บริษท

ั จดทะเบียนพบผ้้ลงทุน (Opportunity Day)
ประจำาไตรมาส 4/2553
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 24 มีนาคม 2554
จำานวน 103 บริษท

ณ ห้องประชุม 1101 (ชัน
้ 11) อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เปลีย
่ นแปลงวันและเวลา
ลำาดับที่
ชื่อย่อ
KSL : บริษท
ั นำ้าตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)
1
เพิม

ลำาดับที่
ชื่อย่อ
IFEC
:
บริอิ

เตอร์
ฟาร์ท์
วิศวการ จำากัด (มหาชน)
1
TUF : บริษท
ั ไทยย้เนี ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำากัด (มหาชน)
2
GLOBAL : บริษท
ั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
3
JMART : บริษท
ั เจ มาร์ท จำากัด (มหาชน)
4
ยกเลิก
ลำาดับที่
ชื่อย่อ
AOT : บริษท
ั ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)
1
GLOBAL : บริษท
ั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
2
หมายเหตุSET = 85 บริษท

mai = 18 บริษท

ถ่ายทอดสด www.set.or.th., www.settrade.com ตั้งแต่เวลา 09.00-17.30 น.
ดูย้อนหลัง www.set.or.th, www.settrade.com, www.youtube.com/settrade

ย้ายจากวันที่
เวลา
23 ก.พ.54 10.45-12.15

เป็นวันที่
21 ก.พ.54

วันที่
4 มี.ค.54
10 มี.ค.54
8 มี.ค.54
7 มี.ค.54

เวลา
16.15-17.30
16.15-17.30
9.00-10.30
9.00-10.30

ห้องประชุม
1101
1101
1101
1101

วันที่
11 มี.ค.54
8 มี.ค.54

เวลา
13.15-14.30
9.00-10.30

ห้องประชุม
1101
1101

เข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
สำารองทีน
่ ัง่ หรือสอบถามข้อม้ลเพิม
่ เติมได้ที่ S-E-T Call Center
โทร. 02-229-2222

เวลา
16.15-17.30

ห้องประชุม
1101

อีเมล setcallcenter@set.th .or.

30 น. 1101 DCC : บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำากัด (มหาชน) 16. 1101 AGE : บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำากัด (มหาชน) คุณสมยศ ฐิติสุร ิยารักษ์ 14.15-14.2554 (NON LIVE) ห้องประชุม 10.00-12. หมายเหตุ ผ้้นำาเสนอข้อม้ล Analyst Meeting Shieh DELTA : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จำMr.ศ.45-12.45-16. Khalid Hashim Mr.2554 (LIVE) รอแจ้งชื่อผู้บริหาร HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน) คุณสุพันธ์ุ มงคลสุธี SYNEX : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) คุณอนุชิต บุญญลักษม์ ออกบูธ คุณพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล 14.15-17. 1101 LHK : บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำากัด (มหาชน) คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ รอแจ้งชื่อผู้บริหาร คุณประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ คุณอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ รอแจ้งชื่อผู้บริหาร วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ. PSL : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ ง จำากัด (มหาชน) หมายเหตุ ผ้้นำาเสนอข้อม้ล Mr.30 น.30 น.45-16. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิ คุค ณัลกิส์ตติ ชีวะเกตุ คุณชัชพล ประสพโชค ณพรรัตน์ เจนจรัสสกุล ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด คุ(มหาชน) คุณนัฐ ิยา พัวพงศกร วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.00-10.15-17.30 น. 1101 บมจ. 1101 10. 1101 KSL : บริษัท นำ้าตาลขอนแกุน จำากัด (มหาชน) 14. Beau Yu เวลา ห้องประชุม 9. 1101 SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) 16.15-17.00-10. 1101 KEST : บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำากัดคุ(มหาชน) ณมนตรี ศรไพศาล Page 3 of 8 หมายเหตุ คุณวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ คุณไตรเตชะ ตั้งมติธรรม .ตารางกิจกรรม Opportunity Day ไตรมาส 4/53 เวลา วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.30 น.45-12. 1101 ณอดิศักดิ์ ลิมปรุุงพัฒนกิจ NBC : บริษัท เนชัน ่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน ่ จำากัด คุ(มหาชน) 10.30 น. Khushroo Wadia คุณสมปรารถนา เทพนภาเพลิน SNC : บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำากัด (มหาชน) ดร. 1101 คุณสาธิต สุดบรรทัด DRT : บริษัท กระเบื้ องหลังคาตราเพชร จำากัด (มหาชน) 13.00 น.00 น. ากัด Henry (มหาชน) คุณอนุสรณ์ มุทราอิศ Mr.00 น.00 น. 1101 16.45-16.สมชัย ไทยสงวนวรกุล คุณสามิตต์ ผลิตกรรม คุณรัฐภูมิ นันทปถวี คุณสมบุญ เกิดหลิน 13.15-14. 1101 9.2554 (LIVE) หมายเหตุ 9. 1101 วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.15-14.30 น.ศ.15 น.30 น.15 น.2554 ( LIVE) บมจ.ศ. 1101 13.00-10. 1101 คุณธนะชัย สันติชัยกูล คุณธนกานต์ พันธาภิร ัตน์ UAC : บมจ.30 น.

1101 รอแจ้ ่ อผ้(มหาชน) ูบริหาร SMT : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิ กส์ (ประเทศไทย) จำางกัชืด 13.00 น.45-16.30 น.45-12.00 น.30 น. 1101 TRT : บริษัท ถิรไทย จำากัด (มหาชน) 10.00 น.00-10.ศ.45-16.2554 (LIVE) 9.2554 (LIVE) คุด ณไว เชง ควน TICON : บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน ่ จำากั (มหาชน) / TFUND : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน / คุณวีรพันธ์ พูลเกษ SEAFCO : บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) รอแจ้งชื่อผู้บริหาร หมายเหตุ TLOGIS : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์คุณสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ PYLON : บริษัท ไพลอน จำากัด (มหาชน) รอแจ้งชื่อผู้บริหาร CGS : บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุุป จำากัด (มหาชน) คุณสุรพล ขวัญใจธัญญา ดร.15-14. 1101 คุณสัมพันธ์ วงษ์ปาน หมายเหตุ คุณอุปกรม ทวีโภค คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ คุณลัดดาวัลย์ พัฒนาพรอนันต์ SVI : บริษัท เอสวีไอ จำากัด (มหาชน) Page 4 of 8 คุณอรุณี พูนทวี รอแจ้งชื่อผู้บริหาร .30 น.30 น.15-14. 1101 วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.00-10.ศ. 1101 16.45-12.15 น.45-12.30 น.15 น.30 น.15 น.30 น.30 น.00-10. 1101 หมายเหตุ คุณวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ. 1101 10. 1101 คุณ ย สิทธิชัยศรีชาติ SIS : บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน ่ (ประเทศไทย) จำากั ด สมชั (มหาชน) 9. 1101 TPOLY : บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำากัด (มหาชน) 10. 1101 หมายเหตุ รอแจ้ ูบริหาร NINE : บริษัท เนชัน ่ อินเตอร์เนชัน ่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำางกัชืด่ อผ้ (มหาชน) คุณธนิตย์ ธารีร ัตนาวิบูลย์ วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.15-14. 1101 AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำากัด (มหาชน)คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ 16.ศ. วิดา จาตุวรวิทย์ วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.15-17. 1101 ILINK : บริษัท อินเตอร์ล้ ิงค์ คอมมิวนิ เคชัน ่ จำากัด (มหาชน) คุณสมบัติ อนันตรัมพร 13.15-17. 1101 NMG : บริษัท เนชัน ่ มัลติมีเดีย กรุุป จำากัด (มหาชน) คุณธนะชัย สันติชัยกูล 13.30 น. 1101 หมายเหตุ รอแจ้งชื่อผู้บริหาร CCP : บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุร ี จำากัด (มหาชน) ออกบูธ คุณเจริญ จันทร์พลังศรี คุณอาณัติ ปิ่ นรัตน์ คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล 14.30 น.45-12. 1101 AS : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน ่ จำากัด (มหาชน)คุณปราโมทย์ สุดจิตพร ออกบูธ 14.2554 (LIVE) 9.30 น.ศ.00-10.ตารางกิจกรรม Opportunity Day ไตรมาส 4/53 9.45-16. 1101 14.00 น. 1101 10.2554 (LIVE) TTCL : บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชัน ่ จำากัด (มหาชน)รอแจ้งชื่อผู้บริหาร CSL : บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำากัด (มหาชน) คุณอนันต์ แก้วรุวมวงศ์ THCOM : บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) คุณธนฑิต เจริญจันทร์ SHIN : บริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน ่ จำากัด (มหาชน) คุณสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล คุณจิตชาย มุสิกบุตร คุณทมยันตี คงพูลศิลป์ วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ. 1101 14. 1101 13.45-12.2554 (LIVE) 9.00-10. 1101 AI : บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำากัด (มหาชน) 10.15 น.45-16.15-14.15 น.

30 น.2554 (LIVE) AH : บริษัท อาปิ โก ไฮเทค จำากัด (มหาชน) Mr.ศ. Goh Him Peow 10.00 น. Richard Jones 9.15-17. 1101 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ. 1101 PHOL : บริษัท ผลธัญญะ จำากัด (มหาชน) คุณชวลิต หวังธำารง 16. 1101 PRIN : บริษัท ปริญสิร ิ จำากัด (มหาชน) คุณวีระ ศรีชนะชัยโชค 16.15 น.ตารางกิจกรรม Opportunity Day ไตรมาส 4/53 วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ. 1101 THANA : บริษัท ธนาสิร ิ กรุุป จำากัด (มหาชน) 13.15-14.2554 (LIVE) หมายเหตุ 09.00 น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) คุณลิขิต เลาบวรเศรษฐี คุณธีรเดช จารุต้ ังตรง คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา Mr.พี. DK Agarwal Mr. 1101 GC : บริษัท โกลบอล คอนเน็คชัน ่ ส์ จำากัด (มหาชน) คุณสมชาย คุลีเมฆิน คุณสมบูรณ์ เอื้ ออัชฌาสัย             คุณประวิชญา หรรษกุล คุณพรพิมล ตุอไพบูลย์ 14.30 น. Ashok Jain Mr.เอ็น.15-17. Teo Lee Ngo Mr. 1101 BCP : บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จำากัด (มหาชน) Page 5 of 8 คุณสุทธิรก ั ษ์ เสถียรภาพอยุทธ์  คุณยุพิน กาญจนวิกัย คุณณินทิรา อภิสิงห์ คุณสมชัย เตชะวณิช . 1101 JUTHA : บริษัท จุฑานาวี จำากัด (มหาชน) คุณชเนศร์ เพ็ญชาติ 13.45-16.45-16. 1101 วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ. 1101 คุณพีท ริมชลา HTECH : บริษัท แฮลเซีย ่ น เทคโนโลยี่ จำากัด (มหาชน) 14.30 น.45-12.00-10. 1101 TRU : บริษัท ไทยรุุงยูเนี ยนคาร์ จำากัด (มหาชน) คุณสมพงษ์ เผอิญโชค ออกบูธ 14. Kannika Kartivitcha GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนี ยริง่ จำากัด (มหาชน)คุณโศภชา ดำารงปิ ยวุฒิ ์                 13.15 น. 1101 รอแจ้งชื่อผู้บริหาร LPN : บริษัท แอล.15-14.15-14.00-10.30 น.45-12.ศ.30 น. 1101 IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) Mr.30 น.30 น.45-16. 1101 Mrs. Aloke Lohia 10.00-10.ศ.15 น.2554 (LIVE) JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำากัด (มหาชน) หมายเหตุ คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ออกบูธ คุณลัดดา วรุณธารากุล คุณศิร ิชัย ลาภมหานนท์ คุณกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ คุณปิ ยะ พงษ์อัชฌา 10.00 น. 1101 คุณณรงค์ เตชะโชยวงศ์ IFEC : บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำากัด (มหาชน) คุณชัยรัตน์ โกวิทจันดาชัย คุณสุเทพ ดุานศิร ิวิโรจน์ คุณดำาริห์ เอมมาโนชญ์ 9.45-12.30 น. Yeap Swee Chuan หมายเหตุ Mrs.

30 น.2554 (LIVE) 9.00-10. 1101 คุณ ประพัจำนาธ์กัดอัศ(มหาชน) วอารี EASTW : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนำ้าภาคตะวั นออก นาย สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม คุณเชิดชาย ปิ ติวัชรากุล คุณนำาศักดิ์ วรรณวิสูตร คุณกันยานาถ วีระพันธ์ุ Page 6 of 8 . 1101 TRC : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน ่ จำากัด (มหาชน) คุณสมัย ลี้สกุล 13. 1101 14.45-12.ศ. 1101 TOG : บริษัท ไทยออพติคอล กรุุป จำากัด (มหาชน) ดร. 1101 DEMCO : บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) หมายเหตุ หมายเหตุ ดร.15-14. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ 10.ศ. 1101 คุณอัญรัตน์ พรประกฤตออกบูธ JUBILE : บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) 14. 1101 TKT : บริษัท ที .15-14.45-16.15-14.30 น. สวุาง ประจักษ์ธรรมออกบูธ 14.00 น. Chris Bailey คุณฐากฤต สนิทประชากร คุณประภารัตน์ ตังควัฒนา 13.45-16.15-14.ศ.45-12.45-16. 1101 TK : บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน) 14.30 น.30 น.45-16.00 น. นฤพนธ์ พงษ์เจริญ รอแจ้งชื่อผู้บริหาร คุณพงษ์ศักดิ์ ศิร ิคุปต์ คุณไพฑูรย์ กำาชัย คุณปกรณ์ บริมาสพร L&E : บริษัท ไลท์ต้ ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ. 1101 ASP : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำากัด (มหาชน) ดร.30 น.30 น.ศ. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ Mr.15 น.ศ.30 น.00-10. 1101 9.2554 (LIVE) 9.00 น.45-12.45-12.00-10.ตารางกิจกรรม Opportunity Day ไตรมาส 4/53 วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.2554 (LIVE) หมายเหตุ CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน) ดร.15 น. 1101 PREB : บริษัท พรีบิลท์ จำากัด (มหาชน) คุณสิงหรัตน์ เจริญวงศา คุณปฐมา พรประภา คุณประพล พรประภา รอแจ้งชื่อผู้บริหาร วันพุธที่ 9 มีนาคม พ. 1101 คุณยุทธนา แตุปางทอง วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.2554 (LIVE) หมายเหตุ TMI : บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) คุณธีระชัย ประสิทธิร์ ัตนพร คุณธีรยุทธ์ ประสิทธิร์ ัตนพร คุณธีระพงษ์ ประสิทธิร์ ัตนพร 10. 1101 FUTUREPF : กองทุนรวมสิทธิการเชุาอสังหาริมทรัพย์ฟรอแจ้ ิ วเจอร์ งชืพ่ อาร์ ผู้บ ค ริหาร 10. 1101 PB : บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำากัด (มหาชน) 13.45-12.15 น.2554 (LIVE) 10.15 น.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) คุณจุมพล เตชะไกรศรี 10.45-16.15 น. 1101 14. 1101 IHL : บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำากัด (มหาชน) 13. 1101 RS : บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน) OFM : บริษัท ออฟฟิ ศเมท จำากัด (มหาชน) รอแจ้งชื่อผู้บริหาร หมายเหตุ รอแจ้งชื่อผู้บริหาร คุณวรวุฒิ อุุนใจ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.00 น.00 น.

15 น.45-12. 1101 SENA : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) ผศ. 1101 14.15-14.2554 (LIVE) BKI : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) คุณฉัตรชัย พันธัย คุณทนง โชติสรยุทธ์ คุณชัย โสภณพนิช คุณพนัส ธาวณิชย์กุล SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)คุณไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์ 10.15-17.00-10. 1101 14.ศ.ร.ว. 1101 หมายเหตุ คุณวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา 10.ตารางกิจกรรม Opportunity Day ไตรมาส 4/53 10.00-10.15 น.30 น.15 น.2554 (LIVE) 9.2554 (LIVE) หมายเหตุ 10. 1101 หมายเหตุ SALEE : บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) คุณบุญยง ตันสกุล คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกออกบู ุล ธ คุณสุพจน์ สุนทรินคะ คุณเอกชัย คณะธรรม วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.45-16.ศ.30 น. 1101 BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน) 9.30 น.15 น.45-16. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคน์ 13. 1101 วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.00 น.ศุภดิศ ดิศกุล 16. 1101 MFEC : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน) รอแจ้งชื่อผู้บริหาร คุณณัฎฎกานต์ สิร ิภานุพงศ์ คุณอธิกา บุญรอดชู วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ. ซี.45-16.30 น. 1101 SE-ED : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน ่ จำากัด (มหาชน) 9. 1101 วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.45-16. เฮ้าส์ซ่ิง จำากัด (มหาชน) รอแจ้งชื่อผู้บริหาร คุณวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ SAT : บริษัท สมบูรณ์ แอุดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ คุณวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิร ิ 14.45-12.00 น. 1101 คุณอิศรา ศิวะกุล HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิ คส จำากัด (มหาชน) 10. 1101 10.15-14.2554 (LIVE) รอแจ้งชื่อผู้บริหาร CNS : บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำากัด (มหาชน) หมายเหตุ คุณจินตณา กิ่งแก้ว SGP : บริษัท สยามแกุส แอนด์ ปิ โตรเคมีคล ั ส์ จำากัด (มหาชน) คุณภูวดล วสุธาร ROBINS : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำากัด (มหาชน) คุณปรีชา เอกคุณากูล คุณปริวัต โสภาษิต คุณปิ ยะ งุุยอัครมหาวงศ์ PRANDA : บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำากัด (มหาชน) คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ คุณเดชา นันทนเจริญกุล คุณดุษิต จงสุทธนามณี วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.45-12.00 น.ดร. 1101 14.00 น.15 น. 1101 13. 1101 BAFS : บริษัท บริการเชื้ อเพลิงการบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ม.15 น.45-16. 1101 ERAWAN : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุุป จำากัด (มหาชน) รอแจ้งชื่อผู้บริหาร 13.ศ.00 น.30 น.30 น.45-12. 1101 CYBER : บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำรอแจ้ ากัด ง(มหาชน) ชื่อผู้บริหาร 14.00-10.2554 (LIVE) NCH : บริษัท เอ็น .30 น. 1101 10.30 น. 1101 PAE : บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) รอแจ้งชื่อผู้บริหาร BGT : บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชัน ่ จำากัด (มหาชน) คุณนพดล ธรรมวัฒนะ Page 7 of 8 คุณวริษฐา ฐาปนสกุลวงศ์ หมายเหตุ .15-14.45-12.15-14.ศ.ศ.45-12.

เค.30 น.2554 (LIVE) 10.45-12. 1101 14.เอส. 02-229-2222 อีเมล setcallcenter@set.ศ.2554 (LIVE) CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน) / หมายเหตุ คุณนริศ เชยกลิ่น ตน์ ศรีวรรณวิทย์ CPNRF : กองทุนรวมสิทธิการเชุาอสังหาริมทรัพย์ CPNคุณ รีเนภารั ทล โกรท คุณธนสมบัติ ตันทวงษ์ ณ อยุธยา 13.45-16.30 น.00 น. 1101 คุณอัศวิน กังวลกิจ ดร.45-12.ศ. 14. เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) คุณภูม โอสถานนน์ คุณกีรติ อัศสกุล คุณศันสนีย์ สุภัทรวณิชย์ คุณวิโรจน์ ชูโชติถาวร คุณศิร ิวรรณ สุกัญจนศิร ิ คุณสุพันธ์ุ มงคลสุธี คุณวีระชัย ศรีขจร วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.45-16.45-16.45-12. สมชาย ชุณหรัศมิ์ S&P : บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำากัด (มหาชน)รอแจ้งชื่อผู้บริหาร เข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สำารองที่นัง่ หรือสอบถามข้อม้ลเพิม ่ เติมได้ที่ S-E-T Call Center โทร.00 น.15-14.30 น.2554 (LIVE) KKC : บริษัท กุลธรเคอร์บ้ ี จำากัด (มหาชน) BECL : บริษัท ทางดุวนกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) หมายเหตุ รอแจ้งชื่อผู้บริหาร คุณสงวน คุณาธินันท์ คุณปาหนัน โตสุวรรณถาวร คุณสุทธิดา สุขะนินทร์ SYMC : บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน ่ จำากัด (มหาชน)คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ คุณพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.15-14. 1101 คุณ(มหาชน) ศิร ิพงษ์ อุุนทรพันธ์ AIT : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน ่ เทคโนโลยี จำากัด 13.15 น.00 น.th Page 8 of 8 หมายเหตุ ออกบูธ .ตารางกิจกรรม Opportunity Day ไตรมาส 4/53 10. 1101 13. 1101 วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.or. 1101 10. 1101 PM : บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) 14.15 น.15-14. 1101 OGC : บริษัท โอเชียนกลาส จำากัด (มหาชน) TKS : บริษัท ที .ศ.15 น.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful