P. 1
Istoria romanilor pe intelesul tuturor

Istoria romanilor pe intelesul tuturor

|Views: 41|Likes:

More info:

Published by: Vladimir Si Mirela Cusursuz on Feb 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2011

pdf

text

original

Virgil VASILESCU

Istoria românilor
• pe \n]elesul tuturor •

Biserica rupestr` Cet`]uia – Negru Vod`

|n dar, tetraevanghelierul

Mån`stirea Curtea de Arge[

– la 1900 de ani –

Ne-ai dat lumina [i c`ldura Soarelui, ne-ai dat din plin t`ria Focului; ne-ai dat sfin]enia Apei [i bog`]ia P`mântului! Las`-ne, Doamne, [i NEMURIREA!

OMAGIU marelui preot [i rege DECEBAL
M`n`stirea Cozia, ctitoria voievodului Mircea cel B`trån

Istoria românilor

Istoria românilor • Lec]ia 2 •

Capitolul I – EPOCA PIETREI
• Lec]ia 1 •

Ad`postirea

Oamenii dintâi
foarte multe milenii de Au trecut prin minune, din råndul cånd, ca tuturor vie]uitoarelor p`måntului s-a desprins un neam care s-a ridicat \n dou` picioare [i a dat \ntrebuin]are måinilor. Acesta tr`ia din cules, alegea fructe, semin]e, frunze, flori, se hr`nea cu tulpini [i r`d`cini. |ncepea Evul Timpuriu al omenirii.

frumos a ap`rut un Dup` o lung` perioad` de timpz`pezi. Plantele care val de geruri cumplite, cu viscole [i asigu-

rau hrana oamenilor [i toate animalele obi[nuite cu zile calde, \nsorite au pierit sub troienile de z`pad` [i ghea]`. Au r`mas plantele adaptate care s-au obi[nuit cu ierni lungi [i veri r`coroase, precum [i animalele venite din ]inuturile reci ale nordului. Oamenii s-au ad`postit \n pe[terile mun]ilor, acolo unde aceste grote erau \n apropiere. Doar cei care au g`sit ad`post au r`mas \n via]`. Mun]ii Carpa]i au salvat \n pe[terile lor o mul]ime de oameni [i astfel ace[tia [i-au continuat cursul vie]ii pe acelea[i ]inuturi.

|nc` din timpuri \ndep`rtate, aceste fiin]e au dovedit prin faptele lor c` judec` [i gåndesc. Se \n]elegeau prin semne [i prin sunete rostite. Se comportau altfel fa]` de celelalte vie]uitoare [i erau spornice \n culesul hranei. Aceste ciudate fiin]e tr`iau \n ceat`, \n cårdul lor de hominide [i ]ipau \n semn de alarm` cånd erau atacate de alte vie]uitoare. Se ap`rau cu pietre, bolovani, cu be]e, cu tot ce puteau ]ine \n mån`. Fiecare ceat` avea ]inutul ei de unde-[i aduna bunurile necesare traiului [i nu permitea altor cete s` le adune roadele p`måntului pe care \l st`påneau. Ceata culeg`torilor de toate vårstele dormea unde o prindea seara [i se ferea de ploi, de ar[ite ascunzåndu-se \n desi[ul p`durilor. Zilele \nsorite [i nop]ile calde asigurau oamenilor dintåi o via]` lipsit` de griji.
Omul dintåi

Locuin]` rupestr`. Baia-de-Fier, Gorj

Cum au ap`rut oamenii dintåi? Cu ce se hr`neau? Unde dormeau?

Gerul a \mpins oamenii \n pe[terile mun]ilor [i foamea i-a scos din adåncuri, i-a scos \n z`pad`. Au fost nevoi]i s`-[i acopere corpul cu mai multe piei de animale vånate ca s` poat` ie[i dup` hran`. |n aceste \mprejur`ri b`rba]ii au devenit iscusi]i vån`tori [i pescuitori; ei au asigurat hrana celorlal]i r`ma[i \n ad`postul de piatr`. Atunci a fost adus` carnea \n hrana zilnic`.
7

6

Istoria românilor

Istoria românilor

{i-au creat unelte din lemn, din piatr`, din os [i corn, cu t`i[uri [i ascu]i[uri necesare str`duin]elor pentru supravie]uire. B`rba]ii [i-au f`cut l`nci, arcuri, harpoane, iar femeile, copiii [i b`trånii foloseau s`p`ligi pentru scoaterea r`d`cinilor bune pentru hran`.
Cioplitor lucrat din piatr` – Valea Mozacului (anii 750.000)

• Lec]ia 3 •

Modul de trai al omului de grot`

Pentru asigurarea c`ldurii necesare, oamenii vechimii \ndep`rtate \nc`lzeau \nc`perea grotelor cu foc permanent \ntre]inut cu lemne. Focul a fost luat din arborii aprin[i de tr`snete.

grup unit, s-a format comunitatea de vatr`. Acest grup era condus de femeia cea mai energic`, fiindc` aceasta avea toat` grija familiei, ca so]ie, mam`, bunic`, \n timp ce b`rbatulvån`tor pleca pentru mult` vreme ca s` procure hrana necesar` tuturor. |n aceast` comunitate de vatr` s-au dezvoltat vorbirea, graiul, fiindc` numai astfel membrii familiei se puteau \n]elege \ntre ei. Au pus nume la fiin]e, la lucruri, au numit faptele \mplinite \n str`duin]ele pentru existen]`.
Arca[ la vån`toare

hrana ad`ugat carnea Lagrotelorob]inut` din cules [i-afamilie. Aici mici,de vånat, iar la foc [i-a preg`tit bucatele. |nc`perile limitate, ale au permis alc`tuirea s-a format un

Str`pung`tor lucrat din os – Valea lui Gr`unceanu (anii 1.400.000)

|n num`rul lor mare de grote, Carpa]ii au ocrotit \n acele vremuri grele o numeroas` popula]ie de supravie]uitori veni]i din vremuri mai bune. Ce importan]` au avut Carpa]ii \n via]a omului str`vechi? Ce m`suri grabnice de supravie]uire a luat acesta?

|n momentele grele au privit spre soare [i au cerut ajutor for]elor atotputernice. De atunci, din jurul vetrei focului, au r`mas cu credin]a c` o for]` \i ajut` cånd se roag`.
Semne spiralice sculptate – Strachina-Dorohoi, anii 15.000 E.T.

Pentru a se \n]elege cu puterea nev`zut` au \ncrustat cåteva semne care s` fie \n]elese de Atotputernicul. Au folosit un praf ro[u \n \nc`pere [i au sculptat [apte semne cu care s` se poat` face \n]elese mai bine rug`ciunile lor.
Semne unghiulare – Dubova-Mehedin]i, anii 10.650 E.T.

8

9

Istoria românilor

Istoria românilor

Cu aceste semne nepieritoare au \mpodobit bunurile \n toate veacurile ce au urmat. |n acest mod de via]`, oamenii de grot` au parcurs epoca veche a pietrei cioplite, au venit de la \nceputuri pån` \n al X-lea mileniu pe acela[i fir ne\ntrerupt al existen]ei lor.
Primele semne grafice create de omul str`vechi

Acest grup mare cuprindea mai multe comunit`]i de vatr`. El era st`pån peste multe dealuri [i v`i, peste ]inuturile care-i asigurau cele necesare traiului. Era condus de cel mai priceput dintre ei.
Perechea de la Por]ile-de-Fier (anii 10.000, E.T.) reconstituire de Irina [i Cantemir Rå[cu]ia

Numi]i marile \nf`ptuiri ale omului de grot`. Enumera]i semnele create [i folosite de oamenii str`vechi.

• Lec]ia 4 •

Familii unite

sporeau comunitatea de vatr` pån` cånd \nc`perea locuin]ei devenea ne\nc`p`toare. Noile genera]ii \[i formau [i ele familii proprii \n alte locuri din apropiere [i astfel se l`rgea teritoriul care producea hran`, care asigura culesul [i vån`toarea, necesare traiului zilnic. Pentru c` animalele apreciate pentru carnea lor erau puternice [i periculoase, vån`torii se uneau \n grupuri ca s` poat` prinde prada c`utat`. H`r]uiau animalul pån` \l oboseau, \l \ndreptau spre h`]i[uri [i pr`p`stii, apoi \l atacau cu l`nciile. Vån`torii grupa]i s-au \mprietenit \ntre ei, s-au \mprietenit [i familiile lor formånd astfel comunitatea de gint`.
10

familie avea pån` la |n epoca veche a pietrei cioplite fiecareråndul lor, cre[teau, zece-cincisprezece copii. Ace[tia, la

Vånatul sau produsele culese le \mp`r]eau \ntre to]i membrii comunit`]ii. Se legau noi prietenii, petreceau cu ocazia form`rii familiilor tinere, se ajutau reciproc pentru ie[irea din situa]ii grele. Comunitatea de vatr` asculta de sfaturile celui mai \n]elept din familie, iar \n]elep]ii familiilor alc`tuiau grupul conduc`tor al comunit`]ii de gint`. |n epoca pietrei erau bine cunoscute aceste dou` trepte mult apreciate: comunitatea de vatr` [i comunitatea de gint`. |n acele vremuri \ndep`rtate, omul a ie[it din grot` \n locuin]a de suprafa]` [i [i-a construit cas` pe sol, aproape de sursele de hran`.
Amulet` din os – Cuina Turcului – Mehedin]i (10.650 E.T.)

Ce se \n]elege prin comunitatea de vatr`? Dar prin comunitatea de gint`?

11

s` le \ngrijeasc` bine.000 E. a cultivat cånepa necesar` ]es`turilor. Semnul Soarelui sculptat \n bronz – Dr`g`[ani (5. s` tr`iasc` \n bel[ug [i \n deplin` s`n`tate.) 13 ajutorul La sfår[itul epocii de piatr`. for]elor atotputernice. Au stabilit [i locuri anume pentru rug` [i mul]umiri. Atotputernicului: diminea]a. Acestea au dat un suflu nou civiliza]iei omului str`vechi. a r`sucit fire din fibrele plantelor selec]ionate. \n \naltul Astfel \n epoca de piatr` s-au alc`tuit dou` importante 12 . tot atåt de important` ca preocuparea tuturor pentru \mblånzirea [i \ngrijirea animalelor. la prånz. stabilite undeva. {i plantele. le-a crescut \n condi]ii mai bune [i rodul acestora a fost mai mare. a cultivat gråul. s-a hot`råt s`-[i apropie [i plantele trebuitoare.) \ndeletniciri: agricultura [i cre[terea animalelor. meiul. Plantele.000 E. ca [i animalele au r`spl`tit din plin munca omului. Credeau \n for]a [i chipul Soarelui. Selec]ionarea [i cre[terea plantelor alese pentru rodul lor bogat a devenit o ocupa]ie principal`. iscoditor fiind. lintea. De cåteva ori pe zi se rugau for]elor nev`zute. acesta \i ocrotea. Se mai rugau la \nceputul [i sfår[itul lucrului.T. Astfel. laptele [i carnea ei. ca s` le sporeasc` rodul. vaca [i calul. Care au fost primele animale \mblånzite? Dar primele plante cultivate cu grij`? Cånd s-a \nfiin]at agricultura? Dar me[te[ugul cre[terii animalelor? • Lec]ia 6 • Credin]ele Apoi au fost aduse lång` cas` oaia pentru låna. Dup` \nchipuirea lor. porcul. orzul. Toate erau crescute cu grij` pentru produc]ia bunurilor necesare traiului fiec`rui gospodar. \i ajuta s`-[i adune hrana. Lupul fl`månd s-a apropiat de cas`. Pentru acestea aveau un col]. Se rugau s` le fie sup`rarea u[oar` [i mul]umeau dup` ce aceasta trecea. Omul. pentru \ntåmpinarea cu bine a unui pericol [i dup` ce au trecut de acesta. A[a a \nceput agricultura. de cel care ia dat måncare [i astfel s-au \mprietenit. Au r`mas de atunci fragmentele vaselor folosite \n rug` [i inscrip]iile vechilor rug`ciuni. un ungher \ngrijit \n locuin]`. de a ob]ine roade cåt Cåinele a fost primul animal \mblånzit. oamenii credeau \n Cerului.T. la chindie [i seara. primul devenind paznicul celuilalt. le da c`ldura [i lumina necesare vie]ii. a format planta]ii de pomi.Istoria românilor • Lec]ia 5 • Istoria românilor Dou` mari descoperiri mblånzirea animalelor [i fost deter|minate de dorin]a omuluicultivarea plantelor aumai bogate. Pictur` (5. la amiaz`. pe care le culegea de obicei. pentru \ntreaga comunitate de vatr`.

„Nestreanca“. \n Carpa]i Se rugau pentru \ndep`rtarea r`ului adus de foc. omul religios a crezut \n puterea Cerului. sanctuare. unde toat` comunitatea de gint` se ruga sub conducerea unei persoane alese dintre participan]i.) |n toate timpurile. obiceiurile celor mai vechi. |ntinderea de p`månt astfel ocupat` a luat forma lan]ului de mun]i: o latur` a Carpa]ilor R`s`riteni. Dansatoarea de pe Mure[. alta a Carpa]ilor Apuseni [i alta a Carpa]ilor Sudici sau Meridionali. ap`reau noi vetre care preluau datinile. Por]ile-de-Fier. Pentru rug` [i ofrande au inventat vase de lut ars. Erau foarte religio[i. de ape. Cele mai vechi reprezent`ri religioase. Pentru \mbunarea for]elor atotputernice [i pentru a-[i face auzite rug`ciunile. Templu carpatic – Gumelni]a |n ce credeau oamenii epocii de piatr`? |n ce mod se rugau? Ce daruri importante ofereau drept ofrand`? Capitolul II – EPOCA METALELOR • Lec]ia 7 • Un trunchi trilateral cu [apte fa]ete Pe m`sur` ce oamenii se \nmul]eau. Se \n]elegeau bine to]i \n acela[i grai [i acelea[i credin]e. „Frumoasa din L`pu[“. Slujitoare ale altarului – Gumelni]a. credincio[ii au ales ce era mai bun din agoniseal` [i au dat aceste bunuri drept ofrand` nevoia[ilor. f`clia pentru \ndep`rtarea \ntunericului. gint`.Istoria românilor Istoria românilor Apoi [i-au alc`tuit vetre mari. E. sporind Comunit`]ile de dinspre munte. L`rgirea spa]iului ocupat prin sporirea popula]iei 15 .numeric. considerate locuri sfinte. V`dastra.T. 14 Trilaterala carpatic`. spre coline [i apoi la [es. Spa]iul din interiorul arcului carpatic a fost cel dintåi ocupat prin extinderea popula]iei de pe versan]ii interiori. Hamangia. imagini originale sculptate \n lut ars (anii 5000 – 3000. cånd acestea cre[teau [i se \ndep`rtau de rostul lor. påinea pentru dar. au ocupat tot mai mult teritoriu.

Cerna – denumit` Por]ile-de-Fier. comunit`]ile de vatr` se men]ineau \n leg`turile comunit`]ilor de gint` [i acestea \[i alc`tuiau centre \n zone \nchise. consolidånd un fel de a al lor. IV • alta denumit` V`dastra. |n ce direc]ii s-au extins spa]iile comunit`]ilor de gint`? Preciza]i vetrele celor [apte mari comunit`]i de gint`. a |mbinarea teritoriilor ocupate de comunit`]ilefide gint`un creat o uniformizare. \n func]ie de forma [i de bog`]ia reliefului. Inventau fel de fel de unelte pentru mai mult spor \n noile condi]ii ale existen]ei lor. Sava. aveau acelea[i credin]e [i obiceiuri. Nistru – denumit` Cucuteni. Vetre ale uniunilor de gint`. VI • una \n jurul Mun]ilor M`cin – denumit` Hamangia. II • alta pe Tisa. Descoperiser` agricultura [i se pricepeau s` creasc` vitele drept surs` de hran`. pe Olt. Au ap`rut astfel [apte mari comunit`]i de gint`: I • una pe Siret. Prut. 16 Spa]iul Carpatic \n Europa Veche 17 . ramuri ale trunchiului carpatic Treptat.Istoria românilor Istoria românilor |n extinderea lor. acelea[i obiceiuri [i au \naintat \n timp dup` modul lor propriu. se preocupau pentru spor cåt mai mare \n munca lor. de via]`. Timoc. spre izvoarele Dun`ri – denumit` Tisa. III • una spre råurile Drava. Comunit`]ile de gint` ale trilateralei carpatice [i-au men]inut aceea[i credin]`. din Carpa]ii Meridionali spre Mun]ii Balcani – denumit` Gumelni]a. aceste comunit`]i de gint` [i-au format centre unde f`ceau schimb de produse [i unde [i-au ridicat l`ca[e mari de rug`ciune. To]i se \n]elegeau bine \n acela[i grai. • Lec]ia 8 • Comunitatea de neam climat spiritual comun. acela[i grai. V • una spre sud. VII • una \nchis` \n centrul arcului carpatic – denumit` Petre[ti.

Vie]uitorii din au tr`it \n bel[ug de hran` fiindc` pe aceste meleaguri toate bunurile de care omul avea nevoie se ob]ineau \n cantit`]ile cele mai mari cu putin]`. I-au determinat s` se adune \n grupuri de prad`. \n repetate rånduri au n`v`lit peste sedentari [i i-au jefuit pe ace[tia. au n`v`lit valuri dup` valuri. mereu potrivnic celui care månuia uneltele de munc`. precum mun]ii. Din ce grup`ri era format` comunitatea de neam? Cum a fost numit` vatra comunit`]ii neamului Carpatic? • Lec]ia 9 • Dou` neamuri ale lumii [i pe p`månt bogat Lumea s-a \nmul]it ]inuturilepecarpatice \n resurse de hran`. a p`str`torilor aceleia[i credin]e religioase [i a acelora[i datini mo[tenite. dar s` [i \nve]e a se ap`ra. \n anii 5000 E. dar [i p`månt s`rac. Aceasta a cuprins \n perimetrul ei toate comunit`]ile m`runte. \n urm` cu vreo [apte milenii. Atunci s-a cristalizat deplin Europa Veche – prima alc`tuire prestatal` a tuturor sedentarilor care aveau drept centru Carpa]ii. A mai fost un neam. ales dintre ei. au alc`tuit comunitatea de neam. prima comunitate de neam. Lipsurile f`r` de sfår[it i-au f`cut pe ace[ti tr`itori mai aspri. Triburile nomade au distrus casele. Aceste triburi mereu \n mi[care (nomade. Atunci. migratoare) [i mereu pr`d`toare. Pentru c` au fost lega]i de p`måntul mo[tenit de cånd lumea. fiindc` \n perimetrul locuin]ei au produs tot ce au dorit [i cåt le-a trebuit.T.Istoria românilor Istoria românilor Preocup`rile intense [i climatul spiritual accentuat au creat o uniune a tuturor comunit`]ilor zonale. neam de oameni nemi[ca]i de pe locul lor. |n ce mod \[i cå[tigau sedentarii existen]a? Dar nomazii? Ce erau triburile? Ce urm`ri au avut repetatele lor n`v`liri? Gumelni]eanca – Mare Preoteas`. mereu c`l`toare cu turme de vite adunate. Carpaticii nu s-au deplasat niciodat` cu locuin]a de pe vatra lor milenar`. Vreme de peste trei milenii au trecut prin foc [i cu]it popula]ia Europei Vechi [i au obligat sedentarii s` tr`iasc` retra[i \n imensitatea naturii. numite triburi [i sub conducerea unuia mai priceput. Cele cåteva animale crescute nu \ndestulau aceast` popula]ie. au format al doilea neam. mai duri. deci toate comunit`]ile de vatr`. a celor [apte mari grup`ri. sa \nchegat aceast` uria[` grupare a vorbitorilor aceluia[i grai. locurile de rug`ciune. s`r`cind [i chiar ucigånd popula]ia sedentar`. cel purt`tor de arm`. cel care tr`ia pe p`månt s`rac [i secetos. de atac. s` se re\ntoarc` la modul de via]` al comunit`]ii de vatr`. de toate bunurile. 18 19 . oamenii spa]iului carpatic au fost numi]i sedentari.

apoi au prelucrat metale g`site \n forma lor natural`. s-a inventat mai tårziu. Epoca metalelor a \nceput atunci cånd oamenii au \n]eles c` uneltele lucrate din aceste materiale erau mai rezistente. pe v`ile unor cursuri de råuri. Banul. Unelte din fier. de str`lucire [i de u[urin]a \n prelucrare. dar [i-au f`urit [i arme pentru ap`rare. carpaticii au prelucrat piatra. ca mijloc de schimb. a uneltelor din metal. cupru. 20 reuri. Cum au ap`rut centrele de schimb. 21 arcului carpatic a fost a ocuSpa]iulde neamul sedentar. Cånd cerin]ele au sporit. Bel[ugul de produse agro-alimentare [i cel de produse din metal au \ncurajat schimbul acestora. cåt [i de alte calit`]i ale lor. la \ncruci[area drumurilor mari. atra[i fiind numai de culoare. Aceste centre pentru schimb de produse au ap`rut pe vetrele a[ez`rilor cu multe ateliere. prin descoperirea unui me[te[ug (prelucrarea) au ob]inut metalul mult dorit. nu secerau. Triburile nomade care se vånturau prin ]inuturile carpatice nu lucrau p`måntul. nu cre[teau vite. au n`scocit instala]ii tehnice deosebit de folsitoare. pr`dalnice tr`iau cu ce g`seau [i astfel \[i duceau zilele pe drumuri f`r` de sfår[it. Au prelucrat aur. \ntre zoneleminepate bogat \n felurite . schimb legat de cerin]ele gospod`re[ti [i astfel au ap`rut [i s-au dezvoltat multe tårguri. \n epoca de piatr`. cel[imair`mas. argint. au creat unelte noi. mai bune. Au produs bunuri mai multe. |ntåi. iar produsele ob]inute prin prelucrarea acestora au ajuns pån` \n a[ez`rile de la izvoarele Dun`rii [i \n cele de peste Nistru. dup` epoca pietrei cioplite [i cea a pietrei [lefuite. nu puneau semin]e \n brazd`. Epoca metalelor a fost a treia treapt` \n evolu]ia omului sedentar. nu depozitau roadele. a pietrei a urmat perioada care roca cremenea nu a mai fost folosit` pentru ob]inerea obiectelor t`ioase. seceri din bronz Preciza]i cele trei epoci ale uneltelor. oamenii au g`sit z`c`mintele acestor metale. tårgurile? • Lec]ia 11 • Semne Solare redate pe metale neferoase Ob]inerea [i prelucrarea metalelor O dat` cu aceast` epoc`. Aceste cete umbl`toare.Istoria românilor • Lec]ia 10 • Istoria românilor Epoca metalelor veche a nou` Dup` epoca(neolitic)pietrei (paleolitic) [i\ndup` epoca dur`. s-a schimbat [i modul de via]` al sedentarilor. au scos minereu din z`c`minte [i. cositor. pe vetrele bronz`riilor [i fier`riilor. Ele au adunat unelte gata lucrate pentru a le folosi ca arme de lupt`.

Pentru unelte a fost preferat fierul pentru c` acesta era mai dur. clopote. ace de cusut [i de prins p`rul. d`l]i. ciocane. multe [i m`runte. Au confec]ionat unelte precum seceri. Adev`rate fabrici au ap`rut la Aiud. numit` epoca bronzului. cutiu]e pentru cosmetice. Din acelea[i metale au confec]ionat pumnale. bronzul a creat o epoc` istoric`. la {p`lnaca [i \n multe alte locuri cu subsol bogat \n minereuri. s-a \nchegat [i a fiin]at entitatea prestatal` numit` Europa Veche.Istoria românilor Istoria românilor Numi]i epocile istorice \n func]ie de materialul din care erau confec]ionate uneltele. lame de fier`str`u. scuturi. securi. din aur [i argint au confec]ionat frumoase podoabe. toate uneltele necesare atunci gospodarului sedentar. la Sibiu. Astfel oamenii au urcat din treapt` \n treapt` pe vadul civiliza]iilor f`r` de sfår[it. |ncepånd cu anii 3500 nu Bog`]iile Daciei. Care era zona carpatic` cea mai bogat` \n minereuri? Podoabe din aur [i din bronz Mare a fost bucuria oamenilor str`vechi atunci. toate p`gubind sedentarii de bunurile lor. Ar`ta]i pe hart` cåteva centre unde se prelucrau diverse minereuri. iar t`i[urile [i ascu]i[urile formate rezistau mai mult` vreme \n timpul \ntrebuin]`rii. au ob]inut bronzul. |ntre anii 7000–3500 E. cu]ite. Dup` alte multe secole a ap`rut epoca fierului. \n drum spre Roma – imagine de pe Columna lui Traian 23 . cånd amestecånd cuprul cu cositorul (cånd au creat astfel aliajul). vårfuri de lance [i de s`geat` pentru a se ap`ra.T. cercei [i alte podoabe cu totul deosebite. lan]uri. agrafe. S-au \mplinit peste patru milenii de cånd sedentarii carpatici prelucrau intens metale neferoase [i peste 2800 de ani de cånd se ob]inea [i se prelucra fierul. Din bronz. coifuri. Unelte miniere din fier 22 • Lec]ia 12 • Regatul DACIA a mai contenit n`vala feluritelor triburi. Datorit` \ntrebuin]`rilor multiple. cordelu]e. la Dip[a.

Acesta a prins vremurile cånd s-a organizat puternicul Imperiu Roman. DROMICHETES Mare Preot [i Rege ap`r`tor DECEBAL Mare Preot [i Rege ap`r`tor Obiecte de aur lucrate de me[teri carpatici 24 C`peteniile Imperiului Roman. a organizat o ]ar` liber`. Regatul Dacia s-a format prin unirea administrativ` a popula]iei carpatice r`v`[ite de triburile nomade. bine organizat administrativ. de la izvoarele Niprului pån` peste Mun]ii Balcani a cuprins ]inuturile sedentarilor carpatici care au vie]uit f`r` \ntrerupere.Istoria românilor Istoria românilor Dup` 3000 de ani de vitregii. dornic s` acapareze bunurile agonisite de daci. au ocupat [i ]inuturile de unde puteau lua produse agro-alimentare pentru \ndestulare. s` nu fie umilit de cotropitori. Un rege puternic [i priceput \n ap`rarea ]`rii lui a fost Burebista. aflånd de bog`]iile dacilor au dorit s` cucereasc` Dacia pentru a intra \n posesia avu]iei acesteia. BUREBISTA – Regele unificator Ultimul rege al Daciei a fost Decebal. pe teritoriul Europei Vechi s-a ridicat primul stat. Armata lor era format` din adu25 . armata Daciei a fost nimicit` de armata roman`. Davele [i forturile de ap`rare la hotar au r`mas dovada c` sedentarii au tr`i pe acelea[i locuri de cånd lumea. de argint [i de sare. de la gurile pån` la izvoarele Dun`rii. Romanii au ocupat o treime din Dacia. |n r`zboiul dintre anii 105–106. {i-a \nceput alc`tuirea prin secolul al [aselea al Evului Timpuriu. el a fost \n acela[i timp [i marele preot al dacilor. DACIA. au distrus modul de organizare al statului ocupat [i au fost st`påni numai peste zonele bogate \n z`c`minte de aur. din epoca pietrei [i cea a metalelor. cu o armat` de temut [i cu o popula]ie mul]umit` \n traiul ei tihnit. iar Regele Decebal s-a sinucis ca s` nu cad` prizonier. Acesta a unit toate comunit`]ile de gint` ale aceluia[i neam. \n acest spa]iu. |ntinderea regatului Dacia.

Mai multe ideograme \n[irate. Cånd romanii s-au retras. Pentru carpatici urmau zile [i mai grele. 27 Cine a fost primul rege al tuturor dacilor? |n ce condi]ii a pierit ultimul rege al Daciei? Ce s-a \ntåmplat cu poporul dac dup` retragerea romanilor? 26 . |n acele vremuri T`bli]` rotund` \ndep`rtate. pån` cånd a ap`rut alfabetul pe care \l folosim [i ast`zi. cu idei sub]n]elese. a revenit la modul de via]` al comunit`]ii de gint`. Poart` semnul lång` sunete„M“ – simbolul Marii Preotese de la Por]ile-de.le gr`ite au folosit [i difeFier.T. Astfel. desenate. \ncrustate pe obiecte. Semnul M a ar`tat chipul ascuns al Marii Preotese de la Por]ile-de-Fier. Astfel au ap`rut imagini simple.Istoria românilor Istoria românilor n`tur`. Sfår[itul lui Decebal – scen` de pe Columna lui Traian Capitolul III – SECOLELE AUTARHIEI • Lec]ia 13 • Despre grai [i despre scriere up` cum se s-a \nceput perD\n grote. Cititul [i scrisul. care semn povesdescoperit` la T`rt`ria tea o \ntåmplare. semnele acestui vechi dialog au fost numite ideograme. (anii 5000 E. r`v`[it` [i de alte multe semin]ii a intrat \n noaptea grea a t`cerii. Dacia neocupat` de romani era båntuit` de st`påniri tribale. comunicarea \ntre ei. practicat \n Evul Timpuriu. reprezenta o idee.T.) rite semne gesticulate. fiede lut ars scris`. folosind ideograme combinate. a[ezate \n band` au format un text cu subiect [i predicat. pe pentru ]esut.) l`sa de \n]eles ceva. \n vederea u[ur`rii luptei pentru existen]`.s` selocufec]inoeze perioada oamenii str`-str`vechi iau aceste ad`posturi. strån[i f`r` hran` vegetal` suficient`. graiul cåndformat [i ade lipsuri. |n \n[tie. din prizonieri captura]i \n lupte cu alte neamuri. Dacia sec`tuit` de toate bunurile [i bog`]iile sale. a durat pån` cånd s-a inventat cuvåntul format din sunete [i din semne pentru fiecare sunet. unele numai de ei \n]elese. iar chipul Soarelui ocrotitor a fost scris cu semnul O sau X. Din acele vremuri \ndep`rtate s`geata a ar`tat calea cea bun` sau locul pericolului. au dezvoltat vorbirea. a intrat \n perioada autarhiei depline. |n aceste condi]ii s-au organizat grupuri m`runte de rezisten]` conduse de cårmuitori locali. (anii 6000 E. da un semnal de luat \n seam`. Ca s` se fac` Greutate de \ntins fire \n]ele[i.

Au fost folosite ca ideograme. C`uta]i ideograme \n desenele ]es`turilor din casa veche a bunicilor.Istoria românilor Istoria românilor Este foarte important de re]inut: aproape toate literele alfabetului nostru au fost create \n epoca de piatr`. redate \n metal.T. cioplite \n piatr`. au fost a[ezate pe fa]a påinii [i \n traforajul caselor.650 E. au fost „scrise“ pe lut ars.000 Strachina-Dorohoi – 15. Aceste semne au fost folosite \n \ntreg Spa]iul Carpatic \nainte de a se inventa hårtia. \n grafica ]es`turilor. Olte]. musterian` . II eliminare VI pozi]ionare Coloana Cerului Falanga de ecvideu III Por]ile-de-Fier – 6000 Vas ritual IV Dubova Par]a Podei elimin`ri [i adaosuri Semne alfabetice [i ideograme carpatice alese din „scrierea“ Evului Timpuriu Vårstele alfabetului 29 28 Pecari.000 V T`rt`ria – 5000 Cuina Turcului – Mehedin]i 10. Dialogul alc`tuit prin negrai a \nceput o dat` cu articula]ia primului semnal sonor [i a d`inuit f`r` \ntrerupere pe vatra noastr` multimilenar`. c. Ideograme Solare din epoca bronzului timpuriu Dans ritual specific Nedeilor Soarelui Vårstele alfabetului considera]ii semiotice Valea Dårjovului. Arge[ – 30.

romanii s-aupretras Dun`re. imperii. dar s-au \nmul]it [i s-au extins n`v`litorii nomazi. Astfel. fapt ce a conservat specificul etnic local. toate pe fir milenar ne\ntrerupt. \n secolul al VII-lea au n`v`lit slavii. imperiul vestic a luat ca material de manevr` unguri. |n secolul al VI-lea au ap`rut sclavinii [i an]ii. Pentru protejarea familiilor [i a bunurilor acestora. se \nc`ierau \ntre ei. bulgarii au coboråt prin Dobrogea [i s-au stabilit la sud 30 aproape reDup` la sud de dou` secole denust`pånire. b`rba]ii se organizau adesea \n cete de ap`rare. {i-au format ]`ri [i uniuni puternice. b`rba]ii ap`r`tori \[i alegeau un v`taf. Spa]iul Carpatic a c`zut r`u la r`scrucea intereselor acestor forma]iuni [i sedentarii carpatici au pl`tit scump supravie]uirea \n anii care au urmat. avarii. \n timp ce alte dou` imperii numeau cårmuitori-administrativi care adunau aur cåt mai mult. un om priceput \n ac]iunile lor de ap`rare. Aici s-au a[ezat. \n vreme ce sedentarii b`[tina[i tr`iau ascun[i pe cur`turile pierdute \n ascunzi[ul codrilor.Istoria românilor • Lec]ia 14 • Istoria românilor Secole grele siunile b`[tina[ilor [i cruzimea triburilor r`spåndite pretutindeni. dealurile. veni]ii \n zon` [i-au g`sit un Dumnezeu [i au \nceput sedentariz`rile pe locurile alese. dintre autohtoni [i sedentariza]i au fost extrem de dure. |n ritmul scurgerii timpului. Pentru supravie]uire. vizigo]ilor \n anii 378. graiul [i credin]a religioas`. S-au retras romanii. relieful fiind hot`råtor atunci cånd se d`deau semnale de bucium. Fiecare familie se chibzuia cum putea \n spa]iul ei pierdut \n imensitatea naturii. |nc` nu sc`pasem de romani. De atunci. }inuturile vestice ale trilateralei au fost cele mai osåndite de pe p`måntul carpatic. secui [. r`scrucile drumurilor [i dejug`torile au r`mas cu numele celor care au vie]uit sau au pierit acolo. Au ap`rut apoi semin]iile \nrudite ale go]ilor. plecau al]ii. nord-dun`rean? Ce metod` au folosit carpaticii daci pentru supravie]uire? 31 . iar \n anul 679. Ca orice grup organizat. Cånd sedentarii carpatici [i-au \nt`rit cetele de ap`rare drept scuturi m`runte sub cårmuitori locali. cånd au ap`rut nenum`ratele triburi sarmatice (anul 250). tot atåt de lacomi [i astfel spa]iul dacic a intrat \n noaptea cumplitelor secole. popula]ii venite prin extindere teritorial`. prin care se anun]au pericole. ostrogo]ilor. S-au vånturat \n ]inuturile carpatice gepizii (400–480). Cetele de ap`r`tori se formau din b`rba]ii a[ez`rilor izolate \n v`i [i depresiuni. ardeau ce nu puteau lua. subtil. str`mo[ii no[tri au adoptat o metod` mai veche: [i-au restråns rela]iile de grup la nivelul comunit`]ii de vatr`. Conacul de plai – vatr` nou` a a[ez`rilor autarhice De ce s-au retras romanii din spa]iul dacic. \[i \ncruci[au expedi]iile negaste. cu care [i-a consolidat st`pånirea. luptele de ap`rare ale sedentarilor carpatici au luat noi [i felurite forme. pentru pretinsa tax` de protec]ie. veneau unii. sa[i. p`durile [i mun]ii deveniser` un real pericol pentru n`v`litori. Astfel. avarii (567). s-au a[ezat coloni[ti adu[i anume pentru schimbarea structurii demografice [i \nt`rirea pazei la hotar stråmb a[ezat. Rela]iile dintre sedentarii carpatici [i veni]i. v`ile. cånd au mai putut suporta de Dun`re. Cumplita n`val` a hunilor a \nceput \n anul 376.a. peste Nistru venind \n Spa]iul Carpatic [i au p`r`sit zona vestic` pierind cu lan]ul cruzimilor \n anul 454.

Au r`mas col]urile sacre ale locuin]elor [i acestea au permis p`strarea icoanei [i a legilor ei cultice. Apostol ANDREI Cre[tinarea apostolic` au determinat Valurile tribale dintåi Marii Preotese. \n`l]at la Cer. b`rbatul s` preia obliga]iile de baza ale s` se declare ap`r`tor ferm [i Mare Preot al mul]imii b`[tina[e. Regatul Dacia. Ace[tia s-au hot`råt s` r`spåndeasc` noua 33 . religia a ajutat Marii Preo]i [i Regi urm`tori s` alc`tuiasc` un puternic centru religios \n Carpa]i. Rege [i Mare Preot. Primii propov`duitori ai legilor cre[tine au fost ucenicii Måntuitorului. s` dea fiin]` Daciei Nemuritoare. Aceste legi morale.Istoria românilor Istoria românilor „legile frumoase“ ale Marii Preotese. Zalmoxis [i marile \ntruniri de pe platformele de rug` au sl`bit \n anii de adånca izolare impus` de feluri]i n`v`litori. neamul carpatic s-a \ndreptat cu rug`ciunile lui spre noua lege. spre credin]a cre[tin`. fiindc` a preluat [i a generalizat 32 Cånd Måntuitorul nostru Iisus Hristos a fost judecat [i ucis. Unul dintre ace[tia a fost Zalmoxis. aceste norme religioase au \n`l]at credin]ele la rangul numit „Cultul Soarelui“ [i astfel. A fost zeificat. \n vremea lui Burebista ZALMOXIS • Lec]ia 15 • Sf. spre dreapta credin]`.

Prin urmare. }ara Cri[urilor. }`rile de }inut s-au r`rit pe N`v`liriles-au legat prinm`sur` ce o parte din migratori s-au a[ezat. }ara Halmagiului. grupat pe vetrele celor [apte civiliza]ii ale epocii de piatr` era a[ezat pe vatra Daciei. ca grupuri compacte. a dat chip nou vechilor ritualuri. fiecare vale de råu sau fiecare depresiune avea un centru unde gospodarii \[i scoteau produsele de prisos. Astfel pe teritoriul \nainta[ilor no[tri a venit Apostolul Andrei care. se f`ceau judec`]i de hotar [i planuri de viitor. fiindc` neamul carpatic. a adus cuvåntul Evangheliei. Fiecare ]inut. cel alc`tuit dup` calculele \nv`]atului romån din secolul al IV-lea. [i-a \mbog`]it col]ul sacru al locuin]ei cu simbolurile noii credin]e. ne-au l`sat }ara „}`rilor de }inut“! De la izvoarele 35 34 .Istoria românilor Istoria românilor • Lec]ia 16 • lege \n toat` lumea credin]elor vechi. se limpezeau nemul]umirile. }`rile de }inut aveau cåte un conduc`tor ales dintre \n]elep]ii satelor. }ara Bårsei [i altele vreo [aptesprezece la num`r. Dionisie cel Smerit. a cunoscut Evanghelia prin graiul Sfåntului Apostol Andrei. Tot ]inutul care cuprindea a[ez`rile sale se numea „}ar`“. }ara Oa[ului. sedentarizare de anumite ]inuturi. la un loc alc`tuiau Spa]iul Carpatic. Conduc`torul acestor a[ez`ri grupate se \ngrijea de ap`rarea ]inutului. Acest spa]iu. t`lm`cindu-l \n limba oamenilor p`måntului. sedentar fiind. a beneficiat de cre[tinarea apostolic`. al`turi de a[ez`rile b`[tina[ilor. Trebuie s` ne måndrim cu faptele str`bunilor. }ara F`g`ra[ului. Rånd pe rånd mul]imea carpatic` a trecut la legea cre[tin`. Cånd a fost cu putin]`. \n secolul \ntåi dup` Hristos. pentru schimb cu cele care le lipseau. Toate }`rile de }inut. Aici se \ntålneau b`rba]ii [i pl`nuiau cum s`-[i \mpu]ineze necazurile. \n cursul timpului. toate }inuturile. de lini[tea tuturor. Col] de }ar` Mån`stirea Dåmbovicioara Cine a fost Zalmoxis? Ce \n]elege]i prin dreapta credin]` zalmoxian`? Cine [i cånd a adus la noi legile cre[tine? Dintre cele mai bine \nchegate }`ri de }inut au r`mas \n scrieri [i datini }ara Lovi[tei. se rånduiau c`s`torii. iar centrul era cunoscut sub numele de „tårg“. carpaticii au ridicat apoi multe l`ca[e de rug`ciune [i sau rugat folosind calendarul Bisericii cre[tine. Pu]ini au r`mas. pe vatra restråns` a Europei Vechi. }ara Amla[ului.

undeva \n Banat. iar Dobrotici a fost \ntemeietorul unificator al ]inuturilor dintre Du37 . Enumera]i cele [apte mari uniuni de gint`. Hotin. fiindc` s-au format din acela[i neam. Permanen]a neamului romånesc are puternice [i adånci r`d`cini \n solul ba[tinii. de pe Tisa [i Dun`re. pe vechi temeiuri. | Voievozii \ntemeietori in D]ar`cåt se [tie pån` acum. Numi]i trei }inuturi a[ezate pe Nistru. mun]ii au unit comunit`]ile neamului carpatic pentru c` din ace[tia sau extins radical spa]iile ocupate ale neamului \ntreg. din acelea[i comunit`]i cu grai. au r`mas bine cunoscute: }inutul Topli]ei. al P`måntului-Mum`. Astfel. }`rile de }inut precum [i }inuturile au fost alc`tuite din uniuni de sate care mai tårziu au format voievodatele. Toate aceste uniuni mari au fost hot`rnicite pe vetrele vechilor civiliza]ii ale epocii de piatr`. LITOVOI a \ntemeiat Litua. Litovoi a unit ]`rile de ]inut ale Olteniei [i ale Ha]egului. Cri[ana sau }ara Cri[urilor etc. Cetatea de Balt`. Cum era [i firesc.a. Cetatea Alb`. Soroca. al Ciceului. pån` peste Nistru. }`rile de }inut [i }inuturile au fost cuprinse \n interiorul acestor mari uniuni. au fost grupa]i [apte \ntemeietori de nou`.Istoria românilor Istoria românilor Mure[ului [i Oltului. Preciza]i ce nume au c`p`tat mai tårziu aceste uniuni? Capitolul IV – |NTEMEIETORII • Lec]ia 17 • Pe vechi temeiuri • Lec]ia 18 • nc` din epoca de piatr` se formaser` acele [apte uniuni mari de gint` care cuprindeau toate a[ez`rile centrului spiritual. carpatic. A pierit \n lupt`. ale Cultului Solar. ale epocii metalelor. Suceava [. Ce este o }ar` de }inut? Dar un }inut? Ar`ta]i pe hart` locul unor }`ri de }inut. Uniunile mari s-au numit mai tårziu: Moldova — dup` råul cu acela[i nume de care era str`b`tut`. micile unit`]i administrative erau numite [i }inuturi. \n toate vremurile. al Europei Vechi. credin]e [i datini comune. Civiliza]iile carpatice – temei al Europei Vechi 36 Basarab I a unit ]inuturile de la poalele Carpa]ilor Meridionali. Oltenia — dup` numele råului Olt. Ar`ta]i pe hart` „}inutul Cetatea de Balt`“.

iar }ara Cri[urilor a fost condus` de Menumorut cu mari sacrificii. al ungurilor. Au pl`tit scump cutezan]a lor. }inuturile din interiorul arcului carpatic au fost ocrotite de Gelu Romånul. Acesta a pierit \n lupte grele cu armata de invazie a ducelui Arpad. Bogdan I [i-a rånduit ]ara pe vetrele laturii de r`s`rit a trunchiului de neam [i a numit-o Moldova. Dun`re [i Marea Neagr`. Tisa. pe vatra Europei Vechi. \n acele vremuri cånd neamuri str`ine \[i c`utau un loc de cas` [i un Dumnezeu. Cei [apte \ntemeietori de ]ar` au adunat sub steagul lor toat` suflarea ]inuturilor carpatice. Astfel Gelu a intrat \n legend`.Istoria românilor Istoria românilor n`re [i Marea Neagr`. BOGDAN I GLAD MENUMORUT BASARAB I 38 GELU DOBROTICI 39 . pentru ap`rarea vetrelor str`mo[e[ti. Banatul a fost organizat de Glad — semenii lui \i ziceau Vlad. Astfel. Ceilal]i patru \ntemeietori [i-au organizat st`pånirile lor tot pe temeiul vechilor vetre. St`pånirile acestor trei viteji s-au unit mai tårziu sub cårmuirea altor voievozi p`månteni (Citi]i „Cårmuitorii“ – editura Cartier – Chi[in`u). tot neamul cuprins \ntre Nistru.

Acestea se certau \ntre ele pentru suprema]ie [i foloase necuvenite. spa]iul carpatic avea subsolul bogat \n metale pre]ioase. Capitolul V – APåRåTORII • Lec]ia 19 • Ap`r`torii [i-au zidit cet`]i [i castele ca s` prind` r`d`cini \n Carpa]i. intre mai mul]i voievozi care au urmat dup` \ntemeietori. mul]i dintre cårmuitorii no[tri [i-au jertfit via]a.. au pierit \n cumplite lupte [i au intrat \n legende. chinuiau [i ucideau b`[tina[ii lipsi]i de drepturiloe lor. produsele agricole. frumuse]ea reliefului etc. ]inuturile carpatice erau \mp`r]ite \ntre un imperiu din R`s`rit (Imperiul Rus). |n aceste condi]ii aspre. lemnul. {i cum ]inuturile carpatice aveau toate bog`]iile p`måntului. \n aceste locuri luptele nu mai conteneau. |n veacurile voievozilor. urma[ii triburilor r`zboinice aveau acela[i mod de via]` ca ale \nainta[ilor lor doreau s` tr`iasc` din agoniseala altora. D MIRCEA cel B~TRÅN ALEXANDRU cel BUN B`t`lia de la Posada – 1330 (din Chronicon Pictuur Våndobonense) {i-au alc`tuit o[tiri bine \nzestrate cu arme [i au st`pånit cu for]a. |ntr-o vreme. iar de pe brazdele muncite se adunau roadele de care omul avea nevoie. Preciza]i care au fost cele trei imperii. unul din Apus (devenit Austro-Ungar) [i alt imperiu venit din Sud (Imperiul Otoman). Aurul. toate au determinat neamurile tribale sedentarizate s` nu renun]e la st`påniri cu sila. avea mun]i de sare. \nrobeau. au ucis pe cei care \ncercau s` se apere [i au luat aproape tot din ce era de luat. de lupt` continu` pentru libertate. lipsi]i de ap`rare bine organizat`. s-au f`cut st`påni pe p`månt 40 NEAGOE BASARAB VLAD }EPE{ 41 .Istoria românilor Istoria românilor Preciza]i voievozii \ntemeietori [i voievozii ap`r`tori. Dintre toate ]`rile de pe lume. apele minerale. sarea. Numi]i un popor sedentarizat \n spa]iul dacic. Localiza]i pe hart` st`pånirile lor. vitele. unii s-au jertfit pentru dorin]a ca neamul carpatic s` tr`iasc` \n lini[te pe vatra lui milenar`.

de-a lungul Prutului. Cetatea-Alb`. Aceast` tulpin` a fost retezat` ca mas` de altar [i \n juru-i s-au \n`l]at zidurile mån`stirii Putna. Soroca [i a \nt`rit administra]ia \n ]inuturile Ciceu [i Cetatea de Balt`. Chilia. de atunci \l vegheaz`. Roman [i a fortificat cetatea de scaun a Sucevei. A intrat {tefan \n istorisiri cu luptele de la Baia. a pus temei multor tårguri de ]ar`. la Hotin. {TEFAN cel MARE [i SFÅNT Scen` din „B`t`lia de la Vaslui“ (lucrare expus` la Muzeul Militar Na]ional L`udat` i-a fost st`pånirea ne\ntrerupt`. La semnalul buciumelor [i al focurilor de pe culmi se adunau moldovenii sub conducerea v`t`manilor [i \mpreun` cu cetele domne[ti intrau \n lupt`. a pus prizonierii s` trag` \n jug [i cu ei a arat [i a sem`nat ghinda din care a r`s`rit codrul neuitat. o \ntrecere cu arcul. pån` \n anul 1504! |n acest r`stimp to]i b`rba]ii au fost instrui]i s` månuiasc` arcul. S-a stins o singur` dat`. \nt`rind astfel multe tårguri domne[ti. A purtat 36 de r`zboaie [i a ie[it \nving`tor din 34. cånd clopotele au pornit singure s` bat` \n miez de noapte [i au vestit c` Moldova a fost rupt` \n dou`. sabia. |n timpul domniei. Cåte r`zboaie a cå[tigat atåtea biserici a \n`l]at ca mul]umire lui Dumnezeu pentru izbånzile \mplinite. {tefan-Vod` a „slobozit“. Orhei. lancea. {tefan-Vod`. de pe Påråul Alb. Din vårful dealului. Vod` a organizat. Sub a lui cårmuire. A r`mas {tefan-Vod` \n legend` cu luptele de la Podul |nalt. calea vr`jma[ilor. a lupt`torilor r`ze[i. A r`mas \n legend` cu luptele din }inutul Cosminului. furca. Aici se odihne[te {tefan-Vod` cel Mare [i Sfånt. s`geata domnitorului a parcurs cel mai lung drum [i s-a \nfipt \n tulpina unui arbore uria[. cånd f`]arnicul Matei Corvin. cånd sultanul Mahomed fugea buimac de månia moldovenilor. dac` a stat pe tronul Moldovei din anul 1457. spre binele mul]imii. ciufulit [i umilit. la R`zboieni. palo[ul. precum Tighina. cånd el. coasa. ca de obicei. Cr`ciuna. a sc`pat cu fuga ru[inoas` din måna moldovenilor. A consolidat cet`]ile vechi. Neam]. ghioaga ]intuit`. toporul. 43 . Candela care i s-a aprins cånd a murit.Istoria românilor • Lec]ia 20 • Istoria românilor Ap`r`tor al neamului s`u [i al crucii cre[tine a fost {tefan-Vod`pentrusupranumit cel Mare vitejia cu care a \nfruntat valurile vr`jma[e ale cotropitorilor [i cel Sfånt pentru dårzenia cu care a ap`rat credin]a str`mo[easc`. Moldova a fost un zid puternic \n calea feluritelor semin]ii. A ridicat cet`]i noi \n 42 |ntr-o zi de vån`toare. m`ciuca.

sub conducerea lui. Seam`n pe lume nu are. Atunci [i-a pus \n gånd s` scoat` ]ara de sub st`pånire str`in` [i s` uneasc` toate ]inuturile romåne[ti sub un singur steag. Decåt numai måndrul Soare! Din Suceava cånd el sare. \n ziua mor]ii tat`lui s`u. • Lec]ia 21 • Harta Moldovei \n timpul lui {tefan cel Mare [i Sfånt A doua Unire Cå]i ani a domnit {tefan-Vod`? Din cåte r`zboaie a ie[it \nving`tor? Cineva a scris \n cronic`: {tefan-Vod` a fost „cel mai vrednic s` i se \ncredin]eze conducerea [i st`pånirea lumii“. Ca un zid de ap`rare! C`pitanul Arbore 44 MIHAI VITEAZUL 45 . Bate turci pe zmei c`lare {i-i scute[te de-ngropare… Lumea-ntreag` st`-n mirare: }ara-i mic`. ]ara-i mare {i du[manul spor nu are. ban de Severin [i ban al Craiovei. {tefan domn cel Mare. S-a n`scut \n ziua a doua de Cr`ciun a anului 1557. Mihai Viteazul a fost fiul lui P`tra[cu-Vod` Basaraba.Istoria românilor Istoria românilor Bra]ul lui f`r`-ncetare Bate hoardele t`tare. Pe tronul }`rii Romåne[ti s-a urcat \n anul 1593. Bate cetele maghiare. Urcu[ul spre conducerea ]`rii l-a \nceput \n capitala Olteniei trecånd prin func]iile B`niei ca stolnic. Pune pieptul la hotare. postelnic. Bate le[i din fuga mare. Pentru \mplinirea acestui vis m`re]. s-a avåntat \n focul Cântecul lui {tefan {tefan.

Nu a durat mult unirea fiindc` to]i asupritorii \nl`tura]i sau adunat [i au hot`råt moartea Voievodului. toate \n anul 1595. d-un craiovean Ce nu-i pas` de sultan! Intrarea \n Alba Iulia a lui Mihai Viteazul |n toate cancelariile str`ine se vorbea de vitejia. 46 Auzit-a]i d-un viteaz Care mereu [ade treaz Cåt e ]ara la necaz! Arca[ din oastea lui Mihai Vod` Auzit-a]i d-un Mihai Ce sare pe [apte cai De strig` Stambulul vai! 47 . „Mihai-Vod`“ \[i \mplinise visul: sc`pase de asupritori [i unise romånii \ntr-o singur` ]ar`. Cånd a urcat Mihai-Vod` pe tronul }`rii Romåne[ti? Ce mare izbånd` a \nf`ptuit Mihai Viteazul? Cântecul lui Mihai Auzit-a]i d-un oltean. Mihai a ie[it din cort trezit de zgomotul unor osta[i veni]i. la T`lmaci. la Bucure[ti. acesta este seniorul Mihai“. de \ndr`zneala Voievodul Mihai. al]ii Muntenia. mi[ele[te. Mihai Viteazul a unit pentru scurt` vreme toate ]inuturile noastre r`v`[ite mereu dup` anul 106. D-un oltean. la Giurgiu. Unii au atacat Moldova. iar un cronicar scria \n acele zile: „Dac` a fost vreodat` \n lume un principe vrednic de glorie pentru faptele sale eroice. Apoi \n anul 1599 a biruit armatele unor vicleni conduc`tori apuseni. Mihai \nf`ptuise unirea celor trei ]`ri romåne[ti. l-a str`puns cu lancea.Istoria românilor Istoria românilor luptelor la C`lug`reni. |n noaptea dintre 9-10 august 1601. apoi repede l-a decapitat. cånd a alungat peste Dun`re hoardele otomane. a doua unire dup` cea \nf`ptuit` de Burebista. |n anul 1600 a trecut prin stråmtoarea Oituz [i a pus nou` st`pånire peste ]inuturile Moldovei supuse otomanilor. iar cei din apus påndeau pe MihaiBravul la Alba Iulia [i pe Cåmpia Turzii. la Tårgovi[te. lång` Sibiu [i a intrat triumfal \n cetatea Alba Iulia. Din ceata acestora a ie[it uciga[ul care.

Avea venituri mari de pe mo[iile sale de la Pite[ti. A \nfrumuse]at palatele de la Bucure[ti. For]ele cultice din Apus \[i \ntindeau influen]ele \n vestul [i centrul spa]iului romånesc. buc`tar francez. \i spuneau Altån-Bei. Acest joc l-a costat scump \n final.Istoria românilor Istoria românilor El e domnul cel vestit Care-n lume a venit Pre luptat [i biruit. Potlogi. profesori str`ini pentru instruirea copiilor. Bråncoveni. F`r` s` confunde c`mara proprie cu a ]`rii. au fost decapita]i pe rånd: 49 . {erbe[ti [i de peste Olt. administrator neam]. de turci. s` treac` la legea lor. |n ziua de 15 august. ale Apusului [i cele din Sud. a fost chinuit de ace[tia ca s` lea dea toat` averea agonisit` [i s` se turceasc`. „stilul bråncovenesc“. adic` s` treac` la legea musulman`. |n perioada cåt a domnit era o lupt` grea \ntre credin]e. a fost dus la Istanbul. Såmb`ta. aducånd cu aceast` ocazie un stil arhitectural propriu. Mogo[oaia. • Lec]ia 22 • m`. |n acela[i timp for]ele Sudului musulman \ncercau s`-[i impun` legile lor spirituale. Tårgovi[te. cånd }ara Romåneasc` se sim]ea prins` ca \n cle[te \ntre puterile rivale ale R`s`ritului. Bråncoveanu lupta ca s` nu piar` legea dreptei credin]e [i ca ]ara s`-i fie neatårnat` fa]` de for]ele str`ine. care erau cu privirile pe bunurile }`rii Romåne[ti. Ucis pentru credin]` [i neam s-a Constantin Bråncoveanuanul ridicat \n domnie \n 1689. To]i cei aresta]i au refuzat. 1714. Turcii. a adunat mul]i bani la b`ncile din Viena. toate acestea \n interesul ]`rii sale. venit din spi]a boierilor Craiove[ti. Vene]ia [i Amsterdam. Avea \n preajm` scriitori [i oameni de sea48 A stimulat \nv`]`måntul prin \nfiin]area de [coli romåne[ti [i a tiparni]elor la Cåmpulung [i Tårgovi[te. Crama de la Pite[ti. adic` Prin]ul de Aur. Pentru neascultare a fost arestat. Domnitorul Bråncoveanu trebuia s` dea de \n]eles tuturor c` \i este prieten fiec`ruia. \ntre crucea cre[tin` [i semilun`. CONSTANTIN BRÅNCOVEANU Palatul bråncovenesc A fost bun gospodar pentru el [i ]ar`. avea slujitori ale[i: gr`dinar levantin. Era o perioad` grea atunci. cu \ntreaga familie.

Fiecare la timpul lui. Boier vechi [i domn cre[tin: Las` legea cre[tineasc` {i d`-te \n legea turceasc`! 50 Doi martiri au oameni |ntotdeaunacare fost\mbr`cat care s-au jertfit. Ace[tia au pl`tit scump \ndr`zneala lor. nu m` las de legea mea!“ A pus gåtul pe butuc [i a fost decapitat. au \ndurat chinuri \nsp`imånt`toare cerånd ca mul]imea s` tr`iasc` liber` \n ]ara ei de drept. R`ducu [i Mateia[. Boier vechi [i domn cre[tin: Las` legea cre[tineasc` {i d`-te \n legea turceasc`! — Fac` Dumnezeu ce-o vrea. Nu m` las de legea mea! …l-au t`iat [i pe Mateia[… Constantin Bråncoveanu [i-a ridicat privirile spre soare strigånd: „Doamne. atåt Horea cåt [i Tudor au ridicat mul]imea la lupt` \mpotriva st`pånitorilor lacomi. Nu m` las de legea mea! …[i au ucis pe {tef`ni]`… — Bråncovene Constantin. Nu m` las de legea mea! …[i a fost ucis Constantin… — Bråncovene Constantin.Istoria românilor Istoria românilor ginerele lui Bråncoveanu. Cånd i-a venit råndul. Pieriser` pentru credin]` [i pentru ap`rarea ]`rii! Preciza]i cåteva \mpliniri ale lui Constantin Bråncoveanu. {tef`ni]`. apoi cei patru fii: Constantin. Boier vechi [i domn cre[tin: Las` legea cre[tineasc` {i d`-te \n legea turceasc`! — Fac` Dumnezeu ce-o vrea. fie voia ta!“ {i \ntr-o str`fulgerare de secure. Vod` Bråncoveanu a f`cut semnul crucii [i a zis: „Fac` Dumnezeu ce-o vrea. Cele [ase capete au fost puse \n suli]e [i plimbate prin ora[. HOREA 51 . — Fac` Dumnezeu ce-o vrea. Boier vechi [i domn cre[tin: Las` legea cre[tineasc` {i d`-te \n legea turceasc`! — Fac` Dumnezeu ce-o vrea. Nu m` las de legea mea! …[i au t`iat capul lui R`ducu… — Bråncovene Constantin. au „c`ma[a mor]ii“ pentru a u[ura po- vara mul]imii asuprite. capul i-a c`zut la picioare… • Lec]ia 23 • Pic`turi de durere — Bråncovene Constantin.

l-au prins \n apropiere de Tårgovi[te. |mpreun` cu doi camarazi ai lui. 52 . A fost cumplit chinuit pentru c` a cerut ocupan]ilor str`ini s` lase b`[tina[ii \n pace [i \n libertate la casele lor. \n fa]a mul]imii adunate drept martor. Moartea i-a fost cumplit`. c`l`ii i-au zdrobit oasele. din Carpa]ii Apuseni a fost un asemenea erou. bucat` cu bucat`. Pandurii lui s-au \ntors pe plaiurile Motrului. Unde-i aurul cel mult. S-aduc` dreptate-odat`. to]i trei au fost uci[i \n chinuri cumplite. l-au ucis. Vine Horea din Abrud. Vine Horea [i Cri[an Cu pistoale aurite {i cu plumbi z`g`stuite. boieri p`månteni \nsp`imånta]i de månia revolu]ionarilor s-au unit cu turcii [i cu cetele unor r`scula]i greci [i to]i au hot`råt moartea Domnului Tudor. |n viforul luptelor. Frunz` verde. |n acest r`stimp. ale Clo[anilor ad`ugånd \nc` o pagin` glorioas` la istoria neamului nostru. |n ziua de 27 mai 1821. Frunz` verde. i-au scos intestinele [i le-au \ntins pe vårful cu]itelor. \n acea zi de pomin`. cu bunii s`i prieteni Clo[ca [i Cri[an. Tudor a condus ]ara vreme de dou` luni. [i se zice c`. 53 D omnul Tudor din Vladimirii Gorjului a cerut \n Adunarea de la Pade[ ca mul]imea „s` pedepseasc` r`ul cu r`u“ dac` boierimea. apoi buc`]ile din corpul m`cel`rit au fost ar`tate prin sate pentru nelegiuite \nv`]`minte. Iorgovan. fugeau \n toate p`r]ile de furia haiducilor. A fost pedepsit pentru vina de a scula mul]imea la lupt` pentru dreptate. {i Clo[ca [i Cri[an au gåndit [i au gr`it la fel ca Horea. Vine Horea [i Cri[an. l-au aruncat \ntr-o fåntån` p`r`sit`. c`m`tari [i slugi ale Por]ii. a revolu]ionarilor olteni. R`scoala s-a stins [i f`r`delegile [i-au reluat cursul. la 26 februarie 1785. TUDOR VLADIMIRESCU Au ars multe conace.Istoria românilor Istoria românilor Horea din Albac. |n v`zul tuturor. i-au scos ochii. Iorgovan. Ce drepturi au cerut Horea [i Tudor Vladimirescu? Cum au r`spuns vremelnicii st`pånitori? Domnul Tudor M` suii pe Oltea-n deal M` uitai o dat` roat` {i v`zui puhoi de gloat` Tot de Horea adunat`. ciocoii [i st`pånitorul str`in nu las` poporul \n drepturile lui. dac` nu u[ureaz` povara birului [i a zilelor de clac`. Boieri lacomi.

I. cea de peste mun]i. Cuza a devenit conduc`torul celor dou` ]`ri surori. a dezrobit cl`ca[ii ]igani. justi]ia [. ALEXANDRU IOAN CUZA 54 S-a \nf`ptuit „Unirea cea Mic`“ ziceau mul]i aleg`tori gåndindu-se c` va veni vremea cånd va fi sub acela[i steag [i a treia parte din ]ar`. iar moartea i-a curmat firul vie]ii. sai cu to]i S` sc`p`m ]ara de ho]i! • Lec]ia 24 • A treia Unire pårc`lab de Era alegerile Cuza Gala]i — Alexandru Ioan — cånd se apropiau pentru conduc`torul Moldovei. e olteanul. Domn romån! Sai romåne. Peste voia unor „boieri sf`tuitori“. S-a \mboln`vit grav de sup`rare [i c`tre sfår[itul zilelor a cerut s` vin` s` moar` \n ]ara pe care o slujise cu devotament. Domn romån! Este Tudor. Al. Cum s-a \nf`ptuit unirea Moldovei cu Muntenia? Ce reforme importante a f`cut Al. E voinicul. Proprietarii care erau [i \n Divanul ]`rii au hot`råt s`-l detroneze pe Cuza [i s` aduc` un prin] str`in de ]ar`. e o[teanul Ce-nsp`imånt` pe p`gån. Cuza a pus \n practic` mai multe legi menite s` vin` \n sprijinul mul]imii.I.I. Cuza? 55 . Toate legile aplicate de Cuza-Vod` au sup`rat marea boierime pentru c` emanciparea ]`ranilor [i stimularea or`[enilor \n afacerile lor m`runte loveau \n interesele marilor proprietari. Cererea i-a fost respins`. Au pus la cale un complot dup` un plan mår[av [i \n noaptea de 10 spre 11 februarie 1866. Este Tudor. apoi a fost ales de cei din Muntenia [i astfel \n ziua de 24 ianuarie 1859 Al. ca acesta s` nu supere pe boieri [i s` nu le tulbure interesele. a rånduit sate noi la drumuri bine croite. |n cei [apte ani de domnie. Cuza a fost detronat [i scos din ]ar` f`r` dreptul de a mai c`lca ]inuturile natale unde tr`ise ca bun conduc`tor. Astfel a \mpropriet`rit ]`ranii cl`ca[i cu p`måntul marilor mo[ieri.Istoria românilor Istoria românilor Cântec Cine trece Oltul mare? Ce viteaz r`zbun`tor Umple str`zi de teroare Zbirii bietului popor? Cine trece Oltul mare {i-nsp`imånt` pe p`gån {i \l ]ine \n teroare? Este Tudor. \ntr-un hotel din Heidelberg – Germania. Alexandru Ioan Cuza a pus bazele Romåniei Moderne [i a deschis perspectiva Marii Uniri. Cuza a fost acela care a impus ca \nv`]`måntul s` fie gratuit [i obligatoriu pentru to]i copiii ]`rii. |ntåi a fost ales de moldoveni. a organizat \nv`]`måntul. Tot \n aceste vremuri noi a \nfiin]at armata na]ional` modern`.a. a organizat administra]ia public`. dup` „Mica Unire“. A murit \n anul 1873.

alte hotare nedrepte [i alte speran]e. 56 Adunarea de la Alba Iulia 57 . Cuvåntul fiec`rui participant era un jur`månt. To]i s-au angajat. dar Iancu Flondor. Au r`spuns chem`rii mul]i b`rba]i-tribuni din teritoriile exterioare grani]ei [i ace[tia au cerut „unirea cu ]ara“. Cine a fost Vasile Goldi[. A r`spuns Vasile Goldi[ din Seleu[ul Aradului. toate acestea au trezit dorin]a unirii depline a tuturor romånilor. dar Ion Incule]? Care au fost cele patru Uniri? Preciza]i conduc`torii care au realizat cele patru uniri. unirea \nf`ptuit`hoMihai-Vod` \n anii 1599-1600. romånii to]i au cerut \ntr-un glas: „UNIRE!“. Unirea s-a \mplinit sub sceptrul regelui Ferdinand. cel din vest [i cel din sud — a dat semnalul ceasului de[tept`rii \n toate ]inuturile romåne[ti. \n fa]a miilor de participan]i veni]i din toate ]inuturile ]`rii. unirea din 1859. f`r` s` [tie c` peste pu]in` vreme vor fi alte desp`r]iri. Iancu Flondor din ]inutul Storojine]. Pr`bu[irea blestematelor imperii — cel r`s`ritean. t`rårea popoarelor de a-[i g`si vadul propriu al existen]ei lor. Adunarea de la Blaj de Unirea dacilor \ntr-un stat centralizat.Istoria românilor • Lec]ia 25 • Istoria românilor A patra Unire La 1 Decembrie 1918. au strigat c` vor p`stra \n veci ]ara unit`. Actul Unirii a fost semnat la Alba Iulia. Ion Ioncule] din Rezenii L`pu[nei.

Cu aceste unelte. {i-au alc`tuit case din pletere tencuite [i pictate. • {i la bine [i la r`u. carpaticul a crezut \n ajutorul Atotputernicului. se alc`tuia scrierea.laatunci cåndcelorlalte vie]uitoaresau epoca \[i c`uta bolovani be]e de se folosea adunatul bunurilor necesare traiului. la Ripiceni – Izvor. Dup` dovezile g`site \n grota Boro[teni-Gorj. • Ei ne-au scris istoria cu pre]ul vie]ii. la Tetoiu [i Farca[ele. Epoca pietrei cioplite a cuprins perioada cåt omul a locuit \n grot` din cauza uria[ului val de geruri. • Este de datoria noastr` s` tragem \nv`]`minte de la cei care au stat pe meterezele istoriei. mereu [i-au \mprosp`tat ve[mintele cu semnele sacre venite de peste milenii. Atunci a fost adus focul \n locuin]`. la Dumitoarea. a celor care au f`cut icoan` din harta ]`rii noastre. instala]ii tehnice pentru transformarea fibrelor \n fire [i ]es`turi. Comunitatea de neam Comunitatea de }inut Comunitatea de Gint` Scara permanen]ei noastre Comunitatea de Vatr` 58 De la unelte la activit`]i spirituale mul s-a desprins din lumea \n Ocarepietrei alese. a Oltului [i a Cotmenei. iar pentru acestea ades i-a fost pus` existen]a \n primejdie. trebuie s` ne plec`m frun]ile cu deosebit respect. Atunci carpaticul a descoperit pe Dumnezeu. Ohaba-Ponor. topoare [i altele. [i-au [lefuit ciocane din piatr` la care au pus coad` de lemn. la Såndominic \n Curbura Carpa]ilor. numeroase \ntre acestea fiind vårfurile de s`geat`.Istoria românilor • Lec]ia 26 • Istoria românilor |nv`]`minte Recapitulare [i sistematizare • Lec]ia 27 • • Din cele \nv`]ate pån` acum am aflat c` neamul carpatic. pentru u[urarea 59 Patria }ara Neamul Voievodatul }ara de }inut }inutul Uniunea familiilor \nrudite Familia — grup format din p`rin]i [i copii 4 3 2 1 . |n aceea[i perioad` erau vetre populate la Gura Dobrogei. ace[tia [i-au p`strat graiul curat ca lacrima. Ceahl`u. iar acesta i-a dat puteri s` \nving` r`ul. |n fa]a lor. |n acele vremuri \ndep`rtate \n zona Por]ile-de-Fier se incizau semne pentru dialog cu partener nev`zut. cu puterea bra]elor [i cu t`i[ul palo[ului ap`r`tor. uneltele cioplite din piatr` s-au \nmul]it [i diversificat. • Oricåt au fost de vitrege vremurile tr`itorilor din Carpa]i. La Cremenea – |ntorsura Buz`ului era un mare atelier de confec]ionare a uneltelor. cu focul min]ii. Odat` cu ie[irea carpaticului din locuin]a de suprafa]`. Ace[tia s-au jertfit pentru ap`rarea comunit`]ii de neam [i pentru convie]uirea cu cei pleca]i din ]inuturile lor [i statornici]i pe alte plaiuri. Miculin]i [i Ripiceni. cei mai pricepu]i [i-au confec]ionat a[chii de piatr` cu t`i[ pentru prelucrarea lemnului. Valea Lupului – Ia[i. {i-au p`strat cåntecul de bucurie [i de jale. au creat doina numai pentru ei. vån`torul [i-a u[urat munca perfec]ionåndu-[i lancea [i s`geata. peste Prut. Dovezi ale acestor carpatici str`-str`vechi s-au g`sit la Bugiule[ti \n Oltenie. au confec]ionat s`p`ligi. pe valea Arge[ului. atunci carpaticul [i-a confec]ionat sp`rturi de piatr` cu t`i[ bun [i cu ascu]i[. • Acest neam al romånilor a fost mereu dornic de dreptate [i de libertate. [iau zidit \nc`peri mari pentru rug`. Rå[nov. aici s-a format [i aici a tr`it de cånd lumea.

Sibiu. toate acestea fiind cerute de popula]ie.a. Dacii au descoperit predicatul. Din bronz a turnat unelte mai bune. Gumelni]a. Aceast` grupare s-a numit comunitate de gint` [i era condus` de femeia cea mai priceput` \n rånduielile familiilor \nrudite. au continuat firul ne\ntrerupt al civiliza]iilor suprapuse. securi. Extinderea comunit`]ilor de gint` s-a f`cut de la munte spre deal [i apoi spre [es. din zona grotelor [i a primelor locuin]e de suprafa]`. credin]ele 61 . to]i grupa]i \n jurul unei vetre.Istoria românilor Istoria românilor lucrului cu p`måntul cultivat. Evul Timpuriu s-au pus ridicat` \n anul 1744. Tisa. toate acestea \mbog`]ind tårgurile \n schimburi de produse. dup` formule precise. \n scrierea de tranzi]ie. unite \ntre ele prin acela[i grai. acelea[i datini [i acela[i spa]iu de pornire au alc`tuit comunitatea de neam. Atunci s-au confec]ionat seceri. Europa Veche a fiin]at \ntre anii 7000–3500 ai Evului Timpuriu. {palnaca [. \n Biserica „Sfin]ii Arhangheli“ din Reghin. Hamangia. Petre[ti. carpaticii sedentari au adoptat legea nou` a dreptei credin]e. comunitatea de neam a alc`tuit o structur`. a fost comunitatea de vatr`. arme [i podoabe. comunit`]ile de gint` au cuprins regiuni mari [i au format cele [apte zone intersectate prin dilatarea spa]iilor ocupate: Cucuteni. |n jurul anului 2000. cu o scriere trecut` de la ideogram` la liter`.… Erau renumite turn`toriile de la Aiud. |n aceast` perioad` s-au \nregistrat realiz`ri remarcabile privind graiul sedentarilor carpatici. 60 Evul Timpuriu s-a \ncheiat la noi cu realiz`ri tehnice mari. Marea bucurie a fost atunci cånd a descoperit cum poate extrage metale din minereuri [i cånd a ob]inut bronzul prin aliaj. Comunit`]ile de gint`. |n secolul I al erei cre[tine. Pe parcursul veacurilor. |n epoca fierului s-a \nregistrat \nc` un salt uria[ prin confec]ionarea uneltelor cu t`i[uri rezistente. lan]uri. acelea[i credin]e. clopote mari [i mici. |n spa]iul carpaticilor. |n toate timpurile au luptat pentru unitate [i deplin` independen]`. arme [i podoabe. • Lec]ia 28 • Alc`tuiri statale Prima alc`tuire format` din bunici. A doua alc`tuire era o grupare a oamenilor \nrudi]i \ntre ei. cu datini de neclintit. lame de fier`str`u. V`dastra. cu credin]` puternic` \n Cerul ocrotitor. au confec]ionat podoabe din metale g`site \n starea lor natural`. felurite bijuterii etc. o uniune a mai multor comunit`]i de vatr` r`s`rite din tulpin` comun`. |n aceast` perioad` au inventat felurite modalit`]i pentru ob]inerea ceramicii incizate [i pictate. Por]ile-de-Fier. cu un grai perfec]ionat. pentru produc]ia de unelte. Dip[a. p`rin]i [i copii. \ntr-o locuin]`. o entitate prestatal` numit` ulterior Europa Veche. ctitorie ortodox` bazele siderurgiei [i medecorat` cu simboluri arhaice ale credin]elor Soarelui talurgiei \n spa]iul din jurul [i din interiorul arcului carpatic.

a \nceput epoca organiz`rii voievodatelor. veneau. a cultivat plante trebuitoare. a urmat cristalizarea }`rilor de }inut [i unirea acestora sub conducerea Voievozilor. se b`teau \ntre ele. de prin anii 800 e. Tribalii au jefuit bunurile agonisite de sedentari [i au distrus a[ez`rile \ntålnite \n cale. unele se legau de aceste locuri [i desc`lecau pentru sedentarizare.n. |n cele trei milenii cåt au durat aceste atacuri. Europa Veche s-a destr`mat ca structur` prestatal`. care au urmat. plecau cete tribale. ve[minte alese. Cele patru uniri ale ]inuturilor romåne[ti. A urmat o alt` destr`mare a for]elor de ap`rare. \n limitele teritoriale cuprinse \n centrul spiritual dacic au creat speran]e pentru mai tårziu. Pe temeiul comunit`]ilor carpatice ne\ntrerupte. Prin anii 3500 ai Evului Timpuriu au \nceput n`v`lirile valurilor tribale. au inventat ceramica. \ncerca s` \ndep`rteze cetele de vr`jma[i.Istoria românilor Istoria românilor [i datinile lor. au dat amploare selec]iei [i \mblånzirii animalelor. iar popula]ia sedentar` s-a retras \n limitele comunit`]ii de vatr`. \n limitele autarhice ale locuin]elor risipite. a urmat etapa rena[terii comunit`]ii de neam. 62 Vedere panoramic` – Col] de rai Treptele permanen]ei 63 . Prin unirea for]ei sedentarilor de acela[i neam. vadul re\ntoarcerii [i rena[terii spirituale. Dup` alc`tuirea voievodatelor [i dup` unirea acestora \n mari ]inuturi. Au creat instala]ii tehnice cu totul deosebite. A pierit \n lupta cu romanii [i cu alte semin]ii care \i b`teau hotarele cu foc [i sabie. Au distrus casele [i l`ca[ele de rug`ciune. Dacia s-a ridicat \n limitele teritoriale ale Europei Vechi. DACIA. |n focul luptelor de ap`rare ale b`[tina[ilor s-a n`scut primul stat centralizat. o grea dezmembrare a structurilor statale. Aici fiecare \[i ap`ra cum putea ceea ce agonisea. De atunci vor fi \nceput romånii de pretutindeni s` \[i caute vechea obår[ie. |n cele [apte secole grele. {ase veacuri a rezistat Dacia \n fa]a atacatorilor veni]i de pretutindeni.

Prin apari]ia pragului zero s-a ajuns la \mp`r]irea timpului planetei noastre \n dou` p`r]i: era veche [i era nou`. |n]elep]ii lumii vechi au hot`råt c` aceast` num`r`toare invers` trebuie s` \nceap` cu anul 5508. de fapte [i \mplinit m`runte. a plantelor. Era este cea mai mare diviziune a timpului din trecutul istoric al P`måntului. pån` \n ziua pieirii. 65 2.c`p`tat puterea as`ales ziuaalc`tuit` din dou` tru \mplinirea faptelor sale ca unitate de m`sur` a ziua solar`. 4. Lupul s-a prip`[it pe lång` locuin]a omului. Adesea.T. Vechimea noastr` omul a judece. pån` la asfin]it [i din noaptea care urma. |n toate timpurile. Era anul celor mai puternice credin]e vechi.T. Acest prag a fost considerat ulterior „Anul Zero“ [i de atunci a continuat calculul cresc`tor. Scoatem baza veche de calcul din total [i diferen]a ne arat` data exact` pe care o c`ut`m: 7065-5508. prin \mblånzire a devenit un bun prieten [i credincios ap`r`tor al acestuia. Astfel. anul „Facerii Lumii“. Prin calculul descresc`tor. s` ocroteasc` spiritul sacru al locuin]ei sedentarului. \n pictura anilor 5000 E. Steagul dacilor 3.Istoria românilor • Lec]ia 29 • • Lec]ia 30 • Istoria românilor O problem` cu patru necunoscute 1. era perioada cånd omul devenea deplin credincios [i supus for]elor Atotcuprinz`toare [i Atotputernice. Partea luminat` a zilei era purt`toare de semne ale binelui. c` fiecare cas` locuit` are un [arpe ocrotitor \n preajm`. 64 . iar noaptea era considerat` protectoare a duhurilor rele.). adic` \n anul 1557. Mihai Viteazul s-a n`scut \n anul 7065 de la Facerea Lumii. cele scrise \n cancelariile domne[ti. s-a stabilit lungimea vie]ii oamenilor. deci cu 5508. Dacii [i-au alc`tuit steag de ap`rare din imaginea [arpelui cu cap de lup.n. Se [tie de cånd lumea [i pretutindeni la noi. era noastr` (e. {arpele a fost h`r`zit s` protejeze. omului i-a fost fric` de \ntuneric. prin num`r`toarea invers` aplicat` s-a ajuns la pragul cånd nu se mai putea continua socotitul. \n pictura anilor 5000 E. este precizat anul redact`rii dup` vechiul calcul al num`r`torii inverse. Cåinele. Dup` [irul zilelor tr`ite. De cum a ie[it din apele primordiale. |n graiul arhaic al calculului. a anilor. Ce \nv`]`minte tragem? Dezlega]i aceast` problem` [i da]i r`spunsul \n scris. {arpele. deci se aplica o num`r`toare invers`. anilor. \n temeiul casei [i este bun prieten cu cåinele. Pentru a ajunge la suma exact` trebuia s` adun`m anii \ncepånd cu baza anilor erei vechi. s` gåndeasc` penCåndtimpului. acesta st` de straj` pe scar`. Aceasta era p`r]i: din cursul Soarelui. pe pragul por]ii. Lungimea vie]ii se socotea sc`zånd num`rul zilelor. |n multe acte vechi. prin ad`ugarea zilelor. a animalelor. de la apari]ia primelor raze.

se ne folosim de prin care se confirm` . Semne sfinte pe vas de ritual (anii 5000 E. a celei mai lungi perioade a civiliza]iei [i culturii neamului nostru. ast`zi.T. Stabili]i-v` vårsta dup` vechiul sistem de cal- cul. s` apreciem trecu66 recunoa[te ceva legat de \nceputurile a[ez`rii noastre.Istoria românilor Istoria românilor Continuitate tul nostru coborånd \n substratul Evului Mediu. rituale [arpele casei Continuitate cåinele prieten Simboluri str`vechi \n broderie actual` Este important de re]inut c` mul]imea de izvoare documentare ie[ite la lumin` ne oblig`. rituale paznicul credincios \n credin]ele populare. De 67 vechimea trebuie s` Pentru a dovedidocumentelocalit`]ii \n care tr`imun fapt. Aici se deschide perspectiva Evului Timpuriu.) • Lec]ia 31 • |n c`utarea… comorilor Steagul dacilor duhul ap`r`tor \n credin]ele populare.

ceramica.. Ritualul era condus de cea mai destoinic` fecioar`. tot din epoca de piatr`. De cånd fiin]eaz` localitatea \n care tr`i]i? Ce reprezint` semnele care \nfrumuse]eaz` obiectele din jurul nostru? La români. \n locuin]a rupestr` [i s-a statornicit prin ritualuri religioase. ATEN}IE! Comoara tuturor documentelor atest` firul ne\ntrerupt al continuit`]ii [i numai cel mai vechi document confirm` \nceputurile. istoria-i totuna cu religia L Religia – temei de ]ar` umea luminat` [tie c` sentimentul religios a ap`rut o dat` cu graiul articulat. de cånd lumea.T. \n antichitatea carpatic`. Ora[ul Sibiu a p`strat documente. \n Evul Timpuriu final. \n templu. fiecare ora[ din spa]iul uria[ al Carpa]ilor p`streaz` \n subsolul vetrelor locuite multe documente care atest` prezen]a noastr` aici. ve[minte bogate simbolistic [i r`spundea de via]a spiritual` a comunit`]ii. casnice. Dup` dovezile descoperite. Purta masca de consacrare.. a fost numit` Cluj \n Evul Mediu. osul. Femeia a r`mas. Vatra Nedeii Soarelui. Dup` documente recent descoperite. so]ie. putem dovedi u[or c` ora[ul Bucure[ti s-a ridicat pe mai multe vetre existente \n epoca de piatr`. Cele mai vechi documente care ne atest` existen]a au r`mas pån` ast`zi cele pentru care s-au folosit materiale rezistente \n timp \ndelungat: piatra. urmånd ca \n epoca bronzului s` fie unul dintre numeroasele centre siderurgice [i metalurgice ale zonei. Aceast` a[ezare a fost numit` Napoca \n timpul ocupa]iei romane. al legilor morale create [i sus]inute 69 68 .Istoria românilor Istoria românilor • Lec]ia 32 • mare valoare ne sunt obiectele originale. El trebuie g`sit [i pus \n ram` de icoan`. Folosindu-se de documente care atest` originea [i \nceputurile a[ez`rilor omene[ti. mam` sau bunic` din cea mai a[ezat` comunitate de vatr`. c` s-a dezvoltat firesc \n epoca metalelor. \n epoca de piatr` \[i are \nceputurile ora[ul de pe Some[.T. c` a trecut cum a putut peste vitregiile vremurilor. acolo. \n nucleul familial. Fiecare sat. O dat` cu apari]ia primelor triburi \n Carpa]i. cornul. au fost mai multe Mari Preotese \n epoca pietrei. de atunci. metalul [i urmele credin]elor vechi r`mase \n datini. de la poalele Feleacului. pe muntele izvoarelor Dåmbovi]ei. c` s-a transformat \n cetate de ap`rare \n vremea lui Vlad }epe[. Acesta are sclipiri de aur. femeia conducea ritualul religios de amploare. pe vatra lui mereu activ`. ap`r`tor al ob[tei [i al „legilor frumoase“. a ap`rut nevoia ca b`rbatul s` ia conducerea vie]ii spirituale [i s` organizeze cete mari de ap`r`tori. \n sanctuar. bunurile lucrate de måna sedentarului. \n Spa]iul Carpatic. pe vatra locuin]ei sale. Platforma de rug` (reactualizat`) Pe la anul 7000 E. prin anii 3500 E. atunci. cu practicile religioase m`runte. iar b`rbatului i s-a ales dreptul de Mare Preot.

dup` datini. Hår[ova–Tulcea. Ocna-Sibiu. impulsuri puternice pornind din vechile vetre de la Ariu[d. |n climatul cultic generalizat. Hozevitul. Dobo[eni–Odorhei. Astfel. unica st`pån` spiritual` a mul]imii. Burebista a fost Mare Preot [i rege-unificator. |n anii cincizeci de mii. a avut capul bisericii cre[tine. a zidit. din fa]a altarelor de la Ciume[ti–Satu-Mare. prin fapt` duhovniceasc`. drept sfetnic nedesp`r]it.a. musterienii alc`tuiser` forma incipient` Sfin]ii Teodora. Religia. \n vreme de restri[te a ]inut aici loc de sanctuar.a. voievozii ap`r`tori. \n vremea Cultului Solar. 71 70 . C`scioarele. superior. pe acela[i temei. precum [i regii cei veni]i. De prin anii 500 E. }ara. Retezat.. dup` osteolite [i teraglife. Ditr`u. credin]ele religioase multimilenare [i-au continuat firul ne\ntrerupt. Bucegi.Istoria românilor Istoria românilor • Lec]ia 33 • cåndva de Marea Preoteas`. \mp`månteni]i. carpaticii aveau mare autoritate pe arii extinse. tradi]ionale \n Carpa]i. Casian.T. credincio[ii \n`l]au adora]ii Cerului din vetrele cultice din mun]i. biserica. H`b`[e[ti–Ia[i. Le]–Covasna. au ap`rut voievozii m`run]i. \n plan religios. al \ntrunirilor cultice de mare amploare. Marele Preot era conduc`torul ritualului Nedeilor Soarelui. singura \n stare s` asigure respectarea normelor morale \n mecanismul social. Ruse[tii Noi–Basarabia. \n anii religiei Solare. Marii Preo]i. \nainte de anii 800 d. Ca la o porunc` divin`. To]i au \n`l]at credin]a religioas` zidind biserici. L`pu[. Aceste legi au generalizat [i au aprofundat credin]ele religioase. Par]a. generalilor purt`tori de cordon sacerdotal (vezi Columna lui Traian). apoi voievozii \ntemeietori. Decebal a fost Mare Preot [i Rege-ap`r`tor.T. Dup` semnele sacre. Pecica–Arad. de templu. de pe platformele alpine: \n Ceahl`u. Ghelasie To]i cårmuitorii neamului carpatic au considerat. litice. Voievodul. Troi]a – simbol religios romånesc Din sfin]enia spa]iului carpatic a ritualului religios. Marele Preot a c`p`tat [i atributul de rege autoritar. Marile Preotese. |n secolele grele. Tr`itorii carpatici au fost credincio[i de cånd lumea. Domnitorii p`månteni. au g`sit sprijin ferm \n sfatul duhovnicului de frunte al ierarhiei biserice[ti. Col]ul sacru al locuin]ei. V`dastra–Olt [. Prin anii 1000 E. \n Apuseni.Ch.. \nmul]ind preo]ii [i monahii.. puterea Cerului s-a impus prin cuvåntul Evangheliei propov`duit de Sfåntul Apostol Andrei. sau cei adu[i. Marii Preo]i [i Regi au ridicat la apogeu credin]ele Solare. Turda[ [. au ridicat la apogeu Cultul Soarelui. \n toate timpurile. pe drept. cånd ritualul religios a supravie]uit numai \n col]ul sacru al locuin]ei.

zidind 34 de biserici. Retezat. reprezint` moda epocii bronzului rostuit` de dogmele Cultului Solar. Ierarh Calinic de la Cernica. Tot pe poala \nceputului de urcu[ anevoios vegheaz` megali]i \n hor` astral`. pentru cinstire [i laude. Sf. Matei. Petre[ti. Preot Martir Moise M`cinic din Sibiel. Mucenic Ioan valahul. Apuseni. Cuviosul Nicodim de la Tismana. Mucenic Sava de la Buz`u. \n context religios — au pus temei nemuririi urma[ilor lui Zalmoxis. pe vetrele civiliza]iilor suprapuse.a. au creat oameni cu har. faptele de seam` urzite \n column` au dat sfin]enie Spa]iului Carpatic. Pomelnicul \ntru Hristos p`streaz` chipul Cuvioasei Teodora de la Sihla „Sfånta Teodora din Carpa]i“ — dup` laude kievene. meni]i s` arate [i s` apere calea cea dreapt`. |n calendarul sfin]ilor romåni [i-au g`sit locul binemeritat: Cuviosul Antipa de la Calapode[ti. P`str`m pentru pomenire imaginea Cuviosului Ioan Iacob Hozevitul de la Neam]. Sf. Pe aceast` vatr` se impunea ritualul Nedeilor Soarelui. la sorocuri echinoc]iale. Mucenic Filip de la Niculi]el. Muceni]` Filofteia de la Curtea de Arge[. Asemenea columne ale permanen]ei s-au \n`l]at pe Ceahl`u. Tisa. Avem des`vår[it model via]a Sf. \n dans ritual. Sf. fie a[eza]i [i sfin]ii romåni pe catapeteasma istoriei noastre. Pentru aceea[i ve[nic` pomenire avem pe Cuviosul Ioan de la Prislop. Aici. Ce sfin]i. Ghelasie de la Råme]. {tefan. profunde. Sf. Mare Mucenic Nichita Romånul. \n anii culturilor Cucuteni. Cuviosul Sofronie de la Cioara [i Mucenicul Nicolae Oprea din S`li[te. Al`turi de voievozii cei mari. precum [i sfetnicul Ianache. 73 72 . Sf. muntele sacralizat prin fapte nemuritoare. Ierarh Iosif de la Parto[. |n neamului romånesc a r`a mas zidirea faptelor ridicate \n column`. Avem faptele Voievodului {tefan cel Mare [i Sfånt care a mul]umit lui Dumnezeu pentru izbånzile sale. Sf. La poalele lui. V`dastra [. pietre scrise cu ideograme [i cu chipul Marii Preotese. Sf. Cuvios Antonie de la Iezer–Vålcea. Aceasta. au r`mas urme monahale ale tuturor vremurilor trecute. Numi]i cåteva vetre cultice solare. Sf. \ntru binele viitorimii. de excep]ie. Sf. Cuviosul Daniil Sihastru de la Putna. pe Valea Pe[terilor au r`mas dovad` locuin]ele rupestre ale omului religios dintåi.Istoria românilor Istoria românilor • Lec]ia 34 • Sentimentele religioase generalizate. Sf. Sf. Preot Martir Ioan de la Gale[. Astfel. cuvio[i. Ierarh Leontie de la R`d`u]i. Cuvios Paise de la Neam]. Martir Constantin Bråncoveanu [i cei patru fii ai s`i: Constantin. Sf. \mplinirile istorice — toate. Ierarhul Martir Antim Ivireanu. Radu. Cuviosul Ioan Coliba[ul. Sf. Un loc anume \n con[tiin]a noastr` ocup` trei imagini nepieritoare pentru caznele care i-au ridicat \n sfin]enie: Cuviosul Visarion Sarai. mucenici romåni cunoa[te]i? Muntele Sfânt istoria neamului carpatic. pe Caraiman. \n \nc`peri de piatr` [i cazne s-au rostit primele rug`ciuni. |n aceast` parte a lumii. La Muntele Sfånt O asemenea zidire \n timp [i spa]iu este Muntele Sfånt.

Acolo. \n dialog direct cu Dumnezeu… Deasupra Altarului. A r`mas un semn al cre[tin`rii apostolice pe temeiul de aur al tradi]iei Credin]elor Solare. sus. Aici s-au \nchinat [i cårmuitorii [i c`peteniile [i oamenii de rånd [i cei ce s-au rugat Soarelui. De pe acest loc. o pas`re nepereche. iar ruga lor s-a \mplinit. ast`zi. mul]umi]i Cerului c` v-a ajutat s` cunoa[te]i o pagin` din istoria sacr` a neamului romånesc! Marele Altar Lecturi suplimentare Sâmburele de adev`r al istorisirilor Dup` un urcu[ anevoios. \n Carpa]i. Pentru c` bucuriile erau pu]ine. De[i tr`ia cinci sute de ani. dovezile \mpli74 P`unica tulbura niciodat`. Vatra monahal` permanent`. de dou` ori. oamenii strigau de bucurie. Merge]i la Muntele Sfånt! {i la Marele Altar. Aceast` cetate st`pånit` de zei era a[ezat` pe vårful mun]ilor Cernei [i era str`juit` de trei temple cu turnuri p`zite. una peste ruinele alteia [i de atunci a r`mas aici vatra voievodal`. [i cei credincio[i \ntru Hristos. urme ale practicilor religioase. foarte rar.Istoria românilor Istoria românilor nirilor istorice. ale b`[tina[ilor au dat sfin]enie Muntelui Sacru. dac` noi. probabil Burebista\ntemeietorul. cultice. de la Cet`]uia dacic`. Astfel. de secet` se . s-au ridicat trei biserici. „legile frumoase“ \n cutume [i datini. planånd \n cercuri largi. Decebal-ap`r`torul \n`l]au rug` spre Cer pentru nemurirea carpaticilor. fiin]a cu care zeii vesteau oamenii cånd vin vremuri mai bune. La sfår[itul Evului Timpuriu. o pas`re m`iastr`. de la Arcani \n sus pleca drumul \n urcu[ greu spre por]ile Cet`]ii Soarelui. solare. Aceasta era P`unica. \i pomenim. acolo peste crestele muscelelelor. s`rutau p`måntul [i mul]umeau Cerului pentru buna vestire. pe cerul senin al Jale[ului se l`sa v`zut` de lume o dat`. Jale[ul care |n marea nu \[i \mpuni]a apa \n vremeera un råu [i nu nu \nghe]a. cre[tine. toate au sedimentat Muntele Sfånt. P`unica se vedea rar. a[teapt` de mai multe milenii Marele Altar rupestru. \n piscul de cremene este platforma de rug` a Marelui Preot. Acolo e[ti singur. Din cånd \n cånd. \n adåncul de stei este locul de rug` \n tain`. pe vatra Nedeilor Soarelui. 75 \mp`r`]ie carpatic`. la izvorul Dåmbovi]ei. Pe valea lui f`r` pereche de frumoas`. peste Jale[. \n trepte pentru cei ce se ostenesc. [i atunci pentru scurt` vreme. apoi. Cånd o vedeau. din Cetatea Soarelui cobora. faptele istorice.

tot atåt de frumoas`. la noi rånduieli. Ovidiu [i Claudian au spus c` P`unica era cea mai frumoas` pas`re din lume. iar penele lungi ale cozii purtau diamante \n vårful lor. |nduplecat. De atunci P`unica este pretutindeni. {i me[terii au \mplinit porunca. O mare parte dintre boieri sus]ineau c` ea este [i c` aduce alt semn pentru ]ar`. Plinius. Acolo a fost uitat` de lume. |n zbor. nu st`tea al`turi de Soare. iar creasta \i era \nalt` [i b`tut` \n diamante. Mult mai tårziu. Cånd \mplinea cinci veacuri \[i construia un pat din ramurile arborelui de t`måie. Gåtul str`lucea ca fl`c`rile. nici fra]i. cånd Negru-Vod` a \ntemeiat o nou` ]ar` din cenu[a celei vechi. |n clipa mor]ii. singurul care [tia ascunz`toarea. Mai mul]i martori b`tråni. printre care fiind Herodot. \n Mun]ii Buz`ului. m`t`soase [i parfumul ramurilor cuibului. aurii. Aceasta lua \n cioc patul cu oasele ne\nsufle]ite din care se n`scuse [i-l ducea la cel mai mare templu din cele trei care str`juiau Cetatea Soarelui. p`rea s` fie P`unica \n ve[månt cernit. deasupra fl`c`rilor ve[nic nestinse. Cånd buciuma[ii au dat veste c` se apropie o nou` primejdie. de Lun` [i de cele nou` stele. din corpul rece r`s`rea o alt` P`unic`. ciocul nu era \ncovoiat ca la r`pitoare. Domnul a poruncit s` fie ]esut chipul acestei p`s`ri \n pånza steagului ]`rii. s` fie pus pe stem` [i pe fruntea bisericilor ca bun semn vechi. dup` cum s`lta \n cercuri largi peste mun]i. \mpr`[tia raze blånde. Aurarii au f`cut-o cum au spus martorii. Picioarele \i erau ca purpura. printre noi [i \[i arat` chipul al`turi de falduri tricolore cånd \n`l]`m imn de laud` ]`rii. a pierit \n lupt`. nu se juca \n zbor ca P`unica adev`rat`. Dup` cum zbura al`turi de ceata domneasc`. Apoi \[i continua via]a \n ascunzi[urile \nverzite ale Mun]ilor Cernei. albastre. A mai poruncit ca P`unica aceasta s` aib` [i pui lång` ea [i s`-i ocroteasc`. ca apoi ace[tia prin zborul lor s` \nmul]easc` semnele vestitoare de bine. c`petenia ]inutului a ascuns clo[ca cu puii de aur sub lespezi de 76 piatr`. f`r` pene pe ele cum are vulturul. Peste aripile cu pene late. P`unica nu a mai ap`rut pe cerul cernit al Jale[ului. galbene [i ro[ii se aduna \n cerc o raz` puternic str`lucitoare. Era singur` \n toat` \mp`r`]ia. s`-i lucreze din aur [i pietre pre]ioase o alt` P`unic` aduc`toare de lini[te [i pace. din smirn` [i din cinam. Avea corpul \mbr`cat cu pene ro[ii. dar aceasta era f`r` suflare pentru c` zeii au refuzat s`-i dea via]`. de la F`g`ra[ pån` la Cåmpulung a fost \nso]it de o pas`re neagr`. |n veacurile pline de urgie.Istoria românilor Istoria românilor Nu avea nici p`rin]i. din flori de canele. dar clo[ca din aur nu se ridica \n spirale pe cerul albastru. din spice de nard. iar pe acest pat foarte parfumat se culca [i murea. Drept cinstire a[eza cuibul \n fa]a por]ilor \mp`r`te[ti. 77 . o alt` urgie. c`ci st`pånul ]inutului. St`pånul ]inuturilor carpatice a poruncit me[terilor f`urari. s`-i fac` mari.

Ostrea a \njugat [ase perechi de boi la un plug uria[. au r`spuns cei doi fra]i vitregi a[eza]i la c`p`tåiul b`trånului. Ostrea a observat balaurul a[ezat la pånd`. Urluieni. \ndep`rta pe cei care \ncercau s` cultive p`måntul cu plantele alese de fratele dornic de agricultur`. C`u[eni. a \nfipt plugul la Gur` V`ii [i de la Hinova a ridicat un trioan de brazd` adånc` de dou`zeci de palme. partea ce cuprinde ]`rile de sus ale Istrului.H. Densu[ianu) F`g`duin]a copiilor acestui prim monarh al P`måntului [i Cerului a ]inut doar trei zile. \n mustul z`pezii. tat`! Vom tr`i \n bun` pace. sup`rat pentru aceast` fapt` necugetat` a fratelui s`u. sångerånd. Ostreo. aici. Typhon a luat \n st`pånire Cetatea Soarelui cu toate ]inuturile cuprinse \n cercul apelor Dun`rii. trecånd prin Ursoaia. nici ca Ostrea s` se amestece \n rånduielile [i tocmelile lui. Chirc`ie[ti. Nu au ajuns la \nvoial`. Aici i-a pierdut urma. s` fii faraonul ]`rilor de jos. pentru c` Typhon nu vroia s` \nstr`ineze din p`måntul de zestre al mamei sale. |n clipa cånd \[i strångea 79 . Voia o \mp`r`]ie bogat` [i puternic`. prin Vulc`ne[ti. De la Tuluce[ti a croit Troianul de sus. cu c`pitanii lui. s` creasc` livezi [i podgorii pe ogoarele lui. s` cultive cereale [i legume. balaurul a \ncercuit p`durea unde ace[tia erau aduna]i. din ]inuturile calde. chinuit de durere [i clocotindu-i veninul. S` tr`i]i \n bun` \n]elegere pe mo[iile mamelor voastre. Dup` scurt r`gaz.Istoria românilor Istoria românilor Brazda lui Novac — Tu. prin Tårgul Leova. v`zånd c` \mp`r]eala fr`]easc` nu bate la egal. legånd troianul vechi de lacul Cunduc.. Bolgrad. {i-a pus o mul]ime de [erpi uria[i drept straj` de hotar. Balaurul ataca de aici. A \ntins arcul [i a s`getat tåråtoarea veninoas`. Era prin anii 3000 \. El dorea s` aduc` apele pe canale pentru toate ]inuturile \nsetate. — A[a ne vom råndui. l-a alergat pe voinic pån` \n Mun]ii Mehedin]ilor. iar fratele s` r`mån` cu bogatele p`[uni carpatice. prin S`lcu]a. apoi [i-a alc`tuit o puternic` oaste pentru ap`rarea avu]iei. Typhon. Ostrea. Ostrea Novacul tr`gea la jug \n locul vitelor ostenite. Ostrea a evadat [i s-a retras \n p`durile Cernei. Se zice c` atunci cånd boii poticneau. aproape de Turnu-M`gurele. pån` departe peste Nistru. a a[ezat un [arpe uria[ \n lungul [an]ului ca s` \nvenineze pe cei care iau brazda drept hotar. Tisei. spre Dun`re [i a dejugat dup` ce a mai tras cåteva brazde pe Cåmpia Tisei. Typhon. pån` \n locul numit Li]a. Typhon (dup` N. ucidea vitele tr`g`toare folosite la muncile cåmpului. Sup`rat. S-a f`cut st`pån [i pe bolta cerului ce acoperea p`[unile bogate \n turme [i cirezi. s` iei jum`tate din \mp`r`]ia mea. cånd r`ul [i-a ar`tat col]ii \ntre cei 78 doi fra]i. iar tu. peste cåmpul Lerului. A trecut pragul Por]ilor-de-Fier. |i pl`ceau cåntecele tihnite. Ostrea f`cuse o nou` \mp`r]eal`. Balaurul. Apoi a \ntors boii [i a tras alt` brazd` \n`l]ånd troianul de Jos. Cu brazda lui. Nistrului [i ale ]`rmului M`rii Negre. Cånd se sf`tuia. a r`mas \n cetatea de pe Cerna \ncercånd s`-[i conving` fratele s` renun]e la cåmpie. |ntr-o bun` zi. lungit pe brazd` tocmai de la Vii[oara. nedeile. spre Ploie[ti [i Gala]i. a \ndemnat pe Typhon s` ias` cu oastea \mpotriva fratelui nelegiuit. pe Olt. s-a \ndreptat spre r`s`rit [i a tras brazd` adånc` de hotar \ntre p`[une [i ]arina supus` ar[i]ei verii. [i-a adunat cetele de ap`r`tori [i o dat` cu primele \ncle[t`ri a \nceput cel mai cråncen r`zboi de pe p`månt. Ostrea fiind \n primejdie. A scuturat cormanul \n B`r`gan. la fluier. Typhon l-a prins pe Ostrea [i l-a \nchis \n pe[tera Curecea. vån`torile de zimbri. a rostit regele \n clipa cånd se ridica la zei. de la Vadul lui Isac.

duhurile necurate. De atunci mu[tele columbace. [i ast`zi. S-a cl`dit o biseric` alb` ca z`pada. ca s` opreasc` plugul [i aratul. cu care s-a \mpotrivit talazurilor negre. Ostri]a [. Atunci. iar balaurulu a r`mas pe veci ferecat \n tunelul adånc pån` la Topolni]a [i Clo[cani. Cu voia marelui zeu. {tima Apelor dulci a rupt pragul Por]ilorde-Fier. \n lan]. au afundat [i cet`]ile b`trånilor zei [i astfel. urm`rit de aproape de col]ii reptilei. {tirbu. cum li se spunea. Nemul]umite de prezen]a Bisericii Albe la hotarul dintre bine [i r`u. Balaurul s-a avåntat dup` el ca s`-l nimiceasc`. Pe vårful celui mai \nalt munte al \mp`r`]iei.a. cu nou` turnuri pån` la cer. Cånd marele oceande[i-a retras Hiperboreenilor. dar cum era r`nit. cu valurile lor negre [i s`rate. cu t`lpice [i vårtelni]e de argint. talazurile sau f`cut st`påne pe o bun` parte din \mp`r`]ia lui Saturn. Cånd b`teau cele nou` clopote din \naltele lor turnuri. cu nou` strane la care cåntau nou` paracliseri \n lumina celor nou` f`clii ve[nic aprinse. Oslea. De frica \necului a intrat repede \n gura unei pe[teri care se ar`ta \n buza apelor \nvolburate ale Dun`rii. fiindc` \n adåncul pe[terii \ntunecate nu s-au putu socoti zilele [i nop]ile. ie[ite din gura \nspumat` a balaurului \nchis. a[eznåduse straj` \mpotriva talazurilor s`rate ale duhurilor rele. cu sångele lui rece [i \mpuSus pe Oslea ]inat. Din ]es`tura ca spuma \[i coseau haine de s`rb`toare cu care se \mbr`cau cånd ie[eau la hor`. l-a apucat o toropeal`. Ursu. Zeul zeilor [i zei]a zei]elor — Saturn [i Rhea. el \[i transform` veninul \n muscu]e otr`vitoare [i pe acestea le sloboade an de an printre valurile Dun`rii. cu nou` altare. brodau \n fir de p`ianjen [i pulberi de lumin`. Dun`rea fiind [i ea de partea lui Ostrea. spre Vulcan [i Retezat. nici anii vie]ii unei fiin]e muritoare. tinerele prin]ese [i fetele harnice ale ]inutului ]eseau izvoade nemaiv`zute [i nemaipomenite. |n scurt` vreme s-a \mplinit voin]a zeilor. o mole[eal` ce-l tr`gea spre adåncuri. Balaurul a r`mas f`r` moarte. pe numele lor — au poruncit ca pe poala muntelui argelelor s` se ridice o biseric` mare [i frumoas` cum nu s-a mai v`zut pe lume. Ostrea [i c`pitanul Iorgovan au ie[it pe sub \ncol`cirea balaurului f`r` ca acesta s` prind` de veste. cu nou` preo]i la slujbe. Au r`mas pe veci neurni]i: Peti[tanu. suflarea p`måntului \ngenunchea [i se ruga ca pacea [i fericirea s` se a[eze \n ]ar`. 80 Ostrovul apele \n locuri adånci. cånd mergeau la nedeile \mp`r`]iei. Cu veninul lor \mboln`vesc [i ucid mai cu seam` vitele \njugate. ca ]es`tura s` fie f`r` egal de frumoas`. Ca prin minune. uscatul a luat chip ]ar`. |n argele. \mpotriva \ntunericului cuib`rit \n adåncuri. \mpr`[tiind r`ul ce-l macin`. zeii au zidit argele din marmur` alb`. to]i \n[ira]i pe culmile Cernei. s-a ridicat [i a \nchis intrarea grotei. mare. a ridicat stavilele råurilor [i a f`cut o Dun`re puternic`. Iorgovan.Istoria românilor Istoria românilor colacul musculos cu solzi de o]el ca s`-i sugrume. cånd a dat de ap`. Fra]ii s-au luptat \ntre ei [i au pierit \n lungul [ir al certurilor. a s`rit \n Dun`re [i a ie[it pe cel`lalt ]`rm. Acolo \n adåncuri. }ara \ntre uscat [i ape s-au ridicat mun]i seme]i. atac` prim`vara toate vitele agricultorilor din ]inutul Cet`]ii Soarelui. c`pitanii sau \mpietrit \n piscuri seme]e albite de z`pezi. A fost o 81 . Ostrea a luat comanda luptei alungånd fratele du[man [i o[tirea lui pån` pe p`månturile Italiei. iar \n aceste \nc`peri acoperite cu alam` s-au a[ezat r`zboaie de ]esut cu brågle [i suveici de aur. cu tunete [i fulgere au pr`bu[it muntele cu biserica \n adåncuri.

nici de prezic`torii templelor Atlasului. iar mun]ii \neca]i [i Cetatea Latonei s` se ridice la locul lor. nici de ruga pustnicilor de pe Cerna. cu suita lor de sfetnici. Dac` podul ne va ]ine [i biserica \[i va deschide po]ile \n calea noastr`. {tima Apelor cå[tigånd crunta b`t`lie. pentru o \mp`care \ntre fra]i. De la biseric` pån` la ]`rm s` faci un pod tot de cear` pe care s` mergem la altar. A scos-o [i pe frumoasa prin]es`. Temeiul de cear` nu va fi ros de ape. cei doi prin]i. biciuit de vånturi [i de valuri. Deasupra cet`]ilor scufundate. Dumnezeu a poruncit zeului Glikon s` pun` ostrovul sub paz` sigur` ca fiind parte dreapt` a \mp`r`]iei lui Uran. Ea s` lumineze \ntunericul rece [i s` asculte versuri pe strune de lir`. Ostrovul 83 . Dumnezeu. \mpreun` cu fratele ei s` se roage Cerului stånd deasupra altarelor p`rinte[ti scufundate. |n str`funduri au r`mas cet`]ile [i biserica pomenit`. ori cånta ca s` acopere zgomotul valurilor \nr`ite. repede l-a scos pe prin] din valuri [i l-a a[ezat pe Cer ca s` \nc`lzeasc` P`måntul [i s` despart` ziua de noapte. recita versurile poe]ilor Olen [i Abaris. {i a[a a fost. Astfel. Dup` moartea zeilor p`rin]i. fiu al lui Saturn [i nepot al puternicului Uran. ca s` scoat` Biserica Alb` spre Soare. cu fratele ei cert`re]. ca acestea s` piar` \n clocot. asem`n`toare cu cea cuprins` de talazuri. Zi [i noapte ]esea. a r`mas un ostrov sec. Zadarnic fata cu [apte nume l-a rugat pe fratele mai mare s` chibzuiasc` bine [i s` nu se abat` de la legile str`bune. mergeau spre biseric`. Dun`rea a f`cut o Delt` pentru toate florile [i p`s`rile muntelui r`pus. Cånd clopotele [i toaca au vestit zi de s`rb`toare. måndru cum era din fire. Pentru \mpu]inarea necazurilor. v`zånd nenorocirea. Dun`rea car` mål [i nisip ca s` uneasc` Insula {erpilor cu Delta ei. necugetat [i iute la månie. tot focul inimii l-a aruncat peste ape. Luna-luna. Prin]ul.Istoria românilor Istoria românilor lupt` pe via]` [i pe moarte. nu se va rupe ca piatra [i nu se va m`cina. Apoi. prin]ii mo[tenitori au aprins certuri pentru tron [i pentru alc`tuirea unei noi familii \mp`r`te[ti. r`mas` de izbeli[te dup` cearta urma[ilor lui Saturn. ca ostrovul lor s` nu fie \nstr`inat de \mp`r`]ie. la vestea scufund`rii vechilor ctitorii. [i refacerea \mp`r`]iei. i-a spus: — Frate. grija \mp`r`]iei l`sånd-o pe seama fratelui ar]`gos. tu vei purta sceptrul ca st`pån numai dac` vei ridica pe ostrov o biseric` din cear` alb`. Din muntele uria[ a r`mas deasupra talazurilor doar vårful ståncos [i nou` argele p`r`site. Baba-Dochia… Nu vroia s` [tie nici de sfaturile preo]ilor care se rugau \n fa]a altarelor Motrului. tu vei fi st`pån a toate [i urma[ al zeilor. surioar`! 82 {i a[a a fost. a numit-o Luna [i a a[ezat-o pe cealalt` parte a Cerului ca s` nu se \ntålneasc` niciodat` cu Soarele. — Dorin]a \]i va fi \mplinit`. toate legate \ntre ele cu c`r`ri de prundi[. Prin]esa Selena. \ndurerat`. Glikon a pus cåte un [arpe de straj` pe fiecare prag de argea. c`ci prin]ul arunca fl`c`ri de månie strigåndu-[i sora \n batjocur`: Elena-Selena. |n tråmbele v`p`ilor s-au \nmuiat stålpii de cear` [i biserica s-a pr`bu[it peste pod [i valurile i-au \nghi]it pe cei doi prin]i. lucra la argea pe ståncile ostrovului pustiu. Selena s-a gåndit c` ar fi bine ca. De atunci. Ileana-Cosånzeana.

au disp`rut [i lebedele cånt`toare din preajm` copiilor. De cinci ori pe zi. |n explozia de bucurie a oamenilor. la chindie [i la cin`. Aici cåmpiile ]å[neau din p`ienjeni[urile talazurilor [i se rev`rsau spre dealuri. Legenda spune c` lebedele cånt`toare s-ar fi rugat de Apollo [i de copii ca la nevoie. Dun`rea [i ]`rmul M`rii Negre. Tisa. Repetau nelegiuirile pentru c` lipseau puterile protectoare ale zeului [i cåntecul lebedelor. \n rug`ciuni [i speran]e pentru zilele frumoase a[teptate. Ziceau c` numai cu acest loc de rug`ciune pot s` \ntoarc` fa]a lui Apollo spre ei. pe bolta cerului \nstelat trecea Apollo \n tov`r`[ia Pleiadelor. Vatra uria[` a a[ez`rilor lor cuprindea tot uscatul ce lega m`rile \ntre ele. livezi [i gr`dini. to]i pelasgii. . Au re\nnoit altare la Par]a. pretutindeni \n spa]iul cercului de piatr`. {i sub acoperi[ul rotund al marelui templu s-au adunat pelasgii. p`måntul s-a cutremurat. ardeau [i ucideau tot ce \ntålneau \n cale. cori[tii [i lebedele cåntau nemaiauzit de frumos. Locul de joac` al tuturor copiilor trebuie s` fi fost \n cercul muntos de vreme ce din acest c`u[. Pe cuprinsul uscatului s-au \n`l]at turnuri seme]e. la amiaz`. iar ace[tia s`getau norii apropiindu-se cu frun]ile de fruntea Soarelui. \n interiorul cercului de piatr`. ]itera[ii. cinsti]i [i drep]i oameni de pe p`månt. la Polovragi [i Soroca. Acolo. \n paji[tea unei p`duri de br`zi. o cetate uria[` ale c`rei ziduri rånduite \n cerc ]ineau ca \ntr-un c`u[ inima pelasgilor. pe vechea vatr` de joac` a copiilor pelasgi. |n acele clipe luminate de geana str`vezie a zorilor. De atunci nu s-a mai auzit ca lebedele s` vin` la rug`. nu lipseau de la serb`rile pelasgilor \nchinate Soarelui. iar dup` cele povestite de Hecateu Ab85 . Deodat` \n toiul rug`ciunilor. zeul a crescut laolalt` cu copiii pelasgilor [i prieten bun a r`mas cu ace[tia. cu mare. dealurile se ridicau spre mun]i. iar \n urma lor a r`mas liber` ]ara \mbr`]i[at` de ape. Crezåndu-se uita]i de prieteni. o ]ar` f`r` seam`n de frumoas` [i bogat`. au construit un templu cu altar uria[ sub cupol`. iar peste satele ]inuturilor s-a ab`tut cumplit` urgie. voinici ca [i cum ar fi fost suflet rup]i din trunchiul stejarilor seculari. \n frunte cu cei trei preo]i fra]i. Zeul auzise ruga p`måntenilor carpatici [i astfel \ntindea o mån` de ajutor. Duhurile rele aduse de cele patru vånturi veneau necontenit \n cete pr`dalnice. Zåmbetul [i joaca au pierit. iar mul]imea f`cea m`t`nii [i cerea \ndurare Cerului.ales. la Cårcea. s` r`coreasc` p`måntul [i s` fac` iazuri pretutindeni pentru toate \not`toarele. a[teptau \n rug`ciune ajutorul bunului lor prieten Apollo. atunci cånd ]arina era \nsetat`. \nal]i de [ase co]i. lebedele cånt`toare s-au ridicat \n zbor [i s-au pierdut \n spirale c`tre cer. de la Tyras la Dionysopolis [i-au adåncit vadurile [i astfel s-a \n`l]at un altar al altarelor. Pe aceste meleaguri binecuvåntate s-a n`scut zeul Apollo. \n marile s`rb`tori. lume luminat`. \n zori. Sub \ngrijirea mamei sale Latona. fiindc` locuitorii to]i 84 cu copiii [i bunurile agonisite ce puteau fi salvate s-au retras \n ascunzi[ul p`durilor. la Andrie[eni [i Dude[ti. {i ce serb`ri frumoase trebuie s` fi fost atunci…! Cånd Apollo s-a ridicat zeu al \n`l]imilor necuprinse. Apollo [i prietenii s`i slobozeau ades påraie peste holde. fiii lui Boreas [i ai Guanei [i cu sobor de lebede cånt`toare venite din senin. hora mun]ilor a s`ltat \n pinteni. la S`lacea. \n urale [i mul]umiri c` zeul prieten nu \i uitase. a \ndurare [i sprijin.a prånz. Nistrul. a celor mai harnici. Preo]ii megie[i c`delni]au fum de mirodenii [i se rugau. |n acele vremuri. cu mic.Istoria românilor Istoria românilor Lebedele cânt`toare str`-str`mo[ii str`mo[ilor no[tri erau oameni cu Pelasgii. de pe masa altarelor se ridicau nori de fum t`måios. lebedele cånt`toare tråmbi]au [i dansau \n zboruri gra]ioase pe lång` zeu [i prietenii lui. dar semne bune nu se \ntrez`reau. distrugeau f`r` opreli[te casele [i adunau bunurile. la Ariu[d.

peste Valea Lupului. c` Tat`l Ceresc a fost. imperiile care s-au \ntins peste aceast` vatr` sfånt` s-au n`ruit.000 [i 80. a \mblånzit animale [i plantele trebuitoare lui.000) pe osteolitele de la Dubova (anii 11. apoi cei de la Giurgiu-Malu Ro[u. |ntre anii 350. iar d`sc`limea s` strige in agora c` nu vom avea sfår[it pe vatra noastr` multimilenar`.000) era identificat \n teraglifele culturilor [i civiliza]iilor centrului religios al Europei Vechi. [i este. prin sclipirea dintåi a min]ii [i cu puterea bra]elor a pus deplin` st`pånire pe foc [i ap`. apoi cei de la Rå[nov. pe treptele drumului spre viitor. aceast` mul]ime statornic` \[i \ntinsese numeroase vetre. ]ara altarelor dintre ape a r`mas pe veci protejat` de zei. apoi de Diodor Sicul [i amintite mai tårziu de Claudian Aelian. firesc. R`måne ca. a Arge[ului [i folosea unelte din piatr`. din vatr` rotund` ca cea de foc.000. |n mileniul 50. \ntåi cu ideograme sacre. Pe treapta anului 20. Graiul articulat a r`mas o treapt` \n ve[nic` perfec]io86 u s-a trezit din somnul Nal se [tie cånd omul carpaticprimit suflet ales din adånc materiei. Radial. Apoi [i cei de la Ohaba-Ponor.000. zidind astfel Sfånta }ar`. a \nceput s` scoat` pulberi de lumin` din lut [i din adåncul acestuia. \n grafica amuletelor (anii 30. la Såndominic [i Sita Buz`ului. carpaticii de pe versantul sudic al Muntelui Vålcan credea \n sfin]enia Soarelui. peste coline. Sub blestemul acestora. este [i va fi lång` noi.000) \n gravetialul oriental de la Strachina-Dorohoi (anii 15. to]i carpaticii adorau Atotputernicul v`zut de ei \n chipul Soarelui. de la Oboga. duhurile rele au r`t`cit pe drumul f`r` \ntoarcere. din os. \n urcu[ul lui ne\ntrerupt. cum nu am avut \nceput dat. pretutindeni \n c`u[ul de pl`mad` al acestui neam de piatr`. la felurite forme de mai tårziu. cånd acesta a duhul nare: de la semnalele de protec]ie. Graiul \n scris. Lebedele cånt`toare au r`mas al`turi de Apollo [i numai la grea \ncercare \[i vor face cale \n v`zul tuturor.Istoria românilor Istoria românilor derina. apoi rånduite alfabetic era cunoscut \n cultura de prund. la Gura Dobrogei. Cavalerul dac – sculptur` \n stånca bisericii rupestre – (Cetatea dacic` – Cet`]uia) 87 . [i va fi cåt P`måntul. iar c`peteniile care au cutezat s` ridice semn nou de hotar au pierit f`r` urm`. pe Valea Mozacului. din mun]i. {i }ara a r`mas \n alc`tuirea ei. peste [es [i lunc`. \n Carpa]i. pån` la Ripiceni. \n str`duin]e pentru agonisirea hranei. de \ndep`rtare. a Cotmenei. dar se [tie c` \n urm` cu dou` milioane de ani tr`ia \n ceat` pe Valea Olte]ului [i a Oltului. de apropiere. prin roire s-a extins vatr`. Carpaticul.000. preo]imea s` predice \n anvon ve[nicia neamului carpatic. Trepte p`måntului.

tradi]ii. tribut. Detronat – \nl`turat din domnie. F F`r`delege – nelegiuire. Atotputernic – Dumnezeu. a se l`rgi dimensiunea. E Emancipare – ie[irea din constrångeri. con]inut etc. a convinge. Fortificat – \nt`rit. B`[tina[ – autohton. ucis. – evul timpuriu — perioada istoric` \nainte de anul „0“ (zero). Cavern` – pe[ter`. \ncetat. Er` – cea mai mare diviziune a timpului din istoria p`måntului. Dialog – convorbire \ntre dou` sau mai multe persoane. 89 . sup`rare. E. Entitate – aspect al existen]ei. 88 Credin]` – religie. sedentarizare. Devotament – ata[ament sincer. C`p`tuit – cu un rost f`cut.Istoria românilor Istoria românilor Dic]ionar A Agonisire – cå[tig prin munc`. Apuc`tur` – n`rav. al locului natal. Civiliza]ie – nivel \nalt de dezvoltare al unei societ`]i. Cultur` – totaliatea valorilor materiale [i spirituale create de societatea omeneasc` de-a lungul istoriei. chin. B Ban – guvernator. rezistent. Desc`lecare – a[ezare statornic`. Dejug`toare – locul unde sunt sco[i boii din jug. sens. Aliaj – produs rezultat prin topirea a dou` sau mai multe metale. Epoc` (istoric`) – interval de timp din istorie. credin]` comune. Cinzanie – tortur`. C`u[ – cup` din lemn. B`nie – Capitala Olteniei. Bir – impozit. delimitat ca \ntindere. Banat – zon` administrativ`. Cronicar – autor de cronici. Comunitate – grup de oameni cu un interes.T. Dilatare – a se m`ri. Contenit – oprit. Decapitat – capul t`iat. Anul zero – pragul dintre Evul Timpuriu [i era noastr`. Confruntare – fa]` \n fa]` pentru a verifica. Cutez`tor – \ndr`zne]. Comestibil – bun de måncat. Coloan` – stålp sus]in`tor. devotament fa]` de cineva. C Carpatic – din Carpa]i. dare. de ceva. pentru a se odihni [i a månca. Cremene – piatr` foarte dur`. Autarhie – izolarea unei ]`ri de economia celorlalte. Ceremonial – solemnitate. Cur`tur` – teren cultivat dup` defri[`ri. Cultic – credincios. \ntemeind o ]ar`. destrunchiat. limb`. fapt` rea. Divan – denumirea sfatului domnesc. D Datini – obiceiuri. Biruit – \nvins. Chibzuit – cump`nit.

Pletere – suprafa]` din nuiele \mpletite. conduc`torul unei cet`]i [i al \mprejurimilor ei. Poart` (otoman`) – Imperiul turc. creat. | |mbunare – pentru a-l face mai bun. viciu. Istoria – [tiin]` care studiaz` dezvoltarea societ`]ii. Ingenios – ager la minte. foarte vechi. Un b`] lung cu vårf metalic (ascu]it). O Obår[ie – origine. Mi[ele[te – ca mi[eii. Preregat – structur` statal` \nainte de regat. ca tic`lo[ii. Litice – din piatr`. H`]i[ – desi[ \ntr-o p`dure. Pandantiv – bijuterie ag`]at` de gåt. din neamul din care se trage. Preocupat – \ngrijorat. un spirit adulat. Neferoase – metale care nu con]in fier. 90 Levantin – originar din Levant. Ofrand` – jertf` adus` unei divinit`]i. inventiv. Incizie – ornamentarea unui obiect prin \ncrustare. J Jertfit – sacrificat. Mo[nean – ]`ran liber. Pendulare – deplasare. N`scocit – inventat. I Ideogram` – semn grafic vechi folosit \n loc de liter`. Impas – situa]ie dificil` din care se iese cu dificultate. N N`rav – obicei r`u. Istorisire – relatarea unei \ntåmpl`ri. \ntret`iere. Grot` – pe[ter`. Imperiu – stat monarhic condus de \mp`rat. Minereu – acumulare din care se extrage metal. Intersec]ie – \ncruci[are. Postelnic – dreg`tor de curte. M Metereze – val de p`månt \nt`rit cu gard. cu loc de tragere spre inamic. Osteolite – oase pietrificate. Izbånd` – succes. Hoard` – trib. Ornare – \nfrumuse]are. Inscrip]ie – text scurt gravat pe obiecte. membru \n sfatul ]`rii.Istoria românilor Istoria românilor G Gint` – grup de oameni alc`tuit din urma[ii aceluia[i str`mo[. Iscoditor – care caut` s` afle un secret. 91 . Legend` – isprav` neobi[nuit` a unui om. H H`ituire – fug`rire cu cåini. Hot`rnicire – a[ezare de hotar. Mileniu – perioad` de timp de o mie de ani. Nomazi – care nu au a[ez`ri stabile. Pårc`lab – dreg`tor. Incinerare – arderea unui cadavru. P Palo[ – sabie lat` cu dou` t`i[uri. L Lance – veche arm` de atac. Planet` – corp ceresc f`r` str`lucire. \n du-te-vino.

Ritual – ceremonial religios desf`[urat dup` anumite reguli tradi]ionale. Trib – grupare de mai multe familii \nrudite supuse autorit`]ii unui [ef unic. T Templu – edificiu destinat practic`rii cultului religios. Stimulare – factor care \ncurajeaz` o ac]iune. Roire – plecarea unei colonii noi din familia unui stup. Tribun – persoana care lupt` pentru drepturile poporului. } }ar` – teritoriul unui stat. Sigiliu – plac` gravat` cu o emblem`. Trunchi (de neam) – tulpina viguroas` pe r`d`cina puternic` a unui neam. obiect. Supranumit – nume dat \n plus \n semn de cinstire. \mpr`[tiat. }arin` – cåmp cultivat. Rånduial` – ordine. Spiral` – curb` plan` deschis` \nf`[urat` \n jurul unui punct. Supravie]uitor – persoan` care r`måne \n via]` dup` o catastrof`. Resurse – rezerve de mijloace pentru valorificare. o no]iune. sentiment. Sanctuar – altar. 92 Subsol – strat dedesubtul solului. Sceptru – simbolul autorit`]ii. Sedentar – stabil pe acela[i loc originar. toate la locul lor. Silit – constråns s` realizeze ceva. Stolnic – dreg`tor. Romb – paralelogram cu toate laturile egale. Societate – orånduire social`. R R`scoal` – form` spontan` de lupt`. R`scruce – locul unde se \ncruci[eaz` drumurile. Uniune – asociere. Tihnit – \n pace. V Vataman – reprezentant al st`pånului feudal \n satele supuse. R`stimp – interval de timp \ntre dou` momente. Senior – tat`l (considerat \n raport cu fiul). Semin]ie – neam. 93 . Reciproc – care ac]ioneaz` unul asupra altuia. Ur` – sentiment puternic de du[m`nie fa]` de cineva. Simbol – semn. Urzeal` – firele \ntinse pe r`zboiul de ]esut. Uniformizare – a face s` fie uniform. U Uciga[ – persoan` care a ucis. R`ze[ – ]`ran liber. litere \n lut ars. cel care poart` grija casei domne[ti. S Sacru – sfånt. Suprema]ie – pozi]ie dominant` bazat` pe suprema]ie. \ntre dou` perioade. netulburat. Teraglife – semne. ogor. Spa]iu – \ntindere limitat`. R`v`[it – dezordinat. imagine care evoc` o idee.Istoria românilor Istoria românilor Propov`duitor – cel care r`spånde[te concepte religioase. Semne litice – semne sculptate \n piatr`. lini[tit. Slobozit – \ntemeiat [i cu privilegii domne[ti. Stat – mijloc politic mai bun pentru organizarea [i ap`rarea unei comunit`]i de neam. Rod – denumire dat` produselor vegetale cultivate. \n proprietatea unui neam. Text – ceea ce este exprimat \n scris. Trilateral` – cu trei laturi.

. . . . . . . . . .18 10. . . . .12 6. . . . . . . . . . . . . . . . . Doi martiri . . . . . .32 16. . . . . . . . . . . . . Volut` – segment de 360 de grade dintr-o spiral`. . . . .Istoria românilor Istoria românilor Versan]i – cele dou` coaste ale unui munte. . . Epoca metalelor .9 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 95 . . A doua unire . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2. . . . . . . . . . . .40 20. . . . Zon` (teritoriu) – por]iune de teren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 5. . . . . . . . . Z Z`c`månt – acumulare natural` de substan]e minerale utile. . . . . . Dou` neamuri ale lumii . . . . . . . . .13 Capitolul II – Epoca metalelor 7. . . . . .27 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O spir`. . . . . }`rile de }inut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Capitolul V – Ap`r`torii 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dou` mari descoperiri . . . Cuprinsul Capitolul I – Epoca pietrei 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regatul Dacia . . . . . Oamenii dintåi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secole grele . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Capitolul IV – |ntemeietorii 17. . . . . . . Credin]ele . . . . . . . .30 15. . . . . . . . . . . .15 8. Despre grai [i despre scriere . . . . .42 21. . . . . . A treia unire . .36 18. . . . Ap`r`tor al neamului s`u [i al crucii cre[tine . Ad`postirea . . . . . . . . . . . . . . . .48 23. . . . . . . .23 Capitolul III – Secolele autarhiei 13. . . . . . . . . delimitat` pe baza unor caracteristici distincte. . Vr`jma[ – du[man. . . . . . . Modul de trai al omului de grot` . . . . . . . . . .7 3. . .17 9. . . . .20 11. . .45 22. Voievozii \ntemeietori . . . . . . . . . . . . Un trunchi trilateral cu [apte fa]ete . . . . . . . . . . . . . . . inamic. . . . . Pe vechi temeiuri . . . . . . . . . . . . . . Cre[tinarea apostolic` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comunitatea de neam . . . . . . . . . . .51 24. . . . Ob]inerea [i prelucrarea metalelor . . . . Ucis pentru credin]` [i neam . . . . . . Ap`r`torii . . Familii unite . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . Muntele Sfånt . . . . . . |n c`utarea comorilor . . .55. . . . . . . .65 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ro 97 . . .71 34. .56 26. . . . . . . . . .84 • Trepte . . . . . . . . . 411. . . . . . . . . . . . . . . . . . .76. . . . . .56. . . . . . . . . .90. . . . . . . . Fax: 411. . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Lecturi suplimentare • P`unica . . . .91. . . . . . . . . . Din sfin]enia spa]iului carpatic . . . . . . . . . . . . . . . . . sector 5.61 29. . . . . . . . .00. E-mail: fed@promo. . Bucure[ti Telefon: 411. . . . . . . . . . . . . . . .Istoria românilor Istoria românilor 25. . Vechimea noastr` . La romåni. . . O problem` cu patru necunoscute . . . .64 30. |nv`]`minte . 31. .47.67 32. . . . . . . 411. . . . . . . . . . . . . .88 Grafica: Mihaela FILOTEANU Copyright Virgil VASILESCU ISBN 973-0-04327-2 Tehnoredactare computerizat`: Mariana IONI}å B-dul Tudor Vladimirescu nr. .75 • Brazda lui Novac . . . . . . . .96. . . . . . . . . .59 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 • Ostrovul . . . . . . . De la unelte la activit`]i spirituale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . istoria-i totuna cu religia . . . . . . . . . . . . .58 Recapitulare [i sistematizare 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 • Lebedele cånt`toare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A patra unire .86 Dic]ionar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 33. Alc`tuiri statale . . . . .

Istoria românilor Istoria românilor 98 99 .

Istoria românilor Istoria românilor 100 101 .

Istoria românilor Istoria românilor 102 103 .

Istoria românilor Istoria românilor 104 105 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->