ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ. ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!

Âåëèêèé Íîâãîðîä

Çàãëÿíèòå
íà ñàéò
ñ ãîðÿ÷èìè
âàêàíñèÿìè
ãàçåòû

ÐÀÁÎÒÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

дeл%

¹ 12 (799) ×ÅÒÂÅÐà 17 ÔÅÂÐÀËß 2011 ÃÎÄÀ

ïî àäðåñó
www.job.oncat.ru
Ðåêëàìíîå èçäàíèå

ÁÎËÅÅ 1000 ÂÀÊÀÍÑÈÉ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ È ÎÁËÀÑÒÈ
Òðåáóåòñÿ

ÎÎÎ «ÏÒÊ-Ñåðâèñ» (ôèëèàë «Íîâãîðîäñêèé») òðåáóåòñÿ

5-6 ðàçðÿäà,
ç/ï îò 25000 ðóá.,
ò. 8-921-201-40-86

îïûò ðàáîòû, ñàí. êíèæêà, äåðåâíÿ Íåâñêàÿ (Êðåñòåöêèé ð-í)
ò. 500-800, 500-808

ÒÎÊÀÐÜ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ Â ÍÎÂÛÅ ÌÀÃÀÇÈÍÛ ÏÎ ÀÄÐÅÑÀÌ:
• Âåëèêèé Íîâãîðîä, óë. Îðëîâñêàÿ, ä. 42, ê. 1
• ï. Ïàðôèíî, Ñòðîèòåëüíàÿ óë., ä. 1
• ïãò Ïðîëåòàðèé, Ïðîëåòàðñêàÿ óë., ä. 1

ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ È ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËß ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ
ÌÀÃÀÇÈÍÀ
îêëàä + ïðåìèÿ
ÒÎÂÀÐÎÂÅÄÎÂ
Ç/Ï îò 18 500 ðóá.
ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ
Ç/Ï 14 000 ðóá.
ÊÀÑÑÈÐÎÂ
Ç/Ï 14 000 ðóá.
ÔÀÑÎÂÙÈÖ/ÓÊËÀÄ×ÈÖ
Ç/Ï 14 000 ðóá.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÇÀËÀ
Ç/Ï 13 000 ðóá.
Äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ
â îòäåë êàäðîâ â ïí. - ïòí. 10.00-17.00 ïî àäðåñó:
Â. Íîâãîðîä, óë. Äåðæàâèíà, ä. 15 (ìàãàçèí «Ïÿòåðî÷êà»)
Òåë. îòäåëà êàäðîâ â ã. Â. Íîâãîðîä 8-963-240-70-60
Òåë. îòäåëà êàäðîâ â ÑÏá: (812)336-83-23,
(812)703-70-66, (812) 702-09-02
Ðåçþìå íàïðàâëÿòü ïî ôàêñó (812)336-83-26
èëè e-mail: Anna.Savinyh@x5.ru
Ñóïåðìàðêåò «ÂÎËÜÍÛÉ ÊÓÏÅÖ»
(óë. Ïñêîâñêàÿ, 42)
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ Â ÀÐÅÍÄÓ
ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏËÎÙÀÄÈ
îò 20 êâ. ì,
òåë. 8-911-637-0003
Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ:
-ÈÍÆÅÍÅÐ-ÐÀÑ×ÅÒ×ÈÊ
ÃÀÇÎÂÛÕ È ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÕ
ÑÈÑÒÅÌ, Ç/ï îò 25000 ðóá.
-ÈÍÆÅÍÅÐ-ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ.
Ç/ï îò 20000 ðóá.
Òåë. 33-93-77

Ñäàåì â àðåíäó
îôèñíîå ïîìåùåíèå,
100 êâ. ì,
îòäåëüíûé âõîä, ïàðêîâêà,
òåë. 8-911-603-65-95
Îðãàíèçàöèè òðåáóåòñÿ
ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. Ñ íà à/ì ÃÀÇ.
Îïûò ðàáîòû. Âîçðàñò 30-40 ëåò.
Ãðóç – ìåòàëëîëîì.
Ç/ï îò 20000 ðóá.
Òåë. 8-911-600-57-69

Òðåáóþòñÿ:

ÓÑÒÀÍÎÂÙÈÊÈ

- îêîí ÏÂÕ;
- ìåòàëëè÷åñêèõ,
ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé;
- ëîäæèé èç äåðåâà

ÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊÈ

ìóæ÷èíû
- îïûò ðàáîòû, íàëè÷èå à/ì
(êîìïåíñàöèÿ ÃÑÌ)?
- æåëàíèå ðàáîòàòü, îòâåòñòâåííîñòü.
Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì
ñîáåñåäîâàíèÿ,
ò. 55-69-63
(çâîíèòü ñòðîãî ñ 16.00 äî 18.00)
Ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

ÃËÀÂÍÛÉ ÈÍÆÅÍÅÐ
Òåë.: 62-83-05, 67-80-33

Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ
ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ
ÀÃÅÍÒÎÂ.

Ñóòü ðàáîòû çàêëþ÷àåòñÿ
â ïîèñêå êëèåíòîâ
è ðåàëèçàöèè ñòðàõîâûõ óñëóã.
Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå.
Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû,
âîçìîæíî ñîâìåñòèòåëüñòâî.
Òðåáîâàíèÿ: àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ
ïîçèöèÿ, êîììóíèêàáåëüíîñòü,
ñðåäíåå èëè âûñøåå îáðàçîâàíèå.
Ïðèâåòñòâóåòñÿ îïûò ïðîäàæ â
ñôåðå óñëóã.
Ïîäðîáíîñòè ïðè ñîáåñåäîâàíèè.
Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå
òåë.: 943-950, 943-955

Ðàáîòà ÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÌ

ïàññàæèðñêèõ âàãîíîâ äëÿ âñåõ
æåëàþùèõ îò 18 ëåò.
Íà ëåòíèé ïåðèîä è íå òîëüêî.
Îáó÷åíèå áåñïëàòíî.
Òåë.: 55-85-20, 8-963-240-68-69
Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ:
-ÈÍÆÅÍÅÐ-ÌÅÕÀÍÈÊ,
Òåë.: 60-23-53,
e-mail: trest-2vnov.personal@mail.ru
-ÌÀØÈÍÈÑÒ ÀÂÒÎÊÐÀÍÀ
Òåë. 60-23-53
-ÌÀËßÐ,
-ÌÀÑÒÅÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÌÎÍÒÀÆÍÛÕ ÐÀÁÎÒ,
îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò â
ìîíòàæíîì ïðîèçâîäñòâå, äî 50 ëåò.
-ÆÅÑÒßÍÙÈÊ ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ÏÎ
ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÎÌÓ ÆÅËÅÇÓ,
-ÏÅÑÊÎÑÒÐÓÉÙÈÊ,
Òåë.: 8-911-648-91-12
-ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÎÊ, äî 30 ëåò, ç/ï ïî ñîáåñåä.
-ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÈ 4-6 ð-â,
-ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ ñòàëüíûõ è
æ/á êîíñòðóêöèé 4-6 ð-äîâ.
Òåë.: 99-77-00
-ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ ÏÎ
ÐÅÌÎÍÒÓ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß 5 ð-ä
Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ.
Òåë. 8-911-605-07-13
Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ

êàò. Å íà à/ì ÌÀÇ.
Î/ð íå ìåíåå 5-òè ëåò. Âîçðàñò 30-45 ëåò.
Êîìàíäèðîâêè ïî îáëàñòè, ÑÏá.
Ãðóç – ìåòàëëîëîì. Ç/ï îò 30000 ðóá.

òåë. 8-911-600-57-69

ÏÎÂÀÐ, (Êàôå íà ÀÇÑ)
ÏÎÂÀÐ ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÌÅÍÛ,

ÇÀÎ «Íîâãîðîäñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

ÐÀÁÎ×ÈÕ ÍÀ ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Òðåáîâàíèÿ: ìóæ÷èíû áåç â/ï è îãðàíè÷åíèé ïî çäîðîâüþ, æåëàòåëüíî òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå,
îïûò ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâåííîì ïðåäïðèÿòèè/
Óñëîâèÿ: îáó÷åíèå íà ïðîèçâîäñòâå, ñìåííûé ðåæèì ðàáîòû, ç/ï ñäåëüíàÿ îò 15000 ð., îôîðìëåíèå â
ñîîòâ. ñ ÒÊ, âûïëàòà ç/ï 2 ðàçà â ìåñÿö, äîñòàâêà äî ðàáîòû è îáðàòíî ñëóæ. òðàíñïîðòîì, âûäà÷à ñïåö.
îäåæäû è ÑÈÇ, îòïóñê 40 äíåé, ëüãîòíàÿ ïåíñèÿ.

Ñïðàâêè ïî òåë. 940-751, ðåçþìå ïî ôàêñó 940-754 èëè e-mail: bombin@vnmz.ru

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
Ñàí. êíèæêà îáÿçàòåëüíà
Òåë. 73-12-67

Îðãàíèçàöèÿ ïðèîáðåòåò èëè
âîçüìåò â àðåíäó

ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏËÎÙÀÄÈ
â ã. Â. Íîâãîðîä è â ïðèãîðîäå ïîä
ïðîäîâîëüñòâåííûå ìàãàçèíû
ïëîùàäüþ îò 400 êâ. ì,

òåë. 8-911-637-0003

ÎÀÎ «ÂÅËÈÊÎÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÈÉ ÌßÑÍÎÉ ÄÂÎл
ïðîâîäèò îòáîð íà äîëæíîñòè:

ÃËÀÂÍÛÉ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ
(Â/î òåõíè÷åñêîå, îáÿçàòåëåí îïûò ðàáîòû íà äîëæíîñòè îò 3 ëåò);

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÑÁÛÒÓ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
(Â/î «Êîììåðöèÿ», îïûò ðàáîòû íà äîëæíîñòè ïî ñáûòó ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ,
ãîòîâíîñòü ê êîìàíäèðîâêàì);

ÄÅÊËÀÐÀÍÒ
(Â/î, îáÿçàòåëåí îïûò ðàáîòû ïî îôîðìëåíèþ òàìîæåííûõ äîêóìåíòîâ,
óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, ãîòîâíîñòü ê íàïðÿæåííîìó òðóäó);
Ïðîâîäèò äîïîëíèòåëüíûé íàáîð ïî ïðîôåññèÿì:

Ó×ÅÍÈÊ ÆÈËÎÂÙÈÊÀ ÌßÑÀ È ÑÓÁÏÐÎÄÓÊÒΠ(æåíùèíû, îáó÷åíèå
íà ïðîèçâîäñòâå),

ÆÈËÎÂÙÈÖÀ ÌßÑÀ È ÑÓÁÏÐÎÄÓÊÒΠ(âîçìîæíî îáó÷åíèå)

ÎÁÂÀËÜÙÈÊ ÌßÑÀ (æåëàòåëåí îïûò ðàáîòû,
âîçìîæíî îáó÷åíèå íà ïðîèçâîäñòâå),

ÓÊËÀÄ×ÈÊ-ÓÏÀÊÎÂÙÈÊ ÃÎÒÎÂÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ,

ÐÀÑÔÀÑÎÂÙÈÖÀ ÌßÑÎÏÐÎÄÓÊÒÎÂ,

ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÜ ÌßÑÍÛÕ ÏÎËÓÔÀÁÐÈÊÀÒÎÂ,

ÑÎÑÒÀÂÈÒÅËÜ ÔÀÐØÀ,

ÃÐÓÇ×ÈÊ,

ÌÎÉÙÈÖÀ ÒÀÐÛ (3 ñìåíû),

ÓÁÎÐÙÈÖÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ (ðåæèì ðàáîòû ñìåííûé);
À òàêæå ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:
•ÍÀËÀÄ×ÈÊÀ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß (îïûò ðàáîòû, ð/ð ñìåííûé),
•ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÀ (îïûò ðàáîòû),
•ÓÁÎÐÙÈÊÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ,
•ÌÓÆ×ÈÍ ÄËß ÓÁÎÐÊÈ ÑÍÅÃÀ (âðåìåííî),
•ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÍÀ ÂÐÅÌÅÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ Â ÊÎÍÑÅÐÂÍÛÉ ÖÅÕ.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Ñûðêîâñêîå øîññå, ä. 25,
òåë./ôàêñ: 680-530, e-mail: kadr@adept.ru, âàêàíñèè íà ñàéòå: www.adept.ru
Òðåáóþòñÿ:

-ØÒÓÊÀÒÓÐÛ-ÌÀËßÐÛ,
-ÊÀÌÅÍÙÈÊ,
òåë. 8-964-312-36-27

Ìàãàçèí «Èíòåðåñíàÿ ìåáåëü»
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ÃÐÓÇ×ÈÊÀ,

ç/ï 15000 ðóá., î/ð æåëàòåëåí,
ò.: 8-911-603-88-88, 33-88-80

Ð À Á Î Ò À

Ä Ë ß Â À Ñ
ÊÓÐÜÅÐÏÅØÅÕÎÄ,
18-35 ë.

9 4 8 6 1 0
Òðåáóþòñÿ
ÔÀÑÎÂÙÈÖÛ È ÃÐÓÇ×ÈÊÈ,
ç/ï îò 10000 ð.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
ä. Ëåøèíî, ä. 2â,
ò. 8 963-330-00-52

Òðåáóåòñÿ

ÄÂÎÐÍÈÊ,

ìóæ÷èíà äî 55 ëåò
áåç ïðîáëåì ñî çäîðîâüåì,
îòâåòñòâåííûé
è äèñöèïëèíèðîâàííûé,
ç/ï 7500 ð.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
óë. Ùóñåâà, 7 à,
ò. 64-30-34, 64-20-23

2

[ ×åòâåðã 17 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ]

No

Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!

12

(799)

20 ëåò ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå çàíÿòîñòè

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ
 ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÍÈÆÅ ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÓÐÎÂÍß

ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÖÅÍÒÐÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ
ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ Í. Ï. ÌÀÐÊÎÂÀ:

«ЛЮДЕЙ РАВНОДУШНЫХ
В НАШЕЙ СЛУЖБЕ НЕТ»

 Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì, çíà÷èòåëüíî ñíèçèëñÿ ïðîöåíò ëþäåé, êîòîðûå íå ìîãóò íàéòè ðàáîòó. Îäíàêî æèòåëè íåêîòîðûõ ðàéîíîâ, ïîïðåæíåìó, èñïûòûâàþò òðóäíîñòè ñ òðóäîóñòðîéñòâîì.
Äâàäöàòü ëåò íàçàä, â
- Ïî äàííûì íà 1 ôåâðàëÿ ýòîãî ãîäà ïðîöåíò áåçðàáîòíûõ ïî îò1991
ãîäó, â Ðîññèè áûë
íîøåíèþ ê ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîìó íàñåëåíèþ – 1,4%. Íî îí âûøå â
Ñîëüöàõ, Äåìÿíñêîì è Ìàð¸âñêîì ðàéîíå, - ðàññêàçàëà èíòåðíåò-èç- ïðèíÿò çàêîí «Î çàíÿòîñòè».
 òîì æå ãîäó â íàøåé ñòðàäàíèþ «Ïðÿìàÿ ðå÷ü» ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîãðàìì çàíÿòîíå áûëà îðãàíèçîâàíà ñëóæñòè è ðûíêà òðóäà êîìèòåòà òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Íîâãîðîä- áà çàíÿòîñòè, ïðèçâàííàÿ
ñêîé îáëàñòè Èðèíà ßêîâñêàÿ.– Ïðîöåíò, ïî ñðàâíåíèþ ñ êðèçèñíûì ïîìî÷ü ëþäÿì, ïîïàâøèì â
2009 ãîäîì, è íà÷àëîì 2010 çíà÷èòåëüíî ñíèçèëñÿ.
ñëîæíóþ ñèòóàöèþ íà ðûíêå
Îòìåòèì, â íîÿáðå 2009 ãîäà ïðîöåíò áåçðàáîòíûõ â ðåãèîíå ñî- òðóäà, íàéòè äðóãóþ ðàáîòó,
ñòàâëÿë 2,3. Êàê îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû êîìèòåòà, â ïåðèîäû, êîãäà ïîëó÷èòü íîâóþ ïðîôåññèþ,
ýêîíîìèêà áûëà ñòàáèëüíà, óðîâåíü áåçðàáîòèöû ñîñòàâëÿåò â ñðåä- íàêîíåö, îôîðìèòü è ïîëó÷àòü
ïîñîáèå ïî áåçðàáîíåì ïî îáëàñòè 0,9% ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ.
Ãîññòàòèñòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî â òå÷åíèå 2010 ãîäà ÷èñëî òèöå. È âîò ïðîøëî 20 ëåò.
áåçðàáîòíûõ óñòîé÷èâî ñíèæàëîñü, è â äåêàáðå èõ äîëÿ óïàëà äî Ñëóæáà îòìå÷àåò þáèëåé.
 ñâÿçè ñ ýòèì ìû õîòèì
7,2% îò ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ.
Ñäåðæèâàíèå ðîñòà íàïðÿæåííîñòè íà ðûíêå òðóäà îáëàñòè â ðàññêàçàòü âàì î ìíîãîîá2010 ãîäó îñóùåñòâëÿëîñü ñ ïîìîùüþ ìåð, ïðåäóñìîòðåííûõ îá- ðàçíîé, î÷åíü íóæíîé ðàáîòå
öåíòðîâ çàíÿòîñòè, êîòîðûå
ëàñòíûìè öåëåâûìè ïðîãðàììàìè «Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
ñåé÷àñ ñóùåñòâóþò â êàæäîì
íà 2008—2010 ãîäû» è «Ñíèæåíèå íàïðÿæåííîñòè íà ðûíêå òðóäà
ãîðîäå è ðàéîíå.
Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè â 2010 ãîäó».  ÷àñòíîñòè, ïî ïðîãðàììå ñíèÑåãîäíÿ íàø ðàññêàç î
æåíèÿ íàïðÿæåííîñòè áûëî îñâîåíî 105,5 ìëí ðóáëåé èç ôåäåðàëü- Öåíòðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
íîãî áþäæåòà è 5,6 ìëí — èç îáëàñòíîãî.
Íîâãîðîäñêîãî ðàéîíà.
Ïî äàííûì BFM.RU, â 2010 ãîäó ÷èñëî áåçðàáîòíûõ â Ðîññèè ñîêðàòèëàñü âñåãî íà 0,7 ìëí ÷åëîâåê. Ýêñïåðòû îòìå÷àþò, ÷òî äàëüÊîëüöîì îêðóæàåò ýòîò ðàéíåéøåìó ñíèæåíèþ óðîâíÿ áåçðàáîòèöû ìåøàþò íèçêàÿ ìîáèëü- îí Âåëèêèé Íîâãîðîä, âîò ïî÷åìó
ñàìî çäàíèå Öåíòðà ðàñïîëîæèíîñòü íàñåëåíèÿ è îòñóòñòâèå ñèñòåìû ïîääåðæêè ìàëîãî áèçíåñà.

ÑÓÄ ËÈØÈË ÏÐÈÂÈËÅÃÈÉ ÓÂÎËÅÍÍÛÕ
ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÈÕ ×ÈÍÎÂÍÈÊÎÂ

Íîâãîðîäñêèì ðàéîííûì ñóäîì óäîâëåòâîðåíû òðåáîâàíèÿ ïðîêóðàòóðû Âåëèêîãî Íîâãîðîäà î ïðèçíàíèè íåäåéñòâóþùèì ðåøåíèÿ Íîâãîðîäñêîé ãîðîäñêîé Äóìû â ÷àñòè
óâîëåííûõ ÷èíîâíèêîâ.
Íàïîìíèì, ÷òî ðåøåíèåì Äóìû Âåëèêîãî Íîâãîðîäà îò 17.03.2000 ã.
¹ 872 «Îá óñòàíîâëåíèè äîïîëíèòåëüíûõ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé ëèöàì,
çàìåùàþùèì äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû» ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, çàìåùàþùèì â ÎÌÑÓ äîëæíîñòè ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè Âåëèêîãî Íîâãîðîäà, çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Âåëèêîãî Íîâãîðîäà, óïðàâëÿþùåãî äåëàìè, ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà,
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ, íà÷àëüíèêà (çàâåäóþùåãî) îòäåëà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Âåëèêîãî Íîâãîðîäà, êîíñóëüòàíòà, ïîìîùíèêà,
îñóùåñòâëÿåòñÿ åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà êîìïåíñàöèè â ðàçìåðå øåñòèìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ â ñëó÷àå óâîëüíåíèÿ ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ñâÿçè ñ ðåîðãàíèçàöèåé îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
èëè èçìåíåíèåì åãî ñòðóêòóðû; ëèêâèäàöèåé îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ñîêðàùåíèåì äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû; ðàñòîðæåíèåì
òðóäîâîãî äîãîâîðà ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 1 ÷. 1 ñò.
77 ÒÊ ÐÔ.
Ñ÷èòàÿ ýòî ðåøåíèå ïðîòèâîðå÷àùèì òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðîêóðàòóðà Âåëèêîãî Íîâãîðîäà îáðàòèëàñü ñ
çàÿâëåíèåì â ñóä î ïðèçíàíèè åãî íåäåéñòâóþùèì.
«Ðåøåíèåì ñóäà çàÿâëåíèå ïðîêóðàòóðû Âåëèêîãî Íîâãîðîäà
óäîâëåòâîðåíî, ðåøåíèå Äóìû Âåëèêîãî Íîâãîðîäà îò 17.03.2000 ã.
¹ 872 «Îá óñòàíîâëåíèè äîïîëíèòåëüíûõ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé ëèöàì, çàìåùàþùèì äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû» ïðèçíàíî íåäåéñòâóþùèì ñ 01.02.2002 ãîäà», - ñîîáùèëè «Íîâãîðîäó» â ñóäå.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÌÀËÎÌÓ
ÁÈÇÍÅÑÓ ÁÓÄÅÒ ÂÅÑÎÌÅÅ

Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè Âåëèêîãî Íîâãîðîäà îò
08.02.2011 ¹ 329 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ» èçìåíåí äåéñòâóþùèé ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîòíûõ ìèêðîçàéìîâ
íà ðåàëèçàöèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ â Âåëèêîì
Íîâãîðîäå. Òàê, â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïîðÿäêîì,
ñóììà çàéìà ñîñòàâëÿåò:
äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, äåéñòâóþùèõ áîëåå îäíîãî ãîäà è îñóùåñòâëÿþùèõ ñëåäóþùèå ïðèîðèòåòíûå âèäû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè: èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü è ïðîèçâîäñòâî íàóêîåìêîé ïðîäóêöèè; ïðîèçâîäñòâî âñåõ
âèäîâ ïðîäóêöèè, - äî 2 000 000,00 ðóáëåé (íî íå áîëåå ñòîèìîñòè
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà) íà ñðîê äî 24 ìåñÿöåâ;
äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, äåéñòâóþùèõ áîëåå îäíîãî ãîäà è îñóùåñòâëÿþùèõ èíûå âèäû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, - äî 1 000 000,00 ðóáëåé (íî íå áîëåå
ñòîèìîñòè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà) íà ñðîê äî 12 ìåñÿöåâ;
äëÿ íà÷èíàþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äî 300 000,00 ðóáëåé (íî íå
áîëåå ñòîèìîñòè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà) íà ñðîê äî 12 ìåñÿöåâ.
Íà÷èíàþùèìè ñ÷èòàþòñÿ ïðåäïðèíèìàòåëè, äåéñòâóþùèå ìåíåå
îäíîãî ãîäà.
Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà çà ïðåäîñòàâëåíèå çàéìîâ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è íà÷èíàþùèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íå ìîæåò ïðåâûøàòü ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ (ó÷åòíîé ñòàâêè)
Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåéñòâîâàâøåé íà äàòó
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè çàéìà.  íàñòîÿùåå âðåìÿ
ñòàâêà ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ÖÁ ñîñòàâëÿåò 7,75% (ñ 1 èþëÿ 2010 ãîäà).
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå ðàçìåùåíà â ðàçäåëå «Ìàëîå
è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî» íà ñàéòå ãîðîäñêîé Àäìèíèñòðàöèè: http:// www.adm.nov.ru
Ïî ìàòåðèàëàì ÈÀ «Âåëèêèé Íîâãîðîä.ðó», ãàçåòû «Íîâãîðîä», novgorod.rfn.ru
è ïðåññ-öåíòðîâ Àäìèíèñòðàöèé Âåëèêîãî Íîâãîðîäà è îáëàñòè

ëîñü â Âåëèêîì Íîâãîðîäå íà óëèöå
Êîñìîíàâòîâ, 18/1. Êàæäûé äåíü â
ýòîò óþòíûé, íåäàâíî îòðåìîíòèðîâàííûé îôèñ ïðèåçæàþò äåñÿòêè æèòåëåé Íîâãîðîäñêîãî ðàéîíà,
çàõîäÿò è íîâãîðîäöû – âåäü çäåñü
ìîæíî ïîñìîòðåòü áàçó âàêàíñèé
íå òîëüêî ðàéîíà, íî è Âåëèêîãî
Íîâãîðîäà.
È âñå æå â ðàáîòå ðàéîííîãî
öåíòðà çàíÿòîñòè åñòü ñâîè îñîáåííîñòè – ïðåæäå âñåãî, ýòî ïðåèìóùåñòâî ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ ñî
ñâîéñòâåííûì åìó ìåíòàëèòåòîì è
ïðèâû÷êàìè – ñ îäíîé ñòîðîíû, è
íåáîëüøîé êîëëåêòèâ èç 12 ÷åëîâåê
- ðàáîòíèêîâ ðàéîííîãî öåíòðà çàíÿòîñòè, ãäå êàæäîìó ïðèõîäèòñÿ
âûïîëíÿòü ìíîæåñòâî ôóíêöèé – îò
ïåðâè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí äî îðãàíèçàöèè ïðîôîáó÷åíèÿ áåçðàáîòíûõ.
Íàø ñîáåñåäíèê – äèðåêòîð
öåíòðà çàíÿòîñòè Íîâãîðîäñêîãî
ðàéîíà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà Ìàðêîâà.
Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà çàíÿëà ýòîò
ïîñò â 2010 ãîäó, ñìåíèâ Îëüãó
Àëåêñååâíó Ñèäîðåíêî, îòäàâøóþ
ýòîìó íåëåãêîìó äåëó 18 ëåò æèçíè. Äà è ñàìà Í. Ï. Ìàðêîâà îòðàáîòàëà â ñôåðå çàíÿòîñòè 16 ëåò
– ñ 1994 ãîäà, ïðîøëà ïóòü îò äèñïåò÷åðà äî çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà
Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Âåëèêîãî Íîâãîðîäà.
Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà ïðèçíàåòñÿ,
÷òî åå íîâàÿ äîëæíîñòü òðåáóåò
îðãàíèçàöèîííûõ íàâûêîâ, óìåíèÿ
ïëàíèðîâàòü, ðàñïîðÿæàòüñÿ ôèíàíñàìè, âèäåòü ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ñëóæáû â öåëîì. Ñëîâîì,
çàäà÷à äèðåêòîðà - âìåñòå ñî ñâîèì êîëëåêòèâîì ðåàëèçîâûâàòü â
æèçíü Çàêîí î çàíÿòîñòè, òå ïðîãðàììû, êîòîðûå ïðèçâàíû ñíèçèòü
íàïðÿæåííîñòü íà ðûíêå òðóäà. Íî,
êîíå÷íî, ñàìîå ãëàâíîå â ðàáîòå
ñïåöèàëèñòà ýòîé ñëóæáû, áóäü îí
ðÿäîâûì ñîòðóäíèêîì èëè äèðåêòîðîì – ýòî ïîìîùü êîíêðåòíûì
ëþäÿì, ïîïàâøèì â òèñêè áåçðàáîòèöû. È çäåñü, ïîìèìî ñîáëþäåíèÿ ðåãëàìåíòîâ, íåîáõîäèìû òå
÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà, êîòîðûå ìû
öåíèì â ÷åëîâåêå â ïåðâóþ î÷åðåäü
– íåðàâíîäóøèå, äîáðîòó, òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê äåëó. Èìè ðàáîòíèêè
ñëóæáû îáëàäàþò ñïîëíà, à èíà÷å
ïðîñòî íå ñìîãëè áû ðàáîòàòü â
ýòîé ñôåðå.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî íàøåãî
ðàçãîâîðà Íàòàëüå Ïåòðîâíå çâîíèò ìîáèëüíûé. Îíà äîãîâàðèâàåòñÿ î âñòðå÷å ñ êîððåñïîíäåíòîì
ðàéîííîé ãàçåòû, åå ïðèãëàøàþò
íà çàñåäàíèå àíòèêðèçèñíîé êîìèññèè¾ Çâîíîê ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèòåòà ïî ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó
À. À. Èãíàòåíêî Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà
ïðîêîììåíòèðîâàëà îñîáåííî: ðåàëèçóÿ ïðîãðàììó ñàìîçàíÿòîñòè,
ñîòðóäíèêè öåíòðà ïîìîãàþò ðàé-

îíó ðåøàòü çàäà÷è â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ïî óâåëè÷åíèþ
ïîãîëîâüÿ ñêîòà.  2010 ãîäó îðãàíèçîâàëè ñâîå äåëî â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 34 ÷åëîâåêà, èç íèõ
- òðîå - ï÷åëîâîä÷åñêèå ïðåäïðèÿòèÿ.  ä. Âîëîòîâî Ìàðèÿ Øòðåéñ
ðàçâîäèò ïåðåïåëîê.
Áåçðàáîòíûé, ðåøèâøèé îòêðûòü ñâîå äåëî, ïîëó÷àåò åäèíîâðåìåííóþ áåçâîçìåçäíóþ ñóáñèäèþ â ðàçìåðå 58 800 ðóáëåé,
êîòîðóþ âûäåëÿåò ãîñóäàðñòâî â
ïîìîùü, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íåïëîõèì
ïîäñïîðüåì. Êðîìå òîãî, Öåíòð
çàíÿòîñòè ìîæåò îïëàòèòü ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå îñíîâàì
ñàìîçàíÿòîñòè, áëàíêè, ïå÷àòè è
øòàìïû, ðàñõîäû íà ïîäãîòîâêó
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ãîñïîøëèíû íà ðåãèñòðàöèþ ìàëîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ñâèäåòåëüñòâà íà
ïðàâî çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. À ýòî, ñîãëàñèòåñü, íåìàëî. Êàê ïðàâèëî, ó
òåõ, êòî ðåøèëñÿ íà îðãàíèçàöèþ

äëÿ æèòåëåé ñåëà. È âîò óæå àäìèíèñòðàöèÿ Åðìîëèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äóìàåò î ïåðåíîñå
àâòîáóñíîé îñòàíîâêè ê ìàãàçèíó
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
èç ÷èñëà áåçðàáîòíûõ À. Â. Ìèõàéëîâà. Àíòîí Ñåðãååâè÷ Êîíñòàíòèíîâ
îòêðûâàåò íîâûå ðàáî÷èå
ìåñòà â ñâîåé òðàíñïîðòíî-ýêñïåäèöèîííîé ôèðìå. À äèçàéíåð Äàðüÿ Ñåðãååâíà Ïîïîâè÷åâà ãîòîâà
â ñâîåì àòåëüå ñîçäàòü ïëàòüå äëÿ
ñàìûõ âçûñêàòåëüíûõ êëèåíòîê.
Çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ñëóæáû çàíÿòîñòè áîëåå 162 áåçðàáîòíûõ ïðè ñîäåéñòâèè öåíòðà îòêðûëè ñâîå äåëî.
Âîîáùå, èñòîðèÿ ñëóæáû –
ýòî êîíêðåòíàÿ ðåàëèçàöèÿ ðàçëè÷íûõ ïðîãðàìì â æèçíü. Îäíîé
èç ïåðâûõ áûëà ïðîãðàììà ïðîôîáó÷åíèÿ. Äîëãîå âðåìÿ çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ïîòåðÿâøèõ ðàáîòó
íå îáðàùàëàñü â ñëóæáó çàíÿòîñòè, ïîòîìó ÷òî ñ÷èòàëà: «ñòûäíî
áûòü áåçðàáîòíûì». À òóò ïîÿâè-

ñâîåãî äåëà â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå,
óæå åñòü ïîäâîðüå.
Íåîáõîäèì
ëèøü íåçíà÷èòåëüíûé ðåìîíò èëè
ðàñøèðåíèå. Íà ïåðâûé çàêóï ñêîòà è äàæå íà êîðì ãîñóäàðñòâåííîé ñóáñèäèè õâàòàåò, – ãîâîðèò
Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà. - À åñòü åùå
ãðàíäû ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè,
ìû ïîìîãàåì ñàìûì àêòèâíûì è
òðóäîñïîñîáíûì âûõîäèòü íà íèõ
è ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñàõ. Ñåé÷àñ,
ê ïðèìåðó, ïîìîãàåì ï÷åëîâîäó
Ò. Â. Ñòàñèâó îôîðìèòü çàÿâêó íà
ãðàíä. Íàäååìñÿ, ÷òî îí åãî âûèãðàåò.
Îñîáåííîñòü
ðàéîííûõ öåíòðîâ çàíÿòîñòè åùå è â òîì, ÷òî
èõ ñîòðóäíèêè íå òîëüêî ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñóäüáå íà÷èíàþùåãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, íî
è íå îñòàâëÿþò åãî áåç âíèìàíèÿ
ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ, îòìå÷àþò äîñòèæåíèÿ, ðàäóþòñÿ óñïåõàì.
Òàê, â ä. Òðóáè÷èíî Çîÿ Âëàäèìèðîâíà Èëüèíà, õâàòêàÿ, ýíåðãè÷íàÿ
æåíùèíà, óìåëî îðãàíèçîâàëà ñâîå
ïîäâîðüå (åñòü è çèìíèé äâîð, è
ëåòíèé), åå ïðèìåðó ïîñëåäîâàë
ñûí, ñîñåäè – è òå òîæå âçÿëè ñêîò
íà ðàçâåäåíèå.
 êàæäîì íàñåëåííîì ïóíêòå åñòü ñâîè îñîáåííîñòè. È ýòî
ó÷èòûâàþò ðàáîòíèêè Öåíòðà. Íàïðèìåð, ï. Òåñîâî-Íåòûëüñêèé.
Ìîëîäåæü íàõîäèò ðàáîòó â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, â îáëàñòíîì
öåíòðå. Çíà÷èò, îáðàòèòü âíèìàíèå
íàäî íà íàñåëåíèå áîëåå ñòàðøåãî
âîçðàñòà, ÷òî è ñäåëàëè ñîòðóäíèêè ñëóæáû çàíÿòîñòè. È âîò óæå òðè
÷åëîâåêà ïèøóò áèçíåñ-ïëàíû, è
ãîðîäñêîé áèçíåñ-öåíòð èì â ýòîì
ïîìîãàåò, êñòàòè, áåñïëàòíî.
Î ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ñàìîçàíÿòîñòè ìû ãîâîðèëè ñ Íàòàëüåé
Ïåòðîâíîé äîëãî – è ÿ åå ïîíèìàþ:
ýòî îãðîìíîå ñ÷àñòüå – áûòü ïðè÷àñòíûìè ê òîìó, ÷òî áûâøèå áåçðàáîòíûå îòêðûâàþò ñâîå äåëî. À
âèäû äåÿòåëüíîñòè – ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå, íå òîëüêî òðàäèöèîííûå

ëàñü âîçìîæíîñòü ïåðåîáó÷èòüñÿ – íå ñèäåòü ó ãîñóäàðñòâà íà
øåå, à áåñïëàòíî ïîëó÷èâ íîâóþ
ïðîôåññèþ, íà÷àòü ñâîþ òðóäîâóþ
äåÿòåëüíîñòü íà íîâîì ïîïðèùå.
Ýòîé âîçìîæíîñòüþ ïåðåîáó÷åíèÿ
âîñïîëüçîâàëèñü çà ýòè ãîäû áîëåå 2183 ÷åëîâåêà! Çà ýòîé öèôðîé – êîíêðåòíûå ñóäüáû. Î÷åíü
ìíîãî æåíùèí, êîòîðûå, èìåÿ,
ñêàæåì,
âûñøåå îáðàçîâàíèå
ïî íåâîñòðåáîâàííîé ñïåöèàëüíîñòè, íàøëè â ñåáå ñèëû ïîéòè
ïåðåó÷èòüñÿ íà ïðîäàâöà, ïîâàðà,
îïåðàòîðà êîòåëüíîé. Îíè ñäåëàëè ýòî – è íå ïîæàëåëè, ñòàëè
íàñòîÿùèìè ïðîôåññèîíàëàìè â
íîâîì äëÿ íèõ äåëå.
Ñðåäè îáðàòèâøèõñÿ ê íàì
çà ñîäåéñòâèåì â ïîèñêå ðàáîòû
– ðàçíûå ëþäè. Åñòü òå, êîòîðûå
ëîâ÷àò, äîáèâàÿñü ñòàòóñà áåçðàáîòíîãî, èõ åäèíñòâåííîé öåëüþ
ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ïîñîáèÿ ïî
áåçðàáîòèöå. Åñòü äîìîõîçÿéêè,
êîòîðûå íèêîãäà íå ðàáîòàëè è òàê
áû è íå ïðèøëè ê íàì, åñëè áû
âñëåäñòâèå êðèçèñà íå ñíèçèëñÿ
äîõîä èõ ñåìüè. Îäíàêî â áîëüøèíñòâå ñâîåì ê íàì îáðàùàþòñÿ ëþäè
ñî ñëîæíûìè ñóäüáàìè, ïîïàâøèå
â ðàçëè÷íûå æèçíåííûå ñèòóàöèè,
ïîðîé òàêèå, ÷òî íå ïðåäñòàâèòü
äàæå â ñàìûõ ñèëüíûõ ôàíòàçèÿõ.
Ïîìèìî
íåïîñðåäñòâåííîé
ïîìîùè ïî òðóäîóñòðîéñòâó, èì
ïðåõîäèòñÿ îêàçûâàòü è ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü, è óñëóãè ïî ïðîôîðèåíòàöèè, ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî íà âñåõ íàøèõ ñîòðóäíèêàõ ëåæèò îãðîìíàÿ
ïñèõè÷åñêàÿ íàãðóçêà, êîòîðóþ
âûäåðæàòü ìîæåò íå êàæäûé. È
ïîýòîìó ìîÿ áëàãîäàðíîñòü êàê
ðóêîâîäèòåëÿ êîëëåãàì: íà÷àëüíèêó îòäåëà òðóäîóñòðîéñòâà
Ã. Ñ. Ôåäîðîâîé, âñåì ðÿäîâûì
ñîòðóäíèêàì.
Îêîí÷àíèå íà 3 ñòð.

No

12

[ ×åòâåðã 17 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ]

(799)

Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!

Èç êîìïüþòåðíîãî áàíêà äàííûõ íà 10.02.2010 ã.

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ М / Ж , ПРОФЕСС. ОБРАЗОВА НИЕ
«БУХУЧЁТ»,1С 8.1, О/Р НА ПРОИЗ-ОМ ПРЕДПРИЯТИИ
з/пл 24000 р.,
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ СР. СПЕЦ. ИЛИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗ-ИЕ, ОПЫТ
ОТ 3 лет В ЖЭО,1С 8 ПРЕДПРИЯТИЕ з/пл 10000 р.,
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ Ж, ПРОФ. ВЫСШЕЕ/О, ОПЫТ РАБОТЫ
з/пл 9000 р.,
ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ ВРАЧ М/Ж, СР. СПЕЦ/ВЫСШЕЕ/О
з/пл 14113 р.,
ÂÎÄÈÒÅËÜ АВТОМОБИЛЯ водитель кат. ВС, опыт
работы обязат., 8-19 час. з/пл 8000 р.,
ÂÎÄÈÒÅËÜ АВТОМОБИЛЯ ГАЗЕЛЬ(ХЛЕБНАЯ), ПРАВА
В, С, ГРАФИК, БЕЗ НАРУШЕНИЙ ТРУД. ДИСЦИПЛИНЫ
з/пл 17000 р.,
ÂÎÄÈÒÅËÜ АВТОМОБИЛЯ КАТ. В, С, М. ДО35 лет,
ОПЫТ, СОЦ. ПАКЕТ з/пл 10000 р.,
ÂÎÄÈÒÅËÜ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-ФУРГОН ДИЗЕЛЬ, КАТ.
С, ОПЫТ ОТ 5 лет, з/пл 12000 р.,
ÂÎÄÈÒÅËÜ АВТОМОБИЛЯ, КАТ. ВС, ОПЫТ, ЖЕЛАТ.
СТАРШЕ 40 лет з/пл 10000 р.,
ÂÎÄÈÒÅËÜ АВТОМОБИЛЯ МУСОРОВОЗ КАМАЗ,
ЗИЛ,1КЛАСС. СР. ОБР, ОПЫТ ОТ 5 лет з/пл 17000 р.,
ÂÎÄÈÒÅËÜ АВТОМОБИЛЯ КАТ. С, М, БЕЗ В/П з/пл
6500 р.,
ÂÎÄÈÒÅËÜ ПОГРУЗЧИКА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
з/пл 9000 р.,
ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ ДЕТСКОГО САДА (ЯСЛЕЙ-САДА) з/
пл 6000 р.,
ÂÐÀ×-ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ з/пл 13500 р.,
ÃÀÐÄÅÐÎÁÙÈÊ МОЖНО ПЕНСИОНЕРА, МЕД. КН. з/
пл 4330 р.,
ÃËÀÂÍÛÉ БУ ХГА ЛТЕР М/ Ж, ПРОФ. ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ,1С 8.2, ОПЫТ ОТ 3 лет НА ПРОИЗ-ОМ
ПРЕДПРИЯТИИ з/пл 40000 р.,
ÃËÀÂÍÛÉ БУХГАЛТЕР, ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
ОСН., В/О, ОПЫТ з/пл 20000 р.,
ÃËÀÂÍÛÉ БУХГАЛТЕР С В/О И ОПЫТОМ/Р ОТ 3 лет,
НА ДОЛЖНОСТИ ГЛАВН. БУХГ,1С БУХГ-ИЯ, ВЕРСИЯ
7.7 з/пл 22500 р.,
ÃËÀÂÍÛÉ БУХГАЛТЕР Ж, ОПЫТ ОТ 5 лет, ВЫСШЕЕ
ОБРАЗ, ПК 1С8, МS з/пл 15000 р.,
ÃÐÓÇ×ÈÊ 8-19 час., ОПЫТ РАБОТЫ з/пл 7000 р.,
ÃÐÓÇ×ÈÊ, ФИЗИЧ. КРЕПК, БЕЗ МЕДОГРАНИЧЕНИЙ,
САН. КН, РАБОТА В ГОРОДЕ з/пл 15000 р.,
ÃÐÓÇ×ÈÊ з/пл 10000 р.,
ÄÂÎÐÍÈÊ з/пл 4400 р.,
ÄÂÎÐÍÈÊ С 8.00-16.00, СОЦПАКЕТ з/пл 6000 р.,
ÄÂÎÐÍÈÊ з/пл 5500 р.,
ÄÂÎÐÍÈÊ М/Ж, БЕЗ О/Р, БЕЗ В/П, СОЦ. ПАКЕТ з/
пл 6500 р.,
ÄÂÎÐÍÈÊ М/Ж, УБОРКА ТЕРРИТОРИИ з/пл 5000 р.,
ÄÂÎÐÍÈÊ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК з/пл 9300 р.,
ÄÅËÎÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ з/пл 4734 р.,
ÆÈËÎÂÙÈÊ МЯСА И СУБПРОДУКТОВ ПРОФ. ОБР,
ОПЫТ ОТ 2 лет, САН. КН, БЕЗ МЕД. ОГРАНИЧЕНИЙ,2
СМЕНЫ:7.00-15.00,15.00-23.00 з/пл 18000 р.,
ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉ ПРОИЗВОДСТВОМ (ШЕФ-ПОВАР)

САН. КН., ОПЫТ з/пл 14000 р.,
ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉ ХОЗЯЙСТВОМ, ОПЫТ, ОТВЕТСТВЕН,
ВНИМАТЕЛЬН. з/пл 20000 р.,
È Í Æ Å Í Å Ð М / Ж , С Р. П Р О Ф / В Ы С Ш . И Л И
НЕПОЛНОЕ ВЫСШ, Ж Е Л АТ Е ЛЬНО ПО
СПЕЦ.»ИНФОРМ АТ ИК А И ВЫЧИСЛИ Т Е ЛЬН А Я
ТЕХНИКА»;»АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ», ЗНАНИЕ
ACTIVE DIRECTOR з/пл 14000 р.,
ÈÍÆÅÍÅÐ М,25-45 лет, ОПЫТ ОТ 3 лет ИНЖЕНЕРОМ
ПТО, ЗНАНИЕ ТЕХ. НАДЗОРА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ЗВОНИТЬ з/пл 30000 р.,
ÈÍÆÅÍÅÐ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ
ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ, ПО ДОГОВОРЕННОСТИ,
В/О, ОПЫТ, АММИАЧНЫЕ УСТАНОВКИ, з/пл 15000 р.,
ÈÍÆÅÍÅÐ ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ М/Ж, ВЫСШЕЕ ПРОФ. ОБРАЗ, ОПЫТ ОТ 3 лет НА ЭНЕРГЕТИЧ.
ОБОРУДОВАНИИ з/пл 20700 р.,
ÈÍÆÅÍÅÐ ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛФОНДА, СР. ПРОФ. ОБР, В/О СТРОИТ, ОПЫТ В ЖКХ ОТ 2 лет,
БЕЗ В/П з/пл 18000 р.,
ÈÍÆÅÍÅÐ-ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ з/пл 8000 р.,
ÈÍÆÅÍÅÐ-ÝËÅÊÒÐÈÊ высшее обр, 8-17 час. з/пл
20000 р.,
ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ МЛАДШ. ИНСПЕКТОР, ОТДЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОСЛЕ СЛУЖБЫ В ВС,2/2:8-17.0,17-09.0,
СОЦПАКЕТ з/пл 9000 р.,
ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ з/пл 12000 р.,
ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ОХРАНЫ МЛАДШ.
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ОХРАНЫ, СУТКИ/3, ПОСЛЕ
СЛУЖБЫ В ВС, ЗДОРОВ, СОЦПАКЕТ з/пл 9000 р.,
ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ ПО ПЛАВАНИЮ, ОПЫТ, С 8.00-14.00
з/пл 7000 р.,
ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В/О ПРОФ.,
ОПЫТ, З/П ПО СОБЕСЕД,5-ДНЕВКА, ПОЛН. СОЦПАКЕТ
з/пл 12000 р.,
ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА з/
пл 10500 р.,
ÊËÀÄÎÂÙÈÊ 8-19 ЧАС., ОПЫТ РАБОТЫ з/пл 7500 р.,
ÊËÀÄÎÂÙÈÊ СКЛАДА СПЕЦПРОДУКЦИИ М/Ж,20-45
лет, СР. СПЕЦ/О, О/Р ОТ ГОДА(ПРОДУКТЫ), О/Р С 1С,
ТОРГОВЛЯ И СКЛАД 8.1 з/пл 14000 р.,
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ ФИНАНСОВ(СТРАХОВОЙ)КОНСУЛЬТ,
СОВМЕСТИТЕЛЬ, ГИБК. ГРАФ, МНОГОУРОВНЕВ.
МАРКЕТИНГ з/пл 6000 р.,
ÊÓÕÎÍÍÛÉ РАБОЧИЙ з/пл 6000 р.,
ÊÓÕÎÍÍÛÉ РАБОЧИЙ СР. ОБР.,5-ДНЕВКА, СОЦПАКЕТ,
з/пл 7000 р.,
ËÀÁÎÐÀÍÒ ХИМИЧЕСКОГО АНА ЛИЗА М/ Ж, СР.
ПРОФ./О, ОПЫТ ОТ ГОДА ИЛИ БЕЗ ОПЫТА, ПОСЛЕ
УЧЁБЫ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ з/пл 8000 р.,
ÌÀÑÒÅÐ 3-5 РАЗР, ОПЫТ/Р, БЕЗ В/П з/пл 15000 р.,
ÌÀÑÒÅÐ СР. ПРОФ-ОЕ/О. ОПЫТ ОТ ГОДА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ з/пл 20000 р.,
ÌÀÑÒÅÐ СР. ПРОФ. ОБР, ОПЫТ В ЖКХ ОТ 2 лет, БЕЗ
В/П, СОЦПАКЕТ з/пл 14000 р.,
ÌÀÑÒÅÐ ЦЕХА ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК, ДО 50 лет, СТАЖ,

В/О ПРОФ., ДОП. ОТП.7 КАЛЕНД. ДН., ВОЗМОЖН.
КАРЬЕРН. РОСТА з/пл 18000 р.,
ÌÀØÈÍÈÑÒ БУЛЬДОЗЕРА з/пл 25000 р.,
ÌÀØÈÍÈÑÒ ЭКСКАВАТОРА НАЧ. ПРОФ/О, ОПЫТ, ГУСЕНИЧНЫЙ И КОЛЁСНЫЙ ЭКСКАВАТОР з/пл 25000 р.,
ÌÀØÈÍÈÑÒ ЭКСКАВАТОРА з/пл 25000 р.,
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß СЕСТРА СР. ПРОФ. ОБР, ДИПЛОМ,
СЕРТИФИКАТ, ДНЕВНАЯ, СУТОЧНАПЯ, СОЦПАКЕТ з/
пл 8000 р.,
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß СЕСТРА з/пл 9240 р.,
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ СТАТИСТИК СР. ПРОФ. ОБР., ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК,6-ДНЕВКА з/пл 4800 р.,
ÌÅÍÅÄÆÅÐ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ, СР. ПРОФ.
ОБР, ЗНАТЬ WORD, EXCEL, КОММУНИКАБ, ДО 35 лет
з/пл 8000 р.,
ÌÎÉÙÈÊ ПОСУДЫ САН. КН з/пл 8000 р.,
ÌÎÉÙÈÊ ПОСУДЫ з/пл 5800 р.,
ÌÎÉÙÈÊ ПОСУДЫ СР. ОБР.,5-ДНЕВКА, СОЦПАКЕТ.
з/пл 7000 р.,
ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ ОПЫТ МОНТА ЖНИКОМ МЕТА ЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ДОПУСК К РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ з/
пл 20000 р.,
ÍÀËÀÄ×ÈÊ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ з/пл 20000 р.,
ÍÀËÀÄ×ÈÊ ХОЛОДНОШТАМПОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОПЫТ з/пл 15000 р.,
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ УЧАСТКА (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) С/Х
УЧАСТОК, СР. ВЕ ТЕРИНАР. ОБР, ОПЫТ ЖЕ ЛАТ.,
СОЦПАКЕТ,5-ДНЕВКА з/пл 10000 р.,
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ УЧАСТКА (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) з/пл
20000 р.,
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ЦЕХА ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИК А
ЦЕХА, ВЫСШ. ОБР, ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК, 8.30-17 ЧАС.
з/пл 20000 р.,
ÎÏÅÐÀÒÎÐ КОТЕЛЬНОЙ ГАЗ, ЖИДКОЕ ТОПЛИВО,
СЕЗОННО, СКОЛЬЗЯЩ. ГРАФИК з/пл 9000 р.,
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ПОЛУЧЕНИЯ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛОВОЛОКНА 3 РАЗР, УЧЕНИК, Ж, ОТ 18 ДО 45 лет, ГРАФИК,
НА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 6000 Р, ДАЛЕЕ ОТ 10000 Р. з/
пл 6000 р.,
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, ОПЫТ, ЗНАНИЕ WORD, EXCEL, POWER POINT,
СЕРТИФИКАТ, ДИСЦИПЛИНИРОВАН. з/пл 5000 р.,
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН
ОПЫТ НА ПК ОБЯЗАТЕЛЕН ОТ 3 лет з/пл 4330 р.,
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН
з/пл 0 р.,
ÎÔÈÖÈÀÍÒ з/пл 7000 р.,
ÏÅÄÀÃÎÃ-ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ В/О, ОПЫТ,36ЧАС/НЕД. ОТПУСК 56ДНЕЙ з/пл 8000 р.,
ÏËÎÒÍÈÊ СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦ. ЗДАНИЙ,
ЖЕЛАТ. СТАРШЕ 40 лет, ОПЫТ з/пл 10000 р.,
ÏÎÂÀÐ ОПЫТ з/пл 5000 р.,
ÏÎÂÀÐ з/пл 6400 р.,
ÏÎÂÀÐ, ОПЫТ, С 7.30-14.00, БЕЗ СУДИМОСТИ з/пл
6200 р.,
Ï Î Â À Ð П Р О Ф . О Б Р, 4 - 5 р - д , О П Ы Т, 2 С М Е
НЫ:6.00-14.00,9.00-17.00, САН. КН. з/пл 7000 р.,
ÏÎÂÀÐ ОПЫТ, ЗНАНИЕ ВЫПЕЧКИ,5-ДНЕВКА, С 5.3014.30 з/пл 9500 р.,
ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ РАБОЧИЙ з/пл 0 р.,
ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ РАБОЧИЙ М/Ж, ФИЗИЧ. ЗДОРОВЫЕ,
СРЕДНЕЕ/О, ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТЕ, РАБ. ТЯЖЁЛАЯ
з/пл 14000 р.,
ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ РАБОЧИЙ з/пл 6000 р.,
ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ РАБОЧИЙ М, ФИЗИЧ. ЗДОРОВЫЕ,
СРЕДНЕЕ/О з/пл 16000 р.,
ÏÎËÈÐÎÂÙÈÊ 2-5РАЗР, МОЖНО УЧЕНИКОМ, 1 СМЕНА,
ДОП. ОТП. 14ДНЕЙ з/пл 7000 р.,
ÏÐÅÑÑÎÂÙÈÊ С 8.00-20.00 2/2 з/пл 12300 р.,
ÏÐÈÅÌÙÈÊ СЫРЬЯ СЫРЬЯ, ПОЛУФАБРИКАТОВ, ГОТОВ. ПРОДУКЦИИ, ЦЕХ 2,3РАЗР, ОТ 20 лет, з/пл 7000 р.,
ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒ М/Ж, О/Р ОТ 2 лет, ПО ПОДДЕРЖКЕ
БАЗ ДАННЫХ 1С8.1. ЗУП, БУХГАЛТЕРИЯ,7.7 ЗиК з/
пл 26000 р.,
ÏÐÎÄÀÂÅÖ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ -КАС-

3

СИР, Ж, БЕЗ В/П,3/3, З/П 9000 от продаж з/пл 9000 р.,
ÏÐÎÄÀÂÅÖ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
-КОНСУЛЬТАНТ, ПРОФ. ОБР, ОПЫТ ПРИВЕТСТВ, С
10.0-19.0, С 11.0-20.00 з/пл 7000 р.,
ÏÐÎÄÀÂÅÖ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ з/
пл 4330 р.,
ÏÐÎÄÀÂÅÖ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
-КОНСУЛЬТАНТ, САЛОН»ДВЕРИ», В/О, ОПЫТ, ДО 35
лет, ЭНЕРГИЧНЫЙ з/пл 18000 р.,
ÏÐÎÄÀÂÅÖ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ,КОНСУЛЬТАНТ, ТЕХНАРЬ, ОПЫТ, ЗНАНИЕ 1С з/пл 7000 р.,
ÏÐÎÄÀÂÅÖ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ С 9.0022.00 з/пл 9000 р.,
ÏÐÎÄÀÂÅÖ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 5%ВЫРУЧКИ, ОХЛАЖДЕННЫЕ ПРОДУКТЫ, ОПЫТ, С 10.0019.00 з/пл 10000 р.,
ÐÀÁÎ×ÈÉ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА з/пл 5000 р.,
ÐÀÁÎ×ÈÉ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА, УТРОМ С 6.00-10.00
И ВЕЧЕРОМ, БЕЗ НАРУШ. ТР. ДИСЦ. з/пл 6000 р.,
ÐÀÁÎ×ÈÉ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И
РЕМОНТУ ЗДАНИЙ М, СР. СПЕЦ. СТРОИТЕЛЬНОЕ/О,
ОПЫТ ОТ ГОДА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ з/пл 14000 р.,
ÐÀÁÎ×ÈÉ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И
РЕМОНТУ ЗДАНИЙ з/пл 6300 р.,
ÐÀÁÎ×ÈÉ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ М, ДО 60 лет, ОПЫТ, З/П 6000
Р.+КВАРТАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ з/пл 6000 р.,
ÐÀÌÙÈÊ ПОМОЩНИК РАМЩИКА, ПРОФ. ОБР., ОПЫТ
ОТ 1ГОДА, БЕЗ НАРУШ. ТРУД. ДИСЦ. з/пл 15000 р.,
ÐÀÑÔÀÑÎÂÙÈÊ МЯСОПРОДУКТОВ СКЛАД ГОТОВ.
ПРОДУКЦИИ, ОПЫТ НА ПР-ВЕ, БЕЗ МЕДОГРАНИЧ,
ФИЗ. КРЕПК, САН. КН. з/пл 12000 р.,
ÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐ МЕД. ОБР. з/пл 9600 р.,
ÐÅÇ×ÈÊ МЕТА ЛЛА НА НОЖНИЦАХ И ПРЕССАХ,
СДЕЛЬНО, СР. ОБР.,2СМЕНЫ:7.00-15.30,15.30-23.00,
з/пл 15000 р.,
ÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÙÈÊ ПЛОСКОСТНЫХ СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИЙ ОПЫТ ПО РАБОЧ. СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ,
САН. КН, з/пл 7000 р.,
ÑÀÍÈÒÀÐÊÀ-ÌÎÉÙÈÖÀ СОЦПАКЕТ з/пл 4330 р.,
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТВЕТСТВЕННА, ИСПОЛНИТЕЛЬНА, НЕПОЛН. РАБ. ДЕНЬ:14.00-18.00 з/
пл 4000 р.,
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ РУКОВОДИТЕЛЯ СР. ПРОФ. ОБР., В/О,
СОЦПАКЕТ з/пл 5000 р.,
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ РУКОВОДИТЕЛЯ Ж, КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ, ДОП. КУРСЫ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
з/пл 10000 р.,
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ РУКОВОДИТЕЛЯ з/пл 6000 р.,
ÑËÅÑÀÐÜ А ВА РИЙНО - ВОССТА НОВИ Т Е ЛЬНЫ Х
РАБОТ,3-5р-д, ОПЫТ, БЕЗ СУДИМОСТИ з/пл 10500 р.,
ÑËÅÑÀÐÜ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 4-5 р-д, 7.30-16
ЧАС. з/пл 13000 р.,
ÑËÅÑÀÐÜ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 4-6РАЗР, М,
ОПЫТ, БЕЗ В/П з/пл 15000 р.,
ÑËÅÑÀÐÜ ПО РЕМОНТУ ОБОРУД. КОТЕЛЬН. И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕ,3-5РАЗР, ОПЫТ, КВАЛИФ.
СТРОПАЛЬЩ, СЛЕСАРЯ ПО ЭКСПЛ. ГАЗ. ОБОРУД,
ДО 50 лет з/пл 11000 р.,
ÑËÅÑÀÐÜ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ М, НЕ НИЖЕ СР. ПРОФ-ГО ОБРАЗ,
О/Р ОТ 3 лет НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
з/пл 10000 р.,
ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ ПРОФ. ОБР, ОПЫТ ОТ 1ГОДА,3С
МЕНЫ:7.30-16.00,14.30-23.00,22.30-6.00 з/пл 18000 р.,
ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
ПЛОТНИК з/пл 15500 р.,
ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ М, МОЖНО ПЕНСИОНЕРА, С
ОПЫТОМ РАБ. ПО МОНТАЖУ И РЕМОНТУ САНТЕХСИСТЕМ з/пл 15000 р.,
ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ з/пл 4330 р.,
ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ -РАБОЧИЙ ПО ЗДАНИЮ, ОПЫТ
САНТЕХНИКОМ ОТ 3 лет, БЕЗ ВР. ПР, ФИЗИЧ. ЗДОРОВ
з/пл 12330 р.,
ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ М,23-45 лет, СР. СПЕЦ/О ИЛИ

ОПЫТ/Р ОТ 5 лет, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ з/пл 10000 р.,
ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ ПРОФ. ОБР., ОПЫТ, СОЦПАКЕТ
з/пл 11000 р.,
ÑÎÑÒÀÂÈÒÅËÜ ФАРША КОНСЕРВНЫЙ ЦЕХ, ОПЫТ
ПО СПЕЦ. ОТ 2 лет, БЕЗ МЕДОГРАНИЧЕНИЙ, САН.
КН.,3СМЕНЫ з/пл 17600 р.,
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ СЕРВИСЦЕНТР, ПРОДАЖА, МОНТАЖ
ГАЗ. КОЛОНОК, КОТЛОВ, СИСТЕМ ОТОПЛ. И КОНДИЦИОНИР. з/пл 12000 р.,
ÑÒÎËßÐ ОПЫТ з/пл 5000 р.,
ÑÒÎËßÐ СТРОИТЕЛЬНЫЙ з/пл 9200 р.,
ÑÒÎÐÎÆ (ВАХТЕР) +НАДБАВКА ЗА НОЧН. И ВЕЧЕРН.
СМЕНЫ, СУТКИ/2, ДО 50 лет з/пл 5000 р.,
ÒÎÊÀÐÜ МОЖНО ПЕНСИОНЕРА з/пл 16000 р.,
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ М, МОЖНО ПЕНСИОНЕРА, С ОПЫТОМ
з/пл 18000 р.,
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ М, СР. СПЕЦ. ОБР, БЕЗ В/П, ПРАВА НА
УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ, З/П 14000 з/пл 14000 р.,
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ М, ВОД. ПРАВА, УДОСТ-ИЕ МАШИНИСТА-ТРАКТОРИСТА, ОПЫТ ОТ ГОДА, НАЛИЧ. МЕД.
СПРАВКИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ з/пл 12000 р.,
ÓÁÎÐÙÈÊ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ УБОРКА ДО 8.00, САН. КН, з/пл 3045 р.,
ÓÁÎÐÙÈÊ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУ ЖЕБН Ы Х П О М Е Щ Е Н И Й ОТД . П Р - В А ОХ Л А Ж Д Е Н.
ПОЛУФАБРИКАТОВ,3СМЕНЫ, ОПЫТ, САН. КН. з/
пл 11000 р.,
ÓÁÎÐÙÈÊ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ з/пл 7500 р.,
ÓÁÎÐÙÈÊ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ С 9.00-18.00 з/пл 8500 р.,
ÓÁÎÐÙÈÊ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ГРАФИК 2/2, С 8.00-20.00, ДО 50 лет
з/пл 8000 р.,
ÓÁÎÐÙÈÊ ТЕРРИТОРИЙ ОПЫТ УБОРКИ ТЕРРИТ. ОТ
СНЕГА, СТРИЖКА ГАЗОНОВ, БЕЗ МЕД. ОГРАНИЧЕНИЙ
з/пл 8000 р.,
ÓÏÀÊÎÂÙÈÊ 3СМЕНЫ, ОПЫТ РАБ, САН. КН, БЕЗ МЕД.
ОГРАНИЧЕНИЙ з/пл 11000 р.,
Ó×ÈÒÅËÜ ТЕХНОЛОГИЯ У МАЛЬЧИКОВ, В/О., СОЦПАКЕТ з/пл 10000 р.,
ÔÀÑÎÂÙÈÖÀ ПРОДТОВАРЫ, С 9.00-18.00, КРОМЕ
ИНОСТРАН. ГРАЖДАН з/пл 8000 р.,
ÔÅËÜÄØÅÐ-ËÀÁÎÐÀÍÒ (МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕХНИК) М/Ж, СР. ПРОФ-ОЕ/О, ОПЫТ РАБОТЫ КДЛ,14 КАЛЕНД. ДН ДОП. ОТПУСКА з/пл 10000 р.,
ØÒÀÌÏÎÂÙÈÊ 2-4р-д, МОЖНО УЧЕНИКОМ, 1СМЕНА
з/пл 7000 р.,
ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ,1ÊÀÒÅÃÎÐÈß, В/О, ОПЫТ ОТ 1ГОДА
ОБЯЗАТЕЛЕН з/пл 9000 р.,
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐ М, ОТ 30 лет, ОПЫТ ВОЖДЕНИЯ НА
ГАЗЕЛИ з/пл 18000 р.,
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ 4-5 Р, М, С ОПЫТОМ ПО
РЕМОНТУ ХИМИЧ. ОБОРУДОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
з/пл 18000 р.,
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ 4-5 РАЗР, М, ОПЫТ ОТ ГОДА,
НАЧ. ПРОФ/О, УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО КВАЛИФИКАЦИИ
з/пл 15000 р.,
ÝËÅÊÒÐÎÌÅÕÀÍÈÊ М, ПРОФЕСС-ОЕ ВЫСШЕЕ,
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ, ОПЫТ ОТ 2 лет, СЕТЕЙ 0,4КВ,
ГРУППА ДОПУСКА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ з/
пл 18000 р.,
ÝËÅÊÒÐÎÌÅÕÀÍÈÊ ПО ЛИФТАМ 3-5 р-д, 7.30-16 ЧАС.
з/пл 10000 р.,
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊ ПО ОСВЕЩЕНИЮ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ, ПРОФ. ОБР, ОПЫТ, ЖЕЛАТ. СТАРШЕ
40 лет з/пл 10000 р.,
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊ ПО ОСВЕЩЕНИЮ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОПЫТ з/пл 5000 р.,
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И РАДИОФИ 4р-д, ОПЫТ ОТ 4 лет,
ВАХТА, КОМАНДИРОВКИ НА 1-2НЕДЕЛИ з/пл 16000 р.,
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОФ. ОБР.,3-5р-д, ОПЫТ
ОТ 1ГОДА, БЕЗ НАРУШ. ТРУД. ДИСЦ. з/пл 14000 р.,
ÞÐÈÑÊÎÍÑÓËÜÒ ПРОФ. ОБР., СОЦПАКЕТ з/пл 5500 р.

òàêèå ïðîãðàììû, êàê «Ïåðâîå
ðàáî÷åå ìåñòî», «Ïåðâàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðàêòèêà». Ñî øêîëüíèêàìè-âûïóñêíèêàìè
âåäåòñÿ
àêòèâíàÿ
ïðîôîðèåíòàöèîííàÿ
ðàáîòà. Â öåëîì, òðóäîóñòðîéñòâî
âûïóñêíèêîâ èäåò ñëîæíî. Çäåñü
êàìåíü ïðåòêíîâåíèÿ – óêàçàííûé
â ïðîãðàììå âîçðàñò ìîëîäîãî ÷åëîâåêà - 18-20 ëåò è õàðàêòåð ðàáîò: îíè äîëæíû áûòü íåïðåìåííî
âðåìåííûìè. Ìíîãèå âûïóñêíèêè
ïîä ýòîò âîçðàñò íå ïîäõîäÿò, èì
ëèáî 17 ëåò – ïîñëå ÏÒÓ, ëèáî 21
è áîëüøå – ïîñëå êîëëåäæåé èëè
òåõíèêóìîâ, è òîãäà ýòà ïðîãðàììà – íå äëÿ íèõ. Íåîáõîäèìî äîáèâàòüñÿ â Ðîñòðóäå ïåðåñìîòðà
âîçðàñòíîãî öåíçà è âîçìîæíîñòè
òðóäîóñòðîéñòâà âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íå òîëüêî íà âðåìåííóþ, íî è íà
ïîñòîÿííóþ ðàáîòó.
Õî÷ó ñêàçàòü äîáðîå ñëîâî
î íîâãîðîäñêèõ âûïóñêíèêàõ, îá
èõ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå – èõ ñ óäîâîëüñòâèåì áåðóò
ïðåäïðèÿòèÿ Ìîñêâû è ÑàíêòÏåòåðáóðãà, òàê ÷òî è íîâãîðîäñêèì ðàáîòîäàòåëÿì åñòü ñìûñë
ïðèãëÿäåòüñÿ ê ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì.
Íå îñòàâëÿåò áåç âíèìàíèÿ
Çàêîí î çàíÿòîñòè è ïîäðîñòêîâ.
Ñ 1994 è ïî ñåé äåíü äåéñòâóåò ïðîãðàììà «Ëåòíèé òðóä».
Â
2010 ãîäó â ïåðèîä ëåòíèõ êàíèêóë
áûëî òðóäîóñòðîåíî 223 øêîëüíèêà. Äåòè – ýòî ñâÿòîå. Ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ øêîëàõ ðàéîíà îðãàíèçîâàíû òðóäîâûå îòðÿäû, ãäå
ðåáÿòà çàðàáàòûâàþò ñâîè ïåðâûå
äåíüãè. À äëÿ ìíîãèõ ñåìåé ýòî
âîîáùå áîëüøîå ïîäñïîðüå. Ìåõàíèçì îðãàíèçàöèè ýòîãî ìåðî-

ïðèÿòèÿ äàâíî îòðàáîòàí åùå ïðè
Îëüãå Àëåêñååâíå Ñèäîðåíêî è
àêòèâíî ïîääåðæèâàåòñÿ ãëàâîé
àäìèíèñòðàöèè
Íîâãîðîäñêîãî
ðàéîíà À. Ã. Øâåöîâûì.
Âîîáùå, áåç àêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ àäìèíèñòðàöèåé ðàéîíà, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðàáîòà ñëóæáû çàíÿòîñòè
íå èìåëà áû òàêîãî áîëüøîãî ðåçóëüòàòà.
Ìû ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ðåøàåì ìíîãèå ïðîáëåìû.  äåðåâíÿõ è ïîñåëêàõ ïåðèîäè÷åñêè ïðîâîäÿòñÿ ÿðìàðêè âàêàíñèé. Ñëóæáà
îáåñïå÷èâàåò èíôîðìàöèåé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé, è åñëè ó áåçðàáîòíîãî
íåò âîçìîæíîñòè ïðèåõàòü ê íàì,
îí ìîæåò âñå óçíàòü íà ìåñòå.
Êðîìå òîãî, èíôîðìàöèþ î íàøèõ
âîçìîæíîñòÿõ è ïðîãðàììàõ ìîæíî
íàéòè íà ñàéòå www.vnovgzan.ru.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî íàøåãî
ðàçãîâîðà ñ Í. Ï. Ìàðêîâîé ÷òî-òî
ìåøàëî çàäàòü ìíå âîïðîñ, êîòîðûé
ÿ ïîäãîòîâèëà, êàê ðåäàêòîð ñïåöèàëèçèðîâàííîãî èçäàíèÿ î âàêàíñèÿõ, õîòÿ íàìåðåâàëàñü ñïðîñèòü
îá ýòîì â ïåðâóþ î÷åðåäü.  ìîåé
ãîëîâå îí ñôîðìèðîâàëñÿ ïðèìåðíî òàêèì: «Íà ìîé âçãëÿä, ëþáîé
òðóäîñïîñîáíûé ãðàæäàíèí, åñëè
îí íå õî÷åò áûòü òóíåÿäöåì, â ñîñòîÿíèè ñàì íàéòè ðàáîòó, íå ïðèáåãàÿ ê óñëóãàì ñëóæáû çàíÿòîñòè, à
òîëüêî ÷èòàÿ ñîîòâåòñòâóþùèå îáúÿâëåíèÿ î âàêàíñèÿõ â ãàçåòàõ è íà
ñàéòå. Òàê ëè ýòî?»
Êàê õîðîøî, ÷òî ÿ íå çàäàëà
ýòîãî âîïðîñà. Ïîòîìó ÷òî ïîíÿëà
– ñîòðóäíèêè ýòîé ñëóæáû âûïîëíÿþò çàäà÷è îáùåíàöèîíàëüíîãî
çíà÷åíèÿ.
Îëüãà Èâàíîâà,
ðåäàêòîð ãàçåòû «Äåëî»

20 ëåò ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå çàíÿòîñòè

ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÖÅÍÒÐÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ
ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ Í. Ï. ÌÀÐÊÎÂÀ:

«ЛЮДЕЙ РАВНОДУШНЫХ
В НАШЕЙ СЛУЖБЕ НЕТ»

Îêîí÷àíèå.
Î
Íà÷àëî íà 2 ñòð.
Íà ñòîëå ó Íàòàëüè Ïåòðîâíû
– Çàêîí î çàíÿòîñòè. Îíà áåðåò
åãî â ðóêè è ïðîäîëæàåò ñâîé ðàññêàç: «Çàêîí î Çàíÿòîñòè, ïî êîòîðîìó ìû ðàáîòàåì - 1991 ãîäà,
äâàäöàòèëåòíåé äàâíîñòè! Íî íàñêîëüêî ãëóáîêî îí ïðîäóìàí! Â
íåì åñòü ïóíêòû, ê êîòîðûì ìîæíî îáðàùàòüñÿ â ñàìûõ ðàçíûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ ñèòóàöèÿõ.
Âîò
ñåé÷àñ, íàïðèìåð, ñòðàíà áîðåòñÿ ñ ïîñëåäñòâèÿìè êðèçèñà. È íà
ïåðâûé ïëàí âûõîäÿò ïðîãðàììû
ïî ðàáîòå ñ ãðàæäàíàìè, íàõîäÿùèìèñÿ ïîä ðèñêîì óâîëüíåíèÿ,
ïðîãðàììà ñîçäàíèÿ è ñîõðàíåíèÿ
ðàáî÷èõ ìåñò. Êîãî-òî íàäî ïåðåîáó÷èòü, êîãî-òî - ïåðåâåñòè íà
äðóãóþ, ìåíåå êâàëèôèöèðîâàííóþ ðàáîòó, êîãî-òî íà íåïîëíûé
ðàáî÷èé äåíü. Íî ãëàâíîå – ñîõðàíèòü ðàáî÷èå ìåñòà. Íå äîïóñòèòü
íàïðÿæåííîñòè íà ðûíêå òðóäà. È
òóò ãîñóäàðñòâî âûäåëÿåò ñðåäñòâà
ðàáîòîäàòåëþ íà ïîääåðæêó ðàáîòíèêà, âîçìåùàÿ ÷àñòü ðàñõîäîâ íà
çàðàáîòíóþ ïëàòó. Ïî ýòîé ïðîãðàììå ìû ñîòðóäíè÷àåì ñî ìíîãèìè ïðåäïðèÿòèÿìè ðàéîíà: ÎÀÎ
«261 ðåìîíòíûé çàâîä ñðåäñòâ çàïðàâêè è òðàíñïîðòèðîâêè ãîðþ÷åãî», ÎÎÎ «Ñòðîéäåòàëü», ÎÎÎ ÀÒÏ
«Íîâãîðîäñåëüñòðîé» è ò. ä.

Áîëüøîå âíèìàíèå ìû óäåëÿóäåëÿ
åì ïðîãðàììàì «Îáùåñòâåííûå
ðàáîòû» è âðåìåííîìó òðóäîóñòðîéñòâó. Îíè ñîçäàíû äëÿ òîãî,
÷òîáû ÷åëîâåê íå òåðÿë òðóäîâîé
àêòèâíîñòè, èìåë êàêóþ-òî ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó.
Îñîáî îñòàíîâëþñü íà ïðîãðàììå ïî âðåìåííîìó òðóäîóñòðîéñòâó. Îíà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ãðàæäàí,
òðåáóþùèõ
îñîáîãî âíèìàíèÿ îáùåñòâà – ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ: èíâàëèäîâ, ëþäåé, îñâîáîæäåííûõ èç
ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû, à òàêæå
ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà è íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ìíîãîäåòíûõ
ðîäèòåëåé è ò. ä.
Îäíàêî âðåìåííîå òðóäîóñòðîéñòâî - ýòî, áåçóñëîâíî, íå
ðåøåíèå ïðîáëåìû áåçðàáîòèöû.
Ìû – çà çàíÿòîñòü ïîñòîÿííóþ,
êîãäà ÷åëîâåê ðåàëèçîâûâàåò â
ïîëíîé ìåðå ïðàâî íà òðóä è ïîëó÷àåò îò ýòîãî íå òîëüêî óäîâîëüñòâèå, íî è äîñòîéíîå äåíåæíîå
âîçíàãðàæäåíèå. È íàøà çàäà÷à, ïðåäëàãàÿ âðåìåííóþ ðàáîòó,
óñòðîèòü ÷åëîâåêà íà ïîñòîÿííóþ,
ó÷èòûâàÿ åãî èíòåðåñ, âîçìîæíîñòè è ñïîñîáíîñòè. ×åëîâåê â ýòî
âðåìÿ íå ïåðåñòàåò èñêàòü ðàáîòó
ïî ñïåöèàëüíîñòè, è ëþáîé ðàáîòîäàòåëü åãî îòïóñòèò, åñëè òàêàÿ
ðàáîòà íàéäåòñÿ. Õîðîøî, åñëè

îíà íàéäåòñÿ íà òîì ïðåäïðèÿòèè,
ïðåäï
ãäå ÷åëîâåê óñòðîèëñÿ âðåìåííî.
Ïîíèìàåì, ÷òî ðàáîòà ïî ïðîãðàììå âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà
òðåáóåò íàïðÿæåíèÿ è îò êàäðîâîé
ñëóæáû ïðåäïðèÿòèÿ. Ýòî ñêîëüêî
äîãîâîðîâ íàäî çàêëþ÷èòü, îôîðìèòü ïðèêàçû, çàïîëíèòü òàáåëü,
âåäîìîñòè îá îïëàòå! Íå íàäî
ýòîãî áîÿòüñÿ, âåäü, â êîíå÷íîì
èòîãå, çàäà÷à ñëóæáû ïåðñîíàëà – ïðèâëå÷ü â êîëëåêòèâ êëàññíûõ ñïåöèàëèñòîâ. È ýòî õîðîøàÿ
âîçìîæíîñòü îòîáðàòü ëó÷øèõ è
îñòàâèòü èõ íà ïðîèçâîäñòâå. È
ìû ñòàðàåìñÿ, ÷òîáû 60 ïðîöåíòîâ
âðåìåííûõ äîãîâîðîâ ñòàëè ïîñòîÿííûìè.
Îñîáîå âíèìàíèå – èíâàëèäàì. Ñ÷èòàþ, ÷òî óñòðîèòü èíâàëèäà èìåííî íà âðåìåííóþ ðàáîòó
– ïðîñòî êîùóíñòâî. È ãîñóäàðñòâî
ïðåäëàãàåò ðàáîòîäàòåëþ
áðàòü
òàêèõ ëþäåé íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó,
äîïëà÷èâàÿ çà îáóñòðîéñòâî ðàáî÷åãî ìåñòà äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äî
50 òûñÿ÷ ðóáëåé! Òàêîé âàðèàíò â
2010 ãîäó èñïîëüçîâàëî ïðåäïðèÿòèå ÎÎÎ «Ìèð». Ïîëüçóÿñü âîçìîæíîñòüþ, îáðàùàåìñÿ ê ðàáîòîäàòåëÿì ñ ïðèçûâîì ê ñîòðóäíè÷åñòâó
â ðåàëèçàöèè âûøåïåðå÷èñëåííûõ
ìåðîïðèÿòèé çàíÿòîñòè!
Ðàáîòà ñ ìîëîäåæüþ – òîæå
î÷åíü âàæíî! Çäåñü äåéñòâóþò

[ ×åòâåðã 17 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ]

4

No

Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!

12

(799)

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ
Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:
-ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß
ÎÁÙÅÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ,
î/ð íå ìåíåå 10 ëåò,
-ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ Ó×ÀÑÒÊÀ
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÕ ÐÀÁÎÒ,
î/ð íå ìåíåå 10 ëåò,
-ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÎÂ,
-ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÎÂ ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ,
òåë. 64-35-77

Òðåáóåòñÿ

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ,

ÆÅÍÙÈÍ
ÍÀ ÂÐÅÌÅÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

æåí., îò 35 ëåò
Òåë. 8-921-027-90-37

ÏÎ ÑÁÎÐÊÅ ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÎÂ.
Ðàáîòà íà êîíâåéåðå.
Ñïðàâêè ïî òåë. 33-97-27

Òðåáóþòñÿ

ÎÀÎ «ÒÐÀÍÑÂÈÒ»

ÏÎÄÑÎÁÍÛÅ
ÐÀÁÎ×ÈÅ,
òåë. 948-964
(çâîíèòü ñ 9.00 äî 18.00)
Òðàíñïîðòíîé êîìïàíèè íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

ÃÐÓÇ×ÈÊ

Òðåáîâàíèÿ: ìóæ., 25-40 ëåò, áåç íàðóøåíèé òðóäîâîé äèñöèïëèíû.
Ñîáåñåäîâàíèå ïî àäðåñó: óë. Íåõèíñêàÿ 59 Á, ôèðìà «Àâòîòðåéäèíã»,

ò.: 77-09-99, 62-08-91

ÇÀÎ «Äåéìîñ» òðåáóåòñÿ

ÄÂÎÐÍÈÊ
Àäðåñ: óë. Íàðîäíàÿ, 8à
Òåë. 90-00-18

ÎÀÎ «Òðàíñâèò» ïðèãëàøàåò

Òðåáóåòñÿ

ÑËÅÑÀÐÜ-ÇÀÒÎ×ÍÈÊ
äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî îáîðóäîâàíèÿ,
-ÝËÅÊÒÐÈÊ, äîïóñê ñâûøå 1000 Âò,

-ÍÀËÀÄ×ÈÊ ÑÒÀÍÊÎÂ Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÍÛÌ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅÌ
Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ, îïûò
ðàáîòû, òåë.: 64-03-33, 64-45-45

Îðãàíèçàöèÿ ñ 10-ëåòíèì îïûòîì ðàáîòû ïðåäëàãàåò çàêëþ÷èòü
äîãîâîðû ñ ÓÊ, ÒÑÆ, äð. ôîðìàìè ñîáñòâåííîñòè íà îáñëóæèâàíèå
è ïðî÷èñòêó ñèñòåì âåíòèëÿöèè ïî ÑÀÌÛÌ ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ
îáëàñòè è ðàéîíà.
À òàêæå âûïîëíÿåò:
- óñòðîéñòâî, ðåìîíò, ïðî÷èñòêó è ïåðèîäè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ñèñòåì
âåíòèëÿöèé, ãàçîõîäîâ è äûìîõîäîâ (ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ) æèëûõ äîìîâ,
àäìèíèñòðàòèâíûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ;
- ïåðâè÷íîå îáñëóæèâàíèå îáúåêòîâ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ãàçîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ ñ âûäà÷åé ðàçðåøåíèÿ (êîëîíîê, ïëèò, êîòëîâ è äðóãîãî
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ);
- èíäèâèäóàëüíóþ ïåðåïëàíèðîâêó âåíòêàíàëîâ è äûìîõîäîâ;
- óñòàíîâêó âûòÿæåê, ðåøåòîê, ëþ÷êîâ äëÿ ÷èñòêè ãàçîõîäîâ
è ïðèòî÷íî-âûòÿæíîé âåíòèëÿöèè.

Òåë.: 67-92-49 (Çâîíèòü 10.00-12.00 è 14.00-16.00)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
- ÈÍÆÅÍÅÐ-ÝËÅÊÒÐÈÊ
- ÒÎÊÀÐÜ,
- ÌÀËßÐ, æ. (ïîðîøêîâàÿ ïîêðàñêà,
âîçìîæíî îáó÷åíèå)
- ÀÏÏÀÐÀÒ×ÈÊ ÕÈÌÂÎÄÎÎ×ÈÑÒÊÈ,
- ËÀÁÎÐÀÍÒ ÕÈÌÀÍÀËÈÇÀ,
- ÎÁÐÀÁÎÒ×ÈÊ ÈÇÄÅËÈÉ
ÈÇ ÏËÀÑÒÌÀÑÑ, æ.,
- ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×. ËÈÍÈÈ
ÕÎËÎÄÍÎ-ØÒÀÌÏÎÂÎ×Í. ÎÁÎÐÓÄ-ß
- ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ,
- ÈÍÆÅÍÅÐ-ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊ
- ÌÅÕÀÍÈÊ ÖÅÕÀ,
- ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÙÈÊÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐ,
- ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÏÐÅÖÅÇÈÎÍÍÎÉ
ÔÎÒÎËÈÒÎÃÐÀÔÈÈ,
âîçìîæíî îáó÷åíèå
- ÇÀÃÎÒÎÂÙÈÊ, âîçìîæíî
îáó÷åíèå, æåí.
- ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ ÐÝÀ È Ï,
âîçìîæíî îáó÷åíèå, æåí.
- ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÃËÀÂÍÎÃÎ
ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ
- ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
- ÃËÀÂÍÛÉ ÒÅÕÍÎËÎÃ
- ÈÍÆÅÍÅÐ-ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ
(ðàçðàáîòêà ðàäèîýëåêòðîííûõ èçäåëèé).
- ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÁÎÐÙÈÊ ÐÝÀ È Ï
-ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÊÎÒÅËÜÍÎÉ,

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùåìó ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

- ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎ ÖÅÕÀ, îïûò,
- ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÃËÓØÈÒÅËÅÉ,

ïîääåðæàíèå è óâåëè÷åíèå êëèåíòñêîé áàçû, áóõ. ïðîãðàììà 1Ñ: 7.7.
Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ.
Ðåçþìå ïî ôàêñó 73-23-40, e-mail: promavto@novgorod.net,
ò.: 600-338, 77-42-67
Òðåáóþòñÿ:

-ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ (ìóæ÷èíû) ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ
ñèñòåì âåíòèëÿöèè, ïðàâà êàò. Â, âîçìîæíî îáó÷åíèå;

-ÊÎÍÒÐÎËÅÐÛ (æåíùèíû) ïî îáñëóæèâàíèþ ñèñòåì âåíòèëÿöèè
æèëîãî ôîíäà, îò 30 ëåò è ñòàðøå, âîçìîæíî îáó÷åíèå,
òåë. 67-92-49, (çâîíèòü 10.00 -12.00 è 14.00-16.00)

ÎÎÎ «Àðäèñ-Ñòðîéìîíòàæ»
òðåáóþòñÿ:

·Инженер 1 категории
производственного сектора ПТО
·Начальник проектного отдела
·Главный инженер проекта
·Архитектор в проектный отдел
·Бригадир (по нулевому циклу)
·Монтажник металлоконструкций
·Машинист экскаватора

Îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè. Îïûò ðàáîòû ïî ïðîôåññèè.
Îôîðìëåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÒÊ ÐÔ.
Îïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ.

Ðåçþìå íàïðàâëÿòü ïî e-mail: ardis.hr@mail.ru
èëè ïî ôàêñó 940-026
ÇÀÎ «Ïðîåêòñòðîé» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ÂÅÄÓÙÅÃÎ ÈÍÆÅÍÅÐÀ-ÑÌÅÒ×ÈÊÀ
Òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå îáðàçîâàíèå (ïðîôèëüíîå);
- âëàäåíèå ïðîãðàììàìè «Ãåêòîð: Ñìåò÷èê-ñòðîèòåëü», 1Ñ;
- îïûò ðàáîòû ïî ïðîôèëþ â ñòðîèòåëüñòâå îò 3 ëåò.

Îáÿçàííîñòè:

- ñîñòàâëåíèå ñìåò íà ðåìîíòíûå ðàáîòû;
- ïîäãîòîâêà è ïðîâåðêà ïðîåêòîâ äîãîâîðîâ ñóáïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé;
- ïðîâåðêà è åæåìåñÿ÷íûé ó÷åò àêòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò ñóáïîäðÿäíûõ
îðãàíèçàöèé;
- ïîäãîòîâêà äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ê äîãîâîðàì ñóáïîäðÿäà;
- àíàëèç ðàáîòû ñóáïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé ïî ñòîèìîñòè, ñðîêàì è êà÷åñòâó
âûïîëíÿåìûõ ðàáîò.

ò.: 33-97-27, 339-773

Òðåáóþòñÿ:
Òðåáóþòñÿ

ÑÒÐÎÏÀËÜÙÈÊÈ,
ç/ï 20000 ðóá.,
òåë.: 644-121,
644-123
Òðåáóåòñÿ

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ

Ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

-ÏÐÎÐÀÁÀ, â/î ñòðîèòåëüíîå, î/ð
îò 3-õ ëåò, âîçðàñò 25-30 ëåò,
ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ
-ÏËÎÒÍÈÊÎÂ,
-ÁÅÒÎÍÙÈÊÎÂ,
-ÊÀÌÅÍÙÈÊÎÂ,
-ÁÐÈÃÀÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ.
Òåë.: 99-77-35 (çâ. ñ 8.00 äî 17.00),
8-911-612-85-32

ïî êóðñó «Ìîíòàæíèê»
(óñòàíîâùèê îêîí
è ÏÂÕ êîíñòðóêöèé)
Ïðàêòè÷åñêèé îïûò îáÿçàòåëåí,

òåë.: 77-60-26, 77-43-03

«Êîìïàíèè ÎÎÎ «ÎÊÇ ÐóñÕîëäèíã» ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ ïî âíóòðåííåé
îòäåëêå ïîìåùåíèé

ñ îïûòîì ðàáîòû íå ìåíåå ãîäà
(ÌÀËßÐÛ, ØÒÓÊÀÒÓÐÛ, ÏËÈÒÎ×ÍÈÊÈ).
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ç/ï âûñîêàÿ, ñîöïàêåò.

Òåë.: 8-911-606-44-26, 8(495)666-26-14

- ÏÐÎÂÈÇÎÐ
- ÔÀÐÌÀÖÅÂÒ

Óñëîâèÿ ðàáîòû:

- îôîðìëåíèå è ñîö. ïàêåò â ðàìêàõ ÒÊ ÐÔ;
- ðåæèì ðàáîòû 5/2, ñ 08:00 äî 17:00;
- çàðàáîòíàÿ ïëàòà: îêëàä + ïðåìèÿ.

Òåë. 66-80-06
Òðåáóþòñÿ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÏÎ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÞ
ÌÅÒÀËËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ
ÎÊÎÍ ÏÂÕ,
áåç â/ï, íàðóøèòåëåé òðóäîâîé
äèñöèïëèíû ïðîñèì íå áåñïîêîèòü,
ò. 94-65-58

Àäðåñ: óë. Á.Ñ.- Ïåòåðáóðãñêàÿ, 74,
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 22-18-74, 8 921 693 42 02
Ðåçþìå âûñûëàéòå íà ôàêñ 62-76-48
èëè ýë. ïî÷òó - personal@ps.natm.ru

ÑÎ ÑÂÀÐÙÈÊÀÌÈ.
Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí,
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
òåë. 948-964

ÎÎÎ «Ôàâîðèò»
òðåáóþòñÿ:

- ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÏÊ, æåëàòåëüíî
çíàíèå 1Ñ, ÐÔ- Ñêëàä

ìóæ., îïûò,

ò. 62-03-08

·

(ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëóæåáíîå æèëüå)
ПЕДИКЮРША
2 разряд

ПАРИКМАХЕР
3-5 разряд

ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
на предприятих города

Тел.: 77-43-03, 64-01-77, 07

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÕ ÂÐÀ×ÅÉ

2 разряд

Íàëè÷èå àâòîìîáèëÿ, îïûò ðàáîòû.
Ñîöèàëüíûé ïàêåò. Ñòàáèëüíàÿ ç/ï.
Òåë.: 556-999, 66-19-61, 67-94-35


МАНИКЮРША

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÎÂ

ÎÎÎ «Íîâãîðîäñêèé áåêîí»

- ÂÎÄÈÒÅËÜ Â, Ñ
- ÒÎÐÃÎÂÛÉ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ,

Òðåáóþòñÿ

Òðåáóåòñÿ

ÁÐÈÃÀÄÀ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÎÂ

ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÏÎ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÍÀ ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÎÂÛÉ ÇÀÂÎÄ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÀÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ Î×ÈÑÒÍÛÕ
ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ
ÒÅÕÍÈÊÎÂ ÏÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÎÑÅÌÅÍÅÍÈÞ
ÎÏÅÐÀÒÎÐΠÑÂÈÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÕ ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ
(ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëóæåáíîå æèëüå)

ÎÏÅÐÀÒÎÐÎÂ ÏÎ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÎÉ ÎÁÐÀÁÎÒÊÅ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒ¨ÐÀ 4-5 ÐÀÇ.
ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÊÀÒ. «Å»
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ (îïûò ðàáîòû â ñ/õîçÿéñòâå)
ÑËÅÑÀÐß ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÀ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

ìåñòî ðàáîòû – ä. ×å÷óëèíî, äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì,
Îòäåë êàäðîâ: ò/ôàêñ 68-26-58, 60-03-19
E-mail: hr-bekon@bk.ru

No

12

[ ×åòâåðã 17 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ]

(799)

5

Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ, ÀÃÅÍÒÛ
Òðåáóåòñÿ

Òðåáóþòñÿ:

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ
-âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû,
-ç/ï îò 12000 ðóá
Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî
òåë. 948-002

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ

çíàíèå ÏÊ,

êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé è ¸ëî÷íûõ
óêðàøåíèé. Î/ð ñ ñåòÿìè, ìîáèëüíîñòü, íàëè÷èå à/ì ïðèâåòñòâóåòñÿ,
ò.: 67-17-27 (çâîíèòü ñ 10.00
äî 16.00), 8-908-293-56-37

-ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
ÎÊÎÍ, ÄÂÅÐÅÉ, ÏÎÒÎËÊÎÂ.

Òåë. 68-50-73

 ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì
îðãàíèçàöèè âåäåòñÿ

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ÀÃÅÍÒÎÂ È ÑÒÀÆÅÐÎÂ,
â îòäåëû ïðîäàæ è àðåíäû íåäâèæèìîñòè.
Îáó÷åíèå. Âûñîêèé äîõîä. Ãðàôèê ðàáîòû ãèáêèé.

Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.: 556-517, 60-26-16
 ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì â
ÌÐÊ «Ãèäðîðåñóðñ» òðåáóåòñÿ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
-îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî,
-íàâûêè âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ,
-ãîòîâíîñòü ê êîìàíäèðîâêàì
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëóæåáíûé à/ì. Ç/ï îò 15000 ðóá.

Òåë. 948-002

Òðåáóåòñÿ

-ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ,

Ñëóæáå äîñòàâêè òðåáóåòñÿ

ÍÀÁÎÐ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ
äëÿ ðàáîòû â îôèñå.
Êàðüåðíûé ðîñò, âûñîêèé äîõîä,
áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, ãèáêèé ãðàôèê.
Âîçðàñò îò 24 ëåò.
Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå

ïî ò. 8-921-705-08-89

ÌÅÍÅÄÆÅÐ.

Îêëàä 13000 ðóá.
Æåíùèíà 25-35 ëåò, ñðåäíåå
îáðàçîâàíèå, êîììóíèêàáåëüíîñòü,
îòâåòñòâåííîñòü, ìîáèëüíîñòü.
Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå
ïî òåë. 73-86-79

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
îòâåòñòâåííûé,
êîììóíèêàáåëüíûé,
íàöåëåííûé íà ðåçóëüòàò

ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ
Îáó÷åíèå, âûñîêèé ïðîöåíò
îïëàòû, î/ð ïðèâåòñòâóåòñÿ.

ÌÅÍÅÄÆÅÐ

Òðåáîâàíèÿ: âîçðàñò îò 25 ëåò,

êîììóíèêàáåëüíîñòü,
îòâåòñòâåííîñòü.
Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå:
-îòäåë ïðîäàæ: 60-12-92
-îòäåë àðåíäû: 55-80-85
Êîìïàíèÿ DS MAX íàáèðàåò

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ

íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ
(áåç çàäåðæåê) ðàáîòó.
Òðåáîâàíèÿ: æåëàíèå ðàáîòàòü è
çàðàáàòûâàòü, ëè÷íûé à/ì.
Òåë. 60-14-51

ÏÎ ÐÅÊËÀÌÅ.
Îêëàä 10000 ðóá.,
îôîðìëåíèå ïî ÒÊ.

Ðåçþìå ïî e-mail:
v.menedzher@yandex.ru

Îòêðûò äëÿ òåñòèðîâàíèÿ íîâûé ñàéò ãàçåòû «Äåëî»
Ïîðòàë íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: gazeta-delo.ru
Áóäåì ðàäû ëþáûì çàìå÷àíèÿì è ïîæåëàíèÿì
ïî ðàçâèòèþ íàøåãî ñåðâèñà.

ÎÕÐÀÍÀ, ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ
Èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ
òðåáóåòñÿ
ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. Å (êîíòåéíåðîâîç) ñ
îïûòîì ðàáîòû îò 5 ëåò, ç/ï ñäåëüíàÿ
îò 25000 ðóá. ìåæäóãîðîäíèå ïåðåâîçêè, à/ì àìåðèêàíñêîãî ïðîèçâîäñòâà,

Òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ

òåë. 8-911-256-32-62

êàò. Â íà à/ì ÓÀÇ,
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
òåë. 738-178

Àâòîöåíòðó «ÌÀßÊ» òðåáóþòñÿ

Òðåáóåòñÿ

ÌÎÉÙÈÊÈ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ.

Âîçðàñò 20-35 ëåò, îïûò ðàáîòû
æåëàòåëåí. Ç/ï äîñòîéíàÿ,
òåë. 605-607
 ïèööåðþ «Ãóðìåòòî» òðåáóåòñÿ

ÄÎÑÒÀÂÙÈÊ ÏÈÖÖÛ,
ìóæ. èëè æåíùèíà îò 20 ëåò, áåç â/ï.
Êîììóíèêàáåëüíûå, âåæëèâûå,
îòâåòñòâåííûå, çíàþùèå ãîðîä,
ñ ëè÷íûì à/ì.
Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ,

òåë. 700-300

ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà àâòîâûøêó ÀÃÏ22,
òåë.: 55-22-35, 92-57-31,
8-951-726-06-76
Òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÈ êàò. Å.

Êîíòåéíåðíûå ïåðåâîçêè ïî ÑÏá, ËÎ,
ÐÔ. Îïûò ðàáîòû îò 3 ëåò. Îôîðìëåíèå
ïî ÒÊ ÐÔ, ñîö. ïàêåò, âûñîêàÿ ç/ï.
Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå.
Òåë. (812) 454-01-74,
8-921-644-67-72,
Îëüãà Àíàòîëüåâíà

 ïîìîùü ìåíåäæåðó

Òðåáóþòñÿ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
ñ óäîñòîâåðåíèåì, ìóæ÷èíû 22-57 ë.
Âàõòà: 15 ñóòîê + ïîäðàáîòêà.
Îêîí÷àíèå.
Î
Ç/ï îò 16000 ð.
Íà÷àëî
â ¹ 11.
Òåë. : 77-23-27,
Êîãäà ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ ïðî8-921-209-14-99
ìî-àêöèé? Ñóùåñòâóåò ëè ñåçîí(çâ. ñ 9.00 äî 18.00)
íîñòü äëÿ âàøåãî ïðîäóêòà? Åñòü
ëè äðóãèå óñëîâèÿ îêðóæàþùåé
Îõðàííîé îðãàíèçàöèè
ñðåäû, êîòîðûå îïðåäåëÿþò âðåòðåáóþòñÿ
ìåííûå ðàìêè äëÿ âàøåãî ñåãìåíòà ðûíêà?
Êàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîÑ ËÈÖÅÍÇÈÅÉ.
äâèæåíèþ ïðîâîäÿò âàøè êîíÐàáîòà â ìàãàçèíå,
òåë. 8-960-206-51-09
êóðåíòû? Êàê ýòî âëèÿåò íà âàø
âûáîð ðåêëàìíûõ äåéñòâèé?
Òîðãîâîé îðãàíèçàöèè
Ìîäåëü 4Ð – ëèøü îäíà èç
íà ñêëàä òðåáóþòñÿ:
ìíîãèõ ìàðêåòèíã-ìèêñ ìîäåëåé,
- ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ,
êîòîðûå ïîëó÷èëè ðàçâèòèå çà
- ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÛ,
ýòè ãîäû. Âîïðîñû, ïðèâåäåííûå
Îïëàòà åæåäíåâíàÿ 13000-15000 ðóá.
âûøå, ÿâëÿþòñÿ ëèøü êëþ÷îì ê
Âîçðàñò îò 18 äî 30 ëåò.
ïðîâåäåíèþ àíàëèçà è íå ÿâëÿÒåë. 8-921-730-94-37
þòñÿ èñ÷åðïûâàþùèìè. ×òîáû
îáåñïå÷èòü áîëåå ïîëíóþ êàðòèíó äåéñòâèé, ðàçðàáîòàíû ìîäåëè
7P, 9P, 4Ñ è äð. Ìû ðàññìîòðèì èõ
â äàëüíåéøèõ âûïóñêàõ ðàññûëêè.
ÊÀÊ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ
ÝÒÎÒ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ?
Ïîëüçóÿñü ìîäåëüþ 4Ð ìàðêåòèíã-ìèêñà, âû ñìîæåòå ðåøèòü,
ñ êàêèì ïðåäëîæåíèåì âûõîäèòü
íà ðûíîê. Òàêæå, âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü åå äëÿ òåñòèðîâàíèÿ
ñóùåñòâóþùåé
ìàðêåòèíãîâîé
ñòðàòåãèè. Íèæå ïðèâîäèòñÿ ïîøàãîâàÿ èíñòðóêöèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìàðêåòèíã-ìèêñà íîâîãî èëè
óæå ñóùåñòâóþùåãî ðûíî÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ.
1. Íà÷íèòå ñ îïðåäåëåíèÿ ïðîäóêòà èëè óñëóãè, êîòîðûé âû õîòèòå ïðîàíàëèçèðîâàòü.
2. Çàòåì îòâåòüòå íà êëþ÷åâûå
âîïðîñû, ïðèâåäåííûå â ìîäåëè
4Ð âûøå.
3. Èñïûòàéòå íà ïðî÷íîñòü
âàøå ðûíî÷íîå ïðåäëîæåíèå òàêæå âîïðîñàìè «çà÷åì?» è «÷òî,
åñëè¾?». Íàïðèìåð, çàäàéòåñü
âîïðîñàìè: «Çà÷åì âàøåé öåëåâîé àóäèòîðèè íóæíû òå èëè èíûå
õàðàêòåðèñòèêè?», «À ÷òî, åñëè ïîíèçèòü öåíó íà 5%?», «À ÷òî, åñëè
ïðåäëîæèòü áîëüøèé öâåòîâîé

МАРКЕТОЛОГ - ЭТО МИКСЕР

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ

? «À
À ÷òî, åñëè ïðîäàâàòü
ñïåêòð?»,
÷åðåç êàòàëîã?», «À ÷òî, åñëè èñïîëüçîâàòü PR âìåñòî ðåêëàìû â
ÑÌÈ?»
ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
Óáåäèòåñü, ÷òî âàøè îòâåòû
íà âîïðîñû îñíîâàíû íà ðåàëüíûõ
ôàêòàõ èëè ïîäòâåðæäåííîé èíôîðìàöèè. Åñëè åñòü ñîìíåíèÿ â
âàøèõ ïðåäïîëîæåíèÿõ, ïîñòàðàéòåñü ïîäêðåïèòü èõ ìàðêåòèíãîâûìè èññëåäîâàíèÿìè èëè ôàêòè÷åñêèì ìàòåðèàëîì.
4. Êàê òîëüêî âû ðàçðàáîòàëè
ìàðêåòèíã- ìèêñ, ïîñòàðàéòåñü
ïðîòåñòèðîâàòü âàøå ïðåäëîæåíèå ñ ïîçèöèè âàøèõ êëèåíòîâ ñ
ïîìîùüþ âîïðîñîâ:
Åñëè áû ÿ áûë êëèåíòîì, ýòîò
ïðîäóêò óäîâëåòâîðèë áû ìîè ïîòðåáíîñòè? (product)
Íàéäó ëè ÿ ýòîò ïðîäóêò òàì,
ãäå ÿ äåëàþ ïîêóïêè? (place)
Ñ×ÈÒÀÞ ËÈ ß ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÉ? (PRICE)
Êàê ÿ óçíàþ îá ýòîì ïðîäóêòå,
ïîëó÷èë ëè ÿ ìàðêåòèíãîâîå ñîîáùåíèå? (promotion)
5. Ïðîäîëæàéòå çàäàâàòü âîïðîñû è âíîñèòü èçìåíåíèÿ â âàø
«ìèêñ» äî ïîëíîé îïòèìèçàöèè
êðèòåðèåâ.
6. Ïðîâîäèòå ðåãóëÿðíûé îáçîð âàøåãî ìàðêåòèíã-ìèêñà, ïîñêîëüêó ðûíîê ðàñòåò, çðååò è
íåêîòîðûå ýëåìåíòû íóæäàþòñÿ â
êîððåêòèðîâêå.
ÐÅÇÞÌÅ.
Ìàðêåòèíã-ìèêñ
ïîìîãàåò îïðåäåëèòü ýëåìåíòû
ìàðêåòèíãà äëÿ óñïåøíîãî ïîçèöèîíèðîâàíèÿ ðûíî÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Îäíà èç íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ ìîäåëåé ìàðêåòèíã-ìèêñà
– ìîäåëü 4Ð: product, price, place,
promotion. Àíàëèç ïðîâîäèòñÿ â 4
íàïðàâëåíèÿõ: ïðîäóêò, öåíà, ìåñòî è ïðîäâèæåíèå. Èñïîëüçóéòå
ýòó ìîäåëü, êîãäà ïëàíèðóåòå íîâûé ïðîäóêò èëè îöåíèâàåòå ñóùåñòâóþùåå ðûíî÷íîå ïðåäëîæåíèå.
Öåëü òàêîãî àíàëèçà – îïòèìèçàöèÿ ìàðêåòèíãîâîãî ïðåäëîæåíèÿ.

[ ×åòâåðã 17 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ]

6

Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!

No

12

(799)

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ
Êðóïíàÿ ñåòü ìàãàçèíîâ ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ

ÎÎÎ “ÐÈÒÅÊ” ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:
- ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ È ÇÀÊÓÏÊÀÌ
Òðåáîâàíèÿ: - îïûò ðàáîòû â àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè,
- çíàíèå ïðîãðàììû 1Ñ,
- îòâåòñòâåííîñòü.

-ÏÐÎÄÀÂÖÀ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ
(ìàãàçèí «Ýëåêòðîíèêà», óë. Ìèðà,21)

-ÊËÀÄÎÂÙÈÊÀ (ãð. òîâàðîâ - ïîñóäà, áûòîâàÿ õèìèÿ)
Òðåáîâàíèÿ:- çíàíèå ñêëàäñêîãî ó÷åòà, î/ð îò 1 ãîäà,
çíàíèå ïî òîâàðó è 1Ñ “Òîðãîâëÿ è Ñêëàä”;

Ìû ïðåäëàãàåì: ñìåííûé ãð. ðàáîòû, îêëàä 12000 ð.+ 40% ïðåìèÿ.
-ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
Òðåáîâàíèÿ: - ì., îò 30 äî 45 ëåò; òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå
è 4 ãðóïïà ïî ÝÁ (äî 1000Â); îïûò ðàáîòû ýëåêòðèêîì îò 1 ãîäà;
âûñîêàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü è ãîòîâíîñòü ê êîìàíäèðîâêàì.

Êîìïàíèÿ ïðåäëàãàåò: - äîñòîéíûå óñëîâèÿ òðóäà è ç/ïë, ïîëíûé ñîöïàêåò.
- ÄÂÎÐÍÈÊÀ
â ìàãàçèí íà óë. Á. Ìîñêîâñêàÿ, 59
Òåë. (8162)336044, òåë. 89116163662, ò./ô. 336045,
ðåçþìå âûñûëàòü ïî àäðåñó cedrik.u@ritek.nov.ru
 ñàóíó òðåáóåòñÿ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ,
îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ,
ïîëíûé ñîö. ïàêåò,
ò. 60-13-56
 âèòðàæíóþ ìàñòåðñêóþ,
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó, òðåáóåòñÿ

ÕÓÄÎÆÍÈÊÄÈÇÀÉÍÅÐ

Òåë. 8-951-728-72-10,
Àëåêñåé

Òðåáóåòñÿ

ÕÓÄÎÆÍÈÊÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ,
æåí. îò 30 ëåò, ð/ð: 5/2 ñ 10.00
äî 18.00, ç/ï 10000 ðóá.,
ò. 8-911-601-03-96
Òðåáóåòñÿ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ÎÒÄÅËÀ ÊÀÄÐÎÂ,
çíàíèå ÊÄÏ, 1Ñ-Êàäðû, âåðñèÿ 7,
îïûò ðàáîòû îò 3-õ ëåò.
Ðåçþìå ïî e-mail: ok@meatdvor.ru

Ðàçâèâàþùàÿñÿ êîìïàíèÿ ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ÃËÀÂÍÎÃÎ ÈÍÆÅÍÅÐÀ

Òðåáîâàíèÿ: ì, 28-40 ëåò, ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå (ÏÃÑ, òåïëîòåõíèêà
è äð.), î/ð â ýêñïëóàòàöèè, çíàíèå ÏÊ íà óðîâíå îïûòíîãî ïîëüçîâàòåëÿ.
Óñëîâèÿ: îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ïîëíûé ñîöïàêåò, äîñòîéíûå
óñëîâèÿ òðóäà, ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ

Îáðàùàòüñÿ: 8-911-616-36-62

Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ

îïûò ðàáîòû, çíàíèå 1Ñ: 8.0

Ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ÃËÀÂÍÎÃÎ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ,
ñòàæ â äîëæíîñòè ãë. áóõãàëòåðà â ñòðîèòåëüñòâå íå ìåíåå 7 ëåò, âîçðàñò äî 45 ëåò,

ÑÌÅÒ×ÈÊÀ,

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÏÊ,

çíàíèå ñìåòíûõ ïðîãðàìì,
îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 2 ëåò

ò. 64-16-65

Ò. 8-911-603-33-70. Ðåçþìå îòïðàâëÿòü
ïî e-mail: stroit.elena@yandex.ru

çíàíèå 1Ñ: 8.0

Ïðåäïðèÿòèþ ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà «Òðîèöà» òðåáóåòñÿ

ÃËÀÂÍÛÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ

Òðåáîâàíèÿ: âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò, ç/ï îò 20000 ðóá. ðåçþìå îáÿçàòåëüíî.

òåë.: 600-504 (áóõ.), 600-338 (ÎÊ),
ò/ôàêñ 73-23-40, e-mail: smp_53@mail.ru

Òðåáóåòñÿ

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ.

Çàãëÿíèòå íà ñàéò
ñ ãîðÿ÷èìè âàêàíñèÿìè

Ç/ï 15000 ð., âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû îò 2-õ ëåò,
òåë. 64-51-23

www.gazeta-delo.ru

ãàçåòû дeл%
ïî àäðåñó

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ,

ïîäøèâêó ãàçåòû «ÄÅËλ
âû âñåãäà ìîæåòå ïîñìîòðåòü â îòäåëå êðàåâåäåíèÿ
îáëàñòíîé Êðåìëåâñêîé áèáëèîòåêè.

Òðåáóþòñÿ

Òðåáóþòñÿ
èíèöèàòèâíûå þíîøè
è äåâóøêè äëÿ ðàáîòû

ÔËÎÐÈÑÒÛ

ñ î/ð â öâåòî÷íûé îòäåë,
ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì
ñîáåñåäîâàíèÿ,
ò. 8-911-624-67-48 Àë¸íà

ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÀÌÈ
â òîðãîâûõ êîìïëåêñàõ

Òðåáóþòñÿ

ã. Â. Íîâãîðîä.

ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ

Ç/ï âûñîêàÿ, ïîëíàÿ çàíÿòîñòü.

äëÿ ðàçðèñîâêè íîâîãîäíèõ
óêðàøåíèé,
òåë. 67-17-27, çâîíèòü ñòðîãî
ñ 10.00 äî 16.00

Òåë. 8-921-840-34-01
Òîðãîâîé îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ:
- ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ,
ç/ï îò 20000 ðóáëåé,
- ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ,
ç/ï 20000 - 25000 ðóáëåé,
Âîçðàñò äî 30 ëåò,
îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè.

Òðåáóþòñÿ:

-ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
 ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÄÅË,
æåëàòåëüíî ñ ôàðìàöåâòè÷åñêèì, âåòåðèíàðíûì èëè ìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì;

-ÔÀÑÎÂÙÈÖÀ-ÌÎÉÙÈÖÀ,

Òåë. 8-921-730-94-37

ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåäîâàíèÿ
òåë. 77-74-31

Íà ìåáåëüíûé ó÷àñòîê òðåáóþòñÿ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÏÎ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÞ È ÑÁÎÐÊÅ
ÊÎÐÏÓÑÍÎÉ ÌÅÁÅËÈ.
Îïûò ðàáîòû,
ðàáîòà ïîñòîÿííàÿ, ç/ï ñäåëüíàÿ,
òåë. 8-951-720-74-25
ÑÀ «Ðîñòìåäñòðàõ» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ÀÃÅÍÒÎÂ ïî äîáðîâîëüíîìó
ìåäèöèíñêîìó ñòðàõîâàíèþ
Îáó÷åíèå.
Òåë.: 8-952-484-98-94,
8(8162)782-000
e-mail: rostmedstrah_vn@inbox.ru

Ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ
-ÁÓÕÃÀËÒÅÐ,
-ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ
Òåë. 8-911-613-40-92
-ÈÍÆÅÍÅÐ ÏÎ ÑÁÎÐÊÅ
ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ
-ÑÂÀÐÙÈÊÈ, 4-5 ð-ä,
-ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ Ì/ÊÎÍÑÒÐ,
îïûò ðàáîòû îò 3 ëåò.
Òåë. 8-952-481-43-31
Îïûò ðàáîòû îò 3-õ ëåò.
Ç/ï ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ.
Çâîíèòü â ðàáî÷åå âðåìÿ
ñ 9.00 äî 18.00

Ôèðìà èùåò ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒÎÂ
äëÿ âûïîëíåíèÿ êðàòêîñðî÷íûõ ïðîåêòîâ.
Òðåáóþòñÿ ñëåäóþùèå òåõíîëîãèè:

NET 3,5 (VB.NET/C#), JavaScript,
AJAX, Transact-SQL.
Êîíòàêòíûé e-mail:

devprojectsny@gmail.com
Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ
ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÉ ËÈÍÈÈ,
ìóæ., 20-35 ëåò, áåç â/ï,
ãðàôèê ñêîëüçÿùèé,
îïëàòà ñäåëüíàÿ 15000-20000 ð.

ÓÏÀÊÎÂÙÈÖÀ
Ï/Ý ÈÇÄÅËÈÉ,

ðàáîòà íà äîìó, îïëàòà ñäåëüíàÿ.
Çâîíèòü ñòðîãî ÏÍ-ÏÒ
ñ 15.00 äî 17.00,
òåë. 8-911-610-77-16

ÎÀÎ «Íîâãîðîäõëåá»
òðåáóþòñÿ:

-ÈÍÆÅÍÅÐ-ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ,
-ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ,
-ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ,
-ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ,
òåë. 62-35-70
Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ:

•ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒ 1Ñ

•ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ MS
Òðåáîâàíèÿ: âûñøåå
îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû,
òåë.: 61-73-89, 73-26-10,
77-47-61
info@platan-vn.ru (äëÿ ðåçþìå)

Òðåáóåòñÿ

ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ,

âîçðàñò 18-27 ë.,
ç/ï 13000 ð., îïëàòà åæåíåäåëüíàÿ.
Îáÿçàííîñòè: âåäåíèå
äîêóìåíòàöèè, ïðèåì çâîíêîâ,
ðàáîòà ñ ëþäüìè,
ò. 90-07-08

ÎÎÎ «Íîâãîðîäñêèé ïîðò»
òðåáóþòñÿ:
Îïòîâîé îðãàíèçàöèè
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:
- ÄÈÐÅÊÒÎÐ
ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÀ «ÁÀÊÀËÅß»,
î/ð íå ìåíåå 3-õ ëåò,
- ÃËÀÂÍÛÉ ÈÍÆÅÍÅÐ
ñ î/ð íå ìåíåå 5 ëåò, ñ ë/à,
ìóæ÷èíà îò 25 ëåò.
- ÌÀÐÊÅÒÎËÎÃ, î/ð,
îò 22 äî 30 ëåò, â/î, çíàíèå ÏÊ
ò. 8-911-637-000-3
Ïðåäñòàâèòåëüñòâó
ÎÀÎ «ÑÒÀÐÎÐÓÑÏÐÈÁÎл òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÙÈÊ ÏÐÈÁÎÐÎÂ
Ó×ÅÒÀ ÝÍÅÐÃÎÍÎÑÈÒÅËÅÉ.
Âûñøåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå,
îïûò ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè
íå ìåíåå 3-õ ëåò.
Ðåçþìå âûñûëàòü ïî ïî÷òå
hzf.rabota@yandex.ru
(ñ óêàçàíèåì âàêàíñèè)

-ÃÅÎËÎÃ, ç/ï 15000 ð.,
-ÌÀÐÊØÅÉÄÅÐ, ç/ï 12000 ð.
Òåë. 667-630

Òåàòðó Äðàìû
òðåáóåòñÿ

ÐÅÀËÈÇÀÒÎÐ
ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÕ ÁÈËÅÒÎÂ,
òåë. 77-74-92
Òðåáóþòñÿ:
-ÌÅÍÅÄÆÅÐ,
-ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ,
-ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐ,
-ÂÎÄÈÒÅËÜ Ñ Ë/À.
Òåë. 68-50-73

No

12

[ ×åòâåðã 17 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ]

(799)

7

Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!

ÒÎÐÃÎÂËß, ÑÊËÀÄ
Òðåáóåòñÿ

Òðåáóåòñÿ

â ÒÖ «Íåâñêèé» (ð-í Ãðèãîðîâî),
æåí. îò 35 ëåò,
ò. 8-908-294-32-00

ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ,
ç/ï 12000 ðóá.,
ò. 8-911-602-10-12

íà ìèíè-ðûíîê «Ñåâåðíûé»,
ç/ï 10000 ðóá.,
ò. 8-908-225-24-09

Îïòîâîé ïðîäóêòîâîé áàçå
òðåáóåòñÿ

Òðåáóåòñÿ

Ñåòü ìàãàçèíîâ «Öèðþëüíèê»
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó:

· ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËß ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß
ÎÒÄÅËÀ (=…=л%г,ч…/L %C/2 !=K%2/ %K ƒ=2еле…)
· ÏÐÎÄÀÂÖÀ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ
· ÊÀÑÑÈÐÀ
· ÏÎÄÑÎÁÍÎÃÎ ÐÀÁÎ×ÅÃÎ
Ìû ïðåäëàãàåì: ñòàáèëüíóþ çàðïëàòó,
îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ, ñìåííûé ãðàôèê.

Ò. (8162) 948-507; 948-506
ÎÎÎ «ÒÄ «Ëàêòèêà» ã. Âåëèêèé Íîâãîðîä îáúÿâëÿåò

êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé
-ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ Â ÎÒÄÅË ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ, â/î îáÿçàòåëüíî,
-ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÎÂ, âîçìîæíî ñòóäåíòîâ,

Ðåçþìå ïî e-mail: ok@lactika.ru òåë. 62-41-62
Òðåáóåòñÿ
ÏÐÎÄÀÂÅÖ â ÒÖ «Ðóñü»
îòäåë «Ëåäè Øàðì».
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî,
ç/ï 11500 ð. + ïðåìèÿ.
Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå ÏÊ, î/ð îò 2-õ ëåò
â æåíñêîé îäåæäå, âîçðàñò îò 28 ëåò,
òåë. 8-901-964-02-70
(ñ 10.00 äî 20.00)
Òîðãîâîé îðãàíèçàöèè íà ñêëàä
òðåáóþòñÿ:
- ÊËÀÄÎÂÙÈÊÈ, ç/ï 14000-16000 ð.
- ÃÐÓÇ×ÈÊÈ, ç/ï 13000-15000 ð.
- ÔÀÑÎÂÙÈÖÛ, ç/ï 12000-13000 ð.
Îïëàòà åæåäíåâíàÿ.
Âîçðàñò îò 18 äî 30 ëåò.
Òåë. 90-94-37

Ðàñïðåäåëèòåëüíîìó öåíòðó
ÎÎÎ «Ðóáèí»
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

- ÃÐÓÇ×ÈÊÈ, áåç â/ï,

ç/ï 15000 ðóá. + ïðåìèÿ,

- ÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ,
î/ð, óäîñòîâåðåíèå îáÿçàòåëüíî, áåç â/ï,

- ÂÎÄÈÒÅËÜ-ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐ,
ñ î/ð, êàò. Ñ
Òåë.: 8-(8162) 630-375,
8-952-481-55-56

ÎÎÎ «Äàðû ìîðÿ» òðåáóåòñÿ

ÒÎÂÀÐÎÂÅÄ,

î/ð., çíàíèå 1Ñ: ÒèÑ,
ïÿòèäíåâêà, îôîðìëåíèå
ïî ÒÊ, ç/ï 13000 ð.,
ò. 8-921-2000-610
Òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ

Òîðãîâîé êîìïàíèè ñðî÷íî òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

Òðåáóþòñÿ

Òîðãîâîé îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ

â îòäåë «Íåîáû÷íîå ìûëî»
Òðåáîâàíèÿ: æåíùèíà 20-40 ëåò, ïðèÿòíàÿ
âíåøíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü,
êîììóíèêàáåëüíîñòü, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü.

Òåë. 92-87-76 (çâ. ñ 17.00 äî 21.00)
Òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
ñ îïûòîì ðàáîòû íà ïðîä. òîâàðàõ
â òîðãîâûé öåíòð.
Ç/ï 15000 ðóá.,
òåë. 8-911-644-14-33
Ó íàñ âñåãäà ëó÷øèå ìåñòà!
Íà ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

-ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ – 11000 ð.,
-ÐÀÑÊËÅÉÙÈÖÛ – 10000 ð.,
-ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ – 15000 ð.,
-ÔÀÑÎÂÙÈÖÛ – 13000 ð.,
-ÃÐÓÇ×ÈÊÈ – 12000 ð.,
-ÏÐÎÄÀÂÖÛ – 15000 ð.,
-ÏÐÎÄÀÂÖÛ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ,
-ÏÎÌÎÙÍÈÊÈ ÏÐÎÄÀÂÖÀ,
-ÊÓÐÜÅÐÛ – 14000 ð.,
-ÂÎÄÈÒÅËÈ Ñ Ë/À.
-ÂÎÄÈÒÅËÈ-ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÛ –
ç/ï ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ.

Îò 17 äî 35 ëåò, ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü.
Èíîãîðîäíèì - ïîìîùü ñ æèëüåì.

Ò. 60-15-69

ÇÀÎ «Àäåïò»
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:
-ÌÀÐÊÅÒÎËÎÃ â îòäåë çàêóïà,
æåí. äî 30 ëåò,
-ÓÊËÀÄ×ÈÊ-ÓÏÀÊÎÂÙÈÊ
ÃÎÒÎÂÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
-ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ ÏÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ
(îïûò ðàáîòû)
-ÏÐÎÄÀÂÅÖ ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ
ÐÛÍÎÊ, ìèíè-ðûíîê
«Âîñòî÷íûé», «Ãðàíä»
-ÏÐÎÄÀÂÖÛ ïðîäîâîëüñòâåííûõ
òîâàðîâ ñ îïûòîì ðàáîòû
-ÏÎÂÀÐÀ,
-ÊÎÍÄÈÒÅÐÛ.
Îáðàùàòüñÿ ïî
òåë./ô. 680-439
e-mail: inna@adept.natm.ru

Ìàãàçèíó òðåáóåòñÿ

Ìóæ. îò 21 äî 40 ëåò, áåç â/ï. Ç/ïëàòà: 13 000ðóá.+ ïåðåðàáîòêà +
ëüãîòíîå ïèòàíèå íà òåððèòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ.
Ðàáîòà â äâå ñìåíû (ñ 6.30 äî 15.00 ÷., ñ 14.00 äî 22.30 ÷.)
Àäðåñ: Â. Íîâãîðîä, ïð. Àë. Êîðñóíîâà, ä. 2, ñòð. 12.
(îðèåíòèð-ñëåäóþùåå çäàíèå çà «Óñïîëîíüþ»).
Òåëåôîí: 785-785 (ä. 159)

ÏÐÎÄÀÂÅÖ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ, ð/ð ñ 16.00 äî 24.00, âûõ.: ïÿòíèöà, ñóááîòà, ç/ï 9300 ð.
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ÏÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß, â/î òåõíè÷åñêîå, î/ð îò 1 ãîäà, ç/ï îò 20000 ð.,
Ðåçþìå ïî e-mail: ok@lactika.ru òåë. 629-122

 ÎÂÎÙÍÎÉ ÎÒÄÅË,
(ìîæíî ïåíñèîíåðêó)
Òåë. 65-63-22
Òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ

íà âðåìåííóþ ðàáîòó
öâåòàìè 7, 8, 9 ìàðòà,
500 ðóá. â äåíü + ïðåìèàëüíûå,
òåë. 55-60-55

ÎÁÙÅÏÈÒ È ÓÑËÓÃÈ,
ÏÈÙÅÂÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
Íà ðàáîòó â êîíäèòåðñêèé öåõ
òðåáóþòñÿ

ÌÓÆ×ÈÍÛ È ÆÅÍÙÈÍÛ
íà ôàñîâêó, óïàêîâêó êîíôåò.
Çâîíèòü ïî òåë. 67-17-27
ÑÒÐÎÃÎ ñ 10.00 äî 16.00

Êàôå «Ñêàçêà»
òðåáóþòñÿ:

-ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ,
-ÏÎÂÀÐÀ.
Òåë. 739-444

ÌÀÑÒÅÐÀ
ÏÎ ÌÀÍÈÊÞÐÓ,
ÏÅÄÈÊÞÐÓ,
ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ.

Â/î èëè ñðåäíåå-ñïåöèàëüíîå,
òåë.: 77-43-03, 77-60-26

ç/ï 20000-25000 ðóá.

-ÌÅÍÅÄÆÅÐ, ç/ï îò 25000 ðóá.
íà ñêëàä:
-ÔÀÑÎÂÙÈÖÛ, ç/ï 500 - 600 ðóá â äåíü.
-ÊËÀÄÎÂÙÈÊÈ, ç/ï 600 - 700 ðóá â äåíü.
-ÃÐÓÇ×ÈÊÈ, ç/ï 500 - 600 ðóá â äåíü.
-ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ, ç/ï 500 - 600 ðóá â äåíü.
-ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÛ, ç/ï 500 - 600 ðóá â äåíü.
-ÏÐÎÄÀÂÖÛ, ç/ï 500 ðóá. â äåíü + %.
Ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü,
âîçðàñò îò 18 äî 30 ëåò,
òåë. 909-262

 îòäåë ïàðôþìåðèèè ÑÐÎ×ÍÎ
òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ
ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû.
Òðåáîâàíèÿ: öåëåóñòðåìëåííîñòü,
àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ,

òåë. 600-471

«Íîâîáëïîòðåáñîþç» òðåáóþòñÿ:

- ÄÂÎÐÍÈÊ,
- ÊËÀÄÎÂÙÈÊ ÑÊËÀÄÀ

«Ìóêà, êðóïû, ñàõàðíûé ïåñîê»,
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 33-99-11
Âî âíîâü îòêðûâàþùèéñÿ ñóïåðìàðêåò «Âîëüíûé êóïåö»
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
•ÇÀÂÅÄÓÞÙÀß, î/ð. íå ìåíåå 3-õ ëåò íà àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè, çíàíèå ÏÊ,
Ãðàôèê 5/2, îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ, ïîëíûé ñîö. ïàêåò.
•ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÇÀÂÅÄÓÞÙÅÉ, î/ð. íå ìåíåå 2-õ ëåò.
•ÊËÀÄÎÂÙÈÊÈ, î/ð., áåç â/ï.,
•ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÛ, î/ð., áåç â/ï.,
Ãðàôèê 2/2 ïî 12 ÷àñîâ, îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ, ïîëíûé ñîö. ïàêåò.
Ò. 8-911-604-27-59

•ÊÀÑÑÈÐÛ,
•ÏÐÎÄÀÂÖÛ,
•ÏÎÂÀÐÀ,

•ÐÓÁÙÈÊ,
•ÏÅÊÀÐÈ,
•ÓÁÎÐÙÈÖÀ,

ÑÒÄ «Ïåòðîâè÷-Íîâãîðîä»
òðåáóþòñÿ:

- ÂÎÄÈÒÅËÜ
ÀÂÒÎÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ,

ç/ï îò 16000 ð., ð/ð ñìåííûé,

- ÊÀÑÑÈÐ
ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÇÀËÀ,

Îòêðûò äëÿ òåñòèðîâàíèÿ íîâûé ñàéò ãàçåòû «Äåëî»
Ïîðòàë íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: gazeta-delo.ru
Áóäåì ðàäû ëþáûì çàìå÷àíèÿì è ïîæåëàíèÿì
ïî ðàçâèòèþ íàøåãî ñåðâèñà.

ò. 730-879,

ÎÔÈÖÈÀÍÒ,
ÌÎÉÙÈÖÀ ÏÎÑÓÄÛ,
òåë. 77-98-97

о”
Инф ул. Д
ед
у
М

ç/ï îò 12000 ð., ð/ð ñìåííûé.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ.
Ïîëíûé ñîö. ïàêåò,
ò. 33-55-99

çâ. ñ 9.00 äî 12.00,
ýë. àäðåñ: info@gonisepeople.ru

 êàôå «Äîìèíèîí»
òðåáóþòñÿ

•ÔÀÑÎÂÙÈÖÀ,
•ÃÐÓÇ×ÈÊÈ,
•ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ, çí.1Ñ.8,

Ãðàôèê 2/2 ïî 12 ÷àñîâ, î/ð., áåç â/ï.
Ò. 8 (8162) 733-838

- Î ÔÈ Ö È À Í Ò À ,
- ÏÎÂÀÐÀ,

Òðåáóþòñÿ äëÿ ïðåïîäàâàíèÿ

â íîâûé îòäåë â ÒÖ «Âîëíà»
Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå 1Ñ,
îáó÷àåìîñòü.
Ã/ð: 2/2, ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì
ñîáåñåäîâàíèÿ,
ò. 8-921-205-66-38. Åâãåíèÿ,
e-mail: aldan-vn@yandex.ru

â îòäåë ñíàáæåíèÿ:
-ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ,

Хорошие люди
примут в свою
команду сотрудников,
желающих работать
в сфере гостеприимства
профессионально:

Òðåáóþòñÿ:
- ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÇÀËÀ,
äî 30 ëåò, áåç â/ï, ð/ð 3/3
ñ 19.00 äî 5.00 óòðà,
- ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÏÎÂÀÐÀ,
äî 50 ëåò, áåç â/ï, ñàí. êíèæêà, î/ð,
5-òè äíåâêà, ç/ï ïî ñîáåñåäîâàíèþ,
ò. 66-08-18

ÏÐÎÄÀÂÖÀÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ

ÍÀ ÌÈÍÈ-ÐÛÍÎÊ.

ò. 678-603

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

ÇÀÎ «Ëàêòèñ» òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
Íàëè÷èå ñàíèòàðíàîé êíèæêè.
Òåë. 8-921-201-74-53

ÏÐÎÄÀÂÖÛ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ

кая, 23
вс
хо

ç/ï 400-500 ðóá. â äåíü + %.
Âîçðàñò îò 18 äî 30 ëåò.
Òåë. 90-94-37

ÂÎÄÈÒÅËÜ
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ,

Òðåáóåòñÿ

ООО “КЦ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ

 ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì
ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ
«Ïðè Äâîðå-Êåéòåðèíã»
òðåáóþòñÿ:

-ÏÎÂÀÐ,
-ÏÅÊÀÐÜ,
-ÓÁÎÐÙÈÖÀ-ÌÎÉÙÈÖÀ,
-ÃÐÓÇ×ÈÊ,
òåë. 64-12-45, ñ 12.00 äî 16.00

Äðóæíûé êîëëåêòèâ
ðåñòîðàíà «ÍÀÏÎËÈ»
æäåò:

-ÏÎÂÀÐÀ,
-ÏÎÂÀÐÀ ÄËß ÏÈÖÖÛ,
Îêëàä íà èñïûòàòåëüíûé ñðîê
15000 ðóá.

Òåë. 60-30-95, 63-63-07
info@napoli-restaurant.ru
BENVENUTO

Çàãëÿíèòå íà ñàéò
ñ ãîðÿ÷èìè âàêàíñèÿìè

ãàçåòû дeл%
ïî àäðåñó

www.gazeta-delo.ru

[ ×åòâåðã 17 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ]

8

No

Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!

ÏÎÈÑÊ ÐÀÁÎÒÛ,
ÌÈÍÈ-ÐÅÇÞÌÅ ÑÎÈÑÊÀÒÅËÅÉ
Èùó ðàáîòó

ÝÊÎÍÎÌÈÑÒÀ,
34 ãîäà, â/î ýêîíîìè÷åñêîå,
îïûò ðàáîòû 7 ëåò,
òåë. 8-911-603-95-53

Èùó ðàáîòó
ÃË. ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ (ÈÏ, ÎÎÎ), çí.

âñåõ ñèñòåì íàëîãîîáëîæåíèÿ, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ - Excel, Word,
1Ñ 7.7;8.0, Èíôî-Áóõ.,
áîëüøîé îïûò ðàáîòû,

òåë. 8-911-624-53-05

Èùó ðàáîòó
ÈÍÆÅÍÅÐÀ-ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ
(ÌÅÕÀÍÈÊÀ),
ðàçîâóþ èëè ïî äîãîâîðó, îïûò
ïðîåêòèðîâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ,
ò. 8-951-726-70-62

Èùó ðàáîòó

ÃËÀÂÍÎÃÎ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ.

Èùó ðàáîòó

ËÞÁÓÞ,

Çíàíèå âñåõ ñèñòåì
íàëîãîîáëîæåíèÿ, áîëüøîé î/ð,
óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ,

ìóæ. 35 ëåò, ïðàâà êàò. Â, ñòàæ 10
ëåò, áåç â/ï, îòâåòñòâåííûé,

òåë. 8-911-61-22-006

òåë. 8-908-292-80-56

Èùó ðàáîòó

Èùó ðàáîòó
ÔÅËÜÄØÅÐÀ
ïî ïðåäðåéñîâîìó îñìîòðó
âîäèòåëåé.
Íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà,
ò. 8-911-604-75-05, 971-040

êàò. Â, Ñ, Ä. 52 ãîäà, áåç
âðåäíûõ ïðèâû÷åê, îòâåñòâåííûé,
òåë. 8-921-705-64-93

Èùó ðàáîòó

Èùó ðàáîòó

ÂÎÄÈÒÅËß

12

(799)

Èùó ðàáîòó

ÂÎÄÈÒÅËßÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ
Ìóæ. 35 ëåò, ïðàâà êàò. Â, ñòàæ 10
ëåò, áåç â/ï, îòâåòñòâåííûé,

òåë. 8-952-485-50-58

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ,

ïîäøèâêó ãàçåòû «ÄÅËλ
âû âñåãäà ìîæåòå ïîñìîòðåòü â îòäåëå êðàåâåäåíèÿ
îáëàñòíîé Êðåìëåâñêîé áèáëèîòåêè.

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,
3 êàòåãîðèè,
ñòàæ 15 ëåò, áåç â/ï, 37 ëåò,
ðàçîâóþ,
òåë. 8-952-484-66-16, Äåíèñ

îïûò ðàáîòû, áåç â/ï,
òåë. 8-921-73-75-367

Èùó ðàáîòó

Èùó ðàáîòó

ÂÎÄÈÒÅËß, ÃÐÓÇ×ÈÊÀ,

âñå êàòåãîðèè,
ñòàæ ðàáîòû 15 ëåò,
òåë. 67-96-50, 8-960-207-91-78

òåë. 8-902-48-818-66

 ïîìîùü ðóêîâîäèòåëþ

ПРИКЛАДНОЙ
ПСИХОАНАЛИЗ КАК
КОУЧИНГ

Ñîâðåìåííûé
áèçíåñ
ñåãîäíÿ äîñòàòî÷íî øèðîêî ïîëüçóåòñÿ óñëóãàìè
ïðîôåññèîíàëüíûõ
ïñèõîàíàëèòèêîâ-êîíñóëüòàíòîâ.
Ïñèõîàíàëèòè÷åñêèé
êîó÷èíã ðàçâèâàåòñÿ êàê
íàïðàâëåíèå â êîíñóëüòèðîâàíèè ñ 1990-õ ãîäîâ.
Ñóùåñòâóåò
öåëûé
ðÿä
îïðåäåëåíèé êîó÷èíã-êîíñóëüòèðîâàíèÿ. Ñðåäè íèõ
- êîó÷èíã êàê ïîääåðæèâàþùåå îòíîøåíèå ê êëèåíòó. Åãî öåëüþ ÿâëÿåòñÿ
ïîâûøåíèå ïåðñîíàëüíîé
ýôôåêòèâíîñòè
êëèåíòà.
Ïñèõîàíàëèòè÷åñêèé êîó÷èíã ïîìîãàåò ðàñêðûòèþ
ïîòåíöèàëà
ëè÷íîñòè
è
ïðèíÿòèþ ÷åëîâåêîì îïòèìàëüíîãî
ñîáñòâåííîãî
ðåøåíèÿ, ôîêóñèðóåòñÿ íà
áóäóùèõ âîçìîæíîñòÿõ, à
íå íà ïðîøëûõ îøèáêàõ.
«Êîó÷èíã
âûñâîáîæäàåò
ëþäåé íà òî, ÷òîáû îíè ïðèíèìàëè áîëåå ñìåëûå, áîëåå ðèñêîâàííûå ðåøåíèÿ». Â
ïñèõîàíàëèòè÷åñêîì
ñìûñëå,
ïñèõîàíàëèòèê-êîíñóëüòàíò
ðàáîòàåò íàä ñìÿã÷åíèåì âíóòðåííèõ äóøåâíûõ çàïðåòîâ è
ïðîòèâîðå÷èé, ÷òî äàåò ìîòèâàöèþ íà æåëàåìîå äåéñòâèå.
Ýòó óñëóãó ðàçäåëÿþò íà âíåøíèé ïñèõîàíàëèòè÷åñêèé êîó÷èíã è âíóòðåííèé. Âíåøíèé
êîó÷èíã - ðàáîòà ñ ïåðâûìè
ëèöàìè èëè ïåðñîíàëüíûé ïðèêëàäíîé ïñèõîàíàëèç, âíóòðåííèé – ñèñòåìà íàñòàâíè÷åñòâà
âíóòðè êîìïàíèè â ôîðìàõ
ãðóïïîâûõ ïñèõîàíàëèòè÷åñêèõ
êîððåêöèîííûõ òðåíèíãîâ è
èíäèâèäóàëüíûõ ïñèõîàíàëèòè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé, íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå öåëåé è
ðåøåíèå çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä
ðóêîâîäèòåëåì è åãî êîìïàíèåé.  ýòîì îñîáîå îòëè÷èå
ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ îò èíûõ ôîðì òðåíèíãîâ.
Îñîáûå òðåáîâàíèÿ
ïðåäúÿâëÿþòñÿ ê ïåðñîíå êîíñóëüòàíòà. Êîó÷èíã - íîâàÿ
ïðîôåññèÿ,
ñèíòåçèðîâàííàÿ
èç ïñèõîëîãèè, ìåíåäæìåíòà,

ôèëîñîôèè, äóõîâíûõ ó÷åíèé
è íàïðàâëåííàÿ íà óëó÷øåíèå æèçíè êëèåíòîâ â ïðîôåññèîíàëüíîé è ëè÷íîé ñôåðå.
Ïñèõîàíàëèòèêè, ðàáîòàþùèå
â ýòîé îáëàñòè, îïèðàþòñÿ
íà êîíöåïöèþ äèàëîãè÷íîñòè.
Ñèñòåìà âçàèìîîòíîøåíèé â
ïñèõîàíàëèòè÷åñêîì êîó÷èíãå
àíàëîãè÷íà îòíîøåíèÿì â èíäèâèäóàëüíîì ïñèõîàíàëèòè÷åñêîì êîíñóëüòèðîâàíèè. Êëèåíò òàêæå õî÷åò ðåøèòü ñâîè
ïðîáëåìû. Íåðåäêî îí âèäèò
ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó òåì, ÷òî
èìååò ñåé÷àñ è òåì, ÷åãî îí õî÷åò äîñòèãíóòü. Ðå÷ü çäåñü èäåò
î ðàçðåøåíèè âíóòðåííèõ êîíôëèêòîâ. Àíàëîãè÷íî ïðîöåññàì
â èíäèâèäóàëüíîì ïñèõîàíàëèòè÷åñêîì êîíñóëüòèðîâàíèè,
âî âðåìÿ êîó÷èíãà òàêæå ìîãóò
ïðîÿâëÿòüñÿ ðàçëè÷íûå ôîðìû
îòíîøåíèé. Êîó÷èíã ïðîâîçãëàøàåò êîìïëåêñíûé ïîäõîä:
îí ïðèìåíèì è â áèçíåñå, è â
êàðüåðå, â îáðàçîâàíèè, â âîïðîñàõ ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ
è ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé.
Ñòðóêòóðà
êîíñóëüòàöèîííîãî
ïðîöåññà ïðåäïîëàãàåò ýëåìåíòû ïñèõîàíàëèçà è
ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ
(ïðàêòè÷åñêîãî
åæåäíåâíîãî
êîíòàêòà ñ êëèåíòîì ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ îò íåñêîëüêèõ
ìèíóò äî íåñêîëüêèõ ÷àñîâ),
Öåëü ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî êîó÷èíãà - ïðîäåìîíñòðèðîâàòü
êëèåíòó òå æèçíåííûå ñòðàòåãèè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûìè äëÿ íåãî.
Ðàáîòó
ïñèõîàíàëèòèêà-êîíñóëüòàíòà îöåíèâàþò ïî èçìåíåíèþ ïîêàçàòåëåé áèçíåñà
åãî êëèåíòà. Åñëè êîìïàíèÿ
êëèåíòà ðàçâèâàåòñÿ, îáîðîòû
óâåëè÷èâàþòñÿ, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå èíòåðåñíûå ïðîåêòû, çíà÷èò, êîó÷èíã áûë ýôôåêòèâåí.
Óçêîå ãîðëûøêî ëþáîãî áèçíåñà êàê ïðîöåññà – ðóêîâîäèòåëü, ò. å. òîò, êòî ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ. Îðãàíèçàöèÿ
- öåëîñòíûé ìåõàíèçì, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì
ëè÷íîñòè ðóêîâîäèòåëÿ. È, êàê
òàêîâàÿ, îíà ÿâëÿåòñÿ ñðåäñòâîì äîñòèæåíèÿ åãî ëè÷-

íûõ öåëåé è óäîâëåòâîðåíèÿ
ïîäñîçíàòåëüíûõ
ìîòèâîâ.

íà÷èíàåòñÿ ñ èññëåäîâàíèÿ è
àíàëèçà áèçíåñà, åãî ãëàâíûõ
ïñèõîëîãè÷åñêèõ
õàðàêòåðèñòèê. Îöåíèâàþòñÿ ïðîöåññû
êîììóíèêàöèè è óïðàâëåíèÿ
ïåðñîíàëîì êîìïàíèè, âûÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêè ñóùåñòâóþùèõ
ïðîáëåì è ïîòåíöèàëû ðàçâèòèÿ.
Òåìà ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ
ïðåäïîëàãàåò
ñîçäàíèå ïñèõîëîãè÷åñêè çäîðîâîãî è ïðîäóêòèâíîãî ýìîöèîíàëüíîãî êëèìàòà â ëþáîì
îðãàíèçóåìîì ñîîáùåñòâå, â
òîì ÷èñëå ÷åðåç âîçäåéñòâèå
íà êîðïîðàòèâíóþ ñòðóêòóðó.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî êîó÷èíãà îáû÷íî

Óìåíèå âûÿâëÿòü è ïåðåíàïðàâëÿòü â èíîå ðóñëî àãðåññèâíûå

Äëÿ ðóêîâîäèòåëåé – âíåøíèé êîó÷èíã.
Ôîðìà
- ïðèêëàäíîé ïåðñîíàëüíûé ïñèõîàíàëèç â
âèäå ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ ðàáîòû ïåðâûõ ëèö â èõ ñòàòóñíîé äåÿòåëüíîñòè.
Öåëü - ïðîäåìîíñòðèðîâàòü êëèåíòó òå æèçíåííûå ñòðàòåãèè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûìè äëÿ íåãî.
Ñîäåðæàíèå
- ëè÷íîñòü çäåñü âñåãäà ðàññìàòðèâàåòñÿ
â ñîöèàëüíîì êîíòåêñòå îòíîøåíèé, ïðàêòèê,
öåííîñòåé, ñôîðìèðîâàííûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ
ìåõàíèçìîâ. Ïðèìåíåíèå ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî ïîäõîäà ê ïîäãîòîâêå, ñîïðîâîæäåíèþ, ïîääåðæêå (ïîìîùè) ðóêîâîäèòåëåé, ëèäåðîâ.
Ñòðóêòóðà êîíñóëüòàöèîííîãî ïðîöåññà
- ïðåäïîëàãàåò ýëåìåíòû ïñèõîàíàëèçà è
ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ, âîçìîæíîñòü
ïðàêòè÷åñêîãî åæåäíåâíîãî êîíòàêòà ñ êëèåíòîì ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ îò íåñêîëüêèõ ìèíóò
äî íåñêîëüêèõ ÷àñîâ.
Äëÿ ãðóïïû (êîìàíäû) – âíóòðåííèé êîó÷èíã.
Ôîðìà
- èñêëþ÷èòåëüíî â ðàìêàõ ïðîåêòà êëèåíòà
è íåïîñðåäñòâåííî ñ ãðóïïîé (êîìàíäîé): êîí-

êîìïîíåíòû ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç
îñíîâíûõ çàäà÷ ïñèõîàíàëèòèêîâ â êîíñóëüòàòèâíîé ðàáîòå.
Íàïðèìåð, îäíî èç íàïðàâëåíèé, ãäå ìîæåò áûòü ýôôåêòèâíî
ïðèìåíåí ïðèêëàäíîé ïñèõîàíàëèç – ýòî ñëîæèâøàÿñÿ (âàæíîå óòî÷íåíèå: à íå äåêëàðèðóåìàÿ) êîðïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà.
Îòñóòñòâèå
ïñèõîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà ìèêðîêëèìàòà îðãàíèçàöèè
(êîðïîðàòèâíîé
êóëüòóðû) è åãî âëèÿíèÿ íà
ïñèõîëîãè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå
ðàáîòíèêà;
èíäèâèäóàëüíîïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé
ìåíåäæåðîâ è èõ ìîòèâàöèîííûõ óñòàíîâîê íà óïðàâëåíèå
äåëàåò âîçìîæíûì ïðèíÿòèå
íåàäåêâàòíûõ, äåñòðóêòèâíûõ
ðåøåíèé. Ãðàìîòíàÿ, ïðîôåññèîíàëüíî ïîäãîòîâëåííàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà ìîæåò áûòü ÷àñòüþ êîìïëåêñíîãî
ýêñïåðòíîãî
èññëåäîâàíèÿ.
Êðîìå òîãî, ïñèõîàíàëèòèê ìîæåò îêàçûâàòü ñâîåâðåìåííóþ
ïîìîùü êëèåíòàì, ïîïàâøèì
â ñèòóàöèþ ñóäîïðîèçâîäñòâà,
òàêèì îáðàçîì, âûïîëíÿÿ ôóíêöèè ìåäèàòîðîâ â êîìïëåêñå ñ
ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé êîððåêöèåé. Íåò íåîáõîäèìîñòè äîáàâëÿòü, ÷òî êîíôèäåíöèàëüíîñòü
ïñèõîàíàëèçà ïîäðàçóìåâàåòñÿ
àïðèîðè.

êðåòíûå öåëè è êîíêðåòíûå ðåçóëüòàòû.
Ñîäåðæàíèå
- ðåàëèçóåòñÿ êàê ìåòîä îðãàíèçîâàííîé
ïñèõîëîãè÷åñêîé êîððåêöèè îñíîâ ãðóïïîâûõ
(êîðïîðàòèâíûõ) ïðåäñòàâëåíèé, ñîöèàëüíûõ
ôîðì äåÿòåëüíîñòè (ðàáîòû), ôîðì îðãàíèçóþùèõ è óïðàâëÿþùèõ ïðàêòèê äëÿ èõ êîððåêòèðîâêè ñîîáðàçíî ðåàëüíûì öåëÿì è çàäà÷àì.
Ñòðóêòóðà êîíñóëüòàöèîííîãî
ïðîöåññà
- ïñèõîëîãè÷åñêèé àíàëèç ìèêðîêëèìàòà îðãàíèçàöèè (êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû) è åãî âëèÿíèÿ íà ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ðàáîòíèêà;
èíäèâèäóàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè
ìåíåäæåðîâ è èõ ìîòèâàöèîííûå óñòàíîâêè íà
óïðàâëåíèå, âûÿâëåíèå íåêîòîðûõ ïñèõîëîãè÷åñêè «íåàäåêâàòíûõ òåíäåíöèé» â ìåíòàëüíîñòè
ãðóïïû èëè ñîöèóìà. Çà ïîèñêîì ñëåäóåò êîððåêöèîííàÿ ïñèõîàíàëèòè÷åñêàÿ «ïðîðàáîòêà»
«íåàäåêâàòíûõ òåíäåíöèé». Ýòî ïîõîæå íà ðàñøèðåíèå è óâåëè÷åíèå ïîëÿ çðåíèÿ, ñòîëü íåîáõîäèìîãî äëÿ îöåíêè è ðåàëèçàöèè ïåðñïåêòèâ.
Âîéñêî âåäü ãîòîâÿò äî ñðàæåíèÿ, à íå â ïîõîäå.
Îëüãà Åâãåíüåâíà Çåõîâà,
òåë. 55-87-38

No

12

[ ×åòâåðã 17 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ]

(799)

9

Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!

ÊÀÄÐÎÂÛÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ.
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß Î ÐÀÁÎÒÅ
Íîâãîðîäñêèé êàäðîâûé öåíòð
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ
1. Çàâ. þð. îòäåëîì, æ/ì,
â/î, î/ð, çí. íåäâèæèìîñòè. 2.
Çàì. äèðåêòîðà ïî ðàáîòå ñ
êëèåíòàìè, îò 18000 ð., çíàòü
ïîëèãðàôèþ 3. Óïðàâëÿþùèé,
àäìèíèñòð. ôóíêöèè 4. Ðóê.
îòäåëà ïðîäàæ.
ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ:
1. Ïî ïðîäàæàì 2. Îòäåëà
ïðîäàæ òåõí. Îáîð. 3. Òîðã.
ïðåäñòàâèòåëü
ÈÍÆÅÍÅÐÛ:
1. Èíæåíåð-ìåõàíèê çàâîäà. 2. Èíæåíåð-êîíñòðóêòîðòåõíîëîã. 3. Íà÷àëüíèê ñìåíû.
4. Èíñïåêòîð ïî îõðàíå òðóäà.
5. Ãëàâíûé ýíåðãåòèê. 6. Ãëàâíûé èíæåíåð (òåõ. äèðåêòîð) 7
Èíæåíåð–ìåõàíèê (Ýëåêòðèê).
8. Èíæåíåð ïî ïëàíèðîâàíèþ.
9. Èíæåíåð ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. 10. Èíæåíåð-ïðîðàá.

ÏÎÌÎÙÍÈÊÈ ÏÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÓ:
1. Ñåñòðà-õîçÿéêà, äî 50
ë., (â êóðîðòíóþ çîíó). 2. Çàâõîç, î/ð, ç/ï äî 20000 ð. Ïîìîùíèê. 1. Ðóêîâîäèòåëÿ. 2.
Ìåíåäæåðà 3. Þðèñòà.
ÞÐÈÑÒÛ:
1. Íà ïåðèîä äåêðåòíîãî.
2. Þðèñò.
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ
1. Òîðãîâëÿ, ïåðâè÷êà. 2.
Êàññèð 3. Ýêîíîìèñò ïî òàðèôàì. 4. ÏÃÑ, ïåðâè÷êà. 5.
Ïåðâè÷êà, òèïîãðàôèÿ. 6. Áóõãàëòåð-ýêîíîìèñò. 7. Çàì ãë.
áóõ. 8. Îïåðàöèîíèñò ïî îáñëóæ. ôèç. ëèö. 9. Ýêîíîìèñò
ïî òðóäó. 10. Êàññèð, î/ð â
áàíêå.
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ:
1. Ïî ðåêëàìå è ìàðêåòèíãó. 2. Ñïåöèàëèñò ïî ñáûòó
ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé. 3.
Îôèñ- ìåíåäæåð. 4. Îïåðà-

17.02.2011
òîð ñëóæáû êëèåíòñêîãî ñåðâèñà. 5. Ïðîãðàììèñò ñî çí.
áóõãàëòåðèè, 1Ñ – áóõãàëòåðèÿ.
ÊËÀÄÎÂÙÈÊÈ, ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ ÏÊ:
1. Êëàäîâùèê, çíàíèå ÐÝÀ.
2. Çàâ. ñêëàäîì, ïðîäóêòû,
öåíòð ãîðîäà, 6 ÷àñîâ, ç/ï
7000 ð. 3. Îïåðàòîð ÏÊ, ÐÔ –
Ñêëàä.
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ:
1. Àäìèíèñòðàòîð-êàññèð
àâòîñàëîíà 2. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîäàæ. 3. Ðóêîâîäèòåëü
îòäåëà çàïàñíûõ ÷àñòåé. 4. Âîäèòåëü «Â» èëè «ÂÑ»- ýêñïåäèòîð. 5. Âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð,
«ÂÑ», Ãàçåëü, ãîðîä – ðàéîí.
6. Âîäèòåëü, 1 êàòåãîðèÿ, Â Ñ
Å, ÀÑÌÀÏ.
ÐÀÁÎ×Àß ÑÅÒÊÀ:
1. Ïðîäàâåö èãðóøåê 2.
Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò (áëèíû).

ÓË. ßÊÎÂËÅÂÀ (ØÒÛÊÎÂÀ), 13, ÎÔÈÑ 34, ÒÅË. 730666, 8-960-208-5505
Email: dolgomer@novgorod.net

Свид. ¹ 304532103500162. Âûä. 13.ôåâð. 2001 ã. ¹ ÀÃÍ21467

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÂÀÊÀÍÑÈßÕ
ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÃÎÐÎÄÀ
Òåë. äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè â ðóáðèêå «ñòðî÷êè»
766-032, 77-43-03, ôàêñ 77-60-26, e-mail: delo@novline.ãu
ÖÅÍÒÐ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÊÎÑÌÅÒÈÊÈ
ÀÊÀÄÅÌÈÊÀ À.ß. ÓÐÈÖÊÎÃÎ,
Ò. 61-43-31, 8-951-727-75-26
-МЕДСЕСТРА ПРОЦЕДУРНАЯ, ОПЕРАЦИОННАЯ,
СОКРАЩ. Р/Д С 14.00 ДО 19.00, ОКЛАД 9ООО Р.,
-АДМИНИСТРАТОР
-ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ, ВОЗМ. СОВМЕЩЕНИЕ
-ОНКОЛОГ, ВОЗМ. СОВМЕЩЕНИЕ
- ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß, 948-610
-МОБИЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ,
ОТ18-35 Л., С ОБУЧЕНИЕМ, ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ,
НЕ СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈÈ
ÈÇ ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÀ, ÒÅË. 8-960-206-33-22
(Ñ 9.00 ÄÎ 13.00)
РАБОЧИЕ, МУЖЧИНЫ, ОБРАЗОВАНИЕ
ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß, ÒÅË. 73-49-55
ДВОРНИКИ
СОЦ. ПАКЕТ, ДОСТОЙНАЯ З/П

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÞ,
ÒÅË. 8-908-294-53-62
ПРОДАВЕЦ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН,
П. ПАНКОВКА.
ÑÐÎ×ÍÎ, ÇÀÏÈÑÜ ÍÀ CÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈÅ
Ñ 11.00 ÄÎ 18.00, ÒÅË. 8-952-481-03-41
МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КОСМЕТИКОЙ.
ВПЕРВЫЕ В В. НОВГОРОДЕ КОСМЕТИКА
КЛАССА «ЛЮКС» - ДЕКОРАТИВНАЯ,
КЛАССА «КОСМЕЦЕВТИКИ»
ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ТЕЛА.
ÄÅÒÑÊÎÌÓ ÑÀÄÓ, Ò. 77-23-13
(Ñ 10.00 ÄÎ 16.00)
СТ. МЕДСЕСТРА,
ВОСПИТАТЕЛЬ,
ПОВАР.
СВОЕВРЕМ. З/П, ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ, 50% РОД.
ПЛАТЫ, ЦЕНТР ГОРОДА,
Ä/Ñ ¹ 63,
ÒÅË. 795-087
-МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ,
-ВОСПИТАТЕЛЬ,
-ПОВАР,
-СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА.

‡ Ⱥɜɬɨɦɟɯɚɧɢɤ±ɨɩɵɬɡɩɩɨɪɟɡɭɥɶɬɫɨɛɟɫɟɞ
‡ Ⱥɜɬɨɫɥɟɫɚɪɶ ɥɚ ɨɪɡɩɨɬɪɭɛ
‡ Ȼɚɪɦɟɧ±ɦɭɠɠɟɧɦɨɠɧɨɛɟɡɨɩɵɬɚɡɩ±ɩɨɢɬɨɝɚɦɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɹ
‡ Ȼɪɢɝɚɞɢɪɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɨɧɬɚɠɧɵɯɪɚɛɨɬ±ɨɪɡɩɜɵɫɨɤɚɹ
‡ Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ±ɨɩɵɬɡɧɚɧɢɟɋȻɡɩɩɨɪɟɡɭɥɶɬɫɨɛɟɫɟɞ
‡ ȼɨɞɢɬɟɥɶɤɚɬ³ɋ´ɧɚɝɚɡɨɧ±ɨɩɵɬɛɟɡɜɩɡɩɩɨɪɟɡɦɫɨɛɟɫɟɞɹ
‡ ȼɨɞɢɬɟɥɶɥɟɫɨɜɨɡɚ±ɨɩɵɬɛɟɡɜɨɡɪɨɝɪɚɧɢɱɡɩɨɬɪɭɛ
‡ Ƚɥɛɭɯɝɚɥɬɟɪ±ɨɩɵɬ ɫɮɟɪɚɩɢɬɚɧɢɹ ɡɩɨɬɪɭɛ
‡ Ƚɥɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɛɸɞɠɟɬ ɡɩɨɬɪɭɛ
‡ Ƚɪɭɡɱɢɤɢ±ɛɟɡɜɩɪɡɩɨɬɪɭɛ
‡ Ⱦɜɨɪɧɢɤ±ɩɨɥɧɵɣɪɚɛɨɱɢɣɞɟɧɶɡɩɨɬɪɭɛ
‡ Ɂɚɜɦɚɝɚɡɢɧɨɦ±ɨɩɵɬɡɩɩɨɪɟɡɭɥɶɬɫɨɛɟɫɟɞ
‡ Ɂɚɜɦɚɝɚɡɢɧɨɦ±ɨɩɵɬɡɩɩɨɪɟɡɭɥɶɬɫɨɛɟɫɟɞ
‡ Ʉɚɫɫɢɪ±ɡɩɨɬɪɭɛ
‡ Ʉɥɚɞɨɜɳɢɤ±ɫɬɪɯɨɡɝɪɭɩɩɚɬɨɜɚɪɨɜɨɪɡɩɩɨɪɟɡɫɨɛɟɫɟɞɹ
‡ Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɳɢɰɵ±ɥɟɬɦɨɠɧɨɛɟɡɨɪɛɟɡɜɩɪɡɩɨɬɪɭɛ
‡ Ʉɨɧɞɢɬɟɪ±ɨɪɡɩɩɨɢɬɨɝFɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɹ
‡ Ɇɚɫɬɟɪɩɨɦɚɧɢɤɸɪɭ±ɨɪɡɩɫɞɟɥɶɧɚɹ
‡ Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɞɬɨɜɚɪɵ ±ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɢɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɞɨɝɨɜɨɪɚɡɩɩɨɢɬɫɨ
ɛɟɫɟɞɨɜ
‡ Ɇɟɧɟɞɠɟɪɨɬɞɟɥɚɩɪɨɞɚɠ ɚɜɬɨ ±ɩɪɚɜɚɤɚɬ©ȼªɡɩɩɨɪɟɡɭɥɶɬɫɨɛɟɫɟɞ
‡ Ɇɢɥɢɰɢɨɧɟɪɵɦɭɠɞɨɥɟɬɩɨɫɥɟɫɥɭɠɛɵɜȼɋɡɩɨɬɪɭɛ
‡ Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢɛɟɡɜɩɡɩɩɨɪɟɡɭɥɶɬɫɨɛɟɫɟɞ
‡ Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤɩɨɦɨɧɬɚɠɭɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
‡ Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤɫɚɧɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɢɫɬɟɦɛɟɡɜɩɡɩɩɨɪɟɡɭɥɶɬɫɨɛɟɫɟɞ
‡ ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɬɨɪɝɨɜɨɝɨɨɬɞɟɥɚɨɪɡɧɟɋɌɢɋ
‡ Ɉɩɟɪɚɬɨɪɞɢɫɤɨɜɨɣɩɢɥɨɪɚɦɵ±ɨɪɛɟɡɜɩɡɩɫɞɟɥɶɧɚɹ
‡ ɈɩɟɪɚɬɨɪɉɄ±ɡɧɋɌɨɪɝɨɜɥɹɢɫɤɥɚɞɡɩɨɬɪɭɛ
‡ Ɉɩɟɪɚɬɨɪɬɨɪɝɨɜɨɝɨɡɚɥɚ±ɞɨɥɟɬɝɪɫɦɟɧɧɵɣɡɩɨɬɪɭɛ
‡ Ɉɬɞɟɥɨɱɧɢɤɝɪɩɧɩɬɡɩɨɬɪɭɛ
‡ Ɉɮɢɰɢɚɧɬ±ɡɩɨɬɪɭɛ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß, Ò 8 921-840-34-01
КУРЬЕР, ОТ 18-40 Л.,
ВОЗМ. СВОБОДНЫЙ ГРАФИК,
З/П ВЫСОКАЯ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ, Ò. 63-69-02
-ВОСПИТАТЕЛЬ,
-МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ (ПОМОЩНИК),
ÁÀÒÀËÜÎÍ ÎÕÐÀÍÛ È ÊÎÍÂÎÈÐÎÂÀÍÈß,
ÒÅË.: 981-573, 981-574, 981-404 (Ä/×),
ÓË. Á.Ñ.-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÀß, 60,
ÊÀÁ.99, ÊÀÁ.100
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
НА ДОЛЖНОСТИ МИЛИЦИОНЕРОВ
МУЖ. ДО 35 ЛЕТ, ПОСЛЕ СЛУЖБЫ В АРМИИ,
СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. З/П ОТ 11000 РУБ.. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. ВЫХОД НА ПЕНСИЮ
ЧЕРЕЗ 12,5 Л. СЛУЖБЫ.
ÄÅÒÑÊÎÌÓ ÑÀÄÓ, ÒÅË. 63-56-45
-ПОВАР,
-КУХОННЫЙ РАБОТНИК

ÔÈÐÌÅ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ
íà Windows Office 2003,
1Ñ: – Ïðåäïðèÿòèå, âîçì.
ñòóäåíòû (ñîâìåùåíèå),

ò.: 77-43-03, 77-60-26

‡ Ɉɯɪɚɧɧɢɤɢɫɥɢɰɟɧɡɢɟɣɦɭɠɞɨɥɟɬɝɋɉɛ
‡ ɉɚɪɢɤɦɚɯɟɪɭɧɢɜɟɪɫɚɥ±ɨɩɵɬ
‡ ɉɥɨɬɧɢɤ±ɨɩɵɬɝɪɩɧɩɬɡɩɨɬɪɭɛ
‡ ɉɨɜɚɪ±ɨɪɫɡɩɨɬɪɭɛ
‡ ɉɨɫɭɞɨɦɨɣɳɢɰɚ±ɫɡɩɪɭɛɫɦɟɧɚ
‡ ɉɨɫɭɞɨɦɨɣɳɢɰɚ±ɡɩɨɬɪɭɛ
‡ ɉɪɨɞɚɜɟɰ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ±ɨɪɡɩɨɬɪɭɛ
‡ ɉɪɨɞɚɜɟɰ ɪɵɛɨɥɨɜɧɵɣɦɚɝɚɡɢɧ ±ɡɩɪɭɛ
‡ ɉɪɨɞɚɜɟɰɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ±ɝɪɫɦɟɧɧɵɣɡɩɨɬɪɭɛ
‡ ɉɪɨɞɚɜɟɰɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ±ɦɭɠɜɨɡɧɨɛɟɡɨɪɡɩɨɬɪɭɛ
‡ ɉɪɨɞɚɜɰɵ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ±ɨɩɵɬɡɩɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɫɨɛɟɫɟɞ
‡ ɉɪɨɪɚɛɨɪɧɟɦɟɧɟɟɢɥɟɬɡɩɪɭɛ
‡ Ɋɚɛɨɱɢɟɞɥɹɭɛɨɪɤɢɫɧɟɝɚɫɤɪɵɲɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɨɩɥɚɬɚɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ
‡ Ɋɚɛɨɱɢɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɨɪɧɟɦɟɧɟɟɯɥɟɬɡɩɪɭɛ
‡ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ±ɜɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɡɩɩɨɪɟɡɭɥɶɬɫɨɛɟɫɟɞ
‡ ɋɥɟɫɚɪɶɩɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸɛɟɡɜɩɡɩɩɨɪɟɡɭɥɶɬɫɨɛɟɫɟɞ
‡ ɋɥɟɫɚɪɶɦɨɧɬɚɠɧɢɤ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ±ɡɩɨɬɪɭɛ
‡ ɋɥɟɫɚɪɶɫɚɧɬɟɯɧɢɤɨɪɨɬɯɥɟɬ
‡ ɋɧɚɛɠɟɧɟɰ±ɨɪɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɡɩɩɨɪɟɡɫɨɛɟɫɟɞ
‡ ɋɧɚɛɠɟɧɟɰ±ɨɪɜɫɮɟɪɟɫɚɧɬɟɯɧɢɤɢɜɨɡɩɩɨɪɟɡɫɨɛɟɫɟɞ
‡ ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɤɭɡɨɜɧɵɯɪɚɛɨɬ ɚɜɬɨɦɚɥɹɪ ±ɨɩɵɬɡɩɩɨɪɟɡɭɥɶɬɫɨɛɟɫɟɞ
‡ Ɍɨɤɚɪɶ±ɛɟɡɜɩɡɩɨɬɪɭɛ
‡ Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣɢɧɫɩɟɤɬɨɪɥɨɝɢɫɬ±ɨɩɵɬɜɨɡɩɨɬɪɭɛ
‡ ɍɛɨɪɳɢɰɵɡɩɨɬɪɭɛ
‡ Ɏɪɟɡɟɪɨɜɳɢɤɪɚɡɪɹɞɚ±ɛɟɡɜɩɡɩɨɬɪɭɛ
‡ ɒɜɟɹɦɨɠɧɨɩɨɫɥɟɤɭɪɫɨɜɡɩɩɨɪɟɡɦɫɨɛɟɫɟɞɹ
‡ ɗɥɟɤɬɪɨɝɚɡɨɫɜɚɪɳɢɤ ɯɭɞɨɠɤɨɜɤɚ ±ɨɪɛɟɡɜɩɡɩɫɞɟɥɶɧɚɹ
‡ ɗɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠɧɢɤɝɪɫɜɨɛɨɞɧɵɣ
ɡɩɫɞɟɥɶɧɚɹɨɬɪɭɛ
‡ ɘɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬ±ɨɩɵɬɨɬɯɥɟɬɜɨ
ɡɩɨɬɪɭɛ

[ ×åòâåðã 17 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ]

10
Работа в области

ÁÀÒÅÖÊÈÉ Ð-Í,
ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÖÇÍ
175000 Ï. ÁÀÒÅÖÊÈÉ,
ÓË. ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, Ä. 47,
Ò. 8 (81661) 22-328
ÀÊÊÎÌÏÀÍÈÀÒÎÐ з/пл 5000
ÄÎßÐ з/пл 8000
ÐÀÁÎ×ÈÉ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ з/пл 5000
ÕÎÐÌÅÉÑÒÅÐ з/пл 5000
ÎÏÅÐÀÒÎÐ МАШИННОГО ДОЕНИЯ з/пл от 8000
до 15000
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ з/пл от 5000 до 15000
ÑËÅÑÀÐÜ МЖФ з/пл.10000
ÐÀÁÎ×ÈÉ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ Зарплата
от 4330 до 7000 т. р.
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ 3 — 4 р-д З/пл 7000 Т. Р.
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ 5 р-д З/пл 7000 т. р.
ÎÏÅÐÀÒÎÐ МАШИННОГО ДОЕНИЯ 2-3 КЛАСС З/
пл 8000 - 10000 Т. Р.
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ 3 КЛАССА З/пл 8000 - 10000 Т. Р.
ÑËÅÑÀÐÜ МЖФ З/пл 8000 - 10000 Т. Р.
ÐÀÁÎ×ÈÉ ПО У ХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ ОТ
10000 Т. Р.
ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊ РУЧНОЙ СВАРКИ ОТ 10000
ÂÀËÜÙÈÊ ЛЕСА ОТ 7500 Т. Р.
ÂÎÄÈÒÅËÜ ЛЕСОВОЗНОЙ МАШИНЫ ОТ 7500 Т. Р.
ÂÐÀ×-ÃÈÍÅÊÎËÎà ОТ 18000 ДО 25000 Т. Р.
ÂÐÀ×-ÑÒÎÌÀÒÎËÎà ОТ 5000 ДО 7000 Т. Р.
ÂÐÀ×-ÒÅÐÀÏÅÂÒ ОТ 18000 ДО 25000 Т. Р.
ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ РАБОЧИЙ З/ПЛ 5000 Т. Р.
ÁÎÐÎÂÈ×ÑÊÈÉ Ð-Í
ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÖÇÍ,
Ã. ÁÎÐÎÂÈ×È,
ÓË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß, Ä. 33 À,
Ò. 8 (81664) 2-18-77
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ з/пл 7000 р.,
ÂÎÄÈÒÅËÜ АВТОМОБИЛЯ з/пл 10000 р.,
ÂÎÄÈÒÅËÜ ПОГРУЗЧИКА з/пл 9000 р.,
ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ з/пл 8000 р.,
ÈÍÆÅÍÅÐ-ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊ з/пл 8118 р.,
ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ з/
пл 5000 р.,
ÊÀÌÅÍÙÈÊ з/пл 10000 р.,
ÌÀËßÐ з/пл 10000 р.,
ÌÀÑÒÅÐ ПОШИВОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ з/пл
13000 р.,
ÌÀØÈÍÈÑÒ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОНТЕЙНЕРОВ ИЗ ПОЛИМЕРОВ
з/пл 9600 р.,
ÌÀØÈÍÈÑÒ МОСТОВОГО ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ з/
пл 14000 р.,
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß СЕСТРА з/пл 4330 р.,
ÌÅÕÀÍÈÊ з/пл 11200 р.,
ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ з/пл 5000 р.,
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ РУКОВОДИТЕЛЬ з/пл 8000 р.,
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ОТДЕЛЕНИЯ (НА ТРАНСПОРТЕ, В
СВЯЗИ, МТС И СБЫТЕ) з/пл 6761 р.,
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ЛЕНТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ з/
пл 10000 р.,
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ з/пл 8500 р.,
ÎÏÅÐÀÒÎÐ СВЯЗИ з/пл 7252 р.,
ÏËÎÒÍÈÊ з/пл 10000 р.,
ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ РАБОЧИЙ з/пл 8000 р.,
ÏÐÎÄÀÂÅÖ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
з/пл 7000 р.,
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ РАБОТ(ПРОРАБ)(В СТРОИТЕЛЬСТВЕ) з/пл 10000 р.,
ÏÑÈÕÎËÎÃ з/пл 5000 р.,
ÑÂÀÐÙÈÊ АРМАТУРНЫХ СЕТОК И КАРКАСОВ
з/пл 10000 р.,
ÑËÅÑÀÐÜ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ з/пл 12000 р.,
ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ з/пл 10000 р.,
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ з/пл
5000 р.,
ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ з/пл 10000 р.,
ÓÁÎÐÙÈÊ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ з/пл 5500 р.,
ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊ з/пл 7000 р.,
ØÂÅß з/пл 6000 р.,
ØÂÅß з/пл 7000 р.,
ØÒÓÊÀÒÓÐ з/пл 10000 р.,
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ з/
пл 10640 р.,
ÝËÅÊÒÐÈÊ УЧАСТКА з/пл 10000 р.,
ÝËÅÊÒÐÈÊ УЧАСТКА з/пл 8000 р.
ÂÀËÄÀÉÑÊÈÉ Ð-Í,
ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÖÇÍ,
175400 Ã. ÂÀËÄÀÉ,
ÓË. ÊÈÐÎÂÀ, Ä . 1À,
Ò. 8 (81666) 20079
ÁÀÐÌÅÍ, з/пл 8000 р.,
ÂÎÄÈÒÅËÜ АВТОМОБИЛЯ, з/пл 15000 р.,
ÌÅÕÀÍÈÊ, з/пл 15000 р.,
ÎÁÕÎÄ×ÈÊ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗИЦИОННОЙ СЕТИ, з/пл 15000 р.,
ÎÔÈÖÈÀÍÒ, з/пл 15000 р.,
ÏÎÂÀÐ, з/пл 10000 р.,
ÐÀÁÎ×ÈÉ ПОЛЕВОДСТВА, з/пл 20000 р.,
ÑËÅÑÀÐÜ, з/пл 8000 р.,

Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!

No

12

(799)

Информируют районные
центры занятости Новгородской области
ÓÁÎÐÙÈÊ, з/пл 4000 р.,
ÝËÅÊÒÐÈÊ, з/пл 15000 р.,
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ, з/пл 10000 р.
ÄÅÌßÍÑÊÈÉ Ð-Í,
ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÖÇÍ,
175310 Ã. ÄÅÌßÍÑÊ,
ÓË. ÂÎËÎÄÀÐÑÊÎÃÎ, Ä. 6,
Ò. 8 (81651) 4-25-43
ÏÐÎÄÀÂÅÖ з/пл 7000 р.,
ÁÓÔÅÒ×ÈÊ з/пл 7000 р.,
ÑÒÀÐØÀß МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА з/пл 5283 р.,
ÂÐÀ×-ÐÅÍÒÃÅÍÎËÎà з/пл 10000 р.,
ÂÐÀ×-ËÀÁÎÐÀÍÒ з/пл 10000 р.,
ÂÐÀ×-ÑÒÎÌÀÒÎËÎà з/пл 8000 р.,
ÂÎÄÈÒÅËÜ з/пл 5000 р.,
ÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊ з/пл 15000 р.,
ÐÛÁÀÊ сдельная р.,
ÏÐÎÄÀÂÅÖ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
з/пл 6000 р.,
Ó×ÈÒÅËÜ ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ, МАТЕМАТИКИ з/пл 15000 р.,
ÌÈËÈÖÈÎÍÅÐ ППС з/пл 10000 р.,
Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ з/пл 12000 р.
ÊÐÅÑÒÅÖÊÈÉ Ð-Í,
ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÖÇÍ, Ï.ÊÐÅÑÒÖÛ
ÓË. ßÌÑÊÀß Ä. 21
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ з/пл 9000 р.,
ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ ВРАЧ з/пл 10000 р.,
ÇÎÎÒÅÕÍÈÊ з/пл 10000 р.,
ÈÍÆÅÍÅÐ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒ з/пл 10000 р.,
ÌÅÍÅÄÆÅÐ (В ТОРГОВЛЕ) з/пл 15000 р.,
ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ РАБОЧИЙ з/пл 7000 р.,
ÏÐÎÄÀÂÅÖ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
з/пл 4330 р.,
ÏÒÈÖÅÂÎÄ з/пл 9800 р.,
ÐÀÌÙÈÊ з/пл 8000 р.,
ÒÅÕÍÎËÎÃ з/пл 10000 р.
ÎÊÓËÎÂÑÊÈÉ Ð-Í,
ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÖÇÍ
Ã. ÎÊÓËÎÂÊÀ,
ÓË. ÂÎËÎÄÀÐÑÊÎÃÎ, 45,
Ò. 8(81657) 22-625
ÏÐÎÄÀÂÅÖ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
з/пл 6000 р.,
ÃÀËÜÂÀÍÈÊ з/пл 10000 р.,
ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊ з/пл 17000 р.,
ËÈÒÅÉÙÈÊ ПЛАСМАСС з/пл 6400 р.,
ÑËÅÑÀÐÜ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ з/пл
15500 р.,
ÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÙÈÊ ВАНН з/пл 10000 р.,
ÏÎÂÀÐ з/пл 7000 р.,
ÓÊËÀÄ×ÈÊ-ÓÏÀÊÎÂÙÈÊ з/пл 4400 р.,
ÊÎÍÄÈÒÅÐ з/пл 6000 р.,
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ з/пл 8000 р.,
ÏÐÎÄÀÂÅÖ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
з/пл 10000 р.,
ÃÅÎÄÅÇÈÑÒ з/пл 4330 р.,
ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ з/пл 4330 р.,
ÞÐÈÑÒ-ÊÎÍÑÓËÜÒ з/пл 4330 р.,
ÈÍÆÅÍÅÐ з/пл 4330 р.,
ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ ВРАЧ з/пл 4800 р.,
ÂÎÄÈÒÅËÜ АВТОБУСА з/пл 8000 р.,
ØÂÅß з/пл 4500 р.,
ÊÀÑÑÈÐ ТОРГОВОГО ЗАЛА з/пл 11000 р.,
ÏÐÎÄÀÂÅÖ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
з/пл 9000 р.,
ÔÅËÜÄØÅÐ з/пл 6750 р.,
ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ з/пл 8000 р.,
ÏÅÊÀÐÜ з/пл 5500 р.,
ÑÓØÈËÜÙÈÊ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ
з/пл 15000 р.,
ÌÀØÈÍÈÑÒ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ
з/пл 18000 р.,
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ з/пл 14000 р.,
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ з/пл
7500 р.,
ÏÅÊÀÐÜ з/пл 8000 р.,
ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ з/пл 5285 р.,
ÌÅÍÅÄÆÅÐ з/пл 17250 р.,
ÓÊËÀÄ×ÈÊ-ÓÏÀÊÎÂÙÈÊ з/пл 11500 р.,
ËÀÁÎÐÀÍÒ з/пл 15000 р.,
ÃËÀÂÍÛÉ БУХГАЛТЕР з/пл 11500 р.,
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ РАБОТНИК з/пл 6500 р.,
ÎÔÈÖÈÀÍÒ з/пл 6500 р.,
ÏÎÂÀÐ з/пл 6500 р.,
ÁÀÐÌÅÍ з/пл 6500 р.,
ÃËÀÂÍÛÉ БУХГАЛТЕР з/пл 10000 р.,
ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ РАБОЧИЙ з/пл 6000 р.,
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ з/пл 17000 р.,
ÌÀØÈÍÈÑÒ ВЫДУВНЫХ МАШИН з/пл 9600 р.,
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ з/пл
8500 р.,
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ з/пл 8000 р.,
ÄÅÆÓÐÍÛÉ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ з/пл 4500 р.
ËÞÁÛÒÈÍÑÊÈÉ Ð-Í,
ËÞÁÛÒÈÍÑÊÈÉ ÖÇÍ,
Ï. ËÞÁÛÒÈÍÎ,
ÓË. ÏÓØÊÈÍÑÊÀß Ä. 24
Ò. 8 (81668) 61-707
ÂÀËÜÙÈÊ ЛЕСА, з/пл 000-15000 р., 8 вак.
ÂÐÀ×-ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ, з/пл 15000 р.,

ÄÈÐÅÊÒÎÐ ТЕХНИЧЕСКИЙ,
з/пл 50000 р.,
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß СЕСТРА, з/пл 10000 р.,
ÎÁÐÓÁÙÈÊ СУЧЬЕВ, з/пл 7000-15000 р.,
ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ РАБОЧИЙ, з/пл 10000 р.,
ÐÀÑÊÐßÆÅÂÙÈÊ, з/пл 7000 – 10000 р.,
ÐÅÍÒÃÅÍÎËÀÁÎÐÀÍÒ, з/пл 5000 р.,
ÒÎÂÀÐÎÂÅÄ, з/пл 15000 р.,
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ, з/пл 6000-10000 р., 4 вак.
Ó×ÈÒÅËÜ, з/пл 7000 р.,
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ, з/пл 12000 р.,
ÌÎØÅÍÑÊÎÉ Ð-Í,
ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÖÇÍ,
174450 Ñ. ÌÎØÅÍÑÊÎÅ,
ÓË. ÊÀËÈÍÈÍÀ, Ä. 49,
Ò. 8 (81653) 61-637, 61-465
ÂÐÀ×, з/пл 15000 руб.,
ÌÎÉÙÈÊ ПОСУДЫ, з/пл 4330 руб.,
ÑËÅÑÀÐÜ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, 5 РАЗРЯД, з/пл 7292 руб.,
ÓÁÎÐÙÈÊ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, з/пл 4330 руб.,
ØÂÅß, з/пл 4330 руб.,
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, 5 РАЗРЯД,
з/пл 6174 руб.,
ÌÀËÎÂÈØÅÐÑÊÈÉ Ð-Í,
ÌÀËÎÂÈØÅÐÑÊÈÉ ÖÇÍ
174260 Ã. Ì. ÂÈØÅÐÀ,
ÓË. ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÅÐÎÂ, Ä. 49,
Ò. 8 (81660) 33-560
ÀÊÓØÅÐÊÀ з/пл 4330 р.,
ÂÐÀ× з/пл 4330 р.,
ÊËÀÄÎÂÙÈÊ Знание бухгалтерских программ
з/пл 8000 р.,
ÊËÀÄÎÂÙÈÊ Знание бухгалтерских программ,
«1С», Ответственность з/пл 8000 р.,
ÌÅÍÅÄÆÅÐ (В ТОРГОВЛЕ) з/пл 10000 р.,
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ЛЕНТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ з/
пл 7000 р.,
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
МАШИН Знание бухгалтерских программ, «1С»,
Ответственность з/пл 4400 р.,
ÏÐÎÄÀÂÅÖ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
з/пл 5000 р.,
ÏÐÎÄÀÂÅÖ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Коммуникабельность, Ответственность з/пл
4330 р.,
ÑËÅÑÀÐÜ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ з/пл
10000 р.,
ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ з/пл 4330 р.,
ÑËÅÑÀÐÜ-ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊ з/пл 10000 р.,
ÒÎÊÀÐÜ з/пл 12000 р.,
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ з/пл 10000 р.,
ÔÅËÜÄØÅÐ з/пл 4330 р.,
ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊ з/пл 12000 р.,
ØÂÅß з/пл 5500 р.,
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ з/пл 6000 р.,
ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊ РУЧНОЙ СВАРКИ з/пл
10000 р.
ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÈÉ Ð-Í,
ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÖÇÍ,
Ã. ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ,
óë. Êîñìîíàâòîâ 18/1,
(àâò. ¹4, îñòàíîâêà
óë. Õèìèêîâ). Ò. 61-76-82
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ З/пл 24000 р.,
ÄÂÎÐÍÈÊ З/пл 6000 р.,
ÄÂÎÐÍÈÊ З/пл 10000 р.,
ÊÀÌÅÍÙÈÊ З/пл 12000 р.,
ÊËÀÄÎÂÙÈÊ З/пл 14000 р.,
ËÀÁÎÐÀÍÒ ХИМИЧЕСКОГО АНА ЛИЗА З/пл
8000 р.,
ÌÀËßÐ З/пл 12000 р.,
ÌÀÑÒÅÐ З/пл 20000 р.,
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ БРИГАДЫ З/пл 20000 р.,
ÏÅÄÀÃÎÃ СОЦИАЛЬНЫЙ З/пл 5000 р.,
ÏËÎÒÍÈÊ З/пл 12000 р.,
ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ РАБОЧИЙ З/пл 12000 р.,
ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ РАБОЧИЙ З/пл 8000 р.,
ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ РАБОЧИЙ З/пл 14000 р.,
ÏÐÎÄÀÂÅÖ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
З/пл 8000 р.,
ÑÂÀÐÙÈÊ-ÎÏÅÐÀÒÎÐ З/пл 12000 р.,
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ РУКОВОДИТЕЛЯ З/пл 13000 р.,
ÑËÅÑÀÐÜ ПО РЕМОНТУ АГРЕГАТОВ З/пл 10000 р.,
ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ З/пл 12000 р.,
ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ З/пл 10000 р.,
ÔÀÑÎÂÙÈÖÀ З/пл 7000 р.,
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ З/пл 12000 р.,
ÝËÅÊÒÐÎÌÅÕÀÍÈÊ З/пл 18000 р.
ÏÅÑÒÎÂÑÊÈÉ Ð-Í,
ÏÅÑÒÎÂÑÊÈÉ ÖÇÍ,
Ã. ÏÅÑÒÎÂÎ,
ÓË. ÑÎÂÅÒÑÊÀß Ä. 8
Ò. 8 (81669) 5-19-95
ÊÀÁÅËÜÙÈÊ-ÑÏÀÉÙÈÊ з/п 9690р.,
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ з/п 6800 р.,

ÏÎÄÄÎÐÑÊÈÉ Ð-Í,
ÏÎÄÄÎÐÑÊÈÉ ÖÇÍ,
Ï, ÏÎÄÄÎÐÜÅ
ÂÅÒÔÅËÜÄØÅÐ з/пл 7500 р.,
ÌÅÒÎÄÈÑÒ ИМЦ з/пл 8000 р.,
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ з/пл 6500 р.,
ÂÐÀ× ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫЙ) ВЫСШАЯ
КАТЕГОРИЯ з/пл 15000 р.,
ÂÐÀ× АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ з/пл 12000 р.,
ÂÐÀ×-ÑÒÎÌÀÒÎËÎà ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ з/
пл 10000 р.,
ÂÐÀ×-ÕÈÐÓÐà ВЫСША Я К АТЕГОРИЯ з/пл
17000 р.,
ÏÎÂÀÐ 4 р-д з/пл 4330 р.,
ÔÅËÜÄØÅÐ-ËÀÁÎÐÀÍÒ ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ
з/пл 5000 р.,
ÔÅËÜÄØÅÐ НА ФАП ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ з/
пл 8000 р.,
ÂÎÄÈÒÅËÜ КАТЕГОРИЯ С з/пл 5000 р.,
ÏÐÎÄÀÂÅÖ ПРОДАВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
з/пл 5000 р.,
ÑÒÀÐÎÐÓÑÑÊÈÉ Ð-Í,
ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÖÇÍ,
175200 Ã. ÑÒ. ÐÓÑÑÀ,
ÓË. ÝÍÃÅËÜÑÀ, Ä. 2,
Ò. 8 (81652) 31095
ÀÊÓØÅÐÊÀ 4330
ÂÎÄÈÒÅËÜ АВТОМОБИЛЯ 5000
ÂÎÄÈÒÅËÜ АВТОМОБИЛЯ 9000
ÂÎÄÈÒÅËÜ АВТОМОБИЛЯ 14000
ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ 4350
ÂÐÀ× 4330
ÃÀÐÄÅÐÎÁÙÈÊ 4800
ÈÍÆÅÍÅÐ 17000
ÊÀÌÅÍÙÈÊ 17000
ÊËÀÄÎÂÙÈÊ 9000
ÊÎÍÄÈÒÅÐ 8532
ÊÓÕÎÍÍÛÉ РАБОЧИЙ 4330
ËÀÁÎÐÀÍÒ 4330
ÌÀËßÐ 9000
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß СЕСТРА 4330
ÌÅÍÅÄÆÅÐ 9000
ÌËÀÄØÈÉ ВОСПИТАТЕЛЬ 4330
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ РУКОВОДИТЕЛЬ 4330
ÍÀËÀÄ×ÈÊ ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ
11500
ÏÎÂÀÐ 5000
ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ 6496
ÏÐÎÄÀÂÅÖ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
6000
ÏÐÎÄÀÂÅÖ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
10000
ÏÐÎÄÀÂÅÖ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
5000
ÐÀÁÎ×ÈÉ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И 4330
ÐÅÍÒÃÅÍÎËÀÁÎÐÀÍÒ 4330
ÑËÅÑÀÐÜ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 8000
ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ 9500
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ 7000
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ПО КАДРАМ 10500
ÓÁÎÐÙÈÊ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ 6050
ÓÁÎÐÙÈÊ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ 4330
ÓÊËÀÄ×ÈÊ-ÓÏÀÊÎÂÙÈÊ 7200
ÔÅËÜÄØÅÐ 4500
ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊ 9000
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ 18000
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 10000
ÝËÅÊÒÐÈÊ ЦЕХА 15000

ÑÎËÅÖÊÈÉ Ð-Í,
ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÖÇÍ,
175040 Ã. ÑÎËÜÖÛ,
ÓË. ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, Ä. 10,
Ò. 8 (81655) 30-942
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ з/пл 15000 р.,
ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ ВРАЧ з/пл 0 р.,
ÂÎÄÈÒÅËÜ АВТОМОБИЛЯ з/пл 10000 р.,
ÂÐÀ× з/пл 15000 р.,
ÂÐÀ× з/пл 20000 р.,
ÂÐÀ×-ÒÅÐÀÏÅÂÒ УЧАСТКОВЫЙ
з/пл 20000 р.,
ÄÎßÐ з/пл 6000 р.,
ÄÎßÐ з/пл 10000 р.,
ÄÎßÐ з/пл 11000 р.,
ÇÎÎÒÅÕÍÈÊ з/пл 8000 р.,
ÈÍÆÅÍÅÐ з/пл 11843 р.,
ÈÑÒÎÏÍÈÊ з/пл 6582 р.,
ËÀÁÎÐÀÍÒ з/пл 9000 р.,
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß СЕСТРА з/пл 9000 р.,
ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ з/пл 4776 р.,
ÏÐÎÄÀÂÅÖ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
з/пл 10000 р.,
ÐÀÁÎ×ÈÉ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ з/пл
5672 р.,
ÐÀÁÎ×ÈÉ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ з/пл
7000 р.,
ÑËÅÑÀÐÜ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ з/пл 7000 р.,

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ з/пл 7000 р.,
Ó×ÈÒÅËÜ з/пл 10000 р.,
ÔÅËÜÄØÅÐ з/пл 12000 р.,
ÝËÅÊÒÐÈÊ УЧАСТКА з/пл 10000 р.,
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ з/пл 8000 р.,
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ
з/пл 10000 р.
×ÓÄÎÂÑÊÈÉ Ð-Í
ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÖÇÍ,
8 (81665) 54-787
ÊËÀÄÎÂÙÈÊ, з/пл 15000
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ, з/пл 10000
ÔÀÑÎÂÙÈÖÛ, з/пл 10000
ÕÂÎÉÍÈÍÑÊÈÉ Ð-Í,
ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÖÇÍ,
174580 Ï. ÕÂÎÉÍÀß,
ÓË. ÊÐÀÑÍÛÕ ÇÎÐÜ, Ä. 25
8 (81667) 50-793
ÀÃÅÍÒ СТРАХОВОЙ з/пл 4330 р.,
ÀÃÐÎÍÎÌ з/пл 5000 р.,
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ з/пл 15000 р.,
ÂÎÄÈÒÅËÜ АВТОМОБИЛЯ С, Е КАТЕГОРИЯ з/
пл 12000 р.,
ÂÎÄÈÒÅËÜ АВТОМОБИЛЯ В, С, Д, Е КАТЕГОРИЯ
з/пл 9000 р.,
ÂÎÄÈÒÅËÜ АВТОМОБИЛЯ С КАТЕГОРИЯ з/пл
13500 р.,
ÂÐÀ× з/пл 12600 р.,
ÂÐÀ×-ÀÍÅÑÒÅÇÈÎËÎÃ-ÐÅÀÍÈÌÀÒÎËÎà з/пл
19500 р.,
ÂÐÀ×-ÎÒÎËÀÐÈÍÃÎËÎà з/пл 11700 р.,
ÂÐÀ×-ÒÅÐÀÏÅÂÒ УЧАСТКОВЫЙ з/пл 20950 р.,
ÂÐÀ×-ÔÒÈÇÈÀÒÐ УЧАСТКОВЫЙ з/пл 16030 р.,
ÃÐÓÇ×ÈÊ з/пл 13000 р.,
ÄÈÐÅÊÒÎÐ (ЗАВЕДУЮЩИЙ) К ЛУБА з/пл
4330 р.,
ÄÈÐÅÊÒÎÐ (НАЧАЛЬНИК, УПРАВЛЯЮЩИЙ)
ПРЕДПРИЯТИЯ з/пл 10000 р.,
ÄÎßÐ з/пл 8000 р.,
ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉ ОТДЕЛОМ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) з/пл 5036 р.,
ÈÍÆÅÍÅÐ з/пл 10000 р.,
ÊÀÌÅÍÙÈÊ з/пл 5000 р.,
ÌÀÑÒÅÐ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ
з/пл 10000 р.,
ÌÀÑÒÅÐ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ з/
пл 6000 р.,
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ СТАТИСТИК з/пл 4330 р.,
ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐ КОМПЛЕКСН. БРИГАДЫ НА
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗ. РАБОТАХ з/пл 4330 р.,
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ РУКОВОДИТЕЛЬ 2 КАТЕГОРИЯ
з/пл 5400 р.,
ÎÁÐÀÁÎÒ×ÈÊ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
ÎÔÈÖÈÀÍÒ з/пл 4330 р.,
ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ з/пл 6000 р.,
ÏÅ×ÍÈÊ з/пл 6000 р.,
ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ РАБОЧИЙ з/пл 10000 р.,
ÏÎÌÎÙÍÈÊ МАСТЕРА з/пл 10000 р.,
ÏÐÎÂÈÇÎÐ з/пл 10340 р.,
ÏÐÎÄÀÂÅÖ ПРОД. ТОВАРОВ з/пл 6000 р.,
ÏÐÎÄÀÂÅÖ ПРОД. ТОВАРОВ з/пл 7000 р.,
ÑÀÍÈÒÀÐÊÀ-ÌÎÉÙÈÖÀ з/пл 4330 р.,
ÑÎÐÒÈÐÎÂÙÈÊ з/пл 8000 р.,
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ з/пл 4330 р.,
ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ з/пл 9000 р.,
ÑÒÎÐÎÆ (ВАХТЕР) з/пл 4330 р.,
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ з/пл 10000 р.,
ÓÊËÀÄ×ÈÊ-ÓÏÀÊÎÂÙÈÊ з/пл 6000 р.,
Ó×ÈÒÅËÜ 2 р-д з/пл 14000 р.,
Ó×ÈÒÅËÜ з/пл 6000 р.,
ÝËÅÊÒÐÈÊ УЧАСТКА з/пл 10000 р.,
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ з/пл 5000 р.,
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ
ÕÎËÌÑÊÈÉ Ð-Í,
ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÖÇÍ,
175270 Ã. ÕÎËÌ,
ÓË. ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß, Ä. 51/2,
Ò. 8 (81654) 51-030
ÂÐÀ× - БАКТЕРИОЛОГ з/пл 15000 р.,
ÂÐÀ×-ÏÅÄÈÀÒÐ-Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ з/пл 10000 р.,
ÂÐÀ×-ÀÍÅÑÒÅÇÈÎËÎÃ-ÐÅÀÍÈÌÀÒÎËÎà з/пл
15000 р.,
ÔÀÐÌÀÖÅÂÒ з/пл 9000 р.,
Ó×ÈÒÅËÜ АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ
з/пл 6000-10000 р.,
Ó×ÈÒÅËÜ ТЕХНОЛОГИИ з/пл 6000-10000 р.,
Ó×ÈÒÅËÜ ФИЗКУЛЬТУРЫ з/пл 6000-10000 р.
ØÈÌÑÊÈÉ Ð-Í,
ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÖÇÍ
174150 Ï. ØÈÌÑÊ,
ÓË. ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, Ä. 1,
Ò. 8 (81656) 5-44-36
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ з/пл 8500 р.,
ÂÎÄÈÒÅËÜ АВТОМОБИЛЯ з/пл 8000 р.,
ÄÈÐÅÊÒÎÐ (ЗАВЕДУЮЩИЙ) ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ з/пл 10000 р.,
ÏÐÎÄÀÂÅÖ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
з/пл 5000 р.,
ÝËÅÊÒÐÈÊ УЧАСТКА з/пл 7000 р.

No

12

[ ×åòâåðã 17 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ]

(799)

ÑÄÀÅÒÑß
 ÀÐÅÍÄÓ
îòäåëüíî ñòîÿùåå
çäàíèå
ïëîùàäüþ 383 êâ. ì.

11

Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!

ÑÄÀÞÒÑß
 ÀÐÅÍÄÓ

Âîññòàíîâëåíèå «ñ íóëÿ»
è âåäåíèå êàäðîâîãî äåëîïðîèçâîäñòâà â ïîëíîì îáúåìå.

ñêëàäñêèå è îôèñíûå
ïîìåùåíèÿ íà òåððèòîðèè
îõðàíÿåìîé áàçû,
òåë.: 33-52-58, 60-16-11

Äîêóìåíòàöèÿ
îò À äî ß

Îòîïëåíèå, âñå
êîììóíèêàöèè ïîäêëþ÷åíû,

(ïðèåì, ïåðåâîä, óâîëüíåíèå
è ò. ä.), ðàçðàáîòêà ëîêàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèé, ïîëîæåíèé, âåäåíèå òðóäîâûõ
êíèæåê, âîèíñêèé ó÷åò, îôîðìëåíèå
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, ÎÌÑ.

ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ:
- âåñü ñïåêòð
âíóòðåííåé
è íàðóæíîé îòäåëêè,
- êðîâëÿ,
- óñëóãè ñàíòåõíèêà
Òåë. 8-963-240-22-42,
8-908-225-27-04

ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÀß
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ
ÂÛÏÎËÍÈÒ

ÐÅÌÎÍÒ «ÏÎÄ ÊËÞ×».
Ïëèòêà, ïîêðàñêà,
ïîêëåéêà îáîåâ,
âûðàâíèâàíèå ñòåí.
Öåíû äîãîâîðíûå.
Âîçìîæíà ðàáîòà ïî äîãîâîðó.
Ò. 8-963-240-01-09

Òåë. 8-911-600-20-83

òåë. 601-611

19 ôåâðàëÿ â 17.00
Êîíöåðòíûé çàë ôèëàðìîíèè

Àíñàìáëü ñàêñîôîíèñòîâ

«SAXTOWN BAND»
(ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

ñ ïðîãðàììîé: «ÄÂÅ ÊËÀÑÑÈÊÈ»
 ïðîãðàììå ïðîèçâåäåíèÿ êëàññè÷åñêîé è
äæàçîâîé ìóçûêè â îáðàáîòêå äëÿ êâàðòåòà ñàêñîôîíîâ, áàñà è óäàðíûõ (Äæ.Äæóôôðè, Ä. Ýëëèíãòîí, Ê. Áðàóí, Ñ. Äæîïëèí, Äæ. Ãåðøâèí, Ý.
Ïðåñëè, È.Ñ. Áàõ, Ô. Øîïåí, À. Äâîðæàê, À.
Ðóáèíøòåéí, Í. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ è äð.)
“SAXTOWN BAND” - àíñàìáëü ñàêñîôîíèñòîâ. Êîëëåêòèâ ñ áîëüøèì îïûòîì âûñòóïëåíèé íà ìíîãèõ ïðåñòèæíûõ êîíöåðòíûõ ïëîùàäêàõ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è äðóãèõ ðåãèîíîâ.
Îáøèðíûé ðåïåðòóàð, ÿðêîå çâó÷àíèå ñàêñîôîíîâ äåëàþò âûñòóïëåíèÿ êîëëåêòèâà íåçàáûâàåìûì.

Заказ билетов и справки
по тел.: 62-62-43, 07, 08

Великий Новгород,
ул. Ломоносова, 9

Цена
билета: 90
200 руб
24
ÔÅÂÐÀËß
- 2- ÌÀÐÒÀ

Öåíà áèëåòîâ: 350 – 400 ðóá.

Öåíà áèëåòà
90 - 200 ðóá.

Ôàíòàñòèêà/áîåâèê/òðèëëåð/ ÑØÀ,.2011,110 ìèí Âñåðîññèéñêàÿ ïðåìüåðà !

Ñïðàâêè è çàêàç áèëåòîâ
ïî òåë.: 77-27-77

«ß - ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ»

Ðåæèññåð: Äè Äæåé Êàðóçî Òðîå óæå ìåðòâû. Îí – ÷åòâåðòûé¾
Îáû÷íûé ñ âèäó ïîäðîñòîê íà ñàìîì äåëå - îäèí èç ïîñëåäíèõ âûæèâøèõ îáèòàòåëåé äàëåêîé ïëàíåòû. Îí âûíóæäåí ñêðûâàòüñÿ îò ñòðàøíûõ âðàãîâ, ïîñëàííûõ óíè÷òîæèòü åãî, åìó ïðèõîäèòñÿ ìåíÿòü èìåíà, ïîñòîÿííî ïåðååçæàÿ ñ ìåñòà
íà ìåñòî ñî ñâîèì îïåêóíîì. Â ðàçíûõ ãîðîäêàõ è â ðàçíûõ øêîëàõ òèíýéäæåð
âñåãäà áûë íîâè÷êîì áåç ïðîøëîãî, íî îäíàæäû îí íàøåë ìåñòî, êîòîðîå ñìîã íàçâàòü äîìîì: â ìàëåíüêîì ãîðîäêå â Îãàéî ïàðåíü âñòðåòèë ñâîþ ëþáîâü. Òåïåðü
åìó ïðåäñòîèò îòêðûòü â ñåáå óíèêàëüíûå ñïîñîáíîñòè, ñðàçèòüñÿ ñ äðåâíèìè è
ñòðàøíûìè âðàãàìè ñâîåãî íàðîäà è îñîçíàòü ñâîå óäèâèòåëüíîå ïðåäíàçíà÷åíèå¾ Ðåêîìåíäóåòñÿ àóäèòîðèè ñòàðøå 13 ëåò
 ðîëÿõ: Àëåêñ Ïåòòèôåð, Òèìîòè Îëèôàíò, Òåðåçà Ïàëìåð,
Äèàííà Àãðîí
24 ôåâðàëÿ- 2 ìàðòà: 11.50, 15.40, 19.20, 23.10
Òðèëëåð/ áîåâèê/ÑØÀ, Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ,.2011,90 ìèí
Âñåðîññèéñêàÿ ïðåìüåðà !

«SLOVE. ÏÐßÌÎ Â ÖÅËÜ» Ðåæèññåð: Þðèé Êîðîë¸â

«SLOVE». Îí áûë ñîëäàòîì ÷åñòè, à ñòàë ñîëäàòîì óäà÷è. Îí õîòåë ñïðàâåäëèâîñòè, à ñòàë îðóæèåì â ðóêàõ êîððóïöèîíåðîâ. Îí õîòåë ëþáâè, íî ëþáîâü íå
ìîæåò áûòü ðÿäîì ñî ñìåðòüþ.
«SLOVE» - îïåðàòèâíûé ïîçûâíîé Àëåêñåÿ Ðîíèíà, ìëàäøåãî èç òðåõ áðàòüåâ,
âûðîñøèõ â ñåìüå âîåííîãî. Ðóêîâîäñòâóÿñü îáîñòðåííûì ÷óâñòâîì ñïðàâåäëèâîñòè,
êîòîðîå âîñïèòàë â íèõ îòåö, áðàòüÿ ðåøèëè ïîñâÿòèòü ñåáÿ áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòüþ.
Ñòàðøèé Ãðèãîðèé ïîãèá âî âðåìÿ îïåðàöèè ïî ëèêâèäàöèè êàíàëà íàðêîòðàôèêà,
Ñåðãåé è Àëåêñåé ðåøèëè ïðîäîëæèòü äåëî áðàòà. Îíè ñòàëè áîðîòüñÿ ñ ïðåñòóïíîñòüþ ïîä ëè÷èíîé ÌÂľ Ðåêîìåíäóåòñÿ àóäèòîðèè ñòàðøå 14 ëåò.
24 ôåâðàëÿ - 2 ìàðòà: 17.40  ðîëÿõ: Àëåêñåé ×àäîâ,
Èãîðü Æèæèêèí, Àíäðåé ×àäîâ,
Ñåðãåé Þøêåâè÷, Îëåã Øåðåìåò, Ïàâåë Äåðåâÿíêî
Ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ/ ðîññèÿ,.2011, 97 ìèí. Âñåðîññèéñêàÿ ïðåìüåðà !

«ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ»

Ïî÷åìó ó ýòèõ Ì âñ¸ âñåãäà ÷åðåç Æ?
Ïðîñòîé øêîëüíûé ó÷èòåëü èç ñîííîãî ãîðîäêà ñ íåáàíàëüíûì íàçâàíèåì
«Ïàëü÷èêè», ïðèåõàë ïîêîðÿòü Ìîñêâó ñ ðóêîïèñüþ â ðóêàõ, à ïîêîðèë¾ êðàñàâèöó. Óæå áëèçèòñÿ ñâàäüáà, ðåñòîðàí çàêàçàí è ãîñòè ïðèãëàøåíû, íî öåïêèå
Ïàëü÷èêè íå äàþò åìó âûðâàòüñÿ ê ñóæåíîé, ïîäñòðàèâàÿ ÷åðåäó «íåïðåîäîëèìûõ
îáñòîÿòåëüñòâ». Âîò è ïðèõîäèòñÿ æåíèõó âûêðó÷èâàòüñÿ, ðàññêàçûâàÿ íåáûëèöû î
ñòðàøíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ è êàòàñòðîôàõ. À â Ìîñêâå â ýòî âðåìÿ íåâåñòà îòáèâàåò
àòàêè ñâîåãî áûâøåãî óõàæåðà, ãîòîâîãî íà ëþáûå âûêðóòàñû, ëèøü áû åå âåðíóòü
¾ Ðåæèññåð: Ëåâàí Ãàáðèàäçå
 ðîëÿõ: Êîíñòàíòèí Õàáåíñêèé, Ìèëëà Éîâîâè÷, Èâàí Óðãàíò,
Ñåðãåé Ãàðìàø
24 ôåâðàëÿ- 2 ìàðòà: 10.00, 13.50, 21.20

ðàáîòà/îáó÷åíèå/çàíÿòîñòü

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора. При использовании
материалов ссылка на газету “Дело” обязательна. Редакция не несет
ответственности за информацию агентств и рекламных материалов.
Отпечатано в ООО Компьютерный центр «МедИнфо».
Адрес: Великий Новгород, ул. Духовская, 23

«Äåëî, ðàáîòà, îáó÷åíèå, çàíÿòîñòü»
Ðåêëàìíîå èçäàíèå

Учредитель:

ООО «Компьютерный центр «МедИнфо»,
173003 Россия, Великий Новгород, ул. Духовская, 23
Подписано в печать: 15.00, 16.02.2011. По графику: 15.00, 16.02.2011
«Цена свободная»

Главный редактор
О. Р. Иванова

173003, Великий Новгород, ул. Духовская, д. 23
т/ф. (816 2) 766e032, 77e43e03, eemail: delo@novline.ru
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу.
свидетельство ПИ №TУ 53-00077 от 30.06.2010,
Тираж 8000 экз. № заказа 799

Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ ïî ïîíåäåëüíèêàì è ÷åòâåðãàì.  Âåëèêîì Íîâãîðîäå ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ÷åðåç òîðãîâóþ ñåòü ÎÎÎ «ÍîâÏðåññà», êèîñêè ÷àñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ÷åðåç êóðüåðñêóþ ñåòü
ïî þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ãîðîäñêîé Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ óë. Á. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ, 34 è óë. Çåëèíñêîãî 10, Îáëàñòíîé êîìèòåò ïî òðóäó è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, óë. Á. Ìîñêîâñêàÿ, 18,
Êîìèòåò îáðàçîâàíèÿ ã. Âåëèêèé Íîâãîðîä, ãîñòèíèöû Âåëèêîãî Íîâãîðîäà.  Áîðîâè÷àõ ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì ÷åðåç òîðãîâóþ ñåòü,
÷åðåç êóðüåðñêóþ ñåòü ïî þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, íà ðåêëàìíûõ ñòîéêàõ, â îôèñå Ïîäáåëüñêîãî, 17 á.

[ ×åòâåðã 17 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ]

12

No

Õîðîøî, êîãäà åñòü ðàáîòà!

(äåðåâíÿ Áîæîíêà, Íîâãîðîäñêèé ðàéîí, 23 êì îò Âåëèêîãî Íîâãîðîäà):
 ÑÂßÇÈ Ñ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÌ ÎÁÚ¨ÌΠÂÛÏÓÑÊÀÅÌÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
È ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ ÆÊÕ, æèëîãî ôîíäà è áþäæåòíîé ñôåðû.

☑ Ýíåðãåòè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 261
☑ Òåïëîâèçîðíîå îáñëåäîâàíèå çäàíèé, ýíåðãåòè÷åñêèõ
è òåïëîâûõ ñåòåé ñ âûÿâëåíèåì î÷àãîâ ïîòåðü.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ
ïî òåë.: 949-111,949-110, e-mail: rus_tek@mail.ru

ÇÀÎ «Íîâãîðîäñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä»
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:
- ÝÊÎÍÎÌÈÑÒÀ ÏÎ ÒÐÓÄÓ. Òðåáîâàíèÿ: î/ð íà ïðîèçâîäñòâå íå ìåíåå
3 ëåò â àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè, â/î ýêîíîìè÷åñêîå, õîðîøåå çíàíèå ÏÊ.
- ÝÊÎÍÎÌÈÑÒÀ. Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå â îáëàñòè
ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ íå ìåíåå 3 ëåò, â/î ýêîíîìè÷åñêîå, çíàíèå ÏÊ

- ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ ÒÐÓÄÀ.

Òðåáîâàíèÿ: â/î òåõíè÷åñêîå, îïûò ðàáîòû îò 2-õ ëåò

- ÑËÅÑÀÐß ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÀ 5 ÐÀÇÐßÄÀ. Îïûò ðàáîòû,
ñïåö. îáðàçîâàíèå, ïÿòèäíåâêà, ç/ï îò 18700 ðóá.

- ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÀ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
5 ÐÀÇÐßÄÀ. Îïûò ðàáîòû, ñïåö. îáðàçîâàíèå, ïÿòèäíåâêà, ç/ï îò 18700 ðóá.
- ÓÁÎÐÙÈÖÓ ÑËÓÆ. È ÏÐÎÈÇÂ. ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ,
íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü, ç/ï 9000 ðóá.
Ìû ãàðàíòèðóåì: ñòàáèëüíóþ ðàáîòó, îôîðìëåíèå â ñîîòâ. ñ ÒÊ ÐÔ, âûïëàòó
ç/ï 2 ðàçà â ìåñÿö, äîñòàâêó äî ðàáîòû è îáðàòíî ñëóæ. òðàíñïîðòîì,
âûäà÷ó ñïåö. îäåæäû è ÑÈÇ.
Ñïðàâêè ïî òåë.: 940-751, ðåçþìå ïî ôàêñó 940-754
èëè e-mail: bombin@vnmz.ru

ÎÀÎ «Íîâãîðîäôàðìàöèÿ»
òðåáóþòñÿ:

- ÏÐÎÂÈÇÎÐ,
- ÔÀÐÌÀÖÅÂÒ,
- ÇÀÂ. ÀÏÒÅÊÀÌÈ,
ò.: 77-32-09, 77-51-15
ÎÎÎ «Îêåàí» ïðîèçâîäèòåëü
ðûáíîé ïðîäóêöèè ïðîâîäèò íàáîð
êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòè:

•ÐÀÁÎ×ÈÕ ÏÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÌÓ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ
È ÐÅÌÎÍÒÓ ÇÄÀÍÈÉ, îáðàçîâàíèå ñð., ôèçè÷åñêè çäîðîâûå,
î/ð âûïîëíåíèÿ îáùåñòðîèòåëüíûõ ðàáîò îò 1 ãîäà, ç/ï 14000 ðóá.

•ÍÀ×ÀÄ×ÈÊÀ ÊÈÏ è À, (ñìåíû) îáðàçîâàíèå ñð. ñïåö., î/ð îò 1 ãîäà,

ç/ï îò 20000 ðóá.;
ðåçþìå íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó E-mail: staver@apk.rubeg.com
•ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏ è À, (ñìåíû) îáðàçîâàíèå ñð. ñïåö.,
î/ð îò 1 ãîäà, ç/ï îò 18000 ðóá.
•ÑËÅÑÀÐÅÉ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÎÂ (ñìåíû) îáðàçîâàíèå ñð. ñïåö.,
î/ð îò 1 ãîäà, ç/ï 10000 ðóá.
•ÝËÅÊÒÐÎÌÅÕÀÍÈÊÎÂ îáðàçîâàíèå ñð. ñïåö., î/ð îò 2-õ ëåò,
ç/ï îò 18000 ðóá
•ÐÀÁÎ×ÈÕ ÏÎ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÅ ÌßÑÀ ÏÒÈÖÛ (ðàáîòà íà êîíâåéåðå,
ñìåíû), ç/ï îò 14000 ðóá. – áåñïëàòíîå ïèòàíèå 1 ðàç â ñìåíó.
•ÃÐÓÇ×ÈÊΠíà ñêëàä (ñìåíû), ç/ï îò 18000 ðóá.
Ìû ïðåäëàãàåì:
«Áåëàÿ» ç/ï, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà àâòîòðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ, êîìïåíñàöèÿ ïðîõîæäåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà ïî èñòå÷åíèå
èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà, îïëàòà á/ë, îòïóñêà.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 968-235 (äîáàâî÷íûé 2019).
Ïðè ñåáå èìåòü: ïàñïîðò, òðóäîâóþ êíèæêó, âîåííûé áèëåò (äëÿ ìóæ÷èí).

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

ÌÀÑÒÅÐÀ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Ñâîáîäíîå âëàäåíèå
EXCEL, WORD.
Ðåçþìå ïî ôàêñó:
8(8162) 680-302,
e-mail: artem.nilov@inbox.ru

ÇÀÎ «ÒÀÍÄÅл

Â. Íîâãîðîä, ìêð. Âîëõîâñêèé,
óë. Êåðàìè÷åñêàÿ, ä.17 (êîíå÷íàÿ àâòîáóñà ¹ 9), 3 ýòàæ, îòäåë ïåðñîíàëà
Ðàáîòà â íàøåé îðãàíèçàöèè ãàðàíò ñòàáèëüíîñòè â çàâòðàøíåì äíå!

ÂÎÄÈÒÅËß êàò. Ñ
+7 921-203-74-71

 ÑÂßÇÈ Ñ ÎÒÊÐÛÒÈÅÌ ÍÎÂÎÃÎ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ:

Óâàæàåìûå ó÷àùèåñÿ
8 - 11 êëàññîâ!
Óâàæàåìûå ðîäèòåëè!

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÎÈÑÊÓ
ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÎÉ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
• Ì., 23-45 ëåò, îïûò ðàáîòû îò 1 ãîäà â íåäâèæèìîñòè,

íàëè÷èå à/ì.
• Ïîèñê è îöåíêà êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè.
Ïðîâåäåíèå ïåðåãîâîðîâ è êîíòðîëü ïðîâåäåíèÿ ñäåëêè.
• Ìåñòî ïðîæèâàíèÿ - ãîðîä Âåëèêèé Íîâãîðîä.
ç/ï 35 000 – 80 000 ðóá.
Ðåçþìå ïî ôàêñó (812)336-83-26 èëè
E-mail: Anzhelika.Kuznecova@x5.ru

ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ:
- âåñü ñïåêòð âíóòðåííåé
è íàðóæíîé îòäåëêè,
- êðîâëÿ,
- îòîïëåíèå,
- ýëåêòðèêà,
- óñëóãè ñàíòåõíèêà
Òåë. 8-908-225-27-04
8-963-240-22-42
 ïðîèçâîäñòâåííî-àíàëèòè÷åñêóþ
ëàáîðàòîðèþ òðåáóåòñÿ

ËÀÁÎÐÀÍÒ (äåâóøêà)
Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ
Ç/ïë 12000 ð.,

ò.746-830

ÎÎÎ «Îêåàí»
Ïðîèçâîäèòåëü
ðûáíîé ïðîäóêöèè.
Òðåáóþòñÿ
ðàáîòíèêè íà äîëæíîñòè:

-ÐÛÁÎÎÁÐÀÁÎÒ×ÈÖÛ,
-ÐÛÁÎÎÁÐÀÁÎÒ×ÈÊÈ,
-ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
Êîíò. òåë.: 792-625,
749-999, 8-921-205-03-00

Òðåáóåòñÿ
-ÏÅ×ÀÒÍÈÊ ÎÔÑÅÒÍÎÉ
ÏÅ×ÀÒÈ,
-Ó×ÅÍÈÊ ÏÅ×ÀÒÍÈÊÀ,
ìóæ. áåç â/ï, 25-35 ëåò,
îáðàçîâàíèå íå íèæå òåõíè÷åñêîãî
Òåë.: 77-43-03, 77-60-26

(799)

Ãðóïïà êîìïàíèé ÐÓÁÅÆ
ÎÎÎ «Ïòèöåôàáðèêà «Íîâãîðîäñêàÿ»

Êîìïàíèÿ «ÐÓÑ-ÒÝÊ» ïðåäëàãàåò êîìïëåêñ óñëóã
Ñïåöèàëèñòû íàøåé êîìïàíèè ïðîâåäóò:

12

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåëèêîãî Íîâãîðîäà,
Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ,
Èíñòèòóò îáðàçîâàòåëüíîãî
ìàðêåòèíãà è êàäðîâûõ ðåñóðñîâ

ïðèãëàøàþò
ïîñåòèòü ÿðìàðêó

«Êóäà ïîéòè ó÷èòüñÿ?»
êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ

26 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà
ñ 10 äî 15 ÷àñîâ
â ÌÀÓÊ «Öåíòð êóëüòóðû,
èñêóññòâà è îáùåñòâåííûõ
èíèöèàòèâ «Äèàëîã» ïî àäðåñó:
óë. Áîëüøàÿ Ìîñêîâñêàÿ, ä. 37/9
Âû ñìîæåòå ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ:
- î ïðîôåññèÿõ è ñïåöèàëüíîñòÿõ,
ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðè¸ìà â ó÷åáíûå
çàâåäåíèÿ íà÷àëüíîãî, ñðåäíåãî
è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
- î ïðîôèëüíîì îáó÷åíèè
è äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè
â øêîëàõ è ãèìíàçèÿõ
Âåëèêîãî Íîâãîðîäà

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀ
ÐÀÇÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ
(çàðïëàòà îò 20 000 äî 30 000 ðóáëåé)

·ÓÁÎÐÙÈÊÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ
È ÑËÓÆÅÁÍÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ

(æ., ãðàôèê ðàáîòû 5/2, çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 9 000 ðóáëåé â ìåñÿö)

·ÑÒÈÊÅÐÎÂÙÈÊÎÂ (ïåðåáîðêà, âçâåøèâàíèå ôðóêòîâ è îâîùåé)
(æ., ì., ãðàôèê ðàáîòû 2/2 äåíü, 2/2 íî÷ü, ç/ï îò 8500 ðóá. â ìåñÿö)

·ÏÐÈÅÌÙÈÊÀ ÎÑÍÎÂÍÎÃÎ ÑÊËÀÄÀ

(ì., æ., ãðàôèê ðàáîòû 2/2 äåíü, 2/2 íî÷ü, îáð. ñð. ñïåö; âûñøåå)

·ÄÂÎÐÍÈÊÀ (ì.æ., ãðàôèê ðàáîòû 5/2 äåíü, ç/ï îò 10000 ðóá.)
Ìû ãàðàíòèðóåì:
ñòàáèëüíóþ ðàáîòó,
ðàçâèòèå è êàðüåðíûé ðîñò,
ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò,
îïëàòó ñàíêíèæåê,
äîïîëíèòåëüíûå ïðåìèàëüíûå âûïëàòû.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:

64-65-74, 64-65-33, 8-953-903-9857,
àäðåñ ýë. ïî÷òû: noup_530000@velnovgorodrc.tander.ru

Âõîä è âñå óñëóãè ÁÅÑÏËÀÒÍÛ

Ñïðàâêè ïî òåë. 63-43-35
ÑÏÅÖÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!!!
ÐÀÁÎÒÀ Â ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ
 ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ôèëèàëà
Òðåáóþòñÿ: 3 ïîìîùíèêà(-öû) ðóêîâîäèòåëÿ.
4 îôèñíûõ ñîòðóäíèêà(-öû)

Îò âàñ: âîçðàñò îò 22 äî 40 ëåò,
-íàâûêè äåëîâîãî îáùåíèÿ,
-æåëàíèå è ãîòîâíîñòü îñâîèòü
íîâóþ ïðîôåññèþ.
Îò íàñ: âûñîêèé óðîâåíü îïëàòû,
-ãàðàíòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîääåðæêè.

Ñîáåñåäîâàíèå è ñòàæèðîâêà
â Âåëèêîì Íîâãîðîäå
Òåë.: 55-89-98, 8-921-428-23-29

 Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè

ВОПРОС НЕХВАТКИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
КАДРОВ СТОИТ ДОСТАТОЧНО ОСТРО

10 ôåâðàëÿ â Íîâãîðîäñêîì
ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå èìåíè
ßðîñëàâà
Ìóäðîãî
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Íîâãîðîäñêîé
îáëàñòè Àëåêñàíäð Ñìèðíîâ ïðîâåë ñîâåùàíèå «Îá
îáåñïå÷åíèè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêîãî
îêðóãà îáëàñòè êàäðàìè ñ
âûñøèì è ñðåäíèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì».

 íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà îáðàçîâàíèÿ,
íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè Àíàòîëèé
Îñèïîâ, ðåêòîð ÍîâÃÓ Âèêòîð
Âåáåð, ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îáëàñòè.
Ïî èíôîðìàöèè Àíàòîëèÿ
Îñèïîâà, â íàñòîÿùåå âðåìÿ
íà òåððèòîðèè îáëàñòè ôóíêöèîíèðóþò 17 ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, 12 ó÷ðåæäåíèé
ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, Íîâãîðîäñêèé ãî-

ñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè ßðîñëàâà Ìóäðîãî, â ñòðóêòóðó êîòîðîãî âõîäÿò 7 èíñòèòóòîâ,
11 ôèëèàëîâ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è 2 ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Ýòà ñåòü ó÷ðåæäåíèé îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü
ïîëó÷åíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì ìàññîâûì ïðîôåññèÿì è ñïåöèàëüíîñòÿì, âîñòðåáîâàííûì íà ðûíêå òðóäà îáëàñòè.
Îäíàêî åñòü ïðîáëåìû. Òàê,

êîëè÷åñòâî îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â òå÷åíèå
ïîñëåäíèõ ïÿòè ëåò ñîêðàòèëîñü
áîëåå ÷åì â 2 ðàçà. Êîëè÷åñòâî
îáó÷àþùèõñÿ â ñèñòåìå ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
îáëàñòè óìåíüøèëîñü íà 40%.
Ïðè òîì, ÷òî ñèëüíîãî ïåðåâåñà
âûïóñêà ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì
ïðîôåññèîíàëüíûì
îáðàçîâàíèåì ïî ñðàâíåíèþ ñ âûïóñêîì
ñïåöèàëèñòîâ ñ íà÷àëüíûì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì â
îáëàñòè íåò, âîïðîñ íåõâàòêè âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ
êàäðîâ ñòîèò äîñòàòî÷íî îñòðî.
Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû
êîìèòåòîì îáðàçîâàíèÿ, íàóêè
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè ðàçðàáîòàí
ïðîåêò äîëãîñðî÷íîé îáëàñòíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ìîäåðíèçàöèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè

íà 2012–2015 ãîäû». Â ïðîåêòå
ïðîãðàììû ïðåäóñìîòðåíî âûäåëåíèå ñðåäñòâ íà ðàçðàáîòêó
äîëãîñðî÷íîãî è ñðåäíåñðî÷íîãî
ïðîãíîçîâ ðûíêà òðóäà, ñîçäàíèå ñòðóêòóðû, îêàçûâàþùåé ñîäåéñòâèå â ïðîôåññèîíàëüíîì
âûáîðå è òðóäîóñòðîéñòâå ó÷àùèõñÿ è ñòóäåíòîâ ó÷ðåæäåíèé
îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ïî èòîãàì ðàáîòû ó÷àñòíèêè
ñîâåùàíèÿ ïðèíÿëè ðåøåíèå î
ðàçðàáîòêå ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ
íà ïåðñïåêòèâó ñ ó÷åòîì ìîíèòîðèíãà ïîòðåáíîñòåé êàäðîâ è
îòáîðà êàíäèäàòîâ äëÿ öåëåâîé
êîíòðàêòíîé ïîäãîòîâêè â ãîðîäñêèõ îêðóãàõ è ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíàõ. Òàêæå ïëàíèðóåòñÿ ðàçðàáîòàòü è âíåäðèòü ïðîãðàììó
«Íàø óíèâåðñèòåò» â öåëÿõ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ âçàèìíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful