf[k KNLA wyfr[m(7)
¶kH;xkdifrSL; AkdvfrSL;apmt,fqJqJu ajymonf? (KIC 07122010) Read More...
&Srf;jynfwyfrawmf awmifydkif; SSA-S XmecsKyfwnf&Sd&m vG,fwdkif;vsef;wGif usif;yonfh &Srf;ESpfopful;
yGJawmfodk@ vufeufudkifwyfzGJ@ udk,fpm;vS,fESifh u&ifeDwdkif;&if;om; wdk;wufa&;ygwD KNPP ukd,fpm;vS,fwdk@
wufa&mufcJh+yD; ppfa&;udpPrsm;/ wdkif;&if;om; vufeufudkif r[mrdwfta&;rsm;/ a&SŒvkyfief;pOfrsm;udk SSA-S
acgif;aqmif 'kAdkvfcsKyf}uD; &GufqpfESifh aqG;aEG;cJh=ua=umif; ‚if;wdk@ESifheD;pyfolwpfOD;u ajymonf? (Irrawaddy
081210) Read More...

'DZifbm 3 &ufY oSsrf;jynfwyfrawmf trSwf 1 (usKdif;wHk) ppfa'o ppfa=umif;wa=umif;ESifh a'otwGif;
v_yf&Sm;onfh jrefrmhwyfrawmfppfa=umif;wck rdkif;a,mif;+rdK@ta&SŒajrmufbuf 0rfhav;&GmteD;wGif &ifqkdif
wdkufyGJjzpfyGm;cJh&m “Armwyfbuf ESpfa,muf aow,f ESpfa,muf '%f&m&&SdcJha=umif; oSsrf;wyfbufawmh
rodbl;” [k trnfraz:vdkonfh rdkif;a,mif;a'ocHwpfOD;u ajymonf? (S.H.A.N 111210) Read More...

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

2010-'DZifbmv

wpfywftwGif; EdkifiHa&;tjzpftysufrsm;

pmrsufESm - 4-

NDD-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme

(*) e,fpyftajcpdkuftzJG@tpnf;rsm;

a0:av&Sd etz ppftpdk;&wyfrsm; wyfpGJxm;&m ae&m 3 ckudk wdk;wufaom Ak'<bmom u&iftrsdK;om;
wyfrawmf (DKBA) ESifh jrefrmEkdifiHvkH;qdkif&m ausmif;om;rsm;'Drdku&ufwpfwyfOD; (ABSDF) wyfrsm; 'DZifbm 8
&ufae@u w+ydKifwnf;wdkufcdkuf+yD; 0ifa&muf&Sif;vif;&m etzbufrS t&m&SdwOD;ESifh wyfzGJ@0if 3 OD; usqHk;
aeonfudk awG@&a=umif; ABSDF rS ppfOD;pD;rª; '\ u ajymonf? (Irrawaddy 111210) Read More...

typf&yftzJG@tpnf;rsm;
e,fjcm;apmifhwyftoGifrajymif;onfhtzJG@rsm;

ucsifjynfe,ftwGif; ppftpkd;&. vufeuf=uD;wyfrsm;ESifh ajcvsifwyfzGJ@rsm; pkaygif;avhusifhaer_rsm;onf
ucsifvGwfajrmufa&;wyfrawmf KIA tm; trSefwu,f zdtm;ay;jcdrf;ajcmufr_tjzpf &Sif;vif;pGmr&dSao;
aomfvnf; ,ckvkdzdtm;ay;aqmif&Gufr_rsm;a=umifh tcsdefra&G;jynfwGif;ppf jzpfoGm;Edkifonftxd tEW&m,f&dS
onf[k KIA 'k-ppfOD;csKyf AdkvfrSL;csKyf *Grfarmfu ajymonf? (BBC 051210) Read More...
etz ppftpdk;&wyf cr& (401) wyf&if; tajccsaom a0:avpcef;udk DKBA wyf&if; (909) 'kwyf&if;rSL; AdkvfrSL;
apmcsrkap;/ wyfcGJrSL; apmoef;xGef; OD;aqmifaomtzGJŒu 'DZifbmv (6) &ufae@ ae@vnf 2 em&DtcsdefwGif rdepf
(20) 0ef;usif 0ifa&mufypfcwfcJhonf[k 'kwyf&if;rSL; AdkvfrSL;csrkap;u ajymonf? (Kaowao 061210) Read
More...

Aef;armfc&dkif vG,f*s,f+rdKŒteD;&dS ucsifjynf vGwfvyfa&;wyfrawmf KIA wyf&if; 16 vufatmufcH wyfpcef;
wpfckudk 'DZifbmv 4 &ufae@ rGef;vGJ 3 em&Dcef@u jrefrmppfwyf cv& (236) wyfzGJ@u pwifypfcwf&m ESpfbuf
tjyeftvSefypfcwfcJhonf[k a'ocHwpfOD;uajymonf? (S.H.A.N 061210) Read More...
jrefrmEdkifiHwGif 'kwd,t=uD;qHk; wdkif;&if;om;vufeufudkif ucsifvGwfajrmufa&;tzGJ@ (KIO) ESihf jrefrmppf
tpdk;&t=um; 16 ESpfausmf typftcwf &yfpJa&; oabmwlnDcJh+yD;aemuf ,cktcg ucsifvGwfajrmufa&;tzGJ@
(KIO) onf ppfonfvufeufudkif tiftm; 10˜000 cef@&Sd+yD; ppfa&;jyifqifr_rsm;vnf;&Sdonf? (Mizzima 081210)
Read More...

trsKd;om;'Drdku&ufwpfr[mrdwfwyfaygif;pk-oSsrf;jynfta&SŒydkif; NDAA-ESS rdkif;vm;txl;a'o (4) tm;
jyefvnfoifhjrwfum &if;ESD;pGmaeoGm;&ef etzzufrS awmif;qdka=umif; usKdif;wHka'ocHwpfOD;u ajymonf?
(S.H.A.N 081210) Read More...

u&ifjynfe,f jr0wDjrdKŒe,f&Sd wyfac:usKd;awmifwef;udka&mufaeonfh etzppftpdk;& cv& (61)/ cr& (230)
cr& (547)rS a&SŒajy;wyfwpfcsKdŒudk DKBA AsL[m (1) rSL; AdkvfrSL;}uD; apmausmfouftzGJŒu 0ifa&mufypfcwfjyD;
ppftpdk;&bufrS (10) OD;xufrenf; xdcdkuf'%f&m&&SdcJhonf[k AdkvfrSL;}uD;apmausmfoufu ajymonf? (Kaowao
081210) Read More...

u&ifjynfe,f jr0wDc¶kdif/ a0:ava'owGif 'DZifvmv 8 &ufae@nu etzESifh wdk;wufaom Ak'<bmom
u&iftrsKd;om;wyfrawmfwdk@ wkdufyJGjzpfyGm;cJh&m etzbufu 7 OD; usqkH;cJhonf[k DKBA (909)wyf&if;rSL;
'kAkdvfrSL;}uD;apmpwD;u ajymonf? (KIC 091210) Read More...
ppftpdk;&owif;pmrsm;wGif azmfjyxm;aom rGefjynfopfygwDu vufeufESifh jidrf;csrf;a&;vJvS,f 0ifa&mufvm
onf[kqdkonfhowif;onf rSefuefr_r&dS[k jiif;qdkvkdufjyD; vufeufESifhjidrf;csrf;a&;vJvS,fvkduf&kHESifhvnf;
ppfrSefonfh jidrf;csrf;a&;&&dSrnfr[kwf[k rGefjynfopfygwDrS ajymcGifh&ol Ekdif[HomAGefckdifu 'DZifbm 9 &ufae@
owif;pm&Sif;vif;yGJwGif wkH@jyefajymqkdvdkufonf? (VOA 091210) Read More...
&Srf;jynfe,f rkdif;vm;jrdK@wGif &Srf;ESpfopful;yGJawmfusif;ycJhaom 'Dzifbm 1 &ufrS 7 &uftwGif; tcGifhaumif;
&,lum 0 jynfaoG;pnf;nDnGwfa&; wyfrawmf UWSA rS ausmufusKH;wef;OD;aqmifaom 0 wyfzGJŒudk,fpm;
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

2010-'DZifbmv

wpfywftwGif; EdkifiHa&;tjzpftysufrsm;

pmrsufESm - 5-

NDD-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
vS,f/ oSsrf;jynfwyfrawmf SSA-N wyfr[m 1 tkyfcsKyfa&;rSL; 'kAkdvfrSL;=uD; qkdifzSESifh rkdif;vm;wyfzGJΠNDAA-ESS
rS 'k- OuUX cGefqefvl/ p0fqef;ayESifh twGif;a&;rSL; p0fqkdifvm;/ cGefpkdif;wpfwkd@onf awGŒqkHI typf&yfumv ESpf
20 c&D; jyefvnfoHk;oyfaqG;aEG;cJh=uonf[k aqG;aEG;yGJwufa&mufolr[mrdwftzGJŒ0ifwOD;u ajymonf?
(S.H.A.N 101210) Read More...

ppftpdk;&ESifh vuf&dSwkdufckdufaeom wdk;wufaom Ak'<bmomu&iftrsKd;om;wyfrawmf DKBA rS AkdvfrSL; vS'g;/
AkdvfrSL;aemfw&mESifh Adkvfcsif;vkHwkd@tygt0if tzGJ@0if 30 cef@onf ajratmufv_yf&Sm;r_rsm; jyKvkyfrnfqdkum
jr0wDjrdK@udk ul;oGm;jyD;aemuf vufeufrhJtvif;0ifoGm;jcif;udk DKBA wyf&if;trSwf (909) 'k-wyf&if;rSL;
csrlaus;u &_wfcsvdkufonf? (BBC 111210) Read More...
u&ifjynfe,f =umtif;qdyf}uD;+rdKŒe,f rkvtdawmifESifhuyfvSsuf csLuvD;a'ookd@ wufvmonfh etz puc
(19) vufatmufcH cv& (299) ESifh cr& (568) wyf&if; ppfa=umif;tm; wkd;wufaomAk'<bmom u&if
trsKd;om;wyfrawmf DKBA wyf&if; (909)/ wyfcJG (4) rS qJGrkdif;rsm;jzifh +cHKckdwkdufckdufcJh&m etzbufu 3 OD;
xdckduf '%f&m&cJhonf[k DKBA uvkd@xl;abmAsL[m vufeuf}uD;wyfzJGŒrS 'kAkdvf apmprif;u ajymonf? (KIC
111210) Read More...

ucsifjynfvGwfajrmuffa&;tzGJ@ KIO u 1994 ckESpf etzESifhtypf&yf vufrSwfxdk;+yD;csdefrSpI zm;uef@a'o
twGif;&dS ausmufpdrf;wGif;rsm;wGif tcGefaumufjcif; &yfem;xm;&mrS ,cktywfrSpwifum 4if;a'o&dS
ausmufpdrf;wl;az:onfh ukr`%Drsm;tay: tcGefjyefvnfay;aqmif&ef trdef@pmxkwfjyefcJha=umif; KIO owif;
&yfuGufu qdkonf? (S.H.A.N 111210) Read More...

e,fjcm;apmifhwyf (odk@) jynfol@ppftjzpftoGifajymif;+yD;onfhtzJG@rsm;

u&ifjynfe,f jr0wDc¶kdif/ zvl;aus;e,fwGif tajcpdkuf AdkvfrSL;apmrkwfokef OD;pD;onfh u&ife,fjcm;apmifhwyf
BGF wyf&if; (1022) rS wyfcJGrSL;wpfOD; tygt0if 17 OD;wdk@onf 'DZifbmv 3 &ufae@u u&iftrsdK;om;
tpnf;t&Hk; KNU xH xGufajy;a&muf&Sdvmonf[k wyfcGJrSL;Adkvf}uD;apmodef;+rdKifu ajymonf? (KIC 061210)

ta&S@ydkif;wkdif; wdkif;rSLK; AdkvfrSL;csKyf qef;OD;u Edk0ifbmv 30 &ufae@wGif o#rf;jynfwyfrawmf wyfr[m 7 tm;
jynfol@ppfvkyfrnfqdkygu yDjyifpGmvkyfaqmifyg/ rvkyfaqmifvdkygu awmjyefcdkjyD; jyefwkdufckduf&ef &mZoH
ay;vdkufonf[k jynfol@ppftodkif;t0dkif;u ajymonf? (S.H.A.N 061210) Read More..., BBC...

Read More...

EdkifiHa&;ygwDrsm;
a&G;aumufyJG0ifa&muf,SOf+ydKifcJhonfhygwDrsm;

&cdkifwkdif;&if;om;rsm; wdk;wufa&;ygwD RNDP onf &cdkifjynfe,frS armifawm/ trf;/ awmifukwfESifh *G jrdKŒ
e,fav;jrdKŒe,fwGif &Hk;cGJrsm; wdk;csJŒzGifhvSpfoGm;&ef pDpOfaeonf[k RNDP OuUX a'gufwmat;armifu ajymonf?
(Narinjara 071210) Read More...

a&G;aumufyGJ&v'ftm; aumfr&SifrS a=unmjyD;aemuf &ckdif;wkdif;&if;om;rsm; wkd;wufa&;ygwDu ygvDreftwGuf
jyifqifaeum vmrnfhtpdk;&ukd tcsdefay;,kH=unfr_&&dS&eftygt0if trsKd;om;&if=um;apha&;/ jynfaxmifpk
wnfaqmufEdkifa&;ESifh tpdk;&ESifh ygvDref qufcHEdkifr_&dSr&dS apmifh=unfhaeonf[k ygwDOuUX a'gufwmat;armif
u ajymonf? (DVB 081210) Read More...
2010 a&G;aumufyGJvGef ygvDrefray:cif 'kwd,yifvkHnDvmcHac:,lEkdifa&;onf aemufusaejyD; vuf0,f
tm%m&dSolrsm;. tay:wGifrlwnfaeonf[k &ckdifwdkif;&if;om;rsm;wkd;wufa&;ygwD OuUX a'gufwmat;armif
u ajymonf? (VOA 081210) Read More...
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

2010-'DZifbmv

wpfywftwGif; EdkifiHa&;tjzpftysufrsm;

pmrsufESm - 6-

NDD-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
'Drkdua&pDESifh jidrf;csrf;a&;ygwDu a':atmifqef;pk=unftm; 'DZifbm 8 &ufae@wGif vma&mufawG@qkHjyD;
tem*gwfwGif yl;aygif;aqmif&GufEdkifrnfhvkyfief;rsm;ta=umif; aqG;aEG;cJhonf[k yg0ifwufa&mufcJhol trsKd;om;
'Drdkua&pDtzGJ@csKyf NLD jyef=um;a&;tzGJ@0if OD;tkef;=udKifu ajymonf? (RFA 081210) Read More...
21 &mpk yifvHknDvmcHac:,la&;ukd 2010 ta&G;cs,fcH rGefa'ovHk;qkdif&m 'Drkdua&pDygwDu AMRDP =udKqkd
axmufcHvdkufonf[k AMRDP OuUÏ EkdifaiGodef;u ajymonf? (Mizzima 08122010) Read More...
'Drkdu&ufwpfygwD (jrefrm) onf ygwDqufvuf&yfwnfa&;/ tiftm;=uD;xGm;vma&;twGuf pD;yGm;a&;vkyfief;
wcktjzpf t&if;tESD;ay:rlwnf+yD; azmfaqmifoGm;rnf[k ygwDjyef=um;a&;rSL; OD;vSjrifhu ajymonf? (Popular
News 091210) Read More...

trsdK;om;'Drdkua&pD tiftm;pk (NDF) onf ygwD. EdkifiHa&;OD;aqmiftzGJŒESifh A[dktvkyftr_aqmif CEC
tzGJŒtm; zsufodrf;um jyefvnfjyifqifzGJŒpnf;oGm;rnfjzpfa=umif; NDF wmarG+rdKŒe,f trsdK;om;v$wfawmf
udk,fpm;vS,f a'gufwmjrwfOm%pdk;u ajymonf? (Popula News 091210) Read More...
rGefa'ovkH;qkdif&m 'Drkdua&pDygwD AMRDP u v$wfawmfxJwGif jynfaxmifpk =uHhckdifa&;ESifhzGH@jzdK;a&;ygwD USDP rS
vGJI usefrnfonfhygwDESifhrqdk vlrsKd;rcGJjcm;bJ yl;aygif;aqmif&GufoGm;rnf[k AMRDP OuUX EkdifaiGodef;u
ajymonf? (Mizzima 091210) Read More...
&Srf;wdkif;&if;om;rsm;'Drdku&ufwpfygwD (SNDP) rsufESmpHknDtpnf;ta0;}uD;udk aejynfawmf a&G;aumufyGJ
aumfr&Sif. n$ef=um;csufa=umifh usm;jzLygwD. trsm;ESifhoufqkdifonfhae&mwGif vkyf&rnfqdkonfh tcsuf
a=umifh rEWav;wdkif; jyifOD;vGif (ar+rdKŒ) odk@ ajymif;a&$Œ jyKvkyfrnfjzpfa=umif; SNDP ygwDacgif;aqmifwpfOD;u
ajymonf? (S.H.A.N 091210) Read More...

a&G;aumufyJG0ifa&muf,SOf+ydKifcJhonfh woD;yk*~vv$wfawmfudk,fpm;vS,frsm;

awmifOuUvmyjrdK@e,fwGif tEdkif&&dSa=umif; vufrSwfa&;xkd;xm;aom woD;yk*~vv$wfawmf udk,fpm;vS,f
avmif; a'gufwmapmEdkifudk &efukefwkdif; a&G;aumufyGJaumfr&Sif OuUX OD;udkudku ac:,lum &_H;edrfhcJha=umif; udk
'DZifbm 8 &ufae@wGif jyefvnfvufrSwfa&;xdk;&ef ajymqkdcJhonf[k a'gufwmapmEkdifESifh eD;pyfola'ocHwOD;u
ajymonf? (Irrawaddy 091210) Read More...

jynfolESifh vlxktajcjyKtzJG@tpnf;rsm;

u&ifeDjynf vGdKifaumf+rdKŒe,f&Sd vGdKifaumf wuUodkvfausmif;wGif a':atmifqef;pk=unfta=umif;ESifh ywfoufI
ausmif;ol/ om;rsm; pdwf0ifwpm; aqG;aEG;=uojzifh ppftpkd;&rS axmufvSrf;a&; 2 OD;udk v$wfxm;aoma=umifh
ausmif;om;rsm; pdwftaESmifht,Sufjzpfaeonf[k ausmif;om;rsm;ESifh eD;pyfol vGdKifaumfa'ocHwpfOD;u
ajymonf? (Kantarawaddy Times 081210) Read More...
a&G;aumufyGJtjyD; ygwDrsm;taejzifh pnf;&kH;a&;qif;jcif;r&dSaomfvnf; vlxkonf EdkifiHa&;todpdwf ydkrdkEdk;
=um;vmjyD; 4if;wkd@. oabmqENtavsmuf ygwD&kH;cef;rsm;wGif vma&mufpm&if;ay;oGif;olrsm; rsm;jym;vm
onf[k rwluGJjym;jcif;ESif hjidrf;csrf;a&;ygwD. taxGaxGtwGif;a&;rSL; OD;aersKd;a0u ajymonf? (Myanmar
Times No.25, Vol.495 091210) Read More...

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

2010-'DZifbmv

wpfywftwGif; EdkifiHa&;tjzpftysufrsm;

pmrsufESm - 7-

NDD-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme

rD'D,mtcef;u¾

a':atmifqef;pk=unf aetdrftus,fcsKyfrS vGwfajrmuf+yD;aemufydkif; ppftpkd;&xdef;csKyfxm;aom aejynfawmf
jrefrmhtoHwGif tararwWm ausm&kd;jyK Zmwfvrf;rsm; a&;om;xkwfv$ihfcGifhrsm;udk jrefrmhtoH wm0ef&dSolrsm;
u uef@owfydwfyifvkdufonf[k jrefrmtoHESifheD;pyfaomtodkif;t0kdif;rSqkdonf? (Irrawaddy 111210) Read
More...

EdkifiHwumaqmif&Gufr_rsm;
(u) ukvor*~ESifhEdkifiHwumtpdk;&tzJG@tpnf;rsm;

ukvor*~ twGif;a&;rSL;csKyf befuDrGef;u ppftpdk;&. a&G;aumufyGJonf EkdifiHwum ar#mfvifhcsufrsm;ESifh
vGefpGm tvSrf;a0;aejyD; EdkifiHtoGiful;ajymif;ta&;twGuf wm0efaus&efvdkonf[k jrefrmhrdwfaqGrsm;tzGJ@
tpnf;ta0;wGif &Sif;vif;ajymqkdvkdufonf? (VOA 061210) Read More...
jrefrmEkdifiHu vl@tcGifhta&; tajctaersm; wdk;wufaumif;rGefvm&eftwGuf vdktyfcsuftm;vHk; aqmif¶Guf
&efvdkonf[k jrefrmEkdifiHqdkif&m ukvor*~vl@tcGifhta&; txl;udk,fpm;vS,f Tomas Ojea Quintana u
'DZifbmv 10 &ufwGif wkdufwGef;ajym=um;vkdufonf? (RFA 101210) Read More...

(c) tpdk;&rsm;

tdENd,tpdk;&rS ppftpdk;&. a&S@wef;ppfrsufESmrsm;wGif tokH;jyKEdkifaom vrf;azmufonfhajrxkd;pufESifh
u&def;um;rsm; ay;tyfyGJudk tdENd,-jrefrme,fpyf rdk;a&;jrdK@wGif vkHjcKHa&;wif;=uyfpGmjzifh usif;ycJhjyD; taemuf
ajrmufydkif;wdkif;rSL; AdkvfrSL;csKyf pdk;vGifu vufcH&,lcJhonf? (BBC 051210) Read More...
jrefrmEdkifiHqdkif&m zdvpfydkifEdkifiH oHtrwf=uD; Maria Helen Barber u a':atmifqef;pk=unftm; 4if;.
aetdrfwGif 'DZifbmv 6 &ufwGif ae@vnfpmjzifh wnfcif;jyD; jrefrmh'Drkdua&pD&&dSa&;ESifh oufqkdifonfhudpP&yf
rsm;udk tav;xm;aqG;aEG;cJhonf[k a&S@aeOD;Om%f0if;u ajymonf? (RFA 061210) Read More...
jrefrmh'Drkdua&pDacgif;aqmif a':atmifqef;pk=unfukd jrefrmEkdifiHqkdif&m 'def;rwfEdkifiH oHtrwf}uD; Michael
Sternberg u 'DZifbm 7 &ufae@wGif trsKd;om; 'Drdkua&pDtzGJ@csKyf NLD ¶Hk;csKyfY vma&mufawGŒqHkcJhonf[k
NLD ajymcGifh&yk*~dKvf OD;^m%f0if;u ajymonf? (RFA 071210) Read More...
tar&duef uGef*&ufpfv$wfawmfrS t&yfom;rsm;twGuf tjrifhqHk; csD;jrêifhonfh uGef*&ufpfv$wfawmf a&$wHqdyf
qkudk udk,fwdkifay;tyfcsifonfqkdonfh ajym=um;csufESifhtwl jrefrmh'Drdkua&pDa&;udk qufvufaxmufcHoGm;
rnfhta=umif;udk uGef*&ufpf v$wfawmftrwf *sKd;Zuf ca&mfvD (Joseph Crowley) u a':atmifqef;pk=unfudk
w,fvDzkef;ESifh qufoG,fajym=um;vdkufonf? (VOA 071210) Read More...
ta&SŒtm&SESihf ypdzdwfa'o tar&duef 'kwd, vufaxmufEdkifiHjcm;a&;0ef}uD; *sKd;Zuf0dkif,Gef; Edk0ifbmv
a&G;aumufyGJwGif ta&G;cH&aom 8 ygwDESihf &efukef+rdKŒwGif 'DZifbmv 7 &ufae@u wem&Dausmf=um awG@qHkar;
jref;onf[k 'Drdku&ufwpfygwD (jrefrm) twGif;a&;rSL;tzGJ@0if a':csdKcsdKausmf+idrf;u ajymonf? (Mizzima
07122010) Read More...

jrefrmEkdifiHqkdif&m tdEdN,oHtrwf=uD; V. S. Seshadri u jrefrmh'Drkdua&pDacgif;aqmif a':atmifqef;pk=unf
tm; &efukefwkdif;'*kHjrdK@e,f oHwrefvrf;&dS 4if;.aetdrfwGif zdwf=um;jyD; awG@qkHaqG;aEG;cJhonf[k trsKd;om;
'Drdkua&pDtzGJ@csKyf NLD jyef=um;a&;tzGJ@0if OD;tkef;=udKifu ajymonf? (RFA 081210) Read More...

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

2010-'DZifbmv

wpfywftwGif; EdkifiHa&;tjzpftysufrsm;

pmrsufESm - 8-

NDD-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
tar&duef 'Drdku&ufatmufv$wfawmftrwf Joseph Crowley u jrefrmh'Drkdua&pDacgif;aqmif a':atmif
qef;pk=unf. vkHjcKHa&;udkEdkifiHwumrS 0kdif;0efapmifh=unfh=u&ef wkdufwGef;aqmif;qdkvkdufjyD; ppftpdk;&taejzifh
tus,fcsKyfrS v$wfay;vkdufaomfvnf; vkyfaqmifoihfonfhtcsufrsm;udk aqmif&Guf&efusef&dSaeao;onf[k
ajymqkdvkdufonf? (RFA 081210) Read More...
a':atmifqef;pk=unf vGwfajrmufr_txdrf;trSwf tcrf;tem;w&yf 'DZifbmv 7 &ufae@u +rdKŒawmf
e,l;a'vDY usif;ypOf jrefrmh'Drdkua&pDacgif;aqmif a':atmifqef;pk=unfaemufwGif tdENd,jynf olrsm;
t+rJwrf;&Sdaeonf[k tdENd,v$wfawmftrwfrsm;u ajymqdkvdkufonf? (Mizzima 081210) Read More...
xdkif;EkdifiHjcm;a&;0ef=uD; uqpf yD&Grf; (Kasit Piromya)onf ppftpkd;& EdkifiHjcm;a&;0ef=uD; OD;Om%f0if;udk 'DZifbm
6 &ufae@Y xdkif;-jrefrme,fpyf wmcsDvdwfjrdK@wGif oGm;a&mufawG@qkHjyD; a&G;aumufyGJ&v'ftay: tjrifESifh
a&G;aumufyGJvGef jrefrmh'Drdkua&pDESifhzGH@jzdK;wdk;wufa&;udpPrsm; aqG;aEG;cJhonf[k xkdif;EdkifiHajymcGifh&yk*~dKvf ygedwef
0yfwmem,m*Gef; (Panitan Wattanayagorn) u twnfjyKajym=um;vkdufonf? (VOA 091210) Read More...
a':atmifqef;pk=unftm; 4if;.aetdrfY jynfwGif;tef*sDtkdtzGJ@ 5 zGJ@rS acgif;aqmifrsm;ESifh jAdwdefESifh
awmifudk&D;,m;EkdifiHwkd@rS oHtrwf=uD;rsm;u 'DZifbm 9 &ufae@wGif vma&mufawG@qkH aqG;aEG;cJh=uonf[k
trsKd;om;'Drdkua&pDtzGJ@csKyf NLD ygwDjyef=um;a&;tzGJ@0if OD;tkef;=udKifu ajymonf? (DVB 091210) Read
More...

tar&duefEdkifiH ta&S@tm&SESifh ypdzdwfa'oa&;&m 'kvufaxmuf EkdifiHjcm;a&;0ef=uD; rpPwm *sKd;Zuf 0kdif ,Gef;ESifh
a':atmifqef;pk=unfwkd@ awG@qkHaqG;aEG;&mwGif jrefrmEkdifiHtay: pD;yGm;a&;ydwfqdk@ta&;,lonfhudpPudk xnfhoGif;
aqG;aEG;cJh=ujyD; tqkdygaqG;aEG;yGJonf trsKd;om;'Drkdua&pDtzGJ@csKyf NLD ygwDtwGuf ta&;ygonfh aqG;aEG;yGJwck
jzpfonf[k NLD jyef=um;a&;tzGJ@0if OD;tkef;=udKifuajymonf? (RFA 101210) Read More...
tar&duefEdkifiH 'Drdkua&pD/ vl@tcGifhta&;ESifh tvkyform;a&;&m vufaxmufEkdifiHjcm;a&;0ef}uD; rdkufu,fvf
aygpfem (Michael Posner) u jrefrm'kuQonfrsm;ta&;udk pl;prf;&eftwGuf vmrnfhoDwif;ywfwGif xdkif;jrefrme,fpyfudk oGm;a&mufrnfjzpfjyD; jrefrmhta&;udk txl;tm&kHpl;pdkufaeonf[k ajym=um;vkdufonf? (VOA
101210) Read More...

tar&duefEdkifiH ta&S@tm&SESifh ypdzdwfa'oa&;&m 'kvufaxmuf EkdifiHjcm;a&;0ef=uD; rpPwm *sKd;Zuf 0kdif ,Gef;
Joseph Y Yun onf 'DZifbm 9 &ufae@Y EkdifiHjcm;a&;0ef=uD; OD;Om%f0if;/ &JcsKyf AdkvfrSL;csKyf cif&Dwdk@ESifh
aejynfawmf wGif awG@qkHcJhjyD; 2 EkdifiHqufqHa&;ESifh tusKd;wludpP&yfrsm; aqG;aEG;cJhonf[k ppftpkd;&owif;
rD'D,mrsm;wGif azmfjyxm;onf? (RFA 101210) Read More...
*syefEdkifiHjcm;a&;0ef=uD; aqtd*sd rtJ[m&u ppftm%modrf; tkyfcsKyfaeaom zD*sDEdkifiHESifhtwl jrefrmEdkifiHwGif
'Drkdua&pDjyKjyifajymif;vJr_rsm; vkyfaqmif=u&ef 'DZifbm 9 &ufae@ tif'dkeD;&Sm;EkdifiH bmvDu|ef;Y usif;ycJhonfh
tm&S'Drdkua&pDnDvmcHwGif wdkufwGef;ajym=um;vkdufonf? (RFA 101210) Read More...
w¶kwfEkdifiHjcm;a&;Xme ynm&Sifrsm;u “EdkifiHom;rsm;b0wdk;wufap&ef jrefrmtpdk;&onf vlrsdK;pkrsm; tygt0if
'Drdkua&pDvdkvm;aom tiftm;pkrsm;ESihf a':atmifqef;pk=unfwdk@udk awG@qHkaqG;aEG;r_rSwqihf trsdK;om;&if=um;
apha&;&atmif =udK;pm;onfukd w¶kwftpdk;&u jrifvdka=umif;” tar&duef txufv$wfawmfESihf[m;bwf
ynm&Sifrsm;tzGJ@udk 2008 Zefe0g&D 10 &ufu xkwfajymcJha=umif; 0DuDvdcf tifwmeufpmrsufESmwGif
azmfjyxm;onf? (RFA 111210) Read More..., Mizzima...

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

2010-'DZifbmv

wpfywftwGif; EdkifiHa&;tjzpftysufrsm;

pmrsufESm - 9-

NDD-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme

(*) tpdk;&r[kwfaomtzJG@tpnf;rsm;

xdkif;-jrefrme,fpyfteD; u&ifjynfe,fwGif ppftpdk;&wyfESifh wkd;wufom Ak'<bmom u&iftrsKd;om; wyfrawmf
DKBA wdk@. jzpfyGm;aom yËdyuQrsm;t=um; t&yfom;rsm;onf =uD;rm;pGm xdckdufqkH;&_H;r_rsm; &dScJhjyD; 4if;wkd@udk
umuG,f&ef vl@tcGifhta&; apmifh=unfhavhvma&;tzJG@}uD; HRW u awmif;qdkvkdufonf? (VOA 051210) Read
More...

tdEdN,EdkifiH&dS vlr_tzGJ@tpnf;wckjzpfonfh bmomaygif;pkH vlrsKd;aygif;pkHpnf;&kH;r_ Manav Ekta Parishat tzGJ@rS
jrefrmh'Drkdua&pDacgifaqmif a':atmifqef;pk=unftm; jrefrmh'Drkdua&pDESifh vl@tcGifhta&;ol&Jaumif;qk
Myanmar Democracy and Human Rights ukd 'DZifbm 5 &ufae@wGif csD;jr‡ifhay;tyfvkdufonf? (RFA 051210)

urBmausmf a[mifaumif &kyf&Sifrif;orD; rD&SJvf,dk; onf 'DZifbmv 6 &ufae@u &efukef+rdKŒokd@ a&muf&Sdvm+yD;
jrefrmh'Drkdua&pDacgif;aqmif a':atmifqef;pk=unfESifh awG@qkHcJhonf[k NLD ajyma&;qdkcGifh&Sdol OD;!m%f0if;
uajymonf? (Irrawaddy 07122010) Read More...

Read More...

End of report/ Saturday, December 11, 2010

'Drdkua&pDESifhzGH‹òzd;wdk;wufa&;tiftm;pk/ rSwfwrf;wifESifhokawoeXmerS xkwfa0jzef‹csdonf?
Documentation and Research Department (NDD)

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

2010-'DZifbmv

wpfywftwGif; EdkifiHa&;tjzpftysufrsm;

pmrsufESm - 10-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful